روزنامه صمت شماره 1367 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1367

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1367

روزنامه صمت شماره 1367

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫منطق ما در برجام‪ ،‬تعهد در برابر تعهد است‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1367‬پیاپی ‪2685‬‬ ‫چهره ها‬ ‫تکلیف قانونی‬ ‫و توصیه عقالنی‬ ‫نهضت ساخت داخل‬ ‫فرصتی در برابر‬ ‫تحریم های خارجی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫اشتغالزایی با این همه تعطیالت‬ ‫همخوانی ندارد‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫رقابت بیکاری‬ ‫و تورم‬ ‫اشتغال در صنعت خودرو‬ ‫وسیله یا هدف‬ ‫دغدغه های مالی‬ ‫معدنکار‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬اصل‬ ‫نخست در ایجاد اشتغال‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫هدف یا وسیله‬ ‫بیکاری پنهان‪ ،‬بهره وری صنایع را کاهش داد‬ ‫‪3‬‬ ‫احیای اشتغال در مناطق کم برخوردار‬ ‫با فعال سازی معادن کوچک‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سایه سنگین هدفی به نام اشتغالزایی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شغل‪ :‬پرش از مانع‬ ‫‪7‬‬ ‫ابتالی «پوشاک» به سیاست های اشتغالزایی بیمار‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار از مسیر بانکی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫کلید اشتغال در دست مسکن‬ ‫‪13‬‬ ‫در جست وجوی امنیت شغلی روی پرده نقره ای‬ ‫‪15‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مصائب تلخ‬ ‫اشتغال‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه در سایه درس اموزی از اباعبداهلل الحسین (ع) و حادثه کربال‪ ،‬پیروزی‬ ‫نهایی از ان ملت ایران خواهد بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز وظیفه اصلی همه مسئوالن و کارگزاران نظام اعم از‬ ‫دولتی و غیردولتی ایس��تادن واقعی در کنار امام حسین (ع)‪ ،‬تالش برای رفع مشکالت مردم و یاداوری‬ ‫عزت و صبوری در برابر فشارهای حداکثری دشمنان به مردم است‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت‪،‬‬ ‫حسن روحانی در جلسه هیات دولت تاکید کرد‪ :‬مردم به اندازه کافی با غصه و سختی روبه رو هستند و‬ ‫نباید اجازه داد با بی دقتی ها غصه جدیدی بر مردم وارد شود‪ .‬رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود گفت‪ :‬امریکا باید بفهمد که جنگ طلبی سودی ندارد و سیاست های جنگ طلبی و فشار حداکثری را‬ ‫رها کند‪ .‬منطق جمهوری اسالمی ایران استفاده از فناوری صلح امیز هسته ای است و در برجام نیز منطق‬ ‫ما تعهد در برابر تعهد است‪ .‬اگر انها به تعهد خود عمل کنند ما نیز عمل می کنیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1367‬‬ ‫پیاپی ‪2685‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫نخس��تین دغدغه جنابعالی و دولت ش��ما و همه دولت های‬ ‫گذشته و حتی دولت های غربی و شرقی‪ ،‬ایجاد شغل برای مردم‬ ‫ل جوان است‪.‬‬ ‫ به ویژه نس ‬ ‫اشتغالزایی مانند هر موضوع دیگری برای خودش ابزار و لوازم‬ ‫و پ��ول و ث��روت و مدیری��ت الزم دارد و به قولی ب��دون اماده‬ ‫کردن زیرساخت های الزم در هیچ جای جهان امکان پذیر نبوده‬ ‫و نیست‪.‬‬ ‫یکی از ابزارها و عوامل زیرس��اخت های اشتغالزایی‪ ،‬عالقه مند‬ ‫کردن جامعه به کار کردن و س��ود بردن افراد از کار خودشان با‬ ‫منطق های خاص دنیای مشاغل است‪.‬‬ ‫ایجاد محیط کار جذاب‪ ،‬دس��تمزدهای مناسب‪ ،‬بیمه‪ ،‬پاداش‬ ‫مادی و معنوی‪ ،‬فراهم کردن بس��تر الزم برای اعتماد به اینده‬ ‫ش��غلی‪ ،‬تضمین س��ال های بازنشس��تگی و ده ها نکت��ه دیگر‪،‬‬ ‫تکه های گمش��ده پازل اشتغالزایی و فرهنگ سازی جامعه برای‬ ‫کار کردن به شمار می روند‪.‬‬ ‫ملتی که عاشق پیشرفت وطنش باشد‪ ،‬عاشق کار هم می شود‬ ‫و بازده کارش‪ ،‬صنعت پیشرفته‪ ،‬اموزش متعالی‪ ،‬رفتار اجتماعی‬ ‫خوب‪ ،‬رفاه عمومی‪ ،‬ارزانی‪ ،‬تثبیت نرخ‪ ،‬اقتصاد س��الم‪ ،‬ش��ادی‬ ‫کودکان‪ ،‬سالمتی کهنساالن و لذت بردن از زندگی خواهد بود‪.‬‬ ‫ام��ا بدون ش��ک ملتی که فق��ط به دنبال تعطیلی باش��د‪ ،‬به‬ ‫پیشرفت دست پیدا نمی کند و نتیجه ان شرایط تلخی است که‬ ‫گاهی در امارها به ان می رسیم‪.‬‬ ‫وقتی سال هاس��ت که از چند دقیقه س��رانه مطالعه در کشور‬ ‫صحب��ت می کنیم و بی توج��ه از ان می گذریم‪ ،‬نتیجه ان چند‬ ‫دقیقه کار مفید در روز ازسوی کارگران و کارمندان خواهد بود‪.‬‬ ‫در بخ��ش خصوص��ی به دلیل س��رمایه های ف��ردی و نظارت‬ ‫ش��خصی صاحب سرمایه‪ ،‬وضعیت کمی مناسب تر است‪ ،‬اما در‬ ‫بخش دولتی و ‪ 4 ،3‬میلیون حقوق بگیر‪ ،‬به نظر می رسد اگر فقط‬ ‫حق��وق ماهانه به افراد داده ش��ود و بس��یاری از اداره ها تعطیل‬ ‫ش��وند‪ ،‬از صرفه جویی در فضا و ساختمان و اب و برق و تلفن و‬ ‫گرما و سرما‪ ،‬مردم و دولت سود بیشتری می برند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫موضوع تنها کم کاری و سرانه پایین تالش و خدمت برای امار‬ ‫نیست‪ ،‬موضوع نبودن عالقه به کار کردن است‪ ،‬موضوع شرایط‬ ‫برنامه ریزی در حوزه های کاری اس��ت‪ ،‬موضوع تعطیالت بیش‬ ‫از اندازه در تقویم س��االنه یک ملت اس��ت‪ ،‬موضوع تفاوت بین‬ ‫سازمان ها در پرداخت دستمزد و حتی تعطیالت است‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫برای اینکه بدانیم در همین ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪ ۱۳۹۸‬چه بر‬ ‫ما گذشته‪ ،‬برای نمونه وضعیت کاری رسانه خودمان را به عنوان‬ ‫یکی از صدها روزنامه کشور برای شما تعریف می کنم تا بدانید‬ ‫همه سازمان ها به چنین وضعیتی دچار هستند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ما نخس��تین شماره روزنامه را در سال جدید بعد از تعطیالت‬ ‫طوالن��ی که از چن��د روز مانده به عید اغاز ش��د‪ ،‬ش��نبه‪۱۷ ،‬‬ ‫فروردین با ش��ماره ‪ ۱۲۶۲‬منتشر کردیم و اگر خدا بخواهد ‪۳۱‬‬ ‫شهریور شماره ‪ ۱۳۷۳‬روزنامه را منتشر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر از ‪ ۲۵‬اس��فند تا ‪ ۳۱‬ش��هریور ‪ ۱۱۱‬شماره در‬ ‫‪ ۱۹۱‬روز منتشر کرده ایم؛ یعنی دقیقا ‪ ۸۰‬روز از ‪ 6‬ماه را تعطیل‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬روز تعطیل رسمی و قرمز در تقویم بوده است‪ ۲۷ ،‬جمعه‬ ‫داش��تیم که تازه روزنامه نگاران س��رکار می این��د‪ ۳۷ ،‬روز هم‬ ‫بین تعطیلی بوده است‪.‬‬ ‫بدیهی است هیچ کارخانه عظیم و هیچ سازمان و حتی بانک‬ ‫هم قادر نیس��ت در چنین شرایطی به حیات خود ادامه دهد و‬ ‫خرج و دخل کند و هزینه های خود را پوشش دهد‪.‬‬ ‫حاال کارکنانی هم هس��تند که عالوه ب��ر ‪ ۸۰‬روز تعطیلی‪ ،‬از‬ ‫مرخصی و دیر امدن و زود رفتن هم استفاده می کنند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫اگ��ر ‪ ۱۶‬روز تعطی��ل رس��می را ب��ا ‪ ۲۷‬جمع��ه و ‪ ۳۷‬روز‬ ‫بین تعطیلی و ‪ ۲۷‬روز تعطیلی پنجش��نبه بسیاری از سازمان ها‬ ‫جمع کنیم به عدد ‪ ۱۰۷‬می رس��یم که وقتی ان را از ‪ ۱۹۱‬روز‬ ‫کم کنیم‪ ،‬متوجه می شویم نزدیک ‪ ۹۰‬روز کاری داشتیم؛ یعنی‬ ‫یک روز در میان مملکت تعطیل بوده اس��ت‪ .‬حاال اگر س��رانه‬ ‫کاری را هم به جای چند دقیقه واقعی همان ‪ 2‬س��اعت اعالم‬ ‫ش��ده مرکز امار در نظر بگیری��م‪ ،‬میانگین کار و خدمات در ‪۶‬‬ ‫ماه حدود ‪ ۱۸۰‬ساعت خواهد شد که با تقسیم بر ‪ ۸‬ساعت کار‬ ‫روزانه‪ ،‬بیست و چند روز می شود‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫اگر در هر سال ‪2‬ماه کار واقعی انجام شود و ‪ ۱۰‬ماه کارکنان‬ ‫دولت را تعطیل کنیم‪ ،‬بازده ان از نظر مالی برای دولت بس��یار‬ ‫زیادت��ر خواهد ب��ود و این یک فاجعه اقتص��ادی و نتیجه تورم‬ ‫کارکنان در بخش های دولتی و س��نگین شدن کفه نیروهایی‬ ‫اس��ت که بدون برنامه ریزی و کار تعریف ش��ده در سازمان ها و‬ ‫وزارتخانه ها نشس��ته اند و هر روز بروکراس��ی اداری را سخت و‬ ‫سخت تر می کنند و برنامه ریزان دولتی یا مجلسی هم‪ ،‬بر تعداد‬ ‫وزارتخانه ها می افزایند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ارائ��ه الیح��ه کاهش تعطیالت رس��می‪ ،‬تطبی��ق تعطیالت‬ ‫تقویم خورش��یدی با قمری‪ ،‬توجه به روزه��ای بین تعطیلی و‬ ‫کاستن ان با ثابت کردن روزهای تعطیلی‪ ،‬فرهنگ سازی برای‬ ‫عالقه مندی به کار از کودکی و توجه به س��ایر ابزار و عوامل در‬ ‫زیرساخت های اشتغالزایی‪ ،‬ش��اید بتواند ما را از این دور باطل‬ ‫نجات دهد‪.‬‬ ‫داده ه��ای مرکز ام��ار از افت ن��رخ بیکاری در‬ ‫بهار امس��ال نس��بت به بهار ‪ ۹۷‬خب��ر می دهند‪.‬‬ ‫نخس��تین گزارش از بازار کار ‪ ،۹۸‬دارای دو روی‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬رس��یدن نرخ بی��کاری به ‪۱۰.۸‬‬ ‫درص��د و کاهش تعداد بی��کاران روی خوش بازار‬ ‫اس��ت اما روی دیگر داده ها‪ ،‬افت نرخ مشارکت را‬ ‫مخابره می کند‪ .‬در بازه یک س��اله منتهی به بهار‬ ‫‪ ،۹۸‬ح��دود ‪ ۸۰۰‬ه��زار نفر به جمعیت در س��ن‬ ‫کار افزوده ش��دند؛ ام��ا همزمان از جمعیت فعال‬ ‫‪ ۴۳‬هزار نفر کم ش��د تا نش��ان دهد امید افراد به‬ ‫کاریابی در بازار کار در حال افول اس��ت‪ .‬براساس‬ ‫امار از تعداد جمعیت موجود در بازار کار ایران در‬ ‫بهار ‪ ۹۸‬نسبت به بهار ‪ ۹۷‬کاسته شده و جمعیت‬ ‫موجود در بازار کار ایران شامل شاغالن و بیکاران‬ ‫می شود‪ .‬مجموع تعداد شاغالن و بیکاران در فصل‬ ‫پیش��ین کاهش یافت تا ب��ه جمعیتی که بیرون‬ ‫گود بازار کار ایس��تاد ه و امیدی به دس��تیابی به‬ ‫ش��غل ندارند‪ ،‬افزوده ش��ود‪ .‬البته اخرین گزارش‬ ‫مرکز امار حاوی نکات مثبتی نیز است؛ مهم ترین‬ ‫نکته این است که گروه سنی جوان در افت تعداد‬ ‫بیکاران نقش قابل توجهی داش��ته است؛ هرچند‬ ‫از نرخ مش��ارکت نی��روی کار جوان‪ ،‬اطالعاتی در‬ ‫دست نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹نسبت شاغالن به جمعیت‬ ‫به گزارش خبرانالین با تکیه بر داده های مرکز‬ ‫امار از بازار کار ایران در فصل نخس��ت س��ال ‪۹۸‬‬ ‫می توان گفت اخرین امار ش��اغالن حاکی از این‬ ‫اس��ت ک��ه از جمعیت ح��دود ‪ ۸۲‬میلیون نفری‬ ‫ای��ران‪ ،‬به طور تقریبی ‪ ۲۴.۴‬میلیون نفر ش��اغل‬ ‫هس��تند؛ از این رو نسبت شاغالن به جمعیت کل‬ ‫کشور حدود ‪ ۳۰‬درصد است؛ به عبارت ملموس تر‬ ‫هر ‪ ۳‬نفر ایرانی‪ ،‬عالوه بر مخارج خودشان‪ ،‬مخارج‬ ‫‪ ۷‬نفر دیگر را نیز می پردازند‪ .‬اگر نسبت جمعیت‬ ‫ش��اغل به کل جمعیت در س��ن کار (‪ ۱۰‬ساله یا‬ ‫بیش��تر) محاسبه شود‪ ،‬ش��اخصی به نام «نسبت‬ ‫اش��تغال» به دست می اید که نش��ان می دهد از‬ ‫جمعیت در سن کار‪ ،‬چه درصدی شانس اشتغال‬ ‫دارند‪ .‬نسبت اشتغال در بهار امسال معادل ‪۳۶.۲‬‬ ‫درصد بوده که نس��بت به بهار س��ال گذشته‪۰.۱‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹افت بیکاران‬ ‫عنوان بیکار به فردی اطالق می شود که دارای‬ ‫‪ ۳‬ویژگی باش��د‪ :‬در طول هفت��ه مرجع فاقد کار‬ ‫باش��د‪ ،‬در هفته مرج��ع و ‪ 3‬هفته پیش از ان در‬ ‫جس��ت وجوی کار باشد و در هفته مرجع یا هفته‬ ‫بعد از ان اماده برای کار باش��د‪ .‬هفته مرجع نیز‬ ‫زم��ان اماری برای تعیین وضعیت فعالیت اس��ت‬ ‫ک��ه دومین و س��ومین هفته تقویم��ی ماه میانی‬ ‫هر فصل اس��ت‪ .‬براس��اس داده ه��ای مرکز امار‪،‬‬ ‫نرخ بیکاری در فصل بهار به ‪ ۱۰.۸‬درصد رس��ید؛‬ ‫عددی که نسبت به بهار ‪ ۹۷‬یک پیشرفت به شمار‬ ‫می اید‪ ،‬اما این یک بعد ماجرا است‪ .‬واقعیت دیگر‬ ‫اماری این اس��ت که نرخ مش��ارکت در این بازه‬ ‫یکس��اله با افت همراه ش��ده است‪ .‬نرخ مشارکت‬ ‫نشان می دهد چه درصدی از جمعیت در سن کار‪،‬‬ ‫در جس��ت وجوی شغل یا شاغل هستند‪ .‬افت این‬ ‫نرخ‪ ،‬ناامیدی این جمعیت از دستیابی به شغل را‬ ‫بازگو می کند‪ .‬نرخ مشارکت در بهار ‪ ۹۸‬نسبت به‬ ‫فصل مش��ابه سال گذشته با ‪۰.۵‬درصد کاهش به‬ ‫‪ ۴۰.۶‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت چالش سه ضلعی‬ ‫اقتصاددانان سه ضلعی جوانان‪ ،‬فارغ التحصیالن‬ ‫و زن��ان را ‪ 3‬چالش اصلی بازار کار ایران می دانند‪.‬‬ ‫اخرین داده های بازار کار نشان می دهد وضعیت‬ ‫زنان در بهار ‪ ۹۸‬نس��بت به بهار ‪ ۹۷‬وخیم تر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در بهار امس��ال به جمعی��ت فعال مردان‬ ‫نس��بت به بهار پیش��ین افزوده شد‪ ،‬اما ‪ ۱۷۰‬هزار‬ ‫نفر از جمعیت فعال زنان کاس��ته شد‪ .‬بدتر اینکه‬ ‫در بهار امس��ال‪ ،‬تعداد شاغالن زن دچار ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫نفر عقبگرد ش��د‪ ،‬این در حالی اس��ت که در بهار‬ ‫سال گذشته‪ ،‬تعداد شاغالن زن بیش از ‪ ۲۷۵‬هزار‬ ‫نف��ر افزایش یافته ب��ود‪ .‬نکته مثبت امار بیکاری‪،‬‬ ‫مرب��وط به تحوالت جمعیت جوان اس��ت‪ .‬از کل‬ ‫تعداد بیکاران ‪ ۳۶۴‬هزار نفر کاسته شده که بخش‬ ‫اعظم ان مربوط به جمعیت جوان اس��ت چراکه‬ ‫مطابق داده های مرکز امار از تعداد بیکاران جوان‬ ‫‪ ۱۵-۲۹‬س��اله در بهار امس��ال‪ ،‬حدود ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫نفر نس��بت به بهار سال گذش��ته کم شده است؛‬ ‫یعن��ی حدود ‪ ۶۸‬درصد از افت تعداد بیکاران‪ ،‬در‬ ‫جمعیت جوان رخ داده است‪ .‬نکته جالب تر اینکه‬ ‫عم��ده این اف��ت در بین زنان جوان بوده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ا همه اینها س��هم جوانان زیر ‪ ۲۹‬س��ال از کل‬ ‫بی��کاران همچنان باالتر از ‪ ۵۰‬درصد اس��ت‪ .‬اما‬ ‫درباره فارغ التحصیالن‪ ،‬همچنان بازار کار محیط‬ ‫موردقبول��ی را عرض��ه نمی کن��د‪ .‬ن��رخ بیکاری‬ ‫جمعیت فارغ التحصی��ل از مراکز اموزش عالی از‬ ‫‪۱۷.۸‬درصد در بهار س��ال گذشته به ‪ ۱۶.۶‬درصد‬ ‫در بهار امس��ال رسیده‪ ،‬اما کاهش تعداد بیکاران‬ ‫تحصیلکرده در طول یک سال‪ ،‬تنها معادل ‪۱۹.۵‬‬ ‫هزار نفر بوده که نش��ان می دهد در کاهش ‪۳۶۴‬‬ ‫هزار نفری تعداد بیکاران‪ ،‬س��هم چندانی متعلق‬ ‫به فارغ التحصیالن نبوده است‪ .‬این تحوالت باعث‬ ‫شده س��هم فارغ التحصیالن بیکار نسبت به سال‬ ‫گذشته با رشد ‪ ۳.۹‬درصدی همراه شود و به ‪۴۰.۳‬‬ ‫درصد برس��د‪ .‬در واقع با اینکه از س��هم بیکاران‬ ‫جوان از کل بیکاران کاسته شده‪ ،‬به سهم بیکاران‬ ‫فارغ التحصیل افزوده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت استان ها‬ ‫نرخ بیکاری در اس��تان های گوناگون کشور نیز‬ ‫بین ‪ ۶.۱‬درصد تا ‪۱۶.۷‬درصد در حال تغییر بوده‬ ‫است‪ .‬براس��اس داده های مرکز امار نرخ بیکاری‬ ‫در ‪ ۱۳‬اس��تان کشور در فصل بهار تک رقمی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬کمترین ن��رخ بیکاری مربوط به اس��تان‬ ‫هم��دان اس��ت که با نرخ ‪ ۶.۱‬درص��دی‪ ،‬بهترین‬ ‫وضعیت را برای نیروی کار مهیا کرده است‪ .‬نکته‬ ‫جالب اینکه در این استان نرخ مشارکت اقتصادی‬ ‫نیز نسبت به بهار سال گذشته افزایش یافته و به‬ ‫‪ ۴۴.۱‬درصد رسیده است‪ .‬در استان فارس نیز نرخ‬ ‫بیکاری به ‪ ۷‬درصد نزول کرده‪ ،‬اما در این استان‬ ‫نرخ مشارکت اقتصادی با افت قابل مالحظه ای به‬ ‫‪ ۳۸.۹‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫نرخ بیکاری در پرجمعیت ترین اس��تان کشور‪،‬‬ ‫از میانگین کل کش��ور مطلوب تر است‪ .‬در استان‬ ‫ته��ران نرخ بی��کاری ‪ ۱۰.۱‬درصد گزارش ش��ده‬ ‫که نس��بت ب��ه میانگی��ن کش��وری‪ ۰.۷ ،‬درصد‬ ‫بهت��ر اس��ت‪ .‬بدترین وضعیت نی��روی کار نیز در‬ ‫اس��تان های چهارمحال وبختیاری‪ ،‬خوزس��تان و‬ ‫لرس��تان گزارش شده است‪ .‬جالب اینجاست که‬ ‫استان خوزستان باوجود چاه های نفت‪ ،‬پاالیشگاه‬ ‫و سد از نرخ بیکاری ‪ ۱۶.۲‬درصدی رنج می برد‪.‬‬ ‫رقابت بیکاری و تورم‬ ‫حس�ین سلاح ورزی‪ ،‬نایب رئیس اتاق‬ ‫بازرگان�ی ایران‪ :‬براساس پیش بینی نهادهای‬ ‫بین الملل��ی مانن��د بان��ک جهان��ی و صندوق‬ ‫بین الملل��ی پ��ول‪ ،‬ش��اخص های اقتصاد کالن‬ ‫ایران در سال ‪ ۹۸‬از وضعیت مناسبی برخوردار‬ ‫نخواهند بود‪.‬‬ ‫یکی از این ش��اخص های کالن نرخ بیکاری‬ ‫اس��ت‪ .‬تخمین های رسمی ارائه ش��ده ازسوی‬ ‫دولت ایران ب��ه نهادهای بین المللی پیش بینی‬ ‫می کند نرخ بیکاری در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به حدود‬ ‫‪ ۱۵‬درص��د برس��د که ‪ ۳‬درصد بیش��تر از نرخ‬ ‫بیکاری ‪ ۱۳۹۷‬است؛ اما فراتر از این ارزیابی ها‪،‬‬ ‫به نظر می رس��د نرخ بیکاری در سال ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫چند دلیل رکورد بزند‪.‬‬ ‫دلی��ل نخس��ت ب��ه ن��رخ پایی��ن رش��د‬ ‫سرمایه گذاری برمی گردد که حاال پاشنه اشیل‬ ‫اقتصاد ایران ش��ده اس��ت‪ .‬نرخ (حقیقی) رشد‬ ‫سرمایه گذاری در ایران سال هاست‬ ‫منفی ش��ده و در س��ال جاری نیز‬ ‫چش��م انداز روش��نی برای افزایش‬ ‫ان دیده نمی ش��ود‪ .‬این نرخ منفی‬ ‫که در واقع به معنای رشد و توسعه‬ ‫نیافت��ن بنگاه ه��ای فعل��ی و ایجاد‬ ‫نش��دن بنگاه های جدید است؛ بازار‬ ‫کار ای��ران را از نیروی مح��رک مورد نیاز برای‬ ‫رش��د بلندم��دت و پای��دار تقاض��ا (به ویژه در‬ ‫بخش های تولیدی و زیرساختی) محروم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫موضوع بس��یار بااهمیت در سال ‪ ۱۳۹۸‬این‬ ‫اس��ت که کاهش ق��درت خرید ش��هروندان و‬ ‫احتیاط انها برای خرج کردن موجب می ش��ود‬ ‫تقاضا برای کااله��ای غیرضروری کاهش یابد‪.‬‬ ‫شهروندان در وضعیت فعلی هزینه هایی مانند‬ ‫هزینه س��رگرمی‪ ،‬خرید لباس تازه‪ ،‬تنقالت و‬ ‫غ��ذای بی��رون از خانه را به ش��دت‬ ‫کاهش می دهند‪ .‬اطالعات منتش��ر‬ ‫شده نشان می دهد در ماه های اخیر‬ ‫ف��روش چلوکبابی ه��ا و طباخی ها‬ ‫(به عنوان مثال) نصف شده و شمار‬ ‫گردش��گران داخل��ی و خارجی نیز‬ ‫به ش��دت کاهش یافته اس��ت‪ .‬این‬ ‫رخداد تازه منجر به بیکار شدن شاغالن فعلی‬ ‫بنگاه های خدماتی کوچک و متوس��ط شده که‬ ‫س��هم بس��یار بزرگی در بدنه نیروی کار ایران‬ ‫داشته اند و گس��ترش بیکاری در میان انها به‬ ‫کمیت و کیفیت مس��ئله بیکاری در ایران ابعاد‬ ‫تازه ای می دهد‪ .‬به عالوه نباید از نظر دور داشت‬ ‫که اف��ت فعالیت در بخ��ش خدماتی‪ ،‬تقاضای‬ ‫کوتاه م��دت نیروی کار در بخ��ش تولید را نیز‬ ‫ب��ا بحران روب��ه رو می کند؛ انهم در ش��رایطی‬ ‫که پیش از این روند رش��د بلندمدتش اسیب‬ ‫دیده ب��ود‪ .‬به این ترتیب معضل مزمن بیکاری‬ ‫در ای��ران تبدی��ل به بحرانی حاد می ش��ود‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب س��ونامی بیکاری از دو مس��یر در‬ ‫راه است؛ مسیر نخس��ت‪ ،‬نبود رشد بلندمدت‬ ‫تقاض��ا برای جذب نی��روی کار تازه و مس��یر‬ ‫دوم از دست رفتن ش��غل های فعلی در بخش‬ ‫خدم��ات و افت تقاض��ای کوتاه مدت در بخش‬ ‫تولید به تبع افت تقاضا در بخش های خدماتی‬ ‫و مصرفی‪ .‬ادامه وضعیت فعلی و اسیب های ان‬ ‫که در درجه نخست ناشی از ناکارامدی مزمن‬ ‫نهادهای اقتصادی و روابط تولید و تجارت و در‬ ‫درجه دوم متاث��ر از محدودیت ها و هزینه های‬ ‫تحریم اس��ت بحران اقتصاد ایران را به س��طح‬ ‫تازه ای می برد که در ان رش��د ن��رخ بیکاری‪،‬‬ ‫حت��ی جلوتر از تورم ش��تابان‪ ،‬تبدیل به فصل‬ ‫نخس��ت کتاب قطور مش��کالت اقتصاد کشور‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تعامل استارت اپ ها و روابط عمومی استراتژیک‬ ‫کامران طالبی‪ -‬کارش�ناس برند و بازاریابی‪:‬‬ ‫تا ‪ ۳ ،۲‬دهه پیش هم کمتر کسی فکر می کرد‬ ‫ظهور و رشد استارت اپ ها بتواند به عنوان یکی‬ ‫از امیده��ای اصلی نجات اقتصاد کش��ورها در‬ ‫نظر گرفته ش��ود‪ .‬پر واضح است که ایجاد یک‬ ‫اس��تارت اپ کار ساده ای نیست‪ .‬وقتی به دقت‬ ‫به اس��تارت اپ های داخل��ی و بین المللی نگاه‬ ‫کنیم‪ ،‬ش��رکت های موفقی را می بینیم که در‬ ‫س��ایه ابتکار‪ ،‬خالقیت‪ ،‬جسارت و دوراندیشی‬ ‫کارافرینان ش��ان‪ ،‬پله های ترقی را با س��رعتی‬ ‫باورنکردنی طی کرده اند‪.‬‬ ‫سرعت رش��د ش��رکت ها در جهان با ظهور‬ ‫استارت اپ ها دس��تخوش تحولی شگرف شده‬ ‫و بسیاری از ش��رکت های ناشناخته‪ ،‬در مدتی‬ ‫کوتاه رش��د س��ریعی را پیموده و به ش��هرت‬ ‫کشوری‪ ،‬منطقه ای و جهانی دست یافته اند‪.‬‬ ‫در فضای اقتصادی کنون��ی‪ ،‬راه اندازی یک‬ ‫کس��ب وکار جدید می تواند یک ریسک بسیار‬ ‫بزرگ باشد و نیاز به برنامه ریزی‪ ،‬اینده نگری‪،‬‬ ‫تامین منابع و جس��ارتی در خ��ور دارد‪ .‬توجه‬ ‫کنی��م که اس��تفاده از هر یک از ای��ن ابزارها‬ ‫به تنهایی‪ ،‬ضامن موفقیت کسب وکار نیست‪.‬‬ ‫دو پرس��ش مهمی که قصد داریم پاس��خی‬ ‫برای انها بیابیم این اس��ت که ایا شرکت های‬ ‫اس��تارت اپی نیاز به خدمات روابط‬ ‫عمومی و تبلیغات دارند یا خیر؟ و‬ ‫چه نوع از خدم��ات روابط عمومی‬ ‫و تبلیغات‪ ،‬مناس��ب یک ش��رکت‬ ‫استارت اپی است؟‬ ‫اس��تارت اپ ها نی��ز «لزوم��ا» به‬ ‫نوع��ی از روابط عموم��ی نیاز دارند‬ ‫ک��ه در اینج��ا از ان به عن��وان روابط عمومی‬ ‫استراتژیک یاد می کنیم‪.‬‬ ‫وقتی س��خن از اغاز یک کس��ب وکار جدید‬ ‫در میان باش��د‪ ،‬با نگاهی به ماتریس کاربردی‬ ‫‪( SWOT‬ضعف ه��ا‪ ،‬قوت ه��ا‪ ،‬فرصت ه��ا و‬ ‫تهدیدها) درمی یابیم که چابکی‪ ،‬تصمیم سازی‬ ‫و تصمیم گیری س��ریع و بهره گیری از توان و‬ ‫تخصص و ن��واوری نیروهای ج��وان‪ ،‬از نقاط‬ ‫قوت و فرصت ه��ای این گونه شرکت هاس��ت‪.‬‬ ‫در مقاب��ل ان نی��ز محدودی��ت در بودج��ه‪،‬‬ ‫کم تجربگ��ی‪ ،‬محدودی��ت زم��ان و س��هولت‬ ‫ایجاد و رش��د ش��رکت های همکار با خدمات‬ ‫ی��ا محصوالت موازی را می توان به عنوان نقاط‬ ‫ضعف و تهدیدهای این گروه در نظر گرفت‪.‬‬ ‫ب��ر همی��ن اس��اس درمی یابیم ک��ه روابط‬ ‫عمومی و تبلیغات در ش��رکت های استارت اپ‬ ‫نیاز ب��ه دقت و توجه خاص��ی در زمان بندی‪،‬‬ ‫بودجه بندی و منابع و سرعت دارد‪.‬‬ ‫به ط��ور کلی بح��ث مدیریت منابع‬ ‫و بهره گی��ری بهین��ه و حداکثری‬ ‫از مزیت ه��ای رقابت��ی‪ ،‬رمز بزرگ‬ ‫موفقیت استارت اپ هاست‪.‬‬ ‫در اینج��ا به ی��ک جمله کلیدی‬ ‫برمی خوریم‪« :‬استارت اپ ها بودجه‬ ‫و زمان محدودی دارند»‬ ‫ش��رکت های اس��تارت اپی رقیب��ان بالقوه و‬ ‫بالفعل زیادی دارند یا می توانند داش��ته باشند‬ ‫که پیشی گرفتن یا خلق رقیبان جدید در ان‬ ‫بسیار محتمل است‪.‬‬ ‫ات��اق فکر این ش��رکت ها که ی��ک مدیر یا‬ ‫متخصص روابط عمومی و تبلیغات استراتژیک‬ ‫یک��ی از اعض��ای اصلی انهاس��ت‪ ،‬باید به طور‬ ‫بی وقفه و مس��تمر در حال فعالیت و بررس��ی‬ ‫اوضاع داخلی‪ ،‬برنامه ریزی اینده و تحلیل بازار‬ ‫و رقیبان باشد‪.‬‬ ‫رواب��ط عمومی اس��تراتژیک با اس��تفاده از‬ ‫عناصر خالقیت و جذابیت‪ ،‬پرهیز از زیاده گویی‬ ‫و اط�لاع کافی از محصوالت یا خدمات‪ ،‬محتوا‬ ‫را براساس نیاز مشتری تهیه و اماده می کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن انتخاب بهینه تری��ن روش انتقال‬ ‫محتوا از بین طیف وس��یع رسانه ها از وظایف‬ ‫مه��م و تاثیرگذار روابط عمومی اس��تراتژیک‬ ‫است‪.‬‬ ‫به عالوه اینکه بهتر اس��ت هرگ��ز ارتباطات‬ ‫رس��انه ای را فرام��وش نکنی��م‪ .‬روابط عمومی‬ ‫اس��تراتژیک ارتباطات رسانه ای ایجاد می کند‬ ‫و ان را گسترش می دهد‪.‬‬ ‫با دقت ب��ه نفوذ و می��زان اعتماد مردم به‬ ‫رس��انه هنوز هم می ت��وان از ان به عنوان یکی‬ ‫از قدرتمندترین روش های انتقال پیام استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س��اخت داس��تان های موفق در قالب تجربه‬ ‫مش��تری‪ ،‬یکی از روش هایی اس��ت که گرچه‬ ‫زمان تاثیر ان کمی از سایر روش های تبلیغات‬ ‫مستقیم بیشتر اس��ت‪ ،‬اما در بلندمدت بدون‬ ‫هیچ هزین��ه جدیدی دهان به دهان منتش��ر‬ ‫می ش��ود و کارای��ی خ��ود را خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫طراح��ی‪ ،‬تولی��د و هدایت انتش��ار تجربه های‬ ‫مشتری از وظایف روابط عمومی است‪.‬‬ ‫با اینکه رواب��ط عمومی و تبلیغ��ات‪ ،‬فرزند‬ ‫خردس��ال کسب وکار بش��ری است‪ ،‬در همین‬ ‫زم��ان کوتاه نیز توانس��ته تاثی��رات مهمی بر‬ ‫ان بگذارد؛ به گونه ای ک��ه بازی گردانان اصلی‬ ‫اقتصاد جه��ان ان را بازوی قدرتمند و حیاتی‬ ‫کسب وکار خود می شناسند‪.‬‬ ‫اشتغال ناقص‬ ‫در نیروی کار ایران‬ ‫اگر به طور پاره وق��ت کار می کنید‪ ،‬اما می توانید‬ ‫ساعت های بیش��تری را به ش��غل خود اختصاص‬ ‫دهی��د‪ ،‬اگ��ر دارای مهارت های��ی هس��تید که در‬ ‫ش��غل فعلی تان از انها اس��تفاده ای نمی شود و اگر‬ ‫ش��اغالنی با شرایط ش��ما درامد بیش��تری دارند‪،‬‬ ‫جزو افراد دارای اش��تغال ناقص هستید و شرایطی‬ ‫مش��ابه ‪ ۹‬درصد شاغالن در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬را تجربه‬ ‫می کنید‪ .‬بن��ا به تعریف مرکز امار ایران‪ ،‬اش��تغال‬ ‫ناقص‪ ،‬اش��تغالی اس��ت که در ان امکان بکارگیری‬ ‫ی��ا بهره برداری از تمامی اس��تعدادها‪ ،‬ظرفیت ها یا‬ ‫توانایی های فرد فراهم نباش��د و ش��امل اش��تغال‬ ‫ناقص زمانی‪ ،‬اشتغال ناقص مهارتی و اشتغال ناقص‬ ‫درامدی است‪ .‬به گزارش اقتصاد انالین‪ ،‬شاغالنی‬ ‫که کارشان تمام وقت نیست‪ ،‬خودشان می خواهند‬ ‫س��اعت های بیش��تری کار کنند‪ ،‬اما کارفرما به هر‬ ‫دلیلی نمی خواهد یا نمی تواند به ساعت کاری انها‬ ‫اضاف��ه کند‪ ،‬در اما ِر اش��تغال ناقص قرار می گیرند‪.‬‬ ‫برخی دیگر از ش��اغالن مهارت های��ی دارند که در‬ ‫ش��غل فعلی ش��ان به طور کام��ل از ان اس��تفاده‬ ‫نمی کنند‪ ،‬به طور مثال رشته تحصیلی و شغل شان‬ ‫با هم مرتبط نیست یا مهارت ها و سمت شغلی شان‬ ‫با هم انطباق ندارد؛ این شاغالن هم در امار اشتغال‬ ‫ناقص قرار می گیرند‪ .‬گروه اخر ش��اغالنی هستند‬ ‫که امادگی فعالیت در شغلی با درامد باالتر را دارند‪،‬‬ ‫اما پیشنهاد مناسبی برای شان وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تغیی�رات اش�تغال ناقص در ‪ ۱۰‬س�ال‬ ‫گذشته‬ ‫بررس��ی داده های طرح امارگی��ری نیروی کار‬ ‫مرکز امار ایران در ‪ ۱۰‬س��ال گذشته نشان می دهد‬ ‫س��هم اش��تغال ناقص در این دوره در حال افزایش‬ ‫بوده است‪ .‬یعنی جمعیت افراد دارای اشتغال ناقص‬ ‫نس��بت به کل تعداد ش��اغالن‪ ،‬در این مدت بیشتر‬ ‫شده است‪ .‬پایین ترین سهم اشتغال ناقص‪ ،‬مربوط‬ ‫به سال ‪ ۱۳۹۱‬با ‪ ۸.۸۹‬درصد و بیشترین ان مربوط‬ ‫به س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با ‪ ۱۰.۸۴‬درصد است‪ .‬به طور کلی‬ ‫حدود ‪2‬میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬هزار نفر از جمعیت حدود‬ ‫‪ ۲۳‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفری ش��اغالن در س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬دارای اشتغال ناقص هستند‪ .‬سهم اشتغال‬ ‫ناقص مردان در این ‪ ۱۰‬س��ال‪ ،‬بین ‪ ۹.۸۲‬تا ‪۱۱.۹۶‬‬ ‫درصد در حال تغییر بوده اس��ت؛ یعنی در بهترین‬ ‫حالت‪ ۹ ،‬نفر از هر ‪ ۱۰۰‬مرد ش��اغل‪ ،‬دارای اشتغال‬ ‫ناقص بوده اند‪ .‬این عدد در بدترین حالت‪ ،‬به حدود‬ ‫‪ ۱۲‬نفر رس��یده است‪ .‬تغییرات سهم اشتغال ناقص‬ ‫در بی��ن زنان‪ ،‬کمتر بوده و بین ‪ ۴.۲۶‬درصد تا ‪۵.۸۴‬‬ ‫درصد‪ ،‬در حرکت بوده است‪.‬‬ ‫به طور کلی بخش عمده جمعیت دارای اشتغال‬ ‫ناقص را مردان تشکیل می دهند و جمعیت مردان‬ ‫دارای اشتغال ناقص به طور میانگین حدود ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫زنان دارای اشتغال ناقص است‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�اغلی که بیشترین اشتغال ناقص را‬ ‫دارند‬ ‫بیشترین سهم اشتغال ناقص در سال ‪ ۱۳۹۷‬در‬ ‫‪ ۹‬گروه عمده شغلی‪ ،‬مربوط به کارگران ساده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۸.۴۶‬درصد کارگران ساده یعنی جمعیتی بیش‬ ‫از ‪ ۹۰۰‬هزار نفر‪ ،‬دارای اش��تغال ناقص هستند‪ .‬این‬ ‫به این معناس��ت که از ‪ ۱۰۰‬نفر کارگر ساده‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۲۸‬نف��ر می توانند س��اعت کاری بیش��تر یا درامد‬ ‫باالتری داشته باش��ند یا اینکه از مهارت های خود‬ ‫بیش��تر اس��تفاده کنند‪ ،‬اما در شغل فعلی خود این‬ ‫امکان را ندارند و شغلی متناسب با شرایط خود نیز‬ ‫پیدا نمی کنند‪ .‬اگر مش��اغل دارای اشتغال ناقص را‬ ‫هم بررس��ی کنیم‪ ،‬کارگران ساده با ‪ ۳۵.۴۳‬درصد‬ ‫س��هم بیش��تری را به خود اختص��اص می دهند‪.‬‬ ‫در واق��ع از ه��ر ‪ ۱۰۰‬ف��رد دارای اش��تغال ناقص‪،‬‬ ‫‪ ۳۵‬نفر کارگر س��اده‪ ۲۶ ،‬نف��ر صنعتگر و کارکنان‬ ‫مش��اغل مربوط‪ ۱۳ ،‬نفر کارکن ماهر کش��اورزی‪،‬‬ ‫جن��گل داری و ماهی گی��ری و ‪ ۱۲‬نف��ر متص��دی‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬دس��تگاه ها و مونتاژکاران هستند‪.‬‬ ‫همچنین در تمامی مش��اغل‪ ،‬تع��داد مردان دارای‬ ‫اش��تغال ناقص بیش از زنان است‪ ،‬به جز یک مورد‬ ‫که ان هم مربوط به متخصصان اس��ت‪ .‬از هر ‪۱۰۰‬‬ ‫متخصص دارای اش��تغال ناقص‪ ،‬حدود ‪ ۵۳‬نفر‪ ،‬زن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹چ�ه بخش های�ی بیش�ترین اش�تغال‬ ‫ناقص را دارند؟‬ ‫اگر ‪ ۳‬بخش کش��اورزی‪ ،‬صنعت و خدمات را در‬ ‫نظر بگیریم‪ ،‬بیش��ترین سهم اشتغال ناقص مربوط‬ ‫ب��ه بخش صنعت اس��ت‪ .‬از هر ‪ ۱۰۰‬نفر ش��اغل در‬ ‫بخش صنعت حدود ‪ ۱۸‬نفر‪ ،‬در بخش کش��اورزی‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬نف��ر و در بخش خدمات نیز حدود ‪ ۶‬نفر‬ ‫دارای اش��تغال ناقص هستند‪ .‬به طور کلی‪ ،‬بیش از‬ ‫نیمی از ش��اغالن دارای اش��تغال ناقص‪ ،‬در بخش‬ ‫صنع��ت کار می کنند‪ .‬بخش عم��ده نیروی کار در‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬در بخش خصوصی شاغل بوده اند و‬ ‫اش��تغال ناقص نیز در این بخش بیشتر است‪ .‬از هر‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفر ش��اغل در بخش خصوصی حدود ‪ ۱۳‬نفر‬ ‫دارای اش��تغال ناقص هس��تند‪ ،‬در حالی که سهم‬ ‫اشتغال ناقص در بخش عمومی‪ ،‬کمتر از یک درصد‬ ‫است‪ .‬به طور کلی بیش از ‪ ۹۸‬درصد شاغالن دارای‬ ‫اشتغال ناقص در بخش خصوصی فعال هستند‪.‬‬ ‫تحلیل روز‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫اشتغالزایی با این همه‬ ‫تعطیالت همخوانی ندارد‬ ‫دو روی سکه بازار کار در بهار ‪۹۸‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1367‬‬ ‫پیاپی ‪2685‬‬ ‫ادامه نهضت‬ ‫ساخت داخل با‬ ‫میزهای خودکفایی‬ ‫توانمندسازی نیروی‬ ‫کار بومی‬ ‫در مناطق نفتخیز‬ ‫کلید اشتغال‬ ‫در دست مسکن‬ ‫کارشناسان با تاکید بر اشتغال مولد عنوان کردند‪:‬‬ ‫اشتغال از جنس «نتیجه» است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹عملکرد دستوری در اشتغال‬ ‫ساس��انی در ادام��ه درباره راه��کار برون رفت از این‬ ‫وضعی��ت گفت‪ :‬نخس��تین راه حل این اس��ت که روی‬ ‫نهضت ساخت داخل‬ ‫فرصتی در برابر‬ ‫تحریم های خارجی‬ ‫ل کاذب و بیکار ‬ ‫ی‬ ‫گاهی اشتغالزایی دستوری است که در کنار اشتغا ‬ ‫پنهان (اش��تغال افراد بدون عالقه در حرفه ای) بازدهی فعالیت های‬ ‫اقتصادی گوناگون را در کشور تحت شعاع قرار می دهد‬ ‫عوامل��ی ک��ه می تواند اش��تغال را افزایش ی��ا بیکاری‬ ‫را کاه��ش ده��د‪ ،‬هدف گ��ذاری کنیم‪ .‬ان��گاه که این‬ ‫هدف گذاری انجام شد‪ ،‬می رسیم به نتیجه ان‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬این هدف در ‪ ۳‬س��ال اینده فالن درصد کاهش‬ ‫بیکاری در کش��ور است‪ .‬چون این رویکرد وجود ندارد‬ ‫و برعکس به موضوع نگاه می کنیم با هدف گذاری برای‬ ‫خود اش��تغال ی��ا بیکاری‪ ،‬باعث می ش��ویم تعدادی از‬ ‫افرادی که مورد نیاز س��ازمان‪ ،‬نهاد یا شرکتی نیستند‬ ‫جذب شوند که به ظاهر امار اشتغال را افزایش داده ایم‬ ‫اما در واقع بازدهی فعالیت ها را به شدت کاهش داده ایم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه صنعت با بیان اینکه دستوری‬ ‫عم��ل کردن ما را ب��ه هدف های مورد نظ��ر در زمینه‬ ‫افزایش اش��تغال و کاهش بیکاری نمی رس��اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن امر نه تنها در بلندمدت اش��تغالی ایجاد نمی کند‪،‬‬ ‫بلکه افرادی که به طور درست در حال فعالیت بودند را‬ ‫هم بی انگیزه می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹معضل بیکاری پنهان‬ ‫ساسانی در ادامه به نکته ای دیگر اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫وقتی در کش��ور صحبت از بیکاری یا اش��تغال می شود‬ ‫تنها به بیکاری یا اش��تغال مستقیم اشاره می کنیم‪ ،‬در‬ ‫حالی که کش��ور با بیکاری و اشتغال پنهان هم روبه رو‬ ‫اس��ت که امار ای��ن بخش به طور معم��ول مورد توجه‬ ‫قرار نمی گیرد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این موضوع خودش اس��یب‬ ‫بیشتری به اقتصاد کشور می زند‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح بیکاری پنهان ب��ه نبود میل باطنی‬ ‫افراد به فعالیت در حرفه خود اشاره کرد و گفت‪ :‬فردی‬ ‫با وجود میل باطنی خود در ش��غلی قرار دارد در حالی‬ ‫که ان ش��غل را دوس��ت ندارد اما ناگزیر است با وجود‬ ‫نبود عالقه در ان ش��غل فعالیت داشته باشد چون کار‬ ‫نیس��ت‪ .‬یا افراد در مش��اغل کاذبی مشغول هستند که‬ ‫چه بس��ا درامد خوبی هم دارد مانند سیگارفروش��ی در‬ ‫خیابان‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬که جوانان کش��ور در حال انجام کارهای‬ ‫گوناگون��ی هس��تند که جزو مش��اغل کاذب به ش��مار‬ ‫می رون��د‪ .‬ای��ن بخش باید به امار بیکاری اضافه ش��ود‬ ‫اما متاس��فانه در محاس��بات اماری این موضوع در نظر‬ ‫گرفته نمی ش��ود‪ .‬برای همین اس��ت که با وجود اینکه‬ ‫مراجع رس��می اعالم می کنند فالن درصد بیکاری در‬ ‫کش��ور وجود دارد اما ش��اهد امار بیش��تری از بیکاری‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت یاداور ش��د‪ :‬ضم��ن اینکه با‬ ‫برداشت از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی‬ ‫عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬گفت‪ :‬سال‬ ‫گذشته رهبر معظم انقالب اجازه دادند یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫دالر از صندوق توس��عه ملی برداش��ت و برای اش��تغال جوانان در‬ ‫روس��تاها هزینه ش��ود‪ ،‬اما تاکنون این مصوبه از سوی دولت اجرا‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫حس��ن لطفی در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به وضع موجود‬ ‫اقتصادی کشور‪ ،‬شرایط حال حاضر اقتصاد کشور را در رکود تورمی‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬س��ال گذشته رهبر معظم انقالب اجازه دادند‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر از صندوق توس��عه ملی برداشت و‬ ‫برای اشتغال جوانان در روستاها هزینه شود اما تاکنون این مصوبه‬ ‫اجرا نشده است‪ .‬وی با بیان اینکه رونق کسب وکار در کشور باید از‬ ‫سوی دولت پیگیری شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در شرایط موجود‪ ،‬کسب وکار‬ ‫از وضعیت خوبی برای تولیدکنندگان برخوردار نیست‪ ،‬تعداد زیادی‬ ‫از فارغ التحصیالن دانش��گاه ها بیکار هستند و عده ای از شاغالن نیز‬ ‫در حال بیکار ش��دن و از دس��ت دادن شغل شان هستند که دالیل‬ ‫زیادی از جمله فش��ار بانک ها‪ ،‬کمبود مواد اولیه‪ ،‬مباحث مالیاتی و‬ ‫ش��غل کاذب و بی��کاری پنهان ارزش اف��زوده ای برای‬ ‫اقتصاد کش��ور ایجاد نمی شود و در این شرایط اقتصاد‬ ‫کشور وضعیت بدتری خواهد داشت و نمی توانیم رشد‬ ‫قابل قبولی داش��ته باشیم‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬این مسئله‬ ‫هزینه هایی را هم به جامعه تحمیل می کند‪.‬‬ ‫ساس��انی با اشاره به برنامه توسعه کشور خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬کس��انی که مش��اغل کاذب دارند یا در مش��اغلی‬ ‫فعال هستند که عالقه ای به انجام ان ندارند‪ ،‬بهره وری‬ ‫و بازدهی انها باال نیست و نمی تواند با کیفیت مطلوب‬ ‫فعالیت داش��ته باش��ند و هر روز هزینه های بیشتری را‬ ‫ب��رای اقتصاد کش��ور ایجاد می کنن��د؛ بنابراین راهکار‬ ‫این مس��ئله این است که نخست یک برنامه توسعه ای‬ ‫مشخص تدوین و سپس مشخص کنیم برای این برنامه‬ ‫توسعه ای چقدر شغل نیاز داریم و چه تعداد از افراد باید‬ ‫مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫ساس��انی در پایان هم گفت‪ :‬چون این فرایند انجام‬ ‫نمی ش��ود ش��اهد پیامدهای مانند وضعیت بیکاری هر‬ ‫روز بغرنج تر می ش��ود و به��ره وری و بازدهی فعالیت ها‬ ‫را تحت ش��عاع قرار می دهد‪ ،‬هس��تیم‪ .‬ضمن اینکه امار‬ ‫بی��کاری پنهان افزای��ش یافته و ارزش اف��زوده پایین‬ ‫می اید و در نتیجه هر سال شاهد رشد اقتصادی پایین‬ ‫و کاهش درامد مردم هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید و توسعه ثروت‬ ‫حس��ن ساسانی به موضوع اش��تغال و بیکاری اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬گاهی اش��تغالزایی دستوری است که این‬ ‫ام��ر در کنار اش��تغال های کاذب و بیکاری های پنهان‬ ‫(اش��تغال اف��راد بدون عالق��ه در حرف��ه ای) بازدهی‬ ‫س��ایر فعالیت ها را در کش��ور تحت ش��عاع ق��رار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ادامه حمید حاج اس��ماعیلی از دیگر کارشناسان‬ ‫صنعت کش��ور به وس��یله بودن راه ان��دازی واحدهای‬ ‫ صنعت��ی برای تولید ثروت اش��اره ک��رد و در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫گفت‪ :‬توس��عه و راه ان��دازی بخش صنعت یا‬ ‫خدمات از ابزارهایی اس��ت که با اس��تفاده از انها از یک‬ ‫س��و کشور می تواند برای نیازهایی که دارد تولید ثروت‬ ‫کند و ازسوی دیگر افراد برای رفع نیازهای خود راهی‬ ‫جز اش��تغال و کس��ب درام��د ندارند؛ بنابراین اساس��ا‬ ‫اش��تغال هدف نیست‪ ،‬بلکه وسیله ای برای تولید ثروت‬ ‫و رف��ع نیازه��ا اس��ت‪ .‬اما از انجایی که ب��دون یک کار‬ ‫مس��تمر و مداوم‪ ،‬امکان توس��عه ثروت در کشور وجود‬ ‫ندارد و در عین حال اش��تغال هم میسر نمی شود‪ ،‬خود‬ ‫تحریم ها در این مسئله نقش دارد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬تورم کمرشکن‬ ‫در کش��ور ایجاد ش��ده و نظارت مناس��ب بر عملکرد اصناف وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬بنابراین ش��اهد چند قیمتی ش��دن کااله��ا در یک کوچه و‬ ‫خیابان هس��تیم که دلیل ان نبود نظارت و س��وء مدیریت اس��ت‪.‬‬ ‫لطف��ی با تاکید بر اینکه نهادهای نظارتی باید نظارت بیش��تری بر‬ ‫روند قیمت گ��ذاری کاالها و فروش کاالها به دس��ت مصرف کننده‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه ش��اهد کاهش نرخ ارز در‬ ‫چند هفته گذشته در بازار هستیم‪ ،‬اما نرخ کاالهای اساسی‪ ،‬نه تنها‬ ‫کاهش نمی یابد‪ ،‬بلکه افزایش نیز یافته است‪.‬‬ ‫وی وضعیت اقتصادی کش��ور را ش��کننده و حس��اس دانست و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در این شرایط فشار بر قشرهای گوناگون مردم و به ویژه‬ ‫کارگران زیاد اس��ت و بس��یاری از کارافرینان در شرایط کنونی با‬ ‫مشکالت عدیده ای روبه رو شده اند‪ .‬لطفی در پایان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اگر رونق تولید محقق ش��ود‪ ،‬در واقع بیکاری رفع و معیشت مردم‬ ‫بهب��ود و کارگاه ه��ای تولیدی رونق یافته و مش��کل تورم و گرانی‬ ‫مهار می شود‪.‬‬ ‫به خود افزایش اش��تغال و کاه��ش بیکاری هدف قرار‬ ‫می گی��رد چراکه بدون اش��تغال‪ ،‬برقراری رفاه و تامین‬ ‫نیازهای افراد جامعه محقق نمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ممکن اس��ت در بحث اش��تغالزایی هدف‬ ‫غای��ی و نهایی‪ ،‬رف��اه عمومی‪ ،‬ارامش م��ردم و امنیت‬ ‫جامعه باش��د اما ب��ه هر حال این اب��زار و امکانات باید‬ ‫به طور پیوسته در کشور وجود داشته باشد‪ .