روزنامه صمت شماره 1432 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1432

روزنامه صمت شماره 1432

روزنامه صمت شماره 1432

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ یکشنبه‬ ‫اول دی ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1432‬پیاپی ‪2750‬‬ ‫چالش‪‎‬های حقوقی و غیرحقوقی واگذاری صنعت خودرو تشریح شد‪‎‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫چرا‬ ‫سندروم استراماچونی؟‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫نقدی به مقاله «سندروم‬ ‫استراماچونی»‬ ‫خصوصی‪‎‬سازی صنعت‬ ‫خودرو فراتر از یک قانون‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جهاد دانشگاهی‬ ‫حلقه واسط صنعت و دانش‬ ‫‪11‬‬ ‫نقطه ضعف بودجه‬ ‫توجه به‬ ‫موضوع مهم اطالع رسانی‬ ‫حمل ونقل‬ ‫در اسارت تضادها‬ ‫گزارش های روز‬ ‫نمایش های جشنواره ای‬ ‫و ضربه به اکران عمومی‬ ‫امسال مس رکورد می زند‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نگرانی‪‎‬های یک خصوصی‪‎‬سازی‬ ‫خ��رداد ‪ ،۱۳۸۴‬بن��د یک اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساس��ی سیاس��ت های کل��ی اصل ‪ ۴۴‬را‬ ‫تعریف کرد‪ .‬در ادامه تیر ‪ ۱۳۸۵‬بند ج اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی ابالغ ش��د که دولت را‬ ‫موظ��ف کرد ‪ ۸۰‬درصد س��هام بخش‪‎‬های دولتی را ب��ه بخش خصوصی واگذار کند‪ .‬در‬ ‫این راستا‪ ،‬شرکت‪ ‎‬هپکو اراک در سال ‪ ۱۳۸۵‬نخستین شرکت دولتی بود که به بخش‬ ‫خصوصی واگذار ش��د‪ .‬شرکت های بزرگی مانند نیش��کر هفت تپه‪ ،‬ماشین‪‎‬سازی تبریز‬ ‫و‪ ...‬ازجمله ش��رکت های دولتی بودند که در س��ال های بعد به بخش خصوصی واگذار‬ ‫شدند اما انتظارها از خصوصی‪‎‬سازی را براورده نکردند‪ .‬خصوصی‪‎‬سازی صنعت خودرو‬ ‫کش��ور یکی از موضوع‪‎‬های پرچالش این روزهای این صنعت پیش��ران اس��ت‪ .‬واگذاری‬ ‫نبود شبکه جمع اوری اب های سطحی کار دست اهواز داد‬ ‫این سیالب با فاضالب امد‬ ‫‪14‬‬ ‫خودروس��ازی‪‎‬ها به بخش خصوصی در طرح س��اماندهی بازار خودرو مطرح شده است‪.‬‬ ‫ط��رح اولی��ه س��اماندهی حوزه خودرو بی��ش از ‪ ۵‬بار ویرایش ش��دو در نهایت موضوع‬ ‫واگذاری خودرو س��ازی ها در برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار گرفت‪ .‬با‬ ‫‪4‬‬ ‫این همه این طرح همچنان با اما و اگرهای فراوانی روبه رو است ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول دی ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1432‬‬ ‫پیاپی ‪2750‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫هفت ه گذشته یادداش��تی باعنوان «سندروم استراماچونی»‬ ‫نوش��تم که همین روز و در همین ستون منتشر شد‪ .‬در یک‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬واکنش های متفاوتی درباره موارد مطرح شده‬ ‫در یادداش��ت دریافت کردم‪ .‬بسیاری موافق و عده ای مخالف‬ ‫دیدگاه های مطرح ش��ده در یادداش��ت بودند‪ .‬برخی از نقدها‬ ‫مبتنی بر این بودکه به سبب اهمیت فوتبال در ایران و جهان‬ ‫ورود سیاس��تمداران در تم��ام دنیا به این امر بدیهی اس��ت و‬ ‫همه از ش��اهزادگان کش��ورهای خلیج فارس تا برلسکونی و‪...‬‬ ‫عالقه مند به ورود از عرصه سیاست به عرصه فوتبال و حضور‬ ‫در این بخش هس��تند‪ .‬باتوجه به واکنش های یادشده تشریح‬ ‫دیدگاه های مطرح ش��ده در س��رمقاله پیشین ضروری به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫«سندرم استراماچونی» در حقیقت کوچک شمردن فوتبال‬ ‫نیس��ت‪ .‬فوتبال قلب ورزش جهان است‪ .‬فوتبال تالقی عشق‪،‬‬ ‫ورزش و رقاب��ت اس��ت‪ .‬فوتب��ال صنعت اس��ت و این صنعت‬ ‫ه��زاران میلیارد دالر گ��ردش مال��ی دارد‪ .‬در خاطرات تمام‬ ‫ایرانیان و جهانیان یک بازی‪ ،‬یک بازیکن و یک لحظه خاص‬ ‫از فوتب��ال جای دارد؛ اما در ادامه انچه که باعنوان «س��ندرم‬ ‫استراماچونی» می نامم را تشریح خواهم کرد‪.‬‬ ‫چند روز پیش اقای عبدالناصر همتی‪ ،‬به عنوان رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی ایران‪ ،‬از ورود به مس��ئله پرداخت حقوق مربی‬ ‫فوتبال تیم استقالل و انتقال ارز برای استراماچونی خبر داد‪.‬‬ ‫به ب��اور من پرداخت دس��تمزد ‪ ۱۵۰‬ه��زار یورویی مربی‬ ‫یک باش��گاه پرطرفدار بس��یار مهم اس��ت‪ ،‬ام��ا از ان مهم تر‬ ‫ش��نیده نش��دن صدای فریاد صادرکنندگان‪ ،‬واردکنندگان‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬کس��به و فعاالن اقتص��ادی کوچک و بزرگی‬ ‫است که در سال های تحریم و دوران جدید تحریم های امریکا‬ ‫علیه ایران‪ ،‬توانسته اند با بکارگیری راه های مختلف میلیون ها‬ ‫و شاید میلیارد ها دالر را با هزینه های گزاف به مبادی تجاری‬ ‫ی این نقل وانتقال‬ ‫خود انتقال دهند و بسیاری هم راهکاری برا ‬ ‫پی��دا نک��رده و درنهایت با ضرر و زیان ه��ای هنگفتی روبه رو‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫س��ندروم اس��تراماچونی یعنی برای انتقال ‪ ۱۵۰‬هزار یورو‬ ‫همه بس��یج می ش��وند اما ب��رای تغییر در نح��وه اجرای یک‬ ‫بخش��نامه ی��ک روزه یا ناگهان��ی که هزارویک مش��کل برای‬ ‫صادرکننده و تولیدکننده ایجاد می کند‪،‬کس��ی گوش ش��نوا‬ ‫ل اقتصادی نمی تواند‬ ‫ندارد‪ .‬سندروم اس��تراماچونی یعنی فعا ‬ ‫تا همین انتهای سال هم قدرت پیش بینی ارزی داشته باشد‬ ‫و هیچ یک از مس��ئوالن برای حل این مش��کل با این جدیت‬ ‫که برای موضوع اس��تراماچونی ورود پی��دا کردند‪ ،‬ورود پیدا‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫درچند سطح می توان این تحلیل را جلو برد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اس��تراماچونی نش��ان داد که تحریم های مالی در بدنه‬ ‫اقتصاد ایران‪ ،‬بس��یار جدی هس��تند و ما حت��ی برای انتقال‬ ‫اس��تاندارد ‪ ۱۵۰‬هزار یورو هم دچار مشکل هستیم‪ .‬واقعیت‬ ‫ن اس��ت؛ انگون ه که بس��یاری اس��تدالل در رفع مش��کل‬ ‫ای�� ‬ ‫نقل وانتقال ارز دارند‪ ،‬این مش��کالت همچنان پابرجاس��ت و‬ ‫هنوز راه حلی عملیاتی پیدا نشده است‪.‬‬ ‫ن داد ک��ه روش های ما در‬ ‫‪ -۲‬موضوع اس��تراماچونی نش��ا ‬ ‫نقل وانتقال ارز‪ ،‬ازمسیر ریختن پول از سمت صراف به حساب‬ ‫یک شرکت شاید برای ما عادی باشد اما در دنیایی که قوانین‬ ‫پولش��ویی با جدیت در ان رعایت می ش��ود‪ ،‬نمی توان از این‬ ‫الگو پیروی کرد‪ .‬در این ش��رایط است که نمی توان برای همه‬ ‫کس��ب وکارها و شرکای تجاری یک نقش��ه واحد داشت‪ .‬چه‬ ‫بسیار نمایندگی های شرکت های خارجی که به سبب مشکل‬ ‫در مراودات مالی و بانکی قادر به همکاری با ایران نیس��تند؛‬ ‫نمونه های��ی از این ش��رکت ها در تمامی صنایع‪ ،‬کش��اورزی‪،‬‬ ‫بخش دارو و تجهیزات پزش��کی و فوالد به وضوح و به کررات‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬موضوع استراماچونی نشان داد که فرصت طلبی و عالقه‬ ‫به دیده ش��دن چقدر در ایران طرفدار دارد‪ .‬تمام کسانی که‬ ‫برای حل این مس��ئله وارد میدان ش��دند‪ ،‬می توانستند فقط‬ ‫کار را انجام دهند و تمام؛ در حالی که عالقه به دیده ش��دن‬ ‫و استفاده از فضای تبلیغاتی فوتبال همه را جذب خود کرد‪.‬‬ ‫ت ریسک در ایران بسیار ضعیف است‪ .‬چرا‬ ‫‪ -۴‬درک مدیری ‬ ‫باید کارها همیشه به نقطه غیرقابل بازگشت برسد؟ در همین‬ ‫فوتبال ماج��رای ویلموتس و پرداخت ‪ ۳‬میلیون یورو برای ‪۶‬‬ ‫بازی! یا غرامت های س��نگین به مربیان و بازیکنان خارجی‪...‬‬ ‫ک ریسک دارد‪ .‬مدیریت ریسک یعنی‬ ‫نشان از ضعف ما در در ‬ ‫شناس��ایی ریسک ها‪ ،‬ارزش گذاری ریسک ها و بهبود یا حذف‬ ‫انها با تاکید بر چرخه ای یادگیرنده‪.‬‬ ‫‪ -۵‬موضوع اس��تراماچونی نمایی از ایران را برای طرف های‬ ‫تجاری در جهان ایجاد کرد‪ .‬حاال بس��یاری از شرکای تجاری‬ ‫ش��رکت های ایرانی از طرف های ایرانی خود می پرس��ند شما‬ ‫ن حد مش��کل دارید‬ ‫که برای پرداخت ‪ ۱۵۰‬هزار یورویی تا ای ‬ ‫چط��ور می خواهید مبلغ قرارداد میلیون یا ‪ 10‬میلیونی و‪ ...‬را‬ ‫به ما پرداخت کنید؟‬ ‫‪ -6‬اساتراماچونی نشان داد که اقدام قاطع چگونه می تواند‬ ‫یک س��اختار را دچار مش��کل کند و ما به سبب طبیعت مان‬ ‫هم��واره در ح��ال تلطیف موضوع��ات مهم و تبدی��ل انها به‬ ‫موضوعاتی درجه چندم هستیم‪.‬‬ ‫و در نهایت اینکه «سندرم استراماچونی» یعنی ناکارامدی‬ ‫در مدیریت ریسک‪ ،‬یعنی ارجح بودن شواف (نمایش) بر حل‬ ‫مشکل‪ ،‬یعنی نبود درک ابعاد یک موضوع از طرف بسیاری از‬ ‫افراد که تا پیش از این موضوع را انکار می کردند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ک��ه ب��ه دع��وت ابه ش��ینزو‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر ژاپن به این کشور سفر کرده بود‪ ،‬صبح‬ ‫دی��روز توکیو را به مقصد تهران ت��رک کرد‪ .‬روحانی‬ ‫در این س��فر رس��می به ژاپن‪ ،‬با ابه شینزو دیدار و دو‬ ‫طرف درباره مس��ائل مورد عالقه دوجانبه‪ ،‬منطقه ای‬ ‫و جهانی گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری در ای��ن دی��دار گف��ت‪ :‬روش‬ ‫غیرقانون��ی امریکا در خ��روج غیرمتعهدانه از توافق‬ ‫برجام نش��ان داد ک��ه این اقدام ضربه ب��ه یک توافق‬ ‫بین الملل��ی و صل��ح و امنیت بود و در واق��ع نه برای‬ ‫امری��کا و نه هی��چ کدام از طرف های برجام س��ودی‬ ‫نداش��ت و ثاب��ت ک��رد ک��ه تحریم سرنوش��تی جز‬ ‫باخت‪-‬باخ��ت ب��رای هیچ ک��س ندارد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬روحانی روز‬ ‫جمعه در مذاکره با ابه ش��ینزو تاکید کرد‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران همواره برای برقراری صلح و ارامش در‬ ‫منطقه و جهان با کمک و همکاری کشورهای منطقه‬ ‫ن راستا نامه هایی‬ ‫و همسایگان تالش کرده و در همی ‬ ‫نیز برای س��ران کشورهای منطقه ارسال شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با قدردان��ی از حمایت ژاپن از طرح‬ ‫صلح هرمز اظه��ار کرد‪ :‬ایران همواره به مس��ئولیت‬ ‫ن امنیت منطقه عمل کرده و معتقدیم‬ ‫خ��ود در تامی ‬ ‫امنیت خلیج فارس ازس��وی کش��ورهای بیگانه بهم‬ ‫ریخت��ه اس��ت‪ .‬روحان��ی تصریح کرد‪ :‬ب��رای امنیت‬ ‫منطقه باید ریش��ه یکجانبه گرایی را بخشکانیم و به‬ ‫کس��انی که مس��یری غیر از همکاری براساس قواعد‬ ‫بین المالی را تعقیب می کنند‪ ،‬بفهمانیم باید مسیری‬ ‫دیگر را دنبال کنند‪ .‬روحانی در ادامه با اشاره به اعمال‬ ‫تحریم ه��ای ظالمانه و غیرقانون��ی امریکا علیه ایران‬ ‫بعد از خروج غیرمتعهدانه این کشور از توافق برجام‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خ��روج یکجانبه امریکا از تفاهمنامه های‬ ‫بین المللی مث��ل برجام‪ ،‬امنیت و صل��ح در جهان را‬ ‫تهدید می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم ها تروریسم اقتصادی است‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه همه کشورها باید به‬ ‫قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنیت سازمان ملل متعهد‬ ‫باش��ند‪ ،‬گف��ت‪ :‬تحریم های امریکا نوعی تروریس��م‬ ‫اقتص��ادی تلقی می ش��ود و کش��ورهایی ک��ه در راه‬ ‫ن کار‬ ‫مقابله با تروریس��م فعالیت می کنن��د باید با ای ‬ ‫امریکا نیز مقابله کنن��د‪ .‬وی با بیان اینکه ایران همه‬ ‫تالش خود را برای حف��ظ برجام در چارچوب تامین‬ ‫منافع خ��ود انجام داده و خواه��د داد و از طرف های‬ ‫دیگر در برجام نیز می خواهیم به تعهدات خود عمل‬ ‫کنن��د‪ ،‬افزود‪ :‬بی تردید این اقدام‪ ،‬رمز بقای این تعهد‬ ‫بین المللی خواهد بود و کشورها می توانند با پایبندی‬ ‫و عم��ل به تعهدات خود‪ ،‬امری��کا را مجبور به اصالح‬ ‫اش��تباه ها و بازگشت به مسیر درست و قانونی کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری با اش��اره به زمینه ه��ای همکاری‬ ‫میان ایران و س��ایر کش��ورها‪ ،‬افزود‪ :‬ما از هر طرحی‬ ‫که موجب افزایش تبادالت اقتصادی به ویژه در حوزه‬ ‫انرژی و افزایش صادرات و فروش نفت شود‪ ،‬استقبال‬ ‫می کنی��م‪ .‬وی با تاکی��د بر اینکه کاه��ش مرحله به‬ ‫مرحله تعهدات برجامی ازس��وی ایران بعد از خروج‬ ‫امری��کا از این توافق و کوتاه��ی اروپایی ها از عمل به‬ ‫تعهدات ش��ان در چارچوب مفاد برجام بوده‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬معتقدیم برجام یک الگوی موثر برای رس��یدن‬ ‫به صلح و دوس��تی میان همه کشورها است‪ .‬روحانی‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه خ��روج امریکا از برج��ام و اعمال‬ ‫تحریم های بی س��ابقه اقتصادی علی��ه ملت ایران به‬ ‫س��ود هیچ کس نبوده‪ ،‬اف��زود‪ :‬بدعهدی امریکایی ها‬ ‫نه تنها ضربه به یک توافق بزرگ بین المللی بود‪ ،‬بلکه‬ ‫اسیب و ضربه به صلح و روابط سیاسی دوستانه میان‬ ‫کشورها است‪.‬‬ ‫‹ ‹به کشور ثالث اجازه اخالل ندهیم‬ ‫همچنین در جریان این سفر‪ ،‬رئیس جمهوری در‬ ‫جمع ش��ماری از مدیران ارشد بخش های سیاسی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی و فرهنگ��ی ژاپ��ن در توکیو اع�لام کرد‪:‬‬ ‫دره��ای ایران ب��ه روی دولت و ش��رکت های ژاپنی‬ ‫ب��رای مش��ارکت و س��رمایه گذاری در پروژه ه��ای‬ ‫ب��زرگ اقتصادی باز اس��ت و ای��ران و ژاپن به عنوان‬ ‫دو دوست قدیمی‪ ،‬نباید اجازه دهند که کشور ثالثی‬ ‫در روابط دوس��تانه انها اخالل ایجاد کند‪ .‬روحانی در‬ ‫این نشس��ت با اش��اره به اراده دو کشور برای توسعه‬ ‫روابط‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬اینکه در این چند س��ال با اقای‬ ‫ابه شینزو ‪ ۱۲‬بار مالقات کردیم‪ ،‬نشانه این است که‬ ‫ای��ن اراده در دو دولت وجود دارد‪ .‬فکر می کنم هیچ‬ ‫مانعی امروز در روابط دو کش��ور وج��ود ندارد؛ مگر‬ ‫تحری��م غیرقانونی امریکا و درباره این تحریم ش��ما‬ ‫کامال مطلع هستید که بر خالف مقررات بین المللی‬ ‫و قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬است‪ .‬عالوه بر این امریکا متاسفانه‬ ‫به کشورها فش��ار می اورد که بین قانون و مقررات و‬ ‫اراده دولت امریکا یکی را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توافق به نفع همه است‬ ‫روحان��ی اف��زود‪ :‬بعده��ا نخس��ت وزیر رژی��م‬ ‫صهیونیس��تی و ولیعهد عربستان اعالم کردند که ما‬ ‫ب��ه اقای ترامپ فش��ار اوردیم تا از توافق هس��ته ای‬ ‫خارج ش��ود و این یکی از رسوایی های تاریخی است‬ ‫که کش��وری به خاطر منافع کش��ور دیگ��ر مقررات‬ ‫بین الملل��ی را زی��ر پا بگ��ذارد‪ .‬به اعتقاد م��ا توافق‬ ‫هس��ته ای به نفع همه ملت ها و دولت هاس��ت‪ .‬برای‬ ‫حل مس��ئله نیز هیچ راهی وجود ن��دارد؛ جز اینکه‬ ‫امریکا از مس��یر اش��تباه و خطایی که انتخاب کرده‪،‬‬ ‫اغاز بررسی صالحیت داوطلبان مجلس در هیات های نظارت‬ ‫س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت‪ :‬بررسی‬ ‫صالحی��ت داوطلب��ان انتخاب��ات مجلس در‬ ‫هیات ه��ای اجرای��ی پایان یاف��ت و نتایج ان‬ ‫نیز اعالم ش��د و ادامه رسیدگی در هیات های‬ ‫نظ��ارت ش��ورای نگهبان اغاز ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫س��خنگوی ش��ورای نگهبان اف��زود‪ :‬در حوزه‬ ‫انتخاب��ات می��ان دوره ای خب��رگان رهبری‪،‬‬ ‫‪ ۳۰۳‬نف��ر ثبت ن��ام کردند که بخش��ی از ای��ن تعداد قبال‬ ‫ازم��ون داده بودند‪ ،‬از این رو ‪ ۲۷۲‬نفر برای ازمون کتبی‬ ‫دعوت ش��دند و از این تعداد ‪ ۲۲۱‬نفر در ازمون ش��رکت‬ ‫کردند‪ .‬کدخدایی گفت‪ :‬پس از اعالم نتایج ازمون کتبی‪،‬‬ ‫داوطلبان برای ازمون ش��فاهی دعوت خواهند شد و پس‬ ‫از این مرحله‪ ،‬بررس��ی صالحیت عموم��ی نامزدها انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گزارش مهر س��خنگوی ش��ورای نگهبان‬ ‫در نشس��تی خبری ضمن تش��ریح اخرین نتایج بررسی‬ ‫مصوب��ات مجلس در این ش��ورا‪ ،‬گفت‪ :‬الیحه‬ ‫موافقتنام��ه چارچوب تس��هیل تجارت بدون‬ ‫کاغذ فرامرزی در اسیا و اقیانوسیه را داشتیم‬ ‫که بعد از بررسی‪ ،‬مغایرت ان با قانون اساسی‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬سخنگوی ش��ورای نگهبان درباره‬ ‫الیحه ایجاد ‪ ۸‬منطق��ه ازاد تجاری‪-‬صنعتی‪،‬‬ ‫اصالح محدوده ‪ ۳‬منطقه ازاد تجاری‪-‬صنعتی‬ ‫و ایج��اد مناطق ویژه اقتص��ادی‪ ،‬گفت‪ :‬باوجود اصالحات‬ ‫به عمل امده‪ ،‬از انجا که براساس اصل ‪ ۷۴‬قانون اساسی‪،‬‬ ‫پیش��نهاد الیحه دارای فرایند خاصی است و باید پس از‬ ‫تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم ش��ود‪ ،‬نامه هیات‬ ‫وزیران درباره موافقت با اصالحات مجلس‪ ،‬رافع ایراد این‬ ‫ش��ورا نخواهد بود؛ بنابراین ایراد س��ابق این شورا درباره‬ ‫مغای��رت ای��ن مصوبه با اصل ‪ ۷۴‬قانون اساس��ی کماکان‬ ‫به قوت خود باقی است‪.‬‬ ‫بازگردد‪ .‬روحانی در ادامه س��خنانش به دو دستاورد‬ ‫توافق هس��ته ای اشاره کرد و گفت‪ :‬دستاورد نخست‬ ‫این بود که به دنیا ثابت کردیم دنبال سالح هسته ای‬ ‫نیستیم و حاضریم همه گونه نظارت های بین المللی‬ ‫را بپذیریم در صورتی که رفتار کش��ورهای بزرگ با‬ ‫ما عادی باش��د‪ .‬دستاورد دوم این بود که به دنیا ثابت‬ ‫کردی��م که پای تعهدات خود می ایس��تیم و باوجود‬ ‫اینکه طرف تعهد به بخشی از تعهداتش عمل نکرده‬ ‫یا یکی از انها به طور کامل خارج شده ما همچنان در‬ ‫تعهدمان باقی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نباید خطاکار را تشویق کنیم‬ ‫رئیس جمه��وری خاطرنش��ان کرد‪ :‬م��ا مطمئن‬ ‫هس��تیم این تحریم غیرقانونی نمی تواند بلندمدت‬ ‫ادامه پیدا کند و امریکایی ه��ا ناچارند روزی این راه‬ ‫ب��دون خاصیت و پر از ضرر را ره��ا کنند‪ .‬وی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬ما در زمینه اینکه با امریکا درباره مس��ائل مان‬ ‫بح��ث کنیم مش��کلی نداریم؛ جز اینک��ه انها باید از‬ ‫مس��یر خطایی که در این یک س��ال و نیم گذش��ته‬ ‫رفتند‪ ،‬برگردند‪ .‬روحانی اف��زود‪ :‬به هر حال ما نباید‬ ‫خطاکار و کسی را که قانون را زیر پا گذاشته‪ ،‬تشویق‬ ‫کنیم و ب��ه او جایزه بدهیم اما در عین حال نیز نباید‬ ‫راه را ببندیم که اگر خطاکار به اشتباه خود پی ببرد و‬ ‫بخواهد اشتباه خود را جبران کند راه به رویش بسته‬ ‫باشد‪ .‬همه ما باید برای زندگی امن تر‪ ،‬بهتر و راحت تر‬ ‫و روابط دوستانه تر تالش کنیم‪ .‬رئیس جمهوری در‬ ‫بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد‪ :‬ایا به نظر شما‬ ‫راه��ی که امریکا انتخاب و حتی ب��رای مواد غذایی‪،‬‬ ‫دارویی و پزش��کی مردم هم مش��کل ایجاد کرده راه‬ ‫درستی است؟ امریکا می گوید ما درباره مواد غذایی‬ ‫و دارویی هیچ گونه مشکلی برای ایران ایجاد نکردیم‬ ‫اما ش��ما به خوبی می دانید وقتی نظام بانکی را دچار‬ ‫مشکل کردند همه این تحرکات اقتصادی با مشکل‬ ‫مواجه می شود‪.‬‬ ‫دیدارهای مشورتی ایران و ژاپن ادامه دارد‬ ‫عراقچ��ی‬ ‫س��یدعباس‬ ‫در تش��ریح نتای��ج س��فر‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ه توکی��و‬ ‫گف��ت‪ :‬این س��فر در پاس��خ به‬ ‫س��فر نخس��ت وزیر ژاپ��ن ب��ه‬ ‫تهران انجام ش��د؛ از دیگر س��و‬ ‫در نودمی��ن س��الگرد رواب��ط ‬ ‫دیپلماتیک دو کش��ور هس��تیم و در سال‬ ‫جاری رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر‬ ‫ژاپ��ن تاکن��ون ‪ 3‬بار با هم دیدار داش��تند؛‬ ‫دیدارهای��ی در تهران‪ ،‬نیوی��ورک و توکیو‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا ای��ن دیپلمات ارش��د‬ ‫کش��ورمان با بیان اینکه ژاپن از دوس��تان‬ ‫قدیم��ی و ش��رکای تجاری ایران اس��ت و‬ ‫ما همواره مش��ورت های سیاس��ی نزدیکی‬ ‫با ژاپن داش��تیم‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫امسال به دلیل نودمین سالگرد‬ ‫روابط دیپلماتیک دو کش��ور و‬ ‫تحوالت��ی که در جریان اس��ت‬ ‫از جمل��ه فش��ارهای امری��کا و‬ ‫تحریم های ناعادالنه این کشور‬ ‫با خ��روج واش��نگتن از برجام‬ ‫ضرورت داشت که گفت وگوهای نزدیک تر‬ ‫و فش��رده تری بین دو کشور انجام شود‪ .‬در‬ ‫همین چارچوب مقامات دو کشور مذاکرات‬ ‫س��نگین و فش��رده ای را درب��اره مس��ائل‬ ‫دوجانبه‪ ،‬منطق��ه ای‪ ،‬بین المللی و مباحث‬ ‫مرب��وط به برجام و تحریم های امریکا انجام‬ ‫داده اند و قرار شد مشورت های دو کشور از‬ ‫نزدیک ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ایس�نا‪ -‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امورخارجه‬ ‫کش��ورمان روز جمعه در توییتی نوشت‪ :‬نشستی‬ ‫صمیمیانه‪ ،‬صادقانه و بنیادی بین حسن روحانی‬ ‫و ابه ش��ینزو روی داد که باعث شد همکاری های‬ ‫دوجانب��ه منطقه ای و بین الملل��ی بیش از پیش‬ ‫تقویت ش��ود‪ .‬ظریف با اش��اره ب��ه چیدمان میز‬ ‫و پذیرایی طرف ژاپنی نوش��ت‪ :‬م��ا همچنین از‬ ‫میزبانان ژاپنی مان قدردانیم که انقالب زمستانی‬ ‫را در کنار ما جشن گرفتند‪ .‬وی در انتهای توییت‬ ‫خود از هشتگ «یلدا» استفاده کرد‪.‬‬ ‫ت خارج ه چین اعال م‬ ‫ایلن�ا‪ -‬س��خنگوی وزار ‬ ‫ک��رد‪ :‬پک��ن و بروکس��ل هم��کاری و ارتباطات‬ ‫ خ��ود را به منظور حفظ توافق هس��ته ای افزایش‬ ‫خواهن��د داد‪ .‬گنگ ش��وانگ در کنفرانس خبری‬ ‫ هفتگی با اشاره به سفر هیات های فرانسه‪ ،‬المان‬ ‫و انگلی��س به چین ب��رای گفت وگو درباره برجام‬ ‫گفت‪ :‬معاونان سیاسی هیات های فرانسه‪ ،‬المان‬ ‫و انگلی��س در پک��ن به تبادل نظ��ر درباره برجام‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬ابه شینزو‪ ،‬نخست وزیر ژاپن روز جمعه‬ ‫حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری کشورمان را در‬ ‫جری��ان اعزام نیروی دریایی ب��ه خاورمیانه برای‬ ‫حفاظت از امنیت کشتیرانی قرار داد‪ .‬خبرگزاری‬ ‫رویت��رز در گزارش خ��ود اعالم ک��رد ماموریت‬ ‫نیروه��ای ژاپن‪ ،‬عملی��ات در اب های ازاد خلیج‬ ‫عمان‪ ،‬ش��مال دریای عربی و خلیج عدن خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ماهاتی��ر محمد‪ ،‬نخس��ت وزیر مالزی‬ ‫عکس روز‬ ‫گف��ت‪ :‬نشس��ت کواالالمپور ن��ه جایگزین دیگر‬ ‫اجالس های مس��لمانان می ش��ود و ن��ه بنا دارد‬ ‫دس��ت ه یا طبق��ه متفاوتی تش��کیل دهد و دیگر‬ ‫کش��ورهای مس��لمان را تضعیف کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫برخی برداش��تی اش��تباه از مقاصد برگزاری این‬ ‫نشست داش��ته اند و این عقاید اشتباه و غیرقابل ‬ ‫توجیه هس��تند‪ .‬نخس��ت وزیر مال��زی همچنین‬ ‫از قط��ر و ایران به خاطر حفظ اس��تقالل باوجود‬ ‫تحریم های گوناگون قدردانی کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬جریان صدر جمعه شب اخبار منتشره‬ ‫در رس��انه های س��عودی درب��اره تهدید ش��دن‬ ‫«مقتدی صدر» در ایران را تکذیب کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه خبری الس��ومریه نیوز عراق‪ ،‬جریان صدر‬ ‫همچنین اعالم ک��رد‪ :‬به کاله ابی ها که نیروهای‬ ‫نظامی این جریان هس��تند‪ ،‬دستور داده شده تا‬ ‫تامین امنیت میدان التحریر بغداد را به نیروهای‬ ‫امنیتی واگذار کنند‪.‬‬ ‫مرک�ز رس�انه ق�وه قضایی�ه‪ -‬رئیس قوه‬ ‫قضاییه گفت‪ :‬بازداش��ت افراد ب��رای جمع اوری‬ ‫ادل��ه ممنوع اس��ت‪ .‬ابتدا دالی��ل را جمع اوری و‬ ‫سپس در صورت ضرورت حکم دستگیری صادر‬ ‫کنید‪ .‬سید ابراهیم رئیسی در گردهمایی قضات‬ ‫دادسرای عمومی و انقالب تهران با تاکید بر دقت‬ ‫بیشتر در صدور حکم بازداشت افراد افزود‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد قضات باید دقت بیشتری در صدور حکم‬ ‫بازداشت و حبس داشته باشند و به سهولت نباید‬ ‫دس��تور بازداش��ت داد؛ مگر در مواردی که قانون‬ ‫اعالم کرده و چاره ای وجود ندارد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫پیشرفت های پروژه توافق چابهار بررسی شد‬ ‫سبد مهربانی در برخی از میدان های تره بار‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫دولت هند اعال م کرد‪ :‬دومین نشست کمیته اجرایی توافق سه جانبه چابهار میان هند‪ ،‬ایران‬ ‫و افغانس��تان روز جمعه در دهلی نو برگزار ش��د‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه «تایمز او‬ ‫ن نشس��ت سه کش��ور از پیشرفت های به دست امده در پروژه چابهار و همچنین‬ ‫ایندیا» در ای ‬ ‫عملکرد شرکت جهانی بنادر هند در اسکله شهید بهشتی در بندر چابهار ابراز رضایت کردند‪.‬‬ ‫ن مدت حدود ‪ ۵۰۰‬هزار تن کاال از طریق بندر چابهار به‬ ‫در ادامه این بیانیه امده است‪ ،‬در ای ‬ ‫ن دیدار همچنین توافق شد دو بندر «مورمگوا» و «منگلورنو»‬ ‫افغانستان صادر شده است‪ .‬در ای ‬ ‫به عنوان مس��یرهای تایید ش��ده تجاری در این توافق گنجانده شوند‪ .‬سایر مسیر های تجاری‬ ‫تایید ش��ده براس��اس توافق چابهار بنادر «جی‪.‬ان‪.‬پی‪.‬تی»‪ ،‬موندرا‪ ،‬کاندال و کوچین هستند‪.‬‬ ‫بن��در چابهار ک��ه در دریای عمان قرار گرفته دسترس��ی هند به افغانس��تان از طریق دریا را‬ ‫اس��ان می کند‪ .‬دولت هند متعهد به سرمایه گذاری ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری برای توسعه چابهار و‬ ‫همچنین سرمایه گذاری ‪ ۱.۵‬میلیارد دالری برای ساخت مجموعه ای از جاده ها و راه اهن شده‬ ‫اس��ت‪ .‬س��ال گذش��ته هند دو محموله گندم را از طریق بندر چابهار به افغانستان صادر کرد‪.‬‬ ‫این اقدام با هدف اثبات اعتبار این مس��یر و گسترش ورود محموله های جهانی پیش از فعال‬ ‫ن روحانی‬ ‫ل پیش با حضور حس ‬ ‫شدن کامل بندر چابهار انجام شد‪ .‬فاز نخست این بندر ‪ 2‬سا ‬ ‫و نمایندگانی از هند و سایر کشور های منطقه افتتاح شد‪ .‬بندر چابهار یک موفقیت در روابط‬ ‫هند و ایران اس��ت و پس از عملیاتی شدن ان‪ ،‬تحوالت زیادی پیرامون این بندر اتفاق افتاده‬ ‫و براساس خبر های منتشر شده ترافیک باری از بندر کراچی به چابهار منتقل شده است‪.‬‬ ‫نقدی به مقاله «سندروم‬ ‫استراماچونی»‬ ‫علیرض�ا حائ�ری‪،‬‬ ‫فع�ال اقتص�ادی‪ :‬در‬ ‫تاری��خ ‪ ۲۴‬اذر ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫مقاله ای به قل��م پیمان‬ ‫مول��وی‪ ،‬دبی��ر انجمن‬ ‫اقتصاددان��ان ای��ران در‬ ‫روزنامه‬ ‫به چاپ‬ ‫رسید که به بخش هایی از ان اشاره می کنم‪.‬‬ ‫بندهای اول و دوم یادداش��ت کامال مورد تایید‬ ‫اس��ت‪ .‬در حالی که برای انتقال ‪ ۱۶۰‬هزار دالر به‬ ‫یکی از بانک ه��ای ایتالیایی‪ ،‬چندین وزارتخانه و‬ ‫فرد حقیقی و حقوقی به صف می شوند و اخر هم‬ ‫مجبور می ش��ویم این مبلغ را به ط��ور نقدی و با‬ ‫چمدان به ترکیه منتقل کنیم که گفته می ش��ود‬ ‫تا امروز هم به مقصد نهایی نرس��یده است! چطور‬ ‫انتظ��ار داریم صادرکنندگان بتوانند به راحتی ارز‬ ‫خود را به داخل کشور منتقل کنند‪.‬‬ ‫البته مورد پرداخت پول اس��تراماچونی‪ ،‬مربی‬ ‫باشگاه استقالل به دلیل حساسیت های فوتبالی‪،‬‬ ‫رس��انه ای ش��د‪ ،‬این در حالی است که ده ها مورد‬ ‫مش��ابه دیگ��ر درباره نقل وانتق��ال ارز وجود دارد‬ ‫ک��ه تاکنون مس��کوت باقی مان��ده و از این پس‬ ‫هم مس��کوت باقی خواهد ماند؛ بنابراین بندهای‬ ‫اول و دوم ای��ن یادداش��ت را قب��ول دارم و ب��ر‬ ‫ن و فعاالن اقتصادی برای‬ ‫مشکالت صادرکنندگا ‬ ‫نقل وانتق��ال ارز مانند هر فعال اقتصادی دیگری‬ ‫واقفم‪.‬‬ ‫ل بنده برای نق��د بخش هایی از این‬ ‫ام��ا مش��ک ‬ ‫یادداشت‪ ،‬از بند سوم اغاز می شود و ان بی اهمیت‬ ‫جلوه دادن موضوع ازسوی نگارنده است‪.‬‬ ‫شاید موضوع اقای استراماچونی و تیم استقالل‬ ‫از نگاه برخی بی اهمیت باشد‪ ،‬اما حفظ یک مربی‬ ‫تراز اول برای باش��گاه استقالل از جایگاه ویژه ای‬ ‫در بین ه��واداران میلیونی این باش��گاه محبوب‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫قب��ول بفرمایید ک��ه فوتبال ورزش��ی مفرح و‬ ‫تفریحی سالم‪ ،‬نه تنها در بین جوانان و بلکه برای‬ ‫تمامی مردم دنیا‪ ،‬در هر س��ن و س��ال و پیشه ای‬ ‫که باش��ند‪ ،‬اس��ت‪ .‬به عالوه اینکه فوتبال یکی از‬ ‫چند تجارت پرس��ود در جهان به ش��مار می رود و‬ ‫س��االنه مبالغ هنگفتی در ای��ن تجارت جابه جا و‬ ‫ل حاضر نیز اگر س��ری به‬ ‫هزینه می ش��ود‪ .‬در حا ‬ ‫جس��ت وجوگر گوگل بزنیم‪ ،‬موض��وع فوتبال در‬ ‫ص��در اخبار و تحوالتی اس��ت که م��ورد توجه و‬ ‫جست وجوی ش��هروندان تمام کشورهای جهان‬ ‫قرار دارد‪ .‬در کشور ما هم همینطور است و فوتبال‬ ‫و مس��ائل مرتبط ب��ا ان مورد عالق��ه و پیگیری‬ ‫بیشتر مردم است؛ بنابراین بی اهمیت جلوه دادن‬ ‫ان برای تاکید بر مش��کل نقل و انتقال ارز‪ ،‬کمی‬ ‫بی انصافی و پاک کردن صورت مسئله است‪.‬‬ ‫غیر از تماش��ای یک مسابقه فوتبال چه رویداد‬ ‫دیگری را در جهان س��راغ دارید که بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫ه��زار نفر ب��ا خرید بلیت و ص��رف هزینه هایی از‬ ‫قبی��ل بلی��ت هواپیم��ا و اقامت در هت��ل‪ ،‬برای‬ ‫تماش��ای ان منشا گردش مالی بزرگی شوند که‬ ‫گاهی تا ‪ ۵۰۰‬یورو هم می رسد؟! با این همه گاهی‬ ‫ای��ن طرفداران موفق به ورود به اس��تادیوم محل‬ ‫برگزاری مسابقه هم نمی شوند‪.‬‬ ‫در ادامه این یادداش��ت‪ ،‬مثال هایی از تیم های‬ ‫بایرن مونی��خ و میالن اورده ش��ده و با بیان اینکه‬ ‫در کشورهای بزرگ و پیش��رفته‪ ،‬سیاستمداران‬ ‫ل مشکالت احتمالی این قبیل تیم ها ورود‬ ‫برای ح ‬ ‫نمی کنند‪ ،‬ابراز امیدواری شده که سیاستمداران‬ ‫م��ا نیز مانند جاهای دیگ��ر جهان‪ ،‬برای حل این‬ ‫ دست از مشکالت ورود نکنند‪.‬‬ ‫حتما اطالع دارید که برلوس��کنی‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫چندین دوره در کش��ور ایتالیا‪ ،‬مالک تیم فوتبال‬ ‫میالن اس��ت و از این رهگ��ذر محبوبیتی در بین‬ ‫جوان��ان ایتالیایی به ویژه میالنی ها کس��ب کرده‬ ‫ی��ا اینکه مال��کان برخی از تیم های سرش��ناس‬ ‫انگلیس��ی مانند منچسترسیتی‪ ،‬ارس��نال و‪ ...‬از‬ ‫ش��اهزادگان س��عودی و اماراتی هستند یا اینکه‬ ‫رقاب��ت فوتبالی در اس��پانیا و بی��ن تیم های رئال‬ ‫مادری��د و بارس��لونا تبدیل به یک نزاع سیاس��ی‬ ‫بین طرفداران اس��پانیای واحد و استقالل طلبان‬ ‫کاتالونیا ش��ده اس��ت‪ .‬اصال چ��را راه دور برویم‪،‬‬ ‫در همی��ن ای��ران خودم��ان‪ ،‬مگ��ر همین چند‬ ‫س��ال پیش و هنگامی که اق��ای طارمی‪ ،‬بازیکن‬ ‫س��ابق تیم پرس��پولیس دچار اش��تباهی در عقد‬ ‫قرارداد با یکی از باش��گاه های ترکیه ش��ده بود و‬ ‫در استانه محرومیت های بین المللی قرار داشت‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری کش��ورمان شخصا برای حل این‬ ‫مش��کل با اقای اردوغان صحبت نکردند؟ و پس‬ ‫از ان باش��گاه ترکیه ای از شکایت خود صرف نظر‬ ‫نکرد؟ نتیجه اینکه‪ :‬فوتبال ورزش��ی اس��ت که با‬ ‫سیاس��ت عجین ش��ده و با زندگی‪ ،‬احساسات و‬ ‫عواطف میلیون ها انسان گره خورده و سیاستمدار‬ ‫و تولیدکننده و خانه دار و بیکار نمی شناسد و برای‬ ‫حل مش��کالت ان باید با جدیت ورود کرد؛ وگرنه‬ ‫تبدیل به یک مشکل ملی می شود‪.‬‬ ‫نقد‬ ‫نتیجه تحریم امریکا باخت –باخت است‬ ‫چرا سندروم‬ ‫استراماچونی؟‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول دی ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1432‬‬ ‫پیاپی ‪2750‬‬ ‫بیم‪‎‬ها و نگرانی‪‎‬های‬ ‫یک خصوصی‪‎‬سازی‬ ‫این سیالب‬ ‫با فاضالب امد‬ ‫افتتاح پروژه قدیمی‬ ‫با ایده های جدید‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تفویض اختیار به استان ها برای تسهیل در فعالیت های صنعتی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ادامه س��فرهای کاری‬ ‫خ��ود از چندین طرح و واحد صنعت��ی بازدید کرد‪ .‬رحمانی‬ ‫در این بازدید تاکید کرد‪ :‬بسیاری از مسائل تولیدگران که در‬ ‫شهرستان و اس��تان قابل حل است باید در همان شهرستان‬ ‫و اس��تان حل وفصل شود به ویژه در این شرایط که تولید مهم‬ ‫اس��ت‪ ،‬هر کارخانه نیز در واح��د صنعتی خود تولید را جدی‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫مرتضی مصطفوی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫‹ ‹سیستمی شدن استعالمات و مجوزها‬ ‫‹ ‹کمیت در کیفیت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫«رونق تولید» به عنوان شعار سال تا چه حد محقق شده است‪ .‬در این‬ ‫بستر ایا تنها کمیت مهم است یا مدیران دولتی به کیفیت کاالها و سالمت‬ ‫جامع��ه هم توجه دارند؟ امری که به ش��دت در کش��ورهای صنعتی مورد‬ ‫توجه است و برای ان برنامه ریزی های بلندمدت چند دهه ای دارند‬ ‫برسد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬بسیاری از مسائل تولیدگران که‬ ‫در شهرستان و استان قابل حل است باید در همان شهرستان‬ ‫و اس��تان حل وفصل شود به ویژه در این شرایط که تولید مهم‬ ‫اس��ت‪ ،‬هر کارخانه نیز در واح��د صنعتی خود تولید را جدی‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایشی شدن تولیدات‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بیان کرد‪ :‬خوشبختانه با وجود‬ ‫همه مش��کالت‪ ،‬امار تولیدات کش��ور در ‪ ۸‬ماه امسال به طور‬ ‫عمده افزایش��ی بوده و البته این مهم به همت تولیدکنندگان‬ ‫رخ داده اس��ت‪ .‬رحمانی با اعالم اینکه سیاس��ت کلی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت توس��عه صادرات و مدیریت وارادات‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬البته کاالهای اساس��ی و مورد نیاز که مصرف‬ ‫روزمره مردم اس��ت در صورت تامین نشدن به مقدار کافی از‬ ‫محل تولیدات داخلی‪ ،‬باید وارد ش��ود‪ ،‬صادرات و تنظیم بازار‬ ‫نباید با هم دچار تضاد منافع ش��وند‪ .‬وی صادرات را پیش��رو‬ ‫اقتص��اد و الزمه رونق تولید دانس��ت و گف��ت‪ :‬ظرفیت های‬ ‫خوب��ی در صادرات داری��م‪ ،‬به عنوان نمون��ه‪ ۲ ،‬برابر مصرف‬ ‫کشور در کاشی و سرامیک تولید داریم که باید روی صادرات‬ ‫ان و اقالم��ی از این دس��ت کار کنیم‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫نهاده��ای نظارت��ی باید به موض��وع تفاوت فاحش نرخ الس��تیک در‬ ‫کارخانه و بازار ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند‪ ،‬زیرا تولیدکننده‬ ‫از این گرانی بهره مند نمی شود و تمام سود حاصل شده به جیب دالالن‬ ‫م��ی رود‪ .‬حمید گرمابی در گفت وگو با خانه ملت درباره تفاوت قیمت‬ ‫الس��تیک خودروه��ای س��واری در کارخانه و بازار‪ ،‬گفت‪ :‬الس��تیک‬ ‫تجارت ب��ا تاکید بر اینک��ه هیچ محدودیتی ب��رای تفویض‬ ‫اختیارات الزم و قانونی به استان ها نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون این‬ ‫کار را انج��ام داده ایم و درحال حاضر هم حاضرم هر اختیاری‬ ‫الزم بود به این اس��تان بدهم‪ ،‬اس��تان ها هم اختیارات الزم و‬ ‫م��ورد نیاز را به شهرس��تان ها بدهند‪ .‬رحمان��ی ادامه داد‪ :‬از‬ ‫ظرفیت فضای الکترونیک و مجازی برای تس��هیل در انجام‬ ‫کارهای اداری استفاده شود‪ ،‬فرایند مجوزهایی از قبیل جواز‬ ‫تاسیس‪ ،‬گواهی‪ ،‬س��وخت و‪ ...‬از طریق الکترونیکی می تواند‬ ‫تس��هیل یابد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬برای تفویض اختیارات الزم و‬ ‫قانونی به خانه های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اتاق اصناف‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگانی با قبول مسئولیت و جوابگویی از سوی انها امادگی‬ ‫دارم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت حمایت‬ ‫از اصناف‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برای حمایت از اصناف و کسبه با توسعه‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای در شهرستان های کوچک موافق‬ ‫نیس��تم اما قانون در این مورد باید بازنگری ش��ود‪ .‬رحمانی‬ ‫درباره خام فروش��ی نیز اضافه کرد‪ :‬ساماندهی صادرات خام‬ ‫فروش��ی را در دس��تور کار داریم‪ ،‬در حوزه پتروش��یمی این‬ ‫کار ش��روع کرده ایم و در س��ایر تولیدات نیز این روند را ادامه‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫اختالف نرخ الستیک در کارخانه و بازار‬ ‫موج��ود در کارخان��ه از طریق ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬واس��طه به دس��ت مصرف کننده‬ ‫اصلی می رس��د و اگرچه این واس��طه ها ب��ه ازای اقدام های خود چند‬ ‫درص��د قیمت الس��تیک را افزایش می دهند اما این رش��د قیمت باید‬ ‫متناسب و معقول باش��د‪ .‬نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬تولیدکنندگان الستیک داخلی می توانند نیاز‬ ‫خودروهای س��واری کش��ور را تامین کنند؛ بنابراین نیازی به واردات‬ ‫رحمان��ی ب��ا اعالم خب��ر تکمیل بس��یاری س��امانه های‬ ‫الکترونیکی وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت ‪ ،‬گفت‪ :‬سیستمی‬ ‫ش��دن استعالمات و مجوزهای مورد نیاز واحدها و طرح های‬ ‫تولیدی و صنعتی و معدنی برای تس��هیل امور و کاهش زمان‬ ‫رس��یدگی در دس��تور کار اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬برای ورود‬ ‫س��رمایه گذاران و فعالیت انها در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫کشور و ارائه تسهیالت و حمایت ها و فرصت های الزم به انها‬ ‫امادگی کامل داریم و س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران پیگیر این موضوع ها است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در ادامه گفت‪ :‬ارائه درصدی از مالیات دریافت شده‬ ‫به وسیله شهرک های صنعتی برای کمک به زیرساخت های‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫پیگیری و تصویب ش��ود‪ .‬رحمانی در پایان با اش��اره به اینکه‬ ‫ظرفیت های خوبی در ش��هرضا و دهاق��ان وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای پیگیری و راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان‬ ‫شهرضا اماده همکاری هستم‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹برقی شدن موتورسیکلت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جمع خبرنگاران در شرکت‬ ‫کویر موتور گفت‪ :‬یکی از اولویت های اقتصاد مقاومتی صنایع‬ ‫بس��ته بندی اس��ت و در این بخش نیاز کشور از محل واردات‬ ‫تامین می ش��د که اکنون به لطف فعالیت واحدهای خوب در‬ ‫کش��ور و استان اصفهان در حوزه بسته بندی بی نیاز از واردت‬ ‫هس��تیم‪ .‬رحمانی با تاکید بر اینکه محدودیت های وارداتی‬ ‫اقالم دارای امکان س��اخت داخل برای حمایت از رونق تولید‬ ‫بوده‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مس��یر خوبی ایجاد شده و روند روبه رشدی‬ ‫در این حوزه به وجود امده است‪ .‬وی درباره بازدید از شرکت‬ ‫کوی��ر موتور نیز گفت‪ :‬تکلیف قانون��ی داریم که ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫تولید موتورسیکلت کشور برقی شود و خوشبختانه این رقم‬ ‫محقق شده و همین واحد باالی ‪ ۲۰‬درصد از تولیداتش برقی‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادام��ه داد‪ :‬برای حفظ‬ ‫محیط زیس��ت الزم است که تولید موتورسیکلت برقی مورد‬ ‫تشویق قرار گیرد و دولت هم در این حوزه برنامه ریزی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹گازسوز کردن خودروها‬ ‫رحمان��ی با بیان اینکه در راس��تای حفظ محیط زیس��ت‬ ‫گازس��وز کردن خودروهای عمومی هم در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت نفت ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان از‬ ‫منابع حاصل از صرفه جویی را به گازس��وز کردن خودروهای‬ ‫عمومی اختصاص داده اس��ت و قرار اس��ت یک و نیم میلیون‬ ‫خودرو ناوگان عمومی در این راستا گازسوز شوند‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬از رده خارج کردن خودروهای فرس��وده قدیمی برای‬ ‫ک تکلیف در حوزه‬ ‫کاستن از عوامل الوده کننده را به عنوان ی ‬ ‫صنعت می دانیم‪.‬‬ ‫الستیک سواری نیست‪ .‬وی با بیان اینکه اختالف قیمت الستیک در‬ ‫کارخانه و بازار توجیه منطقی ندارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نهادهای نظارتی باید به‬ ‫موضوع تفاوت فاحش قیمت الستیک در کارخانه و بازار ورود کرده و با‬ ‫متخلفان برخورد کنند زیرا تولیدکننده از این گرانی منتفع نمی شود‬ ‫و تمام س��ود حاصل ش��ده به جیب دالالن و برخی سوءاستفاده گران‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫از رده‬ ‫خارج کردن‬ ‫خودروهای‬ ‫فرسوده قدیمی‬ ‫برای کاستن‬ ‫از عوامل‬ ‫الوده کننده را‬ ‫به عنوان یک ‬ ‫تکلیف در حوزه‬ ‫صنعت می دانیم‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫کیفی��ت الس��تیک های تولید داخل‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هرچند ممکن اس��ت‬ ‫کیفیت الس��تیک های داخلی حدود ‪ ۱۰‬درص��د از همتایان خارجی‬ ‫انها کمتر باش��د‪ ،‬اما حمایت از تولید داخل به دلیل اشتغالزایی و ایجاد‬ ‫ارزش اف��زوده مش��روط بر داش��تن اس��تانداردهای روز جهان یکی از‬ ‫ضرورت ها به شمار می رود‪.