روزنامه صمت شماره 1434 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1434

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1434

روزنامه صمت شماره 1434

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫باز هم یک تبصره در انتظار امضای اقای وزیر‬ ‫سلیقه های «اسیدی» سرمایه ها را می سوزاند‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1434‬پیاپی ‪2752‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ یک شیوه‬ ‫حمل ونقل پاک‬ ‫ اهمیت فراوری‬ ‫در صادرات سنگ‬ ‫عادالنه‬ ‫نیـست‬ ‫اجاره بها جلوتر از‬ ‫نرخ مسکن می رود‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬هزار قطعه را‬ ‫بومی سازی کرده ایم‬ ‫از تهدید تحریم‬ ‫فرصت می سازیم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت روز گذشته با جهش ‪ ۲۶۴۴‬واحدی‬ ‫به ‪ ۳۵۹‬هزار و ‪ ۳۶۵‬واحد رس��ید و رکورد رش��د ‪ ۱۰۰‬درصدی از ابتدای سال را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫همچنین ارزش معامالت بورس به طرز چشمگیری رشد کرد و با عبور از مرز ‪ ۳۳‬هزار میلیارد‬ ‫ریال رکورد تاریخی خود را شکست‪.‬‬ ‫با ثبت این رکورد تازه‪ ،‬س��ال ‪ ۹۸‬نیز در فهرست س��ال هایی قرار گرفت که در ان دست کم‬ ‫یک بار ش��اخص سهام ‪ 2‬برابر شده اس��ت‪ .‬ورود پول های تازه به بازار سرمایه و نوسان دالر در‬ ‫روزهای گذش��ته از دالیل اصلی ش��کل گیری موج تقاضا و ثبت بازدهی باال اعالم شده است‪.‬‬ ‫اگرچه بورس تهران س��ومین فصل س��ال را صعودی پشت س��ر گذاشت و اخرین فصل را هم‬ ‫پرقدرت کلید زد تا در رکود نس��بی بازارهای موازی‪ ،‬همچنان یکه تازی خود را حفظ کند‪ ،‬اما‬ ‫هنوز برای پیش بینی روند قیمت ها در زمس��تان و روزهای منتهی به بهار ‪ ۹۹‬دش��وار است‪ .‬با‬ ‫این حال براورد بیش��تر کارشناسان و تحلیلگران این است که روزهای خوش بورس همچنان‬ ‫ادامه دار خواهد بود و در نهایت کانال تازه و باالتری را فتح خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قانون مالیات و معافیت هنرمندان‬ ‫مالیاتیکه باید گرفت‬ ‫مالیاتی که نباید گرفت‬ ‫بازار سرمایه باالنشین بازارها‬ ‫‪15‬‬ ‫اخرین جزئیات شناسه دار کردن لوازم خانگی تشریح شد‬ ‫بایکوت قاچاق‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ثبت رکورد تازه در بورس‬ ‫سرمقاله‬ ‫الزام های موفقیت «نهاد‬ ‫نظارتی» در کنترل بازار‬ ‫برقی س��ازی وس��ایل حمل ونقل درون شهری و برون شهری در کش��ورهای صنعتی در حال گسترش است‪ .‬در برزیل‪ ،‬به عنوان‬ ‫اقتص��اد دهم جهان‪ ۱۰ ،‬درصد ناوگان حمل ونقل عمومی برقی اس��ت‪ .‬ایران به دلیل مش��کالت اقتص��ادی قادر به اجرای این کار‬ ‫نیس��ت اما می تواند روی برقی س��ازی موتورسیکلت ها با جدیت بیشتر برنامه ریزی داش��ته باشد‪ .‬به طور معمول‪ ،‬چون تصمیم ها‬ ‫پش��ت درهای بس��ته از س��وی مدیران دولتی گرفته می ش��ود و نظر فعاالن و کارشناسان هر حوزه خواس��ته نمی شود در اجرا به‬ ‫مشکل می خورد یا حتی گاهی در تضاد با هدفی است که تدوین شده است‪ .‬در صنعت موتورسیکلت این بار ممنوعیت استفاده از‬ ‫باتری های سرب اس��ید دردسرساز شده و حدود یک سال است که تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی برای تولید‪ ،‬منتظر امضای‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای ابطال تبصره مورد نظر هس��تند که هنوز به نتیجه نرس��یده اس��ت‪ .‬وزیر درگیر مشکالت حوزه‬ ‫خودروسازی است و صنعت موتورسیکلت به فراموشی سپرده شده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1434‬‬ ‫پیاپی ‪2752‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫امریکا ناگزیر است دست از فشار حداکثری بر ایران بردارد‬ ‫سرمقاله‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫فضای اقتصادی متاثر از افزایش نرخ هاس��ت و این‬ ‫افزایش نرخ کاالها و خدمات بار دیگر تناس��ب نسبی‬ ‫درام��د و هزین��ه خانواره��ا را تا ح��دود زیادی برهم‬ ‫زده اس��ت‪ .‬در این مواقع دوب��اره موضوع کارامدی یا‬ ‫ناکارام��دی نهاد نظارت به عن��وان یکی از مقوله های‬ ‫مرتبط با این موضوع در صدر مباحث کارشناسان قرار‬ ‫می گیرد و به صدر خبرها راه می یابد‪ .‬اینکه ایا نظارت‬ ‫بر بازار ازس��وی دولت می تواند یک فرایند مناسب و‬ ‫موثر تلقی ش��ود و ایا نهادهای نظارت بر بازار از توان‬ ‫کاف��ی برای کنترل برخوردار هس��تند یا خیر؟ اینکه‬ ‫ایا در ش��رایط فعلی ضرورتی برای نظارت بیش��تر بر‬ ‫ب��ازار وج��ود دارد؟ و در مجموع نه��اد نظارتی تا چه‬ ‫ان��دازه در انج��ام وظایف و کنت��رل موفق عمل کرده‬ ‫اس��ت؟ ایا راه اندازی پویش های��ی مانند پویش بدون‬ ‫قیم��ت نخریم و گران نخریم ت��ا چه اندازه در تنظیم‬ ‫ب��ازار موثرند و ایا ورود ش��هروندان ب��ه این عرصه از‬ ‫بارمسئولیتی نهاد نظارتی می کاهد؟ و پرسش هایی از‬ ‫این دس��ت از جمله موضوعاتی است که اذهان برخی‬ ‫صاحب نظران و کارشناس��ان را به خود معطوف داشته‬ ‫ل حاضر فرایند نظ��ارت و کنترل بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬در ح��ا ‬ ‫ازسوی تشکل های صنفی و بازرسی و اصناف در سطح‬ ‫خرد و ازسوی س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫در س��طح کالن انج��ام می ش��ود‪ .‬س��ازمان حمایت‬ ‫به عن��وان یک نهاد تخصص��ی قیمت گذاری و نظارت‬ ‫بر بازار اختیارات خود را از دو منش��ا اساس��نامه این‬ ‫س��ازمان و وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر نرخ و‬ ‫توزیع کاال و خدمات می گیرد‪ .‬به نظر می رسد فرایند‬ ‫نظ��ارت بر بازار مقوله ای اس��ت ک��ه در ادامه زنجیره‬ ‫تولی��د ت��ا مصرف باید تعریف ش��ود‪ .‬فرایند نظارت و‬ ‫کنت��رل بازار مجموعه فعالیت هایی اس��ت که در ان‬ ‫باید همه مش��کالت و موان��ع موجود در جریان تولید‬ ‫تا مصرف کاال شناسایی‪ ،‬احصا و تدبیر شود که حوزه‬ ‫«برخ��وردی» نیز در انته��ای زنجیره این فرایند قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬در این فراین��د فعالیت نهاد نظارتی نه تنها‬ ‫مانعی برای جریان تولید قانونمند تلقی نمی شود بلکه‬ ‫بس��تری اس��ت که از طریق ان جریان تولید می تواند‬ ‫اش��کال ها و نارس��ایی های مبتالبه فراین��د اجرایی‬ ‫ام��ور را از طری��ق مرجع نظارتی رف��ع کند‪ .‬امروز در‬ ‫کشورهای توس��عه یافته فرایند نظارت و کنترل بازار‬ ‫در سطح کالن ازسوی یک نهاد حاکمیتی با اختیارات‬ ‫و وظایف وس��یع و دقیق انجام می ش��ود و تالش دارد‬ ‫بس��ترهای الزم را برای ی��ک فعالیت قانونمند فراهم‬ ‫کند‪ .‬از طرفی نیز تش��کل های مردم��ی تالش دارند‬ ‫با کن��کاش در فعالیت های تولیدی و خدماتی ضمن‬ ‫اطالع رس��انی بایس��ته به مصرف کنندگان‪ ،‬انها را در‬ ‫خرید هوشمندانه و سالم مطابق با قانون یاری کنند‪.‬‬ ‫ماهی��ت فعالیت نهاد نظارتی این اس��ت که قدرت و‬ ‫اختیار خود را از منش��ا قوانین حاکمیتی دارد و خود‬ ‫را تنه��ا در مقابل س��طوح عال��ی حاکمیتی و اجرایی‬ ‫کشور پاسخگو می بیند‪ .‬با عنایت به مطالب پیش گفته‬ ‫می توان مدعی ش��د اگر در نظر است نهادی به عنوان‬ ‫مرجع نظارتی در بازار فعالیت کند الزم اس��ت نسبت‬ ‫به فرایند اجرایی امور‪ ،‬تغییر دیدگاه نیز وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬همچنی��ن از اختی��ارات و جایگاه مس��تحکم‬ ‫قانونی ب��رای انجام وظایف نظارتی برخوردار باش��د‪.‬‬ ‫اسیب شناس��ی فعالیت نظارتی در کنترل بازار نشان‬ ‫می دهد این نهادها به جای برخورداری از یک دیدگاه‬ ‫علمی برای رفع مش��کالت‪ ،‬بیش��تر زمان و انرژی را‬ ‫ص��رف برخورد ب��ا واحده��ای اقتص��ادی متخلف و‬ ‫فعالیت های س��لبی کرده اند‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫تخل��ف معلول ی��ک عامل دیگر یعنی نبود تناس��ب‬ ‫می��ان جریان س��الم عرضه و تقاضا اس��ت‪ .‬باتوجه به‬ ‫مطالب یادش��ده می ت��وان نتیجه گرف��ت که فرایند‬ ‫نظ��ارت بر بازار به عن��وان یک امر محتوم و حاکمیتی‬ ‫در بیش��تر کشورهای توس��عه یافته و درحال توسعه‬ ‫پذیرفته ش��ده است؛ فرایندی که باوجود تفاوت هایی‬ ‫در اج��را‪ ،‬در اختی��ار نهادهای حاکمیتی اس��ت و در‬ ‫کن��ار ان از ابزارهای اجرایی از قبیل بازرس��ی و رصد‬ ‫و پای��ش‪ ،‬اطالع رس��انی و امور مرتب��ط با ان از طریق‬ ‫تشکل های غیردولتی و س��ازمان های صنفی مرتبط‬ ‫استفاده می شود‪ .‬همچنین یک نهاد نظارتی به واسطه‬ ‫اختی��ارات و وظایف باید زیرنظر س��طو ح عالی دولت‬ ‫فعالیت کند تا امکان پاس��خگویی‪ ،‬ارزیابی و سنجش‬ ‫ان به طور دقیق و بی طرفانه فارغ از هرگونه تمایل به‬ ‫شخص‪ ،‬نهاد یا سازمانی خاص فراهم باشد‪ .‬در نهایت‬ ‫باید گفت نمی توان نهادی با اختیارات فرادس��تگاهی‬ ‫و در س��طح ملی را زیرمجموعه یک س��ازمان یا نهاد‬ ‫اجرایی قرار داد و از ان توقع فعالیت های باالتر داشت‪.‬‬ ‫در صورتی که مقرر اس��ت نه��اد نظارتی برای کنترل‬ ‫و نظارت بر بازار وجود داش��ته باش��د الزم است عالوه‬ ‫ب��ر ایجاد جایگاه قانونی ملی با تغییر بینش و دیدگاه‬ ‫فعالیت ای��ن نهاد‪ ،‬ابزارهای الزم برای این نظارت نیز‬ ‫مهیا ش��ود‪ .‬این ابزارها عبارت اند از اس��تقالل کامل‪،‬‬ ‫تصویب و اجرای قوانین دقیق و اجرای مقررات موثر‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬امریکا ناگزیر است دیر یا‬ ‫زود‪ ،‬قبل یا بعد از انتخابات ریاست جمهوری دست‬ ‫از فشار حداکثری بر ایران بردارد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫حس��ن روحانی در دیدار «سابرامانیام جایشانکار»‬ ‫وزیر امور خارجه هند‪ ،‬روابط دو کشور را دوستانه‪،‬‬ ‫صمیمی و دیرینه دانس��ت و اظه��ار کرد‪ :‬تردیدی‬ ‫وج��ود ن��دارد که ب��ا اراده مس��تحکم دو دولت و‬ ‫دو مل��ت ب��زرگ ای��ران و هند در این��ده روابط و‬ ‫همکاری های فی مابین بیش از پیش توسعه خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری برگزاری کمیس��یون مش��ترک‬ ‫همکاری ه��ای ای��ران و هند را موج��ب تحرک در‬ ‫مسیر توسعه مناسبات همه جانبه دو کشور عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬همواره تعامل و مذاکرات مسئوالن دو‬ ‫کشور نتیجه های مثبتی در گسترش بیش از پیش‬ ‫روابط و همکاری های تهران‪-‬دهلی نو داشته است‪.‬‬ ‫روحانی تصریح ک��رد‪ :‬باید تالش کنیم تا روابط‬ ‫تجاری و اقتصادی دو کش��ور در س��طح مطلوب و‬ ‫مورد انتظار قرار گیرد‪ .‬رئیس جمهوری با اش��اره به‬ ‫همکاری های ایران و هند در منطقه چابهار‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تکمی��ل راه اهن چابهار به زاه��دان و اتصال ان به‬ ‫راه اهن سراس��ری ایران می توان��د عالوه بر ارتقای‬ ‫جایگاه بندر چابهار‪ ،‬موجب تحول در همکاری های‬ ‫تجاری منطقه و انتقال کاال از مس��یری کوتاه تر و‬ ‫ارزان تر شود که خوشبختانه امروز تالش مضاعفی‬ ‫برای تحقق ان در حال انجام است‪ .‬روحانی با بیان‬ ‫اینک��ه تامین و حفظ امنیت منطقه موضوعی حائز‬ ‫اهمی��ت برای ایران و هند اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در این راستا طرح صلح هرمز را که‬ ‫می تواند راه حل��ی برای حفظ امنیت و ثبات پایدار‬ ‫در منطقه باش��د ارائه کرده است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ای��ران به دنب��ال کاهش تنش ه��ا و تامین و حفظ‬ ‫امنی��ت پایدار در منطقه به وی��ژه در خلیج فارس و‬ ‫دریای عمان اس��ت‪ ،‬همکاری های چندجانبه ایران‬ ‫و هند با دیگر کش��ورها را مهم دانست و گفت‪ :‬در‬ ‫شرایط کنونی که امریکا تحریم های یکجانبه علیه‬ ‫ملت ه��ا اعمال می کند‪ ،‬باید تالش کنیم که روابط‬ ‫و همکاری ه��ای فیمابین را به خوبی حفظ کرده و‬ ‫ادامه دهیم‪ .‬رئیس جمهوری خاطرنشان کرد‪ :‬به طور‬ ‫قطع این شرایط گذراست و امریکا ناگزیر است دیر‬ ‫یا زود‪ ،‬قبل یا بعد از انتخابات ریاست جمهوری اش‬ ‫دست از فشار حداکثری بر ایران بردارد‪ .‬سابرامانیام‬ ‫جایشانکار‪ ،‬وزیر امور خارجه هند نیز در این دیدار‬ ‫با ابالغ س�لا م اقای «نارندرا مودی» نخس��ت وزیر‬ ‫هند به روحانی‪ ،‬کمیسیون مشترک همکاری های‬ ‫دو کش��ور را نشستی سازنده و تاثیرگذار برای رفع‬ ‫مش��کالت پیش رو در مسیر همکاری های تهران‪-‬‬ ‫دهلی نو دانس��ت و اظهار ک��رد‪ :‬باید برای حفظ و‬ ‫توس��عه بی��ش از پیش مناس��بات و همکاری های‬ ‫دو کش��ور در بخش های مختل��ف به ویژه تجاری و‬ ‫اقتصادی تالش کنیم‪ .‬وزیر خارجه هند با اشاره به‬ ‫اینکه ایران و هند می توانند همکاری های فیمابین‬ ‫را گس��ترش دهند‪ ،‬بر ضرورت تالش در راس��تای‬ ‫ارتقای هم��کاری بخش های دولتی و خصوصی دو‬ ‫کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫جایش��انکار با بیان اینکه توسعه روابط بانک های‬ ‫ایران و هند در گسترش مناسبات و همکاری های‬ ‫تج��اری و اقتصادی فیمابین حائز اهمیت اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬خوشبختانه امروز همکاری های ایران و هند‬ ‫در منطق��ه چابهار به خوبی در حال انجام اس��ت و‬ ‫باید در راستای تس��ریع در اجرای پروژه ها در این‬ ‫منطقه تالش کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن وزی��ر امور خارجه جمه��وری هند با‬ ‫محمد ج��واد ظریف دی��دار و گفت وگ��و کرد‪ .‬در‬ ‫این دی��دار طرفین درباره اخری��ن تحوالت روابط‬ ‫دوجانبه و مهم ترین مسائل منطقه ای و بین المللی‬ ‫گفت وگو و تبادل نظر کردند و توافقاتی درباره بندر‬ ‫چابهار بین طرفین انجام شد‪.‬‬ ‫مدیریت کشور برای کاهش فشار بر مردم تالش می کند‬ ‫اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫روز گذش��ته ب��رای افتت��اح و بهره ب��رداری از ‪۲۳‬‬ ‫ط��رح عمرانی و تولیدی وارد ف��رودگاه بین المللی‬ ‫بوش��هر ش��د‪ .‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری‪ ،‬سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و‬ ‫معاون وزیر نیرو جهانگیری را در این سفر یکروزه‬ ‫همراهی می کنند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری در ب��دو ورود ب��ه‬ ‫فرودگاه بوشهر مورد اس��تقبال عبدالکریم گراوند‪،‬‬ ‫اس��تاندار بوشهر و ش��ماری از مدیران و مسئوالن‬ ‫محلی قرار گرفت‪ .‬براس��اس برنامه ریزی های انجام‬ ‫ل رئیس جمهوری به‬ ‫ش��ده‪ ،‬در این س��فر معاون او ‬ ‫اس��تان بوشهر ‪ ۲۳‬طرح عمرانی و تولیدی با اعتبار‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با انتقاد از برخی‬ ‫تنازعات سیاس��ی در کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن تنازعات‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬فرهیختگان و اس��تادان دانش��گاه را ازار‬ ‫می دهد‪ .‬بعد از سال های طوالنی کار در کشور‪ ،‬اگر‬ ‫همه نیروهای مستعد کنار هم قرار گیرند امیدواری‬ ‫برای حل مش��کالت وجود دارد اما اگر وقت ش��ان‬ ‫را صرف این س��ایش ها کنن��د و همدیگر را بکوبند‬ ‫سعادت کشور را به دنبال ندارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برخی اوقات مش��اهده می شود‬ ‫که حتی نه��اد مجلس را نیز می کوبند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مصادیق تحقق مردم ساالری‪ ،‬نهاد مجلس است‪،‬‬ ‫پ��س چرا مجلس را تخریب می کنید!؟ تخریب هنر‬ ‫نیس��ت و کس��ی که نهادی را تخریب می کند‪ ،‬هنر‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیارد تومان افتتاح و بهره برداری‬ ‫شد و جهانگیری در نشست های شورای‬ ‫اداری و س��تاد اقتصاد مقاومتی استان‬ ‫بوشهر حضور یافت‪ .‬اسحاق جهانگیری‬ ‫در ب��دو ورود به بوش��هر در گفت وگو با‬ ‫خبرن��گاران با تاکید ب��ر اینکه یکی از‬ ‫دغدغه های اصلی مردم کشور وضعیت‬ ‫معیش��تی است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت از فش��ارهایی که بر‬ ‫مردم وارد می شود اگاهی کامل دارد که البته باید‬ ‫بپذیریم این فش��ارها از جانب امریکا بر کشور وارد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬چراکه مهم ترین منبع درامدی کش��ور‬ ‫که نفت اس��ت را تحریم کرده اند و تالش می کنند‬ ‫ت��ا مانع از فروش نفت ش��وند‪ .‬مدیریت کش��ور با‬ ‫طرح های متعددی که در دس��ت اجرا‬ ‫دارد بخش��ی از فش��اری که بر زندگی‬ ‫مردم است را کم می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مدیریت کش��ور تالش‬ ‫دارد ب��ا روش های��ی بتواند نف��ت را به‬ ‫فروش برس��اند اما در هر صورت وقتی‬ ‫که مهم ترین منبع درامدی کش��ور زیر‬ ‫فش��ار قرار می گیرد‪ ،‬طبیعی است که فشارهایی بر‬ ‫اقتصاد کشور وارد شود‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری اظهار امیدواری کرد‬ ‫با برنامه ها و طرح های متعددی که در دس��تور کار‬ ‫دولت قرار دارد از بخشی از فشارهای مردم کاسته‬ ‫ش��ود و دولت بتواند وضعیت معیش��تی جامعه را‬ ‫تنازعات سیاسی ازاردهنده شده است‬ ‫نکرده است‪ .‬حکمرانی عاقالنه این است‬ ‫که بتوانند یک همگرایی ایجاد کنند تا‬ ‫همه را ب��ه هدف برس��انند‪ ،‬اما هر چه‬ ‫قافله ها از هم جدا ش��وند‪ ،‬س��رعت کار‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خانه ملت‪ ،‬علی الریجانی‬ ‫در ایی��ن تکری��م و معارف��ه رئی��س‬ ‫پیش��ین(کاظم جاللی) و جدید (محمد قاس��می)‬ ‫مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س‪ ،‬درب��اره عملکرد و‬ ‫وظای��ف این نه��اد با بی��ان اینکه یک��ی از مقاطع‬ ‫مهم‪ ،‬زمان بررس��ی بودجه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬شما باید‬ ‫نظرات کارشناس��ی ش��فاف ارائه دهید‪ .‬اشکالی که‬ ‫دارید این اس��ت که گاهی فقط دردها را می گویید‬ ‫و پاس��خ های روشن برای حل مشکالت‬ ‫را کمت��ر بی��ان می کنی��د‪ .‬کس��انی که‬ ‫می خواهند در مجلس کار کنند‪ ،‬با این‬ ‫شرایط نمی توانند چراکه باید از البه الی‬ ‫اوراق شما برخی موضوعات و راه حل ها‬ ‫را کشف کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه توس��عه بدون‬ ‫امیدواری در کش��ور رخ نمی دهد‪ ،‬گفت‪ :‬نخس��ت‬ ‫باید مردم به ش��رایط کش��ور امیدوار شوند‪ .‬توسعه‬ ‫بخش��نامه ای و ش��یوه نامه ای نیس��ت بلکه باید به‬ ‫پیشرفت عالقه داشته باشند‪ .‬رئیس مجلس با بیان‬ ‫اینک��ه تخریب ه��ا امیدها را از بین می ب��رد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫توسعه در خال رخ نمی دهد بلکه باید بسترهایی که‬ ‫دیپلماسی سازنده دولت با قدرت ادامه دارد‬ ‫سخنگوی دولت با بیان اینکه فشارها به لطف‬ ‫دیپلماس��ی ملی و انقالبی کامال شکس��ت پذیر‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬انسجام و استقامت ملی در داخل‬ ‫و صلح گستری و دیپلماسی فعال در منطقه باید‬ ‫م��ورد توجه قرار گیرد‪ .‬علی ربیعی در نشس��ت‬ ‫ خبری گفت‪ :‬اگر منصفانه و باتوجه به ش��رایط‬ ‫کش��ور به عملکرد دولت نگاه ش��ود مش��خص‬ ‫می ش��ود که دول��ت از ظرفیت های داخل��ی و دیپلماتیک‬ ‫برای توس��عه کشور اس��تفاده کرده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫سفر هفته گذش��ته رئیس جمهوری به کشورهای مالزی و‬ ‫ژاپن در شرق اسیا گفت‪ :‬این سفرها حائز اهمیت بود‪ .‬این‬ ‫س��فرها و سطح دیدارها و مذاکرات نشان دهنده ان بود که‬ ‫دیپلماس��ی فعال و س��ازنده دولت همچنان با قدرت ادامه‬ ‫دارد و هیچ گاه روندهای دیپلماتیک و گفت وگومحور برای‬ ‫توس��عه کش��ور و ارتقای جایگاه ایران در دنیا‪،‬‬ ‫تعطیل نخواهد ش��د‪ .‬سخنگوی دولت در بخش‬ ‫دیگری از سخنان خود بیان کرد‪ :‬نگاه معطوف‬ ‫به حمایت از تولید داخلی‪ ،‬اس��تقالل اقتصادی‬ ‫و ات��کا به ت��وان و ظرفیت های مل��ی همواره از‬ ‫جمل��ه اولویت های دولت و تمام س��ازمان های‬ ‫زیرمجموعه ان بوده اس��ت‪ .‬ربیعی اظهار کرد‪:‬‬ ‫دولت از ابتدا معتقد به اس��تفاده از همه ظرفیت های ایران‬ ‫و نی��ز هم افزایی بوده اس��ت‪ .‬دولت باور دارد که دو مس��یر‬ ‫دیپلماس��ی و تحریم ش��کنی و تحریم زدایی و قوی کردن‬ ‫اقتصاد کش��ور راهگشا خواهد بود‪ .‬ربیعی تاکید کرد‪ :‬حصر‬ ‫ایران انگاه شکس��ته خواهد ش��د که به تحلیل دقیق رهبر‬ ‫معظم انقالب تولید داخلی چنان رونق گیرد که تحریم گران‬ ‫بی اثر بودن اقدامات خود را به چشم ببینند‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫بهبود بخش��د‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری با اشاره‬ ‫به ظرفیت های فراوان اس��تان بوشهر برای توسعه‪،‬‬ ‫یکی از این ظرفیت ها را دریا دانس��ت و افزود‪ :‬دریا‬ ‫یک ظرفیت کلیدی برای توس��عه به شمار می رود‬ ‫و اقتصاد دریامحور نیز از سیاس��ت هایی اس��ت که‬ ‫امروز به طورجدی در دستور کار دولت قرار دارد‪.‬‬ ‫جهانگیری ادامه داد‪ :‬ده ها زمینه فعالیت مرتبط‬ ‫با دری��ا وجود دارد؛ از ابزی پروری گرفته تا صنایع‬ ‫مختلف دریایی و حمل ونقل و بنادر که خوشبختانه‬ ‫اس��تان بوش��هر در همه این بخش ها صاحب نام و‬ ‫دانش اس��ت و بخش عم��ده ای از تولیدات میگوی‬ ‫کشور که یکی از اقالم صادراتی ایران است نیز در‬ ‫بوشهر تولید می شود‪.‬‬ ‫اراده جمعی را ایجاد می کند‪ ،‬به وجود اید که مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس هم می تواند در این زمینه گام‬ ‫ب��ردارد‪ .‬الریجانی با بیان اینکه م��ا در تحریم قرار‬ ‫داریم و باید الگوهایی برای ش��رایط تنفس کش��ور‬ ‫ایج��اد کنیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخ��ی می گویند‬ ‫اصالحات ساختاری مهم در این زمان انجام نشود‪،‬‬ ‫برخ��ی می گویند جراحی های اقتص��ادی برای این‬ ‫وضعیت مفید اس��ت؛ این جراحی ها را احصا کنید‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ب��رای مقطع زمان��ی تحریم هیچ‬ ‫اش��کالی ندارد که قوانین خاص بگذاریم؛ مجموعه‬ ‫قوانینی که سرمایه گذاری را در این دوره سهل کند‬ ‫در قالب بس��ته به تصویب برسد‪ .‬بسته ویژه شرایط‬ ‫تحریمی و خاص تدوین شود‪.‬‬ ‫اتهام های پارلمان اروپا تحریف حقایق است‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور‬ ‫خارجه گفت‪ :‬ای��ران اتهام های‬ ‫نماین��دگان پارلم��ان اروپ��ا در‬ ‫انتش��ار قطعنامه علی��ه ایران را‬ ‫اقدامی عجوالنه و غیرس��ازنده‬ ‫مبتنی بر تحریف حقایق موجود‬ ‫می داند که متاسفانه مستندات‬ ‫ان برپایه اطالعات بی اساس است‪.‬‬ ‫عب��اس موس��وی‪ ،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫ام��ور خارج��ه در گفت وگو با ایرن��ا درباره‬ ‫قطعنام��ه پارلم��ان اروپا علیه کش��ورمان‬ ‫گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی ای��ران اتهام های‬ ‫نمایندگان پارلم��ان اروپا در قطعنامه علیه‬ ‫ای��ران را اقدام��ی عجوالن��ه و غیرس��ازنده‬ ‫مبتنی بر تحریف حقایق موجود‬ ‫می داند که متاسفانه مستندات‬ ‫ان برپای��ه اطالعات بی اس��اس‬ ‫است و از سوی منابع غیرموثق‬ ‫و گروه های معاندی که برخی از‬ ‫انها ماهیت تروریستی دارند‪ ،‬با‬ ‫اهداف سیاسی و مغرضانه جعل‬ ‫و ارائه شده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه در ادامه‬ ‫ب��ا طرح پرسش��ی از پارلمان اروپ��ا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬علت س��کوت پارلمان اروپا و محکوم‬ ‫نک��ردن نقض حقوق مس��لم بی��ش از ‪۸۰‬‬ ‫میلی��ون ایرانی بر اثر تحریم های غیرقانونی‬ ‫و غیراخالقی ازسوی امریکا چیست؟‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫راه گفت وگو با ایران باز است‬ ‫کویر ورزنه اصفهان‬ ‫عکس‪ :‬تسنیم‬ ‫مدی��ر کل اژان��س بین المللی انرژی اتم��ی تاکید کرد‪ :‬راه گفت وگو با ای��ران همواره باز‬ ‫اس��ت‪ .‬وظیفه من حفظ برجام یا نابود کردن ان نیس��ت‪ .‬کار من چیزی دیگری است‪ .‬اگر‬ ‫من بخواهم وارد عرصه سیاس��ت شوم به ش��دت برای من نامناسب و مخرب است‪ .‬وظیفه‬ ‫من تنها اجرای ماموریتم اس��ت‪ .‬مس��ائل دیگر به دولت ها و سیاستمداران مربوط است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬رافائل گروسی‪ ،‬مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن بیان این مطلب‬ ‫اف��زود‪ :‬وقتی می گویم می خواهم درباره ایران منصف باش��م‪ ،‬یعن��ی هیچ نوع جهت گیری‬ ‫خاص سیاس��ی ندارم‪ .‬من باید بی طرف باش��م‪ .‬اژانس کارکردهای بسیاری دارد‪ ،‬اما درباره‬ ‫بازرس��ی ما تنها بازرس هستیم‪ .‬ما وظیفه داریم که براساس شیوه نامه ها اقدام کنیم‪ .‬ما در‬ ‫بازرس��ی ها‪ ،‬از هیچ موضوعی غافل نمی شویم‪ .‬گروسی در ادامه درباره کشف ذرات اورانیوم‬ ‫در یک س��ایت اعالم نش��ده نزدیک تهران گفت‪ :‬ما در این باره در حال گفت وگو با تهران‬ ‫هستیم‪ .‬گفت وگو باید بخشی از یک فرایند بازرسی باشد‪ .‬البته ما هنوز تمام اطالعات مورد‬ ‫نیازمان را دریافت نکرده ایم‪ ،‬اما کانال ها برای گفت وگو با ایران باز هستند‪ .‬مدیرکل اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی درباره اینکه ایران چه مدت برای پاسخ دادن مهلت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مسائل بسیار فنی هستند و تجزیه و تحلیل انها زمان می برد‪ .‬باید مطمئن شویم این روند‬ ‫کامال عادالنه است و هیچ اشتباهی در ان رخ نمی دهد‪ .‬سواالت ما از تهران مشخص است‬ ‫و سواالت مشخص نیاز به پاسخ های مشخص دارد؛ اما نباید این روند ماه ها طول بکشد‪.‬‬ ‫خان�ه ملت‪ -‬وزیر علوم ب��ار دیگر از مجلس‬ ‫کارت زرد گرف��ت‪ .‬نماین��دگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی پاس��خ های وزی��ر علوم درب��اره تبعیض‬ ‫در ج��ذب زن��ان به عن��وان اعضای هی��ات علمی‬ ‫دانشگاه ها را قانع کننده ندانستند‪ .‬وزیر علوم پیش‬ ‫از این هم چند بار از مجلس کارت زرد گرفته بود‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با تحقیق وتفح��ص از عملکرد جمعیت‬ ‫هالل احم��ر موافقت کردند‪ .‬بررس��ی س��فرهای‬ ‫خارجی به لح��اظ ض��رورت و هزینه های مترتب‬ ‫بر ان‪ ،‬درامدها و هزینه ه��ای کمک های مردمی‪،‬‬ ‫بررس��ی کارایی اقدام��ات پیش��گیرانه و اموزش‬ ‫همگانی‪ ،‬بررس��ی نح��وه خریدهای انجام ش��ده‬ ‫ازس��وی جمعیت ه�لال احمر‪ ،‬بررس��ی وضعیت‬ ‫انباره��ای جمعیت هالل احمر‪ ،‬بررس��ی عملکرد‬ ‫بیمارس��تان دوبی و بررس��ی پروژه های ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری هالل احمر از محورهای تحقیق و‬ ‫تفحص از عملکرد جمعیت هالل احمر است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی‪،‬‬ ‫مس��ئوالن راکتور اراک و تع��دادی از خبرنگاران‬ ‫رس��انه های گروهی کشور‪ ،‬دیروز نخستین مرحله‬ ‫از نصب تجهیزات راکت��ور (مدار ثانویه و درپوش)‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬با وخیم ش��دن اوضاع سالمتی سلطان‬ ‫قابوس بحث های مفصلی در دیوان سلطنتی عمان‬ ‫درباره جانش��ین احتمالی وی اغاز ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫سلطان قابوس ‪ ۵۰‬سال است که بر عمان حکومت‬ ‫می کند‪ .‬وی برای درمان به بلژیک س��فر کرده بود‬ ‫و هفته گذشته به کشورش بازگشت‪ .‬روند انتخاب‬ ‫جانش��ین ش��امل باز کردن نامه های مه��ر و موم‬ ‫شده در دیوان پادش��اهی در شهر مسقط است که‬ ‫می تواند جانشین سلطان قابوس را مشخص کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬پارلم��ان ع��راق نشس��تی را برای‬ ‫دادن پاس��خ نهای��ی به درخواس��ت بره��م صالح‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری عراق درباره تعیین فراکس��یون‬ ‫اکثریت برگزار می کند‪ .‬ائتالف «البناء» در پارلمان‬ ‫ش عال��ی را برای‬ ‫ع��راق‪ ،‬قصی س��هیل‪ ،‬وزیر اموز ‬ ‫تشکیل دولت جدید نامزد کرد اما باوجود حمایت‬ ‫برخی فراکس��یون های شیعی و س��نی پارلمانی از‬ ‫نام��زد ائتالف البناء‪ ،‬رئیس جمهوری بار دیگر توپ‬ ‫را به زمین پارلمان انداخت و برای بار دوم خواستار‬ ‫مشخص شدن فراکسیون بزرگ تر شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��رگئی الوروف‪ ،‬وزی��ر امور خارجه‬ ‫روسیه با اعالم اینکه مسکو شاهد تمایل واشنگتن‬ ‫ب��رای ایج��اد تن��ش بین روس��یه و چین اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مس��کو مناس��بات خود با پک��ن را به خاطر‬ ‫جلب رضای��ت امری��کا‪ ،‬بحرانی نمی کن��د‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه در جریان دی��دار اخیرش با دونالد‬ ‫ترام��پ درباره موضوع مناس��بات روس��یه‪-‬چین‬ ‫گفت وگ��و کرده‪ ،‬افزود‪ :‬روابط م��ان را با چین فقط‬ ‫به خاطر اینکه امریکایی ها خوش��حال شوند‪ ،‬بدتر‬ ‫نمی کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬از نظر ما‪ ،‬اهداف باید از طریق‬ ‫همکاری های مثب��ت‪ ،‬نه با تحری��م و اولتیماتوم‪،‬‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬تظاهرکنن��دگان حام��ی س��عد‬ ‫حریری‪ ،‬نخس��ت وزیر پیشین لبنان یکشنبه شب‬ ‫برای س��ومین ش��ب پیاپی در برخ��ی میدان های‬ ‫اصلی و نیز اطراف س��اختمان پارلمان این کش��ور‬ ‫در بیروت تجمع کردند‪ .‬معترضان همچنین با سر‬ ‫دادن شعارهایی بر ادامه این اعتراض ها تا برکناری‬ ‫تمام��ی چهره ه��ای طبقه سیاس��ی حاک��م و نیز‬ ‫استعفای حس��ان دیاب‪ ،‬نخست وزیر مکلف تاکید‬ ‫ک��رده و برگزاری انتخابات زودهن��گام پارلمانی را‬ ‫خواستار شدند‪.‬‬ ‫مهر‪-‬ریاض حداد‪ ،‬س��فیر سوریه در مسکو‪،‬‬ ‫با اش��اره به برنامه س��فر ولید معل��م‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫سوریه به روسیه گفت‪ :‬معلم در این سفر با سرگئی‬ ‫الوروف‪ ،‬همت��ای روس خود دی��دار می کند و انها‬ ‫در مذاک��رات خود توجه وی��ژه ای به همکاری های‬ ‫اقتصادی و تجارت خواهند داش��ت‪ .‬پیش تر وزارت‬ ‫خارجه روس��یه با صدور بیانی��ه ای اعالم کرده بود‬ ‫ولی��د معل��م‪ ،‬وزیر خارجه س��وریه قص��د دارد در‬ ‫روزهای اینده به روسیه سفر کند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬س��رگئی الوروف‪ ،‬وزی��ر خارج��ه‬ ‫روس��یه درباره ایران گفت‪ :‬واشنگتن نمی تواند به‬ ‫روی��ه فعلی درباره ایران ادام��ه دهد‪ .‬امریکا اکنون‬ ‫با نقض اش��کار منش��ور س��ازمان مل��ل متحد از‬ ‫اجرای قطعنامه های ش��ورای امنیت سازمان ملل‬ ‫متحد خودداری می کند‪ ،‬همچنین خواس��ته های‬ ‫بی شرمانه و نادرس��تی از ایران دارد‪ .‬وی همچنین‬ ‫مطالب��ات ایاالت متح��ده از ای��ران را غیرمنطقی‬ ‫و نادرس��ت توصی��ف ک��رد و گف��ت‪ :‬در حقیقت‪،‬‬ ‫امریکایی ها قطعنامه را اجرا نمی کنند‪ ،‬در حالی که‬ ‫ایران باید به اجرای موارد این قطعنامه ادامه دهد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬عربس��تان س��عودی توافقنامه ای را‬ ‫با دبیرخانه ش��ورای هم��کاری خلیج فارس برای‬ ‫میزبانی مقر فرماندهی مش��ترک نظامی ش��ورای‬ ‫هم��کاری خلیج ف��ارس در ریاض امض��ا کرد‪ .‬این‬ ‫فرماندهی با نیروهای س��پر جزیره‪ ،‬پدافند هوایی‬ ‫و مرکز فرماندهی نیروی دریایی مرتبط است‪ .‬این‬ ‫توافقنام��ه را «فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه‬ ‫عربستان و «عبداللطیف الزیانی» دبیرکل شورای‬ ‫همکاری خلیج فارس امضا کرده اند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫الزام های‬ ‫موفقیت «نهاد‬ ‫نظارتی» در‬ ‫کنترل بازار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1434‬‬ ‫پیاپی ‪2752‬‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫نانویی‬ ‫پاشنه اشیل هاب های‬ ‫فرودگاهی در ایران‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫باز هم یک تبصره در انتظار امضای اقای وزیر‬ ‫حرک��ت ب��ه س��وی برقی س��ازی وس��ایل حمل ونقل‬ ‫درون شهری و برون شهری در کشورهای صنعتی در حال‬ ‫گس��ترش اس��ت‪ .‬در برزیل‪ ،‬به عنوان اقتصاد دهم جهان‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د ناوگان حمل ونقل عمومی برقی اس��ت‪ .‬ایران‬ ‫به دلیل مش��کالت اقتصادی قادر به اجرای این امر نیست‬ ‫اما می تواند روی برقی س��ازی موتورس��یکلت ها با جدیت‬ ‫بیش��تر برنامه ریزی داش��ته باش��د‪ .‬به طور معمول‪ ،‬چون‬ ‫تصمیم ها پش��ت درهای بس��ته از س��وی مدیران دولتی‬ ‫گرفته می ش��ود و نظر فع��االن و کارشناس��ان هر حوزه‬ ‫خواس��ته نمی شود در اجرا به مش��کل می خورد یا حتی‬ ‫گاهی در تضاد با هدفی اس��ت که تدوین ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در صنعت موتورس��یکلت این بار ممنوعیت اس��تفاده از‬ ‫باتری های سرب اس��ید دردسرساز شده و حدود یک سال‬ ‫اس��ت که تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی برای تولید‪،‬‬ ‫منتظر امضای وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای ابطال‬ ‫تبصره مورد نظر هستند که هنوز به نتیجه نرسیده است‬ ‫وزیر درگیر مش��کالت حوزه خودروسازی است و صنعت‬ ‫موتورسیکلت به فراموشی سپرده شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹تشویق به مونتاژکاری‬ ‫علیرضا عابدینی از دیگر فعاالن صنعت موتورس��یکلت‬ ‫کش��ور در ادام��ه ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬ق��رار ب��ود مدلی از‬ ‫موتورس��یکلت را داخلی س��ازی کنیم؛ بنابراین مطالعات‬ ‫انجام و با سازندگان قطعات مذاکره شد که فریم و قطعات‬ ‫فل��زی در داخل تولید ش��ود‪ .‬با مطرح ش��دن ممنوعیت‬ ‫استفاده از باتری سرب اسید این پروژه ملغی شد زیرا اگر‬ ‫قرار باش��د باتری لیتیوم به جای لید اسید استفاده کنیم‬ ‫نرخ محصول ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد افزایش می یابد و با رکودی‬ ‫که در بازار موتورس��یکلت وجود دارد‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬ورود‬ ‫محصول جدید با شکس��ت روبه رو خواهد شد زیرا با نرخ‬ ‫تمام شده باال فروش نخواهد داشت‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه خریداران حاضر به پرداخت هزینه های‬ ‫باال برای خرید موتورس��یکلت نیستند‪ ،‬گفت‪ :‬با وضعیت‬ ‫اقتصادی کشور این مبلغ برای خانواده ها توجیه اقتصادی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی در توضیح بیشتر طول عمر باتری های لید اسید و‬ ‫لیتیومی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باتری های سرب اسید باکیفیت حدود‬ ‫‪ ۲‬س��ال عمر مفید دارند اگر مصرف کننده مراقبت باتری‬ ‫باش��د و م��وارد الزم را رعایت کند این زمان به ‪ ۳‬س��ال‬ ‫هم می رس��د‪ .‬باتری های لیتیوم��ی باکیفیت بین هزار تا‬ ‫‪۱۵۰۰‬سیکل شارژی را طی می کنند؛ یعنی حدود ‪ ۴‬تا ‪۵‬‬ ‫سال باید عمر مفید داشته باشند‪.‬‬ ‫ت درهای بسته‬ ‫عابدینی یاداور ش��د‪ :‬اگر بنا باش��د پش ‬ ‫مصوبه ای صادر شود‪ ،‬نه نوسازی صنعت انجام می شود و‬ ‫نه توس��عه مورد انتظار محقق می شود؛ به ویژه که شرایط‬ ‫فعلی کش��ور تولید را با س��ختی های زیادی همراه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تولیدکننده قطع��ات و مواد اولیه‬ ‫دوره اموزشی روش های جذب و هزینه کرد اسناد خزانه اسالمی‬ ‫با راهبری و هدایت ذی حساب و مدیر امور مالی اعتبارات طرح های‬ ‫تملک دارایی های س��رمایه ای و حضور جمعی از مدیران حوزه های‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و‬ ‫صنعت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‹ ‹یک تصمیم اشتباه‬ ‫در صنع��ت موتورس��یکلت این ب��ار ممنوعی��ت اس��تفاده از باتری های‬ ‫سرب اس��ید دردسرساز شده و حدود یک سال است که تولیدکنندگان‬ ‫ موتورس��یکلت های برقی برای تولید‪ ،‬منتظر امضای وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای ابطال تبصره مورد نظر هستند‬ ‫م��ورد نیازش را با ارز ‪ ۳۷۰۰‬وارد کرد اما هنگام تس��ویه‬ ‫هزین��ه گمرکی ب��ا ارز ‪ ۸‬هزار تومانی ب��ود در حالی که‬ ‫محصول‪ ،‬تولید و به دس��ت مشتری داده شده بود‪ .‬با این‬ ‫عملکرد‪ ،‬صنعتگر برای تسویه باید ‪ ۲‬برابر رقم توافق شده‬ ‫پس بدهد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت موتورس��یکلت تصریح کرد‪ :‬قوانینی‬ ‫که یک ش��به تصویب می ش��ود‪ ،‬مش��کالت زیادی برای‬ ‫تولید و صنعتگر به وجود می اورد‪ ،‬زیرا هیچ کس نمی تواند‬ ‫برای انجام کارهای خود برنامه ریزی دقیقی داشته باشد؛‬ ‫عالوه ب��ر اینک��ه قوانینی که تصویب می ش��ود از دید من‬ ‫تولیدکننده به موضوع دیده نمی ش��ود؛ محیط زیس��ت از‬ ‫نگاه خود می بیند‪ ،‬س��ازمان ملی اس��تاندارد هم به دنبال‬ ‫مولفه ه��ای روز اروپاس��ت‪ ،‬چون براس��اس مصوبه دولت‬ ‫تولی��د موتورس��یکلت ها ت��ا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬بای��د مطابق‬ ‫استانداردهای روز اروپا باشد‪.‬‬ ‫عابدینی در پایان گفت‪ :‬گالیه دیگر این اس��ت که من‬ ‫ایرانی که اینجا تولید می کنم ایا ش��رایط اروپا را دارم که‬ ‫محصوالت را براس��اس اس��تاندارد انها تولید کنم؟ با این‬ ‫عملک��رد در ادامه افراد محصوالت روز وارد س��ی کی دی‬ ‫وارد و در داخل مونتاژ می کنند‪ .‬در واقع قوانین به گونه ای‬ ‫وضع می ش��ود که تولیدکنندگان به س��مت مونتاژکاری‬ ‫پیش بروند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه ها در حال فاسد شدن است‬ ‫در ادامه احس��ان شریعتمداری یکی از فعاالن در حوزه‬ ‫تولی��د موتورس��یکلت برقی به‬ ‫گفت‪ :‬بخش��نامه‬ ‫ممنوعیت اس��تفاده از لید اس��یدها در حال ابطال بوده و‬ ‫هنوز به امض��ای وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نرس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این مس��ئله در حالی اس��ت که تیر س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬به درخواست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم‬ ‫ش��د موتورسیکلت ها باید براساس استاندارد یورو‪ ۴‬تولید‬ ‫ش��وند تا پ�لاک بگیرند که این گونه نش��د و حتی برخی‬ ‫تولیدکنن��دگان در حال تولید با اس��تانداردهای پایین تر‬ ‫هس��تند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬شاهد هس��تیم که برای تولید‬ ‫موتورسیکلت های برقی با تمام تشویقی که برای استفاده‬ ‫از انها شده‪ ،‬سنگ اندازی می شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورس��یکلت در تش��ریح بخشنامه‬ ‫یادش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬در دوره وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در انتهای مصوبه مربوط به موتورس��یکلت یک‬ ‫تبصره اضافه شد که در ان اعالم شده موتورسیکلت های‬ ‫برقی با توان کمتر از یک کیلووات اجازه استفاده از باتری‬ ‫س��رب اسید را ندارند‪ .‬موتورس��یکلت های برقی براساس‬ ‫کیلووات دس��ته بندی و از یک کیل��و وات تا به باال تولید‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری درب��اره اش��کال ای��ن مصوب��ه توضیح‬ ‫داد‪ :‬موتورس��یکلت های ی��ک کیل��و وات به طورمعم��ول‬ ‫موتورسیکلت های کوچکی بوده و توان حمل کمی داشته‬ ‫و بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬کیلو کش��ش حمل بار دارند‪ .‬این تبصره‬ ‫به نسبت منطقی است چون باتری های اسیدی به نسبت‬ ‫سنگین هستند اگر قرار باشد روی موتورسیکلت های زیر‬ ‫یک کیلووات اس��تفاده شوند کشش و توان موتورسیکلت‬ ‫را به ش��دت پایین م��ی اورد‪ .‬این بدین معنی نیس��ت که‬ ‫استفاده از باتری های سرب اسید به لحاظ زیست محیطی‪،‬‬ ‫برای استفاده یا عمر اشکالی داشته باشند‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۹۹‬درصد موتورس��یکلت ها در چین و کشورهای‬ ‫ش��رقی برقی است‪ ،‬درست برعکس ایران‪ .‬از این امار هم‬ ‫‪ ۹۵‬درصد باتری ها سرب اسید هستند‪ .‬این امر دلیل های‬ ‫متعددی دارد‪ .‬نخس��ت اینکه باتری لید اس��ید بین ‪۹۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۹۵‬درص��د قابل بازیافت هس��تند؛ دیگ��ر اینکه نرخ‬ ‫پایین تری نس��بت به باتری لیتیومی دارند و عالوه بر این‪،‬‬ ‫روند تولید ان اسان تر است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در ایران بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۵‬درصد قطعات این‬ ‫نوع باتری در داخل س��اخته می شود و فقط بخش جزئی‬ ‫از انها وارداتی است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬باتری های لیتیوم نس��ب به لید اس��ید‬ ‫مزیت های بیشتری دارد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬عمرش طوالنی تر‬ ‫است‪ ،‬وزن کمتری دارد اما نرخ ان ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬برابر باتری های‬ ‫لید اس��ید اس��ت‪ .