روزنامه صمت شماره 1433 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1433

روزنامه صمت شماره 1433

روزنامه صمت شماره 1433

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دولت «استراما چونی» را ببیند‬ ‫صادرکنندگان را درک کند‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1433‬پیاپی ‪2751‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫چرا باید بخش خصوصی‬ ‫داشته باشیم‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫رسانه عام‬ ‫سیاست های خاص‬ ‫‪15‬‬ ‫ازموده را ازمودن خطاست‬ ‫‪4‬‬ ‫توان‬ ‫راهبری تغییرات اینده‬ ‫طرحی نو دراندازیم‬ ‫چهره‬ ‫نگرانی درباره کیفیت‬ ‫بنزین وجود ندارد‬ ‫گزارش های روز‬ ‫بزرگان صنعت فوالد‬ ‫پای کارند‬ ‫هجوم دوباره شایعه به نظام بانکی‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چند روزی است که بازار شایعات در بخش پولی و بانکی کشور بار دیگر داغ شده و خبرهایی‬ ‫در فضای مجازی دس��ت به دس��ت می چرخد که تالش عوامل برهم زننده ثبات بازار پول و ارز‬ ‫در اقتصاد کش��ور را نشان می دهد‪ .‬براساس این شایعه ها‪ ،‬بانک مرکزی اگر مجبور باشد اقدام‬ ‫به بلوکه کردن س��پرده های مردم می کند یا قرار است از سپرده های مردم در بانک های کشور‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫خمس و زکات بردارد؛ ش��ایعه هایی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬نش��انگر اس��تیصال‬ ‫شایعه پراکنان و موفقیت تالش های بانک مرکزی در خنثی کردن فعالیت عوامل برهم زننده‬ ‫ثبات بازار پول و ارز در اقتصاد کش��ور است‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی می گوید‪ :‬مردم اطمینان‬ ‫داش��ته باشند که بانک مرکزی محکم و اس��توار سیاست های پولی و ارزی ثبات بخش خود را‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫پیش خواهد برد‪ .‬در ش��رایط فعلی و حساس کش��ور‪ ،‬نقش نهادهای مسئول در اعتماد سازی‬ ‫جامعه بسیار حائز اهمیت است‪ .‬دراین راستا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید با اطالع رسانی‬ ‫به موقع و ایجاد ش��فافیت‪ ،‬جلوی اخبار کذب را بگیرند و اجازه ندهند که چنین اخبار دروغی‬ ‫ذهن مردم را درگیر کند و باعث نگرانی انها شود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ثبات دستوریکرایه‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫جشن ‪ 17‬هزار قصه گو‬ ‫در شب چله‬ ‫‪7‬‬ ‫وقتی «اس��تراماچونی» با موضوع گرفتن دس��تمزدش‪ ،‬بیش از پیش ش��هره عام و خاص می شد و مسئوالن دولتی و‬ ‫حاکمیتی و وکیل و وزیر دست به دست هم می دادند تا حق او را بپردازند اما خیلی موفق نبودند؛ صادرکنندگان به هر‬ ‫قیمتی تالش می کردند تا ارز حاصل از صادرات را در مدتی معین به کشور بازگردانند‪ .‬شاید حاال اندکی از مسئوالن به‬ ‫این سختی کار سربازان اقتصادی کشور پی برده و کمی از مشقت کار صادرات را لمس کرده باشند و بدانند در شرایط‬ ‫سخت تحریم اقتصادی بازگشت ارز حاصل از صادرات با چه سختی محقق می شود‪ .‬کاش دولت‪ ،‬داستان استراماچونی را‬ ‫با عمق جان بپذیرد تا شاید بتواند اندکی هم صادرکنندگان را درک کند‪ .‬نکته مهم دیگر اینکه چطور برای یک مسئله‬ ‫ورزشی مسئوالن دولتی به صف می شوند تا مشکل را هرچه سریع تر برطرف کنند؛ اما پای درد دل فعاالن اقتصادی که‬ ‫‪7‬‬ ‫می نشینند‪ ،‬همه چیز را از یاد می برند؟‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1433‬‬ ‫پیاپی ‪2751‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫هفته گذشته در بخش نخست این یادداشت به ارتباط‬ ‫دولت با بخش خصوصی و میزان بکارگیری نظرات فعاالن‬ ‫این بخش در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های دولت‬ ‫پرداخته و عنوان ش��د ک��ه در تصمیم گیری های دولت‬ ‫نظرخواهی از فعاالن بخش خصوصی انجام نمی ش��ود و‬ ‫این کار در حد حرف و جلسات فرمایشی باقی مانده است‪.‬‬ ‫رئیس پارلم��ان بخش خصوصی نیز چند روز پیش در‬ ‫چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران‪،‬‬ ‫با انتقاد از عملکرد دولت گفت‪ :‬امس��ال برای نخس��تین‬ ‫ بار مش��ورتی با بخش خصوصی نش��ده ک��ه این امر خود‬ ‫گویای محتوای جزئیات بودجه خواهد بود‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که مقامات حاکمیتی و دولتی ای��ران بارها و بارها‬ ‫بر نظرخواهی از بخش خصوصی تاکید داشته و دارند‪.‬‬ ‫حت��ی برخی از فع��االن بخش خصوصی ب��ر این نکته‬ ‫تاکید دارند ک��ه دولت به جای تس��هیل گری در رقابتی‬ ‫نابراب��ر‪ ،‬فرصت ه��ا را از بخش خصوص��ی گرفته تا جایی‬ ‫که رئیس جمهوری در یکی از س��خنان اخیر خود چنین‬ ‫رقابتی را کامال اش��تباه خواند و گفت در شرایط مساوی‬ ‫به طور حتم بخ��ش خصوصی در اولویت اس��ت و بخش‬ ‫دولتی نباید به هیچ عنوان رقیب بخش خصوصی باشد‪.‬‬ ‫بااینهمهبخشخصوصیحتیباوجودبی توجهی های‬ ‫دولت به خواس��ته ها‪ ،‬هشدارها و مطالبات خود‪ ،‬هیچ گاه‬ ‫از تالش باز نمانده اس��ت‪ .‬چنانچه در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته‬ ‫پیش��نهادهای بخش خصوص��ی به دولت ب��رای بهبود و‬ ‫اصالح فضای کس��ب وکار‪ ،‬اتخاذ موثرترین روش ها برای‬ ‫عبور از بحران اقتصادی‪ ،‬رفع مش��کالت اقتصادی‪ ،‬ایجاد‬ ‫نهاد فراق��وه ای به منظور برون رف��ت از بحران اقتصادی‪،‬‬ ‫بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات‪ ،‬س��اماندهی ارز مورد‬ ‫نیاز ص��ادرات و واردات‪ ،‬رقابت پذیر کردن زنجیره ارزش‬ ‫صنایع کش��ور‪ ،‬تس��هیل روند فعالیت در بخش صنعت و‬ ‫معدن‪ ،‬چگونگی انج��ام پروژه های نفتی و انرژی‪ ،‬فروش‬ ‫نف��ت و فراورده های نفتی در بورس‪ ،‬اصالح بودجه و حل‬ ‫مش��کالت ارزی به همراه خواسته ها و مطالبات بی پاسخ‬ ‫تنها بخش��ی از تالش های این بخش برای بهبود وضعیت‬ ‫اقتصادی کشور بوده که با هیچ اقدام عملی از جانب دولت‬ ‫همراه نشده است‪.‬‬ ‫عالوه بر ان و با اشاره به مذاکرات و مالقات های عدیده‬ ‫فع��االن بخش خصوصی با مقامات و مس��ئوالن دولتی و‬ ‫بیان هشدارهای بخش خصوصی و تاکید بر اینکه پیامدها‬ ‫و زیان تصمیم های غیرکارشناسی دولت در عمل اشکار‬ ‫ش��ده‪ ،‬باز هم بکارگیری سیاس��ت های غلط در برخی از‬ ‫موارد کالن اقتصادی ادامه دارد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬باوجود هشدار کارشناسان اقتصادی و‬ ‫فعاالن بخش خصوصی مبنی بر ایجاد رانت و سودجویی‬ ‫در اعم��ال سیاس��ت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باز هم این نرخ ارز‬ ‫تصویب و اجرایی شد‪.‬‬ ‫حت��ی برخی چهره های اقتصادی دولت نیز شکس��ت‬ ‫ماموری��ت دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی را قب��ول کردند و در این‬ ‫ش��رایط باز هم رئیس س��ازمان برنامه و بودجه می گوید‬ ‫دول��ت بنای حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی را ندارد و به گفته‬ ‫وی این سیاس��ت همچنان ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که اواخر اردیبهشت امس��ال اتاق بازرگانی‬ ‫‪ ۶‬پیشنهاد برای سیاست های ارزی به بانک مرکزی ارائه‬ ‫ک��رده و پس از ان نی��ز بارها فعاالن اقتص��ادی از اثرات‬ ‫تخریبی این سیاس��ت س��خن گفتند و با ای��ن همه این‬ ‫سیاست همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫اما به راس��تی دلیل بی توجهی دول��ت به توصیه های‬ ‫بخ��ش خصوصی چیس��ت؟ ‪ 2‬س��ال پیش رئی��س اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران با گالی��ه از بی مهری دول��ت در دعوت‬ ‫از بخش خصوص��ی ب��رای ش��رکت در مراس��م تحلیف‬ ‫رئیس جمه��وری گفت��ه بود ب��ه باور بخ��ش خصوصی‬ ‫اراده ای برای توانمندسازی بخش غیردولتی وجود ندارد‬ ‫و حرف هایی هم که ازس��وی هیات دولت زده می ش��ود‬ ‫از روی اعتقاد و باور قلبی نیس��ت زی��را در عمل تغییری‬ ‫دیده نمی شود‪.‬‬ ‫متاس��فانه همچن��ان در اقتص��اد کش��ور بر پاش��نه‬ ‫دولت مح��وری و تصدی گری دولت��ی و خصولتی گرایی‬ ‫می چرخد و بیش��تر ارکان کش��ور از قدرت گرفتن بخش ‬ ‫خصوصی مستقل بیم دارند‪.‬‬ ‫وقت ان است که از دنیای متحول و توسعه یافته درس‬ ‫بگیری��م و از تجربه های مفید و اثربخش انها بهره برداری‬ ‫ش خصوصی در کشور‬ ‫کنیم‪ .‬بدون تردید هر چه نقش بخ ‬ ‫پررنگ تر باشد پیشرفت کش��ور نمایان تر می شود‪ .‬نباید‬ ‫از نظ��ر دور داش��ت که رش��د و بالندگی بخش خصوصی‬ ‫به تنش زدایی سیاس��ی چه در س��طح منطقه ای و چه در‬ ‫س��طح ملی می انجامد‪ ،‬زیرا بزرگ ترین ضامن صلح میان‬ ‫ملت ه��ا روابط تجاری دامنه دار و پایدار میان انهاس��ت و‬ ‫بخش خصوص��ی در خلق و ایجاد چنی��ن روابطی نقش‬ ‫کلیدی دارد‪.‬‬ ‫فعاالن دلسوز اقتصادی در بخش خصوصی می توانند‬ ‫ش��رایط تغییر گفتمان تقابل را به گفتمان تعامل سازنده‬ ‫با مفاهیمی جدید و روزامد برای گس��ترش فعالیت ها در‬ ‫قالب ه��ای جدیدی همچ��ون اتحادیه ه��ا و ائتالف های‬ ‫فرهنگی و اقتصادی به ویژه با همس��ایگان و کش��ورهای‬ ‫منطقه فراهم اورند؛ سیاس��تی ک��ه می تواند مورد توجه‬ ‫همگان قرار گیرد‪.‬‬ ‫پیشنهادجدید ژاپن برای شکستن تحریم ها‬ ‫رئیس جمهوری کشورمان پس از بازگشت از سفر‬ ‫مالزی و ژاپن‪ ،‬در نشست خبری در فرودگاه مهراباد‪،‬‬ ‫با اش��اره به جزئیات این دو سفر اظهار کرد‪ :‬اجالس‬ ‫مالزی یک اجالس نو برای کشورهای اسالمی بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه ژاپنی ها و اروپایی ها‬ ‫در تالش هس��تند ت��ا تحریم ها را بش��کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ژاپنی ها در حوزه شکس��تن تحریم ها پیشنهادهای‬ ‫جدیدی داشتند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬روحانی در‬ ‫تشریح اهمیت اجالس مالزی بیان کرد‪ :‬این اجالس‬ ‫برمبنای توسعه بود و در جهت همکاری کشورهای‬ ‫اسالمی برای دستیابی به یک توسعه مطلوب برگزار‬ ‫شد‪ .‬از ‪ ۸۰‬کشور‪ ،‬صاحب نظران دعوت شده بودند و‬ ‫از س��ران کشورهای اسالمی نیز سران ایران‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫قطر و مالزی حضور داشتند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری در ادامه با بیان اینکه س��ران ‪4‬‬ ‫ن روز‬ ‫کشور یادشده عالوه بر س��خنرانی‪ ،‬عصر هما ‬ ‫ک جلس��ه درباره این موضوع داشتند که «چگونه‬ ‫ی ‬ ‫باید در دنیای اس�لام به توس��عه برس��یم؟» گفت‪:‬‬ ‫جلسه مهمی بین سران کشورهای اسالمی‪ ،‬تشکیل‬ ‫و تصمیم های خوبی نیز اتخاذ و قرار ش��د از س��ران‬ ‫کشورهای دیگر نیز در اینده دعوت شود‪ .‬بحث هایی‬ ‫انجام و تصمیم های خوبی گرفته شد‪.‬‬ ‫روحان��ی ادامه داد‪ :‬عالوه بر این اجالس توس��عه‬ ‫روابط با کشور دوس��ت‪ ،‬مالزی برای ما اهمیت دارد‬ ‫و خوش��بختانه از ابت��دای دولت یازده��م روابط دو‬ ‫کشور نس��بت به قبل گرم تر و صمیمانه تر شده و در‬ ‫دورانی که ماهاتیر محمد مسئولیت نخست وزیری‬ ‫را برعهده گرفتند‪ ،‬روابط بس��یار نزدیک تر ش��د‪ .‬در‬ ‫ت کوتاه ‪ 4 ،۳‬ب��ار با ه��م گفت وگو و بحث‬ ‫ای��ن م��د ‬ ‫داش��تیم و درباره روابط دوجانبه تصمیم های بسیار‬ ‫خوبی گرفتیم و بنا ش��د به زودی اجالس مش��ترک‬ ‫همکاری های دو کشور تشکیل شود و اقای ماهاتیر‬ ‫محمد عالقه مند اس��ت در این��ده نزدیک از تهران‬ ‫بازدید داشته باشد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬خوش��بختانه تصمیم های خوبی‬ ‫برای دو کشور در زمینه صنعت به ویژه در زمینه های‬ ‫مهم صنعتی اتخاذ شد‪ .‬در زمینه مسائل اقتصادی و‬ ‫مالی‪-‬بانکی نیز بحث های خوبی انجام شد‪ .‬پیشنهاد‬ ‫ایران در اجالس کشورهای اسالمی موضوع اقتصاد‬ ‫دیجیت��ال و ب��ازار مش��ترک در این زمین��ه‪ ،‬ایجاد‬ ‫صندوق مشترک برای فناوری های نو و شرکت های‬ ‫دانش بنیان و همچنین مسئله رمزارزها و همکاری‬ ‫در ه��وش مصنوع��ی و امنیت س��ایبری بود که این‬ ‫پیش��نهادها هم مورد توجه قرار گرفت و هم س��ران‬ ‫موافقت کردند که در این راستا همکاری های عملی‬ ‫طراحی و برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با اش��اره ب��ه دیدار با رجب طیب‬ ‫ اردوغان گفت‪ :‬در این دیدار درباره مس��ائل س��وریه‬ ‫بحث شد‪ .‬همچنین با امیر قطر دیدار و بحث کردیم‬ ‫و درباره صلح هرمز صحبت هایی شد‪.‬‬ ‫روحانی در ادامه با اش��اره به س��فر خ��ود به ژاپن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امس��ال‪ ،‬نودمین سال روابط سیاسی دو‬ ‫کشور است و من و اقای ابه شینزو امسال ‪ ۳‬مالقات‬ ‫داش��تیم که پس از ‪ ۴۱‬سال اقای ابه به ایران امد و‬ ‫دعوت کرد تا من هم به ژاپن بروم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ای��ن دیدارها روابط دوجانبه‬ ‫فرهنگی و سیاس��ی مورد بحث بوده‪ ،‬گفت‪ :‬از لحاظ‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اشتراکات خوبی بین دو کشور وجود دارد‬ ‫و ریشه های مش��ترک فرهنگی داریم‪ .‬غیر از روابط‬ ‫دوجانبه‪ ،‬یک جلسه با شرکت های ژاپنی داشتیم که‬ ‫در ایران فعالیت می کردند و روابط خود را در شرایط‬ ‫تحریم‪ ،‬حفظ و تاکید کردند که روابط را ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه ژاپنی ها یک‬ ‫پیش��نهاد جدید درباره شکس��تن تحریم داشتند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما هم یک پیش��نهاد داش��تیم که با هم بحث‬ ‫کردیم‪ .‬مذاکرات خوبی در این زمینه داشتیم‪ .‬ژاپن‬ ‫از ط��رح ای��ران یعنی طرح صلح هرم��ز و طرح امید‬ ‫حمای��ت می کند‪ .‬عالوه بر این ژاپ��ن اعالم کرده در‬ ‫برنامه ریزی ک��ه امریکایی ها ب��رای امنیت منطقه‬ ‫دارند نیز شرکت نخواهد کرد‪.‬‬ ‫روحان��ی با اش��اره به اینکه ژاپ��ن می خواهد یک‬ ‫کش��تی تجسسی به منطقه بیاورد که این کشتی نه‬ ‫در منطق��ه خلیج فارس و تنگه هرمز بلکه در منطقه‬ ‫باب المندب و بخش��ی از دریای عمان مستقر است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬نخس��ت وزیر ژاپن برنامه اش را در‬ ‫این زمینه تشریح کرد و توضیح داد‪ .‬البته به ژاپنی ها‬ ‫اعالم کردیم که نظرمان نسبت به امنیت منطقه یک‬ ‫نظر ثابت است و معتقدیم امنیت منطقه باید ازسوی‬ ‫کش��ورهای منطقه تامین ش��ود و بر همین مبنا هم‬ ‫طرح صلح هرمز را ارائه کردیم‪.‬‬ ‫روحان��ی تصری��ح کرد‪ :‬ژاپ��ن و اقای اب��ه اعالم‬ ‫کرده ان��د که می خواهند در چابهار س��رمایه گذاری‬ ‫کنند‪ .‬ترانزیت جنوب به ش��مال که از چابهار شروع‬ ‫می شود و تا خزر‪ ،‬ترکمنستان و اینچه برون می اید‪،‬‬ ‫برای شان مهم است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مس��ئله افغانس��تان گفت‪ :‬در این‬ ‫نشس��ت درباره مش��ارکت دو کش��ور برای صلح در‬ ‫افغانس��تان صحبت شد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬درباره منطقه‬ ‫بحث ش��د و مسائل فلسطین‪ ،‬س��وریه و عراق مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرف��ت‪ .‬درباره یمن‪ ،‬مقداری بیش��تر‬ ‫صحبت ش��د و ژاپن معتقد اس��ت که جنگ در یمن‬ ‫باید پایان پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ژاپن سنگ تمام گذاشت‬ ‫ب��ه گ��زارش ادار ه کل اطالع رس��انی وزارت امور‬ ‫خارج��ه‪ ،‬محمدج��واد ظریف پس از پایان س��فر به‬ ‫ژاپن در حس��اب توییتر خود نوشت‪« :‬در نخستین‬ ‫س��فری اینچنین به ژاپن در ‪ ۱۹‬س��ال گذش��ته‪ ،‬با‬ ‫رهبران سیاس��ت خارج��ی و صنایع ژاپ��ن تعامل‬ ‫کردیم و مس��ئله مهم اینکه نودمین سالگرد روابط‬ ‫دیپلماتیک ای��ران و ژاپن را جش��ن گرفتیم‪ .‬پایان‬ ‫س��فر رئیس جمهوری به توکیو با برنامه ای فش��رده‬ ‫و بازگشت به میهن در شب یلدا‪».‬‬ ‫س دفت��ر رئیس جمهوری در صفحه‬ ‫واعظی‪ ،‬رئی ‬ ‫ش��خصی خود در اینس��تاگرام نوش��ت‪ :‬ابه شینزو‪،‬‬ ‫کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬به منبع درامد شهرداری تبدیل نشود‬ ‫رئیس ق��وه قضاییه گفت‪ :‬کمیس��یون م��اده ‪ ۱۰۰‬برای‬ ‫جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت وس��از ایجاد شده و نباید‬ ‫به منبع درامدی برای ش��هرداری ها تبدیل ش��ود‪ .‬ش��رایط‬ ‫کمیسیون های ماده ‪ ۱۰۰‬باید به گونه ای باشد که اگر کسی‬ ‫تخلف کرد‪ ،‬امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای‬ ‫او میسر نباش��د و اگر این گونه بود‪ ،‬یک تابلوی تخلف پروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش قوه قضاییه‪ ،‬نشس��ت هم اندیش��ی با موضوع‬ ‫احی��ای حق��وق عام��ه در برنامه ریزی ش��هری و منطقه ای‬ ‫«کمیسیون های ماده ‪ ۵‬و ‪ »۱۰۰‬به ریاست ایت اهلل رئیسی‪،‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه برگزار ش��د‪ .‬رئیس قوه قضاییه با تاکید بر‬ ‫اینکه نگرش در حوزه مس��ائل ش��هری و حفظ حقوق عامه‬ ‫باید مبتنی بر قانون اساس��ی باش��د‪ ،‬هر توسعه اقتصادی را‬ ‫فرع بر حفظ محیط زیس��ت و سرمایه های اصلی حقوق عامه‬ ‫عنوان کرد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬اب‪ ،‬خاک‪ ،‬هوا و فضا جزو حقوق‬ ‫عامه است و نباید اسیب ببیند‪ .‬گرچه توسعه اقتصادی الزم‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما نباید به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و از بین‬ ‫رفتن این سرمایه های عظیم باشد‪ .‬رئیسی در بخش دیگری‬ ‫از اظهاراتش به نگاه های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن‬ ‫گری��زی زد و تصریح کرد‪ :‬توجه به نگاه های س��وداگرانه در‬ ‫حوزه زمین و مس��کن به ویژه انجا که با ثروت و قدرت پیوند‬ ‫می خورد‪ ،‬امر بسیار قابل توجهی برای همه دست اندرکاران‬ ‫اس��ت و نباید بگذاریم ای��ن قضیه اتفاق بیفت��د‪ .‬رئیس قوه‬ ‫قضاییه پیش��گیری ها و نظارت ها و اقدامات مقدماتی در این‬ ‫زمینه را متوجه مس��ئوالن شهری و مدیرانی که قانون انها را‬ ‫موظف کرده‪ ،‬دانس��ت و گف��ت‪ :‬در این زمینه ضمانت اجرا با‬ ‫نهاد قضایی است و باید همه پیگیری کنیم تا با قانون مداری‬ ‫و توجه به قانون‪ ،‬هزینه تخلف را باال ببریم‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر ژاپن در مقام میزبانی از حسن روحانی‬ ‫س��نگ تمام گذاشت و ضیافت شام را به سبک شب‬ ‫یلدای ایرانیان برگ��زار و از مهمانان با هندوانه و انار‬ ‫دانه کرده پذیرایی کرد‪ .‬واعظ��ی تاکید کرد‪ :‬در این‬ ‫ضیافت مشخص ش��د ژاپنی ها هم در برگزاری این‬ ‫س��نت دیرینه با ایرانیان مش��ترک هس��تند و انها‬ ‫نیز چنین ش��بی را در کنار همه اعض��ای خانواده و‬ ‫بزرگ ترهای خانواده جشن می گیرند‪.‬‬ ‫علیرضا معزی‪ ،‬معاون ارتباطات و اطالع رس��انی‬ ‫ دفت��ر رئیس جمهوری نیز در حس��اب کاربری خود‬ ‫در توییتر نوش��ت‪ :‬یلدا سنتی مشترک میان ژاپن و‬ ‫ایران است‪ .‬ابه شینزو‪ ،‬نخست وزیر ژاپن ترجیح داد‬ ‫ی‬ ‫به افتخار مهمان ویژه اش‪ ،‬رئیس جمهوری اسالم ‬ ‫ای��ران‪ ،‬یل��دا را به س��نت ایرانی و با انار دانه ش��ده و‬ ‫هندوانه جشن بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گفت وگو درباره ایران‬ ‫در حالی که حس��ن روحانی سفر به مالزی و ژاپن‬ ‫را بس��یار بااهمیت دانس��ته و معتقد اس��ت در این‬ ‫س��فر توافق های خوبی انجام شده ؛ پس از بازگشت‬ ‫روحانی به ایران‪ ،‬مذاکرات دوجانبه ای بین برخی از‬ ‫کشورها درباره ایران انجام شده است‪.‬‬ ‫چنانچ��ه س��خنگوی کاخ س��فید اع�لام ک��رد‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا و نخس��ت وزیر ژاپ��ن در‬ ‫گفت وگ��وی تلفنی ب��ا یکدیگر درباره ای��ران و کره‬ ‫ش��مالی رایزنی کرده اند‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از‬ ‫رویترز‪ ،‬جود دیر‪ ،‬س��خنگوی کاخ سفید تایید کرد‬ ‫که دونال��د ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری امری��کا و ابه‬ ‫شینزو‪ ،‬نخست وزیر ژاپن در تماس تلفنی روز شنبه‬ ‫خ��ود درباره تحوالت پیرامون ایران‪ ،‬کره ش��مالی و‬ ‫تجارت گفت وگ��و کرده اند‪ .‬وزیر امور خارجه امریکا‬ ‫نیز در تماس تلفنی با همتای انگلیس��ی خود درباره‬ ‫ایران‪ ،‬روس��یه و چین رایزنی کرد‪ .‬ب ه گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫وزارت ام��ور خارجه امریکا با انتش��ار اطالعیه ای از‬ ‫گفت وگوی تلفنی مایک پمپئو و دومنیک راب خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫دانشجویان دچار خودسانسوری شده اند‬ ‫مع��اون فرهنگ��ی وزی��ر عل��وم از افزایش ‪۱۲‬‬ ‫درصدی برگ��زاری کرس��ی های ازاداندیش��ی‬ ‫در دانش��گاه ها در س��ال ‪ ۹۷‬خب��ر داد و گف��ت‪:‬‬ ‫بس��یاری از دانشجویان در این زمینه دچار نوعی‬ ‫خودسانسوری ش��ده اند‪ ،‬در صورتی که مشکلی‬ ‫ب��رای افرادی که در ای��ن زمینه فعالیت می کنند‬ ‫ایجاد نمی ش��ود‪ .‬غالمرضا غفاری در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا ضمن بیان این مطلب به اخرین وضعیت‬ ‫برگزاری کرس��ی های ازاداندیشی در دانشگاه ها‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬تاکنون هیچ کرسی با موضوع‬ ‫ازاداندیش��ی و نظریه پ��ردازی در دانش��گاه ها‬ ‫به دلی��ل صادر نش��دن مجوز لغو نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین تابه حال مشاهده نشده برنامه ای با این‬ ‫موضوعات برگزار شود و به تبع ان مسئله ای برای‬ ‫دانشجویان ایجاد شده باشد‪ .‬وی در ادامه با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه دانش��جویان در برگزاری کرس��ی های‬ ‫ازاداندیشی دچار خودسانسوری شده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دانش��جویان از قبل این ذهنی��ت را دارند که اگر‬ ‫در برگزاری کرس��ی های ازاداندیش��ی ورود پیدا‬ ‫کنند با مش��کل روبه رو خواهند ش��د‪ ،‬در صورتی‬ ‫که اگ��ر فعالیت این دانش��جویان در چارچوب و‬ ‫براس��اس قواع��د باش��د به هیچ عنوان مش��کلی‬ ‫ن کرد‪:‬‬ ‫متوجه انها نخواهد بود‪ .‬غفاری خاطرنش��ا ‬ ‫تعداد کرسی های ازاداندیشی در سال‪ ۹۷‬نسبت‬ ‫به س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪۱۲‬درصد افزایش داش��ته اما‬ ‫باتوجه ب ه امکان و ظرفیت هایی که در دانشگاه ها‬ ‫وجود دارد تعداد کرسی های برگزار شده می تواند‬ ‫بسیار بیشتر باشد‪.‬‬ ‫خانه ملت‬ ‫شفاف سازی هزینه های تبلیغات انتخاباتی‪ -‬نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با دو فوریت طرح شفاف سازی هزینه های‬ ‫تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی موافقت کردند‪ .‬به گفته حسینعلی‬ ‫حاجی دلیگانی‪ ،‬نماینده شاهین شهر و متقاضی دو فوریت این طرح‬ ‫گفت‪ :‬طرح فعلی ش��امل کمک های احزاب و گروه های سیاس��ی‪،‬‬ ‫کمک های اش��خاص حقیقی ایرانی‪ ،‬منابع و امکانات عمومی است‬ ‫که باید به طور مساوی و عادالنه در اختیار نامزدها قرار گیرد‪.‬‬ ‫انتخاب هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه‪ -‬اعضای‬ ‫هیات رئیس��ه کمیسیون تلفیق بودجه س��ال ‪ ۹۹‬انتخاب شدند‪.‬‬ ‫کمیس��یون تلفیق برای بررس��ی الیحه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬که‬ ‫ازس��وی دولت به مجلس ش��ورای اس�لامی ارائه ش��ده‪ ،‬تشکیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬براس��اس ایین نامه داخلی مجلس کمیس��یون تلفیق‬ ‫بودج��ه دو هفته برای بررس��ی جزئیات و کلی��ات الیحه بودجه‬ ‫مهل��ت دارد ک��ه ای��ن مهلت تا ‪ 2‬هفت��ه دیگر نی��ز قابل تمدید‬ ‫عکس روز‬ ‫است‪.‬‬ ‫محکومی�ت قطعنام�ه حق�وق بش�ری علی�ه ایران‪-‬‬ ‫نماین��دگان اقلیت ه��ای دینی در مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫بیانیه ای قطعنامه حقوق بش��ری علیه ای��ران را محکوم کردند و‬ ‫از نهاد دیپلماس��ی خواس��تند تا ضمن پایش مواضع کشورهای‬ ‫معان��د دسیس��ه های ضد ایران��ی را در عرص��ه بین المللی خنثی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫اشرف غنی پیروز انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری افغانستان‬ ‫پرندگان مهاجر کیش‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫باشگاهعکس‪:‬‬ ‫خبرنگاران‬ ‫براس��اس نتایج اولیه شمارش ارا اش��رف غنی توانسته در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری افغانستان پیروز شود‪.‬‬ ‫ل از اسکای نیوز‪ ،‬کمیسیون انتخابات افغانستان اعالم‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ب ه نق ‬ ‫کرد‪ :‬محمد اشرف غنی‪ ،‬رئیس جمهوری کنونی توانسته با اکتساب ‪ ۶۴‬درصد‬ ‫ارا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شود‪.‬‬ ‫نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که ‪ 6‬مهر امسال برگزار شد‪ ،‬روز‬ ‫گذشته بعد از‪ 3‬ماه اعالم ش��د‪ .‬براساس گفته کمیسیون انتخابات افغانستان‬ ‫محم��د اش��رف غنی با گرفتن بیش��تر از ‪ ۹۲۳‬هزار رای و عب��داهلل عبداهلل با‬ ‫گرفتن بیش��تر از ‪ ۷۲۰‬ه��زار رای به ترتیب مق��ام اول و دوم را در انتخابات‬ ‫افغانس��تان دارند‪ .‬قرار بود نتای��ج ابتدایی این انتخابات ‪ ۲۷‬مهر اعالم ش��ود‬ ‫اما چندین بار به تاخیر افتاد‪ .‬این نتیجه ابتدایی اس��ت و نتیجه نهایی بعد از‬ ‫رس��یدگی به شکایت ها اعالم می شود‪ .‬کمیسیون انتخابات افغانستان در ابتدا‬ ‫میزان مش��ارکت را حدود ‪2‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر اعالم کرد ه بود و بعد از‬ ‫بررسی حدود یک میلیون رای را باطل اعالم کرد که سطح «ارای معتبر» در‬ ‫انتخابات ‪ ۱۳۹۸‬ریاس��ت جمهوری افغانستان به یک میلیون و ‪ ۸۴۳‬هزار رای‬ ‫رس��ید‪ .‬س��تاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبداهلل عبداهلل‪ ،‬خواهان‬ ‫ابطال ‪ ۳۰۰‬هزار رای دیگر نیز هست که ادعا می کند خارج از وقت رای دهی‬ ‫اخذ ش��ده یا فاقد معلوم��ات بیومتریکی یا تکراری اس��ت‪ .‬عبداهلل که رئیس‬ ‫ن کرده این نتایج را قبول ندارد‪.‬‬ ‫اجرایی دولت کنونی است‪ ،‬عنوا ‬ ‫مهر‪ -‬وزی��ر خارجه هندوس��تان با همتای‬ ‫ایران��ی خود دی��دار و گفت وگو کرد‪ .‬س��ابرامانیام‬ ‫جایش��انکار‪ ،‬وزیر خارجه جمهوری هندوس��تان‬ ‫با محمدج��واد ظریف دی��دار و گفت وگو کرد‪ .‬در‬ ‫این دیدار‪ ،‬طرفین درب��اره اخرین تحوالت روابط‬ ‫دوجانبه و مهم ترین مسائل منطقه ای و بین المللی‬ ‫گفت وگ��و و تبادل نظ��ر کردن��د‪ .‬وزی��ر خارج��ه‬ ‫هندوس��تان برای برگزاری نشس��ت کمیس��یون‬ ‫مش��ترک اقتصادی ای��ران و هند به تهران س��فر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ای��ران‪ ،‬روس��یه و چین قرار اس��ت‬ ‫رزمایش مشترک دریایی در دریای عمان و شمال‬ ‫اقیانوس هند برگزار کنند‪ .‬این نخستین رزمایش‬ ‫مش��ترک ‪ 3‬کشور از زمان وقوع انقالب اسالمی در‬ ‫ایران است‪ .‬عالوه بر ماهیت این مانور‪ ،‬زمان بندی‬ ‫ان ب��رای ایران و به احتمالی برای روس��یه و چین‬ ‫نیز از اهمیتی ویژه برخوردار اس��ت‪ .‬ایران‪ ،‬روسیه‬ ‫و چی��ن برای برگزاری رزمایش مش��ترک دریایی‬ ‫در نقطه ای به هم می رس��ند و ان ارسال پیامی به‬ ‫دشمن یا رقیب مشترک انها‪ ،‬یعنی امریکاست‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد‪،‬‬ ‫دونال��د ترامپ در نامه ای ب��رای ادامه گفت وگوها‬ ‫درب��اره موانع موج��ود در روابط روس��یه و امریکا‬ ‫اع�لام امادگی کرده اس��ت‪ .‬س��رگئی الوروف در‬ ‫گفت وگویی با ش��بکه یک تلویزیون روسیه گفت‪:‬‬ ‫جس��ت وجو برای یافتن راه��کاری به منظور حل‬ ‫مشکالت موجود در روابط دو کشور ادامه دارد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬نمایندگان پارلمان ترکیه به توافقنامه‬ ‫امنیتی و نظامی میان این کشور و لیبی رای مثبت‬ ‫دادند‪ .‬این اقدام می تواند راه را برای اعزام نیروهای‬ ‫نظامی این کش��ور به لیبی باز کن��د‪ .‬این در حالی‬ ‫ت که رجب طیب اردوغ��ان‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫اس�� ‬ ‫ترکیه‪ ،‬پیش تر اعالم کرده بود این کشور می تواند‬ ‫نیروی نظامی به لیبی بفرس��تد‪ ،‬اما طرابلس هنوز‬ ‫درخواستی در این زمینه نداده است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬مقتدی صدر‪ ،‬رهبر جری��ان صدر با‬ ‫انتش��ار یک پس��ت توییتری به طور غیرمستقیم‬ ‫مخالف��ت خ��ود را با معرف��ی الس��هیل به عنوان‬ ‫نخس��ت وزیر عراق اعالم کرد‪ .‬صدر در این پس��ت‬ ‫توییتری نوشت‪ :‬ای برادران (در فراکسیون البناء)‬ ‫ای برادر (قصی السهیل) خون مردم عراق را حفظ‬ ‫کنید و به دس��تورات مرجعیت و اراده ملت احترام‬ ‫بگذارید و کرامت خود را حفظ کنید؛ این برای ما و‬ ‫شما و عراق بهتر است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش س��ومریه نیوز‪ ،‬حس��ین‬ ‫ع��رب‪ ،‬نماینده ائت�لاف فتح در پارلم��ان عراق با‬ ‫اعالم نارضایتی مرجعیت از تصویب نش��دن قانون‬ ‫انتخاب��ات تاکید ک��رد این نهاد خواه��ان دولتی‬ ‫قوی اس��ت‪ .‬ع��رب در مصاحبه با روزنامه الش��رق‬ ‫االوس��ط گفت‪ :‬مرجعیت دینی از تصویب نشدن‬ ‫قانون انتخابات ناراضی و خواستار وضع این قانون‬ ‫برای حوزه های متعدد اس��ت‪ .‬عرب در ادامه افزود‪:‬‬ ‫مرجعی��ت دینی ب��ر اجرای انتخاب��ات زودهنگام‬ ‫تاکید ک��رده و خواه��ان دولتی مقت��در و قادر به‬ ‫کنترل کشور از نظر محدود کردن اسلحه به دست‬ ‫دولت و ایجاد نهادهای حقیقی و قدرتمند اس��ت‪.‬‬ ‫ایت اهلل سیدعلی سیستانی مرجعیت دینی عراق‬ ‫جمعه گذش��ته بر لزوم وضع قانون انتخابات تاکید‬ ‫و از مانع تراشی در این مسیر انتقاد کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا – رئیس جمه��وری امری��کا خبر داد‬ ‫ک��ه واش��نگتن و پکن ب��ه زودی پیم��ان تجاری‬ ‫دوجانبه«ف��از یک» را امض��ا می کنند‪ .‬ترامپ در‬ ‫جریان س��خنرانی در فلوریدا گفت‪ :‬ما به تازگی به‬ ‫گشایشی در توافق تجاری دست یافته ایم و خیلی‬ ‫زود ان را امض��ا خواهی��م کرد‪ .‬به نوش��ته رویترز‪،‬‬ ‫توافق فاز یک بخش��ی از تالش ها برای پایان دادن‬ ‫به جنگ تجاری چین و امریکا اس��ت که به رش��د‬ ‫ب زده و بازاره��ا را متالطم‬ ‫اقتص��اد جهانی اس��ی ‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در چارچوب این توافق‪ ،‬امریکا تعرفه‬ ‫واردات برخی از کاالهای چینی را کاهش داده و در‬ ‫عوض چین واردات محصوالت کش��اورزی و دامی‬ ‫امریکایی را ظرف ‪ 2‬سال ‪ 2‬برابر می کند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬س��ران ‪ ۳‬کش��ور تاثیرگ��ذار در‬ ‫سرنوش��ت ش��به جزیره ک��ره از بیم به بن بس��ت‬ ‫خوردن مذاکرات واش��نگتن‪-‬پیونگ یانگ به فکر‬ ‫چاره جوی��ی افتاده اند‪ .‬س��ران ژاپ��ن‪ ،‬چین و کره‬ ‫جنوب��ی قرار اس��ت این هفته دی��داری با یکدیگر‬ ‫داش��ته باشند؛ حال انکه در کنار مسائل اقتصادی‬ ‫که از محورهای اصلی رایزنی انها اس��ت‪ ،‬احتمال‬ ‫فروپاش��ی مذاک��رات واش��نگتن‪-‬پیونگ یانگ و‬ ‫ناامیدی از حل مس��ئله هس��ته ای کره شمالی نیز‬ ‫یکی از دغدغه های طرفین محسوب می شود‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی مع�اون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ -‬اسحاق جهانگیری بر ضرورت‬ ‫رس��یدگی به وضعیت معیش��تی خانواده ‪ 2‬برادر‬ ‫نوج��وان ُکرد که در ارتفاعات «ته ته» کردس��تان‬ ‫گرفتار بهمن ش��دند و جان باختن��د‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری ای��ن حادثه تلخ را به‬ ‫خان��واده زحمتکش و داغدار انان و مردم ش��ریف‬ ‫مریوان تس��لیت گفت و از اس��تاندار کردس��تان‬ ‫خواس��ت برای رسیدگی به وضعیت معیشتی این‬ ‫خانواده نجیب اقدام کند و نتیجه را به اطالع افکار‬ ‫عمومی برساند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫روحانی نتایج سفر به مالزی و ژاپن را تشریح کرد‬ ‫چرا باید‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫داشته باشیم‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1433‬‬ ‫پیاپی ‪2751‬‬ ‫هیچ واحد تولیدی ب ‬ ‫ه‬ ‫دلیل بدهی‬ ‫تعطیل نمی شود‬ ‫اسیب سیل به ‪2500‬‬ ‫خانوار خوزستانی‬ ‫ثبات دستوری کرایه‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تدوین نقشه راه توسعه‬ ‫محصول ایران خودرو‬ ‫نگرانی درباره کیفیت بنزین وجود ندارد‬ ‫پژو ‪ ۴۰۵‬از تیر و پراید از مرداد ‪ ۱۳۹۹‬پالک نخواهند شد‬ ‫دیروز یکش��نبه اول دی‪ ،‬س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران درباره عملکرد چند ماه گذشته این سازمان در‬ ‫حوزه اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه خودرو‪ ،‬واردات‬ ‫و صادرات محصوالت‪ ،‬مسئله بنزین‪ ،‬موادغذایی و‪ ...‬با‬ ‫حضور نیره پیروزبخت رئیس س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران‪ ،‬وحید مرندی مقدم سرپرست معاونت نظارت بر‬ ‫اجرای استاندارد و مسلم بیات معاون ارزیابی کیفیت‬ ‫این س��ازمان نشس��ت خبری در محل این س��ازمان‬ ‫برگزار کرد‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹هدف قرار گرفتن صنایع غذایی‬ ‫‹ ‹تایید کیفیت بنزین داخل‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران در ادامه به‬ ‫مس��ئله بنزین و کیفیت ان اشاره کرد و گفت‪ :‬بنزین‬ ‫دغدغه دیگری اس��ت که با افزایش نرخ ان نارضایتی‬ ‫مردم را موجب ش��د اما نگرانی سازمان در این حوزه‬ ‫بحث کیفیت و اس��تاندارد در کنار کمیت بنزین بود‪.‬‬ ‫هجم��ه ای در این ب��اره به وجود امد که ما با ارس��ال‬ ‫بخشنامه ای به تمام اس��تان ها‪ ،‬تمام نازل ها(قطع کن‬ ‫پم��پ بنزی��ن مکانیس��می‪ ،‬در داخل ن��ازل پمپ یا‬ ‫دیسپنس��ر سوخت است که به وس��یله ان در صورت‬ ‫رس��یدن س��طح س��وخت به لبه لول��ه ن��ازل ادامه‬ ‫س��وخت گیری را جهت جلوگیری از س��رریز سوخت‬ ‫متوقف می کند) مورد بررسی و ازمون قرار گرفت که‬ ‫کم فروشی در این حوزه رخ ندهد‪.‬‬ ‫پیروزبخت با اش��اره به امارهای موجود گفت‪ :‬ابان‬ ‫امس��ال ‪ ۸‬هزار و ‪ ۱۰۰‬نازل بازرسی شد و ‪ ۲۱۵‬مورد‬ ‫به دلی��ل کم فروش��ی مردود ش��دند؛ همچنی��ن امار‬ ‫اذر م��اه‪ ،‬پی��ش از ابالغ نامه س��ازمان در این باره به‬ ‫بخش های مربوط ‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۷۸‬نازل مورد بازرس��ی‬ ‫ق��رار گرفت ک��ه ‪ ۱۶۳‬مورد مردودی داش��تیم؛ اما با‬ ‫بررس��ی دوباره موضوع یک هفته پس از ارسال نامه‬ ‫سازمان ملی استاندارد یعنی در فاصله ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۷‬اذر‪،‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹ذرت های الوده‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران با اش��اره به‬ ‫ذرت های الوده هم به فیلم و کلیپ های پخش ش��ده‬ ‫در فضای مجازی اشاره کرد و گفت‪ :‬سم افالتوکسین‬ ‫در صورت وجود در م��واد غذایی در بلندمدت منجر‬ ‫به عوارضی در بدن انسان می شود و سرطانزاست‪ ،‬اما‬ ‫اینک��ه در این کلیپ ها فردی مدعی ش��ده طی ‪۲.۵‬‬ ‫ساعت منجر به فوت شخصی شده از اساس نادرست‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت خاطرنش��ان کرد‪ :‬ذرت ه��ای الوده در‬ ‫گمرک باقی مانده اند و امکان ورود به کش��ور ندارند‬ ‫و اکنون نهادهای متولی این موضوع درباره چگونگی‬ ‫امحای انها در حال رایزنی و برنامه ریزی هستند‪.‬‬ ‫برخ��ی صنعت و تولید مواد غذایی کش��ور را هدف قرار داده اند زیرا‬ ‫صنایع غذایی کشور یکی از پیشرفته ترین صنایع است که بازار جهانی‬ ‫خوبی در اختیار دارد‬ ‫‪ ۹۹۳‬نمون��ه ن��ازل دوباره مورد بررس��ی قرار گرفتند‬ ‫که از این تعداد ‪ ۳۵‬مورد کم فروش��ی مش��اهده شد؛‬ ‫بنابرای��ن فعالیت انه��ا از س��وی وزارت نفت متوقف‬ ‫ش��د و پلمب شدند تا اصالحات الزم‪ ،‬پس از بازرسی‬ ‫دوباره و تایید س�لامت انها مجوز ادامه فعالیت داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران در ادامه با‬ ‫اش��اره به الودگی هوا‪ ،‬گفت‪ :‬براساس سابقه هر ساله‬ ‫س��ازمان چه در فصل گرما و چه سرما نمونه بنزین ها‬ ‫را م��ورد ازمون قرار داده و نتایج را اعالم می کند‪ .‬در‬ ‫یک ماه اخیر ازمون ها انجام ش��د ام��ا هنوز نتایج از‬ ‫سوی ازمایشگاه اعالم نشده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬با توج��ه به ازمای��ش نمونه های‬ ‫قبل��ی(‪ ۸‬ماهه نخس��ت س��ال) جای نگران��ی درباره‬ ‫کیفیت بنزین داخل وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران‪ ،‬در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود‪ ،‬موتورخانه ه��ای واحدهای‬ ‫تج��اری و دولت��ی را یک��ی از منابع مه��م االیندگی‬ ‫هوا در فصل های س��رد سال برش��مرد و گفت‪ :‬سال‬ ‫گذشته ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬موتورخانه از سوی این سازمان‬ ‫بازرسی شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹امار واردات و صادرات‬ ‫پیروزبخ��ت در ادامه به ص��دور اظهارنامه دریافتی‬ ‫برای واردات محصوالت اش��اره کرد و گفت‪ :‬امس��ال‬ ‫تا پای��ان اذر حدود ‪ ۵۴‬هزار اظهارنامه دریافتی برای‬ ‫واردات داش��تیم که از این تعداد برای ‪ ۳۵‬هزار مورد‬ ‫گواهینامه صادر شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بخش واردات ب��رای حدود ‪۸۰‬‬ ‫محمول��ه گواهینامه عدم انطباق صادر ش��د و اجازه‬ ‫ورود داده نش��د که بیش��تر مربوط به م��واد غذایی‪،‬‬ ‫قطعات خودرو و الکترونیکی بود‪.‬‬ ‫او در ح��وزه صادرات هم گف��ت‪ :‬تقاضای ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬گواهینامه صادرات داش��تیم که فقط ش��امل‬ ‫کاالهایی می شد که به سازمان ملی استاندارد ارجاع‬ ‫داده ش��دند‪ .‬جدا از این ام��ار‪ ،‬تعداد معتنابهی وجود‬ ‫دارد که صادر ش��دند اما در این امار نیامده است زیرا‬ ‫براس��اس قانون به گمرکات کش��ور اجازه داده شده‬ ‫ه��ر کاالیی که مهر اس��تاندارد دارد نیاز به ارجاع به‬ ‫سازمان ملی استاندارد نیست و اجازه صادرات دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل عملکرد شرکت های بازرسی‬ ‫رئی��س س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود به همکاران این سازمان در‬ ‫بخش خصوصی اش��اره کرد و گفت‪ :‬نظارت س��ازمان‬ ‫حتی روی ش��رکت های بازرس��ی و ازمایش��گاه های‬ ‫همکار که مربوط به بخش خصوصی است وجود دارد؛‬ ‫به عنوان نمونه حدود ‪ ۱۰۸‬ش��رکت بازرسی در کشور‬ ‫فعالیت دارند که در ‪ ۸‬ماه نخس��ت سال سازمان ملی‬ ‫استاندارد به بازرسی و کنترل فعالیت ‪ ۱۵۰‬شعب این‬ ‫شرکت ها پرداخته است؛ عالوه بر ان ‪ ۲۶‬دفتر مرکزی‬ ‫هم مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬در این باره مجوز فعالیت‬ ‫‪ ۵‬شرکت تعلیق شد تا اصالحات الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬سازمان ملی استاندارد نه تنها روی کاالها‪،‬‬ ‫خدم��ات و فرایند فعالیت ها نظ��ارت دارد بلکه روی‬ ‫عملکرد ازمایشگاه های همکار و شرکت های بازرسی‬ ‫نیز نظارت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت های جدید‬ ‫پیروزبخ��ت موض��وع ش��رکت های دانش بنی��ان و‬ ‫حالل ه��ا را از فعالیت ه��ای جدی��د س��ازمان مل��ی‬ ‫اس��تاندارد برش��مرد و گفت‪ :‬امسال برای ‪ ۲۵‬شرکت‬ ‫دانش بنی��ان گواهینام��ه انطب��اق ص��ادر کردیم‪ .‬در‬ ‫بح��ث حالل ه��ا هم هر چه فعالیت ها بیش��تر ش��ود‬ ‫می توانیم بازار گس��ترده تری در کش��ورهای اسالمی‬ ‫و غیراسالمی(مس��لمان س��اکن ان کش��ورها و‬ ‫گردشگر های مسلمان) داشته باشیم‪ .