روزنامه صمت شماره 1369 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1369

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1369

روزنامه صمت شماره 1369

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫از اعتقادات جامعه نباید‬ ‫به عنوان ابزار سیاسی استفاده کرد‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪ 1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی در صد وبیست وس��ومین جلسه شورای اجتماعی‬ ‫کش��ور که با موضوع عفاف و حجاب در وزارت کشور برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫از سیاسی شدن موضوع و دوقطبی کردن جامعه حول محور حجاب و عفاف‬ ‫جدا ً باید پرهیز ش��ود‪ .‬وزیر کش��ور افزود‪ :‬اینکه یک ع��ده طرفدار حجاب و‬ ‫عفاف باش��ند و عده ای نیز به بهانه های گوناگون مانع ش��وند‪ ،‬کار درس��تی‬ ‫نیس��ت‪ .‬نباید از اعتقادات و اخالق عمومی جامعه به عنوان یک ابزار سیاسی‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1369‬پیاپی ‪ 16 2687‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫رونمایی از یک تحول جدید در مهر‬ ‫سرمقاله‬ ‫توسعه صنایع پتروشیمی‬ ‫و رونق تولید‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫نظام جامع مالیاتی و‬ ‫فعالیت های زیرپله ای‬ ‫دغد غه‬ ‫فعاالن سنگ‬ ‫بازنگری در شیوه نامه های‬ ‫مخل تجارت‬ ‫الزمه های خصوصی سازی‬ ‫بندر های کوچک‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫امضای الکترونیکی جدی شد‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۲۹‬هزار و امسال تاکنون ‪ ۱۶۹‬هزار امضای الکترونیکی صادر شده‬ ‫که در ‪ ۴‬ماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته ‪ ۴۲‬درصد رشد را ثبت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬گزارش س��االنه تجارت الکترونیک نیز حاکی از ان است که در سال ‪ ۹۷‬رقم‬ ‫تجارت الکترونیک کل کش��ور ‪ ۲۰۸‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬متوسط مبلغ تراکنش های‬ ‫تج��ارت الکترونیکی به ازای ه��ر خرید ‪ ۱۸۷‬هزار تومان و تعداد کل تراکنش ها یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۱۱۳‬ه��زار بوده اس��ت‪ .‬ای��ن اماری بود که رئیس مرکز توس��عه تجارت‬ ‫الکترونی��ک وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ارائه داد و گفت‪ :‬در دولت بس��یاری از‬ ‫فعالیت های اداری و مالی به طورکاغذی انجام می ش��ود که مصرف کاغذ را باال برده‬ ‫ام��ا این مرکز درصدد اس��ت اس��ناد مالی و اداری را مجهز ب��ه امضای الکترونیکی و‬ ‫استفاده از کاغذ را حذف کند‪ .‬علی رهبری که در نشست خبری خود با خبرنگاران‬ ‫س��خن می گفت‪ ،‬خبرهایی را در این نشس��ت عنوان کرد و به گفته او تحولی جدید‬ ‫را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫درساخت سد گتوند از‬ ‫زمین شناسی نظر نخواستند‬ ‫گزارش های روز‬ ‫اشباع بازارهای رقیب‬ ‫رشد بازار سرمایه‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 45‬هزار میلیارد تومان‬ ‫زیان انباشته صنعت خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رویا های بزرگ‬ ‫برای بندر های کوچک‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1369‬‬ ‫پیاپی ‪2687‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این موضوع‬ ‫تاکید دارند که رش��د صنعت پتروش��یمی در جهان چند برابر‬ ‫نفت خام است‪ .‬رشد صنعت نفت در جهان یک درصد و صنعت‬ ‫پتروشیمی دست کم ‪ ۹‬درصد براورد می شود‪ .‬بر همین اساس‬ ‫میزان مبادالت محصوالت پتروش��یمی جهان در س��ال اینده‬ ‫میالدی از مرز ‪ ۳۸۰۰‬میلیارد دالر عبور خواهد کرد که باتوجه‬ ‫به ظرفیت های بالقوه و بالفعل در صنایع پتروش��یمی ایران و‬ ‫نیز داش��تن نخس��تین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت در‬ ‫جه��ان می توان س��هم ایران را از تج��ارت جهانی محصوالت‬ ‫پتروش��یمی افزایش داد‪ .‬براس��اس اخرین مطالعات میدانی و‬ ‫نیز مقایس��ه با کشورهای پیش��رو در صنعت پتروشیمی باید‬ ‫گفت ایران ‪ ۴‬زیرس��اخت مهم راه اندازی صنایع پتروش��یمی‬ ‫ش��امل خوراک‪ ،‬دانش فنی‪ ،‬سرمایه و بازار را دارد و هم اکنون‬ ‫‪ ۵۵‬واحد پتروش��یمی با ظرفی��ت تولید ‪ ۶۵‬تا ‪ ۶۸‬میلیون تن‬ ‫در س��ال در کشور فعالیت می کنند که بخشی از این تولیدات‬ ‫در خود صنایع مصرف و دست کم بیش از ‪ ۳۵‬میلیون تن نیز‬ ‫راهی بازار خارجی می شود‪.‬‬ ‫باتوجه به نام گذاری امسال و نیز ضرورت حمایت همه جانبه‬ ‫مس��ئوالن برای رون��ق تولید‪ ،‬باید تمامی ت��وان و تالش الزم‬ ‫را ب��ه کار گرفت تا ضمن فعال س��ازی روند اجرایی و عملیاتی‬ ‫تولی��د‪ ،‬بازدهی مناس��ب و مطلوبی را در این بخش به دس��ت‬ ‫اورد‪ .‬در ای��ن زمین��ه مع��اون وزیر نفت و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫مل��ی صنایع پتروش��یمی می گوید‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۶۴‬واحد‬ ‫پتروشیمی با پیشرفتی بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۹۹‬درصد در دست اجراست‬ ‫ک��ه ‪ ۶‬طرح ان تامین خوراک ب��ا ظرفیت ‪ ۱۵‬میلیون تن و ‪۵‬‬ ‫پروژه نیز مرتبط با زیرس��اخت های پتروش��یمی است‪ .‬ایشان‬ ‫می گویند این پروژه ها تا سال ‪ ۱۴۰۳‬یعنی در ‪ ۵‬سال اینده به‬ ‫بهره برداری می رس��ند و ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی‬ ‫کشور با افزایش ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۵‬درصدی به ‪ ۱۳۰‬میلیون تن در سال‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬این در حالی است که پژوهش ها و بررسی های‬ ‫میدانی نگارنده در سال ‪ ۱۳۹۷‬حاکی از ان است که ‪ ۵۰‬طرح‬ ‫پتروشیمی که به طور عمده دارای پیشرفت ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫اس��ت‪ ،‬مربوط به کلنگ زنی ها و شروع عجوالنه در دولت های‬ ‫نهم و دهم اس��ت که برای فعال س��ازی هر یک از این طرح ها‬ ‫بهتر اس��ت از پیش��رفت های ‪ ۲۰‬درصدی فعلی هم صرف نظر‬ ‫ک��رد و در اقدام��ی جدید با طراحی های ن��و و روزامد پروژه ها‬ ‫را اغ��از ک��رد و به مرحله اجرایی رس��اند‪ .‬تنها راه ممکن برای‬ ‫تحقق این برنامه ها‪ ،‬واگذاری بی قید و شرط انها به شرکت های‬ ‫توانمند بخش خصوصی است که می تواند صنعت پتروشیمی‬ ‫را به رونق کامل برساند و موجبات رشد تولید ملی و صادرات‬ ‫محصوالت مورد نیاز صنایع کشورهای خریدار را فراهم کند‪.‬‬ ‫به ع�لاوه مدیرعام��ل صنایع پتروش��یمی از ص��دور مجوز‬ ‫برای س��اخت ‪ ۴۰‬واحد پتروش��یمی در کش��ور خبر داد ه که‬ ‫اکنون زیر ‪ ۲۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارند‪ .‬متاس��فانه باید‬ ‫بپذیری��م اگ��ر این طرح ها بدون مش��ارکت مس��تقیم بخش‬ ‫خصوص��ی ادامه یابد‪ ،‬سرنوش��ت انها مش��ابه سرنوش��ت ‪۵۰‬‬ ‫طرح پتروش��یمی دولت های گذش��ته خواهد ب��ود که اجرای‬ ‫انه��ا تنها جنب��ه تبلیغاتی داش��ته و اثری از س��وددهی انها‬ ‫نمی ت��وان یاف��ت‪ .‬خوانندگان و فعاالن ح��وزه انرژی به خوبی‬ ‫می دانند که براس��اس اخرین امار و بررس��ی های انجام شده‬ ‫در بخ��ش مطالعات اقتصادی بان��ک مرکزی و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬نزدیک ‪ ۷۶‬درصد صنایع پتروش��یمی کشور‬ ‫متعلق به دولت و صندوق های بازنشس��تگی نهادهای دولتی‬ ‫و نظامی اس��ت ک��ه در عمل قدرت رقاب��ت واقعی را از بخش‬ ‫خصوصی س��لب می کند؛ بنابراین ضرورت دارد دولت محترم‬ ‫از تصدی گری در بخش های به ویژه پایین دس��تی پتروشیمی‬ ‫دست بکشد و به جریان حکمرانی یا تنظیم گری (رگوالتوری)‬ ‫خود بپردازد‪ .‬این اقدام شایس��ته موجب می شود رقابت سالم‬ ‫و ب��ه دور از رانت و فس��اد بین واحدهای پتروش��یمی پایدار و‬ ‫در یک جریان منطقی روند رش��د و توس��عه فعالیت ها به ویژه‬ ‫تولید و صادرات محصوالت به منطقه و نیز س��ایر کش��ورهای‬ ‫طرف معامله تثبیت ش��ود‪ .‬این صحبت ها در ش��رایطی مطرح‬ ‫می ش��ود که بنا به اعالم وزارت نفت در س��ال ‪ ۱۳۷۶‬مجموع‬ ‫تولید پتروش��یمی ای��ران حدود یک میلی��ارد دالر بوده و در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۲‬به ظرفیت حدود ‪ ۲۰‬میلیارد دالری براساس نرخ‬ ‫همان س��ال دست یافته ایم‪ .‬همچنین بررسی های انجام شده‬ ‫نشانگر ان است که تولید ناخالص پتروشیمی ها در سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫معادل ‪ ۵۶‬میلیون تن بوده که در سال ‪ ۱۴۰۰‬می تواند به ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تن برس��د‪ .‬البته اگر این ادعا صحت داش��ته باشد با در‬ ‫نظر گرفتن قیمت های پایه سال ‪ ۱۳۹۰‬می توان گفت در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تولید پتروشیمی ها از لحاظ ارزشی به ‪ 2‬برابر یعنی ‪۳۶‬‬ ‫میلیارد دالر خواهد رس��ید‪ ،‬این در حالی است که رشد ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی تولید یا ارزش اقتصادی انهم در ش��رایطی که‬ ‫رقابت در کمیت و کیفیت و قیمت‪ ،‬بس��یار فشرده شده میسر‬ ‫نیس��ت و نمی توان به اعداد و ارقام منتش��ر ش��ده در رسانه ها‬ ‫اعتماد کرد‪ .‬وزیر نفت نیز معتقد است با برنامه ریزی های انجام‬ ‫شده در ‪ ۳‬مرحله درامد فروش محصوالت پتروشیمی به ‪،۱۸‬‬ ‫‪ ۳۶‬و به دنبال ان ‪ ۵۰‬میلیارد دالر خواهد رس��ید‪ .‬باید خدمت‬ ‫ایشان عرض کنم که این برنامه تنها با برون سپاری یا واگذاری‬ ‫طرح ه��ا به بخش خصوص��ی و البته با اعط��ای خط اعتباری‬ ‫(‪ )Credit Line‬از طریق نظام پولی و بانکی کش��ور اجرایی‬ ‫خواه��د بود؛ در غی��ر این صورت نمی توان این ادعا یا برنامه را‬ ‫عملیاتی کرد‪ .‬کارشناسان بر این باورند که این بازار باید داخلی‬ ‫یا صادراتی باش��د و هر دو این موارد پیش نیاز هایی دارد‪ .‬این‬ ‫بحث را ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫ایجاد رضایتمندی در شهروندان از مهم ترین اهداف دولت است‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش‬ ‫ارائه ش��ده در جلسه ش��ورای عالی اداری درباره‬ ‫عملکرد نظام نام��ه مدیریت ارتباط��ات مردمی‬ ‫در بس��تر س��امانه الکترونی��ک ارتب��اط مردم و‬ ‫دول��ت گفت‪ :‬یک��ی از مهم ترین اه��داف دولت‬ ‫خدمت رس��انی به مردم‪ ،‬حل مش��کالت و ایجاد‬ ‫رضایتمندی در جامعه اس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬اسحاق‬ ‫جهانگیری در جلسه ش��ورای عالی اداری افزود‪:‬‬ ‫اگر مجموعه اقدام های دولت منجر به این ش��ود‬ ‫که مردم احس��اس کنند گره��ی از کار انها باز‬ ‫ش��ده‪ ،‬این یعن��ی عملکرد موفقی داش��ته ایم و‬ ‫هدف ما مبنی بر رضایتمندی مردم محقق شده‬ ‫اس��ت‪ .‬جهانگیری با اش��اره به مراجعات مردمی‬ ‫برای طرح درخواس��ت ها و بی��ان مطالبات خود‬ ‫به مسئوالن خاطرنش��ان کرد‪ :‬مردم‬ ‫در سفرهای استانی رئیس جمهوری‬ ‫و اعضای دولت و س��ایر مس��ئوالن و‬ ‫ه��ر فرصت دیگ��ری که مهیا ش��ود‬ ‫تالش می کنند دغدغه های خود را به‬ ‫گوش مس��ئوالن برسانند و در مقابل‬ ‫انتظ��ار دارن��د مس��ئوالن و مدیران‬ ‫کشور گرهی از مش��کالت زندگی انها باز کنند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به‬ ‫یکی از تصمیم های گرفته ش��ده در جلسه ستاد‬ ‫هماهنگی مبارزه با مفاس��د اقتصادی در زمینه‬ ‫شناس��ایی گلوگاه های فساد در نهاد های اجرایی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬براساس این تصمیم در هر یک‬ ‫از س��ازمان های اجرایی کارگروهی تشکیل شده‬ ‫که با شناسایی گلوگاه های فسادخیز‪ ،‬زمینه بروز‬ ‫تخلف و فس��اد را کاه��ش می دهد و‬ ‫به تب��ع ان رضایتمن��دی م��ردم نیز‬ ‫افزای��ش می یاب��د‪ .‬وی همچنی��ن با‬ ‫بیان اینکه بخش عمده ای از تماس ها‬ ‫و ارتباط��ات مردم��ی درخواس��ت‬ ‫فرصت های ش��غلی و مساعدت های‬ ‫مال��ی اس��ت‪ ،‬گزارش��ی از رون��د‬ ‫پاسخگویی به مطالبات مردمی و حل مشکالت‬ ‫انها ارائه کرد‪ .‬در ادامه این جلس��ه طرح انتقال‬ ‫وظای��ف و ماموریت های ش��رکت اب و فاضالب‬ ‫روس��تایی اس��تان ها به ش��رکت اب و فاضالب‬ ‫ش��هری اس��تان ها ازس��وی وزارت نی��رو مطرح‬ ‫ش��د و وزیر نی��رو توضیحات��ی را در این زمینه‬ ‫ارائه ک��رد‪ .‬اردکانیان گف��ت‪ :‬کاهش هزینه های‬ ‫اداری و مدیریتی‪ ،‬کوچک س��ازی ساختار دولت‪،‬‬ ‫هم افزایی ظرفیت های تخصصی‪ ،‬فنی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و اقتص��ادی و کاهش تعداد ‪ ۳۱‬ش��رکت دولتی‬ ‫وزارت نیرو از جمله اهداف این طرح اس��ت و با‬ ‫اجرای ان نه تنها تعرفه ه��ا افزایش پیدا نخواهد‬ ‫کرد بلکه خدمت رس��انی به مردم بهبود خواهد‬ ‫یاف��ت و هزینه ه��ای کمتری به م��ردم تحمیل‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در این نشس��ت پس از توضیحات‬ ‫وزی��ر نیرو این موضوع م��ورد بحث و تبادل نظر‬ ‫ق��رار گرفت و پس از ارائ��ه نظرها و دیدگاه های‬ ‫اعضای جلس��ه‪ ،‬ب��ا کلیات این ط��رح موافقت و‬ ‫مقرر شد در جلس��ه ای با حضور معاون حقوقی‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬وزیر نیرو و رئیس سازمان امور‬ ‫اداری و اس��تخدامی ب��ا هماهنگی و نظرخواهی‬ ‫از وزارت کش��ور‪ ،‬ابعاد حقوق��ی این طرح مورد‬ ‫بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫از اعتقادات جامعه نباید به عنوان ابزار سیاسی استفاده کرد‬ ‫وزیر کش��ور گفت‪ :‬از سیاس��ی شدن موضوع‬ ‫و دوقطبی ک��ردن جامعه ح��ول محور حجاب‬ ‫و عف��اف جدا ً باید پرهیز ش��ود‪ .‬اینکه یک عده‬ ‫طرف��دار حجاب و عفاف باش��ند و ع��ده ای نیز‬ ‫به بهانه های گوناگون مانع ش��وند‪ ،‬کار درستی‬ ‫نیست‪ .‬نباید از اعتقادات و اخالق عمومی جامعه‬ ‫به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا عبدالرضا رحمانی فضلی در‬ ‫صد وبیست وس��ومین جلسه ش��ورای اجتماعی‬ ‫کش��ور که با موضوع عفاف و حجاب در وزارت‬ ‫کش��ور برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫جلسه گذش��ته مباحثی مطرح شد‬ ‫و اولویت ه��ا را مش��خص کردی��م‪.‬‬ ‫رس��یدگی به موضوع کشف حجاب‬ ‫یک��ی از اولویت های مهم بود و همه‬ ‫روی ان اجم��اع داش��تند ک��ه باید‬ ‫برخورد ج��دی و پیش��گیرانه با ان‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬اولویت دوم نیز موارد سازمان یافته‬ ‫بود به معنای اینکه شبکه ها و جریان هایی وجود‬ ‫دارند که ای��ن موضوع را به طور س��ازمان یافته‬ ‫مدیریت و هدایت می کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اولوی��ت س��وم‬ ‫س��ازمان های اجرایی بود؛ به عبارت‬ ‫دیگ��ر نهادهای��ی ک��ه در حاکمیت‬ ‫قانون جمهوری اسالمی نقش دارند‬ ‫و انج��ام وظیف��ه می کنن��د و همه‬ ‫سازمان های اجرایی که هم به عنوان‬ ‫ارب��اب رجوع و هم کارکنان این موضوع در انجا‬ ‫مطرح است‪.‬‬ ‫اولویت چهارم نیز اماکن عمومی بود‪ ،‬به طوری‬ ‫اگر کوتاهی کنیم‪ ،‬افسوس خواهیم خورد‬ ‫اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی افزایش می یابد‬ ‫س��خنگوی دول��ت گف��ت‪ :‬با‬ ‫تصمیم ش��ورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتص��ادی اختی��ارات س��ازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی در برخورد با‬ ‫کم فروشی و گرانفروشی‪ ،‬افزایش‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬علی ربیعی‪،‬‬ ‫س��خنگوی دولت در گفت وگویی از تصمیم‬ ‫سران سه قوه در جلس��ه اخیر شورای عالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی برای افزایش اختیارات‬ ‫س��ازمان تعزی��رات حکومت��ی در برخورد‬ ‫با کم فروش��ی و گرانفروش��ی خب��ر داد؛ بر‬ ‫همین اس��اس مقرر ش��د تا یک هفته دیگر‬ ‫قوه قضایی��ه و دولت یک الیحه یک فوریتی‬ ‫به مجلس ارس��ال کنند‪ .‬س��خنگوی دولت‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس این مصوبه ما اختیاراتی را‬ ‫به س��ازمان تعزیرات حکومت��ی داده ایم که‬ ‫در برخ��ورد با م��واردی مانند کم فروش��ی‪،‬‬ ‫گرانفروش��ی‪ ،‬خ��ودداری از عرض��ه کاال به‬ ‫می��زان متع��ارف و تبعی��ض در ف��روش و‬ ‫مواردی از این قبیل دس��تش باز می شود تا‬ ‫بتواند ثب��ات فعلی ب��ازار را حفظ و کنترل‬ ‫کن��د‪ .‬ربیعی اضاف��ه کرد‪ :‬مباحث��ی که در‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری گفت‪ :‬مش��کالت‬ ‫دانشگاه ها با اتفاق های خوبی که در اینده نزدیک‬ ‫رخ می ده��د‪ ،‬کمت��ر می ش��ود‪ .‬به گ��زارش ایرنا‬ ‫منصور غالمی در همایش رئیس��ان دانشگاه ها که‬ ‫در دانش��گاه عالمه طباطبایی برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مدیریت اموزش عالی در ش��رایط ویژه قرار گرفته‬ ‫که ایجاب می کند در این دوره به مسیرهای جدید‬ ‫مدیری��ت ازجمله توجه به خواس��ته ها و نیازهای‬ ‫مطرح ش��ده و انتظارها توجه داش��ته باشیم‪ .‬وزیر‬ ‫علوم اظهار کرد‪ :‬دانش��گاه ها و مراکز علمی کشور‬ ‫این جلس��ه بحث شد مربوط به‬ ‫کنت��رل قیمت ها‪ ،‬ثبات نس��بی‬ ‫خوبی که در بازار ارز ایجاد شده‬ ‫و حمای��ت از مدی��ران بود‪ .‬وی‬ ‫تمدید اختی��ارات بانک مرکزی‬ ‫در س��اماندهی ب��ازار ارز تا یک‬ ‫س��ال دیگ��ر را از دیگر مصوبات‬ ‫این جلس��ه اعالم کرد و گفت‪ :‬م��ا امروز با‬ ‫ثبات قابل قبولی در بازار ارز روبه رو هستیم‬ ‫و ب��رای ادامه این روند نیاز ب��ود اختیارات‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی تمدید شود‪ .‬ربیعی‬ ‫افزود‪ :‬مصوبه دیگر بح��ث تنظیم بازار کاال‬ ‫و خدمات بود و برخی اش��کاالت در مصوبه‬ ‫پیش��ین مورد بحث قرار گرف��ت که با رفع‬ ‫اش��کاالت‪ ،‬ای��ن مصوبه تا یک س��ال دیگر‬ ‫تمدید ش��د‪ .‬س��خنگوی دولت گفت‪ :‬برای‬ ‫جلوگی��ری از ایج��اد چندقیمت��ی در بازار‪،‬‬ ‫نظ��ارت بر قیمت ها و م��واردی از این قبیل‬ ‫در ای��ن مصوبه بر الزام نصب برچس��ب نرخ‬ ‫روی کااله��ا تاکید ش��د‪ .‬بخ��ش دیگری از‬ ‫بحث این جلسه درباره ثباتی که در اقتصاد‬ ‫ایج��اد ش��ده و نیز حمای��ت از تولید و رفع‬ ‫موانع ان بود‪.‬‬ ‫که در اماکن عمومی این موضوع را به نحو احسن‬ ‫پیگیری کنیم‪ .‬وزیر کشور افزود‪ :‬بهترین کار این‬ ‫اس��ت که با مقوله حج��اب و موضوع اجتماعی‬ ‫به ط��ور اجتماع��ی برخ��ورد کنی��م‪ .‬اجتماعی‬ ‫برخورد کردن یعنی با مش��ارکت عمومی مردم‬ ‫و جامعه باش��د‪ .‬حجاب ج��زو فرهنگ عمومی‬ ‫اس��ت و نمی توانیم مس��ئله فرهنگی‪ ،‬ان هم از‬ ‫جنس عمومی را بدون مشارکت مردم و استمرار‬ ‫و هماهنگ��ی پیش ببریم‪ .‬این موضوع باید جزو‬ ‫برنامه های ستاد قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اهمیت‬ ‫فوق العاده ان��رژی هس��ته ای از منظر رهبر‬ ‫معظم انقالب به منظور تضمین تامین انرژی‬ ‫اینده کشورمان و اقتدار افرینی این فناوری‬ ‫برای ملت ایران‪ ،‬گفت‪ :‬ورود س��ازمان انرژی‬ ‫اتمی ایران به ح��وزه فناوری های نوین توان‬ ‫زی��ادی از حی��ث اقتدار به نظ��ام جمهوری‬ ‫اس�لامی بخشید‪ .‬به گزارش س��ازمان انرژی اتمی ایران‪،‬‬ ‫ایین گش��ایش «نخس��تین مدرس��ه تابس��تانی علوم و‬ ‫فناوری های کوانتومی به زبان ساده» صبح شنبه با حضور‬ ‫و س��خنرانی علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و‬ ‫رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران‪ ،‬وحید احمدی مشاور‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری و رئیس مرکز تحقیقات‬ ‫سیاس��ت علمی کش��ور و بهروز کمالون��دی معاون امور‬ ‫بین المل��ل‪ ،‬حقوقی و مجلس‪ ،‬رئیس پژوهش��گاه علوم و‬ ‫فنون هس��ته ای و جمعی از مدیران این س��ازمان برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬علی اکبر صالحی با بیان اهمی��ت فوق العاده انرژی‬ ‫هس��ته ای از منظر رهبر معظم انقالب به منظور تضمین‬ ‫تامین انرژی اینده کشورمان و اقتدار افرینی این فناوری‬ ‫ب��رای ملت ای��ران‪ ،‬افزود‪ :‬صنعت هس��ته ای پیش��ران و‬ ‫پیش برن��ده دیگر صنایع کش��ور با اس��تانداردهای باال‬ ‫است‪ .‬کش��ورهای دارنده صنعت هسته ای پیشرفته‪ ،‬در‬ ‫دیگر صنایع هم پیش��رفته هس��تند‪ .‬این صنعت به دلیل‬ ‫مشکالت دانشگاه ها به زودی کمتر می شود‬ ‫جایگاه ش��ان را پی��دا کرده اند؛ هرچند‬ ‫گاهی نقدهایی می شود و ممکن است‬ ‫با پاس��خ رد این نقدها روبه رو شویم یا‬ ‫حتی بخواهیم برخورد کنیم اما پشت‬ ‫هر ن��وع نق��د‪ ،‬ایده ای اس��ت‪ .‬غالمی‬ ‫همچنی��ن گفت‪ :‬ی��اس و ناامیدی که‬ ‫برخی جریان ها در فضای دانش��گاه ها‬ ‫منتش��ر می کنند برای دانشجویان اسیب زا است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬م��ا وظیفه داری��م از کالس ها و‬ ‫نشس��ت هایی ک��ه ب��ه مناس��بت های گوناگون با‬ ‫دانشجویان تشکیل می شود‪ ،‬استفاده‬ ‫و امیدواری به اینده را در دانش��جویان‬ ‫بیش��تر کنیم‪ ،‬چراکه باعث می ش��ود‬ ‫ذه��ن خالق جوانان فعال تر عمل کند‬ ‫و در همکاری ه��ای پژوهش��ی منش��ا‬ ‫اندیش��ه های جدید ش��ود‪ .‬وی یکی از‬ ‫بخش هایی را ک��ه از امیدواری جامعه‬ ‫دانش��جویی و سالمت انها حفاظت می کند‪ ،‬بخش‬ ‫فرهنگ��ی دانس��ت و گف��ت‪ :‬ممکن اس��ت برخی‬ ‫جریان ه��ا و گروه های مخالف توفیق دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫عکس روز‬ ‫اس��تاندارد باال‪ ،‬دیگ��ر صنایع را ب��ا خود به‬ ‫جل��و می برد‪ .‬ضمن اینکه صنعت هس��ته ای‬ ‫میعادگاه بس��یاری از صنایع است‪ .‬صالحی با‬ ‫بیان دستیابی سریع دانشمندان کشورمان‬ ‫به س��وخت ‪ ۲۰‬درصد و حیرت جهان از این‬ ‫ام��ر گفت‪ :‬نظریه ای دارم مبن��ی بر اینکه در‬ ‫برخ��ی ام��ور نمی توانیم در ط��ول حرکت‬ ‫کنیم‪ ،‬بلکه باید در عرض حرکت کنیم‪ .‬زمانی که سوخت‬ ‫راکت��ور تهران رو به اتمام بود و وقت زیادی نداش��تیم‪ ،‬از‬ ‫همکارانم خواس��تم روی سوخت ‪ ۲۰‬درصد کار کنند اما‬ ‫معتقد ب��ودم اگر بخواهیم ابتدا طراح��ی مفهومی و بعد‬ ‫طراحی واقعی و نمونه س��ازی و س��اخت واقعی سوخت‬ ‫را دنبال کنیم ش��اید س��ال ها طول بکش��د؛ این حرکت‬ ‫در ط��ول ب��ود‪ .‬به انها گفت��م همه را با ه��م انجام بدهید‬ ‫یعنی عده ای طراحی مفهومی‪ ،‬عده ای س��اخت کارخانه‬ ‫و دیگ��ران امور دیگر را همزم��ان انجام بدهند‪ .‬در نهایت‬ ‫در کمت��ر از ‪ ۲‬س��ال ب��ه موفقیت رس��یدیم‪ .‬حضرت اقا‬ ‫فرمودند س��وخت ‪ ۲۰‬درصد مصداقی از «ما می توانیم»‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در فناوری کوانتومی هم باید در‬ ‫ع��رض حرکت کنیم‪ .‬صالحی در ادام��ه با ابراز امیدواری‬ ‫ب��رای توجه ویژه به این فناوری‪ ،‬گفت‪ :‬فناوری کوانتومی‬ ‫انچنان به س��رعت در حال پیشرفت است که اگر کوتاهی‬ ‫کنیم‪ ،‬افسوس خواهیم خورد‪.‬‬ ‫انحراف های��ی ایجاد کنند‪ .‬رئیس��ان دانش��گاه ها‬ ‫می توانند با مدیریت درس��ت حمایت هایی در این‬ ‫حوزه داشته باشند‪ .‬به ویژه در زمان های خاص این‬ ‫حمایت ها مهم و تاثیرگذار است و در همین مقاطع‬ ‫اگر حمایت ها اتفاق بیفتد‪ ،‬محیط های دانشجویی‬ ‫فعال تر می ش��ود‪ .‬غالمی ادامه داد‪ :‬گسترش کمی‬ ‫ل حاضر توجیه‬ ‫دانش��گاه ها به هی��چ وجه در ح��ا ‬ ‫ندارد اما ضرورت و تاثیرگذاری رش��ته های جدید‬ ‫و بین رش��ته ای ک��ه تعریف می کنی��م‪ ،‬به معنای‬ ‫محدودیت برای دانشگاه ها نیست‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫گفت وگوی مقامات کاخ سفید‬ ‫برای کاهش تحریم ها‬ ‫ابشار لونک سیاهکل‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یک ش��بکه تلویزیونی امریکا در گزارشی اختصاصی بامداد یکشنبه از گفت وگوی‬ ‫مقامات کاخ س��فید درباره کاهش تحریم های ایران یا ارائه معافیت موقت خبر داده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا به نقل از ش��بکه سی ان ان‪ ،‬دو مقام دولت ترامپ اعالم کردند‪:‬‬ ‫گفت وگوه��ای انجام ش��ده در کاخ س��فید ب��رای کاهش تحریم های ای��ران به دلیل‬ ‫اجرای طرح فرانس��ه و هموار کردن مس��یر دیدار احتمالی ترامپ با حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل انجام می شود‪ .‬این دو مقام امریکایی همچنین‬ ‫افزودند‪ :‬وزارت خزانه داری هنوز به درخواست کاخ سفید‪ ،‬اقدام به تهیه پیش نویس‬ ‫ط��رح کاه��ش تحریم های ایران یا پذیرش پیش��نهاد کمک مالی ‪ ۱۵‬میلیارد دالری‬ ‫فرانس��ه نکرده اس��ت‪ .‬اس��تیو منوچین‪ ،‬وزیر خزانه داری امریکا پنجشنبه گذشته به‬ ‫انتشار برخی گزارش ها درباره برنامه واشنگتن برای کاهش تحریم های ایران واکنش‬ ‫نش��ان داد‪ .‬منوچی��ن در این باره ب��ه خبرنگاران گفت‪ :‬ما تماس های مس��تقیمی با‬ ‫ماکرون‪ ،‬رئیس جمهوری و بورنو لومر‪ ،‬وزیر مالی فرانس��ه داش��ته ایم و انها به خوبی‬ ‫درک می کنن��د ک��ه برای انجام این کار به ای��االت متحده احتیاج دارند و این چیزی‬ ‫نیست که ما در زمان حاضر در نظر داشته باشیم‪ .‬رئیس جمهوری امریکا اردیبهشت‬ ‫س��ال گذش��ته با خروج رسمی از برجام‪ ،‬با هدف فروپاشی اقتصاد ایران‪ ،‬در چارچوب‬ ‫رویکرد «فشار حداکثری»‪ ،‬تحریم های شدیدی را علیه جمهوری اسالمی وضع کرد‬ ‫و وعده به صفر رساندن صادرات نفت ایران را داد‪ .‬با گذشت بیش از یک سال از این‬ ‫تحریم ها و ناکامی واشنگتن در دستیابی به اهداف ضدایرانی‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا‬ ‫بارها مدعی ابراز تمایل مقامات ایرانی برای دیدار با او شده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬مایک پمپئو در یادداشت های توییتری‬ ‫به دنبال انفجارهای تازه در پاالیشگاه های ارامکو‬ ‫در س��عودی اظه��ار کرد‪ :‬م��ا از همه کش��ورها‬ ‫می خواهیم تا به طور علنی و صریح حمالت ایران‬ ‫را محک��وم کنن��د‪ .‬وزیر خارجه امری��کا با نادیده‬ ‫گرفتن ‪ ۴‬س��ال بمباران مردم بی گناه یمن که با‬ ‫س�لاح های ساخت امریکا و فرمانبری سعودی ها‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬ایران را به حمله به پاالیش��گاه های‬ ‫نفت��ی ارامکو متهم کرد‪ .‬ی��گان پهپادی ارتش و‬ ‫کمیته ه��ای مردمی یم��ن در عملیاتی باعنوان‬ ‫«توازن بازدارندگی دوم» پاالیشگاه های «بقیق»‬ ‫و «خریص» وابس��ته به ش��رکت نفت��ی ارامکو‬ ‫عربستان را هدف ‪ ۱۰‬پهپاد خود قرار داده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬تنها س��اعاتی پس از انکه مایک پمپئو‬ ‫حمله به پاالیشگاه های نفتی عربستان را به ایران‬ ‫مرتبط دانست‪ ،‬سناتور کریس مورفی این رویکرد‬ ‫وزیر خارجه را بی خردانه خواند‪ .‬س��ناتور کریس‬ ‫مورف��ی از حزب دموکرات در صفحه توییتر خود‬ ‫با انتق��اد از مواضع وزیر خارج��ه کابینه ترامپ‪،‬‬ ‫نوش��ت‪ :‬ای��ن اظه��ارات ی��ک نوع ساده س��ازی‬ ‫غیرمس��ئوالنه و چگونگی ورود ما به جنگ های‬ ‫احمقانه است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬مش��اور امنیت ملی پیش��ین امریکا در‬ ‫توییت��ر خود به اظهارات ت��ازه پمپئو علیه ایران‬ ‫واکن��ش نش��ان داد‪ .‬ب��ن رودز‪ ،‬در توییت��ر خود‬ ‫نوش��ت‪ :‬ایران مانند انصاراهلل نیس��ت‪ .‬سعودی ها‬ ‫جنگ��ی را در یمن علیه انصاراهلل انجام می دهند‪.‬‬ ‫اظهارات پمپئو به ط��رز غیرقابل باوری احمقانه‪،‬‬ ‫فاقد صداقت و خطرناک است‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارج�ه‪ -‬س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت‪:‬‬ ‫امریکایی ها سیاستی به نام «فشار حداکثری» را‬ ‫علیه ایران در پیش گرفتند که به دلیل ناکامی ها‬ ‫به س��مت «دروغ حداکثری» گرایش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬سیدعباس موسوی در واکنش به اظهارات‬ ‫وزیر ام��ور خارجه امریکا و یکی از س��ناتورهای‬ ‫امریکای��ی درباره حمالت پهپادی به تاسیس��ات‬ ‫نفتی عربستان ازسوی یمنی ها اظهار کرد‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۵‬سال است که ائتالف سعودی با تجاوزات مکرر‬ ‫ب��ه یمن و ارتکاب انواع جنایت های جنگی اتش‬ ‫جنگ را در منطقه شعله ور نگاه داشته و یمنی ها‬ ‫نی��ز نش��ان داده ان��د در مقاب��ل جن��گ و تجاوز‬ ‫ایستادگی می کنند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��فیر پیشین روسیه در ایران معتقد‬ ‫است تهران‪ ،‬منافع قانونی خود در برجام را دنبال‬ ‫می کند و برای حفظ توافق هسته ای‪ ،‬گام سوم در‬ ‫کاهش تعهدات خود را برداش��ته است‪ .‬الکساندر‬ ‫ماریاسوف افزود‪ :‬ایران عالقه مند به حفظ برجام‬ ‫اس��ت و صبر و ش��کیبایی ‪۱۸‬ماهه تهران پس از‬ ‫خروج امریکا از این توافق بین المللی بهترین گواه‬ ‫بر این مدعاست‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی دول�ت‪ -‬پل روگذر‬ ‫«وح��دت» که بزرگ ترین طرح عمران ش��هری‬ ‫بوکان به شمار می رود‪ ،‬عصر شنبه با حضور معاون‬ ‫پارلمان��ی رئیس جمهوری و مس��ئوالن اس��تان‬ ‫اذربایجان غربی به بهره برداری رسید‪ .‬حسینعلی‬ ‫امیری‪ ،‬معاون پارلمانی رئیس جمهوری در ایین‬ ‫بهره برداری از یک طرح عمران شهری در بوکان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مردم می توانند با انتخاب نمایندگانی‬ ‫توان��ا‪ ،‬مجلس��ی کارامد را تش��کیل دهند که در‬ ‫راس��تای رفع مش��کالت انها گام ب��ردارد‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه مردم با حض��ور در پای صندوق های‬ ‫رای ش��عور سیاس��ی خود را به نمایش خواهند‬ ‫گذاش��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همه ارکان نظام اس�لامی از‬ ‫رهبر معظم انقالب تا ش��وراهای اسالمی به طور‬ ‫مس��تقیم و غیرمستقیم ازس��وی مردم انتخاب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت‬ ‫از انتفاض��ه فلس��طین گفت‪ :‬نخس��ت وزیر رژیم‬ ‫صهیونیس��تی باید از رویاهای خود فاصله بگیرد؛‬ ‫چراکه برای بقای خود‪ ،‬به نابودی زودتر اسرائیل‬ ‫کمک بزرگی می کند‪ .‬حس��ین امیر عبداللهیان‬ ‫اظه��ارات نس��نجیده‪ ،‬انتخابات��ی و تهدیدامیز‬ ‫نتانیاهو‪ ،‬نخست وزیر رژیم نامشروع صهیونیستی‬ ‫مبن��ی بر الحاق دره اردن و بخش مهمی از کرانه‬ ‫غربی به س��رزمین های اشغالی را افشای بخشی‬ ‫از برنامه و نیات پلید امریکا و صهیونیس��ت ها در‬ ‫پوشش طرح به اصطالح معامله قرن خواند و این‬ ‫مواضع را به شدت محکوم کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬علی اکب��ر صالحی صب��ح دیروز برای‬ ‫ش��رکت در شصت وس��ومین کنفرانس عمومی‬ ‫س��االنه اژانس بین المللی انرژی اتمی که از روز‬ ‫دوش��نبه هفته جاری (امروز) در وین اغاز به کار‬ ‫می کند‪ ،‬راهی اتریش شد‪.‬‬ ‫تقویت اثربخش��ی اجرای پادمان ها و اس��تفاده‬ ‫بیش��تر از عل��م و فن��اوری هس��ته ای ب��رای‬ ‫توس��عه‪ ،‬برخی از مباحثی اس��ت که نمایندگان‬ ‫کش��ورهای عضو اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫در شصت وس��ومین کنفرانس عمومی اژانس در‬ ‫وین درباره انها بحث خواهند کرد‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫انرژی اتمی کش��ورمان عالوه بر سخنرانی در این‬ ‫نشست در حاشیه ان با تعدادی از همتایان خود‬ ‫دیدار می کند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫توسعه صنایع‬ ‫پتروشیمی و‬ ‫رونق تولید‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1369‬‬ ‫پیاپی ‪2687‬‬ ‫راه اندازی‬ ‫واحد های تولیدی راکد‬ ‫در دستور کار‬ ‫در کابین‬ ‫راهبر مترو‬ ‫چه می گذرد؟‬ ‫رویا های بزرگ‬ ‫برای بندر های کوچک‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 45‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬زیان انباشته صنعت خودرو‬ ‫بدهی خودروسازان به ‪22‬هزار میلیارد تومان رسید‬ ‫‹ ‹امار بدهی ها‬ ‫ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبی��ر‬ ‫انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر عم��ده‬ ‫اقدام های��ی ک��ه می توان‬ ‫انجام داد تا نقدینگی به صنعت خودرو جذب شود‬ ‫این است که خودروهای ناقص در کف کارخانه ها‬ ‫تجاری شده و به مشتری تحویل شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫از این رو یکی از اولویت های مهم خودروس��ازان و‬ ‫دغدغه قطعه س��ازان‪ ،‬تجاری ش��دن خودروهای‬ ‫ناقص است‪ .‬دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی کش��ور درباره حجم‬ ‫مطالب��ات اظهارکرد‪ :‬در کل حجم مطالبات تغییر‬ ‫چندان��ی نک��رده و کل مطالبات زنجی��ره تامین‬ ‫خودروسازان حدود ‪ ۲۲‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫‹ ‹زیان انباشته‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور با بیان اینکه برای تسویه‬ ‫بدهی نمی توان به کمک های دولتی امید داشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پس از اعمال تحری��م علیه صنعت خودرو‬ ‫و به ویژه قطعه س��ازان که فق��ط بخش خصوصی‬ ‫تحری��م ش��ده‪ ،‬تنها حمایت��ی که دول��ت کرده‪،‬‬ ‫پرداخت همان تس��هیالت ‪ ۴‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این رقم در مقابل مش��کالت صنعت‬ ‫خودرو عدد بزرگی نیست‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد با اش��اره به زیان انباش��ته صنعت‬ ‫خودرو کشور افزود‪ :‬هم اکنون شاهد هستیم زیان‬ ‫انباش��ته دو خودروس��از بزرگ به حدود ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رس��یده است و قطعه سازان حدود‬ ‫‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان زیان انباش��ته دارند‪ .‬این‬ ‫زیان انباشته نه تنها مشکل عملکردی خودروساز‬ ‫و قطعه س��از را زیرس��وال می ب��رد‪ ،‬بلک��ه چالش‬ ‫نقدینگی را به شدت تش��دید کرده و به ان دامن‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬می توان گف��ت ‪ ۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی که در قطعه س��ازی تزریق ش��ده به طور‬ ‫تقریبی مش��کل خیلی بزرگ��ی را برطرف نکرد و‬ ‫فقط در مقطعی‪ ،‬مانع س��یل بی��کاری در صنعت‬ ‫قطعه ش��د‪ .‬درحال حاضر پس از گذش��ت حدود‬ ‫‪ ۸‬م��اه هن��وز تس��هیالت ‪ ۸۴۴‬میلی��ون یورویی‬ ‫مصوب هیات دولت عملیاتی نشده است؛ بنابراین‬ ‫استقبال درخواس��ت کنندگان وام و تسهیالت از‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬حدود ی��ک ماه پیش‬ ‫قطعه س��ازان از مطالبات معوقه ‪ ۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی خودروس��ازان گفتند و اعالم کردند برای‬ ‫ت و تولید نیاز دارن��د تا نقدینگی به‬ ‫ادام��ه فعالی ‬ ‫صنع��ت قطعه تزریق ش��ود چون مش��کالت این‬ ‫صنع��ت در حال تش��دید ش��دن اس��ت‪ .‬پس از‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت ‪ ۴‬هزار میلی��ارد تومانی که‬ ‫در روزه��ای پایانی س��ال ‪ ۹۷‬انجام ش��د تا امروز‬ ‫نقدینگی دیگری به صنعت قطعه تزریق نش��ده و‬ ‫این امر س��بب شده حجم مطالبات معوق افزایش‬ ‫پیدا کند‪ .‬تامین قطعات و کس��ری خودروها برای‬ ‫تجاری ش��دن نیاز به منابع مال��ی دارد که الزمه‬ ‫ان تزریق پول به واحدهای صنعتی قطعه س��ازی‬ ‫اس��ت و در این زمینه هنوز برنامه خودروس��ازان‬ ‫مشخص نیست‪.‬‬ ‫ک��ه به ط��ور تقریبی ‪ ۹‬ه��زار میلی��ارد تومان ان‬ ‫سررسید شده است‪ .‬وی در این باره تصریح کرد‪:‬‬ ‫این مبلغ برای تمام خودروسازان بزرگ و کوچک‬ ‫فعال در کش��ور از جمله دو خودروس��از بزرگ و‬ ‫سایر شرکت ها مانند کرمان خودرو و مدیران خودرو‬ ‫و‪ ...‬برای تمام خودروهای سبک و سنگین است‪.‬‬ ‫کل مطالب��ات زنجی��ره تامین خودروس��ازان ح��دود ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اس��ت که به طور تقریب��ی ‪ ۹‬هزار میلیارد تومان‬ ‫ان سررسید شده است‬ ‫این نحوه پرداخت زیاد نیس��ت‪ ،‬زیرا تسهیالت در‬ ‫قالب ارز بوده و بازپرداخت هم ارزی است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه بانک های عام��ل هماهنگی الزم را با بانک‬ ‫مرکزی ندارند اینکه ای��ن مصوبات بانک مرکزی‬ ‫که در واقع مصوبات ش��ورای عالی اقتصاد است به‬ ‫بانک ه��ای عامل ابالغ و انها این تس��هیالت را در‬ ‫اختیار تولیدکنندگان قرار دهند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور با بیان‬ ‫اینکه س��رمایه در صنعت خ��ودرو روز به روز در‬ ‫حال کاهش است‪ ،‬گفت‪ :‬نه تنها حمایت چندانی‬ ‫از سوی دولت انجام نمی ش��ود‪ ،‬بلکه تحریم های‬ ‫پیشنهاد واردات خودرو بدون انتقال ارز‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت‪ ۴ :‬پیش��نهاد‬ ‫برای واردات خودرو بدون انتقال ارز‪ ،‬به دولت ارائه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مهدی دادفر در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫دغدغه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو مش��کل‬ ‫ارزب��ری واردات ب��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬انجمن ‪ ۴‬پیش��نهاد‬ ‫درب��اره واردات خودرو بدون خ��روج ارز به دولت ارائه‬ ‫کرده تا ش��رکت های واردکننده خودرو تعطیل نشوند‪.‬‬ ‫نخس��تین راه برای واردات خودرو ان هم بدون خروج‬ ‫ارز‪ ،‬سرمایه شرکت های نمایندگی خارج از کشور است‬ ‫که این ش��رکت ها می توانند تجهیزات و امکانات خود‬ ‫را بفروش��ند و تبدیل به خودرو کنند تا کسب وکارشان‬ ‫فعال ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین راه دیگر‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫س��رمایه های مردمی اس��ت که خارج از کشور زندگی‬ ‫می کنن��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ایرانی های��ی که در خارج از‬ ‫کشور صاحب ارز هستند‪ ،‬با ارز خود خودرو خریداری‬ ‫کنند و مابه ازای ان ریال دریافت کنند‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫خری��د اعتباری از ش��رکت های تولیدکنن��ده خودرو‬ ‫س��ومین راه برای واردات خودرو بدون خروج ارز است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬چنین ش��رکت هایی قابلیت ای��ن را دارند که‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال به ش��رکت های نمایندگی داخل کش��ور‬ ‫اعتباری خودرو داده و هیچ پولی دریافت نکنند چراکه‬ ‫می خواهن��د بازار خ��ود را در ایران به هر قیمتی حفظ‬ ‫کنند‪ .