‬همین یک نکته باعث ش��ده حتی در‬ ‫چین‪ ،‬باتری لیتیوم برای موتورسیکلت ها استفاده نشود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورس��یکلت عنوان کرد‪ :‬حدود دو‬ ‫ماه پس از ابالغ تبصره ممنوعیت اس��تفاده از باتری های‬ ‫لید اسید برای موتورسیکلت های کمتر از یک کیلو وات‪،‬‬ ‫دبیر هی��ات دولت ی��ک اصالحیه به این تبص��ره اضافه‬ ‫می کند که غیرکارشناس��ی بود‪ .‬این تبصره نه مورد قبول‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیست است و نه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ .‬در ای��ن تغییر غیرکارشناس��ی کلمه‬ ‫«کمتر» به «بیش��تر» تبدیل شده است‪ .‬به این معنی که‬ ‫موتورس��یکلت های برقی با توان بیش��تر از یک کیلووات‬ ‫اجازه اس��تفاده از باتری سرب اسید را ندارند اما کمتر از‬ ‫این می توانند استفاده کنند‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری با بیان اینکه نرخ موتورس��یکلت برقی‬ ‫مربوط به نوع باتری ان است‪ ،‬گفت‪ :‬تفاوت قیمت ها چند‬ ‫میلی��ون خواهد بود‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬برخی تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت��ی ب��ا قابلیت اس��تفاده از هر دو ن��وع باتری را‬ ‫دارند اما این امر محدود اس��ت زی��را هزینه های تولید را‬ ‫باال می برد‪ .‬اگر قرار اس��ت موتورسیکلت برقی جایگزین‬ ‫خودروهای تک سرنش��ین ش��ود باید ن��رخ ان هم از نظر‬ ‫مشتری قابل قبول باشد‪ .‬س��ازندگان تالش زیادی برای‬ ‫کاهش ن��رخ تمام ش��ده کرده اند اما با الزام اس��تفاده از‬ ‫باتری های لیتیومی دوباره نرخ تمام شده افزایش می یابد‪.‬‬ ‫این تولیدکننده حت��ی اصالحیه تبصره موردنظر را در‬ ‫تناقض با روح قانون هوای پاک دانس��ت و گفت‪ :‬براساس‬ ‫قانون هوای پاک باید ‪ ۳۰‬درصد موتورسیکلت هایی که تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به فروش می رسد‪ ،‬برقی باشد؛ چون نرخ باال‬ ‫می رود به همان نسبت بازار تقاضا دچار افت می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬بازیافت باتری های لید اس��ید به لحاظ‬ ‫زیس��ت محیطی تفاوتی ب��ا لیتیومی ن��دارد و در این باره‬ ‫مشکلی در بحث االینده های باتری نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬نامه ابطال این تبصره جدید تهیه شده و فقط‬ ‫باید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت امضا کند که هنوز این‬ ‫نامه به امضای رضا رحمانی نرسیده است‪.‬‬ ‫شریعتمداری یاداور شد‪ :‬این تعلل در امضا یک تصمیم‬ ‫اش��تباه که کارشناس��ی ش��ده نبود‪ ،‬ضرر و زیان زیادی‬ ‫به س��ازندگان به وی��ژه موتورسیکلت س��ازانی که فقط در‬ ‫حوزه برقی ه��ا فعالیت دارند‪ ،‬زده اس��ت چراکه باتری ها‬ ‫در حال فاس��د ش��دن هس��تند‪ .‬درواقع با فاس��د شدن‬ ‫باتری ها‪ ،‬س��ازندگان روزانه میلیون��ی و ماهانه میلیاردی‬ ‫درحال ضرر هستند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬موتورسیکلت سازانی‬ ‫ک��ه برای حمای��ت از قانون هوای پاک تم��ام تولید خود‬ ‫را متمرک��ز موتورس��یکلت های برق��ی کرده ان��د در این‬ ‫نوس��ان های قانونی در حال اس��یب دیدن هس��تند زیرا‬ ‫باتری اس��یدی از روزی که تولید می شود تاریخ انقضا ان‬ ‫نیز اغاز می شود؛ ضمن انکه تا ابطال تبصره ابالغ شود و‬ ‫س��پس به اجرا دراید حدود ‪ ۷‬ماه زمان می برد در نتیجه‬ ‫این روند توان مالی موتورسیکلت س��ازان بس��یار کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری در پایان عنوان ک��رد‪ :‬این مصوبه‪ ،‬الزام‬ ‫تولید ‪ ۱۰‬درصدی محصوالت کارخانجات موتورس��یکلت‬ ‫را زیرس��وال برد و رضایت تولیدکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫بنزینی را تامین کرد زیرا بس��یاری از فعاالن این صنعت‬ ‫تمایلی به تولید موتورسیکلت برقی ندارند‪.‬‬ ‫روش های جذب و هزینه کرد اسناد خزانه اسالمی‬ ‫تخصصی س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) برگزار‬ ‫شد‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬مدیر برنامه ریزی بودجه و ارزیابی ایدرو با‬ ‫اشاره به اهمیت رعایت قوانین مرتبط با اعتبارات تملک دارایی های‬ ‫سرمایه ای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ضرورت جذب‬ ‫و هزینه ک��رد بهینه ان در طرح ها و پروژه های س��ازمان ها‪ ،‬گفت‪ :‬دو‬ ‫دوره اموزش��ی جامع با عنوان اخرین اطالعات مربوط به روش های‬ ‫یادداشت‬ ‫میکروموبیلیتی‬ ‫یک شیوه‬ ‫حمل ونقل پاک‬ ‫سلیقه های «اسیدی» سرمایه ها را می سوزاند‬ ‫رس��ول پارچه باف دیبازر درباره ممنوعیت اس��تفاده از‬ ‫باتری های سرب اسید برای برخی مدل های موتورسیکلت‬ ‫برق��ی به‬ ‫گفت‪ :‬این الزام و ممنوعیت اس��تفاده از‬ ‫باتری های لید اس��ید اش��تباه است زیرا اس��تفاده از این‬ ‫باتری برای موتورس��یکلت های برق��ی به دلیل قیمت ان‬ ‫و با توجه به قدرت خرید مردم‪ ،‬توجیه اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬استفاده از باتری های لیتیومی نرخ محصوالت‬ ‫را افزایش می دهد عالوه بر این بازیافت ان نیز س��خت تر‬ ‫از سرب اسیدهاست‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس= ح��وزه ازم��ون اس��تانداردهای‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬با اش��تباه خواندن این تغیی��ر در تولید‬ ‫موتورس��یکلت های برقی‪ ،‬گفت‪ :‬ادامه دار بودن این روند‪،‬‬ ‫بازار موتورسیکلت های برقی را راکدتر می کند‪.‬‬ ‫پارچه ب��اف دیب��ازر تاکی��د ک��رد‪ :‬درباره ای��ن مصوبه‬ ‫باید تجدیدنظر ش��ود زی��را برخی تولیدکنن��دگان برای‬ ‫داخلی س��ازی این باتری سرمایه گذاری سنگینی کرده اند‬ ‫و ب��ه ای��ن ترتی��ب س��رمایه ها از بین رفت��ه و رغبت به‬ ‫سرمایه گذاری در داخل کشور کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تقصیر گوگرد‬ ‫است‬ ‫رسول پارچه باف دیبازر‬ ‫علیرضا عابدینی‬ ‫احسان شریعتمداری‬ ‫جذب و هزینه کرد اس��ناد خزانه اس�لامی با حض��ور مهدی بنانی‪،‬‬ ‫ت وزارت امور اقتصادی و‬ ‫مدی��رکل بدهی ها و تعهدات عموم��ی دول ‏‬ ‫دارایی برگزار ش��د‪ .‬مرتضی واسعی افزود‪ :‬در ابتدای دوره محمدرضا‬ ‫ام��روزه ب��ا توج��ه ب��ه چالش ه��ای‬ ‫زیس��ت محیطی ناش��ی از س��وخت های‬ ‫فس��یلی‪ ،‬اس��تفاده از وس��ایل نقلیه پاک به‬ ‫ی��ک ض��رورت اجتناب ناپذیر تبدیل ش��ده‬ ‫است‪ .‬براس��اس نتایج یک مطالعه پژوهشی‬ ‫که از س��وی مرکز مک کینزی منتشر شده‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۶۰‬درص��د س��فرها ک��ه در انها از‬ ‫خودرو استفاده می شود‪ ،‬کمتر از ‪ ۸‬کیلومتر‬ ‫هس��تند‪ .‬ب��ر ای��ن اس��اس میکروموبیلیتی‬ ‫به عنوان یک ش��یوه حمل ونق��ل پاک برای‬ ‫فاصله های کوتاه به تدریج در حال گسترش‬ ‫و جایگزین��ی ب��ا ش��یوه های حمل ونق��ل‬ ‫س��نتی در ش��هرهای بزرگ و پ��ر جمعیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫میکرومبیلیت��ی دس��ته ای از حالت های‬ ‫حمل ونقل است که به وس��یله وسایل نقلیه‬ ‫بسیار سبک مانند خودروهای کوچک برقی‪،‬‬ ‫ی و دوچرخه‬ ‫اس��کوتر برقی‪ ،‬اس��کیت برق�� ‬ ‫برقی ارائه می شود‪ .‬وس��یله نقلیه الکتریکی‬ ‫که در میکرومیوبیلیتی مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گیرد باید وزنی کمت��ر از ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫اس��کوترهای برق��ی یکی از انواع وس��ایل‬ ‫نقلیه مورد توجه در میکروموبیلیتی هستند‬ ‫که با اقبال بی س��ابقه مردم در سراسر جهان‬ ‫قرار گرفته اند‪ .‬رش��د قابل توجه اس��تفاده از‬ ‫اس��کوترها در مراکز ش��هرهای پرجمعیت‬ ‫جهان باعث کاهش اس��تفاده از خودروهای‬ ‫شخصی شده است و همزمان با فرصت های‬ ‫مالی‪ ،‬س��بب شده خودروس��ازان جهانی در‬ ‫انواع گوناگون خدمات میکرومبیلیتی قابلیت‬ ‫س��رمایه گذاری داشته باش��ند‪ .‬در این میان‬ ‫شرکت های خودروسازی شناخته شده دنیا‬ ‫مانن��د پژو و فیات هم��راه برخی محصوالت‬ ‫خودرویی خ��ود‪ ،‬یک اس��کوتر برقی عرضه‬ ‫می کنند که با برق خودرو ش��ارژ می شود و‬ ‫ب��رای راننده قابلیت نقل ب��دون محدودیت‬ ‫شهری فراهم می کند‪.‬‬ ‫در کش��ور ما نیز ب��ا توجه به مش��کالت‬ ‫گوناگون ناش��ی از الودگی هوا در شهرهای‬ ‫پرجمعی��ت‪ ،‬اس��کوترهای برق��ی می توانند‬ ‫به عنوان راهکار مناس��بی ب��رای حمل ونقل‬ ‫ش��هری پ��اک مورد اس��تفاده ق��رار گیرند‪.‬‬ ‫مهندسان و پژوهش��گران مرکز شبیه سازی‬ ‫و طراح��ی بهینه خودرو در دانش��گاه علم و‬ ‫صنعت ایران موفق به طراحی و ساخت یک‬ ‫اسکوتر برقی هوشمند با هدف براوردن نیاز‬ ‫بازار حمل ونقل ایران ش��ده اند‪ .‬این اسکوتر‬ ‫که در نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوهش��ی‬ ‫و فن بازار امس��ال در نمایش��گاه بین المللی‬ ‫از ان رونمایی ش��د با یک بار ش��ارژ قابلیت‬ ‫پیمایش ‪ ۶۰‬دقیقه را دارد‪ .‬در این اس��کوتر‬ ‫برقی از باتری های لیتیوم یون استفاده شده‬ ‫و حداکثر س��رعت ان ‪ ۱۵‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫این اسکوتر قابلیت اتصال به تلفن همراه‬ ‫را دارد و س��وئیچ روش��ن کردن دس��تگاه‪،‬‬ ‫نمایشگر س��رعت‪ ،‬نمایشگر س��طح شارژ و‬ ‫نمایش��گر موقعیت مکانی روی یک نرم افزار‬ ‫در تلفن همراه مدیریت می ش��ود‪ .‬سازه این‬ ‫اسکوتر نیز از الومینیوم بوده و با وزن سبک‬ ‫قابلیت تا ش��دن دارد ک��ه حمل ونقل ان را‬ ‫ساده تر می کند‪.‬‬ ‫عبدالله��ی‪ ،‬معاون برنامه ریزی و توس��عه ایدرو با ارائه گزارش��ی از‬ ‫عملکرد مجریان پروژه های ایدرو در هزینه کرد اسناد خزانه اسالمی‬ ‫تخصیص یافته بر اهمیت بهره مندی موثر از این منابع‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1434‬‬ ‫پیاپی ‪2752‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫خبر روز‬ ‫دندانپزشکی نانـویی‬ ‫خدمت جدید «سرمایه‬ ‫در گردش فوری»‬ ‫برای دانش بنیان ها‬ ‫تسهیالت جدید سرمایه در گردش فوری‬ ‫با نرخ ‪ ۱۱‬درصد ب��رای رفع نیازهای فوری‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان طراحی شده و در‬ ‫سبد تسهیالت صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬متقاضی��ان می توانند با‬ ‫مراجعه به سامانه غزال از این خدمت جدید‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش صمت به نقل از روابط عمومی‬ ‫صن��دوق نواوری و ش��کوفایی‪ ،‬رضا قربانی‪،‬‬ ‫معاون تس��هیالت و تجاری س��ازی صندوق‬ ‫ن��واوری و ش��کوفایی درب��اره جدیدتری��ن‬ ‫خدم��ت این صن��دوق با عنوان تس��هیالت‬ ‫«س��رمایه در گردش فوری» گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به نیازهای فوری‪ ،‬کوتاه مدت و نوعا غیرقابل‬ ‫پیش بینی شرکت های دانش بنیان‪ ،‬صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی یک خدمت تامین مالی‬ ‫‪ ۵۰‬روزه و ت��ا س��قف یک میلی��ارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان برای شرکت های دانش بنیان‬ ‫با عنوان س��رمایه در گ��ردش فوری در نظر‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول درباره خدمت سرمایه‬ ‫در گ��ردش صن��دوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تس��هیالت عادی صندوق‬ ‫ب��رای تامی��ن مال��ی س��رمایه در گ��ردش‬ ‫برای تامی��ن مالی میان مدت ش��رکت ها و‬ ‫برحس��ب نیاز س��االنه انها یا ب��رای اجرای‬ ‫قراردادهای منعقد ش��ده انها طراحی شده‬ ‫که هم چنان برقرار اس��ت؛ ام��ا برای موارد‬ ‫پیش بینی نش��ده و فوری که ش��رکت به هر‬ ‫دلیل نیاز به نقدینگی ف��وری و کوتاه مدت‬ ‫دارد‪ ،‬تسهیالتی را درنظر نگرفته بودیم‪.‬‬ ‫قربان��ی درب��اره ویژگی ه��ای تس��هیالت‬ ‫س��رمایه در گ��ردش فوری نی��ز گفت‪ :‬این‬ ‫تس��هیالت به طور یکجا پرداخت می ش��ود‬ ‫و ش��رکت فرص��ت دارد ت��ا ‪ ۵۰‬روز پس از‬ ‫دریافت ان را تسویه کند‪ .‬در صورت تسویه‬ ‫تا ‪ ۵۰‬روز نرخ تس��هیالت برابر با ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫س��االنه خواهد بود‪ ،‬اما اگر زمان تسویه ان‬ ‫از ‪ ۵۰‬روز بگ��ذرد حداکثر ب��ه مدت ‪ ۳‬ماه‬ ‫از زمان دریافت تس��هیالت شرکت ها مجاز‬ ‫خواهند بود تا بازپرداخت را انجام دهند در‬ ‫این صورت تس��هیالت برای کل دوره با نرخ‬ ‫‪ ۱۸‬درصد ساالنه محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫قربانی‪ ،‬سقف تسهیالت سرمایه در گردش‬ ‫ف��وری را یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫اعالم ک��رد و گف��ت‪ :‬مبلغ این تس��هیالت‬ ‫بس��تگی به میزان ف��روش و وضعیت مالی‬ ‫شرکت دارد‪.‬‬ ‫روش کار ب��ه ای��ن نح��و اس��ت ک��ه‬ ‫ش��رکت های متقاضی تسهیالت سرمایه در‬ ‫گردش ف��وری ابتدا باید تقاضای خود را در‬ ‫وب گاه صندوق(س��امانه غزال) ثبت کنند‪.‬‬ ‫سپس این درخواست با توجه به صورت های‬ ‫مالی و مدارک درخواس��ت ش��ده از شرکت‬ ‫بررس��ی ش��ده و حد اعتباری برای شرکت‪،‬‬ ‫تعیین می شود و متناس��ب با ان قراردادی‬ ‫با ش��رکت منعقد شده و تضمین ها دریافت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پس از انعقاد این قرارداد شرکت هر زمان‬ ‫که به تس��هیالت نیاز داشته باشد در کمتر‬ ‫از یک روز کاری پس از ارس��ال درخواست‬ ‫مبل��غ مورد نظر را دریافت خواهد کرد‪ .‬نوع‬ ‫تضامین و س��قف مبلغ متناسب با عملکرد‬ ‫مالی ش��رکت‪ ،‬اس��ناد تجاری‪ ،‬ضمانت غیر‬ ‫یا وثیقه ملکی اس��ت ک��ه راهنمای ان در‬ ‫وب گاه صندوق موجود است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فرایند تس��هیالت سرمایه‬ ‫در گ��ردش فوری اماده عرضه اس��ت و هر‬ ‫زمان ش��رکتی تقاضای خ��ود را اعالم کند‪،‬‬ ‫صن��دوق اماده تصوی��ب و انعق��اد قرارداد‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون تس��هیالت و تجاری سازی صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی درباره دفعات استفاده از‬ ‫تس��هیالت جدید صندوق هم گفت‪ :‬دفعات‬ ‫اس��تفاده از تسهیالت س��رمایه در گردش‬ ‫فوری‪ ،‬در سال دو بار است و شرط استفاده‬ ‫ب��رای ب��ار دوم‪ ،‬تس��ویه تس��هیالت قبلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫قربان��ی در پای��ان گف��ت‪ :‬امیدواری��م با‬ ‫راه اندازی این خدمت بتوانیم نیازهای فوری‬ ‫س��رمایه در گردش شرکت های دانش بنیان‬ ‫را به ویژه در انتهای س��ال که نیازهای مالی‬ ‫خاصی پیش می اید‪ ،‬پشتیبانی کنیم و سبد‬ ‫حمایتی صندوق برای این شرکت ها کامل تر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا صن��دوق ام��اده دریافت‬ ‫پیش��نهادهای ش��رکت های دانش بنی��ان و‬ ‫صاحب نظران ب��رای طراحی خدمات جدید‬ ‫و بهبود خدمات فعلی است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محس�ن معصومی‪ :‬ب�ا ورود فناوری نان�و به عرص ه دانش بش�ری‪ ،‬حوزه‬ ‫دندانپزش�کی نی�ز از این فن�اوری بی نصیب نمانده اس�ت‪ .‬از انجا که مواد‬ ‫جدید حاصل‪ ،‬بس�یار ریزتر هس�تند؛ درنتیجه کاربرد انه�ا در ترمیم های‬ ‫دندانپزش�کی نتیج ه بهت�ری را به دنبال خواهد داش�ت‪ .‬ای�ن فناوری‪ ،‬در‬ ‫بخش ه�ای گوناگ�ون از جمله م�واد دندانی‪ ،‬سلامت دن�دان و تجهیزات‬ ‫دندانپزش�کی کاربرد دارد‪ .‬بس�یاری از محصوالت توانمندش�ده با فناوری‬ ‫نانو نیز ب ه محصوالت تجاری تبدیل ش�ده و هم اکنون وارد بازار شده است‪.‬‬ ‫پیش�رفت های نوی�ن در زمین ه فناوری نانو برای حل نیازهای افراد بس�یار‬ ‫مورد توجه قرار گرفت ه اس�ت‪ .‬فناوری نانو در ای�ن بخش‪ ،‬در ‪ ۳‬حوزه مواد‬ ‫دندانی‪ ،‬سلامت دندان(خمیردندان و مس�واک) و تجهیزات دندانپزشکی‬ ‫کاربرد دارد و می توان به کاربرد نانوکامپوزیت ها در س�اخت مواد ترمیمی‪،‬‬ ‫نانوسرامیک ها در ساخت دندان مصنوعی‪ ،‬نانوپوشش ها روی ایمپلنت های‬ ‫نانوپوشش ها در دندانپزشکی‬ ‫کاربردهای تجاری شده فناوری‬ ‫تع��داد زی��ادی از محص��والت توانمندش��ده ب��ا فن��اوری نان��و‪،‬‬ ‫به محصوالت تجاری تبدیل شده اس��ت؛ انتقال فناوری های نوظهور‬ ‫و جدید توانمند ش��ده با نانو‪ ،‬از ازمایش��گاه ب��ه محصوالت تجاری‪،‬‬ ‫ب��ه عوام��ل زی��ادی بس��تگی دارد‪ .‬برخی از ای��ن عوام��ل عبارتند‬ ‫از‬ ‫‪ -۱‬یکپارچه س��ازی ای��ن فناوری ه��ا ب��ا محصوالت��ی ک��ه دارای‬ ‫ویژگی های قابل تعیین و تکرارپذیر هستند؛‬ ‫‪ -۲‬هزینه؛‬ ‫‪ -۳‬افزایش مقیاس تولید برای محصول های تجاری؛‬ ‫‪ -۴‬توسعه ی فناوری های مرتبط؛‬ ‫‪ -۵‬فشار بازار؛‬ ‫‪ -۶‬پذیرش محصول های توانمندشده با نانو از سوی مشتریان‪.‬‬ ‫تمام��ی ای��ن عوامل تعیین خواه��د کرد ‪ ،‬ایا فن��اوری نانو خواهد‬ ‫توانست از ازمایشگاه به بازار راه یابد یا خیر‪.‬‬ ‫خمیردندان های سفیدکننده نانویی‬ ‫ش��رکت های س��ازنده خمیردن��دان در‬ ‫رقاب��ت ش��دیدی ب��ا یکدیگر هس��تند تا‬ ‫خمیردندان هایی را ارائه دهند که مشتریان‬ ‫بیش��تری را به دلیل خواص سفیدکنندگی‬ ‫بیش��تر ج��ذب کن��د‪ .‬خمیردندان ه��ای‬ ‫مبتن��ی ب��ر نانوهیدروکس��ی اپاتیت(یکی‬ ‫از انواع کلس��یم فس��فات) کارب��رد زیادی‬ ‫در س��اخت و پوش��ش دهی کاش��تنی ها‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نانوهیدروکسی اپاتیت خواص مکانیکی‬ ‫باالتر و زیست سازگاری مطلوب تری نسبت‬ ‫به نمونه ه��ای میکرومتری از خود نش��ان‬ ‫می دهد و اثربخش��ی بس��یار عم��ده ای را‬ ‫در زدایش جرم ها از س��طح دندان نش��ان‬ ‫داده اس��ت‪ .‬این اثار ممکن اس��ت به دلیل‬ ‫خواص فیزیک��ی نانوهیدروکس��ی اپاتیت‬ ‫باش��د که س��طح ویژه باالتری نس��بت به‬ ‫هیدروکس��ی اپاتی��ت با ابع��اد میکرونی و‬ ‫در نتیج��ه کارایی باالتری برای جرم زدایی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فرضیه دوم برای سازکار نانوهیدروکسی‬ ‫اپاتیت ها‪ ،‬تس��ریع جرم زدایی معدنی است‬ ‫که در پرکردن تخلخل های س��طح دندان‪،‬‬ ‫درگی��ر می ش��ود؛ بنابراین ام��کان کاهش‬ ‫تیرگ��ی دندان ها به وج��ود می اید‪ .‬فناوری‬ ‫نان��و می توان��د س��بب افزایش پیوس��تگی‬ ‫بی��ن س��اختار دن��دان و ذرات پرکنن��ده‬ ‫ب��ا ان��دازه نانویی ش��ود و یک حد واس��ط‬ ‫طبیعی تر و پایدارتر بین بافت های س��خت‬ ‫معدن��ی کاری ش��ده دندان و زیس��ت مواد‬ ‫ترمیمی پیش��رفته را به وجود اورد‪ .‬از مواد‬ ‫تش��کیل دهنده این خمیردندان‪ ،‬کلس��یم‬ ‫پرکس��اید اس��ت ک��ه در ان��دازه نانویی به‬ ‫کوچک تری��ن فاصله ه��ای دندان��ی نف��وذ‬ ‫می کن��د‪ .‬رنگ دانه ه��ای دندانی(حاصل از‬ ‫قهوه‪ ،‬چای یا تنباکو) به رنگ روش��ن تر در‬ ‫می ایند‪ .‬به ارامی پالک دندان را پاک سازی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫کلس��یم پروکس��اید از لح��اظ زیس��تی‬ ‫در دس��ترس اس��ت و این بدان معناس��ت‬ ‫که به ط��ور بهتری به دندان متصل ش��ده‬ ‫و اث��ر ش��دیدتری خواه��د داش��ت‪ .‬نوعی‬ ‫گرانول هیدروکس��ی اپاتیت کربناته شده‬ ‫نانوس��اختار‪ ،‬محص��ول ش��رکت پردی��س‬ ‫پژوهان فناوران یزد در سطح ازمایشگاهی‬ ‫در حال تولید است‪.‬‬ ‫ای��ن محص��ول متش��کل از صفح��ات‬ ‫هیدروکس��ی اپاتیت با ضخامت کوچک تر‬ ‫از ‪ ۳۰‬نانومت��ر‪ ،‬روی س��طح گرانول ها بوده‬ ‫که در مواد دندانی ترمیمی و ایمپلنت های‬ ‫ف��ک و ده��ان م��ورد اس��تفاده ق��رار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫کاربرد نانوپوش��ش ها در این حوزه رنج وسیعی از جمله‬ ‫ابزاراالت دندانپزش��کی‪ ،‬ایمپلنت ها‪ ،‬قطعات و تجهیزات را‬ ‫شامل می شود‪.‬‬ ‫حضور مایعات الکترولیتی در بدن انسان سبب شده که‬ ‫محیط درونی بدن حتی ب��رای الیاژهای تیتانیوم و فوالد‬ ‫ضدزنگ بسیار خورنده و فعال باشد‪.‬‬ ‫همین موضوع وجود پوش��ش هایی را که دارای خواص‬ ‫پالک های دندانی خودتمیزشونده‬ ‫یکی از مش��کالت پالک هایی که امروز در ارتودنسی به کار می روند‪ ،‬بهداشت‬ ‫انهاس��ت که باید مرتب تمیز ش��وند‪ ،‬در غیر این ص��ورت احتمال تجمع پالک‬ ‫میکروبی افزایش می یابد‪ .‬از انجایی که نانوذرات نقره دارای خواص میکروب کشی‬ ‫و باکتری کش��ی باالیی هس��تند‪ ،‬می توان از انها در ساخت مواد دندانی استفاده‬ ‫کرد‪ .‬در این روش نخس��ت نانوذرات نقره‪ ،‬به روش احیای ش��یمیایی در حضور‬ ‫احیاکننده اکریلی تهیه می ش��وند‪ .‬نانوذرات تهیه شده به فاز مایع اکریل افزوده‬ ‫ش��ده و با نس��بت های معی��ن به پودر متی��ل متاکریالت اف��زوده و قالب گیری‬ ‫می شوند و در نهایت نانوکامپوزیت دندانی تهیه شده می تواند به عنوان پایه مواد‬ ‫دندانی به کار رود که دارای خاصیت ضدباکتریایی و استحکام باال است‪.‬‬ ‫استفاده از نانوذرات در ترمیم دندان‬ ‫تولید پرکننده ها با جالی باال‪ ،‬حداقل زمان جال دادن‪ ،‬پایداری و مقاومت مواد‬ ‫نس��بت به ضربات مکانیکی‪ ،‬کمترین چسبندگی به ابزارها و امکان دقیق تطابق‬ ‫رن��گ را از جمل��ه مزایای اس��تفاده از نانوذرات در ترمی��م دندان ها می توان نام‬ ‫برد‪.‬‬ ‫نانوذرات زیرکونیوم اکس��اید که دارای اس��تحکام باال و شفافیت نسبت به نور‬ ‫بوده اما مانع از عبور اشعه ایکس می شود‪ ،‬در دندانپزشکی کاربرد دارد‪ .‬نانوذراتی‬ ‫به نام دی ام‪ ،‬دارای کاربردهای وسیع و کارایی باال هستند‪ .‬دی ام یک سیلیکاژل‬ ‫بس��یار خالص اس��ت که ذرات ان به هم نمی چس��بند و بدون تخلخل و دارای‬ ‫وزن حجمی باال اس��ت‪ .‬با توجه به این ویژگی ها‪ ،‬امکان استفاده از این مواد در‬ ‫دندانپزشکی به عنوان پرکننده فراهم شده است‪ .‬محصولی از نانوذرات سیلیکونی‬ ‫تولیدش��ده که در صورت اس��تفاده در نانوکامپوزیت های دندانپزش��کی‪ ،‬باعث‬ ‫س��ختی بیشتر‪ ،‬قدرت خمش افزایش یافته‪ ،‬ش��فافیت و ایجاد ظاهری جذاب تر‬ ‫می ش��وند؛ به عالوه استفاده از این نانوذرات میزان شکنندگی مواد پرکننده را به‬ ‫اندازه ‪ ۵۰‬درصد کاهش می دهد‪.‬‬ ‫پودر شیشه ای نانومقیاس برای پرکننده ها‬ ‫در گذش��ته از الیاژه��ای فل��زی مانند طال و‬ ‫ملقمه به عنوان پرکننده اس��تفاده می کردند‪ .‬این‬ ‫مواد هادی الکتریکی‪ ،‬گرما و سرما بودند و باعث‬ ‫ایجاد حساس��یت در دندان می شدند‪ ،‬همچنین‬ ‫جیوه موجود در الیاژ ملقمه‪ ،‬به عنوان معایب ان‬ ‫به شمار می رفت‪.‬‬ ‫بس��یاری از بیماران نیز سعی می کردند از این‬ ‫م��اده برای دندان های خود اس��تفاده نکنند زیرا‬ ‫تیره بوده و س��بب از بین رفتن ظاهر براق دندان‬ ‫می شدند‪.‬‬ ‫کامپوزیت های دندانی از لحاظ اپتیکی بسیار‬ ‫ش��بیه به مواد طبیعی دندان هس��تند‪ .‬این مواد‬ ‫کامپوزیتی یک رزین بس��پاری هستند که با قرار‬ ‫گرفتن در معرض نور فرابنفش‪ ،‬سخت می شوند‪.‬‬ ‫پودر شیش��ه به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی‬ ‫کامپوزیت های دندانی استفاده می شود‪.‬‬ ‫پرکننده ه��ای دندانی تا ‪ ۸۰‬درصد حاوی پودر‬ ‫شیشه هستند‪ ،‬این پودر دارای خواص مکانیکی‬ ‫دندانی‪ ،‬نانوفلورایدها در خمیردندان ها و نانوذرات نقره در دهان ش�ویه ها‬ ‫اش�اره کرد‪ .‬پیش�رفت فناوری نانو در ح�وزه مواد دندان�ی دارای اهمیت‬ ‫ویژه اس�ت؛ زیرا گرایش بیماران به سوی درمان های زیبایی‪ ،‬مواد ترمیمی‬ ‫زیبا و هم رنگ دندان و از جمله س�رامیک های دندانی‪ ،‬کاربرد بس�یاری در‬ ‫دندانپزشکی امروزی پیدا کرده است‪ .‬پیشرفت های نوین در زمین ه فناوری‬ ‫نانو برای حل این نیازها بسیار مورد توجه قرار گرفت ه است‪.‬‬ ‫به راحتی فش��ار را تحمل‬ ‫عال��ی ب��وده‪ ،‬می تواند ‬ ‫کرده و به راحتی نیز پرداخت و براق می شوند‪.‬‬ ‫فناوری نانو در س��اخت پودرهای شیش��ه ای‬ ‫مخص��وص ب��رای پرکننده های دندانی به ش��مار‬ ‫می ای��د که ان��داز ه ذرات ان در حد ‪ ۱۸۰‬نانومتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫استفاده از مواد پرکنند ه کوچک تر و ظریف تر‬ ‫به معنی عمر بیش��تر پرکننده ها و ظاهر بس��یار‬ ‫جذاب تر انهاست‪.‬‬ ‫در این مواد‪ ،‬عالوه بر اس��تفاده از شیش��ه های‬ ‫مخصوص بسیار خالص‪ ،‬انداز ه ذرات نیز به عنوان‬ ‫ی��ک ش��اخص کلیدی ب��رای کیفیت ای��ن مواد‬ ‫کامپوزیتی مطرح است‪.‬‬ ‫پـودر شیش��ه ای تولید شده‪ ،‬نس��بت به اشع ه‬ ‫ایک��س غیرش��فاف اس��ت؛ یعنی دندانپزش��ک‬ ‫به راحتی می تواند به وسیله اشعه ایکس دندان های‬ ‫س��الم‪ ،‬پوس��یده و پرش��ده را از هم تش��خیص‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫مکانیکی مناسب بوده و از لحاظ شیمیایی به شدت خنثی‬ ‫باشند را ضروری می کند‪ .‬یکی از مثال های معمول در این‬ ‫باره ایمپلنت های دندانی هستند‪ .‬نانوپوشش ‪ TiN‬به دلیل‬ ‫برخورداری از خواص منحصربه فردی که دارد‪ ،‬جای خود‬ ‫را بیش از پیش در صنعت مهندس��ی پیدا کرده اس��ت‪ .‬از‬ ‫این نانوپوش��ش ها در بس��یاری از ابزاراالت دندانپزشکی‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫افزایش دوام پرکننده ها با نانوکامپوزیت جدید‬ ‫دهان محیطی خشن است‪ ،‬به همین‬ ‫دلی��ل دندانپزش��کان نمی توانن��د دوام‬ ‫طوالنی دندان های پر ش��ده را تضمین‬ ‫کنن��د‪ .‬با وجود تالش ه��ای فراوان‪ ،‬یک‬ ‫پرکننده ممکن اس��ت به تدریج و تحت‬ ‫تنش های گوناگون شکسته شده و یا به‬ ‫مرور زمان در محلی که پرکننده با دندان‬ ‫پیوند زده است‪ ،‬پوسیدگی توسعه یابد‪.‬‬ ‫فن��اوری نانو با تولی��د ترمیم کننده های‬ ‫دندانی که ه��م از پرکننده های امروزی‬ ‫بادوام ت��ر و مس��تحکم تر ب��وده و هم در‬ ‫برابر پوس��یدگی ثانویه مقاوم تر هستند‪،‬‬ ‫توان بالقوه ای در کاهش این خسارت ها‬ ‫دارد‪ .‬مش��کل پرکننده های کامپوزیتی‬ ‫ضدپوس��یدگی‪ ،‬ناش��ی از یک افزودنی‬ ‫موجود در پودر است که برای رهاسازی‬ ‫پایدار‪ ،‬یون های کلس��یم و فسفات به ان‬ ‫اضافه می ش��ود‪ .‬این یون ه��ا برای دوام‬ ‫طوالنی پرکننده ضروری هس��تند زیرا‬ ‫انها نه تنها ساختار بلوری خود دندان را‬ ‫مستحکم می کنند‪ ،‬بلکه ان را از اسیدی‬ ‫که مس��بب پوس��یدگی بوده و به وسیله‬ ‫باکتری ه��ا در ده��ان تولی��د می ش��ود‬ ‫نی��ز محافظ��ت می کنند؛ اما از س��وی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬این ترکیب��ات رهاکننده یون‪ ،‬از‬ ‫نظر س��اختاری بس��یار ضعیف هستند‬ ‫و باع��ث اس��یب پذیر ش��دن پرکننده‬ ‫می ش��وند‪ .‬برای حل این مشکل روشی‬ ‫طراحی ش��ده که در ان اندازه ذرات این‬ ‫قبیل ترکیبات که یکی از انها فس��فات‬ ‫دی کلسیم بی اب اس��ت‪ ،‬در حدود ‪۵۰‬‬ ‫نانومت��ر بوده ک��ه ‪ ۲۰‬برابر کوچک تر از‬ ‫ذرات یک میکرونی در یک پودر مرسوم‬ ‫اس��ت‪ .‬باال بودن نس��بت سطح به حجم‬ ‫ای��ن ذرات موجب می ش��ود که انها در‬ ‫رهاس��ازی یون ها‪ ،‬بس��یار موثرتر عمل‬ ‫کنن��د و ب��ه این ترتیب ب��رای ایجاد اثر‬ ‫یکس��ان‪ ،‬مقدار بس��یار کمت��ری از این‬ ‫پرکننده نانوکامپوزیتی‬ ‫ ‬ ‫مواد الزم است‪.‬‬ ‫کلسیم فسفات در یک دندان می تواند به‬ ‫صورت هوشمند‪ ،‬عوامل ضدپوسیدگی‬ ‫را ره��ا کند که دندان را از اس��ید تولید‬ ‫ش��ده به وس��یله باکتری ه��ا محافظت‬ ‫می کند؛ به عالوه‪ ،‬می تواند با رهاس��ازی‬ ‫یون ها در داخ��ل ناحیه ناکارای معدنی‬ ‫دندان‪ ،‬مواد معدنی از دست داده دندان‬ ‫را بازسازی کند‪ .‬دندانپزشکان با مخلوط‬ ‫ک��ردن رزین مایع خال��ص با پودری که‬ ‫ش��امل مواد رنگی‪ ،‬تقویتی و دیگر مواد‬ ‫اس��ت‪ ،‬این پرکننده را می سازند و درون‬ ‫حفره دندان ق��رار می دهند و با تاباندن‬ ‫نور‪ ،‬ان را سفت می کنند‪.‬‬ ‫چسب دندانپزشکی نانومتری‬ ‫چسب دندانپزش��کی نانومتری از پرکننده های‬ ‫سیلیکاتی نانومتری تهیه شده که پیوندی قوی تر‬ ‫با مین��ای دندان ایج��اد می کند‪ .‬به ع�لاوه‪ ،‬برای‬ ‫جلوگی��ری از خوش��ه ای ش��دن ذرات که موجب‬ ‫کاهش عملکرد می ش��ود‪ ،‬نیازی ب��ه تکان دادن‬ ‫قبل از اس��تفاده ن��دارد‪ .‬این محص��ول کمترین‬ ‫حساس��یت را پ��س از اس��تفاده دارد و به دلی��ل‬ ‫کاربرد اتانول در ان نسبت به محصوالت معمولی‬ ‫که در انها از استون اس��تفاده شده‪ ،‬کمتر تبخیر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ استفاده از نانوذرات با لیزر پالسما‬ ‫اگ��ر ان��دازه ذرات تیتانیوم اکس��ید ت��ا ح��د‬ ‫اندازه ه��ای نانو(‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۵۰‬نانومتر) کاهش یابد و‬ ‫روی پوست به ش��کل ژل های امولس��یونی به کار‬ ‫رود‪ ،‬دارای خواص جالبی خواهند شد؛ در صورتی‬ ‫ک��ه این ذرات با پالس های لی��زر مورد تابش قرار‬ ‫گیرند‪ ،‬ذرات از هم پاش��یده و دارای اثرات جمعی‬ ‫می شوند‪ .‬ذرات ایجاد ش��ده خود دوباره به ذرات‬ ‫کوچک ت��ر تبدیل می ش��وند و این مس��ئله باعث‬ ‫ایجاد حرکات جنبش��ی انی می ش��ود؛ بنابراین از‬ ‫این روند می ت��وان در میکروالیه برداری بافت های‬ ‫سخت استفاده کرد‪ .‬در این روش عالوه بر افزایش‬ ‫س��رعت و دق��ت‪ ،‬کار‪ ،‬تمیزت��ر‪ ،‬صاف ت��ر و بدون‬ ‫نیاز به بی حس��ی انجام می ش��ود‪ .‬لیزر پالسمای‬ ‫دندانپزشکی که با نانوذرات تیتانیوم اکسید تلفیق‬ ‫ش��ده‪ ،‬با اس��تفاده از فـناوری نان��و در چند مورد‬ ‫از درمان ه��ای دندانپزش��کی از جمله درمان های‬ ‫لث��ه ای دندانی‪ ،‬ح��ذف مالنین لثه‪ ،‬ب��رش بافت‬ ‫ن��رم بدون بی حس��ی‪ ،‬درمان پوس��یدگی دندان‪،‬‬ ‫ب��رش مینا و برش عاج دندان موثر اس��ت‪ .‬یکی‬ ‫از مهم ترین کاربردهای پالس��ما در دندانپزشکی‬ ‫ب��ه کش��تن باکتری های س��طحی دن��دان و نیز‬ ‫باکتری های درون کانال های ریشه دندان مربوط‬ ‫می شود که منجر به برخی فعالیت های ضدالتهابی‬ ‫در ان نواحی می ش��ود‪ .‬دومین کاربرد‪ ،‬مربوط به‬ ‫ارتقای چس��بندگی و یکسان س��ازی م��واد مورد‬ ‫اس��تفاده در دندان‪ ،‬همچون مواد پر کننده دندان‬ ‫اس��ت‪ .‬سومین کاربرد پالسما در دندانپزشکی نیز‬ ‫به س��فیدکاری مینای دندان مربوط می شود که‬ ‫بیشتر جنبه زیبایی دارد‪ .‬از نتایج امیدبخش اخیر‪،‬‬ ‫می توان به کاربرد برس پالسما برای از بین بردن‬ ‫باکتری های درون کانال های ریش��ه دندان اشاره‬ ‫کرد‪ .‬برس پالس��ما قادر اس��ت تا در کمتر از ‪۳۰‬‬ ‫ثانی��ه با انجام واکنش های ش��یمیایی‪ ،‬حفره های‬ ‫دن��دان را تمی��ز و ضدعفون��ی ک��رده و جهت پر‬ ‫ش��دن اماده کند؛ عالوه بر خواص باکتری کش��ی‪،‬‬ ‫ش��عله سرد برس پالس��ما پیوند بهتری بین مواد‬ ‫پرکنن��ده و دندان به وجود م��ی اورد‪ .‬واکنش های‬ ‫ش��یمیایی حاصل از برس پالسما‪ ،‬در عمل سطح‬ ‫دندان را تغییر داده و سبب پیوندی قوی و محکم‬ ‫با مواد پرکننده می ش��ود‪ .‬این باریکه بنفش رنگ‬ ‫پالسمای سرد به عنوان بخشی از سیستم پرداخت‬ ‫حفره دندان‪ ،‬قادر است باکتری ها و میکروب های‬ ‫دندان را نابود کند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬هزار قطعه‬ ‫را بومی سازی کرده ایم‬ ‫‪ 3‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1434‬‬ ‫پیاپی ‪2752‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫جشنواره ای برای جمع اوری ایده های نو در راه است‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹بومی سازی ایجاد فناوری است‬ ‫عزی��ز قنواتی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫فوالد اتی��ه خلیج فارس‬ ‫درب��اره جش��نواره و‬ ‫نمایشگاه بومی سازی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‪ :‬با وجود تحریم ها و‬ ‫مح��دود ش��دن واردات‬ ‫برای قطعات و تجهیزات‪ ،‬بومی سازی فوالد تبدیل‬ ‫به یکی از خالهای این صنعت شده که با برگزاری‬ ‫جشنواره و نمایشگاه بومی سازی فوالد که نخسین‬ ‫دوره ان سال گذشته ازسوی انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران برگزار شد‪ ،‬این کمبود در حال برطرف‬ ‫شدن اس��ت‪ .‬نخستین دوره این جش��نواره بسیار‬ ‫موث��ر و مفی��د برگ��زار ش��د‪ .‬فوالدس��ازان از‬ ‫توانمندی های خ��ود اگاهی یافتن��د و نتیجه ان‬ ‫یافتن راهکارهایی برای تامین قطعات و تجهیزات‬ ‫با ساخت داخل بود‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬پیش��نهاد من اس��ت که در کنار نمایش��گاه‪،‬‬ ‫پنل ه��ای تخصص��ی و ارائه هایی درباره س��اخت‬ ‫قطعات برگزار و ارائه ها به طور علمی در قالب یک‬ ‫ نامه منتشر شود‪.‬‬ ‫ویژه ‬ ‫قنوات��ی در پای��ان تاکی��د ک��رد‪ :‬مس��ئوالن به‬ ‫برگزاری چنین نمایش��گاه های باید توجه خاصی‬ ‫داشته باشند‪ ،‬چراکه اهمیت دادن به این نمایشگاه‬ ‫سبب حضور پررنگ تر شدن شرکت ها در نمایشگاه‬ ‫خواهند ش��د که با قدرت بیشتری به معرفی خود‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫عزیز قنواتی‪ :‬جش��نواره بومی سازی فوالد فراتر از بومی سازی‬ ‫قطعات باید به سمت ایجاد فناوری های جدید پیش برود‪ .‬در این‬ ‫جش��نواره باید تمام ایده ها در کنار یکدیگر قرار گیرند تا س��بب‬ ‫هم افزایی بیش��تر شده و از بومی س��ازی قطعات عبور کرده و به‬ ‫فناوری های جدید برسد‬ ‫قنواتی در ادامه تاکید کرد‪ :‬تولید فوالد کشور از‬ ‫س��ال گذشته تاکنون با رشد همراه بوده و فعالیت‬ ‫هی��چ کارخانه ای به دلی��ل نبود قطع��ات متوقف‬ ‫نش��ده و این موضوع بیانگر این مطلب اس��ت که‬ ‫بومی سازی فوالد به طور کامل در حال انجام است‪.‬‬ ‫البته این نمایشگاه رویکرد بازاریابی ندارد و بیشتر‬ ‫در راستای بومی سازی و ارائه محصوالت‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و راهکاری های��ی برای حل مش��کالت تولید فوالد‬ ‫برگ��زار می ش��ود؛ از این رو ضروری اس��ت که این‬ ‫نمایشگاه به طور مستمر برگزار شود‪ ،‬چراکه ممکن‬ ‫است واحدی به ساخت قطعه ای دست یابد که این‬ ‫قطعه برای سایر واحدها نیز راهگشا باشد یا بتوانند‬ ‫با سازندگان دیگر تعامل برقرار کنند‪.‬‬ ‫ن کرد‪ :‬البته جشنواره بومی سازی‬ ‫وی خاطرنشا ‬ ‫فوالد فراتر از بومی س��ازی قطعات باید به س��مت‬ ‫ایج��اد فناوری ه��ای جدی��د پیش ب��رود‪ .‬در این‬ ‫جش��نواره بای��د تم��ام ایده ه��ا در کن��ار یکدیگر‬ ‫ق��رار گیرند تا س��بب هم افزایی بیش��تر ش��وند و‬ ‫از بومی س��ازی قطع��ات عب��ور کرده و به س��مت‬ ‫فناوری ه��ای جدید برس��د که دس��تیابی به این‬ ‫فناوری برای صنعت فوالد امکان پذیر است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد اتیه خلیج فارس در پاس��خ به‬ ‫این پرسش که چه پیشنهادی برای برگزاری بهتر‬ ‫جش��نواره و نمایشگاه بومی س��ازی دارید‪ ،‬عنوان‬ ‫‹ ‹نیاز جشنواره بومی سازی به پایش‬ ‫فره��اد منف��رد‪ ،‬عض��و‬ ‫هیات مدیره شرکت ایران‬ ‫غلت��ک نی��ز درب��اره‬ ‫جش��نواره و نمایش��گاه‬ ‫بومی س��ازی ف��والد در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬س��ال گذشته‬ ‫در جش��نواره و نمایش��گاه بومی س��ازی حض��ور‬ ‫داشتیم‪ .‬این نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی است‬ ‫تا فوالدس��ازان گرد هم ایند‪ .‬البته در طول س��ال‬ ‫تولیدکنندگان زنجیره فوالد به بهانه های گوناگون‬ ‫دور هم جمع می ش��وند و با برگزاری هر نمایشگاه‬ ‫شرکت های متحمل هزینه هایی برای غرفه ارایی و‬ ‫سایر هزینه ها خواهند شد‪.‬‬ ‫منفرد یاداور ش��د‪ :‬هرچند جشنواره و نمایشگاه‬ ‫فوالد با قدرت اغاز ش��د و دست اندرکاران انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد در این راس��تا زحمت های‬ ‫بس��یاری کش��یدند‪ ،‬ام��ا پ��ای تصمیم گیری های‬ ‫متع��ددی در صنعت فوالد در میان اس��ت که کار‬ ‫را برای تولیدکنندگان سخت می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬چ��ه ب��ازوی اجرایی وظیف��ه دارد‬ ‫دست فوالدس��ازان را در دست یکدیگر قرار دهد‪.‬‬ ‫دس��ت اندرکاران انجمن تولیدکنن��دگان فوالد در‬ ‫این زمینه تالش های بس��یاری انج��ام داده اند اما‬ ‫ت شوند‪.‬‬ ‫برای عملی شدن این تالش ها باید حمای ‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬تالش های بس��یاری در راس��تای‬ ‫اجرای س��ازکار بومی سازی ش��ده‪ ،‬اما در این باره‬ ‫موضوع قابل توجه این اس��ت ک��ه تضمینی برای‬ ‫اس��تفاده داخلی از قطعات بومی سازی شده وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت ایران غلتک در ادامه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬برای جش��نواره بومی سازی باید‬ ‫پای��ش و پیگیری نی��ز انجام ش��ود‪ .‬موضوع دیگر‬ ‫ان اس��ت ک��ه مجموعه ها به طور جزی��ره ای عمل‬ ‫می کنن��د و در این رویک��رد‪ ،‬چند مجموعه بزرگ‬ ‫که عمده سهامدار انها سازمان ایمیدرو است‪ ،‬باید‬ ‫از چند الیه عبور کنند تا تبادل اطالعات بین انها‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬منفرد در ادام��ه افزود‪ :‬موضوع دیگر‬ ‫این اس��ت که کدام نه��اد تصمیم گیر‪ ،‬چگونه و به‬ ‫چه روشی‪ ،‬مجموعه های فوالدی را مجاب می کند‬ ‫که قطعات مورد نیاز خود را از داخل تامین کنند‪،‬‬ ‫زیرا یک واحد تولیدی از گذش��ته با یک شرکتی‬ ‫خارجی کار کرده و ممکن است برای تامین کننده‬ ‫جدید خود را وارد چالش نکنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬پس از برگزاری‬ ‫جشنواره و نمایشگاه چه نهادی پایش می کند که‬ ‫تولیدکنن��ده تا چه اندازه قطعات و تجهیزات خود‬ ‫را بومی سازی کرده است یا واحدهایی که قطعات‬ ‫داخلی نی��از دارند‪ ،‬خود را مل��زم به تهیه قطعات‬ ‫بومی کرده اند ی��ا خیر؛ از این رو اگر نهادی ناظر و‬ ‫حامی بومی سازی وجود نداشته باشد‪ ،‬ممکن است‬ ‫اهداف جشنواره به فراموش سپرده شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت ایران غلتک در پایان‬ ‫تاکیدک��رد‪ :‬باید فضای��ی به وجود ای��د که به طور‬ ‫مرتب پایش��ی در روند بومی س��ازی و استفاده از‬ ‫محصوالت این بخش در صنعت فوالد انجام دهد؛‬ ‫بنابراین باید تمام اهداف جش��نواره در طول سال‬ ‫م��ورد پیگیری ق��رار می گیرد تا به ط��ور کامل به‬ ‫بومی سازی در این صنعت دست یابیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جمعیت دهی‬ ‫به بومی سازی‬ ‫فوالد‬ ‫عبور از بومی سازی قطعات برای رسیدن به فناوری های نو‬ ‫س�ارا اصغ�ری‪ :‬پ��س از برگزاری نخس��تین‬ ‫جش��نواره و نمایش��گاه مل��ی ف��والد ای��ران که‬ ‫دس��تاوردهای قابل توجهی در راستای بومی شدن‬ ‫به همراه داشت‪ ،‬انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫به دنبال ان اس��ت که دومین دوره این جشنواره و‬ ‫نمایشگاه را با رویکرد بومی سازی و توسعه فناوری‬ ‫از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی س��ال جاری در برج میالد تهران‬ ‫برگزار کند‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان نخستین جشنواره و نمایشگاه‬ ‫ملی فوالد ایران معتقدند که نخس��تین دوره این‬ ‫جش��نواره و نمایش��گاه با قدرت کار خود را اغاز و‬ ‫بومی س��ازی قطعات‪ ،‬تجهی��زات و فناوری را برای‬ ‫صنعت ف��والد به عنوان اهداف اصل��ی خود دنبال‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬البته به گفته برخی از تولیدکنندگان‬ ‫زنجیره فوالد‪ ،‬این جش��نواره و نمایشگاه با رویکرد‬ ‫بومی س��ازی در ط��ول س��ال ها نیاز ب��ه پایش و‬ ‫پیگیری دارد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫از تهدید تحریم‬ ‫فرصت می سازیم‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫صنعت فوالد در ایران با وجود انرژی ارزان‬ ‫و معادن س��نگ اهن‪ ،‬در ‪ ۴‬دهه گذش��ته به‬ ‫لحاظ تکمیل زنجیره تولید به خوبی در مسیر‬ ‫رشد قرار گرفته است‪ .‬البته با وجود تحریم ها‬ ‫صنع��ت فوالد بیش از هر زم��ان دیگری این‬ ‫فرصت را به دس��ت اورده تا بیش از پیش به‬ ‫سمت بومی س��ازی گام بردارد و بتواند تمام‬ ‫نیازهای خود را از طریق داخل تامین کند؛ از‬ ‫همین رو اس��ت که با وجود تحریم ها و تاکید‬ ‫بر بومی س��ازی ش��اهد برگزاری همایش ها‪،‬‬ ‫س��مینار و نمایش��گاه هایی در ای��ن راس��تا‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫اما بومی س��ازی واقعی در صنعت فوالد به‬ ‫چ��ه معناس��ت؟ تنها با س��اخت قطعات یک‬ ‫صنعت می توانیم ادعا کنیم که بومی س��ازی‬ ‫روی داده اس��ت‪ .‬البت��ه کارشناس��ان فوالد‬ ‫معتقد هستند که بومی سازی بیش از هر امر‬ ‫دیگری نیازمند بس��تری به نام فرهنگ سازی‬ ‫اس��ت و تنها با قطعه س��ازی نمی توان مدعی‬ ‫شد که به بومی سازی دست یافته ایم‪.