روزنامه صمت شماره 1352 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1352

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫راه نجات اقتصادی‬ ‫توجه به استارت اپ ها است‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1352‬پیاپی ‪2670‬‬ ‫شرایط امروز ایران‬ ‫با گذشته متفاوت است‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫راهکارهایی برای‬ ‫حمایت از استارت اپ ها‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫بلوغ سنگ در ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫سنتی ها‬ ‫مدرن سازی کنند‬ ‫گفت و گو‬ ‫نرخ دالر که در هفته های گذش��ته نوس��ان زیادی را تجربه کرده و در بین کانال های ‪ ۱۱‬و‬ ‫‪ ۱۲‬هزار تومان در نوس��ان بود‪ ،‬از میانه هفته گذش��ته در رقم ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان قفل شده‬ ‫و حتی این هفته را با همین نرخ اغاز کرده اس��ت‪ .‬بازار ارز این روزها در حالی این ارامش را که‬ ‫به نظر می رسد به دلیل تثبیت سیاست خارجی و اقتصادی‪ ،‬کاهش تقاضا در بازار و همچنین‬ ‫مدیریت مناس��ب بانک مرکزی رقم خورده‪ ،‬تجربه می کند که مرداد س��ال گذش��ته یکی از‬ ‫پرنوس��ان ترین ماه ها را تجربه می کرد‪ .‬قیمت ها هر لحظه تغییر می کرد و این ش��رایط قدرت‬ ‫پیش بینی و برنامه ریزی را از فعاالن اقتصادی گرفته بود‪ .‬اما در شرایط کنونی‪ ،‬بازار ارز در یک‬ ‫ثباتی نس��بی به سر می برد‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی گفته است از پس دوره ای سخت بازار ارز‬ ‫ایران پیش بینی پذیر و باثبات شده است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫«نرخ نامشخص» موضوع ‪ ۴۰‬درصد تخلف های صنفی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رئیس اتحادیه مش��اوران ام�لاک تهران می گوید تالش‬ ‫هم��کاران او در زمین��ه نپذیرفت��ن اجاره ه��ای نامتعارف‬ ‫ازس��وی مالکان‪ ،‬در ارامش این روزه��ای بازار اجاره موثر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تب تند اجاره بها‬ ‫فروکش کرد‬ ‫بازار ارز پیش بینی پذیر می شود؟‬ ‫‪9‬‬ ‫سود برخی ها در پراکندگی‬ ‫امور بازرگانی است‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ایست دالر در کانال ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان‬ ‫چهره ‬ ‫تحلیل اشتباهی‬ ‫به نام «رکود مسکن»‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬باوجود ش��رایط س��ختی که دش��من برای م��ا رقم زده‪،‬‬ ‫خوش��بختانه افزایش درخواست س��رمایه گذاری برای ورود به تولید داشته ایم که این امر نشانگر‬ ‫جاری بودن روحیه امید‪ ،‬کار و تالش در کشور و شکست نقشه های دشمن است‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫راه نجات اقتصادی توجه به فناوری های نوین و اس��تارت اپ ها اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫برای نخستین بار نمایشگاه توانمندی های ساخت داخل و رونق تولید را برگزار کردیم که با دیگر‬ ‫نمایش��گاه ها متفاوت بوده و با اس��تقبال خوبی نیز روبه رو شد‪ .‬این موضوع نشان دهنده این است‬ ‫که نهضت ساخت داخل با قدرت و قوت در حال شکل گیری است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1352‬‬ ‫پیاپی ‪2670‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫اعطای وام به اس��تارت اپ ها در واقع خنجری است‬ ‫که به این ش��رکت ها زده می ش��ود‪ .‬این مدل حمایت‬ ‫در دنی��ا هم جواب ن��داده و باتوجه به نرخ بهره بانکی‬ ‫بهره گی��ری از ای��ن ش��یوه می توان��د هزینه س��رمایه‬ ‫ش��رکت ها را به مرات��ب افزای��ش ده��د و ب��رای انها‬ ‫خطرس��از باشد؛ بنابراین انچه دارای اهمیت است ان‬ ‫اس��ت که به روشنی مشخص باشد راهکار شرکت های‬ ‫استارت اپی غیر از درامدزایی برای شرکت چه ارزشی‬ ‫ب��رای جامع��ه دارد‪ ،‬از ای��ن رو بای��د در تدوین طرح‬ ‫تجاری ش��رکت ها دقت نظر کافی لحاظ شود‪ .‬اکنون‬ ‫در زمینه بوم های کسب وکار اطالعات گوناگونی وجود‬ ‫دارد و کتاب ه��ای گوناگونی به چاپ رس��یده که الزم‬ ‫اس��ت فع��االن این عرصه تمرکز باالی��ی بر این بخش‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬ازس��وی دیگر اینکه همکاران تجاری‬ ‫ش��رکت ها چه کس��انی باش��ند یا حیطه فعالیت انها‬ ‫ملی یا بین المللی تعریف ش��ود‪ ،‬اهمیت بس��یار دارد‪.‬‬ ‫امروز ش��رکت های هندی باوجود ب��ازار بزرگی که در‬ ‫کش��ور خود در اختی��ار دارند‪ ،‬همچنان ب��ر بازارهای‬ ‫بین الملل��ی تمرکز دارند و به دنبال ورود به این بازارها‬ ‫هستند‪ .‬ازس��وی دیگر در طرح تجاری شرکت ها باید‬ ‫به طورحتم مدل های تامین س��رمایه انها دیده شود و‬ ‫بهترین راهکار نیز ان اس��ت که ش��رکت ها با سرمایه‬ ‫ش��خصی خود کار را اغاز کنند ت��ا در گام های بعدی‬ ‫بتوانند شرایط بهتری برای خود فراهم کنند‪.‬‬ ‫در عین حال نباید از این نکته غافل ش��د که تامین‬ ‫مال��ی ارزان قیم��ت در کس��ب وکارهای گوناگ��ون از‬ ‫ضرورت ها است و باید هزینه سرمایه شرکت ها به دقت‬ ‫تعیین و بررسی شود‪ ،‬زیرا بزرگ ترین چالش شرکت ها‬ ‫در تامین مالی همین هزینه سرمایه است‪ .‬در این بین‬ ‫یافتن س��رمایه گذار خطرپذیر از دیگر مواردی اس��ت‬ ‫که اهمیت بس��یار دارد‪ ،‬اما اینکه این س��رمایه گذاران‬ ‫یا ش��ریکان تج��اری در حیطه های دیگر چه خدماتی‬ ‫ارائ��ه می کنند نیز دارای اهمیت بس��یار اس��ت و باید‬ ‫م��ورد توجه قرار گیرد تا این س��رمایه گذاران بتوانند‬ ‫در زمینه های گوناگون خدمات مناسبی ارائه کنند‪.‬‬ ‫ان��دازه س��رمایه م��ورد نیاز ش��رکت ها نی��ز امری‬ ‫قابل توجه اس��ت‪ ،‬زیرا برای تامین هر میزان س��رمایه‬ ‫راهکارهای متفاوتی وج��ود دارد‪ .‬همچنین مطالعات‬ ‫فرصت س��نجی از نیازهای اساسی شرکت ها است که‬ ‫به طورمعمول مورد بی توجهی قرار می گیرد‪ .‬بس��یاری‬ ‫از فعاالن حوزه دانش بیان و استارت اپ ها بر این باورند‬ ‫که ایده انها بسیار نایاب و بکر است‪ ،‬اما پرسش مطرح‬ ‫انکه‪ ،‬ایا ممکن نیست در ایران یا جهان دست کم چند‬ ‫نفر پیش از شما این موضوع را در دستور کار قرار داده‬ ‫باش��ند؟ به همین دلیل ش��رکت ها باید ایده های خود‬ ‫را مورد راس��تی ازمایی قرار دهند‪ .‬در تمام کشورهای‬ ‫جهان گام اصلی برای توس��عه ش��رکت ها ورود به بازار‬ ‫بورس و سرمایه است که در ایران باتوجه به مشکالت‬ ‫مالیاتی‪ ،‬بس��یاری از شرکت ها ترجیح می دهند از این‬ ‫ش��یوه چشم پوش��ی کنند‪ .‬درنهایت می ت��وان گفت‬ ‫تخصیص تس��هیالت در بس��یاری از کشورهای جهان‬ ‫یکی از رایج ترین مکانیس��م های حمایتی برای بخش‬ ‫خصوصی اس��ت و در موارد قابل توجهی اثربخش بوده‬ ‫و نتای��ج مفیدی به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬در ایران نیز‬ ‫ارائه تس��هیالت می تواند ابزار خوبی برای ش��روع یک‬ ‫بو کار باش��د اما اعطای تسهیالت ارزان قیمت به‬ ‫کس ‬ ‫شرکت های نوپا و استارت اپ ها از الزام ها و سازکارهای‬ ‫ویژه ای برخوردار است که برای موفقیت باید توجه به‬ ‫این نکات در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫حال چه باید کرد؟‬ ‫‪ -۱‬توصی��ه می ش��ود به ج��ای حمای��ت م��ادی از‬ ‫استارت اپ ها نظام مالکیت حقوقی را در ایران اصالح‬ ‫کنی��م‪ .‬کارافرین��ی در غ��رب و البته در ش��رق امروز‬ ‫به س��بب پیشرفت و تقنین قوانین نظام مالکیت بسیار‬ ‫توسعه یافته است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ب��ه ج��ای اعط��ای وام کم بهره یا ه��ر وامی به‬ ‫اس��تارت اپ ها باید روی ابزارهای بازار س��رمایه مانند‬ ‫تم��ام دنی��ا و ممال��ک مترق��ی کار کرد‪ .‬ب��ازار ایده‪،‬‬ ‫تجاری س��ازی و عرضه ه��ای اولیه ب��دون رعایت گام‬ ‫نخست امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫‪ -۳‬به ج��ای تمام حمایت ها‪ ،‬برای اس��تارت اپ های‬ ‫ایران��ی ام��کان دریافت مش��اوره بین الملل��ی فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬فضای اس��تارت اپی ای��ران ظرفیت بین المللی‬ ‫ش��دن را دارد؛ ان را جهان��ی کنیم‪ ،‬برای برندس��ازی‬ ‫اس��تارت اپ های ایران��ی هزینه کنی��م و برای گرفتن‬ ‫مشاور بین المللی و صاحب نام تالش کنیم‪.‬‬ ‫‪ -۵‬قوانین را برای اس��تارت اپ ها تسهیل کنیم‪ .‬در‬ ‫شرایط امروز تس��هیل گری قوانین برای تمام حوزه ها‬ ‫به ویژه استارت اپ ها می تواند بسیار مفید باشد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬زمینه حضور ش��رکت های فناوری بزرگ جهانی‬ ‫در ایران را فراهم اوریم‪.‬‬ ‫امید اس��ت روزی فضای نواوری و استارت اپی ایران‬ ‫به انچه س��زاوارش است برس��د و جوانان ایران زمین‬ ‫بتوانن��د به س��مت ایج��اد اس��تارت اپ های جهانی و‬ ‫منطقه ای حرکت کنند‪.‬‬ ‫شرایط امروز ایران با گذشته متفاوت است‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬در روزهای‬ ‫گذش��ته ایس��تادگی و صالبت ملت ایران جلوه ای از‬ ‫جلوه های خود را نش��ان داد و انگلیس��ی ها فهمیدند‬ ‫ش��رایط امروز ایران ش��رایط گذش��ته نیس��ت که با‬ ‫دسیس��ه بتوانند قدرت نمای��ی کنند و ملت ایران هم‬ ‫مجبور ش��ود از ثروت دریایی خود دس��ت بردارد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش خانه ملت‪ ،‬علی الریجانی در ابتدای جلس��ه‬ ‫علنی دیروز مجلس ش��ورای اس�لامی ضمن تبریک‬ ‫اعیاد غدیر و قربان و بازگشت سرافرازانه ازادگان عزیز‬ ‫به میهن اسالمی گفت‪ :‬در روزهای گذشته ایستادگی‬ ‫و صالبت ملت ایران جلوه ای از جلوه های خود را نشان‬ ‫داد و انگلیسی ها فهمیدند شرایط امروز ایران شرایط‬ ‫گذشته نیست که با دسیسه بتوانند قدرت نمایی کنند‬ ‫و ملت ایران هم مجبور ش��ود از ث��روت دریایی خود‬ ‫دس��ت بردارد‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به اقدام های انگلیس��ی ها علیه مل��ت ایران در تاریخ‬ ‫معاصر افزود‪ :‬انها در گذش��ته با همکاری امریکایی ها‬ ‫کودتای ‪ ۲۸‬مرداد را س��ازمان داده بودند تا حکومت‬ ‫ملی مصدق را س��رنگون و دولت دست نشانده پهلوی‬ ‫را برای چند دهه بر ایران مسلط کنند‪ .‬شرایط ان روز‬ ‫را مقایس��ه کنید با قدرت و هیمنه امروز ایران که در‬ ‫یک اقدام ایذایی و دزدانه مجبور ش��دند از اقدام خود‬ ‫عقب نش��ینی کنند‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫خطاب به امریکایی ها ادامه داد‪ :‬اگر فکر می کنید این‬ ‫کاره��ا قدرت نمایی اس��ت‪ ،‬بدانید همه ملت ایران در‬ ‫مقابل شما ایستاده اند‪ .‬همه را تحریم کنید تا بفهمید‬ ‫هی��چ حادثه ای رخ نمی دهد؛ مردم امریکا متاس��فانه‬ ‫گرفتار رهبران «دن کیشوتی» شده اند که با توهمات‬ ‫و خی��االت صحن��ه بین المللی را ب��رای ارضای خود‬ ‫ترسیم می کنند‪ .‬از فرط توهم دچار تناقض گویی های‬ ‫ابلهانه شده اند؛ از یک طرف می گویند ما اماده مذاکره‬ ‫هس��تیم و واسطه می فرستند و از طرفی وزیر خارجه‬ ‫کش��ورمان را تحری��م می کنند‪ .‬الریجان��ی ادامه داد‪:‬‬ ‫مقام��ات امریکا عوام هس��تند و تاریخ هم نمی دانند؛‬ ‫به تازگی «جان هوک» اظهارنظری درباره کودتای ‪۲۸‬‬ ‫م��رداد کرده که نش��ان می دهد چقدر با تاریخ بیگانه‬ ‫است‪ .‬او گفته اصال امریکا در کودتای ‪ ۲۸‬مرداد نقش‬ ‫نداشت و رهبران سیاسی مذهبی ایران حکومت ملی‬ ‫را س��رنگون کردند‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه امریکایی ها فراموش کرده اند که برای وزیر‬ ‫امور خارجه اسبق امریکا انقدر موضوع روشن بود که‬ ‫درب��اره کودتای ‪ ۲۸‬مرداد از مل��ت ایران عذرخواهی‬ ‫ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬ملت ایران در مکتب علوی رش��د یافته‬ ‫و اهل مجاهدت اس��ت تا عزتمندانه زندگی کند‪ .‬این‬ ‫ملت ش��رف و ایرانیت خود را به ح��راج نمی گذارد و‬ ‫ب��ا مقاومت خ��ود امریکا را پش��یمان می کند‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی همچنین با تبریک سالروز‬ ‫پی��روزی حزب اهلل لبنان در جنگ ‪۳۳‬روزه گفت‪ :‬این‬ ‫جنگ با مقاومت جانانه ملت رش��ید لبنان و حزب اهلل‬ ‫قهرمان سیلی محکمی به صهیونیست ها و امریکا زد‪.‬‬ ‫ای��ن پیروزی را به رهبر مجاهد حزب اهلل جناب اقای‬ ‫سیدحس��ن نصراهلل و صدیق گرام��ی اقای نبیه بری‬ ‫تبری��ک عرض می کن��م‪ .‬وی افزود‪ :‬جن��گ ‪۳۳‬روزه‬ ‫پرون��ده توهمی خاورمیانه جدی��د را که امریکایی ها‬ ‫طراح��ی کرده بودند ب��ه پ��روژه خاورمیانه مقاومت‬ ‫تبدیل کرد که ثمرات ان در کل منطقه منتشر شد‪.‬‬ ‫در واکنش به ازادی نفتکش «گریس یک» تاکید شد‬ ‫خبرگزاری اس��پوتنیک از ازادی کشتی توقیف شده‬ ‫گریس یک ازس��وی دیوان عالی جبل الطارق خبر داد‪.‬‬ ‫قاضی دیوان عالی جبل الطارق پنجشنبه گذشته با بیان‬ ‫اینکه درخواس��ت امریکا برای توقیف کش��تی به دست‬ ‫دادگاه نرس��یده‪ ،‬گفت مجوز ازادی کشتی گریس یک‬ ‫را صادر کرده اس��ت‪ .‬همچنین خبرگ��زاری هند اعالم‬ ‫ک��رد تمامی ‪ ۲۴‬خدمه هندی کش��تی گریس یک ازاد‬ ‫ش��ده اند‪ .‬به گزارش ایسنا رئیس حکومت جبل الطارق‬ ‫نیز اعالم کرد‪ :‬گریس یک می تواند به محض اماده شدن‪،‬‬ ‫ای��ن منطقه را ترک کند‪ .‬رئی��س حکومت جبل الطارق‬ ‫در حال��ی اعالم ک��رده که نفتکش ایرانی توقیف ش��ده‬ ‫گریس یک می تواند به محض اماده ش��دن‪ ،‬این منطقه‬ ‫را ترک کند که حمید بعیدی نژاد‪ ،‬س��فیر کشورمان در‬ ‫انگلیس نیز پنجشنبه شب در توییتی نوشت‪« :‬لحظاتی‬ ‫پیش با تصمی��م مقامات جبل الط��ارق و تایید دادگاه‪،‬‬ ‫نفتک��ش حامل نفت ای��ران از توقی��ف غیرقانونی ازاد‬ ‫ش��د‪ .‬کش��ورمان در تمامی ‪ ۴۰‬روز گذشته با مشارکت‬ ‫نهاده��ای ذی ربط داخلی تحت مدیریت وزارت خارجه‬ ‫گفت وگوهای مس��تمری در س��طح سیاسی‪ ،‬حقوقی و‬ ‫فنی با طرف انگلیس��ی برای رفع ای��ن اقدام غیرقانونی‬ ‫انج��ام داد‪ .‬امریکا با تالش های مذبوحانه اخرین لحظه‬ ‫قصد داشت مانع رفع توقیف نفتکش شود که با شکست‬ ‫تحقیرامیزی روبه رو شد‪ .‬با تالش های روزهای گذشته‬ ‫تمام��ی مقدم��ات و تمهیدات فن��ی الزم برای حرکت‬ ‫نفتکش به س��مت دریای ازاد نیز تامین ش��ده و کشتی‬ ‫پیروزی دیپلماسی فعال ایران‬ ‫به زودی منطقه جبل الطارق را ترک خواهد کرد‪».‬‬ ‫‹ ‹امریکا سعی داشت به اموال ما دستبرد بزند‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان نیز به ازادی ابرنفتکش‬ ‫گریس یک واکنش نشان داد و در توییتی نوشت‪ :‬امریکا‬ ‫ک��ه در تحقق اهداف��ش از طریق تروریس��م اقتصادی‬ ‫ازجمل��ه با مح��روم کردن بیم��اران س��رطانی از دارو‪،‬‬ ‫شکس��ت خورده‪ ،‬از نظام قضایی سوءاستفاده کرده تا به‬ ‫اموال ما در اب های ازاد دس��تبرد بزند‪ .‬این تالش برای‬ ‫دزدی دریایی‪ ،‬نشانگر بی اعتنایی دولت ترامپ به قوانین‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹شکست دیگری برای کاخ سفید‬ ‫س��خنگوی دولت نیز ازادی نفتک��ش گریس یک را‬ ‫شکس��ت دیگری برای کاخ سفید و پیروزی دیپلماسی‬ ‫فعال ایران دانست و در حساب توییتری خود نوشت‪ :‬این‬ ‫پی��روزی بدون هیچ تعهدی‪ ،‬ثمره اقتدار و کوتاه نیامدن‬ ‫از حقوق ملت است‪ .‬علی ربیعی در حساب توییتری خود‬ ‫نوش��ت‪ :‬نفتکش گریس یک باوجود تالش ها‪ ،‬فشارها و‬ ‫کارش��کنی های امریکا که همچنان ادامه دارد از توقیف‬ ‫غیرقانونی خارج و ازاد ش��د و شکست دیگری برای کاخ‬ ‫سفید به ثبت رسید‪ .‬وی در این پیام توییتری افزود‪ :‬این‬ ‫پیروزی بدون هیچ تعهدی ثمره اقتدار‪ ،‬دیپلماسی فعال‬ ‫و کوتاه نیامدن از حقوق ملت است‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت به سمت بندرهای مدیترانه‬ ‫معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬خبر توقیف‬ ‫دوباره نفتکش ایرانی گریس یک را نادرست اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این کش��تی بعد از رفع توقیف‪ ،‬در حال طی کردن‬ ‫مس��یر خود به س��مت بندرهای مدیترانه است‪ .‬جلیل‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه نام این نفتکش به «ادریان دریا»‬ ‫تغییر یافته‪ ،‬افزود‪ :‬موضوع��ات مربوط به توقیف دوباره‬ ‫این نفتکش صحت ندارد و اخبار رسمی درباره وضعیت‬ ‫این نفتکش ایرانی به زودی منتش��ر خواهد شد‪ .‬اسالمی‬ ‫اضاف ه کرد‪ :‬اتفاق جدیدی برای نفتکش ایرانی رخ نداده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش انگلیس به ازادی گریس یک‬ ‫وزارت ام��ور خارجه انگلیس در بیانیه ای که به ازادی‬ ‫ابرنفتکش گریس یک ازسوی دولت جبل الطارق مربوط‬ ‫می ش��ود‪ ،‬مدعی شد دولت جبل الطارق از ایران ضمانت‬ ‫گرفته که این کش��تی به سوی س��وریه حرکت نکند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا وزارت امور خارجه انگلیس پنجشنبه در‬ ‫بیانیه ای نوش��ت‪ :‬انگلیس نتیجه اقدام ها و فرایندهای‬ ‫قانون��ی مقام��ات جبل الط��ارق را که ب��رای جلوگیری‬ ‫از رس��یدن محموله این کش��تی به س��وریه در راستای‬ ‫تحریم ه��ای اتحادیه اروپا علیه س��وریه اتخاذ کرده‪ ،‬در‬ ‫نظ��ر دارد‪ .‬در ادامه بیانیه امده اس��ت‪ :‬م��ا در نظر داریم‬ ‫که دولت جبل الطارق از ایران ضمانت گرفته که کشتی‬ ‫گریس یک به س��وی س��وریه حرکت نکند‪ .‬ایران باید به‬ ‫ضمانتی که داده پایبند بماند‪ .‬ما گوش��ه ای نمی ایستیم‬ ‫و نمی گذاریم که ایران یا هر کش��ور دیگری تحریم های‬ ‫حیات��ی اتحادیه اروپا علیه کش��وری که از س�لاح های‬ ‫ش��یمیایی علیه مردم خودش استفاده کرده را دور بزند‪.‬‬ ‫دستور ویژه برای ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد‬ ‫به دنبال س��فر رئیس قوه قضاییه به اس��تان‬ ‫کردس��تان‪ ،‬جلسه شورای اداری این استان با‬ ‫حضور ایت اهلل رئیس��ی برگزار و برخی مطالب‬ ‫مبن��ی ب��ر باال ب��ودن امار فس��اد در برخی از‬ ‫سازمان های اداری و اجرایی استان کردستان‬ ‫با اس��تناد ب��ه گزارش یکی از مراجع رس��می‬ ‫مطرح ش��د‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬ایت اهلل رئیس��ی‬ ‫پ��س از اس��تماع اظهارات حاضران در جلس��ه با تاکید بر‬ ‫اینکه این موضوع نیازمند بررسی جدی است‪ ،‬از استاندار‬ ‫خواس��ت که ای��ن موضوع را بررس��ی و در صورت صحت‬ ‫موضوع برای برخورد و ریشه کنی فساد اداری تدبیر و اقدام‬ ‫جدی کند‪ .‬وی همچنین تاکید کرد که در صورت صحت‬ ‫نداش��تن ادعاهای مطرح ش��ده در ان گزارش‪ ،‬درباره این‬ ‫وزارت خارجه انگلیس در پایان نوشت‪ :‬هیچ گونه قیاس‬ ‫یا ش��باهتی میان حمله ها و توقیف غیرقانونی و غیرقابل‬ ‫قبول کش��تی های تجاری در تنگه هرمز ازس��وی ایران‬ ‫و اجرای تحریم های اتحادیه اروپا علیه س��وریه ازسوی‬ ‫دول��ت جبل الطارق وجود ندارد‪ .‬به ازادی کش��تیرانی و‬ ‫تج��ارت دریای��ی باید احترام گذاش��ته ش��ود و قوانین‬ ‫بین المللی باید حفظ شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹انچه گذشت‬ ‫نفتکش ایرانی گریس یک حدود ‪ ۴۰‬روز پیش به بهانه‬ ‫«نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه س��وریه» ازسوی‬ ‫ش��ناورهای نیروی دریای انگلیس در تنگه جبل الطارق‬ ‫توقیف ش��د‪ .‬به دنبال توقیف ای��ن نفتکش‪ ،‬برخی منابع‬ ‫خبری مدعی ش��دند ای��ن نفتکش حامل س�لاح بوده‬ ‫ام��ا دولت محل��ی منطق��ه جبل الطارق پ��س از انجام‬ ‫بررس��ی های ازمایشگاهی دقیق تاکید کرد که نفتکش‬ ‫گریس یک تنها حامل نفت خام بوده است‪ .‬دادگاه عالی‬ ‫جبل الط��ارق ابتدا روز جمع��ه‪ ۱۴ ،‬تیر حکم توقیف این‬ ‫نفتک��ش حامل نفت ایران را به مدت ‪ ۱۴‬روز تمدید کرد‬ ‫و پ��س از پایان این دوره بار دیگر حکم به تمدید ‪۳۰‬روزه‬ ‫توقیف نفتکش گریس یک داد‪ .‬پنجشنبه هفته گذشته‬ ‫دادگاه جبل الط��ارق حکم ازادی ای��ن نفتکش را صادر‬ ‫کرد‪ .‬همچنین خبرگزاری فرانسه بامداد شنبه خبر داد‬ ‫دادگاهی در امریکا براس��اس شکایت دولت این کشور‪،‬‬ ‫حکم توقیف نفتکش گریس یک در جبل الطارق را صادر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫کاری کنیم مردم دغدغه اقتصادی و ازادی نداشته باشند‬ ‫موضوع اطالع رس��انی شود‪ .