‬اینکه برخی‬ ‫کارگاه های صنعتی راه اندازی ش��ود اما نیازهای جامعه‬ ‫محقق نش��ود موضوعی قابل تامل و نیازمند مطالعه و‬ ‫بررسی کارشناسی است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری در بخش خدمات و صنعت‬ ‫حاج اس��ماعیلی در ادامه افزود‪ :‬در بخش هایی مانند‬ ‫خدمات می توانیم با س��رمایه کم‪ ،‬اش��تغال بیش��تری‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬در بخش کش��اورزی سرمایه بیشتری نیاز‬ ‫است اما س��رمایه گذاری در حوزه صنعت بسیار بیشتر‬ ‫از بخش های دیگر اس��ت‪ .‬در کنار این س��رمایه گذاری‬ ‫میلی��اردی ممک��ن اس��ت تع��داد بس��یار مح��دودی‬ ‫اش��تغالزایی انجام ش��ود؛ بنابراین نیاز اس��ت روی این‬ ‫مباحث مطالعه های بیشتری انجام دهیم‪.‬‬ ‫چاین کارش��ناس حوزه کسب وکار ادامه داد‪ :‬اولویت‬ ‫با ایجاد اش��تغال ثابت است‪ .‬کشوری که اشتغال مولد‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬وضعیت مش��اغل ان به ط��ور معمول‬ ‫ناپایدار خواهد ب��ود و اهداف بلندمدت محقق نخواهد‬ ‫شد‪ .‬بیشتر س��رمایه گذاران راغب به سرمایه گذاری در‬ ‫بخش صنعت هس��تند زیرا به هر حال مشاغل صنعتی‬ ‫دارای پایداری بیش��تری هس��تند و تولید ثروت کرده‬ ‫و عایدات��ی برای کش��ور ایجاد می کنن��د‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫نیازهای کشور را برطرف می کند‪ ،‬این تولیدات می تواند‬ ‫جنبه صادراتی هم پیدا کند‪ .‬از این رو شاید در مجموع‬ ‫میزان اش��تغال صنعت نسبت به بخش خدمات خیلی‬ ‫کمتر باش��د ام��ا عایدات ان و تقویت توس��عه صنعتی‬ ‫کشور متکی بر سرمایه گذاری های انجام شده در بخش‬ ‫صنعت است‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی در ادام��ه ب��ه مصداق هایی در این‬ ‫زمینه اشاره کرد و افزود‪ :‬برخی کشورها مانند استرالیا‬ ‫با س��رمایه گذاری در حوزه خدمات اجتماعی در بحث‬ ‫توس��عه بنگاهی و وضعیت مردم به لحاظ رفاه عمومی‪،‬‬ ‫خیلی از ما باالتر قرار دارند‪ .‬استرالیا در بخش دامداری‬ ‫و کش��اورزی س��رمایه گذاری زیادی کرده‪ ،‬اما در حوزه‬ ‫صنعت سرامد نیست‪ .‬در اروپا کشورهای زیادی داریم‬ ‫که صنعتی نیس��تند مانند سوئیس و سوئد‪ .‬به هر حال‬ ‫منظور این است که راه های کسب درامد و اشتغالزایی‬ ‫ب��رای کش��ور متن��وع اس��ت‪ .‬تنه��ا راه اش��تغالزایی‪،‬‬ ‫کارگاه های تولیدی و بنگاهداری نیس��ت‪ .‬هر کشوری‬ ‫بتوان��د از ظرفیت های مل��ی و جغرافیایی خود و منابع‬ ‫ان به درس��تی اس��تفاده کن��د‪ ،‬می توان��د تولید ثروت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫اشتغال یا‬ ‫بیکاری هدف‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫از جنس‬ ‫نتیجه است‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫اشتغال هدف‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫وسیله ای برای‬ ‫تولید ثروت و‬ ‫رفع نیازها است‬ ‫واردات قطعات خودرو در اختیار افراد محدود‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬واردات قطعات خودرو در اختیار‬ ‫افراد محدودی اس��ت ک��ه این امر فس��اد و انحصار ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬سیدجواد حس��ینی کیا در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫در تشریح دالیل گرانی خودرو در یک سال گذشته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نقدینگ��ی موج��ود در جامعه یکی از دالیلی اس��ت که در‬ ‫چندماه گذشته به نابسامانی بازار خودرو دامن زده و موجب‬ ‫تالطم های بس��یار در این حوزه شده چراکه درحال حاضر‬ ‫نقدینگی باالیی در اختیار مردم اس��ت‪ .‬نماینده مردم در‬ ‫مجل��س دهم با بی��ان اینکه مردم ب��رای حفظ ارزش پول‬ ‫خود به دنبال خرید مس��کن‪ ،‬س��که‪ ،‬خودرو‪ ،‬ارز و‪ ..‬هستند‬ ‫در نتیج��ه زمینه افزایش قیمت ها و س��وداگری ها در این‬ ‫بازارها فراهم می شود‪ ،‬افزود‪ :‬باید از ظرفیت شورای رقابت‬ ‫برای کنترل قیمت ها استفاده کرد چراکه با حذف این شورا‬ ‫بهای چهارچرخ ه��ا بی ضابطه افزایش یافت‪ .‬حس��ینی کیا‬ ‫انحصار صنعت خودرو را یکی دیگر از دالیل گرانی خودرو‬ ‫در یک سال گذشته برشمرد و اظهار کرد‪ :‬زمانی که مردم‬ ‫ناچارن��د فقط از دو خودروس��از داخلی خ��ودرو خریداری‬ ‫کنند فساد در این صنعت جاری می شود‪ .‬عضو هیات رئیسه‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه واردات قطعات خودرو در اختیار افراد محدودی است‬ ‫که این امر نیز فس��اد و انحص��ار ایجاد می کند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫عالوه بر فعالیت مافیا در صنعت خودرو‪ ،‬سوداگرانی نیز در‬ ‫بازار‪ ،‬نرخ خودرو را سلیقه ای افزایش می دهند‪ .‬این نماینده‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی افزایش نرخ ارز در طول یک سال‬ ‫گذش��ته را از دیگ��ر عوامل افزایش نرخ خودرو دانس��ت و‬ ‫گف��ت‪ :‬برخی از مواد اولیه تولید خودرو وارداتی اس��ت در‬ ‫نتیجه نرخ تمام ش��ده محصول نهای��ی را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا ادامه داد‪ :‬بومی سازی قطعات خودرو می تواند‬ ‫ت��ا حدودی به تولید خ��ودروی ارزان قیم��ت‪ ،‬با کیفیت و‬ ‫صادرات محور کمک کند که درحال حاضر گام هایی در این‬ ‫زمینه برداشته شده است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت‬ ‫اقتصاد مقاومتی اس��تان اذربایجان ش��رقی‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت های بزرگ صنعتی و معدنی‬ ‫مکلف هستند نیروی انسانی مورد نیاز خود‬ ‫را از مناطق بومی جذب کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمان��ی افزود‪:‬‬ ‫معتقدیم وج��ود این واحدها و نتایج حضور‬ ‫انها باید برای مردمان منطقه ملموس باشد‬ ‫و گردش مالی ای��ن چنین واحدها نیز باید‬ ‫به استان ها برگردد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود گفت‪ :‬اگر تحریم ها‬ ‫برای کش��ور مشکل ساز ش��دند اما باید قدر‬ ‫فرصت های��ی را هم که ایجاد کرد را بدانیم؛‬ ‫یک��ی از همی��ن فرصت ها به وج��ود امدن‬ ‫نهضت س��اخت داخل و ایجاد پیشران ها و‬ ‫همچنین شناس��ایی گلوگاه های مهم حوزه‬ ‫تولید و صیانت از انهاست‪.‬‬ ‫رحمانی ب��ا تاکید بر لزوم داخلی س��ازی‬ ‫صنایع��ی مانند الس��تیک خ��ودرو و چادر‬ ‫مش��کی اظهارکرد‪ :‬بخش مح��دودی از نیاز‬ ‫کشور به الس��تیک در داخل تولید می شود‬ ‫که براساس برنامه ریزی انجام شده این رقم‬ ‫به مراتب بیش��تر خواهد ش��د‪ .‬همچنین با‬ ‫توجه به اقدام های انجام شده به زودی اخبار‬ ‫خوب��ی در م��ورد تولید نخ ت��ا پارچه چادر‬ ‫مشکی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به موضوع مصوبات‬ ‫ستاد تس��هیل در س��طح اس��تان ها گفت‪:‬‬ ‫هر انچه در س��تاد تس��هیل استانی مصوب‬ ‫می ش��ود در حکم ستاد تسهیل ملی بوده و‬ ‫الزم االجرا اس��ت؛ در همین راستا اختیارات‬ ‫الزم از س��وی سران س��ه قوه به ستاد ملی‬ ‫و در عین حال س��تادهای اس��تانی تفویض‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت یکی از‬ ‫راهکارهای برون رفت از چالش های تحریم‪،‬‬ ‫تامین نقدینگ��ی و ارائه تس��هیالت الزم و‬ ‫بهنگام به واحدهای تولیدی دانست و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬تسهیالت فقط شامل موضوع های مالی‬ ‫و بانکی نیست و سازمان های خدمات رسان‬ ‫می توانند با حمایت ه��ای الزم از واحدهای‬ ‫صنعت��ی و تولی��دی‪ ،‬در ارائ��ه تس��هیالت‬ ‫غیرمالی موثر باشند‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت ک��ه نایب رئی��س اول‬ ‫مجلس شورای اسالمی و همچنین استاندار‬ ‫اذربایجان ش��رقی و دیگر مدی��ران دولتی‬ ‫و نماین��دگان بخش خصوص��ی نیز حضور‬ ‫داش��تند؛ رحمانی گفت‪ :‬مصداق های عملی‬ ‫محور ه��ای هفتگانه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ک��ه در ابتدای س��ال و در عمل به‬ ‫رهنموده��ای رهبر معظم انقالب ترس��یم‬ ‫شده در استان اذربایجان شرقی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر از توس��عه س��اخت داخل‬ ‫ح��رف می زنی��م این اس��تان نق��ش خوبی‬ ‫در حوزه قطعه س��ازی و ماش��ین االت دارد‬ ‫و ج��دی ش��دن موض��وع نهضت س��اخت‬ ‫داخل در کش��ور بهترین فرصت اس��ت که‬ ‫واحدهای صنعتی استان از نمایشگاه دائمی‬ ‫که به همین منظور ایجاد ش��ده اس��تقبال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت از نقش‬ ‫محوری اذربایجان ش��رقی در حوزه تجارت‬ ‫خارج��ی یاد و اظهار کرد‪ :‬در حوزه صادرات‬ ‫غیرنفتی نباید از کش��ورهای همسایه غافل‬ ‫ش��د چراکه براساس امار‪ ،‬سهم واردات این‬ ‫کش��ورها از ای��ران ‪۲‬درصد اس��ت که فقط‬ ‫افزایش ‪۲‬درصدی ان می تواند تحول بسیار‬ ‫بزرگی به وجود اورد‪.‬‬ ‫رحمان��ی گرایش ب��ه فناوری ه��ای نو و‬ ‫اس��تارت اپ ها ه��م در بخش ه��ای صنعت‬ ‫و تج��ارت از دیگ��ر موضوع های��ی ب��ود که‬ ‫رحمانی نقش پژوهشگران اذربایجان شرقی‬ ‫را در تحقق ان مهم دانس��ت و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پژوهش��گران ای��ن اس��تان می توانند‬ ‫ایفاگر نقش کلیدی توس��عه فناورانه صنایع‬ ‫باش��ند و گواه این موض��وع برگزاری موفق‬ ‫نمایشگاه ربع رش��یدی در چند دوره اخیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹ایجاد اشتغال بدون هدف گذاری‬ ‫حسین ساسانی از کارشناسان حوزه صنعت در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که اش��تغالزایی‪ ،‬هدف اس��ت یا وسیله‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬س��ال اس��ت هدف گذاری‬ ‫می کنیم تا بتوانیم میزان اش��تغال را در س��طح کشور‬ ‫ب��اال ببریم و ش��رایط را به گون��ه ای مدیریت کنیم که‬ ‫بیکاری به کمترین میزان برس��د‪ .‬در این زمینه ش��اید‬ ‫در مقاطع گوناگون تغیی��رات مثبت کوچکی به عنوان‬ ‫افزایش اشتغال یا کاهش بیکاری داشته ایم‪ ،‬اما در عمل‬ ‫در این ‪ ۴‬دهه نتوانس��ته ایم بیکاری را به ان شکلی که‬ ‫کشورهای دیگر کاهش داده اند‪ ،‬مهار کنیم و میزان ان‬ ‫را پایین بیاوریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به این دلیل نمی توانیم به این مهم دس��ت‬ ‫یابی��م که به اش��تباه روی افزایش اش��تغال یا کاهش‬ ‫بیکاری هدف گذاری می کنیم‪ ،‬در حالی که اش��تغال یا‬ ‫بیکاری هدف نیست و از جنس نتیجه است‪.‬‬ ‫ساسانی در توضیح بیشتر این موضوع گفت‪ :‬به جای‬ ‫هدف گ��ذاری اینکه در ‪ ۲‬س��ال این��ده به عنوان مثال‬ ‫‪۲‬درصد بیکاری را کاهش دهیم‪ ،‬باید مطالعه و بررسی‬ ‫کنی��م در کجاها باید چه اقدام هایی داش��ته باش��یم تا‬ ‫بهره وری را باال ببریم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت با اش��اره به نحوه برنامه ریزی‬ ‫در س��ایر کش��ورهای موفق اظهارکرد‪ :‬در کش��ورهای‬ ‫دیگر کارخانه های زیادی راه اندازی می شود تا به تولید‬ ‫بپردازند‪ ،‬در این راس��تا کسب وکارها را فعال می کنند‬ ‫تا با فعال ش��دن انها و راه ان��دازی کارخانه ها و فعالیت‬ ‫با تمام ظرفیت اش��تغال را افزایش دهند‪ .‬در حالی که‬ ‫م��ا این کارها را نمی کنی��م‪ .‬به عنوان مثال می خواهیم‬ ‫‪۳‬درصد اش��تغال را در کش��ور افزایش دهیم از این رو‬ ‫کارخان��ه ای را مل��زم می کنیم امار افراد اس��تخدامی‬ ‫خود را باال ببرد‪ .‬یا ش��رکت دیگر ملزم می ش��ود تعداد‬ ‫نی��روی فع��ال ان باید فالن تعداد باش��د‪ .‬در حالی که‬ ‫این ش��رکت ها و س��ازمان نیاز به نیروی انسانی بیشتر‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ب��ه این ترتیب اف��راد وارد ش��رکت هایی‬ ‫می شوند که نیاز به نیروی انسانی ندارند‪ .‬در ادامه شاهد‬ ‫انباشت نیرو هستیم که نتیجه این نوع عملکرد کاهش‬ ‫بازدهی کار و بهره وری اس��ت زیرا کار به اندازه افراد در‬ ‫این ش��رکت ها وجود ندارد و بی��کاری افراد مازاد روی‬ ‫فعالیت س��ایر نیروها تاثیر منفی می گذارد و انگیزه کار‬ ‫از افراد گرفته می شود چراکه بدون هیچ کار و زحمتی‬ ‫برخ��ی از اف��راد حقوق دریافت می کنند‪ .‬از این رو ما در‬ ‫کشور با افت بهره وری بخش صنعت روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بیکاری پنهان‪ ،‬بهره وری صنایع را کاهش داد‬ ‫صنع��ت به عن��وان بخ��ش مولد‪ ،‬یک��ی از حوزه های‬ ‫اقتص��ادی مهمی اس��ت که ضمن تحق��ق خودکفایی‬ ‫و اس��تقالل در بخ��ش تولی��د و مص��رف‪ ،‬زمینه ه��ای‬ ‫اش��تغالزایی زیادی را برای کشورها فراهم می کند‪ .‬اما‬ ‫گاه واحدهایی راه اندازی می ش��ود با هدف اشتغالزایی‬ ‫در حالی که خروجی مورد انتظار را ندارند و فقط تعداد‬ ‫کمی از افراد ان منطقه را مشغول به کار می کنند‪.‬‬ ‫براس��اس امار رس��می معاونت طرح و برنامه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ‪ ۴‬ماه نخست امسال ‪۱۹۱۰‬‬ ‫واحد جدید به بهره برداری رس��یده اس��ت‪ .‬در این باره‬ ‫‪۱۲.۵‬ه��زار میلیارد توم��ان س��رمایه گذاری برای این‬ ‫‪ ۱۹۱۰‬واح��د انجام و ح��دود ‪۳۱‬هزار و ‪ ۲۹‬نفر فرصت‬ ‫شغلی به شکل مستقیم ایجاد شده است‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن امار نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬در بخش بهره برداری واحدها همچنین میزان‬ ‫اش��تغالزایی ش��اهد رشد هس��تیم‪ .‬در حوزه راه اندازی‬ ‫واحده��ای جدی��د ‪۱۶‬درصد و در زمینه اش��تغال هم‬ ‫‪۳.۳‬درصد رش��د داش��تیم‪ .‬اما در بخش سرمایه گذاری‬ ‫ش��اهد افت ‪۵۴.۵‬درصدی هس��تیم و ای��ن امر به دلیل‬ ‫راه اندازی یک واحد بزرگ در س��ال گذشته ایجاد شده‬ ‫که بسیار سرمایه بر بوده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1367‬‬ ‫پیاپی ‪2685‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ادامه نهضت ساخت داخل با میزهای خودکفایی‬ ‫ساختمان سازان جور‬ ‫خودروسازان را بکشند‬ ‫عوامل سه گانه ‬ ‫رشد سایپا‬ ‫سایپا با انتشار گزارش مرداد سبب شد تا بازار‪،‬‬ ‫تحول فروش را در این ش��رکت شاهد باشد‪ .‬این‬ ‫تحول در فروش س��بب اقبال به سهام شرکت و‬ ‫رش��د قیمتی از یک س��و و افزایش کف حمایتی‬ ‫در سهم از سوی دیگر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬س��ایپا با گزارش مرداد‬ ‫نشان داد با سرعت در حال تکمیل و تولید خودرو‬ ‫به منظور پاس کردن تعهدات پیش فروشی خود‬ ‫اس��ت به طوری که در خبرها امده اس��ت‪ .‬این‬ ‫شرکت وعده داده تا پایان نیمه نخست سال تمام‬ ‫تعهدات خود را در سال ‪ ۹۷‬پاس خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن امر یک نکت��ه مه��م دارد؛ در نیمه دوم‬ ‫س��ال ش��اهد فروش عمده محصوالت شرکت با‬ ‫قیمت ه��ای جدید بوده و گزارش های نیمه دوم‬ ‫سال در سایپا متفاوت از نیمه نخست خواهد بود‪.‬‬ ‫در کنار تحول در تولید و فروش‪ ،‬برنامه افزایش‬ ‫سرمایه ‪۲۰۰‬درصدی سایپا از تجدید ارزیابی هم‬ ‫جدی تر دنبال می شود و بازار به شرکت هایی که‬ ‫از این محل افزایش س��رمایه دارند روی خوشی‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬اما سومین عامل‪ ،‬توجه سایپا به‬ ‫اگهی هایی اس��ت که نش��ان می دهد س��ایپا در‬ ‫مس��یر بسیار درس��تی قرار گرفته است‪ .‬فروش‬ ‫دارایی های��ی که ش��امل امالک و ش��رکت های‬ ‫زیر مجموعه اس��ت‪ ،‬چند تاثیر مهم بر ش��رکت‬ ‫دارد‪ :‬نخس��ت‪ ،‬س��بب شناس��ایی س��ود فروش‬ ‫در مرحله نخس��ت خواهد ش��د‪ .‬در مرحله دوم‬ ‫سبب ورود جریان نقدینگی سنگینی به شرکت‬ ‫می شود که این امر خود چندین مزیت دارد؛ ابتدا‬ ‫سبب افزایش توان مالی شرکت و افزایش تولید‬ ‫و فروش محصول ش��ده و س��پس سبب کاهش‬ ‫دریافت تسهیالت در شرکت و در نتیجه کاهش‬ ‫هزینه های مالی خواهد شد‪ .‬به طور قطع می توان‬ ‫گفت س��ایپا وارد مس��یر نجات مالی شده است‪.‬‬ ‫فروش همه جانبه دارایی ها‪ ،‬سبب تحول شرکت‬ ‫ش��ده و دو عامل‪ ،‬یعنی افت تولید و هزینه های‬ ‫مالی باال‪ ،‬بهبود خواهد یافت و امید زیادی را در‬ ‫این شرکت رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صادقی نیارکی‬ ‫میز دوم تعمیق‬ ‫ساخت داخل‬ ‫در صنعت‬ ‫خودرو به زودی‬ ‫با محوریت‬ ‫تشکل های‬ ‫تخصصی در‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫کشور برگزار‬ ‫خواهد شد‬ ‫پس از اغاز دور جدید تحریم در مرداد سال گذشته‬ ‫هم��ت ملی ب��رای خودکفایی در بخش تولید ش��کل‬ ‫گرفت و نهضت س��اخت داخل در صنعت خودرو یک‬ ‫بار دیگر به وجود امد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه ‪ ۸‬م��اه پایان��ی س��ال ‪ ۹۷‬صنعتگ��ران به‬ ‫س��ردرگمی در تولید ناش��ی از اعم��ال تحریم دچار‬ ‫ش��دند اما رفته رفته به ویژه در س��ال ‪ ۹۸‬از این شوک‬ ‫خارج ش��دند و توانستند در فضای جدید خود را پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬موقعی��ت برای نمود توانمندی های‬ ‫پنهان ایجاد ش��د و تولیدکنندگان خود را با ش��رایط‬ ‫موجود وف��ق دادند‪ .‬در صنعت خودرو عمق س��اخت‬ ‫داخل با تشکیل میزهای مختلف کمبود قطعات‪ ،‬این‬ ‫موضوع(نهضت داخلی سازی) دنبال می شود‪.‬‬ ‫در همین راس��تا سرپرس��ت معاونت ام��ور صنایع‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت از تش��کیل میز دوم‬ ‫تعمیق س��اخت داخل در صنعت خودرو و نخس��تین‬ ‫میز صنعت برق و الکترونیک در اینده ای نزدیک خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در راس��تای توس��عه تولید ملی سامانه ای‬ ‫به نام «توان ایران» با محوریت به هم رس��انی نیازها و‬ ‫توانمندی های صنعتی طراحی و به صورت ازمایش��ی‬ ‫رونمایی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه نهضت خودکفایی‬ ‫در گام نخس��ت ب��رای بومی س��ازی قطع��ات‪،‬‬ ‫خودروس��ازان با ‪ ۳۲‬قطعه س��از برای تولید ‪ ۳۵‬قطعه‬ ‫قرارداد بس��تند که بازه زمان��ی خودکفایی نیز در این‬ ‫قراردادها مشخص است‪ .‬بخشی از قطعات در شهریور‬ ‫به تولید ازمایش��ی و در ادامه انبوه می رسند و برخی‬ ‫دیگر تا پایان سال مراحل خودکفایی را طی می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی در حاشیه‬ ‫دومین نشس��ت ش��ورای مدیران معاونت امور صنایع‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬تالش برای‬ ‫اج��رای عمل��ی نهض��ت س��اخت داخل ب��ا محوریت‬ ‫خوداتکای��ی در تولی��د کاالهای حس��اس‪ ،‬ضروری و‬ ‫راهبردی از مهم ترین سیاست های معاونت امور صنایع‬ ‫در سال جاری اس��ت‪ .‬وی هدف از اجرای این نهضت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه کارگروه صنایع اس��قاط‬ ‫ب��ا بیان اینکه خودروس��ازان ب��ه وظیفه قانونی‬ ‫خ��ود مبنی ب��ر اینکه ‪۳۰‬درصد از تولیدش��ان را‬ ‫جایگزی��ن خودروه��ای فرس��وده کنن��د‪ ،‬عمل‬ ‫نمی کنند‪ ،‬پیش��نهاد کرد که ساختمان س��ازها‬ ‫در ش��هرهای بزرگ ب��ه ازای پارکینگی که برای‬ ‫هر واحد اپارتمان می سازند‪ ،‬یک گواهی اسقاط‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫س��ید ابراهیم مناجاتی در گفت وگو با ایس��نا ‬ ‫با ابراز تاس��ف نس��بت به فراموش شدن موضوع‬ ‫اس��قاط‪ ،‬گفت‪ :‬در گذش��ته روال به این صورت‬ ‫بود که خودروهای فرس��وده ابتدا از بازار جمع و‬ ‫اسقاط می شدند‪ ،‬سپس گواهی اسقاط انها برای‬ ‫خودروهای وارداتی صادر می ش��د‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که از حدود ‪ ۲‬س��ال پیش واردات خودرو‬ ‫ممنوع شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته مراکز اسقاط‬ ‫هر خودر و فرس��وده را به نرخ میانگین ‪۴‬میلیون‬ ‫تومان خریدند و اس��قاط کردند اما به دلیل نبود‬ ‫تقاضا در این بازار‪ ،‬نرخ گواهی اسقاط به زیر یک‬ ‫میلیون تومان رس��یده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که نرخ گواهی اسقاط خودرو ‪ ۴‬سال پیش حدود‬ ‫‪ ۴‬میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن عض��و هیات رئیس��ه کارگروه‬ ‫صنایع اس��قاط‪ ،‬درحال حاض��ر ‪ ۸۰‬هزار گواهی‬ ‫اس��قاط خودرو وجود دارد ک��ه تقاضا برای انها‬ ‫بسیار کم اس��ت و به همین دلیل واردکنندگان‬ ‫خودرو می گویند که گواهی اسقاط را بیش از یک‬ ‫میلیون تومان نمی خرند‪.‬‬ ‫مناجات��ی با بی��ان اینک��ه خودروس��ازان به‬ ‫وظیفه قانونی خ��ود مبنی بر اینکه ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند‬ ‫عمل نمی کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر خودرو فرسوده در‬ ‫سال به اندازه ‪ ۵‬میلیون تومان سوخت بیشتری‬ ‫مصرف می کند که این مس��ئله موجب الودگی‬ ‫بیش��تر هوا می ش��ود‪ .‬همچنین اختالف هزینه‬ ‫لوازم یدکی و تلفات تصادف های بین خودروهای‬ ‫فرس��وده و خودروهای معمولی از جمله مواردی‬ ‫اس��ت که نش��ان دهنده لزوم اسقاط خودروهای‬ ‫فرسوده است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره اتحادیه صنای��ع بازیافت‬ ‫ای��ران در ادامه پیش��نهاد کرد که در راس��تای‬ ‫س��امان دهی به صنایع اسقاط‪ ،‬ساختمان سازها‬ ‫در ش��هرهای بزرگ ب��ه ازای پارکینگی که برای‬ ‫هر واحد اپارتمان می سازند‪ ،‬یک گواهی اسقاط‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫پیش��نهاد دیگر مناجاتی این است که گواهی‬ ‫اس��قاط خودرو به صورتی باشد که در بانک ها و‬ ‫اداره مالیات به صورت پول محاسبه شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگرچه ‪ ۸‬ماه پایانی س��ال ‪ ۹۷‬صنعتگران به سردرگمی در تولید ناشی از‬ ‫اعمال تحریم دچار ش��دند اما رفته رفته به ویژه در س��ال ‪ ۹۸‬از این شوک‬ ‫خارج ش��دند و توانس��تند در فضای جدید خود را پیدا کنند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫موقعیت برای نمود توانمندی های پنهان ایجاد شد‬ ‫را کاهش اسیب پذیری و افزایش استحکام و توسعه و‬ ‫تعمیق ساخت داخل در صنایع مزیت دار اعالم کرد‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در ادامه به ابالغ قانون حداکثر اس��تفاده از‬ ‫توان تولید ملی و رونمایی از س��امانه توان ایران اشاره‬ ‫و خاطرنش��ان کرد‪ :‬این سامانه در راستای اجرای این‬ ‫قانون و به هم رس��انی نیازها و توانمندی های صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی و‪ ...‬در کشور ایجاد و بستر را برای توسعه تولید‬ ‫ایرانی دارای مشابه خارجی فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت ام��ور صنای��ع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ب��ا نگاهی ب��ه برخی از م��واد این‬ ‫قانون خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایین نامه اجرایی این قانون با‬ ‫محوریت مرکز توسعه ساخت داخل در حال پیگیری‬ ‫اس��ت و با هم��کاری س��ایر نهاده��ا‪ ،‬پیش نویس این‬ ‫ایین نامه اماده خواهد شد‪.‬‬ ‫صادقی نیارک��ی در بخ��ش دیگری از س��خنانش به‬ ‫تش��کیل میز دوم تعمیق س��اخت داخ��ل در صنعت‬ ‫خ��ودرو پرداخت و تصریح کرد‪ :‬این میز تخصصی نیز‬ ‫به زودی با محوریت تش��کل های تخصصی در صنعت‬ ‫قطعه کشور برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان با اش��اره به موضوع ه��ای مطر ح در‬ ‫نشس��ت شورای مدیران معاونت امور صنایع گفت‪ :‬در‬ ‫این نشس��ت مهم ترین اقدام های انجام شده در صنایع‬ ‫مختل��ف و اولویت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در توس��عه س��اخت داخل با هدف کاه��ش ارزبری و‬ ‫مدیریت واردات مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در ای��ن نشس��ت ضمن بررس��ی‬ ‫مهم تری��ن اقدام ه��ای انجام ش��ده در دفاتر تخصصی‬ ‫موضوع های مانند تبیین وضعیت اجرای س��امانه توان‬ ‫ایران و به هم رس��انی نیازها و توانمندی های صنعتی‪،‬‬ ‫رتبه بن��دی صنای��ع کل کش��ور‪ ،‬برگ��زاری میزهای‬ ‫تخصصی‪ ،‬تحلیل وضعیت ش��اخص به��ای کاالها در‬ ‫بورس‪ ،‬بررسی وضعیت صنعت نساجی‪ ،‬ماشین سازی‪،‬‬ ‫خودرو‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬برق‪ ،‬الکترونیک و‪ ...‬پرداخته شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در نشست با مدیرعامل ایران خودرو‪:‬‬ ‫در نشست مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با مدیرعامل‬ ‫کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬ضمن طرح موضوع ها و‬ ‫مسائل موجود در همکاری های دو طرف‪ ،‬راهکارهای بهبود این‬ ‫همکاری ها بررسی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬در این نشست مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو ضمن وی��ژه خوان��دن وضعیت ام��روز حاکم بر‬ ‫کش��ور‪ ،‬صنعت خودرو را دارای س��هم قابل توجهی در اقتصاد‬ ‫کش��ور دانس��ت و گفت‪ :‬دولت امریکا از قرار دادن این صنعت‬ ‫در صدر فهرس��ت تحریم ها اهداف��ی را دنبال می کند و د ر پی‬ ‫زمین گیر کردن ان اس��ت‪ .‬خودروسازی عالوه بر اشتغال حدود‬ ‫‪ ۱.۵‬میلی��ون نی��روی کار در زنجیره تولی��د و خدمات پس از‬ ‫فروش‪ ،‬س��هم باالیی در ارزش اف��زوده بخش صنعت را به خود‬ ‫از کمک برای بهبود صنعت خودرو کشور مضایقه نخواهیم کرد‬ ‫اختصاص می دهد‪ .‬فرش��اد مقیمی تصری��ح کرد‪ :‬بزرگ ترین و‬ ‫مهم ترین شرکت خودروسازی با زنجیره تامین گسترده مربوط‬ ‫ب��ه ایران خودرو اس��ت‪ .‬ظرفیت باالیی در این بخش از س��وی‬ ‫دش��من هدف گیری ش��ده که وجود مش��کل در بخشی از ان‬ ‫مانند دومینو به سایر بخش ها منتقل می شود‪.‬‬ ‫وی در عین حال گفت‪ :‬با س��ازکارهای مختلفی توانسته ایم‬ ‫جلو برویم و در مقابل مش��کالت بایستیم‪ .‬درحال حاضر وفاق و‬ ‫اتحاد درونی بیش از گذشته باید نمایان شود تا بتوانیم مسائل‬ ‫را با هماهنگی سیس��تمی بیش��تر مدیریت کنیم و پیروزی را‬ ‫برای کشور رقم بزنیم‪.‬‬ ‫مقیمی با اش��اره به مس��ائل موجود در حوزه کش��تیرانی و‬ ‫طوالنی ش��دن فراینده��ای حمل و ترخیص ک��ه هزینه های‬ ‫سرباری را به مجموعه تحمیل می کند‪ ،‬گفت‪ :‬باید با استفاده از‬ ‫س��ازکارهای مشخصی در همکاری های مشترک از چالش های‬ ‫موج��ود بکاهیم‪ .‬نتیجه این همکاری ها ب ه طور یقین به س��ود‬ ‫بنگاه های تولیدی و اقتصاد کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بر طراح��ی مدلی برای م��راودات مالی میان‬ ‫ایران خودرو و کش��تیرانی و عمل به تعهدات از س��وی طرف ها‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد‪ :‬هدف اولیه‬ ‫ایران خودرو دس��تیابی به تیراژ تولید روزانه ‪۲‬هزار خودرو است‬ ‫که با همکاری و هم افزای��ی با تمام نهادهای ذی ربط به دنبال‬ ‫تحقق ان هس��تیم‪ .‬افزایش س��رمایه از طریق تجدید ارزیابی‬ ‫دارایی ه��ا نی��ز یک��ی از اقدام هایی اس��ت که در ح��ال اجرا و‬ ‫پیگیری ان هس��تیم‪ .‬مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران نیز در این نشس��ت ضمن تاکید بر همکاری میان نهادها‬ ‫و س��ازمان های ذی ربط برای عبور از شرایط فعلی کشور گفت‪:‬‬ ‫از کمک ب��رای بهبود وضعیت صنعت خودرو کش��ور مضایقه‬ ‫نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا مدرس خیابان��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��رای رفع‬ ‫مش��کالت بر اس��اس اعتماد متقابل باید وارد میدان ش��ویم و‬ ‫همکاری ها را بر اساس مدلی که به طرف ها اسیب نرسد ادامه‬ ‫دهیم‪ .‬وی ضمن اس��تقبال از بهره مندی از تسهیالت بانکی در‬ ‫زمینه تامین نقدینگی ایران خودرو درباره مس��ائل کشتیرانی‪،‬‬ ‫دس��تور بررسی مفاد پیش��نهادی ایران خودرو برای رفع موانع‬ ‫موجود را صادر کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امیرحس�ن کاکایی‪-‬عضو هیات علمی دانشگاه علم‬ ‫و صنعت‪ :‬سیاس��تمداران و مدیران هن��گام دفاع از صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬اش��تغالزایی ان را به عنوان یکی از دالیل اصلی لزوم‬ ‫حمای��ت از ان می دانن��د‪ .‬این صنعت‪ ،‬صنعتی اس��ت که در‬ ‫مقایس��ه با صنایع پتروش��یمی‪ ،‬س��یمان و فوالد نس��بت به‬ ‫حجم س��رمایه گذاری موردنیاز بیشترین اشتغالزایی را دارد‪.‬‬ ‫همچنین در مقایس��ه با صنایع لوازم خانگی و صنایع غذایی‬ ‫پیش��رفته ترین فناوری ه��ا را ب��ه کار می برد و در مقایس��ه‬ ‫ب��ا صنایع نظام��ی‪ ،‬هوای��ی و دریایی دارای بیش��ترین بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته جالب تر تعداد قطعات و ش��بکه تامین موردنیاز‬ ‫این صنعت اس��ت ک��ه تا انجا که من می دان��م‪ ،‬فقط صنایع‬ ‫هواپیماس��ازی از ان جلوتر اس��ت و خود این هم نش��ان از‬ ‫گس��تردگی اثرات مثبت در جامعه دارد؛ ی��اداوری می کنم‬ ‫که اصوال عمده اش��تغالزایی صنعت خودرو در زنجیره تامین‬ ‫و البت��ه خدمات پس از فروش ایجاد می ش��ود‪ .‬مجمو ع این‬ ‫ویژگی ها که در کمتر صنعتی به طور همزمان یافت می شود‪،‬‬ ‫باعث ش��ده اس��ت صنعت خودرو همچنان در دنیا به عنوان‬ ‫یکی از لکوموتیوهای رشد صنعتی و اقتصادی شناخته شود‬ ‫و همچنان کش��ورهای مختلف برنامه های خاصی برای ایجاد‬ ‫یا توسعه ان در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫در بح��ران س��ال ‪ ۲۰۰۷‬میالدی(‪۱۳۸۶‬خورش��یدی) در‬ ‫صنعت خودرو امریکا‪ ،‬که پیش از بحران اصلی اقتصادی دنیا‬ ‫در سال ‪ )۱۳۸۷( ۲۰۰۸‬رخ داد‪ ،‬رفتارهای دولت امریکا با ‪۳‬‬ ‫خودروس��از اصلی خود نش��ان داد که چقدر این صنایع مهم‬ ‫هس��تند‪ .‬امریکا که کشوری کاپیتالیس��تی است و به ظاهر‪ ،‬‬ ‫خود را متعهد به اقتصاد ازاد می داند و مبلغ و مشوق تجارت‬ ‫جهانی اس��ت‪ ،‬خود در ط��ول این بحران‪ ،‬ب��رای نجات این‬ ‫صنعت‪ ،‬به کمک های گسترده پرداخت‪ ،‬البته در همان سال‬ ‫‪ )۱۳۸۷(۲۰۰۸‬دول��ت المان ه��م اقدام های نامتعارفی برای‬ ‫حمایت مس��تقیم از ش��رکت اوپل به ش��رط تولید در داخل‬ ‫کشور المان انجام داد‪.‬‬ ‫ای��ن روزها هم که ترامپ‪ ،‬رئیس دولتی که مدعی رهبری‬ ‫اشتغال در صنعت خودرو؛ وسیله یا هدف‬ ‫نظام نوی��ن جهانی و به ویژه نظ��ام تجارت جهانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ضدتجارت جهانی عمل کرده و ضمن به راه‬ ‫انداخت��ن جنگ تجاری با چین و اروپا‪ ،‬در عمل به‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ و در راس انها ش��رکت های‬ ‫خودروس��از‪ ،‬اولتیمات��وم می دهد که اگر ش��غل را‬ ‫در کش��ور متبوع��ش افزایش ندهن��د‪ ،‬کار تجارت‬ ‫خارج��ی انها را س��خت تر خواهد ک��رد‪ .‬چرا اقای‬ ‫ترام��پ رفتارهای به ظاهر احمقانه از خود نش��ان می دهد؟‬ ‫او هم اکنون برای نجات یک نظام‪ ،‬درس��ت بر خالف انچه در‬ ‫این چند دهه‪ ،‬دولت های قبلی امریکا انجام می داده اند‪ ،‬انجام‬ ‫می ده��د‪ .‬چرا؟ چون روند فعلی تج��ارت ازاد جهانی و البته‬ ‫قدرت گرفتن چین‪ ،‬رفاه ش��هروندانش را افزایش نمی دهد و‬ ‫ادامه ان حتی باعث کاهش س��طح متوسط رفاه انها خواهد‬ ‫شد‪ .‬در طول چند دهه پیش‪ ،‬امریکایی ها با استفاده از مفهوم‬ ‫تجارت جهانی‪ ،‬به کارگر ارزان تر‪ ،‬دولت های دوس��ت بیشتر‪،‬‬ ‫جلوگیری از گسترش کمونیس��ت با روش های غیرنظامی و‬ ‫نهایت رفاه و امنیت بیش��تر دست یافتند‪ .‬انها با تغییر مسیر‬ ‫ش��اغالن امریکایی از تولید به خدمات‪ ،‬کاهش ش��غل را در‬ ‫امری��کا تا حد زی��ادی جبران کردند‪ .‬اما امروزه با پیش��رفت‬ ‫انواع خدمات اینترنتی و اش��باع نس��بی بازار‪ ،‬دیگر نمی توان‬ ‫اش��تغال را در حد مورد نظر نگه داش��ت‪ .‬فراموش نکنیم که‬ ‫هم��ه مردمان یک کش��ور‪ ،‬دارای هوش باال نیس��تند و همه‬ ‫نمی توانند کارهای پیشرفته انجام دهند اما همه احاد سالم و‬ ‫کاری یک کشور‪ ،‬حق داشتن کار را دارند‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫نظ��ام و دولت امریکا‪ ،‬یک فرد را الزم دارد که زیاد به ابروی‬ ‫خود توجه نکند اما مس��یر را به نفع اش��تغال بیشتر و البته‬ ‫قدرت بیشتر تغییر دهد‪ .‬همین وضعیت را امروز در بسیاری‬ ‫از کشورهای اروپایی استعمارگر مشاهده می کنیم‪ :‬انگلیس با‬ ‫موضوع برگزیت و فرانسه با موضوع جلیقه زردها و برخی هم‬ ‫با حزب سبزها و نئوناسیونالیست ها‪.‬‬ ‫واقعیت این است که ایجاد شغل در کشورهای دموکراتیک‪،‬‬ ‫به مفهوم عام‪ ،‬یکی از مهم ترین اهداف رئیس��ان جمهوری و‬ ‫نخست وزیران اس��ت‪ .‬موضوع رقابت جهانی هم از‬ ‫س��وی ابرقدرت ها در همین راس��تا تعریف شده تا‬ ‫رفاه ش��هروندان انها را باالت��ر ببرد‪ .‬حال امریکا در‬ ‫حال برهم زدن نظم طراحی شده خود در طول چند‬ ‫دهه گذشته اس��ت تا بتواند تامین شغل و رضایت‬ ‫عامه مردم خود را جلب کند‪.‬‬ ‫البت��ه مس��یر جدی��د‪ ،‬دو نتیجه متض��اد دارد؛‬ ‫افزایش اش��تغال و کاه��ش رقابت ش��رکت ها‪ .‬دولت امریکا‬ ‫چگونه می تواند در عین حفظ س��طح اش��تغال رقابت پذیری‬ ‫را حف��ظ کند؟ خیلی ه��ا تصور می کنند ک��ه فناوری حرف‬ ‫اول و اخ��ر را می زند‪ .‬اما در روزهای گذش��ته برخورد دولت‬ ‫امریکا را با ش��رکت هواوی مش��اهده کردیم و دیدیم که در‬ ‫جاهایی که فناوری دیگر کش��ورها حتی نزدیک فناوری انها‬ ‫ش��ود‪ ،‬تمام اصول تجارت بین الملل زیر پا گذاش��ته شده‪ ،‬با‬ ‫دلیل یا بی دلی��ل‪ ،‬طرف مقابل از راه ه��ای مختلف از جمله‬ ‫نظام تعرفه ها یا حتی ممنوعیت ها مس��تقیم بایکوت شده و‬ ‫جلوی پیشروی ان گرفته می ش��ود‪ ،‬البته همین جا می توان‬ ‫پیش بین��ی کرد که اگر این روش ه��ای متمدنانه هم نتیجه‬ ‫نداد‪ ،‬کار به انواع لشکرکشی خواهد انجامید و تمام حرف های‬ ‫متمدنانه ش��یک غربی ها کنار گذاش��ته می شود‪ .‬بله‪ ،‬اگر در‬ ‫نیم��ه دوم قرن بیس��تم می بینیم که غربی ه��ا دم از تجارت‬ ‫ازاد و تعرفه های در حد صفر و رقابت پذیری می زنند و ان را‬ ‫چماقی کرده و بر سر کش��ورهای شرقی می کوبند‪ ،‬به دلیل‬ ‫این اس��ت که قرن ها بقیه دنیا را اس��تعمار کرده و از طریق‬ ‫انباش��ت س��رمایه توان جبران هزینه های ریخت وپاش های‬ ‫دولت های رفاه را در کش��ورهای خود پیدا ک��رده بودند‪ .‬اما‬ ‫حاال که بقیه کش��ورهای ضعیف به تدریج در سایه این نظام‪،‬‬ ‫رش��د کرده اند و می توانند در چارچوبی مستقل عمل کنند‪،‬‬ ‫غربی ها در حال برهم زدن قاعده بازی هستند‪ .‬و اما وضعیت‬ ‫صنعت خودرو ما؛ ایران در میان کش��ورهای خاورمیانه جزو‬ ‫نخستین برندگان فرصت های رشد و اعتالی صنعتی در این‬ ‫دوران بود و گام های بزرگی در راستای رشد و توسعه صنعتی‬ ‫به ویژه صنعت خودرو برداش��ته شد‪ .‬در این مسیر با پیروزی‬ ‫شکوهمند انقالب اس�لامی‪ ،‬تصمیم دولتمردان کشور‪ ،‬ادامه‬ ‫رش��د و توسعه به شکل مس��تقل از قواعدی بود که غربی ها‬ ‫طراح��ی و حاکم کرده بودند‪ .‬اما در ادامه این مس��یر‪ ،‬تصور‬ ‫ناقص دولتمردان و سیاستمداران از صنعت خودرو‪ ،‬باعث شد‬ ‫که رشد متناس��ب موردنیاز قطعه سازی و دیگر ارکان خارج‬ ‫از خودروس��ازی که در زنجیره ارزش افزوده این صنعت نقش‬ ‫مهم و کلیدی بازی می کنند‪ ،‬در کشور تا حدی مغفول واقع‬ ‫شود و نتیجه ان یک رشد نامتوازن بود‪ .‬نتیجه ان رشد یک‬ ‫صنع��ت طفیلی بود که با وجود اینک��ه زحمات زیادی برای‬ ‫ان کش��یده شده اس��ت اما همچنان توان راه رفتن مستقل‬ ‫را ندارد‪ .‬ش��اید هم اصوال چنین کاری ش��دنی نیست‪ .‬وقتی‬ ‫صنایعی مانند فوالد‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬مخابرات و‪ ...‬در‬ ‫کشور به اندازه کافی توسعه یافته نیستند و توان طراحی مواد‬ ‫ی مانند خودروسازی را‬ ‫و قطعات مورد نیاز صنایع پایین دست ‬ ‫ندارند و از ان طرف به دالیل سیاس��ی‪ ،‬خودروسازان فرصت‬ ‫هم��کاری و اس��تفاده بلندمدت پایدار و اقتصادی از ش��بکه‬ ‫تامین جهانی را ندارند‪ ،‬چگونه می توان هم رقابت پذیر بود و‬ ‫هم اشتغال پایدار ایجاد کرد؟ به نظر می رسد صنعت خودرو‬ ‫ما هنوز به بلوغ الزم نرس��یده اس��ت‪ ،‬در محیط متفاوتی از‬ ‫کس��ب وکار بین المللی قرار گرفته است که می تواند شرایط‬ ‫ادامه حیات را بس��یار ش��کننده تر کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬پیش��نهاد‬ ‫می کنم هر چه س��ریع تر مس��ئوالن نظام راه حل��ی بیابند تا‬ ‫تعادل مناس��بی بین مفاهیمی مانند اشتغال‪ ،‬رقابت پذیری‪،‬‬ ‫توس��عه و پیش��رفت و روابط بین المللی برقرار کنند‪ .‬در غیر‬ ‫ای��ن صورت ب��ه زودی با بحران بزرگی که از س��مت صنعت‬ ‫خودرو و به دنبال ان زنجیره تامین اغاز خواهد ش��د‪ ،‬روبه رو‬ ‫خواهیم ش��د؛ بحرانی که هم اکنون اتش زیر خاکستر است‬ ‫و زی��ان ده ها هزار میلیاردی ‪ ۲‬خودروس��از ب��زرگ و بدهی‬ ‫هزاران میلیاردی انها به قطعه سازان و مجموعه سازان و البته‬ ‫تعطیلی تدریجی ‪ ۲۸‬خودروس��از خصوصی دیگر‪ ،‬نخستین‬ ‫نشانه های این بحران بزرگ است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫سایه سنگین هدفی‬ ‫به نام اشتغالزایی‬ ‫‪ 23‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1367‬‬ ‫پیاپی ‪2685‬‬ ‫زایش ریدایت‬ ‫از دل «زیرکن»‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫نخستین هدف یک پروژه بزرگ اقتصاد مقاومتی معدنی ایجاد شغل است‬ ‫احیای اشتغال در مناطق کم برخوردار با فعال سازی معادن کوچک‬ ‫‹ ‹رشد مناطق کم برخوردار‬ ‫عب��داهلل رضی��ان‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با اشاره به ظرفیت معدنی در‬ ‫اس��تان های مختلف کشور و اهمیت‬ ‫ان در افزای��ش اش��تغال ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬باره��ا دی��ده ش��ده ک��ه‬ ‫ظرفیت هایی برای استان های خشک‬ ‫برای نمونه استان کرمان در حوزه سرمایه گذاری و ایجاد فضای‬ ‫اقتصادی ایجاد ش��ده که می توان به ظرفیت های معدنی اشاره‬ ‫کرد‪ .‬توجه به این مهم باعث ش��ده که استان کرمان از بسیاری‬ ‫مناطق دیگر بازدهی بیش��تری داشته باشد‪ .‬رضیان با اشاره به‬ ‫مشکالت کم ابی و لزوم تمرکز بر رونق معادن کشور اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر ممکن است بس��یاری از استان ها به دلیل توسعه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توس��عه معادن‬ ‫کوچک مقیاس در س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران(ایمیدرو) با ه��دف ایجاد اش��تغال‪ ،‬تامین مواد‬ ‫اولیه صنایع معدنی و توس��عه مناطق محروم در سال ‪ ۹۷‬اغاز‬ ‫ش��د‪ .‬فعال س��ازی معادن کوچک مقیاس‪ ،‬برای رونق اقتصادی‬ ‫کشور به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس امارها با اج��رای برنامه فعال س��ازی ‪۱۵۰‬معدن‬ ‫کوچک مقیاس‪ ،‬پیش بینی شده تا پایان سال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪۳‬هزار‬ ‫شغل مستقیم در این حوزه ایجاد شود‪ .‬با شناسایی ‪۱۰۲‬ظرفیت‬ ‫معدنی در س��ال گذش��ته‪ ،‬حدود ‪۳۶‬معدن با ظرفیت اشتغال‬ ‫‪۷۰۰‬نفر قابلیت فعال س��ازی پیدا کردن��د‪ .‬از این تعداد معادن‪،‬‬ ‫حدود ‪۲۵‬درصد برای فعال س��ازی در س��ال جاری پیش بینی ‬ ‫شده اند‪ .‬از پروژه های موفق و فعال شده در حوزه رونق معدن و‬ ‫افزایش اشتغال می توان به معدن اهن پالسری بزمان (سیستان‬ ‫و بلوچس��تان)‪ ،‬مس رمشک (جنوب کرمان)‪ ،‬مس سیاستراگی‬ ‫(سیس��تان و بلوچستان) و معادن سنگ اهن بوکان (اذربایجان‬ ‫غربی) اش��اره کرد‪ .‬با فعال ش��دن معادن یادشده‪۱۷ ،‬معدن از‬ ‫این پروژه ها تاثیر گرفته و برای ‪۱۱۳‬نفر اش��تغال ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت‪.‬‬ ‫درباره اهمیت رونق معادن کوچک و نقش ان‬ ‫در افزایش اش��تغال با کارشناس��ان گفت وگو کرده که در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫زیرس��اخت های کشاورزی مشکالتی داش��ته باشند و به دلیل‬ ‫کمبود اب نتوانند شرایط الزم را برای ظرفیت سازی در اقتصاد‬ ‫و تامین معیش��ت مردم ایجاد کنند اما زمینه های بسیار خوبی‬ ‫برای فعالیت معدنی در این استان ها وجود دارد که باید بر انها‬ ‫تمرک��ز کرد‪ .‬وی ب��ر اهمیت توجه به ایج��اد معدن در مناطق‬ ‫کم برخ��وردار تاکید کرد و افزود‪ :‬ای��ن ظرفیت را می توانیم در‬ ‫اس��تان های دیگری که کم برخوردار هس��تند اما ظرفیت ایجاد‬ ‫مع��دن را دارن��د هم مش��اهده کنیم‪ .‬ب��رای نمونه در اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان رگه های خوب معدنی کشف شده که‬ ‫می توان��د زمینه خوبی را برای توس��عه صنای��ع معدنی و رونق‬ ‫اش��تغال فراهم کند‪ .