‬‬ ‫بررس��ی میدان��ی ایرنا از مناط��ق جنوبی تهران‬ ‫بزرگ حاکی از تداوم انتش��ار االیندگی ها از سوی‬ ‫صنایع بزرگ مقیاس حتی در ایام تعطیل و پایانی‬ ‫هفته اس��ت؛ وضعیتی که با توجه به پیش بینی جو‬ ‫پای��دار و ارام در روزهای اینده‪ ،‬فرو رفتن پایتخت‬ ‫در جهنمی از دود و االینده ها را هشدار می دهد‪.‬‬ ‫دود‪ ،‬دود و دود که هر لحظه بر وسعت و غلظت‬ ‫ان افزوده می شود‪ ،‬تنها حاصل گشت چند ساعته‬ ‫ایرنا در مناطق مرک��زی و جنوبی پایتخت ان هم‬ ‫در روز جمعه(‪ ۲۹‬اذر) بود‪ .‬هیوالی االیندگی که با‬ ‫گذر به مناطق حاشیه ای شهر می شد حجم‪ ،‬غلظت‬ ‫و عظم��ت ان را تمام قد احس��اس کرد که چگونه‬ ‫پایتخت را در کام خود فرو برده است‪.‬‬ ‫اداره کل هواشناس��ی اس��تان ته��ران دو روز‬ ‫پیش(پنجش��نبه) پیش بینی ک��رد به تدریج جوی‬ ‫پایدار روی ایران مس��تقر خواهد شد و این موضوع‬ ‫موجب س��کون هوا و نوزیدن باد مناسب در استان‬ ‫تهران می شود‪.‬‬ ‫از روز گذش��ته به دلی��ل ممک��ن نش��دن تهویه‬ ‫طبیعی هوا‪ ،‬ش��اهد انباش��ت تدریجی االینده های‬ ‫ج��وی و کاه��ش کیفیت ه��وا در تهران هس��تیم‬ ‫و افزای��ش غلظ��ت االینده ه��ا به وی��ژه در نواحی‬ ‫پرجمعی��ت مناطق صنعتی و پرتردد ش��هر تهران‬ ‫مشاهده می شود‪.‬‬ ‫سازمان هواشناسی اعالم کرده کیفیت هوا تا حد‬ ‫ناسالم برای گروه های حساس و از جمعه تا دوشنبه‬ ‫تا حد ناسالم برای همه گروه ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه تصویر کلی تهران از مناطق جنوبی‪،‬‬ ‫شهری فرو رفته در هاله ای از دود است که در برخی‬ ‫چشم اندازها رش��ته کوه های البرز به سختی رویت‬ ‫یادداشت‬ ‫خصوصی‪‎‬سازی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫فراتر از‬ ‫یک قانون‬ ‫دولت اماده پاسخگویی به جای بخش خصوصی است‬ ‫رونق تولید ش��عار س��ال تا چه حد محقق ش��ده است‪ .‬در‬ ‫این بس��تر ای��ا تنها کمیت مهم اس��ت یا مدی��ران دولتی به‬ ‫کیفیت کاالها و س�لامت جامعه هم توج��ه دارند؟ امری که‬ ‫به ش��دت در کش��ورهای صنعتی مورد توجه است و برای ان‬ ‫برنامه ریزی های بلندمدت چند دهه دارند‪ .‬به گزارش ش��اتا‪،‬‬ ‫رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��فر خود به‬ ‫اصفهان از شرکت ترام چاپ سپاهان بازدید کرد‪ .‬این شرکت‬ ‫بزرگ تری��ن مجموعه تولید جعبه های مقوایی در کش��ور و‬ ‫یک��ی از بزرگ ترین واحدها در س��طح خاورمیانه اس��ت که‬ ‫در حوزه تولید انواع جعبه های صنایع ش��یرینی‪ ،‬ش��کالت‪،‬‬ ‫سلولزی و غذایی و‪ ....‬فعالیت می کند‪.‬‬ ‫شرکت ترام چاپ س��پاهان ظرفیت تولید ساالنه ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تن ان��واع جعبه مقوایی‪ ،‬لیبل و جعبه از جنس طلق و کارتن‬ ‫را دارد و محصوالت تولیدی ان در صنعت بس��ته بندی مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرند‪ .‬سرمایه گذاری ثابت این طرح ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال و ‪ ۳۵‬میلیون یورو بوده است‪ .‬این طرح در صورت‬ ‫بهره برداری کامل برای ‪ ۶۰۰‬نفر اشتغال ایجاد می کند‪.‬‬ ‫همچنین وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشست مشترک‬ ‫با فعاالن اقتصادی شهرس��تان های شهرضا و دهاقان گفت‪:‬‬ ‫حف��ظ وضعیت موجود تولید و اش��تغال ب��ه فرموده رهبری‬ ‫ی��ک کار جه��ادی اس��ت و ض��رورت دارد مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی تخصیص درصدی از مالیات دریافت شده از سوی‬ ‫شهرک های صنعتی برای کمک به زیرساخت های شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی را پیگیری و تصویب کند‪ .‬رحمانی از استان‬ ‫اصفه��ان به عنوان یک��ی از قطب های صنعتی ای��ران نام برد‬ ‫و تاکی��د ک��رد‪ :‬حفظ خون ش��هدا اکنون با جه��اد در عرصه‬ ‫تولی��د محقق می ش��ود‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫اش��اره به مش��کالت متنابه تحریم ها برای کشور‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫دش��من مترصد ان ب��ود که کارخانه های م��ا را تعطیل کند‬ ‫که خوش��بختانه با هم��ت تولیدکنندگان و تالش��گران این‬ ‫عرصه در س��طح کش��ور‪ ،‬در دس��تیابی به اهداف شوم خود‬ ‫ن��اکام مان��د‪ .‬او گفت‪ :‬اینک��ه از نزدیک در جریان مس��ائل و‬ ‫مشکالت صنعت و تولید قرار بگیرم نکته مهمی در سفرهای‬ ‫اس��تانی و بازدیدهای ماست و البته همه سعی خود را به کار‬ ‫بس��ته ایم ت��ا جمع بندی مس��ائل پیگیری و ب��ه نتیجه الزم‬ ‫‪3‬‬ ‫هیوالی االیندگی‬ ‫شده و در برخی نقاط فقط قله کوه ها ان هم به دلیل‬ ‫وجود برف هویداس��ت‪ ،‬اما بیشتر مردم بی توجه به‬ ‫این مسئله مشغول به رتق و فتق امور روزانه‪ ،‬انجام‬ ‫ورزش‪ ،‬پیاده روی و دوچرخه س��واری‪ ،‬کسب وکار و‬ ‫سایر امور هستند؛ انگار الودگی وجود ندارد یا شاید‬ ‫هم انچنان در وجودشان رخنه کرده که متوجه ان‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫در گ��ذر از خیابان های اطراف کارخانه س��یمان‬ ‫ش��هر ری‪ ،‬جای��ی که مس��یل باخت��ر از ان عبور‬ ‫می کرد‪ ،‬حضور زباله گ��ردی نظرم را جمع کرد که‬ ‫در اب خروش��ان این مس��یل به دنبال جمع کردن‬ ‫زباله بود‪ .‬درحالی که کیس��ه ای ب��زرگ را بر دوش‬ ‫حمل می کرد‪ ،‬بی توجه به تیم خبری و عکاسی به‬ ‫جمع اوری زباله ها ان هم بدون ماسک مشغول بود‬ ‫و وقتی از کسب و کارش سوال کردیم‪ ،‬گفت‪« :‬خدا‬ ‫رو شکر‪ ،‬وضعیت بد نیست‪ .‬رودخانه دست و دلباز‬ ‫است و روزی ما را می رساند»!‬ ‫وقتی به نداش��تن ماس��ک ان ه��م در این روز‬ ‫اعت��راض کردیم‪ ،‬پوزخندی تحوی��ل داد و بی اعتنا‬ ‫گذر کرد‪.‬‬ ‫ب��ا اینک��ه جمعه اس��ت و روز تعطی��ل‪ ،‬اما انگار‬ ‫کارخانه ه��ای بزرگ پایتخت خیال تعطیلی ندارند‪.‬‬ ‫کارخانه سیمان ش��هر ری‪ ،‬پاالیشگاه نفت «شهید‬ ‫تندگوی��ان»‪ ،‬کارخانه های بزرگ و کوچک صنعتی‬ ‫مس��یر جاده خاوران‪ ،‬باقراب��اد و‪ ...‬هر لحظه حجم‬ ‫قابل توجه��ی دود و االیندگی به نفس به ش��ماره‬ ‫امده ته��ران پمپاژ می کنند و حج��م عظیم تردد‬ ‫خودروه��ای س��بک و س��نگین‪ ،‬ب��ر وس��عت این‬ ‫الودگی ها دامن می زند‪.‬‬ ‫بررس��ی اخبار منتشر هفته ای که گذشت‪ ،‬نشان‬ ‫به‪‎‬تازگ��ی ش��ورای نگهب��ان ب��ا واگذاری‬ ‫سهام دولت در شرکت‪‎‬های خودروسازی به‬ ‫بخ��ش خصوصی مخالف��ت و این موضوع را‬ ‫مغای��ر با بند ج اصل ‪ ۴۴‬عنوان کرد‪ .‬هرچند‬ ‫ای��ن مخالف��ت در چارچوب قان��ون مطرح‬ ‫ش��ده اما ایا چنی��ن چارچوب‪‎‬ه��ای قانونی‬ ‫متناس��ب ب��ا واقعیت‪‎‬ه��ای کنون��ی صنعت‬ ‫است؟‬ ‫برکس��ی پوش��یده نیس��ت ک��ه صنع��ت‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬در س��ال‪‎‬های گذش��ته ی��ا به‪‎‬طور‬ ‫کامل تحت مالکی��ت دولت بوده و یا در یک‬ ‫فرایند معیوب واگذاری‪ ،‬ساختار شبه‪‎‬دولتی‬ ‫بر امور مس��لط ب��وده اس��ت‪ .‬حاصل چنین‬ ‫مداخله‪‎‬گری از س��وی دولت‪ ،‬وابس��تگی به‬ ‫خ��ارج‪ ،‬ناکارام��دی و افزای��ش نارضایت��ی‬ ‫عمومی مردم از عملکرد این صنعت بوده که‬ ‫با تش��دید تحریم‪‎‬ها‪ ،‬عمق بیشتری به خود‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬این واقعیت انکارناپذیر حاصل‬ ‫تالش دولت‪‎‬ها در چند دهه گذش��ته اس��ت‬ ‫و بنابرای��ن دولت به معن��ای عام ان فرصت‬ ‫کافی داش��ته اس��ت؛ اینکه همچنان برخی‬ ‫با اس��تمداد از قانون اص��رار بر دادن فرصت‬ ‫بیشتر به دولت برای مدیریت این صنعت را‬ ‫دارند‪ ،‬جای قدری تامل دارد‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنون��ی ورود بخش خصوصی‬ ‫واقعی به عرصه مدیریت صنعت خودرو یک‬ ‫ضرورت اس��ت که باید ان را پذیرفت چراکه‬ ‫دولت در شرایط کنونی نه براساس معیارهای‬ ‫داخل��ی و ن��ه مبتن��ی ب��ر محدودیت‪‎‬ها و‬ ‫تحریم‪‎‬های خارجی دیگر اهلیت و توان اداره‬ ‫صنعت خودرو را ندارد؛ اینکه چنین رویکرد‬ ‫جدید مغایر با قوانینی اس��ت که س��ال‪‎‬های‬ ‫پیش به تصویب رس��یده امر طبیعی اس��ت‬ ‫اما قوانین باید براساس شرایط جدید تغییر‬ ‫کنند‪ .‬اظهارات مسئوالن عالی‏رتبه به خوبی‬ ‫بیانگر این موضوع است که شرایط اقتصادی‬ ‫کنونی کش��ور با س��ال‪‎‬های گذشته متفاوت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫جن��گ اقتص��ادی‪ ،‬افزای��ش نارضایت��ی‬ ‫عمومی‪ ،‬تعمیق ناکارام��دی صنعت خودرو‬ ‫همگی در حال فروپاش��ی این صنعت است‬ ‫که اگر فکر اساسی برای ان نشود‪ ،‬با فاجعه‬ ‫صنعتی روبه‪‎‬رو خواهیم بود‪ .‬ش��رایط موجود‬ ‫نیازمند قوانین و ریل‪‎‬گذاری جدید است که‬ ‫دولت را به جای��گاه اصلی فرمانده و رهبری‬ ‫خ��ود بازگرداند و اداره امور را به س��ربازان‬ ‫متخصص میدان جنگ اقتصادی بسپارد‪ .‬تا‬ ‫زمانی که این امر رخ ندهد همچنان ش��اهد‬ ‫هدررفت منابع انس��انی و مال��ی در دومین‬ ‫صنعت بزرگ کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫از برخورد مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫با برخی صنایع االینده داشت‪ .‬ب ه عنوان مثال هفته‬ ‫گذشته در این استان‪ ،‬با دو کارخانه سیمان تهران‬ ‫و شمال که از س��وخت مازوت استفاده می کردند‪،‬‬ ‫برخورد و از فعالیت انها جلوگیری شد‪.‬‬ ‫در ای��ن بین‪ ،‬کارخانه س��یمان ته��ران اقدام به‬ ‫تامین سوخت گاز کرد و با مجوز اداره کل حفاظت‬ ‫محیط زیست استان فعالیت ان دوباره از سر گرفته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همچنین نیروگاه «بعثت» که از سوخت گازوئیل‬ ‫استفاده می کرد‪ ،‬تذکر کتبی دریافت کرد‪ .‬مسئوالن‬ ‫این نیروگاه قول دادند که در ادامه از س��وخت گاز‬ ‫استفاده خواهند کرد‪.‬‬ ‫به گفته مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫اس��تان‪ ،‬فعالیت معادن شن‪ ،‬ماسه‪ ،‬اسفالت و همه‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی‪ ،‬بتنی و حتی ریخته گری ها تا‬ ‫اطالع بع��دی ممنوع خواهد ب��ود‪ .‬همچنین ورود‬ ‫همه کامیون ها به جز حامالن مواد سوختی به شهر‬ ‫تهران ممنوع شده است‪.‬‬ ‫با اینکه گش��ت و پایش ش��بانه محیط زیس��ت‬ ‫از واحده��ای االین��ده ادام��ه دارد و اخطاریه های‬ ‫متعدد محیط زیس��تی برای واحده��ای االینده در‬ ‫شهرس��تان های بهارستان‪ ،‬پیشوا‪ ،‬ش��هریار‪ ،‬شهر‬ ‫ق��دس‪ ،‬رب��اط کری��م و ش��هرک های صنعتی این‬ ‫مناط��ق صادر می ش��ود‪ ،‬اما به نظر نمی رس��د این‬ ‫اقدام های مقطعی چاره ساز باشد‪.‬‬ ‫در س��کون هوای پایتخت‪ ،‬انچه مسلم است هر‬ ‫لحظه بر غلظت االینده های جوی افزوده می شود و‬ ‫ش��اید برای رفع خطر از گروه های حساس‪ ،‬باید به‬ ‫انتظار باد‪ ،‬برف یا بارانی دیگر بنشینیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول دی ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1432‬‬ ‫پیاپی ‪2750‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چالش‪‎‬های حقوقی و غیرحقوقی واگذاری صنعت خودرو تشریح شد‪‎‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فاطم�ه امیراحمدی‪ :‬خ��رداد ‪ ،۱۳۸۴‬بند یک اصل ‪۱۱۰‬‬ ‫قانون اساس��ی سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬را تعریف کرد‪ .‬در‬ ‫ادامه تیر ‪ ۱۳۸۵‬بند ج اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی ابالغ ش��د که‬ ‫دولت را موظف کرد ‪ ۸۰‬درصد س��هام بخش‪‎‬های دولتی را به‬ ‫بخش خصوصی واگذار کند‪ .‬به گزارش‬ ‫در این راستا‪،‬‬ ‫شرکت‪ ‎‬هپکو اراک در سال ‪ ۱۳۸۵‬نخستین شرکت دولتی بود‬ ‫که به بخش خصوصی واگذار ش��د‪ .‬شرکت های بزرگی مانند‬ ‫نیش��کر هفت تپه‪ ،‬ماشین‪‎‬سازی تبریز و‪ ...‬ازجمله شرکت های‬ ‫دولتی بودند که در س��ال های بعد به بخش خصوصی واگذار‬ ‫ش��دند اما انتظارها از خصوصی‪‎‬س��ازی را براورده نکرد‪ .‬ایران‬ ‫در بحث خصوصی‪‎‬س��ازی کارنامه مناس��بی ندارد زیرا با این‬ ‫واگذاری‪‎‬ه��ا مش��کالت افزون ش��د ام��ا کم نش��د؛ البته این‬ ‫مس��ئله حاکی از اش��تباه بودن خصوصی‪‎‬سازی نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫ضعف در تصمیم‪‎‬گیری‪‎‬ها و نداش��تن هدف مش��خص مشکل‬ ‫خصوصی‪‎‬سازی ما است‪ .‬در کشورهای دیگر نمونه‪‎‬های زیادی‬ ‫از ش��رکت های دولتی سوداور و شرکت های خصوصی موفق‬ ‫وج��ود دارد؛ در نتیج��ه موفقیت و س��وداور ب��ودن فعالیتی‪،‬‬ ‫ارتب��اط ب��ه دولتی و غیردولتی بودن ان ندارد‪ .‬هر کش��وری‬ ‫براس��اس نیازمندی‪‎‬ها و اهدافی ک��ه در برنامه‪‎‬های بلندمدت‬ ‫خود برای توس��عه و پیش��رفت دارد در ارزیابی مهندسی شده‬ ‫تصمی��م می‪‎‬گیرد چقدر از بخ��ش خصوصی کمک بگیرد که‬ ‫به‪‎‬طور قطع این همکاری و تعامل برد‪ -‬برد است‪.‬‬ ‫خصوصی‪‎‬س��ازی صنعت خودرو کشور یکی از موضوع‪‎‬های‬ ‫پرچال��ش این روزهای این صنعت پیش��ران اس��ت‪ .‬واگذاری‬ ‫خودروس��ازی‪‎‬ها به بخش خصوصی در طرح ساماندهی بازار‬ ‫خودرو مطرح شده است‪ .‬براساس سخنان مهدی دادفر یکی‬ ‫از کارشناس��ان صنعت خودرو که جزو نخستین کارشناسان‬ ‫در نوش��تن طرح اولیه س��اماندهی حوزه خودرو بوده‪ ،‬طرح‬ ‫اولیه بیش از ‪ ۵‬بار ویرایش شد‪ .‬این طرح با اتکا بر یافته های‬ ‫تحقیق و تفحص قبلی مجلس ش��ورای اسالمی(مجلس نهم)‬ ‫و بررس��ی های مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس در کن��ار تجربه‬ ‫نمایندگان و نظر استادان فن و دانشگاهیان که در این موضوع‬ ‫ب��ه نوعی دخیل بودند‪ ،‬پایه ریزی و مبنای کار با هم اندیش��ی‬ ‫انها پی‪‎‬ریزی شد‪ .‬در متن اصلی طرح ساماندهی بازار خودرو‬ ‫امد «تصادفات جاده ای در کش��ور فقط در مدت ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫افزون بر ‪ ۲۴۳‬هزار کشته داشته که از حیث امار مرگبارترین‬ ‫ح��وادث جاده ای‪ ،‬ایران دارای رتبه باالیی اس��ت و همچنین‬ ‫مهم ترین عامل مرگ ومیر در کش��ور به‪‎‬شمار می رود‪ .‬یکی از‬ ‫مهم ترین دالیل وق��وع چنین فاجعه ای‪ ،‬ناایمنی خودروهای‬ ‫داخلی است؛ عالوه‪‎‬بر ناایمنی‪ ،‬این خودروها از مصرف سوخت‬ ‫باالی��ی برخوردارند به‪‎‬گونه ای که س��االنه ‪ ۵۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان یارانه به این بخش پرداخت می شود‪.‬‬ ‫مص��رف روزانه س��وخت در کش��ور با تع��داد ‪ ۱۹‬میلیون‬ ‫بیم‪‎‬ها و نگرانی‪‎‬های یک خصوصی‪‎‬سازی‬ ‫خ��ودرو‪ ۸۱ ،‬میلی��ون لیتر اس��ت درحالی‪‎‬که ای��ن میزان در‬ ‫کش��ور ترکیه ب��ا ‪ ۲۱‬میلیون خودرو‪ ۸ ،‬میلیون لیتر اس��ت؛‬ ‫همچنی��ن این خودروها س��هم عمده ای در الودگی ش��هرها‬ ‫و مس��ائل زیس��ت محیطی و بیماری های ناش��ی از ان دارند‪.‬‬ ‫گفتنی است امار و ارقام مطرح شده در این نوشته مربوط به‬ ‫همان سالی است که طرح نوشته شد‪.‬‬ ‫رس��یدن هوای کالنشهرها به‪‎‬ویژه تهران به وضعیت هشدار‬ ‫اهمی��ت فعالی��ت این صنع��ت را دوچن��دان می کند‪ .‬اگرچه‬ ‫بخش��ی از الودگ��ی هوا ام��روز مربوط به فرس��ودگی ناوگان‬ ‫حمل‪‎‬ونقل س��نگین و عمومی اس��ت اما به‪‎‬طور قطع کیفیت‬ ‫خودروها در طول عمر و س��وخت بهینه انها بی‪‎‬تاثیر نیستند‪.‬‬ ‫در اماری‪ ،‬سازمان حفاظت محیط‪‎‬زیست اعالم کرده به‪‎‬دلیل‬ ‫تعلیق یک ساله الزام رعایت استاندارد سوخت یورو‪ ۵‬از سوی‬ ‫خودروسازان ‪ ۵۰۰‬تن االینده به هوای کالنشهرها اضافه شده‬ ‫که رقم شوک‪‎‬اوری است‪ .‬حال انکه از سال ‪ ۱۳۷۲‬خورشیدی‬ ‫دائ��م مق��ررات اتحادی ه اروپا از یورو یک به قانون فعلی یورو‪۶‬‬ ‫منجرب��ه کاه��ش قابل‪‎‬توجه��ی از تولید گازه��ای گلخانه‪‎‬ای‬ ‫وس��ایل نقلیه از جمله مونوکسید کربن(‪ ،)CO‬هیدروکربن‪‎‬‬ ‫‪ ،)(HC‬اکس��یدهای ازت(‪ )NOx‬و ذرات ‪ PM‬ش��ده است؛‬ ‫همچنی��ن بند ‪ ۲۰۲‬قانون هوای پاک امریکا (‪)CAA‬به‪‎‬طور‬ ‫مش��خص بیان می کند که برای محافظت از س�لامت و رفاه‬ ‫عمومی‪ ،‬سرپرست حفاظت محیط‪‎‬زیست این کشور(‪)EPA‬‬ ‫باید اس��تانداردهایی را اتخاذ کند که منعکس‪‎‬کننده باالترین‬ ‫درجه کاهش انتشار االیندگی‪‎‬ها باشد‪.‬‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان معتقدن��د اگر تصدی‪‎‬گ��ری دولت از‬ ‫خودروسازی‪‎‬ها برداشته شود و دولت فقط نقش ناظر را داشته‬ ‫باش��د در یک رقابت س��الم بخش خصوصی تالش بیش��تری‬ ‫ب��رای کیفیت و اس��تاندارد محصوالت خواه��د کرد‪ .‬در واقع‬ ‫همان‪‎‬طور که اش��اره شد نخستین هدف در طرح ساماندهی‬ ‫بازار خودرو مسئله مرگ‪‎‬ومیرها به‪‎‬دلیل رضایت‪‎‬بخش نبودن‬ ‫کیفیت خودروها اعالم شده است‪.‬‬ ‫حال با تمام این س��خنان کارشناسان و مدیران مربوط به‬ ‫این صنعت از چالش‪‎‬های حقوقی و غیرحقوقی این مس��ئله‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در حالی که اردیبهش��ت امس��ال س��عید باس��تانی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی گفته‬ ‫بود‪ ،‬با تصویب نهایی واگذاری حدود ‪۱۴‬درصد س��هام دولت‬ ‫در ایران خودرو و حدود ‪۱۷‬درصد س��هام دولت در س��ایپا در‬ ‫هیات‪‎‬وزیران‪ ،‬این اتفاق به‪‎‬زودی عملیاتی می ش��ود‪ ،‬موضوع‬ ‫ازس��وی شورای نگهبان رد ش��د چراکه ان را مغایر با قانون‬ ‫دانسته است‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬نصراهلل پژمانفر یکی از نماینده‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در نامه ای خطاب به احمد جنتی‪،‬‬ ‫دبیر شورای نگهبان درباره ایرادهای اساسی طرح عنوان کرد‬ ‫«طرح س��اماندهی صنعت خودرو قرار بود در فضای ناارام و‬ ‫بی ثب��ات بازار و صنعت خودرو اثرات مطلوبی را رقم بزند اما‬ ‫ب��ا وجود ایرادهای قانونی و سیاس��ت گذاری‪ ،‬مانع اثرگذاری‬ ‫مثبت این طرح در دومین صنعت بزرگ کش��ور خواهد ش��د‬ ‫از مهم ترین این مس��ائل به شرح ذیل خدمت اعضای شورای‬ ‫نگهبان اش��اره می ش��ود‪ :‬هرچند شورای نگهبان ‪ ۱۲‬تیر ‪۹۸‬‬ ‫ایراد هایی را به برخی مواد طرح وارد کرد اما اصالحات انجام‬ ‫ش��ده ازس��وی کمیس��یون صنایع و معادن‪ ،‬رافع ایرادهای‬ ‫موردنظر نخواهد بود‪ .‬یکی از مهم ترین ایرادهای وارد ش��ده‬ ‫درباره واگذاری کامل خودروس��ازی به بخش خصوصی بوده‬ ‫که خالف سیاس��ت های بند (ج) اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی است‬ ‫اما این مس��ئله همچن��ان در اصالحات جدید پابرجاس��ت‪.‬‬ ‫براساس متن جدید اصالح شده «دولت موظف است‪ ...‬زمینه‬ ‫رقابت پذی��ری صنعت خودرو را به ‪‎‬نحوی فراهم کند که صرفا‬ ‫اقدام های نظارتی‪ ،‬سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد‪».‬‬ ‫در واقع تنها عبارت «تصدی گری دولت خاتمه‪‎‬یافته» از متن‬ ‫قبلی حذف ش��ده است که با حذف این عبارت‪ ،‬ایراد شورای‬ ‫نگهبان رفع نشده است زیرا بر واژه «صرفا» تصریح شده که‬ ‫داللت ب��ر نفی تصدی گری دولت دارد؛ بنابراین مفهوم ماده‬ ‫قبل��ی در عمل تغییری نکرده و‪ ‬مش��کل واگذاری همچنان‬ ‫باقی اس��ت‪ .‬دیگر اینکه عالوه‪‎‬ب��ر ایرادهای قانونی و حقوقی‬ ‫باقی مانده در طرح یادش��ده‪ ،‬مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫نیز برخی مواد این طرح را مغایر با سیاس��ت های کلی نظام‬ ‫دانس��ته و موارد مورد نظر را برای این ش��ورا ارس��ال کرده‬ ‫است‪.»...‬‬ ‫گفتنی اس��ت براس��اس م��اده(‪ )۲‬طرح س��اماندهی بازار‬ ‫خودرو دولت مکلف ش��ده ش��رکت های خودروس��ازی را به‬ ‫بخش خصوصی واگذار کند‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬تیر هم رئیس پیش��ین سازمان خصوصی سازی عنوان‬ ‫کرده بود‪ ،‬س��هام دولتی دو ش��رکت خودروساز(ایران‪‎‬خودرو‬ ‫و س��ایپا) در وثیقه اس��ت و باید پیش از فرایند واگذاری از‬ ‫وثیقه خارج ش��ود‪ .‬در این‪‎‬باره س��یدجواد حسینی‪‎‬کیا‪ ،‬عضو‬ ‫هیات‪‎‬رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ب��ه خانه ملت گفت��ه بود‪ ،‬یکی از پیش ش��رط های‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی برای‬ ‫حمایت از رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت واگذاری‬ ‫س��هام دولت در ایران خودرو و سایپا بود تا با تحقق این مهم‬ ‫دولت تصدی گری در خودروس��ازی را رها کرده و فقط نقش‬ ‫سیاس��ت گذار‪ ،‬ناظر و حامی را ایفا کند؛ درصورتی‪‎‬که دولت‬ ‫تصدی گری خود در خودروس��ازی ها را پایان دهد‪ ،‬می تواند‬ ‫در صورت خودداری خودروس��ازان از تولید خودرو باکیفیت‬ ‫و روزام��د‪ ،‬تعرفه واردات خ��ودرو را صفر کرده و اجازه ورود‬ ‫خودرو باکیفیت را صادر کند‪ .‬تعرفه واردات در اختیار دولت‬ ‫اس��ت و می توان با اولتیماتوم های مناس��ب خودروس��ازان‬ ‫را ب��ه س��اخت محصوالت باکیفیت مجبور کن��د‪ .‬وی درباره‬ ‫سخنان رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه‬ ‫س��هام دولت در ایران خودرو و س��ایپا قابل واگذاری نیست‪،‬‬ ‫هم گفته بود‪ ،‬خودروس��ازی ها حیاط خلوت دولت هس��تند‬ ‫ب��ه همین دلی��ل برخی افراد تالش می کنن��د تا از واگذاری‬ ‫ان جلوگیری کنند‪ .‬برخی از افراد به دنبال این هس��تند که‬ ‫خودروسازی ها را نیز مانند دشت مغان‪ ،‬پاالیشگاه کرمانشاه‬ ‫و‪ ...‬به تاراج گذاشته و تهاتر کنند و صنعت خودرو را به غارت‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫ب��ا این وج��ود ‪ ۲۵‬اذر رضا رحمانی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در گفت وگ��و با خانه ملت عن��وان کرده واگذاری‬ ‫خودروسازی ها منتفی نشده است‪ .‬این امر در قالب فرایند ای‬ ‫انجام می شود؛ اصالحات ساختاری در این صنعت شروع شده‬ ‫و زمینه واگذاری ش��رکت های تو در توی در خودروسازی ها‬ ‫در حال فراهم ش��دن اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه برای واگذاری‬ ‫خودروسازی ها باید از ظرفیت افراد و گروه‪‎‬هایی که توانایی و‬ ‫تجربه کافی دارند‪ ،‬استفاده کرد‪ ،‬گفته بود که وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت از واگذاری خودروس��ازی‪‎‬ها کوتاه نمی‪‎‬اید‪.‬‬ ‫نخس��ت باید اموال و امالک خودروسازان واگذار شود سپس‬ ‫ش��رکت‪‎‬های وابس��ته انه��ا و در مرحله پایانی س��هام اصلی‬ ‫خودروسازان واگذار می شود که تحقق این امور مستلزم برخی‬ ‫زمینه‪‎‬سازی‪‎‬هاست‪.‬‬ ‫شرکت های سودده واگذار شوند‬ ‫برخ��ی فعاالن صنعت خودرو معتقدند با وضعیتی‬ ‫که ش��رکت های خودروس��از دارند خصوصی کردن‬ ‫انها؛ یعنی انتقال مشکالت از بخشی دولتی به بخش‬ ‫خصوصی‪ .‬به‪‎‬طور قطع با این روش سرنوشت صنعت‬ ‫خودرو مشخص نخواهد بود‪ .‬مازیار بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی کشور‬ ‫درباره خصوصی‪‎‬سازی صنعت خودرو به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫نخس��ت این پرسش مطرح است که ایا شرکت‪‎‬هایی‬ ‫که خصوصی ش��دن وضعیت بهتری پیدا کردند؟ چه‬ ‫کار خاصی ازس��وی این شرکت‪‎‬های خصوصی انجام‬ ‫ش��ده که گالیه داشته باشیم ش��رکت‪‎‬های دولتی از‬ ‫عه��ده ان برنیامدن��د‪ .‬هپکو و نیش��کر هفت تپه و‪...‬‬ ‫خصوصی ش��دند‪ ،‬چه اتفاق��ی رخ داد؟ وی افزود‪ :‬در‬ ‫مالقات��ی که رهبر معظم انق�لاب با فعاالن اقتصادی‬ ‫داشتند‪ ،‬عنوان کردند از روند خصوصی‪‎‬سازی راضی‬ ‫نیس��تند و این موضوع به انحراف کشیده شده است‪.‬‬ ‫پس خصوصی‪‎‬س��ازی کارنامه بدی در کش��ور داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬پرس��ش دوم این اس��ت که چرا شرکت‪‎‬های‬ ‫دولتی مانند فوالدی‪‎‬ها‪ ،‬مس‪ ،‬ش��رکت های مخابراتی‬ ‫و‪ ...‬که س��وداور هس��تند به بخش خصوصی واگذار‬ ‫نمی‪‎‬شوند؟ از این‪‎‬رو به‪‎‬نظر مطرح کرد خصوصی‪‎‬سازی‬ ‫صنعت خودرو با شرایطی که دارد به نوعی فقط پاک‬ ‫کردن صورت مس��ئله است‪ .‬این مقام صنفی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر ش��رکتی مش��کل دارد‪ ،‬می‪‎‬توان ساختاری‬ ‫ان را ح��ل کرد چرا باید با ش��ک و تردید راه‪‎‬هایی را‬ ‫بخواهیم ازمون کنیم که درصد شکس��ت و موفقیت‬ ‫ان را نمی‪‎‬دانیم‪ .‬بیگلو اظهار کرد‪ :‬شرکت‪‎‬های دولتی‬ ‫زیادی داشتیم که مشکل مالی داشتند و مشکل‪‎‬شان‬ ‫را ب��ه صورت مدیریتی و س��اختاری رفع‬ ‫کردند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬شرکت‪‎‬های دولتی‬ ‫زیادی هم داش��تیم که خصوصی‪‎‬س��ازی‬ ‫ش��دند اما مشکالت‪‎‬ش��ان دوچندان شد‬ ‫و تعطی��ل ش��دند مانن��د ماشین‪‎‬س��ازی‬ ‫تبری��ز‪ .‬عالوه‪‎‬بر اینک��ه در حال صحبت از‬ ‫ش��رکت‪‎‬هایی هستیم که حدود ‪ ۱۱‬تا ‪۱۲‬‬ ‫درصد اشتغال کشور را برعهده دارند‪ .‬چگونه می‪‎‬توان‬ ‫ای��ن حجم از اش��تغالزایی را به یک ف��رد واگذار کرد‬ ‫ک��ه بخواهد برای میلیون‪‎‬ها ش��غلی که ایجاد ش��ده‬ ‫تصمیم‪‎‬گیری کند‪ .‬دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه‪‎‬های خودرویی کش��ور با بیان اینکه انجمن‬ ‫مخالف واگ��ذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ب��ا وضعی��ت کنونی ای��ن صنعت‪،‬‬ ‫خصوصی‪‎‬س��ازی را نه تنها چاره مشکالت‬ ‫نمی‪‎‬دانی��م‪ ،‬بلک��ه ب��ه نظر می رس��د این‬ ‫رویکرد برای صنع��ت خودرو چالش‪‎‬های‬ ‫دیگ��ری هم به‪‎‬دنبال خواهد داش��ت؛ اگر‬ ‫در س��ال‪‎‬های اینده زیرساخت هایی مانند‬ ‫رون��د خصوصی‪‎‬س��ازی‪ ،‬مال��ک معنوی‪،‬‬ ‫ش��فافیت حس��اب‪‎‬های مالی و ش��فافیت‬ ‫مدیریتی ان فراهم شود‪ ،‬می‪‎‬توان با ضریب اطمینان‬ ‫بیش��تر این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کرد‪.‬‬ ‫باید نخس��ت اصالح س��اختار انجام ش��ود ان زمان‬ ‫می‪‎‬توان اظهار کرد خصوصی‪‎‬س��ازی کارساز است یا‬ ‫خی��ر‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬درحال‪‎‬حاضر خصوصی کردن‬ ‫ش��رکت‪‎‬های خودروساز فقط مشکلی را بر مشکالت‬ ‫می‪‎‬افزاید‪.‬‬ ‫تکلیف روشن نیست‬ ‫در ادامه ام��راهلل امینی‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫دانش��گاه عالم��ه طباطبایی با بی��ان اینکه‬ ‫دولت تکلیف خود را در اقتصاد به‪‎‬طور شفاف‬ ‫نمی‪‎‬داند به‬ ‫گفت‪ :‬شرکت های دولتی‬ ‫مشکالت خاص خود دارند و خصوصی شدن‬ ‫هم ش��رایط خ��ودش را می‪‎‬طلبد‪ .‬مش��کل‬ ‫اصلی دیدگاهی اس��ت ک��ه در دولت وجود‬ ‫دارد زیرا تکلیف روش��ن نیس��ت که اقتص��اد ما بر چه‬ ‫مبنایی می‪‎‬خواهد ادامه یابد‪ .‬بر این اساس هم نمی‪‎‬توان‬ ‫استراتژی نوشت و سیاس��ت‪‎‬گذاری بلندمدت داشت و‬ ‫برنامه‪‎‬ری��زی کرد‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬وقتی بخش یا نهادی‬ ‫دولتی باش��د وضعیتش همین می ش��ود که محصوالت‬ ‫خودروس��ازان ن��ه کیفیت دارند و ن��ه امیدی به رقابتی‬ ‫ش��دن انه��ا در قیمت‪‎‬گذاری وج��ود دارد‪ .‬این مدرس‬ ‫اقتصاد یاداور شد‪ :‬خصوصی‪‎‬سازی امر مطلوبی است اما‬ ‫شرایط واگذاری چگونه باید باشد و به چه کسی واگذار‬ ‫ش��ود از مسائل اساسی ان است‪ .‬خصوصی‪‎‬سازی به این‬ ‫معنا نیس��ت که اگر فردی س��رمایه‪‎‬ای دارد شرکتی به‬ ‫او واگ��ذار ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬می‪‎‬ت��وان در صنعت خودرو‬ ‫به س��وی خصوصی‪‎‬س��ازی رفت و س��هام را به کسانی‬ ‫داد ک��ه در ای��ن صنعت فعالیت مس��تقیم دارند مانند‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان؛ کسانی که اهلیت فنی و اقتصادی دارند‪.‬‬ ‫در این‪‎‬باره مشکل اینجاست که میان زنجیره‬ ‫تامین هم به‪‎‬نوعی قطعه‪‎‬سازان به دسته‪‎‬بندی‬ ‫و جناح‪‎‬بندی پرداخته‪‎‬اند‪ .‬پیش‪‎‬تر س��یدجواد‬ ‫حس��ینی‪‎‬کیا‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه کمیسیون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫درب��اره اف��رادی ک��ه به دنبال خرید س��هام‬ ‫دولت در ش��رکت های ایران خودرو و س��ایپا‬ ‫هس��تند به خانه ملت گفته بود‪ ،‬براس��اس ش��نیده ها‬ ‫برخی از قطعه س��ازان مانند کروز به دنبال خرید س��هام‬ ‫دولت در خودروس��ازی‪‎‬ها هستند چراکه این شرکت ها‬ ‫درحال حاض��ر در این ش��رکت ها س��هام دارند و به این‬ ‫ص��ورت انحص��ار بیش��تری در خودروس��ازی ها ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬بسیاری از قطعه‪‎‬سازان کوچک عنوان می کنند‬ ‫ش��رکت های بزرگ قطعه‪‎‬س��ازی به‪‎‬دنبال حذف انها از‬ ‫فعالیت در حوزه قطعه هس��تند و اگر این ش��رکت های‬ ‫بزرگ سهامدار خودروسازی‪‎‬ها شوند به‪‎‬طور قطع انها را‬ ‫از می��دان رقابت ح��ذف خواهند کرد‪ .‬امینی در این‪‎‬باره‬ ‫توضیح داد‪ :‬این نگرانی وجود دارد اما می‪‎‬توان سازکاری‬ ‫ترتیب داد تا سهام به‪‎‬طور عادالنه توزیع شود‪ .‬این بدین‬ ‫معنا نیس��ت که کسی که بزرگ‪‎‬تر است سهم بیشتری‬ ‫ب��ردارد و دیگری خی��ر‪ .‬درحال‪‎‬حاضر ب��رای واگذاری‬ ‫خودروس��ازان بای��د در ایین‪‎‬نامه‪‎‬ای ش��رط‪‎‬های الزم را‬ ‫‹ ‹خصوصی‪‎‬ها هم زیان ده هستند‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه‪‎‬های‬ ‫خودرویی کش��ور در پاس��خ به این پرس��ش که اگر‬ ‫خصوصی‪‎‬س��ازی به‪‎‬تدری��ج ب��ا زیرمجموعه‪‎‬ه��ای‬ ‫خودروسازی‪‎‬ها اغاز ش��ود مانند اینکه ایران‪‎‬خودرو‬ ‫دیزل یا س��ایپادیزل خصوصی شوند و به‪‎‬این ترتیب‬ ‫جزبه‪‎‬ج��ز کار جل��و برود ب��ار خودروس��ازی‪‎‬ها کم‬ ‫نخواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این یعنی همان اصالح ساختار‬ ‫گروه‪.‬‬ ‫در کل اگر بتوان بار این دو ش��رکت خودروس��از‬ ‫را از دارایی‪‎‬های غیرمولد و غیرتولیدی س��بک کرد‬ ‫چ��ه درباره ش��رکت‪‎‬های تولیدکنن��ده خودروهای‬ ‫س��نگین‪ ،‬چه زنجی��ره تامین و چه سهام‪‎‬ش��ان در‬ ‫بانک‪‎‬ه��ا‪ ،‬می‪‎‬ت��وان در فضای بهتری بررس��ی کرد‬ ‫ایا باید خصوصی ش��وند یا خی��ر‪ .‬بیگلو تاکید کرد‪:‬‬ ‫نخس��ت باید اصالح ساختار رخ دهد‪ ،‬سپس بررسی‬ ‫ک��رد در ادام��ه ایا س��وداور خواهد ش��د‪ .‬در بخش‬ ‫خودروسازی معتقدم مش��کل حضور دولت نیست‬ ‫زیرا درحال‪‎‬حاضر شرکت‪‎‬های خودروساز خصوصی‬ ‫کش��ور هم با قیمت‪‎‬گذاری دستوری روبه‪‎‬رو هستند‬ ‫و نمی‪‎‬توانن��د تولید کنند یا با مش��کل زیرس��اخت‬ ‫کسب‪‎‬وکار روبه رو هستند‪.‬‬ ‫خودروس��ازی خصوصی ش��ود اما قیمت‪‎‬گذاری‬ ‫دستوری باشد که ریشه و عامل مشکالت امروز این‬ ‫صنعت است چه تفاوتی می‪‎‬کند دولتی باشد یا خیر‪.‬‬ ‫فراموش نش��ود با همین سهام و مالکیت دولتی این‬ ‫دو خودروس��از کمترین افت تیراژ تولید را در دوره‬ ‫تحریم داشتند‪.‬‬ ‫نهاد قضایی اجازه تکرار ندهد‬ ‫به‪‎‬طور روش��ن و ش��فاف بیان کرد‪ .‬امینی در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که ایا این ایین‪‎‬نامه باید از س��وی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نوش��ته شود؟ گفت‪ :‬لزوما خیر‪.‬‬ ‫ب��رای ش��یوه نام ه‪‎‬های خصوصی‪‎‬س��ازی صنعت خودرو‬ ‫اف��راد گوناگون باید اعالم نظر کنند چون همچنان یک‬ ‫تناق��ض وج��ود دارد که ش��رکت‪‎‬های بزرگ‪‎‬تر به‪‎‬دنبال‬ ‫س��هم‪‎‬خواهی بیش��تر و در نتیج��ه انحصار هس��تند و‬ ‫ش��رکت های قطعه‪‎‬سازی متوسط و کوچک که سرمایه‬ ‫زمانی و مالی زیادی برای انها هزینه شده از بین خواهند‬ ‫رفت‪ .‬ضرورت دارد ارتباطی عادالنه میان ش��رکت‪‎‬های‬ ‫قطعه‪‎‬س��از کوچک‪‎‬تر و بزرگ‪‎‬تر مانند کره جنوبی برقرار‬ ‫ش��ود‪ .‬قطعه‪‎‬س��ازان بزرگ در کره‪ ،‬ساخت قطعات را به‬ ‫شرکت‪‎‬های کوچک‪‎‬تر سفارش می‪‎‬دهند‪ .‬در کره جنوبی‬ ‫هیچ قطعه‪‎‬س��از کوچکی نیس��ت که به‪‎‬نوعی در صنعت‬ ‫خودرو این کشور دخالت نداشته باشد‪ .‬همه جزیی از ان‬ ‫سیستم پیوسته هستند؛ اما چالش اصلی بر سر صنعت‬ ‫به‪‎‬ویژه صنعت خودرو این است که هنوز تکلیف خودمان‬ ‫را روش��ن نکرده‪‎‬ایم‪ .‬این مش��کل ما است‪ .‬یک تصمیم‬ ‫مطمئ��ن و بلندمدت نداریم‪ .‬امینی یاداور ش��د‪ :‬چقدر‬ ‫در اصل‪ ۴۴‬از درون خود دولت فس��اد ایجاد شد‪ .‬در امر‬ ‫خصوصی‪‎‬سازی برخی کارخانه‪‎‬ها را به‪‎‬نوعی خود دولت‬ ‫برداشت که خالف قانون است‪ .‬تکلیف باید روشن شود‪.‬‬ ‫س��یده‪‎‬حمیده زراب��ادی از اعض��ای‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی از جمله کسانی است‬ ‫که تنها راه نجات صنعت خودرو کش��ور‬ ‫را خصوصی س��ازی‪ ،‬نه خصولتی سازی‬ ‫می‪‎‬دان��د‪ .‬زراب��ادی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ایس��نا در تیر ماه گفته بود‪ ،‬محصوالت‬ ‫خودروس��ازان نش��ان می دهد تا زمانی که صنعت‬ ‫خ��ودرو کش��ور دولت��ی اس��ت‪ ،‬نمی توانیم هیچ‬ ‫حرفی در کیفیت‪ ،‬خدم��ات پس از فروش‪ ،‬ایمنی‬ ‫و مش��تری مداری داشته باش��یم‪ .‬به گفته نماینده‬ ‫م��ردم قزوین در مجلس انحصار و تس��لط مافیا بر‬ ‫صنع��ت خودرو علت و ریش��ه بیش��تر چالش ها و‬ ‫مش��کالت این صنعت اس��ت‪ .‬وی در ادامه اظهار‬ ‫نگرانی کرده‪ ،‬ممکن اس��ت ای��ن واگذاری صوری‬ ‫باش��د و در عمل تغییری در مالکیت سهام این دو‬ ‫خودروس��از رخ ندهد فقط از سیطره دولت خارج و‬ ‫در چنبره ش��به دولتی ها یا همان خصولتی ها قرار‬ ‫گیرد‪ .‬این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی راه پیشگیری از این اتفاق را انتشار‬ ‫نام سهامداران حقیقی و حقوقی خودروسازی‪‎‬ها و‬ ‫افش��ای نام متقاضیان خرید تتمه سهام دولت در‬ ‫انها دانسته بود‪ .‬او به برخی نمونه‪‎‬های‬ ‫ناموفق اش��اره ک��رده و گفت��ه بود‪ ،‬در‬ ‫اس��تان قزوی��ن ش��رکت های نازنخ و‬ ‫فرنخ‪ ،‬کنتورسازی و تولی پرس از جمله‬ ‫ش��رکت های کم نظیر و سودده دولتی‬ ‫بودن��د که پ��س از واگ��ذاری جز نامی‬ ‫از انه��ا باقی نمانده اس��ت‪ .‬چرا؟ چون‬ ‫واگذاری انها غیرشفاف بود و صالحیت خریداران‬ ‫کمترین اهمیتی برای واگذارکنندگان نداش��ت‪.‬‬ ‫ح��اال هم این بیم و نگرانی وجود دارد که این اتفاق‬ ‫یک بار دیگر برای سهام دولت در خودروسازان رخ‬ ‫دهد‪ .‬زرابادی کنار گذاشتن تصدی گری دولت در‬ ‫صنعت خودرو را هدفی بلند توصیف کرد و افزوده‬ ‫ب��ود‪ ،‬خروج دولت از تصدی گ��ری و بازارگردانی و‬ ‫ورود ان ب��ه ‪ ،‬تنظیم گری و نظ��ارت هدفی بلند و‬ ‫تا حدودی دور از دس��ترس اس��ت و بعید می دانم‬ ‫ت��ا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۹‬اتفاق بیفت��د چراکه تجربه‬ ‫تلخ گذش��ته ثابت کرده واگذاری ها ش��فاف انجام‬ ‫نمی ش��ود و خریداران نیز اهلی��ت و صالحیت ان‬ ‫را نداشته اند‪ .‬خودروسازی کشور گرفتار پدیده ای‬ ‫به نام «بحران در بحران» است که دولت‪ ،‬خریداران‪،‬‬ ‫قطعه سازان و خودروسازان هر یک به دالیل خاص‬ ‫خودش��ان از شرایط حاکم بر صنعت و بازار خودرو‬ ‫رضای��ت ندارند به بیان روش��ن تر وضعیت رانت و‬ ‫فس��اد در شرکت های زیرمجموعه خودروسازان و‬ ‫بخشی از سهامداران این ش��رکت ها به مرحله ای‬ ‫رس��یده که دیگر قاب��ل درمان نیس��ت؛ بنابراین‬ ‫موض��وع انحرافی واگ��ذاری س��هام دولت پیش‬ ‫کش��یده می ش��ود تا افکار عمومی تصور کنند در‬ ‫صورت واگذاری بقیه س��هام دولت در ایران خودرو‬ ‫و سایپا مشکالت این صنعت حل می شود در حالی‬ ‫که این اقدام بدون ش��فافیت و اثبات صالحیت دار‬ ‫بودن خریداران تتمه سهام دولت نتیج ه و حاصلی‬ ‫جز بدتر شدن شرایط حاکم بر این صنعت نخواهد‬ ‫بود‪ .‬زرابادی خواس��تار دخالت ج��دی نهادهای‬ ‫قضایی و نظارتی در فرایند واگذاری س��هام دولت‬ ‫در شرکت های خودروس��از و بقیه شرکت های در‬ ‫استانه واگذاری ش��ده و گفته‪ ،‬روند واگذاری های‬ ‫انجام ش��ده در گذشته به‪‎‬نحوی انجام شده که نهاد‬ ‫قضایی مانده ک��ه با این وضعیت چه کند چراکه تا‬ ‫پی��ش از واگذاری ها‪ ،‬نهادهای ناظر به‪‎‬دلیل دولتی‬ ‫بودن اجازه نظارت و بازخواست داشتند اما پس از‬ ‫واگ��ذاری به‪‎‬دلیل خارج ش��دن از تملک دولت از‬ ‫سیطره نهادهای ناظر هم خارج شدند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫کاهش ارزش ریال‬ ‫عامل افزایش سهم‬ ‫بهره مالکانه در بودجه‬ ‫اول دی ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1432‬‬ ‫پیاپی ‪2750‬‬ ‫فرش قرمز برای‬ ‫واردات پهن نکنیم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ایین اغاز عملیات اجرایی طرح های تکمیلی چرخه تولید مجتمع مس سونگون خبر داد‬ ‫ایی��ن عملیات اجرای��ی طرح های تکمیل��ی چرخه تولید‬ ‫مجتمع مس س��ونگون که شامل فاز ‪ ۳‬تغلیظ و اغاز عملیات‬ ‫ذوب و پاالیش اس��ت با حض��ور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اغاز شد‪.‬گفتنی است در شرایط کنونی و با فعالیت ‪ ۲‬کارخانه‬ ‫تغلیظ در مجتمع مس س��ونگون‪۱۴ ،‬میلیون تن ماده معدنی‬ ‫(به عنوان خوراک) استخراج و در مجموع حدود ‪ ۳۰۰‬هزار تن‬ ‫کنسانتره تولید می شود‪.‬‬ ‫طرح توس��عه مس س��ونگون در یک بس��ته طراحی شده و‬ ‫ش��امل کارخانه ذوب و پاالیش و اس��ید سولفوریک است که‬ ‫بدون هیچ گونه االیندگی اجرا می شود‪.‬‬ ‫امسال مس رکورد می زند‬ ‫‹ ‹ظرفیت به ‪ ۴۰۰‬هزار تن می رسد‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری یک میلیارد یورویی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬امس��ال باوجود افزایش‬ ‫تحریم ها‪ ،‬در تولید مس رکورد خواهیم زد و بیشترین تولید را‬ ‫خواهیم داش��ت و سال اینده نیز با برنامه ریزی انجام شده در‬ ‫مس سونگون رکوردی دیگر ثبت می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬رضا رحمانی در ایین اغاز عملیات اجرایی‬ ‫طرح ه��ای تکمیل��ی چرخه تولید مجتمع مس س��ونگون که‬ ‫شامل فاز ‪ ۳‬تغلیظ و اغاز عملیات ذوب و پاالیش است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یک میلیارد یورو در حوزه مس س��ونگون ازسوی شرکت ملی‬ ‫مس ایران سرمایه گذاری می شود که این میزان سرمایه گذاری‬ ‫به نرخ امروز بیش از ‪ ۱۴‬هزارمیلیارد تومان است‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬این میزان س��رمایه گذاری در قالب ‪ ۱۷‬طرح‬ ‫با محوریت ورزقان و سونگون انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تعدادی از این طرح ها پیشرفت های باالیی‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تا پایان امسال پروژه «لیچینگ» این مجتمع برای‬ ‫تولید مس کاتدی به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬ب��ا بهره برداری از‬ ‫این طرح س��ال اینده نخس��تین مس کاتدی در این مجتمع‬ ‫تولید و به بازار عرضه و در ‪ ۴‬س��ال اینده نیز مرحله ذوب ان‬ ‫تکمیل می شود‪.‬‬ ‫رحمانی از مس��ئوالن و ساکنان منطقه خواست با توجه به‬ ‫گسترش مجتمع مس سونگون‪ ،‬به فکر ایجاد شهرک تخصصی‬ ‫و صنایع وابسته و حوزه حمل ونقل در این منطقه باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه س��ال گذش��ته فراز و نش��یب زیادی در‬ ‫رضا رحمانی‪ :‬یک میلیارد یورو در حوزه مس سونگون ازسوی شرکت ملی مس‬ ‫ایران سرمایه گذاری می شود که این میزان سرمایه گذاری به نرخ امروز بیش‬ ‫از ‪ ۱۴‬هزارمیلیارد تومان است‬ ‫کشور وجود داشت‪ ،‬گفت‪ :‬کشور در تامین بسیاری از تولیدات‬ ‫عمده با مشکل روبه رو بود که با تالش صنعتگران‪ ،‬معدنکاران‪،‬‬ ‫فع��االن اقتص��ادی‪ ،‬صادر کنندگان و م��ردم در این جبهه نیز‬ ‫پیروز شدیم‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به وضعیت اقتصادی کشور و تحریم های‬ ‫دشمنان گفت‪ :‬با وجود این وضعیت در تولید مس ‪ ،۱۳‬فوالد‬ ‫‪ ،۶.۵‬شیشه ‪ ،۱۷‬کاشی و س��رامیک ‪ ،۶.۵‬سیمان‪ ،۵.۵‬صنایع‬ ‫غذای��ی ‪ ۱۵‬و داروی انس��انی ‪ ۳۰‬درصد افزای��ش تولید و در‬ ‫خودرو با الومینیوم نیز کاهش تولید داشتیم که بخش عمده‬ ‫ان تا پایان امسال جبران می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امسال وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ‪۷‬محور‬ ‫ش��امل مع��دن و صنایع معدن��ی‪ ،‬صادرات‪ ،‬س��اخت داخلی‪،‬‬ ‫فن��اوری‪ ،‬فضای کس��ب و کار و تامین مال��ی و مباحث نوین‬ ‫برنامه ریزی کرده اس��ت که این محوره��ا در قالب ‪ ۳۴‬برنامه‬ ‫اجرایی می ش��ود که یک��ی از این برنامه ها توج��ه به مناطق‬ ‫محروم است‪.