‬براساس اطالعات‬ ‫به دس��ت امده رئیس قوه قضاییه در راس��تای‬ ‫ارزیاب��ی این گزارش و رس��یدگی به موضوع‪،‬‬ ‫دستور تش��کیل هیات ویژه ای از سازمان های‬ ‫نظارتی اس��تان با محوریت سازمان بازرسی و‬ ‫عضویت س��ازمان تعزیرات‪ ،‬دیوان محاسبات‪،‬‬ ‫اداره اطالعات و اطالعات س��پاه و ناجا را صادر‬ ‫کرد؛ بنابراین گزارش در س��اعات پایانی حضور رئیس قوه‬ ‫قضاییه در کردستان‪ ،‬نخستین جلسه این هیات با حضور‬ ‫ایت اهلل رئیس��ی و جمعی از مس��ئوالن قضایی مرتبط در‬ ‫دادگستری سنندج تشکیل شد‪ .‬رئیس قوه قضاییه در این‬ ‫جلس��ه دستور داد هر ‪ ۳‬ماه یک بار روند پیشرفت اقدام ها‬ ‫به وی گزارش شود‪.‬‬ ‫وزی��ر کش��ور گف��ت‪ :‬اث��رات‬ ‫فعالیت ه��ای فرهنگ��ی در جامع��ه‬ ‫نباید نادیده گرفته ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلن��ا‪ ،‬عبدالرض��ا رحمان��ی فضلی‬ ‫در ایین گش��ایش بیس��ت ودومین‬ ‫جشنواره تولیدات مراکز صداوسیما‬ ‫در بجن��ورد اظه��ار ک��رد‪ :‬بنای این‬ ‫جش��نواره از چندین سال گذشته‪ ،‬گذاشته شده‬ ‫که ظرفیت بس��یار خوبی است و توانسته بسیار‬ ‫موثر واقع شود‪ .‬وی با بیان اینکه یکی از تعاریف‬ ‫مهم هنر‪ ،‬خلق زیبایی اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خوش��ا‬ ‫به حال هنرمندان که خلق زیبایی می کنند و ان‬ ‫یکی از بزرگ ترین ابعاد شکرگزاری انسان است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬ما وظیفه داریم‬ ‫کاری کنیم که انس��ان ها در جامعه‬ ‫مش��کالت اقتصادی و دغدغه تامین‬ ‫زندگ��ی‪ ،‬ازادی و عدالت را نداش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬وی گفت‪ :‬مردم ایران خوب‬ ‫و عزیز هستند‪.‬‬ ‫در ه��ر زم��ان که الزم ب��وده پای‬ ‫کار بوده ان��د و امروز اگ��ر در دنیا باوجود تمامی‬ ‫تهدیده��ا و توطئه ها می توانی��م روی پای خود‬ ‫بایس��تیم و مسیر ش��دن که مس��یر استقالل‪،‬‬ ‫ازادی و توس��عه است را بپیماییم‪ ،‬به دلیل وجود‬ ‫همین مردم اس��ت که حقیقت را دوست دارند و‬ ‫مصلحت را می پذیرند‪.‬‬ ‫راه نجات اقتصادی توجه به استارت اپ ها است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬باوجود شرایط‬ ‫س��ختی که دش��من برای ما رقم زده‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫افزایش درخواست سرمایه گذاری برای ورود به تولید‬ ‫داش��ته ایم که این امر نش��انگر جاری بودن روحیه‬ ‫امید‪ ،‬کار و تالش در کش��ور و شکس��ت نقشه های‬ ‫دشمن است‪ .‬به گزارش شاتا رضا رحمانی در جلسه‬ ‫قرارگاه اقتصاد مقاومتی اس��تان همدان با اشاره به‬ ‫س��فر خود به این استان و حضور در شهرستان های‬ ‫مالی��ر و تویس��رکان بی��ان ک��رد‪ :‬در این اس��تان‬ ‫ظرفیت های بس��یار خوبی در ح��وزه مبل و منبت‬ ‫وجود دارد که باید مسئوالن برای توسعه‬ ‫ص��ادرات این صنعت اهتمام بیش��تری‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ادامه با اشاره به اهم برنامه ها‬ ‫و اولویت ه��ای ای��ن وزارتخانه در س��ال‬ ‫رونق تولید‪ ،‬اف��زود‪ 7 :‬محور برنامه های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تدوین‬ ‫و ابالغ شده که در راستای این محورها برای توسعه‬ ‫اس��تان می توان گام های خوبی برداش��ت‪ .‬رحمانی‪،‬‬ ‫فعال س��ازی معادن کوچک مقیاس به ویژه در حوزه‬ ‫عکس روز‬ ‫فلزات را از دیگر برنامه های امس��ال این‬ ‫وزارتخان��ه اع�لام کرد و گفت‪ :‬اس��تان‬ ‫همدان از این ظرفی��ت می تواند به طور‬ ‫وی��ژه ای بهره مند ش��ود‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫راه نجات اقتصادی توجه به فناوری های‬ ‫نوین و استارت اپ ها است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه برای نخستین بار نمایشگاه‬ ‫توانمندی های ساخت داخل و رونق تولید را برگزار‬ ‫کردی��م که ب��ا دیگر نمایش��گاه ها متف��اوت بوده و‬ ‫ب��ا اس��تقبال خوبی نیز روبه رو ش��د‪ .‬ای��ن موضوع‬ ‫نش��ان دهنده این اس��ت که نهضت س��اخت داخل‬ ‫ب��ا قدرت و قوت در حال ش��کل گیری اس��ت‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود نوین س��ازی نظام بازرگانی و تکمیل سامانه ها‬ ‫از توزیع تا مص��رف را از دیگر برنامه های وزارتخانه‬ ‫اع�لام و بیان کرد‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۵۳۸‬هزار انبار را‬ ‫شناسایی کرده ایم که اطالعات شان در سامانه جامع‬ ‫انبارها قرار گرفته است‪ .‬امار تمام قطعات و اجناس‬ ‫نیز به روز اس��ت و کمک می کن��د تا بتوانیم بهترین‬ ‫تصمیم را برای مدیریت توزیع بگیریم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫یاد ان همه فداکاری مردم و مسئولیت پذیری‬ ‫سیاست گذاران گرامی باد‬ ‫حصیربافی از کهن ترین صنایع دستی استان گلستان‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری در پیامی توییتری با گرامیداش��ت س��الروز بازگش��ت ازادگان ‪ 8‬سال دفاع‬ ‫مق��دس به کش��ور تاکی��د کرد یاد ان همه ف��داکاری و اخالص و ایثار مردم و ان هم��ه وحدت و همدلی و‬ ‫مس��ئولیت پذیری سیاس��ت گذاران و مجریان‪ ،‬زنده و گرامی باد‪ .‬در توییت اسحاق جهانگیری امده است‪:‬‬ ‫‪ ۲۶‬مرداد ‪ ۱۳۶۹‬روزی بود که ازادگان سرافراز ایرانی پس از سال ها اسارت پای به خاک میهن نهادند‪ .‬ان‬ ‫روز جامعه یکی از نزدیک ترین دستاوردهای صلح را به چشم دید و فرزندانش که شاهدان زنده مقاومت در‬ ‫اسارتگاه های مخوف بعثی بودند را با اشتیاق در اغوش کشید‪ .‬درس های پس از جنگ کمتر از اموخته های‬ ‫دوران دف��اع مق��دس و تجربه های پیش از ان نیس��ت‪ .‬روایت جنگ و صلح در دهه نخس��ت انقالب را باید‬ ‫خوب نوش��ت و خوب خواند‪ .‬دش��واری و در عین حال ضرورت و نتایج پذیرش قطعنامه ‪ ،۵۹۸‬صفحه دوم‬ ‫مقاومت ها و ش��هادت ها‪ ،‬جانبازی ها‪ ،‬اسارت ها و ایثارگری های ملت ما در طول ‪ 8‬سال دفاع مقدس است‪.‬‬ ‫این دو صحنه را با هم ببینیم و از هر دو در امتداد هم بیاموزیم‪ .‬یاد ان همه فداکاری و اخالص و ایثار مردم‬ ‫ی باد‪ .‬روز ازادگان‬ ‫و ان همه وحدت و همدلی و مس��ئولیت پذیری سیاس��ت گذاران و مجریان‪ ،‬زنده و گرام ‬ ‫هم بر همه ازادگان دوران انقالب و دفاع مقدس و خانواده های محترم شان مبارک‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه‬ ‫روس��یه در واکنش به اظهارات مش��اور امنیت‬ ‫مل��ی رئیس جمهوری امریکا مبنی بر س��رقت‬ ‫فناوری های موشکی این کشور ازسوی مسکو‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬امری��کا عالوه بر س��رقت اموال و‬ ‫ام�لاک دیپلماتیک‪ ،‬روس ها را هم در گوش��ه‬ ‫و کن��ار جهان می رباید‪ .‬جان بولتون‪ ،‬مش��اور‬ ‫امنی��ت ملی رئیس جمه��وری امریکا به تازگی‬ ‫اعالم کرده روس��یه بودجه بزرگی را برای امور‬ ‫دفاعی و مدرن س��ازی س�لاح های هس��ته ای‬ ‫خود و برای س��اخت موشک های جدید مافوق‬ ‫صوت که بخش عمده فناوری های ان از امریکا‬ ‫دزدیده شده‪ ،‬صرف می کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬معاون وزیر امور خارجه روسیه‬ ‫در ادام��ه رایزنی ه��ای مقام��ات دیپلماتیک‬ ‫روس��یه و کره شمالی درباره حل وفصل بحران‬ ‫در شبه جزیره کره به پیونگ یانگ سفر کرده و‬ ‫دیداره��ای جداگانه ای با ‪ 3‬تن از معاونان وزیر‬ ‫امور خارجه کره داشته است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬مع��اون پوتین گف��ت‪ :‬والدیمیر‬ ‫پوتی��ن‪ ،‬رئیس جمه��وری روس��یه و امانوئل‬ ‫ماکرون‪ ،‬همتای فرانس��وی وی درباره برجام‪،‬‬ ‫راهکاره��ای جلوگیری از تش��دید تنش میان‬ ‫ای��ران و امریکا و راه های تامین امنیت در اروپا‬ ‫و هم��کاری با این اتحادیه با یکدیگر گفت وگو‬ ‫خواهند کرد‪ .‬اوش��اکوف تاکی��د کرد وضعیت‬ ‫فعل��ی لیبی نیز در این نشس��ت مورد بحث و‬ ‫بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬کنفران��س خبری «جنگ جدید‬ ‫نفتکش ه��ا؛ اوضاع خلیج ف��ارس چگونه پیش‬ ‫خواه��د رف��ت» در مح��ل خبرگزاری راس��یا‬ ‫س��گودنیا در مس��کو برگ��زار ش��د‪ .‬گروهی از‬ ‫صاحب نظ��ران روس در میزگ��ردی ب��ه بیان‬ ‫دیدگاه های خ��ود درباره وضعیت خلیج فارس‬ ‫پرداخت��ه و ب��ه ای��ن نتیج��ه رس��یده اند که‬ ‫اقدام های امریکا و متحدانش تنها اوضاع را در‬ ‫این منطقه از جهان بدتر کرده است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬سرگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫روس��یه در همایش جوانان این کشور باعنوان‬ ‫محدوده مفاهیم به تبیین سیاست های روسیه‬ ‫در حوزه های گوناگون پرداخت و گفت‪ :‬امریکا‬ ‫به دنبال ان اس��ت تا تمام پیمان های موشکی‬ ‫را از بین ببرد و در واقع واشنگتن قصد نابودی‬ ‫نظام کنترل تسلیحات را دارد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬محمدج��واد ظری��ف در ادام��ه‬ ‫رایزنی ه��ای منطقه ای‪ ،‬به کویت رفت‪ .‬به گفته‬ ‫س��ید عباس موسوی وزیر امور خارجه در این‬ ‫س��فر یکروزه با همتای کویتی و سایر مقامات‬ ‫ان کش��ور درباره مس��ائل دوجانبه و تحوالت‬ ‫منطقه ای گفت وگ��و و تبادل نظر خواهد کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه در پایان اعالم‬ ‫کرد محمدجواد ظریف پس از پایان مذاکرات‬ ‫روز یکش��نبه کوی��ت را به مقص��د ایران ترک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��خنگوی وزارت خارجه فرانسه‬ ‫تاکی��د ک��رد حفظ مناف��ع اقتص��ادی برجام‬ ‫برای ای��ران تنها برعهده اروپایی ها نیس��ت و‬ ‫هم��ه امضاکنندگان ای��ن توافق در این زمینه‬ ‫مس��ئول هس��تند‪ .‬اگن��س ف��ن اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫اینس��تکس برای تس��هیل تراکنش های مالی‬ ‫تج��ارت مش��روع میان ای��ران و اروپا به وجود‬ ‫ام��ده و حفظ مناف��ع اقتص��ادی برجام برای‬ ‫ای��ران تنها برعه��ده اروپایی ها نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫دیگر امضاکنندگان توافق و جامعه جهانی‪ ،‬در‬ ‫زمینه به اجرا گذاشتن قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬شورای‬ ‫امنیت مسئولیت دارند‪.‬‬ ‫خان�ه ملت‪ -‬معاون سیاس��ی وزیر امور‬ ‫خارج��ه گفت‪ :‬ای��ران در تاری��خ معاصر خود‬ ‫اغازگ��ر هی��چ جنگی نبوده و پ��س از این هم‬ ‫نخواه��د ب��ود‪ ،‬ام��ا در دفاع از خ��ود کمترین‬ ‫تردیدی به خود راه نمی دهد و به هر متجاوزی‬ ‫س��ریع و کوبنده پاسخ خواهد داد‪ .‬سید عباس‬ ‫عراقچی در دیدار اعضای کمیس��یون سیاست‬ ‫خارج��ی‪ ،‬امنیتی و دفاعی مجلس نمایندگان‬ ‫اندونزی‪ ،‬ضمن استقبال از گسترش همه جانبه‬ ‫رواب��ط با اندونزی‪ ،‬سیاس��ت دفاعی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران را تش��ریح و اعالم کرد تقویت‬ ‫توانمندی های دفاعی ایران جنبه بازدارندگی‬ ‫دارد و علیه هیچ کشور دیگری نیست‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید‬ ‫مدع��ی ش��د جمه��وری اس�لامی همچنان‬ ‫«تصمیم��ی کلی��دی» ب��رای کنار گذاش��تن‬ ‫برنامه تس��لیحات هسته ای خود نگرفته است‪.‬‬ ‫ج��ان بولت��ون در گفت وگو با ص��دای امریکا‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر از رئیس جمهوری ترامپ بپرس��ید‬ ‫که بزرگ ترین تهدیدی که جهان با ان روبه رو‬ ‫است‪ ،‬چیس��ت؟ می گوید گسترش تسلیحات‬ ‫هس��ته ای‪ .‬من نی��ز به طورقطع با او موافقم‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل است که ما باید راه حلی برای کره‬ ‫ش��مالی و ایران بیابیم‪ .‬ما باید کاری کنیم که‬ ‫دیگر کش��ورها فکر نکنند چون این دو کشور‬ ‫می توانند به سالح اتمی دست یابند‪ ،‬پس انها‬ ‫هم می توانند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫راهکارهایی‬ ‫برای حمایت از‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1352‬‬ ‫پیاپی ‪2670‬‬ ‫کاهش امار بیکاری‬ ‫بلندمدت‬ ‫در ‪ ۷‬سال گذشته‬ ‫تهران محصور در‬ ‫سرو صدا‬ ‫تب تند اجاره بها‬ ‫فروکش کرد‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پرداخت یارانه تولید تایر‬ ‫به مصرف کننده‬ ‫ترمز پژو ‪ ۳۰۱‬صد درصد داخلی‪‎‬سازی شد‬ ‫پ��ژو ‪ ۳۰۱‬یک��ی از محصوالت جدی��د ایران خودرو‬ ‫اس��ت که بدون حضور طرف فرانس��وی ب��ه بیش از‬ ‫‪۶۰‬درصد داخلی سازی رسیده است‪.‬‬ ‫در این ب��اره همت ملی ش��کل گرف��ت و در تعامل‬ ‫بین خودروس��از و زنجیره تامین قرار است تولید این‬ ‫خ��ودرو به زودی اغ��از و وارد بازار ش��ود‪ .‬در این باره‬ ‫هاشم یکه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران‪‎‬خودرو‬ ‫قول اردیبهش��ت س��ال اینده را ب��ه عالقه مندان این‬ ‫مدل خودرویی داده است‪.‬‬ ‫روزهای پایانی تیر امسال تولید ازمایشی پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫به عنوان نخستین محصول جهاد خودکفایی اغاز شد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه روی پلتفرم این خودرو مدل های دیگری‬ ‫نیز قابل تولید اس��ت‪ .‬همچنین در زمینه الکترونیک‪،‬‬ ‫قطع��ات ازس��وی مهندس��ان داخلی و پژوهش��گران‬ ‫ایران خودرو طراحی و به‪‎‬سرانجام رسیده است‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹داخلی‪‎‬سازی ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫با تالش بس��یاری که با س��ختی های زیادی همراه بوده ایران‪‎‬خودرو‬ ‫توانس��ته موتور ‪EC ۵‬پژو ‪ ۳۰۱‬را تا ‪۸۰‬درصد بومی س��ازی کند که‬ ‫عالوه بر اس��تفاده در این خودرو برای س��ایر مدل‪‎‬های خودرویی هم‬ ‫قابلیت اجرا دارد‬ ‫می خواهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تبدیل تهدید به فرصت‬ ‫عض��و هیات‪‎‬مدیره انجمن قطعه‪‎‬س��ازان کش��ور در‬ ‫ادام��ه اظهارکرد‪ :‬باید به نوعی از ترامپ تش��کر کرد‬ ‫که س��بب ش��د ما با تکیه ب��ر ت��وان و ظرفیت های‬ ‫داخل��ی وابس��تگی خود را ب��ه خارج ک��م کنیم‪ .‬در‬ ‫واق��ع تحریم ه��ا باع��ث ش��د س��اخت داخ��ل رونق‬ ‫بگی��رد‪ .‬دلیلی ن��دارد نف��ت بفروش��یم و قطعه وارد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫هاشمی گفت‪ :‬سختی س��بب شکوفایی استعدادها‬ ‫می ش��ود‪ .‬به این ترتیب تحریم اگرچه به ظاهر تهدید‬ ‫است در بعضی بخش‪‎‬ها فرصتی در اختیار صنعتگران‬ ‫قرار داد تا توانمندی خود را به منصه ظهور برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت و تامین مواد اولیه‬ ‫هاشمی در ادامه با اش��اره به مشکالت تامین مواد‬ ‫اولیه از س��وی تولیدکنندگان گفت‪ :‬دولت باید فقط‬ ‫روی تولید و تامین م��واد اولیه مورد نیاز صنعتگران‬ ‫داخلی س��رمایه‪‎‬گذاری و نباید برای س��اخت قطعات‬ ‫ورود کند‪ .‬تولید و به‪‎‬س��رانجام رساندن ان را بر عهده‬ ‫صنعتگران بگذارد‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬دولت موظف اس��ت صنعت کشور را‬ ‫بین صنعتگران کوچک‪ ،‬متوسط و کوچک توزیع کند‪.‬‬ ‫صنعت نباید در چند ش��رکت بزرگ متمرکز شود‪.‬‬ ‫ش��رایط کش��ور ما به‪‎‬گونه‪‎‬ای اس��ت که اش��تغالزایی‬ ‫زیادی در واحدهای کوچ��ک صنعتی به‪‎‬وجود اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در هر بخش از صنع��ت چه واحدهای‬ ‫کوچک و چ��ه بزرگ افراد باهوش��ی وجود دارند که‬ ‫می‪‎‬توانند کارافرین باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی و ساخت‬ ‫هاش��می درب��اره مزیت ترمز پ��ژو ‪ ۳۰۱‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫در زمینه تولید ترمز کش��ور تجرب��ه ‪ ۴‬دهه‪‎‬ای دارد‪.‬‬ ‫فرام��وش نکنی��م صنعتگر ایرانی ح��رف برای گفتن‬ ‫دارد‪ .‬بیش از ‪ ۲۰‬س��ال است کشور در زمینه طرحی‬ ‫و ساخت ترمز فعالیت دارد‪ .‬طراحی ترمز این خودرو‬ ‫ب��ا توجه به جغرافیای کش��ور بزرگ تری��ن امتیاز ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه طراح��ی این ترمز ب��ا توجه به‬ ‫فرهن��گ رانندگی کش��ور طراحی و س��اخته ش��ده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به نوع��ی این نوع نگاه و بومی‪‎‬س��ازی قطعات‬ ‫از روش س��اخت مرح��وم قندچی به ش��اگردان او به‬ ‫ارث رس��یده‪ ،‬زیرا او هم هنگام تولید کامیون قطعات‬ ‫را براس��اس جاده‪‎‬ه��ای کش��ور طراح��ی می ک��رد و‬ ‫می‪‎‬ساخت‪.‬‬ ‫وی حت��ی برای مونتاژ‪ ،‬گیربک��س کامیون ماک را‬ ‫براساس نیاز جاده‪‎‬های کشور تغییر داده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رسیدن به تیراژ‬ ‫هاش��می درباره به تیراژ رس��یدن قطعات پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫ب��رای تولید و عرضه این خودرو ب��ه بازار افزود‪ :‬برای‬ ‫تیراژ مش��کلی وجود ن��دارد و درحال‪‎‬حاض��ر هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬قطعه س��از کوچک تر با ما برای تولید ترمز ‪۳۰۱‬‬ ‫همکاری دارند‪ .‬ما به زیرمجموعه‪‎‬های خود نقشه فنی‬ ‫را می‪‎‬دهیم و این قطعه‪‎‬س��ازان قطعات ریزتر را تولید‬ ‫و تامی��ن می کنند در نهایت محص��ول پایانی؛ یعنی‬ ‫ترمز در شرکت ما تولید می شود‪ .‬وی با بیان اینکه تا‬ ‫یک ماه اینده قطعه ای که ما تعهد تولید ان را داریم‬ ‫برای مرحله ازمایش اماده است‪ ،‬گفت‪ :‬به زودی نمونه‬ ‫ازمایشی در اختیار خودروساز قرار می‪‎‬گیرد و با تایید‬ ‫ان تولید انبوه ان اغاز می ش��ود‪ .‬هاش��می در پایان‬ ‫بیان کرد‪ :‬با توجه به همتی که بین صنعتگران حوزه‬ ‫خ��ودرو به‪‎‬وجود امده به‪‎‬زودی بازار ش��اهد مدل‪‎‬های‬ ‫جدیدتر خودرویی خواهد بود‪.‬‬ ‫هاشم یکه‪‎‬زارع‬ ‫ایران‪‎‬خودرو‬ ‫برنامه دارد‬ ‫تا پایان سال‬ ‫جاری‪۸۰ ،‬درصد‬ ‫پژو ‪ ۳۰۱‬را‬ ‫بومی سازی کند‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫گفتنی اس��ت هاش��م یکه‪‎‬زارع با اشاره به همکاری‬ ‫‪ ۳۰۰‬قطعه س��از در پ��روژه ‪ ۳۰۱‬گفت��ه ب��ود ای��ن‬ ‫خودروساز برنامه دارد تا پایان سال جاری‪۸۰ ،‬درصد‬ ‫پ��ژو ‪ ۳۰۱‬را بومی س��ازی کن��د و ای��ن خ��ودرو در‬ ‫خوش��بینانه ترین حالت تا پایان سال ‪ ۹۸‬و در حالت‬ ‫بدبینانه ترین ش��رایط تا اردیبهشت ‪ ۹۹‬به بازار عرضه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران‪‎‬خ��ودرو همچنین‬ ‫عنوان کرده بود‪ ،‬با تالش بس��یاری که با سختی های‬ ‫زی��ادی هم هم��راه بوده‪ ،‬این خودروس��از توانس��ته‬ ‫موت��ور‪EC ۵‬این خودرو را تا ‪۸۰‬درصد بومی س��ازی‬ ‫کند ک��ه عالوه بر اس��تفاده در پژو ‪ ۳۰۱‬برای س��ایر‬ ‫خودرو هم قابلیت اجرا دارد‪.‬‬ ‫تحویل ‪ ۳‬هزار خودرو‬ ‫به مشتریان‬ ‫رضا هاشمی‬ ‫ترمز پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫صد درصد‬ ‫داخلی‪‎‬سازی‬ ‫شده است‬ ‫یادداشت‬ ‫بی برنامگی در کنترل الودگی هوا‬ ‫عب�اس مجیدی نژاد‪-‬رئیس انجم�ن صنفی مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو کشور‪ :‬الودگی هوا در چند کالنشهر‬ ‫کش��ور و به ویژه شهر تهران به یکی از معضالت حل نشدنی‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫در این راس��تا نهادهای ذی ربط با ارائه انواع راهکارها از‬ ‫تصویب قانون گرفته تا ایین نامه‪ ،‬ش��یوه نامه‪ ،‬بخشنامه و‪...‬‬ ‫هنوز هیچ اقدام چش��مگیری در این زمینه انجام نداده اند‬ ‫و هر روز مدیران نهاد های گوناگون فقط فریاد واس��فا س��ر‬ ‫می دهن��د که نیازی به گفتن و نوش��تن ندارد چون عموم‬ ‫مردم با این معضل دس��ت به گریبان هس��تند و پیامدهای‬ ‫ان را با از دست دادن سالمتی خود می پردازند‪.‬‬ ‫ایا به واقع این معضل حل نشدنی است و امکان دستیابی‬ ‫به راهکارهای مناس��ب وجود ن��دارد یا بی برنامگی و غفلت‬ ‫مدی��ران نهاد ه��ای متولی در این امر مهم قصور داش��ته و‬ ‫موجب این نا فرجامی شده است‪.‬‬ ‫کوته بینی مدیریتی در برخی موارد که منافع س��ازمان‬ ‫خود را به منافع ملی ارج��ح می داند به بزرگ ترین چالش‬ ‫در این زمینه تبدیل شده است‪.