‬این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫اشاره به برنامه ششم توسعه اظهار کرد‪ :‬یکی از مسائلی که در‬ ‫این برنامه به ان تاکید شده‪ ،‬توسعه معادن و صنایع معدنی در‬ ‫استان های توسعه نیافته اس��ت‪ .‬در این زمینه‪ ،‬ایمیدرو و ایدرو‬ ‫س��رمایه گذاری های مفی��دی انج��ام داده ان��د‪ .‬الزم اس��ت که‬ ‫همچن��ان به این مهم بها داده ش��ود چراکه می تواند ش��رایط‬ ‫اقتصادی مناسبی را در برخی مناطق کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک به رشد اشتغال سایر مناطق‬ ‫سیدرضا عظیمی‪ ،‬مجری طرح رونق‬ ‫تولی��د‪ ،‬احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توس��عه‬ ‫معادن کوچک مقیاس در پاسخ به این‬ ‫پرسش که احیای معادن کوچک چه‬ ‫میزان به رشد اشتغال مناطق مختلف‬ ‫کش��ور کم��ک می کن��د‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬یکی از نقطه های امیدبخش در‬ ‫ایجاد معادن کوچک‪ ،‬اش��تغال پایدار است‪ .‬اگر بتوانیم نیازهای‬ ‫اولیه این مناطق را رفع کنیم‪ ،‬خودش��کوفایی اتفاق می افتد و‬ ‫شروع ان هم با رونق معادن کوچک مقیاس است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از‬ ‫انجایی ک��ه کوچک مقیاس ه��ا راحت تر از معادن ب��زرگ احیا‬ ‫می ش��وند‪ ،‬زمان بر نبوده و به زیرس��اخت های زیاد نیاز ندارند‪.‬‬ ‫مج��ری طرح رونق تولید‪ ،‬احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توس��عه معادن‬ ‫کوچک مقیاس اظه��ار کرد‪ :‬با ایجاد مع��ادن کوچک به راحتی‬ ‫می توان در مناطق مختلف س��رمایه گذاری ک��رد و برای رونق‬ ‫اقتصادی دست به بومی سازی زد‪ .‬از دیگر ویژگی های تمرکز بر‬ ‫مع��ادن کوچک می ت��وان به کم بودن مقدار س��رمایه گذاری و‬ ‫س��یدرضا عظیمی‪ :‬از نتای��ج مثبت راه اندازی مع��دن می توان به رونق‬ ‫اش��تغال‪ ،‬کاهش مهاجرت به ش��هرهای بزرگ‪ ،‬رش��د رواب��ط اجتماعی و‬ ‫توس��عه روابط خانوادگی اشاره کرد‪ .‬وقتی معدنی فعال می شود چندین‬ ‫ش��غل جانبی ایجاد می کن��د‪ ،‬همانطور که بارها ش��اهد بوده ایم در روند‬ ‫شکل گیری معادن کوچک‪ ،‬شغل های محلی ایجاد شده و رونق گرفته اند‬ ‫س��هل الوصول بودن ان اش��اره ک��رد‪ .‬عظیمی درب��اره امتیاز‬ ‫شکل گیری یک معدن و تاثیر ان در ایجاد اشتغال گفت‪ :‬بارها‬ ‫شاهد بوده ایم در روند ش��کل گیری معادن کوچک‪ ،‬شغل های‬ ‫محلی ایجاد شده و رونق گرفته اند‪ .‬در واقع وقتی معدنی فعال‬ ‫می ش��ود چندین ش��غل جانبی در کنار ان ایجاد می شود و به‬ ‫عبارتی می توان گفت شغل های محلی فعال می شوند‪ .‬مجری‬ ‫ط��رح رون��ق تولی��د‪ ،‬احی��ا‪ ،‬فعال س��ازی و توس��عه مع��ادن‬ ‫با همکاری سازمان ایمیدرو‪ 3/8 ،‬میلیون تُن‬ ‫کنسانتره سنگ اهن به فوالد خوزستان اختصاص یافت‬ ‫ب��ا همکاری س��ازمان ایمیدرو و در راس��تای‬ ‫توزیع کنس��انتره س��نگ اهن بین شرکت های‬ ‫ف��والدی‪3/8 ،‬میلی��ون تُن از ای��ن محصول به‬ ‫شرکت فوالد خوزستان اختصاص یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار روابط عموم��ی فوالد‬ ‫خوزستان‪ ،‬در جلسه ‪ ۱۱‬شهریورماه ‪ ۹۸‬سازمان‬ ‫ایمیدرو با شرکت های فوالدی‪ ،‬میزان کنسانتره‬ ‫اختصاص یافته به فوالد خوزستان مورد توافق قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫سهم ش��رکت فـوالد خوزستان از این تـوافق‬ ‫ب��رای مدت ‪ ۸‬م��اه (مـردادماه تا پایان س��ال‬ ‫‪3/8 )۹۸‬میلی��ون تُن کنس��انتره س��نگ اهن‬ ‫اس��ت؛ همچنین تامین ای��ن محصول از محل‬ ‫ش��رکت های تولیدکنن��ده چادرمل��و‪ ،‬گل گهر‪،‬‬ ‫چغارت‪ ،‬توسعه ملی و گهر زمین انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬ج��دول تخصی��ص ابالغ��ی‬ ‫وزارتخان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در توزیع‬ ‫کنس��انتره س��نگ اهن معیار عقد ق��رارداد با‬ ‫واحدهای تولیدکننده اس��ت؛ فوالد خوزستان‬ ‫نی��ز در اولین فرصت اقدام به عق��د قرارداد با‬ ‫شرکت های نامبرده می نماید‪.‬‬ ‫کوچک مقیاس در اهمیت ایجاد امنیت و رونق اش��تغال گفت‪:‬‬ ‫وقتی رفت وامدها به یک منطقه زیاد می ش��ود‪ ،‬نیازهای جدید‬ ‫هم شکل می گیرند و در پی ان امنیت و احساس ارامش در ان‬ ‫منطق��ه حاکم می ش��ود‪ .‬تامین غذای پرس��نل‪ ،‬رونق ترابری و‬ ‫حمل ونقل از مسائلی هس��تند که در پی فعالیت معدنی ایجاد‬ ‫می ش��وند‪ .‬عظیمی به نتایج مثبت افزایش اشتغال اشاره کرد و‬ ‫ادامه داد‪ :‬رونق اشتغال‪ ،‬رشد روابط اجتماعی‪ ،‬فرهنگ سازی و‬ ‫توس��عه روابط خانواده موث��ر خواهند بود‪ .‬ضم��ن اینکه رونق‬ ‫اش��تغال می تواند از مهاجرت جمعیت ج��وان به مناطق دیگر‬ ‫جلوگیری کند‪ .‬یکی از مسائلی که موجب دعواهای خانوادگی‬ ‫می شود‪ ،‬مش��کل مالی اس��ت‪ .‬وقتی مش��کل مالی حل شود‪،‬‬ ‫خانواده ارام تر می ش��ود‪ ،‬روابط اجتماع��ی هم تغییر می کند و‬ ‫می توان نیازهای ثانویه را راحت تر پاس��خگو بود‪ .‬مجری طرح‬ ‫رونق تولید‪ ،‬احیا‪ ،‬فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در‬ ‫پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه ش��کل گیری مع��دن در مناطق‬ ‫کم برخ��وردار چقدر می تواند معضل بی��کاری در این مناطق را‬ ‫حل کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬چند وقت پیش در سیس��تان بلوچس��تان‬ ‫مغازه ای دیدم که خیلی پیش��رفته بود‪ ،‬وقتی پرس��یدم گفتند‬ ‫اینجا در گذشته یک دکه کوچک بوده اما با فعال شدن معدن‬ ‫توس��عه یافته اس��ت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬شناس��ایی مع��ادن فعال و‬ ‫غیرفعال ان مناطق‪ ،‬ظرفیت های موجود و مزیت های نسبی که‬ ‫در ان منطقه بر اس��اس ش��رایط وجود دارد‪ ،‬از مسائل کلیدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1367‬‬ ‫پیاپی ‪2685‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫دغدغه های‬ ‫مالی معدنکار‬ ‫مصطفی مالداری‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫واقعی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬میزان اشتغالزایی به این موضوع‬ ‫برمی گردد که کش��ور تا چه اندازه به س��مت صنعتی‬ ‫ش��دن در حال پیش��روی است‪ .‬از س��وی دیگر تا چه‬ ‫اندازه ب��رای نیروی انس��انی ارزش قائل می ش��ویم‪.‬‬ ‫شهرس��تانی ادام��ه داد‪ :‬هم اکنون نیز باید به س��مت‬ ‫تجهی��زات مدرن برویم‪ .‬تجهیزات کارخانه ها در حال‬ ‫هوشمند شدن است‪ ،‬از این رو باید به سوی هوشمند‬ ‫شدن برویم‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی صنعت سیمان‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اگرچ��ه درباره می��زان ت��ورم در بخش معدن‬ ‫نمی توان به طور دقیق بررس��ی و تجزیه و تحلیل‬ ‫ارائه داد اما انچه مشخص است اینکه نرخ نیازهای‬ ‫اساس��ی معدن��کار ازجمله هزینه ه��ای حمل و‬ ‫بارگیری‪ ،‬استخراج و فراوری‪ ،‬انفجار‪ ،‬اتش بازی و‬ ‫حفاری به طور لجام گسیخت ه افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مش��خص است که با باال رفتن نرخ ماشین االت و‬ ‫هزینه حمل‪ ،‬هزینه های تولید نیز به همان نسبت‬ ‫افزایش پیدا می کند‪ .‬برای نمونه ‪۲‬سال پیش نرخ‬ ‫بیل مکانیکی س��بک ح��دود ‪۴۵۰‬میلیون تومان‬ ‫بود که در س��ال‪ ۹۷‬به ‪۹۰۰‬میلیون تومان رسید‬ ‫اما هم اکنون به یک میلیارد و ‪۷۰۰‬میلیون تومان‬ ‫رسیده است‪ .‬در این بین افزایش عوارض نیز تاثیر‬ ‫بس��یاری در هزینه های تمام شده تولید گذاشته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنی��ن می ت��وان به تحمی��ل عوارض‬ ‫صادراتی برای کرومیت اش��اره کرد که در س��ال‬ ‫گذش��ته ‪۵‬درصد وضع شده بود و امسال افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬در این بی��ن تنها موردی که کمک‬ ‫کرد تا معادن فلزی بتوانند در بازار تولید به حیات‬ ‫خود ادامه دهند‪ ،‬تغییر نرخ دالر بود‪ .‬بیش��تر مواد‬ ‫معدنی که پایه صادراتی دارد‪ ،‬به نرخ دالر وابسته‬ ‫هستند و قیمت شان با دالر تغییر می کند‪ .‬افزایش‬ ‫دالر سبب افزایش نرخ خرید مواد معدنی شد که‬ ‫پای��ه صادراتی دارند‪ .‬برای نمونه اگر کرومیت‪ ،‬به‬ ‫هم��ان نرخ قبلی بود‪ ،‬صد درصد معادن کرومیت‬ ‫ورشکست می شدند‪ .‬در این روند در حقیقت نرخ‬ ‫جهان��ی کرومیت ثابت ماند اما قیمت های داخلی‬ ‫ب��ه دلیل افزایش ن��رخ دالر افزایش پیدا کردند و‬ ‫این موضوع توانست به ادامه حیات معادن کمک‬ ‫کند‪ .‬امیدواریم امسال معادن مورد حمایت دولت‬ ‫قرار بگیرند‪ .‬در این راس��تا نهادها ازجمله وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید چاره اندیش��ی کنند‬ ‫و سیاس��ت های کلی و درس��تی درباره صادرات‬ ‫و معافی��ت ب��رای معدن��کاران در نظ��ر بگیرند تا‬ ‫معدنکاران سال دشواری نداشته باشند‪.‬‬ ‫س�ارا اصغ�ری‪ :‬صنای��ع معدن��ی ای��ران یکی از‬ ‫محورهای توس��عه اقتصاد کش��ور به ش��مار می رود؛‬ ‫چراکه در دهه های گذش��ته شاهد رشد و توسعه این‬ ‫صنایع در کش��ور بوده ایم و نس��بت به رشدی که این‬ ‫صنایع داشته اند‪ ،‬قادر به اشتغالزایی شده اند‪.‬‬ ‫براس��اس امارهای رس��می‪ ،‬براورد شده است که‬ ‫هر ش��غل معدنی‪ ۱۷ ،‬ش��غل در صنایع پایین دست‬ ‫خود یعنی صنای��ع معدنی ایجاد می کند‪ .‬این صنایع‬ ‫به نوبه خود توانس��ته اند در کش��ور به طور مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم اشتغالزایی بسیاری ایجاد کنند که البته‬ ‫هدف بیشتر این صنایع اش��تغالزایی نبوده است‪ ،‬اما‬ ‫در دل خود به اشتغالزایی قابل قبولی دست یافته اند‪.‬‬ ‫سایه سنگین هدفی به نام اشتغالزایی‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی صنعت فوالد‬ ‫درباره اش��تغالزایی صنعت‬ ‫فوالد‪،‬سیدرضاشهرستانی‪،‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن‬ ‫ف��والد در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬فوالد‬ ‫به ط��ور کل��ی در س��طح‬ ‫جهان یک صنعت اشتغالزا‬ ‫به شمار می رود و در کل زنجیره ان که از معدن شروع‬ ‫می ش��ود تا تولید محصول نهایی‪ ،‬تامین تجهیزات و‬ ‫مصرف انرژی و‪ ...‬ظرفیت بس��یاری برای اشتغالزایی‬ ‫دارد‪ .‬وی درباره چگونگی اشتغالزایی صنعت فوالد در‬ ‫س��طح جهان عنوان ک��رد‪ :‬البته در جه��ان فناوری‪،‬‬ ‫می��زان اش��تغالزایی در صنع��ت فوالد را مش��خص‬ ‫می کن��د‪ .‬درحال حاضر ‪ 3‬فناوری ب��رای تولید فوالد‬ ‫وجود دارد و در پیشرفته ترین فناوری در جهان‪ ،‬برای‬ ‫تولی��د هزار تن فوالد ‪۵‬نفر اش��تغال ایجاد می ش��ود‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬این درحالی‬ ‫اس��ت که در ایران برای تولید ه��زار تن فوالد‪۲۰ ،‬نفر‬ ‫اشتغالزایی شده است یعنی حدود ‪ ۴‬برابر اشتغالزایی‬ ‫در جهان و این موضوع درحقیقت نشان دهنده سطح‬ ‫فناوری صنعت فوالد کشور است‪ .‬حال اگر این میزان‬ ‫اش��تغالزایی را در ‪ ۲۵‬میلیون ت��ن فوالد یعنی میزان‬ ‫تولید هم اکنون کش��ور ض��رب کنیم‪ ،‬اش��تغالزایی‬ ‫مستقیم زنجیره فوالد به ‪۵۰۰‬هزار نفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫حدود ‪۴‬برابر این میزان نیز اش��تغال غیرمستقیم در‬ ‫صنعت فوالد ش��کل می گیرد ک��ه به حدود ‪۲‬میلیون‬ ‫س��یدرضا شهرس��تانی‪ :‬در ای��ران ب��ه ازای تولی��د ه��زار ت��ن‬ ‫فوالد‪ ،‬برای ‪۲۰‬نفر اش��تغالزایی شده اس��ت یعنی حدود ‪ ۴‬برابر‬ ‫اشتغالزایی در جهان‬ ‫نفر می رسد‪.‬وی با اشاره به تولید فوالد در افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در این چش��م انداز قرار است ‪۵۵‬میلیون‬ ‫تن فوالد تولید ش��ود که برنامه ریزی ش��ده برای این‬ ‫می��زان تولی��د در زنجی��ره ب��رای هزار ت��ن ‪۱۵‬نفر‬ ‫اش��تغالزایی ایجاد ش��ود که میزان اش��تغال در این‬ ‫صنعت به طور مستقیم را به ‪۸۵۰‬نفر و غیرمستقیم را‬ ‫ب��ه ح��دود ‪۳‬میلی��ون نف��ر می رس��اند‪ .‬ای��ن عضو‬ ‫هیات مدی��ره انجمن تولیدکنن��دگان فوالد در ادامه‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬زمانی ک��ه کارخانه های ف��والد به طور‬ ‫خ��ودکار پی��ش می رون��د‪ ،‬بکارگیری و اس��تفاده از‬ ‫ربات ها بسیار افزایش پیدا می کند‪ ،‬به گونه ای که یک‬ ‫رب��ات می تواند جای ‪ ۳‬نفر را در این صنعت بگیرد‪ .‬اگر‬ ‫بخواهی��م چنین رباتی را در ای��ران به کار بگیریم باید‬ ‫‪۱۰۰‬هزار دالر ب��رای ان س��رمایه گذاری کنیم‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که حقوق و دستمزد نیروی انسانی در‬ ‫ایران ماهانه ‪۱۰۰‬دالر اس��ت که ساالنه به ‪۱۲۰۰‬دالر‬ ‫می رس��د و س��االنه برای ‪۳‬نفر به ‪۳‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬دالر‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬حال با توجه به نیروی انس��انی ارزان‪،‬‬ ‫هزینه های اشتغالزایی به صرفه تر خواهد بود‪ .‬از این رو‬ ‫زایش ریدایت از دل «زیرکن»‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‪ -‬یک ماده معدنی‬ ‫بس��یار کمیاب به نام «ریدایت» در جایی از سیاره‬ ‫زمین پیدا شده که شاید بزرگ ترین دهانه موجود‬ ‫بر ان باش��د‪ .‬این دهانه در خلیج شارک در ایالت‬ ‫استرالیایی غربی اس��ترالیا قرار گرفته و از معدود‬ ‫نقاط زمین اس��ت که این م��اده معدنی را در خود‬ ‫جای داده اس��ت‪ .‬در واقع فقط ‪۶‬نقطه روی زمین‬ ‫وج��ود دارد که در ان ریدایت پیدا ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ذخایر ریدایت موجود در این دهانه پیش از تبدیل‬ ‫ش��دن به این ماده‪ ،‬کانی های «زیر ُکن» بوده اند و‬ ‫زیر فشار شهاب سنگ های فضایی که با شدت زیاد‬ ‫به پوس��ته زمین کوبیده ش��ده‪ ،‬تبدیل به ریدایت‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از ماینین��گ ‪-‬‬ ‫ تکنول��وژی‪ ،‬ح��دود ‪۳۶۰‬میلیون س��ال پیش در‬ ‫نقطه ای که امروز اس��ترالیای غربی نام گرفته‪ ،‬یک‬ ‫شهاب س��نگ به زمین برخورد ک��رد و دهانه ای به‬ ‫پهن��ای ‪۱۲۰‬کیلومت��ر ایجاد کرد‪ .‬ای��ن دهانه که‬ ‫«وودلی» ن��ام دارد‪ ،‬در خلیج ش��ارک قرار گرفته‬ ‫و می توان��د بزرگ ترین دهانه جهان به ش��مار اید‪.‬‬ ‫بررس��ی های زمین شناسی که در دهه های ‪۱۹۹۰‬‬ ‫و ‪۲۰۰۰‬می�لادی (‪ ۱۳۶۹‬و ‪۱۳۷۹‬خورش��یدی)‬ ‫انجام شد به کشف ماده معدنی بسیار نادر ریدایت‬ ‫در وودل��ی انجامید‪ .‬این اتفاق در س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی رخ داد و شش��مین باری است که ریدایت‬ ‫روی زمین پیدا می ش��ود‪ ،‬چون در ش��رایط بسیار‬ ‫س��خت به وجود می اید و به ندرت تالش��ی برای‬ ‫جست وجوی ان می شود‪.‬‬ ‫ارون کاوس��ی‪ ،‬سرپرس��ت پژوهش در دانشکده‬ ‫علوم زمین و سیارات دانشگاه کورتین استرالیاست‬ ‫و در ای��ن باره می گوید‪ :‬پیدا ک��ردن ریدایت یک‬ ‫اتفاق غیرمنتظره بود‪ .‬ما انتظار داشتیم در وودلی‬ ‫تنها کانی های خردشده زیر ُکن را پیدا کنیم‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬با توجه به فاصله زمانی بین رویداد‬ ‫و مطالعات کنونی‪ ،‬درک تاثیر کامل شهاب سنگی‬ ‫بر ایجاد دهانه وودلی س��خت اس��ت‪ .‬دوره زمانی‬ ‫برخ��ورد شهاب س��نگ و ایجاد وودل��ی «دونین»‬ ‫نامی��ده می ش��ود‪ .‬دونین از ‪ ۴۰۸‬ت��ا ‪۳۶۰‬میلیون‬ ‫س��ال پیش به طول انجامی��د و پیش از ان زمین‬ ‫ش��کل متفاوت��ی از ام��روز داش��ت‪ .‬در ان دوره‪،‬‬ ‫گیاهان به تازگی ش��روع به رش��د بر سطح زمین‬ ‫کرده و دریاها در اختیار کوس��ه ها بودند‪ .‬ضربه ای‬ ‫که به ایج��اد وودلی انجامید‪ ،‬اگ��ر به یک محیط‬ ‫دریایی کم عمق برخورد می کرد‪ ،‬به یک س��ونامی‬ ‫غول پیکر می انجامید و اگر به طور کامل بر خشکی‬ ‫فرود می امد‪ ،‬س��بب تغیی��رات اب و هوای جهان‬ ‫می شد‪ .‬این ضربه ان قدر قوی بود که ویژگی های‬ ‫زمین شناس��ی را تغییر داد و باعث به وجود امدن‬ ‫ریدایت از زیر ُکن ش��د‪ .‬هم اکن��ون زیرکن به طور‬ ‫معمول در سراس��ر جهان پیدا می شود اما تبدیل‬ ‫ان به ریدایت بدون شهاب سنگ نمی توانست اتفاق‬ ‫بیفتد‪ .‬کاوسی همچنین می گوید‪ :‬رویداد برامده از‬ ‫این ضربه‪ ،‬فش��ار خردکنن��ده ای ایجاد می کند که‬ ‫به طور طبیعی در هیچ ش��رایطی اتفاق نمی افتد‪.‬‬ ‫برای روشن تر ش��دن موضوع‪ ،‬اتاقی را تصور کنید‬ ‫که با قرار گرفتن ‪۲۵‬نفر در ان پر ش��ده و ناگهان‬ ‫‪۲۵‬نفر دیگر را به داخل اتاق هل می دهند‪ ،‬در این‬ ‫صورت انها با فش��ار بیشتر به هم می چسبند‪ .‬این‬ ‫همان اتفاقی اس��ت که برای اتم ه��ای زیرکن در‬ ‫اثر برخورد شهاب س��نگ افتاده است‪ .‬این فرایند‬ ‫س��بب ش��د زیرکن با تبلور دوباره تبدیل به ماده‬ ‫معدنی با فش��ار باال یا همان ریدایت شود‪ .‬در سال‬ ‫‪۱۹۹۹‬میالدی (‪۱۳۷۸‬خورش��یدی) کار پژوهشی‬ ‫بر دهانه وودلی ش��روع ش��د‪ ،‬این پژوهش را اداره‬ ‫بررسی زمین شناسی استرالیای غربی انجام داد‪ .‬اما‬ ‫این پرس��ش مطرح شد که هر چند کشف ریدایت‬ ‫از نظر زمین شناسی جالب است اما ایا فایده ای هم‬ ‫دارد و قرار است ریدایت بهره برداری شود؟‬ ‫درباره بهره برداری و استفاده از ریدایت ‪۲‬موضوع‬ ‫وج��ود دارد؛ یکی اینکه مقادیر ریدایت موجود در‬ ‫زمین بس��یار ناچیز اس��ت و دیگر اینکه مشکالت‬ ‫زی��ادی برای ب��ه وج��ود اوردن ریدایت مصنوعی‬ ‫در ازمایش��گاه وج��ود دارد‪ .‬کاوس��ی در این باره‬ ‫می گوید‪ :‬ریدایت در ازمایش��گاه با استفاده از انواع‬ ‫ابزارهای پرفشار ساخته شده اما ساخت ان اسان‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹«زیرکن» اساس شکل گیری ریدایت‬ ‫چه زمانی که ریدایت با فش��ار زیاد شهاب سنگ‬ ‫ایجاد ش��ود و چه زمانی که به ط��ور مصنوعی در‬ ‫ازمایش��گاه ش��کل می گیرد‪ ،‬اس��اس شکل گیری‬ ‫ماده زیرکن است‪ .‬زیرکن در واقع سنگ جواهری‬ ‫است که در چندین رنگ به وجود می اید و ‪۲‬هزار‬ ‫سال اس��ت که برای زیباسازی به کار می رود‪ .‬این‬ ‫ماده همچنین کانی پایه ای است که برای ساخت‬ ‫زیرکونیوم استفاده می شود‪.‬‬ ‫زیرکونی��وم از فلزات در براب��ر گرما و خوردگی‬ ‫محافظت می کند و به عنوان نس��وز نیز اس��تفاده‬ ‫می شود‪.‬کاوس��ی می گوی��د‪ :‬چگال��ی ریدای��ت از‬ ‫زیر ُکن ‪۱۰‬درصد بیشتر و از ان سنگین تر است اما‬ ‫ترکیب شیمیایی ریدایت و زیرکونیوم مشابه است‪.‬‬ ‫بنابراین ریدایت می تواند بسیاری از موارد مصرف‬ ‫کنونی زیرکن را داشته باشد اما احتمال استخراج‬ ‫تج��اری ان در دهانه وودلی یا ه��ر نقطه دیگری‬ ‫وجود ندارد‪ .‬کاوسی می افزاید‪ :‬در افریقای جنوبی‬ ‫و کان��ادا در دهانه ه��ای ایجاد ش��ده از ضربه های‬ ‫ب��زرگ شهاب س��نگ ها‪ ،‬ط�لا و نیکل اس��تخراج‬ ‫می ش��ود اما ذخایر ریدایت ان قدر کافی نیس��ت‬ ‫که اس��تخراج ان از نظر اقتصادی به صرفه باشد‪،‬‬ ‫در نتیجه چشم اندازی را نشان نمی دهد که ارزش‬ ‫دنبال کردن داشته باشد مگر اینکه چیزی جالب و‬ ‫متفاوت در ان پیدا ش��ود‪ .‬با این همه اهمیت این‬ ‫کش��ف فراتر از جنبه های استخراجی و معدنی ان‬ ‫در افزایش اگاهی بشر از تاریخ زمین‪ ،‬کانی شناسی‬ ‫و روابط زمین با فضا موثر است‪ .‬کاوسی می گوید‪:‬‬ ‫ریدایت بس��یار نادر اس��ت و وقتی پیدا می ش��ود‪،‬‬ ‫حکایت از وقوع یک تح��ول در فضا دارد‪ .‬در واقع‬ ‫ش��کل گیری ریدایت در جبه زمین اتفاق می افتد‬ ‫اما اکنون زیرکن های زیادی از جبه زمین به دست‬ ‫می اید که وجود هیچ ریدایتی را گزارش نمی دهد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه پیدای��ش ریدایت نش��ان از وقوع یک‬ ‫دگرگونی ش��دید در فضا دارد‪ .‬در سراس��ر تاریخ‪،‬‬ ‫برخ��ی از برخوردهای شهاب س��نگ ها ب��ا زمین‬ ‫وقایع��ی جزئی به ش��مار می امدن��د‪ ،‬در حالی که‬ ‫ش��ماری دیگر پیامدهای ژرفی برای جهان دارند؛‬ ‫مانند برخورد ‪۶۵‬میلیون س��ال پیش شهاب سنگ‬ ‫ب��ه منطقه ای که امروز مکزیک نام دارد و منجر به‬ ‫انقراض دایناسورها و ظهور پستانداران شد‪.‬‬ ‫ب��رای توجیه اقتص��ادی باید این موض��وع را درنظر‬ ‫بگیریم که با چه س��طح فناوری‪ ،‬کارخانه فوالد ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬شهرس��تانی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‬ ‫براس��اس سیاس��ت های خاصی در دولت ها‪ ،‬نیروی‬ ‫انسانی به واحدهای فوالدی تحمیل شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این موضوع جداگانه ای اس��ت‪ .‬برای نمونه ش��رکت‬ ‫ذوب اهن اصفهان نیاز به این همه نیروی مازاد ندارد‪،‬‬ ‫اما در دولت نهم و دهم نیروی انس��انی بسیاری به این‬ ‫واحد فوالدی تحمیل شد‪ .‬این سیاست اشتباهی بود‬ ‫ک��ه برخ��ی واحدها را ب��ا زیانده��ی روب��ه رو کرد و‬ ‫هم اکن��ون نیز چوب ان را می خوری��م‪.‬وی در ادامه با‬ ‫اش��اره به ‪ 7‬طرح ف��والدی نیز عنوان کرد‪ :‬در زمینه ‪7‬‬ ‫طرح فوالدی‪ ،‬نمایندگان ش��هرها واحدهای فوالدی‬ ‫را ب��ه ه��ر قیمت��ی ایج��اد کردن��د و میلیاردها دالر‬ ‫سرمایه گذاری ش��د‪ ،‬این درحالی بود که این واحدها‬ ‫جانمایی مناس��بی نداش��تند‪ .‬این عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد در پاس��خ به این پرسش‬ ‫ک��ه در کل می ت��وان ادع��ا کرد که با توجه به س��طح‬ ‫فن��اوری کارخانه های فوالد‪ ،‬میزان اش��تغالزایی ان‬ ‫صنع��ت س��یمان به طور‬ ‫مس��تقیم ‪۲۸‬ه��زار نفر و‬ ‫به ط��ور غیرمس��تقیم‬ ‫‪۲۵۰‬ه��زار نفر در کش��ور‬ ‫اش��تغالزایی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن مطلب را نادر غفاری‪،‬‬ ‫مع��اون فن��ی انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان س��یمان ایران در گفت وگو با‬ ‫عن��وان و اظهار کرد‪ ۷۶ :‬کارخانه س��یمان در کش��ور‬ ‫مشغول کار بوده که به طور مستقیم برای ‪۲۸‬هزار نفر‬ ‫در این صنعت اشتغالزایی کرده اند‪ .‬به عبارت دقیق تر‬ ‫هر کارخانه به طور متوس��ط ‪ ۳۵۰‬تا ‪۴۰۰‬نفر اشتغال‬ ‫مس��تقیم و حدود ‪۴‬هزار نفر اش��تغال غیرمس��تقیم‬ ‫ایج��اد کرده اس��ت‪ .‬غفاری در ادامه با اش��اره به این‬ ‫موضوع که صنعت سیمان به طور غیرمستقیم زمینه‬ ‫اشتغالزایی بسیاری دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بسیاری از‬ ‫فعالیت های صنعت س��یمان وابس��تگی بسیاری به‬ ‫ساخت وس��از و عمران دارد‪ .‬در ش��رایط فعلی حدود‬ ‫‪۲۵۰‬هزار نفر به طور غیرمس��تقیم در صنعت سیمان‬ ‫مش��غول کار هستند که با رونق ساخت وساز تا حدود‬ ‫‪۴۰۰‬نفر نیز قابل افزایش است‪ .‬وی در ادامه با اشاره به‬ ‫ای��ن موضوع که س��یمان به ط��ور کل��ی خمیرمایه‬ ‫س��ازندگی اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هر اندازه فعالیت های‬ ‫س��ازندگی در کش��ور بیش��تر ش��ود‪ ،‬اش��تغالزایی‬ ‫غیرمس��تقیم در ای��ن صنع��ت افزای��ش می یاب��د‪.‬‬ ‫امیدواریم رونق ساخت وس��از به زودی اتفاق بیفتد و‬ ‫میزان اشتغال در این صنعت افزایش پیدا کند‪ .‬معاون‬ ‫فنی انجمن تولیدکنندگان سیمان ایران در پاسخ به‬ ‫ای��ن پرس��ش که ایا ای��ن میزان اش��تغال در صنعت‬ ‫س��یمان موردنیاز اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کارخانه س��یمان را‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫براساس میزان اش��تغالزایی ایجاد نمی کنند؛ چراکه‬ ‫کارخانه سیمان به طور مستقیم اشتغال باالیی ایجاد‬ ‫نمی کن��د‪ .‬درحقیق��ت کارخانه س��یمان براس��اس‬ ‫برنامه های توس��عه ای کش��ور ایجاد می شود و بحث‬ ‫اصل��ی اینک��ه باید خمیرمایه س��ازندگی در کش��ور‬ ‫قابل تامین باش��د‪ .‬براس��اس برنامه های توس��عه ای‬ ‫کشور بررسی می ش��ود که سرانه مصرف سیمان چه‬ ‫اندازه اس��ت و براس��اس ان کارخانه س��یمان ایجاد‬ ‫می شود و بخشی هم به صادرات اختصاص می یابد‪ ،‬از‬ ‫این رو اش��تغالزایی در این صنعت هدف نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫وسیله اس��ت‪ .‬نادری در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬این‬ ‫میزان اش��تغالی که در صنعت س��یمان وجود دارد‪،‬‬ ‫واقعی و به اندازه این صنعت است‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی صنعت شیشه‬ ‫صنعت شیشه نیز منجر به‬ ‫اشتغالزایی در کشور شده‬ ‫اس��ت‪ .‬حس��ین زجاجی‪،‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی صنعت‬ ‫شیش��ه درباره اشتغالزایی‬ ‫ای��ن صنعت در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در تمام‬ ‫حوزه های شیشه که شامل شیشه تخت‪ ،‬جام و خودرو‬ ‫و‪ ...‬می شود‪ ،‬این صنعت توانسته به طور مستقیم برای‬ ‫‪۵۰‬هزار نفر اشتغال ایجاد کند‪ .‬اما به طور غیرمستقیم‬ ‫از مع��دن تا حمل ونقل و س��ایر مش��اغل مرتبط با ان‬ ‫ح��دود ‪۲‬براب��ر یعنی ‪۱۰۰‬ه��زار نفر اش��تغال ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬زجاجی در ادامه با اشاره به این موضوع که‬ ‫صنایع پایین دست شیشه اش��تغال بیشتری را ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬صنایع پایین دس��ت شیشه شامل‬ ‫شیشه بری‪ ،‬نقاشی روی شیشه‪ ،‬دکورهای شیشه ای و‬ ‫شیشه های دوجداره‪ ،‬نصاب شیشه های ساختمانی و‬ ‫نصاب شیشه های خودرو‪ ،‬شیش��ه هایی که در مبل و‬ ‫صندلی استفاده می ش��وند‪ ،‬شیشه های لوازم خانگی‬ ‫و‪ ...‬اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش که این میزان‬ ‫اشتغالزایی در این صنعت موردنیاز است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫این میزان اش��تغال در صنعت شیشه به صورت واقعی‬ ‫موردنیاز این صنعت اس��ت‪ .‬درحقیقت اش��تغالزایی‬ ‫هدف این صنعت نیس��ت و به اندازه نیاز اش��تغالزایی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1367‬‬ ‫پیاپی ‪2685‬‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬اشتغال نه تنها اولویت دولت ایران‪ ،‬بلکه همه‬ ‫دولت هاس��ت؛ اما نکته مهم اینجاس��ت که کدام کشورها از‬ ‫اش��تغالزایی به عنوان هدف برای توسعه بهره می برند و کدام‬ ‫ی��ک فقط نگاه ابزاری به ان دارند‪ .‬ایجاد اش��تغال و ش��روع‬ ‫کسب و کار در هر کش��وری دارای مراحل و فرایندی است‬ ‫ک��ه برخی به کمتر از یک روز می رس��د و برخی هم از چند‬ ‫روز بیشتر می شود‪ .‬همین شرایط باعث می شود رتبه و نمره‬ ‫هر کشوری در گزارش سهولت کسب و کار که هرسال بانک‬ ‫جهانی از ‪ ۱۹۰‬کش��ور جهان منتشر می کند‪ ،‬مشخص شود‪.‬‬ ‫رتبه ای که نش��ان می دهد یک کشور تا چه حد توانسته در‬ ‫مسیر ایجاد اشتغال و سهولت کسب و کار گام بردارد و برای‬ ‫بهتر ش��دن چه اقدامی باید انجام دهد‪ .‬هرچند وضعیت در‬ ‫ایران نس��بت به سال های قبل بهتر شده‪ ،‬اما متاسفانه هنوز‬ ‫هم شرایط مطلوبی نداریم و فعال اقتصادی در حوزه تولید و‬ ‫تجارت برای راه اندازی کسب و کار و اشتغالزایی باید نخست‬ ‫ش��غل «پرش از مانع» را پشت س��ر بگذارد‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫برای ثبت ش��رکت و صدور مجوز در گرجستان کمتر از یک‬ ‫روز از وقت تان صرف این امر می ش��ود اما در ایران‪ ،‬خدا داند‬ ‫و بس! براس��اس اخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار‬ ‫بان��ک جهانی‪ ،‬امتیاز ایران در ش��اخص کل دولت در زمینه‬ ‫کس��ب و کار با افزایش از ‪ ۵۴.۶۴‬به ‪ ۵۶.۵۶‬به میزان ‪۲.۳۴‬‬ ‫واحد بهبود یافته اس��ت‪ .‬اما رتبه ایران در ش��اخص سهولت‬ ‫کسب و کار با ‪ ۴‬پله تنزل روبه رو شده و از پله صد و بیست‬ ‫و چهارم در سال گذشته میالدی به صد و بیست و هشتم در‬ ‫سال جاری میالدی رسیده است‪ .‬این گزارش نشان می دهد‬ ‫ایران میان ‪ ۱۹۰‬کش��ور در رتب��ه ‪ ۱۲۸‬در رده بندی جهانی‬ ‫شاخص فضای کس��ب و کار قرار گرفته که بر این اساس به‬ ‫لحاظ س��هولت کسب و کار فقط از ‪ ۶۲‬کشور جهان وضعیت‬ ‫بهتری دارد‪ .‬هرچند بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی که‬ ‫بر پایه امار مربوط به یک ساله منتهی به ژوئن ‪( ۲۰۱۸‬خرداد‬ ‫‪ )۹۷‬تهیه شده اس��ت فضای کسب وکار در ایران بهتر شده‪،‬‬ ‫اما باز هم این رتبه و نمره ها وضعیت خوبی را برای ایران در‬ ‫جهان رقم نمی زند و هنوز هم در ش��روع کسب و کار دارای‬ ‫چالش های و موانع بسیاری هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تن به کار سخت نمی دهیم‬ ‫در همین باره رئیس کمیس��یون بهبود محیط کس��ب و کار‬ ‫و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به س��هولت‬ ‫کسب و کار در ایران اظهارکرد‪ :‬در دیگر کشورها اغاز به کار‬ ‫با سهولت و سرعت بهتری انجام می شود‪ .‬به عنوان نمونه در‬ ‫کابل افغانس��تان برای صدور مجوز شاید نصف روز زمان نیاز‬ ‫دبیرکل اتحادیه‬ ‫اوراسیا این هفته‬ ‫به ایران سفر می کند‬ ‫کافی شا ‬ ‫پ‬ ‫افغانستانی های مهاجر‬ ‫جذاب و گردشگرپذیر‬ ‫ابتالی «پوشاک»‬ ‫به سیاست های‬ ‫اشتغالزایی بیمار‬ ‫از بروکراسی و سختی کار در ثبت شرکت ها و اشتغالزایی گزارش می دهد‬ ‫شغل‪ :‬پرش از مانع‬ ‫باشد اما در ایران این زمان به ماه ها هم می کشد که به دلیل‬ ‫موانع زیادی است که پیش روی کسب و کارها قرار دارد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش در گفت وگو‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شرایط خوبی‬ ‫با‬ ‫در ای��ن بخ��ش نداری��م و هرچند‬ ‫اندکی در ش��اخص شروع کار بهود‬ ‫داشته ایم اما دیگر کشورها با سرعت‬ ‫بیش��تری ای��ن بهب��ود را تجرب��ه‬ ‫می کنن��د‪ .‬وی ب��ا تاکی��د براینکه‬ ‫بزرگ ترین مانع اشتغالزایی نداشتن مهارت است‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫اف��رادی که در مدرس��ه ها و دانش��گاه ها درس می خوانند و‬ ‫فارغ التحصی��ل می ش��وند‪ ،‬مه��ارت کافی ب��رای کار ندارند‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫خوب سخت است چون کم هستند‪ .‬رئیس کمیسیون بهبود‬ ‫محیط کس��ب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران‬ ‫ادامه داد‪ :‬باید افراد را به سمت کارهای غیرپشت میزنشینی‬ ‫هدایت کنیم‪ .‬بس��یاری از مردم ما متاس��فانه تن به کارهای‬ ‫ی از کشور ما‬ ‫سخت نمی دهند و اگر روزی مهاجران افغانستان ‬ ‫برون��د تم��ام کارهای س��خت و س��اختمانی و‪ ...‬روی زمین‬ ‫می ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹از مدیریت تا تامین مالی‬ ‫بزرگ تری��ن مانع اش��تغالزایی نداش��تن مهارت اس��ت‪ ،‬اف��رادی که در‬ ‫مدرسه ها و دانشگاه ها درس می خوانند و فارغ التحصیل می شوند‪ ،‬مهارت‬ ‫کافی برای کار ندارند‬ ‫برهمین اس��اس ع�لاوه بر اینکه نظام اموزش��ی باید قوی تر‬ ‫عمل کند‪ ،‬کار و اموزش نیز باید توامان با هم باشد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬در الم��ان افراد مدت��ی درس می خوانن��د و بعد به‬ ‫کارخانه می روند و کار را به طور عملی و تجربی یاد می گیرند‬ ‫و دوباره به درس خواندن ادامه می دهند‪ .‬نجفی منش تصریح‬ ‫‪7‬‬ ‫کرد‪ :‬کس��ی که متخصص و کاربلد باش��د بیکار نمی ماند‪ .‬اما‬ ‫حتی برای یافتن کارگر س��اده ای هم دچار مش��کل هستیم‬ ‫چراکه دومین مانع اش��تغالزایی نیز فرهنگ کارکردن است؛‬ ‫یعنی همه به دنبال این هس��تند که کاری اسان و بی دردسر‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬به همین دلیل پیدا کردن مکانیک و برقکار‬ ‫عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی ای��ران که در دوره‬ ‫جدید اتاق بازرگانی پس از ‪ 20‬س��ال ریاست اتاق بازرگانی‬ ‫شهرکرد کناره گیری کرد نیز با بیان اینکه مدیران ما سرجای‬ ‫خود ننشس��ته اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقتصاد یک علم اس��ت و راه و‬ ‫روش خود را دارد اما برخی مدیران ما بیشتر سیاسی هستند‬ ‫تا اقتصادی‪.‬‬ ‫سیدمحمدرضا سیدنبوی به‬ ‫گفت‪ :‬برای اشتغالزایی باید تولید را‬ ‫تقویت کنی��م که متاس��فانه چون‬ ‫ی هستند‬ ‫بیش��تر مسئوالن سیاس�� ‬ ‫برداشتی از تولید ندارند که بخواهد‬ ‫اش��تغالی هم ایجاد شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬نکته بعدی اینک��ه برای ایجاد‬ ‫اش��تغال باید تسهیالت ارزان قیمت‬ ‫در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد‪ .‬این درحالی است که‬ ‫در سراس��ر کش��ور کارخانه های گوناگونی وجود دارد که در‬ ‫ل هستند یا با نیمی از ظرفیت کار می کنند‬ ‫حل حاضر تعطی ‬ ‫ک��ه به دلیل ارائه نکردن اعتبار ب��ه موقع به این رو افتاده اند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه برای راه اندازی کارخانه ای‪ ،‬حمایت ها انجام و‬ ‫س��رمایه ثابت ان تامین می شود اما موقع سرمایه در گردش‬ ‫که می رس��د تا کارخانه به تولید برس��د و مردم را بر سر کار‬ ‫ببرد‪ ،‬حمایتی انجام نمی شود و کار می خوابد یا پس از مدتی‬ ‫به مش��کل می خورد‪ .‬رئیس پیشین اتاق بازرگانی شهرکرد‬ ‫همچنین با اشاره به روابط خارجی با کشورهای دیگر تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ب��رای تامین مواد اولیه تولید باید واردات انجام ش��ود‬ ‫چراکه در تولید همه چیز خودکفا نیس��تیم و هیچ کشوری‬ ‫هم نیست‪ .‬ما ‪ ۱۵‬کشور همس��ایه داریم که همه مشتاق به‬ ‫روابط با ایران هستند‪ .‬به عنوان نمونه در مذاکره با مسئوالن‬ ‫دولتی و بخش خصوصی عراقی می گفتند که دوست ندارند‬ ‫از ترکیه خرید کنند اما متاس��فانه ما نمی توانیم کاالی مورد‬ ‫نی��از انها را به موقع تحویل دهیم چون تولیدکننده از فردای‬ ‫خود خبر ندارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫علی اصغر زبردس�ت‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی همدان‪ :‬هرچند ش��رایط‬ ‫کس��ب و کار و اش��تغال در چند ماه‬ ‫گذش��ته رو به بهبودی بوده اما هنوز‬ ‫تاثیرگ��ذاری نداش��ته و نتیجه ان را‬ ‫در بلندم��دت ش��اهد خواهی��م بود؛‬ ‫خوش��بختانه نرخ ارز به ثبات رسیده‬ ‫و کارها روی روال افتاده اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫همین مس��یر را برویم و تی��م اقتصادی دولت‬ ‫میز هماهنگ تر پیش برود بس��یاری از مسائل‬ ‫داخلی حل خواهد شد چراکه بیشترین گرفتار‬ ‫ما در اش��تغالزایی و کس��ب و کار داخلی است‬ ‫و ن��ه خارجی و مرتب��ط با تحریم‪ .‬ب��ه عبارت‬ ‫دیگر‪ ۷۰ ،‬درصد مش��کالت ما داخلی است که‬ ‫ضوابط و مقررات داخلی دس��ت و پا گیر ش��ده‬ ‫است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬بدون مش��ورت با بخش‬ ‫خصوصی تصمیم گی��ری می کنند و این بخش‬ ‫خصوصی اس��ت که در اجرا با مش��کل روبه رو‬ ‫می ش��ود‪ .‬بارها ه��م اش��اره کرده ایم که پیش‬ ‫از تصمیم گی��ری نظ��ر بخ��ش خصوصی را هم‬ ‫جویا ش��وند چون فعالیت ه��ای اقتصادی دارند‬ ‫و دست ش��ان در کار اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر نیز‬ ‫الیحه قانون تجارت در مجلس در حال بررسی‬ ‫مصائب تلخ اشتغال‬ ‫اس��ت که بخش��ی از ان تصویب شد‬ ‫اما کوچک تری��ن نظرخواهی از بخش‬ ‫خصوصی و اتاق های بازرگانی نداشتند‬ ‫که تا کنون هم همین بوده است‪ .‬نکته‬ ‫جالب اینکه هرچند رئیس جمهوری و‬ ‫معاون اول ایشان بر مشورت با بخش‬ ‫خصوصی تاکید داش��ته و دارند اما در‬ ‫عمل شاهد بی توجهی به این موضوع‬ ‫هس��تیم‪ .‬امیدواریم با تمهیدات بیشتر دولت و‬ ‫مشورت و تعامل با بخش خصوصی این مشکل‬ ‫ت��ا حدودی بتواند حل ش��ود و روزن��ه ای برای‬ ‫رفع مش��کالت کس��ب و کار ایجاد شود‪ .‬هنوز‬ ‫هم بیش��تر فعاالن اقتصادی با س��ازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی س��ازمان ام��ور مالیات��ی و پس هم‬ ‫بانک ها مش��کل دارند که همه اینها جزو موانع‬ ‫کسب و کار به شمار می رود‪.‬‬ ‫برای ش��روع کار ابتدا دریافت موافقت اصولی‬ ‫از وزارتخان��ه مربوط الزم اس��ت و در گام دوم‬ ‫متقاضی باید توان حدود ‪ ۳۰‬درصد اورده مالی‬ ‫را داشته باشد که بسیاری ندارند‪ .‬نکته بعدی و‬ ‫مهم نیز زمانبر بودن فرایند گرفتن مجوز برای‬ ‫ش��روع کار اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬فردی برای‬ ‫اخذ مجوز کار خود‪ ،‬دس��ت کم ‪ ۳‬سال است که‬ ‫برای اس��تعالم های نهادهای ذی ربط در انتظار‬ ‫اس��ت اما این در حالی اس��ت که در قانون هم‬ ‫اورده ش��ده که اگر تا ‪ ۱۵‬روز پاس��خ استعالم‬ ‫دریافت نش��د‪ ،‬نه��اد مربوط بای��د از این بخش‬ ‫بگذرد و موافقت را صادر نکند‪ .‬اما اگر هم صادر‬ ‫شود با اعتراض نهاد مشخص روبه رو می شود و‬ ‫در عمل کار می خوابد و پیچیدگی های دیگری‬ ‫را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در م��ورد دیگری س��ال ‪ ۸۰‬فردی تصمیم به‬ ‫شروع یک کار می گیرد اما ‪ ۵‬سال بعد موافقت‬ ‫ان اع�لام می ش��ود و پ��س از ‪ ۵‬س��ال انتظار‬ ‫که اغاز به کار کرد‪ ،‬س��ال ‪ ۹۶‬ب��ه دلیل تغییر‬ ‫مدیری��ت جل��وی کار را گرفته ان��د و می گویند‬ ‫کار غیراصول��ی اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫س��رمایه گذاری بسیاری انجام ش��ده و افرادی‬ ‫مشغول به کار هستند‪ .‬به هر حال عالوه براینکه‬ ‫بای��د با این مدیر مربوط برخورد ش��ود که چرا‬ ‫مانع یک کس��ب و کار شده اس��ت (با توجه به‬ ‫اینکه دادس��را نیز حق را به کسب و کار مربوط‬ ‫داده اس��ت) این مس��ائل را نیز بای��د به بخش‬ ‫خصوصی واگذار ک��رد تا دولت هم کناره گیری‬ ‫کند و شاهد ش��رایط بهترین در کسب و کار و‬ ‫اشتغالزایی باشیم‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1367‬‬ ‫پیاپی ‪2685‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫شرکت تعاونی‬ ‫پیشگامان کویر یزد‬ ‫تعاونی برتر استانی شد‬ ‫از ش��رکت تعاونی پیش��گامان کویر یزد از سوی‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی در چهاردهمین‬ ‫دوره تجلیل از تعاونی های برتر استان یزد قدردانی‬ ‫شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬چهاردهمین دوره تجلیل از‬ ‫تعاونی های برتر استان یزد در هفته تعاون با حضور‬ ‫علی ش��ریعتمداری وزیر تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫برگزار ش��د و از تعاونی های برتر استان یزد قدردانی‬ ‫ش��د که یکی از انها شرکت تعاونی پیشگامان کویر‬ ‫یزد بود‪ .‬محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی در این ایین فعالیت های ارزش��مند گروه‬ ‫تعاونی پیش��گامان در حوزه های گوناگون را ستود‬ ‫و ابراز امیدواری کرد مرکز نواوری ای تی کش��ور با‬ ‫همراهی ش��تابدهنده تعاونی پیشگامان راه اندازی‬ ‫شود‪ .‬گفتنی اس��ت شرکت تعاونی پیشگامان کویر‬ ‫یزد در سال جاری به عنوان تعاونی برتر ملی نیز مورد‬ ‫تقدیر معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫تاکید دوباره معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫برنظرخواهی ومشورت با بخش خصوصی‬ ‫تکلیف قانونی‬ ‫و توصیه عقالنی‬ ‫اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫در پاسخ به نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬بار دیگر‬ ‫بر لزوم نظرخواهی و مش��ورت نهاده��ای دولتی با‬ ‫بخش خصوصی در تدوین ایین نامه ها و بخشنامه ها‬ ‫تاکی��د و ان را «تکلی��ف قانون��ی و توصیه عقالنی»‬ ‫قلمداد کرد‪ .‬به گزارش س��ایت خبری اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‪ ،‬مع��اون اول رئیس جمهوری ب��ا ارجاع نامه‬ ‫ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران‬ ‫درباره «درخواست الزام نهاد های اجرایی به دریافت‬ ‫نظره��ای ات��اق بازرگانی و بخ��ش خصوصی پیش‬ ‫از وض��ع مق��ررات و ابالغ بخش��نامه ها» به اعضای‬ ‫دولت‪ ،‬از انها خواس��ت پیش از تدوین ایین نامه ها‪،‬‬ ‫بخش��نامه ها و ش��یوه نامه ها از بخ��ش خصوصی و‬ ‫تش��کل های ذی ربط نظرخواهی کنن��د‪ .‬برابر نامه ‬ ‫دفت��ر معاون اول رئیس جمهوری که رونوش��ت ان‬ ‫به اتاق بازرگانی تهران نیز ارس��ال ش��ده‪ ،‬اس��حاق‬ ‫جهانگیری در پی نوش��ت نامه مس��عود خوانساری‬ ‫خط��اب به اعضای دولت‪ ،‬نظرخواهی و مش��ورت با‬ ‫بخش خصوص��ی را یک «تکلی��ف قانونی و توصیه‬ ‫عقالنی» توصیف کرده و خواس��تار انجام اقدام های‬ ‫الزم در این زمینه ش��ده اس��ت‪ .