روزنامه صمت شماره 1381 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1381

روزنامه صمت شماره 1381

روزنامه صمت شماره 1381

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫تحکیم روابط با همسایگان‬ ‫از اصول سیاست خارجی ایران است‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1381‬پیاپی ‪2699‬‬ ‫توسعه بخش معدن‬ ‫راهبرد اساسی کشور‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقدام های موثر‬ ‫در حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫راه ورود خودرو‬ ‫به بازار های بین المللی‬ ‫رونق‬ ‫اشتغال محلی‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫از نحوه برخورد اتحادیه های صنفی با متقلبان گزارش می دهد‬ ‫چهره ها‬ ‫تمرکز بر توسعه معادن و‬ ‫جلوگیری از خام فروشی‬ ‫رئیس جمهوری اس�لامی ایران که شامگاه دوشنبه وارد ایروان شده‪ ،‬در دیداری‬ ‫دوجانبه با رئیس جمهوری ارمنس��تان با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو‬ ‫ملت‪ ،‬تالش روزافزون برای تحکیم و تعمیق روابط و مناس��بات تهران‪-‬ایروان را در‬ ‫حوزه ه��ای گوناگون سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی مورد تاکی��د قرار داد‪ .‬روحانی‬ ‫در جریان س��فر به ارمنس��تان برای ش��رکت در اجالس س��ران اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراسیا‪،‬اظهار کرد‪ :‬توسعه و تحکیم بیشتر روابط با همه کشورهای همسایه از جمله‬ ‫ارمنستان از اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کاالی تقلبی‪ ،‬بیماری این روز های اقتصاد‬ ‫تولی��د و ف��روش یک کاالی تقلبی چه اس��یب هایی را بر پیک��ره اجتماع وارد‬ ‫م��ی اورد؟! ش��یوع تقلب در فروش ی��ا تولید کاالها در نگاه کالن‪ ،‬ریش��ه اعتماد‬ ‫در می��ان ش��هروندان یک جامعه و نیز اعتماد به یک مل��ت را در نگاه بین المللی‬ ‫می خشکاند و منجر به این امر می شود که پس از درک یا کشف تقلب‪ ،‬کاالهای‬ ‫واقعی نتوانند اعتماد اجتماعی را به خود جلب کنند‪ .‬از س��وی دیگر در ش��رایط‬ ‫فعلی اقتصاد ایران ک��ه قدرت خرید مصرف کننده به میزان زیادی کاهش یافته‪،‬‬ ‫خرید جنس تقلبی به معنای ایجاد مشکالت مضاعف و پی درپی برای خانواده های‬ ‫اسیب دیده از شرایط اقتصادی است‪ .‬ضمن اینکه برخی از کاالهای تقلبی با جان‬ ‫‪9‬‬ ‫مصرف کننده بازی می کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫راهکارهای پیش روی ایران‬ ‫با مقررات جدید‬ ‫دریانوردی‬ ‫سازمان جهانی‬ ‫‪8‬‬ ‫رابطه سرمایه گذاری‬ ‫در بورس و توسعه اجتماعی‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪11‬‬ ‫نرخ خودرو در بازار و کارخانه به هم نزدیک می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ کاهش قیمت ها‬ ‫تردید خریداران‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1381‬‬ ‫پیاپی ‪2699‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقدام های موثر‬ ‫در حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی‬ ‫استقبال ارمنستان از فعال تر شدن مناطق ازاد دو کشور‬ ‫امیرعباس فیضی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫تولید ملی و ضرورت حمایت از ان کلیدواژه هایی هستند‬ ‫که بارها و بارها ان را ش��نیده ایم‪ ،‬اما این حمایت از تولید‬ ‫ملی و رونق ان چگونه می تواند محقق شود؟‬ ‫برای رونق بخشیدن به اقتصاد یک کشور‪ ،‬نه تنها دولت ها‬ ‫موظفند برنامه های اقتصادی سودبخش��ی داش��ته باشند‪،‬‬ ‫بلکه شهروندان هر کش��ور نیز مسئولیت هایی دارند‪ .‬شاید‬ ‫دور از حقیقت نباش��د که بگوییم مسئولیت شهروندان در‬ ‫قب��ال اقتصاد کش��ور‪ ،‬کمتر از مس��ئولیت دولت ها در این‬ ‫زمینه نیس��ت‪ .‬حمایت از تولید داخلی کشور خود با خرید‬ ‫محصوالت بومی و داخلی کاری اس��ت که ش��هروندان هر‬ ‫کشور می توانند برای رونق بخشیدن به اقتصاد داخلی انجام‬ ‫دهن��د؛ همان حرکتی که باعن��وان «اقتصاد مقاومتی» نیز‬ ‫مطرح می شود‪.‬‬ ‫با اندکی تامل در انتخاب ش��عار س��ال های اخیر ازسوی‬ ‫رهب��ر معظ��م انقالب و همچنی��ن با تبیین ابع��اد اهمیت‬ ‫تولید داخلی در سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬به وضوح‬ ‫درمی یابیم که امروز تولید ملی‪ ،‬نه تنها یک شاخص و معیار‬ ‫اصلی پیشرفت کش��ور بلکه یک ضرورت برای ایمن سازی‬ ‫از اس��یب های تحریم های خصمانه به شمار می رود؛ از این‬ ‫رو توج��ه به تمامی جوان��ب و بکارگیری راهکارهای علمی‬ ‫و عمل��ی می تواند پیامدهای مثبتی برای کش��ور به همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫تحلیل اثار سیاس��ت های دولت ب��رای حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی یکی از الزام هایی اس��ت که باید ضمن بررسی و ارائه‬ ‫راهکارهای اصالحی‪ ،‬در صدر برنامه های کارشناسی کشور‬ ‫قرار گیرد‪ .‬بدون تردید ع�لاوه بر اینکه اقدام های فرهنگی‬ ‫و تبلیغات گسترده از طریق تریبون های گوناگون می تواند‬ ‫اثرگذاری الزم در حمایت از کاالی ایرانی را داش��ته باشد‪،‬‬ ‫سیاس��ت ها و برنامه های دولت نیز عاملی مهم در راستای‬ ‫تحق��ق این هدف قلمداد می ش��ود؛ به طوری که در صورت‬ ‫بکارگیری اس��تراتژی کاهش تصدی گ��ری و اتخاذ تدابیر‬ ‫منطب��ق بر ب��ازار‪ ،‬عالوه بر جلوگی��ری از هدررفت منابع و‬ ‫فساد اداری‪ ،‬موجبات جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫به مفهوم واقعی فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراین یک راهکار عملیاتی و اثرگذار در حمایت از تولید‬ ‫داخلی‪ ،‬تعیین استراتژی های تولید برمبنای مزیت رقابتی و‬ ‫تفکیک سیاست های حمایتی متناسب با صنایع رقابت پذیر‬ ‫اس��ت؛ به عبارتی با اس��تفاده از رویکردهای واقع گرایانه در‬ ‫زمینه گسترش سرمایه گذاری در بازار رقابت ضمن ارتقای‬ ‫س��طح کیفیت کاالهای تولیدی‪ ،‬باید تبلیغات متناسب با‬ ‫توانمندی ه��ای داخلی را انج��ام داد‪ .‬همچنین در مواردی‬ ‫که هزینه های تامین کاال از نرخ تمام شده تولید باالتر است‬ ‫باید ب��ا در نظر گرفتن صرفه اقتص��ادی و بدون تعصب به‬ ‫ض��رورت خودکفایی از راه های دیگر نس��بت به تامین کاال‬ ‫اقدام کرد‪.‬‬ ‫ناگفته نماند برنامه های کالن تولید کاالهای استراتژیک‬ ‫باتوجه به شرایط خاص کشور از این قاعده مستثنا هستند‪.‬‬ ‫از دیگ��ر اقدام های موثر در حمای��ت از کاالی ایرانی که‬ ‫به طور مش��خص در حیطه وظایف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت جای می گیرد‪ ،‬تدوین نقش��ه راه مناسب با رویکرد‬ ‫حذف مقررات دست وپاگیر‪ ،‬فراهم کردن شرایط رقابت ازاد‬ ‫و حذف موانع رقابتی ش��دن تولید داخلی اس��ت‪ .‬دوری از‬ ‫قیمت گذاری دولت��ی‪ ،‬حمایت از بخش خصوصی به منظور‬ ‫ساختن نام و نشان تجاری برای تولید داخلی و برندپروری‬ ‫نیز می تواند از مصادیق حمایت از کاالی ایرانی قلمداد شود‪.‬‬ ‫به اعتقاد برخی صاحب نظران‪ ،‬جذب سرمایه گذاری خارجی‬ ‫نیز در رشد تولید داخلی اثرگذار است اما باید توجه داشت‬ ‫سرمایه گذاری خارجی باعث ایجاد شرایط غیررقابتی برای‬ ‫تولید داخلی نشود؛ به عبارتی سرمایه گذاری در حوزه هایی‬ ‫جذب شود که بخش خصوصی داخلی توان یا سرمایه الزم‬ ‫به منظور ورود به ان را نداشته باشد‪.‬‬ ‫جذب س��رمایه گذاری خارجی نیز باید مشروط به تولید‬ ‫صادرات محور باش��د و از طرفی تضمی��ن الزم برای تامین‬ ‫م��واد اولیه از طریق صنایع داخلی گرفته ش��ود؛ به عبارتی‬ ‫به گونه ای نباش��د ک��ه حمایت های نابرابر منج��ر به ایجاد‬ ‫فضای غیررقابتی و در نهایت تقدیم دودس��تی بازار داخلی‬ ‫به سرمایه گذاران خارجی شود‪.‬‬ ‫اهمیت دادن به برند و تعیین س��ازکار مشخص به منظور‬ ‫برندس��ازی برای تولید داخلی از دیگر مصادیق حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی اس��ت که این مهم نیز با اتخاذ استراتژی های‬ ‫رقابتی از قبیل تمایز و رهبری هزینه محقق می ش��ود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که تا زمانی که کااله��ای تولید داخل زیر‬ ‫یوغ قیمت گذاری دولتی باش��ند‪ ،‬امکان تولید رقابتی وجود‬ ‫نخواهد داشت و به طور قطع تولید داخلی از رسیدن به نام و‬ ‫نشان تجاری قوی محروم خواهد ماند‪ ،‬زیرا محدودیت های‬ ‫ذاتی در قیمت گذاری دولتی باعث می شود تولید داخلی از‬ ‫اختیارات کافی برای رقابت ب��ا کاالهای خارجی برخوردار‬ ‫نباشد و در مقابل کاالهای خارجی بدون محدودیت تعیین‬ ‫نرخ در بازار داخلی خودنمایی کنند‪.‬‬ ‫در نهایت باید بر ایجاد بس��تر مناس��ب برای تامین مالی‬ ‫فعالیت ه��ای مولد تاکید کرد‪ .‬این ام��ر یکی از اصلی ترین‬ ‫اقدام هایی است که سازمان های سیاست گذار می توانند در‬ ‫راس��تای حمایت از تولید مل��ی و رونق ان انجام دهند؛ در‬ ‫این راس��تا ب��ورس و بانک دو اهرم اصلی ب��رای حمایت از‬ ‫تولید به شمار می روند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری اس�لامی ایران که ش��امگاه‬ ‫دوش��نبه وارد ایروان ش��ده‪ ،‬در دیداری دوجانبه‬ ‫با رئیس جمهوری ارمنستان با اشاره به اشتراکات‬ ‫تاریخی و فرهنگی دو ملت‪ ،‬تالش روزافزون برای‬ ‫تحکیم و تعمیق روابط و مناس��بات تهران‪-‬ایروان‬ ‫را در حوزه ه��ای گوناگون سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫فرهنگ��ی مورد تاکید ق��رار داد‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی دولت‪ ،‬روحانی در جریان س��فر به‬ ‫ارمنس��تان برای شرکت در اجالس سران اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراس��یا‪ ،‬در دیدار ب��ا رئیس جمهوری‬ ‫ارمنس��تان با بیان اینکه ته��ران و ایروان همواره‬ ‫از روابط دوس��تانه و صمیمی برخ��وردار بوده اند‬ ‫و س��طح مناس��بات دو کش��ور در مس��یر رشد و‬ ‫توس��عه ق��رار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توس��عه و تحکیم‬ ‫بیش��تر روابط با همه کشورهای همسایه از جمله‬ ‫ارمنس��تان از اصول سیاس��ت خارجی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری اس��تفاده‬ ‫از توانمندی ه��ای بخ��ش خصوصی دو کش��ور و‬ ‫س��رمایه گذاری های مش��ترک را مورد تاکید قرار‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬جمهوری اس�لامی ای��ران امادگی‬ ‫دارد ت��ا تجربه های خ��ود در عرصه های گوناگون‬ ‫خدمات فنی مهندس��ی‪ ،‬سدسازی و انرژی را در‬ ‫اختی��ار طرف ارمنی قرار دهد‪ .‬روحانی همچنین‬ ‫هم��کاری در قالب اتحادیه اقتصادی اوراس��یا را‬ ‫دارای اهمی��ت توصیف کرد و گفت‪ :‬حضور ایران‬ ‫در مناس��بات اقتصادی اتحادیه اوراسیا می تواند‬ ‫فرصت مناس��بی برای تقویت مناسبات اقتصادی‬ ‫دوجانبه و همچنین همکاری و فعالیت اقتصادی‬ ‫در س��طح منطقه باشد‪ .‬رئیس جمهوری بر ارتباط‬ ‫بیش��تر مناط��ق ازاد دو کش��ور از جمل��ه ارس و‬ ‫مغری و همچنین توجه به حفظ محیط زیس��ت و‬ ‫اس��تفاده بهینه از ظرفیت های دو کشور در زمینه‬ ‫گردشکری تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه روابط با ایران‬ ‫ارمن سرکیس��یان‪ ،‬رئیس جمهوری ارمنستان‬ ‫نی��ز در ای��ن دیدار ب��ا تاکید بر اینکه کش��ورش‬ ‫برای توس��عه بی��ش از پیش رواب��ط با جمهوری‬ ‫اس�لامی اهمی��ت وی��ژه ای قائ��ل اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ارمنس��تان به دنبال توس��عه روزاف��زون روابط با‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در عرصه های گوناگون‬ ‫به وی��ژه در زمینه های اقتص��ادی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬انرژی‬ ‫و محیط زیس��ت است‪ .‬رئیس جمهوری ارمنستان‬ ‫افزود‪ :‬فعالیت اتحادیه اوراس��یا می تواند بیشتر از‬ ‫شرایط کنونی باشد و در این زمینه‪ ،‬اماده توسعه‬ ‫همه جانب��ه رواب��ط با تهران هس��تیم و از فعال تر‬ ‫شدن مناطق ازاد کامال استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تبدیل ‪ ۴+۱‬به ‪۵+۱‬‬ ‫رئیس جمهوری پیش از عزیمت به ارمنس��تان‬ ‫به منظ��ور ش��رکت در اج�لاس س��ران اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراس��یا در ف��رودگاه مهراباد‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر اینکه اجالس س��ران اتحادیه اقتصادی اوراسیا‬ ‫برای ما اهمیت دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در واقع این سفر‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬جمهوری اس�لامی ایران از ابان‬ ‫امس��ال به جمع اعضای ای��ن اتحادیه می پیوندد‬ ‫و رواب��ط تجاری منطقه ازاد ما با منطقه اوراس��یا‬ ‫برقرار می ش��ود‪ .‬البته س��فر به نیوی��ورک به طور‬ ‫عمده سیاسی و منطقه ای بود‪ .‬در انجا هم درباره‬ ‫طرح��ی که برای امنیت منطقه هرمز ارائه کردیم‬ ‫و هم در زمینه مس��ائل جهانی بحث کردیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ ۴+۱ :‬هم در س��طح وزیران بحث و جلس��ه‬ ‫داش��تند؛ البته امادگی هایی ب��رای ‪ ۵+۱‬به وجود‬ ‫ام��ده بود‪ .‬چارچوب های ‪ ۵+۱‬م��ورد توافق همه‬ ‫طرف ها یعنی ‪ ۷‬کش��ور قرار گرفت‪ .‬به اعتقاد من‬ ‫یک گام مهم برداشته شد که البته روز چهارشنبه‬ ‫در هیات دولت بیش��تر درباره ان توضیح خواهم‬ ‫داد‪ .‬این گام می تواند به شکل های دیگر ادامه پیدا‬ ‫کند‪ .‬مس��ئله بس��یار مهم این است که ما بتوانیم‬ ‫مس��ئله هس��ته ای را در روال قانونی و بین المللی‬ ‫قرار دهیم و دیگران را به توبه تشویق کنیم و این‬ ‫زمینه اش اماده بود و حاال می شود ان را در شرایط‬ ‫بهتری اماده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت در سطح اقتصاد جهانی‬ ‫رئیس جمه��وری تاکی��د ک��رد‪ :‬ای��ن اجالس‪،‬‬ ‫اج�لاس اقتص��ادی و تجاری اس��ت‪ .‬م��ن بر این‬ ‫نکت��ه تاکی��د دارم که پیش��رفت اقتصاد و قدرت‬ ‫اقتصادی یک کش��ور زمانی اس��ت ک��ه بتواند با‬ ‫اقتص��اد جهانی رقابت کند و اگر قدرت اقتصادی‬ ‫و قدرت رقابت نداشته باشیم همه حرف است‪ .‬ما‬ ‫بای��د بتوانیم راهی پیدا کنیم که قدرت اقتصادی‬ ‫داش��ته باشیم‪ .‬اگر در سطح منطقه تمرین کنیم‪،‬‬ ‫تمرین بس��یار مهمی برای رقابت در سطح جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ای��ن اتحادیه ‪5‬‬ ‫کشور قزاقستان‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬روسیه و‬ ‫بالروس عضو هستند و ایران‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬مولداوی‬ ‫و ویتنام در مس��یر پیوس��تن قرار دارند‪ .‬البته از ‪۵‬‬ ‫ابان امسال این توافق اجرایی و عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫روحان��ی با اش��اره به اینک��ه ‪ ۵۰۲‬قلم کاالی ما با‬ ‫ش��رایط خاص ترجیحی می توانند از تعرفه حدود‬ ‫صفر اس��تفاده کنند‪ ،‬گفت‪ ۵۰۲ :‬قلم کاال به این‬ ‫کش��ورها صادر می ش��ود؛ البته این گام نخس��ت‬ ‫اس��ت و گام های بعدی هم در این زمینه برداشته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد‬ ‫جلس��ه دیدار اعضای ش��ورای مرکزی س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن ایران و رئیسان سازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن استان های گوناگون کشور با معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری ش��امگاه دوشنبه برگزار شد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش پایگاه خبری مع��اون اول رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫اس��حاق جهانگیری در این جلس��ه با تاکید بر اینکه‬ ‫موض��وع ایمنی در بخش معدن ب��ه هیچ عنوان قابل‬ ‫چشم پوشی نیست‪ ،‬از سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫ایران خواس��ت ایمنی در معادن را در باالترین سطح‬ ‫ممکن و به ش��کل س��ختگیرانه دنبال کن��د و در این‬ ‫سختگیری در هیچ ش��رایطی مماشات نکند‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری با یاداوری حادثه تلخ انفجار در‬ ‫معدن زغال س��نگ زمستان یورت در استان گلستان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬رعایت نکردن ن��کات ایمنی در معادن‪،‬‬ ‫می توان��د منجر به بروز حوادثی ش��ود که ش��یرینی‬ ‫اس��تخراج و توسعه معدن را به تلخی مبدل کند‪ .‬وی‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در دومین‬ ‫همای��ش چش��م انداز صنایع غیراهن��ی ایران و‬ ‫فناوری های وابس��ته با نگاهی ب��ه تولید و بازار‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬امس��ال در بخش اکتش��افات معدنی به‬ ‫اندازه تمام س��ال های گذش��ته کار انجام شده‬ ‫یا در دس��تور کار اس��ت‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا‬ ‫رحمان��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬در س��ال ‪ 7 ،۹۸‬محور‬ ‫اساس��ی برای فعالیت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫تمرکز بر توسعه معادن و جلوگیری از خام فروشی‬ ‫با تاکید بر س��خت و طاقت فرس��ا بودن کار در معادن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬س��ختی و دش��واری فعالیت معدنکاران و‬ ‫کس��انی که در تونل های معادن کار می کنند با هیچ‬ ‫یک از مش��اغل سخت و زیان اور قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫جهانگیری همچنی��ن با تاکید بر اینکه رعایت اصول‬ ‫زیس��ت محیطی و احیای مناب��ع طبیعی باید به طور‬ ‫جدی س��رلوحه فعالیت معدنکاران و س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی مع��دن ایران ق��رار گی��رد‪ ،‬از اعضای این‬ ‫س��ازمان خواس��ت موضوع حفظ محیط زیس��ت را‬ ‫به عنوان یک س��رفصل مهم در دس��تور کار خود قرار‬ ‫دهند و در این زمینه پیش��قدم باشند تا به کم توجهی‬ ‫و رعایت نکردن اصول زیس��ت محیطی متهم نشوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش معدن و صنایع معدنی از بخش های‬ ‫پراهمیت و ارزاور برای کشور به شمار می روند و یکی‬ ‫از دالیل اینکه در شرایط تحریم و کاهش درامدهای‬ ‫نفتی اقتصاد کش��ور دچار فروپاشی نشد این بود که‬ ‫بخش هایی مانند معدن‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬مس‪ ،‬فوالد و‬ ‫صنایعی از این دس��ت توانس��ته اند تا ح��د زیادی بار‬ ‫کمب��ود درامدهای نفتی را بر دوش بکش��ند‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری افزود‪ :‬باتوج��ه به اینکه معادن‬ ‫ای��ران به طور عمده در اس��تان هایی واقع ش��ده که‬ ‫دارای محرومی��ت و برخورداری کمتر هس��تند‪ ،‬اگر‬ ‫تمرکز خود را بر توس��عه معادن بگذاریم و بتوانیم در‬ ‫بخش معدن تح��ول ایجاد کنیم‪ ،‬این تحول می تواند‬ ‫در توس��عه اس��تان های شرقی کش��ور و استان های‬ ‫کمتر برخوردار کشور موثر باشد‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫عده ای معتقدند سهم بخش معدن در تولید ناخالص‬ ‫داخلی کش��ور کم اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این اظهارنظر به این‬ ‫دلیل است که نفت و گاز را به دلیل بزرگی این بخش ها‬ ‫جزو بخش معدن محاس��به نمی کنند اما با احتساب‬ ‫نفت و گاز س��هم بخش معدن در تولید ناخالص ملی‬ ‫بس��یار باال خواهد بود‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری‬ ‫توسعه بخش معدن راهبرد اساسی کشور‬ ‫و تجارت طراحی ش��ده که ‪ ۲‬مورد از انها یعنی‬ ‫نهضت ساخت داخل و انقالب معدنی در فضایی‬ ‫متفاوت و باجدیت خاصی پیگیری می شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬نظر همه کارشناسان معدنی کشور موید‬ ‫این نکته است که کشورمان دارای ظرفیت های‬ ‫معدنی بسیار بزرگی اس��ت و سرمایه گذاری در‬ ‫این بخش می تواند فرصت های جدیدی را برای‬ ‫توسعه اقتصادی کشور فراهم اورد‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬نقشه راه معدن برای‬ ‫نخستین بار در کشور ابالغ شده و باتوجه به کار‬ ‫کارشناسی انجام ش��ده و دریافت نظر تشکل ها‬ ‫و فعاالن بخ��ش خصوصی ب��رای بهره گیری از‬ ‫تمام��ی ظرفیت های موج��ود می تواند به تحول‬ ‫اساسی بخش معدن کشور کمک بسیاری کند‪.‬‬ ‫رحمانی اعالم کرد‪ :‬در سال گذشته افزون بر ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد دالر درامد معدنی داش��تیم که امسال‬ ‫حذف هزینه های غیرضروری از بودجه سال اینده‬ ‫مع��اون اقتص��ادی و هماهنگ��ی س��ازمان برنام��ه و‬ ‫بودجه کش��ور با بیان اینکه بودجه س��ال اینده متفاوت از‬ ‫س��ال های پیش برنامه ریزی ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬در بودجه سال‬ ‫اینده‪ ،‬کارشناس��ان س��ازمان برنامه و بودجه هزینه زائد و‬ ‫غیرضروری را حذف می کنند‪ .‬به گزارش س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه کش��ور‪ ،‬حمید پورمحمدی در دهمین جلسه ستاد‬ ‫بودج��ه اظهار کرد‪ :‬بنا به چند ضرورت بودجه س��ال اینده‬ ‫متفاوت پیش بینی شده که نخستین و مهم ترین ان تاکید‬ ‫رهبر معظم انقالب مبنی بر اجرای اصالحات ساختاری در‬ ‫بودجه اس��ت‪ .‬معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه کش��ور گفت‪ :‬در کن��ار ده ها نشس��ت و کارگروه‬ ‫تخصصی که در ستاد بودجه تشکیل شده‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫دوش��نبه هفته جاری بخش��نامه بودجه س��ال ‪ ۹۹‬را ابالغ‬ ‫این رقم با یک میلیارد دالر افزایش به افزون بر‬ ‫‪ ۲۱‬میلیارد دالر خواهد رس��ید‪ .‬رحمانی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬برای تامین نی��از واحده��ای تولیدی در‬ ‫داخل کشور‪ ،‬باید سیاس��ت خام فروشی نکردن‬ ‫مواد معدنی را اجرا کنیم و این مهم در راستای‬ ‫تبدیل مواد معدنی اس��تخراج شده در کشور به‬ ‫ارزش افزوده باالتر و ایج��اد زمینه های تولید و‬ ‫اشتغال بیشتر در سطح کشور است‪.‬‬ ‫تصمیم گیری برای گروه ملی صنعتی فوالد‬ ‫ک��رد و رویکرده��ای نوین برپایه اصالحات س��اختاری در‬ ‫ان دیده ش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬یکی از رویکردها این اس��ت که‬ ‫ارتباط هزینه های جاری کش��ور با نفت قطع شود و رویکرد‬ ‫دیگر اینکه س��عی شد بودجه را به جای انکه دستگاه محور‬ ‫باشد‪ ،‬برنامه محور کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬براساس ضرورت چهارم‬ ‫در بودجه س��ال اینده کارگروه بازبینی هزینه ها تش��کیل‬ ‫ش��ده و کارشناسان س��ازمان برنامه و بودجه هزینه زائد و‬ ‫غیر ضروری را حذف می کنند و در همین راس��تا سازمان ها‬ ‫و فعالیت هایی که قابل ادغام و حذف یا قابل برون س��پاری و‬ ‫جلب مش��ارکت بخش خصوصی باشند‪ ،‬همان کار را انجام‬ ‫می دهی��م‪ .‬همچنین در بودجه س��ال این��ده تقویت نظام‬ ‫تصمیم گیری در س��طح استان ها دیده ش��ده و بسیاری از‬ ‫طرح های ملی استانی به استان ها واگذار می شود‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه باید تالش کنی��م حتی االمکان از‬ ‫صادرات مواد معدنی به ش��کل خ��ام پرهیز و صنایع‬ ‫مرتبط با هر ماده معدنی در کشور ایجاد شود‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬معادن فلزی کش��ور که صنای��ع مرتبط با انها‬ ‫شکل گرفته از توسعه بیشتری نسبت به سایر معادن‬ ‫برخ��وردار بوده اند که باید تالش کنیم در هر رش��ته‬ ‫صنعتی همین ش��یوه دنبال ش��ود تا توسعه معادن‬ ‫مرتبط را به دنبال داش��ته باش��د‪ .‬جهانگیری افزود‪:‬‬ ‫براس��اس گزارش ه��ا و امارهای رس��می بین المللی‬ ‫متوس��ط رش��د جهانی فوالد در ‪ ۸‬ماه نخس��ت سال‬ ‫جاری میالدی ح��دود ‪ ۳.۵‬درصد بوده‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که این رقم در ایران باوجود تحریم بودن فوالد‬ ‫‪۶.۵‬درصد بوده که نش��ان می ده��د ظرفیت نیروی‬ ‫انس��انی بس��یار خوبی در این حوزه در کش��ور وجود‬ ‫دارد که قادر اس��ت به گونه ای عمل کند که تحریم ها‬ ‫ناکارامد باشد‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه‬ ‫منطقه ای وزارت کش��ور با اش��اره ب��ه اینگه‬ ‫گ��روه ملی صنعتی ف��والد ایران مش��کالت‬ ‫مهمی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬قرار اس��ت این مش��کالت‬ ‫در گزارش��ی به رئیس جمهوری اعالم ش��ود‬ ‫ت��ا درب��اره اینده گ��روه ملی صنعت��ی فوالد‬ ‫خوزستان تصمیم گیری شود‪ .‬به گزارش ایرنا‬ ‫بابک دین پرس��ت در حاشیه نشست بررسی‬ ‫مس��ائل و مش��کالت تولید گروه ملی صنعتی‬ ‫ف��والد ایران با تاکید بر اینکه این مش��کالت‬ ‫قابل بررسی هستند‪،‬گفت‪ :‬برای رفع برخی از‬ ‫موانع با تالش هایی که انجام شده اعتبار خوبی‬ ‫ب��ه گروه ملی صنعتی ف��والد ایران اختصاص‬ ‫یافته که راهگش��ای خیلی از مش��کالت بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬یک��ی از تصمیم هایی‬ ‫ک��ه باید ب��رای ای��ن مجموعه گرفته ش��ود‬ ‫تعیین تکلیف سهامی است که بخش عمده ای‬ ‫از ان در اختیار یکی از بانک های کشور است‪.‬‬ ‫دین پرست همچنین به بدهی ‪ ۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال��ی گ��روه ملی صنعتی فوالد به س��ازمان‬ ‫مالیات اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬با هماهنگی های‬ ‫انجام ش��ده قرار است برای کاهش بدهی های‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬س��ازمان های اجرایی و بانک ها‬ ‫به میزان مطالبه ای که دارند هرگونه بخششی‬ ‫را که می توانند در راستای تسهیل‪ ،‬استمهال‬ ‫و امهال بدهی ها‪ ،‬اعمال کنند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫‪ ۸‬کشور دیگر به اینستکس می پیوندند‬ ‫باغ های شهر سامان در حاشیه زاینده رود‬ ‫عکس‪ :‬باشگاه خبرنگاران‬ ‫ناتالی توچی‪ ،‬معاون مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت‪ ۸ :‬کشور دیگر تصمیم گرفتند‬ ‫به س��ازکار مالی اینس��تکس برای تجارت ب��ا ایران بپیوندند‪ .‬به گزارش ایلنا ب��ه نقل از پایگاه اینترنتی‬ ‫راش��اتودی‪ ،‬این مقام اتحادیه اروپا ضمن اعالم این خبر‪ ،‬نام کش��ورهایی را که قرار اس��ت به این سازکار‬ ‫مالی و تجاری میان ایران و اروپا بپیوندند‪ ،‬فاش نکرد‪ .‬رئیس جمهوری امریکا ‪ ۱۸‬اردیبهشت سال گذشته‬ ‫خروج این کش��ور از برجام را اعالم کرد‪ ،‬اما بالفاصله کش��ورهای امضاکننده این توافق یعنی انگلیس‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬چین و روسیه ضمن محکوم کردن خروج این کشور از این توافق چندجانبه بین المللی‪،‬‬ ‫تاکید کردند به برجام پایبند مانده و از تجارت شرکت های شان با ایران حمایت می کنند‪ .‬به دنبال این‬ ‫موض��وع‪ ،‬هایکو ماس‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه المان تاکید کرد تقویت خودمختاری اروپا با ایجاد کانال های‬ ‫پرداخت مستقل از امریکا و راه اندازی نهاد مالی اروپایی و نظام سوئیفت بدون وابستگی‪ ،‬کامال ناگزیر و‬ ‫ضروری است‪ .‬اروپایی ها به منظور تشویق ایران به باقی ماندن در برجام‪ ،‬اینستکس را راه اندازی کردند‬ ‫اما کم کاری اروپا در ماه های گذشته و اجرایی نشدن این کریدور مالی بارها مورد انتقاد مقامات رسمی‬ ‫کش��ورمان قرار گرفته اس��ت‪ .‬در ماه های اخیر نخست وزیر ژاپن‪ ،‬وزیر خارجه المان‪ ،‬فرستاده ویژه الیزه‬ ‫و معاون وزیر خارجه انگلیس راهی تهران شدند تا به زعم خود گامی برای جلوگیری از خروج ایران از‬ ‫برجام بردارند‪ .‬انگلیس‪ ،‬فرانسه و المان سهامدار اینستکس هستند‪ .‬پیش تر کشورهای اتریش‪ ،‬بلژیک‪،‬‬ ‫فنالند‪ ،‬هلند‪ ،‬اسلوونی‪ ،‬اسپانیا و سوئد برای پیوستن به این سازکار اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫رئیس جمه��وری صبح سه ش��نبه در ایی��ن پایانی‬ ‫پنجمی��ن جای��زه جهان��ی اربعین که در س��ازمان‬ ‫فرهنگ و ارتباطات اس�لامی برگزار شد‪ ،‬با اشاره به‬ ‫وضعیت منطقه غرب اس��یا‪ ،‬گفت‪ :‬امروز منطقه ما‬ ‫منطقه ای حس��اس شده و به تعبیری مجموعه ای از‬ ‫باروت در این منطقه جمع شده که هر لحظه امکان‬ ‫اش��تعال ان وجود دارد؛ به همین دلیل باید هوشیار‬ ‫و مواظب باشیم‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬عادل عبدالمهدی‪ ،‬نخس��ت وزیر عراق در‬ ‫س��خنانی با بیان اینکه هیچ طرفی جز اس��رائیل در‬ ‫منطقه به دنبال جنگ نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کشورهای‬ ‫حوزه خلیج ف��ارس از مذاکره صحبت می کنند و ما‬ ‫ه��م امادگی خود را ب��رای میزبان��ی به منظور اغاز‬ ‫گفت وگوها میان طرف های درگیر در منطقه اعالم‬ ‫کرده ایم‪ .‬وی همچنین گفت ایران و عربس��تان نیز‬ ‫اماده مذاکره هستند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬روزنام��ه فرامنطق��ه ای «رای الیوم» در‬ ‫واکن��ش ب��ه مصاحبه اخی��ر محمد بن س��لمان با‬ ‫ش��بکه امریکایی س��ی بی اس تحلیل کرد سخنان‬ ‫ولیعهد سعودی نس��بت به گذشته بی سابقه بوده و‬ ‫حاکی از تغییر جدی رویکرد وی و ارس��ال پیام های‬ ‫اشتی جویانه ای برای ایران اس��ت‪ .‬این روزنامه روز‬ ‫سه ش��نبه نوش��ت‪ :‬مصاحبه بن س��لمان‪ ،‬ولیعهد‬ ‫س��عودی که دیروز منتش��ر ش��د‪ ،‬دارای پیام های‬ ‫مهمی درباره تحوالت و اوضاع سعودی و منطقه بود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ب��ه گزارش بیزینس ورد‪ ،‬س��وبراهمانیام‬ ‫جایش��نکار‪ ،‬وزیر امور خارجه هند روابط خوب هند‬ ‫با امریکا را س��تایش و در ادامه تاکید کرد‪ :‬مواضع ما‬ ‫و امری��کا درباره ایران با یکدیگر متفاوت اس��ت‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬همواره درباره ای��ران گفت وگوها میان هند‬ ‫و امری��کا ادامه دارد‪ .‬وی همچنین بیان کرد‪ :‬اولویت‬ ‫هند دسترس��ی به صرفه و قابل پیش بینی به انرژی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئیس هی��ات مذاکره کنن��ده مخالفان‬ ‫س��وری‪ ،‬گفت‪ :‬تش��کیل کارگروه قانون اساس��ی‪،‬‬ ‫فرصت��ی ب��رای بنای س��اختار سیاس��ی جدید در‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬به گزارش اناتولی‪ ،‬نص��ر الحریری‬ ‫در یک نشس��ت مطبوعات��ی در اس��تانبول افزود‪:‬‬ ‫تش��کیل کارگروه قانون اساس��ی یک بدعت نیست‬ ‫بلکه بخش��ی از قطعنامه ‪ ۲۲۵۴‬سازمان ملل متحد‬ ‫اس��ت که بن��د چهارم ان بر روند سیاس��ی و تدوین‬ ‫قانون اساسی جدید و انتخابات ازاد و سالم با نظارت‬ ‫سازمان ملل تاکید می کند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش تاس‪ ،‬کاخ کرملین در بیانیه ای‬ ‫اعالم کرد والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روسیه‬ ‫که به ارمنس��تان س��فر کرده قرار اس��ت با حس��ن‬ ‫روحان��ی‪ ،‬رئیس جمهوری ایران در ایروان‪ ،‬پایتخت‬ ‫ارمنستان دیدار و گفت وگو کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬نماینده دائم س��وریه در س��ازمان ملل‬ ‫متحد با ایراد س��خنانی در جلس��ه ش��ورای امنیت‬ ‫گفـت‪ :‬موفقیت فرایند سیاس��ی در سوریه مستلزم‬ ‫پای��ان حضور غیرقانونی نیروه��ای خارجی امریکا‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬فرانس��ه و ترکیه در اراضی س��وریه است‪.‬‬ ‫بشار الجعفری افزود‪ :‬دمشق نسبت به سوءاستفاده‬ ‫از مفاد منش��ور سازمان ملل متحد و اصول و قوانین‬ ‫بین المللی مانند انچه که در عراق و لیبی اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫هشدار می دهد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬نماین��ده ای��ران در مجم��ع عموم��ی‬ ‫س��ازمان ملل متحد نس��بت به عواق��ب رفتارهای‬ ‫بی ثبات کننده و اقدام های تحریک امیز و خطرناک‬ ‫سعودی در منطقه هش��دار داد و گفت‪ :‬زمان ان فرا‬ ‫رس��یده که س��عودی ها امضای چک های سفید را‬ ‫متوقف کنند و پیامدهای انتخاب های اش��تباه خود‬ ‫در س��ال های گذش��ته را بپذیرند‪ .‬فرهاد ممدوحی‬ ‫افزود‪ :‬هماهنگی مواضع سعودی ها با رژیم اسرائیل‬ ‫و تمرکز انها بر طرح اتهام های واهی علیه جمهوری‬ ‫اسالمی در خالل نشس��ت مجمع عمومی سازمان‬ ‫ملل نباید اقدامی اتفاقی تلقی شود‪.‬‬ ‫س�ازمان برنامه و بودجه کشور‪ -‬محمدباقر‬ ‫نوبخت در دهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬کل کش��ور اظهار کرد‪ :‬سازمان‬ ‫برنامه و بودجه کش��ور برای اغاز کار‪ ،‬در بودجه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬کل کشور‪ ،‬اصالح س��اختار را عملی خواهد‬ ‫کرد تا برای س��ال های اینده نی��ز کار راحت و روان‬ ‫پیش برود‪ .‬رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه الیحه بودجه س��ال ‪ ۱۵ ، ۱۳۹۹‬اذر‬ ‫به مجلس ش��ورای اس�لامی ارائه می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یارانه پنه��ان انرژی و درامده��ای جدید مالیاتی و‬ ‫ن منابع نفتی در بودجه‬ ‫دارایی های دولت جایگزی�� ‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشور خواهند شد‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی دولت‪ -‬س��ید عباس‬ ‫موسوی در پیامی توییتری با تبریک روز ملی چین‪،‬‬ ‫برای دول��ت و ملت بزرگ چین ارزوی س��ربلندی‬ ‫و به��روزی ک��رد‪ .‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪« :‬امیدوارم روابط اس��تراتژیک و‬ ‫جام��ع ایران و چین بیش از پیش توس��عه و تعمیق‬ ‫یابد‪».‬‬ ‫ ایرن�ا‪ -‬در س��ومین روز از برگ��زاری انتخاب��ات‬ ‫ریاس��ت جمهوری افغانستان‪ ،‬عبدال ه عبدال ه یکی از‬ ‫نام��زدان و رئیس تیم «ثب��ات و همگرایی» مدعی‬ ‫کس��ب اکثریت اراء ش��ده و اعالم کرد انتخابات به‬ ‫دور دوم نمی رود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫تحکیم روابط با همسایگان از اصول سیاست خارجی ایران است‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1381‬‬ ‫پیاپی ‪2699‬‬ ‫واردات مرغ و تخم مرغ‬ ‫از کجا شروع شد؟‬ ‫تامین اب‬ ‫‪ ۱۷‬استان از دریا‬ ‫حمل ونقل چشم به راه‬ ‫یک صندوق‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬بازار خودرو روزهای ارامی‬ ‫را پشت س��ر می گ��ذارد و اگرچ��ه قیمت ها کاهش‬ ‫زیادی ندارد اما سیر قیمت ها نزولی است‪ .‬مدیریت‬ ‫و نظارت بر بازار باعث از بین رفتن التهاب ان شده‬ ‫و سوداگران دست از سر بازار برداشته اند‪ .‬تا حدودی‬ ‫هم از نگرانی مردم کاسته شده و برای حفظ ارزش‬ ‫پول خ��ود در این بازار س��رمایه گذاری نمی کنند‪.‬‬ ‫تغییرات مدیریتی و چینش جدید خودروسازی ها‬ ‫رون��د عرضه و توزیع خودرو را اصالح کرد و به گفته‬ ‫فع��االن ب��ازار خ��ودرو برخی رانت ه��ا از بین رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹گرانی و رغبت به خرید‬ ‫امی��ر حاج ابوالحس��ن از‬ ‫نمایش��گاه داران خ��ودرو‬ ‫تهران درباره وضعیت بازار‬ ‫خودرو ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ح��دود ‪ ۸‬ماه ب��ازار رونق‬ ‫داشت و خرید و فروش با‬ ‫حجم باالیی انجام می شد‪.‬‬ ‫بازار داغ بود و افراد به نرخ ها کاری نداشتند و فقط‬ ‫ام��ده بودند تا خودرویی خری��داری کنند‪ .‬اگرچه‬ ‫قیمت ها باال رفته بود اما معامله ها هم زیاد شده بود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬افزایش نرخ خودروها از س��ال گذشته‬ ‫اغاز شد و این روند از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان به‬ ‫باال در این بازار رقم خورد‪ .‬در این شرایط مردم برای‬ ‫خری��د از یکدیگ��ر س��بقت می گرفتن��د‪ .‬ن��رخ‬ ‫نمی پرس��یدند می خریدن��د تا ب��رای حفظ ارزش‬ ‫پول ش��ان سرمایه گذاری کنند‪ .‬این نمایشگاه دار با‬ ‫بیان اینکه حدود ‪ ۳‬ماه است بازار راکد شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با وجود کاهش نرخ خودرو مردم رغبتی برای خرید‬ ‫ندارند‪ .‬هر خانواده ای تا چند ماه پیش شاید ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫خ��ودرو خری��ده و در پارکینگ ها بدون اس��تفاده‬ ‫نگ��ه داری می کردند اما ب��ا کاهش قیمت ها همین‬ ‫افراد در حال فروش هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع خودرو با پالک شهرستان‬ ‫حاج ابوالحس��ن اظهار ک��رد‪ :‬این اف��راد اقدام به‬ ‫فروش می کنند اما با س��ود خ��ود را از بازار خودرو‬ ‫برده ان��د زی��را خ��ودرو ‪ ۶۰‬میلی��ون تومانی که در‬ ‫اوج قیمت ه��ا ‪ ۲۰۰‬میلی��ون توم��ان ش��د با وجود‬ ‫ب��ازار خ��ودرو دیگ��ر جذابیتی ب��رای س��وداگران ن��دارد و فقط‬ ‫مصرف کنن��ده واقعی ب��رای خرید اق��دام می کند‪ .‬ضم��ن اینکه‬ ‫قیمت ها در حال رسیدن به پایه قیمتی کارخانه هاست‬ ‫کاهش نرخ ها ش��ده ‪ ۱۴۵‬میلیون تومان‪ ،‬در نتیجه‬ ‫ای��ن افراد زی��ان نکرده اند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬س��اندرو‬ ‫معمولی تولید ‪ ۹۷‬را که ابتدای س��ال در نمایشگاه‬ ‫‪۲۰۰‬میلی��ون تومان فروختم ام��روز ‪ ۱۴۵‬میلیون‬ ‫تومان معامله می ش��ود‪ .‬یا س��اندرو استپ وی ‪۱۸۰‬‬ ‫میلیون تومان است و نوع دنده ای ان ‪ ۱۷۰‬میلیون‬ ‫توم��ان خرید و فروش می ش��ود‪ .‬همچنین نرخ پژو‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬از ‪ ۳۳۰‬به ‪ ۲۹۸‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫حاج ابوالحس��ن در پاس��خ به این پرسش که عنوان‬ ‫می ش��ود با قطع همکاری شرکت رنو تولید متوقف‬ ‫ش��ده این روی نرخ ان تاثیر نداش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬اتفاقا‬ ‫تولی��د ‪ ۹۸‬همی��ن مدل در بازار هم زیاد اس��ت که‬ ‫‪ ۱۷۱‬میلیون تومان معامله می شود‪ .‬فقط تمام این‬ ‫خودروها پالک شهرس��تان هستند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫پس تحویل خودروها به نمایندگی شهرستان ها این‬ ‫خودروها با خودروبر به تهران حمل می شود‪ .‬پرشیا‬ ‫نیز با پالک شهرس��تان در بازار توزیع می شود‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه دار با بیان اینک��ه خودروهای مدل ‪ ۹۷‬و‬ ‫‪ ۹۸‬در بازار زیاد اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با این حال بازار راکد‬ ‫است و فقط هنگامی که نرخ ها افزایش می یابد مردم‬ ‫برای خرید به نوعی هجوم می اورند‪ .‬این امر محدود‬ ‫به بازار خودرو نیست و برای بازار طال و مسکن هم‬ ‫ص��دق می کند‪ .‬پ��ژو ‪ ۲۰۰‬از ‪ ۳۳۰‬به ‪ ۲۹۸‬میلیون‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بالی جان تولید و فروش‬ ‫حاج ابوالحس��ن در ادام��ه با اش��اره ب��ه مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده به گالیه گفت‪ :‬ماموران مالیات بدون‬ ‫توجه به س��ود و زیاد فروش��ندگان فقط مبلغ مورد‬ ‫نظر خود را درخواس��ت می کنند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در‬ ‫ش��رایط فعلی من نمایش��گاه دار وقتی خودرویی را‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ون تومان خریداری می کنم با وضعیتی‬ ‫ک��ه ب��ازار دارد ناچ��ارم ان را ‪ ۳۰۱‬میلیون تومان‬ ‫به فروش برس��انم وگرنه مردم نمی خرند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬برای اینکه گردش کار وجود داش��ته باشد و‬ ‫مجبور به تعطیلی نش��ویم باید با وضعیت بازار کنار‬ ‫امد‪ .‬اما س��ازمان امور مالیاتی ب��ه این کاری ندارد‬ ‫که فروش��نده کاالی خود را چند فروخته براساس‬ ‫روند معمول مالیات خود را می خواهد نه براس��اس‬ ‫ی��ک میلی��ون تومانی ک��ه من نمایش��گاه دار روی‬ ‫خ��ودرو دریافت کرده ام‪ .‬قانون مالیات ارزش افزوده‬ ‫نی��از ب��ه اصالح دارد و در حال بررس��ی در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی است‪ .‬برخی صنعتگران هم نسبت‬ ‫به نح��وه دریافت این مالیات گالیه مند هس��تند و‬ ‫عن��وان می کنند مام��وران مالیات ب��دون توجه به‬ ‫دفاتر حسابرس��ی براساس فرمول خودشان مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده را از تولیدکننده می گیرند‪ .‬چه تولید‬ ‫به میزان مورد نظر داش��ته باش��ند و چه نداش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬حاج ابوالحس��ن گف��ت‪ :‬براس��اس مالیات‬ ‫ارزش افزوده ای که برای خودرو درخواست می شود‬ ‫باید هر نمایش��گاه دار بین ‪۵‬ت��ا ‪ ۱۰‬میلیون تومان‬ ‫خودروی��ی را معامله کند‪ .‬درحالی که خیلی وقت ها‬ ‫فروش��نده فقط با ‪ ۵۰۰‬هزار تومان باالتر خودرو را‬ ‫معامل��ه می کند‪ ،‬اما مامور مالیات به این موضوع ها‬ ‫توجه��ی ندارد و عن��وان می کند باید این مبلغ را از‬ ‫مش��تری دریافت کنید‪ .‬او گفت‪ :‬بازار کشش ندارد‬ ‫و م��ردم در بازار می گردن��د و ارزان ترین خودرو را‬ ‫خریداری می کنند‪ .‬بیش��تر نمایشگاه داران خودرو‬ ‫که با دارایی به مش��کل برخورد کرده اند و در حال‬ ‫تعطیلی هستند بر س��ر مالیات ارزش افزوده است‪.‬‬ ‫حاج ابوالحس��ن در پایان اظهارکرد‪ :‬همین مس��ائل‬ ‫س��بب می ش��ود افراد به طور پنهانی فعالیت داشته‬ ‫باش��ند زیرا «نمی توان نان صداقت خورد»‪ .‬کسانی‬ ‫ک��ه در فضای مجازی و کانال ها کار می کنند بدون‬ ‫اینک��ه ردی از خود باقی بگذارند معامالت ش��ان را‬ ‫انجام می دهند و مالیات هم نمی پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار ارام است‬ ‫پیش ت��ر ممنوعیت هایی‬ ‫درباره تعوی��ض پالک از‬ ‫شهرس��تان ب��رای تهران‬ ‫وج��ود داش��ت ام��ا بنابر‬ ‫سخنان این نمایشگاه دار‬ ‫گوی��ا دیگ��ر در این ب��اره‬ ‫مش��کلی وج��ود ن��دارد‪.‬‬ ‫نعم��ت اهلل کاش��انی‪ ،‬نایب رئی��س اتحادی��ه‬ ‫نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران درباره‬ ‫موضوع مطرح شده به‬ ‫گفت‪ :‬موضوع ارسال‬ ‫خودرو به نمایندگی های شهرس��تان مربوط به یک‬ ‫ماه پیش می ش��ود که هن��وز تغییرات مدیریتی در‬ ‫خودروس��ازی ها رخ ن��داده بود و برخ��ی از افراد با‬ ‫سوءاستفاده از جایگاه خود‪ ،‬بازار را مختل کرده بود‪.‬‬ ‫درحال حاضر دادگاه در حال رسیدگی به پرونده این‬ ‫افراد بوده و جلس��ه محاکمه برخی از انها اغاز شده‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مدیران پیشین خودروسازان‪،‬‬ ‫تولیدات خود را فقط به ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬نمایندگی خاص خود‬ ‫در شهرس��تان ها تحویل می دادن��د و به این ترتیب‬ ‫رانت های��ی در این حوزه به وجود امده بود‪ .