روزنامه صمت شماره 1373 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1373

روزنامه صمت شماره 1373

روزنامه صمت شماره 1373

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ایران هیچ تمایلی به جنگ ندارد‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1373‬پیاپی ‪2691‬‬ ‫چهره ها‬ ‫خودکفایی در تولید‬ ‫چادر مشکی تا پایان سال‬ ‫دولت نخستین محموله‬ ‫ریل ملی را تحویل گرفت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ارکان‬ ‫توسعه‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ضرورت صادرات‬ ‫برای صنعت خودرو‬ ‫الومینیوم‬ ‫نیازمند هوایی تازه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫وزی��ر امور خارجه کش��ورمان در واکنش به وارونه نمایی ت��ازه وزیر امورخارجه‬ ‫امریکا گفت‪ :‬ایران هیچ تمایلی به جنگ ندارد اما مثل همیش��ه از مردم و کش��ور‬ ‫خود دفاع خواهیم کرد‪ .‬محمدجواد ظریف در توییتی در واکنش به وارونه نمایی‬ ‫تازه وزیر امور خارجه امریکا پس از دیدار با دو عضو تیم «ب» نوشت‪ :‬پمپئو‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه ایاالت متحده وارونه نمایی می کند‪ .‬این ایران نیس��ت که ارزو دارد تا‬ ‫کشته شدن اخرین امریکایی بجنگد‪ ،‬بلکه این میزبانان وی از تیم «ب» بودند که‬ ‫در ظاهر ارزو دارند تا اخرین س��رباز امریکایی با ایران بجنگند‪ .‬ایران هیچ تمایلی‬ ‫‪2‬‬ ‫به جنگ ندارد اما مثل همیشه از مردم و کشور خود دفاع خواهیم کرد‪.‬‬ ‫تهدیدهای تکراری‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تحریم دوباره بانک مرکزی جنبه تبلیغاتی دارد‬ ‫در یک س��ال و نیم گذش��ت ه امریک ا با خروج از برجام‪ ،‬موج جدید تحریم های بانکی‬ ‫علیه ایران را اغاز کرد و بانک مرکزی را در فهرست تحریم کنندگان بانکی قرار داد ‪ .‬در‬ ‫تازه ترین گام از سناریوی تحریم نیز نام بانک مرکزی روز جمعه‪ ،‬بار دیگر در فهرست‬ ‫تحریم های امریکا قرار گرفت‪.‬‬ ‫وزارت خزانه داری امریک ا بانک مرکزی ایران را این بار به بهانه تامین مالی تروریسم‪،‬‬ ‫تحری��م کرد که این اقدام‪ ،‬واکنش مقامات ایرانی را در پی داش��ته اس��ت‪ .‬عبدالناصر‬ ‫همت��ی‪ ،‬رئیس کل بانک مرک��زی این تحریم ها را بی اثر خوان��ده و در این باره تاکید‬ ‫کرده اس��ت که تحریم دوباره بانک مرکزی از سوی دولت امریکا نشان می دهد دست‬ ‫کاهش نرخ میوه در بازار‬ ‫انها برای پیدا کردن اهرم فشار علیه ایران تا چه حدی خالی است‪ .‬بسیاری از فعاالن‬ ‫و کارشناس��ان اقتص��ادی نیز بر این نکته تاکید دارند ک��ه تحریم دوباره بانک مرکزی‬ ‫بیش��تر جنبه تبلیغاتی دارد و اقتصاد ایران ت��اب اوری خود را در مقابل تحریم ها به‬ ‫همگان اثبات کرده است‪.‬‬ ‫‪7‬و‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اجزای «امیخته بازاریابی»‬ ‫در صنعت بیمه‬ ‫‪11‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫معادن کوچک و متوسط‬ ‫در محاق عوارض صادراتی‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫بالتکلیفی سینمای ایران‬ ‫در زمین صنعتی شدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1373‬‬ ‫پیاپی ‪2691‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ارکان توسعه‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫عضو انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫دفت��ر کنترل دارایی ه��ای خارجی وزارت خزان��ه داری امریکا‬ ‫اع�لام کرد تحریم ه��ای جدیدی را علیه برخ��ی نهادهای مالی‬ ‫ایرانی وضع کرده اس��ت‪ .‬وزارت خزانه داری امریکا بانک مرکزی‬ ‫ای��ران را این بار ب��ه بهانه تامی��ن مالی تروریس��م تحریم کرد؛‬ ‫اقدامی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد دست‬ ‫امریکایی ها برای پیدا کردن اهرم فش��ار علی��ه ایران تا چه حد‬ ‫خالی اس��ت‪ .‬فارغ از تاثیرگذاری تحریم های جدید یا بی تاثیری‬ ‫ان ب��ر اقتصاد ایران و روابط اقتصادی در عرصه بین الملل‪ ،‬ایران‬ ‫تا امروز انطور که باید قادر به استفاده و بهره برداری از بازارهای‬ ‫مالی بین المللی نبوده اس��ت‪ .‬بدیهی است با رفع موانع می توان‬ ‫به بهره برداری ایران از بازارهای مالی بین المللی امیدوار بود‪.‬‬ ‫تحریم ه��ای اولیه امریکا و توس��عه ان به تحریم های جدید تا‬ ‫حد بس��یار ب��اال و قابل تاملی نظام مالی جه��ان را از کار کردن‬ ‫ب��ا ایران منص��رف کرد تا انجا که به وضوح ج��ای خالی فعالیت‬ ‫بانک ه��ای منطقه ای یا جهانی در ایران نمایان اس��ت‪ .‬به موارد‬ ‫یادش��ده از جمله نبود بانک های منطق��ه ای و جهانی در ایران‪،‬‬ ‫نبود ش��رکت های مهندس��ی مش��اور بین المللی‪ ،‬مشاوران مالی‬ ‫تراز اول‪ ،‬ش��رکت های حسابرس��ی بزرگ و شرکت های مشاوره‬ ‫مدیریت��ی ب��زرگ در بازار ای��ران را هم اضافه کنی��د‪ .‬نبود این‬ ‫ش��رکت ها در بازار ایران منجر به بروز فاصله و شکافی عمیق در‬ ‫فضای کس��ب وکار ایران با واقعیت های روزمره جهانی می شود؛‬ ‫ش��کافی که در اقتصاد امروز ایران به وضوح خودنمایی می کند‪.‬‬ ‫به عالوه اینکه مش��کالت سرمایه گذاری در ایران محدود نیست‬ ‫و نمی ت��وان بدون در نظر گرفتن تحریم ها مس��یر مش��خصی را‬ ‫پیمود‪.‬‬ ‫با این همه در کش��اکش بحران های داخلی و خارجی‪ ،‬موضوع‬ ‫کالن تری باعنوان «اینده توس��عه ایران» در سیاس��ت های کلی‬ ‫کش��ور خودنمایی می کند که تمرکز بر ان گاهی نگرانی هایی را‬ ‫برای مسئوالن و مردم به دنبال دارد‪.‬‬ ‫توس��عه کش��ورها مبتنی بر ارکانی اس��ت که ب��دون تحقق و‬ ‫وجود انها توس��عه ای شکل نخواهد گرفت‪ .‬یکی از مهم ترین این‬ ‫ارکان بهره برداری کام��ل از ظرفیت های اقتصاد جهانی در کنار‬ ‫حفظ ثبات اقتصاد کالن کش��ور اس��ت‪ .‬بدیهی است که داشتن‬ ‫میزان باالی پس انداز و س��رمایه گذاری نیز از دیگر ضرورت های‬ ‫دس��تیابی به توسعه اقتصادی است‪ .‬در کنار تمام موارد یادشده‬ ‫اجرای مکانیسم بازار ازاد برای تقسیم منابع و داشتن حاکمیت‬ ‫متعهد به رشد و توانمند نزد مردم را نیز نباید از قلم انداخت‪.‬‬ ‫امروز با بررسی دقیق اقتصاد ایران درمی یابیم بسیاری از موارد‬ ‫یادش��ده درست در حال پیگیری نیست و بسیاری از شاخص ها‬ ‫در حال حرکت به س��مت عکس موارد یادشده هستند‪ .‬نکته ای‬ ‫که در همس��و نبودن برنامه های توس��عه ای کالن ایران با ارکان‬ ‫توسعه جهانی مشاهده می شود‪ ،‬نبود نهادهای توسعه ای هم افزا‬ ‫اس��ت؛ نهادهایی که در تمام کش��ورهای توسعه یافته و در حال‬ ‫توسعه بار توس��عه را در کنار تک تک مردم به دوش می کشند و‬ ‫نقشی استراتژیک در پیشرفت کشورها دارند‪.‬‬ ‫برخی وزارتخانه ها در ایران به طور تقریبی با همان مدلی اداره‬ ‫می شوند که در دهه ‪ ۳۰‬خورشیدی اداره می شدند؛ این در حالی‬ ‫اس��ت که در دهه ه��ای اخیر با بروز انقالب دیجیتال و توس��عه‬ ‫روزاف��زون اطالعات و ارتباط��ات چاره ای جز حرک��ت پابه پای‬ ‫اقتصادهای توسعه یافته و توسعه محور نداریم‪ .‬این اجبار فناوری‬ ‫در شرایطی برای اقتصاد و توسعه ایجاد شده که بهره وری نیروی‬ ‫انس��انی مان هنوز بسیار محدود اس��ت‪ .‬هنوز درصدد تقسیم یا‬ ‫ادغام وزارتخانه ها هستیم؛ بدون توجه به این نکته که جدا شدن‬ ‫ی��ا ادغام چاره کار نیس��ت و تمام این اعم��ال را انجام می دهیم‬ ‫ت��ا از زیر بار تغییر نگرش فرار کنیم‪ .‬به راس��تی کدام وزارتخانه‬ ‫ایرانی در اولویت هایش به دنبال بهره برداری کامل از ظرفیت های‬ ‫اقتصاد جهانی برای توسعه فعالیت هایش است؟‬ ‫ای��ا وزارت اقتصاد ایران اعتقادی به مکانیس��م بازار ازاد برای‬ ‫تخصیص منابع دارد؟‬ ‫ایا برنامه ای عملیاتی برای توسعه صنعتی داریم؟‬ ‫با بررس��ی وزارتخانه ها می بینیم که همه انها درگیر مس��ائل‬ ‫روزمره ش��ده اند و یک شکاف عمیق بین برنامه های توسعه ای و‬ ‫فعالیت های روزمره این سازمان ها ایجاد شده است‪.‬‬ ‫به همه این موارد نهادها‪ ،‬س��ازمان های موازی و غیرموازی را‬ ‫ه��م اضافه کنیم که گاهی خ�لاف جهت هم حرکت می کنند و‬ ‫عملکرد انها در نهایت به محدود شدن توسعه می انجامد‪.‬‬ ‫حال پرسش این است که چه باید کرد؟‬ ‫ای��ران امروز نیازمند نهادهای توس��عه ای هم اف��زا و کالن نگر‬ ‫اس��ت‪ .‬برای تحقق این پیش��نهاد نیز نیاز به توس��عه در بخش‬ ‫نرم اف��زاری داریم‪ .‬انچ��ه که پیش از ایجاد نهادهای توس��عه ای‬ ‫اهمی��ت دارد‪ ،‬شناس��ایی و حضور افرادی با دیدگاه توس��عه در‬ ‫راس تمامی وزارتخانه های کش��ور و نهادهای تصمیم گیر اقتصاد‬ ‫است‪ .‬با بررسی رشد و شتاب بی نظیر اقتصاد ایران در سال های‬ ‫‪ ۱۳۴۱‬تا ‪ ۱۳۵۲‬متوجه می ش��ویم حضور افرادی توس��عه گرا و‬ ‫هم هدف نخستین گام در ایجاد نهادهایی توسعه گرا بود‪.‬‬ ‫ویژگی اصلی این افراد توسعه محور بودن انها‪ ،‬استقالل فکری‬ ‫و قدرت اجرایی به همراه دانش روز جهانی اس��ت‪ .‬به عنوان یک‬ ‫نمونه در تعیین افراد تاثیرگذار برای پیش��برد هدف توس��عه ای‬ ‫فقط بیان این نکته کافی اس��ت‪« :‬افرادی که برای این جایگاه ها‬ ‫معرفی می ش��وند باید بتوانند در همان مشاغل در سایر کشورها‬ ‫مش��غول کار ش��وند؛ این یعن��ی بکارگیری اف��رادی در کالس‬ ‫جهانی‪ ،‬با دانش جهانی‪».‬‬ ‫در این صورت اس��ت که می توان با حرکت هدفمند روی ریل‬ ‫توسعه و بهره گیری از بازارهای مالی بین المللی‪ ،‬به اینده توسعه‬ ‫ایران بیش از پیش امیدوار بود‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬بای��د‬ ‫برنامه ریزی دقیق��ی برای حمایت ویژه از طرح ها‬ ‫و تولی��دات صادرات مح��ور‪ ،‬طرح ه��ای مح��رک‬ ‫و پیش��ران اقتص��اد‪ ،‬بخ��ش مس��کن و تولیدات‬ ‫اش��تغالزا داش��ته باش��یم‪ .‬به گزارش مهر جلسه‬ ‫بررس��ی ش��یوه حمایت از بخش تولید و صنعت‬ ‫کشور در سال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬به ریاست معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری برگزار شد‪ .‬اسحاق جهانگیری در‬ ‫این جلسه با اعالم اینکه برنامه دولت در سال رونق‬ ‫تولید حمایت همه جانبه از بخش های‬ ‫گوناگون تولیدی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید‬ ‫برنامه ریزی دقیقی برای حمایت ویژه‬ ‫از طرح ها و تولی��دات صادرات محور‪،‬‬ ‫طرح های محرک و پیش��ران اقتصاد‪،‬‬ ‫بخش مس��کن و تولیدات اش��تغالزا و‬ ‫زودبازده به ویژه در بخش کش��اورزی‬ ‫داش��ته باشیم‪ .‬در این جلس��ه که برخی وزیران و‬ ‫نمایندگان نهاد های ذی ربط نیز حضور داش��تند‪،‬‬ ‫ایران هیچ تمایلی به جنگ ندارد‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان در واکنش به وارونه نمایی‬ ‫ت��ازه وزیر امورخارجه امری��کا گفت‪ :‬ایران هیچ تمایلی به‬ ‫جنگ ندارد اما مثل همیش��ه از مردم و کش��ور خود دفاع‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف در توییتی در واکنش به وارونه نمایی‬ ‫ت��ازه وزی��ر امور خارجه امریکا پس از دیدار با دو عضو تیم‬ ‫«ب» نوش��ت‪ :‬پمپئو‪ ،‬وزی��ر امور خارجه ای��االت متحده‬ ‫وارونه نمایی می کند‪ .‬این ایران نیست که ارزو دارد تا کشته شدن اخرین امریکایی‬ ‫بجنگ��د‪ ،‬بلک��ه این میزبانان وی از تیم «ب» بودند که در ظاهر ارزو دارند تا اخرین‬ ‫سرباز امریکایی با ایران بجنگند‪ .‬ایران هیچ تمایلی به جنگ ندارد اما مثل همیشه‬ ‫از مردم و کشور خود دفاع خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ظریف‪ ،‬در توییتی دیگر تاکید کرد حتی خود س��عودی ها هم نقش داشتن ایران‬ ‫در حمله به تاسیسات نفتی این کشور را باور ندارند‪.‬‬ ‫ظری��ف بامداد ش��نبه در حس��اب توییتری خود نوش��ت‪ :‬حکومت س��عودی به‬ ‫ش��کل بی اس��اس ای��ران را به دلیل حمله به تاسیس��ات نفتی اش مقص��ر می داند‪،‬‬ ‫ای��ن جالب اس��ت که ام��روز به حوثی ه��ا در یمن حمله و اتش بس س��ازمان ملل‬ ‫را نق��ض کردن��د‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬مش��خص اس��ت ک��ه حتی خود س��عودی ها‬ ‫ه��م دروغ نق��ش داش��تن ای��ران در حمل��ه ب��ه تاسیس��ات نفتی ش��ان را ب��اور‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جنبش انصاراهلل یمن‪ ،‬شنبه گذشته در واکنش به تداوم حمالت‬ ‫جنگنده های سعودی به یمن و محاصره چندین ساله این کشور در عملیاتی با عنوان‬ ‫«توان بازدارندگی دوم» تاسیسات نفتی و پاالیشگاه های بقیق و هجره خریص واقع‬ ‫در شرق عربستان را هدف حمالت پهپادی خود قرار داد‪.‬‬ ‫واشنگتن و ریاض در حالی انگشت اتهام را به سمت تهران نشانه گرفتند که جنبش‬ ‫انصاراهلل یمن‪ ،‬با پذیرش مسئولیت حمالت یادشده‪ ،‬اعالم کرد در واکنش به تداوم‬ ‫حمالت جنگنده های سعودی به یمن و محاصره چندین ساله این کشور‪ ،‬در عملیاتی‬ ‫با عنوان «توان بازدارندگی دوم» تاسیس��ات نفتی و پاالیش��گاه های بقیق و خریص‬ ‫متعلق به شرکت ارامکو واقع در شرق عربستان را هدف حمالت پهپادی خود قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امریکا باید شکست سیاست تحریم را قبول کند‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به‬ ‫شکست سیاست های تحریمی امریکا علیه‬ ‫ایران تاکید کرد‪ :‬تحریم اعالم ش��ده موضوع‬ ‫جدیدی نیست و فقط تحریم های قدیمی به‬ ‫ش��کل دیگری بیان شده و امریکایی ها باید‬ ‫قب��ول کنند که سیاس��ت تحریم انها علیه‬ ‫ایران یک سیاس��ت شکس��ت خورده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اداره کل اطالع رس��انی و امور س��خنگویی‬ ‫وزارت امور خارجه‪ ،‬س��یدعباس موس��وی در واکنش‬ ‫ب��ه تحریم ه��ای جدید ای��االت متحده امری��کا اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬تحری��م اعالم ش��ده موضوع جدیدی نیس��ت و‬ ‫فقط تحریم های قدیمی به ش��کل دیگری بیان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬موس��وی افزود‪ :‬ایران از نخستین تحریم ها که‬ ‫در نوع خود از س��خت ترین تحریم ه��ا بوده راه خود را‬ ‫پی��دا کرده و با اتکا به توانایی های داخلی و همکاری با‬ ‫کش��ورهای دوست به رشد و توسعه خود ادامه خواهد‬ ‫داد‪ .‬موس��وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬امیدوارم دولتمردان‬ ‫امریکا درک کنند که انها دیگر تنها ابرقدرت اقتصادی‬ ‫جهان نیستند و کش��ورهای زیادی هستند که مایلند‬ ‫از ب��ازار ای��ران و فرصت های اقتص��ادی روابط خوب با‬ ‫ایران بهره مند ش��وند‪ .‬وی افزود‪ :‬امریکایی ها باید قبول‬ ‫کنند که سیاس��ت تحریم یک سیاست شکست خورده‬ ‫اس��ت و اس��تفاده بی��ش از حد از این حرب��ه و تبدیل‬ ‫دالر به س�لاح باعث ش��ده اعتبار امری��کا و اقتصاد ان‬ ‫در جامعه بین المللی به ش��دت زیر سوال برود و دوران‬ ‫قبول امریکا به عنوان یک شریک اقتصادی معتبر تمام‬ ‫ش��ود‪ .‬س��خنگوی وزارت امور خارج��ه از همه اعضای‬ ‫جامع��ه بین المل��ل دعوت کرد به فک��ر نظام تجاری و‬ ‫اقتص��ادی جدیدی باش��ند ک��ه در ان تاثیر اقدام های‬ ‫در مبارزه با فساد‪ ،‬درنگ نمی کنیم‬ ‫وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬تا پایان خط با رانت خواهی و‬ ‫فساد از هر نوع و در هر سطحی مبارزه می کنیم و بدنه حاکمیت نیز در این راه‬ ‫به شدت همراهی می کند‪.‬‬ ‫در شفاف سازی و ادامه مبارزه با فساد حتی لحظه ای درنگ نمی کنیم‪ .‬سعید‬ ‫نمکی در گفت وگو با ایرنا درباره مبارزه با رانت و فس��اد اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫در زمین��ه مبارزه با فس��اد به خوبی پیش رفتیم‪ .‬هرچن��د کندی هایی به دالیل‬ ‫گوناگون ایجاد می شود‪ ،‬اما مسیر به خوبی در حال پیشرفت است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫معتقدم هر قدر درون وزارت بهداش��ت را شفاف کنیم‪ ،‬از بیرون نگرانی کمتری‬ ‫خواهیم داش��ت؛ یعنی باید فرایندها‪ ،‬گردش کار و تصمیم گیری ها در مجموعه‬ ‫کمیس��یون ها در حوزه های بهداش��ت‪ ،‬درمان‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشکی روشن و‬ ‫شفاف باشد‪ .‬در این صورت دیگر خیلی نگرانی از بیرون مجموعه وزارت بهداشت‬ ‫و کسانی که مترصد سوءاستفاده و فرصت طلبی هستند‪ ،‬نخواهیم داشت‪ .‬نمکی‬ ‫بیان کرد‪ :‬مسئوالن نظام در قوای سه گانه هم با وزارت بهداشت همراه هستند و‬ ‫ما هم از ادامه مسیر مبارزه با فساد‪ ،‬لحظه ای غفلت نمی کنیم‪.‬‬ ‫با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از‬ ‫تسهیالت بانک ها در پایان سال صرف‬ ‫تامین س��رمایه و قراردادهای موجود‬ ‫و س��ایر اولویت های تعیین شده مانند‬ ‫خسارت دیدگان سیل و‪ ...‬خواهد شد؛‬ ‫مقرر ش��د رئیس کل بان��ک مرکزی‬ ‫جلسات ویژه ای با بخش های صنعت‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬مسکن و گردش��گری برگزار و ضمن‬ ‫نهایی کردن اولویت های س��ال ‪ ۹۸‬برای دست کم‬ ‫‪۱۰۰‬هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برنامه ریزی‬ ‫ویژه ای در ‪ 4‬حوزه یادشده انجام دهند و تصمیم ها‬ ‫را ابالغ کنند‪ .‬در این نشس��ت همچنین مقرر شد‬ ‫جلس��ات دیگری ب��رای حل مش��کالت مالیاتی‪،‬‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬بهبود فضای کس��ب وکار و‪ ...‬در‬ ‫جه��ت رونق تولید برگزار ش��ود‪ .‬همچنین معاون‬ ‫اقتصادی رئیس جمه��وری ماموریت یافت برنامه‬ ‫ویژه ای برای افزایش سرمایه گذاری تدوین و ارائه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خصمان��ه امری��کا علی��ه توس��عه و تجارت‬ ‫ازاد بین الملل��ی به کمترین میزان برس��د‪.‬‬ ‫موس��وی همچنی��ن تصریح ک��رد‪ :‬یک بار‬ ‫دیگر تاکی��د می کنیم ملت ایران یک ملت‬ ‫ازاده و صلح دوس��ت است و امادگی دارد با‬ ‫هم��ه ملت ها و دولت هایی ک��ه با احترام و‬ ‫موضع برابر با ان روبه رو ش��وند‪ ،‬تعامل کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دولت امریکا ب��ا توقف اجرای تعهدات خود‬ ‫در تواف��ق هس��ته ای و در ادامه نق��ض برجام‪ ،‬عالوه بر‬ ‫نقض تعهدات بین الملل��ی خود به زیان ایاالت متحده‬ ‫رفتار و میلیاردها دالر قرارداد بین ش��رکت های خود و‬ ‫شرکت های ایرانی به ویژه در صنعت هوانوردی را نقض‬ ‫کرد‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد‪:‬‬ ‫م��ا راه تعام��ل را باز نگه داش��ته ایم؛ هم اکنون توپ در‬ ‫زمین امریکایی ها است و انها باید شجاعانه اشتباه خود‬ ‫در نقض توافق هس��ته ای را بپذیرند و تعهدات خود را‬ ‫ب��ه اج��را دراورند‪ .‬در ان ص��ورت در قالب راهکارهای‬ ‫پیش بینی ش��ده برجام مانند س��ایر اعضا می توانند با‬ ‫کشور ما تعامل کنند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت رئیس جمه��وری امری��کا در ادام��ه‬ ‫تروریس��م اقتص��ادی علیه مردم ای��ران‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫کش��ورمان را در فهرست تحریم قرار داد‪ .‬دونالد ترامپ‬ ‫روز جمعه در نشس��ت خبری مش��ترک با نخست وزیر‬ ‫اس��ترالیا اظهار کرد‪ :‬ش��دیدترین تحریم ها علیه ایران‬ ‫وجود دارد‪ .‬ما شدیدترین تحریم ها را وضع کرده ایم که‬ ‫پیش از این هرگز وجود نداش��ت و امروز بانک مرکزی‬ ‫این کشور را در فهرست قرار دادیم‪ .‬خواهیم دید که انها‬ ‫نه تنها با امریکا بلکه در درون کشور خود هم با مشکالت‬ ‫زیاد خودساخته روبه رو هستند‪.‬‬ ‫نقش بسزایی در تولید و اشتغال ایفا کنید‬ ‫رئیس جمه��وری از وزی��ر می��راث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی خواس��ت با گسترش‬ ‫صنع��ت گردش��گری‪ ،‬تن��وع صنایع دس��تی و بهبود‬ ‫شرایط صنعتگران ملی‪ ،‬به گونه ای تالش کند که این‬ ‫وزارتخانه بتواند نقش بس��زایی در زمینه اش��تغال و‬ ‫تولید ایفا کند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬حس��ن روحانی در پاس��خ ب��ه نامه «علی‬ ‫اصغر مونس��ان» وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دس��تی با موضوع «خط مش��ی های کلی این‬ ‫وزارتخانه»‪ ،‬نوش��ت‪« :‬اکنون که ب��ا رای نمایندگان‬ ‫مس��ئولیت جدید را برعهده گرفته ای��د‪ ،‬با روحیه ای‬ ‫تازه و قوی برای گسترش صنعت گردشگری و ورود‬ ‫بیش��تر بخش خصوصی در این زمینه و تنوع صنایع‬ ‫دستی و ابادانی شرایط صنعتگران ملی کشور تالش‬ ‫کنید؛ به گونه ای که این وزارتخانه در زمینه اشتغال و‬ ‫تولید نقش بسزایی داشته باشد»‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی‬ ‫در بخش��ی از نام��ه خود به رئیس جمهوری نوش��ته‬ ‫است‪« :‬بر خود الزم می دانم در راستای سیاست های‬ ‫دول��ت محت��رم تدبیر و امی��د و برنامه ه��ای دولت‬ ‫دوازده��م که در دوران انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫ب��ه مردم ارائه ش��ده‪ ،‬به ویژه اب�لاغ جهت گیری ها و‬ ‫اولویت های عمومی و تخصص��ی برای تنظیم برنامه‬ ‫اجرایی این وزارتخانه ازس��وی حضرتعالی‪ ،‬در مسیر‬ ‫اعتدال و رعایت کامل منشور اخالقی و تحقق اهداف‬ ‫و برنامه های دولت و در انجام شایسته وظایف قانونی‬ ‫و خدم��ت به اس�لام و ملت ش��ریف ای��ران‪ ،‬اهتمام‬ ‫مضاعف به عمل اید‪».‬‬ ‫اولویت بانک مرکزی تقویت سامانه های نظارتی است‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی از نظارت و کنترل‬ ‫بخش های ارزی و ریالی از طریق س��امانه های‬ ‫جدی��د‪ ،‬اصالح نظ��ام کارمزد در نظ��ام بانکی‬ ‫کش��ور‪ ،‬نظ��ارت ب��ر ش��رکت های پرداخ��ت‬ ‫الکترونی��ک و تقویت نظام بانک��داری متمرکز‬ ‫به عنوان انتظارهای خود از معاون فناوری های‬ ‫نوی��ن جدید بانک مرکزی ن��ام برد‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عمومی بانک مرک��زی‪ ،‬همتی در ایین‬ ‫تودی��ع و معارف��ه معاون��ان فناوری های نوین‬ ‫پیش��ین و جدید این بان��ک با ابراز‬ ‫رضای��ت از عملک��رد مهندس ناصر‬ ‫حکیمی گفت‪ :‬در یک س��ال و نیم‬ ‫گذش��ته اقدام های مهمی در حوزه‬ ‫فناوری های نوین بانکی انجام ش��د‬ ‫ک��ه شایس��ته قدردانی اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه تغیی��ر و تحوالت در‬ ‫الیه های مدیریتی طبیعی است‪ ،‬افزود‪ :‬انتخاب‬ ‫دکت��ر محرمیان به هیچ عن��وان به معنای نفی‬ ‫عکس روز‬ ‫خدم��ات مهندس حکیمی نیس��ت‬ ‫و کم��اکان از تجربه ها و توانمندی‬ ‫ایشان بهره خواهیم برد‪.‬‬ ‫همت��ی ادام��ه داد‪ :‬در این حوزه‬ ‫به دنب��ال ی��ک نی��روی تازه نف��س‬ ‫بودیم تا از زوایای جدید به موضوع‬ ‫ن��گاه کند ک��ه خوش��بختانه دکتر‬ ‫محرمی��ان دارای تخصص علمی و اجرایی الزم‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس کل بانک مرک��زی افزود‪ :‬باتوجه‬ ‫ب��ه ارامش حاکم ب��ر بازار ارز‪ ،‬پیگیری س��ایر‬ ‫اولویت ها به ویژه راه ان��دازی عملیات بازار باز و‬ ‫نظارت ب��ر نظام بانک��ی و تراکنش ها از طریق‬ ‫سامانه های نظارتی در دستور کار بانک مرکزی‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬وی تصری��ح ک��رد‪ :‬درب��اره تقویت‬ ‫کارام��دی و بروزرس��انی س��امانه های نظارتی‬ ‫به وی��ژه در زمین��ه پولش��ویی و دس��ته بندی‬ ‫تراکنش ه��ای بانکی‪ ،‬امیدوارم این س��امانه ها‬ ‫به زودی تکمیل شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫تصمیمی مبنی بر تغییر تقسیمات کشوری وجود ندارد‬ ‫کارگر ساختمان است‪ ،‬وضع خوبی ندارد اما وقتی مدیر مدرسه زنگ زد و گفت‬ ‫می خواهیم مدرسه را رنگ بزنیم‪ ،‬سریع امد وتا اخر کمک کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر تقس��یمات کشوری وزارت کش��ور‪ ،‬برخی از شایعه های تغییر مرز استان ها را‬ ‫بی پایه و اس��اس عنوان کرد و گفت‪ :‬هیچ تصمیمی مبنی بر تغییر تقس��یمات کش��وری وجود‬ ‫ندارد‪ .‬سید سعید جاللی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد‪ :‬بارها تکذیب شده و بار دیگر نیز تکذیب‬ ‫می کنیم که مرز بین استان ها یا حتی مرزهای داخلی استان ها دستخوش تغییر شده باشد و‬ ‫هیچ برنامه ای در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درباره مرز چهارمحال وبختیاری با اس��تان های همج��وار نیز هیچ موردی از‬ ‫تغییر یا حتی تدقیق وجود ندارد و ش��ایعه هایی که در این زمینه وجود دارد بی اس��اس و کذب‬ ‫اس��ت‪ .‬جاللی در عین حال از ش��کل گیری بیش از ‪ ۱۰۰‬ماموریت در زمینه تحوالت تقسیمات‬ ‫کشوری در سال های اخیر خبر داد و گفت‪ :‬این ماموریت ها در راستای تحقق عدالت تقسیمات‬ ‫کشوری انجام شده که حاصل ان ارتقای مناطق به شهرستان و بخش و انتزاع و شناخت شهرها‪،‬‬ ‫روستاها‪ ،‬مزارع و مکان های تابع ان بوده است‪ .‬مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور‬ ‫همچنین با رد هرگونه ش��ایعه درباره ایجاد اس��تان جدید یا تغییر نام استان های کنونی کشور‬ ‫بیان کرد‪ :‬پیشنهاد یا تصمیمی در زمینه ایجاد استان جدید و مطالعه و انگیزه ای درباره تغییر‬ ‫نام استان های کشور وجود ندارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬نه تنها شرایط مطالعاتی در این زمینه فراهم‬ ‫نشده بلکه شرایط کنونی کشور اقتضا نمی کند استان جدیدی ایجاد شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬بحث‬ ‫نام گذاری اس��تان های کش��ور بحثی بسیار مهمی است و باید مبین احوال اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫تمدنی‪ ،‬اقتصادی و معرفتی مردم ان منطقه باشد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫باید برنامه ویژه ای برای حمایت از تولیدات صادرات محور داشته باشیم‬ ‫مهر‪ -‬سرگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه روسیه‬ ‫جمعه شب با انتونیو گوترش‪ ،‬دبیرکل سازمان ملل‬ ‫متح��د درباره اوضاع در خلیج فارس گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه توجه ویژه ای نی��ز به نتایج پنجمین‬ ‫نشس��ت سران اس��تانه (ایران‪ ،‬روسیه و ترکیه) در‬ ‫انکارا ش��د و دیپلمات بلندپایه روس��یه از گوترش‬ ‫خواس��ت از دیگر کشورها بخواهد در ساخت وساز‬ ‫سوریه پس از جنگ نقش افرینی کنند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬مقام ه��ای روس از تصمی��م خود برای‬ ‫ادامه همکاری بانکی ب��ا ایران باوجود تحریم های‬ ‫امریکا خبر دادند‪ .‬روسیه در واکنش به تحریم های‬ ‫جدی��د دولت امری��کا علیه ایران‪ ،‬اع�لام کرد این‬ ‫محدودیت ه��ا تاثیری ب��ر ادامه هم��کاری بانکی‬ ‫مسکو و تهران ندارد‪ .‬مقام های روس این تحریم ها‬ ‫را غیرقانونی خواندند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��ند محرمانه کمیس��یون اروپا که در‬ ‫رس��انه های انگلی��س درز ک��رده‪ ،‬نش��ان می دهد‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا ب��ا ط��رح جدید دول��ت «بوریس‬ ‫جانس��ون» درباره ش��یوه اجرای برکسیت موافق‬ ‫نیس��ت‪ .‬رسانه های این کشور به نقل از کمیسیون‬ ‫اروپ��ا گزارش دادن��د که طرح پیش��نهادی لندن‬ ‫درباره مسئله اینده مرزی دو ایرلند به لحاظ قانونی‬ ‫قابل اجرا نیست‪.‬‬ ‫وزارت امور خارجه‪ -‬س��ید عباس موس��وی‪،‬‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه با اب��راز نگرانی از‬ ‫افزای��ش درگیری ه��ای نظامی و حمل��ه به مراکز‬ ‫خدم��ات عموم��ی و تجمع��ات غیرنظامی��ان در‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬هرگون��ه عملیاتی را ک��ه جان مردم‬ ‫ع��ادی به ویژه زنان و کودکان را به خطر می اندازد‪،‬‬ ‫محکوم کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬بوریس جانس��ون‪ ،‬نخست وزیر انگلیس‬ ‫و ش��یخ «تمیم بن حمد بن خلیفه ال ثانی» امیر‬ ‫قط��ر‪ ،‬روز جمع��ه در لندن دیدار و درباره حمله به‬ ‫تاسیسات نفتی عربستان و ضرورت کاهش تنش ها‬ ‫در منطقه خاورمیانه گفت وگو کردند‪ .‬جانسون در‬ ‫ای��ن دیدار اعالم کرد لندن به وحدت میان اعضای‬ ‫ش��ورای همکاری خلیج ف��ارس و امنیت ملی قطر‬ ‫متعه��د اس��ت‪ .‬در این دیدار دو ط��رف همچنین‬ ‫درباره ضرورت پایان جنگ یمن توافق کردند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رئی��س ش��ورای عالی سیاس��ی یمن‬ ‫توق��ف حمالت پهپادی و موش��کی و تمامی انواع‬ ‫هدف گیری ه��ا علی��ه عربس��تان را اع�لام کرد و‬ ‫خواس��تار مقابله به مثل عربستان در این باره شد‪.‬‬ ‫مهدی المش��اط‪ ،‬رئیس شورای عالی سیاسی یمن‬ ‫وابس��ته ب��ه انصاراهلل در صنعا تاکی��د کرد‪ :‬منتظر‬ ‫پاس��خ مثبت و متقابل و بهتری��ن واکنش و اعالم‬ ‫متقابل درباره توقف هرگونه هدف گیری و حمالت‬ ‫هوایی به خاک یمن هس��تیم و در عین حال حق‬ ‫پاس��خگویی را در صورت پاسخ ندادن به این طرح‬ ‫برای خود محفوظ می دانیم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬نماینده دائم کش��ورمان در س��ازمان‬ ‫مل��ل در نام��ه ای به دبیرکل این س��ازمان‪ ،‬برخی‬ ‫ادعاه��ا درب��اره ایران را رد و ب��ه فعالیت در زمینه‬ ‫موش��ک های بالس��تیک و ماهواره برها تاکید کرد‪.‬‬ ‫مجید تخت روانچی در نامه ای رس��می به انتونیو‬ ‫گوترش‪ ،‬دبیرکل س��ازمان ملل نوشت‪ :‬می خواهم‬ ‫تکرار کنم که ایران هیچ فعالیتی مغایر با پاراگراف‬ ‫س��وم پیوست ‪ B‬قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬انجام نداده و بر‬ ‫این اساس‪ ،‬مصمم است تا قاطعانه به فعالیتش در‬ ‫زمینه موش��ک های بالستیک و ماهواره برها که هر‬ ‫دو انها براس��اس قانون بین المللی از حقوق اصلی‬ ‫ان به ش��مار می رود و ب��رای تامین امنیت و منافع‬ ‫اقتصادی‪-‬اجتماع��ی ان ضروری هس��تند‪ ،‬ادامه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬در نشس��ت خب��ری پنتاگون که پس از‬ ‫نشس��ت امنیت ملی با حضور مقامات پنتاگون در‬ ‫کاخ سفید برگزار شد‪ ،‬مارک اسپر‪ ،‬وزیر دفاع امریکا‬ ‫و جوزف دانفورد‪ ،‬رئیس کارکنان س��تاد مشترک‬ ‫ارتش امریکا از کش��ورهای دیگر خواستند تا انچه‬ ‫حمله ایران به عربس��تان (مجموعه پاالیش��گاهی‬ ‫ارامک��و) عنوان ش��ده را محک��وم و به محافظت از‬ ‫زیرس��اخت نفتی مهم عربس��تان سعودی کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫ایران که به نیویورک س��فر ک��رده‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫ش��بکه المیادین‪ ،‬درباره تحریم ه��ای امریکا علیه‬ ‫بانک مرکزی ای��ران گفت‪ :‬دولت امریکا به تحریم‬ ‫ای��ران ع��ادت ک��رده‪ ،‬زی��را این دول��ت زمانی که‬ ‫چی��زی برای تحریم پیدا نکند‪ ،‬همان موسس��ه ای‬ ‫را ک��ه پیش از این تحریم کرده بود‪ ،‬با نام جدیدی‬ ‫تحری��م می کند‪ .‬وی همچنین خطاب به اماراتی ها‬ ‫ک��ه به تازگ��ی به ائت�لاف امری��کا در خلیج فارس‬ ‫پیوس��ته اند‪ ،‬گفت‪ :‬حمایت ه��ای خارجی بی فایده‬ ‫اس��ت و هیچ چیزی بهتر از تفاهم با همس��ایگان‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬سلمان بن عبدالعزیز‪ ،‬پادشاه سعودی با‬ ‫«ش��ی جین پینگ» رئیس جمهوری چین تلفنی‬ ‫گفت وگو کرد‪ .‬ش��ی در این گفت وگو با بیان اینکه‬ ‫حمالت تازه به دو کارخانه وابسته به شرکت ارامکو‬ ‫در مناطق «بقیق» و «خریص» را به شدت محکوم‬ ‫می کن��د‪ ،‬گفت این حمالت نقض خطرناک امنیت‬ ‫و ثبات عربستان به شمار می رود و پیامدهای منفی‬ ‫برای بازار جهانی انرژی دارد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫را دریابید‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1373‬‬ ‫پیاپی ‪2691‬‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫سفرهای‬ ‫متفاوت‬ ‫اربعین امسال‬ ‫الگوی مصرف فعلی‬ ‫ادامه یابد؛ واردکننده‬ ‫بنزین می شویم‬ ‫درباره هدایت نقدینگی های سرگردان به سوی تولید تاکید کردند‪:‬‬ ‫همزم��ان با افزایش نگرانی ها درباره تعطیلی صنایع به‬ ‫دلیل سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد‪،‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی تهران با اش��اره ب��ه افزایش حجم‬ ‫نقدینگی‪ ،‬هش��دار داد که خطر ورود بیش از ‪ 1900‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به بازارهای سوداگرایانه وجود دارد‪ .‬در این‬ ‫راستا‪ ،‬دولت برای ایجاد مشوق هایی برای تولیدکنندگان‬ ‫برخی مصوبه ها را در حوزه صنعت به اجرا دراورد‪ .‬مسعود‬ ‫خوانساری پیش تر به ایلنا عنوان کرده بود که در ماه های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬دولت چند درخواست بخش خصوصی را مورد‬ ‫تصوی��ب قرار داد که ش��امل تمدید تجدی��د ارزیابی ها‪،‬‬ ‫بخش��ودگی جرایم مالیاتی و قبول ارز ماشین االت برای‬ ‫خ��ط تولی��د با نرخ زمان گش��ایش بود که ه��ر ‪ ۳‬مورد‪،‬‬ ‫اقدام های مناسب دولت برای حمایت از تولید است‪.‬‬ ‫‹ ‹سود بازار سرمایه‬ ‫‹ ‹اوراق مشارکت و هدایت نقدینگی‬ ‫زمان��ی خرید اوراق از س��وی نهاده��ای مختلف برای‬ ‫کارهای عمرانی منتشر می شد و مردم با خرید این اوراق‬ ‫در بخش های مختلف مش��ارکت داشتند‪ .‬چگونه می توان‬ ‫برای صنایع مختلف کش��ور برنامه ای تدوین کرد و مردم‬ ‫با اطمینان از س��ود ان س��رمایه های خود را برای بخش‬ ‫تولی��د هزین��ه کنند؟ حیات نیا در این ب��اره تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای اینکه ما بتوانیم سرمایه ها را جذب تولید کنیم و در‬ ‫واقع این نقدینگی مولد ش��ود یکی از راهکارها سیاس��ت‬ ‫انقباضی پولی است یعنی همان مشارکت مردم با انتشار‬ ‫اوراق اس��ت‪ .‬سود حاصل از خرید این اوراق باید مناسب‬ ‫و حداقل بیشتر از سودهای سپرده گذاران در بانک باشد‪.‬‬ ‫یا اینکه برای برگش��ت سرمایه افراد تضمین و امنیتی در‬ ‫نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫این کارشناس در حوزه صنعت ادامه داد‪ :‬راه دیگر این‬ ‫است که در کشور باید خطرپذیری و مالیات ستانی در بازار‬ ‫سوداگری را به حداکثر رساند‪ .‬دولت با اعمال سیاست های‬ ‫مختلف نباید اجازه دهد افراد در این بخش ها سود کنند‪،‬‬ ‫تنظیم مقررات و تدوین مکانیس��م های مناسب مانع های‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫که‬ ‫عل��ی حیات نی��ا در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫چگونه می توان س��رمایه های سرگردان از بخش غیرمولد‬ ‫ب��ه بخش مولد و صنعتی هدایت ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬در اقتصاد‬ ‫ی��ک اصطالحی وجود دارد به ن��ام ترجیحات نقدینگی‪.‬‬ ‫افراد مبتنی بر بازدهی که در بازار مالی وجود دارد سرمایه‬ ‫خود را در این بازار می برند و یک س��بد برای خود در این‬ ‫بستر تعریف می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این س��بد قابلیت جانش��ینی دارد و افراد‬ ‫پس انداز و سپرده های خود را هر جا سود بیشتری داشته‬ ‫باشد به سرعت جابه جا می کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به دلیل مشکالت ساختاری که در کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بازدهی بازارهای س��وداگری و داللی خیلی بیشتر‬ ‫از تولید اس��ت (موانع حوزه تولید بسیار زیاد است و دوره‬ ‫بازگشت سرمایه طوالنی مدت است)‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در سال های گذشته بر اساس تحقیقاتی‬ ‫که داش��تیم بازدهی صنایع مختل��ف بین ‪ ۸‬تا ‪۱۵‬درصد‬ ‫بوده در حالی که بازارهای داللی شاید در یک ماه چنین‬ ‫س��ودی را به افراد بدهد‪ .‬در عمل بخش تولید نتوانس��ته‬ ‫نقدینگی های س��رگردانی که به طور دائ��م در بازارهای‬ ‫مختل��ف تغیی��ر جه��ت می دهند را جذب کن��د‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د در ش��رایط فعلی که پس اندازها از بلندمدت به‬ ‫کوتاه مدت تبدیل شده ممکن است هر لحظه این بازارها‬ ‫را ملتهب کند‪.‬‬ ‫برخی تقس��یم بندی ها درب��اره مولد و غیرمولد‪ ،‬مرب��وط به ‪ ۲۰۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰۰‬س��ال گذشته با اقتصادهای متفاوت از امروز بوده که اقتصاد‬ ‫کش��اورزی ی��ا اقتص��اد کارگاه های صنعت��ی حاکم ب��وده در حالی که‬ ‫وضعیت اقتصادی جهان امروز تغییر کرده است‬ ‫بیش��تری ایجاد کند و انها را از انتفاع خارج کرده به طور‬ ‫خودکار نقدینگی ها به سوی تولید هدایت می شوند‪.‬‬ ‫حیات نیا با اش��اره به بازار بورس افزود‪ :‬یکی از راه های‬ ‫تامی��ن مال��ی بنگاه ه��ا و واحدهای صنعتی در بیش��تر‬ ‫کشورهای دنیا بورس است‪ .‬اما در ایران بازار بورس عمق‬ ‫الزم را ندارد‪ .‬بسیاری از شرکت هایی که وارد بازار بورس‬ ‫ش��دند تنها س��هام خود را واگذار کردند اما تامین مالی از‬ ‫طریق این بازار انجام نشده است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬اگر طراحی برای مدیری��ت مالی و ابزار الزم‬ ‫ان از طریق بازار س��رمایه انجام شود‪ ،‬بنگاه ها با همکاری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارای��ی نقدینگی خود را از ای��ن بازار تامین می کنند که‬ ‫به رونق مورد انتظار در تولید بسیار کمک کننده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور صنایع در بورس‬ ‫حیات نیا در پاس��خ به این پرس��ش که ایا ظرفیت الزم‬ ‫ب��رای حض��ور صنایع در بورس برای رس��یدن به س��ود‬ ‫م��ورد انتظار وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬واقعیت این اس��ت که به‬ ‫دلیل مش��کالت تورمی‪ ،‬نابسامانی ها و نوسان های شدید‬ ‫اقتص��ادی در یکی دو دهه اخی��ر نوعی صنعت زدایی در‬ ‫کش��ور رخ داد و برخی صنایع تضعیف و تعطیل ش��ده اند‬ ‫در حال��ی ک��ه در زمان فعالیت جایگاه مناس��بی در بازار‬ ‫داش��تند‪ .‬از این رو‪ ،‬درحال حاضر شرایط الزم را برای این‬ ‫امر را ندارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در صورتی که صنایع پیشرو تامین مالی‬ ‫خ��ود را از ای��ن بازار انجام دهند‪ ،‬از ط��رف دیگر‪ ،‬صنایع‬ ‫استراتژیک که دولت نگاه ویژه به انها دارد با مکانیسم های‬ ‫تش��ویقی از بازار سرمایه تامین مالی شوند می توان امید‬ ‫داشت سرمایه های سرگردان ساماندهی مناسب در بخش‬ ‫وزیرصنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬هدف از بازدید شهرک‬ ‫صنعتی زاهدان میرجاوه بررس��ی وضعیت شهرک صنعتی و‬ ‫زیرساخت های موجود ان و پیگیری حل مسائل و مشکالت‬ ‫صاحبان صنایع و فعاالن اقتصاد در استان است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫رضا رحمانی اف��زود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬قرار‬ ‫است چنان چه مشکلی مربوط به سایر نهاد های اجرایی باشد‬ ‫در ش��ورای اداری و در تهران از طریق وزارتخانه های مرتبط‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تکمیل زیرس��اخت های ش��هرک‬ ‫صنعت��ی زاه��دان میرجاوه نی��از به تخصی��ص بودجه دارد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬برای تامین پست برق این شهرک ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫تومان نیاز اس��ت که پیگیری الزم از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت انجام می ش��ود‪ .‬برای توسعه صنعتی استان‬ ‫از ش��مال تا جنوب برنامه های مناسبی تدوین و برنامه ریزی‬ ‫شده اس��ت اما با بودجه های خرد نمی توان طرح های کالن‬ ‫را به سرانجام رساند‪.‬‬ ‫صنعت ش��وند‪ ،‬ضمن انکه می توان از مشاوره کارشناسان‬ ‫ب��ازار بورس بهره ب��رد و با تعیین الگوهای مناس��بی که‬ ‫تضامین کافی برای سرمایه گذاران خرد هم داشته باشند‬ ‫به این سمت و سو حرکت کرد‪ .‬یک همگرایی بین بخش‬ ‫دولتی و ش��رکت های دست اندرکار تامین مالی می تواند‬ ‫این هدف را به سرانجام برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹امنیت سرمایه گذاری‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬جعفر خیرخواهان از دیگر کارشناس��ان این‬ ‫حوزه به‬ ‫گفت‪ :‬نخس��ت ایراد به این تقسیم بندی‬ ‫مولد و غیرمولد اس��ت‪ .‬هر کس می تواند بس��ته به منافع‬ ‫و ن��گاه خودش عن��وان کند فالن حرف��ه مولد و دیگری‬ ‫غیرمولد اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬هر فرد دارای سرمایه ای‬ ‫برایش ارزشمند اس��ت می خواهد بیشترین بازدهی را از‬ ‫ان داش��ته باش��د‪ ،‬ضمن انکه امنیت سرمایه اش هم باید‬ ‫تضمین ش��ده باشد‪ .‬با در نظر گرفتن مجموع این مسائل‬ ‫سرمایه خود را به بخشی هدایت می کند که فکر می کند‬ ‫تمام این ویژگی ها را دارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ب ه طور قطع هر بخش��ی که سوداور شود افراد‬ ‫س��پرده و اندوخته خود را به ان محل هدایت کند و اگر‬ ‫شرایط تغییر کند دوباره ان را جابه جا می کنند‪ .‬دولت با‬ ‫مشوق هایی که ایجاد می کند تاثیرگذار در این امر است‪.‬‬ ‫البت��ه با درنظر گرفتن اینکه تصمیم ها درس��ت یا به نفع‬ ‫جامع��ه بوده یا خیر‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬نمی توان یک حکم کلی‬ ‫داد ک��ه به عن��وان مثال حمل ونقل مولد اس��ت و دیگری‬ ‫غیرمولد‪ .‬این کارش��ناس حوزه صنعت یاداور شد‪ :‬برخی‬ ‫تقس��یم بندی های موجود درباره مولد و غیرمولد‪ ،‬مربوط‬ ‫به ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬س��ال گذش��ته با اقتصادهای متفاوت از‬ ‫امروز بوده که اقتصاد کش��اورزی ی��ا اقتصاد کارگاه های‬ ‫صنعتی حاکم بوده در حالی که وضعیت اقتصادی جهان‬ ‫امروز تغییر کرده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه امروز دنیای مجازی فعالیت زیادی دارد‬ ‫و بیش��تر تولید اقتصاد در بخش های نامرئی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ام��ا همچنان برخی با نگاه و عینک چند س��ال گذش��ته‬ ‫کارخان��ه ای ک��ه دودکش دارد را مول��د و تولید می داند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬نخست باید تعریف واژه گانی و مفاهیم را داشته‬ ‫باش��یم و واکاوی ش��ود به چه چیزی مولد می گوییم و به‬ ‫چه چیزی غیرمولد و چرا‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در دنیای فعلی بیش��تر نیازهای افراد در عصر‬ ‫جدید در بخش خدمات اس��ت‪ .