روزنامه صمت شماره 1372 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1372

روزنامه صمت شماره 1372

روزنامه صمت شماره 1372

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫تحسین رهبر معظم انقالب از اقدام های رو به بهبود تولید‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1372‬پیاپی ‪2690‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫سازمان امور مالیاتی‬ ‫طرحی نو دراندازد‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی با تاکید بر اینکه زمام بهبود امور کش��ور به دست مردم به ویژه جوانان است‪ ،‬افزودند‪:‬‬ ‫عزم‪ ،‬تصمیم‪ ،‬بصیرت و ایمان مردم می تواند کش��ور را به نقطه مطلوب برس��اند و بر همین اساس است که پیوسته بر‬ ‫جدی گرفتن ظرفیت های داخلی در همه بخش های فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و امنیتی تاکید و تکیه می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در ابتدای جلسه درس خارج فقه‪،‬‬ ‫با اش��اره به پیشرفت های کش��ور در علم و فناوری و همچنین خبرهای خوب از بخش تولید‪ ،‬گفتند‪ :‬در بخش تولید‪،‬‬ ‫غفلت ها و کوتاهی هایی وجود داش��ته اما حرکت های خوبی به س��مت اهداف مطلوب در جریان اس��ت که ان شاءاهلل‬ ‫مردم اثار ان را خواهند دید‪ .‬ایشان افزودند‪ :‬به بیگانه نباید نگاه کرد‪ ،‬به فالن دولت و فالن دولت نباید امید بست‪ ،‬به‬ ‫نشست و برخاست با دیگران نباید اتکال کرد‪ .‬البته این حرف به معنای بستن باب مراوده با دولت های عالم نیست‪ ،‬ما‬ ‫اهل مراوده و گفت وگو و نشست و برخاست هستیم اما نباید کارهای کشور را به نشست و برخاست با دیگران موکول‬ ‫کرد‪ .‬هر چه می توانید از امکانات دنیا استفاده کنید اما عالج در داخل کشور‪ ،‬و حل مشکالت به دست مردم است‪.‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫چهره‬ ‫به دنبال تسهیل گری‬ ‫در تولید هستیم‬ ‫‪2‬‬ ‫مالیات و نقش ان‬ ‫در توسعه صنعتی‬ ‫بازار داخلی فوالد‬ ‫در مسیر ثبات‬ ‫حرکت الک پشتی‬ ‫صادرات خدمات‬ ‫فنی مهندسی‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫اصالحات تدریجی‬ ‫برای جلوگیری از فرار‬ ‫مالیاتی‬ ‫‪11‬‬ ‫مالیات‪ ،‬مچ گیری نیست‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دریافت مالیات از صنعتگران به هر قیمتی‬ ‫چالش های مالیاتی انرژی معدنکار را می گیرد‬ ‫حرکت صنایع معدنی روی غلتک مالیات کند می شود‬ ‫فرار مالیاتی مجازی ها کمتر است‬ ‫سود اصناف در شفافیت مستندات درامدی‬ ‫خانه های خالی در را برای مالیات باز می کنند؟‬ ‫تیغ دولبه معافیت مالیاتی در سینما‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مالیات ستانی جایگزین درامدهای نفتی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1372‬‬ ‫پیاپی ‪2690‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫فهمیدن یا فهماندن اینکه یک جامعه سالم بدون همراهی و همدلی‬ ‫مردم با مس��ئوالن حکومت��ی‪ -‬که از میان خود انها ب��ا انواع روش های‬ ‫دموکراس��ی و غیر دموکراسی انتخاب می شوند و اداره حکومت و دولت‬ ‫را به دس��ت می گیرند‪ -‬بدون فرهنگ س��ازی و توجه به زیرساخت های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و قضایی در هیچ جای جهان امکان پذیر نیست؛ به‬ ‫نظر‪ ،‬ساده و قابل فهم همگانی است‪.‬‬ ‫رس��یدن به رفاه اجتماعی که مهم ترین نش��انه قوی بودن دولت ها و‬ ‫تفاوت حکومت ها است‪ ،‬ارزوی همه مردم جهان به نسبت رفاهی است‬ ‫که دارند یا ندارند‪.‬‬ ‫ رف��اه اجتماعی که باید با امنیت‪ ،‬جاده س��ازی‪ ،‬مس��کن‪ ،‬بهداش��ت‪،‬‬ ‫اموزش و پرورش‪ ،‬ورزش و مانند ان به صورت عمومی از س��وی دولت ها‬ ‫تدارک دیده ش��ود و مثل یک چتر بزرگ جامعه را زیر س��ایه خود قرار‬ ‫دهد نیاز به پول‪ ،‬س��رمایه و مدیریت دارد؛ بخش��ی از این پول و سرمایه‬ ‫باید از س��وی مردم به گونه ه��ای مختلف از جمله مالی��ات به دولت ها‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مالیات چیست؟‬ ‫مالی��ات برحس��ب تعری��ف س��ازمان هم��کاری و توس��عه‬ ‫اقتصادی(‪ )OECD‬پرداختی اس��ت الزم؛ اجباری که ممکن است به‬ ‫شخص‪ ،‬موسسه‪ ،‬دارایی های فردی و حقوقی تعلق گیرد‪ .‬مالیات انتقال‬ ‫بخش��ی از درامدهای جامعه به دولت یا بخش��ی از س��ود فعالیت های‬ ‫اقتصادی است که نصیب دولت می شود زیرا ابزار و امکانات دستیابی به‬ ‫درامد و سود را دولت ها فراهم می سازند‪ .‬مالیات به مثابه یک نوع هزینه‬ ‫اجتماعی اس��ت که احاد یک ملت در راس��تای بهره مندی از امکانات و‬ ‫ف هس��تند ان را پرداخت کنن��د تا توانایی های‬ ‫منابع یک کش��ور موظ ‬ ‫جایگزینی این امکانات و منابع همیشه فراهم شود‪ .‬اقتصاددانان به طور‬ ‫ل از مالیات بر مصرف در مقابل مالیات بر درامد حمایت می کنند‪.‬‬ ‫معمو ‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬س��یگار و دخانیات از جمله کاالهایی اس��ت که دولت ها‬ ‫برای جلوگیری از مصرف‪ ،‬مالیات های سنگین بر ان وضع می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع مالیات کدام است؟‬ ‫شکل گیری بانک های خصوصی‪ ،‬کج ترین سنگ بنای اقتصاد ایران‬ ‫بانک ه��ای خصوص��ی به عن��وان یکی از‬ ‫کج تری��ن س��نگ بناه��ای اقتص��اد ایران و‬ ‫حرکت به س��مت انحطاط از برنامه سوم‪ ،‬در‬ ‫غی��اب توان نظارتی بان��ک مرکزی و نهادی‬ ‫مشوق تولید شکل گرفتند‪.‬‬ ‫این مطلب را دکتر فرش��اد مومنی‪ ،‬استاد‬ ‫اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبایی و رئیس‬ ‫موسس��ه دی��ن و اقتصاد در نشس��ت اخیر‬ ‫این موسس��ه اعالم کرد و اف��زود‪ :‬دو عامل‬ ‫خل��ق رانت از کانال ش��وک نرخ ارز و کانال‬ ‫ش��کل گیری بانک های خصوصی باعث شده‬ ‫اقتص��اد ایران گرفت��ار‪ ،‬نابرابرس��از و نابارور‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬درباره عامل نخست کافی‬ ‫اس��ت س��ند پیوس��ت برنامه اول توسعه و‬ ‫گزارش عملک��رد ان را در دوره س��ال های‬ ‫‪ ۶۸‬ت��ا ‪ ۷۲‬و تمدید این برنامه تا س��ال ‪۷۳‬‬ ‫مالحظه کنید؛ در پیش بینی رشد نقدینگی‬ ‫و انچه از طریق افزایش نرخ ارز محقق شد‪،‬‬ ‫مشاهده می ش��ود به طور مثال در سال ‪۷۳‬‬ ‫نقدینگ��ی حدود ‪ ۲۰‬براب��ر انچه پیش بینی‬ ‫شده بود‪ ،‬رشد یافت‪.‬‬ ‫این استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۷۲‬که ‪ ۴‬میلیارد دالر‬ ‫از بدهی های دولت سررس��ید شده بود تنها‬ ‫سفره خالی در اتاق غرق نور‬ ‫مسعود نیلی‪ ،‬اقتصاددان‪ :‬درحال حاضر‬ ‫کاه��ش س��طح متوس��ط درامد س��رانه در‬ ‫اقتص��اد ایران مس��ئله ای عین��ی و ملموس‬ ‫اس��ت‪ .‬رشد اقتصادی س��ال ‪ ۹۷‬منفی بوده‬ ‫و رش��د اقتصادی امس��ال هم منفی خواهد‬ ‫بود‪ .‬پس از ان به دلیل اینکه ش��وک کاهش‬ ‫تولید نفت وقت��ی از یک حداقلی عبور کند‪،‬‬ ‫دیگر اثرگذاری باالیی ندارد‪ ،‬شاید در حالت‬ ‫خوش بینان��ه‪ ،‬رش��د اندک نزدی��ک صفر در‬ ‫اقتص��اد ایران رخ دهد؛ مگر اینکه اتفاق های‬ ‫پیش بینی نش��ده دیگری رخ دهد‪ .‬کاهش��ی‬ ‫بودن متوس��ط درامد‪ ،‬مص��رف را نیز تحت‬ ‫تاثیر قرار می دهد‪ .‬درحال حاضر هم می توان‬ ‫با مقایسه امار‪ ،‬متوجه شد که کاهش درامد‬ ‫در مصرف اقالم خوراکی خود را نش��ان داده‬ ‫ام��ا نه تنه��ا هیچ نش��انه ای از کاه��ش روند‬ ‫مصرف حامل ه��ای ان��رژی در جامعه دیده‬ ‫ به طور معمول دو نوع مالیات تعریف ش��ده اس��ت‪ :‬مالیات مستقیم‪،‬‬ ‫مالیات غیرمستقیم‪.‬‬ ‫مالیات مس��تقیم از درامد یا دارایی اف��راد حقیقی و حقوقی دریافت‬ ‫می ش��ود؛ مثل مالی��ات بر درامد ام�لاک‪ ،‬بر درامد حق��وق‪ ،‬بر درامد‬ ‫مش��اغل‪ ،‬ب��ر درامد اش��خاص حقوق��ی‪ ،‬بر درام��د اتفاقی‪ ،‬ب��ر درامد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬بر درامد منابع مختل��ف‪ ،‬بر دارایی‪ ،‬ب��ر ارث‪ ،‬بر اراضی‪ ،‬بر‬ ‫مستغالت مسکونی و دریافت حق تمبر و‪. ...‬‬ ‫مالی��ات غیر مس��تقیم تابع سیاس��ت های کالن بازرگانی و ش��رایط‬ ‫اقتصادی کش��ورها اس��ت؛ مثل مالیات ب��ر واردات که یک��ی از راه های‬ ‫درامدزایی دولت ها اس��ت و ب��رای حمایت از صنای��ع داخلی نیز به کار‬ ‫گرفته می ش��و د‪ .‬این دس��ته از مالیات ممکن است بر اساس نرخ و ارزش‬ ‫کااله��ا یا بر مبنای ویژگی ها و مش��خصات مانند حج��م و وزن تعیین و‬ ‫دریافت ش��ود‪ .‬این گونه از مالیات به ص��ورت حقوق و عوارض گمرکی و‬ ‫سود بازرگانی دریافت می شود‪ .‬مالیات غیر مستقیم ‪ ،‬روی مصرف کاالها و‬ ‫فعالیت هایی وضع می شود که ب ه طور غیر مستقیم بر درامد موثر هستند‪.‬‬ ‫مالیات بر مصرف‪ ،‬مالیاتی اس��ت که مصرف کنندگان کاال های خاص‬ ‫در زم��ان خری��د ان کاال (به همراه نرخ کاال) پرداخ��ت می کنند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬هر ش��خصی که می��زان بیش��تری از ان کاال را مصرف کند‪ ،‬در‬ ‫نهایت مالیات بیش��تری می پردازد‪ .‬اگرچه این نوع مالیات را س��رانجام‬ ‫مصرف کننده نهایی می پ��ردازد اما وظیفه قانونی پرداخت ان به دولت‬ ‫برعهده تولیدکنندگان و فروشندگان است‪.‬‬ ‫ت ارزش افزوده نیز از جمله مالیات هایی اس��ت که در سال های‬ ‫مالیا ‬ ‫اخی��ر دریافت ان از خریداران اغاز ش��ده و بحث ه��ای گوناگونی را در‬ ‫حرفه ه��ای مختلف به وجود اورده اس��ت‪ .‬مالی��ات ارزش افزوده نوعی‬ ‫مالیات بر مصرف اس��ت که در زنجیره واردات‪ ،‬تولید و توزیع بر حس��ب‬ ‫درصدی از ارزش کاال و خدمات مش��مول دریافت می شود‪ .‬این مالیات‬ ‫نخس��تین بار در س��ال ‪ ۱۳۳۰‬خورش��یدی( ‪ ۱۹۵۱‬میالدی) به منظور‬ ‫فائ��ق ام��دن بر مس��ائل مالی المان طرح ریزی ش��د و از س��ال ‪۱۳۳۳‬‬ ‫خورش��یدی( ‪ ۱۹۵۴‬میالدی) به بعد‪ ،‬برزیل‪ ،‬فرانسه‪ ،‬دانمارک و المان‬ ‫در زمره نخس��تین کش��ورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی‬ ‫کش��ور خود معرفی کردند‪ .‬هم اکنون بیش از ‪ ۱۴۰‬کشور جهان از نظام‬ ‫مالیات ارزش افزوده بهره مند هستند‪.‬‬ ‫امیرعباس زینت بخش‪ ،‬اقتصاددان‪ :‬چرا‬ ‫ضعف یوان موجب بهتر ش��دن حال اقتصاد‬ ‫چین و وخیم ش��دن حال اقتصاد امریکا (در‬ ‫م��ورد اخیر؛ ری��زش ‪ ۳‬درص��دی بورس ‪۲۲‬‬ ‫تریلی��ون دالری نیوی��ورک و کاه��ش ‪۷۰۰‬‬ ‫میلی��ارد دالری ارزش ان در مدت چند روز)‬ ‫می ش��ود و وقتی ریال ایران ضعیف می شود‪،‬‬ ‫موجب وخامت حال اقتصاد ایران و بی تفاوتی‬ ‫ح��ال اقتص��اد امری��کا و خوش��حالی برخی‬ ‫همسایگان می شود؟‬ ‫پاس��خ در ی��ک جمله؛ همه چیز بس��تگی‬ ‫ب��ه می��زان نفوذ راهب��ردی ی��ک اقتصاد در‬ ‫دیگر اقتصادهای جه��ان دارد‪ .‬اگر اقتصادی‬ ‫مانند چی��ن که انقدر صنای��ع طرف تجاری‬ ‫خود (امریکا) را وابس��ته به کاالها و خدمات‬ ‫باکیفیت و ارزان خود ک��رده‪ ،‬واحد پولی اش‬ ‫ضعیف ش��ود‪ ،‬صادرات��ش بیش��تر و اقتصاد‬ ‫ان تقویت می ش��ود‪ .‬ازس��وی دیگر اگر واحد‬ ‫پول ط��رف تجاری اش تقویت ش��ود‪ ،‬واردات‬ ‫همه اش��خاص حقیقی و حقوقی که در یک کشور زندگی می کنند و‬ ‫ملک و امالک داش��ته و دارای درامد حاصل از ش��غل یا هر چیز دیگری‬ ‫باش��ند باید به نس��بت ان و با توجه به قانون‪ ،‬مالیات بپردازند که همین‬ ‫بخش در س��ال های اخیر در کش��ور ما جای بحث و گفت وگوی فراوان‬ ‫داشته اس��ت؛ در ایران متاس��فانه کارمندان دولت بیشترین مالیات را‬ ‫نسبت به قشرهای ثروتمند جامعه به دولت می پردازند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫می دانی��م ک��ه دولت ها ام��کان ارائه خدمات ب��دون دریافت مالیات‬ ‫را ندارن��د‪ ،‬به ویژه در ش��رایطی ک��ه از ذخایر و منابع غن��ی زیرزمینی و‬ ‫خدادادی هم نشود اس��تفاده کر د اما با همه تعریف ها و مزایای عمومی‬ ‫که مالیات برای جامعه در بر داش��ته اس��ت‪ ،‬همچنان گروهایی هستند‬ ‫ن دولت ها را نمی پذیرند و به هر ش��کل ممکن تالش‬ ‫ت گرفت ‬ ‫که مالی��ا ‬ ‫می کنند از پرداخت مالیات سرباززنند‪.‬‬ ‫ از طرف دیگر‪ ،‬نظام مالیاتی کش��ور هنوز در روال مناس��ب و قانونمند‬ ‫حرکتنمی کند؛درامدهایمشاغلگوناگونتعریفدرستینشدهاست‪،‬‬ ‫سامانه های رایانه ای و پرونده های دستی به یکدیگر کمک نکرده و نوعی‬ ‫تداخل وحش��تناک در اجرا به وجود اورده اند‪ ،‬اصناف از ارائه درامدهای‬ ‫واقعی اجتناب می کنند‪ ،‬ثروتمندان مالیات کمتری می پردازند‪ ،‬جایگاه‬ ‫هزینه مالیات های دریافتی برای افکار عمومی باز تعریف مناس��ب نشده‬ ‫است و در نهایت مردم پرداخت مالیات را دوست ندارند‪.‬‬ ‫باید برای دریافت مالیات و پرداخت ان از سوی مردم‪ ،‬فرهنگ سازی‬ ‫کرد و پیش از هر چیز باید برای سازمان امور مالیاتی طرحی نو درانداخت‬ ‫و این باور را به وجود اورد که قرار نیست مالیاتچی ها مچ گیری کنند بلکه‬ ‫باید در یک ارتباط دوسویه‪ ،‬مسیر مالیاتی کشور بهبود یابد‪.‬‬ ‫تیمور رحمانی‪ ،‬استاددانشگاه تهران‪:‬‬ ‫ایا سیاس��ت گذار پولی می توانست مانع رشد‬ ‫پایه پولی ش��ود؟ پاسخ س��اده و منفی است‪.‬‬ ‫تداوم رش��دهای ب��االی نقدینگ��ی در طول‬ ‫چند س��ال ب��دون تردید به بازگش��ت تورم‬ ‫می انجامید و فقط نیاز داش��ت که انتظارهای‬ ‫تورمی تحریک شود که با اعمال تحریم های‬ ‫جدید این موضوع رخ داد و فضای رس��انه ای‬ ‫و حتی تحلیلگ��ران اقتصادی نیز در تحریک‬ ‫ان نقش داشتند‪ .‬تحریک انتظارهای تورمی‬ ‫و ت�لاش عام�لان اقتصادی ب��رای محافظت‬ ‫خ��ود از تورم به معنی روی اوردن به مبادله‬ ‫بیش��تر کاالها و دارایی ها و در نهایت افزایش‬ ‫س��هم س��یال نقدینگی بود که رش��د شدید‬ ‫حج��م پول همین موضوع را نش��ان می دهد‬ ‫و رش��د حجم پول یا س��یال شدن نقدینگی‬ ‫تشدید رش��د پایه پولی را هم اجتناب ناپذیر‬ ‫می کرد‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬افزایش نرخ سود‬ ‫که نسخه پیشنهادی بسیاری از اقتصاددانان‬ ‫بود نیز ناکارامد ب��ود چراکه ایران چارچوب‬ ‫هدف گ��ذاری ن��رخ س��ود به عن��وان ه��دف‬ ‫میانی را نداش��ت؛ بنابراین افزایش نرخ سود‬ ‫‹ ‹و اما چه اشخاصی مشمول پرداخت مالیات هستند؟‬ ‫از ناحی��ه تف��اوت در نرخ ارز بین‬ ‫زمان وام گیری و سررس��ید ‪۶۷۲‬‬ ‫میلیارد تومان به پایه پولی اضافه‬ ‫و فقط در این سال حدود ‪۱۷۹۴‬‬ ‫میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده‬ ‫ش��د‪ .‬براس��اس محاس��به دکتر‬ ‫ش��اکری‪ ،‬در مجموع اضافه رشد‬ ‫نقدینگ��ی تنها از ناحیه افزای��ش نرخ ارز تا‬ ‫پایان س��ال ‪ ۱۳۷۳‬از م��رز ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان گذشت‪ .‬در واقع باوجود ادعای برخی‬ ‫که می گفتند رش��د نقدینگی در سند برنامه‬ ‫روندی کاهنده خواهد داش��ت‪ ،‬در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫اجرای برنامه اول و دوم همواره افزایش نرخ‬ ‫ارز را ش��اهد بوده ایم و رش��د نقدینگی ‪۱۲‬‬ ‫برابر شد‪ .‬وی با اشاره به دومین کانون اصلی‬ ‫ایجاد رانت در کش��ور گفت‪ :‬از برنامه س��وم‬ ‫یکی از کج ترین سنگ بناهای اقتصاد ایران‬ ‫و حرکت به س��مت انحطاط با ش��کل گیری‬ ‫بانک های خصوص��ی در غیاب توان نظارتی‬ ‫بانک مرکزی و نهادی مشوق تولید گذاشته‬ ‫شد‪ .‬اگر توجه داش��ته باشیم بی سابقه ترین‬ ‫جهش ها در نرخ ارز‪ ،‬طال‪ ،‬مس��کن و ‪ ...‬همه‬ ‫به تبع شکل گیری بانک های خصوصی روی‬ ‫دادن��د‪ .‬البته از هم��ان برنامه س��وم‪ ،‬بانک‬ ‫مرک��زی در برابر خل��ق پول های‬ ‫رانت��ی ضدتوس��عه ای و مش��وق‬ ‫غیرمولدها رویکرد کامال همدالنه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مومن��ی ادام��ه داد‪ :‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬در حال��ی ک��ه نقدینگ��ی‬ ‫‪ ۱۵.۶‬درصد رش��د داش��ت‪ ،‬رشد‬ ‫پای��ه پول��ی از مرز ‪ ۴۷‬درصد هم گذش��ت؛‬ ‫البت��ه در س��ال های اخیر ش��کنندگی این‬ ‫مس��ئله افزایش یافته اس��ت‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫کمک کرد تا این مناس��بات به طور بنیادی‬ ‫اصالح شود‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۸۷‬ک��ه بانک های خصوصی‬ ‫به تدری��ج ش��روع ب��ه فعالی��ت کردن��د‪،‬‬ ‫بی سابقه ترین رشدها در نقدینگی روی داد‪،‬‬ ‫در حالی که حادترین و بحرانی ترین مشکل‬ ‫تولیدکنن��دگان ما کمبود نقدینگی اس��ت‪.‬‬ ‫از س��ویی ش��اهد تنش های دائمی و هجوم‬ ‫نقدینگی سرگردان به بازار ارز‪ ،‬طال و زمین‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬رانت اعطای شکل گیری‬ ‫بانک ه��ای خصوصی‪ ،‬کمرش��کن ترین رانت‬ ‫توزی��ع ش��ده در اقتص��اد سیاس��ی ای��ران‬ ‫اس��ت‪ .‬این مسئله مناس��بات ما را به سمت‬ ‫تنبل مح��وری و ربامحوری س��وق داده و با‬ ‫ش��کل گیری این بانک ه��ا از اوایل دهه ‪80‬‬ ‫شاهد رانتی شدن ملت هم هستیم؛ به طوری‬ ‫که با بررسی تحوالت مربوط به سپرده های‬ ‫م��دت دار متوج��ه خواهیم ش��د‪ ،‬ش��رایط‬ ‫به گونه ای بوده که ریس��ک و نبود اطمینان‬ ‫در فراین��د تولی��د باال بوده و اف��راد ترجیح‬ ‫داده اند دارایی های خود را به سپرده تبدیل‬ ‫کنند‪ .‬درحال حاضر س��هم پول معامالتی به‬ ‫زیر ‪ ۱۰‬درصد رسیده که یک موضوع حیاتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که‬ ‫رانت افزایش نرخ ارز و شکل گیری بانک های‬ ‫خصوصی چه بر س��ر اقتصاد ای��ران اورده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از شروع جنگ تا پایان ان در مجموع‬ ‫حجم نقدینگی ‪ ۴‬برابر ش��د‪ ،‬در حالی که از‬ ‫سال ‪ ۶۸‬تا امروز و هر ‪ 8‬سال یک بار حجم‬ ‫نقدینگی ‪ ۷‬برابر افزایش داشته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن خالص بدهی ه��ای بانک های‬ ‫خصوص��ی به بخش غیردولتی از س��ال ‪۹۲‬‬ ‫تا ‪ ۹۷‬بیش از ‪ 5‬برابر شده و در همین دوره‬ ‫بدهی بانک ه��ای خصوصی به بانک مرکزی‬ ‫هم حدود ‪ ۲۰‬برابر ش��ده‪ ،‬اما شاهد هستیم‬ ‫نشانی های غلط می دهند‪.‬‬ ‫نمی شود بلکه حتی روند افزایش‬ ‫مصرف ان هم ادامه دار است‪ .‬اگر‬ ‫شهروند ایرانی بداند که با مصرف‬ ‫کمتر بنزین می تواند گوشت‪ ،‬برنج‬ ‫و اق�لام خوراکی دیگر را بیش��تر‬ ‫مص��رف کند‪ ،‬این رفتار را انتخاب‬ ‫می کن��د ام��ا درحال حاض��ر هیچ‬ ‫تناسبی بین مصرف این دو گروه کاال وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬مصرف کنن��ده درحال حاضر مصرف‬ ‫گوشت خود را به دلیل جهش نرخ ان کاهش‬ ‫داده و از طرفی می بیند که با کاهش مصرف‬ ‫بنزین نمی تواند پولی در حد خرید گوش��ت‬ ‫به دست بیاورد‪ .‬در واقع درمی یابد که چنین‬ ‫رفتاری توجیه ندارد‪ .‬او چقدر باید در مصرف‬ ‫بنزین صرفه جویی و امساک کند تا بتواند در‬ ‫حد قابل قبولی مصرف گوشت خانواده خود‬ ‫را باال ببرد؟ فاقد توجیه بودن این عمل باعث‬ ‫می شود فرد همان کاالهایی را که‬ ‫به طور نس��بی ارزان به دس��تش‬ ‫می رس��د مانن��د گاز‪ ،‬ب��رق‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫بنزین و‪ ...‬بی محابا مصرف کند‪.‬‬ ‫نتیجه این می شود که کشوری‬ ‫با سطح درامد س��رانه پایین‪ ،‬در‬ ‫برخ��ی کااله��ا مص��رف زی��ادی‬ ‫دارد‪ .‬یعنی ممکن اس��ت ما در نهایت مانند‬ ‫پاکس��تان ش��ویم که فقط تفاوتش با انجا‪،‬‬ ‫مصرف باالی انرژی باشد‪.‬‬ ‫یعنی یک پاکس��تان با مصرف باالی برق‬ ‫و س��ایر حامل های انرژی‪ .‬پاکستان با درامد‬ ‫س��رانه پایینی که دارد مصرف برقش حدود‬ ‫‪۱۰‬هزار مگاوات اس��ت حاال ش��ما پاکستانی‬ ‫را در نظ��ر بگیرید ک��ه روزی بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون لیت��ر بنزی��ن و بی��ش از ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫مگاوات برق مص��رف می کند‪ .‬این یک مدل‬ ‫کاریکاتورگون��ه از ترکیب مصرف اس��ت‪ .‬در‬ ‫واق��ع س��فره ای کم بنیه در اتاق��ی غرق نور‪.‬‬ ‫یعنی ممکن اس��ت ما هم به س��متی برویم‬ ‫که مصرف کننده س��فره اش خالی اس��ت اما‬ ‫برای کاهش گرمای درون خانه‪ ،‬در زمستان‬ ‫پنجره را ب��از می کند‪ .‬این نش��انه ای از یک‬ ‫عارضه بزرگ است که می گوید ما نمی توانیم‬ ‫مصرف اقالم گوناگون را متوازن کنیم تا اگر‬ ‫کاالی مهمی گران شد و مصرف ان بیش از‬ ‫اندازه کاهش یافت‪ ،‬بتوانیم با کاهش مصرف‬ ‫اقالم دیگر‪ ،‬بخشی از کمبود کاالی مهم تر را‬ ‫جب��ران کنیم‪ .‬این عارضه اگر اصالح نش��ود‬ ‫وضع وخیم تر می ش��ود‪ .‬یعنی مصرف کننده‬ ‫اب و ان��رژی را ب��دون توج��ه و حتی با ولع‬ ‫مص��رف می کند و مناب��ع را هدر می دهد اما‬ ‫در تامین کاالهای اصل��ی مورد نیاز به دلیل‬ ‫کاهش سطح درامد‪ ،‬ناتوان می ماند‪.‬‬ ‫فرصتی برای نفوذ در بازار همسایگان‪ ،‬چین و اروپا‬ ‫ان بیش��تر و منج��ر ب��ه تضعیف‬ ‫اقتص��ادش می ش��ود چ��را ک��ه‬ ‫تفاض��ل واردات و صادرات یکی از‬ ‫مولفه ه��ای تش��کیل دهنده تولید‬ ‫ناخالص داخلی یک اقتصاد است‪.‬‬ ‫جال��ب اینجاس��ت؛ ح��اال ک��ه‬ ‫ریال ای��ران به لح��اظ تاریخی در‬ ‫ضعیف ترین شرایط خود به سر می برد‪ ،‬وقتی‬ ‫مش��تریان عراقی وارد کش��ور می شوند و به‬ ‫بازار هج��وم می اورند‪ ،‬از هم��ان لحظه ورود‬ ‫خودرو اجاره می کنند و از خدمات و کاالهای‬ ‫داخلی ارزان (برای انها) بهره مند می ش��وند‪،‬‬ ‫داد عده ای بلند می ش��ود که این چه وضعی‬ ‫اس��ت و چرا یک شهروند عراقی کاالهایی که‬ ‫برای ما خیلی گران است را به راحتی می خرد‬ ‫و ما برای خریدهای ناچیز باید خیلی محاسبه‬ ‫و فکر کنی��م؟! و چرا انها راح��ت به بهترین‬ ‫رستوران ها و هتل ها می روند و ما‪...‬‬ ‫م��ا باید به این فهم مش��ترک برس��یم که‬ ‫وقت��ی خریدار خارج��ی اینچنین‬ ‫خرج می کند و با قیمت های گزاف‬ ‫(از منظر ما) برای اقامت در شمال‪،‬‬ ‫مشهد و‪ ...‬هزینه می کند‪ ،‬در واقع‬ ‫منجر به تقوی��ت تولید و صادرات‬ ‫و اقتصاد ملی می شود‪ .‬البته گفتن‬ ‫و ش��نیدن این سخن در شرایطی‬ ‫که ذره بین خ��ود را روی برخی موارد خالف‬ ‫اخالق زوم کرده ایم‪ ،‬کمی سخت است‪...‬‬ ‫اری؛ پ��ول مل��ی ضعیف هم تهدید اس��ت‬ ‫و ه��م فرصت! اما اگ��ر بتوانیم بی س��روصدا‬ ‫در ب��ازار همس��ایگان از طریق ش��رکت ها و‬ ‫بیزنس ه��ای کوچک و متوس��ط رخنه کنیم‪،‬‬ ‫یعن��ی یک تهدی��د بزرگ را ب��ه یک فرصت‬ ‫تاریخ��ی تبدیل کرده ای��م‪ .‬در این میان البته‬ ‫کارافرینان و تولیدکنندگان هوشمند‪ ،‬فارغ از‬ ‫هیاهو و احساسی ش��دن‪ ،‬تور خود را به قدر‬ ‫ت��وان پهن می کنند و بهره ای از س��یل ورود‬ ‫ارز می برند و س��ایرینی که عینک بدبینی به‬ ‫چش��م زده اند باید فقط تماش��اگر ثروتمندتر‬ ‫شدن انها باشند!‬ ‫و سخن اخر اینکه براساس گزارش سازمان‬ ‫جهانی جهانگردی‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‬ ‫(‪1397‬خورش��یدی) ح��دود ‪ ۱۵۰‬میلی��ون‬ ‫گردش��گر چین��ی با اختص��اص ‪ ۱۰.۵‬درصد‬ ‫س��هم بازار به خود ‪ ۲۷۷.۳‬میلیارد دالر برای‬ ‫س��فرهای تفریحی به خ��ارج هزینه کرده اند‪.‬‬ ‫(جمعیت با درامد متوسط چین ‪ ۴۲۰‬میلیون‬ ‫نفر اس��ت که ساالنه بین ‪ ۱۱۵۰۰‬تا ‪۴۳۰۰۰‬‬ ‫دالر دارن��د‪ ).‬هنر این اس��ت که با تس��هیل‬ ‫زیرس��اخت ها مانند برداش��تن ویزا و اعطای‬ ‫امتیازهای س��رمایه گذاری کاری کنیم همین‬ ‫چینی ها که برای شان سال های طوالنی بازار‬ ‫خوب صادراتی بوده ایم و از مهم ترین شریکان‬ ‫تج��اری ما هس��تند‪ ،‬ی��وان ارزش��مند (در‬ ‫مقابل ریال ) ش��ان را به کش��ور اورده و برای‬ ‫بهره من��دی از کاال و خدمات ایرانی‪ ،‬متقاضی‬ ‫خرید ریال شوند‪.‬‬ ‫نقش سیاست گذار پولی در رشد پایه پول‬ ‫می توانس��ت به تش��دید دشواری‬ ‫بینجامد‪ .‬از همی��ن رو تنها اقدام‬ ‫ممکن سعی در کنترل انتظارهای‬ ‫تورمی و عامل مح��رک ان یعنی‬ ‫ن��رخ ارز بود که بر همین اس��اس‬ ‫می توان اقدام های سیاس��ت گذار‬ ‫را باتوجه به محدودیت های پیش‬ ‫روی او درست ارزیابی کرد‪ .‬در واقع می توان‬ ‫ادعا کرد که هرگونه تالش سیاست گذار برای‬ ‫کنترل رش��د کمیت های پولی در طول سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬می توانس��ت نظام بانکی را با دشواری‬ ‫ش��دید و بحران روبه رو کند که از ان پرهیز‬ ‫ش��د‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬سیاس��ت گذار پولی باید‬ ‫به تدری��ج برنامه کنترل رش��د نقدینگی (نه‬ ‫س��ایر کمیت ه��ای پولی) را در دس��تور کار‬ ‫قرار دهد و دولت نیز با اصالحات س��اختاری‬ ‫در بودجه به ویژه کاهش یارانه ها از کس��ری‬ ‫شدید بودجه و انتقال ان به رشد کمیت های‬ ‫پول��ی بکاه��د تا ش��اهد جه��ش دیگری در‬ ‫قیمت ها نباشیم‪.‬‬ ‫پرس��ش دیگر ان اس��ت که ای��ا باال بودن‬ ‫س��هم س��یال نقدینگی الزام��ا بیانگر امری‬ ‫منف��ی و زیانب��ار اس��ت؟ به هیچ‬ ‫وج��ه نمی توان چنی��ن نتیجه ای‬ ‫گرفت؛ گرچه انچه در یک س��ال‬ ‫و نی��م اخی��ر رخ داده زیانبار بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬می دانیم مهم ترین کارکرد‬ ‫پول انجام دادوستد است و سیال‬ ‫ب��ودن نقدینگی می توان��د بیانگر‬ ‫این باش��د که اقتصاد در رونق اس��ت و بر اثر‬ ‫دادوس��تدهای مرتب��ط با رونق کس��ب وکار‪،‬‬ ‫م��دام مانده حس��اب های اش��خاص جابه جا‬ ‫می ش��ود و در چنین ش��رایطی سهم سیال‬ ‫نقدینگی می تواند باال باشد‪.‬‬ ‫گرچ��ه انچه در یک س��ال و نیم گذش��ته‬ ‫رخ داد نه به دلیل رون��ق بلکه بر اثر تحریک‬ ‫انتظاره��ای تورمی بود‪ ،‬اما در حالت کلی باال‬ ‫بودن س��هم سیال نقدینگی پدیده ای مذموم‬ ‫نیس��ت‪ .‬در واقع می توان گفت بس��یار پایین‬ ‫بودن س��هم س��یال نقدینگی در س��ال های‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬ت��ا نیمه نخس��ت س��ال ‪ ۱۳۹۶‬امری‬ ‫ناس��ودمند بود و انع��کاس رکود فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی و باال بودن ان از نیمه دوم س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬ب��ه بع��د نیز ام��ری ناس��ودمند (اما‬ ‫اجتناب ناپذی��ر) مرتبط با تحریک انتظارهای‬ ‫تورمی ب��ود؛ بنابراین چنانچ��ه اقتصاد ایران‬ ‫ب��ه وضعیت نرمالی برگ��ردد که تورم کنترل‬ ‫و رش��د اقتصادی اعاده شود‪ ،‬انتظار ان است‬ ‫که س��هم س��یال نقدینگی نه خیلی باال و نه‬ ‫خیلی پایین باش��د‪ ،‬به همی��ن دلیل توصیه‬ ‫برای کاهش ش��دید س��هم س��یال نقدینگی‬ ‫توصی��ه معقولی نیس��ت بلک��ه جلوگیری از‬ ‫افزایش ش��دید و همچنین کاهش شدید ان‬ ‫قابل توصیه است‪.‬‬ ‫نکته پایانی اینکه در طول حدود یک دهه‬ ‫اخیر با تش��دید رقابت ریس��ک امیز بانک ها‬ ‫در ج��ذب س��پرده و به دنب��ال ان افزای��ش‬ ‫نرخ س��ود‪ ،‬حس��اب های کوتاه م��دت و ویژه‬ ‫که براس��اس تعریف س��پرده غیردیداری یا‬ ‫شبه پول دس��ته بندی می ش��وند و سودهای‬ ‫باال به انها تعل��ق می گرفته اما در عین حال‬ ‫کارکرد حساب های جاری را داشته اند‪ ،‬تا حد‬ ‫زیادی تحلیل های مبتنی بر امارهای ترکیب‬ ‫نقدینگی را دچار اش��کال ک��رده و بی دقتی‬ ‫در این موضوع می تواند به تحلیل اش��تباه از‬ ‫کمیت های پولی منجر شود‪.‬‬ ‫یک گزارش تکان دهنده‬ ‫پالس��تیک اخرین چیزی بود که می توانست‬ ‫ذهن یک پژوهشگر زمین شناس به نام جورج‬ ‫به ِ‬ ‫ودرب��ی‪ ،‬هن��گام ارزیاب��ی نمونه ه��ای اب باران‬ ‫برداش��ته ش��ده از کوه های راکی‪ ،‬خطور کند! او‬ ‫می گوید‪« :‬من انتظار داشتم به طور عمده با خاک‬ ‫و ام�لاح معدنی در این نمونه ها روبه رو ش��وم‪».‬‬ ‫به جای ان او الیاف هایی میکروس��کوپی از جنس‬ ‫پالستیک را یافت‪ .‬این کشف که به تازگی در یک‬ ‫بررسی پژوهش��ی با عنوان «پالستیک می بارد»‬ ‫منتشر ش��ده‪ ،‬پرسش های جدیدی درباره مقدار‬ ‫پس��ماند پالس��تیکی را که در عمل به هوا‪ ،‬اب و‬ ‫خاک در همه نقاط کره خاکی نفوذ پیدا می کند‪،‬‬ ‫به وجود اورده است‪ .‬ودربی می گوید‪« :‬من تصور‬ ‫می کنم مهم ترین نتیجه ای که می توانیم با مردم‬ ‫امریکا به اش��تراک بگذاریم ان اس��ت که مقدار‬ ‫پالس��تیک موجود در محیط بیش��تر از مقداری‬ ‫اس��ت که با چش��م دیده می ش��ود‪ .‬پالس��تیک‬ ‫در ب��اران و در ب��رف وج��ود دارد و به بخش��ی از‬ ‫محیط زیس��ت ما تبدیل شده است‪ ».‬نمونه های‬ ‫اب باران جمع اوری ش��ده از سراس��ر کلرادو که‬ ‫زیر میکروس��کوپ قرار گرفته اند‪ ،‬همگی ش��امل‬ ‫رنگین کمانی از الیاف های پالستیکی و همچنین‬ ‫مهره ها و قطعاتی از این جنس هستند‪ .‬این کشف‬ ‫«ودربی» را که در واقع به دنبال بررس��ی الودگی‬ ‫نیتروژن بوده‪ ،‬شوکه کرده است‪ .‬او اضافه می کند‪:‬‬ ‫«این نتایج کام�لا غیرمترقبه بوده اند»؛ گرچه با‬ ‫دیگر بررس��ی های تازه که میکروپالستیک ها را‬ ‫در کوه های پیرنه یافته اند و گمان می برند ذرات‬ ‫پالس��تیک می توانند به همراه ب��اد نه صدها که‬ ‫ه��زاران کیلومتر س��فر کنند‪ ،‬همخوان اس��ت‪.‬‬ ‫بررسی های پژوهشی دیگری با میکروپالستیک ها‬ ‫در عمیق تری��ن نقاط اقیانوس ها‪ ،‬در دریاچه های‬ ‫بریتانی��ا و رودخانه ها و اب های زیرزمینی ایاالت‬ ‫متحده روبه رو ش��ده اند‪ .‬به گفته ش��ری میسون‪،‬‬ ‫یک پژوهش��گر میکروپالس��تیک‪ ،‬بی��ش از ‪۹۰‬‬ ‫درصد پسماندهای پالستیکی بازیافت نمی شوند‬ ‫و به مرور به قطعات کوچک تر و کوچک تر تبدیل‬ ‫می ش��وند‪ .‬الیاف های پالس��تیکی در پوشاک ما‬ ‫نی��ز با هر بار شست وش��و از انها جدا می ش��وند‪.‬‬ ‫همچنین ذرات پالس��تیک ازجمله از محصوالت‬ ‫جانبی در طیفی از فرایندهای صنعتی به ش��مار‬ ‫می روند‪ .‬ردیابی این ذرات کوچک برای رس��یدن‬ ‫ب��ه منبع اصلی انها غیرممکن اس��ت‪ ،‬اما به طور‬ ‫تقریبی هر چیزی که از پالس��تیک ساخته شده‬ ‫می تواند ذراتی از خود را به جو زمین منتقل کند‪.‬‬ ‫این ذرات به قطرات اب باران می پیوندند و پس از‬ ‫ان به منابع اب زیرزمینی یا رودخانه ها‪ ،‬دریاچه ها‬ ‫و اقیانوس ها ملحق می شوند‪ .‬گرچه پژوهشگران‬ ‫بیش از یک دهه به بررس��ی الودگی پالس��تیکی‬ ‫اقیانوس ه��ا پرداخته اند‪ ،‬اما تنها یک درصد از ان‬ ‫را شناسایی کرده اند‪ .‬یک نکته ناشناخته دیگر ان‬ ‫است که ایا از لحاظ تئوری این امکان وجود دارد‬ ‫که همه پالس��تیک ها در طبیعت را از ان بیرون‬ ‫ریخت و برای این کار به چه مدت زمان نیاز است‪.‬‬ ‫او اضاف��ه می کند‪ :‬حتی اگ��ر ما با یک عصای‬ ‫جادویی استفاده از پالستیک را پایان دهیم‪ ،‬این‬ ‫کامال نامعلوم اس��ت که برای چه مدت پالستیک‬ ‫به چرخش در شبکه رودخانه های ما ادامه خواهد‬ ‫داد‪ .‬انس��ان ها و جانوران میکروپالستیک ها را از‬ ‫طریق اب و خوراک مصرف می کنند؛ به احتمالی‬ ‫ما ذرات ریز پالس��تیکی در هوا را نیز استنش��اق‬ ‫می کنیم؛ گرچه پژوهش��گران هنوز تاثیرات ان‬ ‫بر سالمتی را درک نکرده اند‪ .‬میکروپالستیک ها‬ ‫می توانند فلزات سنگین مانند جیوه و دیگر مواد‬ ‫ش��یمیایی خطرناک و نیز باکتری های س��می را‬ ‫جذب کنند و به انها بچسبند‪.‬‬ ‫کراوزه می گوید‪« :‬ذرات پالس��تیک از مبلمان‬ ‫و فرش ها می توانند ش��امل مواد شیمیایی باشند‬ ‫که احتراق را ُکند می کنند و برای انس��ان سمی‬ ‫به ش��مار می ایند‪ ».‬به گفته ش��ری میس��ون «از‬ ‫انج��ا که ما پس از تولد با صدها مواد ش��یمیایی‬ ‫مصنوع��ی روبه رو هس��تیم‪ ،‬این دش��وار اس��ت‬ ‫ک��ه بتوانیم تخمین بزنیم ت��ا چه حد طول عمر‬ ‫بیش��تری می داش��تیم‪ ،‬اگر این طور نمی بود‪ .‬ما‬ ‫به احتمال��ی هی��چ گاه ارتباط بین پالس��تیک و‬ ‫س�لامتی را درک نخواهی��م کرد‪ ،‬ام��ا ان اندازه‬ ‫هم اگاهی داریم تا بگوییم که تنفس پالس��تیک‬ ‫چیز خوبی نیس��ت و باید به این فکر بیفتیم که‬ ‫وابستگی خود را به پالستیک در حد گسترده ای‬ ‫کاهش دهیم‪».‬‬ ‫وقت��ی در ای��االت متح��ده امری��کا و دیگ��ر‬ ‫کشورهای پیش��رفته در اروپا‪ ،‬استرالیا و اسیای‬ ‫نامیمون پالستیک‬ ‫جنوب شرقی‪ ،‬نش��انزدهای‬ ‫ِ‬ ‫به همه ابعاد زندگی و س�لامت ش��هروندان نفوذ‬ ‫ک��رده؛ می ت��وان تصور کرد که تا چ��ه اندازه این‬ ‫وضعی��ت در ایران بغرنج تر اس��ت؛ چراکه میزان‬ ‫مص��رف پالس��تیک در ایران بی��ن ‪ 2‬تا ‪ ۳.۵‬برابر‬ ‫سرانه مصرف پالستیک در جهان است! ایا کسی‬ ‫می داند که این ذرات ریز چگونه و در چه سطحی‬ ‫بر ابعاد سرطان ها افزوده اند؟ شاید وقت ان است‬ ‫که مطالبه همه شهروندان از دولت ممنوع اعالم‬ ‫ کردن پالستیک در کل کشور باشد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫سازمان امور مالیاتی‬ ‫طرحی نو در اندازد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1372‬‬ ‫پیاپی ‪2690‬‬ ‫توسعه منابع انسانی‬ ‫در اولویت برنامه های کشور‬ ‫فعاالن صنعت خودرو در گفت وگو با‬ ‫خانه های خالی‬ ‫در را برای مالیات‬ ‫باز می کنند؟‬ ‫چالش ناتمام اهوازی ها‬ ‫با فاضالب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫مطرح کردند‬ ‫دریافت مالیات از صنعتگران به هر قیمتی‬ ‫‹ ‹تامین مالی به هر قیمتی‬ ‫فره��اد به نی��ا‪ ،‬س��خنگوی انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه های خودرویی ( مسئول کمیسیون بیمه و مالیات این‬ ‫انجمن) درباره روند دریافت مالیات به‬ ‫گفت‪ :‬هر بنگاه و‬ ‫ش��خص حقیقی و حقوقی که درامدی دارد بخشی از ان درامد‬ ‫را در قال��ب مالیات به دولت پرداخت می کند تا در کش��ور برای‬ ‫کارهای گوناگون از جمله فعالیت های عمرانی هزینه ش��ود‪ .‬در‬ ‫این میان نکته مهم این است که بنگاه هایی که زیانده هستند در‬ ‫کش��ورهای دیگر از پرداخت مالیات معاف می ش��وند و در برخی‬ ‫کشورها حتی مالیات منفی به انها تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقتی تولیدکننده دچار زیان می شود در کشورهای‬ ‫خارجی به طور معمول بررسی می کند اگر زیان محرز شد حتی‬ ‫ب��ه تولیدکننده بس��تانکاری مالیاتی تعل��ق می گیرد؛ یعنی اگر‬ ‫س��ال بعد درامد خوبی داش��ت مالیات سال زیانده را از ان مبلغ‬ ‫دوباره کم می کنند اما در کش��ور ما این گونه نیس��ت‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬سازمان امور مالیاتی به دلیل اعمال تحریم های بین المللی‬ ‫و مش��کالت اقتص��ادی س��عی دارد از طریق دریاف��ت مالیات از‬ ‫صنعتگران‪ ،‬بدون توجه به اینکه ان بنگاه تولیدی سود داشته یا‬ ‫زیان ‪ ،‬بخشی از هزینه های کشور را جبران کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گالیه ه��ای خ��ود گفت‪ :‬در حالی که س��ازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی براس��اس قوانین جاری کش��ور اع�لام کرده تمام‬ ‫تولیدکنندگان باید حس��ابرس قانونی داشته باشند که برای هر‬ ‫بنگاه همین حسابرس��ی هم هزین��ه دارد چون باید هزینه ای به‬ ‫‹ ‹شفاف سازی شود‬ ‫سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی‬ ‫در ادام��ه با اش��اره ب��ه نکات مثبت دفاتر حسابرس��ی گفت‪ :‬اگر‬ ‫گزارش این دفاتر دوباره مورد توجه جدی قرار بگیرد‪ ،‬به طور قطع‬ ‫در بس��یاری از موارد درباره اینکه چه کسانی مالیات نمی دهند‪،‬‬ ‫چه کس��انی فرار مالیاتی دارند و چه کس��انی تولید واقعی دارند‪،‬‬ ‫اما به دلیل مشکالت اقتصادی و تورم و نیز بحران ارزی کشوری‬ ‫با زیان فعالیت دارند‪ ،‬شفاف سازی می شود‪ .‬این افراد اگر با وجود‬ ‫زیان ادامه می دهند به این دلیل است که معتقدند سنگر تولید‬ ‫برای استقالل کشور باید حفظ شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در این ش��رایط س��ازمان امور مالیاتی نباید به شکل‬ ‫صفر و یک رفتار کند ‪ ،‬بلکه باید با درایت برخورد کرده و عملکرد‬ ‫منطبق با واقعیت های موجود واحدهای تولیدی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدایت سرمایه های سرگردان‬ ‫به نیا با اش��اره به جذب س��رمایه های س��رگردان برای تولید‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تمام کش��ورهای پیشرفته برای حمایت از بنگاه های‬ ‫تولیدی مش��وق هایی در نظر می گیرند تا س��رمایه سرگردان در‬ ‫بازار که برای خرید خودرو و سایر کاالها بیهوده هدر می رود برای‬ ‫سرمایه گذاری در تولید جذب بنگاه های اقتصادی صنعتی شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این روند در بیش��تر کش��ورهای جهان مرسوم است‪.‬‬ ‫یکی از راه هایی که می توان سرمایه های سرگردان را به بنگاه های‬ ‫تولید هدایت کرد این است که اگر واحد صنعتی دچار مشکل شد‬ ‫بخش��ش مالیاتی و حتی مشوق مالیاتی برای انها در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬ای��ن موضوع نه تنها در زمینه ام��ور مالیاتی‪ ،‬بلکه در امور‬ ‫مربوط به به تامین اجتماعی و سایر نهادها هم انجام می شود‪.‬‬ ‫به نیا بیان کرد‪ :‬ما باید به بنگاه های تولیدی کشور کمک کنیم‪،‬‬ ‫سوداور شوند و سرمایه برای توسعه تولید و نیروی انسانی جذب‬ ‫کنند‪ .‬هر قدر تولید و اشتغالزایی افزایش پیدا کند‪ ،‬تولید ناخالص‬ ‫ملی بیشتر می شود و به همان نسبت تورم کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت مالیات از سوی تولیدکننده‬ ‫محمود نجفی س��هی‪ ،‬عضو انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور درباره مالی��ات بر مصرف به‬ ‫گفت‪ :‬الیحه مالیات در حال بازنگری در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی اس��ت‪ .‬اگر دول��ت قبول کند (چ��ون در حال احتیاط‬ ‫سیاسی و اجتماعی است) این قانون مالیات ارزش افزوده تبدیل‬ ‫ب��ه قانون مالیات بر مصرف ش��ود‪ ،‬هم وص��ول مالیات افزایش‬ ‫می یاب��د و ه��م امار ف��رار مالیاتی تا حدود زی��ادی کاهش پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬همان گونه که بارها گفته ام‪ ،‬در‬ ‫مبارزه با قاچاق موفق نبوده ایم با وجود اینکه هزینه های زیادی‬ ‫صرف این مسئله شده است‪ ،‬چراکه بهترین راه مبارزه با قاچاق‬ ‫مالیات ارزش افزوده اس��ت به ش��رطی که فعاالن اقتصادی چه‬ ‫واردکنن��دگان و چه تولیدکنندگان‪ ،‬از صفر تا ‪ 100‬فعالیتی که‬ ‫انجام می دهند‪ ،‬فاکتور رس��می داشته باشند‪ .‬برای قاچاق فقط‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫فاطم�ه امیراحمدی‪ :‬بس��یاری از صنعتگران از روند وصول‬ ‫مالیات گالیه مند هستند‪ .‬براساس قانون‪ ،‬تولیدکنندگان موظف‬ ‫به پرداخت مالیات بر عملکرد(تولید) تا ‪ ۲۵‬درصد هس��تند‪ .‬در‬ ‫کنار این موضوع ‪ ۹‬درصد مالیات ارزش افزوده هم با وجود اینکه‬ ‫باید از سوی مصرف کننده نهایی پرداخت شود‪ ،‬در هر مرحله از‬ ‫تولیدکنن��دگان به عنوان خریدار مواد اولیه مورد نیاز انها گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬قطعه س��از به عنوان خریدار مواد اولیه‬ ‫ملزم به پرداخت این ‪ ۹‬درصد اس��ت و در ادامه خودروس��از نیز‬ ‫به عن��وان خری��دار بعدی بای��د این ‪ ۹‬درصد را بپ��ردازد‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که این مبلغ فقط باید از س��وی خریدار خودرو به‬ ‫دولت پرداخت شود‪ .‬در شرایط فعلی که وضعیت اقتصادی کشور‬ ‫مناس��ب نیس��ت و واحدهای صنفی و صنعتی با چالش کمبود‬ ‫منابع مالی روبه رو هستند‪ ،‬این مسئله دردسرهای زیادی را برای‬ ‫انها به وجود اورده است‪ .‬در حالی که نصراهلل محمدحسین فالح‪،‬‬ ‫رئی��س انجمن کارخانجات ریخته گری پیش تر به‬ ‫گفته‬ ‫بود « در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬عملکرد وصول مالیات بسیار‬ ‫بیش��تر از عملکرد ‪ ۳‬ماه متوس��ط ‪ ۵‬سال گذشته بوده است‪ .‬در‬ ‫ش��رایط کنونی کش��ور پرسش این اس��ت که این مالیات باید از‬ ‫کجا وصول ش��ود؟ در واقع با وضعیتی که صنعت کش��ور با ان‬ ‫روبه رو شده‪ ،‬وصول مالیات ازسوی دولت بابت حقوق و دستمزد‬ ‫به نس��بت متوس��ط ‪ ۵‬س��ال پیش در ‪ ۳‬ماه نخست سال خیلی‬ ‫بیش��تر بوده‪ ،‬این امر چگونه امکان پذیر و شدنی است؟» این امر‬ ‫از یک سو به فعالیت های زیرپله ای دامن زده و از سوی دیگر‪ ،‬در‬ ‫نظر نگرفتن دفاتر حسابرس��ی و تولید همراه با زیان‪ ،‬مش��کالت‬ ‫صنعتگران را در این بخش دوچندان کرده است‪.‬‬ ‫سازمان حسابرسی بپردازند تا گزارش حسابرسی تهیه شود‪ ،‬اما‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی به جای اینکه به این گزارش حسابرس��ی‬ ‫قانونی توجه کند معتقد است در دو سال گذشته مالیات شما ‪A‬‬ ‫مقدار بوده که به اضافه فالن عدد می ش��ود که باید تولیدکننده‬ ‫به عنوان مالیات به سازمان بپردازد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در چند س��ال گذش��ته به ویژه پس از اعمال‬ ‫تحریم ها صنعتگران در حال زیان فعالیت دارند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫ماموران س��ازمان امور مالیاتی به گزارش های حسابرسی کاری‬ ‫ندارن��د و ب��ا روش های خود مالیات ب��رای واحد تولیدی تعیین‬ ‫می کنند و هیچ مرجع قانونی به این موضوع رسیدگی نمی کند‪.