‬به لحاظ‬ ‫قیمت��ی هم بازار را مدیریت می کردند‪ .‬خودروهایی‬ ‫که درحال حاضر از طریق نمایندگی های شهرستان‬ ‫معامله می ش��ود و برای بازار تهران ارسال می شود‪،‬‬ ‫مرب��وط به خریدهای قبلی بوده چراکه بازار خودرو‬ ‫شهرستان از تهران راکدتر است‪ .‬نایب رئیس اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران درباره‬ ‫تعویض پالک از شهرستان به تهران هم توضیح داد‪:‬‬ ‫برای تعویض پالک از شهرس��تان به تهران مشکلی‬ ‫وج��ود ن��دارد‪ .‬خودرویی که صاح��ب ان فردی در‬ ‫شهرس��تان اس��ت وقتی قرار باش��د ان را وارد بازار‬ ‫تهران کند یا به خریداری در تهران بفروشد‪ ،‬وکالت‬ ‫تعویض پالک را کنار س��ایر سند و مدارک خودرو‪،‬‬ ‫تحوی��ل خریدار می دهد‪ .‬او گفت‪ :‬درحال حاضر هر‬ ‫کس��ی ه��ر خودرویی را هر جای��ی خریداری کند‪،‬‬ ‫می توان��د پالک ان را تعوی��ض کند و محدودیت و‬ ‫ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد‪ .‬تمام تعویض‬ ‫پالک های کش��ور برخط(انالین) هستند و سیستم‬ ‫یکپارچه ای روی این موضوع نظارت دارد‪ .‬کاش��انی‬ ‫درب��اره وضعیت ب��ازار خودرو ه��م اظهارکرد‪ :‬بازار‬ ‫خودرو دیگر جذابیتی برای افراد و سوداگران ندارد‬ ‫و فصل تعطیالت به پایان رسیده و فقط مصرف کننده‬ ‫واقع��ی ب��رای خرید اق��دام می کند‪ .‬ضم��ن اینکه‬ ‫قیمت ه��ا در ح��ال رس��یدن ب��ه پای��ه قیمت��ی‬ ‫کارخانه هاس��ت‪ .‬برخ��ی خودروها حت��ی زیر نرخ‬ ‫کارخانه و نمایندگی ها رس��یده اند‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫س��راتو در بازار کمتر از نرخ کارخانه اس��ت‪ .‬این نیز‬ ‫نتیج��ه نظ��ارت جدی و دقیقی اس��ت ک��ه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نیز سایر نهادهای نظارتی‬ ‫روی تولیدکنندگان و بازار اعمال می کنند‪ ،‬ازاین رو‬ ‫بازار به ارامش نسبی رسیده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راه ورود خودرو به بازار های بین المللی‬ ‫رضااریاراد‪ ،‬کارش�ناس مالی صنعت خودرو‪ :‬مونتاژ خودرو‬ ‫سواری پیکان در سال ‪ ۱۳۴۶‬در ایران شروع و در مدل های گوناگون‬ ‫کار‪ ،‬لوکس‪ ،‬جوانان‪ ،‬استیش��ن و وانت ب ه تولید انبوه رس��ید‪ .‬درست‬ ‫یک سال پس از ان‪ ،‬کره جنوبی نیز با مونتاژ یک خودرو خارجی وارد‬ ‫صنعت خودرو ش��د و توانست پس از ‪ ۸‬سال مونتاژ خودرو‪ ،‬نخستین‬ ‫خ��ودرو خ��ود را با برند هیون��دای وارد بازار کند و پس از ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫ارتقای س��طح کیفی و رفع نواقص ان‪ ،‬وارد بازارهای بین المللی شود‬ ‫و طرفداران زیادی در سراسر جهان پیدا کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که در ایران با وجود خودکفایی در تولید خودرو پیکان و با‬ ‫گذش��ت حدود ‪ ۳۹‬سال یعنی تا سال ‪۱۳۸۴‬از تولید این محصول مونتاژ شده‪،‬‬ ‫فقط با تغییرات جزئی در س��پر و چراغ ها همچنان تولید و عرضه خودرو پیکان‬ ‫ادامه داشته و شرکت های خودرویی وارد حوزه برندینگ و ساخت خودرو ملی‬ ‫و حضور در بازارهای بین المللی و صادراتی نشده بودند‪.‬‬ ‫با نگاهی به اشتراک های تولید خودرو سواری در ایران و کره می توان دریافت‬ ‫که هر دو کشور در ابتدا با مونتاژ خودرو‪ ،‬کار خود را شروع و پس از گذشت چند‬ ‫س��ال از تبح��ر و تجربه در این صنعت‪ ،‬اقدام به تولی��د برند خود کرده اند؛ با این‬ ‫تفاوت که در صنعت مونتاژ‪ ،‬ش��رکت ایرانی پیش��تاز اما در تولید برند داخلی با‬ ‫س��ال ها تاخیر از رقیب کره ای با ارائه برند س��مند و به دنبال ان برند دنا در سال‬ ‫‪۱۳۹۳‬وارد حوزه برندینگ و بازارهای بین المللی شد‪.‬‬ ‫در اینجا این پرسش مطرح است که ایا با توجه به اشتراک های زیاد با شرکت‬ ‫خودروس��از کره ای در ورود به صنعت خودرو‪ ،‬سرمایه گذاری ها در حوزه نیروی‬ ‫انس��انی و ت�لاش در تولید‪ ،‬بهبود و ارتقای برند مل��ی‪ ،‬می توان به اینده خودرو‬ ‫ملی دنا و درخش��یدن مدل های بس��یار پیش��رفته تر ان در اینده در بازارهای‬ ‫بین المللی امیدوار بود؟‬ ‫در پاسخ به این پرسش باید گفت که خواست و اراده تمامی مدیران‪ ،‬مسئوالن‬ ‫و دولتمردان کشور بر این است که برند خودروهای ملی ایرانی به جایگاه واقعی‬ ‫بین المللی خود برس��د‪ ،‬اما باید در نظر داش��ت که صنعت خودرو برای حرکت‬ ‫هرچه س��ریع تر در مس��یر اعتالی خود نیازمند اص�لاح و بازنگری در مقررات‬ ‫دست وپاگیر و همچنین تداوم پایدار و یکنواخت رویه های حمایتی دولت است‪.‬‬ ‫یکی از اش��تباه های رایج سال های گذش��ته اجازه واردات خودرو هرچند با‬ ‫تعرفه های باال بوده است؛ به طوری که در برهه هایی از زمان دولت ها بنا به دالیلی‬ ‫مانند ایجاد انگیزه و رقابت در صنعت خودر و کشور‪ ،‬نسبت به صدور مجوز ورود‬ ‫خودرو اقدام کرده اند‪ ،‬حال اینکه ادامه این رویه‪ ،‬تمایل و درخواس��ت استفاده‬ ‫از برندهای خارجی به ظاهر با کیفیت تر در کش��ور را باال برده و به نوعی ارتقای‬ ‫مرحل��ه به مرحله برندهای داخلی را که با ت��وان نیروی مبتکر و خالق ایرانی و‬ ‫همچنین تالش ها و زحمات ش��بانه روزی کارکنان خودرو س��ازی داخل انجام‬ ‫می شود‪ ،‬نادیده گرفته و بسیار ناچیز می کند‪ .‬این درحالی است که با مطالعه و‬ ‫بررسی تاریخ صنعت خودرو کره جنوبی می توان به اراده دولت ان کشور در منع‬ ‫واردات خودرو خارجی به مدت ‪۲۵‬س��ال یعنی از شروع فعالیت صنعت خودرو‬ ‫ان اشاره کرد که طی ان سال ها‪ ،‬بازخورد هر تغییر و بهبود برند خود را در اذهان‬ ‫عمومی بسیار باال برده و ارزشمند دیده و انگیزه مضاعف در ارتقای هرچه بیشتر‬ ‫و رساندن به جایگاه رقابتی بین المللی داشته است‪.‬‬ ‫موضوع دیگر س��وای ارتقای کیفیت قطعات اصلی خودرو از قبیل گیربکس‪،‬‬ ‫چرخ دنده‪ ،‬موتور و‪ ،...‬اهمیت تحقیق و توس��عه در ح��وزه فناوری ها به منظور‬ ‫افزایش سطح ایمنی در سیستم تعلیق و ترمزهای اضطراری‪ ،‬هشدار انحراف از‬ ‫مسیر خودرو‪ ،‬فرمان برقی‪ ،‬سیستم روشنایی تطبیق پذیر؛ در سطح‬ ‫رفاه��ی فناوری پارک راحت خودرو‪ ،‬س��امانه کروز کنترل با قابلیت‬ ‫ترمز خودکار و در سطح اس��ایش صندلی ماساژور‪ ،‬قابلیت استارت‬ ‫و روش��ن ش��دن خودرو از روش های گوناگون تلفن همراه‪ ،‬س��اعت‬ ‫و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫ی انس��انی خ�لاق و مبتک��ر‪،‬‬ ‫کش��ور م��ا در زمینه ه��ای نی��رو ‬ ‫زیرس��اخت های صنعت��ی و منابع گوناگون طبیع��ی و معدنی مورد‬ ‫نیاز صنعت خودرو جایگاه مناس��بی دارد و از پیش نیازهای ورود به حوزه های‬ ‫فناوری با س��رمایه گذاری بیشتر‪ ،‬تش��ویق به کارافرینی و تشکیل شرکت های‬ ‫دانش بنیان با اهداف تطبیق نتایج موفق پژوهش ها با صنعت برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫ازاین رو رسیدن به ش��کوفایی در حوز ه «های تک» و فناوری های خودرو برای‬ ‫کارافرین ها و استارت اپ های صنایع خودرویی ایران می تواند در تامین منابع‬ ‫بدون محدودیت بوده و از س��ویی کمترین ارزبری را برخالف س��ایر کشورهای‬ ‫صاحب خودروس��ازی که نیازمند در نظرگرفتن بودجه بس��یار باال در واردات و‬ ‫تهیه مواد اولیه و پژوهش ها روی ان هستند‪ ،‬در بر داشته باشد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬می توان به بودجه پژوهش��ی ش��رکت خودروس��ازی کره ای‬ ‫اش��اره کرد که به منظور ج��ذب حداکثری فناوری در صنع��ت خودرو بودجه‬ ‫پژوهش های خود را در ‪ )۱۳۶۹(۱۹۹۰‬از ‪۱۶۰‬میلیون دالر به ‪۲.۲‬میلیارد دالر‬ ‫در سال ‪ )۱۳۹۶(۲۰۱۷‬افزایش داده است‪.‬‬ ‫برخ��ی تحلیلگران برای دس��تیابی به جایگاه بین المللی و رس��اندن صنعت‬ ‫خودرو کشور به تراز رقابتی جهانی‪ ،‬سرمایه گذاری های مشترک بین المللی را‬ ‫در قالب قراردادهای مش��ترک(جوینت ونچر) مطرح کرده و معتقدند از طریق‬ ‫س��رمایه گذاری های مش��ترک با ش��رکت های مطرح بین المللی‪ ،‬امکان رشد‬ ‫س��ریع و فتح بازارهای جهان فراهم می ش��ود‪ .‬در نقد این نظریه می توان گفت‬ ‫که ش��اید در ظاهر با عقد قراردادهای س��رمایه گذاری مشترک‪ ،‬موقعیت های‬ ‫مناس��بی برای شرکت های خودروساز داخلی در کوتاه مدت ایجاد شود اما این‬ ‫نوع قراردادها در راس��تای ادامه مس��یر اقتصاد مقاومتی‪ ،‬خودکفایی و ارتقای‬ ‫برنده��ای ملی نب��وده و عالوه بر تضعیف برند های داخلی‪ ،‬موجب وابس��تگی و‬ ‫حضور برندهای شرکت های طرف قرارداد داخل کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬ش��ریکان خارجی بارها اثبات کرده اند ع�لاوه بر ممانعت از‬ ‫انتقال فناوری های پیش��رفته خود به شریک ایرانی‪ ،‬همواره در شرایط بحرانی‬ ‫شریکان قابل اعتماد و اطمینانی نیستند چراکه با تهدیدهای بین المللی‪ ،‬تمام‬ ‫تعهدات قبلی خود را به حالت تعلیق در می اورند‪ .‬ازاین رو قرارداد های همکاری‬ ‫مشترک را زمانی می توان سودمند و مناسب دانست که مانند سایر قراردادهای‬ ‫مشترک همکاری شرکت های بزرگ خودروسازی‪ ،‬عالوه بر انتقال فناوری های‬ ‫مدرن‪ ،‬به تولید یک محصول مش��ترک با اهداف صادراتی و حضور در بازارهای‬ ‫بین المللی بینجامد‪.‬‬ ‫در ن��وع دیگ��ری از قرارداده��ای صنعت خ��ودرو می توان به مش��ارکت در‬ ‫انجام پژوهش های بین المللی در بخش « های تک» اش��اره کرد‪ .‬اعزام و تبادل‬ ‫متخصصان و مبتک��ران بخش فناوری به عنوان ارائ��ه فرصت های مطالعاتی و‬ ‫پژوهش های دوره ای را نیز می توان در رشد سطح کیفی خودروها موثر دانست‪.‬‬ ‫حرکت درس��ت و ش��فاف در مس��یر اقتصاد مقاومتی‪ ،‬توجه و اتکا به ظرفیت‬ ‫داخل��ی و همچنین جذب نیروهای مبتکر برای بهبود و ارتقای مرحله به مرحله‬ ‫برند ملی‪ ،‬بهترین گزینه ادامه مس��یر تعالی صنعت خودرو بوده و رضایتمندی‬ ‫مصرف کننده داخلی را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬پیشران اقتصاد مقاومتی‬ ‫معاون وزیر کش��ور از حمایت این وزارتخانه از‬ ‫برنامه ه��ای گروه صنعتی ایران خ��ودرو در زمینه‬ ‫رونق تولید‪ ،‬توس��عه ص��ادرات‪ ،‬عرضه محصوالت‬ ‫جدید و داخلی س��ازی قطعات پیش��رفته خودرو‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬بابک دین پرس��ت‪ ،‬معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه مناطق وزارت‬ ‫کش��ور در دی��دار ب��ا مدیرعامل گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬صنعت خودرو را پیش��ران اقتصاد‬ ‫مقاومتی دانست و گام های توسعه ای ایران خودرو‬ ‫در ح��وزه ارتق��ای ایمنی و کیف��ی محصوالت با‬ ‫هدف جلب رضایت حداکثری مشتریان و توسعه‬ ‫و تعمیق ساخت داخل قطعات در راستای کاهش‬ ‫وابس��تگی و صرفه جویی ارزی را مناسب توصیف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬خودکفای��ی در تمام��ی زمینه ها و‬ ‫کاالها‪ ،‬نه برنامه کشور ما و نه هیچ کشور دیگری‬ ‫اس��ت‪ ،‬ام��ا چنانچه دش��منان نظ��ام بخواهند با‬ ‫تحویل ندادن کاال تولید و صنعت کشور را مختل‬ ‫کنند‪ ،‬باید در راس��تای تولید ان کاالها و قطعات‬ ‫تالش کنیم‪.‬‬ ‫دین پرس��ت بر اس��تفاده از توان ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان در این زمینه تاکید و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ایران خودرو نیازهای فناورانه خود را مش��خص و‬ ‫ارائه کند با کمک این ش��رکت ها و استارت اپ ها‬ ‫اهنگ رشد تولید شتاب بیشتری گیرد‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتصادی و توس��عه‬ ‫مناطق وزارت کش��ور با بیان ای��ن مطلب که در‬ ‫بهترین شرایط هماهنگی قوای سه گانه در زمینه‬ ‫رونق تولید قرار داریم‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت کش��ور برای‬ ‫فرمانداران تکالیفی تعیین و ابالغ کرده که احیای‬ ‫تولید و صادرات از مس��ئولیت های فرمانداران در‬ ‫ش��رایط جنگ اقتصادی اس��ت و ای��ن وزارتخانه‬ ‫اماده هرگونه همکاری به منظور توس��عه صادرات‬ ‫خودرو به کشورهای همسایه است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر کش��ور اظهارک��رد‪ :‬تصویر ذهنی‬ ‫جامعه نس��بت به خودروس��ازان کمی مخدوش‬ ‫ش��ده ک��ه باید ای��ن نگاه ب��ا عرض��ه محصوالت‬ ‫جدید‪ ،‬عمل به تعهدات و ارائه خدمات مطلوب تر‬ ‫تغییر کن��د‪ .‬در ادامه مدیرعام��ل گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو گفت‪ :‬امس��ال‪ ،‬توس��عه عمق ساخت‬ ‫داخل در تولید قطعات خودرو‪ ،‬عرضه ‪ ۳‬محصول‬ ‫جدی��د و همچنین اجرای ‪ ۶۳۹‬پ��روژه در زمینه‬ ‫ارتقای کیفی محصوالت‪ ،‬قطعات و مجموعه ها را‬ ‫هدف گذاری کرده ایم‪ .‬فرش��اد مقیمی از رویکرد‬ ‫جدی��د ایران خودرو در حوزه صادرات و رس��یدن‬ ‫به باالنس ارزی خب��رداد و اظهار کرد‪ :‬درصورت‬ ‫تامی��ن حداقلی س��رمایه در گردش م��ورد نیاز‪،‬‬ ‫می توانی��م افزای��ش تولید‪ ،‬توس��عه ص��ادرات و‬ ‫ارزاوری برای کش��ور را در این شرکت رقم بزنیم‪.‬‬ ‫محصوالت ایران خودرو درکش��ورهای همس��ایه‬ ‫از اس��تقبال خوبی برخوردار است که در صورت‬ ‫تامی��ن نقدینگ��ی می توانیم س��هم بیش��تری از‬ ‫بازارهای صادراتی را کس��ب ک��رده و ارز حاصل‬ ‫از صادرات ان را برای تحقیق و توس��عه و عرضه‬ ‫محصوالت جدید استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫رونق تولیدبا توجه به‬ ‫ایمنی و نیروی انسانی‬ ‫س��مینار اموزش بررس��ی راهکارهای توسعه‬ ‫اج��رای ایین نام��ه بکارگیری مس��ئوالن ایمنی‬ ‫در گارگاه ب��ا حض��ور ‪ ۱۵۰‬نماین��ده از سراس��ر‬ ‫کش��ور ب��ه میزبانی پارس خ��ودرو برگزار ش��د‪.‬‬ ‫در این س��مینار ک��ه با روز اتشنش��ان همزمان‬ ‫ب��ود‪ ،‬معاون رواب��ط کار وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬مدیر اداره کل بازرس��ی کار و مدیران‬ ‫و نماین��دگان ش��رکت پارس خ��ودرو‪ ،‬اداره کل‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان تهران‪ ،‬کانون‬ ‫انجمن های ش��رکت صنفی و مسئوالن ایمنی و‬ ‫بهداش��ت کار اس��تان تهران حضور داشتند‪ .‬در‬ ‫ابتدای این سمینار حمید زاهدی‪ ،‬معاون توسعه‬ ‫منابع انس��انی و پش��تیبانی شرکت پارس خودرو‬ ‫گف��ت‪ :‬ایمنی بهداش��ت در حوزه منابع انس��انی‬ ‫از جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫مسیر ارتقای اچ اس ای(‪)HSE‬انچه امروز بسیار‬ ‫اهمی��ت دارد بکارگی��ری روش ه��ای جدید در‬ ‫رس��اندن پیام است‪ .‬زاهدی ادامه داد‪ :‬نگرش در‬ ‫اچ اس ای و تبلیغات این حوزه نس��بت به گذشته‬ ‫بس��یار متفاوت است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در تبلیغات‬ ‫اخیر حوزه ایمنی راه ها می بینید که در رس��انه ها‬ ‫از روش هایی اس��تفاده می ش��ود که احساس��ات‬ ‫انس��ان را برمی انگیزد و این روش ها تاثیرگذاری‬ ‫بیش��تری دارد‪ .‬در ادامه حاتم شاهکرمی‪ ،‬معاون‬ ‫رواب��ط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در‬ ‫حوزه ایمنی و بهداش��ت گفت‪ :‬فعاالن اقتصادی‬ ‫امروز به این نتیجه رسیده اند که اگر می خواهند‬ ‫به تولید با کیفیت برسند باید نگاهی انسان محور‬ ‫داشته باشند‪ .‬حتی اگر می خواهیم به رونق تولید‬ ‫برس��یم بای��د در واحدهای تولی��دی فضا و نگاه‬ ‫انس��ان محوری ایجاد کنیم تا بهره وری باال برود‬ ‫و این مهم بدون توسعه ایمنی و بهداشت ممکن‬ ‫نیست‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در استفاده از تجهیزات‬ ‫ایمن��ی و بهداش��ت بای��د توجه داش��ت که این‬ ‫تجهیزات باید با نظارت وارد فضای کار شوند زیرا‬ ‫کیفیت و تاریخ مصرف انها بسیار مهم است‪ .‬علی‬ ‫مظفری‪ ،‬مدیرکل بازرس��ی کار وزیر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی گفت‪ :‬اخرین امار س��ازمان جهانی‬ ‫نو ‪۴۰۰‬هزار نفر در‬ ‫کار از ف��وت بی��ش از ‪۲‬میلیو ‬ ‫س��ال بر اثر بیماری های ناشی از شغل در سراسر‬ ‫جه��ان حکایت دارد‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬قوانین و‬ ‫ایین نامه های بس��یار خوبی در سال های گذشته‬ ‫بکارگیری ش��ده که در ارتقای ایمنی و بهداشت‬ ‫محی��ط کار بس��یار موث��ر بوده ان��د‪ .‬عبدالصمد‬ ‫احمدوند‪ ،‬مدیر ایمنی و بهداش��ت پارس خودرو‬ ‫نی��ز در ادامه ایین ضمن اش��اره ب��ه اهداف این‬ ‫ش��رکت در حوزه ایمنی و بهداشت گفت‪ :‬حفظ‬ ‫س�لامتی کارکنان‪ ،‬رعایت موارد ایمنی و اجرای‬ ‫قوانی��ن همراه با ام��وزش در این حوزه از اهداف‬ ‫این ش��رکت اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬شناس��ایی نقاط‬ ‫بحران��ی و کانون های خط��ر از جمله پایش هایی‬ ‫اس��ت که همواره انجام می شود‪ .‬احمدوند ادامه‬ ‫داد‪ :‬یکی از روش های افزایش ایمنی اس��تفاده از‬ ‫وس��ایل حفاظت فردی اس��ت که در این شرکت‬ ‫این وس��ایل نخست ازمایش و بررسی می شوند و‬ ‫بعد اقدام به تهیه انبوه انها می کنیم‪.‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫نتایج اقدام ها در حوزه ایمنی و بهداش��ت همواره‬ ‫در نشس��ت ویژه این امر با حضور مدیریت ارشد‬ ‫پارس خودرو بررسی می شود و به ویژه توانمندی‬ ‫و سابقه کار پیمانکاران در حوزه ایمنی و بهداشت‬ ‫از مهم ترین مواری اس��ت که باید مورد بررس��ی‬ ‫ق��رار بگیرد‪ .‬یکی از م��واردی که در حوزه ایمنی‬ ‫و بهداش��ت مورد توجه است تخصص پیمانکاران‬ ‫و درک انه��ا از موارد ایمن��ی در حوزه تخصصی‬ ‫اس��ت زی��را به عنوان مث��ال پیمانکاران��ی که در‬ ‫اتاق رنگ یک خودروس��از ب��ا درجه ایمنی باال و‬ ‫حساس��یت های موجود فعال هستند‪ ،‬باید تمام‬ ‫جزئیات موارد ایمنی و بهداشت را رعایت کنند و‬ ‫البته از س��وی کارفرما نیز باید اقدام های مناسب‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫نرخ خودرو در بازار و کارخانه به هم نزدیک می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1381‬‬ ‫پیاپی ‪2699‬‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی کم وکاست نقل می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫داستان‬ ‫اسباب بازی‬ ‫در ایران‬ ‫واردات مرغ و تخم مرغ از کجا شروع شد؟‬ ‫حسن محرابی‬ ‫خبرنگار‬ ‫ورود اس��باب بازی های غرب��ی به ای��ران به دوره‬ ‫ناصرالدین ش��اه برمی گ��ردد‪ .‬ناصرالدین ش��اه از‬ ‫س��فرهای خ��ود به اروپ��ا س��وغاتی های مختلفی‬ ‫ب�� ه همراه اورد‪ .‬عروس��ک نی��ز یک��ی از انها بود‪.‬‬ ‫س��پس در دوره مظفرالدی��ن ش��اه قاج��ار‪ ،‬خرید‬ ‫اس��باب بازی افزای��ش یافت‪ .‬عبداهلل مس��توفی در‬ ‫کتاب «ش��رح زندگانی من» در جلد دوم حکایتی‬ ‫تعریف می کند مبنی بر انکه مظفرالدین ش��اه طی‬ ‫ی��ک تلگراف محرمانه به س��فارت ایران در ترکیه‬ ‫امروزی(عثمانی ان روز) درخواس��ت دو صندوق از‬ ‫یک ادمک اسباب بازی کرده است‪ .‬این درخواست‬ ‫ب��ه فوریت انجام می ش��ود‪ .‬به این ترتیب روش��ن‬ ‫می ش��ود که به غی��ر از عروس��ک های وارداتی در‬ ‫ای��ران کارخانه تولید عروس��ک نبود‪ .‬همچنین در‬ ‫قدیم اسباب بازی و عروسک فروشی وجود نداشت‪.‬‬ ‫مادره��ا و پدرها در خانه برای بچه ها عروس��ک یا‬ ‫اس��باب بازی می س��اختند‪ ،‬البته در همین دوران‬ ‫تعداد کمی عروس��ک های پنبه ای تولید می شدند؛‬ ‫به این صورت که خانم های ارامنه عروسک پنبه ای‬ ‫می س��اختند و می فروختند‪ .‬به غیر از ان در زمان‬ ‫قاج��ار و پس از ان در ش��هرری با حلبی ماش��ین‬ ‫دودی می س��اختند و سوغات حضرت عبدالعظیم‬ ‫ب��رای بچه ها ماش��ین دودی حلبی ب��ود‪ .‬در دهه‬ ‫‪ ۴۰‬و بعد از ان‪ ،‬خرس های پش��مالو یا س��گ های‬ ‫گوش بلند و ش��ترهای چاق وچله ای پشت ویترین‬ ‫مغازه های اس��باب بازی فروش��ی مشاهده می شد‪.‬‬ ‫این عروسک ها را نیز خانم های ارامنه در خانه شان‬ ‫می س��اختند؛ به این ترتیب که پوست گوسفند را‬ ‫می خریدن��د و با الگوهای مخصوصی که داش��تند‪،‬‬ ‫می بریدن��د و درون ان را ب��ا کاه پر می کردند و ان‬ ‫را زین��ت داده و به قیمت های مختلف به مغازه دار‬ ‫عرض��ه می کردند‪ .‬اما این خرس ها یا س��گ ها هم‬ ‫چن��دان ارزان نب��ود‪ .‬با توجه به ان��دازه همچنین‬ ‫چگونگی ساخت‪ ،‬نرخ انها متفاوت بود اما به ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪ ۷۰‬تومان می رسید‪ .‬این نرخ با توجه به میزان یک‬ ‫حق��وق معمولی ‪ ۴۰۰‬تومانی در ماه‪ ،‬گران بود‪ .‬در‬ ‫س��ال های ‪ ۱۳۳۵‬به بعد کارخانه های ایرانی موفق‬ ‫ش��دند عروسک هایی بس��ازند که با عروسک های‬ ‫فرنگ��ی رقاب��ت کنند ام��ا ان عروس��ک ها هم تا‬ ‫حدودی گران قیمت بودند‪ .‬در س��ال ‪۱۳۴۱‬به جز‬ ‫عروس��ک های پالستیکی که ‪ ۵‬ریال به باال قیمت‬ ‫داش��ت‪ ،‬عروسک هایی که در کارخانه های دیگر با‬ ‫موهای مصنوعی ساخته می شد قیمتی بین ‪ ۲۲‬تا‬ ‫‪ ۷۰‬تومان داشتند‪ .‬البته بخش اصلی عروسک ها که‬ ‫به عنوان عروس��ک های فرنگی شناخته می شوند‪،‬‬ ‫در این سال ها از خارج وارد می شدند‪ .‬در این دوره‬ ‫ل عروس��ک های فرنگ��ی به قیمتی‬ ‫ب��ه طور معمو ‬ ‫باالت��ر از ‪ ۱۳۰‬تومان به ف��روش می رفت‪ .‬مقداری‬ ‫از این اس��باب بازی ها را پاکس��تانی ها و افرادی که‬ ‫از کش��ورهای همج��وار ب��ه ای��ران می امدند وارد‬ ‫می کردن��د‪ .‬در ده��ه ‪ ۳۰‬وقت��ی کارخانه ها و البته‬ ‫ب��ه بیان بهتر‪ ،‬کارگاه های عروسک س��ازی فعالیت‬ ‫کردن��د‪ ،‬ابتدا عروس��ک های دختره��ا را در ایران‬ ‫می س��اختند‪ .‬به تدریج در سال ‪ ۱۳۴۰‬برای پسرها‬ ‫هم تپانچه و تفنگ می ساختند‪ .‬این نوع مصنوعات‪،‬‬ ‫نس��بت به نمونه اجناس خارجی کم دوام تر بودند‬ ‫اما قیمتی مناس��ب داشتند زیرا با ‪ ۱۰‬تومان افراد‬ ‫می توانس��تند یک تپانچه بخرند‪ .‬در س��ال ‪۱۳۴۱‬‬ ‫ژاپنی ه��ا تالش می کردند بازار اس��باب بازی ایران‬ ‫را ب��ه تص��رف خ��ود دراورند‪ .‬ب��ه عن��وان نمونه‪،‬‬ ‫اس��باب بازی هایی که وارد می ش��دند قیمت های‬ ‫مختلف داشتند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬یک ماشین کوچک‬ ‫ت در صورتی که همان‬ ‫انگلیسی ‪ ۵۰۰‬ریال نرخ داش ‬ ‫ماش��ین اگر ژاپنی بود کمت��ر از ‪ ۲۰۰‬ریال ارزش‬ ‫داشت‪ ،‬به همین دلیل اسباب بازی فروشی ها در این‬ ‫زمان به فروش اس��باب بازی ژاپنی روی اوردند‪ .‬در‬ ‫ایران در س��ال های دهه ‪ ۴۰‬در دو فصل مشخص‪،‬‬ ‫اسباب بازی بیشتر فروش داشت؛ یکی کریسمس و‬ ‫اغاز سال مسیحی و دیگری عید نوروز‪ .‬اجناس مورد‬ ‫اس��تفاده در کریسمس عبارتند از‪ :‬گوی های رنگی‬ ‫ب��ا نوارهای طالی��ی و فانوس های کوچک که برای‬ ‫تزئی��ن درخت کاج مورد اس��تفاده قرار می گیرند‪ .‬‬ ‫به عالوه اس��باب بازی های خارجی و گران قیمت تر‬ ‫ه��م در همین فصل به ف��روش می رفتند‪ .‬از جمله‬ ‫پر فروش ترین اس��باب بازی های فصل کریسمس‪،‬‬ ‫عروس��ک بابا نوئل اس��ت که به اندازه های مختلف‪،‬‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬گ��ران‪ ،‬ارزان‪ ،‬پالس��تیکی‪ ،‬کائوچویی‪،‬‬ ‫فرنگی و ایرانی هر دو خریدار داشتند‪ .‬در ادامه این‬ ‫روند‪ ،‬تا دهه ‪ ۵۰‬کارخانه های س��ازنده اسباب بازی‬ ‫موفق نشدند اسباب بازی های باتری دار را در ایران‬ ‫تهیه کنند‪ .‬به تدریج بازار اس��باب بازی و تولید ان‬ ‫گسترش یافت ب ه گونه ای که در سال های اخیر باید‬ ‫ب��ه صورت جدی‪ ،‬تولید عروس��ک و صادرات ان با‬ ‫توجه به اینکه ایران در مجاورت بازار اس��باب بازی‬ ‫‪ ۲.۵‬میلی��ارد دالری هند و کش��ورهای عربی واقع‬ ‫شده مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در تابستان‬ ‫‪۱۳۵۶‬‬ ‫نظرخواهی‬ ‫عمومی از‬ ‫مردم شد خانم‬ ‫خانه داری گفته‬ ‫بود تا عمر دارم‬ ‫لب به مرغ‬ ‫یخ زده نمی زنم‬ ‫در تابستان ‪ ۱۳۵۶‬اعالم شد ایرانی ها سالی ‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫ت��ن مرغ و ‪ ۱۵۰‬هزار ت��ن تخم مرغ می خورند‪ .‬در همین‬ ‫زمان‪ ،‬مصرف روزان��ه تهرانی ها ‪ ۱۸۰‬تن مرغ و ‪ ۱۶۰‬تن‬ ‫تخم مرغ بود‪ ۴۲۰ .‬واحد مرغداری‪ ،‬مرغ و تخم مرغ تهران‬ ‫و حومه را تامین می کردند‪ .‬با این حال در برخی از مقاطع‬ ‫س��ال کمبود مرغ و تخم مرغ در تهران و شهرستان ها به‬ ‫وج��ود می امد‪ .‬در ای��ن زم��ان وزارت بازرگانی تصمیم‬ ‫ گرفت با تجدیدنظ��ر در قراردادهای خرید مرغ خارجی‬ ‫و پرداخت بهای اضافی حمل به وسیله هواپیما‪ ،‬به میزان‬ ‫بیش��تری مرغ و تخم مرغ به بازار کشور وارد کند‪ .‬در این‬ ‫ای��ام بلغارس��تان و رومانی عامالن ف��روش عمده مرغ و‬ ‫تخم مرغ ایران شدند‪ .‬با توجه به اقدام هایی که انجام شد‬ ‫تا حدودی کمبود مرغ و تخم مرغ کاهش یافت و این امر‬ ‫ناشی از ورود سریع و کم سابقه این دو کاال از کشورهای‬ ‫خارجی بود به طوری که ورود تخم مرغ به وسیله هواپیما‬ ‫روزان��ه به ‪ ۳۰۰‬تن افزایش پیدا کرد و هر روز ‪ ۶‬هواپیما‬ ‫هر کدام با ظرفیت تقریبی ‪ ۶۰‬تن تخم مرغ را وارد تهران‬ ‫می کردند و در مهراباد کاالی وارداتی بالفاصله ترخیص‬ ‫می شد‪ .‬همزمان با کاهش مرغ و تخم مرغ مسئله دیگری‬ ‫که به وجود امد موضوع م��رغ یخ زده وارداتی بود که به‬ ‫مذاق مصرف کننده ایرانی ناخوشایند می امد‪ .‬در تابستان‬ ‫‪ ۱۳۵۶‬نظرخواه��ی عمومی از مردم ش��د و پاس��خ های‬ ‫جالبی در این باره ارائه ش��د‪ .‬خان��م خانه داری گفته بود‬ ‫شرایط احراز پس��ت مدیرکلی در نهاد های دولتی در مرداد‬ ‫‪ ۱۳۵۰‬تصویب شد‪.‬‬ ‫در ای��ن س��ال ایین نامه ش��رایط احراز پس��ت مدیرکلی به‬ ‫تصویب هیات دولت رس��ید و برای اجرا ب��ه کلیه وزارتخانه ها‬ ‫و موسس��ه های دولتی مشمول قانون اس��تخدام ابالغ شد‪ .‬به‬ ‫اماری از کارگاه های صنعتی‬ ‫در تابستان سال ‪ ۱۳۵۴‬معاون سازمان برنامه و بودجه و رئیس‬ ‫مرک��ز امار ایران در یک مصاحبه مطبوعاتی به امار کارگاه های‬ ‫کش��ور اش��اره کرد‪ .‬او گف��ت‪ :‬درحال حاضر تع��داد کارگاه های‬ ‫صنعتی کشور در روستا حدود ‪ ۲۰۰‬هزار واحد است که فعالیت‬ ‫بیش��تر انها در زمینه صنایع دستی اس��ت‪ .‬همچنین در شهرها‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰۰‬ه��زار کارگاه صنعتی وجود دارد ک��ه از این تعداد‬ ‫بی��ش از ‪ ۶‬هزار کارگاه از کارخانه های بزرگ صنعتی هس��تند‪.‬‬ ‫امارگیری کارگاه های صنعتی کش��ور ‪ ۶‬م��اه به طول انجامیده‬ ‫و جزئیات ان نیز در سال ‪ ۱۳۵۵‬در اختیار عموم قرار گرفت‪.‬‬ ‫ت��ا عمر دارم لب به مرغ ی��خ زده نمی زنم چون هم طعم‬ ‫ب��دی دارد و هم موقع طبخ بوی ناخوش��ایندی می دهد‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬با توجه بهبود تولید‪ ،‬واردات همچنان روند‬ ‫ضوابط مدیرکلی تعیین شد‬ ‫موج��ب این ایین نام��ه‪ ،‬برای صدور فرم��ان مدیرکلی حداقل‬ ‫‪ ۸‬س��ال س��ابقه خدمت دولتی الزم است‪ .‬کس��انی که دارای‬ ‫دانش��نامه لیسانس باش��ند می توانند حکم مدیرکلی دریافت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ای��ن ایین نامه در ‪ ۸‬ماده به تصویب هیات وزیران رس��یده‬ ‫پسته ها نمی خندند‬ ‫بود‪ .‬ش��رایط دیگر مدیرکلی عالوه بر س��ابقه خدمت و مدرک‬ ‫تحصیلی این بود که حداقل ‪ ۴‬س��ال سابقه خدمت در مشاغل‬ ‫سرپرستی در س��طح ریاست قسمت‪ ،‬ریاست اداره یا مشاغلی‬ ‫که در ردیف این مشاغل باشند‪ ،‬داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنین اعالم ش��ده بود ادامه خدمت مدیران عامل که در‬ ‫محصول پس��ته دامغان در تابستان ‪ ۱۳۵۶‬کشور برداش��ت و به بازار عرضه شد‪ .‬نرخ هر‬ ‫کیلو پس��ته در این س��ال ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۲۵‬ریال بود‪ .‬محصول پس��ته در سال ‪ ۱۳۵۵‬افزون بر‬ ‫‪ ۴۵‬ت��ا ‪ ۴۸‬ه��زار تن بود که به کش��ورهای خارجی نیز صادر می ش��د‪ .‬اما صادرات پس��ته‬ ‫مشکالتی نیز داشت‪ .‬یکی از بازرگانان صادرکننده این فراورده می گوید‪ :‬بزرگ ترین مشکل‬ ‫صادرکنندگان در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬کمبود کارگر و باال بودن مزد باز کردن دهان پس��ته اس��ت‪.‬‬ ‫محصول پس��ته قبل از ارائه به بازارهای داخلی و خارجی باید به دس��ت کارگران زن و مرد‬ ‫خندان شو د ولی امس��ال همچنان که برای مغز کردن بادام‪ ،‬کارگر بادام شکن کمیاب شده‬ ‫و مزد انها افزایش یافته‪ ،‬برای خندان کردن پس��ته نیز کارگر وجود ندارد و دستمزدها نیز‬ ‫فوق العاده افزایش یافته است و همین افزایش نرخ موجب ترقی بیشتر قیمت پسته می شود‪.‬‬ ‫کمبود پشمک در اصفهان‬ ‫پش��مک در اصفهان در تابستان ‪ ۱۳۵۶‬کمیاب شد‪ .‬در این سال‬ ‫از ‪ ۳۶۰‬قن��ادی موجود در اصفهان تنها ‪ ۱۵‬قنادی پش��مک تولید‬ ‫می کردند و کمبود کار و باال بودن میزان دس��تمزدها عوامل مهم‬ ‫نایابی پشمک در اصفهان شده است‪ .‬پشمک به عنوان یک رهاورد‬ ‫ماه مبارک رمضان‪ ،‬س��فره افط��ار روزه داران اصفهان��ی را رنگین‬ ‫می کرده اس��ت‪ .‬مدیر یک قنادی در این ب��اره گفته بود‪ :‬من برای‬ ‫تولید این شیرینی در ماه مبارک رمضان حاضر شدم به یک کارگر‬ ‫متخصص‪ ،‬روزی ‪ ۲۰۰‬تومان دستمزد بدهم ولی کسی پیدا نشد‪.‬‬ ‫افزایش��ی داش��ت‪ .‬به موجب اخرین امار در سال ‪۱۳۵۵‬‬ ‫واردات تخم م��رغ از ‪ ۱۸‬هزار تن در س��ال ‪ ۱۳۵۴‬به ‪۲۲‬‬ ‫هزار تن در سال ‪ ۱۳۵۵‬افزایش یافت‪ .‬مصرف ساالنه ان‬ ‫نیز از ‪ ۱۶۸‬به ‪ ۲۱۲‬هزار تن رسید‪ .‬همچنین میزان تولید‬ ‫مرغ از ‪ ۱۵۰‬هزار تومان در سال ‪ ۱۳۵۴‬به ‪ ۱۹۰‬هزار تن‬ ‫در سال ‪ ۱۳۵۵‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫تاری��خ صدور این تصویب نامه قس��متی از ش��رایط مذکور در‬ ‫قان��ون را ندارند در پس��ت مورد تصدی بدون مانع اس��ت‪ .‬در‬ ‫ضمن اگر وزارتخانه ها و موسسه های دولتی افراد واجد شرایط‬ ‫برای تصدی پس��ت مدیرکلی نداشته باش��ند‪ ،‬می توانستند از‬ ‫وجود افراد مناسب دیگر در پست موردنظر استفاده کنند‪.‬‬ ‫ورود ماست هم زده به بازار‬ ‫کارخان��ه ش��یر پاس��توریزه ته��ران دو نوع ماس��ت‬ ‫پاستوریزه جدید را در بسته بندی مخصوص در شهریور‬ ‫‪ ۱۳۵۶‬ب��ه بازار عرضه کرد‪ .‬می��زان چربی و نرخ هر دو‬ ‫ماست یکسان بود و تنها تفاوت در نوع تولید ماست بود‬ ‫که در دو نوع هم زده و عادی عرضه می ش��د‪ .‬یک مقام‬ ‫مسئول در کارخانه شیر پاستوریزه تهران اعالم کرد که‬ ‫به علت انکه بعضی از مصرف کنندگان ماست بسته بندی‬ ‫شده پاس��توریزه محتوا را یکجا به مصرف نمی رسانند‬ ‫و ماس��ت ن��وع قالبی نیز پس از مص��رف مقداری از ان‬ ‫ب��ه اصطالح اب می اندازد بنابراین تصمیم گرفته ش��د‬ ‫ماس��ت هم زده نیز در همان کاس��ه های پالستیکی به‬ ‫بازار عرضه شود‪ .‬ماست پاستوریزه هم زده در هر موقع‬ ‫و به هر میزان قابل مصرف اس��ت بدون انکه باقی مانده‬ ‫ماس��ت اب بیندازد‪ .‬در این سال به طور متوسط روزانه‬ ‫‪ ۲۵‬تن ماس��ت پاستوریزه به بازار تهران عرضه می شد‬ ‫که از هر دو نوع ماس��ت مذکور بود‪ .‬در ضمن کارخانه‬ ‫به ماس��ت بندها هم اعالم کرده بود اگر شیر پاستوریزه‬ ‫بخواهند به انها فروخته می شود‪.‬‬ ‫رقابت زردالوی ایرانی و استرالیایی‬ ‫بنا به دعوت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز جلسه ای‬ ‫در حضور کارشناس��ان و بازرگانان بین المللی اس��ترالیایی در‬ ‫تابستان ‪ ۱۳۴۷‬تشکیل شد‪ .‬هدف از تشکیل این جلسه بررسی‬ ‫محصول برگه زردالو و کش��مش ایران از نظر نحوه برداش��ت‬ ‫درجه بندی بس��ته بندی و مقایس��ه ان با محصوالت مشابه در‬ ‫دنیا و بازاریابی خشکبار ایران در بازارهای خارجی بود‪ .‬در این‬ ‫جلس��ه گفته ش��د اگر به نحوه تهیه و نوع جنس برگه زردالو‬ ‫در ایران توجه بیش��تری شود‪ ،‬خریداران بیشتری در بازارهای‬ ‫جهانی خواهند داش��ت‪ .‬اما درحال حاضر برگه زرد الو در ایران‬ ‫مطابق اصول واقعی تهیه نمی شود‪ .‬همچنین حقوق کارگرانی‬ ‫که به این کار اشتغال دارند به طور عادالنه پرداخت نمی شود‪.‬‬ ‫همین امر س��بب می ش��ود که کارگران در انجام وظیفه خود‬ ‫قص��ور کنند‪ .‬در نتیجه محصول بدی به بازار عرضه می ش��ود‪.‬‬ ‫در بررس��ی جهت برگه زردالو ایران و مقایسه ان با کشورهای‬ ‫دیگر معلوم ش��د که نرخ برگ��ه زردالو برای صدور به خارج از‬ ‫کشور یک سوم قیمت های بین المللی است‪ .‬یکی از کارشناسان‬ ‫استرالیایی گفت‪ ،‬برگه زردالو استرالیا دارای رطوبت استاندارد‬ ‫‪ ۲۲.۵‬درجه اس��ت که اگر بیش��تر از این رطوبت داشته باشد‬ ‫اج��ازه صدور به ان داده نمی ش��ود در صورت��ی که این اصل‬ ‫مهم در ایران رعایت نمی ش��ود‪ .‬در کشور شما برگه زردالو در‬ ‫دست صادرکنندگان همیشه نوسان داشته و همین امر رقابت‬ ‫نامش��روعی در بین انان به وجود م��ی اورد در حالی که ما در‬ ‫استرالیا ‪ ۷‬شرکت تعاونی و یک شرکت خصوصی داریم که کار‬ ‫تهیه و صدور برگه زردالو را برعهده دارند‪.‬‬ ‫ماجرای کبریت سازی در ایران‬ ‫صنعت کبریت یکی از صنایع قدیمی ایران است و پیشینه ان‬ ‫به بیشتر از یک قرن می رسد‪ .‬گفته می شود در جریان مبارزات‬ ‫مش��روطیت یک کارگاه ابتدایی به دس��ت حاج میرزاحس��ین‬ ‫واعظ در ش��هر تبریز دایر ش��د‪ .‬در جریان مبارزات مشروطیت‬ ‫نخس��ت واعظ یک کارگاه ابتدایی در ش��هر تبریز دایر کرد که‬ ‫روی قوطی های ان ش��عارهای ملی چاپ می شد‪ .‬مدتی بعد از‬ ‫ان خانواده های توکل��ی و خویی به طور جدی برای راه اندازی‬ ‫کارخانه و تولید کبریت با کیفیت مرغوب اقدام کردند‪.‬‬ ‫کبری��ت توکلی که با ش��عار «کبریت بی خط��ر» بین عموم‬ ‫مردم معروف اس��ت در س��ال ‪ ۱۲۹۷‬ب ه دست حاج علی عسگر‬ ‫توکل��ی راه اندازی ش��د‪ .‬پس از او فرزندش تق��ی توکلی مالک‬ ‫این کارخانه مش��هور کبریت س��ازی ایران بود‪ .‬ش��عار بی خطر‬ ‫برای کبریت‪ ،‬شعاری بود که بعدها تبدیل به مثل و به حافظه‬ ‫ادبیات فارس��ی اضافه ش��د و ادم های بی اثر را کبریت بی خطر‬ ‫می خواندند‪ .‬ام��ا کبریت توکلی یکی از پراثرترین کارخانه های‬ ‫کش��ور بوده که پس از یکصد سال فرازونشیب همچنان فعال‬ ‫و بخش��ی از تاریخ فعالیت صنعتی ایران اس��ت‪ .‬کبریت توکلی‬ ‫با س��ال ها خالقیت در طراحی جعبه های متفاوت برای کبریت‬ ‫تبدیل به یکی از اشیای کلکسیونی شده است‪ .‬مجموعه دارهای‬ ‫زیادی در کش��ور سرگرم جمع اوری قوطی کبریت ها هستند و‬ ‫بخشی از مجموعه انها به کبریت توکلی اختصاص دارد‪ .‬تصاویر‬ ‫ثبت شده روی کبریت توکلی به نوعی تاریخ نگاری نیز به شمار‬ ‫می رود و بس��یاری از اتفاق ها و یادمان های تاریخی و فرهنگی‬ ‫روی ان جعبه ها نقش بسته است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1381‬‬ ‫پیاپی ‪2699‬‬ ‫اجرای «هوشمندسازی‬ ‫نظام مهندسی معدن»‬ ‫در ‪۴‬استان تا اذر‬ ‫ساماندهی تجارت‬ ‫با انتزاع‬ ‫ممکن می شود؟‬ ‫اشتغال پایدار نتیجه احیای صنایع پایین دست‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹رشد صنایع پایین دست‬ ‫اردشیر سعد محمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران با بیان اینکه تولیدکننده ها س��عی می کنند واحدها و‬ ‫صنایع پایین دس��ت را فراموش نکنند‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬ما‬ ‫تالش می کنیم در صنایع پایین دست و باالدست رشد کرده‬ ‫و به توسعه اقتصادی کشور کمک کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به نقش‬ ‫صنایع پایین دس��ت در رشد اقتصاد کش��ور تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به ظرفیت های فراوان صنعتی و معدنی در کشور‪ ،‬اگر‬ ‫صنایع پایین دس��ت ایجاد شوند‪ ،‬به اقتصاد استان ها کمک‬ ‫بس��یار می کنند و می توانیم اش��تغال پای��دار را در مناطق‬ ‫مختلف کش��ور به وجود اوریم‪ .‬س��عد محمدی با اشاره به‬ ‫اهمیت اکتش��اف در اس��تان کرمان و اهمیت ان در رش��د‬ ‫صنایع پایین دس��ت نیز اظهار کرد‪ :‬با وج��ود معادن فعال‬ ‫اس��تراتژیک در این اس��تان‪ ،‬تاکنون درصد کمی از وسعت‬ ‫این استان تحت اکتشافات سیستماتیک (نیمه تفصیلی و‬ ‫تفصیلی) قرار گرفته و عمده اکتش��افات سال های اخیر نیز‬ ‫سطحی بوده که خوب است در این حوزه‪ ،‬کار و تالش کنیم‬ ‫و میزان اکتشاف را در این منطقه از کشور افزایش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایعی مهم تر از معادن‬ ‫محمدرض��ا منصوری‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی در گفت وگو ب��ا‬ ‫درباره‬ ‫اهمی��ت توجه به صنایع پایین دس��ت اظه��ار کرد‪ :‬صنایع‬ ‫پایین دس��ت با ارزش افزوده ای که ایجاد می کنند‪ ،‬از خود‬ ‫معادن مهم تر هس��تند و می توان گفت ارزش انها چندین‬ ‫براب��ر خود معدن اس��ت‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬به دلی��ل اینکه در‬ ‫گذشته توانایی چندانی نداشتیم‪ ،‬ان طور که باید به معدن‬ ‫توج��ه نمی کردیم و به این ترتیب مواد خ��ام را به خارج از‬ ‫کش��ور می فرس��تادیم اما امروز به تبدیل منابع معدنی که‬ ‫ارزش افزوده بس��یار زیادی دارند‪ ،‬اهمیت می دهیم‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫تف��اوت و اهمیت صنایع باالدس��ت با صنایع پایین دس��ت‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬همانطور که می دانید منابع اصلی که از معدن‬ ‫اس��تخراج می شود صنایع باالدست اس��ت و محصولی که‬ ‫از ای��ن منابع و ذخایر به دس��ت می اید و پ��س از فراوری‪،‬‬ ‫ارزش افزوده باالتری ایجاد می کند را صنایع پایین دس��ت‬ ‫می نامند‪ .‬منصوری با تاکید بر اینکه باید به س��متی برویم‬ ‫که حمل ونقل ب��ا تکیه بر فراوری پیش برود‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫صورت شاهد اش��تغال افرینی‪ ،‬تولید و سوددهی در کشور‬ ‫خواهیم بود‪ .‬برای نمونه در انگش��تر می توانند س��نگ را به‬ ‫اندازه های کوچک تر و مناس��ب تر صادراتی تبدیل کنند و‬ ‫ان را به فروش برس��انند‪ .‬این نماینده مجلس در پاس��خ به‬ ‫این پرسش که چقدر باید در زمینه فراوری سرمایه گذاری‬ ‫کنیم تا شاهد رشد صادرات باشیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر فراوری‬ ‫را خ��وب بلد نباش��یم و ان را به طور کام��ل انجام ندهیم‪،‬‬ ‫ماده معدنی مورد نظر را که می توانس��ته صادر شود به ابعاد‬ ‫نامناس��ب‪ ،‬تبدیل و به صورت غیرمرغوب ارسال کرده ایم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬اگر امکانات فراوری نداریم بهتر اس��ت سنگ‬ ‫خام را بفروش��یم چون به دست اهلش می رسد و انها سنگ‬ ‫را به بهترین ش��کل که مناسب فروش و صادرات است‪ ،‬در‬ ‫می اورن��د‪ .‬منصوری با تاکید بر اهمیت اموزش در افزایش‬ ‫بهره وری گفت‪ :‬برای اینکه بتوانیم از صنایع پایین دس��ت‬ ‫به خوبی اس��تفاده کنیم‪ ،‬ام��وزش را باید جدی تر گرفته و‬ ‫دستگاه هایی که پیشرفته تر هس��تند را استفاده کنیم‪ .‬در‬ ‫ای��ن بین نیروهای ما باید کام��ل اموزش ببینند تا فراوری‬ ‫را به درس��تی انج��ام دهند‪ .‬او خاطرنش��ان کرد‪ :‬صادرات‪،‬‬ ‫محصولی را می خواهد که ارزش داشته باشد؛ بنابراین باید‬ ‫اس��تانداردها را رعایت کنی��م و با توجه به کیفیت اموزش‪،‬‬ ‫این مهم را انجام دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش افزوده صنایع پایین دست‬ ‫س��یف اهلل امیری‪ ،‬مدیرکل صنای��ع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز با بیان اینکه تولیدکننده ها سعی کنند‬ ‫واحدهای پایین دست را فراموش نکنند به‬ ‫گفت‪ :‬اگر‬ ‫به واحدهای فراوری ان طور که باید توجه نشود‪ ،‬کاال و مواد‬ ‫معدنی ما را با نرخ خیلی کمتر می خرند و ما ضرر می کنیم‪ .‬در‬ ‫نتیجه از تولیدکننده ها انتظار داریم هوای پایین دست ها را‬ ‫داشته باشند‪ .‬مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با تاکید بر اینکه مجموعه ه��ای مختلف مراقب‬ ‫باش��ند صنایع پایین دس��ت را فراموش نکنند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کسانی که می خواهند سنگ اهن صادر کنند حامی کسانی‬ ‫که به کنس��انتره نیاز دارند باش��ند‪ ،‬کسانی که می خواهند‬ ‫کنسانتره صادر کنند حامی کسانی که تولیدکننده گندله‬ ‫هستند باش��ند‪ ،‬صادرکننده های گندله نیز حامی کسانی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫رونق‬ ‫اشتغال‬ ‫محلی‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اردشیر سعد محمدی‬ ‫محمدرضا منصوری‬ ‫سیف اهلل امیری‬ ‫یادداشت‬ ‫توجه به رونق صنایع پایین دس��ت و ف��راوری مواد خام‬ ‫معدنی در نقاط مختلف کشور می تواند به رشد اقتصاد ایران‬ ‫کم��ک کند‪ .‬اینکه ماده معدنی خ��ام را فراوری و به کاالی‬ ‫نهای��ی یا واس��طه ای باارزش تبدیل کنیم‪ ،‬اش��تغال ایجاد‬ ‫می کند و برای کش��ور هم ارزاوری خواهد داشت‪.‬‬ ‫درب��اره اهمیت توجه به صنایع پایین دس��ت‪ ،‬وضعیت این‬ ‫صنایع در ح��وزه معدن و نقش مهمی که فعاالن اقتصادی‬ ‫و معدنی کش��ور ب��ر دوش دارند‪ ،‬با کارشناس��ان این حوزه‬ ‫گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫که ش��مش تولید می کنند باش��ند و تولیدکننده ش��مش‬ ‫ه��م مراقب صنایع پایین دس��ت ان مثل میلگرد و تیراهن‬ ‫باش��د‪ .‬امیری با اش��اره به اینکه اگر صنایع پایین دس��ت‬ ‫نباش��ند‪ ،‬صنایع باالدس��ت دچار مش��کل می شوند گفت‪:‬‬ ‫صنایع پایین دس��ت ارزش افزوده بس��یار زیادی نس��بت‬ ‫ب��ه مواد اولی��ه ایج��اد می کنند‪ .‬ی��ک درخ��ت را در نظر‬ ‫بگیرید ک��ه پایه ان معدن اس��ت‪ .‬از لح��اظ ارزش افزوده‬ ‫زمان��ی که به ش��اخه ها می رس��د ارزش بیش��تری ایجاد‬ ‫می کن��د‪ .‬در مع��دن هم به همین صورت اس��ت یعنی هر‬ ‫چه صنایع پایین دس��ت بیش��تری وجود داش��ته باش��د‬ ‫و به س��مت مواد ب��ا ارزش اف��زوده باالتر برون��د‪ ،‬ارزاوری‬ ‫بیش��تری ایجاد می کنن��د‪ .‬به طور مثال م��واد اولیه ای که‬ ‫در س��نگ اهن با یک نرخ مشخص فروخته می شود‪ ،‬وقتی‬ ‫فراوری ش��ده و به میلگرد تبدیل می ش��ود‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫چندی��ن برابری پی��دا می کند و به نرخ بیش��تری فروخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬او درب��اره اهمیت صنایع پایین دس��ت در رونق‬ ‫اش��تغال نیز گفت‪ :‬اش��تغال حرف نخس��ت را می زند‪ .‬اگر‬ ‫این معضل حل ش��ود خیلی از مش��کالت نیز در کشور حل‬ ‫می ش��ود؛ بنابراین هر چه به صنایع پایین دس��ت اهمیت‬ ‫بدهیم‪ ،‬اش��تغال را حفظ کرده ایم‪ .‬او همچنین پیش��نهاد‬ ‫داد‪ :‬اگر در اس��تانی س��وله ‪۳‬هزار متری درست کنند و یک‬ ‫دستگاه کوچک در اختیار فرد بگذارند تا سنگ های تزئینی‬ ‫درس��ت شود‪ ،‬هم اش��تغال ایجاد می شود و هم درامدزایی‬ ‫به وجود می اید‪.