‬کش��ورهای پیشرفته ‪۸۰‬‬ ‫درصد اقتصادشان در بخش خدمات است‪.‬‬ ‫پیش تر یکی از کارشناس��ان صنعتی عنوان می کرد ما‬ ‫باید در امر اش��تغالزایی بیش��تر متمرکز این بخش باشیم‬ ‫زی��را در صنای��ع ه��م بخش زی��ادی از کاره��ا مربوط به‬ ‫ت اما تفاوتی‬ ‫خدمات دهی همان محصوالت صنعتی اس�� ‬ ‫که کش��ورهایی مانند ما با کش��ورهای صنعتی دارد این‬ ‫اس��ت که صنایع در کش��ورهای جهان اولی روند طبیعی‬ ‫خود را به طور کامل پیموده اند یعنی در کار صنعت تمام‬ ‫امور طی شده و در ادامه به خدمات توجه ویژه می شود‪ .‬در‬ ‫واقع باید نخست در بخش صنعت کارها بسامان شود و در‬ ‫ادامه بتوانیم از خدمات صحبت کنیم‪ .‬خیرخواهان در این‬ ‫ باره گفت‪ :‬اطالق کشور صنعتی مربوط به اقتصاد گذشته‬ ‫اس��ت‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬درحال حاض��ر ‪ ۹‬درصد اقتصاد‬ ‫امریکا صنعتی است‪ .‬با ارزش ترین شرکت تولیدی ان اپل‬ ‫است‪ .‬کارخانه گوشی تولید و به عنوان مثال‪ ۱۰۰۰ ،‬دالر‬ ‫می فروش د اما فقط ‪ ۵۰‬دالر ان مربوط به هزینه های تولید‬ ‫اعم از دستمزد کارگر‪ ،‬مواد اولیه و روند تولید است‪ .‬بیش‬ ‫از ‪۹۰‬درصد مربوط به طراحی و خدمات بعدی اس��ت که‬ ‫باید این کاالی صنعتی در بازار تبلیغات و فروش داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬اگر این بخش نباشد کاال بازاری نخواهد داشت‪ .‬به‬ ‫هر حال باید به زنجیره ارزش توجه شود‪.‬‬ ‫هجوم س��رمایه ها به ب��ازاری مانند خودرو که منجر به‬ ‫نابسامانی و اشفتگی ان می شود‪ ،‬نمی تواند در این زنجیره‬ ‫ارزش باش��د‪ .‬او گف��ت‪ :‬برای تولید بای��د ثبات اقتصادی‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬این ثبات هم به این معنی نیست که نرخ‬ ‫دالر س��ال ها با وجود تورم باال‪ ،‬پایین نگه داشته شود‪ .‬در‬ ‫واقع سرمنشا رها شود و بخواهیم تنها به برخی بخش ها‬ ‫توجه کنیم تولید مورد نظر محقق نمی شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ح��وزه صنعت با بی��ان اینکه تورم ‪۵۰‬‬ ‫درص��دی تولیدکننده و مصرف کننده را ش��وکه می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طبیعی اس��ت اف��راد برای اینکه ارزش پول ش��ان‬ ‫کمتر نشود در بازارهای مختلف و البته کارهای غیرمولد‬ ‫س��رمایه گذاری می کنند که س��ود دارد‪ .‬اشفتگی در این‬ ‫ب��ازار نتیجه عملکردهای مدیران باالدس��تی اس��ت در‬ ‫حالی که بارها کارشناس��ان یاداور ش��ده اند راهکارهای‬ ‫کوتاه مدت دردی از تولیدکننده دوا نمی کند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬در زنجیره ارزش تولید باید متعادل شود‬ ‫و اگر این طور ش��ود جذب سرمایه گذاری ممکن می شود‬ ‫نمی توان بخش��ی را بادبادکی رش��د داد در حالی که در‬ ‫دنیای رقابت نتواند نیازها را پاسخ دهد‪.‬‬ ‫خیرخواهان در پایان گفت‪ :‬باید اس��تراتژی مش��خص‬ ‫تدوین کنیم تا رقبت به تولید در بین س��رمایه گذاران به‬ ‫وجود اید‪ .‬با قیمت گذاری‪ ،‬نرخ ها کنترل می شود و هزینه‬ ‫تولید باال می بریم و در این شرایط نمی توان انتظار داشت‬ ‫سرمایه ها به بازار مولد جذب شوند‪.‬‬ ‫نیاز به تخصیص بودجه برای تکمیل زیرساخت های شهرک صنعتی میرجاوه‬ ‫رحمان��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��رای اج��را و تکمی��ل ط��رح‬ ‫الس��تیک که چند سال گذشته در ش��هرک صنعتی رامشار‬ ‫سیستان وبلوچس��تان کلنگ زنی ش��د‪ ،‬نیاز به ‪ ۲‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد توم��ان بودجه دارد و جزو طرح ه��ای اولویت دار به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬هم اکنون کاره��ای اداری و تعیین پیمانکار‬ ‫طرح در وزارتخانه در حال انجام است‪.‬‬ ‫رحمانی تاکید کرد‪ :‬هیچ س��ر فصلی در س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه برای طرح ه��ای کالن صنعتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در اس��تان ها وجود ندارد و بودجه مورد نظر باید از‬ ‫منابع ملی و صندوق توسعه ملی یا اورده خود سرمایه گذاران‬ ‫باید تامین ش��ود و س��ازمان برنامه و بودجه فقط در توسعه‬ ‫زیرساخت ها می تواند به استان بودجه اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی یاد اور شد‪ :‬اجرای مگاپروژه طرح پوشاک از مهم ترین‬ ‫برنامه های وزارتخانه اس��ت که به صورت ازمایشی ‪ ۵‬استان‬ ‫در نظر گرفته ش��ده که ‪ ۲‬اس��تان دیگر برای شروع به طرح‬ ‫افزوده ش��ده اس��ت و به دنبال تامین اعتبار برای اجرای ان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫همچنین محس��ن صالحی نیا‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران گفت‪ ۸۵۰ :‬ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی در کش��ور مس��تقر اس��ت که ‪ ۳‬درصد ان در‬ ‫اس��تان سیستان وبلوچس��تان مستقر هس��تند که به نسبت‬ ‫تعداد ش��هرک ها ش��اخص رقم خوبی را ب��ه خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اظهار کرد‪ :‬تکمیل‬ ‫زیرس��اخت های اب‪ ،‬برق‪ ،‬اس��فالت و گاز از اهداف سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫اس��تقرار و تکمیل واحدها ی دارای توجی��ه اقتصادی نیز با‬ ‫اس��تفاده از تسهیالت از دیگر اقدام ها است‪ .‬ایجاد انگیزه در‬ ‫کار افرین��ان برای س��رمایه گذاری در ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان از اهمیت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا اظهار ک��رد‪ :‬تکمیل واحده��ای نیمه تمام در‬ ‫کاهش بیکاری جوانان استان اهمیت بسزایی دارد‪.‬‬ ‫ایدرو ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال در سیستان و بلوچستان هزینه کرد‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت‪ :‬ایدرو در‬ ‫سال مالی جاری بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال برای راه اندازی و تکمیل طرح های‬ ‫ع خود در سیستان و بلوچستان هزینه کرده است‪.‬‬ ‫صنعتی تاب ‬ ‫ب��ه گزارش ایدرونی��وز‪ ،‬محمدرضا عبداللهی همچنین با اش��اره به اولویت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر توس��عه مناطق کمتر برخوردار افزود‪:‬‬ ‫پیش بینی می شود تا پایان امسال نیز این سازمان بر مبنای امکان جذب و نیاز‬ ‫ای��ن پروژه ها از محل اعتبارات ملی خود بیش از ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال دیگر هم‬ ‫به این استان اختصاص دهد‪ .‬وی ضمن رد اظهارات معاون استاندار سیستان‬ ‫مبنی بر ضعف این سازمان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جذب اعتبارات‬ ‫صنعتی‪ ،‬افزود‪ :‬انتظ��ار می رود به جای فرافکنی و اظهارات غیردقیق از محل‬ ‫اعتبارات استانی و نیز جذب مشارکت سرمایه گذاران محلی و ملی به ایدرو در‬ ‫پیشرفت پروژه های اش��تغالزایی استان کمک شود که متاسفانه تاکنون هیچ‬ ‫بودجه ای از جانب استان را شاهد نبوده ایم‪.‬‬ ‫عبداللهی گفت‪ :‬طرح های این س��ازمان در سیس��تان و بلوچستان نیازمند‬ ‫منابع ارزی و نیز تهیه ماش��ین االت اس��ت‪ .‬با وجود تالش این سازمان برای‬ ‫برگزاری مناقصه متاس��فانه پیمانکاران تمایلی به انجام پروژه نداشته اند‪ .‬وی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی حیات نیا‬ ‫بر اساس‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫که داشتیم‬ ‫بازدهی صنایع‬ ‫مختلف بین ‪ ۸‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬درصد است‬ ‫در حالی که‬ ‫بازارهای داللی‬ ‫شاید در یک ماه‬ ‫چنین سودی را‬ ‫به افراد بدهد‬ ‫جعفر خیرخواهان‬ ‫با قیمت گذاری‪،‬‬ ‫نرخ ها کنترل‬ ‫می شود و‬ ‫هزینه تولید باال‬ ‫می رود و در این‬ ‫شرایط نمی توان‬ ‫انتظار داشت‬ ‫سرمایه ها‬ ‫به بازار مولد‬ ‫جذب شوند‬ ‫احمدعل��ی موهبتی‪ ،‬اس��تاندار سیستان وبلوچس��تان هم‬ ‫در ای��ن بازدید گف��ت‪ :‬همراه��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اس��تان بس��یار چش��مگیر اس��ت و در حدود ‪۱۰‬‬ ‫ماه گذش��ته چهارمین س��فر وزیر به این اس��تان را ش��اهد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫از جمل��ه مصوبه های مقام عالی وزارتخانه تعیین نماینده‬ ‫تام االختی��ار در ح��وزه تم��ام معاونت ها حوزه ه��ای متعدد‬ ‫زیرمجموع��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای پیگیری‬ ‫امور صنعت‪ ،‬معدن و حوزه تجارت استان است‪.‬‬ ‫استاندار سیستان و بلوچستان یاداور شد‪ :‬انتقال دو کشتی‬ ‫ب��ا ظرفیت بیش از ‪ ۱۳۰‬هزار تن از بندرامام خمینی (ره) به‬ ‫بن��در چابهار ب��رای تخلیه از جمله مهم تری��ن اقدام هایی به‬ ‫ش��مار می رود که وزارتخانه هفته گذش��ته در حوزه تجارت‬ ‫در اس��تان انجام داده که ماحصل ان رونق بندر چابهار است‬ ‫در صورتی که درحال حاض��ر تنها از ‪۱۰‬درصد ظرفیت بندر‬ ‫چابهار استفاده می شود‪.‬‬ ‫دلیل اس��تقبال نکردن پیمانکاران را مشکالت نقدینگی انها برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫چون اعتبارات صنعتی سیس��تان و بلوچس��تان در قالب اسناد خزانه اسالمی‬ ‫بوده که موعد نقد ش��دن انها ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬س��ال اینده اس��ت متاس��فانه به دلیل‬ ‫فرایندهای طوالنی س��اخت‪ ،‬ارسال و نصب ماش��ین االت‪ ،‬پیمانکاری حاضر‬ ‫به انجام پروژه نش��ده است‪ .‬عبداللهی افزود‪ :‬ایدرو نگاه ملی به توسعه مناطق‬ ‫محروم داش��ته و در این راس��تا مدل مناسب برندینگ(نشان سازی تجاری) و‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی برای تکمیل س��رمایه گذاری کارخانه تایر زابل را‬ ‫پیش خواهد برد‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫استفاده از روش های‬ ‫نوین تامین مالی و توسعه‬ ‫تعمیق ساخت داخل‬ ‫در نشس��ت مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی‬ ‫ایران خودرو ب��ا اعض��ای هیات مدیره انجمن‬ ‫تخصصی س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خ��ودرو ب��ر تامی��ن قطعات و تجاری س��ازی‬ ‫خودروه��ای ناق��ص‪ ،‬افزایش تولی��د‪ ،‬اصالح‬ ‫قرارداده��ای ایران خ��ودرو ب��ا قطعه س��ازان‪،‬‬ ‫اس��تفاده از روش ه��ای نوین تامی��ن مالی و‬ ‫توسعه تعمیق ساخت داخل تاکید شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬فرشاد مقیمی در این‬ ‫نشس��ت گفت‪ :‬اولویت نخست ما جمع اوری‬ ‫خودروه��ای کف کارخانه ب��ا همت و همدلی‬ ‫قطعه س��ازان و افزای��ش میزان تولی��د روزانه‬ ‫خودرو بدون کسری قطعه است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬به دنب��ال تولید به ش��یوه عبور‬ ‫مس��تقیم هس��تیم که این امر زمانی محقق‬ ‫می ش��ود که خودرو به ش��کل کامل و بدون‬ ‫کس��ری قطعه تولید ش��ده و مستقی م از خط‬ ‫تولی��د جه��ت عرضه ب��ه مش��تریان تحویل‬ ‫معاونت فروش و بازاریابی شود‪.‬‬ ‫وی به راه های تامین منابع مالی برای تولید‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬فروش دارایی های غیرمولد‬ ‫و کس��ب افزایش سهم بازار قطعات یدکی در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو کاهش‬ ‫هزینه های س��ربار تولید از دیگر اولویت های‬ ‫کاری این ش��رکت دانس��ت و گفت‪ :‬ش��بکه‬ ‫ارتباط منطقی بین قطعه سازها و ساپکو باید‬ ‫اصالح و تکمیل شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬دو انجمن قطعه س��ازی باید از‬ ‫نظر س��اختاری و فکری با هم متحد شوند تا‬ ‫رونق تولید ش��کل گیرد و راهکارهای نو برای‬ ‫روش های تامین مالی ارائه شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬منص��ور منص��وری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت طراح��ی و مهندس��ی ای��ران‬ ‫خودرو(س��اپکو) از تش��کیل کمیته ه��ای‬ ‫تخصصی با همکاری دو انجمن قطعه س��ازی‬ ‫در حوزه ه��ای مال��ی و اقتص��ادی‪ ،‬طراحی و‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬توسعه و تعمیق س��اخت داخل‪،‬‬ ‫تامین و بهره وری‪ ،‬اس��تراتژی و صادرات خبر‬ ‫داد و اظه��ار کرد‪ :‬در این کمیته ها به ش��کل‬ ‫تخصصی مش��کالت صنعت قطع��ه واکاوی و‬ ‫برای ان راهکارهایی اندیشیده می شود‪.‬‬ ‫همچنین اصغر خسروشاهی‪ ،‬عضو انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو بر‬ ‫تدوین استراتژی صنعت خودرو کشور تاکید‬ ‫کرد و افزود‪ :‬با تدوین این برنامه مس��یر رشد‬ ‫و بالندگ��ی صنعت خودرو مش��خص خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در تدوین اس��تراتژی ‪ ۱۰‬س��اله‬ ‫کالن صنعت خ��ودرو از دیدگاه های خبرگان‬ ‫صنعت‪ ،‬مراکز علم��ی‪ ،‬انجمن های تخصصی‬ ‫اس��تفاده شود و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مجلس شورای اسالمی از این اقدام حمایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خسروش��اهی مهم تری��ن مش��کل امروزی‬ ‫صنع��ت قطعه کش��ور را کمب��ود نقدینگی‪،‬‬ ‫مش��کالت گمرکی و تع��دد بخش��نامه های‬ ‫بانک مرکزی دانس��ت و خاطرنشان کرد‪ :‬اگر‬ ‫قطعه س��ازی تضعیف ش��ود‪ ،‬صنع��ت خودرو ‬ ‫کشور لطمه خواهد خورد‪.‬‬ ‫ش��اپور س��امعی‪ ،‬نایب رئیس ای��ن انجمن‬ ‫نی��ز ضم��ن حمای��ت انجم��ن از مدیرعامل‬ ‫ایران خ��ودرو اف��زود‪ :‬ب��ا همدل��ی و همراهی‬ ‫قطعه سازان و خودروسازان از پیچ تحریم ها به‬ ‫سالمت عبور خواهیم کرد و در راستای تحقق‬ ‫رونق تولید گام خواهیم برداشت‪.‬‬ ‫س��هیل یزدان بخش از دیگر اعضای انجمن‬ ‫قطعه س��ازان بر طراحی پلتفرم مشترک بین‬ ‫قطعه ساز و خودروساز برای تولید خودروهای‬ ‫برق��ی در کالس (‪ )B‬تاکید ک��رد و گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس امار ارائه شده میزان فروش خودروهای‬ ‫برقی در سال های ‪۱۳۹۹( ۲۰۲۰‬خورشیدی)‪،‬‬ ‫‪ )۱۴۰۴( ۲۰۲۵‬و ‪ )۱۴۰۹( ۲۰۳۰‬به ترتیب ‪،۲‬‬ ‫‪ ۸‬و ‪ ۲۰‬درص��د از بازار فروش خ��ودرو را در‬ ‫جهان به خود اختصاص خواهد داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«بازدهی» برای سرمایه گذاری اولویت نخست است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1373‬‬ ‫پیاپی ‪2691‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت موتورسیکلت را دریابید‬ ‫ضرورت‬ ‫صادرات‬ ‫برای صنعت‬ ‫خودرو‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان کشور‬ ‫شهناز صفائی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹واح�د تحقیق وتوس�عه ب�رای صنعتگ�ر‬ ‫بااهمیت است‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫علی عرب‬ ‫روی خط خبر‬ ‫خودروسازان خواستار‬ ‫کمک زیان شدند‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان از سیاست سرکوب‬ ‫قیمت��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره‬ ‫خودروهای تولیدی انتقاد کرد و خواستار پرداخت‬ ‫کم��ک زیان به خودروس��ازان داخلی ش��د‪ .‬احمد‬ ‫نعمت بخش در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬افزود‪ :‬مش��کالت‬ ‫سرکوب قیمتی خودروها و فروش نرفتن خودروها‬ ‫به قیمت های واقعی در س��ال های گذشته از سوی‬ ‫ش��ورای رقابت و س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬منجر به زیان‬ ‫دو خودروس��از بزرگ کشور ش��د‪ ،‬به طوری که در‬ ‫مجامع عمومی برگزار ش��ده تیر امس��ال‪ ،‬این زیان‬ ‫به طور رس��می اعالم ش��د‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬هر چند‬ ‫این سیاس��ت با هدف حمایت از قش��ر اسیب پذیر‬ ‫و توانای��ی انها برای خرید برخ��ی خودروها اعمال‬ ‫شد‪ ،‬اما براس��اس قانون‪ ،‬در این شرایط دولت باید‬ ‫به پرداخت کمک زیان اقدام کند‪ .‬تبصره یک ماده‬ ‫‪ ۱۰۱‬قان��ون برنامه پنجم توس��عه اقتصادی و بند‬ ‫‪ ۹۰‬اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬صراحت دارند که «اگر‬ ‫دول��ت به هر دلیلی نرخ هر کاالیی را کمتر از ارزش‬ ‫واقع��ی ان تکلیف کند‪ ،‬باید نس��بت ب��ه پرداخت‬ ‫کمک زی��ان اقدام کن��د‪ ».‬وی ادام��ه داد‪ :‬این در‬ ‫حالی اس��ت که تاکنون نه تنها چنین پرداختی به‬ ‫خودروس��ازان انجام نشده‪ ،‬حتی وام ها و تسهیالت‬ ‫وع��ده داده ش��ده به انه��ا نیز عملیات��ی و اجرایی‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬نعمت بخش در عین حال یاداور شد‪:‬‬ ‫فراموش نکنیم گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت‬ ‫سایپا شرکت های سهامی عام هستند و بسیاری از‬ ‫س��هامداران خرد انها امورات خود را از طریق سود‬ ‫سهام این شرکت ها می گذرانند‪.‬‬ ‫اسان موتور النترا را‬ ‫گران تر از بازار می فروشد‬ ‫براساس بررس��ی ها‪ ،‬مشخص شده هیوندا النترا‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬واردات��ی که ازس��وی اس��ان موتور عرضه‬ ‫می ش��ود‪ ۴۴ ،‬میلیون توم��ان گران ت��ر از بازار به‬ ‫فروش می رسد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬روزبه روز بر تعداد‬ ‫ش��رکت ها و کارخانه هایی ک��ه خودروهای خود را‬ ‫ب��ا قیمت هایی باالتر نس��بت به ب��ازار ازاد عرضه‬ ‫می کنن��د‪ ،‬افزوده می ش��ود‪ .‬پس از ش��رکت هایی‬ ‫همچون مدیران خ��ودرو‪ ،‬کرمان موت��ور و بهمن‪،‬‬ ‫اکنون نوبت اسان موتور است که خودروهای خود‬ ‫را گران تر از بازار می فروش��د‪ .‬این شرکت نرخ النترا‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬را ح��دود ‪ ۴۴‬میلی��ون گران تر از بازار ازاد و‬ ‫‪ ۴۸۹‬میلیون تومان در نظر گرفته است درحالی که‬ ‫این خودرو در بازار با نرخ حدود ‪ ۴۴۵‬میلیون تومان‬ ‫مورد معامله قرار می گیرد‪.‬‬ ‫یکی از اهداف مهم یک واحد تولیدی در کنار تولید‬ ‫باکیفیت محصوالت‪ ،‬موضوع ارتقا و توس��عه است‪ .‬از‬ ‫این رو براساس اهمیت این موضوع واحدهای تحقیق‬ ‫و توس��عه در صنایع گوناگون کشور فعال شده اند اما‬ ‫متاسفانه در بیشتر موارد شاهد هستیم که این واحد‬ ‫مهم در حد اختصاص دادن یک اتاق تنزل پیدا کرده‬ ‫تا واحدهای صنعتی فقط ب��ه ظاهر به الزاماتی که از‬ ‫س��وی نهادهای مربوط برای انها در نظر گرفته شده‬ ‫عمل کنند‪ ،‬در حالی که از مسیر اصلی خود فرسنگ ها‬ ‫فاصله دارند‪ .‬از جمله دالیل وضعیت نامناسب صنعت‬ ‫کشور این است که هنوز به خوبی هدف از فعالیت های‬ ‫پژوهش��ی درک نشده است و تولیدکنندگان دانش و‬ ‫ت��وان کافی ب��رای فعالیت در این زمین��ه را ندارند و‬ ‫برای فعالیت های مطالعاتی واحدهای تولیدی از سوی‬ ‫نهادهای مربوط به طور جدی زمینه سازی نشده است‪.‬‬ ‫از انجایی که صنعت موتورسیکلت کشور این روزها‬ ‫درگیر مسائل بسیاری اس��ت‪ ،‬یکی از بخش هایی که‬ ‫می تواند ب��رای رهایی این صنعت از مش��کالت موثر‬ ‫واقع ش��ود‪ ،‬تمرکز و توجه کافی به واحدهای تحقیق‬ ‫و توس��عه و بخ��ش مطالعاتی در این صنعت اس��ت‪،‬‬ ‫در ای��ن زمینه با تعدادی از فعاالن این صنعت‬ ‫گفت وگو کرده که در ادامه امده است‪.‬‬ ‫یداهلل حاج غفاری‬ ‫ابوالفض��ل حج��ازی‪ ،‬رئیس انجمن موتورس��یکلت‬ ‫قم درب��اره وضعی��ت تولیدکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬صنعت موتورس��یکلت کش��ور به دلیل‬ ‫سیاست هایی مانند س��لیقه ای بودن انتخاب و تغییر‬ ‫وزیر و تغییر قوانین مربوط‪ ،‬کارنامه روش��نی ندارد‪ .‬با‬ ‫وجود اینکه موتورسیکلت سازی صنعت بسیار مهمی‬ ‫اس��ت و کشورهای دیگر از نظر اش��تغالزایی‪ ،‬گردش‬ ‫مالی و اینکه نیاز قشر خاصی را تامین می کند‪ ،‬توجه‬ ‫ویژه ای به ان دارند اما این صنعت در کش��ور ما مورد‬ ‫بی توجهی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫حجازی افزود‪ :‬هیچ چشم انداز و هدفی برای صنعت‬ ‫موتورسیکلت کشور تعیین نشده و این صنعت وابسته‬ ‫ب��ه چین اس��ت و چینی ها هم که م��درن و صاحب‬ ‫فناوری ش��ده اند‪ ،‬تمایلی به مش��ارکت در انتقال علم‬ ‫و دان��ش مربوط به این صنعت و توس��عه ان ندارند و‬ ‫در نهای��ت با این رویکرد از تولیدکننده به واردکننده‬ ‫تبدیل شده ایم‪ .‬حدود ‪ ۱۰‬سال پیش ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫موتورس��یکلت های مورد نیاز در کشور تولید می شد‬ ‫که امروز این امار به طور متوسط به کمتر از ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬‬ ‫درصد اس��ت؛ یعنی به عقب برگشته ایم که دلیل ان‬ ‫هم کاهش تقاضا است‪.‬‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه انجمن صنعت موتورس��یکلت‬ ‫کش��ور در ادامه اظهارکرد‪ :‬موتورسیکلت سازی رشد‬ ‫صنعتی به معنای واقعی نداش��ته اس��ت‪ .‬کارخانه ها و‬ ‫نمایشگاه ها زیباتر شده اند اما از نظر توسعه داخلی که‬ ‫دانش��گاه و صنعت ما با هم همکاری و در یک راس��تا‬ ‫فعالی��ت کنند و بتوانند یک برند و مدل ملی را ایجاد‬ ‫کنند‪ ،‬چنین اتفاقی نیفتاده است‪.‬‬ ‫حجازی گفت‪ :‬نس��بت به ‪ ۱۰‬سال پیش هم نه تنها‬ ‫در بخش صنعت‪ ،‬بلکه در بسیاری از زمینه ها عقب تر‬ ‫هس��تیم‪ .‬البته در بسیاری از حوزه ها رشد داشتیم اما‬ ‫بیشتر واحدهای ما یا در جا زد ه یا عقب مانده اند‪ .‬وی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬در شرایط تحریم وقتی واحد تولیدی‬ ‫هزینه های روزمره و حقوق کارکنان خود را نمی تواند‬ ‫تامی��ن کند چگونه می تواند طرح توس��عه ارائه دهد‪.‬‬ ‫در ی��ک روال عادی باید امکان واردات ماش��ین االت‬ ‫و علم روز وجود داش��ته باشد و قراردادهای مشترک‬ ‫بسته شود‪.‬‬ ‫حجازی همچنین اظهارکرد‪ :‬صنعتگران کشور چه‬ ‫نیاز به تغییر اس��ت واحدهای تحقیق وتوسعه در این‬ ‫زمینه گام بردارند یا اگر نیاز به همسان س��ازی وجود‬ ‫دارد ابتدا در این زمینه مطالعاتی انجام شده و پس از‬ ‫ان روی خط تولید عملیاتی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتی بدون متولی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مس��ئله ص��ادرات‪ ،‬بخ��ش جدایی ناپذی��ر در‬ ‫عصر خودروس��ازی و قطعه س��ازی نوین کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬به ط��ور قطع ب��رای این ام��ر مقدمه ها و‬ ‫پیش نیازهای��ی الزم اس��ت‪ .‬مهم ترین پیش نیاز‬ ‫صادرات‪ ،‬احیا و اعتالی قطعه سازی و بحث وام ها‬ ‫یا تسهیالت ارزی و مالی با بهره رقابت پذیر است‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر ارتقای فناوری از یک سو و انتقال‬ ‫دان��ش فنی برای تولید قطع��ات روزامد و مورد‬ ‫تایید بازارهای جهانی از س��وی دیگر اس��ت‪ .‬هر‬ ‫خودروس��ازی زنجیره تامین بزرگ و به اصطالح‬ ‫تی��ر وان(‪ )Teire1‬دارد‪ ،‬البت��ه ای��ن مجموعه‬ ‫ریزتر ش��ده و مگاس��اپالیرها یا تیر نیم هایی در‬ ‫س��طح بین الملل تشکیل شده که اهداف صنعت‬ ‫قطع��ه را ب��رای تامی��ن قطعات م��ورد نیاز خط‬ ‫تولید خودروس��ازان دنبال می کنند‪ .‬تیر نیم ها‬ ‫قطعه س��ازان بس��یار بس��یار بزرگی هستند که‬ ‫خود به نوعی مجموعه ساز بوده و با خودروسازان‬ ‫بین المللی به عنوان ش��ریک استراتژیک در همه‬ ‫جا حضور دارن��د و در ایجاد کارخانه های جدید‬ ‫خودروسازی در تمام مناطق جهان با خودروساز‬ ‫مادر همکاری نزدیک دارند‪ .‬براساس محاسبات‬ ‫تحق��ق صادرات صنعت خودرو ش��امل خودرو و‬ ‫قطع��ه می تواند جایگزین کاالهای نفتی ش��ود‬ ‫و ارزاوری بزرگی برای کش��ور به دنبال داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬تحقق چنین امری توجه مسئوالن دولت‬ ‫و مجلس و نیز سیاس��ت گذاران صنعت خودرو را‬ ‫می طلبد تا با توجه بیشتر به این حوزه پر ظرفیت‬ ‫سیاست گذاری و برنامه ریزی کالن داشته باشند‪.‬‬ ‫سیاس��ت گذاران باید حمایت هم جانبه داش��ته‬ ‫باش��ند تا بتوان به اهداف صادراتی خود دس��ت‬ ‫یافت‪ .‬در ش��رایط امروز بای��د بازارهای فرامرزی‬ ‫داش��ت و با تولید و تامین محصوالت باکیفیت و‬ ‫استانداردهای جهانی و نیز نرخ تمام شده رقابتی‬ ‫جای پای خود را در بازارهای جهانی تثبیت کرد‪.‬‬ ‫این امر شدنی است به شرط همراهی تمام نهادها‬ ‫و متصدیان سیاست گذار صنعتی‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در وضعی��ت ایده ال باید تمام فعالیت های یک واحد تولیدی از کانال‬ ‫تحقیق وتوس��عه عملیاتی ش��ود اما اکنون حتی در حد ارتقای بخشی از‬ ‫تولید یک محصول نیز فعالیت واحد تحقیق وتوسعه می تواند ثمربخش‬ ‫باشد و به هیچ عنوان نمی توان ان را نادیده گرفت‬ ‫در صنعت موتورسیکلت چه در صنایع دیگر‪ ،‬همیشه‬ ‫به بحث تحقیق وتوسعه اهمیت می دهند اما متاسفانه‬ ‫قوانی��ن و مقرراتی برای فعالیت در این زمینه تعریف‬ ‫نشده است‪ .‬امروز اگر کس��ی فعالیت پژوهشی انجام‬ ‫ده��د و در این مس��یر نیازمند همراه��ی و همکاری‬ ‫س��ازمان ها و نهادهای گوناگون باش��د‪ ،‬این همکاری‬ ‫وجود ندارد‪ .‬مش��کالت این صنعت برای تولیدکننده‬ ‫دوچن��دان اس��ت و روز به روز هم ش��رایط س��خت تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حجازی ادامه داد‪ :‬ش��اید واحدهای��ی فعالیت های‬ ‫توس��عه ای انج��ام دهن��د ام��ا به عن��وان کس��ی که‬ ‫سال هاس��ت در این صنعت فعالیت داش��ته ام چنین‬ ‫رویکردی را در واحدهای تولید صنعت موتورسیکلت‬ ‫کشور ندیده ام‪ .‬البته برنامه هایی تعریف می شود اما در‬ ‫نهایت اجرایی نمی شوند‪ .‬دولت در این زمینه کوتاهی‬ ‫کرده و به جای ریل گذاری در مسیر حرکت و فعالیت‬ ‫واحد تولیدی سیم خاردار ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫حجازی درباره چرایی فعالیت نداش��تن واحدهای‬ ‫تحقیق وتوس��عه در کش��ور اف��زود‪ :‬نمی توانم پاس��خ‬ ‫این پرس��ش را بده��م‪ .‬اگر واحده��ای تولید فعالیت ‬ ‫پژوهش��ی ندارند در این زمینه تولیدکنندگان مقصر‬ ‫نیستند؛ مقصر فراهم نشدن زیرساخت های مورد نیاز‬ ‫از س��وی دولت اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان موتورسیکلت‬ ‫توانمندی های الزم برای گام نهادن در مس��یر توسعه‬ ‫و پیش��رفت را دارن��د اما افق روش��نی وجود ندارند و‬ ‫ایین نام��ه ای در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫این صنعت تعریف نشده؛ بنابراین در عمل نمی توانند‬ ‫کاری انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹رصدکننده برندهای بزرگ جهان‬ ‫عل��ی ع��رب‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولید‬ ‫موتورس��یکلت کش��ور نیز در این باره گفت‪ :‬بخش��ی‬ ‫از فعالیت تولیدکننده تحقیق وتوسعه است که توجه‬ ‫ب��ه ان برای تولید و در واقع بروزرس��انی در هر واحد‬ ‫تولیدی الزم اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با ورود کاالهایی‬ ‫با م��دل ‪ ۲۰۱۹‬و حت��ی ‪ ۲۰۲۰‬با کم��ک واحدهای‬ ‫تحقیق وتوس��عه کاالی س��اخت داخلی ه��م از نظر‬ ‫فن��اوری و کیفی��ت ارتقا پیدا کند؛ یعنی از یک س��و‬ ‫بخشی از نگاه واحدهای تحقیق وتوسعه باید به واردات‬ ‫روز باش��د و کاالهای��ی که به عنوان مث��ال در ژاپن یا‬ ‫اروپا ب��ا فناوری بهتر و باالتر تولید می ش��ود را رصد‬ ‫کند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬یک واح��د تولیدی نقاط ضعف‬ ‫خود را شناس��ایی کن��د و در زمینه هایی که نواقصی‬ ‫دارد و روزامد نیست و توانمندی دارد‪ ،‬سطح فناوری‬ ‫خود را ارتق��ا دهد‪ .‬این مهم تری��ن وظیفه واحدهای‬ ‫تحقیق وتوسعه تولیدکنندگان موتورسیکلت و قطعات‬ ‫مربوط به ان است‪.‬‬ ‫عرب با بیان اینکه در سایر کشورها بخشی از مالیات‬ ‫را برای فعالیت های پژوهش��ی از تولیدکننده دریافت‬ ‫نمی کنن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬برای مثال‪ ۳۰ ،‬درص��د مالیات یا‬ ‫ارزش افزوده را براساس فعالیت های تحقیق وتوسعه و‬ ‫در قالب همکاری با مراکز دانشگاهی یا پارک های علم‬ ‫و فناوری و پژوهش��کدها از انها می پذیرند‪ .‬در مقابل‬ ‫در کش��ور ما نه تنها این گونه نیست‪ ،‬بلکه برعکس هم‬ ‫عمل می کنن��د و از هزینه هایی که ب��رای واحدهای‬ ‫تحقیق وتوسعه می شود هم مالیات دریافت می کنند‪.‬‬ ‫ع��رب در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه وضعی��ت صنعت‬ ‫موتورسیکلت کشور اظهارکرد‪ :‬بخش تحقیق وتوسعه‬ ‫در ای��ن صنعت بیش��تر رصدکنن��ده برندهای بزرگ‬ ‫جهان مانند هوندا است‪ .‬اینکه این واحدهای تولیدی‬ ‫مطرح در حال انجام چه کارهایی هس��تند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬اگر در زمینه کاهش االیندگی از فناوری یورو‬ ‫‪ ۵‬اس��تفاده می کنن��د و موفق بوده اند م��ا نیز به این‬ ‫س��مت حرکت کنیم و با امکاناتی که داخل کشور و‬ ‫در واحدهای تولیدی داریم تالش کنیم به ان س��طح‬ ‫برس��یم‪ .‬اگرچه در شرایط کنونی با توجه به تحریم ها‬ ‫برخی اقدام ها نش��دنی است اما گاهی هم می توان در‬ ‫این زمینه گام های خوبی برداش��ت‪ .‬وجود واحدهای‬ ‫تحقیق وتوسعه از هر جهت برای تولیدکننده ها مفید‬ ‫است زیرا س��لیقه مش��تری ایرانی برای تولیدکننده‬ ‫موتورس��یکلت شناخته شده اس��ت و می داند در هر‬ ‫حال چه نوع موتوری را س��وار می شود و براساس ان‬ ‫موتورس��یکلت های مورد نظر شناسایی می شود تا اگر‬ ‫ی��داهلل حاج غف��اری‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان مجموع��ه قطع��ات موتورس��یکلت‬ ‫درباره این صنع��ت گفت‪ :‬در واحدهای تولید قطعات‬ ‫موتورس��یکلت دو رون��د جداگانه تعریف ش��ده یکی‬ ‫س��اخت قطعات داخلی اس��ت که از طریق واحدهای‬ ‫تحقیق وتوسعه و مهندس��ی معکوس انجام می شود و‬ ‫دیگری مونت��اژ که با تحقیق وتوس��عه و فعالیت های‬ ‫مطالعاتی کار زیادی ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قطعات��ی ک��ه در واحده��ای صنع��ت‬ ‫موتورس��یکلت کش��ور عرض��ه می ش��ود از طری��ق‬ ‫مهندسی معکوس تولید شده و سپس اگر الزم است‬ ‫بهینه س��ازی می ش��وند که بخش تحقیق وتوسعه این‬ ‫وظیفه را برعهده دارد تا بخش هایی که فرایند تولید‬ ‫محصول ضعف دارد‪ ،‬تقوی��ت و در بخش هایی که به‬ ‫استانداردها و الزامات شرکت های ایرانی نیاز است ان‬ ‫الزامات لحاظ شود‪.‬‬ ‫حاج غفاری در پاس��خ به این پرسش که دولت چه‬ ‫کمک��ی می تواند ب��ه این صنعت کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬کمک‬ ‫دولت به صورت افزایش تعرفه های ورودی است؛ یعنی‬ ‫برای محصوالتی از طریق تحقیق وتوسعه و مهندسی‬ ‫معکوس در داخل کشور س��اخته شده اند تعرفه ها را‬ ‫باال برده که کمک معقول و خوبی است‪.‬‬ ‫حاج غفاری همچنین درباره الزامات دولت برای رشد‬ ‫فعالی��ت واحدهای تحقیق وتوس��عه اظهارکرد‪ :‬دولت‬ ‫قانون خاصی برای فعالیت های پژوهش��ی و مطالعاتی‬ ‫تولیدکننده ه��ا ندارد و فقط در حد بخش��نامه به این‬ ‫بخش توجه نشان داده اس��ت‪ .‬صنعت موتورسیکلت‬ ‫بین نهادهای گوناگون اقب��ال زیادی ندارد و دولت و‬ ‫نیروی انتظامی هم نسبت به ان نظر مساعدی ندارند‪.‬‬ ‫دولت الودگی یک موتورسیکلت را ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۶‬برابر یک‬ ‫خودرو می داند در صورتی که این گونه نیست؛ با طی‬ ‫یک مسافت ‪ ۱۰۰‬کیلومتری با موتورسیکلت حدود ‪۲‬‬ ‫و نیم لیتر بنزین مصرف می ش��ود که مصرف سوخت‬ ‫بس��یار جزئی اس��ت اما چون صنعت موتورس��یکلت‬ ‫کش��ور متولی ندارد «هر چی کاس��ه کوزه هست سر‬ ‫این صنعت می شکنند»‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫داش��تن طرح ها و برنامه های مطالعاتی و پژوهشی‬ ‫به ارتق��ای وضعی��ت واحدهای تولی��دی کمک های‬ ‫زی��ادی می کنند‪ .‬با توجه به نقش��ی ک��ه واحدهای‬ ‫تحقیق وتوس��عه به عن��وان نم��ودی از فعالیت ه��ای‬ ‫پژوهش��ی در کنت��رل و افزایش به��ره وری‪ ،‬تاثیر بر‬ ‫ن��واوری‪ ،‬افزایش کیفیت‪ ،‬رصد م��داوم بازار داخلی و‬ ‫خارجی‪ ،‬کنترل و بررس��ی دقیق عملکرد س��ازمانی‪،‬‬ ‫اس��تفاده بهین��ه از قوانین به س��ود واح��د تولیدی‪،‬‬ ‫استانداردس��ازی اقدام ه��ا و تولی��د عل��م و البت��ه‬ ‫بی شمار کمک های زیرس��اختی دیگر دارند‪ ،‬فعالیت‬ ‫ای��ن واحد ب��رای موفقیت یک مجموعه بس��یار مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫هرچند در وضعی��ت ایده ال باید تمام فعالیت های‬ ‫یک واحد تولیدی از کانال تحقیق وتوس��عه عملیاتی‬ ‫ش��ود اما اکنون حتی در حد ارتقای بخش��ی از تولید‬ ‫یک محصول نیز می تواند ثمربخش باش��د و به هیچ‬ ‫عنوان نمی توان ان را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫از ای��ن رو در ش��رایط کنون��ی تم��ام واحده��ای‬ ‫تولیدی کش��ور و به ویژه صنعت موتورس��یکلت برای‬ ‫رهایی از وابس��تگی و توس��عه نیاز مبرم به یک واحد‬ ‫تحقیق وتوسعه و گروه پژوهشی فعال دارند‪.‬‬ ‫اولویت تولید ایران خودرو‪ ،‬ارتقای ایمنی و کیفیت محصوالت‬ ‫در نشس��ت مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با معاون‬ ‫ام��ور روابط کار وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و نماینده‬ ‫مردم تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬مس��ائل موجود‬ ‫مرتبط با منابع انسانی ایران خودرو مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬فرش��اد مقیمی در این نشست خواستار‬ ‫همدل��ی و همراه��ی وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی و‬ ‫سازمان تامین اجتماعی برای بررسی و رفع مسائل کارگری‬ ‫و منابع انسانی این خودروساز شد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬به دنب��ال این هس��تیم با مجموع��ه فعالیت ها و‬ ‫اقدام های گ��روه صنعتی ایران خودرو به عن��وان بزرگ ترین‬ ‫خودروساز کش��ور ضمن مقابله با مانع تراشی دشمنان برای‬ ‫رونق خودروس��ازی‪ ،‬به اهداف صنعتی و اقتصادی کشور در‬ ‫ش��رایط تحریم دس��ت یابیم‪ .‬وی افزود‪ :‬با اصالح روش های‬ ‫گذش��ته و بهبود ان و همچنین تعریف و اجرای برنامه های‬ ‫جدید شرایط فعلی را بهبود خواهیم بخشید‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ایران خودرو ضم��ن تاکید بر‬ ‫همدل��ی و همراه��ی مجموعه ه��ای مرتبط ب��رای افزایش‬ ‫تی��راژ تولید‪ ،‬کاهش نرخ تولی��د خودروهای ناقص و تکمیل‬ ‫خودروه��ای ناق��ص‪ ،‬ارتق��ای ایمن��ی و کیفی��ت را از دیگر‬ ‫رویکرده��ای مهم ایران خودرو دانس��ت و گفت‪ :‬باید بتوانیم‬ ‫محصوالت و خدمات شایسته به مردم ارائه کنیم‪.‬‬ ‫مقیم��ی با بی��ان اینک��ه محدودیت ه��ای بین المللی را از‬ ‫تهدی��د تبدیل به فرصت کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬در گذش��ته نیز به‬ ‫اثبات رس��انده ایم ک��ه هر چه پیچ تحریم تندت��ر بوده بهتر‬ ‫و با قدرت بیش��تری توانس��ته ایم ان را پشت س��ر بگذاریم‪.‬‬ ‫در ش��رایط تحری��م‪ ،‬هم��واره رش��د صنعتی ن��رخ باالتری‬ ‫داشته است‪ ،‬بیش��ترین فناوری و فناوری های امروز حاصل‬ ‫محدودیت هایی بوده که در گذش��ته وجود داشته و با تالش‬ ‫صنعتگران کشور به ثمر رسیده است‪.‬‬ ‫محمدعلی وکیلی‪ ،‬نماینده مردم تهران در مجلس شورای‬ ‫اسالمی نیز در این دیدار‪ ،‬ایران خودرو را بخشی از غرور ملی‬ ‫ه��ر ایرانی عنوان کرد و همکاری های این ش��رکت با تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماع��ی در حوزه رواب��ط کار را بیانگر اهتمام‬ ‫به تکریم جایگاه افرادی دانس��ت که چرخه این خودروس��از‬ ‫را ب��ه حرک��ت درمی اورن��د‪ .‬وی گفت‪ :‬از گذش��ته تاکنون‬ ‫تمهی��دات زیادی برای رضایتمندی کارکنان انجام ش��ده و‬ ‫درحال حاضر نیز رضایتمندی کارکنان در کارامدی و ایجاد‬ ‫حس مسئولیت انها نقش افرین است‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬با اشاره‬ ‫به جایگاه ایران خودرو در اقتصاد ملی کش��ور گفت‪ :‬قضاوت‬ ‫عموم��ی و گفتمان ش��کل گرفت��ه در جامع��ه‪ ،‬زیبنده این‬ ‫مجموعه نیست‪ .‬مدیرعامل جدید این شرکت جوان‪ ،‬پرانرژی‬ ‫و دارای کارنامه موفق در حوزه صنعت اس��ت که امیدواریم‬ ‫با حضور وی‪ ،‬منزلت این ش��رکت احیا ش��ود‪ ،‬چون جایگاه‬ ‫این صنعت اس��یب دیده و فراتر از مس��ائل اقتصادی‪ ،‬اسیب‬ ‫اجتماعی اس��ت‪ .‬وکیلی تصریح ک��رد‪ :‬ایران خودرو نیازمند‬ ‫مجموعه ای از اقدام های درون س��ازمانی برای بهبود جایگاه‬ ‫س��ازمانی و اقدام های کیفیت بخش��ی و ارتق��ا و همچنین‬ ‫اقدام های مدیریتی است‪ .‬این شرکت در نتیجه تصمیم های‬ ‫غلط��ی ک��ه در گذش��ته دور و نزدیک به ان تحمیل ش��ده‬ ‫غیراقتصادی اداره می ش��ود که نتیج��ه ان افت منزلت بوده‬ ‫است‪ .‬این برند به عنوان شرکت پیشرو در خودروسازی کشور‬ ‫باید به برند ملی می رس��ید و باید بازار کشورهای همسایه را‬ ‫نیز راهبری می کرد‪ .‬اما ش��رایط فعلی‪ ،‬نتیجه خواستن های‬ ‫نابج��ا و غلطی بوده که بخش های گوناگ��ون به ان تحمیل‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫عضو فراکس��یون امید مجلس ضمن تحس��ین جس��ارت‬ ‫و توانمن��دی مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو اظهار‬ ‫امی��دواری ک��رد‪ :‬در دوره جدید عالوه بر بازگش��ت ارامش‬ ‫و از بی��ن رفت��ن بدبینی با تمهیداتی که از س��وی مدیریت‬ ‫اندیشیده می شود احساس امنیت در میان مردم و مشتریان‬ ‫نیز ایجاد شود‪.‬‬ ‫حاتم ش��اکرمی‪ ،‬معاون تنظیم رواب��ط کار وزارت تعاون‪،‬‬ ‫ کار و رف��اه اجتماع��ی نیز در این نشس��ت کیفیت محصول‬ ‫را ضامن اش��تغال پایدار خواند و گف��ت‪ :‬انتظار مردم توجه‬ ‫به ارتقای کیفیت محصوالت‪ ،‬ایجاد ارامش در بازار با بهبود‬ ‫وضعیت تولید و انجام تعهدات مش��تریان در انتظار دریافت‬ ‫خودروه��ای ثبت نامی اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار نفر نیروی کار در زنجیره تامین خودروس��ازان مشغول‬ ‫فعالیت هس��تند و هر توقفی در خطوط تولید خودروساز با‬ ‫تعدیل نیرو و مش��کالت کارگری در ش��رکت های قطعه ساز‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬تامین کنندگان اس��یب پذیر هس��تند و باید با‬ ‫بهبود ش��رایط تولید این تهدید برای کارگران قطعه س��ازی‬ ‫از می��ان ب��رود‪ .‬او در عین ح��ال تصریح ک��رد‪ :‬تحقق این‬ ‫موضوع ها در شرایط فعلی بسیار سخت و پرریسک است اما‬ ‫با توانمندی های مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬از این‬ ‫مسیر عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫شاکرمی همچنین از قرار دادن ظرفیت های موجود تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی از جمله مرکز تعلیمات و تحقیقات در‬ ‫اختیار ایران خودرو خبر داد و گفت‪ :‬این امادگی وجود دارد‬ ‫تا ظرفیت های موجود برای سالم س��ازی و استانداردس��ازی‬ ‫محی��ط کار و همچنی��ن اموزش ه��ای ایمن��ی در اختی��ار‬ ‫ایران خودرو قرار گیرد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬ناهی��د حیدری‪ ،‬مدی��رکل تامین‬ ‫اجتماعی غرب اس��تان تهران نیز توضیحاتی درباره وضعیت‬ ‫رواب��ط موجود بین ایران خودرو و س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫و اقدام های انجام ش��ده برای تسهیل امور مربوط به کارکنان‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬نماینده مجلس‪ ،‬مع��اون وزیر کار و هیات‬ ‫همراه‪ ،‬در بازدید از خطوط تولید ایران خودرو در سالن های‬ ‫پ��رس‪ ،‬بدنه‪ ،‬رن��گ و مونتاژ با فرایند تولی��د خودرو به طور‬ ‫تخصصی اشنا شدند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫راه اندازی کارخانه فراوری‬ ‫زغال ‪۵۵۰‬هزارتنی ‬ ‫شرکت ممرادکو‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1373‬‬ ‫پیاپی ‪2691‬‬ ‫در صنعت نقره ای‬ ‫همه چیز‬ ‫ارام است‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی تاثیر عوارض ‪ ۲۵‬درصدی بر صادرات مواد معدنی مطرح شد‬ ‫‹ ‹هیچ منطقی ندارد‬ ‫سعید صمدی‪ ،‬دبیر انجمن زغال سنگ ایران به‬ ‫گف��ت‪ :‬عوارض برای صادرات هیچ منطقی‬ ‫ندارد‪ ،‬هی��چ جای جهان عوارض صادراتی در نظر‬ ‫نمی گیرن��د بلکه جایزه ه��م می گذارند‪ .‬او اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در دوره ای که ما تحریم نفتی هستیم و دولت‬ ‫به خاطر ان ذره بین گذاش��ته که یک دالر ارز وارد‬ ‫کش��ور ش��ود‪ ،‬وضع ‪۲۵‬درصد ع��وارض به یکباره‬ ‫غیرمنطقی اس��ت‪ .‬صمدی با بیان اینکه کس��انی‬ ‫‹ ‹شاهد مرگ معادن خواهیم بود‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬تعیین ع��وارض ‪۲۵‬درصدی‬ ‫بر س��نگ اهن‪ ،‬این روزها در صدر خبرهای معدن‬ ‫و موض��وع داغ گفت وگوی فعاالن معدنی اس��ت‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوص��ی در اعتراض ب��ه تعیین عوارض‬ ‫‪۲۵‬درصدی برای صادرات مواد معدنی جلسه های‬ ‫متعددی را برگزار و انتقادهای خود را مطرح کرده‬ ‫و خواستار تجدیدنظر مسئوالن مربوط درباره این‬ ‫تصمیم ش��ده اس��ت‪ .‬انها معتقدند دولت نباید در‬ ‫رون��د قیمت گ��ذاری محص��والت معدنی دخالت‬ ‫کن��د چراکه نظ��م بازار را به هم می ری��زد و اجازه‬ ‫نمی ده��د مع��ادن کوچک و متوس��ط ب��ه حیات‬ ‫خ��ود ادامه دهند‪ .‬مس��ئوالن دولتی معتقدند این‬ ‫عوارض موج��ب حمایت از ایجاد ارزش افزوده در‬ ‫مخالفت با خام فروش��ی است‪ ،‬ضمن اینکه نگران‬ ‫تامین سنگ اهن مورد نیاز فوالدی ها هستند‪ .‬اما‬ ‫موضوع وقتی مورد بحث قرار گرفت که مش��خص‬ ‫ش��د این عوارض نه تنها برای سنگ اهن بلکه برای‬ ‫ص��ادرات تمام مواد معدنی اس��ت‪ .