‬ابالغیه معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری پ��س از ان صادر ش��د که رئیس‬ ‫اتاق بازرگان��ی تهران در نامه ای خط��اب به معاون‬ ‫اول رئیس جمهور و رئیس س��تاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬ای��ن نقد را مطرح کرده ب��ود که با وجود‬ ‫صراحت مف��اد مواد ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬قان��ون احکام دائمی‬ ‫برنامه های توس��عه از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تاکنون‪،‬‬ ‫به بهانه تش��دید تحریم های ظالمانه‪ ،‬تصمیم های‬ ‫گوناگون��ی در قال��ب وضع مقررات و ش��یوه نامه ها‬ ‫ب��دون انجام کار متعارف کارشناس��ی و طی کردن‬ ‫فرایند های تصمیم س��ازی و کسب نظر از اتاق های‬ ‫بازرگانی و تشکل های تخصصی‪ ،‬در نهادهای دولتی‬ ‫دریافت‪ ،‬ابالغ و اجرا ش��ده است‪ .‬مسعود خوانساری‬ ‫در نام��ه خود ب��ه جهانگیری بر وض��ع مقررات دائر‬ ‫بر توس��عه اعمال ممنوعی��ت و محدودیت واردات‪،‬‬ ‫مقرره های متناقض با سیاس��ت های کلی دولت در‬ ‫تس��هیل تولید و صادرات و تصمیم ه��ای غیرفنی‬ ‫در قال��ب موانع غیرتعرفه ای اش��اره کرده اس��ت‪ .‬او‬ ‫همچنی��ن از تداوم در تنظیم و اعالم فهرس��ت های‬ ‫ممنوعیت ورود و لغو مجوزها و ثبت س��فارش های‬ ‫صادره شده انتقاد و به ممنوعیت واردات بیش از ‪۶۰‬‬ ‫قلم کاال ازسوی سازمان غذا و دارو‪ ،‬ممنوعیت ‪۶۸۰‬‬ ‫قلم کاالی مرتبط با تجهیزات پزش��کی و بهداشتی‪،‬‬ ‫ممنوعیت ترخیص ‪ ۲۳۰‬هزار تن برنج دپو ش��ده در‬ ‫گم��رک و منع صادرات ورق‪ ،‬میلگرد‪ ،‬لوله و پروفیل‬ ‫به عنوان مصداق های این مدعا اش��اره کرده اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سخنان معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری در همایش توسعه تشکل ها در‬ ‫روز ملی تشکل ها‪ ،‬مبنی بر الزام نهادهای اجرایی به‬ ‫دریافت نظرهای اتاق بازرگانی به منزله ش��رط الزم‬ ‫قابلیت اجرایی مقرره های صادر ش��ده و در راستای‬ ‫افزایش همبس��تگی اجتماعی ب��رای برون رفت از‬ ‫مش��کالت اقتصادی‪ ،‬از او خواس��ت تاکید و ابالغی‬ ‫ج��دی درب��اره منع ص��دور هرگونه بخش��نامه ای‬ ‫داشته باشد که نظرهای بخش خصوصی در فرایند‬ ‫تدوین ان دریافت نش��ده اس��ت‪ .‬این درخواس��ت‬ ‫بخ��ش خصوصی‪ ،‬پس از ان مطرح ش��د که باوجود‬ ‫تکالیف قانونی گوناگ��ون از جمله مواد ‪ ۲‬و ‪ ۳‬قانون‬ ‫بهبود مس��تمر محیط کس��ب و کار و قانون احکام‬ ‫دائمی برنامه های توسعه و همچنین تاکید چندباره‬ ‫رهب��ر معظ��م انقالب مبن��ی بر ش��نیدن نظرهای‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬س��خنان رئیس جمه��وری و معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری نهادها و س��ازمان های دولتی‬ ‫همچن��ان در حال تصمیم س��ازی‪ ،‬اب�لاغ و اجرای‬ ‫بخش��نامه ها و شیوه نامه هایی هستند که ناگهانی و‬ ‫بدون مشورت با تشکل های بخش خصوصی تدوین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر نیرو خبر داد‪:‬‬ ‫دبیرکل اتحادیه اوراسیا این هفته به ایران سفر می کند‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اتحادیه‬ ‫اوراسیا بازار‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫نفری است‬ ‫که براساس‬ ‫توافق ‪۸۵۰‬‬ ‫قلم کاال بین‬ ‫ما و کشورهای‬ ‫عضو مشمول‬ ‫معافیت های‬ ‫تعرفه ای‬ ‫خواهد شد‬ ‫وزیر نیرو با اش��اره به پیوس��تن ایران به اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا از اوایل ابان امسال‪ ،‬گفت‪ :‬دبیرکل‬ ‫این اتحادیه نیز این هفته به تهران سفر خواهد کرد‬ ‫تا درباره ابعاد قرارداد موقت تجارت ازاد میان ایران‬ ‫و اوراسیا اطالع رسانی عمومی انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬رضا اردکانیان در جریان سفر‬ ‫به اس��تان یزد با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره‬ ‫به پیوس��تن ای��ران به اتحادیه اقتصادی اوراس��یا از‬ ‫اوای��ل ابان امس��ال‪ ،‬گفت‪ :‬این مهم فرصت بس��یار‬ ‫مناسبی برای کل کشور است‪.‬‬ ‫اتحادیه اوراسیا بازار ‪ ۲۰۰‬میلیون نفری است که‬ ‫براس��اس توافق های انجام شده ‪ ۸۵۰‬قلم کاال بین ما‬ ‫و کشورهای عضو این اتحادیه مشمول معافیت های‬ ‫تعرفه ای خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس ایرانی کمیس��یون مش��ترک همکاری های‬ ‫اقتص��ادی و تجاری ایران و روس��یه بر لزوم حضور‬ ‫فعال و س��ازمان یافته بخش خصوصی ایران در این‬ ‫ح��وزه تاکید کرد و گفت‪ :‬در مناطقی مانند یزد نیز‬ ‫می ت��وان با اس��تفاده از ظرفیت های خوبی که برای‬ ‫صادرات وجود دارد‪ ،‬اشتغالزایی مناسبی را در سطح‬ ‫استان ایجاد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه دبی��رکل اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراس��یا هفت��ه این��ده ب��ه ته��ران س��فر می کند‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬به زودی نیز رئیس جمهوری کش��ورمان‬ ‫بنا به دعوت رئیس��ان این اتحادیه در نشست ساالنه‬ ‫اوراس��یا ش��رکت خواهد کرد که امیدواریم با تالش‬ ‫مجموعه بخش خصوصی ایران ظرفیت های تولیدی‬ ‫بیشتری وارد بازارهای منطقه شود‪.‬‬ ‫وزیر نیرو همچنین در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خ��ود‪ ،‬به برپایی نهمین س��تاد راهب��ری و مدیریت‬ ‫اقتصاد مقاومتی اس��تان اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬هم‬ ‫اکنون ‪ ۳۴‬پروژه اقتصاد مقاومتی استان با پیشرفت‬ ‫به زودی رئیس جمهوری کش��ورمان بنا به دعوت رئیسان اتحادیه‬ ‫اوراسیا در نشست ساالنه این اتحادیه شرکت خواهد کرد‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬درصد و عملکرد ح��دود ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی در دس��تور کار است که تکمیل این طرح ها‬ ‫به ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان منابع نیاز دارد‪.‬‬ ‫اردکانیان ب��ا تاکید بر اینکه اج��رای این طرح ها‬ ‫موجب اش��تغالزایی ‪ ۱۰‬هزار نفر در اس��تان خواهد‬ ‫شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در تالش هستیم با جلب سرمایه در‬ ‫سایر بخش ها سطح اشتغالزایی در استان را افزایش‬ ‫بدهی��م‪ .‬هم اکنون بیکاری در ی��زد به حدود ‪۱۲.۸‬‬ ‫درصد رس��یده که این رقم به هی��چ عنوان زیبنده‬ ‫استانی با چنین ظرفیت های بی شمار نیست‪.‬‬ ‫جانش��ین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی‬ ‫در اس��تان یزد تصریح کرد‪ :‬با توجه به ظرفیت ها و‬ ‫نقدینگی ‪ ۴۵‬هزار میلیارد تومانی در اس��تان تالش‬ ‫خواهی��م کرد در برنامه ای دو س��اله نرخ بیکاری در‬ ‫این استان تک رقمی شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در حوزه اقتصاد مقاومتی مردم و‬ ‫سرمایه گذاران اطمینان داشته باشند که تامین اب‬ ‫و انرژی مورد نیاز برای بخش های صنعت‪ ،‬خدمات‪،‬‬ ‫ش��رب و بهداش��ت به طور حت��م با اولوی��ت دنبال‬ ‫خواهد ش��د و این مهم به معنای خاطرجمعی برای‬ ‫سرمایه گذاری در بخش های یاد شده است‪.‬‬ ‫وزیر نی��رو تصریح کرد‪ :‬در بخش کش��اورزی نیز‬ ‫به عن��وان اصلی تری��ن مصرف کنن��ده اب نیازمن��د‬ ‫اصالحات جدی در ش��یوه های مصرف اب‪ ،‬انتخاب‬ ‫الگوهای مناسب کشت و روش های ابیاری مناسب‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫اردکانی��ان با اش��اره ب��ه اینکه طرح ه��ای تامین‬ ‫بلندمدت اب استان به شکل های گوناگونی در حال‬ ‫پیگیری اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در ای��ن بین برنامه های‬ ‫متعددی از اصالح ش��یوه های مصرف‪ ،‬تعادل بخشی‬ ‫به س��فره های زیرزمینی و طرح ه��ای تامین اب از‬ ‫خارج استان نیز در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بهره برداری از نیروگاه خورشیدی‬ ‫‪ ۱۰‬مگاواتی روستای فهرج یزد‪ ،‬گفت‪ :‬این استان از‬ ‫جمله مناطقی است که بیشترین ظرفیت در دست‬ ‫بهره برداری نیروگاه های خورشیدی را در خود جای‬ ‫داده اس��ت‪ .‬عالوه بر ‪ ۷۰‬م��گاوات ظرفیت در حال‬ ‫بهره برداری حدود نیمی از این مقدار نیز در دس��ت‬ ‫ساخت است‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با اش��اره به نوس��انات بازار ارز و افزایش‬ ‫هزینه های تامین انرژی در یک سال گذشته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در بخش انرژی ه��ای تجدیدپذیر وزارت نیرو تالش‬ ‫کرده فشار بیشتری را تحمل کرده و انرژی تولیدی‬ ‫بخش خصوص��ی را نرخ باالتری خری��داری کند تا‬ ‫همچنان انگیزه س��رمایه گذاران برای حضور در این‬ ‫بخش حفظ شود‪.‬‬ ‫اردکانیان تاکید کرد‪ :‬براس��اس برنامه ریزی انجام‬ ‫ش��ده به زودی نیز تعرفه های جدید خرید انرژی از‬ ‫سرمایه گذاران خصوصی نیروگاه های تجدیدپذیر به‬ ‫میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫راه اندازی سرای تجاری مازندران به زودی در ولگاگراد روسیه‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری مازندران گفت‪:‬‬ ‫س��رای تجاری اس��تان در اینده نزدیک در طبقه فوقانی اتاق‬ ‫بازرگانی ولگاگراد روسیه راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬حس��ن خیریانپور افزود‪ :‬س��رای تجاری‬ ‫در فضای��ی به مس��احت ‪100‬مترمربع همراه ب��ا ‪ ۷۶‬ویترین‬ ‫نمایشگاهی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ضرورت توس��عه وگس��ترش بیش از پیش‬ ‫م��راودات و مناس��بات اقتصادی وتجاری با کش��ورهای هدف‬ ‫حاش��یه دریای خزر‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬راه اندازی س��رای تجاری‬ ‫بس��تری مناس��ب برای ارائ��ه محص��والت تولی��دی ایران و‬ ‫اس��تان مازندران بوده و زمینه ارتباط بی واسطه و بهره مندی‬ ‫طرف های تجاری خارجی را به راحتی فراهم می کند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اعالم‬ ‫اینکه س��رای تجاری نقش بس��یار مهمی در افزایش صادرات‬ ‫غیرنفت��ی دارد‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬ایجاد س��رای تج��اری در دیگر‬ ‫اس��تان های روسیه از جمله استان س��اراتف نیز از برنامه های‬ ‫مهم استان مازندران در اینده است‪.‬‬ ‫ژخیریانپ��ور افرود‪ :‬مازندران مصمم اس��ت در تحقق اهدف‬ ‫اقتصاد مقاومتی با اس��تان های متناظر و مش��ابه کش��ورهای‬ ‫ه��دف به طور مج��زا یا در قالب اس��تان های ش��مالی تبادل‬ ‫مقایسه تجارت سال ‪ ۹۷‬با سال ‪ ۹۲‬نشان داد‬ ‫افزایش ‪ ۶‬درصدی صادرات کاالهای غیرنفتی‬ ‫صادرات کاالهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نسبت به سال ‪ ،۱۳۹۲‬حدود ‪ ۵.۹‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬گزارش خالصه عملکرد دولت یازدهم و‬ ‫دوره دوساله دولت دوازدهم که ازسوی سازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور منتشر شده‪ ،‬نشان می دهد صادرات کاالهای غیرنفتی با‬ ‫احتس��اب میعانات گازی در سال ‪ ۱۳۹۷‬به ‪ ۴۴‬میلیارد و ‪۳۱۰‬‬ ‫میلیون دالر رسیده که نسبت به سال ‪ ۱۳۹۲‬حدود ‪ ۵.۹‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش صادرات کاالهای غیرنفتی با احتساب‬ ‫میعان��ات گازی در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬مع��ادل ‪ ۴۱‬میلی��ارد و ‪۸۴۷‬‬ ‫میلیون دالر بوده است‪ .‬همچنین امارها نشان می دهد واردات‬ ‫کاال در این مدت کاهش داشته و از ‪ ۴۹‬میلیارد و ‪ ۷۰۹‬میلیون‬ ‫دالر در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬ب��ه ‪ ۴۲‬میلی��ارد و ‪ ۶۱۲‬میلیون دالر در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬رس��یده که حاکی از کاه��ش ‪ ۱۴.۳‬درصدی در‬ ‫این بخش است‪.‬‬ ‫تراز تجاری غیرنفتی نیز که در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬حدود منفی ‪۸‬‬ ‫میلیارد دالر بوده‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬مثبت ش��ده و به حدود ‪۲‬‬ ‫میلیارد دالر رس��یده اس��ت‪ .‬صادرات غیرنفتی در سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫شامل ‪ ۱۰‬میلیارد دالر میعانات گازی‪ ،‬حدود ‪ ۱۱‬میلیارد دالر‬ ‫پتروشیمی و حدود ‪ ۲۱‬میلیارد دالر سایر کاالها بوده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به سال ‪ ۱۳۹۲‬صادرات میعانات گازی‬ ‫به طور تقریبی نصف شده‪ ،‬اما صادرات پتروشیمی و سایر کاالها‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۷‬افزایش یافته و به حدود ‪ ۱۴‬و ‪ ۲۵‬میلیارد دالر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫هیات داش��ته باش��د‪ .‬اس��تان ولگاگراد با ‪ ۱۱۳‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع وسعت یکی از واحدهای فدرالی روسیه و مرکز ان شهر‬ ‫ولگاگراد است‪.‬‬ ‫این اس��تان در جنوب غربی فدراس��یون روسیه ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار نفر جمعیت دارد‪ .‬هیات رس��می اقتصادی اس��تان‬ ‫ولگاگراد روس��یه اردیبهش��ت س��ال گذش��ته با هدف تقویت‬ ‫دیپلماس��ی اقتصادی‪ ،‬تمهید توافقنامه همکاری های تجاری‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نواوری‪ ،‬فن��اوری‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی به مازندران‬ ‫سفر کرده بود‪.‬‬ ‫براس��اس تفاهمنامه بین مازندران و استان ولگاگراد این ‪۲‬‬ ‫اس��تان می توانند تجارت پایاپای محصوالت کشاورزی داشته‬ ‫باشند و هم اکنون نیز بسترهای الزم برای این نوع تجارت در‬ ‫این ‪ ۲‬منطقه وجود دارد‪.‬‬ ‫براساس امار ولگاگراد سال گذشته ‪ ۶۳‬میلیون دالر با ایران‬ ‫داد و ستد تجاری داشته است‪.‬‬ ‫همچنین هیات اقتصادی س��اراتف یکی از واحدهای فدرالی‬ ‫روس��یه در جنوب غربی این کشور با جمعیت حدود ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار نفری نیزدر یک س��ال گذش��ته‪ ۲ ،‬بار به استان‬ ‫مازندران س��فر کرده اس��ت‪ .‬میزان مبادالت ایران با اس��تان‬ ‫ساراتف روسیه نیز حدود ‪ ۳۰‬میلیون دالر اعالم شده است‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف ثبت سفارش ‪ ۱۱۴۸‬قلم کاالی انتقالی‬ ‫از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ثب��ت س��فارش ‪ ۱۱۴۸‬قل��م کاالی انتقال��ی از وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی به صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت تعیین تکلیف شده‬ ‫که براس��اس ان‪ ۳۲۶ ،‬ردیف تعرفه قلم کاال که سابقه واردات‬ ‫انها صفر بوده‪ ،‬تا اطالع ثانوی در سیستم ثبت سفارش غیرفعال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬تکلیف ‪ ۱۱۴۸‬قلم کاالهای انتقالی از وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی به صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت روش��ن ش��ده که‬ ‫براس��اس ان‪ ،‬تصمیم گیری درباره ثبت سفارش واردات ‪۱۱۴۸‬‬ ‫قلم کاال که ش��هریور امسال از س��وی وزارت جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتقل ش��ده بود‪ ،‬به پایان‬ ‫رس��یده و ثبت س��فارش ‪ ۴۰۰‬قلم کاال که س��ابقه واردات انها‬ ‫صفر بوده‪ ،‬تا اطالع ثانوی در سیس��تم ثبت س��فارش‪ ،‬غیرفعال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫براساس نامه نگاری های انجام شده با اداره کل مقررات واردات‬ ‫و صادرات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬کاالهایی که واردات‬ ‫انها متوقف و ردیف تعرفه ان در سیس��تم ثبت سفارش حذف‬ ‫شده‪ ،‬مورد نیاز جامعه نبوده و متقاضی برای واردات انها وجود‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ ،‬بنابراین از ردیف تعرفه انها از سیس��تم ثبت‬ ‫سفارش‪ ،‬حذف شده است‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬اگر فردی متقاضی واردات این کاالها باشد‪ ،‬باید‬ ‫به طور موردی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مراجعه کرده‬ ‫و پس از بررسی درخواست‪ ،‬ردیف تعرفه برای ان تعیین شود؛‬ ‫اما تا اطالع ثانوی این ردیف تعرفه ها در سیس��تم ثبت سفارش‬ ‫برای این کاالها غیرفعال شده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬ب��رای واردات ‪ ۷۱‬ک��د تعرفه کاالی‬ ‫اساس��ی‪ ،‬ش��یوه نامه ای تهیه ش��ده که کار تایید ثبت سفارش‬ ‫برای تخصیص ارز انها‪ ،‬در حال انجام اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه برای‬ ‫‪ ۱۳۱‬ک��د تعرفه واردات م��واد اولیه و واس��طه ای تولید‪۱۵۴ ،‬‬ ‫ردیف تعرفه بخش صنع��ت و ‪ ۷۳‬ردیف تعرفه محصول نهایی‬ ‫نیز‪ ،‬عملیات بررس��ی تعرفه ها انجام و تعیین تکلیف متقاضیان‬ ‫به زیرمجموعه های تخصص��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫محول شده اس��ت؛ ضمن اینکه مابقی ردیف های تعرفه ای نیز‬ ‫در اولویت ‪ ۴‬قرار دارند که در بخشنامه های قبلی دولت تعیین‬ ‫تکلیف شده است‪.‬‬ ‫وقتی یک الیحه ‪ ۳۰۰‬ماده ای در چند روز تصویب می شود‬ ‫نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران معتقد اس��ت قانون تجارت جدید بس��یاری‬ ‫از نظم ه��ای موجود در تجارت را بهم می ریزد و در صورت‬ ‫اصالح نش��دن ان‪ ،‬اقتصاد ایران با یک شوک جدی روبه رو‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رض��ا برادران اصفهانی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه قانون جدید با مش��کالت جدی روبه رو اس��ت و‬ ‫یکی از اصلی ترین مشکالت ان‪ ،‬محوریت دادن به رویه های‬ ‫عرفی و کنار گذاش��تن رویه های رسمی است‪ .‬چنین روالی‬ ‫به طور قطع به ضرر ما تمام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬در ماده ‪ ۵‬این قانون امده‬ ‫که اگ��ر طرفین یک ق��رارداد با حضور یک ش��اهد ادعای‬ ‫جدیدی را مط��رح کنند‪ ،‬می توان قرارداد را تغییر داد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در هیچ رویه رس��می حقوقی محوریت‬ ‫دادن به ش��اهد تا این حد معمول نیست و به طور قطع این‬ ‫موضوع می تواند مشکالتی جدی به وجود اورد‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی اتاق‬ ‫بازرگانی ای��ران‪ ،‬درباره دیگر موارد انتق��ادی اتاق از قانون‬ ‫جدی��د تجارت‪ ،‬گف��ت‪ :‬معتقدیم اجرایی ش��دن این قانون‬ ‫می تواند به اطاله دادرس��ی‪ ،‬تش��تت ارای قضایی و یکسان‬ ‫نبودن طبقات گوناگون اجتماعی در برابر قانون منجر شود‬ ‫که به طور قطع مشکل افرین خواهد شد‪.‬‬ ‫برادران اصفهانی با بیان اینکه تغییر ناگهانی قانونی با این‬ ‫گستردگی نتیجه ای جز ایجاد شوک و بی نظمی در اقتصاد‬ ‫کشور ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وقتی قانونی ‪ ۳۰۰‬ماده ای فقط در‬ ‫چند روز تصویب و نهایی می ش��ود‪ ،‬به طور قطع در مرحله‬ ‫اجرا با اما و اگر روبه رو می ش��ود و از این رو جا داش��ت که‬ ‫تامل بیشتری در این زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬فضای تجاری ایران برای سال های‬ ‫طوالنی با قانون پیش��ین کار کرده و برای تغییر این قانون‬ ‫باید با در نظر گرفتن تمام ش��رایط و نظرها اقدام شود؛ در‬ ‫غیر این ص��ورت به احتمال زیاد ش��وکی جدید به اقتصاد‬ ‫کش��ور وارد می ش��ود که در فضای فعلی چندان به صالح‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت الیحه تجارت‬ ‫تدوی��ن الیحه تج��ارت از اوایل ده��ه ‪ 80‬در دولت وقت‬ ‫اغ��از و این الیحه در س��ال ‪ ۱۳۸۴‬به مجلس تقدیم ش��د‬ ‫و در نهای��ت ‪ 6‬دی س��ال ‪ ۱۳۹۰‬در کمیس��یون حقوقی و‬ ‫قضایی که براساس اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی عهده دار بررسی‬ ‫ان بود‪ ،‬به تصویب رس��ید و مجلس نیز ‪ ۲۳‬فروردین سال‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬با اجرای ازمایشی ان به مدت ‪ ۵‬سال موافقت و ان‬ ‫را برای ش��ورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با‬ ‫ای��راد اصل ‪ 85‬ان را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد‬ ‫ش��ورای نگهبان الزم بود این متن در صحن علنی مجلس‬ ‫به تصویب برسد‪.‬‬ ‫نظر به حجم باالی مواد این الیحه (‪۱۲۶۱‬ماده)‪ ،‬تصمیم‬ ‫کمیسیون قضایی بر ان شده این الیحه به صورت کتاب به‬ ‫کتاب و در ‪ ۵‬مرحله به صحن علنی مجلس ارائه ش��ود که‬ ‫«کت��اب قراردادهای تجارتی» ان در ‪ ۱۲‬فصل و ‪ ۳۳۱‬ماده‬ ‫در شهریور ‪ ۱۳۹۸‬در دستور کار مجلس قرار گرفت‪ .‬اگرچه‬ ‫تصویب تمام این قس��مت از الیحه تج��ارت در هفته دوم‬ ‫ش��هریور ‪ ۱۳۹۸‬در مجلس به پایان رسیده اما مواد ‪ ۲۷۹‬و‬ ‫‪ ۲۹۳‬این الیحه برای بررسی دوباره به کمیسیون قضایی و‬ ‫حقوقی ارجاع شد‪.‬‬ ‫همی��ن موضوع س��بب می ش��ود زمان بازگش��ت نتیجه‬ ‫بررس��ی این مواد از کمیس��یون و رای گیری دوباره درباره‬ ‫انها در صحن مجلس‪ ،‬ارس��ال سایر مواد تصویب شده این‬ ‫الیحه به شورای نگهبان به تاخیر بیفتد‪.‬‬ ‫به موجب ماده ‪ ۳۳۰‬این الیحه‪ ،‬این قسمت از مواد ان در‬ ‫صورت طی تشریفات قانونی و ابالغ ان‪ ،‬مواد ‪ ۳۳۵‬تا ‪۴۱۱‬‬ ‫قانون تجارت مصوب ‪ ۱۳۱۱‬را منس��وخ می کند‪ .‬به موجب‬ ‫م��اده ‪ ۳۳۱‬ای��ن مصوبه‪ ،‬مفاد تم��ام م��واد ان در صورت‬ ‫تایید ش��ورای نگهبان هم تا تاریخ ‪ ۱۴۰۰ .۱ .۱‬الزم االجرا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1367‬‬ ‫پیاپی ‪2685‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‹ ‹صنع�ت پوش�اک نمی توان�د کارگ�ر ماه�ر‬ ‫جذب کند‬ ‫رئی��س مرکز پژوهش ه��ای اتحادیه پوش��اک تهران در‬ ‫این ب��اره گفت‪ :‬صنعت پوش��اک درحال حاض��ر نمی تواند‬ ‫کارگر ماهر را جذب کند‪.‬‬ ‫منصور تیرگ��ر در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ممکن‬ ‫اس��ت نهادهایی ازجمله س��ازمان اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫و معاون��ت اجتماعی ش��هرداری‪ ،‬در اموزش افراد در حوزه‬ ‫تولید پوش��اک ورود کرده باش��ند اما این دروازه های ورود‪،‬‬ ‫تخصصی و بجا نیستند‪ .‬ما بسیاری از عنوان های شغلی در‬ ‫حوزه پوشاک را خالی گذاشته ایم و نمی توانیم ماشین االت‬ ‫روزام��د را به خدم��ت بگیریم؛ چراکه افرادی را برای کار با‬ ‫انه��ا اموزش نداده ایم‪ .‬ما حتی در س��طح فروش هم نظام‬ ‫اموزشی مناسبی نداریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رس��انه های ما نگاه خوب��ی به تولیدکنندگان‬ ‫و کارگران پوش��اک ندارند و در فیلم ه ا و س��ریال ها‪ ،‬تولید‬ ‫پوش��اک را شغل افراد گرفتار و کم بضاعت نشان می دهند‪.‬‬ ‫چنین نگاهی به کارگران پوش��اک در نهایت منجر به این‬ ‫می شود که نتوانیم کارگرهای خوبی را تربیت کنیم‪ .‬از سوی‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اشتغالزایی در حوزه پوشاک‪ ،‬موضوعی است که از سوی‬ ‫برخی نهادها پیگیری می ش��ود‪ .‬بیش��تر انچ��ه نهادهایی‬ ‫ازجمل��ه کمیته امداد امام خمینی (ره) و خیریه های فعال‬ ‫یو‬ ‫در حوزه اش��تغالزایی مددجویان‪ ،‬س��ازمان اموزش فن ‬ ‫حرفه ای کش��ور و حتی س��رای محله های شهرداری دنبال‬ ‫می کنند‪ ،‬در حوزه تولید پوش��اک است‪ .‬به گزارش‬ ‫به این ترتیب با صرف هزینه های بس��یار‪ ،‬دروازه ورود افراد‬ ‫جوی��ای کار به حوزه تولید پوش��اک‪ ،‬بزرگ و همواره فراخ‬ ‫اس��ت‪ .‬در مقابل‪ ،‬تعداد افرادی که به حوزه فروش پوشاک‬ ‫ورود می کنند نیز زیاد است‪ .‬البته فقط ویژه پوشاک نیست‬ ‫و تع��داد زی��ادی از افراد جویای کار‪ ،‬سرنوش��ت خود را با‬ ‫ورود به بازار و ایستادن در جایگاه فروشندگی گره می زنند‪.‬‬ ‫وقت��ی از فروش��ندگی پوش��اک ح��رف می زنی��م‪ ،‬همه‬ ‫گروه های فروش��نده روس��ری‪ ،‬مانت��و‪ ،‬لباس های خانگی‪،‬‬ ‫پیراهن مردانه‪ ،‬کت وش��لوار‪ ،‬کفش‪ ،‬جوراب و ش��اید چند‬ ‫گ��روه دیگر مورداش��اره ق��رار می گیرند که هرک��دام از ما‬ ‫نمونه های بسیاری از انها را در کوچه های باریک و خلوت‪،‬‬ ‫خیابان ه��ای عریض و ش��لوغ یا مجتمع ه��ای تجاری و در‬ ‫قالب فروش��گاه های مدرن یا سنتی می شناسیم و مشتری‬ ‫انها هستیم‪.‬‬ ‫ح��ال اینکه اگ��ر وارد کنندگان رس��می و غیررس��می‪،‬‬ ‫طراح��ان‪ ،‬بازاریابان‪ ،‬فروش��ندگان اینترنت��ی و پیک های‬ ‫موتوری انها و دستفروشان و بساط کنندگان خیابانی را هم‬ ‫به جمع فعاالن حوزه پوشاک بیفزاییم‪ ،‬حتی اگر از شاغالن‬ ‫در حوزه سیاست گذاری های دولتی و حکومتی و مدرسان‬ ‫و پژوهش��گران این حوزه صرف نظر کنیم‪ ،‬به ظرفیت باالی‬ ‫ی می بریم‪.‬‬ ‫اشتغال در حوزه پوشاک پ ‬ ‫صرف نظ��ر از انچ��ه م��ا در این گ��زارش از فعاالن حوزه‬ ‫پوش��اک تعریف کرده ایم‪ ،‬بر اساس تعاریف سیاست گذاران‬ ‫حوزه پوش��اک‪ ،‬ظرفیت اسمی اش��تغال در بخش پوشاک‬ ‫کش��ور حدود یک میلیون و ‪۵۰۰‬هزار نفر براورد می ش��ود‬ ‫ک��ه درحال حاض��ر ‪۵۴۰‬هزار نف��ر یا کمت��ر در این بخش‬ ‫فعال هس��تند و براوردهای کلی از نظرات مصرف کنندگان‬ ‫پوش��اک‪ ،‬نش��ان دهنده نارضایتی از کیفی��ت تولید و نوع‬ ‫عرض��ه و فروش انهاس��ت‪ .‬البته با تاکی��دات رهبر معظم‬ ‫انقالب بر تولید‪ ،‬کیفیت تولید در حال بهبود است و به نظر‬ ‫می رسد ش��اغالن در حوزه تولید پوش��اک عزمی جدی تر‬ ‫از فروش��ندگان در کسب رضایت مش��تری دارند‪ .‬بنابراین‬ ‫می ت��وان گفت در مقیاس ملی‪ ،‬برنامه ریزی برای اش��تغال ‬ ‫در حوزه تولید پوشاک بیش از فروش و بازاریابی ان است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬کارشناس��ان بر این عقیده ان��د که هزینه ها و‬ ‫برنامه ریزی ه��ای کالن در حوزه تولید پوش��اک بیش��تر از‬ ‫نتیج��ه بوده و رضایتی از تعداد ش��اغالن ای��ن حوزه و نیز‬ ‫درامد حاصل از اشتغال در این حوزه ندارند‪.‬‬ ‫با تاکیدات رهبر معظم انقالب بر تولید‪ ،‬کیفیت تولید در حال بهبود است و‬ ‫به نظر می رسد شاغالن در حوزه تولید پوشاک عزمی جدی تر از فروشندگان‬ ‫در کس��ب رضایت مش��تری دارند‪ .‬بنابراین می توان گفت در مقیاس ملی‪،‬‬ ‫ل در حوزه تولید پوشاک بیش از فروش و بازاریابی‬ ‫برنامه ریزی برای اشتغا ‬ ‫ان است‬ ‫دیگر اگر هم کارگران حرفه ای داشته باشیم‪ ،‬به مرور از این‬ ‫عرصه خارج می ش��وند‪ .‬اگرچه پوشاک حوزه موردتاکیدی‬ ‫اس��ت اما مامنی برای کاالهای قاچاق ش��ده اس��ت و ورود‬ ‫کاالی قاچاق به راحتی در این حوزه انجام می ش��ود‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬نرخ باالی مواد اولیه وارداتی و مش��کالت اینچنینی‬ ‫موجب می شود که برخی از تولیدکنندگان‪ ،‬سطح پایینی از‬ ‫تولید را انتخاب کنند تا بتوانند در بازار بمانند اما درنهایت‬ ‫نمی توانند درامد مناس��بی داشته باشند‪ .‬بنابراین کارگران‬ ‫ماهر پوشاک به مسافرکشی و مشاغل کاذب روی می اورند‪.‬‬ ‫تیرگر بیان کرد‪ :‬بس��یاری از کارگران ماهر پوش��اک را از‬ ‫دس��ت داده ایم و برخی از انها که باقی مانده اند هم روحیه‬ ‫کار مفید را از دست داده اند و این درحالی است که صنعت‬ ‫پوشاک نیازمند کارگران حرفه ای است؛ این مسائل را همه‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز پژوهش های اتحادیه پوش��اک تهران درباره‬ ‫اشتغالزایی حوزه پوشاک با تایید ظرفیت اسمی یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار نفری ان گفت‪ :‬درحال حاضر کمتر از ‪۳۵۰‬هزار‬ ‫نف��ر در این حوزه فعال هس��تند‪ ،‬اگر م��ا در حوزه صادرات‬ ‫برنامه ریزی بلندمدتی داشته باشیم‪ ،‬ظرفیت اسمی صنعت‬ ‫پوش��اک بیش از یک میلیون و ‪۵۰۰‬ه��زار نفر خواهد بود‪.‬‬ ‫ایران اش��تراکات فرهنگی و مذهبی بس��یاری با کشور های‬ ‫همس��ایه دارد‪ ،‬بنابراین رقابت با این کشور ها سخت است‪.‬‬ ‫البت��ه پوش��اک ایران هم می تواند قابلی��ت صادرات به این‬ ‫کشور ها را داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگران و کارفرمایان نیازمند اموزش‬ ‫عض��و هیات مدیره اتحادیه پوش��اک ته��ران نیز با تایید‬ ‫ظرفیت های اش��تغالزایی حوزه فروش پوشاک گفت‪ :‬هنوز‬ ‫افراد س��نتی بخش وس��یعی از کسب وکارهای صنفی را در‬ ‫اختیار دارند و درباره سرنوشت واحدهای موردمدیریت انها‬ ‫نگرانی هایی وج��ود دارد‪ .‬حال اینکه برای پایدار بودن این‬ ‫مشاغل باید اموزش هایی به فعاالن این عرصه داده شود‪.‬‬ ‫مجید افتخاری چندی پیش در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هرچند نمی توان به س��ادگی گفت که کار تمامی انها‬ ‫علمی نیست؛ چراکه انها براساس تجربه‪ ،‬به دستاورد هایی‬ ‫که موردتایید علم نیز بوده‪ ،‬رسیده اند‪ .‬به عنوان نمونه تجزیه‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬اسفند ‪ ۹۵‬در راستای توسعه ظرفیت های‬ ‫اشتغالزایی صنعت پوشاک ‪ ۱۲‬قرارداد بین تولید کنندگان‬ ‫داخلی و برندهای خارجی منعقد شد تا تولید پوشاک این‬ ‫برنده��ا ب��رای فروش در داخل و خارج از کش��ور‪ ،‬در ایران‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫اما بااین حال با گذش��ت دو س��ال از اخرین امار مربوط‬ ‫به اش��تغال در صنعت پوشاک‪ ،‬همچنان میزان افراد شاغل‬ ‫در این صنعت حدود ‪۵۴۰‬هزار نفر اعالم می شود که نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬در زمینه اشتغال صنعت پوشاک یا اقدامی نشده یا‬ ‫‪ ۶۵‬درصد پیراهن های موجود در بازار ایرانی است‬ ‫واردات کاه��ش پیدا کرده و تولیدات ملی با کیفیت روانه بازار‬ ‫داخلی شود‪.‬‬ ‫اقاکوچکی با بیان اینکه بسیاری از الیاف پیراهن همچون نخ‬ ‫دوخت ودوز از ابزار اصلی صنعت دوخت لباس به شمار می رود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بسیاری از مواد اولیه ازجمله نخ موردنیاز دوخت لباس ها‬ ‫داخلی است و تا مرز خودکفایی فاصله زیادی نداریم‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروش��ان با تاکید بر‬ ‫اینکه تولیدات پیراهن نس��بت به س��ال گذش��ته‪ ،‬شاهد روند‬ ‫مقاومت واردکنندگان بزرگ در مقابل کاهش قیمت ها‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان دس��تگاه های صوتی و‬ ‫تصویری‪ ،‬تلفن همراه و لوازم جانبی تهران گفت‪ :‬مقاومت‬ ‫برخی عرضه کنندگان اصلی و ش��رکت های واردکننده‬ ‫بزرگ در برابر کاهش نرخ محصوالت‪ ،‬دلیل اصلی کاهش‬ ‫نیافتن قیمت ها متناس��ب با افت نرخ دالر بوده است‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫و به نقل از روابط عموم��ی اتاق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬ابراهیم درستی درباره چرایی کاهش نیافتن نرخ‬ ‫محصوالت و خدمات متناسب با کاهش نرخ ارز اظهار کرد‪ :‬در برخی‬ ‫از بازاره��ا و کاالها نرخ محصوالت متناس��ب ب��ا کاهش نرخ ارز افت‬ ‫نداشته که این موضوع در پی مقاومت برخی تاجران‪ ،‬واردکنندگان‬ ‫و عمده فروش��ان در برابر کاهش قیمت ها ر خ داده اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬خرده فروش��ان در گرانی کاال و مقابله با کاهش نرخ محصوالت‬ ‫‹ ‹غفلت از اشتغالزایی صنعت پوشاک‬ ‫متناس��ب ب��ا کاهش ن��رخ ارز‪ ،‬نقش و تاثی��ری ندارند و‬ ‫این دسته از فروش��ندگان با توجه به نرخ خرید محصول‬ ‫و س��ود قانونی تعیین شده‪ ،‬نرخ فروش را اعالم می کنند‪.‬‬ ‫درس��تی بیان کرد‪ :‬البته پیش بینی می ش��ود با توجه به‬ ‫ثبات نرخ ارز و ش��رایط بازار‪ ،‬رفته رفته شرایط بهتری در‬ ‫بازار حاکم ش��ود و نرخ کاال و خدمات نس��بت به گذشته‬ ‫کاهش یابد‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان دس��تگاه های‬ ‫صوتی و تصویری‪ ،‬تلفن همراه و لوازم جانبی گفت‪ :‬درنهایت می توان‬ ‫گفت که عرضه کنندگان اصلی و ش��رکت های واردکننده بزرگ در‬ ‫قیمت گذاری محصوالت وارداتی نقش قابل توجهی دارند و مقاومت‬ ‫برخی از این شرکت ها در کاهش نرخ محصوالت‪ ،‬دلیل اصلی کاهش‬ ‫نیافتن نرخ کاال متناسب با افت نرخ دالر بوده است‪.‬‬ ‫رو به رش��دی اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬امیدواریم تولی��دات داخل‬ ‫به ‪۱۰۰‬درصد برس��د‪ .‬خوش��بختانه قاچاق پیراهن نس��بت به‬ ‫سال های گذشته کمتر شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬متاس��فانه میزان س��فارش دوزی در چند س��ال ‬ ‫گذشته به ش��دت کاهش پیدا کرده؛ چراکه بیشتر مردم برای‬ ‫خرید به لباس های اماده شده روی می اورند و نرخ جنس های‬ ‫اماده شده به مراتب کمتر از کاالی سفارش دوزی است‪.‬‬ ‫اقاکوچک��ی ضم��ن تاکید ب��ر اینکه ب��ازار پیراهن نس��بت‬ ‫مجید افتخاری‬ ‫رضا تازیکی‬ ‫ب��ه دیگ��ر اصن��اف‪ ،‬نی��از بیش��تری ب��ه حمای��ت دار‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن امر مس��تلزم کم��ک نهاد های مرب��وط به ای��ن صنعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ها می تواند در بهب��ود فعالیت این صنف و همچنین‬ ‫رقابت با دیگر کشورها کمک رسان باشد؛ چراکه تولیدکنندگان‬ ‫می توانند کاال و پوشاک خود را در معرض نمایش گذاشته و با‬ ‫تولیدکنندگان خارجی بیشتر اشنا شوند‪.‬‬ ‫صنایع دستی در اشتغالزایی تاثیرگذار است‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان صنایع دستی و اشیای قدیمی‬ ‫گف��ت‪ :‬هم اکنون صنایع دس��تی در اش��تغالزایی تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که با موانعی در بازار دست وپنجه‬ ‫ن��رم می کند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫و به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫اتاق اصناف تهران‪ ،‬س��ید محم��د عبداللهی‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان صنایع دستی و اشیای قدیمی درباره وضعیت‬ ‫کنون��ی بازار صنایع دس��تی در بازار اظهار ک��رد‪ :‬هم اکنون‬ ‫صنایع دس��تی در اشتغالزایی تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬این در حالی است که با‬ ‫موانعی هم در بازار دست وپنجه نرم می کند‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫صنایع دستی و اشیای قدیمی در ادامه از موانع پیش روی صنایع دستی‬ ‫در ب��ازار گفت‪ :‬تامین کاال و مواد اولیه ازجمله لعاب‪ ،‬رنگ و س��فالگری‬ ‫نمون��ه ای از این موارد اس��ت‪.‬عبداللهی گفت‪ :‬با توجه به تاکیدات رهبر‬ ‫منصور تیرگر‬ ‫معظم انقالب بر رونق تولید‪ ،‬صنایع دستی مانند سایر صنایع‬ ‫در تالش اس��ت تا پایان سال‪ ،‬برنامه های مهمی را در دستور‬ ‫کار خ��ود قرار دهد که امیدواریم این برنامه ها محقق ش��ود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان صنایع دستی و اشیای قدیمی‬ ‫بیان کرد‪ :‬هم اکنون بس��ته بندی در صنایع دس��تی در بازار‬ ‫مناسب نیس��ت و این موضوع می تواند رقابت را در بازار های‬ ‫جهانی کمتر کند؛ بنابراین می طلبد که این مهم بهبود یابد‪.‬‬ ‫عبداللهی با اش��اره به اینکه امسال تعداد گردشگران کاهش پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��ال گذش��ته نیز با کاهش تعداد گردشگر روبه رو‬ ‫بودیم و این ش��رایط رضایت بخش نیست‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫صنایع دستی و اشیای قدیمی گفت‪ :‬هم اکنون یک هزار واحد رسمی و‬ ‫ت هستند‪.‬‬ ‫غیررسمی تولید صنایع دستی در تهران مشغول فعالی ‬ ‫مجتبی شادلو‬ ‫نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران‬ ‫تولی��د محص��والت باغ��ی بیش از نی��از بازار‬ ‫داخل است و سیاست گذاری های درستی برای‬ ‫صادرات این محصوالت انجام نش��ده و از سویی‬ ‫ت��وان تبدیل میوه های مازاد ب��ه کمپوت‪ ،‬میوه‬ ‫خش��ک و‪ ...‬کمتر از میزان میوه های تولید شده‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬با وجود اینکه ما در شرایط‬ ‫خاص اقتصادی ازجمله تحریم‪ ،‬افزایش نرخ ها‪،‬‬ ‫برخی کمبود ها و‪ ...‬هستیم‪ ،‬سیاست گذاری های‬ ‫مطلوب��ی برای صادرات محص��والت باغی انجام‬ ‫نشده و این درحالی است که با توجه به افزایش‬ ‫بارش ها‪ ،‬تولید محصوالت باغی بس��یار متفاوت‬ ‫از س��ال های گذش��ته (از نظر کیفیت و کمیت)‬ ‫است‪.‬در فصل بهار مشخص بود که تولید بسیار‬ ‫خوبی در باغ ها خواهیم داش��ت و در این زمینه‬ ‫مکاتبات کافی با نهادهای تصمیم گیر داشتیم و‬ ‫شرایط پیش رو را به انها گزارش کرده و هشدار‬ ‫دادی��م‪ .‬با این حال با توجه به سیاس��ت گذاری‬ ‫نامناسب صادراتی‪ ،‬برخی باغداران از نظر هزینه‬ ‫تولید محصول متضرر شده اند‪ .‬در مواردی شاهد‬ ‫هس��تیم که محصوالت باغی به واس��طه اشباع‬ ‫ب��ازار پذیرفته نمی ش��وند‪ .‬ظرفی��ت حجره ها و‬ ‫حمل ونق��ل پاس��خگوی میزان تولی��دات باغی‬ ‫کشور نیست‪ .‬این ش��رایط برای همه میوه های‬ ‫باغی ازجمله انواع الو‪ ،‬هلو و سیب درختی ایجاد‬ ‫ش��ده و این درحالی است که کیفیت انها بسیار‬ ‫عالی اس��ت‪.‬در سال های گذش��ته در این ماه ها‬ ‫تکلیف عموم محصوالت روشن و معلوم بود چه‬ ‫کسی خریدار است و خریدار تدارک جمع اوری‬ ‫محص��والت را دی��ده ب��ود ی��ا اینک��ه باغداران‬ ‫محصوالت ش��ان را جم��ع اوری ک��رده بودند‪ .‬با‬ ‫ای��ن حال امس��ال به دلیل افزای��ش هزینه های‬ ‫تولید و نی��ز افزایش هزینه جمع اوری محصول‬ ‫نتوانسته اند محصوالت شان را جمع اوری کنند‪.‬‬ ‫انه��ا منتظر مانده اند‪ ،‬کس��ی ای��ن محصوالت‬ ‫را خری��داری و جم��ع اوری کند ک��ه درنهایت‬ ‫خریداری هم جلو نیامده اس��ت‪ .‬ما کمتر از یک‬ ‫ماه فرصت برای رس��یدن به زم��ان جمع اوری‬ ‫س��یب درختی داریم و هنوز تکلیف سیب ها که‬ ‫بس��یار باکیفیت هستند‪ ،‬مشخص نیست و این‬ ‫امر بسیار نگران کننده است‪ .‬این موضوع موجب‬ ‫ض��رر و زی��ان هنگفتی در اقتص��اد ملی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬بای��د امکانات جم��ع اوری از پیش فراهم‬ ‫می ش��د‪ .‬در یک کالم تا ام��روز از فرصت پیش‬ ‫امده امسال بهره برداری نکرده ایم‪ .‬درحال حاضر‬ ‫میزان عرضه بس��یار بیش��تر از تقاضاس��ت‪ .‬این‬ ‫محص��والت برای ص��ادرات مناس��ب بودند اما‬ ‫سیاست گذاری های درستی انجام نشد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر توانایی تبدیل کردن این همه محصول به‬ ‫کمپ��وت و دیگ��ر صنای��ع تبدیل��ی را نداریم و‬ ‫درنهای��ت هر روز با افت نرخ روبه رو خواهیم بود‬ ‫ام��ا ای��ن به نفع اقتصاد و جامعه نیس��ت‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه همه ما اعتقاد داریم‪ ،‬محصوالت صادراتی‬ ‫بای��د از نظر س�لامت و از نظر اصول مارکتینگ‬ ‫موجه باشند‪ ،‬دولت نیز باید نقش نظارتی داشته‬ ‫باش��د اما مش��کل ما اینها نیست‪ .‬مشکل ما این‬ ‫اس��ت که باید صادرات موردتشویق قرار گیرد و‬ ‫این روند‪ ،‬روان شود‪.‬‬ ‫اسداهلل عسگراوالدی‬ ‫درگذشت‬ ‫اسداهلل عسگراوالدی‬ ‫یک��ی از برجس��ته ترین‬ ‫بازرگان��ان ای��ران و‬ ‫عض��و ش��ورای مرکزی‬ ‫حزب موتلفه اس�لامی‬ ‫درگذش��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬عس��گراوالدی‬ ‫که در چند روز گذش��ته به علت عارضه مغزی در‬ ‫بخش مراقبت های ویژه در بیمارس��تان بس��تری‬ ‫بود‪ ،‬عصر جمعه به دیار باقی پیوست‪.‬‬ ‫مرحوم عسگراوالدی از برجسته ترین بازرگانان‬ ‫ایران‪ ،‬معروف ترین صادرکننده خش��کبار ایران‪،‬‬ ‫عضو ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع و مع��ادن ایران در‬ ‫تم��ام دوران پس از انقالب رئی��س اتاق بازرگانی‬ ‫و صنای��ع ایران و چین ب��ود‪ .‬وی متولد ‪ ۱۳۱۲‬در‬ ‫چهارراه س��یروس تهران بود و در سن ‪ ۸۶‬سالگی‬ ‫(‪۲۲‬ش��هریور ‪ )۱۳۹۸‬درگذش��ت‪ .‬او یک��ی از‬ ‫پیش��روان صادرات پسته‪ ،‬زیره‪ ،‬میوه جات خشک‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ک��ه یکی از مراجع اطالعاتی رس��انه ها در‬ ‫موضوع تجارت و خشکبار بود‪ ،‬در سال های پایانی‬ ‫عمر خوی��ش‪ ،‬ارتباط خود را با رس��انه ها محدود‬ ‫کرده بود که کهولت س��ن یک��ی از دالیل این امر‬ ‫دانسته می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حس��ین اق��ا کوچک��ی‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه پیراه��ن دوزان و‬ ‫پیراهن فروش��ان با اش��اره به ش��رایط فعلی ب��ازار پیراهن های‬ ‫داخلی اظه��ار کرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۶۰‬تا ‪۶۵‬درصد تولیدات پیراهن‬ ‫در بازار داخلی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫و ب��ه نقل از روابط عموم��ی اتاق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروش��ان با اشاره‬ ‫به اینکه پیراهن از کش��ور هایی همچون چین‪ ،‬ترکیه و تایلند‬ ‫وارد می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امیدواریم با عنایت دولت و مسئوالن‬ ‫ و تحلیل رفتار مش��تری نش��ان می دهد که مشتری زمان‬ ‫ورود ب��ه یک مغازه ابتدا جهت مس��تقیم را نگاه کرده‪ ،‬بعد‬ ‫سمت راست‪ ،‬دوباره جهت مستقیم و بعد سمت چپ را نگاه‬ ‫می کند‪ ،‬چند قدم رو به جلو برمی دارد و گردش به راس��ت‬ ‫می کند‪ .