‬این مسئله باید‬ ‫به طور جدی دنبال ش��ود تا شرکت های تولیدکننده‬ ‫بیشتری عالمت استاندارد حالل دریافت کنند به این‬ ‫ترتیب حجم صادرات افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹توقف تولید االینده ها‬ ‫در ادام��ه نشس��ت وحید مرندی مقدم‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫معاون��ت نظارت بر اجرای اس��تاندارد س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال ‪ ۱۳۹۶‬س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد موف��ق ش��د اس��تانداردها خودرویی را از‬ ‫‪ ۵۵‬ب��ه ‪ ۸۵‬مورد ارتقا دهد‪ .‬اضافه ش��دن این ایتم ها‬ ‫به طور تقریب��ی همزمان با اتحادیه اروپا بود؛ بنابراین‬ ‫اس��تانداردهای الزام ش��ده برای خودروسازان به روز‬ ‫براساس استاندارد جهانی است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬الزام اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬فقط برای خودروه��ای وارداتی اعمال‬ ‫ش��د و برای خودروهای تولید داخل‪ ،‬برنامه ‪ ۳‬س��اله‬ ‫(اول دی ‪ ۹۷ ،۹۶‬و ‪ )۹۸‬چی��ده ش��د؛ بنابراین امروز‬ ‫باید خودروها بر اساس استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫تولید و به بازار عرضه شوند‪.‬‬ ‫وی در این باره که چه تعداد خودروهای تولید داخل‬ ‫می توانند اس��تانداردهای موردنظر را بگذرانند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حوزه خودروهای سواری ‪ ۳‬استاندارد(نشان دهنده‬ ‫تعوی��ض دنده که روی س��وخت خ��ودرو تاثیر دارد‪،‬‬ ‫نش��ان دهنده باد تایر و اس��تاندارد چراغ روشن روز)‬ ‫هنوز به مرحله اجرا نرس��یده و همی��ن تعداد نیز در‬ ‫بخش خودروهای تجاری(ترمز هوش��مند‪ ،‬انحراف از‬ ‫مسیر و نشان دهنده باد تایر) جای کار دارد‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬ب��ر همین اس��اس خودروهایی که‬ ‫نتوانند اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه را بگذرانند‬ ‫تولیدش��ان به پایان خواهد رسید‪ .‬در این راستا توقف‬ ‫تولید ‪ ۴‬مدل در برنامه های س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫است‪ .‬پژو ‪ ۴۰۵‬از ابتدای تیر ‪ ۱۳۹۹‬متوقف می شود‪.‬‬ ‫ادامه تولید ان تا این تاریخ هم به دلیل تعهداتی است‬ ‫که این خودروس��از نس��بت ب��ه پیش فروش ها و نیز‬ ‫قطعه سازان دارد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت نظارت ب��ر اجرای اس��تاندارد‬ ‫س��ازمان ملی استاندارد ایران در ادامه به پراید اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬پراید ‪ ۱۳۱ ،۱۱۱‬و ‪ ۱۳۲‬از ابتدای مرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬متوق��ف خواهد ش��د البت��ه وانت پراید نیز در‬ ‫دس��تور توقف تولید قرار دارد اما تا مقطعی تولیدش‬ ‫ادامه خواهد داش��ت و در ادام��ه تولید این مدل هم‬ ‫متوقف می شود‪.‬‬ ‫مرندی مق��دم ب��ا اش��اره ب��ه ادام��ه دار ب��ودن‬ ‫پیش فروش ه��ای خودروس��ازان‪ ،‬گف��ت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫تصمیم های گرفته ش��ده پژو ‪ ۴۰۵‬و پراید مدل های‬ ‫‪ ۱۳۱ ،۱۱۱‬و ‪ ۱۳۲‬ب��ه ترتی��ب از ابتدای تیر و مرداد‬ ‫دیگر از سوی پلیس راهور پالک نخواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان االیندگی های سوختی‬ ‫مرندی مق��دم در بخش دیگری از س��خنان خود به‬ ‫استانداردهای سوخت اش��اره کرد و گفت‪ :‬استاندارد‬ ‫پیش��ین بنزین در کشور معادل استاندارد یورو ‪ ۲‬بود‬ ‫که به استاندارد ملی معادل یورو ‪ ۴‬جایگزین شد‪.‬‬ ‫وی ضمن ی��اداوری اینکه بین اس��تاندارد قدیمی‬ ‫و جدی��د اختالف زیادی در کاه��ش االینده ها وجود‬ ‫داشت‪ ،‬گفت‪ :‬حد مجاز گوگرد در سوخت با استاندارد‬ ‫قدیمی ‪ ۳۰۰‬پی پی ام و در اس��تاندارد ملی یورو ‪ ۴‬به‬ ‫‪ ۵۰‬پی پ��ی ام کاهش یافته و بهب��ود ‪ ۶‬برابری تجربه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت نظارت ب��ر اجرای اس��تاندارد‬ ‫سازمان ملی اس��تاندارد خاطرنشان کرد‪ :‬مدتی است‬ ‫که بهبود اس��تاندارد بنزین معادل یورو ‪ ۵‬در دستور‬ ‫کار ق��رار گرفته اما از این پس کاهش ش��اخص های‬ ‫االیندگی هوا چندان محسوس نیست‪ ،‬به عنوان نمونه‬ ‫ش��اخص گوگرد از ‪ ۵۰‬ب��ه ‪ ۲۰‬یا ‪ ۳۰‬پی پی ام کاهش‬ ‫می یابد اما صفر نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬اکنون طراحی پاالیش��گاه نیز باید‬ ‫تغییر کند بنابراین کار بس��یار س��خت و پیچیده در‬ ‫پیش خواهد بود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۸۰‬درصد جمعیت کش��ور‬ ‫زیر پوشش بنزین استاندارد ملی یا همان یورو‪ ۴‬قرار‬ ‫دارند و این امر تا سال ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۱۰۰‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫مرندی مق��دم اضافه ک��رد‪ :‬گازوئیل در کش��ورمان‬ ‫مش��مول اس��تاندارد اجباری نیس��ت اما وزارت نفت‬ ‫مکلف شده س��ال ‪ ۱۴۰۰‬گازوئیل اس��تاندارد عرضه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون در بحث‬ ‫گوگ��رد‪ ،‬حداکثر مجاز ان در بنزین باید ‪ ۵۰‬پی پی ام‬ ‫باشد اما میانگین ان در فصل گرم سال در بنزین های‬ ‫سوپر‪ ،‬استاندارد(یورو‪ )۴‬و معمولی(استاندارد یورو‪)۲‬‬ ‫به ترتیب ‪۱۴.۸۲ ،۱۵.۱‬و ‪ ۲۹.۵۳‬پی پی ام است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬حد مجاز بنزن نیز در فصل گرم س��ال‬ ‫یک است که در بنزین سوپر‪ ،‬استاندارد و معمولی به‬ ‫ترتیب ‪ ۰.۵ ،۰.۵‬و ‪ ۱.۱‬است‪.‬‬ ‫به گفته مرندی مقدم‪ ،‬میانگین کش��وری ش��اخص‬ ‫الوفین ه��ا ‪ ۱۸‬و در بنزین های س��وپر‪ ،‬اس��تاندارد و‬ ‫معمول��ی در کش��ور به ترتی��ب ‪ ۳.۱۱ ،۳.۴۶‬و ‪۴.۳۶‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬میانگی��ن کش��وری ش��اخص‬ ‫اروماتیک ها ‪ ۳۵‬و در بنزین های س��وپر‪ ،‬استاندارد و‬ ‫معمول��ی به ترتیب ‪ ۱۴.۷۲ ،۱۶.۵۱‬و ‪ ۱۸.۵۳‬اس��ت‪،‬‬ ‫همچنی��ن میانگین ش��اخص اکت��ان در بنزین های‬ ‫توزیعی کشور ‪ ۹۵‬و در بنزین های سوپر‪ ،‬استاندارد و‬ ‫معمولی به ترتیب ‪ ۹۲.۰۴ ،۹۵‬و ‪ ۸۸.۱‬است‪.‬‬ ‫نیره پیروزبخت‬ ‫با توجه به‬ ‫ازمایش‬ ‫نمونه های‬ ‫بنزینی درباره‬ ‫کیفیت انها‬ ‫جای نگرانی‬ ‫وجود ندارد‬ ‫وحید مرندی مقدم‬ ‫الزام‬ ‫استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه‬ ‫در سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫فقط برای‬ ‫خودروهای‬ ‫وارداتی‬ ‫اعمال شد‬ ‫‹ ‹استاندارد وسایل بازی‬ ‫مس��لم بیات‪ ،‬معاون ارزیابی کیفیت س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ای��ران از دیگر س��خنرانان این نشس��ت‬ ‫خب��ری بود‪ .‬وی با اش��اره به همکاری س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد با ارمنستان و گرجس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫راس��تا توافقنام��ه ای تنظیم و به امضا رس��ید تا این‬ ‫کشورها مولفه های استانداردی یکدیگر را به رسمیت‬ ‫بشناسند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به ارزیابی استاندارد شهرهای‬ ‫بازی کش��ور‪ ،‬افزود‪ ۲۰ :‬ش��رکت بازرس��ی در حوزه‬ ‫ارزیابی وسایل شهربازی در کشور فعالیت دارند که از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۳‬تاکنون ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۸۱۹‬مورد از وسایل‬ ‫بازی مورد بازرس��ی ق��رار گرفته اند‪ .‬مع��اون ارزیابی‬ ‫کیفیت س��ازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به امار‬ ‫وس��ایل بازی در کشور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این زمینه ‪۱۴۹‬‬ ‫وس��ایل بازی شهرهای بازی وارداتی و ‪ ۲۷۰‬مورد در‬ ‫داخل ساخته شده اند و در مجموع ‪ ۴۱۹‬وسیله بازی‬ ‫در شهرهای بازی کشور وجود دارند‪ .‬بیات یاداور شد‪:‬‬ ‫مولفه های استاندارد در این حوزه ‪ ۲۰‬استاندارد بوده‬ ‫که از کش��ور ایتالیا و کشورهای اروپایی دریافت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مسلم بیات‬ ‫‪ ۲۰‬شرکت‬ ‫بازرسی در‬ ‫حوزه ارزیابی‬ ‫وسایل شهربازی‬ ‫در کشور‬ ‫فعالیت دارند‬ ‫نقش��ه راه توس��عه محصوالت ایران خودرو‬ ‫برمبن��ای طراح��ی پلتف��رم مل��ی و تولی��د‬ ‫خودروهایی در کالس های ابعادی ‪ C‬و ‪ B‬برای‬ ‫توسعه خودروهای س��واری‪ ،‬هاچ بک‪ ،‬کراس‬ ‫اوور و خ��ودرو برقی به منظور پاس��خگویی به‬ ‫نیاز مش��تریان و کسب س��هم مناسب از بازار‬ ‫داخلی و صادراتی تدوین شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬کیانوش پورمجیب‪،‬‬ ‫معاون تحقیقات‪ ،‬طراح��ی و تکوین محصول‬ ‫ایران خ��ودرو در این باره گفت‪ :‬در این نقش��ه‬ ‫راه‪ ،‬انواع موتورهای کم مصرف و گیربکس های‬ ‫دستی و اتوماتیک ‪ ۶‬دنده در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس پلتفرم بومی سازی شده‪،‬‬ ‫خودرویی در کالس ابعادی ‪ C‬با استانداردهای‬ ‫ایمنی ی��ورو ‪ ۳ NCAP‬س��تاره و با مصرف‬ ‫س��وخت و االیندگی مطابق با استانداردهای‬ ‫روز کشور از سال اینده تولید و به بازار عرضه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫پورمجی��ب از اغ��از طراح��ی محص��ول در‬ ‫کالس شاس��ی بلند و کراس اوور روی پلتفرم‬ ‫مل��ی ایران خ��ودرو در س��ال جاری خبر داد و‬ ‫اظهارکرد‪ :‬پ��روژه ‪ p ۵۳۵‬که یک کراس اوور‬ ‫ساخت داخل است که در ‪ ۲‬سال اینده به بازار‬ ‫عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنین اظهارکرد‪ :‬خودروی س��واری‬ ‫در کالس ابع��ادی ‪ C‬و با برند ایران خودرو در‬ ‫سال اینده تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون تحقیقات‪ ،‬طراحی و تکوین محصول‬ ‫ایران خودرو خاطرنشان کرد‪ :‬براساس نقشه راه‬ ‫توسعه محصول این شرکت‪ ،‬تولید خودروهای‬ ‫برقی در دستور کار قرار گرفته که در نخستین‬ ‫گام خودروی دنا پالس در مدت یک س��ال و‬ ‫نیم اینده به نیروی محرکه برقی مجهز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پورمجی��ب با اش��اره به اس��تقبال مردم از‬ ‫خودروه��ای دنده اتوماتی��ک گفت‪ :‬دنا پالس‬ ‫اتوماتیک از ابتدای س��ال اینده به بازار عرضه‬ ‫می ش��ود و پژو ‪ ۲۰۷‬با دنده اتوماتیک نیز در‬ ‫نیمه نخست س��ال ‪ ۱۳۹۹‬اماده تولید خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬مع��اون تحقیق��ات‪ ،‬طراح��ی و تکوین‬ ‫محص��ول ایران خودرو تصری��ح کرد‪ :‬پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫و دنا پالس در راس��تای هدف کاهش مصرف‬ ‫س��وخت و راحت��ی راننده در س��ال اینده به‬ ‫فرمان برقی مجهز می شوند‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬پژو ‪ ۲۰۷‬با س��قف پانوراما‬ ‫و دنده دس��تی تا پایان امس��ال و با استاندارد‬ ‫االیندگی یورو ‪ ۵‬وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫پورمجی��ب درب��اره تولی��د خودروهای پایه‬ ‫گازس��وز نی��ز گف��ت‪ :‬ایران خ��ودرو در نظ��ر‬ ‫دارد ت��ا به منظ��ور ارتقا رضایت مش��تریان و‬ ‫افزایش حجم مفید صندوق عقب خودروهای‬ ‫دوگانه س��وز‪ ،‬با اعم��ال تغیی��رات در پلتفرم‬ ‫خودروهای س��مند‪ ،‬پارس و حتی رانا‪ ،‬مخازن‬ ‫گاز را از داخل صندوق عقب به کف خودروها‬ ‫منتقل کند‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکید ک��رد‪ :‬تولید موتورهای‬ ‫کم مصرف سه سیلندر در نقشه راه ایران خودرو‬ ‫پیش بین��ی ش��ده و ای��ن پ��روژه در مرحل��ه‬ ‫امکان سنجی فنی و اقتصادی است‪.‬‬ ‫بهبود سیستم فروش‬ ‫محصوالت ایران خودرو‬ ‫ایران خ��ودرو ب��ه منظ��ور بهبود سیس��تم‬ ‫ف��روش و فراهم کردن فرص��ت برابر ثبت نام‬ ‫برای مش��تریان واقعی‪ ،‬قابلیت های امنیتی و‬ ‫مکانیسم های کنترلی موجود در روش فروش‬ ‫اینترنتی را ارتقا داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬کند ش��دن مقطعی‬ ‫فرایند ثبت نام ناشی از اعمال محدودیت های‬ ‫منطق��ی ب��ا ه��دف کنت��رل ترافیک ه��ای‬ ‫غیرمعم��ول‪ ،‬س��بب گالیه من��دی برخ��ی‬ ‫کاربران س��ایت فروش ش��ده ام��ا در نهایت‬ ‫مش��تریان موفق به ثبت نام در برنامه فروش‬ ‫محص��والت ایران خ��ودرو ش��ده اند؛ از این رو‬ ‫پایگاه اطالع رسانی گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫در اطالعیه ای ضمن پافشاری بر حفظ حقوق‬ ‫مشتریان‪ ،‬بر لزوم بهبود فرایند ثبت نام تاکید‬ ‫داش��ته و عن��وان ک��رده به زودی ب��ا اجرای‬ ‫تغییراتی در مکانیس��م ف��روش و اخذ مصوبه‬ ‫مراجع ذی ربط‪ ،‬امکان ثبت نام برای متقاضیان‬ ‫در سراس��ر کش��ور حتی با حداق��ل امکانات‬ ‫ارتباطی‪ ،‬تسهیل می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن اطالعیه تصریح ش��ده‪ ،‬بهبودهای‬ ‫اعمال شده در سیستم با هدف ارتقای سایت‬ ‫ف��روش ایران خ��ودرو اعمال ش��ده و رضایت‬ ‫مشتریان را دنبال می کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد‪:‬‬ ‫نیره پیروزبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫به گزارش‬ ‫مل��ی اس��تاندارد ایران در ابتدای نشس��ت با اش��اره‬ ‫ب��ه دغدغه ه��ای مردم نس��بت به مس��ئله کیک های‬ ‫مش��کوک‪ ،‬گفت‪ :‬ق��رار دادن ق��رص‪ ،‬درون کیک ها‬ ‫بیش��تر برای تش��ویش اذهان عمومی بوده و در این‬ ‫راستا سازمان ملی استاندارد به بررسی نمونه هایی در‬ ‫س��طح بازار از انواع کیک ها در سراسر کشور به مدت‬ ‫یک هفته پرداخت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی که این موضوع از س��وی رسانه ها‬ ‫مط��رح ش��د در س��فری کاری به اس��تان گیالن به‬ ‫س��ر می بردم‪ .‬در همین اس��تان بازرس��ی دقیقی از‬ ‫کارخانج��ات کیک و کلوچه این اس��تان داش��تم که‬ ‫مشکلی وجود نداش��ت‪ .‬به طور قطع اینکه در فرایند‬ ‫تولید چنین امری رخ دهد امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬برای بررسی دقیق تر و به دست اوردن‬ ‫اطالعات ریزتر به اداره اس��تاندارد اس��تان های کشور‬ ‫اعالم ش��د تا از کیک های موجود در بازار نمونه هایی‬ ‫انتخاب و ازمایش کنند‪ .‬در این باره از ‪ ۲‬هزار و ‪۳۶۰‬‬ ‫مورد نمونه که مورد بازرس��ی و ارزیابی قرار گرفتند‬ ‫تنها ‪ ۲‬مورد که مربوط به بوفه های فروش مدارس بود‬ ‫قرص جاسازی شده مشاهده شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه با بیان‬ ‫اینکه دش��منان با هدف قرار دادن س�لامت کودکان‬ ‫به دنب��ال ایجاد ج��و روانی برای خانواده ها هس��تند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این دو مورد یک��ی مربوط به اس��تان زنجان‬ ‫ب��ود که قرصی به رنگ مغز فندق درون بیس��کویتی‬ ‫جاس��ازی ش��ده بود و دیگری در اس��تان گلستان و‬ ‫شهرستان گنبد کاووس بود‪ .‬در این استان از ‪ ۵‬نمونه‬ ‫کیک کاکائویی اسفنجی مورد ازمایش‪ ،‬درون یکی از‬ ‫انها قرصی قرمزرنگ وجود داشت‪.‬‬ ‫پیروزبخت تاکید کرد‪ :‬بر همگان روش��ن است که‬ ‫برخ��ی صنعت و تولید م��واد غذایی کش��ور را مورد‬ ‫ه��دف قرار داده اند زی��را صنایع غذایی کش��ور یکی‬ ‫از پیش��رفته ترین صنایع در این ح��وزه بوده که بازار‬ ‫جهانی خوبی در اختیار دارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره ن��وع قرص ها ه��م گف��ت‪ :‬در این باره‬ ‫مس��ئولیت با وزارت بهداشت اس��ت که انها در حال‬ ‫ازمایش این نمونه ها هستند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1433‬‬ ‫پیاپی ‪2751‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫ازموده را‬ ‫ازمودن خطاست‬ ‫عباس مجیدی نژاد ‪ -‬رئیس انجمن‬ ‫صنفی مراکز معاینه فنی خودرو کشور‬ ‫تاکید دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور‪:‬‬ ‫هیچواحد تولیدی ب ه دلیل بدهی تعطیل نمی شود‬ ‫واحده��ای صنعتی کش��ور ب��رای ادامه حیات‬ ‫ب��ا چالش هایی روبه رو هس��تند ک��ه از جمله انها‬ ‫می توان به تامین نقدینگی و س��رمایه در گردش‬ ‫مورد نیاز انها اش��اره کرد‪ .‬در گفت وگوی‬ ‫ب��ا فعاالن صنع��ت‪ ،‬مدیران ای��ن مجموعه اعالم‬ ‫می کنن��د برای ت��داوم فعالیت ه��ا‪ ،‬بانک ها باید با‬ ‫تولیدکنن��دگان همراهی کنند‪ .‬دبیر س��تاد ملی‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید کشور‪ ،‬خبر از مصوبه ای‬ ‫جدید در این س��تاد داد و گفت‪ :‬براس��اس مصوبه‬ ‫جدی��د این س��تاد‪ ،‬تولیدکنندگان ب��ا پرداخت ‪۵‬‬ ‫درصد اصل و س��ود تسهیالت دریافتی‪ ،‬یک سال‬ ‫تنفس و تقس��یط ‪ ۵‬س��اله می توانند بدهی خود را‬ ‫تسویه کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در شبکه خبر ‪ ۲۴‬اذر مصاحبه ای با عنوان «دوگانه سوز‬ ‫کردن ی��ک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار خ��ودرو عمومی» پخش‬ ‫ش��د و تنی چند از افراد ذی نف��ع در این فرایند به ضرورت‬ ‫برنامه ریزی و زمان بندی برای تبدیل این خودروها اش��اره‬ ‫کردند‪ .‬با کمال تاسف موضوع هایی مورد بحث از واقعیت ها‬ ‫ب��ه دور بوده و موارد مهم و کارشناس��ی این فرایند که باید‬ ‫مورد ارزیابی قرار می گرفت‪ ،‬مغفول ماند‪ .‬مجری با تاکید بر‬ ‫یک پرسش اساسی درباره کیفیت خودروهای دوگانه شده‬ ‫و اینکه ایا خودروهای دوگانه س��وز کارگاهی با دوگانه سوز‬ ‫کارخان��ه ای تف��اوت دارند؟ افراد حاض��ر در مصاحبه را به‬ ‫اس��تاندارد های اجباری قطعات کش��انده و کارشناسان به‬ ‫پرس��ش اصلی نپرداختند درحالی که چالش اساس��ی در‬ ‫این پروژه در همین نکته نهفته اس��ت که بی پاس��خ ماند‪.‬‬ ‫افزایش نرخ بنزین و وجود ذخایر گس��ترده گاز طبیعی در‬ ‫کشور سبب شده تا استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت‬ ‫مصرفی خودروهای س��بک افزایش چشمگیری پیدا کند؛‬ ‫اما مورد مغفول مانده در این فرایند که به یکی از چالش های‬ ‫موجود تبدیل شده‪ ،‬اثرات زیست محیطی ناشی از گازسوز‬ ‫کردن خودروهاس��ت‪ .‬خودروهای گازسوز خود به دو نوع‬ ‫پایه دوگانه س��وز و دوگانه س��وز پس از تولید تقسیم بندی‬ ‫می ش��وند‪ .‬در خودروهای پایه دوگانه س��وز‪ ،‬گاز طبیعی از‬ ‫س��وی کارخانه س��ازنده خودرو به عنوان سوخت مصرفی‬ ‫تعریف ش��ده و پارامترهای عملکردی موتور براس��اس هر‬ ‫دو نوع سوخت بنزین و گاز بهینه می شوند‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫حس��گر نسبت هوا به سوخت(المبدا سنسور) براساس هر‬ ‫دو نوع س��وخت کالیبره ش��ده و با ارسال اطالعات دقیق تر‬ ‫به سیس��تم کنترلی(‪ )ECU‬میزان پاش��ش س��وخت را‬ ‫ب��ه دقت کنترل کرده و س��بب باال رفت��ن بازدهی احتراق‬ ‫در هر دو س��وخت می ش��ود؛ همچنین با توجه به ترکیب‬ ‫هیدروکربن های نس��وخته متفاوت برای س��وخت بنزین‬ ‫و گاز طبیع��ی‪ ،‬کاتالیس��ت س��ه راهه ای��ن خودروها برای‬ ‫عملکرد هرچه بهتر در کاه��ش االینده های گازی به طور‬ ‫بهینه طراحی می ش��وند؛ از این رو نگرانی عمده ای متوجه‬ ‫االینده های زیس��ت محیطی خودروهای پایه دوگانه سوز‬ ‫وجود نخواهد داشت و این خودروها با هر دو سوخت قادر به‬ ‫گذراندن سطوح االیندگی مد نظر سازمان های استاندارد‬ ‫و محیط زیست هس��تند؛ اما پرسشی که بدون پاسخ باقی‬ ‫مانده نصب گیت و مخزن روی خودروهای در حوزه نس��ل‬ ‫این تبدیل بوده که مش��خص کننده کیفیت االیندگی ان‬ ‫خودرو است‪ .‬تاکنون انچه در این فرایند مورد نظر نهادهای‬ ‫متولی بوده نس��ل اول گیت است که در فرایند دوگانه سوز‬ ‫پروژه قبلی هم انجام شده است‪ .‬این نسل از گیت ها حدود‬ ‫‪ ۵۰‬س��ال پیش از رده خارج و منس��وخ ش��ده اند‪ .‬در مقاله‬ ‫بررسی خودروهای دوگانه سوز ایده ال به تشریح نسل های‬ ‫گوناگون در فرایند پرداخته ش��د‪ .‬این نس��ل از گیت ها از‬ ‫سیستم های گازس��وز از رگالتورهای فشار صفر(خروجی‬ ‫رگالتور فشاری معدل فشار اتمسفر دارد) استفاده می کنند‬ ‫و هیچ گون��ه تجهیزات الکترونیکی و عیب یابی نداش��ته و‬ ‫بسیار ارزان هستند‪ .‬این سیستم های مدار باز بوده و حسگر‬ ‫اکسیژن برای کنترل گازهای خروجی موتور ندارند‪ .‬از این‬ ‫سیستم در خودروهای کاربراتوری استفاده می شود‪ .‬تنها‬ ‫ایتم قابل تنظیم در این سیس��تم یک پیچ تنظیم موجود‬ ‫روی رگالتور است‪ .‬درحالی که نسل ها ‪ ۳‬و ‪ ۴‬دارای سیستم‬ ‫تزری��ق چند نقط��ه ای ب��وده و از تجهی��زات الکترونیکی‬ ‫پیش��رفته تری اس��تفاده شده است‪ .‬نس��ل های اول و دوم‬ ‫سیستم هایی با پاشش تک نقطه ای بوده در نسل های ‪ ۳‬و ‪۴‬‬ ‫س��وخت گاز مورد نیاز موتور را در چند راهه ورودی تزریق‬ ‫می شود‪ .‬در نس��ل یک این سیستم به دلیل کنترل نشدن‬ ‫سیس��تم تنظیم از طریق ‪ ECU‬س��وخت در خودروهای‬ ‫که با سیستم نسل یک کارگاهی دوگانه سوز می شوند خود‬ ‫موجب االیندگی زیست محیطی(ترکیبات گاز نیتروژن)‬ ‫می ش��وند‪ .‬نبود عملکرد دقیق حسگر المبدا سبب شده تا‬ ‫در خودروهای دوگانه سوز دستی‪ ،‬میزان پاشش سوخت به‬ ‫محفظه احتراق در حالت بهینه نبوده و س��وخت بیشتری‬ ‫هم مصرف کند‪ .‬با وجود س��وخت پاک ش��مرده شدن گاز‬ ‫طبیعی‪ ،‬نگرانی های��ی پیرامون االینده ه��ای خروجی از‬ ‫خودروهای دوگانه سوز دس��تی وجود دارد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫فرایند دوگانه سوز کردن خودروهای بنزین سوز بدون هیچ‬ ‫اس��تاندارد و شیوه نامه ای اجرایی می شود‪ .‬نکته قابل توجه‬ ‫در این گفت وگوی خبری طرح تدوین اس��تاندارد از طرف‬ ‫اداره کل اس��تاندارد به وزارت نفت و در بخش دیگر یافتن‬ ‫اس��تانداردی در همین راس��تا ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ارجاع داده می شود‪ .‬در این نوع از خودروها سیستم‬ ‫کنترلی برای کار با سوخت گاز بهینه نشده و حسگر المبدا‬ ‫فقط براساس سوخت بنزینی قادر به عملکرد صحیح است‪.‬‬ ‫مس��ائل تخصصی این امر خ��ارج از حوصله این مقاله بوده‬ ‫ام��ا با همین مجم��ل می توان به این نتیجه رس��ید که در‬ ‫دوگانه س��وز کردن خودروها با نس��ل یک فرایندی بدون‬ ‫کارشناسی‪ ،‬فقط اتالف س��رمایه ملی و اسیب های جدی‬ ‫به خودروهاس��ت‪ .‬بدون ش��ک تنها علتی ک��ه برای اصرار‬ ‫نهاد های متولی در این پروژه وجود دارد بیشتر جنبه روانی‬ ‫و سیاسی داشته تا جو عمومی به وجود امده از گرانی بنزین‬ ‫مدیریت شود و در بخش خصوصی هم کسب منافع مادی‬ ‫حاصل از ان باید دانس��ت‪ .‬نباید فراموش ش��ود که همین‬ ‫بی مدیریتی در س��ال ‪ ۸۳‬نیز انجام ش��د و حال زمان تغییر‬ ‫این رویکرد است؛ ازموده را ازمودن خطاست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹محدودیت های پرداخت تسهیالت‬ ‫صنعتگران با بدهی ه��ای معوقی که به بانک ها‬ ‫دارند برای دریافت تس��هیالت با مشکالتی روبه رو‬ ‫هس��تند یا عنوان می کنن��د برخی قوانین موجود‬ ‫تولیدکنن��ده را به عن��وان صاحب ام��وال به وثیقه‬ ‫گذاش��ته ش��ده نزد بان��ک‪ ،‬زیرس��وال می برد‪ .‬به‬ ‫گزارش ش��اتا‪ ،‬میثم زالی گفت‪ :‬مصوبه ای مهم در‬ ‫هش��تاد و پنجمین نشس��ت س��تاد تسهیل و رفع‬ ‫موان��ع تولید اماده اجرا ش��ده ک��ه تعیین کننده‬ ‫تکلیف بدهی واحدهای تولیدی به بانک هاس��ت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بانک ه��ا توان مح��دودی در‬ ‫پرداخت تس��هیالت دارند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬برپایه این‬ ‫مصوب��ه به واحدهای تولیدی کم��ک می کنیم تا‬ ‫س��تادملی تس��هیل و رفع موانع تولید کش��ور درحال شناسایی‬ ‫قوانین مخل تولید اس��ت و در ادامه با کمک سران قوا و مجلس‪،‬‬ ‫سالاینده در مسیررفع موانع تولید گام هایی برداشته می شود‬ ‫بده��ی خود را با کمک دولت بپردازند و همه را از‬ ‫سرفصل بدهکاران غیرجاری خارج خواهیم کرد؛‬ ‫بروز این اتفاق‪ ،‬می تواند بس��یاری از واحدها را به‬ ‫چرخه تولید بازگرداند‪ .‬دبیر س��تاد تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید کش��ور خاطرنش��ان کرد‪ :‬این مصوبه‬ ‫هفته اینده از سوی شورای پول و اعتبار به بانک ها‬ ‫ابالغ خواهد شد و چنانچه این طرح عملیاتی شود‬ ‫در ‪ ۲‬ماه پایانی سال شاهد گشایش خوبی در حل‬ ‫مش��کالت تولید خواهیم ب��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۶۰‬درصد مراجعان کارگروه س��تاد تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید را کس��انی تشکیل می دهند که برای‬ ‫تعیی��ن تکلیف بدهی بانکی درخواس��ت و مطالبه‬ ‫دارند و چنانچه مصوبه هش��تاد و پنجمین نشست‬ ‫ستاد تسهیل عملی شود‪ ،‬بسیاری از مشکالت حل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت تسهیالت بهین یاب‬ ‫ای��ن مس��ئول وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اضافه کرد‪ :‬س��تاد تسهیل‪ ،‬تبصره ‪ ،۱۸‬رونق تولید‬ ‫و نوسازی و بازسازی از راهکارهای حمایتی دولت‬ ‫اس��ت که امس��ال رقمی معادل ‪ ۱۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در سامانه بهین یاب ثبت شده که اختصاص‬ ‫یافته و پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬زالی از عزم جدی‬ ‫مسئوالن کش��ور برای حل مش��کالت واحدهای‬ ‫تولیدی خبر داد و افزود‪ :‬از ابتدای امس��ال تاکنون‬ ‫ب��رای ‪ ۶‬ه��زار واحد تولی��دی و صنعتی اس��تان‬ ‫تصمیم گیری ش��ده و با مصوبات ستاد تعدادی از‬ ‫واحدهای مش��کل دار به چرخه تولید بازگش��ته و‬ ‫فعال شدند‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬در خوش بینانه تری��ن حال��ت‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰‬درصد مصوبات س��تادهای تس��هیل‬ ‫در کش��ور اجرای��ی می ش��ود ک��ه چنانچ��ه ب��ه‬ ‫همی��ن می��زان هم قانع باش��یم بخ��ش زیادی از‬ ‫مش��کالت حل ش��دنی اس��ت و کارخانه ها رونق‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید کش��ور‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در ش��رایط کنونی هیچ واحد تولیدی‬ ‫ب��ه دلیل بده��ی بانکی‪ ،‬مالیات��ی و بیمه ای نباید‬ ‫تعطیل شود‪.‬‬ ‫زالی گفت‪ :‬براساس دستور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در این س��تاد‪ ،‬در حال شناسایی قوانین‬ ‫مخل و مانع تولید هستیم و با برداشته شدن موانع‬ ‫با کمک س��ران قوا و مجلس شورای اسالمی‪ ،‬سال‬ ‫اینده در مس��یر رفع موان��ع تولید گام های جدی‬ ‫برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫توپ الودگی هوا هر روز در زمین یک نهاد‬ ‫این روزها کالف الودگی هوای تهران پیچیده تر از گذش��ته شده‬ ‫و ب��ه جای ارائه راهکار هر روز توپ در زمین یک س��ازمان انداخته‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬یکی از متهم الودگی هوای تهران بنزین‬ ‫توزیع��ی در کش��ور اعالم ش��ده در حالی که مس��ئوالن نفتی پر و‬ ‫پاقرص پش��ت کیفیت بنزین ایستاده اند تا جایی که دو اطالعیه در‬ ‫این باره از سوی شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی منتشر‬ ‫شد‪ .‬در این اطالعیه ها تاکید شده با وجود توضیحات مکرر ماه های‬ ‫اخیر پیرامون کیفیت بنزین تولیدی و توزیعی در کشور به ویژه در‬ ‫کالنش��هرها به تازگی و به دنبال الودگی روزهای گذش��ته دوباره‬ ‫ابهاماتی ایجاد ش��ده و حتی نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫موضوعاتی مطرح کرده اند‪ .‬براس��اس گزارش منتشر شده از سوی‬ ‫ش��رکت کنترل کیفیت و اس��تاندارد هوای تهران‪ ،‬منش��ا بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصد الودگی وس��ایل نقلیه شهر تهران مربوط به کامیون ها‪،‬‬ ‫اتوبوس ها و مینی بوس ها بوده که از قضا سوخت مصرفی هیچ کدام‬ ‫از انها بنزین نیس��ت؛ بنابراین مرتبط دانستن الودگی هوا با بنزین‬ ‫به طور کامل رد می شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬براساس گزارش های روزانه‬ ‫س��ایت ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران‪ ،‬حتی در الوده ترین‬ ‫روزهای هفته گذش��ته‪ ،‬شاخص االیندگی ‪ SOx‬که بخشی از ان‬ ‫می تواند ناش��ی از گوگرد موجود در بنزین باش��د‪ ،‬حدود ‪ ۱۵‬بوده‬ ‫که بس��یار پایین تر از ح��د مجاز ان یعنی ‪ ۵۰‬بوده اس��ت‪ .‬این امر‬ ‫نشان دهنده کیفیت باالی سوخت توزیعی شامل بنزین و گازوئیل‬ ‫در کالنش��هر تهران اس��ت‪ .‬بخش عمده ای از الودگی هوای تهران‬ ‫و بیش��تر کالنش��هرها مربوط به ذرات معلق کمتر از ‪ ۲.۵‬میکرون‬ ‫اس��ت‪ .‬یک��ی از مهم ترین عناصر تش��کیل دهنده ذرات معلق هوا‪،‬‬ ‫کربن اس��ت‪ .‬به واقع بخش کرب��ن دار ذرات معلق به عنوان یکی از‬ ‫زیان بارترین ترکیبات موجود در ذرات معلق از نظر تاثیر بر سالمتی‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬این بخش به دو قسمت کربن الی (‪ )OC‬و کربن‬ ‫معدنی (‪ )EC‬تقس��یم بندی می ش��ود‪ .‬کربن الی شامل عناصری‬ ‫همچون هیدروکربن ها حلقوی (‪ ،)PAHs‬الکان ها و اس��یدهای‬ ‫الی می شود و منبع انها وسایل نقلیه‪ ،‬احتراق سوخت های فسیلی‪،‬‬ ‫احتراق چوب‪ ،‬تجزیه گیاهان و واکنش های فوتوش��یمیایی است‪.‬‬ ‫با توجه به مش��خص بودن میزان اروماتی��ک و بنزن و اولفین های‬ ‫موجود در بنزین براس��اس اس��تاندارد االین��ده کربن الی بخش‬ ‫کوچک��ی از ذرات معلق را تش��کیل خواهد داد ام��ا کربن معدنی‬ ‫ک��ه به دوده اطالق می ش��ود و مهم ترین منب��ع ان احتراق ناقص‬ ‫س��وخت های فس��یلی وس��ایل نقلیه بنزینی و دیزلی است بخش‬ ‫بزرگ��ی از ذرات معلق موجود را تش��کیل می ده��د‪ .‬در هفته های‬ ‫گذشته‪ ،‬س��ازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫به عنوان نهاد های متولی کنترل و نظارت بر اس��تاندارد سوخت‪ ،‬به‬ ‫دفعات بنزین توزیعی در کش��ور را براس��اس استاندارد دانسته اند‪.‬‬ ‫بازرس��ان و ناظران س��ازمان های ملی اس��تاندارد و محیط زیست‬ ‫به طور مس��تمر و روزانه به نمونه برداری و ازمایش سوخت توزیعی‬ ‫در کش��ور اقدام کرده و در صورت خارج بودن کیفیت س��وخت از‬ ‫اس��تانداردهای تعیین شده به س��رعت مراتب را به مراجع قانونی‬ ‫گزارش می کنند‪ .‬عالوه بر این بازرسان شرکت ملی پخش نیز پیش‬ ‫از توزیع س��وخت بارها اقدام به انجام ازمایش های گوناگون کرده و‬ ‫در صورت مغایرت هریک از پارامترهای زیست محیطی سوخت با‬ ‫استانداردهای تعیین شده از توزیع ان جلوگیری می کند»‪.‬‬ ‫‹ ‹سوخت خوب با احتراق بد‬ ‫این س��خنان در حالی مطرح ش��ده که علیرض��ا صادق ابادی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی اعالم‬ ‫ک��رده الودگی هوا به هیچ وجه ناش��ی از س��وخت نیس��ت و ما با‬ ‫اس��تانداردهای بین المللی می توانیم این موض��وع را اثبات کنیم‪.‬‬ ‫وی مش��کل اصلی در بحث الودگی را نشناختن راه های درمان ان‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬تا زمانی که درد را درس��ت تش��خیص ندهیم‪،‬‬ ‫نمی توانیم مش��کل را حل کنیم و در بحث کیفیت سوخت نیز این‬ ‫یک واقعیت اس��ت که سوخت خوب با احتراق بد‪ ،‬االیندگی ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروسازان به جای البی‪ ،‬قانون را اجرا کنند‬ ‫در این بین خودروس��ازان نیز زیر ذره بین قرار گرفته اند تا جایی‬ ‫که عباس شاهس��ونی‪ ،‬رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم مرکز‬ ‫س�لامت محیط و کار وزارت بهداش��ت بر لزوم اجرای قانون هوای‬ ‫پ��اک به ویژه از س��وی خودروس��ازان تاکید ک��رده و و اعالم کرده‬ ‫که مهم ترین مناب��ع االینده تهران کامیون ها‪ ،‬موتورس��یکلت ها‬ ‫اینفو‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران‪:‬‬ ‫قانون منع استقرار صنایع‬ ‫در شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری بازنگری شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان تهران گفت‪ :‬قفلی‬ ‫که برای توس��عه واحدهای مستقر‬ ‫در داخ��ل ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫به واسطه قانون منع استقرار صنایع‬ ‫در ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومت��ری به پای‬ ‫توسعه صنعت در استان تهران زده‬ ‫ش��ده را برای حمای��ت از تولید باز‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬صاب��ر پرنیان در‬ ‫نشس��ت مدیران واحداهای صنعتی‬ ‫و صنعتگران استان تهران با رئیس‬ ‫کل دادگس��تری اس��تان ته��ران‪،‬‬ ‫ب��ا تاکی��د بر ای��ن مطل��ب‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مهم ترین اصل در رونق بخشیدن به‬ ‫تولید‪ ،‬حمای��ت از تولید کنندگان و‬ ‫حفظ وضعیت اشتغال موجود است‬ ‫که این مهم جز با حضور مس��ئوالن‬ ‫در محل واحدهای تولیدی و بررسی‬ ‫ای��ن مش��کالت از نزدی��ک میس��ر‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬رویک��رد‬ ‫اصل��ی مدیری��ت اس��تان در حوزه‬ ‫صنع��ت و کارافرین��ی‪ ،‬حمای��ت‬ ‫از تولی��د و رف��ع مش��کالت‬ ‫صاحب��ان صنای��ع و کارافرین��ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان تهران با اش��اره به‬ ‫نقش ممتاز صنعت در اش��تغالزایی‬ ‫و توس��عه پایدار اس��تان‪ ،‬بر تالش‬ ‫مضاعف نهادهای اجرایی جهت حل‬ ‫مش��کالت فراروی صنعتگران تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پرنی��ان در پایان گف��ت‪ :‬به عنوان‬ ‫خدمتگذار کوچک صنعت و از طرف‬ ‫تمامی صنعتگ��ران از درهبر معظم‬ ‫انقالب اس��تدعا داری��م در صورت‬ ‫صالحدید سال اینده را هم حمایت‬ ‫از تولید و حمای��ت از کارگر ایرانی‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫و وس��ایل نقلیه ش��خصی هستند‪ .‬وی با اش��اره به راهکارهایی که‬ ‫در بلندم��دت برای کاهش الودگی هوای ته��ران باید مورد توجه‬ ‫قرار گی��رد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باید قانون هوای پ��اک و ایین نامه های ان‬ ‫که مصوب ش��ده اند‪ ،‬اجرایی ش��ود که اجرای درست انها می تواند‬ ‫وضعیت الودگی هوا را بهبود بخش��د‪ .‬در عین حال خودروس��ازها‬ ‫بای��د کیفیت خودروها را از نظر مکانیس��م حذف االینده ها بهبود‬ ‫دهند‪ .‬موتورسیکلت س��ازها نیز به جای اینکه هر روز به دنبال البی‬ ‫باش��ند و بخواهند قانون هوای پ��اک را دور بزنند‪ ،‬اگر قانون را اجرا‬ ‫کنند‪ ،‬این مش��کل نیز حل می شود‪ .‬متاس��فانه هم خودروسازها و‬ ‫هم موتورسیکلت س��ازها دائم به دنب��ال دور زدن قانون هوای پاک‬ ‫هس��تند‪ .‬وی تاکی��د کرد‪ :‬اگ��ر ماده ‪ 8‬قانون ه��وای پاک مبنی بر‬ ‫اینکه هرگونه تردد خودروهای فرس��وده‪ ،‬خری��د و فروش و بیمه‬ ‫کردن خودروهای فرسوده ممنوع است‪ ،‬اجرایی شود‪ ،‬بحث نصب‬ ‫فیلت��ر دوده روی کامیون ها و وس��ایل نقلیه جدی گرفته ش��ود و‬ ‫شاهد بهبود کیفیت س��وخت باشیم‪ ،‬این معضل نیز حل می شود‪.‬‬ ‫مهم تری��ن منابع االینده تهران به تاکید شاهس��ونی‪ ،‬کامیون ها و‬ ‫موتورس��یکلت ها و وس��ایل نقلیه ش��خصی هس��تند که اقدامات‬ ‫مرب��وط به انه��ا به وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت بازمی گردد‪.‬‬ ‫م��اده ‪ ۱۰‬قانون هوای پاک می گوید‪ ،‬وزارت نیرو س��االنه باید ‪۳۰‬‬ ‫درصد برق کش��ور را از انرژی پاک و تجدیدپذی��ر ایجاد کند‪ ،‬باید‬ ‫مش��خص ش��ود که این قانون که در س��ال ‪ ۹۶‬ابالغ شده تاکنون‬ ‫چقدر اجرایی ش��ده اس��ت؛ بنابراین باید به اج��رای این قوانین رو‬ ‫بیاوریم‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقاد از نقش مافیای خودروسازی‬ ‫عیس��ی کالنتری‪ ،‬رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز با‬ ‫اش��اره به الودگی تهران گفت‪ :‬مافیای خودروس��ازی انقدر توان‬ ‫مال��ی دارند ک��ه تصمیم گیران را خریداری کنند‪ ،‬به طور قطع با‬ ‫چنین شرایط جوی و ایستایی هوا روبه رو می شویم؛ زمانی که از‬ ‫ایران خودرو ‪ 4‬خودرو به س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت هدیه‬ ‫می کنند‪ ،‬به معنی این است که هوای الوده داشته باشیم و میلیون ها‬ ‫نفر ان را استش��مام کنند‪ .‬با این وجود احمد نعمت بخش‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمن خودروسازان ایران اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر به دلیل اماده‬ ‫نبودن زیرساخت ها به ویژه تولید و توزیع نشدن سوخت یورو ‪،۵‬‬ ‫امکان تولید خودرو س��واری با استاندارد االیندگی یورو ‪ ۵‬وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تکلیف خودروهای فرسوده چه می شود‬ ‫خودروهای فرسوده معضل دیگر این بخش است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار خودرو فرسوده و ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫موتورسیکلت فرس��وده در کشور تردد می کند که این خودروها‬ ‫الودگی زیادی دارند این در حالی اس��ت که در دولت یازدهم و‬ ‫براس��اس مصوبه هیات وزیران‪ ،‬خودروس��از داخلی باید در ازای‬ ‫تولید هر خودرو با مصرف س��وخت باالی ‪ ۸.۵‬لیتر‪ ،‬یک خودرو‬ ‫فرسوده از رده خارج می کرد‪.‬‬ ‫ای��ن مصوب��ه اصالحیه خورد و قرار ش��د خودروس��از در ازای‬ ‫تولید خودرو با مصرف س��وخت بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬لیتر‪ ،‬یک خودرو را‬ ‫اس��قاط کند و در ازای تولید خودرو با مصرف س��وخت ‪ ۱۰‬لیتر‬ ‫ب��ه باال‪ ،‬دو خودرو فرس��وده را از رده خ��ارج کند‪ .‬این مصوبه در‬ ‫ابتدای دولت دوازدهم‪ ،‬حذف و ماجرا به فراموش��ی س��پرده شد‬ ‫اما مجلس ش��ورای اس�لامی در این حوزه ورود کرده و با شرایط‬ ‫جدید‪ ،‬برای خودروهای داخلی نیز طرح اس��قاط احیا شد‪ ،‬چون‬ ‫ای��ن معقول نبود ک��ه در قب��ال واردات خودروهای خارجی که‬ ‫دارای اس��تانداردهای روز جهان هس��تند؛ اسقاط داشته باشیم‬ ‫ام��ا خودروه��ای داخلی از اس��قاط مصون باش��ند‪ .‬به طور کلی‬ ‫براس��اس ایین نامه هیات دولت خودروهای س��واری شخصی با‬ ‫عمر ‪ ۲۵‬س��ال‪ ،‬س��واری دولتی با عمر ‪ ۱۵‬س��ال‪ ،‬تاکسی با عمر‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال‪ ،‬مینی بوس با عمر ‪ ۱۵‬س��ال‪ ،‬اتوبوس درون ش��هری‬ ‫با عمر ‪ ۱۰‬س��ال‪ ،‬اتوبوس برون ش��هری با ‪ ۱۵‬س��ال‪ ،‬کامیون و‬ ‫کش��نده با ‪ ۱۵‬س��ال عمر‪ ،‬وانت با ‪ ۱۵‬سال‪ ،‬موتورسیکلت با ‪۱۰‬‬ ‫س��ال و س��ایر وسایل نقلیه با گذشت ‪ ۲۵‬س��ال از تاریخ ساخت‬ ‫به عنوان خودرو فرس��وده و از رده خارج به شمار می رود‪.‬براساس‬ ‫ای��ن تصمیم که از س��ال ‪ ۱۳۸۸‬تاکنون در جریان اس��ت‪ ،‬تمام‬ ‫وسایل نقلیه ای که شامل این قانون می شوند‪ ،‬امکان برخورداری‬ ‫از کارت س��وخت را ندارند و باید از س��همیه ازاد بنزین استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫نمایشگاه ها‬ ‫نیازمند پنل های تخصصی‬ ‫هستند‬ ‫‪ 2‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1433‬‬ ‫پیاپی ‪2751‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫جامعه فوالد از«دومین جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد‬ ‫ایران» که قرار اس��ت با رویکرد بومی س��ازی و توسعه فناوری‬ ‫از ‪ 23‬تا ‪ 26‬دی س��ال جاری در برج میالد تهران برگزار ش��ود‪،‬‬ ‫استقبال بی نظیری کرد‪.‬‬ ‫این جشنواره که سال گذشته نخستین دوره ان برگزار شده‬ ‫بود‪ ،‬ازسوی ش��رکت کنندگان مورد توجه و استقبال فراوانی‬ ‫قرار گرفت و همانطور که پیش بینی می ش��د دومین دوره نیز‬ ‫تاکنون از اس��تقبال خوبی ازس��وی جامعه فوالدی برخوردار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بزرگان صنعت فوالد پای کارند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹اغازگر یک موج فراگیر بومی سازی‬ ‫بهرام س��بحانی‪ ،‬رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫با اعالم این خبر گفت‪ :‬نخس��تین جش��نواره و نمایشگاه ملی‬ ‫فوالد ایران که در دی س��ال گذش��ته برگزار شد‪ ،‬اغازگر یک‬ ‫م��وج فراگیر بومی س��ازی و حمایت از تامی��ن داخلی بود که‬ ‫خوش��بختانه با اس��تقبال بی نظیر جامعه فوالد کشور روبه رو‬ ‫شد‪ .