‬‬ ‫از یک سو ش��رکت ها باید فرهنگ استفاده‬ ‫از کاالی داخلی را در اولویت خود قرار دهند‬ ‫و ب��ا دور زدن تحریم ها ترجیح ندهند که باز‬ ‫از کاالی خارجی اس��تفاده کنند و از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬از س��اخت قطع��ات و حتی تجهیزات‪،‬‬ ‫گام��ی فراتر نهاده و به س��مت ایجاد فناوری‬ ‫حرکت کنند‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه موضوع هایی چ��ون راه اندازی‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و تاکی��د بر ارتباط‬ ‫بین صنعت و دانشگاه و بی نیاز شدن کشور از‬ ‫واردات‪ ،‬به نظر می رسد بومی سازی به معنای‬ ‫ساخت فناوری چندان دور از انتظار نباشد‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه شرکت فراوری مواد معدنی ایران از مبلغ ‪ 120‬میلیارد ریال‬ ‫به مبلغ ‪ 660‬میلیارد ریال از محل سود انباشته تصویب شد‬ ‫ریسک های ذاتی فعالیت شرکت اعم از نوسانات نرخ جهانی روی و نرخ تسعیر ارز‬ ‫وتاثیر تحریم ها می باش��د که تغییرات در شرایط سوداوری را موجب می گردد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل در صورت عدم انجام افزایش سرمایه و تقسیم سود بین سهامداران‪،‬‬ ‫احتمال کاهش سود انباشته و شرایط ماده ‪ 141‬قانون تجارت را فراهممی اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین ان‬ ‫مبلغ کل س��رمایه گذاری م��ورد نیاز جهت اج��رای برنامه های یادش��ده فوق‬ ‫‪ 540.000.000.000‬ریال و منابع تامین ان به شرح جدول زیر می باشد‪.‬‬ ‫شرح‬ ‫منابع‬ ‫مصارف‬ ‫اخرین براورد (میلیون ریال)‬ ‫افزایش سرمایه از محل سود انباشته‬ ‫‪540.000‬‬ ‫جمع منابع‬ ‫‪540.000‬‬ ‫افزایش سرمایه در گردش‬ ‫‪540.000‬‬ ‫جمع مصارف‬ ‫‪540.000‬‬ ‫‹ ‹سرمایه در گردش مورد نیاز‬ ‫سرمایه در گردش طرح شامل منابعی است که در ابتدای تولید (سال ‪)1399‬‬ ‫به صورت نقدی یا موجودی جنس��ی جهت تضمین گردش مداوم خط تولید در‬ ‫اختیار مدیریت می باشد تا به دلیل کمبود نقدینگی یا کسری موجودی مواد مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬تولید ش��رکت دچار اشکال یا تعلل نگردد‪ .‬جزییات سرمایه در گردش مورد‬ ‫نیاز جهت بهره برداری به شرح جدول ذیل می باشد‪.‬‬ ‫شرح‬ ‫منابع مورد نیاز‬ ‫موجودی مواد اولیه‪ ،‬کمکی‬ ‫‪375.028‬‬ ‫بهای تمام شده کاالی ساخته شده‬ ‫‪70.698‬‬ ‫موجودی نقد (معادل ‪ 3‬ماه حقوق)‬ ‫‪94.274‬‬ ‫نحوه محاسبه سرمایه در گردش به شرح زیر می باشد‪:‬‬ ‫هزین��ه یک دوره گردش محصول بابت خرید و مصرف مواداولیه (ش��امل مواد‬ ‫اولیه اصلی و کمکی) که بیش از ‪ %90‬ان نقدی می باشد‪.‬‬ ‫هزینه پرداخت یک دوره گردش بهای تمام ش��ده کاالی ساخته شده به غیر از‬ ‫استهالک و حقوق و دستمزد تولیدی که ‪ %100‬ان نقدی می باشد‪.‬‬ ‫موج��ودی نقد به میزان هزینه حقوق و دس��تمزد ی��ک دوره گردش محصول‬ ‫پرسنل اداری و تولیدی می باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزیابی مالی طرح‬ ‫براساس اطالعات ارائه شده‪ ،‬بازده طرح پیشنهادی به شرح جدول زیر است‪:‬‬ ‫معیار مالی استفاده شده‬ ‫دوره برگشت سرمایه‬ ‫ارزش فعلی خالص – میلیون ریال‬ ‫نرخ بازده داخلی‪ -‬درصد‬ ‫نرخ تنزیل (بازده مورد انتظار)‪ -‬درصد‬ ‫‹ ‹نتایح حاصل از اخرین افزایش سرمایه‬ ‫نتیجه ارزیابی‬ ‫‪ 2‬سال و ‪ 5‬ماه‬ ‫‪134.314‬‬ ‫‪34.98‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ش��رکت در اردیبهشت ‪ 1389‬به منظور تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت‬ ‫منابع‬ ‫‹ ‹هدف از انجام افزایش سرمایه‬ ‫مهمترین اهداف ش��رکت بابت افزایش س��رمایه از محل سود انباشته به شرح‬ ‫زیر می باشد‪:‬‬ ‫‪ )1‬ایجاد ش��رایط مناس��ب جهت تثبیت و ارتقای جایگاه شرکت در تابلو بازار‬ ‫بورس و اوراق بهادار‬ ‫‪ )2‬بهبود ساختار مالی شرکت و افزایش نسبت مالکانه‬ ‫‪ )3‬کاهش جریان های نقدی خروجی ناشی از تقسیم سود‬ ‫‪ )4‬دلیل اصلی برای توجیه افزایش س��رمایه فعلی از محل سود انباشته‪ ،‬وجود‬ ‫شرح‬ ‫افزایش سرمایه از محل‬ ‫مطالبات و اورده نقدی‬ ‫مصارف‬ ‫‪ ،‬مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت فراوری‬ ‫به گزارش خبرنگار روزنامه‬ ‫م��واد معدنی ایران در تاریخ ‪ 1398/09/26‬روز سه ش��نبه س��اعت ‪ 11‬با حضور‬ ‫‪ 96/41‬درصد صاحبان س��هام درمحل تهران ‪ -‬خیاب��ان ولیعصر ‪ -‬نبش خیابان‬ ‫جام جم ‪ -‬س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬برگزار گردید‪ .‬در این جلسه که به ریاست‬ ‫اقای فرشاد صبری برگزار گردید‪ ،‬اقایان رامتین قسمتی و نوروز لقمانی به عنوان‬ ‫ناظرین و اقای حمید عالماتی به عنوان دبیرمجمع حضور داشتند‪.‬‬ ‫در جلس��ه مجمع پس از استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط اقای‬ ‫مهن��دس حمی��د عالماتی مدیرعامل ش��رکت و گزارش ب��ازرس قانونی افزایش‬ ‫سرمایه از مبلغ ‪ 120‬میلیارد ریال به مبلغ ‪ 660‬میلیارد ریال معادل ‪ 450‬درصد‬ ‫از محل س��ود انباش��ته به مبلغ ‪ 540‬میلیارد ریال‪ ،‬با ه��دف جلوگیری از خروج‬ ‫منابع(تقسیم سود انباشته)‪ ،‬بهبود ساختار مالی و تقویت سرمایه در گردش مورد‬ ‫تصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫مهندس عالماتی خاطرنشان کرد‪ :‬تا به امروز نزدیک‬ ‫‪ 2.120‬تن تا به امروز فروش محصوالت محقق شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬نزدیک ‪ 6000‬تن ش��مش دپو در‬ ‫ش��رکت موجود اس��ت‪ .‬ب��ا توجه به دپوی ش��رکت‪،‬‬ ‫مجموع ‪ 8000‬تن فروش محقق ش��ده است‪ .‬تا پایان‬ ‫سال فرصت خوبی برای فروش و تولید داریم‪ .‬در حال‬ ‫حاضر خاک مورد نظر نی��ز در مجموعه تامین و دپو‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬برنامه تولید و فروش امسال نسبت به‬ ‫برنامه سال گذشته ‪ 10‬درصد بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬فروش ‪ 2000‬تن محصول قطعی ب��وده و برنامه فروش ‪ 6000‬تن‬ ‫باقی مانده با توجه به شرایط بازار در حداکثر قیمت ممکنه تا پایان سال با توجه‬ ‫به نوسانات نرخ تسعیر ارز و قیمت های جهانی ‪ LME‬به فروش خواهد رسید‪ .‬با‬ ‫توجه به مناسبات مثبت به عمل امده میان چین و امریکا و رشد بازارهای جهانی‬ ‫کامادیتی‪ ،‬به احتمال قوی طی دو هفته اینده ش��اهد اخبار خوش��ی در خصوص‬ ‫فروش محصوالت خواهیم بود‪ .‬این مقام اگاه عنوان کرد‪ :‬متوسط عیار خاک های‬ ‫واردات��ی ما در محدوده ‪ 26‬الی ‪ 30‬درصد می باش��د‪ .‬عل��ت عمده خاک وارداتی‬ ‫برمیگردد به بخش��نامه های غیرکارشناسی در خصوص محدودیت در ارائه خاک‬ ‫معدن انگوران‪ .‬در حال حاضر معدن انگوران یک میلیون تن خاک دپو شده دارد‪.‬‬ ‫ولی سهمیه خاک تولیدکنندگان روی داخلی به علت ضوابط نا صحیح نمی تواند‬ ‫عرضه داشته باشد‪ .‬اگر به امید معدن انگوران نشسته بودیم همین امروز ‪3.800‬‬ ‫تن را نمی توانستیم تولید کنیم‪ .‬امروز با کمک خاک های وارداتی این تولید انجام‬ ‫ش��ده و ‪ 10‬درصد نسبت به سال گذشته نیز تا پایان سال مالی افزایش خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬این در حالی است که سهمیه خاک انگوران هنوز در سه ماهه اول سال‬ ‫به ما تحویل نشده است‪.‬‬ ‫تکمیل طرح های توس��عه در دس��ت اجرا با هدف افزایش ظرفیت تولید ش��مش‬ ‫روی اقدام به افزایش س��رمایه از مبلغ ‪ 48.000‬میلیون ریال به مبلغ ‪120.000‬‬ ‫میلیون ریال از محل مطالبات و اورده نقدی به مبلغ ‪ 72.000‬میلیون ریال نموده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این افزایش سرمایه در تاریخ ‪ 1389/07/15‬به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه در‬ ‫گردش‬ ‫براوردهای‬ ‫اولیه‬ ‫نتایج‬ ‫واقعی‬ ‫مابه التفاوت‬ ‫دالیل‬ ‫تغییرات‬ ‫‪72.000‬‬ ‫‪72.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72.000‬‬ ‫‪72.000‬‬ ‫شرح‬ ‫درامد عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده کاالی فروش رفته‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های اداری تشکیالتی و عمومی‬ ‫خالص سایر درامد و هزینه های عملیاتی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫درامد حاصل از سرمایه گذاری ها‬ ‫خالص سایر درامد هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫مالیات‬ ‫سود خالص‬ ‫سود هر سهم‬ ‫سود توزیعی‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1.258.654‬‬ ‫(‪)726.928‬‬ ‫‪531.726‬‬ ‫(‪)49.102‬‬ ‫‪26.464‬‬ ‫‪509.088‬‬ ‫‬‫‪10.594‬‬ ‫‪13.180‬‬ ‫‪532.862‬‬ ‫(‪)49.500‬‬ ‫‪483.362‬‬ ‫‪4.028‬‬ ‫‪1.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫جدول تغییرات ایجاد ش��ده در میزان تولید‪ ،‬فروش و س��وداوری شرکت پس‬ ‫از افزایش سرمایه‬ ‫سال‬ ‫میزان تولید‬ ‫(تن)‬ ‫میزان فروش‬ ‫(تن)‬ ‫سود توزیعی هر‬ ‫سهم (ریال)‬ ‫‪1388‬‬ ‫‪7.710‬‬ ‫‪7.527‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪13.702‬‬ ‫‪13.708‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪16.743‬‬ ‫‪14.646‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪10.860‬‬ ‫‪12.826‬‬ ‫‪900‬‬ ‫پیش بینی صورت سود یا زیان‬ ‫واقعی‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪2.192.400‬‬ ‫(‪)1.139.297‬‬ ‫‪1.053.103‬‬ ‫(‪)58.827‬‬ ‫(‪)121‬‬ ‫‪994.155‬‬ ‫‬‫‪10.594‬‬ ‫‪5.000‬‬ ‫‪1.009.749‬‬ ‫(‪)249.789‬‬ ‫‪759.960‬‬ ‫‪1.151‬‬ ‫‪576‬‬ ‫الف‪ -‬فرض انجام افزایش سرمایه‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪2.493.751‬‬ ‫(‪)1.545.163‬‬ ‫‪948.588‬‬ ‫(‪)70.497‬‬ ‫(‪)123‬‬ ‫‪877.968‬‬ ‫‬‫‪10.594‬‬ ‫‪5.000‬‬ ‫‪893.562‬‬ ‫(‪)220.742‬‬ ‫‪672.820‬‬ ‫‪1.019‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪2.891.701‬‬ ‫(‪)1.996.993‬‬ ‫‪894.708‬‬ ‫(‪)84.501‬‬ ‫(‪)124‬‬ ‫‪810.083‬‬ ‫‬‫‪10.594‬‬ ‫‪5.000‬‬ ‫‪825.677‬‬ ‫(‪)203.771‬‬ ‫‪621.906‬‬ ‫‪942‬‬ ‫‪471‬‬ ‫ارقام به میلیون ریال‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪3.413.200‬‬ ‫(‪)2.656.697‬‬ ‫‪756.502‬‬ ‫(‪)101.306‬‬ ‫(‪)126‬‬ ‫‪655.071‬‬ ‫‬‫‪10.594‬‬ ‫‪5.000‬‬ ‫‪670.665‬‬ ‫(‪)165.018‬‬ ‫‪505.647‬‬ ‫‪766‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1434‬‬ ‫پیاپی ‪2752‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دبیر کمیته بومی سازی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‪:‬‬ ‫اهمیت‬ ‫فراوری‬ ‫در صادرات‬ ‫سنگ‬ ‫حسن شش یگانی‬ ‫فعال معدنی‬ ‫خبر‬ ‫برنامه ای برای تغییر‬ ‫روش تعیین نرخ پایه‬ ‫فوالد نداریم‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬این وزارتخانه هیچگونه‬ ‫برنامه ای برای تغییر روش تعیین نرخ پایه فوالد و‬ ‫سایر فلزات را در دستور کار ندارد و همان فرمول‬ ‫قبلی پا برجاست‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬جعفر سرقینی‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬رویه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در این باره پایدار است و قطع یقین هیچ افزایش‬ ‫ن��رخ پایه ای در خصوص فوالد و س��ایر فلزات در‬ ‫اعالم به بورس کاال نخواهیم داش��ت‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برخی موارد مطرح شده پیرامون این موضوع‬ ‫مورد تایید این وزارتخانه نبوده و تصمیمات اعالم‬ ‫شده صرفا نظر اولیه کارشناسی بوده است که در‬ ‫شرایط حاضر اجرایی نیست‪ .‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خاطرنشان کرد‪ :‬شرایط حاکم بر‬ ‫بازار فوالد و س��ایر فلزات هم اکنون تعادلی است‬ ‫و اتخ��اذ هر تصمیمی که ب��ه تغییر این وضعیت‬ ‫بینجامد مورد تایید معاونت امور معادن و صنایع‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیست‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی‬ ‫شناسایی و پی جویی‬ ‫پهنه های اکتشافی‬ ‫ش��رکت تهی��ه و تولید م��واد معدن��ی ایران‪،‬‬ ‫عملیات اجرایی‪ ،‬شناسایی و پی جویی پهنه های‬ ‫جدید اکتش��افی را از ماه ج��اری ( دی ماه) اغاز‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی ایمیدرو‪ ،‬ش��هرام‬ ‫ادیب‪ ،‬مدیر اکتش��اف ش��رکت ایمپاسکو با بیان‬ ‫این مطلب گفت‪ :‬با مش��ارکت ایمیدرو‪ ،‬ایمپاسکو‬ ‫وکنسرس��یوم اکتشاف (ش��رکت پایا)‪۴۴۰۰۰ ،‬‬ ‫کیلومت��ر مربع در قالب ‪ ۱۰‬پهنه در اس��تان های‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحم��د‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬هرم��زگان‪،‬‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان و همچنی��ن ‪ ۲‬پهنه در‬ ‫اس��تان های قزوین‪ ،‬گیالن‪ ،‬ف��ارس‪ ،‬چهارمحال‬ ‫و بختیاری و خراس��ان رضوی که بخش��ی از ان‬ ‫در خراس��ان جنوبی قرار می گیرد‪ ،‬به ایمپاس��کو‬ ‫واگذار ش��د‪ .‬وی با اش��اره به اینکه این پهنه ها با‬ ‫بررسی موضوع اکتشاف ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫مشخص شده است‪ ،‬در ادامه افزود‪ :‬از اول دی ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬عملیات اجرایی شناس��ایی و پی جویی در‬ ‫پهنه ها ش��روع می شود و بر این اساس یک برنامه‬ ‫زمانبندی ‪ ۶‬ماهه تهیه شده که اگر شرایط جوی‬ ‫اجازه دهد تا پایان خرداد ماه سال اینده عملیات‬ ‫اکتشافی خاتمه می یابد‪.‬‬ ‫منیر حض�وری‪ :‬بع��د از کس��ب دانش فنی‬ ‫در بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدن��ی‪ ،‬اولویت با‬ ‫بومی سازی و س��اخت قطعات و وسایل مصرفی‬ ‫اس��ت‪ .‬ایران برای رس��یدن به جایگاه کش��وری‬ ‫توسعه یافته تا سال ‪ ،۱۴۰۴‬نیازمند افزایش دانش‬ ‫فنی برای رشد بومی سازی و ساخت داخل است‪،‬‬ ‫چراکه این امر می تواند به افزایش ثروت و درامد‬ ‫ناخالص داخلی و همچنین ایجاد اشتغال کمک‬ ‫کند؛ موضوعی که سال گذشته در جشنواره ملی‬ ‫فوالد مح��ور قرار گرفت و در دومین جش��نواره‬ ‫ملی فوالد که قرار اس��ت ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی امس��ال‬ ‫برگ��زار ش��ود در کنار اهداف دیگ��ر مورد تاکید‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫روزنام��ه‬ ‫در این باره ب��ا محمدابراهیم‬ ‫یلتقیان‪ ،‬دبیر کمیسیون معامالت و دبیر کمیته‬ ‫بومی س��ازی ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫€ €چادرملو تا چه حد دغدغه بومی س�ازی‬ ‫دارد و ب�رای این کار چ�ه اقدام هایی انجام‬ ‫داده است؟‬ ‫چادرملو همواره پش��تیبان ای��ن ایده بود ه که‬ ‫از نیاز به خرید و وابس��تگی ب��ه خارج در زمینه‬ ‫قطعات و ماش��ین االت معدن��ی و صنایع معدنی‬ ‫در کش��ور کاس��ته ش��ود‪ .‬در واقع هر قدر تولید‬ ‫بیشتری داشته باشیم‪ ،‬فعالیت مان را گسترده تر‬ ‫کنی��م و وابس��تگی خ��ود را به قطع��ات معدنی‬ ‫خارج��ی کاهش دهیم‪ ،‬س��ود جمعی بیش��تری‬ ‫برده ایم؛ به همین دلیل شرکت چادرملو تا امروز‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬هزار قطعه را بومی سازی کرد ه که در‬ ‫خطوط تولید مورد استفاده قرار گرفته است‪ .‬در‬ ‫این راس��تا توانسته ایم قطعاتی را تولید کنیم که‬ ‫از نظ��ر کیفیت به مراتب از مش��ابه خارجی بهتر‬ ‫اس��ت‪ .‬در گذشته وقتی قطعاتی را از خارج تهیه‬ ‫می کردیم هم هزین��ه زیادی پرداخت می کردیم‬ ‫و ه م س��ود چندان��ی نمی بردیم؛ ب��ه این معنی‬ ‫که اگر قطعه خارجی برای ‪ ۱۲‬هزار س��اعت کار‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ایران یکی از کش��ورهایی است که ازنظر تنوع‬ ‫معادن س��نگ وضعیت خوبی داش��ته و در کنار‬ ‫کشورهایی همچون برزیل‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ایتالیا و هند‬ ‫جزو رتبه های برتر جهان است‪ .‬اما مسئله اصلی‬ ‫توجه به فراوری و ظرافت در برش س��نگ است‪.‬‬ ‫ما برای اینکه بتوانیم در این حوزه توانمند شویم‬ ‫به ماشین االت اس��تاندارد و ابزاراالت باکیفیت‬ ‫نیازمندی��م‪ .‬متاس��فانه در حوزه ماش��ین االت‬ ‫معدنی ما رش��د چندانی نداش��ته ایم درحالی که‬ ‫نیاز ان به ش��دت در کش��ور احس��اس می شود‪.‬‬ ‫ازجمل��ه هزینه هایی که در ضعف ماش��ین االت‬ ‫و فراوری مواد معدنی در حوزه س��نگ پرداخت‬ ‫می کنیم این اس��ت که چینی ها س��نگ را از ما‬ ‫خریداری می کنند‪ ،‬در کشور خود فراوری کرده‬ ‫و با نرخ چندین برابر به ما برمی گردانند‪ .‬بنابراین‬ ‫به نفع اقتصاد و کش��ور است که توانمندی را در‬ ‫فراوری س��نگ افزای��ش داده و بتوانیم از دانش‬ ‫و فناوری پیش��رفته بهره ببریم‪ .‬البته در کش��ور‬ ‫اخرین ابزاراالت و فناوری ها به نمایش گذاشته‬ ‫می ش��ود که این مهم باعث می شود مخاطبان از‬ ‫اخری��ن نق��اط قوت و ضعف در ای��ن حوزه اگاه‬ ‫ش��وند و در جهت ارتقای ان تالش کنند اما این‬ ‫مه��م نیازمند حمایت ها و تدابیری اس��ت که از‬ ‫دول��ت برمی اید‪ .‬ما اگر با سیاس��ت گذاری های‬ ‫مناس��ب پیش برویم و بتوانیم راه چاره ای برای‬ ‫ای��ن مهم فراهم کنیم‪ ،‬حتما می توانیم در بخش‬ ‫صادرات س��نگ رتبه خود را در دنیا ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫بااینکه ما تنوع خوبی در سنگ داریم اما به جهت‬ ‫داش��تن ضعف هایی در حوزه ص��ادرات ازجمله‬ ‫کیفیت و فراوری‪ ،‬بس��یاری از کش��ورها ترجیح‬ ‫می دهن��د از ترکیه‪ ،‬چی��ن و ایتالیا خرید کنند‪.‬‬ ‫بنابراین امیدواریم کارشناس��ان‪ ،‬تکنس��ین ها و‬ ‫فع��االن این حوزه بتوانن��د گام های موثری را در‬ ‫این حوزه برداش��ته تا به رش��د صنعت سنگ در‬ ‫کشور کمک کنند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬هزار قطعه را بومی سازی کرده ایم‬ ‫ت��ا ام��روز بی��ش از ‪ ۱۲‬ه��زار قطع��ه را بومی س��ازی کرده ایم و‬ ‫توانس��تیم قطعات��ی را تولید کنیم که از نظ��ر کیفیت به مراتب از‬ ‫مش��ابه خارجی بهتر است و از نظر هزینه هم به صرفه تر و درست‬ ‫یک سوم قیمتی است که از خارج وارد می کنیم‬ ‫می کرد با بهره از توانمندی های داخلی توانستیم‬ ‫قطعاتی را تولید کنیم که بیش از ‪۴۰‬هزار ساعت‬ ‫کار می کنن��د‪ .‬این قطعات ع�لاوه بر اینکه طول‬ ‫عمر بیش��تری نس��بت به نمون��ه خارجی خود‬ ‫دارند‪ ،‬هزینه تولید انها درس��ت یک سوم قیمتی‬ ‫اس��ت که برای واردات ش��ان پرداخت می کنیم‪.‬‬ ‫همچنین دیگر نیاز به تعمیر ندارند و خط تولید‬ ‫به ط��ور م��داوم و بدون توقف کار خ��ود را انجام‬ ‫ی که در گذش��ته با اس��تفاده از‬ ‫می دهد‪ ،‬در حال ‬ ‫قطع��ه خارجی باید بعد از ‪ ۱۲‬هزار س��اعت کار‬ ‫را متوقف و قطعه را تعوی��ض می کردیم‪ .‬از انجا‬ ‫که میزان صرفه جویی در این زمینه به میلیون ها‬ ‫گل گهر مصمم به تامین خوراک کوره های القایی است‬ ‫مع��اون بازرگانی توس��عه اهن و ف��والد گل گهر‬ ‫خب��ر داد‪ :‬در جلس��ه اواخ��ر اذرماه ک��ه در انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد برگزار ش��د‪ ،‬قرار بر این شد که‬ ‫نیاز کارخانجات القایی تا پایان سال را به این انجمن‬ ‫صنف��ی اع�لام کنند که ظاهرا جلس��ه برگزار و تناژ‬ ‫مورد نظر مش��خص شده است‪ .‬ما منتظر هماهنگی‬ ‫دبیر انجمن فوالد با رس��ته اهن اسفنجی هستیم تا‬ ‫نیاز واحدهای القایی را با توجه به ظرفیت واحدهای‬ ‫تولیدکننده اهن اس��فنجی تقسیم و تامین کنیم‪ .‬به‬ ‫گزارش چیالن رضا تربتی افزود‪ :‬برنامه ریزی شرکت‬ ‫توسعه اهن گل گهر به منظور حمایت از تولید داخلی‬ ‫و رفع مش��کل کوره های القایی تامین ‪ ۱۰۰‬هزار تن‬ ‫اهن اس��فنجی تا پایان س��ال اس��ت که امیدواریم‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬تربتی در ادامه توضیح داد‪ :‬ش��رکت ما‬ ‫با ش��رکت ها و کوره های القایی به صورت مستقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم قرارداد دارد و به غیر از س��همیه ای که‬ ‫داریم‪ ،‬می توانیم بخش��ی از ان را به صورت مستقیم‬ ‫در اختی��ار انه��ا قرار دهیم و بخش��ی دیگر را هم از‬ ‫طریق کارگزاران تامین کنیم‪ .‬وی در پاس��خ به این‬ ‫سوال که ایا این تناژ پاسخگوی نیاز بازار است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما یکی از تولیدکنندگان اهن اس��فنجی هس��تیم و‬ ‫حداقل ‪ 5‬یا ‪ 6‬تولیدکننده اهن اس��فنجی داریم که‬ ‫محصوالتش��ان را در بازار عرضه می کنند که انها هم‬ ‫قطع��ا باید در این تعهد و تامی��ن خوراک کوره های‬ ‫القایی شریک ش��وند‪ .‬وی خبر داد‪ :‬برای سال اینده‬ ‫س��همیه ای را با هماهنگی انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد در نظ��ر می گیریم و از همان ابتدای س��ال با‬ ‫کوره ه��ای القای��ی قرارداد می بندیم ک��ه خیال انها‬ ‫از جانب ش��رکت توس��عه گل گهر راحت باش��د‪ .‬به‬ ‫انها این تعهد را می دهیم که تناژ مورد نظرش��ان را‬ ‫تامین می کنیم و با هماهنگی انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد در اختیارش��ان قرار می دهیم‪ .‬معاون بازرگانی‬ ‫توس��عه اه��ن و ف��والد گل گهر تصریح ک��رد‪ :‬ما با‬ ‫افتخ��ار اعالم می کنیم که امس��ال در زمینه تامین‬ ‫خوراک کوره های القایی در بین تولیدکنندگان اهن‬ ‫اسفنجی نخستین شرکت هستیم که بیشترین تناژ‬ ‫م��ورد نیاز کوره ها را تامین کردیم و هدفمان تعطیل‬ ‫نشدن این کوره ها است‪.‬‬ ‫امضای تفاهمنامه بین سازمان های‬ ‫زمین شناسی و جغرافیایی نیروهای مسلح‬ ‫تفاهمنام��ه هم��کاری مش��ترک س��ازمان‬ ‫زمین شناسی و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح‬ ‫به امضای دو طرف رس��ید‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور‪،‬‬ ‫ای��ن تفاهمنامه ک��ه به امضای علیرضا ش��هیدی‪،‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس سازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کشور و مجید‬ ‫فخری‪ ،‬رئیس س��ازمان جغرافیایی نیروهای مسلح‬ ‫رسید‪ ،‬گس��ترش همکاری های علمی و بهره گیری‬ ‫از ظرفیت ه��ا و امکان��ات پژوهش��ی‪ ،‬تحقیقات��ی و‬ ‫تجهیزات��ی دو طرف را در راس��تای اجرای منویات‬ ‫فرمانده��ی معظ��م کل ق��وا مبنی بر ل��زوم حرکت‬ ‫انقالبی در مسیر رفع موانع و مشکالت تولید دانش‬ ‫و جنبش نرم افزاری در دستور کار دارد‪ .‬شایان ذکر‬ ‫است‪ ،‬همکاری در استفاده از دانش زمین شناسی در‬ ‫ح��وزه زمینی و دریایی‪ ،‬انجام پروژه های تحقیقاتی‬ ‫مش��ترک و تبادل اطالعات در ح��وزه ژئوفیزیک و‬ ‫ژئودینامیک‪ ،‬انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک و‬ ‫تبادل اطالعات در حوزه تصاویر ماهواره ای و هوایی‬ ‫چندطیف��ی‪ ،‬فراطیف��ی و راداری‪ ،‬انجام پروژه های‬ ‫تحقیقاتی مش��ترک در ح��وزه مخاطرات محیطی‬ ‫و اقلیم��ی‪ ،‬هم��کاری در تعریف و اج��رای عناوین‬ ‫پژوهش��ی و نظارت علمی و داوری پروژه ها به ویژه‬ ‫در چارچ��وب پایان نامه ه��ای تحصی�لات تکمیلی‬ ‫و طرح ه��ای پژوهان��ه‪ ،‬نخبگان وظیفه و کس��ری‬ ‫خدمت‪ ،‬بهره برداری از امکانات یکدیگر از قبیل توان‬ ‫فکری‪ ،‬تجربی‪ ،‬پژوهش��ی‪ ،‬ازمایشگاهی‪ ،‬کارگاهی‪،‬‬ ‫کتابخانه ای ارتباط��ات بین المللی و داده های قابل‬ ‫اس��تفاده در پژوهش و تحقیق‪ ،‬برگزاری سمینارها‪،‬‬ ‫دوره های تخصصی‪ ،‬کارگاه ها و دوره های اموزش��ی‬ ‫کوتاه م��دت‪ ،‬جش��نواره ها و همایش ه��ای علمی‬ ‫مش��ترک به عنوان موضوعات تفاهمنامه مشترک‬ ‫دو سازمان یاد شده است‪ .‬در همین زمینه پیش از‬ ‫امضای این تفاهمنامه مجید فخری‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫جغرافیایی نیروهای مس��لح با بیان این که نیاز است‬ ‫دو س��ازمان هم افزایی مناس��بی به منظ��ور تبادل‬ ‫دس��تاوردها و مطالعات با یکدیگر داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از توس��عه همکاری ها و مناس��بات استقبال‬ ‫می کنیم و در همین زمینه امکان ارائه دستاوردهای‬ ‫س��ازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در حوزه های‬ ‫طیف س��نجی‪ ،‬عکس ه��ای هوای��ی و ماه��واره ای‪،‬‬ ‫نقشه های س��ه بعدی‪ ،‬پهپادها و هواپیماها‪ ،‬سامانه‬ ‫تحت وب‪ ،‬انتش��ارات و‪ ...‬به سازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور وجود دارد‪ .‬همچنین رئیس‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز‬ ‫با بیان این که زمینه های مشترک فراوانی پیش روی‬ ‫دو سازمان وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم به زودی و تا‬ ‫پایان امسال بخشی از برنامه ها را اجرایی و عملیاتی‬ ‫کنی��م و دو س��ازمان در کنار یکدیگ��ر پروژه های‬ ‫مشترک را به ثمر رسانند‪.‬‬ ‫دالر می رس��د به اهمی��ت ان پ��ی می بریم و با‬ ‫یک بررسی س��اده متوجه می شویم که چادرملو‬ ‫چندی��ن میلی��ون دالر در ارز صرفه جوی��ی و بر‬ ‫توان داخلی تکیه کرده اس��ت‪ .‬البته ما در حوزه‬ ‫بومی سازی به دنبال ارتقای مجموعه مان هستیم‬ ‫و باتوجه به کس��ب توانمندی ها هنوز هم اعضای‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬مدیرعامل و کمیس��یون معامالت‬ ‫و مدیران مجتم��ع صنعتی و معدنی چادرملو بر‬ ‫رشد بومی سازی قطعات تاکید دارند‪.‬‬ ‫€ €چادرملو برای گس�ترش بومی سازی در‬ ‫اینده چه برنامه ای دارد؟‬ ‫در بخ��ش مع��دن ح��دود ‪ ۶۳‬موض��وع را‬ ‫پیش بین��ی کرده ایم و تا جایی که بتوانیم س��عی‬ ‫می کنیم بومی سازی را انجام بدهیم‪ .‬در مجتمع‬ ‫صنعتی مان نیز در بخش های گندله س��ازی‪ ،‬احیا‬ ‫و نی��روگاه حدود ‪ ۲۵۰‬مورد را بررس��ی کرده ایم‬ ‫ک��ه بای��د بومی س��ازی ش��ود‪ .‬در این ح��وزه از‬ ‫پیمان��کار و تامین کننده ای که بتواند به ما کمک‬ ‫کند‪ ،‬اس��تقبال می کنیم‪ .‬مجموعه ما برای رشد‬ ‫بومی س��ازی و ب��رای اینکه با فع��االن این حوزه‬ ‫اشنا شود س��عی کرده در نمایش��گاه از نزدیک‬ ‫ب��ا عالقه من��دان و توانمن��دان س��اخت قطعات‬ ‫در کش��ور اشنا ش��ود‪ .‬هر تامین کننده‪ ،‬خالق و‬ ‫کارافرینی که پیش��نهاد و برنامه ای داشته باشد‬ ‫از ان اس��تقبال می کنیم؛ بنابراین تاکید می کنم‬ ‫با کمال میل از تمامی دوس��تان و عالقه مندانی‬ ‫ک��ه در زمینه های مختلف می توانند به ش��رکت‬ ‫معدنی‪-‬صنعتی چادرملو کمک کنند‪ ،‬اس��تقبال‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫€ €کس�انی ک�ه توانمند هس�تند و تمایل‬ ‫دارند با مجموعه ش�ما هم�کاری کنند باید‬ ‫چه شرایطی داشته باشند؟‬ ‫افراد یا شرکت ها به ما اعالم امادگی می کنند‬ ‫و ما هم با بررس��ی نمونه کارها و عملکردش��ان‪،‬‬ ‫تصمیم گی��ری می کنی��م‪ .‬ه��رگاه از ‪ ۱۰۰‬امتیاز‬ ‫‪ ۶۸‬امتی��از را به دس��ت اوردن��د‪ ،‬می توانیم انها‬ ‫را در فهرس��ت تولید کنن��دگان ق��رار دهی��م‪ .‬از‬ ‫ی ک��ه نمی توانیم خط تولی��د را به خطر‬ ‫انجای�� ‬ ‫بیندازی��م‪ ،‬با کس��انی که پذیرفته ش��وند به طور‬ ‫ازمایش��ی همکاری می کنیم تا گزارش های الزم‬ ‫از واح��د بهره برداری از کارکرد ان قطعه برس��د‬ ‫ت��ا به درجه ای از اطمینان برس��یم ک��ه بتوانیم‬ ‫تامی��ن قطعه خود را به ان ش��رکت بس��پاریم‪.‬‬ ‫البت��ه فراموش نمی کنی��م که اگر توانس��ته ایم‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار قطع��ه را بومی س��ازی کنیم به کمک‬ ‫همین تامین کنندگان و متخصصان داخلی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر این متخصصان را نداشتیم باتوجه به‬ ‫تحریم ه��ا نمی توانس��تیم نیاز خ��ود را در داخل‬ ‫تامی��ن کنیم و مجبور بودیم از خارج از کش��ور‬ ‫مواد مورد نیاز را تهیه کنیم‪ .‬باتوجه به کمبود ارز‬ ‫این مسئله مهم تر هم می شود‪.‬‬ ‫€ €تا چه حد توانس�ته اید با دانش�گاه ها و‬ ‫دانش بنیان ها همکاری کنید؟‬ ‫م��ا ب��ا دانش��گاه های متع��ددی در حوزه های‬ ‫مختل��ف هم��کاری و تاکنون ح��دود ‪ ۳۵‬پروژه‬ ‫را اج��را کرده ایم‪ .‬در این ح��وزه با دانش بنیان ها‬ ‫ارتباط خوبی داشته و به نتایج مطلوبی ه م دست‬ ‫یافته ایم‪ .‬اس��تارت اپ ها در راس��تای بومی سازی‬ ‫قطعات گام های خوبی برداشته اند و این از چشم‬ ‫ما دور نبوده اس��ت‪ .‬در نمایشگاه های اخیری که‬ ‫در کشور برگزار شد و ما هم شرکت کننده بودیم‬ ‫با تعدادی از مجموعه ها اش��نا ش��دیم که خیلی‬ ‫خوب می توانند به ما کمک کنند‪ .‬خوش��بختانه‬ ‫جوان ه��ا و نی��روی متخصص زی��ادی داریم که‬ ‫خالق هس��تند و به حمایت نیاز دارند‪ .‬چادرملو‬ ‫به ط��ور حت��م حامی ش��رکت ها و کس��انی که‬ ‫می توانند قطعه ای را تولید کنند‪ ،‬است‪ .‬باور دارم‬ ‫ هر چه ما بتوانیم از این سرمایه ها حمایت کنیم‬ ‫به همان اندازه خودمان از ان سود می بریم‪.‬‬ ‫€ € نقش دولت در بومی سازی چیست؟‬ ‫دولت ن��گاه کالنی به موض��وع دارد؛ انتظار ما‬ ‫هم همین اس��ت ک��ه حمای��ت کالن از صنایع‬ ‫داش��ته باش��د و س��عی کند به طورکلی دس��ت‬ ‫ب��ه سیاس��ت گذاری بزن��د و تنها نظ��ارت کند‪.‬‬ ‫خوشبختانه ما با ایمیدرو و شرکت سرمایه گذاری‬ ‫توس��عه معادن و فلزات همکاری خوبی داریم و‬ ‫درباره بومی س��ازی به تبادل نظر می پردازیم‪ .‬انها‬ ‫راهنمایی ه��ای خوبی به ما ارائ��ه داده اند و از ما‬ ‫حمایت می کنند‪ .‬البته چادرملو از ابتدای فعالیت‬ ‫خود در تالش بوده دس��ت به بومی س��ازی بزند‬ ‫و از وابس��تگی ب��ه خارج رها ش��ود‪ .‬ب��ه هرحال‬ ‫ما همس��و با س��ازمان ها و موسس��ات توسعه ای‬ ‫حرک��ت می کنی��م و ب��ه دنب��ال به��ره جمعی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫توافق بزرگ‬ ‫با ازبک ها‬ ‫‪ 3‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1434‬‬ ‫پیاپی ‪2752‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫اخرین جزئیات شناسه دار کردن لوازم خانگی در گفت وگو با‬ ‫تشریح شد‬ ‫عادالنه‬ ‫نیـست‬ ‫هاله حامدی فر‪ /‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹اخرین مهلت‬ ‫دریاف��ت شناس��ه کاال و شناس��ه رهگی��ری را ب��رای‬ ‫تولیدکنندگان در راس��تای ایجاد یک ش��بکه موثر برای‬ ‫جلوگیری از قاچاق کاال در دستور کار است‪.‬‬ ‫این را مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت و ادامه داد‪ :‬در قالب ماده‬ ‫‪ ۱۳‬قان��ون مبارزه با قاچاق کاال و ارز از ش��هریور ‪۱۳۹۵‬‬ ‫مصوب��ه هیات دولت درباره ایین نامه اجرایی شناس��ه و‬ ‫رهگیری کاال تصویب و ابالغ شد که در همین راستا دفتر‬ ‫ما ش��یوه نامه اجرایی ثبت‪ ،‬اخذ و نصب شناسه کاال برای‬ ‫گروه کاالیی لوازم خانگی را تدوین کرد که ماحصل ده ها‬ ‫جلس��ه کارشناسی با متخصصان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫‪ ۷‬قلم کاال از جمله یخچال و فریزر‪ ،‬ماش��ین لباسشویی و ظرفشویی‪ ،‬کولر‬ ‫گازی و اسپیلت‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬جاروبرقی‪ ،‬ماکروفر و به تازگی هم پکیج تعریف‬ ‫و مقرر شد این کاال ها شناسه کاال داشته باشند‬ ‫تجارت‪ ،‬گمرک‪ ،‬ستاد مبارزه با قاچاق و بخش خصوصی‬ ‫بود‪ .‬عباس هاش��می در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه ‪ ۷‬قل��م کاال از جمله یخچ��ال و فریزر‪،‬‬ ‫ماشین لباسشویی و ظرفش��ویی‪ ،‬کولر گازی و اسپیلت‪،‬‬ ‫تلویزی��ون‪ ،‬جاروبرق��ی‪ ،‬ماکروفر و به تازگ��ی هم پکیج‬ ‫تعریف و مقرر ش��د این کاال ها باید شناس��ه کاال داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اگ��ر تولیدکنندگان تا پایان س��ال‬ ‫شناس��ه رهگیری خ��ود را نیز اخذ کنن��د‪ ،‬به طور قطع‬ ‫ش��بکه موثری برای مبارزه با قاچاق در کش��ور ش��کل‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬همچنین کس��انی که در انبار ها کاالیی از‬ ‫قب��ل دارند نیز باید تا بهمن ماه نس��بت به شناس��ه دار‬ ‫کردن اجناس خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدی��ر کل دفت��ر صنایع فلزی و ل��وازم خانگی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اف��زود‪ :‬ضوابط اختصاصی برای‬ ‫انباره��ا و کاالهایی که در بازار موجود اس��ت هم در ‪23‬‬ ‫اردیبهشت ‪ 98‬ابالغ شد و اخرین مهلت ثبت نام هم ‪23‬‬ ‫مرداد ‪ 98‬بود که باید در سامانه جامع انبارها برای کاالها‬ ‫شناس��ه می گرفتند‪ .‬این مورد‪ ،‬موضوع ماده ‪ 7‬ایین نامه‬ ‫اجرای��ی شناس��ه کاال و رهگیری کاالس��ت که در حال‬ ‫حاض��ر نیز برای کاالهایی ک��ه در انبارها وجود دارد نیز‬ ‫باید شناسه دریافت شود‪.‬‬ ‫هاش��می تاکید ک��رد‪ :‬در این میان ی��ک پیش نویس‬ ‫ضوابط اختصاصی می ماند که موضوع ماده ‪ 2‬ش��یوه نامه‬ ‫تبصره ‪ 4‬الحاقی ماده ‪ 18‬قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫است و بر کنترل زنجیره تامین تاکید دارد‪ .‬یعنی کاال از‬ ‫مرحله تولید یا واردات‪ ،‬خرید و فروش‪ ،‬حمل‪ ،‬نگهداری‬ ‫و ‪ ...‬به منظور ایجاد شفافیت و ساماندهی زنجیره تامین‬ ‫رصد می ش��ود‪ .‬این در حد پیش نویس مانده که با ستاد‬ ‫مبارزه با قاچاق در حال تدوین است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬نهایتا اینکه ‪ 15‬دی اخرین مهلت ما‬ ‫به فعاالن اقتصادی اس��ت که در سطح بازار نباید کاالی‬ ‫بدون شناسه وجود داشته باشد و در غیراینصورت قاچاق‬ ‫محس��وب می ش��ود‪ .‬انطور که با اتحادیه فروشندگان و‬ ‫توزیع کنندگان مذاکراتی داش��تیم اعالم کردند که برای‬ ‫اطالع رسانی زمان الزم است و در این مورد هم به توافق‬ ‫رسیده ایم‪.‬‬ ‫مدی��ر کل دفت��ر صنایع فلزی و ل��وازم خانگی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گف��ت‪ :‬در نام��ه ای که در‬ ‫‪11‬اذر اب�لاغ کردیم ب��ه انجمن ه��ا و تولیدکنندگان و‬ ‫‪ ...‬اعالم ش��د با توجه ب��ه اتمام موعد زمانی ش��یوه نامه‬ ‫اجرایی ماده ‪13‬قانون مبارزه با قاچاق‪ ،‬موظف هس��تید‬ ‫ت��ا ‪ 15‬دی م��اه به س��امانه جام��ع تجارت به نش��انی‬ ‫‪ https://www.ntsw.ir‬مراجع��ه و اق��دام ب��ه ثب��ت‬ ‫شناس��ه کاال کنید‪ .‬از این تاریخ به بع��د هرکاالی لوازم‬ ‫خانگی بدون شناس��ه در بازار وجود داشته باشد قاچاق‬ ‫شناخته می شود‪.‬‬ ‫هاش��می با بی��ان اینکه ای��ن تاریخ چه ب��رای تولید‬ ‫داخلی ها و چه کاالهای وارداتی‪ ،‬یکس��ان اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تعداد شناسه ای که تا کنون برای کاالی داخلی اخذ‬ ‫یادداشت‬ ‫بایکوت قـاچاق‬ ‫ح��دود ‪2‬س��ال از ممنوعیت واردات ل��وازم خانگی به‬ ‫کشورمان می گذرد و در این مدت هرچند بر طبل تولید‬ ‫داخلی با قدرت بیشتری کوبیدند و برنامه های متعددی‬ ‫در دس��تور کار قرار دادند‪ ،‬اما قاچاق به ش��دت افزایش‬ ‫یافت‪ .‬قاچاقی که هم ب��ه دولت ضرر می زد و هم مردم؛‬ ‫چراک��ه نه دولت ح��ق و حقوق خ��ود را می گرفت و نه‬ ‫مصرف کنن��ده نهای��ی از ی��ک کاالی با کیفی��ت و اصل‬ ‫اس��تفاده می ک��رد‪ .‬در نتیجه این داس��تان بود که پس‬ ‫از هم اندیش��ی و نشست های بس��یار‪ ،‬مسئوالن ذی ربط‬ ‫تصمیم به شناسه دار کردن لوازم خانگی گرفتند‪.‬‬ ‫براین اساس وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با همکاری‬ ‫ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای جلوگیری از قاچاق‪،‬‬ ‫موضوع تخصیص کد شناسه کاال و شناسه رهگیری را در‬ ‫دستور کار قرار دادند که با پیگیری های روزنامه‬ ‫مشخص شد‪ ،‬فعال در مرحله اول ‪8‬کاال مشمول این طرح‬ ‫هستند که به مرور بیشتر خواهند شد‪.‬‬ ‫با اج��رای این ط��رح قاچاق تا حد بس��یاری کنترل‬ ‫می ش��ود و با برنامه های تکمیل��ی دیگر به صورت کامل‬ ‫بایکوت خواهد شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تعطیل درمانی‬ ‫کارساز نیست‬ ‫شده ‪ 1457‬مورد و برای کاالهای وارداتی ‪ 6806‬شناسه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در مجموع کل شناس��ه ها ‪ 8263‬مورد بوده‬ ‫اس��ت که از این میزان ‪51‬واحد تولیدی و ‪ 258‬شرکت‬ ‫وارداتی مراجعه کرده اند‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬تعداد این کاال ه��ا از ‪8‬کاالیی که در‬ ‫این طرح ق��رار دارند افزایش می یابد و به مرور تس��ری‬ ‫پیدا می کند و کل لوازم خانگی را مشمول خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹یک فرجه‬ ‫مرتض��ی می��ری‪ ،‬رئی��س اتحادیه فروش��ندگان لوازم‬ ‫خانگی نیز در این باره اظهار کرد‪ :‬فروشندگان از ‪15‬اذر‬ ‫ماه موظف بودند که کاالی بدون شناسه خریداری نکنند‬ ‫و از این تاریخ ت��ا ‪5‬دی ماه فرصت دارند برای کاالهایی‬ ‫که در مغازه یا انبار دارند از واردکننده یا تولیدکننده ان‬ ‫شناسه بگیرند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این میان برخی کاالها ممکن اس��ت‬ ‫به هردلیلی نتوانند شناسه بگیرند‪ ،‬که البته تعداد کاالها‬ ‫باید در حد معقول یک فروشگاه خرده فروش باشد‪ .‬برای‬ ‫این م��ورد فرجه ای درنظر گرفتی��م و فرمی داده ایم که‬ ‫براس��اس ان واح��د صنفی تعهدنامه امض��ا می کنند که‬ ‫کاالی بدون شناس��ه نخرنند‪ .‬انها این فرم را پر می کنند‬ ‫و با فایل اکسل با اطالعات کاالهایی که دارند (نمونه ان‬ ‫در کانال اطالع رس��انی ما وجود دارد ) را به اتحادیه های‬ ‫سراس��ر کش��ور ارس��ال می کند و پس از بررس��ی های‬ ‫الزم‪ ،‬اگ��ر م��ورد تایی��د بود فایل اکس��ل را به س��امانه‬ ‫شناس��ه ارس��ال می کنند و شماره س��ریال تحویل داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی تاکید کرد‪:‬‬ ‫با کد س��تاره ‪ 4‬ستاره ‪7777‬مربع‪ ،‬هم شخص خریدار و‬ ‫ماموران مطلع می شوند که کاالی مذکور قاچاق است یا‬ ‫خیر‪ .‬وی گفت‪ :‬از تاریخ ‪ 15‬بهمن بازرس��ی ها به شدت‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫عباس هاشمی‬ ‫مرتضی میری‬ ‫مس��ئله تراکنش ه��ای مالی حس��اب های‬ ‫ش��خصی مدی��ران و س��هامداران عم��ده‬ ‫ش��رکت ها در س��ازمان ام��ور مالیاتی مطرح‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬هرچند این موضوع با موافقت‬ ‫فعاالن اقتصادی شناس��نامه دار همراه اس��ت‬ ‫چراکه به دنبال فرار مالیاتی نیستند‪ ،‬اما نکته‬ ‫اینجاس��ت که قانون‪ ،‬عطف به ماس��بق شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۲‬هی��چ فع��ال اقتص��ادی‬ ‫نمی دانست قرار اس��ت تراکنش های حساب‬ ‫ش��خصی او را بررس��ی کنند اما سازمان امور‬ ‫مالیات��ی یک فعال اقتص��ادی را فرامی خواند‬ ‫و در س��ال ‪ ،۹۸‬از تراکنش های مالیاتی سال‬ ‫‪ ۹۲‬می پرس��د و اگر ان فعال اقتصادی نتواند‬ ‫اسناد و مدارک کافی را ارائه دهد‪ ،‬باید مالیات‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫این مالیات‪ ،‬در حالی که فرد نمی دانس��ته‬ ‫باید پرون��ده ای برای تراکنش های ش��خصی‬ ‫درس��ت کند و ش��رح تراکنش ه��ای خود در‬ ‫ش��ش س��ال پی��ش را به ی��اد ن��دارد‪ ،‬ناحق‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکنون مطالبه بزرگ بخش خصوصی و یک‬ ‫دغدغه جدی فعاالن اقتصادی‪ ،‬در ش��رایطی‬ ‫که تعبیر جنگ اقتص��ادی را برای ان به کار‬ ‫می برن��د‪ ،‬جلوگیری از رون��د دریافت مالیات‬ ‫به این ش��کل و عطف به ماس��بق کردن قانون‬ ‫اس��ت‪ .‬بازگش��ت به تراکنش های س��ال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬عادالنه نیس��ت و توجی��ه عقالنی‬ ‫ندارد و از س��وی دیگر‪ ،‬زمینه س��از بروز فساد‬ ‫است‪.‬‬ ‫زمانی که فردی احس��اس کند در فش��اری‬ ‫فراتر از انچه قانون می گوید قرار گرفته است‪،‬‬ ‫تالش می کند به هر روش خود را نجات دهد‬ ‫تا پول غیرقانونی پرداخت نکند‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که ه��دف از هر نوع‬ ‫اصالح در قان��ون مالیات و تغییر رویه در این‬ ‫زمینه‪ ،‬حرکت به سمت شفافیت است‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوصی به ویژه فع��االن اقتصادی‬ ‫شناس��نامه دار که س��االنه مالیات ش��رکت ها‬ ‫را به ط��ور منظم پرداخت می کنن��د‪ ،‬ابایی از‬ ‫شفافیت ندارند اما باید در مرحله اجرای یک‬ ‫قانون به پیامدهای مختلف ان توجه کرد‪.