‬‬ ‫اگر قانون در کش��ور حاکم نش��ود سازمان ها و نهادهای‬ ‫گوناگ��ون به عنوان رقیب به یکدیگر نگاه می کنند در حالی‬ ‫که سازمان ها و نهادها باید در راستای اجرای قانون همسو‬ ‫باشند چراکه در غیر این صورت موازی کاری عامل از دست‬ ‫رفتن منابع مالی و انسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫یک��ی از عوام��ل موثر در چال��ش را بای��د در نبود دید‬ ‫نظام مند بر امور اجرایی کش��ور دانس��ت‪ .‬در نگاه نظام مند‬ ‫برای دس��تیابی به اهداف باید هر یک از اجزا از امور محول‬ ‫اگاهی داشته باشند و هم جهت با انها حرکت کنند‪.‬‬ ‫با تصویب قان��ون هوای پاک این بارقه امید بار‬ ‫دیگر برای شهروندان به وجود امد که متولیان امر‬ ‫برای رفع الودگی هوا مصلحت اندیش��ی کرده اند‬ ‫اما با گذش��ته زمان چیزی که عیان ش��ده مانند‬ ‫دیگ��ر قوانی��ن نه تنه��ا کمکی به اح��وال جامعه‬ ‫م��ا نداش��ته‪ ،‬بلکه حت��ی خود به ی��ک معضل و‬ ‫چالش جدی تبدل ش��ده ک��ه در میان گفته های‬ ‫مدی��ران نهاد های ذی ربط می توان به روش��نی این موارد را‬ ‫دید‪.‬‬ ‫به نق��ل از خبرگ��زاری فارس‪ ،‬محمدمه��دی میرزایی‪،‬‬ ‫رئیس مرکز هوا و اقلیم سازمان محیط زیست با بیان اینکه‬ ‫افزای��ش ناگهانی ن��رخ خودروها منجر ب��ه افزایش گواهی‬ ‫اس��قاط نشده و این مس��ئله باعث کاهش رغبت دارندگان‬ ‫خودروه��ای فرس��وده به اس��قاط ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬بیش از‬ ‫‪۳۳‬درصد ناوگان حمل ونقل کشور فرسوده است‪ ،‬در حالی‬ ‫که براس��اس پژوهش ها‪ ،‬درصد الودگی خودروهای اسقاط‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬نسبت به دیگر خودروها بیشتر است‪.‬‬ ‫به نقل از همین خبرگزاری‪ ،‬مس��عود تجریش��ی‪ ،‬معاون‬ ‫محیط انسانی سازمان محیط زیست عنوان کرده بود‪« ،‬اجرا‬ ‫نشدن تعهدات نهاد های مسئول در این زمینه باعث اسیب‬ ‫دیدن مردم شده است‪.‬‬ ‫مناب��ع مالی که در اختیار ش��هرداری ها قرار می گیرد در‬ ‫راس��تای رفع مش��کالت الودگی هزینه نمی شود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬بندر ماهش��هر س��ال گذش��ته ‪ ۱۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫عوارض االیندگی و بندر عس��لویه بی��ش از ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان پرداخت کرده ان��د؛ کمترین انتظار این اس��ت که‬ ‫بخشی از این عوارض صرف رفع الودگی هوا شود‪».‬‬ ‫وی درباره وضعیت نابس��امان خودروسازی در‬ ‫کشور توضیح داد‪ :‬خودروسازی می توانست باعث‬ ‫توس��عه صنعتی کش��ور ش��ود اما این کارخانه ها‬ ‫ک��ه هنوز هم حالت صنعتی پی��دا نکرده و حتی‬ ‫نتوانس��ته اند ب��ه وعده های س��ال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬خود‬ ‫برای تامین ‪ ۲۰۰‬تاکس��ی عمل کنند ان هم در‬ ‫ش��رایطی که بانک ها پا به میدان گذاشت ه و برای‬ ‫تامین مناسب مالی به خودروسازان پیشنهاد داده اند‪.‬‬ ‫مرتضی ضامن��ی‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های‬ ‫ش��هری کش��ور در گفت وگ��و با ایران��ا گفته ب��ود‪ ،‬یکی از‬ ‫مش��کالت مربوط به نوسازی ناوگان تاکس��یرانی‪ ،‬انباشت‬ ‫تع��داد زیاد تاکس��ی های فرس��وده اس��ت‪ ،‬به ط��وری که‬ ‫درحال حاضر ‪۱۵۰‬هزار تاکسی فرسوده در کشور داریم‪.‬‬ ‫اگر اقدام های الزم برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی انجام‬ ‫نش��ود‪ ،‬تعداد تاکسی های فرسوده کشور تا پایان امسال به‬ ‫‪ ۱۹۲‬هزار و در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۲۴۳‬هزار تاکس��ی خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ام��اری که پیمان س��نندجی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫اتوبوس��رنی تهران ارائه می ده��د‪ ۳۲۰۰ ،‬اتوبوس عمر بین‬ ‫‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۵‬س��ال‪ ۱۳۰۰ ،‬اتوبوس نیز عمر بین ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬سال‬ ‫و فقط ‪ ۶۳۰‬اتوبوس عمر بین ‪ ۱‬تا ‪ ۵‬سال را دارند؛ بنابراین‬ ‫وضیعت ناوگان حمل ونقل عمومی خوب نیست‪.‬‬ ‫وی دلیل رد ش��دن اتوبوس های شرکت واحد در معاینه‬ ‫فنی را ‪ ۸‬ایتم دانس��ته و گفته اس��ت‪ ،‬دودزایی رتبه هفتم‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫بیش��ترین دلی��ل رد ش��دن اتوبوس ه��ا در معاینه فنی‬ ‫مش��کل ترمز است و فرس��ودگی ها‪ ،‬همان گونه که پیش تر‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬تخصی��ص ارز دولتی به‬ ‫جای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید الستیک‪،‬‬ ‫به عنوان یارانه به مصرف کننده پرداخت ش��ود تا‬ ‫دس��ت دالالن از بازار تایر کوتاه شود‪ .‬محمدرضا‬ ‫منص��وری‪ ،‬در گفت وگ��و ب��ا خانه مل��ت درباره‬ ‫تخصی��ص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز تولید الستیک‪ ،‬گفت‪ :‬به باور تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫ارز دولت��ی باید به عنوان یاران��ه به مصرف کننده‬ ‫و رانندگان پرداخت ش��ود و الس��تیک در بازار با‬ ‫نرخ ازاد به فروش رس��د چراکه ب��ا تحقق این امر‬ ‫دس��ت دالالن از بازار کوتاه شده و سود حاصل به‬ ‫تولیدکنن��ده و مصرف کننده می رس��د‪ .‬نماینده‬ ‫مردم س��اوه و زرندیه در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال حاضر ن��خ مورد نیاز ب��رای تولید‬ ‫تایر با ارز ازاد وارد کش��ور می ش��ود که مشکالت‬ ‫بس��یاری برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬در صورتی که الس��تیک تولیدی‬ ‫براساس نرخ ازاد محاسبه و مابه التفاوت ارز دولتی‬ ‫و ازاد به مصرف کننده پرداخت ش��ود از یک س��و‬ ‫تولیدکننده بدون دغدغه ظرفیت تولید را افزایش‬ ‫می دهد و از سوی دیگر مصرف کننده می تواند تایر‬ ‫موردنیاز خود را با قیمت های واقعی و بدون حضور‬ ‫سوداگران از بازار خریداری کند‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان‬ ‫اینک��ه واردات الس��تیک بی کیفیت چینی ضربه‬ ‫مهلکی به تولیدکنندگان است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگرچه‬ ‫درحال حاضر تولیدکنندگان داخلی ظرفیت رفع‬ ‫نیاز بازار را ندارن��د اما در صورتی که حمایت های‬ ‫مناسبی از انها انجام شود‪ ،‬می توانند در اینده ای نه‬ ‫چندان دور بازار را در دست گرفته و تایر مورد نیاز‬ ‫را تولی��د کنند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم‬ ‫با بیان اینکه واردات بسیاری از کاالهای اساسی با‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بیش از نیاز کش��ور بود‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬برخی از کاالها و مواد اولی��ه بیش از ‪ ۲‬برابر‬ ‫نیاز‪ ،‬وارد کش��ور ش��ده و کاالهای مازاد از مرزها‬ ‫خارج و با توجه به افزایش نرخ ارز در سایر کاالها به‬ ‫فروش رسیده است‪ .‬منصوری با طرح این پرسش‬ ‫ک��ه ایا می توان ب��اور کرد خانمی خان��ه دار از ارز‬ ‫دولتی برای واردات الستیک استفاده کرده است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬باید نظارت دقیقی بر فهرست افرادی که‬ ‫به بهان��ه واردات تایر ارز دولتی دریافت می کنند‪،‬‬ ‫وجود داش��ته باشد تا از رانت‪ ،‬فساد و سوءاستفاده‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫از این گفته شده بود موضوع اصلی ایمنی است که باید به‬ ‫ان توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫درب��اره از رده خ��ارج کردن اتوبوس های فرس��وده گفته ‬ ‫ش��ده که حتی ی��ک اتوبوس را ه��م نمی ت��وان از ناوگان‬ ‫حمل ونقل خارج کرد زی��را درحال حاضر با کمبود اتوبوس‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ .‬م��ا مجبوریم ای��ن اتوبوس ه��ا را اورهال‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫محس��ن پورس��یداقایی‪ ،‬معاون حمل ونق��ل و ترافیک‬ ‫ش��هرداری تهران هم گفت��ه‪ ،‬در ته��ران نیازمند ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫اتوبوس هسنیم و درحال حاضر بیش از ‪ ۳‬هزار اتوبوس کم‬ ‫داریم و از س��ویی بیش از ‪ ۳‬هزار نهاد باید جایگزین شوند‬ ‫چون از رده خارج شده اند‪».‬‬ ‫وی در ادامه از طول عمر مفید اتوبوس های شهری سخن‬ ‫گفت و عنوان کرده بود‪ ،‬براس��اس مصوبه هیات وزیران در‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬عمر مفید اتوبوس ها ‪ ۸‬س��ال تعیین شده بر این‬ ‫اس��اس نیمی از ناوگان شرکت واحد یعنی بیش از ‪ ۳‬هزار‬ ‫اتوبوس‪ ،‬فرسوده هستند‪ .‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۷۱۰‬اتوب��وس در تهرا‪ ،‬کمتر از ‪ ۸‬س��ال س��ن‬ ‫دارن��د ک��ه ‪۲۷.۳‬در صد ناوگان را تش��کیل می دهند‪ .‬عمر‬ ‫‪ ۹۹۵‬اتوبوس به ‪ ۸‬س��ال رس��یده ک��ه ‪۱۵.۹‬درصد ناوگان‬ ‫را تش��کیل می دهن��د و ‪ ۳‬ه��زار ‪ ۵۶۳‬اتوبوس سن ش��ان‬ ‫بیش از ‪ ۸‬س��ال اس��ت ک��ه ‪۵۶.۸‬درصد ناوگان را ش��امل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫در ن��اوگان س��نگین حمل ونق��ل نیز ح��دود ‪۳۵‬درصد‬ ‫خودروها اس��قاطی هس��تند‪ .‬ح��ال با چنی��ن ناوگانی در‬ ‫حمل ونقل و بدون ارائه راهکار برای نوسازی در این بخش‪،‬‬ ‫هوای پاک به شعاری بی معنا تبدیل شده است‪.‬‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو در روز نخس��ت‬ ‫تعطیالت تابس��تانی‪ ۳ ،‬هزار خودرو فاکتور و برای‬ ‫تحویل به مش��تریان در سراسر کشور حمل کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬با تمرک��ز ایران خودرو بر‬ ‫تجاری س��ازی خودروهای ناقص و برنامه تحویل‬ ‫‪۲۰‬ه��زار خ��ودرو در دوره تعطیالت تابس��تانی‬ ‫ب��ه مش��تریان‪ ،‬این خودروس��از در روز نخس��ت‬ ‫تعطیالت‪ ،‬فاکتور‪ ۳‬هزار خودرو را به پایان رساند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬عالوه بر امور مربوط به حوزه فروش‪،‬‬ ‫مدیریت امور مشتریان ایران خودرو (‪ )CRM‬نیز‬ ‫در تعطیالت تابس��تانی از ‪ ۲۲‬مرداد تا ‪ ۲‬ش��هریور‬ ‫پاسخگوی مشتریان است‪.‬‬ ‫تحویل روزانه‬ ‫بیش از ‪۲‬هزار خودرو‬ ‫قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در‬ ‫امور فروش با بیان اینکه معاونت بازاریابی و فروش‬ ‫سایپا برای پاس��خگویی و تکریم مشتریان سایپا‬ ‫در تعطیالت تابس��تانی خودروسازان فعال است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به برنامه ریزی گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا برای تکمیل و تجاری س��ازی خودروهای‬ ‫موجود در پارکینگ ها‪ ،‬معاونت بازاریابی و فروش‬ ‫نی��ز ای��ن خودروها را به س��رعت فاکت��ور کرده و‬ ‫اقدام ه��ای الزم برای تحویل انها به مش��تریان را‬ ‫انجام می دهد‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬مجید باقری‬ ‫افزود‪ :‬براساس تالش ها و هماهنگی های همکاران‬ ‫م��ا در بخش ه��ای برنامه ریزی تولی��د و معاونت‬ ‫فروش‪ ،‬روزانه بیشتر از ‪۲‬هزار خودرو از محصوالت‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا تجاری سازی‪ ،‬فاکتور‬ ‫و تحوی��ل مش��تریان می ش��ود‪ .‬به گفت��ه وی با‬ ‫تکمی��ل کاری بی��ش از ‪۲‬ه��زار و ‪ ۳۵۰‬خودرو از‬ ‫محص��والت گ��روه خودروس��ازی س��ایپا‪ ،‬تعداد‬ ‫خودروهای تکمیل شده سایپا از ابتدای تعطیالت‬ ‫تابس��تانی از مرز ‪ ۷‬هزار خودرو گذشت‪ .‬قائم مقام‬ ‫مدیرعامل گروه سایپا در امور فروش درباره عرضه‬ ‫س��ایر محصوالت س��ایپا در تعطیالت تابستانی‬ ‫خودروسازان نیز گفت‪ :‬فروش فوری خودرو سراتو‬ ‫همچنان در س��ایت ف��روش اینترنتی محصوالت‬ ‫سایپا فعال است و مش��تریان می توانند نسبت به‬ ‫خرید این خودرو اقدام کنند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫همکاری ایران‪‎‬خودرو با ‪ ۳۰۰‬قطعه ساز در پروژه ‪۳۰۱‬‬ ‫داخلی س��ازی قطعات پژو ‪ ،۳۰۱‬به همت و بس��یج‬ ‫همگانی قطعه س��ازان برمی گ��ردد و البته در این باره‬ ‫نبای��د از تاثی��ر همکاری دانش��گاه ها و ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان غافل شد‪ .‬رضا هاشمی یکی از سازندگان‬ ‫و تامین‪‎‬کنندگان قطعات پژو ‪ ۳۰۱‬است‪.‬‬ ‫وی درب��اره میزان داخلی س��ازی ترم��ز این مدل‬ ‫خ��ودرو به‬ ‫گفت‪ :‬تا ‪۹۰‬درص��د قطعات مورزد‬ ‫نیاز برای تولید این خودرو را به س��رانجام رسانده ایم‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه قطعه ای که م��ا در حال س��اخت ان‬ ‫هستیم ‪100‬درصد داخلی‪‎‬سازی شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬حدود‪ ۳۰‬سال است این قطعه برای‬ ‫تمام خودروهای تولید داخل ایران خودرو س��اخته و‬ ‫تحویل می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬بی��ن ‪ ۹۵‬ت��ا ‪۹۷‬درص��د ای��ن قطعه‬ ‫داخلی س��ازی ش��ده بود و فقط اورینگ و پکینگ(از‬ ‫قطعات ریز) وارد می ش��د که این دو نیز داخلی سازی‬ ‫ش��دند‪ .‬درحال‪‎‬حاضر این قطعات الستیکی در کشور‬ ‫تولید می شود در نتیجه ترمز پژو ‪ ۳۰۱‬نیز ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫داخلی‪‎‬سازی شده است‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت خودرو افزود‪ :‬بارها به رس��انه ها‬ ‫اعالم کرده ام صنعتگ��ر ایرانی پس از ‪ ۴‬دهه فعالیت‪،‬‬ ‫توانایی س��اخت تمام قطعات را دارد‪ .‬این امر محدود‬ ‫به صنعت خودرو نیس��ت و صنعتگران س��ایر صنایع‬ ‫مانن��د نس��اجی‪ ،‬دریایی و‪ ...‬نی��ز از توانمندی زیادی‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫عنوان کردن موضوع هایی مانند فناوری باالی برای‬ ‫بومی‪‎‬سازی قطعات «های تک» و الکترونیکی به نوعی‬ ‫بهانه جویی برای کاهش تولید داخل و افزایش واردات‬ ‫اس��ت‪ .‬هیچ کاالی مورد نیازی نیست که تولیدکننده‬ ‫داخلی عاجز از تولید ان باشد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬البته برخی قطعات الکترونیکی نیاز‬ ‫به س��رمایه گذاری زی��ادی دارد‪ .‬باقیمانده قطعات به‬ ‫استثنای قطعات الکترونیکی ریز (نه قطعات های تک‬ ‫به طور کلی) چون تولیدش هزینه سنگینی نیاز دارد‬ ‫ساخت انها در کشور صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه توانای��ی س��اخت ای��ن قطع��ات در‬ ‫کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬ام��ا س��رمایه گذاری زی��ادی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1352‬‬ ‫پیاپی ‪2670‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کاهش امار بیکاری بلندمدت در ‪ ۷‬سال گذشته‬ ‫احیای بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫واحد تولیدی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪:‬‬ ‫امس��ال احی��ای بی��ش از ‪ ۲‬هزار واح��د تولیدی با‬ ‫‪ ۱۵‬ه��زار میلی��ارد ریال اعتبار در دس��تور کار این‬ ‫وزارتخانه قرار دارد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬سعید زرندی‬ ‫گف��ت‪ :‬از ‪ ۲‬ه��زار واح��د هدف گذاری ش��ده برای‬ ‫احیای‪ ،‬امس��ال ‪ ۱ ۳۳۸‬واحد در داخل شهرک های‬ ‫صنعتی قرار دارند که بر اساس اخرین امار بیش از‬ ‫‪ ۴۰۰‬واحد به چرخه تولید برگشته اند‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬همچنین امس��ال‬ ‫افزایش ظرفیت تولید ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬واحد تولیدی‬ ‫در کش��ور هدف گذاری ش��ده تا گام ه��ای بلندی‬ ‫برای رونق تولید برداش��ته ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫مش��کالت واحدهای تولیدی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برخی‬ ‫از این واحدها مش��کل نقدینگی‪ ،‬برخی مدیریتی و‬ ‫حقوقی و برخی مهندسی و فنی داشته اند که سعی‬ ‫می کنیم از طریق مش��اوران حقوق��ی و فنی برای‬ ‫حل انها اقدام کنیم‪ .‬زرندی با اشاره به جهت گیری‬ ‫دیگر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای حمایت‬ ‫از تولید‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال به س��رمایه گذاران جدید‬ ‫توصی��ه می کنی��م ابتدا یکی از س��وله های راکد را‬ ‫ب��ه عنوان محل س��رمایه گذاری انتخاب کنند تا با‬ ‫حمای��ت وزارتخانه بتوانی��م در دوره تنش بیرونی‬ ‫تحری��م‪ ،‬تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و هرچه‬ ‫سریع تر گام هایی را برای رونق تولید برداریم‪.‬‬ ‫شبکه ملی بهره وری‬ ‫طراحی می شود‬ ‫رئیس س��ازمان ملی به��ره وری از اقدام های این‬ ‫س��ازمان برای طراحی ش��بکه ملی بهره وری خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬این مدل‪ ،‬از اج��زای گوناگون ذی نفع‬ ‫بهره وری در کش��ور تشکیل می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫انجمن مهندس��ی صنایع ایران‪ ،‬فاطمه پهلوانی در‬ ‫س��خنانی بر اشاعه فرهنگ بهره وری‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫مش��اوره ای‪ ،‬تربیت ترویج دهن��دگان بهره وری و‬ ‫اجرای طرح س��فیران بهره وری ب��ه منظور تبدیل‬ ‫مفهوم بهره وری به رفتار اجتماعی از س��طوح پایه‬ ‫س��نی در دبستان و دبیرس��تان تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫نق��ش تش��کل های تخصصی در تروی��ج فرهنگ‬ ‫به��ره وری در کش��ور و ارائ��ه کمک های تخصصی‬ ‫ب��ه نهاد های اجرای��ی در ارتقای بهره وری بس��یار‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان ملی بهره وری افزود‪:‬‬ ‫در طول س��ال های متم��ادی که وظای��ف قانونی‬ ‫در زمینه سیاس��ت گذاری‪ ،‬برنامه ری��زی‪ ،‬نظارت‬ ‫برای س��ازمان تعریف شده‪ ،‬همیش��ه در کنار این‬ ‫سازمان‪ ،‬تش��کل هایی تخصصی فعالیت داشته اند‬ ‫ام��ا به نظر می رس��د این هم��کاری نتوانس��ته به‬ ‫اهداف تعریف ش��ده دس��ت یاب د چراکه بررسی ها‬ ‫نش��ان می دهد علت این ناموفق بودن‪ ،‬فقدان مدل‬ ‫مدونی برای همکاری و نبود توافق میان س��ازمان‬ ‫و تش��کل ها در اجرای مدل است‪ .‬پهلوانی در ادامه‬ ‫ضم��ن تاکید بر طراح��ی این م��دل‪ ،‬از اقدام های‬ ‫سازمان برای طراحی ش��بکه ملی بهره وری ایران‬ ‫متش��کل از اجزای گوناگون ذی نف��ع بهره وری در‬ ‫کشور خبر داد و گفت‪ :‬سازمان ملی بهره وری ایران‬ ‫از تش��کل های تخصصی بهره وری می خواهد نظر‬ ‫علم��ی و قابل اجرای خود برای ترس��یم مدل های‬ ‫همکاری‪ ،‬به این سازمان را ارائه کنند‪.‬‬ ‫بازدید از شهرک صنعتی‬ ‫زاهدان‬ ‫سرپرست شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۱۰۶۵‬قرارداد‬ ‫ب��ا س��رمایه گذاران و کارافرینان در این ش��هرک‬ ‫بسته ش��ده و ‪ ۶۸۱‬واحدهای بهره برداری شده در‬ ‫این ش��هرک اس��تقرار دارند‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫زاهدان علیرضا راشکی اظهار کرد‪ :‬عملیات اجرایی‬ ‫این شهرک صنعتی در سال ‪ ۷۰‬اغاز شد و هم اکنون‬ ‫گس��تره این ش��هرک ‪ ۷۴‬هکتار و فاز عملیاتی ان‬ ‫نیز ‪ ۷۴‬هکتار است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تا کنون ‪۱۰۶۵‬‬ ‫ق��رارداد با س��رمایه گذاران و کارافرین��ان در این‬ ‫شهرک بسته ش��ده و ‪ ۶۸۱‬واحدهای بهره برداری‬ ‫ش��ده در این شهرک اس��تقرار دارند‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫این تعداد واحد تاکنون توانسته اند با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۱۱۵‬میلیارد ریال برای ‪ ۲۴۶۴‬نفر اشتغال ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬سرپرس��ت ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان سیس��تان و بلوچستان بیان کرد‪ :‬واحدهای‬ ‫مس��تقر در این ش��هرک هم تولیدی و هم صنفی‬ ‫هس��تند ک��ه باید گف��ت از این تع��داد ‪ ۱۶۲‬واحد‬ ‫صنعتی هستند که با سرمایه گذاری ‪ ۳۱۳‬میلیارد‬ ‫ری��ال برای ‪ ۸۶۰‬نفر ایجاد اش��تغال کرده اند‪ .‬باقی‬ ‫واحده��ا را واحده��ای صنفی تش��کیل می دهند‪.