‬وی افزود‪ :‬در همین راستا و به درخواست تولیدکنندگان‬ ‫و تامین کنندگان زنجیره فوالد‪ ،‬دومین دوره این رویداد ملی به‬ ‫همت انجمن و با مشارکت تمامی شرکت های بزرگ فوالدی و‬ ‫معدنی و تامین کنندگان مطرح داخلی و همچنین با حمایت‬ ‫ایمی��درو‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری و اتاق های بازرگانی ایران و تهران از‬ ‫‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی سال جاری در برج میالد تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ایران این جش��نواره‬ ‫و نمایش��گاه را بزرگتری��ن گردهمای��ی تولیدکنن��دگان‪،‬‬ ‫تامین کنن��دگان‪ ،‬بازرگانان و متخصصان زنجیره اهن و فوالد‬ ‫ای��ران عنوان و اظهار کرد‪ :‬در نخس��تین دوره این جش��نواره‬ ‫بیش از ‪ ۱۴۰۰‬نفر از مدیران و مس��ئوالن فوالد کشور در ایین‬ ‫راه ان��دازی گرده��م امدند و در ‪ ۴‬روز‪ ،‬بی��ش از ‪ ۱۰‬هزار نفر از‬ ‫نمایشگاه ملی فوالد ایران با محوریت ارائه فرصت های ساخت‬ ‫داخل در زنجیره فوالد بازدید کردند‪ .‬س��بحانی افزود‪ :‬در دوره‬ ‫نخس��ت جشنواره‪ ،‬بیش از ‪ ۲۲۰‬تفاهمنامه بین فوالدسازان و‬ ‫تامین کنن��دگان داخلی به ارزش تقریبی ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫منعقد شد که براساس پایش انجام شده‪ ،‬تاکنون حدود نیمی‬ ‫از ان به مرحله عقد قرارداد و تولید و تحویل رسیده است‪.‬‬ ‫چشم انداز‪۱۴۰۴‬‬ ‫و جشنواره ملی‬ ‫فوالد‬ ‫بهرام س��بحانی‪ :‬در دوره نخس��ت جش��نواره‪ ،‬بیش از ‪ ۲۲۰‬تفاهمنامه‬ ‫بین فوالدسازان و تامین کنندگان داخلی به ارزش تقریبی ‪ ۹۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان منعقد ش��د که براساس پایش انجام شده‪ ،‬تاکنون حدود نیمی از‬ ‫ان به مرحله عقد قرارداد و تولید و تحویل رسیده است‬ ‫‹ ‹ارائه دستاوردهای بومی سازی‬ ‫معاون برنامه ش��رکت مهن��دس بین المللی فوالدتکنیک و‬ ‫مشاور طرح جامع فوالد کشور نیز گفت‪ :‬توسعه ساخت داخل‬ ‫در کل زنجی��ره صنعت فوالد از بخش مع��دن گرفته تا تولید‬ ‫محصوالت فوالدی فراهم ش��ده و جش��نواره ملی فوالد ایران‬ ‫فرصت مناسبی است که ش��رکت های ذی ربط دستاوردهای‬ ‫خود را در زمینه بومی سازی ارائه کنند‪.‬‬ ‫مه��ران محجوب ن��ژاد اف��زود‪ :‬اکن��ون در بخ��ش معدن و‬ ‫صنایع معدنی ش��رکت های توانمندی حض��ور دارند که توان‬ ‫قابل توجهی برای ساخت داخل قطعات مورد نیاز کارخانه های‬ ‫تولید کنسانتره و گندله دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این مه��م در واحدهای احیای مس��تقیم با‬ ‫نس��بت قابل توجه داخلی س��ازی و در واحدهای فوالدسازی‬ ‫نیز انجام ش��ده اس��ت‪ .‬درحال حاضر ش��رکت های مهندسی‬ ‫و پیمان��کاری در کن��ار مجتمع های ب��زرگ معدنی و فوالدی‬ ‫به طورمس��تمر به دنبال تحقق برنامه های بومی س��ازی خود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫محجوب ن��ژاد خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در صنع��ت ف��والد در‬ ‫بخش های مهندس��ی‪ ،‬س��اخت قطعات مصرفی و تجهیزات‬ ‫فناوریک‪ ،‬اتوماس��یون و‪ ...‬شرکت های مهندسی و پیمانکاران‬ ‫وارد عرصه بومی سازی شده اند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬بومی س��ازی در صنعت فوالد در برخی موارد‬ ‫از س��وی ش��رکت های داخلی به ثبت اختراع منجرش��ده که‬ ‫نمونه های ان در صنایع معدنی‪ ،‬فوالدی و تاسیس��ات جانبی‬ ‫وجود دارد‪ .‬مش��اور طرح جامع فوالد کش��ور گفت‪ :‬در زمینه‬ ‫بومی سازی‪ ،‬صاحبان صنایع فوالدی با برگزاری نشست های‬ ‫محمدمهدی یارجانلی‬ ‫مدیرعامل صنعت ورق ارین پاژ‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهرام سبحانی‬ ‫مهران محجوب نژاد‬ ‫پویش حمایت‬ ‫استمرار در برگزاری جشنواره ملی فوالد‪ ،‬کلید تداوم بومی سازی‬ ‫مشترک با تامین کنندگان و سازندگان‪ ،‬به اعالم نیازهای خود‬ ‫پرداخته و شرکت های تامین کننده نیز توانمندی های خود را‬ ‫اعالم می کنند و در نهایت بسترس��ازی برای توسعه تولیدات‬ ‫داخلی فراهم می ش��ود‪ .‬انجمن تولید کنندگان فوالد کشور با‬ ‫ایجاد کارگروه های تخصصی بومی س��ازی گام موثری در این‬ ‫زمینه برداشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا قدردانی از اقدام های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در حمایت از بومی سازی صنایع‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به منظور اس��تفاده از حداکثر توان س��اخت داخل و‬ ‫حمای��ت از تولیدکنندگان داخلی ب��ا انجمن های تخصصی و‬ ‫تامین کنندگان مشورت می کند‪.‬‬ ‫محجوب نژاد با بیان اینکه یکی از مسائل رونق ساخت داخل‬ ‫کاهش ریسک بومی سازی و تامین منابع مالی سازندگان است‬ ‫و افزود‪ :‬اگ��ر متولیان امر و نهاد های حاکمیتی ریس��ک های‬ ‫س��اخت داخل را کاهش دهند‪ ،‬نتایج اثربخش��ی عاید کشور‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در این راستا‪ ،‬انجمن تولید کنندگان فوالد کشور‬ ‫ب��ا هم��کاری معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری و‬ ‫ایمیدرو اقدام به تاس��یس صندوق پژوه��ش و فناوری فوالد‬ ‫کرده است‪ .‬وی یکی از فرصت های اینده بومی سازی را صنایع‬ ‫پایین دس��تی و نوردی برشمرد و گفت‪ :‬هنوز در فناوری تولید‬ ‫محصوالت نهایی و با ارزش افزوده باال نیاز به توس��عه س��اخت‬ ‫داخل داریم‪ .‬مش��اور طرح جامع فوالد کش��ور در ادامه درباره‬ ‫برگزاری دومین جشنواره ملی فوالد ایران‪ ،‬گفت‪ :‬این جشنواره‬ ‫فرصت مناسبی فراهم می کند که تامین کنندگان و صاحبان‬ ‫صنعت در کنار هم نیازمندی ها و توانمندی های صنعت فوالد‬ ‫را به اشتراک بگذارند‪ .‬وی افزود‪ :‬انجمن تولید کنندگان فوالد‬ ‫کش��ور کارگروه های تخصصی بومی سازی را هدایت می کند‬ ‫و ام��کان بهره گیری از مزیت ه��ای صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫فوالد ایران به طور هدفمند فراهم می شود که این هم افزایی با‬ ‫حمایت فوالدسازان و صاحبان صنعت فوالد به نتیجه مطلوب‬ ‫می رس��د؛ جش��نواره ملی فوالد ایران فرصتی اس��ت که این‬ ‫دس��تاوردها ارائه شود‪ .‬مش��اور طرح جامع فوالد کشور تاکید‬ ‫کرد‪ :‬یکی از عوامل موفقیت جش��نواره اس��تمرار ان و بررسی‬ ‫دستاوردهای بومی سازی در دوره های زمانی گوناگون است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تامین مواد اولیه‬ ‫چالش صنایع معدنی‬ ‫صنعت فوالد به یکی از صنایع مهم تبدیل ش��ده‬ ‫که افتخار ان برای فوالدسازان و صنعتگران است‪.‬‬ ‫بازدهی صنعت فوالد ایران ‪ ۷۰‬درصد ش��ده و دلیل‬ ‫ان این است که بیشتر واحد ها در ابتدای راه اندازی ‬ ‫هس��تند و تولی��د ‪ ۵۵‬میلی��ون ت��ن ف��والد دور از‬ ‫دسترس نیست؛ از این رو نمایشگاه ها‪ ،‬فرصت هایی‬ ‫را برای ارائه بومی س��ازی از طری��ق اعالم نیاز های‬ ‫کارخانه ه��ای زنجیره اه��ن و فوالد ب��ه قطعات‪،‬‬ ‫تجهیزات و دانش فنی مهندسی همچنین برقراری‬ ‫ارتباط بین کارخانه های فوالدی‪ ،‬تامین کنندگان‬ ‫داخلی و بازدید کنندگان از طریق استقرار و گردش‬ ‫عملیات میز های اختصاصی هدایت گر فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پی��ش از ای��ن تولید کنن��دگان ماش��ین االت‪،‬‬ ‫فوالدس��ازان و س��ایر فع��االن این ح��وزه به طور‬ ‫جزیره ای به جم��ع اوری اطالعات تولید کنندگان‬ ‫داخل��ی می پرداختند که با راه اندازی این س��امانه‬ ‫به اطالعات جامع و یکپارچه در این زمینه دس��ت‬ ‫می یابی��م‪ .‬همچنین با وجود تحریم ه��ا و افزایش‬ ‫نرخ دالر لزوم داش��تن اطالع��ات جامع قطعات و‬ ‫ماشین االت بومی سازی شده یا مورد نیاز را بیشتر‬ ‫مورد توجه ق��رار می دهند‪ .‬برای تولید ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫گ اهن‬ ‫تن فوالد‪ ،‬س��االنه به ‪ ۱۶۲‬میلیون تن س��ن ‬ ‫نیاز اس��ت و اگر با ‪ ۸۰‬درصد ظرفیت کار کنیم برای‬ ‫تولید ‪ ۴۴‬میلیون تن فوالد‪ ،‬س��االنه ‪ ۱۳۰‬میلیون‬ ‫گ اهن الزم است‪ .‬از این رو اسیب شناسی ها‬ ‫تن سن ‬ ‫نش��ان می ده��د چالش هایی در مس��یر تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلی��ون تن ف��والد وجود دارد ک��ه مهم ترین انها‬ ‫گ اهن‪ ،‬ایجاد زیرس��اخت های‬ ‫اکتش��افات س��ن ‬ ‫مربوط به تامین اب و زیر س��اخت های حمل ونقل‬ ‫ریلی اس��ت که فعالیت با ‪ ۸۰‬درصد ظرفیت تولید‬ ‫معضالت این چالش ها را کمرنگ تر می کند‪.‬‬ ‫تولید فوالدهای ‪ API‬در فوالد مبارکه به بارنشستن نهضت ساخت داخل است‬ ‫ب��ا حضور دکتر رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬دکتر‬ ‫غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬نماینده مردم شهرستان‬ ‫مبارکه در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬مدیرعامل و اعضای هیات‬ ‫مدیره فوالد مبارکه‪ ،‬امام جمعه‪ ،‬فرماندار و جمعی از مسئوالن‬ ‫شهرستان مبارکه از خط تولید انبوه تختال ‪ API‬ویژه ساخت‬ ‫لوله های انتقال نفت و گاز ترش رونمایی شد‪.‬‬ ‫در این ایین وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ضمن خرس��ندی‬ ‫از حض��ور در فوالد مبارکه و قدردانی از تالش بی وقفه مدیران‬ ‫و کارکن��ان این ش��رکت گفت‪ :‬تولید فوالد های ویژه س��اخت‬ ‫لوله ه��ای انتقال نفت و گاز ترش در فوالد مبارکه فتح الفتوح و‬ ‫به بار نشستن نهضت ساخت داخل است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینک��ه مجاهدت های کارکنان فوالد مبارکه‬ ‫در خط مقدم تولید و اقتصاد مقاومتی ادامه راه شهیدان دفاع‬ ‫مقدس اس��ت گفت‪ :‬در نهضت س��اخت داخل تا سال ‪،1400‬‬ ‫‪ 10‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری کرده ایم که ‪ 2 . 4‬ان مربوط به‬ ‫صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی ب��ا تاکید بر اینک��ه باید هر قطع��ه ای را که‬ ‫می توانی��م در داخل تولید کنیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬اول انقالب زنجیره و‬ ‫ظرفیت تولید فوالد کش��ور ‪2 . 3‬میلیون تن بوده اس��ت این در‬ ‫حالی اس��ت که امروز در این حوزه با رشد قابل توجهی مواجه‬ ‫هستیم و متاسفانه در برخی موارد در این زنجیره توازن برقرار‬ ‫نبوده اس��ت اما خوشبختانه در دوسال گذشته اقدامات جدی‬ ‫برای برقراری توازن در سنگ اهن تا محصول انجام شده است‬ ‫و در حال حاضر اصال نیاز به صادرات سنگ اهن نداریم‪ .‬این در‬ ‫حالی است که تا ‪ 3‬سال قبل حدود ‪ 23‬میلیون تن سنگ اهن‬ ‫صادر می شده است و سال قبل به زیر ‪ 8‬میلیون تن رسیدیم‪.‬‬ ‫فلذا باید در زنجیره تولید فوالد توازن بیشتری برقرار گردد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بی��ان اینکه فوالد مبارکه‬ ‫یک ش��رکت معمولی نیست‪ ،‬افزود‪ :‬این بنگاه اقتصادی بزرگ‬ ‫از یک س��ری مراحل با موفقیت عبور کرده و به یک ش��رکت‬ ‫جهانی مبدل شده است تا جایی که تمام دنیا روی ان حساب‬ ‫جداگانه ای باز کرده اند این شرکت همچنان که در مسیر بسیار‬ ‫خوبی قرار گرفته اس��ت نباید ب��ه هیچ عنوان فوالد خام صادر‬ ‫کن��د و باید ظرفیت تولید فوالدهای خاص و همین فوالدهای‬ ‫‪ API‬را در خ��ود تقوی��ت کند و تولید محص��والت مورد نیاز‬ ‫کش��ور در صنایع خودروس��ازی‪ ،‬نفت و گاز و لوازم خانگی را‬ ‫بی��ش از پیش در دس��تور کار خود قرار ده��د‪ .‬وی در بخش‬ ‫دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش فوالد مبارکه در توسعه‬ ‫ملی گفت‪ :‬فوالد مبارک��ه می تواند در تنظیم بازار کمک حال‬ ‫دولت باشد و با رویکرد حمایت بیش از پیش از صنایع کوچک‬ ‫زمینه رشد هرچه بیشتر انها را فراهم اورد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو با خبرنگاران نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬با تولید این محصول در فوالد مبارکه س��االنه از ‪300‬‬ ‫میلیون دالر واردات جلوگیری ش��ده و از این مهمتر این است‬ ‫که این شرکت نیاز کشور را به اسلب مورد نیاز برای تولید ورق‬ ‫مورد نیاز س��اخت لوله های انتقال نف��ت و گاز ترش را تامین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در ادامه ب��ه دالیل توجیهی احداث خط نورد‬ ‫گرم ‪ 2‬در فوالد مبارکه گفت‪ :‬ما در فوالد مبارکه ظرفیت خالی‬ ‫برای خط نورد داش��تیم‪ ،‬به گونه ای که خط نورد ش��ماره یک‬ ‫این ش��رکت جوابگوی نورد تمام محصوالت نیس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫الزم ب��ود این ظرفیت در بخش نورد ایجاد ش��ود که توس��عه‬ ‫ان باعث ایجاد ارزش افزوده ش��ده و نیاز صنایع پایین دس��ت‬ ‫را تامین می کند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان اجرای تکمیل طرح‬ ‫شهید خرازی و احداث خط نورد دو فوالد مبارکه افزود‪ :‬مجوز‬ ‫الزم برای راه اندازی خط نورد دو صادر شده است ضمن اینکه‬ ‫منابع مالی الزم برای این پروژه دیده ش��ده و ظرفیت الزم نیز‬ ‫وج��ود دارد که پس از انجام تش��ریفات قانون��ی وارد فاز اجرا‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬عزم فوالد مبارکه برای اجرای‬ ‫این طرح جدی اس��ت و منابع مالی الزم برای اجرای ان دیده‬ ‫شده و نظر دولت‪ ،‬کارشناس��ان فنی و هیات مدیره شرکت در‬ ‫این خصوص مثبت اس��ت و در حال انجام تشریفات و انتخاب‬ ‫پیمانکار هس��تیم و به نوعی کار این پروژه اغاز شده و به طور‬ ‫حتم این طرح در موعد زمانی که مقرر شده اجرا خواهد شد و‬ ‫به مدار فوالد خواهد امد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت ب��ه ظرفیت های فوالد مبارکه‬ ‫در صنعت فوالد کش��ور اش��اره داش��ت و افزود‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫برنامه های دراز مدت و موثری برای توسعه از تامین سنگ اهن‬ ‫و خرید معدن گرفته تا مش��ارکت در فوالد هرمزگان و توسعه‬ ‫خط نورد ان و تکمیل زنجیره فوالد دارد و ظرفیت طرح نورد‬ ‫دو نیز در این ش��رکت احصا ش��ده و مطمئنا فوالد مبارکه در‬ ‫اینده بزرگتر از وضعیت کنونی خواهد شد‪.‬‬ ‫دکتر غریب پور معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت و رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فوالد‬ ‫مبارکه از بنگاه ها و طرح های اقتصاد مقاومتی کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬محصول جدید تولید ش��ده در ف��والد مبارکه به تایید‬ ‫وزارت نفت نیز رسیده است و در گام اول ‪ 300‬هزار تن از این‬ ‫محصول تولید می ش��ود‪ .‬وی در پاس��خ به این سوال که طرح‬ ‫نورد گرم‪ 2‬فوالد مبارکه از چه زمان وارد فاز احداث می ش��ود‬ ‫گفت‪ :‬قدر مسلم ان است که ایمیدرو از اجرای این طرح که از‬ ‫نیاز های اساسی صنعت فوالد کشور است حمایت می کند و در‬ ‫حال حاضر هم مجوز ان صادر ش��ده است و در حال گذراندن‬ ‫مراحل تش��ریفاتی و قانونی است‪ .‬و ان شاء اهلل در زمان خود با‬ ‫برنامه ریزی هایی که مدیریت فوالد مبارکه تدارک دیده اس��ت‬ ‫وارد فاز اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫دکتر غریب پور در بخش دیگری از س��خنان خود گفت‪ :‬در‬ ‫ح��ال حاضر در فوالد مبارکه با انباش��ت انبوهی از تختال های‬ ‫اماده برای نورد هستیم این در حالی است که خط نورد فعلی‬ ‫این ش��رکت چه به لحاظ کمیت و چه از نظر کیفیت جوابگو‬ ‫نیس��ت؛ بنابراین ب��ا احداث و راه اندازی ای��ن خط نیاز صنایع‬ ‫پایین دس��ت تامین و ارزش افزوده قابل توجهی برای کش��ور‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو اظهار داش��ت‪ :‬فوالد مبارکه در‬ ‫توس��عه های خود برنامه های بلندمدتی در نظر دارد که اجرای‬ ‫این توس��عه ها در اینده فوالد مبارکه را به ش��رکتی به مراتب‬ ‫س��ودمند تر و اثربخش تر تبدیل خواهد کرد‪ .‬بنابراین گزارش‬ ‫در بخش نخس��ت ای��ن ایین مدیرعامل ف��والد مبارکه با ارائه‬ ‫گزارشی از عملکرد فوالد مبارکه و با تاکید بر اینکه این شرکت‬ ‫برنامه های بسیار هدفمندی در توسعه های کمی و کیفی خود‬ ‫ترسیم نموده است گفت‪ :‬فوالد مبارکه با ‪ 30‬سال تجربه تولید‬ ‫ان��واع محصوالت فوالدی اکن��ون پا در عرصه تکنولوژش��دن‬ ‫گذاشته اس��ت و به زودی کشور ایران را به یکی از کشورهای‬ ‫صاحب تکنولوژی صنعت فوالد مبدل خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه س��خنان خود اظهار ک��رد‪ :‬مدیران و کارکنان‬ ‫بلن��د همت فوالد مبارکه در این راه و افق روش��ن توانس��تند‬ ‫برای اولین بار در کش��ور با همکاری مهندسین نفت به دانش‬ ‫فن��ی تولید فوالد های خاص مورد اس��تفاده در صنعت نفت و‬ ‫گاز‪ ،‬لوازم خانگی و خودروس��ازی دس��ت یابند که امروز شاهد‬ ‫رونمای��ی از خط تولی��د انبوه تختال ‪ API‬مورد اس��تفاده در‬ ‫صنایع نفت و گاز ترش بودیم‪.‬‬ ‫وی در تشریح مشخصات فنی این محصول گفت‪ :‬به نفت یا‬ ‫گازی که بیش از ‪ 100ppm‬سولفید هیدروژن (‪ )H2S‬داشته‬ ‫باشد‪ ،‬اصطالحا ترش گفته می شود‪.‬‬ ‫مدیر عامل ف��والد مبارکه با تاکید ب��ر اینکه عمده میادین‬ ‫نفت و گاز جهان ترش هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬برای ذخیره س��ازی و‬ ‫انتق��ال انها نیاز به لوله ها و فوالد خاص دارای هیدروژن کمتر‬ ‫از ‪ 3 ppm‬و گوگرد کمتر از ‪ 10 ppm‬است‪.‬‬ ‫مهندس عظیمیان با اش��اره به نقش ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫در تولی��د لوله های ‪ API‬محیط ترش ادام��ه داد‪ :‬برای تولید‬ ‫لوله های ‪ API‬و مخازن محیط ترش‪ ،‬ابتدا تختال در ش��رکت‬ ‫فوالد مبارکه تولید و پس از ارس��ال به ش��رکت فوالد اکسین‬ ‫خوزستان تبدیل به پلیت شده و در نهایت‪ ،‬تولید لوله در یک‬ ‫شرکت لوله سازی مانند لوله سازی اهواز انجام می شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬محص��ول لوله محیط ترش در مقایس��ه‬ ‫ب��ا محیط ش��یرین‪ ،‬با چند مش��خصه (حاصل از تس��ت های‬ ‫خوردگی) متمایز می ش��ود که ش��کل گیری این مش��خصات‪،‬‬ ‫حاصل فناوری و دانش موجود در فوالد مبارکه است‪.‬‬ ‫مدی��ر عامل فوالد مبارکه در خصوص منافع حاصل از تولید‬ ‫محصوالت محیط ترش در داخل کش��ور گف��ت‪ :‬با تولید این‬ ‫محصول در فوالد مبارکه س��االنه به میزان ‪ 270‬میلیون دالر‬ ‫صرفه جویی ارزی به دست خواهد امد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن بومی س��ازی و تدوی��ن دانش فن��ی تولید‬ ‫محص��ول محیط ترش و امکان تولید محصوالت با گرید باالتر‬ ‫ب��رای پروژه های نفت و گاز و رونق تولید و ایجاد اش��تغال در‬ ‫کارخانجات پایین دس��تی (تولید پلیت و لوله) و صنایع جانبی‬ ‫از دیگ��ر مزایای تولی��د این محصول جدی��د در فوالد مبارکه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در بخش پایانی سخنان خود گفت‪ :‬در حال حاضر امکان‬ ‫تولید س��االنه ‪ 300‬هزار تن از ای��ن محصول در فوالد مبارکه‬ ‫وج��ود دارد و این میزان تولید تا یک میلیون و ‪ 200‬هزار تن‬ ‫نیز قابل افزایش است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1433‬‬ ‫پیاپی ‪2751‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫در استانه برگزاری دومین نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیراهنی (اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری) مطرح شد‪:‬‬ ‫به دنبال تحول‬ ‫در معدن‬ ‫مالک رحمتی‬ ‫نائب رئیس انجمن سنگ ایران‬ ‫خبر‬ ‫استخراج بیش‬ ‫از ‪ ۵‬میلیون تن ماده‬ ‫معدنی در استان زنجان‬ ‫سرپرست معاونت امور معادن سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان زنجان گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫‪ ۵‬میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن ماده معدنی در اس��تان‬ ‫زنجان اس��تخراج ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫مهدی حمیدی اظهار ک��رد‪ :‬اموزش فناوری های‬ ‫روز در بخش معدن به معدن کاران‪ ،‬بهره برداران و‬ ‫کارگران معدن گامی در جهت اجرای معدن کاری‬ ‫س��بز است‪ .‬هم اکنون ما نیازمند ارائه اموزش های‬ ‫روز دنیا به فعاالن حوزه معدن در اس��تان هستیم‬ ‫که این امر نقش بس��زایی در ایجاد معدنکاری سبز‬ ‫دارد‪ .‬این مسئول ادامه داد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱۷‬دوره‬ ‫اموزشی برای کارگران معدن برگزار شده که باید‬ ‫تعداد این دوره ها افزایش یابد‪ .‬وی با اشاره به نقش‬ ‫اس��تفاده از ماش��ین االت ب��ه روز در معدن کاری‬ ‫س��بز‪ ،‬افزود‪ :‬در این راس��تا وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت جهت به روزرس��انی ماشین االت بخش‬ ‫معدن‪ ،‬واردات ماشین االت معدن با تعرفه صفر در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ .‬حمیدی‪ ،‬استفاده از نرم افزار‬ ‫در مع��ادن و تبدیل ان به س��خت افزار و تش��ویق‬ ‫بهره ب��رداران را از دیگر روش های اس��تقرار معدن‬ ‫کاری سبز در معادن استان دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫اس��تان زنجان دارای ظرفیت های معدنی بسیاری‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که ه��م اکنون در اس��تان ‪۳۸۸‬‬ ‫معدن با ‪ ۳۵‬نوع تنوع معدنی وجود دارد که ذخیره‬ ‫قطعی این معادن ‪ ۶۱۰‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫مشکالت خانواده‬ ‫معدنچیان برطرف شود‬ ‫نماینده ولی فقیه در گلس��تان گفت‪ :‬مشکالت‬ ‫خان��واده معدنچیان جان باخت��ه درحادثه انفجار‬ ‫مع��دن زغال س��نگ زمس��تان یورت ازادش��هر‬ ‫برطرف شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬ایت اهلل سیدکاظم‬ ‫نورمفی��دی اظهار کرد‪ :‬چند وق��ت قبل نامه ای از‬ ‫خانواده های جان باختگان معدن زمس��تان یورت‬ ‫ازادش��هر را دریاف��ت ک��ردم که مشکالتش��ان را‬ ‫عنوان کرده بودند‪ .‬حادثه زمستان یورت در کشور‬ ‫خیلی س��رو صدا کرد این مصیبت بسیار دردناک‬ ‫و غم انگی��ز بود چرا که این عزی��زان در راه خدمت‬ ‫گرفت��ار حادثه ش��دند و از دنیا رفتن��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این خانواده ها در نام��ه عنوان کردند که همچنان‬ ‫با مشکالت دست وپنجه نرم می کنند‪ .‬به انها وعده‬ ‫حل مش��کالت دادن��د اما وعده های عملی ش��ده‬ ‫انچن��ان که باید مش��کلی از خان��واده بازماندگان‬ ‫معدنچی��ان ح��ل کن��د‪ ،‬نک��رده اس��ت‪ .‬نماینده‬ ‫ولی فقیه در گلس��تان با اش��اره به اینکه بسیاری از‬ ‫انان در ش��رایط سخت معیش��تی به سر می برند‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬من الزم می دانم در این زمینه کاری‬ ‫انجام شود تا مش��کل خانواده بازماندگان برطرف‬ ‫شود‪ .‬نورمفیدی بیان کرد‪ :‬فرماندار ازادشهر باید از‬ ‫وضعیت انها گزارشی تهیه کند تا توسط مسئوالن‬ ‫مربوطه کمک و حمایت شوند‪.‬‬ ‫نمایشگاه ها‪ ،‬نیازمند پنل های تخصصی هستند‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬دومین نمایش��گاه معادن و‬ ‫صنایع فلزات غیر اهنی (اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و‬ ‫فراوری) امس��ال از ‪ ۲۹‬دی تا اول بهمن در هتل‬ ‫المپیک تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه ب��ر اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و‬ ‫ف��راوری فلزات غیر اهنی تاکی��د دارد‪ .‬در اهداف‬ ‫و برنامه ه��ای این همایش س��ه روزه که ش��اهد‬ ‫حض��ور مهمان های داخلی و خارجی اس��ت چه‬ ‫در حوزه اکتش��اف و چه در حوزه های استخراج و‬ ‫فراوری قرار است حرف های جدیدی مطرح شود‪.‬‬ ‫س��خنرانی ‪ ،‬کارگاه های تخصصی و اموزشی جزو‬ ‫برنامه های اصلی این همایش است‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه ب��ه تمام فل��زات غیر اهنی‬ ‫پرداخت��ه می ش��ود و فقط تاکید ب��ر یک عنصر‬ ‫خاص وجود ندارد‪ .‬طال‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم و س��رب‬ ‫و روی همه به یک اندازه مهم هستند و قرار است‬ ‫خواسته های فعاالن این حوزه به گوش مسئوالن‬ ‫ برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹گفت وگو با غرفه داران‬ ‫حسن حسینقلی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادی��ه صادرکنندگان‬ ‫س��رب و روی ای��ران با‬ ‫بی��ان اینک��ه برگ��زاری‬ ‫چنی��ن نمایش��گاه هایی‬ ‫بیش��تر ب��رای فروختن‬ ‫اجن��اس مجموعه ه��ای‬ ‫مختلف و بازاریابی است به‬ ‫گفت‪ :‬خاصیت‬ ‫نمایش��گاه در دنی��ا ف��روش اس��ت؛ بنابرای��ن‬ ‫مجموعه ه��ای مختلف بیش��تر با ه��دف فروش‬ ‫محصوالت خود در این نمایشگاه شرکت می کنند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬مجموع��ه ما ه��م به عنوان فعال‬ ‫اقتصادی تاکنون هیچ نمایش��گاهی را از دس��ت‬ ‫نداده و در تمامی نمایش��گاه ها حاضر می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین یکی دیگر از دس��تاوردهای شرکت در‬ ‫نمایش��گاه خرید ابزاراالت و م��واد موردنیاز برای‬ ‫فعالیت معدنی اس��ت که به ط��ور معمول فعاالن‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ایران با داش��تن ‪ 7‬درصد ذخایر معدنی و یک‬ ‫درصد جمعیت دنیا دارای ظرفیت بی نظیری در‬ ‫بخش معدن اس��ت و توانمندی های شایسته ای‬ ‫دارد‪ .‬م��ا ب��رای اینکه بتوانی��م از این ظرفیت به‬ ‫نحو احسن اس��تفاده کنیم الزم است قدم هایی‬ ‫ب��زرگ در جهت اصالحات برداریم‪ .‬اقداماتی که‬ ‫از ‪ 40‬س��ال قبل صورت گرفته اس��ت با ضعف و‬ ‫قوت هایی همراه بوده اس��ت ام��ا امروزه نیازمند‬ ‫یک س��ری برنامه های تحولی هس��تیم‪ .‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید ب��ه دنبال تحول‬ ‫معدنی باش��د تا بتواند با اس��تفاده از این ذخایر‬ ‫نقش تاثیرگ��ذاری را در بودجه و تولید ناخالص‬ ‫داخلی کشور ایفا کند‪ .‬امروز تولیدکنندگان باید‬ ‫به فکر صادرات باش��ند‪ .‬به نظر می رسد بسیاری‬ ‫از تولیدکنن��دگان و حتی معادن کوچک فرصت‬ ‫خوب��ی دارند که بتوانند ص��ادرات را دوباره اغاز‬ ‫کنند‪ .‬البته همه می دانیم که شروع صادرات یک‬ ‫فرایند زمان بر است و حتما باید بتوانیم تولید در‬ ‫تراز صادرات یعنی تولید با استاندارد بین المللی‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬مجموعه هایی ک��ه دغدغه این‬ ‫مباح��ث را دارند حتم��ا باید به معادن کوچک و‬ ‫متوس��ط کمک کنند تا تولید خود را با کیفیت‬ ‫انج��ام دهند چراک��ه تولید با کیفیت را می توان‬ ‫در کوتاه تری��ن زم��ان ممکن صادر کرد‪ .‬امروز به‬ ‫دلیل فرصت استثنایی که در کشورهای همسایه‬ ‫و جنگ زده پیش امده همه باید کمک کنیم تا‬ ‫برای توسعه بازارهای صادراتی کشور گام برداریم‬ ‫و در رفع موانع هر چه بیشتر تالش کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسن حسینقلی‪ :‬در غرفه های نمایشگاه باید متخصص ان کار‬ ‫حضور داشته باشد‪ .‬اینکه افرادی را در غرفه ها می گذارند که‬ ‫نمی دانند ان صنعت و لوازم چیس��ت‪ ،‬کار بس��یار غلطی اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن روش نه کمکی به ان ش��رکت و نه کمکی به نمایش��گاه‬ ‫می کنیم‬ ‫این حوزه از انجا اس��تعالم می گیرند و اس��تفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادی��ه صادرکنندگان س��رب و روی‬ ‫ایران در پاس��خ به این پرس��ش که چه انتظاری‬ ‫از ش��رکت در نمایش��گاه داری��د‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬در‬ ‫غرفه های نمایشگاه باید متخصص ان کار حضور‬ ‫داشته باشد‪ .‬اینکه افرادی را در غرفه ها می گذارند‬ ‫ک��ه نمی دانن��د ان صنعت و لوازم چیس��ت‪ ،‬کار‬ ‫بس��یار غلطی اس��ت‪ .‬با این روش ن��ه کمکی به‬ ‫ان ش��رکت و نه کمکی به نمایشگاه می کنیم‪ .‬او‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬از انجایی که نمایش��گاه های فروش‬ ‫ل عرضه است و‬ ‫جای بررس��ی قیمت اجناس قاب ‬ ‫قائم مقام و عضو هیات عامل ایمیدرو در نشست «بومی سازی و ساخت داخل» تاکید کرد‬ ‫کسب دانش فنی‬ ‫مهم ترین گام بومی سازی معدن و صنایع معدنی‬ ‫قائ��م مقام و عض��و هیات عامل ایمی��درو اعالم کرد‪:‬‬ ‫مهم ترین گام در بومی س��ازی در بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی کسب دانش فنی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬عباس نعیمی در نشست بررسی‬ ‫بومی س��ازی و ساخت داخل در معدن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫مهم ترین گام در بومی س��ازی را کس��ب دانش فنی در‬ ‫ای��ن حوزه اعالم ک��رد و افزود‪ :‬اولوی��ت مهم بعدی نیز‬ ‫بومی س��ازی ساخت قطعات و وسایل مصرفی در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی است‪ .‬وی با اعالم اینکه تنها ‪۳۳‬‬ ‫درصد م��ردم جهان از دانش مالی برخوردار هس��تند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ایران برای رسیدن به جایگاه کشوری‬ ‫توسعه یافته تا سال ‪ ۱۴۰۴‬نیازمند افزایش دانش مالی‬ ‫و فنی اس��ت‪ .‬در همین راس��تا نیز ابتدا باید دانش فنی‬ ‫بومی ش��ود گرچه تاکن��ون کارهایی صورت گرفته و ما‬ ‫در نقط��ه اغازین قرار نداریم‪ .‬نعیمی با تاکید بر حرکت‬ ‫از تصدی گری به هدایت گری ایمیدرو در بومی س��ازی‬ ‫بخ��ش مع��دن و صنایع معدن��ی افزود‪ :‬یک��ی از نکات‬ ‫ض��روری و مهم ایجاد بخش مربوط به بومی س��ازی در‬ ‫کارخانه ه��ا و ارتباط متصدی ان با ایمیدرو اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ب��ر لزوم تمرک��ز بر نقاط قوت و فرصت ه��ای این حوزه‬ ‫تاکی��د کرد و گفت‪ :‬تحریم ه��ای ظالمانه علیه ایران به‬ ‫مراتب فرصت های بیش��تری نسبت به تهدیدها فراهم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بنابراین باید از این فرصت ها برای رسیدن‬ ‫به نتیجه مطلوب‪ ،‬کمال اس��تفاده را برد‪ .‬در این نشست‬ ‫که با حضور مدیران این سازمان برگزار شد چشم انداز‪،‬‬ ‫اس��تراتژی ها‪ ،‬نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت ها‬ ‫و تهدیدهای پیش رو در بومی سازی و ساخت داخل در‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی مورد بررس��ی قرار گرفت‪.‬‬ ‫امیرحس��ین نادری‪ ،‬مشاور رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫نی��ز ضمن ارائه گزارش��ی از اس��تراتژی ها و محورهای‬ ‫مهم در بومی س��ازی در بخش مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫گفت‪ :‬باید ش��اخص ها و اقدام های کلیدی شناس��ایی‬ ‫ش��وند‪ .‬به عن��وان مثال برای اینک��ه ارز بری در صنعت‬ ‫ف��والد کاه��ش یابد ابت��دا باید پی برد که چه بخش��ی‬ ‫بیش��ترین ارز بری را دارد و س��پس اق��دام الزم در این‬ ‫مورد را انجام داد‪ .‬وی به اقدام قابل تحسین ایمیدرو در‬ ‫تفکیک وظایف در حوزه بومی سازی اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫در تفکیک وظایف موفقی��ت در هر بخش‪ ،‬کل صنعت‬ ‫را تحت تاثیر قرار خواهد داد‪ .‬نادری خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫بومی س��ازی و س��اخت داخل در بخش معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی منجر به افزایش ثروت و درامدناخالص داخلی‬ ‫و همچنین ایجاد اش��تغال خواهد شد‪ .‬امیرخرمی شاد‪،‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توانمندس��ازی ایمیدرو نیز در این‬ ‫نشس��ت ضمن تاکید بر اهمیت بومی س��ازی و ساخت‬ ‫داخ��ل اظهار کرد‪ :‬ب��ا توجه به اهمیت بومی س��ازی و‬ ‫س��اخت داخل در تحریم های ظالمان��ه علیه ایران باید‬ ‫هدفگ��ذاری بلند مدت در این حوزه صورت گیرد و این‬ ‫کار را مقطعی و کوتاه م��دت در نظر نگرفت‪ .‬همچنین‬ ‫محمد اقاجانلو‪ ،‬معاون طرح های توسعه معدن و صنایع‬ ‫معدنی ایمیدرو‪ ،‬گفت‪ :‬برای کسب دانش فنی ابتدا باید‬ ‫فرایندها و نیازها مش��خص شوند و پس از ان شرکت ها‬ ‫ریس��ک های پروژه و نحوه تامین مالی را تعیین کنند‪.‬‬ ‫وی استفاده از مشاور در بومی سازی دانش فنی را موثر‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫اهدای تندیس «طرح برگزیده صنعتی»‬ ‫و لوح قدردانی به ایمیدرو‬ ‫ایمیدرو به س��بب پروژه س��اخت دس��تگاه تنفس‬ ‫مصنوعی برای معادن زغال سنگ (با همکاری دانشگاه‬ ‫امیرکبیر) از وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬تندیس‬ ‫ط��رح برگزیده صنعتی و لوح تقدی��ر دریافت کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش اقتص��اد انالین‪ ،‬غالمرض��ا مالطاهری‪ ،‬مدیر‬ ‫ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ایمیدرو به عنوان نماینده‬ ‫این س��ازمان در هشتمین نشس��ت مدیران ارتباط با‬ ‫صنعت‪ ،‬دانش��گاه ها و پژوهش��گاه های کش��ور‪ ،‬برای‬ ‫اجرای پروژه س��اخت دس��تگاه تنفس مصنوعی برای‬ ‫معادن زغال سنگ‪ ،‬از معاونت پژوهش و فناوری وزارت‬ ‫عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری‪ ،‬تندیس ط��رح برگزیده‬ ‫صنعت��ی و ل��وح قدردانی دریافت کرد‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫منابع این پروژه از محل اعتبارات پژوهش��ی ایمیدرو‪،‬‬ ‫تامین و با نظارت و همکاری مدیریت ایمنی‪ ،‬بهداشت‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت و ان��رژی ایمیدرو انجام ش��د‪ .‬از جمله‬ ‫مزایای دس��تگاه تنفس مصنوعی ساخته شده نسبت‬ ‫به نمونه مشابه خارجی‪ ،‬شامل تنفس رسانی به فرد در‬ ‫‪ ۲‬حالت اجباری و خودبه خودی‪ ،‬تنفس رسانی به فرد‬ ‫براساس حالت تش��خیص داده شده‪ ،‬تشخیص عالئم‬ ‫حیاتی فرد و نیز تشخیص حالت بیهوشی و هوشیاری‬ ‫فرد است‪ .‬قابلیت تعویض خودکار مد تنفسی از حالت‬ ‫بیهوشی به هوشیاری و برعکس‪ ،‬توانایی تشخیص فاز‬ ‫دم از بازدم و تنفس رسانی در لحظه شروع دم‪ ،‬نمایش‬ ‫و ذخیره س��ازی نمودارهای تنفس��ی‪ ،‬ذخیره س��ازی‬ ‫اطالع��ات فرد‪ ،‬بکارگیری مجدد ب��دون نیاز به تعیین‬ ‫دوب��اره مولفه ها‪ ،‬کنترل از طریق اپلیکیش��ن طراحی‬ ‫ش��ده و تنفس رس��انی به م��دت ‪ ۴۵‬دقیق��ه‪ ،‬از دیگر‬ ‫مزیت های ان است‪.‬‬ ‫غرف��ه داران هم باید امادگ��ی و اطالعات الزم را‬ ‫برای ارائه اطالعات داش��ته باش��ند‪ ،‬باید از افراد‬ ‫حرفه ای در غرفه ها اس��تفاده شود‪ .‬مجموعه باید‬ ‫توج��ه کند که در نمایش��گاه حضور پیدا کرده تا‬ ‫جنس خود را بفروش��د؛ نه اینکه فقط به نمایش‬ ‫توانمندی ها بپردازد‪.‬‬ ‫حس��ینقلی با تاکی��د بر اینک��ه بای��د از افراد‬ ‫سرشناس و اگاه استفاده کرد‪ ،‬گفت‪ :‬گاهی چون‬ ‫س��ازمانی تاکید ک��رده و وزارتخانه خواس��ته که‬ ‫مجموعه ای در نمایش��گاه حاضر شود‪ ،‬می بینیم‬ ‫اف��راد تنها برای حضور ش��رکت می کنن��د‪ .‬باور‬ ‫دارم ک��ه برگ��زاری چنین نمایش��گاه هایی تلف‬ ‫کردن منابع ملی کش��ور است و هیچ دستاوردی‬ ‫ب��رای ما ندارد‪ .‬در نمایش��گاه می ت��وان با رقبا و‬ ‫تامین کنن��دگان م��واد اولی��ه و مصرف کنندگان‬ ‫مواد تولیدی هر مجموعه ای اش��نا شد؛ بنابراین‬ ‫حضور در نمایشگاه بسیار کار مناسبی است و ما‬ ‫به هیچ وجه با برگزاری ان مخالف نیستیم؛ اما اگر‬ ‫بدانیم چگونه شرکت کنیم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادی��ه صادرکنندگان س��رب و روی‬ ‫ایران ب��ا بی��ان اینکه نمایش��گاه باید هم��راه با‬ ‫برگ��زاری تخصص��ی پنل باش��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬با‬ ‫برگ��زاری کنفرانس های تخصص��ی و عمومی در‬ ‫نمایشگاه از ش��کل برگزاری ساده ان جلوگیری‬ ‫می کنیم‪ .‬مس��ئوالن بای��د در نمایش��گاه حضور‬ ‫داش��ته باش��ند و ب��ا برگزارکنن��دگان گفت وگو‬ ‫کنند‪ .‬کس��انی که برای صنعت و قش��ری خاص‬ ‫تصمیم گیری می کنند باید مشکالت را از نزدیک‬ ‫بش��نوند‪ .‬اگر مش��اوران وزیر و معاون وزیر ‪ ۲‬روز‬ ‫وقت بگذارند و در نمایشگاه با غرفه داران گفت وگو‬ ‫کنند‪ ،‬می توانیم بگوییم که نمایشگاه پربار بوده و‬ ‫برای کسانی که در ان شرکت کرده اند‪ ،‬ارزشمند‬ ‫می ش��ود‪ .‬او در پای��ان تاکی��د کرد‪ :‬اگ��ر چنین‬ ‫اتفاق��ی بیفتد اس��تقبال از نمایش��گاه چند برابر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بی اعتمادی به فروشنده ها‬ ‫مهدی اس��ماعیلی‪ ،‬مدیرعامل کارگاه تولیدی‬ ‫صنعتی اس��ماعیلی که در حوزه فوالد‪ ،‬س��اخت‬ ‫رولی��ک‪ ،‬چرخ دن��ده و‪ ...‬فعالیت می کن��د نیز به‬ ‫گفت‪ :‬ما به طور معمول در نمایشگاه های‬ ‫متعدد معدنی حضور داریم و قصدمان از شرکت‬ ‫در نمایش��گاه اگاهی و اش��نایی با مجموعه های‬ ‫مرتبط اس��ت‪ .‬در واقع با حضور در نمایش��گاه با‬ ‫ش��رکت هایی ک��ه می خواهند قطعات س��فارش‬ ‫بدهند اشنا می شویم و تعامل بیشتری با یکدیگر‬ ‫برقرار می کنیم؛ ب�� ه این ترتیب قصد ما ارتباط با‬ ‫مجموعه هایی اس��ت که کاالی پیش��نهادی ما را‬ ‫نیاز دارند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال معدنی در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که برگزاری این نمایش��گاه چق��در برای صنعت‬ ‫فوالد مفید اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به شرایط فعلی‬ ‫اقتصادی و اینکه صنعت با مش��کالت بس��یاری‬ ‫ادامه حی��ات می ده��د‪ ،‬نمی توانی��م بگوییم که‬ ‫برگ��زاری چنی��ن نمایش��گاه هایی خیلی مثبت‬ ‫اس��ت‪ .‬متاس��فانه در ش��رایط امروز کسی برای‬ ‫صنعت ارزش��ی قائل نیس��ت و هیچ پش��تیبانی‬ ‫برای صنعت فوالد در کش��ور وج��ود ندارد‪ .‬البته‬ ‫مش��کالت اقتصادی‪ ،‬تحریم ها و افزایش نرخ دالر‬ ‫باعث شده کل صنایع ایران دچار مشکل شوند و‬ ‫نتوانند بروزرسانی شوند‪.‬‬ ‫اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در برگزاری‬ ‫این نمایشگاه چه اهدافی را دنبال می کنید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وقتی صنعتگران و فعاالن خارجی در نمایش��گاه‬ ‫حضور نداش��ته باش��ند‪ ،‬فضای نمایشگاه فضایی‬ ‫بی روح می شود‪ .‬پیش از این وقتی نمایشگاه برگزار‬ ‫می شد از تمام کشورها شرکت کننده داشتیم اما‬ ‫متاس��فانه به دلی��ل تحریم ها ش��رکت کننده های‬ ‫خارجی ما هم به تعداد اندکی از کشورها از جمله‬ ‫چین محدود شده اند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال معدن��ی در پای��ان ب��ا اش��اره به‬ ‫دغدغه ه��ای مجموع��ه خ��ود و اینک��ه نظ��ارت‬ ‫کارشناسی بر مش��کالت این بخش وجود ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در مواردی اعتماد به فروش��نده ها کاهش‬ ‫پی��دا کرده اس��ت‪ .‬به طور مثال چن��د وقت قبل‬ ‫نوعی ف��والد را به نام جنس مرغ��وب خریداری‬ ‫کردیم که فروش��نده مطرح کرد متعلق به کشور‬ ‫اس��لوونی اس��ت اما بعد متوجه شدیم که چینی‬ ‫اس��ت‪ .‬ما جنس را با نرخ باالتر و کیفیت پایین تر‬ ‫خریده ایم و هیچ مسئولی هم نیست که این مهم‬ ‫را پیگیری کن��د‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با گرانی بنزین هم‬ ‫مجبور هستیم نرخ کاالی خود را افزایش بدهیم‬ ‫اما برخی معتقدن��د این اتفاق نباید بیفتد‪ .‬با این‬ ‫رون��د باور دارم که صنع��ت در حال از بین رفتن‬ ‫است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫درخشش نمایشگاهی‬ ‫به سبک هزاران‬ ‫نابغه وطنی‬ ‫مطالبات ‪ ۲۸۷‬میلیون یورویی‬ ‫از دولت‬ ‫‪ 2‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1433‬‬ ‫پیاپی ‪2751‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد یورو از ‪۲۷‬میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازگشت‬ ‫دولت «استراما چونی» را ببیند‪ ،‬صادرکنندگان را درک کند‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬وقتی «اس��تراماچونی» با موضوع گرفتن‬ ‫دستمزدش‪ ،‬بیش از پیش شهره عام و خاص شد و مسئوالن‬ ‫دولتی و حاکمیتی و وکیل و وزیر دس��ت به دست دادند تا‬ ‫ح��ق او را بپردازند اما خیلی موف��ق نبودند؛ صادرکنندگان‬ ‫ب��ه هر قیمتی تالش می کردند ت��ا ارز حاصل از صادرات را‬ ‫در مدتی معین به کش��ور بازگردانند‪ .