‬فعاالن معدنی‬ ‫مط��رح می کنن��د چنی��ن عوارضی به ض��رر مواد‬ ‫معدن��ی دیگ��ر به ویژه معادن کوچک و متوس��ط‬ ‫تمام می ش��ود و نمی تواند در شرایط فعلی اقتصاد‬ ‫مشکل گشا باشد‪.‬‬ ‫در ادامه گزارش های اخیر‬ ‫خود در گفت وگو با مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران‬ ‫معادن س��نگ اهن و فوالدس��ازان‪ ،‬این بار با سایر‬ ‫فع��االن حوزه معدن و بخ��ش خصوصی مصاحبه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫معادن کوچک و متوسط در محاق عوارض صادراتی‬ ‫قدیر قیافه‪ :‬با ش��یو ه و مسیری که دولت انتخاب کرده به زودی‬ ‫شاهد ورشکس��تگی و مرگ برخی معادن ازجمله معادن کوچک و‬ ‫متوسط در تمام حوزه ها ازجمله مس‪ ،‬روی و سرب خواهیم بود‬ ‫ک��ه نرخ ع��وارض را تعیین کرده ان��د یک روز هم‬ ‫معدنکار نبوده اند‪ ،‬گفت‪ :‬مثل این است که عده ای‬ ‫در تجریش و نیاوران زندگی کنند و فکر کنند بقیه‬ ‫هم وضع شان خوب است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن زغال س��نگ‬ ‫ای��ران ادام��ه داد‪ :‬برای‬ ‫برخ��ی مع��ادن ک��ه‬ ‫تعدادش��ان به ان��دازه‬ ‫انگشتان دس��ت است و‬ ‫گل سرسبد معادن ایران‬ ‫نیز هس��تند‪ ،‬ب��ا افزایش‬ ‫عوارض مشکل چندانی پیش نمی اید‪ .‬برای نمونه‬ ‫س��نگان‪ ،‬گل گهر و چادرملو که حاشیه سودشان‬ ‫باالس��ت‪ ،‬رونق و توسعه در مناطق مختلف کشور‬ ‫ایجاد کرده اند‪ .‬بیش��تر انها نی��ز درامدهای باال و‬ ‫ذخیره حدود ‪۱.۵‬میلیارد تن دارند اما این وضعیت‬ ‫برای معادن سنگ اهن کم عیار در یزد یا زنجان که‬ ‫حاش��یه سود بی نهایت کمی دارند زیان ده است و‬ ‫می تواند منجر به تعطیلی انها شود‪.‬‬ ‫صمدی ب��ا بیان اینکه به عن��وان معدنکار حتی‬ ‫حاضری��م محصوالت م��ان را ‪۳۰‬درص��د زیر نرخ‬ ‫جهان��ی ب��ه مصرف کننده داخل��ی بدهیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ن دارد‬ ‫ام��ا مصرف کننده داخلی توقع بی��ش از ای ‬ ‫و می خواه��د مواد معدن��ی بخرد که ‪۸۰‬درصد زیر‬ ‫نرخ جهانی باش��د‪ .‬در نتیجه این سیاست‪ ،‬معادن‬ ‫کوچک و متوسط تعطیل می شوند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن زغال س��نگ ایران با بیان اینکه این‬ ‫ع��وارض ب��ه ذخایر غیرمتعارف م��ا ضربه می زند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬افزای��ش عوارض‪ ،‬فعالی��ت معادن کوچک‬ ‫و متوس��ط را غیراقتص��ادی ک��رده و انه��ا را در‬ ‫نهای��ت خاموش می کند‪ .‬ام��روز ‪۷۰۰‬میلیون تن‬ ‫س��نگ اهن هماتیتی در ش��مال هرمزگان داریم‬ ‫ک��ه فراوری بس��یار دش��وار و پیچی��ده ای دارد و‬ ‫نیازمند س��رمایه گذاری س��نگین است اما جهان‬ ‫از این محصول اس��تفاده می کن��د و ما هم باید از‬ ‫ان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫اگ��ر قرار اس��ت تولی��د س��نگ اهن را افزایش‬ ‫دهی��م‪ ،‬بای��د کاری کنی��م ک��ه تولی��د مع��ادن‬ ‫اقتص��ادی ش��ود‪ .‬در ای��ن روند‪ ،‬ذخای��ر کم عیار‪،‬‬ ‫مع��ادن کوچ��ک و متوس��ط و ذخای��ر عمی��ق‬ ‫و هماتیت��ی ب��ا قیمت ه��ای جهان��ی اقتص��ادی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫قدیر قیافه‪ ،‬نایب رئیس کنفدراس��یون صادرات‬ ‫ای��ران نی��ز در گفت وگو ب��ا‬ ‫درباره عوارض‬ ‫‪۲۵‬درص��دی مواد معدنی اظه��ار کرد‪ :‬باید مراقب‬ ‫ن مش��مول مرگ‬ ‫باش��یم که با این تصمیم ها معاد ‬ ‫زودرس نش��ود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با ش��یوه ای که پیش‬ ‫می رویم‪ ،‬مس��یری که انتخاب ش��ده و فش��ارهای‬ ‫دولت‪ ،‬به زودی ش��اهد ورشکستگی و مرگ برخی‬ ‫معادن ازجمله معادن کوچک و متوس��ط در تمام‬ ‫حوزه ها ازجمله مس‪ ،‬روی و سرب خواهیم بود‪.‬‬ ‫قیافه در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫برخ��ی قواعد ب��ه ایجاد‬ ‫ارزش اف��زوده و رون��ق‬ ‫اقتصادی منجر نمی شوند‬ ‫بلک��ه به اقتص��اد ملی و‬ ‫توس��عه معدن به ش��دت‬ ‫اسیب می زنند و به مرگ‬ ‫ان منتهی می ش��وند‪ .‬نایب رئیس کنفدراس��یون‬ ‫ص��ادرات ای��ران ب��ا بی��ان اینکه وض��ع عوارض‬ ‫‪۲۵‬درصدی به معنای فاجعه در بخش معدن است‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬عددی ک��ه در عوارض پیش��نهادی‬ ‫می بینیم‪ ،‬غیرمعقول است چراکه برخی معادن از‬ ‫صحنه محو می شوند‪.‬‬ ‫این فضای سنگین و سخت که ضد بخش معدن‬ ‫به ویژهدرحوزه سنگ اهنبه وجودامده و صداوسیما‬ ‫هم به ان دامن زده‪ ،‬یک نوع رفتار پوپولیستی است‬ ‫ب��رای اینکه فقط در ظاهر رضایت افکار عمومی را‬ ‫جلب کنن��د‪ .‬او با گله از رفتارهای ازمون وخطایی‬ ‫ی ک��ه به عنوان متولی‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬یکی از کس��ان ‬ ‫ای��ن قضیه را دنبال می کند به صراحت در یکی از‬ ‫جلس��ه ها مطرح کرد که ‪۶‬ماه صبر کنیم تا نتیجه‬ ‫رفتارمان مشخص شود اما ایا رفتار ازمون وخطایی‬ ‫کاف��ی نیس��ت؟ ای��ا نیازمن��د کار کارشناس��ی‬ ‫نیستیم؟ نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران‬ ‫با اش��اره ب��ه مذموم بودن خام فروش��ی و ضرورت‬ ‫س��رمایه گذاری معدن��کاران و تولیدکنندگان در‬ ‫ف��راوری و تولید محصوالت س��نگ اهن گفت‪ :‬با‬ ‫دریافت س��یگنال از س��وی معدنکاران کوچک و‬ ‫متوس��ط‪ ،‬انها اق��دام به س��رمایه گذاری در ایجاد‬ ‫واحدهای تولید کنسانتره و گندله از محل ارزهای‬ ‫صادراتی کرده و در مس��یر تامی��ن و ایجاد توازن‬ ‫زنجیره ارزش فوالد گام های بلندی برداشته اند که‬ ‫متاس��فانه وزارتخانه بدون توجه به این موضوع بر‬ ‫محصوالت سنگ اهنی عوارض صادراتی کمرشکن‬ ‫و م��رگ اور وضع ک��رد‪ .‬قیافه ادامه داد‪ :‬در زنجیره‬ ‫ارزش فوالد‪ ،‬بیش��ترین میزان ارزش افزوده مربوط‬ ‫ب��ه بخ��ش زنجی��ره ارزش فوالد از س��نگ اهن تا‬ ‫اهن اس��فنجی اس��ت و پس از ان دیگر با ارزش‬ ‫کاهنده در نرخ تمام ش��ده روبه رو می شویم‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه در س��ال گذشته هدف گذاری برای صادرات‬ ‫‪۱۰‬میلیون تن فوالد بود‪ .‬بر اساس امارهای موجود‬ ‫حدود ‪۸‬میلیون تن صادرات فوالد داش��تیم یعنی‬ ‫حدود ‪۲‬میلیون تن از پیش بینی عقب تر هس��تیم‪.‬‬ ‫ان زم��ان هنوز تحریم های حوزه فلزات از س��وی‬ ‫ترامپ اعمال نشده بود‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران با‬ ‫اش��اره به امارهای رس��می گفت‪ :‬بر اساس امارها‬ ‫حدود ‪۳۳‬میلیون تن ظرفیت اس��می تولید فوالد‬ ‫داری��م‪ ،‬حدود ‪۱۷‬میلیون ت��ن نیز فوالد در داخل‬ ‫تولید می ش��ود که باید مصرف یا انبار ش��ود‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته مصرف فوالد کشور حدود ‪۱۳‬میلیون تن‬ ‫بود و امس��ال با توجه به رش��د اقتصادی منفی و‬ ‫تحریم های امریکا امکان صادرات محدودتر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬درنتیجه در س��ال جاری ناچار هس��تیم‬ ‫حتی بخش��ی از تولید ‪۲۵‬میلیون تن را در انبارها‬ ‫ذخی��ره کنی��م و نمی توانی��م هم��ه ان را به بازار‬ ‫جهان��ی ارائه دهی��م‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬بنابراین اینکه‬ ‫برخی می گویند اگر صادرات سنگ اهن نداشتیم‪،‬‬ ‫می توانس��تیم ‪۵‬میلیون تن بیش��تر ف��والد صادر‬ ‫کنیم‪ ،‬واقع بینان ه نیست‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1373‬‬ ‫پیاپی ‪2691‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫باعرضه های مستمر در بورس کاال‬ ‫یادداشت‬ ‫الومینیوم‬ ‫نیازمند هوایی‬ ‫تازه‬ ‫در صنعت نقره ای همه چیز ارام است‬ ‫امیرحسین بابایی‬ ‫کارشناس الومینیوم‬ ‫صنایع پایین دس��ت الومینی��وم همواره با‬ ‫مش��کالتی دس��ت به گریبان هس��تند‪ .‬یکی‬ ‫از مهم ترین مش��کالت این صنعت‪ ،‬فرس��وده‬ ‫بودن فن��اوری اس��ت‪ .‬باالدس��ت الومینیوم‬ ‫ب ه دالیلی چ��ون هزینه باالی بروزرس��انی و‬ ‫ممنوعیت واردات دانش و فناوری به کش��ور‬ ‫و نب��ود س��رمایه گذاری مناس��ب خارجی با‬ ‫رشد قابل توجهی روبه رو نبوده است‪ .‬فناوری‬ ‫هم اکنون در تولید ش��مش فوالد مربوط به ‪۴‬‬ ‫دهه گذش��ته اس��ت و با توجه به این فناوری‬ ‫قدیمی قادر به تولید چندصد هزار تن شمش‬ ‫الومینی��وم و چند ده هزار تن ورق ش��ده ایم‪،‬‬ ‫این درحالی اس��ت که کش��ورهای حاش��یه‬ ‫خلیج فاس در سطح میلیون تن تولید دارند‪.‬‬ ‫کش��ورهای درحال توس��عه و کش��ورهای‬ ‫خلیج ف��ارس و حتی چین بر خ��ود ضروری‬ ‫می دانند که برای رس��یدن به توس��عه پایدار‬ ‫فلزی مانند الومینیوم را تولید کنند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن از دول��ت این انتظ��ار را می توان‬ ‫داشت که در زمینه سرمایه گذاری الومینیوم و‬ ‫ورود فناوری های این صنعت گام های اساسی‬ ‫بردارد؛ چراکه در دو دهه گذشته شرکت های‬ ‫پایین دس��ت الومینیوم در ای��ران بزرگ ترین‬ ‫ش��رکت های الومینیوم��ی ترکی��ه را تغذیه‬ ‫می کردن��د‪ .‬اما هم اکنون همین ش��رکت های‬ ‫ترکی��ه ای به اندازه ای بزرگ ش��ده اند که کل‬ ‫اروپ��ا را تامی��ن می کنن��د‪ .‬با توج��ه به این‬ ‫ش��رایط‪ ،‬یکی از معضالت صنعت الومینیوم‬ ‫ب��اال بودن ن��رخ تمام ش��ده این فل��ز نقره ای‬ ‫اس��ت که ان را از حال��ت رقابت پذیری خارج‬ ‫می کن��د‪ .‬بنابراین می طلبد که به این صنعت‬ ‫توجه بیش��تری شود و فناوری ان بروزرسانی‬ ‫ش��ود تا نرخ تمام ش��ده ان نی��ز کاهش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��مش الومینیوم این روزها به طور مستمر در بورس‬ ‫کاال عرضه می شود و این موضوع سبب شده تامین مواد‬ ‫اولیه پایین دس��ت الومینیوم که مدت ها با مشکل روبه رو‬ ‫بود‪ ،‬برطرف شود و بازار این صنایع روی ثبات را به خود‬ ‫ببین��د‪ .‬از س��وی دیگر با نزدیک ش��دن ن��رخ دالر ازاد و‬ ‫نیمایی‪ ،‬دس��ت دالالن نیز از این ب��ازار کوتاه و تقاضا در‬ ‫این بازار به واقعیت نزدیک شده است‪.‬‬ ‫صنایع خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست های منطقی‪ ،‬عامل ارامش بازار‬ ‫‹ ‹بازار ارام الومینیوم‬ ‫اریا صادق نیت حقیقی‬ ‫افشین مقتدر‬ ‫بازار پایین دست الومینیوم این روزها در ارامش و ثبات‬ ‫نسبی به سر می برد‪ .‬این مطلب را اریا صادق نیت حقیقی‪،‬‬ ‫عض��و هیات مدیره س��ندیکای الومینیوم در گفت وگو با‬ ‫عن��وان و اظهار کرد‪ :‬با پیگیری های انجام ش��ده‬ ‫و با همکاری ش��رکت ایرالکو‪ ،‬عرضه های مستمر شمش‬ ‫الومینیوم در بورس کاال انجام می شود‪.‬‬ ‫مدتی اس��ت ک��ه ایرالکو به طور مس��تمر و هفتگی در‬ ‫ب��ورس کاال عرض��ه دارد و همین موضوع س��بب ش��ده‬ ‫ثبات نس��بی بر بازار حکمفرم��ا و از دالل بازی های بازار‬ ‫پیش��گیری ش��ود تا مصرف کننده واقعی بتواند براساس‬ ‫ای��ن عرضه ه��ا برنامه ریزی کرده و م��واد اولیه خود را به‬ ‫صورت مستقیم از بورس تهیه کند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که شرکت های هرمزال و‬ ‫المهدی در بورس عرضه دارند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ش��رکت های‬ ‫هرمزال و المهدی به دلیل واگذاری و مش��کالت حقوقی‬ ‫هنوز قادر به ثبت هیات مدیره جدید نش��ده اند‪ ،‬از این رو‬ ‫حس��اب مش��خصی در بورس ندارند و قادر به عرضه در‬ ‫این بازار نیستند‪ ،‬اما در بازار ازاد محصول خود را عرضه‬ ‫می کنند‪ .‬صادق نیت حقیقی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫با وجود عرضه های مس��تمر شمش الومینیوم‪ ،‬هم اکنون‬ ‫ت��ا حدی با کاهش تقاضای بازار روبه رو ش��ده ایم که این‬ ‫کاهش تقاضا بیشتر ناشی از رکود حاکم بر بازار است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه واحده��ای تولید به ان��دازه کافی‬ ‫نقدینگ��ی ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به افزایش نرخ هایی که‬ ‫در س��ال گذش��ته بازار با ان روبه رو ب��وده‪ ،‬گردش مالی‬ ‫ش��رکت ها به شدت کاهش پیدا کرده است‪ .‬البته مشکل‬ ‫نقدینگی دامنگیر تمام صنایع بوده و به نوعی این موضوع‬ ‫در تقاضا خود را نشان داده است‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره سندیکای الومینیوم در ادامه با‬ ‫اری��ا صادق نیت حقیقی‪ :‬ب��ا پیگیری های انجام ش��ده و با همکاری‬ ‫شرکت ایرالکو‪ ،‬عرضه های مستمر شمش الومینیوم در بورس کاال‬ ‫انجام می شود‬ ‫اشاره به این موضوع که قوانین دولتی صادرات الومینیوم‬ ‫را محدود کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات صنایع الومینیوم با‬ ‫کاه��ش روبه رو ب��وده و این کاهش به دو دلیل روی داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬از یک س��و نرخ تمام ش��ده الومینیوم در کشور ما‬ ‫باالتر از نرخ های جهانی است و از سوی دیگر هزینه های‬ ‫تولی��د افزای��ش یافته و این دو موض��وع در کنار یکدیگر‬ ‫س��بب ش��ده امکان رقابت پذیری صنای��ع الومینیوم در‬ ‫بازارهای بین المللی کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫صادق نی��ت حقیقی در ادامه تاکید ک��رد‪ :‬البته عالوه‬ ‫بر این دو عامل یادش��ده که س��بب کاهش رقابت پذیری‬ ‫صنایع الومینیوم در س��طح بین المللی شده اند و عوامل‬ ‫جدیدی به شمار نمی روند‪ ،‬موضوع بازگشت ارز صادراتی‬ ‫نیز به نوعی مانع صادرات ش��ده اس��ت؛ چراکه بازگشت‬ ‫ارز نیمای��ی ب��ه نوعی دس��توری برای توق��ف صادرات‬ ‫محص��ول نهایی به ش��مار م��ی رود‪ .‬وی در ادامه توضیح‬ ‫داد‪ :‬تولیدکنن��ده تم��ام مواد اولیه خود را با ارز ازاد تهیه‬ ‫راه اندازی کارخانه فراوری زغال ‪۵۵۰‬هزارتنی شرکت ممرادکو‬ ‫کارخان��ه ف��راوری زغال س��نگ طب��س یکی از‬ ‫کارخانه ه��ای تولیدی محصوالت معدنی ش��رکت‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی معادن خاورمیانه (ممرادکو)‬ ‫وابسته به شرکت هلدینگ معدنی میدکو با ظرفیت‬ ‫س��االنه ‪۵۵۰‬هزار تن راه اندازی ش��د‪ .‬این کارخانه‬ ‫با توان علمی و مهندس��ی ش��رکت «معیار صنعت‬ ‫خاورمیانه» طراحی و از سوی شرکت «مانا» ساخته‬ ‫شد و به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬بهرام‬ ‫جل��وداری ب��ا بی��ان این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬هر ‪۲‬شرکت‬ ‫طراح��ی و س��اخت از‬ ‫زیرمجموعه های ش��رکت‬ ‫هلدینگ میدکو هستند و‬ ‫برای نخس��تین بار دانش‬ ‫صددرص��د بوم��ی در طراح��ی و س��اخت کارخانه‬ ‫فراوری زغال در کشور اجرایی شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫و توس��عه منطقه ای تالش شده است تا برای تامین‬ ‫نیروی مورد اس��تفاده‪ ،‬ش��هروندان بوم��ی منطقه‬ ‫طبس‪ ،‬بیش��تر جذب ش��وند و بکار گرفته ش��وند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت «ممرادکو» افزود‪ :‬این کارخانه‬ ‫خواهد توانس��ت نیازهای کنس��انتره زغال سنگ و‬ ‫ی ش��رکت های فوالدی را تامین کند و به‬ ‫کک ساز ‬ ‫این وس��یله می تواند گام مهمی در راس��تای رونق‬ ‫تولید بردارد‪.‬‬ ‫جل��وداری تاکید کرد‪ :‬باید چش��م انداز توس��عه‬ ‫بخش معادن در کش��ور تبیین ش��ود‪ ،‬نقش ان در‬ ‫اینده کشور نیز به طور مشخص تعریف شود و قابل‬ ‫اندازه گیری باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نقش صنایع معدن��ی به ویژه زنجیره‬ ‫تولید فوالد در توسعه اقتصاد پایدار کشور می تواند‬ ‫بسیار مهم باشد‪ .‬جلوداری تاکید کرد‪ :‬باید استراتژی‬ ‫جایگزین��ی معدن با نفت را دنبال و جایگاه معدن و‬ ‫صنایع وابس��ته را در چش��م انداز توس��عه اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬مشخص و ان را هر س��ال رصد کنیم زیرا‬ ‫در شرایط موجود‪ ،‬معدن بهترین جایگزین در برابر‬ ‫نفت است‪ ،‬به شرطی که نگاه ما به معدن نگاه کالن‬ ‫باشد نه خرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ممرادکو یاداور ش��د‪ :‬به معدن نباید‬ ‫فق��ط برای کوتاه مدت و به منظ��ور تامین نیاز افراد‬ ‫خاص نگاه کرد بلکه بای��د با در نظرگیری افق های‬ ‫بلن��د و در راس��تای توس��عه اقتصاد‪ ،‬مع��ادن را به‬ ‫سرمایه گذاران فراورده های معدنی واگذار کرد‪.‬‬ ‫جل��وداری تصریح ک��رد‪ :‬معدن نبای��د به کاالی‬ ‫مصرفی و کاالی قابل خرید و فروش تبدیل ش��ود‪.‬‬ ‫معدن یک کاالی س��رمایه ای است و نه یک کاالی‬ ‫مصرفی‪ .‬واگذاری معادن به اشخاص حقیقی‪ ،‬معدن‬ ‫را ب��ه کاالی قابل خرید و ف��روش و کاالی مصرفی‬ ‫تبدیل می کند‪.‬‬ ‫وی با یاداوری این مطلب که فناوری اکتش��افات‬ ‫و اس��تخراج مع��ادن در کش��ور م��ا به دس��ت کم‬ ‫‪۳۰‬س��ال گذش��ته برمی گردد‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫باید از دانش کش��ورهای پیشرفته اس��تفاده شود‪.‬‬ ‫دانش��گاه های ما باید کانال های انتقال دانش معدن‬ ‫باشند‪ ،‬از طرفی انجمن های مرتبط باید این مسیر را‬ ‫هموار و زمین ه همکاری گسترده دولت و پشتیبانی‬ ‫ان را فراهم کنند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تاکید ک��رد‪ :‬نگاه ب��ه معدن باید‬ ‫سیس��تمی باشد و از اکتش��اف تا محصول نهایی را‬ ‫پوش��ش ده��د‪ ،‬همچنین قوانین مرتبط با توس��عه‬ ‫معادن باید با سیاس��ت های توسعه پایدار همراستا‬ ‫باش��ند‪ .‬مع��دن نه تنه��ا محیط زیس��ت را تخریب‬ ‫نمی کند بلکه می تواند منجر به حفظ ان و افزایش‬ ‫س��رمایه گذاری در ح��وزه فضای س��بز و گونه های‬ ‫گیاهی و جانوری ش��ود و به توسعه رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫اشتغال و توسعه مناطق محروم کشور بینجامد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬فرایند اکتش��اف تا بهره برداری باید از‬ ‫سوی دولت تسهیل ش��ود تا سرمایه گذاران در این‬ ‫زمینه بتوانند به راحتی و در مدت کمتری به مرحله‬ ‫بهره برداری از معادن برس��ند‪ .‬درحال حاضر فرایند‬ ‫واگ��ذاری پروانه های بهره ب��رداری و گردش کار در‬ ‫سازمان های متعدد و مرتبط‪ ،‬خیلی طوالنی است و‬ ‫در برخی موارد نیاز به یک یا دو سال دوندگی دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ممرادکو‪ ،‬چابکی و کاهش بروکراس��ی‬ ‫در دریافت پروانه های بهره برداری را از مشخصه های‬ ‫رون��ق تولید در ح��وزه معدن دانس��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رایط کنونی کشور باید ساز کارهای ان را بسیار‬ ‫تس��ریع کرد تا بتوانیم در سال رونق تولید این مهم‬ ‫را محقق کنیم‪.‬‬ ‫ایجاد کارخانه های کنسانتره‪ ،‬استراتژی اصلی شرکت مس‬ ‫اردش��یر سعدمحمدی در جلس��ه تولید مجتمع مس سرچش��مه با تاکید بر اینکه‬ ‫در مجموع ش��رکت مس روند صعودی مناس��بی را طی می کند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ش��رایط‬ ‫مناسبی برای اکتشاف شکل گرفته و استرات‍ژی اصلی شرکت مس‪ ،‬ایجاد کارخانه های‬ ‫کنسانتره است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی مجتمع مس سرچش��مه‪ ،‬اردش��یر سعدمحمدی با اعالم‬ ‫این موضوع اظهار کرد‪ :‬از ‪۱۳۰‬هزار تن کاتد مس که در س��ال جاری تولید شده است‪،‬‬ ‫‪۱۱۵‬هزار تن را فروخته ایم‪ .‬برنامه ما برای فروش مساعد است و برای برنامه فروش ماه‬ ‫اینده نیز برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درمجموع در زمینه تولید و گردش مالی‪ ،‬وضعیت مناسبی داریم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درباره توسع ه نیز با توجه به بازدید از معدن دره الو دریافتیم شرایط ان نسبت به‬ ‫بازدید گذشته خیلی بهتر شده و امیدواریم با مباحث مطرح شده شکل بهتری بگیرد‪.‬‬ ‫س��عد محمدی ادام��ه داد‪ :‬امیدواریم کارخانه کنس��انتره دره الو ک��ه زیرمجموعه‬ ‫مجتمع مس سرچشمه خواهد بود‪ ،‬در انتهای سال اینده روند نهایی خود را طی کند‪.‬‬ ‫این کارخانه می تواند گردش مالی را به شدت افزایش دهد و تا ‪۱۳۰۰‬میلیارد تومان در‬ ‫گردش مالی شرکت تاثیر مثبت خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان اینکه در مجتمع سونگون عملیات‬ ‫پیمانکاری برای ساخت فاز ‪ ۳‬تغلیظ اغاز شده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در معدن دره زار نیز فعالیت‬ ‫ایجاد کارخانه کنسانتره در حال انجام است‪.‬‬ ‫می کند اما محصولی که صادر می کند را باید با ارز دولتی‬ ‫بازگردان��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬این دس��تور به معن��ای ممنوعیت‬ ‫صادرات محصوالت الومینیومی اس��ت‪ .‬این عضو هیات‬ ‫مدی��ره س��ندیکای الومینیوم در برابر مطرح ش��دن این‬ ‫موض��وع که ن��رخ ارز نیمایی و ازاد ب��ه یکدیگر نزدیک‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬با این حال ن��رخ مواد اولیه و هزینه های‬ ‫س��رمایه همچنان باالس��ت و با نرخ ارز صادراتی فاصله‬ ‫دارد‪ ،‬حت��ی اگ��ر این فاصله اندک ب��ه اندازه هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان باش��د‪ ،‬به هزینه س��ربار اضافه می شود‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬اگر بخواهید این هزینه کارشناسی نشده را جبران‬ ‫کنید باید ان را به نرخ محصول اضافه کنید که سبب نرخ‬ ‫تمام شده کاال می شود و قدرت رقابت پذیری را از شخص‬ ‫می گیرد‪ .‬صادق نیت حقیقی در ادامه تاکید کرد‪ :‬اگر دالر‬ ‫تک نرخی شود‪ ،‬بیشتر مسائل و مشکالت تولیدکنندگان‬ ‫حل خواهد شد‪ .‬در کل اگر دولت نخواهد نیاز خود را به‬ ‫وس��یله صنایع کوچک تامین کند‪ ،‬به یقین ش��اهد رونق‬ ‫همچنین درباره وضعیت فعلی بازار صنایع الومینیوم‪،‬‬ ‫افش��ین مقتدر‪ ،‬مدیرعامل الومینیوم پارس در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به صورت کلی ش��اهد رکود در بازار‬ ‫هستیم و این موضوع از انجا نشات می گیرد که نقدینگی‬ ‫به اندازه کافی در بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫مقتدر در ادامه یاداور ش��د‪ :‬البته سیاس��ت های بانک‬ ‫مرک��زی در چند وقت گذش��ته بس��یار منطقی بوده که‬ ‫س��بب ش��ده نرخ ارز نیمایی به نرخ ازاد نزدیک ش��ود و‬ ‫همین موضوع بازار را به تعادل نزدیک کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫در ادامه یاداور ش��د‪ :‬اگر امار ثبت س��فارش ها را بررسی‬ ‫کنید‪ ،‬ش��اهد خواهید بود واردات به صورت محس��وس‬ ‫کاهش پیدا کرده اس��ت زیرا زمانی که ارز ازاد و نیمایی‬ ‫به هم نزدیک ش��وند‪ ،‬زمینه ران��ت از بین خواهد رفت و‬ ‫تقاضا در بازار واقعی ش��ده و واردات نیز براس��اس نیاز و‬ ‫تقاضای واقعی بازار انجام می شود‪ .‬به عبارت دیگر واردات‬ ‫دیگر دارای مزیت خاصی نخواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال ح��وزه الومینی��وم در ادام��ه توضیح داد‪:‬‬ ‫هم اکن��ون یک ارز‪۴۲۰۰‬تومانی مطرح اس��ت که دولت‬ ‫ادعا می کند به جز کاالهای اساس��ی مانند دارو به کاالی‬ ‫دیگ��ری ان را اختص��اص نمی دهد‪ .‬ارز نیمایی و ازاد هم‬ ‫در حال نزدیک ش��دن به هم هس��تند‪ ،‬از این رو می توان‬ ‫ادعا کرد که دالر به تک نرخی شدن نزدیک است و همین‬ ‫موضوع س��بب ش��ده تقاضای بازار نیز به واقعیت نزدیک‬ ‫شود و در زمینه پایین دست الومینیوم وضعیت به همین‬ ‫شکل است و تقاضا در مسیر واقعی خود قرار گرفته‪ ،‬البته‬ ‫تا حدی رکود بر بازار حاکم ش��ده است‪ .‬مقتدر در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که پایین دس��ت الومینیوم با تامین مواد‬ ‫اولیه روبه رو نیس��تند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬پایین دست الومینیوم‬ ‫در تامین مواد اولیه با مش��کلی روبه رو نیستند‪ .‬البته این‬ ‫موضوع تا حدی به رکود بازار برمی گردد که سبب کاهش‬ ‫تقاضا ش��ده است‪ .‬از س��وی دیگر هرمزال و المهدی نیز‬ ‫وارد بازار ش��ده اند‪ ،‬از این رو بازار با مش��کل تامین مواد‬ ‫اولیه روبه رو نیست و حتی در چند بار اخیر نرخ عرضه ها‬ ‫در بورس براس��اس نرخ پایه ش��مش قیمت گذاری شده‬ ‫است‪ .‬از این رو بازار در رکود و ثبات نسبی به سر می برد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫تداوم قاچاق با واردات‬ ‫مسافری گوشی‬ ‫تلفن همراه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1373‬‬ ‫پیاپی ‪2691‬‬ ‫باغ و دریاچه هنر‬ ‫تهرانی ها کجاست؟‬ ‫کاهش نرخ میوه‬ ‫در بازار‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تحریم های جدید امریکا علیه ایران‪ ،‬اینستکس و تامین کاالهای بشردوستانه را محدود می کند؟‬ ‫س��فیر بلژی��ک در ته��ران در مالق��ات با رئیس‬ ‫ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران‬ ‫از موافق��ت دولت این کش��ور ب��رای ورود جدی به‬ ‫سازکار اینستکس خبر داد و گفت‪ :‬براساس الیحه‬ ‫جدیدی که دولت بلژیک مصوب کرده‪ ،‬این کش��ور‬ ‫به عن��وان یک��ی از اعضای اصلی اینس��تکس‪ ،‬پا به‬ ‫این س��ازکار مالی تجارت با ایران گذاش��ته است و‬ ‫درحال حاضر پارلمان بلژیک نیز این الیحه را مورد‬ ‫تصویب قرار داده است‪ .‬ضمن اینکه برابر این الیحه‬ ‫بلژیک می تواند به س��هامداران اینستکس بپیوندد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت خب��ری اتاق بازرگان��ی تهران‪،‬‬ ‫«ورونی��کا پتی» ک��ه همراه با دو رای��زن بازرگانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹تعلل اروپا در اجرای اینستکس‬ ‫ای��ن احتماالت درب��اره تاثیر تحریم جدی��د امریکا بر‬ ‫عملک��رد کان��ال مالی اروپا و واردات غ��ذا و دارو و ارتباط‬ ‫ای��ران خ��ارج از مرزهای خود در حالی مطرح اس��ت که‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬اتفاق جدیدی در انتظار ما نخواهد‬ ‫بود و این تصمیم های جدید امریکا فقط نمایش��ی اس��ت‬ ‫برای اینکه بگوید اقدامی انجام داده است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران با بیان‬ ‫اینک��ه تحری��م بانک مرکزی ایران از س��وی امریکا مورد‬ ‫جدیدی نیس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تحریم بانک مرکزی ازسوی‬ ‫امریکا انجام شد ه است و دلیلی ندارد کشورها ی دیگر هم‬ ‫از ان پیروی کنند هرچند کشورهای دیگر هم تاحدودی‬ ‫تصمیم ه��ای امریکا را دنبال می کنند اما اعمال تحریم ها‬ ‫از سوی شورای امنیت نیست که اجماع بین المللی علیه‬ ‫ما باشد‪.‬‬ ‫فریال مستوفی در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی از س��وی امریکا تحریم بوده است و درحال حاضر‬ ‫ای��ن تصمی��م دوباره هم اتفاق انچنان��ی را پیش روی ما‬ ‫قرار نخواهد داد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امریکا به طور نم��ادی این تصمیم ها را‬ ‫اعالم می کند تا فقط بگوید کاری کرده است وگرنه اعالم‬ ‫دوباره این تحریم ها تاثیر جدید و خاصی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس مرکز سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران با اشاره‬ ‫ب��ه تاثیر این تصمیم بر عملکرد اینس��تکس تاکید کرد‪:‬‬ ‫امری��کا اع�لام می کند کاالهای بشردوس��تانه در تحریم‬ ‫نیس��ت و مش��کلی در تامین انها وجود ندارد اما در واقع‬ ‫این مشکالت وجود دارد‪ .‬در این میان نکته مهم این است‬ ‫که اروپا برای اجرایی کردن اینس��تکس تعلل می کند در‬ ‫حالی که کاالهای بشردوس��تانه باید به راحتی وارد کشور‬ ‫تهدیدهای تکراری‬ ‫تحریم ه��ای روز جمعه‪ ،‬می توان��د برنامه کش��ورهای اروپایی برای‬ ‫راه اندازی مکانیس��می با عنوان اینستکس به منظور کمک مالی برای‬ ‫تجارت بشردوستانه با ایران را پیچیده کند‬ ‫شود با این حال اروپا دست دست می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود دارو نداریم‬ ‫تامی��ن دارو یک��ی از مهم تری��ن و حس��اس ترین‬ ‫بخش های��ی اس��ت که نگرانی م��ردم را به دنبال دارد که‬ ‫البته هر دولتی نیز به دنبال کنترل و مدیریت این بخش‬ ‫بدون کوچک ترین مش��کل و کمبود است‪ .‬هرچند غذا و‬ ‫دارو به عنوان کاالهای بشردوس��تانه در تحریم مستقیم‬ ‫امری��کا ق��رار ندارند اما مانند همیش��ه بدعهدی کرده و‬ ‫م قرار دارد‬ ‫در عم��ل کاالهای این بخش ها نی��ز در تحری ‬ ‫و ب��ا پیچیدگی های خاصی وارد می ش��ود‪ .‬این در حالی‬ ‫است که نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید‬ ‫براینکه هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و نخواهد‬ ‫داشت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬انچه مسئوالن حوزه بهداشت و درمان‬ ‫در گزارش ه��ای خود به ما اعالم می کنند این اس��ت که‬ ‫هیچ کمبودی در زمینه دارو نداریم و نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫با اشاره به‬ ‫محمدحسین قربانی در گفت وگو با‬ ‫تحری��م جدید امریکا ک��ه از روز جمعه علیه ایران وضع‬ ‫ش��ده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این بازی های سیاسی امریکا موضوع‬ ‫جدی��دی نیس��ت‪ .‬اینکه ه��ر روز بخش جدی��دی را در‬ ‫فهرس��ت تحریم ها علیه ایران اعالم می کند هم موضوع‬ ‫جدیدی نیس��ت‪ .‬مگر تا به امروز تحریم هایی که دولت‬ ‫ترام��پ اعالم کرد در قالب همان تحریم های ‪۴۰‬س��ال‬ ‫گذشته اما کمی شدیدتر نبوده است؟ مگر بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی تا امروز خارج از تحریم بوده که حاال‬ ‫تحریم ش��ده است؟ مگر می توانست یک حواله بانکی به‬ ‫کش��ورهای دیگر ارس��ال یا از انها دریافت کند که حاال‬ ‫به تازگی تحریم شده است؟‬ ‫وی با بیان اینکه امریکا موج سواری را شروع کرده و هر‬ ‫روز موضوع تکراری تحریم را با نام جدید اعالم می کند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این تحریم‪ ،‬جدید نیست و باور داریم می توانیم‬ ‫مانند گذش��ته تحریم ها را دور بزنیم؛ هرچند بسیاری از‬ ‫بلژیک به اینستکس پیوست‬ ‫س��فارت بلژیک در تهران در این دیدار حضور پیدا‬ ‫کرده ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه هنوز اینس��تکس به طور‬ ‫کامل عملیاتی نش��ده‪ ،‬اما بلژیک با پیوستن به این‬ ‫س��ازکار مال��ی تجارت با ایران‪ ،‬ام��اده تالش برای‬ ‫مان��دگاری همکاری های اقتصادی و تجاری با این‬ ‫کش��ور است و در همین زمینه نیز‪ ،‬سفارت بلژیک‬ ‫در تهران با تمام توان خود ش��رکت های کوچک و‬ ‫متوسط بلژیکی را که زیر تحریم های ایاالت متحده‬ ‫امریکا نیستند‪ ،‬تشویق به تداوم حضور در بازار ایران‬ ‫و توسعه همکاری های با شرکت های ایرانی می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایجاد س��ازکار مالی اینس��تکس اقدامی‬ ‫است که در اینده از ان به عنوان تالشی یاد خواهد‬ ‫مس��یرها برای ما پرهزینه ش��د و بار مالی سنگینی را بر‬ ‫نظام وارد کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حل مشکالت حوزه سالمت‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون بهداشت مجلس تصریح کرد‪:‬‬ ‫از این پس هم مشکالت به ویژه مشکالت حوزه سالمت‬ ‫را حل خواهیم ک��رد‪ .‬البته نمی گوییم که این تحریم ها‬ ‫تاثیری نخواهد داش��ت اما با این بازی ها نمی توانند ما را‬ ‫زمینگیر کنند‪.‬‬ ‫قربان��ی با بیان اینکه به طور قطع از زبان دوس��تان در‬ ‫حوزه بهداش��ت و درمان اعالم می کنیم که کمبودی در‬ ‫دارو حتی در درصد کمی از داروهایی که نیاز به واردات‬ ‫انها داریم‪ ،‬وجود ندارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امیدواریم با روش هایی‬ ‫که تا امروز داروها تامین شده است‪ ،‬از این پس هم از این‬ ‫فرصت ها استفاده شود‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم در خانه ملت درباره اینس��تکس نیز‬ ‫گفت‪ :‬باور داریم شترس��واری دوالدوال نمی ش��ود‪ .‬بارها‬ ‫اعالم کردیم که ما ش��فاف هس��تیم و اقایان اروپایی هم‬ ‫باید با ما شفاف باشند؛ هم در قالب برجام و هم اروپایی ها‬ ‫و اینس��تکس‪ .‬نمی شود هم سیاست های امریکا را چشم‬ ‫و گ��وش بس��ته بپذیرن��د و هم منافع خ��ود را در حوزه‬ ‫خاورمیان��ه و جمهوری اس�لامی ایران در نظر داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬همانط��ور ک��ه بارها و باره��ا رهبر معظم‬ ‫انقالب‪ ،‬رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه اعالم کردند‪،‬‬ ‫اینستکس نظر ما را تامین نمی کند‪ .‬نظری که اقایان باید‬ ‫تعریف کنند همان نظرهای برجام است و اگر قرار باشد‬ ‫سر میز مذاکره حضور پیدا کنیم‪ ،‬همان منافع و تعهداتی‬ ‫اس��ت که در قالب برجام دادیم و انها نیز باید براس��اس‬ ‫تعهدات ان پیش بیایند‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت راهکارهای جایگزین‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬حس��ین س�لاح ورزی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫محم��ود واعظی‪ ،‬رئیس دفتر رئیس جمهوری و‬ ‫سرپرست نهاد ریاست جمهوری‪ ،‬در ایین امضای‬ ‫یادداش��ت تفاهم بیس��ت و هفتمین کمیس��یون‬ ‫مش��ترک اقتص��ادی ایران و ترکیه ک��ه در انکارا‬ ‫برگزار شد‪ ،‬سازمان توسعه تجارت ایران را به عنوان‬ ‫مسئول تجارت خارجی کشورمان‪ ،‬معرفی کرده و‬ ‫اتاق بازرگانی ایران معتقد اس��ت با تقویت راهکارهای‬ ‫جایگزین می توان اثر این تحریم را کمرنگ کرد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمینه به ایرنا گفت‪ :‬به نظر می رس��د با‬ ‫جایگزین ک��ردن روش تهاتری‪ ،‬تج��ارت و توافق های‬ ‫دوجانبه بتوان با کمترین اس��یب به انجام معامالت و‬ ‫مبادالت مالی پرداخت‪.‬‬ ‫سالح ورزی معتقد است اگرچه این تحریم می تواند‬ ‫رون��د انجام س��ازکاری مانند اینس��تکس را با اختالل‬ ‫روب��ه رو کند‪ ،‬اما این تحریم مس��ئله جدیدی نیس��ت‬ ‫ک��ه ایران و بانک مرکزی نتوانن��د از عهده ان برایند‪.‬‬ ‫چنانچ��ه پیش تر نیز چنین تجربه هایی در تاریخ ایران‬ ‫ثبت شده است‪.‬‬ ‫ زهرا طهرانی‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹سایر کشورها از منافع شان نمی گذرند‬ ‫همچنین غالمحسین جمیلی‪ ،‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ایران در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫منافع اقتصادی کشورهای جهان خاطرنشان کرد‪ :‬سایر‬ ‫کشورها نیز منافع مشترکی دارند و نمی توانند به این‬ ‫راحت��ی از منافع اقتصادی خ��ود صرف نظر کنند‪ .‬جدا‬ ‫از اینکه به دنبال پیدا کردن ش��یوه های جدید هستیم‪،‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورها هم به دلی��ل مناف��ع اقتصادی‬ ‫کشورش��ان راه حل هایی دارند که در حال انجام است‬ ‫و دائم بروزرسانی می شود‪.‬‬ ‫جمیل��ی درباره تاثی��ر تحریم اخیر ب��ر روند اجرای‬ ‫اینس��تکس گفت‪ :‬کال اینستکس را خیلی قبول ندارم؛‬ ‫چراکه این سازکار با هدفی تشکیل شده بود که از ان‬ ‫دور شده و دیگر هدف گذاری انجام شده وجود ندارد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه نمی توان زیاد به ای��ن موضوع تکیه کرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ل��زوم افزایش اتکای داخلی بیان کرد‪:‬‬ ‫تا یک س��ال گذش��ته بحران های اقتص��ادی گوناگون‬ ‫مانند بحران ارزی را پش��ت سر گذاش��تیم‪ .‬ایا زمانی‬ ‫که ارز دچار نوسان های شدید شد وضعیت اقتصادی و‬ ‫تحریم ها ش��دیدتر بود یا امروز؟ در ان زمان همگرایی‬ ‫در ذی نفعان غیردولتی و سیاست گذاران دولتی باعث‬ ‫توقف این بحران در کشور شد‪.‬‬ ‫این فعال اقتص��ادی معتقد اس��ت اگرچه نمی توان‬ ‫ی��ک اقتصاد را بدون ن��گاه به بازاره��ای بین المللی و‬ ‫کش��ورهای خارجی و وابس��تگی به انها در نظر گرفت‬ ‫اما می توان این وابستگی را کاهش داد‪.‬‬ ‫جمیلی تصریح کرد‪ :‬درس��ت است خیلی از کشورها‬ ‫تبادالت مالی شان براساس شبکه های بانکی و مبادالت‬ ‫مج��ازی و پول��ی در ش��بکه های اینچنینی اس��ت اما‬ ‫می توان منافع مش��ترکی بین چند کشور ایجاد کرد تا‬ ‫روند گذشته را دوباره احیا کنیم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه الزاما نیاز به نق��ل و انتقال پولی‬ ‫نداری��م‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یک س��ری کاال تولید می کنیم و‬ ‫به یک س��ری کاال هم نی��از داریم؛ می توان این کاالها‬ ‫را با کش��ورهای مش��خصی تهاتر کرد که اتفاقا باعث‬ ‫ش��کل گیری پیونده��ای مش��ترک بین ان کش��ورها‬ ‫می شود و امنیت و پایداری ان بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان با بی��ان اینکه رمز ارزه��ا و پول های‬ ‫دیجیتال نی��ز به دلیل ماهیت تبادالت ش��ان در زمان‬ ‫تحریم ها می تواند برای کش��ور مفید باشد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بسیاری از راه های دیگر وجود دارد که می توان با‬ ‫تکیه به انها تحریم ها را کم اثرتر کرد‪.‬‬ ‫فریال مستوفی‬ ‫محمدحسین قربانی‬ ‫حسین سالح ورزی‬ ‫غالمحسین جمیلی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫امریکا به تازگی تحریم جدیدی علیه ایران‬ ‫وضع کرده تا باز هم معاند بودنش را در جهان‬ ‫فریاد بزند؛ تحریمی ک��ه هیچ مورد جدیدی‬ ‫ندارد‪ .‬امریکا هر بار در شو افی اعالم می کند‬ ‫تحریم های ایران را بیش��تر کرده اما تمام این‬ ‫تحریم ها‪ ،‬تحریم هایی اس��ت که ایران از ‪۴۰‬‬ ‫س��ال پیش با انها دس��ت به گریبان است و‬ ‫فقط از حالتی به حالت دیگر تغییر پیدا کرده‬ ‫و نام و نشان ش��ان عوض ش��ده است‪ .‬امریکا‬ ‫اعالم کرد بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی‬ ‫و البته یک شرکت که گویا برای وزارت دفاع‬ ‫ای��ران نق��ل و انتقاالت ارزی انج��ام می داده‪،‬‬ ‫تحریم هستند‪.‬‬ ‫دونال��د ترام��پ‪ ،‬رئیس جمه��وری ای��االت‬ ‫متح��ده‪ ،‬روز جمعه ‪ ۲۹‬ش��هریور اعالم کرد‬ ‫بانک مرکزی و صندوق توس��عه ملی ایران را‬ ‫به فهرست تحریم های این کشور اضافه کرده‬ ‫و در گفت وگوی��ی که با خبرن��گاران در کاخ‬ ‫س��فید داشت از تحریم ها علیه ایران به عنوان‬ ‫«س��نگین ترین تحریم هایی که تاکنون علیه‬ ‫یک کش��ور وضع شده است»‪ ،‬نام برد‪ .‬اما این‬ ‫در حالی است که اتفاق جدیدی در راه نیست‬ ‫و فقط ش��اهد ب��ار مالی س��نگینی بر دوش‬ ‫اقتصاد کشور و جیب دولت خواهیم بود‪.‬‬ ‫امریکا سال هاس��ت فشار خود را روی ایران‬ ‫گذاش��ته و هربار با کمی ب��اال و پایین ان را‬ ‫تغیی��ر می دهد؛ اما این بار رئی��س دولت این‬ ‫کشور قدرتمند شمشیر را از رو بسته و نه تنها‬ ‫ایران‪ ،‬بلکه دیگر کش��ورها و حتی دوس��تان‪،‬‬ ‫ش��ریکان و متح��دان خ��ود را نی��ز از گزند‬ ‫تحریم ه��ا در ام��ان نمی گ��ذارد‪ .‬امریکا دیگر‬ ‫چی��زی در چنت��ه ندارد و می دان��د که اعالم‬ ‫جدی��د تحریم ها فقط تکرار مکررات اس��ت و‬ ‫فقط دری روبه روی دره��ای قبلی می گذارد‪.‬‬ ‫کارنامه س��یاه دولت کنون��ی امریکا به خوبی‬ ‫نشان می دهد سیاستمداران این کشور بویی‬ ‫از مذاکره و دیپلماس��ی سیاس��ی و عقالنیت‬ ‫نبرده اند و جهان را در تهدید و تحریم خالصه‬ ‫کرده اند؛ از ایران و چین و کره ش��مالی گرفته‬ ‫تا ترکی��ه و اتحادیه اروپ��ا و کره جنوبی را به‬ ‫انگشت اتهام نشانه می رود و فریاد می زند که‬ ‫جز همین تحریم ه��ا تکراری چیز دیگری در‬ ‫چنته ندارم‪.‬‬ ‫ی��ک روز تحریم فوالد و پتروش��یمی‪ ،‬یک‬ ‫روز تحریم چهره شناخته شده و مورد احترام‬ ‫جهانی��ان؛ محمدج��واد ظریف و ام��روز هم‬ ‫تحریم نمادین و تکراری بانک مرکزی‪ .‬تحریم‬ ‫ایران از س��وی امری��کا هرچن��د هزینه های‬ ‫بس��یاری را به همراه خواهد داشت اما اقتصاد‬ ‫را زمینگیر نمی کند و مانند سال های گذشته‬ ‫راه دورزدن را طی می کند تا به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫رحمانی در ایین رونمایی از میز کشوری توسعه صادرات نساجی خبر داد‬ ‫ش��د که اروپا مستقل از ایاالت متحده امریکا انجام‬ ‫داده اس��ت‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این‬ ‫مالقات‪ ،‬با بیان اینکه انتظارات از ایجاد اینستکس‬ ‫بس��یار فراتر از ان بود که درحال حاضر ش��اهدش‬ ‫هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬کش��ورهای اروپای��ی به ویژه چند‬ ‫کشور حاضر در برجام‪ ،‬بیشتر شعار داده اند و هنوز‬ ‫ایران گشایش��ی درباره اجرایی ش��دن اینستکس‬ ‫ندیده اس��ت‪ .‬مس��عود خوانس��اری اف��زود‪ :‬با این‬ ‫حال این مناس��بات به طور کامل قطع نش��ده است‬ ‫و ظرفیت های زیادی برای توس��عه همکاری ها در‬ ‫زمینه ه��ای گوناگون از جمله صنعت دارو‪ ،‬صنعت‬ ‫ساخت و صنایع غذایی وجود دارد‪.‬‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬مسئول تجارت خارجی کشور‬ ‫از این س��ازمان خواس��ت تا موضوع های مرتبط با‬ ‫توس��عه رواب��ط با ایران و ترکی��ه را پیگیری کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬در این نشس��ت که وزیران تجارت و انرژی‬ ‫ترکیه حضور داشتند‪ ،‬محمود واعظی‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫برای توسعه موافقتنامه تجارت ترجیحی و افزایش‬ ‫چنته خالی‬ ‫تحریم کننده‬ ‫یادداشت‬ ‫ترام��پ بان��ک مرکزی ایران را تحری��م کرد؛ موضوعی‬ ‫که کامال سیاسی است اما پیامدهای اقتصادی گوناگونی‬ ‫دارد‪ .‬بلومبرگ گزارشی دراین باره منتشر کرده که در ان‬ ‫اش��اره ش��ده این تحریم جدید امکان دارد بر اینستکس‬ ‫ه��م تاثی��ر بگ��ذارد‪ .‬در مقابل بس��یاری از کارشناس��ان‬ ‫معتقدندهرچند احتماالتی درباره عملکرد س��ازکار ویژه‬ ‫مال��ی اتحادیه اروپا برای ایران و همچنین سخت ش��دن‬ ‫تامین کاالهای بشردوس��تانه مانن��د دارو و ارتباط دیگر‬ ‫کش��ورها با ایران مطرح اس��ت اما تاکنون نیز این شرایط‬ ‫ب��ا اقتصاد ایران همراه ب��ود و در واقع تحریم های جدید‪،‬‬ ‫تکرار تحریم های قبلی است و تاثیر ویژه دیگری بر اقتصاد‬ ‫نخواهد داشت چراکه در حال حاضر اقتصاد با بکارگیری‬ ‫راهکاره��ای جدی��د و دورزدن تحریم ها به کار خود ادامه‬ ‫می دهد؛ هرچند سخت و دشوار‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬تحریم ه��ای روز جمعه‪ ،‬می تواند برنامه‬ ‫کش��ورهای اروپایی برای راه اندازی مکانیس��می با عنوان‬ ‫اینستکس به منظور کمک مالی برای تجارت بشردوستانه‬ ‫ب��ا ای��ران را پیچی��ده کند‪ .