‬‬ ‫رحمان��ی فعال س��ازی مع��ادن کوچ��ک را از برنامه ه��ای‬ ‫‪۳۴‬گان��ه این وزارت اعالم کرد و گفت‪ :‬هر کس در این زمینه‬ ‫سرمایه گذاری کند ش��رکت ملی مس تولیدات انها را به نرخ‬ ‫روز با قرارداد بلندمدت تضمینی خریداری می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی مس ایران‬ ‫اعالم کرد‪ :‬با بهره برداری از کارخانه‬ ‫ذوب س��ونگون‪ ،‬ظرفی��ت ذوب در‬ ‫ش��رکت مس در چند سال اینده به‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار ت��ن مس اندی حاصل از‬ ‫فرایند پیرومتالورژی خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گزار ش روابط عمومی ایمیدرو‪،‬‬ ‫اردش��یر س��عدمحمدی در ایین اغاز عملی��ات اجرایی فاز ‪۳‬‬ ‫تغلی��ظ‪ ،‬کارخانه ه��ای ذوب‪ ،‬پاالیش��گاه و اسیدس��ولفوریک‬ ‫مجتمع مس سونگون با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تا پایان امسال ظرفیت کارخانه های ذوب مس کشور به‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تن می رس��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امروز عملیات اجرایی‬ ‫کارخانه فلوتاس��یون سرباره مس س��ونگون با ظرفیت ورودی‬ ‫روزانه ‪ ۹۰۰‬تن س��رباره و با هدف افزایش بهره وری و بازیابی‬ ‫مس موجود در س��رباره های ایجادش��ده در مراحل ذوب اغاز‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬س��عدمحمدی گفت‪ :‬همچنین شاهد عملیاتی‬ ‫ش��دن فاز ‪ ۳‬مجتمع مس س��ونگون هس��تیم که واحد ذوب‬ ‫و پاالی��ش ان عملیاتی خواهد ش��د و ‪ ۱۷‬زیرپ��روژه به اجرا‬ ‫درخواهد امد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ملی مس ایران با اشاره به‬ ‫دستور ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای رعایت الزامات‬ ‫زیس��ت محیطی در اج��رای طرح های صنایع معدنی کش��ور‬ ‫اظهارکرد‪ :‬متعهد هس��تیم تمامی الگوهای زیست محیطی را‬ ‫ت کنیم و اخرین فناوری های روز را در این صنایع‬ ‫به دقت رعای ‬ ‫به کار ببندیم‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به افزایش درخواست جهانی‬ ‫مس‪ ،‬به دنبال ان هس��تیم تا عالوه بر تامین ‪ ۲۰‬درصد از سهم‬ ‫صادرات به کش��ورهای همسایه‪ ،‬سهم مناسبی از تامین مس‬ ‫جهان را نیز به خود اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تا یک میلیارد تن‬ ‫در ای��ن ایین مدی��ر مجتمع مس س��ونگون در اغاز ایین‬ ‫عملیات اجرایی طرح های تکمی��ل چرخه تولید این مجتمع‬ ‫گفت‪ :‬شناس��ایی ذخایر جدید این معدن در یک سال گذشته‬ ‫در دس��تور کار بوده و خوشبختانه با اکتشافات جدید‪ ،‬ذخیره‬ ‫‪ ۳۴۰‬میلیون تن��ی این معدن هم اکنون باالی یک میلیارد تن‬ ‫براورد می ش��ود‪ .‬رضا ش��ریفی افزود‪ :‬با توجه به مزیت نسبی‬ ‫منطقه در حوزه معادن‪ ،‬توس��عه این بخش در این شهرستان‬ ‫مورد توجه ویژه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وس��عت کنونی مجتمع صنعت��ی و معدنی‬ ‫س��ونگون افزون بر ‪ ۵‬میلیون مترمکعب اس��ت و اکتش��افات‬ ‫جدید‪ ،‬راه اندازی فازهای ‪ ۴‬و ‪ ۵‬و ‪ ۶‬این مجتمع در چند سال‬ ‫اینده پیش بینی و در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫شریفی تصریح کرد‪ :‬همزمان با اجرای طرح های توسعه این‬ ‫معدن و صنایع معدنی مرتبط با ان‪ ،‬انجام خدمات اجتماعی و‬ ‫کمک به تامین برخی زیرساخت های الزم در سطح شهرستان‬ ‫و روستاهای اطراف نیز در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع مس سونگون اعالم کرد‪ :‬این مجتمع اشتغال‬ ‫مس��تقیم برای ‪ ۴۲۱۰‬نفر را فراهم اورده و فقط در یک سال‬ ‫گذشته اشتغالزایی مستقیم ان‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰۰‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خام فروشی کاهش یافته است‬ ‫استاندار اذربایجان شرقی نیز در ایین بهره برداری از طرح های‬ ‫تکمی��ل چرخه تولید مجتمع مس س��ونگون گفت‪ :‬امروز روز‬ ‫مهم��ی نه تنها برای شهرس��تان ورزقان و اس��تان اذربایجان‬ ‫ش��رقی‪ ،‬بلکه برای کل کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمدرضا پورمحم��دی افزود‪ :‬اگر چرخه‬ ‫تولی��د مس در این مجتمع تکمیل ش��ود این اتفاق بزرگ در‬ ‫س��خت ترین شرایط تحریم اس��ت و این نشان از همت واالی‬ ‫مس��ئوالن در راس��تای تحقق منویات رهبر معظم انقالب در‬ ‫رونق تولید در کشور بوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بخ��ش مع��دن بزرگ ترین موهبت اس��تان‬ ‫اذربایجان ش��رقی بوده و در حوزه صنایع معدنی مس و طال‪،‬‬ ‫تولیدات استان در حال افزایش است‪.‬‬ ‫پورمحمدی اضافه کرد‪ :‬با توجه به توجه ویژه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به توسعه صنایع معدنی در سطح کشور‪ ،‬امروز‬ ‫خام فروشی در تولیدات معدنی به شکل گذشته وجود ندارد‪.‬‬ ‫اس��تاندار اذربایج��ان ش��رقی در پایان تصری��ح کرد‪ :‬قطع‬ ‫به یقین تکمیل چرخه تولید مجتمع مس سونگون به حرکت‬ ‫بهتر چرخ صنعت کشور خواهد انجامید‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول دی ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1432‬‬ ‫پیاپی ‪2750‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی افزایش ‪۹۰‬درصدی حقوق دولتی مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫پیشرفت‬ ‫معدن درگرو‬ ‫حذف موازی‬ ‫کاری اداری‬ ‫محمدرضا پیربداقی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پیشنهاد افزایش‬ ‫سرمایه ‪ ۳۷‬درصدی‬ ‫ومعادن‬ ‫هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه‬ ‫معادن و فلزات طرح افزایش سرمایه ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریالی‪ ،‬معادل ‪ ۳۷‬درصد را به مجمع‬ ‫عمومی ف��وق العاده این ش��رکت پیش��نهاد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خب��ری بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات‬ ‫عنوان کرده اس��ت برنامه افزایش س��رمایه از‬ ‫مبلغ ‪ ۴۰‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد ریال به ‪۵۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال دارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬افزایش س��رمایه‬ ‫ومع��ادن از مح��ل مطالب��ات حاصل ش��ده‬ ‫س��هامداران و اورده نقدی‪ ،‬س��ود انباشته به‬ ‫منظور شرکت در افزایش سرمایه شرکت های‬ ‫زیرمجموع��ه و جب��ران مخارج س��رمایه ای‬ ‫صورت گرفته اس��ت ک��ه در تاری��خ ‪ ۲۵‬اذر‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ب��ه تصوی��ب هیات مدیره رس��یده و‬ ‫جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت انج��ام افزایش س��رمایه یاد‬ ‫شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق‬ ‫به��ادار و تصویب مجمع عموم��ی فوق العاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫انتصاب سرپرست‬ ‫معاونت بهره برداری‬ ‫مجتمع گل گهر‬ ‫جمش��ید مالرحم��ان ط��ی حکمی حجت‬ ‫نجمی نی��ا را به س��مت سرپرس��تی معاونت‬ ‫بهره ب��رداری مجتمع گل گه��ر منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی گل گه��ر‪ ،‬نجمی نیا پی��ش از این‬ ‫مدیریت کارخانجات گندله س��ازی ش��رکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر را بر عهده داشت‪.‬‬ ‫وی جانش��ین محمد س��توده بحرینی شد‬ ‫که به تازگی به درجه بازنشس��تگی نائل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫منیر حضوری‪ :‬بودجه یک کشور‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫جای��گاه دولت در اقتص��اد و تعیین کننده حدود‬ ‫دخالت دولت در جامعه است‪.‬‬ ‫س��هم درامدهای نفتی در بودجه سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫ش یافته‬ ‫ب��ه میزان ‪ ۱۰۵‬هزار میلیارد تومان کاه ‬ ‫که این مهم دولت را بیشتر به درامدهای مالیاتی‬ ‫و گرفتن حقوق دولتی از معادن وابسته می کند‪.‬‬ ‫اما باتوجه به شرایط اقتصادی کشور افزایش ‪۹۰‬‬ ‫درصدی حق��وق دولتی معادن در بودجه س��ال‬ ‫اینده به طور قطع بر هزینه های معادن تاثیر گذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫روزنام��ه‬ ‫درباره اینک��ه افزایش حقوق‬ ‫دولتی چه منطقی دارد و این مهم چقدر معادن‬ ‫بخش خصوص��ی را تحت تاثیر ق��رار می دهد با‬ ‫کارشناسان این حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بروکراس��ی اداری و م��وازی کاری ادارات‬ ‫برای تولید و اش��تغال مش��کالت زیادی ایجاد‬ ‫می کند‪ ،‬معدن هم از این حوزه مستثنا نیست‪.‬‬ ‫در ای��ن روند برخ�لاف بحث تولی��د ملی که‬ ‫تاکید ویژه ای بر رش��د فراوری م��واد معدنی‬ ‫و جایگزینی معدن به ج��ای نفت دارد‪ ،‬برخی‬ ‫س��عی می کنند با مانع تراش��ی‪ ،‬وض��ع قوانین‬ ‫دس��ت وپا گیر و م��وازی کاری ها مانع رش��د‬ ‫اقتصادی کشور ش��وند‪ .‬درواقع بخشنامه های‬ ‫مک��رر‪ ،‬نرخ گذاری ه��ای دس��توری‪ ،‬قوانی��ن‬ ‫مالیاتی‪ ،‬موازی کاری های س��ازمان هایی که با‬ ‫حوزه معدن مرتبط هس��تند همه مانع بزرگی‬ ‫را برای رش��د فعالیت معدن��ی ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین بروکراس��ی اداری بزرگ ترین سد در‬ ‫مس��یر تولید است‪ ،‬اگر قصد داریم در راستای‬ ‫فرمایش��ات رهبر معظم انقالب فعالیت کنیم‬ ‫باید تمامی تالش خود را برای حذف این مانع‬ ‫بزرگ بکار ببریم‪ .‬به طور مثال مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی برای حمایت از تولیدکننده قانون رفع‬ ‫موانع تولید را وضع کرد و مش��خص ش��د که‬ ‫باید از معدنکاران حمایت ش��ود‪ .‬سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫مطرح ش��د هنگام��ی بای��د از تولید کننده یا‬ ‫محصوالت معدن��ی مالیات گرفت که مصادیق‬ ‫ان توسط ش��ورای عالی مالیاتی و شورای عالی‬ ‫اقتص��اد تصوی��ب ش��ود‪ .‬بعد از ان بر اس��اس‬ ‫مصوب��ه ش��ورای عالی اقتصاد‪ ،‬ص��ادرات مواد‬ ‫خام معدنی از تاریخ اول ش��هریور ‪ ۹۵‬مشمول‬ ‫مالیات و اعالم ش��د این قانون شامل سال های‬ ‫قب��ل نمی ش��ود‪ .‬ام��ا اداره مالی��ات به صورت‬ ‫کامال خودس��ر از س��ال ‪ ۱۳۹۴‬تمام شرکت ها‬ ‫را مش��مول مالیات ک��رد‪ .‬به این ترتیب هرچند‬ ‫قانون رفع موانع تولید وضع ش��د اما در عمل‬ ‫دیدیم ک��ه به دلیل یک س��ری موازی کاری ها‬ ‫تولید کننده با مشکالت جدی ای روبه رو شد‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب ای��ن م��وازی کاری ای که در‬ ‫کش��ور مشاهده می کنیم یک مثال ساده است‬ ‫ب��رای تم��ام موازی کاری های دیگ��ری که در‬ ‫بخش های مختلف مثل گمرک‪ ،‬محیط زیست‬ ‫و‪ ...‬وج��ود دارد‪ .‬باور دارم تا این مش��کل حل‬ ‫نش��ود ما هم نمی توانیم پیشرفتی را در حوزه‬ ‫معدن و صنعت شاهد باشیم‪.‬‬ ‫کاهش ارزش ریال عامل افزایش سهم بهره مالکانه در بودجه‬ ‫‹ ‹افزایش حقوق دولتی‪ ،‬منطقی است‬ ‫عباس��علی ایروان��ی‪،‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر نظارت‬ ‫ام��ور معدن��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درب��اره افزای��ش ‪۹۰‬‬ ‫درصدی حق��وق دولتی‬ ‫مع��ادن به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫قانون معادن و ایین نامه های اجرایی فرایندی را‬ ‫مشخص کرده اند که کار معدن براساس ان پیش‬ ‫ب��رود و حقوق دولتی معادن تهیه ش��ود؛ به این ‬ ‫ترتی��ب مبنای ‪ ۱۰‬درصد ن��رخ فروش را در نظر‬ ‫گرفته ان��د؛ البت��ه عواملی این ع��دد را کاهش یا‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬نباید فرام��وش کنیم که در هر‬ ‫صورت و در هر ش��رایطی حق��وق دولتی معادن‬ ‫کوچک نباید از ‪ ۳۰‬درصد بیش��تر باشد و حقوق‬ ‫دولت��ی مع��ادن بزرگ ه��م از ‪ ۵‬درص��د کمتر‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر نظ��ارت امور معدن��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه چرا در بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬حق��وق دولتی‬ ‫افزایش ‪ ۹۰‬درصدی داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬این تکلیفی‬ ‫است که دولت مش��خص و برای ان برنامه ریزی‬ ‫کرده اس��ت؛ بنابراین اگر براساس فرمولی که در‬ ‫قانون معادن و ایین نامه امده عمل شود یک کار‬ ‫منطقی انجا م شده است‪.‬‬ ‫یعنی اگر نرخ ف��روش محصول معدنی به طور‬ ‫مثال ‪ ۵۰۰‬هزار تومان باشد‪ ،‬حساب می کنند که‬ ‫عباسعلی ایروانی‪ :‬در سال جاری باتوجه به اینکه ارزش ریال‬ ‫تغییر کرده‪ ،‬قیمت ها افزایش چش��مگیری داش��ته اند‪ ،‬به طور‬ ‫مث��ال یک ماده معدنی که ن��رخ ان در هر تن ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫بود‪ ،‬در حال حاضر به ‪ ۴۰۰‬هزار تومان رسیده است؛ در نتیجه‬ ‫متناسب با ان حقوق دولتی هم افزایش پیدا می کند‬ ‫نرخ تمام ش��ده‪ ،‬اس��تخراج و عوارض چقدر است‬ ‫و در نهای��ت چق��در می ماند‪ .‬به ای��ن ترتیب اگر‬ ‫معدنکار ‪ ۲۰۰‬هزار تومان س��ود کند‪ ،‬حدود ‪۵۰‬‬ ‫ه��زار تومان حقوق دولت��ی پرداخت می کند که‬ ‫این عدد منطقی است و عجیب نیست‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬اگر کس��ی گل��ه ای دارد یا فکر‬ ‫می کند که می��زان حقوق دولتی طبق انتظارش‬ ‫نیس��ت‪ ،‬می تواند اعتراض ها و مستندات خود را‬ ‫ارائ��ه دهد و ما هم باتوجه به ایین نامه بررس��ی‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫ایروان��ی با بی��ان اینکه طبیعی اس��ت حقوق‬ ‫دولتی افزای��ش پیدا کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در س��ال‬ ‫جاری باتوجه به اینک��ه ارزش ریال تغییر کرده‪،‬‬ ‫قیمت ها افزایش چش��مگیری داش��ته اند؛ به طور‬ ‫مث��ال یک م��اده معدنی که ن��رخ ان در هر تن‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار تومان بود‪ ،‬در ح��ال حاضر به ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومان رسیده است؛ در نتیجه متناسب با ان‬ ‫حقوق دولتی هم افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر نظ��ارت امور معدن��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش‬ ‫که این افزایش چقدر می تواند به بخش خصوصی‬ ‫و مع��ادن کوچک ضربه بزند‪ ،‬با بیان مثالی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر حقوق دولتی برای امسال ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان و برای س��ال اینده ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫ن ش��ده‪ ۵۰۰ ،‬میلی��ارد توم��ان باتوجه به‬ ‫تعیی ‬ ‫کاه��ش ارزش ریال رقم انچنان زیادی نیس��ت‬ ‫چراکه به تناسب نرخ فروش مواد معدنی هم زیاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫گرچ��ه هزینه ها و نرخ تمام ش��ده معدن هم‬ ‫اضاف ه ش��ده ام��ا این ارق��ام و اع��داد باتوجه به‬ ‫امار گرفته ش��ده ازس��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت محاس��ب ه ش��ده و نمی ت��وان گفت که‬ ‫غیرمنطقی هستند‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم که وزارتخانه قیمت های فروش‬ ‫اغاز عملیات اکتشاف در معدن البالغ اسفراین‬ ‫نماینده مردم اس��فراین در مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دستور اغاز عملیات اکتشاف در‬ ‫معدن البالغ این شهرس��تان را صادر کرده اس��ت تا کارها در‬ ‫این معدن شتاب گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬ه��ادی قوامی با اش��اره به اینک��ه ادامه‬ ‫برداش��ت های غیرمجاز از معدن سرب و روی البالغ اسفراین‬ ‫و ح��وادث ناش��ی از ان تاکنون موجب ج��ان باختن پنج نفر‬ ‫شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رضا رحمانی دستور فوری اغاز عملیات‬ ‫اکتش��اف در معدن را صادر و بر حفاظت از این منطقه تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از پایان عملیات اکتشاف اولیه‪ ،‬این معدن به‬ ‫مردم منطقه واگذار می شود تا برداشت رسمی از ان اغاز شود‪.‬‬ ‫گفتنی است معدن البالغ اسفراین در ارتفاعات سخت گذر‬ ‫به همین نام و در محدوده پارک ملی ساریگل واقع در شمال‬ ‫شرق این شهرستان قرار دارد‪ .‬برداشت غیرمجاز از این معدن‬ ‫س��رب و روی از ابتدای امس��ال با هجوم س��ودجویان به این‬ ‫منطقه اغاز ش��د که با ورود شورای تامین خراسان شمالی در‬ ‫اواخر اردیبهشت ماه‪ ،‬این ناحیه از حضور سودجویان پاکسازی‬ ‫ش��د اما اینک پس از گذشت چند ماه با حضور مجدد برخی‬ ‫افراد محلی و غیرمحلی‪ ،‬برداشت غیرمجاز از این معدن دوباره‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫واق��ع ش��دن این معدن در منطقه حفاظت ش��ده زیس��ت‬ ‫محیطی س��اریگل‪ ،‬موجب شده تا س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراسان ش��مالی تاکنون در ثبت ان ناکام بماند ولی‬ ‫به تازگ��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت مجوز مطالعات و‬ ‫اکتشافات اولیه روی این منطقه معدنی را برای ایمیدرو صادر‬ ‫کرده اما هنور به علت سردی هوا کار مطالعه و اکتشاف اولیه‬ ‫اغاز نشده است‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد‬ ‫ایجاد پلتفرم برای هوشمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س ش��ورای اس�لامی ب��رای‬ ‫هوشمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬ایجاد یک‬ ‫پلتفرم با هدف برقراری انسجام و هماهنگی میان دستگاه های‬ ‫اجرایی و انجام امایش سرزمینی را پیشنهاد داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ای��ران‪ ،‬مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی در گزارشی تحت عنوان «ارزیابی عملکرد سامانه های‬ ‫الکترونیک��ی و الزامات هوشمندس��ازی بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی ایران»‪ ،‬بر ضرورت حرکت به س��مت هوشمندس��ازی‬ ‫فراینده��ا و ارتقای س��امانه های الکترونیک��ی بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی تاکید کرد‪.‬‬ ‫بنا بر این گ��زارش‪ ،‬موضوع مذکور‪ ،‬یکی از الزامات افزایش‬ ‫ش��فافیت‪ ،‬س�لامت و بهره وری در این حوزه است‪ .‬همچنین‬ ‫یکی از مهم ترین راهکارهای بهبود فضای کس��ب وکار‪ ،‬ایجاد‬ ‫جذابیت س��رمایه گذاری و کاهش ریس��ک فعالیت اقتصادی‬ ‫محسوب می شود‪ .‬گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی‪ ،‬ب��دون توجه ب��ه فناوری های نوین‬ ‫امکان پذیر نخواهد بود‪ .‬این گزارش با بیان اینکه به کارگیری‬ ‫فناوری های نوین هوش��مند و ارتقای سامانه های الکترونیکی‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی کش��ور در گام نخست‪ ،‬نیازمند‬ ‫انسجام و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و انجام امایش‬ ‫سرزمینی اس��ت‪ ،‬اذعان می کند‪ :‬این برنامه می تواند در قالب‬ ‫ایج��اد پلتف��رم انج��ام و همه س��امانه ملی مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی فرایندها و خدمات مربوط به زنجیره تولید و تجارت‬ ‫محص��والت معدنی و فلزی در این پلتفرم ارائه ش��ود‪ .‬در این‬ ‫پلتفرم‪ ،‬همه ذینفعان حوزه معادن و صنایع معدنی دارای یک‬ ‫حس��اب کاربری بوده و براساس صالحیت های مدیریتی‪ ،‬فنی‬ ‫و مالی‪ ،‬سطح دسترسی مش��خصی به اطالعات و فرایندهای‬ ‫این پلتفرم خواهند داشت‪ .‬این پلتفرم ضمن ارائه الکترونیکی‬ ‫و هوش��مند‪ ،‬همه اطالعات و خدمات مربوط به بخش معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی‪ ،‬امکان پایش و نظ��ارت معادن و واحدهای‬ ‫فراوری و تولیدی را داش��ته و مدیران و سیاس��تگذاران ارشد‬ ‫می توانن��د به صورت برخط‪ ،‬اطالعات و امارهای کالن مربوط‬ ‫ب��ه حوزه مع��ادن و صنایع معدنی را دریافت کنند‪ .‬براس��اس‬ ‫گ��زارش مرک��ز پژوهش های مجل��س‪ ،‬از جمل��ه مزایای این‬ ‫طرح اعالن هش��دارها و خطاهای سیس��تم به مدیران ارشد و‬ ‫ارائه تصوی��ری کالن از وضعیت این بخش اس��ت که موجب‬ ‫سیاس��تگذاری و تصمیم س��ازی مطلوب و با خطای حداقلی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬همه ذینفعان بخ��ش معدن و صنایع معدنی نیز‬ ‫امکان دسترس��ی به اطالعات مختلف را داش��ته و شفافیت و‬ ‫سالمت اداری و مالی این بخش تضمین می شود‪ .‬سامانه های‬ ‫الکترونیکی بخش معدن و صنایع معدنی ضمن کاهش ریسک‬ ‫سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار‪ ،‬امکان توسعه پایدار‬ ‫در بخش معدن و صنایع معدنی کشور را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫را از منابع مختلف دریافت کرده و به این نتیجه‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫ایروانی با تاکید بر اینکه انچه باید مورد توجه‬ ‫قرار بگیرد‪ ،‬میزان درصد نرخ فروش است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر برای س��ال گذش��ته ‪ ۷‬درص��د در نظر‬ ‫گرفتیم باید بررسی کنیم که امسال چند درصد‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده و بعد ببینی��م که افزایش‬ ‫درص��د نرخ فروش با درص��د فروش فعلی چقدر‬ ‫تفاوت دارد‪.‬‬ ‫به این ترتیب نباید روی عدد کلی ریالی حساب‬ ‫کنی��م بلکه باید درصد فروش را مورد توجه قرار‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫در نتیج��ه افزای��ش درصد حق��وق دولتی به‬ ‫افزای��ش ن��رخ فروش م��اده معدنی رب��ط دارد؛‬ ‫بنابراین افزایش حقوق دولتی سال اینده ممکن‬ ‫است نسبت به امسال ‪ ۱۰۰‬درصد هم باشد و این‬ ‫چیز عجیبی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش سود شرکت های معدنی‬ ‫جلیل قلمقاش‪ ،‬دانشیار‬ ‫پژوهش��کده علوم زمین‬ ‫در پاس��خ به این سوال‬ ‫که بودج��ه دولت را در‬ ‫بخ��ش مع��دن ب��ه چه‬ ‫ص��ورت می بینی��د ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت در‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۱۳۹۹‬با در پیش گرفتن سیاس��ت ‬ ‫کاهش اتکای بودجه به درامدهای نفتی‪ ،‬افزایش‬ ‫ن��دادن ن��رخ کاالها و خدم��ات دولت��ی به ویژه‬ ‫کاالهای اساس��ی‪ ،‬درصدد است که تورم را مهار‬ ‫کند و سرعت رشد ان را کاهش دهد‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس در الیحه پیش��نهادی بودجه‬ ‫سال اینده‪ ،‬بهره مالکانه معادن از ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۲۸۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫افزایش داش��ته‪ ،‬این در حالی اس��ت که در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬نیز ش��اهد رش��د ‪ ۴۲.۸‬درص��دی درامد‬ ‫حاصل از به��ره مالکانه و حق��وق دولتی معادن‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫در قانون بودجه سال ‪۱۳۹۷‬درامد حاصل از بهره‬ ‫مالکانه و حقوق دولت��ی معادن ‪ ۱۰‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال پیشنهاد شده بود‪.‬‬ ‫مع��اون پیش��ین س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی کش��ور درباره اینکه افزایش‬ ‫حق��وق دولت��ی چه ض��رری دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬قطعا‬ ‫افزایش حدود ‪۹۰‬درصدی به��ره مالکانه معادن‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬موجب کاهش سود شرکت های‬ ‫معدنی خواهد شد‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگ��ر باتوجه به تورم ب��اال و افزایش‬ ‫هزینه های تولید و رکود فعالیت های عمرانی‪ ،‬نرخ‬ ‫محصوالت معدنی در سال اینده چندان افزایش‬ ‫نمی یابد و سود شرکت های معدنی کاهش خواهد‬ ‫یافت؛ به این ترتی��ب افزایش ‪ ۹۰‬درصدی حقوق‬ ‫مالکانه معادن ضمن اینکه سوداوری شرکت های‬ ‫دولت��ی و خصوصی را تحت تاثی��ر قرار می دهد‪،‬‬ ‫هزینه بیش��تری را هم به معادن تحمیل خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دانش��یار پژوهش��کده علوم زمین تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��ا اف��ت درامد ف��روش نفت در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬و‬ ‫اختصاص تمامی ان به تامین کاالهای اساسی در‬ ‫الیحه پیشنهادی‪ ،‬توس��عه معادن و فعالیت های‬ ‫معدنی با محدودیت مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع به هم��راه افزایش به��ره مالکانه‬ ‫معادن‪ ،‬چش��م انداز رش��د معادن در سال اینده‬ ‫را تیره کرده و افت س��رمایه گذاری بورس��ی در‬ ‫گروه ه��ای معدنی و ف��والدی را به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ن ترتی��ب در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬گروه های‬ ‫ب��ه ای�� ‬ ‫دیگ��ر بورس��ی (صنعت��ی ی��ا خدمات��ی)‬ ‫گزینه ه��ای مناس��ب تری برای س��رمایه گذاری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬تشکل صنفی به حامیان جشنواره ملی فوالد پیوستند‬ ‫دبیر دومین جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد ای��ران اظهارکرد‪:‬‬ ‫تش��کل های برتر حوزه زنجیره اهن و فوالد کش��ور به جمع حامیان‬ ‫دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران که با مشارکت تشکل ها‬ ‫و ش��رکت های فع��ال در زنجی��ره ف��والد در ‪۴‬روز از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی‬ ‫امس��ال در مرکز همایش ها و نمایشگاهی برج میالد برگزار می شود‪،‬‬ ‫پیوستند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬سیدرس��ول خلیفه س��لطانی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬انجمن‬ ‫اهن و فوالد‪ ،‬انجمن سنگ اهن ایران‪ ،‬خانه معدن ایران‪ ،‬انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایی صنعت موادنسوز‪ ،‬انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران‪،‬‬ ‫اتحادیه تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی ایران‪ ،‬انجمن سازندگان‬ ‫تجهیزات صنعتی ایران‪ ،‬اتحادیه سراسری تعاونی های تخصصی فوالد‬ ‫و معدن به همراه اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران و‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی تهران در جمع تشکل های‬ ‫دومین حامیان جشنواره و نمایش��گاه ملی فوالد ایران قرار گرفتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬مشارکت تشکل ها و انجمن های صنفی در این‬ ‫جش��نواره می تواند ب��ه تقویت نگاه فراگیر و ملی به مس��ائل اقتصاد‬ ‫صنعتی کش��ور و همچنین طرح و حل مس��ائل زنجیره اهن و فوالد‬ ‫در فضایی مناس��ب منجر ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬مس��لما این مش��ارکت‪،‬‬ ‫هم افزایی بیش��تری را بین فعاالن حوزه اهن و فوالد کشور به وجود‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫طرح نظام پیشنهادات فوالد خراسان برتر شد‬ ‫در نخستین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فوالد‪ ،‬طرح نظام‬ ‫پیش��نهادات فوالد خراس��ان در بین طرح های ارائه شده به عنوان‬ ‫طرح برتر انتخاب شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این کنفرانس که به همت فوالد هرمزگان‬ ‫برگزار شد‪ ،‬طرح های برتر در زمینه بومی سازی‪ ،‬نظام پیشنهادات و‬ ‫پژوهش های انجام شده ازسوی فوالدسازان مطرح شد که موضوع‬ ‫ح برتر نظا م پیش��نهادات فوالد خراسان با عنوان «ساخت تابلو‬ ‫طر ‬ ‫محلی برای تست اولیه ماشین برش قبل از مونتاژ» ازسوی پرویز‬ ‫س��اقی‪ ،‬مس��ئول نگهداری و تعمیرات برق ریخته گری و ‪ ۹‬نفر از‬ ‫همکاران او در قالب بومی س��ازی های انجام ش��ده ازسوی صنعت‬ ‫ریخته گری مطرح شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در می��ان مقاله های علمی‪ ،‬مقال��ه محمد باطانی از‬ ‫واحد ریخته گری فوالد س��ازی فاز ‪ ۲‬شرکت با عنوان «بهبود رفتار‬ ‫سایش��ی پوش��ش قالب های ریخته گری مداوم با اعمال پوش��ش‬ ‫الکترولس کامپوزیتی ‪ »Ni-p-wc‬نیز ازس��وی علیرضا راستگو‪،‬‬ ‫رئیس ریخته گری مداوم ارائه شد‪.‬‬ ‫شرکت توسعه اهن و فوالد گل گهر تقبل کرد‬ ‫تامین ‪ ۱۰۰‬هزار تن اهن اسفنجی برای واحدهای القایی‬ ‫مع��اون بازرگان��ی ش��رکت توس��عه اهن‬ ‫و ف��والد گل گه��ر گفت‪ :‬این ش��رکت برای‬ ‫حمای��ت از واحدهای القای��ی‪ ،‬تامین ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تن اهن اس��فنجی برای این واحدها را‬ ‫به منظور تداوم تولیدشان تقبل کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬رضا تربتی افزود‪ :‬پیرو‬ ‫جلس��ه مشترک با واحدهای کوره القایی در‬ ‫‪ ۱۸‬اذر امس��ال‪ ،‬مقرر ش��د ای��ن واحدها به‬ ‫اعالم تن��اژ مدنظرش��ان بپردازند‪ ،‬همچنین‬ ‫جلس��ه دوباره ای با انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد برگ��زار و تناژها ازس��وی واحدهای‬ ‫یادشده اعالم شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اکنون منتظریم دبیر انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد با رسته تولیدکنندگان‬ ‫اهن اسفنجی تشکیل جلسه دهد تا با توجه‬ ‫به توان و ظرفیت ش��ان‪ ،‬نی��از کل واحدهای‬ ‫القایی را بین واحدهای اهن اسفنجی تقسیم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫تربتی گفت‪ :‬ظرفیت تولید شرکت توسعه‬ ‫اه��ن و ف��والد گل گه��ر س��االنه ‪ 3‬میلیون‬ ‫تن اهن اس��فنجی اس��ت که تا امروز موفق‬ ‫ب��ه تولید بی��ش از ‪ 2‬میلی��ون تن محصول‬ ‫ش��ده و این واح��د‪ ،‬تامین کننده بیش��ترین‬ ‫نیاز واحدهای القایی در کش��ور و به عبارتی‬ ‫بزرگ ترین عرضه کننده بازار است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬مجموع نیاز کوره های‬ ‫القایی ساالنه ‪ 5‬میلیون تن است که بخشی‬ ‫از ان را از طریق اهن قراضه و بخش��ی دیگر‬ ‫را از طریق سایر واحدهای تولیدکننده اهن‬ ‫اسفنجی تامین می کنند‪.‬‬ ‫به گفته این مس��ئول‪ ،‬این شرکت ابتدای‬ ‫هر سال از واحدهای بزرگ سهمیه می گیرد‪،‬‬ ‫اما امس��ال از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و واحدهای فوالدی خواس��تیم تا س��همیه‬ ‫واحدهای بزرگ‪ ،‬کوره های القایی و صادرات‬ ‫را برای مان مشخص کند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬امس��ال تولی��دات اهن‬ ‫اسفنجی ما به همه ‪ ۱۲۰‬واحد القایی کشور‪،‬‬ ‫کوره های قوسی‪ ،‬همچنین واحدهای بزرگ‬ ‫مانن��د ف��والد مبارکه‪ ،‬فوالد الی��اژی‪ ،‬فوالد‬ ‫پاسارگاد و فوالد هرمزگان عرضه شده است‪.‬‬ ‫تربتی یاداور ش��د‪ :‬صادرات این ش��رکت‬ ‫حدود ‪ ۲‬درصد تولیدات ان است که بیشتر‬ ‫به کش��ورهای همس��ایه مثل عراق‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫عمان‪ ،‬هندوستان و سودان انجام شده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫مشترک‪ ،‬را ه توسعه‬ ‫تجارت ایران و عراق‬ ‫اول دی ‪ 1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1432‬‬ ‫پیاپی ‪2750‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫با هدف تامین نیاز داخلی و ذخایر استراتژیک کشور گندم خارجی خریداری می کنیم‬ ‫ جمال رازقی جهرمی‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی شیراز‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه‬ ‫نیز در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬خبر دقیق در این باره ندارم‬ ‫اما انچه از پیش عنوان شد‪ ،‬این بود که دولت برای جبران‬ ‫کمبود گندم کشور نسبت به واردات اقدام کند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬قرار اس��ت از روس��یه نیز مقادیری گندم وارد شود که‬ ‫می��زان ان را نمی دان��م‪ .‬اما انچه اعالم ش��د واردات گندم‬ ‫ب��رای جبران کمبود نیاز داخلی ب��ود که به زودی محقق‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن عب��اس کش��اورز سرپرس��ت وزارت جه��اد‬ ‫کش��اورزی با بیان اینکه تولید در س��ال زراعی گذشته به‬ ‫اندازه کافی بوده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای کاالهای اساسی‬ ‫یک ذخیره استراتژیک تعریف شده که این ذخایر را در هر‬ ‫شرایطی کشور باید داشته باشد و همه کشورها نیز دارند‪.‬‬ ‫در همی��ن باره رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی‬ ‫ایران پیشتر گفته بود‪ :‬بهترین زمان مناسب خرید گندم‬ ‫ابان و اذر اس��ت و البته چ��ه بهتر که واردات گندم را تا‬ ‫بهمن امسال برای بخش خصوصی ازاد کنیم تا برای رفع‬ ‫نیاز بخش های صنعتی کش��ور گن��دم وارد کند‪ .‬واردات‬ ‫‹ ‹رویکرد واردات به دلیل ذخایر استراتژیک‬ ‫رویکرد واردات نیز به خاطر این ذخایر است اگر چه از نظر‬ ‫ما در س��ال زراعی گذش��ته میزان تولید برای این منظور‬ ‫کفایت می کرده اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به پرسش خبرنگار‬ ‫مهر با اش��اره به اینکه نرخ خرید گندم در س��ال گذش��ته‬ ‫مورد پذیرش کشاورزان نبود‪ ،‬افزود‪ :‬نرخ جو هیچ گاه باالتر‬ ‫از ن��رخ گندم نبوده و همیش��ه نرخ جو ‪ ٢۵‬درصد کمتر از‬ ‫گندم بوده است اما سال گذشته در مناطقی از کشور نرخ‬ ‫ج��و ب��ه باالی ‪ ١٨٠٠‬تا ‪ ١٩٠٠‬تومان رس��ید که این روی‬ ‫محصول س��ایه می اندازد و باعث می ش��ود گندم با بخشی‬ ‫از جو یا حتی ذرت جایگزین ش��ود‪ .‬کش��اورز تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ه عنوان نمونه در س��ال ‪ ٩٧‬نرخ گن��دم ‪ ١٣٠٠‬تومان و‬ ‫ن��رخ بذر کیلویی ‪ ١٩٠٠‬تومان ب��ود یعنی بذر ‪ ٥٠‬درصد‬ ‫گران تر از گندم خوراکی بود در سال جاری این تفاوت ‪١۵‬‬ ‫درصد اس��ت اما بذر خیلی جذب نشده و این نشان دهنده‬ ‫فراوانی گندم در دست مردم است‪ .‬سرپرست وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی تاکید کرد‪ :‬فکر می کنم به محض اینکه خرید با‬ ‫نرخ جدید ش��روع شود گندم بیشتری که از گذشته مانده‬ ‫است‪ ،‬عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات از روسیه در دستور کار است‬ ‫‹ ‹‪ ۳.۵‬میلیون تن گندم باید خریداری شود‬ ‫راه اندازی کانال تجاری ایران‪-‬سوئیس‬ ‫رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران از راه اندازی کانال‬ ‫تجاری ایران‪ -‬سوئیس در اینده نزدیک‬ ‫خبر داد‪ .‬فریال مس��توفی در گفت وگو‬ ‫ب��ا ایرنا اف��زود‪ :‬س��وئیس در دور قبلی‬ ‫تحریم ها کانال��ی برای مبادله کاالهای‬ ‫انسان دوس��تانه همچ��ون غ��ذا و دارو‬ ‫تاس��یس کرده بود و از دفت��ر کنترل دارایی های‬ ‫خارج��ی خزانه داری امریکا (اوف��ک) برای انجام‬ ‫ای��ن مب��ادالت مجوز داش��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬انها‬ ‫اکن��ون در ح��ال راه اندازی همان کانال پیش��ین‬ ‫هس��تند و از اوفک نیز مجوزهای الزم را دریافت‬ ‫کرده اند‪ .‬مس��توفی ضمن انتقاد از سیاس��ت های‬ ‫تحریمی ایاالت متح��ده گفت‪ :‬امریکا اعال م کرده‬ ‫بود کاالهای انسان دوس��تانه جزو تحریم نیستند‪،‬‬ ‫ام��ا در عمل دیدی��م این اقالم نیز تحریم ش��ده‬ ‫ب��ود و هیچ بانکی زیر ب��ار مبادله مالی‬ ‫نمی رفت‪ .‬به گفته عض��و اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬امری��کا و اوفک برای‬ ‫راه اندازی این کانال به توافق رسیده اند‪.‬‬ ‫وی زمان راه اندازی کانال را بس��یار زود‬ ‫دانس��ت و اف��زود‪ :‬این موض��وع مانند‬ ‫اینستکس نیست که با بدقولی اروپایی ها‬ ‫ملغی شود؛ چرا که کانال از زمان رئیس جمهوری‬ ‫پیش��ین امریکا وجود داش��ته و ساختار ان فراهم‬ ‫اس��ت‪ .‬مس��توفی اظهار کرد‪ :‬س��فیر س��وئیس‬ ‫به تازگ��ی این موضوع را در س��میناری اعالم کرد‬ ‫ام��ا گفت زم��ان راه اندازی کانال هنوز مش��خص‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من چند روز گذش��ته از سفارت‬ ‫س��وئیس مطلع ش��دم این اقدام در اینده بس��یار‬ ‫نزدیک به وقوع می پیوندد‪.‬‬ ‫گندم با توجه به کاهش میزان تولید به دلیل وقوع سیل‬ ‫در اغاز سال جاری برای جبران ذخایر استراتژیک و بهبود‬ ‫کیفیت ارده��ای تولیدی در واحدهای صنفی و صنعتی‬ ‫الزم اس��ت اما به دلیل حساس��یت بر مسئله خودکفایی‬ ‫در این زمینه مقاومت هایی وجود دارد‪ .‬وی تاکید کرده‬ ‫بود‪ :‬کشورهای بزرگ و توسعه یافته در جهان مثل المان‬ ‫و فرانس��ه عالوه بر صادرات میلیون ها تن گندم‪ ،‬بخشی‬ ‫هم وارد می کنند‪ .‬این کش��ورها گندم با کیفیت پایین تر‬ ‫را صادر و گندم با کیفیت باالتر را برای اختالط با گندم‬ ‫خودشان وارد می کنند؛ اما چنین رویه ای در ایران دنبال‬ ‫نمی ش��ود و بیش از همه چیز به خودکفایی عالقه داریم‬ ‫و بس��یاری از سطح زیر کش��ت به گندم اختصاص یافته‬ ‫اس��ت؛ درحالی که ممکن است کشاورزان ترجیح بدهند‬ ‫با توجه به سیاس��ت های وزارت جهاد کش��اورزی غالت‬ ‫دیگری کش��ت کنند‪ .‬ضمن اینکه ایران ساالنه ‪ ۱۵‬تا ‪۱۶‬‬ ‫میلیون ت��ن انواع غالت وارد می کند درحالی که می توان‬ ‫س��هم غالت دیگر را در واردات کاهش و ان را در داخل‬ ‫کشت کرد‪ ،‬به ویژه غالتی که کشت ان با توجه به اقلیم‬ ‫کش��ور ما به صرفه اس��ت‪ .‬به تازگی نیز سیدمحمدرضا‬ ‫مرتض��وی در این باره به‬ ‫گف��ت‪ :‬گندم مورد نیاز‬ ‫برای مص��رف از محل کش��ت و ذخایر اس��تراتژیک در‬ ‫امس��ال قابل تامین است و مقداری هم از میزان مصرف‬ ‫بیش��تر داریم اما ب��ه نظر من میزان ذخایر اس��تراتژیک‬ ‫کاهش پیدا کرده اس��ت و حداق��ل باید ‪ ۳.۵‬میلیون تن‬ ‫گندم وارد کشور شود که البته این میزان تا ‪5‬میلیون هم‬ ‫می تواند باشد‪ .‬چرا که اولین برداشت ما اردیبهشت است‬ ‫و تا ان زمان تامین هستیم اما باید حدود ‪ 5‬میلیون تن‬ ‫گندم داشته باشیم‪ .‬رئیس انجمن اردسازان ایران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ما معتقد هس��تیم که بخشی از گندم های تولیدی‬ ‫کش��ور می تواند برای صادرات یا مصارف غیراز نان مانند‬ ‫بیسکوئیت اس��تفاده ش��ود و در مقابل گندم مخصوص‬ ‫نان و با کیفیت باال وارد کش��ور ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫زمان��ی که میزان ذخایر اس��تراتژیک از این میزان کمتر‬ ‫ش��ود‪ ،‬از محل واردات یا خرید از داخل کش��ور‪ ،‬س��طح‬ ‫ذخایر افزایش پیدا می کند‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به دسترس��ی‬ ‫که به بازارهای اوکراین‪ ،‬قزاقس��تان و روسیه و همچنین‬ ‫قراردادی که با اوراس��یا داریم‪ ،‬می توانیم از این ظرفیت‬ ‫ب��االی تولید غالت بهره ببریم‪ .‬مرتض��وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫امس��ال به طور قطع باید بیش از ‪ ۳.۵‬میلیون تن گندم‬ ‫وارد کنیم و بهتر اس��ت که این گندم ها‪ ،‬مرغوب باشند‪.‬‬ ‫این امر کلید خورده اس��ت و محموله های گندم خارجی‬ ‫ت��ا دو س��ه هفته این��ده وارد ایران خواهد ش��د‪ .‬رئیس‬ ‫کانون انجمن های صنایع غذای��ی ایران با تاکید براینکه‬ ‫ش��رکت بازرگانی دولتی ایران متولی این امر شده است‬ ‫ک��ه تخصص این ام��ر را دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫باید واردات گندم را با تعرفه صفر ازاد کنند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫واردات گندم به جز گندم های تخصصی به صرفه نخواهد‬ ‫بود و مشکلی در این زمینه ایجاد نمی شود‪».‬‬ ‫‹ ‹محموله ای در راه ایران‬ ‫در ای��ن میان منابع بازرگانی نی��ز از خرید حداکثر یک‬ ‫میلی��ون تن گن��دم از بازارهای بین المللی از س��وی ایران‬ ‫در چند هفت ه گذش��ته خبر دادند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬منابع‬ ‫بازرگان��ی به رویترز اظهار کردن��د که انتظار می رود منبع‬ ‫این خرید شامل روسیه و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا‬ ‫مانند المان باش��د‪ .‬یکی از منابع اگاه به رویترز گفت‪ :‬دو‬ ‫کش��تی فله بر پانامکس که بار گندم روس��یه را دارند هفته‬ ‫اینده یک بندر روسی بزرگ را به مقصد ایران ترک خواهند‬ ‫کرد‪ .‬یک مقام فدراسیون انجمن های صنعت غذایی جهان‬ ‫ماه پیش اعالم کرده بود ایران قصد دارد امسال ‪ 3‬میلیون‬ ‫تن گندم وارد کند‪ .‬رس��انه های داخلی هم ماه گذش��ته به‬ ‫نقل از علی اکبر مهرفرد‪ ،‬معاون وزیر کش��اورزی خبر داده‬ ‫بودند تهران تفاهمنامه هایی را با روس��یه و قزاقستان برای‬ ‫واردات موقتی گندم امضا کرده است‪.‬‬ ‫تص��ور م��ی رود در معام�لات اخیر ش��رکت های غالت‬ ‫بین المللی فروش��نده نبوده اند‪ .‬گفته می شود دو معامله گر‬ ‫خاورمیانه ای و یک ش��رکت بازرگانی اس��یایی عامل این‬ ‫فروش بوده اند‪ .‬ی��ک معامله گر گفت‪ :‬تصور می کنم عمده‬ ‫یک میلیون تن گندم از روس��یه و سایر کشورهای منطقه‬ ‫دریای س��یاه عرضه شده است و اگر امکان پرداخت میسر‬ ‫ش��ود‪ ،‬احتم��اال حدود ‪ ۱۰۰‬هزار تن ه��م از المان خواهد‬ ‫بود‪ .‬بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬به نظر می رس��د عمده این‬ ‫خرید توس��ط ش��رکت بازرگانی دولتی ایران انجام ش��ده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بساط ارزهای چندنرخی در بودجه ‪ ۹۹‬همچنان باز است‬ ‫مدی��رکل بودجه مرکز پژوهش های مجلس با بیان‬ ‫اینک��ه مجلس به تنهایی ق��ادر به حذف دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی نیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در نظر گرفت��ن نرخ ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی و ‪ ۸۵۰۰‬تومانی دالر در بودجه‪ ،‬تداوم مس��یر‬ ‫غلط توزیع رانت است‪ .