‬ش��اید حاال اندکی از‬ ‫مس��ئوالن به این سختی کار س��ربازان اقتصادی کشور پی‬ ‫برده و ش��اید کمی از مش��قت کار ص��ادرات را لمس کرده‬ ‫باش��ند و بدانند در شرایط سخت تحریم اقتصادی بازگشت‬ ‫ارز حاصل از صادرات با چه س��ختی محقق می ش��ود‪ .‬کاش‬ ‫دولت‪ ،‬داستان استراماچونی را با عمق جان بپذیرد تا شاید‬ ‫بتواند اندکی ه��م صادرکنن��دگان را درک کند‪ .‬نکته مهم‬ ‫دیگر اینکه چطور برای یک داستان ورزشی مسئوالن دولتی‬ ‫به صف می ش��وند تا مشکل را هرچه سریع تر برطرف کنند؛‬ ‫اما پای درد و دل فعاالن اقتصادی که می نشینند‪ ،‬همه چیز‬ ‫را از یاد می برند؟‬ ‫ح��دود دوهفت��ه پی��ش‪ ،‬خبر داغ ورزش��ی ای��ن بود که‬ ‫«استراماچونی سرمربی ایتالیایی استقالل قراردادش با این‬ ‫تی��م را به طور یک طرفه فس��خ ک��رد‪ ».‬اتفاقی که به گفته‬ ‫کارشناس��ان این ح��وزه جای بحث بس��یار دارد اما در این‬ ‫مقال نمی گنجد‪ .‬نکته ای که در این میان مطرح می ش��ود‪،‬‬ ‫درخواس��ت استراماچونی و ناتوانی در تحقق این خواسته از‬ ‫سوی ایران‪ ،‬است‪ .‬استراماچونی برای دریافت دستمزدش با‬ ‫مشکالتی مواجه بود که در نهایت هم باعث شد تا به یکباره‬ ‫ایران را ترک کند‪.‬‬ ‫ناتوان��ی دول��ت درانتق��ال دس��تمزد کمت��ر از ‪200‬هزار‬ ‫یورویی«استراماچونی»در حالی است که صادرکنندگان در‬ ‫‪۸‬ماه ابتدای امس��ال‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد یورو از ‪۲۷‬میلیارد‬ ‫ی��ورو ارز صادرات��ی به کش��ور بازگردانده ان��د‪ .‬همچنین بر‬ ‫اساس اخرین امار رسمی س��امانه نیما‪ ،‬از ابتدای فروردین‬ ‫‪ ۹۸‬ت��ا ‪ ۳۰‬اذر ‪ ،۹۸‬صادرکنندگان توانس��ته اند معادل ‪۱۲‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۱۲۰‬میلیون یورو ارز را در س��امانه نیما به فروش‬ ‫برس��انند‪ .‬در مقابل ارز صادراتی ارائه ش��ده در سامانه نیما‪،‬‬ ‫واردکنن��دگان نیز مع��ادل ‪ ۹‬میلی��ارد و ‪ ۹۸۹‬میلیون یورو‬ ‫ارز از صادرکنن��دگان خریداری کرده ان��د‪ .‬ان گونه که امار‬ ‫نیم��ا می گوید‪ ،‬میانگی��ن نرخ خرید دالر در ب��ازار ثانویه یا‬ ‫به هر حال واقعیت امر این است که روند بازگشت ارز حاصل از صادرات‬ ‫نسبت به سال ‪ 97‬سرعت بیشتری گرفته و راحت تر انجام می شود‬ ‫همان سامانه نیما ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۱۷۳‬تومان بوده که در مقابل‬ ‫میانگین نرخ فروش دالر در بازار ثانویه نیز ‪ ۱۱‬هزار و ‪۳۸۹‬‬ ‫تومان به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫برای رفع مش��کالت مربوط به اس��تراماچونی‪ ،‬مسئوالن‬ ‫دولت��ی متعددی به می��دان امدند و حتی ن��ام عبدالناصر‬ ‫همتی رئیس کل بانک مرکزی هم به عنوان یکی از افرادی‬ ‫که پرداخت و نقل و انتقال ارز مورد نیاز برای ارائه به مربی‬ ‫استقالل را پیگیری می کرد‪ ،‬به میان امد‪ .‬در حالی که عدد‬ ‫و رقم این پرداختی نسبت به حجم مراودات و تبادالت ارزی‬ ‫س��االنه کشور‪ ،‬رقم ناچیزی به شمار می رود؛ اما همین رقم‬ ‫ناچیز به دلیل حواش��ی که ایجاد کرد موجب موج س��واری‬ ‫عده ای در داخل کش��ور شد و این گونه وانمود شد که چون‬ ‫ایران به کنوانس��یون های ‪ CFT‬و پالرمو ملحق نشده است‪،‬‬ ‫این مش��کالت برای پرداخت دس��تمزد س��رمربی استقالل‬ ‫ایجاد ش��د‪ .‬در حال��ی که این قبیل مش��کالت‪ ،‬نه به دلیل‬ ‫کنوانس��یون های مذکور بلکه سال هاست بدلیل تحریم های‬ ‫بانکی امریکا علیه ای��ران وجود دارد و دولتمردان امریکایی‬ ‫حت��ی بع��د از امضای برجام حاضر نش��دند این تحریم ها را‬ ‫لغو کنند‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی اما‪ ،‬فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان‬ ‫توانس��تند در همی��ن فض��ای غبارالود تحریم و در س��ایه‬ ‫س��ختی هایی که این مش��کالت و محدودیت های بی سابقه‬ ‫پی��ش روی اقتصاد ای��ران و به تبع ان ص��ادرات و واردات‬ ‫کشور قرار داده است‪۲۷ ،‬میلیارد دالر در ‪ 8‬ماه ابتدایی سال‬ ‫جاری‪ ،‬کاال صادر کرده و بخش عمده ای از ارز حاصل از این‬ ‫صادرات را هم به کشور برگردانند‪.‬‬ ‫انگونه که امار رس��می کش��ور می گوی��د‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫کش��ور توانسته اند در هشت ماهه منتهی به پایان ابان سال‬ ‫‪ ،۹۸‬بی��ش از ‪ ۸۸‬ه��زار تن کاال ب��ه ارزش ‪ ۲۷‬میلیارد دالر‬ ‫ص��ادر کرده که به لحاظ وزنی‪ ۱۶ ،‬درصد رش��د صادرات را‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقم زده است‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬امارهای گمرک نش��انگر ان است که میزان‬ ‫تناژ کاالهای صادراتی در ‪ ۸‬ماه سال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۷۵‬هزار تن‬ ‫کاال بوده اس��ت‪ .‬بنابراین صادرکنندگان در همین ش��رایط‬ ‫س��خت تحریمی‪ ،‬نه تنها س��ختی های خاص��ی پیش روی‬ ‫صادرات کاال و تولید ان قرار گرفته اس��ت‪ ،‬بلکه توانسته اند‬ ‫معادل ‪ ۲۷‬میلیارد دالر ارز برای کشور تامین کنند‪.‬‬ ‫در همین باره‪ ،‬احس��ان قمری‪ ،‬مدیرکل توس��عه خدمات‬ ‫بازرگانی س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران ب��ه تازگی گفت‪:‬‬ ‫صادرکنن��دگان در ‪8‬م��اه ابتدای س��ال ج��اری‪ ،‬حدود ‪۳۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر کاال صادر کرده اند که بنا به امارهای رس��می‬ ‫بانک مرک��زی‪ ،‬بیش از ‪۷۵‬درص��د از ارز حاصل از صادرات‬ ‫خود را هم به کشور برگردانده اند‪.‬‬ ‫این صحبت های قمری در ش��رایطی مطرح می ش��ود که‬ ‫هم اکنون دولت برای یک نقل و انتقال س��اده با رقم بسیار‬ ‫ناچیزتر از میزان صادراتی که صادرکنندگان در سال ‪ ۹۸‬با‬ ‫سختی های بسیار تحریم انجام داده اند‪ ،‬دچار مشکل است‪.‬‬ ‫‹ ‹صف طویل برای واردات در قبال صادرات‬ ‫هادی نیلی صادرکننده نمونه اس��تانی شیرینی و شکالت‬ ‫نی��ز در این ب��اره به‬ ‫گف��ت‪ :‬برگش��ت ارز حاصل از‬ ‫ص��ادرات با وجود هم��ه پیچیدگی ه��ا روی روال افتاده اما‬ ‫موضوع مهم دیگر این است که واردات در مقابل صادرات با‬ ‫مشکالتی همراه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این مش��کل به ویژه در استان تهران بیشتر‬ ‫دیده می ش��ود که افراد برای تایید ثبت س��فارش هایی که‬ ‫واردات در مقابل صادرات اس��ت در صف طویل و بلندمدتی‬ ‫باید قرار بگیرند‪ .‬این شرایط در استان های دیگر سهل تر اما‬ ‫در تهران پیچیده و سخت است‪.‬‬ ‫نیلی تاکید کرد‪ :‬پرداخت دس��تمزد یک مربی خارجی در‬ ‫کشور ما کار سخت و پرمشقتی است که معاون وزیر و رئیس‬ ‫بان��ک مرکزی و چندین و چند نف��ر درباره ان اظهار نظر و‬ ‫تالش می کنند که دلجویی کنن��د‪ .‬اما برای صادرکننده ای‬ ‫ک��ه به س��ختی ارز خود را به کش��ور بازمی گرداند کس��ی‬ ‫همراهی و دلجویی ندارد‪ .‬فقط قوانینی تصویب شده است و‬ ‫صادرکنندگان نیز ملزم به رعایت ان هستند‪.‬‬ ‫ای��ن صادرکنن��ده نمونه ب��ا بیان اینکه هرچند کس��ی با‬ ‫برگشت ارز حاصل از صادرات مخالفتی ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اما‬ ‫ایا فرایندها در ش��بکه بانکی و فرایند ثبت سفارش واردات‬ ‫در مقابل صادرات س��اده شده اس��ت؟ واقعیت این است که‬ ‫چنین موضوعاتی در تصویر ذهنی تجار وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ه هر ح��ال واقعیت امر این اس��ت که روند‬ ‫بازگش��ت ارز حاصل از صادرات نس��بت به سال ‪ 97‬سرعت‬ ‫بیش��تری گرفته و راحت تر انجام می ش��ود‪ .‬فق��ط موانع و‬ ‫بروکراس��ی ها ازاردهنده اس��ت‪ .‬ضمن اینکه برخی صنایع‬ ‫هم نس��خه های خاص خود را می خواه��د‪ .‬در برخی صنایع‬ ‫برگشت ارز به زمان بیشتری نیاز دارد‪ .‬به عنوان نمونه برخی‬ ‫دیگ��ر از محل صادرات مرجوعی دارند و اینها نقاط مبهمی‬ ‫اس��ت که در برگشت ارز که باید برطرف شود و نکاتی است‬ ‫که قانون و نهادهای ذی ربط درباره انها س��کوت کرده اند و‬ ‫به جز فرش درباره مابقی موارد پاس��خ مشخصی ارائه نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹شنیده نشدن فریاد صادرکنندگان‬ ‫در همین باره‪ ،‬پیمان مولوی‪ ،‬دبیرکل انجمن اقتصاددانان‬ ‫ای��ران به تازگی برای‬ ‫نوش��ت‪« :‬به باور من پرداخت‬ ‫دس��تمزد ‪ ۱۵۰‬ه��زار یورویی مربی یک باش��گاه پرطرفدار‬ ‫بس��یار مهم اس��ت‪ ،‬اما از ان مهم تر ش��نیده نشدن صدای‬ ‫فریاد صادرکنندگان‪ ،‬واردکنندگان‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬کس��به‬ ‫و فعاالن اقتصادی کوچک و بزرگی اس��ت که در س��ال های‬ ‫تحری��م و دوران جدی��د تحریم ه��ای امری��کا علی��ه ایران‪،‬‬ ‫توانس��ته اند با بکارگیری راه های مختلف میلیون ها و شاید‬ ‫میلیاردها دالر را با هزینه های گزاف به مبادی تجاری خود‬ ‫انتقال دهند و بس��یاری هم راهکاری برای این نقل وانتقال‬ ‫پی��دا نکرده و درنهایت با ض��رر و زیان های هنگفتی روبه رو‬ ‫شده اند‪« .‬سندروم اس��تراماچونی» یعنی برای انتقال ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار یورو همه بسیج می شوند اما برای تغییر در نحوه اجرای‬ ‫یک بخشنامه یک روزه یا ناگهانی که هزارویک مشکل برای‬ ‫صادرکنن��ده و تولیدکنن��ده ایج��اد می کند‪ ،‬کس��ی گوش‬ ‫شنوا ندارد‪« .‬س��ندروم استراماچونی» یعنی فعال اقتصادی‬ ‫نمی تواند تا همین انتهای س��ال هم قدرت پیش بینی ارزی‬ ‫داشته باشد و هیچ یک از مسئوالن برای حل این مشکل با‬ ‫این جدیت که برای موضوع استراماچونی ورود پیدا کردند‪،‬‬ ‫ورود پیدا نمی کند‪».‬‬ ‫غفلت های تاریخی در جنگ اقتصادی‬ ‫که پیکره این مدیریت قدرتمند در عرصه‬ ‫راهبری تغییر اینده را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬زیرش��اخص ارتقای سطح‬ ‫شهروندی بدان معناست که یک ساختار‬ ‫پویای اقتصادی بتواند شهروندانی جهانی‬ ‫ب��ا مس��ئولیت پذیری ب��االی اجتماعی‬ ‫تربیت کند (که البته این ش��اخص‪ ،‬خود‬ ‫محصول ارتباط مس��تقیم با سایر عوامل موثر دیگر‬ ‫اس��ت) واقعیت این است که درحال حاضر‪ ،‬این فقط‬ ‫تولید و بازار نیس��ت که جهانی شده اند‪ ،‬بلکه مفهوم‬ ‫ش��هروندی نیز در حال تبدیل ش��دن به یک پدیده‬ ‫جهانی اس��ت؛ مفهومی که در بحبوحه جنگ سرد‪،‬‬ ‫جوامع ش��رق و غ��رب را دچار بدگمان��ی حاد کرده‬ ‫بود‪ ،‬اما با گذش��ت سال ها‪ ،‬انباش��ت تجربه های تلخ‬ ‫بس��یار و توس��عه فرهنگ و اموزش نسل ها و توسعه‬ ‫ابزاره��ا و فناوری های نوین ارتباط��ات و اطالعات‪،‬‬ ‫به تدری��ج تبدیل به یک ضرورت و یک نیاز اجتماعی‬ ‫در جامعه امروزی جهان ش��ده و به طور تقریبی همه‬ ‫بر این باورند که تاکید بر مش��ترکات‪ ،‬بس��یار کاراتر‬ ‫و اثرگذارت��ر از اصرار ب��ر تمایزات و درش��ت نمایی‬ ‫تفاوت ه��ا در بین جوامع و فرهنگ هاس��ت و بر این‬ ‫اس��اس اولویت تمام نظام های توسعه یافته بیش از‬ ‫هرچیز بر توزیع س��هم عادالن��ه ای از امنیت‪ ،‬حقوق‬ ‫بش��ر‪ ،‬س�لامتی‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬فرصت ها و مقام و‬ ‫کرامت انس��انی متمرکز اس��ت و در پن��اه این توزیع‬ ‫عادالنه است که س��ایر زیرشاخص های کارافرینی‪،‬‬ ‫کیفیت زندگی و نفوذ فرهنگی نیز معنا و اهمیت پیدا‬ ‫می کنن��د‪ .‬یا درباره برنامه های توس��عه ای در حوزه‬ ‫تولید‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬صادرات و جلب س��رمایه خارجی‪،‬‬ ‫مطالعات تحلیلی نش��ان داده اند که هیچ چشم انداز‬ ‫روشنی را نمی توان متصور شد چنانچه نقش نواوری‬ ‫و خالقی��ت در نظام اقتصادی م��ورد توجه ویژه قرار‬ ‫نگیرد (در مطالعات صورت گرفته نرخ همبس��تگی‬ ‫ای��ن دو عامل با ه��م حدود ‪ ۶۵‬درصد براورد ش��ده‬ ‫اس��ت)‪ .‬و یا در همین راس��تا می توان دی��د که این‬ ‫ش��اخص ها ارتباط مس��تقیم و معناداری با کیفیت‬ ‫ام��وزش و توانمن��دی منابع انس��انی و متخصصان‬ ‫ب��ه ویژه در ح��وزه فناوری ه��ای پیش��رفته و نوین‬ ‫دارد (نزدی��ک ب��ه ‪ ۶۸‬درصد) و در کن��ار این مولفه‬ ‫ها‪ ،‬فضای مس��تعد و محی��ط برانگیزاننده‪ ،‬رقابتی و‬ ‫شوق امیز کس��ب و کار و نیز رویه ها و ضوابط اداری‬ ‫مرتبط با کارافرینی‪ ،‬همبستگی بیش از ‪۷۰‬درصدی‬ ‫با مولفه های جلب سرمایه خارجی و توسعه صادرات‬ ‫دارد‪ .‬بنابراین برای تحقق ارمان های اقتصادی نظیر‬ ‫توسعه فضای صنعتی‪ ،‬اش��تغالزایی و ارتقای کیفی‬ ‫محیط فعالیت تولیدی و تجاری‪ ،‬جلب سرمایه گذار‬ ‫خارجی‪ ،‬توس��عه تجارت و افزایش درامد ارزی باید‬ ‫بیش��تر روی پویایی‪ ،‬تس��هیل ضوابط و رفع مقررات‬ ‫زائ��د و مخ��ل فعالی��ت تولی��دی و تج��اری‪ ،‬بهبود‬ ‫فضای کس��ب وکار داخلی‪ ،‬تقویت فرهنگ نواوری‬ ‫و کارافرین��ی‪ ،‬تقویت زیرس��اخت های مرتبط و نیز‬ ‫تربیت نیروهای کارامد ماهر متمرکز شد که همگی‬ ‫تابع��ی از ت��وان و دانش مدیریت راهب��ردی‪ ،‬قدرت‬ ‫درک تغیی��رات زمان حال و جس��ارت نقش افرینی‬ ‫در تحوالت اینده اس��ت ک��ه فقط معطوف و محدود‬ ‫به عناوین و القاب نمی ش��ود‪ .‬و اگربخواهیم به عنوان‬ ‫ش��اهدی بر این مدعا‪ ۵ ،‬کشور نخست و صدرنشین‬ ‫فهرس��ت بهترین های دنیا را بررسی اجمالی کنیم‪،‬‬ ‫درمی یابی��م که این کش��ورها در پناه همین رویکرد‬ ‫و ظرفیت س��ازی انجام شده در زیرساخت های نرم و‬ ‫سخت اقتصادی و اعتماد به نفس باالیی که از همین‬ ‫شاخص ها حاصل شده‪ ،‬بیشترین تعامل تجاری را با‬ ‫جهان دارند و کمترین محدودیت ها را بر فضای کسب‬ ‫و کار خود اعمال می کنند (برعکس کش��ورهایی که‬ ‫می کوش��ند این ضعف علمی و ساختاری را با اعمال‬ ‫محدودیت های بخشنامه ای جبران کنند! ) درواقع‬ ‫ص قدرت و توان راهبری تغیی��رات در اینده‪،‬‬ ‫ش��اخ ‬ ‫ابزار و س��کان مهمی اس��ت که برند تجاری و هویت‬ ‫جهانی یک کشور را در بین سایر ملل ارتقا می بخشد؛‬ ‫و اگر کشور ما باوجود تمام مزیت هایی که از گذشته‬ ‫و تاری��خ و طبیعت به ارث برده‪ ،‬هنوز نتوانس��ته این‬ ‫جایگاه را کسب کند‪ ،‬مهم ترین دلیل اش همین نبود‬ ‫رهبرانی است که سکان اقتصادی کشور را در دست‬ ‫دارن��د و از ان کیفیت‪ ،‬دانش‪ ،‬توان و تجربه الزم برای‬ ‫راهبری این کش��تی بزرگ در ای��ن دریای اکنده از‬ ‫توفان رقابت برخوردار نیستند‪ .‬و بی اعتنایی تاریخی‬ ‫ب��ه این مولفه کلیدی و غفلت همیش��گی دولت ها از‬ ‫این اصل مهم‪ ،‬باعث ش��ده مزیت های جغرافیایی و‬ ‫ثروت خدادادی کش��ور نیز به سرنوش��تی غم انگیز‬ ‫دچار ش��وند و هرگز منجر به خلق س��ینرژی جهانی‬ ‫در کش��ور نش��وند و کش��وری با اینهمه «ترین»ها‪،‬‬ ‫در دنی��ای امروز حرف جندانی برای گفتن نداش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬و متاسفانه برخالف بس��یاری از همسایگان‬ ‫ک��ه در ش��رایط فعل��ی در اتش جنگ و خش��ونت‪،‬‬ ‫می س��وزند و تروریس��م و بی ثبات��ی‪ ،‬چالش بزرگ‬ ‫انها و تم��ام ملت های قرن ‪ ۲۱‬به ش��مار می رود‪ ،‬در‬ ‫کش��ور ما انچه در صدر اولویت هایی دیده می ش��ود‬ ‫که همچن��ان مورد غفلت قرار می گیرد‪ ،‬جدال میان‬ ‫«امید و ناامیدی» است که محصول مدیریت و توان‬ ‫راهبری تغییرات اینده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫محمدرضا مودودی‪/‬کارش�ناس‬ ‫تج�ارت خارج�ی ‪ :‬در ادامه سلس��له‬ ‫یادداش��ت های مرتب��ط ب��ا غفلت های‬ ‫تاریخ��ی کش��ور در بخ��ش اقتصادی‪،‬‬ ‫به عامل مهمی اش��اره ش��د ک��ه باوجود‬ ‫مزیت ه��ای ارزش��مندی چ��ون قدرت‬ ‫نظام��ی‪ ،‬جذابیت ه��ا و ظرفیت ه��ای‬ ‫طبیعی‪ ،‬میراث تاریخی‪ ،‬مذهبی و فرهنگی و ذخایر‬ ‫زیرزمینی در کش��ور‪ ،‬اما معیار تعیین کننده ای برای‬ ‫توسعه اقتصادی است و ان شاخص «مدیریت مبتنی‬ ‫بر قدرت راهبری تغییر اینده» اس��ت‪ .‬شاخصی که‬ ‫باعث ش��ده برخ��ی کش��ورها مانند ک��ره جنوبی‪،‬‬ ‫سنگاپور‪ ،‬مالزی‪ ،‬امارات متحده عربی و تعداد زیادی‬ ‫از کش��ورهای اروپایی‪ ،‬با داشتن کمترین مزیت های‬ ‫طبیع��ی و ثروت خدادادی و فق��ط با تکیه بر همین‬ ‫شاخص توان راهبری تغییرات اینده‪ ،‬جایگاه خود را‬ ‫در بین کشورهای جهان ارتقا داده و اسایش و بهبود‬ ‫س��طح کیفی زندگی را برای مردمان شان به ارمغان‬ ‫اورند‪ .‬در حقیقت برای تبیین و تعریف این شاخص‬ ‫مهم و راهبردی‪ ،‬باید ‪ ۴‬عنصر و زیرشاخص مربوط به‬ ‫ان را مورد توجه‪ ،‬تحلیل و موشکافی قرار داد‪ .‬به طور‬ ‫اجمال��ی این ‪ ۴‬ش��اخص عبارتن��د از‪« :‬کارافرینی‪،‬‬ ‫کیفی��ت زندگی‪ ،‬ش��هروندی و نف��وذ فرهنگی» که‬ ‫به جز مورد اخر که سهم کمتری (حدود ‪ ۱۴‬درصد)‬ ‫در تعیی��ن قدرت و توان راهب��ری تغییر اینده دارد‪،‬‬ ‫‪ ۳‬ش��اخص نخس��ت‪ ،‬کلیدواژه های بسیار مهمی در‬ ‫این تعریف به ش��مار می روند که هر کدام سهمی ‪۱۹‬‬ ‫درص��دی از وزن این ش��اخص را در اختی��ار دارند و‬ ‫در تعیین کیفیت‪ ،‬نفوذ و سرنوش��ت قدرت راهبری‬ ‫تغییر اینده‪ ،‬بس��یار تاثیرگذارند‪ .‬در همین راس��تا‪،‬‬ ‫رهب��ران پیش��رو تعری��ف جدی��دی از ‪ GDP‬ارائه‬ ‫کرده اند که با تعاریف گذش��ته کمی متفاوت است‪.‬‬ ‫تعریفی که به جای ش��اخص تولید ناخالص داخلی‬ ‫(‪ )Gross Domestic Product‬ب��ه ش��اخص‬ ‫ه��دف ناخال��ص داخل��ی (‪Gross Domestic‬‬ ‫‪ )Purpose‬نظ��ر و تاکی��د دارد ک��ه معط��وف به‬ ‫هدف گذاری در اینده اس��ت به جای اینکه خط کش‬ ‫ان با ش��اخص های عملکردی گذش��ته درجه بندی‬ ‫ش��ده باشد‪ .‬این ‪ GDP‬جدید (‪)the New GDP‬‬ ‫جای��گاه خود را بی��ش از هر چیز از ق��درت رهبری‬ ‫مدیران ارش��د اقتص��ادی هر کش��وری می گیرد و‬ ‫همان اس��ت که سایر شاخص ها را بهبود می بخشد و‬ ‫زمینه را برای بروز تغییرات سازنده در اینده مساعد‬ ‫می کند‪ .‬بر این اس��اس انچه باعث رشد این شاخص‬ ‫اصلی می ش��ود‪ ،‬رش��د و ارتقای ‪ ۴‬زیرشاخصی است‬ ‫توان راهبری تغییرات اینده‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1433‬‬ ‫پیاپی ‪2751‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫شرکت های واردکننده تجهیزات پزشکی در حال بدنام و ورشکست شدن هستند‬ ‫نظرگاه‬ ‫چرا جامعه‬ ‫پیمانکاری‬ ‫مدام ضرر‬ ‫می کند؟‬ ‫مطالبات ‪ ۲۸۷‬میلیون یورویی از دولت‬ ‫محمدرضا انصاری‪ ،‬عضو هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫به دلی��ل فق��دان نقدینگ��ی کارفرمای��ان‪،‬‬ ‫پیمانکاران نتوانستند مطالبات خود را دریافت‬ ‫کنند یا بدهی کارفرمای��ان با تاخیر پرداخت‬ ‫شده اس��ت‪ .‬اگر پیمانکاران در قبال مطالبات‬ ‫خود اوراق دریافت کنند‪ ،‬مجبورند ان را ارزان‬ ‫بفروش��ند‪ .‬نتیجه این روند‪ ،‬توقف بسیاری از‬ ‫پروژه ه��ای عمران��ی اس��ت‪ .‬کار ب��ه کندی‬ ‫پیش می رود و پولی ک��ه پیمانکاران دریافت‬ ‫می کنند به پرداخت دستمزدها و خرید کمی‬ ‫مصالح می رسد‪.‬‬ ‫تناس��ب نداش��تن بی��ن دریافتی ه��ا و‬ ‫خروجی ه��ای پیمانکاران باعث ش��ده مرتب‬ ‫زی��ان دهن��د‪ .‬دریافت��ی پیمان��کاران تنها به‬ ‫پوش��ش هزینه های جاری می رسد‪ .‬بسیاری‬ ‫از پروژه های پیمانکاری تعطیل ش��ده و بقیه‬ ‫در تالش هس��تند تا به هر ترتی��ب‪ ،‬پروژه ها‬ ‫را زن��ده نگ��ه دارن��د‪ .‬جامعه پیمان��کاری به‬ ‫س��رعت در حال تضعیف اس��ت ام��ا درواقع‬ ‫این توان ساخت وس��از ملی اس��ت که از بین‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫س��ازمان برنام��ه و بودج��ه ب��ه نمایندگی‬ ‫از دول��ت ت�لاش کرده ب��ا وج��ود تنگناهای‬ ‫مال��ی خود با صدور اوراق مش��ارکت و خزانه‬ ‫مش��کل کارفرمایان را حل کند اما این روش‬ ‫هم سرنوش��تی جز ارزان فروشی اوراق ندارد‪.‬‬ ‫مطالبات پیمانکاران در قالب اوراق‪ ،‬ناقص به‬ ‫انان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ه��ر پولی ک��ه از ای��ن راه ب��ه پیمانکاران‬ ‫می رس��د‪ ،‬به کار تبدیل نمی شود و به توسعه‬ ‫کمکی نمی کند‪ .‬پیش��نهاد ما ب��ه دولت این‬ ‫ب��ود که به جای پرداخت ‪ ۷۰‬درصد مطالبات‬ ‫پیمان��کاران در ‪ ۱۰۰‬پ��روژه ک��ه بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درصد ان صرف هزینه های جاری می ش��ود‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬درص��د مطالب��ات ‪ ۷۰‬پ��روژه را تامین‬ ‫کنند‪ .‬با انتخاب پروژه های در اولویت به جای‬ ‫تقس��یم پول که مثل هدر دادن منابع کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬می ت��وان ‪ ۷۰‬درصد طرح ه��ا را پیش‬ ‫برد‪.‬‬ ‫بانک ه��ا هم در این بی��ن‪ ،‬به دلیل مدیریت‬ ‫درست نداشتن و شرایط اقتصادی نامناسب‪،‬‬ ‫دچار مش��کل مالی شده و همین زمینه فشار‬ ‫دوچندان به پیمانکاران را فراهم کرده اس��ت‪.‬‬ ‫پیمانکاران از کارفرما مطالبه دارند درحالی که‬ ‫کارفرما ت��وان پرداخت مطالبات انها را ندارد‪.‬‬ ‫اما این پیمانکاران هس��تند که باید تسهیالت‬ ‫دریافت��ی را ب��ا بهره ه��ای ب��اال ب��ه بانک ها‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫بانک ها هم که در استانه ورشکستگی قرار‬ ‫گرفته ان��د‪ ،‬تالش می کنند ب��ه هر نرخ همه‬ ‫چیز پیمان��کاران را بگیرن��د و انها را متوقف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫انرژی بسیاری از پیمانکاران به جای تالش‬ ‫ب��رای ساخت وس��از‪ ،‬صرف دفع ش��ر بانک ها‬ ‫می ش��ود‪ .‬وقتی به س��راغ بانک ه��ا می رویم‪،‬‬ ‫می بینی��م انها خود زیانده هس��تند و باید به‬ ‫نهاد نظارتی پاسخ دهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعه خطوط پروازی‬ ‫ایران و عمان‬ ‫رایزن بازرگانی پیش��ین جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران در عمان‪ ،‬از اغاز ب��ه کار دو خط پرواز‬ ‫مس��قط‪-‬اصفهان و نیز مس��قط‪-‬الر به وسیله‬ ‫ی امس��ال خبر داد و‬ ‫هواپیمای��ی تاب��ان از د ‬ ‫گفت‪ :‬راه اندازی این خطوط فرصت مناس��بی‬ ‫برای توس��عه رواب��ط تجاری و گردش��گری‬ ‫سالمت به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬عب��اس عبدالخانی با اعالم این‬ ‫ن امس��ال نیز خط پرواز از‬ ‫خبر گفت‪ :‬در بهم ‬ ‫صحار به اهواز به وس��یله هواپیمایی قش��م ایر‬ ‫راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به افزایش مس��افرت‬ ‫هموطن��ان ایرانی ب��ه عمان ب��رای تجارت و‬ ‫س��رمایه گذاری و نی��ز افزایش گردش��گری‬ ‫س�لامت اتباع عمانی به ای��ران‪ ،‬روزبه روز به‬ ‫تعداد مسافرت ها افزوده می شود که به همین‬ ‫منظ��ور‪ ،‬درحال حاض��ر خط��وط هواپیمایی‬ ‫عمان ای��ر و س�لام ایر و همچنی��ن کیش ایر‪،‬‬ ‫قش��م ایر و اس��مان بین مس��قط و شهرهای‬ ‫تهران‪ ،‬مش��هد‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬کیش و چابهار فعال‬ ‫هس��تند‪ .‬همچنین‪ ،‬وی��زای اتب��اع ایرانی در‬ ‫فرودگاه بین المللی مسقط ظرف چند دقیقه‬ ‫ب��رای ب��ازه زمان��ی ‪۱۰‬روزه و ‪۳۰‬روزه و قابل‬ ‫تمدید صادر می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از سهمیه ‪۳‬‬ ‫میلیارد یورویی‬ ‫وزارت بهداشت‬ ‫حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون یورو‬ ‫باقی مانده که‬ ‫باید این مطالبات‬ ‫را از همین محل‬ ‫پرداخت کنید‪.‬‬ ‫این سهمیه‪،‬‬ ‫حق مسلم‬ ‫شرکت های‬ ‫واردکننده‬ ‫تجهیزات‬ ‫پزشکی نیز بوده‬ ‫است‬ ‫نماین��دگان بخ��ش خصوصی در نشس��ت دوازدهم‬ ‫کمیس��یون اقتصاد س�لامت ات��اق بازرگان��ی تهران‪،‬‬ ‫به مس��ئله بدهی ش��رکت های تجهیزات پزش��کی به‬ ‫تامین کنن��دگان خارج��ی پرداختند ک��ه بابت تامین‬ ‫نک��ردن منابع ارزی با نرخ دولت��ی پدید امده و عنوان‬ ‫کردند در حالی که شرکت های این حوزه در حال بدنام‬ ‫شدن و ورشکست شدن هستند‪ ،‬دولت و بانک مرکزی‬ ‫به تعهدات خود عمل نمی کنند‪.‬‬ ‫اعضای کمیس��یون اقتصاد س�لامت ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران‪ ،‬در تازه ترین گردهمایی خ��ود‪ ،‬موضوع بدهی‬ ‫کالن ‪۲۸۷‬میلی��ون یورویی ‪ ۱۵۳‬ش��رکت واردکننده‬ ‫تجهیزات پزش��کی به ش��رکت های خارجی و پرداخت‬ ‫نشدن این مطالبات از سوی دولت را مورد بررسی قرار‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫مس��ئله ای ک��ه در صورت ادام��ه غفل��ت دولت‪ ،‬به‬ ‫بی اعتم��ادی ش��رکت های خارج��ی ب��ه خری��داران‬ ‫ایران��ی و کمبود تجهیزات پزش��کی در کش��ور منتهی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ابوالفتح صانعی که به نمایندگی از اتحادیه بازرگانان‬ ‫تجهیزات پزش��کی در نشس��ت دوازدهم کمیس��یون‬ ‫اقتصاد سالمت اتاق تهران سخن می گفت‪ ،‬از بالتکلیفی‬ ‫پرداخ��ت بده��ی ‪ ۲۸۷‬میلیون یورویی ‪ ۱۵۳‬ش��رکت‬ ‫واردکننده تجهیزات پزش��کی به ش��رکت های خارجی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این مسئله پس از مصوبه ‪ ۲۲‬فروردین‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬هیات دولت مبنی ب��ر تعیین نرخ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی برای ارز دولتی پدید امده است‪.‬‬ ‫وی ب��ه نامه نگاری هایی که برای حل این مس��ئله با‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری‪ ،‬مقامات وزارت بهداش��ت‬ ‫و بانک مرکزی انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫باوج��ود مکاتباتی که انجام ش��ده و نامه رفع این تعهد‬ ‫ب��ه بانک مرکزی هم ابالغ ش��ده اما این مس��ئله هنوز‬ ‫بالتکلیف��ی پرداخ��ت بده��ی ‪ ۲۸۷‬میلی��ون یوروی��ی ‪ ۱۵۳‬ش��رکت‬ ‫واردکنن��ده تجهیزات پزش��کی به ش��رکت های خارجی پ��س از مصوبه‬ ‫‪۲۲‬فروردین سال ‪ ۱۳۹۷‬هیات دولت مبنی بر تعیین نرخ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫برای ارز دولتی پدید امده است‬ ‫حل نش��ده اس��ت‪ .‬در واقع‪ ،‬این مکاتبات و پیگیری ها‬ ‫منج��ر به نام��ه ای از س��وی وزارت بهداش��ت به بانک‬ ‫مرکزی در خرداد امس��ال شد که وصول ‪ ۱۸۴‬میلیون‬ ‫ی��ورو بابت پرداخ��ت مطالبات ش��رکت های تجهیزات‬ ‫پزش��کی را تایی��د می کرد‪ .‬اما این درخواس��ت اجرایی‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫رامین فالح‪ ،‬عض��و دیگر اتحادیه بازرگانان تجهیزات‬ ‫پزش��کی نیز در این ب��اره گفت‪ :‬بان��ک مرکزی تصور‬ ‫می کند که این مسئله اهمیتی ندارد و در پرداخت این‬ ‫مطالبات کارشکنی می کند‪ .‬به تازگی هم اعالم شده که‬ ‫ترخیص با حداقل اسناد انجام شود‪ .‬با این روش‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشت بیش از گذشته بدهکار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سهمیه وزارت بهداشت کفاف نمی دهد‬ ‫در ادامه این جلس��ه‪ ،‬علی قاس��می که به نمایندگی‬ ‫از بانک مرکزی در این نشس��ت حضور یافته بود‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد که حل این مسئله و پرداخت مطالبات شرکت های‬ ‫واردکننده تجهیزات پزشکی‪ ،‬دارای مالحظات اجرایی‬ ‫اس��ت که این مالحظات‪ ،‬نشات گرفته از شرایط حاکم‬ ‫بر کشور است‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد که نیت بان��ک مرکزی به هیچ عنوان‬ ‫سنگ اندازی نیس��ت اما هر فشاری به بانک مرکزی از‬ ‫ناحی��ه تامی��ن منابع‪ ،‬اثر خ��ودش را در دیگر بخش ها‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫محس��ن بیک اق��ا نیز ک��ه از بانک مرک��زی در این‬ ‫سنگینی کارکردهای وارداتی مناطق ازاد بر صادرات‬ ‫امار صادرات مناطق ازاد کشور از سال ‪۹۲‬تاکنون حدود ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫دالر بوده؛ در حالی که درامد کشور از صادرات غیرنفتی در همان دوره‬ ‫‪ ۴۵‬میلیارد دالر اس��ت؛ پس واردات در ای��ن مناطق دوبرابر صادرات‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ص��دا و س��یما‪ ،‬وحید ش��قاقی‪ ،‬کارش��ناس اقتصادی‬ ‫در برنام��ه گفت وگ��وی ویژه خبری اظهار کرد‪ :‬مناط��ق ازاد با هدف‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذار خارج��ی و رونق اقتص��ادی در داخل کش��ور‬ ‫ایج��اد ش��دند؛ اما تاکن��ون مناط��ق ازاد فعلی و موج��ود هیچ کدام‬ ‫از ای��ن اه��داف را محق��ق نکرده ان��د و ت��ا زمان��ی ک��ه چالش های‬ ‫فعل��ی ح��ل نش��ود‪ ،‬ایج��اد چالش ه��ای بع��دی راهگش��ا نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ش��رایط فعلی که کش��ور مش��کالت مالیاتی و‬ ‫اقتصادی فراوان دارد‪ ،‬ایا درست است که تصمیم به تبدیل کل کشور‬ ‫به منطقه ازاد گرفته ش��ود و البته بای��د به این نکته توجه کرد که با‬ ‫اضاف��ه کردن ‪ ۹۰‬منطقه ویژه اقتصادی ب��ه مناطق ازاد فعلی‪ ،‬دولت‬ ‫دچار بی انضباطی مالیاتی فراوانی خواهد شد‪.‬‬ ‫شقاقی با اشاره به اعداد و ارقام ثبت شده افزود‪ :‬عملکرد مناطق ازاد‬ ‫اقتصادی از صفر بیشتر نبوده است؛ به نحوی که امار صادرات مناطق‬ ‫ازاد کشور از سال ‪ ۹۲‬تاکنون حدود ‪ ۵‬میلیارد دالر بوده؛ این در حالی‬ ‫است که درامد کشور از صادرات غیرنفتی در همان دوره ‪ ۴۵‬میلیارد‬ ‫دالر بوده و واردات این مناطق دو برابر صادرات انها بوده است‪.‬‬ ‫شقاقی با طرح پرسش��ی مبنی بر اینکه دلیل و اولویت گسترش و‬ ‫افزایش مناطق اقتصادی از س��وی مجلس شورای اسالمی ان هم در‬ ‫نزدیکی ایام انتخابات مجلس چیس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬افزایش تعداد مناطق‬ ‫ازاد مغایر با سیاست های کلی کشور و امایش سرزمینی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بخش زیاد معافیت های مالیاتی کش��ور که بر درامد‬ ‫مالیات��ی دولت اثر مس��تقیم دارد‪ ،‬مربوط به مناط��ق ویژه اقتصادی‬ ‫می ش��ود؛ به نح��وی که با افزایش تعداد این مناط��ق‪ ،‬درامد مالیاتی‬ ‫دولت کمتر هم خواهد شد‪ .‬در حالیکه باید پرسید که ایا دولت قصد‬ ‫کس��ب مالیات دارد یا این روش برایش اهمیتی ندارد‪ .‬مناطق ازاد به‬ ‫جای سکوی صادرات سکوی واردات به کشور بوده و هستند‪.‬‬ ‫همچنین شجاعی‪ ،‬دیگر کارشناس اقتصادی در ارتباط تصویری با‬ ‫این برنامه گفت‪ :‬وسعت کنونی مناطق ازاد ایران حدود ‪ ۱۲‬برابر دیگر‬ ‫کشورها اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی با‬ ‫اهداف برنامه شش��م توسعه که نگاهی اصالح گرا نسبت به هزینه ها و‬ ‫درامدهای دولت داشته‪ ،‬منافات دارد‪.‬‬ ‫شجاعی در پاسخ به این پرسش که ایا مناطق ازاد اقتصادی‪ ،‬دروازه‬ ‫قاچاق به کشور هستند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با شکل گیری شرکت های صوری‬ ‫در مناطق ازاد‪ ،‬در س��ال های گذشته تاکنون ‪ ۱۲‬هزار شرکت صوری‬ ‫شناسایی شد که عمال فعالیتی هم ندارند‪.‬‬ ‫همچنین صدیف بدری‪ ،‬س��خنگوی کمیس��یون عم��ران مجلس با‬ ‫اع�لام موافقت با طرح افزایش تع��داد مناطق ازاد اقتص��ادی افزود‪:‬‬ ‫ب��رای رونق اقتصادی در کش��ور نیازمند ارائه مش��وق هایی همچون‬ ‫معافی��ت مالیاتی هس��تیم ک��ه از طریق گس��ترش و افزایش مناطق‬ ‫ازاد تجاری حاصل می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینک��ه حجم قاچاق واردات‬ ‫در مناط��ق ازاد بس��یار کمتر از دیگر مرزهای کش��ور اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫راه ان��دازی مناط��ق ازاد و وی��ژه اقتصادی راهکاری ب��رای جلوگیری‬ ‫از تخلیه ش��هرها و اس��تان های مرزی کش��ور بوده و ‪ ۴۰‬س��ال است‬ ‫که روس��تاها و ش��هرهای مرزی کش��ور را خالی از جمعیت کرده ایم‪.‬‬ ‫مناطق ازاد انگیزه برگش��تن روس��تاییان و مرزنش��ینان به شهرشان‬ ‫است‪.‬‬ ‫محم��د فیض��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجل��س نیز در‬ ‫ارتب��اط تلفنی ب��ا این برنامه با بی��ان اینکه قصد ما ایج��اد تولید در‬ ‫مناط��ق محروم اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مناط��ق ازاد جدی��د در مناطق‬ ‫محروم��ی ک��ه درحال حاض��ر ه��م مالی��ات نمی دهند بن��ا خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نشست حاضر ش��ده بود‪ ،‬گفت‪ :‬س��همیه ارزی وزارت‬ ‫بهداش��ت معادل ‪ ۳‬میلیارد ی��ورو بوده که ‪ ۲.۸‬میلیارد‬ ‫ی��ورو ان مص��رف ش��ده اس��ت و پرداخ��ت این ‪۱۸۴‬‬ ‫میلیون ی��ورو از این س��همیه درحال حاضر امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ام��ا محمود نجفی ع��رب‪ ،‬رئیس کمیس��یون اقتصاد‬ ‫س�لامت اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬با بیان اینکه یک سری‬ ‫از ش��رکت ها در استانه ورشکسته شدن هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬درصد این مش��کالت ناش��ی از تحریم های‬ ‫داخلی اس��ت و این ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی فعاالن اقتصادی‬ ‫را گرفتار کرده اس��ت‪ .‬بانک مرکزی باید کمک کنید تا‬ ‫این مسئله حل شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به می��زان باقیمانده از س��همیه ارزی‬ ‫وزارت بهداش��ت اف��زود‪ :‬از س��همیه ‪ ۳‬میلیارد یورویی‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰۰‬میلیون یورو باقیمان��ده و این مطالبات را‬ ‫از همین محل پرداخت کنید‪ .‬این س��همیه‪ ،‬حق مسلم‬ ‫ش��رکت های واردکنن��ده تجهیزات پزش��کی نیز بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹کمرمان خم شد‬ ‫هال��ه حامدی ف��ر‪ ،‬نایب رئی��س کمیس��یون اقتصاد‬ ‫س�لامت اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬با انتق��اد از رویه ای که‬ ‫دول��ت در قب��ال فع��االن اقتص��ادی در پی��ش گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود انکه وزارت بهداشت تایید کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬این بدهی از س��همیه این وزارتخانه کسر شود‪،‬‬ ‫بان��ک مرک��زی مقاوم��ت می کند؛ حتی در ش��رایطی‬ ‫که هن��وز ‪ ۲۰۰‬میلیون یورو از این س��همیه باقیمانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬فعاالن حوزه س�لامت با بیماران طرف‬ ‫هس��تند و حتی اگر پول هم نباش��د باید ب��ه تولید یا‬ ‫واردات ادام��ه دهند و این ن��وع نگرش‪ ،‬کمرمان را خم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬دولت ه��م‪ ،‬نرخ محصوالت م��ا را تعیین‬ ‫می کند اما پولمان را نمی دهد‪.‬‬ ‫دول��ت ب��ا ان��واع سیاس��ت هایش‪ ،‬نارضایت��ی‬ ‫ایج��اد می کن��د اما زمان��ی ک��ه ب��ه دارو و تجهیزات‬ ‫ می رس��د‪ ،‬پای��ش را روی گل��وی تولیدکنن��ده و تاجر‬ ‫ می گ��ذارد و می گوی��د‪ ،‬نمی خواهم نارضایت��ی ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مرتض��ی اذرنوش از فع��االن ح��وزه دارو نیز بر این‬ ‫عقیده بود که این بدهی یا باید از س��هیمه سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫پرداخت ش��ود یا وزارت بهداش��ت باید س��ایر تعهدات‬ ‫خود در سال جاری را کنار بگذارد‪ .‬و پیشنهاد کرد این‬ ‫مس��ئله بار دیگر از طریق وزیر بهداشت مورد پیگیری‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫رامی��ن ف�لاح هم ب��ا بی��ان اینکه دس��تور پرداخت‬ ‫ای��ن رق��م بده��ی از خ��رداد صادر ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬در‬ ‫ان زم��ان نی��ز س��همیه وزارت تمام ش��ده ب��ود؟ چرا‬ ‫بای��د پرداخت ای��ن بدهی تاکن��ون به درازا کش��یده‬ ‫شود؟‬ ‫در نهای��ت پ��س از بح��ث و تبادل نظر درب��اره این‬ ‫مس��ئله‪ ،‬محمود نجفی عرب اعالم کرد که کمیس��یون‬ ‫اقتص��اد س�لامت از طری��ق نامه نگاری با مع��اون اول‬ ‫رئیس جمه��وری و وزیر بهداش��ت فرایند تصمیم های‬ ‫دول��ت از ‪ ۲۱‬فروردی��ن امس��ال را ب��ه اط�لاع ای��ن‬ ‫مقام��ات می رس��اند و رف��ع این مس��ئله را خواس��تار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بی اثر شدن تحریم ها نتیجه تالش های صادرکنندگان‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه خدمات بازرگانی سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫حمایت و تش��ویق صادرکنن��دگان را ضرورتی انکارناپذیر‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬باوجود تالش های بی س��ابقه دشمنان‬ ‫ایران در راستای محدودیت صادرات نفت‪ ،‬افزایش صادرات‬ ‫غیر نفتی موجبات بی اثر شدن تحریم ها را فراهم اورد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت ایران‪،‬‬ ‫احس��ان قمری در ایی��ن تقدیر از صادرکنن��دگان نمونه‬ ‫استان لرستان‪ ،‬توانمندی های صادراتی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران را ارزشمند توصیف کرد و افزود‪ :‬اقدام های واحدهای‬ ‫تولیدی صادراتی در مقابل تالش های دش��منان جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و تحریم های ناجوانمردانه استکبار جهانی‬ ‫علیه کشورمان تهدیدها را به فرصت ها تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به نکات��ی از کتاب هن��ر تحریم ها که به‬ ‫قلم یک��ی از طراح��ان تحری��م علیه جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران نگاشته شده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باوجود تالش های‬ ‫بی س��ابقه دشمنان ایران در راس��تای محدودیت صادرات‬ ‫نفت‪ ،‬افزایش ص��ادرات غیر نفتی و زحمات صادرکنندگان‬ ‫موجبات خنثی شدن توطئه ها را فراهم اورد‪.‬‬ ‫قمری‪ ،‬بر ل��زوم همدلی و معاضدت بخش های دولتی و‬ ‫خصوصی و همچنین رس��انه ها به عن��وان اضالع مثلث هم‬ ‫افزایی صادرات غیر نفتی و اطالع رسانی خدمات قابل ارائه‬ ‫به صادرکنندگان تاکید کرد و گفت‪ :‬تالش ها و برنامه های‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران در دوره اخیر برای حمایت از‬ ‫صادرات غیرنفتی موثر ارزیابی شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه خدمات بازرگانی سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران در پایان‪ ،‬حمایت از صادرکنندگان و پرداخت‬ ‫مش��وق های صادراتی را در افزایش انگیزه صادرکنندگان‪،‬‬ ‫به ویژه در ش��رایط کنونی مفید فایده توصیف دانس��ت و‬ ‫خواستار توجه جدی به این مقوله شد‪.‬‬ ‫طرح تشکیل وزارت بازرگانی‬ ‫به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی طرح تشکیل وزارت‬ ‫تجارت و خدم��ات بازرگانی را برای رفع ایرادات ش��ورای‬ ‫نگهبان به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در جلس��ه دیروز‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی ایرادات ش��ورای نگهبان از طرح‬ ‫تش��کیل وزارت تج��ارت و خدم��ات بازرگان��ی که پس از‬ ‫تصویب در جلس��ه سوم مهر مجلس شورای اسالمی مورد‬ ‫ایراد ش��ورای نگهب��ان قرار گرفته بود‪ ،‬مورد بررس��ی قرار‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫پس از بررسی چند پیشنهاد مختلف‪ ،‬نمایندگان مجلس‬ ‫به نتیجه نرس��یده و برای بررس��ی بیش��تر و رفع ایرادات‬ ‫شورای نگهبان به کمیسیون اجتماعی با ‪ ۱۲۲‬رای موافق‪،‬‬ ‫‪ ۴۱‬رای مخال��ف و ‪ ۶‬رای ممتنع از مجموع ‪ ۲۱۵‬نماینده‬ ‫حاضر‪ ،‬ارجاع داده شد‪.‬‬ ‫پی��ش از این نی��ز نمایندگان در صح��ن علنی ‪ ۱۹‬ابان‬ ‫با اصالحات انجام ش��ده ازس��وی کمیس��یون اجتماعی در‬ ‫طرح تش��کیل وزارت بازرگانی به منظور تامین نظر شورای‬ ‫نگهب��ان موافقت نکردن��د و طرح برای اصالح بیش��تر به‬ ‫کمیسیون ارجاع شد‪.