‬همت��ای ایرانی اینس��تکس‪،‬‬ ‫«موسس��ه ویژه تجارت و تامین مالی» ارتباط نزدیکی با‬ ‫بانک مرکزی ایران دارد‪.‬‬ ‫به گفت��ه منتقدان‪ ،‬تحریم های جدی��د تجارت ایران را‬ ‫دشوار می کند و مردم عادی رنج خواهند برد‪ .‬به گفته انها‬ ‫این تحریم ها به هر دلیلی که اعمال شده باشد‪ ،‬به احتمال‬ ‫زی��اد باعث کمبود موادی مانند داروهای تولیدش��ده در‬ ‫غرب و افزایش نرخ مواد غذایی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حجم تبادل تجاری و سرمایه گذاری های مشترک‬ ‫اماده هستیم و نقش دو دولت هموار کردن مسیر‬ ‫برای فعالیت بخش خصوصی دو کش��ور است‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬رخس��ار پکجان‪ ،‬وزیر تجارت ترکیه‪ ،‬ضمن‬ ‫تاکید بر فعالیت برای توس��عه همکاری ها با ایران‬ ‫خواستار هموار کردن مسیر توسعه روابط شد‪.‬‬ ‫خودکفایی در تولید چادر مشکی تا پایان سال‬ ‫ایین رونمایی از میز ملی توسعه صادرات نساجی‬ ‫کش��ور صبح دی��روز با حضور رض��ا رحمانی وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬جعفر س��رقینی معاون‬ ‫وزیر در امور معدن و صنایع معدنی‪ ،‬حمید زادبوم‬ ‫سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬افسانه‬ ‫محرابی مدیر کل اداره صنایع نس��اجی و پوشاک‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ایرج موفق رئیس‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان در‬ ‫سالن نگین سپاهان شهر برگزار شد‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در این ایین اظهارکرد‪ :‬توس��عه و‬ ‫تولید نس��اجی و پوشاک در اولویت های هفت گانه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از اختصاص ‪۱۰‬میلیارد دالر برای‬ ‫حمایت از س��اخت داخل تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬گفت و‬ ‫اف��زود‪ :‬ی��ک میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬دالر از این مبلغ در‬ ‫حوزه نس��اجی اس��ت‪ .‬رحمانی همچنین از برنامه‬ ‫خودکفایی در تولید چادر مش��کی تا پایان س��ال‬ ‫در کشور خبر داد و تمامی زیرساخت برای تحقق‬ ‫این مهم دیده ش��ده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به امار‬ ‫صادرات حوزه نس��اجی در کش��ور‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫صادرات پوش��اک در س��ال ‪97‬نسبت به سال ‪96‬‬ ‫با رش��د ‪۲۱‬درصدی همراه بود اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫ص��ادرات کف��ش ‪ ۲۵‬درصد و ان��واع نخ ‪۱۰‬درصد‬ ‫رش��د داشته اس��ت‪ .‬رحمانی با اش��اره به موضوع‬ ‫قاچاق پوش��اک و پارچه گفت‪ :‬قاچاق ‪۳.۵‬میلیون‬ ‫دالر در ح��وزه محصوالت نس��اجی در ش��هرهای‬ ‫غربی و ش��رقی ضربه جدی به این صنعت زده که‬ ‫باید در برخورد با این پدیده جدی تر باش��یم‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با درخواس��ت استقرار در‬ ‫مبادی و گمرک ها برای مبارزه با قاچاق کاال گفت‪:‬‬ ‫رتبه ‪ ۴‬در کشفیات استان ها مربوط به منسوجات‬ ‫است‪ .‬او با بیان اینکه‪۱۱ ،‬درصد کل صنعت مربوط‬ ‫به نس��اجی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬صنعت نساجی با‬ ‫اش��تغال ‪۶۷۷‬ه��زار و حدود ‪ ۲۱‬درصد اش��تغال‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬اصفهان به خوبی و بح��ق به عنوان‬ ‫میزبان میز کشوری صادرات نساجی انتخاب شده‬ ‫در اختص��اص این میز و اصفهان ظرفیت را دارد و‬ ‫انتظار ویژه ای از اصفهان داریم‪.‬‬ ‫قاضی عسگر‪ ،‬معاون اقتصادی استاندار اصفهان‬ ‫نیز در این نشست در سخنانی از ایجاد کنسرسیوم‬ ‫تخصصی نس��اجی و پوشاک برای حل مشکالت و‬ ‫اولویت بندی انها و نس��بت به حل مشکالت خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ایرج موفق‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن وتجارت اصفهان به جایگاه اس��تان اصفهان‬ ‫در اقتص��اد و صنعت کش��ور پرداخ��ت وگفت‪ :‬در‬ ‫اس��تان اصفهان‪ ،‬صنعت نساجی از جایگاه ویژه ای‬ ‫برخوردار است به گونه ای که از اشتغال ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫استان در این صنعت است‪ .‬او افزود‪ :‬از ‪۹‬هزار واحد‬ ‫صنعت��ی در اصفهان تع��داد ‪ ۲۱۱۲‬واحد صنعتی‬ ‫نس��اجی فعالیت می کنند‪ .‬از تعداد ‪ ۸۷‬میز توسعه‬ ‫صادرات کشور تعداد ‪ ۱۰‬میز در اصفهان و ‪۱۰‬میز‬ ‫در تهران و مابقی در اس��تان های کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اصفهان‬ ‫از چالش ه��ا و مش��کالت پی��ش روی این صنعت‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬عمده این مشکل ها در تامین‬ ‫مواد اولیه و کارشناس��ی ش��دن قیمت گذاری ها و‬ ‫دخیل کردن انجمن صنایع نس��اجی کشور در این‬ ‫کارگروه های نرخ گزاری مهم دانست‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬شاه کرمی‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫مدیره انجمن صنایع نس��اجی اس��تان اصفهان در‬ ‫س��خنانی ب��ه قدمت صنعت نس��اجی در اصفهان‬ ‫اش��اره ک��رد و از وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫درخواس��ت اختص��اص ‪۳۰۰‬میلی��ون دالر با نرخ‬ ‫ثابت و طوالنی مدت برای نوس��ازی ماش��ین االت‬ ‫نساجی استان داش��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬هم اکنون عمر‬ ‫ماشین االت نس��اجی استان باالی ‪ ۱۵‬سال است‬ ‫و میانگین عمر مفید ماش��ین االت ‪۵‬سال است و‬ ‫با ماش��ین های فرس��وده نمی توان رقابت کرد و با‬ ‫اختصاص این مبل��غ می توان در کاهش قیمت ها‬ ‫و توس��عه صادرات و تولی��د کاالی با کیفیت مهم‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫ش��اه کرمی با اشاره به دخالت دولت در حمایت‬ ‫از صنعت نساجی افزود‪ :‬برای تامین مواد اولیه این‬ ‫صنعت س��االنه ‪۱۰۰‬هزار ت��ن پنبه برای تولیدات‬ ‫این صنعت نیاز اس��ت که ه��م اکنون ‪۷۵‬هزارتن‬ ‫تولید پنبه در کش��ور داریم که در س��ال گذش��ته‬ ‫‪۴۵‬ه��زار تن بوده اس��ت و درحال حاضر ‪۱۱۰‬هزار‬ ‫ت��ن پنبه کمب��ود داریم و با هماهنگ��ی با وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی می توان این کمب��ود پنبه را که‬ ‫به عنوان طالی سفید یاد می شود جبران کرد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1373‬‬ ‫پیاپی ‪2691‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مطرح کرد‬ ‫خبر‬ ‫خودنمایی کوله پشتی های‬ ‫امریکایی ‪ ۲‬میلیونی‬ ‫در بازار تهران!‬ ‫فرشچیان به جمع‬ ‫رئیسان کمیسیون های‬ ‫تخصصی پیوست‬ ‫احمدرضا فرشچیان‪ ،‬جایگزین کاوه زرگران‬ ‫و رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران ش��د‪ .‬به گزارش س��ایت‬ ‫خبری اتاق بازرگانی تهران پس از انکه زرگران‬ ‫موفق شد در انتخابات رئیسان کمیسیون های‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ایران به ریاس��ت کمیس��یون‬ ‫بازرگان��ی داخل��ی انتخ��اب ش��ود‪ ،‬از س��مت‬ ‫خود به عنوان رئیس کمیس��یون کش��اورزی و‬ ‫صنای��ع تبدیلی اتاق تهران اس��تعفا کرد‪ .‬او در‬ ‫دوره هش��تم‪ ،‬به مدت ‪ ۴‬س��ال این س��مت را‬ ‫در اختی��ار داش��ت و در اغ��از دوره نهم نیز به‬ ‫همین س��مت انتخاب شده بود اما با در اختیار‬ ‫گرفتن مس��ئولیت کمیسیون بازرگانی داخلی‬ ‫اتاق ایران‪ ،‬از ریاس��ت کمیس��یون کشاورزی و‬ ‫صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران استعفا داد‬ ‫تا انتخابات دوباره برای تعیین هیات رئیسه این‬ ‫کمیس��یون برگزار شود‪ .‬در این انتخابات که با‬ ‫حضور و نظارت ناصر ریاحی‪ ،‬عضو هیات رئیسه‬ ‫اتاق تهران برگزار شد‪ ،‬احمدرضا فرشچیان‪ ،‬که‬ ‫پیش تر نایب رئیس اول این کمیس��یون بود‪ ،‬با‬ ‫رای کام��ل هم��ه حاض��ران (‪ ۱۰‬رای) به این‬ ‫س��مت انتخاب ش��د‪ .‬احمدرضا فرش��چیان‪،‬‬ ‫عض��و دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران‪ ،‬از س��ال ‪ ۱۳۶۲‬تاکن��ون به عن��وان‬ ‫صادرکننده محصوالت کش��اورزی فعال بوده و‬ ‫به طور تخصصی در زمینه صادرات خش��کبار و‬ ‫دانه ها مانند پس��ته‪ ،‬کشمش‪ ،‬خرما و‪ ...‬فعالیت‬ ‫می کند و طی سال های فعالیتش ‪ ۷‬بار به عنوان‬ ‫صادرکننده نمونه کشور انتخاب شده است‪ .‬در‬ ‫انتخابات هیات رئیس��ه کمیس��یون کشاورزی‬ ‫و صنای��ع تبدیل��ی اتاق بازرگان��ی تهران‪ ،‬علی‬ ‫تقوی ف��ر و مه��دی معصومی نی��ز به عنوان دو‬ ‫نایب رئیس این کمیسیون شناخته شدند‪.‬‬ ‫تداوم قاچاق با واردات مسافری گوشی تلفن همراه‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمیدرضا دهقانی نیا‬ ‫ارائه نشدن‬ ‫خدمات پس از‬ ‫فروش مناسب و‬ ‫گارانتی کارامد‬ ‫یکی از مشکالت‬ ‫ورود گوشی های‬ ‫همراه‬ ‫مسافری بود‬ ‫مدیرکل نظارت برسامانه های هوشمند ستادمبارزه‬ ‫با قاچاق گفت‪ :‬با گذشت ‪ ۳‬ماه از اتصال سامانه ناجا‬ ‫به س��امانه مس��افری گمرک‪ ،‬قاچاق تلفن همراه با‬ ‫سوءاستفاده از «رویه ثبت مسافری» همچنان صرفه‬ ‫اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬خرداد امس��ال بود که س��رانجام‬ ‫س��امانه های «گذرنام��ه نیروی انتظام��ی» و «ثبت‬ ‫تلفن همراه مس��افری گم��رک ایران» ب��ه یکدیگر‬ ‫متصل ش��دند که ب��ا رویه جدید هر مس��افر واقعی‬ ‫در س��ال می تواند فقط یک گوش��ی تلف��ن همراه از‬ ‫خارج کش��ور وارد کند‪ .‬اگرچه با این اقدام تا حدود‬ ‫زیادی بس��اط واردات گوشی مس��افری که در واقع‬ ‫تطهیری برای قاچاق بود‪ ،‬برچیده ش��د اما انجام ان‬ ‫با تاخیر و وعده وعیدهای مکرر متولیان امر (گمرک‬ ‫ای��ران‪ ،‬وزارت ارتباط��ات و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت) انجام ش��د‪ .‬متاس��فانه به تعویق افتادن های‬ ‫مک��رر اتصال س��امانه مس��افری گمرک به س��امانه‬ ‫گذرنامه ناجا باعث ش��د شرکت های واردکننده هیچ‬ ‫انگیزه ای برای ورود به بازار گوش��ی های تلفن همراه‬ ‫نداش��ته باشند و واردات تجاری تلفن همراه در سال‬ ‫‪ ۹۷‬مختل ش��ود و در عمل بیش از یک س��ال‪ ،‬بازار‬ ‫گوشی تلفن همراه از شرایط تعادلی خارج شد‪.‬‬ ‫به تازگ��ی نی��ز پس از ‪ ۴‬م��اه که از پای��ان چالش‬ ‫گوش��ی های مسافری می گذرد‪ ،‬انتش��ار دو اطالعیه‬ ‫جدید سامانه همتا (متعلق به ستاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال) مبنی بر «شکسته شدن رکورد واردات تجاری‬ ‫تلفن هم��راه» و «سوء اس��تفاده از اطالعات هویتی‬ ‫حجاج برای ثبت گوش��ی های مسافری قاچاق» ما را‬ ‫بر ان داشت به سراغ حمیدرضا دهقانی نیا‪ ،‬مدیرکل‬ ‫نظارت بر س��امانه های الکترونیکی و هوشمند ستاد‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز برویم تا اطالعات بیشتری‬ ‫درب��اره این موضوع ها و نتایج اتصال س��امانه ناجا و‬ ‫گمرک کسب کنیم‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا دهقانی نی��ا ک��ه س��خنگوی ط��رح‬ ‫رجیس��تری نیز هس��ت‪ ،‬در ای��ن گفت وگ��و درباره‬ ‫موضوع هایی همچون «اخرین وضعیت ش��رکت های‬ ‫واردکننده گوشی های تلفن همراه تجاری»‪« ،‬سامانه‬ ‫جامع گارانتی و الزام ثبت شناسنامه گارانتی در این‬ ‫سامانه ازسوی ش��رکت های واردکننده گوشی تلفن‬ ‫همراه»‪« ،‬انحصار واردات در بازار گوشی تلفن همراه»‪،‬‬ ‫«ش��رایط ورود شرکت های جدید واردکننده به بازار‬ ‫گوشی تلفن همراه»‪« ،‬سوء استفاده از اطالعات هویتی‬ ‫مس��افران برای ثبت مسافری گوش��ی های قاچاق»‪،‬‬ ‫«راهکاری برای تش��خیص گوش��ی قاچاق از گوشی‬ ‫مس��افری واقعی»‪« ،‬چگونگی دسترسی متخلفان به‬ ‫اطالعات هویتی حجاج برای ثبت گوشی مسافری»‬ ‫و «ایام اربعین و امکان سوء استفاده گسترده از رویه‬ ‫واردات مسافری» توضیحاتی ارائه داد‪.‬‬ ‫مش��روح گفت وگ��وی مهر با مدی��رکل نظارت بر‬ ‫س��امانه های الکترونیکی و هوش��مند ستاد مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €یک�ی از نگرانی های�ی ک�ه پ�س از اتصال‬ ‫س�امانه گمرک به ناجا وجود داش�ت‪ ،‬موضوع‬ ‫ناتوانی شرکت های واردکننده برای تامین نیاز‬ ‫بازار تلف�ن همراه ب�ود‪ .‬درحال حاضر و پس از‬ ‫گذش�ت‪ ۳‬ماه از اتصال س�امانه گمرک به ناجا‬ ‫ای�ا عملکرد ش�رکت های واردکنن�ده و میزان‬ ‫واردات تلفن همراه رضایت بخش بوده است؟‬ ‫در ماه های گذش��ته به ویژه پس از اتصال س��امانه‬ ‫گمرک به ناجا و کاهش واردات مسافری گوشی تلفن‬ ‫همراه‪ ،‬ش��ک و تردیدها درباره عملکرد شرکت های‬ ‫واردکننده گوش��ی تلفن هم��راه و احتمال موفقیت‬ ‫انها برای تامین نیاز بازار وجود داش��ت که براساس‬ ‫امارهای منتشر شده ازسوی سامانه رجیستری‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت ها توانسته اند از عهده تعهدات خود برایند و‬ ‫اعتماد به انها موفقیت امیز بوده است‪.‬‬ ‫امار واردات گوشی تلفن همراه پس از ضابطه مند‬ ‫شدن واردات مسافری به این صورت است که خرداد‬ ‫امسال ‪ ۳۵۰‬هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور شد‬ ‫که ‪ ۵۳‬درصد انها را گوش��ی های هوش��مند تشکیل‬ ‫می دادن��د‪ ،‬همچنی��ن این مق��دار در تی��ر به ‪۵۳۰‬‬ ‫هزار گوش��ی تلفن همراه رس��ید که ‪ ۶۰‬درصد انها‬ ‫گوشی های هوشمند بودند و در مرداد نیز ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که ‪ ۶۵‬درصد انها‬ ‫جزو گوشی های هوشمند بوده و در نهایت تا ابتدای‬ ‫‪ ۲۶‬ش��هریور نیز بیش از یک میلیون گوش��ی تلفن‬ ‫همراه به طور رس��می وارد کشور شده که ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫انها جزو گوشی های هوشمند هستند‪.‬‬ ‫€ €یکی از معایب گوشی های مسافری نداشتن‬ ‫گارانتی و ارائه خدم�ات پس از فروش بود؛ ایا‬ ‫با رونق واردات گوشی های شرکتی این مشکل‬ ‫برطرف شده است؟‬ ‫ارائ��ه نش��دن خدمات پ��س از فروش مناس��ب و‬ ‫گارانتی کارامد یکی از مش��کالت ورود گوش��ی های‬ ‫هم��راه مس��افری ب��ود ام��ا درحال حاض��ر یکی از‬ ‫اورده های مهم طرح رجیستری گوشی تلفن همراه‬ ‫برای مردم‪ ،‬ارائه خدمات پشتیبانی و گارانتی به طور‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ی��ک روز دیگ��ر دوب��اره ص��دای زن��گ‬ ‫مدرسه ها بلند می ش��ود و این روزها معمول‬ ‫دانش اموزان در تکاپوی خرید وس��ایل مورد‬ ‫نیاز خود هس��تند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬با وجود‬ ‫این در بررس��ی میدانی انجام شده‪ ،‬بازار کیف‬ ‫و کوله پش��تی در خیاب��ان منوچه��ری تهران‬ ‫چندان شلوغ نیس��ت‪ .‬نخستین فروشنده ای‬ ‫که با او همکالم ش��دیم از کاهش حدود ‪۵۰‬‬ ‫درصدی مشتریان خود نسبت به سال گذشته‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال از یک مدل‪ ۲۰۰ ،‬کوله پش��تی‬ ‫برای فروش اوردم اما توانس��تم فقط یکی از‬ ‫انها را بفروش��م؛ این در حالی اس��ت که سال‬ ‫گذشته اوضاع فروش خیلی بهتر بود‪.‬‬ ‫قیم��ت کوله پش��تی های گوناگ��ون در این‬ ‫فروش��گاه بی��ن ‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪ ۶۰۰‬ه��زار تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬فروش��نده می گوید قیمت ها نس��بت‬ ‫به س��ال گذش��ته ‪ ۲۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬به گفته او کوله پشتی هایی با برند‬ ‫خاص به نرخ ‪۲‬میلیون تومان هم در این بازار‬ ‫پیدا می ش��ود‪ .‬در مغازه بعدی که کیف هایی‬ ‫ب��ا طرح های گوناگون کودکان��ه نیز در ان به‬ ‫چش��م می خورد‪ ،‬نرخ کوله پش��تی از ‪ ۱۲۰‬تا‬ ‫‪ ۴۲۰‬هزار تومان متغیر اس��ت‪ .‬فروشنده این‬ ‫مغازه می گوی��د‪ :‬برندهای خاص امریکایی در‬ ‫بازار حدود ‪ ۲‬میلیون تومان نرخ دارند‪.‬‬ ‫او در پاسخ به اینکه چگونه کاالی امریکایی‬ ‫به کشور وارد ش��ده‪ ،‬می گوید که این برندها‬ ‫پیش تر در ایران نمایندگی داشتند و کاال هایی‬ ‫که از قبل مانده حاال در بازار فروخته می شود‪.‬‬ ‫اما فروش��نده مغازه بعدی در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش می گوید‪ :‬راه برای رسیدن به کاالی‬ ‫خارجی زیاد است‪ .‬بعضی از کیف های خارجی‬ ‫بازار‪ ،‬قاچاق هس��تند و بعضی از انها قدیمی‪.‬‬ ‫اینکه بگوییم همه کاالهای خارجی از گذشته‬ ‫در انبارها بوده یعن��ی داریم خودمان را گول‬ ‫می زنیم‪ .‬به گفته او نرخ کوله پش��تی ایرانی و‬ ‫خارجی به ترتیب ‪ ۱۲۰‬ت��ا ‪ ۲۸۰‬هزار تومان‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬ه��زار تا ‪ ۲‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬این‬ ‫مغ��ازه دار کمب��ود کیف به دلی��ل ممنوعیت‬ ‫واردات این کاال و افزایش قیمت ها را از جمله‬ ‫دالی��ل خلوت بودن بازار کیف و کوله پش��تی‬ ‫می داند‪ :‬کوله پش��تی ج��زو مایحتاج ضروری‬ ‫نیست و از س��وی دیگر‪ ،‬وقتی دخل وخرج ها‬ ‫ب��ا هم نمی خواند و با وجود چند برابر ش��دن‬ ‫هزینه ها‪ ،‬درامد مردم ثابت است‪ ،‬دانش اموزان‬ ‫مجبور هستند از کیف سال قبل شان استفاده‬ ‫کنند‪ .‬به مغازه اخر سر می زنیم و از فروشنده‬ ‫می پرسیم که ایا فروش امسال مثل سال های‬ ‫گذش��ته بود؟ و پاسخ او فقط یک کلمه است‪:‬‬ ‫«اصال! »‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۳۶‬ش��رکت واردکننده مجوز معتبر واردات گوش��ی‬ ‫تلفن همراه دارند‪ .‬در این میان بیش از ‪ ۴۰‬شرکت جدید در ‪ ۴‬ماه‬ ‫گذش��ته اقدام به دریافت مجوز واردات کرده اند که نشان می دهد‬ ‫وعده تسهیل واردات گوشی همراه بدون انحصار‪ ،‬محقق شده است‬ ‫ش��فاف و معتبر اس��ت چراک��ه با توجه ب��ه واردات‬ ‫رسمی گوشی تلفن همراه و قاعده گذاری های جدید‬ ‫انجام ش��ده در قالب طرح رجیس��تری‪ ،‬شرکت های‬ ‫ارائه دهنده خدمات پس از فروش از ابتدا مش��خص‬ ‫شده و با توجه به تعهداتی که شرکت های واردکننده‬ ‫به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫می دهند این خدمات به صورت الزامی به مردم ارائه‬ ‫می ش��ود و ارائه نش��دن انها می تواند به طور قانونی‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۳۶‬شرکت واردکننده مجوز معتبر‬ ‫واردات تلف��ن همراه دارند ک��ه از این میان بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬شرکت جدید در ‪ ۴‬ماه گذشته اقدام به دریافت‬ ‫مج��وز واردات کرده ان��د که نش��ان می ده��د وعده‬ ‫تسهیل واردات گوش��ی همراه بدون انحصار‪ ،‬محقق‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫براس��اس ش��رایط جدید‪ ،‬گارانتی معن��ای واقعی‬ ‫خ��ود را پیدا ک��رده و با همکاری س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬سامانه ای با عنوان‬ ‫«س��امانه جامع گارانتی» در بس��تر س��امانه جامع‬ ‫تجارت پیاده سازی شده که با توجه به ابالغ سازمان‬ ‫حمای��ت به تمامی ش��رکت های واردکننده گوش��ی‬ ‫تلفن همراه‪ ،‬این شرکت ها موظف شده اند شناسنامه‬ ‫گارانتی خود را در این سامانه ثبت و تاییدیه مربوط‬ ‫را دریافت کنند و این اتفاق یکی از قول هایی بود که‬ ‫ما در اجرای طرح رجیستری به مردم دادیم‪.‬‬ ‫€ €برخ�ی از مخالفان طرح ای�ن ادعا را مطرح‬ ‫می کنن�د که طرح رجیس�تری باع�ث به وجود‬ ‫ام�دن انحص�ار در واردات تلفن همراه ش�ده‬ ‫است‪ .‬در این زمینه چه نظری دارید؟‪.‬‬ ‫براس��اس امار واردات رس��می گوش��ی های تلفن‬ ‫همراه از خرداد امسال‪ ۹۹ ،‬شرکت واردکننده گوشی‬ ‫تلف��ن همراه با از بین رفت��ن انحصار در واردات این‬ ‫کاال توانسته اند در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش‬ ‫کنن��د و به عالوه در این مدت ‪ ۸۳‬ش��رکت اقدام به‬ ‫واردات تلف��ن هم��راه کرده ان��د که این امار نش��ان‬ ‫می دهد اعتماد به واردکنندگان جدید رضایت بخش‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا وعده ه�ای وزارت صنع�ت‪ ،‬مع�دن و‬ ‫تج�ارت درباره تس�هیل واردات تلف�ن همراه‬ ‫محقق ش�ده و ش�رایط برای ورود شرکت های‬ ‫جدید به این حوزه به چه صورت است؟‬ ‫پ��س از اجرای کام��ل طرح رجیس��تری و به طور‬ ‫مش��خص پ��س از اتصال س��امانه گم��رک و ناجا و‬ ‫همچنی��ن ضابطه مند ش��دن واردات گوش��ی تلفن‬ ‫هم��راه به طور مس��افری و افزایش واردات رس��می‬ ‫این کاال‪ ،‬دیگر با انحصار واردکنندگان گوش��ی تلفن‬ ‫همراه روبه رو نیستیم‪.‬‬ ‫€ €در چن�د هفت�ه گذش�ته‪ ،‬اخب�ار مربوط به‬ ‫سوء استفاده از اطالعات هویتی مسافران برای‬ ‫ثبت مس�افری گوش�ی های قاچاق دوباره داغ‬ ‫ش�د‪ .‬با توجه به این موضوع که واردات تجاری‬ ‫تلفن همراه افزایش چش�مگیری یافته‪ ،‬انگیزه‬ ‫این افراد برای ثبت مسافری گوشی های قاچاق‬ ‫چیست؟‬ ‫اصلی ترین انگیزه برای سوء استفاده از «رویه ثبت‬ ‫مس��افری تلفن همراه» را می ت��وان صرفه اقتصادی‬ ‫باالی ان دانس��ت‪ .‬در ای��ن روش تلفن همراه به طور‬ ‫قاچ��اق وارد کش��ور می ش��ود؛ درنتیج��ه ش��خص‬ ‫قاچاقچ��ی هزینه های تجارت قانون��ی را نمی پردازد‪.‬‬ ‫همچنی��ن براس��اس قوانین امور گمرکی‪ ،‬ش��خص‬ ‫مسافر به شرط غیرتجاری بودن می تواند تلفن همراه‬ ‫خود را ب��ا پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر س��ود‬ ‫بازرگانی وارد و ترخیص کنند‪.‬‬ ‫واردات مس��افری فقط با س��ود بازرگانی ‪ ۲‬درصد‬ ‫انجام می ش��ود؛ عالوه بر اینکه به هر گوش��ی تلفن‬ ‫همراه معافیت ‪۸۰‬دالری از پرداخت حقوق و عوارض‬ ‫گمرک��ی تعلق می گیرد که همی��ن موضوع به یکی‬ ‫از مشوق های اصلی برای س��وء استفاده از این رویه‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫اما از انجایی که سود بازرگانی تلفن همراه حداقل‬ ‫مق��دار ممک��ن و برابر با یک درصد اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫واردات مسافری فقط با سود بازرگانی ‪ ۲‬درصد انجام‬ ‫می ش��ود؛ عالوه بر اینکه به هر گوش��ی تلفن همراه‬ ‫معافی��ت ‪ ۸۰‬دالری از پرداخ��ت حق��وق و عوارض‬ ‫گمرک��ی تعلق می گیرد که همی��ن موضوع به یکی‬ ‫از مش��وق های اصلی برای سوء اس��تفاده از این رویه‬ ‫تبدیل ش��ده است‪ .‬از سویی موضوع فرار مالیاتی نیز‬ ‫مطرح اس��ت و از ش��خص قاچاقچی در پایان س��ال‬ ‫هیچ گونه حسابرسی مالیاتی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا ثبت‬ ‫مسافری گوش��ی های قاچاق دارای صرفه اقتصادی‬ ‫باالیی باشد و این انگیزه همچنان برای افراد سودجو‬ ‫وج��ود دارد ک��ه گوش��ی های قاچاق را ب��ه صورت‬ ‫مسافری ثبت کنند‪.‬‬ ‫€ €در واقع می توان گفت س�امانه ثبت گوشی‬ ‫مس�افری درحال حاض�ر بیش�تر ب�ه بس�تری‬ ‫ب�رای ثبت گوش�ی های قاچاق تبدیل ش�ده تا‬ ‫گوش�ی های مس�افری واقعی؟ راه�کاری برای‬ ‫تش�خیص گوش�ی قاچاق از گوش�ی مسافری‬ ‫واقعی وجود ندارد؟‬ ‫بله همین طور اس��ت‪ .‬براس��اس قوانین و مقررات‬ ‫موج��ود (م��اده «‪ »۱۷‬قان��ون مقررات ص��ادرات و‬ ‫واردات‪ ،‬ماده «‪ »۳۱‬ایین نامه اجرایی قانون مقررات‬ ‫ص��ادرات و واردات و ماده «‪ »۱۳۸‬ایین نامه اجرایی‬ ‫قانون امور گمرکی)‪ ،‬مسافری که وارد کشور می شود‬ ‫عالوه بر وس��ایل ش��خصی خود می تواند به ش��رط‬ ‫غیرتجاری بودن در س��ال یک بار کاالی همراه خود‬ ‫به ارزش حداکثر (‪ ۸۰‬دالر) را با معافیت از پرداخت‬ ‫حق��وق گمرکی و س��ود بازرگانی و م��ازاد بر ارزش‬ ‫یادشده را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود‬ ‫بازرگانی وارد و ترخیص کنند‪.‬‬ ‫متاس��فانه در فراین��د فعل��ی ثبت تلف��ن همراه‬ ‫مس��افری ک��ه از طریق س��امانه گم��رک و به طور‬ ‫غیرحضوری انجام می ش��ود‪ ،‬فقط ورود به کشور فرد‬ ‫متقاضی بررسی می شود و هیچ گونه سازکاری برای‬ ‫اح��راز این موضوع که ایا گوش��ی تلفن همراه واقعا‬ ‫همراه مس��افر وارد کشور شده اس��ت یا خیر وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫از همین رو برخی افراد س��ودجو با سوءاس��تفاده‬ ‫از این تس��هیالت درنظر گرفته شده برای مسافران‪،‬‬ ‫اق��دام ب��ه رجیس��تر ک��ردن گوش��ی های قاچ��اق‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫یقین��ا ادامه رون��د ثبت غیرحضوری گوش��ی های‬ ‫مس��افری که ی��ک اق��دام موقتی در ش��روع طرح‬ ‫رجیس��تری بوده‪ ،‬باعث استمرار این معضل می شود‬ ‫که در این زمینه الزم است گمرک ایران با همکاری‬ ‫س��ایر اعضای کارگ��روه راهبری طرح رجیس��تری‬ ‫هرچه سریع تر اقدام های الزم برای اصالح رویه ثبت‬ ‫مسافری را در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫€ €متخلفان�ی ک�ه از اطالع�ات هویتی حجاج‬ ‫سوء اس�تفاده کرده اند‪ ،‬چگونه به این اطالعات‬ ‫دسترسی پیدا کرده اند؟‬ ‫ای��ن موض��وع فقط وی��ژه حجاج نیس��ت و امکان‬ ‫سوء استفاده از اطالعات هویتی تمامی مسافرانی که‬ ‫به تازگی وارد کشور شده اند‪ ،‬وجود دارد‪ .‬متخلفان به‬ ‫دو صورت به اطالعات مسافران دست پیدا می کنند‪.‬‬ ‫در حال��ت اول متخلف��ان از طری��ق برخ��ی دفاتر‬ ‫مس��افرتی یا هر مجموعه ای که اطالعات مسافران را‬ ‫در اختیار دارد به کد ملی و شماره گذرنامه مسافران‬ ‫دس��ت پیدا می کند‪ .‬س��پس بدون اطالع مسافر و از‬ ‫طریق تبانی با برخی دفاتر صدور س��یمکارت اقدام‬ ‫به صدور س��یمکارت به نام مس��افر کرده و سپس با‬ ‫اس��تفاده از این اطالعات اق��دام به ثبت تلفن همراه‬ ‫مسافری می کنند‪.‬‬ ‫در این زمینه دفاتر مسافرتی‪ ،‬کاروان های زیارتی‬ ‫و س��ایر مجموعه های مش��ابه باید نسبت به حفظ و‬ ‫حراس��ت از اطالعات مش��تریان خود نهایت دقت را‬ ‫به خرج دهند و اگر از س��وی مس��افران شکایتی در‬ ‫این مورد واصل ش��ود‪ ،‬به طور قطع از سوی نهادهای‬ ‫نظارتی مربوط قابل پیگیری است‪ .‬به عالوه نهادهایی‬ ‫که متولی صدور سیمکارت و نظارت بر ان هستند از‬ ‫جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و‬ ‫اپراتورهای تلفن همراه باید در این زمینه اقدام های‬ ‫پیش��گیرانه الزم را انج��ام دهند که البته براس��اس‬ ‫اظهارات فالح ریاس��ت س��ازمان تنظی��م مقررات و‬ ‫ارتباط��ات رادیوی��ی‪ ،‬تاکنون چندی��ن دفتر فروش‬ ‫مربوط به اپراتورها به علت تخلف در ارائه سیم کارت‬ ‫رایگان برای حجاج به منظور سوءاستفاده از ان برای‬ ‫رجیستری گوشی قاچاق تعلیق شدند‪.‬‬ ‫در حال��ت دوم ش��خص مس��افر در ازای دریافت‬ ‫مبلغ��ی و با رضایت ش��خصی‪ ،‬اقدام ب��ه فروش کد‬ ‫ملی و ش��ماره گذرنامه خ��ود می کند‪ .‬باید به اطالع‬ ‫مس��افران گرامی برسانیم براس��اس قوانین گمرکی‬ ‫درصورتی که ش��خص مس��افر برای مصرف شخصی‬ ‫از خارج از کش��ور تلفن همراهی خریداری و با خود‬ ‫وارد کرده باش��د‪ ،‬می تواند ان را ثبت کند‪ .‬درنتیجه‬ ‫اگر تلفن همراه با مس��افر وارد نش��ده باش��د‪ ،‬قانونا‬ ‫مجاز نیس��ت از طریق اطالع��ات هویتی خود اقدام‬ ‫به ثبت تلف��ن همراه قاچاق کند‪ .‬ای��ن اقدام به طور‬ ‫قط��ع مصداق بارز خالف اظهاری ب��ه گمرک بوده و‬ ‫مسئولیت حقوقی ان متوجه فرد مسافر خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه ب�ه نزدیک ب�ودن ای�ام اربعین و‬ ‫امکان سوء اس�تفاده گس�ترده از رویه واردات‬ ‫مسافری‪ ،‬ایا تمهیدی برای مقابله با این معضل‬ ‫اندیشیده شده است؟‬ ‫ب��ا توجه به در پیش ب��ودن ایام اربعی��ن و تعداد‬ ‫قابل توجه زائران ایرانی‪ ،‬در صورتی که با استفاده از‬ ‫گذرنامه زائران ایرانی از واردات مسافری سوء استفاده‬ ‫ش��ود‪ ،‬امکان ثبت تعداد قابل توجهی گوشی قاچاق‬ ‫به وجود خواهد امد که به طور حتم می تواند واردات‬ ‫رس��می و قانونی تلفن هم��راه را مختل کند و باعث‬ ‫تضییع حقوق دولت‪ ،‬بخش خصوصی و مصرف کننده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ض��روری اس��ت نهاده��ای متولی طرح‬ ‫رجیس��تری در اس��رع وقت راهکاره��ای خود برای‬ ‫پیشگیری از این موضوع را ارائه کنند‪ .‬این راهکارها‬ ‫در نشس��ت اینده کارگروه راهبری طرح رجیستری‬ ‫بررس��ی ش��ده و تصمیم های نهایی پ��س از اتخاذ‪،‬‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1373‬‬ ‫پیاپی ‪2691‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫سیدمهدی کشاورزی‪-‬رئیس اتحادیه‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫با توجه به فراوانی عرضه در برابر تقاضا و به دلیل برگزار نشدن‬ ‫جش��ن های عروس��ی در ایام محرم و صفر‪ ،‬نرخ میوه در بازار کاهش‬ ‫یافته است‬ ‫کلم س��فید یک ه��زار تا ‪۳‬هزار‪ ،‬کل��م قرمز یک تا ‪۳‬‬ ‫ه��زار و ‪ ،۵۰۰‬گوجه زیتونی ‪ ۵‬تا ‪۸‬هزار‪ ،‬گوجه فرنگی‬ ‫یک هزار و ‪ ۳۰۰‬تا ‪۲‬هزار و ‪ ،۵۰۰‬لیموترش میناب ‪۸‬‬ ‫تا ‪۱۴‬هزار‪ ،‬لوبیا س��بز ‪ ۲‬تا ‪۴‬هزار و هویج ‪ ۲‬تا ‪۴‬هزار‬ ‫تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی نرخ هر کیلو س��بزی جور (پلو‪ ،‬اش‪ ،‬قورمه) را‬ ‫یک هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬و سبزی خوردن را‬ ‫‪ ۲‬تا ‪۳‬هزار تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫کارگر همچنین با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه‬ ‫س��یب زمینی نداریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگرچه در ماه های‬ ‫اخیر‪ ،‬نرخ سیب زمینی به سبب کمبود بار در میدان با‬ ‫نوساناتی در بازار روبه رو شد‪ ،‬اما هم اکنون با برداشت‬ ‫انبوه محصول از مناطق تولیدی‪ ،‬نرخ ان متعادل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹هندوانه ارزان تر از اب‬ ‫انچه اس��داهلل کارگر گفته اس��ت‪ ،‬درباره نرخ میوه‬ ‫برای مصرف کننده نهایی و در خرده فروشی هاست اما‬ ‫نایب رئیس او اش��اره هایی به ن��رخ چند قلم از میوه و‬ ‫صفیجات در میدان تره بار مرکزی می کند‪.‬‬ ‫اس��ماعیل مرادی��ان‪ ،‬نایب رئی��س اتحادی��ه میوه و‬ ‫س��بزی تهران نیز در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫به دلیل افزایش بارش ها میزان س��ردرختی در بیشتر‬ ‫مناط��ق ای��ران افزایش یافت و موجب ش��د قیمت ها‬ ‫کاه��ش یابد‪ .‬درحال حاضر میانگین نرخ گوجه فرنگی‬ ‫و پیاز در میدان تره بار مرکزی هزار تومان اس��ت‪ .‬هلو‬ ‫نی��ز بین ‪ ۲‬تا ‪ ۶‬هزار تومان نرخ دارد‪ ،‬درحالی اس��ت‬ ‫که س��ال گذشته همین موقع بین ‪ ۶‬تا ‪۱۰‬هزار تومان‬ ‫ب��ود‪ .‬به این ترتیب می توان گفت که حدود ‪۵۰‬درصد‬ ‫افت نرخ در همه میوه ها نسبت به سال قبل داشته ایم‪.‬‬ ‫کیفیت میوه ها هم عالی است‪.‬‬ ‫مرادیان بیان کرد‪ :‬افت قیمت ها موجب شده است‪،‬‬ ‫میزان خری��د مصرف کننده تا ح��دودی افزایش پیدا‬ ‫کند‪ .‬یک کارمند سال گذشته با ‪۱۰۰‬هزار تومان فقط‬ ‫می توانس��ت سیب زمینی و گوجه و پیاز بخرد اما حاال‬ ‫عالوه بر این می تواند هندوانه و میوه هم بخرد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال گوج��ه فرنگی ب��ا نرخ کیلوی��ی هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬احجاف در حق تولید کننده اس��ت‪ .‬محصولی‬ ‫که برداشت شود و به میدان تره بار بیاید کیلویی هزار‬ ‫ت��ا هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان هزینه دارد‪ .‬حال چطور اس��ت‬ ‫که نرخ برخی از این اقالم به هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫این امر نشان دهنده ضرر کشاورز است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هندوان��ه در می��دان مرک��زی کمتر از‬ ‫‪۴۰۰‬تومان اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که هر هندوانه‬ ‫‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬لیت��ر اب مصرف می کند‪ .‬نرخ یک لیتر‬ ‫اب معدنی از این بیش��تر اس��ت‪ .‬پس حتی پول ابی‬ ‫که برای هندوانه مصرف ش��ده است‪ ،‬به دست کشاورز‬ ‫نمی رسد و هندوانه از اب ارزان تر است‪.‬‬ ‫وقتی نیاز داخلی داشتیم‪ ،‬هندوانه ها به ترکیه صادر‬ ‫می ش��د اما حاال چ��را این محصول صادر نمی ش��ود‪.‬‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی برنامه ریزی خوبی در کشت‪،‬‬ ‫برداش��ت و صادرات ندارد و هرسال محصولی زیاد یا‬ ‫کم تولید می ش��ود و برنامه ه��ای صادارتی نیز گاهی‬ ‫ناکارامد است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س اتحادی��ه میوه و س��بزی ته��ران بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬رب گوج��ه فرنگ��ی در حالی ح��دود ‪۲۰‬هزار‬ ‫توم��ان فروخته می ش��ود که کارخان��ه گوجه فرنگی‬ ‫را کیلوی��ی ‪ ۵۰۰‬تا ‪۷۰۰‬تومان می خ��رد‪ .‬هزینه های‬ ‫تولید و بس��ته بندی باالست اما این میزان تفاوت نرخ‬ ‫بین گوجه فرنگ��ی و رب گوجه فرنگ��ی منطقی به نظر‬ ‫نمی رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹افت قیمت منحصر به تهران نیست‬ ‫اف��ت ن��رخ میوه فق��ط مربوط ب��ه تهران نیس��ت‪.‬‬ ‫به طوری که در شهرس��تان های دیگر نیز شاهد کاهش‬ ‫نرخ میوه هستیم‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره اتحادیه می��وه و تره بار بابل در‬ ‫این باره گفت‪ :‬نرخ میوه در همه شهرها نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته افت کرده است‪ .‬البته هزینه های‬ ‫تولید و حمل‪ ،‬س��بد‪ ،‬دس��تمزد کارگر و‪ ...‬بسیار بوده‬ ‫اما انچه به دست مصرف کننده می رسد با کاهش نرخ‬ ‫همراه است‪.‬‬ ‫یونس ظراف��ت در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫اینکه بارندگی ها منجر به افزایش میوه های تابس��تانی‬ ‫ش��ده است اما به علت کاهش قدرت خرید مردم و از‬ ‫سوی دیگر فرارس��یدن ایام سوگواری اباعبداهلل و ماه‬ ‫صفر و برپانش��دن ایی��ن ازدواج به مدت ‪ ۲‬ماه‪ ،‬تقاضا‬ ‫ب��رای میوه کاهش پیداکرده و ب��ه دنبال ان قیمت ها‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گفته ظرافت‪ ،‬ش��رایط کسب و کار میوه فروشان‬ ‫در بابل همچون بسیاری از صنف ها دشوار شده و سود‬ ‫حاصل‪ ،‬افت قابل توجهی داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫است که میوه فروش��ان با هزینه های جانبی مغازه نیز‬ ‫روبه رو هستند‪ .‬ضمن اینکه میوه محصولی فسادپذیر‬ ‫اس��ت و باری که امروز به مغازه می رس��د باید همان‬ ‫روز به فروش برس��د‪ ،‬در غی��ر این صورت کیفیتش را‬ ‫از دست می دهد‪.‬‬ ‫حسین مشرف‪ ،‬رئیس اتحادیه میوه و تره بار استان‬ ‫ی��زد نیز چند روز پیش در گفت وگو با تس��نیم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به جز خیار س��بز که به دلیل خنک تر شدن هوا‬ ‫و باردهی کمتر نرخ به نس��بت باالیی دارد‪ ،‬نرخ س��ایر‬ ‫میوه ها کاهش ‪ ۲۵‬تا ‪۳۰‬درصدی داشته اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬نرخ میوه در بیش��تر مناطق‬ ‫ایران کاهش قابل توجهی داشته اما با توجه به کاهش‬ ‫قدرت خرید مصرف کننده‪ ،‬باز هم شرایط خرید میوه‬ ‫دشوار است‪.‬‬ ‫اسداهلل کارگر‬ ‫اسماعیل مرادیان‬ ‫اگرچه در برنامه های پنجم و ششم توسعه‪ ،‬چنین اورده شده بود‬ ‫که باید ‪۴۰‬درصد نان های مصرفی به سمت نان های حجیم برود اما‬ ‫این امر ممکن نشد و ایرانیان همچنان به مصرف نان سنتی تمایل‬ ‫بیش��تری دارند‪ .‬رئیس اتحادی��ه نان های حجیم تهران در این باره‬ ‫گف��ت‪ :‬حدود ‪۹۰‬درصد از مردم کش��ور‪ ،‬تمایل به اس��تفاده از نان‬ ‫س��نتی دارند‪ .‬محمدجواد کرمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران‬ ‫ج��وان بیان کرد‪ :‬تولی��د نان های حجیم از نظر کیفیت و نوع تولید‬ ‫دارای اس��تاندارد است و بر اساس برنامه پنجم و ششم توسعه باید‬ ‫‪۴۰‬درص��د نان های مصرفی به س��مت نان های حجیم می رفت که‬ ‫ای��ن امر تحقق پیدا نکرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هم اکنون حدود ‪۱۸‬درصد‬ ‫نان تولیدی تهران نان های حجیم هس��تند‪ ،‬این درحالی اس��ت که‬ ‫این رقم در کل کشور ‪۵‬درصد است‪ .‬البته قیمت گذاری‬ ‫نان های صنعتی از عهده اتحادیه خارج ش��ده و برعهده‬ ‫مقام��ات دولتی اس��ت‪ .‬کرمی افزود‪ :‬بررس��ی ها نش��ان‬ ‫می ده��د که قوت غالب مردم ایران نان اس��ت‪ ،‬به طوری‬ ‫که در ‪ ۳‬وعده غذایی صبح‪ ،‬ظهر و ش��ب‪ ،‬نان در س��فره‬ ‫مردم دیده می شود‪ .‬این درحالی است که با تغییر ذائقه‬ ‫مردم و گرایش به س��مت غذا ه��ای اماده‪ ،‬نوع نان هایی‬ ‫که در س��بد غذایی مردم قرار می گیرد نیز تغییر کرده است‪ .‬اما در‬ ‫مجموع‪ ،‬نان س��نتی همچنان نسبت به نان های ماشینی و صنعتی‬ ‫از اقبال بیش��تری برخوردار است‪ .‬رئیس اتحادیه نان های حجیم و‬ ‫نیمه حجیم شهر تهران تصریح کرد‪ :‬نان های حجیم همان نان های‬ ‫با وجود اینکه میزان تولید میوه افزایش داشته‬ ‫و فروش ان کم ش��ده است‪ ،‬میوه های تابستان‬ ‫قابلی��ت نگهداری در س��ردخانه ها را ندارند‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه نمی توان ش��لیل را در س��ردخانه‬ ‫نگه داش��ت و ‪ ۳‬م��اه بعد به ب��ازار اورد‪ .‬خیار را‬ ‫ه��م نمی توان در س��ردخانه نگه داش��ت‪ .‬البته‬ ‫هلوهای سفت را می توان در سردخانه نگهداری‬ ‫کرد اما این کار برای تاجر س��ردخانه به صرفه‬ ‫نیس��ت چراکه این نگرانی وجود دارد تا زمانی‬ ‫ک��ه پرتقال و نارنگی به ب��ازار بیاید‪ ،‬این هلوها‬ ‫ب��ه فروش نروند‪ ،‬بنابرای��ن در صورت نگهداری‬ ‫این دست از هلو ها در س��ردخانه‪ ،‬ممکن است‪،‬‬ ‫س��ردخانه دار ضرر کند‪ .‬نارنگی‪ ،‬پرتقال و سیب‬ ‫میوه های��ی هس��تند که می توان در س��ردخانه‬ ‫نگهداری کرد‪ .‬از این رو میوه های س��ردخانه ای‬ ‫در این فصل به خرما محدود می ش��وند؛ چراکه‬ ‫خرما برای ‪ ۷‬س��ال قابل نگهداری است و البته‬ ‫بای��د بدانیم که خرما در ش��رایط ‪۳۰‬درصد زیر‬ ‫صفر نگهداری می شود‪ .‬ضمن اینکه سردخانه ها‬ ‫در هر ش��هری فعال نیستند و هزینه نگهداری‬ ‫انها باالس��ت‪ .‬هزینه اب در سردخانه ها بیشتر‬ ‫از هزینه برق اس��ت؛ چراکه ه��ر روز ‪۳‬مرتبه با‬ ‫ابپاش به پوست میوه اب پاشیده می شود‪ .‬میوه‬ ‫اب خ��ود را از محیط می گیرد و علت اینکه در‬ ‫گذشته مادرها روی سبد یخچال ها گونی خیس‬ ‫می انداختن��د‪ ،‬همین ب��ود‪ .‬انها می خواس��تند‬ ‫رطوب��ت میوه از بین نرود‪ .‬در س��ردخانه ها هم‬ ‫با ابپاش به میوها اب پاش��یده می ش��ود تا این‬ ‫رطوبت حفظ ش��ود‪ .‬درنظر داش��ته باشید که‬ ‫ب تصفیه نش��ده نیس��تند و باید از‬ ‫این اب ها‪ ،‬ا ‬ ‫اب اش��امیدنی برای این مقصود استفاده کرد‪.‬‬ ‫بنابراین س��ردخانه های ما به لحاظ کمبود اب‬ ‫در مضیقه هس��تند و بیش��تر به مناطقی مانند‬ ‫دماوند و فیروزکوه می روند که اب فراوان وجود‬ ‫داشته باش��د‪ .‬به عنوان نمونه ورامین سردخانه‬ ‫ندارد؛ چراکه اب کافی ندارد‪ .‬در قم س��ردخانه‬ ‫ماهی و گوش��ت داریم‪ .‬درکل مشکالت زیادی‬ ‫برای راه اندازی یک س��ردخانه وجود دارد و هر‬ ‫نوع کاالیی را نمی توان در سردخانه نگه داشت‪.‬‬ ‫گوش شنوایی برای‬ ‫مشکالت نیست‬ ‫یونس ظرافت‬ ‫برنامه ریزی ها تمایل ایرانیان به مصرف نان سنتی را کم نکرد‬ ‫ی هس��تند که به صورت استاندارد و بدون دخالت‬ ‫صنعت ‬ ‫دست و با استفاده از ماشین االت صنعتی تولید می شوند‪.‬‬ ‫کرمی بیان کرد‪ :‬این نان ها به دلیل ماندگاری باالیی که‬ ‫دارند‪ ،‬اس��تاندارد هس��تند و از دورریز کمتری نسبت به‬ ‫س��ایر نان ها برخوردارند و مواد افزودنی که در این نان ها‬ ‫اس��تفاده می شود به صورت استاندارد است‪ ،‬به طوری که‬ ‫مسئوالن وزارت بهداشت و سازمان استاندارد هم بر سالم‬ ‫بودن این نان تاکید دارند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬بررس��ی ها و گزارش های‬ ‫اماری نش��ان می دهد که حدود ‪۹۰‬درصد از مردم کش��ور‪ ،‬تمایل‬ ‫به اس��تفاده از نان س��نتی دارند‪ .‬به طوری که س��رانه مصرف نان در‬ ‫ایران‪ ،‬به ازای هر نفر ‪۱۶۵‬کیلوگرم اس��ت‪ .‬کرمی گفت‪ :‬نان فانتزی‬ ‫دارندگان انبارها و سردخانه ها‬ ‫از نظر کیفیت‪ ،‬ماندگاری و مواد اولیه بسیار بهتر از نان سنتی است‬ ‫زیرا در تهیه این نوع نان از حرارت غیرمس��تقیم استفاده می شود‪،‬‬ ‫همچنین از جوش ش��یرین که برای بیماری های گوارش��ی و روده‬ ‫مضر اس��ت‪ ،‬اس��تفاده نمی ش��ود‪ .‬رئیس اتحادیه نان های حجیم و‬ ‫نیمه حجیم شهر تهران در ادامه با اشاره به اینکه دولت دو نوع ارد‬ ‫در اختیار واحد های تولید نان می دهد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هم اکنون دولت‬ ‫ه��ر کیل��و ارد را به واحد های صنعتی نان به ن��رخ ‪۹۰۰‬تومان و به‬ ‫نانوایی های س��نتی ‪۶۶۵‬تومان ارائه می کند‪ ،‬به طوری که نرخ بیمه‬ ‫واحد ه��ای صنعتی ما ‪۳۰‬درصد و برای نان های س��نتی ‪۱۰‬درصد‬ ‫است و مالیاتی که از ما دریافت می شود‪ ،‬باالتر از واحد های نانوایی‬ ‫سنتی است و درنهایت یک وجه اشتراک نداریم‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه‬ ‫صنف طباخان تهران‬ ‫با تاکید بر نگرانی از‬ ‫وضعیت صنف متبوع‬ ‫خود اظهار کرد‪ :‬همه‬ ‫چالش ه��ای موجود‬ ‫ناشی از نبود مدیریت‬ ‫مناسب و بی توجهی به مشکالتی است که در‬ ‫این حوزه گریبانگیر بسیاری از صنف ها شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫و به نق��ل از روابط‬ ‫عمومی اتاق اصناف تهران‪ ،‬حس��ین رواس��ی‬ ‫گفت‪ :‬واردات الشه گوسفند به تنهایی از رونق‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬شغل جلوگیری می کند؛ ‪۴۰‬شغلی‬ ‫که می تواند باعث اش��تغالزایی افرادی ش��ود‬ ‫که زندگی ش��ان از رون��ق و روزی افتاده و به‬ ‫کاره��ای خدماتی و نوعی فعالیت های کذایی‬ ‫مشغول شده اند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه گوش ش��نوایی برای‬ ‫رهایی از مشکالت مان می خواهیم‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫اگر گوس��فند زنده وارد ش��ود‪ ،‬تم��ام اعضای‬ ‫ان مورد اس��تفاده قرار می گی��رد و ارزان تر از‬ ‫الشه نیز تمام خواهد شد‪ ،‬اما افسوس که این‬ ‫مش��کل را هزاران ب��ار در همه محافل به همه‬ ‫زبان ها گفته ایم؛ اما گوش شنوایی نیافته ایم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اگرچه قدرت خرید مردم کاهش یافته و مش��اهده‬ ‫بازار گواه بر کاهش میزان خرید میوه است اما شرایط‬ ‫بهتر از س��ال قبل اس��ت‪ .