‬دادفر ادامه داد‪ :‬پیش��نهاد دیگر این اس��ت که‬ ‫بخش��ی از پول های دپو ش��ده حاصل از صادرات نفت‬ ‫که به دلیل تحریم در برخی کش��ورها مانده اس��ت را از‬ ‫طریق خودرو به کشور برگردانیم تا این صنف بتواند به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫داخل��ی در حال تش��دید تحریم ه��ای خارجی و‬ ‫بین المللی است‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته پیشنهادی‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور طرح پیشنهادی با‬ ‫بسته ‪ ۵‬بخشی را ارائه داده بود که قسمت نخست‬ ‫ان مربوط به واگذاری چک های حاصل از فروش‬ ‫خودرو یا صدور چک هایی از س��وی خودروس��از‬ ‫برای تحویل به قطعه سازان بود‪ .‬دریافت تسهیالت‬ ‫در قالب خرید دِین یا معرفی قطعه ساز به بانک و‬ ‫پرداخت اقساط با سود مربوط از سوی خودروساز‬ ‫نیز بخش دوم این بس��ته به شمار می رفت‪ .‬بخش‬ ‫س��وم مربوط به واگذاری اموال قابل معامله بدون‬ ‫دخالت خودروساز مانند امالک‪ ،‬مستغالت یا سهام‬ ‫قابل معامله در بورس به جای بدهی خودروساز به‬ ‫قطعه ساز بود و بخش چهارم مربوط به بدهی هایی‬ ‫بود که قطعه سازان به برخی سازمان ها و نهادهای‬ ‫مشخص مانند س��ازمان امور مالیاتی و اداره برق‬ ‫یا ش��هرداری ها و دیگر س��ازمان ها داش��تند‪ .‬در‬ ‫این باره چون خودروس��از نمی تواند بدهی خود را‬ ‫به طور نق��دی پرداخت کند‪ ،‬پیش بینی ش��ده به‬ ‫جای پول‪ ،‬خ��ودرو تحویل دهد تا قطعه س��از به‬ ‫جای بدهی اش خ��ودرو را واگذار کند‪ .‬بند پایانی‬ ‫این بس��ته پیش��نهادی هم مربوط ب��ه پرداخت‬ ‫مطالبات به ش��کل نقدی بود‪ .‬محبی نژاد با اشاره‬ ‫به این بسته پیشنهادی برای جبران کسری مالی‬ ‫در قطعه س��ازی گفت‪ :‬این بسته می تواند یکی از‬ ‫راهکارهای برون رفت از مشکالت باشد‪ .‬البته این‬ ‫بسته مشکالت اساس��ی خودروساز و قطعه ساز را‬ ‫حل نمی کند‪ ،‬اما بخش��ی از مشکالت نقدینگی را‬ ‫تعیین تکلی��ف می کند‪ .‬البته با این پیش فرض که‬ ‫فق��ط برای یک بار باش��د و پ��س از ان پرداخت‬ ‫هزینه قطعات به طور عادی و مرتب انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اما و اگرهای مالی‬ ‫خودروس��ازان و قطعه س��ازان این گون��ه عنوان‬ ‫می کنند که اگر خودروهایی که به دلیل کس��ری‬ ‫قطعه در کف کارخانه ها مانده و تجاری نشده اند‪،‬‬ ‫کام��ل ش��ده و به بازار عرضه ش��وند‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫مش��کالت مالی ای��ن بخش ها برطرف می ش��ود‪.‬‬ ‫اما موضوع این اس��ت که بیش��تر ای��ن خودروها‬ ‫پیش فروش ش��ده اند و بخش��ی از هزین��ه انها از‬ ‫س��وی مش��تریان پرداخت و برای تولید انها نیز‬ ‫هزینه شده است‪.‬‬ ‫محبی نژاد در این باره توضیح داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫خودروس��از باب��ت خودروه��ای ناق��ص درون‬ ‫پارکینگ ها س��ود دیرکرد به خریداران می پردازد‬ ‫که این امر زیان را تش��دید کرده و نقدینگی را از‬ ‫صنعت خارج می کند‪ .‬اگر ای��ن خودروها تجاری‬ ‫شوند دست کم این سود تاخیر‪ ،‬حذف می شود‪.‬‬ ‫نکته دوم این است که بخشی از وجوه خودروها‬ ‫دریاف��ت ش��ده و باقیمان��ده انها زم��ان تحویل‬ ‫پرداخت می شود که رقم قابل توجهی خواهد بود‪.‬‬ ‫در اینجا موضوع این اس��ت که بخش��ی از این‬ ‫خودروها مربوط به س��ال های گذشته و با فروش‬ ‫قطعی بوده است‪.‬‬ ‫محبی نژاد در پاس��خ به این پرسش که ایا رقم‬ ‫باقیمانده عدد بزرگی است که مشکالت نقدینگی‬ ‫فعل��ی را رفع کند‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس ب��راورد اولیه‬ ‫درحال حاضر مجموع ارزش خودروهای انباش��ته‬ ‫ش��ده در پارکینگ های خودروس��ازان که حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬خودرو است‪ ،‬به طور میانگین بین ‪ ۱۲‬تا ‪۱۴‬‬ ‫هزار میلیارد تومان محاس��به می ش��ود‪ .‬با تجاری‬ ‫شدن این خودروها و براساس محاسباتی که انجام‬ ‫داده ایم‪ ،‬حدود ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان نقدینگی به‬ ‫این صنعت تزریق می شود‪.‬‬ ‫‪ ۴‬هزار میلیارد تومان در مقابل ‪ ۹‬هزار میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬حتی کمتر از نصف اس��ت که با محاس��به‬ ‫اینکه سررس��یدها روزانه در حال افزایش اس��ت‪،‬‬ ‫رقم قابل توجهی نیست‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور در این ب��اره توضی��ح داد‪:‬‬ ‫قطعه س��ازان باید بتوانند قطع��ات را تامین و در‬ ‫ادام��ه خودروس��ازان خودروها را تج��اری کنند؛‬ ‫بنابرای��ن در کن��ار نقدینگ��ی حاص��ل از فروش‬ ‫خودروهای ناق��ص‪ ،‬فروش اموال مازاد و واگذاری‬ ‫سهام هم مطرح است‪ .‬این دو بخش در کنار بسته‬ ‫پیش��نهادی انجمن قس��متی از مش��کالت مالی‬ ‫صنعت خودرو کشور را برطرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1369‬‬ ‫پیاپی ‪2687‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫رحمانی از تامین مالی بنگا ه ها به روش نوین خبر داد‬ ‫یادداشت‬ ‫خالهای نظام‬ ‫جامع مالیاتی‬ ‫و فعالیت های‬ ‫زیرپله ای‬ ‫راه اندازی واحد های تولیدی راکد در دستور کار‬ ‫ارمان خالقی‪ -‬عضو هیات مدیره خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫خبر‬ ‫تعرفه واردات صفر شود‬ ‫خودروسازی ها تعطیل‬ ‫می شوند‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودج��ه و‬ ‫محاس��بات مجلس شورای اسالمی معتقد است‬ ‫در صورتی که تعرفه واردات خودرو صفر ش��ود‪،‬‬ ‫خودروسازی های داخلی به دلیل بی کیفیت بودن‬ ‫تولیدات شان تعطیل می شوند‪ .‬هادی قوامی در‬ ‫گفت وگو با خانه ملت با اشاره به باال بودن هزینه‬ ‫تمام شده تولید خودرو گفت‪ :‬در صنعت خودرو‬ ‫ای��ران به مولفه های اقتصادی توجه نمی ش��ود؛‬ ‫در واق��ع برای تولید خودرو ب��ر مبنای مباحث‬ ‫اقتصادی‪ ،‬کارخانه های این صنعت باید در کنار‬ ‫بنادر و با مشارکت خودروسازی های خارجی بنا‬ ‫می شد تا زمینه تولید خودر و باکیفیت به منظور‬ ‫صادرات فراهم می ش��د‪ .‬نماینده مردم اسفراین‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫تعرف��ه واردات خ��ودرو به ش��دت باالس��ت و با‬ ‫وج��ود حمایت های بی ش��مار از صنعت خودرو‪،‬‬ ‫خودروس��ازان توانایی تولید خودرو باکیفیت را‬ ‫ندارن��د‪ .‬وی با بیان اینک��ه در صورتی که تعرفه‬ ‫واردات صف��ر ش��ود خودروس��ازی داخل��ی به‬ ‫دلی��ل بی کیفیت بودن تعطیل می ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اس��تراتژی به کار گرفته ش��ده در صنعت‬ ‫خودر‪ ،‬کامال غلط و اش��تباه است‪ .‬قوامی با بیان‬ ‫اینکه هزینه باالس��ری خودروسازان بسیار بوده‬ ‫و مکان یاب��ی انها برای س��اخت کارخانه ها غلط‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬کره جنوبی صنعت خودرو را‬ ‫ب��ا نگاه برونگرا همزمان با ایران که نگاه درونگرا‬ ‫داشت‪ ،‬اغاز کرد اما حال این کشور توانسته بازار‬ ‫جهان را تسخیر کند اما ایران نه تنها نتوانست به‬ ‫سایر کشورها صادراتی داشته باشد بلکه توانایی‬ ‫تولید خودرو باکیفیت را هم ندارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس امار رسمی معاونت طرح و برنامه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫‪ ۱۹۱۰‬واحد جدید به بهره برداری رس��یده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این باره ‪ ۱۲.۵‬هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای‬ ‫ای��ن ‪ ۱۹۱۰‬واحد انجام و ح��دود ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۲۹‬نفر‬ ‫فرصت ش��غلی به شکل مستقیم ایجاد شده است‪ .‬در‬ ‫این راس��تا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت راه اندازی‬ ‫واحدهای تولیدی راکد را هم در دستور کار خود قرار‬ ‫داده اس��ت تا در ش��رایط فعلی تحریم با اتکا به توان‬ ‫داخل از وابستگی ها کاسته شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬یک��ی از چالش ه��ای صنعتگران‬ ‫کمبود نقدینگی و کاهش س��رمایه ثابت و در گردش‬ ‫انها اس��ت‪ .‬حال بای��د دید وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای این بخش چه تدابیری اندیشیده است‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تامین مالی واحدها‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫به طور تقریبی‬ ‫باالی ‪۲۰۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد‬ ‫تومان نقدینگی‬ ‫در کشور‬ ‫وجود دارد که‬ ‫یکی از بهترین‬ ‫روش های‬ ‫کنترلی اثار‬ ‫مخرب ان‬ ‫هدایت این‬ ‫منابع سرگردان‬ ‫به حوزه‬ ‫تولید است‬ ‫نخستین نمایشگاه تقاضامحور برای ساخت داخل و‬ ‫خودکفایی امسال از سوی سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ایران(ایدرو) برگزار ش��د‪ .‬در این نمایش��گاه‬ ‫صنایع از جمله صنعت خودرو به نیازمندی های خود‬ ‫پرداختند ت��ا کاالهای مورد تحری��م از داخل تامین‬ ‫ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬موضوع داخلی س��ازی به طور جدی‬ ‫از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در حال‬ ‫پیگیری اس��ت‪ .‬اما همان طور که امد کس��ری منابع‬ ‫مالی چشم اس��فندیار واحدهای تولیدی کشور شده‬ ‫اس��ت که باید برای برون رف��ت از وضعیت موجود به ‬ ‫دنبال روش های جدید برای تامین ان بود‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫جلس��ه بررس��ی ابزارهای نوین تامی��ن منابع مالی و‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش صنعت و معدن با اش��اره به‬ ‫اقدام های انجام ش��ده از اغاز امسال برای تامین مالی‬ ‫واحدهای تولیدی از منابعی غیر از نظام بانکی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور‪ ،‬باید تسریع در‬ ‫بکارگیری روش های نوین در دستور کار قرار گیرد و‬ ‫عملیاتی ترین روش ها محور پیگیری ها باشند‪.‬‬ ‫ رضا رحمانی در این جلسه اظهار کرد‪ :‬تامین منابع‬ ‫مال��ی موردنیاز ح��وزه صنعت و مع��دن بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد وابس��ته ب��ه منابع بانکی ب��وده و این در حالی‬ ‫اس��ت که در برخی از ش��یوه های تامین مالی شرایط‬ ‫س��هل تر و قابل دسترس تر است و باید بنگاه ها به ان‬ ‫توجه بیشتری کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اس��تفاده از روش های نوین تامین‬ ‫مالی بنگاه های اقتصادی‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت های خوبی در‬ ‫سایر منابع مالی از جمله بازار سرمایه و صندوق های‬ ‫توس��عه ای وجود دارد که الزم است در فراهم امدن‬ ‫مقدمات همکاری طرف ها س��رعت بیشتری به خرج‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫رحمانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بر اس��اس برنامه ششم‬ ‫توس��عه باید ‪ ۴۰‬درصد منابع بانکی ب��ه حوزه تولید‬ ‫تخصی��ص می یاف��ت که در س��ال ‪ ،۹۷‬کمت��ر از ‪۲۷‬‬ ‫درصد محقق شده که البته بیش از ‪ ۷۰‬درصد ان نیز‬ ‫تس��هیالت تمدیدی است؛ این امار خود نشان دهنده‬ ‫اهمیت توجه به سایر منابع تامین مالی است‪.‬‬ ‫‹ ‹هدایت نقدینگی به سمت تولید‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به مشکالت‬ ‫به وجود امده از مح��ل افزایش حجم نقدینگی برای‬ ‫اقتصاد کشور‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از معضالت اقتصاد افزایش‬ ‫حجم نقدینگی اس��ت‪ ،‬به ط��ور تقریبی باالی ‪۲۰۰۰‬‬ ‫هزار میلی��ارد تومان نقدینگی در کش��ور وجود دارد‬ ‫که در همین راستا یکی از بهترین روش های کنترلی‬ ‫اثار مخرب ان هدایت این منابع س��رگردان به حوزه‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫رحمان��ی تصریح ک��رد‪ :‬در برخ��ی روش های نوین‬ ‫تجمیع منابع مالی خرد و هدایت ان به بخش تولید‪،‬‬ ‫مشوق های خوبی طراحی شده که باید این روش ها به‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بخش��ی از فعالیت های غیررسمی تولیدی در‬ ‫کش��ور به فضای کس��ب وکار و قوانین مالیاتی‬ ‫برمی گ��ردد‪ .‬در نظ��ام دولتی اگ��ر دولت نظام‬ ‫جامع مالیاتی را در کش��ور مستقر کند که تمام‬ ‫مبادی فروش(فیزیکی یا مجازی) یا تولیدکننده‬ ‫زی��ر این چتر نظام جام��ع مالیاتی قرار گیرند و‬ ‫تمام تراکنش ها و دادوس��تدها مشخص شود و‬ ‫افراد فعال در این حوزه گزارش مالی ارائه دهند‬ ‫بخشی از پدیده اقتصاد زیرزمینی و فعالیت های‬ ‫زیرپله ای در حوزه صنعت از بین می رود‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالت عمده ما این است که هنوز‬ ‫نظام مالیاتی درس��ت تنظیم نش��ده برای اینکه‬ ‫کل کشور را پوش��ش دهد‪ .‬با وجود برنامه هایی‬ ‫که اع�لام می ش��ود قوانینی که موجود اس��ت‬ ‫ی��ا ادعاهای��ی ک��ه نظ��ام مالیات��ی می کند که‬ ‫فعالیت هایی در حال انجام اس��ت یا در دس��ت‬ ‫اق��دام دارد‪ ،‬هن��وز نتیجه ان در نظ��ام مالیاتی‬ ‫کش��ور محقق نش��ده اس��ت‪ .‬به عن��وان نمونه‪،‬‬ ‫مالیات ارزش افزوده ک��ه قرار بوده پای صندوق‬ ‫از مصرف کننده نهایی دریافت شود با خالهایی‬ ‫که وجود دارد به درستی انجام نمی شود‪ .‬کاالی‬ ‫قاچاق و رسمی نیز هر دو در فروشگاه ها عرضه‬ ‫می ش��وند؛ در چنی��ن ش��رایطی نمی توانیم بر‬ ‫اقتصادهای زیرزمینی کنترل و نظارتی داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬راهکار رفع این معضل‪ ،‬اجرایی ش��دن‬ ‫قان��ون «پایانه های فروش��گاهی» یا به اصطالح‬ ‫«ماش��ین های صندوق» اس��ت که قرار بوده در‬ ‫نظام مالی فروشگاه ها مستقر شوند‪ .‬از سال ‪۸۶‬‬ ‫قرار ب��ود کل واحدهای صنفی و صنعتی مجهز‬ ‫به پایانه های فروش��گاهی شوند و تمام فروش ها‬ ‫در ان ثبت ش��ود تا سازمان امور مالیاتی بتواند‬ ‫کنترل داش��ته باش��د اما هنوز اجرایی نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬در این وضعیت تنها با مودیان‬ ‫ب��زرگ و دارای شناس��نامه طرف هس��تیم و با‬ ‫واحدهای صنفی علی الراس برخورد می کنیم و‬ ‫مالیات ش��ان توافقی تعیین می شود نه بر مبنای‬ ‫عملکرد واقعی انها‪ .‬بنابراین‪ ،‬نه مالیات ش��ان را‬ ‫می پردازند و نه مالیات ارزش افزوده را که مربوط‬ ‫به بیت المال است‪ .‬در این بستر در واقع در حق‬ ‫تولیدکننده واقعی و رس��می اجحاف می شود و‬ ‫قدرت رقابتش را در بازار از دس��ت می دهد زیرا‬ ‫واحدهای تولیدی زیرپله ای با نپرداختن مالیات‬ ‫نرخ تمام ش��ده پایین تری دارند و طبیعی است‬ ‫مردم هم از کاالهای ارزان قیمت استقبال کنند‪.‬‬ ‫دولت باید همت جدی داش��ته باشد که این‬ ‫امر را شفاف س��ازی و اقتص��اد پنهان را کوچک‬ ‫کند که گام نخست ان شفافیت اقتصادی است ‬ ‫تا این مس��ئله نتواند بخشی از س��رمایه ها را به‬ ‫سوی خود جذب کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تس��هیل در امور گوناگون حوزه صنعت‪ ،‬اع��م از مالی و غیرمالی و‬ ‫همچنین مقررات زدایی و کاهش بروکراسی زائد ‪ ،‬ضرورت غیرقابل‬ ‫اجتناب در کشور است‬ ‫مردم معرفی و ظرفیت های مالی س��رگردان در سطح‬ ‫کشور مورد مصرف صنعت و معدن و زمینه ساز ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار در کشور باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری موضوع داخلی سازی‬ ‫همچنی��ن در بح��ث حرکت به س��وی خودکفایی‬ ‫صنعتی و بومی س��ازی کاالها و قطع��ات رحمانی در‬ ‫جلس��ه تبادل نظر با کارافرینان جوان کش��ور عنوان‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه جلس��ه های مس��تمری با حضور‬ ‫صنعتگ��ران و تولیدکنن��دگان مختلف کش��ور برای‬ ‫اطالع از دیدگاه های کارشناسی و پیشنهادهای موثر‬ ‫انها در حال برگزاری است و در همین راستا تشکیل‬ ‫جلس��ه با کارافرینان و صنعتگران جوان کشور برای‬ ‫نخستین بار و دریافت دیدگاه های انها می تواند ثمرات‬ ‫بسیار خوبی برای عرصه تولید کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امسال با توجه به نام گذاری انجام شده از‬ ‫س��وی رهبر معظم انقالب با عنوان سال رونق تولید‪،‬‬ ‫با وج��ود تمام محدودیت ها ی��ک فرصت مغتنم و به‬ ‫عبارتی یک فرصت اس��تثنایی برای تولید کش��ور به‬ ‫وجود امده است‪.‬‬ ‫رحمان��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت از اغ��از امس��ال و در چارچ��وب محورهای‬ ‫هفت گانه فعالیت های خود‪ ۳۴ ،‬برنامه اساس��ی را در‬ ‫دس��تور کار همزمان قرار داده و در تالش اس��ت تا با‬ ‫ایج��اد یک اراده عمومی چه در حوزه ارائه خدمات از‬ ‫س��وی وزارتخانه و چه در همراه کردن سایر بخش ها‬ ‫با حوزه تولید کش��ور‪ ،‬بهترین نتایج ممکن را به دست‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬یکی از دغدغه ه��ای ما در بخش‬ ‫صنعت طول س��ال های گذش��ته نبود ام��ار و براورد‬ ‫دقیق��ی از واحدهای فعال‪ ،‬نیمه فعال یا حتی راکد در‬ ‫کشور بود که در سال ‪ ۹۷‬و در قالب طرحی جامع این‬ ‫اطالعات جمع اوری و مبن��ای برنامه ریزی وزارتخانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی ‪ ۲‬هزار واحد صنعتی راکد‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬س��ال گذش��ته خوش��بختانه شاهد‬ ‫بازگشت بیش از ‪ ۱۸۵۰‬واحد صنعتی به عرصه تولید‬ ‫در س��طح کشور بودیم که برای س��ال ‪ ،۹۸‬حدود ‪۲‬‬ ‫هزار واحد صنعت��ی راکد دیگر برای راه اندازی دوباره‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نشست «کمیسیون اصل ‪ »۹۰‬درباره گرانی خودرو‬ ‫عضو کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��ورای اسالمی از جلسه‬ ‫وی��ژه این کمیس��یون درباره گران��ی خودرو و کاه��ش نیافتن‬ ‫قابل توجه ن��رخ ان در بازار‪ ،‬با وج��ود کاهش قابل مالحظه نرخ‬ ‫ارز خبر داد‪.‬‬ ‫ولی داداش��ی در گفت وگو ب��ا خانه ملت با انتق��اد از کاهش‬ ‫نیافتن نرخ انواع خودرو در بازار‪ ،‬با وجود کاهش محس��وس نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬گف��ت‪ :‬با وجود اینکه ش��اهد کاهش قابل توجه نرخ ارز‪ ،‬در‬ ‫هفته های اخیر‪ ،‬نس��بت به ماه های گذشته هستی م اما نرخ انواع‬ ‫خودرو کاهش قابل توجهی در بازار نداشته است که علل ان باید‬ ‫مورد بررسی قرار گیرد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ضروری است تا به‬ ‫علل افزایش نرخ خودرو و نیز کاهش نیافتن نرخ ان در بازار به‬ ‫صورت جدی رسیدگی شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کیفیت پایین محصوالت‬ ‫تولیدی شرکت های خودروسازی و نیز نرخ باالی این محصوالت‬ ‫موجب ش��ده تا مردم شکایاتی را به کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی داشته باشند‪ .‬نماینده مردم استارا در مجلس‪،‬‬ ‫از وصول ش��کایت های مردمی متعدد از وضعی��ت بازار خودرو‬ ‫به کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬خبر داد و گفت‪ :‬ش��رایط خودروسازی‬ ‫در کش��ور به گونه ای اس��ت ک��ه ش��رکت های تولیدکننده به‬ ‫‹ ‹اولویت بهبود فضای کسب وکار‬ ‫هیچ نهادی نس��بت به تولید محصوالت ش��ان پاسخگو نیستند‪،‬‬ ‫این رویه باید اصالح ش��ود‪ .‬داداش��ی همچنین از جلس��ه ویژه‬ ‫کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬درباره گرانی بازار خ��ودرو در هفته اینده‬ ‫خبر داد و تصریح کرد‪ :‬قرار اس��ت در این نشس��ت مسئوالنی از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬دادگس��تری و سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز حضور داش��ته باشند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید‬ ‫حمایت های بیش��تری را از خریداران خودروهای داخلی داشته‬ ‫باش��د زیرا دالل بازی در این بازار به نوسان های نرخ محصوالت‬ ‫دامن زده و در عمل کاری از دست مصرف کننده نیز برنمی اید‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس اضافه کرد‪ :‬بر اساس گزارش ها‬ ‫و ش��کایات مردمی که به این کمیسیون رس��یده‪ ،‬شرکت های‬ ‫خودروس��ازی در عمل به تعهدات شان برای تحویل محصول به‬ ‫مشتریان‪ ،‬خلف وعده کرده اند که دالیل ان باید مشخص شود‪.‬‬ ‫داداشی در پایان با بیان اینکه دولت باید نظارت بیشتری بر روند‬ ‫قیمت گذاری خودروها داشته باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬شرایط به‬ ‫ گونه ای اس��ت که گویا دولت جس��ارت الزم برای کاهش دست‬ ‫واسطه ها و دالالن از بازار خودرو را ندارد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاری و برنامه ری��زی روی واحدهای��ی که‬ ‫امکان و ظرفیت توس��عه دارند نی��ز در حال پیگیری‬ ‫مجدانه اس��ت و با توج��ه با تعداد ب��االی این نوع از‬ ‫واحدهای صنعتی در سطح کشور که در جهت خالف‬ ‫منویات دشمنان هم در عرصه فناوری و هم در ایجاد‬ ‫بازارهای جدید صادراتی موفقیت های بس��یار خوبی‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬می توان ش��اخص مهم عملک��ردی انها را‬ ‫حضور مدیران و کارافرینان جوان در راس کار عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رحمان��ی ادامه داد‪ :‬در بخش واردات نیز متناس��ب‬ ‫ب��ا تولیدات کش��ور و میزان تعمیق س��اخت داخلی‪،‬‬ ‫کاالهای مش��ابه خارجی در مراح��ل مختلف ورود به‬ ‫کشور با ممنوعیت و محدودیت های تعرفه ای روبه رو‬ ‫هس��تند و به طور قطع امسال با وجود تامین مناسب‬ ‫نیاز کش��ور به برخی اقالم کاالیی ضروری در زنجیره‬ ‫تولی��د‪ ،‬اص��ل خودکفایی و تکیه بر ت��وان و تولیدات‬ ‫داخل��ی در اولوی��ت قرار دارد و م��ورد حمایت جدی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫‹ ‹به دنبال بومی سازی حداکثری‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اضاف��ه کرد‪ :‬تمامی‬ ‫برنامه ه��ای وزارتخان��ه متناس��ب ب��ا ت��وان داخلی‬ ‫پیش بین��ی ش��ده و با توج��ه به برگزاری نخس��تین‬ ‫نمایش��گاه فرصت های س��اخت داخل‪ ،‬خوش��بختانه‬ ‫اطالعات بس��یار خوبی نیز از نیازهای صنعتی کشور‬ ‫به دس��ت امده و به دنبال بومی سازی حداکثری همه‬ ‫این نیازها هستیم‪.‬‬ ‫رحمانی تصریح ک��رد‪ :‬در بخش صادرات یا معادن‬ ‫ک��ه ج��زو برنامه های مح��وری فعالیت ه��ای وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هس��تند فرصت های بسیاری‬ ‫شناس��ایی و در حال فعال س��ازی ظرفیت های بالقوه‬ ‫موجود هس��تیم که به طور قطع در ایجاد تحرک در‬ ‫بخش های مختلف تولید کش��ور کامال اثرگذار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حوزه بازار ظرفیت های بس��یاری در‬ ‫راس��تای فعالیت اس��تارت اپ ها به وجود امده که در‬ ‫همی��ن چارچ��وب از ایده های نوی��ن و خالقانه همه‬ ‫جوان��ان و اف��راد خوش��فکر اس��تقبال و حمایت نیز‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی گفت‪ :‬ب��رای اصالح فضای کس��ب وکار و‬ ‫تسهیل روند دریافت خدمات‪ ،‬از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گام های خوبی برداش��ته ش��ده و با‬ ‫توجه به تاکی��دات رهبر معظم انق�لاب این مهم در‬ ‫دس��تور کار ویژه قرار گرفته و درصددیم شرایط را تا‬ ‫حد بس��یاری بهبود بخش��یم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬دستمایه‬ ‫و هدف اصلی اقدام ه��ا و برنامه های وزارتخانه‪ ،‬ایجاد‬ ‫رضایت عمومی و رضایت شخص رهبر معظم انقالب‬ ‫در هم��ه حوزه ها به ویژه در رون��ق تولید و همچنین‬ ‫اص�لاح فراینده��ای موجود در تامی��ن اقالم کاالیی‬ ‫موردنیاز مردم در بهترین ش��رایط ممکن اس��ت‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬با وجود همه تهدیدها و تشدید تحریم ها‪،‬‬ ‫امروز خوش��بختانه مش��کالت در حال کاهش اس��ت‬ ‫و معض�لات بخش صنعت س��یر نزول��ی دارد و امید‬ ‫دشمن در تعطیلی تدریجی واحدهای صنعتی کشور‬ ‫نه تنها ناکام مانده بلکه با اطمینان می ش��ود گفت که‬ ‫افق ه��ای جدیدی در ح��وزه تولید و صنعت کش��ور‬ ‫در حال نمایان ش��دن اس��ت‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خاطرنش��ان کرد‪ :‬نباید فرام��وش کرد که در‬ ‫ایجاد این ش��رایط خود صنعتگران و تولیدکنندگان و‬ ‫همچنین مردم کشورمان نقش بسیار مهمی داشتند‬ ‫که امیدواریم با تداوم شرایط موجود و همراهی همه‬ ‫بخش های مس��ئول در حوزه صنعت کش��ور شرایط‬ ‫بی��ش از پیش بهب��ود یابد‪ .‬رحمانی گف��ت‪ :‬در حوزه‬ ‫بازرگان��ی نیز برنامه های جامعی در دس��تور کار بوده‬ ‫ک��ه ب��ه زودی نتایج ان ب��رای مردم مش��هود خواهد‬ ‫ب��ود ک��ه از ان جمله می توانیم به راه اندازی س��امانه‬ ‫جام��ع تجارت کش��ور اش��اره کنیم‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫فرصت های خودکفای��ی در برخی بخش های صنعتی‬ ‫کشور‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در تامین برخی اقالم ضروری‬ ‫زنجیره تولید کش��ور در گذشته با تنگناهایی روبه رو‬ ‫بودی��م که ام��روز همزمان با اعم��ال محدودیت های‬ ‫خارج��ی‪ ،‬توانمندی های داخلی ظه��ور و بروز یافته‬ ‫و در صنایع��ی همچون فوالد به خودکفایی رس��یده‬ ‫در بخش الومینیوم نی��ز پیرو بهره برداری چند طرح‬ ‫ب��زرگ و ایجاد مقدم��ات بهره ب��رداری از چند واحد‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬نیاز به واردات در این بخش به حداقل ممکن‬ ‫خواه��د رس��ید‪ .‬رحمانی تصری��ح کرد‪ :‬تس��هیل در‬ ‫امور مختل��ف حوزه صنعت‪ ،‬اع��م از مالی و غیرمالی‬ ‫و همچنی��ن مقررات زدایی و کاهش بروکراس��ی زاید‬ ‫امروز یک ضرورت غیرقابل اجتناب کش��ور اس��ت و‬ ‫امیدواری��م برگزاری جلس��ه های از این دس��ت نقطه‬ ‫عطفی باشد در بهبود روند موجود و موجب همراهی‬ ‫سازنده تر همه بخش ها با بخش تولید کشور شود‪.‬‬ ‫انتقاد از گرانی قطعات در بازار لوازم یدکی‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬در ش��رایط فعلی که تع��ادل عرض هو تقاضا در بازار از‬ ‫بین رفته‪ ،‬سوداگران از وضعیت به وجود امده سوءاستفاده‬ ‫ک��رده و موجب گرانی قطعات خ��ودرو در بازار لوازم یدکی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫حمید گرمابی در گفت وگو با خانه ملت با انتقاد از گرانی‬ ‫لوازم یدکی خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش ‪ ۴‬برابری نرخ لوازم یدکی‬ ‫ت چراکه مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید‬ ‫پذیرفتنی نیس ‬ ‫با توجه به نرخ ارز در بیش��ترین حالت فقط ‪ ۳‬برابر ش��ده‪،‬‬ ‫حال باید به این نکته نیز توجه ش��ود ک��ه تولیدکنندگان‬ ‫برای تولید لوازم یدکی‪ ،‬از مواد داخلی نیز استفاده می کنند‬ ‫که این مواد نس��بت به ‪ ۲‬سال گذشته حدود ‪ ۲‬برابر شده‬ ‫در نتیجه گرانی ‪ ۴‬برابری لوازم یدکی داخلی نسبت به ‪۱۸‬‬ ‫ماه پیش توجیه شدنی نیست‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم نیش��ابور و فی��روزه در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬قوه‬ ‫قضاییه و نهاد های نظارتی باید به موضوع افزایش بی ضابطه‬ ‫نرخ لوازم یدکی ورود کنند‪ ،‬افزود‪ :‬اگرچه در ‪ ۶‬ماه گذش��ته‬ ‫اقدام های��ی ب��رای واردات لوازم یدکی و قطع��ات مورد نیاز‬ ‫تولید خودرو انجام ش��ده اما تحری��م موجب کاهش ورود‬ ‫قطعات به داخل کشور شده است‪.‬‬ ‫گرماب��ی ب��ا بی��ان اینک��ه در ش��رایط فعلی ک��ه تعادل‬ ‫عرضه و تقاض��ا در ب��ازار از بین رفته س��وداگران از وضعیت‬ ‫ب��ه وجود امده سوءاس��تفاده می کنند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬زمانی‬ ‫که کاالیی در بازار کم اس��ت متاس��فانه فروشنده نرخ ان‬ ‫را تعیین می کند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫درب��اره نارضایتی ه��ا از ارائ��ه خدم��ات پ��س از فروش به‬ ‫خودروهای چینی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برخی از این مش��کالت در‬ ‫ارائه خدمات پس از فروش ناش��ی از کمبود قطعه است که‬ ‫در این زمینه تحریم نقش اصلی را ایفا می کند‪.‬‬ ‫گرماب��ی ادامه داد‪ :‬بخش��ی از نارضایتی م��ردم از نحوه‬ ‫ارائه خدمات پس از فروش به دلیل ارائه نش��دن س��رویس‬ ‫مناسب‪ ،‬بی کیفیت بودن و‪ ...‬است که این موارد از کوتاهی‬ ‫مراکز تعمیر خبر می دهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬نهاد های مس��ئول باید‬ ‫به این موضوع رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫درساخت سد گتوند از‬ ‫زمین شناسی‬ ‫نظر نخواستند‬ ‫‪ 25‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1369‬‬ ‫پیاپی ‪2687‬‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬نیمه نخس��ت س��ال رو به اتمام‬ ‫اس��ت و با پایان فصل تابس��تان به نظر نمی رسد که‬ ‫فوالدس��ازان بازار داغی را پشت سر گذاشته باشند‪.‬‬ ‫بازار فوالد ایران در ‪ ۶‬ماه گذشته در ثبات نسبی بوده‬ ‫و البته کم وبیش عرضه بر تقاضا پیشی دارد و با وجود‬ ‫تامین نیاز داخل به نظر می رس��د که تولیدکنندگان‬ ‫برای دپو نشدن محصوالت خود باید بیش ازپیش به‬ ‫سمت صادرات بروند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان فوالد معتقدند‪ ،‬نیمه دوم سال برای‬ ‫بازار فوالد چندان تفاوتی با نیمه نخست ان نخواهد‬ ‫داش��ت و س��ای ه ثبات نس��بی بر این ب��ازار تا پایان‬ ‫سال(‪ )۱۳۹۸‬گسترده خواهد بود‪.‬‬ ‫به لحاظ فصلی به صورت معمول ‪ ۶‬ماه دوم س��ال‪،‬‬ ‫ساخت وس��از دچار رک��ود فصلی نیز خواهد ش��د؛‬ ‫چراکه در سرما ساخت وساز کمتری انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی نیمه دوم سال‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹شرایط نیمه نخست سال‬ ‫در نیم��ه نخس��ت س��ال‬ ‫ج��اری بازار فوالد با رکود‬ ‫داخل��ی روبه رو بود‪ .‬این را‬ ‫مجید رضاپور‪ ،‬کارشناس‬ ‫ف��والد در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫عن��وان و اظه��ار‬ ‫کرد‪ :‬در زمین��ه صادرات‬ ‫فوالد در ‪ 3‬ماه نخس��ت س��ال صادرات خوبی انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬اما در ‪ 3‬ماه دوم س��ال‪ ،‬روند صادرات با کندی‬ ‫روبه رو ش��د‪ .‬البته ای��ن روند کند ب��ه دلیل اجرای‬ ‫ایین نام ه دولتی بود که عرضه در بورس کاال را شرط‬ ‫صادرات برای فوالدس��ازان ق��رار دارد‪ .‬هرچند این‬ ‫اواخر این قانون نیز از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تعدیل شد‪.‬‬ ‫رضاپ��ور در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬موضوع دیگر‬ ‫تحریم فوالد از سوی امریکا بود که در نیمه نخست‬ ‫سال جاری با عنوان تحریم فلزات ایران تشدید شد‪.‬‬ ‫البته در زمینه تحریم ها مش��کل انتقال و جابه جایی‬ ‫پ��ول وج��ود دارد و این موضوع ص��ادرات ایران به‬ ‫کشورهای شرق اس��یا مانند تایوان‪ ،‬تایلند یا حتی‬ ‫چی��ن ک��ه به انها اس��لب صادر می ش��د را کمتر از‬ ‫گذشته کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار در نیمه دوم‬ ‫س��ال جاری عنوان کرد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه دوم سال وضعیت‬ ‫مجی��د محمودی‪ :‬بازار فوالد کش��ور در ثبات به س��ر می برد و با‬ ‫مش��کل خاص��ی روبه رو نیس��ت‪ .‬قیمت ها نیز در ‪ ۶‬ماه گذش��ته‬ ‫افزایش نداشته است‬ ‫صادرات س��ختگیرانه تر از نیمه نخست سال خواهد‬ ‫بود؛ چراکه یکی از راهکارهای صادراتی مطرح شده‪،‬‬ ‫موض��وع تهاتر بوده که کش��ورهای هدف صادراتی‬ ‫چندان تمایلی به تهاتر نشان نداده اند‪.‬‬ ‫این کارشناس فوالد همچنین یاداور شد‪ :‬البته با‬ ‫رفتن جان بولتون‪ ،‬مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت ن��رخ دالر به زیر ‪۱۱‬ه��زار تومان نیز‬ ‫کاه��ش پیدا کند که در این صورت س��بب کاهش‬ ‫جذابیت ه��ای صادراتی می ش��ود و ب��ه همین روال‬ ‫ص��ادرات فوالدس��ازان نیز دچار افت خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه اگر میلگ��رد با نرخ تنی ‪۱۹۰‬دالر صادر‬ ‫ شود‪ ،‬برگشت ارز ان با دالر ‪۱۰‬هزار تومانی متفاوت‬ ‫از ‪۱۲‬ارز ه��زار تومان��ی خواهد ب��ود‪ .‬البته دالر زیر‬ ‫‪۱۰‬هزارتومان سبب ضرر نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫رضاپور در پاس��خ به این پرس��ش که ایا نرخ دالر‬ ‫در نیمه دوم س��ال ثابت تر از نیمه نخس��ت خواهد‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬مس��ئوالن معتقدند‪ ،‬نرخ واقعی دالر زیر‬ ‫‪۱۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬در کل اگر نرخ به زیر ‪۱۱‬هزار‬ ‫تومان برس��د‪ ،‬صادرات دیگ��ر جذابیت های قبل را‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وضعیت بازار داخلی فوالد عنوان‬ ‫کرد‪ :‬امسال بودجه های عمرانی چندان به این حوزه‬ ‫اختصاص نیافت‪ .‬حدود ‪ ۳‬س��ال است که پروژه های‬ ‫عمرانی و همچنین ساخت وساز در رکود قرار دارند و‬ ‫در یک خواب دست کم ‪۲‬ساله دیگر نیز باقی خواهند‬ ‫ماند‪ .‬از این رو این وضعیت بر بازار مقاطع ساختمانی‬ ‫و ورق نیز تاثیرگذار اس��ت‪ .‬از طرفی صنایع داخلی‬ ‫همچون خودروس��ازی یا صنایع لوازم خانگی نیز با‬ ‫رکود روبه رو هستند‪ .‬در کل‪ ،‬این شرایط سبب رکود‬ ‫بازار داخلی فوالد شده است‪ .‬در ‪ ۶‬ماه دوم نیز اتفاق‬ ‫خاصی روی نخواهد داد و بازار در رکود بیشتری فرو‬ ‫خواهد رفت‪ .‬البته امیدواریم‪ ،‬بازار از پس اذر از این‬ ‫رکود خارج شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد در ادامه یاداور ش��د‪ :‬البته‬ ‫همچنین درباره وضعیت‬ ‫بازار فوالد در نیمه نخست‬ ‫س��ال‪ ،‬مجید محمودی‪،‬‬ ‫کارش��ناس ف��والد در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه س��ال ‪۹۸‬‬ ‫ب��ازار فوالد در مجموع در‬ ‫ثبات نس��بی قرار داش��ت‪ .‬هم اکنون بازار داخلی با‬ ‫مازاد تولید روبه رو اس��ت و تولیدکنندگان باید برای‬ ‫پیش��گیری از دپو ش��دن محصوالت خود به سمت‬ ‫صادرات بیش��تر گام بردارن��د‪ .‬در زمینه محصوالت‬ ‫تخت فوالدی و ورق‪ ،‬محصوالت میانی مانند شمش‬ ‫و اسلب و همچنین محصوالت طویل مانند میلگرد‪،‬‬ ‫بازار با مازاد روبه رو است‪ .‬این در حالی است که بازار‬ ‫داخلی به صورت کامل تامین ش��ده است‪ ،‬بنابراین‬ ‫باید بخشی از این محصوالت صادر شود‪.‬‬ ‫محم��ودی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬البته در‬ ‫زمین��ه صادرات میلگرد‪ ،‬قوانین تس��هیل ش��د که‬ ‫تولیدکنن��دگان میلگ��ردی که مواد اولی��ه خود را‬ ‫از ب��ورس کاال تامی��ن نمی کنند‪ ،‬دیگ��ر اجباری به‬ ‫بازگش��ت ارز حاصل از صادرات ندارند‪ .‬البته دولت‬ ‫این امتیاز را به نوردکارانی داده اس��ت که به صورت‬ ‫ازاد شمش خود را تهیه می کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تف��اوت نرخ داخل��ی و صادراتی‬ ‫محص��والت فوالدی عنوان ک��رد‪ :‬یکی از بحث های‬ ‫امس��ال تف��اوت قیمت ه��ای داخل��ی ب��ا صادراتی‬ ‫اس��ت که ن��رخ بازار داخل��ی از صادرات��ی پایین تر‬ ‫اس��ت و فوالدس��ازان معتقدن��د‪ ،‬بای��د قیمت های‬ ‫داخل��ی نی��ز نزدیک یا مانند قیمت ه��ای صادراتی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ف��والد ادام��ه داد‪ :‬باوجود اینکه‬ ‫قیمت ه��ای صادرات��ی ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬درص��د پایین تر از‬ ‫قیمت ه��ای جهانی اس��ت‪ ،‬اما همچن��ان صادرات‬ ‫دارای جذابیت های��ی اس��ت‪ ،‬به ای��ن دلیل که نرخ‬ ‫صادراتی از قیمت های داخلی باالتر اس��ت‪ .‬از این رو‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد با وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در این کش��اکش قرار دارند که قیمت های‬ ‫داخل��ی را به قیمت ه��ای جهانی نزدی��ک کرده تا‬ ‫فوالدس��ازان با قیمت ه��ای جهانی محصول خود را‬ ‫صادر کنند و س��بب ارزاوری بیش��تری برای کشور‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫محم��ودی ادامه داد‪ :‬البت��ه نگاه دولت به موضوع‬ ‫ان اس��ت که نرخ داخل نباید بیش��تر از این افزایش‬ ‫پیدا کند؛ چراکه از یک س��و در سال گذشته تورم به‬ ‫ان��دازه کافی ایجاد ش��ده و رک��ود داخلی نیز وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بنابراین افزایش بیش��تر قیمت ها امکان ندارد؛‬ ‫چراکه برای نمونه ممکن است افزایش بهای میلگرد‬ ‫روی نرخ مسکن تاثیرگذار باشد و به نوبه خود سبب‬ ‫رکود بیشتر شود‪.‬‬ ‫این کارشناس فوالد تاکید کرد‪ :‬در کل بازار فوالد‬ ‫در ثب��ات به س��ر می برد و با مش��کل خاصی روبه رو‬ ‫نیست‪ .‬قیمت ها نیز در ‪ ۶‬ماه گذشته افزایش نداشته‬ ‫ است‪.‬‬ ‫محم��ودی در ادام��ه ی��اداور ش��د‪ :‬با تم��ام این‬ ‫شرایط فوالدس��ازان امسال س��ود خوبی داشته اند‬ ‫و فوالدس��ازان بزرگ کش��ور باالی ‪ ۳۰‬درصد سود‬ ‫خال��ص و عملیاتی را در بورس به ثبت رس��انده اند‪.‬‬ ‫این سود از انجا نشات می گیرد که نرخ سنگ اهن‬ ‫و انرژی در س��ال گذش��ته و س��ال جاری با افزایش‬ ‫چندانی روبه رو نبوده است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا در ‪ ۶‬دوم سال‬ ‫نی��ز در بازار فوالد با ای��ن ثبات روبه رو خواهیم بود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بازار در نیمه دوم س��ال با همین روال پیش‬ ‫خواهد رفت و ثبات نسبی خود را حفظ خواهد کرد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد که در بازار فوالد با تغییرات چندانی‬ ‫روبه رو نخواهیم بود و دولت ترجیح می دهد که ثبات‬ ‫قیمت ه��ا را حفظ کن��د و اختالف نرخ بازار داخل و‬ ‫خ��ارج نیز پابرجا خواهد مان��د؛ چراکه افزایش نرخ‬ ‫داخل��ی پیامدهایی دارد که دول��ت نمی گذارد بازار‬ ‫دچار این پیامدها شود‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ثبات قوانین‬ ‫ضرورت‬ ‫صادرات‬ ‫یادداشت‬ ‫تابستان ارام فوالد تا پایان سال ادامه دارد؟