‬‬ ‫راش��کی گفت‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان در کنار ایج��اد امکانات‬ ‫زیربنایی و بسترس��ازی برای صنعتگران اس��تان‪،‬‬ ‫ب��ه منظ��ور کم ک��ردن مش��کالت صنعتگ��ران و‬ ‫انتقال واحدهای االینده به محدوده غیرمس��کونی‬ ‫شهرها از س��ال ‪ ۷۷‬ساخت واحدهای کارگاهی در‬ ‫شهرک های صنعتی استان را اغاز کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیشترین‬ ‫سهم جوانان‬ ‫دارای بیکاری‬ ‫بلندمدت‬ ‫مربوط به سال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬با ‪۳۷.۷‬‬ ‫درصد و کمترین‬ ‫میزان ان ‪۲۸.۵‬‬ ‫درصد در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬است‬ ‫طول مدت بیکاری به عنوان یکی از ش��اخص های‬ ‫کلی اقتصاد و عملکرد بازار کار اس��ت و بررسی نرخ‬ ‫رش��د بیکاری بلندمدت در دوره ‪ ۱۳۹۰ -۹۷‬کاهش‬ ‫یافت��ه و از می��زان ‪ ۳۱.۶‬به ‪ ۲۸.۵‬درصد رس��یده در‬ ‫حالی که نرخ بی��کاری کوتاه مدت افزایش یافته و از‬ ‫میزان ‪ ۶۸.۴‬به ‪ ۷۱.۵‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بیکاری و پیامدهای ان در جوامع‬ ‫امروزی به ش��کل یک معضل درامده و دغدغه ایجاد‬ ‫اش��تغال و کاهش بی��کاری‪ ،‬همه س��طوح مدیریتی‬ ‫کش��ورها را به چالش کش��انده است‪ .‬معضل بیکاری‬ ‫و پیامدهای ناش��ی از ان اکنون به یکی از مهم ترین‬ ‫نگرانی ه��ای دولتمردان در سراس��ر جه��ان تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬تا جایی که بیکاری به عن��وان یکی از‬ ‫ش��اخص های عقب ماندگی فعالیت های اقتصادی نام‬ ‫برده می شود‪ .‬این اسیب های اجتماعی اندیشمندان و‬ ‫صاحب نظران در تمام حوزه ها را وادار به چاره اندیشی‬ ‫کرده است اما حل این معضل تنها با شناخت مسئله‬ ‫میسر می شود‪.‬‬ ‫بنابر نظر کارشناس��ان‪ ،‬یکی از ش��اخص های مهم‬ ‫در ش��ناخت معضل بیکاری‪« ،‬ط��ول مدت بیکاری»‬ ‫اف��راد بیکار اس��ت‪ .‬منظ��ور از طول م��دت بیکاری‪،‬‬ ‫مدت زمانی است که یک فرد بیکار‪ ،‬جویای کار است‪.‬‬ ‫بی��کاری از لحاظ طول م��دت ان‪ ،‬به طور معمول به‬ ‫دو نوع کوتاه مدت و بلندمدت تقس��یم می شود و در‬ ‫ش��اخص های بین المللی بیکاری با طول مدت ‪ ۶‬ماه‬ ‫را کوتاه مدت و با مدت ‪ ۱۲‬ماه یا بیش��تر را بلندمدت‬ ‫تعریف کرده اند‪.‬‬ ‫بنابر نظر کارشناس��ان‪ ،‬یکی از شاخص های مهم در شناخت معضل‬ ‫بیکاری‪« ،‬طول مدت بیکاری» افراد بیکار است‪ .‬منظور از طول مدت‬ ‫بیکاری‪ ،‬مدت زمانی است که فرد بیکار‪ ،‬جویای کار است‬ ‫‹ ‹خطر از دست رفتن مهارت ها‬ ‫ط��ول مدت بیکاری‪ ،‬عملکرد ب��ازار کار را به خوبی‬ ‫نشان می دهد‪ .‬وجود بیکاری بلندمدت نشانه ای است‬ ‫از اینکه بازار‪ ،‬کارکرد خوبی ندارد و موانع س��اختاری‬ ‫از حرکت مردم به س��مت اشتغال جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫ب��ازار کار از این مس��ئله بیش��تر متضرر می ش��ود تا‬ ‫ف��رد بی��کار؛ زی��را مهارت هایی را از دس��ت می دهد‬ ‫که جبران ش��ان سخت اس��ت و باید ان مهارت ها را‬ ‫دوباره به افرادی که وارد بازار کار می ش��وند اموزش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫همچنی��ن مدت زم��ان بی��کاری ی��ک ش��اخص‬ ‫کل��ی اقتصادی اس��ت‪ .‬وقتی یک بح��ران اقتصادی‬ ‫منج��ر ب��ه افزای��ش بی��کاری می ش��ود‪ ،‬افزای��ش‬ ‫اولی��ه در بی��ن بی��کاران کوتاه م��دت مش��اهده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تجربه بیکاری برای کس��انی که به داش��تن شغل‬ ‫ثابت و مطمئن عادت کرده اند‪ ،‬ناراحت کننده اس��ت‪.‬‬ ‫نتیجه مس��تقیم بیکاری‪ ،‬از دست دادن درامد است‬ ‫و فشار اقتصادی زیادی به افراد وارد می کند‪ .‬افرادی‬ ‫که مدتی برای یک دوره زمانی به نس��بت کوتاه بیکار‬ ‫می شوند‪ ،‬استانداردهای زندگی انها کاهش می یابد و‬ ‫عالوه بر عواق��ب اقتصادی‪ ،‬پیامدهای اجتماعی نیز با‬ ‫طول مدت بیکاری افزایش می یابد‪.‬‬ ‫هزینه های اقتصادی بیکاری و طول مدت ان فقط‬ ‫در س��طح خرد و فردی نیس��ت و در س��طح کالن و‬ ‫جامعه نیز قابل تامل و تاثیرگذار اس��ت‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫جامعه از درامد فرد شاغل‪ ،‬مالیات می گیرد و بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬سهمی از تولید نهایی وی را می گیرد‪ .‬وقتی‬ ‫فرد بیکار می شود جامعه نمی تواند مالیاتی بگیرد ‪.‬‬ ‫‹ ‹امار جدید بیکاری‬ ‫بر اساس اخرین اماری که وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی منتشر کرده‪ ،‬در سال های ‪ ۱۳۹۰ - ۹۷‬سهم‬ ‫جوانان (‪ ۱۵ -۲۴‬ساله) دارای بیکاری کوتاه مدت (زیر‬ ‫یک س��ال) در این دوره به جز س��ال ‪ ۱۳۹۲‬در همه‬ ‫سال ها روند افزایشی داش��ته است‪ .‬بیشترین میزان‬ ‫ان در س��ال گذش��ته بوده که به رق��م ‪ ۷۱.۵‬درصد‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬کمترین بیکاری کوتاه م��دت در این‬ ‫دوره زمانی همان طور که عنوان شد مربوط به سال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬است که ‪ ۶۲.۳‬درصد بود‪.‬‬ ‫همچنین بر اس��اس این امار‪ ،‬س��هم جوانان دارای‬ ‫بیکاری کوتاه مدت از ‪ ۶۸.۴‬درصد در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬با‬ ‫میانگین نرخ رشد ساالنه ‪ ۰.۶‬درصد در سال گذشته‬ ‫به رقم ‪ ۷۱.۵‬درصد رس��یده است‪ .‬میانگین نرخ رشد‬ ‫بی��کاری برای م��ردان و زنان در ای��ن مدت زمان به‬ ‫ترتیب ‪ ۰.۲‬و ‪ ۱.۷‬درصد بود‪.‬‬ ‫بررس��ی جدول های اماری نشان می دهد که سهم‬ ‫جوانان(‪ ۱۵- ۲۴‬ساله) دارای بیکاری بلندمدت (باالی‬ ‫ی��ک س��ال) از ‪ ۳۱.۶‬درصد در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬به رقم‬ ‫‪ ۲۸.۵‬درصد در س��ال گذش��ته کاهش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره نرخ تغییرات س��االنه منفی ‪ ۱.۵‬درصد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نرخ تغییرات س��االنه ب��رای م��ردان و زنان جوان‬ ‫دارای بیکاری بلندمدت در بین سال های ‪۱۳۹۰ -۹۷‬‬ ‫به ترتیب منفی ‪ ۰.۶‬و ‪ ۳.۳‬درصد بود‪.‬‬ ‫بیش��ترین س��هم جوانان دارای بیکاری بلندمدت‬ ‫مرب��وط به س��ال ‪ ۱۳۹۲‬با ‪ ۳۷.۷‬درص��د و کمترین‬ ‫میزان ان ‪ ۲۸.۵‬درصد در سال ‪ ۱۳۹۷‬است‪.‬‬ ‫در مجموع بیکاری کوتاه مدت نگرانی خاصی ندارد‬ ‫به ویژه وقت��ی که فرد‪ ،‬زیر پوش��ش بیمه بیکاری و‬ ‫حمایت هایی مانند این اس��ت‪ .‬اما بیکاری بلندمدت‬ ‫تاثیرات نامطلوبی دارد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬موجب از دس��ت‬ ‫دادن عایدی و کاهش اشتغال پذیری کارجو می شود‪.‬‬ ‫اگر بیکاری کوتاه مدت باعث می ش��ود کارجو ش��غل‬ ‫م��ورد عالقه و دلخواه خ��ود را بیابد‪ ،‬این مدت زمان‪،‬‬ ‫حت��ی مطل��وب هم اس��ت در حالی ک��ه در بیکاری‬ ‫بلندمدت چنین نیست‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید به بررسی طول‬ ‫مدت بیکاری و عوامل موثر بر ان بپردازیم تا بتوانیم‬ ‫مشکالت ناش��ی از این پدیده را با چاره اندیشی های‬ ‫مناسب ر فع کنیم‪.‬‬ ‫توجه به اقتصاد دانش بنیان در روستاها‬ ‫مدی��رکل اجتماع��ی و فرهنگی معاونت توس��عه روس��تایی و‬ ‫مناط��ق مح��روم ریاس��ت جمهوری گف��ت‪ :‬اش��تغالزایی پایدار‪،‬‬ ‫ایجاد کس��ب و کارهای جدید‪ ،‬ورود اس��تارت اپ ها و شرکت های‬ ‫دانش بنیان و بهبود معیش��ت روستاییان و عش��ایر از اقدام های‬ ‫دولت های یازدهم و دوازدهم بوده که منجر به ش��روع مهاجرت‬ ‫معکوس از شهرها به روستاها شده است‪.‬‬ ‫کامران کالنی به ایرنا گفت‪ :‬واقعیت اینکه انچه در روستاهای‬ ‫ایران در ‪ ۵۰‬س��ال گذش��ته رخ داده تا حدود زی��ادی با اتفاقی‬ ‫که در کش��ورهای پیشرفته افتاده فاصله دارد زیرا در کشورهای‬ ‫صنعتی و توسعه یافته امروز فناوری با تمام پهنه سرزمین درگیر‬ ‫ش��ده و تمامی اجزا زنجیره ارزش در خود جوامع محلی ش��کل‬ ‫گرفته‪ ،‬در حالی که در ایران اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬افزایش خدمات در مدت دهه های گذش��ته به‬ ‫روس��تا‪ ،‬مانع از مهاجرت روستاییان به شهرها نشد‪ ،‬دلیل اصلی‬ ‫این مش��کل نبود موفقیت در تامین و بهبود معیشت روستاییان‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گفته کالنی‪ ،‬این شرایط نشان می دهد اجزای زنجیره ارزش‬ ‫در جامعه محلی ش��کل نگرفته و جامعه روس��تایی ما که روزی‬ ‫مول��د اصلی تولید محصوالت کش��اورزی و دام��ی بوده به تدریج‬ ‫تبدیل به مصرف کننده شده اند‪.‬‬ ‫مدی��رکل اجتماع��ی و فرهنگی معاونت توس��عه روس��تایی و‬ ‫مناطق مح��روم ریاس��ت جمهوری تصریح کرد‪ :‬دول��ت یازدهم‬ ‫و دوازده��م برای رفع این نقیصه و بهبود معیش��ت روس��تاییان‬ ‫اقدام هایی داش��ته ک��ه از جمله انها توجه وی��ژه به محرک های‬ ‫ویژه توس��عه برای کاهش فاصله درامدی و اقتصادی بین جامعه‬ ‫روستایی و شهری است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬معاونت توس��عه روس��تایی با تش��کیل س��تاد‬ ‫کس��ب وکارهای اینده روس��تا در مدت ‪ ۳‬سال گذشته‪ ،‬حمایت‬ ‫از اس��تارت اپ ها و دانش بنیان ها را در دستور کار خود قرار داده‬ ‫و عالوه بر برگزاری رویدادهای شناخت استارت اپی منطقه ای در‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬تالش شده تا همه کنشگران و بازیگران زیست بوم‬ ‫فناوری و اس��تارت اپ را در کش��ور‪ ،‬گردهم جمع شوند و انچه ‬ ‫برخورد جدی با تخلف موتورسیکلت سواران‬ ‫رئی��س مرکز کنترل هوش��مند ترافیک پلیس‬ ‫راه��ور تهران ب��زرگ از برخورد ج��دی با تخلف‬ ‫موتورسیکلت سواران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬س��رهنگ محمد رازقی‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬موتورس��یکلت به راحت��ی واژگون‬ ‫می شود و می تواند موتورسوار را در معرض خطر‬ ‫جدی و جراحت ش��دید قرار دهد و متاسفانه در‬ ‫بیش��تر تصادف ها یکی از طرف ها‪ ،‬موتورسیکلت‬ ‫اس��ت و درصد باالی��ی از رانندگان این وس��یله‬ ‫نقلیه خودش��ان را ملزم به رعایت کامل قوانین و‬ ‫مقررات راهنمایی و رانندگی نمی دانند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پلی��س راهور تهران در حال‬ ‫اج��رای ط��رح ویژه ای ب��رای برخورد ب��ا تخلف‬ ‫موتورسیکلت سواران است‪.‬‬ ‫رئی��س مرکز کنترل هوش��مند ترافیک پلیس‬ ‫راهور تهران ب��زرگ ادامه داد‪ :‬عب��ور از خطوط‬ ‫ویژه‪ ،‬عبور از چراغ قرم��ز‪ ،‬عبور یک طرفه‪ ،‬عبور‬ ‫از پیاده رو و حم��ل بارهای حجیم که به ویژه در‬ ‫محدوده مرکزی ش��هر زیاد ش��اهد ان هستیم‪،‬‬ ‫از تخلف های��ی اس��ت ک��ه در این ط��رح با انها‬ ‫به شدت برخورد می شود و در صورت نیاز وسیله‬ ‫نقلیه متخلف ب��ه پارکینگ نی��ز منتقل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��رهنگ رازقی گفت‪ :‬به موتورسیکلت سواران‬ ‫توصی��ه می ش��ود قوانی��ن و مق��ررات ایین نامه‬ ‫راهنمای��ی و رانندگی را رعای��ت کنند و بدانند‬ ‫هم��ه قوانین رانندگی که ب��رای خودروها حاکم‬ ‫است‪ ،‬برای موتورسیکلت ها نیز اعمال می شود و‬ ‫موتورسیکلت سوار ملزم به اجرای ان است‪ ،‬به طور‬ ‫حتم برای تردد در معابر از کاله ایمنی اس��تفاده‬ ‫کنند‪ ،‬از مسیرهای ویژه و از پیاده روها برای تردد‬ ‫با موتورس��یکلت اس��تفاده نکنند و از جابه جایی‬ ‫باره��ای س��نگین با موتورس��یکلت خ��ودداری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه مشاهده می شود‪ ،‬اجتماع کنشگران این عرصه‬ ‫شامل استارت اپ ها‪ ،‬دانش بنیان ها‪ ،‬شتاب دهنده ها‪ ،‬صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری با ریسک باال و س��ازمان ها و اداره های دولتی که‬ ‫در این عرصه نقش افرین هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته کالن��ی‪ ،‬ظرفیت بزرگ��ی در حوزه اس��تارت اپ ها و‬ ‫دانش بنیان ها در جامعه روس��تایی وجود دارد که چنانچه به انها‬ ‫توجه و حمایت جدی شود‪ ،‬می توانند اقتصاد روستا را به حرکت‬ ‫دراورند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول افزود‪ :‬یک��ی از اقدام های معاونت توس��عه‬ ‫روس��تایی‪ ،‬بحث کمک ه��ای فن��ی و اعتباری ب��رای تخصیص‬ ‫تسهیالت با نرخ سود پایین است که در این زمینه تفاهمنامه ای‬ ‫با یکی از بانک ها امضا شد که متقاضیان می توانند از مابه التفاوت‬ ‫سود که معاونت توسعه روستایی و بنیاد علوی پرداخت می کنند‪،‬‬ ‫با س��ود ‪ ۸‬درصد وام دریافت کنند‪ .‬مدیرکل اجتماعی و فرهنگی‬ ‫معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امروز در حوزه اش��تغال بحث مهم تسهیالت قانون اشتغال‬ ‫پایدار روس��تایی است که از محل منابع صندوق توسعه ملی ‪۱.۵‬‬ ‫میلی��ارد دالر تخصیص داده ش��ده و با مصوبه مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی و با اضافه شدن منابع داخلی بانک ها که به همان میزان‬ ‫افزوده شده‪ ،‬معادل ریالی ‪ ۱۸‬هزار میلیارد تومان تخصیص داده‬ ‫ش��ده که افزون بر ‪ ۹‬هزار میلیارد تومان ب��ه متقاضیان پرداخت‬ ‫شده و پرداخت این تسهیالت همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬انتظار می رود بتوانیم با پیگیری های انجام ش��ده این‬ ‫روند را با برداشت مبالغی که از محل صندوق توسعه ملی خاص‬ ‫برای اش��تغال روس��تایی ویژگی کس��ب و کارهای نو است‪ ،‬تداوم‬ ‫بخش��یم‪ .‬کالنی تصریح کرد‪ :‬اقدامی که در دولت های یازدهم و‬ ‫دوازدهم در زمینه توسعه روس��تاها انجام شده‪ ،‬به ویژه در بحث‬ ‫توسعه اشتغال در روستاها و توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی‬ ‫در روس��تاها بس��یار خاص و ویژه اس��ت و در زمینه تس��هیالت‬ ‫اش��تغال روستایی از زمان پیروزی انقالب اسالمی تاکنون شاهد‬ ‫پرداخت تس��هیالت در این سطح گس��ترده با نرخ سود پایین به‬ ‫متقاضیان نبوده ایم‪.‬‬ ‫شورای عالی سالمت مانع شماره گذاری ‪۱۲‬هزار موتورسیکلت کاربراتوری شود‬ ‫عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس‬ ‫شورای اسالمی ضمن مخالفت با شماره گذاری‬ ‫‪۱۲‬ه��زار موتورس��یکلت کاربرات��وری‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫اعض��ای ش��ورای عال��ی س�لامت اج��ازه‬ ‫ش��ماره گذاری و ورود موتورس��یکلت های‬ ‫کاربراتوری را به تهران ندهد‪.‬‬ ‫بشیر خالقی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت‬ ‫و درمان متولی اصلی س�لامت جامعه اس��ت و‬ ‫باید نس��بت به تاثی��رات منف��ی االینده ها بر‬ ‫سالمت مردم واکنش نشان دهد‪ ،‬به خبرخودرو‬ ‫گفت‪ :‬ش��ورای عالی س�لامت که متش��کل از‬ ‫رئیس جمه��وری به عنوان رئیس ش��ورا‪ ،‬وزیر‬ ‫بهداش��ت و درمان به عنوان دبیر‪ ،‬اس��تاندار به‬ ‫عنوان رئیس شورای سالمت استان و همچنین‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬شهرداری‪،‬‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیز به عنوان‬ ‫اعضای این ش��ورا هس��تند که باید به مسائل‬ ‫مربوط به س�لامت مردم به وی��ژه الودگی هوا‬ ‫ورود کنند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم خودروها‬ ‫و موتورس��یکلت ها را یکی از منابع اصلی تولید‬ ‫الودگی در کالنشهرها دانست و گفت‪ :‬استفاده‬ ‫از بنزین ه��ای غیراس��تاندارد الودگ��ی هوا را‬ ‫تش��دید می کن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست باید به صورت جدی این موضوع‬ ‫را پیگیری کند و مانع تولید و اس��تفاده از ان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با تاکی��د بر اینک��ه افزایش‬ ‫ذرات االینده در هوا برای سالمت مردم بسیار‬ ‫خطرناک است‪ ،‬افزود‪ :‬سازمان محیط زیست و‬ ‫مس��ئوالن مربوط باید مان��ع تولید خودروهای‬ ‫غیراس��تاندارد ش��وند و از طرف��ی بای��د ب��ر‬ ‫تولیدات کارخانه های خودروسازی نیز نظارت‬ ‫بیش��تری ش��ود تا اتومبیل ها با استانداردهای‬ ‫ب��اال و ب��ا االیندگی حداق��ل به ش��هرها وارد‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫خالق��ی ضم��ن مخالف��ت با ش��ماره گذاری‬ ‫‪۱۲‬ه��زار موتورس��یکلت کاربرات��وری‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫مسئوالن مربوط و اعضای شورای عالی سالمت‬ ‫و امنی��ت غذایی نباید اجازه ش��ماره گذاری و‬ ‫ورود این موتورسیکلت ها کاربراتوری را بدهند‬ ‫چراکه می تواند اثرات مخربی بر سالمتی انسان‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬تاثیراتی که گاه جب��ران انها‪،‬‬ ‫هزینه های چندین میلیاردی را برای درمان به‬ ‫وزارت بهداشت تحمیل می کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬باید ب��ا جدی��ت از ورود این نوع‬ ‫وس��یله نقلیه ب��ه ته��ران و ش��هرهای بزرگ‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1352‬‬ ‫پیاپی ‪2670‬‬ ‫بهره گیری شرکت کنندگان‬ ‫در متالکس ‪ 2019‬از‬ ‫تجربه های گذشته‬ ‫نواوری کاترپیالر برای‬ ‫کاهش مصرف فوالد‬ ‫در حوادث کاری‪ ،‬واحد های کوچک اسیب پذیرترند‬ ‫س�ارا اصغ�ری‪ :‬مرگ و میر و ح��وادث مرتبط‬ ‫ب��ا کار‪ ،‬به عنوان یک معضل بهداش��ت عمومی در‬ ‫سراس��ر جه��ان درنظر گرفته می ش��ود‪ .‬اما برخی‬ ‫مش��اغل در دل خ��ود ح��وادث بیش��تری را رقم‬ ‫می زنن��د‪ .‬فعالی��ت در کارخانه ه��ای فوالدی و در‬ ‫کن��ار کوره های ذوب و در دمای باال‪ ،‬جزو کارهای‬ ‫س��خت و زیان اور به شمار می رود و می تواند برای‬ ‫کس��انی که در این محی��ط کار می کنند‪ ،‬حوادث‬ ‫اسیب زا حتی مرگبار را نیز رقم بزند؛ همان گونه که‬ ‫در چند سال گذشته کم شاهد اتفاق های مرگ اور‬ ‫در کارخانه های فوالدی نبوده ایم‪ .‬الزم به یاداوری‬ ‫است‪ ،‬این حوادث بیشتر در واحدهای کوچک رخ‬ ‫داده اند که سرمایه گذاری چندانی در زمینه ایمنی‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان این ح��وزه معتقدن��د‪ ،‬واحدهای‬ ‫کوچ��ک ب��رای کاه��ش هزینه های خ��ود بخش‬ ‫اچ اس ای را نادی��ده می گیرن��د و از این رو ش��اهد‬ ‫بیش��ترین حوادث در ای��ن کارخانه های کوچک‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹زیان سه ضلعی حوادث کار‬ ‫زکریا نایبی‪ ،‬مدیر تحقیق‬ ‫و توسعه فوالد ناب تبریز‬ ‫درب��اره ح��وادث در‬ ‫کارخانه های فوالدی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬صنع��ت فوالد جزو‬ ‫مشاغل سخت و زیان اور‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬نه تنها در ایران که در جهان جزو‬ ‫مشاغل پرحادثه به شمار می اید؛ چراکه در یک سو‬ ‫فل��ز‪ ،‬ذوب و کار در دم��ای باال و در س��وی دیگر با‬ ‫انس��ان روبه رو هستیم که با خود پیامدهایی را به‬ ‫هم��راه می اورد‪ .‬البته با ام��وزش و رعایت ایمنی‬ ‫می توان این حوادث را کاهش داد‪.‬‬ ‫نایب��ی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در زمینه‬ ‫حوادث فوالدی اس��تانداردی وجود ندارد که برای‬ ‫زکریا نایب��ی‪ :‬کارخانه ها موضوع ایمن��ی را نباید به عنوان‬ ‫هزینه درنظر بگیرند‪ ،‬بلکه ایمنی حفظ سرمایه واحد تولیدی‬ ‫اس��ت و با ش��یوه نامه های س��اده می توان حوادث را کاهش‬ ‫داد‬ ‫هر تعداد نیروی به کار گرفته شده در صنعت فوالد‪،‬‬ ‫چه می��زان حوادث طبیعی خواهد ب��ود‪ .‬البته در‬ ‫اس��تاندارد امریکایی ضریب حوادث درنظر گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬برای نمونه به ازای هر ‪۲۰۰‬هزار نفر‬ ‫کار در صنعت فوالد در روز ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬حادثه طبیعی‬ ‫است‪ .‬این شاخص ها مربوط به اداره کار امریکاست‬ ‫اما در ایران چنین شاخص هایی تعریف نشده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه باید ح��وادث را تا حد ممکن‬ ‫کاه��ش داد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬درپ��ی یک حادثه واحد‬ ‫تولیدی دچار خسارت های بسیاری می شود‪ ،‬حتی‬ ‫روی می��زان تولید ان در ماه نیز تاثیرگذار خواهد‬ ‫ب��ود؛ چون ی��ک حادثه س��اعت و روز کاری را به‬ ‫تاخیر می اندازد و بس��ته به نوع حادثه روند تولید‬ ‫را تعطیل می کند‪.‬‬ ‫مدیر تحقیق و توسعه فوالد ناب تبریز‪ ،‬در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که چه عواملی در کاهش حوادث‬ ‫تاثیرگذار هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬مهم ترین عامل کاهش‬ ‫حوادث‪ ،‬اموزش اس��ت‪ .