‬نرخ میوه تاحدودی در بازار‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فراوان��ی می��وه از یک س��و و‬ ‫فرارس��یدن ایام محرم از س��وی دیگر در این کاهش‬ ‫ن��رخ موثر بوده اس��ت‪ .‬کاهش قیمتی ک��ه اگرچه به‬ ‫نفع مصرف کننده بوده اما فعالیت را برای کش��اورزان‬ ‫دشوارتر از قبل کرده است‪.‬‬ ‫افت نرخ می��وه مورد تایید رئی��س اتحادیه میوه و‬ ‫س��بزی تهران اس��ت‪ .‬اس��داهلل کارگر در گفت وگو با‬ ‫باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬درباره اخرین تحوالت بازار‬ ‫میوه و صیفی اظهار کرد‪ :‬با توجه به فراوانی عرضه در‬ ‫برابر تقاضا و به دلیل برگزار نشدن جشن های عروسی‬ ‫در ای��ام محرم و صفر‪ ،‬نرخ میوه در بازار کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس پیش بینی های قبلی نرخ میوه‬ ‫به س��بب فراوانی بار نسبت به هفته های گذشته افت‬ ‫داشته است‪ ،‬پیش بینی می شود این روند تا پایان ماه‬ ‫محرم در بازار استمرار داشته باشد‪.‬‬ ‫کارگر نرخ هر کیلو انجیر زرد را ‪ ۸‬تا ‪۱۲‬هزار تومان‬ ‫اعالم ک��رد و گفت‪ :‬نرخ هر کیلو انجیر س��یاه ‪ ۳‬تا ‪۷‬‬ ‫ه��زار‪ ،‬انگور بی دانه قرمز ‪ ۸‬تا ‪۱۳‬ه��زار‪ ،‬انگور بی دانه‬ ‫زرد ‪ ۵‬تا ‪۹‬هزار‪ ،‬انگور عسگری ‪ ۵‬تا ‪۷‬هزار‪ ،‬الو شابلون‬ ‫‪ ۴‬تا ‪ ۸‬هزار‪ ،‬س��یب دو رنگ ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬هزار‪ ،‬سیب گالب‬ ‫‪۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪۱۰‬هزار‪ ،‬ش��لیل انجیری ‪ ۴‬تا ‪۹‬هزار‪،‬‬ ‫ش��لیل ش��برنگ ‪ ۶‬تا ‪۹‬هزار‪ ،‬گالبی بیروتی ‪ ۱۰‬تا ‪۱۷‬‬ ‫هزار‪ ،‬گالبی شاه میوه ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬هزار‪ ،‬زغال اخته ‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪۲۵‬هزار‪ ،‬پس��ته تازه ‪ ۳۵‬تا ‪۵۰‬هزار‪ ،‬هلو انجیری ‪ ۴‬تا‬ ‫‪۱۰‬هزار و هلو هسته جدا ‪ ۴‬تا ‪۱۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد‪ :‬هم اکنون هر‬ ‫کیلو انبه با نرخ ‪ ۱۰‬تا ‪۱۷‬هزار‪ ،‬خربزه یک هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۳‬هزار‪ ،‬طالبی یک ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪۲‬هزار و ‪،۵۰۰‬‬ ‫هندوانه ‪ ۴۰۰‬تا ‪۹۰۰‬تومان‪ ،‬خیار بوته ای ‪ ۲‬تا ‪۴‬هزار و‬ ‫‪ ،۵۰۰‬خیار گلخانه ای ‪ ۲‬تا ‪۴‬هزار و موز ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬هزار‬ ‫تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی ن��رخ میوه های نوبرانه پاییز را مناس��ب ارزیابی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با توجه به شرایط مساعد تولید مرکبات‪،‬‬ ‫میوه ه��ای نوبران��ه از نرخ و کیفیت مناس��بی در بازار‬ ‫برخ��وردار اس��ت‪ ،‬به طوری ک��ه هم اکن��ون هر کیلو‬ ‫نارنگ��ی نوبران��ه با نرخ ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۷‬هزار و ان��ار ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ت��ا ‪۷‬هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار‬ ‫و با احتساب ‪ ۳۰‬تا ‪۳۵‬درصد سود در خرده فروشی ها‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫کارگر نرخ هر کیلو بادمجان دلمه ای را یک تا ‪۳‬هزار‬ ‫تومان اعالم کرد و افزود‪ :‬نرخ هر کیلو بادمجان قلمی‬ ‫‪ ۲‬ت��ا ‪۳‬هزار‪ ،‬بادمجان گلخانه ‪ ۳‬ت��ا ‪۵‬هزار‪ ،‬بامیه ‪ ۵‬تا‬ ‫‪۱۰‬هزار‪ ،‬پیاز زرد و شیری یک تا ‪۲‬هزار‪ ،‬سیب زمینی‬ ‫نو ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬هزار‪ ،‬سیر خشک ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬هزار‪ ،‬فلفل تند ریز‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۸‬هزار‪ ،‬فلفل ش��یرین ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬هزار و فلفل دلمه‬ ‫سبز یک هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪۴‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه میوه و س��بزی با اشاره به نرخ سایر‬ ‫صیفیج��ات در ب��ازار بیان ک��رد‪ :‬هر کیل��و کاهو پیچ‬ ‫س��االدی با نرخ ‪۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ت��ا ‪۵‬هزار تومان‪ ،‬کاهو‬ ‫رسمی یک هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۳‬هزار و ‪ ،۵۰۰‬کرفس یک‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۴‬هزار‪ ،‬کلم بروکل��ی ‪ ۱۰‬تا ‪۱۴‬هزار‪،‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش نرخ میوه در بازار‬ ‫میوه های‬ ‫مازاد تابستان‬ ‫به سردخانه‬ ‫نمی روند‬ ‫عرضه و تقاضای نا متوازن‪ ،‬مرغ را ارزان کرد‬ ‫عضو هیات مدیره کانون سراس��ری مرغداران‬ ‫گوشتی‪ ،‬درباره اخرین تحوالت بازار مرغ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امروز متوس��ط نرخ ه��ر کیلو مرغ زنده در‬ ‫مرغ��داری ‪ ۸‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تا ‪۹‬هزار و ‪ ۱۰۰‬و مرغ‬ ‫اماده طبخ در خرده فروش��ی ها ‪۱۲‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬همچنین در اس��تان های شمالی‬ ‫همچون گلس��تان و مازندران به س��بب افزایش‬ ‫عرض��ه در برابر تقاضا ه��ر کیلو مرغ زنده با نرخ‬ ‫‪۸‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬تا ‪۸‬ه��زار و ‪۲۰۰‬توم��ان عرضه‬ ‫می ش��ود که با این وجود مرغداران در حاش��یه‬ ‫زیان هستند‪.‬‬ ‫برومن��د چهارایی��ن در گفت وگ��و با باش��گاه‬ ‫خبرن��گاران جوان‪ ،‬ازدیاد عرض��ه در برابر تقاضا‬ ‫را دلیل اصلی افت نرخ مرغ در بازار اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس روال هر سال نرخ مرغ از اواسط‬ ‫ش��هریور متاثر از بازگشایی مدرسه ها‬ ‫و اف��ت تقاضا روند نزولی می یابد و در‬ ‫استان های ش��مالی نرخ مرغ به سبب‬ ‫عرض��ه بیش از نی��از ب��ازار و نگرانی‬ ‫مرغداران با افت چش��مگیری در بازار‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫چهارایی��ن ادام��ه داد‪ :‬نگران��ی‬ ‫مرغ��داران اس��تان های ش��مالی و ازدیاد عرضه‬ ‫منجر به افت نرخ در میدان بهمن ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫به طوری ک��ه هم اکنون نرخ م��رغ گرم در میدان‬ ‫بهمن کمتر از ‪۱۱‬هزار تومان بوده که با احتساب‬ ‫س��ود و هزین��ه حمل ونقل به طور متوس��ط در‬ ‫خرده فروشی های استان تهران با نرخ ‪۱۲‬هزار و‬ ‫‪۸۰۰‬تومان عرضه می شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با ازدیاد‬ ‫عرضه افت دوباره ‪ ۳۰۰‬تا ‪۴۰۰‬تومانی در فروش‬ ‫هر کیلو مرغ دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫این مق��ام مس��ئول از اف��ت دوباره‬ ‫نرخ جوجه ی��ک روزه در بازار خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬هم اکن��ون متوس��ط نرخ هر‬ ‫قطع��ه جوجه یک روزه ه��زار تا هزار و‬ ‫‪۳۰۰‬توم��ان اس��ت که با ن��رخ مصوب‬ ‫فاصل��ه معن��اداری دارد و پیش بین��ی‬ ‫می ش��ود روند زیان تولید کنن��دگان جوجه یک‬ ‫روزه در بازار ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه تولیدکنندگان جوجه‬ ‫ی��ک روزه برای شش��مین ماه متوال��ی متحمل‬ ‫زیان ش��دند‪ ،‬افزود‪ :‬بنابر ام��ار‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫در ماه ه��ای اخیر به س��بب اختالف نرخ جوجه‬ ‫یک روزه با نرخ تمام شده‪ ،‬افزون بر ‪۶۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان متضرر شدند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1373‬‬ ‫پیاپی ‪2691‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫باغ و دریاچه هنر تهرانی ها کجاست؟‬ ‫ضوابط جدید برای‬ ‫اقامتگاه های بوم گردی‬ ‫وزی��ر میراث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫در نامه ای ب��ه مدیران کل‬ ‫میراث فرهنگی اس��تان ها‪،‬‬ ‫ضوابط بهره برداری‪ ،‬ارزیابی‬ ‫و درجه بندی اقامتگاه های‬ ‫بوم گردی را ب��رای اجرا به‬ ‫انها ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش می��راث اریا‪ ،‬در بخش��ی از نامه‬ ‫علی اصغ��ر مونس��ان‪ ،‬وزی��ر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی ام��ده اس��ت‪:‬‬ ‫در راس��تای اج��رای تبصره (‪ )۱‬م��اده (‪)۱۰‬‬ ‫ایین نامه ایجاد‪ ،‬اصالح‪ ،‬تکمیل‪ ،‬درجه بندی و‬ ‫نرخ گذاری تاسیس��ات گردشگری و نظارت بر‬ ‫انها‪ ،‬مصوب هی��ات وزیران مورخ ‪۱۳۹۴/۶/۴‬‬ ‫و ب��ا توجه اهمی��ت و ضرورت س��امان دهی‬ ‫اقامتگاه های بوم گردی کشور‪ ،‬از مصداق های‬ ‫تاسیس��ات گردشگری درج ش��ده در بند(ج)‬ ‫ماده(‪ )۱‬ایین نامه اش��اره ش��ده‪ ،‬به پیوس��ت‬ ‫ضواب��ط بهره ب��رداری ارزیاب��ی‪ ،‬درجه بندی‬ ‫اقامتگاه ه��ای بوم گ��ردی ب��رای اج��را ابالغ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ارزان فروشی‬ ‫صنایع دستی‬ ‫در پنجشنبه ها‬ ‫مع��اون صنایع دس��تی میراث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت‪:‬‬ ‫اجرای طرح ملی پنجشنبه های صنایع دستی‬ ‫به منظ��ور رونق فروش تولیدات هنرمندان در‬ ‫تهران اجرا می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫و به‬ ‫نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری ته��ران‪ ،‬محمد‬ ‫انش��ایی‪ ،‬معاون صنایع دس��تی تهران گفت‪:‬‬ ‫طرح «پنجشنبه ها با صنایع دستی» یک طرح‬ ‫ملی است که ابتکار ان نخستین بار در تهران‬ ‫انجام ش��د سپس به استان های دیگر از طرف‬ ‫ستاد منعکس شده است‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫طرح با ه��دف حمایت از هنرمندان و فعاالن‬ ‫این عرصه و بازاریابی برای فروش محصوالت‬ ‫هنرمن��دان صنایع دس��تی در اس��تان اج��را‬ ‫می شود‪ .‬معاون صنایع دس��تی استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬در این طرح فروش��گاه های دارای نماد‬ ‫اعتماد‪ ،‬پنج ش��نبه هر هفته کاالهای خود را‬ ‫ت��ا ‪ ۲۰‬درصد تخفیف به فروش می رس��انند‪.‬‬ ‫اس��امی فروش��گاه های منتخب برای اجرای‬ ‫این ط��رح در پرتال این اداره کل به نش��انی‬ ‫‪ Tehran.ichto.ir‬درج شده است‪.‬‬ ‫بدون چمدان‬ ‫به فرودگاه بروید‬ ‫دوبی مجموعه اپلیکیش��ن واح��دی به نام‬ ‫«دوب��ی ن��او» (‪ )Dubai Now‬راه ان��دازی‬ ‫کرده که دسترس��ی به مجموعه ای از خدمات‬ ‫‪ ۲۲‬نه��اد دولت��ی را برای ش��هروندان فراهم‬ ‫می کن��د‪ .‬به گزارش چم��دان‪ ،‬مدیر خدمات‬ ‫هوش��مند دوب��ی در ای��ن باره گف��ت‪ :‬وقتی‬ ‫یک شهر به س��وی تحول دیجیتالی می رود‪،‬‬ ‫باید یک اپلیکیش��ن واحد داش��ته باش��د که‬ ‫ش��هروندان بتوانند ب��ا دانلود و نص��ب ان با‬ ‫ش��هر تعامل داشته باش��ند‪ ،‬بنابراین باید به‬ ‫جای مجموعه اپلیکیش��ن بای��د یک پلتفرم‬ ‫واحد داشته باش��یم‪ .‬طراحی و ساخت تعداد‬ ‫زیادی اپلیکیشن کوچک‪ ،‬هزینه زیادی برای‬ ‫دولت دارد‪ .‬بنابراین داش��تن یک اپلیکیشن و‬ ‫یک پلتفر ِم واحد برای تمام خدمات دولتی یا‬ ‫شهری‪ ،‬واقعا هزینه های دولت را کم می کند‪.‬‬ ‫در دوبی کس��ب و کارهای ت��ازه ای پیرامون‬ ‫اپلیکیش��ن ها در حال شکل گیری است‪ .‬یکی‬ ‫از تازه ترین اپلیکیش��ن های ب��ازار دوبی دوبز‬ ‫(‪ )Dubz‬نام دارد که ارائه خدمات فرودگاهی‬ ‫در خانه را ممکن می کند‪.‬‬ ‫می توانی��د بار و چمدان خ��ود را از خانه یا‬ ‫هت��ل روانه کنترل پرواز کنید‪ .‬با اس��تفاده از‬ ‫این اپلیکیش��ن یکی از اعضای گروه خدماتی‬ ‫به نشانی ش��ما می اید‪ .‬گذرنامه تان را بررسی‬ ‫کرده‪ ،‬چمدان تان را وزن می کند و برچس��ب‬ ‫می زند و بع��د کارت ورود به هواپیما را صادر‬ ‫می کند‪ .‬نماینده این گروه‪ ،‬چمدان شما را به‬ ‫فرودگاه می فرس��تد و در مقص��د تحویل تان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫با بهره برداری‬ ‫از باغ هنر‬ ‫امکان حضور‬ ‫هنرمندان‬ ‫برای برگزاری‬ ‫تئاتر و کنسرت‬ ‫خیابانی‪ ،‬برپایی‬ ‫گالری های‬ ‫نقاشی و‬ ‫صنایع دستی‬ ‫فراهم شده‬ ‫است‬ ‫ب��اغ و دریاچه هن��ر ته��ران در مرحل��ه دوم انجام‬ ‫پروژه های عباس اباد‪ ۲۷ ،‬مرداد به بهره برداری رس��ید‪.‬‬ ‫به گ��زارش چم��دان‪ ،‬اراضی عباس اباد براس��اس طرح‬ ‫جامع و اسناد باالدس��تی از باغ هایی با عنوان های باغ‬ ‫کتاب‪ ،‬هنر‪ ،‬نمایش و‪ ...‬تش��کیل خواهد شد‪ .‬باغ کتاب‬ ‫پیش تر راه اندازی ش��ده ب��ود و مجموعه دریاچه و باغ‬ ‫هنر نیز ‪27‬مرداد راه اندازی شد‪.‬‬ ‫مسیر سبز این باغ از پارک اب و اتش اغاز شده و از‬ ‫پ��ل طبیعت عبور کرده و به باغ کتاب و کتابخانه ملی‬ ‫امتداد می یابد‪ .‬بوستان اب و اتش‪ ،‬پارک طالقانی و پل‬ ‫طبیعت‪ ،‬باغ کتاب و بخشی از این باغ شامل خانه شعر‬ ‫و ادبیات و خانه هنرهای تجسمی راه اندازی شده است‬ ‫و دریاچه نیز به بهره برداری رس��ید و در مرحله س��وم‬ ‫کوشک اصلی باغ به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫درحال حاضر چندین ایستگاه مترو و پایانه حمل ونقل‬ ‫عمومی در اطراف مجموعه اراضی عباس اباد واقع شده‬ ‫و ای��ن مجموعه با داش��تن باغ جواه��رات‪ ،‬باغ کتاب‪،‬‬ ‫پ��ارک اب و اتش و‪ ...‬که جزء جاذبه های این مجموعه‬ ‫به شمار می روند یک جاذبه گردشگری و فرهنگی ویژه‬ ‫را برای شهر تهران ایجاد می کند‪.‬‬ ‫مس��احت ف��از دوم باغ هنر حدود ‪ ۵‬ه��زار مترمربع‬ ‫اس��ت‪ .‬در محوطه باغ هنر فض��ای گالری و حدفاصل‬ ‫باغ کتاب و موزه دفاع مقدس رواق و سالن امفی تئاتر‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬با بهره برداری از ای��ن مجموعه‬ ‫امکان حضور هنرمندان برای برگزاری تئاتر و کنسرت‬ ‫خیابان��ی‪ ،‬برپایی گالری های نقاش��ی و صنایع دس��تی‬ ‫فراهم می شود‪ .‬ضمن اینکه پاتوق هایی به منظور حضور‬ ‫و استراحت شهروندان و گردشگران نیز در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫باغ هنر از نظ��ر زاویه دید به بخش زیادی از اراضی‬ ‫عباس اب��اد اش��راف دارد و این موضوع یک��ی دیگر از‬ ‫ویژگی ه��ای این مجموعه اس��ت‪ .‬فاز س��وم باغ هنر تا‬ ‫اوایل سال اینده به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫مساحت ‪ ۳‬فاز باغ هنر حدود ‪ ۸‬هزار مترمربع است‪.‬‬ ‫فازنخس��ت باغ هنر شامل ‪ ۲‬س��اختمان با عنوان خانه‬ ‫نقش و خانه ش��عر بود که خانه ش��عر س��ال گذشته و‬ ‫خانه نقش ‪ ۲‬سال پیش راه اندازی شد‪.‬‬ ‫دریاچ��ه هن��ر حدفاصل باغ هنر‪ ،‬ب��اغ نمایش و باغ‬ ‫کت��اب در می��ان ‪ ۳‬مجموعه ق��رار گرفته ک��ه امکان‬ ‫دسترس��ی به ان از این ‪ ۳‬باغ وجود دارد‪ .‬دریاچه هنر‬ ‫جنب��ه گردش��گری و تفریحی دارد‪ .‬ی��ک فضای کافه‬ ‫گالری جزیره مانند نیز در این دریاچه طراحی و امکان‬ ‫ایجاد گالری در ان پیش بینی شده است‪ .‬قایق سواری‬ ‫دریاچ��ه هن��ر جنبه گردش��گری و تفریحی دارد‪ .‬ی��ک فضای کافه‬ ‫گالری جزیره مانند نی��ز در این دریاچه طراحی و امکان ایجاد گالری‬ ‫در ان پیش بینی شده است‬ ‫و اس��تفاده از قایق کنترلی از دیگر برنامه های در نظر‬ ‫گرفته ش��ده ب��رای دریاچه هنر اس��ت ک��ه در اینده‬ ‫اجرایی می شود‪.‬‬ ‫محور و گ��ذر فرهنگ‪ ،‬این ‪ ۳‬مجموعه را به یکدیگر‬ ‫متص��ل می کند که در نهایت به می��دان فرهنگ واقع‬ ‫در این اراضی می رس��د‪ .‬گ��ذر فرهنگ از روی دریاچه‬ ‫عب��ور می کن��د که قس��مت ش��رقی ان ب��اغ کتاب‪،‬‬ ‫کتابخان��ه مل��ی و قس��مت غرب��ی ان باغ هن��ر و باغ‬ ‫نمایش قرار دارد‪ .‬مس��احت مجموعه شمالی و جنوبی‬ ‫دریاچه با محوطه س��ازی پیرامونی ح��دود ‪ ۲.۵‬هکتار‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیروز حناچی‪ ،‬ش��هردار تهران در ایی��ن راه اندازی‬ ‫ای��ن مجموع��ه با اش��اره ب��ه جاذبه های گردش��گری‬ ‫عباس اباد گفت‪ :‬مجموعه فرهنگی تفریحی عباس اباد‬ ‫از جاذبه های جدید ش��هر تهران قلمداد می ش��ود که‬ ‫خوش��بختانه طرح ان در ش��ورای عالی شهرس��ازی و‬ ‫کمیس��یون ماده ‪ ۵‬به تصویب رس��یده اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫نمایش خودروهای قدیمی سوخت رسان در موزه جدید ابادان‬ ‫با اقدام مدیریت موزه ها و مرکز اس��ناد صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬مجوز فعالیت رسمی موزه های بنزین خانه‬ ‫و کارام��وزان در اب��ادان به عن��وان موزه ه��ای‬ ‫غیروابسته به وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی از سوی اداره کل موزه ها و اموال‬ ‫منقول فرهنگی‪ -‬تاریخی کشور صادر شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫و به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫و ام��ور بین المل��ل اداره کل میراث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی خوزستان‪ ،‬مسئول‬ ‫موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی این اداره‬ ‫کل در توضی��ح ماهیت موزه های غیروابس��ته به‬ ‫این وزارتخانه اظهارکرد‪ :‬موزه های غیروابسته‪ ،‬به‬ ‫ان دسته موزه هایی اطالق می شود که نهادهای‬ ‫دیگر براس��اس وظایف ذات��ی و به منظور ترویج‬ ‫فعالیت ها و خدمات خود تاسیس می کنند‪.‬‬ ‫س��یدمحمد ابراهیم��ی بی��ان ک��رد‪ :‬اگرچه‬ ‫این موزه ها وابس��ته ب��ه وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دستی نیستند اما نهادهای‬ ‫موسس باید مجوز تاس��یس موزه های خود را از‬ ‫اداره کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی‪-‬تاریخی‬ ‫با عنوان موزه های غیروابسته دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر همین اساس‪ ،‬پرونده موزه های‬ ‫«بنزین خانه» و «کاراموزان» در ابادان از س��وی‬ ‫کارشناس��ان واحد موزه اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫خوزس��تان تکمیل و به تهران فرستاده شد و در‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬مجوز این دو موزه به طور رس��می‬ ‫به عنوان نخس��تین موزه های غیروابس��ته استان‬ ‫اعطاء ش��د و این موزه ها ازاین پس تحت نظارت‬ ‫اداره کل میراث فرهنگ��ی خوزس��تان به فعالیت‬ ‫خود ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫مس��ئول موزه ه��ا و ام��وال منق��ول فرهنگی‬ ‫تاریخ��ی اداره کل میراث فرهنگ��ی خوزس��تان‬ ‫با اش��اره به تجهی��زات موجود در م��وزه بنزین‬ ‫خانه اب��ادان گفت‪ :‬تجهیزات سوخت رس��انی و‬ ‫گرمایشی‪ ،‬انواع دس��تگاه های پمپ بنزین همراه‬ ‫با تاریخچه اس��تفاده از این دستگاه ها در کشور‪،‬‬ ‫خودروه��ای قدیمی سوخت رس��ان‪ ،‬پمپ بنزین‬ ‫و خودروه��ای قدیم��ی در حال س��وخت گیری‪،‬‬ ‫فضای ش��عبه های قدیمی نفت‪ ،‬مخازن قدیمی‬ ‫پرچی‪ ،‬مجموعه تانکرهای سوخت رسان و اسناد‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اردبیل‬ ‫گفت‪ :‬به دنبال مطالبه مردم و پیشنهاد شورای شهر و شهرداری‬ ‫ایردی موس��ی‪ ،‬واکاوی‪ ،‬کاوش و مطالعه پیش��ینه تاریخی این‬ ‫شهر با دریافت مجوز از پژوهشکده باستان شناسی اغاز شد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش میراث اریا‪ ،‬نادر فالحی‪ ،‬ب��ا اعالم این خبر اظهارکرد‪:‬‬ ‫در س��فر استاندار اردبیل به ایردی موسی و به دنبال درخواست‬ ‫شورای شهر و شهرداری مبنی بر ضرورت مطالعه سابقه تاریخی‬ ‫در ایردی موس��ی و در پاسخ به مطالبه چندین ساله مردم این‬ ‫منطقه‪ ،‬مجوز کاوش از سوی پژوهشکده باستان شناسی وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی دریافت شد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این مطالعات برای نخستین بار اغاز شده و درحال حاضر‬ ‫حتم‪ ،‬پس از اجرای کامل طرح این مجموعه می توانیم‬ ‫شاهد ایجاد جاذبه ای بی بدیل برای شهر تهران باشیم‪.‬‬ ‫البت��ه درحال حاضر نیز مجموعه اراض��ی عباس اباد از‬ ‫جاذبه های شهر تهران اس��ت که ساالنه میلیون ها نفر‬ ‫بازدیدکننده را پذیراست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه طرح های اجرایی در مجموعه‬ ‫اراضی عباس اباد از مصداق های اجرای عدالت در شهر‬ ‫تهران اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ب��رای تامی��ن اب دریاچه هنر با‬ ‫توجه به قنات های بس��یاری ک��ه از این مجموعه عبور‬ ‫می کنند می توانیم بهره بگیریم‪ ،‬اما تمام تالش ما این‬ ‫اس��ت که از اب های زیرزمینی کمتر استفاده کنیم و‬ ‫برای تامین اب این دریاچه از پساب های تصفیه شده‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫البته در مجموعه اراضی عباس اباد یک تصفیه خانه‬ ‫داری��م‪ .‬حناچی در پاس��خ به پرسش��ی درباره ابیاری‬ ‫فضای س��بز ای��ن مجموعه گفت‪ :‬فضای س��بز یکی از‬ ‫عناصر اصلی ش��هر تهران به ش��مار می رود و مجموعه‬ ‫تاریخ��ی مربوط به توزی��ع فراورده های نفتی از‬ ‫جمله اشیایی هستند که در این موزه به نمایش‬ ‫درامده اند‪.‬‬ ‫وی درباره موزه کاراموزان نیز تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫موزه شامل بخش های گوناگون از جمله اتاق های‬ ‫پنج گانه ای اس��ت که پیش ازای��ن به واحد اداری‬ ‫اموزش��گاه حرفه ای اختصاص داش��ت و اکنون‬ ‫مجموعه ای را تش��کیل می دهد که داستان موزه‬ ‫را روایت می کند‪.‬‬ ‫ابراهیمی افزود‪ :‬در محوط��ه موزه کاراموزان‪،‬‬ ‫عناصر نمایشی و خدماتی گوناگونی مانند دیگ‬ ‫بخار‪ ،‬بقایای ماکت پاالیشگاه‪ ،‬مجموعه شیرهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬اس��تند دوچرخه های قدیمی‪ ،‬اس��تند‬ ‫بشکه‪ ،‬اتوبوس نقاشی و زمین بازی کودکان قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬باتوجه به ماهیت این موزه که زمانی‬ ‫اموزش��گاه بوده‪ ،‬جنبه اموزشی این موزه بیشتر‬ ‫مدنظر ق��رار گرفته اس��ت و بازدیدکننده ضمن‬ ‫تماشای کارگاه ها و دس��تگاه ها‪ ،‬با اصول و نحوه‬ ‫کار انها اشنا می شود‪.‬‬ ‫نیز با اس��تقرار کارشناسان باستان شناسی زیر نظر پژوهشکده‬ ‫باستان شناسی‪ ،‬فاز نخست گمانه زنی ها در حال اجراست تا در‬ ‫اراضی عباس اباد نیز به مس��احت ‪ ۴۷‬هکتار در اختیار‬ ‫ش��هروندان قرار گرفته و ما برای ابیاری فضای س��بز‬ ‫در ای��ن مجموعه از روش ه��ای جدید همچون ابیاری‬ ‫قطره ای بهره خواهیم گرفت‪ .‬وی درباره بهره گیری از‬ ‫پس��اب ها برای ابیاری فضای س��بز نیز گفت‪ :‬با وزارت‬ ‫نی��رو مذاکراتی را انج��ام داده ایم تا بتوانی��م با ایجاد‬ ‫تصفیه خانه های محلی از پس��اب ب��رای ابیاری فضای‬ ‫سبز استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مسیرهای رسیدن به باغ و دریاچه‬ ‫ب��رای رفتن به ای��ن باغ و دریاچه جدی��د می توانید‬ ‫از مترو اس��تفاده کنید‪ .‬ایس��تگاه مترو شهید حقانی و‬ ‫مترو ش��هید همت دو ایس��تگاه نزدیک ب��ه باغ کتاب‬ ‫تهران هس��تند‪ .‬از مترو ش��هید حقانی هم می توانید با‬ ‫ون ه��ای مخصوص به باغ کتاب برس��ید‪ .‬اگر به پیاده‬ ‫روی هم عالقه مند هستید می توانید با ‪ ۱۰‬دقیقه پیاده‬ ‫رودی در فض��ای باغ موزه دفاع مق��دس به باغ کتاب‬ ‫برس��ید‪ .‬اگر با خودرو ش��خصی هم قصد دارید به این‬ ‫دریاچ��ه و باغ جدید تهران بروی��د می توانید از طریق‬ ‫اتوبان همت (ش��رق به غرب)‪ ،‬پس از خروجی حقانی‬ ‫یا اتوبان حقانی (غرب به شرق) پس از اتوبان مدرس‪،‬‬ ‫وارد بلوار کتابخانه ملی ش��وید و از باغ کتاب و دریاچه‬ ‫و ب��اغ هنر بهره ببرید‪ .‬تصاوی��ری از این دریاچه را در‬ ‫زیر ببینید‪:‬‬ ‫جاذبه های دیدنی نشتیفان‬ ‫یک��ی از ش��هرهای اس��تان خراس��ان رضوی‬ ‫به ان��دازه ای تحت تاثی��ر باده��ای موس��می قرار‬ ‫گرفته ک��ه بخش��ی از نامش ی��اداور وزش این‬ ‫بادهاست‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬می خواهیم‬ ‫از سرزمینی بگوییم که ان چنان در معرض وزش‬ ‫بادهای موس��می ق��رار گرفته که ای��ن بادها در‬ ‫تاروپ��ود نامش نیز رخنه کرده اند‪ .‬اگر به نقش��ه‬ ‫جغرافیایی اس��تان خراس��ان رضوی نگاه کنید‪،‬‬ ‫به طور حتم چش��م تان به ش��هری با نام نشتیفان‬ ‫می افت��د‪ .‬نام این ش��هر به تصور برخ��ی از افراد‬ ‫ترکیب��ی از «نش» ب��ه معنای ک��ژدم یا عقرب‬ ‫و «تیف��ان» به معن��ای توفان ی��ا وزش بادهای‬ ‫موسمی است‪.‬‬ ‫شهر نش��تیفان در جنوب ش��رقی شهرستان‬ ‫خواف و در حاش��یه جاده قائن قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این ش��هر در تمام روزهای سال در مسیر وزش‬ ‫بادهای موس��می معروف به بادهای صدوبیست‬ ‫روزه قرار دارد‪ .‬این امر از گذش��ته تا امروز مردم‬ ‫شهر نشتیفان را به فکر تاسیس اسیاب های بادی‬ ‫اغاز مطالعه پیشینه شهر «ایردی موسی» سرعین‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نهای��ت بتوان با نتیجه کاوش ها قدمت و پیش��ینه تاریخی این‬ ‫ش��هر را مش��خص کرد‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دس��تی اردبیل‪ ،‬با تاکید به اینکه مطالعه میراث معنوی‬ ‫و فرهنگی مناطق یکی از وظایف این مجموعه اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در راس��تای اجرای این مهم اداره کل ب��ا دریافت مجوز‬ ‫و ب��ا در نظ��ر گرفتن امکان��ات و همچنین اولوی��ت مطالعات‬ ‫نس��بت به اج��رای عملی��ات کاوش اقدام می کن��د‪ .‬فالحی با‬ ‫تاکی��د به اینک��ه برخی کاوش ها با هدف شناس��ایی و مطالعه‬ ‫پیش��ینه تاریخی مناطق اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پیگیری مردم ش��ریف‬ ‫ایردی موس��ی و سرعین و همکاری با هیات کاوش در مطالعه‬ ‫تاریخ و پیش��ینه این منطقه قابل تقدیر بوده و به منظور پاسخ‬ ‫انداخته؛ بنابراین ش��هر نش��تیفان با اسیاب های‬ ‫بادی ان بیش از هر چیز ش��ناخته می شود‪ .‬این‬ ‫شهر دست کم در ‪ ۶‬سده گذشته با نام فعلی خود‬ ‫شناخته می شده است‪.‬‬ ‫نش��تیفان در اوایل قرن نهم هجری ش��ناخته‬ ‫شده بوده است‪ .‬این شهر در میان قبرستان هایی‬ ‫قرار گرفته که به ش��یوه مقبره های زرتش��تیان‬ ‫ساخته ش��ده اند‪ .‬برخی افراد معتقدند عده ای از‬ ‫فرزندان و نوادگان پادشاهان سلسله اشکانیان در‬ ‫این قبرها به خواب ابدی رفته اند‪.‬‬ ‫برخی دیگر معتقدند در گذشته بزرگان شهر را‬ ‫در اطرافش دفن می کردند تا با این کار عالوه بر‬ ‫اشاره کردن به اصالت و درستی مردم‪ ،‬شهرشان‬ ‫را از حمالت و تج��اوز احتمالی ایمن نگ ه دارند‪.‬‬ ‫یکی از جاذبه های گردش��گری ش��هر نش��تیفان‬ ‫مس��جد جامع ش��هر اس��ت‪ .‬این مس��جد که به‬ ‫دستور پیراحمد خوافی و با توجه شیخ زین الدین‬ ‫تایب��ادی (ع��ارف و فصیح قرن هش��تم هجری)‬ ‫ساخته ش��ده‪ ،‬امروزه توجه گردشگران زیادی را‬ ‫به خود جلب کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه مطالبه انها مطالعات اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از‬ ‫عملی��ات کاوش نتای��ج قطعی از مطالعات انجام ش��ده به طور‬ ‫گس��ترده اطالع رس��انی ش��ده و به اطالع مردم منطقه خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی‬ ‫اردبیل همچنین با قدردانی از اعضای شورای شهر و شهرداری‬ ‫ایردی موسی در اجرای این مهم اظهارکرد‪ :‬حساسیت شوراها‬ ‫و شهرداران در س��ابقه و هویت تاریخی مناطق ستودنی است‬ ‫و در ادامه موجب می ش��ود در راس��تای حفظ و صیانت از اثار‬ ‫یاریگر ما باش��ند‪ .‬به گفته فالحی هر فردی عالقه مند بازدید از‬ ‫محوطه کاوش است براساس ضوابط می تواند از محوطه بازدید‬ ‫داشته و در جریان عملیات کاوش قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1373‬‬ ‫پیاپی ‪2691‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫کارشناسان درباره تاثیر جوسازی های ترامپ بر اقتصاد ایران می گویند‬ ‫تحریم دوباره بانک مرکزی جنبه تبلیغاتی دارد‬ ‫‹ ‹تحریم های امریکا بی اثرتر از همیشه‬ ‫‹ ‹نقض اصول شناخته شده بین المللی‬ ‫محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز که خود‬ ‫پیش از این مورد تحریم های امریکا واقع ش��ده‪ ،‬تحریم‬ ‫بانک مرکزی را نش��انه اس��تیصال امریکا دانسته و بیان‬ ‫کرده است‪« :‬امریکایی ها هر تحریمی را که می توانستند‬ ‫علیه ایران انجام دادند‪ .‬کاری که اکنون انجام می دهند‪،‬‬ ‫این است که بانک مرکزی را که قبال تحریم شده بود با‬ ‫عنوان دیگری تحریم می کنند‪».‬‬ ‫ظری��ف با خطرناک و ناپذیرفتن��ی خواندن این اقدام‬ ‫امریکا‪ ،‬ان را نقض تمام تعهدات بین المللی نه تنها برجام‬ ‫بلکه نقض اصول شناخته ش��ده بین المللی در مصونیت‬ ‫بانک های مرک��زی عنوان و تاکید کرده اس��ت‪« :‬وقتی‬ ‫یک موسس��ه را چندین بار با عنوان های مختلف تحریم‬ ‫می کنند‪ ،‬نش��ان دهنده ان است که انچه فکر می کردند‬ ‫با سیاس��ت فشار حداکثری می توانند در ظرف چند ماه‬ ‫مردم ایران را به زانو دراورند‪ ،‬شکست خورده است‪».‬‬ ‫ظری��ف تصریح کرده که امریکایی ها هرچه زودتر باید‬ ‫ب��ه این واقعیت اعتراف کنن��د و با یک روش ابرومندانه‬ ‫به این سیاس��ت خ��ود پایان دهند و گفته اس��ت‪« :‬اگر‬ ‫همان ط��ور که رهبر معظم انق�لاب فرمودند توبه کنند‬ ‫و ب��ه میز مذاکره بازگردند‪ ،‬به طور حتم به نتایج بهتری‬ ‫می رس��ند تا اینکه بانک مرکزی را دو یا چند بار تحریم‬ ‫ناکامی ه��ای مک��رر دولت امریکا در یک س��ال و اندی گذش��ته نش��ان‬ ‫می ده��د این تحریم ه��ا بی اثرتر از هر زمان دیگری ش��ده اند و اقتصاد‬ ‫ایران‪ ،‬تاب اوری خود در مقابل تحریم ها را به همگان اثبات کرده است‬ ‫کنند‪».‬‬ ‫‹ ‹ایجاد نظام تجاری و اقتصادی جدید‬ ‫همچنین س��یدعباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارج��ه ایران در پ��ی این اقدام امری��کا از همه اعضای‬ ‫جامع��ه بین الملل��ی دعوت ک��رد به فکر نظ��ام تجاری‬ ‫و اقتصادی جدیدی باش��ند ک��ه در ان تاثیر اقدام های‬ ‫خصمانه امریکا علیه توسعه و تجارت ازاد بین المللی به‬ ‫حداقل برسد‪ .‬وی در واکنش به تحریم های جدید ایاالت‬ ‫متحده امریکا اعالم کرده که تحریم اعالم ش��ده موضوع‬ ‫جدی��دی نب��وده و فق��ط تحریم های قدیمی به ش��کل‬ ‫دیگری بیان ش��ده و افزوده اس��ت‪« :‬ایران از نخس��تین‬ ‫تحریم ها که در نوع خود از س��خت ترین تحریم ها بوده‬ ‫اس��ت راه خ��ود را پیدا کرده و با ات��کای به توانایی های‬ ‫داخل��ی و همکاری با کش��ورهای دوس��ت به رش��د و‬ ‫توسعه خود ادامه خواهد داد‪ ».‬موسوی همچنین اظهار‬ ‫امی��دواری کرده دولتمردان امری��کا درک کنند که انها‬ ‫دیگر تنها ابرقدرت اقتصادی جهان نیستند و کشورهای‬ ‫زیادی هستند که تمایل دارند از بازار ایران و فرصت های‬ ‫اقتصادی روابط خوب با ایران بهره مند شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹روسیه به همکاری با ایران ادامه می دهد‬ ‫وزارت خارجه روس��یه نی��ز در کمتر از یک س��اعت‬ ‫ی دونالد ترامپ‪ ،‬‬ ‫پس از اعالم تحریم های جدید از س��و ‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا به این اقدام واکنش نش��ان داد‪.‬‬ ‫وزارت خارج��ه روس��یه روز جمع��ه در واکنش به اقدام‬ ‫خصمانه امریکا مبنی بر تحریم بانک مرکزی با نامشروع‬ ‫خواندن این تحریم ها عنوان کرد که با وجود تحریم ها به‬ ‫همکاری با بانک های ایرانی ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه های دور زدن تحریم های بانکی‬ ‫در حال��ی یک س��ال و نیم از اقدام ه��ای امریکا علیه‬ ‫ایران می گ��ذرد و این اقدام ها همچن��ان ادامه دارد که‬ ‫کشور توانسته پس از فراز و نشیب ها تا حدودی اثر این‬ ‫تحریم ها را بکاهد‪ .‬در همین راستا ان طور اذعان می شود‪،‬‬ ‫تحریم ه��ای جدید امری��کا تاثیر چندان��ی در تعامالت‬ ‫تج��اری و بانکی ایران ندار د زیرا تهران راه های دور زدن‬ ‫تحریم های بانکی را اموخته و به دور از فشارهای امریکا‬ ‫در حال گس��ترش همکاری های بانکی و مالی دوجانبه‬ ‫با طرف های تجاری خود اس��ت‪ .‬مبادالت خارجی بدون‬ ‫اس��تفاده از دالر و جایگزینی ارزه��ای ملی در مبادالت‬ ‫خارجی‪ ،‬دسترسی به راه های جایگزین سوئیفت و بستن‬ ‫پیمان های پولی دوجانبه از مهم ترین فعالیت های بانکی‬ ‫برای دور زدن تحریم های امریکا در ماه های گذش��ته به‬ ‫ش��مار می اید‪ .‬می توان ادعا کرد که مهم ترین تحریم ها‬ ‫علیه نظام بانکی ایران در ماه های اخیر‪ ،‬تحریم س��امانه‬ ‫پیام رسان مالی بین المللی «سوئیفت» بوده که واشنگتن‬ ‫امید داش��ت با اعمال ان‪ ،‬نظام بانکی ایران را زمین گیر‬ ‫کند‪ .‬تحریم س��وئیفت به نظر کارشناس��ان از مهم ترین‬ ‫بخش های بانکی به ش��مار رفته و حت��ی اهمیت ان از‬ ‫تحریم بانک مرکزی نیز بیش��تر بوده اس��ت‪ .‬اما گذشت‬ ‫زمان نش��ان داد که ایران ب��ا راه های همکاری های مالی‬ ‫بین المللی بدون س��وئیفت نیز اش��نا ب��وده و می تواند‬ ‫ب��دون س��وئیفت نیز مب��ادالت تجاری و مال��ی خود را‬ ‫پی��ش بب��رد‪ .‬از برنامه های جدی ایران ب��رای دور زدن‬ ‫تحریم های بانکی و س��وئیفت‪ ،‬اتصال ش��بکه پیام رسان‬ ‫بانکی ایران با شبکه پیام رسان روسیه(سوئیفت روسی)‬ ‫اس��ت که این موضوع می تواند نقشی مهمی در افزایش‬ ‫مبادالت مالی و بهبود ش��رایط تجارت خارجی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬رئیس کل بان��ک مرکزی هفته‬ ‫گذشته اعالم کرد‪ :‬ارتباط بانکی ایران و روسیه از طریق‬ ‫پیام رسان روسی و «س��پام» بانک مرکزی بدون نیاز به‬ ‫س��وئیفت برقرار شده اس��ت و گام بعدی توسعه روابط‬ ‫بانکی با اوراسیا خواهد بود‪.‬‬ ‫به هر حال امریکا با اعمال تحریم های جدید‪ ،‬در حالی‬ ‫در تالش برای محدود کردن فعالیت های اقتصادی ایران‬ ‫است که کارشناسان تاکید دارند اقدام های جدید امریکا‬ ‫بیش��تر جنبه روانی و تبلیغاتی دارد و ان طور که انتظار‬ ‫دارند نمی تواند تاثیر چندانی بر بازارها داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹جوسازی ترامپ‬ ‫بیژن عبدی‪ ،‬کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو‬ ‫با باش��گاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه پیام های اخیر‬ ‫ترامپ مبنی بر تحریم این بانک یک جوس��ازی اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بانک های مرکزی و ملی مدت ها پیش تحت‬ ‫تحری��م امریکا قرار گرفته بودن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬ادعای اخیر‬ ‫ترامپ مبنی بر اینکه بانک مرکزی‪ ،‬صندوق توسعه ملی‬ ‫ایران و شرکت اعتماد تجارت پارس را مورد تحریم قرار‬ ‫داده است هیچ تازگی برای ایران ندارد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬تحریم های ناجوانمردان��ه و خارج از عرف‬ ‫جهان��ی مدت هاس��ت در تم��ام عرصه ه��ای تولیدی و‬ ‫خدماتی کش��ور ما اعم از تولیدات پتروش��یمی‪ ،‬صنایع‬ ‫کلیدی کاالهای دارای مصرف دوگانه‪ ،‬بانک های اصلی‪،‬‬ ‫نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬تاسیس��ات و ش��رکت های زیرمجموعه سپاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی‪ ،‬تجهیزات ساخت موشک های‬ ‫نظامی و‪ ...‬نفوذ کرده اس��ت‪ .‬این کارشناس بانکی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬حال که شرایط ایران با اعمال قدرت ها و فشارهای‬ ‫اقتصادی همچنان استوار و رو به رشد است امریکا دیگر‬ ‫برگی برای تحریم نداشته و با ادعاهای توخالی و تکراری‬ ‫قص��د به جلب توج��ه و ایجاد جو منفی روان��ی در امور‬ ‫بین الملل دارد‪ .‬عبدی با اشاره اقدام های دولت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران برای مقابله زودهنگام در قبال تحریم های‬ ‫اعمال��ی به کش��ور‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬راهکار خ��روج از این‬ ‫عرض اندام های احساسی و خارج از عرف رئیس جمهوری‬ ‫امریکا هرچند با تاخیر‪ ،‬اما عملیاتی شده است‪ .‬سال های‬ ‫گذش��ته مجلس و دولت ب��ر پایه فرم��وده رهبر معظم‬ ‫انقالب موضوعی با عن��وان پیمان های دوجانبه پولی را‬ ‫راه اندازی کردند‪ .‬این استاد دانشگاه بیان کرد‪ :‬این اقدام‬ ‫کمی دیر دنبال ش�� د اما خوش��بختانه دولت با عملیاتی‬ ‫کردن قرارداد ایران و روسیه در قالب راه اندازی سوئیفت‬ ‫روسی نخستین برگ برنده خود برای مقابله با تحریم ها‬ ‫را نش��ان داد‪ .‬همچنین امضای ق��رارداد پیمان دوجانبه‬ ‫پول��ی بین ای��ران و ترکیه هم به عن��وان اقدامی مثبت‬ ‫می تواند نام برد‪ .‬عبدی تاکید کرد‪ :‬در ادامه مسیر دولت‬ ‫ایران قرارداد پیمان دوجانبه پولی با کش��ورهای پیمان‬ ‫ش��انگهای امضا کرده اند که مسیر تبادالت تجاری ایران‬ ‫را از دالر امری��کا مدت هاس��ت دور می کند‪ ،‬همچنین با‬ ‫قرار گرفتن ایران در اتحادیه اوراس��یا و اقدام های جدی‬ ‫بانکی در حوزه قفقاز و اوراسیا می تواند در قبال این گونه‬ ‫تحریم ه��ا مانند پادزه��ری عمل کند‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫بانکی بیان کرد‪ :‬تحریم های س��ابق بانکی به دلیل بحث‬ ‫هسته ای هدف گیری شده بود و هم اکنون بحث همکاری‬ ‫بانک های ایران با سپاه پاسداران مطرح است اما معتقدم‬ ‫اگر همین مسیر فعلی اقتصادی در کشور را ادامه دهیم‬ ‫و با کشورهای دیگری مانند هند‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬پاکستان و‬ ‫ی دوجانبه برقرار کنیم‪ ،‬اثرات به‬ ‫افغانستان نیز پیمان پول ‬ ‫مراتب کمتر خواهد بود‪ .‬به گفته عبدی‪ ،‬ان قدر ما برای‬ ‫تحریم های احتمالی برنامه ریزی های بلندمدت داشته ایم‬ ‫که به طور قط ع بی اثر خواهد بود‪.‬‬ ‫این کارشناس مس��ائل اقتصادی در پایان بیان کرد‪:‬‬ ‫مصوبه ش��ورای عالی امنیت ملی و رهبری و مجلس در‬ ‫قب��ال افزایش مبادالت تجاری بر مبن��ای ارز پایه یا هر‬ ‫کشور منجر می شود که تمام انچه در سال های گذشته‬ ‫بر اثر اجرایی شدن برجام و خروج ترامپ از ان از دست‬ ‫داده ایم را به دست بیاوریم‪.‬‬ ‫‹ ‹اموختن راه های دور زدن تحریم‬ ‫مصطف��ی صف��اری‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نی��ز در این‬ ‫زمین��ه در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه اقتصاد ایران‬ ‫سال هاس��ت تحت تحریم است و بانک مرکزی ایران هم‬ ‫ج��زو گزینه هایی بوده که در س��ال های گذش��ته مورد‬ ‫(قسمت سوم‪ /‬مکان بازار)‬ ‫علی رضا زراعی‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تحریم دوباره جنبه روانی دارد‬ ‫سیدحس��ین سلیمی‪ ،‬کارش��ناس حوزه پولی و بانکی‬ ‫نی��ز در گفت وگو با ایبنا با اش��اره به تحریم دوباره بانک‬ ‫مرکزی از س��وی رئیس جمه��وری امریکا تاکید کرد که‬ ‫این موض��وع تاثیر چندانی بر بازارها نخواهد داش��ت و‬ ‫بیش��تر جنبه روان��ی و تبلیغاتی دارد‪ .‬وی ب��ا توجه به‬ ‫اینکه پیش از این نیز بانک مرکزی تحریم ش��ده و نقل‬ ‫و انتقال مالی با ایران محدودیت داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این نوع‬ ‫از تحریم ها بیش��تر جنب��ه روانی و تبلیغات��ی دارد و بر‬ ‫بازارهای مختلف تاثیری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫او با اشاره به اتهام زنی مقامات امریکایی درباره حمله‬ ‫ایران به تاسیس��ات نفتی ارامکو عربس��تان اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیش از ای��ن نیز با توجه به تحریم های یکجانبه امریکا‪،‬‬ ‫نقل و انتقال پول با مشکل روبه رو بود و با اعمال تحریم‬ ‫جدی��د‪ ،‬اتفاق جدیدی رخ نداده و محدودیت ها بیش��تر‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬عضو کمیس��یون بازار پول و سرمایه اتاق‬ ‫بازرگانی ایران در عین حال خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته هر‬ ‫ن��وع تحریمی تاثیر روانی و انتظاری و همچنین افزایش‬ ‫ریس��ک معامالت در بازار را به همراه خواهد داش��ت و‬ ‫تحریم جدید نیز از این موضوع مس��تثنا نیست‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگ��ر به جزئیات قانون تحریم های امریکا علیه ایران‬ ‫مراجع��ه کنی��د‪ ،‬می بینید ک��ه تحریم بان��ک مرکزی و‬ ‫افزودن صندوق توسعه ملی و چند نهاد و موسسه دیگر‬ ‫نیز به فهرست تحریم ها تغییر چندانی در شرایط موجود‬ ‫ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫وی در عی��ن ح��ال توضی��ح داد‪ :‬با توجه ب��ه قانون‬ ‫اساس��ی در امریکا‪ ،‬ب��ا توجه به دس��تور اجرایی دونالد‬ ‫ترام��پ به عنوان رئیس جمهوری امریکا در تحریم بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬رئیس جمهوری بعدی این کش��ور (هر فردی که‬ ‫باش��د)‪ ،‬برای برداشتن تحریم بانک مرکزی ایران نیاز به‬ ‫کسب مصوبه کنگره خواهد داشت که این موضوع روند‬ ‫برداشتن این تحریم را زمان بر خواهد کرد‪.