‬‬ ‫حتی اگر تولیدکننده اصرار به بررس��ی داش��ته باشد ان را رد و‬ ‫عنوان می کنند دفاتر مخدوش است‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر تولیدکننده مبلغ تعیین ش��ده را به عنوان مالیات‬ ‫نپردازد با روش های تنبیهی مانند پلمب شدن کارخانه‪ ،‬ممنوع‬ ‫خروج شدن و‪ ...‬روبه رو می شود که ناگزیر به پرداخت می شود‪.‬‬ ‫به نیا تصریح کرد‪ :‬در ادامه این موضوع و ملزم ش��دن صنعتگر‬ ‫به پرداخت مالیات با وجود زیان‪ ،‬بنگاه تولیدی تعطیل می شود‪.‬‬ ‫با بنگاه تعطیلی بنگاه چند چالش دیگر به وجود می اید؛ نخست‬ ‫نیروی انس��انی که بیکار ش��ده‪ ،‬دولت باید حقوق انها را به عنوان‬ ‫بیمه بیکاری بپردازد‪ .‬دوم‪ ،‬یکی از منابع درامدزایی دولت بسته‬ ‫می شود‪ .‬سوم هم این امر تاثیر روی تولید ناخالص ملی می شود‬ ‫و درصده��ای این بخش را به ش��دت کاه��ش می دهد و موضوع‬ ‫نیازهای داخل و واردات پیش می اید‪.‬‬ ‫این فعال صنعت تاکید کرد‪ :‬این مسئله مهمی است و از دولت‬ ‫و س��ازمان های مربوط کشور انتظار می رود با این موضوع به طور‬ ‫جدی برخورد کنند‪ .‬ممکن است با الزم تولیدکننده به پرداخت‬ ‫مالیات با وجود زیان در ظاهر دولت درامد داش��ته باش��د اما در‬ ‫یکی دو س��ال اینده کشور با زیان ش��دید روبه رو شده می تواند‬ ‫برای اقتصاد دردسرساز باشد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬انتظار و درخواس��ت بنگاه ها از سازمان امور مالیاتی و‬ ‫دولت این است که اگر دفتر حسابرسی قرار نیست مورد استناد‬ ‫و اس��تفاده باش��د چرا باید تولیدکننده ب��رای گزارش های مالی‬ ‫خود برای ان هزینه و تهیه کند و اگر الزام به انجام هستیم چرا‬ ‫سازمان برای دریافت مالیات به امار و ارقام ان توجه نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹امید به افزایش قیمت ها‬ ‫به نیا در پاس��خ به این پرس��ش که چند درصد تولیدکنندگان‬ ‫صنع��ت خ��ودرو با زیان فعالیت دارند‪ ،‬گف��ت‪ :‬تمامی بنگاه های‬ ‫تولیدی کشور در صنعت خودرو با زیان روبه رو شده اند و منتظر‬ ‫افزایش نرخ محصوالت ش��ان هستند‪ .‬قطعه س��ازان به این امید‬ ‫قطع��ه تولید و تامین می کنند که نرخ محصوالت ش��ان روزامد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫با توجه به مش��کالت امروز کش��ور بیشتر صنایع فعال با زیان‬ ‫در حال فعالیت هس��تند‪ .‬ایا چنین امری ممکن اس��ت در این‬ ‫شرایط‪ ،‬دولت مالیات خود را از بنگاه های تولیدی صفر کند؟ این‬ ‫فعال صنعت خودرو توضیح داد‪ :‬به هر حال ممکن اس��ت واحد‬ ‫تولیدی که مونتاژکار است سود داشته باشد‪ .‬اما در شرایط فعلی‬ ‫انها هم در دامن حاشیه مشکالت تولیدکنندگان قرار می گیرند‬ ‫و ذر نهای��ت ف��رار مالیات��ی رخ می دهد؛ از ای��ن رو باید گزارش‬ ‫حسابرس قانون مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد‪ .‬اگر‬ ‫بنگاهی سود دارد باید مالیات بدهد‪ ،‬شکی در ان نیست اما اگر‬ ‫تولیدکننده ای با زیان روبه رو است باید مورد بخشش قرار گیرد‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخست سال ‪ ۹۸‬عملکرد وصول مالیات بسیار بیشتر از عملکرد‬ ‫‪ ۳‬ماه متوس��ط ‪ ۵‬س��ال گذشته بوده اس��ت‪ .‬حال پرسش این است که در‬ ‫شرایط کنونی کشور این مالیات از کجا وصول شود؟‬ ‫فاکتور فروش صادر می ش��ود و فاکت��ور خرید ندارد‪ .‬این باعث‬ ‫پدی��ده فرار مالیاتی می ش��ود و درامد دولت به همان نس��بت‬ ‫پایی��ن می ای��د‪ .‬وی تاکی��د کرد‪ :‬بهتری��ن کاری که هم درامد‬ ‫دول��ت را افزای��ش می ده��د و هم هزینه وصول مالیات بس��یار‬ ‫پایین می اید (زیرا درحال حاضر تعداد زیادی در س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی هس��تند برای دریافت مالیات) اصالح و بازنگری قانون‬ ‫مالیات است‪ .‬البته مالیات ارزش افزوده را باید بپردازیم که هیچ‬ ‫هزینه ای برای دولت ندارد و اگر دیر هم پرداخت ش��ود جریمه‬ ‫ان هم از صنعتگر گرفته می شود؛ بنابراین درحال حاضر مالیات‬ ‫ارزش افزوده بیشترین فشار را روی تولید می اورد‪.‬‬ ‫او به گالیه گفت‪ :‬مشکل این است تولیدکننده هم خریداری‬ ‫می کن��د‪ ،‬مالیات می ده��د و هم می فروش��د‪ ،‬مالیات می دهد‪.‬‬ ‫پرس��ش این اس��ت که مصرف کننده نهای��ی مالیات می دهد یا‬ ‫خی��ر؟ به عنوان مثال‪ ،‬اگر از فروش��گاهی بزرگ خرید داش��ته‬ ‫باش��ید زی��ر فاکتور مالیات ارزش افزوده ام��ده که حدود همان‬ ‫رقم به ش��ما تخفیف داده اس��ت‪ .‬اما مغازه دار که بدون تخفیف‬ ‫با همان نرخ نهایی می فروش��د بیشتر از فروشگاه سود می کند‪.‬‬ ‫منظورم از این مثال این بود که فروشگاه ضمن تخفیف مالیات‬ ‫را به دولت می دهد در واقع مصرف کننده ای که از فروشگاه های‬ ‫ب��زرگ خرید دارند‪ ،‬مالیاتی نمی پردازند و فقط این تولیدکننده‬ ‫است که در قالب مصرف کننده(مواد اولیه مورد نیازش) مالیات‬ ‫تولید و مصرف (ارزش افزوده) می پردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالحی که انجام نشد‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫کش��ور در ادامه با بیان اینکه یکی از وظایف مالیات بر مصرف‪،‬‬ ‫تنظیم مصرف خانوارهاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در کش��ورهای دیگر‪ ،‬فقط‬ ‫وص��ول مالی��ات اهمیت ن��دارد و به شفاف س��ازی فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی صنعتی و تنظیم مصرف و کنترل قیمت ها هم توجه‬ ‫دارند‪ .‬کاالهای قاچاق هم در این چرخه دیده می شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫مالیات ارزش افزوده باید به طور جدی به مالیات بر مصرف تغییر‬ ‫کند‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬چند س��ال پیش در وزارت صنایع پیشنهاد‬ ‫ش��د اگر مالیات ارزش افزوده به طور کامل اجرا شود‪ ،‬می توانیم‬ ‫مالی��ات بر عملکرد را پایی��ن بیاوریم‪ .‬در واقع مالیات بر مصرف‬ ‫از مصرف کننده نهایی گرفته می ش��ود نه تولیدکننده که کمک‬ ‫زیادی به رش��د تولید می کند؛ چراکه نرخ تمام ش��ده را کاهش‬ ‫می ده��د زیرا ام��روز ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬درصد نرخ ف��روش محصوالت من‬ ‫تولیدکننده مربوط به مالیات ارزش افزوده اس��ت‪ .‬من قطعه ساز‬ ‫ملزم به پرداخت مالیات ارزش افزوده هس��تم پس روی قطعات‬ ‫تولیدی خود محاسبه می کنم در نتیجه نرخ خودرو هم افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬اگر این قانون اصالح ش��ود و تنها مصرف کننده نهایی‬ ‫پرداخت کنن��ده مالیات ارزش افزوده باش��د‪ ،‬به ط��ور قطع نرخ‬ ‫خودروه��ا کاهش پی��دا می کند‪ .‬ضمن انکه اص�لاح این قانون‬ ‫ب��ه رف��ع چالش های فعل��ی می انجامد و هزین��ه وصول مالیات‬ ‫ب��رای دول��ت را هم کاهش می دهد زیرا خری��دار نهایی مبلغ را‬ ‫پرداخت می کند و الزم نیس��ت مام��ور مالیات به دنبال دریافت‬ ‫ان از تولیدکننده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعه ساز جریمه دیرکرد می پردازد‬ ‫نجفی س��هی ب��ا بیان اینک��ه امروز چون ب��ار مالیات بر دوش‬ ‫تولیدکننده است‪ ،‬صنعت قطعه با اداره دارایی با مشکل روبه رو‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬قطعه ساز قطعات را به مشتری (خودروساز) تحویل‬ ‫می ده��د اما پول��ش را دریافت نمی کند‪ .‬در نتیجه خودروس��از‬ ‫ن��ه هزینه قطعات دریافتی را داده و ن��ه مالیات ارزش افزوده را‬ ‫ام��ا قطعه س��از در حال پرداخت جریمه دیرکرد اس��ت‪ .‬وی در‬ ‫پای��ان اظهارکرد‪ :‬اصالح قانون مالیات تاثیر مس��تقیم بر تولید‬ ‫و همچنی��ن درامدزای��ی دولت و کاهش قیمت ه��ا دارد‪ .‬از این‬ ‫رو وقت��ی درام��د دولت افزایش یابد می تواند به مرور ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫مالیات بر عملکرد (تولید) را کاهش دهد‪ .‬این اتفاق در بیش��تر‬ ‫کشورها جهان افتاده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مالیات و نقش ان در توسعه صنعتی‬ ‫امیرحسن کاکایی ‪ -‬عضو هیات علمی دانشگاه علم‬ ‫و صنع�ت‪ :‬مالیات ابزاری مدرن برای اداره کشورهاس��ت‪.‬‬ ‫وقتی خوب به مکانیس��م های گرفتن و خرج کردن مالیات‬ ‫می نگریم‪ ،‬به نظر می رس��د مالیات از گذش��ته های دور هم‬ ‫ب��ا نام های گوناگون از جمله باج وخراج مطرح بوده اس��ت‪.‬‬ ‫ام��ا چرا در ذه��ن ما ایرانیان امروز‪ ،‬ب��اج و خراج بار منفی‬ ‫دارد ؟ در ه��ر دوره زمان��ی حاکمان ب��ا ابزارهای گوناگونی‬ ‫باید هزینه های کش��ورداری و البته زندگی ش��خصی خود‬ ‫و اطرافیان را تامین می کردن��د‪ .‬در دوره هایی که حاکمان‬ ‫در گرفت��ن باج وخراج‪ ،‬عدالت را رعای��ت می کرده و هوای‬ ‫مردم کش��ور خود را داشته اند‪ ،‬و البته برای خود کمتر کاخ‬ ‫و قصر می س��اخته اند‪ ،‬م��ردم در ان دوران راضی بوده اند‪.‬‬ ‫درست برعکس‪ ،‬مانند داستان رابین هود که در ان داروغه‬ ‫ناتینگهام‪ ،‬بدون توجه به شرایط مردم‪ ،‬به زور از انها مالیات‬ ‫می گرفتند‪ ،‬ذهنیت منفی نسبت به حاکمان ایجاد می شده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این قی��اس این طور نتیجه می گیرم که مس��ئله‬ ‫مالیات‪ ،‬فقط یک مس��ئله اقتصادی نیست‪ ،‬بلکه مسئله ای‬ ‫حقوقی و البته اخالقی هم اس��ت‪ .‬در جامعه ای که سرمایه‬ ‫اخالقی باالس��ت و حاکم��ان حقوق ش��هروندان را رعایت‬ ‫می کنند‪ ،‬به طور معمول ش��هروندان نیز حقوق حاکمیت را‬ ‫به رسمیت می شناسند و از مالیات به عنوان یک ابزار حفظ‬ ‫و توسعه رفاه استقبال می کنند‪ .‬نمونه های بسیار موفق ان‬ ‫را در کشورهای اسکاندیناوی مشاهده می کنیم‪ .‬در چنین‬ ‫کش��ورهای که به طور عمده دارای کمترین منابع طبیعی‬ ‫هم هس��تند‪ ،‬مردم به این باور رس��یده اند که کش��ور مال‬ ‫خودشان است و کشورداری هزینه دارد و این هزینه باید از‬ ‫طریق مالیات و البته دیگر ابزارها مانند بیمه مدیریت شود‪.‬‬ ‫برای همین به س��رعت رشد می کنند و مردم خیلی راحت‬ ‫حتی تا ‪ ۵۰‬درصد درامدش��ان را با رضایت کامل به دولت‬ ‫می دهند‪ .‬البته قوانین س��فت و سختی هم وجود دارد که‬ ‫اگر این وسط‪ ،‬کسی هوس سوءاستفاده کند‪ ،‬او را به خاک‬ ‫سیاه می نش��اند‪ .‬از این دست مثال ها را زیاد شنیده اید که‬ ‫یک دولتمرد یا سیاس��تمدار‪ ،‬به خاطر اعالم نکردن گرفتن‬ ‫یک هدی��ه و ندادن مالی��ات ان‪ ،‬زیر چه فش��ارهایی قرار‬ ‫می گی��رد و کار می توان��د تا جایی پی��ش رود که از دنیای‬ ‫سیاست حذف شود‪.‬‬ ‫ایران ما تا همین ‪ ۴۰‬سال پیش دارای حکومت شاهی یا‬ ‫س��لطانی بوده است‪ .‬خیلی نمی خواهم وارد جزئیات دقیق‬ ‫شوم‪ ،‬کال کشور به یک شخص وابسته بوده است‪ .‬تا حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬س��ال پیش که اصوال قانون مکتوبی هم نداشته ایم و‬ ‫در عمل خواس��ته لحظه ای شاه و به همان ترتیب حاکمان‬ ‫والی��ات‪ ،‬عین قانون بوده اس��ت‪ .‬از مش��روطه به این س��و‬ ‫اوضاع کمی بهتر ش��د و کشور به ظاهر قانون پیدا کرد‪ .‬اما‬ ‫همچنان هم قانونگذاران و هم مجریان قانون در عمل خود‬ ‫را یک شاه می پنداشتند‪ .‬مثال عینی ان را در داستان های‬ ‫مرب��وط به رضا پهل��وی و عم‍ّال او در س��طوح گوناگون و‬ ‫البت��ه در تمام جغرافیای ایران دیده ای��م‪ .‬اما هم اکنون که‬ ‫در جمهوری اس�لامی زندگی می کنیم‪ ،‬هنوز ذهنیت های‬ ‫ما نتوانسته گذش��ته را فراموش کند و همچنان‬ ‫برخی قانون گذاران و البته مجریان قانون خود را‬ ‫ی��ک حاکم کوچک می پندارن��د و به خود اجازه‬ ‫می دهن��د قانون را تفس��یر به رای ک��رده و هر‬ ‫چه می توانند از این س��فره ملت برداشت کنند‪.‬‬ ‫نتیج ه ان می ش��ود همین اختالس های کوچک‬ ‫و بزرگی که این روزها دیگر از ش��نیدن خبر انها‬ ‫نه تنها تعجب نمی کنیم‪ ،‬بلکه حتی به ان توجه هم نداریم‪.‬‬ ‫نتیجه چیس��ت ؟ اینکه همچنان با شک و تردید به موضوع‬ ‫مالیات و پرداخت انواع عوارض به دولت می نگریم‪ .‬بنابراین‬ ‫همان طور ک��ه می دانیم جامعه اماده اس��ت ک��ه از دادن‬ ‫مالیات فرار کند‪ .‬در جاهایی هم که مکانیس��م ها به گونه ای‬ ‫اس��ت که مالیات به طور مس��تقیم از جیب می رود‪ ،‬جامعه‬ ‫ناراضی است‪.‬‬ ‫یکی از مشخص ترین نمونه های این نارضایتی در موضوع‬ ‫خودرو وجود دارد‪ .‬در کشورهای پیشرفته وقتی نرخ خودرو‬ ‫اعالم می شود‪ ،‬منظور نرخ خودروساز است و به طور طبیعی‬ ‫نرخ پرداختی از س��وی مش��تری که البت��ه به طور معمول‬ ‫به طور قسطی و در بلندمدت است به همراه تمامی عوارض‬ ‫ان از جمله بیمه و مالیات خواهد بود‪ .‬درحالی که در ایران‪،‬‬ ‫وقتی خودروس��از قیمت��ی اعالم می کند ش��امل مالیات و‬ ‫عوارض است‪.‬‬ ‫به قول یکی از دوس��تان اقتصاددان��م‪ ،‬در ایران محصول‬ ‫گران اس��ت درحالی ک��ه مص��رف ارزان و در کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته برعکس‪ .‬در ای��ران‪ ،‬خ��ودرو را مانند‬ ‫بس��یاری از محص��والت دیگر گ��ران و ان هم با‬ ‫پرداخ��ت انی می خریم‪ ،‬اما هنگام مصرف‪ ،‬بنزین‬ ‫و بیم��ه و ع��وارض ش��هرداری و‪ ...‬پایین اس��ت‪.‬‬ ‫نتیجه اش این است که خیلی وقت ها برای مالکان‬ ‫می صرف��د که خودرویی را ‪ ۲۰‬س��ال نگه دارند و‬ ‫محیط را ال��وده کنند‪ ،‬اما خ��ودرو جدید نخرند‬ ‫درحالی که مثال در کشورهای اروپایی به طور خودکار وقتی‬ ‫عمر خودرو باال می رود‪ ،‬عوارض به گونه ای رشد می کند که‬ ‫مالک خودرو مجبور می ش��ود خ��ودرو را پس از حدود ‪۱۰‬‬ ‫س��ال تعویض کند‪ .‬البته از ان س��و هم مشوق هایی برای‬ ‫خرید خودرو مانند مکانیسم های لیزینگ و کاهش مالیات‬ ‫ش��رکت ها ناشی از محاسبه نرخ استهالک کاال‪ ،‬وجود دارد‬ ‫که بهتر اس��ت خودرو تعویض شود‪ .‬البته در ایران به ویژه‬ ‫در دهه گذش��ته کارهای زیادی ش��ده که مالیت ها و دیگر‬ ‫عوارض ساماندهی ش��ده و هدفمندتر دریافت شوند و مردم‬ ‫نسبت به پرداخت انها هوشیارتر شده اند‪ .‬اما حاال گام های‬ ‫بعدی باید به س��رعت برداشته شود‪ .‬اوال باید عدالت برقرار‬ ‫ش��ود‪ .‬یعنی همان طور که یک کارمند ی��ا خریدار خودرو‬ ‫باید مالیات بدهد‪ ،‬بازرگان‪ ،‬خرده فروش‪ ،‬پزشک‪ ،‬مهندس‪،‬‬ ‫معمار و‪ ...‬هم باید متناس��ب و براساس قانون مالیات خود‬ ‫را محاس��به و پرداخت کنند‪ .‬از طرفی باید میزان محاسبه‬ ‫و نحوه پرداخت برای همه ش��فاف باش��د و کنترل ش��ود‪.‬‬ ‫متاس��فانه ضمن اینکه پرداخ��ت مالیات همچنان همگانی‬ ‫نیست‪ ،‬میزان و نحوه پرداخت ها و نحوه هزینه کرد مالیات‬ ‫خیلی روش��ن و دلخوش کننده نیس��ت‪ .‬به عنوان مثال در‬ ‫مناط��ق ازاد مالیات ها به گونه ای نزدیک صفر اس��ت‪ .‬چرا؟ ‬ ‫برای اینکه س��رمایه گذاری برای تولی��د رونق بگیرد‪ .‬اما ایا‬ ‫این اتفاق افتاده است ؟ یا اینکه هم اکنون مناطق ازاد تبدیل‬ ‫به مناطقی برای واردات ش��ده اند ؟ نکته جالب تر در صنعت‬ ‫خودرو تعرفه ها و معافیت های مالیاتی برای داخلی س��ازی‬ ‫اس��ت‪ .‬چرا پس از این همه سال همچنان تولید بر مبنای‬ ‫‪ CKD‬به صرفه تر از تولید داخلی اس��ت ؟ البته مسلم است‬ ‫ناکارامدی ه��ای گوناگونی در این زمینه موثر هس��تند‪ .‬اما‬ ‫مطالعات اقتصادی نش��ان می ده��د بهینه ترین حالت برای‬ ‫ت معافیت های مالیاتی و‬ ‫برخ��ورداری از حداکثری از مزی�� ‬ ‫تعرفه ای‪ ،‬هنگام��ی رخ می دهد که رنگ و مونتاژ در داخل‬ ‫کش��ور انجام ش��ود‪ .‬در عمل هر خودروس��ازی که باالتر از‬ ‫این مقدار اقدام به داخلی س��ازی کرده‪ ،‬نس��بت به افزایش‬ ‫س��رمایه گذاری ها‪ ،‬نرخ رشد س��وداوری اش‪ ،‬بهبود نیافته‬ ‫اس��ت‪ .‬امیدوارم قانونگذاران ضم��ن ادامه روند فعلی بهبود‬ ‫جایگاه مالیات در اقتصاد کش��ور‪ ،‬به جنبه های مهم توسعه‬ ‫صنعت در اقتصاد نیز توجه بیشتر و جامعی داشته باشند تا‬ ‫با تشویق تولید صنعتی باعث تقویت ارکان اقتصادی کشور‬ ‫ش��وند‪ .‬درباره معافیت های مربوط به تحقیق وتوسعه هم به‬ ‫این بسنده می کنم که روش های محاسباتی و نظارتی منجر‬ ‫به رش��د معنی دار کارهای پژوهش��ی کاربردی نشده است‪.‬‬ ‫حرف ها در این زمینه زیاد است و فرصت ها کوتاه‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1372‬‬ ‫پیاپی ‪2690‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫در بررسی جزئیات برگزاری کنفرانس توسعه منابع انسانی عنوان شد‬ ‫اخبار‬ ‫به دنبال تسهیلگری‬ ‫در تولید هستیم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در جم��ع‬ ‫اعضای ستاد تسهیل‬ ‫و رف��ع موان��ع تولید‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫ش��رایط کش��ور ب��ا‬ ‫توجه به رونق تولید و‬ ‫تحریم های بین المللی تغییر کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما به دنبال تسهیلگری در امور تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫تاجران و معدنکاران هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمان��ی در‬ ‫هشتا دو هشتمین جلسه س��تاد تسهیل و رفع‬ ‫موان��ع تولید با بیان ای��ن مطلب گفت‪ :‬فضای‬ ‫کش��ور و نظ��ام این اس��ت ک��ه ب��رای تولید‬ ‫تس��هیالت ایجاد کن��د و اگر در این ش��رایط‬ ‫مانعی را بر سر راه تولید ایجاد شده باشد باید‬ ‫ان را حل کنیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در این نشس��ت که به بررسی و اتخاذ تصمیم‬ ‫درب��اره ارائه گواهی موض��وع تبصره یک ماده‬ ‫‪ ۱۸۶‬قانون مالیات های مس��تقیم برای تمدید‬ ‫ضمانتنامه بانک مرکزی می پرداخت‪ ،‬با اشاره‬ ‫به فعالیت های سازمان مالیاتی گفت‪ :‬سازمان‬ ‫امور مالیاتی با توجه به قوانین و مقررات بسیار‬ ‫محکم خو د تا این لحظه همراه تولید و صنعت‬ ‫بود ه اما انتظار حمایت بیش��تر از این را داریم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گفت‪ :‬نخستین برنامه ما حفظ وضع‬ ‫موجود تولید اس��ت و از این رو‪ ،‬در جلسه های‬ ‫مختل��ف اگ��ر تصمیمی ب��رای تولی��د اتخاذ‬ ‫می شود باید به س��رعت اجرایی شود‪ .‬رحمانی‬ ‫گفت‪ :‬ارامش��ی که امروز در کش��ور شاهد ان‬ ‫هس��تیم ابتدا مدیون خون ش��هدا و س��پس‬ ‫جانفشانی هایی است که تولیدکنندگان انجام‬ ‫می دهند که بع��د از تحریم های بین المللی از‬ ‫پا ننشس��ته اند و ما باید در این ش��رایط وضع‬ ‫امور را برای فعالیت مساعدتر کنیم‪ .‬او در پایان‬ ‫صحبت هایش بر نگاه تسهیلگرانه مثبت بر امور‬ ‫تاکید کرد‪ .‬یاداور می ش��ود‪ ،‬هشتا دو هشتمین‬ ‫نشس��ت س��تاد تس��هیل و رفع موان��ع تولید‬ ‫ب��ه ریاس��ت وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و با حض��ور نماین��دگان مختلف از س��ازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی‪ ،‬بان��ک مرکزی‪ ،‬دفت��ر حقوقی‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬نمایندگان بانک های عامل و‬ ‫اعضای ستاد تس��هیل برگزار شد و به بررسی‬ ‫ارائه گواهینامه های قانون مالیات های مستقیم‬ ‫ب��رای تمدی��د ضمانتنامه پرداخته ش��د که با‬ ‫تایید تبصره یک ماده ‪ ۱۸۶‬قانون مالیات های‬ ‫مستقیم برای تمدید ضمانتنامه ها اصالح شد‪.‬‬ ‫ضرورت تدوین برنامه‬ ‫راهبردی برای صنعت‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫سرپرس��ت معاونت امور صنایع در نشس��ت‬ ‫تخصص��ی ب��ا انجمن ه��ای تخصصی صنع��ت‬ ‫موتورس��یکلت اعال م کرد‪ :‬برنام��ه راهبردی و‬ ‫عملیات��ی حمایت از صنعت موتورس��یکلت با‬ ‫همکاری انجمن های تخصصی تدوین می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی در این‬ ‫نشس��ت تخصصی که به بررس��ی مشکالت و‬ ‫چالش ه��ای صنع��ت موتورس��یکلت پرداخته‬ ‫ش��د‪ ،‬عالوه بر تاکی��د بر ض��رورت تهیه برنامه‬ ‫نظامند از س��وی انجمن ها برای توس��عه عمق‬ ‫س��اخت داخل در این صنعت خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫توسعه ساخت داخل در صنعت موتورسیکلت‬ ‫با توجه به پیش��ینه این صنعت در کش��ورمان‬ ‫باید بیش از گذشته مورد پیگیری قرار گیرد و‬ ‫این سیاست باید از سوی انجمن های تخصصی‬ ‫به صورت استراتژی مش��خص در افق ‪ ۵‬ساله‬ ‫با جدیت اجرایی شود‪ .‬سرپرست معاونت امور‬ ‫صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫با توس��عه س��اخت داخل در کش��ور نیروهای‬ ‫متخصص در طراحی صنعتی‪ ،‬فنی‪ ،‬مهندسی‬ ‫و‪ ...‬به کار گرفته خواهند ش��د و برای کش��ور‬ ‫ارزش افزوده و اشتغال مولد را به همراه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬وی رعایت مسائل زیست محیطی را از‬ ‫دیگر دغدغه های این بخش برش��مرد‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در این نشست تخصصی نمایندگانی از‬ ‫انجمن های تخصصی و برخی از تولیدکنندگان‬ ‫با اش��اره ب��ه چالش ه��ای این صنع��ت‪ ،‬لزوم‬ ‫مشورت با تش��کل های تخصصی را در تهیه و‬ ‫تدوین قوانین‪ ،‬مقررات و همچنین بخش��نامه‬ ‫مورد تاکید قرار داده و خواستار اتخاذ تدابیری‬ ‫برای اص�لاح برخی از قوانین که فرایند تولید‬ ‫موتورس��یکلت را با مشکل روبه رو کرده است‪،‬‬ ‫ش��دند‪ .‬مش��کالت گمرکی و فراین��د طوالنی‬ ‫ترخی��ص کاال نی��ز از دیگ��ر دغدغه های این‬ ‫صنع��ت ب��ود ک��ه تدابیری ب��رای رف��ع این‬ ‫موضوعات با همکاری گم��رک در نظر گرفته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫توسعه منابع انسانی در اولویت برنامه های کشور‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بررسی دستاوردهای ‪ ۱۴‬دوره گذشته‬ ‫پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی‪ ۲۸ ،‬ابان‬ ‫‪ ۹۸‬در محل مرکز همایش های سازمان صدا و سیما‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬در جلسه شورای سیاست گذاری‬ ‫پانزدهمین کنفرانس توس��عه منابع انس��انی‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات عام��ل ایدرو تصری��ح کرد‪ :‬امس��ال بیانیه گام‬ ‫دوم انقالب از س��وی رهبر معظم انقالب صادر ش��د‬ ‫که یکی از موضوع های محوری ان جوانان اس��ت که‬ ‫نش��ان می دهد جوانان به عنوان اصلی ترین مس��ئله‬ ‫کشور مطرح هستند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت صنعت��ی در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود به تش��ریح دس��تاوردهای‬ ‫‪ ۱۴‬دوره برگزاری کنفرانس توس��عه منابع انس��انی‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫وی تاس��یس انجم��ن مدیری��ت مناب��ع انس��انی‬ ‫ایران‪ ،‬توانمندس��ازی حوزه منابع انس��انی کش��ور از‬ ‫طری��ق انتقال دانش و تب��ادل تجربه(دریافت ‪۱۰۴۴‬‬ ‫تجرب��ه و ‪ ۴۰۱۵‬مقاله و ارائ��ه ‪ ۶۷۰‬مقاله و تجربه)‪،‬‬ ‫حرفه ای گرای��ی و شبکه س��ازی‪ ،‬ت�لاش در جه��ت‬ ‫همس��ویی دولت‪ ،‬صنعت و منابع انس��انی‪ ،‬شناسایی‬ ‫و معرف��ی س��ازمان ها و چهره های برت��ر حوزه منابع‬ ‫انس��انی‪ ،‬طراحی و اس��تقرار مدل ها و الگوهای بومی‬ ‫و داخل��ی و کارافرین��ی س��ازمانی را از مهم تری��ن‬ ‫دستاوردهای ‪ ۱۴‬دوره برگزاری این کنفرانس عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی الگویی کاربردی برای صنایع‬ ‫محمدباقر عالی‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری‬ ‫به نقل از روابط عمومی س��ازمان‬ ‫به گزارش‬ ‫مدیریت صنعتی‪ ،‬محمدباقر عالی‪ ،‬رئیس هیات عامل‬ ‫سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) در‬ ‫جلسه شورای سیاس��ت گذاری پانزدهمین کنفرانس‬ ‫توس��عه منابع انسانی گفت‪ :‬امس��ال بیانیه گام دوم‬ ‫انق�لاب از س��وی رهب ر معظم انقالب صادر ش��د که‬ ‫یکی از موضوع های محوری ان جوانان است و نشان‬ ‫می دهد جوانان به عنوان اصلی ترین مس��ئله کش��ور‬ ‫مطرح هس��تند‪ .‬بنابراین‪ ،‬تکرار ان در این کنفرانس‬ ‫می تواند مناسب باشد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در این باره‬ ‫افزود‪ :‬یکی از راهکارها انتخاب عوامل اجرایی از بین‬ ‫جوانان دارای صالحیت اس��ت که در دنیای غرب از‬ ‫ان اس��تفاده می کنند و ما نیز باید از ان بهره ببریم‪.‬‬ ‫همچنی��ن روندها در ایران و در حوزه منابع انس��انی‬ ‫باید بررسی ش��وند که چه مقدار با روندهای جهانی‬ ‫تطاب��ق دارد و اینکه چگونه می توان برای نس��ل های‬ ‫جدید الگویی کاربردی طراحی و تدوین کرد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ای��درو در بخ��ش دیگری از‬ ‫سخنان خود یکی از رموز پایداری کنفرانس را در ان‬ ‫دانس��ت که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫با انکه کامال دولتی است اما بر اساس قانون تاسیس‬ ‫شده و اساسنامه ان در برخی موارد دارای اختیارات‬ ‫و قدرت مانور باالتر از بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬عال��ی این پرس��ش را مط��رح کرد که‬ ‫کنفرانس تا چه حد کاربردی است؟ و راهکارهایی را‬ ‫برای هرچه بیش��تر کاربردی کردن ان ارائه داد‪ .‬وی‬ ‫همچنین به مقایسه وضعیت منابع انسانی در شرایط‬ ‫تحریم ها و پیش از ان پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹عمده فعالیت ها‬ ‫روندها در ایران و در حوزه منابع انس��انی باید بررس��ی شوند که‬ ‫چ��ه مقدار با رونده��ای جهانی تطابق دارد و اینک��ه چگونه می توان‬ ‫برای نسل های جدید الگویی کاربردی طراحی و تدوین کرد‬ ‫‹ ‹ضرورت مدیریت منابع انسانی‬ ‫در ادامه‪ ،‬ابوالفضل کیانی بختیاری‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫مدیریت صنعتی اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه کنفرانس‬ ‫توسعه منابع انسانی توانسته در راستای اهداف اولیه‬ ‫خود در جامعه جریان س��ازی و فرهنگ س��ازی کند‬ ‫و اکن��ون به عنوان کنفرانس معتب��ر در حوزه منابع‬ ‫انس��انی از ان ن��ام برده می ش��ود‪ .‬وی در ادامه بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به اینکه از تش��کیل این کنفرانس در‬ ‫سطح ملی استقبال خوبی شده شرایطی فراهم شده‬ ‫تا این کنفرانس به ش��کل بین المللی نیز برگزار شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان مدیریت صنعتی با اشاره به تغییرات‬ ‫وس��یع در حوزه دانش بنیانی‪ ،‬دیجیتال‪ ،‬چابک سازی‬ ‫سازمانی و شرایط سخت کسب و کار‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اکنون‬ ‫در کشور بیش از هر زمانی به مدیریت منابع انسانی‬ ‫نیاز داریم تا در چنین ش��رایطی از منابع انس��انی به‬ ‫بهترین شکل استفاده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف برگزاری کنفرانس‬ ‫کیانی بختیاری در ادامه به تشریح اهداف برگزاری‬ ‫پانزدهمین کنفرانس توس��عه منابع انسانی پرداخت‪.‬‬ ‫وی توانمندسازی حوزه منابع انسانی کشور از طریق‬ ‫انتقال دانش و تجربه را نخستین هدف برگزاری این‬ ‫کنفرانس عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت صنعت��ی در ادامه‬ ‫اشنایی و بهره گیری متولیان منابع انسانی از اخرین‬ ‫مشاوره ها و پیشرفت های ملی و بین المللی در حوزه‬ ‫منابع انسانی‪ ،‬توسعه شبکه ارتباطی در میان مدیران‬ ‫منابع انسانی سازمان ها و بنگاه های کسب و کار‪ ،‬ارائه‬ ‫دیدگاه ها و رویکردهای سیاس��ت گذاران و مقامات‬ ‫نس��بت به حوزه منابع انس��انی و ایجاد هم س��ویی‬ ‫بیش��تر و معرف��ی برترین های حوزه منابع انس��انی‬ ‫را از دیگ��ر اهداف برگ��زاری ای��ن کنفرانس اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری در پایان سخنان خود در‬ ‫تش��ریح عمده ترین فعالیت ه��ا و اقدام های ‪ ۱۴‬دوره‬ ‫گذشته برگزاری این کنفرانس‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برگزاری‬ ‫جلسه های شورای راهبردی و کمیته اجرایی‪ ،‬بررسی‬ ‫موضوع و محورهای پیشنهادی در شورای راهبردی‪،‬‬ ‫برگزاری جلس��ه های حضوری ب��ا مدیران و برخی از‬ ‫ش��رکت های بزرگ‪ ،‬طرح موضوع در همایش عرصه‬ ‫یادگیری کرمانش��اه و فراخوان اولیه‪ ،‬بررسی موضوع‬ ‫کنفران��س در جلس��ه های هیات مدی��ره و انجم��ن‬ ‫مدیری��ت منابع انس��انی‪ ،‬مذاکره اولیه با س��خنرانان‬ ‫خارجی‪ ،‬مکاتبه برای درخواس��ت ‪ TES‬از ‪ APO‬از‬ ‫عمده تری��ن فعالیت ها و اقدام های ‪ ۱۴‬دوره گذش��ته‬ ‫برگزاری این کنفرانس به شمار می رود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در ادامه این جلسه اعضای‬ ‫ش��ورای سیاس��ت گذاری پانزدهمی��ن کنفران��س‬ ‫توس��عه منابع انس��انی با ریاس��ت رئیس هیات عامل‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو)‬ ‫ب��ه بحث و تبادل نظر درب��اره برگزاری این کنفرانس‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬کارگاه های تخصصی توس��عه منابع‬ ‫انس��انی نیز ‪ ۲۹‬ابان ‪ ۹۸‬در محل س��اختمان شماره‬ ‫‪ ۲‬سازمان مدیریت صنعتی اغاز به کار خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۱۵‬هزار شغل پایدار با تولید پهپادهای غیرنظامی‬ ‫پایان هفته گذش��ته گردهمای��ی فناورانه صنایع‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و استارت اپ های حوزه محصوالت و خدمات پهپادی در‬ ‫محل صندوق نواوری و شکوفایی برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫به‬ ‫نقل از روابط عمومی صندوق نواوری و شکوفایی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫در این گردهمایی حامد سعیدی بیان کرد‪ :‬از سال ‪ ۷۴‬تا ‪ ۸۴‬پهپادها‬ ‫برای صنایع نظامی توس��عه یافتند و از س��ال ‪ ۸۵‬تا ‪ ۹۵‬کشور وارد‬ ‫فناوری پهپادهای غیرنظامی ش��د و بیش از ‪۲۰‬هزار کاربر فعال در‬ ‫حوزه پهپادها مش��غول به فعالیت ش��ده اند و این امر س��بب ایجاد‬ ‫‪۱۵‬هزار شغل پایدار در کشور شد‪.‬‬ ‫سعیدی تصریح کرد‪ :‬پهپادها بازار ‪۱۲۷‬‬ ‫میلیارد دالری دارند که بیشترین درامد‬ ‫این حوزه مربوط به حوزه های بازرسی و‬ ‫زیرس��اختی و رسانه و س��رگرمی است‪.‬‬ ‫خوش��بختانه ای��ران در ای��ن زمین��ه‬ ‫پیش��رفته داش��ته و درحال حاض��ر در‬ ‫زمین��ه توس��عه فناوری ه��ای پهپاد‪ ،‬بر‬ ‫اس��اس امارهای جهانی جزو ‪ ۱۰‬کش��ور برتر مدیری��ت راه ها با‬ ‫اس��تفاده از پهپادها هس��تیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬توس��عه کاربردهای‬ ‫پهپاده��ا در حوزه مدیریت بحران امری بس��یار ضروری اس��ت‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬در س��یلی که امس��ال در اس��تان های لرستان و‬ ‫گلس��تان به وقوع پیوس��ت‪ ،‬پهپادها توانستند کابل برق‪ ،‬طناب و‬ ‫غذا را به س��یل زدگان برس��انند‪ .‬عالوه بر این در س��انحه سقوط‬ ‫هواپیمای تهران‪-‬یاس��وج‪ ،‬پهپادها توانس��تند بعد از ‪ ۱۰‬س��اعت‬ ‫مکان دقیق س��قوط این هواپیما در ارتفاع��ات دنا را اعالم کنند‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه س��اماندهی پهپادهای غیرنظام��ی اتحادیه صنایع‬ ‫هوای��ی و فضایی گفت‪ :‬از کاربرده��ای دیگر این فناوری می توان‬ ‫بحث اتش نش��انی را مط��رح کرد‪ .‬عالوه بر این با اس��تفاده از این‬ ‫فن��اوری توانس��ته ایم از ش��کار غیرقانونی در جنگل های اس��تان‬ ‫گلس��تان جلوگی��ری کنیم‪ .‬س��عیدی در پایان برگ��زاری چنین‬ ‫گردهمایی و رویدادهایی را برای توسعه بازار پهپادها موثر خواند‬ ‫و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ت�لاش کرده ای��م ب��رای حف��ظ امنی��ت‪،‬‬ ‫گواهینامه هایی برای کنترل پهپادها‪ ،‬بیمه انها و‪ ...‬در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫به عنوان مثال در بحث بیمه‪ ،‬پهپادهای ساخته ش��ده با حق بیمه‬ ‫‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬هزار تومانی‪ ،‬زیر پوشش بیمه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹رف�ع نیازه�ای ش�رکت های بزرگ به وس�یله‬ ‫تخصص شرکت های دانش بنیان‬ ‫در ادامه‪ ،‬س��یاوش ملکی ف��ر‪ ،‬معاون‬ ‫توس��عه صندوق نواوری و شکوفایی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این صندوق زیر نظر مس��تقیم‬ ‫رئیس جمه��وری اداره می ش��ود و‬ ‫‪۴‬دس��ته خدمات را به ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان ارائه می دهد‪ :‬نخس��ت‪،‬‬ ‫خدمات تس��هیالت اس��ت که شامل‬ ‫قرض الحسنه‪ ،‬سرمایه گذاری و توانمندسازی می شود؛ در این‬ ‫بخش تسهیالت قرض الحسنه با نرخ ‪۴‬درصد برای نمونه سازی‬ ‫وجود دارد که به پوشش ریسک فنی شرکت های دانش بنیان‬ ‫کم��ک می کند‪ ،‬س��رمایه در گردش نیز با ن��رخ ‪ ۱۱‬درصد و‬ ‫تس��هیالت قب��ل از تولید صنعتی با ن��رخ ‪ ۱۱‬درصد از دیگر‬ ‫خدمات این حوزه است‪.‬‬ ‫ملکی ف��ر تصریح ک��رد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬تس��هیالت لیزینگ و‬ ‫استصناع وجود دارد که در چنین رویدادهایی بسیار کارامد‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬در این حوزه صندوق نواوری به ش��رکت هایی‬ ‫که محصوالت ش��رکت های دانش بنیان را خریداری کنند تا‬ ‫‪ ۷۰‬درصد نرخ تمام ش��ده محص��والت را وام با نرخ ‪ ۹‬درصد‬ ‫و با دوره بازپرداخت دو س��اله اعطا می کند؛ این تس��هیالت‬ ‫به فروش بیش��تر محصوالت ش��رکت های دانش بنیان کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون توسعه صندوق نواوری و شکوفایی گفت‪ :‬اعطای این‬ ‫تس��هیالت به توسعه بازار محصوالت شرکت های دانش بنیان‬ ‫کمک می کند‪ .‬از این رو‪ ،‬این خدمات به صورت گس��ترده ای‬ ‫در حال ارائه ش��دن است‪ ،‬تا جایی که قرارداد خریدی میان‬ ‫ش��رکت مگاموتور برای خرید محصوالت یکی از شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان با حجم چندین میلیارد توم��ان در حال انعقاد‬ ‫اس��ت و صندوق ت��ا ‪ ۷۰‬درصد اعتبار این ق��رارداد را تامین‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬حوزه دیگ��ر خدمات صندوق‪ ،‬بحث‬ ‫سرمایه گذاری است‪ .‬در این بخش صندوق نواوری در سود و‬ ‫زیان شرکت ها سهیم خواهد شد‪ .‬دسته دیگر خدمات صندوق‬ ‫نواوری خدمات توانمندس��ازی بوده که به صورت بالعوض و‬ ‫در حوزه های مختلف ارائه می شود‪ .‬صندوق نواوری در حوزه‬ ‫مالکیت فکری‪ ،‬ثبت پتنت و‪ ...‬خدمات خوبی را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن حوزه تا ‪۱۷۰‬میلیون توم��ان کمک های بالعوض به‬ ‫شرکت های دانش بنیانی که می خواهند محصوالت خود را در‬ ‫خارج از کشور ثبت کنند‪ ،‬اعطا می شود‪ .‬حوزه چهارم خدمات‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی نیز بحث ضمانتنامه هاست که از‬ ‫طریق ش��بکه بانکی در اختیار ش��رکت های دانش بنیان قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫معاون توس��عه صندوق ن��واوری و ش��کوفایی در ادامه با‬ ‫اش��اره به رویکردهای جدی��د صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از ای��ن رویکردها حضور فعاالنه در زیس��ت بوم‬ ‫فن��اوری و نواوری بوده که برگزاری چنی��ن رویدادهایی در‬ ‫راس��تای همین سیاست است‪ .‬همچنین صندوق سعی کرده‬ ‫با برگ��زاری رویدادهای ارائه نیازهای فناورانه‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان را در زنجی��ره تامین ش��رکت های بزرگ تر قرار‬ ‫دهد‪ .‬زمانی که ش��رکت های دانش بنی��ان در زنجیره تامین‬ ‫ش��رکت های بزرگ ت��ر ق��رار می گیرن��د‪ ،‬نیازه��ای فناورانه‬ ‫شرکت های بزرگ تر در شرایط تحریم تامین می شود‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬بازار شرکت های دانش بنیان نیز توسعه پیدا خواهد کرد‬ ‫و به جای اینکه به کمک های دولتی وابسته باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫برای خود مشتری پیدا کنند‪ .‬همچنین با این اقدام از خروج‬ ‫ارز جلوگیری ش��ده و در کشور اش��تغال پایدار و دانش بنیان‬ ‫برای صنایع مختلف و بخش خدمات ایجاد می شود‪.‬‬ ‫معاون توس��عه صندوق نواوری و ش��کوفایی بیان کرد‪ :‬در‬ ‫حوزه پهپاد توانمندی های بس��یاری داریم؛ از س��ال ‪ ۶۸‬که‬ ‫نخس��تین پهپاد ساخته ش��ده تا امروز نسل ششم این پهپاد‬ ‫در حال پرواز اس��ت‪ ،‬این صنعت پیشرفت های بسیاری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ملکی فر ادامه داد‪ :‬مس��ئله ای ک��ه در این حوزه باید به ان‬ ‫ت‬ ‫توجه ک��رد‪ ،‬گس��ترش کاربردهای غیرنظامی پهپادهاس�� ‬ ‫چرا که پهپادها در حوزه های مختلف از انرژی گرفته تا امداد و‬ ‫نجات‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬جنگلبانی و‪ ...‬توانایی ورود دارند‪ ،‬بنابراین‪،‬‬ ‫زمان ان رس��یده که با اس��تفاده از ظرفیت های شرکت های‬ ‫دانش بنیان کاربردهای غیردفاعی پهپادها را گسترش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه فناوری نیازمند حمایت صندوق‬ ‫در بخش��ی دیگر از ای��ن گردهمایی‬ ‫منوچهر منطقی در س��خنانی درباره‬ ‫و‬ ‫دانش بنی��ان‬ ‫ش��رکت های‬ ‫اس��تارت اپ های حوزه محصوالت و‬ ‫خدمات پهپادی عنوان کرد‪ :‬ایران در‬ ‫حوزه توس��عه فناوری ه��ای پهپادی‬ ‫رتبه پنجم تا هفتم جهان را دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پیش بینی می ش��ود تا سال ‪ ۱۴۰۲‬حجم‬ ‫ب��ازار جهانی پهپادها به ‪۲۵۰‬میلیارد دالر برس��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫بخواهیم در این بازار س��هم یک درصدی داش��ته باشیم باید‬ ‫اقدام های خاصی را در این زمینه انجام دهیم‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫باید پیشرفت و توس��عه کاربردهای پهپادها را در دستورکار‬ ‫خود قرار دهیم‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬در س��ال های اخیر از س��وی‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی و اتش نشانی اقدام هایی برای توسعه‬ ‫پهپادها در حوزه های مختلف شروع شده است‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توس��عه فناوری های حوزه فضایی و حمل ونقل‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی از حوزه هایی که پهپادها در ان‬ ‫بس��یار کاربرد دارند‪ ،‬حوزه های بازرس��ی و زیرساختی است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬اگر می خواهیم در این حوزه پیش��رفت کنیم باید‬ ‫‪ ۳‬حوزه حمل ونقل‪ ،‬زیرس��اختی و بازرس��ی را برای توس��عه‬ ‫کاربردهای پهپادها تعریف کنیم‪.‬‬ ‫منطق��ی گفت‪ :‬ب��رای ورود و توس��عه فناوری های خاص‪،‬‬ ‫نیازمند برخی اس��تانداردها هس��تیم‪ .‬از همی��ن رو‪ ،‬در این‬ ‫س��تاد برای گرفتن اس��تانداردها تالش های وی��ژه ای انجام‬ ‫شده اس��ت‪ .‬برای ادامه این مس��یر نیازمند حمایت صندوق‬ ‫نواوری و ش��کوفایی هس��تیم و ب��ا توجه به اینک��ه پهپادها‬ ‫یک��ی از ‪ ۱۰‬فن��اوری کلی��دی در جهان هس��تند‪ ،‬صندوق‬ ‫نواوری و ش��کوفایی می تواند بخش جداگانه ای برای دریافت‬ ‫اس��تانداردها و برندس��ازی در این حوزه ایجاد کند تا از این‬ ‫طری��ق به ش��رکت های دانش بنیان فعال در ح��وزه پهپادی‬ ‫کمک شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اعطای تسهیالت به فناوری ها‬ ‫همچنی��ن کامبی��ز عباس��ی در این‬ ‫گردهمای��ی ب��ه کمک ه��ای صنعت‬ ‫پهپاد در حوزه کشاورزی اشاره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در ایران یک س��وم متوس��ط‬ ‫بارندگی دنیا و ‪ ۳‬برابر متوسط تعریق‬ ‫و تبخی��ر اب در دنیا رخ می دهد که‬ ‫این اعداد حاکی از ان است که کشور‬ ‫ما در اقلیم خشک قرار دارد‪ .‬باید بدانیم که دیگر نمی توانیم‬ ‫با تکنیک گذشته عملیات گسترده کشاورزی را انجام دهیم‪.‬‬ ‫ب�� ه عن��وان مث��ال‪ ،‬سم پاش��ی س��نتی ب��ا اس��تفاده از‬ ‫س��م پاش های معمولی و ‪ ۴۰۰‬لیتر اب انجام می شد که با‬ ‫این روش می توان ‪ ۵‬تا ‪۶‬هزار هکتار از اراضی کش��اورزی را‬ ‫سم پاشی کرد‪ .‬این در حالی است که در برخی از مناطق که‬ ‫دیم کاری رایج اس��ت‪ ،‬اب کافی حتی برای استفاده روزمره‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬اس��تفاده از پهپادها در سم پاش��ی باعث می شود‬ ‫عالوه ب��ر اینک��ه در مدت زم��ان کمت��ری اراضی بیش��تری‬ ‫سم پاش��ی شود‪ ،‬سم پاشی در ارتفاع مناسب از سطح زمین و‬ ‫با یکنواختی در قطرات و ذرات در مزارع انجام شود‪.‬‬ ‫عباس��ی خاطرنشان کرد‪ :‬وزارت جهاد کشاورزی عالقه مند‬ ‫به توس��عه فن��اوری پهپادها در بخش کش��اورزی اس��ت و‬ ‫با ش��رکت هایی که بتوانند فناوری های موث��ر و کاربردی را‬ ‫در بخش کش��اورزی ارائ��ه دهند‪ ،‬هم��کاری می کند و برای‬ ‫چنین فناوری هایی ‪ ۸۰‬درصد نرخ فناوری تس��هیالت بدون‬ ‫محدودیت اعطا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت بحران به وسیله پهپادها‬ ‫مهدی داوری دولت ابادی نیز با اشاره‬ ‫به تمرکز فعالیت سازمان اتش نشانی‬ ‫ام��داد و نج��ات و ایمنی ش��هرها با‬ ‫پهپاد‪ ،‬گفت‪ :‬وس��عت اتش سوزی از‬ ‫چالش های سازمان اتش نشانی بوده‬ ‫و به نوعی این امر بحران اتش سوزی‬ ‫به ش��مار می اید‪ .