‬‬ ‫براس��اس این ط��رح از تاریخ تصویب ای��ن قانون احکام‬ ‫مرب��وط ب��ه ادغ��ام دو وزارتخان��ه بازرگان��ی و صنای��ع و‬ ‫معادن در قانون تش��کیل دو وزارتخان��ه تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی و صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مصوب ‪۱۳۹۰ /۴/ ۸‬‬ ‫لغو و وزارت بازرگانی تش��کیل می ش��ود و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت از ای��ن پ��س به عنوان پیش��ین وزارت‬ ‫صنای��ع‪ ،‬معادن و وزارت جهادکش��اورزی ب��دون تغییر با‬ ‫تمام��ی وظایف و اختیارات س��ابق به فعالی��ت خود ادامه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1433‬‬ ‫پیاپی ‪2751‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫در رویداد فناوری تهران با حضور نخبگان دانشگاهی چه گذشت‬ ‫درخشش نمایشگاهی به سبک هزاران نابغه وطنی‬ ‫بیستمین نمایش��گاه هفته پژوهش و فناوری که هفته‬ ‫گذش��ته به م��دت ‪ ۴‬روز (‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬اذر) در نمایش��گاه‬ ‫تهران برپا بود‪ ،‬با معرفی دستاوردهای مختلف دانشگاهی‬ ‫به پایان رسید‪.‬‬ ‫دانشگاه های مختلف کش��ور از جمله دانشگاه صنعتی‬ ‫ش��ریف و امیرکبی��ر نیز در نمایش��گاه امس��ال حضور و‬ ‫فعالیت ه��ای مختلفی داش��تند‪ .‬این دانش��گاه ها عمدتا‬ ‫مطابق با ش��عار بیس��تمین نمایش��گاه هفت��ه پژوهش و‬ ‫فن��اوری یعنی «پژوهش اثربخش‪ ،‬فن��اوری ارزش افرین‪،‬‬ ‫رون��ق تولید» عم��ل و از طرح هایی رونمای��ی کردند که‬ ‫عالوه بر اثربخشی‪ ،‬ارزش افرین باشد و باعث رونق تولید‬ ‫ملی شود‪.‬‬ ‫به ط��ور کلی در نمایش��گاه امس��ال ‪ ۴۲‬دانش��گاه‪۲۴ ،‬‬ ‫پژوهش��گاه و ‪ ۲۵‬ش��رکت دانش بنیان محصوالت خود را‬ ‫عرض��ه کردند‪.‬‬ ‫از کم وکیف حضور دانش��گاهیان‬ ‫گزارش می دهد‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹صنعتی شریف با ‪ ۶‬برگ برنده‬ ‫در نمایشگاه پژوهش و فناوری امسال دانشگاه صنعتی‬ ‫ش��ریف ب��ا ‪ 6‬تی��م از فناوران خ��ود حضور پی��دا کرد و‬ ‫دستاوردهای فناورانه خود را در این نمایشگاه در معرض‬ ‫دید بازدید کنندگان ق��رار داد‪ .‬این مجموعه دو محصول‬ ‫دانش بنیان خود؛ طراحی و ساخت پکرهای متورم شونده‬ ‫قاب��ل بازیافت صنعت نف��ت و میکروس��کوپ کونفوکال‬ ‫(هم کانون) برای تصویربرداری پزش��کی با دقت باال را به‬ ‫نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫در روز نخست برگزاری همانطور که پیش تر گفته شد‪،‬‬ ‫غالمی وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری حضور یافت و پس‬ ‫از برنامه رس��می گشایش نمایشگاه از طرح های برگزیده‬ ‫در نمایش��گاه بازدی��د و از طرح ه��ای منتخب دانش��گاه‬ ‫صنعتی شریف رونمایی کرد‪.‬‬ ‫‪ 6‬مجموعه فناور در بیستمین نمایشگاه هفته پژوهش‬ ‫و فناوری ازسوی دانشگاه شریف حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرکز خدمات فناوری توسعه خودکفایی‬ ‫مرکز خدمات فناوری توسعه خودکفایی شریف در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬در دانش��گاه صنعتی شریف با استفاده از نخبگان‬ ‫صنعت و دانشگاه شروع به کار کرده تا در راستای کمک‬ ‫ب��ه ارتقای ت��وان داخل��ی در حوزه س��اخت تجهیزات و‬ ‫قطعات اقدام کند‪ .‬عمده فعالیت های این مرکز پژوهشی‪،‬‬ ‫تدوین اس��ناد فنی ساخت قطعات و تجهیزات مکانیکی‪،‬‬ ‫الکتریکی و الکترونیکی اس��ت‪ .‬در این راستا پس از تهیه‬ ‫اسناد فنی تجهیز مورد نظر و ارزیابی پیمانکاران توانمند‬ ‫در حوزه س��اخت‪ ،‬اس��ناد فنی را در اختیار پیمانکار قرار‬ ‫داده و تا اتمام فرایند س��اخت قطع��ه‪ ،‬بر روند انجام کار‬ ‫نظارت داش��ته و در نهایت گواهی کیفیت ساخت قطعه‬ ‫ازسوی این مرکز صادر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مرکز خدمات فناوری نفت شریف‬ ‫مرکز خدمات فناوری نفت ش��ریف براس��اس س��وابق‬ ‫چندده س��اله در زمین��ه «ازدیاد برداش��ت و بهبود تولید‬ ‫از مخ��ازن نفتی» و باتوجه به اج��رای چند پروژه بزرگ‬ ‫نفتی در دانشگاه صنعتی شریف‪ ،‬سرانجام در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫راه اندازی ش��د‪ .‬هدف اصل��ی از راه اندازی ای��ن دفتر در‬ ‫مجتمع خدمات فناوری شریف که یکی از پیشرفته ترین‬ ‫مراکز دانش بنیان در کشور است‪ ،‬انتقال تجربیات موجود‬ ‫به نس��ل جدید و نخبه دانش��گاهی در زمین��ه ارتباط با‬ ‫صنعت نفت و گاز کش��ور‪ ،‬گسترش و تولید فناوری های‬ ‫جدی��د‪ ،‬انتق��ال یافته ها به صنع��ت نفت کش��ور و ارائه‬ ‫خدمات فناورانه به ش��رکت های نفتی دولتی‪ ،‬خصوصی‬ ‫و خارجی اس��ت‪ .‬هم اکنون با عقد چند قرارداد‪ ،‬این مرکز‬ ‫از جمل��ه فعال ترین مراکز خدماتی این مجتمع اس��ت و‬ ‫ده ها دانش��جوی تحصیالت تکمیل��ی و فارغ التحصیالن‬ ‫از رش��ته های مختل��ف ب��رای اجرای ایده های ن��و با این‬ ‫مرک��ز همکاری فعال دارند‪ .‬این مرک��ز هم اکنون با چند‬ ‫ازمایش��گاه ب��زرگ در دانش��گاه ش��ریف از جمله مرکز‬ ‫خدمات ازمایشگاهی دانش��گاه صنعتی شریف‪ ،‬همکاری‬ ‫بسیار نزدیکی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرک�ز راهکاره�ای اطالعات�ی هوش�مند‬ ‫شریف‬ ‫مرکز راهکارهای اطالعاتی هوش��مند شریف به منظور‬ ‫تسهیل بهره وری صنعت از تخصص و دانش نوین نهادینه‬ ‫ش��ده در تیم های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه صنعتی‬ ‫ش��ریف در حوزه فاوا ش��کل گرفته اس��ت‪ .‬ای��ن مرکز با‬ ‫تکی��ه بر تجربه طوالنی اس��اتید و پژوهش��گران خود در‬ ‫اج��رای پروژه های ارتب��اط با صنعت‪ ،‬درک مناس��بی از‬ ‫س��اختار سازمان ها و صنایع کش��ور داشته و هدف غائی‬ ‫دانش��گاه ته��ران در بیس��تمین نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوهش و‬ ‫فناوری با بیش از ‪ ۷۰‬دس��تاورد حضور داش��ت‪ .‬پردیس دانشکده های‬ ‫فنی با ‪ ۲۱‬دستاورد‪ ،‬پردیس ابوریحان ‪ ۱۶‬دستاورد‪ ،‬پردیس کشاورزی‬ ‫و منابع طبیعی ‪ ۱۶‬دستاورد‪ ،‬دانشکده علوم و فنون نوین ‪ ۹‬دستاورد و‬ ‫پردیس علوم با ‪ ۷‬دستاورد در این نمایشگاه شرکت داشتند‬ ‫همراستاس��ازی توانمندی ه��ای فن��اوری و کس��ب وکار‬ ‫برای ارائه راهکارهای هوش��مند را س��رلوحه فعالیت های‬ ‫خویش قرار داده اس��ت‪ .‬در همین راستا‪ ،‬مرکز با شرکت‬ ‫در چندین پروژه کالن ملی و کس��ب افتخارات متعدد از‬ ‫جمله انتخاب به عنوان «مرک��ز خدمات فناوری نمونه از‬ ‫نظر جذب و بکارگیری دانش��جویان و پژوهش��گران» در‬ ‫هفته پژوهش و فناوری س��ال ‪ ،۱۳۹۳‬قدم های مهمی را‬ ‫برداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹هسته پژوهشی عایق های حرارتی‬ ‫هس��ته پژوهش��ی عایق های حرارتی در ابتدای س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬تاس��یس ش��ده و هدف اصلی ان تکمیل‪ ،‬اصالح‬ ‫و همچنین ارائه ایده های جدید در راستای فعالیت هایی‬ ‫است که در دو تیم مجزا در دو دهه قبل فعالیت داشته اند‬ ‫و اکنون به صورت مش��ترک و هم افزا در راس��تای تولید‬ ‫محصوالت نوین فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫چش��م انداز این دفتر‪ ،‬توس��عه ان به چند شرکت برای‬ ‫ایجاد تحول در صنعت س��اختمان در سطح ملی و توجه‬ ‫جدی به ص��ادرات در اینده ای نزدیک اس��ت‪ .‬مهم ترین‬ ‫ش را عایق اتش‪ ،‬نوعی‬ ‫حوزه ه��ای مورد نظر در این بخ�� ‬ ‫عایق رطوبت نوین‪ ،‬عایق حرارت‪ ،‬عایق صوت و‪ ...‬تشکیل‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ کنترل و اتوماسیون پیشرفته‬ ‫هس��ته پژوهش��ی کنترل و اتوماسیون پیش��رفته ن ُ ِوه‬ ‫ن رضایی زاده اس��تادیار‬ ‫(‪ )nove‬به سرپرس��تی دکتر امی ‬ ‫دانشکده مهندسی برق دانش��گاه صنعتی شریف و دکتر‬ ‫مهدی شهرداد استادیار پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی‬ ‫در زمینه طراحی و ساخت سامانه های هوشمند کنترلی‬ ‫فعالی��ت می کن��د‪ .‬از محصوالت این ش��رکت می توان به‬ ‫گلخانه هوش��مند اپارتمانی‪ ،‬کندوی هوش��مند و سامانه‬ ‫موقعیت یابی نفر اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هسته پژوهشی هوش مصنوعی‬ ‫ازمایش��گاه ه��وش اف��زوده (‪ )AIRLab‬فعالیت خود‬ ‫را از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬اغ��از ک��رده و در ابت��دا‪ ،‬تمرکز ان بر‬ ‫فعالیت ه��ای علمی و نیز کارب��ردی در حوزه های هوش‬ ‫مصنوعی‪ ،‬بینایی ماش��ین و محیط های هوش��مند بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬با گذش��ت زم��ان جهت گیری فعالیت ه��ای این‬ ‫مرکز به س��مت کاربرد ه��وش مصنوعی در علوم اعصاب‬ ‫(‪ )neuroscience‬متمایل ش��ده اس��ت؛ به گونه ای که‬ ‫امروزه می توان از ازمایش��گاه هوش افزوده به عنوان یک‬ ‫پژوهش��گاه علوم اعصاب یاد کرد ک��ه با مدیریت گروهی‬ ‫از مهندس��ین دانش��گاه صنعتی ش��ریف و نیز همکاری‬ ‫تیم هایی از جامع ه پزش��کی‪ ،‬س��عی در ترکیب ابزارهای‬ ‫ای��ن دو حوز ه علمی به منظور دس��تیابی به نتایج تئوری‬ ‫در علوم اعصاب و نیز دس��تاوردهای کاربردی در رابطه با‬ ‫بیماری های مرتبط با این حوزه دارد‪.‬‬ ‫در این راس��تا پروژه ه��ای متعددی در ای��ن مرکز در‬ ‫جریان هس��تند ک��ه از مهم ترین انها می ت��وان به برنامه‬ ‫جام��ع تحلیل سیس��تم بویای��ی از طریق س��یگنال های‬ ‫مغزی و پیش تش��خیص بیماری های رایج (نظیر الزایمر)‬ ‫ب��ه کمک ان‪ ،‬س��نجش رفتار مغز در پاس��خ به ازمایش‬ ‫ادب��ال و تحلی��ل غافلگی��ری (‪ )surprise‬و کاربرد ان‬ ‫در بیماری ه��ای رای��ج مغ��زی و نیز طراحی و س��اخت‬ ‫س��خت افزارهای جدید برای دریافت سیگنال های مغزی ‬ ‫از طریق ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت های مرکز رش��د فناوری های پیشرفته شامل‬ ‫شرکت ارس��ین تابش نگاران فناور با ارائه پلتفرم تحلیل‬ ‫بدافزار‪ ،‬ش��رکت ابر پاک بوم ش��ریف(گرافینا) با دستگاه‬ ‫تصفیه ه��وا‪ ،‬پرده و المپ تصفیه ه��وا‪ ،‬ضدعفونی کننده‬ ‫محیط و از بین برنده عفونت های بیمارس��تان‪ ،‬همچنین‬ ‫ازمایش��گاه بیت بان با ارائه پلتفرم تحلیل بدافزار در این‬ ‫نمایشگاه حضور داشتند‪ .‬همچنین تیم های شتاب دهنده‬ ‫ش��ریف؛ ارتباطات سبز ش��ریف (خدمات هوشمندسازی‬ ‫کش��اورزی و دامداری با استفاده از فناوری نوین وضعیت‬ ‫س�لامت‪ ،‬تغذیه و مکان دام را ب��ه صورت انالین نمایش‬ ‫می دهد)‪ ،‬مدتور ایران (گردش��گری بین المللی در حوزه‬ ‫س�لامت) و تی��م ورنو (دس��تیار اموزش��ی تدریس انواع‬ ‫زبان های خارجی به کمک فن��اوری واقعیت مجازی و با‬ ‫تکنیک اموزش در موقعیت (‪)situational learning‬‬ ‫نیز محصوالت خود را در این نمایشگاه ارائه کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور فعال دانشگاه یزد در رویداد بیستم‬ ‫دانشگاه یزد با حضور در این نمایشگاه و در قالب غرفه‬ ‫مس��تقل‪ ،‬محصوالت فناورانه و دس��تاوردهای پژوهشی‬ ‫اعضای هیات علمی پردیس علوم انسانی‪ ،‬فنی و مهندسی‪،‬‬ ‫دانش��کده منابع طبیعی و دانش��کده هنر و معماری را به‬ ‫معرض نمایش گذاش��ت‪ .‬پنل تخصصی شناسایی و رفع‬ ‫نیاز فناوری صنایع و س��ازمان ها ب��ا حضور دکتر حبیب‬ ‫زارع‪ ،‬مس��ئول راه اندازی دفتر انتقال فناوری در دانشگاه‬ ‫ی��زد و پنل ص��ادرات محص��والت دانش بنی��ان از جمله‬ ‫پنل های برگزار شده در روزهای مختلف برپایی نمایشگاه‬ ‫بود‪ .‬پنل ش��هر هوش��مند با حضور امیر جهانگرد‪ ،‬دبیر‬ ‫کانون تفکر شهر هوش��مند‪ ،‬پنل چالش ها و فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری خطرپذیر و جایگاه شتاب دهنده ها و مراکز‬ ‫نواوری در اکوسیس��تم نواوری اس��تان از پنل های دیگر‬ ‫این غرفه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬محصول دانش بنیان دانشگاه ازاد کرج‬ ‫مهم ترین محصول ارائه ش��ده دانش��گاه ازاد اس�لامی‬ ‫ت استخراج ‪DNA‬‬ ‫استان البرز در این نمایش��گاه را کی ‬ ‫به عنوان محصولی که ازس��وی اعضای هیات علمی این‬ ‫دانش��گاه ساخته شده تشکیل داد‪ .‬این محصول اموزشی‬ ‫و بیمارستانی بوده و در نوع خودش منحصربه فرد است‪.‬‬ ‫محققان در این ب��اره گفتند اگر این محصول به تولید‬ ‫انبوه برس��د یک قدم در قطع وابس��تگی کشور به خارج‬ ‫از کش��ور جلو رفته ایم‪ .‬این دانش��گاه همچنین یک نوع‬ ‫‪ GPS‬خودرو رونمایی کرد که روی خودرو نصب می شود‬ ‫و اطالعات بس��یار خوبی از خودرو و راننده را می تواند به‬ ‫جایی که به س��امانه دس��تور می دهد‪ ،‬بفرستد‪ .‬محصول‬ ‫دیگر فناوری مربوط به فلزات گرانبها بود که براساس ان‬ ‫از لجن مس سلنیوم‪ ،‬دیگر فلزات گرانبها مانند طال و نقره‬ ‫قابل تولید اس��ت‪ .‬یکی از محورهای مهم کاری دانشگاه‬ ‫کرج همین موض��وع بوده و ش��رکت دانش بنیان هم در‬ ‫همین مدار در حرکت است‪.‬‬ ‫‹ ‹و اما دانشگاه تهران با ‪ ۷۰‬دستاورد ملی‬ ‫دانش��گاه تهران در بیستمین نمایش��گاه دستاوردهای‬ ‫پژوهش و فناوری با بیش از ‪ ۷۰‬دس��تاورد حضور داشت‪.‬‬ ‫پردی��س دانش��کده های فنی ب��ا ‪ ۲۱‬دس��تاورد‪ ،‬پردیس‬ ‫ابوریح��ان ‪ ۱۶‬دس��تاورد‪ ،‬پردی��س کش��اورزی و منابع‬ ‫طبیعی ‪ ۱۶‬دس��تاورد‪ ،‬دانش��کده علوم و فن��ون نوین ‪۹‬‬ ‫دس��تاورد و پردیس علوم با ‪ ۷‬دستاورد در این نمایشگاه‬ ‫شرکت داش��تند‪ .‬ضمن اینکه مرکز تحقیقات بیوشیمی‬ ‫و بیوفیزی��ک با ‪ ۵‬دس��تاورد و دانش��کده دامپزش��کی و‬ ‫پردی��س کیش هر ک��دام با یک محصول در نمایش��گاه‬ ‫حضور داش��تند‪ .‬دانش��کده های مدیریت و روانشناسی و‬ ‫علوم تربیتی نیز یافته های خود را به نمایش گذاش��تند‪.‬‬ ‫در غرفه وزارت علوم ‪ 3‬دس��تاورد از پژوهشگران دانشگاه‬ ‫تهران رونمایی شد که یکی از این محصوالت رله حفاظت‬ ‫شبکه توزیع مدل‪ ،۱۲۱ HAFEZ‬کار پژوهشی از دکتر‬ ‫مهدی داورپناه‪ ،‬عضو هیات علمی پردیس دانشکده های‬ ‫فنی اس��ت‪ .‬ح��وزه کاربرد و ب��ازار هدف ای��ن محصول‬ ‫حفاظت شبکه های توزیع در کارخانه های صنعتی است‪.‬‬ ‫دستاورد دیگر مکمل ضداسهال گوساله شیرخوار‪ ،‬کار‬ ‫پژوهش��ی از دکت��ر ارمین توحیدی‪ ،‬عض��و هیات علمی‬ ‫پردیس کش��اورزی و منابع طبیعی ب��وده که در صنعت‬ ‫دامپ��روری کارب��رد دارد‪ .‬همچنین تولی��د فیلم پلیمری‬ ‫زیست تخریب پذیر‪ ،‬کار پژوهشی از دکتر مجید حمزه لو‪،‬‬ ‫عض��و هیات علمی پردیس علوم اس��ت‪ .‬ح��وزه کاربرد و‬ ‫ب��ازار هدف این محص��ول انواع روکش های پالس��تیکی‬ ‫مواد غذایی و بهداش��تی‪ ،‬ازمایشگاه ها‪ ،‬مواد یکبار مصرف‬ ‫و کارخانه ه��ای صنای��ع غذای��ی را دربرمی گی��رد‪ .‬این‬ ‫محصوالت پس از بارگذاری در س��امانه سافا ازسوی تیم‬ ‫داوری م��ورد ارزیابی قرار گرفته اند و باتوجه به توس��عه‬ ‫محص��ول و اینکه در چه مرحله ای قرار دارد و بر اس��اس‬ ‫‪ TRL‬به این دس��تاوردها امتیاز داده شده است‪ .‬دانشگاه‬ ‫تهران در نظر دارد برای تشویق اعضای هیات علمی بابت‬ ‫هر ‪ TRL‬ی��ک امتیاز گرنت به انان اعطا کند تا از محل‬ ‫این گرنت بتوانند دستاورد و محصول خود را ارتقا دهند‬ ‫که سقف این امتیازها ‪ TRL۹‬است‪.‬‬ ‫به گفته برخی کارشناس��ان‪ ،‬دانش��گاه تهران باتوجه به‬ ‫ظرفیت ه��ای علمی خود و حضور پژوهش��گران توانمند‪،‬‬ ‫ه��ر س��ال بهتر از گذش��ته در نمایش��گاه حض��ور یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از اهداف این مجموعه در معاونت پژوهش��ی‬ ‫این بوده که در نمایش��گاه های مرتب��ط با حوزه پژوهش‬ ‫محصوالت جدیدی که دارای سطح ارتقای باالیی هستند‬ ‫و می توانند مش��کالتی از جامع��ه و صنعت را حل کنند‪،‬‬ ‫معرفی شوند‪ .‬دستاوردهایی که در نمایشگاه امسال عرضه‬ ‫شده اند‪ ،‬از لحاظ کیفی و سطح علمی در حد مطلوبی قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫مهم ترین‬ ‫محصول ارائه‬ ‫شده دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی‬ ‫استان البرز در‬ ‫این نمایشگاه‬ ‫کیت استخراج‬ ‫‪ DNA‬به عنوان‬ ‫محصولی که‬ ‫ازسوی اعضای‬ ‫هیات علمی این‬ ‫دانشگاه ساخته‬ ‫شده‪ ،‬است‬ ‫س��یزدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی صنع��ت‬ ‫نساجی و دومین نمایش��گاه مدا ِکس (مد‪ ،‬لباس و‬ ‫کفش) دو نمایشگاهی هستند که به طور همزمان‬ ‫در اصفهان برپا خواهند شد‪.‬‬ ‫ی امسال در‬ ‫این دو نمایشگاه در روزهای ‪ 3‬تا ‪ 6‬د ‬ ‫محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع‬ ‫در پل شهرس��تان برپا خواهند شد و بیش از ‪۸۵۰۰‬‬ ‫مترمربع فضای نمایش��گاهی را به خود اختصاص‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫س��یزدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی صنع��ت‬ ‫نس��اجی که ‪ ۵۸‬ش��رکت را گرد ه��م جمع خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬فضایی را فراهم می اورد تا ش��رکت های فعال‬ ‫در حوزه های صنایع نس��اجی ش��امل ریسندگی‪،‬‬ ‫بافندگ��ی‪ ،‬بی باف��ت‪ ،‬رنگ��رزی و چ��اپ و تکمیل‬ ‫کاالهای نس��اجی‪ ،‬تولید مواد اولیه‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫و تجهیزات وابس��ته‪ ،‬دس��تگاه های ریس��ندگی و‬ ‫بافندگ��ی‪ ،‬خط تولید و تعمی��رات و نگهداری این‬ ‫صنعت کاالها و خدمات خود را به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫ایران نوبافت‪ ،‬ظریف نخ‪ ،‬الیاف س��ازان بهکوش‪،‬‬ ‫پارس تکستایل‪ ،‬ماشین سازی راعی‪ ،‬ماشین سازی‬ ‫ب��رادران جوانی‪ ،‬میرعماد‪ ،‬میر ت��ک‪ ،‬هوایار‪ ،‬الوان‬ ‫ثابت‪ ،‬س��یرنگ و رایا شقایق از مهم ترین برندهایی‬ ‫به ش��مار می رون��د ک��ه از اس��تان های اصفه��ان‪،‬‬ ‫اذربایجان غربی‪ ،‬تهران‪ ،‬مرکزی و یزد در این دوره‬ ‫از نمایشگاه نساجی حضور یافته اند‪.‬‬ ‫س��یزدهمین نمایش��گاه بین المللی نس��اجی‬ ‫اصفهان که با مشارکت انجمن کارفرمایان نساجی‬ ‫استان برگزار ش��ده‪ ،‬حمایت تشکل های مختلفی‬ ‫مانند میز نساجی‪ ،‬اتحادیه نساجی‪ ،‬کمیته نساجی‬ ‫وابسته به کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و شرکت ‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان را نیز جلب کرده تا‬ ‫شرایط الزم برای برگزاری یک نمایشگاه تخصصی‬ ‫و باشکوه فراهم اید‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش نیوز‪ ،‬در کنار این نمایشگاه‪،‬‬ ‫دومین نمایش��گاه مدا ِکس اصفهان برگزار خواهد‬ ‫ش��د که به نمایش توانایی های ‪ ۶۳‬مشارکت کننده‬ ‫از جمله طراح��ان و تولیدکنندگان پارچه و لباس‪،‬‬ ‫ماشین االت دوخت و برش‪ ،‬اکسسوری و تزئینات‪،‬‬ ‫اس��تودیوهای عکاس��ی و صنعتی‪ ،‬اموزش��گاه ها‬ ‫و مراک��ز اکادمی��ک و فروش��گاه های اینترنت��ی‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫مش��ارکت کنندگانی از اس��تان های ته��ران‪،‬‬ ‫اصفهان و گیالن در این نمایش��گاه حضور خواهند‬ ‫داش��ت که از ان جمله می توان به کفش ش��اهین‪،‬‬ ‫ارش��اک‪ ،‬پایاجین‪ ،‬تن پوش الیاف‪ ،‬کفش کیمیا و‬ ‫کفش ستاری اشاره کرد‪ .‬همچنین فعاالن صنعت‬ ‫مد از ترکیه در نمایش��گاه مدا ِکس اصفهان حضور‬ ‫می یابند‪.‬‬ ‫عالقه من��دان ب��ه بازدی��د از این دو نمایش��گاه‬ ‫می توانند از س��اعت ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۲‬روزهای ‪ 3‬تا ‪ 6‬دی ‬ ‫‪ ۹۸‬به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان‬ ‫اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اغاز به کار نمایشگاه‬ ‫صنایع و ماشین االت‬ ‫کشاورزی در اهواز‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫خوزس��تان گفت‪ :‬نهمی��ن نمایش��گاه بین المللی‬ ‫صنایع و ماشین االت کشاورزی‪ ،‬نهاده ها‪ ،‬ابیاری‪،‬‬ ‫ابرسانی‪ ،‬دام‪ ،‬طیور‪ ،‬شیالت و ابزیان و دامپزشکی‬ ‫با حضور ‪ ۱۱۰‬موسسه داخلی در اهواز برپا می شود‪.‬‬ ‫رحی��م جلیل��ی در گفت وگو ب��ا ایس��نا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این نمایش��گاه با رویک��رد حمایت از تجارت‬ ‫کشاورزی‪ ،‬دامپروری و تولیدات ان از طریق حضور‬ ‫در نمایشگاه و حمایت از هر دو اهرم تجارت و تولید‬ ‫با رویکرد علم��ی در محل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی استان خوزستان در اهواز برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۸۲ :‬درص��د از خدمات و کاالی عرضه‬ ‫ش��ده در این نمایشگاه در حوزه کش��اورزی و ‪۱۸‬‬ ‫درصد در حوزه دامپروری هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫خوزس��تان تصریح کرد‪ :‬واحدهای شرکت کننده‬ ‫از ‪ ۲۱‬اس��تان کش��ور از جمله اذربایج��ان غربی‪،‬‬ ‫کردس��تان‪ ،‬خوزس��تان‪ ،‬تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬همدان‪،‬‬ ‫مرکزی‪ ،‬مازندران‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬کرمان‪ ،‬قزوین‪ ،‬قم‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬خراس��ان رض��وی‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫فارس‪ ،‬زنجان‪ ،‬لرستان‪ ،‬یزد‪ ،‬کرمانشاه و اذربایجان‬ ‫شرقی در نمایشگاه حضور دارند‪.‬‬ ‫جلیل��ی عنوان کرد‪ :‬ش��رکت های حاضر در این‬ ‫نمایشگاه نوین ترین و جدیدترین صنایع‪ ،‬تولیدات‪،‬‬ ‫تجهیزات و خدمات مختلف حوزه کش��اورزی‪ ،‬دام‬ ‫و طیور و شیالت را عرضه کرده و در فضایی رقابتی‬ ‫محص��والت خود را در معرض دید بازدیدکنندگان‬ ‫قرار می دهند‪.‬‬ ‫جلیلی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این نمایشگاه اول تا ‪4‬‬ ‫دی امس��ال همه روزه از س��اعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬پذیرای‬ ‫بازدیدکنندگان‪ ،‬کارشناس��ان‪ ،‬صاحبان صنایع و‬ ‫متخصصان و کشاورزان است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫اصفهان‪ ،‬میزبان دو‬ ‫نمایشگاه نساجی و مد‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1433‬‬ ‫پیاپی ‪2751‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫مردم نگران نباشند‪،‬بانک مرکزی کاری به سپرده های بانکی ندارد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹اغاز ارس�ال پیامکی رم�ز پویا از‬ ‫هفته دوم دی ‬ ‫استفاده از «س��رویس پیامک» برای دریافت‬ ‫رم��ز دوم پوی��ا از هفته دوم دی اغاز می ش��ود و‬ ‫به تدریج با اتصال بانک های مختلف تا پایان دی ‬ ‫به انجام می رسد‪ .‬بانک مرکزی اعالم کرد‪ :‬در پی‬ ‫اقدام ش��بکه بانکی درباره فعال س��ازی رمز دوم‬ ‫پویا در راس��تای افزایش امنیت در تراکنش های‬ ‫ب��دون حضور کارت‪ ،‬با تش��کر از مردم که اقدام‬ ‫به پویاس��ازی رمز دوم کارت خ��ود کرده اند‪ ،‬به‬ ‫اطالع می رس��اند خرید و پرداخت های اینترنتی‬ ‫درحال حاض��ر ب��ا رم��ز دوم پویا با اس��تفاده از‬ ‫اپلیکیش��ن های تولید رمز پویا قابل انجام است‪.‬‬ ‫همچنین رمز دوم ایستا برای افرادی که تاکنون‬ ‫رم��ز دوم پوی��ای خ��ود را فع��ال نکرده اند قابل‬ ‫اس��تفاده است‪ .‬این دسته از مشتریان الزم است‬ ‫در روزهای اینده نس��بت به نصب اپلیکیش��ن یا‬ ‫تایید شماره همراه خود برای دریافت پیامک رمز‬ ‫دوم از طریق بانک خود اقدام کنند‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫همچنین به اگاهی می رساند در جهت رفاه حال‬ ‫م��ردم پیرو درخواس��ت های مک��رر از بانک ها و‬ ‫موسس��ه های اعتباری و ب��رای باال بردن ضریب‬ ‫نفوذ طرح در اغاز اجرا‪ ،‬اس��تفاده از «س��رویس‬ ‫پیامک» برای دریافت رمز دوم پویا از هفته دوم‬ ‫دی اغاز و به تدریج با اتصال بانک های مختلف تا‬ ‫ی به انجام می رسد‪ .‬در این فاصله کسانی‬ ‫پایان د ‬ ‫که رم��ز دوم پوی��ا را فعال نکرده ان��د همچنان‬ ‫می توانند از رمز دوم ایستا استفاده کنند‪.‬‬ ‫هجوم دوباره شایعه به نظام بانکی‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرهاد رمضان‬ ‫بهاالدین حسینی هاشمی‬ ‫‹ ‹اهمی�ت ارتب�اط کارافرین�ان ب�ا‬ ‫فرصت های کسب و کار زنجیره ای‬ ‫مدیرعام��ل بانک صنعت و معدن گفت‪ :‬تجربه‬ ‫نش��ان داده که کس��ب و کارهای زنجیره ای در‬ ‫ایجاد اش��تغال و رونق تولید در ش��رایط کنونی‬ ‫اقتص��اد نق��ش موثری دارند‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫اط�لاع رس��انی بان��ک صنعت و مع��دن‪ ،‬مهری‬ ‫در نشست تخصصی توس��عه سرمایه گذاری در‬ ‫اس��تان مازندران که با حضور استاندار مازندران‪،‬‬ ‫کارافرینان‪ ،‬اس��تادان دانش��گاه و رئیس شبکه‬ ‫ام��وزش س��یمای جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫بانک صنعت و معدن برگزار شد‪ ،‬ضمن بیان این‬ ‫مطل��ب افزود‪ :‬کارافرینان ع�لاوه بر رونق تولید‬ ‫و اش��تغال ب��ه دنبال هدف بزرگ ت��ری با عنوان‬ ‫کارافرینی اجتماعی و انجام رس��الت اجتماعی‬ ‫هس��تند و این مقوله را بر وظیفه تخصصی خود‬ ‫مق��دم می دانند‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬بانک صنعت و‬ ‫معدن نیز به دنبال انجام مسولیت های اجتماعی‬ ‫خود در ش��رایط فعلی اقتصادی کش��ور است و‬ ‫ت�لاش می کند از تمام ظرفیت های موجود خود‬ ‫به منظور ایجاد اش��تغال و رونق تولید اس��تفاده‬ ‫کند‪ .‬مدیرعامل بانک صنعت و معدن خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬نقش صدا و س��یما هم در این برهه زمانی‬ ‫از اهمیت خاصی برخوردار است و حضور رئیس‬ ‫ش��بکه اموزش صدا و سیما در جمع کارافرینان‬ ‫می توان��د در فرهنگ س��ازی‪ ،‬مهارت ام��وزی و‬ ‫تقوی��ت ارتب��اط صنعت‪ ،‬دانش��گاه و مس��والن‬ ‫کش��ور اثرگذار باشد‪ .‬حس��ین زادگان استاندار‬ ‫مازن��دران نیز اظهار امی��دواری کرد که با توجه‬ ‫به فرصت های بس��یار مطلوب سرمایه گذاری از‬ ‫جمله صنایع س��نگین نظیر پتروشیمی‪ ،‬فوالد و‬ ‫صنای��ع تبدیلی و حوزه های مرتبط با مزیت های‬ ‫اس��تان‪ ،‬حض��ور س��رمایه گذاران موجب رونق‬ ‫اقتص��ادی بیش از پیش مازندران ش��ود‪ .‬وی بر‬ ‫قابلیت ه��ا و ظرفیت ه��ای کم بدی��ل مازندران‪،‬‬ ‫فرصت های مطلوب سرمایه گذاری‪ ،‬برخورداری‬ ‫این استان از زیرساخت های مناسب و همسایگی‬ ‫ب��ا بازارهای دریای خزر تاکی��د کرده و اکثریت‬ ‫صاحبان صنایع و مدیران ارش��د هولدینگ های‬ ‫سرمایه گذاری حاضر در جلسه برای رونق تولید‬ ‫در بخش ه��ای مختلف مازن��دران اعالم امادگی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫چند روزی اس��ت که بازار ش��ایعات در بخش پولی و‬ ‫بانکی کش��ور بار دیگر داغ ش��ده و خبرهایی در فضای‬ ‫مجازی دست به دست می چرخد که تالش عوامل برهم‬ ‫زنن��ده ثبات بازار پول و ارز در اقتصاد کش��ور را نش��ان‬ ‫می دهد‪ .‬ان گونه که در این ش��ایعه ها عنوان می ش��ود‪،‬‬ ‫براین موضوع تاکید ش��ده ک��ه بانک مرکزی اگر مجبور‬ ‫باش��د اقدام به بلوکه کردن سپرده های مردم می کند‪ ،‬یا‬ ‫قرار است از سپرده های مردم در بانک های کشور خمس‬ ‫و زکات بردارد؛ شایعه هایی که به گفته رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬نش��انگر اس��تیصال انه��ا و موفقیت تالش های‬ ‫بان��ک مرکزی در خنثی کردن تالش عوامل برهم زننده‬ ‫ثبات بازار پول و ارز در اقتصاد کش��ورمان اس��ت‪ .‬همتی‬ ‫خاطرنش��ان کرده است که مردم اطمینان داشته باشند‬ ‫که بانک مرکزی محکم و اس��توار سیاس��ت های پولی و‬ ‫ارزی ثبات بخش خود را پیش خواهد برد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازارداغ شایعه ها‬ ‫‹ ‹بان�ک رف�اه از کس�ب و کارهای‬ ‫نوین حمایت می کند‬ ‫بانک رفاه یکی از بزرگترین بانک های اجتماعی‬ ‫اس��ت ک��ه در راس��تای ایفای مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی اش از اس��تارتاپ ها در حوزه س�لامت‬ ‫حمای��ت مالی و معنوی می کند‪ .‬به گزارش اداره‬ ‫روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬ویسی مسئول‬ ‫مرک��ز نواوری بانک رف��اه در همایش فناورهای‬ ‫علوم روان شناختی و کارافرینی سایتک با بیان‬ ‫این مطلب گفت‪ :‬حوزه سالمت یکی از مهم ترین‬ ‫بخش های مورد توجه تامین اجتماعی به عنوان‬ ‫س��هامدار اصلی بانک رفاه اس��ت که این بانک از‬ ‫اس��تارتاپ های برتر و برگزیده در حوزه سالمت‪،‬‬ ‫حمای��ت مالی و معنوی می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬بانک‬ ‫رفاه از اعتبار مناس��بی برخوردار است که کسب‬ ‫و کاره��ای نوین می توانن��د به کمک این اعتبار‪،‬‬ ‫خدمات مناس��بی به اقش��ار مختل��ف جامعه به‬ ‫ویژه مشتریان مستمری و حقوق بگیر این بانک‬ ‫ارائه دهند‪ .‬ویس��ی ادامه داد‪ :‬بانک رفاه می تواند‬ ‫ارتباط س��ازنده ای بین کس��ب و کارهای نوین و‬ ‫مش��تریانش برقرار کند که این امر‪ ،‬هم می تواند‬ ‫به رونق کار انها بینجامد و هم رضایت شهروندان‬ ‫را جلب کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به هر حال با داغ ش��دن بازار این گونه ش��ایعه ها که‬ ‫ه��ر از گاه��ی در فضای مجازی مطرح می ش��ود‪ ،‬روزی‬ ‫ورشکستگی بانک ها مطرح می شود‪ ،‬روزی اخذ مالیات‬ ‫از س��پرده های بانکی در فضای مجازی دس��ت به دست‬ ‫م��ی چرخد‪ ،‬ی��ک روز می گویند که ایران در فهرس��ت‬ ‫س��یاه ‪ FATF‬قرار گرفته اس��ت‪ ،‬یک روز دیگر‪ ،‬بحث‬ ‫بلوک��ه کردن س��پرده های م��ردم یا دریاف��ت خمس و‬ ‫زکات از س��پرده ها را تروی��ج می دهن��د و‪ ،...‬ک��ه هدف‬ ‫انتش��اردهندگان این خبرها‪ ،‬انطور که مش��خص است‬ ‫بره��م زدن فض��ای اقتصادی کش��ور و متش��نج کردن‬ ‫ش��اخص های اقتصادی اس��ت که نمون��ه ان را در چند‬ ‫روز گذش��ته در حوزه بازار ارز و پس از انتش��ار خبر قرار‬ ‫گرفته ایران در فهرست سیاه ‪ FATF‬مشاهده کردیم‪.‬‬ ‫کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصادی با تاکید بر‬ ‫این موضوع که مردم نباید به این ش��ایعه ها توجه کنند‪،‬‬ ‫معتقدند که اش��اعه این گونه ش��ایعه ها به نظر می رسد‬ ‫ک��ه با انگیزه ترغیب مردم به خارج کردن س��رمایه های‬ ‫خ��ود از نظام بانکی و روان کردن پول ها به س��مت بازار‬ ‫موازی و برهم زدن ارامش اقتصاد کش��ور باش��د که از‬ ‫ای��ن باب��ت مردم نبای��د دل به این ش��ایعه ها بدهند‪ .‬به‬ ‫گفت��ه انه��ا برای پیش��گیری از بروز چنین ش��ایعه ها و‬ ‫اخب��ار نادرس��تی‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬وزارت اقتصاد و س��ایر‬ ‫نهادهای ذیربط باید با اطالع رس��انی و اگاهی دادن های‬ ‫مستمر‪ ،‬ظرفیت های قانونی این گونه اقدامات را به طور‬ ‫ش��فاف برای مردم بازگو کنند و جلوی ترویج این دست‬ ‫ش��ایعات را بگیرد‪ .‬ضمن اینکه ایجاد اعتماد و اطمینان‬ ‫در جامعه از دیگر اقدام های مهمی است که باید با جدیت‬ ‫از س��وی مس��ئوالن ذیربط مورد توجه قرار گیرد‪ .‬چون‬ ‫اگر اعتماد جامعه دچار خدش��ه شود‪ ،‬چنین شایعه ه ا و‬ ‫اخبار نادرس��تی در نهایت می تواند ضمن ایجاد نگرانی‬ ‫مردم و سپرده گذاران‪ ،‬کلیت اقتصاد کشور را تحت تاثیر‬ ‫قرار دهد که این موضوع در شرایط فعلی کشور اصال به‬ ‫نفع جامعه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹دل به شایعه ها ندهید‬ ‫باجه خبر‬ ‫فره��اد رمضان از کارشناس��ان اقتص��ادی دراین باره‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫ب��ا بیان اینکه ش��ایعات و اخبار‬ ‫نادرس��ت‪ ،‬همواره در ش��رایط خاص و با اهداف خاصی‬ ‫ب��روز پیدا می کند افزود‪ :‬این گونه خبرها ممکن اس��ت‬ ‫در ش��رایط فعل��ی که فراز و نش��یب های اقتصادی زیاد‬ ‫اس��ت و اینک بازارها دچار رکود هستند با هدف هدایت‬ ‫سرمایه ها به سمت بازارهای غیرمولد منتشر شده باشد‬ ‫یا در شرایطی که به نظر می رسید حباب تورمی در حال‬ ‫کم ش��دن اس��ت‪ ،‬فضای کلی کشور را به سمتی هدایت‬ ‫کنند که نفع ان شامل برخی گروه ها یا افراد شود که از‬ ‫برهم خوردن ارامش بازار نصیبشان می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ترکیب جدید هیات مدیره بانک اینده‬ ‫اعضای جدید هیات مدیره بانک اینده انتخاب شدند‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عمومی بانک اینده‪ ،‬ب��ا توجه به پایان دوره اعضای هیات‬ ‫مدی��ره بان��ک اینده؛ مجمع عمومی عادی ب�� ه صورت فوق العاده‬ ‫این بانک‪ ،‬در روز پنج ش��نبه مورخ ‪ ۲۸‬اذر ‪ ،۱۳۹۸‬در محل سالن‬ ‫همایش های کتابخانه ملی برگزار شد‪ .‬دراین مجمع‪ ،‬سهامداران‬ ‫از میان نفرات مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫اقایان محمد فطانت ‏فرد‪ ،‬علی سعیدی‪ ،‬علی‏ اکبر عابدینی‪ ،‬حسین‬ ‫مجاهدی و ش��عبان مرادی یگان‏ محله را ب ه عنوان اعضای اصلی‬ ‫هی��ات مدیره بانک و اقای س��عید قهرمان‏ پ��ور را ب ه عنوان عضو‬ ‫علی البدل انتخاب کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از صندوق های قرض الحسنه مردم یار‬ ‫و اشتغال زا‬ ‫تفاهمنامه همکاری توانمندس��ازی اقشار اسیب پذیر جامعه و‬ ‫ض الحسنه مردم یار و اشتغال زا‪ ،‬میان‬ ‫حمایت از صندوق های قر ‬ ‫بانک قرض الحس��نه مهر ایران و س��ازمان بسیج سازندگی امضاء‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبِنا‪ ،‬مرتض��ی اکبری در این مراس��م‪ ،‬درباره این‬ ‫تفاهمنامه‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بانک قرض الحسنه مهر ایران سال گذشته‬ ‫روند تسهیالت دهی خود را از حوزه معیشت به اشتغال تغییر داد‬ ‫و به جای حل مش��کالت و پرداخت تسهیالت برای رفع نیازهای‬ ‫موقت به پرداخت تسهیالت برای موراد ضروری تر هدایت کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کشور در مقطعی است که در حوزه اشتغال از شرایط‬ ‫خوبی برخوردار نیست و محدودیت هایی برای ایجاد شغل وجود‬ ‫در ش��رایط فعلی و حس��اس کش��ور‪ ،‬نق��ش نهادهای مس��ئول در‬ ‫اعتماد س��ازی جامعه بس��یار حائز اهمیت اس��ت‪ .‬دراین راستا بانک‬ ‫مرک��زی و وزارت اقتص��اد بای��د با اطالع رس��انی به موق��ع و ایجاد‬ ‫شفافیت‪ ،‬جلوی اخبار کذب را بگیرند و اجازه ندهند که چنین اخبار‬ ‫دروغی ذهن مردم را درگیر کند و باعث نگرانی انها شود‬ ‫او با بیان اینکه در مدت گذش��ته به نظر می رس��د که‬ ‫برخی افراد در تالش هس��تند که با انتش��ار شایعاتی در‬ ‫مورد س��پرده های بانکی مردم‪ ،‬زمینه خروج س��رمایه ها‬ ‫از بانک ه��ا و هدای��ت ان به س��مت بازارهای غیر مولد را‬ ‫فراه��م کنند افزود‪ :‬ب��رای جلوگیری از پیامد های منفی‬ ‫این موضوع‪ ،‬نقش بانک مرکزی‪ ،‬وزارت اقتصاد و س��ایر‬ ‫نهادهای ذی ربط بس��یار مهم و حائز اهمیت است‪ ،‬چون‬ ‫این بخش ها می توانند با شفاف س��ازی و اطالع رس��انی‬ ‫به موقع مردم را نس��بت به ظرفیت های قانونی اینگونه‬ ‫اقدامات اگاه سازند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه مردم باید نس��بت به این موضوع‬ ‫اگاه باش��ند که دریافت هرگون��ه عوارض‪ ،‬مالیات‪ ،‬یا هر‬ ‫اق��دام دیگری که در فضای مجازی درباره س��پرده های‬ ‫بانکی منتش��ر می ش��ود‪ ،‬اگر قرار بر اجرای ان باشد باید‬ ‫در چارچ��وب قانون و طی مراحل قانونی انجام ش��ود و‬ ‫اینگونه نیس��ت که یک تصمیمی گرفته شود و از سوی‬ ‫بانک مرکزی یا سایر نهادها‪ ،‬به شکل ضربتی پیاده شود‬ ‫اف��زود‪ :‬باید قب��ول کنیم که وضع هر قانونی در کش��ور‬ ‫مستلزم طی مراحل قانونی و حقوقی است و مردم نباید‬ ‫به این ادعاها و شایعه ها دل بدهند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن کارش��ناس‪ ،‬در این رابطه نیاز اس��ت‬ ‫ت��ا مس��ئوالنی ک��ه در ای��ن حوزه ها فعالی��ت می کنند‬ ‫از تریبون ه��ای مختل��ف‪ ،‬ب��ا اطالع رس��انی ب��ه موقع و‬ ‫شفاف س��ازی درس��ت‪ ،‬مردم را اگاه کنند که این اخبار‬ ‫کذب اس��ت و ج��ای نگرانی برای س��پرده گذاران وجود‬ ‫ندارد‪ .‬رمضان معتقد اس��ت که دامن زدن به ش��ایعه ها و‬ ‫ادامه این روند ممکن اس��ت باعث شود که این اخبار در‬ ‫اذهان مردم باقی بماند و در نهایت باعث فرار سرمایه ها‬ ‫و ملتهب ش��دن بازارهای موازی شود و این اصال به نفع‬ ‫اقتصاد کش��ور نیس��ت‪ .‬به گفته او‪ ،‬این اطالع رس��انی‪،‬‬ ‫شفاف س��ازی ها و اگاهی دادن ها باید به ش��کل مستمر‬ ‫اتفاق بیفتد تا از این دست خبرهای نادرست و شایعات‬ ‫دارد که بهترین روش برای تامین مالی تس��هیالت قرض الحسنه‬ ‫اس��ت‪ .‬برهمین اس��اس بانک در تالش اس��ت تا سیاس��ت های‬ ‫اش��تغال زا را در کش��ور به خوبی اجرا کند و با امضا تفاهمنامه با‬ ‫نهادها و س��ازمان های مختلف‪ ،‬جامعه هدف مشخصی را پوشش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران درباره این تفاهمنامه‬ ‫توضیح داد‪ :‬این همکاری در راس��تای توانمندسازی اقشار اسیب‬ ‫پذیر جامعه‪ ،‬کمک به ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در س��طح‬ ‫کشور‪ ،‬حمایت از صندوق های قرض الحسنه روستایی و محله های‬ ‫ش��هری با ارائه انواع خدمات بانکی و همچنین بستر سازی منابع‬ ‫خرد و به کار گیری ان به منظور توس��عه کس��ب و کار در س��طح‬ ‫روس��تاها و محله های شهری اغاز شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬راهبری‪،‬‬ ‫توسعه و حمایت از صندوق های قرض الحسنه مردم یار و اشتغالزا‬ ‫و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در قالب انعقاد تفاهمنامه های‬ ‫حمایتی و اعتبار در حس��اب ج��اری از محورهای این تفاهمنامه‬ ‫اس��ت‪ .‬اکب��ری‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر اس��اس این تفاهمنام��ه هر یک از‬ ‫صندوق های قرض الحس��نه روستایی و محله های شهری وابسته‬ ‫به س��ازمان بسیج سازندگی می توانند با افتتاح حساب در شعب‬ ‫بانک قرض الحس��نه مهر ایران به هر یک از اعضای خود در قالب‬ ‫طرح های حمایتی و اعتبار در حس��اب جاری‪ ،‬تس��هیالت قرض‬ ‫الحسنه پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تسهیالت پرداخت شده بدون سود و تنها‬ ‫در قب��ال اخ��ذ کارم��زد ‪ ۴‬درصد و در اقس��اط ‪ ۳۶‬ماهه اس��ت و‬ ‫هیات امنای صندوق های قرض الحس��نه وظیفه دارند تا اعضای‬ ‫نتوانند مردم و بخش های اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫بی تردید واکنش های س��ریع مس��ئوالن از جمله رئیس‬ ‫کل بان��ک مرکزی و وزی��ر اقتصاد در رابط��ه با اینگونه‬ ‫خبرهای کذب‪ ،‬می تواند بخش زیادی از التهاب ها را کم‬ ‫و فضای ترویج شایعات را از بین ببرد‪.‬‬ ‫رمضان در عین حال بر اعتماد سازی و ایجاد اطمینان‬ ‫در جامعه اش��اره کرد و افزود‪ :‬مسئوالن اقتصادی کشور‬ ‫باید تالش کنند تا اطمینان الزم را در جامعه ایجاد کنند‬ ‫که دیگر افراد به اخبار نادرست اینچنینی که هر از گاهی‬ ‫در فضای مجازی منتش��ر می ش��ود و پایه و اساسی هم‬ ‫ندارد‪ ،‬اعتماد نکنند‪.‬‬ ‫‹ ‹موضوع مهم اعتماد سازی در جامعه‬ ‫بهاالدین حسینی هاش��می کارش��ناس ح��وزه پولی‬ ‫و بانک��ی نی��ز در این ب��اره در گفت وگو با‬ ‫معتقد‬ ‫اس��ت که برخی خبرهایی که در فضای مجازی دس��ت‬ ‫به دست می ش��ود‪ ،‬از همان ابتدا مشخص است که هیچ‬ ‫بنی��ان و اساس��ی ندارد و فقط با هدف تش��ویش اذهان‬ ‫عمومی و بهم ریختن بازارها منتشر می شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫باتوجه به ش��رایط اقتصادی کشور‪ ،‬یک جنگ روانی در‬ ‫فضای مجازی ایجاد شده است که برخی افراد با استفاده‬ ‫ازاین ابزار در تالش هس��تند که فضای اقتصادی کش��ور‬ ‫را ملته��ب کنن��د که با اگاهی و اطالع رس��انی به موقع‬ ‫به مردم می توان جلوی پیامد های منفی ان را گرفت‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه اخبار مربوط به اخذ خمس و زکات از‬ ‫س��پرده های بانکی یا بلوکه کردن حس��اب های بانکی از‬ ‫س��وی بانک مرکزی‪ ،‬یا خبر دریافت مالیات از سپرده ها‬ ‫و اخباری مش��ابه این‪ ،‬که به گفته مس��ئوالن اقتصادی‬ ‫اصال در دستور کار نیست‪ ،‬به فرض اگر بخواهد به شکل‬ ‫قانونی در کش��ور اجرایی شود‪ ،‬به طور حتم نیازمند یک‬ ‫بررس��ی طوالنی و کارشناس��ی است که باید مراحل ان‬ ‫طی ش��ود افزود‪ :‬به طور قطع مردم در جریان بررس��ی‬ ‫چنین طرح هایی قرار خواهند گرفت و این گونه نیس��ت‬ ‫صندوق های مذبور را به منظور دریافت تسهیالت با رعایت ضوابط‬ ‫و مق��ررات مربوطه ب��ه بانک معرفی کنند‪ .