‬‬ ‫س��لیمی همچنین درباره پیوس��تن س��امانه س��پام‬ ‫بان��ک مرک��زی ایران به پیام رس��ان روس��یه و تاثیر ان‬ ‫بر تجارت خارجی با کش��ورهای عضو اتحادیه اوراس��یا‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬به ه��ر حال ای��ن موضوع نیز گشایش��ی‬ ‫اس��ت و مبادالت با کش��ورهای عضو اتحادیه اوراسیا را‬ ‫تس��هیل می کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به پیوس��تن‬ ‫ای��ران ب��ه اتحادیه کش��ورهای اوراس��یا و اس��تفاده از‬ ‫پیام رسان روسیه برای مبادالت بانکی‪ ،‬می توان بسیاری‬ ‫از کااله��ای موردنی��از را از کش��ورهای ای��ن اتحادی��ه‬ ‫وارد ک��رد و بس��یاری از کاالهای تولی��دی را نیز به این‬ ‫کش��ورها صادر یا از انها برای کش��ورهای ثالث ترانزیت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬البته باید توجه داش��ت ک��ه با وجود مبادله‬ ‫ب��ا پول های ملی اما همچنان خری��د و فروش کاالهایی‬ ‫که تحت تحریم امریکا هس��تند یا حمل و انتخاب بندر‬ ‫ترانزیتی ان با مشکل روبه رو است‪ .‬سلیمی در عین حال‬ ‫خاطرنشان کرد نباید انتظار داشته باشیم که با پیوستن‬ ‫به این اتحادیه و انجام مبادالت بانکی از طریق پیام رسان‬ ‫روسی‪ ،‬درد کل اقتصاد کشور درمان شود‪.‬‬ ‫بیژن عبدی‬ ‫مصطفی صفاری‬ ‫در س��ال های نه چندان دور‪ ،‬بازار س��نتی بیمه دفاتر‬ ‫و ش��عب ش��رکت های بیمه گر بود و متقاضیان دریافت‬ ‫خدمات بیمه ای به ناچار برای خرید بیمه نام ه یا دریافت‬ ‫خس��ارت باید به انجا مراجعه می کردند‪ .‬اما امروز دامنه‬ ‫بازار بیمه ای مانند س��ایر محص��والت و خدماتی دیگر‬ ‫به گس��تره فض��ای الکترونیکی و زنجیره های واس��طه‬ ‫خدم��ات بیمه تس��ری یافت��ه و بس��یاری از بازارهای‬ ‫عرض هو تقاض��ای خدمات بیمه گ��ری در همه مکان ها‬ ‫و فضاه��ا قابل دسترس��ی اس��ت و معام�لات از فاصله‬ ‫کیلومتری و بدون دیدار طرف ها قابل دسترس��ی است‪.‬‬ ‫ب��ه عبارتی‪ ،‬روابط حاکم بر بازارها از ‪ b to c‬به ‪ b to e‬و‬ ‫‪ b to g‬تکام��ل یافته و اکنون همه ارکان خرید و فروش‬ ‫در الیه های مختلفی از معامله قرار دارند‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال‪ ،‬این توس��عه ب��ازار با وجود گس��ترش و‬ ‫افزایش فرهنگ مردمی نیازمند بس��ترهای مناس��ب‬ ‫اس��ت‪ .‬کنت��رل و نظ��ارت‪ ،‬و همچنی��ن تنظیم گ��ری‬ ‫عناصر تش��کیل بازارها‪ ،‬امروزه‪ ،‬وظیفه ای مهم اس��ت و‬ ‫بی توجهی ب��ه این راهبری صنعت بیمه‪ ،‬تهدیدی برای‬ ‫اسیب رس��انی به طرف های قرارداده��ا و زنجیره های‬ ‫ن بخشی از خدمات فروش یا خدمات پس از فروش‬ ‫تامی ‬ ‫صنعت بیمه به ش��مار می اید‪ .‬تعیی��ن و تثبیت جایگاه‬ ‫طرف های قراردادها و نوع ارتباط هر یک با واسطه های‬ ‫عرض��ه خدمات(نمایندگی ه��ا‪ ،‬کارگ��زاران‪ ،‬ارزیابان‬ ‫خسارت‪ ،‬بانک های عامل‪ ،‬تعمیرگاه ها و نمایندگی های‬ ‫خودرو سازان‪ ،‬مراکز درمانی بستری و تشخیصی درمانی‬ ‫سرپایی‪ ،‬واردکنندگان تجهیزات انحصاری صنایع نفت‬ ‫و گاز و پتروشیمی و نمایشگاه های دائمی و فصلی بیمه‬ ‫و‪ ) .. .‬الزامی و از مهم ترین بازارهای بیمه گری اس��ت زیرا‬ ‫هر ک��دام از عناصر می توانن��د در توافق های مندرج در‬ ‫قراردادها رضایتمندی یا اختالل را حاکم کند‪ .‬اینده پر‬ ‫از تالطم بازارهای خرید و فروش با فراگیری اموزش ها‬ ‫و دان��ش خریداران خدمات بیمه‪ ،‬دای��ره بازار بیمه را از‬ ‫محل��ی‪ ،‬به فرامنطقه ای و به طور تقریبی جهانی تبدیل‬ ‫کرده و روابط بین ش��رکت های بیم��ه به ویژه ارتباطات‬ ‫اتکایی و ریکاوری س��هم بازار های کش��ورها را متاثر از‬ ‫خود کرده و پذیرش ریسک ها نیز تابع روابط ‪ b to b‬در‬ ‫س��طح جهانی شده است‪ .‬نوع ارتباط طرف های معامله‬ ‫چنانچه تدوین‪ ،‬تنظیم‪ ،‬ابالغ و کنترل و نظارت ش��ود‪،‬‬ ‫اگرچه هرکدام از انها ب��ا تمام ظرفیت منافع خویش را‬ ‫مراقبت می کنند اما بازاری تعاملی را مس��بب خواهند‬ ‫ب��ود‪ .‬روش های جدید ارائه خدمات ف��روش از مراجعه‬ ‫بو کار‬ ‫به دفاتر و ش��عب‪ ،‬تغییر ماهوی یافته و بازار کس ‬ ‫بیم��ه ای را ب��ه در خانه یا محل موردنظ��ر بیمه گذاران‬ ‫منتقل کرده و خدمات خس��ارتی را نی��ز به محل وقوع‬ ‫حادثه یا عارضه‪ ،‬برتری داده اس��ت‪ .‬در چنین بازارهایی‬ ‫البته ش��راکت و نمایندگی اس��تفاده بهینه از خدمات‬ ‫م��ورد تعهد‪ ،‬برای بیمه گ��ذاران از اولویت های ترویج و‬ ‫تمدید دریافت خدمات از بیمه گران در سال های اینده‬ ‫خواهد بود تا بازار به شکلی تامین کننده نظر و خواست‬ ‫مشتریان بیمه باشد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫رشد ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫تسهیالت دهی بانک ها‬ ‫سیدحسین سلیمی‬ ‫مدیرکل اعتبارات بانک مرک��زی گفت‪ :‬حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫ه��زار میلی��ارد تومان تس��هیالت از س��وی بانک ها به‬ ‫بخش های مختلفی اقتصادی پرداخت ش��ده که نسبت‬ ‫به ‪ ۵‬ماه س��ال گذشته رش��د ‪ ۲۰‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬س��یدعلی اصغ��ر میرمحمدصادقی‬ ‫در ارتب��اط تلفنی ب��ا بخش خبری س��اعت ‪ ،۲۱‬درباره‬ ‫پرداخت تس��هیالت به تولیدکنندگان از سوی بانک ها‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس اخرین اطالعات دریافتی حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت از سوی بانک ها به‬ ‫بخش های مختلفی اقتصادی پرداخت ش��ده که نسبت‬ ‫به ‪ ۵‬ماه س��ال گذشته رش��د ‪ ۲۰‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ‪ ۱۸۰‬ه��زار میلیارد تومان یعنی‬ ‫‪ ۶۰‬درصد کل تسهیالت سرمایه در گردشی بوده که به‬ ‫صنایع کشور پرداخت شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬این روند تا‬ ‫پایان سال ادامه خواهد داشت و حدود ‪ ۹۰۰‬تا هزار هزار‬ ‫ن خواهد شد‪ .‬با توجه به منویات رهبر‬ ‫میلیارد تومان افزو ‬ ‫معظم انقالب مبنی بر حمایت از بخش های پیشران در‬ ‫کش��ور که ش��امل بخش های صادراتی‪ ،‬خودروسازان‪،‬‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬لوازم خانگی و رسته هایی خاص از بخش‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬س��اختمان و مس��کن اس��ت در اولوی��ت‬ ‫تس��هیالت مورد توافق قرار خواهن��د گرفت‪ .‬مدیرکل‬ ‫اعتبارات بانک مرکزی با اش��اره به برگزاری دو جلس��ه‬ ‫درباره تس��هیالت دهی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یک جلس��ه در دفتر‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری ب��ا حضور وزیران و مدیران‬ ‫عامل بانک ها و جلس��ه دوم در بان��ک مرکزی با حضور‬ ‫وزیر نفت و معاونان وی برگزار و مقرر ش��د تا طرح های‬ ‫پاالیش��گاهی مربوط به وزارت نفت که حدود ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان می ش��ود را تا پایان سال از طریق بانک ها‬ ‫تامین مالی کنیم و بقیه تا ‪ ۱۰۰‬هزار ملیلیارد تومان را به‬ ‫بخش های پیشران تسهیالت پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزارت خزانه داری امریک ا در حالی بانک مرکزی ایران‬ ‫را این بار به بهانه تامین مالی تروریس��م‪ ،‬تحریم کرد که‬ ‫این اقدام واکنش مقامات ایرانی را در پی داش��ته است‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی این تحریم ها‬ ‫را بی اثر خوانده و در این باره تاکید کرده است که تحریم‬ ‫دوباره بانک مرکزی از سوی دولت امریکا نشان می دهد‬ ‫دس��ت انها برای پیدا کردن اهرم فشار علیه ایران تا چه‬ ‫حدی خالی است‪ .‬وی با بیان اینکه اگر این گونه اقدام ها‬ ‫می توانست در پیشبرد خواس��ته های ظالمانه ان دولت‬ ‫موثر باش��د‪ ،‬وضعیت اقتصادی کش��ور بسیار متفاوت با‬ ‫وضعیت فعلی بود‪ ،‬اضافه کرده اس��ت ک��ه ناکامی های‬ ‫مکرر دولت امریکا در یک س��ال و اندی گذش��ته نشان‬ ‫می دهد این تحریم ها بی اثرتر از هر زمان دیگری شده اند‬ ‫و اقتص��اد ایران‪ ،‬تاب اوری خود در مقابل تحریم ها را به‬ ‫همگان اثبات کرده است‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین اعالم کرده که‬ ‫تجارت و مبادالت مالی کش��ور از راه هایی انجام می شود‬ ‫که از س��وی امری��کا غیر قابل تحریم اس��ت‪ .‬وی در این‬ ‫باره گفته است‪« :‬خوشبختانه از دوره دور زدن تحریم ها‬ ‫ب��ه دوره تحریم ناپذیری تج��ارت خارجی عبور کرده ایم‬ ‫و وقت ان رس��یده اس��ت که دولت امریکا از واقعیت ها‬ ‫درس بگیرد‪».‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در یک و نیم سال گذشت ه امریک ا در حالی با خروج از‬ ‫برجام‪ ،‬موج جدید تحریم ه��ای بانکی ایران را اغاز کرد‬ ‫و بانک مرک��زی را در فهرس��ت تحریم کنندگان بانکی‬ ‫قرار داد و دسترس��ی نظام بانکی ایران را به شبکه بانکی‬ ‫س��وئیفت قطع کرد ک��ه در تازه ترین گام از س��ناریوی‬ ‫تحری��م‪ ،‬نام بانک مرک��زی را روز جمعه‪ ،‬ب��ار دیگر در‬ ‫فهرست تحریم های خود قرار داد‪.‬‬ ‫وزارت خزان��ه داری امریکا ب��رای تحریم های جدید با‬ ‫صدور بیانیه ای جزئیات ان را این گونه عنوان کرده است‪:‬‬ ‫« دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری با توجه به‬ ‫اختیارات خود در زمینه مقابله با تامین مالی تروریس��م‬ ‫ت بانک مرکزی ایران‪ ،‬صندوق توس��عه ملی‬ ‫تصمیم گرف ‬ ‫ایران و ش��رکت اعتماد تج��ارت پارس را با ش��یوه نامه‬ ‫ش��ماره ‪ ۱۳۲۲۴‬به فهرس��ت حامیان مالی تروریس��م‬ ‫اضافه کن��د‪ ».‬خزانه داری امری��کا در ادامه ضمن متهم‬ ‫کردن بان��ک مرکزی ایران به تامین مالی س��پاه قدس‬ ‫و حزب اهلل‪ ،‬مدعی ش��د که این بانک تاکنون میلیاردها‬ ‫دالر پول برای س��پاه پاسداران فراهم کرده است‪ .‬وزارت‬ ‫خزانه داری امریکا همچنین مدعی ش��د شرکت اعتماد‬ ‫تجارت پارس‪ ،‬برخی تراکنش های ارزی ایران را تسهیل‬ ‫کرده و صندوق توسعه ملی ایران نیز یکی از منابع تامین‬ ‫مالی سپاه پاسداران انقالب اسالمی بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال‪ ،‬بانک مرکزی که پیش تر نیز از س��وی‬ ‫وزارت خزانه داری امریکا تحریم ش��ده ب��ود‪ ،‬این بار نام‬ ‫این بانک به فهرس��ت تامین مالی تروریسم اضافه شده‬ ‫اس��ت که مقامات امریکایی به زعم خود امیدوارند رفع‬ ‫تحریم را دش��وارتر کند‪ .‬تحریم ه��ای جدید پس از ان‬ ‫اعالم می ش��ود که ب��ه دنبال حمله به تاسیس��ات نفتی‬ ‫ش��رکت ارامکو که به کاهش ‪ ۵۰‬درصدی صادرات نفت‬ ‫عربس��تان منجر ش��د‪ ،‬دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫امریکا دس��تور وضع تحریم های جدید ضدایران را صادر‬ ‫کرد‪ .‬با وجود انکه این حمله از س��وی ارتش یمن انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬طرف امریکایی در ادعاهای خ��ود‪ ،‬ایران را مقصر‬ ‫دانس��ته است‪ .‬وزارت خزانه داری امریکا با غیر قابل قبول‬ ‫دانس��تن حمله به تاسیسات نفتی شرکت ارامکو مدعی‬ ‫ش��ده که تحریم های جدید‪ ،‬مکانیسم تامین مالی سپاه‬ ‫قدس و حزب اهلل را هدف قرار داده است‪ .‬طرف امریکایی‬ ‫با تاکید بر اینکه به سیاس��ت فشار حداکثری ضد ایران‬ ‫ادامه خواهد داد‪ ،‬از قول س��یگال ماندکلر‪ ،‬معاون مقابله‬ ‫با تامین مالی تروریسم وزارت خزانه داری امریکا نوشته‬ ‫است که کشورها باید از عواقب همکاری با بانک مرکزی‬ ‫ایران اگاه باشند‪.‬‬ ‫تحریم قرار گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬حتی پس از اجرای برجام‬ ‫که بخشی از تحریم ها حذف ش د اما باز هم بانک مرکزی‬ ‫با محدودی��ت روبه رو بود تا اینکه بار دیگر با بازگش��ت‬ ‫تحریم ها‪ ،‬بانک مرکزی از س��وی امریکا تحریم شد و بار‬ ‫دیگر در روز جمعه به بهانه تامین مالی تروریسم صبحت‬ ‫از تحریم دوباره بانک مرکزی شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بنابراین‪ ،‬بر اس��اس انچه از گذش��ته تاکنون‬ ‫وجود داش��ته‪ ،‬بانک مرکزی ایران همواره با سرفصل ها‬ ‫و الیه های مختلف مورد تحریم امریکا قرار گرفته اس��ت‬ ‫و ب��ه نظر من تحریم های جدی��د امریکا موضوع چندان‬ ‫جدیدی نیس��ت که حال بخواهد تاثی��رات جدیدی بر‬ ‫بخش اقتصادی و پولی بانکی کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬واقعیت این اس��ت ک��ه اقتصاد ما با این‬ ‫تحریم ها سازگار شده و دیگر از تحریم های جدیدی که‬ ‫امریکا وضع می کند خیلی تاثیر نمی گیرد‪ .‬ایران توانسته‬ ‫در تمامی این س��ال ها راه های دور زدن تحریم ها را پیدا‬ ‫کن��د که نمون��ه ان را درانجام مب��ادالت خارجی بدون‬ ‫اس��تفاده از دالر و جایگزینی ارزه��ای ملی در مبادالت‬ ‫خارج��ی‪ ،‬همچنین دسترس��ی ب��ه راه ه��ای جایگزین‬ ‫سوئیفت شاهد هس��تیم که نمونه بارز ان‪ ،‬ک ه به تازگی‬ ‫انجام شده جایگزین کردن سوئیفت روسی است‪.‬‬ ‫صفاری با اش��اره به توافق ه��ای اخیری که بین بانک‬ ‫مرک��زی ایران و روس��یه برای گس��ترش روابط بانکی و‬ ‫پولی انجام شده است اشاره کرد و گفت‪ :‬توسعه این گونه‬ ‫روابط می تواند گام موثری برای دور زدن تحریم ها باشد‬ ‫و بی تردید تاثیرات مثبت ان به تدریج نمایان خواهد شد‪.‬‬ ‫وی به بست ه شدن پیمان های پولی دوجانبه نیز اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬م��ا درحال حاضر همس��ایگانی داریم که‬ ‫تمایل به ارتباط تجاری و مالی با ایران دارند که با بستن‬ ‫پیمان های پولی دوجانبه می توانیم این روابط را حتی با‬ ‫وجود تحریم ها حفظ کنیم‪.‬‬ ‫ن کشور تحریم پذیر نیست و ادعاهای‬ ‫به نظر من‪ ،‬ایرا ‬ ‫اخیر ترامپ درباره تحریم دوباره بانک مرکزی ایران‪ ،‬به‬ ‫نظر می رس��د که بیش��تر جنبه تبلیغاتی داشته باشد تا‬ ‫اینکه اثر گذاری بر اقتصاد ایران و س��ایر بازارها داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اجزای «امیخته‬ ‫بازاریابی» در‬ ‫صنعت بیمه‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1373‬‬ ‫پیاپی ‪2691‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹بان�ک رف�اه از پزش�کان نمون�ه‬ ‫سمنانی قدردانی کرد‬ ‫اخبار‬ ‫در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫بانک رفاه به عنوان بانکی س�لامت محور از‬ ‫پزشکان نمونه استان سمنان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک رفاه‬ ‫کارگ��ران‪ ،‬در ایین��ی با حضور مس��ئوالن‬ ‫دانش��گاه علوم پزشکی ش��اهرود‪ ،‬مدیریت‬ ‫ش��عب بان��ک رف��اه اس��تان و تع��دادی از‬ ‫پزش��کان دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫درمان��ی ش��اهرود‪ ،‬از پزش��کان نمونه این‬ ‫استان قدردانی شد‪.‬‬ ‫در این ایین که در سالن همایش سازمان‬ ‫تامین اجتماعی شهرستان ش��اهرود برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬بانک رفاه با اهدای هدایایی از ‪ ۲۰‬نفر‬ ‫از پزشکان نمونه استان سمنان تجلیل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عضوی�ت بیمه تعاون در اتحادیه‬ ‫بین الملل تعاون(‪)ICA‬‬ ‫بیمه تعاون به عضویت اتحادیه بین المللی‬ ‫تعاون(‪ )ICA‬به پیوس��ت‪ .‬به گزارش اخبار‬ ‫پولی مالی‪ ،‬گام مهمی در راستای گسترش‬ ‫روابط در س��طح بین المللی و همکاری های‬ ‫بیم��ه ای با س��ایر اعض��ای ‪ ،ICA‬انتقال و‬ ‫تب��ادل تجربه ها و دس��تاوردهای بیمه ای و‬ ‫تعریف پروژه های مش��ترک با دیگر اعضای‬ ‫بیمه ای ای��ن اتحادیه در س��طح بین الملل‬ ‫اس��ت‪ .‬اتحادی��ه بین المللی تع��اون یکی از‬ ‫نهادهای رس��می س��ازمان ملل متحد بوده‬ ‫که ‪ ۱۸‬اوت ‪ ۱۲۷۴( ۱۸۹۵‬خورش��یدی) در‬ ‫کنگره بین المللی تعاون در لندن تاس��یس‬ ‫شد و دفتر مرکزی ان در شهر «ژنو» است‪.‬‬ ‫‪ ۵‬دفت��ر منطق��ه ای‪ ،‬اس��یا اقیانوس��یه‪،‬‬ ‫افریق��ا‪ ،‬امریکا‪ ،‬اس��ترالیا و اروپا‪ ،‬حلقه های‬ ‫ارتباط دهنده دفتر مرکزی در ‪ ۵‬قاره جهان‬ ‫به ش��مار می رون��د که عم��ده وظایف انها‬ ‫اطالع رس��انی‪ ،‬تحقیق و بررس��ی مشکالت‪،‬‬ ‫پیش��نهادها و انع��کاس رهاوردهای نهضت‬ ‫ت و اعضای ان به طور عمومی‬ ‫تعاون دنیا اس ‬ ‫از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه‬ ‫و در بخش های کشاورزی‪ ،‬بانکداری‪ ،‬انرژی‪،‬‬ ‫صنع��ت‪ ،‬بیم��ه‪ ،‬ماهی گی��ری‪ ،‬تعاونی های‬ ‫مسکن‪ ،‬گردشگری و مصرف هستند‪.‬‬ ‫ای��ن اتحادیه ت�لاش خ��ود را در عرصه‬ ‫بین المللی معطوف ارتقای س��هم و جایگاه‬ ‫تعاونی ه��ا در چرخ��ه اقتصادی کش��ورها‪،‬‬ ‫نحوه تعامل با دولت ها و توس��عه تعاون بین‬ ‫تعاونگران و کمک به تحقق اصول هفت گانه‬ ‫تعاون می کند و با س��ازمان های بین المللی‬ ‫مانند س��ازمان های بین المللی کار (‪،)ILO‬‬ ‫شورای توس��عه و تجارت (‪،)UNCTAD‬‬ ‫نیز همکاری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹صندوق امانات بانک دی افتتاح‬ ‫شد‬ ‫با هدف ارتقای خدمت رسانی به مشتریان‪،‬‬ ‫صندوق امانات بانک دی در ش��عب دولت و‬ ‫نیاوران گشایش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک دی‪،‬‬ ‫در ایین��ی ب��ا حض��ور محمدرض��ا قربانی‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬احمد حشمی پور مدیرکل حوزه‬ ‫مدیریت‪ ،‬ناصر شریعتی مدیرکل امور شعب‬ ‫و بازاریاب��ی‪ ،‬جمش��ید بهمن رئی��س اداره‬ ‫کل حراست‪ ،‬مس��عود الویریان رئیس اداره‬ ‫امور ش��عب جنوب کشور و ش��رق تهران و‬ ‫منص��ور مش��ورت رئیس اداره مهندس��ی و‬ ‫امالک‪ ،‬صندوق امانات بانک دی گش��ایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫دی در ای��ن ایین ضم��ن قدردانی از تالش‬ ‫همکاران اداره کل امور ش��عب و بازاریابی‪،‬‬ ‫پشتیبانی و حراست برای تجهیز شعب بانک‬ ‫به صندوق امانات گفت‪ :‬همزمان با توس��عه‬ ‫اقتصادی و افزایش س��رمایه های خصوصی‪،‬‬ ‫حفاظت ایمن از س��رمایه های مالی یکی از‬ ‫دغدغه های اصلی اس��ت و بانک ها به عنوان‬ ‫امین س��رمایه های مردم موظ��ف به ایجاد‬ ‫ش��رایط و امکانات��ی در راس��تای صیانت از‬ ‫اموال شخصی افراد هستند‪.‬‬ ‫قربان��ی افزود‪ :‬بانک دی به منظور پاس��خ‬ ‫به نیاز امنیت بخش��ی به اموال افراد و ایجاد‬ ‫اس��ودگی خاط��ر و رف��اه حال مش��تریان‬ ‫خود ب��رای نگه��داری اموال ارزش��مند در‬ ‫محیطی ام��ن و عاری از خطر اقدام به ارائه‬ ‫خدمت صندوق های امان��ات اجاره ای کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک دی همچنی��ن با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه تکیه بر ظرفیت ه��ا‪ ،‬دانش و توان‬ ‫متخصصان داخلی رمز رشد اقتصادی کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در همین راستا و برای‬ ‫حمای��ت از رون��ق تولید‪ ،‬تجهی��ز صندوق‬ ‫امانات بانک دی در ش��عب دولت و نیاوران‬ ‫توسط یکی از شرکت های با سابقه داخلی و‬ ‫با کیفیت عالی در سطح معیارهای سازمان‬ ‫ملی استاندارد اجرا شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر اقتصاد تاکید کرد‬ ‫نقش بانک کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬در ش��رایط‬ ‫کنون��ی که بخش ه��ای دیگر اقتصادی کش��ور در‬ ‫تحریم ظالمانه دش��منان بدعهد هستند‪ ،‬انتظارات‬ ‫از بخش کش��اورزی باالتر م��ی رود و این بخش باید‬ ‫بار دیگر بخش ها را بر دوش بکشد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل‬ ‫بانک کشاورزی‪ ،‬فرهاد دژپسند که در جلسه مجمع‬ ‫عمومی عادی س��االنه این بانک س��خن می گفت با‬ ‫اعالم ای��ن مطلب افزود‪ :‬در چنین ش��رایطی بانک‬ ‫کشاورزی نیز در کانون توجه قرار می گیرد و باید به‬ ‫مدیریت و مجموعه این بانک دس��تمریزاد و خسته‬ ‫نباش��ید گفت که از بخش کش��اورزی حمایت و به‬ ‫گون��ه ای عمل می کنند که خ�لا منابع مالی در این‬ ‫بخش احساس نشود‪.‬‬ ‫دژپس��ند ضم��ن قدردان��ی از کارکن��ان بان��ک‬ ‫کش��اورزی که در دور افتاده ترین شعب به مردم این‬ ‫کشور خدمت می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬بانک کشاورزی رابطه‬ ‫تنگاتنگی با پروژه های وزارت جهاد کش��اورزی دارد‬ ‫و خوش��بختانه توانسته به خوبی از عهده برنامه های‬ ‫توس��عه ای ای��ن وزارتخانه بر اید‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫بانک کش��اورزی در ش��رایط رقابتی ب��ا بانک های‬ ‫تج��اری منابع الزم را جم��ع اوری می کند تا اهداف‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی در تامی��ن امنیت غذایی‬ ‫مردم تحقق یابد‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت جهاد کش��اورزی به‬ ‫گون��ه ای عمل کرده که امروز در تامین غذای مردم‬ ‫دغدغه ای نداریم و این موفقیت با حمایت این بانک ‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی با بیان اینکه دولت‬ ‫قدردان فعالیت های بانک کش��اورزی اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حمایت های این بان��ک در اجرا و تحقق برنامه های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی بخش کش��اورزی نقش اساس��ی‬ ‫دارد‪ .‬دژپس��ند از اجرای اصول حاکمیت ش��رکتی‬ ‫در بانک کش��اورزی به عنوان نخستین بانک کشور‬ ‫قدردانی و ان را اقدامی نواورانه و شجاعانه و مطابق‬ ‫ب��ا معیارهای بانک��داری امروز دنیا قلم��داد کرد و‬ ‫افزود‪ :‬باید عملکرد و اثربخش��ی این اقدام در گام ها‬ ‫وبرنامه ه��ای بعدی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ضرورت تعطیلی شعب زیانده گفت‪:‬‬ ‫یکی از سختی های کار بانک کشاورزی این است که‬ ‫از یک سو باید برخی شعب زیانده را تعطیل کند و از‬ ‫س��وی دیگر باید برخی شعب را در نقاط دور افتاده‬ ‫دارای��ی و بیمه مرکزی از ظرفیت بیمه های تجاری‬ ‫در بخش کشاورزی استفاده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹منابع بانک کشاورزی ‪ ۲‬برابرشد‬ ‫برای خدمت رس��انی نگه دارد‪ .‬وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارای��ی ب��ا تاکید بر رعایت انضب��اط مالی و کاهش‬ ‫اضافه برداش��ت ها گف��ت‪ :‬بای��د کم��ک کنیم بانک‬ ‫کش��اورزی متناسب با ش��رایط خودش و در مسیر‬ ‫درست و مطابق با اصول بانکداری حرکت کند تا در‬ ‫ایفای نقش موثرتر در بخش کشاورزی به عنوان یک‬ ‫بخش کلیدی‪ ،‬اهرم قوی تری باش��د‪ .‬دژپسند ضمن‬ ‫قدردان��ی از مدیرعامل بانک کش��اورزی‪ ،‬بر اجرای‬ ‫برنامه های اصالح س��اختار‪ ،‬بهب��ود کارایی‪ ،‬اجرای‬ ‫کامل حاکمیت شرکتی و‪ ...‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک کش�اورزی انتخ�اب اول‬ ‫کشاورزان‬ ‫محمود حجتی‪ ،‬وزیر جهاد کش��اورزی نیز در این‬ ‫جلس��ه با بیان اینکه امروز در تمام مناطق کش��ور‬ ‫مردم عالقه دارند با بانک کشاورزی کار کنند زیرا با‬ ‫این بانک زبان مش��ترک دارند‪ ،‬افزود‪ :‬اولویت ما این‬ ‫است که تک تک بانک ها در عرصه بخش کشاورزی‬ ‫حضور داش��ته باشند اما حقیقت این است که بانک‬ ‫کشاورزی انتخاب نخست کشاورزان است‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی با اش��اره به ن��وع مراوده و‬ ‫تعامل بانک کشاورزی با مردم از مدیرعامل‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات مدیره و کارکنان بانک کشاورزی به دلیل مدارا‬ ‫و همکاری با کشاورزان‪ ،‬تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫وی به محدودیت منابع مورد نیاز بخش کشاورزی‬ ‫اش��اره و خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی از روش های تامین‬ ‫این منابع مالی‪ ،‬فروش اموال مازاد بانک کش��اورزی‬ ‫تفاهمنامه گسترش همکاری های بانکی بین پست بانک ایران‬ ‫و ات��اق تعاون ایران در راس��تای ارائه خدم��ات به تعاونگران از‬ ‫طریق میز خدمت بسته شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬بر مبنای این تفاهمنامه که به‬ ‫امضای داود کریمی مداب‪ ،‬مدیرش��عب شهرستان های استان‬ ‫تهران و عل��ی مطیع جهانی‪ ،‬معاون پش��تیبانی‪ ،‬برنامه ریزی و‬ ‫تحقیقات اتاق تعاون ایران رسید‪ ،‬مقرر شد که یک باجه بانکی‬ ‫برای خدمات دهی به تعاونگران‬ ‫در مح��ل میز خدمت این اتاق ‬ ‫از جمله کش��ت و صنعت کارون و ش��رکت سیمرغ‬ ‫اس��ت زیرا با جذب نقدینگ��ی از این منابع می توان‬ ‫به توس��عه کش��ت گلخانه ای که نیاز اساسی امروز‬ ‫کشاورزی ایران است کمک کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر جهاد کش��اورزی افزود‪ :‬برخ��ی مصوبه ها‬ ‫و قوانی��ن مث��ل بند (خ) م��اده ‪ ،۳۳‬منابع زیادی را‬ ‫راک��د می کند و به بانک فش��ار می اید که باید همه‬ ‫دست به دست هم دهیم و بانک را از زیر این فشارها‬ ‫بی��رون بیاوریم‪ .‬وی با تاکید بر ضرورت اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ای نهاد ها تصریح کرد‪ :‬س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی و بانک مرکزی ب��رای بازگرداندن منابع‬ ‫راکد به بانک کشاورزی همفکری و مشارکت داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬حجتی اضافه کرد‪ :‬مجمع باید حمایت ها و‬ ‫پشتیبانی هایش از بانک کشاورزی را ادامه دهد زیرا‬ ‫اگر این بانک قدرتمندتر باشد چرخ بخش کشاورزی‬ ‫با سرعت بیشتری حرکت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹جذب منابع ارزان‬ ‫عب��اس معمارن��ژاد‪ ،‬مع��اون امور بانک��ی‪ ،‬بیمه و‬ ‫ش��رکت های دولتی وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫عملک��رد بانک کش��اورزی در زمینه تجهیز منابع را‬ ‫از لحاظ حجم و نرخ تمام ش��ده مثبت ارزیابی کرد و‬ ‫ب��ا اعالم این مطلب ن��کات مثبت عملکرد این بانک‬ ‫را تش��ریح کرد و گفت‪ :‬عملکرد بانک کشاورزی در‬ ‫سال های گذشته به گونه ای بوده که منابع بیشتر و‬ ‫ارزان تری جذب کرده اس��ت‪ .‬وی ضمن قدردانی از‬ ‫تا پایان امسال نیز ‪ ۵‬مدرسه جدید از سوی بنیاد یاس تحویل‬ ‫ام��وزش و پرورش خواهد ش��د‪ .‬به گزارش اخب��ار پولی مالی‪،‬‬ ‫فائض فرخی‪ ،‬مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی (س)‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ای��ن بنیاد با صرف هزینه ای ح��دود ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال تاکنون ‪ ۲۰‬مدرس��ه ب��ا عنوان «کیمی��ای دانش» را در‬ ‫‪ ۳‬اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬کرمان و هرمزگان ساخته‬ ‫و تحوی��ل اموزش و پرورش داده اس��ت‪ .‬فائ��ض فرخی با بیان‬ ‫اینکه یک��ی از اهداف این بنیاد‪ ،‬کمک ب��ه اموزش در مناطق‬ ‫محروم و روستایی کشور اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از مجموع مد رسه های‬ ‫‹ ‹مطالب�ات غیرج�اری ب�ه ض�رر بخ�ش‬ ‫کشاورزی‬ ‫س��یدحمید پورمحمدی‪ ،‬معاون س��ازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه کش��ور نیز در این جلس��ه گف��ت‪ :‬حوزه‬ ‫کش��اورزی با تنگناهای اعتباری روبه رو اس��ت و در‬ ‫چنین ش��رایطی که همه بانک ها باید س��هم داشته‬ ‫باشند‪ ،‬انتظارات روی بانک کشاورزی متمرکز شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اعالم این مطلب افزود‪ :‬باید روش هایی‬ ‫را برای برطرف کردن این تنگناها به دولت پیشنهاد‬ ‫داد و بانک کش��اورزی با توجه به ابزارها و امکاناتی‬ ‫که در اختیار دارد می تواند در ارائه این پیش��نهادها‬ ‫پیشقدم باشد‪.‬‬ ‫پورمحم��دی با بیان اینکه مطالبات غیرجاری به‬ ‫ضرر بخش کش��اورزی است بر ارائه راهکار مناسب‬ ‫برای پیش��گیری از رسوب منابع بانک در این بخش‬ ‫تاکید کرد‪ .‬وی مس��ائل مربوط به بیمه کشاورزی و‬ ‫استقالل ان از بانک کشاورزی را یکی دیگر از موراد‬ ‫مهم برشمرد و خاطر نشان کرد‪ :‬بانک کشاورزی این‬ ‫امکان را دارد تا با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و‬ ‫گسترش همکاری ها بین پست بانک و اتاق تعاون ایران‬ ‫گش��ایش یافت و ب��ه بهره برداری برس��د‪ .‬بنا بر‬ ‫این گ��زارش‪ ،‬در تفاهمنامه یادش��ده‪ ،‬پرداخت‬ ‫تس��هیالت ارزی و ریالی از محل صندوق توسعه‬ ‫ملی به تعاونی ه��ای تولیدی بخش صنعت‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین‬ ‫پرداخت تس��هیالت سرمایه در گردش تعاونی ها‬ ‫برای خرید مواد اولیه تولید با معرفی اتاق تعاون‬ ‫ایران‪ ،‬مورد تایید و توافق طرف ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫عملکرد ‪ ۶‬ماهه تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اعالم اینکه‬ ‫در ‪ ۶‬ما ه نخست سال جاری ‪ ۹۲۰‬هزار نفر از این بانک‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه دریافت کردند‪ ،‬گفت‪ :‬تا پایان‬ ‫امسال پرداخت ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان هدف گذاری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرتضی اکبری در گفت وگو ب��ا ایبِنا درباره عملکرد‬ ‫‪ ۶‬م��اه این بان��ک‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در اغاز س��ال پرداخت‬ ‫تس��هیالت به یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر افزون بر ‪ ۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان را تا پایان سال هدف گذاری کردیم که تاکنون حدود ‪ ۶‬ماه از‬ ‫سال ‪ ۹۸‬گذشته‪ ،‬به ‪ ۹۲۰‬هزار نفر حدود ‪ ۸‬هزار ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با ادامه این روند میزان پرداخت تس��هیالت بانک در‬ ‫س��ال جاری به طور حتم به ‪ ۲‬میلیون نفر و از نظر رقمی حدود ‪۱۷‬‬ ‫تا ‪ ۱۸‬هزار میلیارد تومان خواهد رسید و از برنامه هدف گذاری شده‬ ‫هم پیش روی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک قرض الحس��نه مهر ایران با اش��اره به یک درصد‬ ‫معوقه ه��ای این بانک و س��هم ‪ ۰.۵‬درصدی اس��تمهال تس��هیالت‬ ‫زلزله زدگان کرمانش��اه‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس تصمیم اتخاذ شده مقرر شد‬ ‫تا تسهیالت زلزله زدگان کرمانشاه ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال به تعویق بیفتد و این‬ ‫تسهیالت استمهال شود‪.‬‬ ‫هیات مدیره و کارکنان بانک کشاورزی به نقش های‬ ‫توس��عه ای و تج��اری این بانک اش��اره و بر ضرورت‬ ‫کاهش شعب زیانده تاکید کرد‪ .‬معمارنژاد با اشاره به‬ ‫زیرساخت های خدمات بانکداری الکترونیکی بانک‬ ‫کشاورزی خاطرنشان کرد‪ :‬با وجود چنین امکاناتی‬ ‫بانک کشاورزی می تواند نقش پیشرو خود را در این‬ ‫حوزه حفظ کند‪.‬‬ ‫مطیع جهانی در نشست انعقاد این تفاهمنامه‬ ‫ب��ا اش��اره به ل��زوم تحق��ق رون��ق و حمایت از‬ ‫تولید اظهار کرد‪ :‬باتوجه به عملکرد پس��ت بانک‬ ‫ایران ب��ه عنوان بان��ک توس��عه ای‪ ،‬تخصصی و‬ ‫بزرگ تری��ن خرده بانکدار کش��ور در راس��تای‬ ‫حمایت از تولید ملی و توانمندس��ازی تعاونی ها‬ ‫در سراس��ر کش��ور و رف��ع مش��کالت تعاونی ها‬ ‫و ارائه تس��هیالت مناس��ب به انها و اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫ب��ه گفت��ه اکب��ری‪ ،‬برخ��ی بانک های کش��ور این‬ ‫ارق��ام را از معوق��ات خود در صورت ه��ای مالی خارج‬ ‫می کنن��د اما در بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران این‬ ‫تس��هیالت در ش��بکه داخلی بان��ک در معوقه ها قرار‬ ‫دارد و از ی��ک درصد معوقه ه��ای بانک‪ ۰.۵ ،‬درصد به‬ ‫اس��تمهال تس��هیالت زلزله زدگان کرمانشاه اختصاص‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬موضوع دیگ��ری که بانک در ‪ ۶‬ماه ابتدایی س��ال‬ ‫موفق به دس��تیابی ش��د‪ ،‬انتخاب بانک به عنوان صدر موسس��ه های‬ ‫مالی اس�لامی در جهان بر مبنای عملکرد و س��اختار مالی بانک در‬ ‫‪ ۲‬یا ‪ ۳‬س��ال گذشته بود که از سوی نشریه بین المللی بنکر در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬منتشر شد‪.‬‬ ‫همچنین س��ازمان همکاری اسالمی (‪ )OIC‬جایزه نخبه اقتصادی‬ ‫جهان اس�لام را به دلیل تالش های قابل توج��ه در ترویج بانکداری‬ ‫اس�لامی‪ ،‬حمایت از توس��عه تولید صنعتی‪ ،‬اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اشتغالزایی و کارافرینی را به بانک داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر ای��ران‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون دو بانک‬ ‫از بنگالدش و بوس��نی هرزگوین موفق به دریافت این جایزه شده اند‬ ‫که بانک قرض الحس��نه مهر ایران به عنوان سومین بانک در جهان و‬ ‫نخستین بانک در ایران موفق به دریافت این جایزه شد‪.‬‬ ‫ای��ن بانک اقدام به گس��ترش همکاری ها با پس��ت بانک ایران‬ ‫کردیم‪ .‬کریمی نیز ضمن اشاره به رسالت و اهداف پست بانک‬ ‫ای��ران اعالم کرد‪ :‬ای��ن بانک امادگ��ی الزم درب��اره پرداخت‬ ‫تسهیالت س��رمایه در گردش برای تعاونی ها به منظور تامین‬ ‫س��رمایه و خرید مواد اولیه و پرداخت تسهیالت ارزی و ریالی‬ ‫از محل منابع صندوق توس��عه ملی به تعاونی های تولیدی در‬ ‫بخش کش��اورزی‪ ،‬صنع��ت اب‪ ،‬صنایع تبدیل��ی و تکمیلی با‬ ‫معرفی اتاق تعاون دارد‪.‬‬ ‫طراحی محصوالت بانک توسعه تعاون ویژه تعاونی ها‬ ‫مدیرعام��ل بانک توس��عه تع��اون اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬محصوالت بانک توس��عه تعاون ویژه‬ ‫تعاونی ها طراحی و ارائه می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک توسعه تعاون‪ ،‬حجت اهلل‬ ‫مهدیان که به همراه محمد کبیری‪ ،‬معاون‬ ‫تع��اون وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫و س��ید باقر فتاحی‪ ،‬عضو هیات مدیره بانک‬ ‫توس��عه تع��اون در گردهمایی اتحادیه های ش��رکت های‬ ‫تعاون��ی و ش��رکت های تعاونی اس��تان زنجان در س��الن‬ ‫اجتماعات س��ازمان برنامه و بودجه اس��تان حضور یافته‬ ‫بود‪ ،‬ضمن بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬اهداف‪ ،‬سیاست ها‬ ‫و راهبرده��ای بانک هنگامی به نتایج موردنظر می رس��د‬ ‫که ارتباطی دوس��ویه میان بانک و تعاونگران برقرار باشد‪.‬‬ ‫وی در این زمینه افزود‪ :‬برنامه ها و طرح های بانک توسعه‬ ‫تعاون در تطبیق با شرایط و مقتضیات شرکت های تعاونی‬ ‫طراحی و اجرا می ش��ود‪ .‬وی ب��ا معرفی طرح رونق تعاون‬ ‫به عن��وان جدیدترین محصول این بانک ویژه رس��ته های‬ ‫مختل��ف تعاونگران گف��ت‪ :‬زیرس��اخت ها و ظرفیت های‬ ‫مناس��بی از طریق این طرح برای ارائه خدمات تسهیالتی‬ ‫به ش��رکت های تعاونی فراهم شده اس��ت و اتحادیه های‬ ‫ساخت ‪ ۵‬مدرسه جدید با حمایت بانک گردشگری‬ ‫ساخته ش��ده از س��وی بنیاد یاس‪ ۴ ،‬مدرسه در‬ ‫شهرس��تان جاس��ک‪ ۴ ،‬مدرس��ه در حاجی اباد‬ ‫اس��تان هرمزگان و بقیه در اس��تان کرمان بوده‬ ‫است‪ .‬وی از راهبرد (اس��تراتژی) هیات امنا گروه‬ ‫مالی گردشگری مبنی بر ساخت ‪ ۱۰۰‬مدرسه از‬ ‫س��وی این بنیاد در کش��ور خبر داد و افزود‪ :‬تا‬ ‫پایان امس��ال نیز ‪ ۵‬مدرسه جدید از سوی بنیاد‬ ‫یاس تحویل اموزش و پرورش خواهد شد‪ .‬فرخی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫بنیاد همچنین دو سالن ورزشی چندمنظوره به مساحت ‪۹۰۰‬‬ ‫روح ال��ه خدارحمی‪ ،‬مدیرعامل بانک کش��اورزی‬ ‫در مجم��ع عمومی عادی س��االنه ای��ن بانک گفت‪:‬‬ ‫تس��هیالت پرداختی ای��ن بانک رون��دی صعودی‬ ‫داشته است و بیشتر وظایف مان را در راستای تامین‬ ‫نیازهای مالی بخش کش��اورزی انجام داده ایم‪ .‬وی‬ ‫در ارائ��ه گزارش به اعضای مجمع این بانک با اعالم‬ ‫این مطلب و بیان اینکه براساس سیاست های دولت‬ ‫و اولویت ه��ای وزارت جهادکش��اورزی برنامه های‬ ‫عملیاتی بانک را ترسیم کرده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬در چارچوب‬ ‫فکری ترس��یم ش��ده برنامه های بانک را پیگیری و‬ ‫دنب��ال کردی��م و خوش��بختانه توانس��تیم رضایت‬ ‫متولیان بخش کش��اورزی را به دست اوریم‪ .‬وی در‬ ‫تش��ریح اولویت های پرداخت تسهیالت تاکید کرد‪:‬‬ ‫عمده تس��هیالت این بانک با توجه به سیاست های‬ ‫دولت و اولویت های وزارت جهادکشاورزی پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک کش��اورزی حمای��ت از تولید‬ ‫محصوالت اس��تراتژیک‪ ،‬طرح توس��عه اش��تغال در‬ ‫مناطق روس��تایی و عشایری‪ ،‬مکانیزاسیون‪ ،‬توسعه‬ ‫کشت گلخانه ای‪ ،‬توسعه س��امانه های نوین ابیاری‬ ‫را از مهم ترین اولویت های پرداخت تس��هیالت این‬ ‫بانک برشمرد و گفت‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۷‬مبلغی حدود‬ ‫‪ ۴۲‬ه��زار میلیارد ریال تس��هیالت برای حمایت از‬ ‫تولی��د محصوالت اس��تراتژیک از جمل��ه تولید بذر‬ ‫اصالح ش��ده و چغندرقند پرداخت ش��د و در ‪ ۵‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال نیز مبلغ ‪ ۱۲.۹‬هزار میلیارد ریال‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫خدارحمی با بیان اینکه منابع بانک کشاورزی در‬ ‫مسیر بهبود و کاهش نرخ تمام شده پول قرار دارد‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬منابع این بانک از سال ‪ ۱۳۹۵‬تا ‪۱۳۹۸‬‬ ‫حدود ‪ ۲‬برابر شده و ترکیب این منابع به سود منابع‬ ‫ارزان نرخ تغییر کرده است‪.‬‬ ‫خدارحم��ی عملکرد بانک کش��اورزی در زمینه‬ ‫خ��روج از بنگاه��داری و فروش اموال مازاد را مثبت‬ ‫ارزیاب��ی کرد و از تحق��ق ‪ ۱۴۰‬درصدی برنامه های‬ ‫ای��ن بان��ک در این زمینه خبر داد و افزود‪ :‬در س��ال‬ ‫جاری نی��ز برنامه مدونی برای واگذاری اموال مازاد‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫مترمربع در استان های هرمزگان و کرمان ساخته‬ ‫و یک زمین ورزش��ی در استان هرمزگان تحویل‬ ‫داده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬در س��ال تحصیلی جدید‬ ‫یک سالن ورزش��ی به مساحت ‪ ۸۵۰‬مترمربع با‬ ‫هزینه ‪ ۱۱‬میلیارد ریال در شهرستان ارزوئیه به‬ ‫صورت رس��می گش��ایش خواهد یافت‪ .‬از دیگر‬ ‫برنامه ه��ای این بنیاد در س��ال تحصیلی جدید‬ ‫توزیع ‪ ۵۰۰‬بس��ته اموزشی ش��امل کیف و نوشت افزار است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس دیگر فعالیت های انجام ش��ده‬ ‫ش��رکت های تعاونی با س��اماندهی اعضا و‬ ‫مشتریان خود می توانند از مزایای این طرح‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫مهدیان در ادامه به بسته شدن تفاهمنامه‬ ‫میان بانک توس��عه تعاون و معاونت تعاون‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی برای‬ ‫تامین مالی پروژه های مسکونی شرکت های‬ ‫تعاونی مس��کن اشاره کرد و گفت‪ :‬در تالش هستیم خط‬ ‫اعتباری ب��ه میزان ‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال برای پیش��برد‬ ‫طرح اختصاص دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬البته بانک این طرح را با‬ ‫اختصاص ‪ ۳‬هزار میلیارد ریال اعتبار اغاز کرده و همزمان‬ ‫با پیش��رفت طرح‪ ،‬بقیه منابع موردنیاز نیز تامین خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در این جلسه س��ید باقر فتاحی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫بانک توسعه تعاون از طرح تعاون‪ ،‬اشتغال‪ ،‬بازار موسوم به‬ ‫طرح «تاب» به عنوان دیگر پروژه مش��ترک میان بانک و‬ ‫معاونت تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی یاد کرد‬ ‫که با هدف ایجاد اش��تغال برای ‪ ۱۰۵‬هزار نفر در قالب ‪۳‬‬ ‫هزار ش��رکت تعاونی اجرا می ش��ود و بانک توسعه تعاون‬ ‫به عنوان نهاد تخصصی مالی بخش تعاون نقش مهمی در‬ ‫پیشبرد این طرح دارد‪.‬‬ ‫از س��وی این بنیاد را در زمینه حضور در جشن گلریزان برای‬ ‫ازادی زندانی��ان‪ ،‬کم��ک به دیگر س��ازمان های خیریه‪ ،‬تامین‬ ‫جهیزیه برای دختران بی سرپرس��ت و همچنین کمک به امور‬ ‫درمان مردم در مناطق محروم برشمرد‪.‬‬ ‫فرخی با بیان اینکه تمام فعالیت های انجام ش��ده با حمایت‬ ‫و کمک بانک گردش��گری بوده اس��ت‪ ،‬از تمام نیروهای شاغل‬ ‫در گروه مالی گردش��گری و همچنین بانک خواس��ت همچون‬ ‫گذشته کمک های خود را برای امور مختلف خیریه بنیاد شامل‬ ‫مدرسه سازی‪ ،‬ازادی زندانیان و‪ ...‬ادامه دهند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1373‬‬ ‫پیاپی ‪2691‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫معاون سازمان راهداری با اعالم شرط سنی اتوبوس های دربستی‪ ،‬تشریح کرد‬ ‫‹ ‹جزئیات دومرحله ای ش�دن سفرهای‬ ‫بازگشت‬ ‫جزئیات ش��یوه توزیع زائران ورودی به کش��ور از‬ ‫در ب��ازه زمان��ی ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۹‬مهر که اوج س��فرهای بازگش��ت‬ ‫زائ��ران از عتبات اس��ت‪ ،‬کس��انی که م��رز مه��ران را برای‬ ‫بازگشت به ایران انتخاب می کنند‪ ،‬سفر دومرحله ای خواهند‬ ‫داشت‬ ‫مرز مهران با حمل ونقل عمومی را معاون حمل ونقل‬ ‫مس��افری س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫مه��ران قربانی در جم��ع خبرنگاران با بیان اینکه‬ ‫‪ ۳‬پایان��ه معین کرمانش��اه‪ ،‬همدان و اندیمش��ک با‬ ‫معیارهای��ی از جمله نزدیکی ب��ه پایانه های ریلی و‬ ‫فرودگاه��ی و امکان ارائه خدم��ات با کیفیت باال به‬ ‫مس��افران انتخاب شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬این ‪ ۳‬پایانه معین‬ ‫تنها برای زائرانی است که در روزهای اوج سفرهای‬ ‫بازگشت یعنی ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۹‬مهر قصد ورود به کشور از‬ ‫مرز مهران را دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در روزهای اوج بازگش��ت‪ ،‬زائرانی‬ ‫که مقصدش��ان شهرهای قم‪ ،‬ساری‪ ،‬گرگان‪ ،‬مشهد‬ ‫و بجنورد است و به پایانه برکت (مرز مهران) مراجعه‬ ‫کنن��د‪ ،‬ب��ه پایانه همدان منتق��ل و از انجا به مقصد‬ ‫دولت نخستین محموله ریل ملی را تحویل گرفت‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت‪:‬‬ ‫تحوی��ل نخس��تین محموله های ریل‬ ‫تولی��د داخ��ل کش��ور ازس��وی ذوب‬ ‫اه��ن اصفهان ع�لاوه بر اینک��ه تاثیر‬ ‫بس��زایی در اقتصاد این شرکت دارد‪،‬‬ ‫باع��ث تبدی��ل ش��دن کش��ورمان به‬ ‫یک��ی از مراکز تولید ری��ل در منطقه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬محمد اس�لامی در اصفهان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حرکت به سمت خودکفایی در ریل‬ ‫مورد نیاز راه اهن کش��ور ضروری اس��ت و یکی‬ ‫از دستاوردهای پرافتخار کشورمان که در سال‬ ‫رونق تولید اتف��اق می افتد‪ ،‬تحویل نخس��تین‬ ‫محموله ه��ای ری��ل تولید داخل ازس��وی ذوب‬ ‫اهن است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نخس��تین س��ری تولیدات‬ ‫ریلی برای تعدادی از طرح ها ارس��ال شد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬این کار باعث ایجاد این باور قاطع شد که‬ ‫می توان از تولیدات داخلی در طرح های توسعه‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫اس�لامی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در‬ ‫این��ده نزدی��ک جایگزین��ی س��امانه‬ ‫س��رمایه گذاری ب��رای طرح توس��عه‬ ‫فرودگاه اصفهان انجام می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫امیدواری کرد شاهد فرودگاهی باشیم‬ ‫که بتواند به طور منطقه ای و بین المللی‬ ‫نق��ش ایفا کن��د و ظرفیت بزرگ تری‬ ‫از پروازه��ای بین المللی را به خ��ود اختصاص‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫واح��د تولی��د ری��ل ملی ب��ا مش��خصه فنی‬ ‫‪ UIC۶۰‬به عن��وان بزرگ ترین واحد تولید ریل‬ ‫اهن در خاورمیانه س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ب��رای اج��رای ط��رح تولی��د ری��ل ملی در‬ ‫ذوب اهن اصفه��ان ‪ ۲۸.