‬‬ ‫حساب های ارزی و ریالی شرکت های این‬ ‫مدیران س��االنه مورد بررسی قرار می گیرد و‬ ‫مالیات شرکت ها پرداخت می شود‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوص��ی ب��ا ش��فافیت حس��اب‬ ‫ش��رکت ها و حس��اب های ش��خصی مواف��ق‬ ‫است؛ اما عطف به ماسبق کردن قانون‪ ،‬مشکل‬ ‫ساخته است‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای فعال سازی ظرفیت های صادراتی‬ ‫در نشس��ت ش��ورای مدیران دفاتر تخصص��ی معاونت امور‬ ‫صنایع با تبیین و تحلیل اخبار مهم صنعتی و اقتصادی ایران‬ ‫و جهان‪ ،‬فرصت ها و ظرفیت های تجارت با ‪ ۱۵‬کشور همسایه‬ ‫بررسی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬در این نشس��ت که با حض��ور تعدادی از‬ ‫مدی��ران دفاتر تخصص��ی معاونت امور صنای��ع‪ ،‬معاونت امور‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی و طرح و برنام ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و همچنین معاونان و مدیران سازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران برگزار ش��د‪ ،‬سرپرس��ت معاون��ت امور صنای��ع وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت تدوین اس��تراتژی‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی خواس��تار برنامه ریزی برای افزایش‬ ‫حجم صادرات به ‪۱۵‬کش��ور همسایه شد و گفت‪ :‬با شناسایی‬ ‫محصوالت مورد تقاضا ازس��وی این کش��ور ها‪ ،‬برای توس��عه‬ ‫صادرات این محصوالت برنامه ریزی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مه��دی صادقی نیارک��ی شناس��ایی بازاره��ای صادراتی و‬ ‫برنامه ریزی برای بهم رس��انی واحدهای تولی��دی به بازارهای‬ ‫صادرات��ی را یک��ی از مهم ترین سیاس��ت های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت توصیف ک��رد و افزود‪ :‬ما بای��د با محوریت‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت بسترها را بر حضور صادرکنندگان در‬ ‫کشورهای هدف تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ضروری اس��ت میزهای تخصص��ی صادراتی با‬ ‫محوریت کش��ور‪ -‬بنگاه ‪-‬کاال در دس��تور کار وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت قرار گیرد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت امور صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اظهار کرد‪ :‬در این میزهای تخصصی می توان همانند‬ ‫رویکرد میزهای تعمیق س��اخت داخل با بهم رسانی نیازها و‬ ‫توانمندی ها دس��تاوردهای خوبی برای بخش صنعت به دست‬ ‫اورد‪ .‬میزه��ای صادراتی با شناس��ایی صنایع صادرات محور و‬ ‫توانمندس��ازی واحدهای صنعتی می تواند وارد مرحله اجرایی‬ ‫شود‪ .‬صادقی نیارکی با اشاره به وجود ظرفیت های صادراتی در‬ ‫صنایع گوناگون کشور ایجاد شهرک های صنعتی مشترک در‬ ‫توسعه صادرات بسیار موثر برشمرد‪.‬‬ ‫وی با تا کید براینکه با همکاری س��ازمان توس��عه تجارت‪،‬‬ ‫معاون��ت طرح و برنامه و معاونت ام��ور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت پیگیری ه��ای الزم برای اجرای کردن اهداف‬ ‫م��ورد نظر انجام ش��ود‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬با تش��کیل کارگروهی‬ ‫متش��کل از نمایندگان��ی از معاونت های ط��رح و برنامه‪ ،‬امور‬ ‫صنایع و س��ازمان توسعه تجارت رصد نحوه برگزاری میزهای‬ ‫صادراتی تسریع خواهد شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت کمالی اردکانی سرپرس��ت معاونت‬ ‫توس��عه بازارهای صادراتی س��ازمان توس��عه تجارت به ارائه‬ ‫گزارش��ی در خصوص ظرفیت ه��ای ایران برای ص��ادرات به‬ ‫ب��ازار کش��ورهای منطقه پرداخت و عالوه بر ان گزارش��ی در‬ ‫خص��وص ارزش صادرات منطقه ای و جهانی محصوالت ایرانی‬ ‫و ظرفیت های استفاده نشده در بازارهای همسایه نیز ارائه شد‪.‬‬ ‫قطعه ای که در خارج تولید می شود باید نشان سازنده داشته باشد‬ ‫مدی��رکل دفت��ر حمل ونقل وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬قطعه ای که خارج از کش��ور س��اخته شده‬ ‫باید مندرج بر نش��ان سازنده خود باشد و حتی اگر قطعه‬ ‫وارداتی به س��فارش ش��رکتی در داخل کش��ور ساخته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬باید عالئم ش��رکت س��ازنده را داش��ته باشد‬ ‫و اش��اره ش��ود که این قطعه برای مصرف کدام ش��رکت‬ ‫داخلی تهیه و ارس��ال می شود‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬سیدرضا‬ ‫مفیدی درباره انتش��ار برخی اخبار منتشرش��ده درباره‬ ‫ورود یک محموله از قطعات خارجی با نش��ان ایرانی در‬ ‫گم��رک‪ ،‬بیان کرد‪ :‬چند هفت��ه پیش گمرک جمهوری‬ ‫اسالمی متوجه موضوعی درباره برخی قطعات وارد شده‬ ‫توسط شرکت های س��ازنده ایرانی یا تامین کننده های‬ ‫ش��رکت های خودروس��از ش��د‪ ،‬مبنی ب��ر اینکه برخی‬ ‫از قطعات��ی که به عن��وان قطعات مورد نی��از خط تولید‬ ‫ش��رکت های خودروس��از از خارج از کش��ور وارد شده‬ ‫بود و در گمرک بازرس��ی می ش��د‪ ،‬دارای عالئم و نشان‬ ‫شرکت های ایرانی بود و گمرک جمهوری اسالمی ایران‬ ‫این محموله را کشف کرد‪ .‬وی با اشاره به دو قانون مرتبط‬ ‫با واردات کاال (قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز)‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در این دو قانون به صراحت تصریح‬ ‫ش��ده است که نباید عالئم و نشان های تجاری روی کاال‬ ‫به نحوی باش��د که کارشناس گمرک دچار اغفال شود یا‬ ‫با واقعی نبودن روبه رو ش��ود‪ .‬مدیرکل دفتر حمل ونقل‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با بی��ان اینکه قطعه ای‬ ‫که در خارج از کشور س��اخته شده است‪ ،‬باید مندرج بر‬ ‫نش��ان سازنده خود باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حتی اگر قطعه‬ ‫وارداتی به س��فارش ش��رکتی در داخل کش��ور ساخته‬ ‫می شود‪ ،‬باید عالئم شرکت سازنده را داشته باشد و اشاره‬ ‫شود که این قطعه برای مصرف کدام شرکت داخلی تهیه‬ ‫و ارسال می شود‪ .‬درج اس��تانداردهای بین المللی نیز بر‬ ‫روی قطعات و مجموعه های وارداتی به خصوص قطعات‬ ‫صنعت خودرو که باید در سطح نسبتا باالی استانداردی‬ ‫باش��د‪ ،‬الزامی اس��ت‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬در برخی از‬ ‫اقالم این امکان وجود دارد که تمامی مشخصات سازنده‬ ‫و گیرنده و حتی کدهای رهگیری برای تضمین کیفیت‬ ‫کاال درج شود‪ .‬مدیرکل دفتر حمل ونقل وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره موضوع مطرح ش��ده در رسانه ها‪،‬‬ ‫نیز گف��ت‪ :‬برخی اق�لام مانند بورده��ای الکترونیک و‬ ‫عدس��ی شیش��ه پروژکتور جلوی برخی خودروها با این‬ ‫تفاس��یر وارد گمرک ش��ده بود که توسط شناسایی شد‬ ‫و نهاد های نظارتی ورود کردند‪ ،‬پرونده ای تش��کیل شد‬ ‫و از طریق بازپرس در حال رس��یدگی اس��ت‪ .‬مفیدی با‬ ‫تاکید بر ضرورت دقت و بررسی این پرونده‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫رعایت قانون اولویت اول ماس��ت و در دفتر خودرو و نیرو‬ ‫محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ش��رکت های‬ ‫وارد کننده این اقالم تذکر داده ش��د‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫ام��کان اصالح موض��وع برای برخی اقالم وارد ش��ده در‬ ‫محل انبارهای گمرک وجود دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬درباره این‬ ‫کاالها‪ ،‬شست و شو با مواد خاص یاحک و تراشیدن عالئم‬ ‫باعث امحای عالمت ش��رکت های داخلی می شود و این‬ ‫مشکل برطرف می شود و گمرک مجوز ترخیص را صادر‬ ‫می کند‪ .‬اما برخی اقالم دیگر مانند همین عدسی شیشه‬ ‫پروژکتور جلوی برخی خودروها‪ ،‬قابلیت امحا را نداشت‪،‬‬ ‫پس به تامین کننده و قطعه ساز تذکر جدی داده شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1434‬‬ ‫پیاپی ‪2752‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫ترانزیت کاالها از بندرچابهاربه هندوستان‬ ‫تحلیل روز‬ ‫هزینه های تاخیر‬ ‫در مبارزه با فساد‬ ‫رئیس س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز گفت‪ :‬پس از دو دهه متوجه ش��دیم که‬ ‫مبارزه با قاچاق باید متناسب با علم‪ ،‬فناوری‬ ‫و دانش روز انجام ش��ود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬علی‬ ‫مویدی در نشس��ت ش��ورای پژوهشی ستاد‬ ‫مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز اظهارکرد‪ :‬پدیده‬ ‫قاچاق‪ ،‬تج��ارت‪ ،‬امنیت اقتصادی‪ ،‬س�لامت‬ ‫و بهداش��ت را به جد م��ورد تهدید قرار داده‬ ‫و ه��م اکنون‪ ،‬از یک مس��ئله‪ ،‬تبدیل به یک‬ ‫معضل ش��ده اس��ت و رهایی از ان‪ ،‬کار یک‬ ‫نهاد نیس��ت؛ بلکه مجموعه ای از نهاد ها برای‬ ‫خروج از این معضل باید دس��ت به دست هم‬ ‫دهند که در همین راس��تا نیز‪ ،‬دو دهه پیش‬ ‫ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تشکیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر با تفک��رات کنونی‪ ،‬مبارزه‬ ‫با فساد ش��کل می گرفت‪ ،‬ش��اید توفیق های‬ ‫بیش��تری را به دست می اوردیم؛ اما متاسفانه‬ ‫تمرک��ز ما بیش��تر بر مباحث س��طحی بود و‬ ‫بر برخورده��ای مرزی‪ ،‬خیابان��ی و جاده ای‬ ‫متمرکز ش��دیم که این مس��ئله‪ ،‬خود باعث‬ ‫شد بخشی از انرژی و توان کشور را معطوف‬ ‫ب��ه این ام��ر کنیم و بس��یاری از فرصت ها را‬ ‫از دس��ت بدهیم؛ در حالیک��ه بعد از دو دهه‬ ‫متوج��ه ش��دیم که مب��ارزه با قاچ��اق‪ ،‬باید‬ ‫متناسب با علم و فناوری باشد‪.‬‬ ‫رئیس س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز تصریح کرد‪ :‬ش��اید تاخیر ستاد مبارزه‬ ‫با قاچ��اق در این ح��وزه‪ ،‬هزینه های زیادی‬ ‫روی دست نظام گذاش��ته است؛ اما اگر قرار‬ ‫بود یک یا دو نهاد با ارایش نظامی‪ ،‬پلیس��ی‬ ‫و قضای��ی معضل قاچ��اق را حل کنند‪ ،‬دیگر‬ ‫نیازی به س��تاد نبود؛ پس علت تشکیل ستاد‬ ‫این بوده که با تفکر‪ ،‬دانش‪ ،‬فناوری و رویکرد‬ ‫دانش بنی��ان‪ ۲۶ ،‬نهاد را در این مس��یر قرار‬ ‫داده و با نگاه علمی به معضل قاچاق پاس��خ‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫موی��دی تاکید کرد‪ :‬امروز س��تاد مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز‪ ،‬با این رویکرد پای کار امده‬ ‫و معتقد اس��ت تنه��ا راه برون رفت از معضل‬ ‫قاچاق‪ ،‬تمرکز بر مباحث علمی‪ ،‬دانش��گاهی‬ ‫و فناوری روز و استفاده از افکار دانشگاهی و‬ ‫فرهیختگان است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬س��تاد می تواند با تعامل‬ ‫با دانش��گاه ها‪ ،‬به پدیده قاچاق پاسخ منطقی‬ ‫دهد؛ البته بحث مقابله و مبارزه جزو الزامات‬ ‫ای��ن فرایند خواه��د بود ک��ه در جای خود‬ ‫محفوظ است‪ ،‬اما زیربناها اساس کار‪ ،‬میزان‬ ‫دانش و فهم درس��ت از مبارزه و پیش��گیری‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز تاکی��د کرد‪ :‬باید در س��تاد به این‬ ‫س��مت برویم ک��ه اولویت نخس��ت ‪ ۲۶‬نهاد‪،‬‬ ‫تمرکز بر مباحث علمی باش��د‪ .‬مویدی گفت‪:‬‬ ‫در دو س��ال گذش��ته با تعاملی ک��ه با مراکز‬ ‫دانش��گاهی داشتیم‪ ،‬موفق شدیم یک نگاهی‬ ‫را ایج��اد کنی��م ک��ه در حال تبدیل ش��دن‬ ‫ب��ه یک فرهنگ س��ازمانی اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مب��ارزه ب��ا قاچاق فقط ب��ا اقدامات یک‬ ‫نهاد برطرف نخواهد ش��د؛ بلکه این مس��ئله‬ ‫مجموع��ه عواملی را می طلبد که حول محور‬ ‫دانش بنیان می توان رویکرد بهتری نسبت به‬ ‫گذشته داشت‪ .‬البته شاید به نظر مردم هنوز‬ ‫در کف خیابان‪ ،‬قاچاق وجود داش��ته باش��د؛‬ ‫اما به لحاظ اقدامات پیشگیرانه که با رویکرد‬ ‫علمی انجام ش��ده‪ ،‬با گذش��ت زمان ش��اهد‬ ‫کاهش قاچاق ورودی و خروجی خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز گف��ت‪ :‬در فراینده��ا و در وضع قوانین‬ ‫جدی��د‪ ،‬اصالحاتی ایج��اد کردیم و در جهت‬ ‫گسترش مبارزه مردمی با قاچاق اقداماتی را‬ ‫در دست انجام داریم‪ .‬همچنین می خواهیم با‬ ‫تمرکز بر روابط چرخه تولید تا عرضه امنیت‬ ‫اقتص��ادی را ارتق��ا بخش��یم‪ .‬همه کش��ورها‬ ‫درگیر ورود کاالی قاچاق هستند؛ اما به دلیل‬ ‫تحریم ها‪ ،‬ش��دت ای��ن پدیده در کش��ور ما‬ ‫زیاد اس��ت‪ .‬مویدی در ادامه با اش��اره به ‪۸‬‬ ‫سیاست جدید س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ارز اظهار کرد‪ :‬گس��ترش اصل رویکرد جامعه‬ ‫نگر با تمرکز بر پیش��گیری و مقابله چندالیه‬ ‫ای‪ ،‬توج��ه ب��ه دس��تیابی به سیاس��ت های‬ ‫هوشمندانه‪ ،‬طراحی روش های هماهنگ ساز‪،‬‬ ‫هم افزا و نظارت موثر و کارامد‪ ،‬توجه به بحث‬ ‫فناوری در امر پیش��گیری و مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال‪ ،‬این��ده پژوه��ی و پیش بینی تهدیدها و‬ ‫فرصت ه��ا‪ ،‬بکارگی��ری ش��یوه های افزایش‬ ‫قب��ح فعل و توج��ه دادن مخاط��ب به اثرات‬ ‫سوءمصرف کاالی قاچاق و اموزش نیروهای‬ ‫متخصص برای نهاد های عضو‪ ،‬سیاس��ت های‬ ‫ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این مسیر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫توافق بزرگ با ازبـک ها‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالرحیم ُکردی‬ ‫برخی نگاه ها‬ ‫و اظهارنظرها‬ ‫به جز اینکه‬ ‫ابهام‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫و گرفتاری انها‬ ‫را بیشتر کند‪،‬‬ ‫کمک دیگری‬ ‫نمی کند‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد چابهار با اشاره به عنایت ویژه‬ ‫رهبر معظم انقالب به توسعه سواحل مکران‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫ازبکستان برای ترانزیت محصوالت معدنی و کشاورزی‬ ‫به هندوس��تان از طریق بندر چابه��ار و با حمل ونقل‬ ‫ترکیبی به توافق رسیده ایم‪.‬‬ ‫عبدالرحیم ُکردی در گفت وگو با تسنیم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬‬ ‫یک��ی از سیاس��ت هایی که به تازگ��ی در دولت به طور‬ ‫جدی م��ورد توجه قرار گرفته‪ ،‬توس��عه همکاری های‬ ‫اقتصادی با همس��ایگان اس��ت و به همین دلیل ما در‬ ‫کمیسیون های اقتصادی با جدیت و کوشش بیشتر از‬ ‫همه نهاد ها و وزارتخانه ها که می توانند کار مشترک با‬ ‫اقتصاد کشورهای همسایه انجام دهند‪ ،‬عضو هستیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در برنامه تنظیم ش��ده ازس��وی‬ ‫دبیرخان��ه ش��ورای عالی مناط��ق ازاد‪ ،‬عضوی��ت در‬ ‫کمیس��یون های اقتصادی کش��ورهایی که زمینه کار‬ ‫مش��ترک دارند ب��ه مدیران مناطق ازاد محول ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این مبنا حض��ور فعال تری برای منطقه ازاد‬ ‫چابهار در کمیس��یون های اقتصادی عمان‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬هند‪ ،‬اسیای میانه و برخی کشورهای دیگر‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد چابهار با اش��اره به سفر وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ازبکس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬این سفر‬ ‫برای دور س��یزدهم مذاکرات و کمیس��یون اقتصادی‬ ‫تاشکند انجام ش��د‪ .‬ازبکستان کشوری است به لحاظ‬ ‫جغرافیا در مرکز کش��ورهای اس��یای میانه و رش��د‬ ‫اقتصادی خوبی را در چند س��ال گذشته داشته است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬بنیان های اقتص��ادی خوبی بر مبنای‬ ‫محصوالت کشاورزی و مواد معدنی دارد‪.‬‬ ‫کردی با بیان اینکه این کش��ور خیز مناسبی برای‬ ‫صنعتی شدن برداش��ته‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به دلیل جغرافیای‬ ‫خوب در کشورهای میانه‪ ،‬برای ما بسیار اهمیت دارد‬ ‫ت��ا بتوانیم ارتباط مناس��ب اقتصادی بر مبنای این دو‬ ‫فعالیت که اتفاقا ایران در انها تجربه‪ ،‬دانش‪ ،‬فناوری و‬ ‫سابقه خوبی دارد‪ ،‬برقرار کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری با فناوری ایرانی‬ ‫ک��ردی گف��ت‪ :‬در دور جدید مذاک��رات‪ ،‬با وزارت‬ ‫س��رمایه گذاری و تج��ارت خارج��ی ازبکس��تان‬ ‫مباح��ث خوب��ی را پی��ش بردی��م‪ .‬در موضوع ه��ای‬ ‫س��رمایه گذاری های مش��ترک و به ویژه توسعه هاب‬ ‫لجس��تیکی در راس��تای فعال کردن کریدور جنوب‪-‬‬ ‫شمال و توافقنامه عشق اباد نیز مذاکرات بسیار خوبی‬ ‫داش��تیم‪ .‬معتقدیم اگر بتوانیم محور چابهار‪-‬سرخس‬ ‫و از انج��ا ب��ه یک��ی از مناطق ویژه ازبکس��تان بحث‬ ‫حمل ونقل و ترانزیت را فعال کنیم اثر بس��یار مطلوبی‬ ‫برای توس��عه مناسبات اقتصادی خواهد داشت‪ .‬ضمن‬ ‫این که فعال کردن این کریدور بس��یاری از پروژه های‬ ‫ایران را توجیه پذیر می کند‪.‬‬ ‫کردی گف��ت‪ :‬هم اکنون ازبکس��تان حج��م باالیی‬ ‫صادرات محصوالت کشاورزی به هندوستان دارد و با‬ ‫توجه به توافقنامه چابهار که ایران‪ ،‬هند و افغانس��تان‬ ‫مشمول ان هستند و همچنین توافقنامه عشق اباد که‬ ‫ایران‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬ترکمنستان و عمان در‬ ‫ان حض��ور دارند اگر بتوانی��م اینها را بهم پیوند بزنیم‬ ‫اگ��ر بتوانیم در محور چابهار‪-‬س��رخس و از انجا به یکی از مناطق‬ ‫وی��ژه ازبکس��تان‪ ،‬حمل ونقل و ترانزی��ت را فعال کنیم اثر بس��یار‬ ‫مطلوبی بر توسعه مناسبات اقتصادی دوکشور خواهد داشت‬ ‫مزیت جغرافیایی ایران در کریدورهای مهم ش��مال‪-‬‬ ‫جنوب و ش��رق‪-‬غرب می تواند مقداری شکل اجرایی‬ ‫پیدا کند‪ .‬در این راس��تا ه��م زمینه مذاکراتی را برای‬ ‫امور سرمایه گذاری های مشترک بر مبنای محصوالت‬ ‫کشاورزی ازبکستان و فناوری ایرانی و هم روی بحث‬ ‫معادن به ویژه صنعت ساختمان انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 3‬بند ویژه همکاری ایران با ازبک ها‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد چابهار تاکید کرد‪ :‬در س��ند‬ ‫همکاری ایران و ازبکس��تان س��ه بند ویژه در ارتباط‬ ‫هم��کاری مناط��ق ازاد و توس��عه هاب لجس��تیکی‬ ‫و س��رمایه گذاری مش��ترک ب��ا تواف��ق طرفین لحاظ‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین با منطقه ازاد اقتصادی ناوای‬ ‫که یکی از پیش��روترین مناطق ازاد ازبکس��تان است‬ ‫تواف��ق کردیم بح��ث همکاری های مش��ترک را برای‬ ‫فاز نخس��ت یعنی ترانزیت و س��رمایه گذاری مشترک‬ ‫در محصوالت کش��اورزی و معدن در دستور کار قرار‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬تالش کرده ایم فراتر از سند همکاری‬ ‫مذاکرات را پیش ببریم و در این راس��تا توافق ش��ده‬ ‫در اس��رع وقت‪ -‬به احتمال زیاد پس از س��ال جدید‬ ‫میالدی‪ -‬هیات ازبکی ب��رای بازدید از چابهار و پیش‬ ‫بردن توافق صورت گرفته به ایران سفر خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهر ه ب�رداری از خط اه�ن چابه�ار‪-‬‬ ‫زاهدان‬ ‫وی همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که با توجه‬ ‫به اهمیت اتصال چابهار به ش��بکه سراس��ری راه اهن‬ ‫پروژه خط اه��ن چابهار‪-‬زاهدان در چه وضعیتی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این خط اه��ن جزو معدود پروژه هایی که‬ ‫با توجه به عنایت ویژه رهبر معظم انقالب به توس��عه‬ ‫س��واحل مکران و همچنین دس��تور ویژه ایشان برای‬ ‫برداشت ‪ 300‬میلیون دالر‪ ،‬با پیشرفت فیزیکی خوبی‬ ‫در حال انجام است‪ .‬براس��اس برنامه ریزی انجام شده‬ ‫سال ‪ 1400‬این خط اهن به راه اهن سراسری متصل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ک��ردی با بی��ان اینکه برخ��ی قطعات ای��ن پروژه‬ ‫ب��االی ‪ 60‬درص��د پیش��رفت فیزیک��ی دارد‪ ،‬اف��زود‪:‬‬ ‫به طور متوس��ط پیش��رفت فیزیکی این پ��روژه حدود‬ ‫‪ 50‬درصد اس��ت‪ .‬مهم این اس��ت که بخش س��نگین‬ ‫کار یعنی زیرس��اخت و ابنیه به طور کامل اجرا ش��ده‬ ‫است و بخش باقیمانده کار ریل گذاری است که زمان‬ ‫زیادی نمی برد‪ .‬با توجه به اهتمام پیمانکار پروژه یعنی‬ ‫قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبی��اء و تزریق منابع مالی‪،‬‬ ‫انتظ��ار این اس��ت که در برنام��ه زمانبندی خط اهن‬ ‫یادشده به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد چابهار تاکید کرد‪ :‬نکته مهم‬ ‫این است که امروز حمل ونقل های تک ابزاری در دنیا‬ ‫مرسوم نیست و حمل ونقل ترکیبی مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬با توجه به اهمیت رس��یدن محصول به بازار‬ ‫و هزین��ه ان‪ ،‬تایپ های حمل ونقلی تغییر می کند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر در بحث محصوالت کشاورزی به دلیل بعد‬ ‫مس��افت طبیعی است اگر مسیر کوتاه شود باید برای‬ ‫صاحب کاال توجیه اقتصادی خواهد داشت که حمل و‬ ‫نقل از طریق قطار انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از خط کشتیرانی هندی‬ ‫کردی یاداور ش��د‪ :‬براس��اس مدلی که درباره ان با‬ ‫ازبکستان به توافق رسیده ایم مواد معدنی و محصوالت‬ ‫کش��اورزی تا سرخس با قطار‪ ،‬از س��رخس تا چابهار‬ ‫فعال با کامیون و از چابهار به هند به عنوان بازار اصلی‬ ‫از طری��ق خط کش��تیرانی هندی که ب��ا ان به توافق‬ ‫رسیده ایم‪ ،‬حمل می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین درب��اره برخ��ی اظهارنظرها مبنی بر‬ ‫منطقه ویژه شدن بندر چابهار با اشاره به اینکه همواره‬ ‫از تبعیض ضوابط و مقررات اسیب دیده ایم‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫فکر می کنید دلیل این همه تعارض بین ش��هر چابهار‬ ‫و منطق��ه ازاد چابهار چیس��ت؟ همان فنس اس��ت‪.‬‬ ‫این س��مت فنس با ان طرف فنس چ��ه فرقی با هم‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطق��ه ازاد چابهار ادامه داد‪ :‬در منطقه‬ ‫ازاد یک س��ری مش��وق و جذابیت ق��رار داده ایم که‬ ‫ان طرف فنس وجود ندارد‪ .‬حاال بیاییم همین تبعیض‬ ‫را بی��ن یک فنس دیگر برای بندر و منطقه ازاد ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬به طور قطع س��رمایه گذاران ما را دچار مش��کل‬ ‫خواه��د ک��رد‪ .‬وظیفه ما تس��هیلگری و روان س��ازی‬ ‫فعالیت های تجاری و س��رمایه گذاری است‪ .‬برای این‬ ‫کار باید تا می تانیم مقررات را ش��فاف‪ ،‬روان و س��اده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کردی تصریح کرد‪ :‬برخی نگاه ها و اظهارنظرها به جز‬ ‫اینکه ابهام سرمایه گذاران و گرفتاری انها بیشتر کند‪،‬‬ ‫کم��ک دیگری نمی کن��د‪ .‬ضمن اینکه دوس��تان باید‬ ‫بدانن��د فرایند منطقه وی��ژه و منطقه ازاد کامال یکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه ازاد چابهار ب��ا تاکید بر این که‬ ‫مرجع تصمیم گیری درباره منطقه ویژه یا ازاد ش��دن‬ ‫ی��ا منطقه نی��ز دبیرخان��ه ش��ورای عالی مناطق ازاد‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس دی��روز با کلی��ات الیحه الحاق‬ ‫بن��در چابه��ار به منطق��ه ازاد چابه��ار موافقت کرده‬ ‫اس��ت و دیگر منطقه ویژه این بن��در محلی از اعراب‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫دستیابی به هدف ‪ ۲۰‬میلیون گردشگر ممکن است‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی در نشس��ت سیزدهم کمیسیون‬ ‫گردش��گری و در ادامه بررس��ی طرح بازافرینی اکوسیس��تم‬ ‫گردش��گری‪ ،‬با اشاره به ش��کاف بین تعداد گردشگران کنونی‬ ‫و اه��داف طرح خود‪ ،‬ح��ذف ان را در دس��ترس و امکان پذیر‬ ‫دانستند‪.‬‬ ‫ن که تدوین‬ ‫کمیس��یون گردش��گری ات��اق بازرگانی ته��را ‬ ‫طرح «بازافرینی اکوسیس��تم گردش��گری» را به عنوان راهکار‬ ‫پیش��نهادی برای تحقق اهداف سند توسعه و توسعه اقتصادی‬ ‫ایران در در دس��تورکار قرار داده است‪ ،‬در سیزدهمین نشست‬ ‫خود به بررسی اقدام های اجرایی برای تحقق این هدف پرداخت؛‬ ‫اقدام های اجرایی‪ ،‬مانند ایجاد یک فضای اشتراکی برای فعاالن‬ ‫امادگی شرکت بازرگانی دولتی‬ ‫برای خرید تضمینی گندم داخلی‬ ‫حوزه گردش��گری با حضور انکوباتورها و شتاب دهنده ها‪ ،‬مانند‬ ‫انچه درباره کارخانه نواوری شکل گرفت‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون گردش��گری اتاق بازرگانی تهران در این‬ ‫نشست با اشاره به اینکه طرح بازافرینی اکوسیستم گردشگری‬ ‫را در حضور علی مونسان‪ ،‬وزیر گردشگری و علی اقامحمدی‪،‬‬ ‫عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظا م ارائ ه کرده‪ ،‬گفت که این‬ ‫طرح با اقبال انها روبه رو شده است‪.‬‬ ‫مجید حس��ینی نژاد در ادامه بابیان اینکه «امار گردش��گران‬ ‫ای��ران از س��ال ‪ ۱۳۸۶‬تاکنون ا ز ‪ ۲‬میلیون نف��ر به ‪ ۷‬میلیون‬ ‫نفر افزایش یافته اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بین امار گردشگران کنونی‬ ‫کش��ور که ‪ ۷‬میلیون نفر عنوان ش��ده‪ ،‬ت��ا ‪ ۲۰‬میلیون نفر که‬ ‫ش��رکت بازرگان��ی دولتی ایران اعالم کرد‪ :‬این ش��رکت براس��اس‬ ‫وظایف ذاتی خود‪ ،‬اماده خرید بدون محدودیت تمامی گندم تولیدی‬ ‫کشاورزان با نرخ تضمینی است‪.‬‬ ‫ط عمومی ش��رکت بازرگانی دولتی ایران‪ ،‬ش��رکت‬ ‫به گ��زارش رواب ‬ ‫بازرگانی دولتی ایران در راس��تای عمل به وظایف قانونی خود همواره‬ ‫کش��اورزان عزیز با نرخ تضمینی است و به‬ ‫اماده خرید گندم تولیدی‬ ‫ِ‬ ‫اطالع کش��اورزان پرتالش می رساند که در سال جاری پول گندم ها در‬ ‫کمترین زمان ممکن و ترجیحا به روز پرداخت شد و برای خرید فعلی‬ ‫نیز با همان رویه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫این شرکت براساس وظایف ذاتی خود‪ ،‬اماده خرید بدون محدودیت‬ ‫تمامی گندم تولیدی کشاورزان با نرخ تضمینی است‪ .‬شرکت بازرگانی‬ ‫دولت��ی ایران خرید گندم را به صورت نقدی و بدون هیچ محدودیتی‬ ‫انجام خواهد داد؛ بنابراین ضمن اعالم امادگی برای پذیرش محل های‬ ‫انباشت گندم‪ ،‬خواس��تار معرفی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان است تا‬ ‫عملیات اجرایی خرید را به سرعت اغاز کند‪.‬‬ ‫جزو اهداف درج شد ه در اسناد باالدستی است‪ ،‬گسست بزرگی‬ ‫وجود دارد اما جذب این میزان گردشگر شدنی است‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫اکوسیس��تم نواوری ک ه در س��ایر کش��ورهای جهان نیز شکل‬ ‫گرفت��ه اس��ت‪ ،‬به ما ای��ن فرصت را می دهد نس��بت به جذب‬ ‫گرداشگران بیشتر اقدام کنیم‪.‬‬ ‫ی گردش��گری در برخی از‬ ‫ا و س��پس با اش��اره به امار ب��اال ‬ ‫کش��ور ها مانند کوبا و پرتغال که جزو مقصدهای گردش��گری‬ ‫جهان تلقی نمی ش��وند و فاقد جاذبه ها و زیرس��اخت های قابل‬ ‫توجه در حوزه گردشگری هستند‪،‬گفت‪ :‬با توجه به جاذبه ها و‬ ‫تنوع قومی‪ ،‬نژادی و فرهنگ��ی که در ایران وجود دارد‪ ،‬جذب‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون گردشگر به کشور‪ ،‬امکان پذیر است‪.‬‬ ‫اختصاص تسهیالت سرمایه در گردش‬ ‫به واحدهای تولیدی‪-‬صادراتی‬ ‫رئی��س کل س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران از‬ ‫اختصاص ‪ ۲۰۰۰‬میلی��ارد تومان از منابع صندوق‬ ‫توس��عه ملی برای اعطای تس��هیالت س��رمایه در‬ ‫گردش واحدهای تولیدی ‪-‬صادراتی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬حمید زادبوم در نشس��ت بررس��ی و رفع‬ ‫مش��کالت صادرکنندگان که با حض��ور قائم مقام‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ام��ور بازرگانی‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬براساس مفاد بسته حمایت‬ ‫از صادرات غیرنفتی‪ ،‬صندوق توس��عه ملی موظف‬ ‫اس��ت ‪ ۲۰۰۰‬میلی��ارد تومان از منابع خ��ود را از‬ ‫طریق انعق��اد قرارداد عاملیت ب��ا بانک های عامل‬ ‫به عنوان تس��هیالت س��رمایه در گ��ردش و با نرخ‬ ‫ترجیحی در اختیار صادرکنندگان قرار دهد که از‬ ‫این مبلغ‪ ۵۰۰ ،‬میلیارد تومان از سوی بانک توسعه‬ ‫صادرات ایران و باقیمانده ان ازسوی دیگر بانک ها‬ ‫در اختیار جامعه صادرکنندگان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نرخ ای��ن تس��هیالت میانگین نرخ‬ ‫به��ره منابع صندوق توس��عه مل��ی و نرخ مصوب‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار بوده و تس��هیالت پرداختی‬ ‫به صادرکنندگان ش��امل ‪ ۵۰‬درصد منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی و ‪ ۵۰‬درصد منابع بانکی است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت جلس��ه بررس��ی و رفع مشکالت‬ ‫صادرکنندگان با حضور نمایندگان سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬بانک توسعه صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬گمرک جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬سازمان امور‬ ‫مالیاتی‪ ،‬اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫ایران‪ ،‬تش��کل های صادراتی تعدادی از مس��ئوالن‬ ‫س��ازمان های صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ها‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫حس��ینی نژاد در ادامه به محتوای نشس��ت های خود با وزیر‬ ‫گردش��گری و عضو مجمع تش��خیص مصلحت اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬درخواست ما از انها در این مرحله این بود که نسبت به‬ ‫گفتمان سازی درباره اکوسیستم گردشگری اقدام کنند‪.‬‬ ‫در ادامه نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫راهکارهای اجرایی برای برقراری اکوسیس��تم گردشگری مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار گرفت که ایجاد یک پارک فناوری در حوزه‬ ‫گردش��گری‪ ،‬مانند انچه در قالب کارخانه نواوری شکل گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬از جمله پیشنهادهای ارائه شده در این بخش بود‪ .‬پس‬ ‫از ان مقرر شد که این پیشنهاد در تعامل با مقامات و نهادهای‬ ‫دولتی با انان در میان گذاشته شود‪.‬‬ ‫تغییر اولویت واردات کمپوت اناناس‬ ‫از ‪ ۴‬به ‪۲‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر مقررات ص��ادرات‬ ‫و واردات وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬در نامه ای به مع��اون ارزی‬ ‫بان��ک مرک��زی اع�لام ک��رد‪ :‬اولویت‬ ‫واردات کمپوت اناناس از ‪ ۴‬به ‪ ۲‬تغییر‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش گم��رک ای��ران‪ ،‬گروه‬ ‫کاالی��ی کمپ��وت انان��اس ب��ا تعرفه‬ ‫‪ ۲۰۰۸۲۰۹۰‬از گروه چهار به گروه دو‬ ‫ارز حاص��ل از صادرات با اولویت ارزی‬ ‫‪ ۲۷‬تغییر یافت‪.‬‬ ‫در نام��ه ای که س��عید عباس��پور‪،‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر مقررات ص��ادرات و‬ ‫واردات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به غالمرضا پناهی‪ ،‬معاون ارزی بانک‬ ‫مرکزی ابالغ کرده‪ ،‬اعالم ش��ده است‪:‬‬ ‫گروه کاالیی کمپوت اناناس در ظرفی‬ ‫که کمت��ر از ‪ 10‬کیلوگ��رم گنجایش‬ ‫داشته باشد‪ ،‬از گروه ‪ ۴‬به گروه دو(ارز‬ ‫حاصل از صادرات) با اولویت ارزی ‪۲۷‬‬ ‫تغییر یافت‪.‬‬ ‫پیش از این هیات وزیران در نشست‬ ‫‪ ۱۷‬اذر ‪ ۱۳۹۸‬ب��ه پیش��نهاد وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و به اس��تناد‬ ‫اص��ل یکصد و س��ی و هش��تم قانون‬ ‫اساس��ی به منظور حمایت از صادرات‬ ‫س��یب درختی‪ ،‬واردات ه��ر کیلوگرم‬ ‫انب��ه ی��ا انان��اس را فق��ط در مقابل‬ ‫صادرات ‪ ۳‬کیلوگرم س��یب درختی تا‬ ‫پایان سال ‪ ۱۳۹۸‬مجاز کرده بود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1434‬‬ ‫پیاپی ‪2752‬‬ ‫بازار اصناف‬ ‫در گفت وگو با رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه تهران عنوان شد‪:‬‬ ‫فعالیت معادن ش��ن و ماس��ه در روزهای پنجشنبه و‬ ‫ی که بارها شاهد بوده ایم‬ ‫جمعه‪ ،‬ممنوع است‪ .‬در صورت ‬ ‫ک��ه دقیقاً در همین دو روز کیفیت هوای تهران به طرز‬ ‫چشمگیری کاهش یافته است‪.‬‬ ‫شن و ماس��ه و صنعت و اقتصاد مرتبط با ان ارتباط‬ ‫تنگاتنگ��ی با عمران و ساخت وس��از و رونق و رکود ان‬ ‫دارد‪ .‬اتحادیه شن و ماسه تهران در چه شرایطی به سر‬ ‫می برد و مهم ترین مش��کالت پیش روی ان چیس��ت؟‬ ‫برای یافتن پاس��خ س��واالت خود با رئیس هیات مدیره‬ ‫انجمن ش��ن و ماس��ه تهران به گفت وگو نشس��تیم‪ .‬در‬ ‫این گفت وگ��و درباره الودگی هوا س��خن به میان امد‬ ‫و رئی��س اتحادیه درباره ش��ائبه هایی ک��ه از زبان افراد‬ ‫مختل��ف‪ ،‬پیرام��ون نقش این صن��ف در ایجاد الودگی‬ ‫مطرح می شود توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫محمدنب��ی یوس��فیان‪ ،‬رئی��س کنون��ی هیات مدیره‬ ‫انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬سال است که در این حوزه فعالیت دارد‪ .‬وی‬ ‫ضمن بیان این مطلب افزود‪ :‬انجمن تولیدکنندگان شن‬ ‫و ماسه اس��تان تهران به همت همکاران تولیدکننده از‬ ‫سراس��ر استان تهران در سال ‪ ۱۳۷۳‬تاسیس و در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬به ثبت وزارت کار رسید‪ .‬این انجمن هم اکنون در‬ ‫دو منطقه شرق و غرب استان تهران‪ ،‬حدود ‪ ۱۲۰‬عضو‬ ‫دارد‪ .‬در ش��رق تهران اعضای ما در محدوده پاکدشت و‬ ‫ورامین قرار دارند و در غرب نیز دو شهرستان شهریار و‬ ‫شهر قدس‪ ،‬مرکز کارخانجات ما هستند‪.‬‬ ‫یوس��فیان درباره مهم ترین اهداف و فعالیت های این‬ ‫انجمن گفت‪ :‬وظیفه اصلی انجم��ن‪ ،‬تجمیع مطالبات‪،‬‬ ‫بررس��ی‪ ،‬ارائه راهکارهای عملیاتی و پیگیری انهاست‪.‬‬ ‫در همین راستا انجمن های صنفی در هر استان وظیفه‬ ‫برقراری ارتباط با نهادهای دخیل در امور معادن ش��ن‬ ‫و ماس��ه را به عه��ده دارند‪ .‬در خود اس��تان تهران‪ ،‬در‬ ‫دوره کنونی توانس��ته ایم با برقراری ارتباط مناس��ب با‬ ‫انجمن بتن‪ ،‬اداره های صنعت و معدن‪ ،‬س��تاد سوخت‪،‬‬ ‫اداره اس��تاندارد و دیگر سازمان ها‪ ،‬پیگیر حل مشکالت‬ ‫همکاران باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬توس��عه پایدار فرایندی است که‬ ‫اینده ای مطلوب را برای جوامع بش��ری رقم می زند‪ .‬در‬ ‫فرایند توسعه و در سایه استفاده درست از منابع بدون‬ ‫اسیب رساندن به یکپارچگی‪ ،‬زیبایی و ثبات نظام های‬ ‫حیاتی‪ ،‬نیازهای انس��ان برطرف می شود‪ .‬توسعه پایدار‬ ‫در حقیقت ایجاد تعادل میان توس��عه و محیط زیس��ت‬ ‫است‪ .‬در همین حیطه‪ ،‬موضوع توسعه پایدار شهری یا‬ ‫توس��عه پایدار در ساخت وساز و معماری نیز موردتوجه‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬البته که ش��هر در اینج��ا به عنوان‬ ‫سکونتگاه های بش��ری مدنظر است‪ .‬عمران و معماری‪،‬‬ ‫نیاز حیاتی و اساس��ی انس��ان امروز برای بهبود کیفیت‬ ‫و رفاه زندگی اس��ت و ن��گاه انضمامی داش��تن به ان‪،‬‬ ‫می تواند تضمین کننده حرکت در مس��یر رشد پایدار و‬ ‫حفظ منابع اساس��ی زمین عزیز برای نس��ل های اینده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نکته بعد به تاثیر تعطیلی ها و اقداماتی از این دس��ت‬ ‫که در راستای کنترل کیفیت هوا انجام می شود مربوط‬ ‫می ش��ود‪ .‬طبق مصوبات صنفی‪ ،‬فعالیت معادن ش��ن و‬ ‫ماس��ه در روزهای پنجش��نبه و جمعه ممنوع است‪ ،‬در‬ ‫صورتی که بارها ش��اهد بوده ایم که دقیقاً در همین دو‬ ‫روز‪ ،‬کیفی��ت هوای تهران به طرز چش��مگیری کاهش‬ ‫یافت��ه یا با وجود چن��د روز تعطیلی ای��ن کارخانجات‪،‬‬ ‫تغییری در کیفیت هوای استان ایجاد نشده است‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د این تعطیلی ها به امری روزم��ره و عادت گونه‬ ‫برای کمیته اضطرار الودگی هوا تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬از‬ ‫ق��رار معلوم این تدبیر تنها برای خالی نبودن عریضه در‬ ‫پیش گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬قطب شن و ماسه تهران‬ ‫‹ ‹مسئولیت جدید انجمن‬ ‫‹ ‹مهار ‪ ۱۲۰‬میلیون مترمکعب اب‬ ‫یوسفیان در ادامه گفت‪ :‬حضور فعال در حوزه عمل به‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی معادن‪ ،‬ازجمله تاکیدات این دوره‬ ‫انجمن است که اوج ان در سیالب سال گذشته استان‬ ‫تهران بود‪ .‬باتوجه به ناگهانی بودن مسئله سیالب و قرار‬ ‫داش��تن در بازه زمانی تعطیالت پایان سال‪ ،‬ما با نوعی‬ ‫غافلگیری در س��طح منطقه مواجه ش��دیم‪ .‬انجمن در‬ ‫همراهی با دیگر سازمان های شهرستانی‪ ،‬ظرفیت عمده‬ ‫شاپور پشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹الودگی بیشتر هوا‬ ‫ناگفت��ه نماند که در کنار تعطیلی های دس��توری ناش��ی از الودگی‪،‬‬ ‫م��ا در زمان های بارندگی نیز امکان تولی��د نداریم و به ناچار تعطیل‬ ‫هستیم‬ ‫خود در حوزه ماشین االت سنگین معدنی و راهسازی را‬ ‫به کار گرفت و توانس��ت با هدایت و جهت دهی اب های‬ ‫س��رریز س��د امیرکبیر به حوضچه های ارامش معادن‬ ‫(ش��ن چاله ها)‪ ،‬حجمی حدود ‪ ۱۲۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫اب را مه��ار کند (معادل حجم ذخیره س��د امیرکبیر)‪.‬‬ ‫این اقدام‪ ،‬عالوه بر رفع خطر سیل بزرگ منطقه‪ ،‬باعث‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬متری س��طح اب های زیرزمینی نیز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی درباره اهمیت صنعت ش��ن و ماس��ه گفت‪ :‬امروز‬ ‫بتن پ��س از اب‪ ،‬به عنوان دومین م��اده پرمصرف دنیا‬ ‫شناخته ش��ده و هر روز نیز بر حجم مصرف ان افزوده‬ ‫می ش��ود‪ .‬براساس بررس��ی های انجام ش��ده حدود ‪۷۵‬‬ ‫درصد حجم بتن را سنگدانه تشکیل می دهد‪ .‬اینجاست‬ ‫که ضرورت توجه و تمرکز بیشتر بر بحث سنگدانه ها بر‬ ‫ما اش��کار می شود‪ .‬با توجه به تجدیدناپذیر بودن منابع‬ ‫سنگدانه ای‪ ،‬حرکت در مسیر توسعه پایدار‪ ،‬جز از طریق‬ ‫توجه روزافزون به بحث سنگدانه ها و برنامه ریزی مدون‬ ‫برای مصرف درست ان امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه حلی برای رونق عمران و ساخت وساز‬ ‫یوس��فیان درباره وضعیت کلی بازار ش��ن و ماسه در‬ ‫کشور گفت‪ :‬مصرف سنگدانه در کشور‪ ،‬بستگی مستقیم‬ ‫به رون��ق فعالیت های عمرانی و ساخت وس��از دارد‪ .‬در‬ ‫سال های اخیر شاهد بوده ایم که به دلیل کاهش بودجه‬ ‫عمران��ی دولت ها از یک س��و و افزایش نرخ مس��کن و‬ ‫کاهش قدرت خرید مردم از س��وی دیگر‪ ،‬فعالیت های‬ ‫عمرانی و س��ازندگی دول��ت و بخش خصوصی در همه‬ ‫حوزه های راه و س��اختمان با کاهش جدی مواجه شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در دولت های هش��تم و نهم به دلیل رش��د‬ ‫چشمگیر فعالیت های عمرانی‪ ،‬ش��اهد افزایش بی رویه‬ ‫تعداد کارخانجات فعال در حوزه تولید ش��ن و ماسه در‬ ‫کش��ور بودیم‪ .‬این افزایش تعداد موجب افزایش میزان‬ ‫تولید نیز ش��ده که در ش��رایط رکود کنون��ی نیز ادامه‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬در این زمینه راه حل ما ایجاد حوزه های‬ ‫جدید و در نتیجه افزایش مصرف س��نگدانه اس��ت که‬ ‫ما ان را در موضوع استفاده از رویه های بتنی در کشور‬ ‫پیگیری کردیم‪.‬‬ ‫م داخلی برنمی اییم‬ ‫‹ ‹از عهده تحری ‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان شن‬ ‫و ماس��ه اس��تان تهران در تش��ریح مهم ترین مشکالت‬ ‫مربوط به حوزه ش��ن و ماس��ه و راه حل های انها گفت‪:‬‬ ‫مشکالت مثنوی هفتاد من اس��ت‪ .‬به طور کلی اقتصاد‬ ‫ل حاضر با دو ح��وزه تحریمی مواجه‬ ‫کش��ورمان در حا ‬ ‫اس��ت؛ حوزه نخس��ت تحریم های بین المللی است که‬ ‫مشکالت متعددی را برای ما ایجاد کرده است‪ .‬افزایش‬ ‫ن��رخ دالر‪ ،‬افزایش نرخ ماش��ین االت و مواد اولیه تولید‬ ‫و دسترس��ی نداش��تن به تولی��دات متناس��ب و به روز‬ ‫بین المللی ازجمله مشکالت تحریمی در حوزه خارجی‬ ‫است‪ .‬ما این تحریم ها را می توانیم پشت سر بگذاریم اما‬ ‫از عهده تحریم های داخلی برنمی اییم‪ .‬در بحث داخلی‬ ‫تا همین چند س��ال گذشته‪ ،‬زیرمجموعه وزارت کشور‬ ‫بودیم و مجوزمان ازس��وی فرمانداری ها صادر می ش��د‪.‬‬ ‫در واقع ما به عنوان یک صنعت‪ ،‬به رس��میت ش��ناخته‬ ‫نمی ش��دیم‪ .‬با جدا ش��دن از نامادری و امدن به دامان‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مشکالت مان از جهاتی‬ ‫ح��ل و از جهات��ی هم ب��ه ان افزوده ش��د‪ .‬کوتاه مدت‬ ‫ب��ودن پروانه های بهره برداری از معادن‪ ،‬مش��کل تامین‬ ‫و تخصیص س��وخت مصرفی مع��ادن‪ ،‬موضوع درگیری‬ ‫س��ازمان ها متعدد با معادن‪ ،‬مس��ئله نرخ واقعی فروش‬ ‫مصال��ح‪ ،‬مش��کالت متعدد ب��ا س��ازمان اب در حوزه‬ ‫برداشت‪ ،‬موضوع تعیین حقوق دولتی معادن و تعطیلی‬ ‫بی دلی��ل مع��ادن در فصول س��رد س��ال از مهم ترین‬ ‫مشکالت پیش روی ماست‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل اصلی الودگی چه کسانی هستند؟‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال ک��ه منظور ش��ما از‬ ‫تعطیلی های بی دلیل چیس��ت گفت‪ :‬متاسفانه در سال‬ ‫جاری به دلیل پایداری وضعیت جوی در کش��ور‪ ،‬شاهد‬ ‫افزای��ش میزان غلظت االیندگی ها در س��طح کش��ور‬ ‫به ویژه اس��تان های تهران و البرز هستیم که نتیجه ان‪،‬‬ ‫تش��کیل جلس��ات متعدد کمیته اضطرار الودگی هوا و‬ ‫دس��تور تعطیلی فعالیت معادن ش��ن و ماسه است‪ .‬در‬ ‫همین زمینه باید چند نکته را یاداور ش��د؛ نخس��ت در‬ ‫باب منش��ا الودگی‪ ،‬در کمال تاسف باید اعالم کنیم که‬ ‫تاکنون هی��چ تحقیق جامع و مس��تدلی درباره عوامل‬ ‫اصل��ی الودگی هوای ش��هر تهران انجام نش��ده یا اگر‬ ‫هم شده‪ ،‬منتشر نشده اس��ت‪ .