‬برای نمونه کارخانه فوالد‬ ‫ناب در سال های گذشته ‪۴۲‬حادثه را با اموزش به‬ ‫‪۲‬حادثه در س��ال کاهش داده است‪ .‬نقش اموزش‬ ‫در کاهش حوادث بس��یار تاثیرگذار اس��ت‪ .‬در این‬ ‫راستا با مرکز تحقیقات و تعلیمات اداره کار قرارداد‬ ‫منعقد کرده و با برگزاری دوره های ‪ ۴۰‬تا ‪۸۰‬ساعته‬ ‫برای کارکنان اموزش های الزم در زمینه ایمنی به‬ ‫انها داده می شود‪.‬‬ ‫نایبی ادامه داد‪ :‬این دوره های اموزش��ی ایمنی‬ ‫به ط��ور تخصصی برگزار می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫برای راننده جرثقیل یا جوش��کاران و برش��کاران‬ ‫و تم��ام بخش های��ی که در کارخانه مش��غول کار‬ ‫هس��تند‪ ،‬دوره های جداگانه برگزار می ش��ود‪ .‬این‬ ‫دوره ها را مرکز فنی و حرفه ای برگزار می کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬کارخانه دار یا پیمانکاری حاضر‬ ‫نیست در اثر کوتاهی نیروی انسانی خود را از دست‬ ‫بدهد؛ چراکه نیروی انسانی سرمایه یک شرکت یا‬ ‫کارخانه به ش��مار می رود‪ ،‬از این رو باید این نیروها‬ ‫را اموزش داد تا حوادث به کمترین میزان برسد‪.‬‬ ‫مدیر تحقیق و توس��عه فوالد ناب تبریز‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اینک��ه واحد اچ اس ای در کاهش حوادث نقش‬ ‫پررنگ��ی برعه��ده دارد‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬کارخانه ها‬ ‫موض��وع ایمن��ی را نباید به عن��وان هزینه درنظر‬ ‫بگیرند‪ ،‬بلکه ایمنی حفظ س��رمایه واحد تولیدی‬ ‫اس��ت‪ .‬نایبی ادامه داد‪ :‬با ش��یوه نامه های س��اده‬ ‫می توان ح��وادث را کاهش داد‪ .‬برای نمونه عالئم‬ ‫هشداردهنده یا قفل کوچک یا یک شیوه نامه ساده‬ ‫می توان��د زندگی بس��یاری را نج��ات دهد‪ .‬وی به‬ ‫پیامد حوادث نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬اثار حوادث‬ ‫فقط گریبان گیر یک فرد نیست‪ ،‬پیامد ان به واحد‬ ‫تولیدی و خانواده فرد سرایت خواهد کرد‪ .‬از این رو‬ ‫ب��ا اموزش های الزم می توان حوادث و پیامد ان را‬ ‫به کمترین میزان رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینهدرزمینهاچ اس ایسرمایه گذاری‬ ‫است‬ ‫مجی��د‬ ‫همچنی��ن‬ ‫محم��ودی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫فوالد درب��اره حوادث در‬ ‫کارخانه های فوالدی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬هر اندازه ایمنی در‬ ‫کارخانه ه��ا موردتوج��ه‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬میزان حوادث کاهش پیدا می کند‪ .‬البته‬ ‫رعای��ت موارد ایمن��ی تا ح��دی هزینه هایی را بر‬ ‫کارخانه ها متحمل می کند‪ .‬کارخانه های بزرگی که‬ ‫توانمند هس��تند‪ ،‬برای اچ اس ای خود ارزش قائل‬ ‫ش��ده و برای ان هزین��ه می کنند اما کارخانه های‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬هزین��ه در زمین��ه ایمن��ی را س��رمایه‬ ‫نمی دانند‪ ،‬از این رو کمترین میزان هزینه را به این‬ ‫بخش اختص��اص می دهند‪ .‬محم��ودی در ادامه‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬پیمان��کاری ک��ه در زمین��ه ایمنی‬ ‫س��ختگیری می کند‪ ،‬بای��د هزینه هایی را متحمل‬ ‫ش��ود که می تواند ش��امل م��واردی مانند ایمنی‬ ‫جرثقی��ل و ازمایش های��ی از بخش های گوناگون‬ ‫باشد که تمام این موارد هزینه بر است‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫اگر جرثقیلی ایمنی الزم را نداش��ته باشد‪ ،‬ممکن‬ ‫است س��یم ان بریده و سبب حوادثی در کارخانه‬ ‫ش��ود‪ .‬وی در ادامه یاداور شد‪ :‬در دو سال گذشته‬ ‫امار حوادث در کارخانه های فوالدی بیشتر مربوط‬ ‫ب��ه کارخانه ه��ای کوچ��ک ف��والدی اس��ت و‬ ‫کارخانه های بزرگ به نس��بت ظرفیت تولیدشان‬ ‫حوادث در انها به کمترین میزان رسیده است‪ .‬این‬ ‫کارشناس فوالد در ادامه تاکید کرد‪ :‬این واحدهای‬ ‫کوچ��ک باید ب��رای واح��د اچ اس ای خ��ود نیرو‬ ‫اس��تخدام و تجهیزات خود را ایمن کنند اما برای‬ ‫کاه��ش هزینه ها حاضر به این اقدام ها نیس��تند‪.‬‬ ‫محمودی با اش��اره به حوادث��ی که روی می دهد‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬کارگران برخ��ی واحدها در ارتفاعات‬ ‫کار می کنند و ممکن است‪ ،‬وزش باد سبب سقوط‬ ‫انها شود‪ .‬همچنین در خط تولید بیشتر واحدهای‬ ‫ذوب و احیای مس��تقیم این گونه حوادث بیش��تر‬ ‫روی می ده��د‪ .‬در بخش های نورد ممکن اس��ت‪،‬‬ ‫اتفاق های��ی در زمین��ه اتصال ب��رق روی بدهد اما‬ ‫س��قوط از ارتفاع یا گازگرفتگی یا پاشش ذوب در‬ ‫واحده��ای ذوب و احیای مس��تقیم بیش��تر روی‬ ‫می ده��د‪ .‬وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬برخی اتفاق ها‬ ‫نی��ز مرب��وط ب��ه پیمانکارهای��ی می ش��ود که در‬ ‫بخش های توس��عه ای کار می کنن��د‪ .‬حوادث انها‬ ‫مربوط به س��قوط از ارتفاع یا س��قوط بار جرثقیل‬ ‫اس��ت که این حوادث ممکن است منجر به مرگ‬ ‫نیز شوند‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ضایعات اهن‬ ‫را به بورس‬ ‫کاال ببریم‬ ‫یادداشت‬ ‫کارشناسان فوالد در گفت وگو با‬ ‫اظهار کردند‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫محمد اشناگر‬ ‫کارشناس بازار ضایعات‬ ‫س��االنه به ط��ور میانگین ‪ ۲.۵‬ت��ا ‪ ۳‬میلیون تن‬ ‫قراض��ه در ایران خریدوفروش می ش��ود و اهمیت‬ ‫موض��وع ان اس��ت که این ب��ازار باید ب��ه صورت‬ ‫هدفمن��د مدیری��ت ش��ود‪ .‬یک��ی از موضوع های‬ ‫مورد بح��ث در زمینه بازار ضایعات‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫اس��ت‪ .‬کارخانه دارهایی که ضایعات را خریداری‬ ‫می کنند‪ ،‬به طور معمول نرخ را براساس نرخ شمش‬ ‫فوالد تعیین می کنند و همچنین بر اساس کشش‬ ‫ب��ازار که در فصل ها متفاوت اس��ت‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫انجام می دهند‪ .‬اما انچه در بحث قیمت گذاری در‬ ‫‪ ۲‬سال گذش��ته عرف شده‪ ،‬قیمت گذاری با تاکید‬ ‫بر یک بنگاه خاص اس��ت که ن��رخ مرجع را تعیین‬ ‫می کنند‪ .‬این انبار نرخ های باالیی را تعیین می کند‬ ‫ک��ه کارخانه ها ترجیح نمی دهن��د از ان خریدی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬درحقیقت موضوع این است که‬ ‫برخی بنگاه ه��ا برای نرخ ضایعات اهن به ش��کل‬ ‫مافیای��ی عمل می کنند‪ .‬این درحالی اس��ت که با‬ ‫راه اندازی سایت های منس��جم اینترنتی می توان‬ ‫ن��رخ ضایع��ات را مدیریت کرد‪ .‬موض��وع دیگری‬ ‫ک��ه می تواند این بازار را سروس��امان بدهد‪ ،‬عرضه‬ ‫ضایع��ات در بورس کاالس��ت‪ .‬هم اکن��ون اگر به‬ ‫فهرست کاالهایی که در بورس کاال عرضه می شود‬ ‫نگاهی بیندازید‪ ،‬ضایع��ات نیز در بین انها موجود‬ ‫اس��ت اما در عمل عرضه ای انجام نمی شود‪ .‬درکل‬ ‫این عرضه در بورس کاال به فراموش��ی سپرده شده‬ ‫است‪ .‬البته از انجا که بحث قراضه پیچیدگی دارد‪،‬‬ ‫به راحتی قابل عرضه در بورس کاال نیست؛ چراکه‬ ‫مافیای قیمت گذاری مانع تراشی می کنند‪ .‬درکل‬ ‫س��ازکار س��نتی که در این حوزه وجود دارد‪ ،‬مانع‬ ‫ورود ضایعات به بازار بورس کاال شده است‪ .‬بنابراین‬ ‫می طلبد تمهیداتی از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در این حوزه اندیشیده شود تا زمینه ورود‬ ‫ضایعات به بورس کاال تسهیل شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1352‬‬ ‫پیاپی ‪2670‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت وگو با فعاالن متالورژی و فوالد در استانه برگزاری نمایشگاه اصفهان مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫بلوغ سنگ‬ ‫در ایران‬ ‫مالک رحمتی‬ ‫نایب رئیس انجمن سنگ ایران‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هادی ضامن‬ ‫مهدی چاپاری‬ ‫نمایش��گاه متالورژی‪ ،‬ف��والد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫و صنای��ع وابس��ته اصفهان روی��دادی بین المللی اس��ت که‬ ‫یازدهمین دوره ان در مس��احت ‪۱۰‬ه��زار مترمربع در محل‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی اصفه��ان برگ��زار خواهد ش��د‪.‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های تخصصی صنای��ع معدنی می تواند‬ ‫با اش��کار کردن نیازها و توانمندی ها‪ ،‬روش��نگر راه مدیران و‬ ‫فعاالن معدنی باش��د‪ .‬مهم ترین اه��داف برگزاری این رویداد‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬معرف��ی توانمندی ه��ای صنایع متال��ورژی و‬ ‫ریخته گری ایران‪ ،‬افزایش حجم مبادالت بازرگانی با رویکرد‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬تهیه و توزیع مواد اولیه و روش های تولید‪ ،‬تکمیل‬ ‫و تحویل محصوالت مرتبط با صنعت متالورژی و ریخته گری‪،‬‬ ‫فراهم کردن زمینه های الزم برای سرمایه گذاری شرکت های‬ ‫داخلی و خارجی و کارافرینی و اش��تغال پایدار و بومی سازی‬ ‫صنای��ع متال��ورژی و ریخته گری با هدف حمای��ت از صنایع‬ ‫داخلی اس��ت‪ .‬در این نمایشگاه عالوه بر محصوالت و تولیدات‬ ‫شرکت ها قرار اس��ت قطعات بومی سازی نشده را به اشتراک‬ ‫بگذارند‪ .‬گفتنی است یازدهمین دوره این نمایشگاه تخصصی‬ ‫و بین المللی از ‪ ۱۰‬تا ‪۱۳‬ش��هریور در اصفهان برگزار می شود‬ ‫و ان را شرکت رس��تاک پادویژن با محور نمایش جدیدترین‬ ‫محص��والت در زمینه محصوالت مرتبط ب��ا حوزه متالورژی‪،‬‬ ‫ف��والد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماش��ین االت و صنایع وابس��ته برگزار‬ ‫می کند‪ .‬شرکت های فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد هرمزگان‪ ،‬هلدینگ‬ ‫توکا ف��والد‪ ،‬اتی��ه فوالد نقش جه��ان‪ ،‬صنای��ع ریخته گری‬ ‫سپاهان‪ ،‬شرکت فوالد سفیددش��ت چهارمحال و بختیاری‪،‬‬ ‫فوالد امیرکبیر کاش��ان‪ ،‬شرکت صنایع ریخته گری اصفهان‪،‬‬ ‫مهندس��ی بین الملل��ی ف��والد تکنی��ک‪ ،‬ذوب اه��ن ایران و‬ ‫ایرتی��ک از معروف ترین غرفه داران این نمایش��گاه تخصصی‬ ‫هس��تند‪.‬‬ ‫درباره اهمیت نمایشگاه «متالورژی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫ریخته گری‪ ،‬ماش��ین االت و صنایع وابس��ته» ب��ا چند تن از‬ ‫غرفه داران گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازخورد خوب حضور در نمایشگاه‬ ‫هادی ضامن‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت کانس��اران کویر ش��رق که‬ ‫در ح��وزه تامین قالب ماس��ه ریخته گری فعالی��ت دارد و در‬ ‫این نمایش��گاه ش��رکت می کند‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬حضور در‬ ‫نمایشگاه بازخورد خوبی دارد چراکه همیشه پس از نمایشگاه‬ ‫با مش��تری های جدید اش��نا ش��ده ایم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ویژگی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫صنعت س��نگ کش��ور به ص��ورت همه جانبه‬ ‫از جمل��ه در تولید‪ ،‬برش و ماش��ین االت به بلوغ‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬ما در بخش دان��ش و فناوری نیز‬ ‫توانمند و خودکفا شده ایم و این ظرفیت را داریم‬ ‫که با ارتباط برقرار کردن با کش��ورهای همس��ایه‬ ‫بتوانیم صادرات را توس��عه بخشیم و در بازاریابی‬ ‫موفق تر عمل کنیم‪ .‬اگر بتوانیم با ‪۱۵‬کشور منطقه‬ ‫خاورمیانه و ش��رق اسیا و برخی کشورهای مانند‬ ‫چین و هند که روابط دیپلماتیک و حسنه با انها‬ ‫داریم ارتباط تجاری برق��رار کنیم‪ ،‬قادر خواهیم‬ ‫بود در صادرات س��نگ حرفی برای گفتن داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬یک��ی از راهکارهایی ک��ه در این زمینه‬ ‫می توان��د موثر باش��د حضور در نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی اس��ت‪ .‬فعاالن حوزه سنگ با حضور در‬ ‫کشورهای همسایه یا کشورهای هدف می توانند‬ ‫توانمندی ه��ای خ��ود را نش��ان دهند و دس��ت‬ ‫ب��ه رقاب��ت با دیگ��ر فعاالن این ح��وزه در عرصه‬ ‫بین الملل��ی بزنند‪ .‬در این بین با توجه به افزایش‬ ‫بی منطق نرخ دالر‪ ،‬حضور در نمایش��گاه خارجی‬ ‫برای بس��یاری از فعاالن ای��ن صنعت توجیه پذیر‬ ‫نیس��ت و از دول��ت انتظار داریم ب��رای این مهم‬ ‫یارانه در نظر بگی��رد تا تولیدکننده داخلی‪ ،‬توان‬ ‫رقابت و ادامه فعالیت را داش��ته باشد‪ .‬نکته مهم‬ ‫دیگر ارائه مشوق های صادراتی است‪ .‬هنگامی که‬ ‫تولیدکننده قصد صادرات داش��ته باشد باید مورد‬ ‫تش��ویق قرار گیرد‪ .‬صادرات‪ ،‬ریسک های منحصر‬ ‫به خود را دارد و به ویژه در شرایط تحریم ریسک‬ ‫ان بیش��تر هم می ش��ود‪ .‬از این رو مسئوالن باید‬ ‫سیاس��ت هایی اتخاذ کنند و مش��وق های الزم را‬ ‫ارائه دهند‪ .‬متاس��فانه امروز نه تنها مشوقی برای‬ ‫انه��ا در نظر گرفته نمی ش��ود بلکه مش��وق های‬ ‫قبلی هم دیگر عملیاتی نمی ش��وند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در این شرایط باید تحریم ها را مدیریت‬ ‫و مشکالت بازاریابی را حل کنیم تا صادرکننده ها‬ ‫تشویق شوند‪.‬‬ ‫بهره گیری شرکت کنندگان در متالکس ‪ 2019‬از تجربه های گذشته‬ ‫هادی ضامن‪ :‬ویژگی خوبی که برگزاری چنین نمایش��گاه هایی دارد‬ ‫این است که استقبال مش��تری ها به ما نشان می دهد مجموعه های‬ ‫معدنی هنوز می توانند پویا باشند‬ ‫خوبی ک��ه برگزاری چنین نمایش��گاه هایی دارد این اس��ت‬ ‫که اس��تقبال مش��تری ها به ما نش��ان می دهد مجموعه های‬ ‫معدن��ی هن��وز می توانند پویا باش��ند‪ .‬ضامن با بی��ان اینکه‬ ‫حض��ور مخاطبان در این نمایش��گاه ها تقاضا ب��رای تولیدات‬ ‫صنعت��ی و معدنی را افزایش می دهد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ازانجا که‬ ‫هدف ما از شرکت در این نمایشگاه ها حفظ مشتری و افزایش‬ ‫تعداد مش��تری های جدید است‪ ،‬با ش��رکت در این نمایشگاه‬ ‫می توانی��م به هدف برس��یم‪ .‬دراین بین وقتی ش��اهد حضور‬ ‫مخاطبان این حوزه در نمایش��گاه باش��یم تقاضا هم افزایش‬ ‫پی��دا می کند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت کانس��اران کویر ش��رق با‬ ‫اشاره به مش��کالت حوزه ای که در ان فعالیت می کند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هرچند به دلیل هزینه ه��ای گزاف حمل ونقل در حوزه‬ ‫تامین قالب ماس��ه ریخته گری هیچ گون��ه وارداتی نداریم اما‬ ‫متاس��فانه نتوانس��ته ایم در ای��ن زمینه چن��دان موفق عمل‬ ‫کنیم‪ .‬او با اشاره به دالیل ضعف این حوزه در بازار داخلی گفت‪:‬‬ ‫رکود‪ ،‬همان مشکلی است که همه تولیدکننده ها با ان روبه رو‬ ‫هستند‪ .‬متاسفانه رکود و میزان کم نقدینگی عواملی هستند‬ ‫وقتی اتش جنگ تجاری دامن صنایع داخلی امریکا را می گیرد‬ ‫نواوری کاترپیالر برای کاهش مصرف فوالد‬ ‫ثم�ن رحیمی راد‪ :‬افزای��ش تعرفه واردات فوالد‬ ‫و الومینی��وم ب��ه امریکا نه تنها ب��ه ایجاد یک جنگ‬ ‫اقتصادی در س��طح بین الملل انجامید بلکه بر اساس‬ ‫پیش بینی کارشناس��ان منتقد سیاست های ترامپ‪،‬‬ ‫ش��رکت های امریکایی نیز با پیامدهای ناخوش��ایند‬ ‫کاهش واردات فوالد و الومینیوم به این کشور روبه رو‬ ‫ش��ده اند‪ .‬از جمله این ش��رکت ها‪ ،‬کاترپیالر‪ ،‬شرکت‬ ‫صنایع سنگین امریکایی است‪ .‬با این حال ترامپ در‬ ‫واکنش به انتقادها اظهار می کرد که صنایع امریکایی‪،‬‬ ‫خود را با ش��رایط جدید وفق خواهند داد‪ .‬در همین‬ ‫راستا کاترپیالر راهکاری پیش گرفته تا به مدد ان از‬ ‫کاهش درامد خود در ش��رایط حاضر جلوگیری کند‪.‬‬ ‫پیش��ینه اس��تفاده از این راهکار از س��وی کاترپیالر‬ ‫به ‪۳‬س��ال پیش و زمانی برمی گ��ردد که کاهش نرخ‬ ‫فلزات به ضرر چشمگیری برای این شرکت انجامیده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ب��ه نقل از رویت��رز‪ ،‬واحدهای‬ ‫زیرمجموعه کاترپیالر( َکت) در سطح جهان پراکنده‬ ‫هستند اما حاال سخن از یکی از واحدهای مستقر در‬ ‫ش��مال ایالت کالوریناس��ت که لودرهای جلوکوچک‬ ‫می سازد‪ .‬در سال ‪۲۰۱۶‬میالدی (‪۱۳۹۵‬خورشیدی)‬ ‫کت در واکنش به کاهش میزان فروش‪۲ ،‬شیفت را در‬ ‫یک شیفت ادغام و شماری از کارگران خود را تعدیل‬ ‫ک��رد‪ .‬اگرچه مدتی بع��د‪ ،‬تقاضا برای ماش��ین االت‬ ‫افزای��ش یافت ام��ا ای��ن کارخانه در ش��هر کل ِیتون‬ ‫همچن��ان در یک ش��یفت کار می کند و تنها ‪۴‬روز از‬ ‫هفته فعال اس��ت‪ .‬همچنین یک سوم از ‪۵۵۰‬کارگری‬ ‫که در کارخانه کلیتون مشغول هستند‪ ،‬با قراردادهای‬ ‫موقت کار می کنند‪ .‬در واقع قضیه از این قرار اس��ت‬ ‫که حاال «کت» در واحد کلیتون‪ ،‬لودرهای بیش��تری‬ ‫نسبت به سال ‪۲۰۱۶‬میالدی تولید می کند‪ ،‬در حالی‬ ‫که شمار نیروی انسانی ان نسبت به گذشته ‪۳۰‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش مصرف فوالد با طراحی دوباره‬ ‫ماشین ها‬ ‫تونی فاس��ینو‪ ،‬مع��اون مدیرعامل ک��ت در بخش‬ ‫محصوالت ساخت وس��ازی در ای��ن زمینه به رویترز‬ ‫گف��ت‪ :‬پ��س از تعدی��ل نی��روی انس��انی در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۶‬میالدی‪ ،‬شرکت همه ماشین های جدید خود‬ ‫را دوباره طراح��ی کرده‪ ،‬به گونه ای که مصرف فوالد‬ ‫ان کم ش��ود‪ .‬ش��مار قطعات کمتر‪ ،‬هزینه ها را پایین‬ ‫م��ی اورد که یک برد بزرگ اس��ت‪ .‬ب��ه گفته رویترز‪،‬‬ ‫کت با اتخ��اذ این رویکردها می خواهد با تاثیر جنگ‬ ‫تج��اری امریکا رویارو ش��ود‪ .‬این اق��دام در حالی به‬ ‫کاه��ش هزینه های کت می انجامد که بهای مواد خام‬ ‫ب��ه دلیل محدودیت های��ی که ترامپ بر واردات وضع‬ ‫کرده در حال رش��د اس��ت و هزینه ه��ای حمل ونقل‬ ‫نیز باال رفته اس��ت‪ .‬این ش��رکت سازنده ماشین االت‬ ‫س��نگین براورد می کند که تعرفه واردات به افزایش‬ ‫‪۲۰۰‬میلیون دالری هزینه های مواد خام ان در س��ال‬ ‫گذشته میالدی منجر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیم�ی از ف�روش ک�ت در بازاره�ای‬ ‫خارجی‬ ‫فقط کت نیس��ت که در ش��رایط حاض��ر به دنبال‬ ‫کاه��ش هزینه هاس��ت‪ .‬ع�لاوه ب��ر کت بس��یاری از‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده امریکا ت�لاش می کنند با‬ ‫هزینه هایی که برام��ده از افزایش ‪۳۰‬درصدی بهای‬ ‫فوالد اس��ت‪ ،‬دست و پنجه نرم کنند‪ .‬این هزینه های‬ ‫فزاین��ده در راس��تای اقدام��ات تالفی جویانه چین‪،‬‬ ‫چش��م انداز درامدهای این شرکت ها را در هاله ای از‬ ‫ابه��ام فرو برده که به کاهش ارزش س��هام انها منجر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در س��ال جاری‪ ،‬بازار کمی جان گرفته اما س��هام‬ ‫کاترپیالر در مقایسه با سطوحی که اوایل سال جاری‬ ‫می�لادی و ‪۹‬ماه پیش از این وجود داش��ت‪۹ ،‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در همین حال این مس��ئله نیز جای توجه دارد که‬ ‫بازارهای خارجی‪ ،‬بیش��تر از نیمی از فروش کاترپیالر‬ ‫را دربرمی گیرند و جای پای این ش��رکت در سراس��ر‬ ‫جهان به چش��م می خ��ورد‪ .‬این ش��رکت همچنین‬ ‫دغدغ��ه رواب��ط تجاری ب��ا چین دارد‪ ،‬ه��ر چند در‬ ‫اظهارنظری در این زمینه گفته که تنش های تجاری‬ ‫تاثیری بر معامالت او با چین نداشته اند‪.‬‬ ‫کاترپیالر همچنی��ن در امتداد اقدامات خود برای‬ ‫کاهش هزینه ه��ا‪ ،‬این مجوز را به مدیران تولید خود‬ ‫داده تا هزینه های سراسری خود را کاهش دهند و در‬ ‫تولید هر محصولی دس��ت کم ‪۵‬درصد تخفیف هزینه‬ ‫قائل شوند‪.‬‬ ‫ش��رکت دونالدس��ان ک��ه فیلتره��ای موردنی��از‬ ‫ماشین های کت را تولید می کند‪ ،‬به رویترز می گوید‬ ‫که تالش می کند هزینه های تولید را در س��ال جاری‬ ‫پایی��ن بی��اورد و ای��ن کار را با تغییر م��واد مصرفی‪،‬‬ ‫اتوماس��یون و خودکارسازی تجهیزات انجام می دهد‪.‬‬ ‫حذف بودجه های سفر یا بودجه های مربوط به فراغت‬ ‫و سرگرمی کارکنان نیز از دیگر بخش هایی است که‬ ‫ای��ن ش��رکت با عملیاتی کردن انه��ا به حفظ درامد‬ ‫کنونی اقدام می کند‪.‬‬ ‫تالش های کت در ای��ن زمینه‪ ،‬هم بر تصمیم های‬ ‫اس��تراتژی تولید تاثیر می گذارد و هم بر جزئیات ریز‬ ‫عملیاتی‪.