‬مدیرعامل بانک قرض‬ ‫الحسنه مهر ایران‪ ،‬درباره مبلغ سقف و کف و شرایط ضمانت این‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مبلغ این تسهیالت بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت و برای تسهیالت ‪۱۰‬میلیون تومانی ضمانت اعضای‬ ‫صندوق کافی اس��ت اما برای مبالغ بیشتر نیز ضمانت یک ضامن‬ ‫خارج از صندوق نیز ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره من�دی ‪ ۷۱۷‬هزارمیلیاردریال�ی بخ�ش ‬ ‫اقتصاد از تسهیالت بانک ملی‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی کش��ور در ‪ ۸‬ماه ابتدای امس��ال‬ ‫بی��ش از ‪ ۷۱۷‬ه��زار میلیارد ریال تس��هیالت از بانک ملی ایران‬ ‫دریافت کردند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬مجموع‬ ‫تس��هیالت پرداختی این بانک به بخش های کش��اورزی و صنایع‬ ‫تبدیلی‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬مس��کن و ساختمان‪ ،‬بازرگانی و‪ ...‬بیش‬ ‫از ‪ ۷۱۷‬ه��زار و ‪ ۷۱۸‬میلی��ارد ریال در ی��ک میلیون و ‪ ۱۷۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۳‬فقره بوده اس��ت‪ .‬س��هم بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی‬ ‫از تس��هیالت پرداخت��ی بانک ملی ایران ب��ه بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی در این مدت‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۳۵۱‬فقره به ارزش ‪۲۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۷۶‬میلیارد ریال بوده اس��ت‪ .‬همچنین از ابتدای امس��ال‬ ‫تا پایان ابان ماه‪ ۱۴ ،‬هزار و ‪ ۴۶۵‬میلیارد ریال تس��هیالت در ‪۵۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬فقره به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫همچنین این بانک در راستای حمایت از بخش صنعت و معدن‬ ‫کشور‪ ،‬توجه ویژه ای به بنگاه های اقتصادی این بخش داشته و بر‬ ‫همین اساس در مدت یادشده بیش از ‪ ۱۲۰‬هزار و ‪ ۹۳۴‬میلیارد‬ ‫که چنین سیاس��ت هایی یک ش��به اتخاذ ش��ود و شکل‬ ‫اجرای��ی بگی��رد‪ ،‬ب��دون اینکه پی��ش از ان در مورد ان‬ ‫صحبتی ش��ده باش��د‪ .‬به گفته این کارش��ناس‪ ،‬دارایی‬ ‫مردم و س��پرده های انها نزد بانک ها‪ ،‬موضوع بسیار مهم‬ ‫و دارای اهمیتی اس��ت که دولت ها هیچ زمانی در مورد‬ ‫چنین مس��ائلی رفتار غیر منطقی نخواهند داشت‪ ،‬چون‬ ‫ه��ر اقدام غیر منطقی می توان��د جامعه را ملتهب کند و‬ ‫باعث تشویش اذهان عمومی شود‪ .‬از این رو مردم نباید‬ ‫به چنین اخبار کذب و نادرستی دامن بزنند و ان را باور‬ ‫کنن��د‪ .‬او اف��زود‪ :‬نظام پولی و مالی کش��ور دارای قانون‬ ‫است و بانک مرکزی نمی تواند خالف قوانین رفتار کند و‬ ‫دخالتی در دارایی های مردم داشته باشد‪ .‬ازاین رو مردم‬ ‫نباید با چنین اخبار نادرستی نگران سپرده هایشان شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به شایعه قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه‬ ‫‪ FATF‬اشاره کرد و افزود‪ :‬در چند روز گذشته این خبر‬ ‫درحالی در فضای مجازی دست به دست شد که توانست‬ ‫در زم��ان کوتاه��ی‪ ،‬بازار ارز را ملته��ب کند و قیمت ها‬ ‫را باال ببرد که به نظر می رس��د هدف انتش��ار دهندگان‬ ‫این خبر هم به وجود اوردن همین ش��رایط بوده اس��ت‪.‬‬ ‫درحالی که در واقعیت‪ ،‬بررس��ی تصویب لوایح ‪FATF‬‬ ‫در ش��ورای تشخیص مصلحت نظام در حال انجام است‬ ‫و قرار اس��ت پس از بررس��ی بیشتر نتیجه نهایی منتشر‬ ‫ش��ود‪ .‬این کارشناس با تاکید براینکه باور چنین شایعه‬ ‫هایی از س��وی مردم‪ ،‬بخشی از ان به بی اعتمادی هایی‬ ‫که در جامع��ه وجود دارد برمی گردد افزود‪ :‬برای ایجاد‬ ‫اعتماد در جامعه‪ ،‬مس��ئوالن باید به قول ها و وعده هایی‬ ‫ک��ه می دهند عمل کنن��د تا به اعتماد جامعه ضربه وارد‬ ‫نش��ود چون دراین شرایط این زمینه فراهم می شود که‬ ‫اخبار و شایعه ها مورد توجه مردم قرار گیرد و ان را باور‬ ‫کنند‪ .‬به گفته حس��ینی هاش��می‪ ،‬در ش��رایط فعلی و‬ ‫حس��اس کشور‪ ،‬نقش نهادهای مسئول در اعتماد سازی‬ ‫جامعه بس��یار حائز اهمیت اس��ت‪ .‬دراین راس��تا بانک‬ ‫مرک��زی و وزارت اقتصاد باید با اطالع رس��انی به موقع‬ ‫و ایجاد ش��فافیت‪ ،‬جلوی اخبار ک��ذب را بگیرد و اجازه‬ ‫نده��د که چنین اخبار دروغی ذهن مردم را درگیر کند‬ ‫و باعث نگرانی انها ش��ود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مس��ئوالن باید‬ ‫از تریبون ه��ا و برنامه های رس��می و با کمک رس��انه ها‪،‬‬ ‫شفاف سازی درس��تی در جامعه داشته باشند چون اگر‬ ‫این اتفاق رخ ندهد گسترش شایعات می تواند پیامد های‬ ‫منفی در جامعه و بخش های اقتصادی داش��ته باشد که‬ ‫این اصال به نفع هیچ بخشی نیست‪.‬‬ ‫ری��ال تس��هیالت در ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۱۰۶‬فقره پرداخت کرده اس��ت‪.‬‬ ‫بنگاه ه��ای بخش بازرگانی نیز ‪ ۹۱‬هزار و ‪ ۲۹‬فقره تس��هیالت به‬ ‫ارزش ‪ ۶۷‬ه��زار و ‪ ۷۴۰‬میلی��ارد ریال دریافت کرده اند‪ .‬همچنین‬ ‫س��هم بخش خدمات نیز از مجموع این تس��هیالت ‪ ۹۶۳‬هزار و‬ ‫‪ ۲۹۷‬فقره به ارزش ‪ ۴۸۸‬هزار و ‪ ۹۹۴‬میلیارد ریال و سهم بخش‬ ‫ص��ادرات نی��ز ‪ ۳۲۰‬فق��ره به ارزش ‪ 2‬ه��زار و ‪ ۲۰۹‬میلیارد ریال‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹واریز س�ود سپرده های بانک شهر طبق مصوبه‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫معاون ش��عب و توس��عه بازاریابی بانک ش��هر اعالم کرد‪ :‬واریز‬ ‫سود سپرده های بانک شهر مطابق با شیوه نامه های بانک مرکزی‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش مرک��ز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر‪،‬‬ ‫رحیم طاهری با بیان این مطلب افزود‪ :‬براس��اس ش��یوه نامه ایی‬ ‫که از س��وی بانک مرکزی صادر ش��ده است‪ ،‬شبکه بانکی کشور‬ ‫موظف ش��ده نرخ س��ود س��پرده های بانکی را با این بخش��نامه‬ ‫تعیین کند‪ .‬معاون ش��عب و توس��عه بازاریابی بانک شهر در ادامه‬ ‫با اش��اره به اهمیت ج��ذب منابع ارزان نرخ در راس��تای کاهش‬ ‫ن��رخ تمام ش��ده پول گف��ت‪ :‬کاهش ‪ ۲‬درصدی نرخ تمام ش��ده‬ ‫پ��ول در این بانک از ابتدای س��ال تا پایان اذر نس��بت به س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬از مهم ترین اقداماتی اس��ت که در ای��ن زمینه صورت‬ ‫گرفته است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با تالش تمامی همکاران و برنامه ریزی‬ ‫انجام ش��ده در صف و س��تاد‪ ،‬بانک شهر توانس��ته است در‪ ۹‬ماه‬ ‫نخس��ت سال ‪ ۹۸‬در جذب منابع‪ ،‬رش��د قابل مالحظه ای داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1433‬‬ ‫پیاپی ‪2751‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬تامین مواد اولیه یکی از چالش های مهم‬ ‫و اساس��ی این روزه��ای تولیدکنن��دگان در صنایع معدنی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بیش��تر تولیدکنندگان در این صنایع تا پیش‬ ‫از تحریم ها‪ ،‬بخش��ی از م��واد اولیه خ��ود را از خارج تهیه‬ ‫می کردند که با ش��روع تحریم ها ازسوی امریکا با مشکالت‬ ‫اساسی روبه رو شده اند‪ ،‬به شکلی که هزینه های واردات این‬ ‫مواد افزایش یافته و در داخل کش��ور دچار کمبود ش��ده و‬ ‫رون��د کار را برای تولیدکنندگان این بخش مش��کل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹گران شدن مواد اولیه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫علیرضا س��وهانی‪ ،‬مدی��ر بازرگانی‬ ‫یک ش��رکت تولیدکننده برنج در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫کارخانه م��ا ریخته گ��ری قطعات‬ ‫برنج��ی ب��ه روش تحت فش��ار یا‬ ‫دایکست است‪ .‬س��وهانی در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬ظرفیت این کارخانه ساالنه‬ ‫‪۳‬هزار تن اس��ت ک��ه در حال حاضر با یک س��وم ظرفیت‪،‬‬ ‫مشغول به فعالیت هستیم‪.‬‬ ‫وی یکی از مهم ترین مش��کالت تولید این واحد را تامین‬ ‫مواد اولیه برش��مرد و گفت‪ :‬از یک سو نوسان قیمت بسیار‬ ‫باالست و ازسوی دیگر‪ ،‬در داخل کشور با کمبود مواد اولیه‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ .‬مواد اولیه مورد نیاز ما شامل مس‪ ،‬روی و‬ ‫ضایعات برنج اس��ت‪ .‬مشکل اصلی ما تامین مواد اولیه است‬ ‫که با توجه به گران شدن مواد اولیه و هزینه های تولید‪ ،‬کار‬ ‫را دشوار کرده است‪.‬‬ ‫این مدیر بازرگانی در ادامه خاطرنشان کرد ‪ :‬مشکل دیگر‪،‬‬ ‫رکود بازار اس��ت و از انجا که تقاضا در س��طح پایینی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬به زحم��ت می توانیم هزینه های خود را تامین کنیم‪.‬‬ ‫س��ال‪ ۹۶‬بازار رونق داش��ت و وضعیت ان بسیار خوب بود‪،‬‬ ‫س��ال‪ ۹۷‬رونق نس��بی بازار به هم ریخت و امس��ال بازار با‬ ‫مشکالت بسیاری روبه رو است‪.‬‬ ‫‹ ‹اجازه واردات مواد اولیه را بدهیم‬ ‫همچنین مدیرعامل یک ش��رکت‬ ‫تولیدکننده فروالیاژ در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد ‪ :‬یکی از موانعی‬ ‫که بر س��ر راه تولید وج��ود دارد‪،‬‬ ‫واردات کاالیی اس��ت که ما نیز در‬ ‫داخل کش��ور قادر ب��ه تولید انها‬ ‫هستیم‪ .‬محمدحس��ین عاملی در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬چندین سال در تولید فروالیاژ ویژه‬ ‫فعالیت کرده ایم‪ .‬چندین س��ال اس��ت که با تمام سختی ها‬ ‫ایستاده ایم تا به تولید چنین فروالیاژهایی دست یابیم‪ .‬این‬ ‫فروالیاژها برای صنعت فوالد بس��یار اس��تراتژیک به شمار‬ ‫می روند و واحدهای تولیدی داخل کشور نیز توان تولید انها‬ ‫را دارند‪ ،‬اما ش��اهد واردات انها به کش��ور هستیم‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که مواد اولیه موردنیاز تولید فروالیاژ به سختی‬ ‫وارد می شود‪ .‬در جهان دانش تولید فروالیاژها وجود دارد و‬ ‫با فناوری های جدید قادر به تولید هستند‪ .‬سایر کشورها نیز‬ ‫باید مواد اولیه خود را از کشورهایی که مواد اولیه را دارند‪،‬‬ ‫تامین کنند و مانعی نباید برای انها وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۴۰‬درصد مواد اولیه ما خارجی است‬ ‫محمدرضا یاس‪ ،‬مدیر اجرایی یک‬ ‫ش��رکت در ح��وزه مرب��وط ب��ه‬ ‫ریخته گ��ری نی��ز در گفت وگ��و با‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ش��رکت م��ا‬ ‫رنگ ه��ای نس��وز‪ ،‬پودره��ای‬ ‫تصفیه کنن��ده م��ذاب و عایق های‬ ‫حرارت��ی م��ورد نی��از صنع��ت‬ ‫ریخته گ��ری را تولید می کند‪ .‬ی��اس با بیان این موضوع که‬ ‫این واحد تولیدی در ‪ ۳‬نوبت و با تمام ظرفیت کار می کند‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬مش��ابه تولیدات ما در کشور شرکت هایی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما ش��رکت ما تا پیش از این به کش��ورهایی همچون‬ ‫عراق و ترکیه و ‪ ...‬صادرات داشت و حتی قرار بود به ایتالیا‬ ‫نیز صادرات داشته باشیم و به عنوان یک شرکت پیشرو در‬ ‫این حوزه کار کنیم‪ ،‬اما با وجود تحریم ها کار مش��کل شده‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬حدود‪۶۰‬درصد مواد اولیه ما در داخل‬ ‫و ‪۴۰‬درص��د از خارج تامین می ش��ود‪ .‬با وج��ود تحریم ها‬ ‫واردات مواد اولیه ما قدری با مشکل روبه رو شده‪ ،‬اما سعی‬ ‫ما بر این اس��ت ک��ه با تامین کنندگان داخلی بیش��تر وارد‬ ‫مذاک��ره ش��ویم تا بتوانیم تم��ام نیاز خ��ود را از واحدهای‬ ‫تولیدکننده داخلی تامین کنیم‪ .‬یاس ادامه داد‪ :‬با حمایت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و کمک بانک ها بخش��ی از‬ ‫تجهیزات خود را روزامد کرده ایم‪ ،‬که بخش��ی از انها نصب‬ ‫شده و بخشی در حال نصب است‪ .‬تمام تالش ما این است‬ ‫که برای بروزرس��انی از داخل تجهیزات م��ورد نیاز خود را‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کالم پایانی‬ ‫در شرایط تحریم ها که از ان به عنوان «جنگ اقتصادی»‬ ‫ی��اد می کنند‪ ،‬طبیعی اس��ت ک��ه تامین م��واد اولیه برای‬ ‫تولیدکنندگان تبدیل به یک مش��کل اساس��ی شود‪ .‬البته‬ ‫بس��یاری از تولیدکنن��دگان ب��رای تامین م��واد اولیه خود‬ ‫چش��م امید ب��ه حمایت دول��ت و اقدام ها و سیاس��ت های‬ ‫اقتصادی که اتخاذ می کند‪ ،‬دارند‪ .‬برنامه ریزان بخش صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬ش��بکه بانک��ی و صاحبان صنایع بای��د با همکاری‬ ‫هم و برگزاری نشس��ت های گوناگ��ون‪ ،‬راهکارهای نوین و‬ ‫راهبردهای جدیدی را برای تامین مواد ارائه دهند‪ .‬گفتنی‬ ‫است یکی از راهکارهای اساسی در شرایط کنونی و در این‬ ‫زمینه «بازمهندسی تامین مواد اولیه» است که این موضوع‬ ‫نیز به نوبه خود نیاز به تعریف موضوع و تحلیل دارد‪.‬‬ ‫بازدید مدیرکل دیوان محاسبات اصفهان از فوالد مبارکه‬ ‫مدیرکل دیوان محاس��بات اس��تان اصفهان‪ ،‬ضم��ن بازدید از‬ ‫فوالد مبارک��ه و دیدار با مدیرعامل این ش��رکت در جمع مدیران‬ ‫و کارکن��ان گفت‪ :‬تولید کمی و کیفی مناس��ب‪ ،‬روند رو به رش��د‪،‬‬ ‫خودکفایی و کمک به رفع نیازهای کش��ور در این ش��رایط جنگ‬ ‫اقتصادی و تحریم‪ ،‬ازس��وی مدی��ران و کارکنان فوالد مبارکه خدا‬ ‫ق��وت دارد به گ��زارش ایلنا‪ ،‬به��زاد فالطون زاده پ��س از بازدید از‬ ‫خط��وط تولید فوالد مبارکه گفت‪ :‬این ش��رکت یکی از مهم ترین‬ ‫صنایع کش��ور اس��ت و ما ام��روز در بازدید از خط��وط تولید ان به‬ ‫همت و تالش کارکنان و اقتدار ایران اسالمی بیش از پیش افتخار‬ ‫کردیم‪ .‬وی گفت‪ :‬این بازدید موجب ش��د کارشناس��ان این اداره ‬ ‫ت ف��والد مبارکه و نقش‬ ‫کل ب��ا زاویه های گوناگون فعالیت ش��رک ‬ ‫ان در اقتصاد کش��ور اشنا شوند‪ .‬مدیرکل دیوان محاسبات استان‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬با مش��اهده دس��تاوردهای فوالد مبارکه مصمم تر‬ ‫ش��دیم ت��ا از این صنعت که یک��ی از دس��تاوردهای نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی اس��ت‪ ،‬حمایت کنیم‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬در‬ ‫این بازدید حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه نیز ضمن‬ ‫ارائه گزارش��ی از عملکرد نواحی گوناگون این شرکت گفت‪ :‬فوالد‬ ‫مبارکه بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کش��ور است که ساالنه بیش از‬ ‫‪۱۵۰۰‬میلیارد تومان مالیات پرداخت می کند‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که فقط ‪۱۷‬درصد سهام فوالد مبارکه متعلق به دولت است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تامین مواد اولیه چالش صنایع معدنی‬ ‫زنجیره خصوصی فوالد‬ ‫در مضیقه مواد اولیه‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫بازارهای صادراتی ش��مش فوالدسازان بزرگ دست کم در یک‬ ‫ماه گذشته افزایش��ی بوده‪ ،‬به طوری که شمش صادراتی ایران به‬ ‫مرز ‪ ۴۰۰‬دالر بر تن رسیده است‪ .‬در ماه جاری بازار داخلی میلگرد‬ ‫اج��دار افزایش نرخ حدود کیلویی ‪۵۰۰‬تومان را درنوردیده و این‬ ‫افزایش نرخ به س��بب کنترل عرضه های محدود ش��مش در بازار‬ ‫داخل��ی و ب��ا اتکا به فرمول محاس��به نرخ پای��ه عرضه ها و رقابت‬ ‫در خرید این ش��مش حاصل ش��ده که البته التهاب های بازار ارز‬ ‫نی��ز به تس��ریع این فرایند ت��ا حد زیادی کمک کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫طول یک ماه گذش��ته‪ ،‬افزایش قیمت ه��ای متناوب بازار داخلی‬ ‫فوالد با اتکا به مکانیس��م تنظیم بازار و متاث��ر از محرک بازار ارز‪،‬‬ ‫نظر نقدینگی های سرگردان در بازار فوالد را به صورت فزاینده ای‬ ‫به س��مت خود جلب ک��رده‪ ،‬به طوری که تقاضا پیوس��ته تا هفته‬ ‫گذش��ته در بورس کاال و بازار خارج بورس بیش��تر هجومی بوده و‬ ‫به طور کم سابقه ای تبدیل به کاال شده است؛ کاالیی که تنها از بیم‬ ‫پیشگیری از افت سرمایه وارد این بازار شده و هنوز مصرف کننده‬ ‫نهایی واقعی برای ان دیده نمی ش��ود‪ .‬این روند افزایشی تا جایی‬ ‫التهاب را به بازار تزریق کرد که حتی نقدینگی سرگردان این بازار‬ ‫هم اواخر هفته گذش��ته به حد اش��باع رسیده و تقاضای محصول‬ ‫نهای��ی در کل اقبالی به عرضه های فعلی با نرخ پایه جدید از خود‬ ‫نشان نداده است‪ .‬تقابل بین خواست مصرف کننده نهایی در بازار‬ ‫داخلی و خواسته فوالدس��ازان با محرک بازارهای صادراتی‪ ،‬کار‬ ‫را به جایی رس��اند که در نهایت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قول‬ ‫کاه��ش و تعدیل قیمت ه��ا را با افزایش عرضه ه��ا در بورس کاال‬ ‫داده و متعاقب ان دس��تور اکید رعایت عرضه ها به فوالدس��ازان‬ ‫صادر ش��ده اس��ت‪ .‬اقدام معنی دار دیگر معاون رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫لغو ممنوعیت ع��وارض صادراتی اهن اس��فنجی بود که حرف و‬ ‫حدیث های بسیاری را بین فعاالن بازار ایجاد کرده است‪ .‬زنجیره‬ ‫تولید واقعا خصوصی مدتی اس��ت که از کمبود مواد اولیه به ویژه‬ ‫اهن اس��فنجی رنج می برد‪ .‬به دنبال ای��ن موضوع معاونت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش��نامه ای دس��تور توقف صادرات‬ ‫اهن اس��فنجی مورد نیاز بخش فوالدس��از خصوصی یا القایی را‬ ‫صادر کرد؛ اما بالفاصله پس از یک روز این شیوه نامه دوباره ازسوی‬ ‫معاونت رئیس جمهوری لغو شد‪ .‬با توجه به شرایط موجود به نظر‬ ‫می رس��د که فوالدسازان القایی در دو ناحیه تامین مواد اولیه انها‬ ‫شامل اهن اسفنجی و قراضه اهن زیرفشار سختی به سر می برند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1433‬‬ ‫پیاپی ‪2751‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫در کمیسیون صادرات‪ ،‬واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس مطرح شد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫اساس تصمیم گیری در حوزه صادرات و واردات نامفهوم است‬ ‫عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صادرات‪ ،‬واردات و‬ ‫گمرک اتاق بازرگانی فارس با اشاره به بدون پشتوانه و انی بودن‬ ‫برخی از تصمیم گیری ها در حوزه صادرات و واردات گفت‪ :‬اساس‬ ‫تصمیم گیری در حوزه صادرات و واردات برای فعاالن این بخش‬ ‫نامفهوم اس��ت‪ .‬خسرو فروغان در نشس��ت کمیسیون صادرات‪،‬‬ ‫واردات و گم��رک اتاق بازرگانی فارس‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امروز در حوزه‬ ‫صادرات و واردات ش��اهد تصویب و اجرای قوانینی هس��تیم که‬ ‫فعالیت در این بخش را س��خت تر و قف��ل می کند که این روند‬ ‫نشان دهنده ان است که وضع کنندگان قوانین و تصمیم گیران با‬ ‫بخش واردات و صادرات اشنایی ندارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬شناس��ایی و حفظ بازار هدف از کارهای بس��یار‬ ‫مهم و حیاتی برای فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان اس��ت اما‬ ‫مس��ئوالن ما درک دقیقی از این مش��کالت ندارن��د و در حال‬ ‫ حاضر صادرکنندگان ما با مش��کالتی از جمله ثبت سفارش کاال‬ ‫ک مرکزی‬ ‫روبه رو هس��تند‪ .‬فروغان با تشریح شیوه نامه جدید بان ‬ ‫درب��اره نحوه بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات‪ ،‬گفت‪ :‬مصوبات‬ ‫رسمی و عملکرد غیررسمی متولیان بخش صادرات اعم از بانک‬ ‫و تصمیم های بخش دولتی موجب بروز مش��کالتی برای فعاالن‬ ‫حوزه صادرات و واردات ش��ده‪ ،‬در حالی که قوانین نباید به مانع‬ ‫تبدیل شوند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون صادرات‪ ،‬واردات و گم��رک اتاق بازرگانی‬ ‫فارس با اش��اره به اعمال محدودیت ه��ای غیرمنطقی در حوزه‬ ‫ص��ادرات اضافه کرد‪ :‬روش جایگزینی واردات با صادرات موجب‬ ‫تمرکززدایی از حوزه های تخصصی صادرات و واردات و لطمه به‬ ‫فعاالن این حوزه ش��ده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر در شرایط فعلی‬ ‫صادراتی انجام می ش��ود‪ ،‬به دلیل تعهدات و قراردادهایی اس��ت‬ ‫که صادرکنندگان ما به مش��تریان خارجی خود داده اند؛ وگرنه‬ ‫ش��رایط برای فعالیت در این حوزه اصال مناسب نیست و کاری‬ ‫برای تسهیل صادرات نشده است‪.‬‬ ‫فروغ��ان درباره بودجه س��ال ‪ ۹۹‬نیز بیان کرد‪ :‬بودجه س��ال‬ ‫اینده دس��تخوش تغییرات بس��یاری ش��ده و ش��فافیت ندارد‬ ‫و بخش های��ی از جمل��ه مالیات ابهام هایی دارد ک��ه انتظار ما از‬ ‫فعاالن بخش خصوصی اس��تان بررسی بودجه سال ‪ ۹۹‬و اعالم‬ ‫نظ��ر به ات��اق بازرگانی فارس برای جمع بن��دی دفاعیات بخش ‬ ‫خصوص��ی برای ارس��ال به ات��اق بازرگانی ایران اس��ت‪ .‬در این‬ ‫جلسه هادی حنایی‪ ،‬دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫فارس نیز گفت‪ :‬در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته موانع در ح��وزه صادرات‬ ‫به اندازه ای افزایش یافت��ه که موجب کنار رفتن صادرکنندگان‬ ‫و واردکنندگان اصلی و خوش��نام شده اس��ت‪ .‬محمد دانش نیا‪،‬‬ ‫رئیس اداره بازرگانی خارجی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان فارس هم گفت‪ :‬بخش خصوصی اس��تان فارس باید از‬ ‫فرصت ایجادش��ده در زمینه صادرات به منطقه اوراسیا استفاده‬ ‫مناس��ب کند و حضوری موفق در بازارهای صادراتی ان منطقه‬ ‫ش خصوصی به بیان‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬در این جلس��ه فعاالن بخ ‬ ‫دیدگاه ه��ای خ��ود درباره بررس��ی بودجه ‪ ۹۹‬و مش��کالت ارز‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫مقام نخست جشنواره فناوران برتر‬ ‫به فارس رسید‬ ‫بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این جش��نواره که با حضور پژوهشگران سراس��ر کشور برگزار شد استان فارس‬ ‫توانست مقام نخست کشور را برای چهارمین سال پیاپی به دست اورد‪ .‬استاندار‬ ‫فارس در حاشیه بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور‬ ‫گفت‪ :‬اس��تانداری فارس سال گذشته از ‪ ۳۶۰‬ش��رکت دانش بنیان و ‪ ۵۷۵‬ایده‬ ‫خالقان��ه و فناورانه حمایت کرد‪ .‬طرح های این فعاالن اقتصادی در پیش��رفت و‬ ‫توس��عه استان نقش مطلوبی داشته اس��ت‪ .‬رحیمی افزود‪ :‬تکیه بر توان‪ ،‬علم و‬ ‫اندیشه جوانان و نیروهای تحصیلکرده از راهبردهای اساسی دولت تدبیر و امید‬ ‫در توس��عه استان است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با تکیه بر توان جوانان پرشور و انقالبی‬ ‫تالش خواهیم کرد‪ ،‬حضور پژوهشگران را به فرصت مناسبی برای رشد صنعت‬ ‫و اقتصاد استان تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫بهم�ن راعی‪ -‬مع��اون حمل ونق��ل و ترافیک ش��هردار‬ ‫اصفه��ان از اجرای بیش از ‪ ۱۵۰‬برنام��ه در قالب رویداد قصه‬ ‫ادم و ‪ 2‬خب��ر داد و گف��ت‪ :‬این برنامه ها از ‪ ۲۶‬اذر تا ‪ ۲۹‬دی در‬ ‫ش��هر اجرا خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬داریوش‬ ‫امانی در نشس��ت تش��ریح برنامه های روی��داد قصه ادم و هوا‬ ‫اظهار کرد‪ ۳۳ :‬رویداد زیرس��اختی‪ ،‬فرهنگی و اموزش��ی در‬ ‫ح��وزه حمل ونقل و ترافیک در قالب طرح «قصه ادم و هوا ‪»۲‬‬ ‫در ش��هر برگزار خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ ۴۷ :‬درصد برنامه های‬ ‫روی��داد قصه ادم و هوا در قالب ‪ ۷۱‬برنامه فرهنگی‪ ۲۸ ،‬درصد‬ ‫با ‪ ۴۲‬عنوان برنامه زیرساختی‪ ۱۱ ،‬درصد برنامه ها در قالب ‪۱۷‬‬ ‫اجرای اموزشی‪ ۹ ،‬برنامه رسانه ای و ‪ ۱۱‬برنامه پرسنلی برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬مع��اون حمل ونقل و ترافیک ش��هردار اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سال گذشته قصه ادم و هوا با اجرای حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫برنامه برگزار ش��د‪ ،‬اما در س��ال جاری این رویداد در ‪ ۳۳‬روز با‬ ‫‪ ۱۵۰‬برنامه برگزار می ش��ود و در این راستا از تمام ظرفیت ها‬ ‫اس��تفاده خواهیم کرد‪ .‬وی با اش��اره به وضعیت الودگی هوا‬ ‫گفت‪ :‬قانون هوای پاک مصوبه مجلس ش��ورای اسالمی بوده‬ ‫که تکالیف س��ازمان ها را درباره کاهش الودگی هوا مشخص‬ ‫کرده و به طور قطع اگر این قانون اجرا می ش��د کمتر با مشکل‬ ‫الودگی ه��وا روبه رو بودی��م‪ .‬امانی با بیان اینکه بس��یاری از‬ ‫بندهای قانون هوای پاک مغفول مانده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بخشی از‬ ‫بندهای این قانون را می توان با هم پوش��انی نهادهای ذی ربط‬ ‫اجرا کرد‪ .‬وی با ابراز خرسندی از اینکه خرید تعدادی اتوبوس‬ ‫برای افزایش ناوگان حمل ونقل عمومی ش��هر در دستور کار‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این باره مذاکراتی با خودروس��ازان‬ ‫انج��ام ش��ده تا باتوج��ه به تخصی��ص ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫اعتبار بتوانیم به نس��بت نوس��ان قیمت ها تعدادی اتوبوس را‬ ‫خریداری کنیم‪ .‬معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان‬ ‫با یاداوری اینکه از س��ال گذشته بازسازی اتوبوس های شهر‬ ‫ل حاضر ‪ ۲۵۰‬دستگاه اتوبوس در حال‬ ‫اغاز شده‪ ،‬افزود‪ :‬در حا ‬ ‫بازس��ازی است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ش��هر اصفهان ‪ ۸۵‬کیلومتر‬ ‫خ��ط اتوبوس های تندرو یا همان بی ارت��ی وجود دارد که در‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬این میزان ب��ه ‪ ۱۰۰‬کیلومتر افزای��ش پیدا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬امانی خاطرنشان کرد‪ :‬در بخش تاکسیرانی هزار دستگاه‬ ‫تاکسی نوسازی و بازسازی می ش��ود که این اقدام در کاهش‬ ‫میانگین س��ن ناوگان بسیار تاثیرگذار است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫در ح��ال حاضر روزانه ‪ ۹۰‬هزار نفر از ش��هروندان س��فرهای‬ ‫درون ش��هری خود را با استفاده از مترو انجام می دهند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قرار بود این امار به ‪ ۱۰۰‬هزار نفر افزایش یابد که امیدواریم تا‬ ‫پایان سال به این شاخص دست پیدا کنیم‪ .‬معاون حمل ونقل‬ ‫و ترافیک ش��هردار اصفهان افزود‪ :‬ت�لاش می کنیم با تامین‬ ‫زیرس��اخت ها زمینه افزایش اس��تفاده از ناوگان حمل ونقل‬ ‫عموم��ی را برای ش��هروندان فراهم کنیم‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫ش��هرها قصه پرغصه ای دارند‪ ،‬گفت‪ :‬خودروهای فاقد معاینه‬ ‫فن��ی‪ ،‬وارونگی دم��ا‪ ،‬خودروهای تک سرنش��ین‪ ،‬الودگی با‬ ‫منش��ا حمل ونقل و ترددهای ش��هری‪ ،‬خودروهای سنگین‬ ‫تشکیل میز فرش ماشینی در اتاق بازرگانی کاشان‬ ‫مدیرکل توس��عه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در ایین پایانی‬ ‫نمایش��گاه تخصصی و فن بازار فرش ماش��ینی و صنایع وابسته که با حضور‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬ش��رکت داخلی از ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳۰‬اذر در کاش��ان برگزار شد‪ ،‬از تشکیل‬ ‫ل صادرات غیرنفتی خبر داد و گفت‪ :‬این ستاد با اختیاراتی مشابه‬ ‫ستاد تسهی ‬ ‫س��تاد تنظیم ب��ازار داخل��ی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راس��تای‬ ‫حمایت از تولید صادرات محور تش��کیل می ش��ود‪ .‬احسان قمری با اشاره به‬ ‫دی��دگاه رهبر معظ��م انقالب و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره اولویت‬ ‫صادرات با هدف گذاری ‪ ۱۵‬کش��ور همسایه و کشورهایی مانند چین گفت‪:‬‬ ‫میزان واردات ‪ ۱۵‬کش��ور همسایه به ‪ ۱۱۶۰‬میلیارد دالر می رسد که میزان‬ ‫ص��ادرات ایران به این کش��ورها ‪ ۲۴‬میلی��ارد دالر در س��ال ‪ ۹۷‬بود‪ .‬قمری‬ ‫همچنین با اش��اره به امضای تفاهمنامه اوراسیا ازسوی ایران‪ ،‬ان را ظرفیت‬ ‫باالیی برای توس��عه صادرات غیرنفتی کشور از جمله در زمینه فرش عنوان‬ ‫کرد‪ .‬وی به تالش ها برای بستن پیمان های پولی با برخی کشورهای دوست‬ ‫اجرای قصه ادم و هوا‬ ‫مانند پاکس��تان نیز اش��اره کرد و افزود‪ :‬صادرات یعنی ارز وارد کشور شود یا‬ ‫افراد دست کم مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی خود را وارد کنند‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬برپایی نمایش��گاه فرش که س��ال ها مغفول مانده ب��ود‪ ،‬با پیگیری ها و‬ ‫همکاری مس��ئوالن شهرستانی محقق شد و امروز تولد صنعت نمایشگاهی‬ ‫در کاشان اس��ت‪ .‬وی با اشاره به تشکیل میز فرش ماشینی در اتاق بازرگانی‬ ‫کاشان تشریح کرد‪ :‬تولیدکننده و صادرکننده فرش ماشینی این منطقه که‬ ‫صنایع پیش��ین و پس��ین زیادی دارد‪ ،‬هنوز راه بسیاری در راستای صادرات‬ ‫حرفه ای در پیش دارد که امید می رود با پیگیری و کمک مسئوالن استمرار‬ ‫یاب��د؛ از جمله برگزاری نمایش��گاه های اینچنینی ک��ه مهم ترین ابزار برای‬ ‫صادرات به ش��مار می رود‪ ،‬تداوم داشته باشد‪ .‬بیش از ‪ ۸۰۰‬واحد تولید فرش ‬ ‫ماش��ینی در شهرستان های کاش��ان و اران وبیدگل با عرضه ساالنه افزون بر‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون مترمربع فرش‪ ،‬بیش از ‪ ۷۰‬درصد تولید و صادرات صنعت فرش‬ ‫کشور را انجام می دهند‪.‬‬ ‫دودزا و موتورس��یکلت های دودزا از جمله مواردی اس��ت که‬ ‫قص��ه پرغصه ای در ش��هرها به وجود اورد‪ .‬امانی با اش��اره به‬ ‫ضرورت برگزاری سلس��له رویداد قصه ادم و هوا افزود‪ :‬توسعه‬ ‫شهروند الکترونیک‪ ،‬توسعه فرهنگ دوچرخه سواری‪ ،‬توسعه‬ ‫حمل ونقلپاک‪،‬رشدترددخودروهایتک سرنشین‪،‬مدیریت‬ ‫تردد خودروها و کنترل ترافیک همچنین فرهنگ س��ازی در‬ ‫زمین ه اس��تفاده از حمل ونقل عمومی و توسعه ایمنی ترافیک‬ ‫از جمل��ه ضرورت های برگزاری این رویداد به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هردار اصفهان گفت‪ :‬در قالب‬ ‫روی��داد قصه ادم و هوا از ‪ ۲۶‬اذر تا ‪ ۲۹‬دی ‪ ۹۸‬جش��نواره ها‪،‬‬ ‫رویداد میدانی‪ ،‬نشست ها‪ ،‬میزگردها‪ ،‬همایش ها‪ ،‬برنامه های‬ ‫تفریح��ی‪ ،‬بازدیدها و افتتاحیه ها را ش��اهد خواهیم بود‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اجرای طرح محدوده ترافیکی در ش��هر اصفهان‬ ‫به منظور کاهش ترافیک در معابر ش��هر اضافه کرد‪ :‬مقدمات‬ ‫اجرای طرح محدوده ترافیکی در هس��ته مرکزی شهر فراهم‬ ‫ش��ده و تا پایان امسال این طرح اجرایی خواهد شد؛ همچنین‬ ‫درصدد اجرای طرح زوج و فرد خودروها از در منازل هس��تیم‬ ‫و تالش می کنیم تا پایان س��ال ای��ن اتفاق رقم بخورد‪ .‬معاون‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با انتقاد از خودرومحور‬ ‫ح کرد‪ :‬اینکه در شهر خیابان های متعدد‬ ‫شدن ش��هرها تصری ‬ ‫و تقاطع های غیرهمس��طح و پل ها ایجاد ش��ود تنها در زمان‬ ‫کوتاهی برای کاهش ترافی��ک جوابگو خواهد بود‪ ،‬اما راهکار‬ ‫اصلی توسعه زیرساخت های حمل ونقل عمومی است‪.‬‬ ‫رونمایی از دوچرخه های هوشمند‬ ‫در شیراز‬ ‫در ایینی که با حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر شیراز برگزار شد‪ ،‬از دوچرخه های‬ ‫هوش��مند اش��تراکی در این ش��هر رونمایی ش��د‪ .‬بعد از یک ماه تاخیر از زمان وعده داده شده‪،‬‬ ‫دوچرخه های هوش��مند در ش��یراز به حرکت درخواهند امد‪ .‬این اقدام ش��هرداری و شورا گامی‬ ‫دیگر در مسیر انسان محوری شیراز است‪ .‬ورود دوچرخه های اشتراکی هوشمند که تحقق یکی‬ ‫از وعده های شهردار و اعضای شورای شهر شیراز در راستای رسیدن به شهری انسان محور تلقی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به اعتقاد بس��یاری از صاحب نظران می تواند گامی به س��وی ترویج س��الم ترین الگوی‬ ‫حمل ونقلی باشد و شیراز را به الگویی در کشور تبدیل کند‪ .‬دوچرخه که از دیرباز یکی از الگوهای‬ ‫حمل ونقل سالم و پرطرفدار در مسیرهای کوتاه درون شهری بوده‪ ،‬چند سالی است که بار دیگر‬ ‫به عنوان یک راهکار برای حل مشکالت مختلف شهرهای پرترافیک‪ ،‬مورد توجه قرار گرفته است؛‬ ‫گرچه برای فراگیر کردن این ش��یوه که هم س�لامت شهروندان و هم سالمت و پاکیزگی شهرها‬ ‫را به دنبال دارد‪ ،‬نیازمند تالشی گسترده و فرهنگ سازی مناسب هستیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1433‬‬ ‫پیاپی ‪2751‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مسئوالن سازمان راهداری می گویند اگر سواری های‬ ‫بین شهری کرایه خود را افزایش دهند‪ ،‬تخلف کرده اند‬ ‫زیرا انها س��همیه بنزین ‪ 750‬لیتری دارند‪ .‬با این حال‬ ‫رئیس اتحادیه این س��واری ها می گوید در شرایطی که‬ ‫همه هزینه ه��ای فعاالن این صنف افزایش دس��ت کم‬ ‫‪۳۵‬درصدی پیدا ک��رده‪ ،‬کرایه های این بخش نیز باید‬ ‫به همی��ن میزان افزایش یابد و ثبات کرایه‪ ،‬ناش��ی از‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬اگرچه با توجه ب��ه افزایش نرخ‬ ‫بنزین‪ ،‬برخی سواری های کرایه بین شهری‪ ،‬قیمت ها را‬ ‫افزایش داده اند اما رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای می گوید ای��ن افزایش غیرقانونی و از س��وی‬ ‫سواری های شخصی است‪.‬‬ ‫عبدالهاش��م حس��ن نیا در گفت وگ��و با‬ ‫بیان‬ ‫کرد‪ :‬حدود ‪ ۳۰‬هزار س��واری بین شهرها و استان های‬ ‫مختل��ف تردد می کنن��د که با توجه به س��همیه بندی‬ ‫بنزین در ابان‪ ،‬درحال حاضر برای انها ‪ ۷۵۰‬لیتر بنزین‬ ‫با نرخ ‪ ۱۵۰۰‬تومان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫حس��ن نیا اف��زود‪ :‬با توجه به س��همی ه در نظر گرفته‬ ‫شده‪ ،‬افزایش نرخ کرایه در دستور کار نیست‪ .‬البته در‬ ‫ماه های اینده قرار است بر اساس پیمایش‪ ،‬سوخت به‬ ‫این خودروها داده ش��ود که باز هم دلیلی برای افزایش‬ ‫کرایه وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ا افزایش مس��افران در بخش‬ ‫حمل ونق��ل بی��ن ش��هری‪ ،‬تع��داد روزه��ای خ��واب‬ ‫س��واری های کرایه در حال کاهش اس��ت‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫تا پیش از این سواری های کرایه خواب زیادی داشتند‬ ‫و گاهی تا ‪ ۴۸‬س��اعت برای پیدا ش��دن مسافر خواب‬ ‫داش��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه در نظر داریم‬ ‫بر اس��اس میزان پیمایش‪ ،‬سوخت به تاکسی های بین‬ ‫شهری بدهیم‪ ،‬این کاستی ها نیز برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با اشاره‬ ‫به اینکه ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۴‬هزار اتوبوس در ناوگان فعال اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به گران نش��دن گازوئیل‪ ،‬در س��فرهای‬ ‫اتوبوس��ی نیز افزایش کرایه ای نخواهیم داشت و انتظار‬ ‫داری��م بعد از س��همیه بندی بنزین‪ ،‬س��فر ب��ا اتوبوس‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تاکنون ضریب اش��غال صندلی های اتوبوس‬ ‫در کش��ور بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد ب��ود اما پیش بینی ما‬ ‫این است که با توجه به گران شدن بنزین‪ ،‬این ضریب‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫حسن نیا ادامه داد‪ :‬براساس پیش بینی ها حداقل ‪۱۲‬‬ ‫تا ‪ ۱۶‬درصد در جاده های کشور‪ ،‬کاهش سفر با خودرو‬ ‫شخصی خواهیم داشت که این تقاضا به سمت اتوبوس‬ ‫و سواری های کرایه خواهد رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات سهمیه بنزین پیمایشی‬ ‫جزئی��ات اختصاص س��همیه بنزین به تاکس��ی های‬ ‫بین شهری بر اس��اس پیمایش را مدیرکل حمل ونقل‬ ‫مسافری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به مهر‬ ‫توضیح داده است‪.‬‬ ‫داریوش باقرجوان با بی��ان اینکه درحال حاضر برای‬ ‫تاکس��ی های بین ش��هری تک س��وز ‪ ۷۵۰‬لیتر و برای‬ ‫تاکسی های بین شهری دوگانه س��وز ‪ ۴۵۰‬لیتر بنزین‬ ‫در نظر گرفته شده است‪ ،‬افزود‪ :‬قرار است ‪ ۲‬ماه بعد از‬ ‫سهمیه بندی‪ ،‬سهمیه سوخت خودروهای سواری کرایه‬ ‫بین شهری بر اساس میزان کارکرد و فعالیت اختصاص‬ ‫یابد‪ ،‬به این معنا که به میزان پیمایش‪ ،‬سوخت دریافت‬ ‫کنن��د و س��همیه بندی ‪ ۷۵۰‬و ‪ ۴۵۰‬لیت��ری منتف��ی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬البته پیمایش وس��یله نقلیه به تنهایی قابل‬ ‫قبول نیس��ت و پیمایشی مورد قبول خواهد بود که در‬ ‫ثبات دستوری کرایه‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حاج محمد علی‪ :‬ما داریم شرایط را تحمل می کنیم زیرا از ما خواسته اند‬ ‫نرخ کرایه ها را گران نکنیم‪ .‬این درحالی اس��ت که فقط اجاره غرفه های‬ ‫ما در پایانه ها در همین ‪ ۲‬ماه‪ ۴ ،‬برابر شده است‬ ‫ان مسافر جابه جا شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری‬ ‫و حمل ونق��ل ج��اده ای‪ ،‬م�لاک عم��ل در پیمایش بر‬ ‫اساس س��امانه جی پی اس خواهد بود‪ .‬مالک تشخیص‬ ‫جابه جای��ی مس��افر نیز بر اس��اس بان��ک اطالعاتی و‬ ‫س��امانه صورت وضعیت های انالین سازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای تعیین شده است‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به پرسشی مبنی بر فروش باالتر از نرخ‬ ‫بلیت به مردم‪ ،‬بیرون از پایانه گفت‪ :‬الزم است مسافران‬ ‫فقط از شرکت های حمل ونقلی بلیت خریداری کنند تا‬ ‫زمینه سوءاستفاده پیش نیاید زیرا امکان ردیابی تخلف‬ ‫ش��کل گرفته در فروش بلیت‪ ،‬بی��رون از پایانه و خارج‬ ‫از سامانه شرکت های حمل ونقلی برای ما وجود ندارد‪.‬‬ ‫باق��ر جوان یاداور ش��د‪ :‬فروش بلیت خ��ارج از نرخ‬ ‫مصوب‪ ،‬بیرون از پایانه تخلف است‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات نرخ کرای ه با وجود افزایش هزینه ها‬ ‫رئی��س اتحادیه س��واری کرایه می گوی��د نرخ کرایه‬ ‫خودروه��ای فع��ال در این بخش پ��س از اصالح نرخ‬ ‫بنزین‪ ،‬افزایش پیدا نکرده است و بر فعالیت این بخش‬ ‫نظارت می شود‪.