‬‬ ‫امیری در پاس��خ به این پرس��ش که چقدر از ظرفیت های‬ ‫اس��تان کرمان برای رش��د صنایع پایین دس��ت اس��تفاده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اس��تان کرمان یکی از استان های‬ ‫معدنخیز ایران اس��ت که از لحاظ معدنی و صنعتی به رشد‬ ‫خوبی رس��یده اما به ان چیزی که مورد انتظار است‪ ،‬هنوز‬ ‫نرسیده اس��ت‪ ،‬درحالی که اس��تان کرمان درامدزا بوده و‬ ‫می تواند برای کشور ارزاوری داشته باشد اما شرایط خوبی‬ ‫ندارد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اگر در این اس��تان واحدهای فراوری‬ ‫بگذارن��د و مواد معدنی خام را همان جا فراوری کنند و بعد‬ ‫دس��ت به صادرات بزنند می توانیم ش��اهد رشد اشتغال و‬ ‫ارزاوری باال در کش��ور باشیم؛ بنابراین در این استان باید به‬ ‫واحدهای صنایع پایین دست بیشتر اهمیت بدهیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سیدمهدی طیب زاده‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی کرمان‬ ‫معادن به لحاظ وس��عت پراکندگ��ی و تعداد زیاد‬ ‫برای بهره ب��رداران نق��ش تعیین کنن��ده ای دارند‪.‬‬ ‫اگ��ر امار و وضعیت معادن کش��ور را بررس��ی کنیم‬ ‫می بینیم که بیش��تر انها در دست بخش خصوصی‬ ‫و ش��امل معادن کوچک هس��تند‪ .‬به ط��ور مثال در‬ ‫کرمان حدود ‪۳۰۰‬معدن خصوصی داریم که بیشتر‬ ‫انها جزو معادن کوچک هستند اما موضوع مهم این‬ ‫است که سهم و نقش معادن کوچک بخش خصوصی‬ ‫در مقابل معادن بزرگ دولتی بس��یار کم اس��ت‪ .‬این‬ ‫مهم باعث شده از نظر ارزش بیش از ‪۹۰‬درصد امتیاز‬ ‫را معادن بزرگ و دولتی در اختیار داش��ته باشند‪ .‬در‬ ‫اهمیت رونق معادن کوچک همین بس که از انجایی ‬ ‫که معادن کوچک در مناطق مختلف کشور پراکنده‬ ‫هستند‪ ،‬باعث می ش��وند اشتغال در مناطق مختلف‬ ‫کش��ور افزایش پیدا کند‪ .‬اگر در هر معدنی دست کم‬ ‫‪۳‬تحصیلکرده معدن و زمین شناسی از همان منطقه‬ ‫استخدام ش��ود می تواند زمینه رش��د اقتصادی ان‬ ‫اس��تان و کل کش��ور را فراهم کن��د؛ بنابراین معادن‬ ‫کوچک در رونق اش��تغال و بکارگیری نیروهای فنی‬ ‫محلی بسیار موثر هستند‪ .‬نیروهای محلی همچنین‬ ‫به لحاظ داش��تن خالقیت و اش��نا بودن با ش��رایط‬ ‫ان مح��ل می توانند زنجیره رش��د مع��ادن و اقتصاد‬ ‫را ایج��اد کنند‪ .‬اما از طرف��ی معادن کوچک به دلیل‬ ‫اینک��ه امکانات زیادی در اختی��ار ندارند نمی توانند‬ ‫در زمینه فراوری و اس��تخراج رشد کنند‪ ،‬درنتیجه‬ ‫به س��مت فروش به ش��رکت های دولتی یا تعطیلی‬ ‫پی��ش می روند‪ .‬دراین بین دول��ت باید به این معادن‬ ‫کمک ک��رده یا معادن ب��زرگ را به بخش خصوصی‬ ‫واگذار کند و پیش خرید و تضمین خرید از واحدهای‬ ‫کوچ��ک را انجام دهد تا انها هم در رش��د اقتصادی‬ ‫موثر باشند‪ .‬تا زمانی که این مهم حاصل نشود معادن‬ ‫کوچک نمی توانند به رونق اش��تغال کش��ور کمک‬ ‫چندانی کنند‪.‬‬ ‫فراخوان دوره اموزشی تربیت تکنسین مهارتی معدن‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از عالقه مندان برای حضور‬ ‫در دوره اموزش مهارت تربیت تکنسین معدن ثبت نام می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران در‬ ‫راس��تای تحقق نقش��ه راه مع��دن و با هدف توس��عه اموزش های‬ ‫مهارتی با تاکید ویژه بر تربیت تکنس��ین های م��ورد نیاز عملیات‬ ‫معدنی به عنوان حلقه اتصال خدمات مهندسی و کارگری در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی کش��ور‪ ،‬دوره های اموزشی تربیت تکنسین‬ ‫معدن را برگزار می کند‪.‬‬ ‫واج��دان ش��رایط ب��رای ش��رکت در ای��ن دوره اموزش��ی‪،‬‬ ‫می توانن��د در س��امانه پورت��ال ام��وزش ایمپاس��کو ب��ه نش��انی‬ ‫‪ ، http://trn.impasco.gov.ir‬ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش‪ ،‬حضور در دوره اموزش مهارت تربیت تکنسین‬ ‫معدن‪ ،‬برای شرکت کنندگان رایگان بوده و تمام هزینه های مربوطه‬ ‫برعهده ایمیدرو است‪.‬‬ ‫این دوره تا تاریخ ‪ 98/7/17‬تمدید شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1381‬‬ ‫پیاپی ‪2699‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایجاد یک وزارتخانه جدید از خوان اول گذشت‬ ‫یادداشت‬ ‫دولت‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫را به عرضه و‬ ‫تقاضا بسپرد‬ ‫مصطفی عبداللهی‬ ‫تولیدکننده فوالد‬ ‫شیوه قیمت گذاری فوالد در جهان براساس‬ ‫مکانیسم عرضه و تقاضاست‪ ،‬از این رو تحوالت‬ ‫بازار تعیین کنن��ده روند قیمت گذاری در این‬ ‫صنعت به ش��مار می رود‪ .‬این درحالی اس��ت‬ ‫که در ایران قیمت گذاری تابع سیاس��ت ها و‬ ‫بخشنامه هایی است‪.‬‬ ‫دولت به واس��طه سهم خود در کرسی های‬ ‫هی��ات مدی��ره برخ��ی واحدهای ف��والدی‪،‬‬ ‫نقش تعیین کنن��ده ای در قیمت گذاری دارد‪.‬‬ ‫البت��ه با تحریم ها علیه ای��ران نقش دولت در‬ ‫قیمت گذاری های داخلی پررنگ تر و کارگروه‬ ‫تنظیم بازار برای پیش��گیری از تورم و رش��د‬ ‫ن��رخ کااله��ا وارد عمل ش��د‪ .‬در زمینه بازار‬ ‫فوالد دولت به دلیل کنترل فوالدسازان بزرگ‬ ‫ه��م در بخش مج��وز صادرات و ه��م تامین‬ ‫م��واد و تجهیزات موردنیاز به وس��یله واردات‪،‬‬ ‫کارگ��روه تنظیم بازار مصوبه های گوناگونی را‬ ‫برای کنترل نرخ ف��والد در بورس کاال و بازار‬ ‫ازاد ارائه کرد‪ .‬این درحالی اس��ت که نرخ های‬ ‫ف��والد در داخل با نرخ جهانی ان فاصله دارد‬ ‫و دولت مدعی اس��ت که با وجود انرژی ارزان‬ ‫فوالدس��ازان باید قیمت هایی پایین تر از نرخ‬ ‫جهانی داش��ته باشند‪ .‬برای فوالدسازان بهتر‬ ‫اس��ت که دول��ت انرژی را با ن��رخ معمول در‬ ‫اختی��ار انها بگ��ذارد اما در مقابل دس��ت از‬ ‫قیمت گذاری دس��توری بردارد‪ .‬موضوع دیگر‬ ‫اینک��ه تمامی فوالدس��ازان از ای��ن انرژی به‬ ‫یک نس��بت بهره مند نیس��تند‪ ،‬ام��ا قیمت ها‬ ‫برای همه یکس��ان است و این عدالت به شمار‬ ‫نمی رود‪ .‬در نگاه کل��ی باید دولت اجازه دهد‬ ‫ک��ه قیمت گذاری برحس��ب عرضه و تقاضای‬ ‫بازار انجام ش��ود و از بخش��نامه و دس��توری‬ ‫شدن بازار دست بکشد‪.‬‬ ‫ساماندهی تجارت با انتزاع ممکن می شود؟‬ ‫سارا اصغری‪ :‬رئیس جمهوری در روزهای اینده‬ ‫بای��د وزیر بازرگانی را به مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫معرفی کند‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه رضا رحمانی‬ ‫به عنوان س��کاندار وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در این س��مت باقی خواهد ماند‪ .‬این اتفاق در حالی‬ ‫روی می دهد که کارشناس��ان حوزه صنایع معدنی‬ ‫جداسازی این وزارتخانه را از صنعت و معدن مثبت‬ ‫ارزیابی می کنند و معتقدند‪ ،‬رونق تولید و ساماندهی‬ ‫واردات و صادرات که نیازمند نگاه تخصصی اس��ت‪،‬‬ ‫با تشکیل وزارت بازرگانی با مدیریت صحیح محقق‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری است‪ ،‬بخش عمده ای از مشکالت‬ ‫تولیدکنن��دگان صنای��ع معدنی‪ ،‬مرب��وط به حوزه‬ ‫واردات و صادرات و قیمت گذاری اس��ت که فعاالن‬ ‫این حوزه معتقدند‪ ،‬اگر این امور با دید تخصصی در‬ ‫یک وزارتخانه انجام شود‪ ،‬کارها بهتر پیش می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازرگانی در حاشیه‬ ‫در این باره اریا صادق نیت‬ ‫حقیقی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫صنای��ع‬ ‫س��ندیکای‬ ‫الومینی��وم ای��ران در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر حوزه‬ ‫تج��ارت و واردات و‬ ‫ص��ادرات در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫معاونت هایی با سرپرستی های جداگانه ای دارند‪ ،‬اما‬ ‫به نظر می رسد که این حوزه ها نیازمند نگاه تخصصی‬ ‫در حد یک وزارتخانه باشد‪.‬‬ ‫صادق نیت حقیقی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت دو حوزه صنعت و‬ ‫مع��دن غالب تر هس��تند و اموری چ��ون صادرات و‬ ‫واردات در سایه این دو حوزه تا حدی نادیده گرفته‬ ‫می شود‪ .‬از این رو می طلبد که با نگاه تخصصی تر به‬ ‫تجارت پرداخته ش��ود و متولی مستقیم تری داشته‬ ‫باش��د‪ .‬وی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬هم اکنون موضوع‬ ‫تج��ارت در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت یک‬ ‫در وزارتخان��ه صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به صورت‬ ‫دقیق مش��خص نیست که چه بخشی متولی بخش‬ ‫بازرگانی است‪ .‬بخشی از واردات و صادرات به جهاد‬ ‫کشاورزی و بخشی از ان نیز به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت واگذار ش��ده اس��ت و هر یک تصمیم های‬ ‫جداگان��ه ای می گیرند و در ای��ن میان تولیدکننده‬ ‫دچار سردرگمی و دوگانگی می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد در پایان تاکید کرد‪ :‬واردات و‬ ‫صادرات نیازمند نگاه تخصصی است و ایجاد وزارت‬ ‫بازرگان��ی برای این امر در ش��رایط کنونی ضروری‬ ‫به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله مالی با تحریم ها‬ ‫اریا صادق نیت حقیقی‪ :‬اگر وزارتخانه ای با عنوان بازرگانی‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬نباید تنها وظیفه اش تنظیم بازار باشد‪ ،‬بلکه باید‬ ‫سبب رونق تولید و تنظیم واردات و صادرات شود‬ ‫س��ازمان حاشیه ای اس��ت‪ .‬این درحالی است که در‬ ‫دهه های گذش��ته وزارتخانه جداگانه ای به تجارت و‬ ‫امور بازرگانی اختصاص یافته بود‪ .‬ادغام وزارتخانه ها‪،‬‬ ‫موض��وع واردات و صادرات را از نگاه تخصصی خارج‬ ‫کرد و انها را در حد زیرمجموعه وزارتخانه پیش برد‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره سندیکای صنایع الومینیوم‬ ‫ایران با مثبت برشمردن نگاه تخصصی به وزارتخانه‬ ‫بازرگانی عنوان کرد‪ :‬البته اگر وزارتخانه ای با عنوان‬ ‫بازرگانی ایجاد ش��ود‪ ،‬نبای��د تنها وظیفه اش تنظیم‬ ‫بازار باش��د‪ ،‬بلکه باید س��بب رون��ق تولید و تنظیم‬ ‫واردات و صادرات باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹وزارتخانه ای جداگانه می طلبد‬ ‫همچنی��ن مجید رضاپور‪ ،‬کارش��ناس فوالد درباره‬ ‫جداس��ازی وزارت بازرگان��ی از صنع��ت و معدن در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از ابتدا وزارت بازرگانی‬ ‫یک وزارتخانه جداگانه ای بود که البته امور بازرگانی‬ ‫نی��ز چنین وزارتخانه ای را می طلبید‪ ،‬منتهی در ان‬ ‫زمان عملکرد مناسبی در این وزارتخانه دیده نشد‪.‬‬ ‫رضاپ��ور در ادام��ه تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬هم اکن��ون ام��ور‬ ‫تجاری نیازمند یک گروه‬ ‫تخصص��ی اس��ت ت��ا از‬ ‫یک سو سبب رونق تولید‬ ‫باش��د و از س��وی دیگر به‬ ‫ام��ور ص��ادرات و واردات‬ ‫نگاه تخصصی داش��ته باش��د‪ .‬موض��وع قیمت های‬ ‫داخل��ی باید در ای��ن وزارتخانه به صورت تخصصی‬ ‫موردبررس��ی قرار گیرد‪ .‬در گذش��ته این اقدام ها در‬ ‫وزارتخان��ه بازرگان��ی س��ابق به درس��تی انج��ام‬ ‫نمی ش��د‪ .‬وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫کنون��ی می طلبد که وزارتخان��ه جداگانه ای در امر‬ ‫تجارت و بازرگانی وجود داش��ته باشد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫داریوش اسماعیلی در جمع خبرنگاران مطرح کرد‬ ‫اجرای طرح«هوشمندسازی نظام مهندسی معدن» در ‪۴‬استان تا اذر‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬نشس��ت خب��ری و مطبوعات��ی داریوش‬ ‫اس��ماعیلی‪ ،‬رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران درباره‬ ‫مس��ائل مختلف مربوط به طرح های نوین استخراج و اکتشاف‬ ‫معادن‪ ،‬رتبه بندی معادن‪ ،‬طرح های جدید علمی و پژوهش��ی‬ ‫معادن و همچنین اهداف برگزاری هشتمین همایش بین المللی‬ ‫فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬روز‬ ‫سه شنبه‪۹ ،‬مهر با حضور خبرنگاران رسانه های مختلف دیداری‬ ‫و نوشتاری برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬اقدام مهم نظام مهندسی معدن‬ ‫داریوش اس��ماعیلی‪ ،‬رئیس س��ازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫کش��ور با اشاره به ‪۳‬محور اصلی سازمان نظام مهندسی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬صیانت از مواد معدنی با تدوین و بروزرسانی نظام نامه ها و‬ ‫ش��یوه نامه ها و همچنین هوشمندسازی سازمان از دیگر موارد‬ ‫مورد توجه س��ازمان است‪ .‬از اقدامات انجام شده این است که‬ ‫تا اواخر اذر ‪۵‬نمونه از فرایندهای اصلی را به ش��کل هوش��مند‬ ‫در ‪۴‬اس��تان به ش��کل نمونه ازمایش��ی ارائه می دهیم‪ .‬در این‬ ‫روند‪ ،‬ارباب رجوع فقط به وس��یله ش��بکه انالی��ن برای ارجاع‬ ‫کار‪ ،‬پروانه اشتغال و‪ ...‬وارد می شود‪ .‬محور اصلی دیگر سازمان‬ ‫نظام مهندسی معدن‪ ،‬تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری‬ ‫در بخش معدن و صنایع معدنی بوده اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن کش��ور با بیان اینکه ‪۳۵‬درصد تمرکز‬ ‫سازمان نظام مهندسی بر جذب سرمایه گذار در بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امروز جدی ترین مشکل‬ ‫اقتصادی کش��ور نقدینگی اس��ت‪ .‬بیش از ‪۲۰۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان نقدینگی موجود در کش��ور‪ ،‬به هر س��متی برود اقتصاد‬ ‫را تغییر می دهد‪ .‬بخش قابل توجه این سرمایه می تواند جذب‬ ‫معدن و صنایع معدنی شود‪ ،‬به همین دلیل یکی از محورهای‬ ‫اصلی برنامه های ما جذب س��رمایه گذاری است‪ .‬اسماعیلی به‬ ‫تفاهمنامه همکاری س��ازمان نظام مهندسی با ایمیدرو اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این تفاهمنامه ش��امل ‪۳‬بخش اموزش‪ ،‬پژوهش و‬ ‫س��رمایه گذاری است‪ .‬در بخش اموزش قرارداد بسته ایم که به‬ ‫دنبال ان ‪۶۰۰‬دوره اموزش��ی برای معادن بخش خصوصی در‬ ‫حال برگزاری اس��ت‪ .‬در زمینه پژوهش‪ ،‬زمینه های قراردادی‬ ‫فراهم ش��ده است و در بخش جذب سرمایه گذار هم ‪۲‬قرارداد‬ ‫ب��زرگ را اماده کرده ایم که مبلغ ان افزون بر ‪۹‬میلیارد تومان‬ ‫است‪ .‬او درباره موضوع قراردادها خاطرنشان کرد‪ :‬بر محروم ترین‬ ‫استان یعنی سیستان و بلوچستان تمرکز می کنیم که فرصت ها‬ ‫و مزیت ها را بررس��ی کنیم و موارد مطالعه ش��ده را در اختیار‬ ‫سرمایه گذار قرار دهیم‪ .‬قرارداد دیگر‪ ،‬اینده پژوهی مواد معدنی‬ ‫است و اینکه چه موادی در اینده مورد نیاز است و بازار وضعیت‬ ‫مواد معدنی در داخل و خارج چگونه است‪ .‬رئیس سازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن کشور با اشاره به برگزاری هشتمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (ماینکس) و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد‬ ‫و متالورژی (ای مت) گفت‪ :‬این نمایش��گاه بین المللی به شکل‬ ‫مشترک با همکاری سازمان نظام مهندسی و انجمن متالورژی‬ ‫و ریخته گری برگزار می ش��ود‪ .‬او مهم ترین هدف برگزاری این‬ ‫نمایشگاه را جذب سرمایه گذار در بخش معدن دانست و گفت‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاران را تشویق به س��رمایه گذاری در بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی می کنیم‪ .‬در این نمایش��گاه س��رمایه گذاران و‬ ‫ت کرده و ارتباط‬ ‫بخش های معدنی باید بتوانند با یکدیگر مالقا ‬ ‫برقرار کنند‪ .‬اس��ماعیلی ادامه داد‪ :‬با همکاری شرکت همایش‬ ‫پ��ارس از ‪۱۵‬مهر به مدت ‪۳‬روز نمایش��گاه را برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه بین المللی بیش از ‪۱۸‬کشور از جمله ایتالیا‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬ک��ره‪ ،‬ژاپن و کانادا اعالم حضور‬ ‫کرده اند‪ .‬برخی به طور مس��تقیم حضور پیدا می کنند و برخی‬ ‫به وس��یله نماینده های انحصاری خود شرکت می کنند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب قرار است که هیات های اقتصادی‪ ،‬حضور فعالی در این‬ ‫نمایش��گاه داشته باشند‪ .‬زمینه هایی نیز فراهم شده که با چند‬ ‫کش��ور به طور مس��تقیم مذاکره کنیم و تفاهمنامه هایی امضا‬ ‫شوند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬به زودی دفترچه های سرمایه گذاری را به‬ ‫دو زبان فارسی و انگلیسی و نتیجه قراردادهایی که با ایمیدرو‬ ‫داریم را اماده و عرضه می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد بازنگری‬ ‫اسماعیلی در این نشست خبری در پاسخ به پرسش‬ ‫درباره مباحثی که ‪۲‬روز گذشته در جلسه با اسحاق جهانگیری‬ ‫داش��تند‪ ،‬گفت‪ :‬راهکارها و راه حل هایی که معدن بتواند نقش‬ ‫خود را در اقتصاد کش��ور ایفا کن��د و همچنین توانمندی های‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن از مباحثی بود که در این جلسه‬ ‫مورد توجه قرار گرفت‪ .‬قرار شد رئیس سازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن کش��ور با بیان اینکه س��ازمان نظام مهندسی معدن به‬ ‫عنوان ش��ورای مش��ورتی بخش معدن و صنایع معدنی مطرح‬ ‫باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سازمان نظام مهندسی برای اعالم نظر درباره‬ ‫مس��ائل معدنی و صنایع معدنی قرار ش��د به کمیس��یون های‬ ‫مرتب��ط دول��ت دعوت ش��ود و به عنوان نظر مش��ورتی از این‬ ‫س��ازمان اس��تفاده کنند‪ .‬همچنین نمایندگان س��ازمان های‬ ‫نظام مهندس��ی معدن استان های سراس��ر کشور در شوراها و‬ ‫کارگروه های مختلف اس��تان ها دعوت ش��وند تا از نظر انها هم‬ ‫بهره گرفته ش��ود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مورد دیگر اینکه مش��خص شد‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن‪ ،‬حوزه فعالیت خود را گسترش و‬ ‫در وزارتخانه هایی مثل نفت و نیرو‪ ،‬فعالیت های مرتبط با بخش‬ ‫زمین شناسی را توسعه دهد‪ .‬اسماعیلی درباره تاکید معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری درباره رعایت ایمنی در معادن گفت‪ :‬ایش��ان‬ ‫تاکی��د ک��رد که برای رعایت ایمنی به هیچ وجه کوتاه نیاییم و‬ ‫اگر الزم شد هرگونه فشاری به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫وارد ش��ود تا ایمنی و مس��ائل زیس��ت محیطی به طور جدی‬ ‫رعایت ش��ود‪ .‬او با انتقاد از بخش��نامه های متضاد سازمان های‬ ‫مختلف گفت‪ :‬پیش��نهاد س��ازمان نظام مهندس��ی این بود که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با س��ازمان های محیط زیس��ت‬ ‫و مناب��ع طبیعی‪ ،‬بخش های مش��ترک مرتبط با بخش معدن‬ ‫را صادر کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور همچنین درباره‬ ‫مهم ترین مباحث مطرح شده در جلسه با وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬مهم ترین بحثی که با اقای رحمانی‬ ‫داش��تیم تش��کیل ش��ورای عالی معادن اس��ت‪ .‬در این جلسه‬ ‫ضمن معرفی توانمندی های س��ازمان نظام مهندس��ی معدن‪،‬‬ ‫اعالم امادگ��ی کردیم در بخش هایی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت کمک کنیم و مسائل و مشکالت بخش معدن کشور‬ ‫را به اطالع وزیر و معاونان او برس��انیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن به عنوان دبیرخانه و رئیس س��ازمان به‬ ‫عنوان دبیر ش��ورای مش��ورتی بخش مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مش��خص ش��دند‪ .‬ما به عنوان‬ ‫دبیرخانه‪ ،‬جلسه های ماهیانه ای را برگزار می کنیم‪ .‬تشکل های‬ ‫مختلف معدنی همراه با معاونان‪ ،‬وزیر و اگر الزم بود نمایندگان‬ ‫مجلس حاضر می ش��وند تا به عنوان ش��ورای مشورتی بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدن��ی کار کنیم‪ .‬اس��ماعیلی با بیان اینکه‬ ‫تش��کیل شورای مش��ورتی بخش معدن و صنایع معدنی خبر‬ ‫خوبی برای فعاالن معدنی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این خبر خوب‪ ،‬نقطه‬ ‫امیدی برای معدنکاران است که بتوانند مسائل خود را به وسیله‬ ‫ش��ورا حل کنند و اجرای نقش��ه راه معدن را مطالبه گر باشند‪.‬‬ ‫در این جلس��ه از معاونان و مدیران مختلف وزارتخانه پرسیده‬ ‫می شود که نقشه راه معدن به کجا رسیده و نتایج ان به شخص‬ ‫وزیر اعالم می شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندسی معدن درباره تفاوت شورای‬ ‫مش��ورتی بخش معدن و صنایع معدنی با ش��ورای عالی معادن‬ ‫بیان کرد‪ :‬ش��ورای عالی معادن‪ ،‬تصمیم گیر اس��ت اما مشورتی‬ ‫نیس��ت‪ .‬محدوده ه��ای بهره ب��رداری‪ ،‬حریم ه��ا‪ ،‬اختالف ها و‬ ‫سیاست گذاری های کالن را با ترکیب ‪۱۱‬نفر مشخص می کنند‬ ‫اما همانطور که گفته شد شورای مشورتی با ترکیب تشکل های‬ ‫مختلف معدنی کارکرد متفاوتی دارد‪ .‬او درباره دستاورد دیگر‬ ‫جلسه با رضا رحمانی گفت‪ :‬اعالم شد تمام کارهایی که سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن قادر به انجام ان باشد را به این سازمان‬ ‫واگ��ذار می کنند‪ .‬مورد دیگر اینکه قرار ش��د طرح های بزرگ‬ ‫موجود در کش��ور مثل فوالد‪ ،‬زغال س��نگ و مس را س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی مرور کند‪ .‬در صورت نیاز پیش��نهاد بازنگری‬ ‫می دهیم و در غیر این صورت پیش نویس اولیه را برای تصویب‬ ‫ارائه می دهیم‪.‬‬ ‫در ش��رایط تحریم ه��ای‬ ‫اقتص��ادی ب��ه یقین نگاه‬ ‫تخصصی می تواند راهگشا‬ ‫باش��د‪ .‬ای��ن مطل��ب را‬ ‫مسعود محمد‪ ،‬کارشناس‬ ‫ف��والد در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫عن��وان و اظه��ار‬ ‫کرد‪ :‬در گذش��ته وزارت بازرگانی به صورت جداگانه‬ ‫متول��ی ام��ر بازار و تج��ارت بود‪ .‬ام��ا در دولت های‬ ‫گذش��ته این وزارتخانه با صنعت و معدن ادغام شد‪،‬‬ ‫ب��ا این اس��تدالل که اگر ی��ک وزارتخانه هم متولی‬ ‫صنعت و معدن و هم بازرگانی باش��د‪ ،‬این امور بهتر‬ ‫و ب��ا دی��د جامع تری انجام می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬اما‬ ‫موضوع این اس��ت که در ان زمان بیشتر واحدهای‬ ‫تولیدی دولتی بودند‪ ،‬در حالی که زمانی به س��مت‬ ‫خصوصی سازی رفتیم که سبب کاهش تصدی گری‬ ‫دولت شد و نیاز نبود این حوزه ها را به صورت موازی‬ ‫پیش برود‪.‬‬ ‫محم��د در ادامه یاداور ش��د‪ :‬امروز ام��ور بازرگانی‬ ‫نیازمن��د تخصص های خاص ج��دا از بخش صنایع‬ ‫است‪ .‬از این رو جداسازی در این شرایط بسیار مفید‬ ‫بوده و بهتر است این اتفاق بیفتد؛ چراکه امور صنایع‬ ‫ب��ه همراه بازرگانی با یک متولی به صورت تخصصی‬ ‫انجام نمی ش��ود‪ .‬وی با اش��اره ب��ه تحریم ها و تاثیر‬ ‫ان بر امور بازرگانی تاکید کرد‪ :‬در ش��رایط کنونی‪،‬‬ ‫مقابل��ه بازرگانی و مالی با تحریم ها که به دنبال ان‬ ‫بانک های ما دچار مش��کل ش��ده اند‪ ،‬نیازمند نگاه و‬ ‫راهکارهای تخصصی است که باید در این وزارتخانه‬ ‫موردارزیابی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحکیم مسیر رونق تولید‬ ‫همچنی��ن س��خنگوی‬ ‫کمیس��یون شوراها و امور‬ ‫داخل��ی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫مس��یر رون��ق تولی��د ب��ا‬ ‫تش��کیل وزارت بازرگانی‬ ‫تحکی��م می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری در روزهای اینده باید وزیر بازرگانی‬ ‫را به مجلس معرفی کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خانه ملت‪ ،‬اصغر س��لیمی درباره تاثیر‬ ‫تشکیل وزارت بازرگانی بر حوزه اقتصاد کشور گفت‪:‬‬ ‫بدون شک تشکیل وزارت بازرگانی می تواند به رونق‬ ‫تولید منتهی شود‪ .‬در واقع انتزاع بخش بازرگانی از‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و جهاد کش��اورزی‬ ‫و تش��کیل وزارتخانه جدید‪ ،‬یک اقدام راهبردی در‬ ‫حوزه اقتصاد است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬براس��اس مصوبه مجلس وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬به وزارت صنایع و معادن‬ ‫تبدی��ل می ش��ود‪ ،‬بنابراین رضا رحمان��ی‪ ،‬به عنوان‬ ‫وزی��ر این وزارتخان��ه به کار خود ادام��ه می دهد و‬ ‫رئیس جمه��وری در روزهای این��ده فقط باید وزیر‬ ‫بازرگانی را به مجلس معرفی کند‪.‬‬ ‫سلیمی گفت‪ :‬با توجه به اینکه برنامه های کنونی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تاثیری ش��گرف در‬ ‫رون��ق تولید دارد‪ ،‬بنابراین بهتر اس��ت‪ ،‬وزیر کنونی‬ ‫به کار خود در وزارت صنایع و معادن ادامه دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حمایت از رونق تولید باید همواره در‬ ‫تصمیم گیری کشور نقشی اساسی ایفا کند‪ ،‬بنابراین‬ ‫برای بهبود فضای کسب و کار در کشور باید از طرح‬ ‫حمایت تولید در حوزه اقتصاد حمایت بسیاری کرد‪.‬‬ ‫ماینکس را در مصال ببینید‬ ‫برگزاری هشتمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫در معدن و صنایع معدنی‪ ،‬نیمه مهر‬ ‫هشتمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در‬ ‫معدن و صنایع معدنی ایران (ماینکس) و هشتمین کنفرانس‬ ‫بین المللی مهندس��ی مواد و متالورژی (ایمت) با حضور بیش‬ ‫از ‪ ۱۳۰‬ش��رکت داخلی و خارجی برگزار می ش��ود‪ .‬هشتمین‬ ‫نمایشگاه ساالنه فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی ای��ران (‪ )MINEX ۲۰۱۹‬و هش��تمین کنفران��س‬ ‫بین المللی مهندس��ی متال��ورژی و م��واد (‪)iMat2019‬که‬ ‫یکی از بزرگ ترین نمایش��گاه های معدنی و صنعتی کش��ور و‬ ‫خاورمیانه به ش��مار می رود‪ ،‬با حضور بیش از ‪ ۱۳۰‬ش��رکت و‬ ‫بنگاه اقتصادی داخلی و خارجی از ‪ ۱۸‬کش��ور به طور مستقیم‬ ‫یا نمایندگان انها از کش��ورهای ایتالیا‪ ،‬المان‪ ،‬روسیه‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوبی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬کره‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هلند‪ ،‬سوئد‪ ،‬بلژیک‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫چک‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬رومانی‪ ،‬کانادا‪ ،‬پاکس��تان و هند از ‪ ۱۵‬تا ‪۱۷‬‬ ‫مه��ر در مص�لای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش ستاد خبری و اطالع رسانی هشتمین نمایشگاه ساالنه‬ ‫فرصت های س��رمایه گذاری در مع��دن و صنایع معدنی ایران‬ ‫(‪ )MINEX ۲۰۱۹‬و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی‬ ‫متالورژی و مواد (‪ )iMat2019‬این کنفرانس و نمایش��گاه در‬ ‫‪3‬بخش اصلی اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری مواد معدنی تا علم‬ ‫مواد و مهندسی متالورژی و ریخته گری و رسیدن به محصول‬ ‫میانی برپا می شود و در ان انواع صنایع‪ ،‬تجهیزات و ماشین االت‬ ‫معدنی‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬شرکت های سرمایه گذار‪ ،‬موسسه های‬ ‫مالی و اعتباری و مهندسان مشاور‪ ،‬حضور و مشارکت خواهند‬ ‫داش��ت؛ در این رویداد سعی ش��ده که زنجیره کامل معدن تا‬ ‫قطعه ریخته گری اورده ش��ود‪ .‬محمدرضا ش��ینی مقدم‪ ،‬مدیر‬ ‫اجرایی این نمایش��گاه با بیان اینکه این دوره از نمایش��گاه در‬ ‫اوج تحریم های ظالمانه امریکا برگزار می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬شرایط‬ ‫تحری��م می تواند با توجه به ظرفیت موجود در کش��ور فرصت‬ ‫باش��د‪ ،‬بای��د با اتکا به توانمندی و ارتق��ای ان به گونه ای عمل‬ ‫کنیم تا از شرایط بحران و فشار خارج شویم‪ ،‬ازاین رو نمایشگاه‬ ‫می توان��د به عنوان یک اهرم قوی محل اجماع توانمندی های‬ ‫ملی باشد‪ .‬مقدم اضافه کرد‪ :‬این نمایشگاه با شعار «سربلندی‬ ‫ای��ران را از اعماق زمین می س��ازیم» و ب��ا محوریت «مبارزه با‬ ‫تحریم ها به وس��یله هم افزای��ی‪ ،‬همگرایی‪ ،‬اس��تفاده بهینه از‬ ‫ظرفیت و بهره گیری از توانمندی کش��ورهای دوست» برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬همزم��ان با برگزاری این نمایش��گاه‪ ،‬در‬ ‫هش��تمین کنفرانس بین المللی مهندس��ی متال��ورژی و مواد‬ ‫(‪ )۲۰۱۹iMat‬ازس��وی انجمن مهندس��ی متال��ورژی و مواد‬ ‫ای��ران و انجمن علمی ریخته گری ایران برگزار خواهد ش��د و‬ ‫با رش��د ‪۲۵‬درصدی ارائه مقاالت نسبت به سال گذشته‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪۷۵۰‬مقال��ه در حوزه های گوناگون مواد و متالورژی ازجمله‬ ‫متالورژی فیزیکی‪ ،‬متالورژی استخراجی‪ ،‬متالورژی مکانیکی‪،‬‬ ‫متالورژی پودر‪ ،‬مهندس��ی س��طح و خوردگ��ی‪ ،‬ریخته گری و‬ ‫انجماد‪ ،‬جوش��کاری و اتصال‪ ،‬شبیه س��ازی و مدل سازی‪ ،‬مواد‬ ‫مهندس��ی و سرامیک مواد پیشرفته و انرژی و محیط زیست با‬ ‫حضور اس��تادان داخلی و خارجی‪ ،‬صاحبنظران و دانشجویان‬ ‫این بخش ارائه می ش��ود‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این رویدادها‬ ‫ازس��وی ش��رکت نمایش��گاهی ارکا همایش پ��ارس‪ ،‬انجمن‬ ‫مهندس��ی متالورژی و مواد ایران‪ ،‬س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫مع��دن ای��ران و انجمن علمی ریخته گری ای��ران و با حمایت‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران‬ ‫(ایمیدرو)‪ ،‬س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫و همه تش��کل های مرتبط با این صنعت برگزار می شود‪ .‬مقدم‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬برگ��زاری ‪ ۳۰‬کارگاه علمی و تخصصی ازس��وی‬ ‫گروه های اموزشی مجرب و با حضور متخصصان‪ ،‬صاحبنظران‬ ‫و اس��تادان دانشگاه ها و با مش��ارکت و همکاری دانشگاه های‬ ‫معدنی‪ ،‬س��ازمان ها و تش��کل های معدنی کشور در حوزه های‬ ‫گوناگون از دیگر برنامه های نمایش��گاه و کنفرانس اس��ت که‬ ‫ب��ا توج��ه به نیاز بخش معدن و گس��ترش فناوری های مواد و‬ ‫متالورژی طراحی شده و برای نخستین بار برگزار می شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬معرفی ظرفیت های بخش معدن و صنایع معدنی مناطق‬ ‫گوناگ��ون ای��ران و دعوت از س��فیران و رایزن های اقتصادی و‬ ‫هیات های تجاری برخی کش��ورها ازجمله کشورهای اروپایی‬ ‫ب��رای جلب و جذب س��رمایه گذاری در ای��ن حوزه ها‪ ،‬یکی از‬ ‫برنامه های اصلی این دو رویداد صنعتی و معدنی کشور است‪.‬‬ ‫ارائه اخرین تجهیزات فناوری و توانمندی های تولیدکنندگان‬ ‫و صنعتگ��ران مع��دن و صنای��ع معدنی‪ ،‬معرف��ی فرصت ها و‬ ‫ظرفیت های س��رمایه گذاری و سرمایه پذیری‪ ،‬یافتن بازارهای‬ ‫جدید و توسعه صادرات‪ ،‬تالش برای رونق و توسعه تولید ملی‪،‬‬ ‫بهبود فضای کس��ب وکار و معرفی ظرفیت‏های معدنی کشور‪،‬‬ ‫جهت دهی سرمایه های داخلی و خارجی به بخش های معدن‪،‬‬ ‫انتق��ال دانش و فناوری نوی��ن و همچنین ایجاد زمینه رقابت‬ ‫س��ازنده بین شرکت ها‪ ،‬برگزاری کارگاه های تخصصی‪ ،‬بحث و‬ ‫تبادل نظر درباره طرح های جامع فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم و‪ ...‬در‬ ‫افق ‪ ،۱۴۰۴‬بومی سازی با محوریت نیازهای صنایع و معادن و‬ ‫توانمندی های س��اخت و تولید صنعتگران داخلی و همچنین‬ ‫برگزاری نشس��ت های فناوری با هدف اشنایی با فناوری های‬ ‫نوین جهانی و برگزاری دوره های اموزشی و تخصصی ازسوی‬ ‫اس��تادان برجسته داخلی و خارجی‪ ،‬سخنرانی علمی مهمانان‬ ‫خارجی از المان‪ ،‬س��وئد‪ ،‬رومانی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ایتالیا و پاکس��تان و‬ ‫برگزاری همزمان نخستین رویداد فرصت سازی کسب وکار در‬ ‫مسائل صنعتی شرکت فوالد مبارکه اصفهان از دیگر برنامه ها‬ ‫و اهداف این نمایش��گاه و کنفرانس اس��ت‪ .‬جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران بیش از ‪۵۵‬میلیارد تن ذخایر مواد معدنی و بیش از ‪۶۶‬‬ ‫نوع ماده معدنی دارد‪ ،‬ازاین رو برگزاری این نمایش��گاه فرصتی‬ ‫است تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تالش شود صنعت معدن‬ ‫را جایگزین صنعت نفت کرد‪ .‬هشتمین نمایشگاه فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۷‬مهر هر‬ ‫روز از ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۷‬در شبستان مصالی بزرگ امام خمینی‬ ‫(ره) اماده بازدید عالقه مندان است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1381‬‬ ‫پیاپی ‪2699‬‬ ‫مسئوالن اهمیت‬ ‫رایزنی بازرگانی‬ ‫را درک نکرده اند‬ ‫کاالی تقلبی‬ ‫بیماری این روز های‬ ‫اقتصاد‬ ‫صندوق احیا‬ ‫‪ ۵۴‬بنای تاریخی‬ ‫را واگذار می کند‬ ‫انتقاد از عملکرد مجلس در نظارت بر اقدام های دولت‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬کش��اورزان و کارشناسان این حوزه بیشتر اوقات‬ ‫نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم اعتراض دارند و معتقدند نرخ های‬ ‫تعیین شده به هیچ عنوان منطقی و مناسب نیست‪ .‬باوجود اینکه هر‬ ‫س��ال این ن��رخ پس از یک ماه اع�لام و باعث نارضایتی کش��اورزان‬ ‫می ش��ود اما امسال با یک هفته تاخیر نرخ جدید یعنی ‪ ۲۲۰۰‬تومان‬ ‫را برای خرید تضمینی اعالم کردند‪ .‬در این میان‪ ،‬رئیس نظام صنفی‬ ‫کش��اورزی با بی��ان اینکه هزینه های تولید بیش از این رقم اس��ت و‬ ‫تعیین رقم ‪2200‬تومان��ی هیچ مبنایی ندارد از عملکرد نمایندگان‬ ‫مجلس در نظارت بر اقدام های دولت انتقاد کرد‪.‬‬ ‫محمدش��فیع ملک زاده در نشس��تی خب��ری در واکنش به اعالم‬ ‫ن��رخ ‪ 2200‬توم��ان به عنوان ن��رخ خرید تضمینی گندم ازس��وی‬ ‫دولت اظهارکرد‪ :‬براس��اس براوردهایی که انجام ش��ده هزینه تمام‬ ‫ش��ده تولی��د هر کیلوگرم گن��دم ‪ 2‬هزار و ‪ ۳۵۱‬تومان اس��ت ضمن‬ ‫اینکه س��ود تولیدکننده باید ‪ ۲۲‬درصد باش��د؛ بنابراین نرخ منطقی‬ ‫و کارشناسی ش��ده برای نرخ خرید تضمینی گندم در س��ال زراعی‬ ‫جدید باید ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۶۸‬تومان باش��د‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این در حالی است که ما اجاره زمین را در براورد این نرخ لحاظ‬ ‫نکرده ایم و اگر اجاره زمین به این براورد اضافه شود‪ ،‬نرخ ان بین ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصد اضافه می شود‪.‬‬ ‫رئیس نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی کش��ور با اشاره به‬ ‫افزایش هزینه های تمام ش��ده تولید برای کش��اورزان گفت‪ :‬س��ال‬ ‫گذش��ته نرخ یک تراکتور ‪ ۱۷۵‬میلی��ون تومان بوده در حالی که هم‬ ‫اکن��ون نرخ ان به ‪ ۷۵۰‬تا ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان رس��یده اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه براورد نرخ از س��وی نظام صنفی کشاورزی براساس‬ ‫جدول هزینه ای بوده که وزارت جهادکشاورزی ان را طراحی کرده‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ما نمی دانیم دولت بر چه مبنایی ن��رخ ‪ ۲۲۰۰‬تومان را برای‬ ‫ه��ر کیلوگرم گندم در نظر گرفته اس��ت‪ .‬تغییر نرخ این محصول در‬ ‫سال گذش��ته از ‪ ۱۴۷۰‬به ‪ ۱۷۰۰‬تومان نشان می دهد دولت بیشتر‬ ‫به طور فرمایش��ی و بدون انجام کارهای کارشناسی الزم قیمت ها را‬ ‫تعیین و اعالم می کند‪.‬‬ ‫ملک زاده با اش��اره به اینکه دولت ن��رخ گندم را با یک هفته تاخیر‬ ‫اع�لام کرده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬البته جای ش��کرگزاری دارد که پس از ‪ ۷‬تا‬ ‫‪ ۸‬س��ال تاخیرهای طوالن��ی در اعالم نرخ خرید تضمینی‪ ،‬امس��ال‬ ‫دول��ت با فقط ی��ک هفته تاخیر این نرخ را اعالم ک��رد‪ ،‬هر چند نرخ‬ ‫باق��ی محصوالت هنوز اعالم نش��ده در حالی که مهلت قانونی دولت‬ ‫رایزن بازرگانی ایران در عراق در حاش��یه بازدید و گشایش‬ ‫نخستین نمایش��گاه تخصصی صنعت قطعات خودرویی ایران‬ ‫در محل مرکز دائم بازاریابی و نمایشگاهی بغداد گفت‪ :‬استقرار‬ ‫کارخان��ه تولید خودروه��ای ایرانی در عراق و وابس��تگی این‬ ‫بخ��ش از صنعت عراق به واردات قطعات و ادوات برای تکمیل‬ ‫و توس��عه و همچنین حضور بیش از ‪ ۳‬هزار نیروی کار در این‬ ‫واحد موجب ش��د با طرح توجیهات الزم کش��ور عراق به طور‬ ‫رس��می از هرگونه تحریم مرتبط با صنایع خودرویی ایران که‬ ‫در زنجیره تامین و تولید عراق موثر است‪ ،‬معاف شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬ناصر‬ ‫به��زاد با اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬حض��ور بیش از ‪۱۵۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو ایرانی در ع��راق و برنامه ریزی خودروس��ازان صنعتی‬ ‫عراق برای افزایش خطوط تولید خودروهای ایرانی با توجه به‬ ‫مل��ک زاده ادامه داد‪ :‬با توجه به اینک��ه در چند ماه اینده انتخابات‬ ‫مجلس را پیش رو داریم‪ ،‬کش��اورزان ب��ه نمایندگانی رای می دهند‬ ‫که از حقوق ش��ان دفاع کنند و کسانی را که از انها حمایت نکردند و‬ ‫وظیفه قانونی خود را به درستی انجام ندادند‪ ،‬تحریم خواهند کرد‪.‬‬ ‫رئیس نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی کشور درباره اینکه‬ ‫دولت ‪۳‬میلیون تن کس��ری گندم را چطور تامین خواهد کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یا باید راهکاری اتخاذ شود تا گندم هایی که تحویل دولت داده نشده‬ ‫از بازار جمع اوری شود یا اینکه در نهایت مجبور به واردات شوند‪.‬‬ ‫ملک زاده با اش��اره به اینکه همه می گویند گندم هایی که تحویل‬ ‫دولت نش��ده در انبار کشاورزان اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اما معلوم نیست‬ ‫واقعا ش��رایط همین گونه باشد ش��اید این گندم ها خوراک دام شده‬ ‫باش��د چراکه ما اطالع داری��م حجم زیادی از گندم تولیدی س��ال‬ ‫خوراک دام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت یا تغییر کشت گندم‬ ‫امس��ال تاکنون خرید و فروش گندم و جو ازاد بوده‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه گندم و جو برخی بنک��داران را توقیف کردند چون گفتند احتکار انجام‬ ‫شده است‬ ‫تا پایان ش��هریور است و باید هر چه زودتر نرخ های سایر محصوالت‬ ‫را نی��ز ابالغ کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براس��اس قانون خرید تضمینی نرخ‬ ‫محصوالت کش��اورزی باید پیش از اغاز کش��ت و در پایان شهریور‬ ‫اعالم شود تا کشاورزان بتوانند با اگاهی در این زمینه تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫جهانی گندم و س��ایر هزینه ها کمت��ر از ‪ ۴‬هزار تومان برای انها تمام‬ ‫نمی شود‪ .‬ملک زاده تصریح کرد‪ :‬اگر دولت نرخ پیشنهاد ما یا قیمتی‬ ‫نزدیک به ان را بپذیرد و اعالم کند می توانیم تعهد بدهیم تمام گندم‬ ‫مورد نیاز کشور را تولید و تامین می کنیم و تحویل دولت می دهیم‪.‬‬ ‫ملک زاده با بیان اینکه س��ال گذش��ته دولت پیش بینی کرده بود‬ ‫‪۱۴‬تن گندم در کش��ور تولید ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬وضعیت تولید با توجه به‬ ‫بارندگی ها و ش��رایط اقلیمی مطلوب بود اما رضایت نداشتن از نرخ‬ ‫باعث شد دولت نتواند بیشتر از ‪ ۷.۶‬میلیون تن گندم خریداری کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هم اکنون ‪ ۳‬میلیون تن کمبود در این زمینه وجود دارد‬ ‫که اگر دولت بخواهد ان را از طریق واردات تامین کند با توجه به نرخ‬ ‫این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره‬ ‫به اینکه نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی اگر نظارت درستی بر‬ ‫عملکرد دولت داشتند‪ ،‬ش��اهد این مسائل و تخلفات نبودیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گالیه ما از نمایندگان بیش��تر است‪ .‬ضمن اینکه نمایندگان مجلس‬ ‫دوباره رای به احیای وزارت بازرگانی دادند‪ ،‬در حالی که این مس��ئله‬ ‫مغایرت های قانونی زیادی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعهد تولید و تامین گندم همه کشور‬ ‫‹ ‹انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس‬ ‫معافیت عراق از تحریم همکاری های خودرویی با ایران‬ ‫قیمت مناسب و امکان افزایش اشتغال داخل کشور را فرصت‬ ‫مناس��بی برای حضور ش��رکت های ایرانی در بخش طراحی‪،‬‬ ‫ساخت‪ ،‬تامین و مهندسی قطعه برای بازار عراق دانست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این نمایش��گاه ‪ ۳۰‬شرکت ایرانی‪ ،‬که بخشی‬ ‫از این ش��رکت ها دارای برند و بخش��ی از تاییده��ای اروپایی‬ ‫ش��رکت های برخوردارند‪ ،‬در فضایی مع��ادل ‪ ۱۵۰۰‬مترمربع‬ ‫بیش از ‪ ۱۲۰۰‬نوع قطعه در مدل های مختلف را معرفی کردند‪.‬‬ ‫رای��زن بازرگانی ایران در عراق بیان کرد‪ :‬حکومت مرکزی و‬ ‫اقلیم کردس��تان عراق ساالنه ظرفیت واردات ‪ ۲‬تا ‪ ۲.۵‬میلیارد‬ ‫دالر قطعه خودرو برای خودروهای موجود در این کش��ور دارد‬ ‫که به ش��کل اصلی و دست دوم وارد بازار می شود و با افزایش‬ ‫دوباره تولید خودرو ایران در عراق تقویت توان فنی و همچنین‬ ‫رشد واردات قطعات منفصله از ایران در شرایط معافیت تحریم‬ ‫امکان ارتقای ظرفیت خودروسازی ایران به ‪۳‬برابر وضع موجود‬ ‫ممکن ب��وده و بازاری ‪ ۲۰۰‬میلی��ون یورویی در بخش تامین‬ ‫قطعات ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫به��زاد ارزش برند خ��ودرو ایرانی‪ ،‬شبکه س��ازی برای توزیع‬ ‫قطع��ه و راه ان��دازی دفاتر خدمات پس از ف��روش محصوالت‬ ‫خودروی��ی‪ ،‬راه ان��دازی کارگاه های تجهی��ز خودرویی‪ ،‬تعمیر‬ ‫و پش��تیبانی از قطعات س��ایر خودروهای خارجی در عراق را‬ ‫از محوره��ای مهم ایج��اد انتفاع اقتصادی برای ش��رکت های‬ ‫ایرانی دانس��ت که با حضور مداوم در بازار عراق محقق خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ورود برخی قطعات بی کیفیت از سوی دالالن‬ ‫ب��ه بازار عراق به ن��ام کاالی ایران گفت‪ :‬به زودی فهرس��تی از‬ ‫ش��رکت های معتبر تامین قطعه خودرو در قالب همکاری های‬ ‫در همی��ن باره عضو ش��ورای مرکزی خانه کش��اورز با بیان اینکه‬ ‫نرخ تعیین ش��ده ‪2200‬تومانی برای خرید تضمینی گندم مناسب‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این رقم با تورم کنونی همخوانی ندارد‪ .