‬ ‫‪5‬‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫ایران به لحاظ جغرافیای��ی دارای موقعیت‬ ‫بی نظی��ری ب��وده و ب��ا کش��ورهای گوناگون‬ ‫همسایه اس��ت‪ .‬این موضوع می تواند فرصت‬ ‫خوبی را برای صادرات فراهم کند اما موضوع‬ ‫ان اس��ت که دولت و دس��ت اندرکاران تا چه‬ ‫ان��دازه از این فرصت ها به��ره الزم را می برند‪.‬‬ ‫موض��وع قابل توجه اینکه باید بت��وان قوانین‬ ‫باثبات تری برای صادرکنن��دگان تدوین کرد‬ ‫ت��ا راه ص��ادرات فوالد به کش��ورهای منطقه‬ ‫هم��وار ش��ود؛ چراک��ه ب��ازار صادراتی بیش‬ ‫از هر ام��ر دیگر به ثبات قوانی��ن نیاز دارد و‬ ‫خریداران و فروش��ندگان باید به این موضوع‬ ‫اگاهی داش��ته باش��ند که دس��ت کم در یک‬ ‫س��ال با قوانین ثابت��ی روبه رو هس��تند‪ .‬این‬ ‫قوانین باعث اعتبار م��ا در بازارهای صادراتی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نه اینکه صادرکنندگان و بازارهای‬ ‫ه��دف را امروز با یک قان��ون و فردا با قانونی‬ ‫دیگر که متضاد قانون قلبی است‪ ،‬روبه رو کند؛‬ ‫موضوعی که امنی��ت بازار را از بین می برد‪ .‬با‬ ‫این روش اعتبار صادراتی کشور که به سادگی‬ ‫نیز به دست نیامده اس��ت‪ ،‬در بازارهای هدف‬ ‫از بی��ن می رود‪ .‬بنابراین اگر قوانین صادراتی‬ ‫از امنی��ت و ثب��ات الزم برخوردار باش��د‪ ،‬در‬ ‫داخل نی��ز س��رمایه گذاری بیش��تری انجام‬ ‫می ش��ود اما به دلی��ل متغیر ب��ودن قوانین‪،‬‬ ‫برخی س��رمایه گذاران داخلی نیز تمایل پیدا‬ ‫کرده اند که در کش��ور مقصد س��رمایه گذاری‬ ‫کنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬باید مزیت های صادراتی‬ ‫برای صادرکنندگان داخل��ی درنظر گرفت تا‬ ‫میل صادرکنندگان بیش از پیش ش��ود‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که مشوق های صادراتی برای‬ ‫صادرکنندگان وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1369‬‬ ‫پیاپی ‪2687‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گالیه رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از خاک خوردن مطالعات ارزشمند‬ ‫یادداشت‬ ‫دغدغه‬ ‫فعاالن سنگ‬ ‫درساخت سد گتوند از زمین شناسی نظر نخواستند‬ ‫مهدی نبی پور‬ ‫فعال معدن سنگ‬ ‫خبر‬ ‫برنامه جدید‬ ‫فوالد هرمزگان‬ ‫ت فوالد هرم��زگان جن��وب‪ ،‬برنامه ‬ ‫ش��رک ‬ ‫خ��ود را برای افزایش س��رمایه اعالم کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش روزگار معدن‪ ،‬هرمز در گزارشی اعالم‬ ‫کرده اس��ت که قصد دارد س��رمایه خود را از‬ ‫‪۱۵‬هزارمیلیارد ریال به ‪ ۳۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫معادل ‪۱۰۰‬درصد افزایش دهد‪.‬‬ ‫این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال‬ ‫ش��ده سهامداران و اورده نقدی‪ ،‬سود انباشته‬ ‫به منظور اصالح س��اختار مالی و جلوگیری از‬ ‫خروج وجه نقد از ش��رکت تامین می شود که‬ ‫برای تقویت س��رمایه در گ��ردش که در ‪۱۳‬‬ ‫شهریور ‪ ۱۳۹۸‬به تصویب هیات مدیره رسیده‬ ‫و نیز اظهارنظر به حس��ابرس و بازرس قانونی‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬افزایش س��رمایه یادش��ده‬ ‫منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است‪.‬‬ ‫امور متقاضیان‬ ‫فعالیت های معدنی‬ ‫انالین شد‬ ‫صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های‬ ‫معدن��ی در اطالعیه ای از انالین ش��دن تمام‬ ‫امور متقاضی��ان از پذیرش تا صدور بیمه نامه‬ ‫در این س��ازمان خبر داد‪ .‬به گ��زارش روابط‬ ‫عموم��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫در اطالعی��ه صن��دوق بیمه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی امده اس��ت‪ :‬از این پس‬ ‫انجام تم��ام فراینده��ای خدمت رس��انی به‬ ‫متقاضیان اولیه ش��امل پذی��رش‪ ،‬فنی‪ ،‬امور‬ ‫قراردادها و صدور بیمه نامه به وس��یله سامانه‬ ‫ارتباط با مشتریان انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫این صندوق از متقاضیان خواسته از مراجعه‬ ‫حضوری به صندوق اجتناب و مراحل تکمیل‬ ‫پرون��ده خ��ود را به وس��یله س��امانه صندوق‬ ‫پیگیری کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگر بتوانیم در‬ ‫کردستان معادن‬ ‫بزرگی پیدا کنیم‬ ‫که اشتغالزایی‬ ‫را افزایش دهد‪،‬‬ ‫در زمینه امنیت‪،‬‬ ‫توسعه پایدار‬ ‫و توزیع عادالنه‬ ‫ثروت در ان‬ ‫منطقه می توانیم‬ ‫گام های موثری‬ ‫برداریم‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ایران از نظر منابع سنگ در جهان شناخته‬ ‫ شده اس��ت و یک تولیدکننده بزرگ به شمار‬ ‫می ای��د اما در صادرات حج��م کوچکی دارد‬ ‫و متاسفانه نتوانس��ته ان طور که باید جایگاه‬ ‫واقع��ی خود را در بازاره��ای بین المللی پیدا‬ ‫کند‪ .‬هرچن��د در این ح��وزه تولیدکنندگان‬ ‫خوب��ی داری��م ام��ا این مه��م باعث نش��ده‬ ‫که حتم��ا بتوانی��م صادرکنن��ده خوبی هم‬ ‫باش��یم‪ .‬یک��ی از مس��ائلی ک��ه باعث ش��ده‬ ‫اس��ت در این حوزه توانمند نباش��یم حضور‬ ‫کمرنگ ش��رکت ها و فعاالن حوزه سنگ در‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی اس��ت‪ .‬فعاالن این‬ ‫حوزه مجموعه های کوچکی هس��تند و توان‬ ‫پرداخ��ت هزینه ش��رکت در نمایش��گاه های‬ ‫خارجی را ندارند درنتیجه نمی توانند ان طور‬ ‫که باید به ان ورود کنند‪ .‬بخش��ی از علل این‬ ‫مهم هم مربوط به تحریم هاست چراکه متاثر‬ ‫از ان و ب��ه دنبال ضعف فناوری و دانش روز‪،‬‬ ‫فراوری در این حوزه محدود ش��ده اس��ت‪ .‬با‬ ‫اینکه تع��داد زیادی ماش��ین االت مجهز در‬ ‫ای��ران داریم اما متاس��فانه در بخش فراوری‬ ‫چن��دان توانمند نیس��تیم و نمی توانیم حتی‬ ‫ب��ا همس��ایه خود یعن��ی ترکیه ه��م رقابت‬ ‫کنیم‪ .‬یکی دیگر از مس��ائلی که باعث ش��ده‬ ‫ش��رکت های فع��ال در حوزه س��نگ حضور‬ ‫کمرنگ��ی در بازاره��ای بین الملل��ی داش��ته‬ ‫باش��ند وجود محدودیت های داخلی و کمتر‬ ‫دیده شدن هاست‪.‬‬ ‫فع��ال ح��وزه س��نگ ب��رای ش��رکت در‬ ‫نمایشگاه داخلی باید هزینه زیادی را متقبل‬ ‫شود‪ .‬مبلغ غرفه‪ ،‬کارگر‪ ،‬جابه جایی و وسایل‬ ‫گاهی ان قدر زیاد اس��ت که به ‪۱۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان ه��م می رس��د و در ت��وان واحدهای‬ ‫کوچک نیست‪.‬‬ ‫ط��وری ب��ا واحده��ای کوچ��ک برخورد‬ ‫می ش��ود که گویی تولیدکننده که به دنبال‬ ‫گرفتن غرفه اس��ت یک فرد بیگانه است و به‬ ‫هر ش��یوه ای که شده باید از ان پول دریافت‬ ‫ک��رد؛ بنابراین نگاه مان ب��ه فعاالن این حوزه‬ ‫باید بیش از اینها حمایتی باش��د‪ ،‬درحالی که‬ ‫دیده می شود به جای حمایت فقط چوب الی‬ ‫چرخ فعاالن حوزه س��نگ و فع��االن معدنی‬ ‫می گذاریم‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی از سال‬ ‫‪ ۱۳۳۸‬به عنوان قدیمی ترین س��ازمانی که کارشناس��ان‬ ‫متع��ددی دارد‪ ،‬در پروژه ه��ا و حوزه ه��ای تخصص��ی‬ ‫گوناگ��ون زمین شناس��ی و اکتش��اف فعالی��ت می کند‪.‬‬ ‫ام��روز کمترین معدنی در کش��ور وج��ود دارد که اثری‬ ‫از مطالعات کارشناس��ان س��ازمان زمین شناسی به طور‬ ‫مس��تقیم و غیرمس��تقیم در ان دیده نشود‪ .‬بنا به گفته‬ ‫کارشناس��ان به غی��ر از منطق��ه زاگرس و کپ��ه داغ که‬ ‫مناطقی ب��ا مواد معدنی کم هس��تند‪ ،‬مناطق دیگر زیر‬ ‫مطالعات ژئوشیمی این سازمان قرار دارند‪.‬‬ ‫روزنامه‬ ‫درباره نقش این سازمان در رشد معادن‬ ‫کشور‪ ،‬اولویت های زون های مطالعاتی و دغدغه های این‬ ‫سازمان با علیرضا شهیدی‪ ،‬رئیس سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتشافات معدنی کشور و معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت وگو کرده که می خوانید‪.‬‬ ‫€ €س�ازمان زمین شناس�ی و اکتش�افات معدنی‬ ‫درباره رشد معادن کشور چه اقداماتی انجام داده‬ ‫است؟‬ ‫تولی��د اطالع��ات پای��ه از وظای��ف اصل��ی س��ازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور از بدو تاسیس‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی از س��ال ‪ ۱۳۳۸‬بوده است‪ .‬در‬ ‫‪۶۰‬س��الی که از تاسیس سازمان زمین شناسی می گذرد‪،‬‬ ‫در زمین��ه تولید اطالعات پایه در قالب تهیه نقش��ه های‬ ‫زمین شناس��ی با مقیاس ه��ای ‪۱ :۲۵۰۰۰۰‬و ‪:۱۰۰۰۰۰‬‬ ‫‪ ۱‬و از س��ال ‪ ۱۳۸۳‬نقش��ه های زمین شناس��ی (‪۶‬الیه‪:‬‬ ‫زمین شناس��ی‪ ،‬زمین شناس��ی اقتصادی‪ ،‬زمین شناسی‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬اب زمین شناسی‪ ،‬مخاطرات و ژئومورفولوژی‬ ‫مهندس��ی) و اکتش��افی ب��ا مقی��اس ‪ ۱ :۲۵۰۰۰‬در‬ ‫ه��ر ‪۲‬ح��وزه زمین شناس��ی و اکتش��اف ورود کرده ایم‪.‬‬ ‫همچنی��ن در س��ال های اخیر ب��رای اکتش��اف معادن‬ ‫جدید به بحث های پی جویی و شناسایی توجه بیشتری‬ ‫کرده ایم‪ .‬البته سازمان زمین شناسی به اکتشاف عمومی‬ ‫و تفصیل��ی هم می تواند ورود کند اما بر اس��اس نقش��ه‬ ‫راه‪ ،‬اکتش��اف عمومی و تفصیل��ی جز در موارد خاص بر‬ ‫عهده س��ازمان زمین شناس��ی نبوده و فقط شناسایی و‬ ‫پی جویی بر عهده سازمان گذاشته شده است‪ .‬در فرایند‬ ‫چرخه اکتش��اف‪ ،‬پ��س از تولید اطالع��ات پایه در قالب‬ ‫نقشه های زمین شناس��ی و اکتشافی از سایر فرایندهای‬ ‫اکتشافی برای کاهش ریسک اکتشاف همچون الیه های‬ ‫اطالعات��ی ژئوش��یمی‪ ،‬ژئوفیزیک‪ ،‬تصاوی��ر ماهواره ای‪،‬‬ ‫هیدروژئوش��یمی‪ ،‬ژئوفیزی��ک هوای��ی و‪ ...‬در کن��ار‬ ‫برداشت های دقیق میدانی اس��تفاده می کنیم‪ .‬سرانجام‬ ‫ب��ه دنبال تکمی��ل مطالع��ات میدانی و ازمایش��گاهی‪،‬‬ ‫کارشناس��ان سازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی‬ ‫کش��ور گزارش ه��ای دقیق��ی از منطقه مورد بررس��ی‬ ‫تهی��ه کرده و پس از انجام فرایندهای قانونی به وس��یله‬ ‫مزای��ده‪ ،‬اطالعات موج��ود را در اختیار بخش خصوصی‬ ‫قرار می دهند یا اطالعات الزم را در اختیار س��ازمان های‬ ‫دولت��ی قرار می دهیم تا زنجیره اکتش��اف کامل ش��ود‪.‬‬ ‫به این ترتیب س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کش��ور هی��چ گاه معدنی را به وجود نم��ی اورد اما اینکه‬ ‫کجا ظرفیت معدن وجود دارد را به طور دقیق مش��خص‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫€ €به عن�وان کارش�ناس زمین شناس�ی‪ ،‬قان�ون‬ ‫معادن را چطور می بینید؟‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور یکی‬ ‫از اعض��ای اصلی ش��ورای عالی معادن اس��ت و در تمام‬ ‫جلس��ه های هفتگی ان حضور پررن��گ دارد‪ .‬به باور من‬ ‫قانون فعلی معادن جامع و کامل است اما می تواند مورد‬ ‫بازنگری قرار گیرد مثل تمام کش��ورهایی که قوانین در‬ ‫انها هر چند س��ال یک بار بازنگری می ش��وند؛ بنابراین‬ ‫نمی توان گفت قانون معادن ‪۱۰۰‬درصد درس��ت اس��ت‬ ‫ام��ا می توان گف��ت درحال حاضر قان��ون جامع و کاملی‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €اولوی�ت زون های اکتش�افی از نظر س�ازمان‬ ‫زمین شناسی بر چه اساس است؟‬ ‫سازمان زمین شناسی در س��طح کشور به صورت ملی‬ ‫کار اکتش��اف عناصر فلزی و غیرفلزی به جز هیدروکربور‬ ‫و مواد تشعش��ع زا را انجام می دهد‪ .‬ب��ه غیر از تهران در‬ ‫مناطق دیگر کش��ور همچون ش��یراز‪ ،‬کرمان‪ ،‬مش��هد‪،‬‬ ‫تبریز و اهواز مراکز منطقه ای داش��ته و در اس��تان های‬ ‫دیگر همچون سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬لرستان‪ ،‬خراسان‬ ‫ش��مالی‪ ،‬گیالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬هرمزگان و س��منان دفاتری‬ ‫داریم‪ .‬با توجه به اینکه س��ازمان زمین شناسی در مدت‬ ‫حیات خ��ود اطالعات پای��ه دقیق (بی��ش از ‪۹۵‬موضوع‬ ‫نقشه) در سطح ملی و در مقیاس های مناسب اکتشافی‬ ‫و در الیه ه��ای مختلف (بی��ش از ‪۳۰۰‬الیه اطالعاتی) را‬ ‫هیچ نهادی برای جانمایی س��ازه های مهم از س��ازمان زمین شناسی‬ ‫اس��تعالم نمی گی��رد‪ .‬اطالع��ات بس��یار ارزش��مندی در س��ازمان‬ ‫زمین شناسی وجود دارد اما برای اینکه جایی سد‪ ،‬جاده‪ ،‬فرودگاه یا‬ ‫راه اهن زده شود از ما استعالم نمی گیرند‪ .‬برای نمونه اتفاقی که در‬ ‫س��د گتوند افتاد‪ ،‬با بهره از دانش این سازمان قابل پیشگیری بود‪.‬‬ ‫مس��ئوالن مربوط می توانستند از یک نقش��ه زمین شناسی اطالعات‬ ‫زی��ادی را به دس��ت بیاورند ت��ا ه��زاران میلیارد تومان به کش��ور‬ ‫خسارت وارد نشود‬ ‫تهیه کرده‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬مب��ادرت به چاپ ‪۲‬اطلس‬ ‫ارزش��مند به نام های اطل��س ملی نقش��ه های ظرفیت‬ ‫م��واد معدنی ای��ران و اطلس ملی نقش��ه های موضوعی‬ ‫زمین شناس��ی ای��ران کرد‪ .‬ب��ر پایه اطالع��ات موجود و‬ ‫بحث های کارشناس��ی‪ ،‬س��ازمان زمین شناسی ‪۲‬اولویت‬ ‫اکتش��افی زون های بیس��ت گانه اول و دوم را به ترتیب‬ ‫در سال های ‪ ۱۳۸۰‬و ‪ ۱۳۸۴‬اعالم کرد که درحال حاضر‬ ‫تم��ام مطالعات میدان��ی و دفتری ان به پایان رس��یده‬ ‫است‪ .‬بر پایه مطالعات اخیر‪ ،‬زون های اکتشافی جدیدی‬ ‫در کش��ور در برنامه های کاری س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬همچنین برای کاهش ریس��ک اکتش��اف و‬ ‫اکتشاف ذخایر پنهان‪ ،‬سازمان زمین شناسی در محدوده‬ ‫زون های اکتش��افی خ��ود مبادرت به انج��ام ژئوفیزیک‬ ‫هوابرد کرده اس��ت‪ .‬افزون بر ‪۶۰۰‬ه��زار کیلومتر خطی‬ ‫برداشت ژئوفیزیک هوایی از سوی سازمان زمین شناسی‬ ‫انجام شده که منجر به ثبت چندصد انومالی ژئوفیزیک‬ ‫هوایی ش��ده اس��ت‪ .‬برای نمونه در استان کردستان که‬ ‫جزو اس��تان های طالخیز است‪ ،‬س��ال گذشته پروژه ای‬ ‫داش��تیم که در ان بر اساس اطالعات ژئوفیزیک هوایی‪،‬‬ ‫ع�لاوه بر طال‪ ،‬انومالی های بزرگی از اهن را شناس��ایی‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه استان کردستان جزو مناطقی‬ ‫اس�ت که با مشکل بیکاری روبه رو است و ساکنان‬ ‫ان از روی ناچار به س�مت کولبری رفته اند‪ ،‬رش�د‬ ‫معادن در چنین مناطق�ی چقدر می تواند به رونق‬ ‫اشتغال کمک کند؟‬ ‫در زمین��ه رش��د اش��تغال‪ ،‬مع��دن می توان��د خیلی‬ ‫تاثیرگذار باش��د‪ .‬با توجه به ش��رایطی که در کش��ور به‬ ‫وج��ود ام��ده ممکن اس��ت صنای��ع از تحریم ه��ا تاثیر‬ ‫بگیرند ام��ا معادن و تولیدات انها هی��چ گاه از تحریم ها‬ ‫تاثیر مس��تقیم نمی گیرند‪ .‬جایی که معدن وجود داشته‬ ‫باش��د به این معنی اس��ت ک��ه این فن��اوری را داریم تا‬ ‫مواد معدنی را اس��تخراج کنی��م؛ در نتیجه روند کار در‬ ‫مع��ادن بدون وقف��ه ادامه دارد‪ .‬دراین بی��ن اگر بتوانیم‬ ‫در کردس��تان معادن بزرگی پیدا کنیم که اش��تغالزایی‬ ‫را افزایش دهد‪ ،‬در زمینه امنیت‪ ،‬توس��عه پایدار و توزیع‬ ‫عادالنه ثروت در ان منطق��ه می توانیم گام های موثری‬ ‫برداریم‪ .‬البته ازانجایی که ما در تمام نقاط کشور فعالیت‬ ‫اکتش��افی انجام می دهیم‪ ،‬هر کجا ک��ه ظرفیت موجود‬ ‫را تبدی��ل به فعالیت معدنی کنیم در زمینه اش��تغال و‬ ‫امنیت می توانیم موثر باشیم‪.‬‬ ‫€ €چقدر س�ازمان زمین شناس�ی بر مطالعات اب‬ ‫تمرکز کرده است؟‬ ‫م��ا در زمین��ه هیدروژئول��وژی یا اب زمین شناس��ی‬ ‫فعالی��ت می کنیم و به دنبال پیدا ک��ردن منابع اب در‬ ‫زیرزمین هس��تیم‪ .‬ب��ا توجه به اینکه کمب��ود منابع اب‬ ‫در س��طح کشور وجود دارد‪ ،‬توجه بیشتری به این منابع‬ ‫اب می کنی��م‪ .‬یکی از پروژه هایی ک��ه در دولت یازدهم‬ ‫و دوازدهم در این س��ازمان انجام ش��ده است‪ ،‬اکتشاف‬ ‫اب های غیرمتعارف و اب هایی اس��ت که در کارس��ت ها‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬در این زمین��ه تاکنون چند پ��روژه انجام‬ ‫داده ایم و برای نمونه می توانیم از اب کارست در استان‬ ‫خراس��ان یاد کنیم تا به کمک ان بخش��ی از اب شرب‬ ‫ش��هر مشهد تامین ش��ود‪ .‬در اس��تان کرمانشاه‪ ،‬بوشهر‬ ‫و هرم��زگان هم به دنبال اکتش��اف این ن��وع منابع اب‬ ‫هس��تیم‪ .‬تا ‪۲‬هفته اینده نقشه مناطقی که ظرفیت اب‬ ‫کارس��ت دارند را در س��طح ملی منتش��ر می کنیم و در‬ ‫اختیار عموم قرار می دهیم‪.‬‬ ‫€ €برداشت از اب کارست چقدر اهمیت دارد؟‬ ‫اب کارس��ت‪ ،‬ان دس��ته از اب های��ی اس��ت ک��ه در‬ ‫حفره ه��ای س��نگ های کربناته وج��ود دارد و در هنگام‬ ‫بارندگی به وس��یله شکس��تگی ها وارد حفره های سنگی‬ ‫می ش��ود‪ .‬ای��ن اب به وس��یله چش��مه در اختیار بخش‬ ‫کش��اورزی قرار می گیرد یا تبدیل به اب ش��رب شهری‬ ‫می شود‪ .‬شیراز از شهرهایی است که یکی از منابع تامین‬ ‫اب ان‪ ،‬کارس��ت ها هستند‪ .‬تفاوت این اب با اب موجود‬ ‫در ابرفت ها ان اس��ت که اب کارست تجدیدپذیر است و‬ ‫با بارندگی دوباره احیا می شود اما وقتی از ابرفت‪ ،‬اب را‬ ‫به صورت لجام گسیخته و با زدن چاه های عمیق برداشت‬ ‫می کنیم‪ ،‬پدیده فرونشس��ت اتفاق می افت��د‪ .‬این پدیده‬ ‫ک��ه از ان به عن��وان زلزله خاموش ی��اد می کنند موجب‬ ‫می ش��ود حوزه ابخیز پس از مدتی نتواند تغذیه ش��ود و‬ ‫حتی با وجود دوره ترسالی دیگر ابی به درون زمین نفوذ‬ ‫نمی کند و موجب جریان یافتن اب در سطح می شویم‪.‬‬ ‫€ €س�ازمان زمین شناس�ی چقدر درب�اره پدیده‬ ‫فرونشست زمین اطالع رسانی کرده است؟‬ ‫سازمان زمین شناس��ی از دهه ‪ ۱۳۸۰‬به طور جدی در‬ ‫زمین��ه فرونشس��ت و فروچاله ها ورود کرده و بر اس��اس‬ ‫مطالعات میدانی و دس��تگاهی خود مش��خص کرده که‬ ‫درحال حاض��ر در ای��ران بی��ش از ‪۳۰۰‬دش��ت ممنوعه‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬ب��ا اس��تفاده از تصاویر ماه��واره ای و نصب‬ ‫جی پی اس ه��ای دقی��ق مش��خص کرده ای��م که س��طح‬ ‫برخی از دش��ت ها در ح��ال پایین رفتن یا فرونشس��ت‬ ‫است‪.‬‬ ‫اینه��ا به دلی��ل چاه هایی اس��ت که به ط��ور قانونی و‬ ‫غیرقانونی زده ش��ده‪ ،‬درحالی که ما پیش از اینها اخطار‬ ‫داده بودیم دش��ت هایی ممنوعه هس��تند و اگر از حدی‬ ‫بیش��تر برداشت شود با مش��کالتی روبه رو می شویم‪ .‬در‬ ‫کشورهای اتحادیه اروپا چنانچه فرونشست از ‪۴‬میلی متر‬ ‫افزای��ش پیدا کن��د‪ ،‬از قوانین ش��رایط بحران اس��تفاده‬ ‫می کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که در برخی از دشت های‬ ‫کشور میزان فرونشست بیش از چند ده سانتی متر است‪.‬‬ ‫€ €ساخت وس�از در حریم رودخانه ممنوع اس�ت‬ ‫اما شاهد دخالت انسان در طبیعت هستیم‪ .‬در این‬ ‫زمینه وضعیت تهران را چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫در ش��مال ته��ران ‪۷‬ابراه بزرگ داریم که ش��امل کن‪،‬‬ ‫س��ولقان‪ ،‬اوین درکه و‪ ...‬می ش��ود و متاسفانه شهرداری‬ ‫انها را به بوستان تبدیل کرده است‪ ،‬درخت کاشته و انها‬ ‫را تبدی��ل به پارک دره و محل تفریح مردم کرده اس��ت‪،‬‬ ‫درصورتی که مس��یرهای اصلی خروجی اب هستند‪ .‬این‬ ‫دره ها از س��وی انسان ها ساخته نش��ده اند بلکه در مدت‬ ‫میلیون ها س��ال بارندگی به وجود امده اند‪ .‬اگر بارندگی‬ ‫ناگهان��ی اتف��اق بیفتد موجب س��یل و ح��وادث ناگوار‬ ‫می شود و همان اتفاقی که ‪۲‬سال پیش در امامزاده داوود‬ ‫افتاد را می توانیم دوباره شاهد باشیم‪ .‬البته انجا پارک دره‬ ‫نبود اما مردم در مس��یر رودخانه خانه سازی کرده بودند‬ ‫و درنتیجه حدود ‪۱۰۰‬نفر کش��ته شدند‪۳ .‬سال پیش نیز‬ ‫در دره ک��ن اب باال رف��ت و یکی از پایه ه��ای پل روی‬ ‫جاده قدیم خراب شد‪ .‬به این ترتیب ساخت وساز در حریم‬ ‫رودخانه ممنوع اس��ت اما وقتی بدون مشورت با سازمان‬ ‫اقدامات این چنینی پیش می رود و مردم و س��ازمان های‬ ‫مربوط گوش نمی دهند نتیجه این می ش��ود‪ .‬متاس��فانه‬ ‫در قس��مت باالدس��ت که ابرفت ها تغذیه می شوند‪ ،‬نفوذ‬ ‫اب به درون زمین مس��دود ش��ده اس��ت‪ ،‬به این صورت‬ ‫ک��ه کف تمام کانال ه��ا و دره هایی ک��ه در تهران وجود‬ ‫دارد را به نام توس��عه‪ ،‬س��یمان کرده ایم‪ .‬درنتیجه وقتی‬ ‫بارندگ��ی اتفاق می افتد اب به درون زمین نفوذ نمی کند‬ ‫و منجر به وقوع س��یل می ش��ود‪ .‬مس��ئله دیگری که در‬ ‫اینده مشکل ساز می ش��ود ساخت پارک دره هاست‪ ،‬مثل‬ ‫پارک نهج البالغه که در مسیر رودخانه ساخته شده است‪.‬‬ ‫ما با ساخت چنین پارک دره هایی باعث شده ایم راه نفوذ‬ ‫ابی که در مس��یر اب راه های بزرگ تهران وجود دارد به‬ ‫درون زمین مس��دود شود‪ .‬مسئله دیگر اتوبان هایی است‬ ‫که در مسیر اب راه های بزرگ زده ایم‪ .‬متاسفانه پایه های‬ ‫پل ه��ا را ان ق��در کوچ��ک گرفته ایم که اگ��ر یک دوره‬ ‫ترس��الی باش��د و بارندگی بزرگی اتفاق بیفتد‪ ،‬اب پشت‬ ‫ان جمع شده و موجب تخریب اتوبان و سیالب در تهران‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همان ط��ور که دیدیم نوروز س��ال جاری هم هش��دار‬ ‫دادند که برای نمونه در اتوبان امام علی کسی تردد نکند‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬دهنه راه های خروجی اب��ی که در رودخانه ها‬ ‫زده ش��ده خیلی کوچک است‪ .‬برای نمونه رودخانه ای که‬ ‫ع��رض ‪۴۰‬مت��ر دارد با خروجی (لول��ه) کوچکی به قطر‬ ‫‪۱.۵‬متر مدیریت می شود‪ .‬اینها باعث می شوند با بارندگی‬ ‫کم هم اب جمع شود و همان اتفاقی که در دروازه قران‬ ‫شیراز افتاد‪ ،‬دوباره تکرار شود‪.‬‬ ‫€ €چقدر سازمان زمین شناسی جدی گرفته شده‬ ‫است؟‬ ‫متاس��فانه از ح��دود ‪۴۳‬مخاطره ثبت ش��ده در جهان‬ ‫حدود ‪۳۴‬مخاطره در کش��ور ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬میزان‬ ‫خسارت ناشی از مخاطرات در کشور حدود ‪ ۷‬تا ‪۱۰‬درصد‬ ‫تولید ناخالص ملی کشور است‪ .‬بخش قابل توجهی از این‬ ‫مق��دار می تواند ب��ا اطالعات علمی موجود در س��ازمان‬ ‫زمین شناسی و استفاده درست از ان کاهش یابد‪.‬‬ ‫€ €در ای�ن زمین�ه هی�چ اس�تعالمی از س�ازمان‬ ‫زمین شناسی گرفته نمی شود؟‬ ‫در ای��ن زمین��ه دچار ضع��ف قانون هس��تیم و اینکه‬ ‫هی��چ نهادی برای جانمایی س��ازه های مهم از س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی اس��تعالم نمی گی��رد‪ .‬اطالع��ات بس��یار‬ ‫ارزشمندی در سازمان زمین شناسی وجود دارد اما برای‬ ‫اینکه جایی سد‪ ،‬جاده‪ ،‬فرودگاه یا راه اهن زده شود از ما‬ ‫استعالم نمی گیرند‪.‬‬ ‫برای نمونه اتفاقی که در س��د گتون��د افتاد با بهره از‬ ‫دانش این س��ازمان قابل پیشگیری بود‪ .‬مسئوالن مربوط‬ ‫می توانس��تند از یک نقشه زمین شناسی اطالعات زیادی‬ ‫را به دس��ت بیاورند تا ه��زاران میلیارد تومان به کش��ور‬ ‫خسارت وارد نشود‪.‬‬ ‫درنتیج��ه به دلیل اینکه از دانش و اطالعات س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی به��ره ای ب��رده نمی ش��ود ممکن اس��ت‬ ‫در این��ده دچ��ار بحران ش��ویم‪ .‬گفتنی اس��ت بخش��ی‬ ‫از خس��ارت م��ادی وارد ش��ده ب��ه جامعه قاب��ل ترمیم‬ ‫اس��ت‪ ،‬درصورتی ک��ه خس��ارت روح��ی و روان��ی بر جا‬ ‫مان��ده از بحران ه��ای طبیعی گاه تا چند نس��ل اثر خود‬ ‫را ب��ر جامع��ه می گ��ذارد و به هی��چ عنوان قاب��ل ترمیم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫تکاپوی عمرانی‬ ‫در قلب دوبی‬ ‫‪ 25‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1369‬‬ ‫پیاپی ‪2687‬‬ ‫سرنوشت نا معلوم‬ ‫کلید های قدیمی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫رونمایی از یک تحول جدید در مهر‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مرکز توس��عه تجارت الکترونیک پیشگام شده اسناد مالی و اداری‬ ‫را مجهز به امضای الکترونیک و استفاده از کاغذ را حذف کند‬ ‫چقدر باش��د‪ ،‬س��والی است که هنوز نهادی پیدا نکردیم تا‬ ‫رق��م دقی��ق ارائه داده و بگوید چق��در رمز ارز در دور زدن‬ ‫تحریم موثر است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت همچنین با اش��اره به بدون پشتوانه بودن‬ ‫رمزارز خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر قرار باشد رمزارز در مبالغ باال‬ ‫استفاده شود‪ ،‬ممکن است دچار فراز و نشیب شود که ضرر‬ ‫ان هم کم نیست‪ .‬چنانچه شاهد رشد و افت بیت کوین نیز‬ ‫در سال های متمادی بوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت س�فارش مجهز به امض�ای الکترونیکی‬ ‫می شود‬ ‫رهبری در پاس��خ به پرس��ش دیگری درباره تخلف های‬ ‫سامانه ثبت سفارش توضیح داد‪ :‬از ابتدای اذر سال گذشته‬ ‫مدیریت س��امانه ثبت س��فارش به این مرکز سپرده شد‪.‬‬ ‫اس��یب های س��امانه را شناسایی و همچنین سعی کردیم‬ ‫کاربری سامانه را ارتقا دهیم و ‪ ۱۶‬فرایند جدید به سامانه‬ ‫اضافه ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ب��ا انجام اقدام هایی برای بهبود‬ ‫در الیه امنیت سامانه و افزودن الیه های نظارتی بیشتر به‬ ‫س��امانه‪ ،‬امکان ذخیره برخط داده ها فراهم شد تا بتوانیم‬ ‫داده اصلی با داده دستکاری شده را مقایسه کنیم‪ ،‬به این‬ ‫ترتیب امکان خطا به حداقل رسیده است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت همچنین اعالم کرد مهر امس��ال امضای‬ ‫الکترونیک��ی در س��امانه جام��ع تج��ارت رونمایی و ثبت‬ ‫سفارش ها مجهز به امضای الکترونیک خواهد شد‪.‬‬ ‫رهبری ادامه داد‪ :‬گزارش س��االنه تج��ارت الکترونیک‬ ‫حاکی از ان اس��ت که در سال ‪ ۹۷‬رقم تجارت الکترونیک‬ ‫کل کش��ور ‪ ۲۰۸‬ه��زار میلی��ارد توم��ان‪ ،‬متوس��ط مبلغ‬ ‫تراکنش های تج��ارت الکترونیکی به ازای هر خرید ‪۱۸۷‬‬ ‫ه��زار توم��ان و تعداد کل تراکنش ها ی��ک میلیارد و ‪۱۱۳‬‬ ‫میلیارد بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹در سکه ثامن چه گذشت؟‬ ‫رهب��ری درباره تخلف های انجام ش��ده در س��که ثامن‬ ‫گفت‪ :‬انچه درباره تخلف های انجام ش��ده در س��که ثامن‬ ‫رخ داده مرتبط با رتبه بندی نش��دن دارندگان نماد اعتماد‬ ‫الکترونیک است به این معنا که مردم باید بدانند هر دارنده‬ ‫نماد الکترونیکی قابلیت پیش فروش گس��ترده محصوالت‬ ‫را ن��دارد و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ما نیز به عن��وان حاکمیت به‬ ‫دارن��دگان نمادهای الکترونیک اعتبار مش��خصی را برای‬ ‫پیش فروش ها ارائه می دهیم‪ .‬رئیس مرکز توس��عه تجارت‬ ‫الکترونی��ک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬س��که‬ ‫ثامن از ‪ ۳‬سال پیش نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‬ ‫و پروانه مرتبط با اتحادیه صنفی مربوط نیز تا اردیبهشت‬ ‫همای��ش هم اندیش��ی ‪SP‬ه��ا و اس��تارت اپ ها ب��ا حضور‬ ‫رئیس موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫مرکز مل��ی ش��ماره گذاری کاال و خدمات ای��ران و جمعی از‬ ‫استارت اپ ها در س��الن همایش های مرکز ملی شماره گذاری‬ ‫کاال و خدمات ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی موسس��ه مطالعات‬ ‫و پژوهش های بازرگانی‪ ،‬مرجان فقیه نصیری‪ ،‬رئیس موسسه‬ ‫مطالع��ات و پژوهش ه��ای بازرگان��ی در ای��ن همایش گفت‪:‬‬ ‫صندوق بین المللی پول‪ ،‬جهانی ش��دن را در رش��د وابس��تگی‬ ‫متقابل اقتصادی کش��ورها در سراسر جهان از طریق افزایش‬ ‫حج��م و تنوع مب��ادالت کاال و خدمات و جریان س��رمایه در‬ ‫ماورای مرزها و همچنین پخش گسترده تر و وسیع تر فناوری‬ ‫می داند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات‬ ‫ایران با در اختیار داشتن نمایندگی انحصاری سازمان جهانی‬ ‫و خرداد سال ‪ ۹۷‬دارای اعتبار بود و این در شرایطی است‬ ‫که در نظارت های انجام شده از سوی مرکز توسعه تجارت‬ ‫الکترونیکی مش��خص شد که س��که ثامن خرید و فروش‬ ‫انالین س��که انجام داده‪ ،‬در حالی که این فرایند براساس‬ ‫قوانین به طور کامل ممنوع است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬خرید و فروش انالین س��که از س��وی‬ ‫ثام��ن در ش��رایطی رخ داده ب��ود که فراز و نش��یب های‬ ‫اقتصادی و نوس��ان های نرخ ارز از سال گذشته نمودار شد‬ ‫و این امر این واحد صنفی را دچار مشکل کرد‪ .‬البته دارنده‬ ‫این واحد صنفی مدعی بود که به لحاظ امنیتی س��ایت او‬ ‫دچار مشکل شده است‪.‬‬ ‫رهبری ادامه داد‪ :‬پس از ش��کل گیری این پرونده مرکز‬ ‫توس��عه تجارت الکترونیکی به این نتیجه رس��ید که باید‬ ‫صاحبان کسب وکارهای الکترونیکی و دارندگان این نماد‬ ‫را رتبه بندی کند که هم اکنون این کار اغاز ش��ده است‪ .‬او‬ ‫خبر داد از اوایل مهر رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی‬ ‫منتشر می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اخرین وضعی��ت پرونده ثامن را باید‬ ‫از مراج��ع قضایی س��وال کنی��م‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬رتبه بندی‬ ‫کس��ب وکارهای الکترونیکی و اینترنت��ی در واقع یکی از‬ ‫راه های پیش��گیری از بروز چنین مشکالتی است‪ ،‬چراکه‬ ‫مردم باید بدانند که هر دارنده نماد الکترونیک سقف قابل‬ ‫اعتب��اری دارد که بر مبنای ان می تواند پیش فروش انجام‬ ‫دهد‪ .‬نکته حائز اهمیت ان است که پیش فروش ها چه در‬ ‫نوع حقیقی و چه در نوع مجازی خود همواره با مشکالتی‬ ‫روب��ه رو بوده اند به نحوی که پیش فروش کنندگان س��قف‬ ‫اعتب��اری خود را نباید نادیده بگیرند و ریس��ک معامالت‬ ‫را بپذیرن��د‪ ،‬البته حاکمیت نیز باید خود را در این موضوع‬ ‫دخیل کرده و سقف پیش فروش هر واحد را به طور کامل‬ ‫مشخص کند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت افزود‪ :‬هم اکنون با دس��تور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن تجارت س��امانه ای برای ص��دور مجوزهای پیش‬ ‫فروش خودرو طراحی شده و مکانیسمی در قالب ان ارائه‬ ‫خواهد شد تا اگر معامله فردی در این سامانه ها برای خرید‬ ‫ملک‪ ،‬خودرو یا کاالهای ارزشمند به ثبت برسد‪ ،‬ان معامله‬ ‫م��ورد اعتماد حاکمیت اس��ت و ما نی��ز به عنوان نهاد های‬ ‫حاکمیت��ی ان را مدیریت خواهیم کرد تا هر فردی نتواند‬ ‫ب��ه هر میزانی پیش فروش کن��د‪ .‬رهبری گفت‪ :‬البته اگر‬ ‫حوزه های��ی همچون بالک چین فعال ش��ود و کنترل های‬ ‫مرکزی از روی س��امانه ها برداش��ته شود به طور قطع باید‬ ‫فک��ر دیگری کرد ک��ه ما نیز در حال چاره اندیش��ی برای‬ ‫ان هستیم‪.‬‬ ‫باید همراه با جهان حرکت کرد‬ ‫‪ GS۱‬از طریق اس��تانداردها جری��ان اطالعات را به‬ ‫جری��ان کاال و خدمات در زنجی��ره تامین گره زده‬ ‫و با ایجاد ش��فافیت و ردیابی‪ ،‬قابلیت اعتماد افراد و‬ ‫کسب و کارهای گوناگون را ارتقا می دهد‪.‬‬ ‫فقیه نصیری با اش��اره به اینکه تجارت الکترونیکی‬ ‫از طریق شبکه گسترده جهانی‪ ،‬اینترانت‪ ،‬اکسترانت‪،‬‬ ‫ش��بکه مج��ازی ش��خصی‪ ،‬رمزنگاری الی��ه ایمنی‬ ‫اطالعات و‪ ...‬انجام می ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تج��ارت الکترونیکی‬ ‫تمام��ی فعالیت هایی که بنگاه ها و اف��راد برای مبادالت انجام‬ ‫دهند را ش��امل می ش��ود به طوری که تمام یا بخش��ی از این‬ ‫فعالیت ها از طریق روش های یادشده انجام می شود‪ .‬وی ایجاد‬ ‫فرصت های جدید برای کشورهای حاشیه ای و خارج از مناطق‬ ‫تجاری‪ ،‬ارتباط با تجارت به طور ش��بانه روزی در طول س��ال‪،‬‬ ‫ایجاد فرصت های جدید تجاری‪ ،‬ارائه کاالها و خدمات به تمام‬ ‫‹ ‹پیش�گیری ‪ 100‬درص�دی از کالهبرداری‬ ‫ناممکن است‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه مشکل سکه ثامن‪ ،‬ریسک‬ ‫معام�لات اتی و پیش ف��روش و پیش خرید بوده‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در س��ایت س��که ثامن از مالک س��که خریداری‬ ‫می ش��د اما س��که از او تحویل گرفته نمی شد و وقتی‬ ‫ارزش سکه باال می رفت‪ ،‬به سود خریدار افزوده می شد‪.‬‬ ‫درباره کاالهایی که قرار است در اینده تحویل بگیریم‬ ‫چنین ریسک هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫رئی��س مرکز توس��عه تج��ارت الکترونی��ک وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت همچنی��ن قربانیان را مقصر‬ ‫دانست و افزود‪ :‬قربانیان این پرونده مصرف کننده عادی‬ ‫و خریدار نبوده و انجا دادو س��تد انجام می دادند‪ .‬البته‬ ‫هرقدر برای پیش��گیری از تخلف و کالهبرداری تالش‬ ‫کنیم‪ ،‬باز هم کالهبرداران روش های خاص خودشان را‬ ‫دارند و نمی توان کالهبرداری را ‪ ۱۰۰‬درصد از بین برد‪.‬‬ ‫تالش مان این است با نماد الکترونیکی و رتبه اعتماد به‬ ‫کاهش این موضوع کمک کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹راه ان�دازی س�امانه ای ب�رای پیش فروش‬ ‫خودرو‬ ‫رهبری افزود‪ :‬هم اکنون با دستور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫تجارت س��امانه ای برای صدور مجوزهای پیش فروش‬ ‫خودرو طراحی ش��ده و مکانیس��می در قالب ان ارائه‬ ‫خواهد ش��د تا اگر معامله فردی در این سامانه ها برای‬ ‫خرید ملک‪ ،‬خودرو یا کاالهای ارزشمند به ثبت برسد‪،‬‬ ‫ان معامله مورد اعتماد حاکمیت است و ما نیز به عنوان‬ ‫نهاد حاکمیتی ان را مدیریت خواهیم کرد تا هر فردی‬ ‫نتواند به هر میزانی پیش فروش کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از برگزاری فرایندهای مناقصه‪ ،‬مزایده‬ ‫و انجام معامالت در قالب س��امانه های ش��فاف خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬س��امانه ش��کایت‪ ،‬بازرس��ی‪ ،‬گارانت��ی و مجوز‬ ‫پیش فروش خودرو در این حوزه ساماندهی می شود‪.‬‬ ‫با دستور‬ ‫وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫سامانه ای برای‬ ‫صدور مجوزهای‬ ‫پیش فروش‬ ‫خودرو‬ ‫طراحی شده و‬ ‫مکانیسمی در‬ ‫قالب ان ارائه‬ ‫خواهد شد‬ ‫‹ ‹اضافه ش�دن ‪ ۱۶‬فرایند جدید به س�امانه‬ ‫ثبت سفارش‬ ‫رئی��س مرکز توس��عه تج��ارت الکترونی��ک وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ ۱۶ :‬فرایند جدید‬ ‫به س��امانه ثبت سفارش اضافه شده و این امر ایمنی و‬ ‫امنیت این سامانه را ارتقا خواهد داد‪.‬‬ ‫این در شرایطی است که چنانچه ثبت سفارش روی‬ ‫سیستم های الکترونیکی قرار نگرفته بود‪ ،‬به طور قطع‬ ‫نمی توانس��تیم تخلف های مرتبط با ان را کشف کنیم‬ ‫اما این س��امانه نیازمند ارتقای امنیتی بود که مراحل‬ ‫ان در مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫رهبری تاکید کرد‪ :‬مرزنش��ینان به این س��امانه اضافه‬ ‫ش��ده اند و حس��ب تصمیم هایی که دولت در حوزه های‬ ‫گوناگون می گیرد‪ ،‬این سامانه قابلیت ارتقا و بهینه سازی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫افراد در همه جای جهان (بازار مجازی جهانی)‪ ،‬ارائه‬ ‫به موق��ع اطالعات به مش��تریان‪ ،‬کاهش هزینه های‬ ‫باالس��ر در ارتباط با نگهداری کاالها‪ ،‬ذخیره پول و‬ ‫زمان‪ ،‬ش��ناخت تقاضای مشتریان برای تولید کاالها‬ ‫و خدمات جدید‪ ،‬واکنش س��ریع نسبت به تقاضای‬ ‫مش��تریان و برقراری ارتباط انالین با مش��تریان را‬ ‫از جمله مزیت های تجارت الکترونیک عنوان کرد‪.‬‬ ‫رئیس موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود ب��ه امار همایش تجارت و توس��عه‬ ‫س��ازمان ملل متحد (انکتاد)‪ ،‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬ارزش بازار‬ ‫تج��ارت الکترونیک جهان در س��ال ‪ ۲۰۱۵ (1394‬میالدی)‬ ‫به ‪۲۵‬هزار میلیارد دالر رس��ید که این رقم نس��بت به س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۳ (1392‬میالدی) معادل ‪ ۴۰‬درصد بیشتر شده است‪.‬‬ ‫س��هم تج��ارت الکترونیکی در حوزه معامالت خرده فروش��ی‬ ‫نی��ز با س��رعت زی��ادی در ح��ال افزایش اس��ت‪ .‬به طوریکه‬ ‫براس��اس پیش بینی های اداره امار ملی امریکا‪ ،‬سهم تجارت‬ ‫الکترونیک��ی از بازار خرده فروش��ی جه��ان از ‪ ۷.۴‬درصد در‬ ‫س��ال‪ ۲۰۱۴( 1393‬میالدی) به ‪ ۱۴.۶.‬درصد در سال اینده‬ ‫می�لادی افزایش خواهد یافت‪ .‬همچنین براس��اس امار ارائه‬ ‫ش��ده ازس��وی فدرال رزرو‪ ،‬س��هم تجارت الکترونیکی از کل‬ ‫بازار خرده فروش��ی امریکا در فصل دوم س��ال ‪ ۲۰۱۸‬به ‪۶.۹‬‬ ‫درصد رسیده است‪.‬‬ ‫فقیه نصی��ری افزود‪ :‬ش��رکت های لجس��تیکی بس��یاری در‬ ‫س��طح بین المللی مش��غول به فعالیت هس��تند که هم اکنون‬ ‫س��فارش های ایرانی ها از فروش��گاه های بین المل��ل را انتقال‬ ‫می دهند؛ بنابراین بیش از پیش این نیاز احساس می شود که‬ ‫همراه با جهان حرکت کرد و با س��ایر کشورها تبادل اطالعات‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫برخی مقرره هایی که در دو س��ال گذشته در حوزه‬ ‫تج��ارت خارجی مصوب و اجرا ش��ده‪ ،‬ب��ا روح تجارت‬ ‫ازاد‪ ،‬نهاد رقابت و توس��عه و بهبود عملکرد بنگاه های‬ ‫اقتصادی در تناقض اس��ت و فقط موان��ع انجام کار را‬ ‫بیشتر و هزینه انجام کار را باالتر برده است‪.‬‬ ‫چندی پیش قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ام��ور بازرگانی خب��ر از ابالغ ماموریت��ی جدید به‬ ‫موسس��ه مطالع��ات و پژوهش ه��ای بازرگان��ی برای‬ ‫بازنگری شیوه نامه های مخل تجارت از سال ‪ 97‬را داد‪.‬‬ ‫الزم اس��ت این ماموریت هرچه سریع تر اجرایی شود و‬ ‫اتاق های بازرگان��ی و انجمن ها نیز در این زمینه مورد‬ ‫مشورت قرار بگیرند‪.‬‬ ‫چند مورد از این شیوه نامه ها که به جد موجب اخالل‬ ‫در کار بازرگانان شده در ادامه مورد اشاره قرار می گیرد‬ ‫که الزم اس��ت‪ ،‬س��اماندهی انها در اولویت کاری قرار‬ ‫گیرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬یک��ی از ش��یوه نامه های مخ��ل تج��ارت‪،‬‬ ‫س��همیه بندی میزان واردات به میزان متوسط واردات‬ ‫‪ 2‬سال قبل است‪ .‬در این ش��یوه نامه ابهام های زیادی‬ ‫وجود دارد که به طور س��لیقه ای با ان برخورد می شود‪.‬‬ ‫چنانکه‪ ،‬مبنای س��همیه معلوم و مش��خص نیس��ت‬ ‫ک��ه از میان «تاریخ ورود کاال»‪« ،‬پروانه ش��دن» ان یا‬ ‫«ثبت س��فارش» کدام مبنا ق��رار می گیرد‪ .‬همچنین‬ ‫مش��خص سهمیه بر مبنای مقدار اس��ت یا ارزش‪ .