‬‬ ‫رحم��ت اهلل حاج محمدعل��ی در گفت وگو با‬ ‫اف��زود‪ :‬اتحادیه درحال حاضر هی��چ تصمیمی مبنی بر‬ ‫باالب��ردن نرخ کرایه س��واری های پ�لاک عمومی بین‬ ‫ش��هری ندارد‪ ،‬هرچند تمامی نرخ های جانبی از جمله‬ ‫هزینه های تعمیر‪ ،‬لوازم یدکی‪ ،‬هزینه روزمره رانندگان‪،‬‬ ‫روغن‪ ،‬الس��تیک و بس��یاری موارد دیگر در بازار گران‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه خودروهای سواری کرایه بین شهری‬ ‫گفت‪ :‬این خودرو ها چون در پایانه ها فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫نرخ انها تحت کنترل و نظارت اس��ت و اگر نرخ بدون‬ ‫مج��وز افزایش پیدا کند‪ ،‬ناظران مس��ئله را بررس��ی و‬ ‫برخورد قانونی انجام می شود‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر افزای��ش کرایه از‬ ‫س��وی برخ��ی خودروه��ای ش��خصی گف��ت‪ :‬فعالیت‬ ‫خودروهای ش��خصی ک��ه در اطراف پایانه ها مس��تقر‬ ‫کارگران فصلی هم صاحب مسکن ملی می شوند‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی اظهارکرد‪ :‬کارگران فصلی دارای‬ ‫کد بیمه گری هس��تند که می توانند مشمول طرح مسکن‬ ‫دولتی قرار گیرند و برنامه یکپارچه ای برای تحت پوشش‬ ‫قرار دادن کارگران دیده شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬محمد اس�لامی در ایی��ن امضای‬ ‫تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت کار برای‬ ‫تولید مس��کن کارگران اظهار کرد‪ :‬ثبت نام ها برای مسکن‬ ‫ملی اغاز ش��د و در طول کمتر از ‪ ۲‬ماه گذش��ته ‪ ۲۶۰‬هزار‬ ‫نف��ر با در نظر گرفتن بافت فرس��وده‪ ،‬برای مس��کن ملی‬ ‫ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البت��ه در پاالیش ه��ا متقاضیانی که فرم‬ ‫«ج» انها قرمز اس��ت و افرادی که دارای ش��رایط نیستند‪،‬‬ ‫از پروژه مس��کن ملی حذف می شوند و متقاضیان دیگری‬ ‫جایگزین خواهند شد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به تامین مس��کن برای‬ ‫دهک ه��ای مختلف جامعه گفت‪ :‬دهک ه��ای یک تا ‪ ۳‬از‬ ‫س��وی سازمان های حمایتی با واگذاری زمین های رایگان‬ ‫صاحب مسکن می شوند و دهک های ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬به طور گروهی‬ ‫و فردی‪ ،‬با ثبت نام در طرح مسکن ملی می توانند خانه دار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫اسالمی با تاکید بر اینکه مهم ترین نکته در مسکن ملی‬ ‫این اس��ت که این واحدها در بافت های ش��هری س��اخته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر در زمین های خارج از ش��هر بخواهیم‬ ‫جاوید تقی زاده‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن نگهداری‬ ‫وتعمیرات ایران‬ ‫مس��کن ملی بسازیم‪ ،‬نس��بت به اماده سازی و عمران ان‬ ‫منطق��ه اقدام خواهی��م کرد و واحدها با زیرس��اخت های‬ ‫شهری به مردم تحویل می شوند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تامین منابع مالی مسکن‬ ‫کارگران از سوی نظام بانکی گفت‪ :‬بانک های توسعه تعاون‪،‬‬ ‫بانک رفاه‪ ،‬بانک مسکن و صندوق بازنشستگی کشوری با‬ ‫پش��تیبانی بانک مرکزی تسهیالتی برای مسکن کارگران‬ ‫تعریف کرده اند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬عالوه بر این طرح ها‪ ،‬ساخت ساالنه ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار واحد روستایی را هم در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه‬ ‫چه تدبیری برای تحت پوش��ش قرار دادن کارگران فصلی‬ ‫که توان پرداخت اقس��اط ماهانه را ندارند‪ ،‬اندیش��یده اید‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬کارگ��ران فصلی هم دارای کد بیمه گری هس��تند‬ ‫ک��ه می توانند مش��مول این ط��رح قرار بگیرن��د و برنامه‬ ‫یکپارچه ای برای تحت پوش��ش قرار دادن کارگران دیده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اسالمی افزود‪ :‬از س��وی دیگر تمام کارگران‬ ‫می توانند در س��امانه مس��کن ملی ثبت نام کنند و از انها‬ ‫نمی پرسیم که دارای چه نوع شغلی هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تعاونی های مسکن کارگری گفت‪ :‬برخی‬ ‫از تعاونی ها دارای پروژه های نیمه تمام هستند که باید این‬ ‫تعاونی ها تعیین تکلیف شوند تا بتوانیم از ظرفیت انها برای‬ ‫این پروژه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫هستند‪ ،‬غیرقانونی است‪ .‬این خودروها در روزهایی که‬ ‫مسافر نباشد با قیمت های پایین و روزهای پیک سفر با‬ ‫نرخ های باالتر‪ ،‬مردم را جابه جا می کنند‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫خودروهای س��واری کرایه بین ش��هری گفت‪ :‬پس از‬ ‫اصالح نرخ بنزین اس��تقبال مردم به سواری های پالک‬ ‫عمومی در حال افزایش اس��ت زیرا از رعایت شدن نرخ‬ ‫مص��وب اطمینان دارند‪ .‬ح��اج محمدعلی تصریح کرد‪:‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود با افزایش نرخ بنزین تعداد مسافر‬ ‫ناوگان سواری های کرایه ای پالک عمومی بین شهری‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصدی افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪35‬درصدی هزینه ها‬ ‫او در پاس��خ به این پرسش که ایا با توجه به افزایش‬ ‫هزینه ه��ای رانندگان بعد از افزایش نرخ بنزین‪ ،‬از نظر‬ ‫ش��ما افزایش نرخ کرایه ها الزامی اس��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هزینه های زیادی به ما تحمیل ش��ده و هزینه های هر‬ ‫راننده دست کم ‪ ۳۵‬درصد افزایش داشته است‪ .‬بنزین‬ ‫س��همیه ای لیتری ‪ ۵۰۰‬تومان گران شده و نرخ بنزین‬ ‫ازاد هم ‪ ۳‬هزار تومان اس��ت ک��ه هزینه های زیادی به‬ ‫م��ا تحمیل می کند‪ .‬ب��ا این حال با توج��ه به اینکه ما‬ ‫را ملزم کرده اند نرخ ها افزایش نداش��ته باش��د‪ ،‬درحال‬ ‫حاضر مشکالت را تحمل می کنیم‪.‬‬ ‫ح��اج محمدعل��ی درب��اره طرح پیمایش��ی ش��دن‬ ‫اختصاص بنزین به سواری های کرایه بیان کرد‪ :‬خوبی‬ ‫این طرح این اس��ت که کسانی که به طور واقعی فعال‬ ‫هستند و کار می کنند‪ ،‬بنزین دریافت می کنند‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬براساس س��همیه بندی قرار بود به ما‬ ‫سهمیه بنزین بدهند اما گویا قرار است پول این بنزین‬ ‫را بدهند و هر میزان سهمیه که به فرد تعلق می گیرد‪،‬‬ ‫با محاسبه لیتری ‪ ۱۵۰۰‬تومان‪ ،‬پول ان به کارت بانکی‬ ‫مالک خودرو ریخته شود‪ .‬البته اگر بنزین به رانندگان‬ ‫می دادن��د‪ ،‬بهتر بود زیرا بنزین ب��ه طور واقعی مصرف‬ ‫می ش��ود و امتیازی برای راننده به شمار می رود‪ .‬البته‬ ‫ای��ن پول هم فقط می تواند ب��رای خرید بنزین مصرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ ۲ :‬ماه است سهمیه ‪ ۷۵۰‬لیتری بنزین‬ ‫ب��ه ما داده اند و از ابتدای بهمن قرار اس��ت بر اس��اس‬ ‫میزان پیمایش خودرو‪ ،‬بنزین (پول ان را) بدهند‪ .‬برای‬ ‫ای��ن کار‪ ،‬امار فعالیت خ��ودرو را از ‪ ۲۰‬اذر تا ‪ ۲۰‬دی‬ ‫می گیرند و به میزان پیمایش‪ ،‬پول بنزین را به حساب‬ ‫مالک خودرو می ریزند تا از ابتدای بهمن بتواند نیمی از‬ ‫هزینه های بنزین ازاد را پرداخت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۴‬برابری اجاره غرفه ها‬ ‫او ب��ا بیان اینکه بعد از افزای��ش نرخ بنزین‪ ،‬قطعات‬ ‫یدکی‪ ،‬الس��تیک و سایر اجزای مورد نیاز ما گران شده‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما داریم شرایط را تحمل می کنیم زیرا‬ ‫از ما خواس��ته اند نرخ را گران نکنیم‪ .‬این درحالی است‬ ‫که فقط اجاره غرفه های ما در پایانه ها در همین ‪ ۲‬ماه‪،‬‬ ‫‪ ۴‬برابر شده است‪.‬‬ ‫ح��اج محمد علی یاداور ش��د‪ :‬س��ازمان حمایت در‬ ‫اعتراض به این گرانی‪ ،‬به ش��هرداری نامه ای فرس��تاده‬ ‫و این کار را غیرقانونی اعالم کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه هر س��ال پیش از عی��د کرایه‬ ‫سواری های کرایه ‪ ۲۰‬درصد افزایش می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫اجازه افزایش کرایه به ما بدهند و محاس��به درس��تی‬ ‫انجام شود و هزینه های جدید ما را در نظر بگیرند‪ ،‬باید‬ ‫‪ ۳۵‬درص��د کرایه های ما را افزایش دهند‪ .‬البته این کار‬ ‫فشاری مضاعف بر مردم خواهد بود و به همین دلیل ما‬ ‫نیز درحال حاضر وضعیت را تحمل می کنیم‪.‬‬ ‫عبدالهاشم حسن نیا‬ ‫داریوش باقرجوان‬ ‫‹ ‹بلیت اتوبوس گران نمی شود‬ ‫براساس گفته رئیس اتحادیه تعاونی های مسافربری‪،‬‬ ‫نرخ بلی��ت اتوبوس نیز بعد از گرانی بنزین‪ ،‬افزایش��ی‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬احمدرضا عامری به ایس��نا گفت‪ :‬نرخ‬ ‫بلیت اتوبوس هیچ گونه افزایش��ی نداش��ته اس��ت و بر‬ ‫اساس نرخ های گذش��ته فروخته می شود اما اگر مردم‬ ‫ش��اهد تخلف��ی مبنی ب��ر افزایش نرخ بلی��ت اتوبوس‬ ‫ازس��وی برخی رانندگان بودند می توانن��د با نهادهای‬ ‫نظارت��ی مختلف یا اتحادی��ه تعاونی های مس��افربری‬ ‫تماس بگیرند تا با متخلفان برخورد شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان این که هم اکنون فصل رکود س��فرهای‬ ‫جاده ای اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی ما این اس��ت در پی‬ ‫اصالح نرخ بنزین‪ ،‬تقاضا برای سفرهای مردم با اتوبوس‬ ‫افزایش پیدا کند که هیچ مشکلی در این زمینه از نظر‬ ‫تع��داد ناوگان و زیرس��اخت های الزم نداریم و امتحان‬ ‫خ��ود را در ایام مختل��ف به ویژه ایام اربعین که در ‪۱۵‬‬ ‫روز ح��دود ‪ ۵‬میلی��ون زائر را به طور رفت و برگش��ت‬ ‫جابه جا کردیم‪ ،‬پس داده ایم‪.‬‬ ‫احمدرضا عامری‬ ‫مخالفت مجلس با تحقیق و تفحص از قراردادهای خرید هواپیما‬ ‫نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا تحقی��ق و تفحص از‬ ‫قراردادهای منعقد شده برای تامین هواپیما و نوسازی سامانه های‬ ‫ناوبری هوایی از سوی وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس گزارش‬ ‫کمیس��یون متبوع خود مبنی بر تحقی��ق و تفحص از قراردادهای‬ ‫منعقد ش��ده برای تامین هواپیما و نوس��ازی س��امانه های ناوبری‬ ‫هوایی از سوی وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬قرائت کرد‪.‬‬ ‫مح��ور تحقیق و تفحص بر عقد ق��رارداد خارجی دارای جنبه و‬ ‫ماهیت بین المللی بدون مجوز مجلس ش��ورای اسالمی و چگونگی‬ ‫محت��وا و مفاد قراردادها و تاثیره��ای مالی‪ ،‬حقوقی و فنی ان قرار‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون عمران گفت‪ :‬قراردادهای خارجی برای‬ ‫خری��د هواپیما برخالف قوانین و بدون اطالع مجلس انجام ش��ده‬ ‫است که باید این قراردادها به مجلس ارسال می شد‪ ،‬اما کمیسیون‬ ‫عمران هم در جریان عق��د قراردادها نبود و اطالعات جزئی دادند‬ ‫که قانع کننده نبود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تامین قطعات و خدمات پس از فروش نیاز به بررسی‬ ‫دارد که در ‪ ۳‬ماه اینده می توانیم اطالعات کامل را گرفته و تحقیق‬ ‫و تفحص کنیم‪ .‬در نهایت نمایندگان مجلس با بررسی طرح تحقیق‬ ‫و تفحص از قراردادهای منعقد ش��ده ب��رای تامین هواپیما با ‪۱۰۶‬‬ ‫رای مواف��ق‪ ۳۱ ،‬رای مخال��ف و ‪ ۷‬رای ممتن��ع از مجم��وع ‪۲۱۵‬‬ ‫نماینده حاضر در صحن با این طرح مخالفت کردند‪.‬‬ ‫بهره برداری از نخستین توربین کالس ‪ F‬مپنا‬ ‫نخس��تین توربین کالس ‪ F‬گروه مپنا به ظرفیت ‪ ۳۰۷‬مگاوات‪۳۰ ،‬‬ ‫اذر از کارخانه شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) به نیروگاه‬ ‫دوکوهه خوزستان ارسال شد‪ .‬با بهره برداری از این نوع توربین‪ ،‬راندمان‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د در س��یکل س��اده گازی و ‪ ۵۹‬درصد در س��یکل ترکیبی‬ ‫حاصل می شود‪.‬‬ ‫اس��تفاده از توربین کالس ‪ F‬مپنا‪ ،‬س��بب مصرف س��وخت کمتر و‬ ‫سازگاری زیست محیطی بیشتر در تولید برق حرارتی خواهد بود‪.‬‬ ‫نیروگاه س��یکل ترکیبی دوکوهه اندیمش��ک‪ ،‬در کیلومتر ‪ ۱۵‬جاده‬ ‫س��د کرخه در اس��تان خوزستان واقع شده است‪ .‬این نیروگاه در قالب‬ ‫مجموع��ه قرارداد ‪ ۵۰۰۰‬مگاوات نیروگاه‪‎‬های کالس‪ ،F‬بین گروه مپنا‬ ‫و ش��رکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی س��اخته می شود و شامل‬ ‫یک واحد توربین گازی ‪ ۳۰۷‬مگاواتی‪ ،‬یک بویلر بازیافت حرارتی سه‬ ‫فش��اره‪ ،‬یک واحد بخار به ظرفیت ‪ ۱۴۱‬مگاوات و سیس��تم خنک کن‬ ‫هوایی است‪ .‬کارفرمای پروژه‪ ،‬شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی‬ ‫ت احداث و‬ ‫و مش��اور کارفرما شرکت مهندسی قدس نیرو است‪ .‬شرک ‬ ‫توس��عه پروژه های ویژه مپنا (توس��عه ‪ )۳‬به نمایندگ��ی از گروه مپنا‪،‬‬ ‫پیمانکار اصلی پروژه‪ ،‬به عنوان دومین سیکل ترکیبی کالس‪ F‬پس از‬ ‫نیروگاه هنگام بندرعباس است‪.‬‬ ‫جمل��ه معروفی در مدیریت وج��ود دارد که می گوید‬ ‫«اگ��ر هم��ان کاری را انج��ام دهید که پیش ت��ر انجام‬ ‫می دادی��د‪ ،‬همان نتیجه ای را خواهید گرفت که تاکنون‬ ‫گرفته اید‪ ».‬همه ما برخی اتوبوس های تازه وارد به ناوگان‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی را دیده ایم؛ بنا به سلیقه‪ ،‬راننده‬ ‫در یک بخش‪ ،‬کش یا زنجیر کشیده یا نوشته ای به عنوان‬ ‫مثال درباره «توقف نکردن خارج از ایس��تگاه» به شکل‬ ‫نامناس��بی نصب کرده اس��ت‪ .‬اگر چند ماه از ورود ان به‬ ‫ن��اوگان بگذرد هم کم کم اث��ار نظافت ضعیف داخل ان‬ ‫اش��کار می ش��ود و پس از مدتی‪ ،‬بدنه کدر و نازیبای این‬ ‫اتوبوس‪ ،‬توی ذوق مسافر می زند‪ .‬این ها نشانه چیست؟‬ ‫این ها گوی��ای نقص بزرگی در نظام «نگهداری» ناوگان‬ ‫اس��ت‪ .‬راننده زحمتکش این اتوب��وس با چنگ و دندان‬ ‫باید وس��یله نقلیه خود را درحال سرویس دهی قرار دهد‬ ‫ت��ا امرار معاش کند اما در زنجیره خدمات‪ ،‬او اخرین نفر‬ ‫بوده و تنها مقصر این وضعیت نیست‪ .‬برای هر «وسیله»‬ ‫تولید ش��ده در صنعت‪ ،‬بای��د پیش از تولد‪ ،‬یعنی از زمان‬ ‫ظه��ور فکر و ایده پردازی تا زمان اس��قاط ان‪ ،‬ش��رایط‬ ‫بهینه کارکرد به درس��تی پیش بینی ش��ود‪ .‬در کشور ما‬ ‫به ویژه در صنعت خودروس��ازی اعم از سواری و تجاری‪،‬‬ ‫اگر فرض کنیم طراحی و س��اخت بی نقص باشد‪ ،‬به طور‬ ‫حت��م نحوه نگهداری و بهره برداری وس��یله نقلیه‪ ،‬جای‬ ‫تامل جدی دارد‪ .‬برخی بازدیدها و تعمیرات س��بک باید‬ ‫ازس��وی رانندگان و با سطح مهارت و دقت متفاوت (که‬ ‫امری شخصی است) انجام ش��ود و کارهای جدی تر‪ ،‬به‬ ‫دس��ت تعمیرکاران‪ .‬گاهی یک محصول خوب‪ ،‬بس��یار‬ ‫زودت��ر از انچه انتظارش را داریم‪ ،‬می تواند به یک دارایی‬ ‫فرس��وده تبدیل ش��ود‪ .‬امروزه در دنیا وقتی بهای خرید‬ ‫ن��اوگان را محاس��به می کنند‪ ،‬همزمان ب��ه «نگهداری‬ ‫و بهره ب��رداری» ان توجه کرده و ب��ه طور حتم نماینده‬ ‫تامین کننده مالی‪ ،‬نظارت کامل بر این مس��ئله دارد که‬ ‫«اس��تفاده کامل» به این معنی است که از ظرفیت (فنی‬ ‫و درامدی) وس��یله نقلیه عمومی استفاده صددرصدی‬ ‫شود‪ .‬چندسال پیش یکی از مسئوالن شرکت واحد‪ ،‬امار‬ ‫اتوبوس هایی که در طول روز در تهران دچار خرابی شده‬ ‫و ناگهان از کار می افتند‪ ،‬ارائه کرد که ش��رایط نامناسبی‬ ‫را توصیف می کرد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬براساس امار منتشر‬ ‫شده در نشریه دانشمند‪ ،‬اتوبوس های شهرداری و بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬درمجموع ‪ 54‬درصد الودگی هوای تهران در‬ ‫ترافیک صبحگاهی را تولید می کنند‪ .‬همه این مطالب با‬ ‫هدف طرح این پرسش بیان شد‪« :‬تاثیر نوسازی ناوگان و‬ ‫«پایداری» ان در تمیزی هوای شهر با توجه به بودجه ای‬ ‫که صرف خواهد ش��د‪ ،‬چقدر اس��ت؟» به تازگی هیات‬ ‫دول��ت برای کاه��ش الودگی ه��وا‪ ،‬تصمیم هایی مانند‬ ‫نوس��ازی ناوگان اتوبوس��رانی و نصب فیلتر دوده موتور‬ ‫احتراق را ابالغ کرده که هرچند مس��ائلی بسیار ضروری‬ ‫هستند‪ ،‬اما ذهن ما ساکنان کالن شهرها را برای داشتن‬ ‫هوای س��الم‪ ،‬اس��وده نمی کند زیرا همچنان درگیر این‬ ‫پرسش ها هستیم‪:‬‬ ‫‪-۱‬ایا این مصوبه ها پیش تر وجود نداشته و اگر وجود‬ ‫داشته‪ ،‬چقدر اجرا شده است؟‬ ‫‪-۲‬با وضعیت فعلی نظام «نگهداری» حتی اگر بهترین‬ ‫اتوبوس ها را وارد ش��هر کنیم‪ ،‬عمر مفید انها از نظر عدم‬ ‫ایجاد الودگی‪ ،‬چه مدت خواهد بود؟‬ ‫‪-۳‬وقتی اقدام های ساده اما بسیار مهمی مانند نظافت‬ ‫اتوبوس که از قضا در معرض دید مسافران هم قرار دارد‪،‬‬ ‫به درستی انجام نمی ش��ود‪ ،‬ایا انچه باید در سایت های‬ ‫دپو انجام ش��ود که کنترل ان نیز ساده نیست‪ ،‬در زمان‬ ‫خود و به درستی اجرا می شود؟‬ ‫‪-۴‬در دهه اخیر چه اقدام اساس��ی در زمینه نگهداری‬ ‫درس��ت و بهره برداری مطلوب از اتوبوس ها انجام ش��ده‬ ‫اس��ت؟ ایا رضایت مس��افران‪ ،‬ای��ن اقدام��ات را تایید‬ ‫می کند؟‬ ‫‪-۵‬هم اکنون چند ش��رکت دانش بنیان یا دانش��گاه‬ ‫کشور با اتوبوس��رانی قرارداد همکاری علمی‪-‬کاربردی‬ ‫دارند؟‬ ‫این ن��اوگان گران قیمت که بودجه خری��د ان با هزار‬ ‫و یک س��ختی فراهم می ش��ود‪ ،‬باید به دس��ت مدیران و‬ ‫کارشناس��انی سپرده ش��ود که هم براساس تجربه و هم‬ ‫صالحی��ت و توانای��ی علمی‪ ،‬مس��ئولیت بهره برداری و‬ ‫نگهداری ان را بر عهده گیرند‪ .‬اگر پاس��خ پرس��ش های‬ ‫باال ش��فاف و امیدبخش نباش��د‪ ،‬حتی ب��ا ورود ناوگان‬ ‫جدی��د‪ ،‬خیلی زود دوباره به جایی می رس��یم که اکنون‬ ‫ن روز دیگر تعطیلی مدرسه ها کفایت نمی کند‬ ‫هستیم‪ .‬ا ‬ ‫و باید ش��هر را تعطیل ک��رد‪ .‬ان روز برخی خواهند گفت‬ ‫«به ج��ای بودجه ای که صرف خری��د این همه اتوبوس‬ ‫ش��د بهتر نبود با این همه س��کته و تنگی نفس‪ ،‬بخشی‬ ‫از ان بودج��ه ب��ه تجهیز ایس��تگاه های س��یار اورژانس‬ ‫اختص��اص می یافت؟!‪ »..‬به نظر من‪ ،‬همزمان با توس��عه‬ ‫ناوگان باید سازمان های بهره بردار و متولیان نگهداری‪،‬‬ ‫پوس��ت اندازی کنند‪ .‬بای��د این ش��رکت ها‪ ،‬نماد نظم‪،‬‬ ‫پاکیزگ��ی و ارتباط قوی و همیش��گی ب��ا مراکز علمی و‬ ‫تحقیقاتی ش��وند‪ .‬هرچند گل��وگاه بزرگی به نام بودجه‪،‬‬ ‫س��د راه بسیاری از کارهاست اما کارهای فراوان دیگری‬ ‫نیز وجود دارد که با «تغییر نگرش و باور» قابل انجام بوده‬ ‫و تحول خوبی در پی خواهد داشت‪.‬در یک کالم‪ ،‬ناوگان‬ ‫اتوبوس ش��هری باید عرصه ظهور و نمایش مهندس��ی‬ ‫‪( HSE‬سالمت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست) باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رئیس اتحادیه سواری های کرایه از افزایش ‪ ۳۵‬درصدی هزینه های این صنف بعد از سهمیه بندی بنزین خبر داد‬ ‫طرحی نو‬ ‫دراندازیم!‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1433‬‬ ‫پیاپی ‪2751‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫رهبر معظم انقالب با اختصاص ‪ 4‬هزار میلیارد تومان به فاضالب اهواز موافقت کردند‬ ‫فاضالب اهواز‬ ‫در انتظار تامین اعتبار‬ ‫خبر‬ ‫معاون عمران و توس��عه امور شهری و روستایی‬ ‫وزیر کش��ور با اشاره به دس��تور رهبر معظم انقالب‬ ‫و تاکید رئیس جمهوری بر رفع ریش��ه ای مشکالت‬ ‫شبکه فاضالب اهواز‪ ،‬از بازدیدهای تخصصی انجام‬ ‫ش��ده از سوی گروه های کارشناس��ی این معاونت‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬در ص��ورت تامین اعتبار عملیات‬ ‫اجرایی برای س��اماندهی امور زیربنایی به سرعت‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫وزات کش��ور‪ ،‬مهدی جمالی ن��ژاد گفت‪ :‬در بازدید‬ ‫گروه های کارشناسی معاونت عمران و توسعه امور‬ ‫شهری و روستایی وزارت کشور و مسئوالن محلی‬ ‫و مدیریت شهری اهواز‪ ،‬ارزیابی های کارشناسی از‬ ‫بخش های اس��یب دیده شبکه فاضالب اهواز انجام‬ ‫و وظایف نهاده��ای مختلف برای رفع مش��کالت‬ ‫مشخص شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬رفع اصولی مش��کالت قدیمی از‬ ‫جمله نبود زیرساخت ها و فرسودگی فاضالب اهواز‬ ‫و بخش هایی از خوزستان که چند دهه سابقه دارد‪،‬‬ ‫در اولویت دولت و وزارت کشور است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در ص��ورت تامین اعتبار برای‬ ‫اجرای اقدامات الزم در زمینه ایجاد زیرساخت های‬ ‫دائمی این موضوع‪ ،‬کارهای عمرانی الزم با سرعت‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫اصالح الک پشتی‬ ‫فاضالب ابادان‬ ‫مدیر ابفای منطق��ه ابادان از کم��ی اعتبارات‪،‬‬ ‫فرس��ودگی زیرساخت های ش��بکه و تراکم باالی‬ ‫اپارتمان سازی در ابادان به عنوان مهم ترین عوامل‬ ‫کندی در اصالح و توسعه شبکه فاضالب نام برد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علیرضا خلیلی نیا ضمن اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه برای حل اساس��ی و قدیمی مش��کالت‬ ‫فاضالب ش��هری ابادان‪ ،‬عملیات بزرگ بازس��ازی‬ ‫و س��اخت شبکه گس��ترده فاضالب ابادان از چند‬ ‫س��ال پیش اغاز ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬موانعی‬ ‫پیش روی ما قرار دارد که از سرعت اصالح و توسعه‬ ‫شبکه فاضالب کاسته است که از جمله می توان به‬ ‫لزوم تامین ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان اعتبار اجرای طرح‪،‬‬ ‫تراکم باالی اپارتمان س��ازی ها در ابادان مرکزی و‬ ‫فرسودگی زیرساخت های شبکه نام برد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از سال ‪ ۱۳۷۳‬و به مدت ‪ ۲۳‬سال‪ ،‬روند‬ ‫کار بس��یار کند بوده و فقط ‪ ۲۸۰‬کیلومتر در بخش‬ ‫اب و ‪ ۶۰۰‬کیلومت��ر در بخ��ش فاضالب‪ ،‬عملیاتی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬این در حالی اس��ت که از اواخر س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬تاکنون در بخش فاضالب ‪ ۶۰‬کیلومتر عملیات‬ ‫بهس��ازی و زیرساختی با صرف بیش از ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان و در بخش اب نیز بی��ش از ‪ ۱۸۰‬کیلومتر‬ ‫ب��ا اعتباری معادل ‪ ۱۰۸‬میلی��ارد تومان کار انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اختصاص ‪120‬لیتر‬ ‫سوخت‬ ‫به سرویس مدارس‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور‬ ‫از واریز مابه التفاوت س��همیه س��وخت س��رویس‬ ‫مدارس و اژانس هایی که اطالعات ثبت ش��ده انها‬ ‫صحیح باشد تا ‪ ۱۰‬دی خبر داد‪.‬‬ ‫مرتضی ضامنی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬در زمینه‬ ‫س��همیه اختصاص یافت��ه به رانندگان س��رویس‬ ‫مدارس اظهارکرد‪ :‬س��رویس های مدرس��ه که در‬ ‫قالب س��امانه پایش ناوگان دانش اموزی «سپند»‬ ‫س��اماندهی ش��ده اند‪ ،‬به عنوان گروه جدیدی که‬ ‫س��همیه س��وخت به انها تعلق می گی��رد معرفی‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اساس میزان میانگین پیمایش‬ ‫مسافت خانه تا مدرس��ه دانش اموزان‪ ،‬احصا شده‬ ‫و پ��س از تایید از س��وی ش��هرداری های مربوطه‪،‬‬ ‫سهمیه به خودروها تخصیص داده شده است‪.‬‬ ‫ضامن��ی عنوان کرد‪ :‬در این زمین��ه در کارگروه‬ ‫مربوطه پس از بررس��ی های الزم‪ ،‬میزان س��همیه‬ ‫تعلق گرفته به سرویس مدارس تا سقف ‪ ۱۲۰‬لیتر‬ ‫برای خودروهای تک س��وز و تا سقف ‪ ۸۰‬لیتر برای‬ ‫خودروهای دوگانه سوز س��همیه بنزین اختصاص‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ان گروه از رانندگان س��رویس‬ ‫م��دارس که ت��ا ‪ ۲۰‬اذر اطالعات خ��ود را تکمیل‬ ‫کردند و از س��وی شهرداری ها تایید و اطالعاتشان‬ ‫صحیح است‪ ،‬تا ‪ ۱۰‬دی مابه التفاوت ریالی سهمیه‬ ‫س��وخت به حس��اب ش��با که در س��امانه معرفی‬ ‫کرده اند ازسوی ش��رکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫ضامنی درباره س��همیه اژانس ه��ا نیز بیان کرد‪:‬‬ ‫در زمینه اژانس ها و تاکس��ی تلفنی هم ان دس��ته‬ ‫از رانن��دگان که ت��ا ‪ ۱۵‬اذر اطالع��ات انها برای ما‬ ‫ارس��ال شده و اطالعاتشان صحیح است‪ ،‬تا ‪ ۱۰‬دی‬ ‫مابه التفاوت ریالی س��همیه سوخت به حساب انها‬ ‫واریز می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اسیب سیل به ‪ 2500‬خانوار خوزستانی‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اسماعیل نجار‬ ‫محمدباقر نوبخت‬ ‫رئیس س��ازمان مدیریت بحران کش��ور با اشاره به توجه‬ ‫رهبر معظم انقالب و دولت نس��بت به وضعیت خوزس��تان‬ ‫گفت‪ :‬پیرو نامه وزیر کشور به رهبر معظم انقالب‪ ،‬ایشان با‬ ‫اختصاص ‪ ۴۰‬هزار میلیارد ریال برای س��اماندهی وضعیت‬ ‫اب و فاضالب اهواز موافقت کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اسماعیل نجار در حاشیه بازدید از مناطق‬ ‫مختلف درگیر با اب گرفتگی در اهواز و کوت عبداهلل (مرکز‬ ‫شهرس��تان کارون) در جمع خبرن��گاران با تاکید بر اینکه‬ ‫زیرس��اخت فاضالب اهواز نیازمند کاری اساس��ی اس��ت‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬برای س��اماندهی ش��بکه فاضالب و کانال دفع‬ ‫اب های س��طحی اهواز باید مطالعه دقیقی انجام شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬فاضالب باید از اب های سطحی تفکیک شود چرا که‬ ‫ش��بکه فاضالب کنونی اهواز‪ ،‬گنجایش فاضالب و اب های‬ ‫س��طحی را با یکدیگر ندارد و یک بارندگی‪ ،‬موجب خروج‬ ‫و بیرون زدگی فاضالب می ش��ود‪ .‬رئیس سازمان مدیریت‬ ‫بحران کشور با اشاره به تغییر اقلیم بیان کرد‪ :‬تغییر اقلیم‬ ‫یک واقعیت اس��ت که باید ان را بپذیریم‪ ،‬تغییرات اقلیمی‬ ‫در واق��ع ن��وع بارش‪ ،‬زمان ب��ارش و پراکن��ش ان را دربر‬ ‫می گیرد‪ .‬وی با اش��اره به بارندگ��ی اخیر در اهواز و دالیل‬ ‫اب گرفتگی ناش��ی از ان توضیح داد‪ :‬در بارندگی دوشنبه‬ ‫هفته گذش��ته در ‪ ۳‬س��اعت حدود ‪ ۸۸‬میلی متر باران در‬ ‫اهواز بارید‪ ،‬این در حالی اس��ت که بارندگی اهواز در طول‬ ‫سال زراعی‪ ،‬حدود ‪ ۱۵۰‬میلی متر است و این ‪ ۸۸‬میلی متر‬ ‫فقط در ‪ ۳‬ساعت بارید‪.‬‬ ‫‹ ‹حتی یک نهر برای انتقال اب های سطحی‬ ‫نیست‬ ‫نج��ار افزود‪ :‬براس��اس بازدیدهایی که از مناطق مختلف‬ ‫اهواز داش��تم‪ ،‬حتی یک نهر س��اده ب��رای انتقال اب های‬ ‫س��طحی وجود ندارد‪ .‬به عنوان مثال در منطقه ش��هرک‬ ‫دانش��گاه اهواز که اب گرفتگی موجب مش��کالت بسیاری‬ ‫برای س��اکنان ان ش��ده‪ ،‬هیچ گونه کانال اب های سطحی‬ ‫وجود ندارد و بیشتر نقاط اهواز همین وضعیت را دارد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان مدیریت بحران کش��ور ب��ا بیان اینکه‬ ‫ش��هرک دانشگاه خط القعر اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با استفاده از‬ ‫پمپ های مکنده و ماش��ین االت مختل��ف‪ ،‬تخلیه اب این‬ ‫منطقه در حال انجام است و پیش بینی می شود ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬روز‬ ‫پی��رو نامه وزیر کش��ور به رهبر معظم انقالب‪ ،‬ایش��ان با اختصاص ‪۴۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال برای ساماندهی وضعیت اب و فاضالب اهواز موافقت‬ ‫کردند‪ .‬در منطقه شهرک دانشگاه اهواز که اب گرفتگی موجب مشکالت‬ ‫بس��یاری برای س��اکنان ان ش��ده‪ ،‬هیچ گونه کانال اب های س��طحی وجود‬ ‫ندارد و بیشتر نقاط اهواز همین وضعیت را دارد‬ ‫اینده این وضعیت ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کم�ک ‪ ۱۰‬میلی�ون تومان�ی دول�ت ب�ه‬ ‫اهوازی ها‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه گفت‪ ۲ :‬هزار تا ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬خان��وار در خوزس��تان بر اثر بارندگی های ش��دید‬ ‫روزهای اخیر و اب گرفتگی دچار خسارت و اسیب شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬محمدباقر نوبخت ش��امگاه ش��نبه در‬ ‫س��فر به اهواز با اش��اره به مش��کالت مرب��وط به فاضالب‬ ‫این شهرس��تان اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه با توجه به بارش ها‬ ‫و اتفاق کم نظیری که در س��ده اخیر س��ومین بار اس��ت‪،‬‬ ‫سهم کامیون و موتورسیکلت ها در االیندگی‬ ‫‪ ۲‬برابر خودروهای شخصی‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه ابتدای‬ ‫زمس��تان با دوران اوج الودگی ه��وا پایتخت همراه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬معضل الودگی هوا یک موضوع‬ ‫مناسبتی شده و رسانه ها در روزهای اوج الودگی هوا‬ ‫و پدیده وارونگی دما به ان می پردازند و پس از ان‪ ،‬تا‬ ‫سال اینده فراموش می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محس��ن هاشمی در صد و هشتاد‬ ‫و چهارمین نشست علنی شورای شهر تهران توضیح‬ ‫داد‪ :‬به دلیل اینکه الودگی هوای امس��ال با دشوارتر‬ ‫شدن ش��رایط اقتصادی جامعه و تحریم ها همزمان‬ ‫ش��ده اس��ت و جامعه در ش��رایط عصبی و افزایش‬ ‫نارضایت��ی عمومی ق��رار دارد‪ ،‬متاس��فانه برخی از‬ ‫رس��انه ها به دنبال این بودند که با استفاده از موضوع‬ ‫الودگ��ی هوا به تحریک احساس��ات و افکار عمومی‬ ‫دست بزنند‪ ،‬اقدامی که مشابه ان را در موضوع بنزین‬ ‫نیز ش��اهد بودیم اما با اظهار نظر صریح رهبر معظم‬ ‫انقالب تا اندازه زیادی جلو این سوءاس��تفاده گرفته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید بدانیم الودگی هوا‪ ،‬تنها چالش‬ ‫امروز جامعه ما نبوده و تهران نیز تنها کالن ش��هر در‬ ‫جهان نیست که با این معضل روبه رو است‪ ،‬بنابراین‬ ‫باید برای رویارویی صحیح با این مس��ئله‪ ،‬عقالنیت‬ ‫را ب��ر هیجان‪ ،‬تجربه جهانی را بر دیدگاه فردی‪ ،‬نگاه‬ ‫کارشناس��ی را بر سلیقه شخصی و مصالح عمومی را‬ ‫بر منافع جناح��ی ترجیح دهیم تا بتوانیم با الودگی‬ ‫هوا و س��ایر چالش های پی��ش رو‪ ،‬رویارویی موثری‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه هاش��می‪ ،‬کالن ش��هرهایی مانن��د‬ ‫مکزیکوس��یتی و لن��دن ک��ه تجرب��ه موفق��ی در‬ ‫دهه ه��ای اخی��ر در کنت��رل الودگی هوا داش��تند‪،‬‬ ‫براس��اس برنامه ای مدون و وفاق و اجماع مسئوالن‬ ‫محلی و ملی توانس��تند ای��ن معضل را کاهش دهند‬ ‫و رویکردهایی که س��عی ش��ود در ان مردم در برابر‬ ‫مس��ئوالن ی��ا نهادهای مختل��ف در براب��ر یکدیگر‬ ‫قرار داده ش��وند‪ ،‬تنها به فرافکنی و وخامت مس��ئله‬ ‫می انجامد‪ ،‬نه حل شدن ان‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در اخرین بررسی منابع الودگی‪،‬‬ ‫خودروهای س��واری با ‪ ۳۷‬درصد‪ ،‬موتورسیکلت ها‬ ‫ب��ا ‪ ۲۱‬درصد و تاکس��ی و وانت با ح��دود ‪ ۱۰‬درصد‪،‬‬ ‫نیروگاه با ‪ ۵‬درصد‪ ،‬پاالیشگاه با ‪ ۴‬درصد و کامیون ها‬ ‫با ‪ ۳‬درصد‪ ،‬منابع اصلی االینده های گازی هستند‪.‬‬ ‫هاش��می افزود‪ :‬در بخش تولید ذرات معلق‪ ،‬سهم‬ ‫خودروهای ش��خصی در تولی��د ذرات معلق‪ ،‬کمتر‬ ‫از ‪ ۱۴‬درص��د‪ ،‬س��هم کامیون ها بی��ش از ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫و موتورس��یکلت ها بیش از ‪ ۱۰‬درصد‪ ،‬یعنی س��هم‬ ‫کامی��ون و موتورس��یکلت در االیندگ��ی ‪ ۲‬براب��ر‬ ‫خودروهای شخصی است و ما در عمل هیچ برنامه ای‬ ‫برای این دو وس��یله نداریم و همه توجه رس��انه ها و‬ ‫مسئوالن به طرح ترافیک و خودروهاست‪ .‬همچنین‬ ‫س��هم اتوبوس های سرویس اداره و کارخانه ها‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۷‬درصد و با یک چهارم بیش��تر از کل اتوبوس های‬ ‫شرکت واحد است‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر ته��ران گف��ت‪ :‬همچنین‬ ‫نیروگاه های حاش��یه ته��ران ‪ ۱۲‬درص��د و صنایع‬ ‫االین��ده‪ ،‬ح��دود ‪ ۱۸‬درص��د الودگ��ی را تولی��د‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫بالتکلیفی هزار ملک شهرداری تهران‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه و بودجه ش��ورای شهر با‬ ‫اعالم بررس��ی ‪ ۳‬پرونده تحقیق و تفحص در این شورا‬ ‫گفت‪ :‬بازپس گیری امالک در ماه های اینده ش��تاب‬ ‫بیش��تری خواهد گرف��ت و امیدواریم تا پایان س��ال‬ ‫تکلیف امالک روشن شود‪ .‬سید محمود میرلوحی در‬ ‫گفت وگو با ایلنا درباره سرانجام بازپس گیری امالک‬ ‫ش��هرداری که در اختیار غیر اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سه‬ ‫پرون��ده تحقیق و تفحص در ش��ورای ش��هر در حال‬ ‫بررس��ی اس��ت‪ .‬یکی از پرونده ها درب��اره بدهی های‬ ‫ش��هرداری و دیگری درباره امالک شهرداری تهران‬ ‫اس��ت که در اختیار غیر قرار دارد‪« .‬رس��اتجارت» از‬ ‫موارد دیگر تحقیق و تفحص اس��ت‪ .‬میرلوحی افزود‪:‬‬ ‫تحقیق و تفحص به تایید کمیسیون حقوقی رسیده‬ ‫و به زودی در صحن ش��ورای ش��هر مطرح می شود‪.‬‬ ‫او درب��اره اخرین وضعیت امالک ش��هرداری تهران‬ ‫که در اختیار غیر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پرون��ده حدود هزار‬ ‫ملک ب��ه معاون��ت فرهنگی و اجتماعی ش��هرداری‬ ‫تهران س��پرده ش��ده و کارگروهی متش��کل از و دو‬ ‫نفر از معاونان ش��هرداری و مدیر دفتر ش��هردار برای‬ ‫ان در نظر گرفته ش��ده اس��ت که انه��ا درباره اینکه‬ ‫ایا س��اختمان های واگذار شده به اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی‪ ،‬سازمان های مردم نهاد و خیریه ها متناسب‬ ‫ب��ا وظایف‪ ،‬اساس��نامه ها و عملکردها اس��ت یا خیر‬ ‫در حال بررس��ی هستند‪ .‬عضو کمیس��یون برنامه و‬ ‫بودجه شورای ش��هر تصریح کرد‪ :‬معاونت اجتماعی‬ ‫و فرهنگی وع��ده داده در مدت یک ماه و نیم تکلیف‬ ‫امالک را روش��ن و در قالب یک الیحه به شورای شهر‬ ‫ارائ��ه کند‪ .‬او درب��اره اینکه چه تع��داد از امالکی که‬ ‫تکلیف انها روشن شده‪ ،‬باید پس گرفته شوند؟ اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اکنون بیش از ‪ ۲۰۰‬ملک بازپس گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ما برای بازپس گیری ای��ن امالک نیز زمانی را‬ ‫مقرر کرده ایم که در حال پایان است‪.‬‬ ‫در خوزس��تان رخ می دهد‪ ،‬در زم��ان کوتاهی بیش از ‪۱۷‬‬ ‫میلیون مترمکعب اب در اثر بارندگی وارد خوزس��تان شد‪.‬‬ ‫مع��اون رئیس جمهوری با بیان اینکه از اکنون باید به فکر‬ ‫برطرف کردن مش��کل باش��یم و رفع مش��کل هم جبران‬ ‫خس��ارتی اس��ت که به مردم وارد می شود‪ ،‬افزود‪ :‬براساس‬ ‫گزارش��ی ک��ه به من داده ش��ده ‪ ۲‬هزار ت��ا ‪ ۲‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫خانوار در خوزس��تان بر اثر بارندگی های ش��دید روزهای‬ ‫اخیر و اب گرفتگی دچار خسارت و اسیب شدند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫بر این اس��اس برای جبران خسارت خانواده های سیل زده‬ ‫اخیر و تامین لوازم زندگی به هر خانوار ‪ ۱۰‬میلیون تومان‬ ‫پرداخت خواهد ش��د و برای این جبران خس��ارت تاکنون‬ ‫‪ ۲۵‬میلیارد تومان به خوزستان تخصیص داده شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور با بیان اینکه باید‬ ‫کاری که کنیم که در چنین حوادثی‪ ،‬دیگر خسارت هایی از‬ ‫این دست نداشته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬برای حوزه اب رسانی‪ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬کیلومتر قرارداد بس��ته شد که ‪ ۸۶۲‬کیلومتر اجرا و‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان اعتبار برای این خطوط پرداخت‬ ‫ش��د‪ .‬رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای بازس��ازی شبکه برق خوزستان‪ ،‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار پرداخت ش��د ولی تا پیش از این‪ ،‬با وقوع هر‬ ‫حادثه ای برق هم قطع می ش��د‪ .‬نوبخت ادامه داد‪ :‬در بحث‬ ‫اب و فاضالب هزار و ‪ ۴۰۰‬کیلومتر قرارداد بس��ته و ‪۴۲۲‬‬ ‫کیلومتر ان اجرایی ش��د‪ .‬رئیس س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫کش��ور با اش��اره به طرح مقابله با ریزگردها در کانون های‬ ‫فوق بحرانی و حاد ش��رق اهواز و نهال کاری انها گفت‪ :‬در‬ ‫بح��ث ریزگردها ‪ ۸۰‬هزار هکتار از کانون های فوق بحرانی‬ ‫و حاد شرق اهواز کنترل شد که ‪ ۳۰‬هزار هکتار زیر کشت‬ ‫رفته‪ ۳۰ ،‬هزار هکتار هم کاشت بوته انجام شده‪ ۱۲ ،‬هزار‬ ‫هکتار هم محدودسازی شده که ‪ ۳۴۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫این بخش ها پرداخت شد‪.‬‬ ‫نوبخت اضافه کرد‪ :‬درخواس��ت مش��ترکی بین سازمان‬ ‫برنامه و بودجه و وزارت نیرو تهیه شده که به رئیس جمهوری‬ ‫تقدیم می شود تا وی ان را محضر رهبر معظم انقالب ببرد‬ ‫و م��ا بتوانیم ‪ ۱۰۰‬میلیون یورو برای تکمیل ش��بکه اب و‬ ‫فاضالب در قالب مصوبه ‪ ۱۵‬فروردین ‪ ۹۶‬اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬در ماه دی هم��ه تخصیص هایی که از‬ ‫بودجه عمومی برای طرح های مرتبط با خوزس��تان در ‪۱۵‬‬ ‫فروردی��ن ‪ ۹۶‬تواف��ق کردیم‪ ،‬با اولویت اب و فاضالب ابالغ‬ ‫و پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان بهره برداری از مترو اهواز‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور همچنین درباره‬ ‫مترو اهواز گفت‪ :‬فاز نخس��ت این پروژه تا دهه فجر س��ال‬ ‫اینده اماده بهره برداری اس��ت‪ .‬نوبخت افزود‪ :‬برای تکمیل‬ ‫فاز نخست پروژه ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که‬ ‫مقرر ش��د نیمی از سوی دولت و نیمی از سوی شهرداری‬ ‫اهواز تامین شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1433‬‬ ‫پیاپی ‪2751‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫بیست ودومین جشنواره بین المللی قصه گویی برگزیدگان خود را شناخت‬ ‫جشن ‪ 17‬هزار قصه گو در شب چله‬ ‫سعید فانیان‬ ‫کارشناس و مدرس رسانه‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیست ودومین جش��نواره بین المللی قصه گویی با معرفی‬ ‫برگزیدگان در س��ه بخش مل��ی‪ ،‬بین الملل و قصه ‪ 90‬ثانیه‬ ‫به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ایین پایان��ی بیس��ت ودومین دوره‬ ‫جشنواره بین المللی قصه گویی با ریاست محمدرضا زمردیان‬ ‫پس از چه��ار روز رقابت گرم قصه گوی��ان و اجرای چندین‬ ‫قص��ه از ایران و چند کش��ور جهان‪ ،‬در ش��ب یلدا با اجرای‬ ‫مهدی سلوکی در مرکز افرینش های فرهنگی هنری کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان برگزار شد‪.‬‬ ‫در اس��تقبال از ای��ن روی��داد فرهنگ��ی و هن��ری مردم‬ ‫عالقه مند و شرکت کنندگان در جشنواره تمام ظرفیت سالن‬ ‫برگزاری را به خود اختصاص دادند و گروهی نیز ایستاده به‬ ‫تماشای مراسم پرداختند‪ .‬سلوکی هنگام شروع اجرا با ابراز‬ ‫نگرانی از الودگی این روزهای هوای تهران و تاثیر س��وء ان‬ ‫ب��ر مردم و برای فردای کودکان‪ ،‬حاضران به ویژه کودکان را‬ ‫به دعا برای فردایی با اسمانی پاک و هوایی زالل دعوت کرد‬ ‫تا همگی امین بگویند‪.‬‬ ‫پخ��ش گزارش��ی تصوی��ری از اتفاق ه��ای ای��ن دوره‬ ‫جش��نواره نخس��تین بخ��ش ایی��ن ب��ود‪ .‬س��پس گ��روه‬ ‫افرینش به رهبری س��هیل مطیعا‪ ،‬س��رودی ش��نیدنی را با‬ ‫محوری��ت گلچین��ی از قصه های مع��روف روی صحنه اجرا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در ادام��ه س��روش صحت‪ ،‬دبی��ر هنری جش��نواره روی‬ ‫صحن��ه ام��د‪ .‬او در صحبتی کوت��اه درباره این جش��نواره‬ ‫گفت‪ :‬خوش��حالم این جشنواره باشکوه تر از قبل برگزار شد‬ ‫و در ای��ن دوره ش��اهد افزایش قابل توجه ش��رکت کنندگان‬ ‫عالقه مند نس��بت به دوره گذشته بودیم که این نکته‪ ،‬نشان‬ ‫از تاثیرگذاری این رویداد دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹برندگان اصلی خانواده ها بودند‬ ‫محمدرض��ا زمردی��ان رئیس بیس��ت ودومین جش��نواره‬ ‫بین الملل��ی قصه گوی��ی و مع��اون فرهنگی کان��ون پرورش‬ ‫فک��ری ک��ودکان و نوجوان��ان در ایین پایانی ای��ن رویداد‬ ‫کم��ی و هم کیفی‬ ‫گفت‪ :‬جش��نواره امس��ال هم ب��ه لحاظ ّ‬ ‫جش��نواره ای قابل توجه بود؛ حضور ‪ 17‬هزار قصه گو نش��ان‬ ‫داد که جش��نواره به لحاظ ترویج قصه گویی و اهدافی که در‬ ‫این حوزه دارد‪ ،‬به موفقیت های قابل قبولی رس��یده اس��ت‪،‬‬ ‫ام��ا این عدد به تنهایی اهداف جش��نواره را محقق نمی کرد‪،‬‬ ‫بلکه اس��تقبال مخاطبان جش��نواره در سراسر کشور ثابت‬ ‫ک��رد به لحاظ کیف��ی‪ ،‬قصه گویان کان��ون و عزیزانی که در‬ ‫این جش��نواره شرکت کردند‪ ،‬توانس��ته اند نیاز مخاطبان را‬ ‫بشناسند و به ان ها پاسخ دهند‪.‬‬ ‫زمردی��ان در ادام��ه از هم��ه حاضران در این جش��نواره‪،‬‬ ‫اس��تادان‪ ،‬داوران و م��ردم تش��کر ک��رد و اف��زود‪ :‬از طریق‬ ‫جش��نواره قصه گویی‪ ،‬امس��ال ‪ 26‬هزار و ‪ 515‬بار در کشور‬ ‫قصه گویی انجام ش��د و مخاطبان نیز اس��تقبال چشمگیری‬ ‫داش��تند و ما ش��رمنده مردم و خانواده هایی ش��دیم که از‬ ‫‪ 26‬اذر ک��ه همزمان با الودگی ه��وا و تعطیلی مدارس‪ ،‬به‬ ‫جشنواره امدند و فضای کوچک در حد بضاعت ما‪ ،‬ظرفیت‬ ‫پذیرایی از ان ها را نداشت‪.‬‬ ‫وی مخاطب��ان اصل��ی جش��نواره قصه گوی��ی را مردم و‬ ‫قصه گوه��ا دانس��ت و توضیح داد‪ :‬به اعتقاد من‪ ،‬جش��نواره‬ ‫امسال دو برنده اصلی داشت؛ برنده اول قصه گویانی بودند که‬ ‫توانستند مخاطبان را به سالن ها بکشانند و پای قصه ها نگاه‬ ‫دارن��د و برای ان ها جذابیت ایجاد کردند و میزان مخاطبان‬ ‫نش��ان می دهد که ان ه��ا در ارائه هنرمندانه خودش��ان در‬ ‫قصه ه��ا موفق بودند‪ .