‬داریوش ابوحمزه در گفت وگو‬ ‫ب��ا مهر با اش��اره به ن��رخ ‪ ۸۵۰۰‬تومان��ی دالر برای‬ ‫تسویه حس��اب های نیمایی در الیحه بودجه سال ‪۹۹‬‬ ‫کل کش��ور در کنار دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای واردات‬ ‫کاالهای اولویت یک‪ ،‬گفت‪ :‬در بودجه س��ال ‪ ۹۹‬کل‬ ‫کش��ور‪ ۳ ،‬نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ب��رای واردات کاالهای‬ ‫اولویت اول و اساسی‪ ،‬نرخ ‪ ۸۵۰۰‬تومانی برای تسویه‬ ‫حس��اب های نیمایی و ن��رخ بازار ازاد برای تس��ویه‬ ‫حساب با صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده که‬ ‫البته نرخ سوم‪ ،‬همان نرخ دالر در بازار است و مشکلی‬ ‫پیش نم��ی اورد‪ .‬مدیرکل بودجه مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس شورای اس�لامی افزود‪ :‬اما نرخ های دیگر ارز‬ ‫در الیحه بودجه مشکل س��از اس��ت که به عنوان دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬واردات کااله��ای اساس��ی و ‪ ۸۵۰۰‬تومان��ی‬ ‫تسویه حساب نیمایی در نظر گرفته شده است و اگر‬ ‫دولت بخواهد همین مس��یر دونرخ��ی را ادامه دهد‪،‬‬ ‫به طور قطع همان مش��کالتی بروز خواهد کرد که در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬و کمت��ر از ان ‪ ۹۸‬ب��روز کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬تداوم دالر چندنرخی در بودجه به ویژه‬ ‫با محوریت دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬سیاست های رانت زا را‬ ‫در اقتصاد ایران ادامه خواهد داد و مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی نیز در یک گزارش مفصل‪،‬‬ ‫نس��بت به این موضوع هشدار داده و گزارش مرتبط‬ ‫با ان را هم منتش��ر کرده است‪ .‬به گفته ابوحمزه‪ ،‬در‬ ‫نظر گرفتن نرخ نیمایی برای کاالهای اساسی به طور‬ ‫قطع ثمربخش نخواهد بود و معلوم نیس��ت که توزیع‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای واردات کاالهای اساس��ی به‬ ‫سود مصرف کنندگان‪ ،‬درست به هدف بخورد؛ چراکه‬ ‫عباس کشاورز‬ ‫هادی تیزهوش تابان‬ ‫سیدمحمدرضا مرتضوی‬ ‫برخ��ی از کاالها ب��ا دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد کش��ور‬ ‫شدند‪ ،‬اما کاالیی که در سطح بازار عرضه شد‪ ،‬خارج‬ ‫از ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی قیمت گذاری ش��د؛ بنابراین‬ ‫ت��داوم این سیاس��ت نیز با روش ه��ای قبلی‪ ،‬جوابگو‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش که ایا مجلس‬ ‫در شرایط بررسی بودجه‪ ،‬این نرخ را مورد تجدیدنظر‬ ‫ق��رار خواهد داد‪ ،‬گفت‪ :‬حرکت مجلس در این زمینه‬ ‫را نمی توان پیش بینی کرد؛ اما س��ال گذشته که این‬ ‫فض��ا در مجلس مطرح بود که نرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫را اصالح کند‪ ،‬اجماع حاصل نشد؛ چراکه با مخالفت‬ ‫دولت‪ ،‬مجلس نتوانس��ت یک تصمی��م قاطع بگیرد؛‬ ‫پ��س ب��رای حذف دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی از بودجه ‪۹۹‬‬ ‫نیازمند اجماع عمومی و تفاهم ملی هس��تیم‪ .‬به هر‬ ‫حال س��ال گذشته مجلس خیلی تالش کرد که این‬ ‫نرخ را حذف کند‪ ،‬اما دولت همچنان اصرار داشت تا‬ ‫به خاطر حفظ معیشت مردم‪ ،‬این کار را ادامه دهد‪.‬‬ ‫ش��اید برای نخستین بار باش��د که بودجه بدون‬ ‫نفت که سال های متمادی ارزوی بخش خصوصی‬ ‫بوده‪ ،‬در حال بس��ته ش��دن اس��ت؛ اما متاسفانه‬ ‫به دلی��ل اینک��ه در دهه های گذش��ته توجهی به‬ ‫توصیه های بخش خصوصی درباره رونق و توسعه‬ ‫تولید و صادرات انجام نش��ده‪ ،‬زیرساخت های الزم‬ ‫ب��رای اجرای این بودجه وجود ن��دارد‪ .‬این بودجه‬ ‫بدون نفت در حقیقت بدون زیرس��اخت هایی که‬ ‫بای��د به وجود می امد و منابع درامدی جدیدی که‬ ‫باید ناش��ی از رونق تولید و صادرات کش��ور باشد‪،‬‬ ‫بس��ته شده اس��ت و به نظر می رس��د ارقام تامین‬ ‫مال��ی بودج��ه ارقام درس��تی نیس��ت‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا‪ ،‬باز ه��م در قانون بودجه س��ال ‪ ۹۹‬و انچه‬ ‫که به مجلس پیشنهاد شده‪ ،‬فشار بیشتر بر بخش‬ ‫خصوصی کش��ور‪ ،‬تولید و صادرات و به ویژه صنایع‬ ‫کوچک قرار گرفته اس��ت‪ .‬اگر این موضوع محقق‬ ‫ش��ود همین رمق اندکی هم ک��ه در جان تولید و‬ ‫صادرات کش��ور است‪ ،‬گرفته خواهد شد‪ .‬انچه در‬ ‫قانون بودجه برای دریافت مالیات حدود ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی پیش بینی ش��ده‪ ،‬اگ��ر بخواهد با‬ ‫تکیه بر منابعی باش��د که تا به امروز دریافت ش��ده‬ ‫اس��ت؛ یعنی صنایع کوچک و متوسط راه درستی‬ ‫را نمی رود‪ .‬صنایع بزرگ کش��ور ب��ه طور عمده از‬ ‫معافی��ت مالیاتی اس��تفاده کرده ان��د و همچنین‬ ‫بخش های دیگری که معافیت مالیاتی داش��تند‪،‬‬ ‫همچن��ان ای��ن معافیت برایش��ان برقرار اس��ت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر چتر نظ��ام مالیاتی کش��ور درباره‬ ‫فرار مالیاتی گس��ترده اس��ت و در این باره چش��م‬ ‫نابیناس��ت‪ .‬بنابراین قاعدتا فشار بر صنایع کوچک‬ ‫و متوسط کشور خواهد بودکه بخش عمد ه مالیات‬ ‫کش��ور را تامین می کردند و اگر این فشار بخواهد‬ ‫همچنان تداوم یابد یقینا باعث تضعیف بیشتر این‬ ‫واحدها با توجه به ش��رایط تحریمی کشور خواهد‬ ‫بود‪ .‬همچنی��ن ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۹‬بزرگ تری��ن ضع��ف این الیحه اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫کلی ارز چند نرخی باعث فس��اد ش��ده اس��ت و با‬ ‫این ام��ر‪ ،‬دولت هنوز ه��م زمینه فس��اد را فراهم‬ ‫می کن��د‪ .‬مگ��ر کاالهایی که ب��ا ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫تامین ش��دند ب��ا همین ارز قیمت گذاری ش��ده و‬ ‫به دس��ت مردم رسیده اس��ت؟ باید بدانیم با نظام‬ ‫پلیس��ی هم نمی ش��ود نرخ را کنترل کرد‪ ،‬اما اگر‬ ‫بازار ازاد وجود داش��ته باش��د که عرضه و تقاضا در‬ ‫ان به درس��تی انجام ش��ود‪ ،‬بازار می تواند خود به‬ ‫خ��ود نرخ و کیفی��ت را کنترل کن��د‪ .‬اینکه دولت‬ ‫تصور کند از محل مابه التفاوت نرخ ارز و ان هم ارز‬ ‫حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی دستش‬ ‫ب��ه منابعی می رس��د‪ ،‬انتظار بیهوده ای اس��ت‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬تداوم مداخله دستوری بانک مرکزی‬ ‫در نرخ گزاری نتیجه ای جز محدود شدن صادرات‬ ‫و تولی��د و کم رمق تر ش��دن این بخش ه��ا ندارد و‬ ‫تهدید هم پاسخگو نخواهد بود‪.‬‬ ‫تراز مثبت تجارت‬ ‫ایران با ترکیه‬ ‫جدیدتری��ن ام��اری که از تج��ارت ایران با‬ ‫ترکی��ه در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت امس��ال میالدی‬ ‫منتش��ر شده‪ ،‬نش��ان می دهد با وجود کاهش‬ ‫تعام�لات تراز تجاری ای��ران در تجارت با این‬ ‫کش��ور مثبت است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬هرچند با‬ ‫تحریم های انجام شده از س��وی امریکا فروش‬ ‫نف��ت و فراورده ه��ای نفت��ی ایران ب��ه ترکیه‬ ‫کاهش جدی داش��ته و همی��ن موضوع تاثیر‬ ‫خود را بر امار نهایی تجارت دو کش��ور نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬اما همچنان براوردها حاکی از مثبت‬ ‫بودن تراز تجاری ایران در رابطه با این شریک‬ ‫تجاری مهم منطقه اس��ت‪ .‬براساس امارهای‬ ‫ارائه شده ازس��وی اتاق بازرگانی تهران در ‪۱۰‬‬ ‫ماه نخست سال جاری میالدی‪ ،‬ایران از ترکیه‬ ‫حدود ‪ ۱.۹‬میلیارد دالر واردات داشته که این‬ ‫عدد در قیاس با ‪ ۲‬میلیارد دالر مدت مش��ابه‬ ‫سال گذشته میالدی کاهش حدود ‪ ۵‬درصدی‬ ‫را نش��ان می دهد‪ .‬ص��ادرات ایران به ترکیه در‬ ‫این مدت نصف ش��ده که بخش قابل توجهی از‬ ‫ان به دلی��ل کاهش فروش نفت و فراورده های‬ ‫نفتی به ترکیه بوده و به این ترتیب به احتمال‬ ‫زی��اد در صادرات غیرنفتی عملک��رد ایران در‬ ‫امسال میالدی در تجارت با ترکیه بهبود یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬در ‪ ۱۰‬ماه نخست سال جاری میالدی‬ ‫ایران ب��ه ترکی��ه ‪ ۳.۱‬میلی��ارد دالر صادرات‬ ‫داش��ته و به این ترتیب تراز تج��اری با ترکیه‬ ‫مثبت ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گن��دم را بع��د از مدت ها خودکفای��ی و بی نیازبودن به‬ ‫خارجی ها قرار اس��ت وارد کنیم و این موضوع به مناقش��ه‬ ‫داغ��ی تبدیل ش��ده ک��ه البت��ه مانند بیش��تر موضوعات‬ ‫اقتصادی‪ ،‬رنگ سیاس��ی ب��ه ان می زنند‪ .‬برخی می گویند‬ ‫دول��ت می خواهد تولیدکنندگان را بدبخت کند و فقط به‬ ‫دنبال واردات گندم اس��ت و برخی دیگر می گویند منافع‬ ‫ملی را باید در نظر گرفت و س��پس اقذام به واردات گندم‬ ‫کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که میزان مصرف گندم در ایران‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون تن و میزان ذخایر اس��تراتژیک کش��ور حدود‬ ‫‪4‬میلیون تن اس��ت و به دلیل اینکه دولت امس��ال گندم‬ ‫کمی از کش��اورزان خرید(کش��اورزان به دلیل نرخ اندک‬ ‫خرید تضمینی محصول خود را به دولت نفروختند) برای‬ ‫تامین ذخایر اس��تراتژیک مجبور به واردات ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫پی��ش از این محمود حجتی وزیر مس��تعفی وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی در جلس��ه مهر ماه ‪ ۹۸‬هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگانی تهران اعالم کرد‪« :‬متاسفانه با وجود اینکه امسال‬ ‫تولید ما در گندم افزایش یافته بود اما نتوانستیم همه گندم‬ ‫مورد نیاز کش��ور را از کش��اورزان خریداری کنیم و برخی‬ ‫کش��اورزان گندم را به ما نفروختند؛ بنابر این برای تامین‬ ‫نی��از داخلی باید اقدام به واردات کنیم‪ ».‬حاال در تازه ترین‬ ‫خبرها امده اس��ت که مدیرکل خریدهای خارجی شرکت‬ ‫بازرگان��ی دولتی ایران در نامه ای به مدیرکل دفتر مقررات‬ ‫صادرات و واردات خواس��تار تس��ریع در ثبت سفارش های‬ ‫خرید گندم شد‪ .‬شکوه رفیعی مدیرکل خریدهای خارجی‬ ‫ش��رکت بازرگان��ی دولتی ای��ران در نامه ای به عباس��پور‬ ‫مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات درخواس��ت رفع‬ ‫ممنوعیت چند شماره پروانه واردات گندم را کرد‪ .‬در این‬ ‫نامه با موضوع «رفع ممنوعیت شماره پرونده های ذکر شده‬ ‫در سامانه جامع تجارت» امده است« پیرو مذاکرات انجام‬ ‫شده درباره لزوم تسریع در ثبت سفارش خریدهای گندم‬ ‫خوراکی از مبدا کش��ورهای روسیه و اوکراین خواهشمند‬ ‫است دستور فرمایید با قید فوریت نسبت به رفع ممنوعیت‬ ‫ش��ماره پرونده های ذیل در س��امانه جام��ع تجارت اقدام‬ ‫عاجل مبذول فرمایند‪».‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقطه ضعف‬ ‫بودجه‬ ‫پله اخر واردات گندم‬ ‫امس��ال به طور قطع باید بیش از ‪ ۳.۵‬میلی��ون تن گندم وارد کنیم‬ ‫و بهتر اس��ت این گندم ها‪ ،‬مرغوب باش��ند‪ .‬این امر کلید خورده است‬ ‫و محموله ه��ای گن��دم خارجی ت��ا ‪ 3،2‬هفته این��ده وارد ایران خواهد‬ ‫شد‬ ‫‪7‬‬ ‫شب چله؛ بهانه ای‬ ‫برای رونق کسب و کار‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول دی ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1432‬‬ ‫پیاپی ‪2750‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش خبری‬ ‫ایران چهل ودومین کشور جهان‬ ‫در شاخص تجارت الکترونیک‬ ‫ایرانی ها چقدر اینترنتی‬ ‫خرید می کنند؟‬ ‫‹ ‹خرید اینترنتی در ایران‬ ‫معاونت اقتصادی اتاق تهران در گزارش��ی‬ ‫به وضعیت تجارت الکترونیک ‪ B2C‬ایران و‬ ‫سایر کشورها در سال ‪ ۲۰۱۹‬پرداخته است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬در ایران ‪۴۲‬درصد از‬ ‫کارب��ران اینترنت خری��د را به صورت انالین‬ ‫انج��ام می دهند که این نس��بت ب��رای کل‬ ‫جمعیت‪ ۲۶ ،‬درصد است‪.‬‬ ‫در می��ان ده کش��ور برت��ر اقتصاده��ای‬ ‫درحال توس��عه‪ ،‬تنها تایلند و ترکیه با کاهش‬ ‫جایگاه ش��اخص نس��بت به سال قبل مواجه‬ ‫ش��ده اند و س��ایر کش��ورها بهبود داشته اند‪.‬‬ ‫س��نگاپور دارای بهترین رتب��ه در این گروه‬ ‫و س��ومین رتبه در جهان اس��ت و پس ازان‬ ‫کشورهای چین و کره جنوبی رتبه های دوم‬ ‫و س��وم را به خود اختص��اص داده اند‪ .‬ایران‬ ‫در س��ال ‪ ،۲۰۱۸‬چهل ونهمین کشور جهان‬ ‫در ش��اخص تج��ارت الکترونیک ب��وده که‬ ‫جایگاه ان در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬ب��ا ‪ 7‬پله صعود‬ ‫به چهل ودومین جهان و شش��مین کشور در‬ ‫میان کشورهای درحال توسعه رسیده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر ای��ن‪ ،‬در می��ان کش��ورهای‬ ‫درحال توسعه اس��یای غربی و شمال افریقا‪،‬‬ ‫ای��ران بع��د از امارات متح��ده عربی دومین‬ ‫کش��ور از منظر ش��اخص تجارت الکترونیک‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری مشترک‪ ،‬راه توسعه تجارت ایران و عراق‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس اتاق مش��ترک ای��ران و عراق ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه ج��ای نگرانی برای وضعیت تج��ارت ایران و‬ ‫عراق نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این وضعیت گذراست اما باید‬ ‫برای توسعه روابط تجاری به سرمایه گذاری مشترک‬ ‫بین دو کشور توجه شود‪.‬‬ ‫یحی��ی ال اس��حاق در گفت وگ��و ب��ا خبرگزاری‬ ‫فارس درب��اره اینده تجاری ای��ران و عراق با توجه‬ ‫به ناارامی ها و اعتراض های مردمی نس��بت به دولت‬ ‫عراق و مش��کالت معیش��تی در این کش��ور گفت‪:‬‬ ‫به طورکلی و مداوم درباره رابطه اقتصادی دو کشور‬ ‫ایران و عراق بارها صحبت ش��ده و شکی نیست که‬ ‫هرقدر این رابطه تقویت ش��ود به سود هر دو کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۲۰‬میلیارد دالری‬ ‫یحیی ال اسحاق‬ ‫تا ‪ ۱۵‬سال‬ ‫اینده بازار‬ ‫عراق یکی از‬ ‫بزرگ ترین‬ ‫بازارها برای‬ ‫ایران به شمار‬ ‫می رود‬ ‫رئی��س اتاق مش��ترک بازرگانی ای��ران و عراق با‬ ‫اش��اره به صادرات ‪ ۱۳‬میلیارد دالری ایران به عراق‬ ‫در س��ال گذش��ته افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬هدف گذاری‬ ‫تج��ارت ‪ ۲۰‬میلیارد دالری بین ایران و عراق به طور‬ ‫حتم امکان پذیر و دست یافتنی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت پیش امده در کشور عراق‬ ‫بیان کرد‪ :‬صادرات ما در شرایط فعلی به این کشور‬ ‫خیلی کم نش��ده و کاال بین دو کش��ور در حال نقل‬ ‫و انتقال اس��ت و در مجموع روند کلی نگران کننده‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ال اس��حاق با اش��اره به مش��کالت م��ردم عراق‬ ‫بیان کرد‪ :‬مس��ائل مطرح ش��ده درباره ایران هراسی‬ ‫برخاس��ته از وجدان عمومی مردم عراق نیست بلکه‬ ‫تنظیم این امورازسوی مخالفان ما از جمله اسرائیل‬ ‫و امری��کا در یک طرح عملیات��ی از بیرون به عراق‬ ‫وارد شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخشی از مخالفان باقی ماندگان‬ ‫حزب بعث هس��تند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬وابستگان به بیرون‬ ‫فض��ا را از لح��اظ عملیات��ی‪ ،‬روانی و رس��انه ای به‬ ‫گون��ه ای جلوه می دهند که به اهداف خود برس��ند‬ ‫ام��ا به نظر من این جریان گذراس��ت‪ ،‬زیرا کش��ور‬ ‫عراق ش��رایطی بدتر از این وضعیت را سپری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ال اس��حاق با تاکید بر اینکه اتیه وضعیت تجارت‬ ‫ای��ران و عراق جای نگرانی ن��دارد و تجارت بین دو‬ ‫کش��ور رو به رش��د اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه اش��فتگی‬ ‫داخل��ی به وجود ام��ده اما بدنه مردم��ی عراق این‬ ‫وضعیت را نمی خواهد و ش��رایط ه��م ارام ارام در‬ ‫بندر ام القصر عراق‬ ‫در س��امانه «ش��اپرک» تع��داد ‪27،658‬‬ ‫میلی��ون تراکن��ش پ��ردازش و مبل��غ‬ ‫‪ 14،753،304‬میلیارد ریال تس��ویه صورت‬ ‫گرفت که نس��بت به دوره مش��ابه در س��ال‬ ‫قبل به ترتیب ‪ ۲۸‬و ‪ ۲۶‬درصد رشد را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬در گزارش جدید س��ازمان انکتاد از‬ ‫شاخص تجارت الکترونیک بین کسب وکار و‬ ‫مشتری (‪ )B2C‬سال جاری میالدی‪ ،‬میزان‬ ‫امادگی ‪ ۱۵۲‬اقتصاد جهان برای پش��تیبانی‬ ‫از خریدانالی��ن اندازه گیری و ارزیابی ش��ده‬ ‫است‪ .‬به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران‪ ،‬نتایج نش��ان می دهد کش��ور هلند‬ ‫باالترین امادگی برای مشارکت و بهره مندی‬ ‫از تج��ارت الکترونیکی را داراس��ت‪ .‬ایران در‬ ‫س��ال جاری میالدی بعد از روسیه و یونان‪،‬‬ ‫چهل ودومین کشور از منظر شاخص تجارت‬ ‫الکترونیک ‪ B2C‬است که جایگاه ان نسبت‬ ‫به ش��اخص س��ال گذش��ته میالدی بهبود‬ ‫‪۷‬پله ای داش��ته اس��ت و در موقعیت بهتری‬ ‫نسبت به کشورهای قطر‪ ،‬ترکیه و چین قرار‬ ‫دارد‪ .‬از میان کشورهای درحال توسعه‪ ،‬ایران‬ ‫بعد از امارات و مالزی در جایگاه شش��م قرار‬ ‫دارد‪ .‬در همین باره هم بانک مرکزی گزارش‬ ‫ش��ش ماهه عملک��رد س��امانه های بانکداری‬ ‫الکترونی��ک را منتش��ر ک��رده اس��ت‪ .‬ای��ن‬ ‫گزارش درباره عملکرد سامانه های «شتاب»‪،‬‬ ‫«ش��اپرک»‪« ،‬پایا»‪« ،‬س��اتنا»‪« ،‬چکاوک» و‬ ‫«صی��اد» در حوزه بانکداری الکترونیک بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش بانک مرکزی‪ ،‬در س��امانه‬ ‫«ش��تاب» تعداد ‪ 20،401‬میلیون تراکنش‬ ‫پردازش و مبلغ ‪ 22،871،027‬میلیارد ریال‬ ‫تس��ویه صورت گرف��ت که نس��بت به دوره‬ ‫مشابه در سال قبل به ترتیب ‪ ۲۵.۲۷‬درصد‬ ‫رشد را نش��ان می دهد‪ .‬همچنین در سامانه‬ ‫«ش��اپرک» تعداد ‪ 27،658‬میلیون تراکنش‬ ‫پردازش و مبلغ ‪ 14،753،304‬میلیارد ریال‬ ‫تس��ویه صورت گرف��ت که نس��بت به دوره‬ ‫مش��ابه در سال قبل به ترتیب ‪ ۲۸.۲۶‬درصد‬ ‫رش��د را نش��ان می دهد‪ .‬در س��امانه «پایا»‬ ‫تعداد ‪ ۸۷۴‬میلیون تراکنش پردازش و مبلغ‬ ‫‪ 19،097،478‬میلیارد ریال تسویه انجام شد‬ ‫که نس��بت به دوره مش��ابه در سال قبل به‬ ‫ترتیب ‪۳۳.۳۰‬درصد رش��د را نشان می دهد‪.‬‬ ‫اماره��ا حاک��ی از ان اس��ت که در س��امانه‬ ‫«ساتنا» تعداد ‪ ۱۳.۶‬میلیون تراکنش با مبلغ‬ ‫‪ 61،878،147‬میلیارد ریال تس��ویه صورت‬ ‫پذیرفته اس��ت که نس��بت به دوره مش��ابه‬ ‫در س��ال قبل به ترتی��ب ‪ ۸۲‬و ‪ ۱۴۴‬درصد‬ ‫رشد را نشان می دهد‪ .‬در سامانه «چکاوک»‬ ‫تعداد ‪ ۴۷‬میلیون چک تبادل شده که مبلغ‬ ‫چک های مذکور ‪ 15،825،999‬میلیارد ریال‬ ‫اس��ت که نسبت به دوره مشابه در سال قبل‬ ‫منفی ‪ ۲۱‬و منفی ‪ ۶‬درصد کاهش را نش��ان‬ ‫می دهد‪ .‬همچنین در ش��ش ماهه اول س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬تعداد تراکنش های س��امانه «صیاد»‬ ‫به ع��دد ‪ 53،747،115‬رس��ید که نس��بت‬ ‫به دوره مش��ابه س��ال قبل ‪ 416.49‬درصد‬ ‫رش��د را نش��ان می دهد‪ .‬البته به گفته بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬رشد تعداد تراکنش های تحت تاثیر‬ ‫راه اندازی س��رویس اس��تعالم اس��ت که در‬ ‫شش ماهه اول س��ال ‪ ۱۳۹۷‬هنوز راه اندازی‬ ‫نشده بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درحال حاض��ر روابط تجاری ایران و عراق ی��ک رابطه غیرمتعارف‬ ‫تجاری است زیرا ‪ ۱۳‬میلیارد دالر از ایران به عراق صادر می شود‬ ‫اما میزان صادرات انها به ایران‪ ،‬بسیار ناچیز است‬ ‫حال نظام مند شدن است‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق مش��ترک بازرگانی ای��ران و عراق‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درحال حاض��ر اگرچه میزان صادرات ما‬ ‫به جنوب ع��راق کاهش یافته‪ ،‬ام��ا میزان صادرات‬ ‫ای��ران ب��ه اقلیم کردس��تان ع��راق افزای��ش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ال اسحاق با اش��اره به اهمیت صادرات به کشور‬ ‫عراق بیان کرد‪ :‬سال گذشته ایران ‪ ۱۳‬میلیارد دالر‬ ‫به عراق صادرات داش��ته‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال‬ ‫می��زان ص��ادرات ما به ع��راق ب��ه ارزش ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫دالر و در ‪ ۹‬م��اه نخس��ت امس��ال می��زان صادرات‬ ‫م��ا به این کش��ور بی��ش از ‪ ۸‬میلی��ارد دالر براورد‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که میزان‬ ‫صادرات ایران به ‪ ۱۸‬کشور اروپایی در سال گذشته‬ ‫فقط ‪ ۴۷۰‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق مش��ترک بازرگانی ای��ران و عراق با‬ ‫تاکید بر اینکه سیاس��ت کلی ع��راق درباره تجارت‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری مشترک اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫روابط تجاری ایران و ع��راق یک رابطه غیرمتعارف‬ ‫تجاری اس��ت زیرا ‪ ۱۳‬میلیارد دالر از ایران به عراق‬ ‫صادر می شود اما میزان صادرات انها به ایران بسیار‬ ‫ناچیز است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این ناپای��داری نمی تواند ادامه‬ ‫یابد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باید با س��رمایه گذاری مش��ترک در‬ ‫‹رفع کمبود چادر مشکی‬ ‫ایرانی تا سال ‪۹۹‬‬ ‫برندهای خاطره ساز ایرانی احیا می شوند‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درب��اره احیای برندهای‬ ‫تولی��دی راکدی ک��ه مردم با انه��ا خاطره دارند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این موضوع در دس��تور کار ما هس��ت‬ ‫و برند ازمایش اکنون در حال برون سپاری (‪out‬‬ ‫‪ )source‬محصوالت خود هست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬عباس هاش��می ادام��ه داد‪:‬‬ ‫در گرمس��ار کلن��گ زن��ی س��اخت کارخانه جدی��د تولید‬ ‫محصوالت با برند ارج شروع ش��ده اس��ت که البته انتخاب‬ ‫محص��ول را نیز انجام داده ان��د و دنبال تولید ب��ا این برند‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در ادامه اضافه کرد‪ :‬اخذ شناس��ه کاال و‬ ‫شناس��ه رهگیری را برای تولیدکنندگان در راستای ایجاد‬ ‫یک ش��بکه موثر برای جلوگیری از قاچاق کاال در دس��تور‬ ‫کار داری��م‪ .‬وی درباره موضوع مب��ارزه با قاچاق کاال گفت‪:‬‬ ‫بزرگ ترین مش��کلی که صنعت لوازم خانگی را مورد تهدید‬ ‫قرار می دهد‪ ،‬قاچاق اس��ت که برای جلوگی��ری از قاچاق‪،‬‬ ‫موضوع کد شناس��ه کاال و شناس��ه رهگیری را با همکاری‬ ‫ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز انجام داده ایم‪.‬‬ ‫هاش��می با بیان اینکه موضوع اخذ شناسه کاال‬ ‫ب��رای تولیدکنن��دگان را نیز در ح��ال پیگیری و‬ ‫مدیریت هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر تولیدکنندگان‬ ‫تا پایان سال شناسه رهگیری خود را نیز دریافت‬ ‫کنند‪ ،‬شبکه موثری برای مبارزه با قاچاق به طور‬ ‫قطع در کشور شکل خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر صنای��ع فل��زی و لوازم خانگی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درباره تعمیق س��اخت‬ ‫داخ��ل نیز افزود‪ :‬س��اخت داخ��ل از سیاس��ت های اصلی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت و در همین راس��تا‬ ‫میز تعمیق س��اخت داخل لوازم خانگی را با کاهش ارزبری‬ ‫ی برگ��زار می کنیم‬ ‫‪۲۵۰‬میلی��ون یوروی��ی در نیمه دوم د ‬ ‫ت��ا تولیدکنندگانی ک��ه به تعمیق س��اخت داخل مبادرت‬ ‫ورزیدند و میزان س��اخت داخل انه��ا نیز رقم قابل توجهی‬ ‫است‪ ،‬محصوالت تولیدی خود را در قالب قراردادها رونمایی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫هاش��می ادام��ه داد‪ :‬می��ز س��اخت داخ��ل در ح��وزه‬ ‫تاسیس��ات(صنایع حرارتی –برودتی) را با ‪۵۰‬میلیون یورو‬ ‫کاهش ارزبری پس از میز ساخت داخل لوازم خانگی برگزار‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫هشدار فعاالن اقتصادی درباره چندنرخی شدن ارز‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی ته��ران از‬ ‫نامه نگاری فعاالن اقتصادی با مجلس در‬ ‫خصوص اش��کاالت ارزی بودجه ‪۹۹‬خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬با اعداد و ارقام ارز در الیحه‬ ‫بودج��ه‪ ،‬پ��ای ارز چندنرخ��ی دوباره به‬ ‫اقتصاد باز خواهد شد‪.‬‬ ‫مس��عود خوانس��اری در گفت وگ��و با‬ ‫مه��ر‪ ،‬ب��ا انتقاد از نح��وه بودجه نویس��ی دولت در‬ ‫بخ��ش ارز ب��رای س��ال ‪ ۹۹‬گفت‪ :‬بای��د از دولت‬ ‫پرس��ید ک��ه ن��رخ ‪ ۸۵۰۰‬تومانی در نظ��ر گرفته‬ ‫ش��ده در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۹‬کل کش��ور‪ ،‬چه‬ ‫مبنایی داش��ته و بر چه اساس��ی محاسبات انجام‬ ‫ش��ده ک��ه دولت به چنین رقمی رس��یده اس��ت؛‬ ‫این در ش��رایطی اس��ت که بررس��ی های ما نشان‬ ‫می ده��د که در نظر گرفتن این نرخ دس��توری در‬ ‫بودجه‪ ،‬به هیچ عنوان در اقتصاد عملیاتی نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی تهران اف��زود‪ :‬نرخ ‪۸۵۰۰‬‬ ‫تومان��ی در نظ��ر گرفته ش��ده در الیح��ه بودجه‪،‬‬ ‫فاصله زیادی با نرخ بازار ازاد به وجود خواهد اورد‬ ‫و ب��ازار چن��د نرخی ایجاد خواهد ک��رد؛ بر همین‬ ‫اس��اس فعاالن اقتصادی ضمن مخالفت‬ ‫ب��ا ای��ن اش��کاالت موج��ود در بودجه‪،‬‬ ‫نامه نگاری های��ی ب��ا مجل��س خواهن��د‬ ‫داش��ت ت��ا مجل��س در زم��ان تصویب‪،‬‬ ‫جلوی عملیاتی ش��دن این تصمیمات را‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تجربه س��ال گذشته‬ ‫نش��ان داد ک��ه نمی ت��وان به صورت دس��توری و‬ ‫تحکمی‪ ،‬نرخ ارز را تعیین کرد و نگه داش��ت؛ این‬ ‫در حالی است که در مقاطعی از زمان‪ ،‬درامدهای‬ ‫ارزی کش��ور از محل درامدهای نفت��ی‪ ،‬به اندازه‬ ‫کافی بود و دولت می توانس��ت نرخ را تعدیل کرده‬ ‫و حت��ی زیر نرخ واقع��ی نگاه دارد؛ ام��ا وقتی که‬ ‫درامدهای ارزی کشور از محل نفت‪ ،‬کاهش یافته‬ ‫و دولت نمی خواهد شکل و شمایل بودجه و رفتار‬ ‫اقتصادی خود را تغییر دهد‪ ،‬نرخ ارز در بازار افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫به گفته خوانس��اری؛ اگر قرار باش��د که نرخ ارز‬ ‫کنترل ش��ود‪ ،‬باید هزینه های دولت‪ ،‬کم شود و از‬ ‫سوی دیگر نیز‪ ،‬واقعیت ها از جمله تورم ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد دیده شود‪.‬‬ ‫کش��ور عراق و اتفاقات اس��تفاده از امکانات تولیدی‬ ‫در این کش��ور روابط تج��اری را فعاالن اقتصادی به‬ ‫مرحله جدیدی وارد کنند‪.‬‬ ‫ال اسحاق با بیان اینکه تا ‪ ۱۵‬سال اینده بازار عراق‬ ‫یکی از بزرگ ترین بازارها برای ایران به شمار می رود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این کش��ور دارای ‪ ۴۶‬میلی��ون نفر جمعیت‬ ‫است و بنابراین از ظرفیت خوب صادراتی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ضمن اینکه درحال حاضر این کش��ور‬ ‫‪ ۴‬میلی��ون بش��که نفت ص��ادر می کن��د و در حال‬ ‫برنامه ریزی برای افزایش ان به ‪ ۱۰‬میلیون بش��که‬ ‫نفت اس��ت‪ ،‬بنابراین مشکل مالی ندارد‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫مش��ترک بازرگانی ایران و عراق اظهارکرد‪ :‬عراق از‬ ‫ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاری مشترک در‬ ‫زمینه نیروگاه‪ ،‬پاالیش��گاه و صنایع غذایی برخوردار‬ ‫اس��ت اما باید توجه داش��ت که جاده اقتصادی بین‬ ‫ایران و عراق اتوبان نیس��ت و س��نگالخ است و گام‬ ‫برداشتن در این مسیر عزم اهنی می خواهد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر صنای��ع نس��اجی و پوش��اک‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ضمن برش��مردن‬ ‫عوام��ل پایی��ن بودن می��زان تولید چادر مش��کی در‬ ‫ای��ران‪ ،‬از احتم��ال تولی��د ‪ ۳۰‬میلی��ون مت��ر چادر‬ ‫مش��کی در واح��دی در قزوین تا س��ال این��ده خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫افس��انه محراب��ی در گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه در ردی��ف تعرف��ه چ��ادر مش��کی پارچه ه��ای دیگری‬ ‫نی��ز وج��ود دارد و می��زان دقیق واردات س��االنه ان مش��خص‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬ب��ازار نش��ان می دهد ک��ه نیاز س��االنه‬ ‫کش��ور بی��ش از ‪ ۴۰‬میلی��ون مت��ر پارچ��ه چ��ادر مش��کی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬درحال حاضر تنها یک واحد تولیدی در شهرکرد‬ ‫پارچه چادر مش��کی تولید می کند که ظرفیت تولید ساالنه ان‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون متر است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با تاکید بر اینکه براورد مصرف و واردات چادر‬ ‫دقیق نیس��ت و این اعداد به صورت تخمینی تعیین شده است‪،‬‬ ‫از ابراز تمایل برخی واحدها برای تولید چادر مش��کی خبر داد و‬ ‫گفت که یک واحد تولیدی در قزوین وعده داده که از سال اینده‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون متر چادر مشکی تولید کند که در صورت‬ ‫تحقق‪ ،‬نیاز چادر مش��کی در بخش بازار تقریبا تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹‹چرا عقب ماندیم؟!‬ ‫محرابی با اش��اره به ماهیت قاچاق پذیری پوشاک و‬ ‫پارچه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از طرف دیگر خالف اظهاری ها در‬ ‫گمرک ه��ا و واردات کاالهای همراه مس��افر از مناطق‬ ‫ازاد از جمله عواملی است که واردات چادر مشکی را توجیه پذیر‬ ‫می کن��د‪ ،‬ام��ا رقاب��ت را از تولیدکنن��دگان داخل��ی می گیرد و‬ ‫س��رمایه گذار جرات س��رمایه گذاری در این گونه بخش ها را پیدا‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬برخ��ی از واردکنندگان ب��رای پرداخت حقوق‬ ‫ورودی کمت��ر‪ ،‬ردیف تعرفه کاالی خ��ود را تغییر می دهند یا از‬ ‫از طریق کاالهای همراه مس��افر در مناط��ق ازاد کاالی خود را‬ ‫وارد می کنن��د و به همین دلیل تولیدکنن��دگان داخلی قادر به‬ ‫رقابت با انها نیس��تند‪ .‬مدیرکل دفتر صنایع نس��اجی و پوشاک‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همچنین راه حل کاهش قاچاق‬ ‫را سیستمی ش��دن گمرک و حرکت به س��وی شفافیت عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تجارت خارجی کشور از ‪ ۶۰‬میلیارد دالر فراتر رفت‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی‬ ‫گفت‪ :‬باوجود همه محدودیت هایی‬ ‫که ب��ر جمه��وری اس�لامی ایران‬ ‫اعمال شده اس��ت‪ ،‬تجارت خارجی‬ ‫ما در مجم��وع وضعیت قابل قبولی‬ ‫دارد و از ابتدای امس��ال تاکنون از‬ ‫‪ ۶۰‬میلیارد دالر عبور کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬فرهاد دژپس��ند افزود‪ :‬تا‬ ‫‪ ۲۴‬اذرماه س��ال ‪ ۳۱.۴‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫و ‪ ۳۱.۱‬میلی��ارد دالر واردات داش��ته ایم که‬ ‫این نش��ان می دهد جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫توانس��ت در واقع همه سختی ها را پشت سر‬ ‫بگ��ذارد و مانع از این ش��ود ک��ه تحریم های‬ ‫ظالمان��ه ی��ک طرف��ه بر م��ردم فش��ار وارد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬هم اکنون بندر های کش��ور‬ ‫رون��ق دارند و دربازدیدهایی که انجام ش��ده‬ ‫ش��مار زیادی کش��تی برای تخلی��ه در صف‬ ‫انتظار هستند‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این‬ ‫انتق��اد که چرا باید کش��تی ها در صف انتظار‬ ‫باش��ند؟ اظهارک��رد‪ :‬ای��ن وضعیت‬ ‫طبیع��ی اس��ت زی��را برنامه ریزی‬ ‫کرده ایم که واردات کاالهای اساسی‬ ‫در زم��ان خود انجام بگیرد که هیچ‬ ‫موق��ع ب��ازار ما ب��ا کمب��ود کاالی‬ ‫اساسی روبه رو نشود‪.‬‬ ‫دژپس��ند در باره رس��وب کاال در‬ ‫گمرک های کشور گفت‪ :‬اس��تفاده از رسوب‬ ‫در این مورد واژه درس��تی نیست زیرا رسوب‬ ‫پس از اظهار گمرکی معنی دار می ش��ود ولی‬ ‫موجودی کاال در بنادر کش��ور خوب است و‬ ‫در حال برنامه ریزی هس��تیم تا این موجودی‬ ‫به تدری��ج و مرور زمان کاه��ش یابد و اکنون‬ ‫نسبت به چند ماه قبل به میزان قابل توجهی‬ ‫کمتر شده است زیرا واردات و ترخیص کاالها‬ ‫را روان کرده ایم‪.‬‬ ‫وی در م��ورد بودجه س��ال اینده کش��ور‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اینک��ه بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬بدون وابس��تگی به نفت بسته‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬در این ارتباط با منابعی که داریم‬ ‫باید ب��رای جایگزینی بخش��ی صرفه جویی‬ ‫و کاه��ش هزینه ها اتفاق افتد و بخش��ی هم‬ ‫باید منابع درامدی ش��امل مالیات‪ ،‬واگذاری‬ ‫دارایی ه��ای دول��ت و اوراق بودجه را افزایش‬ ‫دهی��م که با ای��ن ابزارها برای حل مش��کل‬ ‫تالش می کنیم‪.‬‬ ‫دژپس��ند در ب��اره پایگاه اطالع رس��انی و‬ ‫مجوزه��ای کس��ب و کار گف��ت‪ :‬مجوزهای‬ ‫کس��ب و کار در برخ��ی حوزه ه��ا مانن��د‬ ‫واحده��ا صنفی تکمیل ش��ده یا در دس��ت‬ ‫اجراس��ت و در نهادهای دیگ��ر نیز کار رو به‬ ‫پیش��رفت اس��ت و اخرین خبر این است که‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی نی��ز همه مجوزها را‬ ‫بارگذاری کرده و همکاران ما در حال بررسی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی اف��زود‪ :‬در‬ ‫یکسال گذشته نشست های فشرده برگزار شد‬ ‫و تالش های زیادی برای مقررات زدایی انجام‬ ‫گرفت و کار در حال پیش��رفت است طوریکه‬ ‫در ‪ ۲‬جلس��ه هیات مقررات زدایی مصوبه ای‬ ‫که در مورد زمین تسهیل کننده است تا اوائل‬ ‫هفته اینده ابالغ می شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول دی ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1432‬‬ ‫پیاپی ‪2750‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از نمایشگاه ها و جشنواره های «یلدا» گزارش می دهد‬ ‫شب چله؛ بهانه ای برای رونق کسب و کار‬ ‫س��ال های سال است که ایین ش��ب یلدا به عنوان یکی‬ ‫از جش��ن های ایرانی در نقاط مختلف ایران برگزار ش��ده‬ ‫و همواره جایگاه خاصی دارد‪ .‬یلدا مراس��می اس��ت که در‬ ‫نخستین شب زمستان و بلندترین شب سال برپا می شود‬ ‫و س��ابقه ای چند هزار ساله دارد‪ .‬اما یکی از اتفاقات بسیار‬ ‫مهمی که در برگزاری جش��ن ش��ب یلدا در اس��تان های‬ ‫مختلف شاهد ان هستیم‪ ،‬توجه و استقبال مردم از صنایع‬ ‫دستی کشور است‪.‬‬ ‫این مناس��بت در واقع بهانه ای بس��یار خوب برای خرید‬ ‫محصوالت بومی و حمایت از فعاالن عرصه صنایع دس��تی‬ ‫در قال��ب رویدادهای نمایش��گاهی اس��ت‪ .‬در این گزارش‬ ‫نگاهی می اندازیم به برخی رویدادهای مرتبط با شب یلدا‬ ‫که در اغلب انها شاهد خرید و فروش صنایع دستی و رونق‬ ‫این عرصه بودیم‪ .‬با صمت همراه باشید‪:‬‬ ‫س��ید میثم حصاری با اعالم این خب��ر گفت‪ :‬به منظور‬ ‫حمای��ت از هنرمندان صنایع دس��تی و معرفی محصوالت‬ ‫تولیدی این حوزه نمایش��گاه یلدا با صنایع دستی همزمان‬ ‫با فرا رسیدن شب یلدا در سالن منفی یک مجتمع تجاری‬ ‫مهر و ماه برگزار و با استقبال مواجه شد‪.‬‬ ‫حص��اری اظه��ار ک��رد‪ :‬در این نمایش��گاه اث��ار هنری‬ ‫صنعتگ��ران در رش��ته های چ��رم دس��ت دوز‪ ،‬س��فال‪،‬‬ ‫رودوزی های س��نتی‪ ،‬عروسک س��ازی‪ ،‬زیوراالت س��نتی‪،‬‬ ‫معرق‪ ،‬گلیم‪ ،‬نقاش��ی پشت شیشه‪ ،‬چادرشب بافی و‪ ...‬برای‬ ‫عرضه و فروش به نمایش درامد‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬این نمایشگاه از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۳۰‬اذر دایر‬ ‫بود و در ‪ ۲‬بازه زمانی از مخاطبان میزبانی می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه یلدا در ارومیه‬ ‫‹ ‹نمایشگاه هنری شب یلدا در استارا‬ ‫امسال نمایشگاه صنایع دس��تی و خالقیت های تزئینی‬ ‫بانوان هنرمند استارا با موضوع اداب و رسوم شب یلدا در‬ ‫این شهرستان دایر شد‪.‬‬ ‫رئیس اداره ورزش و جوانان اس��تارا در ایین افتتاح این‬ ‫نمایشگاه در گالری معراج اداره ارشاد این شهرستان گفت‪:‬‬ ‫حدود هزار اثر از ‪ ۱۵‬هنرمند صنایع دستی در ‪ ۲۰‬غرفه به‬ ‫مدت ‪ 3‬روز برای بازدید و خرید ش��هروندان و گردشگران‬ ‫دایر شد‪.‬‬ ‫وحید خاصی پور افزود‪ :‬این نمایشگاه با همکاری سازمان‬ ‫مردم نهاد بانوان خالق و اداره های فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری برپا شد‬ ‫و عروس��ک بافی‪ ،‬لباس محلی‪ ،‬گلیم‪ ،‬جاجیم و اینه کاری‬ ‫روی س��فال با طرح انار و طرح های هندوانه و شب یلدا از‬ ‫موضوعات ان است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت اداره می��راث فرهنگ��ی‪ ،‬صنای��ع دس��تی و‬ ‫گردش��گری اس��تارا هم بیان کرد‪ :‬این نمایشگاه فرصتی‬ ‫ب��رای حمایت از اثار تولیدی هنرمندان صنایع دس��تی و‬ ‫خوراکی های محلی مردم استارا نظیر ازگیل و گالبی شور‬ ‫اس��ت و مراسم شب یلدا نیز با موس��یقی محلی در هفت‬ ‫رستوران بین راهی این شهرستان برگزار شد‪.‬‬ ‫پردل امیری نژاد افزود‪ :‬حدود ‪ ۱۰‬رش��ته صنایع دستی‬ ‫در اس��تارا فعال است و بیشتر هنرمندان صنایع دستی از‬ ‫بین بانوان هس��تند و مانند این نمایشگاه‪ ،‬با هدف حمایت‬ ‫از هنرمندان صنایع دستی به مناسبت های مختلف برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شهرستان مرزی بندر استارا با ‪ ۹۱‬هزار نفر جمعیت در‬ ‫غرب استان گیالن و همسایگی جمهوری اذربایجان واقع‬ ‫ش��ده و حدود هزار هنرمند صنایع دس��تی در ان فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹به نمایشگاه یلدا در مهاباد‬ ‫نمایشگاهی از اثار صنایع دستی و گردشگری هنرمندان‬ ‫مهابادی باعنوان «یلدا با صنایع دستی» در سالن نگارخانه‬ ‫تاالر وحدت این شهرستان برگزار شد‪.‬‬ ‫ث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫سرپرس��ت اداره می��را ‬ ‫گردش��گری مهاباد در حاش��یه افتتاح این نمایش��گاه در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا ایرنا اظه��ار کرد‪ :‬ای��ن نمایش��گاه با هدف‬ ‫بزرگداشت ش��ب یلدا و حمایت از صنایع دستی و معرفی‬ ‫سوغات این شهرستان دایر شده است‪.‬‬ ‫غالمرضا عب��ده اضافه کرد‪ :‬در این نمایش��گاه تولیدات‬ ‫گلی��م‪ ،‬بافتنی های س��نتی‪ ،‬قالب بافی‪ ،‬بافته ه��ای داری‪،‬‬ ‫مصنوعات چوبی از جمله مش��بک‪ ،‬منبت و معرق چوب و‬ ‫همچنین مجس��مه های ساخته شده از چوب با موضوعات‬ ‫مردم شناس��ی‪ ،‬چرم‪ ،‬نمد‪ ،‬سنگ های قیمتی‪ ،‬بدلی جات و‬ ‫سوغات برای فروش گذاشته شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این نمایش��گاه ب��ه مدت ‪ 3‬روز صبح ها از‬ ‫س��اعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬و بعدازظهرها از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۸‬برای‬ ‫بازدید عالقه مندان دایر بوده و روز شنبه به پایان رسید‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬استفاده از ظرفیت فعالیت های اجتماعی‬ ‫و رونق اقتصادی بیشتر بازار و کمک به کسب وکار ساکنان‬ ‫محل��ی و ایجاد فضای با نش��اط برای ش��هروندان از دیگر‬ ‫اهداف این نمایش��گاه در اس��تانه طوالنی ترین شب سال‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ن باس��تان‪ ،‬س��پری شدن بلندترین‬ ‫یلدا در فرهنگ ایرا ‬ ‫شب سال و پس از ان افزوده شدن بر مدت زمان روزهای‬ ‫اینده است؛ مردم ایران این شب را از غروب افتاب اخرین‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت‪:‬‬ ‫در نمایش��گاه و جش��نواره ش��ب یلدا در ‪ ۲۶‬غرفه صنای��ع غذایی‪،‬‬ ‫س��وغات و خوراکی های مربوط به شب یلدا به نمایش گذاشته شده‬ ‫است‬ ‫ی جشن می گیرند و نقل‬ ‫روز اذر تا طلوع نخس��تین روز د ‬ ‫افسانه و حافظ خوانی در این شب مرسوم است‪.‬‬ ‫هر سال در این شب که به نام شب «چله» نیز نام گذاری‬ ‫ش��ده‪ ،‬ایین های خاصی در مناطق مختلف کش��ور برگزار‬ ‫می ش��ود و در این ش��ب ایرانی ها با تنقالت‪ ،‬ش��یرینی و‬ ‫هندوانه از مهمانان پذیرایی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹یلدا در پیاده راه فرهنگی رشت‬ ‫به اس��تان گیالن می رسیم‪ .‬نمایش��گاه و جشنواره شب‬ ‫یلدا در پیاده راه فرهنگی رش��ت برگزار شد‪ .‬این جشنواره‬ ‫به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا ازسوی سازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشی ش��هرداری رشت در پیاده راه فرهنگی‬ ‫کالنشهر رشت گشایش یافت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماعی و ورزش��ی‬ ‫شهرداری رش��ت گفت‪ :‬در نمایشگاه و جشنواره شب یلدا‬ ‫در ‪ ۲۶‬غرفه صنایع غذایی‪ ،‬سوغات و خوراکی های مربوط‬ ‫به شب یلدا به نمایش گذاشته شده است‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا محمدی اف��زود‪ :‬این نمایش��گاه تا ‪ 4‬دی از‬ ‫س��اعت ‪ ۱۲‬ظهر تا ‪ ۲۲‬شب برای بازدید عالقه مندان دایر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی برگزاری جش��ن یلدا را از دیگر برنامه های سازمان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزش��ی ش��هرداری رشت عنوان و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این جشن شنبه اینده بعد از نماز مغرب و عشا‬ ‫در پیاده راه فرهنگی این کالنشهر برگزار می شود‪.