‬اگر‬ ‫مبنا ارزش اس��ت‪ ،‬ای��ن موضوع در نظر گرفته نش��ده‬ ‫که قیمت های جهانی کاال ممکن اس��ت افزایش پیدا‬ ‫کند‪ .‬افزون بر این‪ ،‬اگر کس��ی به تازگی کارت بازرگانی‬ ‫دریاف��ت کرده باش��د‪ ،‬امکان ثبت س��فارش و واردات‬ ‫کاال را نمی یابد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬در مقطعی اعالم شد‪،‬‬ ‫کس��انی که به تازگی کارت بازرگانی دریافت کرده اند‪،‬‬ ‫ می توانند به میزان ‪ 200‬هزار دالر کاال وارد کنند‪ .‬حال‬ ‫انک��ه اگر بازرگان با س��ابقه ای‪ ،‬به می��زان کمتر از این‬ ‫مبلغ در س��ال های قبل واردات داش��ته‪ ،‬براساس این‬ ‫س��همیه بندی‪ ،‬از یک تازه وارد سهمیه کمتری خواهد‬ ‫داشت‪ .‬افزون بر این‪ ،‬برخی کاالها ممکن است هر ‪ ۳‬یا‬ ‫‪ ۴‬س��ال یکبار وارد شود و در چند سال به فروش برسد‪،‬‬ ‫اما براس��اس این شیوه نامه اگر واردکننده ای کاالیی را‬ ‫‪ ۴‬س��ال پیش وارد کرده باش��د‪ ،‬اکنون امکان واردات‬ ‫ان را نخواهد داش��ت‪ .‬مس��ئله دیگر‪ ،‬ترجیح و اولویت‬ ‫تایید ثبت س��فارش برای تولیدکنندگان اس��ت و این‬ ‫موضوع در نظر گرفته نش��ده که مواد اولیه بسیاری از‬ ‫تولیدکنندگان ازس��وی شرکت هایی که فقط در امور‬ ‫بازرگانی فعال هس��تند‪ ،‬وارد می شود و این شرکت ها‬ ‫امکان ثبت سفارش ندارند‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل این است که اساسا مبنای صدور این‬ ‫شیوه نامه مشخص نیست و مهم تر انکه‪ ،‬این ضابطه‪ ،‬با‬ ‫روح تجارت که مبنای ان پیش��رفت ساالنه بنگاه های‬ ‫تجاری اس��ت‪ ،‬در تناقض اس��ت‪ .‬اگر مس��ئله کمبود‬ ‫ارز اس��ت که اکنون مدت هاس��ت بانک ها حواله انجام‬ ‫نمی دهند و انتقال ارز از طریق صرافی ها انجام می شود‬ ‫و اوضاع ارز تا حدودی تثبیت ش��ده است؛ بنابراین این‬ ‫مقرره باید حذف شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬موضوع دیگری که باعث اختالل در حوزه تجارت‬ ‫شده‪ ،‬قانون منع واردات کاالهای دارای مشابه داخلی‬ ‫است‪ .‬براساس این قانون‪ ،‬مسئوالن در مقاطع گوناگون‬ ‫سال‪ ،‬از فهرس��ت کاالهای ممنوعه وارداتی به دالیلی‬ ‫چ��ون مدیری��ت واردات‪ ،‬حمای��ت از تولی��د داخل یا‬ ‫صرفه جویی در مص��ارف ارزی رونمایی می کنند‪ .‬این‬ ‫رویه ممکن است برای بخش هایی از صنعت‪ ،‬اثربخش‬ ‫باشد اما بس��یار دیده ش��ده که بعضی کاالها با همان‬ ‫کیفی��ت یا خلوص در ایران تولید نمی ش��ود و به دلیل‬ ‫انک��ه ظرفیت های تولید داخل��ی به صورت تخصصی‬ ‫بررس��ی نشده اس��ت‪ ،‬بس��یاری از کاال ها که در ایران‬ ‫تولید نمی ش��ود نی��ز ام��کان واردات نمی یابند‪ .‬حال‬ ‫انک��ه برای دریافت مج��وز واردات این نوع کاالها باید‬ ‫از تولیدکننده ای که امکان تولید ان محصول خاص را‬ ‫ن��دارد‪ ،‬نامه ای مبنی بر امکان پذیر نبودن تولید گرفته‬ ‫و مجوز واردات صادر ش��ود و این امر موجب گسترش‬ ‫رانت ش��ده اس��ت‪ .‬از این رو باید در ای��ن زمینه به طور‬ ‫تخصصی از انجمن های مربوط نظرسنجی انجام شود‪.‬‬ ‫‪-3‬مس��ئله دیگر که از گذش��ته رواج یافته‪ ،‬دریافت‬ ‫‪ 35‬درصد ضمانتنامه از س��وی بانک ه��ا برای واردات‬ ‫است که این امر ممکن است برای شرکت های بزرگ‪،‬‬ ‫ب��دون وجه و ب��ا ضمانتنامه قابل انجام باش��د اما برای‬ ‫ش��رکت های کوچک ت��ر این ام��کان وجود ن��دارد‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه بانک ه��ا دخالتی در انجام حواله ندارند‬ ‫و صرافی ها در این حوزه فعال هس��تند‪ ،‬س��پرده مبلغ‬ ‫قابل توجهی از س��رمایه در گ��ردش بازرگانان را بلوکه‬ ‫ می کند و این امر موجب تضعیف بازرگانان شده و ضرر‬ ‫زیادی بابت خواب پول به انها تحمیل می شود که قابل‬ ‫ارائه به س��ازمان امور مالیاتی هم نیست‪ .‬از این رو‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت که این مبلغ کاهش یابد یا درصدی از ان به طور‬ ‫نقد دریافت شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مهراد عباد‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بی نیازی از عامل انسانی‬ ‫رئی��س مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیک��ی از تجهیز‬ ‫ثبت س��فارش ب��ه امض��ای الکترونیکی خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫مهر امس��ال از امضای الکترونیک در سامانه جامع تجارت‬ ‫رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫عل��ی رهبری در نشس��ت خبری با خبرن��گاران گفت‪:‬‬ ‫سیاس��ت گذاری و تنظیم مقررات یکی از موضوع های این‬ ‫حوزه اس��ت که تاکنون ایین نام��ه پلتفرم ها‪ ،‬تدوین طرح‬ ‫تسهیل ش��روع به کس��ب وکار الکترونیکی‪ ،‬طرح نظارت‬ ‫هوش��مند و غیرمان��ع و ایین نامه تبلیغ��ات در این زمینه‬ ‫انجام و تصویب شده است‪.‬‬ ‫رهبری با اشاره به موضوع توسعه زیرساخت ها ادامه داد‪:‬‬ ‫پنل یکپارچه نظارت برای این منظور در نظر گرفته ش��ده‬ ‫و از سامانه پایشگر سیستمی و هوشمند نیز هفته گذشته‬ ‫رونمایی شد که ما را از عامل انسانی بی نیاز کرده است‪.‬‬ ‫وی درباره توسعه دولت الکترونیک گفت‪ :‬در این بخش‬ ‫محورهایی از جمله سامانه جامع تجارت و سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی مد نظر اس��ت‪ ،‬ب��ه این صورت که فرایندهای‬ ‫مناقص��ه دول��ت از ابتدا تا انتها و ان��واع معامالت مجهز به‬ ‫امضای الکترونیکی می شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت با اش��اره به محور س��وم؛ یعنی گواهی‬ ‫الکترونیکی اظهار کرد‪ :‬توس��عه بکارگیری امضا و تسهیل‬ ‫فرایندهای امضای همراه زیرمجموعه این محور به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باتوجه به اینک��ه روزانه ‪۱۱۰‬هزار‬ ‫بارنام��ه صادر می ش��ود‪ ،‬به زودی س��امانه بارنامه برخط با‬ ‫امضای الکترونیکی رونمایی می شود که مصوبات ان انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬بازرگانان نیز در سامانه جامع تجارت ملزم به‬ ‫دریافت امضای الکترونیکی می شوند‪.‬‬ ‫رهبری با اش��اره ب��ه باال بودن مص��رف کاغذ در دولت‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در دولت بس��یاری از فعالیت های اداری و‬ ‫مال��ی به طور کاغذی انجام می ش��ود که هم مصرف کاغذ‬ ‫را ب��اال ب��رده و هم دولت از این نظر چابک نیس��ت‪ .‬مرکز‬ ‫توس��عه تجارت الکترونیکی پیش��گام شده که اسناد مالی‬ ‫و اداری را مجهز به امضای الکترونیک و اس��تفاده از کاغذ‬ ‫را حذف کند‪.‬‬ ‫به گفته رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیک وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این سازمان تا پایان سال نخستین‬ ‫مرکز دولت اس��ت که تمامی اسناد مالی و اداری را به طور‬ ‫کامل الکترونیکی انجام داده و هیچ س��ند حس��ابداری را‬ ‫پرینت نمی کند‪.‬‬ ‫رهبری در پاس��خ به پرسش��ی درباره رمزارزها روی دور‬ ‫زدن تحریم ها گفت‪ :‬نمی توانیم جلوی فناوری بالک چین‬ ‫را بگیریم و همچنین سیاس��ت گذاری در این زمینه نباید‬ ‫فقط از طرف سازمان خاصی انجام شود‪ ،‬بلکه باید کارگروه‬ ‫مشخصی تشکیل دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه منش��ا شکل گیری بالک چین‪ ،‬تضعیف‬ ‫نظارت های مرکزی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اصل رمزارز این است‬ ‫که تراکنش‪ ،‬بدون مش��خص بودن طرفین تراکنش انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬بنابراین نمی توان نظارت خاصی روی ان انجام داد‪.‬‬ ‫ام��ا اینکه میزان تراکنش های مالی ایران در دوران تحریم‬ ‫بازنگری در‬ ‫شیوه نامه های‬ ‫مخل تجارت‬ ‫امضای الکترونیکی جدی شد‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۱۲۹‬هزار و امس��ال تاکنون ‪ ۱۶۹‬هزار‬ ‫امضای الکترونیکی صادر ش��ده که در ‪ ۴‬ماه نخس��ت سال‬ ‫جاری نسبت به سال گذشته ‪ ۴۲‬درصد رشد را ثبت کرده‬ ‫است‪ .‬گزارش س��االنه تجارت الکترونیک نیز حاکی از ان‬ ‫اس��ت که در س��ال ‪ ۹۷‬رقم تجارت الکترونیک کل کشور‬ ‫‪ ۲۰۸‬ه��زار میلیارد تومان‪ ،‬متوس��ط مبل��غ تراکنش های‬ ‫تج��ارت الکترونیکی ب��ه ازای هر خرید ‪ ۱۸۷‬هزار تومان و‬ ‫تعداد کل تراکنش ها یک میلیارد و ‪ ۱۱۳‬هزار بوده است‪.‬‬ ‫این اماری بود که رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه داد و گفت‪ :‬در دولت‬ ‫بس��یاری از فعالیت های اداری و مالی به طورکاغذی انجام‬ ‫می ش��ود که مصرف کاغذ را باال برده اس��ت اما این مرکز‬ ‫درصدد اس��ت اس��ناد مال��ی و اداری را مجه��ز به امضای‬ ‫الکترونیکی کرده و استفاده از کاغذ را حذف کند‪.‬‬ ‫علی رهبری که در نشس��ت خبری خ��ود با خبرنگاران‬ ‫س��خن می گفت‪ ،‬خبرهایی را در این نشست عنوان کرد و‬ ‫به گفته او تحولی جدید را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سر «گنبد قابوس»‬ ‫سبز شد!‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1369‬‬ ‫پیاپی ‪2687‬‬ ‫اکسپو‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از اخرین تحوالت اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬در امارات گزارش می دهد‬ ‫تکاپوی عمرانی در قلب دوبی‬ ‫گ�روه تجارت‪ :‬نمایش��گاه جهانی یا اکس��پو جهانی که‬ ‫به اختصار اکس��پو نامیده می شود‪ ،‬نمایشگاهی بین المللی و‬ ‫بس��یار معتبر و مشهور اس��ت که هرچند سال یک بار برای‬ ‫نمایش و ارائه دس��تاوردهای ملل گوناگون برگزار می شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه جهانی نخستین بار حدود ‪ ۱.۵‬قرن قبل در پاریس‬ ‫برگزار و ازان پس به رسمی همیشگی و دائمی تبدیل شد‪.‬‬ ‫این رویداد جهانی زیر نظر موسسه بین المللی نمایشگاه ها‬ ‫ک��ه در ش��هر پاری��س قرارگرفت��ه برگزار می ش��ود‪ .‬اخرین‬ ‫نمایشگاه ‪ ۳‬سال قبل و در شهر استانه قزاقستان برگزار شد‬ ‫و برای دور بعد نمایشگاه ها در سال ‪ ۱۳۹۹‬خورشیدی‪ ،‬دوبی‬ ‫به عنوان میزبان انتخاب شده است‪.‬‬ ‫اکس��پو جدید قرار اس��ت س��ال اینده به میزبانی دوبی در‬ ‫کشور امارات متحده عربی برگزار شود‪ .‬برپایی این نمایشگاه‬ ‫‪ ۶‬ماهه و معتبر س��وداوری زیادی برای کشور میزبان دارد و‬ ‫کشورهای گوناگونی به دنبال کسب این عنوان بوده و هستند‪.‬‬ ‫ژاپ��ن یک��ی از مدعی��ان میزبانی از اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬بود که‬ ‫در رقاب��ت ب��ا امارات‪ ،‬شکس��ت خورد و اکن��ون خود را برای‬ ‫رقاب��ت دوره های اینده فراهم می کند‪ .‬در هر صورت اهمیت‬ ‫این نمایش��گاه برای کشورها به اندازه ای زیاد است که پس از‬ ‫مسابقه های جام جهانی فوتبال و بازی های المپیک‪ ،‬سومین‬ ‫رویداد مهم بین المللی جهان به ش��مار می رود‪ .‬ازاین رو گاهی‬ ‫ان را المپیک فرهنگ ملل هم می نامند‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری نشست هماهنگی اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی‬ ‫بین ایران و امارات‬ ‫نشست س��تاد ایرانی اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی با مسئوالن فنی‬ ‫ای��ن روی��داد از طریق ویدئوکنفرانس در تهران برگزار ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی ایران‪ ،‬اعضای ستاد اکسپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫ایران شهریور ماه از ش��رکت نمایشگاه های بین المللی ایران‬ ‫از طری��ق ویدئ��و کنفرانس ب��ا مس��ئوالن هماهنگی و فنی‬ ‫ای��ن روی��داد در امارات نشس��ت برگزار کردند‪ .‬در نشس��ت‬ ‫هماهنگی اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی به مس��ئله مراحل و شرایط‬ ‫ص��دور مجوز س��اخت پاویون ایران پرداخته ش��د و طرفین‬ ‫ب��ر س��ر کاهش زمان صدور مجوز س��اخت پاوی��ون ایران از‬ ‫‪ ۹۰‬روز ب��ه ‪ ۲۱‬روز تواف��ق کردند‪ .‬چگونگ��ی بهره برداری از‬ ‫تجهیزات برقی و مکانیکی و دسترس��ی به سیستم های اب و‬ ‫فاضالب‪ ،‬گاز و برق رس��انی برای پاویون ایران‪ ،‬نحوه استفاده‬ ‫از فض��ای اختصاص یافته به اطراف پاویون ایران نیز مباحثی‬ ‫ب��ود ک��ه طرف های ایرانی و اماراتی درب��اره ان به تبادل نظر‬ ‫پرداختند‪ .‬در این نشست مجازی عمر شهاده رئیس عملیات‬ ‫ش��رکت کنندگان بین المللی اکس��پو ‪ ،۲۰۲۰‬مین عواد مدیر‬ ‫ارش��د فنی اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬و عامر الدور مدیر ارشد معماری‬ ‫ای��ن رویداد مهم اعالم کردند ک��ه عملیات مربوط به پاویون‬ ‫ایران در اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی سریع تر از کشورهای دیگر پیش‬ ‫می رود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی نخستین اکسپو در‬ ‫خاورمیانه اس��ت و از ‪ ۲۹‬مهر ‪ ۲۰(۱۳۹۹‬اکتبر ‪ )۲۰۲۰‬اغاز‬ ‫می ش��ود و تا ‪ ۲۱‬فروردی��ن ‪ ۱۰ (۱۴۰۰‬اوریل ‪ )۲۰۲۱‬ادامه‬ ‫می یابد‪ .‬در طول این ‪ ۶‬ماه ‪ ۲۵‬میلیون نفر از سراس��ر جهان‬ ‫از رویداد مهم جهان که هر ‪ ۵‬س��ال یک بار برگزار می ش��ود‪،‬‬ ‫بازدید خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت های تجاری امارات برای ایرانی ها‬ ‫ام��ارات همواره به عنوان یک ه��اب تجاری و ترانزیتی در‬ ‫منطقه خلیج فارس مطرح بوده و با توجه به سیاست جدیدی‬ ‫که در روابطش با ایران دارد‪ ،‬گفته که تاجران ایرانی می توانند‬ ‫از ظرفیت ه��ای این کش��ور در تجارت خارج��ی بهره ببرند‪.‬‬ ‫حضور در این نمایش��گاه ‪ ۶‬ماهه می تواند یکی از فرصت های‬ ‫مناسب برای شرکت های ایرانی به شمار رود تا خودشان را به‬ ‫بازرگانان و شرکت های خارجی معرفی کنند‪.‬‬ ‫همچنین مروارید‪ ،‬سنگ های گرانبها‪ ،‬خودرو‪ ،‬مواد معدنی‬ ‫و مواد ش��یمیایی از مهم ترین اقالم وارداتی این کشور عربی‬ ‫ب��ه ش��مار می ایند که تاج��ران فعال در حوزه ه��ا می توانند‬ ‫برای صادرات انها اقدام کنند‪ .‬امارات در س��ال ‪ ۹۷‬س��ومین‬ ‫مقص��د کاالهای صادراتی ایرانی ب��ه ارزش حدود ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫دالر ب��ه وزن ح��دود ‪ ۱۴‬میلی��ون تن بوده اس��ت‪ .‬امارات با‬ ‫هدف جذب س��رمایه گذار بیش��تر‪ ،‬در حال تصویب قوانینی‬ ‫برای س��رمایه گذاران خارجی اس��ت تا شرایط بهتری را برای‬ ‫انه��ا فراهم کند ک��ه از جمله انها می توان ب��ه ارائه امکانات‬ ‫اولی��ه زیربنایی‪ ،‬س��هولت برخ��ورداری از بندرها برای انجام‬ ‫مب��ادالت تج��اری‪ ،‬انبار و تجهی��زات فرودگاهی و همچنین‬ ‫برخ��ورداری از معافی��ت مالیات��ی اش��اره ک��رد‪ .‬همچنین‬ ‫شرکت های خارجی می توانند با ثبت شرکت در مناطق ازاد‬ ‫از معافیت مالیاتی به مدت ‪ ۵۰‬سال برخوردار شوند و سود و‬ ‫سرمایه خود را بدون محدودیت در ارزهای گوناگون جابه جا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در ص��ورت رفع موانع تجاری بین دو کش��ور و کم ش��دن‬ ‫س��ختگیری ها‪ ،‬می ت��وان نس��بت ب��ه رش��د حج��م تجاری‬ ‫دو کش��ورو به وی��ژه افزای��ش کفه ص��ادرات ای��ران امیدوار‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اکسپو ‪۲۰۲۰‬فرصتی برای افزایش صادرات کاال‬ ‫حس�ین مدرس خیابان�ی‪ ،‬قائ�م مق�ام بازرگانی وزی�ر صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان ایرانی ام��روز فرصت حضور ویژه در بازارهای خارج��ی را یافته اند و به دلیل‬ ‫تف��اوت زیاد ن��رخ ارز و ریال و حمایت از صادرات از س��وی دولت‪ ،‬ام��کان افزایش صادرات‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬افزایش صادرات به تنظیم بازار داخلی نیز کمک می کند و نرخ کاالها را کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬همچنین افزایش اش��تغال مزیت دیگری اس��ت که رشد صادرات برای کشور ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬از این رو باید از فرصت حضور در اکس��پو برای رشد صادرات بهره ببریم زیرا اکسپو‬ ‫س��ومین رویداد بزرگ جهان پس از جام جهانی و المپیک اس��ت که هر ‪ ۵‬سال یکبار برگزار‬ ‫می شود‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬صادرات ‪ ۴۴‬میلیارد دالری کاالهای ایرانی را به کشورهای گوناگون داشتیم‪ .‬از این میزان‪۲۴ ،‬‬ ‫میلیارد دالر از محصوالت ایرانی به کشورهای همسایه صادر شده و از انجایی که کشورهای همسایه ‪ ۲۴۰‬میلیارد‬ ‫دالر واردات دارند باید از این فرصت بهره بیش��تری برای صادرات محصوالت مان به کش��ورهای همسایه بهره ببریم؛‬ ‫بنابراین می توان گفت که استفاده بهینه از فرصت اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬برای افزایش صادرات کاال امری حیاتی و با اهمیت‬ ‫است‪ /.‬خبرگزاری شبستان‬ ‫‹ ‹خودنمای�ی ش�یخ دوب�ی ب�ا برج ویژه اکس�پو‬ ‫‪۲۰۲۰‬‬ ‫پروژه های س��اختمانی بی شماری در دوبی پیش می روند و‬ ‫این در حالی اس��ت که برخی از انها اماده ش��ده و برخی قرار‬ ‫اس��ت تا برپایی نمایش��گاه جهانی ‪ ۲۰۲۰‬یا همان نمایشگاه‬ ‫اکس��پو (اکسپو) کامل شوند‪ .‬با این حال همیشه فضایی برای‬ ‫یک پروژه جدید در این ش��هر وجود دارد که بتواند حس��ابی‬ ‫خبرساز شود‪.‬‬ ‫به نقل از س��ی ان ان ش��رکت دولتی س��رمایه گذاری دوبی‬ ‫هلدینگ در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬از جزئیات پروژه بزرگ ساختمانی‬ ‫پس از نمایشگاه اکسپو رونمایی کرد‪ .‬این پروژه ساختمانی به‬ ‫برجی با ارتفاع ‪ ۵۵۰‬متر معادل ‪ ۱۸۰۴‬فوت مربوط می شود‬ ‫که البته از س��اختمان تجارت جهانی در نیویورک هم بلندتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫این س��اختمان بس��یار زیبا و بلند که ب��رج جمیرا نامیده‬ ‫می ش��ود در منطق��ه الصفوح دوب��ی و در نزدیکی برج العرب‬ ‫قرارگرفته است‪ .‬طرح های منتشرشده از پروژه نشان می دهد‬ ‫ب��رج جمیرا در احاطه مناطقی مس��کونی و تجاری با عنوان‬ ‫‪ Downtown Jumeria‬قرار دارد‪ .‬بهانه س��اخت این برج‬ ‫به طور مس��تقیم به اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬و قدرتنمای��ی در مقابل‬ ‫کشورهای های دیگر مربوط است‪.‬‬ ‫بنابر انچه در کنفرانس خبری دوبی هلدینگ اعالم ش��د به‬ ‫جای انتظار برای ش��روع این پروژه پس از نمایش��گاه جهانی‬ ‫‪ ،۲۰۲۰‬برنامه ریزی ش��ده تا ساخت وس��از ان بالفاصله اغاز‬ ‫ش��ود به طوری که مرحله نخس��ت این پروژه در سال ‪۲۰۲۳‬‬ ‫تکمیل ش��ده باشد‪ .‬برنامه س��ازندگان این است که در طول‬ ‫س��اخت پروژه هیات های گوناگون اکسپو از تمام کشورهای‬ ‫جه��ان ب��ه نوبت از ان بازدید ک��رده و در جریان مدرن ترین‬ ‫دستاوردهای ساخت وساز امارات قرار بگیرند‪.‬‬ ‫براس��اس انچه از س��وی دوبی هلدینگ اعالم شده طراحی‬ ‫این برج الهام گرفته از واحه ها و تپه های بیابانی است هر چند‬ ‫شاید شاخص ترین ویژگی برج جمیرا طرح کلی ان باشد که‬ ‫از اثر انگش��ت شست حاکم دوبی یعنی شیخ محمد بن رشید‬ ‫الهام گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین طرح هایی برای س��اخت‬ ‫امفی تئات��ر ب��رای برگزاری رویداده��ای فرهنگی و ابنما نیز‬ ‫ارائه شده است‪ .‬در عین حال قرار است در این برج رستورانی‬ ‫با نمای ‪ ۳۶۰‬درجه ای از دوبی س��اخته ش��ود‪ .‬البته برخی از‬ ‫ویژگی های برج جمیرا ش��بیه به برج خلیفه اس��ت و در چند‬ ‫مایل��ی این برج قرار دارد‪ .‬برج جمیرا همچنین قرار اس��ت با‬ ‫یک صفحه دیجیتال پوش��یده شود که قابلیت روشن کردن‬ ‫کل برج را در شب ها داشته باشد و می توانند انواع طرح ها را‬ ‫روی بدنه ان به طور دیجیتال پیاده کنند‪.‬‬ ‫ای��ن را اضافه کنی��م که این برج در اینده به جمع ‪ ۱۳‬برج‬ ‫فوق العاده بلند یا س��وپرتال یا بس��یار بلند دیگری می پیوندد‬ ‫که ارتفاعی ‪ ۲۰۰‬متری یا بیشتر دارند و درواقع امارات قصد‬ ‫دارد به ‪ ۳‬کشور برتر درزمینه داشتن برج های بلندباالی ‪۳۰۰‬‬ ‫اتحاد اب‪ ،‬انرژی و غذا در «بیوتاپ» هلندی‬ ‫هلند قصد دارد در نمایشگاه اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی‪ ،‬به جای‬ ‫س��اختمان یک بیوتاپ موقت بس��ازد که موضوع اصلی ان‬ ‫اتحاد اب‪ ،‬انرژی و غذا اس��ت‪ .‬بیوتاپ‪ ،‬منطقه زیس��تگاهی‬ ‫ی��ک جامعه بوم شناس��ی خاص اس��ت که ب��رای مجموعه‬ ‫خاصی از موجودات زنده گیاهی و جانوری شرایط متناسب‬ ‫محیط��ی و محل زندگی فراهم می کند؛ هلند قصد دارد در‬ ‫نمایشگاه اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی چنین فضایی ایجاد کند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬یک نمایشگاه‬ ‫جهانی اس��ت ک��ه بنا بر تصوی��ب مجم��ع عمومی ‪۲۰۱۳‬‬ ‫«س��ازمان نمایش��گاه های جهانی» در پاریس قرار است در‬ ‫امارات متحده عربی برگزار ش��ود‪ .‬این نمایش��گاه ‪ 20‬اکتبر‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۰‬راه اندازی خواهد ش��د و برای ایجاد پایداری‬ ‫و تفک��رات جدیدی تالش می کند که اث��رات بلندمدت ان‬ ‫نه تنها خاورمیانه‪ ،‬بلکه افریقا‪ ،‬اس��یای جنوبی و کشورهای‬ ‫بس��یاری که براس��اس مفاهیم��ی مانند پویای��ی‪ ،‬فرصت و‬ ‫پایداری ش��کل گرفته‪ ،‬تحت تاثیر قرار خواهند گرفت‪ .‬یکی‬ ‫از غرفه ه��ای نمایش��گاه اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬در اختیار معماران‬ ‫هلندی قرار دارد‪.‬‬ ‫این غرفه نمودی از تالش های بلند مدت برای شکل گیری‬ ‫همکاری میان هلند و کش��ورهای حوزه خلیج فارس اس��ت‬ ‫که با هدف دستیابی به پایداری در کل منطقه خلیج فارس‬ ‫ایجاد می شود و ش��بکه ای متشکل از مشاغل‪ ،‬موسسه های‬ ‫پژوهشی‪ ،‬دولت ها و سازمان های اجتماعی را به وجود خواهد‬ ‫اورد‪ .‬طرح و تاسیس��اتی که هلند در این غرفه پیاده سازی‬ ‫خواهد کرد نیز منعکس کننده وجود ظرفیت همکاری میان‬ ‫هلند و منطقه خلیج فارس است و هدف ان ایجاد سیستمی‬ ‫اس��ت که در ان ساکنان یک منطقه بتوانند حتی در اب و‬ ‫هوای کویری به اب‪ ،‬موادغذایی و انرژی‪ ،‬دسترسی و قدرت‬ ‫تولید انها را داش��ته باش��ند‪ .‬از این رو هلن��د به جای بنا‬ ‫کردن س��اختمان‪ ،‬اقدام به ایجاد ی��ک بیوتاپ در این غرفه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫از انجای��ی ک��ه این فض��ا قرار اس��ت در منطق��ه پایدار‬ ‫نمایش��گاه جهانی ایجاد شود؛ بنابراین همچون محل تعامل‬ ‫تع��داد زیادی از متخصصان حوزه یادش��ده عمل می کند و‬ ‫دانش و فناوری های پایدار از سراس��ر جهان را در یک نقطه‬ ‫گ��رد هم م��ی اورد که این عمل گامی بزرگ و اساس��ی در‬ ‫دستیابی به هدف تعیین شده به شمار می اید‪.‬‬ ‫غرف��ه ای که طرح بیوتاپ قرار اس��ت در ان پیاده س��ازی‬ ‫ش��ود یک تاسیس��ات اقلیمی دایره ای شکل خواهد بود که‬ ‫س��ازه یادشده را با موضوع اصلی اب‪ ،‬انرژی و غذا‪ ،‬به شکل‬ ‫مخروطی در یک مس��تطیل بزرگ در خود جای می دهد و‬ ‫با همکاری ‪ ۴‬شرکت مهندسی و معماری بزرگ از سوئیس‬ ‫و هلند ایجاد خواهد ش��د‪ .‬تمامی مواد و وسایل به کار رفته‬ ‫در ایجاد این س��ازه از منابع محلی اجاره ش��ده است و پس‬ ‫از پایان نمایش��گاه همگی بازگردانده می ش��ود یا به منظور‬ ‫براورده کردن دیگر اهداف مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫طرح مفهومی تاسیس��ات اقلیمی دایره ای یا حلقه بسته‪،‬‬ ‫دنیایی را فراه��م می اورد ک��ه در ان بازدیدکنندگان قادر‬ ‫هس��تند خود و افکار خود را در ارامش‪ ،‬گرما‪ ،‬خونس��ردی‪،‬‬ ‫س��بکی‪ ،‬تاریکی‪ ،‬کشاورزی و اب غرق کنند و با راهکارهای‬ ‫طبیعی کنترل اب و هوا اش��نا ش��وند‪ .‬بخش چش��مگیر و‬ ‫قابل توجه ساختار مخروطی شکل این سازه‪ ،‬وجود حلقه های‬ ‫متمرک��ز گیاه��ان در جداره های ان به ش��مار می اید که از‬ ‫طریق نمای شیشه ای ان از بیرون قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫فضای درونی مخروط نیز با الهام از چش��م انداز سرس��بز‬ ‫معم��ول هلن��د‪ ،‬الگوه��ا و طرح ه��ای هندس��ی و عناص��ر‬ ‫فرهنگ��ی عرب��ی طراحی و تزئین ش��ده اس��ت‪ .‬این فضای‬ ‫داخلی‪ ،‬تجرب��ه ای غنی از دانش و مهارت هلندی در زمینه‬ ‫نواوری های اب و انرژی و برداشت مواد غذایی را در اختیار‬ ‫بازدیدکنن��دگان خود قرار می دهد‪ .‬در ای��ن غرفه عالوه بر‬ ‫سازه تخصصی یادش��ده‪ ،‬فضای نمایشگاهی‪ ،‬یک رستوران‪،‬‬ ‫یک س��الن اجتماعات‪ ،‬یک فروشگاه و یک سالن ‪ VIP‬نیز‬ ‫در خود جای خواهد داد‪.‬‬ ‫متر دس��ت یابد‪ .‬جایگاه نخس��ت مربوط به چین با ‪ ۸۸‬برج و‬ ‫جایگاه دوم مربوط به امریکا با ‪ ۱۳‬برج اس��ت‪ .‬البته برج های‬ ‫دیگری نیز در حال تکمیل ش��دن نیز هستند که می توان به‬ ‫برج کریک دوبی که به دس��ت یک معمار سوئیسی اسپانیایی‬ ‫س��اخته می ش��ود هم اش��اره کرد‪ .‬برج جمیرا تا سال ‪۱۴۱۲‬‬ ‫خورشیدی گشایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫نکت��ه ای ک��ه این ب��رج را منحصربه فرد ک��رده‪ ،‬مربوط به‬ ‫پایه ان اس��ت که با طرحی از اثر انگش��ت حاکم دوبی‪ ،‬شیخ‬ ‫محمدبن راش��د است‪ .‬نقشه ها نشان می دهند اطراف این برج‬ ‫را مراکز چند منظوره‪ ،‬مسکونی و تجاری با عنوان «مرکز شهر‬ ‫جمی��ره» (‪ )Downtown Jumeria‬احاطه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود در طراحی برج جمیره از تپه های شنی بیابان‬ ‫و واحه ها الهام گرفته شده است و شامل یک پلتفرم به ارتفاع‬ ‫‪ ۴۵۰‬متر با یک مرکز اقامتی و رستوران در باالی ان خواهد‬ ‫بود‪ .‬همچنین یک عرشه تماشا نیز در این برج وجود خواهد‬ ‫داشت که نمایی ‪ ۳۶۰‬درجه ای و خیره کننده از شهر دوبی را‬ ‫امکان پذیر خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی ‪ ۲۰۰‬هتل جدید ازس�وی عربس�تان و‬ ‫امارات‬ ‫همزمان با برگزاری اکس��پو سال اینده و به طور ادامه دار تا‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬خورش��یدی‪ ،‬با همکاری کشورهای عربستان سعودی‬ ‫و ام��ارات متحده عربی حدود‪ ۲۰۰‬هتل در منطقه ش��ورای‬ ‫هم��کاری خلیج فارس موس��وم به ‪ GCC‬گش��ایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعات منتشر ش��ده‪ ،‬ارزش کل بازار هتل های‬ ‫منطق��ه ‪ GCC‬ش��امل پروژه هایی در مراح��ل برنامه ریزی‪،‬‬ ‫طراحی‪ ،‬مناقصه و ساخت‪ ،‬افزون بر ‪ ۸.۵‬میلیارد دالر است و‬ ‫دو کش��ور عربستان و امارات همچنان گردشگری را به عنوان‬ ‫ابزاری برای حمایت از تنوع اقتصادی به شمار می اورند‪.‬‬ ‫از می��ان پروژه ه��ای موجود‪ ۵ ،‬هتل زنجی��ره ای متعلق به‬ ‫شرکت سرمایه گذاری ‪ Qiddiya‬و مرتبط با بخش هتلداری‬ ‫پروژه بزرگ تفریحی و گردشگری عربستان سعودی با همین‬ ‫نام (‪ )Qiddiya‬است‪.‬‬ ‫بخش��ی از پروژه ه��ا نیز مربوط به یک پ��ارک موضوعی با‬ ‫نام ‪ ۶‬پرچم اس��ت که براس��اس پیش بینی ها در سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫خورش��یدی س��اخته خواهد ش��د‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬تعداد‬ ‫قابل توجهی از این هتل ها نیز در اس��تانه برگزاری نمایشگاه‬ ‫بین المللی اکسپو که قرار است در سال ‪ ۱۳۹۹‬خورشیدی در‬ ‫شهر دوبی برگزار شود‪ ،‬گشایش خواهند یافت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1369‬‬ ‫پیاپی ‪2687‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تمهیدی برای بازیافت فلزات کوچک اندیشیده نشده است‬ ‫مژده پورزکی‪« :‬مس��تاجری» ش��یوه زندگی بسیاری از‬ ‫مردم است‪ .‬مستاجر ها شاید سالی یک بار خانه خود را تغییر‬ ‫دهند و هربار با دسته کلیدی به جامانده از خانه قبلی روبه رو‬ ‫ ش��وند؛ دس��ته کلیدی که نه به کار خودشان و نه مستاجر‬ ‫بعدی می اید؛ چراکه اس��تفاده از کلیدی که مدت ها دست‬ ‫ک��س دیگری بوده‪ ،‬منطقی نیس��ت‪ .‬البته ش��اید بعضی ها‬ ‫قفل ه��ا را ب��ا خود ببرن��د و در خانه جدید از ان اس��تفاده‬ ‫کنند اما به هر حال هرکدام از ما تعدادی کلید بی اس��تفاده‬ ‫در خان��ه داریم که اگر مجموع انها را درنظر بگیریم‪ ،‬حجم‬ ‫زیادی از فلز را تش��کیل می دهند؛ فلزی اهنی و الیاژی یا‬ ‫ترکیبی از چند فلز دیگر‪ .‬تا به حال ش��ده به این فکر کنید‬ ‫ک��ه کلید ها از کجا می ایند و چطور تهیه می ش��وند؟ و بعد‬ ‫از خود بپرس��ید که کلید های بدون اس��تفاده چه می شود؟‬ ‫این پرسش��ی اس��ت که‬ ‫از چند کارشناس پرسیده‬ ‫و پاس��خ مناس��بی از سرنوش��ت این کلید ها نشنیده است‪.‬‬ ‫اما ش��رایط تولید کلید در ایران چگونه اس��ت؟ در تهران‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان کلید خام در رسته اتحادیه تعمیرکاران قفل‬ ‫و کلید قرار گرفته اند‪ .‬از این رو ش��رایط تولید کلید خام در‬ ‫تهران و کشور را می توان از رئیس این اتحادیه جویا شد‪.‬‬ ‫سرنوشت نا معلوم کلید های قدیمی‬ ‫‹ ‹نیازمند حجم باال هستیم‬ ‫‹ ‹مشکل تامین مواد اولیه‬ ‫رئیس اتحـادیـه تعمیرکاران قفل و‬ ‫کلید ته��ران در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬جن��س کلید خ��ام‪ ،‬الیاژی‬ ‫خاص اس��ت ک��ه در ای��ران تولید‬ ‫نمی شود‪ ،‬از این رو در ساخت بیشتر‬ ‫کلید ه��ای ایرانی از ورق های اهنی‬ ‫استفاده می ش��ود که به مرور زمان‬ ‫موج��ب خرابی قفل می ش��ود‪ .‬دو کارخانه در تبریز و تهران‬ ‫الی��اژ موردنظر را وارد می کردن��د‪ .‬الیاژی که از ان صحبت‬ ‫می کنی��م‪ ،‬پیش تر از کش��ور های اروپایی تامین می ش��د و‬ ‫ش��امل استیل‪ ،‬اهن‪ ،‬س��رب‪ ،‬گوگرد و‪ ...‬بود‪ .‬این کارخانه ها‬ ‫دستگاهی اروپایی داشتند و کارها را انجام می دادند تا اینکه‬ ‫ارز گ��ران ش��د و انها هم نتوانس��تند الی��اژ را تامین کنند‪.‬‬ ‫ازاین رو کارخانه تبریز بسته شد و هم اکنون کارخانه تهران‬ ‫از برنج که الیاژ خوبی برای کلید اس��ت‪ ،‬اس��تفاده می کند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬تولیدکنندگانی هم هس��تند که کلید اهنی‬ ‫تولید می کنند و بازار را از تشنگی درمی اورند‪.‬‬ ‫«زباله فلزی» مشخص می شود که کسی برای تحویل گرفتن‬ ‫فلز ب��ا وزن کمتر از ‪ ۱۰‬کیلو به خانه ه��ا مراجعه نمی کند‪.‬‬ ‫حال چه باید کرد؟‬ ‫وقتی جایگاه و اهمیت محیط زیست در برنامه ریزی ها و مدیریت کشورمان‬ ‫درک نمی ش��ود‪ ،‬چه انتظاری در زمینه بازیافت فلزات کوچک مانند کلیدها‬ ‫می توان داشت‬ ‫عباس ش��میرانی ادام��ه داد‪ :‬به تازگ��ی کارخانه جدیدی‬ ‫در نزدیک��ی قم مجوز گرفته و ب��ا کارخانه ای از چین که‬ ‫الیاژی نزدیک به الیاژ اروپا دارد‪ ،‬سرمایه گذاری مشترک‬ ‫کرده اند و به نظر می رس��د تا اسفند سال جاری به تولید‬ ‫برس��ند‪ .‬قراردادهایی هم با تناژ باال با مس سرچش��مه و‬ ‫ذوب اهن بسته شده و امیدواریم الیاژی مانند اروپا تولید‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بخش��ی از کلید ها وارداتی هستند؛ چراکه‬ ‫نوع کلید ها انچنان زیاد اس��ت که تولید همه انها توجیه‬ ‫اقتصادی ندارند و ش��اید برخی از این انواع در سال فقط‬ ‫نیاز به ‪۵‬هزار تولید داش��ته باشند که سرمایه گذاری برای‬ ‫‪۵‬هزار کلید‪ ،‬موردتوجه ق��رار نمی گیرد‪ .‬حدود ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫نوع از کلید ها مصرف عمومی دارند که نیمی از نیاز کشور‬ ‫در این راستا در داخل تولید می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تعمیرکاران قفل و کلید تهران در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که ایا جمع اوری کلید های اضافه خانواده ها‬ ‫و بازیاف��ت ان ممکن و توجیه پذیر اس��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫چنانکه گفته ش��د‪ ،‬بهترین کلید ها از جنس الیاژ هستند‬ ‫و جداس��ازی محتوی��ات ان ممک��ن نیس��ت‪ .‬جمع اوری‬ ‫کلید های اهنی و بازیافت انها هم به صرفه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹اپلیکیشن ها طالب نیستند‬ ‫با این حال‪ ،‬این کارش��ناس حوزه کلیدسازی اب پاکی را‬ ‫روی دس��ت مان می ریزد که به بازیافت کلید فکر هم نکنیم‬ ‫اما ماجرا به همین جا ختم نمی ش��ود‪ .‬جس��ت وجوی مان را‬ ‫درباره یافتن نهادی که مس��ئولیت بازیافت فلزهای کوچک‬ ‫را بپذیرد‪ ،‬اغاز می کنیم‪ .‬نخستین منبع اطالعاتی برای یک‬ ‫رس��انه خبری‪ ،‬جست وجو در میان فایل هایی از کارشناسان‬ ‫است که به واسطه بهبود شرایط ارتباطی و اطالعاتی‪ ،‬چنین‬ ‫فایلی کوچک نیس��ت‪ .‬با این حال نهادی که متولی این کار‬ ‫باش��د را پیدا نمی کنیم و در ادامه به جست وجوی اینترنتی‬ ‫و پیدا کردن اپلیکیشن های جمع اوری و بازیافت زباله روی‬ ‫می اوریم‪.‬‬ ‫به نظر می رسد بعضی از این اپلیکیشن ها قانونی نیستند و‬ ‫اگر هم هستند در حوزه بازیافت فلزهای کوچکی مانند کلید‬ ‫اهنی فعالیت��ی ندارند‪ .‬با این حال ش��انس خود را امتحان‬ ‫و یکی از اپلیکیش��ن ها را نصب می کنی��م‪ .‬با انتخاب گزینه‬ ‫اتحادی��ه صنایع بازیافت ای��ران همان طور ک��ه از نامش‬ ‫پیداست‪ ،‬منبعی مناسب برای پرسیدن سرنوشت کلید های‬ ‫قدیم��ی و ب��دون کاربرد اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‬ ‫‪ ،‬با امین‬ ‫صدرن��ژاد‪ ،‬دبی��ر اتحادی��ه صنای��ع بازیافت ای��ران دقایقی‬ ‫گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫صدرنژاد درباره سرنوش��ت کلیدها و‬ ‫بازیاف��ت فل��زات ریز گف��ت‪ :‬وقتی‬ ‫جای��گاه و اهمیت محیط زیس��ت در‬ ‫برنامه ریزی ها و مدیریت کش��ورمان‬ ‫درک نمی ش��ود‪ ،‬چ��ه انتظ��اری از‬ ‫بازیافت فلزات کوچک مانند کلیدها‬ ‫می توان داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کشوری مانند المان نمونه ای خوب در مدیریت‬ ‫پسماند است که شهروندان نه تنها در مدیریت پسماند (به ویژه‬ ‫تفکیک از مبدا) بلکه در مدیریت جامعه شرکت داده می شوند‬ ‫و همکاری می کنند‪ .‬فرایند مدیریت پس��ماند‪ ،‬متش��کل از ‪۷‬‬ ‫مرحل��ه اس��ت؛ کاه��ش تولی��د پس��ماند‪ ،‬تفکی��ک از مبدا‪،‬‬ ‫جمع اوری‪ ،‬پردازش‪ ،‬بازیاف��ت‪ ،‬بازیابی به مواد اولیه یا انرژی‬ ‫و دف��ع‪ .‬ای��ن ‪ ۷‬مرحله از نظر ماهیت‪ ،‬به ‪ ۳‬دس��ته فرهنگی‪-‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬خدماتی و تولیدی تقسیم می شود‪ .‬صدرنژاد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای نمون��ه تفکیک از مبدا‪ ،‬ماهیت فرهنگی‪-‬اجتماعی‬ ‫دارد و ماهی��ت جمع اوری‪ ،‬خدماتی اس��ت‪ .‬حال انکه اگر ما‬ ‫بخواهی��م فلزهای کوچک را تفکی��ک‪ ،‬جمع اوری‪ ،‬پردازش و‬ ‫بازیافت کنی��م‪ ،‬کل فرایند در صورتی توجیه پذیر خواهد بود‬ ‫ن قابل مالحظه باش��د و چنی��ن فرایندی نیازمند‬ ‫که مقدار ا ‬ ‫مشارکت شهروندی و حمایت های حاکمیتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫اگرچ��ه کارشناس��ان‪ ،‬اس��تفاده از کلید ه��ای قدیمی در‬ ‫مدیریت پسماند را به صرفه نمی دانند اما هنرمندان خانگی‪،‬‬ ‫ن��گاه بهتری به انها دارند‪ .‬به ط��وری که خانم های خانه دار‬ ‫و هنرمندانی که از وس��یله های غیرقابل اس��تفاده بهره های‬ ‫هنری می برند و از کلید ها حتی لوس��تر و ابزارهای تزئینی‬ ‫خانگی می سازند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هزینه های نشر کتاب باالست‬ ‫س�ید رفیع احمد جواهری ‪-‬‬ ‫فعال حوزه نشر کتاب‪ :‬کتابی که‬ ‫از صاحب اثر به دست ناشر می رسد‪،‬‬ ‫باید مراحل تای��پ و حروف چینی‪،‬‬ ‫صفحه ارای��ی‪ ،‬لی اوت بندی‪ ،‬فیلم و‬ ‫زینک‪ ،‬طراح��ی و چاپ و توزیع را‬ ‫پشت س��ر بگذارد تا به کتابفروشی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫تمام این مراحل ش��امل هزینه هایی است‬ ‫که به طور کلی ب��ه هزینه های تولید محتوا و‬ ‫مواد اولیه تقسیم می شوند‪.‬‬ ‫هزینه کاغذ در این میان بس��یار باالس��ت‬ ‫و حت��ی اگر دولت ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی این‬ ‫نیاز را براورده کن��د‪ ،‬نمی توان همه نیازهای‬ ‫ناشران را با کاغذ دولتی تامین کرد‪ ،‬از این رو‬ ‫در انتش��ارات حجم تولیدات کم شده است؛‬ ‫چراکه س��رمایه موردنیاز برای تولید‬ ‫چندی��ن برابر ش��ده و این در حالی‬ ‫است که سرمایه ما محدود است‪.‬‬ ‫زمانی که از کم شدن تولید کتاب‬ ‫صحب��ت می کنی��م‪ ،‬منظ��ور تعداد‬ ‫عنوان ها و تیراژ است‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعل��ی نمی توانی��م‬ ‫بی گ��دار به اب بزنیم و هر کتابی را منتش��ر‬ ‫کنی��م‪ ،‬ترجیح می دهیم کتابی که پیش بینی‬ ‫می شود کم فروش تر اس��ت را چاپ نکنیم تا‬ ‫کاغذ برای کتاب های دیگر داشته باشیم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه حتی ممکن اس��ت کتاب های‬ ‫پرفروش را به دلیل ثابت نبودن نرخ ها‪ ،‬نتوانیم‬ ‫به میزان دوره های قبل چاپ کنیم‪.‬‬ ‫در چ��اپ کتابی ک��ه در ش��رایط معمولی‬ ‫‪۳‬هزار نسخه از ان را عرضه می کنیم‪ ،‬به چاپ‬ ‫‪ ۵۰۰‬نسخه یا هزار نسخه اکتفا کرده ایم‪.‬‬ ‫اگر نیاز به تجدید چاپ بود‪ ،‬انگاه این کار‬ ‫را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫در ش��رایطی ق��رار داری��م که حت��ی اگر‬ ‫براساس امار ها به این نتیجه برسیم ‪۲۰‬درصد‬ ‫افت ف��روش از نظر تعداد هم داش��ته ایم‪ ،‬باز‬ ‫هم بازار خوبی بوده است؛ چراکه کتاب گران‬ ‫ش��ده و نرخ کتابی که ‪۲۰‬ه��زار تومان بوده‪،‬‬ ‫حاال چند برابر شده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که حقوق و دس��تمزد‬ ‫مردم چنین افزایش��ی نداشته است‪ .‬بنابراین‬ ‫نمی توانیم توقع داشته باشیم که افت فروش‬ ‫نداش��ته باشیم‪ .‬با وجود این‪ ،‬در نشست هایی‬ ‫که ب��ا فعاالن حوزه نش��ر داش��ته ایم به این‬ ‫نتیجه رس��یده ایم که عالقه من��دی به کتاب‬ ‫بیشتر شده است‪.