‬این تجزیه وتحلیل به چیدمان مغازه کمک می کند‬ ‫و از موضوع های��ی اس��ت که علم بر ان تاکی��د دارد اما این‬ ‫موضوعی است که افراد سنتی نیز بنا بر تجربه تا حدودی به‬ ‫ان رسیده اند و از ان برای جذب مشتری استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با وجود این‪ ،‬س��نتی ها س��ال ها ازمون وخطا‬ ‫کرده اند تا به چنین تجربه ای رس��یده اند‪ .‬حال اینکه امروز‬ ‫دوره تصمیم گیری و اجرا براساس ازمون و خطا‪ ،‬گذشته و‬ ‫وقت ان است که برای تولید و فروش بر دانش تکیه کنیم‪.‬‬ ‫ش��اید تا ‪۲۰‬س��ال پیش اگر یک نوع بستنی تولید می شد‪،‬‬ ‫به بازار می امد و با اس��تقبال مصرف کننده روبه رو نمی شد‪،‬‬ ‫اتف��اق بزرگی نمی افتاد اما امروز کمترین خطایی منجر به‬ ‫ورشکس��تگی و نابودی ان کسب وکار خواهد شد؛ چراکه با‬ ‫محدودیت ه��ای منابعی که در اختیار داریم‪ ،‬فرصت ازمون‬ ‫و خطا را از دست داده ایم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬استفاده از روش های علمی برای پیش بینی‬ ‫و تضمی��ن موفقیت اهمیتی چندی��ن برابر یافته‪ ،‬به طوری‬ ‫ک��ه اف��رادی که با روش های س��نتی مش��غول فعالیت در‬ ‫حوزه های صنفی هس��تند‪ ،‬ممکن اس��ت کس��ب وکارهای‬ ‫خود را به نابودی بکش��انند‪ .‬در چنین ش��رایطی تلفیقی از‬ ‫دانش وتجرب��ه کمک خواهد کرد ت��ا اصناف و دیگر نهادها‬ ‫بتوانند موفقیت نهاد متبوع خود را تضمین کنند‪.‬‬ ‫اقدامات انجام شده‪ ،‬خروجی مثبتی نداشت ه است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه رضا تازیک��ی‪ ،‬مدیر ملی طرح توس��عه‬ ‫کسب وکار و اشتغال پایدار (تکاپو) وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی درباره اخرین امار اشتغال صنعت پوشاک در کل‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت یک رویکرد‬ ‫انفعالی در کل زنجیره نس��اجی و پوش��اک دارد و سیاست‬ ‫فعالی در چند سال گذشته در حوزه پوشاک نداشته است‪.‬‬ ‫از نش��انه های ان ه��م اینکه فقط با صدور بخش��نامه های‬ ‫روزمره این صنعت را مدیریت می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از سوی دیگر تجربه صنعت پوشاک در جهان‬ ‫نش��ان داده ک��ه سیاس��ت گذاری در کل زنجی��ره صنعت‬ ‫نس��اجی بیش��تر باید در بخش «توس��عه و تولید پوشاک»‬ ‫متمرکز باشد‪.‬‬ ‫مدیر طرح توس��عه کس��ب وکار و اش��تغال پایدار با بیان‬ ‫اینک��ه در حوزه پوش��اک بیش از ‪۵۴۰‬ه��زار نفر‪ ،‬در حوزه‬ ‫نس��اجی ‪۱۹۰‬هزار نف��ر و در حوزه تولید پنب��ه نیز حدود‬ ‫‪۳۰‬هزار نفر ش��اغل هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نکته قابل تامل‬ ‫اینکه سیاس��ت گذاری م��ا در ضعیف تری��ن حلقه زنجیره‬ ‫ارزش یعن��ی پنب��ه و نس��اجی متمرکز ش��ده‪ ،‬درحالی که‬ ‫«پوش��اک» پرثمرتری��ن زنجی��ره صنع��ت نس��اجی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنین به ضعف های اموزش��ی حوزه تربیت‬ ‫نیروی ماهر در صنعت پوش��اک اش��اره کرد و گفت‪ :‬تامین‬ ‫نیروی انسانی ماهر در صنعت پوشاک بسیار موردنیاز است‪.‬‬ ‫ما در ترکیه ‪ ۲۸‬رش��ته اموزش��ی مرتبط با پوشاک داریم‪،‬‬ ‫درحالی ک��ه در ایران ‪ ۳‬رش��ته در اموزش عالی پیش بینی‬ ‫ش��ده اس��ت؛ در ح��وزه اموزش های مهارتی نی��ز از ‪۱۹۰‬‬ ‫ی و حرفه ای تهران حتی یک اموزشگاه فنی‬ ‫اموزش��گاه فن ‬ ‫و حرفه ای در حوزه اموزش پوش��اک وی��ژه اقایان نداریم‪.‬‬ ‫ای��ن سیاس��ت گذاری هایی اس��ت ک��ه دولت بای��د انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫مدی��ر طرح مل��ی تکاپو تاکید ک��رد‪ :‬درحالی که یکی از‬ ‫نیازهای کش��ور وج��ود نهادی به منظ��ور ارتباط برندهای‬ ‫بین المللی با تولیدکنندگان داخلی در جهت سفارش پذیری‬ ‫است‪ ،‬جای خالی چنین نهادی برای افزایش سفارش پذیری‬ ‫تولیدکنندگان داخلی نیز احس��اس می شود‪ .‬بر اساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬کارشناس��ان بر این باورند که اگرچه تعداد زیادی‬ ‫از افراد جامعه در حوزه پوشاک اشتغال یافته اند اما با توجه‬ ‫به وس��عت این حوزه‪ ،‬هنوز جای افراد جدید خالی اس��ت‪،‬‬ ‫البته شرط ورود به هر شغل و در نتیجه کسب درامد پایدار‬ ‫افزایش دانش اس��ت‪ .‬دانشی که با وجود هزینه های بسیار‬ ‫و برنامه ریزی ه��ای گوناگون‪ ،‬هنوز نتوانس��ته ایم به جایگاه‬ ‫مناسبی از ان دست یابیم و این نشانه ابتالی «پوشاک» به‬ ‫سیاست های اشتغالزایی بیمار است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ابتالی «پوشاک» به سیاست های اشتغالزایی بیمار‬ ‫نیاز به ارتقای‬ ‫سیاست های‬ ‫مدیریتی‬ ‫بازار میوه‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1367‬‬ ‫پیاپی ‪2685‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نیاز به اصالح‬ ‫تصویر ذهنی‬ ‫از سیستان و بلوچستان‬ ‫مع��اون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی ‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان گف��ت‪ :‬از وزارت میراث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی درخواس��ت کردیم‬ ‫برای کس��انی که می توانند جریان س��از باش��ند و‬ ‫اسیب هایی که از س��وی برخی رسانه ها نسبت به‬ ‫این اس��تان وارد شده بود را با تصویرسازی براساس‬ ‫واقعیت ه��ا و زیبایی های اس��تان از بی��ن ببرند و‬ ‫نگاه جدید به سیس��تان و بلوچس��تان در قالب تور‬ ‫اشناسازی با ظرفیت های استان شکل بگیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی و ام��ور فرهنگی اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫سیستان و بلوچس��تان مجتبی میرحسینی بیان‬ ‫کرد‪ :‬سیس��تان و بلوچس��تان محروم نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫جامع��ه ایرانی به دلیل دسترس��ی های نامناس��ب‬ ‫ریلی‪ ،‬زمین��ی و هوایی از زیبایی های این اس��تان‬ ‫محروم مانده اس��ت‪ .‬معاون گردش��گری اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی ‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان‬ ‫افزود‪ :‬امروز عزم دولت برای توس��عه گردش��گری‬ ‫این اس��تان جزم ش��ده اما در گردش��گری دولت‪،‬‬ ‫قدرت نیس��ت و مولفه های گوناگون در توسعه این‬ ‫صنعت را به منظور انس��جام داخل��ی باید در قالب‬ ‫ش��ورای عالی گردش��گری هماهنگ کنی��م‪ .‬این‬ ‫مسئول یاداور شد‪ :‬امروز گردشگری مانند اموزش‬ ‫و بهداش��ت به یک حق تبدیل شده است و دولت ها‬ ‫باید زمینه تحق��ق این حق را در جوامع باید فراهم‬ ‫اورند‪ .‬وی گفت‪ :‬گردش��گری به عنوان بزرگ ترین‬ ‫تحرک جامعه بش��ری یک صنعت انس��ان محور و‬ ‫انسان ساز اس��ت که تاثیر زیادی در تکامل اندیشه‬ ‫بشری و انسان سازی براس��اس ایات قران دارد اما‬ ‫ت��ا کنون به همه جوان��ب و مزیت های این صنعت‬ ‫توجه نشده است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر به دنبال‬ ‫مهاجرت معکوس‪ ،‬رشد ش��اخص های اقتصادی‪،‬‬ ‫اش��تغال ارتباط‪ ،‬امنیت و در نهایت توس��عه پایدار‬ ‫هس��تیم باید به گردش��گری توجه ویژه و عالمانه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫گرانی مرمت‬ ‫و الیروبی قنات ها‬ ‫با مهاجرت روستاییان‬ ‫یک پژوهشگر مردم شناس با بیان اینکه مالکان‬ ‫قنات ه��ا برای پرداخت هزینه های به نس��بت زیاد‬ ‫مرم��ت‪ ،‬احیا و الیروب��ی قنات ها ب��ه حمایت نیاز‬ ‫دارند‪ ،‬عامل بخش��ی از مهاجرت های انجام شده از‬ ‫روستا ها را از بین رفتن قنات ها دانست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری صدا و س��یما‪ ،‬محمد‬ ‫مکاری‪ ،‬مدیر گروه مردم شناس��ی زیست محیطی‬ ‫پژوهش��کده مردم شناس��ی با بیان این مطلب‪ ،‬در‬ ‫بررس��ی و بیان بخش��ی از پژوهش خ��ود با عنوان‬ ‫«بررس��ی نقش عوامل انسانی تاثیر گذار در خشک‬ ‫ش��دن قنات های خراس��ان»‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع قنات‬ ‫نس��بت به بس��یاری از مناب��ع ابی ای��ران و اینکه‬ ‫اس��تقرار حکومت و انسان ها به ان بستگی داشته‪،‬‬ ‫از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫قنات سرمنش��اء همه مس��ائل مربوط به یک منبع‬ ‫ابی مهم به ش��مار می اید‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬در ایران به‬ ‫عل��ت نبود اب کاف��ی در تمامی مناط��ق‪ ،‬همواره‬ ‫قنات ها نقش تعیین کننده ای در کش��ور داشته اند‬ ‫و محافظت از قنات ها ب��ر عهده متولیان مربوط به‬ ‫هر قنات بوده اس��ت‪ .‬مکاری با بررس��ی قنات ها از‬ ‫منظ��ر اجتماع��ی و فرهنگی گف��ت‪ :‬در اصالحات‬ ‫ارضی ایران به دلی��ل اجرای قوانین خرده مالکیتی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬قنات ها به مرور به علت رس��یدگی و‬ ‫الیروبی نکردن از س��وی خوانین و مالکان‪ ،‬تخریب‬ ‫و در نهایت خش��ک ش��دند‪ .‬این پژوهش��گر نبود‬ ‫مدیریت سنتی مقتدر را نیز به عنوان یکی از عوامل‬ ‫مه��م از بین رفتن قنات ها و تخری��ب انها در ایران‬ ‫عنوان کرد‪ .‬وی با اش��اره به اهمیت اب در فرهنگ‬ ‫و زندگ��ی ایرانیان گفت‪ :‬از زمانی که مردم اقدام به‬ ‫حفر چاه های عمی��ق و نیمه عمیق کردند قنات ها‬ ‫مورد بی توجهی واقع ش��د و از انجا که حفر هرگونه‬ ‫چاه موجب افت قنات و کاهش سطح استاندارد اب‬ ‫مورد نیاز ان می ش��ود‪ ،‬به مرور زمان قنات ها دچار‬ ‫خشکسالی شدند‪ .‬مدیر گروه مردم شناسی زیست‬ ‫محیطی پژوهش��کده مردم شناس��ی با بیان اینکه‬ ‫دولت ها همواره با بس��تن چاه ها‪ ،‬کاهش برداشت‬ ‫و مدیریت س��عی در زنده نگه داشتن قنات ها دارند‬ ‫ی در پی موجب‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬خشکسالی های پ ‬ ‫شده سفره های اب های زیر زمینی به شکل بسیار‬ ‫محسوسی کاهش یافته که این خود یکی از عوامل‬ ‫مهم از بین رفتن قنات هاس��ت‪ .‬مکاری بیان کرد‪:‬‬ ‫ب��رای نگهداری و حفظ جان یک قنات الزم اس��ت‬ ‫که دولت با حمایت مال��ی از خرده مالکان قنات ها‬ ‫انها را در پرداخت هزینه های به نسبت زیاد مرمت‪،‬‬ ‫حفظ و الیروبی قنات ها یاری رساند‪ ،‬زیرا که اگر این‬ ‫حمایت ها انجام نش��ود در کمتر از یک دهه اینده‪،‬‬ ‫تمامی قنات های این سرزمین خشک خواهند شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خلق ظرفیت های جدید گردشگری در ایران با نگاهی به کسب وکار مهاجران موفق‬ ‫کافی شاپ افغانستانی های مهاجر‪ ،‬جذاب و گردشگرپذیر‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهاجران با‬ ‫کسب و کاری که‬ ‫راه می اندازند‬ ‫انچنان امنیتی‬ ‫به پا می کنند که‬ ‫نه تنها هم میهنان‬ ‫خودشان‪ ،‬بلکه‬ ‫مردم کشور‬ ‫میزبان هم‬ ‫از خدمات یا‬ ‫محصوالت شان‬ ‫استفاده می کنند‬ ‫مهاج��ران زی��ادی در ای��ران کار می کنن��د؛ تعداد‬ ‫پی��روان دیگر ادیان (به جز اس�لام) نی��ز در ایران زیاد‬ ‫اس��ت‪ .‬اما چقدر از این ظرفیت برای جذب گردشگران‬ ‫خارجی و نیز داخلی اس��تفاده و از ان حمایت ش��ده‬ ‫است؟‬ ‫تص��ور کنید در کنار فهرس��ت هایی که از مکان های‬ ‫گردش��گری ای��ران ب��ه گردش��گران خارجی نش��ان‬ ‫می دهیم‪ ،‬فهرس��تی از مکان های قابل بازدید از سبک‬ ‫زندگ��ی و کار مهاج��ران موفق یا پی��روان دیگر ادیان‬ ‫نیز تهی��ه کنیم؛ ان وق��ت چه جاذب��ه جدیدی برای‬ ‫گردشگران فرهنگی در ایران ایجاد خواهد شد!‬ ‫این کار حس��ن دیگری هم دارد و ان اینکه هر قدر‬ ‫دست مهاجران و پیروان دیگر ادیان را در پیشرفت های‬ ‫فردی و اجتماعی بازتر بگذاریم در نهایت ش��هروندان‬ ‫بهتری هم در کنارمان خواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬به تازگی چند جوان افغانستانی در‬ ‫تهران کافی شاپی راه اندازی کرده اند که این اقدام انها‬ ‫مورد تایید ش��هروندان تهرانی و رس��انه ها قرار گرفته‬ ‫اس��ت چراکه معتقدیم مهاجران با کس��ب و کاری که‬ ‫راه می اندازن��د انچنان امنیتی به پا می کنند که نه تنها‬ ‫هم میهنان خودش��ان‪ ،‬بلکه مردم کشور میزبان هم از‬ ‫خدمات یا محصوالت شان استفاده می کنند‪ .‬حاال چند‬ ‫جوان افغانس��تانی ساکن تهران کس��ب و کاری خرد‪،‬‬ ‫اما مفی��د راه اندازی کرده اند تا عالوه بر اینکه کس��ب‬ ‫درام��دی داش��ته باش��ند‪ ،‬محفلی برای اس��تراحت و‬ ‫دورهم��ی هموطنان مهاجر خود در تهران به پا کنند و‬ ‫همچنین با باز گذاش��تن در این دکان به نسبت مدرن‬ ‫به روی ایرانی ها‪ ،‬س��همی هر چن��د کوچک در فراهم‬ ‫اوردن ش��رایط دوستی‪ ،‬اش��نایی و صمیمیت بیشتر‬ ‫بین مردمان دو کشور داشته باشند‪ .‬جالب اینکه حتی‬ ‫چند نفری از گردش��گران خارجی ک��ه جذب صفحه‬ ‫اینس��تاگرامی انها ش��ده اند هم دور میزهای این کافه‬ ‫نشسته و خاطره سازی کرده اند‪.‬‬ ‫مهر در گزارش��ی از این کافی ش��اپ نوش��ته است‪:‬‬ ‫ش��اید در بس��یاری از کافه ها و رس��توران های ایران‪،‬‬ ‫سراشپزهای ماهر و حرفه‪‎‬ای از شهروند افغانستانی هم‬ ‫دیده باش��ید؛ اما «کافه تلما» نخستین کافه در تهران‬ ‫است که چند جوان افغانستانی ان را اداره می کنند‪.‬‬ ‫چن��د جوان افغانس��تانی خ��وش ذوق دور هم جمع‬ ‫ش��ده اند تا در مرکز تهران یک کافه داش��ته باش��ند؛‬ ‫پاتوقی برای دورهمی های دوستان ایرانی و افغانستانی‪.‬‬ ‫ای��ده راه ان��دازی و مدیریت کافه تلما ب��رای دو جوان‬ ‫افغانستانی به نام های «فاطمه جعفری» و «حامد اذر»‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫جز یک س��الن کار و کس��ی که ظرف ها را می شوید‪،‬‬ ‫کارهای دیگر کافه با خود فاطمه و حامد اس��ت‪ .‬بقیه‬ ‫بچه ه��ا رفاقتی اینج��ا کار می کنند و بیش��تر عصرها‬ ‫و اخ��ر هفته ه��ا به تلما س��ر می زنند‪« :‬م��ا همکاران‬ ‫دیگری هم داریم که همه افغانس��تانی هستند و شغل‬ ‫دیگ��ری دارند‪ .‬انها را با معرفی دوس��تان پیدا کردیم‪.‬‬ ‫مثال ب��ا اقای «کفای��ت بیگی» که سراش��پز بزرگ و‬ ‫حامد و فاطمه درایران دانشجو هستند‪ .‬حامد خودش میز و صندلی ها‬ ‫را س��اخته تا از هزینه های اضافی جلوگیری ش��ود‪ .‬جز یک س��الن کار و‬ ‫کس��ی که ظرف ها را می ش��وید‪ ،‬کارهای دیگر کافه با خود فاطمه و حامد‬ ‫است‪ .‬بقیه بچه ها رفاقتی اینجا کار می کنند‬ ‫باتجربه افغانس��تانی در ایران است و راه اندازی کافه و‬ ‫رس��توران ها را برعهده می گیرد؛ مش��ورت کردیم و او‬ ‫ه��م خیلی از ایده ما اس��تقبال کرد‪ .‬قرار ش��د فضا و‬ ‫دکور را ام��اده کنیم تا او برای راهنمایی بیاید و هنوز‬ ‫ه��م به ما کمک می کن��د‪ .‬یکی از بچه ه��ا هم صفحه‬ ‫اینس��تاگرام یک میزدار خیلی خ��وب و حرفه ای به نام‬ ‫«میثم جاللی» را به ما معرفی کرد؛ دعوت کردیم و او‬ ‫هم خیلی خوشحال شد‪ .‬می گفت چقدر خوب! همه ما‬ ‫به کافه ای که همشهری های مان ان را راه بیندازند‪ ،‬نیاز‬ ‫داریم‪».‬‬ ‫فاطمه می گوید همیش��ه دوس��ت داش��ته کافه ای‬ ‫داش��ته باش��د؛ نه فقط مدیریت کافه‪ ،‬حاال هم خیلی‬ ‫وقت ها منو را دس��ت می گیرد و به مهمان ها خوشامد‬ ‫می گوی��د‪ .‬پاتوق خودش هم کافه بوده و از تماش��ای‬ ‫تئاتر و بعد‪ ،‬سرزدن به کافه های راسته چهارراه ولیعصر‬ ‫خاطره های خوبی دارد‪ .‬افغانس��تانی ها پرجمعیت ترین‬ ‫مهاجران کش��ور ما هس��تند و می ش��ود حدس زد که‬ ‫مشابه این کافه در جای دیگری هم وجود داشته باشد‪:‬‬ ‫«شنیده ام همشهری های ما یکی دو کافه را در گلشهر‬ ‫مشهد می چرخانند‪.‬‬ ‫البت��ه کار انها با ما تف��اوت دارد‪ ،‬چون هزینه ها هم‬ ‫کمتر اس��ت و کافه داش��تن انجا به صرفه تر اس��ت‪».‬‬ ‫اما می گوید دلیل اقبال کافه افغانس��تانی ها در مشهد‬ ‫«طوق بندان» ایینی به جا مانده از صفویه در گرگان‬ ‫ایین س��نتی طوق بندان به عن��وان میراث معنوی‬ ‫ناملموس شهر گرگان از ‪ 4‬محرم اغاز و تا ‪8‬محرم هر‬ ‫سال در بافت قدیم شهر با شور و شوق بین عزاداران‬ ‫اباعبداهلل الحسین (ع) برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش چم��دان‪ ،‬مردم گرگان ب��ا طوق بندان‬ ‫و عل��م گردان��ی در م��اه مح��رم ارادت خ��ود را به‬ ‫ام��ام حس��ین(ع) نش��ان داده و ت�لاش می کنن��د‬ ‫ارزش ه��ای محرم را با ایین های س��نتی خود حفظ‬ ‫کنن��د‪ .‬ایین س��نتی طوق بندان گرگان ک��ه از دوره‬ ‫صفوی��ه اج��را می ش��ده به عن��وان می��راث معنوی‬ ‫(ناملم��وس) در فهرس��ت اثار ملی ایران ثبت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عل��م و طوق ه��ر محله ی��ا هیات به عنوان س��ند‬ ‫شناسایی ان محل به ش��مار می رود و هنگام حرکت‬ ‫دس��ته های عزاداری به عنوان پیش��قراول وارد محل‬ ‫می ش��ود و به تکیه قدیمی ان محل س�لام می دهد‪.‬‬ ‫طوق بندان نیز ایین خاصی است که از ‪ ۴‬تا ‪10‬محرم‬ ‫و پیش از اذان مغرب در بافت تاریخی گرگان برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ترتی��ب اج��رای ای��ن ایی��ن در مح�لات گرگان‬ ‫این گونه اس��ت که طوق بندان محله «میرکریم» روز‬ ‫چه��ارم‪ ،‬طوق بندان محالت «نعلبندان»‪« ،‬پاس��رو»‬ ‫و «میخچه گ��ران» روز پنج��م‪ ،‬طوق بن��دان محالت‬ ‫«سرچشمه»‪« ،‬سبزه مشهد»‪« ،‬سرپیر» و «دباغان»‬ ‫روز شش��م مح��رم‪ ،‬طوق بن��دان مح�لات «می��دان‬ ‫عباس��علی»‪« ،‬دربنو»‪« ،‬دوش��نبه ای» و «ش��اهزاده‬ ‫(ش��ازده) قاس��م» روز هفتم و طوق بن��دان محالت‬ ‫«مل��ل» و «الوچ��ه باغ» روز هش��تم مح��رم برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در مرکز ش��هر علم را با تش��ریفات خاص از انبارها‬ ‫در اورده قربان��ی ک��رده و ن��ذری می دهن��د‪ .‬پس از‬ ‫شست وش��وی علم روس��ری ها و پارچه ه��ا را به علم‬ ‫می بندن��د و تا انتهای محرم و صف��ر علم در تکیه ها‬ ‫یا مراکز محالت بس��ته می شود‪ .‬این حرکت به نوعی‬ ‫احترام ب��ه حضرت ابوالفضل العب��اس‪ ،‬علمدار کربال‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��دااهلل معطوف��ی‪ ،‬م��ورخ گرگان��ی در کت��اب‬ ‫ضرب المثل ها و کنایات و باورهای مردم گرگان درباره‬ ‫این ایین می نویس��د‪ :‬طوق یا علم که مشخصه دسته‬ ‫هر محل به ش��مار می امد عبارت بود از تعدادی قپه و‬ ‫اش��یای فلزی و پارچه های اهدایی که روی اس��کلت‬ ‫چوبی و گاه فلزی نصب می ش��د و س��پس در زمان‬ ‫حرکت دس��ته هر محله بر دوش جوانان قدرتمند به‬ ‫حرکت در می امد‪.‬‬ ‫در زمان طوق بندان یا علم بس��تن‪ ،‬طوق هایی که‬ ‫در طول س��ال در تکیه ها و گاهی مس��جدهای محل‬ ‫نگهداری می شد ‪ ،‬شست وشو داده شده و ان را مرتب‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫غالمرض��ا خارکوهی‪ ،‬تاریخ‪‎‬نگار برجس��ته اس��تان‬ ‫گلس��تان نیز درباره این ایی��ن می گوید‪ :‬پس از روی‬ ‫کار امدن صفویان چون مذهب رس��می ایران شیعه‬ ‫ش��د ش��یعیان احس��اس ازادی و ارامش بیش��تری‬ ‫داشتند و از ان پس بود که مناسک و ایین عزاداری‬ ‫امام حسین(علیه‪‎‬الس�لام) در اس��تراباد رایج شده و‬ ‫توس��عه یافت و برای عزاداری ش��هادت امام حسین‬ ‫(علیه‪‎‬السالم) در حسینیه ها و تکیه‪‎‬ها ایین سوگواری‬ ‫برگ��زار می ش��د و با ایین‪‎‬ه��ای خ��اص زنجیرزنی‪،‬‬ ‫س��ینه‪‎‬زنی‪ ،‬چوب دس��ت‪ ،‬ش��بیه خوانی‪ ،‬تعزیه خوانی‬ ‫طوق گردانی و‪ ...‬سوگواری می‪‎‬کردند‪.‬‬ ‫الزاما تمرکز جمعیت افغانستانی ها در این شهر نیست‪:‬‬ ‫«این کافه را فقط برای افغانستانی ها راه نینداخته ایم‪.‬‬ ‫دوس��تان ایرانی زیادی داریم که ب��ه کافه ما می ایند‪.‬‬ ‫حتی ش��ده نصف مش��تری های کافه ایرانی بوده اند و‬ ‫نص��ف‪ ،‬افغانس��تانی و فضا هم خیلی صمیمی اس��ت‪.‬‬ ‫گاهی مهمان های ایرانی می پرسند شما اهل کجایید؟‬ ‫چینی ی��ا ژاپنی!؟ می گوییم نه افغانس��تان! می گویند‬ ‫واقع��ا!؟ یعن��ی ان توقع را دارند‪ ،‬ول��ی این یکی را‪ ،‬نه‬ ‫اصال! »‬ ‫حام��د و فاطم��ه درایران دانش��جو هس��تند‪ .‬حامد‬ ‫خ��ودش میز و صندلی ها را س��اخته ت��ا از هزینه های‬ ‫اضافی جلوگیری ش��ود‪ .‬اما روند اداری راه اندازی کافه‬ ‫برای یک مهاجر افغانس��تانی چه س��ختی هایی داشته‬ ‫اس��ت؟ حامد در خاط��رات خود ب��ه برخوردهای تند‬ ‫اش��اره می کند‪ .‬اینکه در بعضی اداره ها جواب سالمش‬ ‫را هم نداده اند یا اینکه خیلی س��والهایش را بی جواب‬ ‫گذاشته اند‪.‬‬ ‫اخری��ن جواب تلخ هم این بود ک��ه اتباع فقط حق‬ ‫دارند کارگر بنایی‪ ،‬س��فالگری و‪ ...‬باش��ند‪ .‬همه این ها‬ ‫برای فاطمه تکرار شده است‪« :‬سخت است‪ .‬من گاهی‬ ‫وقت ه��ا واقعا گریه ام می گی��رد‪ .‬اول اینکه اینجا خانم‬ ‫حق کار ن��دارد‪ .‬ی��ک کارت کار بای��د می گرفتیم که‬ ‫گفتند به خانم های افغانس��تانی نمی دهیم‪ .‬فهرس��تی‬ ‫جلوی من گذاش��تند که حق انتخاب یک��ی از انها را‬ ‫دارم؛ مثل حق کارگری و‪...‬خیلی ناراحت ش��دم‪ .‬گفتم‬ ‫پس کس��ی که تحصیلک��رده و درس خوانده چی؟ او‬ ‫مهارتی دارد و نمی تواند برود کارگر فاضالب شود‪.‬‬ ‫همین جا بین اتباع افغانستانی ادم های بزرگی داریم‪.‬‬ ‫مث��ل همین اق��ای کفایت بیگی که یک اش��پز موفق‬ ‫اس��ت‪ ،‬یکبار مهمان یک برنام��ه معروف تلویزیون بود‬ ‫و از او قدردان��ی کردن��د‪ .‬در وزارت کار ب��ه ما گفتند‬ ‫جوان ما بیکار اس��ت و ش��ما می خواهید کافه بزنید؟!‬ ‫اگر شما شاغل شوید و کارهای خیلی خوب را بگیرید‬ ‫جوان های ما همه بیکار می شوند‪.‬‬ ‫من هم گفتم هرکسی اس��تعدادی دارد و چه فرقی‬ ‫می کند اهل کجا باش��د؟ اما بعدتر که اتحادیه رفتم و‬ ‫جاهای دیگر‪ ،‬برخورد ها بهتر شد‪ .‬هرجا می روم همان‬ ‫اول می گویم که من از اتباع افغانس��تانی هس��تم‪ .‬انجا‬ ‫خیلی با من خوش برخورد بودند و مشکلی نبود‪».‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬پای ح��رف بعضی جوان های‬ ‫افغانستانی که بنشینی واژه ناامیدی را زیاد می شنوی؛‬ ‫انها باید مس��یری را بروند که از راه سخت پیش روی‬ ‫جوان های ایرانی چندبرابر دشوارتر است‪.‬‬ ‫از این رو شاید برای بسیاری از مهاجران افغانستانی‬ ‫راه اندازی این کافی ش��اپ امیدوارکننده باش��د‪ .‬چون‬ ‫افغانس��تانی ها در ای��ران ب��ا محدودیت هایی در زمینه‬ ‫کس��ب و کار روبه رو هستند‪ .‬حال اینکه اگر رسانه های‬ ‫رسمی و غیررس��می از کسب و کارهایی از این دست‬ ‫که به دس��ت مهاجران اداره می ش��ود و جذابیتی برای‬ ‫گردش��گران دارد حمایت کنند‪ ،‬هم وضعیت مهاجران‬ ‫بهب��ود خواهد یافت و فرهنگ نوع دوس��تی ما ایرانیان‬ ‫تقویت می شود و عالوه بر اینها جاذبه ای بر جاذبه های‬ ‫گردشگری ایران اضافه می شود‪.‬‬ ‫ایران و اتریش سمپوزیوم گردشگری کوهستان برگزار می کنند‬ ‫ایران و اتریش درباره برگزاری «س��مپوزیوم گردش��گری کوهستان و‬ ‫طبیعت گردی» و س��ومین «کارگروه فنی همکاری های گردشگری ایران‬ ‫و اتریش» مذاکره کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ولی تیموری‪ ،‬معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی در نشست با اشتفان شولتس‪ ،‬سفیر اتریش در‬ ‫تهران که در محل این معاونت برگزار ش��د‪ ،‬مقدمات برگزاری سمپوزیوم‬ ‫گردش��گری کوهس��تان و طبیعت گ��ردی در تاریخ ‪ ۳‬و ‪۴‬مه��ر و برپایی‬ ‫س��ومین کارگروه فنی همکارهای گردش��گری ای��ران و اتریش در تاریخ‬ ‫‪۲‬مهر امسال در تهران را بررسی کردند‪.‬‬ ‫تیموری اظهارکرد‪ :‬با توجه به اینکه رویدادهای مهم پیش رو با محوریت‬ ‫طبیعت گردی و اکوتوریسم خواهد بود‪ ،‬اشنایی با اقدام های انجام شده در‬ ‫معاونت گردش��گری مرتبط با این حوزه شامل بکارگیری توان فرابخشی‬ ‫نهاد ه��ای ذی نف��ع در کارگ��روه ملی طبیعت گردی‪ ،‬بروزرس��انی س��ند‬ ‫ملی طبیعت گردی و ابالغ ان‪ ،‬همکاری با س��ازمان جهانی گردش��گری‬ ‫(‪ )UNWTO‬براس��اس شعار سال ‪ ۲۰۲۰‬با عنوان اکوتوریسم و توسعه‬ ‫گردشگری روستایی و میزبانی از وزیران گردشگری کشورهای گوناگون‬ ‫در همایشی جهانی با همین عنوان در استان های کرمانشاه و کردستان‪،‬‬ ‫نشان دهنده ان است که موضوع اکوتوریسم همواره در اولویت برنامه های‬ ‫ما قرار دارد و گام های برداش��ته ش��ده می تواند در برگزاری س��مپوزیوم‬ ‫گردشگری کوهس��تان و طبیعت گردی که قرار است با همکاری معاونت‬ ‫گردش��گری‪ ،‬س��فارت اتریش و دانش��گاه عل��م و فرهنگ برگزار ش��ود‪،‬‬ ‫تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫تیم��وری همچنین با بیان اینکه نگاه ما به حوزه گردش��گری در کنار‬ ‫ابعاد اقتصادی و اجتماعی ان یک نگاه غالب فرهنگی اس��ت‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫گردش��گری ابزاری مناس��ب برای تعامل و ارتباطات میان فرهنگی بین‬ ‫ملت ها است‪.‬‬ ‫معاون گردش��گری اظهار کرد‪ :‬ش��اید یکی از دالیل اینکه جهان امروز‬ ‫درگی��ر چالش ها و تنش های روزافزون ش��ده این باش��د که مس��ئوالن‬ ‫حوزه های فرهنگی به اندازه سیاس��یون فعال نبوده اند تا با تقویت روابط‬ ‫می��ان ملت ها‪ ،‬دوس��تی ها و تعامالت مس��المت امیز جایگزین چالش ها‪،‬‬ ‫خصومت ها و تنش ها شود‪.‬‬ ‫معاون گردش��گری بهره مندی از گردش��گری به عن��وان محرک برای‬ ‫پویای��ی و نش��اط‪ ،‬افزایش کیفی��ت زندگ��ی اجتماعی در می��ان مردم‬ ‫ای��ران و ت�لاش برای توزیع س��فر و انتقال ثروت به اس��تان های محروم‬ ‫و کمتر شناخته ش��ده را سیاس��ت وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دس��تی در عرصه گردش��گری داخلی و یک مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫برای حوزه گردش��گری دانست و گفت‪ :‬سمپوزیوم گردشگری کوهستان‬ ‫و طبیعت گردی همراستا با زاویه های فرهنگی گفته شده‪ ،‬برگزار خواهد‬ ‫شد؛ چراکه اکوتوریسم در ایران یک ظرفیت است و با توجه به اینکه این‬ ‫ظرفیت در ش��هرها و روس��تاهای کوچک متمرکز است؛ بنابراین فرایند‬ ‫توزیع س��فر و ثروت می تواند در شکوفایی استعدادهای بالقوه این بخش‬ ‫موثر واقع شود‪.‬‬ ‫تیموری همچنین با اشاره به پیش��ینه همکاری های گردشگری میان‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و اتریش‪ ،‬افزود‪ :‬سومین کارگروه فنی همکارهای‬ ‫گردشگری ایران و اتریش که قرار است همزمان در مهر امسال در تهران‬ ‫برگ��زار ش��ود‪ ،‬چندی پیش در خرداد امس��ال با عنوان دومین نشس��ت‬ ‫کارگروه مشترک گردشگری جمهوری اسالمی ایران و اتریش با موضوع‬ ‫اموزش برگزار ش��د و بخش نخس��ت این رویداد نیز س��ال ‪ ۹۵‬با هدف‬ ‫اشنایی ظرفیت های گردشگری دو طرف در تهران برپا شده بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعالم حمایت از روند برگزاری ای��ن کارگروه‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بخش‬ ‫نخست سومین کارگروه همکارهای ایران و اتریش با موضوع گردشگری‬ ‫کوهس��تان و بخش دوم این روی��داد با محوری��ت طبیعت گردی برگزار‬ ‫خواهد شد و فعاالن بخش خصوصی و دولتی دو طرف به تبادل اطالعات‬ ‫و تقویت تعامالت در این حوزه خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫تیموری همچین برای برگزاری ایین امضای پروتکل س��ومین کارگروه‬ ‫فن��ی همکارهای گردش��گری ایران و اتریش به منظ��ور ثبت تعهدات دو‬ ‫طرف‪ ،‬چهارش��نبه ‪ ۳‬مهر در حاشیه س��مپوزیوم گردشگری کوهستان و‬ ‫طبیعت گردی در دانشگاه علم و فرهنگ‪ ،‬اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫اش��تفان شولتس‪ ،‬س��فیر اتریش در ایران نیز با بیان اینکه گردشگری‬ ‫یکی از کانال هایی است که به تعمیق روابط دولت ها و ملت ها می انجامد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬می توانیم ادعا کنیم رابطه ایران و اتریش در زمینه گردشگری جزو‬ ‫ارتباطات ابرقدرت اس��ت؛ چراکه این رابطه بیش از ‪ ۷۰۰‬س��ال پیشینه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه یکی از وجوه اصلی گردش��گری یادگیری از یکدیگر‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬جانمایی درس��ت س��اختار س��مپوزیوم گردش��گری‬ ‫کوهس��تان و طبیعت گ��ردی باهدف اموزش می تواند در فرهنگ س��ازی‬ ‫گردشگری داخلی‪ ،‬ارتباط با کشورهای همسایه و نیز در سطح بین الملل‬ ‫تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1367‬‬ ‫پیاپی ‪2685‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫کارشناسان بر رفع موانع بخش مولد کشور تاکید کردند‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار از مسیر بانکی‬ ‫‹ ‹نظارت بر هزینه کرد منابع بانکی‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ما در کش��ور در حالی با حجم باالی��ی از نقدینگی مواجهیم که این‬ ‫نقدینگی به دلیل مدیریت نشدن درست‪ ،‬به جای اینکه یک فرصت‬ ‫مناس��ب برای بخش اقتصاد باشد‪ ،‬همواره یک تهدید به شمار رفته‬ ‫است‬ ‫این سمت هدایت شود‪ .‬بی تردید اگر تسهیالت بانکی‬ ‫مدیریت نش��ود‪ ،‬حتی اگر قوانین خوبی در این زمینه‬ ‫تدوین و وضع ش��ده باش��د‪ ،‬چون در مرحله اجرا به‬ ‫ش��کل درست مدیریت نشده و به دست بخش واقعی‬ ‫اقتصاد نرس��یده‪ ،‬این منابع درنهایت نمی تواند تبدیل‬ ‫به اش��تغالزایی پایدار و سرمایه گذاری مولد در کشور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬محل مصرفی تس��هیالت‬ ‫باید جایی باش��د که هدف قانون گذار و سیاست های‬ ‫کالن اقتص��اد کش��ور اس��ت‪ .‬اینکه ب��ه بانک ها این‬ ‫ش��یوه نامه داده شود که باید از بخش تولید و صنعت‬ ‫کشور با هدف افزایش اشتغال در کشور حمایت کنند‬ ‫ام��ا در عمل این منابع در جای دیگری صرف ش��ود‪،‬‬ ‫بی فای��ده اس��ت و جز اینکه باعث اتالف منابع ش��ود‬ ‫نتیجه ای نخواهد داشت‪.‬‬ ‫عباسی معتقد اس��ت بانک ها ضمن اعتبارسنجی و‬ ‫بررس��ی طرح ها در زمان ارائه تسهیالت‪ ،‬باید پس از‬ ‫پرداخ��ت وام‪ ،‬پیگیری ها و بررس��ی های الزم را برای‬ ‫نحوه هزینه کرد این منابع و پیشرفت پروژه ها داشته‬ ‫باشند تا اطمینان حاصل شود که این منابع در جای‬ ‫خودش صرف ش��ده و در فعالیت ه��ای غیر مرتبط به‬ ‫کار گرفته نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه این کارش��ناس‪ ،‬از انجا که م��ا در این‬ ‫مرحله دچار ضعف هس��تیم‪ ،‬در تمامی این س��ال ها‬ ‫با وج��ود نقدینگی های فراوان در کش��ور و پرداخت‬ ‫وام ه��ای زیاد بانک��ی‪ ،‬نتوانس��ته ایم در تحقق اهداف‬ ‫کالن اقتصادی کش��ور و کاهش بیکاری موفق عمل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫عباس��ی تصری��ح کرد‪ :‬م��ا در کش��ور در حالی با‬ ‫حجم باالیی از نقدینگ��ی مواجهیم که این نقدینگی‬ ‫به دلیل مدیریت نش��دن درست‪ ،‬به جای اینکه یک‬ ‫فرصت مناس��ب برای بخش اقتصاد باش��د اما همواره‬ ‫یک تهدید به شمار رفته است‪ .‬به نظر می رسد اینک‬ ‫زمان ان فرارس��یده تا با ایج��اد تحول در نظام بانکی‬ ‫و تغییر در س��اختار اقتصادی کش��ور‪ ،‬از نقدینگی ها‬ ‫و س��رمایه های کش��ور بهره بهتری ببریم و در نحوه‬ ‫استفاده از منابع تجدیدنظر کنیم‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬ما همواره در وضع یا اجرای‬ ‫قوانی��ن یا در ح��وزه نظارت‪ ،‬ضعیف عم��ل کرده ایم‬ ‫که بهب��ود این وضعیت‪ ،‬نیاز به ع��زم جدی در همه‬ ‫بخش ها دارد‪ ،‬تا بلکه از این بابت هم تسهیالت بانکی‬ ‫افزایش یابد هم هزینه کرد منابع به درستی باشد‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬تمامی این مشکالت قابل‬ ‫ترمیم اس��ت ام��ا این مهم نیاز به ی��ک عزم و تحول‬ ‫در س��اختارها دارد ک��ه ضروری اس��ت هرچه زودتر‬ ‫عملیاتی ش��ود‪ .‬ما می توانیم از منابع و نقدینگی های‬ ‫موجود در کش��ور‪ ،‬به جای تهدید‪ ،‬فرصت بس��ازیم و‬ ‫این امر امکان پذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹انگیزه س�رمایه گذاری در تولید افزایش‬ ‫یابد‬ ‫رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه معامالت طال و سکه‬ ‫در فضای مجازی فاقد مجوز است‪ ،‬گفت‪ :‬امکان رسیدگی به تخلف های‬ ‫رخ داده در ای��ن بخش وجود ن��دارد‪ .‬ابراهیم محمدولی در گفت وگو با‬ ‫ایرنا درباره فروش طال و سکه در فضای مجازی‪ ،‬افزود‪ :‬نامه نگاری هایی‬ ‫گسترده با نهادهای ذی ربط انجام داده و اعالم کردیم که به دالیل فنی‬ ‫هنوز زیرس��اخت ها و بستر خرید و فروش طال در فضای مجازی فراهم‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی خاطر نشان کرد‪ :‬فضای مجازی دارای مزیت های فراوانی‬ ‫حمی��د حاجی اس��ماعیلی‪ ،‬کارشناس��ان اقتصاد و‬ ‫صاحب نظ��ر در حوزه کار نیز در این باره در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫با بیان اینکه در طرح ایجاد شغل در کشور‪،‬‬ ‫باید از همه ظرفیت های موجود اس��تفاده شود تا در‬ ‫تمامی مناطق کش��ور بتوان ش��غل ایجاد کرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یکی از ابزارهای مهم که می تواند این مسیر را هموار‬ ‫کند‪ ،‬تامین منابع مالی الزم است‪.‬‬ ‫بی تردید برای ایجاد شغل باید منابع مالی موردنیاز‬ ‫ب��رای حمایت از طرح ه��ا و بنگاه ه��ای اقتصادی در‬ ‫تمامی مناطق کش��ور‪ ،‬بر اساس ظرفیت های موجود‬ ‫فراهم ش��ود که در این بین اس��تفاده از منابع بانکی‪،‬‬ ‫منابع خارجی‪ ،‬منابع صندوق توس��عه ملی و‪ ...‬بسیار‬ ‫کارساز است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬اگرچ��ه تامین مالی موضوع بس��یار‬ ‫مهمی در مس��یر ایجاد ش��غل و رفع مشکل بیکاری‬ ‫در کش��ور اس��ت اما به یقین این راه به تنهایی کافی‬ ‫نیست و در کنار این مهم باید اصالح ساختاری جدی‬ ‫در بخش های اقتصاد کش��ور انجام شود‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫دولت اگر به دنبال این اس��ت که شغل پایدار و مولد‬ ‫در کش��ور ایجاد کند باید توجه ج��دی به طرح های‬ ‫تخصصی و فنی داش��ته باش��د و باید جهت گیری اش‬ ‫در حمایت از طرح های کشاورزی‪ ،‬صنعتی و تولیدی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حمایت از بخش مولد کش��ور را به‬ ‫عنوان یکی از فاکتورهای اثر گذار بر رش��د اش��تغال‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در این مس��یر باید سیاس��ت های‬ ‫پول��ی و بانک��ی به گونه ای تدوین ش��ود ک��ه زمینه‬ ‫تسهیل فعالیت های تولیدی در کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او‪ ،‬تولید با مش��کالت ج��دی و زیادی‬ ‫روبه رو اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬بیشتر افراد ترجیح می دهند‬ ‫در بخش ه��ای دیگری س��رمایه گذاری کنند که این‬ ‫شرایط می طلبد تا مزیت در حوزه تولید افزایش یابد‪.‬‬ ‫باید ش��رایطی ایجاد ش��ود که انگیزه سرمایه گذاری‬ ‫در بخ��ش تولی��د افزایش یابد تا به دنبال ان ش��غل‬ ‫بیشتری ایجاد شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس به باال بودن نرخ س��ود های بانکی‬ ‫ب��ه عن��وان یکی بر س��ر راه بخش تولید و اش��تغال‬ ‫کش��ور اشاره کرد و گفت‪ :‬نرخ س��ود تسهیالت برای‬ ‫تولید گران اس��ت و این موضوع باعث ش��ده تا تولید‬ ‫دیگر صرفه نداش��ته باش��د و انگیزه س��رمایه گذاری‬ ‫در ای��ن بخ��ش کاهش یابد‪ .‬از این رو‪ ،‬نیاز اس��ت در‬ ‫سیاس��ت های پول��ی و مالی کش��ور اصالحاتی ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او همچنی��ن به س��ختگیری هایی ک��ه در فرایند‬ ‫پرداخت تس��هیالت بانکی برای فع��االن بخش های‬ ‫اقتصاد وجود دارد اش��اره کرد و گفت‪ :‬این ش��رایط‬ ‫بای��د تس��هیل ش��ود و بانک ه��ا در دریاف��ت وثایق‬ ‫و تضامی��ن‪ ،‬بای��د کم��ی از سختگیری های ش��ان‬ ‫بکاهند‪.‬‬ ‫بی تردی��د اگر بانک ها تعامل و همکاری الزم را با‬ ‫بخش های اقتصادی داشته باشند‪ ،‬تولید جان خواهد‬ ‫گرفت و از این بابت شغل بیشتری ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫هشدار به خریداران طال و سکه در فضای مجازی‬ ‫برای مبادالت اقتصادی است اما شرایط مناسبی برای معامالت طال در‬ ‫ان‪ ،‬اماده نشده است زیرا خرید و فروش طال و مصنوعات طال به الزامات‬ ‫خاصی نیاز دارد‪ .‬محمدولی اضافه کرد‪ :‬خریداران طال تمایل دارند که‬ ‫از نزدیک مصنوعات طال را مشاهده و ان را امتحان کنند‪ ،‬اما در فضای‬ ‫مجازی این امکان وجود ندارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر معامالت‬ ‫طال و س��که در فضای مج��ازی از طرف نهاد خاصی رصد نمی ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬امکان رسیدگی به تخلف ها وجود ندارد‪ .‬رئیس اتحادیه طال و‬ ‫این کارش��ناس تاکید کرد‪ :‬برای به وجود امدن این‬ ‫ش��رایط باید بانک ها نگاه شان تولیدی باشد و با این‬ ‫نگاه در مسیر رونق تولید گام بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش حمایت ها از بخش مولد‬ ‫محمدص��ادق علی پور‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نیز در‬ ‫این ب��اره در گفت وگو با‬ ‫ب��ا توجه به اهمیت‬ ‫مقوله اش��تغال پایدار در کش��ور گفت‪ :‬موضوع رفع‬ ‫بیکاری و افزایش ش��غل در کشور و همچنین بهبود‬ ‫وضعیت تولید به عنوان یکی از بخش های اثر گذار بر‬ ‫افزایش اش��تغالزایی‪ ،‬از جمله موارد مهمی است که‬ ‫همواره در راس سیاست گذاری های اقتصادی کشور‬ ‫ق��رار گرفت��ه و به عنوان یک اولویت به ش��مار رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬سیاست گذاران اقتصادی همواره تالش‬ ‫کرده ان��د تا ب��ا ارائه راهکارهایی‪ ،‬گامی در راس��تای‬ ‫رونق تولید و بهبود وضعیت این بخش بردارند و فضا‬ ‫را برای افزایش اشتغال به عنوان یکی از دغدغه های‬ ‫مهم در کش��ور فراهم اورند‪ .‬اما اینکه این هدف چرا‬ ‫تاکنون ان طور که باید به شکل کامل محقق نشده‪،‬‬ ‫به نظر می رسد به دلیل خالها و ضعف هایی است که‬ ‫در مسیر این هدف وجود دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تصریح ک��رد‪ :‬بی تردید تحقق این‬ ‫ه��دف نیازمند یک عزم و نگرش ج��دی در تمامی‬ ‫بخش ها و نهاد هاس��ت‪ .‬یکی از این بخش های مهم و‬ ‫اثر گذار نیز نظام بانکی است‪.‬‬ ‫بانک ه��ا ب��ا توجه به ماهیت و ذات فعالیت ش��ان‬ ‫ک��ه همان��ا جمع اوری س��پرده ها و هدای��ت انها به‬ ‫بخش های اقتصادی اس��ت‪ ،‬می توانند با حمایت های‬ ‫مالی‪ ،‬گامی در راس��تای ایجاد بنگاه های اقتصادی‪،‬‬ ‫رونق کس��ب وکارها خرد‪ ،‬توس��عه بنگاه ه��ا و بهبود‬ ‫وضعیت س��رمایه در گردش انها بردارند و زمینه را‬ ‫برای ورود افراد بیش��تر به فضای کس��ب وکار فراهم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬هرچه حمایت ها از بخش مولد اقتصاد‬ ‫بیش��تر ش��ود و گام های بلند تری برای بهبود فضای‬ ‫کسب وکار برداشته شود‪ ،‬توس��عه اشتغال در کشور‬ ‫سرعت بیشتری خواهد گرفت‪.‬‬ ‫سیاس��ت گذار اقتصادی باید سیاست هایی که در‬ ‫این بخش ها تدوی��ن می کند و به اجرا در می اورد را‬ ‫به شکل درست و مدیریت شده پیش ببرد و عملیاتی‬ ‫کند و این موضوع بسیار مهمی است‪.‬‬ ‫علیپور بر این باور است که برخی سیاست گذاری ها‬ ‫به وی��ژه در ح��وزه پولی و ارزی کش��ور باید با دقت‬ ‫بیش��تری تدوین و اجرایی شود تا با ایجاد تعادل در‬ ‫ش��اخص های اقتصادی‪ ،‬زمینه رشد تولید و افزایش‬ ‫سرمایه گذاری ها در کشور فراهم شود و در نهایت به‬ ‫افزایش اشتغال در کشور بینجامد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن کارش��ناس‪ ،‬هدف سیاس��ت گذار‬ ‫اقتصادی باید کاهش هزینه بخش تولید باش��د تا از‬ ‫این بابت بخش های اقتصادی رش��د بیشتری داشته‬ ‫باشند و انگیزه برای جذب نیروی کار افزایش یابد‪.‬‬ ‫هرچ��ه فضا ب��رای فعالی��ت بنگاه ه��ای اقتصادی‬ ‫و بخش های تولیدی بیش��تر ش��ود‪ ،‬افراد بیش��تری‬ ‫می توانن��د در این فراین��د فعالیت کنند و این یعنی‬ ‫رشد اشتغالزایی در کشور‪.