‬‬ ‫محم��دی برگزاری جش��ن چل��ه مهربان��ی را از دیگر‬ ‫برنامه های این س��ازمان به مناس��بت ش��ب یل��دا عنوان‬ ‫و تصری��ح کرد‪ :‬این جش��ن روز جمعه ازس��وی س��ازمان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزش��ی شهرداری رشت با مشارکت‬ ‫س��ازمان های مردم نهاد برای کودکان ش��هر باران (رشت)‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹یلدا در کرمانشاه‬ ‫نمایشگاه بین المللی کرمانشاه در زمینه شب یلدا‬ ‫کمی زودتر از رویداد مشابه در شهرهای دیگر کشور‬ ‫از اغاز به کار کرد‪ .‬نخس��تین جش��نواره زمس��تانی‬ ‫همزمان با چهارمین نمایشگاه سراسری یلدا در‬ ‫کرمانشاه از ‪ ۲۴‬اذر دایر شد‪.‬‬ ‫حام��د وفاپ��ور اظه��ار کرد‪ :‬نخس��تین‬ ‫جشنواره زمس��تانی کرمانش��اه همزمان‬ ‫با چهارمین نمایش��گاه سراسری یلدا در‬ ‫محل دائمی نمایشگاه های کرمانشاه واقع‬ ‫در انتهای پارک شاهد اغاز‬ ‫به کار کرد و تا ‪ ۳۰‬اذر برپا‬ ‫بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در قالب‬ ‫جشنواره زمستانی برنامه های مفرحی از جمله جشن انار‪،‬‬ ‫انارگردان��ی و‪ ...‬برای مردم در نظر گرفته ش��د که ش��اهد‬ ‫استقبال بسیار خوبی ازسوی مردم بودیم‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی نمایشگاه کرمانشاه افزود‪ :‬چهارمین‬ ‫نمایش��گاه ش��ب یلدا با برپایی ‪ ۱۷۰‬غرفه از اس��تان های‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬همدان‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬اذربایجان ش��رقی‪ ،‬قم و‪...‬‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬وفاپور اقالم��ی که در این نمایش��گاه عرضه‬ ‫می شود را شامل انواع اجیل و خشکبار‪ ،‬شیرینی‪ ،‬سوغات‬ ‫و هدایا و‪ ..‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه یلدا در اراک‬ ‫یک��ی از قدیمی تری��ن رویداده��ای یلدای��ی مربوط به‬ ‫اراکی هاس��ت‪ .‬هفتمی��ن نمایش��گاه یلدا به مناس��بت فرا‬ ‫رسیدن بلندترین شب سال در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی غرب کشور در اراک برگزار شد‪.‬‬ ‫این رویداد با حضور جمعی از مسئوالن در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی غرب کشور با بیش از ‪ ۱۸۰‬غرفه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در غرفه های این نمایشگاه که در ‪ ۲‬سالن مسقف مرکز‬ ‫نمایشگاهی غرب کش��ور در اراک دایر شد نمایندگانی از‬ ‫استان های مختلف کش��ور حضور داشتند و محصوالت و‬ ‫مایحتایج یلدایی‪ ،‬س��وغات و هدایای استان ها و شهرهای‬ ‫مختلف‪ ،‬صنایع دس��تی و انواع خوراکی ها‪ ،‬اجیل‪ ،‬شکالت‬ ‫و شیرنی و‪ ...‬به نمایش درامد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه به منظ��ور ارائه محص��والت و مایحتاج‬ ‫مرتبط با ش��ب یلدا و فراهم اوردن فضایی برای دسترسی‬ ‫اس��ان اقش��ار مختلف به این مایحتاج دایر شد‪ .‬نمایشگاه‬ ‫شب یلدا از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۹‬اذر پذیرای شهروندان‪ ،‬عالقه مندان‬ ‫و بازدیدکنندگان بود‪.‬‬ ‫� «یلدا با صنایع دستی» در قزوین‬ ‫و اما قزوین! رویداد یلدا با صنایع دس��تی بازار بسیار‬ ‫خوب��ی ب��رای فعاالن ای��ن عرصه ب��ود تا‬ ‫درامدهای خوبی کسب کنند‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی اس��تان قزوین برپایی‬ ‫نمایشگاه «یلدا با صنایع دستی»‬ ‫در مجتمع تج��اری مهر و ماه را‬ ‫پررونق دانس��ت و گف��ت‪ :‬امارها‬ ‫نش��ان می دهد وضعیت بازدیدها‬ ‫از این رویداد واقعا‬ ‫خوب و قابل توجه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫سری هم به ارومیه می زنیم‪ .‬هفته قبل شهردار ارومیه از‬ ‫برگزاری نمایشگاه فروش اقالم شب یلدا از ‪ ۲۵‬اذر به مدت‬ ‫‪ ۵‬روز خبر داد‪ .‬محمد حضرت پور با اشاره به ایین «چیلله‬ ‫گئجه سی» یا همان شب چله اظهار کرد‪ :‬برگزاری مراسم‬ ‫نکوداش��ت ایین و سنن چون ش��ب یلدا در راستای زنده‬ ‫نگه داشتن اداب و رسوم و انتقال ان به نسل جوان بسیار‬ ‫ارزنده است؛ برپایی مراسم شب یلدا و دور هم جمع شدن‬ ‫اعضای خانواده و فامیل در این شب محور زنده نگهداشتن‬ ‫ایین شب یلدا است‪ .‬شهردار ارومیه با اشاره به برنامه های‬ ‫مدیریت ش��هری ارومیه برای شب یلدا‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بدین‬ ‫منظور نمایش��گاه فروش اقالم ش��ب یلدا با هدف حمایت‬ ‫از خانواده ها و زنان سرپرس��ت خانوار‪ ،‬ایجاد شور و نشاط‬ ‫اجتماعی با اجرای برنامه های ش��اد و فرهنگی در حاشیه‬ ‫این نمایش��گاه به مدت ‪ 5‬روز در محل نمایشگاهی شمس‬ ‫واق��ع در تقاطع ذاکر‪ ،‬جن��ب اداره ورزش و جوانان برگزار‬ ‫شد و شهروندان از ابعاد مختلف این رویداد بازدید کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در ایالم‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه صنایع دس��تی و س��وغات محلی‬ ‫به مناس��بت ش��ب یلدا در ایالم نیز از جمل��ه رویدادهای‬ ‫مناسبتی در هفته اخیر بوده است‪.‬‬ ‫عبدالمالک ش��نبه زاده‪ ،‬مدی��رکل میراث فرهنگی ایالم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این نمایشگاه به مناسبت گرامیداشت شب یلدا‬ ‫و اس��تفاده از ظرفیت های صنایع دستی و همچنین کمک‬ ‫به کسب و کار فعاالن بومی استان در خیابان طالقانی شهر‬ ‫ایالم برگزار شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این نمایش��گاه شامل ‪ ۳۵‬غرفه در رشته های‬ ‫گلی��م نقش برجس��ته‪ ،‬س��فال و س��رامیک‪ ،‬حصیربافی‪،‬‬ ‫چیت بافی‪ ،‬معرق روی چوب‪ ،‬زیوراالت سنتی‪ ،‬چاقوسازی‪،‬‬ ‫چرم دوزی‪ ،‬اینه کاری‪ ،‬جاجیم بافی و‪ ...‬بوده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پخت زنده ش��یرینی و دیگر س��وغات ایالم و‬ ‫پذیرایی به س��بک محلی از دیگر برنامه های این نمایشگاه ‬ ‫بوده و هدف از اجرای این نمایشگا ه توسعه‪ ،‬ترویج و رونق‬ ‫صنایع دستی و ایجاد بازارهای فروش بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹و اما تهران با رویدادهایی متفاوت‬ ‫نمایش��گاه گروهی ابرنگ «یلدای م��ن از دریچه ای نو»‬ ‫حاص��ل هنرمندی بهمن نیک��و و جمع��ی از هنرجویان‪،‬‬ ‫همزمان با ش��ب یلدا‪ ،‬عصر جمعه‪ ۲۹ ،‬اذر در گالری اوای‬ ‫هنر افتتاح شد‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه اثاری از دریا اذری‪ ،‬پریس��ا اصغری‪،‬‬ ‫مینا امیری‪ ،‬فرشته احرابی فرد‪ ،‬مهرنوش اولیائی‪ ،‬معصومه‬ ‫پناه��ی‪ ،‬نژال پناهی‪ ،‬خورش��ید حجازی‪ ،‬ش��یرین حکیم‪،‬‬ ‫ارزو خجس��ته فر‪ ،‬مریم خلدانی‪ ،‬نازنین خوش لهجه‪ ،‬مهسا‬ ‫دادفر‪ ،‬رومینا س��رابی‪ ،‬شهناز سلیم زاده‪ ،‬شیما سوادکوهی‪،‬‬ ‫نفیسه سیدصالحی‪ ،‬غزاله سیدصالحی‪ ،‬اذین شاهی‪ ،‬مریم‬ ‫شیجونی‪ ،‬فاطمه عارف نظری‪ ،‬نازنین عباسی‪ ،‬مهسا غفاری‪،‬‬ ‫ستاره غالمی‪ ،‬شکوفه فالحی‪ ،‬فرزانه کریم‪ ،‬اناهیتا کریمی‪،‬‬ ‫مریم کریمزاده‪ ،‬ش��یرین مختاران‪ ،‬زهرا مش��ایخی‪ ،‬الدن‬ ‫مش��یرفاطمی‪ ،‬مریم مهدی پور‪ ،‬وی��دا مهدی زاده‪ ،‬منصوره‬ ‫ناصری‪ ،‬مریم نوربهبهانی‪ ،‬نزهت نوذری‪ ،‬ترمه نیکو‪ ،‬سرمه‬ ‫نیکو‪ ،‬صفیه وزیری و ارزو همدانی به تماشا درامد‪.‬‬ ‫شهر تهران همچنین میزبان جشنواره عرضه محصوالت‬ ‫ش��ب یل��دا در بوس��تان گفت وگ��وی تهران بوده اس��ت‪.‬‬ ‫محصوالت شب یلدا در این نمایشگاه را ‪ ۱۶۰‬تولید کننده‬ ‫از سراسر کشور در قالب ‪ ۱۶۰‬غرفه ارائه کردند‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه مایحتاج ش��ب یلدا بدون واس��طه و‬ ‫به طور مس��تقیم در اختیار مصرف کنن��دگان قرار گرفت‪.‬‬ ‫رویداد یلدایی تهران تا ‪ ۳۰‬اذر پذیرای بازدیدکنندگان بود‪.‬‬ ‫نمایشگاه گروهی‬ ‫ابرنگ «یلدای‬ ‫من از دریچه ای‬ ‫نو» حاصل‬ ‫هنرمندی بهمن‬ ‫نیکو و جمعی‬ ‫از هنرجویان‪،‬‬ ‫همزمان با شب‬ ‫یلدا‪ ،‬عصر‬ ‫جمعه‪ ۲۹ ،‬اذر‬ ‫در گالری اوای‬ ‫هنر افتتاح شد‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه صنع��ت س��ینما در‬ ‫اصفهان برگزار خواهد شد‪ .‬به گزارش سازمان‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬تفریح��ی و ورزش��ی ش��هرداری‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬س��ال گذش��ته طرح��ی ازس��وی‬ ‫کمیس��یون فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماعی و ورزش��ی‬ ‫شورای شهر به س��ازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشی شهرداری اصفهان به منظور توسعه‬ ‫صنعت س��ینما در اصفهان ارائه ش��د و دفتر‬ ‫تخصصی س��ینمای این س��ازمان نیز که در‬ ‫حال حاضر متولی سینما در شهرداری است‪،‬‬ ‫پروپوزال��ی ش��امل اهداف موردنظر ش��ورای‬ ‫ش��هر و پیش��نهادهای دفتر تخصصی سینما‬ ‫در این راستا تهیه کرد‪ .‬باتوجه به تجربه های‬ ‫سال های گذشته‪ ،‬پیشنهاد برگزاری نمایشگاه‬ ‫صنعت س��ینمای اصفهان به عنوان نخستین‬ ‫گام برای توس��عه این صنعت مطرح ش��د که‬ ‫با ه��دف شناس��ایی ظرفیت های س��ینمایی‬ ‫در اصفه��ان برگ��زار می ش��ود‪ .‬مدی��ر دفتر‬ ‫تخصصی سینما وابسته به سازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی و ورزش��ی ش��هرداری اصفهان با‬ ‫اشاره به اس��تفاده از تجربه های پیشکسوتان‬ ‫در کنار س��ایر اعضای شورای سیاست گذاری‬ ‫نمایش��گاه صنعت س��ینمای اصفه��ان‪۲۹ ،‬‬ ‫بهمن تا ‪ 3‬اس��فند را زمان احتمالی برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه اعالم کرد‪ .‬وی درباره برگزاری‬ ‫نشس��ت «پیچین��گ» در نمایش��گاه صنعت‬ ‫س��ینمای اصفهان تصریح کرد‪ :‬با این چالش‬ ‫جدی مواجه بودیم که ایا س��ینمای اصفهان‬ ‫انقدر قوی هس��ت که دارای صنعت باش��د یا‬ ‫خیر و ایا برگزاری این نمایش��گاه می تواند به‬ ‫رش��د صنعت س��ینمای اصفهان کمک کند؟‬ ‫ب��ه همین دلیل برای ب��اال بردن وجهه علمی‬ ‫نمایش��گاه تصمیم گرفتیم بخش های جنبی‬ ‫که اهمیت شان کمتر از خود نمایشگاه نیست‬ ‫و حتی شاید بیشتر هم باشد‪ ،‬در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫حی��دری چاپ ویژه نامه ب��ا موضوع صنعت‬ ‫س��ینما در سایر کش��ورها مانند امریکا‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫ترکیه و‪ ...‬و برگزاری کارگاه های اموزش��ی را‬ ‫از دیگر اقدامات انجام ش��ده برای این رویداد‬ ‫دانست و بیان کرد‪ :‬سینما اگر درست هدایت‬ ‫شود می تواند به صنعتی پول ساز تبدیل شود‬ ‫و اصفهان باتوجه به میزبانی از جشنواره فیلم‬ ‫کودک و نوجوان می تواند از این ظرفیت بهره‬ ‫ببرد؛ بنابراین برگزاری گپ های س��ینمایی و‬ ‫میزگردهای��ی درباره سریال س��ازی با حضور‬ ‫اف��رادی خبره چون حس��ن فتحی که تجربه‬ ‫خوبی در سریال سازی برای تلویزیون و شبکه‬ ‫خانگی دارند را نیز در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از دو س��ال پی��ش به فکر‬ ‫برگزاری جلسات پیچینگ بودیم که نمایشگاه‬ ‫صنعت سینما بهترین فرصت برای اجرای ان‬ ‫است‪ .‬پیچینگ یعنی نقل شفاهی و اینکه یک‬ ‫فیلمس��از چطور بتواند ای��ده فیلم خود را در‬ ‫زمانی کوتاه برای سرمایه گذاران بازگو کند تا‬ ‫انها را به سرمایه گذاری جذب کند‪ .‬پیچینگ‬ ‫شیوه متداول جذب سرمایه بخش خصوصی‬ ‫در تمام دنیا است‪.‬‬ ‫مدی��ر دفتر تخصصی س��ینما وابس��ته به‬ ‫س��ازمان فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماع��ی و ورزش��ی‬ ‫ش��هرداری اصفهان با بیان اینکه عالقه مندان‬ ‫ب��رای ارس��ال اثار خود ت��ا ‪ ۱۵‬بهمن فرصت‬ ‫دارند‪ ،‬افزود‪ :‬از میان این اثار ‪ ۱۰‬اثر برگزیده‬ ‫انتخاب می شود و پس از برگزاری یک کارگاه‬ ‫اموزش��ی دو روزه پیچین��گ با حضور محمد‬ ‫گذراب��ادی در روزه��ای ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬بهمن این‬ ‫اثار اول اس��فند در جلسه پیچینگ با حضور‬ ‫سرمایه گذاران ثانویه ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به سرمایه گذاری حوزه هنری‬ ‫اس��تان اصفهان برای اج��رای طرح پیچینگ‬ ‫در ح��وزه فیلم کوت��اه افزود‪ :‬ت�لاش کردیم‬ ‫موضوعات پیچینگ متناسب با استان و شهر‬ ‫اصفهان باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ه هم��کاری سیتی س��نتر اصفه��ان‬ ‫در برگ��زاری نخس��تین نمایش��گاه صنع��ت‬ ‫س��ینما اش��اره و اظهار کرد‪ :‬تالش می کنیم‬ ‫حمایت اتاق بازرگانی‪ ،‬ش��رکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫ذوب اه��ن‪ ،‬دفاتر تولی��د و بخش خصوصی را‬ ‫نیز جلب کنیم تا برنامه ای در ش��ان سینمای‬ ‫اصفهان برگزار شود‪.‬‬ ‫حیدری با بی��ان اینکه برگزاری این رویداد‬ ‫براین��د فکر ش��ورایی متش��کل از س��ازمان‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماع��ی و ورزش��ی ش��هرداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬شورای شهر و دیگران است‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬برگزاری چنین نمایش��گاه هایی نه تنها‬ ‫برای سینما بلکه برای سایر محصوالت هنری‬ ‫نی��ز الزم اس��ت‪ .‬در این زمین��ه ادعای بدون‬ ‫اش��تباه بودن نداریم‪ ،‬از پیشنهادها استقبال‬ ‫می کنی��م و امی��دوارم نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫صنعت س��ینمای اصفهان با کمک سایرین و‬ ‫اهل فن به بهترین شکل ممکن برگزار شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اصفهان میزبان‬ ‫نمایشگاه صنعت سینما‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول دی ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1432‬‬ ‫پیاپی ‪2750‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اجبار فعال سازی رمز دوم یکبارمصرف تا ‪ 15‬دی به تاخیر افتاد‬ ‫یادداشت‬ ‫توجه به‬ ‫موضوع مهم‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫بانک ها و مردم اماده «رمز پویا» هستند؟‬ ‫جواد صالحی‬ ‫کارشناس بانکی‬ ‫خبر‬ ‫واکنش همتی به شایعات‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫رئی��س بانک مرکزی گف��ت‪ :‬مردم اطمینان‬ ‫داشته باشند که بانک مرکزی محکم و استوار‪،‬‬ ‫سیاس��ت های پولی و ارزی ثبات بخش خود را‬ ‫پیش می برد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداو سیما‪ ،‬عبدالناصر‬ ‫همتی در فضای مجازی نوش��ت‪ :‬رس��انه ها‪ ،‬در‬ ‫م��ورد مطالب کذبی که به ط��ور مکرر به نقل‬ ‫از اینجانب در فضای مجازی می چرخد‪ ،‬س��وال‬ ‫می کنن��د‪ ،‬مطالبی نظیر‪ ،‬اگر مجبور بش��ویم‪،‬‬ ‫س��پرده های مردم را بلوکه می کنی��م! یا‪ ،‬قرار‬ ‫است از س��پرده های مردم در بانک های کشور‬ ‫خمس و ذکات برداریم؟!‬ ‫به گفته او‪ ،‬پاسخ مشترک بنده به سواالت این‬ ‫بوده است که این شایعات نشانگر استیصال انها‬ ‫و موفقیت تالش ه��ای بانک مرکزی در خنثی‬ ‫کردن تالش عوامل برهم زننده ثبات بازار پول‬ ‫و ارز و اقتصاد کشورمان است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫مردم اطمینان داش��ته باشند که بانک مرکزی‬ ‫محکم و استوار‪ ،‬سیاست های پولی و ارزی ثبات‬ ‫بخش خود را پیش خواهد برد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شاهرخ‬ ‫?????‬ ‫علیرضا‬ ‫علی اصغر پورمتین‬ ‫‹ ‹اموزش و اطالع رس�انی حرف نخس�ت‬ ‫را می زند‬ ‫علیرضا ش��اهرخ کارش��ناس بانکی درای��ن باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه درحالی دریافت‬ ‫رم��ز دوم یکبار مصرف از اول دی اجباری می ش��ود‬ ‫ک��ه تا ‪ ۱۵‬دی ماه بین بانک ها‪ ،‬فعال س��ازی رمز دوم‬ ‫مرحله بندی خواهد شد افزود‪ :‬با توجه به اینکه هنوز‬ ‫تعداد زیادی از مشتریان بانک ها هستند که اقدام به‬ ‫دریافت رم��ز دوم بانکی نکرده اند‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫هنوز بس��تر های الزم در نظام بانکی و اطالع رس��انی‬ ‫‹ ‹بستر سازی ها کامل انجام شود‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اگرچ��ه در فراین��د اجرای��ی ش��دن طرح‬ ‫اس��تفاده از رمزهای یکبار مص��رف‪ ،‬به دلیل‬ ‫فراهم نشدن کامل زیرساخت ها و سردرگمی‬ ‫برخی افراد‪ ،‬همچنان مش��کالتی برای اجرای‬ ‫این سیاس��ت وج��ود دارد و هن��گام اجرا نیز‬ ‫ممکن اس��ت ش��اهد چالش هایی باشیم‪ ،‬اما‬ ‫از انجای��ی که اج��رای این ط��رح در نهایت‬ ‫می تواند تا حد زی��ادی جلوی کالهبرداری ها‬ ‫را بگیرد و از برداشت های غیرمجاز از حساب‬ ‫بانک��ی افراد‪ ،‬کم کند‪ ،‬اتفاق خوبی اس��ت که‬ ‫درحال محقق ش��دن است‪ .‬بی تردید استفاده‬ ‫از رمزهای یکبارمصرف می تواند کار هکرها و‬ ‫کالهبرداران را پیچی��ده کند و از این طریق‬ ‫تا حد زیادی جل��وی این گونه کالهبرداری ها‬ ‫گرفته ش��ود‪ ،‬اما موضوع حایز اهمیت در این‬ ‫بی��ن که باید جدی گرفته ش��ود‪ ،‬این اس��ت‬ ‫ک��ه این سیاس��ت به تنهای��ی و در بلندمدت‬ ‫نمی تواند جلوی کالهبرداری های اینترنتی را‬ ‫به ط��ور کامل بگیرد و ما در این زمینه نیاز به‬ ‫انجام اقدام های دیگری نیز داریم‪.‬‬ ‫با وجود اینکه سال هاست از ورود ابزارهای‬ ‫الکترونیک بانکی به کش��ور گذشته اما هنوز‬ ‫در زمینه اس��تفاده درس��ت از ای��ن خدمات‪،‬‬ ‫اطالع رس��انی و فرهنگ س��ازی درس��تی‬ ‫نداش��ته ایم و هنوز مردم اگاهی الزم و کافی‬ ‫را درباره نگهداری مناس��ب از اطالعات کارت‬ ‫بانکی ش��ان ندارند و به ط��ور دقیق نمی دانند‬ ‫چ��ه فاکتورهایی ممکن اس��ت باعث افزایش‬ ‫احتمال س��رقت از حس��اب بانکی شان شود‪.‬‬ ‫این ش��رایط ایجاب می کند که در این زمینه‬ ‫اموزش های کافی داده ش��ود تا مردم متوجه‬ ‫ش��وند اطالع��ات کارت بانک��ی انه��ا نیاز به‬ ‫مراقب��ت دارد و نباید به راحتی در اختیار فرد‬ ‫دیگری قرار گیرد‪.‬‬ ‫ع�لاوه براین‪ ،‬بانک مرک��زی و در کل نظام‬ ‫بانکی کشور باید این اگاهی را به مردم بدهند‬ ‫ک��ه صفحه ه��ای معتبر پرداخ��ت دارای چه‬ ‫شاخص هایی هستند تا در زمان خرید ان را از‬ ‫صفحه های جعلی پرداخت بتوانند تش��خیص‬ ‫بدهن��د‪ .‬بای��د م��ردم نس��بت به شناس��ایی‬ ‫س��ایت های غیرمج��از هوش��یارتر باش��ند و‬ ‫درگاه ه��ای غیرمعتبر را بشناس��ند تا از این‬ ‫بابت در نهایت دچار ضرر نشوند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫توصیه می ش��ود افراد در کارت های بانکی که‬ ‫ب��ا ان خرید اینترنتی یا روزانه ش��ان را انجام‬ ‫می دهند پول کمتری را نگهداری کنند تا در‬ ‫زمان بروز چنین اتفاق هایی‪ ،‬ضرر هنگفتی به‬ ‫مال شان وارد نشود‪.‬‬ ‫بای��د بپذیری��م که ب��ه همان س��رعتی که‬ ‫فناوری ها در این حوزه در حال رش��د اس��ت‪،‬‬ ‫متناس��ب با ان‪ ،‬کالهبرداری ه��ای اینترنتی‬ ‫و راه های س��رقت هم می تواند هر روز ش��کل‬ ‫جدیدت��ری به خود بگی��رد؛ از ای��ن رو برای‬ ‫پیش��گیری از چنین تهدیدهایی‪ ،‬الزم اس��ت‬ ‫امنی��ت در حوزه پرداخ��ت به طور جدی تری‬ ‫مورد توجه مسئوالن قرار گیرد و اطالع رسانی‬ ‫در جامع��ه نیز به ط��ور مداوم انجام ش��ود تا‬ ‫بلکه مردم نس��بت به روش ها و ش��گردهای‬ ‫کالهب��رداری و پیامده��ای ک��ه می توان��د‬ ‫برای ش��ان داشته باشد‪ ،‬اگاه تر شوند و در این‬ ‫باره بیشتر مراقبت کنند‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫ب��ا توجه ب��ه افزایش فیش��ینگ در کش��ور و روند‬ ‫پیچیده پیگیری ان‪ ،‬مس��ئوالن بانک مرکزی و سایر‬ ‫نهاده��ای متولی برای مهار و مب��ارزه با این جریان‪،‬‬ ‫مدتی اس��ت طرح دریافت رمز پویا یا همان رمز دوم‬ ‫یکب��ار مصرف در نقل و انتق��االت پول در فضای وب‬ ‫و اینترنتی را در دس��تور کار ق��رار داده اند‪ .‬این طرح‬ ‫درحالی قرار اس��ت از امروز اول دی اجرایی شود که‬ ‫هنوز بس��یاری از کاربران بانکی نسبت به فعال کردن‬ ‫رم��ز دوم اقدام نکرده ان��د و هنوز با نح��وه و فرایند‬ ‫فعال کردن رمز پویا اشنا نیستند که همین امر باعث‬ ‫به تاخیر انداختن فعالسازی ها تا نیمه دی شده است‪.‬‬ ‫انطور که ش��واهد نشان می دهد‪ ،‬زمانی که مشتریان‬ ‫ب��ه ش��عب بانک ها ب��رای دریافت رمز پوی��ا مراجعه‬ ‫می کنن��د‪ ،‬کارمندان برخی از بانک ها به درخواس��ت‬ ‫مش��تریان پاسخ دقیق و مش��خصی نمی دهند و انها‬ ‫را ب��ه اعالمیه یا اطالعیه ای ک��ه روی تابلوی اعالنات‬ ‫ش��عبه درج شده هدایت می کنند یا اینکه به مشتری‬ ‫می گویند که به دس��تگاه خودپ��رداز مراجعه کنند و‬ ‫رمز پویا را بگیرند‪ .‬اینطور به نظرمی رس��د گاهی هم‬ ‫خود کارمندان شعبه‪ ،‬اطالعی از رمز پویا ندارند یا اگر‬ ‫دارند به شیوه درس��ت مردم را راهنمایی نمی کنند‪.‬‬ ‫این البته تمام ماجرا نیس��ت و س��ردرگمی مشتریان‬ ‫بانک ها زمانی بیش��تر ش��ده اس��ت که هر بانکی به‬ ‫س��لیقه خودش روش��ی را برای نام نویس��ی رمزپویا‬ ‫انتخاب کرده اس��ت‪ ،‬ودر کنار ان نرم افزار مربوط به‬ ‫بانک خودش را به مشتریان معرفی می کند‪.‬‬ ‫به هرحال این پیچیدگی ها در حالی در اجرای طرح‬ ‫پرداخت رمز پویا به مشتریان همچنان وجود دارد که‬ ‫به نظر می رس��د خود بانک ها نیز هنوز امادگی الزم‬ ‫را برای هدایت و توجیه و راهنمایی مش��تریان ندارند‬ ‫و بان��ک مرکزی ضمن فرصت به وج��ود اورده برای‬ ‫انجام کار‪ ،‬بهتر است هرچه سریعتر برای اسان سازی‬ ‫و هموار سازی پرداخت رمز پویا‪ ،‬بهترین شیوه اعطای‬ ‫رم��ز را انتخ��اب و به صورت فراگیر ب��ه مردم معرفی‬ ‫کن��د تا بلک��ه این امر موج��ب رف��ع پیچیدگی ها و‬ ‫سردرگمی های به وجود امده شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د اگ��ر اموزش ه��ای الزم به‬ ‫مش��تریان در حوزه رمز دوم یکبار مصرف داده نشود‬ ‫و م��ردم اماده اجرای این طرح نباش��ند این موضوع‬ ‫می توان��د‪ ،‬باعث ری��زش تراکنش های ب��دون حضور‬ ‫کارت ش��ودو این ی��ک عقبگرد در ح��وزه بانکداری‬ ‫الکترونیک خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه ش��کل فیش��ینگ‪ ،‬نگهداری مناس��ب م��ردم از‬ ‫اطالعات بانکیش��ان بیش��ترین تاثیر را خواهد داشت‬ ‫و درای��ن زمین��ه نیاز اس��ت که کار بیش��تری انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه رمز دوم یکبار مصرف اقدام بس��یار مثبتی بوده و در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ ،‬اما برای نتیجه مطلوب این طرح ابتدا باید تمام جوانب‬ ‫کار در نظر گرفته و اموزش های کافی دراین زمینه هم به بانک ها و‬ ‫هم به مردم داده شود تا در نهایت ایجاد مشکل نکند‬ ‫و اموزش کافی در نحوه اس��تفاده از رمز های پویا به‬ ‫مردم داده نش��ده اس��ت که این می تواند پیامد های‬ ‫منفی را با خود همراه کند‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه یکی از اث��رات منفی این موضوع‬ ‫ری��زش تراکنش های اینترنت��ی و بدون حضور کارت‬ ‫اس��ت ک��ه در نهایت می توان��د بر کس��ب وکارهای‬ ‫اینترنت��ی هم تاثی��ر خ��ودش را بگذارد اف��زود‪ :‬در‬ ‫اجرای این طرح اگر هرچه س��ریعتر اماده س��ازی ها‬ ‫انجام نش��ود و به مردم اموزش های الزم داده نش��ود‬ ‫این مه��م می تواند یک عقبگرد در ح��وزه بانکداری‬ ‫الکترونی��ک ایج��اد کند که اتفاق خوبی نیس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬فع��ال کردن رمز ه��ای دوم یکبار مصرف‬ ‫نباید به ش��کل اجباری پیاده س��ازی می ش��د و این‬ ‫رمزها می توانست در کنار رمزهای ثابت به تدریج و با‬ ‫اگاهی دادن‪ ،‬جای خود را در بین مردم باز کند و این‬ ‫روند‪ ،‬بهترین ش��یوه برای اج��رای این طرح بود‪ .‬این‬ ‫کارشناس در عین حال به پیچیدگی هایی که دریافت‬ ‫رم��ز دوم یکبار مصرف برای مردم در مدت گذش��ته‬ ‫داشته اس��ت اش��اره کرد و گفت‪ :‬از انجا که بانک ها‬ ‫ش��یوه های متعددی را برای فعال سازی این رمزها به‬ ‫مردم معرفی کرده اند‪ ،‬این موضوع س��بب شده مردم‬ ‫تاحدی دچار سردرگمی شود که به نظر بنده دریافت‬ ‫رمز دوم یکبارمصرف به ش��یوه پیامکی اتفاق خوبی‬ ‫است که در دستور کار بانک ها قرار گرفته و می تواند‬ ‫بخ��ش زیادی از س��ردرگمی های کارب��ران را دراین‬ ‫زمین��ه حل کند‪ .‬ش��اهرخ براین باوراس��ت که برای‬ ‫اجرای هرچه بهتر این طرح در نظام بانکی‪ ،‬به ش��کل‬ ‫جدی نیاز است که بانک ها همچنان اموزش بیشتری‬ ‫درای��ن زمینه ببینن��د و به تبع ان مردم را نس��بت‬ ‫به نحوه فعال س��ازی این رمزها و اس��تفاده درست از‬ ‫رمزهای پویا اگاه س��ازند‪ .‬بانک مرکزی دراین زمینه‬ ‫باید نس��بت به اسان س��ازی و هموارسازی این طرح‬ ‫اقدام کن��د و بهترین ش��یوه را در ارائه رمزهای دوم‬ ‫یکبار مص��رف به کار گی��رد‪ .‬این کارش��ناس بانکی‬ ‫معتقد اس��ت اجرای عجوالنه طرح پیاده س��ازی رمز‬ ‫دوم یکبار مصرف خیلی کار منطقی نیست و اگر این‬ ‫احساس وجود دارد که هنوز بسترها برای پیاده سازی‬ ‫این طرح به ش��کل جامع فراهم نیست باید به تعویق‬ ‫بیفت��د‪ .‬او افزو‪ :‬اگر چه این اقدام در راس��تای کاهش‬ ‫کالهبرداری ها و برداشت های غیر مجاز از حساب های‬ ‫بانکی در دس��تور کار بانک مرکزی قرار گرفته و قرار‬ ‫اس��ت بخش��ی از امنیت کاربران را تامی��ن کند‪ ،‬اما‬ ‫بای��د بپذیریم که با توجه به رش��د فناوری ها‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت که راه دور زدن چنین طرح هایی هم از سوی‬ ‫کالهبرداران پیدا شود‪.‬‬ ‫ازاین رو بهترین اقدام این اس��ت که بانک مرکزی‬ ‫و در کل نظ��ام بانکی در راس��تای اگاه��ی دادن به‬ ‫مردم نس��بت به نحوه نگهداری اطالعات بانکی ش��ان‬ ‫اقدام کنن��د و به م��ردم دراین زمین��ه اموزش های‬ ‫مس��تمر بدهند‪ .‬بی تردید در کاه��ش کالهبرداری ها‬ ‫عل��ی اصغ��ر پورمتین یک��ی دیگر از کارشناس��ان‬ ‫ح��وزه بانکی نیز دراین ب��اره در گفت و گو با‬ ‫با‬ ‫مثب��ت ارزیابی کردن اجرای این طرح در نظام بانکی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اجرای ط��رح رمز دوم یکبارمصرف اقدام‬ ‫درس��ت و به موقعی اس��ت که در ش��رایط فعلی که‬ ‫بح��ث کالهبرداری ه��ا روز به روز در ح��ال افزایش‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حال محقق شدن است که می تواند حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د از کالهبرداری ه��ا و س��رقت به ش��یوه‬ ‫فیش��ینگ را کاهش دهد‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬اما موضوعی‬ ‫ک��ه در روند اجرای این طرح وج��ود دارد و انتقادات‬ ‫و نارضایتی های زیادی را از س��وی مردم ایجاد کرده‪،‬‬ ‫بحث بس��ترها و زیرساخت هاست که به شکل درست‬ ‫فراهم نش��ده است‪ .‬س��ردرگمی های مردم نسبت به‬ ‫دریاف��ت رم��ز دوم یکبار مصرف نش��ان می دهد که‬ ‫درحال حاض��ر ن��ه بانک ها امادگی الزم را نس��بت به‬ ‫اموزش به مردم دارند و نه مردم هنوز نسبت به نحوه‬ ‫فعالسازی این رمز ها اموزش کافی دیده اند‪.‬‬ ‫به گفت��ه این کارش��ناس‪ ،‬اگرچه رم��ز دوم یکبار‬ ‫مصرف اق��دام بس��یار مثبتی بوده و در ح��ال انجام‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما ب��رای نتیجه مطلوب این ط��رح ابتدا باید‬ ‫تمام جوانب کار در نظ��ر گرفته و اموزش های کافی‬ ‫دراین زمینه هم به بانک ها و هم به مردم داده ش��ود‬ ‫تا در نهایت ایجاد مشکل نکند‪.‬‬ ‫به گفته پورمتین‪ ،‬سردرگمی های مردم می تواند در‬ ‫نهایت باعث ش��ود که مراجعه به خودپردازها افزایش‬ ‫یابد و در نهایت انجام امور بانکی بر بس��تر اینترنت و‬ ‫فضای مجازی کم ش��ود که ای��ن در نهایت می تواند‬ ‫کسب و کارها را نیز دچار مشکل کند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس معتق��د اس��ت اگر این ط��رح به‬ ‫ش��کل درس��ت پیاده ش��ود و در کن��ار ان به مردم‬ ‫اموزش داده ش��ود که چگونه باید از اطالعات بانکی‬ ‫خودش��ان محافظ کنند‪ ،‬این ام��ر می تواند در نهایت‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬درصد از جرای��م و کالهبرداری ها را کم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای ضریب امنیت تراکنش ها‬ ‫ح��ذف رمز های دوم ثابت و دریافت رمزهای پویا یا‬ ‫هم��ان رمزهای دوم یکبارمص��رف درحالی به منظور‬ ‫افزای��ش ایمن��ی در خرید و فروش ه��ای اینترنتی و‬ ‫مبادالت مالی قرار اس��ت انجام ش��ود که بسیاری از‬ ‫کالهبرداری های اینترنتی از طریق فیش��ینگ انجام‬ ‫می شود و براساس گزارش های منتشرشده ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫پرونده ه��ای مفت��وح در پلیس فتا مرب��وط به همین‬ ‫کالهبرداری های اینترنتی و فیش��ینگ است‪ .‬حاال با‬ ‫توج��ه به اینکه رمز دوم یکبار مصرف هر ‪ ۱۲۰‬ثانیه‪،‬‬ ‫منقضی و رمز جدید تولید می شود‪ ،‬باید امیدوار باشیم‬ ‫که ام��ار این گونه جرائم کاهش قابل توجهی داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫صفر تا صد فعال کردن رمز دوم کارت بانکی‬ ‫در حال��ی از ام��روز دریاف��ت رم��ز دوم‬ ‫یکبارمصرف اجباری می شود که به دلیل اقدام‬ ‫نکردن برخی از کاربران‪ ،‬این امر سبب به تاخیر‬ ‫انداختن فعالسازی ها شده است‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب درحالی از امروز دریافت رمز‬ ‫ی بین بانک ها‪،‬‬ ‫دوم اجباری می شود که تا ‪ ۱۵‬د ‬ ‫فعال س��ازی رمز دوم مرحله بندی خواهد شد و‬ ‫هر بانکی بنا بر تعداد مشتریان‪ ،‬تعداد درگاه ها‬ ‫و تع��داد ش��عب ت��ا ‪ ۱۵‬روز اینده نس��بت به‬ ‫اجباری ش��دن رمز دوم برای کارب��ران بانکی‬ ‫اقدام می کنند‪.‬‬ ‫به هرح��ال اجرای این ط��رح درحالی باعث‬ ‫س��ردرگمی مش��تریان بانک ها ش��ده که سید‬ ‫جعفر صدری مدیر امور فناوری اطالعات بانک‬ ‫ص��ادرات در گفت وگو با ایلنا به تمام س��واالت‬ ‫احتمالی درباره فعالس��ازی رمز پویا پاسخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 3‬روش برای دریافت رمز دوم‬ ‫سوال عمده مشتریان این است که چرا تمام‬ ‫بانک ها با یک روش واحد نسبت به فعال کردن‬ ‫رمز دوم و ارائه ان به مش��تریان ندارند که این‬ ‫کارش��ناس دراین ب��اره با بی��ان اینکه بانک ها‬ ‫ب��ا توجه به تعداد مش��تریان‪ ،‬تع��داد درگاه ها‪،‬‬ ‫عابربانک ها و تعداد ش��عب روش های متعددی‬ ‫برای فعال سازی رمز دوم به کار گرفتند در ادامه‬ ‫درباره سه روش فعال سازی رمز دوم کارت های‬ ‫بانک��ی یا رمز پویا گف��ت‪ :‬در کل ‪3‬روش برای‬ ‫فعال س��ازی رمز پوی��ا کارت بانکی وجود دارد‪.‬‬ ‫ک و همراه‬ ‫روش نخست استفاده از اینترنت بان ‬ ‫بانک اس��ت‪ ،‬چون افرادی نسبت به پویاسازی‬ ‫رم��ز دوم اق��دام می کنن��د ک��ه در فضای وب‬ ‫فعال هس��تند؛ بنابراین اپلیکیشن های موبایلی‬ ‫را می شناس��ند و برای فعال س��ازی رمز دوم و‬ ‫دریافت ان استفاده از اپلیکیشن برای این افراد‬ ‫راحت تر است‪.‬‬ ‫صدری در پاس��خ به این سوال که با توجه به‬ ‫تعدد کارت های بانک‪ ،‬نصب هر اپلیکیشن برای‬ ‫یک کارت بانکی دشوار به نظر می رسد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ از سال گذش��ته بانک ها به این نتیجه رسیدند‬ ‫که یک اپلیکیش��ن واحد برای ارائه رمز دوم به‬ ‫مشتریان تهیه کنند اما از انجایی که روش های‬ ‫دوم و س��وم برای ارائه و ارس��ال رم��ز دوم به‬ ‫مش��تریان مطرح ش��د این موضوع کم رنگ تر‬ ‫ش��د‪ ،‬اما درحال حاضر تع��دادی از بانک ها یک‬ ‫اپلیکیش��ن واحد برای در اختیار گذاشتن رمز‬ ‫پویا به مشتریان خود طراحی کردند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به روش دوم برای فعال س��ازی و‬ ‫دریاف��ت رمز دوم کارت بانک��ی اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫موضوع مطرح ش��د که تمام کاربران گوش��ی‬ ‫هوش��مند ندارند تا بتوانند از اپلیکیش��ن برای‬ ‫فعال س��ازی رمز پوی��ا و دریافت ان اس��تفاده‬ ‫کنن��د بنابراین درگاه ی��و اس اس دی ای برای‬ ‫فعال سازی و گرفتن رمز دوم قابل استفاده شد‬ ‫و کاربران می توانند از طریق پیامک نس��بت به‬ ‫دریافت رمز دوم اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به روش سوم برای فعال سازی‬ ‫و دریافت رم��ز پویا گفت‪ :‬با پش��تیبانی بانک‬ ‫مرکزی س��امانه ای با عن��وان «هریم» طراحی‬ ‫شده اس��ت که تمام مشتریان بانکی می توانند‬ ‫از طریق این س��امانه رمز دوم درخواست کنند‬ ‫این سامانه درگاهی است که افراد فارغ از اینکه‬ ‫مشتری کدام بانک هستند‪ ،‬می توانند به وسیله‬ ‫ان نسبت به انجام امورات رمز پویا اقدام کنند‪.‬‬ ‫کارش��ناس امور فنی بانکی با اش��اره به تعدد‬ ‫روش ها برای فعال س��ازی رم��ز پویا گفت‪ :‬هر‬ ‫بانکی بنا به ش��رایط خود نسبت به بکارگیری‬ ‫این ‪ 3‬روش اقدام کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت احراز هویت‬ ‫صدری درباره اهمیت احراز هویت و مشخص‬ ‫شدن یک شماره همراه برای هر حساب بانکی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ش��ماره موبایل مش��تریان ذخیره‬ ‫شده است اما از مش��تریان نپرسیده ایم که ایا‬ ‫می خواهند داده های حساس مانند رمز دوم به‬ ‫این ش��ماره ارسال ش��ود یا نه؟ بنابراین احراز‬ ‫هویت ش��ماره موبای��ل اهمیت بس��یار باالیی‬ ‫دارد‪ .‬اگر ش��ماره موبایل درخواست داده شده‬ ‫با ش��ماره موبایلی که در سیس��تم بانکی ثبت‬ ‫شده یکسان باشد به کاربر اجازه ادامه کار داده‬ ‫می شود اما برای تغییر شماره موبایل نیازی به‬ ‫مراجعه به شعب نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹رون�د دریاف�ت رم�ز پوی�ا ب�رای‬ ‫حساب های مشترک‬ ‫مدی��ر امور فناوری اطالعات بانک صادرات با‬ ‫اش��اره به تعیین تکلیف حس��اب های مشترک‬ ‫که یک کارت بانکی با دو ش��ماره موبایل دارند‬ ‫گفت‪ :‬سوالی که از سوی مشتریان بسیار تکرار‬ ‫می ش��ود این اس��ت که ایا برای حس��اب های‬ ‫حقوقی و حس��اب های مشترک امکان دریافت‬ ‫رمز دوم وجود‪ .‬دارد یا نه؟ پاس��خ این است که‬ ‫برای هر حس��ابی که کارت بانکی صادر شده و‬ ‫ان کارت دارای رمز ایس��تا اس��ت می توان رمز‬ ‫دوم گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما حس��اب های مش��ترک که دو‬ ‫ش��ماره موبایل برای ان ثبت ش��ده باید حتما‬ ‫یک ش��ماره موبایل داشته باش��ند و این افراد‬ ‫برای مش��خص کردن یک شماره موبایل برای‬ ‫دریافت رمز دوم باید به ش��عب بانکی مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫صدری با اشاره به تکلیف حساب های حقوقی‬ ‫گفت‪ :‬تا انجایی که می دانم برای حس��اب های‬ ‫حقوقی کارت صادر نمی ش��ود اما اگر کاربری‬ ‫برای حس��اب حقوق��ی خود موفق ب��ه دریات‬ ‫کارت شده می تواند رمز دوم هم بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش زمان انقضای رمز دوم‬ ‫صدری با اش��اره به زمان تعریف ش��ده برای‬ ‫اس��تفاده از رمز دوم از روش پیامک یا س��ایر‬ ‫روش ها گفت‪ :‬پیش از این مدت زمان انقضای‬ ‫هر رمز دوم ‪ ۶۰‬ثانیه تعریف ش��ده اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫پ��س از انجام مطالعات بیش��تر این زمان را به‬ ‫‪ ۱۲۰‬ثانی��ه افزایش دادیم ت��ا کاربران فرصت‬ ‫بیش��تری ب��رای اس��تفاده از رمز دوم داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مدی��ر امور فناوری اطالع��ات بانک صادرات‬ ‫درباره مش��کالت کاربرانی که از گوش��ی های‬ ‫‪ IOS‬اس��تفاده می کنن��د ب��رای بارگ��ذاری‬ ‫اپلیکیش��ن های بانکی اظهارک��رد‪ :‬واقعیت این‬ ‫است که اپلیکیشن ها در اپ استور وجود ندارد‬ ‫ن را از روی سایت‬ ‫و کاربران باید این اپلیکیش�� ‬ ‫بانک ه��ا دانلود کنند که البته دانلود ان رایگان‬ ‫است‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از‬ ‫اپلیکیشن های ایرانی در گوشی های ایفون پس‬ ‫از مدتی غیرفعال می ش��وند ایا این اتفاق برای‬ ‫اپلیکیشن های بانکی هم ممکن است رخ دهد؟‬ ‫گفت‪ :‬این اپلیکیشن ها از طریق اکانت هایی که‬ ‫از سایر کشورها مانند چین خریداری می کنیم‬ ‫فعال می ش��وند اما از انجایی که اپل تمام این‬ ‫اکانت ه��ا را رصد می کن��د می تواند این اکانت‬ ‫برای ایران را مس��دود کن��د‪ .‬از این رو ممکن‬ ‫اس��ت هر چند وقت یک بار این اپلیکیش��ن ها‬ ‫ب��رای کارب��ران ب��ا سیس��تم عامل های ‪IOS‬‬ ‫غیرفعال ش��ود اما امکان دانل��ود ان از طریق‬ ‫سایت تمام بانک ها وجود دارد‪.‬‬ ‫نگران هزینه دریافت پیامکی رمز دوم نباشید‬ ‫صدری با تاکی��د بر اینکه مش��تریان نگران‬ ‫هزینه های پیامک برای گرفتن رمز دوم نباشد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬هیچ هزینه ای بابت ارس��ال رمز دوم از‬ ‫طری��ق پیام��ک به مش��تریان بانک��ی تحمیل‬ ‫نمی ش��ود و تمام هزینه های پیامک را بانک ها‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته با اپراتورهای تلفن های همراه‬ ‫در حال مذاکره هستیم تا هزینه ارسال پیامک‬ ‫ب��رای رمز دوم را برای سیس��تم بانکی کاهش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس امور فنی بانک��ی با تاکید بر‬ ‫اینکه فعال س��ازی رمز دوم ب��ه تعویق نیفتاده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬از ام��روز اول دی م��اه دریافت‬ ‫رم��ز دوم اجباری می ش��ود‪ ،‬اما ت��ا ‪ ۱۵‬دی ماه‬ ‫بین بانک ها فعال س��ازی رمز دوم مرحله بندی‬ ‫خواهد ش��د و هر بانکی بنا بر تعداد مشتریان‪،‬‬ ‫تعداد درگاه ها و تعداد ش��عب تا ‪ ۱۵‬روز اینده‬ ‫نس��بت به اجباری شدن رمز دوم برای کاربران‬ ‫بانکی اقدام می کنند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول دی ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1432‬‬ ‫پیاپی ‪2750‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪ API‬در فوالد مبارکه فتح الفتوح و به بار نشستن نهضت‬ ‫س��اخت داخل اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اشاره به تمهیدات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫تامین س��نگ اهن فوالدسازان گفت‪ :‬درحال حاضر نیاز‬ ‫مدیرعامل سنگ سنباده اسیا در گفت وگو با‬ ‫فرش قرمز برای واردات پهن نکنیم‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدحسن سجادیان‬ ‫مدیر یک شرکت دانش بنیان‬ ‫یکی از مش��کالت عمده برای ش��رکت های‬ ‫دانش بین��ان در ح��وزه صنای��ع معدن��ی‪،‬‬ ‫حمایت نشدن از سوی صنعت است‪ ،‬در حالی که‬ ‫ای��ن حمای��ت می توان��د حمای��ت از کارگاه ها‬ ‫تا مدیران را ش��امل ش��ود‪ .‬هدف شرکت های‬ ‫دانش بنیان این اس��ت ک��ه بتوانند گلوگاه های‬ ‫صنعت را شناسایی کنند و با کمک دانشگاه ها‬ ‫نیازهای این بخش را پوشش دهند‪ .‬صنعت اگر‬ ‫از دانش��گاه حمایت به عمل اورد ‪ ،‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان می توانند به خوبی رش��د کنند که‬ ‫البت��ه یکی از بخش هایی ک��ه می تواند در این‬ ‫زمینه پیشگام باشد‪« ،‬جهاد دانشگاهی» است‪.‬‬ ‫جهاد دانشگاهی می تواند به عنوان حلقه واسط‬ ‫بین دانش��گاه و صنعت ب��ه خوبی عمل کند‪ .‬از‬ ‫طریق جهاد دانش��گاهی می توان شرکت های‬ ‫دانش بنیان ایجاد کرد و از یک سو این شرکت ها‬ ‫را به دانشگاه و از سوی دیگر‪ ،‬به صنعت و بازار‬ ‫مصرف وصل کرد‪ .‬این ش��رکت های خصوصی‬ ‫می توانن��د با قدرت کار و تمام نیازهای صنعت‬ ‫و ب��ازار ان را برط��رف کنن��د‪ .‬اما موضوعی که‬ ‫در راستای بومی س��ازی تولیدات‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫فناوری ازسوی شرکت های دانش بنیان اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬این اس��ت که تا چه اندازه ضروری اس��ت‬ ‫ک��ه از این ش��رکت ها حمای��ت به عمل اوریم‪،‬‬ ‫ب��رای نمونه اگر از یک ش��رکت دانش بنیان نه‬ ‫صنعت حمایتی به عمل اورد و نه بانک ها‪ ،‬با چه‬ ‫پشتوانه ای قادر به حرکت و رشد خواهند بود‪.‬‬ ‫‪ ۳‬برنامه برای تامین‬ ‫اهن اسفنجی ذوبی ها‬ ‫تولیدکننده ای با واردات مش��کل ندارد و واردات نیز‬ ‫بخشی از اقتصاد است و بدون شک اگر واردات نباشد‪،‬‬ ‫یک پای اقتصاد خواهد لنگید و فضای اقتصاد رقابتی‬ ‫تبدیل ب��ه اقتصاد کوپنی خواهد ش��د‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که مصرف کننده باید در ی��ک فضای عادالن ه‬ ‫حق انتخاب داش��ته باش��د؛ اما اینکه را برای واردات‬ ‫کاالی خارج��ی ف��رش قرمز پهن کنن��د و به راحتی‬ ‫ب��ه واردکنن��ده ارز بدهند‪ ،‬اما ب��رای تولیدکننده که‬ ‫‪۷۰‬درصد مواد اولی��ه خود را از خارج تامین می کند‪،‬‬ ‫هفت خوان رستم ایجاد کنند‪ ،‬عادالنه نیست‪.‬‬ ‫€ €چگونه باید از تولید حمایت شود؟