‬‬ ‫دالالن‪ ،‬تولید کنندگان عاشق را ناامید می کنند‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران‬ ‫س��ماور‪ ،‬چراغ و لوازم گاز س��وز ته��ران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این اتحادیه از س��ال ‪ ۱۳۳۶‬تاسیس شد‬ ‫و نخس��تین رئیس اتحادیه مرحوم حسین دو‬ ‫لوکس حس��ینی عهده دار مس��ئولیت اتحادیه‬ ‫ب��ود و من س��ومین دوره خدمت گ��ذاری در‬ ‫هیات رئیس��ه را دارم که یک دوره به س��مت‬ ‫نایب رئیس اتحادیه س��پس دو دوره به ریاست‬ ‫اتحادیه منصوب شدم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫و به نقل از روابط عمومی‬ ‫اتاق اصناف ته��ران‪ ،‬جواد مقدم نی��ا در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن اتحادیه ‪ ۶۰۰‬عض��و دارای پروانه‬ ‫کس��ب و ‪ ۱۰۰‬عض��و در ح��ال ص��دور دارد‪،‬‬ ‫متاسفانه از سویی تقاضا داریم و از سوی دیگر‬ ‫ب��ه دلیل رغبت نداش��تن مردم ب��ه این کاال‪،‬‬ ‫بعض��ی از اعض��ای اتحادی��ه از ادامه همکاری‬ ‫انص��راف داده و ب��ه ش��غل دیگری مش��غول‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مقدم نیا با اش��اره به رسته های فعال در این‬ ‫صنف بیان کرد‪ :‬این اتحادیه دارای ‪۱۶‬رس��ته‬ ‫فعال اس��ت که عبارتند از سماورسازان‪ ،‬چراغ‬ ‫و والورس��از‪ ،‬س��ازندگان پلوپ��ز و چراغ ه��ای‬ ‫روش��نایی گازسوز‪ ،‬چراغ ساز اهنی‪ ،‬سازندگان‬ ‫قطعات سماور و چراغ خوراک پزی‪ ،‬سازندگان‬ ‫کتری‪ ،‬قوری‪ ،‬پارچ استیل و برنجی‪ ،‬سازندگان‬ ‫چراغ تکی س��ماور‪ ،‬خمکار و چرخ کار س��ماور‬ ‫و چراغ‪ ،‬تعمیرات وس��ایل گازس��وز‪ ،‬تعمیرات‬ ‫وسایل نفت س��وز‪ ،‬فروشندگان سماور و چراغ‪،‬‬ ‫فروشندگان قطعات سماور و چراغ‪ ،‬سازندگان‬ ‫سرویس غذاخوری و چایخوری و فروشندگان‬ ‫قطع��ات و ل��وازم یدکی وس��ایل گازس��وز و‬ ‫روشنایی‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬اصلی ترین مش��کل این‬ ‫صنف کمبود مواد اولیه است‪.‬‬ ‫متاس��فانه ب��ا وج��ود فش��ارهای اقتصادی‬ ‫و تحریم ه��ا دالالن نی��ز ک��ه تولید کنندگان‬ ‫غیرواقع��ی در کش��ور هس��تند‪ ،‬ب��ا دریاف��ت‬ ‫مواد اولی��ه س��همیه ای و ف��روش ای��ن مواد با‬ ‫چندین برابر نرخ در بازار‪ ،‬انچنان بازار سیاهی‬ ‫برای تولید کنن��دگان واقعی ایجاد کرده اند که‬ ‫ادامه حیات را از این صنف گرفته اند‪ ،‬با وجود‬ ‫این دالالن فرصت طلب‪ ،‬تولید کنندگان هر روز‬ ‫ناامید تر می شوند‪.‬‬ ‫تندیس سیمین سومین جشنواره «صنعت سالمت محور» برای شرکت گلتاش‬ ‫ش��رکت گلتاش موف��ق به دریاف��ت تندیس‬ ‫س��یمین س��ومین جش��نواره «صنع��ت‬ ‫ سالمت محور» شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل این ش��رکت در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫شرکت گلتاش (س��هامی عام) در مرداد ‪۱۳۶۱‬‬ ‫با نام ش��رکت ارایشی و بهداش��تی گلتاش (با‬ ‫مس��ئولیت محدود) به ثبت رس��ید و سپس در‬ ‫خرداد ‪ ۱۳۷۴‬از سوی شرکت پاکسان خریداری‬ ‫و ابتدا به «سهامی خاص» و سپس به «سهامی‬ ‫عام» تبدیل شد‪.‬‬ ‫ی��زدان کرم��ی در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬موضوع ش��رکت تهیه و تولی��د انواع مواد‬ ‫و فراورده های ش��وینده و پاک کننده بهداشتی‬ ‫و ارایش��ی و مواد صنعتی مرتب��ط‪ ،‬انجام امور‬ ‫ص��ادرات و واردات کااله��ا و همچنی��ن انجام‬ ‫خدمات فنی و ازمایشگاهی است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬ای��ن ش��رکت در تاریخ ‪۱۶‬‬ ‫تیر‪ ۱۳۸۰‬به عنوان س��یصد و یازدهمین شرکت‬ ‫در ب��ورس اوراق بهادار تهران پذیرفته ش��ده و‬ ‫نماد ان «ش��کل» اس��ت‪ .‬گلتاش درحال حاضر‬ ‫انواع خمیردندان‪ ،‬انواع شامپو‪ ،‬مایع دستشویی‬ ‫و صابون های بهداشتی‪ ،‬انواع کرم‪ ،‬شامپو بدن و‬ ‫نرم کننده موی سر‪ ،‬ژل ضدعفونی کننده دست‪،‬‬ ‫محص��والت صنعتی و اقالم بس��ته بندی تولید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فلس��فه وجودی ش��رکت گلتاش‪،‬‬ ‫تولید فراورده های شوینده و بهداشتی و ارتقای‬ ‫سطح سالمتی در بین احاد جامعه بوده و حفظ‬ ‫و ارتق��ای کیفیت ای��ن فراورده ها الزمه نیل به‬ ‫این هدف مهم است‪.‬‬ ‫کرمی تصریح کرد‪ :‬ش��رکت گلتاش با تمرکز‬ ‫بر موضوع کیفیت در همه تولیدات خود‪ ،‬ساالنه‬ ‫هزاران تن انواع فراورده های بهداشتی موردنیاز‬ ‫جامع��ه را تولی��د و به بازار عرضه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫توجه ویژه به س�لامت‪ ،‬مش��تریان گلتاش را بر‬ ‫ان داش��ته تا با اس��تفاده از نیروهای مجرب و‬ ‫متخص��ص‪ ،‬ازمایش��گاه های مجه��ز و مدرن و‬ ‫ماش��ین االت پیش��رفته مبادرت به تولید انواع‬ ‫فراورده های بهداش��تی ب��ا ویژگی های متفاوت‬ ‫بر اس��اس اخرین اس��تانداردهای کیفی ملی و‬ ‫بین المللی ورزد و با همکاری مراکز دانش��گاهی‬ ‫و علمی کش��ور از میزان ایمنی و اثربخشی این‬ ‫محصوالت اطمینان پیدا کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت گلتاش ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫راس��تا‪ ،‬این ش��رکت ابتدا در سال ‪ ۱۳۹۱‬موفق‬ ‫به دریافت جایزه اش��تهار به کیفیت یک ستاره‬ ‫(جای��زه ملی کیفیت) از معاون��ت غذا و داروی‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش پزش��کی‬ ‫شد‪ .‬س��پس در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬موفق به دریافت‬ ‫تقدیرنامه دو س��تاره تعالی از سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی ش��د‪ .‬همچنین دوباره در سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫موفق به دریافت جایزه اش��تهار به کیفیت یک‬ ‫س��تاره (جایزه مل��ی کیفی��ت) از معاونت غذا‬ ‫و داروی وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و ام��وزش‬ ‫پزشکی شد و در نهایت شرکت گلتاش در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ب��ا توجه ویژه به بهداش��ت و نیز حفظ‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬موفق به کسب تندیس سیمین‬ ‫سومین جشنواره «صنعت سالمت محور» شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از انجا که جش��نواره‬ ‫ملی صنعت س�لامت محور‪ ،‬با چشم انداز بهبود‬ ‫سیس��تم سالمت کش��ور در صنایع گوناگون با‬ ‫هدف پایش‪ ،‬رتبه بندی‪ ،‬اعتباربخشی و تشویق‬ ‫نش��ان های برتر و س��ازمان های متعه��د به امر‬ ‫سالمت و با معرفی اخرین دستاوردهای صنایع‬ ‫پیش��رو در جهت ارتقای س��طح اگاهی‪ ،‬نگرش‬ ‫و فرهن��گ اس��تفاده از فراورده ه��ا و خدم��ات‬ ‫سالمت محور در جهت حمایت از تولید و عرضه‬ ‫محصول باکیفیت داخلی برپا می ش��ود‪ ،‬تاثیر و‬ ‫اهمیت بس��زایی در افزایش س��طح بهداشت و‬ ‫سالمت جامعه دارد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1369‬‬ ‫پیاپی ‪2687‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تهدیدی جدی برای بلندترین برج اجری جهان‬ ‫جدیدترین عکس منتش��ر ش��ده از اثر جهانی‬ ‫گنب��د قابوس که تاریخ ثبت ان ‪ ۲۱‬ش��هریور را‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬از سبز شدن علف های هرز‪ ،‬روی‬ ‫گنبد مخروطی ش��کل یا همان کالهک این اثر‬ ‫جهانی خبر می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬گنبد قابوس سال ‪ ۹۸‬خود را‬ ‫با باران و سیل اغاز کرد‪ ،‬سیلی که در طول چند‬ ‫روز نه تنها این محوطه جهانی‪ ،‬بلکه همه شهر را‬ ‫احاطه کرد‪ .‬هر چند اس��یب های سیل به شهر و‬ ‫مردم بی ش��مار بود که هنوز بخش زیادی از انها‬ ‫برطرف نش��ده‪ ،‬اما اثار تاریخی درگیر این سیل‬ ‫نیز بخش دیگری از این اس��یب ها بود که شاید‬ ‫بت��وان گفت درصد کمی از انها نیز هنوز جبران‬ ‫نشد ه است‪.‬‬ ‫اما گنبد قابوس به واس��طه جهان��ی بودن این‬ ‫اث��ر تاریخ��ی داس��تان متفاوت��ی دارد‪ ،‬یکی از‬ ‫تهدیدهایی که از چند سال گذشته گنبد جهانی‬ ‫قابوس را تهدید می کند‪ ،‬نم زدگی جداره و به ویژه‬ ‫بخش های پایینی این اثر تاریخی جهانی اس��ت‪،‬‬ ‫اما اکنون س��بز ش��دن این علف های هرز‪ ،‬روی‬ ‫گنب��د مخروطی ش��کل این اثر جهان��ی‪ ،‬به طور‬ ‫قطع تهدید بیشتری برای این اثر جهانی به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫هر چن��د تصاویر منتش��ر ش��ده از این گنبد‬ ‫جهان��ی در طول یکی دو س��ال گذش��ته نیز از‬ ‫وج��ود این علف ه��ای هرز خبر می ده��د‪ ،‬اما به‬ ‫باران‬ ‫نظر می رس��د ش��رایط نگهداری و حت��ی‬ ‫ِ‬ ‫سیل اس��ایی که نوروز امسال در این منطقه بود‪،‬‬ ‫عاملی موثر در رش��د سریع تر و سرسبزی بیشتر‬ ‫این اثر تاریخی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برج گنبد قابوس در نوروز ‪۹۸‬‬ ‫ن��وروز نورتقان��ی‪ ،‬مدیر پایگاه می��راث جهانی‬ ‫گنب��د قاب��وس‪ ۲۵ ،‬خرداد امس��ال در نشس��ت‬ ‫تخصصی «میراث فرهنگ��ی و رویارویی با بحران‬ ‫س��یل» درباره ش��هر گلس��تان پس از سیل‪ ،‬با‬ ‫تاکید بر اینکه به طور قطع شعوری پشت انتخابِ‬ ‫مکان س��اخت برج گنبد قابوس اس��ت که روی‬ ‫سر «گنبد قابوس» سبز شد!‬ ‫اکنون سبز ش��دن این علف های هرز‪ ،‬روی گنبد مخروطی‬ ‫ش��کل این اثر جهانی‪ ،‬به طور قطع تهدید بیشتری برای این‬ ‫اثر جهانی به شمار می رود‬ ‫تپه ساخته ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمان وقوع سیل‪،‬‬ ‫نگران ِگل الود ش��دن اب بودیم که خوشبختانه‬ ‫اب گل الود نش��د‪ ،‬در ان شرایط اگر اب منطقه‬ ‫گل الود می ش��د‪ ،‬نشان از اب شس��تگی تپه ها و‬ ‫محوطه ه��ای اطراف ب��ود اما با توجه به س��طح‬ ‫ب��اال امدگی تپه از س��طح زمی��ن یعنی ‪ ۹‬متر و‬ ‫‪ ۸۸‬س��انتی متر‪ ،‬این اتفاق نیفتاد در حالی که در‬ ‫بخش هایی از ش��هر‪ ،‬تا حدود یک متر و نیم زیر‬ ‫اب رفت‪.‬‬ ‫وی خیس��ی بنای گنبد قابوس ک��ه از ابتدای‬ ‫امس��ال قدری افزایش داش��ت را نتیجه سیل و‬ ‫باران دانس��ت و گفت‪ :‬خوش��بختانه‪ ،‬نم پایه بنا‬ ‫باعث تغییر زیادی در ان نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گنب�د جهانی قاب�وس‪ ۲۱ ،‬ش�هریور‬ ‫‪۱۳۹۸‬‬ ‫‪ ۷‬سال از جهانی شدن گنبد قابوس می گذرد‪،‬‬ ‫اث��ری جهانی که گنبد قابوس به عنوان بلندترین‬ ‫برج اجری جهان یکی از بی نظیرترین یادمان های‬ ‫‪ ۳۰‬نقاشی خط دوره قاجار به نمایش در می ایند‬ ‫ایی��ن گش��ایش نمایش��گاه و رونمای��ی کت��اب‬ ‫«گرایش های نوین در خوشنویس��ی قاجار» بر گزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از رواب��ط عموم��ی اداره‬ ‫کل میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫تهران‪ ،‬ایین گش��ایش نمایش��گاه و رونمایی کتاب‬ ‫«گرایش های نوی��ن در خوشنویس��ی قاجار» برای‬ ‫نخس��تین بار ب��ا نمای��ش تع��داد ‪ ۳۰‬نقاش��ی خط‬ ‫دوره قاج��ار موج��ود در مخزن موزه رضا عباس��ی به‬ ‫هم��راه یک اثر ارزش��مند از اس��ماعیل جالیر عصر‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲۷‬شهریور در موزه رضا عباسی رونمایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نخستین استقرار انسان در حاشیه «قزل اوزن»‬ ‫رئی��س گ��روه باستان شناس��ی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی استان‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬نخس��تین تاریخ اس��تقرار انسان در‬ ‫اردبیل به یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار سال در حاشیه‬ ‫رود قزل اوزن می رسد و نشانه های ان بررسی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی‬ ‫استان اردبیل‪ ،‬روح اهلل محمدی اظهارکرد‪ :‬با توجه‬ ‫به مطالعاتی که از سوی گروه کاوش روسی در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬انجام شده‪ ،‬ابزارهای سنگی مربوط به دوره‬ ‫پارینه سنگی قدیم در حاشیه رود قزل اوزن بررسی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬رئیس گروه باستان شناسی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی استان‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬ابزارهای س��نگی در نگاه نخس��ت‬ ‫به عنوان س��نگ های عادی دیده می ش��وند اما در‬ ‫نگاه دقیق تر ابزارهای س��نگی هس��تند که باید از‬ ‫س��وی متخصصان پارینه س��نگی مطالعه ش��وند‪.‬‬ ‫به گفته محمدی دلیل اس��تقرار انسان ها در حاشیه‬ ‫رود قزل اوزن دره هایی است که برش زیادی دارد و‬ ‫در اطراف قزل اوزن نیز دره هایی از این دست دیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬به ندرت در دش��ت ها می توان نخستین‬ ‫استقرار انس��ان را دید‪ .‬وی محدوده تاریخ استقرار‬ ‫نخس��تین انس��ان ها را پیرامون روستای مزرعه در‬ ‫خلخال عنوان کرد و گفت‪ :‬در خاکبرداری تصادفی‬ ‫در گرجس��تان فس��یل با قدمت ‪ ۱.۴‬میلیون سال‬ ‫شناس��ایی ش��د که با توجه به گذر انسان ها در ان‬ ‫مقطع زمانی از افریقا‪ ،‬پیش بینی می ش��ود‪ .‬مس��یر‬ ‫عبور از ایران بوده و الزم است مطالعات جامعی در‬ ‫این زمینه شکل گیرد‪.‬‬ ‫اصالح حریم گورستان های باستانی تالش‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری گی�لان گف��ت‪ :‬عرص��ه و حری��م‬ ‫محوطه های باس��تانی مریان و اق اولر تالش مورد‬ ‫بازنگری قرار می گیرند‪ .‬به گزارش‬ ‫از روابط‬ ‫عمومی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری گیالن‪ ،‬ش��هرود امیرانتخابی با اعالم‬ ‫این خبر افزود‪ :‬هیات گمانه زنی به سرپرستی رقیه‬ ‫مجتبای��ی ثبوتی‪ ،‬کار خ��ود را اغاز کرده و در این‬ ‫پروژه‪ ،‬در راستای حفاظت و حراست هر چه بیشتر‬ ‫و بهت��ر از محوطه های باس��تانی مری��ان و اق اولر‪،‬‬ ‫عرصه و حریم پیش��نهادی پیشین این محوطه ها‬ ‫مورد بازنگری قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مطالعات گذشته در این منطقه‬ ‫بیان کرد‪ :‬نخس��تین پژوهش های باستان شناسی‬ ‫در منطقه تال��ش مربوط به فعالیت های دمورگان‪،‬‬ ‫باستان ش��ناس فرانسوی‪ ،‬در س��ال های ‪ ۱۲۶۷‬تا‬ ‫‪ ۱۸۸۹( ۱۳۶۹‬ت��ا ‪ ۱۹۹۱‬میالدی) اس��ت‪ .‬پس از‬ ‫ان و به دنب��ال وقفه ای حدود یک ق��رن‪ ،‬بار دیگر‬ ‫محمدرضا خلعتبری اواخر دهه ‪ ۷۰‬تا اواسط دهه‬ ‫‪ ،۸۰‬کاوش های باستان شناس��ی را در این منطقه‬ ‫از س��ر گرف��ت‪ .‬وی ب��ا کاوش در گورس��تان ها و‬ ‫محوطه های باستانی مریان‪ ،‬تندوین‪ ،‬تول و‪ ...‬موفق‬ ‫به کش��ف اثاری از ادوار پیش از تاریخی و تاریخی‬ ‫شد‪ .‬گورستان های این منطقه‪ ،‬با گورهای حفره ای‬ ‫ساده‪ ،‬چهارچینه س��نگی و کالن سنگی مربوط به‬ ‫هزاره های اول و دوم پیش از میالد مسیح هستند‪.‬‬ ‫امیرانتخابی اف��زود‪ :‬پژوهش های خلعتبری در این‬ ‫مجموع��ه گورس��تانی‪ ،‬منجر به تعیی��ن عرصه و‬ ‫حریم کلی بر اس��اس ش��واهد تحت االرضی شده‬ ‫که با توجه به همپوش��انی این محوطه ها با بس��تر‬ ‫بافت روس��تاهای مریان‪ ،‬اق اولر و‪ ،...‬امروزه موجب‬ ‫مشکالت فراوانی‪ ،‬در تقابل نیروهای یگان حفاظت‬ ‫و کارشناس��ان میراث فرهنگی استان و شهرستان‬ ‫تالش ب��ا روند ساخت وس��ازهای رو به گس��ترش‬ ‫در منطقه ش��ده اس��ت‪ .‬امیرانتخابی با اش��اره به‬ ‫ساخت وس��ازهای غیرقانون��ی در عرص��ه و حریم‬ ‫مجموعه گورس��تان های مریان و لزوم بازنگری در‬ ‫عرصه و حریم پیش��نهادی قبلی‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫احتمال پراکنده بودن گورستان ها در عرصه پیشین‪،‬‬ ‫در این طرح بازنگری تالش می شود‪ ،‬عرصه دقیق‬ ‫گورس��تان ها براس��اس گمانه زنی باستان شناختی‬ ‫شناسایی و ضوابط مربوط به عرصه و حرایم هریک‬ ‫بازتعری��ف ش��ود‪ .‬بنا به گفت��ه امیرانتخابی‪ ،‬مجوز‬ ‫صادر ش��ده از پژوهش��کده باستان شناسی کشور‬ ‫برای گمانه زنی باستان ش��ناختی در این مجموعه‪،‬‬ ‫تا ‪ ۱۳‬ش��هریور اعتبار داش��ته اما به دلیل وس��عت‬ ‫مح��دوده و حساس��یت موضوع به م��دت ‪ ۴۵‬روز‬ ‫تمدید شده است‪.‬‬ ‫مدیران گردشگری ملزم به اموزش مدیریت عمومی شدند‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت گردش��گری اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی خراسان‬ ‫رضوی از الزامی شدن گذراندن دوره اموزشی مدیریت‬ ‫عمومی تاسیسات گردشگری برای مدیران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی خراسان‬ ‫رضوی یوس��ف بیدخوری با اعالم این خبر افزود‪ :‬برابر‬ ‫ابالغ وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫و ش��یوه نامه برگزاری دوره های اموزشی ویژه مدیران‬ ‫تاسیسات گردشگری و همچنین شیوه نامه نحوه صدور‬ ‫وتمدیدکارتمدیریتتاسیساتگردشگریشرکتدر‬ ‫دوره و ارائه گواهینامه دوره مدیریت عمومی تاسیسات‬ ‫گردشگری برای صدور و تمدید کارت مدیریت الزامی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬این موض��وع در تمدید‬ ‫پروان��ه بهره ب��رداری و کارت مدیریت لح��اظ خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بیدخوری ادام��ه داد‪ :‬این ال��زام در اطالعیه ای‬ ‫به عموم مدیران تاسیس��ات گردش��گری ابالغ ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬سرپرس��ت معاون��ت گردش��گری اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی خراسان‬ ‫رضوی اظهار کرد‪ :‬این اطالعیه مدیران هتل های یک تا‬ ‫‪ ۵‬ستاره‪ ،‬هتل اپارتمان های درجه یک تا ‪ ،۳‬مهمانپذیر‬ ‫درجه یک تا ‪ ،۳‬اقامتگاه های بومگردی درجه یک تا ‪ ۳‬و‬ ‫سایر تاسیسات گردشگری را شامل می شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه اعتبار گواهینامه دوره اموزش��ی‬ ‫مدیران تاسیس��ات گردش��گری ‪ ۵‬س��اله خواهد بود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همه مدیران تاسیس��ات گردشگری باید‬ ‫به واحد اموزش گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دستی استان مراجعه و اطالعات‬ ‫الزم را کسب و ش��رایط و مدارک جدید مورد انتظار را‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫برجس��ته معماری ای��ران در دوره اس�لامی در‬ ‫ش��مال ش��هر گنبدکاووس و در ‪ ۳۰‬کیلومتری‬ ‫بازمانده ش��هر باس��تانی گرگان (جرج��ان) قرار‬ ‫دارد‪ .‬این اثر به سال ‪ ۳۹۷‬هجری قمری به عنوان‬ ‫یادمان «ش��مس المعالی قابوس بن وش��مگیر»‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫ارتفاع این برج ‪ ۵۵‬متر و با احتساب بلندی تپه‬ ‫در مجموع ‪ ۷۰‬متر از سطح زمین ارتفاع دارد‪ .‬به‬ ‫روی بدن��ه جریان دو ردیف کتیبه به خط کوفی‬ ‫ساده نصب شده که بانی و تاریخ انسان را معرفی‬ ‫می کند‪ .‬این بنای بزرگ تمام ان از اجر س��اخته‬ ‫شده و نمونه ای ارزنده در فن اجرکاری است‪.‬‬ ‫‹ ‹رکوردار جذب گردشگر‬ ‫برج اجری قابوس‪ ،‬بنایی با بیش از ‪ ۱۰۰۰‬سال‬ ‫عمر اس��ت که تاکنون ابر و باد و مه و خورش��ید‬ ‫و فلک هم نتوانستند بر استواری او اسیب بزنند‬ ‫و همچن��ان به عنوان بزرگ ترین نماد بزرگ ترین‬ ‫شهر ترکمن نشین گلس��تان‪ ،‬میزبان گردشگران‬ ‫داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫برج قاب��وس‪ ،‬بنای تاریخی و باش��کوه ش��هر‬ ‫گنب��د کاووس در میان پارکی بزرگ و زیبا جای‬ ‫گرفت��ه و از کیلومتره��ای دور نظر هر بیننده ای‬ ‫را ب��ه خ��ود جلب ک��رده و در گذش��ته هادی و‬ ‫راهبر مس��افرانی بوده که از این س��رزمین عبور‬ ‫می کرده ان��د‪ .‬بلندتری��ن برج اج��ری جهان در‬ ‫طول س��ال رکوردار جذب گردشگر بوده و شمار‬ ‫زی��ادی از عالقه مندان میراث تاریخی و فرهنگی‬ ‫را ب��ه خود ج��ذب ک��رده و در اجالس س��ی و‬ ‫شش��م یونسکو در زمره میراث جهانی ثبت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��رج گنبد قاب��وس بنایی تاریخی از س��ده ‪۴‬‬ ‫هجری اس��ت که در ش��هر گنب��د کاووس در ‪۳‬‬ ‫کیلومتری شهر قدیم جرجان در استان گلستان‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬گنب��د قاب��وس یا میل گنب��د بر فراز‬ ‫تپه ای خاکی که حدود ‪ ۱۵‬متر از س��طح زمین‬ ‫بلندتر اس��ت درسال (‪ ۳۹۷‬هجری قمری برابر با‬ ‫‪ ۳۷۵‬هجری خورش��یدی) و در زمان س��لطنت‬ ‫ش��مس المعالی قاب��وس بن وش��مگیر در ش��هر‬ ‫جرجان که پایتخت پادش��اهان ان دیار‪ ،‬ال زیار‬ ‫بوده‪ ،‬بنا شده است‪.‬‬ ‫درباره اینکه هدف اولیه س��اخت بنا چه بوده‪،‬‬ ‫نظره��ای گوناگون��ی وج��ود دارد‪ :‬محتمل ترین‬ ‫انگیزه س��اخت چنین بنایی می توانس��ته مکانی‬ ‫برای ارامگاه بانی ان قابوس ابن وش��مگیر باشد‬ ‫ک��ه البته در کاوش های گوناگ��ون کالبد قابوس‬ ‫بن وشمگیر هرگز پیدا نشد و نظرهای گوناگونی‬ ‫وج��ود دارد که جس��م قابوس ابن وش��مگیر در‬ ‫یک تابوت شیش��ه ای از س��قف برج اویزان بوده‬ ‫و روزنه ای که در قس��مت ش��رق برج قرار دارد‪،‬‬ ‫به دلیل این بوده که کالبد قابوس ابن وش��مگیر‬ ‫بتواند نخستین پرتوهای نورخورشید را دریافت‬ ‫کند‪ .‬همچنین بعید نیست تنها هدف از ساخت‬ ‫چنین بنای باش��کوه و بزرگ��ی نمایش قدرت و‬ ‫هن��ر‪ ،‬که یاداور ش��کوه و جالل دوره س��لطنت‬ ‫بانی ان اس��ت‪ ،‬باش��د‪ ،‬چراکه پادشاهان بزرگ‪،‬‬ ‫هم��واره به دنبال باقی گذاش��تن نامی جاودانه از‬ ‫خود بوده اند‪.‬‬ ‫با توج��ه به ارتفاع زیاد ب��رج‪ ،‬این احتمال که‬ ‫ساختمان یادش��ده به منظور نشانه و نمود شهر‬ ‫جرجان و راهنمای مسافران در دشت گرگان بنا‬ ‫شده باشد‪ ،‬زیاد است‪ .‬حتی اگر در ابتدا این برج‬ ‫با چنین هدفی ساخته نشده باشد اما ارتفاع زیاد‬ ‫برج‪ ،‬در دش��ت جرجان برای مس��افران نشانه و‬ ‫عالمتی نمایان بوده است‪.‬‬ ‫این ب��رج از نظ��ر هن��ر معم��اری و تاریخی‪،‬‬ ‫ی��ادگاری بس ارزنده از دوران ابادی و ش��وکت‬ ‫س��رزمین «جرجان» و دودمان «ال زیار» است‪.‬‬ ‫پی یا پای بس��ت بنا و بدنه گنبد مخروطی است‪.‬‬ ‫ارتفاع س��اختمان برج قابوس ‪ ۵۵‬متر است که با‬ ‫احتس��اب بلندی ‪ ۱۵‬متری تپه‪ ،‬پای بست ان به‬ ‫‪ ۷۰‬متر می رسد‪.‬‬ ‫ای��ن بن��ا با نقش��ه س��تاره ای ش��کل و گنبد‬ ‫مخروطی به ارتفاع ‪ ۱۸‬متر است و روی بدنه ان‬ ‫‪ ۱۰‬ت��رک دارد و راس ه��ر ترک نیز ‪ ۱.۶۰‬متر و‬ ‫قاعده ان نیز ‪ ۱.۴‬متر از هم فاصله دارد و محیط‬ ‫اصلی گنبد نیز ‪ ۳۰‬متر اس��ت‪ .‬در بدنه ش��رقی‬ ‫روزنه ای تعبیه ش��ده که ارتفاع ان یک متر و ‪90‬‬ ‫س��انتی متر است‪ .‬عرض روزنه در قسمت باال ‪۷۳‬‬ ‫و در وس��ط ‪ ۷۵‬و در پایی��ن ‪ ۸۰‬اس��ت‪ .‬در ضلع‬ ‫جنوبی ان یک ورودی اس��ت که ‪ ۵.۱‬متر عرض‬ ‫و ‪ ۵۵.۵‬متر ارتفاع دارد‪ .‬درون تاق هاللی سر در‬ ‫ان‪ ،‬مقرنسی است که به نظر می رسد در مراحل‬ ‫نخستین پیش��رفت این نوع تزئینات معماری و‬ ‫گچبری است‪.‬‬ ‫در ب��رج رو به جنوب ش��رقی‪ ،‬به س��مت محل‬ ‫طلوع خورش��ید گش��وده می ش��ود و دارای ‪۵.۱‬‬ ‫متر عرض و ‪ ۵۵.۵‬متر ارتفاع اس��ت و دو رش��ته‬ ‫مقرنس کاری س��اده و در عین ح��ال زیبا‪ ،‬تاق‬ ‫هاللی سر در را می اراید‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1369‬‬ ‫پیاپی ‪2687‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫شاخص بورس همچنان بر فراز کانال ‪ ۳۰۰‬هزار واحد‬ ‫اشباع بازارهای رقیب‪ ،‬رشد بازار سرمایه‬ ‫‹ ‹چشم انداز بورس مثبت است‬ ‫محس��ن نظری‪ ،‬کارش��ناس و تحلیلگر بازار سرمایه‬ ‫در ای��ن باره درگفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه رکود‬ ‫حاکم ب��ر بازارهای موازی و به دنبال ان‪ ،‬خروج منابع‬ ‫از این بازارها س��بب شده نقدینگی جدیدی به بورس‬ ‫وارد ش��ود و زمینه رشد این بازار را فراهم کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برخالف مدت اخیر که بازار ارز‪ ،‬سکه‪ ،‬مسکن و خودرو‬ ‫از بازده��ی خوبی برخوردار بود و س��رمایه های زیادی‬ ‫را جذب می کرد اما با کاهش هیجان ها و نوس��ان های‬ ‫ب��ازار‪ ،‬این بازارها وارد فاز رکود ش��ده و این امر باعث‬ ‫ش��ده ت��ا حج��م س��نگینی از نقدینگی ه��ا وارد بازار‬ ‫سرمایه شود و زمینه افزایش شدید تقاضا و نرخ سهام‬ ‫شرکت ها را به دنبال داشته باشد‪ .‬او با بیان اینکه حجم‬ ‫معامالت روزانه این بازار درحال حاضر به باالی ‪۱۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان رس��یده اس��ت ‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این شرایط‬ ‫سبب شده تا چشم انداز این بازار مثبت باشد و با ورود‬ ‫نقدینگی های جدید‪ ،‬رشد های قیمتی زیادی را تجربه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه به نظر می رسد با توجه به فاکتورهای‬ ‫موجود و اثر گذار بر این بازار‪ ،‬فعال روند رش��د ادامه دار‬ ‫باش��د‪ ،‬هرچند در این بین ممکن اس��ت ب��ازار دچار‬ ‫نوسان ش��ود‪ ،‬اما این حرکت به طور احتمالی با شیب‬ ‫کم ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از انج��ا که ذات بازار‬ ‫س��رمایه دارای ریسک اس��ت‪ ،‬توصیه ما به افرادی که‬ ‫تمایل به سرمایه گذاری در این بازار را دارند این است‬ ‫که به شکل مس��تقیم وارد این بازار نشوند و از طریق‬ ‫صندوق های س��رمایه گذاری که ریسک کمتری دارند‪،‬‬ ‫وارد این بازار شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این فعال بازار‪ ،‬این امر س��بب می ش��ود تا‬ ‫در شرایط مش��ابه امروز بازار که ریزش را تجربه کرد‪،‬‬ ‫تازه واردها و ان دس��ته از افرادی که اطالع کمتری از‬ ‫این بازار دارند‪ ،‬متضرر نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار سرمایه‪ ،‬جای رشد بیشتر را دارد‬ ‫در همین حال‪ ،‬مهرداد رشیدبیگی از دیگر کارشناس‬ ‫بازار سرمایه درباره وضعیت فعلی بورس در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬رکود حاکم در بازارهای موازی همچون‬ ‫ارز‪ ،‬سکه‪ ،‬خودرو و‪ ...‬و همچنین حمایت هایی که دولت‬ ‫از بازار سرمایه انجام می دهد‪ ،‬از فاکتورهای اصلی رشد‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫شاخص بورس تهران که در ادامه رکورد شکنی های‬ ‫قبل��ی خود‪ ،‬با رش��د ش��ارپی در نخس��تین روز هفته‬ ‫توانس��ته بود به بی��ش از ‪ ۳۰۴‬هزار واحد نیز برس��د‪،‬‬ ‫دیروز وارد فاز اصالح قیمتی شد و با افت ‪ ۲۰۶۴‬واحد‬ ‫به کانال ‪ ۳۰۲‬هزار واحد بازگشت‪.‬‬ ‫در حال��ی که بازدهی بازارهای��ی همچون ارز‪ ،‬طال و‬ ‫مس��کن با ریسک زیاد روبه رو شده اس��ت‪ ،‬این روزها‬ ‫س��وددهی قابل توجه بورس به رقیب��ی قدرتمند برای‬ ‫س��ایر بازارها تبدیل و س��بب ش��ده بخ��ش زیادی از‬ ‫سرمایه ها وارد این بازار شود‪ .‬شاخص کل که معامالت‬ ‫امس��ال بورس را از ارتفاع ‪ ۱۷۸‬هزار و ‪ ۶۵۹‬واحد اغاز‬ ‫کرده بود‪ ،‬تا ارتفاع ‪ ۳۰۴‬هزار واحدی هم رسید و حتی‬ ‫ب��ا ریزش روز گذش��ته‪ ،‬همچنان در ف��راز کانال ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار واحدی قرار دارد که حاکی از ورود نقدینگی های‬ ‫جدید به بازار سهام است‪.‬‬ ‫ان ط��ور که فعاالن بازار می گویند هنوز بس��یاری از‬ ‫نمادها رش��دهای قیمتی چش��مگیری دارند و به نظر‬ ‫می رسد با کاهش و تثبیت قیمت ها در بازار ارز و طال‪،‬‬ ‫بازار سرمایه همچنان از جذابیت خاصی برای بسیاری‬ ‫از سرمایه گذاران برخوردار باشد‪ .‬پیش بینی کارشناسان‬ ‫این حوزه این اس��ت که ورود نقدینگی به بازار سرمایه‬ ‫و رش��د این بازار همچنان استمرار یابد‪ .‬اگرچه در این‬ ‫مسیر ممکن است نوسان هایی را تجربه کند اما روند به‬ ‫نظر رو به رشد است‪ .‬در همین حال توصیه کارشناسان‬ ‫به دارندگان س��رمایه و تازه واردان بازار سهام این است‬ ‫ک��ه برای حضور در این بازار ب��ه جای خرید و فروش‬ ‫مستقیم سهام ش��رکت ها‪ ،‬صندوق های سرمایه گذاری‬ ‫را انتخاب کنند تا در نهایت از بابت نوسان های مقطعی‬ ‫این بازار متضرر نشوند‪.‬‬ ‫برخالف مدت اخیر که بازار ارز‪ ،‬س��که‪ ،‬مس��کن و خودرو از بازدهی خوبی‬ ‫برخوردار بود و س��رمایه های زیادی را ج��ذب می کرد‪ ،‬با کاهش هیجان ها و‬ ‫نوس��ان های بازار‪ ،‬این بازارها وارد فاز رکود و این امر باعث ش��ده تا حجم‬ ‫سنگینی از نقدینگی ها وارد بازار سرمایه شود‬ ‫این بازار در مدت اخیر بوده و به نظر می رسد این روند‬ ‫در میان مدت همچنان ادامه یابد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ورس ی��ک ب��ازار پوی��ا برای‬ ‫سرمایه گذاری اس��ت‪ ،‬چون در عین حال که می تواند‬ ‫س��رمایه ها را وارد چرخه اقتص��اد کند‪ ،‬می تواند باعث‬ ‫بازدهی س��هام ش��رکت ها و س��وددهی به سهامداران‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬این پویایی در حالی در بازار سرمایه وجود‬ ‫دارد که ما این شرایط را در بازارهای دیگر همچون ارز‬ ‫و سکه نمی بینیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این بازار هنوز جای رش��د بیش��تر‬ ‫را دارد هرچن��د در مقاطعی ممکن اس��ت با نوس��ان‬ ‫روبه رو ش��ود اما در نهایت روند صع��ودی خواهد بود‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬اما در این بین افرادی هس��تند که تمایل‬ ‫به سرمایه گذاری در این بازار را دارند که شاید اگاهی‬ ‫کافی از بازار سهام نداشته باشند که در ا ین زمینه باید‬ ‫ی شود که این گونه افراد با کمک مشاوران‬ ‫اطالع رس��ان ‬ ‫س��رمایه گذاری و صندوق ه��ای س��بدگردان اقدام به‬ ‫س��رمایه گذاری کنند یا اینک��ه از طریق صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری وارد این بازار ش��وند تا ریسک متوجه‬ ‫سرمایه شان نشود‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬اینکه رش��د ای��ن بازار در‬ ‫مقاطعی کند ش��ود یا ش��اخص با ریزش روبه رو شود‪،‬‬ ‫ی��ک امر طبیعی اس��ت که ممکن اس��ت رخ دهد اما‬ ‫احتیاط س��رمایه گذاران و کمک گرفتن از مش��اوران‬ ‫س��رمایه گذاری یا صندوق های سرمایه گذاری می تواند‬ ‫بخش زیادی از این ریسک را پوشش دهد‪.‬‬ ‫رش��ید بیگی با بیان اینکه اتفاق خوب��ی که در بازار‬ ‫س��رمایه رخ داده اس��ت‪ ،‬حمایت دول��ت از این بازار و‬ ‫بحث افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی‬ ‫دارایی ها اس��ت که می تواند زمینه رشد این بازار را در‬ ‫میان م��دت تضمین کند‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن روش از افزایش‬ ‫س��رمایه چون باعث ایجاد شفافیت شرکت ها می شود‪،‬‬ ‫انگیزه سرمایه گذاری را در این بازار افزایش می دهد و‬ ‫این افزایش تقاضا می تواند عاملی برای اس��تمرار رشد‬ ‫سهام شرکت ها در این بازار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رفتار بورس سیاسی نیست‬ ‫ولید هالالت‪ ،‬تحلیلگر بازار سرمایه درباره رکوردزنی‬ ‫ش��اخص کل بورس در روزهای اخیر و ورود به کانال‬ ‫‪ ۳۰۰‬ه��زار واح��دی گفت‪ :‬ن��رخ تورم باال‪ ،‬نرخ س��ود‬ ‫س��پرده بانک��ی پایین‪ ،‬ثب��ات نرخ ارز و ب��ه طور کلی‬ ‫رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی درباره جدیدترین امار از‬ ‫روند دریافت کارتخوان از س��وی پزشکان و اتصال به سامانه‬ ‫مالیات��ی از اتصال بیش از ‪ ۲۰‬هزار پزش��ک به این س��امانه‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِن��ا‪ ،‬امیدعلی پارس��ا در برنامه گفت وگوی‬ ‫ویژه خبری ش��بکه دوم س��یما با اشاره به ضرورت پرداخت‬ ‫مالی��ات از س��وی تمامی مودیان گفت‪ :‬بای��د فضایی فراهم‬ ‫ش��ود که به لح��اظ اداری و اجرایی‪ ،‬هم��ه مودیان مالیاتی‬ ‫صادقانه بر پایه مقررات‪ ،‬خوداظهاری کنند و مالیات خود را‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی ادامه داد‪ :‬در س��ال های‬ ‫گذش��ته با عنوان طرح جامع امور مالیاتی‪ ،‬گام هایی در این‬ ‫راس��تا برداش��ته ش��د اما هنوز به ریز داده مبنا کردن نظام‬ ‫ی نرسیده ایم‪.‬‬ ‫مالیات ‬ ‫مع��اون وزیر اقتص��اد درباره نص��ب و راه اندازی س��امانه‬ ‫پایانه ه��ای فروش در مطب های پزش��کان افزود‪ :‬هماهنگی‬ ‫و تفاهمی با نظام پزش��کی کش��ور شده اس��ت اما در همان‬ ‫ش��رایط رکودی اقتصاد موجب ش��ده نقدینگی دیگر‬ ‫بازارها وارد بورس ش��ود‪ .‬او ب��ا بیان اینکه رفتار بورس‬ ‫سیاسی نیس��ت و این روند مدتی اس��ت شروع شده‪،‬‬ ‫ورود نقدینگی به بورس در حال اتفاق افتادن است در‬ ‫ای��ن باره ادامه داد‪ :‬بورس ن ه اکن��ون و نه در چند ماه‬ ‫گذشته به طور تقریبی هیچ واکنشی به مسائل سیاسی‬ ‫نداشته است‪ .‬شاید کمی به مسائل مثبت و خبرهایی‬ ‫که در حد شایعه منتشر می شود نگاه مثبتی داشته اما‬ ‫اخبار منفی ر ا کسی پیگیری نمی کند و انها را پوشش‬ ‫نمی دهد‪ .‬این تحلیلگر بورس معتقد است چون بورس‬ ‫نس��بت به دیگر بازارها از نظر حج��م معامالت خیلی‬ ‫کوچک اس��ت‪ ،‬ورودی نقدینگی هرچند جزئی باش��د‬ ‫ش��اخص بورس را به شدت باال می برد که این وضعیت‬ ‫در ش��رایط فعلی بورس حاکم اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬چون‬ ‫نمی دانی��م رفتار افرادی که خارج از بورس هس��تند و‬ ‫پول وارد بورس می کنند چگونه اس��ت و چه فاکتور و‬ ‫مبنای معامالتی دارن��د‪ ،‬نمی توانیم پیش بینی از روند‬ ‫بورس داشته باش��یم‪ .‬به علت اینکه دیگر فاکتورهای‬ ‫اقتصادی(نرخ س��ود بانکی‪ ،‬نرخ تورم و‪ )...‬در ش��رایط‬ ‫مطلوب��ی نیس��تند و بازارهای رقی��ب در حالت رکود‬ ‫هس��تند‪ ،‬نقدینگی دیگر بازارها وارد بورس می شود و‬ ‫ان را ب��اال می ب��رد‪ .‬از این رو‪ ،‬کس��ی نمی تواند بگوید‬ ‫این رون��د تا چه زمانی ادامه دارد‪ .‬ای��ن تحلیلگر بازار‬ ‫س��رمایه درباره وضعیت فعلی بورس خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ش��رایط فعلی شاخص کل بورس نخستین بار است که‬ ‫اتفاق افتاده است‪ ،‬نه شبیه مهر سال گذشته و نه شبیه‬ ‫سال ‪ ۹۲‬و سال ‪ ۸۷‬است‪ ،‬یعنی اگر عملکرد بورس در‬ ‫‪ ۱۲‬س��ال گذشته بررسی شود ‪ ۳‬مقطع وجود دارد که‬ ‫بازار هیجانی رفتار کرده اس��ت‪ .‬یکی بحران جهانی و‬ ‫بع��د از ان بوده‪ ،‬دیگری در دوره تحریم‪ ،‬گرانی دالر و‬ ‫انتخاب حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری اتفاق‬ ‫افتاد و س��ومین مقطع نیز ب��ا خروج ترامپ از برجام و‬ ‫ب��اال رفتن نرخ دالر اتفاق افتاد‪ .‬اتفاق های امروز بورس‬ ‫شبیه هیچ کدام از این دوره ها نیست بنابراین نمی شود‬ ‫الگوب��رداری کرد و گفت چه اینده ای خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن گفت‪ :‬هر اتفاقی که جلوی ورودی پول‬ ‫به بورس را بگیرد یا ان را تضعیف کند می تواند باعث‬ ‫توقف رشد ش��اخص بازار ش��ود و جلوی رشد بیشتر‬ ‫ان را بگیرد‪ .‬اگر نرخ دالر رش��د کند به طور احتمالی‬ ‫تاثیری روی حرکت بازار س��هام نخواهد داشت اما اگر‬ ‫کارتخوان ‪ ۱۵‬هزار پزشک به سامانه مالیاتی متصل شد‬ ‫گام های نخست‪ ،‬ش��رکت های تولیدکننده کارتخوان اماده‬ ‫نبودند که در پی ان بحث اماده نبودن زیرس��اخت ها مطرح‬ ‫ش��د‪ ،‬اما پس از ان تا ‪ ۱۵‬ش��هریور همه زیرساخت ها اماده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان امور مالیاتی کشور گفت‪ :‬فقط یک عزم و‬ ‫اراده می خواهد که پزش��کان به سامانه امور مالیاتی متصل‬ ‫ش��وند و ثبت نام کنند و تاکنون ح��دود ‪ ۲۰‬درصد یا همان‬ ‫‪ ۱۵‬هزار نفر به س��امانه متصل شده اند اما انتظار ما بیش از‬ ‫این ارقام است‪.‬‬ ‫پارس��ا در ادامه برنامه به س��هم ‪ ۸‬درصد مالیات مردمی‬ ‫از درامدهای دولت اش��اره کرد و افزود‪ :‬در دیگر کشورهای‬ ‫دنی��ا این رقم حدود ‪ ۳۰‬درصد اس��ت‪ ،‬عدد کل مالیات های‬ ‫کسب ش��ده از هم��ه بخش های کش��ور فق��ط نصف حقوق‬ ‫کارکنان نظام را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫وی به مجازات های در نظر گرفته ش��ده برای پزش��کانی‬ ‫که به س��امانه ام��ور مالیاتی متصل نش��ده اند اش��اره کرد‬ ‫و ادام��ه داد‪ :‬قوانی��ن و مق��ررات ان ق��در س��نگین اس��ت‬ ‫فضای دیگری ایجاد ش��ود‪ ،‬به طور مثال‪ ،‬به هر دلیلی‬ ‫تورم به شدت پایین بیاید یا سود بانکی باال برود‪ ،‬برای‬ ‫بورس مخرب خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹استمرار ورود نقدینگی به بازار سهام‬ ‫علیرض��ا محمدپ��ور‪ ،‬کارش��ناس بازار س��رمایه در‬ ‫گفت وگو با ایبِنا با اش��اره به رکوردش��کنی ش��اخص‬ ‫بورس و افزایش چش��مگیر حجم و ارزش و همچنین‬ ‫نوبت های معامالت طی روزهای گذش��ته گفت‪ :‬تداوم‬ ‫رش��د ش��اخص و افزایش حج��م و ارزش معامالت در‬ ‫مجم��وع اتف��اق خوبی بوده و نش��ان از ای��ن دارد که‬ ‫نقدینگ��ی به جای جوالن در س��ایر بازاره��ا از جمله‬ ‫مس��کن‪ ،‬ارز‪ ،‬طال و خ��ودرو در بازار س��رمایه حضور‬ ‫دارد و در خدم��ت تامی��ن مالی و رونق تولید اس��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته باید این موضوع بررس��ی ش��ود که ایا‬ ‫نقدینگی فقط به دلیل اینکه س��ایر بازارها دچار رکود‬ ‫شدید هس��تند و سودی را نصیب سرمایه گذاران خود‬ ‫نمی کنند به سمت بازار س��هام روانه شده یا اینکه در‬ ‫صنایع و بنگاه های مختل��ف اتفاق های خوبی افتاده و‬ ‫تولید و س��وداوری بنگاه ها موجب ش��ده تا این روزها‬ ‫نقدینگی به سمت بازار سهام بیاید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫در این میان این پرس��ش پیش می اید که ایا صنایع و‬ ‫بنگاه های حاضر در بازار س��رمایه باید سوداور شوند تا‬ ‫ی‬ ‫نقدینگی به سمت انها هدایت شود یا اینکه نقدینگ ‬ ‫که به ویژه این روزها به س��مت این بازار امده می تواند‬ ‫در خدمت تامین مالی ارزان‪ ،‬شفاف و اسان بنگاه ها و‬ ‫در نتیجه س��وداوری و کاهش هزینه تمام شده تولید‬ ‫در انها ش��ود‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد‪:‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬باید گفت انچه در عم��ل اتفاق افتاده‬ ‫این اس��ت که رکود حاکم بر سایر بازارها موجب شده‬ ‫تا بخش��ی از نقدینگی سرگردان جامعه و سایر بازارها‬ ‫روانه بازار س��هام شود‪ ،‬ضمن اینکه حرکتی که از سال‬ ‫گذشته در راستای افزایش شاخص بورس و نرخ سهام‬ ‫شرکت ها در تاالر شیشه ای اتفاق افتاده بیشتر مربوط‬ ‫به رش��د ریالی دارایی ش��رکت ها و همتراز شدن بازار‬ ‫س��رمایه با تورم تحمیلی در س��ایر بازارها اس��ت که‬ ‫ای��ن اتفاق با تاخیر در بازار س��رمایه نیز در حال وقوع‬ ‫است‪ .‬وی به متولیان بازار سهام توصیه کرد از فرصت‬ ‫مغتنم پیش ام��ده در زمینه ام��دن نقدینگی به بازار‬ ‫سرمایه استفاده کنند و شرایطی را فراهم اورند تا این‬ ‫نقدینگی در بازار س��هام ماندگار شود‪ .‬محمدپور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکی از این شرایط مهار ریسک حضور سهامداران‬ ‫به ویژه تازه واردان به بازار س��هام اس��ت که متاس��فانه‬ ‫این روزه��ا هیچ گونه فرهنگ س��ازی و اطالع رس��انی‬ ‫مناس��بی در این زمینه رخ نمی دهد و جای توصیه به‬ ‫تازه واردان برای حضور در صندوق های سرمایه گذرای‬ ‫به جای خریدو فروش مس��تقیم سهام شرکت ها خالی‬ ‫است‪.