‬اما برنده اصلی‪ ،‬خانواده هایی بودند که‬ ‫در ای��ن دوره با وجود گس��تردگی ابزار س��رگرمی که برای‬ ‫دوران فراغ��ت بچه ها وجود دارد‪ ،‬قصه ش��نیدن را انتخاب‬ ‫کردند و در جشنواره حضور یافتند‪.‬‬ ‫‹ ‹جوایز بخش بین الملل‬ ‫در ادامه‪ ،‬جوایز بخش «بین الملل» اهدا شد‪ .‬گیتی خامنه‬ ‫داور بخ��ش بین المل��ل‪ ،‬اصغر همت و عب��اس جهانگیریان‬ ‫نویس��نده و داور بخش منطقه ای جشنواره قصه گویی برای‬ ‫اهدای جایزه ها روی صحنه امدند‪.‬‬ ‫به دوستان تصمیم گیر در شهرداری‪ ،‬سازمان صداوسیما‪ ،‬اموزش و پرورش‬ ‫و‪ ...‬پیشنهاد می دهم که به این سنت اهتمام ورزند‪ .‬یعنی همان طور که بعد از‬ ‫تعطیالت عید نگران بودیم که باید پیک شادی را کامل کنیم بچه ها برای اماده‬ ‫کردن قصه شب یلدا هم تالش کنند‬ ‫در ادامه س��اره قصیر با قصه «جوج��ه» که جایزه اول در‬ ‫بخ��ش قصه گوی��ی بین الملل را به طور مش��ترک با مهدی‬ ‫محمدیان ب��ا قصه «در بهای ازادی» از تهران دریافت کرد‪،‬‬ ‫پس از دریافت جایزه گفت‪ :‬این جش��نواره در دنیا بی مانند‬ ‫است و خوشحالم در کنار قصه گویان ژاپنی‪ ،‬ترکی و کوبایی‬ ‫اجرا کردم و اطمینان دارم شما بهترین هستید‪ ،‬نه من‪.‬‬ ‫در این بخش هیچ اثری واجد دریافت جایزه دوم شناخته‬ ‫نش��د‪ .‬رتبه سوم نیز به صورت مش��ترک به مریم فهیم پور با‬ ‫قصه «این کدوی پیرزن نیست» از خوزستان‪ ،‬کیمیا یعقوبی‬ ‫گودرزی با قصه «بیژن و منیژه» از تهران و س��ولماز صادق‬ ‫زاده نصراب��ادی با قصه «قدم یازدهم» از اذربایجان ش��رقی‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫گیتی خامنه‪ ،‬مرتضی س��رهنگی و اشکان خطیبی‪ ،‬هیات‬ ‫داوران بخش بین الملل بودند‪.‬‬ ‫س��پس مجری مراس��م با بیان قصه جنگ ای��ران و عراق‬ ‫از محمدحس��ین قدمی به عنوان طالی��ه دار قصه های دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬معلم و نویس��نده کتاب هایی مانند شب خاطره و‪...‬‬ ‫روی صحن��ه دعوت کرد و فاضل نظ��ری‪ ،‬مدیرعامل کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان از این نویس��نده قدردانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫قدمی سپس دو اثر را با شور و حال برای حاضران تعریف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خاطرات بامزه دوران تحصیل‬ ‫رضا کیانی��ان‪ ،‬مهمان و قصه گوی ویژه ب��رای قصه گویی‬ ‫روی صحن��ه حاضر ش��د‪ .‬او که با وجود کس��الت خود را به‬ ‫اختتامیه جش��نواره رس��انده بود‪ ،‬ضمن اشاره به اینکه خود‬ ‫یک کانونی است‪ ،‬گفت‪ :‬نسل پرافتخاری از هنرمندان کشور‬ ‫همه از هنرجویان کانون بودند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬شب یلدا شب طوالنی سال و ایرانیان با شب‬ ‫چله به اس��تقبال این ش��ب می روند‪ .‬ش��ب چله یعنی شب‬ ‫میوه های خوشمزه و شب قصه گویی‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمن��د در ادام��ه قص��ه ای از دوران دبس��تان تا‬ ‫دبیرس��تان خود گفت‪ .‬حاضران در سنین مختلف با اشتیاق‬ ‫قص��ه کیانیان را که مایه های طنز داش��ت‪ ،‬دنبال و بارها او‬ ‫را تشویق کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹جوایز قصه ‪ ۹۰‬ثانیه‬ ‫در ادام��ه مراس��م جوایز قصه ‪ ۹۰‬ثانیه با حضور مس��عود‬ ‫فروت��ن‪ ،‬داور این بخ��ش و مریم س��عادت از مهمانان ویژه‬ ‫اختتامیه اهدا شد‪.‬‬ ‫برگزی��ده منتخ��ب در رتبه اول قص��ه ‪ ۹۰‬ثانیه‪ ،‬کودکان‬ ‫ش��یرخواره ای بودن��د ک��ه در اغوش پدر و مادرش��ان روی‬ ‫صحن��ه امدند و عروس��ک های نمایش های این جش��نواره‬ ‫جایزه اش را اهدا کردند‪.‬‬ ‫س��اره وفا م��ادر این دوقلوها از اس��تان مرک��زی با قصه‬ ‫«س��یامک و س��یاوش» به عنوان نفر اول این بخش شناخته‬ ‫ش��د‪ .‬منصور خانی از اس��تان تهران نیز ب��ا قصه «ارزوهای‬ ‫من» در جایگاه دوم قرار گرفت و بیتا ش��هبازی از اس��تان‬ ‫اذربایجان شرقی با قصه «زندگی من» موفق به کسب مقام‬ ‫سوم شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در فرایند رای گی��ری انتخاب قصه برتر از نگاه‬ ‫مخاطبان به ترتیب محس��ن وظیفه پشتکوه با قصه «زلزله‬ ‫تا زلزله» از اس��تان اردبی��ل‪ ،‬لی لی ناز زین وند لرس��تانی با‬ ‫قصه «دعای مس��تجاب ش��ده» از اس��تان خوزس��تان و اوا‬ ‫عزیزپ��ور ب��ا قصه «من و باب��ام و اجیل» از اس��تان اردبیل‬ ‫به عن��وان قصه گوهای برت��ر در مقام های اول تا س��وم قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫دیپل��م افتخار این بخش نیز به علی بندیمه با قصه «لب‪،‬‬ ‫ل��ب ندیده» از ق��م و مری��م ابراهیمی فر از گی�لان با قصه‬ ‫«لحظه های شیرین» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫هیئ��ت داوران بخش قصه ‪ 90‬ثانیه رس��ول صدرعاملی‪،‬‬ ‫حبیب رضایی‪ ،‬مسعود فروتن‪ ،‬گالره عباسی و مهدی رجبی‬ ‫بودند‪ .‬قصه های ‪ ۹۰‬ثانیه ای در جشنواره بیست ودوم شامل‬ ‫بخش های جنبی با عنوان «قص��ه زندگی من»‪« ،‬قصه های‬ ‫شهر من»‪« ،‬قصه کانون زبانی ها» و «قصه خبرنگاران» بود‪.‬‬ ‫‹ ‹شوخی ها‬ ‫مرضیه برومند دیگر مهمان ویژه مراسم بود که با همراهی‬ ‫موسیقی برنامه محبوب «خونه مادر بزرگه» از دکور د ِر قلعه‬ ‫قصه ها وارد صحنه ش��د‪ .‬ش��وخی های او با ایرج طهماسب‬ ‫بارها موجب��ات خنده حاضران و خود طهماس��ب را فراهم‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫در خالل صحبت های برومند‪ ،‬صدای صداپیشگان مجموعه‬ ‫پرمخاط��ب کاله قرم��زی از جمله احس��ان کرمی و کاظم‬ ‫س��یاحی در قالب صدای عروس��ک های «عزیزم ببخشید»‬ ‫و «جیگ��ر» ب��ا او هم صحبت ش��دند و لحظ��ات بامزه ای را‬ ‫ساختند‪.‬‬ ‫س��پس با پخ��ش موس��یقی فیل��م کاله قرم��زی‪ ،‬ایرج‬ ‫طهماس��ب روی صحنه امد و ورود او با تش��ویق پرش��ور و‬ ‫پی درپ��ی حضار همراه ش��د‪ .‬همچنین رضا بابک‪ ،‬احس��ان‬ ‫کرمی‪ ،‬کاظم سیاحی و عروسک های نمایش جشنواره روی‬ ‫صحنه لوح قدردانی او را اهدا کردند‪.‬‬ ‫ای��رج طهماس��ب در صحبت هایی کوتاه گف��ت‪ :‬خجالت‬ ‫می کش��م که روی صحنه می ایستم و شما تشویقم می کنید‬ ‫و از این بابت بسیار ممنونم‪.‬‬ ‫‹ ‹نهاد های فرهنگی و ایین قصه گویی‬ ‫س��پس فاضل نظری مدیرعام��ل کانون پ��رورش فکری‬ ‫ک��ودکان و نوجوانان در این بخش در س��خنانی‪ ،‬اصرار این‬ ‫مرکز بر قصه گویی در ش��ب یلدا را پاسداش��ت ایینی کهن‬ ‫و ارزشمند دانست‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه دوس��ت دارم حال خوب و فضای ش��اد‬ ‫این مراس��م اس��تمرار پیدا کند و با یک س��خنرانی طوالنی‬ ‫از مس��یر خود خارج نش��ود؛ اظهار کرد‪ :‬س��فر به گذشته ها‬ ‫دش��وار اس��ت‪ ،‬اما خیال و تخیل یک ام��کان بزرگ را برای‬ ‫انس��ان فراه��م می کن��د‪ .‬روحیه ش��ادابی ک��ه در مردم و‬ ‫هنرمندانمان دیدم حس س��فر به گذش��ته را در من ایجاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نظری در ادامه افزود‪ :‬ترجیح می دهم به جای صحبت های‬ ‫معمول؛ به ارائه س��ه پیش��نهاد بس��نده کنم‪ .‬پیشنهاد اول‬ ‫من به دوس��تان تصمیم گیر در حوزه کالن مدیریت کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه ش��ب یلدا یک ش��ب تاریخی برای‬ ‫ماس��ت و به یک فرهن��گ صحیح گره خ��ورده‪ ،‬روز بعد از‬ ‫ش��ب یلدا را یک تا دو ساعت دیرتر ش��روع کنند‪ .‬با این که‬ ‫موافق کار و تالش��م و دوس��ت دارم هم��ه از ‪ 6‬صبح کار را‬ ‫ش��روع کنند اما به احترام این س��نت حسنه و این که مردم‬ ‫با خیال راحت دور هم جمع ش��وند روز بعد یکی دو ساعت‬ ‫دیرتر شروع شود که امیدوارم برای سال های بعد این اتفاق‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫نظری با اش��اره به اینکه کانون جشنواره قصه گویی را در‬ ‫ش��ب یلدا برگزار می کند و تاکید و اص��رارش بر قصه گویی‬ ‫در ش��ب یلداست‪ ،‬بیان داشت‪ :‬به دوس��تان تصمیم گیر در‬ ‫ش��هرداری‪ ،‬س��ازمان صداوس��یما‪ ،‬اموزش و پ��رورش و‪...‬‬ ‫پیش��نهاد می ده��م که به این س��نت اهتم��ام ورزند‪ .‬یعنی‬ ‫همان ط��ور که بع��د از تعطیالت عید نگ��ران بودیم که باید‬ ‫پیک ش��ادی را کامل کنیم بچه ها ب��رای اماده کردن قصه‬ ‫شب یلدا هم تالش کنند‪.‬‬ ‫بیست ودومین‬ ‫جشنواره‬ ‫بین المللی‬ ‫قصه گویی‬ ‫با معرفی‬ ‫برگزیدگان در‬ ‫سه بخش ملی‪،‬‬ ‫بین الملل و قصه‬ ‫‪ 90‬ثانیه به کار‬ ‫خود پایان داد‬ ‫صداوس��یمای کش��ور بنابر تعریف و جایگاه قانونی ان و س��همیه ای که هرس��ال از بودجه عمومی و‬ ‫حمایت های حاکمیتی به ان تعلق می گیرد همچنین برخورداری از گس��ترده ترین پوش��ش صوتی و‬ ‫تصویری در کشور‪ ،‬رسانه ای عام‪ ،‬فراگیر و ملی به شمار می رود‪ ،‬اما در واقعیت رنگ ملی ان بسیار ضعیف‬ ‫و در مواضع سیاس��ی داخلی در بس��یاری از اوقات غیر ملی اس��ت‪ ،‬از همین رو در مطالب به طورمعمول‬ ‫از پس��وند ملی برای ان اس��تفاده نمی کنم‪ ،‬چون بنابر ش��ناخت و برداشت نزدیکی که از این رسانه دارم‬ ‫متاس��فانه بس��یاری از تصمیمات مدیریتی و برخی از مواضع و سیاس��ت های ان در حوزه های مختلف‬ ‫به ویژه مسائل داخلی را هم راستا با منافع ملی کشور نمی دانم‪ .‬حتی معتقدم این رسانه عظیم در مواردی‬ ‫در مقابل منافع ملی یا مخالف ذائقه اکثریت مخاطبان رفتار کرده اس��ت‪ .‬فهرست اقدامات و تصمیمات‬ ‫صداوسیما در مواردی که ذکر شد متعدد و متنوع است‪ ،‬برخی را صرفا یاداور می شوم‪:‬‬ ‫ صداوس��یما در قضیه برجام به طورکلی و از ابتدا به عنوان یک منتقد و در بیش��تر موارد یک رس��انه‬‫مخال��ف عمل کرد‪ .‬در کل به لحاظ مدت زمانی که ش��بکه های مختلف در اختی��ار مخالفان برجام قرار‬ ‫دادند‪ ،‬مواضعی که در خبرها و تفس��یرهای خبری گرفته شد‪ ،‬باوجوداینکه کلیت نظام رسمی و قانونی‬ ‫از ان دفاع کرد و مجلس ان را تصویب کرد‪ ،‬با همه این ها صداوس��یما در مجموع به عنوان یک پرسش��گر‬ ‫و مخال��ف برجام موضع گرفت‪ .‬البته این س��ازمان در مقابل انتق��اد طرفداران برجام و منتقدان عملکرد‬ ‫خ��ود توضیحات��ی داد و رفتار خود را بی طرفانه توصیف کرد و عنوان کرد که مجموع وقتی که در اختیار‬ ‫دولت و موافقان برجام قرار داده است بیشتر از مخالفان بوده است‪ ،‬اما چنین نبود و چنین نکرد‪ ،‬به ویژه‬ ‫که در ابتدای قضیه برجام فضای عمومی جامعه و جو اکثریت مردم نگاهی مثبت و امیدوارانه به فرایند‬ ‫برجام داشت‪.‬‬ ‫ در ماه های اول ش��روع به کار دولت یازدهم و زمانی که دولت تازه کار اقای روحانی تازه توسط ارای‬‫مردم ش��کل گرفته و از حمای��ت اکثریت برخوردار بود فرصت های زیادی ب��ه وزیران دولت های نهم و‬ ‫دهم (دولت قبل) برای پاسخگویی‪ ،‬توضیح عملکرد خود و نقد عملکرد دولت حاکم قرار داده شد‪ ،‬نظیر‬ ‫چنی��ن رفتاری حتی به صورتی محدود در دوره اقای احمدی نژاد در قبال عملکرد دوره قبل و ریاس��ت‬ ‫جمهوری اقای خاتمی صورت نگرفت‪ .‬اگر این رویه مس��تمر بود قطعا قابل دفاع بلکه قابل تش��ویق بود‪.‬‬ ‫اماچنین نبود و نشد‪.‬‬ ‫ در دوره ‪ 12‬ساله ریاست اقای قالیباف بر شهرداری تهران تلویزیون کمترین نقد نسبت به شهردار‬‫و عملکرد او وارد کرد‪ .‬البته گاهی گزارش هایی از برخی نابسامانی های تهران تهیه‪ ،‬پخش و پاسخگویی‬ ‫می ش��د ولی هیچ گاه شخص شهردار نس��بت به تصمیمات کالن و مدیریت شهری توسط تلویزیون به‬ ‫چالش کش��یده نشد‪ ،‬در صورتیکه انتقاد از شهرداری و ش��هردار در دوره قبل از ان برنامه ای مستمر در‬ ‫تلویزیون بود‪ .‬همچنین در پایان دوران ریاس��ت طوالنی و رکوردشکن اقای مهندس چمران بر شورای‬ ‫ش��هر تهران‪ ،‬ش��بکه پنج س��یما گفت وگویی با وی ترتی��ب داد‪ .‬در این برنامه مج��ری نه تنها مهمان و‬ ‫تصمیمات اثرگذار او را به چالش نکشید‪ ،‬بلکه با سالم و صلوات و اجازه و تعارف و قدردانی با وی گفت وگو‬ ‫کرد‪ .‬دریغ از یک سوال که طی ‪ ۱۳‬سال ریاست شما برای درامدزایی در تهران چه میزان تراکم فروشی‬ ‫ش��د‪ ،‬پیامد این سیاست بر زندگی مردم‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬س��هم ایندگان از هوای پاک‪ ،‬زمین و طبیعت‬ ‫ش��هر چ��ه میزان خواهد ب��ود و‪ ...‬ناگفته نماند که انتقاد صرفا بر دوگانه عمل کردن سیماس��ت و نه نقد‬ ‫عملکردها‪ ،‬بلکه می بایس��ت این نقد و بررس��ی و پاس��خ گو کردن مدیران در مقابل مردم بدون تبعیض‬ ‫همواره برقرار و مستمر باشد‪.‬‬ ‫ در ماجرای برکناری اقای عادل فردوسی پور و از دست دادن یا به عبارتی هل دادن مجری بی حاشیه‬‫اقای مزدک میرزایی به س��مت یکی از وابس��ته ترین و اجنبی ترین تلویزیون های فارس��ی زبان‪ ،‬ایا در‬ ‫این گونه رفتارها و تصمیمات‪ ،‬س��هم مدیران و مس��ئوالن ذی ربط از خطای امثال مزدک کمتر اس��ت؟‬ ‫ای��ا این رفتارها به هر دلیل و بهانه وفق منافع ملی صورت گرفته اس��ت؟ حتی اگر دالیل محکمی برای‬ ‫تعویض مجری‪ ،‬و تغییر تهیه کننده برنامه پربیننده «نود» وجود داشت که البته هیچ گاه چنین دالیلی‬ ‫برای مخاطبان بازگو نشد‪ ،‬بازهم مدیران سیما می توانستند و می بایست به هر طریق و با هر تمهیدی‪ ،‬به‬ ‫خواست مخاطبان شبکه مبنی بر سرپا نگاه داشتن برنامه محبوبشان توجه می کردند‪ .‬مدیران تلویزیون‬ ‫به خوبی می دانند که مردم ما به ش��دت به برنامه های ورزش��ی‪ ،‬تفریحی و س��رگرمی نیاز دارند‪ ،‬در این‬ ‫شرایط که کمتر برنامه ای مفرح و طنز و سرگرمی روی انتن شبکه ها است‪ ،‬روا نیست که برنامه ای با این‬ ‫پیشینه و محبوبیت حتی برای چند ماه بدون جایگزین مناسب قطع شود‪ .‬اقدامی که در ارتباط با توقف‬ ‫برنامه پرمخاطب نود صورت گرفت و رفتاری که با مجری ان صورت گرفت‪ ،‬دقیقا رفتاری غیرحرفه ای‬ ‫و غیر رسانه ای و در مقابل خواست اکثریت مخاطبان بود‪.‬‬ ‫البت��ه عم��ده رفتار تلویزی��ون در برخی انتخاب��ات نیز کمابی��ش در محدوده همی��ن تصمیمات و‬ ‫سیاست هایی که عنوان شد جای می گیرند که پرداختن به تک تک انها موجب اطاله کالم خواهد شد‪.‬‬ ‫ دیدگاه تخصصی بسیاری از کارشناسان سیاسی و رسانه ای این است که در جریان انتخابات ریاست‬‫جمهوری سال ‪ ۱۳۸۸‬صداوسیما عادالنه و منصفانه بانمایندگان تفکرات و سلیقه های مختلف برخورد‬ ‫نکرد و اگر قرار باش��د روزی به طور دقیق رفتار جناح ها‪ ،‬گروه ها و دس��تگاه ها و ش��خصیت های مختلف‬ ‫در بحران و پیامدهای س��نگین نحوه تبلیغات و برگزاری انتخابات در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬محاسبه شود‪ ،‬سهم‬ ‫صداوسیما حتما و قطعا سهمی جدی است و باید روزی به ان پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫ حضور صداوس��یما در زمان هایی که اراده نقد و بررسی دارد دربرخی حوزه ها به ویژه بخش اجرایی‬‫کش��ور هویدا و تا حدی تاثیرگذار و س��ازنده اس��ت‪ ،‬ولی صداوس��یما طی دهه های گذشته نخواسته یا‬ ‫نتوانسته به عنوان یک رسانه بی طرف به بررسی بی تعارف مسائل قضایی کشور و پاسخ دهی ان بپردازد و‬ ‫به عملکرد این بخش از حاکمیت ورود کند‪ .‬البته این موضوع جدیدی نیست‪ ،‬تقریبا هیچ گاه صداوسیما‬ ‫چنین جایگاه و توانی نداشته است و در مورد کارکرد قوه قضاییه صرفا نقل کننده و منتشرکننده اخبار‬ ‫این قوه و دیدگاه های مسئوالن ان بوده است‪ .‬صداوسیما درحالی که می تواند با برخی از مظنونین قبل‬ ‫از محاکمه و محرز ش��دن جرم ش��ان گفت وگو کند و درباره موضوع جرم ش��ان قبل از اثبات پیگیر شود‬ ‫تابه حال حتی امکان نام بردن از یک قاضی متخلف و برکنار ش��ده توس��ط دس��تگاه قضا را نیافته است‪،‬‬ ‫طبیعی اس��ت در این ش��رایط هیچ گاه امکان تهیه گزارش س��رزده به محاکم قضایی مورد توجه مردم‬ ‫نیافته و نمی یابد یا تاکنون حتی یک بار نتوانس��ته اس��ت که با دعوت از مس��ئوالن ارشد قوه قضاییه در‬ ‫گفت وگوهای بی واس��ط ه و بی پرده سوال های مردم را بی واسطه و رودررو در مورد عملکرد حوزه بسیار‬ ‫مهم قضاییه مطرح و پیگیری کند‪ ،‬خوش��بختانه در دوره حجت االس�لام رئیسی بارها عزم قوه قضاییه‬ ‫برای پیگیری های عادالنه و ش��فافیت عملکرد این دس��تگاه اعالم ش��ده اس��ت‪ ،‬صداوسیما می تواند از‬ ‫فرصت پیش امده استفاده کند و سد کهنه و غیرمتعارف دست نارسی گذشته را از جلو پای خود بردارد‪.‬‬ ‫ تع��داد نهادهای��ی که صداوس��یما هیچ گاه نخواس��ته یا نتوانس��ته به انها و عملکردش��ان بپردازد‬‫ک��م نیس��تند‪ ،‬اما قوه قضایی��ه از همه مهم تر و ب��ر زندگی جاری و این��ده مردم و کش��ور تاثیرگذارتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ برخالف برداش��ت برخی از تحلیلگران و منتقدان صداوس��یما‪ ،‬همه اقدام��ات‪ ،‬تصمیم گیری ها و‬‫رفتارهای رس��انه بزرگ صداوس��یما طبق مقررات و برنامه ریزی های از پیش تعیین ش��ده نیس��ت‪ ،‬به‬ ‫عبارتی بارها پیش امده که یک مجری یا هنرمندی به دلیلی توسط یک مدیر ارشد یا رئیس صداوسیما‬ ‫ممنوع یا محروم ش��ده‪ ،‬درحالی که همان فرد یا دیگری با همین پیش��ینه و شرایط توسط مدیری دیگر‬ ‫دعوت به کار شده و انتن زنده و اجرای برنامه های شاخص رادیو و تلویزیون در اختیار او قرار گرفته است‪.‬‬ ‫خیلی از موارد دیده شده که صداوسیما دوربین و میکروفن خود را در اختیار خواننده یا مداحی قرار‬‫می دهد که در افکار عمومی جامعه نه تنها از محبوبیت الزم برخوردار نیستند که حضورشان باعث دافعه‬ ‫و واکنش منفی اکثریت مخاطبان بالقوه رسانه می شود‪ .‬در مقابل تعدادی از هنرمندان موجه‪ ،‬محترم و‬ ‫محبوب اکثریت مردم مورد تحریم یا در فهرست سیاه این دستگاه قرار دارند و صداوسیما سال ها برای‬ ‫حضور انها تالشی نکرده است‪.‬‬ ‫ برای محقق شدن شعارهای بی طرفی و شفاف عمل کردن‪ ،‬رئیس صداوسیما هم می تواند و هم الزم‬‫است که همانند سایر مسئوالن بلندپایه در برنامه های بی واسطه با مردم حضور یابد و به پرسش های انها‬ ‫در مورد تصمیمات و عملکردهای این دستگاه عظیم فرهنگی و رسانه ای توضیح دهد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رسانه عام‬ ‫سیاست های خاص‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 2‬دی‪ 26 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 23 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪-1433‬پیاپی ‪2751‬‬ ‫ناشناخته های مدادی‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫رسانه ها و مسئوالن به معضل الودگی هوا فقط در روزهای اوج می پردازند و پس از ان تا سال اینده فراموش می شود‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫‪ ۴۰‬نقاش زن و شب یلدای متفاوت‬ ‫با نمایشگاه همراه شد‪».‬‬ ‫نیکو در پاس��خ به این س��وال که چرا نمایشگاه هایتان را‬ ‫موضوع��ی انتخاب می کنید گفت‪« :‬برای من ایده و موضوع‬ ‫نقاشی بس��یار مهم است؛ وقتی هدف را مشخص می کنیم‪،‬‬ ‫بچه ه��ا می دانند که باید در یک چارچ��وب ذهنی فعالیت‬ ‫کنن��د‪ ،‬بنابراین پراکنده و بی ه��دف کار نمی کنند‪ .‬این بار‬ ‫هم یلدا را انتخاب کردیم چون این یک مناس��بت ش��رقی و‬ ‫ایرانی اس��ت و از عناصر س��نتی و نوستالژیک می توان برای‬ ‫ان اس��تفاده کرد و االن هم نمایشگاه تقریبا همانگونه است‬ ‫که فکر می کردم؛ چون ما کمی از کلیش��ه ها فاصله گرفتیم‪.‬‬ ‫وقتی صحبت از یلدا می ش��ود بالفاصله ان��ار‪ ،‬ترمه‪ ،‬حافظ‪،‬‬ ‫ش��مع و گلدان به ذهن می رسد اما ما خواستیم کمی از این‬ ‫فضا فاصل��ه بگیریم و بچه ها با ایده های خودش��ان بتوانند‬ ‫موضوعات دیگری را خلق کنند‪».‬‬ ‫او در رابطه با کار هنرجویان نیز گفت‪« :‬ش��اید نظرم صد‬ ‫در صد نباش��د اما هرشخص با توانایی خودش توانسته است‬ ‫کار را به سرانجام برساند و این من را راضی می کند تا کارش‬ ‫را به نمایشگاه بیاورم‪».‬‬ ‫در این نمایش��گاه س��رمه نیک��و‪ ،‬اناهیت��ا کریمی‪ ،‬مریم‬ ‫ش��یجونی‪ ،‬مریم مهدی پ��ور‪ ،‬فرش��ته احرابی ف��رد‪ ،‬ارزو‬ ‫همدان��ی‪ ،‬صفی��ه وزی��ری‪ ،‬نازنی��ن خوش لهجه و ش��یما‬ ‫س��وادکوهی در اثار خود با نگاهی متفاوت موضوع ریشه دار‬ ‫بودن فرهنگ ها و س��نت ها در ایران را به تصویر کش��یدند؛‬ ‫انها شب یلدا را یکی از سنت هایی دانسته اند که همچنان پا‬ ‫برجاست و در فرهنگ امروزی نیز جریان دارد‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر اثار غزاله س��یدصالحی‪ ،‬مریم کریم زاده‪،‬‬ ‫مهس��ا دادفر‪ ،‬نژال پناهی و س��تاره غالمی به کمرنگ شدن‬ ‫س��نت ها در جامعه اش��اره دارند و از بع��دی انتقادی به این‬ ‫موض��وع نگاه کرده اند ک��ه تنها با تکیه بر اصالتمان اس��ت‬ ‫ک��ه می توانی��م فرهنگمان را زن��ده نگه داری��م و اگر ما به‬ ‫س��نت ها برنگردیم‪ ،‬بی ریش��گی فرهنگی م��ا را فرا خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه برنامه ای ببینیم؟‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫پخش سری جدید «دورهمی»‬ ‫«فرمالیته» به ایستگاه اخر رسید‬ ‫مه��ران مدی��ری از ‪ ۱۱‬دی ب��ا برنام��ه‬ ‫«دورهم��ی» س��ه روز در هفت��ه میزب��ان‬ ‫مخاطبان شبکه نسیم خواهد بود‪.‬‬ ‫فصل جدید «دورهمی» با یک ویژه برنامه‬ ‫یلدایی ش��نبه ش��ب ‪ ۳۰‬اذر اغاز شد و حاال‬ ‫قرار اس��ت این مجموعه از ‪ ۱۱‬دی به ش��کل روتین روی انتن شبکه نسیم‬ ‫برود‪.‬‬ ‫«دورهمی» در سال جاری در یک تک قسمت در نوروز پخش شد و بعد از‬ ‫ان با حاشیه های مختلفی مواجه شد که باعث شد تولید این برنامه چندین‬ ‫ماه متوقف شود‪ .‬از شب یلدا بعد از چندین ماه توقف‪ ،‬مهران مدیری دوباره‬ ‫روی انتن شبکه نسیم ظاهر شد و در ویژه برنامه یلدایی خود میزبان سروش‬ ‫صحت‪ ،‬پژم��ان بازغی و محمدرض��ا علیمردانی ب��ود‪ .‬مجموعه «دورهمی»‬ ‫از ‪ ۱۱‬دی س��ه روز در هفته به صورت ثابت در جدول پخش ش��بکه نس��یم‬ ‫جا می گی��رد‪ .‬مهران مدیری اج��رای «دورهمی» و س��یدمصطفی احمدی‬ ‫تهیه کنندگی این برنامه را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫نمایش «فرمالیته» به نویسندگی و کارگردانی علی صفری‬ ‫هفته پایانی اجراهای خود را پشت سر می گذارد‪.‬‬ ‫نمایش «فرمالیته» به نویسندگی و کارگردانی علی صفری‬ ‫هفته پایانی اجراهای خود در پردیس تئاتر ش��هرزاد پشت سر‬ ‫می گذارد تا جمعه ‪ ۶‬دی روی صحنه اس��ت‪ .‬پیش فروش بلیت‬ ‫روزهای پایانی نمایش نیز در سایت ایران نمایش اغاز شده است‪.‬‬ ‫«فرمالیته» تازه ترین تجربه گروه تئاتر س��ه گانه روایت شهری است که تنها ‪ ۹‬نفر‬ ‫جمعیت دارد‪ ،‬ش��هری که قوانینی در ان لحاظ ش��ده که بر ه��م زدن هر کدام از ان‬ ‫قوانین تمامیت ان را زیر س��وال می برد‪ ،‬در قانون اول ش��هر نوشته شده است‪ :‬شهر از‬ ‫‪ ۹‬نفر جمعیت تشکیل شده که کاهش یا افزایش در ان خالف قوانین خواهد بود‪.‬‬ ‫سالله ارغوان‪ ،‬احس��ان خان محمدی‪ ،‬هامون خان محمدی‪ ،‬نجمه صفایی‪ ،‬حامد‬ ‫عابدی‪ ،‬ش��یده غفاریان‪ ،‬نگین فیروزمنش‪ ،‬اریک قاراسمیان‪ ،‬مجید قفلی‪ ،‬امیرعلی‬ ‫گودرزی در این نمایش به ایفای نقش پرداخته اند‪.‬‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫«خنده در تاریکی» رونمایی می شود‬ ‫ایین رونمای��ی از فیلم «خنده در تاریکی»‬ ‫ب��ه کارگردانی مژگان خالقی در موزه س��ینما‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫ایین رونمای��ی از فیلم «خنده در تاریکی»‬ ‫در گ��روه «هن��ر و تجرب��ه» با حض��ور مژگان‬ ‫خالقی پژوهشگر و کارگردان و عوامل این فیلم برگزار می شود‪.‬‬ ‫نخس��تین اک��ران فیلم «خن��ده در تاریک��ی» در گروه «هن��ر و تجربه» روز‬ ‫چهارشنبه ‪ ۱۱‬دی در سینما فردوس موزه سینما برگزار می شود‪.‬‬ ‫«خنده در تاریکی» مس��تندی درباره س��یر تحوالت تاری��خ تئاتر اصفهان از‬ ‫اغاز تا امروز است‪.‬‬ ‫تولید «خنده در تاریکی» س��ال ‪ ۱۳۹۲‬اغاز ش��د و به مدت ‪ ۵‬س��ال به طول‬ ‫انجامید و پرویز پورحسینی گویندگی گفتار متن ان را برعهده داشته است‪.‬‬ ‫در ای��ن فیلم چهره های��ی همچون علی رفیعی‪ ،‬رضا ارح��ام صدر‪ ،‬نصرت اهلل‬ ‫وحدت‪ ،‬کیوم��رث پوراحمد‪ ،‬پرویز ممنون‪ ،‬جهانبخش س��لطانی‪ ،‬ژاله رجایی‪،‬‬ ‫ناصر کوشان و نیکید میرزاییانس و‪ ...‬به روایت تاریخ تئاتر اصفهان پرداخته اند‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫نان خون منتشر شد‬ ‫انتشارات کتاب نیس��تان مجموعه داستان بلند‬ ‫«نان خون» اثر رضا وحید را روانه بازار کتاب کرد‪.‬‬ ‫«ن��ان خون» عنوان مجموعه ای از پنج داس��تان‬ ‫بلند رضا وحید اس��ت که ب��ا نگاهی تازه به ماجرای‬ ‫عاشورا نوشته شده است‪.‬‬ ‫این داس��تان ها با عنوان راش��ن‪ ،‬نان خون‪ ،‬حسانه‪ ،‬راحله جراح و کفتار نوشته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهم تری��ن و هنرمندانه تری��ن اتفاق در این مجموعه داس��تان کش��ف زاویه دید و‬ ‫ساختاری تازه برای روایت است‪.‬‬ ‫ب��ا وجود اینک��ه در نگاه ابتدایی داس��تان درباره موضوعی بازگو ش��ده اس��ت که‬ ‫تقریب��اً تمام��ی مخاطبان ان درب��اره انچه در ان گذش��ته اطالع��ات قابل توجهی‬ ‫دارن��د‪ ،‬نویس��نده با هنرمن��دی تمام توانس��ته درامی تازه را در دل ای��ن ماجرا خلق‬ ‫کن��د‪ .‬او برای کش��ف و اجرایی کردن این اتفاق به س��راغ کش��ف و خلق چهره هایی‬ ‫حاش��یه ای و نادیده مانده در بس��تر رمان رفته و از زاویه دید انها ماجرا را روایت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫انتش��ارات نیس��تان مجموعه داس��تان بلند «نان خون» را در ‪ ۱۹۲‬صفحه با نرخ‬ ‫‪ 35 000‬تومان منتشر کرده است‪.‬‬ ‫صندلی هایی که کتاب می خوانند‬ ‫یک��ی از کتابخانه ه��ای‬ ‫دانش��گاهی ک��ه در اقدام��ات‬ ‫عجی��ب و غری��ب و خالقانه در‬ ‫جهان مشهور اس��ت‪ ،‬دانشگاه‬ ‫اکسفورد انگلیس است که یکی‬ ‫از قدیمی تری��ن انها در اروپا نیز‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا به نقل از فالوروایر‪ ،‬این کتابخانه همیش��ه در طراحی‬ ‫ابزارها و تجهیزات مربوط به کتابخانه شهرت دارد که اخرین کار طراحی‬ ‫ان صندلی های خاص کتابخانه ای اس��ت که البته بیش��تر برای منازل‬ ‫مسکونی طراحی شده است‪.‬‬ ‫این صندلی ها برای کس��انی طراحی شده است که ساعت ها دوست‬ ‫دارن��د ب��ه مطالعه کت��اب بپردازند‪ .‬ب��رای اولین بار ای��ن صندلی ها در‬ ‫نمایش��گاه تجهیزات کتابخانه ای در انگلیس در سال گذشته به نمایش‬ ‫گذاشته شد‪ .‬راحتی یکی از اصلی ترین ویژگی های این صندلی ها است‬ ‫که برای ش��خص کتابخوان درنظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬تصویری از این‬ ‫صندلی ها را مشاهده می کنید‪.‬‬ ‫اخرین مقصد بزرگ ترین فروشگاه‬ ‫کتاب متحرک‬ ‫بزرگ ترین نمایش��گاه کتاب ش��ناور جهان کش��تی اس��ت که با نام‬ ‫«پی��ام اور امی��د» در کش��ورهای مختلف توقف می کن��د و کتاب های‬ ‫مختلفی از انتشارات کشورهای مختلف به فروش می رساند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا به نقل از ماریتایم‪ ،‬این کش��تی در واقع کتاب فروشی‬ ‫بزرگی محس��وب می ش��ود که با همکاری انتش��ارات مختلف در طول‬ ‫جهان سفر می کند و در بندرها برای فروش کتاب هایش توقف می کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر این کشتی در بندری در کشور سریالنکا توقف کرده است‪.‬‬ ‫این نمایشگاه کتاب بیش از ‪ 5‬هزار عنوان کتاب را با قیمت های مناسب‬ ‫ارائه می کند تا س��لیقه همه بازدیدکنندگان تامین شود‪ .‬در این کشتی‬ ‫کتاب های علوم‪ ،‬ورزش‪ ،‬سرگرمی‪ ،‬اش��پزی‪ ،‬دیکشنری‪ ،‬اطلس‪ ،‬هنر‪،‬‬ ‫علوم پزشکی‪ ،‬زبان های مختلف‪ ،‬فلسفه و‪ ...‬یافت می شود‪ .‬البته کودکان‬ ‫نیز از نظر دور نمانده اند و می توانند عالوه بر داش��تن سرگرمی های ویژه‬ ‫بر عرش��ه کش��تی‪ ،‬کتاب های موردعالقه خود را پیدا کنند‪ .‬این کشتی‬ ‫ش��ناور که از س��ال ‪ 1349‬تاکنون فعال اس��ت‪ ،‬پس از فراز و فرودهای‬ ‫ف��راوان و ماموریت های مختلف چون حمل خودرو در مس��یر س��وئد و‬ ‫المان به مدت ‪ 10‬سال‪ ،‬سرانجام به یک کشتی فرهنگی تبدیل شد‪.‬‬ ‫ اجرای نمایشی با عروسک هایی‬ ‫از مواد دورریختنی‬ ‫کارگردان «قصه های سفر پرماجرای کشتی نوح» که‬ ‫برای کودکان و نوجوانان اجرا می ش��ود‪ ،‬یاداور ش��د که‬ ‫همیشه ماجرای کشتی نوح برایش جذاب بوده و از این‬ ‫رو تصمیم به اجرای ان برای کودکان گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬مریم معترف کارگردان تئاتر که این‬ ‫روزها نمایش «قصه های سفر پرماجرای کشتی نوح» را‬ ‫در مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫روی صحنه برده اس��ت‪ ،‬درباره این اثر نمایشی گفت‪ :‬از دوران بچگی زمانی که‬ ‫قصه کش��تی نوح را می شنیدم‪ ،‬همیش��ه از خودم می پرسیدم که این حیوانات‬ ‫ی اب در این کشتی باهم زندگی کرده اند‪.‬‬ ‫چطور در طول ‪ ۴۰‬روز سرگردانی رو ‬ ‫چه اتفاقاتی ممکن اس��ت برایش��ان افتاده باش��د‪ .‬وقتی بزرگ تر هم شدم‪ ،‬طور‬ ‫دیگری به ان فکر می کردم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در نهایت به این نتیجه رس��یدم تخیالتم را به نمایش تبدیل‬ ‫کن��م و ان را برای بچه ها به نمایش بگذارم تا ببینم نظر ان ها درباره این ماجرا‬ ‫چیست‪.‬‬ ‫معترف با اش��اره به اینکه برای اجرای این نمایش س��ه ماه تمرین شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬البته اجرایمان تحت تاثیر مسائلی که در کشور پیش امد‪ ،‬از بهم ریختگی‬ ‫وضعیت کشور تا الودگی هوا قرار گرفت و هفته های اول به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫کارگردان نمایش «قصه های س��فر پرماجرای کش��تی نوح» درباره استفاده از‬ ‫پرده خوانی و هنر قهوه خانه ای در این نمایش بیان کرد‪ :‬من نمایش های ایرانی را‬ ‫بسیار دوست دارم و سعی می کنم از فرم نمایش های ایرانی در کارهایم استفاده‬ ‫کنم‪ .‬استفاده از خیمه ش��ب بازی‪ ،‬پرده خوانی یا نقالی هم در این نمایش به این‬ ‫رویک��رد برمی گردد‪ .‬حت��ی بازیگرانمان بازی در بازی داش��تند‪ ،‬ان ها دائم روی‬ ‫صحنه بودند و با تماش��اگران هم صحبت می کردند‪ .‬در واقع دیوار چهارمی بین‬ ‫ان ها و تماشاگران وجود نداشت‪.‬‬ ‫این هنرمند تئاتر درباره ساخت عروسک های نمایش «قصه های سفر پرماجرای‬ ‫کش��تی نوح» از مواد دورریختنی پالس��تیکی و این وجه محیط زیستی نمایش‬ ‫توضیح داد‪ :‬بس��یار به مس��ائل محیط زیستی و حفظ طبیعت عالقه دارم‪ ،‬حتی‬ ‫در نمایش قبلی ام هم با نام «قصه های من و تو و شاهنامه» با همین رویکرد به‬ ‫اجرا رفتیم‪ .‬در همه اجراها بچه ها با این عروسک ها ارتباط برقرار می کنند‪ .‬ان ها‬ ‫بعد از نمایش از پدر و مادرهایش��ان می خواهند که با وسایلی که در خانه دارند‬ ‫عروس��ک بسازند‪ .‬چون بچه ها ذاتا خالق هس��تند‪ ،‬اگر به ان ها خوراک مناسب‬ ‫داده شود‪ ،‬این خالقیت بروز و ظهور پیدا می کند‪ .‬بچه ها را باید تشویق کنیم تا‬ ‫خالقیت خودشان را به کار بیندازند‪.‬‬ ‫معترف در پایان س��خنان خود درباره س��خت ترین چالش کار نمایش��ی برای‬ ‫کودکان گفت‪ :‬سخت ترین چالش این است که خودتان را جای کودک بگذارید‬ ‫و راه��ی پی��دا کنید که به ذهن او نفوذ کنید‪ .‬من اعتق��اد دارم که اموزش باید‬ ‫غیرمس��تقیم باش��د‪ .‬در این کار عکس العمل بچه ها را به مفاهیمی که به ان ها‬ ‫ام��وزش داده می ش��ود دیده ام‪ .‬برای کار با بچه ها بای��د مانند ان ها فکر کنید تا‬ ‫بتوانید کم کم ان ها را به نمایش جذب کنید‪.‬‬ ‫نمایش «قصه های سفر پرماجرای کشتی نوح» هر روز به جز شنبه ها صبح ها‬ ‫ویژه مدارس و مهدکودک ها و بعدازظهرها س��اعت ‪ ۱۹‬در س��الن گلستان مرکز‬ ‫تئات��ر کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان برای عم��وم عالقه مندان اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تئاتر‬ ‫نمایش��گاه گروهی ابرنگ «یلدای م��ن از دریچه ای نو»‬ ‫همزمان با شب یلدا در گالری اوای هنر به تماشا است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬هنرمندان حاضر ت�لاش کرده اند از‬ ‫منظرهای غیر کلیش��ه ای یلدای امس��ال را روایت کنند؛ از‬ ‫س��فره های کم رونق ش��ده یلدای مردم تا اهمیت سنت ها‬ ‫و گسست نسل ها‪ .‬این نمایش��گاه حاصل هنرمندی بهمن‬ ‫نیکو و ‪ ۴۰‬هنرجوی ایشان است‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه یک اثر از بهمن نیکو هم با محوریت یلدا‬ ‫وجود داشت که همان س��اعات ابتدایی افتتاحیه به فروش‬ ‫رفت‪ .‬این اثر کاس��ه شکس��ته ای را به تصویر می کشید که‬ ‫انارها از ان بیرون ریخته و پراکنده شده اند‪.‬‬ ‫بهم��ن نیک��و درب��اره ای��ن اث��رش گف��ت‪« :‬خیل��ی از‬ ‫نوستالژی های ما در حال فراموشی است و من سعی داشتم‬ ‫با شکستگی کاسه انار و پراکنده شدن انارها این سنت و ترک‬ ‫برداش��تن ان را به تصویر بکش��م‪ .‬ظرفی که شکسته است‪،‬‬ ‫نمادی از نوس��تالژی های یلداست و شکستن ان حکایت از‬ ‫فراموش��ی این احساس دارد‪ .‬نمی خواهم بگویم که یلدا این‬ ‫روزها کمرنگ ش��ده است‪ ،‬اما نوس��تالژی های ما کم کم رو‬ ‫به فراموش��ی می روند و من می خواستم که شکستن کاسه‬ ‫تلنگری باش��د که به ما هش��دار بدهد باید به فکر سنت ها و‬ ‫میراثمان باشیم‪».‬‬ ‫او در ادام��ه توضی��ح داد‪« :‬ما از س��ال گذش��ته که یلدا را‬ ‫سپری کردیم این ایده به ذهنمان رسید چنین نمایشگاهی‬ ‫برگزار کنیم و االن کمتر از یک س��ال اس��ت که بچه ها روی‬ ‫این موضوع کار کرده اند و همه هم س��عی خودشان را انجام‬ ‫داده ان��د که متنوع و بدون موضوعات کلیش��ه ای کار کنند‪.‬‬ ‫من هم برای اینکه همراهی با بچه ها داشته باشم یک اثر در‬ ‫نمایش��گاه ارائه کردم البته چند اثر هم از کارهای گذشته ام‬ ‫مهس��ا غف��اری‪ ،‬منصوره ناص��ری‪ ،‬دریا اذری‪ ،‬ش��یرین‬ ‫مختاران و ارزو خجسته فر نیز یلدا را در اثار خود نشانه ای از‬ ‫مهرورزی و مهربانی در فرهنگ و سنت ایران تعبیر کرده اند‪.‬‬ ‫نازنین عباس��ی‪ ،‬منصوره ناصری و ویدا مهدی زاده جنبه‬ ‫داشته های فرهنگی که برگرفته از سنت ها هستند و اصالت‬ ‫فرهنگی را بازتاب داده اند‪.‬‬ ‫اما اذین ش��اهی و شهناز س��لیم زاده با نگاهی انتقادی و‬ ‫اجتماعی‪ ،‬وضعیت امروز جامعه را که س��بب ش��ده تا سفره‬ ‫یلدای خیلی از افراد کم رونق ش��ود به تصویر کش��یده اند‪.‬‬ ‫انه��ا هنرمندانه‪ ،‬نابس��امانی های اجتماع��ی و اقتصادی‪،‬‬ ‫شکاف های طبقاتی و فقر را با یلدا به بوم نقاشی اوردند‪.‬‬ ‫مهرنوش اولیائی انتظار رس��یدن ش��ب یلدا‪ ،‬فرزانه کریم‬ ‫حس نوس��تالژی این سنت‪ ،‬فاطمه عارف نظری به استقبال‬ ‫زمس��تان رفتن‪ ،‬نگاه نمادین زهرا مش��ایخی به یلدا‪ ،‬تقارن‬ ‫ن��گاه دو نس��ل به یل��دا در اثر س��تاره غالمی و نگاه پریس��ا‬ ‫اصغری به گذر عمر انسان در پی سپری شدن شب های یلدا‬ ‫ازدیگر موضوعاتی اس��ت که در اثار هنرمندان حاضر در این‬ ‫نمایشگاه می توان مشاهده کرد‪.‬‬ ‫همچنین در این نمایشگاه اثاری از مینا امیری‪ ،‬معصومه‬ ‫پناهی‪ ،‬خورش��ید حجازی‪ ،‬ش��یرین حکیم‪ ،‬مریم خلدانی‪،‬‬ ‫رومینا سرابی‪ ،‬نفیسه س��یدصالحی‪ ،‬شکوفه فالحی‪ ،‬الدن‬ ‫مش��یرفاطمی‪ ،‬مریم نوربهبهانی‪ ،‬نزهت نوذری و ترمه نیکو‬ ‫به تماشا است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه «یلدای م��ن از دریچه ای نو» ت��ا ‪ ۹‬دی همه‬ ‫روزه از س��اعت ‪ ۱۶‬ت��ا ‪ ۱۹‬در گال��ری اوای هنر به نش��انی‬ ‫خیابان ش��هید فیاضی (فرشته)‪ ،‬خیابان بوسنی هرزگوین‪،‬‬ ‫بن بس��ت پناه��ی‪ ،‬ش��ماره ی��ک میزب��ان هنردوس��تان‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهریار وجدانی‪ ،‬روان شناس‪:‬‬ ‫‪Shahriar.vejdani@gmail.com‬‬ ‫هنگامی که با خودکار مطلبی را می نویس��یم‪ ،‬این کار‬ ‫داللت ضمنی به تغییرناپذیری‪ ،‬تعهد همیشگی‪ ،‬کمال‪،‬‬ ‫قطعیت و مفاهیمی از این دست در نوشته مان دارد‪ .‬در‬ ‫مقابل‪ ،‬نوشتن با مداد گویی بیان کنند ه ازمایشی بودن‪،‬‬ ‫احتیاط‪ ،‬عدم قطعیت و البته احساس ازادی و خالقیت‬ ‫بیشتر اس��ت! به بیان دیگر‪ ،‬هنگامی که مطلبی را با مداد می نویسیم‪ ،‬دستمان‬ ‫برای ازمون و خطا در نگارش مطالب بازتر است و با ارامش بیشتری جمله هایی‬ ‫می نویسیم که ممکن است برایمان نتیج ه مطلوب و موفق را نداشته باشد‪ ،‬و این‬ ‫فرصت را به خود می دهیم که به راحتی قسمت هایی را پاک کنیم‪ ،‬و حتی از اول‬ ‫شروع کنیم‪ .‬این نوع نگاه را می توان به زندگی هم تعمیم داد!‬ ‫یکی از دالیلی که باعث تعلل در شروع کارها‪ ،‬تصمیمات و برنامه های زندگی‬ ‫ما می شود‪ ،‬نوشتن انها با «خودکار» است! نقشه هایی که باید از ابتدا با خودکار‬ ‫ترس��یم ش��وند‪ ،‬در ما اضطراب ایجاد می کنند‪ ،‬اضطراب اینکه شاید برنامه ریزی‬ ‫کامل و پخته ای نباشد‪ ،‬یا نتیجه مطلوبمان را نداشته باشد‪ .‬و هرچه بیشتر فکر‬ ‫می کنیم‪ ،‬نتایج احتمالی منفی بیش��تری به نظرمان می رس��د‪ ،‬و تعلل و تردید‬ ‫بیش��تری در ش��روع یک برنامه می کنیم‪ .‬و جالب اس��ت که این نوع نگاه را به‬ ‫فرزندانم��ان هم القا می کنیم! مثال ه��ای ان را می توان در نابهنجاری های امروز‬ ‫نوجوانان و جوانان دید‪ ،‬و البته از حوصل ه این مطلب خارج است‪.‬‬ ‫در زندگی‪ ،‬با تمام فراز و نشیب هایش‪ ،‬احتمال کمی وجود دارد که محاسبات‬ ‫و پیش بینی ها به طور کامل درس��ت از اب دربیاید‪ .‬اگر همواره برای شروع یک‬ ‫کار‪ ،‬رابطه‪ ،‬هدف و‪ ...‬فقط به حس��اب و کتاب بپردازیم‪ ،‬فرصت ها و ظرفیت های‬ ‫زیادی را از دس��ت می دهیم‪ .‬اما اگر این نقش�� ه راه را با «مداد» ترس��یم کنیم‪،‬‬ ‫راحت تر می توان عواقب ان را پذیرفت‪ ،‬و پژوهش ها نشان می دهد افراد در عمل‬ ‫به این نتیجه می رسند که ریسک ها و چالش هایی که با ان روبه رو می شوند‪ ،‬به‬ ‫ِ‬ ‫حالت متصورشان نبوده است؛ و چون دیگر روی نگرانی از شکست‬ ‫اندازه بدترین‬ ‫تمرکز ندارند و به این می اندیشند که چگونه در میانه راه مسیر را تصحیح کنند‪،‬‬ ‫اضطراب کمتری هم تجربه می کنند‪ .‬ترسیم نقشه راه زندگی با مداد‪ ،‬ذهن ما را‬ ‫باز نگه می دارد‪ .‬وقتی با خودکار بنویس��یم‪ ،‬محکومیم که یک باور‪ ،‬یک ارزش یا‬ ‫یک تصمیم را تا انتهای مسیر تحمل کنیم‪.‬‬ ‫قطعا نوک یک مداد خیلی راحت تر از خودکار می شکند‪ ،‬اما مدادها را می توان‬ ‫ب��ه راحتی تراش��ید و با کمی تالش‪ ،‬دوب��اره ان را برای ادام�� ه کار اماده کرد‪،‬‬ ‫و حت��ی بر حس��ب نیاز‪ ،‬ضخامت ه��ای مختلفی به ان داد! هم��ان مفهومی که‬ ‫در روان شناسی به «تاب اوری» ش��هرت دارد! این انعطاف پذیری را در «زندگی‬ ‫خ��ودکاری» نمی توانیم تجربه کنیم! باید با یک نوک ثابت‪ ،‬اینقدر بنویس��یم تا‬ ‫خودکار خشک شود و از کار بیفتد‪.‬‬ ‫واقعیت زندگی پر از اتفاقات پیش بینی نشده و سورپرایزهاست‪ .‬بنابراین اگر به‬ ‫دنبال یک زندگی رضایت بخش هس��تیم‪ ،‬یک بار برای همیشه باید این تصمیم‬ ‫را بگیری��م که به هیچ چیز نچس��بیم و تعهدهای همیش��گی و غیرواقعی برای‬ ‫خود ترس��یم نکنیم (همان نوش��تن با خودکار)‪ .‬این یک خطای شناختی است‬ ‫که فکر کنی��م با برنامه ریزی دقیق و مصمم بودن‪ ،‬قطعا تمام رویاها به حقیقت‬ ‫می پیوندند‪.‬‬ ‫ش��اید در افس��انه ها این گونه باش��د‪ ،‬اما در زندگی واقعی‪ ،‬بعضی وقت ها این‬ ‫اتف��اق نمی افتد‪ ،‬و بنابراین چنین نوع نگاهی‪ ،‬ثمره ای جز نارضایتی و رنج ندارد‪.‬‬ ‫جذابیت زندگی به تجربه کردن ناشناخته هاس��ت‪ ،‬پس شاید بهتر باشد نقشه ی‬ ‫راهمان را با مداد ترسیم کنیم‪.‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!