‬ ‫رقابت ها ناعادالنه است و حمایت ها از تولیدکننده‬ ‫به ط��ور واقع��ی انج��ام نمی ش��ود‪ .‬بخش��نامه ها و‬ ‫ایین نامه ه��ای گوناگونی ازس��وی دول��ت و مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی در راس��تای حمایت از تولید مطرح‬ ‫ش��ده اس��ت؛ ایین نامه هایی چون رفع موانع تولید یا‬ ‫بهبود فضای کس��ب وکار یا حمای��ت از تولید و‪ ...‬در‬ ‫همین راستا بوده است‪ ،‬اما در عمل شاهد هستیم که‬ ‫حمایتی از تولید انجام نمی شود‪.‬‬ ‫باوجود ش��عارهای فراوان برای تولید اما هنوز برگ‬ ‫برنده در دس��ت تولیدکنندگان نیس��ت‪ .‬بیاییم برای‬ ‫یک بار هم که ش��ده ش��عار را به عمل تبدیل کنیم و‬ ‫در راستای حمایت از تولید به طور جدی گام برداریم‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه دولت ها نیز فقط به ارائ��ه امار اکتفا‬ ‫نکنند‪ .‬این در حالی است که اگر ‪ ۳‬واحد با ‪۳۰‬درصد‬ ‫ظرفی��ت کار کنند‪ ،‬یعنی ی��ک واحد تولیدی تعطیل‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬در حالی که باید فضا را به گونه ای پیش‬ ‫ببری��م که واحده��ای تولیدی داخل کش��ور با تمام‬ ‫ظرفیت فعالیت کار کنند‪.‬‬ ‫با وجود ش��عارهای فراوان برای تولید‪ ،‬هنوز برگ برنده در دست‬ ‫تولیدکنندگان نیس��ت‪ .‬بیاییم برای یک بار هم که ش��ده شعار را به‬ ‫عم��ل تبدیل کنیم و در راس��تای حمایت از تولی��د به طور جدی گام‬ ‫برداریم‬ ‫€ €مهم ترین مشکالت شما در تولید سنگ های‬ ‫سایش و برش چیست؟‬ ‫در ای��ران در صنعت س��اینده واحده��ای تولیدی‬ ‫فعالی��ت داش��تند‪ ،‬ام��ا به تدریج بیش��تر انها تعطیل‬ ‫ش��ده اند‪ .‬ام��روز بزرگ ترین مش��کل تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫وارداتی اس��ت که انجام می ش��ود‪ .‬با وج��ود قوانینی‬ ‫که برای من��ع واردات تصویب و ش��یوه نامه هایی که‬ ‫ابالغ می شود‪ ،‬در عمل شاهد هستیم که مانعی برای‬ ‫واردات محصوالت��ی ک��ه در داخل تولید می ش��وند‪،‬‬ ‫وجود ن��دارد و همچنان به طور قانون��ی و غیرقانونی‬ ‫کاالهای بی کیفیت از هر جای دنیا با تعرفه های بسیار‬ ‫پایین وارد کش��ور می شوند و در رقابت غیرعادالنه با‬ ‫محصوالت داخلی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫س��نگ های چینی و هندی کیفیت بس��یار پایینی‬ ‫دارن��د‪ ،‬ام��ا ش��اهد واردات انها به کش��ور هس��تیم‪،‬‬ ‫درحالی ک��ه کیفی��ت س��نگ های داخل��ی ‪۳‬براب��ر‬ ‫استانداردهای جهانی است‪.‬‬ ‫€ €تا چه اندازه دست اندکاران از تولید حمایت‬ ‫می کنند؟‬ ‫موضوع این اس��ت که در س��الی که بای��د از تولید‬ ‫داخل��ی حمای��ت ش��ود‪ ،‬ش��اهد هی��چ حمایت��ی از‬ ‫تولیدکننده نیس��تم و در این راس��تا هیچ نظارتی بر‬ ‫به دنبال بارندگی ش��دید اهواز و ابگرفتگی معابر‪ ،‬مدیریت‬ ‫خدمات و امور رفاهی شرکت فوالد خوزستان با بسیج نیروها‬ ‫و ماش��ین االت در چن��د نقط��ه‪ ،‬اقدام به رف��ع گرفتگی های‬ ‫به وجود امده کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی فوالد خوزس��تان‪ ،‬محمود نقیه‪،‬‬ ‫رئی��س امور من��ازل اظهارک��رد‪ :‬از همان س��اعت های اولیه‬ ‫بارندگ��ی و پیش بین��ی احتم��ال گرفتگ��ی معابر‪ ،‬اق��دام به‬ ‫هماهنگی با نیروها و ارس��ال تجهیزات و ماشین االت کرده و‬ ‫پس از توقف بارندگی در چندین نقطه بحرانی با بیل مکانیکی‬ ‫و ماشین االت اقدام به جمع اوری اب های سطحی و بازگشایی‬ ‫معابر کردیم‪.‬‬ ‫نقی��ه از حضور نیروها تا بازگش��ایی کام��ل معابر در محل‬ ‫گف��ت و ادامه داد‪ :‬به اهالی منطقه اطمینان می دهیم تا زمان‬ ‫واردات ه��م انجام نمی ش��ود‪ .‬نه تنها در حوزه فعالیت‬ ‫ما‪ ،‬بلکه در بیشتر حوزه ها‪ ،‬کاالیی سراغ ندارم که در‬ ‫داخل نتوان ان را تولید کرد‪ ،‬مگر اینکه کاالی خاصی‬ ‫باشد‪ ،‬اما همچنان شاهد واردات کاالهایی هستیم که‬ ‫در داخل کش��ور امکان تولید انها وجود دارد و حتی‬ ‫تولید می ش��وند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در صنعت پالستیک‬ ‫یا پوشاک تا حد زیادی شاهد واردات کاالهای چینی‬ ‫و ترکی به کشور هستیم‪.‬‬ ‫مش��کل دیگر بخش صنع��ت‪ ،‬وج��ود تولیدکننده‬ ‫ نماهاس��ت که به طور فراگیر در حال رش��د هستند‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه‪ ،‬خ��ود را تولیدکنن��ده معرفی می کنند‪،‬‬ ‫ام��ا در عم��ل کار بس��ته بندی و تغیی��ر برچس��ب و‬ ‫برن��د کاالی وارداتی را انجام می دهند و بس��یاری از‬ ‫مصرف کنندگان ممکن اس��ت از این موضوع اطالعی‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫در کل حمایت ه��ای الزم از تولیدکنندگان به عمل‬ ‫نمی اید‪ .‬موضوع زمانی بغرنج می شود که تولیدکننده‬ ‫ب��رای تامین مواد اولیه ک��ه واردات ان باید به راحتی‬ ‫انجام شود‪ ،‬دچار مشکل می شود و باید از هفت خوان‬ ‫رس��تم عبور کند‪ .‬برخی تولیدکننده نیستند‪ ،‬اما ارز‬ ‫دریاف��ت می کنند و واردات انج��ام می دهند که این‬ ‫موضوع فضای بازار را به هم ریخته اس��ت‪ .‬البته هیچ‬ ‫فوالد خوزستان‪ ،‬پیشتاز در ایفای مسئولیت های اجتماعی‬ ‫عادی شدن شرایط و پاک سازی کامل اب و گل والی ناشی از‬ ‫بارندگی‪ ،‬در محل می مانیم‪.‬‬ ‫علی محمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با حضور‬ ‫در روس��تای قلعه چنعان و مناطق محروم شهرستان کارون از‬ ‫نزدیک در جریان مشکالت ناشی از بارندگی قرار گرفت و قول‬ ‫مساعد برای رفع مشکالت به وجود امده داد‪.‬‬ ‫معصوم��ه خنفری در نشس��ت س��تاد مدیری��ت بحران که‬ ‫‪۲۶‬اذرم��اه ‪ ۹۸‬و به دنب��ال بارندگ��ی ش��دید خوزس��تان در‬ ‫اس��تانداری برگزار شد‪ ،‬ضمن تش��کر از زحمات شبانه روزی‬ ‫ش��رکت فوالدخوزس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬از همان س��اعت های اولیه‬ ‫بارندگ��ی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزس��تان با همراه��ی مدیران‬ ‫اجرایی خود در روستای قلعه چنعان و دیگر نقاطی که دچار‬ ‫اب گرفتگی شدند ‪ ،‬حضور داشتند و از نزدیک مسائل را دنبال‬ ‫براساس بخشنامه معاونت معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به انجمن های معدنی‪،‬‬ ‫از اول دی‪ ،‬موافقت با صادرات صنایع معدنی منوط به ارائه تسویه حساب ارز حاصل از‬ ‫صادرات در ‪ ۶‬ماه نخست سال خواهد بود‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬براساس بخشنامه معاونت‬ ‫کردند‪ .‬به گزارش روابط عمومی ش��رکت فوالد خوزس��تان‪،‬‬ ‫ن ای��ن موضوع که اگر فوالد خوزس��تان نبود‪،‬‬ ‫خنف��ری با بیا ‬ ‫بح��ران شهرس��تان کارون را فرا می گرفت‪ ،‬اف��زود‪ :‬نیروهای‬ ‫متخصص فوالد خوزس��تان به همراه ماشین االت سنگین در‬ ‫نقاطی که ابگرفتگی ش��دید و خطر سیل و راه بندان را برای‬ ‫اهالی منطقه وجود داشت‪ ،‬حضور پیدا کردند و به طو ر مستمر‬ ‫و با جدیت مش��غول به خدمت بودند‪ .‬از اس��تاندار خوزستان‬ ‫تقاض��ا دارم امکان��ات و خدمات��ی که فوالد خوزس��تان ارائه‬ ‫ن اختصاص دهد‪.‬‬ ‫می دهد را به شهرستان کارو ‬ ‫در ادامه این نشس��ت ک��ه با حضور کیام��رث حاجی زاده‪،‬‬ ‫مدی��رکل مدیریت بحران و جمعی از مدیران ارش��د اس��تان‬ ‫خوزستان برگزار ش��د‪ ،‬غالمرضا شریعتی‪ ،‬استاندار خوزستان‬ ‫نیز از خدمات بی شائبه شرکت فوالد خوزستان قدردانی کرد‬ ‫شرط دولت برای موافقت با صادرات صنایع معدنی‬ ‫معدن��ی وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و با توجه به تعهد صادرکنندگان زیر پوش��ش‬ ‫انجمن های معدنی برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور (سامانه‬ ‫نیما)‪ ،‬در صورت ارائه نش��دن تسویه حساب ارز حاصل از صادرات دست کم برای ‪ ۶‬ماه‬ ‫احد خوشرو‪:‬‬ ‫بزرگ ترین‬ ‫مشکل‬ ‫تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫وارداتی است که‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫با وجود قوانینی‬ ‫که برای منع‬ ‫واردات تصویب‬ ‫و شیوه نامه هایی‬ ‫که ابالغ می شود‪،‬‬ ‫در عمل شاهد‬ ‫هستیم که مانعی‬ ‫برای واردات‬ ‫محصوالتی‬ ‫که در داخل‬ ‫تولید می شوند‪،‬‬ ‫وجود ندارد‬ ‫و افزود‪ :‬در چند س��ال گذش��ته ش��رکت فوالد خوزستان در‬ ‫ش��رایط بحرانی و در مواقع نیاز همیشه در صحنه حاضر بوده‬ ‫و هرگونه درخواس��تی که ازسوی اس��تان ارائه شده را بدون‬ ‫کم وکاستی انجام داده است‪.‬‬ ‫در پایان نیز دو کارگروه جداگانه برای شهرستان های اهواز‬ ‫و کارون تش��کیل شد و با توجه مس��ائل و مشکالت به وجود‬ ‫امده در مناطق محروم‪ ،‬س��ازمان ها‪ ،‬اداره ه��ا و کارخانه های‬ ‫اس��تان امکانات خود را به مناطق گس��یل می کنند و شرکت‬ ‫فوالد خورستان در هر دو جبهه اهواز و کارون فعالیت خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬شدت بارندگی ‪ ۲۵‬اذر اهواز که در چند سال‬ ‫گذشته بی سابقه بوده است‪ ،‬باعث ابگرفتی و بسته شدن معابر‬ ‫سطح شهر اهواز شد‪.‬‬ ‫نخست سال (در سامانه نیما که به تایید بانک مرکزی رسیده باشد) تا پایان ماه جاری‪،‬‬ ‫از اول دی به هیچ عنوان با صادرات کاالهای صادراتی موافقت نخواهد شد و اسامی انها‬ ‫از فهرست صادرکنندگان مجاز حذف می شود‪.‬‬ ‫در نشست هم اندیشی اذر ‪98‬تولیدکنندگان‬ ‫ش��مش فوالدی ب��ا حضور بیش از ‪50‬ش��رکت‬ ‫القایی‪ ،‬مقرر ش��د در راس��تای رفع کمبود اهن‬ ‫اس��فنجی مورد نیاز واحدهای ذوبی و براساس‬ ‫توافقی که با تولیدکنندگان اهن اسفنجی شده‪،‬‬ ‫در ای��ن زمینه ‪ ۳‬برنام��ه کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت‬ ‫و بلندم��دت پیگیری ش��ود‪ .‬به گزارش چیالن‪،‬‬ ‫سیدرضا شهرس��تانی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان ف��والد ایران با اعالم این مطلب‬ ‫گفت‪ :‬حضور پررنگ ش��رکت ها در این نشست‬ ‫نش��ان داد معض��ل کمب��ود م��واد اولی��ه برای‬ ‫واحده��ای ذوبی جدی اس��ت‪ .‬به وی��ژه درباره‬ ‫واحده��ای القای��ی که ح��دود ‪ ۴.۵‬میلیون تن‬ ‫از ش��مش کش��ور را تولید می کنند و به سمت‬ ‫اس��تفاده از اهن اسفنجی و تولید شمش کیفی‬ ‫روی اورده ان��د‪ ،‬این مس��ئله اهمیت بیش��تری‬ ‫یافته است؛ بنابراین با توافقی که در رسته اهن‬ ‫اسفنجی انجام شد و تولیدکنندگان این محصول‬ ‫قول تامین اهن اس��فنجی در حجمی بین ‪۱۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۵۰‬ه��زار تن برای تخصیص بین واحدهای‬ ‫القای��ی ت��ا پایان س��ال را دادند‪ ،‬این نشس��ت‬ ‫تش��کیل ش��د و با تبادل نظر حاضران قرار شد با‬ ‫کار کارشناسی ازس��وی یک کارگروه منتخب‪،‬‬ ‫انجم��ن بتواند این حجم اهن اس��فنجی را بین‬ ‫واحدها به طور سهمیه ای توزیع کند‪ .‬شهرستانی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬براس��اس درخواست تولیدکنندگان‬ ‫اهن اسفنجی و برای ایجاد شفافیت و عدالت در‬ ‫س��همیه بندی اهن اسفنجی‪ ،‬مقرر شد این کار‬ ‫فقط بین ش��رکت های ذوبی عضو انجمن انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬در همین راستا از واحدهای ذوب القایی‬ ‫خواس��ته ایم پروانه بهره ب��رداری و مقدار واقعی‬ ‫مصرف اهن اسفنجی خود را به انجمن بفرستند‬ ‫تا کارگروه منتخب بتواند براس��اس واقعیت ها و‬ ‫عدال��ت تصمیم گیری کن��د‪ .‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد اضافه کرد‪ :‬این یک‬ ‫برنامه کوتاه مدت اس��ت‪ .‬در میان مدت هم قرار‬ ‫ش��ده در نشست مشترک با رسته اهن اسفنجی‬ ‫مصرف این محصول برای کل س��ال‪ ۹۹‬براساس‬ ‫مناط��ق جغرافیایی مش��خص و براس��اس ان‬ ‫ب��رای تخصی��ص بی��ن واحده��ا برنامه ری��زی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شهرس��تانی درباره برنام��ه بلندمدت تامین‬ ‫اهن اس��فنجی واحده��ای ذوب فوالد گفت‪ :‬در‬ ‫این باره برای تاسیس یک شرکت تعاونی یا یک‬ ‫کنسرس��یوم تبادل نظر شد که بتواند پهنه های‬ ‫اکتشافی معدنی را در اختیار بگیرد و از فراوری‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬اهن اس��فنجی مورد نیاز را تامین‬ ‫کن��د‪ .‬در این چارچوب ی��ک کارگروه منتخب‬ ‫متش��کل از ‪۱۳‬نفر تش��کیل ش��د تا تم��ام این‬ ‫راهکاره��ای کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت‬ ‫در ان بررس��ی شود‪ .‬عالوه بر این مسائل مربوط‬ ‫به قراضه از جمله الزام ها و شرایط واردات قراضه‬ ‫ه��م در این کارگروه مورد بررس��ی قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گ��روه توس��عه صنعتی اس��یا مجد با ن��ام تجاری‬ ‫«س��نگ س��نباده اس��یا» بزرگ تری��ن تولیدکننده‬ ‫س��نگ های سنباده در کشور است‪ .‬این واحد تولیدی‬ ‫ب��رای نخس��تین بار در ایران موفق به دریافت نش��ان‬ ‫استاندارد ملی ش��ده و نخستین دارنده این نشان در‬ ‫تولید س��نگ های سنباده اس��ت‪ .‬همچنین نخستین‬ ‫ش��رکتی است که نش��ان اس��تاندارد اروپا را دریافت‬ ‫ک��رده و همچنان در راس��تای ارتقای کیفیت صنعت‬ ‫کش��ور گام برمی دارد‪ .‬این واحد به عنوان واحد نمونه‬ ‫صنعتی نیز در سال ‪ ۹۸‬انتخاب شد‪.‬‬ ‫روزنام��ه‬ ‫ب��ا احد خوش��رو‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫توسعه صنعتی اسیامجد (سنگ سنباده اسیا) درباره‬ ‫وضعیت تولید این ش��رکت و مشکالتی که بر سر راه‬ ‫بخ��ش تولید قرار دارد‪ ،‬گفت وگویی انجام داده که در‬ ‫ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €در ش�رکت س�نگ س�نباده اس�یا چ�ه‬ ‫محصوالتی را تولید می کنید؟‬ ‫ش��رکت ما تولیدکننده س��نگ های سایش و برش‬ ‫اس��ت که یک محصول عمومی به شمار می رود که در‬ ‫بیش��تر صنایع قابل استفاده اس��ت و کاربرد دارد‪ .‬هر‬ ‫زمان که بخواهند نمادی از صنعت را نش��ان بدهند‪،‬‬ ‫تصویری از س��نگ زنی را نش��ان می دهند‪ .‬شرکت ما‬ ‫نخستین ش��رکتی است که اس��تاندارد ملی ایران را‬ ‫برای تمام محصوالت خود دریافت کرده اس��ت‪ .‬واحد‬ ‫تولیدی ما از مجهزترین ازمایشگاه ها مانند ازمایشگاه‬ ‫سنگ سنباده در تمام اندازه ها را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫شرکت ما قادر شده در حوزه فعالیت خود در زمینه‬ ‫س��نگ های س��ایش و برش‪ ،‬فناوری تولید سنگ به‬ ‫ضخامت یک میلی متر را ایجاد کند که دورریز سنگ‬ ‫را در این عملیات به کمترین میزان ممکن رس��انده ‬ ‫اس��ت‪ .‬با این فناوری از خروج ارز از کشور جلوگیری‬ ‫می ش��ود با این حال همچنان در این صنعت ش��اهد‬ ‫واردات محصوالت بی کیفیت هستیم‪.‬‬ ‫€ €س�نگ های س�ایش و برش در چه صنایعی‬ ‫کاربرد دارد؟‬ ‫از س��نگ های س��ایش و برش به ط��ور معمول در‬ ‫صنای��ع ف��والد‪ ،‬ریخته گ��ری‪ ،‬صنعت ریل‪ ،‬س��اخت‬ ‫اس��کلت های فل��زی و همچنین نفت و گاز اس��تفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €ایا شرکت ش�ما با تمام ظرفیت‪ ،‬مشغول به‬ ‫فعالیت است؟‬ ‫ش��رکت ما به ظرفیت اس��می خود نرس��ید ه و در‬ ‫ح��ال حاضر با ‪۷۰‬درصد ظرفیت مش��غول به فعالیت‬ ‫و تولید هستیم‪ ،‬این درحالی است که براساس برنامه‬ ‫عالوه بر اینکه باید ظرفیت اس��می خ��ود را افزایش‬ ‫می دادی��م‪ ،‬باید به س��مت برنامه های توس��عه ای نیز‬ ‫پی��ش می رفتیم‪ ،‬ام��ا با توجه به تحریم ها و ش��رایط‬ ‫نامساعد اقتصادی حتی به ظرفیت اسمی کامل خود‬ ‫نیز نرسیده ایم‪.‬‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بهره برداری از‬ ‫خط تولید فوالد‬ ‫‪ API‬تختال های‬ ‫نفت وگاز ترش‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫از تولی��د فوالد ‪ API‬تختال ه��ای نفت و گاز ترش با‬ ‫حض��ور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و هیات همراه‬ ‫در ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفهان بهره برداری ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬این محصول برای نخستین بار در کشور‬ ‫ازس��وی ش��رکت فوالد مبارکه با ه��دف تولید تختال‬ ‫ب��رای انتقال لوله ه��ای نفت و گاز ترش و افزایش تولید‬ ‫محص��والت با ارزش افزوده باالتر و جلوگیری از واردات‬ ‫ای��ن محص��ول و خروج ‪۲۵۰‬میلیون یورو ارز در س��ال‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬رضا رحمان��ی در ایین راه اندازی‬ ‫خط تولید انبوه تختال‪ API‬در ش��رکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫ضم��ن قدردانی از اقدام های گس��ترده ف��والد مبارکه‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬بر توازن در زنجی��ره تامین‪ ،‬فعالیت و تمرکز‬ ‫ب��ر معادن و توس��عه و رفع چالش ه��ای این صنعت در‬ ‫دول��ت تاکی��د کرد‪ .‬وی متذکر ش��د‪ :‬تولید فوالدهای‬ ‫به صادرات سنگ اهن نداریم‪ .‬اسرافیل احمدیه‪ ،‬همراه‬ ‫مق��ام عالی وزارت در ایین راه اندازی خط تولید تختال‬ ‫ترش شرکت فوالد مبارکه حضور یافت‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن ایین‪ ،‬خ��داداد غریب پور‪ ،‬رئیس‬ ‫هی��ات عامل ایمی��درو و همچنین جمع��ی از مدیران‬ ‫اس��تانی و هیات مدیره ش��رکت ف��والد مبارکه حضور‬ ‫داش��تند‪ .‬همچنین در این ایین حمیدرضا عظیمیان‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬با تولید فوالدهای‬ ‫‪ API‬در فوالد مبارکه صنایع نفت و گاز کشور از واردات‬ ‫این محص��ول بی نیاز خواهند ش��د‪ .‬ظرفیت تولید این‬ ‫پروژه‪ ۳۰۰‬هزار تن در سال است و برای نخستین بار در‬ ‫کش��ور در راستای تولید محصوالتی با ارزش افزوده باال‬ ‫تولید ش��ده و از خروج ‪۲۵۰‬میلیون یورو ارز جلوگیری‬ ‫می کند‪ .‬عظیمیان افزود‪ :‬در نشستی که هفته گذشته‬ ‫مدیران صنایع با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داشتند‪،‬‬ ‫‪ ۲۸‬م��ورد ب��ه مدیران تذکر داده ک��ه در راس تذکرات‬ ‫بومی سازی محصوالت بود‪ .‬فوالد مبارکه ‪ ۳۰‬سال است‬ ‫ورق های فوالدی تولید می کند که حدود ‪ ۳‬هزار و ‪۸۸۰‬‬ ‫قطعه س��اخته ایم‪ .‬این درحالی اس��ت که در حال تغییر‬ ‫راهبرد از قطعه س��ازی به فرایندسازی و ماشین سازی‬ ‫هستیم‪ .‬وی متذکر شد‪ :‬در ناحیه اهن سازی ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫بومی سازی شده و تا سال ‪ ۱۴۰۱‬بومی سازی صددرصد‬ ‫محق��ق می ش��ود‪ .‬در ناحی��ه فوالدس��ازی ‪۹۰‬درصد‬ ‫بومی س��ازی ش��ده و ت��ا ‪ ۱۴۰۴‬به طور کام��ل محقق‬ ‫می ش��ود‪ .‬در نورد س��رد ‪۷۰‬درصد بومی سازی شده و تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۳‬به طور کامل محقق می شود‪ .‬در نورد گرم‬ ‫هم ‪۴۰‬درصد بومی س��ازی شده و تا سال ‪ ۱۴۰۵‬به طور‬ ‫کامل محقق می شود‪.‬‬ ‫جهاد دانشگاهی‬ ‫حلقه واسط‬ ‫صنعت و دانش‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول دی ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1432‬‬ ‫پیاپی ‪2750‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ‪۸‬ماه گذشته ثبت شد‬ ‫‪ ۱۷۳۷‬میلیون دالر ارزش صادرات استان اصفهان‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫در م��دت ‪ ۸‬ماه گذش��ته ‪ 4‬میلیون و ‪ 879‬ه��زار و ‪ 111‬تن کاال‬ ‫به ارزش ‪ ۱۷۳۷‬میلیون دالر از اس��تان اصفهان به سراس��ر دنیا‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬ایرج موفق با بیان اینکه باوجود‬ ‫تحریم ها و فش��ارهای خارجی و همچنین مس��ائل و مش��کالت‬ ‫گوناگ��ون س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اصفهان تمام توان‬ ‫خ��ود را صرف تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی‪،‬‬ ‫ایجاد اش��تغال پایدار و بهبود فضای کس��ب وکار در استان کرده‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در همین راس��تا و ب��رای جذب س��رمایه گذاران و‬ ‫همچنین ایجاد فضایی برای ورود س��رمایه گذاران به بازار استان‬ ‫در بخش ه��ای صنعتی و صنای��ع معدنی تالش های زیادی انجام‬ ‫شده که تعدادی از این تالش ها در حوزه های فوالد و محصوالت‬ ‫فوالدی‪ ،‬فرش ماش��ینی‪ ،‬نساجی و پوش��اک‪ ،‬مواد و محصوالت‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬سیمان‪ ،‬س��نگ‪ ،‬نسوزها‪ ،‬کاشی و س��رامیک‪ ،‬اجر‪،‬‬ ‫قطع��ات خ��ودرو‪ ،‬لوازم خانگی ب��ا تعداد ‪ ۳۹۲۸‬ط��رح با حجم‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۳۳۳۴۶۱‬میلیارد ریال ازسوی بخش خصوصی‬ ‫در دس��ت اجرا اس��ت که با بهره برداری از این طرح ها برای ‪۱۲۷‬‬ ‫هزار نفر در استان اصفهان اشتغال ایجاد می شود و به زودی شاهد‬ ‫افتت��اح این پروژه ه��ا و همچنین ایجاد اش��تغال افراد زیادی در‬ ‫استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه فعالیت های انجام ش��ده در ح��وزه صنایع و‬ ‫صنایع معدنی اش��اره کرد و گفت‪ :‬در ‪ 8‬ماه گذش��ته ‪ ۳۵۰‬پروانه‬ ‫بهره ب��رداری ب��ه ارزش ‪ ۱۶۱‬میلی��ون و ‪ ۱۹۷‬ه��زار و ‪ ۷۳۱‬ریال‬ ‫صادر شده که این تعداد پروانه بهره برداری زمینه اشتغال ‪۴۶۶۶‬‬ ‫نف��ر را فراه��م کرده و این امر باعث ش��ده رتبه یک صدور پروانه‬ ‫بهره برداری در کش��ور به اس��تان اصفهان اختصاص یابد و از نظر‬ ‫میزان جذب س��رمایه و اش��تغال نیز رتبه سوم را در کشور کسب‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان در ادامه‬ ‫از صدور ‪ ۶۵۷‬جواز تاس��یس جدید در ‪ 8‬ماه امس��ال خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬ارزش این جوازها ‪ ۴۱‬میلیون ‪ ۷۲۱‬هزار و ‪ ۷۶۶‬ریال است‬ ‫که این جوازها برای ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۸۱۹‬نفر اشتغال ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ایرج موفق در ادامه با بیان اینکه اس��تان اصفهان با اجرای ‪۸۰‬‬ ‫طرح توسعه در حوزه صنایع و صنایع معدنی‪ ،‬در کشور رتبه دوم‬ ‫را کسب کرده‪ ،‬گفت‪ :‬ارزش این طرح ها ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۶۳‬هزار و‬ ‫‪ ۸۶۶‬ریال است که از نظر جذب سرمایه در این حوزه رتبه استان‬ ‫در کشور ‪ ۶‬شده و از لحاظ اشتغال با ایجاد شغل برای ‪ ۲۱۸۵‬نفر‬ ‫رتبه دوم کشور را کسب کرده ایم‪.‬‬ ‫وی در ادامه رایزنی های انجام شده در زمینه تامین ماشین االت‬ ‫و قطعات الزم در حوزه صنایع و صنایع معدنی را خاطرنشان شد و‬ ‫گفت‪ :‬براساس پیگیری های انجام شده ‪ ۲۰۵‬دستگاه ماشین االت‬ ‫مورد نیاز ازسوی شرکت های داخلی به ارزش ‪ ۷۴/۶‬میلیون دالر‬ ‫از کش��ورهای صنعتی خریداری ش��ده که با هماهنگی های الزم‬ ‫ای��ن ماش��ین االت با هدف کمک به این صنای��ع از معافیت های‬ ‫گمرکی برخوردار شدند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان در ادامه‬ ‫ب��ه فعالیت های��ی که در ‪ 8‬ماه گذش��ته در حوزه معادن اس��تان‬ ‫اصفهان انجام ش��ده اش��اره کرد و گفت‪ :‬در این مدت ‪ ۱۹‬پروانه‬ ‫بهره برداری با س��رمایه گذاری افزون بر ‪ ۴۲۳‬هزار و ‪ ۵۸۷‬میلیون‬ ‫ریال و ظرفیت اس��تخراج ‪ ۸‬میلیون تن که دارای ذخیره قطعی‬ ‫‪ ۱۶/۱‬میلیون تن هس��تند برای بخش خصوصی صادر ش��ده که‬ ‫این تعداد پروانه زمینه ساز اشتغال برای ‪ ۱۵۴‬نفر در استان شد‪.‬‬ ‫همچنین در این مدت ‪ ۲۷‬پروانه اکتشاف و ‪ ۲۷‬گواهی کشف در‬ ‫حوزه معادن استان صادر شده است‪.‬‬ ‫ای��رج موفق در ادامه به مش��کالتی در بخش صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ل حاضر با تنش ابی‬ ‫تجارت اس��تان اش��اره کرد و افزود‪ :‬در ح��ا ‬ ‫شدید و سرانه اب تجدید پذیر کم در برخی مناطق استان به ویژه‬ ‫شهرس��تان ها و مناطق مهم صنعتی‪ ،‬همچنین افزایش نیازهای‬ ‫اب��ی برای توس��عه فعالیت بخش صنعت اس��تان و جلوگیری از‬ ‫پیش��رفت و توسعه استان با مطرح شدن ان به عنوان یک استان‬ ‫برخوردار‪ ،‬نبود سیاست های کالن منطقه ای مرتبط با استان های‬ ‫همجوار در مدیریت برای استفاده از منابع‪ ،‬توسعه صنایع موجود‬ ‫و سامانه های حمل ونقل کاال به منظور ایجاد بازارهای منطقه ای‬ ‫عرضه محصوالت و تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬محدودیت در تحقق س��رمایه گذاری های انجام ش��ده و‬ ‫سرمایه گذاری جدید به دلیل تغییرات اقلیمی در مناطق مختلف‬ ‫اس��تان‪ ،‬وجود وابستگی شدید مصارف بخش صنعت در بسیاری‬ ‫از شهرس��تان های استان به منابع اب های زیرزمینی و سطحی‪،‬‬ ‫مش��کالت مربوط به استقرار واحدهای صنعتی‪-‬معدنی در شعاع‬ ‫‪ ۵۰‬کیلومت��ری کالنش��هر اصفه��ان و نبود مدیری��ت صحیح در‬ ‫گس��ترش مناطق مس��کونی و جلوگیری از هدایت انان به سمت‬ ‫مناطق و ش��هرک های صنعتی موجود مواجه هس��تیم که کار را‬ ‫برای توس��عه و اش��تغال و حمایت از تولید کننده بسیار سخت و‬ ‫دشوار کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه در این مدت س��عی ش��ده با پیگیری‬ ‫راهکارهای��ی مانن��د حمای��ت از راه اندازی کارگ��و پایانه هوایی‬ ‫اصفهان‪ ،‬حمایت از ایجاد ش��هرک شرکت های پخش در استان‪،‬‬ ‫حمایت از راه اندازی فاز نخست سایت جدید نمایشگاه بین المللی‬ ‫اس��تان با عنایت به پیش��رفت فیزیکی پروژه‪ ،‬حمایت از ساخت‬ ‫س��ایت نمایش��گاه بین المللی کاش��ان با عنایت ب��ه پرداخت ها‬ ‫و مصوب��ات ص��ورت گرفت��ه‪ ،‬حمایت از احداث بندر خش��ک در‬ ‫اس��تان با محوریت مرکز اس��تان بتوانیم ب��ه بخش های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان کمک کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬کمک به رفع مشکل‬ ‫زیس��ت محیطی ش��رکت قند اصفهان به منظ��ور اصالح ظرفیت‬ ‫محص��والت تولیدی منطبق بر ظرفیت های واقعی خطوط تولید‬ ‫منصوبه از ابتدای راه اندازی کارخانه (ش��کر تصفیه ش��ده سفید‬ ‫حاصل از شکر خام به ظرفیت ساالنه ‪۱۳۰۰۰۰‬تن‪ ،‬شکر تصفیه‬ ‫ش��ده س��فید حاصل از چغندر قند به ظرفیت س��االنه ‪۸۰۰۰۰‬‬ ‫تن)‪ ،‬حمایت از تامین خوراک ش��رکت پاالیش پایه پارس��یان در‬ ‫اج��رای طرح تولید متان��ول از گاز طبیعی با میزان خوراک ‪۱۷۵‬‬ ‫میلیون مترمکعب در س��ال‪ ،‬حمایت از ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫برای تولید کاتالیس��ت های موردنیاز صنعت نفت و پتروش��یمی‬ ‫و گاز و ان��واع جاذب ه��ای موردنی��از صنایع پایین دس��تی نفت‬ ‫مانند کربن فعال‪ ،‬پش��تیبانی از اجرای زیرساخت های پروژه های‬ ‫فیبرنوری در شهرک صنعتی رازی (رنگسازان)‪ ،‬برق و الکترونیک‬ ‫خمینی شهر‪ ،‬کوهپایه اصفهان‪ ،‬نواحی صنعتی حوله بافی و صنایع‬ ‫غذایی خمینی شهر‪ ،‬تامین ‪ ۱۰‬لیتر بر ثانیه اب مصرفی شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی اس��تان ش��امل ش��هرک صنعتی پوده ‪ ۲‬لیتر بر‬ ‫ثانیه‪ ،‬ش��هرک صنعتی امیرکبیر کاش��ان ‪ ۴‬لیتر بر ثانیه‪ ،‬شهرک‬ ‫صنعت��ی نایی��ن ‪ ۲‬لیتر بر ثانیه‪ ،‬ناحی��ه صنعتی جمبزه ‪ ۲‬لیتر بر‬ ‫ثانیه‪ ،‬تامین انرژی برق به میزان ‪ ۵‬مگاوات در ش��هرک صنعتی‬ ‫بزرگ ش��مال و ‪ ۵‬مگاوات در ش��هرک صنعتی رازی(رنگسازان)‪،‬‬ ‫تامین گاز ش��هرک ها و نواحی صنعتی فناوری اصفهان‪ ،‬فریدن و‬ ‫صنایع غذایی خمینی شهر در دستور کار سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت قرار دارد و همچنان برای رونق صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان در حال تالش و کوشش هستیم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان در ادامه به‬ ‫باوج��ود تحریم ه��ا و فش��ارهای خارجی و همچنین مس��ائل و مش��کالت‬ ‫گوناگون سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان تمام توان خود را صرف‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی‪ ،‬ایجاد اش��تغال پایدار و‬ ‫بهبود فضای کسب وکار در استان کرده است‬ ‫فعالیت هایی که در ‪ 8‬ماه گذش��ته در حوزه بازرگانی و توس��عه‬ ‫تجارت در سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان انجام‬ ‫شده اشاره کرد و گفت‪ :‬برای ‪ ۱۸۰۲۴‬واحد تجاری پروانه کسب‬ ‫صادر ش��ده‪ ۱۴ ،‬شرکت پخش کاال مجوز دریافت کرده اند‪۳۱۸ ،‬‬ ‫کارت بازرگانی صادر شده و برای ‪ ۴۴۸‬شغل خانگی‪ ،‬پشتیبان و‬ ‫مستقل قالیبافی نیز مجوز و پروانه صادر شده است‪.‬‬ ‫موف��ق با بیان اینکه ‪ 4‬میلی��ون و ‪ 879‬هزار و ‪ 111‬تن کاال به‬ ‫ارزش ‪ ۱۷۳۷‬میلیون دالر از استان اصفهان به سراسر دنیا صادر‬ ‫شده است خاطر نشان شد‪ :‬همچنین در این مدت ‪ ۷۶‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تن کاال به ارزش ‪ ۳۱۲/۸‬میلیون دالر به استان وارد شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین در ادامه به تهیه طرح امایش سرزمین در استان‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬براس��اس طرح امایش س��رزمین طرح های‬ ‫دارای اولویت در استان اصفهان مشخص شده اند که به این شرح‬ ‫هستند؛ تولید محصوالت دارویی‪ ،‬موادشیمیایی مورد استفاده در‬ ‫داروس��ازی و محصوالت گیاهی دارویی با اولویت تولید داروهای‬ ‫بیوفن��اوری (نوترکیب‪ ،‬انتی بادی مونوکلون��ال‪ ،‬پپتیدها)‪ ،‬تولید‬ ‫صابون و پاک کننده ها‪ ،‬فراورده های تمیزکننده و پرداخت کننده‪،‬‬ ‫انواع عطر و فراورده های بهداش��تی با اولویت تولید لوازم ارایشی‬ ‫و عطریات‪ ،‬ساخت الیاف مصنوعی با اولویت تولید لوازم ارایشی‬ ‫و عطریات‪ ،‬تولید شیش��ه و محصوالت شیشه ای با اولویت تولید‬ ‫الیاف اکرلیک‪-‬پلی استر‪-‬الیاف کربن‪ ،‬تولید وسایل نقلیه موتوری‬ ‫با اولویت تولید شیشه های نانو تولید تجهیزات پزشکی و جراحی‬ ‫و وسایل ارتوپدی با اولویت تولید ‪ Engine‬موتورسیکلت‪ ،‬سایر‬ ‫صنایع پیش��رفته با اولویت تولید تجهیزات و ملزومات پزش��کی‪،‬‬ ‫دندانپزش��کی و ازمایش��گاهی طب��ی اس��تخراج کانی های فلز‬ ‫غیراهنی به جز اورانیوم و توریم با اولویت صنایع فوتونیک‪ ،‬لیزر‬ ‫و اپتیک‪-‬الکترونیک و میکروالکترونیک‪-‬اینترنت اشیا(‪-)IOT‬‬ ‫هوافضا ساخت ماشین االت و تجهیزات صنعتی و سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت امادگی ان را دارد تا از س��رمایه گذاران در این‬ ‫حوزه ها به طور ویژه حمایت الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به فعالیت های نظارتی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان اش��اره کرد و گفت‪ :‬در ‪ 8‬ماه گذش��ته ‪ ۸۶‬هزار و‬ ‫‪ ۱۵۵‬بازرس��ی از اصناف‪ ،‬شرکت ها و کارخانه ها در سراسر استان‬ ‫انجام شده که برای ‪ ۷۵۰۸‬مورد پروند ه تشکیل و به ‪ ۷۴۴۰‬مورد‬ ‫از گزارش های مردمی نیز رسیدگی شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان در ادامه به‬ ‫فعالی��ت س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ح��وزه اموزش و‬ ‫پژوهش اشاره کرد و گفت‪ :‬در ‪ 8‬ماه گذشته برای ‪ ۲۵‬واحد فنی‪-‬‬ ‫مهندس��ی جواز صادر شده‪ ،‬برای ‪ ۱۵‬واحد فنی‪-‬مهندسی پروانه‬ ‫صادر ش��ده‪ ۳۴ ،‬گواهی تحقیق و توس��عه و ‪ ۲۲‬پروانه تحقیق و‬ ‫توسعه صادر شده است‪ .‬همچنین برای ‪ ۷‬مرکز پژوهشی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و معدنی مجوز صادر شده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول دی ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1432‬‬ ‫پیاپی ‪2750‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫افتتاح پروژه قدیمی با ایده های جدید‬ ‫دهه فجر‪ ،‬جدیدترین زمان وعده داده شده برای اغاز‬ ‫به کار قطعه نخست ازادراه تهران‪ -‬شمال است‪ .‬بعد از‬ ‫س��ال ها وعده دادن از سوی مسئوالن درباره زمان اغاز‬ ‫ب��ه کار این پروژه‪ ،‬نوش��تن و گفتن از وعده های جدید‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬برای ما خبرن��گاران تکراری و مالل اور‬ ‫ش��ده است‪ ،‬شنیدن و خواندنش برای شما را نمی دانم!‬ ‫البته جدیدترین وعده داده ش��ده مبنی بر اغاز به کار‬ ‫این پروژه پیر‪ ،‬با چند ویژگی جدید همراه اس��ت که از‬ ‫بار مالل اور بودن ماجرا می کاهد‪ ،‬به عنوان مثال اگرچه‬ ‫پیش تر گفته ش��ده بود نرخ عوارض این ازادراه حدود‬ ‫‪ ۳۰‬ه��زار توم��ان خواهد بود اما براس��اس جدیدترین‬ ‫گفته ها‪ ،‬این عوارض به طور ش��ناور و با توجه به میزان‬ ‫استفاده محاسبه می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫اخرین خبرها درب��اره زمان اغاز‬ ‫ب��ه کار قطع��ه نخس��ت ازادراه ته��ران‪ -‬ش��مال که با‬ ‫ط��ول ‪ ۳۲‬کیلومت��ر‪ ،‬مهم ترین قطعه ای��ن پروژه ‪۱۲۱‬‬ ‫کیلومت��ری نی��ز اس��ت و مس��یر فعلی بی��ن تهران و‬ ‫چال��وس را حدود ‪ ۶۰‬کیلومت��ر کاهش می دهد‪ ،‬هفته‬ ‫پیش در نمایش��گاه حمل ونقل از زبان مس��ئوالن بیان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی در حاش��یه‬ ‫ای��ن نمایش��گاه‪ ،‬ضم��ن عذرخواه��ی از م��ردم بابت‬ ‫تاخی��ر در بهره برداری از این پ��روژه گفت‪ :‬کارگاه های‬ ‫ای��ن ازادراه فعال و کارکنان ان ‪ ۲۴‬س��اعته در تالش‬ ‫هس��تند ک��ه این پ��روژه هرچه زودتر ب��ه بهره برداری‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫اسالمی درباره زمان اغاز به کار قطعه های دوم و سوم‬ ‫این ازادراه گفت‪ :‬کارگاه های قطعه دوم و س��وم ازادراه‬ ‫تهران‪ -‬شمال هم اکنون فعال است‪ .‬هدف ما این است‬ ‫ک��ه با بازکردن تونل البرز به عنوان طوالنی ترین تونل‪،‬‬ ‫بار ترافیکی در این مسیر را کاهش دهیم اما مشکالت‬ ‫بس��یاری در بهره برداری از قطعه های دیگر این ازادراه‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬به عنوان مثال برای تکمیل و بهره برداری‬ ‫از قطعه دوم و س��وم ازادراه تهران‪ -‬ش��مال‪ ،‬حدود ‪۲۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا این ‪ ۵۶‬کیلومتر را نیز‬ ‫به بهره برداری برسانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹شناور شدن عوارض ازادراه‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به پیمایش��ی شدن‬ ‫ع��وارض ازادراه��ی در ج��اده جدید تهران‪ -‬ش��مال‬ ‫ب��ا ه��دف اجرای عدال��ت اجتماعی گفت‪ :‬م��ردم باید‬ ‫ب��ه میزانی ک��ه از ازادراه اس��تفاده می کنند‪ ،‬عوارض‬ ‫پرداخت کنند که این طرح در ازادراه تهران‪ -‬ش��مال‬ ‫و ازادراه ه��ای دولت��ی که مش��مول دریاف��ت عوارض‬ ‫الکترونیک��ی هس��تند‪ ،‬اجرای��ی می ش��ود‪ .‬با ش��ناور‬ ‫ش��دن رقم عوارض‪ ،‬مردم می توانند با تنظیم س��اعت‬ ‫ت��ردد‪ ،‬هزینه ه��ای ازادراه��ی خ��ود را نی��ز مدیریت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل قطعه های ‪ ۲‬و ‪ ۳‬ازادراه‬ ‫اگرچه وزیر راه و شهرس��ازی می گوید درحال حاضر‬ ‫کارگاه های قطعه های دوم و سوم ازادراه تهران‪ -‬شمال‬ ‫فعال است اما معاون او در بخش حمل ونقل از نامشخص‬ ‫بودن نحوه تامین مالی این ‪ ۲‬قطعه خبر می دهد‪.‬‬ ‫ش��هرام ادم ن��ژاد در حاش��یه چهارمین نمایش��گاه‬ ‫حمل ونق��ل در جم��ع خبرنگاران گف��ت‪ :‬وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی ب��رای س��اخت قطعه ه��ای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬ازادراه‬ ‫تهران‪-‬ش��مال برنام��ه دارد اما نح��وه تامین منابع ان‬ ‫مش��کالت بس��یاری در بهره برداری از قطعه های دیگر این ازادراه‬ ‫وجود دارد‪ .‬به عنوان مثال برای تکمیل و بهره برداری از قطعه دوم‬ ‫و س��وم ازادراه تهران‪ -‬ش��مال‪ ،‬حدود ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان نیاز‬ ‫داریم تا این ‪ ۵۶‬کیلومتر را نیز به بهره برداری برسانیم‬ ‫شبکه ارتباطی ازادراه تهران ‪ -‬شمال تکمیل می شود‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬دس��تور تکمیل شبکه ارتباطی فاز نخست ازادراه تهران‪ -‬شمال را که‬ ‫در دهه فجر به بهره برداری می رسد‪ ،‬صادر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬محمدجواد اذری جهرمی در نشست شورای فنی با حضور‬ ‫معاونان و مدیران وزارت ارتباطات با اش��اره به بهره برداری از فاز نخس��ت ازادراه تهران‪ -‬ش��مال بر امادگی‬ ‫کامل نهادهای ذی ربط برای تکمیل شبکه ارتباطی این منطقه تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی‪ ،‬ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت‪ ،‬مخابرات و اپراتورها را‬ ‫موظف کرد برنامه ریزی الزم را داش��ته باشند تا همزمان با بهره برداری از فاز نخست ازادراه تهران‪ -‬شمال‪،‬‬ ‫شبکه ارتباطی این مسیر نیز برقرار شود‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات بابیان اینکه پیش بینی می ش��ود ازادراه تهران‪ -‬ش��مال با اس��تقبال گسترده مردم روبه رو‬ ‫و این ازادراه به یکی از مس��یرهای پرتردد کش��ور تبدیل ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬پذیرفتنی نیست این ازادراه به‬ ‫بهره برداری برسد اما شبکه ارتباطی ان برای راحتی مردم برقرار نباشد‪.‬‬ ‫هنوز مشخص نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین های تهران‪ -‬شمال‬ ‫ع�لاوه بر ش��ناور ش��دن ن��رخ ع��وارض ازادراهی‪،‬‬ ‫ازادراه تهران‪ -‬ش��مال ویژگی ه��ای جدید دیگری نیز‬ ‫دارد ک��ه عضو هیات مدی��ره ش��رکت ازادرا ه تهران‪-‬‬ ‫ش��مال در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا انها را تش��ریح کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عل��ی توکل��ی درب��اره اخری��ن وضعیت س��اخت و‬ ‫بهره ب��رداری قطعه ی��ک ازادراه تهران‪ -‬ش��مال بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬عملی��ات اجرایی بخش عمران��ی ازادراه به طور‬ ‫کام��ل ب��ه پایان رس��یده و هم اکن��ون در ازادراه هیچ‬ ‫کاری از نظر س��اخت باقی نمانده اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫کوبیدن گاردریل ها‪ ،‬خط کشی و نصب تابلوهای عالئم‬ ‫راهنمایی و رانندگی را در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ح��وزه تجهیزات مکانیک برقی هم در‬ ‫مراح��ل نهایی ق��رار داریم‪ .‬به عنوان مث��ال تونل بلند‬ ‫تال��ون با ط��ول ‪ ۴۹۵۰‬متر و تونل ش��ماره ‪ ۱۳‬با طول‬ ‫‪ ۲۴۰۰‬متر ویژگی های خاصی دارد که اکنون تجهیزات‬ ‫الکترومکانی��کال ان مانند جت فن ها‪ ،‬چراغ ها و‪ ...‬نصب‬ ‫شده است‪ .‬همچنین درون تونل ها را برای هدایت بهتر‬ ‫مردم رنگ امیزی کرده ایم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت ازادراه تهران‪-‬ش��مال با‬ ‫بی��ان اینکه نصب دوربین های کنترل مس��یر و تکمیل‬ ‫ات��اق کنترل یکی از کارهایی اس��ت که دراین قطعه از‬ ‫ازادراه رو به پایان است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حوزه ساخت همه‬ ‫کارها انجام شده است‪ ،‬ترانشه های بلند همگی تثبیت‬ ‫شده و در حال نصب تورسنگ هایی هستیم که تا چند‬ ‫روز اینده به پایان می رسد‪ ،‬همچنین ایمن سازی مسیر‬ ‫زمین خواری ‪ ۶‬هزار میلیارد تومانی در اوشان تهران‬ ‫ی��ک منب��ع اگاه درباره زمین خ��واری منطقه‬ ‫اوش��ان گفت‪ :‬با تصمیم گرفته ش��ده در شورای‬ ‫حفظ حقوق بیت المال اس��تان تهران و پیگیری‬ ‫وزارت اطالعات‪ ،‬اس��ناد مالکی��ت ‪ ۲۳۰‬هکتار از‬ ‫زمین های اوش��ان به نام دولت جمهوری اسالمی‬ ‫ایران صادر شد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬این منبع اگاه درباره جزییات‬ ‫زمین خواری در اوشان تهران گفت‪ :‬زمین های یاد‬ ‫شده در حاشیه شهر اوشان در شمال شرق تهران‬ ‫واقع شده و مانند یک کمربند‪ ،‬زمین های شهر را‬ ‫دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مس��احت این زمین ها حدود‬ ‫‪ ۲۳۰‬هکتار است‪ ،‬افزود‪ :‬حداقل ارزش این زمین ها‬ ‫ح��دود ‪ ۶۰‬ه��زار میلیارد ریال براورد می ش��ود‪،‬‬ ‫همچنی��ن ای��ن ناحی��ه از نظر زیس��ت محیطی‬ ‫دارای اهمیت بسیار بوده و دارای پوشش گیاهی‬ ‫ارزش��مند همچون درختان ارس است‪ .‬این منبع‬ ‫اگاه اضافه کرد‪ :‬این زمین ها با هدف اجرای ماده‬ ‫‪ ۵۶‬قان��ون حفاظت و بهره ب��رداری از جنگل ها و‬ ‫مراتع کش��ور در س��ال ‪ ۱۳۵۴‬مورد بررسی قرار‬ ‫گرف��ت و در نتیجه‪ ،‬زمین های متعلق به دولت از‬ ‫زمین های متعلق به اشخاص و مستثنائات تفکیک‬ ‫و نقش��ه جغرافیایی انها نیز تهیه شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بعد از تهیه نقش��ه زمین های اوشان در ان سال‪،‬‬ ‫گ��زارش تفکیک زمین های مل��ی در یک اگهی‬ ‫سراسری منتشر ش��د که اعتراض برخی افراد را‬ ‫در پی داش��ت‪ ،‬اما در نهایت کمیسیون ماده ‪۵۶‬‬ ‫قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع‪،‬‬ ‫ضمن رد این اعتراض ها‪ ،‬نقشه تهیه شده را تایید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این مبنع اگاه گفت‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۲‬اداره منابع‬ ‫طبیعی ش��میرانات اقدام به گرفتن سند مالکیت‬ ‫تک برگ (کاداستری) برای زمین های ملی اوشان‬ ‫کرد اما در یک اش��تباه اشکار‪ ،‬نقشه ای که برای‬ ‫دریافت سند مالکیت به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫ارائه ش��ده‪ ،‬مغایر با نقشه سال ‪ ۱۳۵۴‬بوده است‬ ‫به طوری ک��ه ‪ ۲۳۰‬هکت��ار از زمین ه��ای ملی در‬ ‫نقشه کاداستری جدید از این زمین ها کسر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درواقع اداره منابع طبیعی شمیرانات‬ ‫برای ‪ ۲۳۰‬هکتار از زمین های ملی‪ ،‬سند مالکیت‬ ‫دریافت نکرده است‪ .