‬اگر تورم‬ ‫نیز در همین حد ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد بود مش��کلی نداش��تیم اما با تورم‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬درصدی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫عل��ی دیلمی با اش��اره به اینکه گندمکاران با ن��رخ ‪ ۲۲۰۰‬تومانی‬ ‫خرید تضمینی گندم موافق نیس��تند‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬کش��اورزان‬ ‫در این ش��رایط ضرر می کنند چراکه تورم باال ب��ر هزینه های تولید‬ ‫بس��یار تاثیرگذار اس��ت و افزایش میزان هزینه ها به باالی ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫درصد می رسد‪ .‬این نرخ پایین گندم با این هزینه ها همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن گندم��کار منطقه ف��ارس ادام��ه داد‪ :‬ب��ه نظر م��ا افزایش‬ ‫ن��رخ دس��ت کم باید ‪ ۵۰‬درص��د و ح��دود ‪ ۲۵۰۰‬تومان باش��د‪ .‬ما‬ ‫منتظ��ر اع�لام ن��رخ بودیم که ح��اال با اع�لام رق��م ‪ ۲۲۰۰‬تومانی‬ ‫احتم��ال دارد کش��ت خ��ود را مح��دود کنیم یا کال گندم کش��ت‬ ‫نکنیم‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای مرکزی خانه کش��اورز با بیان اینکه ما گندم را برای‬ ‫مردم تولی��د می کنیم و نمی توانیم به دولت هم نفروش��یم‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬امس��ال تاکنون خرید و فروش گندم و ج��و ازاد بوده و این در‬ ‫حالی اس��ت ک��ه گندم و جو برخی بنک��داران را توقیف کردند چون‬ ‫گفتند احتکار انجام ش��ده است‪ .‬در حالی که نگهداری گندم و جو به‬ ‫مدت یکی دو ماه که احتکار به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫کنسرس��یومی تهیه و در اختی��ار تاج��ران و بازرگانان معتبر‬ ‫عراقی قرار خواهد گرفت تا تعامالت شفاف تری از سوی فعاالن‬ ‫اقتصادی دو کشور پیگیری و تسهیل شود‪.‬‬ ‫رایزن بازرگانی ایران در عراق بر امادگی شرکت های بخش‬ ‫خصوصی ایران برای ایجاد خط مشترک تولید قطعات خودرو‬ ‫در عراق و مذاکرات اولیه به منظور انعقاد قرارداد تجاری تامین‬ ‫قطعه س��ایت تولید س��ایپا و ایران خودرو در عراق اشاره کرد‬ ‫و یاداور ش��د‪ :‬این اقدام ازس��وی شرکت های خارجی براساس‬ ‫قان��ون عراق ام��کان اعالن درخواس��ت ب��رای من��ع واردات‬ ‫محصوالت مش��ابه به عراق را خواهد داش��ت؛ بنابراین تمرکز‬ ‫ش��رکت های ایرانی ب��رای حفظ این ب��ازار و تامین حداکثری‬ ‫قطع��ات و لوازم جانبی مورد نیاز مصرف کنندگان همواره باید‬ ‫مورد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫جزئیاتی از فساد‬ ‫در واردات گوشی تلفن همراه‬ ‫س��خنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬جزئیاتی از‬ ‫ارس��ال پیامک هشدار نسبت به سوءاستفاده از اطالعات‬ ‫مسافری برای ‪ ۳۷۰۰۰‬تلفن همراه و پیگیری های بعدی‬ ‫برای برخورد با متخلفان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا دهقانی نیا در گفت وگو با تس��نیم‪ ،‬درباره‬ ‫اخری��ن وضعیت بیش از ‪ ۳۰‬ه��زار تلفن همراه غیرفعال‬ ‫ش��ده که به طور غیرقانونی و با سوءاس��تفاده از اطالعات‬ ‫مسافری‪ ،‬رجیستر شده بودند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫هیچ یک از این گوش��ی های تلفن هم��را ه هنوز غیرفعال‬ ‫نش��ده اند‪ ،‬بلکه پیامک هشداری از س��وی سامانه همتا‬ ‫برای دارندگان انها ارسال شده و در ان هشدار داده شده‬ ‫که ثبت انها با سوءاس��تفاده از اطالعات مس��افری انجام‬ ‫ش��ده و مالکان این تلفن های همراه در فرصت داده شده‬ ‫باید اسناد خود را در ارتباط با این موضوع ارائه دهند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس پیامک ارسال شده‪ ،‬اگر اسناد دارندگان‬ ‫این تلفن های همراه بتواند قانونی بودن فرایند رجیستر‬ ‫ش��دن این گوش��ی های تلفن همرا ه را اثبات کند و نشان‬ ‫دهد دارندگان انها مس��افران واقعی بوده اند که مشکلی‬ ‫نیس��ت ولی اگر قانونی بودن فرایند رجیستر شدن این‬ ‫گوشی های تلفن همرا ه احراز نشود‪ ،‬به طور قطع براساس‬ ‫قان��ون‪ ،‬گوش��ی ها قاچاق به ش��مار ام��ده و در نتیجه یا‬ ‫مس��دود می ش��وند یا فرایند قانونی ب��رای انها اجرایی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬سخنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ارس��ال پیامک به گوشی های تلفن همراهی‬ ‫که مشکوک به سوءاس��تفاده از اطالعات مسافران برای‬ ‫رجیس��تر کردن گوش��ی های تلفن همرا ه قاچاق بودند‬ ‫نشان داد از ‪ ۳۷‬هزار گوشی تلفن همراهی که این پیامک‬ ‫برایشان ارس��ال شده‪ ،‬فقط‪ ۷۰۰۰‬گوش��ی تلفن همراه‬ ‫روشن و در حال استفاده بوده و به احتمال زیاد دارندگان‬ ‫انها مصرف کنندگان بوده اند و حدود ‪ ۳۰‬هزار تلفن همراه‬ ‫خاموش بوده و این یعنی این گوش��ی های تلفن همرا ه به‬ ‫احتمال زیاد در دس��ت مصرف کننده واقعی قرار ندارند‪.‬‬ ‫دهقانی نیا با تاکید بر ض��رورت برخورد با هرگونه تخلف‬ ‫و سوءاس��تفاده از قانون اظهارکرد‪ :‬متاسفانه در ماجرای‬ ‫سوءاس��تفاده از اطالعات مسافران برای رجیستر کردن‬ ‫گوش��ی های قاچاق‪ ،‬در بخش های دیگری هم اقدام های‬ ‫غیرقانون��ی انجام ش��ده و اخرین حلق��ه زنجیر‪ ،‬موضوع‬ ‫رجیس��تری بوده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نخستین تخلف در‬ ‫این زنجیره‪ ،‬خرید اطالعات افرا ِد غیر‪ ،‬بوده که غیرقانونی‬ ‫اس��ت و پس از ان ه��م خرید غیرقانونی س��یمکارت از‬ ‫دفاتر فروش اپراتورها با استفاده از اطالعات هویتی افراد‬ ‫دیگر و حتی سوء اس��تفاده از ای��ن اطالعات و وارد کردن‬ ‫اطالعات کذب در سامانه گمرک؛ بنابراین در این ماجرا‪،‬‬ ‫تنها تخلف‪ ،‬تخلف در موضوع رجیس��تری نبوده اس��ت‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که ایا با این تخلفات برخوردی انجام ش��ده‬ ‫یا نه گفت‪ :‬در این ماجرا با ‪ ۲۰۰‬دفتر فروش س��یمکارت‪،‬‬ ‫از س��وی نهادهای مربوط برخ��ورد و فعالیت انها تعلیق‬ ‫ش��د و به طور قطع باید با هم��ه متخلفان برخورد قانونی‬ ‫و الزم انجام شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه دهقانی نی��ا در پیامک های صادرش��ده برای‬ ‫دارن��دگان این گوش��ی های تلفن هم��راه ‪ ،‬فرصتی یک‬ ‫ماهه ب��رای عرضه مدارک مثبته مبنی ب��ر قانونی بودن‬ ‫رجیستری مسافری در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قیمت خرید تضمینی گندم مبنایی ندارد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1381‬‬ ‫پیاپی ‪2699‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫معرفی نمایندگان دولت‬ ‫در هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی‬ ‫معاون وزیر و ریاس��ت کل سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران به عنوان نماینده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در هیات نماین��دگان اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران‬ ‫معرفی ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ط��ی حکمی‪ ،‬حمید زادب��وم‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر و ریاس��ت کل س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬مه��دی صادقی نیارک��ی‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫معاونت امور صنایع و علی اکبر رضایی مشاور‬ ‫وزی��ر را به عنوان نماین��دگان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در هیات نماین��دگان اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران‬ ‫معرفی کرد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬این حکم با استناد‬ ‫به م��اده ‪ ۱۲‬قان��ون اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی تهران و ایین نامه اجرایی‬ ‫م��اده ‪ ۵۳‬قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و‬ ‫ارتقای نظام مالی کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫بررسی توافق های‬ ‫تهران و ایروان‬ ‫رضا اردکانیان و مهر گریگوریان رئیسان ایرانی و‬ ‫ارمنی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی‬ ‫ایران و ارمنستان ضمن دیدار و گفت وگو در ایروان‬ ‫اخرین وضعی��ت طرح ها و توافق های دوجانبه را‬ ‫بررس��ی کردند‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬در این دیدار که‬ ‫در حاشیه سفر حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به ارمنستان انجام شود‪ ،‬اردکانیان‪،‬‬ ‫دیدارهای نخس��ت وزیر ارمنستان با رهبر معظم‬ ‫انق�لاب و دکت��ر روحانی را مبنایی اس��توار برای‬ ‫ارتقای س��طح همکاری های دو کش��ور دانست و‬ ‫اب��راز امیدواری کرد رس��میت یافتن روابط ایران‬ ‫و اتحادیه اقتصادی اوراس��یا به توس��عه روزافزون‬ ‫همکاری ها منجر ش��ود‪ .‬وضعیت پروژه س��اخت‬ ‫نیروگاه مغری‪ ،‬کنترل الودگی رود ارس‪ ،‬افزایش‬ ‫تهاتر برق و گاز‪ ،‬خط سوم انتقال برق و سنکرون‬ ‫کردن ش��بکه برق دو کشور از جمله موضوع هایی‬ ‫ب��ود که طرفین درباره ان گفت وگو کردند‪ .‬طرف‬ ‫ارمنی نیز دیدگاه های خود درباره توسعه تجارت‬ ‫بین دو کشور‪ ،‬تشکیل کارگروه بین طرفین درباره‬ ‫تهاتر و موانع اجرای بخش پایانی خط سوم انتقال‬ ‫برق را مطرح کرد‪.‬‬ ‫سازمان توسعه تجارت‬ ‫متولی پیوستن ایران به‬ ‫سازمان تجارت جهانی شد‬ ‫معاون وزیر صنعت ‪ ،‬معدن وتجارت و رئیس کل‬ ‫س��ازمان توس��عه تج��ارت از اج��رای برنامه های‬ ‫اموزش قوانین و مقررات جهانی در این س��ازمان‬ ‫خب��ر داد‪ .‬ب��ه گ��زارش وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬حمی��د زاد بوم در نخس��تین نشس��ت‬ ‫س��تاد ملی هماهنگی پیوس��تن ایران به سازمان‬ ‫تج��ارت جهانی(‪ )WTO‬گفت‪ :‬این نشس��ت ها‬ ‫ه��ر دو هفت��ه یک بار با حضور اعضای س��تاد و با‬ ‫ه��دف ارائه پیش��نهادهای و همچنین هماهنگی‬ ‫بی��ن نمایندگان نهاده��ای اجرایی مربوط برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی از اجرای برنامه های مطلوب برای‬ ‫اموزش قوانین و مقرارت جهانی در این س��ازمان‬ ‫خب��ر داد و افزود‪ :‬اجرای برنامه های اموزش��ی با‬ ‫مش��ارکت موسس��ه مطالع��ات و پژوهش ه��ای‬ ‫بازرگانی انجام می ش��ود‪ .‬در ادامه این نشس��ت‪،‬‬ ‫نماین��دگان نهاد های اجرایی و نمایندگان بخش‬ ‫خصوص��ی دیدگاه های خود درباره نحوه پیگیری‬ ‫الحاق اعالم کردند‪.‬‬ ‫انتصاب مدیرکل جدید‬ ‫گمرک تهران‬ ‫رئی��س کل گم��رک ای��ران در حکمی محمد‬ ‫مه��دی برفام��ی را به عن��وان مدی��رکل جدید‬ ‫گم��رک ته��ران تعیین کرد‪ .‬به گ��زارش گمرک‬ ‫ایران‪ ،‬س��یدمهدی میراشرفی در حکمی محمد‬ ‫مهدی برفامی را به عنوان مدیر کل جدید گمرک‬ ‫تهران تعیین کرد‪ .‬پیش از این ابوالفضل اکبرپور‪،‬‬ ‫سمت مدیر کلی گمرک تهران را بر عهده داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرکل دفتر تعرفه س��تاد گمرک ایران‬ ‫و همچنین عضویت در کمیس��یون رسیدگی به‬ ‫اختالف گمرکی از جمله مهم ترین مسئولیت های‬ ‫برفام��ی ب��وده اس��ت‪ .‬وی فارغ التحصیل مقطع‬ ‫دکترای رش��ته مدیریت بازرگانی بوده و عضویت‬ ‫در کارگروه تدوین قانون امور گمرکی و ایین نامه‬ ‫اجرایی در س��ال های ‪ ۸۸‬تا‪ ،۹۰‬رئیس شعبه دوم‬ ‫هیات رس��یدگی به تخلف��ات کارکنان گمرک با‬ ‫حک��م وزیر اقتص��اد‪ ،‬تدریس در دانش��کده امور‬ ‫اقتصادی از س��ال ‪ ۸۳‬و همچنین نماینده معاون‬ ‫امور گمرک��ی در کارگروه انتصاب��ات گمرک‪ ،‬از‬ ‫دیگر سوابق برفامی است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت وگو با نخستین رایزن بازرگانی ایران در اروپا مطرح شد ‪:‬‬ ‫مسئوالن اهمیت رایزنی بازرگانی را درک نکرده اند‬ ‫ب��ا امید به رونق تج��ارت به ویژه پس از به نتیجه‬ ‫رس��یدن برجام‪ ،‬بحث تقویت رایزنی بازرگانی قوت‬ ‫گرفت اما اکنون شمار رایزنان بازرگانی به زحمت به‬ ‫انگشتان دو دست می رسد‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬محمد‬ ‫راض��ی‪ ،‬رایزن بازرگانی پیش��ین ایران در ایتالیا در‬ ‫گفت وگو با س��ایت خبری ات��اق بازرگانی تهران از‬ ‫چگونگ��ی کار رایزن��ی و دالیل بازگش��ت رایزنان‬ ‫می گوید‪.‬‬ ‫€ €چ�ه زمانی برای رایزنی بازرگانی به ایتالیا‬ ‫اعزام شدید؟‬ ‫پ��س از حضور افخمی راد در س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت‪ ،‬رویکرد س��ازمان نسبت به مسئله رایزنان‬ ‫بازرگان��ی تغییر کرد‪ .‬ایش��ان معتقد بود باید روابط‬ ‫تج��اری ایران با کش��ورهای ه��دف را تقویت کرد؛‬ ‫بنابرای��ن از بین افراد باتجربه و متخصص س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت تعدادی را به عنوان رایزن بازرگانی‬ ‫انتخاب کرده و من نیز اعزام شدم‪ .‬قرار بود در سال‬ ‫‪ ۹۰‬ب��رای رایزن��ی بازرگانی به اوکرای��ن بروم که با‬ ‫تشدید تنش بین روسیه و اوکراین و بروز جنگ در‬ ‫کریمه‪ ،‬منتفی شد‪ .‬در نهایت دی سال ‪ ،۹۴‬به عنوان‬ ‫نخستین رایزن بازرگانی ایران در اروپا‪ ،‬عازم ایتالیا‬ ‫ش��دم یعنی زمانی که برجام به نتیجه رس��یده بود‬ ‫و در ان زم��ان وزی��ر صنع��ت ‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫رئیس کل وقت سازمان توسعه تجارت ایران نسبت‬ ‫ب��ه حضور رایزن در اروپ��ا به ویژه در ایتالیا به عنوان‬ ‫یک��ی از قدیمی ترین ش��ریکان تجاری کش��ورمان‬ ‫احس��اس نیاز می کردند‪ .‬در ان زمان فضای خوبی‬ ‫برای همکاری تجاری دو کش��ور فراهم ش��ده بود‪.‬‬ ‫شرکت های اروپایی به ویژه ایتالیایی ها از همکاری با‬ ‫شرکت های ایرانی بسیار استقبال می کردند‪ .‬به طور‬ ‫مرتب برای معرفی شرکت های ایرانی به من مراجعه‬ ‫می کردن��د و به دنبال س��رمایه گذاری و همکاری با‬ ‫ش��رکت های ایرانی بودند‪ .‬س��ر ما ان روزها بسیار‬ ‫شلوغ بود‪.‬‬ ‫€ €شرکت های ایتالیایی چطور از حضور شما‬ ‫مطلع شدند؟‬ ‫در همایش ها و برنامه های گوناگونی که از س��وی‬ ‫دو دولت برگزار می ش��د‪ ،‬بیشتر شناخته می شدم‪.‬‬ ‫به وی��ژه اینک��ه بهم��ن س��ال ‪ ،۹۴‬اق��ای روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ه همراه یک هی��ات بلندپایه از‬ ‫ایران به ایتالیا امدند و چند وزیر و مس��ئول دولتی‬ ‫ازجمل��ه نعمت زاده وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫وقت و افخمی راد رئیس کل وقت س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران در این نشست حضور داشتند‪ .‬ما یک‬ ‫پنل صنعت در حاشیه نشست های رئیس جمهوری‬ ‫در رم با حضور ‪ ۵۰۰‬شرکت ایرانی و ایتالیایی برگزار‬ ‫کردیم که در ان پنل ‪ ۱۷‬یادداشت تفاهم همکاری‬ ‫بین ش��رکت های دو طرف در زمینه های گوناگون‬ ‫ازجمل��ه تولی��د واگن‪ ،‬س��اخت توربین های گازی‬ ‫کالس اف‪ ،‬تولی��د هواپیماهای کوچک و س��اخت‬ ‫اتوبوس های ش��هری امضا ش��د‪ .‬در همان نشست‬ ‫نعم��ت زاده به وزیر توس��عه اقتصادی ایتالیا گفتند‬ ‫از ای��ن ب��ه بعد اگر با من کاری داش��تید می توانید‬ ‫ب��ا «راضی» صحبت کنید و ایش��ان پیغام ش��ما را‬ ‫به سرعت به ما می رساند‪ .‬نعمت زاده در واقع جایگاه‬ ‫برجس��ته ای برای من تعری��ف کردند و به دنبال ان‬ ‫مس��ئولیت س��نگینی بر دوش من گذاشتند‪ .‬پس‬ ‫ از این نشس��ت های زیادی با شرکت های ایتالیایی‬ ‫برگزار و درصد اجرایی ش��دن یادداش��ت تفاهم ها‬ ‫را پیگی��ری می کردم و کار به خوبی پیش می رفت‪.‬‬ ‫اگ��ر حجم مب��ادالت تجاری ای��ران و ایتالیا به ویژه‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی کش��ورمان در س��ال های ‪۹۵‬‬ ‫و ‪ ۹۶‬را بررس��ی کنی��د‪ ،‬خواهید دی��د که صادرات‬ ‫ایران به ایتالیا در این دو س��ال جهش داشته است‬ ‫و شرکت های ایتالیایی در زمینه های گوناگون مثل‬ ‫چ��رم و کفش‪ ،‬نفت و گاز و ماش��ین االت در ایران‬ ‫س��رمایه گذاری کرده اند‪ .‬ای��ن روند تا خروج امریکا‬ ‫از برجام یعنی اردیبهش��ت س��ال ‪ ۹۷‬ادامه داشت‪.‬‬ ‫پس ازای��ن تاریخ ش��رکت های ایتالیای��ی به دلیل‬ ‫تهدید امریکا ترسیدند‪ .‬شرکت های ایتالیایی بسیار‬ ‫محافظ��ه کار هس��تند و تا از امن ب��ودن فضای کار‬ ‫مطمئ��ن نباش��ند وارد هیچ بازاری نمی ش��وند‪ .‬به‬ ‫همی��ن دلیل بود که پ��س از خروج امریکا از برجام‬ ‫صادرات کاالی غیرنفتی ایران به ایتالیا و همچنین‬ ‫اعزام هیات های تجاری و س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫ایتالی��ا به ایران کاهش یافت و حتی پروژه هایی که‬ ‫اجرای انها اغاز ش��ده بود‪ ،‬متوقف ش��دند‪ .‬براساس‬ ‫امار گمرک در س��ال ‪ ۹۶‬صادرات ای��ران به ایتالیا‬ ‫‪ ۴۲۳‬میلی��ون دالر ب��ود ک��ه در س��ال ‪ ۹۷‬به ‪۲۷۶‬‬ ‫میلیون دالر رس��ید؛ یعنی صادرات غیرنفتی ایران‬ ‫به ایتالیا ‪ ۴۰‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫€ €ش�ما دی س�ال ‪ ۹۷‬ب�ه ایران بازگش�تید‬ ‫درحالی ک�ه ترامپ اردیبهش�ت ان س�ال از‬ ‫برجام خارج ش�ده بود‪ .‬از زمان بازگشت شما‬ ‫به تهران بیش از‪ ۶‬ماه می گذرد‪ .‬فکر می کنید‬ ‫اگر در ایتالیا مانده بودید‪ ،‬ش�رایط تجارت ما‬ ‫با این کش�ور با توجه به تش�دید فش�ارهای‬ ‫ایاالت متحده امریکا متفاوت از چیزی بود که‬ ‫اکنون در جریان است یا خیر؟‬ ‫به طورقطع ش��رایط متفاوت می شد‪ .‬کار در بازار‬ ‫ایتالیا ریسک باالیی دارد و از سوی دیگر‪ ،‬متاسفانه‬ ‫برخی ش��رکت های ایتالیایی از دسترسی نداشتن‬ ‫ش��رکت های ایران��ی به نظام بانک��ی امن برای نقل‬ ‫و انتقاالت مالی سوءاس��تفاده می کنند‪ .‬دس��ت کم‬ ‫‪۴۰‬درص��د ماش��ین االت مورداس��تفاده صنای��ع‬ ‫گوناگون در ایران ازجمله سنگ‪ ،‬کاشی و سرامیک‪،‬‬ ‫داروسازی‪ ،‬کفش‪ ،‬چرم و بسته بندی مواد غذایی از‬ ‫ایتالیا وارد می ش��ود‪ .‬باوجود رایزن بازرگانی خرید‬ ‫این ماشین االت از شرکت های ایتالیایی با توجه به‬ ‫ریسک باالی خرید از این بازار و سوءاستفاده ای که‬ ‫به ان اشاره کردم اسان تر و با ریسک کمتری انجام‬ ‫می ش��د‪ .‬در ان دوره ش��رکت هایی را به طرف های‬ ‫ایرانی معرفی می کردم که مورد تایید کنفدراسیون‬ ‫صنایع و اتاق های بازرگانی ایتالیا بودند و از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬شرکت های ایتالیایی وقتی می دیدند یک نفر‬ ‫در س��فارت جمهوری اس�لامی در ُرم این ارتباط را‬ ‫برقرار می کند و ناظر بر قراردادها و عملکرد انهاست‪،‬‬ ‫از انج��ام تعهدات خ��ود کمتر تخط��ی می کردند‪.‬‬ ‫اگ��ر حجم مبادالت تجاری ای��ران و ایتالیا به ویژه صادرات‬ ‫غیرنفتی کش��ورمان در س��ال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬را بررسی کنید‪،‬‬ ‫خواهی��د دید ک��ه صادرات ایران به ایتالیا در این دو س��ال‬ ‫جهش داشته است‬ ‫باوجود رایزن بازرگانی کاالی خریداری شده ازسوی‬ ‫طرف ایرانی به موقع ارسال می شد‪ .‬در بیشتر موارد‬ ‫خلف وعده ای نمی ش��د و با کمترین میزان اختالف‬ ‫تجارت بین دو کش��ور انجام می شد‪ .‬هرچند اکنون‬ ‫با نبود رایزن بازرگانی‪ ،‬کارشناسان بخش اقتصادی‬ ‫س��فارت فعال هستند اما این بخش وظایف متعدد‬ ‫دیگ��ری هم دارد و فقط ب��ر بخش تجارت متمرکز‬ ‫نیست‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬گاهی برحسب ضرورت الزم‬ ‫است بدون فوت وقت با سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫و یا دیگر س��ازمان های تابع وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ارتباطی برقرار و یا کس��ب نظر ش��ود که در‬ ‫ص��ورت نبود رایزن بازرگانی‪ ،‬این کار امری بس��یار‬ ‫پیچیده و زمانبر خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €ماموریت شما چطور به پایان رسید؟‬ ‫متاس��فانه باوجود تاکید س��فیر کش��ورمان در‬ ‫ایتالیا‪ ،‬برای تمدید ماموریت من‪ ،‬س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت به دلی��ل بحران در تامین بودجه رایزن ها و‬ ‫امکان پذیر نبودن پرداخت حقوق انها با ماندن من‬ ‫در ایتالیا موافقت نکرد‪.‬‬ ‫€ €ایتالی�ا در زمینه رایزن�ی بازرگانی چطور‬ ‫فعالیت می کند؟‬ ‫برت��ری ایتالیا در ح��وزه ص��ادرات دالیلی دارد‬ ‫ازجمل��ه اینکه ایتالیا در بیش از ‪ ۱۰۰‬کش��ور دفاتر‬ ‫رایزنی بازرگانی برقرار کرده و در هر دفتر یک رایزن‬ ‫بازرگانی دس��ت کم با ‪ ۷‬نفر نیرو کار می کند و البته‬ ‫تعداد کارکنان به بزرگی بازار و کشور هدف بستگی‬ ‫دارد‪ .‬اگوس��تو جاچینتو‪ ،‬رایزن بازرگانی ایتالیا در‬ ‫ایران در اخرین اماری که داشتیم با ‪ ۱۱‬نفر نیروی‬ ‫مجرب کار می ک��رد‪ .‬فعاالن اقتصادی و تاجران در‬ ‫کش��ورهای گوناگون به بخش بازرگانی و اقتصادی‬ ‫بیش از سایر بخش ها در سفارتخانه ها اهمیت قائل ‬ ‫هستند‪ ،‬چراکه بیشتر به سراغ رایزن های بازرگانی‬ ‫و کارشناسان بخش اقتصادی سفارتخانه ها می روند‬ ‫اما متاس��فانه در کش��ور ما چنی��ن موضوع مهمی‬ ‫نادیده گرفته می شود‪.‬‬ ‫€ €مبنای پرداخت دستمزد رایزنان بازرگانی‬ ‫چیست؟ شما چقدر حقوق می گرفتید؟‬ ‫حقوق یک رایزن بازرگانی همتراز حقوق س��ایر‬ ‫دیپلمات های کش��ورمان اس��ت‪ .‬رایزنان بازرگانی‬ ‫براس��اس تجربه‪ ،‬سنوات خدمت و مدرک تحصیلی‬ ‫رتبه بندی می شوند‪ .‬رتبه انها معادل رتبه های دبیر‬ ‫سومی تا دبیر اولی در وزارت خارجه در نظر گرفته‬ ‫ش��ده و هم��ان حقوق را دریاف��ت می کنند‪ .‬من در‬ ‫رتب��ه دبیر دومی قرار گرفت��ه و معادل همین رتبه‬ ‫در وزارت ام��ور خارجه دس��تمزد می گرفتم‪ .‬البته‬ ‫به منظ��ور اجتناب از ایجاد هرگونه س��وءتفاهمی‪،‬‬ ‫تمایلی به اش��اره به عدد و رقمی ندارم اما واقعیت‬ ‫این اس��ت که بخش زیادی از حقوق رایزنان صرف‬ ‫هزینه های اقامت می ش��ود‪ .‬بخش عمده حقوق من‬ ‫برای اجاره خانه‪ ،‬شارژ ساختمان‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفن و‬ ‫اینترنت هزینه می شد‪ .‬این هزینه ها را باید از حقوق‬ ‫خودمان می پرداختی��م و هزینه انرژی هم در اروپا‬ ‫بس��یار باالس��ت‪ .‬برای مثال من در زمستان حدود‬ ‫‪ ۳۵۰‬ت��ا‪ ۴۰۰‬یورو در م��اه برای پرداخت قبض گاز‬ ‫هزینه می کردم‪ .‬دست کم ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۵۰‬یورو هزینه‬ ‫برق و ‪ ۱۲۰‬یورو هزینه تلفن و اینترنت بود‪ .‬بنابراین‬ ‫بخش عمده ای از حقوق من فقط برای اقامتم هزینه‬ ‫می شد و همه این ها غیر از در نظر گرفتن خوراک‪،‬‬ ‫پوشاک و هزینه های سنگین درمان بود‪.‬‬ ‫€ €از پرس�ش قبل�ی به اینجا می رس�یم که‬ ‫ای�ا فعاالن بخش خصوص�ی می توانند هزینه‬ ‫رایزن�ان بازرگان�ی را پرداخ�ت کنند‪ .‬برخی‬ ‫فع�االن بخ�ش خصوص�ی ای�ن پیش�نهاد را‬ ‫مط�رح می کنن�د ک�ه بخش�ی ی�ا کل هزینه‬ ‫رایزن بازرگانی را بدهند‪ .‬نظر ش�ما دراین باره‬ ‫چیس�ت؟ ایا بخش خصوص�ی می تواند خود‬ ‫رایزن را انتخاب و اعزام کند؟‬ ‫با رویکرد واقع نگرانه به این مسئله نگاه می کنم و‬ ‫به نظر من شدنی نیست‪ .‬اگر قرار بود بشود‪ ،‬تاکنون‬ ‫انجام ش��ده بود‪ .‬متاسفانه من در جامعه تاجران و‬ ‫صادرکنندگان کش��ورمان تا ای��ن اندازه اجماع و‬ ‫اتفاق نظر ندیدم که درصدی از درامد ارزی خود را‬ ‫به پرداخت هزینه های اقامت یک نماینده در یک‬ ‫کش��ور هدف صادراتی اختصاص دهند تا ان فرد‬ ‫برای انها بازاریابی کرده و مشکالت تجاری انها را‬ ‫حل وفصل کند‪ .‬اعزام چنین نماینده ای به رضایت‬ ‫و تایی��د همه اعضای اتاق بازرگانی ایران نیاز دارد‬ ‫چراکه بخش��ی از حق عضویت اعضاس��ت که باید‬ ‫ب��رای هزینه های رایزن بازرگانی صرف ش��ود‪ .‬به‬ ‫نظر نمی رسد انها تمایلی به پرداخت این هزینه ها‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬چراکه اگر این طور بود هیچ منع‬ ‫قانونی برای بخش خصوصی کشورمان برای اعزام‬ ‫نماینده یا افتتاح دفتر بازرگانی در س��ایر کشورها‬ ‫وجود ندارد و از سال ها پیش باید نمایندگان بخش‬ ‫خصوصی در کش��ورهای هدف صادرات مس��تقر‬ ‫می شدند‪ .‬سال هاست با تاجران ایرانی کار می کنم‬ ‫و می دانم متاسفانه بعضی از تاجران ما حتی حاضر‬ ‫به پرداخت هزینه برای بازاریابی محصوالت خود‬ ‫نیستند‪ .‬من گاه ایده های خودم را حتی با تاجران‬ ‫موفق کش��ور مطرح می کردم و زمانی که ایش��ان‬ ‫می دیدن��د اجرای این ایده هزینه ای کوچک برای‬ ‫انه��ا دارد‪ ،‬حاضر به انج��ام ان نبودند‪ .‬درحالی که‬ ‫این هزینه کوچک می توانس��ت دستاوردی بزرگ‬ ‫برای تجارت انها به همراه داشته باشد‪ .‬برای مثال‬ ‫یک بار به یکی از صادرکنندگان زعفران پیشنهاد‬ ‫کردم برناردی‪ ،‬سراش��پز معروف ایتالیایی که در‬ ‫ش��بکه تلویزیونی ‪ RAI۳‬این کش��ور برنامه اجرا‬ ‫می کن��د را ب��ه ایران دعوت کن��د و هزینه بلیت و‬ ‫اقام��ت او را ب��رای یادگیری پخت وپ��ز با زعفران‬ ‫ایرانی بپردازد‪ ،‬و در پایان سفر نمونه ای از زعفران‬ ‫خ��ود را ب��ه او هدیه بدهد تا ه��م زعفران ایرانی و‬ ‫هم این برند مش��خص را در برنامه های اش��پزی‬ ‫خودش نشان دهد‪ .‬بسیاری از غذاها مثل ریزوتو‪،‬‬ ‫دس��رها و ش��یرینی های ایتالیایی ها را می توان با‬ ‫زعفران ایرانی درست کرد‪ .‬ایتالیا بازار خوبی برای‬ ‫زعفران ایرانی اس��ت و مردم این کشور به خوردن‬ ‫و س��الم خوردن اهمیت می دهند‪ .‬باوجود چنین‬ ‫فرصتی پیش��نهاد دع��وت از سراش��پز ایتالیایی‬ ‫به دالی��ل هزینه‪ ،‬موردتوجه ش��رکت صادرکننده‬ ‫زعفران قرار نگرفت درحالی که سود حاصل از این‬ ‫تبلیغ بس��یار بیش��تر از اصل هزینه اش بود‪ .‬با این‬ ‫مثال می خواهم به پرس��ش شما برگردم و بگویم‬ ‫که درحال حاضر‪ ،‬اجماع��ی برای تامین هزینه ها‬ ‫و اع��زام نماین��ده ای به عن��وان رای��زن بازرگانی‬ ‫در بخ��ش خصوص��ی کش��ورمان نمی بینم‪ .‬البته‬ ‫براساس قوانین جاری‪ ،‬پرداخت حقوق یک رایزن‬ ‫بازرگان��ی که مس��تخدم نظام خدمات کش��وری‬ ‫نیس��ت از بودجه س��ازمان توس��عه تجارت ایران‬ ‫امکان پذیر نیس��ت که این خود مانع بزرگی برای‬ ‫اع��زام افراد باتجربه‪ ،‬توانمند و شایس��ته از بخش‬ ‫خصوصی کش��ورمان برای پست رایزنی بازرگانی‬ ‫در سایر کشورها به شمار می اید‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکارهای پیش روی ایران با مقررات جدید سازمان جهانی دریانوردی‬ ‫فرهاد فزونی‪ ،‬مشاور اتاق بازرگانی تهران‪ :‬کره زمین شرایط‬ ‫نامناسبی را به لحاظ الودگی و دمای باال طی می کند و پژوهشگران‬ ‫سازمان ملل معتقدند اب و هوای کره زمین در سده ‪ ٢١‬اگر حدود‬ ‫‪ ٢‬تا ‪ ۶‬درجه گرم تر ش��ود‪ ،‬س��طح اب دریاها به طور میانگین یک‬ ‫متر افزایش خواهد یافت که این موضوع باعث می ش��ود س�لامتی‬ ‫میلیون ها انس��ان به خطر بیفتد‪ ،‬بیماری های گوناگون در س��طح‬ ‫گس��ترده پخش و دسترس��ی به اب اش��امیدنی کمتر شود و نسل‬ ‫شماری از گیاهان و جانوران از بین برود‪ .‬کارشناسان محیط زیست‬ ‫معتقدن��د ب��رای اینکه افزایش دمای کره زمی��ن کمتر از ‪ ۲‬درجه‬ ‫سانتی گراد باقی بماند باید انتشار دی اکسیدکربن و دیگر گازهای‬ ‫گلخانه ای تا س��ال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی (‪ 1428‬شمسی) بین ‪ ۴۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد کاهش یابد و تا سال ‪۲۱۰۰‬میالدی (‪ 1478‬شمسی) به صفر‬ ‫برسد‪ .‬از میان حوزه های اقتصادی‪ ،‬حمل ونقل یکی از بخش های‬ ‫اصلی مصرف کننده انرژی فس��یلی به شمار می رود و به تناسب این‬ ‫وضعیت نقش ان در انتشار االیندگی قابل توجه است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫صدها هزار شناور مسافری و باری کوچک و بزرگ در سطح اب های‬ ‫جه��ان در حال فعالیت هس��تند ک��ه حجم قابل توجه��ی از انواع‬ ‫االین ده ه��ا مانند ‪ Sox، NOx ،CO۲‬و س��ایر گازهای گلخانه ای‬ ‫را وارد مناب��ع ابی جهان می کنند‪ .‬براس��اس اخرین امارها حدود‬ ‫‪۱۲‬درصد از کل انتشار دی اکسید گوگرد بخش انرژی جهان ناشی‬ ‫از سوخت مصرفی در کشتی هاست‪ .‬به همین دلیل سازمان جهانی‬ ‫دریان��وردی (‪ )IMO‬به وضع مقررات جدی و س��ختگیرانه برای‬ ‫کاهش انتش��ار گوگرد در اکوسیس��تم ابی جهان اقدام کرده و در‬ ‫این راستا براساس مقررات وضع شده در سال ‪ ،1394‬تمام ناوگان‬ ‫فعال در اب های بین المللی را ملزم به کاهش میزان گوگرد سوخت‬ ‫خ��ود از ‪ ۳.۵‬درص��د به ‪ ۰.۵‬از ابتدای س��ال اینده میالدی کرد در‬ ‫حال��ی ک��ه بیش از ‪ ۱۸‬هزار ش��ناور که ‪ ۷۵‬درصد از کش��تی های‬ ‫فله بر‪ ،‬کش��تی های کانتینربر و تانکره��ا (نفتکش ها‪ ،‬ناوگان حامل‬ ‫ان��واع فراورده های نفتی و مواد هیدروکربوری) فعال در‬ ‫س��طح اب های بین المللی را تش��کیل می دهند‪ ،‬از نفت‬ ‫کوره با گوگرد حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۳.۵‬درصد اس��تفاده می کنند‪.‬‬ ‫ایران در سال ‪ ۱۳۹۵‬روزانه بیش از ‪ ۶۳‬میلیون لیتر نفت‬ ‫کوره با گوگرد باال در کش��ور تولید کرده که بخش عمده‬ ‫ان به صادرات و بانکرینگ اختصاص داده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫اجرای این معاهده از ابتدای سال اینده میالدی با توجه‬ ‫به اینکه ایران در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬روزانه حدود ‪ ۴۶‬میلیون لیتر نفت‬ ‫کوره صادر می کرد‪ ،‬می تواند تاثیر نامناسب بر این حجم از صادرات‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬اگر چه برخی بندرها مانند سنگاپور‬ ‫تهدید می کنند که مالکان شناورهایی که سوخت با سولفور بیش‬ ‫از ‪ ۰.۵‬درصد استفاده کنند به زندان خواهد انداخت‪ ،‬اما بررسی ها‬ ‫نش��ان می دهد وضعیت اجرایی نس��بت به مقررات ‪IMO۲۰۲۰‬‬ ‫در هم��ه مناطق دریایی جهان مش��ابه نیس��ت و درحال حاضر به‬ ‫نظر می رس��د در سال اینده میالدی فقط ‪ ۵‬درصد شناورها از این‬ ‫مقررات اطاعت کنند‪.‬‬ ‫راهکاره��ای پیش��نهادی برای کاهش گوگرد س��وخت ناوگان‬ ‫دریایی کشور عبارتند از‪:‬‬ ‫‪-۱‬تغیی��ر خوراک پاالیش��گاه های کش��ور از نفت خ��ا م ترش و‬ ‫سنگین به نفت خا م شیرین‪ :‬برای این منظور در سال های گذشته‬ ‫موضوع س��واپ نفت خام ش��یرین از کشورهای اسیای میانه برای‬ ‫تامین خوراک مورد نیاز پاالیشگاه های تهران و تبریز در دستور کار‬ ‫قرار گرفته بود که ناگهان و بدون هیچ دلیل مشخصی در سال های‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬و ‪ ۱۳۸۸‬متوقف شد‪ .‬در این زمینه با توجه به زیرساخت ها‬ ‫و س��رمایه گذاری هایی که از قبل در کشور ایجاد و انجام شده بود‪،‬‬ ‫وزارت نفت تالش کرد این موضوع را دوباره ساماندهی و ترتیبی را‬ ‫اتخاذ کند تا از این س��رمایه گذاری های بدون استفاده به طور مفید‬ ‫بهره برداری ش��ود که این تالش نیز به بار ننشس��ته اس��ت‪ .‬به نظر‬ ‫می ای��د انچه در این میان اهمیت دارد برقراری تعامل‬ ‫مثبت بین وزارت نفت و بخش خصوصی است‪ .‬اگر این‬ ‫مه��م اتفاق بیفتد با توجه ب��ه این که بخش مذکور در‬ ‫انجام فعالیت های اقتصادی بس��یار بهتر از دولت عمل‬ ‫می کن��د‪ ،‬ج��ا دارد که وزارت نف��ت از بخش خصوصی‬ ‫درخواس��ت کند تا در این زمینه با نفت همکاری کند‬ ‫و استفاده از این سرمایه های زیربنایی به منظور سواپ‬ ‫نفت خام از کش��ورهای اس��یای میانه به جریان بیفتد‪ .‬البته حتی‬ ‫اگرچه این روش به طور جدی مورد توجه وزارت نفت قرار گیرد به‬ ‫سال اینده میالدی وصال نمی دهد‪.‬‬ ‫‪-۲‬اج��را و اتم��ام طرح های توس��عه در پاالیش��گاه های کش��ور‬ ‫به منظ��ور کاهش تولی��د نفت کوره با گوگرد باال‪ :‬اجرای این برنامه‬ ‫ب��ا توجه به وضعیت نامناس��ب مالی دولت و اج��رای ناقص قانون‬ ‫هدفمند کردن یارانه ها و اینکه اولویت کشور توزیع یارانه نقدی و‬ ‫پرداخت حقوق و دس��تمزد در کش��ور است و نه تامین منابع برای‬ ‫طرح های عمرانی و س��رمایه ای‪ ،‬چندان قابلیت اجرایی ندارد‪ .‬مگر‬ ‫اینکه در این ش��یوه مدیریت منابع تجدید نظر شود‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫با اعمال تحریم های اخیر و خروج ش��رکت های خارجی از کش��ور‬ ‫امکان همکاری با برخی از این کشورها و شرکت های فعال در این‬ ‫زمینه از دس��ت رفته اس��ت‪ .‬ضمن این که براوردها نشان می دهد‬ ‫ب��رای اج��رای این کار به ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬میلی��ارد دالر منابع جدید نیاز‬ ‫است که اجرای ان هم حتی به شرط وجود این میزان منابع زمانبر‬ ‫است‪ .‬در این زمینه به دلیل مشکالتی که در واگذاری ‪ ۷‬پاالیشگاه‬ ‫به وجود امد و اینکه به س��هام عدالت‪ ،‬تامین اجتماعی و نهادهای‬ ‫نظامی و انتظامی واگذار شده اند‪ ،‬وزارت نفت مدعی است به لحاظ‬ ‫مدیریتی چندان بر مدیریت پاالیش��گاه های واگذار ش��ده اشراف و‬ ‫ورود ن��دارد و نمی تواند در انجام امور مربوط به س��رمای گذاری بر‬ ‫این گونه پاالیش��گاه ها حکمرانی کند‪ .‬البته برای اصالح این وضع‪،‬‬ ‫وزارت نفت یا دولت می تواند الیحه ای مناسب به مجلس ارائه کند‬ ‫که از این ظرفیت نیز استفاده نشده است‪.‬‬ ‫‪-۳‬با توجه به مدت زمان اندکی که تا ابتدای سال اینده میالدی‬ ‫باقیمان��ده اس��ت اس��تفاده از دس��تگاهی به نام اس��کرابر می تواند‬ ‫عملی ترین اقدام باش��د‪ .‬اما الزم اس��ت به این نکته اش��اره شود که‬ ‫اس��تفاده از این وس��یله نیز با محدودیت های جدی روبه رو اس��ت‪.‬‬ ‫براوردها نشان می دهد مجموع هزینه سرمایه گذاری برای ساخت‪،‬‬ ‫نص��ب و راه اندازی اس��کرابرها حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬در‬ ‫ضمن هزینه عملیاتی هر اسکرابر بدون احتساب هزینه تعمیرات و‬ ‫نگهداری حدود ‪ ۱۶۰۰‬دالر در روز است که مجموع این هزینه های‬ ‫عملیات��ی در س��ال افزون بر ‪ ۳۵‬میلی��ون دالر خواهد بود‪ .‬بنابراین‬ ‫استفاده از اسکرابرها هزینه بر است و شناورهای متوسط و کوچک‪،‬‬ ‫که تعداد انها کم هم نیس��ت‪ ،‬منابع مالی به اندازه کافی در اختیار‬ ‫ندارند‪ .‬هر کشتی بزرگ فله بر نفت‪ VLCC‬نو بین ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۳‬میلیون‬ ‫دالر و برای کشتی هایی که در حال فعالیت هستند ‪ ۴‬تا ‪ ۴.۵‬میلیون‬ ‫دالر افزایش هزینه به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬عالوه بر این اسکرابرها‬ ‫به نسبت سنگین و جاگیر هستند‪ .‬شناورهای کوچک مطلقا امکان‬ ‫نصب این دس��تگاه را ندارند ضمن اینکه هر کش��تی طراحی خاص‬ ‫خ��ود و اس��کرابر وبیژه خود را بای��د به کار گیرد‪ .‬به ه��ر حال اداره‬ ‫کش��تیرانی امریکا تخمین می زند که تا ش��روع سال ‪ ۲۰۲۰‬فقط ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۳‬هزار فروند شناور اقدام به نصب یا دادن سفارش برای خرید و‬ ‫نصب اسکرابر کنند در حالی که ‪ ۶۰‬هزار شناور باید مجهز به اسکرابر‬ ‫ش��وند؛ یعنی حداکثر ‪ ۵‬درصد ش��ناور ها به اسکرابر مجهز خواهند‬ ‫ش��د‪ ،‬بنابراین ما در ایران حتی اگر س��رمایه کافی در اختیار داشته‬ ‫باش��یم‪ ،‬که نداری��م‪ ،‬باید مدت زیادی در صف خریداران اس��کرابر‬ ‫بمانیم‪ .‬ایا یک بار دیگر جدی نگرفتن قوانین بین المللی و جزیره ای‬ ‫عمل کردن س��ازمان ها برای ما دردسرس��از خواهد شد و ‪ IMO‬از‬ ‫حرکت کشتی های ما در اب های بین المللی جلوگیری خواهد کرد؟‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1381‬‬ ‫پیاپی ‪2699‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫از نحوه برخورد اتحادیه های صنفی با متقلبان گزارش می دهد‬ ‫کاالی تقلبی‪ ،‬بیماری این روز های اقتصاد‬ ‫تولید و فروش یک کاالی تقلبی چه اسیب هایی را‬ ‫بر پیکره اجتماع وارد می کند؟! شیوع تقلب در فروش‬ ‫ی��ا تولید کاالها در نگاه کالن‪ ،‬ریش��ه اعتماد در میان‬ ‫ش��هروندان یک جامعه و نیز اعتماد به یک ملت را در‬ ‫نگاه بین المللی می خشکاند و منجر به این می شود که‬ ‫پس از درک یا کش��ف تقلب‪ ،‬کاالهای واقعی نتوانند‬ ‫اعتم��اد اجتماع��ی را به خ��ود جلب کنند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر در ش��رایط فعلی اقتص��اد ایران که قدرت خرید‬ ‫مصرف کنن��ده به می��زان زیادی کاهش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫خرید جنس تقلبی به معنای ایجاد مشکالت مضاعف‬ ‫و پی درپی برای خانواده های اس��یب دیده از ش��رایط‬ ‫اقتصادی است‪ .‬ضمن اینکه برخی از کاالهای تقلبی با‬ ‫جان مصرف کننده بازی می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬به عنوان نمونه‪ ،‬به کارگرفتن یک‬ ‫قطعه تقلبی خودر و جان چندنفر را به خطر می اندازد‬ ‫یا اس��تفاده از یک محصول غذایی تقلبی‪ ،‬سالمتی و‬ ‫بهداشت جامعه را با تهدید جدی روبه رو می کند‪.‬‬ ‫حسین ابراهیمی‬ ‫رئیس انجمن حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان ایران‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تقلب در قطعات خودرو‬ ‫‹ ‹طعم تلخ عسل تقلبی‬ ‫تقلب در مواد خوراکی نیز کم تعداد نیست‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه به تازگی خبر عرضه عس��ل تقلبی منتشر شده‬ ‫اگ��ر چه برخ��ی از کاالهای تقلبی با ج��ان مصرف کننده بازی می کند‬ ‫ام��ا انقدر کاالی تقلبی در ب��ازار دیده ایم که به انه��ا خوگرفته ایم‪.‬‬ ‫مس��ئوالن می گویند که ق��درت برخورد با متقلب��ان را دارند‪ .‬با این‬ ‫حال همچنان روح بازار از جوالن کاالهای تقلبی در رنج است‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچند انقدر عس��ل تقلبی در ب��ازار دیده ایم‬ ‫که پیدا کردن عس��ل اصل برای مان ارزو ش��ده است‪.‬‬ ‫کیفیت عس��ل کردس��تان در کش��ور زبانزد است اما‬ ‫برخ��ی افراد با عرضه عس��ل تقلبی در ب��ازار‪ ،‬صنعت‬ ‫زنبورداری و سالمت مردم را تهدید می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬عسل ماده ای بسیار ارزشمند و‬ ‫در عین حال لوکس اس��ت که به نس��بت برخی اقالم‬ ‫خوراکی نرخ باالیی دارد‪ .‬عس��ل ج��زو اقالم ضروری‬ ‫سبد خانوار نیست و مردم با علم به خواص باالی این‬ ‫ماده ان را تهیه می کنند اما متاسفانه امروز روند تولید‬ ‫طبیعی خود را از دس��ت داده‪ ،‬به طوری که بسیاری از‬ ‫نمونه های بازاری تقلبی‪ ،‬مضرند و نس��بت به عس��ل‬ ‫طبیعی نرخ پایین تری دارند‪.‬‬ ‫س��یروس احمدی‪ ،‬یکی از فروش��ندگان عس��ل در‬ ‫س��نندج با ‪۲۰‬سال پیش��ینه فروش درباره تشخیص‬ ‫عس��ل طبیعی از نمونه تغذی��ه ای و تقلبی ان گفت‪:‬‬ ‫در گذش��ته به دلیل اس��تفاده نکردن از شکر در تولید‬ ‫عس��ل‪ ،‬نمونه تغذیه ای و تقلبی ان کمتر پیدا می شد‬ ‫و تشخیص کیفیت ان نیز با روش هایی همچون عطر‬ ‫و بو راحت بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز زنبورداران به دلیل ش��رایط سخت‬ ‫اقتص��ادی و نبود منبع درام��د کافی‪ ،‬از مواد افزودنی‬ ‫و ش��کرهای س��همیه ای دول��ت اس��تفاده می کنند و‬ ‫امکان تشخیص دشوار اس��ت‪ ،‬به طوری که حتی افراد‬ ‫متخصص نیز در تشخیص عسل طبیعی و درجه یک‬ ‫دچار اشتباه می شوند و فقط با استفاده از دستگاه ها و‬ ‫ازمایش های پیشرفته این امر امکانپذیر است‪.‬‬ ‫احمدی با اش��اره به اشفتگی بازار عسل در شرایط‬ ‫س��خت اقتصادی تصریح کرد‪ :‬از دالیل اشفتگی بازار‬ ‫عس��ل می توان به بی ثباتی نرخ و نبود نظارت دقیق و‬ ‫اعالم قیمت های سلیقگی از س��وی تولیدکنندگان و‬ ‫فروشندگان عسل اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گفته این فروش��نده عسل‪ ،‬قش��ر ضعیف جامعه‬ ‫به طور معمول از عس��ل تقلبی استفاده می کنند و این‬ ‫مساله مش��کالت فراوان ازجمله دیابت‪ ،‬کاهش سطح‬ ‫گیرای��ی‪ ،‬کبد چرب‪ ،‬بیماری های پوس��تی‪ ،‬ریزش مو‬ ‫و بیم��اری هلیکوباکتر پیل��وری را (باکتری که عامل‬ ‫بیماری های گوارش��ی و زخم معده می شود) به دنبال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫احم��دی با توجه ب��ه بازار عرضه و تقاضای عس��ل‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬افزای��ش جمعیت س��بب افزایش‬ ‫میزان فروش عس��ل تقلبی می ش��ود اما این امر دلیل‬ ‫بر بازار مناس��ب عرضه و تقاضای عس��ل نیست بلکه‬ ‫نش��ان دهنده بی اطالعی م��ردم از مض��رات این نوع‬ ‫محصول است که باید کنترل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تقلب در صنف ش�وفاژ و تهویه گس�ترده‬ ‫نیست‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم ش��وفاژ و تهویه‬ ‫مطب��وع تهران در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫صنف لوازم ش��وفاژ و تهویه مطبوع‪ ،‬بازار برای قطعات‬ ‫تقلب��ی مهیا نیس��ت‪ .‬از این رو قطع��ات تقلبی در این‬ ‫صنف نداریم‪.‬‬ ‫محمدباقر معتمد در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫بیش��تر وسایل گرمایشی که ش��وفاژ خوانده می شود‪،‬‬ ‫تولید داخل اس��ت‪ .‬در سال های گذش��ته در این ایام‬ ‫نگران بودیم که میزان تقاضا بیش از عرضه باش��د اما‬ ‫امس��ال به دلیل رکود در ساختمان س��ازی و کاهش‬ ‫ق��درت خرید م��ردم‪ ،‬تقاض��ا کمتر از عرضه اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در این زمینه کمب��ودی نداریم که قطعات‬ ‫تقلبی‪ ،‬بازاری پیدا کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر مش��تریان محص��والت تهویه هوا و‬ ‫ش��وفاژ مصرف کنن��دگان تخصصی هس��تند و به این‬ ‫دلی��ل ف��رق بی��ن کاالی تقلبی و اصل را تش��خیص‬ ‫می دهند و همین مس��ائل موجب می شود که در این‬ ‫پالسکویی ها فراموش نشده اند‬ ‫‪7‬مهر‪ ،‬روز اتش نش��ان بود و درس��ت از اخرین روز دی‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬بس��یاری از ایرانی��ان‪ ،‬هر وقت که از اتش نش��انان‬ ‫صحبت می شود بی معطلی یاد حادثه پالسکو می افتند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��اید از همین رو اس��ت که اگرچه‬ ‫س��الگرد حادثه پالس��کو‪ ۳۰ ،‬دی اس��ت اما از انجایی که‬ ‫‪۷‬مهر روز اتش نش��ان بوده‪ ،‬نشس��ت ها و س��خنرانی هایی‬ ‫درباره پالسکو انجام شده است‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬روز گذش��ته نشس��ت پیگیری و بررسی‬ ‫مس��ائل و چالش های مالیاتی کس��به س��اختمان پالسکو‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در این نشس��ت ابراهیم درستی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫اول اتاق اصناف تهران با هیات مدیره س��اختمان پالسکو و‬ ‫علی رضا جعفریان‪ ،‬نماین��ده مالیاتی اتاق اصناف تهران در‬ ‫محل این اتاق دیدار کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی اتاق اصناف ته��ران‪ ،‬در این‬ ‫نشست‪ ،‬ابراهیم درستی عالوه بر ارائه گزارشی از نشست ها‬ ‫و پیگیری های انجام ش��ده از سوی اتاق اصناف در راستای‬ ‫مس��ائل مبتال به مالیاتی کسبه ساختمان پالسکو به دنبال‬ ‫حادثه اتش س��وزی و متضرر شدن صنف های فعال در این‬ ‫س��اختمان از ادامه فعالیت ها و پیگی��ری حقوق این افراد‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫در جریان این نشس��ت همچنین اعض��ای هیات مدیره‬ ‫س��اختمان پالس��کو با بیان برخی موارد درب��اره وضعیت‬ ‫صنف های اس��یب دی��ده با تقدیم لوح��ی از زحمات نایب‬ ‫رئیس اول و نماینده مالیاتی اتاق قدردانی کردند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬پالس��کو فقط یاداور ش��رایط اتش نشانان و‬ ‫وضعیت ش��غلی کسبه پالسکو نیست‪ .