‬‬ ‫در ای��ن مس��یر باید موان��ع و چالش ها به ش��کل‬ ‫درس��ت شناسایی ش��ود و راهکارهای مناسب با ان‬ ‫ارائه شود و این موضوع مهمی است‪.‬‬ ‫جواهر تهران ادامه داد‪ :‬مسائلی مانند عیار طال‪ ،‬وزن و نحوه تحویل در‬ ‫دادوستد اینترنتی و مجازی طال و سکه مطرح بوده که سازکاری برای‬ ‫انها شکل نگرفته است‪ .‬محمدولی به برخی تخلف های رخ داده در این‬ ‫بخش اشاره کرد و افزود‪ :‬در برخی پرونده ها‪ ،‬افرادی در فضای مجازی‬ ‫اق��دام به کالهبرداری با عنوان فروش طال و س��که کرده اند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫هشدارهایی که اتحادیه طال برای خرید و فروش طال و سکه در فضای‬ ‫مجازی داده‪ ،‬از سوی برخی مردم مورد بی توجهی قرار گرفته و جالب‬ ‫ابراهیم عباسی‬ ‫محمدصادق علی پور‬ ‫این اس��ت که پس از بروز مشکل‪ ،‬افراد خس��ارت دیده به اتحادیه طال‬ ‫اعتراض می کنند در حالی که ما نسبت به این نوع معامالت هشدارهای‬ ‫الزم را داده ایم‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه طال و جواهر ته��ران افزود‪ :‬تاکنون به ‪ ۲‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫واحد طال فروش در شهر تهران پروانه کار صادر شده و یک هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫پرونده نیز در مرحله رسیدگی قرار دارد اما تاکنون هیچ مجوزی برای‬ ‫معامالت طال در فضای مجازی صادر نشده است‪.‬‬ ‫حمایت از بنگاه های اقتصادی و ایجاد اش��تغال‬ ‫پایدار در کش��ور موضوعی است که همواره بر ان‬ ‫تاکید زیادی شده اس��ت اما به دلیل برخی موانع‬ ‫و مش��کالت و فراه��م نبودن زمینه ه��ا‪ ،‬این مهم‬ ‫ان ط��ور که بای��د محقق نش��ده و همچنان تولید‬ ‫و بح��ث اش��تغالزایی در کش��ور ب��ا چالش هایی‬ ‫روبه رو اس��ت‪ .‬به طور حتم تحق��ق این هدف نیاز‬ ‫به پیش ش��رط ها و ملزومات��ی دارد که مهم ترین‬ ‫ان‪ ،‬بحث رش��د س��رمایه گذاری در کشور است‪.‬‬ ‫در مس��یر اش��تغالزایی در کش��ور‪ ،‬ضروری است‬ ‫سیاست گذاری ها با هدف رشد سرمایه گذاری در‬ ‫ای��ن بخش اعمال ش��ود تا با ایج��اد تحول در این‬ ‫بخش‪ ،‬مسیر برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی‬ ‫کشور هموارتر از گذش��ته شود‪ .‬بی تردید‪ ،‬اگر در‬ ‫سیاس��ت گذاری های اقتصادی ب��ه گونه ای عمل‬ ‫کس��بو کار فراهم ش��ود و‬ ‫ ‬ ‫ش��ود که فضا ب��رای‬ ‫سرمایه گذاری ها افزایش یابد‪ ،‬به طور قط ع مشکل‬ ‫بیکاری به ش��دت کاهش خواهد یافت و این یعنی‬ ‫گامی در جهت رش��د اقتصاد کشور‪ .‬برای این مهم‬ ‫باید زمینه گسترش س��رمایه گذاری های داخلی‬ ‫و به دنبال ان س��رمایه گذاری خارجی در اقتصاد‬ ‫ایران فراهم ش��ود که در این راس��تا توجه به چند‬ ‫مح��ور کلیدی به عنوان پیش ش��رط های این امر‬ ‫دارای اهمیت اس��ت‪ .‬در این زمین��ه‪ ،‬گام مهمی‬ ‫که باید برداشته ش��ود‪ ،‬ایجاد شفافیت در اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاضر اقتصاد ایران به شدت از نبود‬ ‫شفافیت دچار اسیب است‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر به دنبال‬ ‫این هستیم که س��رمایه گذاری در کشور افزایش‬ ‫یاب��د‪ ،‬باید با هم��کاری قوای س��ه گانه‪ ،‬گام های‬ ‫اساسی برای ایجاد ش��فافیت در اقتصاد برداشته‬ ‫ش��ود‪ .‬از انجا که نقش نظام بانک��ی در این زمینه‬ ‫بسیار بااهمیت اس��ت‪ ،‬می توان بخشی از رانت ها‬ ‫و پولش��ویی ها را از طریق نظام بانکی از بین برد و‬ ‫باعث ایجاد ش��فافیت در کشور شد‪ .‬الزم است در‬ ‫این مس��یر‪ ،‬بانک های کشور از قوانین بین المللی‬ ‫پیروی و مقررات مربوط به مبارزه با پولش��ویی را‬ ‫رعایت کنند تا ضمن ایجاد ش��فافیت در اقتصاد‪،‬‬ ‫زمین��ه مراودات پول��ی و مالی ب��ا بانک های دنیا‬ ‫برقرار ش��ود و این یعنی فراهم سازی شرایط برای‬ ‫سرمایه گذاری ها در کشور‪ .‬فاکتور اثرگذار دیگر که‬ ‫به عنوان یکی از ملزومات رشد سرمایه گذاری در‬ ‫کشور مطرح است ایجاد رقابت سالم در بنگاه های‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬در این زمینه باید شرایطی ایجاد‬ ‫ش��ود تا مش��ارکت مردمی در حوزه های اقتصاد‬ ‫افزایش یاب��د‪ .‬حجم زیادی از پروژه ها و بنگاه های‬ ‫اقتصادی هس��تند که درحال حاضر نیاز به منابع‬ ‫دارند ک��ه این مهم می تواند با مش��ارکت مردمی‬ ‫و س��رمایه های های بخش خصوصی رونق بگیرد‬ ‫و زمینه اش��تغالزایی را در کش��ور فراهم کند‪ .‬باید‬ ‫این موضوع را بپذیریم که اصل سرمایه گذاری در‬ ‫کشور از س��وی بخش خصوصی انجام شود و این‬ ‫نوع س��رمایه گذاری به طور قطع یک رقابت سالم‬ ‫را در اقتص��اد به وجود خواه��د اورد‪ .‬موضوع مهم‬ ‫دیگر خروج اقتصاد از هر گونه انحصارطلبی است‪.‬‬ ‫بای��د انحصار در اقتص��اد و در بخش های مختلف‬ ‫چ��ه بخش خصوصی‪ ،‬چه دولتی از بین برود و این‬ ‫فاکت��ور مهمی در امر افزایش س��رمایه گذاری در‬ ‫کش��ور و ایجاد زمینه اش��تغالزایی در بخش های‬ ‫مختلف اس��ت‪ .‬بی تردید اگر ای��ن ‪ ۳‬فاکتور مهم‬ ‫در اقتصاد در اولویت سیاست گذاری ها قرار گیرد‪،‬‬ ‫در کنار س��ایر عوامل اثرگذار دیگر می تواند زمینه‬ ‫س��رمایه گذاری در کش��ور را فراه��م کند و باعث‬ ‫ایجاد اش��تغال پایدار در کشور ش��ود و این یعنی‬ ‫افزایش تولید ملی و افزایش رفاه جامعه در کشور‪.‬‬ ‫ارامش بازار ارز‬ ‫با سیاست بانک مرکزی‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینک ه سیاست های‬ ‫اقتص��ادی بانک مرکزی موج��ب ارامش بازار ارز‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬باید نرخ ارز به نرخ واقعی و منطبق بر‬ ‫شاخص های اقتصادی نزدیک شود‪ .‬محمدمهدی‬ ‫مفت��ح‪ ،‬در گفت وگو ب��ا خانه ملت درب��اره ثبات‬ ‫در ب��ازار ارز‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ ارز هن��وز باالتر از قیمتی‬ ‫اس��ت که ش��اخص های اقتصادی مانند تورم و‪...‬‬ ‫تعیین می کنند‪ .‬وی با بی��ان اینکه درحال حاضر‬ ‫تالطم های بازار ارز کاهش پیدا کرده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سیاست های کلی کشور‪ ،‬قدرت دفاعی و نظامی‪،‬‬ ‫روحیه باال و اعتماد مردم و سیاست های اقتصادی‬ ‫بانک مرک��زی موجب تزریق ارامش ب��ه بازار ارز‬ ‫ش��د‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬باید با اتخاذ روش های ویژه‬ ‫و تداوم بکارگیری سیاس��ت های یادشده‪ ،‬نرخ ارز‬ ‫به نرخ واقعی و منطبق بر ش��اخص های اقتصادی‬ ‫نزدیک شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ابراهی��م عباس��ی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد و عض��و‬ ‫هیات علمی دانشگاه الزهرا در این زمینه در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫با تاکید بر این موضوع که اقتصاد ایران برای‬ ‫رش��د نیاز دارد تا وضعیت اشتغالزایی در کشور بهبود‬ ‫یاب��د‪ ،‬افزود‪ :‬این مهم ممکن نخواه��د بود مگر اینکه‬ ‫صنایع کش��ور و بخش های مولد‪ ،‬شرایطی برای شان‬ ‫ایجاد ش��ود ت��ا از طریق زنجیره ه��ای تولید‪ ،‬به یک‬ ‫تولید مس��تمر دس��ت پیدا کنند و باعث ایجاد شغل‬ ‫پایدار در کشور شوند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بدون ش��ک برای تحقق این اهداف‬ ‫نیاز به فراهم کردن زیرساخت ها داریم و در این راستا‬ ‫باید اصالحات در نظام اقتص��ادی را مورد توجه قرار‬ ‫دهیم‪ ،‬یاداور شد‪ :‬یکی از بخش هایی که نیاز به تحول‬ ‫دارد نظام بانکی کشور است‪ .‬از انجا که بانک ها نقش‬ ‫بس��یار مهمی در رونق تولید و ایجاد شغل در کشور‬ ‫دارن��د‪ ،‬از ای��ن رو باید بتوانند با پرداخت تس��هیالت‬ ‫هدفمن��د به بخش های دارای اولویت و ان دس��ته از‬ ‫بخش هایی که اثر گذاری بیش��تری در بهبود شرایط‬ ‫دارند‪ ،‬زمینه ایجاد ش��غل پایدار را در کش��ور فراهم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت این نگرش ابت��دا باید در بانک ها‬ ‫به وجوداید که تولید‪ ،‬محور حمایت های مالی باش��د‬ ‫و تس��هیالت بانکی به شکل درست و مدیریت شده به‬ ‫مهدی پازوکی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مشکل بیکاری و ایجاد شغل در کشور در دهه های‬ ‫اخیر همواره به یکی از دغدغه های مهم کشور تبدیل‬ ‫شده و در حوزه سیاست گذاری ها همواره محور اصلی‬ ‫برنامه های دولت به شمار رفته است‪ .‬اما با این وجود‪،‬‬ ‫با تمامی تالش ها تاکنون‪ ،‬هنوز اقدام عملی که بتواند‬ ‫این معضل را در کش��ور رفع کند‪ ،‬انجام نشده است‪.‬‬ ‫موضوع بیکاری و فراهم نبودن ش��رایط مناس��ب در‬ ‫فضای کس��ب و کار کشور‪ ،‬باعث شده تا بازار کار دچار‬ ‫تنش های زیادی ش��ود و پیدا کردن شغل برای افراد‬ ‫جویای کار با س��ختی های زیادی همراه شود‪ .‬همواره‬ ‫پیش��نهادهایی ک��ه ب��رای بهبود ای��ن وضعیت بیان‬ ‫می شود‪ ،‬این بوده که تولید باید در کشور رونق بگیرد‬ ‫و بنگاه های اقتصادی و فضای کس��ب وکار در کش��ور‬ ‫توسعه یابد تا این امر در نهایت زمینه اشتغالزایی در‬ ‫کشور را فراهم کند‪.‬‬ ‫ب��ا نگاهی ب��ه وضعیت بخ��ش تولید در کش��ور و‬ ‫مش��کالت حاکم بر ان‪ ،‬به نظر می ای��د ان چنان که‬ ‫باید و ش��اید به این حوزه توجه نشده و حمایت های‬ ‫مناسبی از زمینه ساز ایجاد رونق در این بخش شود را‬ ‫شاهد نبوده ایم‪ .‬این شرایط در حالی است که به دلیل‬ ‫اعمال تحریم ه��ا و محدودیت هایی ک��ه وجود دارد‪،‬‬ ‫مس��یر فعالیت تولیدکنن��دگان و بنگاه های اقتصادی‬ ‫بس��یار س��خت تر از گذشته ش��ده که این مهم‪ ،‬فارغ‬ ‫از هرگونه شعار و برنامه ریزی غیرعملی‪ ،‬حمایت های‬ ‫گسترده تر و همه جانبه تری می طلبد‪.‬‬ ‫ب��ه ب��اور کارشناس��ان‪ ،‬برون رفت از این ش��رایط‬ ‫نیازمند پیش ش��رط ها و ملزوماتی اس��ت که به طور‬ ‫قطع ‪ ،‬یکی از این ملزومات‪ ،‬منابع مالی اس��ت که باید‬ ‫از س��وی نهادها و موسسه های پرداخت کننده منابع‪،‬‬ ‫ب��ه بخش های اثر گذار در این بخ��ش تخصیص یابد‪.‬‬ ‫در ای��ن بین یکی از بخش هایی ه��م که می تواند در‬ ‫اقتصاد بانک محور ما به تولید و اش��تغالزایی در کشور‬ ‫کمک کند‪ ،‬بانک اس��ت‪ .‬بانک ها به دلیل اهمیتی که‬ ‫در بخ��ش اقتصاد دارند می توانند نیاز مالی بنگاه های‬ ‫اقتصادی را رفع و س��رمایه در گردش این بخش ها را‬ ‫تامین کنند تا با چرخیدن چرخ ش��ان‪ ،‬افراد بیشتری‬ ‫مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬ان طور که فع��االن اقتصاد همواره‬ ‫تاکی��د کرده اند‪ ،‬از انج��ا که بانک ها بی��ش از اینکه‬ ‫از تولی��د حمای��ت کنند‪ ،‬با س��نگ اندازی پیش پای‬ ‫واحده��ای تولیدی و اعمال قوانین دس��ت وپاگیر‪ ،‬یا‬ ‫جهت دهی منابع به س��مت فعالیت های غیرتولیدی و‬ ‫پرب��ازده‪ ،‬به رکود این بخش در کش��ور دامن زده اند‬ ‫و حتی تعدادی از کارخانه ه��ا و واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی را به سمت رکود و تعطیلی کشانده اند که این‬ ‫با اهداف کالن اقتصادی کشور منافات دارد‪.‬‬ ‫تاکید کارشناس��ان‪ ،‬این است که اگر هدف حمایت‬ ‫از تولید و ایجاد شغل در کشور است باید این رویکرد‬ ‫در نظام بانکی کشور تغییر کند و یک نگاه تولیدمحور‬ ‫در س��طح جامعه به ویژه در نظام بانکی کش��ور ایجاد‬ ‫شود و در راستای هدفمند سازی منابع مالی در کشور‬ ‫اقدام ش��ود تا بلکه با هدایت درس��ت منابع به سمت‬ ‫بخش های دارای اولویت و مولد‪ ،‬زمینه ایجاد ش��غل‬ ‫پایدار در کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫اصل نخست‬ ‫در ایجاد‬ ‫اشتغال‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1367‬‬ ‫پیاپی ‪2685‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫اخبار‬ ‫‹ ‹اتم�ام مهل�ت ارس�ال اث�ار ب�ه‬ ‫جش�نواره فیل�م ‪ ۱۸۰‬ثانی�ه ای بان�ک‬ ‫پاسارگاد‬ ‫مهل��ت ارس��ال فیل��م و ایده به س��ومین‬ ‫جشنواره فیلم ‪ ۱۸۰‬ثانیه ای بانک پاسارگاد به‬ ‫پایان رس��ید و هم اکنون اثار ارسال شده وارد‬ ‫مرحله انتخ��اب برای ورود ب��ه بخش داوری‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد‪،‬‬ ‫س��ومین جش��نواره فیلم ‪ ۱۸۰‬ثانیه ای بانک ‬ ‫پاس��ارگاد‪ ،‬با هدف شناس��ایی استعدادها در‬ ‫می��ان جوان��ان و عالقه من��دان و همچنی��ن‬ ‫جل��ب افکار عمومی به موضوع ها و محورهای‬ ‫تعیین شده در حال برگزاری است‪ .‬محورهای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی اعم از تکریم خانواده‪،‬‬ ‫حف��ظ منابع طبیعی و محیط زیس��ت‪ ،‬اهدای‬ ‫عضو و همدلی و همبستگی ملی در رویارویی‬ ‫با بالیای طبیع��ی و همچنین محور حمایت‬ ‫از تولی��د ملی در بس��تر اقتص��اد مقاومتی از‬ ‫موضوع ه��ای مطرح ش��ده در این جش��نواره‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن یک بخش جنبی ب��ا محوریت‬ ‫ایده های��ی ک��ه در هر بخش امکان س��اخت‬ ‫نیافته ان��د در نظ��ر گرفت��ه ش��ده اس��ت‪ .‬با‬ ‫توجه ب��ه سیاس��ت های بانک پاس��ارگاد در‬ ‫ایف��ای مس��ئولیت های اجتماع��ی و با وجود‬ ‫اختصاص بودجه تبلیغاتی و اطالع رس��انی به‬ ‫امر مش��ارکت در س��اخت مدرسه در مناطق‬ ‫س��یل زده‪ ،‬اس��تقبال بس��یار خوب��ی از این‬ ‫جش��نواره ش��د به طوری که بر اساس اعالم‬ ‫دبیرخانه جش��نواره‪ ،‬در مجموع ‪ ۶۵۰‬فیلم و‬ ‫‪ ۲۷۰‬ایده تولید فیلم‪ ،‬به این جشنواره ارسال‬ ‫ش��د‪ .‬این اثار از س��وی هیات داوران خبره و‬ ‫مس��لط‪ ،‬بررس��ی و برگزیدگان در هر بخش‬ ‫معرفی خواهند شد‪ .‬پیش از این نیز دو دوره‬ ‫از جشنواره فیلم ‪ ۱۸۰‬ثانیه ای بانک پاسارگاد‬ ‫برگزار ش��د که مورد اس��تقبال عالقه مندان‬ ‫و اهال��ی هنر ق��رار گرفت‪ .‬ماحص��ل این دو‬ ‫جشنواره‪ ،‬عالوه بر کشف استعدادهای نهفته‪،‬‬ ‫مجموعه ای فاخر از فیلم های کوتاهی اس��ت‬ ‫ک��ه به منظور به تصویر کش��یدن دغدغه های‬ ‫جامعه در محورهای تعیین شده‪ ،‬ساخته شده‬ ‫و به نمایش درامدند‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه همکاری بانک تجارت‬ ‫با «شستا» امضا شد‬ ‫بانک تجارت و شرکت سرمایه گذاری تامین‬ ‫اجتماع��ی «شس��تا» برای گس��ترش تعامل‪،‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری امضا کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بان��ک تجارت‪،‬‬ ‫ب��ه موج��ب ای��ن تفاهمنامه که ب��ه امضای‬ ‫دولت اب��ادی و رضوانی ف��ر مدی��ران عام��ل‬ ‫بانک تجارت و شس��تا رس��ید‪ ،‬بانک تجارت‬ ‫هم��کاری خ��ود با ای��ن ش��رکت را در قالب‬ ‫ارائه خدمات ریال��ی‪ ،‬ارزی‪ ،‬تعهدات و تامین‬ ‫مالی هلدینگ ها و ش��رکت های زیر مجموعه‬ ‫شس��تا گس��ترش می دهد‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫تجارت در این ایین ب��ه ظرفیت های موجود‬ ‫به منظور ارائه خدمات بانکی به شس��تا اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬بان��ک تجارت با برخ��ورداری‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۵۰۰‬ش��عبه‪ ،‬باج��ه و واحد ارزی‬ ‫در سراسر کشور و ش��عب فرانسه‪ ،‬انگلستان‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬بالروس‪ ،‬تاجیکستان و دفتر نمایندگی‬ ‫چین ظرفیت های بی ش��ماری را ب��رای ارائه‬ ‫خدمات ارزی و ریالی به شستا و شرکت های‬ ‫زیرمجموع��ه ان در اختی��ار دارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ساختار و اس��اس بانک های تش��کیل دهنده‬ ‫بانک تجارت که بیشتر انه ا بانک های خارجی‬ ‫بوده اند بر ارائه خدمات ارزی استوار بوده و بر‬ ‫همین اس��اس این بانک در سال های گذشته‬ ‫همواره در ارائه خدمات ارزی در شبکه بانکی‬ ‫پیش��تاز به ش��مار رفته اس��ت و بس��یاری از‬ ‫پروژه ها و طرح های عمرانی بزرگ در کشور با‬ ‫مشارکت این بانک به بهره برداری رسیده اند‪.‬‬ ‫دولت ابادی تصریح کرد‪ :‬اعتقاد داریم با توجه‬ ‫ب��ه تعامل مثبت موجود می��ان بانک تجارت‬ ‫و شس��تا هن��وز ظرفیت ه��ای زی��ادی برای‬ ‫گسترس این همکاری ها وجود دارد که انعقاد‬ ‫این تفاهمنامه ش��رایط افزایش و گس��ترش‬ ‫همکاری ها را فراه��م خواهد کرد‪ .‬رضوانی فر‬ ‫مدیرعامل شس��تا نیز ب��ا قدردانی از خدمات‬ ‫ارائه ش��ده از س��وی بان��ک تج��ارت به ویژه‬ ‫خدمات ارزی ب��رای صادرات گفت‪ :‬این بانک‬ ‫یکی از اولویت های اصلی هیات مدیره شس��تا‬ ‫در همکاری با ش��بکه بانکی کش��ور به شمار‬ ‫می رود و این تفاهمنامه شرایط این همکاری‬ ‫را تسهیل و تسریع می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬سازمان‬ ‫تامین اجتماعی یکی از سازمان هایی است که‬ ‫خدمات رسانی ان در حوزه خدمات درمانی و‬ ‫مستمری بگیران بدون وقفه و در هر شرایطی‬ ‫بای��د انجام ش��ود‪ ،‬به همین منظ��ور از بانک‬ ‫تجارت انتظار داریم تس��ریع اجرای بندهای‬ ‫این تفاهمنام��ه را به صورت ویژه مورد توجه‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیر امور اعتباری بانک مسکن تشریح کرد‬ ‫بسته تشویقی بانک مسکن به نفع خوش حسابان‬ ‫مدی��ر ام��ور اعتب��اری بانک مس��کن عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬بانک مس��کن برای تش��ویق مش��تریان‬ ‫به دلی��ل خوش حس��ابی در پرداخت تعهدات‬ ‫خود(بازپرداخ��ت به موقع و منظم تس��هیالت‬ ‫دریافتی به ش��عب بان��ک)‪ ،‬دو روش جدید در‬ ‫سیاس��ت های اعتب��اری خود در س��ال جاری‬ ‫پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫محمدحس��ن علمداری با اش��اره ب��ه تدابیر‬ ‫بان��ک مس��کن برای تش��ویق خوش حس��ابان‬ ‫بانکی‪ ،‬ب��ه پایگاه خبری بانک مس��کن‪-‬هیبنا‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال های گذشته یکی از اشکال های‬ ‫واردش��ده به نظام بانکی ان ب��وده که به طور‬ ‫معمول روش های پرداخت تعهدات به گونه ای‬ ‫پیش بینی شده که به نفع بدحسابان بوده است‬ ‫ب��ه این معن��ی که به طور معمول بدحس��ابان‬ ‫بانکی که تعهدات خود را در سررسید مشخص‬ ‫تسویه نمی کردند به نوعی در نظام بانکی با انها‬ ‫برخورد مشخص نمی شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بانک عامل بخش مس��کن با‬ ‫توجه به این اش��کال وارد ش��ده به نظام بانکی‪،‬‬ ‫ت�لاش ک��رده ت��ا در سیاس��ت های اعتباری‬ ‫س��ال ‪ 98‬ب��ا پیش بین��ی دو محور مش��خص‪،‬‬ ‫خوش حسابان بانکی را مورد تشویق و حمایت‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه بدحس��ابی در پرداخت‬ ‫تعه��دات حوزه مس��کن در برخی م��وارد قابل‬ ‫مش��اهده اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬بانک مس��کن‬ ‫برای رفع اش��کال واردش��ده‪ ،‬دو مح��ور را در‬ ‫سیاس��ت های اعتباری س��ال ج��اری در نظر‬ ‫گرفته اس��ت که بر مبنای ان اگر یک مشتری‬ ‫در پرداخت تعهدات خود خوش حساب باشد به‬ ‫نفع وی خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر ام��ور اعتباری بانک مس��کن به محور‬ ‫نخس��ت پیش بینی ش��ده در سیاس��ت های‬ ‫اعتباری اش��اره کرد و افزود‪ :‬ب��ر مبنای محور‬ ‫نخس��ت‪ ،‬در صورت��ی ک��ه متقاض��ی دریافت‬ ‫تسهیالت مش��ارکت ساخت مس��کن تا تاریخ‬ ‫سررسید اولیه‪ ،‬تس��ویه نقدی انجام دهد‪ ،‬یک‬ ‫درصد تخفیف نرخ س��ود از سوی بانک مسکن‬ ‫به وی تعلق می گیرد‪ .‬به این ترتیب مش��تریان‬ ‫بانک به خوش قولی و خوش حسابی در پرداخت‬ ‫تعهدات خود به بانک تشویق می شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به محور دوم پیش بینی ش��ده‬ ‫در سیاس��ت های اعتباری بان��ک‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫محور دوم مربوط به تقس��یط مطالبات اس��ت‪.‬‬ ‫بر اس��اس ضوابط بانک‪ ،‬بخش��ی از تسهیالت‬ ‫مش��ارکت ساخت مس��کن که به س��ازندگان‬ ‫پرداخت می ش��ود‪ ،‬در قالب فروش اقساطی به‬ ‫خریداران مسکن منتقل می شود‪ ،‬در این بخش‬ ‫اگر سازنده ای تا سررسید اولیه‪ ،‬خریداران را به‬ ‫ش��عب بانک معرفی کند و انها برای تقس��یط‬ ‫تا سررس��ید اولیه اقدام کنند‪ ،‬مدت تقس��یط‬ ‫تسهیالت افزایش پیدا می کند به این معنی که‬ ‫مدت زمان تقس��یط به جای ‪ ۸‬سال معادل ‪10‬‬ ‫سال پیش بینی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه علمداری‪ ،‬هدف بانک مس��کن در‬ ‫تعریف دو محور جدید در سیاست های اعتباری‬ ‫تشویق مش��تریان بانک به خوش حسابی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گف��ت‪ :‬اعط��ای جای��زه‬ ‫خوش حسابی به مش��تریان بانک مسکن یکی‬ ‫از تمایزهای این بانک نس��بت به سایر بانک ها‬ ‫است که از سال ‪ 83‬به تسهیالت گیرندگانی که‬ ‫برای پرداخت زودتر از موعد اقساط خود اقدام‬ ‫می کنند‪ ،‬تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫بانک رفاه حامی چهاردهمین دوره تجلیل از تعاونی های برتر سمنان‬ ‫بانک رفاه در راس��تای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی و به مناسبت‬ ‫بزرگداشت هفته تعاون‪ ،‬حامی چهاردهمین دوره تجلیل از تعاونی های‬ ‫برتر استان شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬در این ایین که با حضور‬ ‫صادقی ف��ر معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫و اش��ناگر اس��تاندار س��منان‪ ،‬همتی نماین��ده مردم شهرس��تان های‬ ‫س��منان‪ ،‬س��رخه و مهدیش��هر در مجلس شورای اس�لامی و مدیران‬ ‫نهادهای اجرایی اس��تان در س��الن اجتماع��ات اداره کل تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی اس��تان برگزار ش��د‪ ،‬از ‪ ۲۰‬تعاونی برتر اس��تان قدردانی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بانک مهر ایران در صف افزایش سرمایه‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر ایران از‬ ‫برنام��ه این بانک برای کس��ب مج��وز از بانک‬ ‫مرکزی و سازمان بورس برای افزایش سرمایه‬ ‫خبر داد‪ .‬مرتضی اکب��ری در گفت وگو با ایبِنا‬ ‫درباره افزایش س��رمایه بانک قرض الحس��نه‬ ‫مه��ر ایران‪ ،‬گف��ت‪ :‬بانک قرض الحس��نه مهر‬ ‫ای��ران در ابتدا (س��ال ‪ )۱۳۹۵‬ب��ا ‪۱۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان س��رمایه تاس��یس ش��د و حدود ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان از س��رمایه س��هامداران به صورت نقدی و غیرنقدی و‬ ‫ بقیه از محل س��وداوری بانک و مطالبات س��هامداران تامین‬ ‫ش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬یک��ی از مباح��ث ج��دی در بانک ه��ای‬ ‫قرض الحس��نه ب��ه دلیل اینک��ه این بانک ه��ا فعالیتی غیر از‬ ‫قرض الحس��نه ندارند و س��پرده این بانک ه��ا نیز صفر درصد‬ ‫اس��ت این است که باید برنامه ریزی دقیقی برای فعالیت این‬ ‫بانک ها وجود داش��ته باش��د‪ .‬مدیرعامل بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر همین اس��اس‪ ،‬این بانک ها نیازمند‬ ‫سرمایه خوبی برای فعالیت هستند زیرا در صورت بروز مشکل‬ ‫اقتصادی در کشور به دلیل سود صفر درصدی‬ ‫سپرده ها در این بانک ها‪ ،‬مردم سعی می کنند‬ ‫مناب��ع خود را به س��ایر بانک ه��ا منتقل کنند‬ ‫که در چنین ش��رایطی سرمایه بانک می تواند‬ ‫کم��ک موثری در تامین نقدینگی و حمایت از‬ ‫س��پرده گذاران باشد‪ .‬اکبری افزود‪ :‬تاکنون در‬ ‫بانک تالش بر این بود تا سهامداران را در تفکر‬ ‫قرض الحسنه همراه کنیم تا منابع خود را در این بانک افزایش‬ ‫دهند و سهامداران که ‪ ۱۰‬بانک بزرگ کشور هستند‪ ،‬تاکنون‬ ‫همراهی خوبی داشته اند و به همین دلیل سوداوری بانک در‬ ‫این س��ال ها انباشته شده و در سال ‪ ۹۸‬مجمع بانک برگزار و‬ ‫مقرر ش��د ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان به سرمایه قبلی بانک افزوده‬ ‫شود و منتظر صدور مجوز بانک مرکزی هستیم‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫پ��س از صدور مجوز بانک مرکزی برای ثبت و کس��ب مجوز‬ ‫از بورس اقدام خواهیم کرد و پس از کس��ب مجوز‪ ،‬س��رمایه‬ ‫بانک از ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان به ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومان افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در ای��ن ایین‪ ،‬صادقی فر مع��اون فرهنگی و اجتماعی‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و غنیان مدیر کل اداره تعاون اس��تان‬ ‫س��منان‪ ،‬از مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان سمنان به منظور‬ ‫حمایت از ایین یادش��ده‪ ،‬همراهی و تعامل خوب با اداره تعاون استان‬ ‫قدردانی کردند‪.‬‬ ‫ارزش های سازمانی بانک دی تدوین شد‬ ‫با حض��ور محمدرضا قربان��ی‪ ،‬مدیرعام��ل‪ ،‬معاونان‬ ‫و مدیران ارش��د بانک‪ ،‬ارزش های س��ازمانی بانک دی‬ ‫نهایی سازی و تدوین شد‪ .‬به گزارش اداره روابط عمومی‬ ‫و تبلیغ��ات بان��ک دی‪ ،‬پروژه شناس��ایی و اس��تخراج‬ ‫ارزش ه��ای س��ازمانی بان��ک دی که با ت�لاش معاونت‬ ‫س��رمایه انس��انی و مش��ارکت کارکنان انجام ش��د‪ ،‬در‬ ‫جلس��ه ای با حض��ور محمدرض��ا قربان��ی‪ ،‬مدیرعامل‪،‬‬ ‫معاونان و مدیران ارشد بانک با توافق بر روی ارزش های مشتری مداری‪،‬‬ ‫چابکی‪ ،‬حرفه ای بودن‪ ،‬نواوری و تعهد تدوین و نهایی س��ازی ش��د‪.‬در‬ ‫این جلس��ه محمدرضا قربانی‪ ،‬مدیرعامل بان��ک دی‪ ،‬ضمن قدردانی‬ ‫از تالش های معاونت س��رمایه انس��انی و کارگ��روه تدوین ارزش های‬ ‫س��ازمانی گفت‪ :‬ارزش های یک س��ازمان در واقع ان چیزی اس��ت که‬ ‫س��ازمان بر ان بنا ش��ده یا به عبارت دیگر‪ ،‬انچه سازمان برای اجرای‬ ‫رس��الت و تحقق چش��م اندازش بر ان تکیه می کند‪ .‬قربانی با اش��اره‬ ‫به اهمیت اس��تراتژیک بیانیه ارزش ها در س��ازمان تصریح کرد‪ :‬بیانیه‬ ‫ارزش ها و اصول اخالقی یکی از اجزای مهم جهت گیری های راهبردی‬ ‫یک س��ازمان در کنار بیانیه ماموریت و چش��م انداز اس��ت که س��مت‬ ‫و س��وی حرکت س��ازمان را تعیین می کند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک دی با تاکید بر لزوم همسویی ارزش های سازمانی‬ ‫و ف��ردی کارکن��ان گفت‪ :‬هیچ س��ازمانی بدون تعهد و‬ ‫وف��اداری کارکنانش نمی توان��د فعالیت کند به گونه ای‬ ‫ک��ه تض��اد ارزش های هدایتگر س��ازمان ب��ا ذهنیت و‬ ‫ارزش های اعضای س��ازمان تاثیر مهمی بر عملکرد کلی‬ ‫یک سازمان دارد‪.‬وی افزود‪ :‬برای اینکه فرد در سازمان‪،‬‬ ‫کارامد و موثر باشد ارزش های او باید با ارزش ها و معیارهای سازمان‪،‬‬ ‫سازگاری و همخوانی داشته باشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬تنها شناسایی ارزش های‬ ‫س��ازمانی کافی نیس��ت‪ ،‬بلکه انچه اهمیت بیشتری دارد‪ ،‬اجرا و التزام‬ ‫رفتاری همه کارکنان به ارزش های شناسایی ش��ده اس��ت‪ .‬قربانی در‬ ‫پایان با ابراز خرسندی از فرایند طراحی و تدوین ارزش های سازمانی‬ ‫با تکیه بر توان نیروهای داخل س��ازمان خاطرنش��ان کرد‪ :‬استفاده از‬ ‫دانش و توانمندی نیروهای داخلی در اجرای پروژه تدوین ارزش های‬ ‫س��ازمانی عالوه بر ایجاد توافق جمعی روی ارزش های شناسایی ش��ده‬ ‫کمک خواهد کرد تا همکاران در فرایند اجرای انها التزام عملی کاملی‬ ‫به ارزش های تدوین شده داشته باشند‪.‬‬ ‫راه اندازی اپلیکیشن «کانون جوانه ها» از سوی بانک ملی‬ ‫کان��ون جوانه های بانک ملی ایران که هم اکنون از طریق وب س��ایت‬ ‫در دس��ترس کاربران است‪ ،‬به زودی تحولی جدی در روند فعالیت خود‬ ‫ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی‪ ،‬این روزها بس��یاری از کودکان و‬ ‫نوجوانان در حال استفاده از تجهیزات الکترونیکی فراگیر مانند موبایل‬ ‫و تبلت هس��تند به طوری که اس��تفاده از این وسایل با محدودیت های‬ ‫ویژه سنی در برخی مدرسه ها نیز رایج شده است‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی‪ ،‬بان��ک مل��ی ای��ران نیز ک��ه تالش ک��رده به‬ ‫منظور توس��عه دان��ش اقتصادی و بانکی متناس��ب با س��نین زیر ‪۱۸‬‬ ‫س��ال‪ ،‬محتواه��ای قابل توجه��ی را در س��ایت کان��ون جوانه ه��ا ارائه‬ ‫کن��د‪ ،‬تصمی��م دارد امکان ارائ��ه این محتواها را در قالب��ی جدید ارائه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ش��کل جدی��د ارائه ای��ن محصوالت‪ ،‬راه ان��دازی اپلیکیش��ن کانون‬ ‫جوانه های بانک است که در دست تهیه است و به زودی رونمایی خواهد‬ ‫اعطای تسهیالت بانک شهر برای اجرای پروژه های شهری مشهد‬ ‫شهردار کالنشهر مشهد با تاکید بر ضرورت گسترش‬ ‫تعام�لات با بانک ش��هر‪ ،‬از توافق با این بانک در زمینه‬ ‫اعطای تسهیالت به پیمانکاران برای اجرای پروژه های‬ ‫شهری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر‪،‬‬ ‫محمدرضا کالئی با اش��اره به دیدار با احمد درخشنده‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ای��ن بانک اظهار ک��رد‪ :‬ب��ا روی کار امدن‬ ‫پنجمی��ن دوره ش��ورای اس�لامی ش��هر و مدیریت ش��هری‪ ،‬بخش‬ ‫قابل توجهی از بدهی های ش��هرداری با بانک ها از جمله بانک ش��هر‬ ‫تس��ویه و از این رو ‪ ،‬رویکرد جدیدی در تعامالت شهرداری با بانک ها‬ ‫حاکم شده است‪.‬‬ ‫کالئی در این نشست بر ضرورت همفکری و هماهنگی بانک شهر با‬ ‫شهرداری تاکید کرد و ضمن اشاره به ضرورت مشارکت نظام بانکی در‬ ‫تامین مالی پروژه های مربوط به نوسازی بافت فرسوده‪ ،‬خرید اتوبوس‬ ‫و واگن های قطارش��هری‪ ،‬گفت‪ :‬یکی دیگ��ر از اقدام های نظام بانکی‬ ‫برای حمایت از مدیریت شهری‪ ،‬تامین اعتبارات مورد نیاز برای تهیه‬ ‫بانک ملت امس��ال هم برای ازادی زندانیان نیازمند که از سوی ستاد‬ ‫دیه معرفی می شوند‪ ،‬تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه که‬ ‫در س��ال های پیش هم با معرفی افراد واجد ش��رایط از س��وی س��تاد‬ ‫دیه انجام می ش��د‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۸‬نیز با ش��رایط و ضواب��ط اعالمی این‬ ‫بان��ک به مدیریت های ش��عب خود در تهران و اس��تان ها‪ ،‬انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تجهیزات از طریق لیزینگ اس��ت که امیدواریم در این‬ ‫زمینه نیز بانک شهر با شهرداری این کالنشهر همراهی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ش��هرداری مشهد در نظر دارد با تعامل‬ ‫تو ساز ‪ ،‬ترمیم‬ ‫نظام بانکی به اش��خاصی که برای ساخ ‬ ‫و نوس��ازی بافت های اطراف حرم مطهر ثامن االئمه (ع)‬ ‫اقدام می کنند نیز تسهیالت بانکی با تضمین شهرداری‬ ‫اعطا کند‪.‬‬ ‫کالئی اظهار کرد‪ :‬در این صورت به پروژه های نیمه تمام اطراف حرم‬ ‫تسهیالت ارائه می شود و تضمین این تسهیالت نیز با شهرداری است‪،‬‬ ‫شهرداری نیز سازکارهای مختلفی برای تضمین پرداخت تسهیالت از‬ ‫سوی سرمایه گذاران اطراف حرم دریافت می کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا قدردان��ی از تالش ها و اقدام های بانک ش��هر در‬ ‫حمایت از مدیریت شهری کالنشهرها ابراز امیدواری کرد تا این بانک‬ ‫بتواند زمینه مشارکت غیرمستقیم شهروندان را در اجرای پروژه های‬ ‫شهری و تحقق اهداف مهیا کند‪.‬‬ ‫ش��د‪ .‬این اپلیکیش��ن با قابلیت نصب و اس��تفاده در همه دستگاه های‬ ‫الکترونیکی ش��امل انواع گوش��ی تلفن همراه و تبلت‪ ،‬گام جدیدی در‬ ‫راس��تای توس��عه محصوالت کان��ون جوانه های بانک مل��ی ایران و نیز‬ ‫فراگیری انها خواهد بود‪.‬‬ ‫هم��ه امکانات کنون��ی موجود در س��ایت کانون جوانه ه��ا به همراه‬ ‫بخش های تازه تر متناس��ب با شرایط روز‪ ،‬در اپلیکیشن این کانون ارائه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫توسعه صادرات‪ ،‬رتبه چهارم بانک های منطبق با شریعت در جهان‬ ‫‪ ۳‬بان��ک ایران��ی از جمله بانک توس��عه‬ ‫صادرات ایران بر اس��اس اخرین رتبه بندی‬ ‫برترین موسسه های مالی اسالمی در جهان‬ ‫جزو ‪ ۱۰‬بانک برتر جهان قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبِن��ا به نق��ل از نش��ریه‬ ‫بین الملل��ی بنکر‪ ،‬به دنبال بررس��ی رش��د‬ ‫دارایی ه��ای موسس��ه های کامال اس�لامی‬ ‫و موسس��ه ها با باجه های اس�لامی در سال ‪ ،۲۰۱۸‬بانک‬ ‫قرض الحس��نه مهر ایران‪ ،‬توسعه صادرات و گردشگری از‬ ‫ایران از نظر رشد دارایی منطبق با شریعت اسالم در بین‬ ‫‪ ۱۰‬بانک و موسسه مالی برتر جهان قرار گرفتند‪.‬‬ ‫بانک قرض الحس��نه مهرای��ران به عن��وان بانک کامال‬ ‫اسالمی با ‪ ۶۱.۱‬درصد رشد و ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۷۸‬میلیون دالر‬ ‫دارایی منطبق بر شریعت‪ ،‬در رتبه نخست بانک های ایران‬ ‫و رتبه برتر موسسه های کامال اسالمی دنیا قرار گرفت‪.‬‬ ‫بان��ک توس��عه صادرات نیز ب��ا ‪ ۶۰.۰۵‬درصد رش��د و‬ ‫شرایط تسهیالت بانک ملت برای ازادسازی زندانیان نیازمند‬ ‫این تس��هیالت با س��قف ف��ردی ‪ ۲۰۰‬میلی��ون توم��ان‪ ،‬به صورت‬ ‫قرض الحس��نه و با دوره بازپرداخت ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۱۵‬ماهه(متناس��ب با مبلغ‬ ‫وام) به متقاضیان واجد شرایط اعطا خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬واجدان ش��رایط این تسهیالت معرفی شدگان‬ ‫س��تاد دی��ه کش��ور و زندانی��ان نیازمن��د دارای محکومیت ه��ای‬ ‫مال��ی مانن��د دی��ه‪ ،‬ارش و خس��ارت های مازاد ب��ر دی��ه و همچنین‬ ‫محکوم��ان مال��ی باب��ت مهری��ه‪ ،‬نفق��ه و س��ایر متعه��دان مال��ی به‬ ‫دارای��ی ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۸۵۵‬میلی��ون دالر در‬ ‫رده دوم بانک ه��ای ایران��ی منطب��ق ب��ا‬ ‫ش��ریعت و رتبه چهارم جه��ان قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بانک گردش��گری نیز با ‪ ۵۲‬درصد رشد‬ ‫و سرمایه ‪ ۶‬هزار و ‪ ۳۱۲‬میلیون دالری در‬ ‫رده سومین بانک اسالمی ایران و رده هفتم‬ ‫جهانی جای گرفته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش موسس��ه بین المللی بنکر‪ ،‬بانک های‬ ‫زراعت ترکیه و الس�لام الجزایر در رده های نخست و دوم‬ ‫جهان جای گرفتند‪.‬‬ ‫در جمع ‪ ۱۰‬بانک و موسس��ه برتر کامال اسالمی جهان‬ ‫از نظر بیش��ترین رش��د دارایی ها‪ ۳ ،‬بانک از ایران حضور‬ ‫دارند‪ ،‬از کش��ورهای ترکیه‪ ،‬کویت‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬س��ودان‪،‬‬ ‫عمان و س��وریه نیز هر کدام یک بانک در ش��مار برترین‬ ‫قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫اس��تثنای کالهبرداری‪ ،‬ارتش��ا‪ ،‬اختالس‪ ،‬س��رقت و خیان��ت در امانت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫از جمله امکانات ویژه این تسهیالت‪ ،‬امکان تقاضای دریافت ان از سوی‬ ‫افراد نیکوکار و پرداخت دین فرد زندانی به نیابت از وی است که در این‬ ‫زمینه نیکوکاران می توانند با مراجعه به ستاد دیه و دریافت معرفی نامه‬ ‫از سوی این ستاد و ارائه به بانک در این کار نیک و خداپسندانه سهیم‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1367‬‬ ‫پیاپی ‪2685‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫رکود ساخت وساز به بیکاری دامن می زند‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫براس��اس جدیدتری��ن پژوه��ش منتش��ر ش��ده ازس��وی مرک��ز‬ ‫پژوهش ه��ای مجلس‪ ،‬مس��کن ع�لاوه ب��ر اثرگ��ذاری در تولید‪ ،‬در‬ ‫اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم نیز نقش مهمی دارد‬ ‫رفاه درامدی این گروه بیشتر شود و در نهایت‪ ،‬موجب باال‬ ‫رفتن سطح رفاه در کشور می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خطر کاهش توجیه اقتصادی ساخت وساز‬ ‫یک تحلیلگر اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه درحال حاضر‬ ‫توجی��ه اقتصادی تولید مس��کن در کش��ور کاهش یافته‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬اگر تولید مس��کن‪ ،‬توجیه اقتصادی خود را از‬ ‫دست بدهد‪ ،‬تاثیر منفی گسترده ای بر وضعیت اشتغال در‬ ‫این حوزه خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫سید امین زرگر مرادی در گفت وگو با‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫گفته می ش��ود حوزه مس��کن و صنایع وابسته به ان‪ ،‬یک‬ ‫سوم اقتصاد ایران را دربرمی گیرد‪ .‬همچنین مسکن با بیش‬ ‫از ‪ ۳‬میلیون ش��اغل‪ ،‬ارتباط مس��تقیمی با رش��د و توسعه‬ ‫کشور و همچنین نرخ بیکاری دارد‪.‬‬ ‫زرگ��ر مرادی اف��زود‪ :‬برای توضیح بیش��تر درباره رابطه‬ ‫مس��کن و اش��تغال الزم است ابتدا به این نکته توجه کنیم‬ ‫که اکنون در کجای چرخه رونق و رکود قرار داریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به ط��ور معم��ول در تحلیل رونق و رکود‬ ‫مس��کن‪ ۴ ،‬مولفه با هم مخلوط می ش��ود و واژه رکود برای‬ ‫هر ‪ ۴‬مورد به یک معنا به کار می رود‪ .‬این ‪ ۴‬مورد عبارتند از‬ ‫میزان تولید مسکن و اشتغال در ان‪ ،‬درامد حاصل از تولید‬ ‫مسکن‪ ،‬نرخ هر مترمربع مسکن و تعداد معامالت مسکن‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬با اینکه هر ‪ ۴‬مولفه بیان شده با هم مرتبطند‬ ‫اما به یک معنا نیستند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬اگر در کنار کاهش‬ ‫نرخ اس��می مس��کن با افزایش ساخت وساز روبه رو باشیم‪،‬‬ ‫نمی توان از رکود کلی بخش ساختمان سخن گفت‪.‬‬ ‫این تحلیلگر اقتصاد مسکن اضافه کرد‪ :‬براساس اخرین‬ ‫امار بانک مرکزی‪ ،‬تعداد معامالت مسکن تهران در مرداد‬ ‫امسال حدود ‪ ۳۳۰۰‬معامله باوجود بیش از ‪ ۴‬میلیون واحد‬ ‫مسکونی در این شهر بوده است‪ .‬کاهش حدود ‪ ۷۳‬درصدی‬ ‫این رقم نس��بت به مرداد ‪ ۹۷‬نش��ان می دهد شاهد به کما‬ ‫رفتن معامالت در این حوزه هستیم‪.‬‬ ‫زرگر مرادی افزود‪ :‬از سوی دیگر بعد از حدود ‪ ۴‬سال برای‬ ‫نخس��تین بار با کاهش نرخ اسمی مسکن روبه رو شده ایم‪.‬‬ ‫همچنین ش��اهد افزایش ‪ ۲۵‬درصدی تع��داد پروانه های‬ ‫ساختمانی در زمستان ‪ ۹۷‬در مقایسه با زمان مشابه سال‬ ‫پیش از ان و کاهش صدور پروانه های س��اختمانی در بهار‬ ‫‪ ۹۸‬نسبت به بهار ‪ ۹۷‬هستیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این اعداد و ارقام نش��ان می دهد بس��یاری‬ ‫از تولیدکنن��دگان مس��کن با تاخیر به این نتیجه دس��ت‬ ‫یافته اند که تولید مس��کن چندان توجیه اقتصادی ندارد‪،‬‬ ‫این درحالی اس��ت که اگر تولید مسکن‪ ،‬توجیه اقتصادی‬ ‫خود را از دس��ت بدهد‪ ،‬تاثیر منفی گسترده ای بر وضعیت‬ ‫اشتغال در این حوزه خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت برای برون رف��ت از این وضعیت‪ ،‬نیاز به‬ ‫برخی اقدام ها در دو حوزه اقتصاد کالن و اقتصاد مس��کن‬ ‫داریم‪ .‬زرگر مرادی تاکید کرد‪ :‬تا زمانی که س��رعت خلق‬ ‫فقط ‪ ۵‬درصد قطارها پنج ستاره هستند‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و مدیرعامل راه اهن جمهوری‬ ‫اس�لامی تصریح ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر قطارها به‬ ‫‪ 3‬دس��ته پنج س��تاره‪ ،‬چهارس��تاره و سه س��تاره‬ ‫تقس��یم بندی می ش��وند که تنها ‪ 5‬درصد قطارها‬ ‫پنج س��تاره و بقیه سه ستاره و چهارستاره هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سعید رس��ولی پس از بازدید از‬ ‫مس��یر راه اهن مالیر‪-‬کرمانشاه گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫در این دولت ‪ ۴‬مرکز اس��تان از جمله کرمانشاه به‬ ‫ش��بکه ریلی کشور متصل شدند‪ .‬رسولی اقتصادی‬ ‫شدن مسیر ریلی را منوط به جابه جایی بار دانست‬ ‫و افزود‪ :‬گروه بهره برداری به استان کرمانشاه اعزام‬ ‫ش��دند و چشمه های بار شناسایی شده و تالش بر‬ ‫این اس��ت که بتوانیم چش��مه های بار استان را به‬ ‫مس��یر ریلی متصل کنیم تا اس��تفاده از این مسیر‬ ‫صرفه اقتصادی الزم را پیدا کند‪ .‬وی به جابه جایی‬ ‫ریلی بار در بسیاری از بندرها و دهکده های خشک‬ ‫جهان اش��اره کرد و افزود‪ :‬ما به هیچ عنوان رقیب‬ ‫ج��اده نیس��تیم اما جابه جایی باره��ای حجیم ان‬ ‫هم در مس��افت های طوالنی تنها به وس��یله قطار‬ ‫توجیه پذیر خواهد بود‪ .