‬افراد سودجو و زمین خواران‬ ‫از این مس��ئله سوءاستفاده کرده و بعد از تصرف‬ ‫بخش��ی از این زمین ها و دریافت س��ند مالکیت‪،‬‬ ‫اقدام به ساخت وس��از ویالهای مجلل کردند‪ .‬این‬ ‫منبع اگاه با اش��اره به روند کش��ف زمین خواری‬ ‫زمین های اوشان گفت‪ :‬موضوع این زمین ها با خبر‬ ‫ویالی مجلل‪ ،‬سال گذشته مطرح شد‪ ،‬اما بعد از‬ ‫بررسی دقیق این پرونده ازسوی وزارت اطالعات‪،‬‬ ‫مشخص شد که موضوع این زمین خواری منحصر‬ ‫به ای��ن ویالی مجلل نمی ش��ود و این ویال فقط‬ ‫یک نمونه از ده ها زمین خواری در منطقه اوشان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اشتباه مسئوالن وقت اداره منابع طبیعی را‬ ‫عامل اصلی از دست رفتن این حجم از زمین های‬ ‫ملی در ان زمان دانس��ت و افزود‪ :‬بعد از ارس��ال‬ ‫گزارش وزارت اطالعات به ش��ورای حفظ حقوق‬ ‫بیت المال استان تهران‪ ،‬این شورا اقدام به بررسی‬ ‫این مسئله با حضور نهادهای ذی ربط کرد‪.‬‬ ‫این نهادها با توجه به مصوبه های شورای حفظ‬ ‫حق��وق بیت المال‪ ،‬مکلف به انج��ام اقدامات الزم‬ ‫برای دریافت اسناد مالکیت زمین ‪ ۲۳۰‬هکتاری‬ ‫به نام دولت ش��دند و در نهای��ت با اقدامات اداره‬ ‫کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان تهران‪ ،‬اس��ناد‬ ‫مالکی��ت این زمین ها ب��ه نام دول��ت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران صادر شد‪.‬‬ ‫برای تردد خودروها انجام ش��ده اس��ت‪ .‬توکلی با اشاره‬ ‫به اینکه بیش��ترین تاکید روی تونل تالون است چراکه‬ ‫این سازه بلندترین تونل در کشور بوده و استان تهران‬ ‫را ب��ه الب��رز متصل می کند‪ ،‬اعالم ک��رد‪ :‬از ویژگی های‬ ‫تون��ل تالون ‪ ۳‬قلو بودن ان اس��ت‪ ،‬یعنی ‪ ۲‬تونل برای‬ ‫مسیرهای رفت و برگشت و تونل سوم را برای سرویس‬ ‫در نظ��ر گرفته ای��م‪ .‬ب��ه ای��ن معنی که اگ��ر داخل هر‬ ‫یک از تونل ها مس��ئله و مش��کلی به وجود اید‪ ،‬مردم‬ ‫می توانند از خودروهای خود خارج ش��ده و با اس��تفاده‬ ‫از دس��تک های نصب ش��ده‪ ،‬ب��ه تونل س��رویس وارد‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در هر ‪ ۵۰۰‬متر یک دستک ترافیکی‬ ‫و در هر ‪ ۵۰۰‬متر دیگر نیز یک دستک نفررو داریم‪ .‬در‬ ‫واق��ع مردم در تونل تالون در هر ‪ ۲۵۰‬متر می توانند از‬ ‫این دستک ها استفاده کنند که تاکنون در کشور سابقه‬ ‫نداشته است‪ .‬یکی دیگر از ویژگی های این تونل که ان‬ ‫را منحصر بفرد می کند این است که برای نخستین بار‬ ‫در ان س��قف دوم س��اخته و ان را به یک کانال تبدیل‬ ‫کرده ایم‪ .‬این اس��تاندارد اروپایی برای نخس��تین بار در‬ ‫کشور رعایت شده است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت ازادراه تهران‪-‬شمال ادامه‬ ‫داد‪ :‬س��قف دوم ای��ن تون��ل برای تهویه ه��وا در مواقع‬ ‫اضطراری و اتش س��وزی مورد اس��تفاده قرار می گیرد‬ ‫یعن��ی به جای اینکه از یک س��مت تونل هوا را بدمیم‬ ‫و از س��مت دیگر عب��ور دهیم‪ ،‬دریچه ه��ای این تونل‬ ‫به س��مت این س��قف دوم باز ش��ده و هوا را به س��مت‬ ‫باال هدایت می کند و کس��انی که داخل تونل هس��تند‬ ‫درگی��ر دود نمی ش��وند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬همچنین وقتی‬ ‫دریچه ها باز می ش��ود‪ ،‬جریان ب��اد ‪ ۱۲۰‬کیلومتری با‬ ‫فن های تعبیه ش��ده ایجاد می ش��ود و همین مس��ئله‬ ‫س��بب می ش��ود جریان دود و الودگی هوا از دریچه ای‬ ‫دیگر خارج شود‪ .‬یا هنگام ترافیک‪ ،‬مردم در تونل کولر‬ ‫خودروهای خود را روش��ن می کنند اما این مسئله دما‬ ‫و الودگی هوای داخل تونل را باال می برد که در چنین‬ ‫شرایطی می توان با جریان باد پیش بینی شده به فن ها‬ ‫کمک کرد تا هوا زودتر جابه جا ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫می توانیم با اس��تفاده از سقف دوم و فن های ان‪ ،‬هوای‬ ‫تازه را از ‪ ۲‬سوی تونل به داخل هدایت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬برابر می شود‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیشترین تاکید‬ ‫روی تونل تالون‬ ‫است چراکه این‬ ‫سازه بلندترین‬ ‫تونل در کشور‬ ‫بوده و استان‬ ‫تهران را به البرز‬ ‫متصل می کند‬ ‫قطع��ه چهارم ازادراه تهران‪ -‬ش��مال ب��ه طول ‪۲۰‬‬ ‫کیلومتر که سه راهی دشت نظیر مرزن اباد را به چالوس‬ ‫متصل می کند‪ ،‬از س��ال ‪ ۹۱‬زیر بار ترافیک رفته است‪.‬‬ ‫دومین قطعه این ازادراه‪ ،‬حدفاصل دواب شهرستانک‪-‬‬ ‫پل زنگوله و طول ان حدود ‪ ۲۵‬کیلومتر است‪ .‬با اجرای‬ ‫این قطعه مسیر فعلی کرج به چالوس حدود ‪ ۵‬کیلومتر‬ ‫کوتاه می ش��ود‪ .‬طول قطعه س��وم ازادراه حدفاصل پل‬ ‫زنگوله تا س��ه راهی دش��ت نظیر نیز حدود ‪ ۴۶‬کیلومتر‬ ‫اس��ت‪ .‬قطعه نخست به طول حدود ‪ ۲۰‬کیلومتر که به‬ ‫عن��وان مهم ترین و دش��وارترین بخش از نظر عملیاتی‬ ‫عمرانی در ازادراه تهران‪ -‬ش��مال از ان یاد می ش��ود‪،‬‬ ‫ب��ه ط��ول ‪ ۳۲‬کیلومت��ر از تقاطع بزرگ��راه ازادگان و‬ ‫شهیدهمت اغاز شده و با عبور از کن‪ ،‬سولقان‪ ،‬امامزاده‬ ‫عقیل‪ ،‬تونل تالون و دره النیز به س��ه راهی شهرستانک‬ ‫می رس��د‪ .‬با گشایش این قطعه بخشی از مسیر تهران‬ ‫به شمال کشور که از کرج می گذرد‪ ،‬حذف و مسیر ‪۹۲‬‬ ‫کیلومتری فعلی‪ ،‬حدود ‪ ۶۰‬کیلومتر کوتاه می شود‪.‬‬ ‫ثبت نام مسکن ملی در تهران اغاز شد‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی اظهارک��رد‪:‬‬ ‫پ��روژه مش��ارکتی در مس��کن مل��ی ته��ران‬ ‫ش��امل تهرانس��ر نمی ش��ود و در پردی��س و‬ ‫پرن��د ه��م پ��روژه مش��ارکتی تعری��ف ش��ده‬ ‫ است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬محم��ود محم��ودزاده با‬ ‫اش��اره به اغاز ثبت نام مس��کن ملی در اس��تان‬ ‫ته��ران از ‪ ۳۰‬اذر گف��ت‪ :‬ثب��ت ن��ام مس��کن‬ ‫مل��ی در ش��هرهای دماوند‪ ،‬کی�لان‪ ،‬فیروزکوه‪،‬‬ ‫ورامین‪ ،‬پیش��وا‪ ،‬قرچک‪ ،‬ش��ریف اباد‪ ،‬پاکدشت‪،‬‬ ‫صفادش��ت‪ ،‬قرون اب��اد‪ ،‬فرون اب��اد‪ ،‬ش��هریار‪،‬‬ ‫اسالمش��هر و رب��اط کریم از ‪ ۳۰‬اذر اغاز ش��ده‬ ‫اس��ت و ت��ا س��اعت ‪ ۲۴‬دوش��نبه ‪ 2‬دی ادام��ه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��هم کل اس��تان تهران در‬ ‫نخس��تین مرحله ثبت نام ‪ ۷۰‬هزار واحد اس��ت‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬تهرانس��ر جزو پروژه های مش��ارکتی‬ ‫اس��ت و در فهرس��ت این ثبت نام ها قرار ندارد‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در استان تهران و کل کشور‪ ،‬ثبت نام‬ ‫مسکن ملی در بخش پروژه های مشارکتی هنوز‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫ثبت نام مربوط به این بخش‪ ،‬در مرحله دوم و‬ ‫از سال اینده اغاز می شود‪ .‬محمودزاده در توضیح‬ ‫پروژه های مشارکتی مسکن ملی گفت‪ :‬پروژه های‬ ‫مش��ارکتی باید به حدی از پیش��رفت برسند تا‬ ‫بتوانی��م تعیین س��هم با ش��ریک را انجام دهیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر تعیین س��هم در این پروژه ها انجام‬ ‫نش��ده اس��ت بنابراین نمی توان برای پروژه هایی‬ ‫که هنوز تکلیف انها روش��ن نش��ده‪ ،‬تعهد ایجاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پروژه مش��ارکتی در مس��کن ملی‬ ‫تهران فقط ش��امل حامل تهرانس��ر نمی ش��ود و‬ ‫در پردی��س و پرند هم پروژه مش��ارکتی تعریف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر راه وشهرس��ازی درب��اره تفاوت‬ ‫پروژه های مش��ارکتی با س��ایر پروژه های مسکن‬ ‫ملی اظهارک��رد‪ :‬پروژه های مش��ارکتی از جمله‬ ‫پروژه هایی هس��تند که تامین زمی��ن و دریافت‬ ‫پروانه در انها برعهده دولت اس��ت و سازنده هم‬ ‫هزینه های اج��را را تامین می کند و در نهایت به‬ ‫نسبت میزان اورده‪ ،‬واحدها بین ‪ ۲‬طرف تقسیم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بای��د هزینه ها و پیش��رفت کار‬ ‫در پروژه مش��خص شود‪ ،‬پس از ان سهم تعیین‬ ‫خواهد ش��د که چند درصد یک پروژه به دولت و‬ ‫چند درصد ان متعلق به س��ازنده اس��ت‪ .‬پس از‬ ‫طی این مراحل‪ ،‬می توان برای این واحدها تعهد‬ ‫ایجاد کرد‪.‬‬ ‫محم��ودزاده در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‬ ‫انصرافی ها از مسکن مهر امکان ثبت نام در پروژه‬ ‫مسکن ملی را دارند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر پس از انصراف فرم‬ ‫«ج» این افراد قرمز مانده باشد‪ ،‬باید به اداره کل راه‬ ‫و شهرسازی منطقه مسکونی خود مراجعه کنند‬ ‫و پس از بررس��ی پرونده ها‪ ،‬اگر ثبت نام پیشین‬ ‫منجر به خرید واحد نش��ده باش��د‪ ،‬اسناد اصالح‬ ‫می شود و افراد می توانند در مسکن ملی ثبت نام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه ‪۴۰‬‬ ‫س��ال بعد از انقالب اس�لامی نبای��د راه های‬ ‫روس��تایی بدون اسفالت باشد‪ ،‬گفت‪ ۲ :‬هزار‬ ‫راه روستایی امس��ال و ‪ ۳۵۰۰‬کیلومتر‪ ،‬سال‬ ‫اینده اسفالت می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬محمد اس�لامی با بیان اینکه در‬ ‫تالش��یم پروژه ازادراه اصفهان‪ -‬ش��یراز را تا‬ ‫پای��ان دولت به بهره برداری برس��انیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ت��ا پای��ان دول��ت ‪ ۵۸۰‬کیلومت��ر ازادراه به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ۴ :‬ه��زار کیلومتر بزرگراه در‬ ‫این دولت ایجاد ش��ده و تا پایان دولت حدود‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬کیلومتر دیگر به بزرگراه های کش��ور‬ ‫اضافه می شود‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کابینه دولت دوازدهم با اش��اره‬ ‫به اجرای طرح ابرار برای بهس��ازی و ساخت‬ ‫راه های روستایی گفت‪ :‬بعد از ‪ ۴۰‬سال از عمر‬ ‫انقالب اسالمی نباید راه های روستایی کشور‬ ‫بدون روکش اسفالت باشد‪ .‬اکنون نهضتی به‬ ‫پا شده و متعهد هس��تیم ‪ ۲‬هزار کیلومتر از‬ ‫راه های روستایی را امسال و ‪ ۳۵۰۰‬کیلومتر‬ ‫دیگر را سال اینده اسفالت کنیم‪.‬‬ ‫اسالمی یاداور ش��د‪ :‬پلیس راه ‪ ۲۵۱‬نقطه‬ ‫پرحادثه را به ما اعالم کرده اس��ت‪ .‬بخشی از‬ ‫این نقاط ایمن س��ازی ش��ده و بخشی دیگر‬ ‫تا پایان س��ال ایمن سازی می ش��ود‪ .‬بخشی‬ ‫از ای��ن نقاط برای ایمن س��ازی نیاز به ایجاد‬ ‫تقاطع های غیرهمس��طح و تملک زمین دارد‬ ‫که نیازمند هزینه هنگفتی است اما متعهد به‬ ‫رفع این نقاط هستیم‪.‬‬ ‫شبکه ریلی در انتظار‬ ‫ورود ‪ ۲۷۰‬واگن‬ ‫مدیرعامل راه اهن ب��ا بیان اینکه در ‪ ۹‬ماه‬ ‫نخست امس��ال ‪ ۴۵۶‬واگن وارد شبکه ریلی‬ ‫کشور شد‪ ،‬گفت‪ :‬در اینده نزدیک ‪ ۲۷۰‬واگن‬ ‫وارد خطوط ریلی خواهند شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬سعید رس��ولی افزود‪ :‬با امضای‬ ‫تفاهمنامه ‪ ۲‬هزار میلیارد تومانی بین وزارت‬ ‫راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه در‬ ‫‪ ۲۷‬اسفند ‪ ۹۷‬ظرفیت های قانونی مناسبی در‬ ‫این بخش فراهم شده و تاکنون چند شرکت‬ ‫حمل ونقل ریلی برای دریافت تسهیالت مورد‬ ‫نیاز به بانک های عامل معرفی شده اند‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫مرحله نخست پرداخت ‪ ۵‬هزار میلیارد ریال‬ ‫با عاملیت بانک توسعه تعاون‪ ۲۶۰۰ ،‬میلیارد‬ ‫ریال از سوی بانک اینده‪ ۴۰۰ ،‬میلیارد ریال‬ ‫ازسوی بانک ایران و ونزوئال و ‪ ۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال از سوی بانک صادرات برای شرکت های‬ ‫حمل ونقل ریلی اختصاص یافته است که نرخ‬ ‫س��ود ان در حوزه تولید واگن های باری ‪۱۳‬‬ ‫درص��د و در ح��وزه واگن های مس��افری ‪۱۲‬‬ ‫درصد تعیین شده است‪.‬‬ ‫راه های روستایی‬ ‫در انتظار قیر‬ ‫سرپرست معاونت راه های فرعی و روستایی‬ ‫سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت‪:‬‬ ‫اگر ‪ ۱۰۰‬هزار تن قیر برای راه های روستایی‬ ‫تامین ش��ود این توان وج��ود دارد که روزی‬ ‫‪۲۰‬کیلومت��ر راه روس��تایی اس��فالته و در‬ ‫مجموع ‪۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬کیلومتر در ‪ ۶‬ماه اماده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬رض��ا اکبری اف��زود‪ :‬در صورت‬ ‫تامین ‪ ۱۰۰‬هزار تن قیر‪ ۱.۵ ،‬برابر تعهدهای‬ ‫سازمان راهداری در طرح «ابرار» (اقدام برای‬ ‫راه های اولویت دار روس��تایی) در ‪ ۶‬ماه انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امس��ال ب��ا هدف س��اخت‬ ‫‪ ۱۳‬ه��زار کیلومت��ر راه روس��تایی و تکمیل‬ ‫روس��ازی راه ه��ای روس��تاهای ب��االی ‪۲۰‬‬ ‫خانوار‪ ،‬وظیفه س��اخت و نگه��داری راه های‬ ‫روس��تایی به س��ازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای محول ش��د‪ .‬اکبری با بی��ان اینکه‬ ‫برخ��ی اس��تان ها با اس��تفاده از مش��ارکت‬ ‫محل��ی و دهیاری ه��ا‪ ،‬عملیات خاک��ی را به‬ ‫پای��ان رس��انده و اعالم کردند ک��ه ظرفیتی‬ ‫برای تعریف راه های روس��تایی جدید وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مشخص شد به جای ‪ ۲‬هزار‬ ‫کیلومتر‪ ،‬می توانیم ‪ ۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬کیلومتر راه‬ ‫روس��تایی را اماده روسازی کنیم که اگر قیر‬ ‫مورد نیاز به موقع تامین ش��ود‪ ،‬می توان همه‬ ‫پروژه ها را تا پایان س��ال به طور کامل تحویل‬ ‫داد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ازادراه تهران‪ -‬شمال با «نخستین ها» به بهره برداری می رسد‬ ‫شناسایی ‪ ۲۵۱‬نقطه‬ ‫حادثه خیز در جاده ها‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول دی ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1432‬‬ ‫پیاپی ‪2750‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نبود شبکه جمع اوری اب های سطحی کار دست اهواز داد‬ ‫یادداشت‬ ‫حمل ونقل در‬ ‫اسارت تضادها‬ ‫این سیالب با فاضالب امد‬ ‫مهرداد تقی زاده‬ ‫کارشناس حمل و نقل‬ ‫حمل ونقل از مهم ترین بخش های زیرساختی‬ ‫همه کش��ورها و از ضروری ترین عناصر رش��د و‬ ‫توس��عه ملت هاس��ت اما درحال حاضر این حوزه‬ ‫زیرس��اختی مه��م در کش��ور م��ا ب��ا تضادهای‬ ‫گوناگون��ی روبه رو اس��ت ک��ه به برخ��ی از انها‬ ‫اش��اره می ش��ود‪- :‬فکر می کنیم انق��در بودجه‬ ‫دولت��ی زیاد داریم که به ط��ور مرتب‪ ،‬طرح های‬ ‫جدی��د س��اخت زیربناه��ای حمل ونقل��ی ریلی‬ ‫و ج��اده ای تعری��ف کنیم‪ ،‬درحالی ک��ه به علت‬ ‫کمب��ود بودجه‪ ،‬برخی طرح های نیمه تمام فعلی‬ ‫تا حدود ‪ ۱۰۰‬س��ال بعد هم به پایان نمی رسند‪.‬‬ ‫فکر می کنیم انقدر بودجه دولتی زیاد داریم که‬‫به س��رمایه گذارهای ایرانی در بخش حمل ونقل‬ ‫پاس��خ صریح و س��ریع نمی دهیم‪ ،‬اما کل بودجه‬ ‫وزارت راه و شهرسازی و سازمان ها و شرکت های‬ ‫تابعه حتی برای نگهداری شبکه موجود هم کافی‬ ‫نیس��ت! ‪-‬پیوسته از اهمیت حمل ونقل عمومی و‬ ‫ضرورت اس��تفاده از ان به جای خودرو شخصی‬ ‫س��خن می گوییم اما از افزایش نرخ بنزین‪ ،‬هیچ‬ ‫کمکی برای حمل ونقل عمومی درون ش��هری و‬ ‫برون ش��هری در نظر نگرفته ایم! کدام حمل ونقل‬ ‫عمومی را استفاده کنیم؟ ‪ -‬از کمبود میزان سیر‬ ‫ساالنه ناوگان باری جاده ای به شدت رنج می بریم‬ ‫که باعث کاهش بهره وری و کاهش درامد راننده‬ ‫و شرکت ها می شود‪ ،‬با این حال همچنان کامیون‬ ‫تولید و به تعداد فعلی اضافه می شود تا این متوسط‬ ‫سیر ناوگان کمتر شود! ‪-‬در همه اسناد باالدستی‬ ‫در س��ال های گذش��ته‪ ،‬در سند اس��تراتژی های‬ ‫بخ��ش حمل ونقل و در هم��ه جا بر اولویت ریلی‬ ‫تاکید می ش��ود‪ ،‬درحالی که در شبکه حمل ونقل‬ ‫درون و بیرون شهری بار و مسافر‪ ،‬خودرومحورتر‬ ‫ش��ده ایم! ‪ -‬هم��واره تاکید بر خصوصی س��ازی‬ ‫داریم‪ ،‬اما بخش��نامه هایی صادر می کنیم که هر‬ ‫روز عرص��ه را بر بخش خصوصی تنگ تر می کند!‬ ‫در حمل ونقل درون ش��هری‪ ،‬با کمبود شبکه و‬‫ن��اوگان حمل ونقل عمومی روبه رو هس��تیم اما‬ ‫بودجه خود را صرف توسعه معابر جدید و ساخت‬ ‫زیرگ��ذر و روگذر می کنیم که محرک اس��تفاده‬ ‫از خودرو ش��خصی است! ‪-‬ش��عار انسان محوری‬ ‫می دهی��م و در عمل‪ ،‬خودرومحورتر می ش��ویم!‬ ‫ش��کی نیس��ت که بخش حمل ونقل کشور بیمار‬ ‫اس��ت اما ما به شفای ان امیدواریم و برای بهبود‬ ‫اوض��اع تالش می کنیم‪ .‬بیایید همه با هم‪ ،‬تالش‬ ‫کرده و مدی��ران‪ ،‬متخصصان‪ ،‬مجلس و دولت را‬ ‫متوجه این تضادها کنیم‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معصومه خنفری‬ ‫فاضل عبیات‬ ‫عبدالزهرا سنواتی‬ ‫خبر‬ ‫هوای تهران‬ ‫الوده تر می شود‬ ‫دم��ای ه��وای ته��ران از ش��نبه ب��ا افزای��ش‬ ‫تدریج��ی غب��ار و غلظ��ت االینده ه��ا به ویژه در‬ ‫نواح��ی پرجمعی��ت مناطق صنعت��ی و پرتردد و‬ ‫ش��هرهای همجوار کاهش یافته و تا روز دوشنبه‬ ‫برای گروه های حس��اس ناسالم است‪ .‬به گزارش‬ ‫از اداره کل هواشناس��ی اس��تان ته��ران‪،‬‬ ‫براس��اس داده ها و نقش��ه پیش یابی هواشناسی‪،‬‬ ‫در ‪ ۳‬روز این��ده پایداری جو موجب س��کون هوا‬ ‫و نوزیدن باد مناسب در استان می شود و به دلیل‬ ‫نبود امکان تهویه طبیعی‪ ،‬به تدریج شاهد انباشت‬ ‫االینده ه��ای جوی و کاهش کیفیت هوا خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بازگشت ودیعه‬ ‫بیدود ها اغاز شد‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت حمل ونق��ل و ترافی��ک‬ ‫ش��هرداری تهران از اغاز بازگش��ت ودیعه برخی‬ ‫مشترکان دوچرخه های نارنجی در پایتخت خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬ب��رای ادامه فعالی��ت هنوز به تفاهم‬ ‫نهایی نرسیده ایم‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬یوسف حجت‬ ‫بیان کرد‪ :‬نشس��ت مفصلی در ش��هرداری تهران‬ ‫با مس��ئوالن شرکت بیدود داشتیم ولی به تفاهم‬ ‫نهایی نرس��یدیم‪ .‬هفته پیش نیز مدیران بیدود با‬ ‫ش��هردار تهران نشس��تی برگزار کردند و شهردار‬ ‫ته��ران‪ ،‬پیگی��ری کار را به معاون��ت حمل ونقل‬ ‫س��پرد‪ .‬سرپرس��ت معاونت حمل ونقل و ترافیک‬ ‫ش��هرداری تهران اظهارکرد‪ :‬امی��دوارم بیدود به‬ ‫ته��ران بازگردد‪ ،‬ولی بازگش��ت ان را نمی توان به‬ ‫طور صد درصد پیش بینی کرد‪ .‬ش��هرداری تهران‬ ‫تالش ه��ای الزم را در این زمین��ه انجام می دهد‬ ‫و ب��ا ش��رکت بیدود یا ه��ر ش��رکت دیگری که‬ ‫خدمات نس��ل ‪ ۴‬دوچرخه های اش��تراکی را ارائه‬ ‫دهد‪ ،‬همکاری می کند‪ .‬حجت افزود‪ :‬قصد نداریم‬ ‫از ش��رکت بیدود حمایت مالی کنیم‪ ،‬ولی تالش‬ ‫شده کمک ها معادل با کمک نقدی باشد‪.‬‬ ‫مهدی جمالی نژاد‬ ‫می گویند س��یالب در بخش هایی از اهواز‪ ،‬خرمشهر‬ ‫و اب��ادان فروکش کرده اس��ت‪ ،‬البته این به معنی ان‬ ‫نیس��ت که زندگی همه مردم این ش��هرها به مس��یر‬ ‫عادی خود برگشته باش��د‪ .‬به گفته امام جمعه اهواز‪،‬‬ ‫در اثر بارش های اخیر‪ ،‬بیش از ‪ ۴‬هزار خانواده در این‬ ‫شهر درگیر اب گرفتگی شده اند و خبرها و عکس هایی‬ ‫که از منطقه می رس��د هم نشان می دهد در نخستین‬ ‫روز زمستان‪ ،‬هنوز زندگی های زیادی روی اب است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بارندگی های دوشنبه ‪ ۲۵‬اذر در‬ ‫خوزستان‪ ،‬در برخی شهرها از جمله اهواز‪ ،‬خرمشهر و‬ ‫ابادان تبدیل به سیالب و منجر به اب گرفتگی برخی‬ ‫مناطق شد‪ .‬گفته می شود این بارندگی ها که ‪ ۳‬ساعت‬ ‫طول کش��ید‪ ،‬موجب ری��زش ‪ ۱۷‬میلیون متر مکعب‬ ‫اب شد که رویدادی نادر و دارای دوره بازگشت ‪۱۰۰‬‬ ‫س��اله بوده و در ‪ ۵۰‬س��ال اخیر‪ ۳ ،‬بار این نوع بارش‬ ‫رخ داده است‪.‬‬ ‫شدت بارندگی ها و اب گرفتگی های بعد از ان به ویژه‬ ‫در اهواز انقدر زیاد بود که با گذش��ت بیش از ‪ ۵‬روز‪،‬‬ ‫همچن��ان برخی از مناطق ش��هر‪ ،‬درگیر اب گرفتگی‬ ‫هستند و در بخش هایی از شهر‪ ،‬خانه ها تخلیه و مردم‬ ‫در اردوگاه های اسکان اضطراری اسکان داده شده اند‪.‬‬ ‫بنا به گزارش رس��انه های محلی‪ ،‬در مناطقی مانند‬ ‫اخر اسفالت و خیابان ادهم اهواز که سطح پایین تری‬ ‫نس��بت به س��ایر مناطق دارند‪ ،‬خانه ها با اب گرفتگی‬ ‫بیش��تری روبه رو ش��ده و س��رریز فاضالب بیش��تر از‬ ‫اب های س��طحی ب��وده اس��ت‪ .‬درحال حاضر اب های‬ ‫سطحی از برخی مناطق اهواز و کارون (کوت عبداهلل)‬ ‫تخلیه ش��ده اما شهرک دانشگاه اهواز همچنان درگیر‬ ‫اب گرفتگی اس��ت‪ ،‬خانه های مردم در این منطقه در‬ ‫محاص��ره اب و بس��یاری از خودروهای پارک ش��ده‪،‬‬ ‫زیر اب هس��تند‪ .‬همچنی��ن در برخی خانه ها بیش از‬ ‫یک متر اب وارد ش��ده و همه وس��ایل س��اکنان انها‬ ‫زی��ر اب رفته اس��ت‪ .‬رئی��س مدیریت بحران کش��ور‬ ‫که روز گذش��ته ب��ه اهواز رفته بود‪ ،‬ب��ه مردم منطقه‬ ‫وعده پرداخت خس��ارت و اهدای ل��وازم خانگی داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹جاده ساحلی؛ سدی در برابر اب‬ ‫علی ساری‬ ‫وضعی��ت پ��س از بارندگی در بخش های��ی از اهواز‬ ‫انق��در بد بود ک��ه فرماندار کارون‪ ،‬چهارش��نبه از باال‬ ‫ام��دن اب از زیر موزاییک خانه ها خبر داد‪ .‬براس��اس‬ ‫س��خن او‪ ،‬ساخت وس��ازهای بی ضابطه و دس��تکاری‬ ‫طبیعت‪ ،‬از دالیل اصلی بروز سیل در منطقه است‪.‬‬ ‫معصومه خنفری در گفت وگو با ایسنا در بیان دالیل‬ ‫ب��روز وضعی��ت نامطلوب فعلی در ای��ن منطقه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در کارون چند مش��کل وجود دارد‪ .‬در گذش��ته‬ ‫مسیر طبیعی بارندگی ها به سمت رودخانه کارون بود‬ ‫اما درحال حاضر جاده س��احلی ش��هر‪ ،‬سدی در برابر‬ ‫خروج اب های س��طحی به سمت رودخانه شده است‪.‬‬ ‫همچنین در گذشته از محدوده منطقه گاومیش اباد تا‬ ‫منطقه گندم کار‪ ،‬تاالبی قدیمی وجود داشت که مردم‬ ‫به تدری��ج در این محدوده خاک ریزی و ساخت وس��از‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫فرماندار کارون گفت‪ :‬در گذر زمان‪ ،‬این قس��مت به‬ ‫دلیل اینکه تاالب بوده نشست کرده و در سیل ابتدای‬ ‫س��نواتی‪ :‬این بح��ران قابل پیش بین��ی و حتی پیش��گیری بود اما‬ ‫متاس��فانه شهرداری و ابفا مشغول پاس کاری بودند و توجه الزم را‬ ‫به هشدارهای شورای شهر نداشتند‬ ‫س��ال و بارندگی های اخیر به دلیل باال امدن س��طح‬ ‫س��فره های زیرزمینی‪ ،‬خاک هایی که م��ردم برای پر‬ ‫کردن تاالب از ان استفاده کرده بودند‪ ،‬شسته شده و‬ ‫سطح منطقه بیش از پیش پایین امده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به باال امدن سطح سفره های زیرزمینی‬ ‫اب در شهرس��تان کارون تصریح ک��رد‪ :‬زیر موزاییک‬ ‫خانه ها اب باال امده و وضعیت بسیار بد است‪.‬‬ ‫‹ ‹شهر فاضالب ندارد‬ ‫مع��اون عمرانی اس��تانداری خوزس��تان می گوید با‬ ‫توج��ه به اینکه اهواز‪ ،‬فاضالب و ش��بکه دفع اب های‬ ‫س��طحی ن��دارد‪ ،‬در بارش بی س��ابقه روزه��ای اخیر‬ ‫غافلگیر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬فاضل عبیات با اشاره به اینکه اهواز‪،‬‬ ‫امکانات کالن ش��هرها را ندارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شهر اهواز‬ ‫سامانه فاضالب و شبکه دفع اب های سطحی ندارد و‬ ‫در بارش کم سابقه و ‪ ۳‬ساعته هفته گذشته‪ ،‬غافلگیر‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برای اجرای طرح فاضالب و ش��بکه‬ ‫دفع اب های س��طحی نیاز به اعتبارات زیادی اس��ت‬ ‫ام��ا این تنه��ا راهکار حل مش��کالت نیس��ت‪ .‬باید با‬ ‫برنامه ری��زی درس��ت و اس��تفاده از امکان��ات بتوانیم‬ ‫مشکل فاضالب را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بی توجهی به مشکالت اب و فاضالب‬ ‫رئیس شورای شهر اهواز بی توجهی شهردار به حل‬ ‫مشکل فاضالب را از دالیل بروز وضعیت فعلی در این‬ ‫شهر می داند‪ .‬او می گوید بی توجهی شهردار به تذکرات‬ ‫شورای ش��هری ها مبنی بر لزوم رسیدگی به وضعیت‬ ‫فاضالب و س��امانه جمع اوری اب های س��طحی اهواز‬ ‫پیش از اغاز فصل بارش ها‪ ،‬کار را به استیضاح شهردار‬ ‫در ش��ورای شهر کشانده اما اس��تاندار مانع استیضاح‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عبدالزهرا س��نواتی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫هرچند ش��هرداری بعد از بحران اب گرفتگی‪ ،‬در حد‬ ‫توان خود عملکرد مناس��بی داشته اما پیش از بحران‬ ‫امادگی الزم را نداش��ت‪ .‬این بح��ران قابل پیش بینی‬ ‫و حتی پیش��گیری بود اما متاس��فانه شهرداری و ابفا‬ ‫مشغول پاس کاری بودند و توجه الزم را به هشدارهای‬ ‫شورای شهر نداشتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس م��اده ‪ ۵۵‬قانون ش��هرداری‪،‬‬ ‫ش��هرداری ها (به جز دفع و جمع اوری فاضالب شبکه‬ ‫ش��هری که از وظایف اصلی ابفا اس��ت) باید با ایجاد‬ ‫کانال های هدایت اب های س��طحی ب��رای جلوگیری‬ ‫از اب گرفتگی وارد عمل ش��وند‪ .‬بر این اساس شورای‬ ‫پنجم پیش بینی الزم را در بودجه ‪ ۹۸‬برای شهرداری‬ ‫لحاظ کرد اما متاس��فانه شهرداری اقدام خاصی انجام‬ ‫نداد‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر اه��واز بی��ان ک��رد‪ :‬پیش از‬ ‫فص��ل بارندگ��ی‪ ،‬نشس��ت های مختلفی ب��ا مدیرکل‬ ‫بحران اس��تانداری‪ ،‬مدیرکل امور ش��هری و مدیران و‬ ‫کارشناسان ابفا و اب و برق تشکیل و همه تذکرات به‬ ‫ش��هرداری داده شد‪ .‬حتی به دلیل بی توجهی شهردار‬ ‫به موضوع پیش��گیری از بح��ران اب گرفتگی‪ ،‬برخی‬ ‫اعضای ش��ورا تا مرز س��وال و استیضاح شهردار پیش‬ ‫رفتند اما مسئله با دخالت استاندار خوزستان متوقف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سنواتی افزود‪ :‬متاس��فانه بعد از این اقدام دلسوزانه‬ ‫استاندار‪ ،‬شهردار در مصاحبه هایی که انجام داد‪ ،‬مدت‬ ‫بارندگی های اهواز را حداکثر ‪ ۲۰‬روز عنوان و بر اساس‬ ‫این ب��راورد‪ ،‬هزینه کرد در این زمینه را بیهوده عنوان‬ ‫کرد‪ .‬این مس��ئله مورد اعتراض جدی برخی همکاران‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬انها معتقدن��د افراد و نهاد هایی که‬ ‫مانع انجام وظایف قانونی شورا شدند‪ ،‬باید پاسخگوی‬ ‫وضعیت پیش امده برای شهروندان باشند‪.‬‬ ‫س��نواتی اظهار کرد‪ :‬با توجه به این ش��رایط‪ ،‬شورا‬ ‫بیکار ننشس��ت و در کمیس��یون عمران کمیته ویژه‬ ‫اب های سطحی تشکیل داد و با مشورت کارشناسان‬ ‫ش��هرداری و ابف��ا‪ ،‬طرح اضطراری ک��ه باعث کاهش‬ ‫حداقل ‪ ۵۰‬درصد از بحران می ش��ود‪ ،‬در دس��تور کار‬ ‫قرار داد ک��ه اگر فضای تعاملی مناس��بی با نهادهای‬ ‫دیگ��ر ایج��اد ش��ود‪ ،‬در کوت��اه مدت ش��اهد کاهش‬ ‫مشکالت شهروندان خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر اهواز با بی��ان اینکه اهواز در‬ ‫زمان خشکسالی و تابستان هم گرفتار معضل فاضالب‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه وزارت نیرو و شرکت ابفای‬ ‫اهواز در طول ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته عملکرد قابل قبولی‬ ‫نداش��ته است و دولت فعلی با وجود وعده بودجه های‬ ‫نجوم��ی انتخاباتی‪ ،‬به هیچ ی��ک از حرف های خود در‬ ‫زمین��ه اختصاص بودج��ه به خوزس��تان عمل نکرده‬ ‫اختصاص ‪۲۵‬میلیارد تومان به اسیب دیدگان سیل‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه در ابالغیه ای به سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد ‪ ۲۵‬میلیارد تومان به‬ ‫اسیب دیدگان سیل خوزستان اختصاص یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬محمدباقر نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور در بخش��نامه ای به س��ازمان‬ ‫هدفمندس��ازی یارانه ها‪ ،‬اعالم کرد ‪ ۲۵‬میلیارد تومان برای تهیه مس��کن و لوازم خانگی اس��یب دیدگان سیل‬ ‫خوزستان در اختیار استانداری خوزستان قرار گیرد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫سنواتی افزود‪ :‬انتظار ما این بود که ابفا برای جبران‬ ‫کم کاری های ش��هرداری ها در ‪ ۳۰‬س��ال گذش��ته در‬ ‫زمینه کانال کشی برای دفع اب های سطحی به کمک‬ ‫ش��هرداری بیاید و ایس��تگاه های پمپاژ خود را تقویت‬ ‫کند که متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل فاضالب خوزستان قدیمی است‬ ‫معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت‬ ‫کش��ور می گوید مش��کل فاضالب اس��تان خوزستان‪،‬‬ ‫قدیمی و حل ان نیازمند منابع مالی باالیی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬مه��دی جمالی نژاد در پاس��خ به‬ ‫ای��ن پرس��ش که با توجه به س��یل ابتدای امس��ال و‬ ‫پیش بینی های الزم انجام ش��ده‪ ،‬چ��را در بارش های‬ ‫هفته گذش��ته خس��ارت بسیاری به خوزس��تان وارد‬ ‫ش��ده‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬خوزس��تان مش��کلی دیرینه در‬ ‫زمین��ه فاض�لاب دارد ک��ه وزارت نی��رو ب��ا جدیت‪،‬‬ ‫پیگی��ری موض��وع را در دس��تور کار ق��رار داده‬ ‫و از س��وی وزارت کش��ور ه��م تاکی��د الزم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬شهرداری اهواز طرح جمع اوری‬ ‫اب های س��طحی را تهیه کرده که با توان مالی اندک‬ ‫نمی تواند نس��بت به اجرای این طرح اقدام کند و نیاز‬ ‫به مبالغ بسیار زیادی است که پیگیر کمک ها در این‬ ‫زمینه هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فاضالب نیمه کاره اهواز‬ ‫ت�لاش ک��رد اخرین وضعی��ت تخلیه اب از‬ ‫خانه ه��ای مردم گرفتار س��یالب و نیز رس��یدگی به‬ ‫مش��کالت شبکه فاضالب ش��هر اهواز را از نمایندگان‬ ‫این ش��هر پیگیری کند اما هیچ یک از نمایندگان این‬ ‫شهر پاسخگو نبودند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال خانه ملت از قول علی س��اری‪ ،‬یکی از‬ ‫نماینده های اهواز نوشت‪ :‬شهرستان های اهواز‪ ،‬کارون‪،‬‬ ‫ب��اوی و حمیدیه‪ ،‬ش��بکه دفع و جم��ع اوری اب های‬ ‫س��طحی ندارن��د‪ .‬ش��هرداری ها از ایجاد این ش��بکه‬ ‫خ��ودداری می کنند و تاکنون گام موثری برای تحقق‬ ‫این مس��ئله برنداش��ته اند‪ .‬در گذش��ته از نبود بودجه‬ ‫انتقاد می کردند اما در حال حاضر پا را فراتر گذاش��ته‬ ‫و می گوین��د در این زمینه وظیفه ای نداریم و ابفا باید‬ ‫پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم اهواز و ب��اوی در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬از وزارت کشور تقاضا داریم به این‬ ‫موضوع رسیدگی کند زیرا اب گرفتگی معابر مشکالت‬ ‫زیادی برای مردم اهواز ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم اهواز در مجلس ده��م تصریح کرد‪:‬‬ ‫حدود ‪ 55‬درصد شبکه فاضالب شهرستان های اهواز‪،‬‬ ‫ارون‪ ،‬ب��اوی و حمیدیه تکمی��ل و مابقی به حال خود‬ ‫رها شده است‪ .‬البته اب های سطحی با شبکه فاضالب‬ ‫دفع می ش��ود اما در مناطقی که شبکه فاضالب وجود‬ ‫ندارد امکان دفع اب های سطحی هم وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به دلیل ریزش ها و گرفتگی ها حدود‬ ‫‪ 20‬درصد شبکه ناکارامد است و امکان دفع همزمان‬ ‫فاضالب و اب های سطحی وجود ندارد بنابراین سطح‬ ‫وسیعی از شهر دچار اب گرفتگی شده است که در این‬ ‫زمینه باید وزارت نیرو پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫‪۶۰‬درصد متوسط سال در ابادان باران امد‬ ‫استاندار خوزس��تان گفت‪ :‬موضوع بررسی اب گرفتگی معابر‬ ‫در ش��هرهای خوزس��تان و ارائه راهکارهای رف��ع ان با حضور‬ ‫نوبخت در اهواز بررسی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬غالمرضا ش��ریعتی روز گذش��ته در سفر به‬ ‫ابادان افزود‪ :‬متوس��ط بارش یک س��ال ابی ابادان حدود ‪۱۸۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۰۰‬میلی متر اس��ت که دوشنبه هفته گذشته در ‪ 2.5‬تا ‪3‬‬ ‫س��اعت ش��اهد ‪ ۱۱۲.۵‬میلی متر بارندگی در این شهر بودیم و‬ ‫این یعنی ‪ ۶۰‬درصد متوس��ط بارندگی یک س��ال این شهر که‬ ‫رقم قابل مالحظه ای بود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه س��امانه جمع اوری اب های‬ ‫س��طحی ابادان قدیمی است و کامل نیست و برخی نقاط نیز‬ ‫دارای این سامانه نیست‪ ،‬مشکالت جدی برای شهروندان ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار خوزستان بیان کرد‪ :‬در منطقه کوی ولیعصر اب از‬ ‫خانه شهروندان خارج شده اما در معابر هنوز اب وجود دارد و‬ ‫مشکالتی را هنگام تردد ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ش��ریعتی یاداور شد‪ :‬در روز پس از بارندگی یعنی سه شنبه‬ ‫صب��ح‪ ،‬رئیس جمهوری پیش از س��فر به مال��زی و ژاپن با من‬ ‫تماس گرفتند و پیرامون مسئله و شرایط منطقه سوال و تاکید‬ ‫کردند به مردم عنوان ش��ود که ما در کنار مردم اسیب دیده از‬ ‫این اب گرفتگی هس��تیم و همچون سیل ابتدای سال‪ ،‬تا اخر‬ ‫در کنار انها هس��تیم و خسارت ناش��ی از این موضوع به انان‬ ‫پرداخت می شود‪ ،‬به زودی بنیاد مسکن را برای براورد خسارت‬ ‫و بررسی موظف می کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قرار است رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از‬ ‫سوی رئیس جمهوری به استان خوزستان بیاید تا مصوبه هایی‬ ‫در این زمینه داشته باش��یم‪ .‬به طور حتم خسارت کسانی که‬ ‫خانه و وسایلشان ازابگرفتگی اسیب دیده‪ ،‬پرداخت می شود‪.‬‬ ‫استاندار خوزس��تان اظهار کرد‪ :‬این بارش در طول ‪ ۵۰‬سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۳‬بار اتفاق افتاده و دوره بازگشت ان ‪ ۱۰۰‬ساله است‬ ‫و ای��ن یعنی انکه ش��رایط ع��ادی نبوده و از این نظر ش��رایط‬ ‫س��ختی را برای مردم رنج کشیده خوزس��تان ایجاد کرده که‬ ‫سعی می کنیم به کمک دولت و مسئوالن در این زمینه کمک‬ ‫الزم را برای استان بگیریم‪.‬‬ ‫ش��ریعتی تصریح کرد‪ :‬به طور حتم اگر این باران ش��دید در‬ ‫هر جای کش��ور می بارید‪ ،‬مش��کالت جدی به بار می اورد‪ ،‬ما‬ ‫تا اخر در کنار مردم هس��تیم و در جبران خسارت هایش��ان و‬ ‫اصالح س��امانه دفع اب های س��طحی و عمران شهری در این‬ ‫مناطق می کوشیم‪ ،‬به طور قطع با حضور رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه در این زمینه برنامه ریزی می شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول دی ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1432‬‬ ‫پیاپی ‪2750‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت اقتصادی فیلم ها و نمایش انها در جشنواره فیلم فجر‬ ‫نمایش های جشنواره ای و ضربه به اکران عمومی‬ ‫کمتر از دو ماه دیگر س��ی و هش��تمین جشنواره فیلم‬ ‫فجر کار خود را اغاز می کند و همانند دوره های قبل‪ ،‬اثار‬ ‫راه یافته به این رویداد عالوه بر تهران در شهرس��تان های‬ ‫دیگر نیز نمایش داده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬حق پخش اثار س��ینمایی‬ ‫در جش��نواره فیل��م فجر و س��هم صاحبان اث��ار همواره‬ ‫جزوی از دغدغه های فیلمسازانی است که فیلمشان را در‬ ‫روزهای برگزاری جشنواره فیلم فجر در اختیار دبیرخانه‬ ‫این جشنواره می گذارند‪.‬‬ ‫ب��رای هر اث��ر س��ینمایی راه یافته به جش��نواره فیلم‬ ‫فج��ر‪ ۳ ،‬نمایش در تهران در نظر گرفته می ش��ود که در‬ ‫صورت استقبال مخاطبان جشنواره‪ ،‬به سانس فوق العاده‬ ‫هم می رس��د‪ ،‬اما نمایش فیلم ها در شهرستان ها سازکار‬ ‫دیگری دارد‪ ،‬به اینگونه که صاحبان اثار با وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اس�لامی قراردادی بس��ته تا براساس ان‪ ،‬اثاری‬ ‫که در تهران نمایش داده می ش��ود در شهرستان ها نیز به‬ ‫نمایش گذاشته شود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال در س��ال ‪ ،۹۲‬قرارداد ‪ ۳‬میلیارد تومانی‬ ‫برای نمایش فیلم ها در ‪ ۳۰‬اس��تان ب��ا وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی بسته شد‪ .‬اما در قرارداد سال ‪ ،۹۷‬بودجه‬ ‫نمای��ش فیلم ه��ا در شهرس��تان ها یک میلی��ارد و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومان در نظر گرفته ش��د که این امر با اعتراض‬ ‫تهیه کنندگان همراه بود‪ .‬در نهایت صاحبان اثار راه یافته‬ ‫به جش��نواره فیلم فجر س��ی وهفتم‪ ،‬به مناس��بت جشن‬ ‫‪ ۴۰‬س��الگی انقالب‪ ،‬تصمیم به همکاری با جشنواره فجر‬ ‫گرفتند و اجازه نمایش فیلم ها در شهرس��تان ها را صادر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫حال باید دید امس��ال مبلغ پیشنهادی قرارداد فیلم ها‪،‬‬ ‫برای نمایش در س��ی و هش��تمین جش��نواره فیلم فجر‬ ‫چگونه خواهد بود و ایا می تواند رضایت صاحبان فیلم ها‬ ‫را به دس��ت اورند یا خیر؟ دغدغه اصلی صاحبان فیلم ها‪،‬‬ ‫این اس��ت که هر چقدر تعداد س��انس های نمایش فیلم‬ ‫در جش��نواره فیلم فجر افزایش پیدا کند‪ ،‬به همان اندازه‬ ‫استقبال از این اثار در طول اکران عمومی کمتر می شود‬ ‫و این امر به ضرر سینماگران است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم تهیه کنندگان از فجر؟‬ ‫س��ید ضیا هاش��می دبیر ش��ورای عالی تهیه کنندگان‬ ‫درب��اره عقد ق��رارداد نمایش اثار در س��ی و هش��تمین‬ ‫جش��نواره فیلم فجر‪ ،‬به مه��ر گفت‪ :‬پیش از هر چیز باید‬ ‫بگویم که در س��ی و هفتمین دوره جش��نواره فیلم فجر‪،‬‬ ‫قراردادی افزون بر یک میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان برای‬ ‫اکران فیلم ها در شهرستان ها بسته شد که همه این مبلغ‬ ‫به تهیه کنندگان پرداخت شد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬این مبلغ نس��بت به ‪ ۴‬س��ال پیش که‬ ‫‪۲‬میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلی��ون تومان ب��رای نمایش فیلم ها‬ ‫در شهرس��تان ها پرداخت ش��د‪ ،‬مبلغ بسیار ناچیزی بود‪.‬‬ ‫‪۳‬س��انس نمایش هر فیلم در شهرستان ها در نظر گرفته‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬در تهران نیز در صورت سانس های فوق العاده‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د از ف��روش در اختی��ار صاحب��ان فیلم ها قرار‬ ‫می گرفت‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی تهیه کنندگان تاکید کرد‪ :‬در امسال و‬ ‫در دوره سی و هشتم برای نمایش فیلم ها در شهرستان ها‬ ‫هنوز جلسه ای برگزار نشده است‪ ،‬اما اگر میزان پیشنهاد‬ ‫قرارداد فیلم ها در شهرس��تان ها مبلغ مناس��بی نباش��د‪،‬‬ ‫اجازه نمایش این فیلم ها را در طول برگزاری جش��نواره‬ ‫فیلم فجر در شهرستان ها را نمی دهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر خواس��ته های صاحبان فیلم ها تامین‬ ‫نش��ود‪ ،‬بی ش��ک اجازه نمایش فیلم در شهرس��تان ها را‬ ‫نخواهیم داد‪ .‬تصور کنید فیلم ها قرار است در ‪ ۳۰‬استان‬ ‫که هرکدام چند سالن سینما دارند‪ ،‬نمایش داده می شود‬ ‫که این امر در صورتی که هزینه مناس��بی برای صاحبان‬ ‫فیلم ها در نظر گرفته نشود‪ ،‬به ضرر تهیه کنندگان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫هاشمی در پایان گفت‪ :‬سال گذشته به ما اعالم کردند‬ ‫که بودج��ه اندکی برای برگ��زاری جش��نواره فیلم فجر‬ ‫دارند‪ ،‬اما وقتی رقم بودجه برگزاری جشنواره را می بینم‪،‬‬ ‫‹ ‹هیچ اجباری در کار نیست‬ ‫دغدغه اصلی صاحبان فیلم ها‪ ،‬این اس��ت که هر چقدر تعداد سانس های‬ ‫نمای��ش فیلم در جش��نواره فیلم فجر افزایش پیدا کن��د‪ ،‬به همان اندازه‬ ‫اس��تقبال از این اثار در طول اکران عمومی کمتر می شود و این امر به ضرر‬ ‫سینماگران است‬ ‫متعجب می شویم‪ .‬باید در زمینه بودجه برگزاری جشنواره‬ ‫فیلم فجر قبل از برگزاری ان شفاف سازی شود‪ ،‬نه اینکه‬ ‫بعد از جشنواره که همه قراردادها بسته شد‪ ،‬شفاف سازی‬ ‫کنن��د! درحال حاضر ب��ه دبیرخانه جش��نواره فیلم فجر‬ ‫اعالم کرده ایم باید برای نمایش فیلم ها در شهرس��تان ها‬ ‫جلس��ه ای گذاشته ش��ود اما هنوز در این زمینه پاسخی‬ ‫دریافت نکرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹سئانس هایی که فیلم ها را می کشد‬ ‫یک��ی از ایرادهای برگزاری جش��نواره فیلم فجر تعداد‬ ‫ب��االی اکران فیلم ه��ای حاضر در جش��نواره در روزهای‬ ‫برگزاری ان اس��ت‪ .‬بس��یاری از تهیه کنندگان سینما از‬ ‫اتالف س��رمایه و هدر رفتن فرصت اکران عمومی که در‬ ‫نتیجه نمایش در روزهای جشنواره است گالیه دارند‪.