‬مسئله ای که شائبه فرار‬ ‫مسببین اصلی این وضعیت را در اذهان تقویت می کند‪.‬‬ ‫تاکنون چه فرد‪ ،‬گروه یا منبعی نش��ان داده اند که نقش‬ ‫معادن ش��ن و ماس��ه در الودگی ه��وای تهران بیش از‬ ‫نقش تردد کامیون های فرسوده یا سوخت غیراستاندارد‬ ‫خودروها یا تعداد سرسام اور موتورسیکلت های دوزمانه‬ ‫است؟‬ ‫یوس��فیان در ادامه افزود‪ :‬موض��وع دیگر به ذرات زیر‬ ‫‪ ۲.۵‬میکرون مربوط می ش��ود‪ .‬براس��اس اعالم رس��می‬ ‫مس��ئوالن ارشد بهداشت و محیط زیست‪ ،‬عامل اصلی و‬ ‫‹ ‹گرانی مسکن و کاهش سطح درامد‬ ‫رئیس کنونی هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان‬ ‫شن و ماسه استان تهران در تشریح بیشتر موضوع گفت‪:‬‬ ‫نکته پایانی به پیامدهای این تعطیلی ها مربوط می شود‪.‬‬ ‫در سالی که ازسوی رهبر معظم انقالب‪ ،‬سال رونق تولید‬ ‫نام گرفته و در شرایط سخت اقتصاد کشور که بنگاه های‬ ‫اقتصادی حت��ی برای پرداخت حق��وق کارکنان نیز در‬ ‫مضیقه به سر می برند‪ ،‬تعطیلی فله ای و گاه وبیگاه معادن‬ ‫تولید ش��ن و ماسه‪ ،‬تولیدکنندگان را در وضعیتی بغرنج‬ ‫قرار داده است؛ همان ها که در کالم رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫س��ربازان جنگ اقتصادی با دش��من خوانده ش��ده اند‪.‬‬ ‫ناگفته نماند که در کنار تعطیلی های دستوری ناشی از‬ ‫الودگی‪ ،‬ما در زمان های بارندگی نیز امکان تولید نداریم‬ ‫و به ناچار تعطیل هس��تیم‪ .‬با این تفسیر‪ ،‬حدود نیمی از‬ ‫‪ 6‬ماه دوم سال را در تعطیلی اجباری به سر می بریم‪ .‬در‬ ‫این شرایط و به واسطه کاهش تولید مصالح ساختمانی‪،‬‬ ‫ام��کان مدیری��ت بازار تقاض��ا و مصرف وج��ود ندارد و‬ ‫ش��اهد افزایش نرخ تمام شده س��اخت مسکن خواهیم‬ ‫ب��ود‪ .‬نکته مهمی که درباره ای��ن تعطیلی ها نباید از ان‬ ‫گذش��ت‪ ،‬منطقه جغرافیایی قرارگیری این کارخانجات‬ ‫اس��ت‪ .‬باید توجه داش��ت که عمده مناطق استقرار این‬ ‫صنعت در دو بخش شرقی و غربی تهران‪ ،‬مناطق قدس‪،‬‬ ‫ش��هریار و پاکدشت و در استان البرز‪ ،‬منطقه ساوجبالغ‬ ‫(تهراندش��ت) اس��ت؛ بخش های متراک��م جمعیتی که‬ ‫دارای بیشترین اقش��ار فعاالن کارگری و صنعتی است؛‬ ‫اقش��اری با س��طوح پایین درام��دی و کیفیت زندگی‪.‬‬ ‫باتوجه به اشتغال مستقیم متوسط ‪ ۳۰‬نفر در هر معدن‬ ‫تولید شن و ماسه ناگفته پیداست که افزایش تالطمات‬ ‫ناش��ی از بی ثباتی اقتصادی‪ ،‬نتیجه ای جز کاهش سطح‬ ‫درامدی این اقش��ار در ش��رایط سخت کنونی اقتصادی‬ ‫کشور و ایام پایانی سال نخواهد داشت‪.‬‬ ‫البته ما همچون گذش��ته امادگی کامل خود را برای‬ ‫هرگونه همکاری اعالم کرده و با دعوت از مس��ئوالن امر‬ ‫برای بررس��ی علمی و دقیق مسائل و پرهیز از فرافکنی‬ ‫و اقدامات تک��راری پرهزینه و بی نتیجه‪ ،‬بر مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی و انس��انی خ��ود و اعضا تاکی��د می کنیم‪ .‬در‬ ‫همین زمینه اعالم می داریم که ادامه فعالیت تولیدی در‬ ‫ش��رایط کنونی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست و قیچی‬ ‫دوطرفه تحریم ‪ ،‬راهی جز تعطیلی برای ما باقی نخواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫محمدنبی یوسفیان‬ ‫سوال اینجاست‬ ‫که وقتی با‬ ‫سکون هوا‬ ‫مواجه هستیم‪،‬‬ ‫چگونه غبار‬ ‫ناشی از‬ ‫استارت فعالیت‬ ‫کارخانجات‬ ‫شن و ماسه‬ ‫(به طور مثال‬ ‫در منطقه غرب‬ ‫تهران) می تواند‬ ‫در الودگی‬ ‫هوای تهران‬ ‫اثرگذار باشد؟‬ ‫سود کالن واردکنندگان گوشت با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی!‬ ‫واردات بی رویه گوش��ت قرمز با یاران��ه دالری ادامه دارد؛ ان‬ ‫هم درس��ت در ش��رایطی که دامداران می گویند انباش��ت گاو‬ ‫و گوس��فند در دامداری ها هزینه های ش��ان را ب��اال برده و انها‬ ‫نگران ش��یوع بیماری های دامی و تلفات سرمایه هستند‪ .‬وزارت‬ ‫کشاورزی اعالم کرده سال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر گوشت‬ ‫قرمز به ایران وارد ش��ده اس��ت‪ .‬واردکنندگان ب��رای این میزان‬ ‫واردات گوش��ت قرم��ز دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی گرفته اند و در واقع‬ ‫انه��ا بی��ش از ‪ ۵‬هزار میلیارد توم��ان یارانه ارزی ب��ه دامداران‬ ‫خارج��ی داد ه و گوش��ت را با نرخ گران به دس��ت مصرف کننده‬ ‫رس��انده اند‪ .‬احمد مقدس��ی‪ ،‬رئیس اتحادی��ه گاوداران می گوید‬ ‫تاجران گوش��ت خارجی را ب��ا دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هر کیلوگرم‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬توم��ان خریدند و ح��دود ‪ 4‬برابر نرخ به مردم‬ ‫فروختن��د‪ .‬این کس��ب وکار جذاب باعث ش��ده نه تنها همچنان‬ ‫واردات گوش��ت قرمز با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ادامه داش��ته باشد‬ ‫ک��ه در س��ال ‪ ۹۹‬هم ق��رار اس��ت دالر ارزان در اختیار تاجران‬ ‫گوش��ت قرار بگیرد‪ .‬واردات گوش��ت قرمز با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫در ش��رایطی رقم خورد که محمدباقر نوبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫برنام��ه و بودجه‪ ،‬گفته بود دولت این سیاس��ت را به کار گرفته‬ ‫تا واردات کاالهای اساس��ی و مایحتاج غذایی مردم بدون جهش‬ ‫در ن��رخ ارز وارداتی انجام ش��ود‪ .‬در واقع دولت تالش کرده بود‬ ‫جهش های ارزی سال ‪ ۹۷‬در نرخ ارز واردات لحاظ نشود و با این‬ ‫سیاس��ت بازار را کنترل کند‪ ،‬این در حالی است که کارشناسان‬ ‫معتقدند دولت می توانس��ت یارانه دالری را ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫داخلی بدهد تا گوش��ت را ارزان تر به دس��ت مردم برس��انند یا‬ ‫اینکه این یارانه را مستقیم به دست مردم برساند‪ .‬واردات گوشت‬ ‫قرمز که در س��ال های اخیر به حداقل خود رس��یده بود‪ ،‬س��ال‬ ‫گذشته به اوج خود رسید و این روند همچنان ادامه دارد‪ .‬احمد‬ ‫مقدس��ی‪ ،‬رئیس اتحادیه گاوداران می گوید واردات گوشت قرمز‬ ‫به ‪ 3‬برابر نیاز مردم رس��یده و س��ودهای جذاب واردات گوشت‬ ‫با یارانه ارزی باعث ش��ده این روند حتی با وجود انباشت دام در‬ ‫دامداری ها ادامه داش��ته باش��د‪ .‬از سوی دیگر صادرات دام زنده‬ ‫هم ممنوع ش��ده و نرخ گوش��ت پایین نمی اید تا انجا که حتی‬ ‫مدیران وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت کش��اورزی هم‬ ‫به وجود دس��ت هایی در بازار اشاره می کنند که اجازه نمی دهند‬ ‫گوش��ت ارزان شود‪ .‬بنا به اعالم وزارت کش��اورزی در سال ‪۹۷‬‬ ‫واردات گوش��ت قرمز ‪ ۵۷‬درصد بیش��تر از سال ‪ ۹۶‬بوده و رشد‬ ‫کم سابقه ای داشته است‪ .‬این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که‬ ‫بیش از یک دهه اس��ت که ایران در زمینه تولید گوش��ت قرمز‬ ‫تقریبا بی نیاز از واردات شده است‪ .‬بر اساس امار گمرک در سال‬ ‫‪ ۹۷‬گوش��ت یکی از ‪ ۱۰‬قلم کاالیی بوده که رکورددار واردات به‬ ‫کش��ور بوده اند‪ .‬بر این اساس سال گذشته گوشت قرمز با ‪۷۸۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۳۸‬هزار دالر ارزبری به کش��ور وارد ش��ده بود‪ .‬البته‬ ‫این یارانه س��نگین دالری برای تولیدکنن��دگان خارجی باعث‬ ‫نشد گوش��ت ارزان به دست مردم برس��د و براساس اعالم بانک‬ ‫مرکزی نرخ گوشت قرمز در یک سال رشد ‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫داش��ته است‪ .‬با وجود این مس��ئوالن وزارت کشاورزی و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اعالم می کردند ای��ن یارانه دالری را‬ ‫برای تنظیم بازار گوشت پرداخته اند‪ .‬رئیس هیات مدیره انجمن‬ ‫صنفی گاوداران ایران با تاکید بر اینکه در شرایطی که با انباشت‬ ‫دام روبه رو هستیم‪ ،‬واردات گوشت یخی اشتباه بزرگ اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬ایران تا سال ‪ ۹۷‬صادرکننده دام زنده بود و هر‬ ‫س��ال صادرات دام زنده داش��ت‪ .‬وقتی تولیدکنندگان داخلی ما‬ ‫می توانند بیش��تر از نیاز داخل تولید کنن��د‪ ،‬پس چه نیازی به‬ ‫واردات گوش��ت یخ زده و خارجی داری��م‪ ،‬در حالی که خودمان‬ ‫هم می توانیم صادرکننده باشیم؟ از وقتی که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫برای واردات گوشت در نظر گرفته شد واردات افزایش پیدا کرد‬ ‫و از طرف دیگر صادرات هم ممنوع ش��د و همین موضوع منجر‬ ‫به افزایش قاچاق دام های داخلی شد و انهایی که از وارد کردن‬ ‫گوش��ت خارجی س��ود می برند به بهانه قاچ��اق و تولید کم در‬ ‫داخل واردات را افزایش دادند‪ .‬به گزارش گسترش نیوز‪ ،‬مقدسی‬ ‫با بیان اینکه گوشت وارداتی «گران» به مردم فروخته می شود‪،‬‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬واردکنندگان گوشت با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی گوشت‬ ‫خارجی را کیلویی ‪ ۳‬دالر خریدند و در داخل کشور کیلویی ‪۵۰‬‬ ‫هزار تومان فروختند تا سود هنگفتی به جیب بزنند‪ .‬نتیجه این‬ ‫موضوع واردات ‪ ۱۰۰‬هزار تن گوشت خارجی و یخ زده در ‪ 2‬ماه‬ ‫ابتدایی امس��ال بود‪ ،‬در حالی که کشور ما ساالنه ‪ ۹۰۰‬هزار تن‬ ‫مصرف دارد و می توانیم ‪ ۸۸۰‬هزار تن تولید کنیم و البته توانایی‬ ‫افزایش تولید را داریم‪.‬‬ ‫نشس��ت خبری انجمن صنایع فراورده های‬ ‫لبن��ی ایران با حضور رض��ا باکری‪ ،‬دبیرانجمن‬ ‫صنای��ع فراورده ه��ای لبنی ایران‪ ،‬میراس�لام‬ ‫تیموری رئیس هیات مدیره انجمن‪ ،‬محمدفربد‬ ‫عضو هیات مدیره و حس��ین چمنی کارشناس‬ ‫صنع��ت لبنیات در س��الن کنفران��س انجمن‬ ‫صنایع ف��راورده های لبنی برگزار ش��د‪ .‬رضا‬ ‫باکری‪ ،‬دبیر انجمن صنایع فراورده های لبنی‬ ‫ایران گفت‪ :‬طبق مصوبه مجلس ‪ 200‬میلیارد‬ ‫تومان بودجه برای شیرمدارس اختصاص یافته‬ ‫اس��ت که از این میزان اختص��اص ‪ 50‬درصد‬ ‫اعتبار ابالغ ش��ده و در انتظار برای باقی بودجه‬ ‫توزیع شیر مدارس هستیم‪ .‬وی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم برای س��ال این��ده اعتبار تخصیصی‬ ‫افزایش پیدا کند تا بتوانیم این طرح را در کل‬ ‫کشور اجرا کنیم‪.‬‬ ‫میراس�لام تیم��وری‪ ،‬رئیس هی��ات مدیره‬ ‫انجمن نیز با بیان قیمت مصوب ‪ 2390‬تومان و‬ ‫به ازای هر درصد چربی ‪ 36‬تومان در شیرخام‬ ‫گفت‪ :‬شیرخام با قیمت ‪ 2600‬تا ‪ 2750‬خرید‬ ‫و فروش می ش��ود و گ��زارش ان نیز در بورس‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫وی در رابطه با مشکالت پرداخت پول خرید‬ ‫شیر به دامداران گفت‪ :‬هر شرکت براساس تابع‬ ‫زمان پرداخت اختصاصی خ��ود در بازه زمانی‬ ‫بین پی��ش پرداخت کامل تا پرداخت یک ماهه‬ ‫این مبالغ را به دامداران در ازای خرید شیرخام‬ ‫پرداخت می کند‪.‬‬ ‫تیموری ادام��ه داد‪ :‬اگر اختصاص ارز ‪4200‬‬ ‫تومانی برای نهاده های دامی قطع ش��ود پیش‬ ‫بینی می ش��ود قیمت ش��یرخام ب��ه ‪ 3400‬یا‬ ‫‪ 3500‬تومان برس��د و این قیمت در مقایس��ه‬ ‫با قیمت جهانی ش��یر در کش��ورهای اروپایی‬ ‫همچنان کمتر اس��ت‪ .‬ایران در بحث شیرخام‬ ‫خودکفا شده و در زمینه دامداری نیز دامدارانی‬ ‫وجود دارند که درح��دود ‪ 18‬هزار راس دام را‬ ‫مدیری��ت میکنند و در این زمین��ه با دامداران‬ ‫جهانی در رقابت اند‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره انجم��ن صنای��ع‬ ‫فراورده ه��ای لبنی ایران در پاس��خ به س��وال‬ ‫چرایی واردات کره با وجود خودکفایی در تولید‬ ‫ش��یرخام‪ ،‬گفت‪ :‬ایران به لح��اظ نوع مصرف و‬ ‫ن��وع کیفیت ش��یر تولیدی با کس��ری چربی‬ ‫مواجه اس��ت‪ .‬در مورد خام��ه صبحانه و خامه‬ ‫قن��ادی نیز مصرف باالس��ت‪ .‬تیم��وری افزود‪:‬‬ ‫تشکیل کمیته سیاس��ت گذاری صنعت لبنی‬ ‫با حضور نماین��دگان تام االختیار وزارتخانه ها‬ ‫و کل زنجیره تولید‪ ،‬قطع گام به گام حمایت ها‬ ‫و کنت��رل قیمت برای کاهش رانت و فس��اد و‬ ‫در ص��ورت نی��از ارائه حمایت ه��ای دولتی به‬ ‫انتهای زنجیره که مصرف کنندگان هس��تند‪،‬‬ ‫بازنگری و اصالح در فرایند های اعالم رس��می‬ ‫ارزیاب��ی کیفی از جمله راه حل هایی اس��ت که‬ ‫انجمن برای مس��ائل مربوط اندیش��یده است‪.‬‬ ‫وی درخصوص ص��ادرات کاالهای لبنی گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر عمده صادرات لبنی به ‪ 3‬کش��ور‬ ‫روس��یه‪ ،‬افغانس��تان و ع��راق اس��ت‪ .‬البته به‬ ‫کشورهای دیگری نظیر ارمنستان‪ ،‬اذربایجان‪،‬‬ ‫کشورهای حاشیه خلیج فارس‪ ،‬امارات‪ ،‬کویت‪،‬‬ ‫قطر و ژاپن نیز کاالهای لبنی صادر می ش��وند‪.‬‬ ‫درخص��وص محدودی��ت های وارداتی کش��ور‬ ‫ع��راق نی��ز تعرفه ه��ای واردات��ی و همچنین‬ ‫بعضی از اقالم لبنی را برای ورود به این کشور‬ ‫ممنوع کرده اس��ت اما کماکان به دلیل کمبود‬ ‫لبنیات در این کش��ور تعدادی کاالی لبنی به‬ ‫ع��راق صادر می ش��ود‪ .‬محمدفربد‪ ،‬عضو هیات‬ ‫مدیره این انجمن نیز در رابطه با قیمت ش��یر‬ ‫در ب��ازار گفت‪ :‬درصورتی ک��ه دولت تصمیمی‬ ‫درباره صادرات شیرخش��ک صادر نکند قیمت‬ ‫ها افزایش��ی نخواهدداش��ت ‪ .‬حسین چمنی‪،‬‬ ‫کارش��ناس صنعت لبنیات نیز گفت‪ :‬تولید کل‬ ‫ش��یرخام دنیا در سال گذش��ته میالدی‪843 ،‬‬ ‫میلی��ون تن بود که از این می��زان ‪ 75‬میلیون‬ ‫تن در بازار گردش مالی داش��ته است و مابقی‬ ‫مربوط به صادرات و غیره بوده است‪ .‬ایران یک‬ ‫درصد جمعیت کره زمین را تش��کیل می دهد‬ ‫که این درصد در میزان تولید ش��یر در جهان‬ ‫نیز صدق می کند‪ .‬براس��اس این امار‪ 80‬درصد‬ ‫زنان باالی ‪ 50‬س��ال و ‪ 30‬درصد زنان زیر ‪50‬‬ ‫س��ال در معرض پوک��ی اس��تخوان قراردارند‪.‬‬ ‫س��االنه دو میلیون نفر در معرض اس��یب های‬ ‫شکستگی ناش��ی از پوکی استخوان هستندکه‬ ‫از ای��ن تعداد بس��یاری به مرگ و ی��ا ناتوانی‬ ‫در حرک��ت دچار می ش��وند‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫در پایان گفت‪ :‬سیس��تم نبای��د بیمار و درمان‬ ‫محور باش��د و بایس��تی پیش از بروز مش��کل‬ ‫برای ان چاره اندیش��ی کرد و این درحالی است‬ ‫که ‪ 80‬درصد کلس��یم ب��دن از لبنیات تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫تعطیل درمانی کارساز نیست‬ ‫خطرناک تری��ن موضوع در الودگی ه��وای تهران‪ ،‬ذرات‬ ‫زیر ‪ ۲.۵‬میکرون هس��تند که بزرگ ترین منشا تولید ان‬ ‫نیز احتراق ناقص س��وخت های فسیلی است و از اساس‬ ‫ام��کان تولید این ذرات در فرایند تولید ش��ن و ماس��ه‬ ‫وجود ندارد‪ .‬نکته مهم تر‪ ،‬مس��ئله وارونگی دماس��ت‪ .‬به‬ ‫اذعان تمامی دس��ت اندرکاران‪ ،‬پدی��ده وارونگی دما در‬ ‫فصل سرد‪ ،‬ناشی از سکون هوا و نبود باد و عامل مهمی‬ ‫در افزایش غلظت االینده هاس��ت‪ .‬س��وال اینجاست که‬ ‫وقتی با س��کون هوا مواجه هس��تیم‪ ،‬چگونه غبار ناشی‬ ‫از استارت فعالیت کارخانجات شن و ماسه (به طور مثال‬ ‫در منطقه غرب تهران) می تواند در الودگی هوای تهران‬ ‫ت دیگر‪ ،‬برای انتقال کوچک ترین‬ ‫اثرگذار باش��د؟ به عبار ‬ ‫ذرات تولیدی معادن‪ ،‬احتیاج به حداقلی از س��رعت باد‬ ‫است که در شرایط پایداری هوا‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان شن‬ ‫و ماس��ه اس��تان تهران در ادامه افزود‪ :‬براساس اخرین‬ ‫رایزنی های انجام شده با همکاران مان در دیگر استان ها‪،‬‬ ‫بنا شده انجمن استان تهران مسئولیت راه اندازی کانون‬ ‫انجمن های صنف��ی کارفرمایی تولیدکنندگان ش��ن و‬ ‫ماس��ه ایران را به عهده داش��ته باشد و این کار در حال‬ ‫پیگیری است‪.‬‬ ‫اصالحات‬ ‫سیاست گذاری در‬ ‫صنعت لبنیات‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1434‬‬ ‫پیاپی ‪2752‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫ثبت رکورد تازه در بورس‬ ‫‹ ‹ش�رایط وی�ژه ف�روش بیمه های‬ ‫مسافرتی‬ ‫اخبار‬ ‫بازار سرمایه باالنشین بازارها‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کاهش مطالبات غیرجاری بانک‬ ‫کشاورزی‬ ‫مانده مطالبات غیرجاری بانک کشاورزی‬ ‫نس��بت به س��ال گذش��ته کاهش مطلوبی‬ ‫داش��ته که تقویت بنیه مالی ای��ن بانک را‬ ‫به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش دی��وان اقتص��اد‪ ،‬مطالبات‬ ‫غیرج��اری بانک کش��اورزی در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫نس��بت به مقطع مش��ابه س��ال گذش��ته و‬ ‫نی��ز س��ال های قب��ل‪ ،‬کاهش چش��مگیر و‬ ‫رون��د مطلوبی داش��ته که این امر ریس��ک‬ ‫اعتباری این بانک را نیز کاهش داده اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش می افزاید‪ :‬کاه��ش مطالبات‬ ‫غیرج��اری و به تب��ع ان کاه��ش ریس��ک‬ ‫اعتب��اری‪ ،‬یک��ی از ش��اخص های موثر در‬ ‫تقویت پایه پولی و بنیه مالی بانک هاست و‬ ‫بانک کشاورزی با رعایت بهداشت اعتباری‬ ‫و استانداردهای پرداخت تسهیالت توانسته‪،‬‬ ‫امس��ال این رق��م را ‪ ۲۴۹۳۳‬میلیارد ریال‬ ‫کاه��ش دهد و بتواند بیش از پیش از رونق‬ ‫تولید در بخش کشاورزی حمایت کند‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت‪ ،‬مطالب��ات غیرجاری‬ ‫باعث کاه��ش توان مالی بان��ک در اعطای‬ ‫تس��هیالت جدید‪ ،‬کاهش س��وداوری بانک‬ ‫و اثار س��و‪ ،‬بر بانک ها و بخش های مختلف‬ ‫اقتص��ادی می ش��ود و همچنی��ن در ابعاد‬ ‫وسیع تر‪ ،‬بحران های پولی و مالی برای مردم‬ ‫کش��ور را به دنبال دارد و با توجه به ضرر و‬ ‫زیانی که از این بابت گریبانگیر نظام بانکی‬ ‫و اقتصاد کشور می ش��ود‪ ،‬کاهش مطالبات‬ ‫غیرجاری بانک ها از اهمیت باالیی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫علیرضا مستقل‬ ‫عاطفه عالی پور‬ ‫‹ ‹تعیین سقف ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫برای حواله های غیرحضوری‬ ‫بانک مسکن در راس��تای الزامات مبارزه‬ ‫ب��ا پولش��ویی و فعالیت ه��ای س��وداگرانه‬ ‫بان��ک مرکزی‪ ،‬رعای��ت س��قف حواله های‬ ‫غیرحضوری در تراکنش های روزانه تا سقف‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان را در دس��تور کار قرار‬ ‫داد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن‪-‬‬ ‫هیبنا‪ ،‬بانک مسکن در یک اطالعیه رسمی‪،‬‬ ‫جزیی��ات ابالغی��ه جدید بان��ک مرکزی را‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫براس��اس ابالغیه بانک مرک��زی در تاریخ‬ ‫‪ ۲۰‬اذر‪ ،‬در راس��تای اعمال کنترل دقیق تر‬ ‫بر مبادالت پولی و از میان برداش��تن زمینه‬ ‫سوءاس��تفاده از زیرس��اخت های پرداخت و‬ ‫تس��ویه برای فعالیت های سوداگرانه‪ ،‬سقف‬ ‫حواله ه��ای غیرحضوری مبتنی بر حس��اب‬ ‫اع��م از درون بانکی و بی��ن بانکی‪ ،‬برای هر‬ ‫ش��خص در ی��ک روز‪ ،‬یک میلی��ارد تومان‬ ‫تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬در نتیجه ب��ا توجه به‬ ‫عملی ش��دن این موضوع‪ ،‬کنترل های الزم‬ ‫در کانال ه��ای الکترونیک��ی ارائ��ه خدمت‬ ‫(اینترنت بان��ک‪ ،‬همراه بان��ک و‪ ،)...‬ازس��وی‬ ‫حوزه فناوری اطالعات بانک مس��کن اعمال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫پیش تر‪ ،‬بانک مرک��زی در اطالعیه خود‬ ‫در پایگاه اطالع رس��انی خ��ود عنوان کرده‬ ‫بود ک��ه در ادامه اجرای الزام��ات مبارزه با‬ ‫پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور‪،‬‬ ‫از ‪ ۲۰‬اذر‪ ،‬تراکنش های تمامی سامانه های‬ ‫بین بانکی به ازای هر شخص در ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫از درگاه های غیرحض��وری به ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان محدود می شود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬تمامی‬ ‫بانک ها و موسسه های اعتباری نیز موظفند‬ ‫این محدودی��ت را برای تراکنش های درون‬ ‫بانک��ی در درگاه ه��ای غیرحض��وری خود‬ ‫اعم��ال کنن��د‪ .‬رواب��ط عمومی ای��ن بانک‬ ‫تاکید کرد که مش��تریان بانک ها می توانند‬ ‫برای انج��ام تراکنش های باالتر از این مبلغ‬ ‫همچنان به شعب بانک ها مراجعه کنند‪.‬‬ ‫جواد عشقی نژاد‬ ‫شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت‬ ‫روز گذش��ته با جهش ‪ ۲۶۴۴‬واحدی به ‪ ۳۵۹‬هزار و ‪۳۶۵‬‬ ‫واحد رسید و رکورد رشد ‪ ۱۰۰‬درصدی از ابتدای سال را‬ ‫به ثبت رس��اند‪ .‬همچنین ارزش معام�لات بورس به طرز‬ ‫چش��مگیری رش��د کرد و با عبور از مرز ‪ ۳۳‬هزار میلیارد‬ ‫ریال رکورد تاریخی خود را شکست‪.‬‬ ‫ب��ا ثب��ت این رک��ورد تازه‪ ،‬س��ال ‪ ۹۸‬نیز در فهرس��ت‬ ‫س��ال هایی قرار گرفت که در ان دست کم یک بار شاخص‬ ‫س��هام دو برابر ش��ده اس��ت‪ .‬ورود پول های ت��ازه به بازار‬ ‫سرمایه و نوس��ان دالر در روزهای گذشته از دالیل اصلی‬ ‫شکل گیری موج تقاضا و ثبت بازدهی باال اعالم شده است‪.‬‬ ‫نگاهی به معامالت ماه گذش��ته نش��ان می دهد‪ ،‬شاخص‬ ‫سهام در اخرین ماه پاییز با تنها یک روز معامالتی منفی‪،‬‬ ‫رش��دی معادل ‪ ۱۶‬درصد را به ثبت رس��اند که بیشترین‬ ‫رشد ماهانه این نماگر از مهر ‪ ۹۷‬به شمار می رود‪ .‬همچنین‬ ‫در اذر به طورتقریبی هیچ صنعتی شاهد افت میانگین نرخ‬ ‫سهام زیرمجموعه های خود نبود و تمام گروه های بورسی‬ ‫سبزپوش شدند‪ .‬این در حالی است که بازارهای رقیب در‬ ‫مدت مشابه بدون بازدهی قابل توجهی باقی ماندند‪.‬‬ ‫اگرچه بورس تهران سومین فصل سال را صعودی پشت‬ ‫س��ر گذاش��ت و اخرین فصل را هم پرق��درت کلید زد تا‬ ‫در رکود نس��بی بازارهای موازی‪ ،‬همچنان یکه تازی خود‬ ‫را حفظ کند‪ ،‬اما هنوز ب��رای پیش بینی روند قیمت ها در‬ ‫زمس��تان و روزهای منتهی به بهار ‪ ۹۹‬دش��وار اس��ت‪ .‬اما‬ ‫با این حال براورد بیش��تر کارشناس��ان و تحلیلگران این‬ ‫اس��ت که روزهای خوش بورس همچنان ادامه دار خواهد‬ ‫بود و در نهای��ت کانال تازه و باالتری رو فتح خواهد کرد‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود‪ ،‬بازار سهام به دلیل شفافیت و نقدشوندگی‬ ‫ب��اال‪ ،‬قانون مدار بودن و همچنین تورم س��اختاری که در‬ ‫بودجه سال اینده نیز قابل مشاهده است‪ ،‬می تواند شرایط‬ ‫مطلوب ‪ ۹‬ماه ابتدایی س��ال را حفظ کن��د‪ .‬با این فرض‪،‬‬ ‫انط��ور که کارشناس��ان می گویند بازار س��رمایه در فصل‬ ‫پایانی س��ال نیز همچنان در فهرست گزینه های جذاب و‬ ‫پربازد ه سرمایه گذاری باالنشین خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ادامه دار شاخص بورس‬ ‫علیرضا مس��تقل از فعاالن وکارشناسان بازار سرمایه در‬ ‫این ب��اره در گفت وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه با توجه به‬ ‫رشد بازار سرمایه در مدت اخیر و رسیدن شاخص بورس‬ ‫به محدوده ‪۳۶۰‬هزار واحد‪ ،‬انتظار می رود که این شاخص‬ ‫به باالی ‪۴۰۰‬هزار واحد برس��د اف��زود‪ :‬یکی ازعوامل مهم‬ ‫و اثر گذار بر این رش��د‪ ،‬افزایش نرخ دالر بوده که در بازار‬ ‫ازاد از کانال ‪ ۱۱‬هزارتومان به کانال ‪۱۳‬هزارتومان رس��ید‬ ‫و در ب��ازار نیمایی نیز در مح��دوده ‪ ۱۱‬هزارتومان معامله‬ ‫می ش��ود که همین موضوع بیشترین تاثیر را بر رشد بازار‬ ‫سهام داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باتوجه به روند حرکتی نرخ دالر در بازار‪،‬‬ ‫شواهد اینگونه نشان می دهد که رشد دالر به شکل ارام و‬ ‫تدریجی تا پایان سال ادامه داشته باشد که همین موضوع‬ ‫ی کند‪ .‬در این بین‬ ‫می تواند زمینه رشد بازار سهام را قطع ‬ ‫اگ��ر نرخ دالر روند کاهش��ی پیدا کند به نظر می رس��د از‬ ‫بابت اتفاق های سیاس��ی خواهد بود که احتمال وقوع ان‬ ‫وجود دارد که دراین ش��رایط باز هم انتظار این اس��ت از‬ ‫بابت اتفاق های مثبت سیاسی‪ ،‬بازار سهام به رشد خودش‬ ‫ادامه دهد‪.‬‬ ‫او در ادام��ه ب��ه تاثیر صل��ح تعرفه ای چی��ن و امریکا و‬ ‫همچنین رش��د قیمت های جهانی به وی��ژه در حوزه بازار‬ ‫فلزات اشاره کرد و گفت‪ :‬این عوامل در کنار سایر فاکتور ها‬ ‫نیز از دیگر عوامل رش��د بازار س��هام اس��ت که زمینه ساز‬ ‫تداوم این روند در مدت اخیر شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه این ش��رایط س��بب شده‬ ‫تا حج��م معامالت دراین بازار به ش��دت افزایش یابد و به‬ ‫یکی از بازارهای مناس��ب برای سرمایه گذاری تبدیل شود‬ ‫افزود‪ :‬این بازار از انجایی که توانس��ته بازدهی مناسبی را‬ ‫ساختمان جدیدسازمان بورس و اوراق بهادار کشور‬ ‫ش��رکت بیم��ه نوی��ن در راس��تای ارائه‬ ‫خدم��ات متمایز ب��ه مش��تریان‪ ،‬بیمه های‬ ‫مس��افرتی خود را با ش��رایط وی��ژه در دی‬ ‫ماه به فروش می رس��اند‪ .‬ب��ه گزارش دیوان‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬ای��ن ش��رکت ب��ا هدف توس��عه‬ ‫فرهنگ بیمه ای‪ ،‬جشنواره فروشی با عنوان‬ ‫«زمس��تان با نوین» ایجاد کرده است که در‬ ‫ان بیمه نامه های مسافرتی را با تخفیف های‬ ‫ویژه در دی ارائه می کند‪.‬‬ ‫ف��روش وی��ژه بیمه ه��ای مس��افرتی در‬ ‫جش��نواره «زمس��تان با نوین»‪ ،‬از اول دی‬ ‫اغاز ش��ده و تا ‪ ٣٠‬دی ادام��ه دارد‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ش��رکت بیمه نوین پیش از این نیز‬ ‫در راس��تای ارائه خدمات بر اساس نیازهای‬ ‫بیم��ه ای مش��تریان در هر مقط��ع زمانی‪،‬‬ ‫جشنواره های فروشی را با عنوان های بهار با‬ ‫نوین‪ ،‬تابستان با نوین و پاییز با نوین به طور‬ ‫مس��تمر برگزار ک��رده بود که با اس��تقبال‬ ‫روبه رو شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با توجه به نگاه س��رمایه گذاران به ابعاد مختلف اقتصاد‪ ،‬همچنان‬ ‫بازار سرمایه را به عنوان بازار پیشرو و جذاب مدنظر دارند و روند‬ ‫شاخص در چند روز گذشته به خوبی گویای این مسئله است‬ ‫نصیب س��رمایه گذاران کند‪ ،‬از این رو نس��بت به بازارهای‬ ‫دیگر توانس��ته پیشتاز باش��د که این موضوع هم به سود‬ ‫س��هامداران اس��ت هم به س��ود بخش اقتصاد کشور‪ .‬به‬ ‫گفته مستقل‪ ،‬اگر سهامداران دانش و اگاهی کافی داشته‬ ‫باشند می توانند سود مناس��بی دراین بازار به دست اورند‬ ‫انهم در ش��رایطی که سایر بازارها خیلی بازدهی مناسبی‬ ‫ندارن��د‪ .‬البت��ه دراین بین با توجه به اخب��ار مثبتی که از‬ ‫بازار سهام شنیده می شود‪ ،‬بس��یاری از دارندگان سرمایه‬ ‫ترغیب به س��رمایه گذاری در این بازار شده اند که توصیه‬ ‫می ش��ود تازه وارده��ا ب��ا دان��ش و اگاهی وارد ای��ن بازار‬ ‫ش��وند تا سرمایه ش��ان با ریس��ک این بازار متوجه نشود‬ ‫ی��ا از طریق صندوق های س��رمایه گذاری و س��بدگردانی‬ ‫اختصاصی به این بازار ورود کنند‪ .‬این کارش��ناس براین‬ ‫باوراست که درحال حاضر بهترین و مطمئن ترین راه برای‬ ‫س��رمایه گذاری در بورس ب��رای ان دس��ته از افرادی که‬ ‫دانش کافی نس��بت به معام�لات در بورس ندارند‪ ،‬همین‬ ‫صندوق های س��رمایه گذاری و س��بدگران های اختصاصی‬ ‫اس��ت که می توانند ریسک س��رمایه گذاری دراین بازار را‬ ‫برای انها کاهش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹سود مناسب بورس به سرمایه گذاران‬ ‫عاطف��ه عالی پور‪ ،‬از دیگرکارشناس��ان بازار س��رمایه در‬ ‫این ب��اره در گفت وگو با‬ ‫با تاکی��د بر اینکه یکی از‬ ‫مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر رش��د بازار س��رمایه‪ ،‬جریان‬ ‫پ��ول و ورود نقدینگی های قابل توجه به این بازار بوده که‬ ‫همچنان نیز ادامه دارد افزود‪ :‬بازار سهام در حالی همچنان‬ ‫ش��اهد ورود س��رمایه جدید به این بازار است که در کنار‬ ‫عواملی همچون رش��د نرخ دالر‪ ،‬این شرایط سبب شده تا‬ ‫بازار س��رمایه در مدت اخیر از رشد بسیار خوبی برخوردار‬ ‫ش��ود و در روزهای گذش��ته رکوردهای جدیدی را به نام‬ ‫خ��ود ثبت کند‪ .‬او با بیان اینک��ه ورود این نقدینگی ها به‬ ‫بازار سهام سبب ش��ده تا سهم های کوچک نیز نسبت به‬ ‫سهم های بزرگ تر‪ ،‬رشد بسیار خوبی داشته باشند و باالتر‬ ‫‹ ‹بورس همچنان جذاب برای سرمایه گذاری‬ ‫از ارزش ذاتیش��ان در این بازار معامله شوند که این نشان‬ ‫می دهد بخش��ی از معامالتی که دراین بازار انجام می شود‬ ‫تاحدی هیجانی هم باش��د افزود‪ :‬اما در مجموعه با توجه‬ ‫به ت��داوم ورود نقدینگی ها به این بازار و همچنین رش��د‬ ‫ارام دالر‪ ،‬انتظار از اینده بازار این است که شاخص بورس‬ ‫همچنان رش��د داشته باش��د و حتی تا محدوده ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫واحد برس��د‪ .‬وی در عین حال به روند قیمت های جهانی‬ ‫و توافق چین و امریکا اش��اره کرد و گفت‪ :‬این فاکتورها از‬ ‫دیگر عواملی اس��ت که با وجود انها پیش بینی می ش��ود‬ ‫ش��اخص بورس از این حدی که در ان قرار گرفته پایینتر‬ ‫نیاید و حتی در ماه های اینده رشد بیشتری را تجربه کند‬ ‫ک��ه با توجه به مجموع این ش��رایط‪ ،‬این مهم اصال دور از‬ ‫انتظار نیست‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬بازار سهام با توجه به رشدی که‬ ‫در ماه های گذش��ته تجربه کرده است و پیش بینی تداوم‬ ‫این روند‪ ،‬به نظر می رس��د همچنان نسبت به سایر بازارها‬ ‫از بازدهی باالتری برخوردار باشد و همچنان سود مناسبی‬ ‫به سرمایه گذاران بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار سرمایه در ماه های پایانی سال‬ ‫را در ماه های باقیمانده از س��ال تعیین کند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫درباره اثرات نرخ دالر بر بازار سرمایه توضیح داد‪ :‬نرخ دالر‬ ‫ب��ه طور قطع روی صنایعی که صادرات محور هس��تند و‬ ‫مواد خام صادر می کنند اثر بیش��تری دارد؛ اما باید این را‬ ‫در نظ��ر بگیریم که فقط افزایش نرخ ارز بازار ازاد‪ ،‬کمکی‬ ‫به فروش این شرکت ها نمی کند‪ .‬باید سامانه نیما همسان‬ ‫ب��ا افزایش ن��رخ ارز در بازار ازاد افزایش پی��دا کند تا اثر‬ ‫افزایش نرخ ارز مس��تقیم در فروش ش��رکت ها نمود پیدا‬ ‫کند‪ .‬البته بین این دو مورد همبس��تگی بلند مدت وجود‬ ‫دارد‪ .‬اگر نرخ ارز در کوتاه مدت نوس��ان کند ممکن است‬ ‫س��امانه نیما تغییر خاص��ی نکند؛ اما اگ��ر روند صعودی‬ ‫داشته باش��د و در میان مدت تثبیت شود سامانه نیما هم‬ ‫باید براساس سوابق‪ ،‬خود را به ان سمت نزدیک کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار سرمایه درباره تاثیر صلح تعرفه ای‬ ‫چین و امری��کا بر کامودیتی ها بیان ک��رد‪ :‬موضوع توافق‬ ‫و وض��ع تعرفه بین چین و امریکا موضوعی اس��ت که هر‬ ‫لحظ��ه اخبار ض��د و نقیضی از ان به گوش می رس��د‪ .‬اما‬ ‫با بررس��ی قیمت های جهانی در دو سال گذشته‪ ،‬متوجه‬ ‫افت قیمت ها می ش��ویم که این افت نش��ان دهنده شرایط‬ ‫سخت اقتصادی جهانی است‪ .‬وی درباره تحرک حقوقی ها‬ ‫و حقیقی ها در بازار س��رمایه در هفته گذش��ته گفت‪ :‬این‬ ‫تحرک از ‪ ۳‬زاویه قابل بررسی است‪ .‬زاویه نخست افزایش‬ ‫ن��رخ ارز بود که میزان خرید را باال برده اس��ت‪ .‬زاویه دوم‬ ‫رش��د نرخ جهان��ی بعضی از مواد خام مث��ل مس و فوالد‬ ‫که به طور عمده‪ ،‬رش��د اخیر بازار روی این صنایع بوده و‬ ‫زاویه سوم و مهم ترین زاویه الیحه پیشنهادی بودجه سال‬ ‫‪ ۹۹‬اس��ت که در ان نرخ انرژی از جهش زیادی برخوردار‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مه��دی زردوغی‪ ،‬از فعاالن بازار س��رمایه نیز دراین باره‬ ‫در گفت وگو با سنا‪ ،‬درباره چشم انداز بازار سرمایه تا پایان‬ ‫س��ال بیان ک��رد‪ :‬عملکرد بازار در ماه ه��ای پایانی به چند‬ ‫عامل وابس��ته اس��ت‪ .‬یکی از این عوامل نوسان های نرخ‬ ‫ارز است‪ .‬به طور معمول‪ ،‬انعکاس نرخ ارز در نرخ سهام با‬ ‫تغییرات اندکی قابل مشاهده است‪ .‬وی افزود‪ :‬عامل دوم‪،‬‬ ‫تغییر قیمت های جهانی است که می تواند از سطح اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار باشد و عامل سوم‪ ،‬تصویب الیحه بودجه‬ ‫در مجلس اس��ت که از زوایای مختلف می تواند روی بازار‬ ‫س��هام تاثیرگذار باشد‪ .‬مدیرعامل سرمایه گذاری جامی با‬ ‫بیان اینکه عامل چهارم روابط بین المللی است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫‪ ۴‬عامل تعیین کننده اینده بازار س��رمایه هس��تند‪ .‬از این‬ ‫جه��ت برایند این ‪ ۴‬عامل می تواند اینده ش��رایط بورس‬ ‫جواد عش��قی نژاد کارش��ناس بازار س��رمایه نیز درباره‬ ‫وضعی��ت بازار گفت‪ :‬ب��ا توجه به نگاه س��رمایه گذاران به‬ ‫ابع��اد مختلف اقتصاد‪ ،‬همچنان بازار س��رمایه را به عنوان‬ ‫بازار پیش��رو و جذاب مدنظر دارند و روند شاخص در چند‬ ‫روز گذش��ته به خوبی گویای این مسئله است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه بازارهای دیگر اعم از ارز‪ ،‬ط�لا و خودرو جذابیتی‬ ‫برای س��رمایه گذاری ندارند و بخش مس��کن نیز با توجه‬ ‫ب��ه فراتر رفتن قیمت ها از نرخ های مورد انتظار نمی توانند‬ ‫بازار هدف برای سرمایه گذاری باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ویژگی بارز‬ ‫بازار س��رمایه این اس��ت که همه صنایع شامل پاالیشی‪،‬‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬مخابرات‪ ،‬بانکداری‪ ،‬معدنی و فلزی را در دل‬ ‫خود دارد و همین جامع بودن و حضور همه صنایع مزیتی‬ ‫برای بازار س��رمایه و فعاالن ان اس��ت و سرمایه گذاران با‬ ‫س��هامداری در این صنایع می توانند مس��یر سوداوری را‬ ‫طی کنند و شرکت ها نیز از این طریق تامین مالی شوند‪.‬‬ ‫کارشناس بازار س��رمایه درباره ازادسازی سهام عدالت‬ ‫از طریق بازار س��رمایه نیز گفت‪ :‬با بررس��ی کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته در می یابیم که حدود ‪ ۷۰‬درصد مردم این‬ ‫کش��ورها س��هامداران و فعاالن بورسی هس��تند اما انچه‬ ‫مس��لم اس��ت این اس��ت که این موضوع یک شبه اتفاق‬ ‫نیفتاده و با اقدام های گس��ترده زیربنایی در حوزه اموزش‬ ‫و سرمایه گذاری محقق شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بازار س��رمایه و بنابر تصمیم هایی که‬ ‫در برهه زمانی اتخاذ شد احاد مردم به واسطه سهام عدالت‬ ‫س��هامدار بخشی از شرکت ها هس��تند و ازادسازی سهام‬ ‫عدالت می تواند تجربه داد و س��تد و لذت س��هامداری در‬ ‫بورس را به مردم بچش��اند و معنی ریس��ک و بازده را در‬ ‫عم��ل تجربه کنند‪ ،‬در میان مدت این موضوع اثار موثری‬ ‫همچون ورود س��رمایه های جدی��د و افزایش فعاالن بازار‬ ‫س��رمایه را به دنبال خواهد داش��ت و البته بخشی از تازه‬ ‫واردان که از این طریق وارد بورس می ش��وند ممکن است‬ ‫س��رمایه خ��ود را بازپس بگذارند و از بازار جدا ش��وند اما‬ ‫انچ��ه اهمیت دارد بخش��ی از فعاالن اس��ت ک��ه در بازار‬ ‫می مانند‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹تقویت واحدهای نظارتی در بانک ها‬ ‫مدیرعامل بانک س��ینا در همایش س��االنه بازرسان بانک بر‬ ‫تقویت و ارتقای جایگاه واحدهای نظارتی تاکید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک س��ینا‪ ،‬ایمانی با اشاره به اهمیت و ضرورت‬ ‫نظارت ب��ر فرایند امور به وی��ژه در بانک ها گفت‪ :‬بانک س��ینا‬ ‫ب��ا برخ��ورداری از کارکنان معتمد‪ ،‬متعه��د و امانتدار در کنار‬ ‫مش��تری مداری‪ ،‬تکریم ارب��اب رجوع و ارائ��ه خدمات متنوع‬ ‫کیفی و س��ریع‪ ،‬به خوبی توانس��ته اعتم��اد هموطنان را جلب‬ ‫کند؛ بنابراین تقویت جایگاه و استقالل هر چه بیشتر واحدهای‬ ‫نظارت��ی‪ ،‬می تواند زمینه ارتقای برند بانک نزد افکار عمومی را‬ ‫بیش از پیش فراهم کند‪ .‬وی با بیان انکه اشتباه و تخلف‪ ،‬حتی‬ ‫به ط��ور محدود هم می تواند جایگاه کل بانک را تحت تاثیر قرار‬ ‫ده��د‪ ،‬افزود‪ :‬ظرفیت ها و توانمندی های بانک س��ینا به ویژه در‬ ‫حوزه زیرس��اختی و زیربنایی‪ ،‬نیروی انس��انی و اموزش‪ ،‬بسیار‬ ‫باال و اماده جهش در فعالیت هاست و دست کم در ‪ ۲‬سال اینده‬ ‫باید در تجهیز و تخصیص منابع‪ ،‬سوداوری و ارائه خدمات نوین‬ ‫اقدام های جدی و قابل توجهی انجام شود‪ ،‬بنابراین بحث نظارت‬ ‫ب��ر فعالیت بانک برای کاهش ریس��ک ها و مخاطرات پیش رو‬ ‫بس��یار مهم و ضروری است و حوزه های نظارتی باید با تقویت‬ ‫بنیه علم��ی و دانش افزایی هم��کاران این فراین��د را به خوبی‬ ‫مدیری��ت کنند‪ .‬مدیرعامل بانک س��ینا با تاکید ب��ر اینکه کار‬ ‫واحدهای نظارتی از جمله بازرسی دستگیری است نه مچ گیری‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬مهم ترین اصل در بازرس��ی‪ ،‬اقتدار است که به هیچ‬ ‫وجه نباید تضعیف ش��ود‪ .‬ضمن انکه بازرسان موظف به انجام‬ ‫اموری هستند که بتوانند منافع مدیران‪ ،‬سهامداران‪ ،‬کارمندان‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬فروشندگان و مش��تریان بانک را حفظ کنند‪.‬‬ ‫به طور قطع‪ ،‬حضور انها در کنار رئیسان شعب به عنوان راهنما‬ ‫نق��ش موثری در کاهش مطالبات و بهبود س�لامت اداری ایفا‬ ‫می کند‪ .‬ایمانی با تاکید بر نقش نظارتی و کنترلی بازرس��ی در‬ ‫بانک گفت‪ :‬بازرس��ی عالوه بر نظارتی که بر اساس شیوه نامه ها‪،‬‬ ‫ایین نامه ها و سایر ضوابط و مقررات بانک بر عملکرد واحدهای‬ ‫بانک دارد‪ ،‬باید برنامه ریزی نظام مند در فرایندها و فعالیت های‬ ‫بان��ک ایجاد کند تا خودکنترلی و پیش��گیری از وقوع هرگونه‬ ‫تخلف یا تقلب انجام ش��ود؛ بنابراین نقش بازرسی در اصالح و‬ ‫بهبود فرایندها نقشی اساس��ی و بازدارنده است که باید توجه‬ ‫جدی به ان داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اولوی�ت کوث�ر‪ ،‬ورود ب�ه زنجیره ه�ای جدی�د‬ ‫اقتصادی‬ ‫مدیرعامل موسس��ه اعتباری کوثر وابس��ته به بانک س��په با‬ ‫اشاره به لزوم ورود کوثر به زنجیره های اقتصادی جدید تصریح‬ ‫کرد‪ :‬متنوع ش��دن مدل های کس��ب و کار فرصتی است که به‬ ‫بانک ه��ا اجازه می دهد در حوزه ه��ای جدیدی از تولید داخلی‬ ‫ورود کنند‪ .‬به گزارش دیوان اقتصاد‪ ،‬غالمحس��ین در نشست با‬ ‫مدیرعامل و برخی مدیران گروه صنعتی انتخاب اظهارکرد‪ :‬هر‬ ‫حرکت و تالش��ی در مسیر رونق تولید‪ ،‬به افزایش توان جامعه‬ ‫در مقابله با شرایط خطیری که در ان قرار داریم کمک می کند‪.‬‬ ‫صباغی اف��زود‪ :‬رونق تولید به معنای رونق اش��تغال و افزایش‬ ‫رش��د اقتصادی است که بدون شک در همه فعالیت های بانک‪،‬‬ ‫این موضوع مدنظر خواهد بود‪.‬‬ ‫صباغ��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬حمای��ت از واحده��ای تولیدی که‬ ‫محصول شان توان رقابت در بازار را ندارد‪ ،‬باعث ایجاد مشکالت‬ ‫ف��راوان برای بانک ه��ا و واحد تولی��دی می ش��ود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫موسس��ه اعتباری کوثر خاطر نش��ان کرد‪ :‬مدیران کارکنان نیز‬ ‫با تالش ش��بانه روزی و حرکت جهادی دس��ت در دس��ت هم‬ ‫در مس��یر بهبود عملک��رد بانک و حمایت از رون��ق تولید گام‬ ‫برمی دارند‪ .‬محمدرضا دیانی رئیس هیات مدیره گروه توس��عه‬ ‫س��رمایه گذاری انتخاب نیز گفت‪ :‬گروه انتخاب توانس��ته خط‬ ‫جدیدی را در زمینه خلق ارزش های اقتصادی با سرریز مثبت‪،‬‬ ‫زیر چتر انتخاب ایجاد کند و از پیشگامان این مسیر در بخش‬ ‫خصوصی باشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برای توس��عه و تداوم فعالیت های اقتصادی‬ ‫نیازمند سرمایه گذاری های مس��تقیم هستیم که در این حوزه‬ ‫نظام بانکی می تواند بسیار تسهیلگر عمل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک پاسارگاد‪ ،‬تسهیالت ارزان قیمت اعطا می کند‬ ‫بانک پاس��ارگاد‪ ،‬بدون محدودیت و با هدف کمک به رشد و‬ ‫ش��کوفایی چرخه اقتصاد کشور و افزایش دامن ه خدمات بانکی‪،‬‬ ‫تس��هیالت ارزان قیمت اعطا می کند‪ .‬ب��ه گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک پاس��ارگاد‪ ،‬اعطای تس��هیالت ارزان قیم��ت به عنوان یکی‬ ‫از خدمات ارائه ش��ده در بس��ته حمایتی ویژ ه بانک پاس��ارگاد‪،‬‬ ‫ب��ه اش��خاص حقوقی‪ ،‬صاحبان مش��اغل‪ ،‬فع��االن اقتصادی و‬ ‫پذیرنـدگان فعـال دس��تگاه های کارتخوان بانک ارائه می شود‪.‬‬ ‫پرداخت این تس��هیالت‪ ،‬براساس مراود ه مشتری با بانک است‬ ‫و محدودی��ت ن��دارد‪ .‬تن��وع در نرخ تس��هیالت و تعیین نحوه‬ ‫بازپرداخ��ت براس��اس نیاز مش��تری از دیگ��ر ویژگی های این‬ ‫خدمت است‪ .‬در این طرح‪ ،‬مشتریان با افتتاح حساب جاری یا‬ ‫کوتاه مدت‪ ،‬به ازای هر یک میلیون ریال موجودی در روز‪ ،‬یک‬ ‫امتیاز کسب کرده و متناسب با این امتیاز‪ ،‬مشمول برخورداری‬ ‫از این تسهیالت می شوند‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس این خب��ر‪ ،‬حداق��ل مبل��غ تس��هیالت اعطایی‬ ‫برای اش��خاص حقیق��ی ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال و برای اش��خاص‬ ‫حقوق��ی ‪ ۵۰۰‬میلی��ون ری��ال تعیی��ن شده اس��ت‪ .