‬وی به تالش های ش��رکت‬ ‫راه اهن ب��رای افزایش جابه جایی ریلی بار اش��اره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در گذش��ته صاحب��ان بارهای عمده‬ ‫برای اس��تفاده از مس��یر ریلی باید در ساخت این‬ ‫مس��یر سرمایه گذاری می کردند‪ ،‬اما امروزه باتوجه‬ ‫ب��ه نیاز اقتصادی که به جابه جایی ریلی بار داریم‪،‬‬ ‫از دولت و مجلس خواس��ته ایم که اجازه دهند این‬ ‫س��رمایه گذاری ازس��وی خود دولت انجام شود تا‬ ‫کنترل و فرمان مترو تهران‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹افزایش رفاه جامعه با رونق تولید مسکن‬ ‫براس��اس جدیدترین پژوهش منتشر شده ازسوی مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس‪ ،‬مسکن عالوه بر اثرگذاری در تولید‪،‬‬ ‫در اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم نیز نقش مهمی دارد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش که در زمس��تان ‪ ۹۵‬منتشر شده‪،‬‬ ‫ب��ه ازای ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان افزایش س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش های «س��اختمان مسکونی» و «سایر ساختمان ها»‬ ‫(براس��اس قیمت های سال ‪ ،)۱۳۹۰‬حدود ‪ ۵‬شغل به طور‬ ‫مس��تقیم و غیرمس��تقیم در هر یک از این دو بخش ایجاد‬ ‫می ش��ود که یک تا ‪ ۲‬نفر ان مربوط به اثار غیرمس��تقیم‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش افزای��ش س��رمایه گذاری ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومانی در این بخش ه��ا‪ ،‬عالوه بر اینکه منجر به‬ ‫ایجاد اش��تغال مس��تقیم برای حدود ‪ ۳‬نف��ر در هر بخش‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به علت پیوند قوی با س��ایر بخش های اقتصاد‪،‬‬ ‫ایجاد اشتغال برای یک تا ‪ ۲‬نفر دیگر را نیز به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫گزارش مرکز پژوهش های مجلس‪ ،‬با تاکید بر نقش مهم‬ ‫بخش مس��کن بر اش��تغال و لزوم خروج این بخش از رکود‬ ‫برای افزایش اش��تغال‪ ،‬می افزاید‪ :‬این مس��ئله به ویژه از ان‬ ‫نظر اهمیت دارد که بیشتر نیروی کار شاغل در این بخش‪،‬‬ ‫نیروی کار با مهارت پایین هس��تند و ایجاد اش��تغال برای‬ ‫این گروه که جزو اقشار کم درامد به شمار می روند‪ ،‬می تواند‬ ‫زمینه مهمی در کاهش فقر باشد‪ .‬در واقع بخش مسکن با‬ ‫ایجاد اشتغال در دهک های پایین جامعه‪ ،‬موجب می شود‬ ‫کلید اشتغال در دست مسکن‬ ‫اسماعیل درگاهی‪-‬کارشناس مرکز‬ ‫مش��وقی برای اس��تفاده صاحبان بار از مسیر ریلی‬ ‫ش��ود‪ .‬وی درباره سرعت پایین حرکت قطارها در‬ ‫مسیر کرمانش��اه‪-‬مالیر‪ ،‬گفت‪ :‬برخی مسائل فنی‬ ‫این مس��یر باقی مانده که باتوج��ه به نزدیکی ایام‬ ‫اربعین در ی��ک ماه اینده عملیات جهادی در این‬ ‫مس��یر خواهیم داشت‪ .‬رسولی تصریح کرد‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د با این اقدام ها در مدت کوتاهی س��رعت‬ ‫حرکت قطارها در بخش هایی از این مسیر افزایش‬ ‫می یابد و با ادامه کارهای باقیمانده‪ ،‬در مدت کوتاهی‬ ‫زمان حرکت قطارها در این مسیر به بیش از نصف‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬از هم اکنون این امادگی‬ ‫را داریم که س��رعت قطاره��ا را افزایش دهیم‪ ،‬اما‬ ‫باتوجه به اینکه بخش��ی از عملیات عمرانی در این‬ ‫مس��یر باقی مانده‪ ،‬ترجیح می دهیم کارهای خط‬ ‫تمام ش��ود و بعد س��رعت قطارها را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫رس��ولی درباره فرسوده بودن واگن های قطارها در‬ ‫مسیر کرمانش��اه‪-‬مالیر هم گفت‪ :‬تمام تالش مان‬ ‫این است که قطارهای با کیفیت در این مسیر تردد‬ ‫کنند‪ .‬وی با اش��اره به واگذاری ناوگان حمل ونقل‬ ‫ریلی کشور به بخش خصوصی‪ ،‬گفت‪ :‬ما تنها ناظر‬ ‫بر وضعیت فعالیت انها هس��تیم و امسال بسیاری‬ ‫از واگن ها به دلیل فرسودگی و ناتوانی شرکت های‬ ‫مس��افربری در تعمیر انها از گردونه استفاده خارج‬ ‫ش��دند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از ابت��دای امس��ال هم طرح‬ ‫رتبه بندی قطارهای مس��افری ب��ه اجرا درامده تا‬ ‫مس��افران متوجه کیفیت قطاره��ا و امکانات انها‬ ‫شوند‪ .‬رس��ولی تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر قطارها‬ ‫به ‪ 3‬دس��ته پنج س��تاره‪ ،‬چهارس��تاره و سه ستاره‬ ‫تقس��یم بندی می ش��وند که تنها ‪ 5‬درصد قطارها‬ ‫پنج ستاره و بقیه سه ستاره و چهارستاره هستند‪.‬‬ ‫نقدینگ��ی و افزایش نرخ ارز باالس��ت و ما تورم های باال را‬ ‫تجربه می کنیم‪ ،‬حل مش��کل اقتصاد مسکن دشوار به نظر‬ ‫می رس��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ورود سیاس��یون به اقتصاد و به تبع‬ ‫ان اقتصاد مس��کن و تصمیم گی��ری در این حوزه‪ ،‬به جای‬ ‫مشکل گش��ایی‪ ،‬افت��ی ب��رای س��اماندهی وضعیت فعلی‬ ‫مس��کن و ساخت وساز است و بخش مسکن از موج سواری‬ ‫و تصمیم های پوپولیس��تی و عوام فریبانه‪ ،‬تاکنون بس��یار‬ ‫اسیب دیده است‪.‬‬ ‫این تحلیلگر اقتصاد مس��کن در بی��ان راهکارهای حل‬ ‫مش��کالت ح��وزه مس��کن و جلوگیری از بروز مش��کالت‬ ‫اش��تغال در این بخش‪ ،‬از منظر اقتصاد مس��کن گفت‪ :‬این‬ ‫بخش نیازمند تس��هیل فضای کسب وکار است‪ .‬همچنین‬ ‫خروج دولت از حوزه تولید مس��کن و س��پردن این کار به‬ ‫بخش خصوص��ی و تدوین قوانین حمایت��ی مانند اصالح‬ ‫قانون پیش فروش ساختمان پیشنهاد می شود‪.‬‬ ‫او ایج��اد مش��وق های مالیاتی و تس��هیالت بانکی موثر‬ ‫و وضع قوانین س��ختگیرانه بر معامالت پی درپی مس��کن‬ ‫ازس��وی س��وداگران را راه��کار دیگری برای س��اماندهی‬ ‫مش��کالت موجود در حوزه اش��تغال مس��کن دانس��ت و‬ ‫ادامه داد‪ :‬راه اندازی بورس مس��کن برای هدایت درس��ت‬ ‫تقاضاهای سرمایه ای در بازار مسکن و ورود و خروج ساده‬ ‫س��رمایه گذاران در این بخش نیز از راهکارهایی اس��ت که‬ ‫می تواند تاثیرات مثبتی داشته باشد‪.‬‬ ‫به گفت��ه زرگر مرادی‪ ،‬حض��ور پررنگ تر ایران در صنایع‬ ‫س��اختمانی کش��ورهای همس��ایه و ص��دور نی��روی کار‬ ‫متخصص و خدمات مهندسی و مصالح ساختمان‪ ،‬از دیگر‬ ‫اقدام هایی اس��ت که در حل بخش��ی از مشکالت مسکن و‬ ‫ساخت وس��از کش��ور و جلوگیری از کاهش اشتغال در این‬ ‫حوزه موثر است‪.‬‬ ‫سید امین زرگر مرادی‬ ‫اگر تولید‬ ‫مسکن‪ ،‬توجیه‬ ‫اقتصادی‬ ‫خود را از‬ ‫دست بدهد‪،‬‬ ‫تاثیر منفی‬ ‫گسترده ای بر‬ ‫وضعیت اشتغال‬ ‫در این حوزه‬ ‫خواهد گذاشت‬ ‫راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان تا پایان سال‬ ‫مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی با اع�لام اینکه دفتر فناوری اطالعات‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی در حال انتخاب مش��اور برای‬ ‫تدوین و راه اندازی س��امانه ملی امالک و اسکان کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی ما این اس��ت که پیش از اتمام‬ ‫امسال‪ ،‬سامانه اماده و راه اندازی شود‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬عباس‬ ‫فرهادیه اخری��ن وضعیت راه اندازی س��امانه امالک و‬ ‫اسکان را تش��ریح کرد و گفت‪ :‬دفتر س��رمایه گذاری و‬ ‫اقتصاد مس��کن طرح اصلی اجرای سامانه ملی امالک‬ ‫و اس��کان را اماده کرد و به تایید س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫رساند‪ .‬مدیرکل دفتر س��رمایه گذاری و اقتصاد مسکن‬ ‫ادامه داد‪ :‬جلس��ه ای بین رئیس س��ازمان ثبت اسناد و‬ ‫امالک کش��ور‪ ،‬وزارت راه و شهرس��ازی و سازمان امور‬ ‫مالیاتی تش��کیل ش��د و رئیس س��ازمان ثبت اسناد و‬ ‫امالک کش��ور موافقت کرد ت��ا اطالعات اولیه در زمینه‬ ‫اس��ناد و امالک کش��ور را در اختیار این سامانه بگذارد‪.‬‬ ‫فرهادی��ه توضی��ح داد‪ :‬درحال حاض��ر دفت��ر فناوری‬ ‫اطالعات وزارت راه و شهرسازی در حال انتخاب مشاور‬ ‫برای نوشتن طرح و اماده س��ازی سامانه ملی امالک و‬ ‫اسکان اس��ت‪ .‬این مس��ئول در وزارت راه و شهرسازی‬ ‫گفت‪ :‬پیش بینی ما این اس��ت که پیش از اتمام امسال‪،‬‬ ‫س��امانه اماده و راه اندازی ش��ود و سازمان امور مالیاتی‬ ‫به عنوان مصرف کننده اصلی س��امانه بتواند از اطالعات‬ ‫س��امانه بهره الزم را ببرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با راه اندازی‬ ‫س��امانه امالک و اس��کان‪ ،‬قان��ون دریاف��ت مالیات از‬ ‫خانه های خال��ی به جریان می افت��د‪ .‬همچنین از نظر‬ ‫اماری وضعیت امالک و اس��کان در کش��ور مش��خص‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬فرهادیه اعالم ک��رد‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬حجم‬ ‫قابل توجهی س��ند وجود دارد که تمام این اس��ناد اعم‬ ‫از مس��کونی‪ ،‬زمین‪ ،‬تجاری‪ ،‬اداری و هر کاربری دیگر‪،‬‬ ‫با راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان‪ ،‬تعیین تکلیف‬ ‫می شود که هر واحد چه وضعیتی دارد و چه کسی دارد‬ ‫از چه واحدی چه استفاده ای می برد‪.‬‬ ‫نرخ های جدید بلیت هواپیما اعالم شد‬ ‫انجم��ن ش��رکت های هواپیمایی ای��ران نرخ های‬ ‫جدی��د بلی��ت هواپیما را که از ‪ ۲۱‬ش��هریور اجرایی‬ ‫ش��ده‪ ،‬روی تارنمای خود قرار داد‪ .‬به گزارش‬ ‫از وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬این دامنه براس��اس نرخ‬ ‫جدید دالر در س��امانه نیما تهیه ش��ده و نس��بت به‬ ‫دامنه نرخ پیش��ین که از اذر سال گذشته تا روزهای‬ ‫پیش رعایت می ش��د‪ ،‬کاهش یافته است‪ .‬بنابر اعالم‬ ‫ای��ن انجمن‪ ،‬نرخ های جدید از ‪ ۲۱‬ش��هریور اجرایی‬ ‫شده است‪ .‬به عنوان مثال در نرخنامه جدید‪ ،‬کمترین‬ ‫نرخ بلیت هواپیما در مس��یر تهران‪-‬مشهد ‪ ۲۲۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬توم��ان و حداکثر ن��رخ این پرواز ‪ ۷۰۱‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬تومان اس��ت که نس��بت به نرخ پیش��ین بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬هزار تومان کاهش داش��ته است‪ .‬همچنین در‬ ‫این فهرس��ت ن��رخ پرواز تهران‪-‬ش��یراز در بازه ‪۲۲۶‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۶۰۰‬توم��ان تا ‪ ۶۱۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان‪ ،‬پرواز‬ ‫تهران‪-‬اه��واز در بازه ‪ ۱۹۷‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان تا ‪۶۸۹‬‬ ‫هزار توم��ان‪ ،‬پرواز تهران‪-‬کیش در ب��ازه ‪ ۲۵۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬توم��ان ت��ا ‪ ۹۰۵‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬توم��ان و پرواز‬ ‫تهران‪-‬اصفه��ان در بازه ‪ ۱۷۳‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬تومان تا‬ ‫‪ ۴۹۸‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تومان قیمت گذاری ش��ده اند‪ .‬در‬ ‫ای��ن نرخنامه‪ ،‬ارزان ترین کف نرخ بلیت ‪ ۱۷۳‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬تومان اس��ت که در تعداد زیادی از مس��یرها از‬ ‫جمله تهران‪-‬اصفهان‪ ،‬تهران‪-‬اراک‪ ،‬اهواز‪-‬بوش��هر و‬ ‫بندرعباس‪-‬کیش اجرایی می شود‪ .‬بیشترین کف نرخ‬ ‫نی��ز متعلق به مس��یر ارومیه‪-‬کیش با نرخ ‪ ۲۸۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬تومان اس��ت‪ .‬کمترین نرخ در ستون حداکثر‬ ‫نرخ نیز متعلق به مسیرهایی مانند اصفهان‪-‬ماهشهر‬ ‫و بندرعباس‪-‬ابوموس��ی با ‪ ۴۵۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و‬ ‫گران ترین نرخ مربوط به مس��یر رشت‪-‬قشم با ‪۹۹۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫ایده توسعه ش��هری با محوریت حمل ونقل‬ ‫ریلی عمومی و توس��عه مراکز تجاری‪ ،‬اداری‪،‬‬ ‫خدماتی و مس��کونی در اطراف ایستگاه های‬ ‫مترو‪ ،‬نخس��تین بار در س��ال ‪۱۹۹۳( ۱۳۷۲‬‬ ‫میالدی) ازس��وی پیتر کلت��ورپ در امریکا با‬ ‫عنوان «تی اودی» مطرح شد‪.‬‬ ‫ام��روزه در تم��ام نق��اط جه��ان از فضای‬ ‫ایس��تگاه های مترو به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫گذرگاه ه��ای عموم��ی برای ارائ��ه خدمات و‬ ‫پیام رس��انی در زمینه فعالیت ه��ای بازرگانی‬ ‫و معرف��ی محص��والت صنای��ع و بنگاه ه��ای‬ ‫خدماتی ب��ه ش��یوه های گوناگون اس��تفاده‬ ‫مطل��وب می ش��ود و باتوجه ب��ه ظرفیت های‬ ‫چش��مگیر مترو مانند حمل ونقل سبز‪ ،‬ایمن‪،‬‬ ‫س��ریع و‪ ...‬همراه با ارامش و توسعه روزافزون‬ ‫شبکه و افزایش تردد قطارها‪ ،‬میزان استقبال‬ ‫ش��هروندان از این شبکه‪ ،‬از رشد چشمگیری‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫بر این اساس تعریف یک مجتمع ایستگاهی‬ ‫عبارت اس��ت از پ��روژه ای چندمنظوره برای‬ ‫ساخت مجتمع های تجاری‪ ،‬اداری و مسکونی‬ ‫در کنار ایس��تگاه های حمل ونقل همگانی (با‬ ‫هس��ته تجاری) که س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫حمل ونق��ل عموم��ی (مت��رو و قطار س��بک‬ ‫شهری) را افزایش داده و با ایجاد پیاده روهای‬ ‫جذاب و ایمن‪ ،‬دسترس��ی مناس��بی بین این‬ ‫مجتمع ه��ا و ایس��تگاه ها برق��رار می کن��د و‬ ‫در نهای��ت س��فرهای انجام ش��ده با وس��یله‬ ‫حمل ونق��ل همگان��ی را افزای��ش می ده��د؛‬ ‫بنابراین توسعه براساس حمل ونقل همگانی‪،‬‬ ‫روش��ی برای متمرکز کردن جمعیت در کنار‬ ‫ایس��تگاه های حمل ونقل عموم��ی و کاهش‬ ‫وابس��تگی انها به وس��یله های نقلیه شخصی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجتمع های ایستگاهی در سطح کالنشهرها‬ ‫درامدزا هستند و ظرفیت های جدیدی برای‬ ‫اش��تغال و درامدزایی ایج��اد می کنند‪ .‬برای‬ ‫رس��یدن به ح��د معقولی از ای��ن کاربری ها‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری های کالنی ازسوی دولت انجام‬ ‫می شود که برای گریز از هرگونه ریسک‪ ،‬باید‬ ‫تدبیرهایی از قبیل مطالعه دقیق وضع موجود‬ ‫(ظرفیت ها‪ ،‬امکان��ات‪ ،‬محدودیت ها)‪ ،‬در نظر‬ ‫گرفت��ن کاربری ها تا س��رحد ام��کان‪ ،‬تعیین‬ ‫بهترین نقطه برای اجرای این پروژه ها‪ ،‬توجه‬ ‫به دوچرخه سواری و پیاده روی مردم با در نظر‬ ‫گرفتن گزینه های فرهنگی و استفاده از تجربه‬ ‫دیگر کشورها اندیشیده شود‪.‬‬ ‫مهم تری��ن اه��داف ایج��اد مجتمع ه��ای‬ ‫ایستگاهی عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اصالح و بهبود ساختار فضاهای موجود‬ ‫در اطراف ایس��تگاه های مت��رو و جهت دهی‬ ‫درس��ت و پایدار به توس��عه ش��هری و پدید‬ ‫اوردن فضاهای ش��هری با کیفیت و جذابیت‬ ‫باال‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اس��تفاده از ارزش اف��زوده و امکان��ات‬ ‫حاصل از ساخت ایستگاه های مترو در زمین ها‬ ‫و بناهای اطراف انها برای فراهم اوردن منابع‬ ‫موردنیاز توسعه مترو (مشارکت مردم‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬سرمایه گذاری خارجی)‬ ‫‪ -۳‬اصالح ساختار شهری و تغییر معماری‬ ‫ش��هرها از ش��کل س��نتی به م��درن و ایجاد‬ ‫مناطق جذاب و پرتحرک‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ترکیب درست کاربری ها‪ ،‬پایین اوردن‬ ‫حجم س��فرهای درون ش��هری و ایفای نقش‬ ‫تعیین کننده در توسعه شهر‪.‬‬ ‫‪ -۵‬تحق��ق اش��تغال برپای��ه زمی��ن‬ ‫(‪)employment base land‬‬ ‫‪ -۶‬فراه��م ک��ردن امکان جذب س��فرهای‬ ‫درون ش��هری که با وس��ایل نقلیه ش��خصی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬هدایت سرمایه گذاری های مردم‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی و دولت به س��مت توسعه خطوط و‬ ‫ایستگاه های مترو‪.‬‬ ‫در واقع س��اخت مجتمع های ایس��تگاهی‬ ‫مترو شیوه ای نوین برای هدایت ساخت وساز‬ ‫در جهت مدیریت جامع ش��هر است‪ .‬بسیاری‬ ‫از ش��هرهای پرجمعیت جه��ان مانند توکیو‪،‬‬ ‫س��ئول‪ ،‬پک��ن‪ ،‬هلس��ینکی و‪ ...‬به منظ��ور‬ ‫افزای��ش ام��کان برنامه ریزی و در دس��ترس‬ ‫ب��ودن اداره ه��ای دولت��ی‪ ،‬مراک��ز خری��د‪،‬‬ ‫امکانات تفریح��ی و خدماتی و‪ ...‬به راه اندازی‬ ‫مجتمع ه��ای ایس��تگاهی روی اورده ان��د‪ ،‬به‬ ‫طوری که س��اخت ای��ن مجتمع ه��ا را جزو‬ ‫اس��تراتژی های پراهمیت برنامه جامع توسعه‬ ‫شهری خود قرار داده اند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ساخت وساز و تولید مسکن‪ ،‬قابلیت کسب رتبه نخست‬ ‫اش��تغالزایی را در میان همه حوزه های اقتصادی دارد‪ .‬این‬ ‫نتیجه بررسی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی‬ ‫اس��ت که سال گذشته در مقایس��ه میزان تولید در حوزه‬ ‫مسکن با بخش های دیگر مانند صنعت ومعدن‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫نفت وگاز و فعالیت های خدماتی انجام و منتشر شده است‪.‬‬ ‫براس��اس یافته های وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬بخش مسکن‬ ‫در مقایسه با ‪ ۱۰‬بخش مهم اقتصادی دیگر‪ ،‬این قابلیت را‬ ‫دارد که با کمترین میزان س��رمایه گذاری‪ ،‬بیشترین سهم‬ ‫را در ایجاد شغل داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬براس��اس اعالم دفتر اقتصاد مس��کن‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬در بخ��ش مس��کن ب��ه ازای ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد ریال سرمایه گذاری‪ ،‬امکان اشتغال برای ‪ ۱۰۰‬نفر‬ ‫به وجود می اید اما برای همین میزان اشتغالزایی در بخش‬ ‫نفت وگاز و معدن به ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز‬ ‫است‪ .‬شاید همین مسئله به تنهایی بیانگر لزوم تالش برای‬ ‫خروج حوزه تولید مسکن از رکود فعلی باشد‪.‬‬ ‫عالوه بر گزارشی که وزارت راه و شهرسازی درباره تاثیر‬ ‫باالی حوزه مسکن در ایجاد اشتغال منتشر کرده‪ ،‬امارهای‬ ‫دیگری نیز در این زمینه در دسترس است‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫گفته می ش��ود به ازای هر مترمربع س��اختمان‪ ،‬برای ‪۵.۵‬‬ ‫نفر به طور مس��تقیم شغل ایجاد می شود‪ .‬همچنین برخی‬ ‫امارها بیانگر این است که رونق صنعت ساختمان‪ ۲۶۰ ،‬تا‬ ‫‪ ۳۶۰‬صنعت را فعال خواهد کرد‪.‬‬ ‫سهم مجتمع های‬ ‫ایستگاهی در‬ ‫تامین مالی‬ ‫قطار شهری‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1367‬‬ ‫پیاپی ‪2685‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫‪ ۱۹۰‬پروژه عمرانی شرکت نفت تا هفته دولت سال ‪ ۹۹‬به بهره برداری می رسد‬ ‫تکلیف ‪ ۴‬درصد اعتبار‬ ‫پروژه های نفتی روشن شد‬ ‫خبر‬ ‫اس��تاندار هرمزگان گفت‪ :‬با تصویب شورای‬ ‫اقتصاد‪۴ ،‬درصد اعتب��ارات تخصیص یافته به‬ ‫پروژه ه��ای ب��زرگ نفتی در هرم��زگان برای‬ ‫کم��ک به انج��ام مس��ئولیت های اجتماعی و‬ ‫اج��رای پروژه ه��ای عمران��ی در این اس��تان‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از بندرعب��اس‪ ،‬فریدون‬ ‫همتی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه‬ ‫استان هرمزگان با اشاره به اهمیت راه اندازی‬ ‫دانشکده های علوم پزشکی در مناطق مختلف‬ ‫ای��ن اس��تان عنوان ک��رد‪ :‬بر اس��اس مصوبه‬ ‫نشس��ت اخیر ش��ورای برنامه ریزی و توسعه‪،‬‬ ‫دانش��کده های علوم پزش��کی در شرق و غرب‬ ‫هرمزگان راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬فرمانداران شهرس��تان های‬ ‫مین��اب و بندرلنگ��ه ک��ه ق��رار اس��ت ای��ن‬ ‫دانشکده ها در انها ساخته شود‪ ،‬به طور جدی‬ ‫این مس��ئله را م��ورد پیگیری ق��رار داده و با‬ ‫استفاده از کمک و مشارکت خیران ساختمان‬ ‫انها را می س��ازند‪ .‬اس��تاندار هرمزگان افزود‪:‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اس��تان نیز برای صدور‬ ‫مجوزها‪ ،‬پیگیری الزم را از وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬راه ان��دازی ای��ن ‪ ۲‬دانش��کده‬ ‫علوم پزش��کی در شرق و غرب اس��تان‪ ،‬تاثیر‬ ‫مثبت خود را در حوزه س�لامت‪ ،‬بهداش��ت و‬ ‫درمان هرمزگان نشان می دهد‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان از اجرای ‪ ۴‬پروژه بزرگ‬ ‫نفت��ی در این اس��تان خب��ر داد و بیان کرد‪:‬‬ ‫این طرح ها ش��امل توسعه میدان های سیری‬ ‫با اعتب��ار ‪ ۱۰۴‬میلیون یورو‪ ،‬توس��عه میدان‬ ‫رس��الت الوان ب��ا اعتبار ‪ ۱۶۰‬میلی��ون یورو‪،‬‬ ‫توسعه میدان رش��ادت با اعتبار ‪ ۲۶۰‬میلیون‬ ‫یورو و طرح راه اندازی مخازن نفتی در جاسک‬ ‫با اعتبار ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫همت��ی اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا پیگی��ری از دفتر‬ ‫ریاس��ت جمهوری و ب��ر اس��اس تصوی��ب‬ ‫ش��ورای اقتص��اد‪ ۴ ،‬درصد از اعتب��ارات این‬ ‫طرح ه��ای بزرگ نفتی برای کم��ک به انجام‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی و اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی استان هرمزگان اختصاص یافت‪.‬‬ ‫همتی اضافه کرد‪ :‬از این محل‪ ،‬اعتبار خوبی‬ ‫به اس��تان تخصی��ص می یابد ک��ه می توانیم‬ ‫با اس��تفاده از ان گام های بزرگ��ی برداریم و‬ ‫طرح های بسیار خوب و بزرگی را در هرمزگان‬ ‫به اجرا دراوریم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫توانمندسازی نیروی کار بومی در مناطق نفتخیز‬ ‫گروه انرژی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به منظور‬ ‫سازماندهی‬ ‫فعالیت ها‪،‬‬ ‫تدوین برنامه ای‬ ‫‪ ۵‬ساله برای‬ ‫مدیریت نظارت‬ ‫بر طرح های‬ ‫عمرانی مناطق‬ ‫نفتخیز در‬ ‫دستور کار قرار‬ ‫گرفته است‬ ‫مدی��ر نظارت بر طرح ه��ای عمرانی مناطق نفتخیز‬ ‫در تش��ریح عملکرد و دس��تاوردهای این مدیریت در‬ ‫حوزه عمل به مس��ئولیت اجتماعی گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫بر اساس برنامه ریزی تا هفته دولت سال اینده‪۱۹۰ ،‬‬ ‫پروژه با اعتب��ار ‪ ۱۹۰‬میلیارد تومان را به بهره برداری‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫بابک دارابی در گفت وگو با ش��انا بیان کرد‪ :‬شرکت‬ ‫ملی نفت ایران از س��ال ‪ ۹۲‬تاکن��ون در قالب تامین‬ ‫اعتب��ار و اج��رای طرح ه��ای عام المنفعه (اموزش��ی‪،‬‬ ‫ورزش��ی‪ ،‬بهداش��تی و درمانی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬راه و جاده‪،‬‬ ‫محیط زیست و‪ ۸۱۱ )...‬پروژه با اعتبار ‪ ۱۱۸۴‬میلیارد‬ ‫تومان را تکمیل کرده اس��ت و ‪ ۱۱۵۹‬پروژه با اعتبار‬ ‫‪ ۲۲۸۶‬میلیارد تومان در حال اجرا دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ب ه منظور س��ازماندهی فعالیت ها‬ ‫و خدمات عام المنفعه شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬تدوین‬ ‫برنامه ای ‪ ۵‬س��اله برای مدیریت نظارت بر طرح های‬ ‫عمرانی مناط��ق نفتخیز در دس��تور کار قرار گرفت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬پروژه ه��ای جدی��د دسته بندی ش��ده ب��ه ‪۴‬‬ ‫منطقه(غ��رب کارون‪ ،‬پارس‪ ،‬نفتخی��ز و غیرنفتی) به‬ ‫عنوان برنامه ‪۵‬ساله خدمات عام المنفعه شرکت نفت‬ ‫مص��وب و برای اجرا ب��ه مدیریت نظارت بر طرح های‬ ‫عمرانی مناطق نفتخیز ابالغ شد‪.‬‬ ‫مدی��ر نظارت بر طرح ه��ای عمرانی مناطق نفتخیز‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر اساس این برنامه‪ ۲۶۰ ،‬پروژه با اعتباری‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیارد توم��ان در منطقه غرب کارون‬ ‫در نظر گرفته ش��ده ک��ه از این تعداد پ��روژه‪۱۱۶ ،‬‬ ‫میلیارد تومان ان هزینه شده‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫در منطقه وی��ژه اقتصادی انرژی پارس ‪ ۳۹۸‬پروژه با‬ ‫اعتباری بیش از ‪ ۷۳۳‬میلی��ارد تومان در نظر گرفته‬ ‫شده که ‪ ۱۹۹‬میلیارد تومان ان هزینه شده است‪.‬‬ ‫دارابی ب��ه پروژه های مناطق نفتخیز اش��اره کرد و‬ ‫افزود‪ ۵۸۹ :‬پ��روژه با اعتباری بیش از ‪ ۱۳۶۶‬میلیارد‬ ‫درامد ایران از فروش محصوالت پتروشیمی ‪ ۱۷‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت و از ‪ ۳۱‬میلیون تن تولیدات قابل فروش ‪ ۲۲‬میلیون تن‬ ‫ان با ارزش ‪ ۱۲‬میلیارد دالر به ‪ ۳۰‬کشور صادر می شود‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس پیش بینی مس��ئوالن نفت��ی‪ ،‬ظرفی��ت تولید‬ ‫محصوالت پتروش��یمی تا س��ال ‪ ۱۴۰۳‬به ‪ ۲‬برابر می رسد که‬ ‫این موضوع اتفاق بزرگی در این صنعت است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رشد صنعت پتروشیمی در جهان چند برابر‬ ‫نفت خام تخمین زده ش��ده‪ ،‬به گونه ای که رش��د صنعت نفت‬ ‫تومان لحاظ شده که از این تعداد پروژه‪ ۳۹۱ ،‬میلیارد‬ ‫تومان ان هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در مناط��ق غیرنفت��ی اعتبار ‪۲۹۲‬‬ ‫میلی��ارد تومان در نظر گرفته ش��ده ک��ه تاکنون ‪۸۳‬‬ ‫میلیارد تومان برای ‪ ۲۰۵‬پروژه هزینه شده است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول به اجرای ‪ ۲۴۳‬پروژه در سال ‪۹۷‬‬ ‫ب��ا تخصیص اعتباری افزون بر ‪ ۱۹۶‬میلیارد تومان که‬ ‫تکمیل ش��ده و به بهره برداری رس��یده است‪ ،‬اشاره و‬ ‫بیان کرد‪ :‬امیدواریم بر اس��اس برنامه ریزی انجام شده‬ ‫در بازه زمانی هفته دولت امسال تا سال اینده‪۱۹۰ ،‬‬ ‫پروژه با اعتب��ار ‪ ۱۹۰‬میلیارد تومان را به بهره برداری‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حوزه اموزش و پرورش‬ ‫مدی��ر نظارت بر طرح ه��ای عمرانی مناطق نفتخیز‬ ‫ه��دف اصل��ی از تدوین برنام��ه ‪ ۵‬س��اله را ضرورت‬ ‫اس��تفاده حداکث��ری از ت��وان نیروه��ای متخص��ص‬ ‫نهاد ه��ای بهره بردار دانس��ت و تصریح ک��رد‪ :‬تدوین‬ ‫برنامه ‪ ۵‬ساله این امکان را فراهم خواهد کرد تا اعتبار‬ ‫لحاظ ش��ده برای اجرای طرح های عمرانی به حساب‬ ‫نهاد بهره بردار واریز ش��ود و دوم سالمت شبکه از این‬ ‫راه حفظ خواهد شد‪.‬‬ ‫دارابی از ح��وزه اموزش و پرورش‪ ،‬علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری‪ ،‬بهداش��ت و درم��ان‪ ،‬ورزش و امور جوانان‪،‬‬ ‫حوزه خدماتی‪ ،‬راه و شهرس��ازی و حوزه سازمان های‬ ‫محیط زیس��ت و منابع طبیعی به عن��وان مولفه های‬ ‫اصلی عمل به مس��ئولیت اجتماعی در ش��رکت ملی‬ ‫نفت ایران یاد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول کمک ب��ه افزای��ش فضاهای‬ ‫اموزش��ی و کمک اموزش��ی ب��رای دانش ام��وزان به‬ ‫منظور گس��ترش اموزش عمومی در س��طح کشور را‬ ‫از مهم ترین مقوله های موردتوجه ش��رکت ملی نفت‬ ‫دانس��ت و اظه��ار کرد‪ :‬به ای��ن منظ��ور اعتبار ‪۳۴۶‬‬ ‫میلی��ارد تومانی ب��رای کمک به س��اخت‪ ،‬تکمیل و‬ ‫تجهی��ز ‪ ۴۱۶‬پروژه ش��امل مدرس��ه ها‪ ،‬خوابگاه های‬ ‫دانش ام��وزی‪ ،‬مجتمع ه��ای اموزش��ی‪ ،‬س��الن های‬ ‫چندمنظوره‪ ،‬هنرستان‪ ،‬کتابخانه‪ ،‬کانون های فرهنگی‬ ‫ط انجام و تاکنون‬ ‫و همچنی��ن تامین تجهیزات مرب��و ‬ ‫ب��ا پرداخ��ت ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومان ‪ ۲۰۴‬م��ورد از این‬ ‫پروژه ها تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫مدی��ر نظارت بر طرح ه��ای عمرانی مناطق نفتخیز‬ ‫بیان کرد‪ :‬کمک به ساخت‪ ،‬تکمیل و تجهیز ‪ ۵۵‬پروژه‬ ‫دانش��گاهی ش��امل فضاهای اموزش��ی دانشگاه های‬ ‫دولت��ی‪ ،‬پیام ن��ور‪ ،‬جام��ع علمی‪-‬کارب��ردی و خرید‬ ‫ط با اعتب��اری بی��ش از ‪ ۹۲‬میلیارد‬ ‫تجهی��زات مربو ‬ ‫تومان از س��وی ش��رکت ملی نفت ایران تصویب شد‬ ‫ک��ه از این میزان تاکنون ‪ ۴۳‬مورد ان تکمیل ش��ده‬ ‫و به بهره برداری رس��یده و ‪ ۶۳‬میلیارد تومان ان نیز‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫داراب��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬کمک ب��ه افزایش س��طح‬ ‫بهداش��ت عمومی و س�لامت جامع��ه‪ ،‬کاهش تلفات‬ ‫و خس��ارت های جانی در موارد اضطراری‪ ،‬س��هولت‬ ‫دسترسی هموطنان در شهرها و روستاها و همچنین‬ ‫راه های ارتباطی به تجهیزات و امکانات بهداش��تی و‬ ‫درمان��ی از مولفه های مورد توج��ه مدیریت نظارت بر‬ ‫طرح ه��ای عمرانی بوده که با تخصیص اعتباری ‪۲۷۶‬‬ ‫میلی��ارد تومانی به منظور کمک به س��اخت‪ ،‬تکمیل‬ ‫و تجهیز ‪ ۲۳۸‬پروژه ش��امل اورژان��س جاده ای‪ ،‬خانه‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬بیمارس��تان‪ ،‬دانش��گاه علوم پزش��کی و‬ ‫تجهیزات مربوط‪ ،‬محقق شده است‪.‬‬ ‫از این تعداد تاکنون ‪ ۱۰۴‬مورد تکمیل ش��ده و به‬ ‫بهره برداری رسیده و ‪ ۱۷۱‬میلیارد تومان نیز پرداخت‬ ‫ش��ده است‪ .‬دارابی یاداور شد‪ :‬شرکت ملی نفت ایران‬ ‫از مح��ل اعتبارات داخلی‪ ،‬برنام��ه تامین اعتبار ‪۱۴۶‬‬ ‫ط��رح مرتبط با حوزه راه و ترابری با اعتباری افزون بر‬ ‫درامد ایران از پتروشیمی ‪ 17‬میلیارد دالر است‬ ‫خام در دنیا س��االنه یک درصد و صنعت پتروش��یمی ‪۹‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین می��زان مبادالت محصوالت پتروش��یمی در‬ ‫جهان س��االنه ‪ ۳۸۰۰‬میلیارد دالر اس��ت که ایران با داش��تن‬ ‫نخس��تین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان باید سهم‬ ‫خود را از تجارت جهانی محصوالت پتروش��یمی افزایش دهد‪.‬‬ ‫ای��ران ‪ ۴‬ش��اخص مهم راه اندازی صنایع پتروش��یمی ش��امل‬ ‫خ��وراک‪ ،‬دانش فنی‪ ،‬س��رمایه و ب��ازار را دارد و هم اکنون ‪۵۵‬‬ ‫واحد پتروشیمی فعال با ظرفیت تولید ‪ ۶۵‬میلیون تن در سال‬ ‫در کشور فعالیت می کند که بخشی از این تولیدات صرف خود‬ ‫صنایع می شود و ‪ ۳۱‬میلیون تن ان قابل فروش است‪.‬‬ ‫به��زاد محم��دی‪ ،‬مع��اون وزیر نف��ت از س��اخت ‪ ۶۴‬واحد‬ ‫پتروش��یمی با پیشرفت ‪ ۲۰‬تا ‪ ۹۹‬درصد در کشور خبر داد که‬ ‫‪ ۶‬طرح ان تامین خوراک با ظرفیت ‪ ۱۵‬میلیون تن و ‪ ۵‬پروژه‬ ‫زیرس��اختی اس��ت‪ .‬این پروژه ها تا سال ‪ ۱۴۰۳‬به بهره برداری‬ ‫می رس��د و ظرفیت تولیدات پتروشیمی کشور با افزایش ‪ ۹۰‬تا‬ ‫‪ ۹۵‬درصدی به ‪ ۱۳۰‬میلیون تن در سال می رسد‪ .‬محمدی با‬ ‫‪ ۱۵۷۹‬میلی��ارد تومان را تعهد کرده که از این تعداد‪،‬‬ ‫‪ ۲۳‬مورد ان تکمیل ش��ده و به بهره برداری رسیده و‬ ‫‪ ۸۴۲‬میلیارد تومان ان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ه پ��روژه توانمندس��ازی نیروه��ای بومی در‬ ‫مناط��ق غ��رب کارون و پارس جنوبی اش��اره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬این پروژه با اماده سازی نیروهای بومی مستقر‬ ‫در منطقه‪ ،‬اقدام به اموزش نیروی انسانی جویای کار‬ ‫ک��رد و با اماده س��ازی هدفمند نی��روی کار بومی در‬ ‫مش��اغل مورد نیاز منطقه ویژه پارس جنوبی و غرب‬ ‫کارون (دش��ت ازادگان) امکان جذب و بکارگیری این‬ ‫افراد در صنایع فراهم شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تع��داد اف��راد اموزش دیده در طرح‬ ‫مه��ارت محوری در غرب کارون در س��ال ‪ ۹۶‬برابر با‬ ‫‪ ۲۵۱‬نفر و در منطقه پارس جنوبی سال گذشته ‪۳۰۰‬‬ ‫نفر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری از ‪ ۵۳‬پروژه در هفته دولت‬ ‫مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفتخیز به‬ ‫بهره برداری از ‪ ۵۳‬پروژه اعم از پروژه های اموزش��ی‪،‬‬ ‫ورزش��ی و خدماتی در هفته دولت اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫همه این پروژه ها جزو طرح های هادی روستایی است‬ ‫که با اعتباری افزون بر ‪ ۳۸‬میلیارد تومان تکمیل شده‬ ‫و به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫دارابی تصریح کرد‪ :‬از ‪ ۵۳‬پروژه‪ ،‬یک پروژه اموزشی‬ ‫در اس��تان بوش��هر‪ ۴ ،‬پروژه در خراسان رضوی‪۳۹ ،‬‬ ‫پروژه در خوزس��تان‪ ۸ ،‬پروژه ورزشی در کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد و در اس��تان فارس یک پروژه تکمیل شد و‬ ‫به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫این مقام مسئول یاداور شد‪ :‬تاکنون از ‪ ۳۸‬میلیارد‬ ‫تومانی که برای ‪ ۵۳‬پروژه تخصیص داده ش��ده است‪،‬‬ ‫‪ ۳۱.۷‬میلیارد تومان ان پرداخت ش��ده و بقیه ان نیز‬ ‫در صورت ارس��ال صورت وضعی��ت پروژه ها‪ ،‬پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بیان اینکه از این تعداد ‪ ۲۰‬واحد اولویت دار هستند که ‪ ۳‬مورد‬ ‫امسال و باقی طرح ها تا ‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری می رسند‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با بهره برداری از این ‪ ۲۰‬واحد‪ ،‬ظرفیت تولید محصوالت‬ ‫پتروشیمی کش��ور به ‪ ۹۱‬میلیون تن‪ ،‬محصوالت قابل فروش‬ ‫به ‪ ۵۱‬میلیون تن‪ ،‬درامد کش��ور به ‪ ۲۵‬میلیارد دالر و س��هم‬ ‫صادرات به حدود ‪ ۱۹‬میلیارد دالر می رسد‪ .‬وی از صدور مجوز‬ ‫برای س��اخت ‪ ۴۰‬واحد پتروش��یمی هم در کشور خبر داد که‬ ‫اکنون زیر ‪ ۲۰‬درصد پیشرفت دارند‪.‬‬ ‫رتبه برتر اب و فاضالب اصفهان در جشنواره شهید رجایی‬ ‫بهروز راعی‪ :‬ش��رکت اب و فاضالب اس��تان اصفهان در بیست و دومین‬ ‫جش��نواره ش��هید رجایی برای پنجمین س��ال متوالی موفق به کسب رتبه‬ ‫برتر در ش��اخص های عمومی بین نهاد های اجرایی اس��تان شد‪ .‬به گزارش‬ ‫از اس��تان اصفهان‪ ،‬هاش��م امینی‪ ،‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫اس��تان اصفه��ان با بیان اینکه ش��رکت ابفا اس��تان اصفه��ان در حالی در‬ ‫ش��اخص های عمومی و از ن��گاه مردم نحوه ارائه خدمات م��ورد قبول واقع‬ ‫شد که در شرایط محدودیت منابع مالی و ابی قرار داشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۷‬ش��رکت اب و فاضالب اس��تان اصفهان به دلیل وقوع بیش از یک دهه‬ ‫خشکس��الی پیاپی با محدودیت ش��دید منابع ابی روبه رو بود‪ .‬با وجود این‪،‬‬ ‫با اس��تفاده از توان تخصصی منابع انس��انی و فناوری روز دنیا تامین پایدار‬ ‫اب اش��امیدنی مردم درسطح استان انجام شد‪ .‬وی توسعه خدمات شرکت‬ ‫اب و فاض�لاب ب��ا توجه به تنگناه��ای مالی را یکی دیگر از عوامل کس��ب‬ ‫موفقیت در بیس��ت ودومین جشنواره ش��هید رجایی برشمرد و عنوان کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت اب و فاضالب استان اصفهان با توجه به ش��رایط سخت تحریم ها‬ ‫همچنان توس��عه خدمات درسطح استان را در دستور کار قرار داده است و‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۰۰‬درصد جمعیت ش��هری اس��تان از اب اشامیدنی سالم و‬ ‫بهداشتی برخوردار هستند‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬هم اکنون بیش از ‪ ۷۰‬درصد جمعیت اس��تان زیر پوشش خدمات‬ ‫شبکه فاضالب قرار دارند که در این زمینه ابفا استان در کشور پیشتاز است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬احمدرضا صهبائی‪ ،‬رئیس گ��روه مطالعات طرح های فاضالب و‬ ‫جواد کاظمی‪ ،‬مدیر ابفا فوالدش��هر برگزیدگان خدمت در جش��نواره شهید‬ ‫رجایی هس��تند‪ .‬همچنین بستاکی‪ ،‬مدیر ابفا مبارکه و دهقادنی‪ ،‬مدیرابفا‬ ‫گلپایگان به عنوان مدیران منتخب شهرستان ها در بیست و دومین جشنواره‬ ‫شهید رجایی معرفی شدند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1367‬‬ ‫پیاپی ‪2685‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت اشتغال در سینمای ایران‬ ‫در جست وجوی امنیت شغلی روی پرده نقره ای‬ ‫بازار کار در سینمای ایران همواره بر دو حالت کلی‬ ‫در جریان اس��ت؛ عده ای که همواره و در طول س��ال‬ ‫در پروژه ه��ای گوناگ��ون کار می کنن��د و کمتر بیکار‬ ‫می ش��وند و عده ی زیادی از س��ینماگران که ماه های‬ ‫زیادی را در طول سال بیکار هستند و برحسب اتفاق‬ ‫با پروژه ای همکاری می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬امنیت ش��غلی در سینمای ایران‬ ‫یکی از بحث های قدیمی و بلندمدت اس��ت‪ .‬بسیاری‬ ‫از س��ینماگران معتقدند نبود نظارت بر نظام دستمزد‬ ‫و عرضه و تقاضا و ایجاد گروه و دس��ته های گوناگون‬ ‫در اجرای پروژه های سینمایی‪ ،‬باعث شده سینماگران‬ ‫بس��یاری در طول س��ال بیکار باشند‪ .‬این بیکاری گاه‬ ‫از یک س��ال هم فراتر می رود و گاه به چندین س��ال‬ ‫می رس��د‪ .‬در چنین شرایطی تامین کردن هزینه های‬ ‫زندگ��ی برای هنرمندان��ی که کاری جز س��ینما بلد‬ ‫نیستند بسیار سخت و دشوار است‪.‬‬ ‫خانه اصناف س��ینمای ایران یا همان خانه س��ینما‬ ‫سال هاست مسئله بیمه بیکاری و ایجاد بستری برای‬ ‫ایجاد دستمزد ثابت و ماهانه به سینماگران را پیگیری‬ ‫می کند‪ .‬موضوعی که همواره و در دولت های گوناگون‬ ‫با چالش های گوناگونی روبه رو است و نمی توان امیدوار‬ ‫بود به زودی به یک وحدت مناسب دست پیدا کند‪.‬‬ ‫امنیت ش��غلی دغدغه ام��روز و دی��روز هنرمندان‬ ‫نیس��ت در دولت دهم (محم��ود احمدی نژاد) به یکی‬ ‫از اولویت های انها تبدیل شد اما به سرانجامی نرسید‪.‬‬ ‫اما با روی کار امدن دولت یازدهم و پس از بازگشایی‬ ‫خانه س��ینما‪ ،‬اهالی هنر هفت��م و به ویژه اعضای خانه‬ ‫س��ینما فرصت را غنیمت ش��مردند ت��ا دغدغه های‬ ‫قبلی ش��ان را زنده کنند و ایوبی رئیس وقت س��ازمان‬ ‫سینمایی هم با انها هم داستان شد‪.‬‬ ‫اعضای خانه سینما این موضوع را یکی از مهم ترین‬ ‫خواس��ته های صنفی خود برش��مردند و محمدمهدی‬ ‫عس��گرپور رئیس پیش��ین این تش��کل صنفی از هر‬ ‫فرصتی بهره برد تا این نیاز را یاداوری کند‪.‬‬ ‫و ‪ ۱۴‬دی س��ال ‪ ۹۲‬در دیدار هنرمندان با حس��ن‬ ‫روحان��ی رئیس جمهوری نیز ای��ن موضوع را این گونه‬ ‫توضی��ح داده ب��ود‪« :‬از ‪ ۴۵۰۰‬نف��ر عض��و حرفه های‬ ‫سینمایی حدود ‪ ۴۸‬درصد انها فقط برای ‪ ۴‬تا حداکثر‬ ‫ک سال شاغل هستند‪ .‬حتی تولیدات‬ ‫‪ ۶‬ماه در طول ی ‬ ‫انبوه تلویزیونی دوسال گذشته هم فقط باعث اشتغال‬ ‫تعدادی کارگردان و نویسنده و تهیه کننده شده است‬ ‫و س��ایر اعضای صن��وف بیس��ت ونه گانه از این خوان‬ ‫نعم��ت بی بهره بوده اند‪ .‬بر ای��ن توصیف‪ ،‬اعضای خانه‬ ‫س��ینما هر دوس��ال یک بار انهم تا حداکث��ر ‪ ۶‬ماه به‬ ‫کار اش��تغال دارند که برای حفظ معیش��ت و کرامت‬ ‫ی «صندوق بیمه بیکاری‬ ‫انه��ا ناگزیر باید با راه ان��داز ‬ ‫مهر» چاره س��ازی و اقدام کرد‪( .‬یاداوری می کنم که‬ ‫نظام بیم ه هنرمندان اختیاری است و فاقد تامین بیمه‬ ‫بیکاری هس��تند و رایزنی های مکرر این سال ها نیز با‬ ‫سازمان تامین اجتماعی راه به جایی نبرده است‪» .‬‬ ‫وی در این دیدار به نمایندگی از سینماگران خطاب‬ ‫به رئیس جمه��وری گفته بود‪« :‬اقای رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫کل جمعیت هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر کمتر‬ ‫از ‪ ۲۰‬هزار نفر هستند‪ .‬موجب امتنان است این گروه‬ ‫مرجع جامعه را در راس��تای اج��رای اصل ‪ 29‬قانون‬ ‫اساسی با تامین س��رمایه اولی ه تاسیس صندوق بیمه‬ ‫بیکاری و بازنشس��تگی یاری فرمایید‪ .‬ت��ا این اعتبار‬ ‫برای نظام اس�لامی باقی بماند ک��ه تامین کننده اتیه‬ ‫هنرمندانش بوده است‪».‬‬ ‫‹ ‹بیمه بیکاری و دست اندازها‬ ‫منوچهر شاهسواری‪ ،‬مدیرعامل خانه سینما با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه موضوع امنیت ش��غلی و بی��کاری در میان‬ ‫س��ینماگران یکی از دغدغه های همیش��گی این نهاد‬ ‫تکریم و مستمری گفت‪ :‬حمایت و تکریم پیشکسوتان‬ ‫عرصه فرهن��گ و هنر از سیاس��ت های مهم صندوق‬ ‫اعتباری هنر به ش��مار می رود‪ ۲۷۲ .‬نفر از سینماگران‬ ‫عضو از طرح کمک مستمری و ‪ ۱۵‬نفر از سینماگران‬ ‫ممت��از نیز در چارچ��وب طرح تکریم به ط��ور ماهانه‬ ‫دریافت می کنند‪.‬‬ ‫س��یدزاده در پایان گفت‪ :‬با وج��ود محدودیت های‬ ‫مال��ی صن��دوق اعتب��اری هن��ر هم��واره حمایت از‬ ‫کارافرین��ان فرهنگی و هنری را مدنظر داش��ته و در‬ ‫قالب تس��هیالت‪ ،‬کمک هایی را به بی��ش از ‪ ۳۰‬فیلم‬ ‫سینمایی ارائه کرده است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫«متری شیش و نیم»‬ ‫به زوریخ رفت‬ ‫‹ ‹انتظارات از رئیس سازمان سینمایی‬ ‫تاکنون حدود ‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر از س��ینماگران کشور به سازمان‬ ‫تامین اجتماعی معرفی و از خدمات بیمه ای بهره مند شده اند‬ ‫صنفی بوده‪ ،‬گفت‪ :‬در ایام روز ملی س��ینما هس��تیم‬ ‫و ما نگران مشکالت پیچیده ای که برخی از همکاران‬ ‫به دلیل سن‪ ،‬ازکارافتادگی و کاهش تولیدات مجموعه‬ ‫سمعی بصری در کشور و افزایش نیروی متقاضی کار‬ ‫با ان روبه رو ش��ده اند‪ ،‬هس��تیم ک��ه این موضوع خط‬ ‫مماس ما با دولت است‪.