‬از انج��ا که امکان‬ ‫ی اتش س��وزی ها از طریق خودرو ممکن‬ ‫ارزیابی و پایش برخ ‬ ‫نیست‪ ،‬از سال های پیش به فکر توسعه فناوری های پیشرفته‬ ‫در حوزه فعالیت س��ازمان اتش نشانی بوده ایم‪ .‬در این زمینه‬ ‫پهپاده��ا می توانند یکی از موثرترین فناوری ها برای مدیریت‬ ‫بحران هایی از این دست باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‬ ‫تهران‪ ،‬افزود‪ :‬تالش می کنیم با استفاده از فناوری های نوین‪،‬‬ ‫سازمان اتش نشانی قدرتمندی در کشور ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫بر همی��ن اس��اس‪ ،‬ورود پهپاده��ا در امر ام��داد و نجات‬ ‫می تواند بس��یار موثر باشد که خوشبختانه گام های جدی در‬ ‫این زمینه برداشته شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫حرکت صنایع معدنی‬ ‫روی غلتک مالیات‬ ‫کند می شود‬ ‫‪ 30‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1372‬‬ ‫پیاپی ‪2690‬‬ ‫گلنکور در صدر و‬ ‫فهرست پولدار ترین‬ ‫غول های معدنی جهان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی نحوه مالیات ستانی از بخش معدن مطرح شد‬ ‫چالش های مالیاتی‪ ،‬انرژی معدنکار را می گیرد‬ ‫‹ ‹شیوه گرفتن مالیات مشکل دارد‬ ‫قدیر قیافه‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫کنفدراس��یون صادرات‬ ‫ای��ران با بیان اینکه اگر‬ ‫مالیات پرداخت نش��ود‬ ‫کشور نمی تواند توسعه‬ ‫پی��دا کن��د‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬درص��د باالیی از‬ ‫معادن ما در مناطق مح��روم و کمتربرخوردار‬ ‫‹ ‹قانونمند رفتار کنیم‬ ‫ابوالقاس��م صدی��ق‪،‬‬ ‫بهره بردار معدنی نیز با‬ ‫بی��ان اینک��ه کمترین‬ ‫انتظار ما این اس��ت که‬ ‫در دریاف��ت مالی��ات‬ ‫قانونی رفتار ش��ود‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬وزارت‬ ‫دارایی مطرح می کند در بخش ارزش افزوده در‬ ‫سالی مشخص‪ ،‬بدهی شما فالن مقدار است و‬ ‫بای��د ان را پرداخ��ت کنی��د‪ ،‬درحالی ک��ه من‬ ‫تولیدکنن��ده در ان س��ال فروش��ی از مع��دن‬ ‫نداشته ام‪.‬‬ ‫صدیق ادامه داد‪ :‬متاسفانه با اینکه به دارایی‬ ‫اعالم می کنیم فروشی نداشته ایم که بخواهیم‬ ‫بر اس��اس ان مالیاتی پرداخ��ت کنیم اما انها‬ ‫مط��رح می کنن��د از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تعالم گرفته ایم که شما این میزان‬ ‫تولید داش��ته اید‪ .‬هرچند این امار درست است‬ ‫اما مس��ئله این است که ما فروشی نداشته ایم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬هرچند سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از لحظه اکتشاف تا تولید ورود کرده و‬ ‫اطالعات م��ا را دارد اما در مرحله فروش دیگر‬ ‫اماری ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدنی با انتقاد از اینکه س��ازمان‬ ‫مالیات��ی از ب��ار ذخیره ه��م مالی��ات دریافت‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی س��ازمان مالیاتی باید از‬ ‫ما مالیات دریافت کند که فروش داشته باشیم‬ ‫نه اینکه از بار ذخیره معدنکاران مالیات بگیرد‪.‬‬ ‫متاس��فانه اس��تدالل انها این اس��ت که اثبات‬ ‫کنید فروشی نداش��ته اید‪ ،‬درحالی که از لحاظ‬ ‫حقوق��ی اصل بر برائت اس��ت‪ .‬اگر قرار اس��ت‬ ‫چیزی ثابت ش��ود س��ازمان مالیاتی باید ثابت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫منیر حضوری‪ :‬ش��کی نیس��ت که کش��ور‬ ‫بای��د ب��ا مالی��ات اداره ش��ود و از درامدهای‬ ‫نفت��ی فاصله بگیرد ام��ا اینکه مالیات س��تانی‬ ‫را چگون��ه انج��ام دهیم تا ه��م مالیات وصول‬ ‫ش��ود و هم تولید رونق یابد و چرخ های معدن‬ ‫بچرخد‪ ،‬مقوله ای اس��ت که بای��د به ان توجه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فع��االن ح��وزه مع��دن ب��اور دارن��د اگر در‬ ‫فضایی که کش��ور مش��کالت اقتص��ادی دارد‪،‬‬ ‫از ابزار مالیاتی اس��تفاده کنی��م‪ ،‬بهبودی برای‬ ‫تولیدکنن��دگان ایج��اد نش��ود و معافیت های‬ ‫مالیات��ی زمان بیش��تری نداش��ته باش��د‪ ،‬در‬ ‫سال های بعد دیگر تولیدکننده نمی تواند ادامه‬ ‫حیات دهد‪.‬‬ ‫ازانجایی که سرمایه های بخش معدن اندک‬ ‫و هزینه ه��ای ان ازجمله تامین ماش��ین االت‬ ‫و قطع��ات‪ ،‬پرداخ��ت مالی��ات ارزش افزوده و‬ ‫جم��ع اوری و پرداخت دوب��اره ان به دولت از‬ ‫س��وی تولیدکنندگان باری اس��ت که به تولید‬ ‫و معدنکار تحمیل می شود‪ ،‬فعاالن معدنی باور‬ ‫دارند دولت باید در سیاست های خود بازنگری‬ ‫و از ای��ن فع��االن اقتص��ادی بیش��تر حمایت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در همین زمینه با کارشناسان معدن‬ ‫گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫ق��رار دارن��د ک��ه مش��مول دریاف��ت مالیات‬ ‫نمی ش��وند و برای حدود ‪۱۰‬س��ال از پرداخت‬ ‫مالیات معاف می ش��وند اما موضوع مهم‪ ،‬شیوه‬ ‫اعم��ال معافیت و تبعیضی اس��ت که به س��ود‬ ‫ش��هرک های صنعتی و به زی��ان بخش معدن‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫قیاف��ه با بیان اینکه هی��چ معدنکاری با اخذ‬ ‫مالی��ات مخالف نیس��ت بلکه با ش��یوه گرفتن‬ ‫مالیات و نح��وه معافیت ه��ا مخالفت می کند‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬معافیت ه��ای مالیات��ی ک��ه در‬ ‫سال های گذش��ته به بخش معدن تعلق گرفته‬ ‫درب��اره مناط��ق توس��عه نیافته یا ب��ه تعبیری‬ ‫غیربرخ��وردار و مح��روم ب��وده اس��ت‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس معدنی که در مناط��ق خاص قرار دارد‬ ‫به م��دت ‪۱۰‬س��ال از پرداخت مالی��ات معاف‬ ‫است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س کنفدراس��یون ص��ادرات ایران‬ ‫درباره مشکالت این کار گفت‪ :‬نخستین مشکل‬ ‫این است که متاس��فانه این ‪۱۰‬سال را به طور‬ ‫دقیق از زمان صدور پروانه بهره برداری محاسبه‬ ‫می کنند که زمان کمی اس��ت‪ .‬اگ��ر بخواهیم‬ ‫درس��ت محاس��به کنیم که یک معدن شروع‬ ‫به تولید کند دس��ت کم ‪۲‬سال زمان می برد تا‬ ‫تجهیز و راه اندازی شود‪ .‬در این فواصل ممکن‬ ‫اس��ت رکود پیش بیاید و م��واد معدنی ان قدر‬ ‫نرخ پایینی داشته باشند که اصال برای معدنکار‬ ‫به صرف��ه نباش��د م��اده معدن��ی را اس��تخراج‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬درنهایت ‪ ۵‬یا ‪۶‬س��ال زمانی اس��ت‬ ‫که معدنکار می تواند از معافیت مالیاتی معدن‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫قیافه س��پس به امتیازاتی که به شهرک های‬ ‫صنعتی داده می ش��ود‪ ،‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫مقاب��ل اگر هر صاح��ب س��رمایه ای بتواند در‬ ‫مناطق کمت��ر برخوردار س��رمایه گذاری کند‪،‬‬ ‫از زم��ان ش��روع و اغ��از بهره ب��رداری از واحد‬ ‫صنعتی ب��ه مدت ‪۱۳‬س��ال معافی��ت مالیاتی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬این تبعیض بزرگی است که به‬ ‫زیان بخش معدن اعمال می شود‪ .‬اگر قرار است‬ ‫واحد صنعتی در ش��هرک صنعتی ساخته شده‬ ‫در مناطق محروم از ‪۱۳‬سال معافیت برخوردار‬ ‫باشد باید واحد معدنی ‪۱۵‬سال معافیت داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫قیافه با بیان اینکه قانون گذار و کس��انی که‬ ‫ایین نامه ه��ای اجرایی را نوش��ته اند دقت الزم‬ ‫را نکرده ان��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫وظیف��ه ایج��اد زیرس��اخت را خود ب��ه عهده‬ ‫دارند و برق‪ ،‬اب‪ ،‬گاز و راه را خودش��ان تامین‬ ‫می کنن��د‪ ،‬در حال��ی که در ش��هرک صنعتی‪،‬‬ ‫تمام زیرس��اخت های اب‪ ،‬برق و خیابان کشی‬ ‫مهیاست‪.‬‬ ‫همچنی��ن واحدی که در ش��هرک صنعتی‬ ‫مس��تقر اس��ت‪ ،‬از مزی��ت افزایش ن��رخ زمین‬ ‫و س��ازه برخوردار می ش��ود اما واح��د معدنی‬ ‫ک��ه در دورافتاده ترین نقطه کش��ور قرار دارد‬ ‫نمی توان��د از این ام��کان و مزیت ها اس��تفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه باید از واحدهای معدنی‬ ‫ک��ه در تولید نقش دارند بیش از اینها حمایت‬ ‫کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬معدن��کاران با مش��کالت زیادی‬ ‫روبه رو هستند و مجبوریم عطای کار در معدن‬ ‫را به لقایش ببخشیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬به ج��ای اینکه انرژی‬ ‫بگذاری��م ت��ا بیش��تر ب��ر تولی��د‪ ،‬اکتش��اف و‬ ‫توس��عه معدن تمرکز کنیم متاس��فانه درگیر‬ ‫بخش��نامه های متناق��ض‪ ،‬متض��اد و رون��د‬ ‫مالیات گیری نادرست و تفکرات اشتباه هستیم‬ ‫که متولیان بخش معدن ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م صدیق‪ :‬متاس��فانه ب��ا اینکه ب��ه دارایی اعالم‬ ‫می کنی��م فروش��ی نداش��ته ایم که ب��ر اس��اس ان مالیات‬ ‫پرداخ��ت کنیم‪ ،‬انه��ا می گوین��د از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تعالم گرفته ای��م که ش��ما این می��زان تولید‬ ‫داشته اید‬ ‫کند نه ما که فعال معدنی هستیم اما متاسفانه‬ ‫زیر بار نمی روند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه اس��ناد و اظهارنامه ها وجود‬ ‫دارد اما مشکل این است که قانون درست اجرا‬ ‫نمی شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قراردادی را در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫بس��تم و اعالم کردم که این مقدار پول را بابت‬ ‫فروش ماده معدن��ی کرومیت دریافت کرده ام‪.‬‬ ‫بعدها این قرارداد‪ ،‬فسخ و به یک شرکت دیگر‬ ‫انتقال داده شد و در سال ‪ ۱۳۹۷‬دوباره همان‬ ‫می��زان پول را اظهار کردم‪ .‬امروز دارایی در هر‬ ‫‪۲‬مورد می خواهد پول بگیرد‪.‬‬ ‫صدیق با اش��اره به اینکه در هیات رسیدگی‬ ‫طرف معدنکار زیاد گرفته نمی شود‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫داور و قاض��ی که در هیات حل اختالف دارایی‬ ‫تصمیم گی��ری می کند‪ ،‬خود طرف دعواس��ت‪.‬‬ ‫وقت��ی قاضی خود طرف دعوا باش��د‪ ،‬به س��ود‬ ‫خود رای می دهد‪.‬‬ ‫او به عن��وان راه��کار اظه��ار کرد‪ :‬خ��ارج از‬ ‫نیروه��ای دارایی در هیات ه��ای حل اختالف‬ ‫بای��د از س��ازمان های مردم نه��اد معدن��ی‪،‬‬ ‫نظام مهندس��ی‪ ،‬خانه معدن و حتی وزارتخانه‬ ‫نیز دعوت شود‪ .‬افرادی که به کار معدنی تسلط‬ ‫داش��ته و با قوانین اشنا باش��ند باید در چنین‬ ‫جلسه هایی حضور یابند‪ .‬راه دیگر این است که‬ ‫هیات های داوری در خانه معدن برگزار شود و‬ ‫از دارایی هم نماینده ای باشد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1372‬‬ ‫پیاپی ‪2690‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حرکت صنایع معدنی روی غلتک مالیات کند می شود‬ ‫بازار‬ ‫داخلی فوالد‬ ‫در مسیر ثبات‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹محاسبه مالیات با نرخ ارز‬ ‫افشین مقتدر‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫افش��ین مقتدر‪ ،‬مدیرعامل کارخان��ه الومینیوم پارس‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مالی��ات ارزش افزوده و‬ ‫س��ختگیری هایی که اداره مالیات انجام می دهد و رسمی‬ ‫شدن دفترهای مالیاتی س��بب شده اقتصاد زیرزمینی در‬ ‫کشور ش��کل بگیرد؛ چراکه بیشتر شرکت ها تمایل ندارند‬ ‫تمام خری��د و فروش خود را در دفترها ثبت کنند و همین‬ ‫موضوع زمینه فرار مالیاتی بسیاری از شرکت ها شده است‪.‬‬ ‫مقت��در با اش��اره ب��ه دو نوع ف��روش متداول از س��وی‬ ‫ش��رکت ها عنوان ک��رد‪ :‬در بازار هم اکن��ون دو نوع فروش‬ ‫متداول اس��ت‪ ،‬یک نوع خرید و فروش رس��می اس��ت که‬ ‫ضوابط سازمان مالیاتی را رعایت می کنند‪ .‬اما نوع دیگر ان‪،‬‬ ‫خرید و فروش غیررس��می است که این نوع خرید و فروش‬ ‫در جای��ی ثبت نمی ش��ود یا برخی ش��رکت های صوری با‬ ‫ت ملی افراد روس��تایی به ثبت می رس��ند تا از مالیات‬ ‫کار ‬ ‫فرار کنند و همین موضوع س��بب ایجاد اقتصاد زیرزمینی‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬از این رو ما برای‬ ‫خرید برخی از مواد اولیه با مش��کل روبه رو هستیم؛ چراکه‬ ‫برخی حاضر به ثبت خرید در دفترهای رس��می نیستند یا‬ ‫برخی ش��رکت ها تمایل به خرید از تولیدکننده رسمی به‬ ‫این دلیل که در دفترهای رس��می ثبت خواهد شد‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫این موض��وع خرید و فروش را از ش��فافیت خارج می کند‬ ‫و س��بب بزرگترش��دن اقتصاد زیرزمینی می ش��ود‪ .‬این‬ ‫فع��ال حوزه الومینیوم همچنین ب��ه کاالهای وارداتی نیز‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬موضوع دیگر‪ ،‬مالیات کاالهای وارداتی‬ ‫است‪ .‬هم تعرفه عوارض و هم عوارض مالیات ارزش افزوده‬ ‫کاالهای وارداتی با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی دریافت می شود‪ ،‬این‬ ‫موضوع س��بب ش��ده عوارض واردات و مالیات ان کاهش‬ ‫پی��دا کند‪ .‬این درحالی اس��ت که کس��انی ک��ه از بورس‬ ‫کاال خرید می کنند‪ ،‬باید ‪۹‬درص��د مالیات ارزش افزوده را‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بازار مقاط��ع طویل فوالدی در کش��ور در‬ ‫نرخ های رس��می و کاالی پیشنهادی بنکدار‬ ‫در حوزه ه��ای میلگ��رد اج��دار‪ ،‬ناودان��ی و‬ ‫نبش��ی‪ ...‬به طور عمده ثابت است‪ .‬البته حال‬ ‫ب��ازار تیراه��ن ذوب��ی چندان خوب نیس��ت‬ ‫و درحال حاض��ر در ب��ازار به نوع��ی با کمبود‬ ‫موجودی انبارها روبه رو هس��تیم و راهکار ان‬ ‫هم روش��ن است؛ «افزایش عرضه و تزریق به‬ ‫بازار» از تولی��د درباره حواله هایی که پیش تر‬ ‫خریداری ش��ده است‪ ،‬نش��ات می گیرد‪ .‬این‬ ‫موض��وع بنا بر رقابت��ی که در ب��ازار رکودی‬ ‫فعلی‪ ،‬بی��ن عرضه کنندگان (بنک��داران) این‬ ‫کاال وجود دارد‪ ،‬منجر به تخلیه حباب موجود‬ ‫خواهد ش��د؛ به شرطی که اراده برای این کار‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫در حوزه مقاطع تخت ف��والدی و ورق هم‬ ‫ش��نیده ها حاکی از این اس��ت ک��ه افزایش‬ ‫قیمت��ی در کلیات فعالیت بازار دیده نش��ده‬ ‫و هرچه اس��ت ثبات یا افزای��ش تخفیف ها و‬ ‫معامله ها توافقی است‪.‬‬ ‫بازار قوط��ی و پروفیل هم متاث��ر از بهبود‬ ‫عرض��ه ورق به بازار از س��وی مبادی متفرقه‬ ‫ک��ه به نوعی هم��واره س��وپاپ تخلیه حباب‬ ‫نرخ کاالی پیشنهادی فوالد مبارکه از سمت‬ ‫برخی بنکداران به شمار می رود‪ ،‬در یک هفته‬ ‫اخیر پیوس��ته روند کاهش��ی داشته‪ ،‬البته در‬ ‫چن��د روز اخی��ر این روند کاهش��ی تا حدی‬ ‫ی که درحال حاضر‬ ‫متوقف شده است‪ ،‬به طور ‬ ‫پیش��نهاد محصول بر مبن��ای ورق ضخامت‬ ‫‪۲‬میلیمتر‪ ،‬بیش��تر در دامنه قیمتی ‪ ۵۹۰۰‬تا‬ ‫‪ ۶۱۵۰‬تومان کیلو (‪ ) VAT+‬شنیده می شود‬ ‫که البته نرخ پیش��نهادی ای��ن کاال بر مبنای‬ ‫ورق مبارکه بیش��تر در س��قف دامنه اعالمی‬ ‫حدود ‪ ۶۱۰۰‬تا ‪ ۶۱۵۰‬تومان عمومیت دارد‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫صنای��ع معدنی جزو صنایعی به ش��مار م��ی رود که در‬ ‫پرداخت مالیات خوش حساب بوده و با توجه به شرکت های‬ ‫بزرگی که در این صنایع مش��غول کار هس��تند‪ ،‬بخشی از‬ ‫درام��د دولت به وس��یله این ش��رکت ها تامین می ش��ود‪.‬‬ ‫ام��ا تولیدکنن��دگان در این صنای��ع‪ ،‬در زمینه پرداخت و‬ ‫تس��ویه مالیات ارزش افزوده با مشکالتی روبه رو هستند و‬ ‫معتقدند‪ ،‬اگ��ر این مالیات از مصرف کنن��ده نهایی گرفته‬ ‫می شد‪ ،‬روال کار برای تولیدکننده بهتر بود‪.‬‬ ‫افش��ین مقتدر‪ :‬برخی ش��رکت ها تمایل به خری��د از تولیدکننده‬ ‫رسمی به این دلیل که در دفترهای رسمی ثبت خواهد شد‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫این موضوع خرید و فروش را از شفافیت خارج می کند‬ ‫پرداخ��ت کنند؛ چراکه قیمت گ��ذاری در بورس بر مبنای‬ ‫ارز ازاد کشف نرخ می شود‪ .‬مقتدر ادامه داد‪ :‬موضوع دیگر‬ ‫اینکه دولت مدعی است‪ ،‬ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی را به کاالیی جز‬ ‫کاالهای اساس��ی مانن��د دارو و‪ ...‬اختصاص نمی دهد‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که دولت برای واردات همه کاالها عوارض‬ ‫و مالی��ات بر مبنای دالر ‪۴۲۰۰‬تومانی تعیین کرده اس��ت‬ ‫که در برابر دالر حدود ‪۱۱‬هزار تومانی درحقیقت یک سوم‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن یاداور ش��د‪ :‬دولت به ج��ای اینکه در پی‬ ‫افزایش نرخ ارز یا بنزین باش��د تا بدین وس��یله درامدهای‬ ‫خود را تامین کند‪ ،‬باید سازکار مناسبی برای مالیات دهی‬ ‫تعریف کند تا از فرار مالیاتی پیش��گیری کرده و از س��وی‬ ‫دیگر عوارض واردات را منطقی کند تا به سوددهی مناسب‬ ‫برس��د‪ .‬این فعال حوزه الومینیوم در ادامه توضیح داد‪ :‬در‬ ‫کل ب��ه دلی��ل قوانین متناقضی که در کش��ور وجود دارد‪،‬‬ ‫زمینه ف��رار مالیاتی بس��یار مهیاس��ت‪ .‬در زمینه مالیات‬ ‫موض��وع دیگر اینکه برخی ش��رکت ها به ص��ورت موقت‬ ‫گلنکور در صدر فهرست پولدار ترین غول های معدنی جهان‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‪ :‬وب سایت انگلیسی زبان ماینینگ که اخبار معدن‬ ‫و صنایع معدنی جهان را منتش��ر می کند‪ ،‬امس��ال نیز همانند س��ال های گذشته‬ ‫شرکت های برتر فعال در بخش معدن و فلزات را معرفی کرده است‪ .‬این شرکت ها‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی بیش��ترین درامد را در میان همتایان خود به دس��ت‬ ‫اوردند‪ .‬گفتنی اس��ت در س��ال گذشته‪ ،‬بیشتر این شرکت های معدنی و فلزی در‬ ‫اس��یا و اروپا مس��تقر بودند و مس‪ ،‬س��نگ اهن و زغال سنگ اصلی ترین تولیدات‬ ‫انها را تشکیل می دهند‪ .‬این ‪ 5‬مورد و درامد انها به این شرح فهرست می شود‪.‬‬ ‫شرکت سوئیسی گلنکور با اختالف چشمگیر با دیگر غول های معدنی در صدر‬ ‫این فهرست قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹گلنکور‪ ۲۱۹.۷۵ :‬میلیارد دالر‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬درامد گلنکور نسبت به س��ال پیش از ان ‪۶‬درصد‬ ‫رش��د کرد و به ‪۲۱۹.۷۵‬میلیارد دالر رس��ید‪ .‬بیشترین درامد این شرکت از محل‬ ‫محصوالت انرژی با ارزش ‪۱۳۹‬میلیارد دالر بود و این غول سوئیسی از بخش فلزات‬ ‫و منابع معدنی ‪۸۳‬میلیارد دالر درامد به دست اورد‪.‬‬ ‫گلنکور همچنین در سال گذشته بر دارایی های خود افزود؛ از جمله این دارایی ها‬ ‫‪۴۹‬درصد سهام پروژه ای به نام «هانتِر َولی اپ ِرشِ نز» و ‪۸۲‬درصد سهام پروژه «هالی‬ ‫کریک» بودند که در اس��ترالیا قرار دارند و در انها زغال کک و حرارتی‪ ،‬اس��تخراج‬ ‫می ش��ود‪ .‬این شرکت همچنین از مالکیت خود بر شرکت «شِ ورون سوت افریکا»‬ ‫در افریقای جنوبی خبر داده است‪.‬‬ ‫اینشرکتپسازاینکهدراختیارگلنکورقرارگرفت‪،‬به«استرونانرژی»تغییرنامداد‪.‬‬ ‫فلزاتوموادمعدنی‪،‬محصوالتانرژیوکشاورزی‪،‬اصلی ترینتولیداتگلنکورراتشکیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارسلورمیتال‪۷۶.۰۳ :‬میلیارد دالر‬ ‫ش��رکت ارس��لورمیتال که در لوکزامبورگ بنا نهاده شده است‪ ،‬در سال گذشته‬ ‫میالدی ‪ ۷۶.۰۳‬میلیارد دالر درامد به دست اورد‪ .‬این شرکت در زمینه تولید فوالد‬ ‫و مواد معدنی فعالیت می کند و در سال گذشته میالدی‪ ،‬در مقایسه با سال پیش‬ ‫‪۱۰.۷‬درصد بر درامد خود افزود‪ .‬این شرکت فراملی در سال گذشته بیشترین درامد‬ ‫را از فعالیت های خود در اروپا به ارزش ‪۴۰.۴‬میلیارد دالر به دست اورد‪ .‬پس از اروپا‪،‬‬ ‫کش��ورهای امریکایی‪ ،‬کانادا و مکزیک منبع بیش��ترین درامد برای ارسلورمیتال‬ ‫بودند‪ .‬ارس��لورمیتال در س��ال گذشته‪۲ ،‬ش��رکت فوالدس��از را به مالکیت خود‬ ‫دراورد‪ .‬یکی از انها ش��رکت ایتالیایی «ایلوا اس‪.‬پی‪.‬ا ِی» و دیگری شرکت برزیلی‬ ‫«وورتورانیم سیجورجیا» بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ریوتینتو‪۴۰.۵۲ :‬میلیارد دالر‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬درام��د ریوتینتو ب��ه ‪۴۰.۵۲‬میلیارد دالر رس��ید‪.‬‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬مس و الماس‪۴ ،‬گروه اصلی تولیدات این غول انگلیسی‪-‬‬ ‫استرالیایی را که در حوزه مواد معدنی و انرژی فعالیت می کنند‪ ،‬تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫پروژه های بهره برداری از ذخایر سنگ اهنی که این شرکت در اختیار دارد شامل‬ ‫‪۱۶‬مع��دن در استرالیاس��ت که پروژه های «کودِیدِیری»‪« ،‬روب َولی» و « ِوس��ت‬ ‫انجِ الس» از جمله انها هس��تند‪ .‬این ‪۱۶‬پروژه در س��ال گذشته ‪۱۸.۴‬میلیارد دالر‬ ‫ب��رای ریوتینتو درامدزایی کردند‪ .‬ریوتینت��و در بخش تولید الومینیوم‪۵ ،‬معدن‪،‬‬ ‫‪۴‬واحد تصفیه و ‪۱۴‬واحد ذوب در اختیار دارد؛ اینها در سال گذشته ‪۱۲.۱۹‬میلیارد‬ ‫دالر درامد برای شرکت افریدند‪ .‬دامنه فعالیت ریوتینتو در مجموع در ‪۳۵‬کشور‬ ‫جهان و ‪۶‬قاره گسترده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بی اچ پی بیلتون‪۳۷.۵۷ :‬میلیارد دالر‬ ‫بی اچ پی بیلتون در س��ال گذش��ته میالدی ‪۳۷.۵۷‬میلیارد دالر درامد داشت و‬ ‫این س��ال را با رش��د ‪۲۰‬درصدی نسبت به سال ‪۲۰۱۷‬میالدی پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫این غول انگلیسی‪-‬اس��ترالیایی در پروژه های خود در معادن مس اس��کوندیدا و‬ ‫سنگ اهن ِوستِرن‪ ،‬رشد تولید را تجربه کرد‪ .‬پروژه های سنگ اهنی ان سرچشمه‬ ‫بیشترین درامدی هستند که در سال گذشته به بی اچ پی جاری شدند‪ .‬این درامد‬ ‫‪۱۰.۶۵‬میلیارد دالر بود‪ .‬پس از س��نگ اهن‪ ،‬مس با ‪۶.۱‬میلیارد دالر و زغال سنگ‬ ‫با ‪۴.۹۷‬میلیارد دالر بیش��ترین عایدی را برای این ش��رکت ایجاد کردند‪ .‬بی اچ پی‬ ‫در اکتش��اف و تولید مواد نفتی‪ ،‬مس‪ ،‬س��نگ اهن و زغال س��نگ در سراسر جهان‬ ‫فعالیت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹واله‪۳۵.۹۳ :‬میلیارد دالر‬ ‫ش��رکت واله برای سال گذش��ته میالدی ‪۳۵.۹۳‬میلیارد دالر درامد را گزارش‬ ‫داد‪ .‬مواد معدنی اهنی‪ ،‬زغال سنگ‪ ،‬فلزات پایه و کود‪۴ ،‬گروه اصلی محصوالتی را‬ ‫تشکیل می دهند که این غول برزیلی به تولید انها اشتغال دارد‪.‬‬ ‫فلزات اهنی ش��امل کانی س��نگ اهن‪ ،‬سنگ اهن گندله‪ ،‬منگنز‪ ،‬فروسیلیس ها‬ ‫و دیگر محصوالت اهنی می ش��ود‪ .‬این بخش منش��ا تولید ‪۷۵‬درصد درامد واله به‬ ‫ارزش ‪۲۶.۹۸‬میلیارد دالر بود‪ .‬فلزات پایه در رده دوم منابع درامد واله قرار دارند‬ ‫و ارزش انها در سال گذشته ‪۷.۱‬میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫ثبت می ش��وند و با کارت های ملی قالب��ی این کار را انجام‬ ‫می دهند‪ .‬این درحالی است که دفترهای مالیاتی به صورت‬ ‫دوساالنه بررسی می ش��وند‪ .‬از انجا که شرکت های بزرگ‬ ‫مانن��د فوالد مبارکه یا ایران خودرو نظام مش��خص با دفتر‬ ‫مشخص دارند‪ ،‬فرار مالیاتی ندارند اما شرکت های کوچک‬ ‫به راحت��ی از زیر بار مالیات ف��رار می کنند‪ .‬مقتدر در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬قوانینی که برای دریافت مالیات ازسوی‬ ‫دولت وضع شده‪ ،‬بیشتر سبب فرار مالیاتی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گردش مالی تولیدکننده کند می شود‬ ‫درباره مس��ائلی که تولیدکنندگان در زمینه مالیات با ان‬ ‫درگیر هس��تند‪ ،‬زکریا نایبی‪ ،‬مدیر تحقیق و توسعه فوالد‬ ‫ناب تبریز نیز عنوان کرد‪ :‬هر کشوری در زمینه مالیات برای‬ ‫خود قانونی دارد‪ .‬برای نمونه اگر در اروپا زندگی کنید باید‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬ت��ا ‪۵۰‬درصد درامد خود را به مالیات اختصاص‬ ‫دهی��د‪ .‬البته دولت نی��ز در برابر مالیات به ش��هروندان یا‬ ‫تولیدکنن��دگان خدم��ات قابل توجهی ارائ��ه خواهد داد‪.‬‬ ‫نایب��ی در ادامه با اش��اره به مالیات ارزش اف��زوده در ایران‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬تولیدکنندگان در زمینه مالیات ارزش افزوده‬ ‫با مش��کالتی روبه رو هس��تند؛ چراکه بخش��ی از سرمایه‬ ‫در گردش تولیدکننده را مس��دود می کنن��د‪ .‬برای نمونه‬ ‫زمانی که تولیدکننده ش��مش خریداری می کند ‪۹‬درصد‬ ‫ارزش اف��زوده ان را باید به فروش��نده بده��د‪ .‬پس از انکه‬ ‫ش��مش را تبدیل ب��ه محصول می کن��د و ان را به خریدار‬ ‫می فروش��د‪۹ ،‬درصد ارزش اف��زوده را از خریدار دریافت و‬ ‫ب��ه اداره مالیات پرداخ��ت می کند‪ .‬باتوجه ب��ه این روال‪،‬‬ ‫تولیدکننده هر ‪۳‬ماه یکبار باید مالیات ارزش افزوده خود را‬ ‫با اداره امور مالیاتی تسویه کند‪ .‬به عبارت دیگر هر اندازه در‬ ‫‪ ۳‬ماه فروش داش��ت ه را باید با اداره امور مالیاتی تسویه کند‪.‬‬ ‫نایبی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به نکته های یادشده‬ ‫تولیدکننده دو بار مالیات ارزش افزوده را پرداخت می کند‪،‬‬ ‫یکبار از فروشنده مواد اولیه و یکبار نیز از خریدار محصول‬ ‫و مابه تفاوت ان به دولت تعلق می گیرد و مالیات مواد اولیه‬ ‫را دول��ت باید به ما بازگرداند‪ ،‬البته دولت این مابه تفاوت را‬ ‫به تولیدکننده بازمی گردان��د‪ ،‬اما بازگرداندن ان حدود ‪۳‬‬ ‫س��ال طول می کشد‪ .‬وی افزود‪ :‬برای نمونه درنظر بگیرید‪،‬‬ ‫یک تولیدکننده فوالد در پایین دست که در سطح متوسط‬ ‫تولید دارد‪ ،‬ماهی ‪۲۰‬هزار تن ش��مش خریداری و ‪۹‬درصد‬ ‫ان را مالیات ارزش اف��زوده پرداخت کن��د‪ .‬از این رو ممکن‬ ‫اس��ت در ماه ‪ ۸۰۰‬میلیون توم��ان مالیات ارزش افزوده ان‬ ‫را به فروش��نده بیلت پرداخت کند و ان هم باید به سازمان‬ ‫امور مالیاتی بپردازد که بخش��ی از ان باید به تولیدکننده‬ ‫بازگردانده ش��ود‪ .‬اما گاهی این مابه تفاوت ها که دولت باید‬ ‫به تولیدکننده بازگرداند‪ ،‬به ‪ ۷‬تا ‪۸‬میلیارد تومان می رس��د‬ ‫که این بازگرداندن با تاخیر انجام می ش��ود‪ .‬موضوع دیگر‬ ‫اینکه دولت همین را هم به موقع تسویه حساب نمی کند و‬ ‫به نوعی س��بب می شود بخشی از نقدینگی یا گردش مالی‬ ‫واحدهای تولیدی مسدود باقی بماند‪ .‬نایبی در ادامه یاداور‬ ‫شد‪ :‬قانون این است که مصرف کننده نهایی باید این مالیات‬ ‫ارزش افزوده را پرداخت کند نه تولیدکننده یا حلقه میانی‬ ‫تولید‪ .‬از این رو اگر نظام مالیاتی به نوعی تعریف ش��ده بود‬ ‫ک��ه مالی��ات از مصرف کننده نهایی گرفته می ش��د‪ ،‬برای‬ ‫تولیدکنندگان بهتر بود‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬به دالیلی‬ ‫همچون این موضوع که دولت نمی تواند فروشندگان جزء‬ ‫را کنترل کند یا تغییر نظام مالیاتی قدری با مشکل روبه رو‬ ‫است‪ ،‬مالیات گیری بر همین مبنا پیش می رود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1372‬‬ ‫پیاپی ‪2690‬‬ ‫ماجرای قرارداد‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیارد دالری‬ ‫ایران و چین چیست؟‬ ‫سود اصناف‬ ‫در شفافیت مستندات‬ ‫درامدی‬ ‫خلق مشاغل بیشتر‬ ‫برای زنان و جوانان در‬ ‫صنعت گردشگری‬ ‫گریزی بر مالیات ستانی از اقتصاد اینترنتی‬ ‫محمد امیرزاده‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کس��ب وکارهای مجازی ب��ا توجه به اس��تفاده از فناوری های روز‬ ‫جه��ان نیاز به اموزش دائم دارند اما در بیش��تر موارد س��ازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی این م��وارد را هم رد کرده و اع�لام می کند که چرا‬ ‫اموزش های بسیاری دارید؟‬ ‫ش��ماره اقتصادی‪ ،‬نشانی کامل و کدپستی فروشنده و‬ ‫مش��خصات کاال یا خدمات ارائه ش��ده‪ ،‬مقدار و مبلغ‬ ‫ان باشد‪.‬‬ ‫براین اس��اس‪ ،‬صاحبان کسب و کارهای مجازی نیز‬ ‫مانند تمامی اش��خاص حقوقی‪ ،‬صاحبان مشاغل گروه‬ ‫اول موض��وع ماده ‪ ۲‬ایین نام��ه اجرایی ماده ‪ ۹۵‬قانون‬ ‫مالیات های مستقیم و صاحبان مشاغل مشمول مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده که از انها فراخوان به عمل امده اس��ت‪،‬‬ ‫مکلف هستند فهرست معامالت خود را براساس اقالم‬ ‫اطالعاتی درخواستی در س��امانه عملیات الکترونیکی‬ ‫مودیان مالیاتی به نش��انی ‪ www.tax.gov.ir‬تهیه و‬ ‫حداکث��ر در مقاطع ‪ ۳‬ماهه (فصلی) و تا یک ماه و نیم‬ ‫پ��س از پایان هر فصل به طور الکترونیکی به س��امانه‬ ‫معامالت ارس��ال ی��ا در قال��ب لوح فش��رده اطالعات‬ ‫درخواستی را به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مانند همه کسب وکارها‬ ‫کس��ب کارهای مج��ازی تافته جدا بافت��ه از اقتصاد‬ ‫نیستند که نحوه مالیات دهی شان نیز متفاوت از دیگر‬ ‫بخش ها باش��د در نتیج��ه مانند هر ش��رکت و واحد‬ ‫اقتصادی دیگر نسبت به اعالم هزینه درامد خود اقدام‬ ‫و سپس مالیات را پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫در همین باره رئیس کمیس��یون جوانان‪ ،‬کارافرینی‬ ‫و کس��ب وکارهای نوین و دانش بنی��ان اتاق بازرگانی‬ ‫ایران با بیان اینکه مالیات س��تانی از کس��ب وکارهای‬ ‫مجازی مانند ش��رکت ها و واحده��ای اقتصادی دیگر‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این کسب وکارها درامد‪-‬هزینه خود‬ ‫را اع�لام و مالیات را براس��اس ان پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫افش��ین کاله��ی در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫قانون‪ ،‬مقررات یا بخش��نامه ای که در ان مقرر ش��ده‬ ‫باش��د کس��ب و کارهای مجازی یا نوین باید به روش‬ ‫خاصی مالیات پرداخت کنند‪ ،‬وجود ندارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه برخ��ی معتقدند فرار مالیاتی‬ ‫در این بخش بیش��تر اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬موضوع فرار‬ ‫مالیات��ی فراگی��ر اس��ت و فق��ط به کس��ب وکارهای‬ ‫مجازی و نوین محدود نمی ش��ود‪ .‬چون اس��م مجازی‬ ‫روی ای��ن کسب وکارهاس��ت‪ ،‬برخی تص��ور می کنند‬ ‫کاره��ای عجی��ب و غریب��ی رخ می ده��د ک��ه اعالم‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون جوان��ان‪ ،‬کارافرینی و کس��ب‬ ‫وکارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هرچند امکان فرار مالیاتی هم در این بخش وجود‬ ‫دارد اما اتفاقا می توان گفت که ش��اید فرار مالیاتی در‬ ‫این حوزه کمتر از دیگر کسب وکارهاست چراکه کسب‬ ‫و کارهای جدیدتری هس��تند و جوانان و نوپایان تعهد‬ ‫بیشتری دارند و به طور شفاف کار می کنند‪.‬‬ ‫کالهی ادامه داد‪ :‬یک فعال اقتصادی در حوزه انالین‬ ‫ه��م می تواند این کار انجام ده��د و در خوداظهاری ها‬ ‫تعل��ل کند‪ .‬اما به طور کلی س��ازکار مالیات س��تانی از‬ ‫کس��ب وکارهای مج��ازی و نوین مانند دیگر کس��ب‬ ‫وکارهاست‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه کس��ب وکارهای��ی که رس��می‬ ‫نیس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬بخ��ش زی��ادی از ف��رار مالیاتی در‬ ‫کس��ب و کارهای غیررسمی اس��ت که ثبت نشده اند‬ ‫و ش��فاف عمل نمی کنند‪ .‬متاس��فانه اداره مالیات هم‬ ‫بیشترین فشار را بر کس��ب و کارهای شناسنامه دار و‬ ‫اف��رادی که اظهارنامه ارائه می ده��د‪ ،‬وارد می کند‪ .‬در‬ ‫حال��ی که باید غیررس��می ها را شناساس��ی کنند و از‬ ‫کسب وکارهایی که حتی وجود خارجی ندارند‪ ،‬مالیات‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون جوان��ان‪ ،‬کارافرینی و کس��ب‬ ‫وکارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران گفت‪:‬‬ ‫براس��اس قان��ون‪ ،‬وزارت اقتصاد از کس��ب و کارهای‬ ‫مجازی نش��انی محل کار می خواهد؛ یعنی باید س��ند‬ ‫ملک یا اجاره نامه مربوط به محل کار را ارائه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت هزینه ها را به رسمیت بشناسد ‬ ‫اگاه��ی مدی��ران و مس��ئوالن دولت��ی به وی��ژه در‬ ‫بخ��ش مالی��ات‪ ،‬مهم تری��ن موضوع��ی اس��ت که در‬ ‫باب کس��ب وکارهای مجازی مطرح می ش��ود؛ چراکه‬ ‫هزینه های این بخش را نادیده می گیرند و نس��بت به‬ ‫اموزش های دائمی انتقاد دارند‪.‬‬ ‫در همین ب��اره‪ ،‬س��خنگوی اتحادی��ه کش��وری‬ ‫کس��ب وکارهای مجازی با بیان اینکه مالیات س��تانی‬ ‫کسب وکارها مجازی با دیگر کسب وکارها تفاوتی ندارد‬ ‫و بای��د اظهارنامه ارائه بدهن��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬معضلی که‬ ‫درحال حاضر با سازمان امور مالیاتی داریم به رسمیت‬ ‫نشناختن هزینه های کسب و کارهای انالین است که‬ ‫امیدواریم روزی حل شود‪.‬‬ ‫رضا الفت نس��ب در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫هزینه های کس��ب وکارهای انالین با کس��ب وکارهای‬ ‫افالین متفاوت است‪ .‬به عنوان نمونه به دلیل تحریم ها‬ ‫هزینه های مختلفی برای خرید س��رور یا اس��تفاده از‬ ‫گواهی ه��ای متفاوت و تبلیغات در گوگل و‪ ...‬پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه ب��ه اینکه تحریم هس��تیم‪ ،‬اگر‬ ‫افشین کالهی‬ ‫مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری و رئی��س بنیاد ملی‬ ‫نخب��گان اظهارکرد‪ :‬نیروی انس��انی نخبه و با اس��تعداد بهترین‬ ‫ابزار برای توسعه کشور در بخش های گوناگون است که باید این‬ ‫موضوع مورد توجه و حمایت قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬سورنا ستاری در نشست رونق تولید و توسعه‬ ‫اقتصاد دانش بنیان استان گلستان که با حضور دکتر حق شناس‪،‬‬ ‫اس��تاندار گلس��تان‪ ،‬نمایندگان مردم اس��تان در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان در‬ ‫فرمانداری گنبدکاووس برگزار ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬افزون بر توجه‬ ‫و حمای��ت جدی از نیروی انس��انی نخبه و با اس��تعداد‪ ،‬تکیه بر‬ ‫ظرفیت های درونی کشور نیز مسیر توسعه را هموار کرده است و‬ ‫به ان شتاب می بخشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه توسعه‪ ،‬فرایندی درون زا است‪ ،‬افزود‪ :‬استفاده‬ ‫از ظرفیت های درون کش��ور بدون چشمداشت به دیگر کشورها‬ ‫یک اصل مهم در توس��عه اس��ت که باید مورد توجه قرار گیرد و‬ ‫البته این به معنی قطع ارتباط با دیگر کش��ورها یا کمک فنی و‬ ‫علمی گرفتن از انها نیست‪.‬‬ ‫معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری خام فروش��ی را افت‬ ‫توس��عه کشور دانست و بیان کرد‪ :‬امروز خام فروشی در هر شکلی‬ ‫که باش��د از نفت گرفته تا محصوالت پتروش��یمی‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫معدنی‪ ،‬افت توس��عه است‪ ،‬زیرا خام فروشی هیچ ارزش افزوده ای‬ ‫ن��دارد و اصوال نیاز به مهندس‪ ،‬دانش��گاه و نخبه ن��دارد و از هر‬ ‫کسی برمی اید‪.‬‬ ‫س��تاری ادامه داد‪ :‬امروز توس��عه بر مدار نیروی انسانی نخبه‬ ‫و ب��ا اس��تعداد و تکیه ب��ر ظرفیت های درون��ی می چرخد و باید‬ ‫به دنبال ایجاد ارزش افزوده برای تولیدات و ظرفیت های داخلی با‬ ‫مدت هاست مشکالت ایجاد شده در مسیر صادرات‪،‬‬ ‫بخش خدمات فنی مهندس��ی را هم درگیر کرده اس��ت‬ ‫و اکنون صادرات خدمات فنی مهندس��ی ش��رکت های‬ ‫ایرانی به کندی انجام ش��ده و می توان گفت در اس��تانه‬ ‫توقف قرار گرفته است‪ .‬امکان صدور و تمدید ضمانتنامه‬ ‫وجود ندارد و نقل وانتقال پول به سختی انجام می شود‪.‬‬ ‫کارفرمایان خارجی برای ارجاع کار به شرکت های ایرانی‬ ‫با محدودیت رو به رو هستند و طرح های عمرانی داخلی‬ ‫هم کاهش یافته است‪ .‬در چنین شرایطی تعجبی ندارد‬ ‫که بش��نویم کارگ��ر ایرانی برای کار به کش��ور دیگری‬ ‫مهاجرت کرده اس��ت و باید در پروژه های ش��رکت های‬ ‫غیرایران��ی کار کند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬افزای��ش نرخ ارز و‬ ‫کاهش ارزش پول ملی کشور هم به انگیزه کارگران برای‬ ‫مهاجرت دامن زده است‪ .‬کار عزتمند کارگر ایرانی در هر‬ ‫جای جهان خواس��ته همه است اما امیدواریم مشکالت‬ ‫پروژه های عمرانی هرچه زودتر حل و فصل شده و رونق‬ ‫به صادرات خدمات فنی مهندسی ایران بازگردد‪.‬‬ ‫اکنون پروژه های ش��رکت های ایرانی در کشورهایی‬ ‫مانند عمان‪ ،‬الجزایر و کامرون نیمه کاره مانده و سرعت‬ ‫انجام کار به پایین ترین س��طح ممکن رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫هرچند بارها درباره حضور ش��رکت های ایرانی در روند‬ ‫بازسازی عراق و سوریه شنیده ایم اما نگرش های دولت‬ ‫در این باره مانعی برای حضور شرکت های توانمند ایرانی‬ ‫است‪ .‬دولت نگاه پروژه محور دارد و کمتر به کارافرینان و‬ ‫ش��رکت های با سابقه اعتماد می کند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ش��رکت های چینی و ترکیه ای بخش��ی از پولی که‬ ‫دولت ها می خواهند از طریق پروژه در اختیارش��ان قرار‬ ‫بدهند را در اختیار می گیرند تا به طور ازاد در کش��ورها‬ ‫هتل‪ ،‬مراکز خرید و واحدهای مس��کونی بسازند‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط بازدهی کار افزایش یافته و وصول مطالبات هم‬ ‫راحت تر است‪.‬‬ ‫ظرفیت صادرات‬ ‫خدمات فنی مهندسی‬ ‫رضا الفت نسب‬ ‫تکیه بر ظرفیت های داخلی مسیر توسعه را هموار می کند‬ ‫بهره گیری از دانش فنی‪ ،‬استارت اپ ها و شرکت های دانش بنیان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬وظیفه دولت نیز ایجاد زیرس��اخت های الزم برای‬ ‫حمایت از نخبگان‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان و استارت اپ هاست‬ ‫اگرچ��ه در ای��ن ح��وزه دول��ت از ظرفی��ت بخ��ش خصوصی و‬ ‫سرمایه گذاری انها در راه اندازی پارک های علم و فناوری و مراکز‬ ‫نواوری استقبال می کند‪.‬‬ ‫رئی��س بنیاد ملی نخب��گان تصریح کرد‪ :‬وضعیت زیس��ت بوم‬ ‫گلستان و ضرورت توجه بیش��تر به بخش کشاورزی ان‪ ،‬توسعه‬ ‫صنعت گردشگری و استفاده بهینه از تاریخ و فرهنگ غنی منطقه‬ ‫به ویژه اثار تاریخی‪ ،‬صنایع دس��تی و اس��ب ترکمن با راه اندازی‬ ‫اس��تارت اپ ها و ش��رکت های دانش بنی��ان‪ ،‬جملگ��ی می تواند‬ ‫به عنوان محلی برای ایجاد درامد و توس��عه اقتصادی این استان‬ ‫یادداشت‬ ‫حرکت الک پشتی‬ ‫صادرات‬ ‫خدمات‬ ‫فنی مهندسی‬ ‫فرار مالیاتی مجازی ها کمتر است‬ ‫متوجه شوند که ما ایرانی هستیم ما را بالک می کنند؛‬ ‫بنابرای��ن مجب��ور هس��تیم کمیس��یون های گوناگون‬ ‫پرداخت کنیم تا بتوانی��م خدمات یا کاالی مورد نظر‬ ‫را دریافت کنیم‪.‬‬ ‫س��خنگوی اتحادی��ه کش��وری کس��ب وکارهای‬ ‫مج��ازی تاکید ک��رد‪ :‬اینها بخش��ی از هزینه هاس��ت‬ ‫که متاس��فانه س��ازمان ام��ور مالیاتی انها را حس��اب‬ ‫نمی کن��د و رد می کند‪ .‬این س��ازمان اع�لام می کند‬ ‫ک��ه فاکتور رس��می می خواه��د در حال��ی که چنین‬ ‫امکان��ی ب��رای کس��ب وکارهای مج��ازی وج��ود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫الفت نس��ب با اش��اره به دیگر نمونه هزینه های این‬ ‫بخش ادامه داد‪ :‬کس��ب وکارهای مج��ازی با توجه به‬ ‫اس��تفاده از فناوری های روز جهان نیاز به اموزش دائم‬ ‫دارند اما در بیشتر موارد سازمان امور مالیاتی این موارد‬ ‫را ه��م رد کرده و اعالم می کند ک��ه چرا اموزش های‬ ‫بس��یاری داری��د؟ و ب��رای ان هزین��ه می کنیم؟ این‬ ‫سازمان تصور می کند تمام کسب وکارهای مجازی فرار‬ ‫مالیاتی انجام می دهند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬کس��ب وکارهای مج��ازی در جهان حدود‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۵‬س��ال حتی ‪ ۷‬س��ال زمان می برد ک��ه بتوانند‬ ‫هزینه درامد و سودش��ان س��ر به س��ر ش��ود‪ .‬اما این‬ ‫موضوع را هم در س��ازمان ام��ور مالیاتی نمی پذیرند و‬ ‫تصور می کند درست نمی گوییم‪ .‬انها می گویند چطور‬ ‫سال گذشته وقتی مراجعه کردیم ‪ ۱۰‬کارمند داشتید‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان هم ضرر و زیان دادید و امس��ال‬ ‫‪ ۲۰‬کارمن��د با ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان ضرر و زیان دارید؟‬ ‫وقت��ی می گوییم در جهان هم این مدل را داریم و نیاز‬ ‫است برای توسعه بازارها هزینه کنیم که شاید پس از‬ ‫‪ ۵‬س��ال به نتیجه برسد و س��وددهی داشته باشد‪ .‬در‬ ‫این شرایط رس��توران کبابی ان سوی خیابان را نشان‬ ‫می دهن��د و می گویند این اگر ‪ ۶‬ماه نفروش��د و ضرر‬ ‫کند جمع می کند!