‬‬ ‫که دیگ��ر ف��رار مالیاتی به نف��ع هیچ کس نیس��ت‪ .‬معاون‬ ‫وزی��ر اقتصاد افزود‪ :‬اگر مطلع یا مظنون ش��ویم که کس��ی‬ ‫مترص��د فرار مالیاتی اس��ت یا کتمان می کن��د‪ ،‬به طریقی‬ ‫می رس��یم ب��ه درامد مش��مول مالیاتی انه��ا و در این باره‬ ‫باید گفت ‪ ۱۰۰‬درصد درامد کتمان ش��ده مش��مول مالیات‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی است که درباره پزشکان‪ ۶۰ ،‬درصد درامد را‬ ‫هزینه و بقیه را س��ود می دانیم اما در صورت کتمان درامد‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد درامد مش��مول مالیات می ش��ود و ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫هم جریمه غیرقابل بخش��ش برای خاطی��ان در نظر گرفته‬ ‫می شود‪ .‬در ضمن‪ ۲ ،‬درصد از فروش افراد به عنوان جریمه‬ ‫شرکت نکردن در سامانه امور مالیاتی در نظر گرفته خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در قان��ون امور مالیاتی‪ ،‬ف��رار‪ ،‬کتمان‪،‬‬ ‫اختف��اء‪ ،‬ارائه اطالع��ات غیر واقعی‪ ،‬ارائه اس��ناد غیرواقعی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از اسناد دیگران جرم به شمار می رود و مردم باید‬ ‫اگاه باشند و کارت بازرگانی و دستگاه کارتخوان خود را در‬ ‫محسن نظری‬ ‫رئی��س س��ازمان‬ ‫ب��ورس اع�لام کرد‪:‬‬ ‫الیح��ه س��اماندهی‬ ‫س��هام عدال��ت در‬ ‫مجل��س مراح��ل‬ ‫پایانی خ��ود را طی‬ ‫می کند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایلنا‪ ،‬شاپور محمدی درباره اخرین وضعیت‬ ‫ورود س��هام عدالت به بازار سرمایه و بررسی‬ ‫الیح��ه دولت در این ب��اره در مجلس گفت‪:‬‬ ‫الیحه س��اماندهی س��هام عدالت در مجلس‬ ‫زیر چاپ است و س��ازمان خصوصی سازی و‬ ‫سازمان بورس دیدگ اه های خود را درباره این‬ ‫الیحه پیش��نهادی ارائ��ه کرده اند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫البته ممکن اس��ت س��ازمان خصوصی سازی‬ ‫دیدگ اه های تکمیلی برای این الیحه داش��ته‬ ‫باش��د و ب��ه ان اضافه کند‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق به��اردار ادام��ه داد‪ :‬مجلس‬ ‫بررسی این الیحه را در دستور کار خود قرار‬ ‫داده و امیدواریم مراحل تصویب را پشت سر‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫محم��دی با اش��اره به بخش��ی از جزئیات‬ ‫الیحه پیشنهادی س��اماندهی سهام عدالت‬ ‫گفت‪ :‬نسخه نهایی الیحه هر دو اختیار را به‬ ‫دارندگان سهام عدالت می دهد که یا در قالب‬ ‫‪ ETF‬یا در قالب سهام هر یک از شرکت های‬ ‫سرمایه پذیر‪ ،‬فعالیت کنند و مالک شوند‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به ویژگی های این الیحه اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخشی از پیش��نهادها این است که امکاناتی‬ ‫در شهرس��تان ها وجود داشته باشد تا مردم‬ ‫بتوانند خرید و فروش س��هام را انجام دهند‬ ‫یا اینکه ش��عبه های بانک ها در این حوزه به‬ ‫کمک مردم بیایند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت‪:‬‬ ‫این س��هام قب�لا قیمت گذاری و به س��هام‬ ‫عدالت منتقل ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین بدهی‬ ‫مشموالن سهام عدالت به دولت هم پرداخت‬ ‫شده و سهمی است که در بازار نرخ دارد‪.‬‬ ‫سپرده های بانکی‬ ‫‪ ۲۶‬درصد افزایش یافت‬ ‫مهرداد رشیدبیگی‬ ‫ولید هالالت‬ ‫اختیار دیگران ق��رار ندهند زیرا در نهایت مالیات به دارنده‬ ‫کارت بازرگانی و دستگاه پوز تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫پارس��ا ب��ه مش��وق های مالیاتی اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬در‬ ‫بخشنامه بخشودگی مالیاتی امده است‪ ،‬کسانی که اقدام به‬ ‫پرداخت مالیات نکنند مشمول بخشودگی جرائم نمی شوند‬ ‫در جای دیگری از بخش��نامه ام��ده مودیان خُ رد که درامد‬ ‫س��االنه زیر ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان داش��ته باشند می توانیم با‬ ‫خودشان توافق کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان امور مالیاتی کش��ور رقم مالیاتی قش��ر‬ ‫پزشکان غیردولتی را حدود یک هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫عن��وان کرد و افزود‪ :‬ح��دود ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان از این رقم‬ ‫پرداخت می ش��ود و بقیه را می توان فرار مالیاتی به ش��مار‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫وی نحوه مالیات ستانی از پزشکان در سال ‪ ۹۹‬را بر اساس‬ ‫اظهارنامه عنوان کرد و افزود‪ :‬سال اینده هر فرد باید بر پایه‬ ‫درامد واقعی خود مالیات بدهد و روی هم رفته س��ال اینده‬ ‫هیچ گونه مالیات علی الراس برای پزشکان نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫اماره��ای بانک مرک��زی از افزایش ‪۲۶.۲‬‬ ‫درص��دی مانده س��پرده ها و ‪ ۱۹.۷‬درصدی‬ ‫مانده تس��هیالت بانکی در پایان اردیبهشت‬ ‫‪ ۹۸‬نس��بت به مقطع مشابه س��ال گذشته‬ ‫حکایت دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬گ��زارش بانک مرکزی‬ ‫از وضعیت کل مانده س��پرده ها و تسهیالت‬ ‫ریال��ی و ارزی بانک ه��ا و موسس��ه های‬ ‫اعتباری در پایان اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬حاکی‬ ‫از ان اس��ت که مانده کل سپرده ها بیش از‬ ‫‪ ۲۱۳۱۱.۲‬هزار میلیارد ریال شده است که‬ ‫نسبت به مقطع مشابه سال پیش ‪۴۴۷۳.۸‬‬ ‫ه��زار میلیارد ریال(‪ ۲۶.۲‬درصد) و نس��بت‬ ‫به پایان س��ال گذش��ته معادل ‪ ۶۳۷.۲‬هزار‬ ‫میلیارد ری��ال(‪ ۳.۱‬درصد) افزایش نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان‬ ‫تهران با مانده ‪ ۱۱۶۳۲.۱‬هزار میلیارد ریال‬ ‫و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه‬ ‫و بویر احمد معادل ‪ ۵۵.۵‬هزار میلیارد ریال‬ ‫است‪.‬‬ ‫مانده کل تس��هیالت بی��ش از ‪۱۵۳۴۶.۲‬‬ ‫ه��زار میلی��ارد ریال اس��ت که نس��بت به‬ ‫مقطع مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۲۵۲۴.۹‬هزار‬ ‫میلی��ارد ری��ال (‪ ۱۹.۷‬درصد) و نس��بت به‬ ‫پایان س��ال گذش��ته ‪ ۲۵۶‬ه��زار میلیارد‬ ‫ری��ال(‪ ۱.۷‬درصد) افزایش داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫بیشترین مبلغ تس��هیالت مربوط به استان‬ ‫تهران با مان��ده ‪ ۹۹۶۹.۹‬هزار میلیارد ریال‬ ‫و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد معادل ‪ ۵۱.۹‬هزار میلیارد ریال‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬نس��بت تس��هیالت ب��ه‬ ‫سپرده ها بعد از کسر س��پرده قانونی ‪۸۰.۲‬‬ ‫درصد اس��ت که نسبت به پایان اردیبهشت‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬و پایان اسفند ‪ ،۱۳۹۷‬به ترتیب ‪۴.۸‬‬ ‫و ‪ ۱.۱‬واح��د درصد کاهش نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫نسبت یادشده در استان تهران ‪ ۹۴.۵‬درصد‬ ‫و در اس��تان کهگیلویه و بویراحمد ‪۱۰۵.۳‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫بان��ک مرک��زی توضی��ح داده اس��ت که‬ ‫یک��ی از علل مهم باال بودن رقم تس��هیالت‬ ‫و سپرده ها در اس��تان تهران استقرار دفاتر‬ ‫مرکزی بسیاری از شرکت ها و موسسه های‬ ‫تولیدی سایر استان ها در استان تهران بوده‬ ‫و بیش��تر فعالیت های بانکی انها از س��وی‬ ‫ش��عبه های بانک ها و موسسه های اعتباری‬ ‫استان تهران انجام می شود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫الیحه ساماندهی سهام‬ ‫عدالت در گام های پایانی‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1369‬‬ ‫پیاپی ‪2687‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹نس�خه وب همراه بان�ک پارس�یان‬ ‫راه اندازی شد‬ ‫بان��ک پارس��یان ب��رای توس��عه بانکداری‬ ‫مدرن و س��هولت کاربری مش��تریان‪ ،‬نرم افزار‬ ‫موبایل بانک خ��ود را بر بس��تر وب راه اندازی‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان‪ ،‬با‬ ‫همت و تالش کارشناسان معاونت فناوری های‬ ‫نوین مالی و اطالعاتی‪ ،‬روابط عمومی و شرکت‬ ‫تامین خدمات ش��بکه های کاربردی کاسپین‪،‬‬ ‫هم اکنون نسخه وب همراه بانک پارسیان برای‬ ‫استفاده عموم مشتریان مورد بهره برداری قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬مشتریان برای بهره برداری از این‬ ‫خدمت بانک پارس��یان‪ ،‬می توانند به س��ایت‬ ‫تارنم��ای بانک پارس��یان‪ ،‬قس��مت بانکداری‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬بانکداری تلف��ن و تلفن همراه‪،‬‬ ‫برنامه ه��ای کارب��ردی همراه بانک پارس��یان‬ ‫مراجعه کرده و از مزایای ایجادش��ده بهره مند‬ ‫ش��وند‪ .‬برنامه کاربردی موبایل بانک پارسیان‪،‬‬ ‫گام جدیدی برای دس��تیابی ب��ه اهداف بانک‬ ‫در زمین��ه بانک��داری موبای��ل و ارائه خدمات‬ ‫اطالع رسانی نوین به مشتریان است‪.‬‬ ‫‹ ‹مهل�ت پنجمی�ن دوره جش�نواره‬ ‫قرض الحس�نه پس انداز بان�ک اینده‬ ‫بان��ک این��ده‪ ،‬در س��ال «رون��ق تولی��د» و‬ ‫در راس��تای نهادینه س��ازی س��نت نیک��وی‬ ‫قرض الحس��نه‪ ،‬پنجمی��ن دوره جش��نواره‬ ‫س��پرده های قرض الحس��نه پس انداز را برگزار‬ ‫ک��رده که فقط چند روز تا پایان این دوره (‪۳۱‬‬ ‫ش��هریور)‪ ،‬باقی مانده است‪ .‬حداقل موجودی‬ ‫برای شرکت در قرعه کشی‪ ،‬مبلغ یک میلیون‬ ‫ریال ب��وده و به ازای هر ‪ ۱۰۰‬ه��زار ریال در‬ ‫هر روز‪ ،‬یک امتیاز برای س��پرده گذار در طول‬ ‫دوره مربوط به جشنواره (قرعه کشی)‪ ،‬محاسبه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ش��رط اعطای جایزه به برندگان‬ ‫نیک اندی��ش نیز حفظ حداق��ل موجودی‪ ،‬در‬ ‫‪ ۳‬م��اه ی��ا ‪ ۹۰‬روز متوالی‪ ،‬طی دوره اس��ت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬این جش��نواره تا ‪ ۳۱‬شهریور‬ ‫ن رو‪ ،‬هموطنان‪،‬‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬ادام��ه دارد‪ .‬از همی�� ‬ ‫فقط ‪ ۷‬روز دیگر برای افتتاح حساب‪ ،‬افزایش‬ ‫موجودی و مش��ارکت در این امر خداپسندانه‬ ‫و احیای ارزش های این فرهنگ اصیل‪ ،‬فرصت‬ ‫خواهند داشت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬جوایز پنجمین‬ ‫دوره جش��نواره س��پرده های قرض الحس��نه‬ ‫پس ان��داز بانک اینده‪ ،‬مش��تمل ب��ر حداقل‬ ‫‪ ۱۰۰‬جایزه یک میلی��ارد ریالی(‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان) کمک هزینه خرید واحد مس��کونی و‬ ‫هزاران جای��زه نفیس و ارزنده دیگر‪ ،‬ش��امل‬ ‫صنایع دستی و کارت نقدی با ارزش میلیاردها‬ ‫ل خواهد بود‪.‬‬ ‫ریا ‬ ‫‹ ‹بان�ک گردش�گری رتب�ه س�وم‬ ‫بانکداری اسالمی را کسب کرد‬ ‫بانک گردشگری با ‪ ۵۲‬درصد رشد و دارایی‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۳۱۲‬میلیون دالری در رده س��ومین‬ ‫بانک اس�لامی ایران و رده هفتم جهانی جای‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫گردش��گری‪ ،‬نش��ریه بین المللی بنکر‪ ،‬رش��د‬ ‫دارایی ه��ای موسس��ه های کامال اس�لامی و‬ ‫موسس��ه هایی با باجه های اس�لامی در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬را م��ورد بررس��ی قرار داده اس��ت که‬ ‫ب��ر اس��اس ان بان��ک گردش��گری از ایران از‬ ‫نظر رش��د دارایی منطبق با شریعت اسالم در‬ ‫بین ‪ ۱۰‬بانک و موسس��ه مالی برتر جهان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬بر اس��اس گزارش موسسه بین المللی‬ ‫بنکر‪ ،‬بانک های زراعت ترکیه و السالم الجزایر‬ ‫در رده های نخست و دوم جهان جای گرفتند‪.‬‬ ‫در جم��ع ‪ ۱۰‬بان��ک و موسس��ه برت��ر کامال‬ ‫اسالمی جهان از نظر بیشترین رشد دارایی ها‪،‬‬ ‫‪ ۳‬بان��ک از ایران حضور دارند‪ ،‬از کش��ورهای‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬کوی��ت‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬س��ودان‪ ،‬عمان و‬ ‫سوریه نیز هر کدام یک بانک در شمار برترین‬ ‫قرار گرفته اند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬بانک گردشگری‬ ‫به عنوان تنها بانک ایرانی عضو سازمان جهانی‬ ‫جهانگردی ( ‪ )unwto‬نیز شناخته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردانی از بانک کشاورزی‬ ‫مع��اون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان‬ ‫انرژی اتمی ایران‪ ،‬از اهتمام و همراهی روح اهلل‬ ‫خدارحم��ی‪ ،‬مدیرعامل بانک کش��اورزی در‬ ‫اجرای عملیات بانکی و انتقال مالی پروژه ملی‬ ‫یون درمانی ای��ران قدردانی ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی و همکاری های بین الملل بانک‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬علی اکبر صالحی ب��ا اهدای لوح‬ ‫قدردان��ی‪ ،‬همراهی‪ ،‬همدلی بانک کش��اورزی‬ ‫را در اج��رای ای��ن پ��روژه بزرگ مل��ی که با‬ ‫موفقیت در حال پیگیری اس��ت پاس داشت‬ ‫و از تعام��ل برادران��ه و هم کنش��ی صادقان��ه‬ ‫مدیرعام��ل ای��ن بانک برای به ثمر نشس��تن‬ ‫این اقدام خیر خواهانه و خداپسندانه قدردانی‬ ‫کرد‪ .‬معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان‬ ‫انرژی اتمی ایران‪ ،‬بر تداوم این تعامل سازنده‬ ‫و اقدام های ارزشمند برای شتاب بخشیدن به‬ ‫پیش��رفت پروژه یادشده و تس��ریع در فرایند‬ ‫کاس��تن درد و رن��ج دردمن��دان و نیازمندان‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اغاز فاز جدید همکاری های بانک ملت و صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫گام دیگر بانک ملت برای حمایت از کارافرینان‬ ‫بان��ک مل��ت و صندوق نواوری و ش��کوفایی‪،‬‬ ‫با ه��دف افزایش س��طح تعام�لات‪ ،‬تفاهمنامه‬ ‫هم��کاری امض��ا کردن��د ت��ا ف��از جدی��دی‬ ‫از همکاری ه��ای ای��ن دو مجموع��ه‪ ،‬اغ��از‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملت‪ ،‬بر اساس‬ ‫ای��ن تفاهمنامه که به امض��ای محمد بیگدلی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک ملت و علی وح��دت‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات امنای صندوق نواوری و شکوفایی رسید‪،‬‬ ‫تعامالت بی��ن دو مجموع��ه در زمینه خدمات‬ ‫مالی و بانکی و همچنین ارائه انواع تسهیالت در‬ ‫قالب عقود اسالمی‪ ،‬صدور ضمانتنامه‪ ،‬گشایش‬ ‫اعتب��ارات اس��نادی ریال��ی و ارزی و ارائه انواع‬ ‫خدمات الکترونیک و‪ ...‬گسترش خواهد یافت‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬اعتبار زمانی تفاهمنامه‬ ‫یادش��ده‪ ،‬دو سال شمسی تعیین شده است که‬ ‫با توافق طرف ها برای سال یا سال های بعد قابل‬ ‫تمدید خواهد بود‪.‬‬ ‫بیگدل��ی در ایین امضای ای��ن تفاهمنامه با‬ ‫اظهار خرسندی از برداشتن گامی دیگر از سوی‬ ‫بانک ملت برای حمایت از کارافرینان و افرادی‬ ‫که برای رونق تولید در کش��ور تالش می کنند‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ش��رکت های دانش بنیان می توانند‬ ‫با فعالیت خود به رونق تولید و رش��د و توس��عه‬ ‫اقتصادی کش��ور کمک کنن��د و بانک ملت هم‬ ‫امادگ��ی دارد ت��ا در قالب ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬به‬ ‫ش��رکت های معرف��ی ش��ده از س��وی صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی‪ ،‬تسهیالت اعطا کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این نکته که بانک ملت خود را به‬ ‫این تفاهمنامه محدود نکرده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ای��ن بانک در تفاهمنامه ای دیگر‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫معرفی شده از سوی دانشگاه تهران را نیز مورد‬ ‫حمایت مالی قرار می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک ملت با تاکی��د بر این نکته‬ ‫که ش��رکت های دانش بنیان را اف��رادی خالق‪،‬‬ ‫بااراده و با دانش اداره می کنند‪ ،‬این ش��رکت ها‬ ‫را نیازمند حمایت دانس��ت و افزود‪ :‬خوشبختانه‬ ‫بان��ک مل��ت‪ ،‬منابع خوب��ی را در اختی��ار دارد‬ ‫و توان تس��هیالت دهی ان باال اس��ت به همین‬ ‫دلیل وظیف��ه خود می داند که از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان حمایت کند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار امی��دواری کرد با بس��ته ش��دن‬ ‫تفاهمنام��ه بین بانک ملت و صن��دوق نواوری‬ ‫و شکوفایی‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان به اهداف‬ ‫امکان انتقال وجه تا ‪ ۵۰‬میلیون تومان با چند کلیک‬ ‫رشد میزان گشایش اعتبار اسنادی داخلی بانک پاسارگاد‬ ‫ک پاس��ارگاد ب��ا هدف فراهم اوردن ش��رایط‬ ‫بان ‬ ‫الزم برای انجام معامله بدون ریس��ک‪ ،‬از اغاز سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬تاکن��ون‪ ،‬با رش��دی مع��ادل ‪ ۱۰۰۹‬درصد‪،‬‬ ‫اقدام به گش��ایش بیش از ‪ ۲۴‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫اعتبار اس��نادی داخلی کرد‪ .‬بانک پاسارگاد با هدف‬ ‫اعتمادسازی و فراهم اوردن شرایط الزم برای انجام‬ ‫معامله بدون ریس��ک برای طرف های ق��رارداد‪ ،‬از‬ ‫اغاز س��ال ‪ ۱۳۹۸‬تاکنون‪ ،‬با رشدی معادل ‪ ۱۰۰۹‬درصد‪ ،‬اقدام به‬ ‫گشایش بیش از ‪ ۲۴‬هزار میلیارد ریال اعتبار اسنادی داخلی کرد‬ ‫و موفق ش��د س��هم اول بازار در میان بانک های خصوصی را از ان‬ ‫خود کند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد‪ ،‬این بانک با ارائه‬ ‫خدمات گشایش اعتبار اس��نادی داخلی در قالب بسته حمایتی‪،‬‬ ‫زمین��ه ایجاد فضایی قابل اعتماد و بدون ریس��ک را در معامالت‬ ‫تج��اری فراهم کرده که مورد اس��تقبال تج��ار و فعاالن اقتصادی‬ ‫ی که با توسعه خدمات رسانی و گشایش‬ ‫قرار گرفته اس��ت به طور ‬ ‫بیش از ‪ ۲۴‬هزار میلیارد ریال اعتبار اسنادی داخلی‪ ،‬در مقایسه با‬ ‫مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ‪ ۱۰۰۹‬درصدی در ارائه این‬ ‫خدمت در بانک پاسارگاد هستیم‪ .‬همچنین در پی‬ ‫استقبال بسیار خوب مشتریان‪ ،‬رشدی معادل ‪۲۴۰‬‬ ‫درصد در تعداد پرونده ها و مشتریان استفاده کننده‬ ‫از این خدمات حاصل شده است‪ .‬بر اساس این خبر‪،‬‬ ‫در این ط��رح‪ ،‬خریداران با بهره من��دی از خدمات‬ ‫گشایش اعتبار اسنادی داخلی می توانند از مزایایی‬ ‫مانند تامین کاال ی��ا مواد اولیه با حداقل نقدینگی‪،‬‬ ‫دریاف��ت اعتبار ب��ا کارمزد کمتر از تس��هیالت و پرداخت وجه به‬ ‫فروشنده بعد از اجرای کامل تعهدات از سوی ایشان و اطمینان از‬ ‫کیفیت کاالی مورد معامله برخوردار شوند‪ .‬فروشندگان نیز ضمن‬ ‫اعتم��اد به خریدار از دریافت کامل مبلغ قرارداد فروش‪ ،‬اطمینان‬ ‫حاص��ل می کنن��د‪ .‬تس��هیل مب��ادالت تج��اری و انعطاف پذیری‬ ‫متناسب با نیاز مشتری از دیگر ویژگی های اعتبار اسنادی داخلی‬ ‫بانک پاسارگاد هستند‪ .‬اعطای تسهیالت ارزان قیمت و صدور انواع‬ ‫ضمانتنامه بانکی از دیگر خدمات بس��ته حمایتی بانک پاسارگاد‬ ‫هس��تند که از دو سال پیش و به منظور کمک به افزایش تولید و‬ ‫اشتغال افرینی به مشتریان ارائه می شوند‪.‬‬ ‫عالی ترس��یم ش��ده در این زمینه‪ ،‬دس��ت پیدا‬ ‫کنن��د‪ .‬بیگدلی با تاکید بر ای��ن نکته که بانک‬ ‫ملت خود را به س��هم تعیین ش��ده برای اعطای‬ ‫تسهیالت محدود نمی کند و چنان چه الزم باشد‬ ‫حجم این تس��هیالت را افزای��ش خواهد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امیدواری��م اعطای این تس��هیالت به اش��تغال‬ ‫هرچه بیشتر جوانان تحصیلکرده و به دنبال ان‬ ‫رونق تولید در کشور بینجامد‪.‬‬ ‫عل��ی وحدت‪ ،‬رئی��س هیات امن��ای صندوق‬ ‫ن��واوری و ش��کوفایی هم ب��ا ارائه گزارش��ی از‬ ‫عملک��رد این صن��دوق در س��ال گذش��ته‪ ،‬از‬ ‫هدف گ��ذاری ان برای اعط��ای ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت ب��ه ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫در امس��ال با عاملیت بانک ها‪ ،‬خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫حج��م مصوبه های صادرش��ده بی��ش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اس��ت و تا پایان شهریور‪ ،‬میزان‬ ‫تسهیالت اعطایی از حد تعیین شده عبور خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر ای��ن نکته که بس��یاری از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان به هم��کاری صندوق‬ ‫ب��ا بانک مل��ت اصرار داش��ته اند‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫خوش��نامی و تحرک باالی این بان��ک‪ ،‬یکی از‬ ‫دالیل بس��ته ش��دن تفاهمنامه همکاری برای‬ ‫اعطای تس��هیالت به ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ وح��دت اظه��ار امی��دواری کرد که ب��ا ورود‬ ‫بان��ک ملت به ای��ن عرصه‪ ،‬اعطای تس��هیالت‬ ‫به این ش��رکت ها‪ ،‬سرعت بیش��تری پیدا کند و‬ ‫شرکت های بیشتری از تسهیالت بانکی بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫در نشس��ت امضا و تبادل تفاهمنامه همکاری‬ ‫بین بانک ملت و صندوق نواوری و ش��کوفایی‪،‬‬ ‫سعید نصری و عباس جعفرلو معاونان مدیرعامل‪،‬‬ ‫مجید ابراهیمی و مسعود نصر اصفهانی مدیران‬ ‫امور و علی محمدی مدیر شعب منطقه ‪ ۵‬تهران‬ ‫بانک ملت نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫س��رویس اینترنت بانک مس��کن امکان انتقال‬ ‫وج��ه بین بانکی تا س��قف ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان‬ ‫ب��ا دس��تگاه ‪ OTP‬و ‪ ۲۵‬میلی��ون تومان بدون‬ ‫دس��تگاه ‪ OTP‬را از طری��ق «س��اتنا» ب��رای‬ ‫مشتریان خود فراهم کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن‪-‬هیبنا‪،‬‬ ‫یکی از مهم ترین و پرکاربردترین خدماتی که از‬ ‫سوی ش��بکه بانکی به مشتریان عرضه می شود‪« ،‬انتقال وجه»‬ ‫اس��ت که به روش های مختلف در ش��بکه بانک��ی امکان پذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��اید متداول ترین ش��یوه درحال حاضر انتقال وجه از‬ ‫طری��ق «کارت به کارت» در ش��بکه ش��تاب اس��ت اما در این‬ ‫ش��یوه سقف انتقال وجه از دستگاه های خودپرداز‪ ،‬موبایل بانک‬ ‫و اینترنت بان��ک ‪ ۳‬میلیون تومان و از طریق دس��تگاه های پوز‬ ‫داخل ش��عب بانک ‪ ۱۵‬میلیون تومان تعیین ش��ده است‪ .‬این‬ ‫سقف ممکن است برای بسیاری از مشتریان بانکی ناکافی باشد‬ ‫و نیاز انها ب��ه انتقال وجه فوری را به طور کامل برطرف نکند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬س��رویس های دیگری برای انتقال وجه در ش��بکه‬ ‫بانک��ی تعریف ش��ده که یک��ی از کاربردی ترین‬ ‫انها‪« ،‬ساتنا» است‪ .‬ساتنا مخفف «سامانه تسویه‬ ‫ناخالص اتی» و یک س��امانه الکترونیکی اس��ت‬ ‫که پردازش و تس��ویه تراکنش های بین بانکی و‬ ‫دس��تور پرداخت های فوری را به صورت انفرادی‬ ‫و ان��ی انجام می دهد‪ .‬حواله س��اتنا برای انتقال‬ ‫وج��ه ارق��ام ‪ ۱۵‬میلیون تومان به باال اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬این حواله در س��اعات اداری به صورت انالین انجام‬ ‫می شود‪ .‬اگر حواله ساتنا در ساعات اداری انجام شود‪ ،‬در همان‬ ‫روز انتقال وجه انجام می ش��ود‪ .‬در واقع بر اس��اس اعالم بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬ساعات کار س��امانه ساتنا در تمام بانک ها در روزهای‬ ‫شنبه تا چهارشنبه از س��اعت ‪ ۸‬تا ‪ ۱۵‬و پنجشنبه ها از ساعت‬ ‫‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬تعیین شده و اگر بعد از این ساعات‪ ،‬ساتنا انجام شود‪،‬‬ ‫انتقال وجه با خطا مواجه می شود‪ .‬حواله الکترونیک پول از یک‬ ‫حساب در یک بانک به حس��اب دیگر در بانک دیگر به وسیله‬ ‫ساتنا مزایای زیادی نسبت به روش های دیگر همچون استفاده‬ ‫از چک های رمزدار دارد‪.‬‬ ‫اغاز طرح جذب خودپردازهای شخصی در بانک دی‬ ‫با اتصال س��وئیچ س��یپای بانک دی به س��وئیچ س��یپای شرکت توسن‬ ‫س��ها (مانی تک) امکان اتصال خودپردازهای ش��خصی به ش��بکه شتاب از‬ ‫طریق بانک دی فراهم ش��د‪ .‬به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک‬ ‫دی‪ ،‬محمدعلی بخشی زاده‪ ،‬معاون فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک‬ ‫بانک دی با اعالم این خبر افزود‪ :‬از این پس با اتصال سوئیچ سیپای بانک‬ ‫دی به سوئیچ شرکت توسن سها‪ ،‬دارندگان دستگاه های خودپرداز شخصی‬ ‫می توانند از طریق مشارکت با بانک دی به شبکه شتاب متصل شده و بابت‬ ‫تمامی تراکنش هایی صورت گرفته از طریق دس��تگاه اعم از وجه خروجی‬ ‫شتابی‪ ،‬کارت به کارت‪ ،‬پرداخت قبوض‪ ،‬موجودی و شارژ و‪ ...‬کارمزد دریافت‬ ‫کنند‪ .‬بخشی زاده با تشریح نحوه مشارکت دارندگان دستگاه های خودپرداز‬ ‫ش��خصی در ای��ن طرح گف��ت‪ :‬در طرح ج��ذب خودپردازهای ش��خصی‪،‬‬ ‫پذیرندگان متقاضی از طریق عقد قرارداد با ش��رکت توسن سها می توانند‬ ‫دس��تگاه های خودپرداز شخصی خود را به س��وئیچ شرکت متصل کرده و‬ ‫از طریق بانک دی به ش��بکه شتاب متصل ش��وند و پس از افتتاح حساب‬ ‫حمایت های بانک ملی از خودکفایی و افزایش اشتغال‬ ‫سود ‪ ۱۳‬هزار میلیارد ریالی سپرده های سرمایه گذاری «وبصادر»‬ ‫بان��ک صادرات ایران به عن��وان یکی از بزرگ ترین‬ ‫بانک ه��ای بورس��ی گ��زارش عملک��رد ی��ک ماهه‬ ‫منته��ی به ‪ ۳۱‬مرداد امس��ال را منتش��ر ک��رد و در‬ ‫ان اطالع��ات مرب��وط به درامد تس��هیالت و س��ود‬ ‫س��پرده های سرمایه گذاری ش��ده را به اطالع اهالی‬ ‫بازار سرمایه رساند که بر اساس ان‪ ،‬سود سپرده های‬ ‫س��رمایه گذاری این بانک در م��رداد ‪ ۹۸‬از ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫میلیارد ریال فراتر رفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عموم��ی بانک صادرات ایران‪ ،‬مانده تس��هیالت‬ ‫اعطایی بانک صادرات ایران با س��رمایه ‪ ۱۷۵‬هزار میلیارد ریال در‬ ‫پای��ان فعالیت یک ماهه منتهی به ‪ ۳۱‬مرداد پس از پرداخت ‪۱۴۰‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۰۵‬میلیارد ریال تس��هیالت و وص��ول ‪ ۱۱۷‬هزار و ‪۶۷۲‬‬ ‫میلیارد ریال از تس��هیالت اعطایی مبل��غ یک هزار و ‪ ۱۴۴‬میلیون‬ ‫میلیون محاسبه می شود‪.‬‬ ‫بر این اساس‪« ،‬وبصادر» در یک ماه فعالیتش در مرداد سال مالی‬ ‫منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند ‪ ۹۸‬از محل اعطای تسهیالت اعطایی مبلغ ‪۱۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۳۸‬میلیارد ریال درامد کسب کرد و در عین‬ ‫حال درامد تسهیالت اعطایی این بانک از اغاز امسال‬ ‫ت��ا پایان تیر بیش از ‪ ۳۹‬ه��زار و ‪ ۳۴۱‬میلیارد ریال‬ ‫اعالم شده که این رقم با رشد ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫به مبلغ ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۷۸۰‬میلیارد ریال افزایش یافت‪.‬‬ ‫بانک صادرات ایران در ماهی که گذش��ت حدود ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۳۸‬میلیون میلیون ریال سپرده جذب کرده‬ ‫و در کنار ان ‪ 2‬هزار و ‪ ۹۰۲‬میلیون میلیون ریال س��پرده تس��ویه‬ ‫شد‪ .‬در نهایت مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره «وبصادر»‬ ‫افزون بر یک هزار و ‪ ۷۲۹‬میلیون میلیون ریال اعالم شد‪.‬‬ ‫سود سپرده های سرمایه گذاری شده بانک صادرات ایران در مرداد‬ ‫امس��ال ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۵۶‬میلیارد ریال محاسبه شده که به عالوه سود‬ ‫س��رمایه گذاری بی��ش از ‪ ۴۶‬هزار میلیارد ریالی ای��ن بانک از اغاز‬ ‫امسال تا پایان تیر‪ ،‬جمع سود سپرده های سرمایه گذاری «وبصادر»‬ ‫از اغاز سال ‪ ۹۸‬تا پایان مرداد این سال‪ ،‬از ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۷۵۴‬میلیارد‬ ‫ریال فراتر رفته است‪.‬‬ ‫بانکی در شعب بانک سهم خود را به نسبت قید شده در قرارداد از مجموع‬ ‫کارمزدهای شتابی به صورت ماهانه دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این فرایند شخص دارنده یا متقاضی دستگاه باید قسمتی‬ ‫از س��رمایه خود را برای خرید و قس��متی از ان را برای شارژ پولی دستگاه‬ ‫و سرمایه در گردش‪ ،‬هزینه کند و بر اساس قراردادی که با شرکت توسن‬ ‫س��ها عقد می کند بابت تمامی تراکنش هایی که با دس��تگاه انجام می شود‬ ‫کارمزد دریافت کند‪.‬‬ ‫بان��ک ملی ایران به عن��وان بازوی اقتصادی‬ ‫دولت در تامین مالی پروژه های بزرگ کشور و‬ ‫حمایت واحد های تولیدی همواره پیشگام بوده‬ ‫و در راس��تای تحقق اقتصاد مقاومتی‪ ،‬افزایش‬ ‫اش��تغال و خودکفای��ی کش��ور در حوزه های‬ ‫گوناگون گام های محکمی را برداش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بان��ک ملی ایران‪ ،‬در‬ ‫راس��تای توس��عه اقتصادی کشور‪ ،‬کمک به اش��تغال پایدار‪،‬‬ ‫خودکفای��ی و افزایش ت��وان تولید کنن��دگان و رونق تولید‪،‬‬ ‫بان��ک ملی ایران در حمایت از طرح های ایجادی‪ ،‬توس��عه ای‬ ‫و س��رمایه در گردش واحد های تولیدی در سال های گذشته‬ ‫مشارکت فعال داشته است‪.‬‬ ‫ی��ک ش��رکت دانش بنیان با پش��تیبانی بانک مل��ی ایران‬ ‫توانس��ته با دس��تیابی ب��ه دانش فن��ی روز دنی��ا و تکیه بر‬ ‫متخصصان داخلی‪ ،‬کش��ور را از واردات محصوالت بهداشتی‬ ‫و سلولزی بی نیاز کند‪ .‬شرکت دانش بنیان گلریز‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫محصوالت کاغذی و بهداشتی کشور در استان‬ ‫خراس��ان رضوی اس��ت که ‪ ۲۰‬درصد از سهم‬ ‫تولید و فروش بازار دستمال های کاغذی کشور‬ ‫را در دس��ت دارد که با اس��تفاده از تسهیالت‬ ‫بانک ملی ایران گسترش و توسعه یافته است‪.‬‬ ‫با حمایت های انجام ش��ده‪ ،‬این ش��رکت به‬ ‫طور متوس��ط در س��ال های گذش��ته هرسال‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د ب��ر توان تولی��د و حجم فروش خود اف��زوده و با‬ ‫اشتغالزایی مس��تقیم ‪ ۸۰۰‬نفر‪ ،‬امکان تولید ساالنه ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تن انواع محصوالت کاغذی و بهداشتی را داراست‪ .‬بکارگیری‬ ‫جدیدتری��ن ماش��ین االت تولیدی ب��ا اخرین فن��اوری روز‬ ‫دنی��ا‪ ،‬وجود واحد ماشین س��ازی‪ ،‬اس��تفاده از امکانات مدرن‬ ‫ازمایش��گاهی‪ ،‬ماش��ین االت پیش��رفته و متخصصان داخلی‬ ‫از برجس��ته ترین ویژگی های این ش��رکت دانش بنیان است‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود در سال های اینده این واحد تولیدی سهم‬ ‫قابل توجهی در بازارهای جهانی داشته باشد‪.‬‬ ‫نقش موثر پست بانک در توسعه طرح های زیربنایی‬ ‫محمدصادق معتمدیان‪ ،‬استاندار خراسان جنوبی در نشست با علیرضا بینا‪،‬‬ ‫مدیرشعب پست بانک استان گفت‪ :‬این بانک با حضور درمناطق کم برخوردار‬ ‫و مرزی نقش موثری در توسعه طرح های زیربنایی و سرمایه گذاری ازجمله‬ ‫طرح ه��ای جاده س��ازی و خطوط ریل��ی در مناطق کم برخ��وردار و مرزی‬ ‫می تواند داشته باشد‪ .‬به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران‪ ،‬وی در ادامه‬ ‫ضمن قدردانی از خدمات رسانی این بانک در زمینه ایجاد اشتغال پایدار در‬ ‫س��طح روستاها و کمک به معیشت روس��تاییان افزود‪ :‬ارتقای سطح کیفی‬ ‫اس��ایش در مناطق فاقد امکانات‪ ،‬خدمت موثری است که پست بانک ایران‬ ‫در مسیر ان گام نهاده است و رضایتمندی روستاییان از ان نشان از جدیت‬ ‫این بانک در رونق و توس��عه اقتصادی و زیربنایی این مناطق است‪ .‬علیرضا‬ ‫بینا‪ ،‬مدیر شعب پست بانک استان خراسان جنوبی نیز در این نشست ضمن‬ ‫اش��اره به جذب ‪ ۱۰۰‬درصدی اعتبار ابالغی اس��تان در اجرای طرح اعطای‬ ‫تس��هیالت از محل منابع صندوق توس��عه ملی در حوزه اشتغال روستایی و‬ ‫ایفای تعهد مسئولیت اجتماعی اظهار کرد‪ :‬این بانک با تامین مالی بیش از‬ ‫‪ ۳۶۷‬طرح در سطح روس��تاها و مناطق کم برخوردار استان موجب اشتغال‬ ‫بیش از ‪ ۱۵۰۰‬نفر و همچنین نوسازی ناوگان حمل ونقل شهرستان بیرجند‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به انجام بیش از ‪ ۷۲‬میلیون تراکنش در ‪ ۳‬ما ه‬ ‫نخس��ت امسال عنوان کرد‪ :‬پست بانک ایران در راستای پرداخت سود سهام‬ ‫عدالت و پرداخت مس��تمری به مددجویان کمیته ام��داد امام خمینی (ره)‬ ‫موجب کاهش ترددهای غیرضرور روس��تاییان ش��ده ک��ه این مهم موجب‬ ‫صرفه جویی در زمان و هزینه های انها شده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1369‬‬ ‫پیاپی ‪2687‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی از خصوصی سازی برخی بندرها تا ‪ ۲‬ماه دیگر خبر داد‬ ‫رویا های بزرگ برای بندر های کوچک‬ ‫واگذاری ‪ ۴۸‬بندر کوچک و توس��عه انها با س��رمایه‬ ‫بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬بن��ا به اع�لام س��ازمان بن��ادر و‬ ‫دریان��وردی از ‪ ۲‬ماه دیگر کلی��د می خورد‪ .‬گرچه این‬ ‫س��ازمان اعالم ک��رده برای ای��ن واگذاری ها مطالعه و‬ ‫بررس��ی های ویژه انجام داده اما برخی کارشناس��ان و‬ ‫دس��ت اندرکاران حمل ونقل و صنایع دریایی معتقدند‬ ‫در شرایط رکود فعالیت های بندری در اثر تحریم و در‬ ‫نبود زیرساخت های مناسب‪ ،‬تحقق مطلوب و منجر به‬ ‫هدف این واگذاری ها دشوار به نظر می رسد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫بندره��ای کوچ��ک‪ ،‬بندرهایی‬ ‫هس��تند که امکان پهلودهی به ش��ناورهای بین ‪۵۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۰۰۰‬تنی را دارند‪ .‬این بندرها مجهز به موج شکن‪،‬‬ ‫محوطه نگهداری کاال و زیرس��اخت هایی از این دست‬ ‫هس��تند و مجموعه عوامل حاکمیتی از جمله سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی و گمرک در انجا مستقرند‪ .‬براساس‬ ‫اعالم سازمان بنادر و دریانوردی و برپایه بررسی اماری‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۴‬بندرهای کوچک از نظر وزنی حدود ‪7/5‬‬ ‫درصد کل مبادالت تجاری کشور را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬از نظر ارزش��ی نیز ای��ن رقم بیش از ‪ ۹‬درصد‬ ‫است و این بدان معناست که بیش از ‪ ۹‬درصد مبادالت‬ ‫تجاری کشور از طریق بندرهای کوچک انجام می شود‪.‬‬ ‫بیش��تر بندره��ای کوچ��ک در جنوب کش��ور قرار‬ ‫گرفته اند و براس��اس اعالم سازمان بنادر و دریانوردی‪،‬‬ ‫ب��ه زودی تکلیف واگ��ذاری انها به بخ��ش خصوصی‬ ‫برای س��رمایه گذاری و توس��عه روش��ن می شود‪ .‬این‬ ‫خصوصی س��ازی در ش��رایط خاصی انجام می شود‪ ،‬از‬ ‫جمله اینکه متقاضی نباید از بخش دولتی باشد‪ .‬برای‬ ‫این واگذاری ها‪ ،‬در مراحل ابتدایی‪ ،‬اهلیت سرمایه گذار‬ ‫از ابعاد گوناگون مورد بررس��ی قرار می گیرد و پس از‬ ‫ان با ارزیابی مولفه های مختلف‪ ،‬این بندر به ارائه کننده‬ ‫بهترین ط��رح از نظر می��زان س��رمایه گذاری‪ ،‬میزان‬ ‫درامدزایی و میزان اشتغالزایی و‪ ...‬واگذار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کدام بندرها واگذار شده اند؟‬ ‫اکرم امینی‬ ‫ثبت س��فارش واردات مش��کالت فراوانی دارد و صادرات هم‬ ‫از رونق افتاده اس��ت‪ ،‬به همین دلی��ل نمی توان به رونق گرفتن‬ ‫بندرهای کوچک با واگذاری‪ ،‬در شرایط فعلی امیدوار بود‬ ‫‪ ۲‬بندر مورد بررس��ی قرار گرف��ت‪ ،‬نقاط قوت‪ ،‬ضعف‪،‬‬ ‫تهدیدها و فرصت های پیش رو در انها شناسایی شد‪،‬‬ ‫ظرفیت ه��ا و محدودیت ه��ای انها م��ورد تحلیل قرار‬ ‫گرفت و در نهایت جهت گیری راهبردی برای هر یک‬ ‫تهیه می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬درحال حاض��ر ‪ ۳۳‬بن��در در مالکیت‬ ‫س��ازمان بن��ادر و دریانوردی اس��ت ک��ه از این تعداد‬ ‫‪ ۲۲‬بندر ج��زو بندره��ای کوچک به ش��مار می روند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬س��ازمان بنادر و دریانوردی در ‪ ۲۴‬بندر‬ ‫کوچک دیگر نیز حض��ور دارد‪ .‬البته بندرهای کوچک‬ ‫دیگری نیز موجودند که در مالکیت س��ایر سازمان ها‬ ‫مانند شیالت‪ ،‬گمرک‪ ،‬فرمانداری و شهرداری فعالیت‬ ‫می کنند ک��ه با در نظر گرفتن انها و موج ش��کن های‬ ‫ایجاد شده‪ ،‬در ساحل های کشور بیش از ‪ ۳۰۰‬بندرگاه‬ ‫کوچک وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاران جذب نمی شوند‬ ‫عض��و هیات نماین��دگان ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی بوش��هر معتقد است درحال حاضر‬ ‫به دلیل تحریم و مش��کالت صادرات و واردات‪ ،‬فعالیت‬ ‫چندان��ی در بندره��ا اتفاق نمی افتد‪ ،‬ب��ه همین دلیل‬ ‫این بندره��ا نمی توانند در جذب س��رمایه گذار موفق‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫س��ید حس��ین معروف در پاس��خ به‬ ‫با بیان‬ ‫اینک��ه تجربه واگذاری صنای��ع در ایران موفق نبوده و‬ ‫امیدواریم واگذاری بندرهای کوچک به سرنوشت طرح‬ ‫واگذاری صنایع دچار نش��ود‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬اکنون زمان‬ ‫مناسبی برای واگذاری نیست زیرا درحال حاضر درگیر‬ ‫تحریم هس��تیم و در اثر این تحریم‪ ،‬از میزان فعالیت‬ ‫بندرها کاسته شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باتوجه به نقش حاکمیتی سازمان‬ ‫بن��ادر و دریانوردی در بندرها‪ ،‬به ط��ور حتم واگذاری‬ ‫بندره��ای کوچک در قالب اجاره خواه��د بود‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬کس��ی که در بندر س��رمایه گذاری می کند‪ ،‬باید‬ ‫درامدی داش��ته باش��د تا بتواند اجاره بهای س��ازمان‬ ‫بن��ادر و دریان��وردی را پرداخت کند ام��ا اگر در بندر‬ ‫فعالیتی انجام نش��ود یا فعالیت ها اندک باش��د و بندر‬ ‫سودده نباش��د‪ ،‬این امکان وجود دارد که سرمایه گذار‬ ‫به انحراف کش��یده و مجبور شود به اقدام های دیگری‬ ‫روی اورد؛ به عن��وان مثال مجبور می ش��ود به فعاالن‬ ‫اقتصادی فشار وارد کند‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی با بیان اینکه واگذاری یک بندر‬ ‫و ورود تجهیزات و س��رمایه گذار‪ ،‬تضمین کننده رونق‬ ‫ان نیس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬رونق با فعالیت اتف��اق می افتد اما‬ ‫درحال حاضر ش��اهد وضعیت مطلوبی در فعالیت های‬ ‫بندری نیستیم‪ .