‬‬ ‫فانس��یو در این باره می گوید‪ :‬برای مثال‪ ،‬ش��رکت‪،‬‬ ‫لودرهای��ی را که چرخ جلویی انها کوچک اس��ت در‬ ‫امریکا درست نمی کند‪ ،‬اگرچه فروش انها در امریکای‬ ‫ش��مالی در حال رشد است‪ .‬به جای ان‪ ،‬ماشین های‬ ‫نیمه تمام از ش��رکت های خارجی با کشتی به داخل‬ ‫امری��کا اورده می ش��وند و در ش��رکت کلیتون روی‬ ‫انها تایر و دلو نصب می ش��ود‪ .‬با این کار در س��اخت‬ ‫ماش��ین ها امکان تنوع بخش��ی بیشتری وجود دارد و‬ ‫می توان ماش��ین را متناس��ب با نیاز مصرف کنندگان‬ ‫داخلی طراحی کرد و ساخت‪.‬‬ ‫که گریبانگیر ما نیز ش��ده اند‪ .‬ضامن درباره این پرسش که در‬ ‫این شرایط چه انتظاری از دولت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید هوای‬ ‫تولیدکننده را داش��ته باش��د‪ .‬در فضایی که شاهد تحریم ها و‬ ‫مش��کالت مالی هستیم انتظار داریم بیشتر به تولیدکننده ها‬ ‫توجه شود‪ .‬دراین بین دولت می تواند سختگیری ها در زمینه‬ ‫بیمه و مالیات را برای تولیدکننده کاهش دهد‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫ازانجایی که به اندازه کافی فش��ار روی ما اس��ت‪ ،‬انتظار داریم‬ ‫دولت با ما راه بیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹از برگزاری نمایشگاه راضی هستیم‬ ‫مهدی چاپاری‪ ،‬مدیر واحد مهندس��ی شرکت سلیم صنعت‬ ‫س��پاهان که در حوزه فروش مواد نس��وز برای فوالدس��ازی‬ ‫فعالیت می کند نیز از دیگر شرکت کنندگان در این نمایشگاه‬ ‫اس��ت‪ .‬وی به‬ ‫گفت‪ :‬نمایش��گاه فرص��ت خوبی برای‬ ‫فعاالن صنعت��ی و معدنی فراهم می کند تا دیده ش��وند‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬ما در س��ال ‪ ۹۳‬در این نمایش��گاه ش��رکت کردیم تا‬ ‫مجموعه خودم��ان را به دیگر فعاالن ح��وزه صنعت و معدن‬ ‫معرف��ی کنیم‪ .‬پس از اینکه ش��ناخته ش��دیم و به هدف مان‬ ‫رسیدیم‪ ،‬سال ‪ ۹۷‬به بهانه فروش بیشتر در نمایشگاه شرکت‬ ‫کردیم‪ .‬امس��ال هم به این دلیل شرکت می کنیم که از شرکت‬ ‫در نمایشگاه سال گذش��ته بسیار راضی بودیم‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫هرچند با توجه به تحریم ها و افزایش نرخ دالر ما هم نتوانستیم‬ ‫به انچه انتظار داش��تیم برس��یم اما در مجموع از وقایع س��ال‬ ‫گذشته راضی هس��تیم‪ .‬چاپاری با اشاره به مزایای شرکت در‬ ‫نمایشگاه از دیدار با مدیران و فعاالن معدنی اظهار خرسندی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بس��یار پیش امده که ب��ا مدیرانی قصد صحبت و‬ ‫رایزنی داشته ایم اما دیدار با انها دشوار است یا به دلیل دوری‬ ‫راه و لزوم هماهنگی های دیگر به راحتی ش��رایط دیدار فراهم‬ ‫نمی شود‪ .‬با شرکت در نمایشگاه می توانیم مدیران و مسئوالن‬ ‫مرب��وط به ح��وزه خود را از تمام کش��ور یک جا‪ ،‬جمع و بدون‬ ‫واسطه و هماهنگی های قبلی با انها دیدار کنیم سپس رایزنی‬ ‫کنیم و برخی قراردادها را ببندیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعتی به اش��نایی با تولیدات جدید در کش��ور‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬هرسال در نمایش��گاه با مواد نسل جدید‬ ‫اشنا می شویم‪ .‬ازانجایی که فوالدسازها از مواد جدید استقبال‬ ‫می کنن��د‪ ،‬همواره برخی مواد جدی��د را جایگزین مواد قبلی‬ ‫می کنند‪ .‬چاپاری با بیان اینکه هدف امس��ال مجموعه شان از‬ ‫شرکت در نمایشگاه فروش بیشتر است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نمایشگاه‬ ‫جایی اس��ت که فعاالن و متخصصان عرصه فوالد را دور خود‬ ‫جمع می کند‪ .‬اگر نمایشگاه نبود ما باید جداگانه به شهرهای‬ ‫مختلف کش��ور س��ر می زدیم که در عمل کار را برای ما دشوار‬ ‫و گاه��ی غیرممکن می کرد‪ .‬این فعال معدنی در ادامه به بیان‬ ‫مش��کالت حوزه خود پرداخت و گفت‪ :‬نخس��ت اینکه‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی به راحتی ارز در اختیار فعاالن اقتصادی قرار نمی دهد‬ ‫و این مس��ئله کار را برای ما دش��وار می کند‪ .‬مواد اولیه خیلی‬ ‫گران شده است‪ .‬وقتی کاالیی را درخواست می کنیم به ما قول‬ ‫سال اینده را می دهند‪ .‬سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز مش��کالت زیادی را برای واردات ایجاد کرده اند‪ ،‬در حالی‬ ‫که برخی کاالها داخل ایران نیس��تند و اگر هم باشند خلوص‬ ‫پایین��ی دارند و جوابگوی نیازهای فع��االن معدنی و صنعتی‬ ‫نیستند‪ .‬متاس��فانه مس��ئوالن مربوط فقط مطرح می کنند‬ ‫که چون فالن قطعه در کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬وارداتش ممنوع‬ ‫می شود‪ ،‬درحالی که نخست باید ببینند چقدر موجودی کاال‬ ‫در مقابل چقدر تقاضا با چه کیفیتی وجود دارد‪.‬‬ ‫‪۹۰۰‬میلیارد تومان قرارداد در نمایشگاه بومی سازی فوالد‪ ،‬بسته شد‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬این سازمان‬ ‫از نمایشگاه های بومی سازی و سرمایه گذاران این‬ ‫بخش حمایت می کند تا س��اخت داخل‪ ،‬موضوع‬ ‫محوری صنعت شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایمیدرو‪ ،‬خ��داداد غریب پور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ایمیدرو با ایجاد دبیرخانه بومی س��ازی‪ ،‬در‬ ‫کنار معاونت پژوهش و نواوری ریاست جمهوری‬ ‫و صندوق پژوهش و فناوری فوالد‪ ،‬بومی سازی و‬ ‫رفع نیازهای صنعتی را مدیریت می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در مرک��ز تحقیقات ف��راوری مواد‬ ‫معدنی ایران‪ ،‬س��ایتی برای نیازه��ای واحدهای‬ ‫معدنی و صنایع معدنی طراحی ش��ده تا در کنار‬ ‫صندوق یادش��ده قرار گیرد و نیازهای صنعتی را‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫غریب پور ادامه داد‪ :‬ایمیدرو در کنار واحدهایی‬ ‫ک��ه ام��کان س��اخت تجهی��زات دارن��د‪ ،‬ق��رار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو با اش��اره به اینکه‬ ‫در مت��ن قان��ون بهبود فض��ای کس��ب و کار و‬ ‫رقابت پذی��ری‪ ،‬دول��ت رقی��ب بخ��ش خصوصی‬ ‫نیست‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬در صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫ف��والد‪۱۰۰ ،‬میلیارد تومان برای بومی س��ازی در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت همه جانبه‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو که در ایین گشایش‬ ‫نخستین نمایشگاه بومی سازی قطعات‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و مواد گروه فوالد خوزس��تان سخن می گفت‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به توافق انجام شده برای اختصاص مکان‬ ‫فیزیک��ی در فعالی��ت ش��رکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫تشریح کرد‪ :‬این اقدام‪ ،‬زمینه ساز حضور نخبگان‬ ‫است و شرکت های ایمیدرو می توانند دانش انها‬ ‫را به فناوری تبدیل کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��رای عمل��ی ش��دن موضوع‬ ‫بومی سازی‪ ،‬تامین ظرفیت فیزیکی‪ ،‬منابع مالی‪،‬‬ ‫منابع انس��انی و جذب زمینه نخبگان را بر عهده‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫غریب پ��ور گف��ت‪ :‬سیاس��ت راهب��ردی دولت‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و ایمیدرو‪،‬‬ ‫حمایت از نمایش��گاه های بومی س��ازی به عنوان‬ ‫ویترین توانمندی صنعت است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امیدواری��م گروه فوالد خوزس��تان‬ ‫در زمینه توس��عه و بومی س��ازی‪ ،‬الگوی کش��ور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمی��درو با بی��ان اینکه‬ ‫تفاهمنامه ها فتح بابی برای امضای قرارداد است‪،‬‬ ‫گفت‪۱۲ :‬شرکت بزرگ صنایع معدنی ‪۱۰‬قرارداد‬ ‫همکاری در زمینه پژوهش امضا کرده اند‪.‬‬ ‫غریب پور تاکید کرد‪ :‬در نمایش��گاه بومی سازی‬ ‫انجمن اهن و فوالد س��ال گذشته‪۹۰۰ ،‬میلیارد‬ ‫تومان قرارداد بسته شد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با تشکر از کشانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل پیشین شرکت فوالد خوزستان مبنی‬ ‫بر شکل گیری ایده برگزاری نمایشگاه بومی سازی‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کش��انی در زمینه طرح های توسعه‪،‬‬ ‫ارزاوری‪ ،‬تنظی��م ب��ازار‪ ،‬توس��عه منابع انس��انی‬ ‫و مس��ئولیت اجتماع��ی‪ ،‬خدم��ات مطلوبی ارائه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از مهندس محمدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت فوالد خوزستان نیز که در مدت مسئولیت‬ ‫خدمات موثری انجام داد‪ ،‬تشکر می کنم‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫«نرخ نامشخص»‬ ‫موضوع ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫تخلف های صنفی‬ ‫سود برخی ها‬ ‫در پراکندگی‬ ‫امور بازرگانی است‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1352‬‬ ‫پیاپی ‪2670‬‬ ‫استفاده از‬ ‫ایده های جدید‬ ‫برای تولید گبه و فرش‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موافقت کرد‬ ‫‹ ‹حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال‬ ‫رحمان��ی ب��ا ی��اداوری فرمایش رهبر معظ��م انقالب‬ ‫درب��اره تولید‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬رهبر معظم انق�لاب فرمودند‬ ‫حفظ وضعیت موجود تولید و اش��تغال یک کار جهادی‬ ‫اس��ت و از ابتدای مس��ئولیتم در وزارتخانه در ابان سال‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی شهرک خصوصی چوب و مبل‬ ‫رحمانی اظهارکرد‪ :‬با راه اندازی شهرک خصوصی چوب‬ ‫و مب��ل و منب��ت در این منطقه که مورد اش��اره نیز قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬موافق هس��تم‪ .‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫پایان با تاکید بر اینکه کارگروهی برای پیگیری این امور‬ ‫در اس��تان تش��کیل ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬اختیارات الزم را برای‬ ‫پیگیری امور به استاندار نیز تفویض خواهم کرد‪ .‬گفتنی‬ ‫است رضا رحمانی روز جمعه در یک سفر کاری به همدان‬ ‫رفته اس��ت و بازدید از چند واح��د تولیدی و صنعتی در‬ ‫مالیر و تویس��رکان و همچنین نمایشگاه مبل و منبت را‬ ‫در برنامه کاری خود دارد‪.‬‬ ‫در اس��تان هم��دان هیچ واحد تولی��دی به دلی��ل تحریم ها تعطیل‬ ‫نش��ده است‪ ،‬این پیام پیروزی ما در جنگ اقتصادی ظالمانه به وجود‬ ‫امده است‬ ‫گذش��ته و در بحبوحه تحریم ها این موضوع س��رلوحه و‬ ‫اولویت برنامه های مان بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در سال ‪ ۹۸‬هم این اولویت حفظ شد‬ ‫و به عنوان راهبرد ادامه دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از ابتدای س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬فعال سازی ظرفیت های غیرفعال واحدهای تولیدی‬ ‫را نیز به عنوان راهبرد دوم به راهبرد اول اضافه کردیم و‬ ‫می خواهیم ظرفیت های خالی را پر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال سازی واحدهای راکد‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به راهبردهای‬ ‫دیگر این وزارتخانه‪ ،‬افزود‪ :‬فعال س��ازی واحدهای راکد و‬ ‫توس��عه واحدهای دارای ظرفیت توسعه دو راهبرد دیگر‬ ‫امسال ما است‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی ظرفیت های صادراتی‬ ‫رحمان��ی با اش��اره به ظرفیت های شهرس��تان مالیر‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این شهرس��تان مبل و منب��ت‪ ،‬انگور و همچنین‬ ‫مع��دن و ظرفیت های خوبی برای توس��عه دارد که باید‬ ‫کارگروهی ایجاد شود و ظرفیت های صادراتی شهرستان‬ ‫مالیر و اس��تان همدان را مورد مطالعه و شناس��ایی قرار‬ ‫ده��د و م��ا هم در ای��ن زمینه اماده ه��ر گونه همکاری‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برخی اقدام های حمایتی یاداوری کرد‪:‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬همین شرکت های مدیریت صادراتی که‬ ‫فعال کردیم می توانند به س��مت مبل و منبت بیایند‪ ،‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬از حضور واحدهای تولیدی در نمایشگاه های‬ ‫داخل و خارج حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ‪ ۶۵‬واحد در نمایشگاه مبل و منبت‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰۰‬واحد صنعتی و تولیدی در این ش��هرک‬ ‫فعالیت دارند و ‪ ۶۵‬واحد مبل و منبت در این نمایش��گاه‬ ‫ش��رکت کرده اند‪ .‬امسال از س��وی خوشه صنعتی مبل و‬ ‫منب��ت مالیر‪ ۱۵ ،‬واحد در نمایش��گاه بین المللی مبلمان‬ ‫روسیه شرکت داشته اند و سال اینده نیز ‪ ۳۵‬واحد به این‬ ‫نمایشگاه اعزام خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سومین جشنواره ملی مبل و منبت مالیر‬ ‫گفتنی اس��ت مالیر به عنوان ش��هر مل��ی منبت ایران‬ ‫شناخته ش��ده و هم اکنون س��ومین جشنواره ملی مبل و‬ ‫منبت مالیر در این شهرستان در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش اخیر ش��اخص جهانی‬ ‫نواوری در س��ال جاری میالدی‪ ،‬بخش عمده‬ ‫نیاز بازار دارویی ایران ازس��وی ش��رکت های‬ ‫داخلی تامین می شود؛ ‪ ۷۰‬درصد بازار داخلی‬ ‫‪ ۴.۵‬میلیارد دالری دارو در کشور‪ ،‬در اختیار‬ ‫شرکت های داخلی است‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاس��ت‬ ‫جمهوری‪ ،‬گزارش ش��اخص جهانی نواوری‪،‬‬ ‫در س��ال ج��اری میالدی با تمرک��ز بر حوزه‬ ‫موضوعی س�لامت‪ ،‬در فص��ل اختصاصی به‬ ‫بررسی و تحلیل وضعیت نواوری و توانمندی‬ ‫ایران در حوزه داروی��ی با تمرکز بر داروهای‬ ‫زیس��تی پرداخته است‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫ظهور و گس��ترش بخش داروهای زیستی در‬ ‫ایران که بخشی پیچیده و با فناوری پیشرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬میزبان تعداد به نس��بت زیادی بنگاه‬ ‫موفق صادراتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم شرکت های داخلی از بازار‬ ‫دارویی ایران‬ ‫فعال سازی‬ ‫واحدهای راکد‬ ‫و توسعه‬ ‫واحدهای‬ ‫دارای ظرفیت‬ ‫توسعه‬ ‫دو راهبرد‬ ‫امسال ما‬ ‫است‬ ‫یادداشت‬ ‫بهره مندی از ظرفیت احیای جاده ابریشم‬ ‫مجید جلیلی‪-‬پژوهشگر موسسه‬ ‫مطالع�ات و پژوهش ه�ای بازرگانی‪:‬‬ ‫طرح جدید احیای جاده ابریشم با عنوان‬ ‫«ی��ک کمربند‪ ،‬ی��ک راه» در راس��تای‬ ‫ایج��اد ارتباط زمین��ی و دریایی چین به‬ ‫اروپا‪ ،‬ازس��وی این کش��ور به طور جدی‬ ‫در دس��ت پیگیری است‪ .‬این ایده عالوه‬ ‫ب��ر مزیت های اقتصادی ناش��ی از توس��عه بازارهای‬ ‫صادراتی برای کش��ور چین و کش��ورهای عضو این‬ ‫طرح‪ ،‬به دنبال نیل به هماهنگی در سیاس��ت گذاری‪،‬‬ ‫تسهیل و ازادس��ازی تجاری و سرمایه گذاری‪ ،‬ایجاد‬ ‫زیرس��اخت ها یا اتصال زیرس��اخت های کشورهای‬ ‫حاضر در مسیر جاده ابریشم‪ ،‬هماهنگی شبکه بانکی‬ ‫و مال��ی با محوریت چین و بین المللی ش��دن یوان و‬ ‫توس��عه صنعت گردشگری اس��ت‪ .‬موقعیت مناسب‬ ‫ایران در مسیر زمینی چین‪-‬اسیای مرکزی‪-‬اسیای‬ ‫غربی فرصت های ارزش��مندی ب��رای صنایع داخلی‬ ‫در راس��تای رونق تولی��د و تجارت فراهم می کند که‬ ‫به ط��ور مختصر می ت��وان به ام��کان هم پیوندی در‬ ‫زنجی��ره ارزش محصوالت صنعتی‪ ،‬ایجاد و توس��عه‬ ‫زیرس��اخت های حمل ونقل‪ ،‬تسهیل تجاری و انجام‬ ‫همکاری ه��ای مش��ترک در ای��ن ح��وزه و راحت��ی‬ ‫دسترس��ی به بازار بزرگ انرژی در ش��رق اسیا اشاره‬ ‫کرد‪ .‬با وجود فرصت های گوناگون برای توس��عه بازار‬ ‫محصوالت صنعتی مانند سیمان‪ ،‬فوالد و پتروشیمی‬ ‫در این طرح‪ ،‬توجه به اهداف اصلی چین در تس��هیل‬ ‫تجاری و توسعه بازارهای صادراتی خود در کشورهای‬ ‫عضو این طرح به عنوان تهدیدی برای از دست رفتن‬ ‫بخش��ی از بازار داخلی و صادراتی کشور حائز اهمیت‬ ‫است‪ .‬به منظور بهره گیری هر چه بیشتر کشور از این‬ ‫فرصت ایجادشده و در راستای تهدیدهای ناشی از ان‪،‬‬ ‫این موارد پیش��نهاد می شود‪ :‬شناسایی ظرفیت های‬ ‫معدنی و فرصت های توس��عه همکاری با کشورهایی‬ ‫که به طور مس��تقیم در مسیر جاده ابریشم نیستند‪،‬‬ ‫ام��ا می توانن��د از طریق ایران به ای��ن خط ارتباطی‬ ‫دسترس��ی داشته باش��ند‪ :‬بدیهی است طرح احیای‬ ‫جاده ابریش��م‪ ،‬بازار بزرگی را برای محصوالت معدنی‬ ‫ایجاد کرده و فرصت مناس��بی برای ورود کش��ور به‬ ‫زنجیره ارزش محصوالت معدنی سایر کشورها فراهم‬ ‫می اورد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬می توان به توسعه حلقه های‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬پاالیش و فراوری (با توجه به ظرفیت های‬ ‫خال��ی صنایع معدنی و منابع غنی انرژی کش��ور) از‬ ‫زنجی��ره ارزش محص��والت معدنی در مش��ارکت با‬ ‫کش��ورهای افغانستان و عراق اشاره کرد‪ .‬بهره گیری‬ ‫از موقع��ت ترانزیتی برتر کش��ور در راس��تای تبدیل‬ ‫شدن به هاب تامین و توزیع محصوالت معدنی برای‬ ‫خاورمیانه و شمال افریقا‪ :‬با توجه به موقعیت مناسب‬ ‫ایران در مس��یرترانزیتی شمال به جنوب و همچنین‬ ‫‪ ۷۰‬درصد بازار داروی‬ ‫کشور در اختیار‬ ‫شرکت های داخلی است‬ ‫دسترسی کشور به اب های ازاد‪ ،‬عضویت‬ ‫ای��ران در طرح «یک کمربن��د یک راه»‬ ‫ای��ن فرصت را فراه��م می کند تا ایران به‬ ‫ه��اب منطق��ه ای حمل ونقل محصوالت‬ ‫معدنی خاورمیانه و ش��مال افریقا تبدیل‬ ‫شود‪ .‬برای مثال می توان به ظرفیت ایران‬ ‫در توزیع الومینیوم کش��ورهای حاشیه‬ ‫خلیج ف��ارس به کش��ورهای عضو این طرح‬ ‫اش��اره داش��ت‪ .‬توس��عه بندر چابهار و اتصال ان به‬ ‫طرح «یک کمربند‪ ،‬یک راه»‪ :‬با توجه به اهمیت بندر‬ ‫گوادر پاکستان در مسیر جاده ابریشم دریایی و براورد‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری کالن چین‬ ‫در زیرساخت های پاکستان‪ ،‬از جمله سرمایه گذاری‬ ‫بیش از‪ 1 . 6‬میلیارددالری چین در این بندر‪ ،‬ضروری‬ ‫اس��ت ایران نیز برای برخ��ورداری از مزیت های این‬ ‫مس��یر استراتژیک‪ ،‬نس��بت به اتصال بندر چابهار به‬ ‫این مس��یر مقدمات مذاکرات را فراهم کند‪ .‬گفتنی‬ ‫است توسعه بندر چابهار با سرمایه گذاری حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون دالری کشور هندوستان در دست انجام است‬ ‫که قابل قیاس با س��رمایه گذاری چین در بندر گوادر‬ ‫پاکس��تان نیس��ت‪ .‬صادرات خدمات پیمانکاری به‬ ‫مقصده��ای صادراتی مواد و محص��والت معدنی در‬ ‫راس��تای کاهش تهدیده��ا چین در ای��ن بازارها‪ :‬با‬ ‫توجه به تمرکز باالی صادرات مواد اولیه و محصوالت‬ ‫معدنی ایران به کش��ورهای افغانس��تان و عراق و نیاز‬ ‫این دو کش��ور به بازس��ازی و توس��عه زیرساخت ها‪،‬‬ ‫پیشنهاد می شود به منظور کاهش تهدید جایگزینی‬ ‫محص��والت چینی با محصوالت ایران��ی در بازار این‬ ‫دو کش��ور با تقویت و گس��ترش حض��ور پیمانکاران‬ ‫ایرانی (ش��رکت های فنی‪ ،‬مهندس��ی و مشاوره ای)‬ ‫در پروژه های عمرانی این کش��ورها‪ ،‬تامین مصالح و‬ ‫زیرساخت ها از داخل کشور تضمین شود‪ .‬بهره گیری‬ ‫از ظرفیت ه��ای ط��رح «فراتر از تبت» در راس��تای‬ ‫کاهش هزینه های شناسایی و اکتشاف معادن‪ :‬انجام‬ ‫مطالعات زمین شناس��ی در این طرح عالوه بر کاهش‬ ‫هزینه های شناس��ایی و اکتش��اف معادن در کشور‪،‬‬ ‫امکان توس��عه و تکمیل زنجیره ارزش معادن کشور‬ ‫در مش��ارکت با کش��ورهای عضو این طرح را فراهم‬ ‫می کن��د‪ .‬این مهم به طور مس��تقیم ب��ا بهره گیری از‬ ‫ظرفیت ترانزیتی کشور و دسترسی ایران به اب های‬ ‫ازاد و همچنی��ن امکانات پاالی��ش و فراوری موجود‬ ‫در کش��ور (بهره برداری از ظرفیت س��ازی ایجاد شده‬ ‫در صنایع معدنی و منابع انرژی) میس��ر اس��ت‪ .‬در‬ ‫پایان باید گفت بهره مندی از ظرفیت های ارائه ش��ده‬ ‫در این پیش��نهادها در گرو توسعه مناسبات سیاسی‪،‬‬ ‫توس��عه و تکمیل زیرس��اخت های کشور و در نهایت‬ ‫تعامل و هماهنگی میان وزارتخانه ها و س��ازمان های‬ ‫مربوط است‪.