‬س��اخت دوباره این‬ ‫ساختمان نیز با گذشت ‪ ۳۲‬ماه از ان حادثه تلخ همچنان با‬ ‫اما و اگرهایی همراه اس��ت‪ .‬به طوری که محمد سعیدی کیا‪،‬‬ ‫رئیس پیش��ین بنیاد مس��تضعفان در چند روز گذشته در‬ ‫گفت وگو با تجارت نیوز اظهار کرد‪ :‬اگر مشکلی پیش نیاید‬ ‫و کسی در وسط راه خواب نما نشود که بگوید چرا این کار‬ ‫را نکردید‪ ،‬ساختمان پالسکو کامل می شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ما می ترس��یم؛ چون دو س��ال ما را اوردند و بردند‪ .‬ش��بیه‬ ‫بازی مار پله بود؛ تا به پله ای می رس��یدم نیش می خوردیم‬ ‫و به پله نخس��ت برمی گش��تیم‪ .‬کس��به هم جای دیگری‬ ‫نداش��تند و فقط به ما اعت��راض می کردند‪ .‬س��عیدی کیا‪،‬‬ ‫درباره زمان تکمیل این س��اختمان گفت‪ :‬از مهر سال ‪۹۷‬‬ ‫که به ما مجوز داده ش��د‪ ،‬اگر مش��کلی پیش نیاید‪۲ ،‬ساله‬ ‫این س��اختمان را کامل می کنیم‪ ،‬یعنی برای مهر سال ‪۹۹‬‬ ‫این ساختمان جمع می شود‪.‬‬ ‫صنف با کاالی تقلبی چندانی روبه رو نباشیم‪ .‬هرچند‬ ‫نمی توان این دس��ت از امار ها را به صفر رساند اما اگر‬ ‫هم چیزی در این باره دیده شود‪ ،‬حجم ان باال نیست‬ ‫و شیوع پیدا نکرده است‪ .‬رئیس شورای راهبردی اتاق‬ ‫اصناف تهران ادامه داد‪ :‬درصورتی که کاالیی تقلبی در‬ ‫بازار از سوی مصرف کننده شناسایی شود‪ ،‬با شکایتی‬ ‫ک��ه تنظیم کرده و به اتحادی��ه می دهد‪ ،‬ما می توانیم‬ ‫شاکی و متشاکی را به اتحادیه دعوت کرده و موضوع‬ ‫را بررس��ی کنیم‪ .‬اگر هم گزارشی شفاهی به اتحادیه‬ ‫برس��د‪ ،‬درصورتی که بررس��ی های ابتدایی شکایت را‬ ‫وارد بداند‪ ،‬چنانچ��ه برخورد با ان تخلف را در حیطه‬ ‫وظای��ف اتحادیه ببینی��م برخورد می کنی��م و اگر نه‬ ‫موضوع را به سازمان تعزیرات یا بازرسی و نظارت اتاق‬ ‫اصن��اف ارجاع می دهیم‪ .‬در صورت اثبات تخلف‪ ،‬بنابر‬ ‫ش��رایطی که در ان واحد صنفی دیده ش��ده‪ ،‬ممکن‬ ‫است کاالهای تقلبی جمع اوری شود یا جریمه نقدی‬ ‫برای متخلف اعمال شده و حتی منجر به پلمب واحد‬ ‫صنفی شود‪.‬‬ ‫محمدباقر معتمد‬ ‫دالالن اجازه کاهش نرخ‬ ‫گوشت را نمی دهند‬ ‫‹ ‹نهاد های نظارتی فعالند‬ ‫حسین درودیان‪ ،‬معاون هماهنگی بازرسی و نظارت‬ ‫اتاق اصناف تهران نیز در پاسخ به‬ ‫‪ ،‬درباره نحوه‬ ‫رس��یدگی به فعالیت تولیدکنندگان و فروش��ندگان‬ ‫متقلب بدون پروانه کس��ب ک��ه کاالهای تقلبی را در‬ ‫بس��ته بندی برند ها عرضه می کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬واحدهای‬ ‫تولید کننده یا عرضه کننده کاالهای تقلبی بر اس��اس‬ ‫شکایت ها شناسایی می ش��وند و در ادامه اگر اتحادیه‬ ‫قدرت رس��یدگی به ماجرا را نداشته باشد‪ ،‬بازرسی و‬ ‫نظارت اصناف یا سازمان تعزیرات به موضوع رسیدگی‬ ‫می کنن��د و درنهای��ت ممکن اس��ت ان واحد صنفی‬ ‫نس��بت به قانون پذیری و عضویت در اتحادیه توجیه‬ ‫ش��ده و از ادامه روند کار غیرقانونی او جلوگیری شود‪.‬‬ ‫در غیر این صورت‪ ،‬ان واحد صنفی پلمب می شود‪.‬‬ ‫درودیان بیان ک��رد‪ :‬درحال حاضر به نظر می رس��د‬ ‫قطعات تقلبی‪ ،‬بیش��ترین حج��م از کاالهای تقلبی را‬ ‫به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫حسین درودیان‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫انق��در کاالی تقلبی در ب��ازار دیده ایم ک��ه به انها‬ ‫خوگرفته ایم‪ .‬مسئوالن می گویند که قدرت برخورد با‬ ‫متقلب��ان را دارند‪ .‬با این حال همچن��ان روح بازار از‬ ‫جوالن کاالهای تقلبی در رنج است‪.‬‬ ‫استقالل ‪ ۹۸‬درصدی در تولید چینی‪ ،‬بلور و لوستر‬ ‫رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان چینی‪،‬‬ ‫بلور و لوس��تر تهران با تاکید بر اینکه چینی ایران در جهان‬ ‫در کم��ال قدرت و کیفیت قرار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر مدیران‬ ‫دولت��ی ب��ه تاکی��دات رهبری توجه الزم را داش��ته باش��ند‬ ‫و ض��رورت تولید و اس��تقالل را با تمام وج��ود حس کنند‪،‬‬ ‫برنامه های��ی تدوین خواهند کرد که منجر به رفع تمام موانع‬ ‫تولید می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫اتاق اصناف تهران‪ ،‬احمد رحمانی گفت‪ :‬در س��ال جاری که‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب ان را با عنوان رون��ق تولید نام گذاری‬ ‫کرده ان��د و تاکید بر تولید دارند‪ ،‬این صنف همواره در تالش‬ ‫بوده و در حوزه هایی ازجمله س��رمایه مادی‪ ،‬انرژی‪ ،‬خالقیت‬ ‫و نیروی انس��انی بس��یار کارازموده ای را برای این کار اماده‬ ‫کرده و تولیداتش روز به روز قوی تر‪ ،‬زیباتر و با کیفیت بسیار‬ ‫مطلوب تری نس��بت به سال قبل اماده شده و به بازار داخلی‬ ‫و درنهایت بازارهای هدف خارجی صادر ش��ده است‪ .‬چینی‬ ‫ایران در عرصه جهانی در کمال قدرت و کیفیت قرار دارد‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به برگزاری نمایش��گاه لوس��تر در نیمه‬ ‫نخس��ت دی بیان کرد‪ :‬بر اساس روال هر سال که در دی ماه‬ ‫نمایشگاه لوس��تر برگزار می شود‪ ،‬امس��ال نیز این نمایشگاه‬ ‫در نیم��ه نخس��ت دی با حض��ور بی��ش از ‪۲۵۰‬تولیدکننده‬ ‫رعایت حقوق مصرف کننده به طور کلی به‬ ‫موضوع نرخ و کیفیت مربوط می ش��ود و اگر‬ ‫محصولی به اصطالح زیرزمینی تولید شود‪،‬‬ ‫بر هیچ کدام از اینها نمی توان نظارت کرد‪ .‬در‬ ‫این صورت حقوق مصرف کننده به مخاطره‬ ‫می افتد‪ .‬تولیدکنندگان باید از نهادی مجوز‬ ‫بگیرند و در مکانی مناسب اقدام به تولید با‬ ‫استاندارد های الزم کنند‪ .‬اگر تولیدکننده ای‬ ‫ب��دون رعای��ت این م��وارد‪ ،‬بتوان��د کاالیی‬ ‫ارزان تر از کاالی مش��ابه به ب��ازار ارائه دهد‪،‬‬ ‫مسلم اس��ت که تولیدکننده ای که قانون را‬ ‫رعایت کرده اس��ت‪ ،‬احس��اس ضرر می کند‬ ‫و به ای��ن ترتیب تولیدکنن��ده زیرزمینی با‬ ‫تش��ویق مجاز ها به کار بدون ج��واز به طور‬ ‫غیرمستقیم به مصرف کننده ضرر می زند‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن ترتی��ب‪ ،‬در نشس��ت هایی ک��ه‬ ‫ب��ا متولیان ام��ر داری��م تاکی��د می کنیم‪،‬‬ ‫رون��د دریاف��ت مجوز ها را تس��هیل کنند تا‬ ‫فعالیت ه��ای زیرزمینی ب��ه کمترین میزان‬ ‫برس��د‪ .‬به عن��وان نمونه در تولی��د برخی از‬ ‫کااله��ا مت��راژ کارگاه از س��وی قانون گذار‬ ‫تعیین شده که شاید منطقی باشد اما انچه‬ ‫مهم ت��ر از فضای فیزیکی تولید بوده‪ ،‬رعایت‬ ‫بهداش��ت و کیفیت اس��ت‪ .‬بنابراین توصیه‬ ‫می کنیم که دولت و بخش خصوصی ابتدا با‬ ‫تسهیل روند دریافت مجوزها‪ ،‬افراد بیشتری‬ ‫را به دریافت جواز و در مراحل بعد و به مرور‬ ‫زمان به دریافت مجوز های تکمیلی تش��ویق‬ ‫کنند‪ .‬درحال حاضر به دلیل مش��کالتی که‬ ‫در ح��وزه اش��تغالزایی وج��ود دارد‪ ،‬با انها‬ ‫که فعالیت زیرزمینی دارند‪ ،‬مدارا می ش��ود‬ ‫و درنهای��ت انه��ا از فعالی��ت زیرزمین��ی‬ ‫نمی ترس��ند‪ .‬از س��وی دیگر به دلیل فراهم‬ ‫نبودن زیرس��اخت ها امکان برخورد جدی تر‬ ‫با اینگونه افراد نیست و به نظر می رسد اراده‬ ‫جدی در برخورد با تولید کنندگان غیرمجاز‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫داخلی کشور‪ ،‬به ویژه تولیدکنندگان استان تهران(پاکدشت‪،‬‬ ‫ش��هریار‪ ،‬قرچک و ورامین) انجام می ش��ود‪ ،‬بر این اس��اس‬ ‫تمامی هماهنگی های الزم انجام ش��ده اس��ت‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫در ‪ 5‬س��الن نمایش��گاهی از مجموعه س��الن های نمایشگاه‬ ‫بین المللی برگزار می ش��ود؛ ازاین رو از تمامی مس��ئوالنی که‬ ‫دغدغه تولید‪ ،‬اس��تقالل و پیش��رفت کش��ور را دارند دعوت‬ ‫می کنم با حضور در این نمایشگاه و گفت و شنود مستقیم با‬ ‫تولیدکنندگان از نزدیک در جریان امور قرار بگیرند و کمک‬ ‫کنند تا این موانع رفع ش��ود که اگر اینچنین نش��ود‪ ،‬کم کم‬ ‫مردم به س��متی س��وق پیدا می کنند که تمایلی به تولید یا‬ ‫اس��تفاده از تولیدات داخلی نخواهند داش��ت؛ چراکه موانع‪،‬‬ ‫انگیزه ها را از بین خواهد برد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در تولید چینی‪،‬‬ ‫بلور و لوس��تر تا ‪۹۸‬درصد به اس��تقالل رسیده ایم و این کار‬ ‫به دست تولیدکنندگان داخلی انجام می شود و ‪۲‬درصد باقی‬ ‫مانده نیز به دس��تگاه هایی مربوط می شود که باید این مهم‬ ‫را ب��ه ناچار وارد کنی��م‪ .‬امروز تولید چینی ب��ا توجه به نوع‬ ‫لعابی که با گذشته متفاوت است‪ ،‬از کیفیت باالیی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که اکنون چینی اس��تخوانی با لعاب بس��یار‬ ‫س��بک تری ساخته می ش��ود؛ همچنین در طرح ها و شکل ها‬ ‫بسیار پیشرفت کرده و زیباتر شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت‪ :‬باوجود‬ ‫اف��ت ‪۸‬هزار تومان��ی نرخ دام‪ ،‬ام��ا تاثیر ان‬ ‫در بازار گوش��ت محسوس نیس��ت؛ چراکه‬ ‫س��ودجویی عوامل واس��طه اج��ازه کاهش‬ ‫نرخ گوش��ت را نمی دهد‪ .‬س��عید س��لطانی‬ ‫در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬از‬ ‫انباشتگی دام سنگین در واحد های دامداری‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬با توجه به انباش��ت دام‬ ‫در واحدها‪ ،‬بس��یاری از دامداران خواس��تار‬ ‫صادرات هستند‪ ،‬اما شرایط صادرات نباید به‬ ‫گونه ای باشد که سود به جیب دالالن برود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به ‪۳۲‬اتحادیه اس��تانی‪،‬‬ ‫‪۶۳۱‬تعاون��ی شهرس��تانی و ی��ک میلیون و‬ ‫‪۳۵۰‬هزار دامدار عضو‪ ،‬اتحادیه دامداران بعد‬ ‫از تعاونی روستایی بزرگ ترین شبکه تعاونی‬ ‫در کش��ور به ش��مار می رود که حاضر است‬ ‫صفر تا صد صادرات دام را برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫س��لطانی ادام��ه داد‪ :‬هر زمانی ک��ه بازار‬ ‫گوشت و دام زنده دچار التهاب می شود‪ ،‬علت‬ ‫ان را از م��ا می پرس��ند‪ ،‬درحالی که اتحادیه‬ ‫دامداران مس��ئولیت تولید را برعهده دارد و‬ ‫ارتباطی ب��ه امر تنظیم بازار ندارد‪ .‬این مقام‬ ‫ مسئول با اشاره به اینکه اتحادیه دامداران به‬ ‫عنوان متولی تولید با صادرات دام س��نگین‬ ‫مخالفتی ن��دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬البته تدابیر الزم‬ ‫مربوط به صادرات باید به گونه ای اندیشیده‬ ‫شود که بازار داخل دچار تنش نشود‪ .‬وی از‬ ‫افت چش��مگیر نرخ دام در ب��ازار خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬باوجود کاهش ‪۸‬هزار تومانی نرخ دام‪،‬‬ ‫اما تاثیر ان در بازار محسوس نیست؛ چراکه‬ ‫س��ودجویی واس��طه ها و دالالن نمی گذارد‬ ‫نرخ گوش��ت در بازار کاهش یابد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫اتحادیه دامداران‪ ،‬متوسط نرخ فعلی هر کیلو‬ ‫دام سنگین را ‪ ۳۱‬تا ‪ ۳۲‬هزار و دام سبک را‬ ‫‪ ۴۲‬هزارتومان اعالم کرد‪ .‬سلطانی ادامه داد‪:‬‬ ‫اگر مسئولیت تنظیم بازار به اتحادیه واگذار‬ ‫ش��ود‪ ،‬به هیچ عنوان نمی گذارد نرخ گوشت‬ ‫در طول سال بیش از ‪۵‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی از بهب��ود وضعیت عرضه دام س��بک‬ ‫نسبت به سال قبل خبر داد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به بارندگی های مناس��ب و ش��رایط مساعد‬ ‫مرت��ع و دوقلوزای��ی و دوباره زای��ی دام هادر‬ ‫عرضه دام سبک کمبودی نداریم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ب��ا افزای��ش ن��رخ ارز در ابتدای س��ال ‪ ۹۷‬و تداوم‬ ‫به هم ریختگی ب��ازار تا امروز‪ ،‬برخی از کاالهای تقلبی‬ ‫بی��ش از پیش به چش��م می خورند‪ .‬ب��ه عنوان نمونه‬ ‫قطعات تقلبی خودرو این روزها پردردسر شده اند‪.‬‬ ‫علیرض��ا نیک ائی��ن‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه تعمیرکاران‬ ‫خودرو ته��ران درب��اره قطعات تقلب��ی‪ ،‬نکته هایی را‬ ‫عنوان و اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر در قطعات پرمصرف‬ ‫مانند واش��ر سرسیلندر‪ ،‬لنت و دیسک و صفحه تقلب‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫نیک ائین بیان کرد‪ :‬به طور کلی بین قطعات خارجی‬ ‫و ایرانی پیشنهاد می کنم‪ ،‬نمونه های ایرانی خریداری‬ ‫شود تا حمایت بیشتری از تولیدکننده انجام شود‪.‬‬ ‫الزم اس��ت که دس��تگاه های روزامدت��ری برای‬ ‫تولید به کش��ور وارد ش��ود تا تولیدکنندگان بتوانند‬ ‫بازار را پوش��ش دهند‪ .‬حمای��ت از کاالی ایرانی باید‬ ‫انج��ام ش��ود و اتحادیه تعمی��رکاران نی��ز می تواند‬ ‫مصرف کنندگان و مکانیک ها را به استفاده از قطعات‬ ‫ایرانی ترغیب کند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تعمیرکاران خ��ودرو تهران در ادامه‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬متاس��فانه در خودروهای چینی مش��کل‬ ‫کمب��ود قطعات را به ش��دت می توان مش��اهده کرد‪.‬‬ ‫تامین قطعات این خودروها در بازار مش��کل اس��ت و‬ ‫ش��رکت هایی که خودروه��ا را وارد کرده اند به خوبی‬ ‫پوشش الزم را انجام نمی دهند‪ .‬خال ایجاد شده باعث‬ ‫س��ردرگمی خریداران نیز ش��ده و برحس��ب همین‬ ‫ام��ر‪ ،‬بازار خرید و فروش خودروهای چینی به ش��دت‬ ‫نابسامان است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬خودروه��ای چین��ی ک��ه ب��ه صورت‬ ‫صفرکیلومتر خریداری می ش��وند‪ ،‬هن��گام فروش به‬ ‫ص��ورت کارکرده با قیمت��ی پایین تر از حد معمول به‬ ‫فروش می رس��ند‪ .‬این مورد نش��ان می دهد که تامین‬ ‫قطعات و دانش فنی این نوع خودروها به خوبی انجام‬ ‫نشده و شرکت ها عملکرد مناسبی نداشته اند‪.‬‬ ‫نیک ائین در ادامه گفت‪ :‬بخشی از مشکالت مربوط‬ ‫ب��ه واردات قطعات به تحریم ها ارتباط دارد‪ .‬مش��کل‬ ‫دیگر نیز فرایند طوالنی و سختی است که بابت ثبت‬ ‫س��فارش ها باید انجام شود‪ .‬به همین دلیل بسیاری از‬ ‫واردکنندگان رغبت زیادی برای انجام واردات نش��ان‬ ‫نمی دهند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬اتحادیه یدکی فروش��ان بر‬ ‫مس��ئله قطعات تقلبی نظارت می کند اما گستردگی‬ ‫بس��یار باالس��ت و الزم اس��ت که دولت نیز از مقطع‬ ‫ورودی و تولید داخل کنترل را انجام دهد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تهدید حقوق‬ ‫مصرف کننده‬ ‫در زیر زمین‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1381‬‬ ‫پیاپی ‪2699‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صندوق احیا ‪ ۵۴‬بنای تاریخی را واگذار می کند‬ ‫بسته حمایتی‬ ‫صادرات صنایع دستی‬ ‫تهیه می شود‬ ‫معاون صنایع دستی‬ ‫و هنره��ای س��نتی‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گـــــردش��گـــری و‬ ‫صنایع دس��تـی گفـت‪:‬‬ ‫بس��ته حمایت��ی برای‬ ‫صـــادرکننــدگـ��ان‬ ‫صنایع دس��تی ب��ه زودی تهیه و ارائه می ش��ود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬پویا محمودیان در نشس��ت با‬ ‫معاون��ان هماهنگی امور اقتص��ادی و هماهنگی‬ ‫ام��ور عمرانی اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬با این اقدام‪ ،‬تولیدات صنایع دس��تی‬ ‫به عن��وان اصلی تری��ن و اصیل ترین کاالی ایرانی‬ ‫مورد حمایت جدی قرار می گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬برای‬ ‫بازی های جهانی اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬و جام جهانی قطر‬ ‫می ت��وان تولیدات صنایع دس��تی را عرضه و ارائه‬ ‫ک��رد‪ .‬محمودی��ان تصریح ک��رد‪ :‬رایزنی هایی با‬ ‫کش��ورهای گوناگون حاش��یه خلیج فارس مانند‬ ‫عمان برای صادرات و عرضه صنایع دس��تی ایران‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬اقدام های الزم‬ ‫برای ش��هرکرد به عنوان ش��هر جهانی نمد انجام‬ ‫شده است‪ .‬محمودیان اظهارکرد‪ :‬برگزاری دومین‬ ‫نمایش��گاه ملی صنایع دس��تی با همین هدف در‬ ‫چهارمحال و بختیاری برپا شد‪ .‬معاون هماهنگی‬ ‫امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز‬ ‫گفت‪ :‬نمد از خاص ترین زیراندازهای بش��ر است‪.‬‬ ‫اهلل کرم نصیری تاکید کرد‪ :‬مسئوالن چهارمحال‬ ‫و بختیاری برای تبدیل ش��هرکرد به شهر جهانی‬ ‫نم��د همت الزم را دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬رس��یدن به‬ ‫اه��داف رون��ق تولید با حمایت از صنایع دس��تی‬ ‫س��ریع تر محقق می شود‪ .‬براس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫معاون صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی برای‬ ‫گشایش دومین نمایشگاه صنایع دستی ایران در‬ ‫چهارمحال و بختیاری به ش��هرکرد س��فر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تو ساز‬ ‫چالش ساخ ‬ ‫در بافت تاریخی خلخال‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعام��ل و رئیس هی��ات مدیره صن��دوق احیا و‬ ‫بهره ب��رداری از بناها و مکان ه��ای تاریخی و فرهنگی‪،‬‬ ‫به منظ��ور افزایش مش��ارکت عمومی‪ ،‬توس��عه فضای‬ ‫رقابتی‪ ،‬ارتقای س��طح ش��فافیت و تنویر افکار عمومی‬ ‫ی تش��کیالت متبوع خود‪ ،‬فهرست ‪ ۵۴‬بنای‬ ‫در واگذار ‬ ‫ام��اده واگذاری را اع�لام کرد‪ .‬به گ��زارش میراث اریا‪،‬‬ ‫ه��ادی میرزایی افزود‪ :‬در راس��تای مش��ارکت پرتعداد‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬اگاهی بخش��ی به فع��االن فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتصادی و اجتماعی اس��تان ها و ش��هرها و بهره مندی‬ ‫از نظ��ر نخبگان‪ ،‬این ظرفیت منحص��ر به فرد پیش از‬ ‫برگزاری مزایده به اطالع عموم می رسد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫امید است با اس��تفاده از ظرفیت رسانه ها و خبرنگاران‬ ‫فع��ال در حوزه میراث فرهنگی‪ ،‬کنش��گران اجتماعی و‬ ‫ش��بکه های اطالع رس��انی محلی‪ ،‬اس��تانی و سراسری‬ ‫زمین��ه ایج��اد فضای رقابت��ی و مش��ارکت حداکثری‬ ‫برای مرم��ت‪ ،‬احیا و بهره برداری مدت معین از بناهای‬ ‫یادشده فراهم ش��ود‪ .‬خانه بهش��تیان‪ ،‬خانه یداللهی‪،‬‬ ‫حمام شیخ بهایی و خانه مغنی اصفهان‪ ،‬قلعه کنجانچم‬ ‫ایالم‪ ،‬عمارت کمندی‪ ،‬عمارت رفیعی‪ ،‬قلعه محمدخان‬ ‫دشتی خورموج‪ ،‬عمارت گلش��ن‪ ،‬خانه جالل ال احمد‬ ‫در تهران‪ ،‬قلعه مدرس��ه خیراباد بهبهان‪ ،‬خانه تیزنو و‬ ‫خانه س��وزنگر دزفول در استان خوزستان‪ ،‬حمام نوبر‪،‬‬ ‫خانه ثقه االس�لام‪ ،‬خانه پروین اعتصام��ی‪ ،‬خانه علوی‬ ‫و خان��ه امیرپروی��ز تبری��ز‪ ،‬مجموعه کردش��ت ارس‪،‬‬ ‫کاروانس��رای گویجه بئل هریس در اس��تان اذربایجان‬ ‫ش��رقی‪ ،‬حمام قدمگاه نیش��ابور در اس��تان خراس��ان‬ ‫رضوی‪ ،‬عمارت حشمت اللشگر و اب انبار سرخه استان‬ ‫س��منان‪ ،‬حمام تنکابنی‪ ،‬خانه زینعلی و اس��دی‪ ،‬خانه‬ ‫میری��ان زاده و خانه خطیبی قزوی��ن‪ ،‬منزل جواهری و‬ ‫عمارت خسرواباد س��نندج کردستان از جمله بناهایی‬ ‫هستند که در فهرست یادش��ده قرار دارند‪ .‬همچنین‬ ‫خانه های زرشکیان کرمانش��اه‪ ،‬غفاری کرمان‪ ،‬فاطمی‬ ‫و میرش��هیدی گ��رگان و کاخ خوش ییالق ازادش��هر‬ ‫اس��تان گلس��تان‪ ،‬کاروانسرای تی تی س��یاهکل‪ ،‬هتل‬ ‫ایران رش��ت‪ ،‬حمام مریان (اق اول��ر) تالش‪ ،‬خانه های‬ ‫صادقی الهیجان در استان گیالن‪ ،‬ابوالقاسم پور‪ ،‬غروی‪،‬‬ ‫ثبت ملی ‪ ۳‬بنای قاجاری‬ ‫رئی��س اداره میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی گلپای��گان از ثب��ت ‪ ۳‬اثر تاریخی‬ ‫مرب��وط ب��ه دوره قاجاریه در فهرس��ت اثار ملی‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط‬ ‫عمومی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی استان اصفهان‪ ،‬مصطفی قانونی با‬ ‫اعالم این خبر گفت‪ :‬این اثار شامل حمام «رباط‬ ‫اقاحس��ین» واق��ع در خیابان ش��هید احمدی‪،‬‬ ‫حمام «سررباطان» در بافت تاریخی سررباطان و‬ ‫عمارت مرحوم «حاج حیدر سیفی» در روستای‬ ‫س��عیداباد اس��ت‪ .‬قانونی تاکید کرد‪ :‬قدمت این‬ ‫اثار متعلق به دوران قاجاریه اس��ت و با ثبت این‬ ‫بناها تعداد اثار ثبتی شهرستان گلپایگان به ‪۲۹‬‬ ‫اثر افزای��ش یافت‪ .‬رئی��س اداره میراث فرهنگی‬ ‫گلپای��گان تصریح کرد‪ :‬پی��ش از این نیز مهارت‬ ‫ت اش حلیم‬ ‫طب��خ کب��اب گلپایگان‪ ،‬ایین پخ�� ‬ ‫در نخس��تین جمعه زمس��تان در ش��هر گلشهر‬ ‫و تکنی��ک هن��ر منبت در فهرس��ت ملی میراث‬ ‫ناملموس به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫کش��فی‪ ،‬بزرگمهری‪ ،‬ایران پور و خانه مس��تجاب الدعوه‬ ‫بروجرد در اس��تان لرس��تان نیز از جمله دیگر بناهای‬ ‫ام��اده واگذاری صن��دوق احیا هس��تند‪ .‬قلعه بهادری‬ ‫روستای اس��فندان کمیجان در اس��تان مرکزی‪ ،‬خانه‬ ‫نجفی بابل‪ ،‬کاروانس��رای کمبوج‪ ،‬خانه های ش��فاهی‪،‬‬ ‫عبادی و قریش��ی امل در استان مازندران‪ ،‬کاروانسرای‬ ‫تاج اباد بهار‪ ،‬کاروانس��رای فرس��فج در استان همدان‪،‬‬ ‫خانه کاش��فی و کازرونی یزد دیگر بناهایی هستند که‬ ‫در فهرس��ت واگذاری های صندوق قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫اگه��ی مزایده به هم��راه جزئیات واگ��ذاری این بناها‬ ‫به زودی از طریق درج در روزنامه های کثیراالنتش��ار به‬ ‫اطالع عموم خواهد رس��ید‪ .‬این بناهای قابل واگذاری‬ ‫قرار اس��ت از سوی معاونت میراث فرهنگی کشور مورد‬ ‫ارزیاب��ی قرار گیرد تا پس از ان وارد مرحله واگذاری به‬ ‫بخش خصوصی شود‪.‬‬ ‫در ادامه به معرفی برخی‬ ‫از این بناها می پردازد‪:‬‬ ‫خانه تاریخی سوزنگر دزفول‬ ‫خانه تاریخی س��وزنگر دزفول یکی از جاذبه های گردشگری‬ ‫شهر دزفول به شمار می رود‪ .‬این خانه با هویت معماری دزفول‪،‬‬ ‫زینت بخش بافت قدیم شهر دزفول است‪.‬‬ ‫قدم��ت این خان��ه تاریخی که در یک��ی از محله های قدیمی‬ ‫دزفول به نام محله قلعه واقع ش��ده به بیش از ‪ ۹۰‬سال می رسد‪.‬‬ ‫ای��ن خانه قدیم��ی از بناهای اجری و ب��ا ارزش بافت تاریخی‬ ‫فرهنگی شهرستان دزفول است که در دو طبقه مجزا‪ ،‬زیر زمین‬ ‫و ش��وادان به س��بک حیاط مرکزی و معماری درونگر‪ ،‬با بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬نوع اجرکاری نفیس س��اخته ش��ده است‪ .‬در جداره های‬ ‫داخل��ی و س��ر در ورودی بنا تزئینات اج��ری متنوع با نقوش‬ ‫گوناگون اجری از جمله گل زنجیری‪ ،‬گل نوس��اده‪ ،‬حصیری و‬ ‫دندان موش��ی وجود دارد و در میان اجرچینی فضاهای درونی‬ ‫خان��ه‪ ،‬اجر کتیبه داری به چش��م می خورد ک��ه تاریخ ‪۱۳۳۰‬‬ ‫(هجری قمری) روی ان حک ش��ده و نش��انگر س��اخت بنا در‬ ‫این سال است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اس��یب های موجود عملیات پاکس��ازی‪ ،‬تثبیت‬ ‫تزئین��ات اجری‪ ،‬س��اماندهی تاسیس��ات‪ ،‬س��اخت و نصب در‬ ‫و پنجره ه��ای چوبی مناس��ب و کف س��ازی فضاه��ای داخلی‪،‬‬ ‫سبک سازی و اجرای دوباره سقف و تاق قوس های اسیب دیده‬ ‫ب��ا انجام عایق بندی و اجر فرش بام به ش��یوه س��نتی ترمیم و‬ ‫اس��تحکام بخشی جداره ها و س��تون ها نیز انجام شده است‪ .‬در‬ ‫ضم��ن مصالح ب��ه کار رفته در این بن��ای تاریخی اجر‪ ،‬چوب و‬ ‫گچ است‪ .‬این خانه که متعلق به شخصی به نام سوزنگر بوده به‬ ‫شماره ‪ ۲۶۰۶‬در فهرست اثار ملی به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫مرمت قلعه «کنجانچم» ایالم‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان ایالم از‬ ‫پیشرفت ‪ ۹۰‬درصدی مرمت قلعه کنجانچم در شهرستان مهران خبر‬ ‫داد‪ .‬عبدالمالک ش��نبه زاده‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری اس��تان ایالم خرداد امس��ال در گفت وگ��و با فارس‬ ‫اعالم کرد‪ :‬مرمت قلعه کنجانچم در شهرس��تان مهران با اختصاص‬ ‫‪۲۰۰‬میلی��ون ری��ال از محل اعتب��ارات ملی ‪ ۹۰‬درصد پیش��رفت‬ ‫دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این قلعه در س��ال ‪ ۱۳۲۶‬هجری قمری بنا‬ ‫به دس��تور غالمرضاخان ابوقداره‪ ،‬اخری��ن والی ایالم به عنوان قلعه‬ ‫زمستانی ساخته ش��ده و دارای اتاق های مرتبط به هم‪ ،‬حمام‪ ،‬برج‬ ‫نگهبانی و قس��مت مسکونی و دیوانخانه است‪ .‬این اثر در تاریخ ‪۲۲‬‬ ‫قلعه خورموج بوشهر‬ ‫تیر ‪ ۱۳۷۹‬با ش��ماره ثبت ‪ ۲۷۴۳‬به عنوان یکی از اثار ملی به ثبت‬ ‫رسیده است و قلعه کنجانچم در ‪ ۱۵‬کیلومتری شمال شهر مهران‬ ‫و در مسیر ایالم به مهران قرار دارد‪.‬‬ ‫قلعه خورموج یا قلعه محمدخان دشتی در شهر خورموج‬ ‫با فاصله ‪ ۸۷‬کیلومتری از ش��هر بوش��هر قرار دارد‪ .‬سفر به‬ ‫ان با خودرو حدود یک س��اعت زمان می برد‪ .‬قلعه در زمان‬ ‫قاجار و به س��بک قلعه های سلجوقیان و ساسانیان ساخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫متاس��فانه بیشتر قس��مت های قلعه تخریب شده و تنها‬ ‫یک��ی از برج های ان باقی مانده اس��ت‪ .‬قلع�� ه محمدخان‬ ‫دش��تی که روزگاری بلندترین بنای ش��هر خورموج بوده و‬ ‫از همه نقاط شهر نمایان بود‪.‬‬ ‫در داخل قلعه مهمانخانه و قراول خانه به سبک معماری‬ ‫قلعه خاندان بهادری‬ ‫رئی��س اداره میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی شهرستان خلخال از پایان مطالعه‬ ‫بافت تاریخی این شهرستان به وسعت ‪ ۲۱‬هکتار‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش میراث اریا‪ ،‬محمدرضا شایقی‬ ‫ب��ا اعالم این خبر تصریح کرد‪ :‬بافت تاریخی قلعه‬ ‫باشی شهر خلخال به طور جامع از سوی مشاوران‬ ‫مطالعه ش��ده ت��ا پس ازاین به منظ��ور صیانت از‬ ‫هویت تاریخی ش��هر‪ ،‬مقررات و ضوابطی در این‬ ‫محدوده اعمال ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬با تصویب طرح‬ ‫مطالعاتی در کمیته فنی‪ ،‬ضوابط ابالغ می ش��ود‬ ‫تا ساخت وس��ازها و تمام��ی فعالیت های عمرانی‬ ‫مح��دوده بافت تاریخی با رعای��ت قوانین همراه‬ ‫ش��ود‪ .‬رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دس��تی خلخال گفت‪ :‬عالوه بر این باهدف‬ ‫حفظ هویت تاریخی ش��هر‪ ،‬ثبت ملی حمام خان‬ ‫که از بناهای دوره قاجار اس��ت و در مرکز ش��هر‬ ‫و مح��دوده بافت تاریخی اس��ت‪ ،‬با جدیت دنبال‬ ‫می ش��ود‪ .‬ش��ایقی یاداور ش��د‪ :‬با ابالغ ضوابط‪،‬‬ ‫تمامی نهادهای اجرایی ملزم به رعایت ان ش��ده‬ ‫و در پروژه های عمرانی باید ان را به کار ببندند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قلعه خاندان بهادری مربوط به دوره قاجار اس��ت و در شهرستان‬ ‫کمیجان‪ ،‬دهس��تان اس��فندان واقع ش��ده و این اث��ر در تاریخ ‪۱۷‬‬ ‫اس��فند ‪ ۱۳۸۱‬به عن��وان یکی از اث��ار ملی ایران به ثبت رس��یده‬ ‫است‪ .‬شهرس��تان کمیجان در ‪ ۹۵‬کیلومتری مرکز استان مرکزی‬ ‫ق��رار دارد و مردم��ان این دی��ار به زبان ترک��ی اذربایجانی و تاتی‬ ‫صحبت می کنن��د‪ .‬کمیجان به لح��اظ اب و هوایی منطقه ای بکر‬ ‫است و می تواند موقعیت مناسبی برای گذران فراغت و گردشگری‬ ‫باشد‪ .‬قدمت این سرزمین در شمال غرب استان مرکزی با توجه به‬ ‫یافته ها و کش��ف سنگ نگاره ها به دوران پارینه سنگی برمی گردد و‬ ‫سابقه تاریخ ژرف گویای فراز و نشیب های زیادی در منطقه است‪.‬‬ ‫در اصل��ی قلع��ه خاندان به��ادری که از ان به عن��وان دروازه یاد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬از دو لنگ��ه چوبی ب��ا میخ های فلزی تش��کیل و تزئین‬ ‫ش��ده است‪ .‬با ورود به داخل قلعه از بخش بیرونی عمارت می توان‬ ‫مع��اون گردش��گری وزارت میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری‬ ‫و صنایع دس��تی گف��ت‪ :‬بررس��ی و می��زان هم��کاری و تعامل‬ ‫ش��هرداری ها در رونق گردش��گری ش��هرها یکی از مالک های‬ ‫اصلی در طرح رتبه بندی شهرهای گردشگرپذیر و دوستدار این‬ ‫صنعت به ش��مار می اید‪ .‬به گزارش میراث اری��ا‪ ،‬ولی تیموری‬ ‫در نشس��ت «تهران مقصد گردش��گری» ک��ه دو روز پیش به‬ ‫مناس��بت بزرگداشت روز جهانی گردش��گری (‪ ۵‬مهر) از سوی‬ ‫ش��هرداری تهران در محل برج میالد برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫سیاس��ت هایی که در حوزه گردش��گری حسب دستور و تاکید‬ ‫وزیر دنبال می ش��ود‪ ،‬توزیع سفر در کش��ور به شمار می اید که‬ ‫رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫وگردش��گری بافق گفت‪ :‬جشنواره استانی‬ ‫خرما (امروز) ‪ 10‬مهر در دیار نخل و افتاب‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫و به نق��ل از روابط‬ ‫عموم��ی اداره کل میراث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دستی اس��تان یزد‪،‬‬ ‫لیل��ی رنجبر‪ ،‬گف��ت‪ :‬جش��نواره خرما‪ ،‬با‬ ‫هدف معرفی ظرفیت های شهرستان بافق‬ ‫به ویژه محصول خرمای ان‪ ۱۰ ،‬مهرامسال‬ ‫در نخلس��تان های این شهرس��تان برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئی��س میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دستی شهرس��تان بافق برندسازی‬ ‫محص��ول خرمای باف��ق را از اهداف اصلی‬ ‫این جش��نواره برشمرد و افزود‪ :‬در حاشیه‬ ‫خانه تاریخی «صادقی» در الهیجان‬ ‫اتاق های پنج دری‪ ،‬س��ه دری‪ ،‬ایوان‪ ،‬ستون ها‪ ،‬اروسی و پنجره های‬ ‫رنگی را دید که جلوه خاصی به این بنا داده است‪.‬‬ ‫وس��یع ترین و بزرگ ترین س��اختمان های قلعه در بخش شمالی‬ ‫بنا قرار گرفته که به بخش اعیان نش��ین اختصاص داشته و مصالح‬ ‫به کار رفته در س��اخت این بنا ش��امل خشت‪ ،‬سنگ‪ ،‬اجر‪ ،‬چوب‪،‬‬ ‫اهک و گچ است‪.‬‬ ‫خانه تاریخی «محمد صادقی» یکی از بناهای ساخته شده در‬ ‫دوره قاجار اس��ت که در بافت قدیمی ش��هر الهیجان قرار دارد و‬ ‫در تاریخ ‪ ۲۴‬اذر ‪ ۱۳۵۴‬با ش��ماره ثبت ‪ ۱۴۹۸‬به عنوان یکی از‬ ‫اثار ملی ایران به ثبت رسیده است‪ .‬به گفته شهرود امیر انتخابی‪،‬‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی گیالن‬ ‫گفت‪ :‬مرمت خانه «صادقی» الهیجان به عنوان یکی از خانه های‬ ‫تاریخی شاخص استان از سوی اداره کل گیالن به پایان رسیده‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به تزئینات گچ بری این بسیار زیبا و چشم نواز‬ ‫بنا درباره ویژگی های معماری و تزئینات این بنا گفت‪ :‬ساختمان‬ ‫این بنای تاریخی از یک تاالر و یک شاه نش��ین با تاق گنبدی و‬ ‫سقف مقرنس کاری شده و ارسی های مشبک با شیشه های رنگی‬ ‫تش��کیل شده اس��ت‪ .‬همچنین اتاق های جنبی ان نیز تزئینات‬ ‫نقاش��ی و گچ بری دارد‪ .‬تزئینات این بنا بس��یار ظریف و استادانه‬ ‫میزان همکاری شهرداری ها در رتبه بندی گردشگری شهرها‬ ‫ط��رح رتبه بندی ش��هرها در ‪۷‬بخش و معرفی ش��هرهایی که‬ ‫قادر هس��تند از مرحله «مقصدی مس��تعد» برای گردش��گری‬ ‫به «ش��هر گردش��گر» تبدیل شوند‪ ،‬در دس��تور کار قرارگرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی بابیان اینکه میزان حضور و همکاری شهرداری ها و‬ ‫مسئوالن جوامع محلی در توسعه گردشگری یکی از مالک های‬ ‫رتبه بندی شهرهای کشور به شمار می اید‪ ،‬افزود‪ :‬بر مبنای این‬ ‫تعامل شهرهای کشور به شهرهای «اگاه گردشگری»‪« ،‬مستعد‬ ‫توسعه گردش��گری»‪« ،‬مقصد گردشگری»‪« ،‬گردشگرپذیر»‪ ،‬و‬ ‫در نهایت ش��هر «دوستدار گردشگر» تقسیم می شوند تا پس از‬ ‫پایش و گزارش گیری پیوس��ته ضمن شناخت مدیران منتخب‬ ‫تور برداشت خرما در نخلستان های بافق‬ ‫جشنواره‪ ،‬نمایش��گاه فراورده های خرما و‬ ‫صنایع دس��تی حصیری در قالب ‪ ۱۰‬غرفه‬ ‫ب��ا ‪ ۳۰‬درص��د تخفی��ف به م��ردم عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برگزاری تور برداش��ت‬ ‫خرم��ا به ط��ور نمادی��ن در جش��نواره‬ ‫خرم��ا‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬قدردان��ی از نخلکاران‬ ‫و تولیدکنن��دگان خرم��ای نمون��ه و برتر‬ ‫س��ال های گذش��ته اس��تان ی��زد از دیگر‬ ‫برنامه های جشنواره است‪.‬‬ ‫جش��نواره خرما بافق با حض��ور معاون‬ ‫باغبان��ی وزارتخان��ه‪ ،‬مدی��رکل نخلیالت‬ ‫کش��ور‪ ،‬استاندار یزد و جمعی از مسئوالن‬ ‫استان و شهرستان‪ ،‬کشاورزان و نخلکاران‬ ‫در محل پارک اهنش��هر این ش��هر برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایتالیای��ی و بناه��ای زمان صفوی س��اخته ش��ده بود که‬ ‫معماران ش��یرازی و اصفهانی کار س��اختن ان را بر عهده‬ ‫داشتند‪ ۲۰ .‬سال محمدخان در این قلعه حکومت کرد‪.‬‬ ‫ش��هری‪ ،‬با ایجاد رقابت بهترین خروجی کیفیت و کمیت را در‬ ‫حوزه گردشگری عرضه کنیم‪ .‬معاون گردشگری این وزارتخانه‬ ‫همچنین تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر شهرهای ما از نگاه گردشگری‬ ‫طراحی نشده اند و این انتظار از شهردار و شورای شهرها می رود‬ ‫تا در روند مش��ارکت در توسعه گردشگری شهری در طرح های‬ ‫عمرانی و توس��عه ش��هرها‪ ،‬تدوین «پیوست گردشگری» مورد‬ ‫توج��ه قرار گیرد‪ ،‬به گونه ای که چنانچه پروژه ای زیرس��اختی و‬ ‫عمرانی برای رفاه مردم در حال ش��کل گیری است‪ ،‬باید از نگاه‬ ‫گردشگران و استفاده در صنعت گردشگری نیز به ان پرداخته‬ ‫شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه بررسی مقصدهای موفق گردشگری‬ ‫اجرا شده و به طور کامل مشخصات معماری مسکونی دوره قاجار‬ ‫را در گیالن به تصویر می کش��د‪ .‬دو در ورودی ان به شاه نش��ین‬ ‫بنا مرتبط ش��ده و باالی درها‪ ،‬پنجره های مشبک نصب شده اند‪،‬‬ ‫عالوه بر اینها یک نوار مقرنس نیز ایوان را که دو س��تون چوبی‬ ‫دارد‪ ،‬احاطه کرده و طاقچه ها و دیوارهای داخل تاالر و اتاق ها نیز‬ ‫همه دارای نقش های تزئینی با رنگ روغن است‪.‬‬ ‫در س��طح بین الملل نش��ان از همکاری نزدیک جوامع محلی و‬ ‫مس��ئوالن شهری دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ورود شهرداری ها به مباحث‬ ‫گردشگری نشان از درایت و تدبیر این حوزه دارد و چشم اندازی‬ ‫روشن پیش روی توسعه گردشگری شهری می گشاید و به همین‬ ‫دلیل وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی از این‬ ‫رویکرد شهرداری ها اس��تقبال می کند‪ .‬تیموری تهران را مبدا‬ ‫س��فرهای ورودی به کش��ور خواند و گفت‪ :‬پایتخت کشورمان‬ ‫در ترس��یم نگاه نخست گردش��گران نقش موثری ایفا می کند‪،‬‬ ‫درنتیجه ورود پرقدرت به این حوزه می تواند این کالنشهر را به‬ ‫یکی از مقصدهای گردشگری تبدیل کند‪.‬‬ ‫برخی قوانین مغایر با توسعه گردشگری است‬ ‫سرکنس��ول ایران در ارزروم ترکی��ه گفت‪ :‬برخی‬ ‫قوانی��ن‪ ،‬ایین نامه ها و بخش��نامه ها مغایر توس��عه‬ ‫گردشگری و نیازمند تغییر است‪.‬‬ ‫به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬س��جاد‬ ‫س��لطان زاده‪ ،‬سرکنس��ول ایران در ارزروم ترکیه در‬ ‫نشس��ت هم اندیش��ی با مدی��ر کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی اس��تان اردبیل گفت‪:‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬سال گذشته در گمرکات بخشنامه ای‬ ‫اجرا ش��د که از ورود برخی خودروهای گردشگران‬ ‫ممانع��ت می کردند و این در حالی اس��ت که چنین‬ ‫بخشنامه هایی دافع گردشگر است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ه ض��رورت مداخل��ه وزارت‬ ‫میراث فرهنگی به مش��کالت فعل��ی جذب و حضور‬ ‫گردش��گران افزود‪ :‬اس��تان ارزروم با اس��تان اردبیل‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیلومتر فاصله دارد‪ ،‬اما در عمل برخی قوانین‬ ‫و مقررات ما مانع ورود گردشگر می شود و نوعی نگاه‬ ‫منفی را نیز دامن زده است‪.‬‬ ‫س��لطان زاده تصری��ح کرد‪ :‬نه تنه��ا چنین فضایی‬ ‫نیازمن��د تغییر اس��ت‪ ،‬بلکه در مقاب��ل باید فرصتی‬ ‫فراه��م کرد ت��ا خبرنگاران خارج��ی و تورلیدرها به‬ ‫این اس��تان س��فر کرده و جاذبه های ان را در سطح‬ ‫گسترده معرفی کنند‪.‬‬ ‫سرکنس��ول ای��ران در ترکی��ه بی��ان ک��رد‪ :‬همه‬ ‫مسئوالن می خواهند گردشگر به ایران بیاید‪ ،‬اما در‬ ‫عمل باید شرایط فراهم شود‪ .‬در عین حال می توان‬ ‫بس��ته های س��رمایه گذاری را نیز به کش��ور ترکیه‬ ‫معرفی کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ترکیه از اداب یک گارس��ون‬ ‫گرفته تا زیرس��اخت های وسیع حمل ونقل به مقوله‬ ‫گردش��گری توجه دارد‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬چنین ظرفیتی‬ ‫باید مورد استفاده و الگوسازی قرار گیرد‪.‬‬ ‫سرکنسول ایران در ترکیه به دلیل مسائل اقتصادی‬ ‫ترکیه به دنبال ممانت از خروج س��رمایه اس��ت و با‬ ‫این وجود می توان اطالعات پایه اس��تان اردبیل در‬ ‫حوزه سرمایه گذاری را انتقال داد‪ .‬وی حضور ایران و‬ ‫اردبیل در نمایشگاه های بین المللی را ضروری خواند‬ ‫و افزود‪ :‬در چنین نمایشگاه هایی می توان قابلیت های‬ ‫استان اردبیل را در سطح گسترده معرفی کرد‪.‬‬ ‫س��لطان زاده گفت‪ :‬موضوع زمستان بیدار‪ ،‬ترکیب‬ ‫قاب��ل توجه و زیبایی اس��ت که از س��ال ها پیش در‬ ‫ارزروم مورد توجه ب��وده تا جایی که با تاخیر بارش‬ ‫برف برخی کسبه‪ ،‬وضعیت خرید و فروش خود را در‬ ‫معرض تهدید می بینند‪.‬‬ ‫سلطان زاده همچنین برگزاری هفته های فرهنگی‬ ‫مشترک منوط به همکاری تمامی نهادهای اجرایی‬ ‫را اقدام موثری دانست و افزود‪ :‬در چنین رویدادهایی‬ ‫الزم اس��ت گروه ه��ای موس��یقی و هن��ری حضور‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1381‬‬ ‫پیاپی ‪2699‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫بازار طال و سکه همچنان در رکود است‬ ‫کاهش قیمت ها‪ ،‬تردید خریداران‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫قیمت ارز در حالی در روزهای اخیر نوس��ان های جزئی را تجربه کرده اس��ت که در بازار دیروز‪ ،‬نرخ ها ثبات‬ ‫قیمت��ی را در صراف��ی بانک ها اغاز کردند و دالر با همان نرخ قبلی خود یعنی ‪ ۱۱۵۰۰‬تومان معامله ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬بازار ارز دیروز شاهد ثبات قیمتی دالر در صرافی های بانکی بود که بر این اساس‪ ،‬نرخ هر اسکناس‬ ‫دالر امریکا برای خرید ‪ ۱۱۴۰۰‬تومان و برای فروش ‪ ۱۱۵۰۰‬تومان ثبت شد‪ .‬همچنین نرخ هر اسکناس یورو‬ ‫نیز برای خرید ‪ ۱۲۶۰۰‬تومان و برای فروش ‪ ۱۲۷۰۰‬تومان بود‪ .‬در عین حال‪ ،‬هر ‪ ۱۰۰‬دینار عراق نیز بدون‬ ‫تغییر نسبت به روز دوشنبه‪ ،‬به مبلغ ‪ ۱۰‬هزار تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار بی رونق طال و سکه‬ ‫ابراهی��م محمدولی‪ ،‬رئیس اتحادی��ه طال و جواهر در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه بازار طال و سکه پس از‬ ‫نوسان های قیمتی گذشته‪ ،‬مدتی است با ارامش روبه رو‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به طور تقریبی در یک ماه گذشته‪،‬‬ ‫این بازا ر ثبات و ارامش نس��بی را تجربه کرده است که‬ ‫هرچه می گذرد این ارامش بیش��تر می شود و قیمت ها‬ ‫ثبات بیشتری به خود می گیرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در به وجود امدن این ش��رایط دالیل‬ ‫زیادی دخیل بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از فاکتورهای مهم‬ ‫در ایجاد ارامش بازار طال و س��که‪ ،‬سیاست گذاری های‬ ‫بانک مرکزی در حوزه ارزی است که باعث شده نرخ ها‬ ‫در این بازار خیلی دچار نوسان نشود و بازار طال و سکه‬ ‫را متاث��ر نکند‪ .‬این ش��رایط در حالی در این بازار وجود‬ ‫دارد ک��ه قیمت ه��ا در بازار جهانی ط�لا در مدت اخیر‬ ‫دچار نوسان های زیادی بوده اما چون بازار ارز با ارامش‬ ‫روبه رو اس��ت ‪ ،‬ش��اهد ثبات ن��رخ در بازار طال و س��که‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی در عین حال‪ ،‬به قرار داش��تن در ماه های‬ ‫محرم و صفر و کاهش مراسم ها و مناسبت ها در این ایام‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در این ایام به دلیل کاهش معامالت‬ ‫و دا دو ستدها‪ ،‬این امر همچون سال های گذشته‪ ،‬سبب‬ ‫ش��ده تا رکود این بازار تش��دید شود و بر افت قیمت ها‬ ‫تاثیر بگ��ذارد که با پایان این ای��ام‪ ،‬امیدواریم تا حدی‬ ‫از ای��ن بی رونقی کم ش��ود و ب��ازار معامالت طال کمی‬ ‫جان بگیرد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال بازار ب��ا ای��ن پیش بینی که ب��ا توجه به‬ ‫فاکتوره��ای موج��ود و اثر گذار ب��ر بازار ط�لا‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د این ارامش فعال ادامه دار باش��د و نباید انتظار‬ ‫تغیی��ر خاصی در قیمت ها را داش��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫مدیریت بازار ارز از س��وی سیاس��ت گذار پولی و ارزی‬ ‫همچن��ان ادامه یابد و تعادل در بازار ارز برقرار باش��د‪،‬‬ ‫ارامش در س��ایر بازار ها از جمله بازار طال و س��که نیز‬ ‫ادامه دار خواهد بود‪.‬‬ ‫محمدول��ی معتقد اس��ت با وجود کاه��ش قیمت ها‪،‬‬ ‫م��ردم خیل��ی راغب ب��ه خرید طال و س��که نیس��تند‬ ‫و این ط��ور به نظر می رس��د که خریدش��ان را به اینده‬ ‫موکول کرده اند‪ .‬مردم با وجود روند کاهش��ی قیمت ها‬ ‫همچن��ان امیدوار به کاهش بیش��تر نرخ ها در این بازار‬ ‫هس��تند که این موضوع سبب ش��ده تا در تصمیم شان‬ ‫نس��بت به خرید طال و سکه تردید داشته باشند و این‬ ‫موضوعی اس��ت که به رکود این بازار بیش��تر دامن زده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید بر اینکه البته با وجود همین‬ ‫شرایط‪ ،‬معامالت در بازار طال و سکه صفر نشده و هنوز‬ ‫کم و بیش دادوس��تدهایی در این بازار انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬اما برای ایجاد رونق بازار نیاز است متقاضیان‬ ‫بیشتری وارد این بازار شوند و خرید و فروش ها در بازار‬ ‫مصنوعات طال افزایش یابد‪.