‬ثبت سفارش واردات مشکالت فراوانی‬ ‫دارد و صادرات هم از رونق افتاده است‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫نمی توان به رونق گرفتن بندرهای کوچک با واگذاری‪،‬‬ ‫در شرایط فعلی امیدوار بود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه شرط موفقیت امیز بودن طرح‬ ‫واگ��ذاری بندرهای کوچک و محقق ش��دن هدف این‬ ‫طرح‪ ،‬برنامه ریزی درس��ت و اجرای مناسب ان است‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬تاکن��ون جزئیاتی درباره ش��یوه واگذاری‬ ‫بندرهای کوچک اعالم نش��ده اما امیدواریم این اقدام‬ ‫حساب شده اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫‹ ‹عزم جدی برای واگذاری وجود ندارد‬ ‫یک کارشناس صنایع دریایی و بندری معتقد است‬ ‫واگذاری و خصوصی س��ازی بندرهای کوچک نیازمند‬ ‫عزم جدی اس��ت که درحال حاضر در مس��ئوالن دیده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫رض��ا م��رادی در پاس��خ ب��ه‬ ‫با بی��ان اینکه‬ ‫واگذاری بندرهای کوچک که در دس��تور کار سازمان‬ ‫بن��ادر و دریان��وردی ق��رار دارد‪ ،‬مربوط ب��ه بندرهای‬ ‫کوچ��ک در مالکی��ت این س��ازمان از قبی��ل گناوه‪،‬‬ ‫دیلم‪ ،‬جاس��ک‪ ،‬س��یریک و بوالخیر اس��ت‪ ،‬افزود‪۴۱ :‬‬ ‫موج ش��کن و ‪ ۳‬اسکله در س��ال های اخیر ازسوی این‬ ‫سازمان در اس��تان های هرمزگان به تعداد ‪ ،۲۶‬بوشهر‬ ‫‪ ،۸‬سیستان وبلوچس��تان ‪ ۶‬و خوزستان یک موج شکن‬ ‫و ‪ ۳‬اسکله ساخته ش��ده که ما این بندرها را به عنوان‬ ‫بندرهای کوچک می شناسیم‪.‬‬ ‫ای��ن بندره��ا درحال حاض��ر در مرحل��ه واگذاری‬ ‫مدی��ر بخش زلزله و رانش زمین مرکز تحقیقات‬ ‫راه‪ ،‬مس��کن و شهرس��ازی گفت‪ ۳ :‬منطقه جنوب‬ ‫و جنوب غرب تهران و ش��هر اصفهان در وضعیت‬ ‫بحران��ی از نظر خطر فرونشس��ت زمین و تاثیر ان‬ ‫بر زیرس��اخت های حمل ونقل و تاسیسات شهری‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫علی بیت اللهی در گفت وگو ب��ا ایرنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫در تمامی ‪ ۶۰۹‬دشت بزرگ و شناخته شده کشور‬ ‫فرونشست وجود دارد و در ‪ ۴۰۵‬دشت این موضوع‬ ‫از حد بحرانی عبور کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬جنوب و جنوب غرب تهران تا منطقه‬ ‫شهریار‪ ،‬اشتهارد و ورامین و شهر اصفهان‪ ،‬مناطق‬ ‫بحرانی از نظر تاثیر فرونشس��ت بر زیرساخت های‬ ‫شهری‪ ،‬شریان های حیاتی و سامانه های حمل ونقل‬ ‫هس��تند که باید هرچه زودتر مورد توجه ویژه قرار‬ ‫گیرند زیرا فرونشست در این مناطق از حد بحرانی‬ ‫عبور کرده است‪.‬‬ ‫بیت الله��ی گفت‪ :‬مهم ترین نواحی فرونشس��تی‬ ‫کشور از نظر موقعیت منطقه ای که نقاط پرخطری‬ ‫به ش��مار می رون��د‪ ،‬مناطق جن��وب و جنوب غرب‬ ‫تهران هس��تند‪ .‬از جنوب غرب تهران ناحیه ای به‬ ‫طول ‪ ۸۰‬کیلومتر به س��مت دش��ت ش��هریار و از‬ ‫شهریار تا اشتهارد دچار فرونشست های عجیبی در‬ ‫سید حسین معروف‬ ‫رضا مرادی‬ ‫ساخت خط اهن پرسرعت‬ ‫متوقف نشده است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن از پیگیری ساخت پروژه‬ ‫قط��ار پرس��رعت تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان با س��رعت ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلومتر بر ساعت خبر داد‪.‬‬ ‫سعید رسولی در گفت وگو با مهر تصریح کرد‪ :‬سرعت‬ ‫این قطار در طراحی ابتدایی ‪ ۳۰۰‬کیلومتر بر ساعت بود‬ ‫که در مقطعی تصمیم گرفته ش��د ب��ه ‪ ۲۵۰‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت کاهش داده شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به تازگی وزیر راه و شهرس��ازی دس��تور‬ ‫داد سرعت ‪ ۳۰۰‬کیلومتر بر ساعت مد نظر باشد تا مزیت‬ ‫قطار پرسرعت یعنی س��رعت باال رعایت شود؛ بنابراین‬ ‫درحال حاضر سرعت مبنا برای اجرای زیرساخت ها ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلومتر بر ساعت است‪ .‬رسولی درباره اخبار منتشر شده‬ ‫مبن��ی بر احتمال توقف پروژه گف��ت‪ :‬اقای جهانگیری‪،‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری به تازگی در جلس��ه ای که با‬ ‫مسئوالن این پروژه در وزارت راه و شهرسازی و سازمان‬ ‫برنامه و بودجه داش��ت‪ ،‬دس��تور داد این پروژه تکمیل و‬ ‫ش��یوه تامین منابع مالی مورد نیاز ان بررسی شود‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬پیش��رفت فیزیکی ای��ن پروژه درحال حاضر‬ ‫کمت��ر از ‪ ۱۰‬درص��د براورد می ش��ود ام��ا در عملیات‬ ‫خاکی زیرس��ازی قطعه قم‪-‬اصفهان ب��االی ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫پیش��رفت دارد و در قطعه تهران‪-‬قم هم اقدام هایی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خدمات رسانی «‪ ۵‬ساله ها» به زائران عتبات‬ ‫بحران فرونشست زمین در تهران و اصفهان‬ ‫سال های اخیر شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬پهنای این ناحیه فرونشستی در‬ ‫بعض��ی مواقع بیش از ‪ ۳۰‬کیلومتر اس��ت و مهم تر‬ ‫اینکه در مناطقی مانند معین اباد ورامین و اشتهارد‬ ‫در س��طح زمی��ن ش��کاف های بس��یار خطرناکی‬ ‫ایج��اد ش��ده ک��ه خطراتی ب��رای زیرس��اخت ها‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه مخاطرات طبیعی ادامه داد‪ :‬پدیده‬ ‫فرونشس��ت فقط ویژه اس��تان تهران نیس��ت و به‬ ‫جز محدوده های نزدیک به این اس��تان در دش��ت‬ ‫همدان نیز با چاله های بس��یار وحشتناکی روبه رو‬ ‫هس��تیم که در کل جهان کمتر دیده می شود‪ .‬این‬ ‫فرونشس��ت ها پی در پی درحال رخ دادن اس��ت‪،‬‬ ‫به طوری که کش��اورزی مردم دچار مش��کل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیت الله��ی اضافه ک��رد‪ :‬در اس��تان اصفهان در‬ ‫مناطقی از ش��هر و شمال شهر اصفهان فرونشست‬ ‫ب��ه یک معضل عم��ده تبدیل ش��ده‪ ،‬به طوری که‬ ‫در نزدیکی فرودگاه و حتی در حاش��یه اس��تادیوم‬ ‫تازه تاس��یس نق��ش جهان ش��کاف های ناش��ی از‬ ‫فرونشست روی زمین خود را نمایان کرده و خطر‬ ‫فرونشس��ت برای ش��هر اصفهان یک خطر بسیار‬ ‫جدی است‪.‬‬ ‫روانبخش بهزادیان‬ ‫درحال حاض��ر بس��یاری از بندره��ای بزرگ کش��ور‬ ‫به عنوان بندرهای امن برای س��رمایه گذاری ش��ناخته‬ ‫می ش��وند که این اتفاق ب��رای بندرهای کوچک نیز باید‬ ‫رخ دهد‪.‬‬ ‫خصوصی س��ازی و واگذار ک��ردن بندرهای کوچک‬ ‫که س��ازمان بنادر و دریانوردی به عن��وان متولی و نهاد‬ ‫حکومت��ی حمل ونقل بندری و دریای��ی‪ ،‬قصد انجام ان‬ ‫را دارد‪ ،‬نیازمند ایجاد زیرس��اخت ها و اعطای تسهیالت‬ ‫است‪.‬‬ ‫اختصاص فضای مناس��ب انبارداری به صاحبان کاال‬ ‫و کاهش هزینه های س��ربار‪ ،‬از مهم ترین مشوق ها برای‬ ‫جذب س��رمایه گذار در بندرهای کوچک است و اقدامی‬ ‫مهم برای ترغیب صادرکننده و واردکنندگان به حضور‬ ‫در این بندرها به شمار می رود‪.‬‬ ‫ح��ذف بروکراس��ی اداری‪ ،‬یکپارچه س��ازی نظ��ام‬ ‫مدیریت به منظ��ور جلوگیری از معطلی س��رمایه گذار‬ ‫و هماهنگ��ی اداره گم��رک و مدیریت بن��در در زمینه‬ ‫راهنمایی و ارائه اطالعات درس��ت به سرمایه گذار برای‬ ‫تضمین س��رمایه گذاری س��ودده و ایجاد محیطی امن‬ ‫برای حضور س��رمایه گذار در بن��در‪ ،‬از دیگر اقدام هایی‬ ‫اس��ت که مس��ئوالن می توانند برای خصوصی س��ازی‬ ‫بندرهای کوچک به کار گیرند‪.‬‬ ‫نوع س��رمایه گذاری در این بندرها بستگی به منطقه‬ ‫و ظرفیت های جغرافیایی بن��در دارد‪ .‬عوامل گوناگونی‬ ‫مانن��د امتیازه��ای ارائه ش��ده به س��رمایه گذار و طرح‬ ‫توجیه��ی بندرها برای س��رمایه گذاری می تواند در یک‬ ‫واگذاری مطلوب نقش داش��ته باشد‪ .‬یکی از مسائل مهم‬ ‫در این حوزه‪ ،‬تامین تجهیزات مناسب بندری باتوجه به‬ ‫کارکرد ان بندر است‪ .‬برای مثال درحال حاضر بسیاری‬ ‫از بندرهای کوچک کارکرد صیادی دارند‪ ،‬اما تجهیزات‬ ‫و امکانات الزم مانند س��ردخانه های مجهز برای ابزیان‬ ‫در این بندرها وجود ندارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدی��رکل امور بندری س��ازمان بن��ادر و دریانوردی‬ ‫می گوید واگذاری بندرهای کوچک به بخش خصوصی‪،‬‬ ‫پیش��ینه دارد و تاکنون بندرهای فریدون کنار و استارا‬ ‫در س��احل دریای خزر و بندرهای دیلم‪ ،‬کنگان‪ ،‬گناوه‬ ‫و چوئبده در حاش��یه خلیج فارس به بخش خصوصی‬ ‫واگذار شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان بنادر و دریان��وردی‪ ،‬روانبخش‬ ‫بهزادی��ان با بیان اینکه رونق بندرهای کوچک موجب‬ ‫توزیع جمعیت در طول س��احل های کش��ور می شود‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬رونق بندرهای کوچک با ایجاد اش��تغال‪ ،‬مانع‬ ‫مهاج��رت س��اکنان ای��ن مناطق به ش��هرهای بزرگ‬ ‫می شود و نقش ژئوپلتیک بندرهای کوچک از این نظر‬ ‫قابل تامل است‪.‬‬ ‫بهزادیان گفت‪ :‬واگذاری بندرهای کوچک به بخش‬ ‫خصوصی مستلزم س��وددهی انها است و بدون انجام‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه زیرس��اخت و جذب ش��ناور‬ ‫میسر نمی شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬واگذاری بندرهایی که سازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی در انها س��رمایه گذاری کرده‪ ،‬بیش��تر در‬ ‫قال��ب اجاره ای و راهبری بوده و در بندرهای دیگر که‬ ‫مس��تلزم س��رمایه گذاری بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬این‬ ‫واگ��ذاری در قال��ب بی اوتی و قرارداده��ای بلندمدت‬ ‫اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫بهزادیان با اشاره به انجام مطالعه ای باعنوان «بررسی‬ ‫و مطالعه جهت گیری های راهبردی بندرهای کوچک‬ ‫با تمرکز بر الگ��وی کاربری و مدیریتی» در وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی گفت‪ :‬در این طرح در استان خوزستان‬ ‫‪ ۴‬بندر‪ ،‬هرمزگان ‪ ۲۰‬بندر‪ ،‬بوشهر ‪ ۱۱‬بندر و گلستان‬ ‫احمد شریفات‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ایران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به ش��یالت و تع��داد اندکی نیز در ح��ال واگذاری به‬ ‫نهادهای نظامی هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عزم ج��دی در واگذاری بندرهای‬ ‫کوچ��ک در مالکیت س��ازمان بن��ادر و دریانوردی به‬ ‫بخ��ش خصوصی نمی بین��م‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هم س��ازمان‬ ‫بن��ادر و دریان��وردی و هم بخش خصوص��ی به دلیل‬ ‫نبود زیرس��اخت های س��خت افزاری از جمله اسکله و‬ ‫عمق مناس��ب انها‪ ،‬نبود تجهیزات تخلیه و بارگیری و‬ ‫سامانه های مخابراتی‪ ،‬نبود پسکرانه مناسب و نهادهای‬ ‫نظارتی مس��تقر در این بندرها‪ ،‬اس��تقبال چندانی از‬ ‫طرح واگذاری این بندرها نمی کنند‪ ،‬این درحالی است‬ ‫ک��ه واگذاری این بندرها با ه��دف کران بری بندرهای‬ ‫ب��زرگ و ایج��اد بازارهای محلی و رونق س��احل های‬ ‫جنوب بسیار مهم و دارای اولویت است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬با تکیه بر منابع درامدی س��ازمان‬ ‫بن��ادر و دریانوردی در قالب پرداخت وام های کم بهره‪،‬‬ ‫این کار شدنی است اما تهیه الگوی واگذاری مناسب‪،‬‬ ‫نی��از به ع��زم و همت عالی دارد ک��ه درحال حاضر در‬ ‫مسئوالن دیده نمی شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنایع دریایی و بندری یاداور شد‪:‬‬ ‫باتوجه ب��ه مزیت ه��ای حمل ونقل دریای��ی به عنوان‬ ‫امن ترین و باصرفه ترین ش��یوه حمل ونق��ل انبوه کاال‬ ‫نس��بت به س��ایر ش��یوه ها‪ ،‬می توان به نقش توس��عه‬ ‫بندرهای کوچک در تقویت اقتصاد مناطق س��احلی و‬ ‫منطقه ای پی برد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ویژگی ه��ای س��ایر روش ه��ای‬ ‫حمل ونقل��ی اع��م از ضرایب ب��االی ح��وادث‪ ،‬نیاز به‬ ‫ایجاد زیرس��اخت های وسیع تر‪ ،‬اثرات نامطلوب محیط‬ ‫زیس��تی و‪ ...‬و مصرف س��وخت بیش��تر و به دنبال ان‬ ‫افزایش نرخ تمام ش��ده کاال ایجاب می کند گس��ترش‬ ‫حمل ونقل دریایی مناطق ساحلی بیش از پیش مورد‬ ‫توج��ه دس��ت اندرکاران امور حمل ونقلی کش��ور قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫م��رادی تاکید ک��رد‪ :‬نق��ش بندره��ای کوچک در‬ ‫افزایش به��ره وری بندرهای ب��زرگ به دلیل مبادالت‬ ‫کاالیی (ترانشیپ) با رونق بازارهای محلی و منطقه ای‬ ‫و در ادام��ه ان‪ ،‬رون��ق اقتص��ادی و افزایش جمعیت‬ ‫س��احلی خواهد بود چراکه بسیاری از بازارهای محلی‬ ‫و منطقه ای با ترانش��یپ کااله��ای بندرهای بزرگ و‬ ‫برعکس می توانن��د هزینه های حمل ونقلی را به مراتب‬ ‫کاهش دهند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫الزمه های‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫بندر های کوچک‬ ‫رئیس اتحادیه تعاونی های مس��افری کش��ور گفت‪ :‬امسال فقط‬ ‫اتوبوس ه��ای با عمر ‪ ۵‬س��ال اجازه تردد در ع��راق را برای انتقال‬ ‫مسافران اربعین دارند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا احمدرضا عامری اظهار کرد‪ :‬براس��اس تصمیم‬ ‫امسال سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای حداکثر سن ناوگان‬ ‫ایرانی برای س��فر برون مرزی یکسره‪ ۵ ،‬س��ال در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای این ش��رط را‬ ‫هم گذاشته که این ناوگان باید دست کم ‪ ۶‬سرویس بین المللی در‬ ‫طول یک سال گذشته داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در گذش��ته در این ایام شرط سنی اتوبوس ها را ‪۷‬‬ ‫س��ال و در برخی سال ها در ایام اربعین بیشتر هم اعالم می کردند‬ ‫اما امس��ال با این هدف که از ترافیک مس��یر برگش��ت کم کنند‬ ‫محدودیت سنی ‪ ۵‬سال را قرار داده اند‪.‬‬ ‫عامری ادامه داد‪ :‬هر سال این نگرانی وجود دارد که اتوبوس هایی‬ ‫که به عراق می روند نتوانند به موقع بازگردند و مش��کل جابه جایی‬ ‫زائ��ران در داخل کش��ور به وجود بیاید؛ بنابرای��ن با تصمیم جدید‬ ‫س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ارائه س��رویس به مرزهای‬ ‫خروجی محدودیت سنی ندارد اما فقط اتوبوس های با عمر ‪ ۵‬سال‬ ‫می توانند با ورود به عراق زائران را به نجف و کربال برسانند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تعاونی های مس��افری کش��ور گفت‪ :‬ناوگانی که‬ ‫مس��افران را از اس��تان های گوناگون به مرزها می رسانند مشمول‬ ‫این قانون نمی ش��وند و این شرط برای اتوبوس هایی است که وارد‬ ‫خاک عراق می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬میانگین عمر ناوگان ش��رکت های مسافری حدود‬ ‫‪ ۱۱‬س��ال اس��ت‪ .‬تعداد اتوبوس های با عمر ‪ ۵‬س��ال زیاد نیست و‬ ‫ممکن است این ش��رط چالش جدیدی برای اربعین امسال باشد‪.‬‬ ‫عام��ری ب��ا پیش بینی افزای��ش ‪ ۱۰‬درصدی تردد زائ��ران اربعین‬ ‫حس��ینی در س��ال جاری‪ ،‬گفت‪ :‬در اربعین س��ال گذشته بیش از‬ ‫یک میلیون زائر از مرزهای چذابه و شلمچه به عراق سفر کردند‪.‬‬ ‫قیمت مسکن در سراشیبی‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی تقاضا برای خرید مس��کن بسیار کم ش��ده و این مسئله بر‬ ‫نرخ ملک اثر خواهد گذاش��ت‪ ،‬به طوری که ب��ا وضعیت فعلی‪ ،‬نرخ‬ ‫واحدهای مسکونی‪ ،‬نزولی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خانه ملت‪ ،‬ش��ادمهر کاظم زاده گفت‪ :‬بازار مس��کن‬ ‫تحت تاثیر اقتصاد کشور و متغیرهای کالن است و عوامل بسیاری‬ ‫ازجمله بازار ارز و طال در این حوزه اثرگذار است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بازار ارز در چند ماه گذش��ته به ثبات رسیده و‬ ‫این مس��ئله موجب کاهش تالطم های بازار مسکن نیز شده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر بازار مس��کن درگی��ر رکود تورمی اس��ت و به علت‬ ‫کاهش معامالت و کاهش ساخت وس��از مس��کن‪ ،‬این بازار به نوعی‬ ‫بی تحرک مانده است‪ .‬در شرایط کنونی مهم ترین اولویت وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی ایجاد مشوق های مالی و قانونی برای جذب نقدینگی‬ ‫جامعه در بخش ساخت وساز مسکن است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ش��رایط کنونی وزیر راه و شهرس��ازی مردم را به‬ ‫نخریدن مس��کن تش��ویق می کند‪ .‬این رویکرد شاید در کوتاه مدت‬ ‫اثری داشته باشد‪ ،‬اما در بلندمدت نتیجه بخش نخواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم ادام��ه داد‪ :‬به نظر من مردم‬ ‫برای خریدن مسکن یا سرمایه گذاری‪ ،‬به مولفه های اقتصادی نگاه‬ ‫می کنند‪ ،‬از این رو نمی توان به طور دستوری بازار بزرگی مانند بازار‬ ‫مسکن را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد‪ :‬در شرایط کنونی تقاضا‬ ‫برای خرید مس��کن بسیار کم شده و این مس��ئله بر نرخ ملک اثر‬ ‫خواهد گذاش��ت‪ ،‬به طوری که با وضعیت فعلی‪ ،‬نرخ مس��کن نزولی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬عضو کمیس��یون عمران مجلس اظهار امیدواری کرد‬ ‫ب��ا اجرای برنامه اقدام ملی تولید مس��کن‪ ،‬تقاضا و عرضه به تعادل‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1369‬‬ ‫پیاپی ‪2687‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫در کابین راهبر مترو چه می گذرد؟‬ ‫اجرای طرح نجات در مشهد‬ ‫خبر‬ ‫فرمان��دار مش��هد گف��ت‪ :‬اج��رای طرح نج��ات یا‬ ‫رسیدگی به حوزه های کمتر توسعه یافته در ‪ ۸‬منطقه‬ ‫کم برخوردار مش��هد با مش��ارکت ‪ ۴۰‬نهاد اجرایی با‬ ‫فرماندهی اس��تاندار خراس��ان رضوی اغاز و نیازهای‬ ‫این مناطق شناس��ایی ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫سیدمحمدرضا هاش��می در نشست ستاد فرماندهی‬ ‫اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با حضور وزیر کشور‬ ‫افزود‪ :‬این طرح رس��یدگی به مش��کالت اجتماعی و‬ ‫رفع حاشیه نش��ینی در مش��هد را ب��رای ‪ ۳۲۲‬هزار و‬ ‫‪ ۴۵۸‬نفر جمعیت در گس��تره ه��زار و ‪ ۳۸۶‬هکتار از ‪۸‬‬ ‫محله شامل می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شهرستان مشهد‬ ‫دارای ‪ ۱۳‬منطقه ش��هرداری و ‪ ۱۷۱‬محله اس��ت که‬ ‫از ای��ن تعداد ‪ ۶۶‬محله در مناطق کمتر توس��عه یافته‬ ‫ق��رار گرفته اند‪ .‬فرماندار مش��هد گف��ت‪ ۲۰ :‬منطقه‬ ‫از مناط��ق کمتربرخوردار مش��هد تح��ت غربالگری‬ ‫اجتماعی قرار گرفته و ‪ ۱۷‬دفتر تس��هیلگری از سوی‬ ‫شهرداری و ‪۴‬دفتر تسهیلگری ازسوی استانداری در‬ ‫انها راه اندازی ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در قالب طرح‬ ‫نجات‪ ،‬بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی به خانوارهایی‬ ‫که از حاش��یه ش��هر مش��هد به مناطق روس��تایی و‬ ‫کم برخ��وردار بازگردند‪ ،‬زمین رایگان با تس��هیالت‬ ‫ساخت مسکن می دهد‪ .‬هاشمی اظهار امیدواری کرد‬ ‫توانمندس��ازی ‪ ۸‬محله کم برخوردار ش��هر مشهد در‬ ‫قالب طرح نجات تا پایان سال اینده به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫فرماندار مشهد گفت‪ :‬اجرای مثلث توسعه اقتصادی‪-‬‬ ‫فرهنگی اس��تاندار خراس��ان رضوی از ظرفیت هایی‬ ‫است که حاشیه نشینی در مشهد را کاهش می دهد و‬ ‫باعث مهاجرت معکوس روستاییان و ساکنان مناطق‬ ‫کم برخ��وردار از حاش��یه ش��هر می ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر در قالب طرح مثلث توس��عه اقتصادی‪-‬‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬تفاهمنام��ه اجرای ‪ ۳۵۱‬ط��رح و پروژه با‬ ‫اعتب��ار ‪ ۸۸۰‬هزار میلیارد ریال با س��رمایه گذاران در‬ ‫شهرستان مشهد به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫راه اندازی بوستان‬ ‫امداد و نجات در شیراز‬ ‫معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری ش��یراز‬ ‫گفت‪ :‬طراحی بوستان امداد‪ ،‬نجات و اطفای حریق در‬ ‫شهرک والفجر شیراز به پایان رسیده است‪ .‬به گزارش‬ ‫از اس��تان فارس‪ ،‬جواد به��ادری با بیان اینکه‬ ‫بوس��تان امداد‪ ،‬نج��ات و اطفای حری��ق در زمینی به‬ ‫مساحت ‪ ۱۷‬هکتار ساخته می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این بوستان‬ ‫یکی از بزرگ ترین مراکز اموزش امداد‪ ،‬نجات و اطفای‬ ‫حری��ق در جنوب کش��ور خواهد ب��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫طراحی بوستان امداد‪ ،‬نجات و اطفای حریق‪ ،‬ایستگاه‬ ‫اطف��ای حریق مجازی ویژه ک��ودکان و دانش اموزان‬ ‫برای انتقال اموزش های ش��هری و شهروندی در نظر‬ ‫گرفته ش��ده است تا این قش��ر از جامعه با شالوده های‬ ‫اصلی حوادث اش��نا و از وظایف شهروندی اگاه شود‪.‬‬ ‫معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری شیراز با بیان‬ ‫اینکه اموزش شهروندان در خود امدادی و جلوگیری‬ ‫از حوادث بس��یار تاثیرگذار است‪ ،‬گفت‪ :‬در این پروژه‬ ‫س��الن اجتماعات اموزش��ی ویژه خانواده به مساحت‬ ‫‪ ۸۰۰‬مترمربع طراحی شده است‪.‬‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هر راهبری که‬ ‫از نزدیک شاهد‬ ‫سانحه ای در‬ ‫مترو باشد از‬ ‫نظر روحی تا ‪۲‬ماه‬ ‫درگیر است‬ ‫س��اعت ها در تونل ه��ای تاری��ک در رفت و ام��د‬ ‫هس��تند‪ .‬هر روز مس��ئولیت ج��ان ه��زاران ادم را‬ ‫برعهده می گیرند تا سر ماه لقمه نانی به خانه ببرند‪.‬‬ ‫به سختی حاضر می ش��وند درباره مشکالت کاری و‬ ‫مصائب��ی که هر روز با ان س��ر و کار دارند صحبت‬ ‫کنند و دلیل ان را هم «برامون دردس��ر می ش��ه»‪،‬‬ ‫«از نون خوردن می افتیم»‪« ،‬برای ما دردسر درست‬ ‫نک��ن»‪« ،‬بی��ان یکباره مش��کالت چی��زی رو حل‬ ‫نمی کنه» و‪ ...‬عنوان می کنند‪.‬‬ ‫راهبری قطار‪ ،‬ش��غلی اس��ت که بعد از راه اندازی‬ ‫مترو در تهران ایجاد ش��د‪ .‬پی��ش از این هم برخی‬ ‫راهبران مترو درباره مش��کالت کاری ش��ان صحبت‬ ‫کرده اند که بعد از گذش��ت ‪ ۲۱‬سال از ساخت مترو‬ ‫در تهران هنوز برطرف نشده و مشکالت دیگری هم‬ ‫به انها اضافه ش��ده اس��ت به همین دلیل بس��یاری‬ ‫از انه��ا ترجیح می دهند به جای مطرح کردن دوباره‬ ‫مش��کالت با شرایط ش��ان کنار بیایند زیرا معتقدند‬ ‫مطرح ک��ردن انه��ا نتیج��ه ای ج��ز ایجاد دردس��ر‬ ‫برای ش��ان نداشته اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬یک راهبر به‬ ‫ش��رط انکه اسمش برده نشود‪ ،‬درباره مشکالت این‬ ‫صنف با ایسنا صحبت کرد که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫«اس��ترس ب��االی کاری‪ ،‬فش��ار روح��ی و روانی‬ ‫بسیاری به ما وارد می کند‪ .‬زمانی که قطار با مشکل‬ ‫روبه رو می ش��ود برخالف راهبران کشورهای دیگر‪،‬‬ ‫ت یعنی ما به جز وظیفه‬ ‫مسئولیت رفع عیب با ماس ‬ ‫راهبری قطار باید مش��کلی هم که به وجود می اید‬ ‫را برط��رف کنی��م و فقط ‪ ۵‬دقیقه فرص��ت داریم تا‬ ‫عی��ب قط��ار را برط��رف کنی��م‪ .‬مرحله بع��د اعالم‬ ‫به وجود امدن نقص قطار به مس��افران اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫نتوانیم مش��کل را رفع کنیم‪ ،‬باید درخواس��ت کنیم‬ ‫‪ ۲‬قطار برای امدادرس��انی قط��ار معیوب وارد عمل‬ ‫شوند‪ .‬این مدت زمان ‪ ۵‬دقیقه به حدی فشار روحی‬ ‫و روان��ی به م��ا وارد می کند ک��ه از ‪ ۲‬هفته تا یک‬ ‫م��اه ذهن و روان مان را درگی��ر می کند و تا مدت ها‬ ‫ب��ه اینکه در ان موقعیت بهتر ب��ود چه کاری انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬فک��ر می کنیم‪ .‬در همان چن��د دقیقه‪ ،‬مرکز‬ ‫فرمان و مس��ئوالن ش��یفت با ما تماس می گیرند و‬ ‫مدام از ما می پرس��ند «چ��ه کار می کنید؟» همین‬ ‫موضوع اس��ترس ما را دوچندان می کند‪ .‬حاال فشار‬ ‫مس��افران را هم به این موض��وع اضافه کنید‪ .‬اگر در‬ ‫مدت زمان ‪ ۵‬دقیقه مش��کل را حل کنیم هم باز باید‬ ‫گ��زارش کار بدهی��م که موضوع در ی��ک کمیته از‬ ‫ریز تا درش��ت بررسی می ش��ود تا ببینند اقدام های‬ ‫انجام شده از سوی راهبر در ان زمان درست بوده یا‬ ‫نه‪ .‬اگر کارها به درس��تی انجام نشده باشد‪ ،‬باید راهبر‬ ‫جریمه یا توبیخ ش��ود‪ .‬با توجه ب��ه اقدام های انجام‬ ‫نش��ده‪ ،‬مبلغ جریمه از حقوق راهبر کس��ر می شود‪.‬‬ ‫گاهی اوقات این اقدام ها به ممنوع الکشیکی هم ختم‬ ‫می شود‪ .‬در حالی که شاید در کنار این تنبیه ها‪ ،‬یک‬ ‫بار تشویق در حق مان اعمال کنند‪».‬‬ ‫اینها را راهبری می گوید که ‪ ۱۰‬سال سابقه کار در‬ ‫مترو دارد‪« :‬در هر قطار یک راهبر در انتها و دیگری‬ ‫در ابتدا مش��غول به کار اس��ت‪ .‬وظیفه راهبر انتهای‬ ‫بحثی که درحال حاضر مطرح است‪ ،‬حذف راهبر انتهای هر قطار به دلیل‬ ‫ش��رایط اقتصادی اس��ت زیرا معتقدند او کار خاص��ی انجام نمی دهد‪ .‬با‬ ‫حذف یک راهبر‪ ،‬مس��ئولیت راهبر دیگر‪ ،‬همچنین فشار روحی و روانی‬ ‫به او بیشتر می شود‬ ‫قطار چک کردن درهاس��ت تا کسی بین ایستگاه ها‬ ‫وس��ط در نمان��د و اتفاق ناگ��واری رخ ندهد‪ .‬گاهی‬ ‫مس��افران تماس می گیرند و از اخت�لال در یکی از‬ ‫واگن ها خبر می دهند‪ .‬راهبر ابتدای قطار که مشغول‬ ‫راندن قطار است و به راهش ادامه می دهد اما راهبر‬ ‫انتهای قطار وظیفه دارد عیب را شناسایی کند‪ .‬اگر‬ ‫نتوان��د نقص را برطرف کند‪ ،‬برگه اعزام به تعمیر ان‬ ‫را تهیه می کند‪ .‬ش��ب ها‪ ،‬قطارها را به پایانه می برند‬ ‫ت��ا بعد از رفع مش��کل‪ ،‬دوباره به خ��ط برگردند‪ .‬اما‬ ‫بحثی ک��ه درحال حاضر مطرح اس��ت‪ ،‬حذف راهبر‬ ‫انتهای هر قطار به دلیل ش��رایط اقتصادی است زیرا‬ ‫معتقدند او کار خاصی انجام نمی دهد‪ .‬با حذف یک‬ ‫راهبر‪ ،‬مسئولیت راهبر دیگر‪ ،‬همچنین فشار روحی‬ ‫و روانی به او بیش��تر می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه کار ما به تمرکز فراوان نی��از دارد‪ .‬ما حتی باید‬ ‫رفتارشناسی هم بدانیم و وقتی وارد سکو می شویم‪،‬‬ ‫واکنش های مس��افران را بررسی کنیم؛ کدام مسافر‬ ‫قصد خودکشی دارد؟ پای کدام مسافر ممکن است‬ ‫به قطار گیر کند؟ ما از ‪ ۱۰۰‬متری س��کو ش��روع به‬ ‫چراغ زدن می کنیم‪ ،‬بوق می زنیم با این حال بسیاری‬ ‫از مس��افران متوج��ه نمی ش��وند‪ .‬چن��د وقت پیش‬ ‫مس��افری وارد تونل ش��ده بود تا حد فاصل ایستگاه‬ ‫میدان ازادی به س��مت ایس��تگاه بیم��ه را خودش‬ ‫طی کن��د‪ .‬برخی فک��ر می کنند مس��یری که قطار‬ ‫در مدت زم��ان ی��ک دقیقه طی می کن��د‪ ،‬می توانند‬ ‫در ‪ ۵‬دقیق��ه طی کنند! » او با بی��ان اینکه رفع عیب‬ ‫قطار در کشورهای دیگر وظیفه راهبر نیست‪ ،‬اضافه‬ ‫می کند‪« :‬این کار در کشورهای دیگر یک کارشناس‬ ‫ج��دا دارد‪ ،‬البته در ایران هم این کارش��ناس وجود‬ ‫دارد ام��ا ن��ه در هر خط مترو‪ .‬کارش��ناس تعمیرات‬ ‫در برخ��ی از ایس��تگاه های خاص فعال هس��تند و‬ ‫ما مجبوری��م قطار را بعد از خرابی تا ایس��تگاه های‬ ‫مورد نظ��ر یا پایانه هدایت کنیم‪ .‬در امارات س��امانه‬ ‫حفاظ��ت از قطارها ‪ ATO‬اس��ت یعن��ی راهبر به‬ ‫عن��وان ناظر عم��ل می کن��د و کار دیگ��ری انجام‬ ‫نمی دهد‪ .‬راهبران لکوموتیوران یا قطارهای برقی در‬ ‫کانادا ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬سال بعد از کار بازنشسته می شوند‪.‬‬ ‫انها یک س��ال در تونل و یک سال هم در قطارهای‬ ‫بیرون از تونل و روی زمی��ن راهبری می کنند‪ .‬یک‬ ‫س��ال هم کارهای دفتری انجام می دهند‪ .‬در روسیه‬ ‫نیز وقتی یک راهبر می خواهد کارش را شروع کند‪،‬‬ ‫از او تست روانشناسی می گیرند‪».‬‬ ‫‹ ‹هنوز فرهنگ مترو نداریم‬ ‫این راهبر به فرهنگ استفاده نادرست از مترو هم‬ ‫اش��اره می کند و می گوید‪« :‬متاسفانه بعد از گذشت‬ ‫س��ال ها از راه اندازی مترو‪ ،‬هنوز فرهنگ استفاده از‬ ‫ان در ایران جا نیفتاده است‪ .‬گاهی اوقات که قطارها‬ ‫دچار نقص می ش��وند و ما سعی می کنیم مشکل را‬ ‫برط��رف کنیم‪ ،‬مجبوریم ناس��زای مس��افران را هم‬ ‫بش��نویم‪ .‬مس��افران با کانال ارتباطی که در واگن ها‬ ‫ب��رای ارتباط با راهبر وجود دارد‪ ،‬تماس می گیرند و‬ ‫فحش های رکیکی نثارمان می کنند‪ .‬درست است که‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مس��افران حق دارند اما تقصیر ما که راهبر قطاریم‬ ‫چیس��ت؟ ش��اید باورتان نش��ود که ش��ب ها خواب‬ ‫می بینم قطارم به مشکل خورده و دچار سانحه شده‬ ‫یا مس��افری خودش را جلوی قطار پرت کرده است‪.‬‬ ‫گاهی اوقات از کابوس بیدار می ش��وم و خدا را شکر‬ ‫می کنم که خواب دیده ام‪.‬‬ ‫مردم یاد گرفته اند تا با مش��کلی روبه رو می شوند‪،‬‬ ‫خودش��ان را جلو قطار پ��رت کنند! چند وقت پیش‬ ‫شاهد ‪ ۲‬حادثه و خودکشی در ایستگاه های مختلف‬ ‫بودیم‪ ،‬البته تاکنون برای من چنین اتفاقی نیفتاده و‬ ‫فکر می کنم اگر از نزدیک با چنین صحنه ای روبه رو‬ ‫ش��وم‪ ،‬دیگر نتوانم به کارم ادامه دهم‪ .‬گاهی اوقات‬ ‫ویدئوهای��ی از حادثه ه��ا یا خودکش��ی هایی که در‬ ‫مترو اتفاق می افتد‪ ،‬برای ما پخش می کنند تا نحوه‬ ‫روبه رو شدن با حادثه را اموزش ببینیم‪».‬‬ ‫او ادامه می دهد‪« :‬هر راهبری که از نزدیک شاهد‬ ‫س��انحه ای در مت��رو باش��د از نظر روحی ت��ا ‪ ۲‬ماه‬ ‫درگیر است‪ .‬از طرفی سانحه در یک خط مترو همه‬ ‫کارکنان ان خط را هم درگیر می کند و همکارا ن مان‬ ‫در خط های دیگر با این تصور که مبادا برای انها هم‬ ‫چنین اتفاقی بیفتد‪ ،‬درگیر و دچار استرس می شوند‪.‬‬ ‫هر راهب��ری که تجرب��ه چنین س��انحه ای را دارد‪،‬‬ ‫به روانش��ناس هدایت می ش��ود تا مورد درمان قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫پی��ش از این ب��رای راهبری که س��انحه می دید‪،‬‬ ‫بلیت س��فر و هت��ل رزرو می کردند ت��ا چند روزی‬ ‫از محی��ط کار دور ش��ود و بع��د از مدت��ی ک��ه‬ ‫روانش��ناس‪ ،‬برگش��ت به کارش را تایید می کرد‪ ،‬به‬ ‫ش��رایط عادی کار برمی گش��ت‪ .‬بارها اتف��اق افتاده‬ ‫راهبری که س��انحه دیده‪ ،‬نتوانسته به شرایط عادی‬ ‫کارش برگ��ردد‪ .‬ام��ا درحال حاض��ر دیگر ش��رایط‬ ‫قبلی مثل س��فر وجود ندارد و ای��ن خدمات حذف‬ ‫شده اند‪».‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1369‬‬ ‫پیاپی ‪2687‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت فروش فیلم های سینمای ایران‬ ‫بحران مخاطب چراغ ها را خاموش می کند‬ ‫‹ ‹امار فروش تکان دهنده‬ ‫فروش سینماها در روزی که به بهانه روز ملی سینما بلیت‬ ‫فیلم ها نیم بها بود‪ ،‬اماری تاسف برانگیز را برای سینمای کشور‬ ‫ثبت کردند‪ .‬براساس امار اعالم شده در سامانه فروش ایران‪،‬‬ ‫س��ینماهای کش��ور جمعه ‪ ۲۲‬ش��هریور که پس از چند روز‬ ‫تعطیلی دوباره باز شده بودند و بلیت های شان هم به دلیل روز‬ ‫ملی سینما نیم بها بود‪ ،‬با افت فروش محسوسی روبه رو بودند‬ ‫که البته این افت فروش فقط ویژه همین یک روز نبوده اما به‬ ‫نظر می رسد بلیت نیم بها باید تماشاگر بیشتری را به سینماها‬ ‫می کشاند که نبود تبلیغات خوب هم به این اتفاق دامن زد‪.‬‬ ‫براین اس��اس اماری که از سوی سازمان سینمایی منتشر‬ ‫ش��د تعدادی از فیلم ها و میزان مخاطب و فروش انها فکری‬ ‫عاجل را از سوی سینماگران و مدیران سینمایی برای بهبود‬ ‫ای��ن وضعیت می طلب��د‪ .‬نکته جالب توجه در امار فروش روز‬ ‫جمعه این اس��ت که بسیاری از این فیلم ها بازیگران مطرح و‬ ‫چهره ای دارند که در هر برنامه و رویدادی که باشند مخاطبان‬ ‫زی��ادی ب��رای عکس و امضای ی��ادگاری گرفتن از انها جمع‬ ‫می شوند‪ ،‬اما حضورشان در فروش فیلم ها یا کشاندن تماشاگر‬ ‫به س��ینما تاثی��ر چندانی ندارد‪ .‬در بین ای��ن فیلم ها میزان‬ ‫فروش فقط فیلم دفاع مقدسی روی پرده یعنی «صدای منو‬ ‫می ش��نوید؟» قابل تامل تر اس��ت که در روز تعطیل با بلیت‬ ‫نیم بها‪ ،‬فقط ‪ ۵‬نفر تماش��اگر داش��ته است‪ .‬جزئیات این امار‬ ‫براس��اس اطالعات سامانه فروش در این گزارش و در جدول‬ ‫ش��ماره یک بدون هیچ توضیح اضافه ای می اید چون خود به‬ ‫اندازه کافی گویاست‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫از اخرین بحران س��ینماهای ایران ده سالی می گذرد‪ .‬زمانی‬ ‫که فیلم سینمایی یوسف پیامبر در سالن های خالی از جمعیت‬ ‫و ب��رای صندلی ه��ا اکران می ش��د تا امروز که متوس��ط تعداد‬ ‫مخاطبان س��ینما از ه��زار نفر باالتر نمی رود؛ س��ینمای ایران‬ ‫روزهای پر فراز و نش��یبی را س��پری ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬تغیی��ر ذائقه مخاطبان س��ینما و جابه جایی دولت ها در طول‬ ‫این س��ال ها باعث ش��د س��ینمای ایران روزه��ای خوبی را در‬ ‫گیش��ه تجربه کند و فیلم های س��ینمایی با جابه جایی رکورد‬ ‫فروش س��الن های س��ینما را با رونق روب��ه رو کردند‪ .‬روزهای‬ ‫پرفروغ س��ینما گویا دوام چندانی نداش��ت و این روزها شاهد‬ ‫ان هس��تیم که با وج��ود طرح های گوناگون��ی از جمله نیم بها‬ ‫کردن بلیت س��ینماها تا س��اعت ‪ ۱۵‬و ارزان شدن بهای بلیت‬ ‫در روز ملی س��ینما ب��از هم با فروش هایی روبه رو هس��تیم که‬ ‫نش��ان می دهد حال سینمای ایران اصال خوب نیست‪ .‬با وجود‬ ‫انکه از چهارش��نبه ای��ن هفته‪ ۴‬فیلم جدید ب��ه چرخه اکران‬ ‫اضافه می ش��وند‪ ،‬ام��ا امار ف��روش فیلم ه��ای روی پرده یک‬ ‫بحران بزرگ را به س��ینمای ایران هشدار می دهد‪ .‬بحرانی که‬ ‫صاحبان پردیس های س��ینمایی نگرانی های خ��ود را از وقوع‬ ‫ان در روز مل��ی س��ینما و در قالب یک بیانی��ه اعالم کردند‪ .‬در‬ ‫بیانیه مش��ترک برخی مدیران پردیس های س��ینمایی امده‬ ‫است‪« :‬در نخستین نشس��ت هم اندیشی مدیران پردیس های‬ ‫س��ینمایی کشور و بررس��ی ش��رایط بحرانی به وجود امده در‬ ‫کاهش شدید فروش و جذب مخاطبان سینمایی تابستان‪ ،‬علل‬ ‫این کاهش و معضالت ح��وزه تولید‪ ،‬توزیع و نمایش به بحث و‬ ‫تبادل نظر گذاش��ته ش��د‪ .‬افزایش روزانه و بی رویه هزینه های‬ ‫ای��ن بخش ه��ای مهم س��ینمایی (تولید‪ ،‬توزی��ع و نمایش) و‬ ‫به وی��ژه هزینه های کمرش��کن پردیس های س��ینمایی باعث‬ ‫نگرانی ش��دید این پردیس هاست که در صورت ادامه این روند‪،‬‬ ‫خطر تعطیلی س��ینماهای ایران (در ماه های گذشته تعدادی‬ ‫از س��ینماهای کشور تعطیل ش��ده اند) و کاهش شدید امنیت‬ ‫شغلی دس��ت اندرکاران این گلوگاه های اصلی و مهم سینمای‬ ‫ایران شده است‪ .‬پردیس های مهم سینمایی ایران ضمن اظهار‬ ‫نگرانی ش��دید و هش��دار بابت ادامه رکود سینماها در ماه های‬ ‫اینده از مدیران دولتی و صنفی سینما درخواست دارند‪ ،‬ضمن‬ ‫جلوگیری از ادامه این رکود نسبت به اتخاذ تصمیم های عاجل‬ ‫و راهگش��ا در راستای رونق سینمای ایران اقدام های الزم را در‬ ‫دستور کار قرار دهند‪».‬‬ ‫بهب��ود وضعیت معیش��ت م��ردم و بهبود کیفی��ت فیلم ه��ا در اینده‬ ‫می تواند مرهمی بر زخم کهنه قهر مخاطب با س��ینما باشد‪ .‬زخمی که این‬ ‫روزها سر باز کرده است‬ ‫اکران فیلم ها مربوط است‪ .‬کارگردان فیلم «جانان» درباره‬ ‫وضعیت اکران فیلمش گفت‪ :‬موضوع تبلیغات و نیم بها بودن‬ ‫بلیت ها نیست‪ ،‬ما سه ش��نبه ها هم نیم بها هستیم‪ .‬موضوع‬ ‫اکران ب ِد فیلم هاست‪ .‬به این معنا که در اکران فیلم ها تنوع‬ ‫ِ‬ ‫رعایت نمی ش��ود‪ .‬این روزها س��ینماداران به فروش گیشه‬ ‫توج��ه دارند و باید با این اتفاق مبارزه کرد‪ .‬او افزود‪ :‬برخی‬ ‫فیلم ها با فیلم هایی که اکران می ش��وند‪ ،‬متفاوت هستند و‬ ‫فرص��ت اکران پی��دا نمی کنند‪ .‬فیلم من دو س��ال در صف‬ ‫اک��ران ب��وده و ح��اال در بدترین زمان ممکن اکران ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬مش��ابه ان هم چندین فیلم اکران شده که انها هم‬ ‫فروش خوبی ندارند‪ .‬کارگردان «پس کوچه های ش��مرون»‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر فیلم هایی در زمان مناس��ب‬ ‫اک��ران می ش��وند که با پول ه��ای انچنانی‪ ،‬دس��تمزدهای‬ ‫زیاد و سوپراستارهای مطرح س��اخته می شوند‪ .‬در این باره‬ ‫اق��ای داودنژاد ه��م مقاله ای از طرف کان��ون کارگردانان و‬ ‫تهیه کنندگان نوشته اند که منتشر شده است‪ .‬درخواست ما‬ ‫از مدیران این اس��ت که چاره ای برای اکران فیلم های کمی‬ ‫متفاوت بیندیش��ند تا میان فیلم های انچنانی حرام نشوند‪.‬‬ ‫قدکچیان در پایان گفت‪« :‬جانان» هم شبیه فیلم هایی که‬ ‫فروش خوبی دارند‪ ،‬نیست و به همین دلیل وضعیت فروش‬ ‫ان به این شکل است‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواستی برای افزایش بلیت های شناور‬ ‫ی��ک پخش کنن��ده س��ینما از ش��ورای پروان��ه نمایش‬ ‫درخواس��ت کرد تا تمهید بهتری برای بلیت های ش��ناور و‬ ‫نیز تبلیغات انها اندیشیده شود‪.‬‬ ‫س��عید خانی ک��ه ای��ن روزها فیل��م «ای��ده اصلی» به‬ ‫کارگردان��ی ازیتا موگوی��ی را روی پ��رده دارد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ای��ن فیلم در هفته پنجم اکران اس��ت و پرفروش ترین روز‬ ‫اکران ان جمعه ‪ ۲۲‬ش��هریور ثبت شده که بلیت سینماها‬ ‫ب��ه مناس��بت روز ملی س��ینما‪ ،‬نیم بها بود‪ .‬او با اش��اره به‬ ‫نیم به��ا بودن بلیت س��ینماها در روزهای سه ش��نبه افزود‪:‬‬ ‫به طور معمول در روزهای سه ش��نبه اگرچه تعداد مخاطب‬ ‫بیش��تر بود اما جمعه ها به دلی��ل تعطیل بودن‪ ،‬فروش ما از‬ ‫سه شنبه ها بیشتر می شد‪ .