‬ن��رخ این‬ ‫تس��هیالت نیز ‪ ۹‬تا ‪ ۱۸‬درصد برای حس��اب های جاری و ‪۱۸‬‬ ‫درصد ب��رای حس��اب های کوتاه مدت عادی محاس��به خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1434‬‬ ‫پیاپی ‪2752‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫هزار و ‪ ۹۳۹‬تن‪« ،‬س��نگ اه��ن مرکزی» ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۳۰۷‬هزار و ‪ ۷۷۵‬تن‪« ،‬توس��عه مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی خاورمیانه» ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۴۹۹‬هزار و ‪۸۱۰‬‬ ‫تن‪« ،‬گهر زمین» ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۹۵‬هزار و ‪ ۷۵۶‬تن‪،‬‬ ‫«اپال پارسیان سنگان» ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۶‬تن‪،‬‬ ‫«صنعتی و معدنی توسعه ملی» یک میلیون و ‪۵۲۸‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۷۵۹‬تن‪« ،‬صبا ن��ور» ‪ ۶۹۳‬هزار و ‪ ۱۲‬تن و‬ ‫«جالل اباد» ‪ ۳۳۰‬هزار و ‪ ۶۲۳‬تن کنس��انتره سنگ‬ ‫اهن تولید کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید بیش از ‪ ۳‬میلیون تن دانه بندی‬ ‫بنا به این گزارش‪ ۵ ،‬ش��رکت بزرگ معدنی طی ‪۸‬‬ ‫ماهه سال ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۳۵‬هزار و ‪ ۷۲۴‬تن‬ ‫سنگ اهن دانه بندی تولید کردند‪.‬‬ ‫ای��ن رقم نس��بت ب��ه برنامه (‪ ۴‬میلی��ون و ‪۹۴۴‬‬ ‫‹ ‹تولید بیش از ‪ ۱۸‬میلیون تن گندله‬ ‫ه��زار و ‪ ۷۵۷‬ت��ن)‪ ۳۹ ،‬درص��د کاه��ش نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫از این میزان‪ ،‬ش��رکت های صبان��ور «یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۴‬ه��زار و ‪ ۹۴۲‬ت��ن»‪ ،‬س��نگ اه��ن مرک��زی‬ ‫مدیرعامل فوالد خراسان در گفت وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫از تهدید تحریم فرصت می سازیم‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ش��هریورماه س��ال جاری به دنبال بازنشستگی حسین‬ ‫احمدی مدیرعامل فوالد خراسان‪ ،‬مدیری جوان جای او را‬ ‫گرفت که می توانست نشان از پویایی بیشتر فوالد خراسان‬ ‫که س��ومین فوالدساز بزرگ کشور اس��ت در اینده ای نه‬ ‫چندان دور بدهد‪ .‬کس��ری غفوری ‪ ۳۴‬س��اله پیش از این‬ ‫مدیرعام��ل گروه ملی صنعتی فوالد ایران‪ ،‬فوالد اکس��ین‬ ‫خوزس��تان و همچنین رئیس هیات مدیره شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی توسعه ملی بوده است‪ .‬به بهانه برگزاری دومین‬ ‫جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد‪ ،‬درب��اره خودکفایی در‬ ‫صنع��ت ف��والد و اینکه چه تاثیری در کاه��ش ارزبری در‬ ‫این صنعت خواهد داش��ت گفت وگویی با وی در حاش��یه‬ ‫نخستین کنفرانس ریخته گری مداوم فوالد در بندرعباس‬ ‫داشتیم که می خوانید‪.‬‬ ‫€ €فوالد خراس�ان در امر بومی سازی قطعات مورد‬ ‫نیاز صنعت فوالد چه گام هایی برداشته است؟‬ ‫بومی س��ازی و س��اخت داخ��ل دغدغ��ه ای اس��ت که‬ ‫سال هاس��ت در کشور ما مطرح اس��ت و موضوع جدیدی‬ ‫نیس��ت‪ .‬درحقیق��ت تبدی��ل تهدی��د تحریم ب��ه فرصت‬ ‫س��اخت داخل اس��ت‪ .‬البته در کنار توجه به اینکه چگونه‬ ‫از ظرفیت ه��ا و توانمندیهای خود ب��ه بهترین وجه بتوان‬ ‫اس��تفاده کرد که می تواند به جز ظرفیته��ا در تولید مواد‬ ‫اولی��ه و فن��اوری ارزش افرین��ی در حوزه ه��ای مختل��ف‬ ‫اقتصادی با نگاه واقع بینانه به قابلیت ها نیز باشد‪.‬‬ ‫بومی س��ازی در فوالد خراسان س��ابقه طوالنی دارد‪ ،‬اما‬ ‫انسجامی در این حوزه وجود نداشته است‪ .‬به همین دلیل‬ ‫نیاز است که حداقل مجموعه های بزرگ کشور این انسجام‬ ‫را با همدیگر تلفی��ق کنند‪ .‬ظرفیت چنین اقداماتی وجود‬ ‫دارد‪ .‬باید از انها حمایت شود و دستاوردهایشان را هر چند‬ ‫وقت یکبار رصد کنیم و نتایج را ببینیم تا کار منس��جم تر‬ ‫پیش برود‪ .‬تحریم های ظالمانه علیه کشورمان باعث شده‪،‬‬ ‫تمرکز «مجتمع فوالد خراس��ان» بر توسعه ساخت داخل‬ ‫(بومی سازی) و بهینه سازی مصارف با هدف کاهش قیمت‬ ‫تمام ش��ده محصوالت باش��د‪ .‬ضمن قدردان��ی از زحمات‬ ‫تمام��ی همکاران و نیروهای مجتمع فوالد خراس��ان‪ ،‬باید‬ ‫تالش مضاعف و هم افزایی بیشتری در راستای رونق تولید‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬در این راس��تا با اس��تفاده حداکثری از توان‬ ‫فک��ری و عملیاتی همه همکاران و با اس��تعانت از خداوند‬ ‫‪ ۶‬ش��رکت بزرگ گندله س��از (چادرملو‪ ،‬گل گهر‪،‬‬ ‫توس��عه مع��ادن و صنای��ع معدنی خاورمیان��ه‪ ،‬اُپال‬ ‫پارس��یان س��نگان‪ ،‬صنایع معدنی فوالد س��نگان و‬ ‫صبان��ور) از ابتدای فروردین تا پایان ابان ‪ ،۹۸‬حدود‬ ‫‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۸۶‬هزار و ‪ ۵۹۹‬تن گندله س��نگ اهن‬ ‫تولید کردند‪.‬‬ ‫این رقم در مقایس��ه با رقم مدت مش��ابه سال ‪۹۷‬‬ ‫(‪ ۱۸‬میلی��ون و ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۵۱۳‬ت��ن)‪ 0/32 ،‬درصد‬ ‫افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه جنگ ما و فوالدس��ازان بزرگ تامین مواد اولیه مانند‬ ‫کنس��انتره و گندله است و گندله سازی همزمان با کنسانتره سازی پیش‬ ‫نرفت��ه‪ ،‬امروزه پ��روژه ‪ ۲.۵‬میلیون تنی کنس��انتره را در اولویت قرار‬ ‫دادیم که به زودی عملیات اجرایی ان را پیش خواهیم برد‬ ‫متع��ال چالش های پیش روی تولید را رفع کرده و ش��عار‬ ‫«رونق تولید» را به بهترین وجه محقق خواهیم کرد‪.‬‬ ‫€ €برنامه های شما برای اتیه فوالد خراسان چیست‬ ‫و چه برنامه های توسعه ای دارید؟‬ ‫همانط��وری که مس��تحضرید ب��ا حضور م��ن در فوالد‬ ‫خراس��ان س��عی بر این ش��د که برنامه ها مانند روال قبل‬ ‫پیش برود اما به بهینه س��ازی خطوط تولید فکر کنیم‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا در بخش مواد اولیه مان انسجام بخشیدیم و‬ ‫برای هر یک از خطوط استراتژی خاصی تدوین کردیم‪ .‬در‬ ‫هر کدام از واحده��ای تولیدی مان در همین حدود ‪ ۳‬ماه‬ ‫توانس��تیم رکورد فروش داخل و صادراتی را در تمام ادوار‬ ‫فوالد خراس��ان بهبود ببخش��یم‪ .‬همچنین در ماه گذشته‬ ‫رئیس «اری��ن بانک»‪ ،‬ک��ه مدیریت بزرگ تری��ن هلدینگ‬ ‫اقتصادی و عمرانی کش��ور تاجیکستان را برعهده دارد‪ ،‬از غرفه‬ ‫«فوالد خراس��ان» در نمایش��گاه اختصاصی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در «دوشنبه» پایتخت کشور میزبان بازدید کرد‪.‬‬ ‫در جریان بازدید حس��ن اس��داله زاده‪ ،‬مدی��ر «ارین بانک»‬ ‫ک��ه پیش از ظه��ر ‪ ۲‬دی‪ ،‬با حضور محمدتقی صابری‪ ،‬س��فیر‬ ‫موف��ق ش��دیم در ‪ ۳‬خط تولیدی فوالد خراس��ان در خط‬ ‫گندل��ه احیا و فوالدس��ازی رکورد تولی��د را در تمام ادوار‬ ‫این مجتمع فوالدی را ارتقا ببخش��یم‪ .‬این امر نشان از این‬ ‫دارد که تیم پای کار و منابع انس��انی متخصص خوبی در‬ ‫فوالد خراس��ان وجود دارند و چنانچه استراتژی در تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬تامین قطعات و همچنین تولید وجود داش��ته‬ ‫باشد مجتمع فوالد خراسان روزهای بهتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫€ €در بازار صادراتی چه رکوردی داشتید؟‬ ‫در بازار صادراتی موفق شدیم ‪ ۴.۵‬درصد نسبت به صادرات‬ ‫مشابه در سال قبل پیشرفت داشته باشیم‪ .‬در خطوط تولید‬ ‫نیز عددها مختلف بوده اما اینکه بتوانیم این رکورد را تغییر‬ ‫دهیم و هر ماهه روند رو به رشدی داشته باشیم و نسبت به‬ ‫گذشته شرایط بهتری ایجاد کنیم مهم است‪.‬‬ ‫€ €مهمترین چالش فوالد خراسان چیست؟‬ ‫با توجه به اینکه جنگ ما و فوالدسازان بزرگ تامین مواد‬ ‫اولیه مانند کنسانتره و گندله است و گندله سازی همزمان‬ ‫با کنسانتره س��ازی پیش نرفته‪ ،‬از این رو امروزه پروژه ‪۲.۵‬‬ ‫میلیون تنی کنسانتره را در اولویت قرار دادیم که به زودی‬ ‫عملیات اجرایی ان را پیش خواهیم برد‪.‬‬ ‫€ €تامی�ن الکترود نی�ز یکی از چالش ه�ای بزرگ‬ ‫فوالدسازان است؛ با توجه به تحریم جدید امریکا در‬ ‫م�ورد فروش الکترود گرافیتی به ایران چه اقداماتی‬ ‫انجام داده اید و چه تمهیداتی اندیشیده اید؟‬ ‫خوش��بختانه در زمان مدیریت گذش��ته فوالد خراسان‪،‬‬ ‫در این باره تدبیرهای خوبی برای تامین الکترود مورد نیاز‬ ‫خود اندیشیده شده و همچنان این برنامه را داریم ولی تمام‬ ‫هدف ما این است که از انجا که الکترود در بهای تمام شده‬ ‫فوالد ما بسیار تاثیرگذار است بتوانیم با نرخ بهتر و کیفیت‬ ‫مطلوب ت��ری الکترود خریداری کنیم و در بحث تامین ان‬ ‫هم با برنامه پیش برویم‪ .‬صبح امروز (‪۲۶‬اذرماه) هم شنیدم‬ ‫که امریکا دوباره در ادامه تحریم های ظالمانه اش موضوعی‬ ‫در باره سخت تر کردن حلقه واردات الکترود به کشور داشته‬ ‫اما خدا را ش��کر فعال مش��کلی نداریم و ذخایر استراتژیک‬ ‫کافی داریم و با همان برنامه ای که ایمیدرو به فوالدس��ازان‬ ‫کشور ابالغ کرد داریم پیش می رویم‪.‬‬ ‫€ €طرح های توسعه ای فوالد خراسان به غیر از واحد‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیون تنی کنسانتره چگونه پیش می رود؟‬ ‫در برنام��ه کوتاه م��دت پ��روژه ‪ ۲.۵‬میلی��ون تن��ی‬ ‫کنسانتره س��ازی در س��نگان را داریم‪ .‬در میان مدت فاز ‪۳‬‬ ‫فوالدسازی را در برنامه خواهیم داشت‪ .‬ما سومین فوالدساز‬ ‫بزرگ کشور بعد از فوالد مبارکه و فوالد خوزستان هستیم‬ ‫که انشاهلل با طرح های توسعه ای مان بتوانیم جایگاه بهترین‬ ‫در میان فوالدسازان کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €خبر خوشی برای سهامداران خود دارید؟‬ ‫خب��ر خوش ما ب��رای س��هامداران همین اس��ت که به‬ ‫زودی پ��روژه کنسانتره س��ازی وارد عملی��ات اجرای��ی‬ ‫خ��ود می ش��ود و ما تنها فوالدس��ازی در کش��ور خواهیم‬ ‫ب��ود ک��ه از معدن ت��ا محصول نهای��ی را کام��ل خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مذاکره «فوالد خراسان» با بزرگ ترین هلدینگ تجاری تاجیکستان‬ ‫کش��ورمان در جمهوری تاجیکس��تان و همراه��ی تعداد قابل‬ ‫توجه��ی از بازرگانان کش��ور میزبان انجام ش��د‪ ،‬مدیر صادرات‬ ‫ف��والد خراس��ان توضیحاتی درب��اره ظرفیت تولی��د و کیفیت‬ ‫محص��والت‪ ،‬توانمندی های فروش و ص��ادرات‪ ،‬به ویژه قابلیت‬ ‫بهره گی��ری از ن��اوگان ترابری ریلی برای ص��ادرات محصوالت‬ ‫ش��رکت به کش��ورهای اس��یای میانه به بازدیدکنندگان ارایه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدیر روابط عمومی فوالد خراس��ان‪ ،‬در پی حضور‬ ‫و گفت وگوه��ای مقدماتی میان هیات تج��اری بازدیدکننده و‬ ‫نمایندگان مجتمع فوالد خراس��ان در نمایش��گاه تاجیکستان‪،‬‬ ‫طرفین مقرر کردند که روز سوم دی ماه نیز‪ ،‬نشستی با حضور‬ ‫تجار مطرح کشور تاجیکستان و نماینده مجتمع در دفتر رییس‬ ‫خدمت رسانی فوالد خوزستان به شهروندان اهوازی و کارونی‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد خوزس��تان در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫رواب��ط عموم��ی این ش��رکت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬به دنب��ال بارندگی‬ ‫بی س��ابقه ای که منج��ر به ابگرفتگ��ی معابر و مش��کالتی در‬ ‫عبور ومرور مردم ش��ده بود‪ ،‬بالفاصله قرارگاه محرومیت زدایی‬ ‫شرکت فوالد خوزس��تان اقدام به تشکیل کارگروهی به منظور‬ ‫امدادرسانی و کاهش تالم شهروندان کرد‪.‬‬ ‫علی محم��دی در ادامه گف��ت‪ :‬در همان س��اعات اولیه در‬ ‫محل های گوناگون که بارندگی‪ ،‬باعث ابگرفتی و مختل شدن‬ ‫زندگی مردم شده بود‪ ،‬حضور یافتیم و هماهنگی های الزم برای‬ ‫حضور نیروهای متخصص و ماش��ین االت انجام ش��د‪ .‬نماینده‬ ‫فوالد خوزستان نیز به طور مستمر در ستاد بحران استان حاضر‬ ‫بود و تصمیم های س��تاد را به اطالع ق��رارگاه محرومیت زدایی‬ ‫می رس��اند‪ .‬مدیرعامل فوالد خوزس��تان از توزیع روزانه غذای‬ ‫بس��ته بندی و اب معدنی در میان اهالی دو شهر اهواز و کارون‬ ‫گفت و افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬ماش��ین االت سنگین ازجمله بیل‬ ‫مکانیک��ی‪ ،‬مکند ه اب های س��طحی‪ ،‬تریلر‪ ،‬ل��ودر و همچنین‬ ‫لوله ه��ای انتقال اب به مناطقی از جمله ش��هرک دانش��گاه و‬ ‫فرهنگ ش��هر در اهواز و کوی محسن و قلعه چنعان در کارون‬ ‫انتقال داده ش��د‪ .‬محمدی از نصب پمپ ‪۸‬اینچ و لوله کشی در‬ ‫مس��یر تصفیه خانه ش��رق اهواز خبر داد و گفت‪ :‬ابگرفتگی در‬ ‫این منطقه به حدی بود که تا چندین ساعت عمال امکان تردد‬ ‫وجود نداشت‪ .‬برای ترمیم جاده های ارتباطی نیز ‪ ۵۰۰‬سرویس‬ ‫سرباره به نقاط مختلف اهواز و کارون ارسال شد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬مجموع��ه فوالد خوزس��تان هی��چ گاه از‬ ‫خدمات رس��انی و یاری همشهریان غافل نمانده و وظیفه خود‬ ‫می دانیم در مواقع ضروری نیروی انسانی و امکانات مجموعه را‬ ‫برای یاری رساندن به مردم عزیز بسیج کنیم‪.‬‬ ‫محم��دی در پایان ضم��ن ابراز همدردی با اس��یب دیدگان‬ ‫بارندگی اخیر اظهارکرد‪ :‬شرکت فوالد خوزستان در همه حال‬ ‫خود را مل��زم به انجام مس��ئولیت های اجتماعی می داند و در‬ ‫دو جبهه پیش��گیری و خدمات جه��ادی به فعالیت خود ادامه‬ ‫خواهیم داد و به اهالی مناطق اسیب دیده اطمینان می دهیم تا‬ ‫عادی شدن شرایط در کنارشان هستیم‪.‬‬ ‫گزارش خبرنگار ما حاکی اس��ت‪ ،‬بارندگی شدید ‪ ۲۵‬اذر ‪۹۸‬‬ ‫باعث ابگرفتگی معابر در شهرهای مختلف استان خوزستان و‬ ‫مختل شدن رفت و امد شهروندان شد‪.‬‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کسری غفوری‪:‬‬ ‫ماه گذشته‬ ‫موفق شدیم در‬ ‫‪ ۳‬خط تولیدی‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫در خط گندله احیا‬ ‫و فوالدسازی‬ ‫رکورد تولید‬ ‫را در تمام‬ ‫ادوار این‬ ‫مجتمع فوالدی‬ ‫ارتقا ببخشیم‬ ‫هلدین��گ «ارین بانک» با هدف انعق��اد تفاهمنامه های تجاری‬ ‫در زمینه فروش و صادرات محصوالت فوالد خراس��ان به کشور‬ ‫تاجیکستان تشکیل شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت فوالد خراس��ان‪ ،‬تنها تولیدکنن��ده فوالد ایران‬ ‫اس��ت که در نمایش��گاه اختصاصی جمهوری اسالمی در شهر‬ ‫«دوشنبه» حضور یافته است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید بزرگان‬ ‫سنگ اهن به‬ ‫‪ ۳۱.۵‬میلیون‬ ‫تن رسید‬ ‫می��زان تولی��د کنس��انتره و گندله ش��رکت های‬ ‫بزرگ فراوری س��نگ اهن طی ‪ ۸‬ماهه ‪ ۹۸‬افزایش‬ ‫‪۴‬درص��دی یاف��ت و از ‪ ۳۱.۵‬میلی��ون ت��ن عب��ور‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنای��ع معدنی ایران‪ ،‬تولیدکنندگان بزرگ‬ ‫سنگ اهن کش��ور از ابتدای فروردین تا پایان ابان‪،‬‬ ‫‪ ۳۱‬میلیون و ‪ ۵۴۸‬هزار و ‪ ۸۲۹‬تن کنس��انتره سنگ‬ ‫اه��ن تولید کردند که در مقایس��ه با می��زان تولید‬ ‫مدت مش��ابه س��ال گذش��ته (‪ ۳۰‬میلی��ون و ‪۴۵۱‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۱۴۱‬تن)‪ ،‬حاکی از رش��د حدود ‪ ۴‬درصدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫از این میزان‪ ،‬شرکت های «گل گهر» ‪ ۱۰‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۳۴‬ه��زار و ‪ ۱۲۹‬تن‪« ،‬چادرملو» ‪ ۶‬میلیون و ‪۴۵۶‬‬ ‫«‪ ۳۸۵‬ه��زار و ‪ ۵۵‬هزار تن»‪ ،‬ف�لات مرکزی «‪۵۸۴‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۲۴۹‬تن»‪ ،‬چادرمل��و ‪ ۳۱۴‬هزار تن و «‪۲۴۷‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۴۷۷‬ت��ن» س��نگ اه��ن س��نگان‪ ،‬تولید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫بزرگ ترین‬ ‫معدن‬ ‫زیرزمینی‬ ‫جهان‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫معدن مس مولیبدن ال ته نین ته در کش��ور‬ ‫ش��یلی در‪۸۰‬کیلومت��ری جنوب س��انتیاگو‪،‬‬ ‫بزرگ ترین مع��دن مس مولیب��دن پورفیری‬ ‫زیرزمینی جهان اس��ت‪ .‬ذخیره این معدن ‪۷۰‬‬ ‫میلیون تن مس و دوران تش��کیل ان میوسن‬ ‫پس��ین و اوایل پلیوس��ن اس��ت‪ .‬در این دوره‬ ‫فعالیت ه��ای اتشفش��انی در دامنه های غربی‬ ‫سلس��له جبال « اند» جریان داشته است‪ .‬طول‬ ‫این معدن در مراحل اولیه اکتشاف حدود‪۲۷۰۰‬‬ ‫متر‪ ،‬عرض ان بین ‪ ۱۰۰۰‬تا‪ ۱۷۰۰‬متر و عمق‬ ‫ان ت��ا ‪ ۱۸۰۰‬متر براورد ش��ده ب��ود و جهت‬ ‫کانی سازی ان از شمال به جنوب است‪ .‬حدود‬ ‫‪ 80‬درصد ذخیره معدن در داخل یک ش��کاف‬ ‫گس��لی بوده و بخش کوچکی از ان هم داخل‬ ‫اندزیت ه��ای التره اطراف توده اصلی در قالب‬ ‫رگ و رگچه است‪ .‬این معدن ‪ ۱۰۰‬سال پیش‬ ‫کشف شدو اوایل قرن ‪ 19‬میالدی شروع به کار‬ ‫ک��رد و درحال حاضر ازس��وی ش��رکت دولتی‬ ‫کودلکو اداره می ش��ود‪ .‬این معدن با داش��تن‬ ‫بیش از ‪ ۳‬هزار کیلومتر تونل و جاده زیرزمینی‪،‬‬ ‫بزرگ تری��ن مع��دن زیرزمین��ی و شش��مین‬ ‫مع��دن ب��زرگ م��س پورفیری جهان اس��ت‪.‬‬ ‫در س��ال‪ ۲۰۱۱‬می�لادی(‪ )۱۳۹۰‬یک پروژه‬ ‫زیرزمینی در عمق ‪۱۸۸۰‬متری از س��طح دریا‬ ‫را ش��روع کرده و به بهره برداری رسانده است‪.‬‬ ‫این معدن مس مولیبدن پورفیری بزرگ ترین‬ ‫مع��دن زیرزمین��ی جهان و شش��مین معدن‬ ‫بزرگ جهان از نظر ذخیره مس اس��ت‪ .‬شرکت‬ ‫کودلک��و یک پروژه ‪ ۳.۵‬میلی��ارد دالری برای‬ ‫توسعه اس��تخراج زیرزمینی مس برنامه ریزی‬ ‫کرده که در حال اجراس��ت و عمر تولید را در‬ ‫این معدن را به ‪ ۵۰‬س��ال اینده می رساند‪ .‬این‬ ‫مع��دن نخس��تین معدن زیرزمینی اس��ت که‬ ‫در س��ال ‪۲۰۰۴‬می�لادی (‪ )۱۳۸۳‬مجه��ز به‬ ‫سیس��تم های بارگیری اتوماتیک معدنی شد و‬ ‫شروع فعالیت اجرایی ان در یکی از بخش های‬ ‫این معدن و ازس��وی ش��رکت سندویک سوئد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫معادن ش��یلی در مجموع ‪ ۴‬ه��زار کارمند‬ ‫اصل��ی و ‪ ۱۱‬ه��زار نیروی پیمان��کار در بخش‬ ‫معدن دارند‪.‬‬ ‫یک��ی از ن��کات مهم و قابل توج��ه در طرح‬ ‫توس��عه این معدن زیرزمینی این است که این‬ ‫طرح توس��عه جدید که در سطح ‪ ۱۸۸۰‬متری‬ ‫زیرس��طح دری��ا در حال کار اس��ت‪ ،‬هیچ گونه‬ ‫مزاحمتی برای بهره ب��رداری از معدن قدیمی‬ ‫در الیه های باالیی نداش��ته و سیس��تم کار ان‬ ‫کال مجزاست‪ .‬در این معدن جدید انتقال مواد‬ ‫به سطح از طریق نوار نقاله ای با عرض بیش از‬ ‫‪ ۲‬متر انجام می شود‪.‬‬ ‫اماده سازی معدن جدید در هر سطح شامل‬ ‫دو تونل م��وازی هرکدام به طول ‪ ۹‬کیلومتر و‬ ‫قط��ر ‪ ۸‬متر که به وس��یله ‪ ۲۲‬تونل عرضی به‬ ‫هم متصل می ش��وند که بخشی از اماده سازی‬ ‫پروژه برای این سطح است‪ .‬از ‪ ۲۲‬تونل عرضی‬ ‫هر سطح‪ ،‬یک تونل برای رفت وامد کارکنان و‬ ‫یک��ی هم برای عبور ن��وار نقاله اختصاص داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در مجم��وع در این بخش حدود ‪۹۸‬کیلومتر‬ ‫تون��ل و ب��رای تهوی��ه و انتقال م��واد به خارج‬ ‫‪ ۳.۵‬کیلومت��ر تون��ل نیز ایجاد ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫مرکز کنترل اتوماس��یون معدن در فاصله ‪50‬‬ ‫کیلومتری محل های اماده س��ازی و استخراج‬ ‫است‪ .‬در برنامه توسعه اینده این شرکت تولید‬ ‫روزان��ه ‪۱۸۰‬هزارتن س��نگ معدن پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ایجاد اتوماس��یون برای مع��ادن زیرزمینی‬ ‫از انجای��ی مهم اس��ت ک��ه هم��واره کارکرد‬ ‫نیروی انس��انی در زیرزمین مش��کالت زیادی‬ ‫را ب��ه همراه داش��ته و تمایل کارکنان ش��امل‬ ‫مهن��دس‪ ،‬تکنس��ین‪ ،‬اس��تادکار و کارگ��ر با‬ ‫وج��ود برخ��ورداری ازحقوق و مزایای کافی و‬ ‫مناس��ب در این بخش‪ ،‬حداقل است؛ بنابراین‬ ‫برنامه هایی که برای اماده سازی و استخراج در‬ ‫معادن زیر زمینی ریخته می شود‪ ،‬به طور عمده‬ ‫باید با ماش��ین های الکترونیکی و کنترل از راه‬ ‫دور و با استفاده از حداقل نیروی انسانی باشد‬ ‫که باوجود ش��رایط ذکر شده‪ ،‬مشکل عمده ای‬ ‫در اماده سازی و بهره برداری نداشته باشند‪.‬‬ ‫یکی دیگری از موارد مهم در برنامه ریزی های‬ ‫معدنی زیرزمینی این است که اجرای پروژه های‬ ‫زیرزمین��ی نس��بت به مع��ادن روباز بس��یار‬ ‫پرهزینه ت��ر بوده و نیاز ب��ه زمانی طوالنی تری‬ ‫برای اماده س��ازی و بهره ب��رداری دارند که در‬ ‫برنامه ریزی ها باید مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1434‬‬ ‫پیاپی ‪2752‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۳‬طرح‬ ‫عمرانی و تولیدی بوشهر‬ ‫استاندار بوشهر گفت‪ :‬در سفر اخیر معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری به این استان ‪ ۲۳‬طرح عمرانی‬ ‫و تولیدی با اعتبار ‪ ۱۶۰‬میلیارد تومان افتتاح و‬ ‫بهره برداری شد‪ .‬عبدالکریم گراوند در گفت وگو‬ ‫با ایرنا افزود‪ :‬براساس برنامه ریزی انجام شده در‬ ‫این سفر گلخانه ‪ ۷۵‬هکتاری روستای بنداروز‪،‬‬ ‫ابیاری تحت فشار ‪ ۱۵۰۰‬هکتاری و یک واحد‬ ‫پرواربندی ‪ ۳۰۰۰‬راس��ی گوساله در شهرستان‬ ‫دشتستان با مجموع اعتبار ‪ ۱۳۲‬میلیارد تومان‬ ‫و اش��تغال ‪ ۵‬هزارو ‪ ۱۹۰‬نف��ر به صورت فصلی‬ ‫و دائم افتتاح ش��د‪ .‬همچنین در این س��فر ‪۱۹‬‬ ‫ط��رح بوم گردی ب��ا ‪ ۱۴‬میلیارد توم��ان اعتبار‬ ‫به بهره برداری رس��ید‪ .‬وی گف��ت‪ :‬وزیر میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری نیز یک‬ ‫ط��رح بوم گ��ردی را به نمایندگ��ی از ‪ ۱۹‬طرح‬ ‫که در این س��فر مورد بهره برداری قرار گرفته‪،‬‬ ‫افتتاح کرد‪ .‬استاندار بوشهر افزود‪ :‬با افتتاح این‬ ‫طرح ها مجموع طرح های بوم گردی بهره برداری‬ ‫شده در استان بوشهر به ‪ ۴۳‬طرح افزایش یافت‪.‬‬ ‫گراوند ادامه داد‪ :‬همچنین در س��فر معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری به استان بوشهر سد قیزقلعه در‬ ‫منطقه دش��ت پلنگ شهرستان دشتی با حضور‬ ‫معاون وزی��ر نیرو با اعتب��ار ‪ ۱۴‬میلیارد تومان‬ ‫افتتاح شد‪ .‬استاندار بوشهر افزود‪ :‬سد قیز قلعه‬ ‫با اب قابل تنظیم ‪ ۳‬میلیون مترمکعب‪ ،‬مخزن‬ ‫‪ ۱.۲‬میلی��ون مترمکع��ب‪ ،‬از نوع ار‪.‬سی‪.‬س��ی‬ ‫بتن غلتکی به ارتف��اع ‪ ۲۵.۵‬متر باهدف بهبود‬ ‫ابخوان داری اراضی پایین دست و بهبود اراضی‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬هکتاری از زمین های کشاورزی منطقه‬ ‫دشت پلنگ ساخته شد ه است‪ .‬همچنین در این‬ ‫سفر دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی‬ ‫و نمایش��گاه گردشگری بوش��هر ازسوی معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری افتتاح و نخس��تین خانه‬ ‫موس��یقی محلی جنوب کشور نیز ازسوی وزیر‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫افتتاح ش��د‪ .‬گراوند یاداورش��د‪ :‬نشس��ت های‬ ‫ش��ورای اداری و س��تاد اقتصاد مقاومتی استان‬ ‫بوشهر نیز با حضور معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫باحضور مسئوالن راهداری و حمل ونقل جاده ای استان فارس انجام شد‬ ‫قدردانی از رانندگان جاده ای در روز حمل ونقل و راهداری‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پاسگاه پلی ‬ ‫س‬ ‫راه شیراز به‬ ‫سپیدان‪ ،‬به‬ ‫مساحت ‪۵۸۰‬‬ ‫مترمربع و‬ ‫زیربنای ‪۱۵۰۰‬‬ ‫مترمربع با‬ ‫اعتبار ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫تومان افتتاح شد‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان فارس در‬ ‫ایین گرامیداشت هفته حمل و نقل‪ ،‬رانندگان و راهداری‬ ‫به خدمات این س��ازمان در یک س��ال گذشته اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬اوج والیتمداری‪ ،‬مردمداری و اخالص در کمک‬ ‫به س��یل زدگان بود که نیروهای راه��داری و رانندگان با‬ ‫تم��ام توان و تجهیزات کار جابه جایی و کمک رس��انی به‬ ‫سیل زدگان را مدیریت کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫از فارس‪،‬‬ ‫علیرضا س��یاهپور جابه جایی مس��افران از اس��تان فارس‬ ‫به س��مت مرزهای ع��راق برای پی��اده روی اربعین را نیز‬ ‫بزرگ ترین رویداد اس��تانی عنوان ک��رد و گفت‪ ۷۸ :‬هزار‬ ‫زائر در ‪ ۱۰‬روز جابه جا ش��دند و جابه جایی زائران از مرز‬ ‫شلمچه به شهرهای عراق از دیگر کارهای مهم این حوزه‬ ‫بود که در این روند‪ ،‬اس��تان فارس به عنوان ‪ ۳‬استان برتر‬ ‫در جابه جایی مسافران اربعین انتخاب شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین که با حض��ور معاون عمرانی اس��تاندار‪،‬‬ ‫فرمان��ده انتظام��ی اس��تان‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫ن کل راه و شهرس��ازی و راه��داری و‬ ‫اس�لامی و مدی��را ‬ ‫حمل ونقل جاده ای برگزار شد از فعاالن صنف حمل ونقل‬ ‫و راهداران نمونه اس��تان قدردانی به عمل امد‪ .‬همچنین‬ ‫س راه ش��یراز به س��پیدان‪ ،‬به‬ ‫در پایان ایین پاس��گاه پلی ‬ ‫مس��احت ‪ ۵۸۰‬مترمرب��ع و زیربن��ای ‪ ۱۵۰۰‬مترمربع با‬ ‫اعتب��ار ‪ ۳‬میلیارد تومان افتتاح ش��د‪ .‬در ادامه این ایین‪،‬‬ ‫ل عمومی‪ ،‬ش��یراز به عنوان‬ ‫در ایین تجلیل از فعاالن حمل ونق ‬ ‫نامزد پایلوت دوچرخه سواری همگانی ایران معرفی شد‪ .‬شهردار‬ ‫ش��یراز در این ایین گفت‪ :‬باتوجه به هزینه های س��نگین توسعه‬ ‫حمل ونقل عمومی‪ ،‬توجه به توس��عه دوچرخه س��واری ش��هری‬ ‫ضروری اس��ت تا دوچرخه نیز بتواند س��همش را در حمل ونقل‬ ‫ش��هروندان ایفا کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬حیدر اس��کندرپور‪ ،‬در‬ ‫ش دیگری از س��خنان خود در این ایی��ن با بیان اینکه برای‬ ‫بخ ‬ ‫اغاز عملیات ترام��وا ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان اختصاص داده ش��ده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خط تراموا در مس��یر ارامگاه سعدی تا حرم شاهچراغ (ع)‬ ‫به عنوان یک مس��یر فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و مذهبی پیش بینی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه برای اغاز عملیات اجرایی تراموا‬ ‫معاون راه های فرعی و روس��تایی کش��ور حرکت جهادی‬ ‫راه��داران را چ��راغ راهی در جهت اج��رای موفقیت امیز‬ ‫اقدام برای راه های اولویت دار روستایی (ابرار) عنوان کرد‪.‬‬ ‫رضا اکبری‪ ،‬معاون راه های فرعی و روس��تایی کشور در‬ ‫ایین گرامیداش��ت هفته حمل ونقل‪ ،‬رانندگان و راهداری‬ ‫که در اس��تان ف��ارس برگزار ش��د‪ ،‬با تاکید ب��ر نقش و‬ ‫جای��گاه کلیدی و مهم راهداران و ماش��ین االت راهداری‬ ‫در پیش��برد طرح ملی ابرار اظهار کرد‪ :‬سیاس��ت ما این‬ ‫است که راه های روستایی با کمترین هزینه و در کمترین‬ ‫زمان به بهره برداری برس��د که این امر مس��تلزم حرکت‬ ‫جهادی راهداران کش��ور اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اعتبارات‬ ‫در نظر گرفته ش��ده در این بخش افزود‪ ۲۰۰۰ :‬کیلومتر‬ ‫پروژه طرح ملی ابرار به دلیل شهرس��تان ها و ماشین االت‬ ‫راهداری با کمترین اعتبار اجرا می ش��ود و در صورت نیاز‬ ‫عملیات اجرایی تراموا شیراز امسال اغاز می شود‬ ‫منتظر کمک های دولتی نمی مانیم‪ ،‬افزود‪ :‬عملیات اجرایی تراموا‬ ‫پس از طی مراحل قانونی در ش��ورای ترافیک کش��ور و در سال‬ ‫جاری اغاز می ش��ود‪ .‬شهردار ش��یراز گفت‪ :‬معتقدیم حمل ونقل‬ ‫عمومی یک وظیفه حاکمیتی است و حاکمیت باید هزینه ان را‬ ‫بپردازد‪ ،‬از این رو باید دولت در زمینه توسعه حمل ونقل عمومی‬ ‫با ش��هرداری ها همکاری کند‪ .‬مجموعه مدیریت ش��هری معتقد‬ ‫اس��ت حمل ونقل عمومی خدمت بزرگی به شهروندان است و به‬ ‫ان توجهی ویژه دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه خرید ‪ ۲۰۰‬اتوبوس در س��ال ‪ ۹۷‬به نرخ هر‬ ‫دس��تگاه ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان ازس��وی شهرداری ش��یراز افزود‪:‬‬ ‫ارزش هر دس��تگاه از این اتوبوس ه��ا هم اکنون ‪ ۲‬میلیارد تومان‬ ‫است و دولت در زمینه خرید این اتوبوس ها به شهرداری کمکی‬ ‫نکرد‪ .‬ش��هرداری نیز اتوبوس ها را ب��ا نرخ ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان به‬ ‫صورت ‪ ۴۵‬میلیون تومان نقد و بقیه اقساط ‪ ۱۰‬ساله به بهره بردار‬ ‫واگذار کرد‪ .‬شهردار شیراز افزود‪ :‬سیاست پیشین دولت مبنی بر‬ ‫پرداخت ‪ ۸۵‬درصد از س��هم خود برای خرید اتوبوس سیاس��ت‬ ‫درستی بود که الزم است دوباره به ان توجه شود‪.‬‬ ‫اس��کندرپور با بیان اینکه روند پیشرفت عملیات اجرایی خط‬ ‫‪ ۲‬مترو ش��یراز روزانه رصد می شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تالش می شود تا‬ ‫پایان سال حفاری خط ‪ ۲‬پایان یابد و بخشی از این خط در دهه‬ ‫فجر سال ‪ ۹۹‬به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اجرا‪ ،‬خرید واگ��ن و تجهیزات برای هر‬ ‫ب��رای تامین س��وخت و تعمیر ماش��ین االت راهداری از‬ ‫اعتبارات استانی و ملی استفاده خواهد شد‪ .‬معاون راه های‬ ‫فرعی روستایی افزود‪ :‬امسال عالوه بر تنگناهای اقتصادی‬ ‫ب��ا حوادث مخربی در کش��ور روبه رو بودی��م که از جمله‬ ‫ان س��یل ویرانگر فروردین امس��ال بود که خسارت های‬ ‫زیادی به جاده ها و راه های برخی از اس��تان ها وارد اورد‪،‬‬ ‫اما خوش��بختانه حرکت جهادگونه راهداران‪ ،‬رانندگان و‬ ‫نیروهای امدادی و مردم��ی صحنه های خارق العاده ای را‬ ‫در کشور خلق کرد‪ .‬اکبری در ادامه با اشاره به راهپیمایی‬ ‫عظیم اربعین حس��ینی که سال به س��ال با شکوه تر و با‬ ‫عظمت ت��ر برگزار می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬رانن��دگان و راهداران‬ ‫جایگاه مهم و عظیمی در کشور دارند چراکه وظیفه مهم‬ ‫جابه جای��ی و تامی��ن ایمنی مس��افران را برعهده دارند و‬ ‫همانطور که شاهد بودیم امسال به همت صنف رانندگان‬ ‫و تالش راهداران کمترین مشکل را در این رویداد عظیم‬ ‫ملی داشتیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا قدردانی از تالش تمام��ی رانندگان بخش کاال‬ ‫و مس��افر در س��طح اس��تان‪ ،‬ش��غل رانندگی را یکی از‬ ‫ن کرد و از‬ ‫ش��غل های س��خت و خطرناک در دنیا عن��وا ‬ ‫مسئوالن خواس��ت تا ضمن تکریم و توجه بیشتر به این‬ ‫قش��ر زحمتکش و فعال جامع��ه‪ ،‬در برطرف کردن نیاز و‬ ‫رفع مشکالت انان تالش کنند‪.‬‬ ‫ی��ک کیلومتر مت��رو ‪ ۵۰‬میلیون دالر هزین��ه دارد و در مجموع‬ ‫هزینه خط ‪ ۲‬مترو شیراز به طول ‪ ۱۰‬کیلومتر‪ ۵۰۰ ،‬میلیون دالر‬ ‫برابر با ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان است‪ ۵۰ .‬درصد این هزینه برعهده‬ ‫شهرداری است؛ یعنی در عمل بودجه یک سال شهرداری شیراز‬ ‫(‪ 3‬ه��زار میلیارد تومان) باید به س��اخت خط ‪ 2‬مترو اختصاص‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫شهردار ش��یراز با اشاره به اینکه نرخ واقعی بلیت مترو ‪ ۶‬هزار‬ ‫تومان اس��ت که ش��هرداری بخش زیادی از ان را در قالب یارانه‬ ‫در اختی��ار مصرف کننده قرار می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬باتوجه به روند روبه‬ ‫افزایش تعداد مسافران مترو‪ ،‬این یارانه هزینه سنگینی بر بودجه‬ ‫شهرداری است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1434‬‬ ‫پیاپی ‪2752‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫طرح «هاب اند اسپوک» فرودگاه ها در حال بررسی در شورای عالی هواپیمایی است‬ ‫پاشنه اشیل هاب های فرودگاهی در ایران‬ ‫وزیر راه و شهرسازی می گوید به زودی ایران صاحب‬ ‫‪ ۶‬ه��اب هوایی در نقاط مختلف کش��ور می ش��ود تا از‬ ‫وضعی��ت «تهران مح��ور» فعل��ی در حمل ونقل هوایی‬ ‫خارج ش��ویم‪ .‬البته برخی کارشناس��ان می گویند نظام‬ ‫«هاب اند اس��پوک» ک��ه مدنظر وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫است‪ ،‬در ایران قابل اجرا نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬براس��اس خبری ک��ه وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی در نمایش��گاه حمل ونقل ب��ه خبرنگاران و‬ ‫توضیح��ات تکمیلی که در حاش��یه این نمایش��گاه به‬ ‫داد‪ ،‬فرودگاه ه��ای مش��هد‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬بندرعباس‬ ‫و تبریز از جمله فرودگاه هایی هس��تند که قرار اس��ت‬ ‫هاب های ایران باشند‪.‬‬ ‫محمد اس�لامی در پاسخ به پرسش‬ ‫افزود‪ :‬به‬ ‫دلیل اینکه این طرح در غرب کشور نهایی نشده بود‪ ،‬ما‬ ‫به طور رسمی نام فرودگاه ها را اعالم نکرده ایم‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه ایا ایج��اد ‪ ۶‬هاب‬ ‫هوایی‪ ،‬وعده درازمدت یا برنامه اجرایی برای کوتاه مدت‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این حرف‪ ،‬وعده نیست و در شورای عالی‬ ‫هواپیمایی کش��وری برای اج��رای ان در همین دولت‬ ‫برنامه ریزی شده و در هاب هایی که نیاز بود شرکت های‬ ‫هواپیمایی در انها مستقر شوند‪ ،‬این استقرار انجام شده‬ ‫است‪ .‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫ابتدایی ترین اقدامی که باید انجام ش��ود این است که این امکان‬ ‫فراهم شود که بار مسافران به طور مستقیم به پرواز بعدی برود و‬ ‫سامانه پذیرش‪ ،‬یکپارچه باشد‪ ،‬چیزی که اکنون در فرودگاه ها وجود‬ ‫ندارد‬ ‫‹ ‹هم ه بین المللی ها می توانند هاب باشند‬ ‫‹ ‹زیرساخت نداریم‬ ‫یک کارش��ناس صنعت هوان��وردی می گوید یکی از‬ ‫مهم ترین زیرس��اخت های اجرای نظام هاب اند اسپوک‪،‬‬ ‫پذی��رش یکپارچه مس��افران اس��ت ک��ه درحال حاضر‬ ‫در فرودگاه ه��ای کش��ور چنی��ن امکان��ی وج��ود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ش��اهرخ ظه��راب زاده در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان‬ ‫اینک��ه اس��پوک‪ ،‬فرودگاه های محل��ی در نزدیکی هاب‬ ‫هس��تند که فقط با هاب ارتباط دارن��د و هاب ها نیز با‬ ‫یکدیگر مرتبط هستند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬فرض کنید مسافری‬ ‫قص��د دارد از ارومیه به چابهار ب��رود‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫پرواز مس��تقیم از ارومیه به چابهار نداریم‪ ،‬درنتیجه این‬ ‫مسافر باید با یک پرواز به تهران رفته و با پرواز دیگری‬ ‫از تهران به چابهار پرواز‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬درحال حاضر این مس��افر بای��د در تهران از‬ ‫هواپیما پیاده ش��ود‪ ،‬بار خود را تحوی��ل بگیرد و برای‬ ‫پرواز بعدی‪ ،‬دوباره پذیرش و س��وار هواپیما ش��ود‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که اگر فرودگاه‪ ،‬هاب باش��د‪ ،‬بار مسافر‬ ‫ب��دون تحویل ب��ه او‪ ،‬به پرواز بعدی منتقل می ش��ود و‬ ‫نیازی ب��ه پذیرش دوب��اره او نیس��ت و در همان مبدا‬ ‫برای کل مس��یر مسافر پذیرش می ش��ود و مسافر هم‬ ‫در فرودگاه هاب پس از فرود‪ ،‬مستقیم به سالن ترانزیت‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ظه��راب زاده با بی��ان اینکه س��ال ‪ ۸۷‬در این زمینه‬ ‫مطالعه ای در پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه و ترابری‬ ‫وقت انجام ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬مدل هاب اند اس��پوک چندان‬ ‫مناس��ب ایران نیس��ت و در بهترین حالت اگر فرودگاه‬ ‫امام تبدیل به هاب ش��ود‪ ،‬کافی اس��ت‪ .‬او در بیان علت‬ ‫عملیاتی نبودن هاب اند اس��پوک در فرودگاه های ایران‬ ‫توضیح داد‪ :‬علت این اس��ت که ابعاد ایران انقدر بزرگ‬ ‫نیس��ت که گنجایش چندین فرودگاه هاب و اس��پوک‬ ‫داشته باشد‪ .‬از سوی دیگر سطح درامد مردم در ایران‬ ‫انقدر نیس��ت ک��ه تقاضای فرودگاه ه��ای کوچک قابل‬ ‫توجه باشد‪ .‬این کارش��ناس هوانوردی در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که نظام هاب اند اس��پوک برای راه اندازی‪ ،‬نیاز‬ ‫به چه زیرس��اختی در فرودگاه ه��ا دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر‬ ‫قرار باش��د هاب به معنی واقعی اجرا ش��ود و به عنوان‬ ‫مثال مهراباد هاب باش��د‪ ،‬ابتدایی ترین اقدامی که باید‬ ‫انجام ش��ود این اس��ت که این امکان فراهم ش��ود که‬ ‫بار مس��افران به طور مس��تقیم به پرواز بع��دی برود و‬ ‫س��امانه پذیرش‪ ،‬یکپارچه باش��د‪ ،‬چیزی که اکنون در‬ ‫فرودگاه ها وجود ندارد‪ .‬او یاداور شد‪ :‬البته امکان اجرای‬ ‫چنی��ن طرحی وج��ود دارد اما تاکنون ای��ن کار انجام‬ ‫نش��ده زیرا حمل ونقل هوایی کشور مشکالت مهم تری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫راهکار روحانی برای پایان دادن به حاشیه نشینی‬ ‫رئیس جمهوری در جلس��ه شورای عالی مس��کن‪ ،‬بازافرینی و‬ ‫اصالح بافت های فرس��وده‪ ،‬شهرها و روستاها را اولویت دولت در‬ ‫طرح ملی مس��کن برش��مرد و تاکید کرد‪ :‬ساخت مسکن باید از‬ ‫سوی مردم و با مشارکت بخش خصوصی انجام شود و دولت باید‬ ‫در تسهیل این کار کمک کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫و المس��لمین حسن روحانی روز دوشنبه در نشست شورای عالی‬ ‫مس��کن‪ ،‬بازافرینی و اصالح بافت های فرسوده که با حضور اعضا‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬بر وظیفه دول��ت مبنی بر واگ��ذاری زمین رایگان‬ ‫به س��ازندگان در طرح ملی مس��کن با مش��ارکت توسعه گران و‬ ‫انبوه سازان تاکید کرد‪.‬‬ ‫روحانی اظهار کرد‪ :‬در طرح ملی مس��کن با فرمول مشارکتی‪،‬‬ ‫دولت زمین رایگان و امکانات الزم را در اختیار مشارکت کننده و‬ ‫توس��عه گر قرار می دهد و با تسهیل در فرایند صدور مجوزها‪ ،‬به‬ ‫تسریع در اجرا کمک می کند تا در مدت زمان کمتری واحدهای‬ ‫مسکونی ساخته شوند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری با اش��اره به مزیت های س��اخت مس��کن در‬ ‫بافت های فرسوده گفت‪ :‬بافت فرسوده در واقع مجموعه ای است‬ ‫که به طور قانونی در گذش��ته ساخته شده و زیرساخت های الزم‬ ‫را دارد و ما می توانیم با بازس��ازی و اصالح این بافت‪ ،‬واحدهای‬ ‫مس��کونی مناسب ساخته و در اختیار متقاضیان نیازمند مسکن‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫مجری س��اخت خط اهن رشت‪-‬استارا برای پنجمین بار و با‬ ‫تصویب هیات دولت‪ ،‬میان ش��رکت راه اهن و شرکت ساخت و‬ ‫توسعه زیربناهای حمل ونقل جابه جا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬هیات وزیران در نشس��ت ‪ ۲۷‬اذر امس��ال‪،‬‬ ‫با پیش��نهاد وزارت راه و شهرس��ازی و تایید س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه مبنی بر تغییر نهاد مجری طرح ساخت راه اهن رشت‪-‬‬ ‫استارا از شرکت راه اهن به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل کشور موافقت کرد‪.‬‬ ‫مصوبه یاد ش��ده‪ ۳۰ ،‬اذر از سوی اسحاق جهانگیری معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری به محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫و محمدباقر نوبخت‪ ،‬معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان‬ ‫روحانی درباره ساخت واحدهای مسکونی طرح ملی مسکن در‬ ‫حاش��یه شهرها نیز تاکید کرد‪ :‬این اقدام باید با هدف حل پایدار‬ ‫و قطعی موضوع حاشیه نش��ینی انجام شود‪ ،‬به گونه ای که دیگر‬ ‫به هیچ وجه ش��اهد ش��کل گیری موضوعی به نام حاشیه نشینی‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫در این نشس��ت بع��د از ارائه گزارش وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫درباره روند اجرای طرح ملی مسکن‪ ،‬ثبت نام ها و اقدامات انجام‬ ‫ش��ده در این بخش‪ ،‬مواردی برای پیش��رفت ای��ن طرح ملی به‬ ‫تصویب رسید‪ .‬بر اساس این مصوبه شورای عالی مسکن‪ ،‬نهادهای‬ ‫اجرایی که در داخل ش��هرها دارای زمین هستند مکلف شدند با‬ ‫کمک و همراه��ی وزارت اقتصاد‪ ،‬زمین های خ��ود را در اختیار‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی ق��رار دهن��د تا در پروژه های مس��کن‬ ‫مورد اس��تفاده قرار گیرد‪ .‬همچنین در این نشست تصویب شد‬ ‫زمین های منابع طبیعی در حریم شهرها براساس قانون از سوی‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی به وزارت راه و شهرس��ازی واگذار شود‪.