‬‬ ‫او در عی��ن ح��ال از تخلیه حباب س��که در این بازار‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬س��که تمام در حالی در گذشته دچار‬ ‫حباب ش��دیدی ش��ده بود که اینک ای��ن حباب کامال‬ ‫تخلیه ش��ده و می توان گفت س��که تمام به هیچ عنوان‬ ‫دچار حباب قیمتی نیس��ت‪ .‬اگر حبابی که در این بازار‬ ‫وجود داش��ته باشد مربوط به س��که های خرد است که‬ ‫امیدواری��م این حباب ه��م به تدریج از این بخش خارج‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬امیدواریم که سیاس��ت های‬ ‫بانک مرک��زی در حوزه ارز و طال ادامه یابد تا قیمت ها‬ ‫به یک محدوده متعادلی برس��د تا افراد بیشتری قدرت‬ ‫خرید مصنوعات طال را داشته باشند‪.‬‬ ‫ش��اخص ب��ورس دیروز ب��ا رش��د ‪ ۱۳۹۸‬واح��دی در پایان‬ ‫معامالت به ‪ ۳۲۶‬هزار و ‪ ۱۰۴‬واحد رسید‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬امار‬ ‫معامالت بورس نش��ان می دهد که همه شاخص های بورس در‬ ‫پایان دا دو ستدهای دیروز با افزایش روبه رو شدند‪.‬‬ ‫بر اساس امارهای معامالتی‪ ،‬روز گذشته بیشتر شاخص های‬ ‫بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ‪۱۳۹۸‬‬ ‫واحد رش��د مع��ادل ‪ ۰.۴۳‬درصد به ‪ ۳۲۶‬ه��زار و ‪ ۱۰۴‬واحد‪،‬‬ ‫مساعدت صندوق‬ ‫بین المللی پول به بانک مرکزی‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫پژوهشگر اقتصاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ثبات نسبی بر بازار ارز حاکم است‬ ‫رئیس جدی��د صندوق بین المللی پول گفت‪ :‬این صندوق از‬ ‫هیچ گونه مساعدتی به اعضا از جمله بانک مرکزی ایران دریغ نخواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬ب��ه گ��زارش بان��ک مرک��زی‪ ،‬رئی��س کل بان��ک‬ ‫مرک��زی جمه��وری اس�لامی ای��ران در تم��اس تلفن��ی ب��ا‬ ‫«کریس��تالینا جورجیوا» ریاس��ت وی بر صن��دوق بین المللی‬ ‫پ��ول(‪ )IMF‬را تبری��ک گف��ت و ب��رای وی ارزوی موفقیت‬ ‫کرد‪ .‬عبدالناصر همتی ضمن تشکر از تالش های جورجیوا ابراز‬ ‫امیدواری کرد که صن��دوق بین المللی پول با هدایت وی روند‬ ‫خوبی داشته باشد و از سهم عادالنه کشورهای در حال توسعه‬ ‫در تصمیم گیری ها در مقابل س��هامداران عمده مانند امریکا و‬ ‫اروپ��ا حمایت کند‪ .‬جورجیوا در ای��ن گفت وگوی تلفنی تاکید‬ ‫کرد ک��ه صندوق بین المللی پول باید ب��ه بهترین نحو به همه‬ ‫اعضا خدمت رس��انی کند و کمک های فنی خ��ود را در اختیار‬ ‫انها ق��رار دهد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬تالش می کند کش��ورهای عضو‬ ‫به ویژه کش��ورهای در حال توسعه سهم عادالنه ای در بحث ها و‬ ‫تصمیم گیری ها داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ کاهش ‪ ۳۰‬درصدی نرخ سکه‬ ‫همچنی��ن محم��د کش��تی ارای‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫تخصصی طال و جواهر کشور در گفت وگو با ایرنا درباره‬ ‫وضعی��ت بازار طالی کش��ور‪ ،‬با بیان اینک��ه این بازار با‬ ‫رکود مواجه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬رکود ب��ازار طال به علت قرار‬ ‫گرفتن در ماه های محرم و صفر بس��یار تش��دید ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬کاهش مناس��بت هایی مانند عق��د و ازدواج در‬ ‫این دو ماه‪ ،‬می��زان مراجعه به بازار طال را کم کرده که‬ ‫پیش بینی می ش��ود این وضعیت تا یک ماه اینده یعنی‬ ‫تا پایان ماه صفر ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫کش��تی ارای با توجه به افت نرخ س��که و با تاکید بر‬ ‫اینکه نرخ س��که در یک سال گذشته حدود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کاهش را تجربه کرده و از حدود ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان در مهر ‪ ۱۳۹۷‬به حدود ‪ ۴‬میلیون تومان رسیده‬ ‫اس��ت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬نرخ س��که یک س��اله ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫ارزان ش��د و ضرر حدود ‪ ۳۰‬درصدی خریداران س��که‬ ‫در یک س��ال گذش��ته در حالی بوده که در این مدت‪،‬‬ ‫برخ��ی بازارهای موازی توانس��ته اند س��ود خوبی عاید‬ ‫سرمایه گذاران خود کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اکنون طال جذابیتی برای سرمایه گذاری‬ ‫ن��دارد و فقط برای مصارف خ��اص مانند هدیه دادن و‬ ‫جش��ن ازدواج از ان اس��تفاده می کنن��د‪ ،‬در عین حال‬ ‫اکن��ون به دلیل قرار داش��تن در ماه صفر‪ ،‬میزان خرید‬ ‫ان نی��ز کاهش زیادی یافته اس��ت‪ .‬رئیس کمیس��یون‬ ‫تخصصی طال و جواهر کش��ور اضافه کرد‪ :‬در گذشته به‬ ‫جز سرمایه گذاری از سکه برای هدیه دادن نیز استفاده‬ ‫می ش��د اما درحال حاضر به دلیل باالرفتن نرخ س��که و‬ ‫کاهش توان خرید‪ ،‬مردم گرایش کمی برای هدیه دادن‬ ‫سکه در مراسم ها و مناسبت ها دارند و ترجیح می دهند‬ ‫که از سایر کادوها استفاده کنند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر کشور درباره‬ ‫حباب س��که نیز گفت‪ :‬به دلیل کاهش شدید نرخ سکه‬ ‫میزان حباب ان نیز افت زیادی کرده است‪ ،‬حباب سکه‬ ‫تمام بهار ازادی اکنون به صفر رسیده و حباب نیم سکه‬ ‫نیز به صفر نزدیک ش��ده است و ربع سکه و سکه گرمی‬ ‫هنوز اندکی حباب دارند که ان نیز در حال تخلیه شدن‬ ‫است‪.‬‬ ‫کشتی ارای درباره تاثیر اونس جهانی طال بر قیمت ها‬ ‫نی��ز افزود‪ :‬اونس طال نوس��ان های زیادی داش��ته‪ ،‬نرخ‬ ‫ان به ح��دود یک هزار و ‪ ۵۵۰‬دالر نیز رس��یده بو د اما‬ ‫از ح��دود یک ماه پیش روند نزول��ی یافت و ارزش ان‬ ‫ح��دود ‪ ۷۵‬دالر اف��ت کرده و به ن��رخ یک هزار و ‪۴۷۵‬‬ ‫عقب نش��ینی کرده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه نرخ اونس‬ ‫تحت تاثیر تحوالت سیاس��ی و اقتصادی اس��ت‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬به نظر کارشناس��ان بعید است که نرخ اونس افت‬ ‫بیش از این داشته باشد‪.‬‬ ‫کشتی ارای با اشاره به کاهش ‪ ۳۰‬دالری اونس جهانی‬ ‫ط�لا در حدود ‪ ۳‬روز اخیر گف��ت‪ :‬به دنبال این کاهش‬ ‫نرخ باید نرخ طال و سکه خیلی کم می شد اما این اتفاق‬ ‫رخ نداد و دلیل ان جهش جز ئی نرخ ارز بود که در چند‬ ‫روز گذشته شاهد ان بودیم‪ .‬رئیس کمیسیون تخصصی‬ ‫طال و جواهر ضمن اش��اره به کاه��ش ‪ ۸۰‬هزار تومانی‬ ‫نرخ س��که در ‪ ۱۰‬روز اخیر‪ ،‬درباره چشم انداز بازار طال‬ ‫نیز گفت‪ :‬با توجه به قرار داش��تن در ماه صفر بازار طال‬ ‫و س��که همچن��ان در رکود باقی خواه��د ماند و انتظار‬ ‫می رود پس از پایان ماه صفر‪ ،‬رونقی موقت به بازار طال‬ ‫بازگش��ته‪ ،‬اما پس از مدتی وارد فصل زمستان می شود‬ ‫ک��ه در ان‪ ،‬بازار طال دوب��اره به رکود می رود که تا عید‬ ‫نوروز ادامه خواهد یافت‪ .‬به گفته کش��تی ارای‪ ،‬کاهش‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون تومانی نرخ س��که در طول یک سال باعث‬ ‫ضرر خریداران ش��ده‪ ،‬بنابراین سکه دیگر جذابیت خود‬ ‫را به عنوان س��رمایه گذاری را از دست داده است؛ نبود‬ ‫تقاضای خرید سکه باعث شده تا بازار با رکود بی سابقه‬ ‫همراه شود‪.‬‬ ‫صعود دسته جمعی شاخص های بورس‬ ‫شاخص نرخ «وزنی‪ -‬ارزشی» با ‪ ۳۷۵‬واحد افزایش معادل ‪۰.۴۳‬‬ ‫درص��د به ‪ ۸۷‬ه��زار و ‪ ۶۴۷‬واحد‪ ،‬ش��اخص کل «هم وزن» با‬ ‫‪ ۶۴۲‬واحد رش��د معادل ‪ ۰.۶۷‬درصد به ‪ ۹۶‬هزار و ‪ ۸۳۸‬واحد‪،‬‬ ‫ش��اخص نرخ «هم وزن» با ‪ ۴۲۹‬واحد افزای��ش‪ ،‬معادل ‪۰.۶۷‬‬ ‫درصد به ‪ ۶۴‬هزار و ‪ ۸۲۳‬واحد‪ ،‬ش��اخص ازاد شناور با ‪۱۱۳۲‬‬ ‫واحد رش��د‪ ،‬معادل ‪ ۰.۳۰‬درصد به ‪ ۳۷۷‬ه��زار و ‪ ۷۹۱‬واحد‪،‬‬ ‫ش��اخص بازار اول با ‪ ۳۹۲‬واحد افزایش معادل ‪ ۰.۱۷‬درصد به‬ ‫‪ ۲۳۵‬هزار ‪ ۷۰۲‬واحد و ش��اخص بازار دوم با ‪ ۵۶۴۲‬واحد رشد‬ ‫معادل ‪ ۰.۸۵‬درصد‪ ،‬به ‪ ۶۶۸‬هزار و ‪ ۹۹۶‬واحد رس��ید‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ۴ ،‬نماد « اخابر با ‪ ۳۲۵‬واحد‪ ،‬تاپیکو با ‪ ۲۴۰‬واحد‪ ،‬همراه‬ ‫با ‪ ۲۱۸‬واحد و پارس با ‪ ۱۵۰‬واحد» رشد‪ ،‬بیشترین تاثیر مثبت‬ ‫را بر شاخص کل بورس برجای گذاشتند‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬نگاهی به امارهای معامالتی دیروز بازار سهام‬ ‫مش��خص می کند‪ :‬نرخ سهام نمادهای «دکیمی‪ ،‬ددام‪ ،‬ولساپا‪،‬‬ ‫معاون مالیات ارزش افزوده س��ازمان مالیاتی با بیان اینکه بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬درصد اقتصاد از پرداخت مالیات معاف است گفت‪ :‬فقط ‪۳۵‬‬ ‫درصد پزشکان‪ ،‬دستگاه کارتخوان نصب کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبِن��ا‪ ،‬محم��د مس��یحی ب��ا حض��ور در برنامه‬ ‫گفت وگوی ویژه خبری دوش��نبه ش��ب ش��بکه دو س��یما درباره‬ ‫الیح��ه اصالح قانون مالی��ات ارزش افزوده گفت‪ :‬روش تقس��یط‬ ‫پرداخ��ت مالی��ات ارزش اف��زوده ب��رای تولیدکنن��دگان در این‬ ‫الیح��ه پیش بینی ش��ده ت��ا به انها مس��اعدت ش��ود و در جایی‬ ‫ک��ه اثبات می ش��ود ف��روش به ص��ورت اقس��اطی ی��ا اعتباری‬ ‫اس��ت‪ ،‬متناس��ب ب��ا پرداخ��ت‪ ،‬مالی��ات ارزش اف��زوده وص��ول‬ ‫می ش��ود‪ .‬مس��یحی گفت‪ :‬یکی از مهم ترین کارکردهای مالیات‬ ‫ارزش افزوده این است که فعال اقتصادی را در حکم مامور وصول‬ ‫مالی��ات ق��رار می دهد که به نیابت از دولت‪ ،‬مالیات را از حلقه بعد‬ ‫دریافت و به حلقه قبل پرداخت و انها را تهاتر می کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در معام�لات بخ��ش خصوصی و دولت از انج��ا که دولت به طور‬ ‫عمده به عنوان مصرف کننده و فعال اقتصادی اس��ت‪ ،‬این تمکین‬ ‫ضع��ف به ش��مار می رود و ب��ه همین علت تمرکز بر این ش��ده تا‬ ‫الزام بخش های دولتی باال برود‪ .‬مسیحی اضافه کرد‪ :‬در معامالت‬ ‫بخش های خصوصی با یکدیگر از انجا که طرف مقابل هم مودی‬ ‫مشمول مالیات ارزش افزوده است این ضعف تمکین وجود ندارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن اگر بخواهیم این موضوع را به همه توس��عه دهیم‪ ،‬در‬ ‫ت ارزش افزوده بسیار کمرنگ‬ ‫عمل بحث س��هل الوصل بودن مالیا ‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه فقط ‪ ۳۵‬درصد پزش��کان‪ ،‬دس��تگاه‬ ‫کارتخوان نصب کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬روند نصب کارتخوان رو به افزایش‬ ‫ابراهیم محمدولی‬ ‫اگر مدیریت‬ ‫بازار ارز از سوی‬ ‫سیاست گذار‬ ‫پولی و ارزی‬ ‫همچنان ادامه‬ ‫یابد ارامش در‬ ‫سایر بازار ها از‬ ‫جمله بازار طال و‬ ‫سکه نیز تداوم‬ ‫خواهد یافت‬ ‫محمد کشتی ارای‬ ‫سکه دیگر‬ ‫جذابیت خود را‬ ‫به عنوان حوزه‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫از دست داده‬ ‫است؛ نبود‬ ‫تقاضای خرید‬ ‫سکه باعث‬ ‫شده بازار با‬ ‫رکود بی سابقه‬ ‫همراه شود‬ ‫ما‪ ،‬وساخت‪ ،‬کبافق و تپمپی» بیشترین افزایش نرخ و نمادهای‬ ‫«تمحرکه‪ ،‬بالبر‪ ،‬س��اراب‪ ،‬س��تران‪ ،‬س��فانو‪ ،‬حپترو و سمازن»‬ ‫بیش��ترین کاهش نرخ را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای‬ ‫بورس به ثبت رس��یدند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬در پایان دا دو ستدهای‬ ‫دی��روز بورس‪ ،‬در ‪ ۶۹۶‬هزار نوبت معامالتی‪ ۸ ،‬میلیارد و ‪۸۱۹‬‬ ‫میلیون برگ��ه اوراق بهادار به ارزش ‪ ۳۳‬ه��زار و ‪ ۶۴۲‬میلیارد‬ ‫تومان در بورس معامله شد‪.‬‬ ‫‪ 40‬درصد اقتصاد از مالیات معاف است‬ ‫یادداشت‬ ‫روند سرازیر شدن قیمت ها در بازار ارز و سکه و انتظار‬ ‫برای کاس��ته شدن بیش��تر قیمت ها در ماه های اینده‪،‬‬ ‫تبدیل نقدینگ��ی به این کاالها را با تردید روبه رو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازار طال و سکه که تا چندی پیش به دلیل رشدهای‬ ‫هیجان��ی که روزانه تجربه می کرد‪ ،‬توانس��ته بود حجم‬ ‫باالیی از نقدینگی ها را به س��مت خود جذب کند و هر‬ ‫روز بر تقاضاهای خرید بیفزاید ‪ ،‬مدتی اس��ت با فروکش‬ ‫کردن ای��ن هیجان ها و روند نزول��ی قیمت ها‪ ،‬خرید و‬ ‫فروش ها در ان به ش��دت کم شده و ان طور که فعاالن‬ ‫این بازار می گویند‪ ،‬دیگر خبری از تقاضاهای گذش��ته‬ ‫نیس��ت و حتی خریداران واقعی طال و س��که با تردید‬ ‫روبه رو هستند‪.‬‬ ‫در این روزها نه تنه��ا تعداد افرادی که درصدد گریز‬ ‫از ریس��ک این بازارها هس��تند‪ ،‬به مراتب بیش��تر شده‬ ‫و س��فته بازی در این بازارها از نفس افتاده اس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫اف��رادی هم که برای نیاز واقعی ش��ان تصمیم به خرید‬ ‫از ای��ن بازار را دارن��د‪ ،‬با تردید روبه رو هس��تند و گویا‬ ‫خریدشان را به اینده موکول کرده اند‪.‬‬ ‫فع��االن ب��ازار طال و س��که معتقدند این ش��رایط و‬ ‫افزایش انتظارات برای تداوم روند کاهشی نرخ ها‪ ،‬سبب‬ ‫ش��ده این بازار به سمت کسادی بیشتر حرکت کند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬می توان گفت که ش��رایط کنونی این صنف اوج‬ ‫رکود بازار است‪.‬‬ ‫رابطه‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در بورس و‬ ‫توسعه اجتماعی‬ ‫اس��ت‪ .‬مس��یحی با تشکر از س��ازمان صدا و سیما و قوای سه گانه‬ ‫ت ارزش افزوده گفت‪ :‬انچه تمکین‬ ‫برای پرداختن به موضوع مالیا ‬ ‫مالیاتی را برای فعاالن اقتصادی‪ ،‬کم می کند نابرابری هایی اس��ت‬ ‫که در قانون دیده می شود و عینیت این نابرابری ها در معافیت های‬ ‫مالیاتی اس��ت‪ .‬این مقام مس��ئول در س��ازمان مالیاتی با انتقاد‬ ‫از معافیت ه��ای مالیات��ی بیش از ‪ ۴۰‬درصد اقتصاد کش��ور گفت‪:‬‬ ‫اث��ر این معافیت ها فقط در بخش معافیت نیس��ت‪ ،‬بلکه ش��کاف‬ ‫سیاس��ت گذاری غلط و بی رویه ایجاد می کند و به بخش مشمول‬ ‫مالیات هم فش��ار می اورد‪ .‬معاون مالیات ارزش افزوده س��ازمان‬ ‫مالیات��ی ادامه داد‪ :‬وقتی مودی مالیاتی می بیند بخش دیگری از‬ ‫اقتصاد کش��ور از پرداخت مالیات‪ ،‬معاف است او هم ناخوداگاه به‬ ‫سمت فرار مالیاتی و تمکین نکردن مالیاتی می رود‪.‬‬ ‫مس��یحی افزود‪ :‬اگر بخواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم‬ ‫باید اقتصاد متکی بر درامد پاک مالیاتی داشته باشیم و این محقق‬ ‫نمی ش��ود مگر اینکه معافیت های مالیاتی را به حداقل برس��انیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬عالوه بر پزش��کان‪ ،‬وکال هم باید به قانون مالیاتی‬ ‫تمکین و همکاری کنند‪.‬‬ ‫نخستینچیزیکهباشنیدنواژهسرمایه گذاری‬ ‫به ذهن بس��یاری از افراد متبادر می شود‪ ،‬بورس و‬ ‫اوراق بهادار است‪« .‬بورس» یا «بهابازار» به بازاری‬ ‫اطالق می ش��ود که قیمت گذاری و خرید و فروش‬ ‫کاال و اوراق به��ادار در ان انجام می ش��ود؛ هرچند‬ ‫کلم��ه بورس به طور عم��و م در معنی بورس اوراق‬ ‫بهادار به کار گرفته می ش��ود‪ .‬س��رمایه گذاری در‬ ‫بورس یک مهارت و تکنیک اس��ت‪ .‬به یاد داش��ته‬ ‫باشیم سرمایه گذاری و پس انداز ارتباطی به میزان‬ ‫درامد ندارد و میزان ان یکی از عوامل نشان دهنده‬ ‫میزان توس��عه یافتگی در جوامع اس��ت و جوامع‬ ‫کمتر توسعه یافته نسبت به سایر جوامع پس انداز‬ ‫کمتری دارند‪.‬‬ ‫از ای��ن حی��ث ک��ه س��رمایه گذاری در بورس‬ ‫نوعی پس انداز به ش��مار م��ی رود و بهترین عامل‬ ‫ب��رای تنوع بخش��ی به مناب��ع درام��دی خانواده‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید ب��ا توجه به ش��اخص های اقتصادی و‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬همه خانواده ها به سمت یادگیری‬ ‫مفاهیم اقتصادی گام بردارند‪ .‬نتایج پژوهش های‬ ‫میدان��ی بیانگر این اس��ت که خانواده ه��ا به طور‬ ‫عمو م امکان س��رمایه گذاری کوتاه مدت را ندارند‬ ‫و س��رمایه گذاری امن میان مدت و بلند مدت برای‬ ‫انها مناسب تر است‪ .‬باید توجه داشت که پس انداز‬ ‫در کوتاه مدت جواب نمی دهد و در نحوه نگهداری‬ ‫مبلغ پس انداز باید به مس��ائل تورمی و ارزش پول‬ ‫توجه ویژه داش��ت و برای حف��ظ ارزش پس انداز و‬ ‫س��رمایه گذاری در بورس از مش��اوران خبره مالی‬ ‫راهنمایی گرفت‪ .‬در این راستا به منظور پیشگیری‬ ‫از خواب سرمایه و ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه‬ ‫م��ازاد خانواده‪ ،‬س��رمایه گذاری در بورس و خرید‬ ‫اوراق بهادار بس��یار با اهمیت است و ریسک کمی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به این لحاظ اگاهی و س��واد مالی خانواده نقش‬ ‫مهم��ی در یافتن محل امن س��رمایه گذاری دارد‪.‬‬ ‫در حقیقت س��واد مالی و اقتص��ادی منجر به فهم‬ ‫ش��رایط و افزایش بهره وری و خالقیت در خانواده‬ ‫برای افزایش درام��د‪ ،‬کاهش هزینه ها با مدیریت‬ ‫درس��ت در خانواده خواهد ش��د و ش��یوه زندگی‬ ‫جدی��دی را برای فرد و جامعه رقم می زند‪ .‬س��واد‬ ‫مال��ی و اقتصادی همچنین در دس��تیابی به ثبات‬ ‫اقتص��ادی یک خانواده بس��یار بااهمیت اس��ت و‬ ‫افراد برای پس انداز و س��رمایه گذاری مناسب باید‬ ‫مهارت ها‪ ،‬تکنیک ها و سواد مالی الزم را به درستی‬ ‫فراگیرن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬اموزش مفاهیم و مهارت های‬ ‫اقتصادی در خانواده و اجتماع باید مورد توجه قرار‬ ‫گیرد و خانواده ها باید س��واد و اطالعات اقتصادی‬ ‫فرزندان ش��ان را نیز افزایش دهند‪ .‬البته بخشی از‬ ‫اموزش‪ ،‬در زمینه سرمایه گذاری در بازار بورس از‬ ‫وظایف رس��انه ها است‪ .‬امروزه ثروتمندترین افراد‬ ‫کسانی نیس��تند که درامد باال یا نقدینگی زیادی‬ ‫دارند‪ ،‬بلکه انهایی هستند که مدیریت مالی درست‬ ‫داشته و سرمایه گذاری مناس��ب انجام می دهند‪.‬‬ ‫یکی از منابع درامد برای خانواده هایی که امکان و‬ ‫توان ایجاد و راه اندازی واحدهای تولیدی و کسب‬ ‫درامد از ای��ن نوع س��رمایه گذاری را ندارند‪ ،‬بازار‬ ‫سرمایه است‪ .‬به این ترتیب که سرمایه یا پس انداز‬ ‫خانواده را در بازارهای مالی کش��ور سرمایه گذاری‬ ‫کنن��د تا با این س��رمایه گذاری‪ ،‬فعاالن حوزه های‬ ‫تولید بتوانند از س��رمایه خانواده ها بهره مند شوند‬ ‫و واح��د تولی��دی جدیدی ایجاد یا تولیدش��ان را‬ ‫گسترش دهند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬سرمایه های راکد در‬ ‫مس��یر تولید و پیشرفت ملی کشور قرار می گیرند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬افراد جامعه باید س��رمایه های خود را به‬ ‫سمت بازار بورس روانه سازند‪.‬‬ ‫در اقتص��اد جوامع توس��عه یافته‪ ،‬بورس‪ ،‬محور‬ ‫نظ��ام مالی به ش��مار می رود و میان توس��عه بازار‬ ‫س��هام و رشد اقتصادی کشور‪ ،‬یک رابطه مستقیم‬ ‫وجود دارد‪ .‬گس��ترش بازار بورس و اوراق بهادار در‬ ‫کشورهای در حال توس��عه جلوی فرار سرمایه ها‬ ‫را می گیرد‪ .‬فلس��فه ایجاد و فعالیت بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫انتقال س��رمایه های مازاد و تامین مالی بنگاه های‬ ‫اقتصادی و تولیدی اس��ت ک��ه نیازمند نقدینگی‬ ‫هس��تند‪ .‬با روش س��رمایه گذاری در امر تولید بر‬ ‫ث��روت جامعه افزوده می ش��ود‪ ،‬البت��ه در صورتی‬ ‫ش��اهد این رویداد خواهیم بود که فروش��ندگان‬ ‫ل را صرف فعالیت های‬ ‫س��هام س��رمایه های حاص ‬ ‫تولیدی کنند که نتیجه ان‪ ،‬وارد شدن سرمایه های‬ ‫جدید به اقتصاد کش��ور و بهبود تراز پرداخت ها و‬ ‫رابط��ه مبادله خواهد بود‪ .‬همین ط��ور از انجا که‬ ‫کنترل تورم‪ ،‬یکی از نقش های مهم بورس اس��ت‪،‬‬ ‫فرهنگ س��رمایه گذاری در بورس از سوی یکایک ‬ ‫مردم‪ ،‬باید در جامعه نهادینه شود چرا که این مهم‬ ‫متضمن امنیت و ارامش خانواده ها در اینده است‬ ‫و میزان س��رمایه گذاری افراد در ب��ورس‪ ،‬یکی از‬ ‫عوامل نشان دهنده میزان توسعه یافتگی در جوامع‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1381‬‬ ‫پیاپی ‪2699‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹افزای�ش س�قف برداش�ت از‬ ‫خودپردازهای بانک ایران زمین‬ ‫اخبار‬ ‫مدی��ر روابط عمومی بان��ک ایران زمین از‬ ‫امادگی کامل شعب این بانک در غرب کشور‬ ‫برای ارائه خدمت رس��انی ب��ه زائران اربعین‬ ‫حس��ینی خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک ایران زمین‪ ،‬محمدحسین استاد‪ ،‬مدیر‬ ‫روابط عموم��ی بانک ایران زمی��ن از امادگی‬ ‫کامل ش��عب این بانک در استان های ایالم‪،‬‬ ‫کرمانشاه و خوزس��تان برای خدمت رسانی‬ ‫مطلوب ب��ه زائران عتبات عالیات در اربعین‬ ‫امس��ال خب��ر داد و افزود‪ :‬در اس��تان های‬ ‫نام ب��رده تمهیدات الزم ب��رای پول گذاری‪،‬‬ ‫رصد ش��بانه روزی دس��تگاه های خودپرداز‬ ‫و افزایش سقف برداش��ت از خودپردازهای‬ ‫ش��عب در ای��ام اربعین انجام خواهد ش��د‪.‬‬ ‫همچنین استاد از سفر پورسعید‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫و قدیمی عضو هیات عامل بانک برای بازدید‬ ‫و دریافت گزارش اقدام های انجام شده برای‬ ‫ارائه خدم��ات بانکی موردنیاز مش��تریان و‬ ‫زائران در این ایام به استان های غرب کشور‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹گش�ایش مدرسه بانک سامان در‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ایین گش��ایش مدرس��ه ‪ ۹‬کالس��ه بانک‬ ‫سامان با حضور مدیران این بانک و مسئوالن‬ ‫محلی در سرپل ذهاب برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫اخبار پولی مالی‪ ،‬در اس��تانه سالگرد وقوع‬ ‫زلزله س��رپل ذهاب‪ ،‬مدرسه ‪ ۹‬کالسه بانک‬ ‫س��امان با حضور علیرضا معرفت‪ ،‬قائم مقام‬ ‫مدیرعام��ل و علی نعمتی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫بان��ک س��امان و همچنین فرمان��دار‪ ،‬مدیر‬ ‫اموزش و پرورش‪ ،‬شهردار و اعضای شورای‬ ‫شهر سرپل ذهاب گشایش یافت‪ .‬این مدرسه‬ ‫که پ��س از وقوع زلزله به طور کامل تخریب‬ ‫و غیرقابل اس��تفاده شده بود‪ ،‬در طول یک‬ ‫س��ال با س��رمایه گذاری ‪ ۱۷‬میلیارد ریالی‬ ‫بانک س��امان به صورت کامل بازسازی شد‬ ‫و به بهره برداری رس��ید و در سال تحصیلی‬ ‫جدید میزبان ‪ ۲۰۰‬دانش اموز سرپل ذهابی‬ ‫ب��رای ادامه تحصیل خواهد ب��ود‪ .‬با تکمیل‬ ‫این مدرسه‪ ،‬بانک سامان تاکنون ‪ ۷‬مدرسه‬ ‫در سراسر کشور ساخته و نزدیک به ‪ ۵‬هزار‬ ‫متر فضای اموزشی در اختیار دانش اموزان‬ ‫کشور قرار داده است‪.‬‬ ‫در ای��ن ایی��ن‪ ،‬عل��ی نعمت��ی‪ ،‬عض��و‬ ‫هیات مدیره بانک س��امان به پیشتاز بودن‬ ‫این بانک در پیشبرد امور عام المنفعه اشاره‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬بانک س��امان پس از وقوع‬ ‫زلزله س��رپل ذهاب‪ ،‬بالفاصله در این منطقه‬ ‫حضور یافت و با کمک های خود س��عی در‬ ‫کاهش مشکالت مردم این منطقه داشت‪.‬‬ ‫وی س��پس ادام��ه داد‪ :‬بازس��ازی کامل‬ ‫مدرسه رحمان سرپل ذهاب نیز با هدف ارج‬ ‫نهادن به سرمایه های ملی این منطقه انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم صدور ضمانتنامه های بانک‬ ‫توسعه تعاون در سیستان و بلوچستان‬ ‫عض��و هایت مدی��ره بانک توس��عه تعاون‬ ‫گف��ت‪ ۲.۶ :‬درص��د ضمانتنامه ه��ای بانک‬ ‫توس��عه تع��اون در اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچستان صادر شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه‬ ‫تع��اون‪ ،‬عباس نجف��ی‪ ،‬عض��و هایت مدیره‬ ‫بان��ک توس��عه تع��اون در جلس��ه ارزیابی‬ ‫عملکرد مدیریت شعب اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچس��تان که به منظور بررسی و سنجش‬ ‫می��زان کارایی‪ ،‬اثربخش��ی و تحقق کمی و‬ ‫کیفی عملکرد با توجه به برنامه ابالغی سال‬ ‫‪ ۹۸‬در محل ساختمان ستادی میرداماد این‬ ‫بانک برگزار ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬عملکرد مدیریت‬ ‫شعب اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان در‬ ‫تجهی��ز و تخصیص منابع مطابق با میانگین‬ ‫شبکه شعب این بانک بوده است‪.‬‬ ‫نجف��ی افزود‪ :‬ح��دود ‪ ۲‬درص��د امکانات‬ ‫بانک توس��عه تعاون به لحاظ نیروی انسانی‬ ‫و تجهی��زات بانک��داری الکترونیک در این‬ ‫اس��تان به کار گرفته ش��ده که اس��تان در‬ ‫اعط��ای تس��هیالت و ج��ذب منابع س��هم‬ ‫‪ ۲‬درص��دی از کل بان��ک را محق��ق کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نجفی سهم اس��تان در صدور ضمانتنامه‬ ‫را ‪ ۲.۶‬درصد ش��بکه ش��عب بانک توس��عه‬ ‫تعاون اعالم کرد و در ادامه گفت‪ :‬تسهیالت‬ ‫پرداختی استان سیس��تان و بلوچستان در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬با ‪ ۱۴۲‬درصد رش��د ب��ه میزان‬ ‫‪۱۵۲۹‬میلی��ارد ریال ب��وده و در ‪ ۶‬ما ه اغاز‬ ‫امس��ال نی��ز مبل��غ ‪ ۴۶۳‬میلی��ارد ریال به‬ ‫تعاونی ه��ا و فع��االن اقتصادی تس��هیالت‬ ‫پرداخت شده است‪ .‬نجفی با تبیین رویکرد‬ ‫توسعه ای بانک در استان های مختلف گفت‪:‬‬ ‫متوس��ط نرخ پرداخت تسهیالت در استان‬ ‫حدود ‪۱۲‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل سککوک خبر داد‬ ‫ورود بانک مشترک ایران و ونزوئال به سامانه سککوک‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫با همکاری بانک مشترک ایران و ونزوئال‪ ،‬مدل‬ ‫تامین مالی بنگاه ها را در س��امانه سککوک به‬ ‫عن��وان روش تامین مالی هدفمن��د به منظور‬ ‫تخصیص منابع در زمان موردنیاز بنگاه ها ارائه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬فردوس باقری‪ ،‬مدیرعامل و‬ ‫عضو هیات مدیره سککوک با اشاره به تغییرات‬ ‫اساس��ی روش تامین مال��ی بنگاه های کوچک‬ ‫و متوس��ط در س��طح دنیا‪ ،‬گفت‪ :‬در سال های‬ ‫اخیر به ویژه بعد از بحران س��ال ‪ ۲۰۰۸‬مفهوم‬ ‫جدی��دی در تامین مالی بنگاه ه��ا برای تامین‬ ‫س��رمایه در گردش انها با عنوان «تامین مالی‬ ‫زنجیره تامین» به وجود امد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫روش ب��ه جای تخصیص پول نق��د به بنگاه ها‪،‬‬ ‫نقدینگ��ی موردنیاز بنگاه ها به ش��کل هدفمند‬ ‫و از طری��ق اعتب��ار و باهدف تهیه م��واد اولیه‬ ‫موردنیاز تخصیص می یابد‪.‬‬ ‫باقری با بی��ان اینکه بهره گیری از این روش‬ ‫نیازمند شناسایی کامل زنجیره تامین فیزیکی‬ ‫و مال��ی بنگاه ها و یکپارچگی انه��ا با امکاناتی‬ ‫مانند لجس��تیک اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در این‬ ‫روش خری��د و فروش‪ ،‬جری��ان مالی پرداخت‬ ‫و خدمات لجس��تیک (مانند حمل ونقل و‪ )...‬در‬ ‫داخل یک س��امانه قرار می گیرند تا در نتیجه‬ ‫ان از ناهماهنگ��ی و متق��ارن نبودن اطالعات‬ ‫انها جلوگیری شود؛ به عنوان مثال‪ ،‬در صورتی‬ ‫ک��ه ش��رکتی درخواس��ت تامین س��رمایه در‬ ‫گردش داشته باش��د‪ ،‬تطابق نداشتن مجموعه‬ ‫صورت ه��ای مال��ی و مالی��ات پرداخت��ی این‬ ‫شرکت با رقم س��رمایه در گردش تقاضا شده‪،‬‬ ‫احتم��ال ارائه اظه��ارات غیرواقع��ی و انحراف‬ ‫مناب��ع و تخصیص نیافتن در بخش موردنیاز را‬ ‫افزایش داده و این مس��ئله خطرها و ریس��ک‬ ‫باالیی ب��رای تامین کنندگان��ی همچون بانک‬ ‫داش��ته و همچنین احتمال نکول تسهیالت را‬ ‫به همراه دارد‪ .‬به گفته مدیرعامل سککوک در‬ ‫فضای کنونی‪ ،‬سامانه سککوک فضای معامالت‬ ‫بی��ن این بخش ه��ا را از طری��ق پلتفرم ‪B2B‬‬ ‫تامین کرده و امکان انج��ام معامالت اعتباری‬ ‫را ب��ر پایه ب��رات فراهم و در کن��ار ان جریان‬ ‫لجستیک را هماهنگ می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مالی هدفمند و صادرات محور‬ ‫باق��ری با اش��اره به ورود بان��ک ملی و بانک‬ ‫مش��ترک ایران ونزوئال ب��ه این عرصه گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس توافق های حاصل ش��ده‪ ،‬بانک مشترک‬ ‫ای��ران و ونزوئال ب��ا همکاری س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬م��دل تامین مالی بنگاه ه��ا را با نگاه‬ ‫پلتفرم��ی در بخش س��ککوک ب��ه عنوان یک‬ ‫تامین مالی هدفمند ارائ��ه خواهد کرد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک نی��ز در راس��تای ماموریت های خود‬ ‫می تواند ایفای تعهدات ش��رکت های متقاضی‬ ‫تامی��ن مال��ی بر بس��تر س��ککوک را تضمین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ککوک ب��ه مش��خصه بانک‬ ‫مش��ترک ای��ران و ونزوئال در ح��وزه خدمات‬ ‫ارزی اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫محوره��ا در حوزه تامین مال��ی زنجیره تامین؛‬ ‫رتبه دوم بانک صادرات در مبلغ تراکنش های صنعت پرداخت‬ ‫بر اس��اس گ��زارش اعالم ش��ده از س��وی‬ ‫شاپرک (ش��بکه الکترونیکی پرداخت کارت)‬ ‫در م��رداد ‪ ،۹۸‬بانک صادرات ایران با ‪۱۱.۵۶‬‬ ‫درصد‪ ،‬رتب��ه دوم مبلغ تراکنش های صنعت‬ ‫پرداخ��ت بانک��داری الکترونی��ک را به خود‬ ‫اختصاص داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫صادرات ایران‪ ،‬این بانک با کس��ب بیش از ‪۸‬‬ ‫درصدی س��هم بازار تعداد تراکنش پایانه های فروش��گاهی‬ ‫و س��هم بی��ش از ‪ ۱۲‬درص��دی مبلغ تراکن��ش پایانه های‬ ‫فروشگاهی شبکه بانکی‪ ،‬در جایگاه سوم ایستاد‪ .‬همچنین‬ ‫بانک صادرات ایران در مرداد ‪ ،۹۸‬از لحاظ بیشترین تعداد‬ ‫کارت برداشت تراکنش دار و بیشترین تعداد کارت اعتباری‬ ‫تراکن��ش دار در جایگاه دوم و با س��هم بیش از ‪۱۱‬درصدی‬ ‫تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در شبکه‬ ‫شاپرک‪ ،‬در مقام سوم ایستاده است‪ .‬گزارش‬ ‫م��رداد ش��اپرک نش��ان می دهد ک��ه بانک‬ ‫صادرات ایران بر اساس شاخص اندازه گیری‬ ‫میزان تمرکز بر بازار صادرکنندگی و بررسی‬ ‫می��زان رقابت بانک ها در ص��دور انواع کارت‬ ‫بانک��ی‪ ،‬در ح��وزه کارت های اعتب��اری‪ ،‬در‬ ‫جای��گاه دوم قرار دارد‪ .‬همچنین ای��ن بانک در مرداد ‪،۹۸‬‬ ‫رتبه سوم از نظر بیشترین سهم تعداد و مبلغ تراکنش های‬ ‫صادرش��ده و پذیرش ش��ده را در نظام بانکی کشور به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬بانک صادرات ایران س��ومین دارنده‬ ‫گ��ردش مالی باال در ش��بکه ش��اپرک در م��رداد ‪ ۹۸‬بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫موضوع معامالت حس��اب باز ب��ر مبنای بروات‬ ‫صادراتی اس��ت؛ در همین راستا با بهره گیری‬ ‫از س��امانه س��ککوک می توان در زمینه تامین‬ ‫مالی ص��ادرات و بروات صادراتی ش��رکت ها و‬ ‫موضوع های��ی مانن��د تهاتر ورود ک��رد که این‬ ‫امر‪ ،‬فرصت های بس��یار ارزشمندی را در حوزه‬ ‫بین المللی فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل س��ککوک‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫ب��ه غیر از بانک ملی و بانک مش��ترک ایران و‬ ‫ونزوئ�لا‪ ،‬فراین��د عملیات در س��ایر بانک ها از‬ ‫جمل��ه بانک های صنعت و معدن‪ ،‬پارس��یان و‬ ‫پست بانک و صندوق ضمانت صادرات ایران در‬ ‫دست پیگیری به منظور اجراست‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫پیش نیاز اجرایی شدن طرح هایی مانند تامین‬ ‫اعتب��ار مولد (ت��ام) که از س��وی بانک مرکزی‬ ‫مطرح می شود نیز با بهره گیری از سامانه هایی‬ ‫مانند سککوک میسر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به روند معرفی این پلتفرم در‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫پلتفرم س��ال گذشته در نشستی با حضور وزیر‬ ‫امور اقتصادی و دارای��ی مطرح و درپی ان در‬ ‫جلسه هس��ته اندیش��ه ورزی و کارگروه تامین‬ ‫مالی وزارتخانه معرفی شد و در نهایت استفاده‬ ‫از ان مورد اجماع قرار گرفت که این امر‪ ،‬اتفاق‬ ‫مبارک��ی را در حوزه تامین مالی زنجیره تولید‬ ‫رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ککوک افزود‪ :‬بدی��ن ترتیب‪،‬‬ ‫عالوه ب��ر هدفمندش��دن تامین مال��ی‪ ،‬امکان‬ ‫تخصی��ص منابع در زم��ان موردنیاز به بنگاه ها‬ ‫و همچنین کوتاه تر ش��دن زم��ان دوره تامین‬ ‫مال��ی و همچنین جلوگیری از تخصیص منابع‬ ‫در مواردی خ��ارج از موضوع ق��رارداد‪ ،‬فراهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫باق��ری در ادامه‪ ،‬مبحث تامین مالی بنگاه ها‬ ‫با عنوان «فکتورینگ» را مطرح و تصریح کرد‪:‬‬ ‫مصوبه مجلس در قالب قانون حداکثر استفاده‬ ‫از توان تولیدی و خدماتی کش��ور در راس��تای‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی در ‪ ۱۵‬خرداد امس��ال‬ ‫از سوی رئیس جمهوری ابالغ شده که در واقع‬ ‫هم��ان مدل تامین مالی زنجی��ره مالی با مدل‬ ‫فکتورین��گ اس��ت و پیرو ان دول��ت در مدت‬ ‫‪ ۴‬م��اه باید برای تدوی��ن ایین نامه اجرایی ان‬ ‫اقدام کند‪ ،‬ضمن اینکه وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی و سازمان برنامه و بودجه متولی تدوین‬ ‫این شیوه نامه هستند‪.‬‬ ‫نقش افرینی موثر بانک پاسارگاد در تامین کاالهای اساسی‬ ‫بانک پاس��ارگاد ب��ا ارائه تس��هیالت ارزی و صدور‬ ‫انواع ضمانتنامه‪ ،‬نقش س��ازنده ای در تامین کاالهای‬ ‫اساسی‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشکی در کشور ایفا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد‪ ،‬این‬ ‫بانک با توجه به برقراری ارتباطات گسترده در سطح‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬وجود دانش و تخص��ص و بهره مندی از‬ ‫توانمندی کارگزاران خود در س��ایر کشورها توانسته‬ ‫اقدام ها شایس��ته ای را در تس��ریع و تس��هیل روند تامین کاالهای‬ ‫اساسی‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشکی انجام دهد و برای حل چالش های‬ ‫کشور در این بخش ها گام بردارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این خبر‪ ،‬اعطای تس��هیالت ارزی ب��ه صادرکنندگان‪،‬‬ ‫تاجران و فعاالن اقتصاد‪ ،‬صدور انواع ضمانتنامه های ارزی‪ ،‬گشایش‬ ‫اعتبارات اسنادی‪ ،‬ثبت سفارش بروات اسنادی و صدور حواله ارزی‬ ‫برای واردات کاال و خدمات بخش��ی از خدمات ارزی‬ ‫ارائه ش��ده در بانک پاسارگاد است‪ .‬ابالغ و انجام امور‬ ‫اعتبارات اس��نادی و بروات اسنادی صادراتی‪ ،‬افتتاح‬ ‫انواع حس��اب های ارزی و سپرده های مدت دار ارزی‪،‬‬ ‫انج��ام نقل و انتقال ها و حواله های ارزی واردش��ده و‬ ‫صادرش��ده مشتریان از دیگر خدمات ارزی ارائه شده‬ ‫در بانک پاسارگاد است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬بانک پاسارگاد‬ ‫ب��ا تکیه ب��ر توانمندی و تخصص خود و تعهد به رش��د و توس��عه ‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬امادگی خود را ب��رای ارائه انواع خدمات ارزی به‬ ‫فعاالن اقتصادی باهدف رونق تولید‪ ،‬افزایش اشتغالزایی و تسریع در‬ ‫تامین کاالهای اساسی و ضروری موردنیاز مردم و همچنین تسهیل‬ ‫در فعالی��ت فع��االن اقتصادی در تامین کاالهای��ی مانند تجهیزات‬ ‫پزشکی‪ ،‬خوراک دام و طیور‪ ،‬دارو‪ ،‬گوشت و‪ ...‬اعالم می کند‪.‬‬ ‫ارائه خدمات ارزی بانک توسعه صادرات برای صادرکنندگان‬ ‫صراف��ی توس��عه ص��ادرات ب��رای کم��ک ب��ه جابه جایی‬ ‫ارز صادرکنن��دگان کاالی غیرنفت��ی امادگ��ی دارد ت��ا ارز‬ ‫صادرکنن��دگان را در س��امانه نیما به نرخ روز این س��امانه‬ ‫خریداری و از انها رفع تعهد ارزی کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬علی صالح ابادی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک توس��عه صادرات ای��ران‪ ،‬در نشس��ت تخصصی تامین‬ ‫مالی ص��ادرات که به هم��ت اتاق بازرگانی مش��ترک ایران‬ ‫و عراق تش��کیل ش��د‪ ،‬راهکارهای حمایتی ای��ن بانک را از‬ ‫صادرکنندگان کاال و خدمات به عراق در بخش تامین مالی‪،‬‬ ‫نقل و انتقال و خرید ارز تشریح کرد و گفت‪ :‬عالوه بر کیفیت‬ ‫باالی مناس��بات سیاس��ی بین ایران و عراق‪ ،‬ضروری است‬ ‫بر ارتقای روابط اقتصادی بیش از گذش��ته متمرکز ش��ویم؛‬ ‫عراق یکی از بازارهای خیلی خوب برای صادرات کشور و از‬ ‫نخستین شریکان تجاری ما به شمار می ر ود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه صادرات تصریح ک��رد‪ :‬به عنوان‬ ‫نظام بانک��ی موظفیم که حجم م��راودات اقتصادی بین دو‬ ‫کش��ور را توس��عه دهیم؛ عراق به تایید همه کارشناسان‪ ،‬از‬ ‫درامد خوبی برخوردار اس��ت و منافع ناش��ی‬ ‫از توسعه مناس��بات اقتصادی دو طرف به نفع‬ ‫دو کش��ور خواهد بود‪ .‬وی بی��ان کرد‪ :‬صرافی‬ ‫توس��عه صادرات برای کمک به جابه جایی ارز‬ ‫صادرکنندگان کاالی غیرنفتی امادگی دارد تا‬ ‫ارز صادرکنن��دگان را در س��امانه نیما به نرخ‬ ‫روز این س��امانه خری��داری و از انها رفع تعهد‬ ‫ارزی کند‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره بانک توس��عه صادرات ایران‪ ،‬ارس��ال‬ ‫حواله را به حساب های مستقل در کشورهای خارج از عراق‬ ‫را از دیگر خدمات صرافی توسعه صادرات ایران معرفی کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬از دیگر خدمات ما به صادرکنندگان دریافت دینار‬ ‫در حساب های معرفی شده بانکی عراق است‪ .‬در واقع صرافی‬ ‫بانک توسعه صادرات امادگی دارد پول صادرکنندگان را در‬ ‫عراق تحویل گرفته و حس��اب های معرفی شده در خارج از‬ ‫عراق به انها تحویل دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دریافت اسکناس دینار و دالر و تبدیل و انتقال‬ ‫خدمت رسانی کیفی با وجود کاهش نیروی انسانی بانک ملی‬ ‫تعداد نیروی انس��انی بانک ملی ایران با ش��یب‬ ‫مالیمی در حال کاهش است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬ان طور‬ ‫که صورت های مالی س��ال ‪ ۱۳۹۷‬این بانک نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬تعداد کارکنان بانک از ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۷۶‬نفر‬ ‫در پایان س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به ‪ ۳۲‬ه��زار و ‪ ۴۷۰‬نفر در‬ ‫پایان سال گذشته رسیده است‪.‬‬ ‫کاه��ش ‪ ۴.۷۱‬درص��دی کارکنان بانک ملی ای��ران را می توان‬ ‫ناشی از توسعه کم سابقه بانکداری الکترونیکی در طول سال های‬ ‫گذشته دانست‪ .‬بانک ملی ایران عالوه بر توسعه ابزارهای فیزیکی‬ ‫بانک��داری الکترونی��ک مانند دس��تگاه های خودپ��رداز‪CSR، ،‬‬ ‫‪ Cashless‬و‪ ،...‬ابزارهایی مانن��د «بام» و «بله» را نیز به صورت‬ ‫ت به طوری که اکنون بسیاری‬ ‫نرم افزاری ایجاد و تقویت کرده اس ‬ ‫از امور بانکی مشتریان از روش های غیرحضوری قابل انجام است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه کاهش تعداد نیروی انس��انی ناش��ی از بازنشس��تگی‬ ‫کارکنان دارای پیش��ینه کار طوالنی اس��ت و از طریق بانکداری‬ ‫الکترونیک نیز بخش��ی از امور مرتبط با این افراد انجام می شود‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬تزریق نیروی کار جوان به واحدهایی‬ ‫ک��ه نیازمند تخصص و توان تازه اند‪ ،‬از نظر مدیران‬ ‫این بانک دور نمانده اس��ت‪ ،‬به همین دلیل بود که‬ ‫به تازگی تع��دادی نیروی تازه نفس در قالب ازمون‬ ‫استخدامی به بخش های مختلف بانک اضافه شد‪.‬‬ ‫رون��د تعدیل نیروی انس��انی در بانک ملی ایران‬ ‫در س��ال های اخی��ر نش��ان داده ک��ه همزمان با‬ ‫خروج نیروه��ای قدیمی و ورود نیروهای جدید‪ ،‬میزان کارایی و‬ ‫بهره وری منابع انسانی افزایش یافته و از سوی دیگر‪ ،‬رضایتمندی‬ ‫مشتریان نیز همزمان با توسعه ابزارهای جدید بانکی بیشتر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بان��ک ملی ایران همچنین بهب��ود وضعیت روحی کارکنان را‬ ‫همیش��ه در دستور کار داش��ته که از این دست به فراهم اوردن‬ ‫امکانات ورزش��ی و تفریحی از جمله شش��مین المپیاد ورزش��ی‬ ‫کارکنان بانک می توان اش��اره کرد‪ .‬این المپیاد ورزشی از ‪ ۴‬تا ‪۹‬‬ ‫مهر با حضور ‪ ۱۲۰۰‬نفر از کارکنان از ‪ ۳۱‬اس��تان کشور در شهر‬ ‫مشهد مقدس در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫ان به خارج از عراق نیز از دیگر خدماتی است‬ ‫که ب��ه صادرکنن��دگان ایرانی در ع��راق ارائه‬ ‫می شود‪ .‬صالح ابادی یاداور شد‪ :‬صرافی توسعه‬ ‫صادرات با هم��کاری بانک مرکزی‪ ،‬این امکان‬ ‫را دارد که اس��کناس صادرکنندگان را به نرخ‬ ‫س��نا خریداری و معادل ریالی ان را همان روز‬ ‫تا قبل از س��اعت ‪ ۱۲‬یا ف��ردای روز خریداری‬ ‫اسکناس‪ ،‬به نرخ روز به حساب انها واریز کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران درباره نرخ کارمزد‬ ‫نق��ل و انتقال از طریق صرافی توس��عه ص��ادرات گفت‪ :‬نرخ‬ ‫کارم��زد خدم��ات نق��ل و انتق��ال ارزی در صرافی توس��عه‬ ‫صادرات در حدود ‪ ۳‬در هزار و در شرایط مختلف تا حداکثر‬ ‫‪ ۹‬در هزار است‪.‬‬ ‫صالح ابادی یاداور ش��د‪ :‬در صورت ارائ��ه ارز صادراتی در‬ ‫قالب دینار به صرافی ارائه ش��ود‪ ،‬این تبدیل بر اس��اس نرخ‬ ‫ب��ازار ازاد انج��ام خواهد ش��د؛ درحال حاض��ر در عراق نرخ‬ ‫دولتی دالر ‪ ۱۱۹۲‬دین��ار و نرخ دالر بازار ازاد ‪ ۱۲۰۳‬دینار‬ ‫اس��ت‪ .‬صالح اب��ادی تاکید کرد مبحث تامی��ن مالی یکی از‬ ‫مهم ترین مباحث صادرات اس��ت؛ بانک توس��عه صادرات در‬ ‫بخش هایی مانند تامین س��رمایه در گ��ردش و تامین مالی‬ ‫طرح ه��ای صادراتی در داخل کش��ور در دو ش��کل ارزی و‬ ‫ریالی ب��ا نرخ های ترجیح��ی به صادرکنندگان تس��هیالت‬ ‫ارائ��ه می دهد‪.‬به گفته صالح اب��ادی‪ ،‬منابع در اختیار بانک با‬ ‫نرخ ه��ای ترجیحی بین ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۸‬درصد به صورت میانگین‬ ‫در ح��وزه ریال��ی با ن��رخ ‪ ۱۴.۵‬درصد ب��ه صادرکنندگان و‬ ‫تولید کنن��دگان صادرات��ی تخصی��ص پیدا می کن��د‪ .‬رئیس‬ ‫هایت مدیره بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد‪ :‬تسهیالت‬ ‫س��رمایه در گردش یک س��اله اس��ت اما قابلیت تجدید نیز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫صالح ابادی با اش��اره به تفاهمنامه بانک توس��عه صادرات‬ ‫ای��ران با س��تاد توس��عه ب��ازار ع��راق گفت‪ :‬بر اس��اس این‬ ‫تفاهمنامه‪ ،‬بانک می تواند با همکاری س��تاد ویژه توسعه نانو‬ ‫و صن��دوق نواوری و ش��کوفایی تا ح��دود ‪ ۵۰‬میلیون دالر‬ ‫شرکت های دانش بنیان صادراتی را تامین مالی کند‪.