‬ ‫سخنگوی اتحادیه کش��وری کسب وکارهای مجازی‬ ‫با بیان اینکه متاس��فانه این حوزه ب��ا چنین تصوراتی‬ ‫روبه رو اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬امیدواریم روزی این موضوع‬ ‫برط��رف ش��ود که البته الزم اس��ت در بدن��ه دولت و‬ ‫نه فقط س��ازمان امور مالیاتی به هوش��مندی برسیم‪.‬‬ ‫دولت به جای اینکه به فکر هوش��مندی ش��هروندان‬ ‫باش��د بای��د خ��ود را هوش��مند کن��د و اموزش های‬ ‫الزم را ب��ه مدی��ران میان��ی و کارشناس��ان ارائ��ه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫الفت نس��ب همچنین تاکید کرد‪ :‬ف��رار مالیاتی در‬ ‫کسب وکارهای مجازی کمتر از دیگر کسب وکارهاست‬ ‫چراک��ه کامال به طور ش��فاف عمل می ش��ود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه دیجی کاال محص��والت خود را در وب س��ایت‬ ‫مش��خص خود به فروش می رساند و خارج از ان عمل‬ ‫نمی کند و به طور کامل قابل رصد بوده و مدل بسیاری‬ ‫خوبی است‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫م��ورد توجه رار گیرند‪ .‬معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری‬ ‫همچنی��ن با اذعان به کوتاهی این معاونت در توجه به گلس��تان‬ ‫و فراهم کردن زیرس��اخت های الزم ب��رای ایجاد پارک های علم‬ ‫و فن��اوری‪ ،‬قول مس��اعد داد تا خط اعتباری وی��ژه ای برای این‬ ‫اس��تان برای ایجاد زیرساخت ها‪ ،‬اختصاص دهد و برای راه اندازی‬ ‫چن��د مرکز نواوری و حمایت از نخبگان در ش��هرهای گرگان و‬ ‫گنب��دکاووس تامین اعتبار کند‪ .‬گفتنی اس��ت در این نشس��ت‬ ‫‪ ۳‬نفر از نمایندگان مردم اس��تان در مجلس شورای اسالمی و ‪۳‬‬ ‫فعال حوزه اقتصاد و شرکت های دانش بنیان گلستان نیز به بیان‬ ‫دیدگاه ه��ای خود پرداختند و ‪ ۳‬موافقتنام��ه راه اندازی دو مرکز‬ ‫نواوری در گرگان و گنبدکاووس و حضور ش��رکت اس��تارت اپ‬ ‫علی بابا در حوزه گردش��گری گلستان به امضای مدیران استان و‬ ‫دو شهرستان رسید‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه خدمات بازرگانی در نشس��ت‬ ‫توس��عه خدمات فنی مهندس��ی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت‬ ‫ص��ادرات خدم��ات فنی مهندس��ی ایران بی��ش از ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت ک��ه با حض��ور در پروژه های معتبر‬ ‫بین المللی می تواند س��بب رونق بنگاه های اقتصادی و‬ ‫نیروی انسانی متخصص شود‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫سازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬فرهاد نوری‪ ،‬در نشست‬ ‫توس��عه خدمات فنی مهندس��ی ایران با اشاره به اینکه‬ ‫فرایند صادرات یک فرایند ارتقامحور است‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط می توانند نقش مهمی در‬ ‫تولید و صادرات داش��ته باش��ند اما در ص��ادرات اعداد‬ ‫کوچ��ک جایی ندارند‪ ،‬بنابراین‪ ،‬بای��د ادغام های بزرگ‬ ‫انجام ش��ود تا قدرت چانه زنی وجود داش��ته باشد‪ .‬وی‬ ‫ب��ا تاکید بر نق��ش ضمانت نامه ها در ص��ادرات خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی افزود‪ :‬صادرات خدمات فنی مهندسی‪،‬‬ ‫صادرات کش��ور را به س��مت دانش بنیان شدن و ارزش‬ ‫اف��زوه باالتر س��وق می دهد پس با اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد دالری خدمات فنی مهندس��ی برای‬ ‫حضور در پروژه های معتبر بین المللی‪ ،‬می توان شرایط‬ ‫مس��اعدی برای رونق بنگاه های اقتصادی و بکارگیری‬ ‫نیروی انس��انی متخصص فراهم ک��رد‪ .‬نوری بیان کرد‪:‬‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬برای خدمات فنی مهندس��ی‪ ،‬دهه نهادسازی‬ ‫بود ک��ه نهادهای��ی همچون بانک توس��عه ص��ادرات‪،‬‬ ‫صن��دوق ضمانت ص��ادرات و انجم��ن صادرکنندگان‬ ‫خدم��ات فنی مهندس��ی ش��کل گرفتن��د‪ ،‬در دهه ‪۸۰‬‬ ‫نی��ز ایین نامه ص��دور خدمات فنی مهندس��ی‪ ،‬قوانین‬ ‫مرتبط و بخش��نامه های مربوطه ابالغ ش��د و در قانون‬ ‫برنامه س��وم و چهارم توسعه کش��ور اتفاق هی خوبی در‬ ‫راس��تای حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی رخ‬ ‫داد‪ .‬مدیرکل دفتر توس��عه خدمات بازرگانی در ادامه با‬ ‫تشریح امار ‪ ۵‬ماهه تجارت خارجی کشور گفت‪ :‬در مدت‬ ‫یادشده ‪۱۷.۸‬میلیارد دالر صادرات و ‪ ۱۷.۷‬میلیارد دالر‬ ‫واردات انجام ش��د ه و ت��راز تجاری نی��ز همچنان مثبت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی کش��ورهای چین‪ ،‬ام��ارات‪ ،‬ع��راق‪ ،‬ترکیه‬ ‫و افغانس��تان به عن��وان ‪ ۵‬کش��ور اول ه��دف صادراتی‬ ‫عن��وان کرد ک��ه ‪۷۵‬درصد حجم تجارت کش��ورمان را‬ ‫شامل می ش��ود‪ .‬نوری در ادامه اظهارکرد‪ :‬باوجود تمام‬ ‫مش��کالتی که نظام ناعادالنه تج��ارت بین المللی متاثر‬ ‫از نظام سیاس��ی بین المللی برای کشورمان ایجاد کرده‬ ‫است‪ ،‬صادرکنندگان توانسته اند این حجم از صادرات را‬ ‫س��اماندهی کنند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در همایش بین المللی‬ ‫توس��عه خدمات فنی مهندس��ی ایران که به همت دفتر‬ ‫توسعه صادرات خدمات و محصوالت دانش بنیان برگزار‬ ‫شد‪ ،‬نمایندگان بانک مرکزی‪ ،‬صندوق ضمانت صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬بانک توس��عه ص��ادرات ایران س��ازمان برنامه و‬ ‫بودج��ه‪ ،‬وزارتخانه های نیرو‪ ،‬راه‪ ،‬نف��ت و امور خارجه و‬ ‫رایزن��ان بازرگانی پیش��ین ایران در کش��ورهای عراق‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬افغانستان و سوریه حضور داشتند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فروشگاه و کسب وکار اینترنتی از نظر حوزه مالیاتی‪،‬‬ ‫یک فعال اقتصادی در فضای مجازی به ش��مار می رود‬ ‫و از نظر اجرا و ن��وع تکالیف فرقی ندارد فقط به نوعی‬ ‫محل اقامت مجازی دارد‪ .‬در فروشگاه اینترنتی خرید و‬ ‫فروش در فضای اینترنت انجام می شود و نوع معامالت‬ ‫تفاوت انچنانی با دنیای واقعی ندارد‪.‬‬ ‫این بخ��ش از اقتصاد نیز مانند دیگر کس��ب وکارها‬ ‫ب��ا ارائه اظهارنامه و اعالن هزینه‪-‬درامد خود نس��بت‬ ‫به پرداخت مالیات اقدام می کنند و اینطور نیس��ت که‬ ‫کس��ی کاری به کار انها نداشته باش��د؛ درست مانند‬ ‫تص��وری ک��ه برخی افراد نس��بت به کس��ب وکارهای‬ ‫مجازی دارند‪ .‬اما مش��کالتی در این زمینه وجود دارد‬ ‫که به اعتقاد کارشناسان این حوزه به معضلی پیچیده‬ ‫تبدیل شده است و ان اینکه هزینه های کسب وکارهای‬ ‫مجازی را به رسمیت نمی شناسند‪ .‬این امر به طور قطع‬ ‫نیاز به اگاهی بیشتر مسئوالن دولتی دارد تا با اجرای‬ ‫سلیقه ای قانون روبه رو نشوند‪ .‬نکته جالب دیگر اینکه‬ ‫به گفته صاحب نظران کسب وکارهای مجازی و انالین‪،‬‬ ‫ف��رار مالیاتی ای��ن بخش کمتر از دیگر بخش هاس��ت‬ ‫چراکه عملکرد انها بسیار شفاف است‪.‬‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی کش��ور اواخر سال گذشته با‬ ‫ص��دور اطالعیه ای‪ ،‬تکالیف قانونی صاحبان کس��ب و‬ ‫کارهای مجازی را اعالم کرد‪ .‬براین اس��اس‪ ،‬صاحبان‬ ‫کس��ب و کارهای مجازی (ش��امل اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی) مانند س��ایر فعاالن اقتصادی مشمول قوانین‬ ‫مالیاتی مربوط هس��تند و ف��ارغ از محل فعالیت‪ ،‬باید‬ ‫تکالی��ف قانونی خود را به انجام رس��انند تا مش��مول‬ ‫جرایم قانونی مقرر نشوند‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعیه س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور‬ ‫درب��اره صاحبان کس��ب و کارهای مج��ازی‪ ،‬صاحبان‬ ‫مش��اغل مکلف هس��تند در مدت ‪۴‬ماه از تاریخ شروع‬ ‫فعالی��ت‪ ،‬مراتب را به طور کتبی ب��ه اداره امور مالیاتی‬ ‫محل ش��غل خود اعالم و نس��بت به تش��کیل پرونده‬ ‫اقدام کنند‪ .‬اش��خاص حقوقی پس از تاس��یس‪ ،‬مکلف‬ ‫هستند دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی را از اداره کل‬ ‫امور مالیاتی مربوط دریافت کرده و نس��بت به تشکیل‬ ‫پرونده (دریافت ش��ماره واحد مالیاتی و شماره کالسه‬ ‫پرون��ده) و پرداخت حق تمبر اق��دام کنند‪ .‬همچنین‬ ‫این افراد می توانند از طریق مراجعه به درگاه عملیات‬ ‫الکترونیک��ی مودیان مالیاتی به نش��انی ‪www.tax.‬‬ ‫‪ gov.ir‬نسبت به ثبت نام الکترونیکی و دریافت شماره‬ ‫اقتصادی اقدام کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در اجرای ماده ‪ ۱۶۹‬قانون مالیات های‬ ‫مستقیم‪ ،‬تمامی اش��خاص حقوقی و صاحبان مشاغل‬ ‫موضوع این قانون که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی‬ ‫کش��ور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می ش��وند‪،‬‬ ‫مکلف هستند برای انجام معامالت خود‪ ،‬صورتحساب‬ ‫ص��ادر و ش��ماره اقتصادی خود و ط��رف معامله را در‬ ‫صورتحس��اب ها‪ ،‬قراردادها و سایر اس��ناد مشابه درج‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در اطالعیه تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای‬ ‫مجازی تاکیده ش��ده که اش��خاص حقوقی و صاحبان‬ ‫مش��اغل موضوع قانون مالیات های مس��تقیم باید در‬ ‫موارد فروش کاال یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول‬ ‫یا نوع دوم حس��ب مورد به این شرح صادر و نگهداری‬ ‫کنند‪:‬‬ ‫‪ )۱‬صورتحس��اب ن��وع اول بای��د به طور دس��تی با‬ ‫ش��ماره س��ریال چاپی یا ماش��ینی با ش��ماره سریال‬ ‫ماش��ینی (حس��ب مورد) با درج تاریخ‪ ،‬صادر ش��ود و‬ ‫دس��ت کم در برگیرنده اطالعات هویتی‪ ،‬ش��امل نام‪،‬‬ ‫نام خانوادگی یا نام ش��خص حقوقی‪ ،‬شماره اقتصادی‪،‬‬ ‫نش��انی کام��ل و کدپس��تی فروش��نده و خری��دار و‬ ‫مشخصات کاال یا خدمات ارائه شده‪ ،‬مقدار و مبلغ ان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ )۲‬صورتحس��اب نوع دوم فقط در موارد استفاده از‬ ‫س��امانه صندوق فروش (صندوق ماش��ینی (مکانیزه)‬ ‫فروش) صادر می ش��ود و باید دارای ش��ماره س��ریال‬ ‫ماش��ینی‪ ،‬تاریخ و دس��ت کم در برگیرن��ده اطالعات‬ ‫هویتی‪ ،‬شامل نام‪ ،‬نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی‪،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1372‬‬ ‫پیاپی ‪2690‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تسهیل شرایط فعالیت‬ ‫تاجران ایران و ترکیه‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در ام��ور بازرگان��ی در مالق��ات ب��ا وزی��ر‬ ‫ان��رژی جمه��وری ترکیه و رئی��س ترکیه ای‬ ‫بیست وهفتمین کمیسیون مشترک اقتصادی‬ ‫ایران و ترکیه‪ ،‬ضمن اعالم حمایت جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران از افزایش حج��م تجارت بین‬ ‫دو کش��ور‪ ،‬بر تمرک��ز امور تج��ارت خارجی‬ ‫در سازمان توس��عه تجارت ایران تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬حس��ین مدرس خیابانی در‬ ‫بیست وهفتمین کمیسیون مشترک اقتصادی‬ ‫ایران و ترکیه بیان کرد‪ :‬تالش های دولت های‬ ‫دو کشور در کمک به بخش خصوصی متبلور‬ ‫می ش��ود و همه توافق ها برای بهره مند شدن‬ ‫بخش خصوصی دو کش��ور اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران‪ ،‬امور‬ ‫تجارت خارجی و دبیرخانه پیگیری مشکالت‬ ‫تجارت خارجی کش��ور را در سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت ایران متمرکز کرده اس��ت‪ .‬قائم مقام‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی‬ ‫از همکاری ه��ای نمایش��گاهی بی��ن ایران و‬ ‫ترکی��ه و همکاری ه��ای صن��دوق ضمان��ت‬ ‫صادرات ایران و بانک توس��عه صادرات ایران‬ ‫با اگزیم بان��ک ترکیه اس��تقبال و اظهارکرد‪:‬‬ ‫طرح های اجرایی ویژه ای برای این همکاری ها‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬مدرس خیابانی‬ ‫ضمن انکه خواس��تار تقویت رایزنان بازرگانی‬ ‫دو کشور ش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬توافق های تجاری‬ ‫دو کش��ور تحت تاثیر مواضع مش��ترک خوب‬ ‫س��ران ‪ ۳‬کش��ور ایران‪ ،‬ترکیه و روس��یه در‬ ‫انکارا‪ ،‬می تواند در رفع موانع تجاری گذش��ته‬ ‫دو کش��ور و توافق های جدید و نیز س��رعت‬ ‫بخش��یدن به اجرایی ش��دن توافق ها بس��یار‬ ‫موثر باشد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬روزهای سه شنبه و‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬شهریور بیست و هفتمین‬ ‫اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و‬ ‫ترکیه به ریاست محمود واعظی‪ ،‬رئیس دفتر‬ ‫رئیس جمه��وری و سرپرس��ت نهاد ریاس��ت‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و فات��ح دونمز وزیر‬ ‫انرژی ترکیه در انکارا برگزار می شود‪.‬‬ ‫جوالن گردش های مالی‬ ‫ قاچاق در حساب های بانکی‬ ‫عض��و هی��ات نماین��دگان ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ته��ران با اعتقاد‬ ‫به اینکه گردش مالی قاچاق در حس��اب های‬ ‫بانکی جریان دارد‪ ،‬خواس��تار نظارت بر مبدا‬ ‫و مقصد حس��اب های مالی شد‪ .‬عباس ارگون‬ ‫در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه گردش مالی‬ ‫قاچاق در نظام بانکی جریان دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نظام‬ ‫بانک��ی چه نظ��ارت و کنترلی ب��ر این پول ها‬ ‫دارد؟ مب��دا و مقصد این پول باید مش��خص‬ ‫باشد‪ .‬سوال «از کجا اوردی؟» مهم ترین سوال‬ ‫است که از صاحبان حساب پرسیده نمی شود‪.‬‬ ‫وقتی پولی در حس��ابی می نش��یند باید نظام‬ ‫بانکی بداند مبدا ان کجاس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫این نوع نظارت همچنین باید صحت و س��قم‬ ‫پول را تشخیص دهد و وقتی متوجه شبهه دار‬ ‫بودن پول شد‪ ،‬جلوی ان را بگیرد‪.‬‬ ‫این عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران با انتقاد از رفتار منفعالنه نظام بانکی‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگر مب��دا و مقصد پول ها‬ ‫مش��خص باشد‪ ،‬نیاز نیس��ت هزینه های زیاد‬ ‫برای کنترل ورود کاالهای قاچاق در گمرکات‬ ‫کشور پرداخت کنیم؛ چراکه وقتی قاچاقچی‬ ‫بدان��د بابت پ��ول زی��ادی که در حس��ابش‬ ‫وارد ش��ده باید پاسخگو باش��د‪ ،‬تن به چنین‬ ‫کاری نمی دهد‪ .‬ارگون با اش��اره به وضعیت‬ ‫حس��اب های بانکی خارج از کش��ور گفت‪ :‬در‬ ‫کشورهای دیگر اگر گردش مالی فردی ‪۱۰۰‬‬ ‫واح��د اس��ت و ناگهان می ش��ود ‪ ۵۰۰‬واحد‪،‬‬ ‫درباره چگونگی کس��ب ان س��وال می ش��ود‪.‬‬ ‫اگ��ر اینجا هم چنین اتفاق��ی بیفتد در عمل‬ ‫خطایی رخ نمی دهد‪ .‬عضو کمیس��یون بازار‬ ‫پول و س��رمایه اتاق بازرگانی تهران با اش��اره‬ ‫به فس��ادهای موج��ود در کش��ور اظهارکرد‪:‬‬ ‫یک کارمند متوس��ط که حقوق��ش ماهی ‪۳‬‬ ‫میلیون تومان اس��ت چگونه توانسته خانه ای‬ ‫چند میلی��اردی بخرد جز با فس��اد؟ اگر هم‬ ‫می گوی��د ارث اس��ت باید مبدا ان مش��خص‬ ‫باش��د‪ .‬همه بس��ترهای اطالعات��ی را داریم و‬ ‫فقط با ورود کد ملی می توانیم تمام دارایی ها‬ ‫را اس��تخراج کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه نیاز به‬ ‫الیحه ش��فافیت نداریم‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬مطرح‬ ‫کردن چنین موضوع های‪ ،‬نش��انی غلط دادن‬ ‫و به بیراهه کش��اندن بحث اس��ت‪ .‬در حالی‬ ‫ک��ه باید نظارت ه��ای موث��ر را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫نظارت کلیدی باید از طریق نظام بانکی انجام‬ ‫می شود و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫بای��د ابزار نظارت خود را با اتکا به نظام بانکی‬ ‫موثرتر کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ماجرای قرارداد ‪ ۴۰۰‬میلیارد دالری ایران و چین چیست؟‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مجیدرضا حریری‬ ‫فریال مستوفی‬ ‫هیچ منب��ع موثقی ماج��رای ق��رارداد ‪۴۰۰‬میلیارد‬ ‫دالری ای��ران و چین را تایی��د نکرده و تنها منبع همه‬ ‫این اخبار و تحلیل ها همان خبر منتشر شده در رسانه‬ ‫ناشناخته انگلیسی است‪.‬‬ ‫چن��دی پی��ش س��ایت خبری‪ -‬انگلیس��ی پترولیوم‬ ‫اکونومیست مدعی شد س��فر محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر‬ ‫ام��ور خارج��ه ایران به چین و دیدار ب��ا همتای چینی‬ ‫خود در راس��تای تکمیل ساختار قرارداد شرکت جامع‬ ‫اس��تراتژیک ایران و چین که توافق ان در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی امضا ش��ده‪ ،‬است‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬این رسانه‬ ‫انگلیسی همچنین مدعی شد که به گفته یک منبع اگاه‬ ‫از وزارت نفت ایران‪ ،‬بخش های بس��یاری از این توافق‬ ‫جدید قرار نیست به طور عمومی اعالم شود‪.‬‬ ‫در خبر منتش��ر شده ازسوی رسانه یادشده امده بود‬ ‫محور اصلی توافق جدید ایران و چین س��رمایه گذاری‬ ‫‪۲۸۰‬میلی��ارد دالری چینی ه��ا در صنع��ت نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروش��یمی ای��ران اس��ت و به احتمال زی��اد بخش‬ ‫قابل توجه��ی از این س��رمایه گذاری چینی ها در س��ال‬ ‫نخس��ت اجرای قرارداد ‪ ۲۵‬ساله با انها به صنعت نفت‬ ‫و گاز ای��ران تزریق و باقیمان��ده ان به طور مرحله ای و‬ ‫براس��اس توافق دو طرف از س��وی پکن در ایران انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫چینی ها همچنین قرار اس��ت در قالب توافق شراکت‬ ‫جامع اس��تراتژیک با ای��ران ‪۱۲۰‬میلیارد دالر در حوزه‬ ‫توس��عه زیرس��اخت های تولید و حمل ونق��ل در ایران‬ ‫س��رمایه گذاری کنند ک��ه بخش قابل توجه��ی از این‬ ‫س��رمایه گذاری هم در ‪ ۵‬س��ال نخس��ت انجام خواهد‬ ‫ش��د و باقیمانده ان به طور دوره ای و براساس توافق دو‬ ‫کشور به بخش صنعت و حوزه حمل ونقل ایران تزریق‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در خبر منتشر شده امده بود براساس جزئیات توافق‬ ‫جدید انجام شده بین ایران و چین‪ ،‬چین می تواند پول‬ ‫محصول خریداری ش��ده از ایران را حداکثر تا دو سال‬ ‫به این کش��ور پرداخت کند‪ .‬از س��ویی دو طرف توافق‬ ‫کردن��د چین پول خریدهای خود را به یوان یا ارزهای‬ ‫دیگر به کش��ورمان پرداخت کند و این بدان معناست‬ ‫که قرار نیست در مبادالت تجاری ایران و چین از دالر‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫بنابر ادعای این رس��انه انگلیسی با توجه به انکه قرار‬ ‫اس��ت پول خرید نفت‪ ،‬گاز و محصوالت پتروشیمی از‬ ‫ایران به ارز دیگر کشورها پرداخت شود‪ ،‬ایران امکان را‬ ‫دارد که با کمک بانک های دوس��ت خود در کشورهای‬ ‫غرب��ی از جمله بانک هاندلز‪ ،‬بانک ایران اروپا در المان‪،‬‬ ‫اوبربانک در اتریش و هالک بنک در ترکیه انها را به ارز‬ ‫مرجع تبدیل کند‪.‬‬ ‫ت��ا اینجا‪ ،‬ماجرا چی��زی بیش از ادعای یک س��ایت‬ ‫ناش��ناخته نبود‪ .‬پ��س از ان مقاله ای در لوبالگ به قلم‬ ‫ش��یرین هانتر منتشر ش��د و به استناد همین خبر که‬ ‫منب��ع قابل اتکایی هم نداش��ت‪ ،‬تحلیل مفصلی درباره‬ ‫مض��رات چنین قراردادی برای ایران ارائه و این تحلیل‬ ‫برای نخس��تین بار امضای قرارداد ‪۴۰۰‬میلی��ارد دالری بین ایران و‬ ‫چین را یک رس��انه غربی ادعا کرده و ای��ن موضوع تاکنون از هیچ منبع‬ ‫رسمی اعالم نشده است‬ ‫به ش��کل معناداری و به طور گس��ترده در ش��بکه های‬ ‫اجتماعی ایران توزیع شد‪.‬‬ ‫نویس��نده در ای��ن تحلی��ل پ��ا را از خب��ر پترولیوم‬ ‫اکونومیس��ت هم فراتر گذاش��ته ب��ود و حتی مطالب‬ ‫اش��تباه و غلوامیزتری به اس��تناد خبر رسانه انگلیسی‬ ‫مطرح کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تایید و تکذیب خبر در اتاق بازرگانی‬ ‫اما پس از اینکه فریال مس��توفی‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫ب��ازار پول و س��رمایه اتاق بازرگانی تهران در نشس��ت‬ ‫اخیر هی��ات نمایندگان اتاق بازرگان��ی تهران گفت‪ :‬از‬ ‫ش��رکت های چینی درباره قرارداد ‪۴۰۰‬میلیارد دالری‬ ‫مطالبی را ش��نیده‪ ،‬موضوع مطرح شده ازسوی رسانه‬ ‫غربی رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت و گمانه زنی ها‬ ‫درباره این قرارداد جدی تر شد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در ابتدا ادعای چینی ه��ا را درباره‬ ‫ق��رارداد ‪۴۰۰‬میلیارد دالری را باور نداش��تم اما با ارائه‬ ‫مستندات ازسوی ش��رکت های چینی ها در این زمینه‬ ‫از رئی��س ات��اق بازرگانی تهران می خواه��م تا موضوع‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ ‫ام��ا مجیدرضا حریری‪ ،‬رئیس اتاق مش��ترک ایران و‬ ‫چین در گفت وگو با فارس خبر یادشده را کذب خواند‬ ‫و گفت‪ :‬این موضوع تاکنون از هیچ منبع رس��می اعالم‬ ‫نشده و برای نخس��تین بار امضای قرارداد ‪۴۰۰‬میلیارد‬ ‫دالری بین ایران و چین را یک رس��انه غربی ادعا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬هیچ کدام از منابع رس��می دو‬ ‫کش��ور این خب��ر را تایید نکرده اند و به نظر می رس��د‬ ‫این موضوع یک ش��یطنت رس��انه ای است‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫مش��ترک ایران و چین تصری��ح کرد‪ :‬موضوع را از یکی‬ ‫از منابع رس��می پیگیری کرده و این منبع طرح چنین‬ ‫موضوعی را توهم خوانده است‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬به دنب��ال پیگیری خبرگزاری‬ ‫ف��ارس از فریال مس��توفی مبنی بر اینکه مس��تندات‬ ‫چینی ه��ا در ای��ن زمینه چه بوده‪ ،‬مش��خص ش��د که‬ ‫مس��تندات ش��رکت های چین��ی همان اخبار منتش��ر‬ ‫ش��ده در رس��انه ها ب��وده و چینی ه��ا درب��اره ای��ن‬ ‫قرارداد اخبار منتش��ر ش��ده از رس��انه غربی پترولیوم‬ ‫اکونومیس��ت و همچنی��ن روزنام��ه ش��رق را ارائ��ه‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫مس��توفی گفت‪ :‬با توج��ه به اینکه مطالب منتش��ر‬ ‫ش��ده ازس��وی این رسانه ها س��ند نیس��ت از مسعود‬ ‫خوانس��اری‪ ،‬رئی��س ات��اق بازرگان��ی تهران خواس��ته‬ ‫صح��ت یا کذب ب��ودن ادع��ای چینی ه��ا را پیگیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چه کسی سود می برد؟‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬به نظر نمی رس��د هیچ منبع‬ ‫موثقی چنین خبری را تایید کرده باش��د و تنها منبع‬ ‫همه این اخبار و تحلیل ها همان خبر منتش��ر شده در‬ ‫رسانه ناشناخته انگلیس��ی است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بعضی‬ ‫کارشناس��ان با اس��تناد به همین فضاس��ازی رسانه ای‬ ‫معتقدند ممکن اس��ت دلیل این ش��یطنت رس��انه ای‬ ‫و فضاس��ازی پس از ان‪ ،‬گل الود ک��ردن فضای روابط‬ ‫اقتصادی ایران و چین باشد‪.‬‬ ‫چنانکه پی��ش از این و با توجه ب��ه فضای تمایل به‬ ‫غرب و اروپا که بر دولت سایه انداخته بود‪ ،‬روابط ایران‬ ‫و چین به س��ردی گرایید و ب��رای بهبود این روابط در‬ ‫یک سال گذشته تالش های دوجانبه زیادی انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫چی��ن در دور قبلی تحریم ها یک��ی از نقاط اتکاری‬ ‫روابط خارجی اقتصادی ایران بود‪ .‬اما در جریان س��فر‬ ‫پس��ابرجامی رئیس جمهور چین به ایران که به همراه‬ ‫یک هیات بس��یار ب��زرگ اقتصادی و با پیش��نهادهای‬ ‫بی س��ابقه س��رمایه گذاری همراه بود‪ ،‬نوع تعامل دولت‬ ‫که ب��ه رواب��ط اقتصادی با اروپا دل بس��ته ب��ود و در‬ ‫عم��ل تعام�لات اقتصادی ب��ا غیراروپایی ه��ا را جدی‬ ‫نمی گرفت باعث س��ردی در روابط اقتصادی دو جانبه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در یکی دو س��ال گذش��ته و با توجه به ظرفیت های‬ ‫بزرگ اقتص��ادی چین به عنوان دومین اقتصاد جهان و‬ ‫نیاز این کش��ور به انرژی و مواد اولیه تولیدی ایران در‬ ‫کنار تقابل سیاس��ت های این کشور با امریکا‪ ،‬تالش ها‬ ‫برای گرم ش��دن مجدد رواب��ط دوجانبه دوب��اره اغاز‬ ‫پیگیری شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس به نظر می رسد شیطنت های رسانه ای‬ ‫طرف ه��ای غربی ک��ه گاه در ای��ران ه��م دنباله هایی‬ ‫پی��دا ک��رد روابط دوجانب��ه ای��ران و چین را نش��انه‬ ‫گرفت��ه و دور جدی��دی از ت�لاش ب��رای هراس افکنی‬ ‫درب��اره رواب��ط اقتص��ادی ای��ران و چی��ن اغاز ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایا توافق های اخیر بانکی سهم ایران از بازار روسیه را فراتر از یک دهم درصد می برد؟‬ ‫درحالی که تجارت ایران و روسیه به عنوان دو کشور همسایه‬ ‫و همس��و‪ ،‬به هیچ وجه متناس��ب با اش��تراک های سیاس��ی و‬ ‫جغرافیایی این دو نبوده‪ ،‬اما توافق های اخیر بانکی این امید را‬ ‫بیشتر کرده که سهم ایران در بازار روسیه بیش از سهم ناچیز‬ ‫‪۰.۱‬درصدی گذشته ش��ود‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬روسیه کشوری‬ ‫اس��ت با جمعیتی بیش از ‪ ۱۴۰‬میلیون نفر که در همس��ایگی‬ ‫ش��مال ایران در پهنه ای به وس��عت ‪ ۱۷‬میلی��ون کیلومترمربع‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬پهناورترین کش��ور جهان که ساالنه بیش از ‪۴۴۹‬‬ ‫میلیارد دالر صادرات داشته و در مقابل نیز حدود ‪ ۲۴۰‬میلیارد‬ ‫دالر از نیازهای��ش را از طریق واردات از کش��ورهای گوناگون‬ ‫جهان تامین می کند‪.‬‬ ‫ام��ا تجارت ایران و روس��یه‪ ،‬به عنوان دو همس��ایه ای که از‬ ‫نظر سیاسی‪ ،‬دیدگاه های مش��ترکی با یکدیگر دارند‪ ،‬هیچ گاه‬ ‫به ان��دازه ای نبوده ک��ه بتوان حجم این تجارت را متناس��ب با‬ ‫اش��تراک های اس��تراتژیک جغرافیایی و سیاسی این دو کشور‬ ‫دانست؛ به گونه ای که در سال ‪ ۹۷‬کل صادرات ایران به روسیه‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر بوده و در مقابل‪ ،‬روسیه نیز فقط کمی‬ ‫معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و ش��بکه های توزیعی و‬ ‫اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫درباره نرخ گوش��ت قرمز بیان کرد‪ :‬نرخ گوشت قرمز همواره‬ ‫تابع نرخ دام زنده بوده و بررسی روند تغییرات نرخ دام زنده‬ ‫و گوشت موید همین مطلب است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬سیدداود موسوی با اشاره به اینکه میزان‬ ‫اس��تحصال الشه در دام س��نگین حدود ‪ ۵۰‬درصد وزن دام‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر ان ضایعات واس��تخوان‪ ،‬خس گیری‬ ‫و‪ ....‬حدود ‪ ۱۵‬درصد وزن الش��ه است که بر این اساس و با‬ ‫توجه به نوع دام‪ ،‬میزان گوشت حاصل از کشتار دام سنگین‬ ‫میانگین حدود ‪ ۴۲‬درصد وزن دام زنده خواهد بود‪.‬‬ ‫او همچنی��ن تصری��ح ک��رد‪ :‬در همین راس��تا هزینه های‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬کش��تار‪ ،‬ضرای��ب و درصدهای س��ود عمده و‬ ‫خرده فروش��ی‪ ،‬افت و‪ ...‬نیز به نرخ گوشت قابل عرضه اضافه‬ ‫خواهد ش��د و مقایسه نرخ دام زنده در دامداری بدون توجه‬ ‫بیش از ‪ ۱.۳‬میلیارد دالر صادرات به ایران داش��ته اس��ت‪ .‬این‬ ‫امار یعنی سهم ایران از کل واردات روسیه‪ ،‬کمتر از «یک دهم‬ ‫درصد» اس��ت؛ اما اینکه چه موانعی در مقابل گسترش تجارت‬ ‫میان این دو کش��ور همس��ایه وجود دارد‪ ،‬موضوعی است که‬ ‫ریش��ه در بسیاری از عوامل دارد اما در یکی دو سال گذشته و‬ ‫با بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران و تحریم بانک مرکزی‬ ‫کشورمان و ارائه نشدن خدمات «سوئیفت» به مبادالت بانکی‬ ‫ایران‪ ،‬مس��ائل مرتبط با نقل و انتقاالت مالی‪ ،‬ش��اید مهم ترین‬ ‫مانع گسترش تبادالت تجاری ایران و روسیه بوده است‪ ،‬مانعی‬ ‫که البته به نظر می رسد به دنبال مذاکرات رئیسان جمهوری دو‬ ‫کشور همسایه یعنی پوتین از یک سو و روحانی از سوی دیگر‪،‬‬ ‫زمزمه های برطرف شدن ان به گوش می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬روز گذش��ته عبدالناص��ر همتی‪ ،‬رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی ایران با اش��اره ب��ه عضویت ایران در اتحادیه‬ ‫اوراس��یا‪ ،‬از موافقتی میان دو کشور ایران و روسیه خبر داد که‬ ‫برای بس��یاری از تاجران و بازرگانانی که در هر دو کشور فعال‬ ‫هستند به طور قطع خوشایند بود؛ او با اعالم دو خبر خوش در‬ ‫حوزه بانکی میان دو کش��ور ایران و روسیه گفت‪ :‬ارتباط بانکی‬ ‫ایران و روس��یه از طریق پیام رسان روسی و سپام بانک مرکزی‬ ‫بدون نیاز به سوئیفت برقرار شده است‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬امکان اس��تفاده از این روند ب��رای مبادالت‬ ‫تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا می تواند به توسعه‬ ‫مبادالت تجاری بین کش��ورهای عضو اتحادیه کمک ش��ایانی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اما خبر دوم که شاید برای بسیاری از تاجران و بازرگانانی که‬ ‫تبادالت مال��ی خُ ردتری دارند‪ ،‬قابل توجه تر بود‪ ،‬موضوع فراهم‬ ‫ش��دن تبادالت تجاری دو کشور با اس��تفاده از پول ملی ایران‬ ‫و روس��یه بود؛ موضوعی که همتی درباره ان گفت‪ :‬طرفین به‬ ‫س��قوط تدریجی نقش دالر در رواب��ط اقتصادی جهان به دلیل‬ ‫سیاست های امریکا اشاره و بر انجام مبادالت تجاری بر مبنای‬ ‫پول ملی دو کشور تاکید کردند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬محمود واعظی‪ ،‬رئیس دفتر رئیس جمهوری‬ ‫کش��ورمان نی��ز در گفت وگوی��ی با اش��اره به ‪ ۲‬تواف��ق بانکی‬ ‫انجام ش��ده میان ایران و روس��یه گفت‪ :‬در مذاکرات با روسیه‬ ‫قیمت گوشت قرمز تابع نرخ دام زنده است‬ ‫به تاثیر موارد یادشده‪ ،‬با نرخ مصرف کننده گوشت در واحد‬ ‫صنفی و اعالم فروش بیش از ‪ ۳‬برابری نرخ گوشت نسبت به‬ ‫دام زنده‪ ،‬مقایسه غلط و کامال غیرکارشناسی است‪.‬‬ ‫معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و ش��بکه های توزیعی و‬ ‫اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫یاداور شد‪ :‬برخالف مصاحبه های مطبوعاتی اخیر و براساس‬ ‫اطالع��ات موجود ن��رخ این محص��ول در س��امانه نرخ این‬ ‫س��ازمان‪ ،‬متوسط کش��وری نرخ دام زنده س��نگین در ‪۱۵‬‬ ‫مرداد امس��ال معادل هرکیلو ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۵۲۰‬تومان اس��ت‬ ‫ک��ه با فرض وزن ی��ک راس دام زنده س��نگین حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫کیلوگرم‪ ،‬میزان گوشت حاصله به طور تقریبی ‪ ۲۱۵‬کیلوگرم‬ ‫بوده که براساس موارد یادشده‪ ،‬نرخ گوشت مخلوط حاصله‬ ‫درکش��تارگاه ح��دود ‪ ۸۰‬ه��زار تومان خواهد ب��ود که پس‬ ‫از کس��ر درامد حاص��ل از االیش باید هزینه های کش��تار‪،‬‬ ‫حمل تا محل توزیع‪ ،‬درصد ضرایب س��ود عمده فروش��ی و‬ ‫خرده فروش��ی‪ ،‬افت و ضایعات و‪ ...‬را به نرخ یادش��ده اضافه‬ ‫کرد تا نرخ گوش��ت قرمز مخلوط در واحد صنفی محاس��به‬ ‫شود‪.‬‬ ‫موس��وی همچنین ادامه داد‪ :‬در تاریخ یادش��ده‪ ،‬میانگین‬ ‫کش��وری ن��رخ مصرف کنن��ده هرکیلوگرم گوش��ت مخلوط‬ ‫هم موضوع اس��تفاده از پیام رس��ان بانکی روسیه و ایران و هم‬ ‫اس��تفاده از پول ملی در تبادالت تجاری نهایی شد‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس هادی تیزهوش تابان‪ ،‬در واکنش به اخبار منتشرش��ده‬ ‫درباره توافق های مالی و بانکی میان دو کش��ور ایران و روسیه‬ ‫با اس��تقبال از این توافق های اظهارکرد‪ :‬براساس این توافق ها‪،‬‬ ‫امکان تج��ارت میان تاجران و بازرگانان دو کش��ور براس��اس‬ ‫روبل و ریال به عنوان ارزهای رس��می دو کشور ایران و روسیه‬ ‫فراهم شده است‪ .‬رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه‬ ‫اف��زود‪ :‬این توافق ها به طور قطع باعث کاهش موانع در مس��یر‬ ‫گس��ترش تجارت دو کش��ور همس��ایه ایران و روسیه خواهد‬ ‫شد‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬مرکبات‪ ،‬صیفی جات‪ ،‬صنایع سبک و‬ ‫خشکبار عمده ترین کاالهای صادراتی کشورمان به روسیه بوده‬ ‫که در سال گذشته با کاهشی ‪۴‬درصدی همراه بود و در مقابل‪،‬‬ ‫ذرت‪ ،‬ج��و‪ ،‬چوب و اهن االت نیز مهم ترین اقالم وارداتی ایران‬ ‫از روسیه است که براساس امارهای منتشرشده‪ ،‬میزان واردات‬ ‫ایران از این کش��ور به خالف صادرات مان‪ ،‬رشد ‪۸۴‬درصدی را‬ ‫به نسبت سال ‪ ۹۶‬نشان می دهد‪.‬‬ ‫گوساله در س��امانه این س��ازمان معادل ‪ ۸۵،۵۰۰‬تومان به‬ ‫ازای هر کیلوگرم ثبت شده که با لحاظ موارد مطرح شده و‬ ‫نرخ دام زنده دارای تناسب منطقی است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در ضمن گوش��ت قرمز به ط��ور تفکیکی(فیله‪،‬‬ ‫راس��ته‪ ،‬مغز ران‪ ،‬ران‪ ،‬سردست و قلوه گاه) در بازار براساس‬ ‫ش��رایط کیفی هر قس��مت‪ ،‬با قیمت ه��ای متفاوتی عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و ش��بکه های توزیعی و‬ ‫اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬با توج��ه به اینکه به دلیل روند افزایش��ی نرخ‬ ‫گوش��ت قرمز در ماه های گذشته‪ ،‬رصد وپایش نرخ این کاال‬ ‫در ب��ازار بط��ور ویژه در دس��تور کار قرار داش��ته و چنانچه‬ ‫موضوع یادش��ده مصداق داشت به طور قطع‪ ،‬در گزارش های‬ ‫تنظیم��ی‪ ،‬م��ورد توج��ه و اهتمام وی��ژه این س��ازمان قرار‬ ‫می گرفت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1372‬‬ ‫پیاپی ‪2690‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫محاسبه نرخ مالیات بازاریان دقیق نیست‬ ‫سود اصناف در شفافیت مستندات درامدی‬ ‫خرداد س��ال ج��اری‪ ،‬درحالی که چند روز بیش��تر تا‬ ‫پای��ان مهلت ارائه اظهارنامه ه��ای مالیاتی (‪ ۱‬تیر) باقی‬ ‫نمان��ده ب��ود‪ ،‬رایزنی های اتاق اصناف ایران با س��ازمان‬ ‫امور مالیاتی به نتیجه رس��ید و توافقی حاصل ش��د که‬ ‫ب��ه موجب ان‪ ،‬نرخ مالیات بیش از ‪۹۰‬درصد از مودیان‬ ‫مالیاتی در سال ‪ ۹۷‬نسبت به سال ‪ ۹۶‬تغییر نکرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬توافق س��ازمان ام��ور مالیاتی و‬ ‫ات��اق اصناف ایران‪ ،‬برای اصناف بس��یار مه��م بود و تا‬ ‫مدت ها بعد‪ ،‬اظهار رضایت اصناف از این توافق به گوش‬ ‫می رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه توافق سال ‪۹۸‬‬ ‫‹ ‹مزایا و معایب‬ ‫س��عید ممبین��ی‪ :‬پیاده س��ازی برنامه جام��ع مالیاتی و اس��تفاده از‬ ‫صندوق های مکانیزه فروش برای شفاف س��ازی میزان درامد واقعی‬ ‫هر مودی مالیاتی‪ ،‬شرایط را بهبود خواهد بخشید‬ ‫اس��ت اما به دلیل اینکه اطالعات درستی از فرایند داد‬ ‫و س��تد مودیان نداریم‪ ،‬گاهی در گذش��ته شاهد بودیم‬ ‫که ممی��زان با ح��دس و گمان مالیات انه��ا را تعیین‬ ‫می کردند‪ .‬به این ترتیب اگر کس��ی بیش از انچه باید‪،‬‬ ‫مالی��ات می پرداخت‪ ،‬مورد اجحاف قرار می گرفت و اگر‬ ‫کس��ی کمتر از انچه باید‪ ،‬مالیات می داد‪ ،‬در حق مردم ‬ ‫اجحاف می کرد‪.‬‬ ‫ممبین��ی تصریح ک��رد‪ :‬پیاده س��ازی برنام��ه جامع‬ ‫مالیاتی و اس��تفاده از صندوق های مکانیزه فروش برای‬ ‫شفاف س��ازی میزان درامد واقعی هر م��ودی مالیاتی‪،‬‬ ‫شرایط را بهبود خواهد بخشید‪ .‬توصیه ما این است که‬ ‫تمامی واحدهای صنفی در میزان درامدها شفاف سازی‬ ‫داشته باشند تا اجحافی در حق انها نشده و مالیات های‬ ‫واقعی تعیین شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق اصناف ای��ران همچنین اف��زود‪ :‬یکی از‬ ‫کاره��ای خوبی که س��ازمان ام��ور مالیاتی بر اس��اس‬ ‫پیش��نهاد ما انجام داد‪ ،‬این بود که اگر مودیان تا پایان‬ ‫مهر مالیات های معوق خ��ود را بپردازند‪ ،‬از ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫جرایم مالیاتی معاف خواهند ش��د و این مشوق خوبی‬ ‫اس��ت که امیدواری��م واحد های صنف��ی از این فرصت‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اصناف باید اموزش مستند سازی ببینند‬ ‫مش��اور مالیاتی ات��اق اصناف ایران نی��ز درباره نحوه‬ ‫تعیین مالیات اصناف و علت نارضایتی کس��به از میزان‬ ‫مالیات های تعیین ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬مالیات ها باید بر اساس‬ ‫قانون گرفته ش��ود‪ .‬دولت هم با تکیه بر قوانین مالیاتی‬ ‫به دنبال بازتوزیع ثروت در میان جامعه اس��ت و به این‬ ‫ترتیب هرکسی درامدی داشته باشد باید مالیات ان را‬ ‫بپردازد و اصناف نیز گروهی از فعاالن اقتصادی هستند‬ ‫که باید مالیات خود را بپردازند‪.‬‬ ‫محمدرضا جعفریان در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫بر اس��اس ایین نامه اجرایی ماده ‪ ۹۵‬قانون مودیان به ‪۳‬‬ ‫دسته تقسیم شده اند‪ .‬گروه نخست‪ ،‬افرادی هستند که‬ ‫بیش از ‪۳‬میلیارد تومان فروش داشته اند؛ گروه دوم یک‬ ‫تا ‪۳‬میلیارد تومان و گروه س��وم نیز صفر تا یک میلیارد‬ ‫توم��ان فروش داش��ته اند‪ .‬حال اینکه اصن��اف در کدام‬ ‫دس��ته اند‪ .‬بر اساس ماده ‪ ۱۰۰‬و نیز با توجه به تحوالت‬ ‫ن��رخ دالر و رک��ود ب��ازار‪ ،‬اصناف در گروه س��وم یعنی‬ ‫درامد های صفر تا یک میلیارد تومانی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حال اینکه افرادی معترض بوده اند که‬ ‫چرا در شرایط سخت مالی باید مالیات زیادی بپردازند‪.‬‬ ‫امس��ال گفته شد‪ ،‬ان دس��ته از صنف هایی که با توجه‬ ‫به نامه های رس��یده از نهادهای گوناگ��ون و تایید اتاق‬ ‫اصناف ایران ش��رایط س��ختی را می گذرانن��د‪ ،‬انها که‬ ‫مبلغ��ی زیر ‪۲.۵‬میلی��ون تومان در س��ال ‪ ۹۶‬پرداخت‬ ‫کرده اند‪ ،‬افزایش مالیاتی نداشته باشند‪ .‬این دسته افراد‬ ‫دیگر نباید به مالیات ها معترض باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افرادی هم هس��تند که در س��ال ‪ ۹۶‬بین‬ ‫‪ ۲.۵‬تا ‪۵‬میلیون تومان مالی��ات پرداخته اند‪ .‬با توجه به‬ ‫مصوبه بودجه مجلس که به دولت ابالغ ش��ده ‪-‬مالیات‬ ‫بخش مشاغل را از ‪۶‬هزار و ‪۲۰۰‬میلیارد تومان به ‪۹‬هزار‬ ‫و ‪۸۰۰‬میلیارد تومان افزایش داده اس��ت‪ -‬سازمان امور‬ ‫مشکالت مسافربرها سال ها باقی مانده است‬ ‫رئیس اتحادیه صنف مس��افربری اس��تان تهران ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬ش��اهرگ حیاتی هر کشوری اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫مش��کالت این صنف باوجود پیگیری های بس��یار‪ ،‬حل نش��دنی مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫و به نق��ل از روابط عمومی ات��اق اصناف‬ ‫ته��ران‪ ،‬علی انصافی گفت‪ :‬گالیه دارن��دگان اتوبوس ها‪ ،‬مینی بوس ها‬ ‫و ون هایی که در س��طح ش��هر تهران‪ ،‬سرویس کارخانه ها و اداره ها را‬ ‫جابه جا می کنند این اس��ت که عمر این ماش��ین ها بیشتر از ‪ ۱۰‬سال‬ ‫بوده و این در حالی اس��ت که متاسفانه شهرداری اعالم کرده وسائط‬ ‫نقلیه باالی ‪۱۰‬س��ال نمی توانند معاینه فنی دریافت کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اینکه این ماشین ها عمرشان باالی ‪ ۱۰‬سال است و نمی توانند معاینه‬ ‫فنی بگیرند‪ ،‬موضوع درس��تی است‪ ،‬اما اینکه برای جایگزینی انها چه‬ ‫تدابیری اندیش��یده شده‪،‬مغفول مانده اس��ت‪ .‬دولت توان بازسازی و‬ ‫نوس��ازی وسایل نقلیه عمومی را ندارد‪ ،‬ان وقت فشار و اجبارش روی‬ ‫افراد است‪ .‬اگر ماشین های باالی ‪۱۰‬سال در شهر تردد می کنند‪ ،‬گناه‬ ‫بر گردن افراد نیست؛ بلکه دولت باید جوابگو باشد و اینکه معاینه فنی‬ ‫مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام��داران ایران گفت‪ :‬کارخانه ها‬ ‫برای رس��اندن سبوس به دس��ت دامدار‪ ،‬خودشان ان را به دست‬ ‫دالالن می دهند اما دود حذف واس��طه ها با تک نرخی شدن نرخ‬ ‫این محصول به چشم دامدار می رود‪ .‬سعید سلطانی سروستانی‬ ‫در گفت وگ��و با ایان��ا‪ ،‬درباره ادعای تاثیر نداش��تن افزایش نرخ‬ ‫سبوس گندم بر نرخ شیر و گوشت اظهار کرد‪ :‬به طورکلی تغییر‬ ‫ن��رخ تم��ام عواملی ک��ه در تولید نقش دارند‪ ،‬ب��ر نرخ محصول‬ ‫تولیدی نهایی موثر اس��ت و س��بوس هم از ای��ن قاعده پیروی‬ ‫می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬سبوس در قیمت گذاری خردادماه شیرخام‬ ‫‪ ۸۴۰‬تومان پیش بینی ش��ده که ما در تجزیه و تحلیل اتحادیه‬ ‫با احتس��اب هزینه حمل ونقل ان را یک هزار و ‪۱۰‬تومان اعالم‬ ‫کردی��م‪ .‬مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام��داران ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫‹ ‹ سخن پایانی‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید ممبینی‬ ‫محمدرضا جعفریان‬ ‫چند روز پیش با یک حس��ابدار از ش��رکتی صحبت‬ ‫می کردم و از او پرسیدم که ایا شما برای فرار از مالیات‪،‬‬ ‫حساب س��ازی هم می کنید؟ پاس��خ داد ک��ه اگرچه در‬ ‫س��ال های قبل ای��ن کار را به خواس��ت مدیریت انجام‬ ‫م��ی دادم اما حاال چنی��ن چیزی از م��ن نمی خواهند؛‬ ‫چراکه شفاف بودن حساب ها‪ ،‬مالیات ما را کمتر از قبل‬ ‫ک��رده و به عبارت دیگر ارائه مس��تندات واقعی به نفع‬ ‫ماست‪.‬‬ ‫این همان نکته ای اس��ت که مشاور امور مالیاتی اتاق‬ ‫اصناف ایران س��عی در بیان ان داش��ت‪ .‬مالیات را باید‬ ‫پرداخت و به نظر می رس��د باید بیاموزیم ش��فاف بودن‬ ‫درامدهایمان در نهایت به داشتن کشوری توسعه یافته‬ ‫کمک می کند‪ .‬ای کاش اموزش های مالیاتی به اصناف‬ ‫و بازاریان بیشتر شود تا هم موضع گیری های منفی علیه‬ ‫مالیات رفع ش��ود و هم ممیزان س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫منصفانه تر با بازاریان کنار بیایند‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۱۰۰‬هزار ورق زینک دولتی‬ ‫نمی دهد‪ ،‬باز بار ان را ش��هروندان بر عهده دارند؛ چراکه نه نوس��ازی‬ ‫در کار اس��ت و نه معاینه فنی‪ .‬انصافی تاکید کرد‪ :‬ش��هرداری باید به‬ ‫جای اعمال این کار‪ ،‬راهکاری بیندیش��د‪ .‬وسایل نقلیه با معاینه فنی‬ ‫باالی ‪ ۱۰‬سال بهتر است از وسایلی که معاینه فنی نیز نداشته باشند‪.‬‬ ‫تمامی وس��ائطی که با نظارت این اتحادیه مش��غول کارند به واسطه‬ ‫این قانون با مش��کالت عدیده ای روبه رو هس��تند که با وجود مراجعه‬ ‫و نامه نگاری های پی درپی به نهادها و س��ازمان های مربوط تاکنون به‬ ‫نتیجه ای نرسیده ایم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف مس��افربری اس��تان تهران در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫در هر کش��وری ن��اوگان حمل ونقل ان از امتیازهای��ی ازجمله یارانه‬ ‫برخوردار است؛ اما در ایران اینگونه نیست‪ ،‬در حالی که کشاورزان در‬ ‫دورترین نقطه کشور نیازمند حمل ونقل برای محصوالت خود هستند‬ ‫تا بتوانند محصول را به بازار هدف برسانند‪ .‬اگر برای ناوگان حمل ونقل‬ ‫اتفاق��ی بیفتد یا اینکه مورد حمایت ق��رار نگیرد‪ ،‬این موضوع به همه‬ ‫بخش های جامعه کشیده شده و همه را درگیر می کند‪.‬‬ ‫‪۱۰۰‬ه��زار ورق زین��ک دولت��ی ب��ه هم��ت اتحادیه‬ ‫لیتوگرافان ته��ران میان چاپخان��ه داران و لیتوگراف ها‬ ‫توزیع خواهد ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫و به نقل از روابط‬ ‫عمومی اتاق اصناف ته��ران‪ ،‬رئیس اتحادیه لیتوگرافان‬ ‫تهران با اش��اره به رایزنی های این اتحادیه برای دریافت‬ ‫زینک دولتی گفت‪ :‬در رایزنی با وزیر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی‪ ،‬معاونت فرهنگی و دفتر امور چاپ و نشر وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی ‪۱۰۰‬هزار ورق زینک موردنیاز‬ ‫واحدهای لیتوگرافی تامین شده و به زودی در میان انها‬ ‫توزیع خواهد ش��د‪ .‬احمد ابوالحس��نی ادامه داد‪ :‬بر این‬ ‫اساس قرار اس��ت در واحد های لیتوگرافی کل کشور و‬ ‫چاپخانه های��ی که لیتوگرافی دارند و از زینک اس��تفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬زینک داده ش��ود‪ .‬ابوالحسنی با اشاره به نرخ‬ ‫ای��ن زینک ه��ا توضیح داد‪ :‬قرار اس��ت ه��ر ورق از این‬ ‫زینک ها ب��ه نرخ ‪۱۲‬هزار تومان به دس��ت لیتوگرافان و‬ ‫دود رانت زدایی و حذف واسطه ها در چشم دامداران‬ ‫قیمتی را هم که ما برای ش��یر محاس��به کردیم بیش از ‪۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان بود که ستاد تنظیم بازار ان را کاهش داد‪ .‬وی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ستاد تنظیم بازار اعالم کرده در تصویب نرخ ‪۲‬هزار و ‪۳۹۰‬‬ ‫تومانی شیرخام در خرداد‪ ،‬نرخ سبوس هزار و ‪۲۵۰‬تومان درنظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ ،‬درحالی که در ان زمان‪ ،‬سبوس ‪۸۴۰‬تومان‬ ‫محاس��به ش��ده بود‪ .‬س��لطانی با اش��اره به اینکه نرخ تمام شده‬ ‫سبوس هزار و ‪۲۵۰‬تومان نیست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بر فرض صحت این‬ ‫ادعا‪ ،‬اگر نرخ سبوس را هزار و ‪۲۵۰‬تومان درنظر گرفته اند‪ ،‬هزینه‬ ‫حمل ان از کارخانه به دامداری را در کدام بخش لحاظ کرده اند؟‬ ‫در این صورت باید نرخ تمام ش��ده ان را هزار و ‪۴۰۰‬تومان اعالم‬ ‫می کردند که هزارو ‪۲۵۰‬تومان ان نرخ سبوس در خود کارخانه‬ ‫حس��اب می شد‪ .‬مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران بیان‬ ‫علی اکبر بخشی‬ ‫رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق‬ ‫اصناف تهران‬ ‫کرد‪ :‬صنایع غذایی بحث تک نرخی ش��دن س��بوس گندم و حل‬ ‫معضل رانت و واس��طه را به عنوان بهانه تعیین نرخ هزار و ‪۲۵۰‬‬ ‫تومانی نرخ سبوس گندم مطرح می کنند‪ ،‬درحالی که ‪۷۰‬درصد‬ ‫س��بوس حاصل از گندم ‪ ۶۶۵‬تومانی یارانه ای‪۲۰ ،‬درصد مربوط‬ ‫به گن��دم ‪۹۰۰‬تومانی نیمه یارانه ای (ازادپ��ز) و فقط ‪۱۰‬درصد‬ ‫مرب��وط به گندم ه��زار و ‪۸۵۰‬تومانی ب��وده و تک نرخی کردن‬ ‫ان به این صورت عادالنه نیس��ت زیرا این سبوس را کسی به جز‬ ‫دام��دار نمی خ��رد و تنها دام از ان مصرف می کند‪ .‬س��لطانی در‬ ‫ادام��ه تصریح کرد‪ :‬اتحادیه ها و دامدارانی که س��بوس می خرند‬ ‫از س��وی سامانه سازمان مرکزی تعاون روستایی رصد می شوند‬ ‫و تمام خریدوفروش های انها در س��امانه ثبت می شود‪ .‬بنابراین‬ ‫اتحادیه ه��ا به هیچ وج��ه نمی توانند خارج از س��امانه‪ ،‬س��بوس‬ ‫چاپخانه داران برس��د‪ .‬وی با بیان اینکه توزیع زینک در‬ ‫ماه های گذشته به خوبی انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در یک‬ ‫بازه زمانی زینک ن��رخ باالیی پیدا کرد و تهیه ان برای‬ ‫لیتوگرافان س��خت بود‪ ،‬اما در ماه های گذشته با توزیع‬ ‫زینک دولتی این مشکل برطرف شده است‪ .‬ابوالحسنی‬ ‫با اش��اره به نرخ ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳۰‬هزار تومانی زینک در دو ماه‬ ‫گذشته در بازار گفت‪ :‬پیش بینی می شود با ورود زینک‬ ‫به نرخ پایین تر به زودی در بازار ش��اهد رونق کس��ب و‬ ‫کار باش��یم و ناش��ران و چاپخانه داران با استفاده از این‬ ‫تسهیالت بتوانند تولید محصوالت خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬از اواس��ط تیر سال جاری توزیع ‪۴۰‬هزار‬ ‫زینک در واحدهای لیتوگرافی و چاپخانه ها اغاز شد که‬ ‫موج افزایش قیمت ها را شکست و اکنون نیز با مساعدت‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی در تامین زینک دولتی‬ ‫پیش بینی می شود این روند ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫دریافت��ی را خریدوف��روش کنند‪ .‬مدیرعام��ل اتحادیه مرکزی‬ ‫دامداران ایران درباره خرید و فروش س��بوس خارج از س��امانه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته من تکذی��ب نمی کنم که در این بخش‪،‬‬ ‫می توان��د رانت و داللی وجود داش��ته باش��د اما دام��دار در ان‬ ‫دخالتی ندارد و برخی کارخانه ها‪ ،‬س��همیه س��بوس اضافه خود‬ ‫را در ب��ازار به ص��ورت ازاد و باقیمت بس��یار باالتر می فروش��ند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کارخانه ها برای رس��اندن س��بوس به دس��ت دامدار‪،‬‬ ‫خودش��ان ان را به دالالن می دهند اما دود ان به چش��م دامدار‬ ‫می رود‪ .‬س��لطانی بیان کرد‪ :‬ما در صنعت ارد دخالتی نمی کنیم‬ ‫و تخصص��ی ه��م در این زمینه نداریم اما اگر حق وحقوقی دارند‬ ‫و به ان نمی رسند‪ ،‬نباید حق دامداران را با گران کردن سبوس‬ ‫ضایع کنند‪.‬‬ ‫کمیسیون مالیات اتاق اصناف تهران متشکل از‬ ‫‪ ۷‬رئیس اتحادیه و ‪ ۲‬مشاور مالیاتی است که یک‬ ‫نفر امور جاری را پیگیری می کند و اگر اتحادیه ها و‬ ‫اعضای انها مشکلی در حوزه مالیات داشته باشند‪،‬‬ ‫به این کمیسیون ارجاع می کنند و درصورت نیاز‬ ‫این کمیس��یون با س��ازمان امور مالیاتی نشستی‬ ‫برگزار و مش��کالت را پیگیری می کند‪ .‬همچنین‬ ‫در طول سال پیگیری چگونگی انجام توافق هایی‬ ‫که بر اس��اس تبصره ‪ ۱۰۰‬انجام می شود از سوی‬ ‫این کمیس��یون دنبال می شود‪ .‬بخشنامه هایی از‬ ‫س��وی س��ازمان امور مالیاتی بدون مشورت اتاق‬ ‫اصناف ابالغ می ش��ود که مش��کالتی را به وجود‬ ‫می اورد‪ ،‬بنابراین الزم است که در جهت رفع این‬ ‫مش��کالت اقداماتی از س��وی این کمیسیون اجرا‬ ‫شود‪ .‬توافقی بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور‬ ‫مالیاتی در خرداد انجام شد که بر اساس ان گفته‬ ‫می ش��ود تعداد زیادی از اصناف افزایش مالیاتی‬ ‫ندارن��د اما این به ش��هر های کوچک برمی گردد‪.‬‬ ‫به بی��ان دیگر بیش��تر واحد های صنف��ی مراکز‬ ‫استان ها و شهر های بزرگ که نرخ مالیاتی باالیی‬ ‫در س��ال های گذشته داشته اند‪ ،‬ش��امل افزایش‬ ‫‪۱۵‬درصدی مالیات ش��ده اند‪ .‬در چند ماه گذشته‬ ‫چگونگ��ی اجرای ماده ‪ ۱۸۶‬مش��کالت زیادی را‬ ‫برای اتحادیه ها به وجود اورده اس��ت‪ .‬پیش از این‬ ‫ب��رای صدور ی��ا تمدید پروانه کس��ب‪ ،‬اتحادیه ها‬ ‫اس��تعالم فیزیکی صادر می کردند و مودی در ‪۱۵‬‬ ‫روز استعالم ها را می گرفت و به اتحادیه می اورد‪،‬‬ ‫اما حاال باید اس��تعالم از س��ازمان امور مالیاتی به‬ ‫صورت الکترونیک انجام شود‪ .‬بر این اساس حدود‬ ‫‪۸۰‬درص��د تقاضا ها منجر به صدور پروانه کس��ب‬ ‫نمی ش��ود؛ چراکه پیغام می ده��د مودی بدهکار‬ ‫اس��ت اما مش��خص نمی کند که چق��در بدهکار‬ ‫ب��وده و به چه علت بدهکار اس��ت‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ص��دور پروانه کس��ب در اتحادیه ه��ا کاهش پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این درحالی است که وابستگی مالی‬ ‫اتحادیه ها به صدور پروانه کسب زیاد است‪ .‬به این‬ ‫ترتیب پیش بینی می شود که اتحادیه ها به زودی‬ ‫با مشکل تامین بودجه روبه رو شوند‪ .‬در این زمینه‬ ‫بیش از یک سال است که با سازمان امور مالیاتی‬ ‫رایزنی هایی داشته ایم که انها قصد رفع مشکل را‬ ‫دارند اما هنوز به نتیجه نرسیده اند‪.‬‬ ‫تولید کننده‬ ‫حمایت نمی شود‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف س��راجان تهران اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در حوزه تولید‪ ،‬فراهم کردن س��اختارها و‬ ‫بس��تر های تولید بس��یار ضروری است؛ ازجمله‬ ‫تخصی��ص وام ب��ه تولیدکننده ک��ه از مهم ترین‬ ‫عوامل است‪ .‬اما به تولیدکننده بها داده نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫و به نقل از روابط عمومی اتاق‬ ‫اصناف تهران‪ ،‬محسن خردمند تاکید کرد‪ :‬ایده‪،‬‬ ‫فک��ر و اراده می توان��د از تولید کننده باش��د؛ اما‬ ‫فراهم ش��دن م��واد اولیه و تخصی��ص وام باید با‬ ‫حمایت دولت انجام ش��ود که در غیر این صورت‬ ‫دس��ت هنرمند تولیدکننده بس��ته می شود‪ .‬وی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬اهمیت تولید در کش��ور از س��ال ها‬ ‫پیش موردتوجه رهبر معظم انقالب بوده اس��ت؛‬ ‫اما امس��ال با نام گذاری س��ال رونق تولید‪ ،‬تولید‬ ‫رن��گ و معنای دیگری گرف��ت‪ .‬به ویژه منجر به‬ ‫جلوگی��ری از واردات کاالهایی ش��د که در توان‪،‬‬ ‫اراده و تخص��ص همه فعاالن حوزه تولید بود‪ ،‬اما‬ ‫مهم تر از ان اماده سازی بستر تولید است که باید‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬خردمند افزود‪ :‬دولت در زمینه های‬ ‫مالی��ات و بیمه می تواند با تخصیص امتیازاتی به‬ ‫تولید کنن��دگان به منظور رونق اقتصاد کش��ور و‬ ‫ارزاوری و همچنین اش��تغالزایی‪ ،‬باعث توس��عه‬ ‫تولی��د و تمایل اف��راد به کار تولیدی در کش��ور‬ ‫شود‪ ،‬نه اینکه سازمان امور مالیاتی با براوردهای‬ ‫غیرعادالنه و بی توجهی به س��اختارهای بیمه ای‬ ‫ک��ه تولیدکننده نمی تواند بیش��تر از ‪ ۵‬نفر را زیر‬ ‫پرچم دولت بیمه کند و اگر نفرات بیش��تر ش��ود‬ ‫میزان بیمه تخصیصی برای تولیدکننده و صاحب‬ ‫کارگاه نیز بیش��تر می ش��ود‪ ،‬موج��ب بی رغبتی‬ ‫کارفرم��ا ب��رای افزای��ش تعداد کارگر می ش��ود‬ ‫که همین موضوع خالف داس��تان اش��تغالزایی‬ ‫در کش��ور خواه��د ب��ود‪ .‬خردمند با برش��مردن‬ ‫رس��ته های فعال این اتحادی��ه گفت‪ :‬در اتحادیه‬ ‫س��راجان تهران به رس��ته های فع��ال در زمینه‬ ‫خریدوفروش و تولید س��اک‪ ،‬دس��تکش چرمی‪،‬‬ ‫چم��دان‪ ،‬کیف زنانه‪ ،‬کیف پول‪ ،‬کیف پول خرد‪،‬‬ ‫تولید چمدان‪ ،‬س��اک و کیف مدرسه ‪ ،‬تولید کیف‬ ‫زنانه‪ ،‬تولید دس��تکش و کی��ف جیبی و کارهای‬ ‫پرسی و جاسوئیچی‪ ،‬فروش چمدان ساک و کیف‬ ‫مدرس��ه ای‪ ،‬فروش مواد اولیه نساخته سراجی و‬ ‫دفتر فروش پروانه کسب داده می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هرچند این توافق‪ ،‬خوب بوده و مورد استقبال اصناف‬ ‫است اما هنوز اصناف با میزان مالیات مشکل دارند‪ .‬حال‬ ‫این پرسش مطرح می ش��ود که رویکرد اتاق اصناف در‬ ‫موضوع مالیات س��ال اینده چ��ه خواهد بود و این رویه‬ ‫ادامه خواهد داشت؟‬ ‫رئیس ات��اق اصناف ای��ران در این باره ب��ه خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬همان طور که در جریان هستید‪ ،‬بر اساس‬ ‫این توافق‪ ،‬تا سقف مشخصی از درامد ها مشمول مزایای‬ ‫ای��ن توافق قرار می گرفتند‪ .‬هرچند بر این عقیده ایم که‬ ‫مش��موالن این توافق باید مالیات کمتری می دادند اما‬ ‫دست کم نگرانی برخوردهای سلیقه ای ممیزان مالیاتی‬ ‫رفع ش��د‪ .‬اما اینکه چنین روش��ی در این��ده نیز مفید‬ ‫و کارس��از اس��ت یا خیر‪ ،‬پاسخ منفی اس��ت‪ .‬ادامه این‬ ‫روند موردنظر ما نیس��ت و معتقدیم هر کس به میزان‬ ‫درام��دی که دارد باید در ج��دول مالیاتی قرار گیرد و‬ ‫مالیات ان به درستی محاسبه شود و پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نگاه س��ازمان ام��ور مالیاتی نیز همین‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مالیات اصناف هر س��ال چند درصد افزایش دارد اما‬ ‫این ب��ار برای ‪۹۰‬درصد از انها ب��دون تغییر باقی ماند؛‬ ‫چراکه اصناف در ش��رایط س��خت و رکود ش��دید قرار‬ ‫گرفته بودند‪ .‬در ان زمان‪ ،‬س��عید ممبینی‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫اصناف ایران گفت‪ :‬براس��اس اخرین توافق هایی که در‬ ‫پی نشست مشترک با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫به دست امد‪ ،‬از ظرفیت ها و اختیارات تبصره ماده ‪۱۰۰‬‬ ‫قانون مالیات های مس��تقیم استفاده شد‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫بیش از ‪۹۰‬درصد مودیان مالیاتی در سال ‪ ۹۷‬هیچ گونه‬ ‫افزایش��ی را نسبت به س��ال ‪ ۹۶‬در حوزه مالیات تجربه‬ ‫نخواهند کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این به ش��رطی اس��ت که براساس تبصره‬ ‫یادش��ده‪ ،‬مجموع ف��روش کاال و خدم��ات این مودیان‬ ‫حداکث��ر ‪۳۰‬برابر معافیت ماده ‪ ۸۶‬قان��ون مالیات های‬ ‫مس��تقیم (‪۸.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریال) باشد‪ .‬براین اساس‪،‬‬ ‫حدود ‪۳‬درصد از مودیان صنفی که مالیات محاسبه شده‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬انها بی��ن ‪ ۲.۵‬تا ‪۵‬میلیون تومان اس��ت‪،‬‬ ‫حداکثر ‪۵‬درصد نس��بت به س��ال ‪ ۹۶‬افزایش مالیات را‬ ‫پرداخت خواهند کرد‪.‬‬ ‫ممبینی به وضعیت گروه س��وم مودیان صنفی اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬حدود ‪۲‬درصد مودیان مالیاتی صنفی هم‬ ‫هستند که در سال ‪ ۱۳۹۶‬مالیاتی بین ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬میلیون‬ ‫تومان پرداخت کرده اند‪ .‬این گروه هم حداکثر مشمول‬ ‫‪۹‬درصد افزایش مالیات در سال ‪ ۱۳۹۷‬خواهند شد‪.‬‬ ‫مالیاتی خواس��ت تا میزانی از مالیات این افراد افزایش‬ ‫داشته باش��د‪ .‬این گروه که گروه دوم خوانده می شوند‪،‬‬ ‫‪۵‬درصد افزایش یافتند‪ .‬قرار شد اینها اظهارنامه های شان‬ ‫را به سازمان امور مالیاتی بدهند و سازمان نیز همکاری‬ ‫الزم را با انها انجام دهد‪.‬‬ ‫مش��اور مالیاتی اتاق اصناف ایران درباره گروه س��وم‬ ‫و چه��ارم نیز گف��ت‪ :‬گروه دیگری هس��تند که مالیات‬ ‫انها بیش��تر است و سال گذش��ته بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫توم��ان پرداخت کرده ‪۹ ،‬درصد رش��د داش��ته اند و انها‬ ‫که مالیاتش��ان بی��ش از ‪۱۰‬میلیون تومان بوده اس��ت‪،‬‬ ‫‪۱۵‬درص��د افزای��ش یافته اند‪ .‬اما نکته مه��م اینکه این‬ ‫افزایش مالیات ه��ا اجباری نبود‪ .‬اگ��ر گروهی کمتر از‬ ‫ای��ن کار کرده اند‪ ،‬بای��د اظهارنامه ای به س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی تس��لیم و اسناد و مدارک خود را اماده کنند تا‬ ‫مالیات انها به درستی تعیین شود‪ .‬حال اینکه همچنان‬ ‫اعتراض های��ی از س��وی اصناف برای تعیین نادرس��ت‬ ‫مالیات وجود دارد و بخشی از این اعتراض ها بحق است‬ ‫و علت ان اینکه ما به اصناف اموزش نداده ایم که چطور‬ ‫مستند س��ازی کرده و بعد در چارچوب مستند مالیات‬ ‫خود را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫جعفریان بیان کرد‪ :‬ما معتقدیم‪ ،‬سازمان امور مالیاتی‬ ‫باب��ت عملکرد س��ال ‪ ۹۸‬در س��ال ‪ ۹۹‬حق ن��دارد که‬ ‫علی ال��راس عمل ک��رده و مالیات کس��ی را کم یا زیاد‬ ‫کن��د‪ ،‬مگر ب��ر اس��اس اطالع��ات و ریزداده هایی که از‬ ‫س��وی بانک ها به سازمان امور مالیاتی می رسد‪ .‬از همه‬ ‫مودی��ان مالیات��ی خواهش می کنم ک��ه اطالعات تمام‬ ‫خری��د و فروش های خود را ثبت کنند و اظهارنامه را بر‬ ‫اس��اس ان تنظیم کرده و به سازمان امور مالیاتی دهند‬ ‫تا مالیات های درس��تی برای انها تعیین ش��ود‪ .‬این کار‬ ‫موجب می شود که مالیات کمتری بپردازند‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬حدود ‪۵‬درص��د از مودیان مالیات‬ ‫کمتری از انچه باید‪ ،‬پرداخت می کنند‪ .‬نه اینکه مالیات‬ ‫ندهند‪ ،‬بلکه کم می دهند‪ .‬این توافقی که امس��ال انجام‬ ‫ش��ده نمی تواند برای س��ال بعد تکرار شود‪ .‬باید اصناف‬ ‫مستندات خود را اماده کنند تا در سال اینده با مشکل‬ ‫روبرو نشوند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مشکل‬ ‫در استعالم های‬ ‫الکترونیک‬ ‫مالیاتی‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1372‬‬ ‫پیاپی ‪2690‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیاست جدید سازمان جهانی گردشگری اعالم شد‬ ‫خلق مشاغل بیشتر برای زنان و جوانان در صنعت گردشگری‬ ‫س��ازمان بین الملل��ی کار تخمی��ن زده اس��ت‬ ‫اقامتگاه ها و رس��توران ها هم��راه با خدمات بخش‬ ‫خصوصی در ‪ ۵‬س��ال اینده‪ ،‬س��ریع ترین نرخ رشد‬ ‫را در بین همه بخش های اقتصاد دارند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬حمی��را محب عل��ی‪ ،‬راهنما و کارش��ناس‬ ‫ارش��د گردش��گری در مقاله ای با اقتباس از داده ها‬ ‫و گزارش ه��ای س��ازمان جهانی گردش��گری که‬ ‫«گردش��گری و اشتغال‪ :‬اینده ای بهتر برای همه»‬ ‫را به عنوان شعار سال برگزیده‪ ،‬نوشته است‪ :‬نقش‬ ‫گردش��گری در ایجاد شغل بیش��تر نادیده گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬این در حالی است که ‪۱۰‬درصد مشاغل‬ ‫دنیا به گردش��گری مرتبط اس��ت و در هش��تمین‬ ‫هدف از اهداف توسعه پایدار از گردشگری به عنوان‬ ‫ظرفیت��ی برای کار ابرومند نام برده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫سیاست های جدید سازمان جهانی گردشگری نیز‬ ‫به حداکثر رساندن ظرفیت گردشگری برای ایجاد‬ ‫و خلق مش��اغل بیش��تر و بهتر به ویژه برای زنان و‬ ‫جوانان اس��ت‪ .‬سیاس��ت های جدید نیز بر انعکاس‬ ‫و ترکی��ب پیش��رفته ای از فن��اوری روز دنیا تاکید‬ ‫دارد‪ .‬این سیاس��ت ها بای��د بتواند بین مهارت های‬ ‫گردش��گری که اموزش داده می ش��وند و ان هایی‬ ‫که کارفرمایان گردشگری به ان نیاز دارند‪ ،‬ارتباط‬ ‫برق��رار کند‪ .‬این امر به رویک��ردی جامع به اینده ‬ ‫کار در صنعت گردش��گری با همکاری بیشتر‪ ،‬بین‬ ‫همه فعاالن از جمله بخش های دولتی و خصوصی‬ ‫نیازمند اس��ت‪ .‬سازمان جهانی گردشگری گزارش‬ ‫داد ه از هر ‪ ۱۰‬ش��غل در دنیا‪ ،‬یک ش��غل به صورت‬ ‫مستقیم به گردشگری مربوط است و هر یک شغل‬ ‫در گردش��گری‪ ۱.۵ ،‬ش��غل دیگر را درگیر اقتصاد‬ ‫گردش��گری می کند‪ .‬س��ازمان بین المللی کار نیز‬ ‫ت اقامتگاه ها و رستوران ها همراه‬ ‫تخمین زده اس�� ‬ ‫ب��ا خدم��ات بخش خصوص��ی در ‪ ۵‬س��ال اینده‪،‬‬ ‫س��ریع ترین نرخ رش��د را در بین همه بخش های‬ ‫اقتصاد داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست های جهانی‬ ‫به نظر می اید گردشگری یک فعالیت اقتصادی‬ ‫مش��اغل موقت و نیمه موقت در میان زن��ان و جوانان در صنعت‬ ‫ل دستمزد پایین دارند‬ ‫گردشگری بیشتر است‪ .‬زنان به طور معمو ‬ ‫و امنیت اجتماعی انها کم و ساعات کار انها نامنظم است‪ ،‬تغییرات‬ ‫غیرقابل پیش بینی دارند و چالش های انها بیشتراست‬ ‫تو شش��مین نشست‬ ‫انعطاف پذیر اس��ت‪ .‬در بیس ‬ ‫سران کش��ورها در نوامبر ‪ ۲۰۱۸‬بیانیه ای تصویب‬ ‫شد که در ان گردشگری نقش کلیدی در رسیدن به‬ ‫اهداف توسعه پایدار ایجاد می کند‪ .‬بیانیه ای هم در‬ ‫‪ ۲۰‬ژوئن ‪ ۲۰۱۹‬در اوساکا مطرح شد که از صنعت‬ ‫گردش��گری به عنوان عامل رشد اقتصادی جهانی‬ ‫و توس��عه پایدار صحبت به می��ان می اید‪ .‬با اینکه‬ ‫گردش��گری ‪ ۱۰‬درصد از مشاغل جهان را به خود‬ ‫اختصاص داده اما در سیاست گذاری های مرتبط با‬ ‫اشتغال و کارافرینی نادیده گرفته می شود‪ .‬سازمان‬ ‫جهان��ی گردش��گری می گوید ک��ه از این پس در‬ ‫برنامه های اینده خود برای افزایش نقش این بخش‬ ‫در ایجاد مشاغل با کیفیت و کارافرینی به ویژه برای‬ ‫زنان و جوانان در صنعت خالق گردش��گری‪ ،‬حفظ‬ ‫مناب��ع طبیع��ی از طریق برنامه ری��زی و مدیریت‬ ‫پایدار گردش��گری و دس��تیابی به توسعه فراگیر و‬ ‫پایدار تالش خواهیم کرد‪ .‬هرچند یک نکته وجود‬ ‫دارد ک��ه ب��ا وج��ود اینکه گردش��گری ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫مش��اغل جهان را به طور مستقیم پوشش می دهد‬ ‫ام��ا در سیاس��ت گذاری های مرتبط با اش��تغال و‬ ‫کارافرین��ی نادیده گرفته می ش��ود‪ .‬یکی از دالیل‬ ‫ن نبود تطابق بین صالحیت های افراد‬ ‫ان را می توا ‬ ‫و واقعیت های محیط کار دانس��ت‪ .‬در واقع شکاف‬ ‫بی��ن اموزش ها و مهارت ه��ا و دانش و کمبودهای‬ ‫ح��وزه کار‪ ،‬چش��م انداز ایج��اد مش��اغل مرتبط را‬ ‫زیر س��وال می ب��رد‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬گردش��گری از‬ ‫رالی گردشگری خودروهای تاریخی از تهران تا سمنان‬ ‫کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به مناس��بت‬ ‫گرامیداش��ت روز جهان��ی گردش��گری‪ ،‬رال��ی‬ ‫گردش��گری خانوادگی‪ ،‬ویژه وسیله های نقلیه‬ ‫تاریخی برگزار می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫کان��ون جهانگ��ردی و اتومبیلران��ی جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران‪ ،‬این رال��ی ‪ ۴‬و ‪ ۵‬مه��ر ‪ ۹۸‬با‬ ‫شرکت خودروهای متعلق به دهه های ‪۶۰ ،۵۰‬‬ ‫و ‪ ۷۰‬میالدی در مسیر تهران‪ -‬سمنان و مسیر‬ ‫بازگشت سمنان ‪-‬تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫اردش��یر درویش��ی‪ ،‬مدیر حوزه اتومبیلرانی‬ ‫کانون جهانگ��ردی و اتومبیلران��ی گفت‪ :‬رالی‬ ‫تهران‪ -‬س��منان که ب��ه مناس��بت روز جهانی‬ ‫گردش��گری‪ ،‬با ه��دف ایجاد نش��اط اجتماعی‬ ‫در جامع��ه و در راس��تای اه��داف دبیرخان��ه‬ ‫شناس��ایی و صیان��ت از وس��یله های نقلی��ه‬ ‫تاریخ��ی برگ��زار می ش��ود‪ ،‬ب��ه هی��چ عنوان‬ ‫مسابقه سرعت نیس��ت و مالک برگزیده شدن‬ ‫در ان نحوه درس��ت نقش��ه خوانی‪ ،‬مسیریابی‬ ‫و رانندگ��ی صحیح بوده و با توج��ه به قوانین‬ ‫و مق��ررات راهنمایی و رانندگی کش��ور انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در این رالی ‪ ۸‬گروه داوری و کنترل‪ ،‬عملکرد‬ ‫ش��رکت کنندگان را بررسی کرده و در پایان به‬ ‫‪ ۵‬نفر از رانندگان و نقش��ه خوانان برتر معرفی و‬ ‫جوایزی به انها اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫رالی گردش��گری وس��یله های نقلیه تاریخی‬ ‫ب��ر اس��اس قوانی��ن فدراس��یون بین الملل��ی‬ ‫اتومبیلرانی(‪ )FIA‬و ب��ا رعایت قوانین داخلی‬ ‫کشور در جاده های عمومی برگزار می شود‪.‬‬ ‫چرا قدمت قهوه یزدی ثبت ملی شد؟‬ ‫قهوه یزدی نوعی قهوه سنتی و بومی در شهر‬ ‫یزد اس��ت که امسال در فهرست اثار ناملموس‬ ‫کشور به ثبت رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش چمدان‪ ،‬کوچه کوچه های یزد پر‬ ‫از تاری��خ و فرهنگ اس��ت‪ .‬این ش��هر که بافت‬ ‫تاریخ��ی اش ثبت جهانی ش��ده‪ ،‬گنجینه ای از‬ ‫داش��ته های فرهنگی را نی��ز در خود نگه داری‬ ‫می کند‪ .‬قهوه یزدی چندی پیش به عنوان یکی‬ ‫از میراث ناملموس این ش��هر ثبت ملی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قهوه یزدی نوعی قهوه سنتی و بومی در شهر‬ ‫یزد اس��ت که به دلیل استفاده از هل‪ ،‬گالب و‬ ‫نبات در تولید ان و همچنین مدت زمان پخت‬ ‫طوالنی دارای طعمی بس��یار خوش و دلچسب‬ ‫اس��ت و با توجه به اسناد و مدارک شفاهی که‬ ‫از زمان تولید قهوه یزدی موجود اس��ت‪ ،‬قدمت‬ ‫تولید این نوع از قهوه به دوره قاجار می رسد‪.‬‬ ‫قه��وه ی��زدی ب��ه دلی��ل بومی س��ازی یک‬ ‫نوش��یدنی غیرایران��ی و قدیم��ی ش��اهدی بر‬ ‫تعام�لات فرهنگ��ی مردمان یزد اس��ت که هر‬ ‫عنص��ر جدید را ب��ا ذائقه و میل خود س��ازگار‬ ‫س��اخته و ن��وع جدی��دی از این نوش��یدنی را‬ ‫ساخته اند‪ .‬این نوشیدنی در چند قرنی که وارد‬ ‫ایران و یزد شده با تغییراتی که مردمان یزد در‬ ‫مراحل س��اخت ان داده اند‪ ،‬جایگاه خود را در‬ ‫فرهنگ‪ ،‬اداب و رسوم یزدی باز کرده و تبدیل‬ ‫به عنصری جدانش��دنی و شاخص در ایین های‬ ‫مذهبی این ش��هر شده اس��ت‪ .‬قهوه یزدی به‬ ‫دلی��ل نوع پخت طوالنی و م��واد اولیه مصرفی‬ ‫با طبع یزدی بسیار سازگار است و استفاده ان‬ ‫در مراسم سوم درگذشتگان در طول سال های‬ ‫دراز به ش��کل یک سنت نیک در امده و بخشی‬ ‫از فرهنگ مردم یزد به شمار می رود‪.‬‬ ‫ساخت دستگاه خانگی زری بافی‬ ‫دس��تگاه خانگی زری بافی با قابلیت استفاده‬ ‫در خانه ه��ای ام��روزی طراح��ی و س��اخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬س��ید‬ ‫عبدالمجید ش��ریف زاده‪ ،‬رئیس گروه پژوهشی‬ ‫هنرهای س��نتی پژوهش��گاه میراث فرهنگی با‬ ‫اع�لام این خبر و با اش��اره به ط��ول ‪ ۴‬متری‬ ‫دس��تگاه زری بافی گفت‪ :‬پیش��نهاد طراحی و‬ ‫ساخت دس��تگاه های خانگی زری بافی با طول‬ ‫کمتر از این اندازه از س��وی پژوهش��گران ارائه‬ ‫شد تا در خانه های امروزی قابلیت اجرا و بافت‬ ‫را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با ساخت دستگاه خانگی زری بافی‪،‬‬ ‫عالقه مندان به این هنر می توانند این دس��تگاه‬ ‫را تهی��ه و در خان��ه خود اقدام ب��ه اجرای هنر‬ ‫زری بافی کند‪.‬‬ ‫رئی��س گ��روه پژوهش��ی هنرهای س��نتی‬ ‫پژوهش��گاه میراث فرهنگی و گردش��گری در‬ ‫ادامه به س��اخت دس��تگاه گالبتون بافی اشاره‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬تکنیک اس��تفاده از دس��تگاه‬ ‫گالبت��ون به فراموش��ی س��پرده ش��ده و تنها‬ ‫دس��تگاه باقی مانده ان متعل��ق به دوره صفویه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هم اکن��ون پژوهش��گران گ��روه‬ ‫پژوهش��ی هنرهای س��نتی پژوهش��گاه میراث‬ ‫فرهنگ��ی و گردش��گری در ص��دد طراح��ی‬ ‫ای��ن دس��تگاه هس��تند و ای��ن ط��رح مراحل‬ ‫برنامه ری��زی را ب��رای اجرای��ی ش��دن ط��ی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫چالش ه��ای مرب��وط به جذب و حفظ اس��تعداد و‬ ‫بهبود ش��رایط کار‪ ،‬رنج می برد‪ .‬ش��عار سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫س��ازمان جهانی گردش��گری بر تحول دیجیتالی‬ ‫تاکید داش��ت و این س��ازمان در راس��تای ش��عار‬ ‫امسال خود مبنی بر اشتغالزایی‪ ،‬همچنان بر تحول‬ ‫دیجیتالی تاکید دارد‪ .‬س��ازمان جهانی گردشگری‬ ‫تاکی��د می کند که برای اش��تغالزایی در این حوزه‬ ‫به بازنگری و بروزرس��انی قوانین و مقررات قدیمی‬ ‫که از اش��تغال‪ ،‬ن��واوری‪ ،‬کارافرین��ی و مدل های‬ ‫بو کار جدید پش��تیبانی می کند‪ ،‬نیازمندیم‪.‬‬ ‫کس ‬ ‫ت س��طح پایین اگاهی و‬ ‫این س��ازمان معتقد اس�� ‬ ‫تخص��ص در فناوری ه��ای جدی��د و گرایش های‬ ‫تکنولوژیک��ی مانع��ی در توس��عه گردش��گری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیمی از کارکنان صنعت گردش�گری‬ ‫در شرکت های کوچک‬ ‫بررس��ی های س��ازمان جهانی گردشگری نشان‬ ‫می ده��د ک��ه ش��رکت های کوچک و متوس��ط‪،‬‬ ‫س��ازندگان اصلی صنعت گردش��گری هستند به‬ ‫ طوری که نیمی از کارکنان صنعت گردش��گری در‬ ‫ش��رکت های کمتر از ‪ ۱۰‬نفر و س��ه چهارم انها در‬ ‫شرکت های کمتر از ‪ ۵۰‬نفر کار می کنند اما در تمام‬ ‫این عرصه ها به تحول دیجیتالی در ایجاد شغل در‬ ‫گردش��گری نیازمندیم چراکه صنعت گردشگری‬ ‫یک منبع پیش��رو مهم در نواوری و تنوع اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬ایین روز جهانی گردشگری هر سال ‪ ۵‬مهر‬ ‫برگزار می ش��ود؛ ایینی به رهبری سازمان جهانی‬ ‫گردش��گری که هدف ان افزای��ش اگاهی در بین‬ ‫جامعه جهانی گردش��گری برای رسیدن به اهداف‬ ‫توس��عه پایدار است و امسال(‪ )۲۰۱۹‬تمرکز اصلی‬ ‫ان بر ‪ ۳‬موضوع اس��ت‪ :‬مهارت‪ ،‬اموزش و مش��اغل‬ ‫و ش��عار «گردشگری و ش��غل‪ :‬اینده ای بهتر برای‬ ‫همه» را برای امسال برگزیده و هند را میزبان ایین‬ ‫امسال تعیین کرده است‪ .‬دبیر کل سازمان جهانی‬ ‫گردش��گری و وزیر گردشگری کشور در پیام هایی‬ ‫به اهمیت این ش��عار اشاره کرده و بیشترین تاکید‬ ‫او بر اشتغال زنان و جوانان در عرصه گردشگری با‬ ‫هدف دستیابی به توسعه پایدار بوده است‪ .‬پیش از‬ ‫این نیز در روز جهانی راهنمایان گردش��گری‪۲۱ ،‬‬ ‫فوریه ‪ ۲( ۲۰۱۹‬اس��فند ‪ )۱۳۹۷‬و روز جهانی زن‪،‬‬ ‫ ‪ ۸‬مارس ‪ ۱۷( ۲۰۱۹‬اس��فند ‪ )۱۳۹۷‬اندیش��ه های‬ ‫جهان��ی‪ ،‬بر حضور زنان در فرصت های برابر و خلق‬ ‫مش��اغل جدید تاکید داشت‪ .‬همان زمان سازمان‬ ‫ملل نیز تاکید کرد‪ :‬زنان ‪ ۵۰‬درصد از نیروی شاغل‬ ‫دنیا را برای دس��ت اوردن اینده ای بهتر در جهان‪،‬‬ ‫تش��کیل می دهند و از این پس دنیا تمام توانش را‬ ‫به کار خواهد گرفت تا از این ظرفیت برای توس��عه‬ ‫اقتصادی در جهان و فراهم ش��دن زمینه های رشد‬ ‫اقتصادی و اجتماعی زنان و جوانان و دست یافتن‬ ‫به توسعه پایدار بهره ببرد‪ .‬اگر به پوستر روز جهانی‬ ‫گردش��گری هم دقت کنیم‪ ،‬تاکید تصویر بیشتر بر‬ ‫نقش زن��ان در فعالیت های فرهنگی گردش��گری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اماری از جوانان شاغل‬ ‫نتیج��ه یک��ی از تحقیق��ات س��ازمان جهان��ی‬ ‫گردشگری نیز نشان می دهد در بخش گردشگری‪،‬‬ ‫جمعیت زنان و جوانان شاغل به نسبت سایر بخش ها‬ ‫بیشتر است‪ .‬کمتر از نیمی از افراد شاغل در حوزه‬ ‫گردش��گری (‪ ۴۷‬درصد) بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۳۴‬سال دارند‬ ‫که یک س��وم کارکنان اقتصادی را در اروپا تشکیل‬ ‫می دهند‪ .‬در کش��ورهای اروپای��ی زنان ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫فعاالن بخش گردش��گری هستند که ‪ ۴۷‬درصد از‬ ‫ع زنان‬ ‫کارکنان خدمات را تشکیل می دهند‪ .‬در واق ‬ ‫نقش پیش��رو در کارافرینی حوزه های گردشگری‬ ‫دارند‪ .‬داده های س��ازمان جهانی گردشگری نشان‬ ‫می دهد نرخ رشد جهانی کارافرینی زنان در بخش‬ ‫هتل و رس��توران ‪ ۳۶‬درصد است در حالی که این‬ ‫نرخ در س��ایر بخش ها ‪ ۲۲‬درصد است‪ .‬همزمان با‬ ‫چنین تحولی‪ ،‬اثبات ش�� د گردشگری در روستاها‬ ‫می تواند از طریق حفظ و احیای فعالیت های سنتی‬ ‫ایجاد شغل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تبعیض حقوقی برای زنان‬ ‫اما نکته دارای اهمیت در موضوع اش��تغال زنان‪،‬‬ ‫پر کردن شکاف حقوق انها است که در گردشگری‬ ‫مانند س��ایر مش��اغل‪ ،‬حاکمیت دارد؛ زنان به طور‬ ‫متوس��ط کمتر از م��ردان برای مهارت های ش��ان‬ ‫دس��تمز د یا حقوق می گیرند‪ .‬زنان به طور معمول ‬ ‫به صورت غیراس��تاندارد به کار مش��غول می شوند‬ ‫و از نظ��ر تحصی��ل و ام��وزش از تبعی��ض رن��ج‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫زنانی که مهارت های کمی دارند اس��یب پذیرتر‬ ‫هس��تند‪ .‬انها خود را در معرض خطر شرایط کاری‬ ‫ضعیف‪ ،‬فرصت های نابرابر‪ ،‬خش��ونت‪ ،‬اس��تثمار‪،‬‬ ‫اس��ترس و ازار جنسی بیشتری می بینند‪ .‬مشاغل‬ ‫موقت و نیمه موقت در میان زنان و جوانان در صنعت‬ ‫ل دستمزد‬ ‫گردشگری بیشتر است‪ .‬زنان به طور معمو ‬ ‫پایی��ن دارند و امنیت اجتماعی انها کم و س��اعات‬ ‫کار انها نامنظم است‪ ،‬تغییرات غیرقابل پیش بینی‬ ‫دارن��د‪ ،‬چالش های انها بیش��تر و مس��ئولیت های‬ ‫خانوادگی انها گس��ترده تر است و در بعضی موارد‪،‬‬ ‫انها ش��غل گردشگری را با شغل های دیگر ترکیب‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1372‬‬ ‫پیاپی ‪2690‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫ کارشناسان بر افزایش پایه های مالیاتی و بستن راه های فرار مالیاتی تاکید کردند‬ ‫مالیات ستانی جایگزین درامدهای نفتی‬ ‫«مالیات س��تانی» از موضوع های مهمی اس��ت که به‬ ‫واس��طه محدودیت های ناش��ی از تحریم ه��ا و کاهش‬ ‫درامده��ای ارزی به وی��ژه از مح��ل ص��ادرات نفتی از‬ ‫یک س��و و افزایش فعالیت های اختالل زا و گس��ترش‬ ‫فضای س��فته بازی در کشور از س��وی دیگر‪ ،‬این روزها‬ ‫بی��ش از هر زمان دیگری مورد توجه سیاس��ت گذاران‬ ‫اقتص��ادی ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬اینک��ه با ارائ��ه برخی‬ ‫راهکاره��ا و بسترس��ازی ها‪ ،‬بتوانن��د ش��رایطی فراهم‬ ‫کنند تا با افزایش پایه های مالیاتی در کش��ور‪ ،‬از محل‬ ‫دریافت مالیات‪ ،‬درامد پایداری ایجاد کنند که بتوانند‬ ‫بخش��ی از هزینه های جاری کشور را این محل تامین‬ ‫کنند‪ .‬مالیات ب��ه عنوان وجوهی که دولت برای تامین‬ ‫هزینه های خود از ش��هروندان می گیرد به طور تقریبی‬ ‫در همه کش��ورهای جهان امری پذیرفته ش��ده است و‬ ‫می ت��وان گفت بهتری��ن راهکار برای تامی��ن بودجه و‬ ‫افزای��ش درامده��ای ملی به ش��مار می ای��د‪ ،‬البته به‬ ‫موازات توس��عه یافتگی کش��ورهای جه��ان‪ ،‬تکیه انها‬ ‫ب��ر دریافت انواع مالیات افزایش پی��دا می کند و بدین‬ ‫شکل شهروندان این جوامع‪ ،‬پرداخت مالیات را وظیفه‬ ‫خویش برای پیشبرد امور کشورشان می دانند‪.‬‬ ‫ اگرچه مالیات ده��ی و مالیات گیری در ایران موضوع‬ ‫جدیدی نیس��ت و از خیلی سال پیش وجود داشته اما‬ ‫با این وجود این موضوع در کشور همواره با چالش های‬ ‫زیادی روبه رو بوده اس��ت‪ .‬این طور به نظر می رسد که‬ ‫فرهنگ مالیات س��تانی ان طور که در س��ایر کش��ورها‬ ‫نهادین��ه ش��ده‪ ،‬در ایران فراگیر نش��ده ک��ه موید این‬ ‫موضوع هم حجم باالی فراریان مالیاتی در کشور است‪.‬‬ ‫بر اس��اس امارهای ارائه ش��ده‪ ،‬ما در کشور با رقمی در‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬تا‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی روبه رو‬ ‫هس��تیم که به گفته کارشناسان اگر جلوی این میزان‬ ‫فرار مالیاتی گرفته شود‪ ،‬می توان با این منابع دست به‬ ‫کارهای خیلی بزرگی در کشور زد‪.‬‬ ‫کشور در حالی با این حجم باال از فرار مالیاتی روبه رو‬ ‫اس��ت که با توجه به ش��رایط فعلی حاکم ب��ر اقتصاد‬ ‫کش��ور‪ ،‬یعنی کاهش درامد نفتی در کنار افزایش نرخ‬ ‫تورم و سایر مشکالت اقتصادی‪ ،‬مالیات ستانی از افراد و‬ ‫بخش هایی که تاکنون ترجیح شان انتخاب راه های فرار‬ ‫مالیاتی بوده یا اینکه س��هم کم��ی در پرداخت مالیات‬ ‫دارند‪ ،‬می تواند به یک منب��ع درامدی پایداری تبدیل‬ ‫شود که به بهتر چرخیدن چرخ اقتصاد کمک کند‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬در شرایط کنونی کشور جایگزین کردن‬ ‫درامده��ای مالیاتی با نف��ت در حالی به عنوان یکی از‬ ‫اه��داف اقتص��ادی ان هم در ش��رایط تحریمی دنبال‬ ‫می ش��ود که به عقیده کارشناس��ان‪ ،‬اگر هدف محقق‬ ‫کردن این مهم در کش��ور اس��ت بای��د تالش ها به این‬ ‫سمت باشد که ابتدا جلوی راه های فرارهای مالیاتی در‬ ‫کشور گرفته شود که پیش شرط ان اصالحات و اجرای‬ ‫درس��ت قوانین مالیاتی‪ ،‬رف��ع تبعیض ه��ای مالیاتی‪،‬‬ ‫مب��ارزه باقاچاق و جلوگیری از فعالیت س��فته بازان و‪...‬‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته کارشناسان‪ ،‬این رویکرد باید در کشور‬ ‫نهادینه ش��ود که مالیات برای همه اس��ت و این قانون‬ ‫کلی باید برای همه به ش��کلی یکسان به اجرا دراید تا‬ ‫هر فرد یا بخش��ی که در کشور درامدی دارد و فعالیت‬ ‫اقتصادی انجام می دهد‪ ،‬مالیات پرداخت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از ظرفیت های مالیا ت ستانی‬ ‫مه��دی پازوکی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در این باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با تاکید بر این موضوع که با توجه‬ ‫به شرایط جدید اقتصاد ایران از بابت بازگشت تحریم ها‬ ‫و محدودیت های اعمال ش��ده‪ ،‬باید وابس��تگی اقتصاد‬ ‫ایران به نفت کم شود و مالیات به عنوان منبع درامدی‬ ‫دولت به ش��مار اید‪ ،‬افزود‪ :‬ما در کش��ور ظرفیت های‬ ‫زیادی را در بحث مالیات س��تانی داری��م که می توانیم‬ ‫در ش��رایط فعلی اقتص��اد از انها به��ره ببریم و درامد‬ ‫که تکیه ما همواره بر درامدهای نفتی بوده که ش��اید‬ ‫درام��د خیلی پای��داری هم نباش��د‪ .‬بنابر این‪ ،‬ضروری‬ ‫اس��ت س��هم مالیات در درامد دول��ت افزایش یابد که‬ ‫این مهم با جلوگیری از فراریان مالیاتی‪ ،‬افزایش تعداد‬ ‫مودیان مالیاتی و توس��عه پایه های مالیاتی در کش��ور‬ ‫ممکن می شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه بخش زیادی از فراره��ای مالیاتی‬ ‫در بخش های��ی رخ می دهد ک��ه فعالی��ت غیرقانونی‪،‬‬ ‫غیررس��می و قاچاق دارند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در این راس��تا‬ ‫دولت باید به هر روشی که شده از چنین فعالیت هایی‬ ‫در کش��ور جلوگیری و با ایج��اد محدودیت ها و اعمال‬ ‫قوانی��ن س��ختگیرانه‪ ،‬عرص��ه فعالیت ب��رای این گونه‬ ‫افراد تنگ ت��ر کند تا ضمن جلوگی��ری از فعالیت های‬ ‫غیر قانونی در کش��ور‪ ،‬با شناس��ایی این اف��راد‪ ،‬انها را‬ ‫ملزم به پرداخت مالیات کند‪ .‬به گفته این کارش��ناس‪،‬‬ ‫این رویکرد و فرهنگ باید در کش��ور نهادینه شود که‬ ‫این منابع در نهایت صرف ابادانی کش��ور خواهد ش��د‬ ‫و می توان��د باعث راحت چرخیدن چ��رخ فعالیت های‬ ‫اقتصادی شود‪.‬‬ ‫باید پایه های مالیاتی در کش��ور افزای��ش یابد و این مهم از طریق‬ ‫بستن راه های فر ار مالیاتی و کمرنگ کردن بحث معافیت های مالیاتی‬ ‫ممکن خواهد شد‬ ‫پایدارتری را در کش��ور ایجاد کنیم‪ .‬در این زمینه نیاز‬ ‫اس��ت که به بحث مالیات و افزایش درامدهای مالیاتی‬ ‫و بخش های اثر گذار بر این حوزه توجه بیشتر شود‪.‬‬ ‫ت این قانون به شکل‬ ‫او افزود‪ :‬در این زمینه الزم اس�� ‬ ‫فراگیر و یکس��ان در کش��ور اجرایی ش��ود و هر فرد یا‬ ‫بخش��ی که در کشور درامدی دارد و فعالیت اقتصادی‬ ‫انج��ام می دهد مالیاتش را پرداخ��ت کند‪ .‬ما در حالی‬ ‫ظرفیت ه��ای فراوانی در این ح��وزه داریم که به دلیل‬ ‫وج��ود معافیت های مالیاتی در کش��ور و بحث فراریان‬ ‫مالیاتی نتوانسته ایم از تمامی این ظرفیت ها بهره ببریم‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬برای پیشبرد اهداف کالن‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬ناچاریم به سمتی حرکتی کنیم که‬ ‫معافیت ه��ای مالیاتی به صفر برس��د که بر مبنای این‬ ‫رویکرد ضروری اس��ت هر فردی که در کشور درامدی‬ ‫دارد مالیات پرداخت کند‪ .