‬‬ ‫شاهس��واری گفت‪ :‬ب��ا کمک دولت بیم��ه تکمیلی‬ ‫خیل��ی خوبی را ب��رای اهالی س��ینما فراهم کردیم و‬ ‫ارامش نس��بی در این زمینه ایجاد ش��ده؛ اما ما هنوز‬ ‫درباره بیکاری و از کار افتادگان با مشکل جدی روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬در همین فضا توانستیم دولت را قانع کنیم‬ ‫ت مدیره اش نمی تواند‬ ‫که صندوق اعتباری هن��ر‪ ،‬هیا ‬ ‫بدون مدیران عامالن خانه هایی که بیش��ترین بهره را‬ ‫از ان برد‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹الیحه ای که هنوز خاک می خورد‬ ‫‪ ۲۷‬دی س��ال ‪ ،۹۵‬خبر رس��ید نمایندگان مجلس‬ ‫در ادامه بررس��ی الیحه برنامه شش��م توسعه ماده ای‬ ‫را مص��وب کردن��د که براس��اس ان دول��ت مکلف به‬ ‫بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه می شود‪،‬‬ ‫پرسش��ی که در همان مقطع مطرح ش��د این بود که‬ ‫ب��ا توجه به دغدغ��ه ی اهالی س��ینما پیرامون امنیت‬ ‫ش��غلی و بیمه بیکاری‪ ،‬این مصوبه به داد سینماگران‬ ‫می رسد؟! مصوبه ای که به گفته صاحب نظران در برنامه‬ ‫چهارم توس��عه نیز امده‪ ،‬اما در ان مقطع هم اجرایی‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫محمدمهدی عس��گرپور‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین خانه‬ ‫س��ینما ک��ه در دوره ی فعالیت اش در خانه س��ینما‪،‬‬ ‫بزرگ تری��ن دغدغه اش پیگیری بحث امنیت ش��غلی‬ ‫و بیم��ه بیکاری اصناف خانه س��ینما ب��ود و طرحی‬ ‫برای صن��دوق بیمه بیکاری هنرمن��دان ارائه کرد اما‬ ‫س��رانجام به دلیل تامین نش��دن اعتبار از سوی دولت‬ ‫اجرایی نش��د‪ ،‬در پاس��خ به اینکه با توجه به مصوبه ی‬ ‫اخی��ر مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬پیش بینی تان برای‬ ‫اجرایی شدن بیمه بیکاری اهالی سینما‪ ،‬چیست؟ در‬ ‫همان مقطع با اش��اره به سابق ه این موضوع گفته بود‪:‬‬ ‫در برنامه چهارم توس��عه هم ای��ن موضوع به تصویب‬ ‫مجلس وقت رس��یده بود‪ ،‬بنابراین مهم اجراست پس‬ ‫هیچ بعید نیس��ت همان اتفاقی ک��ه در برنامه چهارم‬ ‫اثار تازه اکران ش��ده سینماها چنان بد می فروشند که همچنان‬ ‫در بررس��ی امار ف��روش هفتگی س��ینماها جایی ب��رای خود باز‬ ‫نکرده اند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬بدون ش��ک عن��وان ضعیف ترین ماه‬ ‫فروش س��ینماها در یک س��ال گذشته را باید به ش��هریور امسال‬ ‫داد‪ .‬دوره ای که به نظر می رسد مخاطبان سینما در دوراهی سفر و‬ ‫س��ینما اولی را انتخاب کردند تا بازار گردشگری داغ تر از هنر هفتم‬ ‫در ماه پایانی تابستان سپری شود‪.‬‬ ‫هر چند در این دوره فیلم های اکران ش��ده سینما به لحاظ تنوع‬ ‫نیز پراکندگی خوبی داش��تند؛ یعنی از اثار کودک و نوجوان گرفته‬ ‫تا فیلم طنز‪ ،‬اجتماعی و دفاع مقدس در سبد اکران سینماها تدارک‬ ‫دیده شده بود اما این اثار به نظر می رسد چندان به مذاق مخاطبان‬ ‫هن��ر هفتم خوش نیامده اس��ت‪ .‬البته اوج بی اقبال��ی و فروش بد‬ ‫س��ینماها به فیلم های تاز ه مربوط می ش��ود؛ انجا که اثاری مانند‬ ‫برمودا‪ ،‬چاقی‪ ،‬صدای منو می ش��نوید‪ ،‬روسی و جانان همه با هم به‬ ‫اندازه فروش یک هفته ای فیلمی چون ش��بی که ماه کامل شد هم‬ ‫گیشه نداشته اند‪ .‬اما در بررسی این هفته فروش سینماها همچنان‬ ‫‪ ۵‬فیلم نخست فهرست هفتگی دست نخورده باقی مانده اند؛ یعنی‬ ‫به ترتی��ب ایده اصلی در پنجمین هفته اک��ران با نمایش در ‪۱۲۲‬‬ ‫سالن سینما ‪ ۲۶۳‬میلیون در رده نخست باقی ماند‪ .‬فیلم سینمایی‬ ‫قس��م به کارگردانی محس��ن تنابنده نیز در ششمین هفته فروش‬ ‫خود ب��ا ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان در رده دوم قرار گرفت‪ .‬سرخپوس��ت‬ ‫برای بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ و هنر اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫باز هم اتفاق بیفتد و اجرایی نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹بی�ش از ‪ ۸‬ه�زار س�ینماگر عضو صندوق‬ ‫اعتباری هنر شدند‬ ‫مدیرعام��ل صندوق اعتباری هن��ر گفت‪ :‬بیش از ‪8‬‬ ‫هزار س��ینماگر در این صندوق عضو و تاکنون حدود‬ ‫‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر از س��ینماگران کش��ور به سازمان‬ ‫تامین اجتماعی معرفی و از خدمات بیمه ای بهره مند‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫سیدحس��ین س��یدزاده با تبریک ‪ ۲۱‬ش��هریور روز‬ ‫ملی س��ینما گفت‪ :‬مایه خوش��حالی است که با وجود‬ ‫مشکالت‪ ،‬سینمای کشور در عرصه داخلی رشد قابل‬ ‫توجه و در ح��وزه بین المللی جای��گاه خود را تثبیت‬ ‫کرده است‪ .‬در صندوق اعتباری هنر تالش می کنیم با‬ ‫ارائه خدمات هرچه بهتر به اهالی س��ینما رضایت انها‬ ‫را کسب کنیم تا با خاطری اسوده به فعالیت خود در‬ ‫این عرصه ادامه دهند‪.‬‬ ‫سیدزاده بیان کرد‪ :‬بیش از ‪ ۸‬هزارنفر از سینماگران‬ ‫کشور عضو صندوق اعتباری هستند و از خدمات این‬ ‫صندوق بهره می برند‪ .‬وی با اشاره به خدمات بیمه ای‬ ‫صن��دوق اعتباری هنر اظهارکرد‪ :‬یک��ی از برنامه های‬ ‫مهم ما گس��ترش و بهبود خدمات بیمه ای است تا با‬ ‫ایجاد فضای امن ش��غلی‪ ،‬فعالیت های حرفه ای اهالی‬ ‫فرهنگ و هنر کشور تداوم یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق اعتباری هنر اظهارکرد‪ :‬تاکنون‬ ‫ح��دود ‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر از س��ینماگران کش��ور به‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی معرفی و از خدمات بیمه ای‬ ‫بهره مند شده اند‪.‬‬ ‫س��یدزاده در ادامه بیان کرد‪ :‬صندوق اعتباری هنر‬ ‫با ایجاد پوش��ش بیمه درمان تکمیلی برای اعضا خود‬ ‫در سراسر کش��ور توانسته بخش مهمی از هزینه های‬ ‫مازاد بر تعرفه های بیمه تامین اجتماعی بیمه ش��دگان‬ ‫و اف��راد تحت تکفل انها را تامین کند‪ .‬در س��ال ‪،۹۸‬‬ ‫‪ ۶۲۲۸‬نفر از فعاالن سینمایی کشور زیرپوشش بیمه‬ ‫درمان تکمیلی این صندوق قرار دارند‪ .‬هر سینماگری‬ ‫که عضو صندوق اعتباری هنر است‪ ،‬می تواند در زمان‬ ‫ثبت نام از خدمات بیمه درمان تکمیلی بهره مند شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به خدمات‬ ‫حس��ن زاهدی‪ ،‬صدابردار پیشکسوت سینما گفت‪:‬‬ ‫تامین امنیت ش��غلی اهالی س��ینما مهم ترین انتظار‬ ‫سینماگران از مدیریت جدید سینما است‪ .‬به طور قطع‬ ‫اگر مبحث مهم تامین امنیت ش��غلی که سال هاست‬ ‫روی زمین مانده و اجرایی نش��ده درست شود بخش‬ ‫عمده ای از مش��کالت سینمای کش��ور و سینماگران‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫صداب��ردار فیلم ه��ای س��ینمایی «خاک اش��نا» و‬ ‫«درب��اره الی» با اش��اره به اینکه مدی��ران دولتی باید‬ ‫مراقب امنیت شغلی سینماگران باشند‪ ،‬گفت‪ :‬تامین‬ ‫امنیت ش��غلی به معنای این است که هر کسی نتواند‬ ‫به س��رعت خود را به عنوان یک سینماگر پیشکسوت‬ ‫جا بزند و به جای پیشکس��وتان را در پروژه ها بگیرد؛‬ ‫تامی��ن امنیت ش��غلی به این معنا اس��ت که ورود به‬ ‫سینمای حرفه ای مس��تلزم تاییدیه از نهادهایی باشد‬ ‫که در امور س��ینمایی ذی نفع هستند؛ تامین امنیت‬ ‫ش��غلی به این معنا اس��ت ک��ه در ش��رایطی که من‬ ‫صدابردار باید وس��ایل صداب��رداری را به چندین برابر‬ ‫نرخ تهیه کنم این امید و اطمینان را داش��ته باشم که‬ ‫حضورم در سینما بی ثمر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫امنیت ش��غلی مسئله چند وجهی است که بیکاری‬ ‫فقط یکی از انهاست‪ ،‬اما در این میان هنرمندانی هم‬ ‫هستند که با وجود سختی های بسیار‪ ،‬فیلم می سازند‬ ‫اما فیلم های شان امکان نمایش پیدا نکرده و وضعیت‬ ‫مبهم��ی دارن��د‪ .‬هرچند وزارت ارش��اد ب��ا پرداخت‬ ‫هزینه های ساخت‪ ،‬تالش می کند ضرر و زیان کمتری‬ ‫به ای��ن افراد وارد ش��ود اما هر هنرمن��دی البته اگر‬ ‫هنرمند واقعی باش��د‪ ،‬خواهان دیده شدن اثرش است‬ ‫چراکه اثر هنری در برخورد با مخاطب است که کامل‬ ‫می شود و فیلمی که در معرض دید مخاطب گذاشته‬ ‫نشود‪ ،‬نمی تواند اثر کاملی به شمار اید‪.‬‬ ‫فیلم های تازه ای که خوب نمی فروشند‬ ‫ب��ه کارگردانی نیما جاویدی نیز این هفت��ه با فروش ‪ ۱۶۱‬میلیون‬ ‫توم��ان به رده س��وم پرفروش های هفته صعود کرد‪ .‬فیلم «ش��بی‬ ‫که ماه کامل ش��د» هم در چهاردهمین هفت��ه اکران با نمایش در‬ ‫‪ ۷۴‬س��الن س��ینما ‪ ۱۲۵‬میلیون تومان فروخ��ت و در رده چهارم‬ ‫پرفروش ه��ای هفته قرار گرفت‪ .‬اخرین س��اخته رضا میرکریمی‬ ‫با عنوان «قصرش��یرین» نیز در هفتمین هفته نمایش خود در ‪۹۰‬‬ ‫سالن سینما ‪ ۱۱۴‬میلیون تومان فروخته است و در رده پنجم قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در بررس��ی میزان فروش ‪ ۵‬فیلم تازه اکران ش��ده سینماها‬ ‫ید هد «روس��ی» اقبال بیشتری نس��بت به دیگر اثار‬ ‫نیز نش��ان م ‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬این فیلم به کارگردانی امیرحسین ثقفی پس از ‪۳‬‬ ‫هفته نمایش در ‪ ۷۸‬س��الن س��ینما ‪ ۸۷‬میلی��ون تومان فروخته تا‬ ‫در مجموع به فروش ‪ ۵۵۵‬میلیون تومانی دس��ت یابد و در جدول‬ ‫پرفروش های هفتگی جایگاهی بهتر از شش��می به دس��ت نیاورده‬ ‫اس��ت‪« .‬چاقی» ب��ه کارگردانی راما قویدل دیگ��ر فیلم تازه اکران‬ ‫ش��ده در دومین هفته نمایش خود در ‪ ۶۶‬سالن سینما ‪ ۶۳‬میلیون‬ ‫توم��ان فروخته تا در مجموع با فروش ‪ ۱۶۰‬میلیون تومانی در رده‬ ‫هفتم پرفروش ها قرار گیرد‪.‬‬ ‫تازه ترین س��اخته کامران قدکچیان با عنوان «جانان» نیز پس‬ ‫از ‪ ۵‬هفته نمایش در ‪ ۴۸‬س��الن سینما این هفته ‪ ۲۱‬میلیون تومان‬ ‫فروخت تا به مجموع ‪ ۳۲۰‬میلیون تومانی در گیش��ه دس��ت یابد و‬ ‫در رده یازده��م پرفروش ها قرار گی��رد‪ .‬برمودا نیز در دومین هفته‬ ‫منوچهر شاهسواری‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی در س�ینما امنیت ش�غلی‬ ‫ندارد‬ ‫تهیه کننده فیلم سینمایی «عشق طاهر» با انتقاد از‬ ‫شرایط حال حاضر سینمای ایران گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫به هیچ عنوان شاهد امنیت شغلی بخش خصوصی در‬ ‫سینما نیستیم‪.‬‬ ‫خس��رو امیرصادقی افزود‪ :‬وقتی سرمایه گذار بخش‬ ‫خصوصی نتواند جرات سرمایه گذاری داشته باشد در‬ ‫نتیجه تولیدی نیز در سینما انجام نمی شود و این در‬ ‫شرایطی اس��ت که ‪ ۹۰‬درصد فعاالن بخش خصوصی‬ ‫سینما ضعیف هستند و توانایی ساخت یک یا ‪ ۲‬فیلم‬ ‫بیشتر در سال را ندارند‪.‬‬ ‫این تهیه کننده قدیمی سینما با ابراز گالیه از ورود‬ ‫بدون قاعده و قانون افراد به س��ینما گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫ش��رایط طوری شده که هر کس می تواند وارد سینما‬ ‫ش��ود در حالی که فیلمس��ازی هنر و تخصص است و‬ ‫اعتقاد من این اس��ت که به چه دلیل باید وارد برخی‬ ‫حیطه های حس��اس شد که س��ینما مورد هجمه قرار‬ ‫نگیرد‪.‬‬ ‫نمایش در ‪ ۱۷‬س��الن س��ینما ‪ ۵‬میلیون توم��ان فروخت و در رده‬ ‫س��یزدهم قرار گرفته است‪ .‬این فیلم به کارگردانی رهبر قنبری در‬ ‫مجموع نیز به فروش ‪ ۱۷‬میلیون تومانی رسیده است‪.‬‬ ‫«صدای منو می ش��نوید؟» به کارگردانی صادق پروین اشتیانی‬ ‫نیز ناکام اصلی فروش فیلم های تازه اکران است که در دومین هفته‬ ‫نمایش خود در ‪ ۱۰‬س��الن سینما فقط یک میلیون تومان فروخته‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن فیلم نیز در مجموع با ‪ ۲‬میلی��ون تومان فروش در رده‬ ‫پانزدهم جدول پرفروش های هفته قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹هشدار و نگرانی مدیران پردیس های سینمایی‬ ‫با ادامه روند رکود در بازار فروش بلیت فیلم های سینمایی برخی‬ ‫مدیران پردیس های س��ینمایی بیانی ه مش��ترکی صادر کردند‪ .‬در‬ ‫بیانیه مش��ترک برخی مدیران پردیس های سینمایی امده است‪:‬‬ ‫مجلس ع��زاداری هنرمن��دان و اهالی فرهنگ‬ ‫و هن��ر در هفتمین روز ش��هادت امام حس��ین(ع)‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مجلس‬ ‫عزاداری هفتمین روز شهادت حضرت سیدالشهدا‬ ‫همچون س��ال های گذش��ته با حضور هنرمندان و‬ ‫اهالی فرهنگ و هنر در موسس��ه توس��عه هنرهای‬ ‫معاصر برگزار می ش��ود‪ .‬این ایین روز سه شنبه ‪۲۶‬‬ ‫شهریور از ساعت ‪ ۱۲:۳۰‬در محل موسسه واقع در‬ ‫خیاب��ان کریم خان زند‪ ،‬خیابان ابان جنوبی‪ ،‬کوچه‬ ‫ارشد‪ ،‬شماره ‪ ۱۰‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدمهدی عسگرپور‬ ‫سیدحسین سیدزاده‬ ‫حسن زاهدی‬ ‫دو فیل��م ایران��ی در بخش رقابت��ی پانزدهمین‬ ‫جش��نواره فیلم «زوریخ» در کش��ور سوئیس برای‬ ‫کسب جایزه چشم طالیی بهترین فیلم این رویداد‬ ‫س��ینمایی رقاب��ت می کنن��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫فهرس��ت فیلم های حاضر در جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم «زوریخ» در س��ال جاری میالدی اعالم ش��د‬ ‫و فیلم «متری ش��یش و نیم» به کارگردانی سعید‬ ‫روس��تایی و «پسر مادر» س��اخته مهناز محمدی‬ ‫در بخش رقابت��ی اصلی این رویداد س��ینمایی به‬ ‫نمایندگی از س��ینمای ایران روی پ��رده خواهند‬ ‫رف��ت‪« .‬متری ش��یش و نی��م» چن��دی پیش در‬ ‫بخش افق های هفتاد و شش��مین جش��نواره فیلم‬ ‫ونیز نخس��تین حض��ور بین المللی خ��ود را تجربه‬ ‫کرده ب��ود‪ ۱۴ .‬فیلم از کش��ورهایی چ��ون ایران‪،‬‬ ‫سوئد‪ ،‬استرالیا‪ ،‬برزیل‪ ،‬فرانسه‪ ،‬گواتماال‪ ،‬مکزیک‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬دانمارک‪ ،‬بوس��نی و هرزگوین و امریکا در‬ ‫بخش رقابتی جش��نواره فیلم زوریخ برای کس��ب‬ ‫جایزه چش��م طالیی بهترین فیلم جشنواره رقابت‬ ‫می کنند‪ .‬امسال «الیور استون» کارگردان مطرح‬ ‫امریکایی ریاس��ت هیات داوران بخش رقابتی این‬ ‫رویداد س��ینمایی را ب��ر عه��ده دارد‪ .‬پانزدهمین‬ ‫جش��نواره بین المللی فیلم زوریخ از ‪ ۲۶‬س��پتامبر‬ ‫تا ‪ ۶‬اکتبر (‪ ۴‬تا ‪ ۱۴‬مهر) در کش��ور سوئیس برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اجرای دوباره نمایش‬ ‫مهتاب نصیرپور‬ ‫نمایش «اثر پرتوهای گاما بر گل های همیش��ه‬ ‫بهار» که فروردین امس��ال روی صحنه بود‪ ،‬دوباره‬ ‫اجرا می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪« ،‬اث��ر پرتوهای‬ ‫گام��ا بر گل های همیش��ه بهار» نخس��تین تجربه‬ ‫کارگردانی مهتاب نصیرپور براس��اس متنی از پل‬ ‫زیندل در تماشاخانه مهرگان اجرا می شود‪ .‬در دور‬ ‫تازه اجرا‪ ،‬گروه بازیگران تغییرهای داشته است‪ .‬این‬ ‫نمایش از ‪ ۲۷‬ش��هریور هر روز به جز شنبه ها روی‬ ‫صحنه می رود‪ .‬مهتاب نصیرپور‪ ،‬سامان مظلومی‪،‬‬ ‫مبینا طبایی‪ ،‬المیرا صارمی‪ ،‬اریان مجدپور و نیکتا‬ ‫مستوفی بازیگران این نمایش هستند‪ .‬شهرام زرگر‬ ‫این نمایشنامه را ترجمه کرده است‪ .‬رستاک حالج‬ ‫خواننده و اهنگساز «ترانه گل های همیشه بهار» را‬ ‫برای این نمایش اجرا کرده است‪.‬‬ ‫برپایی بزرگداشتی‬ ‫برای «جالل ال احمد»‬ ‫خسرو امیرصادقی‬ ‫«در نخس��تین نشست هم اندیشی مدیران پردیس های سینمایی‬ ‫کش��ور و بررس��ی ش��رایط بحرانی به وجود امده در کاهش شدید‬ ‫فروش و جذب مخاطبان س��ینمایی تابس��تان؛ علل این کاهش و‬ ‫معضالت حوزه تولید‪ ،‬توزیع و نمایش به بحث و تبادل نظر گذاشته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫افزای��ش روزان��ه و بی روی��ه هزینه ه��ای این بخش ه��ای مهم‬ ‫س��ینمایی( تولید‪ ،‬توزیع و نمایش) و به ویژه هزینه های کمرشکن‬ ‫پردیس های س��ینمایی باعث نگرانی شدید این پردیس هاست که‬ ‫در ص��ورت ادامه این رون��د‪ ،‬خطر تعطیلی س��ینماهای ایران (در‬ ‫ماه های گذش��ته تعدادی از سینماهای کش��ور تعطیل شده اند) و‬ ‫کاهش شدید امنیت شغلی دست اندرکاران این گلوگاه های اصلی‬ ‫و مهم سینمای ایران شده است‪.‬‬ ‫پردیس های مهم س��ینمایی ایران ضمن اظهار نگرانی ش��دید و‬ ‫هشدار بابت ادامه رکود سینماها در ماه های اینده از مدیران دولتی‬ ‫و صنفی س��ینما درخواس��ت دارند‪ ،‬ضمن جلوگی��ری از ادامه این‬ ‫رکود نسبت به اتخاذ تصمیم های عاجل و راهگشا در راستای رونق‬ ‫سینمای ایران اقدام های الزم را در دستور کار قرار دهند‪».‬‬ ‫گروهی از مدیران پردیس های سینمایی ایران که در این نشست‬ ‫حضور داش��تند عبارتند از ایران مال‪ ،‬ک��وروش‪ ،‬زندگی و مگامال‪،‬‬ ‫باغ کتاب‪ ،‬هنر ش��هرافتاب و گلس��تان شیراز‪ ،‬اکو مال کرج و ویالژ‬ ‫توریست مشهد‪.‬‬ ‫همزمان با پنجاهمین سالگرد درگذشت زنده یاد‬ ‫جالل ال احمد‪ ،‬ایین بزرگداشتی برای او و یادی از‬ ‫سیمین دانشور برگزار می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬این ایین با همکاری انجمن دوس��تداران سیمین‬ ‫و جالل روز دوش��نبه ‪ ۲۵‬ش��هریور از ساعت ‪ ۱۷‬تا‬ ‫‪ ۱۹‬در فرهنگسرای س��رو به نشانی ولیعصر‪ ،‬باالتر‬ ‫از پارک س��اعی‪ ،‬خیابان س��اعی‪ ۲‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫یحیی یثربی‪ ،‬فریدون مجلس��ی‪ ،‬محس��ن محبی‪،‬‬ ‫عبدالحسین خس��روپناه‪ ،‬محمدحس��ین دانایی‬ ‫و ش��هین اوجاق علیزاده‪ ،‬س��خنرانان ای��ن برنامه‬ ‫خواهن��د بود‪ .‬همچنین قس��مت هایی از مس��تند‬ ‫«جالل ال احمد» س��اخته پریسا عشقی نیز ضمن‬ ‫سخنرانی ها پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫مستند «کارون»‬ ‫مهمان جشنواره ترکیه ای‬ ‫مس��تند «کارون» به کارگردانی محمد احسانی‬ ‫در پنجمی��ن حض��ور بین الملل��ی در جش��نواره‬ ‫فیلم های مس��تند اکولوژیک «بوزکادا» در ترکیه‬ ‫به نمای��ش در می اید‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬این فیلم‬ ‫در ششمین جشنواره بین المللی مستند اکولوژی‬ ‫«ب��وزکادا» که از ‪ ۹‬ت��ا ‪ ۱۳‬اکتبر (‪۱۷‬تا ‪۲۱‬مهر) در‬ ‫کشور ترکیه برگزار می ش��ود به نمایش درخواهد‬ ‫امد‪ .‬ای��ن جش��نواره یکی از شناخته ش��ده ترین‬ ‫جش��نواره های فیلم با موضوع محیط زیس��ت در‬ ‫س��طح جهان اس��ت و فیلم مس��تند «کارون» در‬ ‫بخش پانورامای جشنواره به نمایش در خواهد امد‪.‬‬ ‫مس��تند «کارون» روایت��ی تغزلی و ش��اعرانه از‬ ‫رودخان��ه کارون اس��ت ک��ه با اس��یب های جدی‬ ‫زیست محیطی روبه رو است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫ایین عزاداری هنرمندان‬ ‫در هفتمین روز شهادت‬ ‫امام حسین (ع)‬ ‫شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 23‬شهریور ‪ 14 - 1398‬محرم ‪ 14 - 1441‬سپتامبر‪ - 2019‬شماره‪ - 1367‬پیاپی‪2685‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫درحاشیه افزایش تقاضا برای خانه های ‪30‬متری از سوی قشر کم درامد در تهران‬ ‫گالری گردی و فرصت تماشای هنر عاشورایی‬ ‫زند‪ ،‬خیاب��ان نجات اللهی ش��مالی‪ ،‬کوچه زبرجد‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۱۰‬قرار دارد‪.‬‬ ‫دنا‪ :‬نمایشگاه پژوهشی تبلیغات و رسانه در دهه‬ ‫‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۵۰‬با نام «س��ازمان فاکوپ��ا» از ‪ ۲۲‬تا ‪۲۷‬‬ ‫شهریور در گالری دنا برگزار می شود‪ .‬عالقه مندان‬ ‫می توانن��د برای بازدی��د از این رویداد به نش��انی‬ ‫خیابان س��پهبد قرن��ی‪ ،‬بعد از چه��ارراه طالقانی‪،‬‬ ‫کوچه سوسن‪ ،‬شماره ‪ ،۴‬طبقه ‪ ۲‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ژاله‪ :‬نمایش��گاه نقاشی س��حر علیزاده با عنوان‬ ‫«نابجای��ی» ‪ ۲۲‬تا ‪ ۳۱‬ش��هریور در گالری ژاله به‬ ‫نش��انی کریم خان زن��د‪ ،‬خیابان ایرانش��هر‪ ،‬کوچه‬ ‫نوشهر‪ ،‬شماره ‪ ۳‬میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫س�یحون‪ :‬نمایشگاه نقاشی مهدی دشتی با نام‬ ‫«م��اه صورتی» ‪ ۲۲‬ش��هریور تا ‪ ۳‬مه��ر در گالری‬ ‫س��یحون به نش��انی خیابان وزرا‪ ،‬خیابان چهارم‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۱‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫ش�روه‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی زهره عاقبتی با نام‬ ‫«طبیع��ت کرمان» ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۷‬ش��هریور در گالری‬ ‫ش��روه به نش��انی خیابان فاطمی‪ ،‬خیابان دائمی‪،‬‬ ‫کوچه خجسته‪ ،‬شماره ‪ ۹‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫ش�میس‪ :‬نمایش��گاه گروه��ی نقاش��ی «ک��ژ‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مربوط به همه ساعت های کار ‪ -‬پابرجا ‪ -‬بخشی از تنفس‬ ‫‪ -2‬شهری در غرب استان گیالن ‪ -‬مستقیما و بدون انحراف‬ ‫‪ -3‬گذرگاه ‪ -‬ماده قندی موجود در شیر ‪ -‬شبکه اطالع رسانی رایانه ای‬ ‫‪ -4‬صدای دهن کجی ‪ -‬خطا و اشتباه غیرعمد ‪ -‬سرهنگ اروپایی ‪ -‬رود بزرگ سیبری‬ ‫در روسیه‬ ‫‪ -5‬جنس زایا ‪ -‬ضمیری است مفعولی ‪ -‬یک گروه نظامی ‪ -‬چهره‬ ‫‪ -6‬ولیکن ‪ -‬میمون تنومند جنگلی‬ ‫‪ -7‬جزیره ای در اقیانوس هند ‪ -‬کامیون ارتشی‬ ‫‪ -8‬ضرورت ورزش کشتی ‪ -‬زمزمه محبت معلم‬ ‫‪ -9‬از پرداخت های شبکه بانکی ‪ -‬احسان و گرامی شمردن‬ ‫‪ -10‬میان در میان ‪ -‬ذوق ذاتی‬ ‫‪ -11‬سرراست و اندازه ‪ -‬مجموعه افراد یک کشور ‪ -‬سنگ زرازما ‪ -‬پارلمان روسیه‬ ‫‪ -12‬پهن و گس��ترده ‪ -‬کش��وری در قاره افریقا همنام با پایتخت خود‪ -‬س��نگینی و‬ ‫بردباری ‪ -‬نت هفتم‬ ‫‪ -13‬صحن خانه ‪ -‬مسلسل پایه دار ‪ -‬همراه دشت‬ ‫‪ -14‬غم دوری و هجران‪ -‬عمارتی در کاخ گلستان‬ ‫‪ -15‬فریاد شبان ‪ -‬نیمی از جامعه انسانی‪ -‬کتابی نوشته کالپکاجروم‪ ،‬نویسنده انگلیسی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ش ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫‪10‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫د‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ح‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫‪13‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫پ‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫س ک‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫س س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪221‬‬ ‫پ‬ ‫ت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ت‬ ‫‪13‬‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫‪14‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫ش ک‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سر نهادن بر سجاده مظلومیت‬ ‫بر صفیر نخس��تین تازیانه ای که فرا رفت‬ ‫و ف��رو امد و بر پوس��ت لخت م��ان خطی از‬ ‫خون کش��ید‪ ،‬کدامین گ��وش گواهی داد؟‬ ‫ب��ر اذرخش نخس��تین شمش��یری که فرا‬ ‫رف��ت و ف��رو امد و فریاد س��رخ رگان مان را‬ ‫به اس��مان افش��اند کدامین چشم گواهی‬ ‫داد؟ بر رویش نخس��تین دیوارهای زندان و‬ ‫پیوستن نخس��تین دانه های زنجیر و ثقل س��همگین نخستین غل و‬ ‫یوغ و بر ظلمت غلیظ س��یاه چال‪ ،‬خانه قرن هامان‪ ،‬کدامین دل گواهی‬ ‫داد؟ بر نخس��تین شب گرس��نگی مان که گرسنگی تا تاق مان می برد‪،‬‬ ‫کدامین انس��ان گواهی داد؟ و کدامین تشنگی شناخته گواه نخستین‬ ‫قطره مرگی بود که در دهان ابخوان مان چکاندند و پس از ان کدامین‬ ‫گوش هجوم تازیانه ها را ش��نید و کدامین چش��م برق شمش��یرها را‬ ‫ن هامان گرفت و چه کس��ی بر‬ ‫دی��د؟ و کدامی��ن دل در ظلمت زن��دا ‬ ‫گرس��نگی و تشنگی همیش��ه مان گواهی داد؟ هیچ کس و هیچ کس‪.‬‬ ‫نه هیچ گوش��ی و چش��می و نه هیچ قلبی‪ .‬که ما همه یک تن بودیم که‬ ‫تازیانه می خوردیم‪ .‬در برق شمشیرها می شکافتیم و در ظلمت خیس‬ ‫زندان ها می پوس��یدیم و جز ما که بود که طعم تازیانه را چشیده و درد‬ ‫شمش��یر را کش��یده و ظلمت زندان مان را لمس کرده و در گرسنگی و‬ ‫تش��نگی مان مچاله شده باش��د؟ و در کدام دادگاه متهمی می تواند به‬ ‫نفع خود ش��هادت دهد؟ این بود ک��ه بی هیچ دلیل و مدرکی و بی هیچ‬ ‫ش��اهدی و حتی بی هیچ دادگاهی‪ ،‬محکوم بودیم و بی یافتن مدافعی‬ ‫تازیان��ه می خوردیم؛ ش��کنجه می ش��دیم و در ف��واره خون مان وضو‬ ‫می گرفتیم و بر س��جاده مظلومیت سرخ مان سر می نهادیم و شهیدی‬ ‫را اه می کشیدیم‪ .‬اه!‬ ‫* از نوش��ته اس��تاد پرویز خرس��ند با نام ش��هید همه اعصار که در‬ ‫عاشورای سال ‪ ۱۳۵۰‬نوشته و در حسینیه ارشاد خوانده شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وفاداری در عاشورا‬ ‫اش�کان تقی پ�ور‪ ،‬کارش�ناس‬ ‫ارش�د فرهن�گ و زبان های باس�تانی‪:‬‬ ‫«وفاداری»‪ ...‬تشنه لب‪ ،‬سر و دست در َره یار‬ ‫و باور دادن‪« ...‬ازادگی»‪«...‬پهلوانی»‬ ‫معان��ی حماس��ی در تم��ام لحظاتِ‬ ‫این‬ ‫ِ‬ ‫تاس��وعا و عاش��ورا متبلور اس��ت‪ .‬تاسوعا به‬ ‫نپذیرفتن امان نامه‬ ‫سبب های پهلوانی مانند‬ ‫ِ‬ ‫دش��من‪ ،‬روز ابوالفضل عباس اس��ت‪ .‬او نماد‬ ‫معانی اخالقی عمیق یادشده است؛ نه فقط در جایگاه جلوه گری شجاع‬ ‫در یک ماجرای چند دقیقه ای‪ .‬این نمادهای راس��تین اخالق‪ ،‬فراتر از‬ ‫هزاره ای قدمت دارند و هر سال غم را بر دل و اشک را بر دیده میلیون ها‬ ‫نفر می نش��انند‪ .‬اکنون هنگامه ان است بیش��تر بیندیشیم که فراتر از‬ ‫ظاه��ر ماجرا‪ ،‬این ب��زرگان باید کهن الگوهایی ب��رای تفکر عمیق تر بر‬ ‫واژگان «وف��اداری‪ ،‬ازادگی‪ ،‬حقیقت جویی‪ ،‬عدالت خواهی و پهلوانی»‬ ‫ب��رای تمام لحظات زندگی مان باش��ند‪ .‬بزرگانی مانند الگوهای بزرگ‬ ‫ملی و مذهبی ما در تمام جهان و میان ملت ها‪ ،‬ادیان‪ ،‬مذاهب و باورهای‬ ‫کنونی‬ ‫بش��ری‪ ،‬زینت بخش و احیاکننده «اخالق راستین» در جهان‬ ‫ِ‬ ‫نیازمند اخالق و ازادگی اند‪ .‬بکوش��یم قدر پیام جهانی شان را عمیق تر‬ ‫و فرات��ر از ظاهر ماجرا بدانیم‪ .‬فراتر از ابرا ِز احساس��اتی پاک و بی مانند‬ ‫در جای جای کهن دیار و فراتر از مرزهای مان‪ ،‬بکوش��یم به ایین های‬ ‫مل��ی و مذهبی مان عمیق تر بیندیش��یم تا رهگش��ای علمی‪ ،‬عملی و‬ ‫اخالق��ی افزون تر ب��رای زندگی خویش و ایندگان مرز پرگهر باش��ند‬ ‫و دستاوردهای عملی و س��ودمند بیشتری برای زندگی روزمره مان از‬ ‫حوزه گرانقدر میراث بزرگ معنوی مان داشته باشیم‪.‬‬ ‫میراث‬ ‫تونل برفی ازنا ثبت ملی شد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪222‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬عزم و اراده قوی ‪ -‬انکه به تنهایی سخن می گوید‬ ‫‪ -2‬قیر معدنی ‪ -‬غوزه پنبه ‪ -‬دارای جالی فلزی‬ ‫‪ -3‬دس��تور و فرم��ان دادن ‪ -‬پرن��ده جنگل نش��ین ‪ -‬واح��د توان‬ ‫الکتریکی‬ ‫‪ -4‬حرف همراهی عرب ‪ -‬منحنی در ریاضیات ‪ -‬درد و رنج ‪ -‬نوشته‬ ‫فکاهی‬ ‫‪ -5‬اغاز کار ‪ -‬دلجویی ‪ -‬شکم بند طبی‬ ‫‪ -6‬سنگدلی ‪ -‬بلوط دریایی‬ ‫‪ -7‬شکاف و رخنه ‪ -‬ساز بادی‬ ‫‪ -8‬اعتماد کردن ‪ -‬شادمانی‬ ‫‪ -9‬بی مهار ‪ -‬هر بخش از کتاب‬ ‫‪ -10‬شوهرخواهر ‪ -‬خرس درختی استرالیایی‬ ‫‪ -11‬بازیکن خط دفاع ‪ -‬محل توقف کشتی ‪ -‬پیمان و عهد‬ ‫‪ -12‬زودشکن ‪ -‬توپ چوگان ‪ -‬به اتش اسپند سوزد ‪ -‬عصاره اناری‬ ‫‪ -13‬کالم استفهام ‪ -‬مقابل یکدیگر قرار گرفتن ‪ -‬مناجات‬ ‫‪ -14‬جمله امری ‪ -‬نشانه مفعولی ‪ -‬میخ بزرگ اهنی‬ ‫‪ -15‬تغییرات شیمیایی موادغذایی در بدن ‪ -‬اشاره به مکانی نزدیک‬ ‫شهید همه اعصار‬ ‫تونل برفی ازنا به شماره ‪ ۵۷۳‬در فهرست اثار‬ ‫طبیعی کش��ور ثبت ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا تونل‬ ‫برفی ازنا در منطقه اش��ترانکوه معروف به الپ‬ ‫ایران ق��رار دارد‪ .‬این ش��گفتی بی نظیر حاصل‬ ‫انباش��ته ش��دن هزاران تن برف در س��ال های‬ ‫متمادی در اشترانکوه اس��ت؛ دره ای زیبا واقع‬ ‫در روستای کمندان ازنا که هر سال بر اثر ریزش‬ ‫بهمن های س��همگین درون ان‪ ،‬توده ای از برف تش��کیل می شود و پس از‬ ‫جاری شدن اب ناشی از ذوب برف ها در فصل بهار‪ ،‬تونلی بسیار زیبا در ان‬ ‫به وج��ود می اید‪ .‬طول این تونل اف��زون بر ‪ ۸۰۰‬متر و ارتفاع ان از بین ‪۲.۵‬‬ ‫تا ‪ ۳‬متر اس��ت‪ .‬از این تونل برفی فقط در فصل های بهار و تابستان می توان‬ ‫بازدید کرد و برای رسیدن به ان باید تا روستای کمندان با اتومبیل رفت و‬ ‫حدود ‪ ۲‬ساعت را پیاده روی کرد‪.‬‬ ‫موسیقی مذهبی اصیل را‬ ‫به گوش مردم برسانید‬ ‫داوود فتحعلی بیگ�ی‪ ،‬پیشکس�وت نمایش ه�ای‬ ‫ایین�ی و مذهب�ی‪ :‬زمانی ک��ه موس��یقی ایرانی وارد‬ ‫مباح��ث مذهب��ی ش��د‪ ،‬ع��ده ای از هر بخ��ش مانند‬ ‫روضه خوان ه��ا‪ ،‬نوحه خوان ه��ا یا افرادی ک��ه در تعزیه‬ ‫فع��ال بودن��د‪ ،‬باتوجه به هدف و ن��وع بهره برداری خود‬ ‫بخش هایی از این موس��یقی را استفاده کردند‪ .‬این افراد‬ ‫در دوره خود کسانی بودند که به طور مثال نوحه خوانی‬ ‫را می ش��ناختند و یاد گرفته بودند؛ یعنی می دانستند که اگر قرار است اشعاری‬ ‫بخوانند چگونه باید بخوانند‪.‬‬ ‫متاس��فانه امروزه نمی توان به اش��عاری که در نوحه ها اس��تفاده می شود شعر‬ ‫گف��ت؛ چراکه بیش��تر بخش کالم نوحه و مرثیه های ام��روزی یک کالم موزون‬ ‫دم دستی و سبک است که به وسیله رادیو و تلویزیون رواج یافته است‪ .‬همچنین‬ ‫در رادیو و تلویزیون تنها مداحی ‪ 4‬یا ‪ 5‬نفر ادم مش��خص پخش می ش��ود و هر‬ ‫ش��بکه ای را هم که انتخاب کنیم اینها را می بینی��م‪ .‬از طرفی خود همین افراد‬ ‫نوحه خ��وان دریغ می کنند که ش��عرهای خوب از ش��اعران مرثیه پرداز موجه را‬ ‫انتخ��اب کنند‪ .‬خیلی وقت ها می بینم که خودش��ان چیزهایی س��ر هم کرده و‬ ‫می خوانن��د‪ .‬منظوم کردن کالم را خیلی ه��ا می توانند انجام دهند اما هر چیزی‬ ‫شعر و ادبیات به مفهوم ادبی و هنری اش نیست‪.‬‬ ‫اغل��ب نوحه خوان��ان ی��ا روضه خوان��ان اطالعات زی��ادی از موس��یقی ندارند‬ ‫ام��ا تلویزی��ون نوحه خوانی انها را پخ��ش می کند؛ در نتیجه جوان ترها ش��یوه‬ ‫نوحه خوان��ی انها را می بینن��د و از همان تقلید می کنند‪ .‬زمانی که الگوس��ازی‬ ‫نمی کنیم و نوحه خوانی و پخش ان را در انحصار عده ای خاص که علم موسیقی‬ ‫ندارند قرار می دهیم‪ ،‬نتیجه همین می شود‪.‬‬ ‫در جاه��ای گوناگون کالس های اموزش مداحی داری��م‪ ،‬اما ایا نباید نظارتی‬ ‫بر این کالس ها باش��د که چه اموزش می دهند؟ در طول س��ال‪ ،‬نوارهای صوتی‬ ‫نوحه خوانی زیادی منتش��ر می ش��ود که خیلی از انها اصال کیفیت ندارند‪ .‬باید‬ ‫دید ک��ه از کجا مجوز می گیرند؟ اگر مجوز نمی گیرند پس چرا کس��ی برخورد‬ ‫نمی کند؟ ما مرکز موسیقی و سرود صداوسیما‪ ،‬وزارت ارشاد‪ ،‬دایره امر به معروف‬ ‫و نه��ی از منک��ر و‪ ...‬داری��م اما هیچ ک��دام از اینها خود را موظ��ف نمی دانند و‬ ‫تش��کیالت ناظری هم نیست‪ .‬نمی گویم چیزی را سانسور کنیم بلکه باید به طور‬ ‫کارشناسی نظارت شود؛ چراکه موسیقی ما در حال تخریب است‪.‬‬ ‫مهم ترین کار برای حل مشکالت موسیقی مذهبی‪ ،‬الگوسازی و ارائه نمونه های‬ ‫اصیل است‪ .‬زمانی که نمونه های اصیل ارائه‪ ،‬الگوسازی و پخش شود‪ ،‬در نهایت‬ ‫ب��ه گوش مردم خواهد رس��ید و مردم اث��رات ان را خواهند دید‪ .‬در واقع باید با‬ ‫اس��تفاده از مداحان سرشناس‪ ،‬نوحه های مناسب و اصیل مدام در ایام عزاداری‬ ‫در رادیو و تلویزیون پخش ش��ود‪ .‬البته کارهایی انجام شده و دفتر ادبیات و هنر‬ ‫حوزه هنری کارهای خوبی در این زمینه انجام داده اما مرکزی که اینها را منتشر‬ ‫کند کجاست؟ چرا رادیو و تلویزیون نباید اینها را پخش کند؟‬ ‫برخی از مداحان ترانه های لس انجلسی را کپی می کنند‪ .‬کسی که مداحی اش‬ ‫در تلویزی��ون پخ��ش می ش��ود باید حداقل های��ی از موس��یقی را بداند و حد و‬ ‫حدودهایی را رعایت کند‪ .‬هر کسی که نمی تواند شعر بگوید‪« .‬حسین جان علی‬ ‫اکبرت کو» را همه می توانند بس��ازند‪ .‬مشکل ما اینجاست که درست و حسابی‬ ‫به کس��انی که باید‪ ،‬بها نمی دهیم‪ .‬ما صدها مداح ت��راز اول داریم؛ مداحانی که‬ ‫دهان ش��ان را باز می کنند گهربار است و کالم فاخر می گویند اما کسی توجهی‬ ‫نمی کند‪ .‬البته تا زمانی که مرکزی که این قضیه را هدایت می کند تصمیم نگیرد‬ ‫اتفاقی رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫موس��یقی مذهبی دوران قاجار را هر جا پخش کنند همه جذب ان می شوند‪.‬‬ ‫قرار اس��ت حقیقتی را مطرح کنیم و یک هنر را رواج دهیم که اصالت داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬اکن��ون بعضی ها درباره تعزی��ه می گویند که باید ن��واوری کنیم‪ .‬اما چه‬ ‫نواوری؟ ب��ا کدام متخصص می خواهی نواوری کنی؟ ح��ال نواوری کردی چه‬ ‫کسی می خواهد ان را تبلیغ کند؟ می ایند از اساس خراب می کنند و می گویند‬ ‫ن��واوری کرده اند‪ .‬یکی کیبورد می اوردو یکی طبل‪ .‬هر کس یک س��از می اورد‪.‬‬ ‫به هر حال در هر چیزی نظم و نظام وجود داش��ته و باید به همان ش��کل ادامه‬ ‫پیدا می کرد‪ .‬اگر حس��ینیه های داخل بازار را ببینیم هنوز نمونه های س��نتی را‬ ‫می خوانند و همانگونه عزاداری می کنند و وقتی می ش��نویم هم ویژگی حماسی‬ ‫دارند و هم ویژگی غم و اندوه‪ .‬کالم انس��ان را درگیر و تا اعماق وجود ادم نفوذ‬ ‫می کند‪ /.‬ایسنا‬ ‫دیدگاه‬ ‫ادینه ‪ ۲۲‬ش��هریور هنرمن��دان عرصه هنرهای‬ ‫تجس��می در گالری های تهران حاضر ش��ده اند تا‬ ‫عکس ه��ا‪ ،‬اثار حجمی و نقاش��ی های خ��ود را در‬ ‫معرض دید عالقه مندان به هنر قرار دهند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫این هفته ب��ا ‪ ۱۶‬افتتاحیه‪،‬‬ ‫گالری ه��ای تهران میزبان عالقه مندان به هنرهای‬ ‫تجسمی هستند‪.‬‬ ‫ا‪ :‬نمایش��گاه مجس��مه مانی رامهرم��زی با نام‬ ‫«غریبگی مش��ترکات» ‪ ۲۲‬شهریور تا اول مهر در‬ ‫گالری ا به نش��انی خیابان کریم خان زند‪ ،‬خیابان‬ ‫عضدی (ابان جنوبی)‪ ،‬کوچه اردشیر ارشد‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ۷‬برقرار است‪.‬‬ ‫احس�ان‪ :‬نمایش��گاه گروه��ی «واکاوی» ب��ا‬ ‫گرداوری س��مانه محمدزاده ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۷‬ش��هریور‬ ‫در نگارخانه احس��ان به نشانی اقدسیه‪ ،‬اجودانیه‪،‬‬ ‫خیاب��ان چهارده��م ش��رقی‪ ،‬ش��ماره ‪ ۲۲‬میزبان‬ ‫هنردوستان است‪.‬‬ ‫ای جی‪ :‬نمایش��گاه عکس «استعداد ای جی ‪»۷‬‬ ‫از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۸‬ش��هریور در گال��ری ای جی واقع در‬ ‫خیابان کریم خان‪ ،‬خیابان عضدی جنوبی‪ ،‬ش��ماره‬ ‫‪ ۴۳‬برپا است‪.‬‬ ‫ایده‪ :‬نمایش��گاه گروه��ی «پویش رنگ ها ‪ »۷‬با‬ ‫کیوریتوری س��حر فتح اللهی ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۷‬ش��هریور‬ ‫در گالری ایده به نش��انی کریم خ��ان زند‪ ،‬خیابان‬ ‫س��نایی‪ ،‬کوچه هجدهم‪ ،‬ش��ماره ‪ ،۲۶‬طبقه دوم‬ ‫میزبان هنردوستان است‪.‬‬ ‫ت�م‪ :‬نمایش��گاه گروهی عکس باعنوان «س��فر‬ ‫رنگین کم��ان» ‪ ۲۲‬ت��ا ‪ ۲۸‬ش��هریور در گالری تم‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬این گال��ری در خیابان کریم خان‬ ‫نگریستن» ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۸‬شهریور در نگارخانه شمیس‬ ‫به نش��انی فرمانیه‪ ،‬بلوار اندرزگو‪ ،‬خیابان دانیالی‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۸‬برپاست‪.‬‬ ‫شیث‪ :‬نمایش��گاه نقاشی نرگس اقایی با عنوان‬ ‫«فصل اب و رنگ» ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۷‬ش��هریور در گالری‬ ‫ش��یث به نش��انی چهارراه ولیعص��ر‪ ،‬ضلع جنوبی‬ ‫پ��ارک دانش��جو‪ ،‬کوچه ش��یرزاد ش��رقی میزبان‬ ‫عالقه مندان است‪.‬‬ ‫طراحان ازاد‪ :‬نمایشگاه سرامیک درسا اسدی‬ ‫با نام «داستان بدون فرازونشیب ال وبل» ‪ ۲۲‬تا ‪۲۷‬‬ ‫ش��هریور در گالری طراحان ازاد به نشانی میدان‬ ‫فاطمی‪ ،‬میدان گل ها‪ ،‬میدان س��لماس‪ ،‬شماره ‪۵‬‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫گلستان‪ :‬نمایشگاه نقاشی مریم عیوضی ‪ ۲۲‬تا‬ ‫‪ ۲۷‬ش��هریور در گالری گلستان به ادرس دروس‪،‬‬ ‫خیابان شهید کماسایی‪ ،‬شماره ‪ ۳۴‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫گوی�ا‪ :‬نمایش��گاه گروهی نقاش��ی «گل باران»‬ ‫با هدف حراج اثار نقاش��ی هنرمن��دان اهدایی به‬ ‫مناطق س��یل زده کش��ور ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۵‬ش��هریور در‬ ‫نگارخانه گویا به نش��انی کریم خان زند‪ ،‬روبه روی‬ ‫ایرانشهر‪ ،‬شماره ‪ ۸۹‬برپاست‪.‬‬ ‫ماه مهر‪ :‬نمایشگاه گروهی ویدئوارت «اپگرید»‬ ‫‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۵‬ش��هریور در گالری ماه مهر به نش��انی‬ ‫خیابان افریقا‪ ،‬کوچه نیلوفر‪ ،‬شماره ‪ ۷‬برپاست‪.‬‬ ‫نجم�ا‪ :‬نمایش��گاه گروه��ی «هنر عاش��ورایی»‬ ‫‪ ۲۲‬ت��ا ‪ ۲۷‬ش��هریور در نگارخانه نجما به نش��انی‬ ‫بلوارمیرداماد‪ ،‬خیابان الب��رز‪ ،‬ابتدای خیابان تابان‬ ‫ش��رقی‪ ،‬ش��ماره ‪ ،۴۴‬طبق��ه پنجم جنوب��ی برپا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫محرم های قدیم‬ ‫محس�ن جالل پور‪ ،‬فعال اقتصادی‪ :‬محرم که می شد‬ ‫اهالی محل به مدیریت حاج احمد اقای جبارپور بساط‬ ‫عزاداری را برپا می کردند‪ .‬خانه ما در یکی از سابات های‬ ‫(بن بس��ت سرپوشیده) خیابان سعدی و کنار خانه اقای‬ ‫جبارپور قرار داشت‪.‬‬ ‫رس��م ان روزه��ای کرمانی ها این بود ک��ه در حیاط‬ ‫خانه های بزرگ ی��ا در کوچه های عریض یا میدانگاهی‬ ‫وس��یع‪ ،‬چادری بزرگ برپ��ا می کردند و ‪ 10‬روز به ع��زاداری می پرداختند‪ .‬برپا‬ ‫کردن چادر هم اداب خودش را داشت‪.‬‬ ‫اهالی محل و بازاریان یکی دو روز مانده به محرم قرار می گذاشتند و با سالم‬ ‫و صل��وات پایه های چ��ادر را در زمین فرو می کردند و چ��ادر بزرگ را روی انها‬ ‫می انداختند‪ .‬روضه خوانی عصرها ‪ 3 ،2‬س��اعت پیش از نماز مغرب و عشا شروع‬ ‫می شد و تا اقامه نماز جماعت ادامه پیدا می کرد و پس از ان مردم به خانه های‬ ‫خود می رفتند‪.‬‬ ‫پس��ربچه ها یک پای اصلی تدارکات و خدمات رس��انی به عزاداران بودند‪ .‬من‬ ‫کارم را ب��ا جفت کردن کفش عزاداران ش��روع کردم‪ .‬بعدها که بزرگ تر ش��دم‪،‬‬ ‫گالب پاش دس��تم دادند و ماموریتم این بود که عزاداران حسینی را معطر کنم‪.‬‬ ‫بزرگ تر که شدم پارچ اب و لیوان برداشتم و به تشنگان اب دادم و بعدها جزو‬ ‫جوانانی بودم که برای عزاداران چای می بردم‪.‬‬ ‫یادش به خیر‪ ،‬عصرها که روضه خوانی ش��روع می شد جمعیت زیادی از اهالی‬ ‫مح��ل می امدند و پای س��خنرانی های پرش��ور روحانیون می نشس��تند‪ 2 .‬یا ‪3‬‬ ‫روحان��ی س��خنرانی می کردند و به طور معمول اخری��ن روحانی روضه گرم تری‬ ‫داشت و در پایان روضه خوانی او نماز جماعت برگزار می شد‪.‬‬ ‫اواس��ط صحبت اخوندها‪ ،‬چاوش��ی ها می امدند که ام��روز به مداحان معروف‬ ‫ش��ده اند‪ .‬س��وزناک می خواندند و اش��ک همه را درمی اوردند‪ .‬هیچ کس حرف‬ ‫سیاس��ی نمی زد و اصوال هیچ موضوعی غیر از عاشورا و تبیین مبانی قیام کربال‬ ‫مطرح نمی شد‪.‬‬ ‫روزهای اخر روضه خوانی روزهای خاصی بود‪ .‬حدیث کساء می خواندند و مردم‬ ‫هم می گریستند‪ .‬شب اخر عزاداری حاج احمد جبارپور مداحی می کرد و اشک‬ ‫همه را درمی اورد‪ .‬روز اخر هم دیگ ابگوش��ت بار می گذاشتند‪ ،‬سفره ای در کار‬ ‫نبود و اهالی محل سهمی از ان به خانه می بردند‪.‬‬ ‫یادش به خیر‪ ،‬ان روزها دهه محرم دهه تزکیه روح و روان بود‪ .‬تمام که می شد‬ ‫س��بکبال بودیم و لطی��ف‪ .‬روضه خانه های ان موقع سرش��ار از صفا و صمیمیت‬ ‫بود‪ .‬سیاس��ی نبود و هر کس که پای صحبت ها و مویه هایش می نشستیم‪ ،‬دلی‬ ‫سوخته داشت‪ .‬این روزها دل سوخته کیلویی چند؟‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1477

روزنامه صمت 1477

شماره : 1477
تاریخ : 1398/12/07
روزنامه صمت 1476

روزنامه صمت 1476

شماره : 1476
تاریخ : 1398/12/06
روزنامه صمت 1475

روزنامه صمت 1475

شماره : 1475
تاریخ : 1398/12/05
روزنامه صمت 1474

روزنامه صمت 1474

شماره : 1474
تاریخ : 1398/12/04
روزنامه صمت 1473

روزنامه صمت 1473

شماره : 1473
تاریخ : 1398/12/03
روزنامه صمت 1472

روزنامه صمت 1472

شماره : 1472
تاریخ : 1398/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!