‬‬ ‫پیشگامی بانک کارافرین در توسعه سامانه های شبکه دولت‬ ‫بانک کارافرین به عنوان تنها بانک پیش��گام‬ ‫در صنع��ت بانکداری کش��ور‪ ،‬به دلی��ل اجر ا و‬ ‫توسعه س��امانه های ش��بکه دولت‪ ،‬لوح تقدیر‬ ‫لو نهمین مجمع مدیران دبیرخانه و فناوری‬ ‫چه ‬ ‫اطالعات نظام اداری کشور را دریافت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک کارافرین‪ ،‬این‬ ‫لو نهمین مجمع مدیران دبیرخانه‬ ‫بانک در چه ‬ ‫و فناوری اطالعات نظام اداری کشور که با شعار «توسعه دولت‬ ‫الکترونیک‪ ،‬بهبود شفافیت اداری و تسهیل در خدمت رسانی»‬ ‫و ب��ه میزبانی نهاد ریاس��ت جمهوری در س��الن همایش های‬ ‫حجاب برگزار شد‪ ،‬به عنوان بانک پیشگام در صنعت بانکداری‬ ‫کش��ور مورد تجلیل قرار گرفت‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬با ابالغ‬ ‫نهاد ریاس��ت جمهوری مبنی بر اتصال س��ازمان های دولتی و‬ ‫خصوصی به س��امانه های شبکه دولت (نهاد ریاست جمهوری)‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۹۴‬راه اندازی و توسعه این سامانه ها در دستور‬ ‫کار مدیری��ت حوزه ام��ور مدیری��ت این بانک ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬ش��بکه دولت‪ ،‬مجموعه ای امن‪ ،‬قابل اطمینان‬ ‫و ب��ا پهن��ای باند مناس��ب از زیرس��اخت های‬ ‫ارتباطی‪ ،‬سخت افزاری و نرم افزاری استاندارد با‬ ‫برخورداری از س��رمایه های معنوی و بر اساس‬ ‫قوانی��ن‪ ،‬مقررات و توافق ها اس��ت که با هدف‬ ‫تس��هیل‪ ،‬تسریع و امن س��ازی تبادل اطالعات‬ ‫بی��ن ذی نفعان و ارائه خدم��ات الکترونیکی به‬ ‫انها‪ ،‬در الیه های عمومی و اختصاصی با رعایت‬ ‫الزام های امنیتی متناس��ب با س��طوح دسترس��ی ایجاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر مبنای این گزارش‪ ،‬اتصال به سامانه های سیماد‪ ،‬سیتاد‪،‬‬ ‫س��امد‪ ،‬س��اد‪ ،‬رصد‪ ،‬س��ماد و‪ ...‬ش��بکه دولت از سوی بانک‬ ‫کارافری��ن انجام و از این بانک به دلیل پیش��گامی در اتصال‬ ‫به س��امانه های یادشده قدردانی شده است‪ .‬حذف بروکراسی‬ ‫اداری‪ ،‬یکپارچه س��ازی و اس��تنادپذیری الکترونیکی‪ ،‬حذف‬ ‫کاغذ ب��ا هدف ایفای نقش مس��ئولیت اجتماع��ی در زمینه‬ ‫محیط زیس��ت و کاهش هزینه ها‪ ،‬از جمل��ه اهداف راه اندازی‬ ‫سامانه های شبکه دولت است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1381‬‬ ‫پیاپی ‪2699‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫وزیر راه و شهرسازی از پیگیری برای به ثمر رسیدن میراث وزیر پیشین خبر داد‬ ‫‹ ‹راه و شهرسازی به دنبال منابع مالی پایدار‬ ‫براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی‪ ،‬هدف از تشکیل‬ ‫صندوق توس��عه حمل ونقل‪ ،‬ایجاد سازکارهای تامین منابع‬ ‫مالی پایدار برای توس��عه زیرس��اخت و ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫کش��ور‪ ،‬تشویق‪ ،‬حمایت و مشارکت در سرمایه گذاری برای‬ ‫زیرس��اخت ها‪ ،‬بیمه س��رمایه گذاری ها در حوزه حمل ونقل‬ ‫و مش��ارکت در س��اخت‪ ،‬توس��عه و نگهداری ش��بکه ها و‬ ‫زیرساخت ها است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بنا ب��ه اعالم وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬باتوجه‬ ‫حمل ونقل چشم به راه یک صندوق‬ ‫اساسنامه صندوق توس��عه حمل ونقل اذر ‪ ۹۷‬در هیات دولت تصویب و‬ ‫در ردیف بودجه س��ال ‪ ۲۰ ،۹۸‬میلیارد تومان برای راه اندازی و امور جاری‬ ‫این صندوق در نظر گرفته شد‬ ‫به اینکه یکی از مهم ترین مش��کالت در بخش حمل ونقل‪،‬‬ ‫انتشار اوراق قرضه است‪ ،‬در صندوق حمل ونقل اجازه انتشار‬ ‫این اوراق گرفته ش��ده و بعد از اجرایی ش��دن ‪ ،‬این صندوق‬ ‫خ�لاف دیگر صندوق ه��ا می تواند به طور فع��ال در عرصه‬ ‫حمل ونقل از بخش خصوصی حمایت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایده اخوندی چه بود؟‬ ‫عباس اخوندی‪ ،‬وزیر پیش��ین راه و شهرس��ازی به عنوان‬ ‫مب��دع راه اندازی صندوق حمل ونقل درباره این طرح گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر ما بتوانیم صندوق حمل ونقل ایجاد کنیم‪ ،‬ان صندوق‬ ‫می تواند صندوق متمرکز عوارض را ایجاد کند‪ .‬به این شکل‬ ‫ک��ه پول جمع و از ان پول به س��رمایه گذاران و پیمانکاران‬ ‫اعتبار داده می شود‪ .‬مشکلی که پیمانکاران ایران دارند این‬ ‫اس��ت که هیچ کس ب��ه پیمانکاران اعتب��ار نمی دهد و این‬ ‫مشکل اصلی در تامین مالی برای پیمانکاران است‪.‬‬ ‫اخون��دی ب��ا تاکید ب��ر اینکه با نظام بانک��ی حال حاضر‬ ‫ایران‪ ،‬بهترین کار برای حل مشکل تامین مالی پیمانکاران‪،‬‬ ‫ایجاد صندوق حمل ونقل اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با این صندوق‪،‬‬ ‫فروش بلیت پروازهای اربعین اغاز شد‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی از اغاز فروش بلیت پروازهای اربعین‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۷۲۱‬مجوز پرواز اربعین برای ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی صادر ش��ده و در صورت درخواس��ت ایرالین ها و وجود‬ ‫ش��رایط الزم‪ ،‬هیچ مش��کلی برای صدور مجوز پروازهای فوق العاده‬ ‫بیش��تر نداری��م‪ .‬رضا جعف��رزاده در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪:‬‬ ‫براساس درخواست شرکت های هواپیمایی تاکنون ‪ ۷۲۱‬مجوز پرواز‬ ‫اربعین برای انها صادر و فروش بلیت این پروازها نیز اغاز شده است‪.‬‬ ‫همچنین باتوجه به امکانات‪ ،‬ظرفیت و داشتن هواپیمای پشتیبان‪،‬‬ ‫مجوز پرواز فوق العاده بیشتر برای ایرالین هایی که درخواست مجوز‬ ‫داشته باشند‪ ،‬صادر می شود و از این نظر مشکلی نداریم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫گردش مالی بهتری خواهیم داش��ت‪ .‬از سوی دیگر صندوق‬ ‫حمل ونق��ل می تواند صندوق متمرکز عوارض را ایجاد کند؛‬ ‫به این ترتیب که پول جمع و از ان پول به سرمایه گذاران و‬ ‫پیمانکاران اعتبار داده می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه باید س��هم حمل ونق��ل خودگردان را‬ ‫نس��بت به حمل ونقل رایگان افزایش دهی��م‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫بلندم��دت چاره ای جز تجمیع مالی��ات جاده ای یا صندوق‬ ‫حمل ونقل یا ارتقای س��طح س��رویس یا خودگردان کردن‬ ‫سطح سرویس نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم شفاف سازی درباره منابع مالی صندوق‬ ‫محمد اس�لامی وزیر راه و شهرس��ازی می گوید صندوق‬ ‫توسعه حمل ونقل مصوب‪ ،‬ابالغ و منابعی نیز برای ان دیده‬ ‫شده و راه اندازی ان در سال جاری پیگیری می شود‪.‬‬ ‫یک تحلیلگر اقتصاد حمل ونقل معتقد است تا وقتی منابع‬ ‫مالی و شیوه هزینه کرد انها مشخص نباشد‪ ،‬نمی توان درباره‬ ‫شرط موفقیت یا شکست صندوق توسعه حمل ونقل سخن‬ ‫گفت‪ .‬مسعود دانشمند در پاسخ به‬ ‫با تاکید بر اینکه‬ ‫شرکت های هواپیمایی پس از دریافت مجوز پروازهای اربعین‪ ،‬ملزم‬ ‫هستند هماهنگی های الزم را با فرودگاه مبدا و مقصد انجام دهند و‬ ‫پس از برنامه ریزی های انجام ش��ده‪ ،‬فروش بلیت های اربعین را اغاز‬ ‫کنند‪ .‬همچنین ایرالین ها باید بر شیوه توزیع و فروش بلیت هواپیما‬ ‫ویژه ایام اربعین نظارت کنند‪ .‬سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مردم توجه داشته باشند بلیت هواپیما را برای ایام اربعین‬ ‫از مراکز معتبر و فهرستی که ایرالین ها به سازمان هواپیمایی اعالم‬ ‫کرده و هم اکنون در سایت این سازمان در دسترس است‪ ،‬خریداری‬ ‫کنند و شرکت های هواپیمایی نیز باید نرخ تعیین شده برای فروش‬ ‫این بلیت ها را در بازه زمانی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬مهر رعایت کنند‪.‬‬ ‫هر صندوقی باید تعریف دقیق و مش��خصی داش��ته باشد‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬باید مش��خص باشد منابع مالی صندوق چیست‬ ‫و قرار است چه خدماتی‪ ،‬به چه قشری و به چه منظوری ارائه‬ ‫کند؛ به عنوان مثال معلوم نیست ایا قرار است این صندوق‬ ‫بع��د از راه ان��دازی‪ ،‬مانند بانک عمل کند یا خیر؟ اگر چنین‬ ‫اس��ت که چه دلیلی برای راه اندازی ان و رقابتش با بانک ها‬ ‫وجود دارد؟ همین بانک ها کفایت می کنند!‬ ‫رئیس کانون سراسری انجمن های حمل ونقل بین المللی‬ ‫ایران با تاکید بر لزوم تعریف منابع مالی صندوق افزود‪ :‬فرض‬ ‫کنی��م این صندوق می خواهد به نوس��ازی ناوگان جاده ای‬ ‫کمک کند‪ .‬پول این کار قرار است از کجا تامین شود؟‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬نرخ هر کامیون اکنون حدود ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تا یک میلیارد تومان است‪ .‬اگر فرض کنیم بخواهیم ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫کامی��ون را با منابع این صندوق نوس��ازی کنیم باید رقمی‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان تامین ش��ود‪ .‬این عدد بزرگ‬ ‫را صن��دوق چگون��ه می خواهد تامین کند؟ اگر قرار اس��ت‬ ‫این پول را از بانک ها بگیرد‪ ،‬چه نیازی به واس��طه اس��ت‪ ،‬از‬ ‫بانک ها می گیریم!‬ ‫دانشمند با بیان اینکه تا تعریف صندوق توسعه حمل ونقل‬ ‫مشخص نباش��د‪ ،‬نمی توان درباره اینده ان اظهارنظر کرد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در ای��ران تجرب��ه و خاطره خوب��ی از صندوق ها‬ ‫نداشته ایم‪ ،‬زیرا تاکنون صندوق ها تعریف درستی نداشته اند‪.‬‬ ‫دبیرکل خانه اقتصاد ایران یاداور شد‪ :‬اگر قرار است منابع‬ ‫مالی این صندوق با س��پرده گذاری مردم تامین ش��ود‪ ،‬باید‬ ‫مزیت این کار نس��بت به س��پرده های بانکی که سود به انها‬ ‫تعلق می گیرد اعالم ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر اگر قرار است به‬ ‫س��پرده مردم در این صندوق سود تعلق بگیرد‪ ،‬باید سودی‬ ‫بیشتر از بانک ها باشد تا صرفه اقتصادی داشته باشد که در‬ ‫این صورت نیز تسهیالت این صندوق گران می شود‪.‬‬ ‫این اقتصاددان یاداور ش��د‪ :‬تا وقتی منابع مالی صندوق و‬ ‫ش��یوه هزینه کرد انها مشخص نباشد‪ ،‬نمی توان درباره این‬ ‫صندوق اظهارنظر یا درباره اینده و اولویت های ان س��خن‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫‹ ‹منابع مالی صندوق توسعه حمل ونقل‬ ‫براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی‪ ،‬عالوه بر سرمایه‬ ‫اولی��ه ای ک��ه دولت در بودجه س��االنه به صندوق توس��عه‬ ‫حمل ونق��ل خواهد داد‪ ،‬این صن��دوق می تواند روی تمام یا‬ ‫بخش��ی از عوارض خودرو‪ ،‬جاده و س��وخت کش��ور حساب‬ ‫کن��د‪ .‬درامدهای حاصل از طرح های دولتی که بهره برداری‬ ‫و نگه��داری ان به بخش خصوصی واگذار می ش��ود‪ ،‬درامد‬ ‫پروژه های مش��ارکتی ک��ه به دولت منتقل ش��ده و درامد‬ ‫حاص��ل از واگ��ذاری امالک و زمین های م��ازاد وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬از دیگر منابع مالی این صندوق خواهد بود‪.‬‬ ‫تلفات ‪ ۱۲۰‬هزار نفری سوانح طبیعی در ایران‬ ‫نماینده اس��کان بش��ر ملل متحد اظهار کرد‪ :‬عام��ل مهم در کاهش‬ ‫خس��ارت های ناشی از سوانح طبیعی پاس��خگو بودن سازه ها هستند و‬ ‫تجربه نش��ان داده سازه های حیاتی در بیمارس��تان ها در جریان وقوع‬ ‫حوادث و سوانح اسیب پذیر بوده اند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬احسان اثنی عشری‬ ‫ب��ا بیان اینکه تجربه های تلخی در رویارویی با س��وانح طبیعی در ایران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬عامل مهم در کاهش خس��ارت ناشی از سوانح طبیعی‬ ‫پاس��خگو بودن سازه ها هس��تند و تجربه نشان داده س��ازه های حیاتی‬ ‫در بیمارس��تان ها در جریان وقوع حوادث و س��وانح اسیب پذیر بوده اند‪.‬‬ ‫نماینده اس��کان بش��ر ملل متحد با بیان اینکه باید به موضوع استحکام‬ ‫س��ازه ها در براب��ر حوادث توجه ویژه ای داش��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت و بخش‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس کمیس��یون عالی سوانح شرکت راه اهن‬ ‫ب��ا تش��ریح علت ب��روز حادث��ه قطار مس��افری‬ ‫زاهدان‪-‬ته��ران گفت‪ :‬نتیجه بررس��ی ها نش��ان‬ ‫داد علت حادثه‪ ،‬بازش��دن پیچ‪ ،‬پابندها و فنرهای‬ ‫ریل ازس��وی افراد ناشناس بوده است‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬غضنف��ر فوالدی اظهار ک��رد‪ :‬پس از انجام‬ ‫بررس��ی های کامل‪ ،‬علت س��انحه مشخص شده‬ ‫ک��ه گ��زارش ان را ب��رای وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫و دول��ت ارس��ال کردیم‪ .‬وی اف��زود‪ :‬برخی افراد‬ ‫ناش��ناس ح��دود ‪ ۱۷۰‬تا ‪ ۱۸۰‬پی��چ و پابند ریل‬ ‫را در ط��ول حدود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬متر باز و نقطه خطر‬ ‫ایجاد کردند و همین مس��ئله باعث خارج ش��دن‬ ‫قطار از ریل و بروز ان سانحه دردناک شده است‪.‬‬ ‫فوالدی توضیح داد‪ :‬ریل به وس��یله پیچ و پابند به‬ ‫تراورس متصل می شود و اگر این پیچ ها باز شوند‪،‬‬ ‫به راحتی با یک دیلم می توان ریل را از خط پایین‬ ‫انداخ��ت و اگر پیچ و پابندهای ریل به هر علت و‬ ‫به دس��ت هر کس��ی باز شود‪ ،‬خطر ایجاد و منجر‬ ‫به بروز سانحه می ش��ود‪ .‬پیش تر کارشناسان در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫دستکاری در ریل و باز شدن‬ ‫پیچ ها را نخس��تین عامل احتمالی بروز س��انحه‬ ‫برای قطار زاهدان‪-‬تهران اعالم کرده بودند‪.‬‬ ‫پایان مهر؛ بهره برداری از‬ ‫‪ 10‬پروژه فرودگاه مهراباد‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫تا وقتی منابع‬ ‫مالی و شیوه‬ ‫هزینه کرد انها‬ ‫مشخص نباشد‪،‬‬ ‫نمی توان درباره‬ ‫شرط موفقیت‬ ‫یا شکست‬ ‫صندوق توسعه‬ ‫حمل ونقل سخن‬ ‫گفت‬ ‫خصوصی برای بهبود تاب اوری س��ازه ها و مراکز حیاتی و بیمارستان ها‬ ‫باید براس��اس اس��تانداردهای بین المللی عمل کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬هنگام‬ ‫وق��وع زلزله و حوادث باید بتوانیم به ش��رایط پیش از وقوع ان برگردیم؛‬ ‫از این رو اس��کان بشر ملل متحد اسناد خوبی در این زمینه تدوین کرده‬ ‫که یکی از انها کاهش مخاطرات س��وانح اس��ت و سرامد ان کشور ژاپن‬ ‫است که در این زمینه سرمایه گذاری های قابل توجهی انجام داده است‪.‬‬ ‫همچنین مهمت امین اکس��وگان‪ ،‬سرپرست دفتر تهران برنامه اسکان‬ ‫بش��ر ملل متحد با بیان اینکه هر ‪ 10‬س��ال یک بار ش��اهد وقوع سانحه‬ ‫طبیعی در ایران هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬در این مدت زمان تعداد تلفات ناشی از‬ ‫وقوع انواع سوانح طبیعی در ایران به ‪ 120‬هزار نفر رسیده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل فرودگاه مهراباد گفت‪ :‬تا پایان مهر از‬ ‫‪ 10‬پروژه در دست اقدام این فرودگاه بهره برداری‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از رواب��ط عمومی‬ ‫ف��رودگاه مهراباد‪ ،‬میرس��عید صفی نیا‪ ،‬مدیرکل‬ ‫این ف��رودگاه اظهار کرد‪ :‬اعتب��ار بخش عظیمی‬ ‫از پروژه ه��ای ارتقای خدمات در فرودگاه مهراباد‬ ‫تامی��ن و نظر هیات مدیره در زمینه تزریق اعتبار‬ ‫برای تس��ریع در اجرای پروژه های فرودگاه جلب‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬صفی نیا افزود‪ :‬پروژه های بهسازی‬ ‫س��رویس بهداش��تی پایانه ها و س��اختمان های‬ ‫اداری و حفاظ��ت س��پاه ‪ ،‬بهس��ازی س��اختمان‬ ‫اورژانس پایانه یک‪ ،‬پروژه س��اختمان موزه سپاه‬ ‫حفاظت‪ ،‬نصب و راه اندازی در امنیتی برج مراقبت‬ ‫و گیت س��پاه خواهران و براداران در پایانه کرو و‬ ‫اتاق ‪ UPS‬و س��رورهای پایانه یک که بیشتر انها‬ ‫حدود ‪ 90‬درصد پیشرفت داشته اند‪ ،‬باید تا پایان‬ ‫مهر به بهره برداری برسند‪.‬‬ ‫مسابقه نقاشی در رجا‬ ‫ش��رکت حمل ونق��ل ریلی رجا به مناس��بت‬ ‫‪ ۱۶‬مهر‪ ،‬روز جهانی کودک‪ ،‬مس��ابقه نقاش��ی‬ ‫با موضوع س��فر با قطار‪ ،‬ویژه ک��ودکان برگزار‬ ‫می کن��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از روابط عمومی‬ ‫رجا‪ ،‬مسابقه نقاشی کودک در گروه سنی ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬س��ال و در دو سطح کودکان مسافر داخل‬ ‫قطار و عموم خردساالن جامعه برگزار می شود‪.‬‬ ‫این مس��ابقه در س��طح کودکان مسافر داخل‬ ‫قطار در قطارهای منتخب ش��رکت حمل ونقل‬ ‫ریلی رجا ک��ه در تاریخ ‪ ۱۶‬مهر ‪ ۱۳۹۸‬س��یر‬ ‫می کنن��د‪ ،‬با اه��دای بس��ته های مدادرنگی به‬ ‫کودکان مس��افر برگزار می ش��ود‪ .‬نقاشی ها در‬ ‫داخل قطار جمع اوری می ش��ود و برای داوری‬ ‫در اختیار متخصصان و داوران قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫راه ان��دازی صندوقی ب��رای کمک به تامی��ن هزینه های‬ ‫پروژه ه��ای راه و شهرس��ازی‪ ،‬مس��ئله ای اس��ت که عباس‬ ‫اخوندی‪ ،‬وزیر پیش��ین راه و شهرس��ازی پیگی��ر ان بود و‬ ‫موفق ش��د این مس��ئله را در برنامه ششم توسعه بگنجاند‪.‬‬ ‫اخون��دی هدف از راه اندازی صندوق توس��عه حمل ونقل را‬ ‫احص��ای دارایی های دولت اعالم ک��رده و معتقد بود وجود‬ ‫ان‪ ،‬راه��کاری برای عملی کردن اقتصاد مقاومتی و افزایش‬ ‫به��ره وری همه دارایی های در اختیار این وزارتخانه اس��ت‪.‬‬ ‫گرچه با گذش��ت ‪ ۳‬س��ال از تصویب این ط��رح‪ ،‬هنوز گام‬ ‫اجرایی برای ان برداش��ته نش��ده‪ ،‬اما جانشین اخوندی در‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی نی��ز در به ثمر رس��اندن این طرح‬ ‫مصمم به نظر می رسد‪ .‬محمد اسالمی وجود چنین صندوقی‬ ‫را فرصتی تاریخی برای تحول در زیرساخت ها و شبکه های‬ ‫حمل ونقل و خدمات پش��تیبان انها می داند و معتقد است‬ ‫بس��یاری از کندی ها در پروژه های عمرانی با استفاده از این‬ ‫صندوق‪ ،‬برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی در روزهای اخیر‬ ‫از پیگی��ری ای��ن وزارتخانه برای راه ان��دازی زودتر صندوق‬ ‫توسعه حمل ونقل خبر داد‪ .‬ایجاد صندوق توسعه حمل ونقل‬ ‫در نشست علنی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ‪۱۲‬‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۹۵‬تصویب ش��د‪ .‬در این نشس��ت نمایندگان‬ ‫مجلس با الحاق ماده ای به الیحه دائمی شدن احکام بودجه‬ ‫مقرر کردند صندوق توس��عه حمل ونقل با سرمایه اولیه ‪۲۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان تشکیل شود‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬اساسنامه‬ ‫صندوق توسعه حمل ونقل اذر ‪ ۹۷‬در هیات دولت تصویب و‬ ‫در ردیف بودجه سال ‪ ۲۰ ،۹۸‬میلیارد تومان برای راه اندازی‬ ‫و امور جاری این صندوق در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫براساس اعالم مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬صندوق توسعه‬ ‫حمل ونقل قرار اس��ت با سرمایه اولیه هزار میلیارد تومان از‬ ‫منابع عمومی دولت و ‪ ۱۹‬هزار میلیارد تومان از دارایی های‬ ‫دولت که در اختیار وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬س��ازمان ها و‬ ‫ش��رکت های تابع و وابس��ته به ان قرار دارد اغاز به کار کند‪.‬‬ ‫فعالیت ه��ای این صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پیچ دزدی‪ ،‬عامل سانحه‬ ‫قطار زاهدان‪-‬تهران‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1381‬‬ ‫پیاپی ‪2699‬‬ ‫تو نیرو‬ ‫نف ‬ ‫تجارت‬ ‫معاون وزیر نیرو با اشاره به بازنگری در طرح های سدسازی کشور بیان کرد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫وضعیت چاه های‬ ‫غیرمجاز قرمز شد‬ ‫ایران میزبان متخصصان‬ ‫حوزه اب هلند‬ ‫س��فیر هلند در ای��ران گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫وقوع س��یالب های اخیر در ایران مقرر ش��ده‬ ‫اس��ت تا یک ماه این��ده هیاتی از متخصصان‬ ‫بخش اب هلند به منظور بررس��ی زمینه های‬ ‫توس��عه همکاری دو کشور در بخش مدیریت‬ ‫اب و س��یالب راهی ایران ش��وند‪ .‬به گزارش‬ ‫از پای��گاه اطالع رس��انی وزارت نیرو‪،‬‬ ‫ژاک ورنر در حاش��یه بازدی��د از پانزدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی صنعت اب و تاسیسات‬ ‫اب و فاضالب ایران با اش��اره به اینکه کشور‬ ‫هلن��د خالف ایران با مش��کل پراب��ی روبه رو‬ ‫است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این مسئله می تواند مبنای‬ ‫خوبی برای توس��عه همکاری ه��ای دو طرف‬ ‫در زمینه مدیریت اب درش��رایط خشکسالی‬ ‫و پرابی باش��د‪ .‬س��فیر هلند در ای��ران افزود‪:‬‬ ‫یکی از مس��ائل مورد عالقه ما برای همکاری‬ ‫با ای��ران در زمینه مبحث تغییر اقلیم اس��ت‬ ‫ت��ا ارتباطات دو کش��ور در این بخش موجب‬ ‫تبادل دانش و افزایش اگاهی دو طرف ش��ود‪.‬‬ ‫ژاک ورنر با اش��اره به اینکه ‪ ۶۰‬درصد کشور‬ ‫هلند زیرس��طح دریا قرار داد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه هلند با چالش های فراوانی در بخش‬ ‫اب روبه رو اس��ت‪ ،‬پیش��رفت خوبی در بخش‬ ‫مدیریت اب داش��ته و به نواوری های فراوانی‬ ‫در این زمینه دست پیدا کرده است که زمینه‬ ‫مناس��بی برای تب��ادل اطالع��ات و همکاری‬ ‫ابی ای��ران و هلند خواهد ب��ود‪ .‬وی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه ‪ ۹۰‬درص��د اب صنعت هلند دوباره‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کشور‬ ‫ما تجربه بس��یار خوبی در این بخش دارد که‬ ‫با توجه به عزم ج��دی ایران برای فعالیت در‬ ‫این حوزه عالقه مند همکاری در این زمینه و‬ ‫تبادل دانش و تجربه با ایران هستیم‪.‬‬ ‫تامین اب ‪ ۱۷‬استان از دریا‬ ‫گروه انرژی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫امارها حاکی از ان اس��ت که س��االنه ‪۵.۵‬‬ ‫میلی��ارد مترمکعب از مخ��ازن اب زیرزمینی‬ ‫کش��ور کاس��ته می ش��ود و اکنون کس��ری‬ ‫تجمعی سفره های زیرزمینی به ‪ ۱۳۴‬میلیارد‬ ‫مترمکعب رس��یده‪ ،‬این در حالی است که هر‬ ‫س��ال کمتر از ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد مترمکعب اب‬ ‫تجدیدپذیر داریم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر اس��اس اخرین امار‪،‬‬ ‫تمامی دشت های کش��ور با افت سطح منابع‬ ‫اب زیرزمینی روبه رو هس��تند‪ ۴۰۵ .‬دش��ت‬ ‫ایران در وضعیت ممنوعه اس��ت و ‪ ۱۷‬دشت‬ ‫دیگر نیز در حال بررسی است‪.‬‬ ‫ام��ار و ارق��ام مختلف��ی نیز درب��اره تعداد‬ ‫چاه ه��ای غیرمج��از اع�لام می ش��ود‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۴۷۰‬هزار چ��اه مجاز و حدود ‪ ۳۲۰‬هزار چاه‬ ‫غیرمجاز در کش��ور وجود دارد‪ .‬کل برداشت‬ ‫اب ب��ه طور مجاز ‪ ۴۹‬میلیارد مترمکعب و به‬ ‫طور غیرمجاز ‪ ۷.۳‬میلیارد مترمکعب اس��ت‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود یکی از برنامه های وزارت نیرو‬ ‫این است که چاه های غیرمجاز تعیین تکلیف‬ ‫ش��ود‪ ،‬البته از ‪ ۳۲۰‬هزار چاه غیرمجاز ‪۲۲۰‬‬ ‫ه��زار چ��اه زی��ر ‪ ۲۰‬متر اس��ت و برداش��ت‬ ‫قابل توجهی از انها نمی شود‪.‬‬ ‫وقتی گفته می ش��ود حدود ‪ ۴۷۰‬هزار چاه‬ ‫مجاز و حدود ‪ ۳۲۰‬ه��زار غیرمجاز داریم که‬ ‫س��الی ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۴‬هزار چاه مس��دود می شود‪،‬‬ ‫یعنی نزدیک به ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۲‬س��ال زمان می برد‬ ‫ک��ه همه چاه های غیرمجاز کش��ور مس��دود‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫از می��ان ‪ ۴۸۷‬ه��زار چ��اه دارای پروان��ه‬ ‫بهره برداری‪ ،‬ح��دود ‪ ۴۱۶‬هزار چ��اه مربوط‬ ‫به بخش کش��اورزی است‪ .‬تاکنون برای ‪۴۸۷‬‬ ‫ه��زار چاه کش��اورزی‪ ،‬اش��امیدنی‪ ،‬صنعت و‬ ‫خدمات پروانه بهره برداری صادر ش��ده است‪.‬‬ ‫از این تع��داد ‪ ۴۱۶‬هزار چاه مربوط به بخش‬ ‫کشاورزی است و بیشتر تخلیه اب سفره های‬ ‫زیرزمینی مربوط به مصرف این بخش است‪.‬‬ ‫بر مبنای ام��ار وزارت نیرو‪ ۱۱۴ ،‬هزار چاه‬ ‫غیرمج��از با عمق بیش از ‪ ۲۰‬متر در کش��ور‬ ‫وجود دارد‪ .‬چاه های یاد ش��ده با ‪ ۵.۵‬میلیارد‬ ‫مترمکعب تخلی��ه از مناب��ع زیرزمینی تاثیر‬ ‫س��نگینی بر مناب��ع این بخ��ش دارند و ‪۸۰‬‬ ‫درصد از تخلی��ه چاه های غیرمجاز را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪ .‬در این بین‪ ۲۰۰ ،‬هزار چاه‬ ‫کم عمق و چاهک غیرمجاز نیز وجود دارند که‬ ‫تخلیه چندانی از منابع اب زیرزمینی ندارند‪.‬‬ ‫این چاه ها از اب های سطحی استفاده کرده و‬ ‫اب دهی یک لیتر در ثانیه دارند‪.‬‬ ‫براساس اعالم وزارت نیرو‪ ،‬کسری تجمعی‬ ‫س��فره های زیرزمین��ی ب��ه ‪ ۱۳۴‬میلی��ارد‬ ‫مترمکعب رس��یده اس��ت‪ ۱۰ ،‬هزار روستای‬ ‫کش��ور هنوز اب پایدار ندارند و ش��رایط ابی‬ ‫کشور مناسب نیست‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قاسم تقی زاده خامسی‬ ‫هیچ برنامه ای‬ ‫برای افزایش‬ ‫تعرفه اب‬ ‫در نیمه دوم‬ ‫سال نداریم‬ ‫مع��اون اب و ابفای وزارت نی��رو گفت‪ :‬ان طور که‬ ‫در س��یالب ‪ ۹۸‬موضوع اهمیت الیروبی رودخانه ها و‬ ‫نقش ان در سیل پررنگ شد این موضوع مهم نیست‬ ‫و نباید ان را تنها راه حل مدیریت سیالب دانست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از وزارت نیرو‪ ،‬قاس��م‬ ‫تقی زاده خامسی با بیان اینکه هم اکنون حدود ‪۳۲۰‬‬ ‫ه��زار چاه غیرمجاز در کش��ور داریم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر روند‬ ‫مسدودس��ازی چاه های غیرمجاز ازسوی وزارت نیرو‬ ‫با همین س��رعت پیش برود بیش از ‪ ۲۰‬س��ال برای‬ ‫بستن چاه های غیرمجاز زمان نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اقدام جدیدی که در این زمینه انجام‬ ‫شد این است که ما چاه های غیرمجاز را از نظر سطح‬ ‫اهمیت و میزان برداش��ت تفکیک کرده ایم به طوری‬ ‫ک��ه از مجموع ‪ ۳۲۰‬هزار چاه غیرمج��از‪ ۱۲۰ ،‬هزار‬ ‫چاه‪ ،‬عمق��ی کمتر از ‪ ۲۰‬متر دارند که از نظر ما این‬ ‫چاه ها دیگر از منابع اب زیرزمینی استفاده نمی کنند‬ ‫بلکه از منابع اب سطحی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫تقی زاده خامس��ی افزود‪ :‬در ‪ ۲۰۰‬ه��زار چاه دیگر‬ ‫در مجم��وع ‪ ۲۰‬درصد انها برداش��ت جدی از منابع‬ ‫اب زیرزمینی دارند که برنامه ما این اس��ت که روی‬ ‫این گونه چاه ها تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در س��یالب ‪ ۹۸‬موضوع اهمیت‬ ‫الیروبی رودخانه ها و نقش ان در س��یل پررنگ شد‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬الیروبی تنها راه حل مدیریت س��یالب‬ ‫نیس��ت بلکه در مدیریت سیالب وجود سدها اهمیت‬ ‫بس��یار زیادی دارد و تنها رودخانه های بزرگی چون‬ ‫کارون دارای اهمیت در بحث الیروبی هستند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نی��رو ادامه داد‪ :‬اگر س��دهای ده گانه‬ ‫خوزس��تان نب��ود‪ ،‬س��یل فروردین ‪ ۹۸‬که س��یالبی‬ ‫بی نظیر در ‪ ۲۰۰‬سال اخیر بود‪ ،‬به این خوبی کنترل‬ ‫نمی ش��د و با وجود این سدها شاهد بودیم که حجم‬ ‫زیادی از اب مدیریت ش��ده و حتی یک نفر کش��ته‬ ‫‹ ‹انتقال اب دریا به استان ها‬ ‫الیروب��ی تنها راه حل مدیریت س��یالب نیس��ت بلک��ه در مدیریت‬ ‫سیالب وجود سدها اهمیت بس��یار زیادی دارد و تنها رودخانه های‬ ‫بزرگی چون کارون دارای اهمیت در بحث الیروبی هستند‬ ‫نیز در خوزس��تان نداش��تیم در حالی که سیالبی به‬ ‫مراتب کوچک تر از این‪ ،‬پیش از انقالب که س��دهای‬ ‫ده گانه خوزس��تان نبودند‪ ،‬حدود ‪۳‬هزار نفر کش��ته‬ ‫به جا گذاشت‪ .‬در سیل گلستان نیز اگر سد نیمه کاره‬ ‫نرماب کامل ش��ده بود می توانس��ت نقش موثری در‬ ‫کنترل سیل داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹امادگی برای سیالب ها‬ ‫وی از تخصی��ص ‪ ۱۵۰۰‬میلی��ارد تومان در وزارت‬ ‫نیرو برای ترمیم خس��ارت س��یل امس��ال خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬هواشناس��ی پاییز امسال را پربارش پیش بینی‬ ‫کرده و از اکنون باید برای سیالب های احتمالی نیمه‬ ‫دوم سال ‪ ۹۸‬و اغاز سال ‪ ۹۹‬اماده باشیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر نیرو می��زان تخصی��ص منابع برای‬ ‫الیروب��ی رودخانه ها را کافی ندانس��ت و گفت‪ :‬ما به‬ ‫میزان��ی که مناب��ع برای این منظ��ور اختصاص داده‬ ‫می ش��ود می توانی��م در زمینه الیروبی اق��دام کنیم‬ ‫اما باید توجه داش��ته باش��یم که الیروبی کاری دائم‬ ‫است‪.‬‬ ‫تقی زاده خامس��ی با تاکید بر اینکه سیل غیرقابل‬ ‫پیش بین��ی نیس��ت و تنه��ا پیش بینی هواشناس��ی‬ ‫که ح��دود ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد در زمینه س��یالب قابل‬ ‫اطمینان اس��ت‪ ،‬پیش بینی ‪ ۴۸‬س��اعته این سازمان‬ ‫اس��ت که هش��دار به ش��مار م��ی رود‪ ،‬گفت‪ :‬س��یل‬ ‫نه تنه��ا در ایران بلکه در هیچ کش��وری در دنیا قابل‬ ‫پیش بینی نیست و برای همین بیشترین خسارت در‬ ‫بین حوادث ناگهانی مربوط به سیل است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با انتقاد از ابیاری فضای س��بز‬ ‫ش��هری در برخی از شهرهای ایران با اب اشامیدنی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این زمینه در حال تالش هستیم تا ابیاری‬ ‫فضای س��بز ب��ا پس��اب را جایگزین ابی��اری با اب‬ ‫اش��امیدنی کنیم و در این زمینه با شهرداری تهران‬ ‫جلسه های مختلفی اغاز کرده ایم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسش��ی درباره برخورد قضایی با‬ ‫مقصران سیل امسال گفت‪ :‬از وزارت نیرو کسی بابت‬ ‫سیل بازداشت نشده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نیرو با بیان اینکه هیچ برنامه ای برای‬ ‫افزای��ش تعرفه اب در نیمه دوم س��ال نداریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫افزای��ش تعرفه که به اندازه ‪ ۷‬درصد برای همه و ‪۱۶‬‬ ‫درص��د برای پرمصرف ها در اوایل امس��ال اجرا ش��د‬ ‫در گزارش ه��ای کوتاه مدت ان موفق ارزیابی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اولوی��ت مدیری��ت مصرف ب��ه دلی��ل مصرف ‪۹۰‬‬ ‫درصدی اب در بخش کش��اورزی باید در این بخش‬ ‫باشد و باید روی الگوی کشت در کشور کار شود‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئو ل از برنامه ریزی ب��رای بازنگری‬ ‫طرح های سدس��ازی ب��ا اولویت ق��رار دادن موضوع‬ ‫س��یالب خب��ر داد و گفت‪ :‬س��د تنگ معش��وره در‬ ‫استان لرستان یکی از مهم ترین سدهای غرب کشور‬ ‫اس��ت که ب��ا هدف کنترل س��یالب م��ورد بازنگری‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬س��د بختیاری نی��ز هم اکنون در حال‬ ‫بازنگری است تا بتوانیم این ‪ ۲‬پروژه مهم را در بخش‬ ‫اجرا پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نیرو از مطالعه تامین اب ‪ ۱۷‬اس��تان‬ ‫کش��ور با استفاده از دریا خبر داد و گفت‪ :‬تفاهمنامه‬ ‫اس��تفاده از اب دریای عمان ب��ه اندازه ‪ ۲۲۸‬میلیون‬ ‫متر مکعب برای سیس��تان و بلوچستان‪ ۶۰ ،‬میلیون‬ ‫متر مکع��ب برای خراس��ان جنوب��ی و ‪ ۱۱۰‬میلیون‬ ‫متر مکعب برای خراسان رضوی امضا شده و کارهای‬ ‫اجرایی ان در هر اس��تان در حال پیگیری اس��ت که‬ ‫قرار است این مقدار اب برای صنعت به این استان ها‬ ‫انتقال یابد و اگر وزارت نیرو در اینده نیاز اشامیدنی‬ ‫بر این استان ها دید برای خرید اب از این محل اقدام‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫تق��ی زاده خامس��ی ن��رخ تمام ش��ده تامی��ن اب‬ ‫اش��امیدنی را بدون در نظر گرفتن اب شیرین کن ها‬ ‫در کش��ور ‪ ۲۵۰۰‬تومان به ازای هر متر مکعب اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ما از مردم به ازای مصرف هر متر مکعب‬ ‫فقط ‪ ۴۰۰‬تومان دریافت می کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مصرف اب در کش��ور ما اصولی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در کشوری مثل هلند که مشکل‬ ‫اب ندارند بیش از ‪ ۹۰‬درصد اب بازچرخانی می شود‬ ‫ام��ا در ایران که مش��کل اب داریم زی��ر ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫بازچرخانی داریم که باید در تمامی صنایع به سمت‬ ‫بازچرخانی اب برویم‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو از طرحی برای اس��تفاده از تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬قان��ون بودجه به منظور تامی��ن مالی پروژه های‬ ‫تاسیس��ات اب و فاضالب خب��ر داد و گفت‪ :‬در حال‬ ‫انجام اقدا م هایی هستیم تا با تامین ‪ ۵۰‬درصد منابع‬ ‫مال��ی موردنیاز از صندوق توس��عه ملی و ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫از بانک ه��ا بتوانیم حدود ‪ ۲‬ه��زار میلیارد تومان وام‬ ‫کم به��ره به بخش خصوصی ب��رای اجرای پروژه های‬ ‫تاسیس��ات اب و فاضالب دهیم که این اقدام مهم تا‬ ‫پایان امسال عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫کاهش سهمیه کارت سوخت به ‪ ۱۵‬لیتر‬ ‫وزیر نفت گفت‪ :‬روزی ‪ ۳۵‬هزار کارت جدید صادر می شود‬ ‫و ت��ا پایان مهر همه خودروها کارت خواهند داش��ت اما باید‬ ‫این کارت استفاده ش��ود تا اگر زمانی قرار شد سهمیه بندی‬ ‫اجرا شود‪ ،‬مشکلی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬بی��ژن زنگنه در حاش��یه ایین امضای‬ ‫ق��رارداد س��اخت ‪ ۵۰‬الکتروپمپ با ‪ ۳‬ش��رکت ایرانی درباره‬ ‫اس��تقبال نشدن از طرح اس��تفاده از کارت سوخت شخصی‬ ‫گف��ت‪ :‬کاری که باید انجام دهیم این اس��ت که مقدار بنزین‬ ‫تحویلی از س��وی کارت جایگاهداران را از ‪30‬لیتر در روز به‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬لیت��ر کاهش دهیم‪ ،‬البته این کار‪ ،‬س��همیه بندی‬ ‫نیس��ت زیرا افراد با کارت ش��خصی خود می توانند هر مقدار‬ ‫بنزینی که می خواهند دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اکنون کمتر از یک میلیون نفر کارت س��وخت‬ ‫ندارند و در شهرهای بزرگ همه کارت ها صادر شده و برخی‬ ‫از کارت ها در باجه های پست مانده است‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت با بیان اینکه روزانه ‪ ۳۵‬هزار کارت جدید صادر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬تا پایان مهر همه کارت خواهند داشت‬ ‫ام��ا باید این کارت اس��تفاده ش��ود تا اگر زمان��ی تصمیم بر‬ ‫سهمیه بندی شد مشکلی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫عضو کابینه دوازدهم به س��اخت ‪ ۲‬پاالیش��گاه در جاسک‬ ‫کاهش یک درصدی هدررفت اب‬ ‫نیازمند ‪ ۱۶۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫مدی��رکل دفت��ر مدیری��ت مص��رف خدمات‬ ‫مش��ترکان و نظ��ارت بر کاه��ش هدررفت اب‬ ‫شرکت اب و فاضالب کشور گفت‪ :‬برای کاهش‬ ‫ه��ر یک درصد اب بدون درامد در کش��ور نیاز‬ ‫به هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان منابع مالی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬علی س��یدزاده در کارگاه‬ ‫اموزش��ی بررس��ی هدررفت اب افزود‪ :‬ساالنه‬ ‫اختصاص این اعتبار باید برای کاهش اب بدون‬ ‫درامد هزینه شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر مدیریت مص��رف خدمات‬ ‫مش��ترکان و نظ��ارت بر کاه��ش هدررفت اب‬ ‫شرکت ابفا افزود‪ :‬از سال ‪ ۱۳۸۸‬اقدام های عملی‬ ‫اغاز و برای ‪ ۱۴‬هزار و‪ ۵۱۷‬کیلومتر نشت یابی و‬ ‫رفع نش��ت انجام شد‪ .‬به گفته سیدزاده‪ ،‬از سال‬ ‫‪ ۸۸‬تا ‪ ۹۷‬نشت یابی و رفع نشت در یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۲۱‬ه��زار و ‪ ۳۹۵‬انش��عاب و در خط��وط‬ ‫انتق��ال نیز برای ‪ ۵۳۶‬کیلومتر انجام ش��د‪ .‬وی‬ ‫به نش��ت یابی ‪ ۱۳۲‬مخزن در بازه زمانی ‪ ۸۸‬تا‬ ‫‪ ۹۷‬اش��اره کرد و گفت‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۷۰۸‬کیلومتر‬ ‫نوسازی شبکه توزیع انجام شده است‪ .‬سیدزاده‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬نوس��ازی و بازسازی انشعابات‬ ‫به میزان ‪ ۱۲۵‬هزار و ‪ ۹۹۵‬رش��ته و برای ‪۲۲۱‬‬ ‫کیلومتر خط��وط انتقال این مهم انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تاکی��د کرد‪ :‬اگر ای��ن اقدام ها انجام‬ ‫نمی شد‪ ،‬س��االنه یک درصد به میزان هدررفت‬ ‫اب در کشور اضافه می شد‪.‬‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬با س��اخت ‪ ۲‬پاالیشگاه موافقت شده که‬ ‫یکی س��اخت پاالیش��گاه ‪ ۳۰۰‬هزار بش��که ای از سوی ستاد‬ ‫اجرای��ی حضرت امام و دیگری پتروپاالیش��گاهی ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫ع پتروشیمی باختر‬ ‫بشکه ای از س��وی یکی از شرکت های تاب ‬ ‫است‪.‬‬ ‫زنگنه با اش��اره به تضمین خوراک این ‪ ۲‬پاالیشگاه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬همچنین تخفی��ف ‪ ۱۰‬درصدی نرخ خوراک نیز درنظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گفته وزیر نفت‪ ،‬نخس��تین محصولی که از بندر جاسک‬ ‫صادر خواهد ش��د میعان��ات گازی پارس جنوبی اس��ت که‬ ‫پایان س��ال اینده انجام خواهد شد و تا پیش از پایان دولت‪،‬‬ ‫رساندن نفت و میعانات به جاسک اغاز می شود‪.‬‬ ‫صرفه جویی‪300‬میلیارد تومانی با حذف قبض کاغذی برق‬ ‫حمید میرزاعلی‪ -‬مشاور مدیرعامل شرکت توانیر‬ ‫ب��ا اش��اره به اینکه از ابتدای مه��ر قبض کاغذی برق‬ ‫در سراس��ر کشور حذف ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬با این کار ‪۳۰۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان در منابع صنعت ب��رق صرفه جویی‬ ‫می ش��ود ک��ه از مح��ل مناب��ع مال��ی صرفه جویی‬ ‫ش��ده این طرح ‪ ۱۰۰‬هزار بس��ته اموزش��ی در میان‬ ‫دانش اموزان مناطق محروم کش��ور توزیع می ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از گرگان‪ ،‬کرم رضایی با اش��اره‬ ‫به اینکه تاکنون ‪ ۹۶‬درصد مش��ترکان برق اطالعات‬ ‫خ��ود را به منظور حذف قبض کاغذی ثبت کرده اند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر از میان ‪ ۳۶‬میلیون مش��ترک‬ ‫برق کش��ور بی��ش از ‪ ۳۵‬میلیون مش��ترک در طرح‬ ‫ح��ذف قب��ض کاغ��ذی ب��رق مش��ارکت کرده اند‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعام��ل توانیر با اش��اره ب��ه اینکه صدور‬ ‫قب��ض کاغذی برق در کش��ور متوقف ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بر اس��اس برنامه ریزی پ��س از این اطالعات‬ ‫صورتحس��اب مش��ترکان ب��ه ط��ور الکترونیک��ی‬ ‫و پیامک��ی در اختی��ار انه��ا ق��رار خواه��د گرف��ت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه حذف قبض کاغذی برق مانع‬ ‫از قطع ‪ ۱۲‬هزار درخت در س��ال می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ب��ا اجرای این طرح و ح��ذف فرایند توزیع قبض در‬ ‫سراسر کشور صرفه جویی قابل مالحظه ای در مصرف‬ ‫سوخت خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت اطالعات ‪ ۹۵‬درصد مشترکان برق‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان‬ ‫نیز گفت‪ :‬تاکنون اطالعات بیش از ‪ ۹۵‬درصد مشترکان‬ ‫برق این شرکت در طرح ملی قبض سبز و حذف قبض‬ ‫کاغذی جمع اوری ش��ده است و این افراد قبض خود‬ ‫را پیامکی دریاف��ت می کنند‪ .‬علی اکبر نصیری ادامه‬ ‫داد‪ :‬از ابتدای مهر دیگر هیچ قبض کاغذی برق برای‬ ‫مش��ترکان توزیع نیروی برق اس��تان گلستان توزیع‬ ‫نمی شود و تمامی مش��ترکان این شرکت در سراسر‬ ‫استان با ارسال شناسه قبض ‪ ۱۳‬رقمی برق به شماره‬ ‫پیام��ک ‪ ۲۰۰۰۰۱۵۲۱‬می توانند ش��ماره خود را در‬ ‫س��امانه مرب��وط ثبت و پس از این قب��ض خود را به‬ ‫طور الکترونیکی دریافت کنند‪ .‬این مقام مس��ئول با‬ ‫اش��اره به اینکه در این طرح‪ ،‬اطالعات اولیه همچون‬ ‫صورتحساب‪ ،‬زمان پرداخت و دیگر موارد برای تلفن‬ ‫همراه مشترکان ارسال خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬مشترکان‬ ‫برق اس��تان می توانند ب��رای دریافت اطالعات قبض‬ ‫برق و پرداخت ان از پورتال شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫گلستان و دیگر نرم افزارها استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1381‬‬ ‫پیاپی ‪2699‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گفت وگوی‬ ‫نگین محبی‪ ،‬انیمیشن ساز جوان کشورمان که سابقه‬ ‫تدریس در دانش��گاه و دانش��کده های فنی وحرفه ای را‬ ‫دارد به تازگ��ی و ب��ا کمک و همراهی دیگر دوس��تان و‬ ‫همکارانش پروژه ای را با عنوان «حرفه ای های کوچک»‬ ‫ب��ا ه��دف پیدا ک��ردن اس��تعدادهای ج��وان در حوزه‬ ‫انیمیش��ن برگزار می کند‪ .‬با او درب��اره چگونگی اجرای‬ ‫این طرح به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫با نگین محبی‪ ،‬انیمیشن ساز درباره پروژه اجتماعی «حرفه ای های کوچک»‬ ‫تربیت نسل اینده صنعت انیمیشن‬ ‫هنرجویان از ‪ ۶‬هنرس��تان تهران گزینش شده و به همراه‬ ‫یک��ی از والدین‪ ،‬دعوت ش��دند تا در ورک ش��اپ خالقانه‬ ‫استاپ موشن شرکت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چه نهادها و اش�خاصی در این پروژه با شما‬ ‫همکاری کردند؟‬ ‫انجم��ن بین الملل��ی اعتالی انیمیشن«اس��یفا»‪۳ ،‬نفر‬ ‫از اعض��ا و هیات مدیره «اس��یفا ای��ران»‪ ،‬هنرمند حوزه‬ ‫انیمیش��ن خانم مریم کش��کولی نیا‪ ،‬حمای��ت مالی دکتر‬ ‫فاطمه حسینی ش��کیب ـ دکترای مطالعات انیمیش��ن از‬ ‫انگلیس��ـ و استاد انیمیش��ن دانشگاه هنر تهران‪ ،‬هنرمند‬ ‫اس��تاپ موش��ن اقای عقیل حس��ینیان به عن��وان مربی‬ ‫ورک شاپ‪ ،‬اس��تودیو سپهر امید اخباراتی‪ ،‬هنرمند حوزه‬ ‫انیمیش��ن اقای احسان سپهر و هنرس��تان هنرهای زیبا‬ ‫از جمل��ه نهادها و دوس��تانی بودند ک��ه ما را در این پروژه‬ ‫همراهی کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ابت�دا کم�ی از فعالیت ه�ای خودت�ان‬ ‫بگویید؟‬ ‫م��ن فارغ التحصی��ل کارشناس��ی ارش��د کارگردانی‬ ‫انیمیش��ن ازدانشگاه هنر تهران هس��تم‪ .