‬‬ ‫اعضای شورای عالی مسکن تاکید کردند مکان های در نظر گرفته‬ ‫ش��ده برای س��اخت مس��کن در طرح ملی باید دارای تاسیسات‬ ‫زیربنایی باشد‪ ،‬وزارت کشور نیز در زمینه صدور پروانه ساخت و‬ ‫ارائه مجوزهای مرتبط‪ ،‬تاکید الزم را به شهرداری ها داشته باشد‬ ‫و بانک ها نیز براس��اس الگو و سهمیه تعیین شده از سوی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬در ارائه تس��هیالت خرید مسکن به خریداران همکاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫سیاوش امیرمکری‬ ‫بلیت هواپیما گران نمی شود ‬ ‫سخنگوی س��ازمان هواپیمایی کش��وری با تاکید بر اینکه‬ ‫‪ ۲۰‬درصد پروازهای کش��ور چارتری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری تا این لحظه هیچ تصمیمی برای افزایش‬ ‫نرخ بلیت هواپیما ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬رضا جعف��رزاده اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د پروازهای ش��رکت های هواپیمایی چارتری و ‪۸۰‬‬ ‫درص��د برنام��ه ای و غیر چارتری اس��ت‪ .‬درواقع فروش بلیت‬ ‫این گونه اس��ت ک��ه از مجموع پروازه ا و تع��داد هواپیماهای‬ ‫فعال ‪ ۸۰ ،‬درصد پروازها برنامه ای و ‪ ۲۰‬درصد چارتری است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که ایا فروش بلیت پروازها در‬ ‫مسیرهای چارتری هم براس��اس نرخ نامه تعیین شده است؟‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت های هواپیمای��ی و اژانس ها اج��ازه ندارند از‬ ‫نرخ نامه تعیین ش��ده ازسوی س��ازمان هواپیمایی کشوری و‬ ‫انجمن ش��رکت های هواپیمایی سرپیچی کنند‪ .‬سقف و کف‬ ‫این نرخ ها مش��خص اس��ت و اگر فروش بلیت خ��ارج از این‬ ‫ضوابط باشد‪ ،‬برخورد جدی با متخلفان خواهیم داشت‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که مس��افران در صورت روبه رو ش��دن مردم با‬ ‫گرانفروش��ی بلیت هواپیما و نرخ های خارج از نرخ نامه چگونه‬ ‫عمل کنند؟ گفت‪ :‬مس��افران می توانند موضوع را با س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری با مراجعه به سایت این شرکت در میان‬ ‫بگذارند و مطمئن باشند به گزارش انها رسیدگی خواهد شد‪.‬‬ ‫تغییر مجری خط اهن رشت‪-‬استارا برای بار پنجم‬ ‫برنامه و بودجه ابالغ شد‪.‬‬ ‫در مصوب��ه یاد ش��ده‪ ،‬در زمینه انتقال بودج��ه این پروژه از‬ ‫ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل به شرکت راه‬ ‫اهن اظهار نظری نشده است‪.‬‬ ‫این چهارمین بار اس��ت که پروژه زیرس��اخت ریلی رش��ت‪-‬‬ ‫اس��تارا میان این دو نهاد جابه جا می شود‪ .‬همچنین جمهوری‬ ‫اذربایج��ان ‪ ۵۰۰‬میلی��ون دالر برای س��اخت ای��ن خط اهن‬ ‫فاینانس کرده است که هنوز از انتقال این مبلغ به نهاد مجری‬ ‫ساخت راه اهن رشت‪-‬استارا خبری نیست‪.‬‬ ‫درحال حاضر خط اهن اس��تارا (ایران)‪ -‬اس��تارا (اذربایجان)‬ ‫س��اخته شده اس��ت‪ .‬راه اهن قزوین‪-‬رش��ت نیز بهار امسال با‬ ‫‹ ‹هاب اند اسپوک چیست؟‬ ‫حضور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید‪ .‬با ساخت راه اهن‬ ‫حدفاصل رشت تا اس��تارا‪ ،‬کریدور شمال‪ -‬جنوب میان ایران‪،‬‬ ‫اذربایج��ان‪ ،‬روس��یه و فنالند تکمی��ل ش��ده و بندرعباس با‬ ‫خط اهن به هلسینکی متصل خواهد شد‪ .‬دسترسی جمهوری‬ ‫اذربایجان به بندر ش��هید رجایی یکی از اولویت های توسعه ای‬ ‫برای این کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫پی��ش از این نیز در دولت یازده��م و در زمان وزارت عباس‬ ‫اخوندی‪ ،‬ساخت این پروژه ابتدا به شرکت راه اهن واگذار شد‪.‬‬ ‫در خرداد ‪( ۹۷‬اوایل دولت دوازدهم) و در ماه های پایانی حضور‬ ‫اخوندی در این وزارتخانه‪ ،‬ساخت این پروژه به شرکت ساخت‬ ‫و توسعه زیربناهای حمل و نقل رفت اما با توجه به اینکه انتقال‬ ‫جعفرزاده اضافه کرد‪ :‬هرگونه فروش بلیت هواپیما بیرون از‬ ‫دامنه‪ ،‬همان گونه که همیش��ه اعالم شد‪ ،‬تخلف محض است‬ ‫و اگر مس��افری در زمان پیک ی��ا غیرپیک‪ ،‬با نرخ هایی باالتر‬ ‫از دامنه نرخ مصوب و تعیین ش��ده برخورد کرد‪ ،‬این موضوع‬ ‫را به ما اطالع دهد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬همچنین این امکان فراهم شده است که‬ ‫این تخلف پس از ارجاع به ش��رکت های هواپیمایی‪ ،‬از سوی‬ ‫انها هم رسیدگی شود‪.‬‬ ‫جعفرزاده در پاس��خ به این گفته که مردم معتقد هس��تند‬ ‫ن��رخ بلیت هواپیما در برخی مس��یرها گران اس��ت‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در دامنه نرخ ها‪ ،‬نرخ س��قف و ک��ف برای پروازها تعیین‬ ‫ش��ده است‪ ،‬ش��رکت های هواپیمایی در برخی روزها و حتی‬ ‫س��اعت ها‪ ،‬قیمت های پایین تری اعم��ال می کنند و حتی در‬ ‫برخی ایام نظیر نیمه دوم س��ال‪ ،‬به دلیل کاهش تقاضا‪ ،‬نرخ‬ ‫بلیت هواپیما به نرخ حداقلی نزدیک شده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬تنوع نرخ ها موجب می ش��ود اقش��ار مختلف‬ ‫جامعه با مدیریت زمان س��فر از حمل ونقل هوایی اس��تفاده‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی کش��وری تاکید کرد‪ :‬نرخ‬ ‫بلی��ت هواپیما هی��چ تغییری نکرده اس��ت و هیچ تصمیمی‬ ‫ب��رای افزایش نرخ بلیت وجود ندارد و تا این لحظه س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری هم هیچ تصمیمی ندارد‪.‬‬ ‫این پروژه به شرکت ساخت‪ ،‬در هیات دولت به تصویب نرسید‪،‬‬ ‫در شرکت راه اهن ماند‪.‬‬ ‫ب��ار دیگ��ر در زم��ان ورود محمد اس�لامی ب��ه وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬س��اخت ای��ن راه اهن هم��راه چند پ��روژه دیگر‬ ‫در اواخ��ر پایی��ز ‪ ۹۷‬به ش��رکت س��اخت منتقل ش��د اما به‬ ‫دلی��ل انکه اذربایجانی ها با ش��رکت راه اهن ای��ران در زمینه‬ ‫س��اخت پروژه ریلی رشت‪-‬اس��تارا ب��ه توافق رس��یده بودند‪،‬‬ ‫در اواخر زمس��تان ‪ ۹۷‬بار دیگر این پروژه به ش��رکت راه اهن‬ ‫برگش��ت داده شد‪ .‬اکنون پنجمین بار اس��ت که اجرای پروژه‬ ‫به ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل ونق��ل واگذار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫یکی از اشتباه های رایج در بازار مسکن این‬ ‫اس��ت که اجاره مس��کن حتی در کوتاه مدت‪،‬‬ ‫ی که‬ ‫تابع نرخ مسکن دانسته می شود در حال ‬ ‫رابطه اجاره و نرخ مسکن در بلندمدت برقرار‬ ‫است و در کوتاه مدت شاهد نوسان در ارتباط‬ ‫انها هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان مثال اگر نگاهی به بازار مس��کن‬ ‫بیاندازی��م خواهیم دید که در ‪ ٤‬س��ال یعنی‬ ‫از ابت��دای ‪ ٩٢‬ت��ا پای��ان ‪ ٩٥‬با وج��ود ثبات‬ ‫نسبی در نرخ مس��کن‪ ،‬اجاره مسکن افزایش‬ ‫یافت و در مقابل در س��ال های ‪ ٩٦‬و ‪ ٩٧‬رشد‬ ‫نرخ مس��کن از نرخ رش��د اجاره مسکن پیش‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫یکی از شاخص های مهم در اقتصاد مسکن‪،‬‬ ‫نس��بت نرخ به اجاره س��االنه مسکن (‪)P/R‬‬ ‫است که رابطه ای بلندمدت بوده و روند تکرار‬ ‫ش��ونده ان در بازار مس��کن کشور در ‪ ۳‬دهه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬قابل ردیابی است به گونه ای که به‬ ‫م��وازات افزایش در یکی از اجزا (نرخ یا اجاره‬ ‫س��االنه مس��کن) انتظار می رود ج��زء دیگر‬ ‫نیز افزایش یابد تا نس��بت یادش��ده به تعادل‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اطالعات ثبت ش��ده از نرخ های‬ ‫بازار مس��کن‪ ،‬نس��بت ‪ P/R‬از س��ال ‪۱۳۷۰‬‬ ‫تاکنون‪ ،‬در دامنه معینی نوس��ان داشته است‬ ‫به گونه ‏ای که این نسبت‪ ،‬در زمان رونق بازار‬ ‫مس��کن‪ ،‬افزایش��ی و در دوره رکود‪ ،‬کاهشی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫بر این اساس می توان نتیجه گرفت با توجه‬ ‫به اینکه در سال های اخیر‪ ،‬رشد مخرج کسر‬ ‫‪ P/R‬یعن��ی اجاره کمتر از ص��ورت ان یعنی‬ ‫نرخ مس��کن بوده است‪ ،‬انتظار می رود دو سه‬ ‫سالی‪ ،‬اجاره مسکن بیشتر از نرخ مسکن رشد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در واقع رش��د بیش��تر اجاره نسبت به نرخ‬ ‫مس��کن در س��ال ‪ ٩٩‬دارای منطق اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وام مسکن‬ ‫زیاد نمی شود‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی از مخالف��ت‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار ب��ا افزایش وام خرید‬ ‫مس��کن خبر داد‪ .‬چندی پی��ش مدیرعامل‬ ‫بانک مس��کن از بررسی پیش��نهاد افزایش‬ ‫وام مس��کن در ای��ن ش��ورا خب��ر داده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم‪ ،‬محمد اس�لامی در‬ ‫حاش��یه معارفه مدیرعامل ش��رکت ش��هر‬ ‫فرودگاه��ی ام��ام خمینی(ره) با اش��اره به‬ ‫اینک��ه با در نظر گرفت��ن ‪ ۲۰‬هزار ثبت نام‬ ‫طرح ملی مس��کن در بافت فرسوده تاکنون‬ ‫‪ ۲۶۰‬هزار ثبت نام در این طرح انجام ش��ده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مرحله دوم ثبت نام طرح‬ ‫ملی مس��کن تا پایان س��ال انج��ام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه هم اکن��ون در فاز‬ ‫پاالیش ثب��ت نام کنندگان هس��تیم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ ٦٠ :‬درص��د افرادی که دو روز گذش��ته‬ ‫در ش��هر پردیس ثبت نام کردند‪ ،‬ش��رایط‬ ‫ثبت نام مس��کن مل��ی را ندارن��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫ی��ک بار دیگر ثب��ت نام در پردی��س انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬در دیگر شهرها هم اگر ظرفیت‬ ‫جدیدی ایجاد شود‪ ،‬ثبت نام ها اغاز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره افزای��ش س��قف وام خری��د‬ ‫مس��کن تصریح کرد‪ :‬ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫ب��ا افزای��ش وام مس��کن مخال��ف اس��ت و‬ ‫ت�لاش م��ا این اس��ت ک��ه تقاض��ی مردم‬ ‫ب��رای خرید واح��د مس��کونی کاهش پیدا‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی درب��اره احتمال‬ ‫اماده س��ازی زمین های بیش��تر در پردیس‬ ‫به دلیل افزای��ش تقاض��ای تهرانی ها برای‬ ‫خان��ه دار ش��دن در این منطق��ه گفت‪ :‬هر‬ ‫ش��هر س��رانه مش��خصی دارد که ب��ا توجه‬ ‫ب��ه وضعیت زیس��ت بوم منطقه مش��خص‬ ‫ش��ده اس��ت و بیش��تر از س��همیه مج��از‬ ‫ام��کان ثب��ت ن��ام و س��اخت خان��ه وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬در طرح اقدام ملی به‬ ‫طور کل��ی برای تهرانی ها ‪ ٧٠‬هزار واحد در‬ ‫‪ ۴‬شهر جدید ساخته خواهد شد و با حذف‬ ‫کسانی که به اشتباه ثبت نام کردند جا برای‬ ‫متقاضیان واقعی باز خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫منظور وزیر راه و شهرس��ازی از ایجاد ‪ ۶‬هاب هوایی‬ ‫در کش��ور را مع��اون او در ح��وزه فرودگاه��ی‪ ،‬توضیح‬ ‫می دهد‪ .‬به گفته مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری‬ ‫هوایی ایران‪ ،‬منظور اس�لامی‪ ،‬راه اندازی نظام «هاب اند‬ ‫اسپوک» در فرودگاه های کشور است‪.‬‬ ‫سیاوش امیرمکری در پاس��خ به‬ ‫توضیح داد‪:‬‬ ‫طرح راه اندازی نظام هاب اند اس��پوک در حال بررسی و‬ ‫تصویب در ش��ورای عالی هواپیمایی است اما از انجا که‬ ‫هنوز جزئیات درباره فرودگاه های هدف مشخص نشده‪،‬‬ ‫نمی توان نام فرودگاه ها را اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی با بیان‬ ‫اینکه همه فرودگاه های بین المللی امکانات تبدیل شدن‬ ‫به ه��اب را دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ط��رح هاب های هوایی در‬ ‫فرودگاه های اصل��ی و بین المللی اس��تان های بزرگ و‬ ‫دارای فرودگاه های اقماری اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد‪ :‬باید بتوانیم‬ ‫با تعریف ش��بکه و تعیین هواپیماهای متناسب با طرح‬ ‫ک��ه بتوانند بین فرودگاه های مرک��ز و پیرامون فعالیت‬ ‫داشته باشند‪ ،‬این طرح را به گونه ای عملیاتی کنیم که‬ ‫هم از نظر اقتصادی به صرفه باش��د‪ ،‬هم از نظر ش��رایط‬ ‫منطقه ای‪.‬‬ ‫بهروز ملکی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ه��اب و اس��پوک (‪ )hub&spoke‬نوع��ی م��دل‬ ‫کس��ب و کار در حمل ونقل هوایی اس��ت‪ .‬امروزه یکی‬ ‫از مهم تری��ن اج��زای خدمات رس��انی ایرالین ه��ا برای‬ ‫جذب مسافر بیش��تر‪ ،‬توسعه ش��بکه پروازی متناسب‬ ‫ب��ا ش��رایط ویژه ب��ازار و وضعی��ت و امکان��ات موجود‬ ‫شرکت هاس��ت‪ .‬از انجاکه برقراری نقطه به نقطه پرواز‬ ‫از مب��ادی داخل��ی به مقاص��د خارج از کش��ورها برای‬ ‫خطوط هوایی به دلیل کمبود ناوگان و نیروی انس��انی‪،‬‬ ‫مشکالت مختلفی به وجود می اورد‪ ،‬برای استفاده بهینه‬ ‫از ناوگان و توس��عه توان عملیاتی و منافع و بهره گیری‬ ‫از مناب��ع و فرصت ه��ای موجود ب��ازار و افزایش جذب‬ ‫بیش��تر ظرفیت مس��افر و بار و جلوگیری از اتالف وقت‬ ‫مسافران‪ ،‬کاهش مشکالت و هزینه در هنگام جابه جایی‬ ‫بی��ن فرودگاه ه��ا و پایان��ه داخل��ی از روش هاب ان��د‬ ‫اس��پوک اس��تفاده می کنند‪ .‬درواقع هاب یک فرودگاه‬ ‫اصلی اس��ت که پرواز مس��یرهای مستقیم در ان انجام‬ ‫می ش��ود و اسپوک مسیرهایی اس��ت که برای فرودگاه‬ ‫اصلی برنامه ریزی ش��ده است‪ .‬برخی اوقات مسیرهای‬ ‫مس��تقیم یا نقطه ب��ه نقطه درپروازها نیمه پر اس��ت و‬ ‫در نتیجه خطوط هوایی بخش��ی از درامد را از دس��ت‬ ‫می دهند‪ .‬برهمین اساس امروزه بیشتر خطوط هوایی‪،‬‬ ‫دس��ت کم یک ف��رودگاه مرک��زی (هاب) ب��رای انجام‬ ‫پروازه��ای خ��ود دارند که مس��افران با توج��ه به ان‪،‬‬ ‫مس��یرهای بعدی خ��ود را انتخاب می کنن��د‪ .‬هدف از‬ ‫اجرای این نظام‪ ،‬کاهش هزینه و حفظ درامد شرکت ها‬ ‫و انتق��ال بهتر مس��افران به مقصد های مورد نظرش��ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اجاره بها جلوتر‬ ‫از نرخ مسکن‬ ‫می رود‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1434‬‬ ‫پیاپی ‪2752‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رهاسازی فاضالب‬ ‫بندرعباس در دریا‬ ‫هر چند فاض�لاب بندرعباس سال هاس��ت‬ ‫در دریا و خورها رها می ش��ود‪ ،‬اما مدتی است‬ ‫بوی ناش��ی از ان امان مردم را بریده است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬س��اکنان مجاور منطقه «خور‬ ‫گورس��وران» می گویند اجازه نفس کش��یدن‬ ‫عمیق و حتی بازکردن پنجره را ندارد‪ .‬گنداب‬ ‫«خور گورس��وران» منش��ا این بوی نامطبوع‬ ‫است‪ .‬خور به معنای پیشروی اب دریا به پهنه‬ ‫خشکی اس��ت که به شکل بس��تر رودخانه ای‬ ‫خشک‪ ،‬باقی می ماند و محل ورود روان اب ها‬ ‫به دریاس��ت‪ .‬فاضالب از ده ها س��ال پیش در‬ ‫این محل ره��ا و به دریا ریخته می ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫تعفن ان در ماه اخیر بس��یار ازاردهنده ش��ده‬ ‫است‪ .‬تجمع محله های بافت فرسوده در اطراف‬ ‫این خور و نبود ش��بکه فاضالب از علت اصلی‬ ‫این مش��کل بوده اس��ت‪ ،‬اما مدیرعامل اب و‬ ‫فاضالب ش��هری هرمزگان مشکل را به گردن‬ ‫ش��هرداری می اندازد‪ .‬به گفته شاهدان‪ ،‬شب ها‬ ‫دریچه های تصفیه خانه فاضالب بندرعباس باز‬ ‫و پساب در خور رها می شود و گاهی ارتفاع ان‬ ‫به بیش از یک متر می رسد‪.‬‬ ‫علت گرد و غبار قم‬ ‫اسکان دائمی زلزله زدگان‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫استاندار اذربایجان شرقی گفت‪ :‬با همدلی‬ ‫و هم��کاری همه نهادهای مس��ئول‪ ،‬مدیریت‬ ‫زلزل��ه ‪ ۱۷‬ابان به خوبی انجام ش��ده اما کار‬ ‫اصلی ک��ه همان اس��کان دائ��م زلزله زدگان‬ ‫و بازس��ازی روس��تاها اس��ت باید ب��ا جدیت‬ ‫و س��رعت بیش��تری ادام��ه یابد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬محمدرضا پورمحمدی در نشس��تی با‬ ‫اش��اره به اقدامات انجام ش��ده برای اس��کان‬ ‫موق��ت و همیش��گی زلزل��ه زدگان گف��ت‪ :‬با‬ ‫توجه ب��ه تبعات و هزینه های اس��کان موقت‬ ‫زلزل��ه زدگان در کانکس‪ ،‬تصمیم گرفته ش��د‬ ‫اس��کان موقت با س��اخت اتاقک ی��ا پرداخت‬ ‫وام بالعوض برای اجاره واحد مسکونی انجام‬ ‫شود‪ .‬اس��تاندار اذربایجان ش��رقی بر تکمیل‬ ‫گزارش ه��ای ارزیابی از میزان خس��ارت های‬ ‫وارد ش��ده به واحدهای مس��کن روس��تایی‬ ‫و ش��هری در مناطق زلزل��ه زده تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬تس��هیالت بالعوض به همه متقاضیان‬ ‫نیز به سرعت پرداخت ش��ود‪ .‬پورمحمدی از‬ ‫اختصاص اتاقک اس��کان موقت و تس��هیالت‬ ‫مس��کن روس��تایی ب��ه خانواره��ای فرعی و‬ ‫اعط��ای تس��هیالت مس��کن روس��تایی ب��ه‬ ‫خانواره��ای فصلی در مناط��ق زلزله زده خبر‬ ‫داد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬منظور از خانوارهای‬ ‫فرعی‪ ،‬افرادی هستند که پیش از زلزله‪ ،‬واحد‬ ‫مسکونی مستقل نداشته اند اما اکنون نیاز به‬ ‫مس��کن دارند و خانوارهای فصلی نیز کسانی‬ ‫هستند که صاحب مس��کن روستایی بوده اند‬ ‫اما در ان سکونت نداش��ته اند‪ .‬مدیرکل بنیاد‬ ‫مس��کن انقالب اسالمی اذربایجان شرقی هم‬ ‫از اتمام اواربرداری ‪ ۱۷۹۰‬واحد تخریب شده‬ ‫در جریان زلزله شهرستان های میانه و سراب‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۲۵۵‬اتاقک اس��کان‬ ‫موقت برای متقاضیان س��اخته ش��ده و برای‬ ‫‪ ۲۴۰۰‬نف��ر نیز تس��هیالت بالعوض اس��کان‬ ‫موقت پرداخت شده است‪.‬‬ ‫مولوی با هدف مناسب س��ازی ایس��تگاه برای معلوالن نیز حداکثر تا‬ ‫دهه فجر نصب خواهد شد‪ .‬اما سایر تاسیسات مانند پله برقی و غیره‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مترو با بیان اینکه برای ساخت این ایستگاه در ‪۲‬‬ ‫سال اخیر ‪ 150‬میلیارد تومان هزینه شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زیربنای‬ ‫این ایستگاه ‪ 21‬هزار مترمربع و عمق ان ‪ 26‬متر است‪.‬‬ ‫امام با بیان اینکه امروز ‪ 2‬قطار نیز بهره برداری شد گفت‪ :‬برای این‬ ‫‪ ۲‬قطار حدود ‪ 14‬میلیون یورو هزینه شده است و هر واگن مترو یک‬ ‫میلیون یورو قیمت دارد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر گالیه مردم از لرزش های مترو در‬ ‫ساختمان هایشان تصریح کرد‪ :‬مناطقی از لرزش های حرکت مترو که‬ ‫در خانه هایش��ان حس می ش��ود گالیه دارند اما این شکایت ها درباره‬ ‫ایس��تگاه های قدیمی است‪ .‬در خط ‪ 6‬و‪ 7‬سعی کردیم تهمیدات الزم‬ ‫را برای نزدیک کردن ارتعاشات به حد استاندارد انجام دهیم‪.‬‬ ‫مدیر عامل ش��رکت مترو در پاس��خ به این پرس��ش که ایا میزان‬ ‫شکایت مردم به قدری اس��ت که الزم باشد برای ضد ارتعاش کردن‬ ‫خطوط قدیمی کاری انجام داد‪ ،‬گفت‪ :‬میزان شکایت خیلی نیست اما‬ ‫باید بگویم ضد ارتعاش کردن خطوط قدیمی کار بسیار سختی است‪.‬‬ ‫جزئیات گزارش شهرداری درباره بوی بد پایتخت نشان می دهد‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫براساس گزارش منتشر ش��ده از سوی شهرداری تهران‪،‬‬ ‫مقص��ر ب��وی بد پایتخت گوگرد اس��ت‪ .‬به گ��زارش فارس‪،‬‬ ‫چهارشنبه ‪ ۱۲‬دی ‪ ۱۳۹۷‬حدود ساعت ‪ ۱۵‬بوی نامطبوعی‬ ‫در بخش هایی از ش��هر ته��ران همچ��ون زعفرانیه‪ ،‬میدان‬ ‫ارژانتی��ن‪ ،‬میدان فاطمی‪ ،‬خیاب��ان ظفر‪ ،‬عبدل اباد‪ ،‬خیابان‬ ‫بهش��تی‪ ،‬میدان گمرک‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان فلس��طین‪ ،‬میدان‬ ‫هفت تیر و سیدخندان‪ ،‬میرزای شیرازی‪ ،‬چهارراه ولیعصر‪،‬‬ ‫س��هروردی‪ ،‬ازادی‪ ،‬میدان ولیعصر‪ ،‬بلوار کش��اورز و ش��یخ‬ ‫فضل اهلل نوری استش��مام ش��د که تا پایان شب ادامه داشت‬ ‫و ازس��وی بسیاری ش��هروندان به س��امانه ‪ ۱۳۷‬و سازمان‬ ‫اتش نشانی با عنوان های مختلفی مانند بوی الشه حیوانات‬ ‫مرده‪ ،‬بوی سوزاندن زباله‪ ،‬بوی فاضالب و‪...‬اطالع رسانی شد‪.‬‬ ‫اطالعات هواشناسی از ایستگاه های مختلف از جمله جهت‬ ‫وزش باد‪ ،‬س��رعت باد و دمای هوا در س��اعت مورد نظر به‬ ‫منظ��ور اس��تفاده در تحلیل رفتار عوام��ل تولیدکننده بو و‬ ‫انتشار در سطح شهر مورد استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫تقصیر گوگرد است‬ ‫‹ ‹برنامه های اینده‬ ‫‹ ‹جهت وزش باد‪ ،‬جنوبی یا جنوب شرقی‬ ‫باوجود‬ ‫اندازه گیری هایی‬ ‫که سازمان‬ ‫حفاظت‬ ‫محیط زیست با‬ ‫دستگاه پرتابل‬ ‫انجام داده‪ ،‬امکان‬ ‫شناسایی گازهای‬ ‫مولد بو فراهم‬ ‫نشده است‬ ‫بر اس��اس اطالعات به دست امده از سایت هواشناسی در‬ ‫ان روز‪ ،‬از س��اعت ‪ ۱۵‬تا س��اعت ‪ ۱۸‬جهت باد در بیش��تر‬ ‫ایستگاه های سنجش شده جنوبی و یا جنوب شرقی بود‪.‬‬ ‫با بررس��ی های کارشناس��ی انجام ش��ده در زمینه رفتار‬ ‫انتشار بو و زمان ان‪ ،‬ارتباط با اینورژن و افزایش االینده های‬ ‫هوا‪ ،‬س��رعت و جهت وزش ب��اد و افزایش رطوبت در هوای‬ ‫محیط وجود دارد‪ .‬اداره کل محیط زیس��ت و توس��عه پایدار‬ ‫شهرداری تهران با همکاری بخش های ذی ربط در شهرداری‬ ‫ش��امل شرکت کنترل کیفیت هوا‪ ،‬سازمان مدیریت بحران‪،‬‬ ‫س��ازمان اتش نش��انی‪ ،‬س��امانه بازرس��ی و ‪ ۱۳۷‬به منظور‬ ‫شناس��ایی منبع انتش��ار بو و نوع االینده های منتش��ر شده‬ ‫ک��ه منجر به این بوی نامطبوع ش��ده اند‪ ،‬با س��ایر نهادها با‬ ‫محوریت اس��تانداری تهران و نیز س��ازمان حفاظت محیط‬ ‫زیست‪ ،‬سازمان هواشناسی‪ ،‬سازمان زمین شناسی و وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬نشست ها و همکاری های مختلفی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹نتایج بررسی مرکز تحقیقات الودگی هوا‬ ‫یافته های مطالعه انجام ش��ده در مرکز تحقیقات الودگی‬ ‫هوای پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫نش��ان می دهد به احتمال زیاد علت ای��ن پدیده‪ ،‬ترکیبات‬ ‫حاوی گوگرد بوده اس��ت و به واس��طه افزایش ناگهانی در‬ ‫غلظ��ت ‪ SO۲‬و تع��داد ذرات معلق هوا ش��اید بتوان گفت‬ ‫که انتش��ار (عمدی‪/‬سهوی) ترکیبات حاوی گوگرد در یک‬ ‫منطقه ش��هر تهران علت اصلی ان باش��د و با توجه به اینکه‬ ‫براساس داده های کیفیت هوای شهر تهران‪ ،‬بیشترین میزان‬ ‫افزایش غلظت ‪ SO۲‬در حوالی ایس��تگاه ش��اداباد (جنوب‬ ‫غربی تهران) و مناطق شهری ‪ ۱۹‬و ‪ ۱۶‬بوده است‪ ،‬بنابراین‬ ‫احتمال دارد این مناطق یا ناحیه های باالدست انها در جهت‬ ‫وزش باد‪ ،‬کانون این پدیده بوده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹روند نامشخص و بی ثبات بو‬ ‫مقایس��ه مس��یر باد و ثب��ت گزارش های مردمی نش��ان‬ ‫می دهد در روزهای وقوع رخداد‪ ،‬انتش��ار بو روند مش��خص‬ ‫و ثابتی نداش��ته اس��ت‪ .‬ثبت گزارش ها نشان می دهد منبع‬ ‫انتش��ار االین��ده نمی تواند ب��ه تنهایی یک منب��ع کانونی‬ ‫اورده ان��د‪ .‬برای تعیین نوع عنصرهای تش��کیل دهنده بو ‪۲‬‬ ‫روش وجود دارد که یکی استفاده از افراد برای ارزیابی کمی‬ ‫و ثبت مش��اهده های انها پس از اموزش و دیگری اس��تفاده‬ ‫از سنس��ورهای گازهای محیطی و اندازه گیری انها است‪ .‬در‬ ‫کشور ما هنوز استاندارد ملی در زمینه بوسنجی تدوین نشده‬ ‫است و مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست‪ ،‬تدوین‬ ‫این اس��تاندارد را در دس��تور کار دارد‪ .‬در زمینه سهم انتشار‬ ‫االینده ه��ا در مناطقی که اثر تجمع��ی الودگی وجود دارد‪،‬‬ ‫اس��تفاده از اطالعات هواشناسی و مدل س��ازی پراکندگی‬ ‫جوی اس��ت تا این امکان فراهم ش��ود تا میزان انتش��ار بو از‬ ‫منابعی که محیط اطراف را متاثر می کنند‪ ،‬مشخص شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدی��رکل حفاظ��ت محیط زیس��ت قم گفت‪:‬‬ ‫حقابه های زیس��ت محیطی باید در برنامه جامع‬ ‫مدیریت اب اس��تان دیده شود تا از خسارت ها‬ ‫و تبعات جبران ناپذیر خش��ک ش��دن تاالب ها‬ ‫و رودخانه ه��ا کاس��ته ش��ود‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫سیدرضا موسوی مش��کینی در نشست شورای‬ ‫حفاظت از منابع اب افزود‪ :‬در سال های گذشته‬ ‫ب��ه دلیل قط��ع حقابه ه��ا و خشک س��الی های‬ ‫دائمی‪ ،‬شاهد گسترش کانون های گردوغبار در‬ ‫استان قم بوده ایم‪.‬‬ ‫وی ب��روز گردوغب��ار و الودگی هوا را ناش��ی‬ ‫از کم توجه��ی به مس��ائل زیس��ت محیطی در‬ ‫تصمیم گیری ه��ای کالن دانس��ت و گفت‪ :‬باید‬ ‫تامین حقابه زیس��ت محیطی استان قم تعیین‬ ‫تکلیف ش��ود ت��ا در اینده با معض��ل جدی در‬ ‫این ح��وزه روبه رو نش��ویم‪ .‬مدی��رکل حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت قم بابی��ان اینک��ه بارندگی های‬ ‫ابتدای امس��ال یک اتفاق بود ک��ه نباید به ان‬ ‫دل خوش باشیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬افت شدید‬ ‫س��فره های اب زیرزمینی در اس��تان و تهدید‬ ‫جدی خش��ک ش��دن دریاچه نم��ک‪ ،‬متاثر از‬ ‫مدیری��ت بخش��ی نگر منابع ابی در باالدس��ت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در پای��ان تصریح ک��رد‪ :‬درحالی که‬ ‫س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت در تامی��ن‬ ‫و توزی��ع اب هیچ نقش��ی ندارد‪ ،‬اما نس��بت به‬ ‫معضل گردوغبار و مش��کالت زیست محیطی به‬ ‫وجود امده در تاالب ها باید پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫بهره برداری از‬ ‫بخش جنوبی‬ ‫مترو مولوی‬ ‫مدی��ر عامل ش��رکت مترو عنوان کرد هر واگ��ن مترو یک میلیون‬ ‫یورو ارزش دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علی امام ظهر روز گذشته در حاشیه بهره برداری‬ ‫از بخش جنوبی ایس��تگاه مترو مول��وی در خط ‪ 7‬مترو با بیان اینکه‬ ‫در ماه های گذش��ته ‪ 10‬ایس��تگاه خط‪ 7‬مترو ته��ران به بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬ایس��تگاه بس��یج و میدان صنعت به عنوان اول و اخر‬ ‫خط ‪ 7‬به بهره برداری رسیده است و براساس برنامه ریزی ها به تدریج‬ ‫ایستگاه های عبوری راه اندازی می شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایس��تگاه مولوی در بافت قدیمی و تاریخی تهران‬ ‫و در نزدیکی بازار بزرگ تهران و مولوی قرار داش��ته و ‪ ۲‬بیمارستان‬ ‫نیز در محدوده این ایس��تگاه قرار دارند و به نظر می رس��د اس��تقبال‬ ‫خوبی از این ایس��تگاه ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم زمان ب��ا بهره برداری از‬ ‫این ایس��تگاه هواکش های مترو مولوی نیز که به صورت ‪ 100‬درصد‬ ‫ایرانی ساخته شده است به بهره برداری رسید‪ .‬اسانسورهای ایستگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یافته های مطالعه انجام ش��ده در مرکز تحقیقات الودگی هوای‬ ‫پژوهشکده محیط زیس��ت دانشگاه علوم پزش��کی تهران نشان‬ ‫می ده��د به احتمال زیاد علت این پدیده‪ ،‬ترکیبات حاوی گوگرد‬ ‫بوده است‬ ‫(نقطه ای) باشد و به طور قطع دالیل مختلفی در انتشار این‬ ‫بو موثر هستند که در سطح شهر تهران نیز حضور دارند‪.‬‬ ‫در واق��ع احتم��ال م��ی رود منبع‪ ،‬متحرک ی��ا به صورت‬ ‫ش��بکه ای در سطح ش��هر باش��د‪ .‬از انجا که امکان ترکیب‬ ‫االینده ه��ای هوا در مجاورت رطوب��ت و ایجاد االینده های‬ ‫ثانوی��ه نیز وجود دارد‪ ،‬می توان احتمال داد گازهای االینده‬ ‫که به تنهایی عامل ایجاد بو نیس��تند‪ ،‬در مجاورت رطوبت‪،‬‬ ‫ب��ا یکدیگر ترکیب ش��ده و منجر به انتش��ار ب��وی نامطبوع‬ ‫می ش��وند‪ ،‬ام��ا ت��ا اندازه گیری دقی��ق و دائم��ی در زمینه‬ ‫ترکیب��ات گازی و االینده ه��ای ثانویه‪ ،‬قطعیت هیچ یک از‬ ‫منابع مشخص نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹سناریوهای احتمالی درباره منبع بو‬ ‫‪-۱‬موقعی��ت مکانی برخی نقاط گزارش ش��ده مردمی در‬ ‫تماس با سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و سامانه ‪۱۳۷‬‬ ‫با انشعابات شبکه فاضالب شهری مجاورت و مطابقت دارد‪.‬‬ ‫‪-۲‬صنایع مستقر در جنوب تهران نیز در انتشار االینده ها‬ ‫و بوی نامطبوع تهران تاثیرگذار هس��تند‪ .‬در روزهای اخیر‬ ‫(‪ ۱۶‬اذر تاکن��ون) کارخانه ه��ای س��یمان جن��وب تهران و‬ ‫پاالیشگاه شهرری از سوخت مازوت و نیروگاه باقرشهر نیز از‬ ‫گازوئیل استفاده کرده اند که استفاده از این سوخت ها عالوه‬ ‫بر افزایش ذرات معلق در هوای محیط‪ ،‬گازهای دی اکس��ید‬ ‫گوگرد را نیز در فضا منتشر می کنند‪-۳ .‬با توجه به جنوبی‬ ‫ب��ودن ب��اد در دوش��نبه ‪ 11‬اذر ‪ ۱۳۹۸‬احتمال انتقال بوی‬ ‫نامطبوع از جنوب تهران و محور ازادراه خلیج فارس (حوالی‬ ‫فرودگاه) با توجه به شناسایی عوامل مختلف مولد بو در این‬ ‫مح��ور وجود دارد‪-۴ .‬با توجه به اظهارات نماینده س��ازمان‬ ‫زمین شناسی کشور‪ ،‬ایجاد بوی نامطبوع به دلیل جابه جایی‬ ‫گسل ها مردود است و این نوع گازها بو ندارند‪ -۵ .‬در محل‬ ‫دفن زباله در ارادکوه که یک منبع سطحی است‪ ،‬در صورتی‬ ‫که گازهای ترکیبات س��ولفور و یا ‪ H۲S‬موجب انتش��ار بو‬ ‫باش��ند‪ ،‬امکان انتشار وجود دارد‪ .‬وضعیت ثبت سامانه ‪۱۳۷‬‬ ‫و پیام های ثبت ش��ده‪ ،‬نش��ان می دهد در برخی از روزها با‬ ‫وجود انتش��ار بو و ثبت ان در س��ایر مناطق‪ ،‬در مناطق ‪،۱۸‬‬ ‫‪ ۲۱‬و ‪ ۱۹‬گزارشی ثبت نشده است‪ .‬همچنین با توجه به رفتار‬ ‫انتش��ار بو در س��طح شهر تهران از ‪ ۱۱‬تا ‪ ۲۶‬اذر امسال‪ ،‬اگر‬ ‫منبع نقطه ای باش��د با افزایش فاصله و دور ش��دن از منبع‪،‬‬ ‫بو فروک��ش خواهد کرد‪ .‬در صورتی که در روزهای مختلف‬ ‫میزان ش��کایت مردمی و زم��ان تماس ها‪ ،‬گاهی در مناطق‬ ‫شمالی از جمله منطقه ‪ ۲‬بیشتر از جنوبی بوده است‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه ارادکوه با تهران ‪ ۳۵‬کیلومتر فاصله دارد و س��رعت‬ ‫و جهت وزش باد به نحوی اس��ت که انتش��ار االینده ها در‬ ‫مناطق جنوبی با شدت بیشتری از مناطق شمالی باشد‪ ،‬اما‬ ‫در گزارش های مردمی و براساس بازرسی سطح شهر‪ ،‬میزان‬ ‫انتش��ار در مناطق مرکزی کمتر از جنوبی نیست‪ .‬البته این‬ ‫موضوع نیاز به اندازه گیری دقیق از نوع و غلظت گاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹استاندارد ملی برای بوسنجی نداریم‬ ‫بو را می توان ترکیبی از مواد ش��یمیایی و گازها دانس��ت‪.‬‬ ‫البت��ه زمانی که بوس��نجی ب��رای اندازه گیری بو اس��تفاده‬ ‫می کنی��م‪ ،‬ه��دف تعیین کمیت غلظت بو اس��ت‪ ،‬نه تعیین‬ ‫عنصرهای مختلف در ترکیبات ش��یمیایی که بو را به وجود‬ ‫‪ -۱‬با توجه به اهمیت موضوع و تکرار انتشار بو در پایتخت‪،‬‬ ‫با وجود تش��کیل کارگروهی برای بررسی موضوع و پیگیری‬ ‫از نهادهای ذی ربط با مسئولیت استانداری تهران‪ ،‬اداره کل‬ ‫محیط زیس��ت ش��هرداری تهران کارگروهی را با محوریت‬ ‫متخصصان دانش��گاهی و برخ��ی نهادهای مس��ئول برای‬ ‫بررسی فنی موضوع تشکیل داده است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تش��کیل کارگروه ه��ای کاری در ش��هرداری های‬ ‫مناط��ق ‪ ۲۲‬گان��ه در اداره های محیط زیس��ت برای رصد و‬ ‫مانیتورینگ بو‪.‬‬ ‫‪ -۳‬باوج��ود اندازه گیری های��ی ک��ه س��ازمان حفاظ��ت‬ ‫محیط زیس��ت با دستگاه پرتابل انجام داده‪ ،‬امکان شناسایی‬ ‫گازهای مولد بو فراهم نش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین با بهره گیری‬ ‫از دس��تگاه های س��نجش گازه��ای محیطی ب��ا دقت باال و‬ ‫استفاده از روش های ازمایشگاهی در دست اقدام است که از‬ ‫سوی س��ازمان مدیریت بحران و شرکت کنترل کیفیت هوا‬ ‫و ازمایش��گاه های محیط زیست دستیابی به این زیرساخت‬ ‫امکان پذیر خواهد ش��د و اداره کل محیط زیست شهرداری‬ ‫هم��کاری و پیگیری تا گرفتن نتیجه را در اولویت کاری قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اماده سازی ازمایشگاه های مورد اعتماد محیط زیست‬ ‫تهران در نمونه برداری و پایش همزمان‬ ‫‪-۵‬هم��کاری ب��ا اداره کل محیط زیس��ت اس��تان تهران‬ ‫برای پایش زیس��ت محیطی صنای��ع‪ ،‬جلوگیری از فعالیت‬ ‫واحدهای االینده در شهرس��تان های جنوبی استان تهران و‬ ‫زباله سوزی های غیرمجاز‬ ‫‹ ‹ارادکوه بی تقصیر است‬ ‫برخی مس��ئوالن معتقد بودند علت بوی نامطبوع تهران‬ ‫انباش��ت زباله ها در تهران اس��ت که این موض��وع با توجه به‬ ‫گزارش شهرداری رد می ش��ود‪ .‬انوشیروان محسنی بندپی‬ ‫استاندار تهران در این زمینه گفت‪ :‬نتایج علمی و کارشناسی‬ ‫معضل بو که در روزهای ‪ ۱۱‬و ‪ ۲۳‬اذر امسال استشمام شده‪،‬‬ ‫نشان می دهد ‪ ۳‬نوع امونیاک‪ sh۲ ،‬و ‪ so۲‬در تهران متصاعد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه یک��ی از کارخانه های تولید‬ ‫س��یمان از گاز مازوت اس��تفاده می کرد که بنا ش��د سوخت‬ ‫ان تغیی��ر کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در برخی اوقات س��ال‪ ،‬جهت باد از‬ ‫جنوب به ش��مال تغییر کرده و به همین دلیل‪ ،‬بویی ش��بیه‬ ‫گندیدگی تخم مرغ در مناطق مختلف شهر تهران استشمام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فرسودگی ‪ ۳۰‬درصد تاکسی های یاسوج‬ ‫رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری یاسوج گفت‪۲۰ :‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬درصد تاکس��ی های این ش��هر فرسوده و از رده خارج هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ضرغ��ام خلقی پور در گفت وگو با ایس��نا با بیان‬ ‫اینکه در مجموع ‪ ۲۶۳۹‬تاکسی در سطح شهریاسوج خدمات دهی‬ ‫می کنن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬از این تع��داد ‪ ۱۰۳۹‬تاکس��ی زرد‪ ،‬حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫تاکس��ی موقت و حدود هزار تاکس��ی اژانس‪ ،‬بی س��یم و غیره در‬ ‫ش��هر کار جابه جایی مردم را انجام می دهند‪ .‬وی با بیان اینکه ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬درصد تاکس��ی های زرد ش��هر یاسوج فرسوده و از رده خارج‬ ‫هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از نیمه دوم سال ‪ ۹۷‬تاکنون نتوانسته ایم هیچ‬ ‫یک از تاکس��ی های زرد این ش��هر را تعویض کنی‪ .‬این مس��ئله به‬ ‫ما ابالغ نش��د‪ .‬همچنین نرخ خودرو برای ما ارس��ال نش��د و دراین‬ ‫زمینه مش��کل جدی داریم‪ .‬رئیس س��ازمان حمل ونقل بار و مسافر‬ ‫ش��هرداری یاسوج خاطرنشان کرد‪ :‬انتظار داریم تسهیالت کم بهره‬ ‫برای نوس��ازی تاکسی های فرسوده این شهر اختصاص یابد چرا که‬ ‫این قشر با مشکالت جدی مالی روبه رو است و لوازم یدکی و مصرفی‬ ‫خودرو نیز گران شده است‪ .‬خلقی پور با بیان اینکه تاکسی های زرد‪،‬‬ ‫تاکسی های موقت و بی سیم در زمینه سهمیه بندی بنزین همکاری‬ ‫خوبی داش��ته اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انتظار می رفت تاکسی های اژانس و‬ ‫بی س��یم خودس��رانه کرایه را افزایش ندهند اما متاسفانه در برخی‬ ‫موارد تخلف هایی مش��اهده شده است و در این زمینه گزارش هایی‬ ‫دریافت کرده ایم که پس از بررس��ی‪ ،‬براس��اس قانون با انها برخورد‬ ‫می ش��ود‪ .‬رئیس س��ازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری یاسوج‬ ‫بیان کرد‪ :‬به مردم توصیه می ش��ود پول خرد همراه داشته باشند و‬ ‫کرایه اضافه ندهند‪ .‬البته تاکنون تخلف خاصی از سوی تاکسی های‬ ‫زرد نداشته ایم یا تخلف جزئی بوده‪ ،‬اما تاکسی های تلفنی و بی سیم‬ ‫تخلف هایی داش��ته اند که به انها تذکر داده ش��ده اس��ت‪ .‬در برخی‬ ‫موارد رانندگان رعایت کردند اما برخی تاکس��ی تلفنی های ش��هر‬ ‫یاسوج به دلیل تخلف‪ ،‬پلمب شدند‪.‬‬ ‫دفاع معاونت حمل و نقل شهرداری از وضعیت هوای تهران‬ ‫سرپرس��ت معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان‬ ‫اینکه امسال ‪ ۴‬روز هوا برای همه افراد جامعه ناسالم بود‪ ،‬گفت‪ :‬امار‬ ‫نشان می دهد که در سطح کالن‪ ،‬شاهد کاهش الودگی هوا هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬یوسف حجت بیان کرد‪ :‬به اماری که در سایت کنترل‬ ‫کیفیت هوای پایتخت منتش��ر شده مراجعه و مشاهده کنید که در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬تاکنون‪ ،‬تهران فقط ‪ ۴‬روز هوای ناسالم برای همه گروه های‬ ‫سنی داشته است که یک روز ان مربوط به تابستان و به علت افزایش‬ ‫غلظت ازن بوده و ‪ ۳‬روز دیگر در فصل پاییز ثبت ش��ده که یک روز‬ ‫ان جمعه و ‪ ۲‬روز ان نیز مربوط به روزهای کاری هفته گذشته بوده‬ ‫است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه باید بر اساس اعداد و ارقام و نه احساسات‬ ‫صحبت کرد‪ ،‬افزود‪ ۸ :‬روز مدرسه ها تعطیل شده در حالی که فقط ‪۳‬‬ ‫روز در فصل پاییز ش��اخص الودگی بیش از ‪ ۱۵۰‬بوده است که یک‬ ‫روز ان‪ ،‬جمعه و ‪ ۲‬روز دیگر ان دوش��نبه و سه ش��نبه هفته گذشته‬ ‫بود‪ .‬حجت با بیان اینکه در سال ‪ ۷۴‬وقتی شاخص کیفیت هوا روی‬ ‫عدد بیش از ‪ ۲۵۰‬قرار می گرفت‪ ،‬مدرس��ه ها تعطیل می ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۷۷‬این شاخص ها اصالح شد و شاخص باید روی عدد ‪۲۰۰‬‬ ‫یا باالتر باشد تا مدرسه ها تعطیل شود اما امسال مدرسه ها درحالی‬ ‫تعطیل شد که این رقم پایین تر بود‪ .‬سرپرست معاونت حمل ونقل و‬ ‫ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه روند الودگی هوا در پایتخت‬ ‫کاهش یافته‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت هوای سال گذشته استثنا بود اما امسال‬ ‫نیز شاهد روند کاهشی الودگی هوای تهران هستیم به گونه ای که تا‬ ‫‪ ۲‬دی‪ ،‬حدود ‪ ۵۰‬تا ‪ 60‬روز ناسالم برای گروه های حساس داشتیم‪.‬‬ ‫این عدد ‪ ۱۰‬سال پیش ‪ ۲۰۰‬روز بود و اکنون به یک چهارم رسیده‪ ،‬با‬ ‫این حال التهاب کاذبی در جامعه ایجاد شده است‪ .‬سرپرست معاونت‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه اطالعات تمامی‬ ‫روز ها روی سایت شرکت کنترل هوا وجود دارد و همه افراد می توانند‬ ‫این اطالعات را ببینند و قضاوت کنند که ایا التهاب و ترسی که در‬ ‫جامعه القا می شود‪ ،‬درست است یا نه؟ در پاسخ به پرسشی مبنی بر‬ ‫اظهارات شهردار در زمینه تخلیه شهر گفت‪ :‬من موافق تخلیه شهر‬ ‫نیستم چرا که در و دیوار شهر الودگی تولید نمی کند بلکه ما مردم‬ ‫هس��تیم که این االیندگی را ایجاد می کنیم و اگر بیرون از شهر هم‬ ‫برویم این الودگی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1434‬‬ ‫پیاپی ‪2752‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫این روزه��ا موض��وع معافیت هنرمن��دان و اهالی‬ ‫فرهنگ از پرداخت مالیات بسیار پر بحث شده است‪.‬‬ ‫پس از انکه زمزمه هایی مبن��ی بر دریافت مالیات از‬ ‫اهال��ی فرهنگ و هنر توس��ط برخی از تصمیم گیران‬ ‫ش��نیده ش��د‪ ،‬به دنبال اعتراض هنرمن��دان به این‬ ‫موض��وع‪ ،‬معافی��ت مالیات��ی هنرمن��دان با دس��تور‬ ‫محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای‬ ‫یک سال دیگر نیز تمدید شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ای��ن تمدید قان��ون معافیت‬ ‫مالیاتی پای برخی از اعتراض ها را در میان رس��انه ها‬ ‫به میان کش��ید‪ .‬عده ای معتقدند ب��ا توجه به قوانین‬ ‫حاضر در کشور‪ ،‬تمامی اقش��ار جامعه باید بر اساس‬ ‫میزان درامدها مالیات پرداخت کنند و عده ای دیگر‬ ‫معتقدن��د در میان اهالی فرهن��گ و هنر درامدهای‬ ‫نجومی وجود دارد ک��ه معافیت مالیاتی انها منطقی‬ ‫به نظر نمی اید‪.‬‬ ‫فقدان ش��فافیت مال��ی در ح��وزه فرهنگ موجب‬ ‫س��وتفاهم مالیاتی شده است‪ ،‬س��وتفاهمی که نشان‬ ‫از فقدان س��ازکار مالی درباره محاس��به س��وداوری‬ ‫حرفه های هنری شده است‪.‬‬ ‫درک هنرمندان از مفهوم مالیات ش��اید به س��بب‬ ‫رویکرد معافیتی دولت‪ ،‬فاقد اگاهی الزم اس��ت‪ .‬برای‬ ‫مثال ان��ان نمی دانند میان مالیات درامد ماهانه یک‬ ‫معلم یا کارگر و درامد عملکرد یک ش��رکت تجاری‬ ‫تفاوت وجود دارد‪ .‬هر ش��خص حقوق بگیری در قبال‬ ‫درامد ماهانه خود ‪ ۱۰‬درصد مالیات می دهد؛ اما این‬ ‫مالیات شامل بسیاری نمی ش��ود‪ .‬یک بند قانونی در‬ ‫م��ورد معافیت مالیاتی وج��ود دارد که همواره بر ان‬ ‫تاکید ش��ده است‪ .‬اگر درامد س��االنه فردی کمتر از‬ ‫‪ ۳۳‬میلیون تومان در س��ال ‪ -‬یا به عبارتی ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬هزار تومان در ماه ‪ -‬باش��د‪ ،‬این فرد معاف از‬ ‫مالیات می شود‪ .‬با توجه به پایه حقوق یک میلیون و‬ ‫‪ ۵۱۶‬هزار تومانی وزارت کار‪ ،‬بخش مهمی از کارگران‬ ‫معاف از مالیات می شوند‪ .‬در ضمن اگر حقوق فردی‬ ‫فراتر از رقم مذکور ش��ود‪ ،‬پس از کس��ر ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۵۰‬ه��زار تومان‪ ،‬م��ازاد به جا مانده مش��مول ‪۱۰‬‬ ‫درصد مالیات می شود‪.‬‬ ‫ت��ا بدین ج��ا کار می توان فهمی��د بخش مهمی از‬ ‫جامعه کارگری معاف از مالیات می شوند‪ .‬با توجه به‬ ‫همین موضوع کافی است به بخشنامه بند «ل» ماده‬ ‫‪ ۱۳۹‬قانون مالیات های مس��تقیم رجوع کنیم‪ .‬جایی‬ ‫ک��ه مدیر س��ازمان مالیاتی و وزیر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی وقت درمورد معافیت های مالیاتی هنرمندان‬ ‫تصمیم گیری کرده اند‪ .