‬اینکه فرد یا بخشی با وجود‬ ‫درام��د باالیی که دارد‪ ،‬مالی��ات کمتری می دهد‪ ،‬یا از‬ ‫مالیات معاف اس��ت ی��ا از دادن مالیات س��ربازمی زند‬ ‫نمی توان��د ما را در پیش��برد اهداف اقتصادی کش��ور‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬البته این ش��رایط در حالی در کشور‬ ‫حاکم است که در مقابل این بخش ها‪ ،‬گروه های شغلی‬ ‫هستند که با وجود درامد کم‪ ،‬ملزم به پرداخت مالیات‬ ‫هس��تند که این بی عدالتی ها در ح��وزه مالیاتی باید از‬ ‫بین برود و بر اساس یک رویکرد درست‪ ،‬همه بخش ها‬ ‫نسبت به درامدشان ملزم به پرداخت شوند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در عین حال به اف��راد و بخش هایی‬ ‫ک��ه با کمک روش های مختلف از پرداخت مالیات فرار‬ ‫می کنند اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬درحال حاضر کش��ور با‬ ‫معض��ل بزرگی با عنوان فراریان مالیاتی روبه رو اس��ت‬ ‫که این معضل باید هرچه س��ریع تر ریشه کن شود‪ .‬در‬ ‫این زمین��ه‪ ،‬برای کاهش تعداد فراری��ان مالیاتی‪ ،‬باید‬ ‫با همکاری س��ایر نهاد ها و سازمان ها‪ ،‬زمینه شناسایی‬ ‫ای��ن اف��راد را فراهم کرد که نظام بانک��ی از جمله این‬ ‫نهادهاس��ت ک��ه می تواند نقش اساس��ی در این زمینه‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬به گفت��ه او بانک ها می توانن��د با رصد‬ ‫تراکنش های باال و مش��کوک‪ ،‬این موضوع را پیگیری و‬ ‫بررس��ی کنند تا سرانجام برای مالیات ستانی از افرادی‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪ :‬سوئیفت را دور می زنیم‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی گف��ت‪ :‬ما به‬ ‫دنب��ال تقویت مبادالت پول��ی دوجانبه با‬ ‫کش��ورها هستیم و با توسعه این اقدام‪ ،‬در‬ ‫عمل س��وئیفت نقش��ی نخواهد داشت‪ .‬به‬ ‫ ‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬عبدالناصر همتی درحاش��یه‬ ‫جلس��ه هیات دولت درباره ح��ذف دالر از‬ ‫مبادالت اقتصادی‪ ،‬گف��ت‪ :‬امریکا با وضع‬ ‫تحریم ه��ای گوناگون در عم��ل به حذف‬ ‫دالر از صحن��ه مب��ادالت کم��ک ک��رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یکی از بحث ه��ای اصلی در‬ ‫مذاکره با مس��ئوالن ترکیه و روس��یه این‬ ‫ب��ود و این دو کش��ور به ای��ن جمع بندی‬ ‫رس��یدند که از س��وئیفت و مبادله با دالر‬ ‫اجتن��اب کنند‪ .‬رئی��س کل بانک مرکزی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬بر این اس��اس ما به س��مت‬ ‫استفاده از پیام رس��ان های مالی دو کشور‬ ‫حرک��ت می کنیم و به دنبال ان هس��تیم‬ ‫که س��وئیفت را دور بزنیم‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫مبادالت م��ان بر اس��اس پول مل��ی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همتی با بیان اینکه درحال حاضر بخش‬ ‫مهم��ی از مبادالت ما با روس��یه‪ ،‬ترکیه و‬ ‫عراق با پول ملی است‪ ،‬گفت‪ :‬ما می توانیم‬ ‫ای��ن رون��د را توس��عه دهی��م و بحثی با‬ ‫رئیس جمهوری روسیه شد مبنی بر اینکه با‬ ‫توجه به اینکه ایران به تازگی عضو اتحادیه‬ ‫اوراسیا ش��ده و در اینده نزدیک مبادالتی‬ ‫ب��ا انها خواهیم داش��ت‪ ،‬پیش��نهاد دادیم‬ ‫که از طری��ق همین نظ��ام مبادله بانکی‪،‬‬ ‫بتوانی��م امور بانک��ی و مب��ادالت تجاری‬ ‫اینده ب��ا این ‪ ۶‬کش��ور را انجام دهیم که‬ ‫مورد تایید رئیس جمهوری روسیه هم قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��رایط جدیدی‬ ‫در روابط بانکی کش��ورهای منطقه شکل‬ ‫خواه��د گرفت و ما به دنبال این هس��تیم‬ ‫که ای��ن رویه را تقویت کنی��م و به تدریج‬ ‫حج��م مبادالت ب��ا پول مل��ی را از طریق‬ ‫پیام رس��ان های داخلی خودم��ان افزایش‬ ‫دهیم و به مرور سوئیفت دیگر نقشی نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫که قوانین را دور می زنند اقدام ش��ود‪ .‬موضوعی که در‬ ‫س��ایر کشورها به شدت کنترل و رصد می شود‪ .‬پازوکی‬ ‫معتقد اس��ت باید پایه های مالیاتی در کش��ور افزایش‬ ‫یابد و این مهم از طریق بس��تن راه ه��ای فر ار مالیاتی‬ ‫و کمرن��گ کردن بح��ث معافیت ه��ای مالیاتی ممکن‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت توسعه فرهنگ مالیاتی‬ ‫ج��واد صالحی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در ای��ن باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه دولت در حالی تالش‬ ‫می کند تا درامدهای مالیات��ی را جایگزین درامدهای‬ ‫نفت��ی کند که تحقق این هدف نیازمند بسترس��ازی و‬ ‫اقدام های اساس��ی اس��ت گفت‪ :‬برای تحقق این هدف‬ ‫ابتدا باید موانع و مش��کالت را از این مس��یر برداشت و‬ ‫با اس��تفاده از ابزارهای گوناگ��ون‪ ،‬راه های فرار مالیاتی‬ ‫در کش��ور را بس��ت‪ .‬او با بیان اینکه ما هنوز در بحث‬ ‫فرهنگ س��ازی در این زمینه دچار ضعف های شدیدی‬ ‫هس��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬موید این موضوع هم مالیاتی است که‬ ‫افراد و بخش های زیادی از جامعه از پرداخت ان طفره‬ ‫می روند و خیل��ی تمایل به پرداخت ان ندارند‪ .‬در این‬ ‫زمین��ه باید این فرهنگ و قانون در کش��ور ما نهادینه‬ ‫شود که هر بخش��ی که فعالیت اقتصادی می کند باید‬ ‫مالیات بپردازد و این گونه نباش��د ک��ه بتواند به راحتی‬ ‫از پرداخ��ت مالیات طفره برود یا ب��ا دور زدن قانون از‬ ‫پرداخت مالیات سرباززند‪.‬‬ ‫به گفت��ه این کارش��ناس‪ ،‬مالیات از جمل��ه قوانین‬ ‫مهمی اس��ت که رعایت کردن ان در س��ایر کش��وره ا‬ ‫اهمیت زی��ادی دارد و بخش قابل توجهی از هزینه کرد‬ ‫دول��ت از این محل تامین می ش��ود‪ ،‬ام��ا این در حالی‬ ‫اس��ت که در ایران با وج��ود ظرفیت های زیاد در بحث‬ ‫مالیات س��تانی‪ ،‬دولت نتوانس��ته درامدزایی مناسبی از‬ ‫این محل داشته باشد‪.‬‬ ‫صالح��ی معتقد اس��ت دول��ت می تواند ب��ا افزایش‬ ‫درامدهای مالیاتی و توسعه پایه های مالیاتی در کشور‬ ‫باعث بهبود عملکرد بخش اقتصاد ش��ود و بس��ترهای‬ ‫مناس��بی را برای ابادانی و عمران کشور فراهم اورد و‬ ‫بخش زیادی از هزینه های جاری کشور را از این محل‬ ‫تامین کند‪ .‬این ظرفیت در حالی در کش��ور وجود دارد‬ ‫بارگذاری اطالعات خریداران ارز و سکه در سامانه مالیات‬ ‫مع��اون س��ازمان ام��ور مالیاتی گف��ت‪ :‬اطالعات‬ ‫خریداران ارز و سکه هم در سامانه مالیات بارگذاری‬ ‫می ش��ود و از این افراد مالیات دریافت می ش��ود‪ .‬با‬ ‫جمع اوری دقیق اطالعات‪ ،‬در اینده تمکین مردم در‬ ‫پرداخت مالیات چند برابر خواهد شد‪.‬‬ ‫نادر جنتی در برنامه پایش درباره الزام پزش��کان‬ ‫ب��ه نصب کارتخوان‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬به موجب بند (ی)‬ ‫تبص��ره (‪ )۶‬قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬و تبصره (‪)۲‬‬ ‫ماده (‪ )۱۶۹‬قانون مالیات های مستقیم‪ ،‬همه صاحبان‬ ‫حرف و مش��اغل پزشکی‪ ،‬پیراپزش��کی‪ ،‬داروسازی و‬ ‫دامپزش��کی‪ ،‬مکلفند در چارچ��وب ایین نامه تبصره‬ ‫(‪ )۲‬ماده (‪ )۱۶۹‬قانون مالیات های مس��تقیم‪ ،‬نسبت‬ ‫به نصب‪ ،‬راه اندازی و اس��تفاده از پایانه فروشگاهی از‬ ‫اغاز س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اقدام کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سازمان‬ ‫نظام پزش��کی و سازمان امور مالیاتی باید به تکلیف‬ ‫خود در این باره عمل کنند‪.‬‬ ‫جنت��ی در پاس��خ به این پرس��ش که چ��را رفتار‬ ‫تبعیض امیز با این قش��ر انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬همه‬ ‫صاحب��ان درامد و فعاالن اقتصادی بر این باورند که‬ ‫مالیات حق دولت است اما از این نکته شاکی هستند‬ ‫که مالیات ها عادالنه نیس��ت‪ .‬ما می خواهیم مالیات‬ ‫سیاوش غیبی پور‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ی�ک اب�زار کنترل�ی ق�وی ب�رای فضای‬ ‫سفته بازی‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‪ ،‬دیگر کارش��ناس اقتصاد و استاد‬ ‫دانش��گاه نیز در این باره در گفت وگو با‬ ‫با تاکید‬ ‫بر این موضوع که مالیات از جمله قوانین مهمی اس��ت‬ ‫که اگر به ش��کل درست در کش��ور اجرا شود‪ ،‬می تواند‬ ‫اثار مثبت زیادی را برای کش��ور همراه داش��ته باشد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬مالیات در عین حال که یک ابزار مهم درامدی‬ ‫برای دولت به ش��مار می اید و می تواند چرخ اقتصاد و‬ ‫عمرانی کش��ور را به شکل بهتر به چرخش دراورد‪ ،‬به‬ ‫عن��وان یک ابزار قوی کنترل و هدایت س��فته بازی در‬ ‫بازارها است که می توان با استفاده از ان جلوی فضای‬ ‫داللی و سفته بازی را گرفت‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه یکی از راه های س��اماندهی فضای‬ ‫سفته بازی و سوداگری در بخش های گوناگون اقتصاد‪،‬‬ ‫مالیات ستانی است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اینکه افراد و بخش هایی‬ ‫با کمترین مش��کل و س��ختی‪ ،‬به ثروت ه��ای باداورده‬ ‫دس��ت پیدا می کنند و در عین حال با فعالیت ش��ان به‬ ‫بخش واقع��ی اقتصاد نیز لطمه می زن��د‪ ،‬اصال منطقی‬ ‫نیس��ت و باید ضمن ایج��اد محدودیت‪ ،‬به س��رعت از‬ ‫فعالیت شان جلوگیری شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه می توان از طریق ابزار مالیات س��تانی‬ ‫انگی��زه فعالیت این بخش ها را در اقتصاد کم کرد و در‬ ‫عین حال زمینه افزای��ش درامد های مالیاتی را فراهم‬ ‫اورد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در این زمینه باید فعالیت سودجویان‬ ‫و دالالن در فعالیت های اختالل زا و سوداگرایانه که در‬ ‫ش��رایط خاص‪ ،‬بخش زیادی از نقدینگی ها را جذب و‬ ‫باعث تش��دید نوس��ان های قیمتی در اقتصاد می شوند‬ ‫و از ای��ن بخش س��ودهای عجیبی را کس��ب می کنند‬ ‫شناسایی شود‪ .‬باید در بحث مالیات ستانی یک عدالت‬ ‫مالیاتی ایجاد ش��ود تا از ای��ن بابت همه بخش ها ملزم‬ ‫ب��ه پرداخت مالیات باش��ند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬سال هاس��ت‬ ‫در کش��ور ما هم��واره یک طبقه و بخش مش��خص از‬ ‫جامعه که درامد مشخصی دارند مالیات می پردازند در‬ ‫حال��ی که در مقابل‪ ،‬افراد و بخش هایی هس��تند که با‬ ‫وجود درامدهای زیادش��ان‪ ،‬یا اصال مالیات نمی دهند‬ ‫ی��ا مالی��ات کمی پرداخ��ت می کنند که ای��ن با بحث‬ ‫عدال��ت اجتماعی و مالیاتی بس��یار در تضاد اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته امیرتاش‪ ،‬اکنون درصد زیادی از درامدها اس��ت‬ ‫که مالیاتی به انها تعلق نمی گیرد در حالی که اگر این‬ ‫درامدها مش��مول مالیات شود‪ ،‬هم درامدهای مالیاتی‬ ‫افزای��ش می یابد هم انگیزه س��وداگری در کش��ور کم‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه عدالت اجتماعی هم در کش��ور‬ ‫حاکم خواهد شد‪.‬‬ ‫عادالنه و واقعی باش��د و بر اساس درامدهای واقعی‬ ‫مردم مالیات وصول شود‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان امور مالیاتی تصریح کرد‪ :‬مالیات‬ ‫پزش��کان باید دقیق‪ ،‬واقعی و ش��فاف حساب شود و‬ ‫تنها راه این اس��ت که از طریق این کارتخوان ها ریز‬ ‫درامد مشخص ش��ود‪ .‬گله مندی پزشکان این است‬ ‫ک��ه پرداختن مالی��ات از طرف انها ب��ه میزانی که‬ ‫در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬عادالنه نیس��ت‪ .‬ما می خواهیم‬ ‫با س��ازمان نظام پزش��کی تفاهم کنیم که فرایندی‬ ‫طراحی ش��ود تا مالیات انها عادالنه تعیین شود‪ .‬این‬ ‫مقام مس��ئول ادامه داد‪ :‬افرادی که کارتخوان دارند‪،‬‬ ‫اطالعات درامدی انها در نظام مالیاتی ثبت و ضبط‬ ‫می ش��ود و بعدا با اظهارنامه مالیاتی انها س��نجیده‬ ‫می ش��ود و اگ��ر مطاب��ق ه��م بودند دیگر بررس��ی‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫جنتی تاکید کرد‪ :‬همکاری خوبی از سوی نهاد های‬ ‫اجرای��ی می بینیم و در س��ال های این��ده مالیات ها‬ ‫واقعی می شود‪ .‬درباره این موضوع ها‪ ،‬کشور به دنبال‬ ‫این است که از هیچ کس مالیات اضافی گرفته نشود‪.‬‬ ‫با اقدام هایی که درحال حاضر س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬در اینده روند مالیات س��تانی ش��فاف‬ ‫یادداشت‬ ‫اصالحات‬ ‫تدریجی برای‬ ‫جلوگیری از‬ ‫فرار مالیاتی‬ ‫مهدی پازوکی‬ ‫جواد صالحی‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‬ ‫می ش��ود و باعث می شود که اعتراضات مردم در این‬ ‫زمینه نیز به حداقل برس��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اطالعات‬ ‫خریداران ارز و سکه هم در سامانه مالیات بارگذاری‬ ‫می ش��ود و از این افراد مالیات دریافت می ش��ود‪ .‬با‬ ‫جمع اوری دقیق اطالعات‪ ،‬در اینده تمکین مردم در‬ ‫پرداخت مالیات چند برابر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بر اساس قانون به تدریج از اقشار‬ ‫مختلف ب��رای نصب کارتخوان فراخوان می ش��ود و‬ ‫امروز در جراید فراخوان نصب و راه اندازی دس��تگاه‬ ‫کارتخوان برای ‪ ۵۰‬شغل مشمول این قانون همچون‬ ‫مش��اوران حقوقی‪ ،‬مش��اوران امالک‪ ،‬دفاتر رسمی‪،‬‬ ‫وکال و‪ ...‬اگهی شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این مش��اغل پی��ش از این مالیات‬ ‫علی ال��را س پرداخت می کردند که ممکن اس��ت در‬ ‫حق افرادی ظلم باش��د اما س��ازمان امور مالیاتی به‬ ‫دنبال واقعی س��ازی مالیات اس��ت‪ .‬این کار دریافت‬ ‫اطالعات درامدی شفاف با استفاده از ابزاری همچون‬ ‫پایانه فروشگاهی‪ ،‬گردش حساب ها‪ ،‬شناسایی امالک‬ ‫امکان پذیر می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬امیدواریم در س��ال‬ ‫‪ ،۹۸‬بر اس��اس این اطالعات شفاف درامدی‪ ،‬مالیات‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫جلوگیری از فراریان مالیاتی و گسترش‬ ‫پایه های مالیاتی در کشور با هدف سیاست‬ ‫جایگزین��ی مالی��ات ب��ه ج��ای نف��ت در‬ ‫حالی مدت هاس��ت به یکی از اولویت های‬ ‫اقتصادی کش��ور تبدیل ش��ده و دستیابی‬ ‫به این ه��دف موردتوجه سیاس��ت گذاران‬ ‫اقتصادی قرار گرفته که تحقق ان نیازمند‬ ‫برخی پیش ش��رط ها اس��ت‪ ،‬البته موضوع‬ ‫قاب��ل بیان و مه��م در این باره این اس��ت‬ ‫که در راس��تای تحقق این ه��دف نباید از‬ ‫اقدام های کوتاه م��دت و انی بهره گرفت و‬ ‫انتظار اصالحات را در کوتاه مدت داش��ت‪.‬‬ ‫بی شک اصالح س��اختار مالیاتی در کشور‬ ‫یک فرایند طوالنی مدت اس��ت که نیاز به‬ ‫زمان دارد تا نتایج ان در کش��ور به تدریج‬ ‫قابل رویت باشد‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬در مسیر این اصالحات‪ ،‬گام‬ ‫نخست باید نهادینه کردن رویکرد مالیاتی‬ ‫و عدالت مالیاتی در کش��ور باش��د؛ به این‬ ‫صورت که هر فردی از جامعه که درامدی‬ ‫کسب می کند باید مالیات ان را بپردازد و‬ ‫این مالیات س��تانی باید متناسب با میزان‬ ‫درامدی باشد که افراد به دست می اورند‪.‬‬ ‫ایج��اد عدال��ت مالیاتی باع��ث افزایش‬ ‫انگی��زه اف��راد جامعه به پرداخ��ت مالیات‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ما وقتی صحبت از فرار مالیاتی می کنیم‪،‬‬ ‫مفهوم ان این اس��ت که م��ا در مجموعه‬ ‫تدوی��ن و اج��رای قوانی��ن و همچنی��ن‬ ‫در بح��ث تجمی��ع اطالع��ات و داده ها با‬ ‫چالش ها و ضعف هایی روبه رو هس��تیم که‬ ‫نتوانسته ایم همه درامد های افراد جامعه و‬ ‫بخش های مختلف را شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬گام دوم ب��رای کاه��ش فرار‬ ‫مالیات��ی در کش��ور‪ ،‬شناس��ایی اف��راد و‬ ‫بخش های��ی اس��ت ک��ه فعالیت��ی انج��ام‬ ‫می دهن��د و درامدی کس��ب می کنند اما‬ ‫خودش��ان را مل��زم ب��ه پرداخ��ت مالیات‬ ‫نمی دانند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬هر زمانی که توانستیم تمامی‬ ‫درامدهای��ی که در جامعه وج��ود دارد را‬ ‫شناس��ایی و رصد کنیم‪ ،‬می توانیم امیدوار‬ ‫باش��یم تعداد فراریان مالیاتی در حال کم‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫موضوع دیگری که در بحث فرار مالیاتی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬وجود س��اختار سنتی است که‬ ‫همچنان در اقتصاد و حوزه مالیاتی حاکم‬ ‫است‪.‬‬ ‫وقتی این ساختار سنتی در اقتصاد کشور‬ ‫همچن��ان وجود دارد و مان��ع از تجمیع و‬ ‫بروز رس��انی داده ه��ا و اطالع��ات اف��راد و‬ ‫بخش های اقتصادی می ش��ود نمی توان با‬ ‫داش��تن اطالعات ناقص‪ ،‬اقدام عملی را در‬ ‫زمینه مالیات س��تانی از بخش های مختلف‬ ‫داشت و انتظارمان این باشد که درامدهای‬ ‫مالیاتی در کشور افزایش یابد‪.‬‬ ‫حاک��م بودن اقتصاد دولتی در کش��ور و‬ ‫نق��ش کمرنگ بخش خصوص��ی در حوزه‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬از دیگر عواملی اس��ت که باعث‬ ‫بروز این شرایط شده است‪.‬‬ ‫باید بپذیریم در ی��ک اقتصاد دولتی که‬ ‫بخ��ش زیادی از فعالیت ه��ای اقتصادی از‬ ‫سوی شرکت های دولتی انجام می شود‪ ،‬نه‬ ‫می تواند یک فضای رقابتی ش��کل بگیرد‪،‬‬ ‫نه مالیات س��تانی به شکل مناسب و کامل‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫وج��ود خالها و ضعف های قانونی در این‬ ‫ح��وزه از دیگ��ر فاکتورهای مهمی اس��ت‬ ‫که انگی��زه مالیات ده��ی را در اقتصاد کم‬ ‫می کن��د و این ام��ر در نهای��ت به کاهش‬ ‫درامده��ای مالیات��ی و افزای��ش فراریان‬ ‫مالیاتی می انجامد‪.‬‬ ‫ش��رایط درحال حاضر این گونه اس��ت‪،‬‬ ‫خاله��ا و ضعف ه��ای قانون��ی ی��ا م��ورد‬ ‫بی توجه��ی ق��رار می گیرن��د ی��ا زمانی به‬ ‫ان توجه می ش��ود که دیر ش��ده و از این‬ ‫بابت می خواهیم ان را یک ش��به اصالح و‬ ‫عملیاتی کنی��م که این ش��رایط می تواند‬ ‫حساسیت هایی را در جامعه ایجاد کند که‬ ‫در نهایت نشاط مالیاتی را کم کند و انگیزه‬ ‫پرداخت مالیات را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫باید تاکید کنم هر اقدام اصالحی که قرار‬ ‫است برای کم شدن میزان فرار مالیاتی در‬ ‫کش��ور انجام ش��ود باید تدریجی و با دقت‬ ‫انجام ش��ود ت��ا بلکه نتیج��ه مثبت ان در‬ ‫نهایت در اقتصاد کشور قابل لمس باشد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1372‬‬ ‫پیاپی ‪2690‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹توانگری مالی بیمه تجارت نو در‬ ‫سطح یک تایید شد‬ ‫اخبار‬ ‫نس��بت توانگری مالی بیمه تجارت نو برای‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬با رقم معادل ‪ ۳۰۰‬درصد (س��طح‬ ‫ی��ک)‪ ،‬موردتایید بیمه مرک��زی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بیم��ه تجارت نو‪،‬‬ ‫در متن این تاییدیه ک��ه به امضای مدیرکل‬ ‫نظ��ارت مالی بیم��ه مرکزی رس��یده‪ ،‬امده‬ ‫اس��ت‪ :‬در راس��تای اجرای ماده ‪ ۶‬ایین نامه‬ ‫نح��وه محاس��به و نظارت ب��ر توانگری مالی‬ ‫موسس��ه های بیمه‪ ،‬حس��ب بررس��ی های به‬ ‫عمل امده بر اس��اس اطالع��ات صورت های‬ ‫مالی س��ال ‪ ۹۷‬پس از اعم��ال تعدیالت وفق‬ ‫محاس��بات موجود‪ ،‬به اس��تحضار می رساند‬ ‫نس��بت توانگ��ری مال��ی ان ش��رکت برای‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬معادل ‪ ۳۰۰‬درصد (س��طح یک)‪،‬‬ ‫مورد تایی��د بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک پارس�یان برگزی�ده‬ ‫چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات‬ ‫روابط عمومی‬ ‫بان��ک پارس��یان تندیس و دیپل��م زرین‬ ‫افتخار چهاردهمین جش��نواره ملی انتشارات‬ ‫روابط عموم��ی را از ان خ��ود ک��رد‪ .‬بان��ک‬ ‫پارس��یان در چهاردهمی��ن جش��نواره ملی‬ ‫انتش��ارات روابط عموم��ی‪ ،‬در بخش عکس‪،‬‬ ‫تبلیغات مکتوب و بروش��ور برگزیده و دارای‬ ‫رتب��ه برتر ش��د‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بانک پارس��یان‪ ،‬در چهاردهمین جش��نواره‬ ‫مل��ی انتش��ارات روابط عمومی ک��ه با حضور‬ ‫س��عیدرضا عاملی‪ ،‬دبیر شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی‪ ،‬استادان برجس��ته روابط عمومی و‬ ‫جمعی از پیشکسوتان این عرصه برگزار شد‪،‬‬ ‫دیپلم زرین افتخار و تندیس این جش��نواره‬ ‫ملی به پاس اقدام ها و فعالیت های تاثیرگذار‬ ‫روابط عمومی بانک پارسیان به مریم وحیدنیا‪،‬‬ ‫مدیر روابط عمومی این بانک اعطا شد‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬در این جش��نواره‪ ،‬بانک پارسیان در‬ ‫بخش ه��ای دیگری همچون کت��اب‪ ،‬مقاله و‬ ‫س��رمقاله رتبه دوم و در بخش های مصاحبه‪،‬‬ ‫گزارش و پوس��تر نیز رتبه س��وم را کس��ب‬ ‫کرد‪ .‬چهاردهمین جش��نواره ملی انتش��ارات‬ ‫روابط عمومی در دو بخش رقابتی و اموزشی‪،‬‬ ‫ش��نبه ‪ ۹‬ش��هریور در مح��ل س��الن پویش‬ ‫س��ازمان مطالعات و بهره وری نیروی انسانی‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د بیمه ه�ای بین رش�ته ای‪،‬‬ ‫عامل توسعه صنعت بیمه‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‬ ‫بیمه دانا‪ ،‬تولید بیمه های بین رشته ای را یکی‬ ‫از عوامل مهم توسعه صنعت بیمه برشمرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بیمه دانا‪ ،‬ابراهیم‬ ‫کاردگ��ر در گفت وگوی��ی با اش��اره به اینکه‬ ‫بیمه ه��ا ب��ا تولی��د بیمه های بین رش��ته ای‬ ‫می توانند باعث توس��عه این صنعت ش��وند‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬صنعت بیم��ه نیازمن��د تولید‬ ‫محصوالت بین رشته ای د ر حوزه های جدیدی‬ ‫مانند اقتصاد بهداشت‪ ،‬اقتصاد محیط زیست و‬ ‫اقتصاد گردشگری است‪.‬‬ ‫وی ای��ن موض��وع را ی��ک ض��رورت و از‬ ‫برنامه ه��ای جدی خود دانس��ت که در طول‬ ‫مدت مس��ئولیتش در صنعت بیم��ه به ابعاد‬ ‫ان توج��ه داش��ته اس��ت‪ .‬مدیرعام��ل بیمه‬ ‫دان��ا افزود‪ :‬پیش��رفت بش��ر مدی��ون دانش‬ ‫بین رش��ته ای است و تلفیق حوزه های دانشی‬ ‫در رش��ته هایی مانند فیزیک و روانشناسی یا‬ ‫ریاضیات و علوم اجتماعی موجب گس��ترش‬ ‫دانش بین رش��ته ای ش��ده اس��ت که بیمه ها‬ ‫نبای��د از ان غفلت کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬بیمه ها‬ ‫باید با تلفیق ریس��ک های بیمه ای با یکدیگر‬ ‫بتوانند بیمه های بین رش��ته ای تولید کنند و‬ ‫باعث توسعه این صنعت شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای مشارکت در زنجیره‬ ‫تولید‪ ،‬ایجاد اشتغال‬ ‫روح اهلل خدارحم��ی‪ ،‬مدیرعام��ل بان��ک‬ ‫کش��اورزی با احمدعلی موهبتی‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان دی��دار و گفت وگو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی در‬ ‫این دیدار که در محل ساختمان مرکزی این‬ ‫بانک برگزار ش��د‪ ،‬درباره توسعه فعالیت های‬ ‫دام��داری و نیز اس��تفاده بهین��ه از ظرفیت‬ ‫کشتارگاه های این استان مذاکره و توافق های‬ ‫خوبی حاصل ش��د‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬در‬ ‫این نشس��ت راهکارهای مش��ارکت در قالب‬ ‫ی��ک زنجیره تولید مورد بررس��ی قرار گرفت‬ ‫تا با تسهیالت بانک کشاورزی زمینه مناسبی‬ ‫برای استفاده از ظرفیت دامداری های منطقه‬ ‫و افزایش تولید گوشت قرمز فراهم شود‪ .‬این‬ ‫گزارش می افزاید‪ ،‬ویژگی این طرح مشارکت‬ ‫دام��داران و روس��تاییان منطق��ه در مراحل‬ ‫اجرایی اس��ت که اثر مثبتی در ایجاد اشتغال‬ ‫و تامین پروتئین کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر اقتصاد در مجمع عمومی عادی ساالنه بانک ملی تاکید کرد‪ :‬‬ ‫واگذاری بنگاه ها در نظام بانکی سرعت بگیرد‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه بان��ک ملی ایران‬ ‫ب��ا حضور فره��اد دژپس��ند وزیر ام��ور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی‪ ،‬عب��اس معمار نژاد معاون ام��ور بانکی‪،‬‬ ‫بیم��ه و ش��رکت های دولتی وزیر ام��ور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی‪ ،‬فره��اد حنیف��ی مع��اون نظارتی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬مدیرعامل‪ ،‬اعضای هیات مدیره و مدیران‬ ‫ارش��د بانک ملی ایران و نیز معاونان وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی‪ ،‬راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و نماینده‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه در محل بانک ملی ایران‬ ‫برگزار و صورت های مالی س��ال ‪ ۹۷‬بانک تصویب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬وزیر‬ ‫امور اقتصادی و دارایی در این جلس��ه با قدردانی‬ ‫از اقدام های انجام شده از سوی بانک ملی ایران در‬ ‫سال های اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه بانک ملی ایران‬ ‫فعالیت های بسیار خوبی برای محقق کردن اهداف‬ ‫دولت انجام داده است‪.‬‬ ‫فرهاد دژپس��ند با بیان اینک��ه بانک ملی ایران‬ ‫بازویی پرتوان برای کش��ور است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نیروی‬ ‫انسانی تالشگر و توانایی های زیرساختی این بانک‬ ‫باعث ش��ده همواره به عن��وان یک نهاد پویا و توانا‬ ‫از ان یاد شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه س��رعت و کیفیت واگذاری‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی در نظ��ام بانکی و بانک ملی‬ ‫ایران باید افزایش یابد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بانک ملی‬ ‫ایران باید در کنار پیشینه تاریخی‪ ،‬افتخاراتی دیگر‬ ‫مانند پیش��تازی در اج��رای طرح های نوین را نیز‬ ‫برای خود ایجاد کند‪.‬‬ ‫وزی��ر امور اقتصادی و دارایی به دس��تاوردهای‬ ‫ارائه ش��ده از س��وی بان��ک ملی ای��ران در رویداد‬ ‫«ملی شو» اشاره کرد و گفت‪ :‬انچه نشان داده شد‪،‬‬ ‫حاکی از این است که می توان بانکداری دیجیتال‬ ‫را به خوبی اجرا کرد و از دستاوردهای جدید برای‬ ‫ارائه خدمات بانکی پیشرفته بهره برد‪.‬‬ ‫وی ب��ا قدردان��ی از خدم��ات مدیرعام��ل و‬ ‫هیات مدی��ره بان��ک مل��ی ای��ران ب��رای تحوالت‬ ‫ایجادش��ده در ای��ن بانک‪ ،‬ان را گام��ی رو به جلو‬ ‫خوان��د و خواس��تار این ش��د که س��رعت‪ ،‬دقت و‬ ‫عملک��ردی بان��ک در س��ال گذش��ته را مطلوب‬ ‫خوان��د و گف��ت‪ :‬خوش��بختانه در زمینه واگذاری‬ ‫ام��وال مازاد‪ ،‬خ��روج از بنگاه��داری و نیز وصول‬ ‫مطالب��ات معوق‪ ،‬بانک ملی ایران پیش��رو اس��ت‬ ‫و ت�لاش می کنی��م اه��داف و الزام ه��ای ابالغی‬ ‫نهاده��ای باالدس��تی را بی��ش از پی��ش محق��ق‬ ‫سازیم‪.‬‬ ‫وی به تشکیل دو کارگروه برای اجرای حاکمیت‬ ‫ش��رکتی و نیز پیاده سازی ایده اقتصاد هوشمند و‬ ‫بانکداری دیجیتال در این بانک اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫با تدبیر وزیر امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬هر دو موضوع‬ ‫به م��وازات هم در حال پیگیری اس��ت و به زودی‬ ‫عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک مل��ی ای��ران‪ ،‬تح��ول در‬ ‫کسب وکارها و نیز کمک به توسعه کسب وکارهای‬ ‫نو را دس��تاورد مهم بانک��داری دیجیتال خواند و‬ ‫گف��ت‪ :‬بانک ملی ایران در این زمینه ها پیش��قدم‬ ‫بوده و محصوالت خوبی نیز به این منظور طراحی‬ ‫و ارائه کرده اس��ت‪ .‬وی همچنین به لزوم افزایش‬ ‫سرمایه‪ ،‬تجدید ارزیابی دارایی ها و نیز تغییر نظام‬ ‫کارمزدی در نظام بانکی اش��اره و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم با همکاری دولت‪ ،‬وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی و بان��ک مرک��زی این تغیی��رات اعمال‬ ‫ش��ود‪ .‬حس��ین زاده به خدمات بانک ملی ایران در‬ ‫پول رس��انی به سراس��ر کش��ور و نیز ارائه خدمات‬ ‫بانکی در ش��عب دور و نزدیک اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫همه این خدمات با حداقل کارمزد یا سود نزدیک‬ ‫کیفیت خدمات رسانی بیش از پیش افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�گامی بان�ک در کم�ک ب�ه‬ ‫کسب وکارهای نو‬ ‫در این جلس��ه مدیرعامل بان��ک ملی ایران نیز‬ ‫ب��ا ارائ��ه گزارش��ی از عملکرد این بانک در س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬با اش��اره به نقش بانک ملی ایران در ‪۹۱‬‬ ‫سال گذشته در ساخت و توسعه زیربناهای کشور‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در سراسر کش��ور‪ ،‬اثار عملکرد‬ ‫بانک ملی ایران قابل مش��اهده بوده و این اقدام ها‬ ‫تنه��ا با تالش بی دریغ کارکن��ان این بانک محقق‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محمدرضا حس��ین زاد ه همچنین شاخص های‬ ‫به صفر و در راستای سیاست های دولت و نظام به‬ ‫مشتریان ارائه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم توج�ه وی�ژه ب�ه س�ود و زیان‬ ‫واحدها‬ ‫مع��اون امور بانکی‪ ،‬بیمه و ش��رکت های دولتی‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلس��ه با‬ ‫اشاره به پیشینه تاریخی و هویتی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫این بانک را یکی از سرمایه های مهم کشور خواند‪.‬‬ ‫عباس معمار نژاد با تاکید بر اینکه مس��ئله س��ود و‬ ‫زی��ان باید به دغدغه همه کارکن��ان بانک تبدیل‬ ‫ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید برای براورد هزینه و‬ ‫فای��ده همه واحدهای بان��ک‪ ،‬برنامه مدون وجود‬ ‫داشته باشد‪ .‬وی همچنین بر لزوم پیگیری وصول‬ ‫مطالبات معوق و نیز رعایت نرخ س��ود مصوب در‬ ‫جذب س��پرده ها تاکید کرد و گفت‪ :‬کاهش شعب‬ ‫بانک ملی ایران با رعایت همه جوانب و مالحظات‪،‬‬ ‫باید عملیاتی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نق�ش مثب�ت بان�ک مل�ی در تثبی�ت‬ ‫بازار ارز‬ ‫معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در این جلس��ه‬ ‫ضمن قدردانی از خدمات بانک ملی ایران که روزانه‬ ‫به کشور و مردم ارائه می شود‪ ،‬نقش این بانک را در‬ ‫کمک به تثبیت بازار ارز‪ ،‬ویژه و ممتاز ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫فره��اد حنیفی با بیان اینکه تغییر س��اختار بانک‬ ‫برای کنترل سود و زیان عملیات ها ضروری است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬خوش��بختانه با ابالغ ه��ای بانک مرکزی و‬ ‫شورای پول و اعتبار‪ ،‬این روند در حال تحقق است‪.‬‬ ‫نقش مهم بانک شهر در بهینه سازی امکانات شهری‬ ‫دبیر کانون بانک ها و موسسه های خصوصی و اعتباری کشور با اشاره به‬ ‫نقش بانک شهر در بهینه س��ازی امکانات شهری‪ ،‬این بانک را مورد اعتماد‬ ‫مردم دانست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مرکز ارتباط��ات و روابط عموم��ی بانک ش��هر‪ ،‬محمدرضا‬ ‫جمشیدی با اش��اره به عضویت این بانک در کانون بانک ها و موسسه های‬ ‫خصوص��ی و اعتب��اری کش��ور اظه��ار ک��رد‪ :‬این بان��ک به عن��وان بانک‬ ‫مورد اطمین��ان مردم معرفی ش��ده اس��ت و نقش مهمی در بهینه س��ازی‬ ‫امکانات و موضوع های شهری دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نقش نیروی انسانی در معرفی برند سازمانی خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬نیروی انسانی بانک شهر در حمایت از برند و معرفی جایگاه بانک به‬ ‫رشد صنعت بیمه در گرو توسعه بیمه های اختیاری‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی در جمع متولیان بخش های‬ ‫مختلف هنری کش��ور با اع�لام اینکه افزایش ضریب‬ ‫نف��وذ بیمه به مولفه های گوناگونی بس��تگی دارد که‬ ‫یکی از انها فرهنگ سازی و تالش برای همگانی سازی‬ ‫مفاهیم بیمه ای در کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر هنرمندان‬ ‫از مزایا و خدمات صنعت بیمه بهره مند شوند و طعم‬ ‫ع بهتر‬ ‫ارام��ش و امنیت بیمه را بچش��ند به طور قط ‬ ‫می توانند مفاهیم این صنعت را به مخاطبان خود منتقل کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی‪ ،‬غالمرضا سلیمانی با اشاره‬ ‫به این مطلب که رش��ته بیمه شخص ثالث تنها رشته بیمه اجباری‬ ‫در کش��ور اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬رش��د صنعت بیمه در گرو توس��عه‬ ‫بیمه های اختیاری است و اگر مردم با رغبت و میل نسبت به تهیه‬ ‫بیمه نامه های متنوع اقدام کنند رشد واقعی شکل خواهد گرفت‪.‬‬ ‫س��لیمانی راه اندازی پویش های بیمه ای را ب��دون حمایت اهالی‬ ‫هن��ر و ورزش‪ ،‬فاقد اثرگذاری کافی توصی��ف کرد و گفت‪ :‬صنعت‬ ‫بیمه تاکنون تعامل خوبی با هنرمندان و ورزشکاران داشته و تالش‬ ‫می کنیم این تعامل را به یک همکاری گسترده تر مبدل کنیم‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر ضرورت روزامد شدن صنعت بیمه و استفاده‬ ‫از تمامی فناوری های روز در این صنعت‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬نگاه وی��ژه نهاد ناظ��ر صنعت بیمه ب��ه مقوله‬ ‫اس��تارت اپ ها و حمای��ت عملی از انها در ش��ناخت‬ ‫م��ردم از صنع��ت بیمه موثر ب��وده و همچنان ضمن‬ ‫تاکید بر حمایت از ش��بکه فروش از حضور نیروهای‬ ‫خوش فک��ر و مجهز به فن��اوری روز در صنعت بیمه‬ ‫استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫ی عالی بیمه با تشریح اخرین دستاوردهای صنعت‬ ‫رئیس ش��ورا ‬ ‫بیمه از س��رمایه های خرد مردم به عن��وان مهم ترین ابزار مالی در‬ ‫کش��ور یاد ک��رد و گفت‪ :‬جذب س��رمایه های خ��رد در قالب ارائه‬ ‫بیمه نامه های زندگی زمینه س��از پویایی اقتصادی اس��ت و می تواند‬ ‫ضم��ن افزایش ضریب نفوذ بیمه س��طح رفاه اجتماع��ی و امید به‬ ‫اینده را نیز به ش��کل محسوس��ی افزایش ده��د‪ .‬وی در پایان ابراز‬ ‫امی��دواری کرد ت��ا تمهیداتی فراهم ش��ود که تمام��ی هنرمندان‪،‬‬ ‫مجموعه صندوق اعتباری ویژه هنرمندان و کسب وکارهای مرتبط‬ ‫انها بتوانند از خدمات متنوع بیمه ای استفاده کنند‪.‬‬ ‫مردم و مش��تریان‪ ،‬نقش بسیار بااهمیتی داشته است‪ .‬جمشیدی با تاکید‬ ‫ب��ر توانمندی کارکنان بانک ش��هر در جلب رضایت و اعتماد ش��هروندان‬ ‫گف��ت‪ :‬نیروی انس��انی این بانک دارای ویژگی های ارزش��مندی هس��تند‬ ‫و می ت��وان گفت که عملک��رد کارکنان این بانک وجه تمایز ان از س��ایر‬ ‫بانک هاست‪.‬‬ ‫حمایت بیمه تعاون از ایین قدردانی از بزرگان تئاتر‬ ‫ب��ا حمایت ش��رکت بیم��ه تع��اون‪ ،‬ایین‬ ‫هجدهمی��ن جش��ن انجم��ن منتق��دان و‬ ‫نویس��ندگان تئاتر ای��ران در س��الن عباس‬ ‫کیارس��تمی بنیاد س��ینمایی فارابی برگزار‬ ‫و در حض��ور چهره ه��ای ش��ناخته هن��ری‬ ‫برگزی��دگان ای��ن رویداد معرفی ش��دند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بیمه تع��اون‪ ،‬در این‬ ‫ایین‪ ،‬نخس��تین نشان مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬به اسماعیل‬ ‫فیروزی برای کارگردانی نمایش «الیور توئیست» اهدا شد‪.‬‬ ‫همچنین دومین نش��ان مس��ئولیت اجتماعی ب ه میرکمال‬ ‫میر نصیری کارگردان نمایش رستم و سهراب رسید‪.‬‬ ‫ی امیر روش��ن بخ��ش‪ ،‬رئیس‬ ‫جوای��ز این بخش از س��و ‬ ‫دبیرخانه مسئولیت اجتماعی کشو ر به برگزیدگان اهدا شد ‬ ‫س��پس انجمن منتقدان خانه تئاتر از خدمات ارزش��مند و‬ ‫دلسوزانه اشکان خطیبی برای اموزش اصولی قدردانی کرد‪ .‬‬ ‫یونس مظلومی‪ ،‬مدیرعامل بیمه تعاون‪ ،‬جایزه این بخش را‬ ‫اهدا کرد‪ .‬اشکان خطیبی در این بخش با خواندن نامه ای از‬ ‫یکی از نوجوانان به فعالیت ‪ ۵‬س��اله خود در‬ ‫اموزش نوجوانان اش��اره کرد و گفت‪ :‬هزاران‬ ‫هزار هنرجو وجود دارد که ش��اید هیچ وقت‬ ‫کشف نشوند و جرات بروز پیدا نکنند و باید‬ ‫به نوجوانان بیش��تر توجه کنی��م‪ .‬برای من‬ ‫ای��ن جایزه و گرفتن ان از دس��ت اس��تادان‬ ‫ارزشمند است‪ .‬یونس مظلومی در این ایین‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬افتخار می کنم در جمع ب��زرگان عرصه تئاتر‬ ‫هستم‪ .‬از من خواس��تند درباره مسئولیت اجتماعی بگویم‬ ‫که کار سختی است‪ .‬امروز که اینجاییم ‪ ۵۵‬نفر از مردم ما‬ ‫در حوادث جاده ای می میرند و ‪ ۶۰۰‬نفر مجروح می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما کش��وری هس��تیم که باالترین حوادث‬ ‫جاده ای و کار را داریم‪ .‬مظلومی تاکید کرد‪ :‬اگر خواس��تید‬ ‫در حوزه مسئو لیت اجتماعی کاری بکنید به همین اماری‬ ‫که اعالم ک��ردم کمی توجه کنید‪ .‬وی افزود‪ :‬از همه اهالی‬ ‫عرصه هنر می خواهم برای کمک به فرهنگ سازی در کنار‬ ‫صنعت بیمه باشند‪.‬‬ ‫انتخاب اعضای جدید هیات مدیره بانک مهر اقتصاد‬ ‫مجمع عمومی عادی فوق العاده بانک مهر اقتصاد وابسته به بانک سپه‬ ‫با حضور ‪ ۵۵.۷۹‬درصد سهامداران برای تعیین اعضای هیات مدیره این‬ ‫بانک برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد‪ ،‬در این مجمع که با حضور‬ ‫مصطفی پرتو افکنان‪ ،‬عضو هیات مدیره بانک س��په و نماینده سهامدار‬ ‫عمده بانک مهر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع‪ ،‬س��ید مهدی حس��ینی‬ ‫عضو دیگر هیات مدیره بانک س��په به عنوان ناظر اول‪ ،‬حسینی نماینده‬ ‫سهامداران به عنوان ناظر دوم و خسروی نماینده سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار برگزار ش��د‪ ،‬اعضای جدید هیات مدیره با رای سهامداران انتخاب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫گشایش بزرگ ترین مرکز خدمات رسانی بیمه ای شرق کشور‬ ‫بزرگ تری��ن و مجهزتری��ن مرک��ز‬ ‫خدمات رس��انی بیمه ای ش��رق کشور در‬ ‫مش��هد با حضور مدیرعام��ل بیمه ایران‬ ‫گشایش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عموم��ی بیمه ایران‪،‬‬ ‫پ��روژه س��اختمانی مجتم��ع پرداخ��ت‬ ‫خس��ارت بیمه ه��ای اتومبی��ل ش��رکت‬ ‫س��هامی بیمه ای��ران‪ ،‬بزرگ تری��ن و مجهزترین مرکز‬ ‫خدمت رسانی بیمه ای در شرق کشور در مشهد مقدس‬ ‫ب��ه بهره ب��رداری رس��ید‪ .‬در ایین اغاز بهره ب��رداری از‬ ‫ی رئیس هیات مدیره‬ ‫این طرح مهم‪ ،‬محس��ن پورکیان�� ‬ ‫و مدیرعام��ل‪ ،‬محم�� د رضای��ی عض��و‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬معاونان و مدیران س��تادی‬ ‫بیمه ایران حضور داشتند‪.‬‬ ‫ای��ن مرک��ز بزرگ بیمه ای کش��ور در‬ ‫زمینی به مس��احت ‪ ۸‬ه��زار مترمربع و‬ ‫فضای س��اختمانی ‪ ۲‬ه��زار متر مربع در‬ ‫‪ ۲‬طبق��ه با طراحی و تجهیز و پیش بینی‬ ‫تجمیع و استقرار واحدهای خسارت بیمه های اتومبیل‬ ‫در مش��هد راه اندازی و اماده ارائ��ه خدمات بیمه ای به‬ ‫زائران‪ ،‬مجاوران‪ ،‬مش��تریان‪ ،‬بیمه گ��زاران و احاد مردم‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اس��اس مصوبه هیات مدیره شرکت بیمه «ما»‪ ،‬این شرکت قصد دارد‬ ‫سرمایه خود را تا میزان ‪ ۱۰۰‬درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها‬ ‫افزایش دهد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بیمه «ما» به اس��تناد ماده ‪ ۲‬مکرر‬ ‫‪ ۳‬ش��یوه نامه اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به‬ ‫اطالع می رس��اند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش‬ ‫س��رمایه شرکت بیمه «ما» به استحضار می رس��اند با توجه به مجاز بودن‬ ‫افزایش س��رمایه از محل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های‬ ‫س��ید مهدی حس��ینی عضو دیگر هیات مدیره بانک س��په افزود‪ :‬بر‬ ‫اس��اس نتایج رای گیری از س��هامداران حامد هیات داودیان‪ ،‬یوس��ف‬ ‫مرتضایی ابیز‪ ،‬مهدی ابراهیمی‪ ،‬غالمحس��ن تقی نتاج ملکش��اه و مجید‬ ‫رحیمی به عنوان اعض��ای جدید هیات مدیره بانک مهر اقتصاد انتخاب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫نسخه نویسی الکترونیکی در استان البرز کلید خورد‬ ‫سعید جوانشیر‪ ،‬مدیرکل بیمه سالمت استان البرز در‬ ‫نشس��ت مش��ترک با عزیز اکبریان‪ ،‬نماینده مردم کرج‪،‬‬ ‫اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در راس��تای تحقق دولت الکترونیک طرح نسخه نویسی‬ ‫الکترونیک و حذف دفترچه درمانی در این استان به اجرا‬ ‫درامده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬رس��یدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی‬ ‫یک��ی دیگر از طرح ها برای تس��ریع در امور و دق��ت در انجام کارهای‬ ‫بیمه ای اس��ت که در این اس��تان اجرایی ش��د‪ .