‬مدت ‪ ۳‬سال‬ ‫اس��ت که مش��غول تدریس در دانش��گاه ازاد اسالمی‪،‬‬ ‫دانش��کده فنی وحرفه ای ش��ریعتی و هنرستان ازادگان‬ ‫تهران در زمینه انیمیشن هستم‪.‬‬ ‫‹ ‹چطور ش�د ک�ه تصمیم گرفتی�د در زمینه‬ ‫ام�وزش انیمیش�ن فعالیت خود را گس�ترش‬ ‫دهید؟‬ ‫در این مدت ش��اهد توانمندی‪ ،‬انگیزه و س��رزندگی‬ ‫نوجوانان دبیرس��تانی بوده ام‪ ،‬همان عزیزانی که پس از‬ ‫ورود به دانش��گاه انگیزه های خود را از دست می دهند‬ ‫ی��ا حتی پیش از ورود به دانش��گاه اق��دام به مهاجرت‬ ‫می کنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬شاهد بودم که بیش از ‪ ۵۰‬فیلم‬ ‫کوتاه دانشجویی در سال و فیلم های مستقل دیگر نیاز‬ ‫به اپراتورهای حرفه ای و نیروی کار برای دپارتمان های‬ ‫گوناگون دارند‪ .‬قرن گذش��ته در کش��ور های پیشرفته‬ ‫همین نیروهای ماهر‪ ،‬امکان صنعتی شدن انیمیشن را‬ ‫فراهم کردند‪.‬‬ ‫هنرمندان در استودیو هایی مثل دیزنی با روند رشدی‬ ‫سلس��ه مراتبی‪ ،‬مدام باعث تکمیل ای��ن دپارتمان ها و‬ ‫تربیت نیروهای تازه ش��ده و رش��د ای��ن هنر صنعت را‬ ‫ممک��ن کردند‪ .‬ما در تع��دادی از پروژه های فیلم کوتاه‬ ‫از جمله فیلم خودم‪ ،‬امکان کاهش س��ن ورود به کار را‬ ‫مورد ارزیابی قرار داده و پس از موفقیت در این س��طح‪،‬‬ ‫درصدد گسترش این روند برامدیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه اجتماعی «حرفه ای های کوچک»‬ ‫ه�م حاصل همین نگرش ب�ه جذب نیروهای‬ ‫جوان است؟‬ ‫بله‪ .‬پروژه اجتماعی «حرفه ای های کوچک» به منظور‬ ‫معرفی نیروهای توانمند انیمیش��ن در مقطع هنرستان‬ ‫به بخ��ش حرف��ه ای و مرتبط کردن بخ��ش اموزش و‬ ‫صنعت طراحی شده است‪.‬‬ ‫این پروژه کامال مس��تقل و به ط��ور داوطلبانه انجام‬ ‫می ش��ود و راهب��ران پ��روژه همگ��ی فا رغ التحصیالن‬ ‫کارشناس��ی ارش��د کارگردانی انیمیش��ن و از دبیران و‬ ‫استادان دانشگاه ها هستند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹خروج�ی ورک ش�اپ هایی ک�ه برگ�زار‬ ‫کردید‪ ،‬نتیجه بخش بود؟‬ ‫از انج��ا که پروژه «حرفه ای های کوچک» درصدد اس��ت ش��رایط برای‬ ‫ارتب��اط بی��ن دو ح��وزه صنعت و ام��وزش انیمیش��ن را فراه��م اورد‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی مرحل��ه دوم ای��ن پ��روژه به منظور فنی‪-‬حرف��ه ای بودن‬ ‫هنرجویان در دست اقدام است‬ ‫‹ ‹در ای�ن پ�روژه چ�ه اهداف�ی را دنب�ال‬ ‫می کنی�د؟ ای�ا می ت�وان ب�ه این�ده انیمیش�ن‬ ‫امیدوار بود؟‬ ‫با نیروهایی که در حال رشد هستند و همگی مستعدند‬ ‫به طور حتم می توان به اینده امیدوار بود‪ .‬ما در این پروژه‬ ‫اهدافی همچون اعتالی س��طح کیفی تولیدات انیمیشن‬ ‫ایرانی در اینده‪ ،‬تقویت پایه های صنعتی هنر انیمیش��ن‪،‬‬ ‫تربیت تکنس��ین های حرفه ای از س��نین پایی��ن‪ ،‬ایجاد‬ ‫فرصت های ش��غلی برای افراد مس��تعد‪ ،‬کش��ف به موقع‬ ‫افراد مستعد و بهره برداری از توانمندی انها‪ ،‬فراهم امدن‬ ‫انتخاب های درست شغلی و تحصیلی هنرجویان در اینده‬ ‫و همچنی��ن به حداقل رس��اندن مهاجرت های تحصیلی‬ ‫اجب��اری را به طور جدی دنبال می کنی��م‪ .‬همچنین باور‬ ‫داری��م می توانیم افزایش حس مس��ئولیت پذیری جوانان‬ ‫هنرجو‪ ،‬افزایش اعتم��اد به نفس برای ورود به پروژه های‬ ‫حرف��ه ای و تامی��ن کمب��ود اپراتوره��ای م��ورد نی��از با‬ ‫دستمزد های متناسب با پروژه را پیگری کرده و به نتیجه‬ ‫برس��انیم‪ .‬انتقال اموزش های حرف��ه ای به بخش صنعت‬ ‫در گالری گ��ردی این هفته به نمایش��گاه گالری ه��ای والی‪ ،‬ا‪،‬‬ ‫هم رس و س��یحون پرداخته ایم‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایشگاه اثار‬ ‫سعیده حاتمی با نام «چیرگی» در گالری والی‪ ،‬نمایشگاه اثار ارزو‬ ‫ش��یروانی با نام «زیره» در گالری ا‪ ،‬نمایشگاه نقاشی ایدا روزبیانی‬ ‫با نام «میانگاه» در فضای هنری هم رس و نمایش��گاه نقاشی علی‬ ‫قهرمانی با نام «باد صبا» در گالری س��یحون سوژه های این هفته‬ ‫گالری گردی هستند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اثار س��عیده حاتمی با نام «چیرگی» در گالری والی‬ ‫برپاس��ت‪ .‬حاتمی اث��ار خود را در دو بخش نقاش��ی و مجس��مه‬ ‫ارائ��ه ک��رده اس��ت‪ ،‬اما تف��اوت مدیوم ب��ه معنای ارائ��ه مفاهیم‬ ‫گوناگ��ون نیس��ت و تمامی اث��ار این مجموعه پی��رو یک موضوع‬ ‫خلق ش��ده اند‪ .‬نقاش��ی های حاتمی فضایی ناش��ناخته را مقابل‬ ‫بینن��ده قرار می دهند‪ ،‬هرچند عناصر اش��نایی در انها به چش��م‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫عنصری که در بیشتر تابلوها تکرار شده‪ ،‬فرمی مانند یک پارچه‬ ‫چروک خورده اس��ت‪ ،‬با این حال هیچ نش��انه ای وج��ود ندارد که‬ ‫تایید کند این فرم از پارچه ش��کل گرفته است‪ .‬جنسیت این عنصر‬ ‫ناشناخته است و رنگ قرمز ان حتی می تواند تداعی کننده بافتی‬ ‫از بدن یک موجود زنده باش��د‪ .‬این عنصر ناش��ناخته در فضاهای‬ ‫گوناگون��ی قرار گرفته اس��ت‪ .‬گاه در فضایی مانند زیر اب ش��ناور‬ ‫اس��ت و گاه شیء دیگری مانند یک قطعه سنگ بر ان مسلط شده‬ ‫اس��ت‪ .‬نمایشگاه نقاشی و مجس��مه «چیرگی» با اثاری از سعیده‬ ‫حاتم��ی تا ‪۱۶‬مهر در گالری والی به نش��انی میدان ونک‪ ،‬خیابان‬ ‫نیز برای اجرایی ش��دن نیت «فن��ی» و «حرفه» ای بودن‬ ‫هنرجویان هنرستان ها از دیگر اهداف این پروژه است‪.‬‬ ‫‹ ‹این پروژه از چه زمانی اغاز ش�د و دارای‬ ‫چه ویژگی هایی بود؟‬ ‫ای��ن پروژه از ‪ ۳۰‬ش��هریور با همراهی اس��تادان حوزه‬ ‫انیمیش��ن اغاز ش��د‪ .‬در مرحله نخس��ت ت�لاش کردیم‬ ‫هنرجویان مس��تعد هنرس��تان های انیمیشن را گزینش‬ ‫کنی��م‪ ،‬س��پس انگیزه بخش��ی ب��ه هنر ج��و را پیگیری‬ ‫کردیم‪ .‬اگاه س��ازی نوجوان و خانواده ایشان‪ ،‬اماده سازی‬ ‫در راس��تای بلوغ حرفه ای و مهارت های ش��غلی از جمله‬ ‫کارگروه��ی‪ ،‬تکمی��ل و تقوی��ت اموزش ه��ای مهارتی و‬ ‫هن��ری‪ ،‬س��نجش نهایی هنرجوی��ان‪ ،‬معرفی ب��ه حوزه‬ ‫فعالیت حرفه ای از جمله فیلمسازان دانشجو و پیگیری و‬ ‫پش��تیبانی روند حرفه ای ایشان از دیگر اقدام های ما بود‪.‬‬ ‫بدین منظور در گام نخس��ت‪ ،‬ورک ش��اپی به منظور طرح‬ ‫تشویقی و انگیزه بخش به هنرجو و همچنین اگاهی بخشی‬ ‫به نوجوان و خانواده ایش��ان‪ ،‬ب��رای ‪ ۴۰‬نفر از هنرجویان‬ ‫برتر انیمیش��ن هنرستان های تهران ترتیب داده شد‪ ،‬این‬ ‫گالری گردی در ‪ ۴‬نمایشگاه‬ ‫شهید خدامی‪ ،‬شماره ‪ ۷۲‬برپاست‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اثار ارزو شیروانی با نام «زیره» در گالری ا برپاست‪.‬‬ ‫در این مجموعه با اثار س��یاه و سفیدی روبه رو هستیم که با وجود‬ ‫ش��باهت های ظاهری‪ ،‬موضوع های گوناگون را نمایش می دهند‪.‬‬ ‫نخس��تین چیزی که در این نمایش��گاه جلب توجه می کند نام ان‬ ‫اس��ت‪« .‬زیره» گیاهی است که اس��تفاده زیادی در اشپزی دارد‪،‬‬ ‫ام��ا قرار گرفتن نام ان بر ی��ک مجموعه از اثار هنری به این معنی‬ ‫نیس��ت که در این اثار با تصاویری از زیره روبه رو هس��تیم‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د انچه ش��یروانی از زیره به امانت گرفته‪ ،‬فرم دانه های ان‬ ‫است‪ .‬این دانه ها مانند خطوط کوتاه و میان پری هستند که وقتی‬ ‫در کن��ار هم قرار می گردند مانند هاش��ورهایی از خطوط نامنظم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫شیروانی در اثار خود از همین ویژگی استفاده کرده است‪ .‬همه‬ ‫اث��ار او با انبوه��ی از خطوط کوتاهی به وج��ود امده اند که منظم‬ ‫ی��ا نامنظم در کن��ار هم قرار گرفته و در نهایت ش��کلی را به وجود‬ ‫اورده اند‪ .‬گاه این خطوط سیاه روی سفیدی کاغذ یک جنگل انبوه‬ ‫از درختان س��وزنی برگ را به وج��ود اورده و گاه فوجی از پرندگان‬ ‫هستند که اسمان را پوشانده و ان را سیاه کرده اند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اثار ارزو ش��یروانی با نام «زیره» در سالن ‪ ۲‬گالری ا‬ ‫تا ‪ ۱۵‬مهر به نش��انی خیاب��ان کریم خان زند‪ ،‬خیابان عضدی (ابان‬ ‫جنوبی)‪ ،‬کوچه اردشیر ارشد‪ ،‬شماره ‪ ۷‬برقرار است‪.‬‬ ‫نمایشگاه نقاشی ایدا روزبیانی با نام «میانگاه» در فضای هنری‬ ‫هم رس برپاس��ت‪ .‬تماشای این نمایش��گاه به تجربه ورق زدن یک‬ ‫بله‪ .‬ما تالش کردیم در این ورک شاپ ها اهداف گوناگونی‬ ‫را پیگیری کرده و به ثمر برسانیم‪ .‬تولید یک استاپ موشن‬ ‫کوتاه ازس��وی هر گروه از هنرجویان‪ ،‬گفت وگو با خانواده‬ ‫هنرجو با هدف اگاه س��ازی‪ ،‬جلب پش��تیبانی و همراهی‬ ‫خانواده ها و دسترس��ی به گزی��ده کارها و توانمندی های‬ ‫هنرجو و اطالعات الزم درباره ایش��ان و معرفی راهبران از‬ ‫اه��داف این پروژه بودند که به نتیجه رس��یدند‪ .‬همچنین‬ ‫و مربیان پروژه‪ ،‬خانم ها س��یدزهرا موس��وی‪ ،‬ندا شکری‪،‬‬ ‫فریده رس��تمی‪ ،‬عباس اصطهباناتی و هانیه سادات سرکی‬ ‫در برگزاری این ورک شاپ ها بسیار به ما کمک کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ا ب�ه فکر ت�داوم اجرای این پ�روژه هم‬ ‫هستید؟ به مراحل بعدی ان فکر می کنید؟‬ ‫نگین محبی‬ ‫از انجا که پروژه «حرفه ای های کوچک» درصدد اس��ت‬ ‫شرایط ارتباط بین دو حوزه صنعت و اموزش انیمیشن را‬ ‫فراه��م اورد‪ ،‬برنامه ری��زی مرحله دوم این پروژه به منظور‬ ‫فنی‪-‬حرفه ای بودن هنرجویان در دس��ت اقدام است‪ .‬در‬ ‫این راس��تا‪ ،‬هنرجویان تع��دادی از درس های کارگاهی‪-‬‬ ‫کارورزی خود را در اس��تودیوهای ساخت فیلم انیمیشن‬ ‫با امکانات اس��تودیویی‪ ،‬با نظ��ارت و هدایت افراد مجرب‬ ‫ای��ن هنر‪-‬صنعت می گذرانند‪ .‬این مربی فردی اس��ت که‬ ‫در جریان س��اخت و تولید دس��ت کم یک انیمیشن کوتاه‬ ‫خبره باش��د و در این مس��یر دبیر هنرس��تان در هدایت‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و اموزش هنرجویان مربی را همراهی خواهد‬ ‫کرد‪ .‬به منظور نتیجه بخشی این فرایند‪ ،‬پروژه ای در قالب‬ ‫فیل��م کوت��اه یا تیزر در قالب ی��ک کار گروهی با توجه به‬ ‫توانمن��دی و تعداد هنرجویان تعریف ش��ده و در یک بازه‬ ‫زمان��ی معین (به عنوان مثال یک س��ال تحصیلی )تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫البوم عکس شبیه است‪ .‬نقاشی های کوچک در ابعادی مانند کادر‬ ‫عکس‪ ،‬روی کاغذ دیده می ش��وند و موضوع های گوناگون را مقابل‬ ‫چشم بیننده قرار می دهند‪.‬‬ ‫س��وژه تعدادی از ای��ن تابلوها پرتره افراد اس��ت‪ .‬زنان و مردانی‬ ‫تنه��ا ک��ه گاه رو به دوربی��ن دارن��د و گاه غرق در فک��ر و خیالی‬ ‫هس��تند که انها را از توجه به محیط اطراف بازداش��ته است‪ .‬همه‬ ‫انه��ا در محیط��ی تیره ق��رار دارند که نبود جزئی��ات در ان باعث‬ ‫ش��ده این زمینه یک دس��ت به خ�لا و فضای��ی غیرواقعی تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در پرداخت خود اش��خاص نیز چنین رویکردی دیده می شود‪.‬‬ ‫تعدادی از انها اصال صورت ندارند و در واقع به جای چهره انها یک‬ ‫س��طح صورتی رنگ قرار گرفته اس��ت‪ .‬تعدادی دیگر چهره هایی‬ ‫ناواض��ح دارند و در تعداد اندکی از تصاویر با چهره ای واضح روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬اما نکته قابل توجه در این تابلوها ارتباط انها با عناصری‬ ‫غیرمعمول اس��ت‪ .‬تعدادی از انها موجوداتی مانند ماهی و صدف‬ ‫را در اغوش گرفته اند و رفتاری که با انها دارند برخوردی انس��انی‬ ‫اس��ت‪ .‬در تابلویی یک زن و مرد را می بینیم که صدفی بزرگ را در‬ ‫اغ��وش گرفته و طوری به ان نگاه می کنند که گویی به نوزاد خود‬ ‫خیره شده اند‪ .‬این موضوع زمانی بیشتر جلب توجه می کند که در‬ ‫تابلوهای بعدی ادم هایی را می بینیم که در اب رودخانه مش��غول‬ ‫جست وجوی چیزی هستند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه نقاش��ی ایدا روزبیانی تا ‪ ۱۹‬مه��ر در فضای هنری‬ ‫هم رس به نش��انی خیابان ولیعصر‪ ،‬نرس��یده ب��ه میدان تجریش‪،‬‬ ‫روبه روی پمپ بنزین باغ فردوس‪ ،‬جنب بانک مهر ایران‪ ،‬ش��ماره‬ ‫‪ ،۲۹۹۶‬طبقه ‪ ۲‬میزبان هنردوستان است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه نقاش��ی علی قهرمانی ب��ا نام «باد صب��ا» در گالری‬ ‫س��یحون برپاس��ت‪ .‬اثار قهرمانی برگرفته از سنت های تصویری‬ ‫کهن ایرانی اس��ت‪ .‬خ��ط و نگارگری که در تاری��خ ادبیات‪ ،‬هنر و‬ ‫معماری این مرز و بوم پیوندی مستحکم داشتند‪ ،‬در این مجموعه‬ ‫نیز در کنار هم قرار گرفته و یاداور اثاری با قدمت دیرینه هستند‪.‬‬ ‫در تعدادی از اثار او تنها با خوشنویس��ی فارسی روبه رو هستیم‬ ‫اما برخالف اغلب معاصرانی که از خوشنویسی در نقاشی های خود‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ ،‬به جای نستعلیق از خط ثلث استفاده شده که‬ ‫ی��اداور کتیبه ها و دیوارنگاره های کهن اس��ت‪ .‬نقاش برای تاکید‬ ‫ب��ر این موضوع در تعدادی از تصاویر فرم کاش��یکاری را نیز به کار‬ ‫برده و با تقس��یم کادر به بخش های هندسی و منظم‪ ،‬کاشیکاری‬ ‫هفت رنگ را بازنمایی می کند‪ .‬نمایش��گاه نقاشی علی قهرمانی تا‬ ‫‪ ۱۷‬مهر در گالری س��یحون به نشانی خیابان وزرا‪ ،‬خیابان چهارم‪،‬‬ ‫شماره یک برپاست‪.‬‬ ‫تران��ه علیدوس��تی‬ ‫پس از ‪ ۳‬سال با بازی‬ ‫در فیل��م س��ینمایی‬ ‫«اورکا» به کارگردانی‬ ‫س��حر مصیب��ی‪ ،‬ب��ه‬ ‫س��ینما بازمی گردد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فیل��م س��ینمایی «اورکا» ب��ه تهیه کنندگی‬ ‫طهورا ابوالقاسمی و نویسندگی طال معتضدی‬ ‫این روزها وارد مرحله پیش تولید ش��ده است‪.‬‬ ‫فیلمبرداری این فیلم به زودی با نهایی ش��دن‬ ‫اسامی تمام بازیگران و عوامل اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫نخس��تین تجربه کارگردانی س��حر مصیبی‬ ‫«صفر تا سکو» نام داشت؛ مستندی از زندگی‬ ‫‪ ۳‬خواهر ورزش��کار به ن��ام خواهران منصوریان‬ ‫ک��ه جایزه بهتری��ن فیلم اول فس��تیوال فیلم‬ ‫«ریندنس» جدیدترین جایزه ای اس��ت که به‬ ‫این فیلم تعلق گرفته اس��ت‪« .‬اورکا» نخستین‬ ‫فیلم داستانی سحر مصیبی به شمار می رود‪.‬‬ ‫هادی حجازی فر‬ ‫به «زیرخاکی» پیوست‬ ‫ه��ادی حجازی فر ک��ه پیش از ب��ا «نفس»‬ ‫نخستین سریال تلویزیونی خود را تجربه کرده‬ ‫بود‪ ،‬مقابل دوربین «زیرخاکی» به نویسندگی‬ ‫و کارگردانی جلیل سامان و تهیه کنندگی رضا‬ ‫نصیری نیا رفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ه��ادی حجازی ف��ر که‬ ‫«ایس��تاده در غب��ار»‪« ،‬ماج��رای نیم��روز»‪،‬‬ ‫«الت��اری» و‪ ...‬را در کارنامه دارد‪ ،‬پیش از این‬ ‫نخس��تین همکاری خود با جلیل سامان را در‬ ‫«نفس» رقم زد‪ ،‬که نخستین سریال تلویزیونی‬ ‫او نیز به ش��مار می ام��د‪ .‬او در همکاری دوباره‬ ‫با س��امان و نصیری نیا‪ ،‬حض��ور متفاوتی را در‬ ‫«زیرخاکی» تجربه می کند‪.‬‬ ‫حجازی فر در س��ریال تازه س��امان همزمان‬ ‫ایفای دو نقش را برعهده دارد! او به تازگی برای‬ ‫نخستین بار در لوکیشنی واقع در شوش مقابل‬ ‫دوربین س��امان رفت‪ .‬پژمان جمش��یدی‪ ،‬ژاله‬ ‫صامتی‪ ،‬هادی حجازی ف��ر‪ ،‬گوهر خیراندیش‪،‬‬ ‫ایرج س��نجری‪ ،‬نادر ف�لاح‪ ،‬اصغر نق��ی زاده و‬ ‫بازیگر خردس��ال رایان س��رلک‪ ،‬بازیگران این‬ ‫سریال هستند‪.‬‬ ‫ای��ن قصه درب��اره مردی اس��ت ک��ه دنبال‬ ‫«زیرخاکی» اس��ت و برای یافت��ن گنج درگیر‬ ‫ماجراهای خنده داری می ش��ود! با گذش��ت دو‬ ‫سال از پخش اخرین ساخته تلویزیونی سامان‬ ‫یعنی «نفس»‪ ،‬س��ریال جدید او در ‪ ۲۵‬قسمت‬ ‫ساخته می شود‪.‬‬ ‫جوایز اصلی جشنواره‬ ‫سانفرانسیسکو‬ ‫برای «دارکوب»‬ ‫دوازدهمین دوره جش��نوار ه فیلم های ایرانی‬ ‫در سانفرانسیس��کو امری��کا با اع�لام برندگان‬ ‫جایزه «س��پنتا» در شاخه های گوناگون برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این رویداد س��ینمایی‬ ‫که روزه��ای ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مه��ر در سانفرانسیس��کو‬ ‫امریکا برگزار ش��د‪ ،‬در نهایت فیلم «دارکوب»‬ ‫به کارگردانی بهروز ش��عیبی موفق به کس��ب‬ ‫جوایز بهترین فیلم و کارگردانی‪ ،‬بهترین بازیگر‬ ‫م��رد (امین حیایی)‪ ،‬بهترین بازیگر زن (س��ارا‬ ‫بهرامی) و همچنین بهترین فیلمنامه (حسین‬ ‫تراب نژادو ازیتا ایرایی) شد‪.‬‬ ‫در ش��اخه بهترین فیلمب��رداری این رویداد‬ ‫س��ینمایی نی��ز جایزه «س��پنتا» ب��ه علیرضا‬ ‫زرین دس��ت برای فیلم «فصل س��فید ماهی»‬ ‫اعطاء شد و جایزه بهترین مستند نیز به «اوای‬ ‫خدا» ساخته «عارف محمدی رسید‪.‬‬ ‫در سایر شاخه ها «موج کوتاه» به کارگردانی‬ ‫محمد اس��ماعیلی برنده جای��زه بهترین فیلم‬ ‫و بهتری��ن کارگردانی فیلم کوت��اه نام گرفت و‬ ‫مصیب حنایی نیز برای فیلم «پیش از تاریکی»‬ ‫برنده جایزه بهترین فیلمنامه کوتاه شد‪.‬‬ ‫«طهران»‬ ‫به روایت عکس‬ ‫نمایش��گا ه عکس حمید فروتن به مناس��بت‬ ‫هفت��ه ته��ران روز جمع��ه (‪ ۱۲‬مه��ر) در برج‬ ‫می�لاد گش��ایش می یابد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫ایین گشایش نمایش��گاه عکس «طهران» که‬ ‫قرار است به مناسبت هفته تهران به مدت یک‬ ‫هفته س��اعت ‪ ۱۷‬روز جمعه (‪ ۱۲‬مهر) در برج‬ ‫میالد گش��ایش می یابد‪ .‬نمایشگاه عکس های‬ ‫حمی��د فروتن از ته��ران‪ ،‬از روزهای ‪ ۱۲‬تا ‪۱۸‬‬ ‫مهر سال جاری برپا خواهد بود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫سینما‬ ‫می تواند‬ ‫به گردشگری‬ ‫کمک کند‬ ‫س��ینما به عنوان یک هنر پیش��رو و پیش��گام می تواند‬ ‫در معرف��ی جاذبه ه��ای گردش��گری و ایج��اد تعلق خاطر‬ ‫ش��هروندان به مکان های تاریخی و فرهنگی گردش��گری‬ ‫بسیار موثر باشد‪.‬‬ ‫ش��ب گذش��ته‪ ،‬دوش��نبه ‪۸‬مهر ایین پایانی جشنواره‬ ‫فیلم های مستند با موضوع تهران ازسوی ستاد گردشگری‬ ‫شهرداری تهران و با همکاری موزه سینما در سالن فردوس‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در ابتدای این ایین مهدی س��یف‪،‬‬ ‫رئیس س��تاد گردش��گری ضمن خیر مقدم ب��ه مهمانان و‬ ‫خان��واده مرحوم حمید س��هیلی‪ ،‬گفت‪ :‬گردش��گری یک‬ ‫صنعت فرابخش��ی اس��ت و بخش ه��ای گوناگونی درگیر‬ ‫موضوع گردشگری هستند‪ .‬سینما به عنوان یک هنر پیشرو‬ ‫و پیشگام می تواند در معرفی جاذبه های گردشگری و ایجاد‬ ‫تعلق خاطر ش��هروندان به مکان های تاریخی و‬ ‫فرهنگی گردشگری بسیار موثر باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه موضوع گردش��گری ادامه‬ ‫داد‪ :‬برگزاری جش��نواره های گوناگون از جمله‬ ‫فیل��م در این ح��وزه مطرح می ش��ود و باید در‬ ‫نظر داش��ته باش��یم که هنر س��ینما به عنوان‬ ‫ابزار قوی می تواند تسهیل کننده ارتباط میان‬ ‫ملت ها موثر باش��د همانطور که امروزه ونیز‪ ،‬کن و برلین با‬ ‫جشنواره های فیلم شناخته می شوند‪.‬‬ ‫هادی افریده‪ ،‬کارگردان فیلم های مستند «صف سالم»‬ ‫و «چنارس��تان» نیز گفت‪ :‬س��ینمای مس��تند ی��ک ابزار‬ ‫فرهنگی بس��یار قدرتمند و کارامد است و می تواند معرف‬ ‫جاذبه های گردشگری تاریخی و فرهنگی باشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬سیاس��ت گذاری های ش��هرداری‬ ‫تهران به عنوان یک نهاد اجتماعی گسترده که‬ ‫امکانات بس��یاری در اختی��ار دارد می تواند در‬ ‫تولیدات سینمای مستند درباره تهران‪ ،‬بسیار‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫در ادامه این ایین‪ ،‬محمدجواد حق ش��ناس‪،‬‬ ‫رئیس کمیس��یون فرهنگی اجتماعی شورای‬ ‫اسالمی ش��هر تهران به بخش��ی از برنامه های‬ ‫حوزه گردشگری در دوران معاصر کشور و بیان ظرفیت های‬ ‫تاریخی‪ ،‬فرهنگی و طبیعی کالنشهر تهران و تبدیل تهران‬ ‫از معبر گردشگری به مقصد گردشگری تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره بر ل��زوم بهره گیری از ظرفیت فاخر‪ ،‬وزین و‬ ‫تاثیرگذار هنر هفتم‪ ،‬گفت‪ :‬تعامل سینما با مدیریت شهری‬ ‫کالنشهر تهران برای بیان تصویری ظرفیت ها و جاذبه های‬ ‫متنوع تهران با هدف معرفی این کالنش��هر به عنوان مقصد‬ ‫گردشگری ضروری است‪.‬‬ ‫حق ش��ناس با بیان اینکه تهران ظرفیت قابل توجهی در‬ ‫جذب گردش��گر دارد‪ ،‬افزود‪ :‬ظرفیت ها زمانی به درس��تی‬ ‫دیده می ش��ود که مانند دیگر شهرهای کشورمان شیراز و‬ ‫اصفهان که جایگاه درس��تی را در زمینه گردشگری کسب‬ ‫کرده اند‪ ،‬بتوانیم تصویر درستی از تهران با کمک و همراهی‬ ‫هنر سینما روایت کنیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون فرهنگی اجتماعی با اش��اره به اینکه‬ ‫در سال های گذشته تهران به عنوان معبر گردشگری برای‬ ‫گردش��گران بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬باید تالش کنیم شهر تهران‬ ‫را از منظر فرهنگی و اجتماعی به جایگاه درس��تی برسانیم‬ ‫و به یک مقصد گردشگری تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫در پایان ایین از زنده یاد حمید سهیلی با حضور خانواده‬ ‫ایشان و کارگردانان فیلم ها قدردانی شد‪.‬‬ ‫ترانه علیدوستی‬ ‫به سینما برمی گردد‬ ‫چهارشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 10‬مهر ‪ 3 - 1398‬صفر ‪ 2 - 1441‬اکتبر ‪ - 2019‬شماره‪ - 1381‬پیاپی‪2699‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫میراث و ادب‬ ‫تندیس «رودکی» تقدیم به «شفیعی کدکنی»‬ ‫خوانده ها‪ .‬همچنین اس��ماعیل امینی در ایین گشایش‬ ‫این جش��نواره با بیان اینکه هر کس��ی مطلوب خودش‬ ‫را می جوی��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬این حال و هوای رس��انه های‬ ‫ماس��ت ک��ه می گوییم به چ��ه عالقه داریم‪ .‬این اس��تاد‬ ‫دانش��گاه همچنین گفت‪ :‬این مقداری که ما از متون در‬ ‫کالس های مان کار می کنیم هیچ گرهی را باز نمی کند‪.‬‬ ‫اگر قرار اس��ت کس��ی چیزی ی��اد بگیرد باید بیش��تر از‬ ‫ه��ر چیزی ب��ا حوصله بخواند‪ .‬وی در ادامه درباره ش��عر‬ ‫دانشجویی اظهار کرد‪ :‬اغلب گمان می کنند که موزون و‬ ‫مقفی نوش��تن‪ ،‬یک توانایی ماورایی است‪ .‬وزن و قافیه نه‬ ‫علم عجیبی است و نه به عالم باال وصل است‪ .‬هر ادمی با‬ ‫هوش متوسط یا حتی پایین را می توان در مدتی کوتاه با‬ ‫وزن و قافیه اشنا کرد تا ان را یاد بگیرد و سپس موزون و‬ ‫مقفی بنویسد‪ .‬برای همین وزن و قافیه بسیار ساده است‪.‬‬ ‫این شاعر با اشاره به جمله ای از مهدی اخوان ثالث افزود‪:‬‬ ‫وزن و قافیه‪ ،‬ممیز ش��عر و غیرش��عر نیست‪ .‬وزن و قافیه‬ ‫هم یک ابزار اس��ت‪ .‬بچه ها بای��د تامل کنند در اینکه چه‬ ‫چیزی ش��عر و چه چیزی غیرشعر است‪ .‬اما این پرسش‬ ‫هیچ وقت پاس��خ دقیقی نداشته و هر کس پاسخ قطعی‬ ‫ب��ه ان داده بعد از مدتی متوجه ش��ده که اش��تباه کرده‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬کشف ژوزف بالک انگلیسی درسال ‪ 1757‬میالدی‪ -‬موسسه امارگیری‬ ‫جهانی‬ ‫‪ -2‬رو به کاستی نهادن‪ -‬مقوای نازک در قطع کوچک ‪ -‬زوال ناپذیر‬ ‫‪ -3‬دارای پهنای بسیار ک م ‪ -‬مادر شیری‪ -‬از صحابه امام اول شیعیان‬ ‫‪ -4‬بندگی و عبودیت ‪ -‬لقبی بود در عثمانی ‪ -‬گوسفند شاخدار‬ ‫‪ -5‬انسان های با مالطفت‪ -‬سرراست و اندازه‬ ‫‪ -6‬رذل و شرور ‪ -‬مار عظیم الجثه افریقایی‬ ‫‪ -7‬مجروح ‪ -‬طایفه سرگردان‬ ‫‪ -8‬هنوز پیدا نشده ‪ -‬خم پارچه ‪ -‬کفایت می کند ‪ -‬کاالی بازنشده‬ ‫‪ -9‬کماندو ‪ -‬از فرزندان حضرت یعقوب(ع)‬ ‫‪ -10‬گردش های روزگار ‪ -‬فاضالب‬ ‫‪ -11‬ندای غیرمودبانه ‪ -‬گستاخ در سخن گفتن‬ ‫‪ -12‬منسوب به پزشکی ‪ -‬نام الهی و به معنی بخشنده ‪ -‬مقدار مجاز دارو‬ ‫‪ -13‬دایره مانند ‪ -‬جایگاه تدریس استاد ‪ -‬جوجه تیغی‬ ‫‪ -14‬س��بکی در معم��اری کهن اروپایی ‪ -‬جمله های نغ��ز و پرمعنی ‪ -‬گاز‬ ‫المپ مهتابی‬ ‫‪ -15‬وجه رایج در کش��ور لیتوانی ‪ -‬نویس��نده المانی کتاب سواره رفتن و‬ ‫برگشتن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گ‬ ‫‪3‬‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫گ س‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫پ‬ ‫د‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫س ک‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫‪10‬‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪12‬‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫م‬ ‫پ‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ش ک‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪235‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫‪10‬‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ه‬ ‫غ‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪236‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬پایتخت کشور بتسوانا ‪ -‬مخترع تلفن‬ ‫‪ -2‬کرانه های اسمان ‪ -‬زیاده خواهی ‪ -‬چینه دیوار گلی‬ ‫‪ -3‬تحمیل اراده ‪ -‬قصر و خانه باشکوه ‪ -‬از تیر ه گندم ‪ -‬چراگاه ایالت و عشایر‬ ‫‪ -4‬نماهنگ ‪ -‬هم سطح و اندازه ‪ -‬جایز و مباح‬ ‫‪ -5‬درختچه ای تزئینی و همیش��ه سبز با گل های درشت سفید‪ -‬پیوند و اتصال‬ ‫ شخص و نفر‬‫‪ -6‬پستی در فوتبال ‪ -‬مخفف پادشاه ‪ -‬جیوه‪ ،‬سیماب‬ ‫‪ -7‬مستمند ‪ -‬حیله‬ ‫‪ -8‬چین وچروک روی پوست ‪ -‬محل دریافت مدال‬ ‫‪ -9‬صمغ گون ‪ -‬جنین و نام شهری در استان مازندران‬ ‫‪ -10‬بدان و اگاه باش!‪ -‬صدای ناله کنندگان ‪ -‬روز ملی ویتنامی ها‬ ‫‪ -11‬امیزه خاک و اب ‪ -‬جام جایزه مسابقات ‪ -‬اجرا و انجام شده‬ ‫‪ -12‬ظرف مرکب ‪ -‬از رئیسان جمهوری امریکا ‪ -‬صدای اواز بلند‬ ‫‪ -13‬درخش��ان و تاب��ان ‪ -‬خط��اب خودمانی ‪ -‬ماه کامل در ش��ب چهاردهم ‪-‬‬ ‫وسوسه‬ ‫‪ -14‬سنگینی اجسام ‪ -‬لقب شاعر خالق فیه مافیه ‪ -‬اویخته و سرنگون‬ ‫‪ -15‬دانش��کده ای که در ان چند رش��ته فنی تدریس می شود ‪ -‬امپراتوری روم‬ ‫شرقی و نام پیشین قسطنطنیه‬ ‫مدی��ر کل موزه ملی ایران‬ ‫خبر داد ‪ ۱۷۸۳‬گل نبش��ته‬ ‫هخامنش��ی با اسکورت ویژه‬ ‫از فرودگاه امام خمینی (ره)‬ ‫به موزه ملی ایران رس��ید و‬ ‫چهارشنبه‪ 10 ،‬مهر (امروز) ‬ ‫ای��ن اثار تاریخی بعد از ‪ ۸۴‬س��ال در موزه م��ادر ایران نمایش‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا جبرئیل نوکنده با تبریک این موفقیت بزرگ‬ ‫در ح��وزه فرهنگی کش��ور اع�لام کرد‪ :‬ش��امگاه ‪ 8‬مهر ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫گل نبش��ته های باروی تخت جمش��ید پس از ‪ ۸۴‬سال به کشور‬ ‫برگردانده و با اسکورت ویژه به سالمت وارد موزه ملی ایران شد‬ ‫که باتوجه به عالقه مندی دوستداران این اثار تاریخی‪ ،‬لوح های‬ ‫هخامنشی رسیده به موزه ملی ایران‪ ،‬چهارشنبه‪ 10 ،‬مهر در این‬ ‫موزه رونمایی می شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۱۷۸۳‬گل نبشته ارسالی به همراه نمایندگان‬ ‫اعزامی از موسس��ه شرق شناس��ی دانش��گاه ش��یکاگو امریکا از‬ ‫طری��ق مرز هوایی ف��رودگاه بین المللی ام��ام خمینی (ره) وارد‬ ‫ایران ش��دند‪ ،‬افزود‪ :‬پروفسور کریس��توفر وودز‪ ،‬رئیس موسسه‬ ‫شرق شناسی دانشگاه ش��یکاگو‪ ،‬به شخصه به تهران سفر کرد تا‬ ‫این امانت را به موزه ملی ایران تحویل دهد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه این اسناد ارزشمند رمزگشای بخش مهمی‬ ‫از تاری��خ مکتوب هخامنش��یان در دوره داریوش اول به ش��مار‬ ‫می روند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این رویداد بزرگ مرهون تالش های حقوقی‬ ‫و دیپلماسی فراوانی است که برای احقاق مواریث فرهنگی ایران‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫محموله ‪ ۱۷۸۳‬گل نبش��ته هخامنش��ی با اعالم ناگهانی وزیر‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی بعد از ‪ ۸۴‬سال به‬ ‫ایران برگردانده و بدون حضور رسانه ها در فرودگاه امام خمینی‬ ‫(ره) تحویل مس��ئوالن موزه ملی ایران ش��د‪ .‬این اثار اکنون در‬ ‫موزه ملی ایران قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫معرفی نامزدهای جایزه های ادبی‬ ‫«مدیسی» و «گیلر» ‬ ‫نامزده��ای مرحله دوم جایزه «مدیس��ی» و نامزدهای نهایی‬ ‫جایزه ادبی « گیلر » معرفی شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نقل از ل��و فیگارو‪ ۹ ،‬رمان فرانس��وی و‬ ‫‪ 8‬رم��ان خارجی به عن��وان نامزدهای مرحل��ه دوم جایزه ادبی‬ ‫«مدیسی» سال ‪ ۲۰۱۹‬انتخاب شدند‪.‬‬ ‫«روزهای شجاعت» نوش��ته «بریجت ژیرو»‪« ،‬گتوی درونی»‬ ‫از «س��انتیاگو امیگورنا»‪« ،‬اهوی بزرگ» از «کلودی هاتزینگر»‪،‬‬ ‫«ح��رارت» نوش��ته «ویکتور جاس��تین»‪« ،‬وسوس��ه» از «لوک‬ ‫النگ»‪« ،‬نزاع» نوشته «کوین لمبرت»‪« ،‬پروتکل حاکم» نوشته‬ ‫«گیلیام الوننت»‪« ،‬کورا در مارپیچ» نوش��ته «وینسنت مساژ»‪،‬‬ ‫و «جد من پواس��ون» نوش��ته «کریس��تین مونتالبتی» ‪ ۹‬رمان‬ ‫فرانسوی هس��تند که به فهرس��ت نامزدهای بخش دوم جایزه‬ ‫ادبی «مدیسی» را ه یافته اند‪.‬‬ ‫در بخ��ش رمان های خارجی ک��ه در این جای��زه ادبی نامزد‬ ‫شده اند‪ ،‬رمان «شکستگی» از «نینا الن»‪« ،‬قلمرو بزرگ سایه ها»‬ ‫از «ارنو گینر»‪« ،‬سلنوید» نوشته «میرکا کارتاراسکو»‪« ،‬کینتو»‬ ‫به قلم «جنیفر نانس��وبوگا»‪« ،‬کتاب ش��هدای امریکایی» نوشته‬ ‫«جویل کرول اوتس»‪« ،‬دختر» نوش��ته «ادنا اوبراین»‪«« ،‬خانم‬ ‫ایسلند» نوشته «ائور اوا اوالفدوتیر» و «اوردسا» نوشته «مانوئل‬ ‫ویالس» ‪ 8‬اثری هستند که با یکدیگر به رقابت می پردازند‪.‬‬ ‫فهرس��ت نامزدهای بخش سوم جایزه ادبی «مدیسی» فرانسه‬ ‫در ‪ 29‬اکتبر (‪ 7‬ابان) مش��خص خواهد شد و برندگان جایزه در‬ ‫سال ‪ 8 ،۲۰۱۹‬نوامبر (‪ ۱۷‬ابان) معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫فهرس��ت نامزده��ای نهای��ی جای��زه ادب��ی « گیل��ر» ه��م‬ ‫درحال��ی اع�لام ش��د ک��ه ن��ام «م��ارگارت ات��وود » یک��ی از‬ ‫بزرگ ترین ش��انس های جایزه امس��ال در فهرس��ت به چش��م‬ ‫نمی خورد‪.‬‬ ‫همچنین فهرس��ت ‪ 6‬رمانی ک��ه به عنوان نامزده��ای نهایی‬ ‫گران ترین جایزه ادبی کانادا‪« ،‬گیلر» انتخاب شده اند‪ ،‬از این قرار‬ ‫است‪ « :‬شهر مهاجر» نوشته «دیوید بزموگزیس» ‪« ،‬بازی کوچک‬ ‫ش��کار در کل��وب محلی تفنگ کوارد » نوش��ته «م��گان گیل» ‪،‬‬ ‫«بی گناهان » نوش��ته «مای��کل کرامی»‪« ،‬ش��هروندان دوگانه»‬ ‫نوش��ته «الیکس نخس��تین»‪« ،‬المپدوس��ا» نوش��ته «استیون‬ ‫پرایس» و «تکثیر » نوشته «ایان ویلیامز»‪.‬‬ ‫تندیس و کتاب حسین محجوبی‬ ‫رونمایی می شود‬ ‫ایین پرده برداری از تندیس حسین محجوبی و رونمایی‬ ‫از کتاب «روزگار محجوب» عصر جمعه هفته جاری برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ایین پرده برداری از تندیس حس��ین‬ ‫محجوب��ی و رونمایی از کتاب وی باعنوان روزگار محجوب‬ ‫به مناسبت چهل وپنجمین س��ال راه اندازی خانه محجوبی‬ ‫با یاد همس��ر استاد محجوبی‪ ،‬عصر جمعه‪ ۱۲ ،‬مهر برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬کتاب روزگار محجوب ش��امل روزش��مار زندگی حس��ین محجوبی و‬ ‫مجموعه مقاالت این هنرمند اس��ت که در ‪ ۱۲۸‬صفحه منتش��ر ش��ده اس��ت‪ .‬امیر‬ ‫س��قراطی‪ ،‬هنرمند و پژوهش��گر هنری کار پژوهش و تدوین این کتاب را انجام داده‬ ‫و مدیریت اجرایی ان نیز برعهده سعید محجوبی بوده است‪ .‬ایین رونمایی از کتاب‬ ‫و تندیس حس��ین محجوبی جمعه‪ ۱۲ ،‬مهر س��اعت ‪ ۱۶‬در خانه محجوبی به نشانی‬ ‫میدان ارژانتین‪ ،‬خیابان بخارس��ت‪ ،‬خیابان هجدهم‪ ،‬بن بس��ت گلمحمدی شماره ‪۴‬‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬اثار نقاشی حسین محجوبی‪ ،‬هنرمند پیشکسوت نقاش در ایران و‬ ‫جهان شناخته شده هستند‪ .‬از جمله کارهای ماندگار او در زمینه رشته تحصیلی اش‪،‬‬ ‫طراحی پارک س��اعی تهران در س��ال ‪ ۱۳۴۲‬و نظارت بر س��اخت پارک های ملت و‬ ‫نیاوران در سال های بعد است‪.‬‬ ‫پروین سالجقه از شعر معاصر می گوید‬ ‫پروین سالجقه در نشس��ت کانون ادبیات بهمن در فرهنگسرای بهمن که ساعت‬ ‫‪ ۱۷‬چهارشنبه‪ ۱۰ ،‬مهر برگزار می شود درباره «شعر معاصر» سخنرانی می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫دکتر پروین س�لاجقه‪ ،‬شاعر‪ ،‬نویسنده‪ ،‬منتقد و استاد دانشگاه‬ ‫در رشته زبان و ادبیات فارسی است‪ .‬از او تاکنون دو مجموعه شعر‪ 2 ،‬اثر انتقادی بر‬ ‫شعر و داس��تان معاصر‪ ،‬یک عنوان کتاب درسی دانشگاهی در حوزه زیبایی شناسی‬ ‫ش��عر‪ ،‬یک مجموعه مقاله‪ 3 ،‬داستان کودک و بیش از ‪ ٤٠‬عنوان مقاله منتشر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫چرا امین حیایی در چند فیلم اخیرش‬ ‫موفق بود؟‬ ‫امی��ن حیای��ی گفت‪ :‬عل��ت موفقیت های چند فیل��م اخیرم (ازجمله ش��عله ور و‬ ‫درخونگاه) این بود که خودم را به متن و کارگردان و فیلم واگذار و سعی کردم واو به‬ ‫واو فیلمنامه را بگویم و حس و حالش را به بهترین نحو بیرون بیاورم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ش��امگاه ‪ ۸‬مهر ایین اکران و نشس��ت خبری فیلم س��ینمایی‬ ‫«درخونگاه» با حضور علی عالیی مجری نشست خبری‪ ،‬سیاوش اسعدی کارگردان‪،‬‬ ‫منصور س��هراب پور تهیه کننده و امین حیایی بازیگر نق��ش اصلی مرد این فیلم در‬ ‫پردیس سینمایی باغ کتاب برگزار شد‪ .‬در ابتدای این جلسه امین حیایی اظهار کرد‪:‬‬ ‫از انجایی که ش��ما اهالی رس��انه و اهل قلم متفاوت تر و جزئی تر فیلم را می بینید‪،‬‬ ‫باعث خرسندی ماست در خدمت تان هستیم‪ .‬در ادامه پرسش های اهالی رسانه اغاز‬ ‫ش��د و سیاوش اسعدی درباره تفاوت پایان بندی نسخه اکران شده فیلمش با نسخه‬ ‫جشنواره فیلم فجر گفت‪ :‬مقداری از اصالحات به فیلم وارد شد و ان را انجام دادیم‬ ‫و به این ش��کل درامد‪ .‬ما خودمان را با ش��رایطی که پیش امد وفق و اصالحات را‬ ‫انج��ام دادیم و البته این پایان بندی هم به نوعی ب��رای من جذاب و امیدوار کننده تر‬ ‫اس��ت‪ .‬سهراب پور بیان کرد‪ :‬به شخصه از پایان بندی نسخه جدید غافلگیر شدم و ان‬ ‫را دوس��ت دارم و البته بگویم اصالحات فیلم ربطی به ارشاد نداشت و باید منصفانه‬ ‫صحبت کنیم‪ .‬حیایی درباره ایفای نقشش در این فیلم که مورد توجه منتقدان قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬بیان کرد‪ :‬علت موفقیت های چند فیلم اخیرم این بود که خودم را به متن و‬ ‫کارگردان و فیلم واگذار و س��عی کردم واو به واو فیلمنامه را بگویم و حس و حالش‬ ‫را به بهترین نحو بیرون بیاورم‪.‬‬ ‫اس��عدی درباره ح��ذف صحنه هایی از فیلم به خاطر تهیه کنن��ده بیان کرد‪ :‬من از‬ ‫منیت و جایگاه خودم به خاطر تهیه کننده و شادی دل او خیلی پایین تر امدم چون‬ ‫می دانم چقدر برای این فیلم زحمت کشید و ریال به ریال ان را به سختی به دست‬ ‫اورد و هزینه کرد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫نخس��تین جش��نواره ملی ش��عر دانش��جویی با بیان‬ ‫س��خنانی درباره موالنا همزمان با روز بزرگداش��ت این‬ ‫شاعر با ش��عرخوانی شاعران دانشجو اغاز به کار کرد‪ .‬در‬ ‫این ایین نخس��تین تندیس «رودکی» این جش��نواره‬ ‫به نیابت‪ ،‬به اس��تاد «محمدرضا ش��فیعی کدکنی» اهدا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نخس��تین دوره از جش��نواره ملی‬ ‫شعر دانشجویی با حضور دانشجویان و استادان ادبیات و‬ ‫جمعی از عالقه مندان عصر دوش��نبه‪ 8 ،‬مهر در دانشگاه‬ ‫شهید بهشتی اغاز شد‪.‬‬ ‫س��یدمهدی طباطبای��ی با بی��ان اینکه ش��عر موالنا‬ ‫می گوید که برخاسته از کدام سرزمین است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫وقتی مالک و معیار علم و دانش مش��خص نباش��د همه‬ ‫صاحب نظر هس��تند‪ .‬ش��ما از مولوی در اتوبوس هم اگر‬ ‫ح��رف بزنید همه درباره ان اظهارنظ��ر می کنند‪ .‬وقتی‬ ‫بحث علمی باشد باید خیلی ها ساکت بمانند زیرا سکوت‬ ‫نش��انه علم اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬ما نظام دانشگاهی مان وارد‬ ‫سبک هندی نش��ده و ادبیات معاصر در دانشگاه های ما‬ ‫جای خود را دارد اما نقد ادبی قوی نداریم‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه همچنین با بیان اینکه هر کسی‬ ‫در ذه��ن خود و ب��رای خود یک مولوی س��اخته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مولوی پیش از ظهور ش��مس یک واعظ است؛ کسی که‬ ‫اصول��ی دارد‪ ،‬پیروانی دارد و یک زندگی تقریبا روش��ن‪.‬‬ ‫وقتی ش��مس ظهور می کند زندگی مولوی هم دگرگون‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او بی��ان کرد‪ :‬موالنا تجلی عرفان اس�لامی اس��ت‪ ،‬به‬ ‫همین علت خیلی از بزرگان ما از ایش��ان تقلید کرده اند‬ ‫ام��ا اغل��ب اظهارنظره��ا براس��اس شنیده هاس��ت؛ نه‬ ‫است‪ .‬در ادامه این ایین‪ ،‬علیرضا بهرامی‪ ،‬دبیر علمی این‬ ‫جشنواره‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جشنواره ما با جشنواره های دیگر‬ ‫تفاوت های��ی دارد که ازجمله انها می ت��وان به برگزاری‬ ‫‪ ۱۵‬رویداد در ‪ ۱۵‬دانش��گاه اش��اره کرد‪ .‬برگزیدگان این‬ ‫ت سال اینده مشخص می شوند‪ .‬او با‬ ‫جشنواره اردیبهش ‬ ‫بیان اینکه جریان جشنواره شعر دانشجویی مربی شاعر‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬امکان مش��اهده انالین تمام این رویدادها‬ ‫در سایت جش��نواره وجود دارد‪ .‬از دیگر تفاوت های این‬ ‫جش��نواره اهدای تندیس رودکی است که نخستین ان‬ ‫امروز به محمدرضا ش��فیعی کدکنی تقدیم خواهد شد‪.‬‬ ‫علی دهباش��ی که به نمایندگی از محمدرضا ش��فیعی‬ ‫کدکن��ی برای دریافت تندیس رودکی حضور یافته بود‪،‬‬ ‫در جمالت��ی به وصف ش��فیعی پرداخ��ت و گفت‪ :‬وقتی‬ ‫صحبت از اهدای تندیس رودکی ش��د‪ ،‬با دبیر جشنواره‬ ‫این را یاداور شدیم که ش��فیعی کدکنی به طور معمول‬ ‫در ایین بزرگداش��ت خودش ش��رکت نمی کند؛ گرچه‬ ‫همیش��ه به محیط های دانش��جویی عالقه مند است‪ .‬او‬ ‫بیش از نیم قرن اس��ت که به جان ادبی ما توجه داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬نخس��تین مقاله او در س��ال ‪ ۱۳۴۲‬ب��ه نگارش‬ ‫درامد‪ .‬همچنین در عرصه ش��عر معاص��ر از کتاب صور‬ ‫خیال در شعر فارسی گرفته تا دیگر کتاب های او حاصل‬ ‫درس نامه های ایشان در سال هایی است که در دانشکده‬ ‫ادبیات‪ ،‬ادبیات مش��روطه درس می دادند‪ .‬مدیرمسئول‬ ‫مجل��ه بخارا همچنین ب��ه قرائت بخش های��ی از متون‬ ‫ش��فیعی کدکنی و بیان برخی دیگ��ر از ویژگی های اثار‬ ‫او پرداخت‪.‬‬ ‫سپس تندیس رودکی به علی دهباشی به نمایندگی‬ ‫از محمدرضا شفیعی کدکنی اهدا شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬لوح هخامنشی به‬ ‫موزه ملی ایران رسید‬ ‫هادی حسینی نژاد‪ :‬طرح حضور کتابفروشان محلی در نمایشگاه های استانی‬ ‫با دریافت نمایندگی فروش از ناشران‪ ،‬طرحی است که به تازگی با هدف حمایت‬ ‫از اقتصاد کتابفروش��ی ها در سراسر کشور‪ ،‬کلید خورده و قرار است در نخستین‬ ‫نمایشگاه های سال جاری که از مهر در ‪ 5‬استان گشایش می یابد‪ ،‬به اجرا دراید‪.‬‬ ‫ای��ن طرح ب��ه لحاظ تئوری‪ ،‬طرح قابل قبولی اس��ت که ه��دف و نتیجه ان‪،‬‬ ‫موجه می نماید؛ زیرا همواره این نقد به نمایش��گاه های اس��تانی وجود داشته و‬ ‫دارد که برگزاری ا نها باعث رکود و تضعیف کتابفروش��ی های اس��تانی می شود؛‬ ‫چراک��ه عالقه مندان ب��ه کتاب و کتابخوانی‪ ،‬عمده نیاز س��االنه خ��ود را از این‬ ‫نمایش��گاه ها تامین می کنند‪ .‬بااین حال‪ ،‬میزان توفیق هر طرحی را باید در عمل‬ ‫دید زیرا همیش��ه نقاط و زوایای پنهانی وجود دارد که جز در مرحله اجرا‪ ،‬بروز‬ ‫پیدا نمی کند‪ .‬بعد از اعالم رس��می خبر اجرایی شدن این طرح ازسوی موسسه‬ ‫نمایش��گاه های فرهنگی‪ ،‬به عنوان مجری برگزاری نمایش��گاه های استانی کتاب‬ ‫در کش��ور‪ ،‬به نظر می رسد فرایند اجرایی شدن این طرح در حال محک خوردن‬ ‫اس��ت و موانع محقق ش��دن ان‪ ،‬یکی یکی خود را نشان می دهد‪ .‬یکی از عوامل‬ ‫اصلی که اجرایی ش��دن این طرح را به چالش می کش��د‪ ،‬نبود زیرس��اخت های‬ ‫ارتباطی و س��ابقه تعامل مس��تقیم کتابفروش��ان استانی با ناش��ران (باتوجه به‬ ‫فراوانی نش��ر‪ ،‬بیشتر ناشران تهران و ش��هرهایی مانند مشهد‪ ،‬قم و‪ ...‬مورد نظر‬ ‫اس��ت) اس��ت؛ چراکه بین این دو حلقه‪ ،‬حلقه واس��ط دیگری وجود دارد به نام‬ ‫موزعان یا ش��بکه های توزیع کت��اب‪ .‬در واقع این موزعان کتاب هس��تند که با‬ ‫شناخت کافی از هر دو طرف‪ ،‬باید ارتباط بین زنجیره نشر کتاب را برقرار کنند‪.‬‬ ‫نبود زیرساخت های ارتباطی بین کتابفروشان استانی و ناشران‪ ،‬در گام نخست‪،‬‬ ‫اجرایی ش��دن این طرح را با مش��کالتی جدی همراه می کند و با این حس��اب‪،‬‬ ‫ش��اید نباید انتظار داش��ت که دست کم در سال نخس��ت‪ ،‬چندان موفقیت امیز‬ ‫باش��د‪ ،‬اما به فرض رفع این نقیصه و ایجاد زیرس��اخت های تعاملی بین دو گروه‬ ‫یادش��ده‪ ،‬این پرسش مطرح می ش��ود که ایا نادیده گرفتن نقش موزعان کتاب‪،‬‬ ‫اقدامی موجه و س��نجید ه است؟ با ارجاع به انتقادهای ریشه داری که همواره به‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های استانی وجود داشته‪ ،‬پیوسته مهم ترین نقد این بوده که‬ ‫فروش نمایشگاهی در مراکز استان ها‪ ،‬باعث رکود بازار کتاب و نارسایی (یا نارسا‬ ‫ماندن و رشد نکردن) شبکه های توزیع و فروش کتاب در کشور می شود‪ .‬ازسوی‬ ‫دیگ��ر برگزارکنن��دگان‪ ،‬این نقد را با دلیل دیگری توجیه کرده اند که ازاس��اس‬ ‫عامل توجیه کننده برگزاری نمایشگاه های استانی‪ ،‬ضعف در شبکه های توزیع و‬ ‫فروش کتاب اس��ت که مانع از دسترسی اسان و برابر عالقه مندان به مطالعه به‬ ‫کتاب در سراسر کشور می شود‪ .‬این تقابل موضوع برگزاری نمایشگاه های استانی‬ ‫کتاب را به دوری باطل تبدیل کرده است؛ انچنانکه نمایشگاه های استانی‪ ،‬خود‬ ‫توجی ِه حضور خود را که همانا ضعف شبکه های توزیع و فروش کتاب در کشور‬ ‫است‪ ،‬تشدید می کنند و مانع از رفع این نقیصه و پاگرفتن این شبکه می شوند‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫نمایشگاه های استانی و‬ ‫حذف حلقه توزیع از زنجیره نشر‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!