۲‬میلیون ی��ورو اعتبار‬ ‫ارزی و ‪ ۵۷۳‬میلی��ارد ریال اعتبار ریالی هزینه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ای��ن واحد تولی��دی با ظرفیت اس��می ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تن ریل براساس استانداردهای اروپایی به‬ ‫بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫اصلی خود فرستاده می شوند‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫اف��زود‪ :‬در همی��ن ب��ازه زمان��ی زائرانی ک��ه از مرز‬ ‫مهران قصد بازگش��ت به شهرهای اراک‪ ،‬شهرکرد‪،‬‬ ‫ی��زد‪ ،‬اصفهان و خرم اباد را دارند به پایانه مس��افری‬ ‫اندیمش��ک منتقل می ش��وند تا به ش��هرهای خود‬ ‫فرستاده شوند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬زائرانی که در این ایام از مرز مهران‬ ‫قصد بازگش��ت به کرج‪ ،‬رش��ت‪ ،‬س��نندج‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫س��منان‪ ،‬زنجان‪ ،‬ته��ران‪ ،‬ارومیه‪ ،‬اردبی��ل و تبریز‬ ‫را دارن��د به پایانه کرمانش��اه فرس��تاده و از انجا به‬ ‫شهرهای خود اعزام می شوند‪.‬‬ ‫قربانی با بیان اینکه گروه بندی برای سایر زائرانی‬ ‫ک��ه از مرزهای زمینی قصد س��فر به عراق را دارند‪،‬‬ ‫انجام شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زائران استان های خوزستان‪،‬‬ ‫خراس��ان جنوب��ی‪ ،‬ف��ارس‪ ،‬کرمان‪ ،‬ی��زد و جنوب‬ ‫اصفه��ان ب��رای ورود و خروج در س��فرهای اربعین‬ ‫بای��د از مرز چذابه اس��تفاده کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬زائران‬ ‫سیستان وبلوچس��تان‪ ،‬بوشهر و هرمزگان هم باید از‬ ‫مرز ش��لمچه به عراق س��فر کنند‪ .‬زائ��ران اصفهان‪،‬‬ ‫فارس و کرمان برای س��فرهای اربعین می توانند از‬ ‫مرزه��ای چذابه و ش��لمچه تردد کنند‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫قرار اس��ت مرز خس��روی نیز برای سفرهای اربعین‬ ‫امس��ال فعال شود اما هنوز تصمیم نهایی در زمینه‬ ‫گروه بندی بازگش��ت زائران از این مرز گرفته نشده‬ ‫است‪ .‬قربانی در پاسخ به این انتقاد که ارسال زائران‬ ‫به شهرهای دیگر‪ ،‬زمان و هزینه سفر انها را افزایش‬ ‫می دهد و بهتر اس��ت به جای این کار‪ ،‬ش��رایط مرز‬ ‫ت به اندازه‬ ‫گ و گی ‬ ‫مهران مناسب شود‪ ،‬گفت‪ :‬پارکین ‬ ‫کافی در مرز مهران وجود دارد اما موضوع این است‬ ‫که راه های اس��تان ایالم ظرفیت برگشت این تعداد‬ ‫زائر را ندارند‪ .‬از سوی دیگر ایالم شرایط کوهستانی‬ ‫دارد ک��ه نمی ت��وان بی��ش از این زیرس��اخت ها را‬ ‫گس��ترش داد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬ما در مرزهای چذابه‬ ‫و شلمچه برای سفر زائران هیچ مشکلی نداریم و در‬ ‫مرز مهران هم برای رفت مسافران با مشکلی روبه رو‬ ‫نیس��تیم و در همی��ن مرز امکانات برای بازگش��ت‬ ‫زائران هم مهیا است و فقط در روزهای اوج برگشت‬ ‫زائران دچار مشکل می شویم‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬اتوبوس های دربس��تی یکسره باید ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫پ��س از اینکه وارد کش��ور عراق ش��دند برگردند و‬ ‫امکان استقرار در کشور عراق را ندارند‪ .‬اتوبوس های‬ ‫دربستی دوسره که امکان تردد در عراق را نیز دارند‪،‬‬ ‫نیز بس��یار محدود خواهند بود و فقط ویژه جانبازان‬ ‫و معل��والن یا با تاییدیه های خاص در خدمت برخی‬ ‫زائ��ران خواهند ب��ود‪ .‬به گفت��ه او‪ ،‬اتوبوس هایی که‬ ‫به طور دربس��تی یکسره در ایام اربعین خدمات ارائه‬ ‫می کنند باید س��نی کمتر از ‪ ۵‬س��ال داشته باشند‬ ‫و س��ن ناوگان دربستی دوس��ره هم باید کمتر از ‪۳‬‬ ‫س��ال باشد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬عالقه مندان به سفرهای‬ ‫خانوادگی می توانند قرارداد دربستی یکسره منعقد‬ ‫و زمان بازگشت را با راننده نهایی کنند و از این راه در‬ ‫ایام اربعین سفر خود را انجام دهند‪ .‬قربانی با اشاره‬ ‫به سرویس های دربستی با ناوگان کشور عراق گفت‪:‬‬ ‫امکان اس��تفاده از این نوع سرویس ها وجود دارد اما‬ ‫ب��ه ش��رط هماهنگی ناوگان عراقی با ش��رکت های‬ ‫حمل ونق��ل داخل��ی‪ .‬همچنی��ن اگر ش��رکت های‬ ‫مس��افری بین المللی ایران بتوانند از ناوگان خارجی‬ ‫در ایران استفاده کنند‪ ،‬می توانند در این ایام به شکل‬ ‫دربستی دوس��ره فعالیت کنند‪ .‬به گفته عضو هیات‬ ‫عام��ل س��ازمان راه��داری و حمل ونق��ل جاده ای‪،‬‬ ‫نرخ س��وخت ن��اوگان خارجی در کش��ورمان برای‬ ‫جابه جایی زائران ایرانی ‪ ۶۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫براساس انچه معاون حمل ونقل سازمان راهداری‬ ‫و حمل ونق��ل ج��اده ای می گوی��د از مجموع حدود‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار اتوب��وس فع��ال در ن��اوگان حمل ونق��ل‬ ‫عمومی مس��افری کش��ور‪ ،‬امس��ال ‪ ۸۲۰۰‬اتوبوس‬ ‫ب��رای جابه جای��ی زائران در ای��ام اربعین اماده باش‬ ‫هس��تند‪ .‬به گفته او‪ ،‬س��ال گذش��ته بی��ش از هزار‬ ‫اتوبوس دربس��تی از ایران به عراق رفته بود که این‬ ‫کار موجب کمبود اتوبوس در زمان بازگش��ت شده‬ ‫ب��ود‪ ،‬به همین دلیل امس��ال محدودیت هایی برای‬ ‫س��رویس های دربس��تی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫قربانی با بیان اینکه س��رویس های دربس��تی به دو‬ ‫گروه یکسره و دوسره تقسیم می شوند‪ ،‬در این زمینه‬ ‫هن��وز ن��رخ بلیت اتوب��وس در س��فرهای اربعین‬ ‫مشخص نشده و معاون حمل ونقل مسافری سازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونق��ل ج��اده ای می گوید تاکنون‬ ‫هیچ گون��ه افزای��ش قیمتی در نرخ بلی��ت اتوبوس‬ ‫برای س��فرهای اربعین امسال مصوب نشده و تمام‬ ‫قیمت ها همان نرخ مصوب س��ال گذشته است‪ .‬این‬ ‫مقام مس��ئول ب��ا تاکید بر برنامه ریزی انجام ش��ده‬ ‫ب��رای جلوگیری از ایج��اد بازار س��یاه بلیت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬نظارت های دقیقی در پایانه ها ازسوی سازمان‬ ‫راهداری انجام می ش��ود و اگر ش��کایتی باشد فوری‬ ‫برمبنای کمیس��یون م��اده ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬ب��ا متخلفان‬ ‫برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط استفاده از اتوبوس دربستی‬ ‫‹ ‹قیمت بلیت های اربعین‬ ‫عضو هیات مدیره‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها و‬ ‫ناوب��ری هوایی ایران‬ ‫گفت‪ :‬براساس تاکید‬ ‫س��ازمان بین المللی‬ ‫هوان��وردی‪ ،‬درام��د‬ ‫حاص��ل از خدم��ات‬ ‫ناوبری هوایی به پروازهای عبوری باید ازسوی‬ ‫کش��ورها صرف زیرس��اخت های هوانوردی و‬ ‫فرودگاهی ش��ود و هیچ ن��گاه انتفاعی به ان‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫س��عید اکبری در گفت وگو ب��ا فارس بیان‬ ‫کرد‪ :‬تامین ایمنی و سالمت پروازها در فضای‬ ‫کش��ور براس��اس قانون و مق��ررات از وظایف‬ ‫انحصاری ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی‬ ‫ایران اس��ت اما برق��راری امنیت جزو وظایف‬ ‫عموم��ی و متکی بر بودج��ه عمومی دولت ها‬ ‫اس��ت؛ چه پروازی وجود داش��ته باشد و چه‬ ‫نباش��د‪ .‬در جهان اعتبار مورد نیاز برای حفظ‬ ‫این امنیت که از بزرگ ترین نعمت ها است‪ ،‬از‬ ‫محل بودجه عمومی دولت ها تامین می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ارائه خدم��ات ایمن به‬ ‫پروازها اصلی ترین وظیفه ش��رکت فرودگاه ها‬ ‫و ناوب��ری هوایی ایران اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬درامد‪-‬هزینه ای اس��ت و از بودجه‬ ‫عمومی دولت استفاده نمی کند‪.‬‬ ‫اکب��ری ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت فرودگاه ه��ا و‬ ‫ناوب��ری هوایی ای��ران به همه س��ازمان های‬ ‫نظام��ی و انتظام��ی کش��ور نی��ز در ‪ ۲‬حوزه‬ ‫فرودگاه��ی و ناوبری هوایی خدمات عملیاتی‬ ‫ارائه می کند که ارزش خدمات ارائه ش��ده به‬ ‫بخش های نظامی ازسوی این شرکت بیش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان در س��ال است و باوجود‬ ‫الزام های قانون رفع خدمات تکلیفی‪ ،‬همچنان‬ ‫این خدم��ات به طور رایگان به س��ازمان های‬ ‫نظام��ی ارائ��ه می ش��ود‪ ،‬در حال��ی که همه‬ ‫زیرس��اخت های فنی و عملیات��ی و نگهداری‬ ‫بانده��ای پ��روازی فرودگاه های مش��ترک را‬ ‫ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری هوای��ی ایران‬ ‫تامین می کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره دالی��ل گرانی هزین��ه عبور از‬ ‫فضای کش��ورمان ب��رای ایرالین های خارجی‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬یک��ی از دالیل ای��ن موضوع‪،‬‬ ‫وجود مناط��ق ممنوعه نظامی گس��ترده در‬ ‫اس��مان کش��ور اس��ت که موجب شده طول‬ ‫مس��یرهای پ��روازی افزای��ش یاب��د و اگر با‬ ‫هم��کاری بخش ه��ای نظام��ی و غیرنظامی‬ ‫مرتبط از جمله س��ازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫بتوانی��م تعداد ای��ن مناطق را ک��ه برخی از‬ ‫انه��ا حت��ی کاربری زمان جنگ خ��ود را نیز‬ ‫از دس��ت داده اند‪ ،‬کاهش دهیم‪ ،‬به طور حتم‬ ‫هزینه عبور از اس��مان ایران‪ ،‬کاهش و تقاضا‬ ‫برای عب��ور از فضای کش��ور افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫از سوی دیگر اکنون فرمول محاسبه میزان‬ ‫عوارض عبور نیز در حال بررس��ی و بازنگری‬ ‫اس��ت که با اج��رای همزمان ای��ن دو اقدام‪،‬‬ ‫مهاجرت دوباره پروازها از اس��مان کشورهای‬ ‫رقیب به اس��مان کشورمان را شاهد خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اکبری افزود‪ :‬سازمان بین المللی هوانوردی‬ ‫(ایکائو ) به عن��وان متولی صنع��ت هوانوردی‬ ‫جه��ان در تصوی��ب نامه ‪ ۹۰۸۲‬خ��ود اعالم‬ ‫کرده کش��ورهای عض��و این س��ازمان نباید‬ ‫باب��ت هزینه های برق��راری امنی��ت عمومی‬ ‫(هزینه های دفاع��ی) و امنیت ملی خود هیچ‬ ‫عوارض��ی را ب��ه صنعت هواپیمایی کش��وری‬ ‫تحمیل کنند و جمهوری اس�لامی ایران نیز‬ ‫از نخس��تین اعضای این نهاد بین المللی است‬ ‫که اجرای قوانین و مقررات ان مصوب مجلس‬ ‫شورای اسالمی است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬ایکائ��و تصری��ح می کند‬ ‫درامده��ای حاص��ل از محل ارائ��ه خدمات‬ ‫ناوبری هوایی به پروازهای عبوری باید ازسوی‬ ‫کش��ورها صرف زیرس��اخت های هوانوردی و‬ ‫فرودگاهی ش��ود و هیچ ن��گاه انتفاعی به ان‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫اکبری ب��ا بیان اینکه این درامد براس��اس‬ ‫خدمات ارائه ش��ده ازسوی شرکت فرودگاه ها‬ ‫و ناوب��ری هوایی ایران ب��ه پروازهای عبوری‬ ‫دریاف��ت ش��ده و به هی��چ وج��ه کلمه حق‬ ‫ترانزیت یا شارژ عبور برای ان درست نیست‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬موضوع مهم این اس��ت که در صورت‬ ‫نبود چنین درامدی‪ ،‬دولت جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران از چ��ه منبع��ی می توان��د هزینه های‬ ‫سنگین فرودگاه های کشور یا زیرساخت های‬ ‫بسیار گران کمک ناوبری هوایی در فرودگاه ها‪،‬‬ ‫مس��یرها و راه ه��ای هوایی کش��ور را تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اک�رم امین�ی ‪ :‬س��فر بیش از ‪ ۲‬میلی��ون زائر به‬ ‫عتب��ات عراق در اربعین س��ال های اخیر از مرزهای‬ ‫زمین��ی‪ ،‬مس��ئوالن را واداش��ته ک��ه تصمیم های‬ ‫جدی��دی برای س��اماندهی ت��ردد خودروها در این‬ ‫مرزها بگیرند تا با کاهش ترافیک به ویژه در سفرهای‬ ‫بازگش��ت‪ ،‬از میزان معطلی زائران کاس��ته شود‪ .‬از‬ ‫جمل��ه برنامه ه��ای جدید که در س��فرهای اربعین‬ ‫امسال برای نخستین بار اجرا می شود‪ ،‬دومرحله ای‬ ‫ش��دن سفر بازگش��ت زائرانی است که مرز مهران را‬ ‫برای بازگشت انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫گرچه ‪ ۳‬مرز مهران‪ ،‬ش��لمچه‬ ‫و چذاب��ه‪ ،‬گزینه های گوناگون س��فر ب��ه عتبات از‬ ‫مرزهای زمینی هس��تند‪ ،‬اما زمان س��فر به عراق با‬ ‫اس��تفاده از این مرزها یکسان نیس��ت‪ .‬مدت زمان‬ ‫رس��یدن به عتبات از مرز مهران ‪ ۳‬س��اعت‪ ،‬از مرز‬ ‫چزابه ‪ ۴.۵‬س��اعت‪ ،‬از مرز شلمچه ‪ ۶‬ساعت و از مرز‬ ‫خس��روی (که امس��ال به طور رس��می بهره برداری‬ ‫می ش��ود) ‪ ۳.۵‬ساعت اس��ت؛ بر همین اساس‪ ،‬مرز‬ ‫مهران بیشترین جذابیت را برای تردد زائران به ویژه‬ ‫در زمان برگشت از عراق دارد‪.‬‬ ‫این مسئله هر سال موجب سرازیر شدن جمعیت‬ ‫به مرز مهران در سفرهای بازگشت می شود و عالوه‬ ‫بر ایجاد مش��کالت ترافیکی‪ ،‬مدیریت سفرها به ویژه‬ ‫ب��ا ن��اوگان عمومی را دش��وار می کن��د و معطلی و‬ ‫س��ردرگمی زائران را به دنبال دارد؛ بر همین اساس‬ ‫س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای امس��ال‬ ‫تصمی��م جدی��دی گرفته که براس��اس ان‪ ،‬در بازه‬ ‫زمان��ی ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۹‬مهر که اوج س��فرهای بازگش��ت‬ ‫زائران از عتبات است‪ ،‬کسانی که مرز مهران را برای‬ ‫بازگشت به ایران انتخاب می کنند‪ ،‬سفر دومرحله ای‬ ‫خواهند داش��ت و از پایانه برک��ت در مرز مهران به‬ ‫‪ ۳‬پایان��ه معین در ش��هرهای کرمانش��اه‪ ،‬همدان و‬ ‫اندیمش��ک هدایت خواهند ش��د تا از این ‪ ۳‬شهر به‬ ‫شهر خود بازگردند‪.‬‬ ‫سفرهای متفاوت اربعین امسال‬ ‫درامد پروازهای‬ ‫عبوری فقط صرف‬ ‫هوانوردی می شود‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1373‬‬ ‫پیاپی ‪2691‬‬ ‫تو نیرو‬ ‫نف ‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫امریکا از نفت به عنوان‬ ‫سالح استفاده می کند‬ ‫هشدار مسئوالن شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی‪:‬‬ ‫الگوی مصرف فعلی ادامه یابد؛ واردکننده بنزین می شویم‬ ‫گروه انرژی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حذف قبض کاغذی برق‬ ‫در گلستان‬ ‫حمی�د میرزاعل�ی‪ -‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫توزیع نیروی برق اس��تان گلس��تان گفت‪ :‬تا‬ ‫ابت��دای مهر امس��ال قبض کاغ��ذی برق در‬ ‫تمامی شهرس��تان های استان گلستان حذف‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫از گرگان‪،‬‬ ‫علی اکب��ر نصیری در گفت وگ��و با خبرنگاران‬ ‫با اش��اره ب��ه حذف قب��ض کاغذی ب��رق در‬ ‫گلستان اظهار کرد‪ :‬قبض کاغذی هزینه های‬ ‫بس��یاری را برای صنعت برق به همراه داشت‬ ‫و هزین��ه ص��دور هر قبض کاغذی و ارس��ال‬ ‫ان ب��ه متقاضیان ح��دود ‪ ۶۰۰‬تومان بود که‬ ‫اج��رای طرح «قبض س��بز» و ح��ذف قبض‬ ‫کاغذی برق در زمینه تحقق دولت الکترونیک‬ ‫اقدام ارزشمندی اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در‬ ‫استان گلستان حدود ‪ ۷۳۰‬هزار مشترک برق‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قب��ض کاغذی در‬ ‫شهرس��تان های گمیش��ان و مراوه تپه به طور‬ ‫کامل حذف شد و امروز نیز ‪ ۷‬شهرستان دیگر‬ ‫استان گلستان به چرخه حذف قبض کاغذی‬ ‫برق اضافه ش��دند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت توزیع‬ ‫نیروی برق استان گلستان با بیان اینکه حذف‬ ‫قبوض کاغذی ‪ ۶‬شهرستان استان گلستان در‬ ‫روزه��ای اینده انجام خواهد ش��د‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در اول مه��ر اجرای طرح حذف قبض کاغذی‬ ‫برق با حضور وزیر نیرو در تهران کلید خواهد‬ ‫خ��ورد‪ .‬همزم��ان با ان این طرح در سراس��ر‬ ‫اس��تان گلس��تان اجرا و قبض برق در تمامی‬ ‫شهرستان های استان الکترونیکی می شود‪.‬‬ ‫تعمیر اساسی پاالیشگاه‬ ‫گاز پارسیان‬ ‫تعمیرات اساس��ی پاالیش��گاه گاز پارسیان‪،‬‬ ‫بزرگ ترین پاالیشگاه گاز شیرین کشور با هدف‬ ‫ت��داوم تولی��د پایدار گاز اغاز ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از اس��تان هرم��زگان‪ ،‬ابدالی دهدزی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت پاالیش گاز پارس��یان با‬ ‫اعالم ای��ن خبر افزود‪ :‬بر اس��اس برنامه ریزی‬ ‫انجام ش��ده تعمیرات اساسی امس��ال با توجه‬ ‫به نیاز به هماهنگی با س��تاد ش��رکت ملی گاز‬ ‫ایران‪ ،‬مدیری��ت هماهنگی و نظارت بر تولید‪،‬‬ ‫دیس��پاچینگ ملی گاز‪ ،‬ش��رکت بهره برداری‬ ‫نف��ت و گاز زاگرس جنوب��ی و همچنین پروژه‬ ‫اس��تحصال اتان(پارس��یان س��پهر) از شرایط‬ ‫خ��اص و مهمی برخ��وردار اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تعمی��رات اساس��ی س��االنه این پاالیش��گاه‬ ‫ش��امل واحده��ای پارس��یان ‪( ۱‬واحد‪،۴۰۰‬‬ ‫‪-)۸۰۰ ،۵۰۰‬پارس��یان ‪( ۲‬واحده��ای‬ ‫نم زدای��ی ‪ ۱۰۴‬و تثبیت‪ )۱۰۳‬و س��امانه های‬ ‫‪( utility‬کمپرس��ورهای ه��وا و س��امانه های‬ ‫اب و ب��رق) و مخ��زن مایعات‪ ،‬بر مبنای برنامه‬ ‫زمان بندی و برای تامین پایدار و ایمن گاز مورد‬ ‫نیاز کش��ور‪ ،‬با هماهنگی واحدهای مرتبط و با‬ ‫پیش بینی و تامین اقالم مورد نیاز و با اس��تفاده‬ ‫از خدمات تامین کنندگان و توان س��ازندگان‬ ‫داخلی‪ ،‬بر اساس برنامه اعالمی از ستاد شرکت‬ ‫ملی گاز ایران اغاز شده و تا پیش از شروع فصل‬ ‫سرما در نیمه مهر به پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫مشاور سازمان‬ ‫راهداری‪ :‬به‬ ‫ جز یک ماه از‬ ‫سال در سایر‬ ‫زمان ها میزان‬ ‫مسافر برای‬ ‫اتوبوس های‬ ‫برون شهری‬ ‫باالتر از ظرفیت‬ ‫اتوبوس است‬ ‫قائم مقام مدیرعامل ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی با بیان اینکه میزان مصرف س��وخت‬ ‫در کش��ور روزانه ‪ ۸۵‬میلیون لیتر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر با‬ ‫همین روند به مصرف س��وخت ادامه دهیم تا دو سال‬ ‫اینده واردکننده سوخت خواهیم بود‪.‬‬ ‫یو نهمین جلس��ه کارگروه‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬س�� ‬ ‫مل��ی کاه��ش الودگ��ی هوای کالنش��هرهای کش��ور‬ ‫عص��ر چهارش��نبه ‪ 27‬ش��هریور در س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست برگزار شد‪.‬‬ ‫حمید قاس��می‪ ،‬قائم مق��ام مدیرعامل ش��رکت ملی‬ ‫پاالیش و پخش فراورده های نفتی در این نشس��ت با‬ ‫بیان اینکه میزان مصرف س��وخت در کش��ور در سال‬ ‫گذشته روزانه ‪ ۷۷‬میلیون لیتر بود که این میزان امسال‬ ‫به ‪ ۸۵‬میلیون لیتر رس��یده است‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی که‬ ‫با همین روند به مصرف س��وخت ادامه دهیم تا ‪ ۲‬سال‬ ‫اینده واردکننده سوخت خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ا توجه به میزان ب��االی مصرف باید به‬ ‫س��مت مصرف س��ی ان جی برای خودروها برویم و در‬ ‫همین زمینه براساس تفاهمنامه ای که با کمک وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی داریم‪،‬‬ ‫تاکنون ‪ ۱۰۰‬هزار تریلی و ‪ ۴۰‬هزار تاکس��ی را دوگانه‬ ‫سوز کرده ایم‪.‬‬ ‫قاسمی افزود‪ :‬با وجود تحریم ها به ‪ ۱۰۰‬درصد تعهد‬ ‫خود در زمینه توزیع س��وخت یورو‪ ۴‬در کالنش��هرها و‬ ‫مبادی ش��هرها عمل کردیم‪ .‬تعهد ما این بود که ‪۱۶۳‬‬ ‫جایگاه عرضه سوخت‪ ،‬س��وخت استاندارد توزیع کنیم‬ ‫که اجرایی شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬درحال حاضر در ش��هرهای تهران‪،‬‬ ‫مش��هد‪ ،‬تبری��ز‪ ،‬اهواز‪ ،‬کرج‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬اراک‪،‬‬ ‫خمین‪ ،‬س��اوه‪ ،‬دلیجان‪ ،‬قم‪ ،‬نیشابور‪ ،‬سبزوار‪ ،‬اسفراین‪،‬‬ ‫دامغان‪ ،‬کرمان‪ ،‬رفسنجان‪ ،‬زابل‪ ،‬تربت حیدریه‪ ،‬سمنان‬ ‫و بندرعباس نفت و گاز یورو‪ ۴‬توزیع می شود‪ .‬همچنین‬ ‫در حدود ‪ ۱۰۰۰‬جایگاه عرضه س��وخت در ش��هرهای‬ ‫ابادان‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬ارومیه‪ ،‬اصفهان‪ ،‬البرز‪ ،‬اهواز‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬ساری‪ ،‬قم‪ ،‬لرستان و هرمزگان‬ ‫روزان��ه بی��ش از ‪ ۳۰‬میلیون لیتر بنزی��ن یورو‪ ۴‬توزیع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش توزیع سوخت یورو ‪۴‬‬ ‫احمد اکب��ری‪ ،‬معاون مدیر تامین و توزیع ش��رکت‬ ‫پاالیش و پخش فراورده های نفتی در این نشس��ت در‬ ‫زمینه میزان عرضه س��وخت یورو ‪ ۴‬در کشور بیان کرد‪:‬‬ ‫در ‪ ۴‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۶‬در ‪ ۴۶۲‬جایگاه نفت و گاز‬ ‫یورو ‪ ۴‬توزیع می ش��د که این میزان در ‪ ۴‬ماه نخس��ت‬ ‫سال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬به ترتیب در ‪ ۶۹۲‬و هزار و ‪ ۵۷۸‬جایگاه‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫وزیر نفت بار دیگر بر غیرسیاسی بودن نفت‬ ‫تاکی��د کرد و گفت‪ :‬امری��کا اکنون از نفت به‬ ‫عنوان س�لاح اس��تفاده می کند که این رویه‬ ‫درس��ت نیست‪ .‬به گزارش ش��انا‪ ،‬بیژن زنگنه‬ ‫در پاس��خ به پرسش��ی درب��اره ارزیابی وضع‬ ‫کنونی بازار نفت با توجه به مشکالت اخیر در‬ ‫شرکت سعودی ارامکو عربستان گفت‪ :‬برخی‬ ‫مدعی هستند نفت از بازارهای جهانی خارج‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬من فکر نمی کنم موضوع مهمی‬ ‫باش��د و به زودی تعادل به ب��ازار بازمی گردد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم پرهیز از سیاس��ی شدن‬ ‫بازار نفت گفت‪ :‬من همیش��ه گفتم بازار نفت‬ ‫نباید سیاسی شود‪ .‬بازار نفت باید غیرسیاسی‬ ‫باش��د‪ .‬نفت از اس��اس نباید سیاس��ی شود و‬ ‫نباید از ان به عنوان س�لاح اس��تفاده کنند‪.‬‬ ‫وزیر نفت ادام��ه داد‪ :‬اکنون امریکا از نفت به‬ ‫عنوان س�لاح استفاده می کند‪ .‬نفت که سالح‬ ‫نیس��ت‪ .‬اگر از ای��ن کاالی راهبردی این گونه‬ ‫استفاده شد‪ ،‬پس به همه اجازه داده می شود‬ ‫که از ان به این ش��کل استفاده کنند که این‬ ‫رویه درس��ت نیست‪ .‬زنگنه گفت‪ :‬نفت کاالی‬ ‫مورد نیاز توس��عه و زندگی جاری مردم است‬ ‫و باید بگذارند جری��ان نفت ازادانه در بازارها‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬وی در پاسخ به اینکه پیام‬ ‫شما به عنوان نماینده یکی از کشورهای عضو‬ ‫سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) در‬ ‫شرایط کنونی بازارهای جهانی نفت چیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با هم بسازند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قائم مقام ش��رکت پخش‪ :‬میزان مصرف س��وخت در کش��ور در سال‬ ‫گذشته روزانه ‪ ۷۷‬میلیون لیتر بود که این میزان امسال به ‪ ۸۵‬میلیون‬ ‫لیتر رسیده است‪ ،‬در صورتی که با همین روند به مصرف سوخت ادامه‬ ‫دهیم تا ‪ ۲‬سال اینده واردکننده سوخت خواهیم بود‬ ‫وی با بیان اینکه در ‪ ۴‬ماه نخست امسال توزیع نفت‬ ‫و گاز یورو ‪ ،۴‬به میزان ‪ ۲۵‬میلیون و ‪ ۴۴۶‬هزار لیتر بود‬ ‫که نسبت به زمان مشابه سال گذشته ‪ ۵۱۲‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت توزیع و پخش فراورده های‬ ‫نفتی عالوه بر ارائه س��وخت ی��ورو‪ ۴‬در ‪ ۱۶۳‬جایگاه در‬ ‫محوره��ای ارتباطی‪ ۴۷۵ ،‬جای��گاه بنزین را نیز به طور‬ ‫دائ��م از لحاظ عرضه س��وخت با اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬زیر‬ ‫پوشش دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اتوبوس مازاد داریم‬ ‫صدرال��ه بمانا‪ ،‬مش��اور رئی��س س��ازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای در امور نوس��ازی ن��اوگان عمومی‬ ‫جاده ای نیز در این نشس��ت با بیان اینکه تا پایان سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۲۰‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬ه��زار خودرو در کش��ور‬ ‫وجود داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تا این زمان حدود ‪ ۷‬درصد از انها‬ ‫فرس��وده بوده که ‪ ۴۰‬درصد ان خودروهای کامیون و‬ ‫کِشنده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه سیاست اصلی سازمان راهداری‪،‬‬ ‫نوس��ازی ناوگان حمل ونقل جاده ای است‪ ،‬گفت‪ :‬به جز‬ ‫ایام اوج‪ ،‬تعداد کامیون های ما که در جاده های کش��ور‬ ‫تردد می کنند‪ ۴۰ ،‬درصد بیش��تر از کاالهایی است که‬ ‫جابه جا ش��وند‪ .‬بنابراین‪ ،‬در این زمینه اولویت اصلی ما‬ ‫خروج این خودروها به جای جایگزینی ان است‪.‬‬ ‫بمانا با بیان اینکه وضعیت ناوگان اتوبوس بین شهری‬ ‫ما نیز مش��ابه وضعیت کامیون ها اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به جز‬ ‫یک ماه از س��ال در س��ایر زمان ها میزان مس��افر برای‬ ‫اتوبوس ه��ای برون ش��هری ب��ه دلیل سیاس��ت تولید‬ ‫روز افزون خودر و شخصی‪ ،‬مازاد است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا پایان س��ال ‪ ،۹۶‬تعداد ‪ ۷۴‬هزار کامیون‪،‬‬ ‫اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و کرایه سواری با بهره گیری از منابع‬ ‫داخلی نوسازی شد‪ .‬مش��اور رئیس سازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای با اشاره به دیگر طرح های نوسازی‬ ‫همچون واردات کامیون های زیر ‪ ۳‬سال گفت‪ :‬ایین نامه‬ ‫اجرایی این طرح تقدیم هیات وزیران شده و به زودی به‬ ‫مرحله اجرا در خواهد امد‪.‬‬ ‫بمان��ا با بیان اینکه اجرای این طرح باعث می ش��ود‬ ‫نرخ تمام شده خودروها ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد ارزان تر از نرخ‬ ‫جشنواره ملی دارایی های فکری و نواوری بانوان در حوزه انرژی‬ ‫نخستین جشنواره ملی تخصصی «دارایی های‬ ‫فک��ری و ن��واوری بان��وان در ح��وزه اب‪ ،‬برق و‬ ‫ان��رژی» همزم��ان ب��ا هفته پژوهش امس��ال در‬ ‫پژوهشگاه نیرو برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از روابط عمومی پژوهش��گاه‬ ‫نیرو‪ ،‬س��اره ش��فیعی دبیر این جش��نواره گفت‪:‬‬ ‫داشتن گواهینامه های ثبت اختراع‪ ،‬طرح صنعتی‬ ‫و عالمت تجاری (ملی و بین المللی)‪ ،‬همکاری در‬ ‫پروژه های تحقیقاتی منجر به تجاری سازی‪ ،‬تولید‬ ‫صنعتی محصوالت و ص��ادرات انها‪ ،‬همکاری در‬ ‫عرص��ه بین المللی و ایفای نقش موثر در صنعت‪،‬‬ ‫هم��کاری در پروژه ه��ای تحقیقات��ی و ایج��اد‬ ‫سازکارهای موثر در صنعت‪ ،‬از محورهای فعالیت‬ ‫بانوان در این جشنواره است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬داشتن ایده های فناورانه و نواورانه‬ ‫قابل کاربرد در صنعت‪ ،‬داشتن کتاب و مقاله علمی‬ ‫در مجله های معتبر ملی و بین المللی‪ ،‬کارافرینان‬ ‫و بان��وان موس��س ش��رکت های دانش بنی��ان و‬ ‫نوپا (استارت اپ) و برگزیدگان جشنواره های ملی‬ ‫و بین الملل��ی و دارای تاییدیه ه��ای فنی‪ ،‬از دیگر‬ ‫محورهای این جشنواره به شمار می رود‪.‬‬ ‫وام ‪ ۱۷۰‬میلیون یورویی برای فاضالب تهران‬ ‫مدیرعامل شرکت فاضالب تهران با بیان اینکه‬ ‫پ��روژه فاضالب این ش��هر در بخش ش��بکه ‪۷۵‬‬ ‫درصد و در بخش تصفیه خانه ‪ ۴۳‬درصد پیشرفت‬ ‫دارد و برای اتم��ام پروژه ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫نی��از دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬بانک توس��عه اس�لامی ‪۱۷۰‬‬ ‫میلیون یورو برای طرح فاضالب تهران اختصاص‬ ‫داده است‪ .‬مرتضی عزالدین در گفت وگو با فارس‪،‬‬ ‫در پاسخ به این پرسش که پروژه فاضالب تهران‬ ‫چه زمانی به اتمام می رس��د و چ��ه میزان اعتبار‬ ‫برای این پروژه نیاز اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پروژه فاضالب‬ ‫تهران تا ‪ ۵‬س��ال دیگر به پایان می رس��د و برای‬ ‫اتم��ام این طرح س��االنه ‪ ۲‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫اعتبار نیاز است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تاکنون ‪ ۷۵‬درصد شبکه‬ ‫اجرا ش��ده و توس��عه تصفیه خانه ه��ا ‪ ۴۳‬درصد‬ ‫پیشرفت داشته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬منابع مختلفی‬ ‫برای تامین ای��ن میزان اعتبار پیش بینی ش��ده‬ ‫است که یکی از این منابع از محل فروش انشعاب‬ ‫به مردم‪ ،‬بخشی از محل وام بانک توسعه اسالمی‬ ‫و بخش��ی هم ق��رار ب��ود از محل بانک توس��عه‬ ‫زیرساخت اسیایی تامین شود‪.‬‬ ‫عزالدی��ن ادامه داد‪ :‬البته ب��ا توجه به تحریم ها‬ ‫بانک توسعه زیرساخت اسیایی اعطای تسهیالت‬ ‫خود را برای توس��عه و س��اخت چند تصفیه خانه‬ ‫فاضالب متوقف کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فاضالب تهران در پاسخ به‬ ‫این پرسش که بانک توس��عه اسالمی چه میزان‬ ‫اعتبار ب��رای ش��بکه فاضالب ته��ران اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بانک توس��عه اس�لامی ‪۱۷۰‬‬ ‫میلیون یورو برای طرح فاضالب تهران و توس��عه‬ ‫تصفیه خانه فاض�لاب دراختیار ای��ران قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا توس��عه‬ ‫ش��بکه فاضالب پیشرفت قابل مالحظه ای نسبت‬ ‫به توسعه تصفیه خانه دارد گفت‪ :‬پیش تر سیاست‬ ‫ط��رح فاضالب تهران به این ش��کل بود که چون‬ ‫ورود ب��ه بافت های ش��هری برای توس��عه طرح‬ ‫فاضالب تهران مش��کل داشت‪ ،‬ش��بکه اجرا شد‬ ‫اما سیاست جدید به س��مت توسعه تصفیه خانه‬ ‫همزمان رفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر تصفیه خانه غرب تهران‬ ‫‪ ۵۲‬درص��د پیش��رفت فیزیکی دارد که توس��عه‬ ‫ان در دس��تور کار اس��ت و ب��رای م��دول ‪ ۷‬و ‪۸‬‬ ‫تصفیه خان��ه جنوب تهران ب��ه زودی پیمانکار ان‬ ‫مشخص می شود‪.‬‬ ‫برگزاری مانور سراسری زلزله در فردیس‬ ‫مانور سراس��ری ش��رکت گاز اس��تان البرز در ایس��تگاه تقلیل فش��ار گاز‬ ‫شهرستان فردیس برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان البرز‪ ،‬حس��ین تقی نژاد مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫استان البرز با اعالم رضایت از عملکرد نیروهای شرکت کننده در مانور بحران‬ ‫گفت‪ :‬این مانور با هدف ایجاد و ارتقای توانمندی نیروهای عملیاتی ش��رکت‬ ‫گاز استان و سازمان ها و نهاد های امدادرسان انجام شده است‪ ،‬افزود‪ :‬این مانور‬ ‫با فرضیه وقوع زلزله‪ ،‬بروز نش��ت گاز و اتش سوزی در ایستگاه ‪( CGS‬تقلیل‬ ‫فشار گاز) و مقابله با دزدان احتمالی برگزار شد‪.‬‬ ‫تقی نژاد افزود‪ :‬در این مانور که با حضور نیروهای پدافند غیرعامل‪ ،‬امداد و‬ ‫بهره برداری‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬اتش نشانی و اورژانس و هالل احمر برگزار شد‪،‬‬ ‫افراد با شبیه سازی حادثه به تمرین اقدام های الزم در شرایط اضطراری شامل‬ ‫خاموش کردن اتش‪ ،‬امداد و نجات مصدومان‪ ،‬دس��تگیری دزدان‪ ،‬قطع گاز‪،‬‬ ‫کنترل فشار و تعمیرات ایستگاه و حفاظت فیزیکی پرداختند‪.‬‬ ‫خودروهای نو باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در برنامه ‪ ۵‬ساله‬ ‫توسعه کش��ور ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دستگاه از این کامیون ها‬ ‫وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم قانونمندکردن موتورسیکلت سواران‬ ‫در این نشست همچنین یوس��ف حجت‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره‬ ‫به طرح نوس��ازی موتورس��یکلت ها گفت‪ :‬موتورسوارها‬ ‫برخالف رانن��دگان خودروها دارای هویت نیس��تند و‬ ‫اعم��ال جریمه تاثیر چندانی بر رعایت قانون از س��وی‬ ‫انها ندارد‪ .‬دغدغه انها فقط به توقیف موتورس��یکلت و‬ ‫ارس��ال ان به پارکینگ برمی گردد ک��ه در صورت باال‬ ‫ب��ودن میزان جریمه ها نیز صاحب��ان ان موتورها را در‬ ‫پارکینگ رها می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان حمل ونقل ترافیک ش��هرداری‬ ‫تهران تصریح کرد‪ :‬با گنجانده ش��دن موتورسیکلت در‬ ‫تعریف وسایل نقلیه در صورتی که موتورسوار وسیله اش‬ ‫در پارکینگ توقیف باشد و خواستار خرید خودرو ابتدا‬ ‫باید موتورسیکلت خود را از پارکینگ ازاد و بدهی های‬ ‫ان را پرداخ��ت کن��د تا بتواند خودروی��ی را خریداری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ی که‬ ‫وی ی��اداوری ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر در صورت�� ‬ ‫موتورس��یکلتی در خط اتوبوس های بی ارتی با اتوبوس‬ ‫تصادف کند‪ ،‬اتوبوس مقصر ش��ناخته می شود در حالی‬ ‫که باید مجازات ها در زمینه این وسایل نقلیه تشدید و‬ ‫جنبه بازدارندگی برای ان ایجاد شود‪.‬‬ ‫چگونه اطالعات کامل قبض برق را دریافت کنیم؟‬ ‫دوش��نبه هفته جاری (اول مهر) روزی اس��ت‬ ‫که اعالم ش��ده از این تاریخ‪ ،‬دیگر قبض کاغذی‬ ‫برق ب��رای هیچ مش��ترکی صادر نخواهد ش��د‬ ‫و مش��ترکان اطالعات قبض ش��ان را به صورت‬ ‫الکترونیکی دریاف��ت خواهند کرد‪ .‬اما چنان چه‬ ‫مش��ترکی نیاز به دریافت هم��ه اطالعات قبض‬ ‫دارد‪ ،‬می تواند با مراجعه به سایت توزیع برق به‬ ‫این اطالعات دست یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مش��ترکان برق در سراسر‬ ‫ایران از اول مهر دیگر قبض کاغذی برق دریافت‬ ‫نخواهن��د کرد‪ .‬به گفته مس��ئوالن‪ ،‬این طرح از‬ ‫قطع س��االنه ‪ ۱۲‬هزار درخت جلوگیری خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین امار‪ ،‬اطالعات ‪ ۹۳.۸۳‬درصد‬ ‫مش��ترکان برق در سراسر کش��ور برای دریافت‬ ‫اطالع��ات قبض به طور الکترونیکی ثبت ش��ده‬ ‫اس��ت و پیش بینی می ش��ود تا اول مهر به ‪۹۸‬‬ ‫درص��د که درصد قابل قبول��ی برای تحقق طرح‬ ‫حذف قبض کاغذی برق در کل کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫تا ‪ ۲۵‬ش��هریور بیش از ‪ ۹۵‬درصد مش��ترکان‬ ‫برق در اس��تان های خراس��ان رضوی‪ ،‬سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬هرم��زگان‪ ،‬یزد‪ ،‬فارس‪ ،‬بوش��هر‪،‬‬ ‫کهگیلویه و بویراحم��د‪ ،‬چهار محال و بختیاری‪،‬‬ ‫لرستان‪ ،‬همدان‪ ،‬کردس��تان و اذربایجان غربی‬ ‫اطالعات خود را برای دریافت قبض الکترونیکی‬ ‫ثبت کرده اند که این درصد در اس��تان اصفهان‬ ‫نیز به همین ش��کل است‪ ،‬با این تفاوت که شهر‬ ‫اصفهان مش��ارکتی بین ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۵‬درصد داشته‬ ‫است‪ .‬بیش از ‪ ۹۵‬درصد مشترکان جنوب استان‬ ‫کرمان و بین ‪۹۰‬تا ‪ ۹۵‬درصد مش��ترکان شمال‬ ‫اس��تان کرمان نیز اطالعات خ��ود را ثبت کرده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫پس از ح��ذف قبض کاغذی برق مش��ترکان‬ ‫اطالع��ات قبض خ��ود را به ط��ور الکترونیکی‬ ‫دریاف��ت خواهند کرد اما اگر مش��ترکی به همه‬ ‫اطالعات قبض نیاز داش��ت می تواند به س��ایت‬ ‫ش��رکت توزیع نی��روی برق مراجعه ک��رده و با‬ ‫انتخ��اب بخش «می��ز خدم��ت الکترونیک» و‬ ‫پ��س از ان «خدمات صورت حس��اب قبض» به‬ ‫اطالعات کامل قبض خود دست یابد‪.‬‬ ‫چن��د روش به منظ��ور دریافت ش��ماره تلفن‬ ‫همراه مش��ترکان برای ارسال قبض پیامکی در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ .‬در روش نخست‪ ،‬ماموران‬ ‫قرائت کنتور پس از مراجعه به خانه ها‪ ،‬ش��ماره‬ ‫تلفن همراه مشترک را دریافت و در سامانه ثبت‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫در روش دوم نیز سرشماره ای اعالم شده است‬ ‫که مشترکان با ارسال ش��ماره شناسه اشتراک‬ ‫خود‪ ،‬اطالعاتش��ان در سامانه ثبت خواهد شد و‬ ‫پس از این قبض خود را به شکل پیامک دریافت‬ ‫خواهند کرد‪ .‬در واقع همه مش��ترکان در سطح‬ ‫کش��ور می توانند با ارسال شناسه قبض *‪ ۱‬که‬ ‫باید به زبان التین (اعداد انگلیسی) نوشته شده‬ ‫باش��د‪ ،‬به سرش��ماره ‪ ۲۰۰۰۱۵۲۱‬برای سراسر‬ ‫کشور و سرشماره ‪ ۱۰۰۰۱۵۲۱‬برای مشترکان‬ ‫تهرانی نس��بت به ثبت ش��ماره هم��راه خود در‬ ‫سامانه صدور قبض کشور اقدام کنند‪.‬‬ ‫این اقدام باید با شماره همراهی انجام شود که‬ ‫مس��ئولیت پرداخت صورتحساب برق را برعهده‬ ‫دارد‪ ،‬یعنی مالک‪ ،‬مس��تاجر ی��ا هر فرد دیگری‬ ‫که مسئولیت صورتحس��اب برق از سوی مالک‬ ‫به وی واگذار ش��ده اس��ت‪ .‬پس از ان راهنمایی‬ ‫الزم در قال��ب پیامک در اختیار مش��ترک قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در روش س��وم نی��ز مش��ترکان می توانند با‬ ‫مراجعه به سایت ‪ ۳۹‬ش��رکت توزیع در سراسر‬ ‫کشور نسبت به ثبت اطالعات خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫همچنین اپلیکیشنی در سایت های یاد شده قرار‬ ‫گرفت��ه که مش��ترکان می توانند با اس��تفاده از‬ ‫ان عالوه ب��ر دریافت قب��ض الکترونیکی‪ ،‬تمامی‬ ‫خدم��ات پ��س از ف��روش را با این اپلیکیش��ن‬ ‫دریاف��ت کنند‪ .‬ام��کان ثبت اطالع��ات با همه‬ ‫نرم افزاره��ای پرداخت الکترونیک��ی مانند اپ‪،‬‬ ‫روبیکا‪ ،‬س��که و‪ ...‬برای مشترکان سراسر کشور‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1373‬‬ ‫پیاپی ‪2691‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت صنعتی شدن سینما در ایران‬ ‫بالتکلیفی سینمای ایران در زمین صنعتی شدن‬ ‫سینمای ایران سال هاس��ت تالش می کند راهی به سوی‬ ‫صنعتی ش��دن طی کند؛ راهی که البته پیش نیازهایی دارد و‬ ‫باید نسبت به ان با اگاهی وارد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ینمای ایران سال هاست با موضوع‬ ‫بحران فیلمنامه نویس��ی و قصه های جذاب روبه رو اس��ت اما‬ ‫در چند س��ال گذش��ته موضوع های دیگری چون سینمای‬ ‫مستقل‪ ،‬تناسب تولید فیلم با امکانات پخش فیلم‪ ،‬سینمای‬ ‫روش��نفکری‪ ،‬سینمای گروه های خاص‪ ،‬مخاطب سنجی و‪...‬‬ ‫مطرح شده است‪.‬‬ ‫با این اوصاف موضوعی مهم و کلیدی همچنان در حاش��یه‬ ‫باقی مانده اس��ت‪ .‬صنعت و جایگاه صنعتی سینما موضوعی‬ ‫اس��ت که کمتر در محافل سینمایی و فرهنگی‪ -‬هنری مورد‬ ‫توجه قرار گرفته و تنها وجه هنری سینما بیشتر مطرح شده‪،‬‬ ‫به عبارت روشن تر هنر‪ -‬صنعت سینما دارای دو رکن اساسی‬ ‫اس��ت که گویا تنها وجه هنری و خالقه ان در سینمای ایران‬ ‫دارای جایگاه و اعتبار است‪ .‬به بخش فنی و صنعتی سینما نیز‬ ‫همواره از این منظر نگریسته شده که کمبود و نقایص موجود‬ ‫در این بخش‪ ،‬در چرخه تولید فیلم در کش��ور مشکلی ایجاد‬ ‫نکند‪ .‬موضوع صنعت سینما در ایران از این رو مهم و حساس‬ ‫اس��ت که سینمای ایران از نظر تولید‪ ،‬جزو ‪ ۱۰‬کشور نخست‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬بنابراین برای اینکه چرخه تولید با مش��کالت‬ ‫کمتری روبه رو باش��د‪ ،‬باید موضوع س��خت افزار در سینمای‬ ‫ایران نیز جدی گرفته شود‪ .‬این گزارش به دنبال ان است که‬ ‫نگاه های گوناگون نس��بت به وجود یا نبود صنعت سینما در‬ ‫ایران را تبیین و مشکالت پیش روی صنعت سینمای ایران را‬ ‫بازشناسی کند و راهکارهایی نیز برای حل ان پیشنهاد دهد‪.‬‬ ‫ن نخس��ت باید جایگا ه ان را‬ ‫ی ایرا ‬ ‫ت س��ینما ‬ ‫ی شناخ ‬ ‫برا ‬ ‫ی کرد‪ .‬سال هاس��ت ‬ ‫ی بررس�� ‬ ‫ی و اقتصاد ‬ ‫از نظ��ر چرخ ه هنر ‬ ‫ش فیل م را در دس��تور کار خود‬ ‫ن تولی��د و پخ ‬ ‫ی ایرا ‬ ‫س��ینما ‬ ‫ن ادام�� ه دارد‪ ،‬اما ایا می توان ‬ ‫ن چرخ ه همچنا ‬ ‫ق��رار داد ه و ای ‬ ‫ی دارد‬ ‫ق خوب ‬ ‫ن رون ‬ ‫ی ایرا ‬ ‫ف اینک ه تولید در س��ینما ‬ ‫ت صر ‬ ‫گف ‬ ‫ت دیگر‬ ‫ی است؟ به عبار ‬ ‫ی صنعت ‬ ‫ن سینمای ‬ ‫ی ایرا ‬ ‫س سینما ‬ ‫پ ‬ ‫ی س��ینما بیشتر اهمیت دارد یا وجه ‬ ‫در کشور ما وج ه صنعت ‬ ‫هنری؟ ‬ ‫‹ ‹جای خالی نظام اقتصادی سالم‬ ‫‹ ‹تفکر صنعتی در سینمای ایران وجود ندارد‬ ‫محمدرضا اصالنی‪ ،‬فیلمس��از قدیمی کشورمان با اشاره به‬ ‫اینکه تفکر صنعتی در س��ینمای ایران وج��ود ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��ینما دو وجه صنعتی و هنری دارد؛ ای��ن دو وجه جایی با‬ ‫یکدیگر ترکیب می ش��وند و جایی نقش بنیانی خود را بازی‬ ‫می کنند‪ .‬معضل ما این اس��ت که این دو وجه نه فقط تعریف‬ ‫نشده‪ ،‬بلکه حرفه مند هم نشده اند‪ .‬سینما یکی از بزرگ ترین‬ ‫صنعت های جهانی اس��ت‪ .‬این صنعت جهان��ی به فناوری و‬ ‫ابزار محدود نمی شود‪ ،‬بلکه در اینجا یک تفکر صنعتی مطرح‬ ‫است‪ .‬هالیوود یک پایگاه تفکر صنعتی است و به تکنوکراسی‬ ‫محدود نمی ش��ود‪ .‬این تفکر صنعتی‪ ،‬نحو درونی ساختار هر‬ ‫تولیدی است‪ .‬نخستین مسئله صنعت این است که هیچ گاه‬ ‫متوقف نیست و مدام رشد می کند و چیز جدیدی از خود بروز‬ ‫می دهد‪ .‬بدون توسعه‪ ،‬تفکر صنعتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما این مس��ئله را نه فقط در سینما که در کل‬ ‫صنعت مان ح��ل نکرده ایم‪ .