‬جوانش��یر با اش��اره به‬ ‫بدهی ‪ ۲۲۰‬میلیارد تومانی بیمه س�لامت البرز به مراکز درمانی طرف‬ ‫ت امس��ال ‪ ۱۷۰‬میلی��ارد تومان این بدهی پرداخت ش��ده‬ ‫قرارداد گف ‬ ‫افزایش سرمایه بیمه «ما» از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها‬ ‫اشخاص حقوقی به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی‬ ‫و خدماتی کش��ور و حمایت از کاالی ایرانی (مصوب اردیبهش��ت ‪)۱۳۹۸‬‬ ‫و برخ��ورداری از معافیت مالیاتی‪ ،‬این ش��رکت تصمیم دارد که در س��ال‬ ‫جاری و از محل تجدید ارزیابی دارایی های ملکی (عرصه و اعیان)‪ ،‬بر اساس‬ ‫مصوبه هیات مدیره سرمایه خود را تا میزان ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش دهد‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت این تصمیم به منزله قطعیت در افزایش س��رمایه نبوده‬ ‫و منوط به نتایج حاصل از ارزیابی از س��وی کارشناس��ان رسمی و حصول‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش عم��ده این بدهی متعلق به س��ال ‪ ۹۷‬بود‬ ‫که تسویه حس��اب ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬س��ال ‪ ۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۶۰‬درصد هزینه های درمانی متعلق به بیمارس��تان های‬ ‫دانش��گاهی و ‪ ۴۰‬درص��د غیردانش��گاهی ب��وده ک��ه‬ ‫ش��امل ‪ ۵۲‬درصد بس��تری و ‪ ۴۸‬درصد هزینه س��رپایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫جوانش��یرگفت‪ ۸۰ :‬درصد هزینه درمانی بیمه شدگان‬ ‫بیمه س�لامت البرز ب��ه مراکز دولتی و ‪ ۲۰‬درصد ب��ه مراکز خصوصی‬ ‫پرداخت شده است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬امسال طرح بیمه ‪ ۲۴‬هزار مددجوی‬ ‫کمیته امداد امام خمینی(ره) در البرز اجرایی شده که تاکنون ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫مددجو دفترچه ویژه درمانی دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫تمام شرایط مانند موافقت و تصویب مجمع عمومی فوق العاده سهامداران‪،‬‬ ‫دریاف��ت مجوزهای الزم از س��ازمان های ذی ربط و انجام تمامی اقدام های‬ ‫قانونی مطابق با قوانین کش��ور و ش��ی وه نامه های ان س��ازمان خواهد بود‪.‬‬ ‫در همین باره به اطالع می رس��اند که مکاتبه با مرکز وکال و کارشناس��ان‬ ‫قوه قضاییه به منظور معرفی کارشناس��ان رس��می ب��رای تجدید ارزیابی‬ ‫دارایی ها انجام شده که مراتب در نامه شماره ‪ ۱۰۹۰۹/۱۱۰۰/۲/۹۸‬مورخ‬ ‫‪ ۹۸/۰۶/۰۳‬به استحضار ان سازمان رسیده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1372‬‬ ‫پیاپی ‪2690‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫ابهام در زمان اجرای قانون دریافت مالیات از واحد های مسکونی بدون سکنه‬ ‫خانه های خالی در را برای مالیات باز می کنند؟‬ ‫وحید عزیزی‬ ‫کارشناس اقتصاد مسکن‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیون خانه در حال حاضر در سراس��ر ایران‪،‬‬ ‫خالی و بدون س��کنه است؛ خانه هایی که وزیر پیشین‬ ‫راه و شهرس��ازی از حب��س ش��دن س��رمایه ای ‪۲۵۰‬‬ ‫میلی��ارد دالری در انها س��خن می گف��ت‪ .‬تعداد این‬ ‫خانه ها که در سرش��ماری نفوس و مس��کن سال ‪۹۵‬‬ ‫به دست امده‪ ،‬در سال ‪ ۹۰‬برابر با یک میلیون و ‪۶۶۳‬‬ ‫هزار واحد بوده اس��ت‪ .‬تع��داد خانه های خالی در این‬ ‫مدت در حالی حدود ‪ ۲‬برابر ش��ده که کش��ورمان با‬ ‫کمب��ود س��االنه ‪ ۷۰۰‬ه��زار واحد مس��کونی روبه رو‬ ‫است‪ .‬معضل خانه های خالی در ایران درحالی به طور‬ ‫مرتب در حال پررنگ تر ش��دن است که ابزار مالیاتی‬ ‫برای مس��دود کردن راه س��وداگران مس��کن از سوی‬ ‫قانون گذار پیش بینی شده اما اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫بخش��ی از خانه ه��ای خال��ی‪،‬‬ ‫واحدهای مس��کونی لوک��س و گران قیمت هس��تند‬ ‫که با مس��ئله عرض��ه و تقاضا در ب��ازار کمتر ارتباط‬ ‫پیدا می کنند و بخش��ی از این خانه ه��ا با انگیزه های‬ ‫غیرمصرفی ازسوی سوداگران خالی نگه داشته شده و‬ ‫به بازار مسکن عرضه نمی شوند‪ .‬کارشناسان می گویند‬ ‫عرضه همین بخش ان��دک از خانه های خالی به بازار‬ ‫نیز می تواند در ساماندهی بازار مسکن و تعادل بخشی‬ ‫ب��ه ان‪ ،‬هم در بخش خرید و هم در حوزه اجاره داری‪،‬‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫برای حل مش��کل خانه های خال��ی و جلوگیری از‬ ‫افزایش واحدهای مس��کونی بدون س��کنه در کشور‪،‬‬ ‫قانونی موس��وم به مالیات بر خانه های خالی در س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬به تصویب رسید که تاکنون اجرا نشده است‪ .‬این‬ ‫قانون ماده ‪ ۵۴‬مکرر قانون مالیات های مستقیم است‬ ‫که براس��اس ان‪ ،‬خانه های خالی واقع در شهرهای با‬ ‫جمعیت بی��ش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر از س��ال دوم به بعد‬ ‫به طور پلکانی مش��مول پرداخت مالیات خواهند شد‪.‬‬ ‫میزان این مالیات در س��ال نخس��ت‪ ۰.۵ ،‬درصد‪ ،‬در‬ ‫س��ال دوم ی��ک درصد و در س��ال س��وم ‪ ۱.۵‬درصد‬ ‫اجاره بها خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹واحدهای خالی شخصیت های حقوقی‬ ‫با اشاره به اجرایی‬ ‫فرهاد بیضایی در پاسخ به‬ ‫نش��دن قانون دریافت مالیات از خانه های خالی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬توجیه کم کاری مس��ئوالن در اج��را نکردن این‬ ‫قانون ان اس��ت که شناسایی این واحدها دشوار است‪،‬‬ ‫این در حالی است که بخش زیادی از خانه های خالی‬ ‫و نیز واحدهای تجاری خالی متعلق به بانک ها هستند‬ ‫و بانک مرکزی می تواند بانک ها را وادار کند واحدهای‬ ‫خالی خود را معرفی و به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد مسکن افزود‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫سهم داشتن برخی بانک ها و نهادهای دولتی از امالک‬ ‫تجاری و مس��کونی خالی‪ ،‬یکی از دالیل اجرا نش��دن‬ ‫قانون دریافت مالیات از خانه های خالی است‪.‬‬ ‫وی معتقد است اگر قانون مالیات بر خانه های خالی‬ ‫با نرخ مالیاتی س��نگین و بازدارنده اجرا شود‪ ،‬صاحبان‬ ‫واحدهای خالی ناگزیر می شوند هرچه زودتر خانه های‬ ‫خود را اجاره دهند یا بفروش��ند و فشار تقاضا در بازار‬ ‫مس��کن کاهش می یابد و در نهایت نیز نرخ واحدهای‬ ‫مسکونی درکل کشور تعدیل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون در انتظار اماده شدن زیرساخت‬ ‫راه اندازی نشدن سامانه ملی امالک و اسکان کشور‪،‬‬ ‫عامل اصلی اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی‬ ‫اعالم ش��ده است‪ .‬براس��اس تبصره ‪ ۷‬ماده ‪ ۱۶۹‬مکرر‬ ‫قانون مالیات های مس��تقیم‪ ،‬وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫موظف بود حداکثر تا ‪ ۶‬ماه بعد از تصویب قانون یعنی‬ ‫تا بهمن ‪ ۹۴‬این س��امانه را راه اندازی کند‪ .‬با گذش��ت‬ ‫بیش از ‪ ۳‬س��ال از فرصتی که وزارت راه و شهرسازی‬ ‫برای راه اندازی و تکمیل این س��امانه داشته‪ ،‬هنوز این‬ ‫سامانه راه اندازی نش��ده است‪ .‬از سوی دیگر پیشنهاد‬ ‫جدید ازس��وی وزارت راه و شهرسازی به هیات دولت‬ ‫در این زمینه فرس��تاده ش��ده ک��ه در ان الزام زمانی‬ ‫‪۶‬ماهه حذف شده و زمان خاصی نیز برای بهره برداری‬ ‫از این سامانه اعالم نشده است‪.‬‬ ‫در این پیشنهاد جدید که در پیش نویس وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی برای اصالح تبص��ره ‪ ۷‬ماده ‪ ۱۶۹‬قانون‬ ‫مالیات های مستقیم نوشته شده‪ ،‬امده است‪« :‬وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی موظف است س��امانه ملی امالک و‬ ‫اسکان کشور را ایجاد کند‪ .‬این سامانه باید به گونه ای‬ ‫طراحی شود که ضمن یکپارچه سازی تمامی داده های‬ ‫حوزه امالک و اس��کان‪ ،‬در هر زمان امکان شناس��ایی‬ ‫برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی‪،‬‬ ‫تجاری‪ ،‬خدماتی و اداری و پیگیری نقل وانتقال امالک‬ ‫و مس��تغالت به طور رس��می‪ ،‬عادی‪ ،‬وکالتی و‪ ...‬را در‬ ‫همه نقاط کش��ور فراهم کند‪ .‬وزارت راه و شهرسازی‬ ‫موظ��ف اس��ت ام��کان دسترس��ی برخط به س��امانه‬ ‫یادش��ده را برای س��ازمان امور مالیاتی کش��ور ایجاد‬ ‫کند»‪.‬‬ ‫بیضایی با انتقاد از تاخیر وزارت راه و شهرس��ازی در‬ ‫راه اندازی این س��امانه به عنوان پیش نیاز اجرای قانون‬ ‫مالیات ب��ر خانه ه��ای خالی گفت‪ :‬گرچه مس��ئولیت‬ ‫وضعیت فعلی برعهده وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت‬ ‫ام��ا مجلس و دیگر نهادهای ذی ص�لاح می توانند این‬ ‫موضوع را پیگیری و برای تسریع در اجرای این قانون‬ ‫از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه هنوز زمان اج��رای قانون دریافت‬ ‫مالیات از خانه های خالی مش��خص نیست‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫می توان برای هر واحد مسکونی یک کد یکتا تعریف و‬ ‫ان را به کد ملی سرپرست خانوار ساکن در ان متصل‬ ‫ک��رد‪ .‬به ط��ور معمول هر خانوار در ی��ک خانه زندگی‬ ‫می کند و اگر کد یکتای مربوط به یک واحد مسکونی‬ ‫با کد ملی هیچ سرپرس��ت خانواری متصل نباش��د‪ ،‬به‬ ‫این معناس��ت که ان واحد مسکونی خالی است و باید‬ ‫مشمول قانون مالیات بر خانه های خالی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رقم مالیات باید بازدارنده باشد‬ ‫یکی دیگر از کارشناس��ان مس��کن کشورمان معتقد‬ ‫اس��ت رقم مالیات در قانون مالیات بر خانه های خالی‬ ‫نیاز به اصالح دارد‪.‬‬ ‫مه��دی غالم��ی در گفت وگو با‬ ‫اف��زود‪ :‬اگر‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی به دنبال اصالح قانون مالیات‬ ‫بر خانه های خالی است باید تغییری در میزان مالیات‬ ‫ایج��اد کند‪ .‬نرخ مالیات بر خانه های خالی انقدر اندک‬ ‫قدرت خرید مسکن افزایش می یابد؟‬ ‫اولویت پرداخت وام ازدواج به کس��انی که در‬ ‫صندوق پس انداز مس��کن یکم ثبت نام کرده اند‬ ‫در حال��ی از س��وی مجل��س مطرح ش��ده که‬ ‫محاس��بات نش��ان می دهد تجمیع این دو نوع‬ ‫تس��هیالت باتوجه به میانگین نرخ مس��کن در‬ ‫پایتخ��ت فقط ‪ ۳۱‬درص��د ارزش یک اپارتمان‬ ‫‪ ۵۵‬متری را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا در پیش��نهادی که مرکز‬ ‫پژوهش ه��ای مجل��س ارائ��ه ک��رده‪ ،‬اولوی��ت‬ ‫پرداخ��ت وام ‪ ۶۰‬میلیون تومان��ی ازدواج برای‬ ‫زوجینی اس��ت که در صندوق پس انداز مسکن‬ ‫یکم ثبت نام کرده اند‪ .‬در این زمینه معاون وزیر‬ ‫اقتصاد گفته این موضوع می تواند قدرت خرید‬ ‫خانه اولی ها را افزایش دهد‪.‬‬ ‫درحال حاضر س��قف وام ب��رای زوجین خانه‬ ‫اولی در ته��ران ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان اس��ت که‬ ‫براس��اس جدیدترین میانگین نرخ مسکن شهر‬ ‫ته��ران یعنی ‪ ۱۳‬میلی��ون و ‪ ۳۰‬هزار تومان در‬ ‫هر مترمربع در مرداد ‪ ،۱۳۹۸‬تنها می تواند ‪۲۲‬‬ ‫درصد نرخ ی��ک اپارتمان ‪۵۵‬متری در پایتخت‬ ‫را پوشش دهد‪ .‬باوجود اینکه برخی کارشناسان‬ ‫بر ض��رورت افزایش س��قف تس��هیالت تاکید‬ ‫می کنند‪ ،‬این موضوع مخالفانی دارد‪ .‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی از جمله این افراد است که می گوید‬ ‫افزایش مبلغ وام مسکن تورم زا است‪ .‬در سوی‬ ‫دیگر بعضی فعاالن بازار مس��کن می گویند وزن‬ ‫معامالت س��وداگرانه در جهش نرخ مسکن در‬ ‫‪ ۲‬س��ال اخیر‪ ،‬بیش��تر از خرید و فروش واقعی‬ ‫بوده است‪ .‬هم اکنون میزان وام ازدواج برای هر‬ ‫یک از زوجین ‪ ۳۰‬میلیون تومان اس��ت که در‬ ‫مجموع ‪ ۶۰‬میلیون تومان می شود‪ .‬تجمیع این‬ ‫مبلغ با ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان تس��هیالت صندوق‬ ‫پس ان��داز مس��کن یک��م ‪ ۲۲۰‬میلی��ون تومان‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این در حالی است که هم اکنون نرخ‬ ‫ی��ک واح��د ‪ ۵۵‬متری باتوجه به متوس��ط نرخ‬ ‫مس��کن در تهران ‪ ۷۱۶‬میلیون تومان می شود‪.‬‬ ‫به بیان دیگر تس��هیالت مسکن یکم در تهران‬ ‫‪ ۲۲‬درصد نرخ یک واح��د ‪ ۵۵‬متری و تجمیع‬ ‫وام ازدواج و وام خانه اولی ه��ا ‪ ۳۰.۷‬درصد نرخ‬ ‫یک اپارتمان ‪ ۵۵‬متری را پوشش می دهد و ‪۷۰‬‬ ‫درصد باقیمانده را باید خود افراد تهیه کنند‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر مبلغ هر قس��ط از تس��هیالت‬ ‫صندوق پس انداز مس��کن یکم باتوجه به س��ود‬ ‫‪ ۸‬درصد ان ‪ ۸۶۵‬هزار تومان است که برای دو‬ ‫نفر به یک میلیون و ‪ ۷۳۰‬هزار تومان می رس��د‬ ‫و این ارقام خارج از توان بس��یاری از خانواده ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫مبلغ وام صندوق پس انداز مس��کن یکم برای‬ ‫یک نفر در تهران ‪ ۸۰‬میلیون تومان‪ ،‬ش��هرهای‬ ‫ب��االی ‪ ۲۰۰‬ه��زار نف��ر جمعی��ت ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫توم��ان و ب��رای س��ایر مناطق ت��ا ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫توم��ان اس��ت‪ .‬برای زوجی��ن نی��ز در تهران تا‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیون تومان‪ ،‬شهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نف��ر ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان و س��ایر مناطق تا ‪۸۰‬‬ ‫میلی��ون تومان اختصاص پی��دا می کند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب متقاض��ی اگر به طور انفرادی اقدام کند‪،‬‬ ‫می تواند نص��ف مبلغ وام مورد نظر را برای یک‬ ‫دوره سپرده گذاری و در سررسید یکساله مبلغ‬ ‫خ��ود را دریافت کند‪ .‬به عن��وان مثال متقاضی‬ ‫وام ‪ ۸۰‬میلیون تومانی‪ ،‬باید ‪ ۴۰‬میلیون تومان‬ ‫سپرده گذاری و بعد از یک سال ‪ ۸۰‬میلیون وام‬ ‫به اضافه ‪ ۴۰‬میلیون س��پرده خ��ود را دریافت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اس��ت که حتی اگر سامانه ملی امالک و اسکان کشور‬ ‫راه ان��دازی و شناس��ایی خانه ه��ای خالی اغاز ش��ود‪،‬‬ ‫پرداخت این مالیات هزینه چندانی برای مالکان ندارد‬ ‫و انه��ا به احت��کار این واحدها ادام��ه خواهند داد‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل الزم است همزمان با تشکیل سامانه ملی‬ ‫امالک و اس��کان کشور‪ ،‬نرخ مالیات بر خانه های خالی‬ ‫به نرخی موثر تغییر پیدا کند‪.‬‬ ‫این کارشناس در بیان راهکاری در زمینه شناسایی‬ ‫واحده��ای خال��ی برای اج��رای این قان��ون گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رایط فعلی شناسایی واحدهای خالی و اثبات خالی‬ ‫بودن انه��ا برعهده دولت اس��ت اما اگر س��امانه ملی‬ ‫امالک و اس��کان کش��ور راه اندازی و مشخص شود هر‬ ‫خانه متعلق به کیست‪ ،‬قانون مالیات بر خانه های خالی‬ ‫به راحتی قابلیت اجرا دارد‪.‬‬ ‫غالمی ادام��ه داد‪ :‬با راه اندازی این س��امانه افرادی‬ ‫ک��ه واحده��ای م��ازاد دارند‪ ،‬بای��د اثب��ات کنند که‬ ‫واحده��ای مازاد خود را خالی نگه نداش��ته اند؛ به طور‬ ‫مث��ال اجاره نام��ه ان را ارائه دهند و ثاب��ت کنند که‬ ‫درحال حاضر از خانه استفاده می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد مس��کن با تاکی��د بر اینکه‬ ‫نباید سیاس��ت هایی را دنبال ک��رد که موجب افزایش‬ ‫تعداد خانه های خالی کش��ور ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬یکی‬ ‫از این ش��یوه ها‪ ،‬ساخت مسکن مشارکتی است که در‬ ‫ان دول��ت‪ ،‬زمین و پروانه س��اخت و تس��هیالت را در‬ ‫اختیار انبوه سازان قرار می دهد و انبوه سازان مسئولیت‬ ‫س��اخت را برعهده می گیرند‪ .‬در نهای��ت نیز با فروش‬ ‫واحده��ای تکمیل ش��ده به قیم��ت روز ب��ازار‪ ،‬وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی و انبوه س��ازان هر یک س��هم خود را‬ ‫برمی دارند‪.‬‬ ‫غالمی یاداور شد‪ :‬گرچه در این روش پیش بینی های‬ ‫الزم در زمین��ه ارائ��ه واحدها به بازار می ش��ود‪ ،‬اما به‬ ‫دلیل اینکه انبوه سازان مالک بخشی از واحدها خواهند‬ ‫ش��د‪ ،‬نرخ ف��روش و زمان ف��روش برعه��ده انها قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ش��رایطی که به دلیل اجرا نش��دن‬ ‫قانون مالیات بر خانه های خالی‪ ،‬انبوه س��ازان سدی در‬ ‫برابر احتکار خ��ود نمی بینند‪ ،‬از عرضه این واحدها در‬ ‫دوران رکود قیمت ها خ��ودداری می کنند و زمانی که‬ ‫قیمت ها با رش��د قابل توجهی همراه ش��ود‪ ،‬واحدهای‬ ‫خ��ود را با قیمت ه��ای باالت��ر وارد ب��ازار می کنند و‬ ‫می فروشند‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرهاد بیضایی‬ ‫مهدی غالمی‬ ‫اتصال ایالم به شبکه ریلی در دستور کار‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم اتصال ایالم‬ ‫به ش��بکه های ریلی و بزرگراهی کشور را دو برنامه‬ ‫عمده این استان خواند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫علی اصغر کاظم��ی اظهار کرد‪ :‬بحث اتصال ایالم به‬ ‫شبکه بزرگراهی را از شمال و جنوب استان پیگیری‬ ‫و از سمت جنوب این محور را عملیاتی کردیم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬از س��مت ش��مال نی��ز عملیات‬ ‫اجرای��ی ازادراه کرمانش��اه‪-‬حمیل‪-‬ایالم‪-‬مهران‬ ‫باعنوان ازادراه کربال اغاز ش��ده و در دس��ت انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬تاکنون عملیات اجرایی ‪ ۵۰‬کیلومتر از این‬ ‫ازادراه از سمت کرمانشاه اغاز شده و در حال نهایی‬ ‫کردن مذاکرات با سرمایه گذار بخش خصوصی برای‬ ‫ادامه کار هستیم‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی ایالم ادامه داد‪ :‬در سمت‬ ‫جنوب اس��تان نیز از ازادراه پ��ل زال‪-‬دهلران‪-‬مرز‬ ‫چیالت به عنوان کوتاه ترین مس��یر به نجف اش��رف‬ ‫و ازادراه «ح��رم ت��ا حرم» یعنی نجف تا مش��هد را‬ ‫تعری��ف کرده ایم و ‪ ۴‬بانک ملی‪ ،‬ملت‪ ،‬پارس��یان و‬ ‫سپه ‪ ۴۰‬درصد‪ ،‬دولت ‪ ۳۰‬درصد و بخش خصوصی‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د در ای��ن پروژه مش��ارکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫فراخوان این طرح نیز ازس��وی ش��رکت س��اخت و‬ ‫توس��عه زیربناهای حمل ونقل اعالم شده و به زودی‬ ‫کلنگ زنی می شود‪.‬‬ ‫وی در زمینه اتصال این اس��تان به ش��بکه ریلی‬ ‫نیز گفت‪ :‬پیمانکار قطعه نخست اسالم اباد به سمت‬ ‫ایالم مش��خص شده و کار س��اخت این خط ریلی‬ ‫به زودی اغاز می شود‪.‬‬ ‫کاظم��ی ای��ن پروژه ها را برای کش��ور و اس��تان‬ ‫حیاتی دانس��ت و گف��ت‪ :‬باتوجه ب��ه اینکه از زمان‬ ‫جن��گ تاکن��ون کریدورهای هر دو کش��ور ایران و‬ ‫عراق به طور شمالی‪-‬جنوبی تعریف و ساخته شده‪،‬‬ ‫پیش بین��ی می کنی��م در صورت تکمی��ل کریدور‬ ‫ش��رقی‪-‬غربی یادش��ده س��االنه ‪ ۲۰‬میلیون مسافر‬ ‫از ای��ن راه تردد کنند که ح��دود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫برای کشور ارزاوری خواهد داشت؛ بنابراین تکمیل‬ ‫این پروژه فرصت بس��یار خوبی برای کش��ور است‪.‬‬ ‫ضمن انکه این کریدورها‪ ،‬کارکردهای اس��تراتژیک‬ ‫برای کش��ور دارند و می توانیم از این راه به ش��مال‬ ‫عراق‪ ،‬سوریه‪ ،‬بندرهای دریای مدیترانه و در نهایت‬ ‫جنوب ش��رق اروپا متصل ش��ویم و از جنوب نیز به‬ ‫حاشیه خلیج فارس راه پیدا کنیم‪.‬‬ ‫بعد از مدت ها انتظار ب��رای تصویب و اجرای‬ ‫قان��ون دریافت مالی��ات بر عایدی س��رمایه در‬ ‫حوزه مس��کن به عن��وان راهکاری ب��رای پایان‬ ‫دادن به معامالت واسطه گرانه در بازار‪ ،‬به تازگی‬ ‫مع��اون وزیر اقتصاد اعالم ک��رد الیحه جدیدی‬ ‫با عنوان مالیات بر مجموع درامد اش��خاص در‬ ‫این وزارتخانه تنظیم شده که مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه مسکن نیز به عنوان ابزار مالیاتی تنظیم‬ ‫این بازار لحاظ شده است‪.‬‬ ‫بحث مالیات بر مجم��وع درامد به این معنی‬ ‫اس��ت که همه معافیت های مالیاتی برداش��ته و‬ ‫از مجم��وع درامد یک ف��رد از منابع گوناگون‪،‬‬ ‫مالیات��ی یکپارچه دریافت ش��ود‪ .‬الیحه مالیات‬ ‫بر مجموع درامد‪ ،‬الیحه بس��یار حجیمی است‬ ‫که همه جنبه های مالیاتی را پوشش می دهد و‬ ‫ش��امل موارد گوناگونی مانند اصالح برخی مواد‬ ‫قانون مالیات های مس��تقیم و ح��ذف و اصالح‬ ‫برخی معافیت های مالیاتی اس��ت‪ .‬چنین الیحه‬ ‫قط��وری حتی اگ��ر در وزارت اقتص��اد و هیات‬ ‫دول��ت دوازدهم نهایی ش��ود‪ ،‬ب��ه عمر مجلس‬ ‫فعل��ی قد نمی دهد و نمی توان امیدوار به اجرای‬ ‫ان دس��ت کم تا پایان این دولت ب��ود‪ .‬این نوع‬ ‫برخورد دولت با این الیحه مالیاتی به این معنی‬ ‫اس��ت که برای انج��ام اصالحات جام��ع قانون‬ ‫مالیات های مس��تقیم‪ ،‬تصویب قانونی در زمینه‬ ‫مالیات بر عایدی س��رمایه به تاخیر خواهد افتاد‬ ‫و در نبود این قانون تا س��ال ها فضا برای جوالن‬ ‫سفته بازان و مالکان باز خواهد بود‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که اعمال مالیات بر عایدی س��رمایه در‬ ‫حوزه مسکن‪ ،‬باتوجه به وضعیت فعلی این بازار‪،‬‬ ‫ضروری و در عین حال‪ ،‬تصویب و اجرای ان‪ ،‬در‬ ‫مدت زمان کوتاهی شدنی است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫انچ��ه در الیحه مالیات بر مجم��وع درامد افراد‬ ‫بیشتر مدنظر اس��ت‪ ،‬افزایش درامدهای دولت‬ ‫اس��ت و کارکرد تنظیمی ابزارهای مالیاتی برای‬ ‫دول��ت اهمیت چندانی ن��دارد‪ .‬درواقع دولت به‬ ‫این سمت می رود که به جای اصالح و ساماندهی‬ ‫بازار مس��کن‪ ،‬فقط درامدزایی و کسری بودجه‬ ‫خود را جبران کند‪ .‬در مالیات بر عایدی سرمایه‪،‬‬ ‫افراد عادی‪ ،‬اجاره داران و تولیدکنندگان مسکن‬ ‫از مالیات معاف هستند و به جای ان سوداگران‬ ‫و کس��انی که تعداد زیادی خانه خرید و فروش‬ ‫می کنند‪ ،‬مالیات می پردازند اما در الیحه مالیات‬ ‫بر مجم��وع درامد‪ ،‬همه افراد مش��مول مالیات‬ ‫می ش��وند و بیم ان می رود که مصرف کنندگان‬ ‫واقع��ی متضرر ش��وند‪ .‬از س��وی دیگ��ر مالیات‬ ‫در نظر گرفته ش��ده در الیح��ه دولت‪ ،‬اندک و‬ ‫غیربازدارنده است و دست واسطه گران و مالکان‬ ‫را ب��از می گ��ذارد تا با پرداخت پ��ول اندکی‪ ،‬به‬ ‫س��وداگری در ب��ازار مس��کن ادام��ه دهند‪ .‬در‬ ‫مجم��وع باید گف��ت الیحه مالی��ات بر مجموع‬ ‫درامد که بعید اس��ت ب��ه زودی و در این دولت‬ ‫ب��ه قانون تبدیل ش��ود‪ ،‬در میان م��دت که نیاز‬ ‫به تنظیم بازار مس��کن وج��ود دارد‪ ،‬نمی تواند‬ ‫پاسخگوی مطالبه مردم از دولت باشد‪.‬‬ ‫بلیت اتوبوس اربعین‬ ‫گران نشده است‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬نرخ بلیت اتوبوس‬ ‫اربعی��ن افزای��ش نیافت��ه و هم��ان افزایش ‪۱۰‬‬ ‫درصدی نرخ های ابتدای س��ال مش��مول بلیت‬ ‫مس��یرهای منتهی ب��ه کربال ه��م خواهد بود‪.‬‬ ‫محمد اس�لامی در حاش��یه جلسه هیات دولت‬ ‫در گفت وگ��و با ایرن��ا درباره تمهی��دات وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی برای خدمات رسانی به زائران‬ ‫اربعی��ن گفت‪ ۸ :‬هزار اتوب��وس برای جابه جایی‬ ‫زائران اربعین در نظر گرفته شده که پیش بینی‬ ‫می کنیم کافی باشد و با مشکل کمبود اتوبوس‬ ‫روبه رو نباش��یم‪ .‬وی از دو تغییر اساس��ی برای‬ ‫هدای��ت ترافیک در مرز مهران خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫امس��ال ترتیبی در پیش گرفته ش��ده تا در مرز‬ ‫مهران با تراک��م ورود و خروج روبه رو نش��ویم‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب که مس��افران از مرز مهران به ‪۳‬‬ ‫ش��هر پش��تیبان و از انجا به مقص��د دوم یعنی‬ ‫محل س��کونت خود منتقل می ش��وند‪ .‬اسالمی‬ ‫از اضافه شدن قطارها در مسیر تهران‪-‬کرمانشاه‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬به مناس��بت ای��ام اربعین ‪۳‬‬ ‫س��رویس به این مس��یر اضافه ش��ده است‪ .‬اگر‬ ‫زائران قصد س��فر ریلی به کربال در ایام اربعین‬ ‫را داش��ته باش��ند می توانند به دو شکل با قطار‬ ‫تهران‪-‬ش��لمچه و تهران‪-‬کرمانش��اه راهی سفر‬ ‫ش��وند‪ .‬از ایس��تگاه راه اه��ن کرمانش��اه نیز با‬ ‫اتوبوس ه��ای درون ش��هری قرار اس��ت زائران‬ ‫به طور رایگان به مرز خسروی منتقل شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یک تحلیلگر اقتصاد مس��کن‪ ،‬مالی��ات بر خانه های‬ ‫خال��ی را مالیات ضد احت��کاری توصیف کرد و افزود‪:‬‬ ‫اگر کس��ی بخواهد با هدف افزایش نرخ مسکن‪ ،‬خانه‬ ‫خود را مدت زیادی خالی نگه دارد‪ ،‬مالیات خانه های‬ ‫خالی می تواند او را زیر فش��ار قرار دهد و این کار را از‬ ‫توجیه اقتصادی خارج کند‪.‬‬ ‫فرهاد بیضایی‪ :‬به نظر می رس��د سهم داشتن برخی بانک ها و نهادهای‬ ‫دولتی از امالک تجاری و مسکونی خالی‪ ،‬یکی از دالیل اجرا نشدن قانون‬ ‫دریافت مالیات از خانه های خالی است‬ ‫یادداشت‬ ‫تا اطالع‬ ‫ثانوی دست‬ ‫سوداگران‬ ‫مسکن باز است!‬ ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1372‬‬ ‫پیاپی ‪2690‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زیرساخت فاضالب ‪ ۲۲‬نقطه شهر در سیل از بین رفت‬ ‫چالش ناتمام اهوازی ها با فاضالب‬ ‫کالنش��هر اهواز سال هاست با مشکالت مختلفی‬ ‫دس��ت به گریبان اس��ت؛ از الودگی هوای ش��هر و‬ ‫ریزگردها گرفته تا اب غیرقابل اش��امیدن و سیل‬ ‫اخیر و از بین رفتن زیرس��اخت های شهری‪ .‬اما این‬ ‫روزها بزرگ ترین ش��هر خوزستان با مشکل تازه ای‬ ‫دست به گریبان است؛ فاضالب و تجمع ان در نقاط‬ ‫مختلف ش��هر که در کنار زشت کردن چهره شهر‪،‬‬ ‫سالمت و جان شهروندان را نیز تهدید می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬در س��ال های اخی��ر وضعیت‬ ‫فاض�لاب شهرس��تان اه��واز ب��ه دلیل مش��کالت‬ ‫زیر س��اختی از جمله فرس��ودگی لوله ها و خطوط‬ ‫انتقالی و نبود تصفیه خان��ه در برخی از مناطق‪ ،‬با‬ ‫س��یل اخیر منجر به باال امدن اب های س��طحی‬ ‫ناشی از فاضالب ش��هر به سطح خیابان ها و معابر‬ ‫عمومی شد که این مسئله عالوه بر مشکالت تردد‬ ‫برای ش��هروندان‪ ،‬به لحاظ گس��ترش بیماری های‬ ‫پوس��تی و گوارش��ی مردم نقاط مختلف این شهر‬ ‫را تهدید می کند‪.‬‬ ‫محمد سعیدی یکی از شهروندان کوی پردیس‬ ‫اهواز درباره مش��کالت فاضالب این منطقه گفت‪:‬‬ ‫زیرساخت های فاضالب منطقه پردیس به ‪ ۲۰‬سال‬ ‫گذش��ته باز می گردد و این لوله ها از نوع ازبس��ت‬ ‫بوده ک��ه درحال حاضر کارایی ندارند و بر اس��اس‬ ‫نظر کارشناسان س��رطان زا هستند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در غ��رب اهواز فاضالب مناطقی مانند مالش��یه و‬ ‫زعفرانیه به سوی پردیس سرازیر می شوند‪ .‬اب این‬ ‫مناط��ق در منطقه پردیس جمع می ش��ود که این‬ ‫منطق��ه ظرفیت حجم این هم��ه حجم فاضالب را‬ ‫ندارد و همین باعث می ش��ود پساب در چند نقطه‬ ‫باال بیاید‪ .‬این ش��هروند اهوازی ادامه داد‪ :‬پس��اب‬ ‫فاضالب با ماندن به س��طح خیابان ه��ا باعث بروز‬ ‫مشکالت و بیماری های پوستی و گوارشی می شود‬ ‫و ه��رگاه ب��ه مس��ئوالن مراجعه می کنی��م به ما‬ ‫می گویند این موضوع در دس��ت بررسی و پیگیری‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که ما در عمل چیزی‬ ‫نمی بینیم‪.‬‬ ‫فاضلی شهروند منطقه کیانشهر اهواز نیز گفت‪:‬‬ ‫با اغاز فصل پاییز و شیوع بیماری انفلوانزا وضعیت‬ ‫م��ردم با تجمع فاضالب در س��طح خیابان ها بدتر‬ ‫خواهد ش��د و در منطقه کیان ش��هر اه��واز اگر از‬ ‫پمپ اب اس��تفاده نش��ود فاضالب تمام خیابان ها‬ ‫را فراخواهد گرفت و حتی معابر نیز پر از فاضالب‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬نه تنها منطقه کیانشهر بلکه‬ ‫مناطقی از جمله کوی علوی‪ ،‬اخر اسفالت‪ ،‬به ویژه‬ ‫در زمستان با مشکل روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫این ش��هروند اهوازی گفت‪ :‬اگ��ر یک روز پمپ‬ ‫تهوی��ه را در منطق��ه روش��ن نکنند ب��وی تعفن‬ ‫فاض�لاب تمام منطق��ه را فرا می گیرد و نفس ها را‬ ‫در سینه حبس می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای بهره مندی از اب اشامیدنی‬ ‫بای��د از اب تصفیه کن و پمپاژ اب اس��تفاده کنیم‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر مصرف ب��رق ان‪ ،‬ک��ه بس��یار پرهزینه‬ ‫اس��ت و همچنین هزینه لوله کشی‪ ،‬خود دستگاه‬ ‫تصفیه کنن��ده اب نیز هر ماه نی��از به تغییر فیلتر‬ ‫دارد‪ .‬اف��رادی که دس��تگاه تصفی��ه اب در منزل‬ ‫ندارند مجبورند بش��که های اب تصفیه شده را که‬ ‫بسیار هم سنگین هستند‪ ،‬تهیه کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر م��ردم از دس��تگاه های‬ ‫تصفیه کننده اب اس��تفاده نکنند‪ ،‬الودگی و بوی‬ ‫تعفن به داخل اب اشامیدنی خانه ها وارد می شود‪.‬‬ ‫این مس��ئله بسیار خطرناک است و حتی می تواند‬ ‫زمینه س��از ابتالی اهالی ب��ه بیماری های مزمن و‬ ‫خطرناک شود که جان انها را تهدید می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرریز فاضالب در خیابان ها‬ ‫نماین��ده اه��واز در ش��ورای عالی اس��تان ها در‬ ‫ای��ن زمینه گفت‪ :‬فاضالب اه��واز امروز به معضل‬ ‫بسیار بزرگی برای این کالنشهر تبدیل شده است‪.‬‬ ‫متاس��فانه س��یل اخیر نیز ان چنان بر تاسیسات‬ ‫و ش��بکه قدیمی و فرس��وده اب و فاضالب اهواز‬ ‫خس��ارت وارد کرد که کمتر خیابانی را در ش��هر‬ ‫می توان دید که با مش��کل سرریز فاضالب روبه رو‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫س��ید محس��ن موس��وی زاده ادامه داد‪ :‬طغیان‬ ‫فاض�لاب در ج��ای جای ش��هر عالوه ب��ر تخریب‬ ‫زیرساخت های شهری‪ ،‬مش��کالت گوناگونی برای‬ ‫م��ردم ب��ه وج��ود اورده و برخ��ی محله ه��ا را به‬ ‫مکان های غیرقابل س��کونت تبدیل کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان بهداشتی‪ ،‬ادامه دار بودن این‬ ‫وضعیت عام��ل انتقال بیماری ه��ای فراوانی برای‬ ‫مردم و ساکنان این مناطق خواهد شد‪.‬‬ ‫موس��وی زاده اف��زود‪ :‬اکن��ون که رهب��ر معظم‬ ‫انقالب دس��تور موکدی ب��ه رئیس جمهوری برای‬ ‫حل مش��کالت فاضالب اهواز ص��ادر فرمودند‪ ،‬از‬ ‫دکتر روحانی درخواس��ت داریم فرمایش رهبری‬ ‫را نصب العین خود قرار داده و نس��بت به حل این‬ ‫معضل جدی اقدام عاجل کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درحال حاضر بیش از ‪ ۱۰۰‬نقطه شهر‬ ‫اهواز از س��وی اداره اب و فاضالب این شهرستان‬ ‫حفاری ش��ده که تاکنون این نقاط مورد ترمیم و‬ ‫روکش اسفالت قرار نگرفته و این مسئله مشکالت‬ ‫بس��یاری را برای تردد مردم و ساکنان این مناطق‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫نماینده اهواز در شورای عالی استان ها ادامه داد‪:‬‬ ‫در استانه بازگش��ایی مدرسه ها هستیم و اگر این‬ ‫نقاط حفاری شده در مدت زمان باقی مانده ترمیم‬ ‫و بازسازی نش��وند در مهر شاهد ترافیک سنگین‬ ‫در س��طح ش��هر و مش��کالت مختلفی در زمینه‬ ‫تو امد ش��هروندان خواهیم بود‪ .‬موس��وی زاده‬ ‫رف ‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬از مس��ئوالن اس��تانی درخواس��ت‬ ‫داریم با توجه به اغاز فصل بازگش��ایی مد رس��ه ها‬ ‫و بارندگی ها نس��بت به تامین بودجه الزم و اقدام‬ ‫سریع ش��رکت ابفا تاکید کنند تا در این زمینه با‬ ‫مشکالت تازه ای روبه رو نشویم‪ .‬نماینده خوزستان‬ ‫در شورای عالی استان ها تاکید کرد‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫الزم است تمام ش��بکه ابفای شهر در سریع ترین‬ ‫زمان ممکن الیروبی شوند تا در صورت بارندگی و‬ ‫بارش های پاییزی شاهد طغیان و سرریز فاضالب‬ ‫در سطح شهر نباشیم‪.‬‬ ‫فاضالب در رودخانه کارون سرریز می شود و در مواقع طغیان رودخانه اب پس می زند که در‬ ‫سیل اخیر منجر به بروز مشکالت مختلفی در سطح شهر شد که همچنان این معضل باقی است‬ ‫‹ ‹اداره فاضالب‪ :‬مشکل حاد نداریم ‬ ‫طرح مشکالت ناشی از فاضالب شهر اهواز در‬ ‫حالی از سوی نماینده خوزستان در شورای عالی‬ ‫اس��تان ها به صورت تهدیدی برای اهالی مطرح‬ ‫می ش��ود که مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب‬ ‫اهواز به عنوان متولی این امر چندان از این ناحیه‬ ‫احساس خطر و بحرانی بودن شرایط ندارد‪.‬‬ ‫بهنام مری��دی گفت‪ :‬پس زدگ��ی فاضالب در‬ ‫س��طح شهر اهواز به شکل حاد نداریم و مناطقی‬ ‫که مشکل فاضالب دارند از سوی پیمانکاران در‬ ‫حال رسیدگی است‪.‬‬ ‫مریدی ادامه داد‪ :‬تا این لحظه در س��طح شهر‬ ‫مش��کل خاص و ح��ادی اعالم نش��ده و هر کجا‬ ‫مشکلی وجود دارد شهروندان به ما اطالع دهند‬ ‫که ما به طور ویژه وارد عمل شویم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در س��یل اخیر ‪ ۲۲‬نقطه شهر‬ ‫اهواز به لحاظ زیر س��اخت فاضالب دچار ریزش‬ ‫ش��دند که هم اکنون از سوی پیمانکار در دست‬ ‫بازسازی هستند و تا پیش از اغاز فصل بارندگی‬ ‫این مشکل برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان عمر مفید شبکه فاضالب اهواز‬ ‫فرماندار اهواز گفت‪ :‬عمر مفید شبکه فاضالب‬ ‫شهرس��تان اهواز به پایان رسیده و با فرسودگی‬ ‫لوله ه��ای انتقال فاض�لاب روبه رو اس��ت و این‬ ‫مسئله باعث طغیان فاضالب به سطح خیابان ها‬ ‫و بیشتر مناطق شهر اهواز شده است‪.‬‬ ‫جمال عالمی نیسی ادامه داد‪ :‬تصفیه خانه های‬ ‫ش��رق اهواز تاحدودی در زمینه انتقال فاضالب‬ ‫ش��هر فعالیت مناسبی داش��تند اما متاسفانه در‬ ‫غرب این شهرس��تان هیچ تصفیه خانه ای وجود‬ ‫ندارد‪ .‬فاضالب در رودخانه کارون سرریز می شود‬ ‫و در مواقع طغی��ان رودخانه اب پس می زند که‬ ‫در س��یل اخیر منجر به بروز مشکالت مختلفی‬ ‫در س��طح شهر شد که همچنان این معضل باقی‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرماندار اهواز تصریح کرد‪ :‬برای س��اماندهی و‬ ‫برطرف ش��دن این مش��کل به اعتبارات ویژه ای‬ ‫از س��وی دولت نیاز اس��ت‪ .‬هزینه حل مشکالت‬ ‫فاضالب از توان اعتبارات اس��تانی خارج است و‬ ‫نیاز به عزمی ملی دارد‪ .‬بیش��تر مناطق ش��هری‬ ‫اه��واز هم اکنون با این معضل درگیر هس��تند و‬ ‫مش��کل فاضالب در س��طح ش��هر فراگیر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ناگفته نماند چند نقطه از نظر‬ ‫بازس��ازی شبکه فاضالب ش��هری در حال انجام‬ ‫اقدام ه��ای اساس��ی قرار اس��ت‪ .‬به ط��ور مثال‪،‬‬ ‫مشکل(خیابان انقالب اهواز منطقه یک کمپولو)‬ ‫حل ش��ده و چند کیلومتر از ان هم به طور کلی‬ ‫ترمیم ش��د‪ .‬عالمی نیسی ادامه داد‪ :‬به دلیل عمر‬ ‫زیاد شبکه فاضالب شهری اهواز احتمال طغیان‬ ‫و شکس��تگی لوله ها در هر نقطه شهر وجود دارد‬ ‫ک��ه امیدواریم ب��ا تخصیص اعتب��ارات الزم کار‬ ‫بازس��ازی خطوط انتقال فاضالب شهری هر چه‬ ‫زودتر سر و سامان بگیرد‪.‬‬ ‫فرماندار اهواز یاداور ش��د‪ :‬اقدام هایی در دست‬ ‫انجام است‪ .‬برای مثال‪ ،‬اعتباراتی در سطح استان‬ ‫و سیل اخیر برای بازس��ازی نقاط خسارت دیده‬ ‫فاضالب شهری اهواز در نظر گرفته شده اما این‬ ‫کارها کافی نیس��ت و حل اساس��ی این مشکل‬ ‫نیاز به عزم ملی و توجه ویژه از س��وی مسئوالن‬ ‫کشوری دارد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1372‬‬ ‫پیاپی ‪2690‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫بیان کرد‪ :‬امس��ال و ب��ا همکاری بیمه س��رمد بیش از‬ ‫‪ ۲۵‬هزار نفر از هنرمندان‪ ،‬نویس��ندگان و روزنامه نگاران‬ ‫کش��ور از س��وی صن��دوق اعتب��اری هن��ر از خدمات‬ ‫بیم��ه درم��ان تکمیل��ی بهره مند ش��دند و ت�لاش ما‬ ‫هم��واره براین اس��ت تا در عقد قرارداد با ش��رکت های‬ ‫بیمه ای‪ ،‬هنرمندان کش��ور با کمترین هزینه‪ ،‬باالترین‬ ‫خدم��ات را دریافت کنند و نگ��ران هزینه های درمانی‬ ‫گزارش‬ ‫مالیات رکن اصلی درامد دولت در کشورهای توسعه یافته‬ ‫است‪ .‬دولت ها با افزایش پایه های مالیاتی و تالش برای مبارزه‬ ‫با فرار مالیاتی‪ ،‬منابع مالی مورد نیاز برای پیش��رفت جامعه‬ ‫راگس��ترش می دهند‪ .‬از این گذش��ته‪ ،‬اتخاذ سیاست های‬ ‫مالیاتی‪ ،‬یکی از راهکار های اساس��ی برای مدیریت جامعه و‬ ‫جهت دهی به ان است‪ .‬افزایش مالیات برای برخی پایه ها از‬ ‫جمل��ه افزایش تعرفه وارداتی یا برخی فعالیت های غیرمولد‬ ‫ف مالیاتی برای صنایع نوپا و تولیدی های پربازده از‬ ‫و تخفی�� ‬ ‫جمله سیاست های مالیاتی دولت هاست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬سیاس��ت های فرهنگ��ی دولت ها‬ ‫در کش��ورها هم براس��اس مدیریت مناب��ع مالیاتی کنترل‬ ‫می ش��ود‪ .‬دولت ها با اعمال مالیات گس��ترده‪ ،‬جلوی اشاعه‬ ‫برخ��ی فعالیت های مخرب فرهنگی را می گیرند و با اعطای‬ ‫معافیت های مالیاتی‪ ،‬به گسترش گروه دیگری از فعالیت ها‬ ‫کم��ک می کنن��د‪ .‬مالیات ه��ا در واقع با کاهش ی��ا افزایش‬ ‫هزین��ه تولید محتوای فرهنگی خ��اص‪ ،‬به فرهنگی جامعه‬ ‫جهت می دهد‪ .‬فیلمس��ازی هم به عن��وان یکی از مهم ترین‬ ‫عرصه های فرهنگی‪ ،‬با سیاس��ت های مالیاتی دولت کنترل‬ ‫می شود‪ .‬بسیاری از کش��ور ها با اتخاذ سیاست های مالیاتی‬ ‫مناسب‪ ،‬فرهنگ جامعه را به سمتی که می خواهند‪ ،‬حرکت‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫هر س��اله و در فصل بهار س��ینماگران با همراهی سازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی اقدام به ارائه مس��تندات خ��ود می کنند تا با‬ ‫کمک ممیزهای اداره مالیات نس��بت به احراز فعالیت های‬ ‫هنری خود از پرداخت هرگونه مالیات معاف شوند‪ .‬این مهم‬ ‫البته خیلی س��اده به دست نیامده اس��ت‪ .‬سال های زیادی‬ ‫خانه س��ینما با همراهی صنوف تالش کردند تا فعالیت های‬ ‫س��ینمایی را از مرحله تجاری به مرحله هنری برس��انند تا‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی سود حاصل از فعالیت های سینمایی‬ ‫را س��ود تجاری حس��اب نکند‪ .‬اتفاقی ک��ه می تواند در روند‬ ‫رشد س��ینمای ایران و همچنین تولیدات بهتر در این حوزه‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ترس از مالیات‬ ‫البته این معافیت مالیاتی گاه در عمل با مشکالت بسیاری‬ ‫روبه رو است و ش��اهد ان هستیم که بسیاری از سینماگران‬ ‫در این زمینه دچار مشکالتی می شوند‪.‬‬ ‫قائم مق��ام مدیرعام��ل خان��ه س��ینما گف��ت‪ :‬ه��ر چند‬ ‫سینماگران از پرداخت مالیات معاف هستند اما این معافیت‬ ‫هی��چ ش��یرینی و لذتی برای اهالی س��ینما ن��دارد‪ ،‬بلکه به‬ ‫کابوسی نگران کننده تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ناص��ر عنصری با ابراز تاس��ف از پیچیدگی های ایین نامه‬ ‫معافیت مالیاتی س��ینماگران ادامه داد‪ :‬درحال حاضر همه‬ ‫س��ینماگران نگرانند که با پُر ک��ردن اظهارنامه مالیاتی که‬ ‫به دنبال ان مش��مول معافیت می شوند‪ ،‬چه اتفاقی برایشان‬ ‫می افتد یا اینکه اگر این اظهارنامه را پر نکنند چه پیامدهای‬ ‫در انتظارشان خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��خن که بس��یاری از اهالی سینما‬ ‫معتقدند پر کردن اظهارنامه مالیاتی برایش��ان دردسرس��از‬ ‫اس��ت و ترجیح می دهند این اظهارنامه را پر نکنند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬این تفکر نتیجه یک گرفتاری اس��ت که دوستان هنگام‬ ‫پر کردن اظهارنامه پیدا می کنند‪ .‬زیرا براساس قانون‪ ،‬اصناف‬ ‫س��ینمایی از پرداخت مالیات معاف هستند اما این معافیت‬ ‫به دلیل ایین نامه های در حال تغییر و با ورود مدیران جدید‪،‬‬ ‫دچار مشکل می شود به طوری که نحوه انجام این کار بسیار‬ ‫پیچیده و غیرش��فاف اس��ت‪ .‬به همین دلیل بعضی دوستان‬ ‫سینمایی برای پر کردن اظهارنامه دچار تردید می شوند‪.‬‬ ‫عنصری تاکید کرد‪ :‬مس��یر معافیت مالیات��ی و قوانین و‬ ‫از وضعیت مالیات در سینمای ایران‬ ‫تیغ دولبه معافیت مالیاتی در سینما‬ ‫هر س��اله و در فصل بهار سینماگران با همراهی سازمان امور مالیاتی‬ ‫اق��دام به ارائه مس��تندات خ��ود می کنند ت��ا با کمک ممیزه��ای اداره‬ ‫مالیات و احراز فعالیت های هنری خود از پرداخت هرگونه مالیات معاف‬ ‫شوند‬ ‫ایین نامه ه��ای ان باید ش��فاف و مس��ائل اداری ان نیز باید‬ ‫اس��ان باش��د تا افراد از برکات این معافیت بهره مند شوند نه‬ ‫اینکه این معافیت برایشان به کابوسی تبدیل شود‪.‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل خانه س��ینما اظهارکرد‪ :‬سینماگران‬ ‫به عن��وان گروه��ی مرج��ع در جامع��ه تمای��ل دارن��د به‬ ‫وظایف قانون��ی خود عمل کنند و این موض��وع می تواند به‬ ‫فرهنگ س��ازی امری مانند پرداخ��ت مالیات کمک زیادی‬ ‫کن��د اما اگر این مس��ئله برای خود س��ینماگران س��خت‪،‬‬ ‫طاقت فرس��ا‪ ،‬پیچیده و غیرش��فاف باش��د‪ ،‬به ط��ور قطع‪،‬‬ ‫نمی توانند به فرهنگ س��ازی کمک کنن��د ضمن اینکه انها‬ ‫خودشان را از این ماجرا کنار می کشند؛ بنابراین این موضوع‬ ‫نتیجه ای معکوس خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹مسیر پر فراز و نشیب معافیت مالیاتی‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬فرش��ته طائرپور‪ ،‬مش��اور مالیاتی خانه‬ ‫س��ینما‪ ،‬درباره وضعیت مالیاتی س��ینماگران ب��ا بیان این‬ ‫مطلب گف��ت‪ :‬باوجود معافیت مص��رح در بند ل ماده ‪۱۳۹‬‬ ‫قان��ون مالیات ه��ای مس��تقیم ب��رای همه س��ینماگران و‬ ‫هنرمندان کش��ور و از ان مهم تر باوج��ود افزایش همکاری‬ ‫بیش��تر این قش��ر ‪-‬به ویژه س��ینماگران‪ -‬در انجام تکالیف‬ ‫مالیاتی ش��ان‪ ،‬ما همچنان با افزایش سال افزون امار تعیین‬ ‫مالیات ه��ای نابجا برای اهالی س��ینما و س��ایر هنرمندان و‬ ‫ارجاع پرونده های ش��ان به هیات های حل اختالف مالیاتی‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ .‬هرقدر در طول این س��ال ها‪ ،‬مذاکرات در‬ ‫سطوح مس��ئوالن و کارشناسان باالدس��تی‪ ،‬اسان و مثبت‬ ‫جل��و رفته‪ ،‬متاس��فانه در عمل و در حوزه های تش��خیص و‬ ‫ممیزی و اجرا هنوز دچار گرفتاری های گوناگون‪ ،‬فرسایشی‬ ‫و تکراری هستیم‪.‬‬ ‫این تهیه کننده س��ینما در ادامه می گوید‪ :‬از یک سو اعالم‬ ‫معافی��ت مالیاتی س��ینماگران و هنرمندان پس از س��ال ها‬ ‫پیگیری‪ ،‬تنها دس��تاورد ملموس جامع��ه هنری از حمایت‬ ‫دولت و مجلس به ش��مار می اید و از س��ویی دیگر‪ ،‬به قدری‬ ‫ش��رایط اس��تفاده از این معافی��ت به دلی��ل ایین نامه های‬ ‫ت و سخت تر شده و می شود که بسیاری‬ ‫اجرایی‪ ،‬مدام س��خ ‬ ‫از س��ینماگران ترجیح می هن��د عطای ای��ن معافیت پر از‬ ‫دست انداز را به لقای ان ببخشند؛ البته به شرط انکه ضریب‬ ‫مالیاتی شان نسبت درستی با وضعیت متزلزل فعالیت شان‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫طائرپ��ور در ادام��ه افزود‪ :‬روزگاری در اتاق فکر س��ازمان‬ ‫امور مالیاتی‪ ،‬اس��تادان مس��لم و چاره جویی چون شادروان‬ ‫دکت��ر س��میعی ک��ه دارای دان��ش و معرفت��ی کارس��از و‬ ‫س��تودنی بودند‪ .‬وقتی نس��بت به موضوعی یا اعتراضی قانع‬ ‫می ش��دند‪ ،‬شجاعت و علم و همت حل ان مشکل را داشتند‪.‬‬ ‫فراموش نش��دنی اس��ت که متن الیحه اعت��راض به دو ماده‬ ‫‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬را که ش��ده بود ب�لای جان همه تولید کنندگان در‬ ‫فعالیت های گوناگون از جمله س��ینما‪ ،‬خود ایشان در یکی‬ ‫از ایام اخر عمر پر برکت ش��ان و در اوج بیماری سرطان برای‬ ‫ما نوش��تند‪ .‬خدا ایش��ان را غرق رحمت کند‪ .‬ایش��ان به ما‬ ‫ثابت کردند که می شود در چارچوب یک سازمان مطالبه گر‪،‬‬ ‫مقام��ی عالی رتبه ب��ود اما درکی وس��یع و همه جانبه از کل‬ ‫جامعه و مشکالت مردم داشت‪.‬‬ ‫ای��ن تهیه کننده در پای��ان گف��ت‪ :‬روزگاری در معاونت‬ ‫س��ینمایی وزارت ارش��اد‪ ،‬شادروان س��یف اله داد‪ ،‬مسئول‬ ‫س��ینمایی بود‪ .‬در اولویت بندی های او‪ ،‬مش��کالت اساسی‬ ‫و زیرس��اختی س��ینما در صدر فهرس��ت قرار داش��تند‪ .‬در‬ ‫مذاکرات باالدس��تی با دیگر سازمان ها مانند همین سازمان‬ ‫امورمالیاتی‪ ،‬صدا و س��یما‪ ،‬س��ازمان تامی��ن اجتماعی و‪ ...‬و‬ ‫همچنین در مس��یر صیانت از اعتبار و ابروی س��ینماگران‪،‬‬ ‫واقعا فعال و جسور و موفق عمل می کرد‪ .‬امیدواریم این مهم‬ ‫در اینده نیز اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد تبعیض امیز در مالیات‬ ‫صحبت ه��ای تهیه کنندگان و مدیران س��ینمایی حاوی‬ ‫ی��ک نکت��ه مهم اس��ت‪ .‬اینکه معافی��ت مالیات��ی برای چه‬ ‫گروهی از افراد در س��ینما باید انجام ش��ود؟ به نظر می رسد‬ ‫معافیت های مالیاتی ش��امل دستمزدهای نجومی بازیگران‬ ‫هم هس��ت‪ .‬اتفاقی که یک استثنا را در سازمان امور مالیاتی‬ ‫طلب می کند‪.‬‬ ‫در کش��وری که کارمندان پیش از دریافت حقوق ش��ان‪،‬‬ ‫با کس��ر مالیات روبه رو می شوند‪ ،‬مش��خص نیست چرا باید‬ ‫یک بازیگر ی��ا کارگردان‪ ،‬برای دس��تمزدهای کالنی که به‬ ‫نیم میلیارد تومان رسیده‪ ،‬یک ریال مالیات پرداخت نکند؟‬ ‫ایا بازیگری که چنین درامد کالنی داش��ته‪ ،‬نیاز به حمایت‬ ‫مالی از طریق معافیت مالیاتی دارد و ایا اساسا حمایت از ان‬ ‫طیف از سینماگران ـ که چنین درامد ساالنه کالنی دارند ـ‬ ‫به سینمای ایران کمک می کند؟!‬ ‫اگر این معافیت مالی منحصر به سرمایه گذاران سینمای‬ ‫ایران ـ به واسطه سوددهی پایین سینما در کشورمان ـ شود‪،‬‬ ‫اقدام قابل دفاعی اس��ت و می توان این حرکت را در راستای‬ ‫حمایت از تولید در س��ینمای ایران قلم��داد کرد؛ اما وقتی‬ ‫معافیت از مالیات ش��امل گروهی از بازیگران و کارگردان ها‬ ‫می ش��ود که س��االنه صد ها میلیون تومان درامد دارند‪ ،‬این‬ ‫اقدام چندان پذیرفته نیست و به نوعی برخورد تبعیض امیز‬ ‫میان شهروندان ایران تلقی می شود‪.‬‬ ‫در واقع برخالف س��رمایه گذاران و تهیه کنندگان سینما‪،‬‬ ‫دیگر قش��رها و به وی��ژه کارگردان ها و بازیگران کش��ورمان‬ ‫درامد قابل توجهی دارند و دس��ت کم ان گ��روه از بازیگران‬ ‫و کارگردان ها که درامدش��ان در س��ال به چند صد میلیون‬ ‫تومان می رس��د‪ ،‬نیازمند حمایت از طریق معافیت مالیاتی‬ ‫نیستند!‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نشان بین المللی‬ ‫برای عکاس ایرانی‬ ‫‹ ‹چرا بازیگران معاف شدند؟‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۱۳۹‬قانون مالیات های مس��تقیم‪ ،‬فعاالن‬ ‫فرهنگی و هنری در صورتی که برای فعالیت ش��ان از وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی مجوز داشته باش��ند‪ ،‬از پرداخت‬ ‫مالیات معاف هس��تند البته مش��روط بر اینک��ه اظهارنامه‬ ‫مالیاتی پر کنند‪.‬‬ ‫محس��ن ابراهیمی‪ ،‬معاون حسابرسی اداره مالیات تهران‬ ‫درباره علت معافیت مالیاتی هنرمندان و فعاالن عرصه های‬ ‫فرهنگی هم به ایس��نا می گوید‪ :‬ریشه این معافیت به قانون‬ ‫مصوب س��ال ‪ ۶۶‬و اصالحی ه س��ال ‪ ۸۰‬برمی گ��ردد‪ .‬در ان‬ ‫س��ال ها فعاالن رش��ته های فرهنگی و هنری مانند ناشران‬ ‫یا نقاش��ان اعالم کردند این مشاغل طرفداری ندارد و کسی‬ ‫در ایران کتاب نمی خواند یا تابلو نقاشی خریداری نمی کند؛‬ ‫بنابراین برای توس��عه مشاغل در این رشته ها تصمیم گرفته‬ ‫شد درامد انها معاف از پرداخت مالیات باشد‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬هنرپیش��ه های س��ینما هم با این توجیه‬ ‫ک��ه صنعت س��ینما زیانده ب��وده و ممکن اس��ت بازیگری‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان در س��ال درامد داشته باشد‪ ،‬اما ‪ ۴‬سال‬ ‫یا بیش��تر بیکار باش��د‪ ،‬تالش کردند به جرگه مشاغل معاف‬ ‫از مالی��ات بپیوندند اما این قانون نقص دارد و س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی به دنبال اصالح این قانون اس��ت‪ ،‬زیرا درامد مقطعی‬ ‫برخی بازیگران یا خوانندگان معادل س��ال ها کار کارگران و‬ ‫کارمندانی است که مالیات می پردازند‪.‬‬ ‫ناصر عنصری‬ ‫فرشته طائرپور‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪....‬‬ ‫معرفی نویسندگان‪ ،‬ناشران و مترجمان پرفروش در طرح «تابستانه کتاب‪»۹۸‬‬ ‫پرفروش ترین نویسندگان‪ ،‬ناشران و مترجمان در بخش های‬ ‫عموم��ی و کودک و نوجوان طرح تابس��تانه کتاب ‪ 98‬معرفی‬ ‫ش��دند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬طرح «تابس��تانه کتاب‪ »۹۸‬با شعار‬ ‫«کتاب‪ ،‬همنش��ین دلنش��ین» از ‪ ۲۵‬تیر در استان ها و از ‪۲۷‬‬ ‫تیر در ش��هر تهران اغاز به کار کرد و تا ‪۳‬مرداد ادامه داش��ت‪.‬‬ ‫انتشارات چشمه‪ ،‬ققنوس‪ ،‬نگاه‪ ،‬نشر مرکز‪ ،‬نیلوفر‪ ،‬شرکت نشر‬ ‫قطره‪ ،‬کتاب کوله پش��تی‪ ،‬نی‪ ،‬نس��ل نواندی��ش و افق به عنوان‬ ‫پرفروش تری��ن ناش��ران کتاب ه��ای عمومی طرح «تابس��تانه‬ ‫کتاب‪ »۹۸‬شناخته شدند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬انتش��ارات قدیان��ی‪ ،‬افق‪ ،‬هوپا‪ ،‬پرتقال‪ ،‬ش��رکت‬ ‫انتشارات فنی ایران‪ ،‬ذکر‪ ،‬شهر قلم‪ ،‬پیدایش‪ ،‬اریانوین و به نشر‬ ‫در فهرس��ت پرفروش ترین ناشران کتاب های کودک و نوجوان‬ ‫این ط��رح قرار گرفتن��د‪ .‬از جمله پرفروش ترین نویس��ندگان‬ ‫کتاب ه��ای عمومی در یازدهمی��ن دورۀ طرح «توزیع یارانه ای‬ ‫کت��اب از طریق کتابفروش��ان» می ت��وان به ریچ��ل هالیس‪،‬‬ ‫الیف ش��فق‪ ،‬جوجو مویز‪ ،‬فئودورمیخائیلوویچ داستایوس��کی‪،‬‬ ‫اروی��ن دی‪ .‬یال��وم‪ ،‬الن دوباتن‪ ،‬عباس معروف��ی‪ ،‬رولف دوبلی‪،‬‬ ‫بزرگ علوی و استیو تولتس اشاره کرد‪.‬‬ ‫تون��ی گ��راس‪ ،‬لیز پیش��ون‪ ،‬ان��دی گریفیت��س‪ ،‬انتونیوخ‪.‬‬ ‫ایتوربه‪ ،‬انتوان دو سنت اگزوپری‪ ،‬جف کینی‪ ،‬مگان مک دونالد‪،‬‬ ‫امیل��ی بومون‪ ،‬جی‪.‬کی رولینگ و ار‪.‬ال‪ .‬اس��تاین نیز به عنوان‬ ‫پرفروش ترین نویس��ندگان کتاب های ک��ودک و نوجوان طرح‬ ‫ع��کاس ایرانی مدال برنز جش��نواره بین المللی‬ ‫عک��س ترکی��ه را دریافت ک��رد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫اسحاق اقایی با به تصویرکشیدن زندگی روستایی‬ ‫موف��ق به دریافت مدال برنز جش��نواره بین المللی‬ ‫عکس ‪ skylife‬ترکیه شد‪ .‬اسحاق اقایی مدال برنز‬ ‫جش��نواره بین المللی عکس (‪ )skylife‬را کسب‬ ‫کرد‪ .‬این جشنواره س��ومین دوره برگزاری خود را‬ ‫با موضوع کشف در کشور ترکیه با حضور عکاسانی‬ ‫از سراس��ر جهان تجربه می کند‪ .‬در این جش��نواره‬ ‫اس��حاق اقایی موفق به دریافت مدال برنز به همراه‬ ‫جایزه ویژه این جش��نواره شد‪ .‬اقایی متولد ‪۱۳۵۵‬‬ ‫است و تجربه برپایی ‪ ۱۰‬نمایشگاه انفرادی و بیش‬ ‫از صد نمایشگاه گروهی را دارد‪ .‬ایین اهدای جوایز‬ ‫برگزیدگان این رویداد در ‪ ۲۶‬س��پتامبر (‪ ۴‬مهر) با‬ ‫دعوت از برندگان در شهر استانبول برگزار می شود‪.‬‬ ‫بازیگران «خروج»‬ ‫حاتمی کیا تکمیل شدند‬ ‫انتظ��ار م��ی رود این معافیت ها ش��امل س��رمایه گذاران‬ ‫س��ینما‪ ،‬ناشران و کتابفروشی ها‪ ،‬نشریه ها و سایر حوزه های‬ ‫ضعیف فرهنگی کشورمان شود و اگر برای سایر حوزه ها نیز‬ ‫معافیت مالیاتی لحاظ می شود‪ ،‬سقفی منطقی داشته باشد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬مسئوالن س��ازمان مالیاتی نباید در این‬ ‫زمینه استثنایی قائل شوند و همان گونه که در سایر کشور ها‬ ‫به وی��ژه امری��کا و اروپا‪ ،‬مالیات قابل توجهی از س��ینماگران‬ ‫گرفته می ش��ود‪ ،‬در ایران نیز به نسبتی معقول‪ ،‬این مالیات‬ ‫دریافت شود‪.‬‬ ‫«تابس��تانه کتاب‪ »۹۸‬معرفی ش��دند‪ .‬از جمل��ه پرفروش ترین‬ ‫مترجمان کتاب ه��ای عمومی در طرح «تابس��تانه کتاب‪»۹۸‬‬ ‫می ت��وان ب��ه هدی��ه جامع��ی‪ ،‬مه��دی قراچه داغی‪ ،‬س��روش‬ ‫حبیبی‪ ،‬ارس�لان فصیحی‪ ،‬گیتی خوشدل‪ ،‬کریم زمانی‪ ،‬عادل‬ ‫فردوس��ی پور‪ ،‬مریم مفتاح��ی‪ ،‬بهزاد توکلی نیش��ابوری و علی‬ ‫شهروزستوده اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬فهیم��ه س��یدناصری‪ ،‬انیت��ا یارمحم��دی‪ ،‬رضا‬ ‫اسکندری‪ ،‬مریم اسالمی‪ ،‬سارا قدیانی‪ ،‬راضیه خوئینی‪ ،‬اناهیتا‬ ‫حضرتی کیاوندانی‪ ،‬س��یدمحمد مهاجرانی‪ ،‬ش��هره هاش��می و‬ ‫احمد ش��املو در فهرس��ت پرفروش ترین مترجمان کتاب های‬ ‫ک��ودک و نوجوان ای��ن طرح ق��رار گرفتند‪ .‬طرح «تابس��تانه‬ ‫مدیرعام��ل ب��رج می�لاد از برگ��زاری دومین‬ ‫سوگواره موسیقایی عاش��ورا در این مجموعه خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬برج میالد میزبان س��وگواره موسیقایی‬ ‫عاشورا با اجرای «حسام الدین سراج» است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مجتبی توس��ل‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ب��رج میالد ب��ا اعالم ای��ن خبر گفت‪ :‬امس��ال برج‬ ‫میالد به روال هر سال ویژه برنامه هایی را برای ایام‬ ‫محرم و صفر در نظر گرفته که اجرای این سوگواره‬ ‫موسیقایی از ان جمله است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کنس��رت «وداع» ب��ه خوانندگ��ی‬ ‫حس��ام الدین سراج و رهبری ارکستر‪ ،‬ازسوی سید‬ ‫محمد میرزمانی در قالب برنامه سوگواره عاشورایی‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۷‬مه��ر و به طور رایگان ب��رای عالقه مندان به‬ ‫این س��بک از موس��یقی در مرکز همایش های برج‬ ‫میالد برگزار می ش��ود‪ .‬در این سوگواره موسیقایی‬ ‫‪ ۸‬قطعه با همراهی حسام الدین سراج اجرا می شود‬ ‫و قطعاتی نی��ز به صورت دکلمه در بیان حماس��ه‬ ‫عاش��ورا ازس��وی وحی��د جلیلوند (کارگ��ردان و‬ ‫صداپیشه) اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫توس��ل بیان کرد‪ :‬این برنامه با حضور گس��ترده‬ ‫س��فیران کشورهای عضو اکو اجرا می شود؛ چرا که‬ ‫قرار اس��ت این کنسرت به عنوان محصول فرهنگی‬ ‫فاخر و برای انتقال پیام عاشورا به خارج از مرزهای‬ ‫ایران با مش��ارکت موسس��ه فرهنگی اکو‪ ،‬در قالب‬ ‫دی وی دی هایی به زبان های اردو‪ ،‬روس��ی و ترکی‬ ‫صادر شود‪.‬‬ ‫این س��وگواره ش��امل اجرای ‪۸‬قطع��ه در قالب‬ ‫روایتی داستانی از حماس��ه عاشورا و رشادت های‬ ‫حضرت سیدالش��هدا (ع) و یاران باوفای ایش��ان با‬ ‫اشعاری از عمان سامانی است‪.‬‬ ‫کت��اب‪ »۹۸‬در ‪ ۳۱‬اس��تان و با مش��ارکت ‪ ۶۲۸‬کتابفروش��ی‬ ‫دارای ف��روش اج��را ش��د و در ای��ن مدت ‪ ۳۸۴‬ه��زار و ‪۱۳۱‬‬ ‫نس��خه کتاب از س��وی ‪ ۹۸‬ه��زار و ‪ ۷۶۵‬نفر خریداری ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازیگ��ران اصل��ی جدیدترین‬ ‫فهرس��ت کامل‬ ‫ِ‬ ‫فیلم ابراهیم حاتمی کیا منتش��ر ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬با گذش��ت دو هفت��ه از اغاز تصویربرداری‬ ‫بازیگران اصلی‬ ‫فیلم س��ینمایی «خروج» اس��امی‬ ‫ِ‬ ‫ک��ه جلوی دوربی��ن ابراهیم حاتمی کی��ا خواهند‬ ‫رفت‪ ،‬منتشر شد‪ .‬فرامرز قریبیان‪ ،‬پانته ا پناهی ها‪،‬‬ ‫جهانگی��ر الماس��ی‪ ،‬گیت��ی قاس��می‪ ،‬محمدرضا‬ ‫ش��ریفی نیا‪ ،‬مهدی فقیه‪ ،‬س��ام قریبی��ان‪ ،‬محمد‬ ‫فیلی‪ ،‬اتش تقی پور‪ ،‬اکبر رحمتی‪ ،‬فرزاد حس��نی‪،‬‬ ‫رامی��ن پورایمان و محس��ن صادقی نس��ب در این‬ ‫فیلم س��ینمایی به ایفای نق��ش خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫تازه ترین محصول مرکز فیلم و سریال سازمان اوج‬ ‫پ��س از طی مراحل پیش تولی��د‪ ،‬دو هفته پیش با‬ ‫حضور عوامل در گچس��اران جل��وی دوربین رفت‪.‬‬ ‫«خروج» بیس��تمین فیلم ابراهی��م حاتمی کیا در‬ ‫مقام کارگردان در سینمای ایران است‪.‬‬ ‫زهرا داوودنژاد‬ ‫به «روزی دو میلیون»‬ ‫پیوست‬ ‫با ادام��ه پیش تولی��د فیلم س��ینمایی «روزی‬ ‫دو میلیون» ب��ه کارگردانی مجی��د توکلی و تهیه‬ ‫کنندگ��ی عل��ی س��رتیپی‪« ،‬زهرا داوودن��ژاد» به‬ ‫این پروژه س��ینمایی پیوس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬زه��را داوودنژاد ک��ه برای بازی در «ش��ماره ‪۱۷‬‬ ‫س��هیال» نامزد جایزه جش��ن خانه س��ینما ش��د‪،‬‬ ‫س��ابقه بازی در فیلم هایی چ��ون «بچه های بد»‪،‬‬ ‫«کالس هنرپیشگی» و «مصایب شیرین ‪ »۲‬را در‬ ‫کارنام��ه دارد‪ .‬پیش از این نازنی��ن بیاتی به عنوان‬ ‫نخستین بازیگر این فیلم انتخاب شده بود‪« .‬روزی‬ ‫دو میلی��ون» نام موقت دومی��ن فیلم توکلی پس‬ ‫از «متول��د ‪ »۶۵‬اس��ت ک��ه حال و ه��وای جوانانه‬ ‫دارد‪«.‬روزی دو میلی��ون» یک فیل��م اجتماعی و‬ ‫به قلم جمیله دارلش��فایی نوشته شده که به زودی‬ ‫در ته��ران کلی��د می خورد‪ .‬تاکن��ون هیچ خالصه‬ ‫داستانی از این فیلم منتشر نشده است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫بهره مندی‬ ‫‪۲۵‬هزار‬ ‫هنرمند‬ ‫از بیمه درمان‬ ‫تکمیلی‬ ‫مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت‪ :‬امسال بیش از‬ ‫‪ ۲۵‬هزار نفر از هنرمندان‪ ،‬نویس��ندگان و روزنامه نگاران‬ ‫کش��ور از س��وی صندوق اعتباری هنر از خدمات بیمه‬ ‫درمان تکمیلی بهره مند شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حسین سیدزاده در دیدار با غالمرضا‬ ‫س��لیمانی‪ ،‬رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران ضمن ارائه گزارش��ی از فعالیت های این صندوق‬ ‫گف��ت‪ :‬صندوق اعتباری هنر با ه��دف حمایت از اهالی‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه کشور و رفع مشکالت انها به دلیل‬ ‫برخ��وردار نبودن انها از مزیت های یک فرد ش��اغل در‬ ‫جامعه به ویژه در س��ال های پایانی عمر‪ ،‬تاس��یس شد‪.‬‬ ‫گس��ترش خدم��ات بیم��ه ای از مهم ترین اه��داف این‬ ‫صندوق است‪.‬‬ ‫س��یدزاده با اش��اره به خدمات بیمه درمان تکمیلی‬ ‫خود نباش��ند‪ .‬همچنی��ن بیش از نیمی از س��هم بیمه‬ ‫تکمیلی اعضا ازس��وی صندوق اعتب��اری هنر پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬به منظور س��هولت‬ ‫دسترس��ی اعضا به خدم��ات بیمه درم��ان تکمیلی از‬ ‫ب سامانه‬ ‫طریق پیاده س��ازی سیس��تم های مبتنی بر و ‬ ‫«بیمان��و» طراحی و راه اندازی ش��د ک��ه از نظر نظارت‬ ‫بر عملکرد ش��رکت های بیم��ه‪ ،‬ارائه اطالعات ش��فاف‬ ‫ب��ه اهالی فرهنگ‪ ،‬هنر و رس��انه کاه��ش مراجعه های‬ ‫حضوری‪ ،‬قابلیت پیگیری خسارت ها و‪ ....‬دستاورد بسیار‬ ‫قابل توجهی اس��ت‪ .‬مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با‬ ‫اش��اره به حضور این صندوق در حوادث زلزله‪ ،‬سیل و‬ ‫رخدادهای اخیر کش��ور و حمای��ت از هنرمندان گفت‪:‬‬ ‫گس��ترش پوش��ش های بیمه ای برای جب��ران حوادث‬ ‫فاجعه امیز در دستور کار صندوق قرار دارد‪ .‬امیدواریم‬ ‫با همراهی شرکت های بیمه‪ ،‬بتوانیم خانه های اصحاب‬ ‫فرهن��گ و هنر و فضاهای فرهنگی و هنری را در مقابل‬ ‫بالی��ای طبیعی و ح��وادث غیرمترقبه بیم��ه کنیم که‬ ‫در این مس��یر نیازمند کم��ک و همراهی بیمه مرکزی‬ ‫هستیم‪ .‬غالمرضا سلیمانی‪ ،‬رئیس کل بیمه مرکزی با‬ ‫قدردانی از عملکرد صندوق اعتباری هنر گفت‪ :‬صنعت‬ ‫بیمه برای رشد و افزایش نفوذ خود به همراهی اصحاب‬ ‫فرهنگ و هنر نیازمند است و بدون استفاده از ظرفیت‬ ‫این گ��روه مرجع دس��تیابی به اهداف دش��وار خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین بیمه مرکزی به نظور افزایش‬ ‫بهره مندی و تنوع خدمات بیمه ای به هنرمندان در کنار‬ ‫صن��دوق اعتباری هنر خواهد ب��ود و این همکاری را با‬ ‫توان مضاعف ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫کنسرت رایگان سراج‬ ‫در برج میالد‬ ‫ شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪ 21 - 1398‬محرم ‪ 21 - 1441‬سپتامبر‪ - 2019‬شماره‪ - 1372‬پیاپی‪2690‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫شهید همه اعصار‬ ‫طرح کافه کتاب ها به زودی به نتیجه می رسد‬ ‫به حوزه نش��ر و کت��اب وارد کرد و نرخ کاغذ افزایش‬ ‫زی��ادی یافت و از انجایی که این حوزه ش��امل س��ه‬ ‫ضلع ناش��ر‪ ،‬توزیع کننده و کتابفروش است‪ ،‬فشار بر‬ ‫ناشران به دیگر اضالع این هرم نیز فشار وارد می کند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه ناش��ران و کتابفروش��ان تهران با بیان‬ ‫اینکه در نمایش��گاه بین المللی تهران موضوع گرانی‬ ‫کاغ��ذ را به طور جدی دنب��ال کردیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫جلس��اتی که با حضور اعضای شورای عالی اقتصاد در‬ ‫نمایش��گاه برگزار ش��د اتحادیه عنوان کاغذ فرهنگی‬ ‫را تعریف کرد که با اس��تقبال روبه رو و قرار ش��د که‬ ‫در ای��ن زمینه کاغذ ب��ا ارز دولتی به حوزه فرهنگ و‬ ‫نش��ر اختصاص پیدا کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬یک میزان‬ ‫کاغذ فرهنگی برای حوزه نش��ر مشخص شد و دولت‬ ‫اعالم کرد در صورتی که صنف در کنار دولت باش��د‬ ‫این اق��دام را دنبال می کند و ما قب��ول کردیم تا در‬ ‫مرحله تخصیص کاغذ به طور کامل مش��ارکت داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬در مرحله توزیع کاغذ ش��رکت اشنا فعالیت‬ ‫دارد و در مرحله نظارت نیز اتحادیه کارها را پیگیری‬ ‫می کند‪ .‬حس��ن پور با اشاره به ورود سازمان تعزیرات‬ ‫و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫به این حوزه گفت‪ :‬ما پیش از اینکه این دو س��ازمان‬ ‫به مس��ئله کاغذ ورود پیدا کنند به سراغ انها رفتیم و‬ ‫گفتیم در اتحادیه سازکاری وجود دارد که می توانیم‬ ‫مش��خص کنیم قیمت گذاری کتاب ها مناسب است‬ ‫یا ن��ه‪ ،‬زیرا کت��اب مانند یک کاالی صنایع دس��تی‬ ‫خ��اص و ویژه اس��ت و هر اثری نرخ خ��اص خود را‬ ‫دارد‪ .‬حس��ن پور در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های‬ ‫خ��ود با اش��اره به برخ��ی اقدام های انجام ش��ده در‬ ‫کارگروه های اتحادیه ناش��ران و کتابفروش��ان تهران‬ ‫گفت‪ :‬در کارگروه دانش��گاهی اقدام هایی انجام شده‬ ‫تا از تکثیر و کپی کتاب ها در مراکز کپی دانش��گاه ها‬ ‫جلوگیری شود و اقدام هایی در این زمینه با مشارکت‬ ‫وزارتخانه های فعال در این حوزه انجام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در کارگ��روه ش��هرداری نی��ز طرح پهنه‬ ‫فرهنگی خیاب��ان فخر رازی مطرح ش��ده و اتحادیه‬ ‫نظرها و دیدگاه های خود را با اولویت منافع و مصالح‬ ‫کتابفروش��ان و ناشران به شورای ش��هر اعالم کرده‬ ‫است‪ .‬حسن پور با اشاره به پیگیری بحث تخفیف های‬ ‫غیرمتع��ارف در اتحادیه عنوان کرد‪ :‬ما بعد از س��ال‬ ‫ن��و نامه ای به اتاق اصن��اف و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نوش��تیم و خواستار رسیدگی به این موضوع‬ ‫ش��دیم که درص��د و قانونی ب��رای تخفیف ها در نظر‬ ‫گرفته ش��ود تا به ناش��ران و کتابفروش��ان کمترین‬ ‫اس��یب وارد ش��ود‪ .‬امیدواریم به زودی اقدام هایی در‬ ‫این زمینه انجام شود‪ .‬وی همچنین درباره راه اندازی‬ ‫کافه کتاب ها گفت‪ :‬راه اندازی کافه کتاب ها از دهه ‪۸۰‬‬ ‫مطرح ش��د و ما در اتحادیه رس��ته ای برای پیگیری‬ ‫کارهای ای��ن گروه در نظر گرفتیم تا قواعد و ضوابط‬ ‫مجوز را ب��رای عالقه مندان این حوزه تعریف کنند و‬ ‫بتوانیم این بخش را فعال کنیم‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬انچه به شرط بر خود واجب است ‪ -‬ارامش و سکون ‪ -‬زمین پهناور و مسطح‬ ‫‪ -2‬از اقمار سیاره اورانوس ‪ -‬دسته ای از ایل قاجار‬ ‫‪ -3‬شمای فرانسوی زبان ‪ -‬پرنده حرم ‪ -‬موزه تاریخی پاریس‬ ‫‪ -4‬ناشناخته و غیرمعروف ‪ -‬نت سوم در موسیقی ‪ -‬زشت و ناپسند ‪ -‬طرف و جهت‬ ‫‪ -5‬از نش��انه های جمع در زبان عربی ‪ -‬جنگیدن ‪ -‬از فرش��تگان س��وال‪ -‬طاقچه‬ ‫خانه های قدیمی‬ ‫‪ -6‬قصد و منظور ‪ -‬نوعی حریر نازک‬ ‫‪ -7‬از احاد طول در انگلستان ‪ -‬تحمل رنج برای تهذیب نفس‬ ‫‪ -8‬شالوده ‪ -‬گشوده ‪ -‬حرف ندا ‪ -‬افزایش حجم برنج پخته شده‬ ‫‪ -9‬وسیله قراردهنده ‪ -‬پیمان نظامی منحل شده‬ ‫‪ -10‬راست گفتی عشق خوبان‪ ............‬است ‪ -‬فراورده لبنی‬ ‫‪ -11‬راه شاعران ‪ -‬دستور محکم و قطعی ‪ -‬دوستی برادرانه ‪ -‬میم التین‬ ‫‪ -12‬هواپیمای جنگی روسی ‪ -‬نوعی حلوا ‪ -‬دودمان ‪ -‬صبحانه نخورده‬ ‫‪ -13‬یار داماد ‪ -‬نیکویی تعریف کردن ‪ -‬نیمه راضی‬ ‫‪ -14‬سخنان فریبنده برای تملق به دیگران ‪ -‬وزیر سلطان محمود غزنوی‬ ‫‪ -15‬نوعی از سحر و جادو ‪ -‬ناحیه ای در شمال ایتالیا در دامنه کوه های الپ ‪ -‬عزم‬ ‫و اراده قوی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫ل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫‪12‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫ش گ‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ع‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪226‬‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫غ‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪227‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫‪1‬‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪-1‬غافل و بی خبر ‪ -‬شاعر ایرانی دربار ملکشاه سلجوقی‬ ‫‪ -2‬نکوه��ش ‪ -‬فرق��ه ای منس��وب ب��ه مذهب پروتس��تان که در کش��ورهای‬ ‫انگلیسی زبان پیروانی دارد ‪ -‬پیشوای مذهبی زرتشتی‬ ‫‪ -3‬پیش پرداخت ‪ -‬چهارمین نت در موسیقی ‪ -‬گشوده ‪ -‬شاهد و ناظر‬ ‫‪ -4‬سقف قوسی ایوان ‪ -‬اقامتگاه کشاورزان ‪ -‬گذشت ایام‬ ‫‪ -5‬راه پیمودن ‪ -‬همسان ‪ -‬مخترع تلفن‬ ‫‪ -6‬سوره ‪ 67‬قران ‪ -‬پادشاه دوران اشعیای نبی‬ ‫‪ -7‬نشانه ای در نت نویسی ‪ -‬گروه و سازمان سیاسی‬ ‫‪ -8‬سرباز نیروی دریایی ‪ -‬پهناورترین قاره‬ ‫‪ -9‬بخشی از کتاب اوستا ‪ -‬مبحثی در علم شیمی‬ ‫‪ -10‬درخت انار ‪ -‬جنس موکت‬ ‫‪ -11‬نیم صدای گریه ‪ -‬نمایش مناظر و صحنه ‪ -‬تکرار حرف اخر الفبای فارسی‬ ‫‪ -12‬سیاهدانه معطر ‪ -‬نویسنده فراماسونری در ایران ‪ -‬نرده جلوی ایوان‬ ‫‪ -13‬گرز اهنین ‪ -‬درون و میان ‪ -‬یگانه ‪ -‬وسیله اراستن مو‬ ‫‪ -14‬رودی در استان خوزستان ‪ -‬لزوم امری ‪ -‬لحظه غنیمت شمردنی‬ ‫‪ -15‬انچه فاقد محتوا و اهمیت است و فقط جنبه ظاهری دارد ‪ -‬نوعی سنگ‬ ‫معدنی اهن‬ ‫حسین‪ ،‬سند از پی سند بیرون می کشد و‬ ‫در دادگاه��ی که باید حاکمان را به محاکمه‬ ‫کش��ید و قتل پنهان قرن ها را پ��رده درید‪،‬‬ ‫جز گوش��ت و خون ادم چه سندی می توان‬ ‫داش��ت؟ حس��ین‪ ،‬هزاران نف��ر را می راند و‬ ‫دس��ت یاری ش��ان را پس می زند که سخن‬ ‫از جنگیدن نیس��ت‪ .‬فریادی رس��واگر است‬ ‫و خونی‪ ،‬خون هابیالن قرن ها‪ .‬حس��ین هم��ه را می راند که مردی مرد‬ ‫می خواه��د‪ .‬مردی که بتواند به جای ه��زاران هزار مرد رنج ببرد و فریاد‬ ‫کین شان را شعله ور کند و به جای ان همه بمیرد‪.‬‬ ‫حس��ین فرزند و ب��رادر و خواهر و همه و همه را به کوره می فرس��تد‬ ‫و تا پخته ش��دن درن��گ می کند‪ .‬انگاه پیش می رود‪ ،‬دس��ت می یازد و‬ ‫پیکر مردی از خویش را برمی گیرد‪ .‬س��رخ پیروز بر گونه هایش می دود‪،‬‬ ‫چشمانش برق می زند‪.‬؛ چراکه در دفاع از رنجبران قرن ها‪ ،‬سند گوشت‬ ‫و خون یارانش را همچنان برمی دارد که می خواس��ت؛ گوشت و پوست‬ ‫و اس��تخوان تکه تکه شده با پوششی از سرخ داغ رسواگر؛ این است انچه‬ ‫که می جست و برای دفاع از مظلومان قرن ها الزم داشت‪.‬‬ ‫اینک سند رسوایی حاکم‪ ،‬قابیل‪ ،‬قاتل‪ ،‬ظالم‪.‬‬ ‫ای حاکم! ای قابیل! اینک این خون کودک ش��ش ماهه ام‪ .‬خون همه‬ ‫کودکانی که قرن هاتان را رنگین کرده است‪.‬‬ ‫ای حاکم! ای قابیل! اینک این قطعه قطعه پیکر برادرم‪ .‬پیکر برادرانی‬ ‫که پله پله قرن ها بر رفتن تان بود‪.‬‬ ‫ای حاکم! ای قابی��ل! این معلم پیرم مظهر معلمانی که در ایثار خون‬ ‫اگاه خویش‪ ،‬پرچم استحمارتان را فروکشیدند‪.‬‬ ‫ای حاک��م! ای قابیل! اینک این دهان فروکوفت��ه موذنم‪ ،‬مظهر تمام‬ ‫لبان شهادت گویی که فرو کوفتید‪.‬‬ ‫ای حاکم! ای قابیل! این لبان تش��نه مان‪ ،‬بازتاب عطش قرن هایی که‬ ‫بر جان مان ریختید‪.‬‬ ‫ای حاک��م! ای قابیل! این پیکر پاره پاره ام و اینک پش��تم‪ ،‬زخم کهنه‬ ‫انبان کشی های نان‪ ،‬بازگوی سفره خالی که مزد بیگاری هایمان دادید‪.‬‬ ‫و این��ک این من‪ ،‬این فرزندم‪ ،‬این برادرم‪ ،‬این دوس��تم‪ ،‬هر تکه ش��ان‬ ‫تکه ای از جان هابیل‪ ،‬بریدید و بر حلقوم کالغان تان س��پردید که سفره‬ ‫فریب تان را پهن تر بگسترید‪.‬‬ ‫خون «نه»‪« ،‬نه»ای بر پیشانی تو‪:‬‬ ‫اینک این «ما»‪ ،‬همه به تمامی واژه ِ‬ ‫ای قابیل! ای حاکم! «نه»ای بر پیشانی تمامی اعصار‪.‬‬ ‫اینک این «ما» رسواگر و پرده در‪ ،‬دیگر بار یارای برخاستن تان هست؟‬ ‫ای زمان! ایا هنوز حاکم شان می شناسی؟ هرچند که حاکمند‪.‬‬ ‫ای زمان! تو را زبان «گفتن» نیس��ت یا مرا گوش «ش��نیدن»؟ وگرنه‬ ‫چرا چنین؟!‬ ‫* از نوش��ته های استاد پرویز خرس��ند با نام شهید همه اعصار که در‬ ‫عاشورای سال ‪ ۱۳۵۰‬نوشته و در حسینیه ارشاد خوانده شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صلح به زبان ‪ ۲۱‬کشور جهان‬ ‫انجمن تصویرگران ایران و شورای کتاب کودک نخستین نمایشگاه‬ ‫بین المللی «صلح را باید از کودکی اموخت» را با اثاری از تصویرگران‬ ‫منتخب ‪ ۲۱‬کشور جهان در نگارخانه الله برگزار می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫موضوع کلی این نمایشگاه صلح‪ ،‬در قالب «صلح‬ ‫با انس��ان»‪« ،‬صلح با طبیعت»‪« ،‬صلح با حیوانات» و «صلح با جهان»‬ ‫اس��ت و هنرمندان دعوت ش��ده در ان از می��ان تصویرگرانی انتخاب‬ ‫ش��ده اند که اثار انها در فهرس��ت افتخار دفتر بین المللی کتاب برای‬ ‫نسل جوان منتشر شده است‪.‬‬ ‫در این فهرس��ت دوس��االنه‪ ،‬پدیداورندگان کتاب کودک ازس��وی‬ ‫شعب ملی دفتر انتخاب و در کنگره دوساالنه ‪ IBBY‬معرفی می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمندان از کش��ورهای ایران‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬اس��پانیا‪،‬‬ ‫اک��وادور‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬مکزیک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬لیتوانی‪ ،‬روس��یه‪ ،‬نروژ‪ ،‬س��وئد‪،‬‬ ‫فنالند‪ ،‬برزیل‪ ،‬ایس��لند‪ ،‬استرالیا‪ ،‬اس��لوانی‪ ،‬بلژیک‪ ،‬انگلیس‪ ،‬هلند و‬ ‫جمهوری چک هستند‪ .‬براساس برنامه ریزی انجام شده قرار است این‬ ‫نمایش��گاه س��االنه‪ ،‬همزمان با ‪ ۲۱‬سپتامبر روز جهانی صلح‪ ،‬به شیوه‬ ‫دع��وت از هنرمندان منتخب فهرس��ت افتخار دفتر بین المللی کتاب‬ ‫برای نسل جوان و هنرمندان منتخب نمایشگاه بین المللی تصویرگری‬ ‫براتیس�لاوا برگزار شود‪ .‬نخستین نمایش��گاه «صلح را باید از کودکی‬ ‫اموخت» جمعه‪ ۲۹ ،‬ش��هریور از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ،۲۰‬در نگارخانه الله‬ ‫ته��ران واقع در خیابان دکتر فاطمی‪ ،‬ضلع ش��مالی پارک الله‪ ،‬جنب‬ ‫هتل الله افتتاح شد و از ‪ ۳۰‬شهریور تا ‪ ۱۶‬مهر‪ ،‬از شنبه تا چهارشنبه‬ ‫از س��اعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۸‬و پنجش��نبه ها از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۳‬امکان‬ ‫بازدید ان فراهم اس��ت‪ .‬پوس��تر این دوره از نمایشگاه با بهره گیری از‬ ‫تصویرسازی پیتر سیس‪ ،‬تصویرگر اهل جمهوری چک و برنده جایزه‬ ‫هانس کریستین اندرسن ‪ ،۱۳۹۱‬طراحی شده است‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۸‬نمایش خیابانی در ایام محرم و صفر‬ ‫کانون تئاتر دینی اداره کل هنرهای نمایش��ی در ایام محرم و صفر با ‪ 8‬نمایش از‬ ‫عالقه مندان تئاتر خیابانی میزبانی می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ۸‬نمایش خیابانی در قال��ب نهمی��ن دوره تئاتر صاحبدالن‬ ‫ب��رای اجرا در محوطه تئاترش��هر در ای��ام محرم و صفر معرفی ش��د‪ .‬این نمایش ها‬ ‫از پنجش��نبه‪ ۲۸ ،‬ش��هریور مصادف با ‪ ۱۹‬محرم تا چهارشنبه‪ ۱۰ ،‬مهر (‪ 3‬صفر) در‬ ‫محوطه مجموعه تئاتر ش��هر اجرا می ش��وند‪ .‬هناس به کارگردانی جالل حسن وند‪،‬‬ ‫حر در میان دوزخ و بهش��ت به کارگردانی افشین قاسمی‪ ،‬دهلران پایتخت سونامی‬ ‫ب��ه کارگردانی احمد جعفری‪ ،‬قهرمان کیس��ت؟ به کارگردان��ی مارال ایزدبخش‪ ،‬پ‬ ‫مثل پریدن به کارگردانی محس��ن کولیوندی‪ ،‬قول عاش��قی به کارگردانی جمشید‬ ‫عسگری‪ ،‬شام اخر به کارگردانی مرتضی وکیلیان و اب به کارگردانی سعید ذبیحی‬ ‫‪ ۸‬نمایش خیابانی هس��تند که هر روز به تناوب در ‪ 3‬نوبت ‪۱۷:۳۰ ،۱۷‬و ‪ ۱۸‬میزبان‬ ‫عالقه من��دان خواهن��د بود‪ .‬نهمین دوره تئاتر صاحبدالن همزمان با ایام س��وگواری‬ ‫حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) و یاران باوفایش در ایام محرم و صفر در تهران و سایر‬ ‫شهرهای ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫«مجلس عوام» بنکسی‬ ‫‪ ۲‬میلیون پوند فروخته می شود‬ ‫یک نقاشی از «بنکسی» هنرمند خیابانی انگلیس که مجلس عوام این کشور را به‬ ‫تصویر کش��یده‪ ،‬به حراج گذاشته می ش��ود و انتظار می رود به ارزش ‪ ۲‬میلیون پوند‬ ‫فروخته شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از اس��کای نیوز‪ ،‬در این اثر هنری که ‪ ۱۰‬س��ال پیش خلق‬ ‫ش��د‪ ،‬فضای پارلمان انگلیس طوری به تصویر کش��یده شده که شامپانزه ها ان را در‬ ‫اختی��ار گرفته اند‪ .‬این اثر هنری پیش ت��ر در روز ‪ ۲۹‬مارس (‪ ۹‬فروردین)‪ ،‬زمانی که‬ ‫قرار بود انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود‪ ،‬در موزه «بریستول» به نمایش درامد‪.‬‬ ‫قرار اس��ت این تابلو ‪ ۳‬اکتبر (‪ ۱۱‬مهر) در حراجی س��اتبیز لندن به حراج گذاشته‬ ‫شود و با نرخ تخمینی ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬میلیون پوند به فروش برسد‪.‬‬ ‫این تابلو همچنین روز ‪ ۲۸‬س��پتامبر (‪ ۶‬مهر) در انگلیس به معرض نمایش عموم‬ ‫گذاش��ته می شود‪ .‬بنکس��ی پس از نمایش نقاشی در بریستول در صفحه اینستاگرام‬ ‫خ��ود نوش��ت‪ :‬این اثر را ‪ ۱۰‬س��ال پیش خلق ک��ردم و موزه بریس��تول ان را برای‬ ‫گرامیداش��ت روز برکس��یت‪ ،‬به نمایش گذاشته اس��ت‪ .‬وی در ادامه این پیام اورد‪:‬‬ ‫ح��اال بخندید‪ ،‬اما روزی هیچ ک��س در راس کار نخواهد بود‪ .‬حراجی این اثر‪ ،‬حدود‬ ‫یک س��ال پس از فروش تابلوی «دختری با بادکنک» بنکس��ی به نرخ یک میلیون‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬هزار دالر در حراجی س��اتبیز‪ ،‬برگزار می ش��ود‪ .‬اثر دختری با بادکنک پس از‬ ‫فروش‪ ،‬با س��امانه ای که درون قاب نقاش��ی تعبیه ش��ده بود‪ ،‬از راه دور ریزریز شد‪.‬‬ ‫بنکس��ی نام مس��تعار هنرمند گرافیتی‪ ،‬فعال و منتقد سیاس��ی‪ ،‬کارگردان و نقاش‬ ‫انگلیس��ی است‪ .‬اثار هنری وی با محتوای سیاسی و اجتماعی در خیابان ها‪ ،‬دیوارها‬ ‫و پل های شهرهای گوناگون جهان به تصویر کشیده شده است‪ .‬وی هنرمندی است‬ ‫که اغلب به محنت مهاجران و اوارگان در اثارش می پردازد و در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬پرتره‬ ‫«اس��تیو جابز» رئیس فقید ش��رکت اپل را بر دیوار یک اردوگاه پناهجویان در شهر‬ ‫کاله فرانس��ه به تصویر کشید‪ .‬اثار این هنرمند در سال ‪ ۱۳۷۲‬به تدریج روی دیوارها‬ ‫و قطارها نقش بس��ت و تا سال ‪ ۱۳۸۰‬هنر وی در همه بریتانیا نمایان شد؛ تا جایی‬ ‫که بی درنگ قابل شناسایی بود‪.‬‬ ‫ردی از اثار بنکسی عالوه بر انگلیس در ژاپن برجا مانده است‪ .‬وی در سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫جایزه شخصیت سال اکادمی بین المللی علوم و هنرهای دیجیتال موسوم به «وبی»‬ ‫را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان گفت‪ :‬به دنبال‬ ‫پیگیری ه��ا در بح��ث تخفیف ه��ای غیرمتعارف در‬ ‫حوزه نش��ر امیدواریم اتاق اصناف به زودی زمینه ای‬ ‫ایج��اد کند تا درصد قانونی ب��رای تخفیف ها در نظر‬ ‫گرفته شود‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از اتاق اصناف‬ ‫ای��ران‪ ،‬هومان حس��ن پور‪ ،‬رئیس اتحادیه ناش��ران و‬ ‫کتابفروشان تهران در نشست عمومی اتحادیه ناشران‬ ‫و کتابفروش��ان در گزارش��ی از عملکرد هیات مدیره‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین جلسه هیات مدیره ‪ ۱۷‬بهمن برپا و‬ ‫تاکنون ‪ ۲۳‬جلسه ش��امل ‪ ۹۳‬ساعت ازسوی اعضای‬ ‫هیات مدیره به طور رسمی برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��روع فعالیت ه��ای م��ا برخ��ورد با‬ ‫قاچاقچی��ان کت��اب ب��ود و ای��ن کار را ب��ا همکاری‬ ‫کمیس��یون ها و کارگروه های فعال در اتحادیه دنبال‬ ‫کردی��م و در این زمین��ه از اعضای کمیس��یون ها و‬ ‫کارگروه های پیش��ین خواستیم که کار خود را ادامه‬ ‫دهند تا اعضای جدید انتخاب شوند‪.‬‬ ‫حس��ن پور ب��ا بیان اینکه رس��یدگی به مس��ائل و‬ ‫مش��کالت دستفروش��ان کتاب از دیگ��ر موضوعاتی‬ ‫بود ک��ه در هیات مدیره دنبال کردی��م‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ب��رای برخورد ب��ا قاچاقچیان و دستفروش��ان کتاب‬ ‫جلس��اتی با اعضای شورای شهر‪ ،‬ش��هرداری تهران‬ ‫و نی��روی انتظامی داش��تیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در کنار‬ ‫ای��ن موضوعات بح��ث نمایش��گاه بین المللی کتاب‬ ‫ته��ران را دنبال می کردی��م و تالش ما بر این بود که‬ ‫فقط کارهای نمایش��گاه را دنب��ال نکنیم؛ بلکه دیگر‬ ‫برنامه ه��ای اتحادیه را نیز پیگیری کنیم‪ .‬حس��ن پور‬ ‫با اش��اره به تغییر اولویت کاغ��ذ از کاالی درجه یک‬ ‫ب��ه کاالی درجه دو گف��ت‪ :‬این موضوع لطمه بزرگی‬ ‫ای قابیل!‬ ‫علی نعیمی‪ ،‬نویسنده‪:‬‬ ‫به یاد عماد صفی یاری پس�ر بچه خردس�الی که در‬ ‫روز بازی پرس�پولیس‪-‬صنعت نفت در میان میله های‬ ‫داربست فلزی دچار برق گرفتگی شد و روح کوچکش‬ ‫به اسمان پر کشید‪.‬‬ ‫اس��مش کیومرث اس��فندیاری بود و به دلیل الفی که اول‬ ‫نامش بود همیش��ه نخستین اس��م دفتر حضور و غیاب بود‪.‬‬ ‫هیکل ترکه ای و صورت اس��تخوانی ای داش��ت‪ .‬وقت دویدن در امتداد خیابان منتهی‬ ‫ب��ه مدرس��ه و وق��ت گل کوچیک های کوتاه زنگ تفریح س��ریع از پ��ا می افتاد و رنگ‬ ‫صورتش شبیه کهربا می شد‪ .‬رنگ کهربا را از وقتی تشخیص دادم که پدرم یک تسبیح‬ ‫ش��اه مقصود زرد رنگ خرید و مادرم ان را نش��انم داد و گفت این رنگ «کهربا» اس��ت‪.‬‬ ‫یک بار به کیومرث هم گفتم که رنگت ش��ده مثل کهربا که زد زیر خنده! خانه ش��ان در‬ ‫جاده کرج بود و من نمی دانستم این جاده کرج دقیقا کجا می شود که یک بار از مادرم‬ ‫پرس��یدم و گفت همان اطراف خانه خاله ات! بعد با خودم حس��اب کردم که راهش تا‬ ‫مدرسه خیلی فاصله دارد و برای همین هر وقت معلم مان اول صبح اسم ها را می خواند‬ ‫هنوز کیومرث به مدرسه نرسیده بود‪ .‬مادرش در بخش نظافت بیمارستان امام خمینی‬ ‫(ره) کار می ک��رد و کیوم��رث ه��ر روز صبح پابه پای مادرش کل ان جاده و خیابان ها را‬ ‫گز می کردند و به مدرسه ایثار می امدند‪.‬‬ ‫همیش��ه در یارکش��ی های فوتبالی من و کیومرث و هوش��یار که اصلیتی کرد داشت‬ ‫و س��نی بود یک تیم می ش��دیم‪ .‬کیومرث عاشق این بود تا از من شوت های بیرون پا را‬ ‫ی��اد بگی��رد و من هم عاش��ق این بودم که یک بار مانن��د او بتوانم طرف مقابلم را با «یه‬ ‫پا دو پا» جا بگذارم!‬ ‫این بده بستان در درس های مان هم ادامه داشت و کیومرث در ریاضی خوب بلد بود‬ ‫حساب کند و من در حفظ کردن تاریخ و جغرافی و تاریخ ادبیات از او قوی تر بودم‪.‬‬ ‫همیش��ه حرف ه��ای کیوم��رث از روی عقل ب��ود و او بود که با فکره��ای بکرش در‬ ‫لحظه های حس��اس فراری مان می داد‪ .‬مثل ان وقتی که اقای قمی‪ ،‬ناظم مان به خاطر‬ ‫شکس��تن شیشه کتابخانه مدرس��ه در حیاط نگه مان داشت تا زنگ بزند خانه های مان‬ ‫که کیومرث زرنگی کرد و گفت خس��ارت شیش��ه را خودمان می دهیم و اقای قمی هم‬ ‫رضایت داد به جایش دو زنگ در حیاط بایس��تیم و به کالس نرویم و ما هم در ان دو‬ ‫وقت حس��ابی گل کوچیک و ش��وت یه ضرب بازی کردیم‪ .‬کیومرث ان روز هم حسابی‬ ‫حالش بد شد و وقتی از او پرسیدم چرا این گونه می شود گفت از بچگی دریچه میترال‬ ‫قلبش مشکل داشته و نفسش وقت دویدن و ورجه وورجه کردن همراهی اش نمی کند‬ ‫و از همان وقت بود که دیگر کمتر سعی می کرد در تیم سه نفره مان حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫کیومرث پول شیش��ه شکس��ته شده کتابخانه مدرسه را جور کرد و تازه ان موقع بود‬ ‫که فهمیدم بعضی جمعه ها با پدرش که بوقچی سابق استقالل بوده روبه روی ورزشگاه‬ ‫پرچم های ابی می فروخته و از وقتی پدرش دیگر توان ایستادن نداشت خودش تنهایی‬ ‫این کار را می کرد‪...‬‬ ‫کیومرث به حس��اب تمام س��اندویچ هایی که زنگ های تفریح و بعد از گل کوچیک‬ ‫نصف می کردیم و می خوردیم و به حس��اب تمام معرفت ها و رفاقت های مش��ترک مان‬ ‫یک��ی از هم��ان پرچم ه��ای ابی را به من داد و نمی دان��م منی که حزب باد بودم و با هر‬ ‫ب��رد و باخت طرفدار تیم برنده می ش��دم و فوتبال اهمی��ت اش از گل کوچیک های در‬ ‫کوچه فراتر نمی رفت با همان یکدانه پرچم بود که عاش��ق اس��تقالل شدم و بازی های‬ ‫درب��ی ای��ن همه برایم مهم ش��د ی��ا مرامی بود ک��ه در چهره تکی��ده کیومرث وجود‬ ‫داشت‪...‬‬ ‫دفتر حضور و غیاب مدرس��ه از نیمه های همان س��ال همیشه جلوی اسم کیومرث را‬ ‫غایب می زد و من نمی دانم االن باید برای پیدا کردنش جلوی ورزش��گاه دنبالش باش��م‬ ‫یا او هم با ان قلب ضعیفش مثل پدرش زمین گیر شده!‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫در حسرت فروش ان پرچم ابی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!