‬‬ ‫حبیب اس��ماعیلی تهیه کننده و پخش کننده سینمای‬ ‫ایران ب��ا بیان اینکه تهیه کنن��دگان مخالف نمایش فیلم‬ ‫در جش��نواره نیس��تند اما بای��د تعداد س��ئانس های ان‬ ‫را مح��دود کرد به خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬طبیعی اس��ت‬ ‫که بنای هر جش��نواره ای به نمایش اثار ان وابسته است‬ ‫و جش��نواره های مطرح ب��ا نمایش فیلم های��ی که برای‬ ‫نخس��تین بار پخش می شود به کیفیت و اعتبار جشنواره‬ ‫کم��ک می کند‪ .‬اما من و بس��یاری از همکاران من تاکید‬ ‫دارند که در جشنواره فیلم فجر تعداد سئانس های پخش‬ ‫فیلم زیاد اس��ت و این به اقتصاد فیلم در نمایش عمومی‬ ‫ضربه می زند‪ .‬به خصوص اکران فیلم در شهرس��تان ها با‬ ‫مشکل روبه رو می شود‪ .‬یک شهرستان کوچک مگر چند‬ ‫نفر مخاطب س��ینما دارد که تازه بخشی از ان فیلم را در‬ ‫زمان جشنواره ببینند؟‬ ‫اسماعیلی با اشاره به اینکه سئانس های زیاد جشنواره‬ ‫ب��ه فیلم های غیرتج��اری ضربه می زند گفت‪ :‬ش��اید این‬ ‫رویکرد برای فیلم های تجاری مناس��ب باش��د و به تبلیغ‬ ‫فیلمش��ان کمک کند اما برای فیلم ه��ای غیرتجاری که‬ ‫رویک��ردی جدی تر دارند و مخاطبان خاص خودش��ان را‬ ‫دارد نمایش با تعداد سئانس های زیاد در زمان جشنواره‬ ‫به فیلم اسیب می زند‪ .‬چون محدوده مخاطبان این دست‬ ‫اثار مش��خص و ثابت اس��ت و اگر در زمان جش��نواره به‬ ‫تماش��ای اثری بنش��ینند دیگر در زمان نمایش عمومی‬ ‫رغبتی برای رفتن به سینما ندارند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬بنابراین خواس��ت تمام صاحبان‬ ‫اثار اس��ت که اس��تقبالی که از فیلم ها در زمان جشنواره‬ ‫می ش��ود به نحوی مدیریت ش��ود که بخش عمده ان به‬ ‫زم��ان نمایش عمومی فیلم موکول ش��ده و مخاطبان در‬ ‫طول س��ال برای فیلم های اکران ش��ده اش��تیاق داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم فجر در سال های‬ ‫نخس��تین ان در دهه ش��صت گف��ت‪ :‬م��ن از دوره دوم‬ ‫برگزاری جشنواره فیلم فجر تقریبا در تمامی دوره ها چه‬ ‫در مقام تهیه و تولید و چه بازیگر فیلم داش��تم و خاطرم‬ ‫هس��ت در ان س��ال ها جش��نواره به چند سینمای شهر‬ ‫محدود بود و اس��تقبال از فیلم ها هم در همان س��ینماها‬ ‫انجام می شد و در طول س��ال مردم اشتیاق زیادی برای‬ ‫تماش��ای اثار داش��تند‪ .‬امروزه س��ینماها در سطح شهر‬ ‫گس��ترش یافته و تعداد نمایش فیلم ها انقدر زیاد ش��ده‬ ‫است که دیگر امیدی برای نمایش عمومی وجود ندارد‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی در ادامه با انتقاد از نحوه خبررسانی برخی‬ ‫رس��انه ها در زمان جش��نواره گفت‪ :‬برخی از اهالی رسانه‬ ‫و منتقدان در روزهای جش��نواره چنان به فیلم ها حمله‬ ‫می کنند و با نقدهای ش��دید فیلم را از چش��م می اندازند‬ ‫که مخاط��ب در صفحه های اجتماعی وقتی این نقدها را‬ ‫می خواند دیگر رغبتی برای تماشای فیلم در زمان اکران‬ ‫عمومی ندارند‪ .‬برخی رس��انه ها هم داس��تان فیلم ها را لو‬ ‫می دهن��د که این از لح��اظ اخالقی و حرفه ای درس��ت‬ ‫نیس��ت و نباید برگزاری یک جش��نواره موجب دلسردی‬ ‫مخاطب از فیلم های ایرانی در طول سال شود‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشاره به اینکه شکل برگزاری جشنواره‬ ‫فیلم فجر دارای ایرادهایی اس��ت که باید برطرف ش��ود‬ ‫گفت‪ :‬در تمامی کش��ورهای صاحب جش��نواره و سینما‪،‬‬ ‫برگزاری یک جش��نواره مخصوص افراد خاصی از جامعه‬ ‫اس��ت و نباید همه گیر باش��د‪ .‬این رویکرد باید به نحوی‬ ‫اصالح شود که به اقتصاد اصلی سینما اسیب نزند‪ .‬اقتصاد‬ ‫س��ینما به نمایش فیلم ها در طول س��ال وابسته است و‬ ‫نباید اصل ماجرا به خاطر برگزاری یک جش��نواره نادیده‬ ‫گرفته شود‪ .‬اسماعیلی با اشاره به اقدام دبیر جشنواره در‬ ‫دوره گذش��ته و اختصاص تمامی مبلغ فروش فیلم ها در‬ ‫زمان جشنواره به صاحبان اثار گفت‪ :‬البته این رقم خیلی‬ ‫چشم گیر نیست و با اینکه دبیر جشنواره اقدام مثبتی در‬ ‫این زمینه انجام دادند اما باید نسبت به حفظ سینما و کم‬ ‫کردن س��ئانس های نمایش فیلم ها در جشنواره تصمیم‬ ‫جدی بگیرند‪.‬‬ ‫گیشه ‪ ۲۰۱۹‬سینما؛ سالی که رکوردها شکست‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۹‬یکی از موفق ترین سال ها در گیشه سینما بود که با جا به جا شدن رکورد‬ ‫پرفروش ترین فیلم و انیمیشن تاریخ سینما و ثبت چندین رکورد دیگر همراه بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬امسال جدیدترین قسمت از سری فیلمهای «انتقام جویان» با نام کامل‬ ‫«انتقام جویان‪ :‬اخر بازی» توانست با فروش ‪ ۲.۷۹۷‬میلیارد دالری و پایان دادن به سلطه‬ ‫چند س��اله و ‪ ۲.۷۸۹‬میلی��ارد دالری «اواتار»‪ ،‬در صدر فهرس��ت پرفروش ترین فیلم های‬ ‫تاریخ سینما قرار بگیرد‪.‬‬ ‫«انتق��ام جویان‪ :‬اخ��ر بازی» دنباله «انتقام جویان‪ :‬جنگ ابدی��ت» (‪ )1397‬و همچنین‬ ‫«انتقام جویان» (‪ )1391‬و «انتقام جویان‪ :‬عصر اولتران» (‪ )1394‬اس��ت و بیست و دومین‬ ‫فیلم در دنیای س��ینمایی مارول است که برادران «روسو» ان را با فیلمنامه ای مشترک از‬ ‫«کریستوفر مارکوس» و «استیون مک فیلی» کارگردانی کردند‪.‬‬ ‫فیلم‪-‬انیمیشن «شیرشاه» که بر اساس انیمیشن کالسیک کمپانی دیزنی ساخته شده‬ ‫هم توانست با فروش ‪ ۱.۶۵۶‬میلیارد دالری‪ ،‬نه تنها پس از «انتقام جویان‪ :‬اخر بازی» در‬ ‫رتبه دوم پرفروش ترین فیلم های س��ال ‪ ۲۰۱۹‬قرار گی��رد بلکه با گذر از «منجمد (‪۱.۲۹‬‬ ‫میلیارد دالر) و باالتر از «ش��گفت انگیزان ‪ ۱.۲۴۲( »۲‬میلیون دالر)‪« ،‬مینیون ها» (‪۱.۱۵۹‬‬ ‫میلیارد دالر)‪« ،‬داستان اس��باب بازی ‪ ۱.۰۷۳( »۴‬میلیارد دالر)‪« ،‬داستان اسباب بازی ‪»۳‬‬ ‫(‪ ۱.۰۶۶‬میلی��ارد دالر)‪« ،‬منجمد ‪ ۱.۰۴۱( »۲‬میلیارد دالر)‪« ،‬من نفرت انگیز ‪۱.۰۳۴( »۳‬‬ ‫میلیارد دالر)‪« ،‬در جست وجوی ُدری» (‪ ۱.۰۲۸‬میلیارد دالر)‪« ،‬زوتوپیا» (‪ ۱.۰۲۳‬میلیارد‬ ‫دالر)‪ ،‬در رتبه نخست پرفروش ترین انیمیشن های تاریخ سینما قرار دارد‪.‬‬ ‫«داس��تان اسباب بازی ‪ »۴‬و «منجمد ‪ »۲‬هم اکنون در رتبه پنجم و هفتم پرفروش ترین‬ ‫انیمیشن های تاریخ سینما قرار داند‪.‬‬ ‫‹ ‹رکوردهایی که جا به جا شد‬ ‫دنی��ای س��ینمایی مارول پس از اک��ران فیلم «کاپیتان مارول» به اولین س��ری فیلم با‬ ‫مجم��وع فروش جهانی ‪ ۲۲‬میلیارد دالر تبدیل ش��د‪ .‬همچنین این اولین مجموعه فیلمی‬ ‫است که ‪ ۹‬قسمت از ان شامل «کاپیتان مارول»‪ ،‬سه فیلم «انتقام جویان»‪« ،‬مرد اهنین‬ ‫‪« ،»۳‬کالپیتان امریکا‪ :‬جنگ داخلی»‪« ،‬پلنگ سیاه» به همراه «انتقام جویان‪ :‬اخر بازی» و‬ ‫«مرد عنکبوتی‪ :‬دور از خانه» به فروشی افزون بر یک میلیارد دالر دست می یابند‪ .‬سینمای‬ ‫چین توانس��ت رکورد فروش ماهانه س��ینمای جهان را در ماه فوریه با ‪ ۱.۶۳‬میلیارد دالر‬ ‫ارتقاء بخش��د‪ ،‬رکوردی که در فوریه سال گذشته ان برای اولین بار توسط سینمای چین‬ ‫شکسته بود‪ .‬استودیو والت دیزنی به اولین کمپانی فیلمسازی تاریخ تبدیل شده که فروش‬ ‫ساالنه محصوالتش در گیشه جهانی از ‪ ۱۰‬میلیارد دالر عبور کرد‪ .‬دیزنی همچنین اولین‬ ‫کمپانی است که ‪ ۶‬فیلمش در یک سال به فروش میلیارد دالری دست یافته اند‪.‬‬ ‫«مرد عنکبوتی‪ :‬دور از خانه» به پرفروش ترین فیلم تاریخ کمپانی سونی تبدیل شد‪.‬‬ ‫با فروش ‪ ۱.۰۷۳‬میلیارد دالری «داستان اسباب بازی ‪ ،»۴‬استودیو پیکسار دیزنی اولین‬ ‫اس��تودیو انیمیشن س��ازی نام گرفت که چهار محصولش شامل «قس��مت سوم و چهارم‬ ‫«داستان اسباب بازی»‪« ،‬در جستجوی دوری» و «شگفت انگیزان ‪ ،»۲‬هر کدام به فروشی‬ ‫افزون بر یک میلیارد دالر دس��ت یافته اند‪ .‬فیلم لبنانی «کفرناحوم» به کارگردانی «نادین‬ ‫نمای��ش فیلم ه��ا در روزه��ای برگزاری جش��نواره در‬ ‫شهرس��تان ها باع��ث می ش��ود ظرفیت نمای��ش عمومی‬ ‫فیلم ها در ش��هرهای کوچک به درس��تی استفاده نشود‬ ‫و فیلم ه��ا در زمان اکران عمومی نس��بت به این موضوع‬ ‫ضربه بخورند‪.‬‬ ‫غالمرضا موسوی تهیه کننده سینما با اشاره به نمایش‬ ‫فیلم ها در زمان جش��نواره فیلم فجر در شهرس��تان ها به‬ ‫خبرن��گار‬ ‫گفت‪ :‬نمایش فیلم ها در شهرس��تان ها‬ ‫در زم��ان برگزاری جش��نواره فیلم فجر تنه��ا با رضایت‬ ‫تهیه کنن��ده فیلم امکان پذیر اس��ت‪ .‬اگ��ر تهیه کننده ای‬ ‫رضایت نداشته باشد به هیچ عنوان فیلم در شهرستان ها‬ ‫نمایش داده نمی ش��ود‪ .‬کما اینکه در دوره های گذش��ته‬ ‫نمونه های��ی از ای��ن دس��ت داش��تیم که فیل��م تنها در‬ ‫س��ینماهای تهران اکران ش��د و نمایش در شهرستان ها‬ ‫جزو قرارداد و ایین نامه برگزاری جش��نواره فجر نیس��ت‬ ‫و تنه��ا ب��ا رضایت تهیه کنن��ده امکان پذیر اس��ت‪ .‬طبق‬ ‫ایین نامه جش��نواره تهیه کننده می توان��د تنها در بخش‬ ‫رس��می جشنواره نمایش داشته باشد و بخش های جنبی‬ ‫و نمایش شهرس��تان ها طب��ق نظر تهیه کنن��ده صورت‬ ‫می گیرد و هیچ اجباری برای انجام ان نیست‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬بحثی که همواره میان شورای عالی‬ ‫تهیه کنن��دگان و دبیران جش��نواره در دوره های مختلف‬ ‫وجود داشته اس��ت این است که تعداد نمایش فیلم ها تا‬ ‫جایی که امکانش وجود دارد کم باش��د‪ .‬از س��ال گذشته‬ ‫تصمیم خوبی که دبیر جشنواره گرفته است تمامی عواید‬ ‫فروش فیلم ها به تهیه کننده می رسد و این باعث می شود‬ ‫که تهیه کنندگان نسبت به ارائه فیلم هایشان به جشنواره‬ ‫دلگرم بشوند‪.‬‬ ‫موس��وی با اشاره به اقدام ش��ورای عالی تهیه کنندگان‬ ‫برای باال بردن سقف پرداخت نمایش فیلم های جشنواره‬ ‫در شهرس��تان ها گف��ت‪ :‬نام��ه ای از طرف ش��ورای عالی‬ ‫تهیه کنندگان به رئیس سازمان سینمایی و دبیر جشنواره‬ ‫ارسال شده اس��ت که باید مذاکره هایی پیرامون موضوع‬ ‫نحوه اکران فیلم های جش��نواره در شهرس��تان ها صورت‬ ‫بگی��رد ک��ه احتمال دارد ت��ا چند روز این��ده نتیجه ان‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه نمایش فیلم ها با س��ئانس های زیاد‬ ‫به اکران عمومی فیلم ها اس��یب می رس��اند گفت‪ :‬تعداد‬ ‫سئانس های نمایش فیلم ها در جشنواره فیلم فجر نسبت‬ ‫به جشنواره های مطرح در دنیا بسیار باالتر از حد معمول‬ ‫است‪ .‬به طور معمول در بیشتر جشنواره ها برای هر فیلم‬ ‫بیشترین تعداد نمایش بیش از ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هزار نفر نیست ولی‬ ‫در جشنواره فیلم فجر و طبق توافق قبلی تهیه کنندگان‬ ‫با دس��ت اندرکاران برگزاری جش��نواره قرار بود بیشتر از‬ ‫‪ ۶‬ه��زار نفر هر فیلم را نبینند ولی ب��ه دلیل اینکه زمان‬ ‫جش��نواره در ش��کلی قرار گرفته اس��ت که با جشن های‬ ‫پیروزی انقالب اس�لامی همراه اس��ت‪ ،‬مق��دار زیادی از‬ ‫تعداد نمایش ها خارج از اراده مسئوالن جشنواره صورت‬ ‫می گیرد و در این زمینه ش��ورای عالی تهیه کنندگان باید‬ ‫یک مقدار جدی تر برخورد کند و درخواست هایش��ان را‬ ‫باید واضح تر بیان کند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سید ضیا هاشمی‬ ‫حبیب اسماعیلی‬ ‫غالمرضا موسوی‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫به نظر می رسد جشنواره فیلم فجر به عنوان مهم ترین‬ ‫رویداد سینمایی کشور که به تحویل سال سینمای ایران‬ ‫نیز معروف اس��ت باید س��ازکارهای جدی ت��ری را برای‬ ‫احق��اق حقوق صاحب��ان اثار در پیش بگیرد‪ .‬س��ینمای‬ ‫ایران در س��ال های گذشته با مشکالتی در گیشه روبه رو‬ ‫بوده اس��ت و به طور معمول بسیاری از فیلم هایی که به‬ ‫اکران عمومی در می ایند نمی توانند س��ود خوبی را برای‬ ‫صاحب اثر داشته باش��د‪ .‬توجه بیش از اندازه به ظرفیت‬ ‫تبلیغاتی جشنواره فیلم فجر موجب شده است بسیاری از‬ ‫اثار س��ینمایی از اکران عمومی فیلم ها غافل شوند‪ .‬شاید‬ ‫اصالح ایین نامه های اجرایی برگزاری جشنواره فیلم فجر‬ ‫به رونق یکساله سینمای ایران نیز کمک کند‪ .‬اتفاقی که‬ ‫باید دید در جشنواره امسال فیلم فجر می افتد؟‬ ‫جدول پرفروش ترین فیلم های سال ‪ ۲۰۱۹‬سینمای جهان‬ ‫رتبه‬ ‫نام فیلم‬ ‫توزیع کننده‬ ‫فروش جهانی‬ ‫‪1‬‬ ‫انتقام جویان‪ :‬اخر بازی‬ ‫دیزنی‬ ‫‪ ۲.۷۹۷‬میلیارد دالر‬ ‫‪2‬‬ ‫شیر شاه‬ ‫دیزنی‬ ‫‪ ۱.۶۵۶‬میلیارد دالر‬ ‫‪3‬‬ ‫مرد عنکبوتی‪ :‬دور از خانه‬ ‫برادران وارنر‬ ‫‪ ۱.۱۳۱‬میلیارد دالر‬ ‫‪4‬‬ ‫کاپیتان مارول‬ ‫دیزنی‬ ‫‪ ۱.۱۲۸‬میلیارد دالر‬ ‫‪5‬‬ ‫داستان اسباب بازی ‪۴‬‬ ‫دیزنی‬ ‫‪ ۱.۰۷۳‬میلیارد دالر‬ ‫‪6‬‬ ‫جوکر‬ ‫برادران وارنر‬ ‫‪ ۱.۰۶۰‬میلیارد دالر‬ ‫‪7‬‬ ‫عالءالدین‬ ‫دیزنی‬ ‫‪ ۱.۰۵۰‬میلیارد دالر‬ ‫‪8‬‬ ‫منجمد ‪۲‬‬ ‫دیزنی‬ ‫‪ ۱.۰۴۱‬میلیارد دالر‬ ‫‪9‬‬ ‫هابز و شاو‬ ‫یونیورسال‬ ‫‪ ۷۵۸‬میلیون دالر‬ ‫‪10‬‬ ‫نه زا‬ ‫بیجینگ انالیت‬ ‫‪ ۷۲۸‬میلیون دالر‬ ‫لبکی» با فروش جهانی بیش از ‪ ۵۰‬میلیون دالر‪ ،‬به پرفروش ترین فیلم سینمای خاورمیانه‬ ‫تبدبل شد‪« .‬جوکر» به کارگردانی «تاد فیلیپس» اولین با درجه سنی بزرگسال نام گرفت‬ ‫که به فروش جهانی افزون بر یکی میلیارد دالر دس��ت می یابد‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی‪،‬‬ ‫برای اولین ‪ ۸‬فیلم به فروش میلیارد دالری دست یافتند و رکورد سال های ‪ ۲۰۱۵‬و ‪۲۰۱۸‬‬ ‫(‪ 1394‬و ‪ )1397‬شکسته شد که با اکران ‪ ۵‬فیلم میلیارد دالری همراه بود‪.‬‬ ‫قطب الدی��ن صادقی که این روزها نمایش‬ ‫«چنور» را در س��الن چهارسوی تئاتر شهر‬ ‫روی صحنه برده‪ ،‬معتقد اس��ت دست هایی‬ ‫ناپاک تئاتر را به دامن سرمایه داری انداخته‬ ‫است و دالالن برای تئاتر تصمیم می گیرند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬قطب الدی��ن صادقی‬ ‫نمایش��نامه نوی��س‪ ،‬کارگ��ردان و م��درس‬ ‫تئات��ر که این روزها نمای��ش «چنور» را در‬ ‫س��الن چهارس��وی مجموعه تئاتر شهر اجرا‬ ‫می کند‪ ،‬درب��اره دغدغه خود درباره فرهنگ‬ ‫و ادبیات ایرانی که در اثارش همواره به انها‬ ‫می پردازد‪ ،‬گفت‪ :‬دغدغه اصلی من این است‬ ‫که تئات��ر باید در ارتباط ب��ا دوران خودش‬ ‫باش��د؛ با مس��ائل و بحران هایی که مردم با‬ ‫انها درگیرن��د‪ .‬تئاتر مفهومی اجتماعی دارد‬ ‫ول��ی از دهه ‪ ۷۰‬که ارتباط��ات جهانی تئاتر‬ ‫ایران ش��کل گرفت‪ ،‬تئاتر م��ا تبدیل به یک‬ ‫تئاتر مرده‪ ،‬توخالی و پوچ ش��د که پیوندش‬ ‫را با فرهنگ و جامعه ایرانی قطع کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برخی کارگردان ها تالش‬ ‫خ��ود را می کنند ت��ا تئاتر تبدی��ل به تئاتر‬ ‫مصرفی جهانی با پوسته بیرونی تفنن بشود‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬تئاتر در جهان ی��ا برای تفنن‬ ‫اس��ت یا تئاتری اس��ت که امور اجتماعی را‬ ‫تحلی��ل می کند و چیزی را به زمان و دوران‬ ‫خود اضافه می کند‪ .‬این تئاتر می تواند نقشی‬ ‫در فرهنگ و جامعه داش��ته باشد و نگرشی‬ ‫جدید را مطرح کند‪.‬‬ ‫صادقی تاکید ک��رد‪ :‬من اعتقادی به تئاتر‬ ‫تفننی ندارم‪ .‬تمام بزرگان تئاتر از گذش��ته‬ ‫نظی��ر س��وفوکل‪ ،‬اوریپید و شکس��پیر همه‬ ‫در ارتب��اط ب��ا دوران و اجتماع خودش��ان‬ ‫نمایش��نامه نوش��ته اند‪ .‬این روند ک��ه تئاتر‬ ‫را به س��مت تفن��ن برده اند قابل بخش��ش‬ ‫نیس��ت‪ .‬باید هنرمندانی که به جایگاه تئاتر‬ ‫و اهمیت��ش ب��اور دارند‪ ،‬تئات��ر را دوباره به‬ ‫جامع��ه و زندگی با نگاه��ی فراتر از زندگی‬ ‫و با زیبایی شناس��ی باالتر از زیبایی شناسی‬ ‫معمول‪ ،‬وصل کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اعتق��اد خود ب��ه تئاتر‬ ‫غیرتفننی در ای��ران و جهان‪ ،‬درباره نمایش‬ ‫«چن��ور» و موض��وع ان توضی��ح داد‪ :‬ای��ن‬ ‫نمای��ش ه��م در راس��تای دغدغه های من‬ ‫نس��بت به فرهنگ و جامعه اس��ت و بحران‬ ‫یک دوران و نسلی سوخته را مطرح می کند‪.‬‬ ‫این اث��ر قبل از هر چیز یک جس��ت وجوی‬ ‫عاش��قانه اس��ت‪ .‬عش��ق چیزی اس��ت که‬ ‫می توانی��م در تئاترهایمان ان را بشناس��یم‬ ‫زیرا در جامعه ما مردم بیش��تر خش��ونت را‬ ‫می شناسند تا عشق را‪ .‬در عین حال نمایش‬ ‫«چنور» ستایش انرژی و شور جوانان است‪.‬‬ ‫کارگردان نمایش «چن��ور» درباره دالیل‬ ‫تک بازیگر ب��ودن این نمایش همچون چند‬ ‫اثر کارنامه کاری خ��ود نظیر «مویه جم» و‬ ‫«سحوری»‪ ،‬یاداور شد‪ :‬نکته مشترک «مویه‬ ‫جم»‪« ،‬س��حوری» و «چنور» این است که‬ ‫شخصیت های ان قربانی تنهایی شان هستند‬ ‫و کس��ی برای درک و همدلی ش��ان حضور‬ ‫ندارد‪ .‬این تنهایی از معضالت اساس��ی قرن‬ ‫بیس��ت و یک��م اس��ت و در جامع��ه ما هم‬ ‫به شدت گسترش پیدا کرده است‪ .‬در جامعه‬ ‫ما ادم ها بس��یار تنها شده اند که این تنهایی‬ ‫یکی از بحران های اجتماعی ماست‪.‬‬ ‫صادق��ی درب��اره اینک��ه چرا در ‪ ۲‬س��ال‬ ‫گذش��ته کمتر به سراغ تولید و اجرای تئاتر‬ ‫در سالن های دولتی یا خصوصی تئاتر رفته‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬من همیش��ه تمایل به تولید و‬ ‫اجرای اثار بزرگ تئاتری دارم ولی متاسفانه‬ ‫دست هایی ناپاک و اندیشه هایی خبیث تئاتر‬ ‫را در دام��ن س��رمایه داری انداخته اند‪ .‬تمام‬ ‫تئاتر م��ا را پولی کرده اند و دالل ها برای ان‬ ‫تعیین کننده هس��تند‪ .‬من این گونه نیستم و‬ ‫ترجیح می دهم کارهای سبک و بدون ورود‬ ‫به سیستم سرمایه داری انجام دهم‪ ،‬زیرا باید‬ ‫دغدغه های خود را حفظ کنم‪.‬‬ ‫این هنرمند باسابقه تئاتر ایران که معتقد‬ ‫است تئاتر ایران را باید فرهنگی نگه داشت‪،‬‬ ‫به ویژه در شرایط اقتصادی و سیاسی امروز‬ ‫جامعه ایران‪ ،‬در پایان س��خنان خود متذکر‬ ‫شد‪ :‬دولت باید به میدان بیاید و از متالشی‬ ‫شدن تئاتر فرهنگی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫تئاتر‬ ‫ افت سرمایه داری‬ ‫در تئاتر‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول دی‪ 25 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 22 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪-1432‬پیاپی ‪2750‬‬ ‫این متغیر لعنتی‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫کارگران اگر کل حقوق خود را پس انداز کنند با ‪ 24‬میلیون تومان در سال می توانند تنها ‪ 2/5‬متر خانه خریداری کنند‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫«سرو نقره ای» به ایستگاه پایانی رسید‬ ‫ایین پایانی شش��مین دوساالنه سرو نقره ای با حضور‬ ‫محمدج��واد حق ش��ناس رئیس کمیس��یون فرهنگی‬ ‫اجتماعی ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران‪ ،‬سیدحسین‬ ‫س��یدزاده مدیرعامل صن��دوق اعتباری هن��ر‪ ،‬فاطمه‬ ‫کرکه اب��ادی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی طراحان‬ ‫گرافیک‪ ،‬محس��ن سلیمانی دبیر دوساالنه سرو نقره ای‪،‬‬ ‫اعضای شورای سیاس��ت گذاری و اعضای هیات داوران‬ ‫دوس��االنه و جمع کثیری از هنرمندان و اعضای انجمن‬ ‫در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬اجرای این ایین ب��ر عهده بهزاد‬ ‫صدیقی نویس��نده و کارگردان بود و به عنوان س��خنران‬ ‫اول از فاطمه کرکه اب��ادی دعوت به حضور روی صحنه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فاطمه کرکه ابادی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی‬ ‫طراحان گرافیک با بیان اینکه شش��مین دوساالنه سرو‬ ‫نقره ای امس��ال مستقل از هر ارگان و نهادی برگزار شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��رو اینه و انعکاس فعالیت اعضای انجمن است؛‬ ‫خوب یا بد‪ ،‬تالش��ی اس��ت که توس��ط اعضا در دو سال‬ ‫گذش��ته با وجود تمام محدودیت ها‪ ،‬موانع و مش��کالت‬ ‫انجام شده است‪ .‬در بهترین حالت و کیفیت خود نیست‬ ‫اما یقیناً تاثیرگذار و فرهنگ ساز و چراغ راه اینده خواهد‬ ‫بود‪ .‬البت��ه می دانیم راه زیادی مانده تا طراحان گرافیک‬ ‫بتوانند بهترین و با کیفیت ترین اثار خود را عرضه کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امیدواری��م تولیدکنن��دگان و‬ ‫س��فارش دهندگان و متولی��ان فرهن��گ و هن��ر نیز به‬ ‫جایی برس��ند که انجام کار خ��ود را بدون حضور و تفکر‬ ‫طراحان متصور نش��وند و طراحی گرافیک را بخش��ی از‬ ‫س��رمایه گذاری مادی و معنوی و ارزش افزوده کار خود‬ ‫بدانند‪.‬‬ ‫کرکه اب��ادی تاکی��د کرد‪ :‬برگزاری دوس��االنه س��رو‬ ‫نق��ره ای‪ ،‬تالش��ی برای بهب��ود کیفیت و نق��د کارهای‬ ‫خودم��ان اس��ت و روز به روز ب��ه این ه��دف نزدیک تر‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫در ادامه محس��ن سلیمانی دبیر شش��مین دوساالنه‬ ‫س��رو نق��ره ای‪ ،‬از اس��تقبال بی نظیر هنرمن��دان طراح‬ ‫گرافی��ک و عالقه مندان به هنر گرافی��ک از افتتاحیه و‬ ‫بازدید از نمایش��گاه گفت و از هم��کاران و هیات داوران‬ ‫این رویداد تشکر کرد‪.‬‬ ‫محمدجواد حق ش��ناس س��خنران بعدی مراسم بود‬ ‫که هنر گرافیک را به مثابه یک رس��انه دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن هنر اب��زاری تاثیرگذار در انتقال مفاهیم به ش��مار‬ ‫می اید‪ ،‬رسانه ای جهانی که به کمک عناصر ان می توان‬ ‫از محدودی��ت مرزها رهایی یافت و ب��ه جهانی نو و تازه‬ ‫دسترس��ی پیدا ک��رد‪ .‬فارغ از هنر انتزاع��ی که می تواند‬ ‫گرایش هایی از گرافیک را نیز شامل شود‪ ،‬هنر اجتماعی‬ ‫در ساحت های عمومی خود می تواند به پیشبرد فرهنگ‬ ‫عمومی جامعه کمک کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬گرافی��ک ج��دا از جنبه زیباش��ناختی و‬ ‫هن��ری خود‪ ،‬در س��اختار جامعه ب��ا پرداختن به چنین‬ ‫مقوالتی می تواند به هنری پیشرو تبدیل شود و کاربردی‬ ‫فرابخش��ی پیدا کند‪ .‬در نظام اجتماعی ش��هر دامنه این‬ ‫کنش و واکنش مش��خص تر به نظر می رس��د و برداشت‬ ‫ش��هروندان از رویدادها و عناصر زیباش��ناختی شهر به‬ ‫صورت خوداگاه و ناخوداگاه بر ضمیر انها تاثیر گذاشته‬ ‫و متقاب�لا انها نیز تمای�لات و خواس��ته های خود را به‬ ‫هنرمند منتقل می کنند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی‬ ‫ش��هر تهران در پایان گفت‪ :‬امروزه گرافیک محیطی به‬ ‫یک��ی از ارکان اصلی زندگی اجتماعی و ش��هری تبدیل‬ ‫شده است و موثرترین ابزار برای تاثیر بر الگوهای رفتاری‬ ‫زندگی انس��ان شهرنشین به ش��مار می اید‪ .‬این گونه از‬ ‫هنرهای تجسمی یک پدیده اجتماعی است که می تواند‬ ‫خصای��ص مل��ی‪ ،‬ش��اخصه های قوم��ی‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬قرارداده��ای اجتماعی‪ ،‬اداب و س��نن و در‬ ‫نهایت گرایش های سیاسی و اقتصادی جامعه را بررسی‬ ‫و تحلی��ل کند و من امیدوارم هنرمندان گرافیس��ت که‬ ‫برخی از اثار انها در این دوس��االنه ب��ه نمایش درامده‪،‬‬ ‫با تکی��ه و توجه به مقوله اقتص��اد فرهنگ به نقش مهم‬ ‫اجتماع��ی خود واقف ب��وده و بیش ازپیش ما را در ایجاد‬ ‫حال خوب برای ش��هر تهران و شهروندان تهرانى کمک‬ ‫کنند‪ .‬تعاملی که مدیریت شهری همواره خواستار ایجاد‬ ‫ان اس��ت و ب��ه تاثیر ان در بهبود اوض��اع روحی و روانی‬ ‫جامعه اعتقاد دارد‪.‬‬ ‫برنامه بعدی تقدیر از قباد ش��یوا هنرمند پیشکسوت‬ ‫بود که البته در س��الن حضور نداش��ت و همین موضوع‬ ‫س��بب ش��د تا فرزاد ادیبی‪ ،‬اونیش امین الهی و کوروش‬ ‫پارس��انژاد‪ ،‬تندیس س��رو نقره ای به همراه لوح تقدیر را‬ ‫به نماینده ای که از طرف قباد ش��یوا در سالن حاضر بود‪،‬‬ ‫تقدی��م کنند‪ .‬در ادامه برگزی��دگان بخش های مختلف‬ ‫دوس��االنه س��رو نقره ای با حضور هیات های داوری هر‬ ‫بخش و قرائت بیانیه انها اعالم شد‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫نمایش «مانستر» به نویسندگی کوروش‬ ‫ش��اهونه و حمیدرضا اس��دزاده و طراحی و‬ ‫کارگردانی کوروش شاهونه از هشتم دی ماه‬ ‫ِ‬ ‫در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫تهیه کنندگی این اثر را س��جاد افش��اریان‬ ‫برعهده دارد‪« .‬مانس��تر» بر پایه پژوهش��ی پیرامون بیماریِ اس��کیزوفرنی‬ ‫طراحی ش��ده که در ان‪ ،‬ابراهیم ناییج‪ ،‬علی حسین زاده و ریحانه رضی به‬ ‫ایفای نقش می پردازند‪ .‬فروش اینترنتی نمایش «مانستر» در سایت تیوال‬ ‫ص��ورت می پذیرد‪ .‬این نمایش‪ ،‬از ‪ 8‬دی تا ‪ 11‬بهمن ‪ ،1398‬هر ش��ب جز‬ ‫نشانی‬ ‫شنبه ها‪ ،‬از ساعت ‪ 18‬به مدت ‪ 70‬دقیقه در پردیس تئاتر شهرزاد به‬ ‫ِ‬ ‫خیابان نوفل لوشاتو‪ ،‬تقاطع خیابان رازی روی صحنه خواهد بود‪.‬‬ ‫فیل��م «اش��فته گی» ب��ه کارگردان��ی فریدون‬ ‫جیرانی که برای نخس��تین بار در جشنواره فجر به‬ ‫نمایش در امد‪ ،‬از فیلم های مهم س��ال گذشته بود‬ ‫که تا کنون اکرانش ب��ه تعویق افتاده بود‪ .‬این فیلم‬ ‫از روزهای پایانی اذر به س��ینماها امد و در سه روز‬ ‫نخس��ت اکران خود ‪ 70‬میلیون توم��ان فروخت تا اخرین س��اخته جیرانی با اقبال‬ ‫مخاطبان روبه رو شود‪.‬‬ ‫در فیل��م «اش��فته گی» به��رام رادان‪ ،‬مهن��از افش��ار‪ ،‬نس��یم ادب��ی‪ ،‬نازنی��ن‬ ‫صلح ج��و‪ ،‬عل��ی میالن��ی‪ ،‬احس��ان محم��دی و مه��ران احم��دی به ایف��ای نقش‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫داستان اشفته گی‪ ،‬روایت دو برادر دوقلو به نام های بردیا و باربد‪ ،‬هر دو با بازی بهرام‬ ‫رادان است‪ .‬روند پیشبرد داستان اینگونه القا می کند که بردیا و باربد از زمان کودکی‬ ‫در تمام زندگی خود‪ ،‬با هم در رقابت بوده اند‪.‬‬ ‫جیرانی درباره فضای فیلم جدید خود اینگونه نوشته است‪« :‬اشفته گی» رئالیستی‬ ‫و اجتماعی نیست‪ .‬یک فیلم است درباره عشق و جنایت‪...‬‬ ‫نویسنده‪ ،‬کارگردان و تهیه کننده این اثر فریدون جیرانی است‪.‬‬ ‫کتابی درباره مطبوعات ایران‬ ‫کتاب «‪ ۵۰‬سال مطبوعات به روایت امار» با‬ ‫عنوان فرعی «بانضمام نیم قرن کتاب شماری‬ ‫در ای��ران (‪ ۱۳۴۷‬تا ‪ »)۱۳۹۶‬اثر س��ید فرید‬ ‫قاسمی به تازگی توسط انتشارات جهان کتاب‬ ‫منتش��ر و راهی بازار نشر شده است‪ .‬سید فرید‬ ‫قاس��می به عنوان یکی از پژوهش��گران تاریخ‬ ‫مطبوعات ایران‪ ،‬که پیش از این نیز مقاالت‪ ،‬کتاب ها و اثار مختلفی در این حوزه‬ ‫تولید کرده‪ ،‬در این کتاب برهه ای دیگر از تاریخ مطبوعات ایران را زیر ذره بین خود‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬او معتقد است نخستین امارنگاری و شمارشگری کتاب کاوانه‪،‬‬ ‫مجلّه پژوهانه و روزنامه شناسانه را باید البه الی کتاب ها و ادواری های سپیده دم‬ ‫چاپ سپاری های فارسی جس��ت وجو کرد‪ .‬مقطع تاریخی مورد بررسی قاسمی‬ ‫در این کتاب سال ‪ ۴۷‬تا ‪ ۹۶‬است و در ابتدا و درامد کتابش‪ ،‬احصائیه نویسی های‬ ‫مطبوعات و کتاب را از سراغاز طبع و نشر در ایران تا سال ‪ ۹۶‬بررسی کرده است‪.‬‬ ‫قاس��می در گام دوم کتاب «‪ ۵۰‬سال مطبوعات به روایت امار» بررسی تطبیقی‬ ‫س��االنه ‪ ۵۰‬س��ال مورد نظر را در ‪ ۲‬بخش موضوعی «مطبوعات» و «کتاب» در‬ ‫دس��تور کار قرار داده و معتقد است نبود یک سامانه جامع در این زمینه‪ ،‬یکی از‬ ‫دردهای جامعه ایران است‪.‬‬ ‫این کت��اب ب��ا ‪ ۱۲۴‬صفح��ه و قیم��ت ‪ ۲۲‬ه��زار توم��ان منتش��ر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫یک نمایش ویژه برای «موسیقی تا سکوت»‬ ‫فیلم «از موس��یقی تا س��کوت» با حضور فرشید‬ ‫اخالقی‪ ،‬کارگ��ردان فیلم یکم دی در ش��هرکتاب‬ ‫«الف» اکران می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فیل��م تولی��د کش��ور اس��ترالیا تاکنون در‬ ‫کشورهای لهستان‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬امریکا و هندوستان‬ ‫نمایش داده شده و سال گذشته به عنوان نماینده کشور استرالیا در جشنواره سینما‬ ‫حقیقت در تهران به نمایش در امد‪.‬‬ ‫ای��ن فیلم ‪ ۷۵‬دقیقه ای زندگی تنها موزیک تاناتولوژیس��ت اس��ترالیایی را روایت‬ ‫می کند؛ فردی که سال ها پیش زندگی اش تحت تاثیر اشعار موالنا‪ ،‬شاعر بزرگ پارسی‬ ‫متحول ش��ده است‪ .‬وی سال هاس��ت که شغلی خاص در استرالیا دارد و به همراه ساز‬ ‫چنگ به بیماران و کهنساالنی که اخرین لحظات عمر خود را سپری می کنند‪ ،‬کمک‬ ‫می کند تا در ارامش به دنیایی دیگر سفر کنند‪ .‬شرکت برای عالقه مندان در این برنامه‬ ‫که امروز از ساعت ‪ ۱۸‬در شهر کتاب الف واقع در خیابان مقدس اردبیلی‪ ،‬خیابان الف‬ ‫شمالی‪ ،‬نبش کوچه سوم برگزار می شود برای عموم ازاد است‪.‬‬ ‫نابینایان به تماشای‬ ‫«جهان با من برقص» نشستند‬ ‫نابینایان به تماش��ای فیلم سینمایی «جهان با من برقص» به‬ ‫کارگردانی سروش صحت نشستند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در تازه تری��ن برنام��ه اک��ران فیلم ویژه‬ ‫نابینایان در پردیس س��ینمایی چارسو‪ ،‬ظهر روز جمعه ‪ ۲۹‬اذر‬ ‫نس��خه توضیح دار «جهان با من برقص» به کارگردانی س��روش‬ ‫صحت با روایت حامد بهداد نمایش داده شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین که اولین نمایش عمومی «جهان با من برقص»‬ ‫بود‪ ،‬س��روش صحت‪ ،‬حامد بهداد‪ ،‬نرگس ابیار‪ ،‬الله اسکندری‪،‬‬ ‫رامین صدیقی‪ ،‬فرشاد اذرنیا‪ ،‬علیرضا ثانی فر و حسن مصطفوی‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫نرگ��س ابیار پیش از اغاز نمایش فیلم اظهار کرد‪ :‬برای اولین‬ ‫بار است در این برنامه حضور دارم که باعث خوشحالی و افتخار‬ ‫من اس��ت‪ .‬امیدوارم که این اتفاق برای یکی از فیلم های من نیز‬ ‫بیفتد و در سوینا اکران شود‪.‬‬ ‫ابیار با اعالم خبر تجهیز س��الن شماره یک پردیس سینمایی‬ ‫چارس��و برای نابینایان توسط سوینا‪ ،‬گفت‪ :‬برای اولین بار سوینا‬ ‫با همکاری جمعی از عالقه مندان و همراهان موفق ش��د س��الن‬ ‫شماره یک پردیس سینمایی چارس��و را به دستگاه فرستنده و‬ ‫هدس��ت ویژه نابینایان مجهز کند‪ .‬به این ترتیب از چهارش��نبه‬ ‫‪ ۴‬دی م��اه نابینای��ان هم می توانن��د با خرید بلیت به تماش��ای‬ ‫فیلم س��ینمایی «جهان با من برقص» در این س��الن بنشینند‪.‬‬ ‫فیلم های بعدی نیز اطالع رسانی خواهد شد‪ .‬سوینا امیدوار است‬ ‫با همراهی س��ینماداران برای تجهیز سالن ها و یاری هنرمندان‬ ‫در توضیح دار کردن فیلم ها تمامی سینماهای کشور به زودی از‬ ‫این امکان بهره مند ش��ده و سینمای ایران برای نابینایان گرامی‬ ‫دس��ترس پذیر شود‪ .‬سروش صحت نیز در این مراسم بیان کرد‪:‬‬ ‫هر چقدر بگویم که از کنار ش��ما بودن خوش��حال هس��تم‪ ،‬کم‬ ‫گفت��م‪ .‬برای من‪ ،‬فیلم «جهان با من برقص» و تیم س��ازنده اش‬ ‫افتخار بزرگی اس��ت ک��ه اولین اکران عمومی م��ا برای خانواده‬ ‫س��وینا اس��ت‪ .‬خیلی خوش��حالم و فکر می کنم این خوشحالی‬ ‫ب��رای من‪ ،‬این فیلم و تیم س��ازنده ان تا اب��د باقی می ماند‪ .‬در‬ ‫ادامه حامد بهداد که فیلم «جهان با من برقص» را به طور زنده‪،‬‬ ‫توضیح دار کرد‪ ،‬گفت‪ :‬خوشحالم که اینجا و در کنار شما هستم‪.‬‬ ‫یک حس��رت کوچک دارم که جبرانش می کنم‪ .‬دلم می خواهد‬ ‫در این��ده نزدیک با یک��ی از فیلم هایی که خ��ودم بازی کردم‪،‬‬ ‫اینجا بیایم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫راه بازِ خوشنویسی‬ ‫به موزه ملی ایران‬ ‫«قلم��ی چن��د از گنجینه‬ ‫ملک مدن��ی» در موزه ملی‬ ‫ایران رونمایی می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪،‬‬ ‫نمونه ه��ای نادی��ده از «هنر‬ ‫خوشنویس��ی» در قال��ب‬ ‫نمایش��گاهی با عنوان «قلمی چند از گنجینه ملک مدنی» یکم‬ ‫دی در موزه ملی ایران به نمایش در می اید‪ .‬در این نمایش��گاه‬ ‫که از ساعت ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۶‬در موزه مادر ایران در خیابان امام خمینی‬ ‫(ره)‪ ،‬خیابان س��ی تیر‪ ،‬موزه ملی ایران برگزار می شود‪ ،‬عالوه بر‬ ‫نمایش اثار خوشنویس��ی مجموعه «محمد حسن ملک مدنی»‬ ‫از مجموعه داران دارای مجوز از وزارتخانه میراث فرهنگی‪ ،‬اثاری‬ ‫از میرعم��اد‪ ،‬میرزا غالمرضا اصفهانی‪ ،‬زی��ن العابدین اصفهانی‪،‬‬ ‫گلزار‪ ،‬اس��ماعیل جالی��ر و ملک محمد قزوین��ی نیز به نمایش‬ ‫درمی ایند‪.‬‬ ‫خطاطی در ایران پس از فتح اس�لام‪ ،‬نخس��ت به شیوه ن َسخ‬ ‫وجود داش��ت‪ .‬به دنبال ان با حمایت ابوبکر بن س��عد زنگی در‬ ‫فارس‪ ،‬ده ها نس��خه قران خطی به وجود امد‪ .‬در زمان حکومت‬ ‫ایلخانی��ان‪ ،‬ب��ه دلیل نفوذ هنر چین و س��لطه ی مغول ها‪ ،‬اوراق‬ ‫ُمذ ّهب کتاب ها‪ ،‬نخستین بار با نقش های تزیینی زینت یافت‪ .‬در‬ ‫زمان حکومت تیموریان در ایران‪ ،‬خط و خوشنویس��ی اهمیتی‬ ‫ویژه پیدا کرد‪.‬‬ ‫همچنان سبز؛ ایستاده در برابر سارقان امید‬ ‫افش�ین حکیمیان‪ :‬عادل فردوسی پور فرزند‬ ‫همین مختصر بودوباش مدنی است‪ .‬همین نصفه‬ ‫ِ‬ ‫زیس��ت مدنی در این مرزوبوم‬ ‫و نیمه نمودی که از‬ ‫اگر باقی اس��ت‪ .‬بودوباش��ی محجوب‪ ،‬دانا‪ ،‬اگاه‪،‬‬ ‫فرزن��د زمانه‪ ،‬پایی در همین خاک و سروگوش��ی‬ ‫در اینجا و انجای جهان‪ ،‬اگاه به عصر همین امروز‬ ‫س��عی ساعی تمام در به پیش‬ ‫و‬ ‫بردبار‬ ‫ش��کیبا‪.‬‬ ‫و البته نازونیاز همین مرزوبوم‪ .‬باحوصله و‬ ‫ِ‬ ‫ران��دن‪ .‬درجا ن��زدن و دل به یاس و نااُمیدی ها ندادن‪ .‬مایوس نش��دن و بنگاه نااُمیدی باز‬ ‫خلق اُمید‪ .‬روزنی پیدا کردن تا که راه به اس��تیالی تمام تاریکی‬ ‫نکردن‪ .‬همه حال در پی ِ‬ ‫گریختن از یاس‪ .‬رو ندادن به هر انچه زایل می کند‪ ،‬اُمید را در ادمی‪.‬‬ ‫بستن‪ .‬اُمیدافزایی و‬ ‫ِ‬ ‫پوست کلفتی‪.‬‬ ‫ماندن و تاب اوردن و ردونش��انی را جستن‪ .‬کاشتن‪ .‬پی گرفتن‪ .‬نه گریز و نه البته سر در‬ ‫الک خویش‪ .‬نه پا به فرار و نه گریختن از خیل خالیق و رو به تمنای میل خویش داشتن‪.‬‬ ‫جس��تن و یافتن‪ .‬واقعیت س��فت و سخت و تاریک را دیدن و قبول کردن و با این همه از‬ ‫نااُمیدی گریختن و سعی تمام تا که روزنه های اُمید را همچنان روشن نگه داشتن‪ .‬در دل‬ ‫تاریکی ها شمعی افروختن‪ .‬در دل خشکی ها سبزه ای را به بار نشاندن‪ .‬خم به ابرو نیاوردن‪.‬‬ ‫قهقهه زدن در میانه همه تلخی ها و درشتی ها و تاریکی ها‪.‬‬ ‫ماوای��ی در خود حتما داش��تن‪ ،‬تا بدان طی طریق کردن و چش��م دی��ده و دل به همه‬ ‫ِ‬ ‫کاشت یاس ندادن‪ .‬مایه اُمید شدن؛ در زمانه ای که از در و دیوار همه تیره گی‬ ‫بنگاه های در‬ ‫می بارد‪.‬‬ ‫در روزگاری ک��ه ان و ِر ابی های از جنس و جنم من وتو و ایران اینترنش��نال و چه و چه‪،‬‬ ‫ش��ب و روز در پی س��رقت اُمیدند‪ .‬در پی س��وداگری از ق َِبل تیره گی های خیل خالیق‪ .‬در‬ ‫پی دریوزه گی از س��یاهی روزوروزگار مردم‪ .‬عادل فردوس��ی پور نش��انی از مختصر جوانه‬ ‫ِ‬ ‫زدن هاست‪ .‬راهی به بیرون یافتن‪ .‬در همه حال به بد و بیراه مشغول نشدن و طرح و فکری‬ ‫نو درانداختن‪ .‬باید از این جوانه ها همچنان س��بز بش��ود که دل ها کمی روش��نی و گرمی‬ ‫خیل خالیق را اندک اندک‪ ،‬کورس��ویی از روش��نی پیدا ش��ود‪ .‬باید اصحاب از‬ ‫گیرد‪ .‬تا که ِ‬ ‫جنس و جنم فردوس��ی پورها زیادت بگیرد که نااُمیدی از قطعیت بیفتد‪ .‬تا فرصتی برای‬ ‫زندگی پیدا شود‪ .‬تا اندک رخصتی برای رهایی یافت شود‪ .‬تا چیزکی از امید اموختن؛ که‪:‬‬ ‫اُمید بعدی از روان است؛ لزوما وابسته به مشاهده خاصی از دنیا یا براورد خاصی از وضعیت‬ ‫نیس��ت‪ .‬امید پیش گویی نیست‪ .‬س��وگیری جان و جهان و سوگیری قلب است؛ از جهانی‬ ‫که بالواس��طه تجربه می شود برمی گذرد و جایی فراس��وی افق های ان لنگر می اندازد‪ .‬و‬ ‫فردوس��ی پور از قافله انهاست که فریاد سر می دهند که‪« :‬جنایت علیه امید تنها جنایتی‬ ‫است که بخشش و رستگاری ندارد‪.‬‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫«مانستر» به شهرزاد می اید‬ ‫اشفته گی زمستانی جیرانی‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫محمد فاضلی ‪ -‬عضو هیات علمی دانش�گاه ش�هید‬ ‫بهشتی‪:‬‬ ‫«ه��اف» و «پن��دی» دو اقتصاددان بانک جهانی در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬ازمایش جالبی انج��ام دادند‪ .‬انها ‪ ۳۲۱‬دانش اموز ‪۱۱‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫کاست نازل‬ ‫کاس��ت (طبقه) ممتاز و ‪ ۳۲۱‬نفر از‬ ‫و ‪ ۱۲‬س��اله از‬ ‫(پایین ترین جایگاه اجتماعی در هندوس��تان) از روس��تاهای‬ ‫هندوستان را در نظر گرفته و به انها معماهایی برای حل کردن‬ ‫ِ‬ ‫کاست نازل به خوبی‬ ‫دادند‪ .‬پس��رها ابتدا از کاس��ت های یکدیگر خبر نداشتند و پس��ران‬ ‫ِ‬ ‫کاست ممتاز معما حل کردند‪.‬‬ ‫پسران‬ ‫ان ها ازمایش را این گونه تکرار کردند که از پس��رها خواس��ته ش��د نام روس��تا‪ ،‬پدر و‬ ‫پدربزرگ شان را بنویسند‪ .‬پس از اعالم عمومی تعلق کاستی (طبقاتی) پسرها‪ ،‬اثر فاصله‬ ‫ِ‬ ‫کاس��ت نازل‪ ،‬به طور محسوسی افت کرد‪.‬‬ ‫طبقاتی دیده ش��د‪ .‬این بار عملکرد پس��رهای‬ ‫(ص‪)۱۳۱ .‬‬ ‫این ازمایش را از کتاب «تاوان نابرابری‪ :‬چرا برابری به سود همگان است» نوشته ریچارد‬ ‫ویلکینس��ون و کیت پیکت گرفته ام که س��ارا افراز ان را ترجمه و نشر میم در سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫منتشر کرده است‪.‬‬ ‫ویلکینسون و پیکت در این کتاب نشان می دهند که نابرابری‪ ،‬متغیر موثر بر طول عمر‪،‬‬ ‫بیماری روانی‪ ،‬خش��ونت‪ ،‬بی سوادی‪ ،‬ناتوانی جنسی‪ ،‬چاقی و هر مسئله اجتماعی دیگری‬ ‫است‪« .‬جوامعی که شکاف عمیقی میان فقیر و غنی ایجاد کرده اند‪ ،‬برای تک تک افراد‪ ،‬از‬ ‫جمله ثروتمندان‪ ،‬زیان اورند‪».‬‬ ‫این کتاب بر مقایس��ه کشورهای توس��عه یافته با یکدیگر و مقایسه ایالت های امریکا بر‬ ‫اساس میزان نابرابری و اثر ان بر بسیاری شاخص ها از ‪ ۸‬سالمت جسمی و روانی تا بارداری‬ ‫نوجوانان‪ ،‬اموزش‪ ،‬خشونت و عملکرد تحصیلی متکی است‪ .‬انبوهی از مطالعات و شواهد‬ ‫برای نوشتن این کتاب به کار گرفته شده است‪ .‬نویسندگان نشان می دهند‪:‬‬ ‫قضاوت اجتماعی دیگران درباره هر فرد‪ ،‬برای انس��ان ها بس��یار مهم و استرس زاس��ت‪.‬‬ ‫نابرابری ش��خصیت و شان اجتماعی افراد را تهدید و استرس تولید می کند‪ .‬نابرابری افراد‬ ‫را در معرض این استرس بیماری زا قرار می دهد‪.‬‬ ‫«انسان یعنی حساسیت به حقیر شمرده شدن» (ص‪ )۵۶ .‬و نابرابری انسان ها را تحقیر‬ ‫می کند‪».‬‬ ‫«مردم جوامع نابرابر‪ ،‬در مقایس��ه با جوامع برابرتر‪ ،‬در انتخاب همس��ر کمتر به ارتباط‬ ‫عاش��قانه اهمیت می دهند و بیش��تر به معیارهای مادی مانند وضعی��ت مالی‪ ،‬موقعیت‬ ‫اجتماعی و شغلی توجه می کنند‪( ».‬ص‪)۶۰ .‬‬ ‫هر قدر نابرابری بیشتر می شود‪ ،‬مردم اعتماد کمتری خواهند داشت (صص‪.)۶۷-۷۴ .‬‬ ‫حتی گرایش مردم به خریدن ماشین های اس یووی (شاسی بلند)‪ ،‬ناشی از بی اعتمادی و‬ ‫احساس ناامنی است که از نابرابری نشات می گیرد (ص‪.)۷۴ .‬‬ ‫نابرابری س��بب اختالالت اضطرابی می ش��ود و «با این که اضطراب انی حاد به سیستم‬ ‫ایمنی مان قدرت می بخشد‪ ،‬اضطراب مزمن و دائم ایمنی را مختل می کند و به اختالالت‬ ‫رش��د ک��ودکان‪ ،‬اختالالت تخمک گذاری زن��ان‪ ،‬اختالالت نعوظ در مردان و مش��کالت‬ ‫گوارشی در همه ما منجر می شود‪( ».‬صص‪)۱۰۳-۱۰۴ .‬‬ ‫کودکان در کش��ورهای نابرابر‪ ،‬ارزوهای بیش��تری دارند و گرایش ش��ان به ارزومندی‬ ‫بیشتر است‪( .‬ص‪)۱۳۵ .‬‬ ‫نابرابری بعد از فروپاش��ی کمونیسم در کشورهای اروپای شرقی افزایش یافت و کاهش‬ ‫طول عمر در کشورهایی که بیشترین نرخ رشد نابرابری را داشتند‪ ،‬بیشتر بود‪( .‬ص‪)۲۱۲ .‬‬ ‫نویس��ندگان مدعی اند حکومت ها برای کاس��تن از نابرابری‪ ،‬کمبود سیاس��تی ندارند‪،‬‬ ‫مشکل شان فقدان اراده و عزم سیاسی است‪( .‬ص‪)۲۶۵ .‬‬ ‫پیام کتاب برای ما‬ ‫کتاب «تاوان نابرابری» کام ً‬ ‫ال مس��تدل و مبتنی بر ش��واهد است‪ .‬پیام روشن اش برای‬ ‫جامعه ایران این اس��ت که حکومت باید عزم سیاس��ی جدی برای کاهش نابرابری داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مردم��ی ک��ه در ابان ‪ ۱۳۹۸‬ب��ه افزایش نرخ بنزی��ن معترض بوده و هس��تند‪ ،‬قربانی‬ ‫نابرابری اند‪ .‬نابرابری در جامعه ایرانی به واس��طه سیاس��ت های ناش��ی از نقض بی طرفی‪،‬‬ ‫کیفی��ت ک��م حکمرانی‪ ،‬تعارض منافع‪ ،‬فقدان ش��فافیت‪ ،‬فس��اد و ناکافی ب��ودن میزان‬ ‫دموکراسی و ازادی تولید می شود‪.‬‬ ‫جامعه ای سرخورده‪ ،‬ناراضی و انباشته از اختالالت روانی‪ ،‬حتی در معرض افزایش طالق‬ ‫ناشی از ناخرسندی های جنسی‪ ،‬بر اساس شواهد ارائه شده در این کتاب‪ ،‬می تواند ناشی از‬ ‫نابرابری فزاینده ای باشد که در چند دهه گذشته در ایران شکل گرفته است‪.‬‬ ‫چرخه ای از نقض بی طرفی‪ ،‬ناکارامدی‪ ،‬فس��اد‪ ،‬نابرابری و بی اعتمادی‪ ،‬این کش��ور را از‬ ‫توسعه دور کرده و به قهقرا می برد‪ .‬این تاوان سنگینی است که اگر نابرابری و علل مولد ان‬ ‫درمان نشوند‪ ،‬مردمان این سرزمین خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫نابرابری‪ ،‬این متغیر لعنتی را باید درمان کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!