‬این اتفاق به طور تقریبی همیشه‬ ‫‹ ‹تنوع را در اکران سینماها رعایت کنیم‬ ‫کام��ران قدکچیان معتقد اس��ت افت فروش س��ینماها‬ ‫در تابس��تان و روز ملی س��ینما به دلیل تبلیغات نامناسب‬ ‫نیس��ت بلکه به وضعیت بد اکران و رعایت نش��دن تنوع در‬ ‫ی��ک هنرمند نقاش با تاکید ب��ر اینکه جای خالی فرهنگ خرید‬ ‫ن شرقی احساس می شود و باید مورد توجه‬ ‫اثار هنری در اذربایجا ‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬ش��اید «تابلو فرش» انتخاب اهالی تبریز بین یک‬ ‫اثر هنری و یک تابلو فرش باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬یعقوب مشفقی فر با بیان اینکه هر انسانی برای‬ ‫ام��رار مع��اش خود‪ ،‬نیاز به درامد داش��ته و اگر درام��د با دخل و‬ ‫خرجش همخوانی نداش��ته باش��د‪ ،‬به طور قط��ع در امور مربوط به‬ ‫زندگی اش با مش��کل روبه رو خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬هنرمندان نیز در‬ ‫صورت تامین نشدن معیشت خود دچار مشکل می شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رونق کار هنرمندان به واس��طه مردم‪ ،‬سازمان ها‪،‬‬ ‫نهاده��ا و‪ ...‬گفت‪ :‬به طور قطع داش��تن درامد خ��وب هنرمندان را‬ ‫تشویق کرده و این قشر می تواند با انگیزه تر و خالق تر جامعه را به‬ ‫س��وی داشتن سواد بصری باال سوق دهد و در نهایت شاهد پویایی‬ ‫جامعه خواهیم شد‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمند با بیان اینکه وضعیت ف��روش اثار هنری در تبریز‬ ‫چن��دان رضایت بخش نیس��ت و ای��ن موضوع دالی��ل خاص خود‬ ‫(وضعیت معیش��ت مردم‪ ،‬تحریم ها‪ ،‬وضعیت اقتصادی و‪ )...‬را دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در این ش��رایط‪ ،‬ش��اید تعداد اندکی از هنرمندان به واسطه‬ ‫تکرار ش��ده اما نیم بها بودن بلیت ها در روز جمعه باعث شد‬ ‫پ��س از ‪ 5‬هفته با بیش��ترین میزان مخاطب و بیش��ترین‬ ‫فروش روبه رو شویم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬ای��ن وضعیت به خوبی نش��ان می دهد‬ ‫ش��رایط اقتصادی مردم درافت فروش س��ینماها تاثیرگذار‬ ‫بوده و شورای صنفی نمایش اگر تدبیری برای شناور کردن‬ ‫بلیت ها بیندیشد‪ ،‬اوضاع بهتر می شود چون همین یک روز‬ ‫مصداقی اس��ت بر اینکه بضاعت همین فیلم های روی پرده‬ ‫از انچه امار نشان می دهد‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬ ‫خان��ی تاکید ک��رد‪ :‬همچنین ضروری اس��ت س��ازمان‬ ‫س��ینمایی بودجه ای را برای تبلیغات ای��ن نوع برنامه های‬ ‫ویژه که برای نیم بها بودن بلیت س��ینماها در نظر می گیرد‪،‬‬ ‫اختصاص دهد و نیز هماهنگی بیشتری با صدا و سیما برای‬ ‫اطالع رس��انی و اگاهی مردم داشته باشد چون هنوز تعداد‬ ‫زیادی از م��ردم نمی دانند که بلیت س��ینماها در روزهای‬ ‫سه شنبه نیم بهاست‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ینماها در ‪ ۶‬م�اه دوم س�ال ه�م خوب‬ ‫نمی فروشند‬ ‫یک پخش کننده س��ینمایی با اش��اره به گیشه کم رونق‬ ‫تابستان بیان کرد‪ :‬این اتفاق فقط تقصیر سازمان سینمایی‬ ‫یا شورای صنفی نمایش نیست؛ خود ما هم به عنوان سازنده‬ ‫فیلم ه��ا مقصریم و اصرار داریم اثارم��ان هرچه زودتر و در‬ ‫‪۶‬ماه نخس��ت س��ال روی پرده برود‪ ،‬مگر در ‪ ۶‬ماه دوم سال‬ ‫چه خبر است؟‬ ‫امیرحسین حیدری‪ ،‬مدیر پخش نمایش گستران‪ ،‬درباره‬ ‫ارزیاب��ی اش از اک��ران فیلم ها در فصل تابس��تان بیان کرد‪:‬‬ ‫اکنون که تابس��تان از نیمه گذشته است می توانیم بگوییم‬ ‫که اکران تابس��تان ما به خوبی س��ال های قبل نبود و تعدد‬ ‫و ترافی��ک اکران فیلم ه��ا زیاد بود‪ .‬فیلم ها ب��ا وجود اینکه‬ ‫همه از حد اس��تاندارد باالتر هس��تند و پیش بینی می شد‬ ‫فروش خوبی داشته باشند اما این اتفاق نیفتاد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫متاس��فانه در عید نوروز و فط��ر فیلم های کمدی مان را که‬ ‫برای س��ال ‪ ۹۸‬ساخته شده بود‪ ،‬خرج کردیم‪ .‬البته مردم از‬ ‫انها استقبال خوبی کردند اما نسبت به تابستان سال گذشته‬ ‫نام فیلم‬ ‫کارگردان‬ ‫ایده اصلی‬ ‫ازیتا موگویی‬ ‫‪۹۵، ۰۶۵، ۰۰۰‬‬ ‫قسم‬ ‫محسن تنابنده‬ ‫‪۶۶، ۷۳۲، ۰۰۰‬‬ ‫قصرشیرین‬ ‫رضا میرکریمی‬ ‫‪۳۵، ۳۹۶، ۰۰۰‬‬ ‫جانان‬ ‫کامران قدکچیان‬ ‫‪۵، ۲۰۱، ۰۰۰‬‬ ‫سرکوب‬ ‫رضا گوران‬ ‫‪۶، ۵۹۶، ۰۰۰‬‬ ‫‪۵، ۰۰۰، ۰۰۰‬‬ ‫ی منو می شنوید؟‬ ‫صدا ‬ ‫صادق پروین اشتیانی‬ ‫‪۵۰.۰۰۰‬‬ ‫‪۵۰.۰۰۰‬‬ ‫امیرحسین ثقفی‬ ‫روسی‬ ‫که به عنوان نمونه فیلم «هزارپا» به نمایش درامد و رونقی‬ ‫به سینماها داد‪ ،‬امسال شاهد چنین اتفاقی نبودیم‪ .‬به نظر‬ ‫می ای��د وجود یکی دو فیلم خوب پرفروش کمدی می تواند‬ ‫به فروش باقی فیلم ها و اثار اجتماعی روی پرده کمک کند‬ ‫و گیش��ه را تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬این پخش کننده سینمایی‬ ‫با تاکید بر اینکه در کنار استقبال از کمدی ها از دیگر ژانرها‬ ‫نیز استقبال می شود‪ ،‬گفت‪ :‬امسال تابستان خیلی خوبی را‬ ‫پشت سر نگذاشتیم و امیدوارم ماه های اینده شرایط کمی‬ ‫بهتر شود‪ .‬عالوه بر ان فیلم هایی که در حال اکران هستند‬ ‫تعداد سینماهای محدودی را در اختیار دارند؛ این در حالی‬ ‫اس��ت که خود س��ینماداران هم نمی دانند ب��ا این حجم از‬ ‫فیلم چه کنند و چگونه خدمات ارائه بدهند‪ .‬در این ش��کل‬ ‫اکران فیلم هم سینمادار ناراضی است و هم صاحب اثر‪ ،‬اما‬ ‫کاری هم از دس��ت کسی برنمی اید‪ .‬او افزود‪ :‬تعداد فیلم ها‬ ‫زیاد است و از سوی دیگر با توجه به اینکه سالن سینمایی‬ ‫کم داریم خیلی از اثار به حق ش��ان نمی رس��ند و به خوبی‬ ‫دیده نمی ش��وند‪ .‬برخی فیلم ها مانند اثار کودک و نوجوان‬ ‫نیاز است که بیشتر روی پرده باشند تا جا بیفتند اما به دلیل‬ ‫تراکم اکران فیلم ها این امکان وجود ندارد و س��ریع از روی‬ ‫پرده برداش��ته می ش��وند تا به فیلم های دیگر برسیم‪ .‬باید‬ ‫برنامه ریزی درستی در این زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫حی��دری ادام��ه داد‪ :‬ای��ن اتف��اق فقط تقصیر س��ازمان‬ ‫س��ینمایی یا ش��ورای صنفی نمایش نیس��ت؛ خود ما هم‬ ‫به عن��وان س��ازنده فیلم ها مقصریم و اص��رار داریم اثارمان‬ ‫هرچه زودتر و در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال روی پرده برود‪ ،‬حاال‬ ‫نمی دانیم قرار اس��ت در ‪6‬ماه دوم س��ال چه اتفاقی بیفتد‬ ‫که این همه متقاضی برای ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال وجود دارد؟‬ ‫همین اتفاق باعث ش��د چندین فیلم خوب با هم روی پرده‬ ‫برون��د و نتوانند به ف��روش قابل توجهی که حق ش��ان بود‬ ‫برس��ند‪ .‬از سوی دیگر هم در فصل های بعدی دچار مشکل‬ ‫می ش��ویم‪ .‬این پخش کننده بیان کرد‪ :‬فیلم خوب اگر روی‬ ‫پرده باش��د مردم در هر شرایطی از ان استقبال می کنند و‬ ‫این اصطالح که می گویند در ایام ماه محرم گیش��ه از رونق‬ ‫می افتد‪ ،‬می تواند با یک برنامه ریزی درست پیش بینی شود‪.‬‬ ‫او در پای��ان گف��ت‪ :‬فکر می کنم فروش گیش��ه امس��ال‬ ‫اختالف قابل توجهی با تابس��تان سال گذشته داشته باشد‪.‬‬ ‫اگر برنامه ریزی مدونی از سوی من پخش کننده یا فیلمساز‬ ‫و سازمان س��ینمایی وجود داشته باش��د و یک هماهنگی‬ ‫ایجاد ش��ود دیگر با چنین موقعیت های��ی روبه رو نخواهیم‬ ‫ش��د‪ .‬به نظر می رسد اگر قرار باشد اکران ها به همین شکل‬ ‫ادامه پیدا کند‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه دوم سال به مشکل خواهیم خورد‬ ‫و امار نسبت به س��ال گذشته اختالف قابل توجهی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ش کل (تومان)‬ ‫فرو ‬ ‫فروش تهران (تومان)‬ ‫‪۵۳، ۰۱۴، ۰۰۰‬‬ ‫‪۱۱۰۴۳‬‬ ‫‪۵۴۵۸‬‬ ‫‪۴۴، ۹۳۴، ۰۰۰‬‬ ‫‪۸۰۴۳‬‬ ‫‪۴۶۸۳‬‬ ‫‪۲۲، ۱۷۵، ۰۰۰‬‬ ‫‪۴۱۰۶‬‬ ‫‪۲۲۸۷‬‬ ‫‪۲، ۳۶۳، ۰۰۰‬‬ ‫‪۷۷۵‬‬ ‫‪۲۳۷‬‬ ‫‪۷۱۵‬‬ ‫‪۵۰۹‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫وضعیت فروش اثار هنری چندان رضایت بخش نیست‬ ‫ارتباطات خود یا به واس��طه انعطاف پذی��ری در معامله‪،‬‬ ‫می توانند اثارش��ان را در تبریز یا س��ایر نقاط به فروش‬ ‫برس��انند؛ تعدادی مجموعه دار نیز در تبریز وجود دارد‬ ‫که با توجه به وضعیت کش��ور و اوضاع هنرمندان‪ ،‬سعی‬ ‫می کنن��د با نازل تری��ن قیمت‪ ،‬اثار هنری را از دس��ت‬ ‫هنرمن��دان بربایند‪ .‬وی با بیان اینکه برگزاری اکس��پو‬ ‫تبریز کار بسیار پسندیده ای بوده و در جای خود فعالیت‬ ‫هوش��مندانه ای است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اکس��پو می تواند در فرایند اجرا‬ ‫تاثیرات زیادی در سطح شهر‪ ،‬جامعه‪ ،‬حتی بین هنرمندان بگذارد‪،‬‬ ‫به ش��رطی که اصحاب هنر‪ ،‬هنرمندان‪ ،‬جامعه دست در دست هم‬ ‫دهند تا این فرایند‪ ،‬بهتر و منسجم تر از دوره های پیش برگزار شود‪.‬‬ ‫وی تشریح کرد‪ :‬اکسپو تبریز هم مانند هر حرکتی دارای نقاط قوت‬ ‫و ضعف اس��ت‪ ،‬اما باید تالش کرد نق��اط ضعف را بر طرف کرده و‬ ‫نقاط قوت را تقویت کرد‪.‬‬ ‫مش��فقی فر با تاکید بر اهمیت تبلیغات در برگزاری اکسپو تبریز‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تبلیغات در زمان حاضر یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار در‬ ‫اذهان عمومی اس��ت که دست اندرکاران اکسپو باید نگاه ویژه ای به‬ ‫ان داشته باشند؛ چراکه با تبلیغات وسیع‪ ،‬سنجیده و حساب شده‬ ‫کامران قدکچیان‬ ‫سعید خانی‬ ‫امیرحسین حیدری‬ ‫به نظر می رس��د نب��ود حمایت و همراه��ی تلویزیون با‬ ‫س��ینمای ای��ران و تولید برنامه هایی ض��د فیلم های ایرانی‬ ‫باعث شده مخاطبان نسبت به اثار روی پرده دلسرد شوند‪.‬‬ ‫نبود کیفیت برخی اثار نیز به بدبینی مخاطبان سینما دامن‬ ‫زده اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بحران اقتصادی در سال گذشته‬ ‫باعث شده ش��هروندان ایرانی تفریح های مانند سینما را از‬ ‫س��بد معیش��ت خانوار خارج کنند و همین امر باعث شده‬ ‫مانند قبل س��ینما برای خانواده ها در اولویت تفریح نباشد‪.‬‬ ‫بهبود وضعیت معیش��ت مردم و بهب��ود کیفیت فیلم ها در‬ ‫اینده می تواند مرهمی بر زخم کهنه قهر مخاطب با سینما‬ ‫باشد‪ .‬زخمی که این روزها سر باز کرده است‪.‬‬ ‫مخاطب کل‬ ‫‪۲۲، ۹۹۳، ۰۰۰‬‬ ‫پوالد کیمیایی‬ ‫بازیگر علی عطشانی شد‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫مخاطب تهران‬ ‫‪۱۶، ۲۶۶، ۰۰۰‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪۲، ۶۴۲‬‬ ‫می توان س��طح اکس��پو تبریز را ارتقا داد و درامدزایی‬ ‫ک��رد‪ ،‬از این رو با توجه به اینکه تعدادی از دوس��تان از‬ ‫بابت اطالع نداش��تن از برگزاری دوره اول و دوم اکسپو‬ ‫گله من��د بودند‪ ،‬توجه ب��ه تبلیغات و اطالع رس��انی در‬ ‫این زمینه بس��یار اهمی��ت دارد‪ .‬وی با تاکید بر انتخاب‬ ‫اثار باکیفیت در اکس��پو‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اثار خوب و‬ ‫باکیفیت سطح اکس��پو را باال برده و انعکاس خوبی هم‬ ‫در رسانه های ملی خواهد داشت؛ همچنین تاثیر ان هم در جامعه‬ ‫بیشتر به چشم می اید و بی تاثیر در فروش ان نخواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمند نقاش با بیان اینکه هنرمندان با همکاری و همدلی‬ ‫بیشتر می توانند زمینه رش��د فکری جامعه و تغییر در نگرش ها را‬ ‫به وج��ود بیاورند‪ ،‬افزود‪ :‬تغییر در نگرش ها باعث س��وق دادن افراد‬ ‫به س��مت هنر واقعی می شود‪ .‬وی با بیان اینکه برخالف دوره های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در اکسپو چهارم بخش��ی از کار برعهده گالری دارها بوده‬ ‫و به نوعی تقس��یم کار ش��ده‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬مواردی چ��ون داوری‬ ‫تک نفری در بخش های گوناگون نمایش��گاه‪ ،‬نوع ایین گش��ایش‬ ‫و ایی��ن پایان��ی‪ ،‬کوچک بودن فض��ای ایین پایان��ی‪ ،‬نحوه دعوت‬ ‫هنرمندان‪ ،‬مدعوین و تبلیغات کم رنگ و‪ ...‬از جمله مواردی اس��ت‬ ‫فیلمبرداری فیلم س��ینمایی «مست عشق»‬ ‫به کارگردانی حس��ن فتحی که تولید مشترکی‬ ‫میان ایران و ترکیه اس��ت‪ ،‬به زودی اغاز خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬فیلم برش��ی از زندگی‬ ‫موالنا جالل الدین محمد بلخی و شمس تبریزی‬ ‫را روای��ت می کند و فیلمنامه این فیلم را فرهاد‬ ‫توحیدی و حسن فتحی نوشته اند‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬ش��هاب حس��ینی به عنوان‬ ‫نخس��تین بازیگ��ر ایرانی فیلم‪ ،‬نقش ش��مس‬ ‫تبری��زی را بازی خواهد کرد‪ .‬س��ایر بازیگران و‬ ‫عوامل فیلم نیز ترکیبی از سینماگران سرشناس‬ ‫ترکی��ه ای و ایرانی خواهند بود که اس��امی انها‬ ‫ب��ه زودی اعالم می ش��ود‪ .‬تمام��ی صحنه های‬ ‫فیل��م در ترکیه فیلمبرداری می ش��ود و ش��هر‬ ‫قونی��ه در زمانه حیات موالنا بازس��ازی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تهیه کننده «مس��ت عش��ق» مهران برومند‬ ‫است و فیلم از دو سرمایه گذار ایرانی و ترکیه ای‬ ‫بهره می ب��رد‪ .‬مجوزهای الزم از کش��ور ترکیه‬ ‫گرفته ش��ده و «مست عش��ق» پس از دریافت‬ ‫پروانه ساخت از ایران‪ ،‬کلید خواهد خورد‪.‬‬ ‫‪۱، ۶۶۷‬‬ ‫برگزارکنندگان اکس��پو باید بدان توجه کنند‪ .‬مشفقی فر در بخش‬ ‫دیگری از س��خنانش به توجه بیشتر به هنرمندان بومی در اکسپو‬ ‫تبریز اشاره کرد و افزود‪ :‬باید برای هنرمندان بومی اهمیت بسیاری‬ ‫قائل شویم و اگر هنرمندان تبریز از اکسپو استقبال نمی کنند‪ ،‬باید‬ ‫اسیب شناس��ی ش��ود؛ چراکه تبریز قطب هنر منطقه شمال کشور‬ ‫بوده و هنرمندان مطرح بس��یاری را به جامعه تحویل داده اس��ت؛‬ ‫ام��ا در کنار توج��ه به هنرمندان بومی‪ ،‬از حضور هنرمندان س��ایر‬ ‫استان ها نیز باید استقبال شود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬برای فروش بیش��تر در اکسپو تبریز باید جذب‬ ‫حامی های مالی قوی‪ ،‬تبلیغات وسیع و حرفه ای در کشور‪ ،‬برگزاری‬ ‫نشست های هنری و نقد اکسپو را مورد توجه قرار داده و همچنین‬ ‫از هنرشناس��ان‪ ،‬دوس��تداران هنر‪ ،‬مجموعه داره��ا و انهایی که به‬ ‫اصطالح دست ش��ان به دهن ش��ان می رس��د‪ ،‬دعوت کرد‪ .‬یعقوب‬ ‫مش��فقی فر به مدت ‪۴۰‬س��ال اس��ت که در رش��ته نقاشی و خط‬ ‫مش��غول فعالیت بوده و به مدت ‪ ۲۵‬س��ال نیز به ط��ور اکادمیک‬ ‫اموزش می دهد؛ او حضور پررنگی در نمایش��گاه های معتبر کشور‬ ‫و جشنواره ها داش��ته و همچنین در حوزه داوری در جشنواره ها و‬ ‫نویسندگی در حوزه هنر نیز فعالیت هایی داشته است‪.‬‬ ‫پوالد کیمیایی به عنوان نخستین بازیگر فیلم‬ ‫سینمایی «سلفی با دموکراسی» به کارگردانی‬ ‫و تهیه کنندگی علی عطشانی انتخاب شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬پی��ش تولی��د فیل��م‬ ‫سینمایی «سلفی با دموکراسی» به کارگردانی‬ ‫و تهیه کنندگی علی عطشانی که در ژانر کمدی‬ ‫س��اخته می ش��ود‪ ،‬از مدتی پیش اغاز ش��ده و‬ ‫حضور پوالد کیمیایی به عنوان یکی از بازیگران‬ ‫اصلی این فیلم قطعی شده است‪.‬‬ ‫«س��لفی ب��ا دموکراس��ی»‪ ،‬فیلم��ی درباره‬ ‫جانب��ازان و ش��هدای ‪ ۸‬س��ال دف��اع مقدس و‬ ‫داس��تان ان در ادامه داستان فیلم «دموکراسی‬ ‫تو روز روشن» است‪.‬‬ ‫علی عطشانی فیلم های سینمایی «کاتیوشا»‪،‬‬ ‫«نخس��تین تول��د»‪« ،‬ی��ادم ت��و رو فراموش»‪،‬‬ ‫«پارادایس»‪« ،‬نقش نگار»‪« ،‬اقای الف»‪« ،‬تلفن‬ ‫همراه رئیس جمهور» و «در امتداد شهر» را نیز‬ ‫در کارنامه خود دارد و «س��لفی با دموکراسی»‬ ‫دهمین فیلم سینمایی او است‪.‬‬ ‫برادران محمودی‬ ‫بازیگران شان‬ ‫را معرفی کردند‬ ‫بازیگ��ران جدی��د فیل��م «م��ردن در اب‬ ‫مطهر» جدیدترین س��اخته برادران محمودی‬ ‫معرفی ش��دند‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬بعد از علی‬ ‫ش��ادمان به عنوان نخستین بازیگر فیلم برادران‬ ‫محمودی‪ ،‬ندا جبرائیلی‪ ،‬متین حیدرنیا‪ ،‬صدف‬ ‫عسگری و س��وگل خلیق علیرضا ارا خیام وقار‬ ‫و پیمان مقدمی نی��ز در این فیلم نقش افرینی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫«مردن در اب مطهر» عاش��قانه ای از برادران‬ ‫محمودی اس��ت ک��ه قصه چند ج��وان مهاجر‬ ‫افغان را روای��ت می کند که قصد رفتن به اروپا‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫فیلمبرداری «مردن در اب مطهر» چند روز‬ ‫اس��ت که اغاز ش��ده و برادران محمودی سعی‬ ‫دارند ان را به س��ی و هشتمین جشنواره فیلم‬ ‫فجر برسانند‪.‬‬ ‫مریال زارعی‬ ‫به «کارو» پیوست‬ ‫مری�لا زارع��ی به فیل��م س��ینمایی «کارو»‬ ‫تازه ترین فیلم احمد مرادپور پیوست‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬مریال زارع��ی بازیگر س��ینمای ایران‪،‬‬ ‫نخستین بازیگر فیلم سینمایی «کارو» شد‪.‬‬ ‫فیل��م س��ینمایی «کارو» ب��ه کارگردان��ی‬ ‫احم��د مرادپ��ور و تهیه کنندگ��ی حس��ین‬ ‫صاب��ری ب��ه زودی جل��وی دوربی��ن خواه��د‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫این فیلم ک��ه تازه ترین اث ِر س��ازمان هنری‬ ‫رس��انه ای اوج و نخستین محصول «مرکز فیلم‬ ‫و س��ریال عصر» است‪ ،‬به نویس��ندگی فهیمه‬ ‫سلیمانی هم اکنون در مرحله پیش تولید است‬ ‫و مراحل تولید ان به زودی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫در خالصه داس��تان این فیلم سینمایی امده‬ ‫است‪« :‬کارو نوجوان کرمانشاهی پس از سال ها‬ ‫تمرین به تیم ملی کش��تی دعوت می شود؛ اما‬ ‫او‪»...‬‬ ‫فیل��م س��ینمایی «کارو» پ��س از فیلم های‬ ‫سینمایی «س��جاده اتش» و «رنجر» و سریال‬ ‫«رقص پ��رواز» چهارمی��ن اثر احم��د مرادپور‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫شهاب حسینی بازیگر‬ ‫نقش «شمس تبریزی»‬ ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪ 16 - 1398‬محرم ‪ 16 - 1441‬سپتامبر‪ - 2019‬شماره‪ - 1369‬پیاپی‪2687‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه افزایش ‪2‬برابری گرایش دختران ایرانی که مادران اینده جامعه به شمار می روند به مصرف قلیان‬ ‫پرفروش ترین کتاب های کودک و نوجوان طرح تابستانه‬ ‫می می نی پیدا می ش��ه» نوش��ته ناصر کشاورز در‬ ‫فهرس��ت ‪ ۱۰‬کت��اب پرف��روش تالیف��ی کودک و‬ ‫نوجوان طرح «تابستانه کتاب ‪ »۹۸‬قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین کتاب های «ش��ازده کوچولو» ترجمه‬ ‫احمد ش��املو‪« ،‬خانه درختی ‪ ۱۰۴‬طبقه» ترجمه‬ ‫انیت��ا یارمحم��دی‪« ،‬خان��ه درخت��ی ‪ ۱۳‬طبقه»‬ ‫ترجم��ه انیتا یارمحمدی‪« ،‬داس��تان های دختران‬ ‫شهید همه اعصار‬ ‫بلندپرواز‪ :‬قصه هایی درباره زنان استثنایی» ترجمه‬ ‫ارزو گودرزی و امید س��هرابی نیک‪« ،‬پاستیل های‬ ‫بنف��ش» ترجم��ه اناهیت��ا حضرتی کیاوندان��ی‪،‬‬ ‫«بهانه های عالی (و چیزهای خوب دیگر)» ترجمه‬ ‫بهرنگ رجب��ی‪« ،‬راز داروهای خواب الود» ترجمه‬ ‫س��عید متین‪« ،‬دنیای معرکه تام گیتس» ترجمه‬ ‫بهرنگ رجبی‪« ،‬خان��ه درختی ‪ ۲۶‬طبقه» ترجمه‬ ‫انیت��ا یارمحم��دی و «خانه درخت��ی ‪ ۹۱‬طبقه»‬ ‫ترجم��ه انیتا یارمحمدی به عن��وان پرفروش ترین‬ ‫کتاب های ترجمه ش��ده کودک و نوجوان در طرح‬ ‫«تابستانه کتاب ‪ »۹۸‬شناخته شدند‪.‬‬ ‫طرح «تابس��تانه کت��اب ‪ »۹۸‬با ش��عار «کتاب‪،‬‬ ‫همنشین دلنش��ین» از ‪ ۲۵‬تیر در استان ها و ‪۲۷‬‬ ‫تیر در ش��هر تهران اغاز ب��ه کار کرد و تا ‪ 3‬مرداد‬ ‫اجرا شد‪.‬‬ ‫شهری که من دوست دارم‬ ‫مدیرکل اموزش های شهروندی شهرداری تهران‬ ‫از برگزاری پویش تصویرگری باعنوان«شهری که‬ ‫من دوس��ت دارم» با حضور بیش از ‪ ۹۴۰۰‬کودک‬ ‫و نوجوان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫مجتبی دانش��ور با اعالم این‬ ‫خبر افزود‪ ۱۱ :‬گروه سنی کودک و نوجوان از ‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۱۴‬سال‪ ،‬اثار خود را در زمینه مسائل و موضوعات‬ ‫پیرام��ون زندگ��ی در کالنش��هر ته��ران اع��م از‬ ‫محیط زیس��ت و فضای سبز‪ ،‬حمل ونقل و ترافیک‪،‬‬ ‫خدم��ات ش��هری‪ ،‬مباحث فرهنگ��ی و اجتماعی‪،‬‬ ‫امکان��ات تفریحی‪ ،‬ورزش��ی و س��رگرمی و‪ ...‬برای‬ ‫دبیرخانه نخستین دوره مس��ابقه نقاشی کودکان‬ ‫تهران ارس��ال کردن��د و امار مش��ارکت کنندگان‪،‬‬ ‫حاک��ی از اس��تقبال خ��وب ک��ودکان و نوجوانان‬ ‫س��اکن محالت ‪۳۵۲‬گانه شهر تهران از این پویش‬ ‫فرهنگی‪-‬اموزش��ی اس��ت‪ .‬مدیرکل اموزش های‬ ‫شهروندی ش��هرداری تهران در ادامه تصریح کرد‪:‬‬ ‫این دوره از مس��ابقه نقاشی کودکان تهران ازسوی‬ ‫ای��ن اداره کل با مش��ارکت و هم��کاری اداره کل‬ ‫اموزش و پرورش شهر تهران‪ ،‬ستاد مدیریت محله‬ ‫و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان‬ ‫تهران در س��طح مح�لات ‪۳۵۲‬گانه ش��هر تهران‬ ‫برگزار ش��د و بنابر زمان اعالم ش��ده در فراخوان‪،‬‬ ‫مهل��ت اولیه ارس��ال اثار به دبیرخانه مس��ابقه‪7 ،‬‬ ‫شهریور بود که تا ‪ ۱۵‬شهریور نیز تمدید شد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬واحدی در گنجایش ‪ -‬شکل ماه شب اول ‪ -‬موضوع و زمینه اصلی‬ ‫‪ -2‬عنصر شیمیایی شبه فلز با عدد اتمی ‪ -51‬گونه ای مسابقه دو‬ ‫‪ -3‬خالص و سره ‪ -‬مقامی در سفارتخانه ‪ -‬اسید خون‬ ‫‪ -4‬از ضمای��ر پرسش��ی ‪ -‬از اب��زار زراع��ت و بنایی ‪ -‬صمغ تلخ و دارویی ‪ -‬رش��ته‬ ‫باریک فلزی‬ ‫‪ -5‬از پادشاهان سلسله ساسانیان ‪ -‬ماه عاطفه ‪ -‬ظلم و جور ‪ -‬محل و مکان‬ ‫‪ -6‬صدای بلند و موزون ‪ -‬مزه عسل و شکر‬ ‫‪ -7‬دفعات ‪ -‬از انواع ریاست‬ ‫‪ -8‬عقل و فهم ‪ -‬سوره ‪ 78‬قران‬ ‫‪ -9‬سخنان نامربوط بیمار تب دار ‪ -‬اکسید اهن‬ ‫‪ -10‬صفت فرزند عزیز ‪ -‬کنایه از شخص نامعلوم‬ ‫‪ -11‬میان و وسط ‪ -‬از تقسیمات ارتش ‪ -‬زمخت و خشن ‪ -‬همنام‬ ‫‪ -12‬حالتی در نشستن ‪ -‬رنگی برای چشم ‪ -‬واحد پتانسیل ‪ -‬ساز صحرا‬ ‫‪ -13‬از لوازم ارایش��ی ‪ -‬از اهنگ های موس��یقی عهد ساس��انیان ‪ -‬گزنده خوش‬ ‫خط و خال‬ ‫‪ -14‬باخبر ‪ -‬شهری در شرق استان لرستان‬ ‫‪ -15‬پیشوند نفی ‪ -‬قرض و دین ‪ -‬نوعی خزه دریایی که پوشیده از ماده اهکی است‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫گ س‬ ‫ت‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪10‬‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫س ک‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪223‬‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ج‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ک‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪224‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مجسمه مدل لباس ‪ -‬لقب کشورمان در اشعار و سروده ها‬ ‫‪ -2‬هیکل دار و قوی جثه ‪ -‬چهره ‪ -‬لیگ حرفه ای فوتبال اسپانیا‬ ‫‪ -3‬پایه ها ‪ -‬به سمت پایین ‪ -‬نام اختصاری هواپیمایی ملی کشورمان‬ ‫‪ -4‬نت س��وم در موس��یقی ‪ -‬نمره برتر امتحانی ‪ -‬ضمیر مخاطب تازی‬ ‫ زبانه کشیدن اتش‬‫‪ -5‬از راه تقویت کردن به همنوع ‪ -‬مولف کتاب الفهرست ‪ -‬جانور درنده‬ ‫‪ -6‬جهان ها و دنیاها ‪ -‬کاسه از نوع کوچک ان‬ ‫‪ -7‬کاالی در حال حمل‪ -‬شب روستاییان‬ ‫‪ -8‬تنگدست ‪ -‬کلمه تعطیل‬ ‫‪ -9‬دودمان ‪ -‬غربال سیمی‬ ‫‪ -10‬فرهنگ نامه معتبر فرانسوی ‪ -‬یار ژولیت‬ ‫‪ -11‬میم التین ‪ -‬حریق ‪ -‬ترمز کشتی دریایی‬ ‫‪ -12‬از اقم��ار س��یاره مش��تری ‪ -‬بمب زیر خاک��ی ‪ -‬جمله های نغز و‬ ‫پرمعنا ‪ -‬گشوده‬ ‫‪ -13‬از قبایل عرب در صدر اسالم ‪ -‬واحد پول مالزی ‪ -‬نمونه و الگو‬ ‫‪ -14‬مرحله به مرحله ‪ -‬حرف اثبات ‪ -‬نوعی رنگ قرمز‬ ‫‪ -15‬از کارکنان هواپیما ‪ -‬صفت بانوی دلیر و نترس‬ ‫برادرکشی در مسلک قابیلیان‬ ‫چنین ش��د ک��ه فرزن��دان مظل��وم بر‬ ‫س��فره ظالم نشستند و بس��تگان مقتول‬ ‫ب��ه خدمت قات��ل درامدن��د و کالغان با‬ ‫همه سیاهکاری شان بر بام کبوتران قاصد‬ ‫نشستند و با قارقار دروغ شان‪ ،‬روزداران را‬ ‫به شب بردند‪ .‬زمین تشنه چنان خون مان‬ ‫را نوش��ید که پنداشتی خونی از ما نرفته‬ ‫اس��ت و پرواز کالغان چنان دیر پایید که وجودمان فراموشش شد‪.‬‬ ‫انگاه ما ماندیم؛ مظلومیتی مدفون و شاهدانی همجنس قاتل‪.‬‬ ‫پی «داش��تن»‪ ،‬برادر کش��ت و برای بیش��تر داشتن به‬ ‫قابیل در ِ‬ ‫دس��تیاری کالغان‪ ،‬هابی��ل را چون میوه ای کاش��ت و از دانه قتل‪،‬‬ ‫میوه حکومت چید‪ .‬پس از ان قتل‪ ،‬مذهب قابیل ش��د که حکومت‬ ‫بهشتش بود و در هر لحظه هابیلی یافت و به خاک نشاند تا غرفه ای‬ ‫از بهش��تش را باز خرد‪ .‬هابیلی از پی هابی��ل به خاک می افتاد و با‬ ‫دهان خاک بلعیده می ش��د تا جنگل حکومت قابیل انبوه تر شود و‬ ‫نشیمنگاه کالغان‪ ،‬وسیع تر‪ .‬هابیل ها بذر می شدند و هابیلیان زمین‬ ‫را به وسوس��ه کالغان زمین را شیار می کردند و بذر جان پدر را به‬ ‫خاک می س��پردند که دانسته و ندانس��ته جنگل قابیل را وسعت و‬ ‫قدرت بخشند‪.‬‬ ‫جنگل وسیع و وسیع تر شد و جمع کالغان انبوه و انبوه تر و شب‬ ‫غلی��ظ و غلیظ تر و قانون جن��گل چنان دیر ماند که تقدس یافت و‬ ‫قتل عام‪ ،‬مشیت الهی نام گرفت‪ .‬کدامین خورشید می توانست شبی‬ ‫چنین غلیظ را بش��وید؟ و کدامین حقیقت می توانس��ت در هجوم‬ ‫بی رحم دروغ سر برافرازد؟‬ ‫* از نوش��ته های استاد پرویز خرسند با نام شهید همه اعصار که‬ ‫در عاشورای سال ‪ ۱۳۵۰‬نوشته و در حسینیه ارشاد خوانده شد‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫فروش اینترنتی قران‬ ‫رئیس اتحادیه ناش��ران قرانی از فروش ق��ران و نرم افزارهای‬ ‫فرهنگی قران و عترت در سامانه فروش اینترنتی خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبنا‪ ،‬محمدحس��ین محمودی‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫ناشران قرانی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬همزمان با بیست وهفتمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی قران کریم‪ ،‬سایتی راه اندازی شد که در ان محصوالت‬ ‫قرانی ناشران فعال در این حوزه به نمایش درامد تا امکان خرید‬ ‫اینترنتی برای خریداران ایجاد شود‪.‬‬ ‫محمودی با اش��اره به استقبال ناش��ران قرانی از این طرح در‬ ‫نمایش��گاه قران‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در گام نخس��ت ‪ ۱۵۰‬ناش��ر برای‬ ‫حضور در این سامانه ثبت نام کردند و به مرور ‪ ۲۰۰‬ناشر دیگر نیز‬ ‫اعالم امادگی کردند و در مجموع اثار و محصوالت ‪ ۳۵۰‬ناشر در‬ ‫سامانه بارگذاری شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره پیش بینی های خود برای حضور ناش��ران در این‬ ‫سامانه‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬پیش بینی ما این است که فعالیت این سایت‬ ‫را با ‪ ۱۰۰۰‬ناشر دنبال کنیم و از انجایی که بستر سایت فراهم‬ ‫است و کار ادامه دارد‪ ،‬در مهر این پروژه به نتیجه خواهد رسید‪.‬‬ ‫خواندن و نوشتن‬ ‫به سبک قرن بیست ویکم‬ ‫ش��رکت ژاپنی س��ونی اعالم کرد به زودی محصول کتابخوان‬ ‫جدیدش را در بازار امریکا عرضه خواهد کرد‪ .‬کتابخوان موس��وم‬ ‫به کاغذ دیجیتال دارای ویژگی های منحصر به فردی اس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایبنا به نقل از گودایریدر‪ ،‬برای نخس��تین بار محصول‬ ‫کتابخوان شرکت سونی در کشور امریکا عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫احس��اس کاغ��ذ واقعی هنگام نوش��تن و خوان��دن عالوه بر‬ ‫امکان مش��خص کردن نکات مهم و پاک کردن اش��تباه ها یکی‬ ‫از اصلی ترین ویژگی های اصلی این محصول کتابخوان ش��رکت‬ ‫ژاپنی است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از نکات خاص این کتابخوان سونی جابه جایی بین‬ ‫صفحات بدون نگرانی بازگش��ت به صفحه پیش��ین عنوان شده‬ ‫اس��ت‪ .‬صفحه شبه کاغذ این دس��تگاه‪ ،‬نور را منعکس نمی کند؛‬ ‫حتی در نور مستقیم خورشید‪.‬‬ ‫عالوه بر این رزلوشن باالی صفحه متون را با بهترین کیفیت‬ ‫ممکن به ش��ما نش��ان می دهند‪ .‬کاغذ دیجیت��ال به علت اندازه‬ ‫استاندارد ان به شما اجازه می دهد متون خود را در اندازه واقعی‬ ‫انه��ا ببینید‪ .‬با این دس��تگاه به دلیل اس��تفاده از فناوری جوهر‬ ‫دیجیتال دیگر نگران اسیب به چشمان تان نباشید و ساعت های‬ ‫پیاپی به مطالعه بپردازید‪.‬‬ ‫کنترل بیماری ایدز‬ ‫در حاشیه اجرای یک نمایش‬ ‫همزمان با اغاز اجرای نمایش «میمون» در تاالر مولوی‪ ،‬ازمایش رایگان ‪ HIV‬در‬ ‫حاش��یه اجرای این نمایش انجام می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫همزمان با اغاز اجرای‬ ‫نمای��ش «میم��ون» از ‪ ۲۴‬ش��هریور در تاالر مولوی‪ ،‬کلینیکی س��یار در محوطه این‬ ‫مجموع��ه ب��ا هدف افزایش اگاهی درباره بیماری ایدز به انجام خدمات مش��اوره ای و‬ ‫ازمایش ‪ HIV‬می پردازد؛ برهمین اساس ون ازمایش ‪ HIV‬همه روزه از ‪24‬شهریور‬ ‫تا ‪ 10‬مهر از س��اعت ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۲‬در حیاط این مجموعه اماده ارائه خدمات مش��اوره و‬ ‫سالمت رایگان به افراد خواهد بود‪ .‬نمایش «میمون» به عنوان تازه ترین اثر گروه تئاتر‬ ‫ساس��ات‪ ،‬ازسوی دانش��جوی تئاتری روایت می شود که موضوع پایان نامه اش بررسی‬ ‫اث��ار یک کارگردان ایرانی تئاتر در امریکاس��ت ک��ه در اوایل دهه ‪ 90‬میالدی در اثر‬ ‫بیماری ایدز درگذشته اما روند پژوهش پایان نامه‪ ،‬به تدریج او را وارد مسیر تازه ای از‬ ‫زندگی خود می کند‪« .‬میمون» به نویس��ندگی و کارگردانی وحید رهجوی و حسین‬ ‫ملکی از ‪ ۲۴‬ش��هریور تنها ‪ ۱۶‬ش��ب‪ ،‬به جز شنبه ها س��اعت ‪ ۲۰‬در تاالر مولوی روی‬ ‫صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫برگزاری هشتمین‬ ‫دوساالنه مجسمه سازی تهران‬ ‫هش��تمین دوساالنه مجسمه س��ازی تهران با همکاری اداره کل هنرهای تجسمی‪،‬‬ ‫انجمن هنرمندان مجسمه س��از ایران و موسسه توس��عه هنرهای تجسمی معاصر از‬ ‫اس��فند ‪ ۱۳۹۸‬تا اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۹‬به طور غیررقابتی برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ه��ادی مظف��ری‪ ،‬مدیرکل هنرهای تجس��می در احکام��ی جداگانه‪ ،‬اعضای‬ ‫ش��ورای سیاست گذاری هشتمین دوساالنه مجسمه س��ازی را انتخاب کرد‪ .‬براساس‬ ‫ای��ن احکام‪ ،‬محمود بخش��ی‪ ،‬نرگس حریریان‪ ،‬ندا رضوی پ��ور‪ ،‬بیژن غنچه پور‪ ،‬ملک‬ ‫دادیار گروس��یان‪ ،‬محمود محرومی و کامبیز موس��وی اقدم به عنوان اعضای ش��ورای‬ ‫سیاست گذاری انتخاب شدند‪ .‬هادی مظفری به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری‬ ‫همچنین در حکمی جداگانه‪ ،‬محمود بخشی را به عنوان دبیر دوساالنه انتخاب کرد‪.‬‬ ‫دبیرخانه هشتمین دوساالنه مجسمه سازی تهران در روزهای اینده فراخوان دریافت‬ ‫اثار را در رسانه ها منتشر خواهد کرد‪.‬‬ ‫برگزاری جشنواره‬ ‫موسیقی هند و اروپایی در سنندج‬ ‫جش��نواره موسیقی هند و اروپایی در سنندج برگزار می شود‪ .‬این پیشنهاد ازسوی‬ ‫اعضای انجمن موس��یقی ایران شعبه کردستان در دیدار با استاندار کردستان مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫بهمن مرادنیا‪ ،‬اس��تاندار کردس��تان در ای��ن دیدار به غنای‬ ‫موس��یقایی و ظرفیت های موجود در این حوزه اش��اره و اظهار کرد‪ :‬بی گمان برگزاری‬ ‫جشنواره های موسیقی و دیگر برنامه های فرهنگی می تواند در معرفی استان و رونق‬ ‫اقتصاد هنر نقش ایفا کند‪ .‬وی با بیان اینکه هم اینک س��نندج به عنوان ش��هر خالق‬ ‫موس��یقی مطرح اس��ت و زمینه های الزم برای تثبیت این مسئله وجود دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان و انجمن موس��یقی زمینه برگزاری‬ ‫جشنواره موسیقی هند و اروپایی و زمان اجرای مناسب ان را فراهم کنند‪.‬‬ ‫برپایی ‪ ۱۱۰‬نمایشگاه کتاب دفاع مقدس‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰۰۰‬عن��وان کت��اب با موضوع دفاع مقدس همزمان ب��ا اغاز هفته دفاع‬ ‫مقدس روی پورتال امور کتابخانه های س��ازمان فرهنگی هنری ش��هرداری تهران به‬ ‫نمایش گذاش��ته می ش��ود‪ .‬به گزارش ایبنا‪ ،‬ایمان کرد‪ ،‬مدیر امور کتابخانه ها و ترویج‬ ‫فرهنگ کتابخوانی س��ازمان فرهنگی هنری ش��هرداری تهران‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با شروع‬ ‫هفت��ه دف��اع مقدس در بیش از ‪ ۱۱۰‬کتابخانه س��ازمان فرهنگی هنری ش��هرداری‬ ‫تهران نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قرار است در این نمایشگاه ها‬ ‫مجموع��ه ای از کتاب ه��ا با موضوع دفاع مقدس و اثار مرتبط با ان برای اعضا و مردم‬ ‫به نمایش گذاشته شود‪.‬‬ ‫ک��رد ب��ا بیان اینک��ه معرفی ای��ن کتاب ها به عالقه من��دان و توضیح درب��اره اثار‬ ‫ش��اخص در این حوزه از دیگر برنامه هایی اس��ت که برای این هفته پیش بینی شده‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬کارشناس��ان کتابخانه های ما درباره کتاب های م��ورد نیاز و مورد عالقه اعضا‬ ‫توضیحات��ی ارائه خواهند ک��رد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬یکی دیگر از اقدام ها‪ ،‬نمایش مجازی‬ ‫اثار دفاع مقدس اس��ت که در این راس��تا حدود ‪ ۵۰۰۰‬عنوان کتاب روی پورتال امور‬ ‫کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به نمایش گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اهداف اجرای این طرح توضیح داد‪ :‬اثار ش��اخص و ارزش��مند زیادی‬ ‫در حوزه دفاع مقدس منتش��ر ش��ده اند اما مردم به طور محدود با انها اش��نا هستند و‬ ‫هفته دفاع مقدس فرصتی است تا این کتاب ها به مخاطبان و مردم معرفی شوند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫با پایان طرح «تابس��تانه کتاب ‪ ،»۹۸‬فهرس��ت‬ ‫کتاب ه��ای پرف��روش حوزه ک��ودک و نوجوان در‬ ‫بخش های ترجمه و تالیف منتشر شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫طرح تابس��تانه کتاب ‪ ۹۸‬در‬ ‫‪ ۳۱‬اس��تان با مش��ارکت ‪ ۶۲۸‬کتابفروشی دارای‬ ‫فروش اجرا ش��د و در این مدت ‪ ۳۸۴‬هزار و ‪۱۳۱‬‬ ‫نسخه کتاب ازسوی ‪ ۹۸‬هزار و ‪ ۷۶۵‬نفر خریداری‬ ‫شده است‪ .‬کتاب های «می می نی الهی بد نبینی»‪،‬‬ ‫«پرن��ده رو درخت��ه می می نی ش��ده ش��لخته»‪،‬‬ ‫«می می نی تو مهدکودک دوسته با فیل و اردک»‪،‬‬ ‫«می می نی چه دوست نازنینی»‪« ،‬می می نی دیگه‬ ‫بیکاره دوس��ت و رفیق نداره»‪« ،‬می می نی تولد و‬ ‫مهمونی»‪« ،‬می می نی پش��ت پرده یه س��که پیدا‬ ‫کرده»‪« ،‬می می نی یه عالمه شیرینی»‪« ،‬می می نی‬ ‫گل می کش��ه یا نی نی» و «درخت و برگ و ریشه‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ش�هریار وجدانی‪ ،‬روانشناس‪ :‬به تازگی در دانشگاه پِن‬ ‫پژوهش��ی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬از گروه ازمایشی خواسته شد‬ ‫برای مدت ‪ ۱۰‬روز‪ ،‬هر زمانی که احس��اس نگرانی می کنند‪،‬‬ ‫ان نگرانی را یادداش��ت کنند‪ .‬تمام شرکت کنندگان مبتال به‬ ‫اختالل اضطراب فراگیر بودند ک��ه از ویژگی های ان‪ ،‬تجربه‬ ‫اضط��راب زیاد و غیرقاب��ل کنترل‪ ،‬به هم��راه عالیمی مانند‬ ‫کاهش تمرکز‪ ،‬بی خوابی و‪ ...‬اس��ت‪ .‬ب��رای اطمینان‪ 4 ،‬بار در‬ ‫روز به گروه یاداوری می ش��د که نگرانی های ‪2‬س��اعت گذشته خود را یادداشت کنند تا‬ ‫بیش��ترین میزان نگرانی های ممکن ضبط ش��ود‪ .‬هر ش��رکت کننده به طور متوسط در‬ ‫روز ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬نگرانی را گزارش می کرد‪ .‬پس از این کار‪ ،‬از ش��رکت کنندگان خواس��ته شد به‬ ‫مدت یک ماه‪ ،‬در پایان هر روز‪ ،‬فهرس��ت نگرانی های خود را بازبینی و بررس��ی کنند که‬ ‫چندتا از انها به واقعیت بدل ش��ده است‪ .‬نتیجه پژوهش این بود‪ ۹۱ :‬درصد از اتفاق های‬ ‫نگران کننده هیچ گاه رخ نداد! و ش��دت ‪ ۹‬درصد باقیمانده از نگرانی هایی که اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫نزدیک یک س��وم مقدار پیش بینی ش��ده بود و برای برخی از افراد (نسبت ‪ ۱‬به ‪ )۴‬هیچ ‬ ‫کدام از مسائل نگران کننده فهرست شان‪ ،‬در عمل اتفاق نیفتاد‪ .‬در توصیف ذات نگرانی‪،‬‬ ‫از کلمه فریبکار اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬چراکه نگرانی ها به طور ضمنی ما را فرامی خوانند تا‬ ‫به انها توجه کنیم و بپذیریم که خطر جدی است و در واقعیت‪ ،‬مشابه مثالی که پیش تر‬ ‫روایت ش��د‪ ،‬این خطرها وجود ندارند‪ .‬در واقع در نگاه افرادی که دائم از چیزی نگرانند‪،‬‬ ‫ای��ن نگرانی مانند یک مکانیس��م دفاعی عمل می کند و انها ای��ن نگرانی ها را ابزاری به‬ ‫دردبخور برای شناس��ایی و جلوگیری از خطرات واقعی می دانند؛ بنابراین مشاهده امار‬ ‫به حقیقت پیوستن این نگرانی ها‪ ،‬می تواند ابزاری باشد برای افراد سالم ‪-‬که به اختالل‬ ‫روان��ی خاصی مبتال نیس��تند‪ -‬تا بتوانند ت��ا حدی ذهن و افکار خ��ود را کنترل کنند‪...‬‬ ‫تجربه ای که هرکس می تواند به تنهایی هم به ان برس��د‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬ذهن ما مفهوم‬ ‫زمان را مانند ما پردازش نمی کند؛ یعنی با اینکه نگرانی ها به طور عمده مربوط به اینده‬ ‫هستند‪ ،‬هیجانات شناختی ان نگرانی ها را در همین لحظه تجربه می کنیم‪ .‬به طور مثال‬ ‫هم��ه ما این تجربه را داش��ته ایم که در نگرانی بابت رد ش��دن از ی��ک امتحان که در ماه‬ ‫اینده برگزار می ش��ود‪ ،‬همین االن فشار خون مان پایین امده یا عرق کرده ایم‪ .‬بنابراین‬ ‫اگ��ر بتوانیم ذهن مان را به گونه ای تربیت کنیم ک��ه در لحظه حال متمرکز بماند‪ ،‬خود‬ ‫به خود فهرس��ت بلندباالی نگرانی های مان را اگر نه کامل‪ ،‬دس��ت کم به کمتر از نصف‬ ‫تقلیل داده ایم‪ .‬دوره ها‪ ،‬کتاب ها و مش��اوره های روان شناختی گوناگونی وجود دارند که‬ ‫چگونگی هدایت ذهن به لحظه حال را اموزش می دهند‪.‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫زندگی در دقیقه اکنون‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1471

روزنامه صمت 1471

شماره : 1471
تاریخ : 1398/11/29
روزنامه صمت 1470

روزنامه صمت 1470

شماره : 1470
تاریخ : 1398/11/28
روزنامه صمت 1469

روزنامه صمت 1469

شماره : 1469
تاریخ : 1398/11/27
روزنامه صمت 1468

روزنامه صمت 1468

شماره : 1468
تاریخ : 1398/11/26
روزنامه صمت 1467

روزنامه صمت 1467

شماره : 1467
تاریخ : 1398/11/21
روزنامه صمت 1466

روزنامه صمت 1466

شماره : 1466
تاریخ : 1398/11/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!