‬در ان بخش��نامه بدون تفاوت‬ ‫می��ان هنرمندان‪ ،‬تم��ام حرفه های هنری مش��مول‬ ‫معافیت مالیاتی ش��ده اند‪ .‬محل جدل امیز ماجرا نیز‬ ‫ماده دوم این بخش��نامه اس��ت‪ .‬جایی که قانون گذار‬ ‫نگاش��ته «درامد حاص��ل از فعالیت ه��ای انفرادی یا‬ ‫جمعی موضوعات مذکور در ماده یک این بخش��نامه‬ ‫توس��ط اش��خاص حقیقی و حقوقی که دارای مجوز‬ ‫فعالیت (یا پروانه تاس��یس) از وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی اس��ت و به صورت مکتوب‪ ،‬سمعی‪ ،‬بصری و‬ ‫صحن��ه ای تولید‪ ،‬توزیع و عرضه می گردد از پرداخت‬ ‫مالیات معاف است‪».‬‬ ‫تبص��ره دوم این م��اده نیز ذکر می کن��د «درامد‬ ‫اش��خاص حقوق��ی و حقیقی حاص��ل از فعالیت های‬ ‫مندرج در جدول پیوس��ت در صورت داشتن قرارداد‬ ‫با اش��خاص موضوع این ماده نی��ز از پرداخت مالیات‬ ‫معاف خواهد بود‪».‬‬ ‫جدولی که در این بخش��نامه امده قابل توجه است‪.‬‬ ‫در این جدول بازیگر سینما در کنار تعزیه خوان امده‬ ‫است‪ .‬بدون شک تعزیه خوانی که به طور معمول برای‬ ‫مراسم های مذهبی هنرنمایی می کند‪ ،‬از حقوق مادی‬ ‫خاصی بهره مند نمی شود؛ اما درمورد بازیگران سینما‬ ‫وضعیت متفاوت اس��ت‪ .‬ی��ا برای هنرمن��دان حوزه‬ ‫تجس��می که می توانند در حراجی ها به دستمزدهای‬ ‫قابل توجهی دس��ت یابند‪ .‬هر چند باید در این مورد‬ ‫نی��ز مکث کرد؛ چ��را که س��ازکار حراجی ها با نوعی‬ ‫داللی همراه اس��ت که این امکان وجود دارد هنرمند‬ ‫کمترین س��ود از اث��ر هنری ببرد و س��ود حاصل از‬ ‫فروش اثر هنری به دس��ت دالالن و مالکان حراجی ها‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تفکیک حوزه ها‬ ‫مانی هاش��میان تهیه کننده‪ ،‬صداگذار و مدیرعامل‬ ‫موسس��ه رها فیلم در گفت وگ��و با خبرنگار‬ ‫با‬ ‫اشاره به قانون پرداخت مالیات توسط اهالی فرهنگ و‬ ‫هنر گفت‪ :‬نگاهی که به مقوله فرهنگ و هنر می شود‬ ‫خیلی کلی اس��ت و نمی توان تمام��ی اهالی فرهنگ‬ ‫و هنر که گس��تره فعالیت هایش��ان بس��یار گسترده‬ ‫اس��ت ذیل یک تعریف واحد گنجاند و توقع داش��ت‬ ‫با تفسیرهای سلیقه ای نس��بت به دریافت مالیات یا‬ ‫حتی معافیت مالیاتی رفتار کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬طیف وس��یع اهالی فرهنگ و‬ ‫هن��ر بی��ش از ‪ ۴۰۰‬عنوان ش��غلی را در بر می گیرد‬ ‫و بای��د با تفکیک ان و جدا کردن فعالیت ها نس��بت‬ ‫به اعم��ال قانون دریافت مالیات ی��ا معافیت مالیاتی‬ ‫اقدام کرد‪.‬‬ ‫از قانون مالیات و معافیت هنرمندان‬ ‫مالیاتی که باید گرفت؛ مالیاتی که نباید گرفت‬ ‫درک هنرمندان از مفهوم مالیات شاید به سبب رویکرد معافیتی‬ ‫دولت‪ ،‬درس��ت نباش��د‪ .‬برای مث��ال انان نمی دانند می��ان مالیات‬ ‫درام��د ماهانه ی��ک معلم یا کارگ��ر و درامد عملکرد یک ش��رکت‬ ‫تجاری تفاوت وجود دارد‬ ‫این تهیه کننده س��ینمای مستند با اشاره به اینکه‬ ‫وجود صنف های تخصصی می تواند ش��رط الزم برای‬ ‫س��اماندهی قانون مالیات باشد اما شرط کافی نیست‬ ‫افزود‪ :‬در زمینه قانون مالیات نس��بت به فعالیت های‬ ‫فرهنگی و هنری اب از سرچش��مه گل الود اس��ت‪.‬‬ ‫نمی ت��وان ب��ا یک نگاه کل��ی همه اهال��ی حوزه های‬ ‫مختل��ف را از مالی��ات مع��اف ک��رد و از طرفی هم‬ ‫نمی ت��وان هم��ه را مجبور به پرداخ��ت مالیات کرد‪.‬‬ ‫درصد بسیار کمی از اهالی فرهنگ و هنر هستند که‬ ‫درامدهای باالیی دارند و این موضوع ش��امل تمامی‬ ‫افراد شاغل در حوزه های مختلف نیست‪.‬‬ ‫هاشمیان در پایان گفت‪ :‬من معتقدم که اگر کسی‬ ‫درامد باالیی دارد باید مالیات بر درامدش را پرداخت‬ ‫کند‪ .‬ام��ا اوضاع اهالی فرهنگ و هن��ر و بخش قابل‬ ‫توجهی از انها به هیچ عنوان ش��رایط خوبی از لحاظ‬ ‫مالی ندارند و باید میان انها و کس��انی که درامدهای‬ ‫باالیی دارند فرق قائل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مالیات باید در جای درستش خرج شود‬ ‫حس��ین کش��فی اصل کارگردان و بازیگر تئاتر در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه مالیات یکی از‬ ‫ابزارهای توسعه در هر کشوری است و باید به خوبی‬ ‫اجرا شود گفت‪ :‬مالیات در تمام کشورها اجرا می شود‬ ‫و باید وجود داش��ته باشد‪ .‬در کشور خودمان هم باید‬ ‫این قانون اجرا شود‪ .‬مالیات باید از تمام اقشار جامعه‬ ‫گرفته ش��ود و ان پولی که کشور از راه مالیات کسب‬ ‫می کند دس��ت اخر باید برای همان مردم خرج شود‪.‬‬ ‫این یک حکم کلی درباره مالیات اس��ت و در قوانین‬ ‫تمامی کشورها وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پرداخت مالیات توسط هنرمندان‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع تنها برای بخش کوچکی از جامعه‬ ‫هن��ر صدق می کن��د‪ .‬بخش��ی از جامع��ه هنری که‬ ‫درامدهای بسیار باالیی دارند باید در زمینه پرداخت‬ ‫مالیات مش��مول قانون ش��وند‪ .‬اما ای��ن درامدهای‬ ‫باال تنها برای بخش بس��یار مح��دودی از اهالی هنر‬ ‫اس��ت و نمی توان به واسطه یک بخش کوچک حکم‬ ‫کلی ص��ادر کرد و تمامی اهالی زحمتکش هنر که با‬ ‫دستمزدهای بسیار پایین کار می کنند را با هم یکی‬ ‫دانست‪ .‬در س��ینما و تئاتر ما گاهی با دستمزدهایی‬ ‫روبه رو هس��تیم که واقعا خنده دار است‪ .‬خنده تلخی‬ ‫که نش��ان از وض��ع بحرانی امنیت ش��غلی در زمینه‬ ‫هنری دارد‪.‬‬ ‫ای��ن کارگ��ردان تئاتر در ادامه با بی��ان اینکه نبود‬ ‫ش��فافیت در نحوه قراردادها به ضرر اهالی فرهنگ و‬ ‫هنر است گفت‪ :‬هیچ سازکاری برای دریافت دستمزد‬ ‫در س��ینما و تئاتر وجود ندارد ک��ه بخواهیم با توجه‬ ‫به ان بگوییم چه می��زان مالیات می تواند از هنرمند‬ ‫کسر شود‪ .‬گاهی قراردادها تنها کالمی است و ارقامی‬ ‫ک��ه رد و بدل می ش��ود هیچ س��از و کاری را تبعیت‬ ‫نمی کند‪ .‬در میانه دهه ‪ ۸۰‬اداره تئاتر با ایجاد قرارداد‬ ‫تیپ ت�لاش کرد با توجه به س��ابقه و میزان فعالیت‬ ‫یک بازیگر دس��تمزد ان را تعیین کند‪ .‬اما متاسفانه‬ ‫این قرارداد تیپ تنها چند س��ال اجرا شد و به تاریخ‬ ‫س��پرده ش��د‪ .‬در حالی که اگر امروز به این شیوه از‬ ‫قرارداد رجوع کنیم می توانیم نحوه محاسبه درامدها‬ ‫و پرداخت مالیات را هم شفاف کنیم‪.‬‬ ‫کش��فی اصل با اشاره به این موضوع که در بسیاری‬ ‫از کشورها هنر تئاتر توسط دولت ها حمایت می شود‬ ‫گفت‪ :‬در ایران تئاتر تنها در زمینه محتوایی توس��ط‬ ‫دولت نظارت می ش��ود و هیچ گونه نظارت و حمایتی‬ ‫در زمینه تولید و حفظ شرایط تئاتر نمی بینیم‪ .‬تئاتر‬ ‫در تمامی کشورها با حمایت دولت ها و نهادهای مردم‬ ‫نهاد و س��ازمان های مردمی مانند شهرداری حمایت‬ ‫می ش��ود در حالی که ما ش��اهد رشد تماشاخانه های‬ ‫خصوصی هستیم که نحوه قراردادهایشان با گروه های‬ ‫تئاتری بسیار عجیب و باورنکردنی است‪.‬‬ ‫ای��ن بازیگ��ر نمای��ش در ادامه گف��ت‪ :‬در چنین‬ ‫ش��رایطی توقع پرداخ��ت مالی��ات از هنرمندی که‬ ‫در س��ال دو تئات��ر روی صحنه می ب��رد که مجموع‬ ‫درامدش ش��اید به ‪ ۲۰‬میلیون تومان در سال نرسد‬ ‫دور از منطق اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬در این ش��رایط که بس��یاری از‬ ‫هنرمندان ما مش��کل بیمه تامین اجتماعی و درمانی‬ ‫دارن��د و بس��یاری از محل ه��ای عموم��ی و رفاهی‬ ‫نمی توانند بهره مند ش��وند نمی ت��وان توقع پرداخت‬ ‫مالیات را داش��ت‪ .‬دولت باید س��از و کاری را در نظر‬ ‫بگیرد که بس��یاری از هنرمن��دان بتوانند از امکانات‬ ‫عموم��ی از قبیل بهداش��ت و درمان تامین ش��وند تا‬ ‫روند پرداخت مالیات نیز منطقی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرر می کنیم و سودی در کار نیست‬ ‫فرزاد فره وش��ی تهیه کننده و کارگردان س��ینمای‬ ‫مس��تند در گفت وگ��و با‬ ‫با اش��اره ب��ه قانون‬ ‫معافی��ت مالیاتی ب��رای هنرمندان گف��ت‪ :‬به دلیل‬ ‫اینکه هنرمندان حقوق بگیر نیس��تند و تابع س��ازکار‬ ‫دس��تمزد ماهانه نیس��تند و گاهی در طول یک سال‬ ‫تنه��ا ی��ک کار انج��ام می دهند‪ ،‬نمی ت��وان به دلیل‬ ‫نداش��تن تداوم درامد در شغل ها و حرفه های هنری‬ ‫نسبت به پرداخت مالیات نگاهی چارچوب مند داشت‪.‬‬ ‫بس��یاری از هنرمندان درامد حاصل از کارهایشان را‬ ‫اگر هزینه های روزانه شان را کسر کنند مابقی را باید‬ ‫برای انجام کار بعدی س��رمایه گذاری کنند و در واقع‬ ‫پول��ی که از فعالیت هایش��ان در می اورند باید مجدد‬ ‫در همان زمینه و س��اخت اثر بعدی هزینه کنند‪ .‬به‬ ‫خصوص در زمینه مستند که فعالیت می کنم بیشتر‬ ‫فیلمسازان مستند با درامدهای شخصی به این حوزه‬ ‫ورود می کنن��د و در چنین حالت��ی پرداخت مالیات‬ ‫فشارهای زیادی را به انها وارد می کند‪.‬‬ ‫فره وش��ی با اش��اره به م��وج تورمی در کش��ور که‬ ‫ساخت فیلم مستند را گران کرده است گفت‪ :‬تجربه‬ ‫شخصی خودم در زمینه ساخت فیلم می گوید اخرین‬ ‫س��اخته ام که همی��ن روزها به پایان رس��ید ‪ ۶‬برابر‬ ‫فیلمی که ابتدای س��ال تولید کردم برای من هزینه‬ ‫در بر داشت‪ .‬با این حجم از تورم و گرانی و از طرفی‬ ‫فروش های بس��یار پایین اثار مس��تند در شبکه های‬ ‫‪ VOD‬نمی ت��وان به هنرمند فش��ار اورد که باز هم‬ ‫مالیات بدهد‪ .‬این در حالی است که هنرمند در روند‬ ‫ساخت و فروش و عرضه فیلمش ضرر هم کرده است‬ ‫اما نگاه ممیزان مالیاتی تنها به قس��مت سود است و‬ ‫نگاه��ی به بخش هزینه ها و ضررهای مالی که نتیجه‬ ‫تورم و بسیاری از عوامل دیگر است نمی کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه س��ازکار قرارداده��ا در کارهای‬ ‫هنری ش��فاف نیس��ت گفت‪ :‬بس��یاری از هنرمندان‬ ‫فیلمساز دس��تمزدها و کارهایی که انجام می دهند و‬ ‫دس��تمزدهایی که پرداخت می کنند در هیچ سند و‬ ‫قراردادی ثبت نش��ده است‪ .‬بیش��تر بر اساس قول و‬ ‫قرار شفاهی دو طرفه اس��ت که کارها پیش می رود‪.‬‬ ‫طبیعی است در چنین شرایطی یک فیلمساز مستند‬ ‫نمی تواند ثابت کند چقدر هزینه کرده است‪ .‬ممیزان‬ ‫مالیات��ی هم تنها خروج��ی کار را می بینند که فیلم‬ ‫چقدر درامد داش��ته و نس��بت به ان مالیات تعیین‬ ‫می کنند‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬من حتی موافق پرداخت‬ ‫مالیات توسط هنرمندانی که دستمزدهای میلیاردی‬ ‫هم می گیرند نیستم‪ .‬مگر یک بازیگر چند سال مفید‬ ‫در عرص��ه بازیگری دارد؟ نهایت بتواند ‪ ۶‬س��ال روی‬ ‫بورس باش��د و در معرض دید تماش��اگر باشد و باقی‬ ‫عمرش را باید با همان اندوخته س��ال های ش��هرتش‬ ‫س��پری کند‪ .‬اینطور نیس��ت که هنرمندان در تمام‬ ‫ط��ول فعالیت های هن��ری خود درامده��ای باالیی‬ ‫داشته باشند‪ .‬چه بسیار هنرمندان پیشکسوتی که در‬ ‫دوران بازنشس��تگی نتوانستند اندوخته خوبی داشته‬ ‫باش��ند و درست در زمانی که بیماری های مختلف به‬ ‫سراغشان امده است نتوانستند مراحل درمان خود را‬ ‫به خوبی سپری کنند‪.‬‬ ‫این کارگردان س��ینمای مستند در پایان گفت‪ :‬در‬ ‫چنین شرایطی به نظر می رسد مطرح کردن پرداخت‬ ‫مالیات توس��ط هنرمن��دان کمی بی انصافی اس��ت‪.‬‬ ‫افرادی که تمامی اندوخته مادی و معنوی خود را در‬ ‫طول سالیان فعالیت برای مخاطبانشان می گذارند و‬ ‫بسیاری از هنرمندان با انجام فعالیت های عام المنفعه‬ ‫در کنار مردم هس��تند نباید ب��ا بی مهری هایی از این‬ ‫دست روبه رو شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹شفافیت مالی در قراردادها‬ ‫واقعیت این است که برخالف کسب وکارهای دیگر‪،‬‬ ‫حوزه فرهنگ ش��فافیت مالی و اقتصادی ندارد‪ .‬البته‬ ‫این شفافیت محصول احس��اس نیاز نداشتن است و‬ ‫خطر مالیات دقیق��ا در همین جا نمود پیدا می کند‪.‬‬ ‫جایی که تر و خش��ک با هم می سوزند و ممکن است‬ ‫مالی��ات عملک��رد ‪ ۲۵‬درصدی مش��مول هنرمندان‬ ‫ش��ود‪ .‬برای روشن شدن این مس��ئله به حوزه تئاتر‬ ‫بپردازی��م‪ .‬در اجرای یک نمایش عموماً کارگردان به‬ ‫عنوان مالک اثر با هنرمندانش قرارداد نمی بندد‪ .‬همه‬ ‫چیز ش��فاهی رخ می دهد‪ .‬اگر قراردادی منعقد شود‬ ‫به س��بب فقدان مواد حقوقی می تواند قرارداد ناقصی‬ ‫به ش��مار اید؛ چرا که طبق شیوه نامه ها‪ ،‬ارزشگذاری‬ ‫فرهنگی براساس وجود موسس��ات است‪ .‬به عبارتی‬ ‫کارگردان یک نمایش به دلیل دارا نبود ش��رایط یک‬ ‫کمپان��ی تئات��ری‪ ،‬از حقوق کمت��ری در برابر قانون‬ ‫بهره می برد‪ .‬این کارگردان به س��بب نداشتن سازکار‬ ‫حس��ابداری مخارج خود را نمی توان��د ثبت کند‪ .‬در‬ ‫تئاتر هیچ س��ازکاری برای ثب��ت دخل و خرج وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬عموم مخ��ارج بدون فاکتور ب��ا کد اقتصادی‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬تنها عدد روش��ن‪ ،‬عدد فروش است‬ ‫که در سایت های فروش بلیت ثبت می شود‪ .‬حاال در‬ ‫نظر بگیرید یک ممیز مالیاتی قصد بررس��ی دخل و‬ ‫خرج یک اثر تئاتری را دارد‪ .‬برای او تنها امر مسجل‬ ‫رقم فروش اس��ت که در صورت باالت��ر بودن از رقم‬ ‫‪ ۳۳‬میلیون تومان مش��مول مالیات بردرامد می شود‪.‬‬ ‫ب��ه عبارتی ‪ ۲۵‬درصد از فروش به نفع مالیات کس��ر‬ ‫می ش��ود‪ .‬این ع��دد را با ‪ ۵‬درصد فروش گیش��ه‪۹ ،‬‬ ‫درصد مالیات ارزش افزوده و ‪ ۳۰‬درصد سهم سالن ها‬ ‫جمع کنید‪ .‬نتیجه کار فاجعه بار است‪.‬‬ ‫فاجع��ه زمانی رخ می دهد که س��الن دارها نیز فاقد‬ ‫س��ازکار روش��ن مالی هس��تند‪ .‬تماش��اخانه ها فاقد‬ ‫حسابدار هس��تند و کارکنان خود را بیمه نمی کنند‪.‬‬ ‫حاال تصور کنید ممیز مالیاتی خواهان مفاصای بیمه‬ ‫ش��ود و عدد ‪ ۱۹‬درصد کس��ر بیمه نی��ز وارد ماجرا‬ ‫می ش��ود‪ .‬پ��س در صورت ح��ذف معافی��ت مالیاتی‬ ‫هنرمندان ش��رایط می تواند بد و بدتر ش��ود چرا که‬ ‫اساس��اً حوزه فرهنگ در تمام سال های سپری شده‬ ‫قانون مند نشده است‪ .‬س��ازکار موسسات فرهنگی و‬ ‫هنری نیز به س��متی رفته اس��ت که شخصیت هایی‬ ‫خ��ارج از ح��وزه فرهنگ موفق به ایجاد کس��ب وکار‬ ‫با قواعدش ش��ده اس��ت‪ .‬برای مثال در ح��وزه تئاتر‬ ‫هیچ وق��ت قوانین روش��نی برای تاس��یس کمپانی‬ ‫تئاتر تبیین نشده اس��ت‪ .‬نتیجه چنین امری بحران‬ ‫تهیه کنندگان بوده که در س��ال های گذش��ته دولت‬ ‫برای ساماندهی ان هم برنامه ای نداشته است‪ .‬امری‬ ‫که در صورت اتفاق افتادنش‪ ،‬با وجود حذف معافیت‪،‬‬ ‫ترس و هراسی ایجاد نمی کرد؛ چون در حوزه کمپانی‬ ‫می ش��د به واسطه فقدان سود در حوزه تئاتر‪ ،‬باز هم‬ ‫واجد معافیت شد‪.‬‬ ‫در فقدان چنین سازکاری است که برای مثال یک‬ ‫هنرمند پردرامد هم معاف از مالیات می ش��ود یا یک‬ ‫نقاش موفق در حراجی ه��ا از پرداخت مالیات طفره‬ ‫می رود‪ .‬به عبارتی س��ازکاری برای تفکیک درامدی‬ ‫هنرمن��دان وجود ندارد‪ .‬فق��دان تفکیک هم موجب‬ ‫می ش��ود حمایت های دولت��ی و حاکمیتی به صورت‬ ‫عادالنه به افراد تخصیص پیدا نکند‪ .‬فقدان ش��فافیت‬ ‫در اختصاص ها نیز مزید بر علت می ش��ود‪ .‬در نظرات‬ ‫تن��د مردم و البته برخی از هنرمندن نس��بت به این‬ ‫موضوع می توان دید که هنرمندان ثروتمند با عنوان‬ ‫منتفعان سوبس��یدهای دولتی معرفی می شوند‪ .‬این‬ ‫ن��گاه محصول س��ینمای رانتی و اث��ار هنری تحت‬ ‫الحمایه دولت است که اساس��اً شخصیت های چهره‬ ‫را درگیر می کند‪ .‬پس بای��د بار دیگر وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی و رئیس سازمان مالیاتی کشور گرد هم‬ ‫ایند و سازکار تازه ای تبیین کنند‪ .‬در این سازکار باید‬ ‫تفاوت میان درامد هنرمند و عملکرد مالی اثر هنری‬ ‫روشن ش��ود‪ .‬باید س��ازکار ثبت دخل و خرج تولید‬ ‫یک اثر هنری پایه ریزی شود‪ .‬باید فروش اثار هنری‬ ‫به صورت شفاف مشخص شود‪ .‬باید کمک هزینه های‬ ‫دولتی برای تولید یک اثر هنری بدون مماش��ات در‬ ‫اختی��ار عموم ق��رار گیرد‪ .‬با ش��فافیت مالی می توان‬ ‫فهمید هنرمندان به چ��ه میزان فرار مالیاتی دارند و‬ ‫البته به چه می��زان نیازمند حمایت مالی برای خلق‬ ‫فرهنگ‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی ‪....‬‬ ‫بر اس��اس ام��ار موج��ود‪ ،‬خانواده فرهن��گ و هنر‬ ‫کش��ورمان خانواده ای ‪ ۲۰۰‬هزار نفره متش��کل از ‪4‬‬ ‫هزار ناش��ر‪ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کتابفروش��ی‪ 3 ،‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫موسس��ه قرانی‪ ۸۰ ،‬هزار فعال قران��ی‪ ۲ ،‬هزار گروه‬ ‫هنری و تجس��می و تاتر در کش��ور و ‪ 5‬هزار رس��انه‬ ‫مکتوب و مجازی است‪ .‬شاید تعداد افراد این خانواده‬ ‫به کسری کوچک از جمعیت ‪ ۸۰‬میلیونی کشورمان‬ ‫برس��د اما دامن��ه فعالیت و اثربخش��ی محصوالت و‬ ‫تولی��دات انها در تمامی عرصه های هنری‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫رس��انه ای و قران��ی یک��ی از مهم ترین اس��توانه های‬ ‫توسعه کش��ور بدنه فرهنگ را مد نظر قرار می دهد‪.‬‬ ‫اس��توانه ای که نه تنها یکی از مهم ترین اولویت های‬ ‫نظام جمهوری اس�لامی ایران در تمامی س��طوح به‬ ‫ش��مار می رود که تاثیرگذاری‪ ،‬خوراک و محصوالت‬ ‫پدیداورندگان این اثار در رس��یدن ارامش‪ ،‬اسایش‪،‬‬ ‫امنیت‪ ،‬اعتماد به نفس و در یک کالم توسعه فرهنگی‬ ‫احاد مردم جامعه نقشی غیر قابل انکار ایفا می کند‪.‬‬ ‫در پایان باید گفت فرهنگ در ایران برخالف تصور‬ ‫عموم سوداور نیست‪ .‬مشکل از ان است که نهاد های‬ ‫رسمی و رسانه های جمعی نگاه شان به سمت سوداور‬ ‫ماجراس��ت و حجم عظیمی از فعالیت های فرهنگی‬ ‫خ��ارج از ذره بین رس��انه ای قرار می گیرد‪ .‬ش��اید با‬ ‫تمرکز بیش��تر بتوان فهمید تفاوت س��وداوری حوزه‬ ‫نشر کتاب درسی و کتاب عمومی به چه میزان است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مانی هاشمیان‬ ‫حسین کشفی اصل‬ ‫فرزاد فره وشی‬ ‫س ه شنبه‬ ‫‪ 3‬دی‪ 27 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 24 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪-1434‬پیاپی ‪2752‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫رونق تماشاخانه های تهران در روزهای اغازین زمستان‬ ‫در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می کند‪.‬‬ ‫سجاد افشاریان ‪ ،‬مرتضی درویش زاده ‪ ،‬سعید زارعی‬ ‫‪ ،‬مرتی عزیز زاده ‪ ،‬نیکو بس��تانی ‪ ،‬گیلدا ویش��کی ‪ ،‬نیما‬ ‫خطیب ش��اد ‪ ،‬نگار قربان��ی ‪ ،‬منصوره بنی احمد ‪ ،‬هانی‬ ‫صادق��ی ‪ ،‬ج��واد اصغری ‪ ،‬محمد رحمانیان و اش��کان‬ ‫غالمی و دیانا حق ش��ناس (بازیگ��ران کودک) در این‬ ‫نمایش ‪ ۱۰۵‬دقیقه ای بازی می کنند‪.‬‬ ‫ی ماه نمای��ش دیگری را‬ ‫البته افش��اریان از س��وم د ‬ ‫ه��م به عنوان تهیه کننده روی صحنه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫«ابتدا وارد می ش��ود» به نویسندگی و کارگردانی فرید‬ ‫یوس��فی نام این نمایش اس��ت که از س��وی دی ماه در‬ ‫تماش��اخانه ملک اجرا می ش��ود‪ .‬در این نمایش میالد‬ ‫مرادی‪ ،‬س��ارا عبادی‪ ،‬پویا چوداریان‪ ،‬امیر س��میعی و‬ ‫محم��د عبدالوند بازی می کنند‪ .‬نمایش «س��کرات»‬ ‫محمدحسین معارف در تاالر مولوی هم از نمایش های‬ ‫تازه این روزهای تئاتر است که با بازی مونا احمدی‪ ،‬اوا‬ ‫درویش��ی‪ ،‬فراز سرابی‪ ،‬فربد فرهنگ‪ ،‬پرهام یداللهی از‬ ‫ساعت ‪ ۲۰:۳۰‬روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫س��هراب سلیمی از هنرمندان قدیمی تئاتر است که‬ ‫از ‪ 4‬دی نمای��ش «اقای اش��میت کیه؟» را در س��الن‬ ‫جوانم��رد خانه تئاتر روی صحن��ه می برد‪ .‬این نمایش‬ ‫به مدت یک ماه با بازی ایرج راد‪ ،‬ش��هره رعایتی‪ ،‬میثم‬ ‫رازفر‪ ،‬سینا خدابخشی و از ساعت ‪ ۱۹:۳۰‬اجرا می شود‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫اکران فیلم سجادی در هنر و تجربه‬ ‫خواننده هایی که چراغ زمستان را روشن کردند‬ ‫فیل��م س��ینمایی «طالقم بده ب��ه خاطر‬ ‫گربه ها» از س��اخته های محمدعلی سجادی‬ ‫در گروه س��ینمایی «هن��ر و تجربه» اکران‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫طب��ق اخری��ن برنام��ه ریزی ه��ا ایی��ن‬ ‫افتتاحیه اکران فیلم «طالقم بده به خاطر گربه ها» به کارگردانی محمدعلی‬ ‫س��جادی ‪ 6‬دی ماه برگزار می ش��ود و از همان روز اکران ان در سینماهای‬ ‫«هن��ر و تجرب��ه» کلید می خورد‪ .‬این فیلم به نویس��ندگی‪ ،‬تهیه کنندگی و‬ ‫کارگردانی محمدعلی س��جادی اس��ت که براساس یک رخداد واقعی توسط‬ ‫محمدعلی س��جادی به نگارش درامده است و داستان زندگی زوجی جوان‬ ‫را روایت می کند که در س��ال ‪ ۱۳۸۳‬هجری خورش��یدی به دادگاه مراجعه‬ ‫ک��رده و تقاضای ط�لاق می دهند‪ .‬دلیل اصلی ان ها ب��رای این جدایی تنها‬ ‫گربه هاهس��تند! فیلمب��رداری این اثر اس��فند ‪ ۱۳۹۵‬در تهران انجام ش��د‪.‬‬ ‫ای��ن فیلم تنها دو لوکیش��ن اصل��ی دارد و بخش عم��ده ان در یک دادگاه‬ ‫فیلمبرداری شده اس��ت‪ .‬رض��ا موالیی‪ ،‬مریم همتیان‪ ،‬ج�لال الدین ترابی و‬ ‫ش��یرین ولی پور بازیگران این فیلم سینمایی هستند‪ .‬اهو خردمند‪ ،‬مسعود‬ ‫کرامتی‪ ،‬الهام نامی و میترا الیاتی صداسازان این فیلم هستند‪.‬‬ ‫س��الن میالد نمایش��گاه در نخستین روز زمس��تان میزبان‬ ‫کنسرت رستاک حالج بود‪ .‬همچنین از دوم تا پنجم دی ماه در‬ ‫این س��الن شاهد اجرای ماکان بند خواهیم بود‪ ۱۰ .‬دی ماه نیز‬ ‫در این سالن بهنام بانی به روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫هتل اس��پیناس پاالس نی��ز از چهارم دی به م��دت دو روز‬ ‫میزبان احس��ان خواجه امیری‪ ۶ ،‬دی گروه هوروش‪ ۷ ،‬و ‪ ۸‬دی نیز رضا بهرام خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در ای��ن بین کنس��رت گروه الماس ها‪ ،‬وی��ژه بانوان ‪ 6‬دی در ت��االر وحدت برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫کنس��رت های ارکستر سمفونیک به رهبری شهرداد روحانی در دو روز ‪ ۴‬و ‪ ۵‬دی و‬ ‫گروه هوران در ‪ ۳‬دی در تاالر وحدت برگزار خواهند شد‪.‬‬ ‫تاالر وحدت نیز میزبان کنس��رت ش��هر خاموش کیهان کله��ر از ‪ 7‬دی تا ‪ ۵‬بهمن‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫چه سریالی گوش کنیم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«سنگ» نشر اسم در بازار کتاب‬ ‫نش��ر اس��م رمان «س��نگ» اثر قدس��یه‬ ‫پایینی را منتشر کرد‪.‬‬ ‫رمان «س��نگ» اولین اثر خان��م پایینی‬ ‫اس��ت که تاکنون منتش��ر ش��ده‪ .‬این رمان‬ ‫در ژان��ری تاریخی روایتگ��ر زندگی یکی از‬ ‫سپاهیان لشکر عمر سعد به نام زرعه ابن ابان است که توسط امام حسین (ع)‬ ‫نفرین ش��ده‪ .‬این رمان بر اساس دو روایت تاریخی که در حول واقعۀ عاشورا‬ ‫نقل ش��ده‪ ،‬تالیف شده است و ماجرای ان بعد از واقعۀ کربال‪ ،‬در شهر دمشق‬ ‫می گذرد‪ ،‬زمانی که زرعه عاشق شاکیه‪ ،‬رقاصۀ معروف شهر‪ ،‬می شود‪...‬‬ ‫این اثر که به تازگی توس��ط نشر اسم منتشر شده است در ‪ ۱۶۰‬صفحه و با‬ ‫قیمت ‪ ۲۳‬هزارتومان در اختیار عالقه مندان کتاب قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پخش سریال طنز در رادیو نمایش‬ ‫از اول دی ‪ ،‬پخش سریال جدید طنز «از این رو به‬ ‫اون رو» در رادیو نمایش اغاز شد‪.‬‬ ‫این نمایش در بستری طنز‪ ،‬واقعیت دنیای امروز‬ ‫را بیان می کند که سهیال خدادادی ان را نوشته و در‬ ‫خالصه داستان ان امده است‪ :‬فریدون پدر خانواده‬ ‫استاد ادبیات است و کشمکش هایی با پسرش بابک‬ ‫دارد‪ ،‬بابک با کمک دوس��تش بهنام می خواهد معجونی به خور ِد پدرش بدهد که از‬ ‫این رو به ان رو بشود‪.‬‬ ‫در این س��ریال رادیویی نوید ن��وروزی‪ ،‬میرطاهر مظلومی‪ ،‬عب��اس محبی‪ ،‬فریبا‬ ‫متخصص‪ ،‬نازنین مهیمنی‪ ،‬شیرین سپهراد‪ ،‬بیوک میرزایی‪ ،‬صفا اقاجانی‪ ،‬نورالدین‬ ‫جوادی��ان‪ ،‬مونا صفی‪ ،‬اس��ماعیل بختیاری‪ ،‬عباس توفیقی و حمی��د یزدانی ابیانه به‬ ‫ایفای نقش پرداخته اند‪.‬‬ ‫«از ای��ن رو ب��ه اون رو» ب��ه کارگردان��ی مه��دی طهماس��بی و تهیه کنندگ��ی‬ ‫زه��را عب��داهلل زاده از ی��ک دی در ‪ ۱۴‬قس��مت‪ ،‬ه��ر ش��ب س��اعت ‪ ۲۰‬از رادی��و‬ ‫نمای��ش پخ��ش م��ی ش��ود و تک��رار ان ف��ردا س��اعت ‪ ۱۰:۳۰‬از رادیونمای��ش‬ ‫است‪.‬‬ ‫چند تک اهنگ و کنسرت پاییز‬ ‫مجوز گرفتند؟‬ ‫امار مجوزهای صادرش��ده دفتر موس��یقی در سه ماهه سوم سال ‪۹۸‬‬ ‫برای اجرای صحنه ای‪ ،‬البوم موسیقی‪ ،‬تک اهنگ‪ ،‬نماهنگ‪ ،‬کتاب گویا‪،‬‬ ‫اجرای گروه های خارجی در ایران و تعداد شعرها و ترانه های ارسال شده‬ ‫به دفتر موسیقی‪ ،‬اعالم شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در سه ماهه پاییز امسال‬ ‫‪ ۱۶۵‬عنوان اجرای صحنه ای با ‪ ۳۲۸‬اجرا‪ ۹۸ ،‬البوم موس��یقی‪ ،‬یک هزار‬ ‫و ‪ ۴۸‬ت��ک اهنگ‪ ۳۷ ،‬نماهنگ‪ ۱۳ ،‬کت��اب گویا و ‪ ۱۰‬اجرای گروه های‬ ‫خارجی در ایران از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز‬ ‫گرفته اند‪ .‬همچنین در س��ه ماهه پاییز امسال ‪ ۳۶۰۰‬پرونده شعر و ترانه‬ ‫در دفتر موسیقی تشکیل ش��ده است‪ .‬دفتر موسیقی در سه ماهه پاییز‬ ‫برای ‪ ۱۵‬شرکت فعال در حوزه موسیقی پروانه فعالیت صادر کرده است‪.‬‬ ‫اسامی فیلم های مستند‬ ‫جشنواره فجر اعالم شد‬ ‫با جمع بندی نهایی هیات انتخاب‪ ،‬فیلم های بخش مس��تند س��ی و‬ ‫هشتمین جش��نواره فیلم فجر معرفی شدند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬هیات‬ ‫انتخاب بخش مستند متش��کل از بابک بهداد‪ ،‬رامین حیدری فاروقی و‬ ‫مرتضی ش��عبانی پس از بازبینی فیلم های مستند بلند متقاضی حضور‬ ‫در بخش مس��تند‪ ۱۰ ،‬فیلم «بانو» به کارگردانی محمد حبیبی منصور‪،‬‬ ‫«پ��روژه ازدواج» ب��ه کارگردانی مش��ترک حس��ام اس�لامی و عطیه‬ ‫عطارزاده‪« ،‬جایی برای فرش��ته ها نیست» به کارگردانی سام کالنتری‪،‬‬ ‫«خس��وف» به کارگردانی محس��ن اس��تادعلی‪« ،‬خط باریک قرمز» به‬ ‫کارگردانی فرزاد خوشدس��ت‪« ،‬زمستان اس��ت» به کارگردانی مهرداد‬ ‫زاهدی��ان‪« ،‬زندگی می��ان پرچم های جنگی» به کارگردانی محس��ن‬ ‫اس�لام زاده‪« ،‬عالیجن��اب» به کارگردانی س��جاد ایمان��ی‪« ،‬کامی» به‬ ‫کارگردانی میت��را ابراهیمی و «مهدی عراق��ی را بکش» به کارگردانی‬ ‫عبدالرضا نعمت اللهی را به ترتیب حروف الفبا برای حضور در جش��نواره‬ ‫فیلم فجر برگزیدند‪ .‬سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫امس��ال همزمان با گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی به دبیری ابراهیم داروغه زاده برگزار می شود‪.‬‬ ‫تابلوی کشف شده‬ ‫پس از ‪ ۷۰‬سال حراج می شود‬ ‫یک��ی از اث��ار مه��م «ال‬ ‫اس ل��وری» ـ نق��اش مش��هور‬ ‫بریتانیایی ـ که تاکنون هیچگاه‬ ‫به نمایش عموم گذاشته نشده‬ ‫بود‪ ،‬پس از ‪ ۷۰‬سال در حراجی‬ ‫کریس��تیز به فروش گذاش��ته‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از گاردین‪ ،‬این تابلو نقاشی که سال ها‬ ‫بر دی��وار خانه محققی به نام «لئونارد دی همیلتون» نصب ش��ده بود‪،‬‬ ‫«کارخانه‪ ،‬شهر پندلربری» نام دارد و به نظر می رسد گل سرسبد رویداد‬ ‫حراج اثار هنری مدرن بریتانیایی کریس��تیز باش��د که در بیست و یکم‬ ‫ژانویه برگزار می ش��ود‪ .‬برای تابلو نقاش��ی «کارخانه‪ ،‬شهر پندلربری»‬ ‫ارزش تخمینی ‪ ۷۰۰‬هزار تا یک میلیون پوند تعیین شده است‪.‬‬ ‫فروش ‪ ۳۷۴‬میلیون دالری‬ ‫«جنگ ستارگان»‬ ‫در هفت��ه ای ک��ه گذش��ت‬ ‫جدیدتری��ن فیل��م از مجموعه‬ ‫«جن��گ س��تارگان» افتتاحیه‬ ‫خود را پش��ت س��ر گذاش��ت و‬ ‫کارش را با فروش ‪ ۳۷۴‬میلیون‬ ‫دالری در ‪ ۳‬روز در س��طح‬ ‫جه��ان اغاز کرد‪ .‬به گ��زارش مهر به نقل از ورایتی‪« ،‬جنگ س��تارگان‪:‬‬ ‫خیزش اس��کای واکر» با وجود نقدهای متفاوت ثابت کرد هنوز «جنگ‬ ‫س��تارگان» اس��ت و توانست در نخس��تین اخر هفته اکرانش با فروش‬ ‫عظی��م ‪ ۱۷۶‬میلیون دالری در امری��کا و فروش ‪ ۳۷۴‬میلیون دالری در‬ ‫س��طح جهان‪ ،‬کارش را ش��روع کند‪ .‬این رقم گرچه در مقایسه با فروش‬ ‫‪ ۲۴۸‬میلیون دالری «نیرو برمی خیزد» در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬و فروش ‪۲۲۰‬‬ ‫میلیون دالری «اخرین جدای» س��ال ‪ ۲۰۱۷‬در سه روز اول اکران شان‬ ‫خیلی فاصله دارد‪ ،‬اما یکی از باالترین افتتاحیه های فیلم در سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫بود‪ .‬با همین ارقام این فیلم توانس��ت عنوان پرفروش ترین افتتاحیه در‬ ‫ماه دسامبر در تاریخ را پس از دو فیلم قبلی پرفروش از مجموعه «جنگ‬ ‫س��تارگان» به نام خود ثبت کند‪ .‬این فیلم گرچه موفق به کسب امتیاز‬ ‫‪ A‬از مخاطبان نش��ده اما به نظر می رس��د امتیاز ‪+B‬هم به خوبی جواب‬ ‫داده باشد‪.‬‬ ‫بزرگ ترین چالش تاریخ‬ ‫کتاب بزرگ ترین چالش تاریخ بشریت (در برابر فاجعه‬ ‫زیس��ت محیطی و اجتماعی) نگاهی متف��اوت به مقوله‬ ‫محیط زیست و تحوالت زمین دارد‪ .‬این کتاب می کوشد‬ ‫خطر های مستقیم برای کره زمین را یاداور شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ازمان مل��ل متحد براورد کرده‬ ‫اس��ت که اگر ما تا دو سال دیگر ش��یوه زندگی خود را‬ ‫به نحوی اساس��ی تغییر ندهیم‪ ،‬ناچار با «خطر مستقیم‬ ‫برای موجودیت» خود روبه رو خواهیم ش��د‪ .‬این واژه ها‬ ‫معنای ترس��ناکی در بر دارند‪ .‬نظام «سیاره زمین» خطی نیست و می توان برای‬ ‫ان تعدادی پاگرد تصور کرد؛ اگر پاگرد بعدی را پش��ت سر بگذاریم‪ ،‬حتی با در‬ ‫پیش گرفتن یک ریاضت ش��دید دیگر نمی توان مس��یر تحوالت بعدی را‪ ،‬که با‬ ‫خس��ارت های اساساً جبران ناپذیر همراه خواهد بود‪ ،‬تا زمانی بس طوالنی تغییر‬ ‫داد‪ .‬جز این‪ ،‬س��ازمان ملل تاکید می کند ک��ه هدف هایی که درحال حاضر برای‬ ‫جلوگیری از فاجعه محیط زیس��ت تعیین شده اند‪ ،‬سخت غیرموثرند و نکته این‬ ‫است که درحال حاضر همین هدف ها هم تامین نشده اند‪.‬‬ ‫اندازه گیری گازکربنیک موجود در هوا در طول پنجاه سال اخیر نشان می دهد‬ ‫ک��ه موج��ودی این گاز نه تنها کاهش نیافته بلکه با س��رعت بیش��تری در حال‬ ‫افزایش است‪ .‬میزان موجودی این گاز در هوا در مقایسه با تحوالتی که در ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار سال گذشته پیش امده‪ ،‬بی سابقه است‪.‬‬ ‫اب ش��دن الیه منجمد زمین به ازاد شدن گاز متان می انجامد که بسی بیش‬ ‫از گازکربنیک بر گرمایش اقلیمی می افزاید‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬مساحت جزیره عظیمی از پالستیک که در اقیانوس ارام ایجاد‬ ‫ش��ده سه برابر مساحت فرانسه اس��ت و بنا به اخرین پژوهشی که در این مورد‬ ‫منتش��ر ش��ده‪ ،‬این توده ‪ ۱/۶‬میلیون کیلومترمربعی از زباله دائماً و به س��رعت‬ ‫بزرگ تر می شود‪ .‬بنا به برخی تخمین ها‪ ،‬پالستیک در هرسال یک میلیون پرنده‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هزار پستاندار دریایی را می کشد‪.‬‬ ‫با ش��تاب کنونی‪ ،‬ظرف سی س��ال اینده تولید زباله ‪۷۰‬درصد افزایش خواهد‬ ‫یافت و به بیش از سه میلیارد تُن خواهد رسید‪ .‬اثار این حجم از زباله بر سالمت‬ ‫انس��ان و بر محیط زیست سخت وخیم اس��ت و هزینه ای را موجب می شود که‬ ‫بس��ی از هزینه جلوگیری موثر از پخش همین مواد االینده بیشتر است‪ .‬ساالنه‬ ‫حدود ‪ ۲۵۰‬میلیون تُن زباله پالس��تیکی تولید می شود‪ .‬در زمینه ای دیگر‪ ،‬برای‬ ‫تولید س��یمان تقریباً ‪ ۸۰۰‬هزار کیلوگرم س��نگ و ماس��ه در ه��ر ثانیه مصرف‬ ‫می ش��ود‪ .‬بیش از ‪۸۱‬درصد زباله ها نه تفکیک و نه بازیابی می ش��وند‪ .‬عمر یک‬ ‫بطری پالستیکی تقریباً هزار سال است‪.‬‬ ‫در مناطق ش��هری‪ ۸۰ ،‬درصد جمعیت انس��انی در شرایط الودگی ای زندگی‬ ‫می کنند که پایین تر از معیارهای س��ازمان جهانی بهداش��ت است‪ .‬این بخش از‬ ‫جمعیت در فاصله سال های ‪ ۲۰۰۸‬تا ‪ ،۲۰۱۳‬هشت درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫هرسال پنج میلیون نفر به علت مصرف اب الوده می میرند‪ .‬تاثیر مرگبار همین‬ ‫اب الوده بر گونه ها و بر جمعیت حیوانی به سرعت افزایش می یابد‪.‬‬ ‫کت��اب بزرگ تری��ن چالش تاریخ بش��ریت (در برابر فاجعه زیس��ت محیطی و‬ ‫ییَن بارو و ترجمه محسن یلفانی توسط انتشارات جهان‬ ‫اجتماعی) نوش��ته اُره ل ‬ ‫کتاب در ‪ ۱۱۲‬صفحه و نرخ ‪ ۲۲۰۰۰‬تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫با اغاز فصل زمستان نمایش های تازه ای روی صحنه‬ ‫تماش��اخانه های تهران می روند و شاید نفسی تازه در‬ ‫تئاتر جریان گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬از اولی��ن روز دی ماه نمایش های‬ ‫جدی��دی روی صحنه می روند که یک��ی از مهم ترین‬ ‫ان ه��ا «بیگان��ه در خانه» کار جدید محمد مس��اوات‬ ‫است‪.‬‬ ‫مساوات که اجرای نمایش های پرمخاطبی همچون‬ ‫«بی پدر» و «این یک پیپ نیست» را در کارنامه کاری‬ ‫خ��ود ثبت ک��رده‪ ،‬از اول دی نمایش دیگ��ری را با نام‬ ‫«بیگانه در خانه» که نوشته خودش هم هست در تئاتر‬ ‫مستقل تهران روی صحنه می برد‪.‬‬ ‫اجرای این نمایش ‪ ۱۲۰‬دقیقه ای از س��اعت ‪۱۸:۳۰‬‬ ‫اغاز می ش��ود و مثل نمایش ه��ای اخیر این کارگردان‬ ‫یو‬ ‫دکور قابل توجهی هم دارد‪ .‬همچنین رومینا مومن ‬ ‫محمد علی محمدی تنها بازیگران ان هستند‪.‬‬ ‫رضا موالیی هم نمایشی را در تماشاخانه دیوار چهارم‬ ‫روی صحنه می برد‪« .‬مردی که‪ »...‬نوشته پیتر بروک و‬ ‫هان ماری اشتاین است که شیوا اردویی‪ ،‬ملیحه اقایی‪،‬‬ ‫ندا اس��دی‪ ،‬یاس��ر اصغری‪ ،‬مهسا جمش��یدی‪ ،‬محمد‬ ‫شامی‪ ،‬احسان صادقی‪ ،‬بهنام غفاری‪ ،‬نیما میرزابیگی‪،‬‬ ‫گلناز نوروزی و الله هوشنگی در ان بازی می کنند‪.‬‬ ‫این نمایش ‪ ۷۰‬دقیقه ای از یکم دی س��اعت ‪۱۷:۳۰‬‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫نمایش «مهم نیس��ت» به نویس��ندگی دیوید ایوز‬ ‫و کارگردان��ی حمیدرض��ا عیوضی ه��م از اول دی در‬ ‫تماش��اخانه ش��انو اجرا می ش��ود‪ .‬این نمایش با بازی‬ ‫مهدی رضایی‪ ،‬مس��عود رحیمی و یانا فومنی از ساعت‬ ‫‪ ۱۹:۳۰‬به مدت ‪ ۴۵‬دقیقه روی صحنه خواهد بود‪.‬‬ ‫سجاد افشاریان هم از همین تاریخ نمایش «هر کس‬ ‫یا روز می میرد یا ش��ب من شبانه روز» را که مدتی قبل‬ ‫روی صحنه رفته و با اس��تقبال مواجه شده بود‪ ،‬دوباره‬ ‫دیگر نمایش تازه دی ماه «س��قوط در کوه مورگان»‬ ‫اثر ارتور میلر و به کارگردانی منیژه محامدی است که‬ ‫در تاالر قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد‬ ‫ی به مدت ‪ ۹۰‬دقیقه‬ ‫رفت‪ .‬این نمایش از ساعت ‪ 5 ۱۹‬د ‬ ‫میزبان تماشاگران است‪.‬‬ ‫محمد نادری‪ ،‬ایالر نوش��هری‪ ،‬مهوش افش��ارپناه‪،‬‬ ‫نسترن پیکانو‪ ،‬فرناز رهنما‪ ،‬محمد اسکندری و نسترن‬ ‫باقرزاده از بازیگران این اثر هستند‪.‬‬ ‫نمایش «اقای اس��میت‪ ،‬اقای ایوانف و یک خانواده‬ ‫ک��م اهمیت افریقای��ی» به کارگردان��ی محمد مروج‬ ‫ه��م از ‪ 4‬دی در ت��االر حاف��ظ روی صحن��ه می رود‪.‬‬ ‫امیر حس��ین س��رداریان‪ ،‬پیمان محسنی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫صولتی‪ ،‬امیرحسین شفیعی‪ ،‬مرجان شکوفکی‪ ،‬ماهان‬ ‫اس��ماعیل ابادی‪ ،‬عرفان هنربخ��ش‪ ،‬ارش علیقلیان‪،‬‬ ‫امیر عباس خراس��انی‪ ،‬امیر نوای��ی‪ ،‬هادی لطفی‪ ،‬پگاه‬ ‫کریم زاده‪ ،‬عل��ی دواتگران‪ ،‬حامد شمس��ه‪ ،‬زهرا امیر‬ ‫انص��اری‪ ،‬س��تایش مهدوی ای��زدی‪ ،‬عرف��ان قربانی‬ ‫س��عادت‪ ،‬علیرضا دلیر‪ ،‬مبی��ن غضنفری‪ ،‬مریم چمن‬ ‫دوس��ت بازیگران این نمایش هستند که از ساعت ‪۱۸‬‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫نمایش «ملک��وت» به کارگردانی رامتین رش��وند‬ ‫براس��اس رمان ملکوت به��رام صادقی از پنجم دی ماه‬ ‫در تماشاخانه نوفل لوشاتو اجرا می شود‪ .‬این نمایش با‬ ‫بازی سجاد باقری‪ ،‬صبا صدیق زاده‪ ،‬محمدرضا فارابی‪،‬‬ ‫محی��ا ص��در زاده‪ ،‬پوریا طهرانی‪ ،‬اس��ماعیل صالحی‪،‬‬ ‫حمیدرضا نوروزی‪ ،‬حس��ین مهدوی‪ ،‬محمد حس��ن‬ ‫سلمانی‪ ،‬پویان رضایی‪ ،‬رضا طالبی‪ ،‬و بازیگر خردسال‬ ‫امیرعلی خازنی از ساعت ‪ ۱۸‬روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫در سالن اس��تاد ناظرزاده تماش��اخانه ایرانشهر نیز‬ ‫نمای��ش «باق وخش» به کارگردانی امیربهاور اکبرپور‬ ‫دهکردی با بازی س��ید مهدی حس��ام الذاکرین‪ ،‬ارزو‬ ‫عبدالهی و مائده رفیعی از ‪ 8‬دی اجرا می شود‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫علی سرزعیم ‪ -‬تحلیل گر اقتصاد‪:‬‬ ‫اگر دیدید در دانش��کده ها‪ ،‬سمینارهای تخصصی هر‬ ‫چند ماه یک بار برگزار می شود ولی انجمن های اسالمی‬ ‫هر یکی دو هفته از یک شخصیت دعوت می کنند تا در‬ ‫مورد یک موضوع صحبت کنند باید دانس��ت یک جای‬ ‫کار می لنگد‪ .‬وقتی عرصه نقد و نقادی در امور تخصصی‬ ‫در دانشکده ها تعطیل اس��ت ولی بازار روشنفکری داغ‪،‬‬ ‫می توان حدس زد که دانشگاه نقش درست خود را ایفا نمی کند‪.‬‬ ‫نقش درست یک استاد دانشگاه چیست؟ بیشتر افراد تصور می کنند که وظیفه‬ ‫اصلی یک اس��تاد دانش��گاه تدریس است ولی در کش��ورهای پیشرفته تدریس‬ ‫واجب برای یک استاد معموال اندک است (یک یا دو درس در ترم) و مابقی وقت‬ ‫خود را به پژوهش اختصاص می دهد‪ .‬دانشکده های تخصصی محل ارزیابی و نقد‬ ‫ادعاهایی است که در جامعه مطرح می شود نه فقط تدریس‪ ،‬نمره دادن و حضور‬ ‫و غیاب‪ .‬این که یک ش��خص در جمع انبوه دانش��جویان در رش��ته های مختلف‬ ‫ادعاهای گوناگونی را یک س��ویه مطرح کند بیش��تر به منبر مساجد شبیه است‬ ‫نه دانشگاه های مدرن‪ .‬فراموش نشود که منبر مساجد نیز محل طرح موضوعات‬ ‫اخالقی و دینی اس��ت که روی ان اتفاق نظر هس��ت وگرنه موضوعات چالش��ی‬ ‫فقهی در حوزه ها همراه با بحث و جدل مطرح می شود‪.‬‬ ‫امروزه در دانش��کده های کشورهای پیش��رفته اگر سمیناری هست و فهرست‬ ‫س��خنرانان ارائه می ش��ود بالفاصله فهرس��ت گروهی که قرار است حرف های او‬ ‫را نی��ز نقد کنند ارائه می گردد‪ .‬ناقدها قبال نوش��ته های س��خنران را خوانده اند‬ ‫و به همین دلیل ناقدها از جاهای مختلف دعوت می ش��وند و الزامی نیس��ت که‬ ‫فقط از درون دانش��کده یا دانش��گاهی باشند که قرار است در ان سمینار برگزار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��مینارهای بدون ناقد و سخنرانی های یک سویه بیشتر منبر مسجد هستند‬ ‫نه س��مینارهای علمی دانشگاه های مدرن و نه حتی حوزه های علمیه سنتی‪ .‬در‬ ‫چنین اش��وبناکی زمینه ای البته عجیب نیس��ت که جامعه ش��ناس ان در مورد‬ ‫اقتصاد صحبت کند و اس��تاد علوم سیاس��ی در مورد نظام س�لامت و فرمانده‬ ‫نظامی در مورد سیاس��ت خارجی‪ .‬هویت مش��وش ما ایرانی��ان که میان عناصر‬ ‫ایرانی‪ -‬اسالمی‪ -‬مدرن سرگردان است در این بازار اشفته‪ ،‬اشفته تر می شود‪.‬‬ ‫پدیده تاسف بار دیگر فعالیت های سیاسی دانشجویی است‪ .‬دانشجویی که تازه‬ ‫از دبیرس��تان امده و به صرف خواندن چند کتاب و ش��نیدن چند س��خنرانی و‬ ‫حضور در چند جلس��ه می خواهد س��کان دار سیاست کشور باشد‪ .‬در کشورهای‬ ‫توس��عه یافته احزاب جاافتاده میدان دار سیاست هس��تند و سیاست حرفه تمام‬ ‫وقت عده ای می گردد که به لحاظ س��ن و تجربه زندگی به پختگی رس��یده اند‪.‬‬ ‫ش��اید صدراعظم یا نخس��ت وزیری احیانا از جوانان انتخاب ش��ود اما میانگین‬ ‫فعاالن سیاس��ی را افراد میانسال به باالی جامعه تشکیل می دهند زیرا نمی توان‬ ‫در مورد حیات و معیش��ت یک جامعه ریس��ک کرد و زم��ام را به فرد بی تجربه‬ ‫س��پرد‪ .‬معموال تالش می ش��ود ش��جاعت و بی باکی جوانان با تجربه و پختگی‬ ‫افراد پیر ترکیب شود تا خردمندی جسورانه ای حاصل شود‪ .‬در کشور ما احزاب‬ ‫منفعل هس��تند یا به انفعال کش��یده ش��ده اند و به جای میتینگ های حزبی و‬ ‫جلس��ات و کنگره های پرشور احزاب‪ ،‬نشست ها و تظاهرات های دانشجویی رونق‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫دانش��جویانی که عجیب نیست اقدامات نادرستی کنند یا شعارهای خامی َسر‬ ‫دهند ولی هزینه ان به دوش جامعه افتد‪.‬‬ ‫باید س��یطره سیاست بر دانشگاه کوتاه ش��ود و دانشگاه به جایگاه اصلی خود‬ ‫که فعالیت علمی و نقادی علمی و تربیت جوانان این دیار است بازگردد‪ .‬تجربه‬ ‫‪ ۴۰‬س��اله که نه تجربه ‪ ۵۰‬سال اخیر نش��ان داده که از فعالیت های دانشجویی‬ ‫و روش��نفکری خیر بلندمدتی نصیب جامعه ایران نش��ده و نمی ش��ود و تنها از‬ ‫فعالیت س��خت و جانکاه علمی اس��ت که ش��اید مرهمی بر انبوه زخم های این‬ ‫دیار گذاشته شود‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫اسیب شناسی دانشگاه ‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!