‬بیش از نیم قرن صنعت اتومبیل‬ ‫داشته ایم اما صنعتی نبوده است‪ ،‬بلکه یک تولی ِد متوقف است‬ ‫که فق��ط نیازهای مالی یک جامعه را حل و فصل می کند‪ ،‬نه‬ ‫یک اقتصاد اجتماعی را‪ .‬طراحی صنعتی ان با ‪ ۵۰‬سال پیش‬ ‫هیچ تفاوتی نکرده است در حالی که شما هیچ واحد صنعتی‬ ‫در جهان نمی بینید که هر س��ال ط��رح جدیدی از خود بروز‬ ‫ندهد‪ .‬چون اگر این کار را نکنند ورشکس��ت می شوند‪ ،‬اما در‬ ‫اینجا ورشکست ش��دنی در کار نیست‪ .‬به این ترتیب چنین‬ ‫صنعتی تبدیل به یک صنعت سیاس��ی می شود؛ در واقع یک‬ ‫تولید سیاس��ی اتفاق می افتد نه یک تولید صنعتی‪ .‬سینمای‬ ‫ایران نیز چون نتوانس��ته یک تفک��ر صنعتی را در خود ایجاد‬ ‫کند و س��امان دهد‪ ،‬پس روز به روز سیاسی می شود‪ .‬سیاسی‬ ‫ش��دن نه به این معنا ک��ه به موضوع های سیاس��ی بپردازد‪،‬‬ ‫بلکه به این معنا که تبدیل به ابزاری برای بعضی سیاس��ت ها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کارگردان «شطرنج باد» افزود‪ :‬سینما صنعت بسیار مهمی‬ ‫اس��ت و در جوامعی تفکر صنعتی را شکل می دهد‪ .‬متاسفانه‬ ‫سینمای ایران نه از نظر اقتصاد سینمایی و نه از نظر نحو تفکر‬ ‫صنعتی نتوانس��ته خود را به منطق اقتصاد برس��اند‪ .‬فروش‬ ‫سینمای ایران باالس��ت اما این فروش باال چیست؟ تولیدی‬ ‫ک��ه نتوان��د ارز خارجی را به ارز داخلی اضاف��ه کند‪ ،‬نه تولید‬ ‫صنعتی اس��ت و نه تولید ملی و فقط یک گردش مالی است و‬ ‫گ��ردش مالی را نمی توان اقتصاد دانس��ت‪ .‬فقط پول از جیب‬ ‫عده ای از مردم به جیب مع��دود افرادی می رود‪ .‬این گردش‬ ‫مال��ی به حال جامعه ایران مضر اس��ت‪ .‬این نوع گردش مالی‬ ‫نمی توان��د ارز خارجی را وارد کش��ور کند و برعکس‪ ،‬ارز را به‬ ‫خارج می فرس��تد چون همه ابزارهای سینما داخلی نیست و‬ ‫برای خرید این ابزارها ارز پرداخت ش��ده است‪ .‬بنابراین این‬ ‫س��ینما به لحاظ اقتصادی غیرملی اس��ت‪ .‬این گردش مالی‬ ‫ریالی‪ ،‬اقتصاد نیس��ت و این نوع گردش مالی به خودی خود‬ ‫تورم زاست و علیه اقتصاد یک مملکت عمل می کند؛ هرچند‬ ‫ظاهر کار این باش��د که فروش های میلی��اردی داریم اما در‬ ‫درون این فروش ها یک معضل بزرگ اقتصادی نهادینه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اصالنی ادامه داد‪ :‬فیلمی که در هالیوود س��اخته می شود‬ ‫باید به همان اندازه ک��ه در ایاالت متحده فروش دارد‪ ،‬خارج‬ ‫از ان نیز فروش داش��ته باش��د و در غیراین صورت یک فیلم‬ ‫شکست خورده به شمار خواهدامد‪ .‬فیلم های سینمای ایران‬ ‫حتی در کشور همسایه ما افغانستان نیز اکران نمی شود‪ ،‬چه‬ ‫رس��د به دیگر نقاط جهان‪ .‬در حالی که ما یک سرزمین بزرگ‬ ‫زبانی هستیم و نه تنها از این ظرفیت استفاده نمی شود‪ ،‬بلکه‬ ‫علیه ان عمل می ش��ود‪ .‬این رفتار‪ ،‬اقتصاد فرهنگی ما را دچار‬ ‫معضل کرده اس��ت‪ .‬باید به تمام این مسائل پرداخت و بعد به‬ ‫این رس��ید که وجوه صنعتی و هنری س��ینما قرار است چه‬ ‫موازنه ای با هم برقرار می کنند و باعث رشد یکدیگر می شوند‪.‬‬ ‫اصالنی در پایان افزود‪ :‬فروش های باالی سینمای ایران را‬ ‫نمی توان با عنوان سینمای عامه پسند تحلیل کرد‪ ،‬بلکه این‬ ‫فروش در واقع واکنش انفجاری جامعه اس��ت که در جایی به‬ ‫او فش��ار امده و ان فش��ار را این گونه جبران می کند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر زمینه های سیاست درهای باز را دارند فراهم می کنند‬ ‫و زمانی که این اتفاق بیفتد‪ ،‬سینمای ایران به کلی ورشکست‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬کافی اس��ت دو فیلم امریکایی و دو فیلم هندی‬ ‫در اینجا اکران شود تا بفهمیم این سینما چه نقش و اینده ای‬ ‫دارد‪ .‬تجربه گذش��ته می گوید این مس��یر ممکن اس��ت به‬ ‫ورشکس��تگی تهیه کنندگان و سینماسوزی منجر شود‪ .‬ایا‬ ‫ما در حال تجربه گذشته هستیم؟‬ ‫‹ ‹پول های�ی که خرج س�ینما می ش�ود منطق‬ ‫اقتصادی ندارد‬ ‫بهنام بهزادی‪ ،‬کارگردان س��ینمای ای��ران که با فیلم های‬ ‫تجرب��ی توانس��ت جایگاه خوب��ی در این عرصه پی��دا کند با‬ ‫اش��اره به اینکه سینمای ایران منطق اقتصادی ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫موقعیت فعلی س��ینمای ایران شبیه وضعیت کسی است که‬ ‫می خواهد همزمان روی چند صندلی بنشیند‪ .‬شرایط ما یک‬ ‫تعریف نشد ه و پیچیده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر یک سینما داریم که رفته رفته‬ ‫شناس��نامه پیدا ک��رده و ادم ه��ا و چرخه تولی��د و توزیع و‬ ‫اکران و رس��انه و‪ ..‬خود را دارد‪ .‬این یک س��ینمای مش��خص‬ ‫س��ازمانی است که برخی س��ازمان ها از وجه فرهنگی پشت‬ ‫ان قرار دارند‪ .‬یا س��ازمان هایی پش��ت این ماجرا هستند که‬ ‫قرار بوده سیاس��ت گذاری ها و برنامه ریزی های کلی و کالن‬ ‫را انجام بدهند‪ ،‬اما بعد وارد تولید ش��ده اند و دیده اند تولید به‬ ‫تنهایی کافی نیست و بقیه عناصر این چرخه را هم به خدمت‬ ‫گرفته ان��د و در واقع به انحصار خود در اورده اند‪ .‬انها در ادامه‬ ‫چهره های س��ینمای ایران را به کار خود وارد کردند چون از‬ ‫نظرشان رسیدن به هدف واال‪ ،‬هر وسیله ای را توجیه می کند‪.‬‬ ‫بعد رسانه و سالن و‪ ...‬را هم به اختیار خود در اوردند و در ادامه‬ ‫دیدند به س��ازکاری بزرگ نیاز دارند تا کل سینما را در دست‬ ‫بگیرند‪ .‬انها به این نتیجه رس��یدند که باید مثل هالیوود یک‬ ‫شرکت تولیدکننده اصلی راه بیندازند و یکسری تولیدکننده‬ ‫داشته باش��ند تا کارها را برون سپاری کنند‪ .‬چند کارگردان‬ ‫ب��ا ظاهر ش��یک و امروزی نیز به کار گرفتند ت��ا در این ماجرا‬ ‫حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫حسین هاشم پور‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫می خواهم خیلی صریح بپرس��م چ��را پولی که‬ ‫در ورزش ای��ران به عن��وان نمون��ه‪ ،‬فوتبال‪ ،‬هزینه‬ ‫می شود در هنر هزینه نمی شود؟ مدتی پیش‪ ،‬یک‬ ‫س��ایت مرجع‪ ،‬نرخ بازیکنان فوتبال ایران در سال‬ ‫جاری را منتش��ر کرد‪ ،‬کسی به دستمزد فوتبالی ها‬ ‫چش��م طمع ندارد‪ ،‬نوش جان ش��ان‪ .‬پرسشی که‬ ‫ب��ه ذهن خطور می کند این اس��ت که ایا درس��ت‬ ‫اس��ت کل بودجه تئاتر کشور به اندازه ‪ ۶ ،۵‬بازیکن‬ ‫فوتبال باشد؟ یا کل بودجه ‪ ۳۵‬میلیاردی هنرهای‬ ‫تجسمی وزارت ارش��اد‪ ،‬که به طور طبیعی هزاران‬ ‫هنرمند در سراس��ر ایران از ان س��هم دارند‪ ،‬اصال‬ ‫کفاف یک تیم فوتبال در لیگ برتر را ندهد؟ جامعه‬ ‫هنری حق دارد بپرسد این همه تبعیض چرا؟ پس‬ ‫چرا انتظار دارید ما با هالیوود رقابت کنیم؟‬ ‫سال هاس��ت جامعه هنری یک پرسش تکراری‬ ‫را مط��رح می کن��د‪« :‬چرا بخ��ش خصوصی که در‬ ‫ورزش س��رمایه گذاری و هزین��ه می کند می تواند‬ ‫از بخش��ودگی مالیاتی س��ود ببرد اما همان بخش‬ ‫خصوص��ی در هن��ر هزین��ه کند چنین مش��وقی‬ ‫ندارد؟»‬ ‫دول��ت در بودج��ه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬پیش بین��ی‬ ‫کن��د بخش ه��ای خصوص��ی ک��ه در هن��ر ایران‬ ‫س��رمایه گذاری یا هزین��ه کنند‪ ،‬به می��زان پولی‬ ‫ک��ه در این راه خ��رج می کنند‪ ،‬به هم��ان اندازه با‬ ‫بخش��ودگی مالیاتی روبه رو شوند‪ .‬مجلس نشینان‬ ‫و دولت مردان با اجرای این پیشنهاد هم می توانند‬ ‫به هن��ر ایران ادای دین کنن��د و هم جامعه هنری‬ ‫رنجیده خاط��ر از این فاصله های معن��ادار را ولو به‬ ‫اندازه اندک‪ ،‬امیدوار کنند‪.‬‬ ‫واقع��ا بودجه دول��ت‪ ،‬حتی کف��اف حفظ وضع‬ ‫موج��ود فرهنگ و هنر را نمی ده��د و چاره ای غیر‬ ‫از حض��ور پررن��گ بخش خصوصی نمانده اس��ت‪.‬‬ ‫وضعیت خاص اقتصادی کش��ور پی��ش از هر چیز‬ ‫فرهنگ و هن��ر را به تنگنا برده و بی پولی و بیکاری‬ ‫در این عرصه هر روز دامنه اش وس��یع تر می ش��ود‪.‬‬ ‫این وانفسای اقتصادی‪ ،‬همزمان شده با اتفاق های‬ ‫کم س��ابقه دیگری مانند بس��یار بسیار گران شدن‬ ‫تولی��د یک فیلم‪ ،‬یک تئاتر‪ ،‬یک قطعه موس��یقی و‬ ‫حتی خلق یک تابلوی نقاشی‪.‬‬ ‫م��واد اولیه خلق اثار هنری کمیاب و حتی نایاب‬ ‫ش��ده و نقاش��ان جوانی که از این راه زندگی شان را‬ ‫می گذرانند می گویند هزینه بوم و رنگ انقدر گزاف‬ ‫شده که ماه هاست نتوانس��ته اند حتی یک نقاشی‬ ‫بکش��ند‪ ،‬فعال بی خیال این شغل شدند‪ ،‬می گویند‬ ‫اگر هم ریسک کنند و نقاشی بکشند این روزها بازار‬ ‫خرید و ف��روش اثار هنری رمقی ن��دارد و در عین‬ ‫حال همه از سرس��ام اور ش��دن نرخ کاغذ و روزگار‬ ‫سیاه خانواده کتاب هم اطالع دارند‪.‬‬ ‫کشمکش بر سر فروش‬ ‫اثار باستانی‬ ‫ف��روش چندین اثر باس��تانی متعل��ق به دوران‬ ‫«پیش��اکلمبی» در یک حراجی فرانسوی اعتراض‬ ‫دولت مکزیک را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز‪ ،‬وزارت خارجه‬ ‫مکزیک در بیانیه ای اعالم کرد‪ ۹۵ ،‬اثر از ‪ ۱۲۰‬اثری‬ ‫که در یک حراجی فرانس��وی به فروش رسیده‪ ،‬به‬ ‫فرهنگ مکزیک و ش��هر باس��تانی «تئوتیئواکان»‬ ‫ این کش��ور تعل��ق دارند‪ .‬مدیر ای��ن حراجی اما در‬ ‫مصاحب��ه ای با رویترز نام دو فرد را به عنوان مالکان‬ ‫اصلی ای��ن اثار اع�لام کرد‪ .‬این مجموعه ش��امل‬ ‫چندین مجس��مه‪ ،‬نقاب و اثار باس��تانی مربوط به‬ ‫ایین مذهبی می شود که قدمت شان به هزاره پیش‬ ‫از می�لاد تا قرن ‪ ۱۸‬پس از میالد بازمی گردد‪ .‬تنش‬ ‫ایجادش��ده بر سر فروش این اثار باستانی متعلق به‬ ‫دوران «پیش��اکلمبی» فقط یکی از چندین جدال‬ ‫اخی��ر بین موزه های غربی و کش��ورهای گوناگون‬ ‫بر س��ر بازگرداندن اثار باس��تانی و هنری به کشور‬ ‫مبداشان است‪ .‬چندی پیش‪ ،‬مجسمه ‪ ۳‬هزارساله‬ ‫«توت عنخ امون» در حراجی «کریس��تیز» لندن‬ ‫ب��ه نرخ ‪ ۴.۷‬میلیون پوند به یک خریدار ناش��ناس‬ ‫ش و اعتراض های‬ ‫فروخته ش��د که این اق��دام واکن ‬ ‫ش��دید دولت مصر را به دنبال داش��ت؛ تا جایی که‬ ‫مقامات مصر از پلیس « اینترپل» خواستند پرونده‬ ‫فروش اثار باستانی مصر در بریتانیا را مورد بررسی‬ ‫قرار دهد‪ .‬کش��مکش بر س��ر فروش اثار باس��تانی‬ ‫مکزیکی در یک حراجی فرانسوی در حالی به وجود‬ ‫امده ک��ه « امانوئ��ل ماک��رون» رئیس جمهوری‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬سال گذشته خواستار انجام پژوهش های‬ ‫کلی درب��اره با وضعیت کنونی اث��ار تاریخی دوره‬ ‫استعمار افریقا ش��ده و بازگرداندن اثار تاریخی به‬ ‫کشورهای صاحب را از جمله اولویت های خود بیان‬ ‫کرده و قول داده بود که دس��ت کم ‪ ۲۶‬اثر باستانی‬ ‫متعلق به «بنین» را به کشور اصلی خود بازگرداند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫همایون خسروی دهکردی‪ ،‬صاحب امتیاز فصلنامه سینما‬ ‫و ادبیات با اش��اره به الزمه های صنعتی شدن سینمای ایران‬ ‫گفت‪ :‬ب��رای صحبت ک��ردن درباره ایند ه س��ینمای ایران‪،‬‬ ‫بازه حدود ‪۱۰‬تا‪ ۱۵‬س��ال را به عن��وان اینده موردنظر لحاظ‬ ‫کرده ایم‪ .‬سینمای ایران را نیز در چند شاخه در نظر گرفته ایم؛‬ ‫سینمای هنری‪ ،‬سینمای قصه گوی بدنه و سینمای گیشه ای‬ ‫که به احتمال زیاد اینده متفاوتی خواهند داشت‪ .‬باید بدانیم‬ ‫در ح��ال حاضر در چه نقطه ای هس��تیم‪ ،‬به کجا می خواهیم‬ ‫برسیم و برای این کار چه ابزاری در اختیار داریم‪.‬‬ ‫خس��روی دهکردی توضیح داد‪ :‬نظام اقتصادی درستی در‬ ‫س��ینمای ما وجود ندارد‪ .‬حضور پول های بزرگ به سینمای‬ ‫ما اس��یب زده و از بازیگر تا لوکیش��ن را ان ق��در گران کرده‬ ‫که بخش خصوصی اساس��ا توان فیلمس��ازی ندارد‪ .‬بیش��تر‬ ‫س��ینماگران درس��ت و حس��ابی ما هس��ت و نیست شان را‬ ‫می فروش��ند تا یک فیلم بسازند و معلوم هم نیست بازگشت‬ ‫مالی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گفت‪ :‬س��ینما در گرو مخاطب اس��ت و من‬ ‫فک��ر می کنم باید از مخاطب ش��روع کنی��م و زور ما به جای‬ ‫دیگر نمی رس��د‪ .‬مخاطب جامع و فرهیخته ای که قاعدتا باید‬ ‫توس��ط تلویزیون و س��ینما و مطبوعات تربیت ش��ود‪ ،‬اجازه‬ ‫نخواهد داد هر کس��ی هر بالیی که خواس��ت بر سر ما بیاورد‪.‬‬ ‫چنین مخاطبی دنبال اتش زدن س��ینما نخواهد رفت‪ .‬باید‬ ‫بتوانیم از تقلیل و تخریب مخاطب جلوگیری کنیم و مخاطب‬ ‫ارتقایافته داش��ته باشیم‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬باید نظریه پردازی‬ ‫کنیم؛ نظریه پردازی یک ضرورت فراموش شده در سینمای‬ ‫ایران است‪ .‬نظریه پردازان می توانند در فرایند تولید و اکران‬ ‫و‪ ...‬هم به فیلمسازان کمک کنند‪.‬‬ ‫س��ینمای ای��ران از نظر تولید‪ ،‬جزو ‪ ۱۰‬کش��ور نخس��ت جهان‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین برای اینکه چرخه تولید ان با مش��کالت کمتری‬ ‫روبه رو ش��ود‪ ،‬باید موضوع س��خت افزار در سینمای ایران جدی‬ ‫گرفته شود‬ ‫این کارگردان س��ینمای ایران اف��زود‪ :‬پولدارهایی وجود‬ ‫دارن��د ک��ه نمی ت��وان انه��ا را بخ��ش خصوصی دانس��ت و‬ ‫علی نعیمی‬ ‫ب��دون هیچ توجیه��ی یک مرتبه چند میلی��ارد تومان خرج‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فیلمس��ازی می کنن��د و اگر به عنوان یک هفت��م این هزینه‬ ‫برای انها بازگش��ت مالی وجود داش��ته باش��د‪ ،‬همان را نیز‬ ‫خ��رج کارهای مش��ابه می کنند‪ .‬یا مث�لا می بینیم یک فرد‬ ‫نامش��خص میلیاردها تومان به یک جشنواره کمک می کند‪،‬‬ ‫ب��دون اینکه به عنوان حامی مالی از او نامی دیده ش��ود‪ .‬چرا؟‬ ‫اگ��ر این ادم در تمام زندگ��ی اش این گونه خرج کرده بود که‬ ‫اساسا نمی توانست چنین ثروتی داشته باشد‪ .‬باید پرسید چرا‬ ‫این کار را می کند؟ بعد می بینیم جش��نواره برای این برگزار‬ ‫شده که کس��انی را در ویترین بگذارد و باال بکشد و از عده ای‬ ‫قدردانی ش��ود‪ .‬به ه��ر حال دو دوتا چهارت��ای اقتصادی ان‬ ‫درست در نمی اید و منطق ان قابل فهم نیست‪.‬‬ ‫به��زادی ادامه داد‪ :‬گروه اندکی نیز س��رمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی هستند؛ اینها به چه دلیل پول به سینما می اورند؟‬ ‫نخست به بازار مسکن نگاه می کنند که وضعیت نامشخصی‬ ‫دارد اما س��ینما دارد خوب می فروشد‪ .‬س��ود و زیان شان در‬ ‫س��ینما را هم به دقت محاس��به کرده و سعی می کنند تولید‬ ‫برایش��ان ارزان تمام ش��ود و فروش باالیی هم داشته باشند؛‬ ‫یعنی ب��رای این گروه‪ ،‬معادالت اقتصادی مهم اس��ت‪ .‬اما به‬ ‫اینکه چه بر س��ر این اقتصاد بیاید فکر نمی کنند چون سینما‬ ‫و ساختمان سازی برایشان فرقی ندارد‪.‬‬ ‫کارگ��ردان «وارونگ��ی» اضاف��ه ک��رد‪ :‬عده ای نی��ز برای‬ ‫برندینگ‪ ،‬روی فیلم ها س��رمایه گذاری می کنند؛ یعنی افراد‬ ‫یا ش��رکت هایی که پول دارند اما در جس��ت وجوی پایگاهی‬ ‫اجتماعی و فرهنگی و‪ ..‬هس��تند تا م��ورد توجه قرار بگیرند‪ .‬همایون خسروی دهکردی‬ ‫اینها به دنبال این هم هس��تند که فیلم به جشنواره خارجی‬ ‫برود و برایش��ان ارز خارجی بیاورد‪ .‬چون فیلم هایی که امثال‬ ‫ما می س��ازیم انقدر کم خرج اس��ت که می توانند روی اینکه‬ ‫خرج خودش را در بیاورد حس��اب کنند‪ ،‬پس هر انچه خارج‬ ‫از کشور بفروشد سود سرمایه گذار می شود که پول کمی هم‬ ‫نیست‪ .‬یعنی به هر دلیل که وارد کار شوند‪ ،‬به این چیزها هم‬ ‫فکر می کنند و نگاه اقتصادی دارند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬کس��انی مثل ما که اینجا نشسته ایم هم‬ ‫ادم های ذلیل مرده س��ینما هستیم؛ بخش نهادی و سازمانی‬ ‫س��راغ مان می اید‪ ،‬س��راغ انها نمی روی��م‪ .‬بخش خصوصی ‬ ‫محمدرضا اصالنی‬ ‫که می خواه��د پولش را چند برابر کند هم س��راغ ما می اید‬ ‫و ما کار موردنظر انها را هم بلد نیس��تیم‪ .‬س��رمایه گذاری که‬ ‫دنبال برندینگ اس��ت را هم من بلد نیستم بیاورم‪ .‬هر فیلمی‬ ‫ساخته ام با بدهی و بدبختی و عشق جنون امیز بوده است‪.‬‬ ‫بهزادی افزود‪ :‬بنابراین چه اتفاقی می افتد؟ یکی از دوستان‬ ‫فیلمس��از در مصاحب��ه ای گفته بود ما س��ینمای مس��تقل‬ ‫نداریم‪ .‬اینکه س��ینمای مستقل را چطور تعریف کنیم‪ ،‬بحث‬ ‫مفصلی دارد؛ یکی اس��تقالل مالی اس��ت و دیگری استقالل‬ ‫مالی و فکری‪ .‬من فکر می کنم س��ینمای مس��تقل داریم‪ .‬اما‬ ‫به دوس��ت مان هم گفتم که ما می توانیم س��ینمای مستقل‬ ‫بهنام بهزادی‬ ‫نداشته باشیم‪ ،‬اما سینمای وابسته را حتما داریم؛ سینمایی‬ ‫ک��ه به لحاظ فکری و ایدئولوژی��ک و اقتصادی به طور مطلق‬ ‫وابس��ته اس��ت‪ .‬نهادها و س��ازمان ها به من نوعی نمی گویند‬ ‫فیلمی ک��ه دلت می خواهد را بس��از‪ ،‬بلک��ه می گویند برای‬ ‫من فیلم فالن جور را بس��از و مختصات فیلم را به فیلمس��از‬ ‫اعالم می کند و حتی اس��م پرسوناژها هم برایشان مهم است‪.‬‬ ‫این اتفاقی اس��ت که در تلویزیون می افتد و بازتولید ان را در‬ ‫سینما می بینیم‪.‬‬ ‫کارگردان «قاعده تصادف» ادامه داد‪ :‬س��ینمای سازمانی‬ ‫دارای نگاه��ی به ط��ور کامل ایدئولوژیک اس��ت که برای ان‬ ‫هزین��ه می کند‪ .‬اینها کار خود را خوب انجام می دهند؛ دارند‬ ‫س��ینما را به سمت خود می کشند و در ادامه سینما به تدریج‬ ‫انحصاری می شود و امثال ما هم باید دنبال شغل های دیگری‬ ‫باشیم که زندگی مان را با ان بگذرانیم‪ .‬کار بزرگی که انها در‬ ‫حال حاضر انجام می دهند این است که سینما را به یک پروژه‬ ‫بزرگ و گ��ران و غیرقابل توجیه به لح��اظ اقتصادی تبدیل‬ ‫کرده اند‪ ،‬چون برای خودشان پول و فروش یا نفروختن فیلم‬ ‫هی��چ اهمیتی ندارد‪ .‬اما فیلمبرداری که پیش تر برای من با ‪۵‬‬ ‫میلی��ون کار را انجام می داد‪ ،‬وقتی در چنان پروژه هایی ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون دریافت می کند‪ ،‬دیگر حاضر نمی ش��ود با رقم پایین‬ ‫در فیلم من حاضر ش��ود‪ .‬یعن��ی اینها هزینه های تولید را باال‬ ‫می برند تا رفته رفته جایی برای سینمای ما باقی نماند‪ .‬امروز‬ ‫س��ینمای خیلی بزرگ و همه کاره داریم اما خیلی به سایپا و‬ ‫ایران خودرو شبیه است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نیمه دوم سال‬ ‫و میزبانی‬ ‫‪ ۳۱‬استان‬ ‫کشور از‬ ‫نمایشگاه کتاب‬ ‫مدیرعام��ل موسس��ه نمایش��گاه های فرهنگی گفت‪:‬‬ ‫امس��ال با وفاق جمعی ایجاد شده در ‪ ۳۱‬استان کشور‪،‬‬ ‫نمایشگاه های کتاب استانی برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬قادر اش��نا روز ش��نبه در نشس��ت‬ ‫خبری اظهارکرد‪ :‬برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی‬ ‫با توجه به ش��رایط حاکم بر کش��ور و مشکالت عدیده‪،‬‬ ‫هم��کاری و همراه��ی مدی��ران و نه��اد را می طلبید‪،‬‬ ‫از س��ویی ه��م ام��کان برگ��زار نک��ردن نمایش��گاه ها‬ ‫نیس��ت چون مطالبه اس��تانداران و نخبگان اس��تان ها‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از نشست ها در نهایت قرار بر همکاری‬ ‫استانداران در این زمینه و ابالغ بخشنامه وزارت کشور‬ ‫برای حمایت مادی و معنوی اس��تان ها و بسیج امکانات‬ ‫برای برگزاری نمایش��گاه های کتاب اس��تانی شد که به‬ ‫یک وفاق جمعی رس��یدیم‪ .‬اشنا‬ ‫ادامه داد‪ :‬تالش ما در نخس��تین‬ ‫گام برگزاری نمایش��گاه کتاب در‬ ‫همه استان هاس��ت و ب��رای این‬ ‫منظ��ور نی��از به مدیری��ت منابع‬ ‫مال��ی ب��ود؛ بنابرای��ن میانگی��ن‬ ‫هزینه برگزاری نمایشگاه از سوی‬ ‫موسس��ه نمایش��گاه ها از ‪ ۱۵۰‬ب��ه ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫ب��ا برنامه ریزی هایی چون حذف ب��ن اهدایی‪ ،‬ویژه نامه‬ ‫خب��ری و جایگزین��ی با اخب��ار و اطالع رس��انی فضای‬ ‫مجازی و رس��انه ها‪ ،‬مدیریت اعزام کارمندان و استفاده‬ ‫از امکانات استان ها‪ ،‬کاهش یافت‪.‬‬ ‫مدی��ر موسس��ه نمایش��گاه های کتاب اف��زود‪ :‬برای‬ ‫تخصیص زمان برگزاری نمایشگاه نیز اولویت بندی هایی‬ ‫انج��ام ش��د ک��ه در این راس��تا‬ ‫اس��تان های س��یل زده و‬ ‫کم برخ��وردار چون خوزس��تان‪،‬‬ ‫گلس��تان و لرس��تان در ردی��ف‬ ‫نخس��ت انتخاب کنن��دگان قرار‬ ‫گرفتن��د ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه‬ ‫بیشترین مشکالت کتابفروشی ها‬ ‫در م��اه مه��ر به دلی��ل حض��ور ناش��ران اموزش��ی‬ ‫اس��ت ب��رای کمک ب��ه کتابفروش��ی های اس��تان های‬ ‫کم برخ��وردار اولوی��ت نخس��ت ب��ه انه��ا واگ��ذار‬ ‫ش��د‪ .‬در مرحله بعد نیز به عن��وان اولویت دوم انتخاب‬ ‫زمان برگزاری نمایش��گاه اس��تان هایی قرار گرفتند که‬ ‫س��ال گذشته نمایش��گاه کتاب اس��تانی در انها برگزار‬ ‫نشد‪ .‬استان های خراسان شمالی‪ ،‬کردستان‪ ،‬چهارمحال‬ ‫و بختیاری‪ ،‬لرستان و اذربایجان شرقی ‪ ۵‬استان کشور‬ ‫هستند که در مهر ماه میزبان برگزاری نمایشگاه کتاب‬ ‫استانی خواهند بود‪ .‬به گفته اشنا ثبت نام ناشران از ‪۲۶‬‬ ‫ش��هریور برای حضور در این نمایشگاه ها اغاز شده و تا‬ ‫امروز هزار و ‪ ۷۰۰‬ناشر و کتابفروشی ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به استقبال مردمی از نمایشگاه های کتاب‬ ‫اس��تانی‪ ،‬امار بازدیدکنندگان از ‪ ۲۸‬نمایشگاه در طول‬ ‫سال گذشته را نیز حدود ‪ ۱۰‬میلیون نفر عنوان کرد‪.‬‬ ‫براساس امار موسسه نمایشگاه ها ‪ ۲۸‬نمایشگاه استانی‬ ‫در مراکز استان ها سال گذشته برگزار شد که در جریان‬ ‫ان ‪ ۶۰‬میلی��ارد تومان کتاب ف��روش رفت و ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫تومان یارانه کتاب در مجموع توزیع ش��د و بیش��ترین‬ ‫مش��ارکت ها در اس��تان های فارس‪ ،‬اذربایجان شرقی و‬ ‫کرمان بوده است‪.‬‬ ‫بودجه هنر‬ ‫و دستمزد‬ ‫فوتبالیست‬ ‫ یکشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 31‬شهریور ‪ 22 - 1398‬محرم ‪ 22 - 1441‬سپتامبر‪ - 2019‬شماره‪ - 1373‬پیاپی‪2691‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫اتریشی ها هنر ایرانی را به تماشا گذاشتند‬ ‫ب��ه نام هامر پورگش��تال ک��ه به زبان ه��ای عربی‪،‬‬ ‫فارس��ی و ترکی استانبولی مس��لط بود و به عنوان‬ ‫ی��ک دیپلم��ات و مترجم در کش��ورهای گوناگون‬ ‫خدمت می کرد‪ ،‬زمانی که در عثمانی حضور داشت‬ ‫دی��وان حاف��ظ را به المانی ترجمه ک��رد و این اثر‬ ‫به دس��ت گوته رس��ید و گوته که بیش از ‪ ۶۰‬سال‬ ‫س��ن داش��ت در اوج پختگی ش��یفته حافظ شد و‬ ‫امس��ال حدود ‪ ۲۰۰‬س��ال از نگارش دیوان شرقی‬ ‫غربی گوته می گذرد‪.‬‬ ‫به تعبیر او‪ ،‬بس��یاری از اهالی علم‪ ،‬فن‪ ،‬تاریخ و‬ ‫هنر ع�لاوه بر توضیحات مکتوب‪ ،‬تصاویر نگارگری‬ ‫را نیز به متن می افزودند؛ به طور مثال در شاهنامه‬ ‫طهماس��بی عالوه بر اش��عار‪ ،‬داس��تان ها نگارگری‬ ‫نیز ش��ده و با ظرافت تصاویری خلق ش��ده که هر‬ ‫بیننده ای را مجذوب و این امیختگی شعر و تصویر‬ ‫انتق��ال فرهن��گ و روح لطیف را جاری و س��اری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رای��زن فرهنگی ای��ران در اتری��ش توضیح داد‪:‬‬ ‫هنرمندان حاضر در نمایشگاه‪ ،‬پس از فراغت از کار‬ ‫بیش از گذش��ته به فرهنگ و هنر توجه کرده اند و‬ ‫با خلق اثار ایرانی بر غنای پیوند فرهنگی دو کشور‬ ‫می افزایند که باعث ارامش روحی خود و بینندگان‬ ‫و تاثیر مثبت بر محیط خود می شوند‪.‬‬ ‫در ادامه ای��ن ایین میترا ش��اهمرادی‪ ،‬هنرمند‬ ‫نقاش و مدرس نگارگری ایرانی با توضیح چگونگی‬ ‫این برنامه ها که در ‪ 2‬س��ال گذش��ته افراد زیادی‬ ‫را به خ��ود جذب کرده‪ ،‬گفت‪ :‬اف��راد با عالقه این‬ ‫رشته را فرامی گیرند و امروز منتخب اثار تعدادی از‬ ‫هنرمندان را برای نمایش به رایزنی فرهنگی ایران‬ ‫اورده ایم تا بینندگان عزم ج��دی تعدادی از افراد‬ ‫بازنشس��ته که بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬س��ال س��ن دارند را‬ ‫ببینن��د که چگونه با عالقه ب��ه نگارگری ایرانی در‬ ‫این نمایشگاه حضور دارند‪.‬‬ ‫در ادامه ش��اهمرادی با نام ب��ردن از هنرمندان‪،‬‬ ‫اثار انها را نشان می داد و هنرمند مورد تشویق قرار‬ ‫می گرفت‪ .‬در پایان با نشان دادن ‪ 4‬اثر از یک خانم‬ ‫‪۹۲‬ساله که مدتی پیش از دنیا رفته بود‪ ،‬او را نماد‬ ‫فرد عالقه مندی دانست که تا روزهای اخر با شوق‬ ‫فراوان به کار نگارگری مشغول بود‪.‬‬ ‫در این ایین محمدرضا اذین‪ ،‬هنرمند و اهنگساز‬ ‫ایرانی مقیم اتریش با معرفی ساز نی به حاضران و‬ ‫توضیح درب��اره کارکرد ان‪ ،‬به نواختن نی پرداخت‬ ‫که بسیار مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه که از ‪ ۲۶‬ش��هریور اغاز ش��ده به‬ ‫م��دت ‪ 3‬هفته هر روز از س��اعت ‪ ۱۳‬ت��ا ‪ ۱۶‬برای‬ ‫بازدید عالقه مندان برقرار است‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬علت و انگیزه ‪ -‬معادل فارسی زونکن ‪ -‬ملک واقع شده در تقاطع ها‬ ‫‪ -2‬شهری در استان فارس ‪ -‬کتابی نوشته جالل ال احمد‬ ‫‪ -3‬قصد و اراده ‪ -‬گزیده ترین ‪ -‬عنوان سرداران قدیم روم‬ ‫‪ -4‬کش��وری در قاره افریقا که به زبان عربی تکلم می کنند ‪ -‬ش��بکه اینترنتی ‪-‬‬ ‫شالوده ‪ -‬چین و چروک پوست‬ ‫‪ -5‬ط��رف و جان��ب ‪ -‬علم و خرد ‪ -‬از جانوران خوش پوس��ت ‪ -‬ضمیری که هرگز‬ ‫حضور ندارد‬ ‫‪ -6‬عدد اختاپوس ‪ -‬رتبه ممتاز‬ ‫‪ -7‬گونه ای سالح ‪ -‬گزارش و خبرچینی‬ ‫‪ -8‬چاش��نی غذا و س��االد ‪ -‬ترک خفیف اس��تخوان ‪ -‬نشانه مذهب‪ ،‬فرقه یا گروه‬ ‫ اوای شگفتی‬‫‪ -9‬پارچه نخی ساده و درشت باف ‪ -‬ضددوست‬ ‫‪ -10‬برداشت محصول ‪ -‬کویر مرکزی کشورمان‬ ‫‪ -11‬قورباغه درختی ‪ -‬نوید و خبر خوش ‪ -‬جمعیت انسانی ‪ -‬از اقمار مشتری‬ ‫‪ -12‬اما و شاید ‪ -‬کلمه انتخاب ‪ -‬اتمسفر ‪ -‬کم ارتفاع و غیرقابل فهم‬ ‫‪ -13‬سخن بیهوده و بی معنی ‪ -‬خیره سری ‪ -‬از ضمایر پرسشی‬ ‫‪ -14‬فنی در ورزش کشتی ‪ -‬حس سامعه‬ ‫‪ -15‬حیران شطرنجی!‪ -‬صبر و تحمل ‪ -‬کاسه سفالی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫س ک‬ ‫‪10‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ع‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫‪6‬‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪227‬‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪228‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪15‬‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫گ‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از ارتفاعات استان چهارمحال و بختیاری ‪ -‬نمادگرایی‬ ‫‪ -2‬رایحه غذا ‪ -‬زیان دیدن در معامله ‪ -‬غم و اندوه‬ ‫‪ -3‬ب��ه اتف��اق ‪ -‬زمینه گفت وگو ‪ -‬طول بدن ‪ -‬از ش��خصیت های اصلی کتاب‬ ‫بینوایان‬ ‫‪ -4‬جلوه و نمایش ‪ -‬گروه گروه ‪ -‬تکیه کالم شبان‬ ‫‪ -5‬اندام رونده ‪ -‬پرتوشناسی ‪ -‬پروردگار عالم‬ ‫‪ -6‬پایه ها ‪ -‬نوعی برش در خیاطی‬ ‫‪ -7‬ذکاوت ‪ -‬پرنده درشت چشم‬ ‫‪ -8‬فریاد بلند برای ترساندن ‪ -‬درخور توجه و جذاب‬ ‫‪ -9‬به خاکسپاری مرده ‪ -‬خیزاب دریا‬ ‫‪ -10‬به متهم زده شده ‪ -‬سخن خشم الود‬ ‫‪ -11‬اندکی رطوبت ‪ -‬مورد بهره کشی ناروای دیگران قرار گرفتن ‪ -‬حکایتگر‬ ‫موالنا‬ ‫‪ -12‬قفس توخالی ‪ -‬رگ های بازو ‪ -‬جای ماسوره در چرخ خیاطی‬ ‫‪ -13‬کم پهنا ‪ -‬دو طرف گونه صورت ‪ -‬صابون خیاطی ‪ -‬پیشگاه و سردر خانه‬ ‫‪ -14‬فتنه ها ‪ -‬کپی کننده ‪ -‬عنصر گواترساز‬ ‫‪ -15‬از معروف ترین اثار تاریخی استان سیستان و بلوچستان ‪ -‬قرائت موزون‬ ‫چند قاری‬ ‫اردشیر صالح پور استاد‬ ‫دانش��گاه و پژوهش��گر‬ ‫تاری��خ و هن��ر اس��ت که‬ ‫تاکن��ون چند کت��اب از‬ ‫او ش��امل «تاریش��ا»‪،‬‬ ‫«نارس��ینا»‪« ،‬اسب بوی‬ ‫مشروطه می دهد» و «تفنگ نه دال» منتشر شده است‪.‬‬ ‫کتاب «قلع��ه تل خاطرات و مخاطرات یک قلع��ه تاریخی» به قلم‬ ‫دکتر اردش��یر صالح پور در ‪ ۲۴۸‬صفحه ازسوی انتشارات الیما منتشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن کت��اب «تفنگ نه دال‪ ،‬ش��رح‬ ‫زندگ��ی و مب��ارزات ا علیداد خدرس��رخ‬ ‫پهل��وان نامی بختیاری» ن��ام کتاب جدید‬ ‫دکت��ر اردش��یر صالح پور‪ ،‬م��درس تئاتر و‬ ‫تاریخ هنر و پژوهشگر تاریخ بختیاری است‬ ‫ک��ه ازس��وی انتش��ارات «راش» در ‪160‬‬ ‫صفحه و قطع رقعی به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫در خل��ق و نگارش این رمان گونه تاریخ��ی‪ ،‬گرچه از تخیل و فانتزی‬ ‫استفاده شده‪ ،‬اما تمامی وقایع و حوادثی که از زبان تفنگ به ان اشاره‬ ‫می شود‪ ،‬واقعیت تاریخی دارند‪.‬‬ ‫«تفنگ نه دال‪ »... ،‬داستان اسلحه ای است که بنا به گزارش نویسنده‬ ‫حدود ‪ 200‬س��ال قدمت دارد‪ .‬لقب«نه دال»‪ ،‬اش��اره به شکار ‪ 9‬دال‬ ‫(الش��خور) با یک ش��لیک این تفنگ سرپر دارد که پس از انکه ا (اقا)‬ ‫علیداد خدرس��رخ‪ ،‬مالک این تفنگ موفق به ان شد‪ ،‬از ان پس به این‬ ‫نام خوانده شده است‪.‬‬ ‫«علی��داد» از پهلوانان نامی بختیاری اس��ت که ش��رح رش��ادت ها و‬ ‫جنگاوری های او در میان قوم زاگرس نشین بختیاری مشهور و کنش‬ ‫و حکایت های پیرامون او‪ ،‬اس��ب‪ ،‬اس��لحه و ش��یوه مرگش که قتلی‬ ‫ناجوانمردان��ه بوده‪ ،‬تداعی کننده روایت های اس��اطیری در فرهنگ‬ ‫دیر پای پارسی است‪.‬‬ ‫روایت های«علی��داد» در ترانه های فولکلوریک بختیاری ثبت ش��ده‬ ‫اس��ت؛ روایت هایی که نویس��نده با عنوان«تاریخ ترانه ها» از انها یاد‬ ‫می کن��د و می نویس��د‪...« :‬بختیاری باوجود دیرینگ��ی‪ ،‬گرچه تاریخ‬ ‫مکت��وب چندان��ی از او باقی نمانده‪ ،‬ام��ا می توان ب��ه همین«تاریخ‬ ‫ترانه ه��ا» به عنوان حافظه موس��یقیایی و ش��فاهی ای��ل اکتفا کرد و‬ ‫از البه الی اش��عار به حقایق و حواش��ی و انگیزه ها و مس��ائل مبتال به‪،‬‬ ‫پی ب��رد‪( .‬از متن کتاب‪/‬ص ‪ )۱۵۶‬با چنی��ن رویکردی‪ ،‬کتاب از زبان‬ ‫تفنگی که در جنگ ها و نزاع های گوناگون بختیاری ها حضور داش��ته‬ ‫ب��ه موض��وع منازعه طوالنی بین دو ش��اخه هفت لن��گ و چهار لنگ‬ ‫(دو تقسیم بندی تاریخی طوایف گوناگون ایل بختیاری) اشاره دارد‪.‬‬ ‫کتاب «عروسی بانو گشسب و پنج صندوق» که شامل دو نمایش نامه‬ ‫درباره زنان اس��ت با مقدمه استاد علی نصیریان در انتشارات سایه بان‬ ‫مه��ر و کتاب «فتح تهران» هر دو به قلم دکتر صالح پور در بازار کتاب‬ ‫در دسترس عالقه مندان است‪.‬‬ ‫جهان کتاب‬ ‫معرفی نامزدهای بخش داستانی‬ ‫جایزه کتاب ملی امریکا‬ ‫‪ 10‬نامزد جایزه ملی کتاب امریکا سال ‪ ۲۰۱۹‬در بخش اثار داستانی‬ ‫معرفی ش��دند‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از نیویورکر‪ ،‬پس از انکه فهرست‬ ‫اولیه نامزده��ای جایزه ملی کتاب امریکا در بخش های غیرداس��تانی‪،‬‬ ‫شعر‪ ،‬کتاب ترجمه شده و ادبیات نوجوان اعالم شد‪ ،‬شب گذشته نیز ‪۱۰‬‬ ‫نامزد اولیه این رقابت ادبی در بخش کتاب های داس��تانی معرفی شدند‪.‬‬ ‫«کلسون وایتهد» که پیش تر جایزه ملی کتاب امریکا را در کارنامه خود‬ ‫به ثبت رس��انده بود‪ ،‬امسال با نگارش رمان «پسران نیکلی» به فهرست‬ ‫نامزدهای اولیه راه یافت‪« .‬مارلون جیمز» نویس��نده جامائیکایی برنده‬ ‫جایزه بوکر نیز با رمان «پلنگ س��یاه‪ ،‬گ��رگ قرمز» به جمع نامزدهای‬ ‫امس��ال جایزه ملی کتاب امریکا پیوست‪« .‬لیال لعلمی» نویسنده برنده‬ ‫جای��زه پولیتزر ادب��ی هم از جمله چهره های نامداری اس��ت که در این‬ ‫فهرس��ت حضور دارد‪« .‬لعلمی» برای خلق رمان «امریکایی های دیگر»‬ ‫در این فهرست قرار گرفته است‪ .‬رمان «فلیشمن به دردسر افتاده است»‬ ‫نوش��ته «تافی برودس��ر اکنر»‪ ،‬رمان «تمرین اعتماد» نوشته «سوزان‬ ‫چو»‪ ،‬رمان «سابرینا و کورینا‪ :‬مجموعه داستان» نوشته «کالی فاجاردو‬ ‫انس��تاین»‪ ،‬رمان «نور سیاه» نوشته «کیمبرلی کینگ پارسونز»‪ ،‬رمان‬ ‫«نیاز» نوش��ته «هلن فیلیپس»‪ ،‬رمان «زمینی که در حال ناپدیدشدن‬ ‫اس��ت» نوش��ته «جولیا فیلیپس» و «برای مدت کوتاهی در زمین زیبا‬ ‫هس��تیم» نوش��ته «اوش��ن وونگ» از دیگر اثاری هس��تند که در این‬ ‫فهرست قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫زندگی همایونی با شهین‬ ‫(به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت همایون صنعتی زاده)‬ ‫امیر ناظمی‪:‬‬ ‫ی��ک خاط��ره‪ :‬ازاده عزیز از روزی‬ ‫گف��ت ک��ه مهم��ان اش بوده ان��د؛‬ ‫روزهایی که ‪۸۰‬س��الگی را گذرانده‬ ‫و شهین خانم هم از دنیا رفته بود‪.‬‬ ‫«اقای صنعت��ی برنامه روزانه اش‬ ‫همایون صنعتی زاده‬ ‫امیر ناظمی‬ ‫دقی��ق بود و برای هر کاری س��اعت‬ ‫مخصوص داشت؛ حتی وقتی ما مهمان ها می رسیدیم و میزبان بود‪ .‬در برنامه اش‪ ،‬ساعتی‬ ‫ب��رای چایی و اس��تراحت بود‪ ».‬ازاده که کمین می کرده برای ان س��اعت چایی‪ ،‬خودش‬ ‫را می رس��اند ب��ه او! اقای صنعتی زاده گفته بود س��رگرم کار روی قراردادی اس��ت با یک‬ ‫س��رمایه گذار خارجی؛ یک قرارداد ‪ ۳۰‬ساله! که ش��اید االن خوب نباشد اما در بلندمدت‬ ‫عالیا ست! ازاده که دبیرستانی بوده‪ ،‬گفت اصال نفهمیدم‪ ،‬هیچ وقت نفهمیدم چطور یک‬ ‫مرد ‪ ۸۰‬ساله که همسرش را هم از دست داده و فرزندی هم ندارد‪ ،‬این قدر وقت می گذارد‬ ‫برای ‪ ۳۰‬سال بعد! هنوز هم ما انگار نمی فهمیم؛‬ ‫ما بی چرا زندگانیم‬ ‫ِ‬ ‫رامرگ خود اگاهانند!‬ ‫انان به ِچ‬ ‫هنوز یاد اقای صنعتی زاده زنده اس��ت در حرف های ما درباره کارافرینی و توس��عه در‬ ‫ایران‪ .‬روحش شاد!‬ ‫کارافرین ترین‬ ‫همایون صنعتی زاده شاید بیش از تمامی کارافرینان تاریخ ایران مهم است و جای تاسف‬ ‫دارد فقدان صنعتی زاده ها و ناشناخته بودن شان‪.‬‬ ‫او در کارافرینی تفاوت داشت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬صنعتی زاده از فرهنگ پول ساخت! او نه از مونتاژ شروع کرد و نه به مونتاژ رسید‪ .‬او با‬ ‫انتشارات فرانکلین اغاز کرد و از کتاب پول ساخت‪ .‬از همان چیزی که هنوز که هنوز است‬ ‫ما فکر می کنیم پول ساز نیست‪ .‬همان چیزی که با کمک های دولتی مسموم اش کرده اند!‬ ‫‪ -۲‬صنعتی زاده با همسرش شهین خانم (شهیندخت سرلتی) هر دو کارافرین بودند؛ نه‬ ‫هم س��ر بلکه هم کارافرین بودند‪ .‬شهین خانم از نخستین فارغ التحصیالن «فلسفه و علوم‬ ‫تربیتی» دانش��گاه تهران و بنیان گذار «گالب زهرا» (بزرگ ترین شرکت عرقیات گیاهی‬ ‫ایران) بود‪ .‬لقب او «بانوی گل سرخ» بود‪« .‬مجتبی میرطهماسب» مستندی با همین نام‬ ‫دارد که به شدت توصیه می کنم ببینید‪.‬‬ ‫‪ -۳‬همایون و ش��هین در کنار کسب وکارهای شان کنش گرانی اجتماعی بودند‪ .‬انها در‬ ‫عرصه سیاس��ت و اجتماع کنش گر بودند‪ .‬انها مجموعه بزرگی از شیرخوارگاه و پرورشگاه‬ ‫راه اندازی کردند‪ .‬انها نام خانوادگی بچه های پرورش��گاه را صنعتی زاده می گذاشتند‪ .‬انها‬ ‫بچه ای نداشتند‪ ،‬اما بچه های بسیاری‪ ،‬با پدری و مادری انها بزرگ شدند!‬ ‫‪ -۴‬صنعتی زاده همواره اخالقگرا بود؛ حتی زمانی که اخالق الزام قانونی نداش��ت! شاید‬ ‫عجیب ترین اخالق گرایی اش در انتش��ارات فرانکلین ب��ود که اقدام به پرداخت داوطلبانه‬ ‫کپی رایت کتاب هایی که ترجمه می کردند‪ ،‬کرد! بدیهی بود که پرداخت نکردن کپی رایت‬ ‫یعنی س��ود بیش��تر! اما او ترجیح داد به اخالق جهانی پایبند بماند؛ هرچند س��ودش در‬ ‫کوتاه مدت کمتر می شد!‬ ‫‪ -۵‬صنعتی زاده همواره بازار بین المللی را هدف قرار می داد و قلمرو ارزوهایش محدود‬ ‫به مرزهای ایران نبود‪ .‬صنعتی زاده در س��ال ‪ ۱۳۳۷‬کتاب های درسی افغانستان را منتشر‬ ‫ک��رد! یا در گالب زهرا غی��ر از صادرات عرقی جات‪ ،‬از پس��ماند برگ های گل ها و گیاهان‬ ‫عرق گرفته ش��ده‪ ،‬بسته های فش��رده و خوشبویی می س��اخت برای اتش در شومینه ها!‬ ‫اجرهایی گران قیمت برای بازار صادراتی!‬ ‫‪ -۶‬صنعتی زاده از طریق کسب وکار فرهنگ را می ساخت؛ نه انکه به بهانه کار فرهنگی‬ ‫درخواست یارانه و کمک دولتی کند! صنعتی زاده چاپخانه افست را برای چاپ کتاب های‬ ‫درس��ی ایران راه اندازی کرد‪ .‬تا پیش از ان کتاب های درس��ی در ایران یکسان و باکیفیت‬ ‫نبود! همان چاپخانه ای که حتی کتاب های درسی دوران ما را نیز منتشر می کرد‪.‬‬ ‫‪-۷‬مس��ئولیت اجتماع��ی در زندگ��ی او عجیب اس��ت‪ .‬وقتی او هم از درد بی س��وادی‬ ‫جامعه اش ناراحت بود و هم کتاب را گران می دانس��ت‪ ،‬انتش��ارات «کتاب های جیبی» را‬ ‫راه اندازی کرد؛ کتاب ارزان‪ ،‬همه جا و فراگیر!‬ ‫‪ -۸‬او همواره دلداده سرمایه فرهنگی ایران بود؛ چه در کار کتاب‪ ،‬چه در تولید مروارید‬ ‫در کیش (که به قول خودش شغل قدیمی بندر لنگه بوده است) و چه در تولید عرقی جات‬ ‫ایرانی!‬ ‫‪ -۹‬او پ��س از انکه دیپلم گرفت به دانش��گاه نرفت! او خیلی پیش از اس��تیو جابز و بیل‬ ‫گیتس کارافرین شدن به قیمت دانشگاه نرفتن را پایه گذاشت!‬ ‫‪ -۱۰‬صنعتی زاده هم ش��عر می س��رود و هم می نوش��ت! او یک لعنتی ج��ذاب بود که‬ ‫کارافرینی برایش یک ارمان بود!‬ ‫بی��ش از زندگی‪:‬صنعتی زاده توس��عه خواه و به همین دلیل ناچ��ار بود بیش از عمرش‬ ‫زندگی کن��د؛ فراتر از خود و تمامی ویژگی های طبیع��ی اش مانند توانمندی های فردی‬ ‫یا عمر طبیعی!‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫همزمان با روز ش��عر و ادب فارس��ی‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫«برخورد هنری گروه نقاشان سالمند اتریشی» در‬ ‫محل تاالر رایزنی فرهنگی ایران در وین برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫نمایشگاه برخورد هنری گروه‬ ‫نقاش��ان س��المند اتریش��ی با حضور ‪ ۱۵‬هنرمند‬ ‫اتریش��ی هم��راه بود که بیش از ‪ ۷۰‬س��ال س��ن‬ ‫داش��تند و در دوران بازنشس��تگی‪ ،‬در دوره ه��ای‬ ‫اموزش نگارگری میترا شاهمرادی‪ ،‬هنرمند نقاش‬ ‫ایرانی مقیم اتریش اموزش دیده و اثاری برگرفته‬ ‫از تصاویر کتاب های مینیات��ور ایرانی را به نمایش‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫در ایین گش��ایش این نمایش��گاه ک��ه با حضور‬ ‫جمعی از دیپلمات های س��فارت جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران در اتریش‪ ،‬اس��تادان دانش��گاه‪ ،‬هنرمندان‬ ‫اتریش��ی و تعدادی از ایرانیان مقیم اتریش برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬مه��رداد اگاهی‪ ،‬رای��زن فرهنگی ای��ران در‬ ‫اتری��ش‪ ،‬ضمن خیرمقدم به حاض��ران‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایرانیان با س��ابقه چندهزار س��اله در هنر بسیاری‬ ‫از مطال��ب و مفاهیم را با ش��عر منتقل می کردند؛‬ ‫رودکی از نخس��تین ش��اعران بزرگ پارس��ی گوی‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬سال پیش می زیسته و فردوسی حدود هزار‬ ‫سال پیش شاهنامه را سروده و موالنا و سعدی نیز‬ ‫در حدود ‪ 800‬س��ال پیش و حافظ ش��اعر نامدار‬ ‫شیرازی در حدود ‪ ۷۰۰‬سال پیش زندگی می کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬گوته ش��اعر بزرگ المانی حدود ‪ 500‬سال‬ ‫بعد از حافظ اثر معروف دیوان شرقی غربی را سرود‬ ‫و تقدیم به حافظ کرد و بزرگان ادب حافظ و گوته‬ ‫را مانند برادر می دانند‪.‬‬ ‫اگاهی گفت‪ :‬یک ادیب و مترجم بزرگ اتریشی‬ ‫روایت یک رشادت‬ ‫علی نعیمی‪ ،‬روزنامه نگار‪:‬‬ ‫می خواهید بدانید ‪ ۳۱‬شهریور‪ 1359‬در جنوبی ترین نقطه‬ ‫مرزی کش��ور چه اتفاقی افتاد؟ اگر شما هم جزو نسل سوم به‬ ‫بعد هس��تید و اگر فکر می کنید فضای پرالتهاب دوران جنگ‬ ‫هیچ س��نخیتی با زندگی امروزتان ندارد‪ ،‬پیشنهاد می کنم به‬ ‫س��راغ رمان «زمین سوخته» نوش��ته زنده یاد احمد محمود‬ ‫بروید‪.‬‬ ‫در روزگاری ک��ه ادبیات و س��ینمای ما از «فقر روایت درس��ت جن��گ» رنج می برد و‬ ‫مصلحت اندیش��ی ها درباره ناگفته های جنگ واقعیت های ‪ ۸‬س��ال دفاع مقدس را فقط‬ ‫یک مقوله تقدس زا کرده‪ ،‬خواندن نمونه ای راحت و خوش��خوان مانند «زمین سوخته»‬ ‫می تواند تمام معادالت ذهن ش��ما را بر هم بزند‪ .‬نس��لی که شاید تنها تصویر ساخته شده‬ ‫در ذهنش از دوران ‪۸‬س��اله به پشت خاکریزهای فیلم های سینمایی برود که ابعاد جنگ‬ ‫را یک بیابان با چند تا تانک معرفی می کند‪ .‬اگر خیال می کنید می شود به جنگ به دیده‬ ‫ی��ک مقوله ویرانگر و منتقدانه نگاه کرد بدون انک��ه ذره ای جایگاه ارزش و ضدارزش در‬ ‫ذهن تان جابه جا شود رمان «زمین سوخته» می تواند این ذهنیت شما را تقویت و فضایی‬ ‫را در ذهن تان اماده کند که عفریت شوم و بدریخت جنگ فراتر از خاکریزها و لباس های‬ ‫خاکی عصر یک روز گرم تابستانی در حالی که جلوی باد کولر با پیژامه و زیرپیراهنی دراز‬ ‫کش��یده اید می اید و تمام افکار فردا و فرداهای تان را نابود می کند‪ .‬واقعیت های جنگ را‬ ‫نمی توان بدون لمس کردنش چش��اند‪ .‬احمد محمود ب��ا در نظر گرفتن تمامی ابعاد این‬ ‫اتفاق ها در حالی این دوران را برای ما روایت می کند که خود تا لحظه خوردن خمپاره به‬ ‫سقف خانه اش پیش رفته و فضایی را برای ما ترسیم می کند که شاید بتوانیم بدون هیچ‬ ‫پیش داوری درباره دفاع ‪۸‬ساله از سرزمین مان صحبت کنیم‪ .‬شاید بسیاری از شماها این‬ ‫کتاب را خوانده اید‪ .‬اشکالی ندارد‪ .‬خواندن چندباره یک اثر خوب بهتر از خواندن چند اثر‬ ‫ناپخته و نس��نجیده است‪ .‬نوام چامس��کی در میزگردی که در سال ‪ 1346‬خورشیدی با‬ ‫حضور افرادی مانند هانا ارنت و سوزان سونتاگ برگزار شد‪ ،‬درباره خشونت و بکارگیری‬ ‫ان می گوید‪« :‬اسان ترین راه ان است که بگوییم خشونت در هر شکل و ازسوی هر کسی‬ ‫که اعمال شود‪ ،‬محکوم است و هر دو طرف منازعه مقصرند‪ .‬اما ایا اسان ترین پاسخ‪ ،‬لزوما‬ ‫درست ترین است؟» قضاوتش باشد برای بعد از خواندن «زمین سوخته»‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫زشتی های جنگ در‬ ‫عصر اخرین روز تابستان‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!