‬‬ ‫در ب��ازار ‪ ۴.۵‬میلیارد دالری دارو در ایران‪،‬‬ ‫س��هم ش��رکت های داخلی از این ب��ازار ‪۷۰‬‬ ‫درصد است‪ ،‬در سال ‪ ۹۷ ،۱۳۹۷‬درصد اقالم‬ ‫دارویی مصرف ش��ده تولید داخل بوده و ‪۶۷‬‬ ‫درص��د از ماده موثره داروی��ی(‪ )APIs‬مورد‬ ‫اس��تفاده برای تولید داروها در داخل کشور‬ ‫تولید شده است‪.‬‬ ‫ارزش بازار تجهیزات پزش��کی نیز در ایران‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیارد دالر است‪ ۳۰ ،‬درصد این بازار در‬ ‫اختیار بیش از ‪ ۱۰۰‬تولیدکننده داخلی است‪.‬‬ ‫گزارش ش��اخص جهانی نواوری در امسال‬ ‫می�لادی اج��رای ط��رح تحول س�لامت در‬ ‫ایران را یکی از گام ه��ای اثرگذار در افزایش‬ ‫دسترس��ی به خدمات حوزه سالمت می داند‬ ‫و عن��وان می کند با اجرای این طرح‪ ،‬س��هم‬ ‫بیماران از هزینه های پرداختی‪ ،‬از ‪ ۳۷‬درصد‬ ‫کل هزینه ها به ‪ ۱۰‬درصد در مناطق شهری‬ ‫و ‪ ۵‬درصد در مناطق روستایی رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات ‪ ۶۰‬میلی�ون دالری‬ ‫داروهای زیستی‬ ‫ای��ن گزارش همچنین ب��ه بخش داروهای‬ ‫زیس��تی به عن��وان یکی از حوزه ه��ای موفق‬ ‫و پیش��رفته س�لامت در ایران اشاره می کند‬ ‫و می افزاید ایران توانس��ته ع�لاوه بر افزایش‬ ‫قابل توج��ه س��اخت داخل��ی و خودکفای��ی‬ ‫داروی��ی‪ ۶۰ ،‬میلی��ون دالر صادرات س��االنه‬ ‫برای کش��ور به همراه داشته باشد که بخش‬ ‫قابل توجه��ی از این صادرات به کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی بوده‪ ،‬ای��ن تولی��دات‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫ارزی س��االنه حدود یک میلیارد دالر را برای‬ ‫کش��ور به ارمغان اورده اس��ت‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬بخش زیس��ت فن��اوری در ایران با‬ ‫قدمت��ی حدود ی��ک قرن (از زمان تاس��یس‬ ‫انس��یتو پاستور و موسس��ه رازی)‪ ،‬با حمایت‬ ‫س��ازمان یافته سیاس��تی توانس��ته داروهای‬ ‫گوناگ��ون و موفقی در درم��ان ا ِم ا ِس‪ ،‬انواع‬ ‫سرطان (از جمله سرطان پستان)‪ ،‬اختالالت‬ ‫سیس��تم ایمنی ب��دن‪ ،‬ناب��اروری‪ ،‬اختالالت‬ ‫اس��تخوانی و ماهیچ��ه ای و هموفیل��ی را با‬ ‫هزین��ه بس��یار پایین در مقایس��ه ب��ا نمونه‬ ‫خارجی و با قابلیت دسترس��ی بسیار باال در‬ ‫اختیار ایرانیان قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد سریع شرکت های دارویی‬ ‫تازه ترین گزارش ش��اخص جهانی نواوری‬ ‫اشاره می کند رتبه ایران در تولید علم جهانی‬ ‫حوزه زیست مهندس��ی و زیست فناوری در‬ ‫‪۲‬س��ال گذش��ته به ترتیب نهم و س��یزدهم‬ ‫جهان بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬از مهم تری��ن‬ ‫ش��رکت های موفق و دارای صادرات در حوزه‬ ‫داروهای زیستی می توان به سیناژن‪ ،‬اریوژن‪،‬‬ ‫روناک دارو‪ ،‬سازمان دارو‪ ،‬زیست دارو دانش‪،‬‬ ‫پویش دارو‪ ،‬اکس��یر‪ ،‬و داروسازی اسوه اشاره‬ ‫ک��رده که هریک تعداد زیادی دارو پیچیده و‬ ‫پرمصرف داخلی را به طور درون زا توسعه داده‬ ‫و با نرخ بسیار کم تولید می کنند‪.‬‬ ‫گزارش ش��اخص جهانی نواوری هر س��اله‬ ‫ب��ه صورت موضوعی وضعیت کش��ورها را در‬ ‫یک حوزه خاص بررس��ی می کن��د‪ ،‬گزارش‬ ‫س��ال جاری میالدی شاخص جهانی نواوری‬ ‫به بررس��ی حوزه موضوعی س�لامت و برای‬ ‫نخس��تین بار در فصلی جداگان��ه به وضعیت‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران در ای��ن ح��وزه‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫‹ ‹شکست نقشه دشمن‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به بازدیدی های‬ ‫امروز خود از واحدهای تولیدی مالیر‪ ،‬گفت‪ :‬جالب است‬ ‫که واحدهای مورد بازدید‪ ،‬تقاضای حمایت برای افزایش‬ ‫ص��ادرات محصوالت تولی��دی خود را داش��تند که این‬ ‫نشانه خوب دیگری از شکست نقشه دشمن در تعطیلی‬ ‫کارخانه های ما است‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از اعتبارات تبصره ‪۱۸‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به اعتبارات تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬و همچنین اش��تغال روستایی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برنامه ریزی‬ ‫کردی��م تا اعتب��ارات تبصره ‪ ۱۸‬ب��رای تکمیل طرح های‬ ‫نیمه تم��ام‪ ،‬تامین س��رمایه در گردش واحدهای تولیدی‬ ‫و نوس��ازی صنایع و همچنین کلینیک های کس��ب و کار‬ ‫هزینه ش��ود و از این اعتب��ارات در صنایع دارای ظرفیت‬ ‫اس��تان مانند مب��ل و منبت هم می توان اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫رحمانی اضافه کرد‪ :‬اعتبارات اش��تغال روس��تایی نیز که‬ ‫به اذن رهبر معظم انقالب برای اش��تغال در روستاها قرار‬ ‫است هزینه شود ظرفیت خوبی است که می تواند در مبل‬ ‫و منبت مالیر مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫اخرین گزارش شاخص جهانی‬ ‫نواوری در سال جاری میالدی‬ ‫منتشر شد‬ ‫راه اندازی شهرک اختصاصی مبل در مالیر‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت روز جمعه در جریان‬ ‫س��فر به استان همدان از نمایش��گاه مبل و منبت مالیر‬ ‫بازدید کرد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی پس از بازدید از‬ ‫واحد تولیدی و صنفی مبل و منبت قنبری در شهرستان‬ ‫مالیر به سمت شهرک صنعتی مالیر ‪( ۲‬حاجی اباد) رفت‬ ‫و از نمایش��گاه مبل و منبت در این ش��هرک صنعتی نیز‬ ‫بازدی��د کرد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫کارگروهی برای شناس��ایی ظرفیت های صادراتی مالیر‬ ‫و همدان تش��کیل ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت های مدیریت‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬اعتب��ارات اش��تغال روس��تایی و تبصره ‪۱۸‬‬ ‫می توانند به سمت صنعت مبل و منبت مالیر بیایند‪ .‬رضا‬ ‫رحمانی در بازدید از مجتمع تولیدی بافتینه و بافتس��ان‬ ‫در ایینی که در محل این مجتمع برگزار شد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫تولید باوجود مش��کالت به وج��ود امده بر اثر تحریم ها با‬ ‫همدل��ی نهاد ها و حضور بخ��ش خصوصی‪ ،‬به زیبایی در‬ ‫شهرستان مالیر و استان همدان در جریان است که این‬ ‫خود نشانگر شکست تحریم ها است‪ .‬وی با اشاره به سخن‬ ‫اس��تاندار همدان درباره واحدهای تولیدی این اس��تان‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این س��خن اس��تاندار که در استان همدان‬ ‫هی��چ واح��د تولیدی به دلی��ل تحریم ها تعطیل نش��ده‬ ‫می تواند سرتیتر خبرهای امروز باشد و این پیام پیروزی‬ ‫ما در جنگ اقتصادی ظالمانه به وجود امده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1352‬‬ ‫پیاپی ‪2670‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫وزیر بازرگانی دولت سازندگی در گفت وگو با‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مطرح کرد‪:‬‬ ‫سود برخی ها در پراکندگی امور بازرگانی است‬ ‫زه�را طهران�ی‪« :‬مدیری��ت ام��ور بازرگانی دیگر‬ ‫لوث ش��ده؛ چراکه هر وزارتخانه ای ت��وپ را در زمین‬ ‫دیگ��ری می اندازد»‪« ،‬چطور برخی با اس��تدالل های‬ ‫بی پایه س��نگ جدا نشدن بخش بازرگانی از وزارتخانه‬ ‫کنونی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را به سینه می زنند؟»‬ ‫اینها بخشی از اظهارات مرد بازرگانی اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫یحیی ال اسحاق است که در زمینه تجارت و بازرگانی‬ ‫از وزارت بازرگان��ی گرفت��ه تا ریاس��ت پارلمان بخش‬ ‫خصوصی تهران تجربه بس��یاری دارد و کهنه کار این‬ ‫راه است‪ .‬او در گفت وگو با‬ ‫با این موضوع اشاره‬ ‫کرد که گویا پراکندگی حوزه بازرگانی به س��ود برخی‬ ‫اس��ت که نمی گذارند این اتفاق بیفت��د و بازرگانی از‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن جدا ش��ود و مجموعه واحد و مستقلی‬ ‫در این بخش داشته باشیم‪ .‬مشروح گفت وگوی مفصل‬ ‫با ال اسحاق را در ادامه بخوانید‪.‬‬ ‫€ €داس�تان جدایی بخش بازرگان�ی از وزارت‬ ‫صنع�ت‪ ،‬معدن و تجارت از کجا اغاز ش�د؟ این‬ ‫کار چه ضرورتی دارد؟‬ ‫واقعیت این اس��ت که تامین کاالهای ضروری مورد‬ ‫نی��از مردم که به ط��ور عمده ‪۲۴‬قلم کاالی اساس��ی‬ ‫اس��ت‪ ،‬حساس��یت دارد و دارای اهمیت زیادی است‪.‬‬ ‫در شرایط کنونی تامین کاالهای اساسی مانند روغن‪،‬‬ ‫برنج‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬ش��یر خام و‪ ...‬مهم اس��ت‪ .‬در کل نیاز‬ ‫جامعه در ‪ ۳‬نوع کاال دس��ته بندی ش��ده که ش��امل‬ ‫کااله��ای حس��اس‪ ،‬ضروری و عادی اس��ت‪ .‬کاالهای‬ ‫حس��اس کاالهایی هس��تند که بر زندگی مردم تاثیر‬ ‫زیادی دارند‪ .‬در شرایط کنونی با وجود تمام مشکالتی‬ ‫که در زمینه تامین ارز وجود دارد‪ ،‬دولت و مجلس ‪۱۴‬‬ ‫میلیارد دالر ان هم با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای تامین‬ ‫‪ ۲۴‬قلم کاالی اساس��ی اختصاص داده اند تا مردم زیر‬ ‫فش��ار نباش��ند و کاالهای مورد نیاز انها تامین شود و‬ ‫دچار مش��کل نش��ود‪ .‬با این وجود‪ ،‬درحال حاضر این‬ ‫کاالها در وضعیت مناس��بی نیس��تند‪ .‬نرخ برنج که ‪۳‬‬ ‫م��اه پیش کیلویی ‪ ۱۳‬هزار توم��ان بود اکنون به ‪۲۳‬‬ ‫تا ‪ ۲۶‬هزار تومان رس��یده اس��ت‪ .‬در چند ماه گذشته‪،‬‬ ‫نرخ گوش��ت تا ‪ ۱۲۰‬هزار تومان هم باال رفت که البته‬ ‫نرخ ان درحال حاضر کمی کاهش داشته است‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب برای کاالهای دیگر نیز تورم ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫و گاه در برخی کاالها ‪ ۱۰۰‬درصدی مطرح است‪.‬‬ ‫ع��زم بر این اس��ت که این کاالها با نرخ و ش��رایط‬ ‫مناس��ب به دست مردم برس��د‪ ،‬اما متاسفانه در عمل‬ ‫این گونه نمی ش��ود چراکه مدیریت و اداره این بخش‬ ‫لوث شده است؛ یعنی نهاد مشخصی متولی ان نیست‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬وقتی از اقای وزیر جهادکش��اورزی‬ ‫می پرس��ند چرا برنج به این میزان گران شد‪ ،‬می گوید‬ ‫من مش��کلی در تولید ندارم و ای��ن توزیع کنندگان و‬ ‫اصناف هس��تند که مش��کل ایجاد کرده اند و به مردم‬ ‫ی‪‎‬گوییم چرا گوشت این گونه است‬ ‫اجحاف می شود‪ .‬م ‬ ‫باز هم همین حرف ها را می شنویم‪ .‬در کاالهای دیگر‬ ‫ه��م وضعیت همین گونه اس��ت و هرنهادی توپ را به‬ ‫زمی��ن دیگری می اندازد‪ .‬به اقای وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اعتراض می ش��ود چرا شرایط این گونه است‪،‬‬ ‫می گوی��د تامین ب��ه موقع نداش��ته و کاالها به موقع‬ ‫تحویل داده نش��ده است یا ثبت س��فارش ها به موقع‬ ‫نب��وده و در عم��ل قان��ون انتزاع برخ��ی اختیارات را‬ ‫از ما گرفته اس��ت‪ .‬در این ش��رایط حتی مجلس هم‬ ‫نمی تواند طرح س��وال کند و به نتیجه برسد؛ بنابراین‬ ‫ای��ن پراکندگی وظایف بخ��ش بازرگانی ما را به اینجا‬ ‫رسانده و نتیجه این شده که درحال حاضر با مشکالت‬ ‫بسیاری روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫€ €برای بهبود شرایط باید چه اقدام هایی انجام‬ ‫داد و چه رویکردی در پیش گرفت؟‬ ‫برای اینکه این بخش از حالت لوث بودن خارج شود‬ ‫باید فقط مجموعه واحدی باشد که وظیفه پاسخگویی‬ ‫داشته باشد‪ .‬این در حالی است که در عمل‪ ،‬هم خود‬ ‫مسئوالن و هم مدیران و هم مردم همه می گویند که‬ ‫قانون انتزاع نتیجه منفی داش��ته و این را هم ش��اهد‬ ‫بودیم‪ .‬البته به جز گروه خاصی که با حس��ن نیت در‬ ‫دفاع از کشاورزان‪ ،‬با لغو قانون انتزاع‪ ،‬مخالف هستند‪.‬‬ ‫هرچن��د برخ��ی دیگر هم چون این فضا به س��ود انها‬ ‫است از این ش��رایط سوءاستفاده می کنند و مخالفت‬ ‫خود را اعالم می کنند‪.‬‬ ‫فرض کنید کاالهای اساس��ی با ارز تخصیصی یعنی‬ ‫دالر ‪۴۲۰۰‬تومان��ی تامین می ش��ود اما با نرخ نیمایی‬ ‫بی��ش از ‪۸‬ه��زار تومانی ب��ه فروش می رس��د؛ یعنی‬ ‫مابه التفاوت حدود ‪۵‬هزار تومانی در هر دالر‪ .‬حاال اگر‬ ‫از این ‪۱۴‬میلی��ارد دالر فقط ‪۷‬میلیارد دالر تخصیص‬ ‫داد ه ش��ود که ضربدر ‪۵‬هزارتومان‪ ،‬می ش��ود ‪۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان مابه التفاوت و س��ودی که به جیب یک‬ ‫عد ه می رود‪ .‬حاال پرس��ش اینجاس��ت که چرا عده ای‬ ‫مانع ایجاد می کنند؟ چون منافع چند هزار میلیاردی‬ ‫ب��رای انه��ا دارد؛ از ای��ن رو به‪‎‬عنوان ه��ای گوناگون‬ ‫سنگ اندازی می کنند و نمی گذارند شفاف سازی شود‬ ‫و این فساد از بین برود‪.‬‬ ‫€ €ایا این افراد‪ ،‬قابل شناسایی نیستند؟‬ ‫البته که قابل شناس��ایی هستند به همین دلیل هم‬ ‫بسیاری را بازداشت کرده اند‪.‬‬ ‫شهرسازی هم همینطور خودشان مستقل عمل کنند‪.‬‬ ‫€ €پس چرا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را حذف نمی کنند؟‬ ‫در این شرایط به عنوان نمونه در روابط تجاری با ترکیه‬ ‫چون این موضوع ارتباط مس��تقیمی با قدرت خرید‬ ‫‪ ۴‬وزیر ما در مقابل یک وزیر ترکیه قرار بگیرد و بگوییم‬ ‫مردم دارد و به وضعیت معیشت انها برمی گردد‪ .‬چون‬ ‫هر وزارتخانه برود و مس��ائل خودش را با حمل ونقل‪،‬‬ ‫قدرت خرید مردم پاس��خگوی معیش��ت انها نیست‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬بیم��ه و‪ ...‬ح��ل کند‪ .‬یا ه��ر ‪ ۲۴‬وزارتخانه‬ ‫دول��ت این ارز را به کاالهای اساس��ی اختصاص داده‬ ‫مسائل مربوط به صادرات و واردات خود را ساماندهی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این راس��تا دولت مابه التف��اوت دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫کنن��د و اصال ه��م وزارت خارجه الزم نیس��ت درباره‬ ‫تومانی را به عنوان یارانه به کاالهای گوناگون می دهد‪.‬‬ ‫موضوع ه��ای اقتصادی مذاکره کن��د‪ .‬وزارتخانه ها هر‬ ‫ازی��ن رو یا باید مس��یر اختص��اص ارز را تعییر دهند؛‬ ‫یک بروند مذاکره کنند و تصمیم بگیرد که مثال عضو‬ ‫یعنی به طور نقدی یا در قالب کاال یا کوپن مدرن باشد‪.‬‬ ‫اتحادیه ها باش��ند یا خی��ر‪ ...‬البته که چنین رویکردی‬ ‫خالصه اینکه راهکاری دنبال ش��ود که ارز اختصاص‬ ‫درست نیست‪.‬‬ ‫داده ش��ده برای تامین کاالهای اساسی با دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫€ €چرا این گونه است؟‬ ‫تومانی به دست مردم برسد‪.‬‬ ‫ب��ه نظر من ی��ا نمی خواهند بفهمند ب��ا امثال من‬ ‫برای سامان دهی این وضعیت اقتصادی‪ ،‬باید وحدت‬ ‫نمی فهمند و مس��ائل باالت��ری وجود دارد که عقل ما‬ ‫فرماندهی وجود داشته باشد‪ .‬اینکه درحال حاضر این‬ ‫به انها نمی رسد‪ .‬پس از ‪ ۴۰‬سال فعالیت در این زمینه‬ ‫اختیارات را به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داده اند‬ ‫به تمام مسائل ان اشنا هستیم‪.‬‬ ‫تصمیمی است که اگرچه عده ای از حسن نظر و برخی‬ ‫کمتری��ن کاری که می توانی��م در این زمینه انجام‬ ‫ه��م به‪‎‬دلیل منافع ش��ان ب��ا ان مخالف هس��تند‪ ،‬اما‬ ‫م��ن ی��ک کتاب ه��م با عن��وان «رابط��ه اس��تراتژی تجاری‬ ‫دهیم این اس��ت که دس��ت کم کشورهای گوناگون را‬ ‫واقعیت این است که مردم زیر فشار قرار دارند‪ .‬دولت‬ ‫منطقه ای جمهوری اس�لامی ایران با رویکرد توسعه و امنیت‬ ‫نگاه کنی��م و بدانیم که درحال حاضر مس��ئله اصلی‪،‬‬ ‫تسهیالت را اختصاص داده و مجلس هم ان را تصویب‬ ‫ملی» تالیف کرده ام که هدف از نوش��تار ان این بود که اگر‬ ‫جنگ اقتصادی اس��ت‪ .‬اینکه جنگ اقتصادی است را‬ ‫کرده‪ ،‬حتی بانک مرکزی هم این تس��هیالت ارزی را‬ ‫ه خاورمیانه امنیت مان را پایدار کنیم باید‬ ‫بخواهیم در منطق ‬ ‫همه از مجلس��ی‪‎‬ها گرفته تا سیاس��یون و دولت قبول‬ ‫در اولوی��ت قرار داده و تمام��ی کارهای حاکمیتی در‬ ‫دارن��د‪ .‬کش��ورهای دیگر ب��رای مقابله ب��ا این جنگ‬ ‫این راس��تا انجام ش��ده‪ ،‬اما در عمل م��ردم دارند با ‪۲‬‬ ‫تجارت مان را به پایداری برسانیم‬ ‫اقتصادی س��تاد تنظیم کرده ان��د‪ ،‬مذاکره می کنند و‬ ‫ت��ا ‪ ۳‬برابر نرخ‪ ،‬کاالهای مورد نی��از خود را خریداری‬ ‫افس��ران عملیاتی دارند ریز مسائل را بررسی می کنند‬ ‫می‪‎‬کنند‪ .‬انگار یک روند فرعی این مس��ائل را هدایت‬ ‫و نقش��ه راه ترسیم کرده اند‪ .‬حال اینکه ما برای مقابله‬ ‫و اینکه با کدام کش��ورها در ارتباط هس��تیم و روابط‬ ‫کارخان��ه قرار دارد‪ ،‬اما یکس��ری دیگ��ر از نیازهای این‬ ‫می کند‪ .‬اما واقعیت این اس��ت که بدون یک نظارت و‬ ‫ب��ا این جن��گ اقتصادی رویکردجزی��ره ای را انتخاب‬ ‫تج��اری ب��ا انها داریم را می دانند و با ایران هراس��ی و‬ ‫واح��د تولیدی مثال اینکه ماش��ین االت مورد نیاز خود‬ ‫کنت��رل متمرکز و بدون داش��تن نهادی واحد در این‬ ‫کرده ایم و براس��اس این رویک��رد از بخش خصوصی‬ ‫تهدید از انها می خواهند با ما معامله نکنندو‪...‬‬ ‫را س��فارش دهد‪ ،‬از کجا و چگونه سفارش بدهد‪ ،‬چگونه‬ ‫زمینه این مسائل برطرف نمی شود‪ .‬این موضوع فقط‬ ‫گرفته تا وزارتخانه ها خودش��ان باید از خودشان دفاع‬ ‫ه��ر ک��دام از ای��ن بخش هایی که ت��ا اینجا مطرح‬ ‫انها را حمل کند‪ ،‬از کدام کش��ور یا کشورها محصوالت‬ ‫درباره کاالهای اساس��ی مطرح نیست‪ ،‬بلکه وضعیت‬ ‫کنن��د‪ .‬یا باید قبول کنیم جنگ اقتصادی نیس��ت یا‬ ‫شد‪ ،‬بس��یار گسترده اس��ت‪ .‬حمل ونقل‪ ،‬نظام بانکی‪،‬‬ ‫م��ورد نیاز خود را خری��داری کند یا نکند‪ ،‬با چه قیمتی‬ ‫سایر کاالها نیز به همین صورت است‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫اینکه باید تمام نیرو و توان خود را به کار بگیریم و ستاد‬ ‫بیم��ه‪ ،‬هماهنگی قوانین و مقررات‪ ،‬مذاکرات تجاری‪،‬‬ ‫خری��داری کن��د و نیازه��ای دانش فن��ی و‪ ...‬تمام این‬ ‫نگاهی بیندازید به نرخ برخی محصوالت کش��اورزی‬ ‫عملیاتی در مقابله با ان داشته باشیم‪ .‬ستاد عملیاتی؛‬ ‫بازاریاب��ی‪ ،‬مس��ائل حقوقی و‪ ...‬همه و هم��ه را اگر با‬ ‫پرسش ها باید پاسخ داده شده و فراهم شود تا این واحد‬ ‫مانند سیب زمینی و گوجه فرنگی در مزرعه و اختالف‬ ‫یعن��ی وحدت فرماندهی‪ .‬اینک��ه یک وزارتخانه مانند‬ ‫جزئیات در نظر بگیریم و در نهایت با هم جمع کنیم‪،‬‬ ‫تولیدی بتواند فعالیت کند‪ .‬هر کدام از اینها خود شامل‬ ‫قابل توج��ه نرخ انها وقتی به دس��ت مردم می رس��ند‪.‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تنهایی با این همه گرفتاری‬ ‫وسعت وظایف بخش بازرگانی را نشان می دهد‪ .‬با این‬ ‫موضوع های دیگری هم می شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬پس از‬ ‫وقتی در این باره از وزارت کشاورزی پرسش می شود‪،‬‬ ‫که دارد‪ ،‬برای مقابله با تحریم ها کاری کند؛ این اصال‬ ‫وضعی��ت ایا می توان با یک چه��ارم یک وزارتخانه ان‬ ‫تامین مواد اولیه اینکه چه کسی باید سفارش بدهد که‬ ‫می گوید توزیع محصوالت و مدیریت اتحادیه ها دست‬ ‫شدنی نیست و این فقط یک بخش از کار است‪.‬‬ ‫ه��م وزارتخانه ای مانند صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت که‬ ‫ای��ن واحد چه کاالیی تولید کند‪ ،‬ب��رای کدام بازار قرار‬ ‫من نیس��ت و وقتی همین پرس��ش را از توزیع کننده‬ ‫در حوزه تجاری کشور ما ظرفیت‪‎‬های بسیار خوبی‬ ‫هزار نوع مس��ائل در حوزه مع��دن و صنعت دارد‪ ،‬این‬ ‫اس��ت محصوالت تولید شود‪ ،‬با چه مشخصات و قیمتی‬ ‫می پرس��یم می گوید تولید دست من نیست‪ .‬این روند‬ ‫دارد و یک بازار دست کم ‪ ۴۰۰‬میلیونی در همسایگی‬ ‫وظایف را انجام داد‪ .‬شخص رئیس جمهوری می گوید‬ ‫تولید کند‪ ،‬نوع بس��ته بندی و کیفیت ان چگونه باشد‪،‬‬ ‫لوث شده ایجاد مشکل می کند‪.‬‬ ‫خود داریم و از لحاظ س��طح اس��تاندارد کاالهایی که‬ ‫این وظایف از عهده یک وزارتخانه برنمی اید‪.‬‬ ‫سفارش دهنده و تقاضا کننده ان کاال کیست‪ ،‬ایا غیر از‬ ‫البت��ه پیش تر در وزارت بازرگانی تمام فعالیت های‬ ‫مص��رف می کنند و نزدیکی راه و موقعیت جغرافیایی‬ ‫مجلس می تواند کشورهای گوناگون را بررسی کند‬ ‫وزارت بازرگانی است؟ این کاال کجا ذخیره سازی و کجا‬ ‫س��ازمانی این بخش مانند ثبت س��فارش و مجموعه‬ ‫در منطق��ه دارای بهترین مزیت ها هس��تیم تا بتوانیم‬ ‫و ببیند کدام کش��ورها وزارت بازرگانی دارند‪ .‬البته در‬ ‫توزیع ش��ود و نظارت بر واردات و صادرات چگونه است‪.‬‬ ‫ای��ن فرایندها انجام می ش��د و چون تمام این وظایف‬ ‫تعامالت تجاری خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫اینجا فقط مثال دو کش��ور سوئیس و ژاپن را می زنند‬ ‫در بح��ث تولید بیش از ‪ ۸۰‬درصد مس��ائل تولیدکننده‬ ‫ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت واگذار ش��ده زمان‬ ‫یک کار پژوهش��ی که من هم انجام بخشی از ان را‬ ‫ک��ه وزارت بازرگان��ی ندارند‪ .‬ژاپ��ن وزارت بازرگانی و‬ ‫به نوعی مربوط به حوزه خدمات است‪ .‬اینکه حمل ونقل‬ ‫الزم دارند تا س��اماندهی ش��وند و ممکن است اجرای‬ ‫بر عهده داشتم و البته هنوز هم در قالب یک پایان نامه‬ ‫اقتصاد ندارد چراکه عمده مسائل اقتصادی این کشور‬ ‫و بیمه چگونه باش��د نیز در اینجا مطرح است‪ .‬بخشی از‬ ‫انه��ا مدتی دچار اختالل ش��ود‪ .‬ی��ک عده هم ممکن‬ ‫دکترا درحال انجام اس��ت‪ ،‬مطالعه درباره ‪ ۱۵‬کش��ور‬ ‫در دس��ت اتحادیه ها است حتی این اتحادیه ها وظیفه‬ ‫موضوع هم مردم هس��تند‪ .‬در اینجا به نوعی رابطه مردم‬ ‫است همین موضوع را مستمسک قرار داده و این گونه‬ ‫همس��ایه ایران اس��ت‪ .‬اینکه هر کدام از این کشورها‬ ‫ی و اجرا را ه��م برعهده دارند‪ .‬این گونه‬ ‫سیاس��ت گذار ‬ ‫و س��ازمان مطرح می شود‪ .‬هدف این است که کاالها به‬ ‫عن��وان کنند که مثال ثبت س��فارش ها دچار مش��کل‬ ‫چق��در کاال صادر و چه می��زان وارد می کنند‪ .‬در این‬ ‫اس��ت که خط مقدم روابط جنگ��ی امریکا و چین در‬ ‫موقع و با نرخ مناس��ب به دست مردم برسند‪ .‬البته باید‬ ‫و تاخیر ش��ده اس��ت‪ .‬باید واقعیت نگر بود‪ .‬این بخش‬ ‫مطالع��ه کااله��ای واردات��ی و صادراتی‬ ‫دست وزارت بازرگانی این دو کشور است‬ ‫بر ای��ن روند نظارت ش��ود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫کم کم ساماندهی پیدا می کند‪ .‬امیدوارم‬ ‫به ط��ور همگن درب��اره هر ی��ک از این‬ ‫که برای مقابله با هم نقش��ه می کش��ند‬ ‫هم��ه چیز فراهم ش��ده‪ ،‬ارز داده ش��ده و‬ ‫از طری��ق فعالی��ت قائم مق��ام بازرگانی‬ ‫کش��ورها با کشور ما مقایسه شده است‪.‬‬ ‫و هر یک از کش��ور خود دفاع می کنند‪.‬‬ ‫تصمیم‪‎‬ها گرفته ش��ده‪ ،‬اما مردم در فشار‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫چرا برنامه ریزان و مس��ئوالن کش��ور ما اگر می خواهیم مث�لا ما چقدر ج��و تولید‪ ،‬چقدر صادر و‬ ‫که به تازگی منصوب ش��ده‪ ،‬مش��کالت باید بدانیم که هس��تند چراکه یک نظام بازرگانی برای‬ ‫چقدر وارد می کنی��م‪ ،‬انها چطور؟ حاال‬ ‫این کش��ورها را نمی بینند و متاس��فانه‬ ‫م��ردم در این زمینه ها برطرف ش��ود‪ .‬به رابطه مستقیم کنترل و نظارت بر قیمت گذاری ها وجود‬ ‫کشور را‬ ‫چه میزان م��ا می توانیم در این زمینه با‬ ‫برخ��ی از انها این گونه بیان می کنند که‬ ‫ندارد‪ .‬موضوع بعدی‪ ،‬جایگاه فعالیت های‬ ‫نظر من تش��کیل قائم مقام بازرگانی در بین استراتژی‬ ‫توسعه‬ ‫هم معامله داش��ته باش��یم‪ .‬جالب است‬ ‫اگر این چند قلم کاالی مربوط به بخش‬ ‫بازرگان��ی در نظ��ام واردات ص��ادرات و‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تصمیم‬ ‫و رشد‬ ‫بدانید که ما با این ‪ ۱۵‬کش��ور دست کم‬ ‫کش��اورزی در دس��ت وزارت بازرگان��ی‬ ‫تجاری منطقه‪ ،‬س��اماندهی این امور است‪ .‬موضوع دیگر‬ ‫درستی بود‪.‬‬ ‫€ €ای�ا تا همین حد کافی اس�ت یا امنیت ملی و‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلی��ارد دالر ظرفی��ت تج��اری‬ ‫باش��د‪ ،‬این وزارتخانه واردات را افزایش‬ ‫هماهنگ��ی بین نظ��ام بازرگان��ی و نظام‬ ‫دهیم باید‬ ‫تعاملی داریم؛ یعنی روابط‪ ،‬استراتژی ها‬ ‫می ده��د‪ .‬البت��ه ک��ه این گونه نیس��ت‬ ‫بای�د تفکی�ک وزارت بازرگانی هم توسعه کشور پولی و بانکی کش��ور است وقتی بین این‬ ‫تجارت را‬ ‫و تعام�لات تجاری ما با این ‪ ۱۵‬کش��ور‬ ‫چراکه وزیر بازرگانی و جهادکش��اورزی‬ ‫اتفاق بیفتد؟‬ ‫دو بخش هماهنگی نباشد کل نظام ارزی‬ ‫برقرار است‬ ‫برای یک دولت اس��ت و همراستای هم توسعه دهیم یک ظرفی��ت ‪ ۲۵۰‬میلیارد دالری را در‬ ‫ای��ن دو موضوع جدا اس��ت‪ .‬من بارها‬ ‫مملکت بهم می ریزد‪ .‬مثال ارائه تقاضایی‬ ‫برمی گی��رد‪ .‬کل نیاز ما ب��رای کاالهای‬ ‫فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫هم گفته ا ‪‎‬م باید جغرافیا و حیطه وظایف‬ ‫بیش از توان نظ��ام بانکی یکی از این بهم‬ ‫واردات��ی ‪ ۵۰‬میلیارد دالر اس��ت و فقط با ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫€ €انط�ور که قائم مقام وزی�ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫وزارت بازرگانی را درس��ت بشناس��یم‪ .‬امروز بیش��تر‬ ‫ریختگی ها است‪ .‬یا مثال درباره کاالیی که صادر می شود‬ ‫دالر از ان ‪ ۲۵۰‬میلیارد دالر ما دیگر نیازی به مذاکره‬ ‫تج�ارت تاکید کرده در این زمینه قانون داریم و‬ ‫موضوع کنترل و قیمت گذاری کاالها در کشور مطرح‬ ‫و ارزی که باید برگردد این پرس��ش مطرح است که این‬ ‫و‪ ...‬نداریم‪.‬‬ ‫بیشتر از حد مشخصی نمی توان واردات داشت‪.‬‬ ‫است که فقط بخشی از کارهای حوزه بازرگانی است‪.‬‬ ‫کاال بای��د به کدام بازار صادر ش��ود با کدام مقررات‪ ،‬چه‬ ‫€ €مشکل کجاست؟‬ ‫بله وزیر بازرگانی و کشاورزی هر دو وزیر یک دولت‬ ‫وزارتخانه س��اختار و ش��رح وظایف خاص��ی دارد‪ .‬اگر‬ ‫کس��ی باید برای ان بازاریابی کند‪ ،‬چه کس��ی با دولت‬ ‫در ای��ن زمینه روابط تجاری ای��ران و عراق را مثال‬ ‫هس��تند و در تع��ارض با هم عم��ل نمی کنند‪ .‬این دو‬ ‫بخواهیم بررس��ی کنیم برای انجام فعالیت های حوزه‬ ‫موافقتنامه های ترجیحی و غیرترجیحی می بندد‪ .‬تمام‬ ‫می زن��م که بس��یار محس��وس اس��ت‪ .‬همان طور که‬ ‫وزارتخان��ه براس��اس کتاب قانون ص��ادرات و واردات‬ ‫بازرگانی‪ ،‬وزارتخانه الزم اس��ت یا خیر‪ ،‬باید نخس��ت‬ ‫اینها از وظایف بخش بازرگانی است‪.‬‬ ‫می دانی��د من رئیس ات��اق بازرگانی مش��ترک ایران‬ ‫€ €بنابرای�ن می ت�وان گف�ت ام�روز اقتصاد و‬ ‫کش��ور عم��ل می کنند و این طرز تفک��ر که هر کدام‬ ‫ش��رح وظایف یک وزارتخانه بازرگانی را بشناس��یم و‬ ‫و عراق هس��تم‪ .‬ما س��ال گذش��ته ‪ ۱۳‬میلی��ارد دالر‬ ‫البته صادرات حرف نخس�ت را در جهان می زند‬ ‫از انها مانعی بر س��ر راه دیگری ایجا می کند‪ ،‬اش��تباه‬ ‫پس از ان تجزیه و تحلیل کنیم که ایا این وظایف برای‬ ‫کاال ب��ه عراق صادر کردیم امس��ال ه��م با وجود تمام‬ ‫و ای�ران نیز باید برای رش�د خ�ود در این زمینه‬ ‫است‪ .‬ما در قوانین و مقررات این بخش کمیسیون ویژه‬ ‫اج��را نیاز به یک نهاد وی��ژه دارند یا اینکه یک چهارم‬ ‫مش��کالت در ‪ ۳‬ماه نخست نسبت به سال گذشته در‬ ‫فکری کند‪.‬‬ ‫م��اده ی��ک را داریم که تعرفه ها را باال و پایین می کند‬ ‫ی��ک وزارتخان��ه نیاز ای��ن بخش را برط��رف می کند‪.‬‬ ‫این بخش ‪ ۲۰‬درصد رش��د صادرات داشتیم‪ .‬که البته‬ ‫بل��ه با توج��ه به تمام این مس��ائل می ت��وان گفت‬ ‫و تصمیم گیری می شود که واردات ازاد باشد یا خیر‪.‬‬ ‫یکس��ری از وظای��ف وزارت بازرگانی مربوط به روابط‬ ‫درحال حاضر کمتر شده و یک ظرفیت تحقق یافته ‪۱۳‬‬ ‫اس��تراتژی بازرگانی کشور با امنیت ملی درگیر است‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط ک��ه ‪ ۷۵‬درصد هزینه های قش��ر‬ ‫خارجی کشور است یعنی مسئله تعامالت و مبادالت‬ ‫میلیارد دالری تجاری با عراق داریم که قرار است ان‬ ‫درحال حاضر جنگ‪ ،‬جنگ اقتصادی است و با توجه به‬ ‫متوس��ط به پایین جامعه مربوط به ‪ ۵‬قلم کاال اس��ت؛‬ ‫تجاری با کشورهای دیگر‪ .‬رابطه تجاری یعنی قوانین‪،‬‬ ‫را به ‪ ۲۰‬میلیارد دالر برسانیم‪.‬‬ ‫فعالیت گسترده رسانه های گوناگون همه می دانند که‬ ‫یعن��ی انهایی کمت��ر از ‪ ۳‬میلیون تومان حقوق و یک‬ ‫اتحادیه ه��ا‪ ،‬نهاده��ای بین المللی و تمامی مس��ائلی‬ ‫کل ‪۱۸‬کش��ور اروپای��ی در نقطه اوج صادرات ‪۷۰۰‬‬ ‫در سراس��ر جهان جنگ تجاری و اقتصادی در جریان‬ ‫درامد دارند‪ ۷۵ ،‬درصد حقوق خود را صرف خوراک‪،‬‬ ‫ک��ه در رواب��ط بین المللی داریم مانند سیاس��ت های‬ ‫ت��ا ‪ ۸۰۰‬میلیون دالری داش��تند ک��ه حاال به کمتر از‬ ‫است‪ .‬اختالف بین امریکا و چیبن برسر تعرفه ها است‪،‬‬ ‫پوش��اک‪ ،‬اجاره مسکن‪ ،‬بهداشت و اموزش می کنند و‬ ‫تج��اری‪ ،‬قوانبن تجاری و گم��رک و‪ ...‬تمام این موارد‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون دالر رس��یده است؛ یعنی کل ‪ ۱۸‬کشور‬ ‫جنگ امریکا و روس��یه نیز همینطور بر س��ر مس��ائل‬ ‫ش��اهدیم در این مدت تامین همی��ن کاالها از مرغ و‬ ‫باش��د مشخص باشد؛ یعنی دیپلماسی‪ ،‬روابط بانکی و‬ ‫اروپای��ی ‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر و در مقاب��ل صادرات ما‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬در کش��ورهای اروپایی و غیراروپایی‬ ‫برنج گرفته تا اجاره مسکن چقدر رشد داشته است‪.‬‬ ‫چگونگی تعامالت ما معلوم و موضع ما در اتحادی ‪‎‬ه های‬ ‫فقط با کشور عراق ‪ ۱۳‬میلیارد دالر بوده است‪ .‬با این‬ ‫نیز جنگ تجاری را ش��اهد هستیم و اینکه حلقه اخر‬ ‫باید واقعیت ها را قبول کنیم‪ .‬به نظر من قائم مقامی‬ ‫منطق��ه ای و جهانی مش��خص باش��د؛ یعن��ی بدانیم‬ ‫وضعی��ت این همه تالش و دنب��ال کردن راهکارهایی‬ ‫این درگیری ها‪ ،‬حمله نظامی است‪ .‬با باال و پایین بردن‬ ‫بازرگانی یک مس��کن کوتاه مدت برای کمک به انجام‬ ‫مذاکرات بین المللی را چگونه باید انجام دهیم و هدف‬ ‫مانند اینستکس و‪ ...‬فقط برای ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر است‬ ‫تعرفه ها ش��اهد نوعی جنگ بین کشورهای گوناگون‬ ‫فعالیت های این بخش اس��ت‪ ،‬اما با تمام اینها باید به‬ ‫م��ا در بازارهای صادراتی و وارداتی چیس��ت و چگونه‬ ‫در حال��ی ک��ه داریم ان ‪ ۱۳‬میلیارد دالر را از دس��ت‬ ‫در جهان هستیم‪ .‬این کشورها حتی فرماندهی جنگ‬ ‫این بخش کمک کنیم تا بر اوضاع مسلط شود و زمین‬ ‫باید این بازارها را هدایت کنیم‪ ،‬بازاریابی(مارکتینگ)‬ ‫می دهیم‪ .‬تجارت ما با ترکیه هم ‪۱۵‬میلیارد دالر است‬ ‫اقتصادی دارند‪.‬‬ ‫نخورد‪ ،‬که اگر زمین بخورد دلیل ان همراهی نکردن‬ ‫ما چگونه باید باش��د‪ .‬مسائل و موضوع‪‎‬های بی شماری‬ ‫ک��ه قرار بود ‪ ۳۰‬میلیارد دالر افزایش پیدا کند‪ .‬روابط‬ ‫وزارت خزان��ه‪‎‬داری امری��کا برای ت��ک و پاتک های‬ ‫بخش های گوناگون است‪.‬‬ ‫در این حوزه مطرح می شود‪.‬‬ ‫تجاری ما با افغانس��تان ‪ ۶‬میلیارد دالر اس��ت‪ .‬فقط در‬ ‫اقتصادی علیه ایران حدود ‪ ۲۰۰‬نفر را استخدام کرده‬ ‫در نهای��ت ش��رح وظایف بازرگان��ی را باید با دقت‬ ‫بخ��ش دیگ��ر‪ ،‬بازرگان��ی تولی��د اس��ت‪ .‬در اینج��ا‬ ‫زمین��ه برق و انرژی ‪ ۱۵‬میلیارد دالر ظرفیت صادرات‬ ‫تا با ابزارهای مجازی علیه کشورمان تک و پاتک های‬ ‫بررس��ی کرد‪ .‬نباید هر وزارتخان��ه ای راه خود را برود‪.‬‬ ‫می خواهی��م ببینی��م تولید و بازرگانی چ��ه رابطه ای با‬ ‫ان��رژی داریم وغیر از اینها‪ ،‬تزانزیت کاال‪ ،‬هاب منطقه‬ ‫اقتص��ادی اجرا کنند‪ .‬انها نمایندگانی در کش��ورهای‬ ‫مث�لا وزارت جهاد کش��اورزی خ��ودش مذاکره کند‪،‬‬ ‫هم دارن��د‪ .‬اگر یک خط تولید را در نظ��ر بگیرید‪ .‬فقط‬ ‫بودن و دروازه طالیی همه ظرفیت اس��ت‪ .‬متاس��فانه‬ ‫گوناگ��ون دارند و روابط تج��اری ما را دنبال می کنند‬ ‫وزارت اقتص��اد‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و راه و‬ ‫یک قس��مت از تولید که تامین مواد اولیه است بر عهده‬ ‫ما یک ظرفی��ت تجاری ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬میلیاردی را رها‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫€ €چرا به این موضوع توجهی نمی شود؟‬ ‫یک نظر این اس��ت که متوجه موضوع نیستند‪ .‬نظر‬ ‫دیگ��ر این اس��ت که طرف مقابل ک��ه در حال جنگ‬ ‫با ما اس��ت کامال حواسش جمع اس��ت‪ .‬وقتی ترامپ‬ ‫می گوید در منطقه ‪ ۷‬هزار میلیارد دالر هزینه کرده ام‬ ‫ت��ا منطق��ه خاورمیان��ه را زیر نفوذ ق��رار دهم و اینجا‬ ‫کش��وری مانند ای��ران نمی گذارد‪ ،‬امری��کا نمی تواند‬ ‫درباره یک جنگ اقتصادی و تجاری که این همه تاثیر‬ ‫دارد‪ ،‬بی خیال باشد‪ .‬به‪‎‬طور حتم‪ ،‬برنامه ریزی می کند‬ ‫و این گونه است که وزارت خزانه داری امریکا ‪ ۲۰۰‬نفر‬ ‫را اس��تخدام کرده تا جنگ تجاری با ما راه بیندازند و‬ ‫ان را فرماندهی و هدایت کنند‪ .‬همه داریم به چش��م‬ ‫این موضوع را می بینیم و تاثیرات مثبت و منفی ان را‬ ‫ش��اهد هستیم‪ .‬حرف من این است که ایا نباید جایی‬ ‫باش��د که این ظرفیت به ای��ن بزرگی را هدایت کند؟‬ ‫ای��ا برای هدایت ان نیاز به متخصص نیس��ت؟ یعنی‬ ‫فعالیت های بازرگانی‪ ،‬کار تخصصی نیست؟‬ ‫البته که مرکز توس��عه تجارت و مس��ائل بازرگانی‬ ‫موضوع های��ی تخصص��ی هس��تند و در ای��ن حوزه از‬ ‫بازاریابی گرفته تا قوانین‪ ،‬مذاکرات و تعامالت تجاری‬ ‫همه موضوع هایی تخصصی به شمار می روند‪ .‬باید باور‬ ‫کنی��م تجارت امری تخصصی اس��ت و ش��اهدیم که‬ ‫برای بخش های گوناگ��ون ان دوره های دکترا برگزار‬ ‫می شود؛ دکترای بازاریابی‪ ،‬صادرات‪ ،‬واردات و‪...‬‬ ‫€ €این گونه به نظر می رسد که حوزه صادرات را‬ ‫جدی نمی گیرند و این بخش در اولویت نیست‪.‬‬ ‫بله و دلیل ان هم این اس��ت که متاس��فانه از پیش‬ ‫از انق�لاب تاکنون ی��ک رویکرد غیرمولد داش��ته ایم‬ ‫و ذهنی��ت غلط��ی در ذه��ن برخ��ی صاحب نظران و‬ ‫سیاسیون و ذی نفعان هست که از اول این گونه ترسیم‬ ‫کرده اند که بین بخش تولید و بازرگانی تعارض وجود‬ ‫دارد و این گون��ه بیان می کنند که اگر بخش بازرگانی‬ ‫تقویت ش��ود‪ ،‬درس��ت مانند این است که علیه تولید‬ ‫قیام ش��ده است‪ .‬در حالی که این بخش ها مکمل هم‬ ‫هس��تند‪ .‬امروزه براس��اس اخرین نظریه های علمی‬ ‫تفاوت کش��ورهای توس��ع ه‪‎‬یافته و در حال توسعه در‬ ‫دو چیز است یکی در سطح فناوری که از ان استفاده‬ ‫می کنند و دوم حض��ور در صحنه تجارت بین المللی‪.‬‬ ‫یعنی به نس��بتی که یک کش��ور در عرصه بین المللی‬ ‫حضور دارد‪ ،‬توسعه یافته‪ ،‬در حال توسعه یا عقب افتاده‬ ‫اس��ت‪ .‬محور توسعه در بسیاری ازکشورها بازرگانی و‬ ‫خدمات این بخش است‪.‬‬ ‫در کش��ورهای پیش��رفته تس��بت درامد حاصل از‬ ‫خدم��ات به تولید ناخالص داخلی‪ ۹۰ ،‬درصد اس��ت؛‬ ‫یعن��ی ‪ ۹۰‬درصد درامدهای این کش��ورها مربوط به‬ ‫خدمات اس��ت‪ .‬متوسط جهانی این نسبت حدود ‪۷۰‬‬ ‫درصد است که متاسفانه این ‪ ۷۰‬درصد یعنی حمایت‬ ‫از خدمات بازرگانی و غیرمولد را در کشور بد می دانند‪.‬‬ ‫€ €در پای�ان اگ�ر نکت�ه ای باقی مانده اس�ت‪،‬‬ ‫بفرمایید‪.‬‬ ‫م��ا باید رویکردم��ان را نغییر دهی��م‪ .‬به حدیثی از‬ ‫امیرالمومنین علی(ع) اش��اره می کن��م که باید ان را‬ ‫س��رلوحه کارهای م��ان قرار دهیم‪ .‬مضم��ون ان این‬ ‫اس��ت که می فرمایند س��راغ ابشخور فکری تان بروید‬ ‫و ببینید فکرتان از کجا می اید و چگونه اس��ت‪ ،‬چون‬ ‫ابش��خور فکری تو مبنای رفتار تو اس��ت‪ .‬رفتار تو نیز‬ ‫براس��اس این ابشخور فکری اس��ت و تکرار رفتار‪ ،‬به‬ ‫عادت تبدیل می ش��ود و تک��رار عادت ها هویت فرد را‬ ‫ش��کل می دهد‪ .‬اگر این حدیث شریف را بازمهندسی‬ ‫کنی��د در ای��ن زمینه باید ببینید چ��را وضعیت ما در‬ ‫حوزه بازرگانی این گونه اس��ت‪ ،‬مش��کل کجاست و در‬ ‫این بخش ابش��خور فکری ما چیست؛ یعنی به عبارتی‬ ‫باید منش��ا را درس��ت دید‪ .‬منش��ا این اس��ت که بین‬ ‫استراتژی تجاری و توسعه و امنیت ملی ما یک رابطه‬ ‫مستقیم برقرار است‪.‬‬ ‫من یک کتاب هم با عنوان «رابطه استراتژی تجاری‬ ‫منطقه ای جمهوری اس�لامی ایران با رویکرد توسعه و‬ ‫امنیت ملی» تالیف کرده ام که هدف از نوشتار ان این‬ ‫بود که اگر بخواهیم در منطق ه خاورمیانه امنیت مان را‬ ‫پایدار کنیم باید تجارت مان را به پایداری برسانیم‪ .‬اگر‬ ‫می خواهیم کش��ور را توسعه و رشد دهیم باید تجارت‬ ‫را توس��عه دهیم و باید بدانیم که رابطه مس��تقیم بین‬ ‫اس��تراتژی تجاری منطقه‪ ،‬امنیت ملی و توسعه کشور‬ ‫برقرار است‪.‬‬ ‫چون ساختار وزارتخانه تابعی از شرح وظایف است‬ ‫نخس��ت باید ببینیم شرح وظایف چیست تا در ادامه‬ ‫ببینیم ساختار مناسب برای انجام این وظایف چیست‪.‬‬ ‫باید وظایف این بخش را بشناسیم و براساس یک نگاه‬ ‫دقی��ق و جامع و توجه به تم��ام جنبه ها از جغرافیای‬ ‫بازرگان��ی ح��وزه داخلی و خارجی رفت��ه تا امنیت و‬ ‫توسعه را به طور کامل و در قالب یک مجموعه ببینیم‬ ‫و اگر چنین نگاهی داش��ته باشیم بعید می دانم کسی‬ ‫با تش��کیل وزارت بازرگان��ی مخالفت کند و البته این‬ ‫حج��م بزرگ از وظایف را نمی توان در یک چهارم یک‬ ‫وزارتخانه انجام داد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1352‬‬ ‫پیاپی ‪2670‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫«نرخ نامشخص» موضوع ‪ ۴۰‬درصد تخلف های صنفی‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫درج نکردن برچسب نرخ در برخی از فروشگاه ها دیده می شود؛ البته اگر‬ ‫به دیوارهای این واحدهای صنفی نگاه کنیم‪ ،‬در بس��یاری از موارد‪ ،‬متوجه‬ ‫غیب��ت کارت «پروانه کس��ب» روی دیوار انها می ش��ویم که در این صورت‬ ‫تخلف درج نکردن کاال و دیگر تخلف ها موردانتظار خواهد بود‬ ‫درج نرخ به گونه ای که برای مراجعه کنندگان قابل رویت‬ ‫نباشد‪ ،‬جریمه نقدی تعیین کرده است‪.‬‬ ‫پیمان زندی‪ ،‬با تاکید بر اینکه امتناع از درج برچسب‬ ‫قیمت‪ ،‬برخورد قانونی را درپی خواهد داشت‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اینکه در کنار درج قیمت‪ ،‬صدور فاکتور از ضرورت هایی‬ ‫ اس��ت که باید واحدهای صنفی رعایت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫همه مراحل باید فاکتور صادر ش��ود تا امکان نظارت بر‬ ‫بازار بیش از بیش تسهیل شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و‬ ‫رعایت سودهای قانونی است و اصالح قیمت ها در شبکه‬ ‫توزیع در این ساختار امکان پذیر است‪.‬‬ ‫زندی یاداور شد‪ :‬صدور فاکتور در همه مراحل توزیع‪،‬‬ ‫از عمده فروشی تا رسیدن به دست مصرف کننده الزامی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن رعایت موارد قانونی و پرهیز از احتکار‬ ‫و عرض��ه نک��ردن به موقع کاال را نی��ز در حوزه وظایف‬ ‫واحده��ای توزیعی‪ ،‬در س��طح عمده و خرده فروش��ی‬ ‫دانس��ت و از تمام��ی صنف ه��ای چهارگان��ه (توزیعی‪،‬‬ ‫خدماتی‪ ،‬تولیدی و خدمات فنی) و تش��کل های صنفی‬ ‫ذی ربط خواس��ت که در این مس��یر همکاری کرده و از‬ ‫تمامی ظرفیت های خود برای ایجاد ش��فافیت در بازار‬ ‫بهره ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹برخی از خدمات قابل نرخ گذاری نیستند‬ ‫نایب رئیس اتاق اصناف تهران بیان کرد‪ :‬برخی از امور‬ ‫صنفی قابلیت درج برچسب نرخ را ندارند‪.‬‬ ‫خسرو ابراهیمی نیا در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫بیش��تر واحد های صنفی توزیعی برچسب نرخ کاالهای‬ ‫موردعرضه را درج می کنند‪ .‬البته در مش��اغل تولیدی‬ ‫موضوع درج نش��دن نرخ دچار مس��ئله است‪ .‬همچنین‬ ‫برای مشاغل خدمات فنی مانند لوله کشی گاهی تعیین‬ ‫نرخ مشکل است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر نیاز به لوله کش��ی فاضالبی باش��د‪،‬‬ ‫لوله ک��ش باید به محل مراجعه و ارزیابی کند که چقدر‬ ‫زمان و چند کارگر برای اصالح امور نیاز اس��ت‪ ،‬ازاین رو‬ ‫نمی ت��وان نرخ مش��خصی را اعالم کرد‪ .‬تراش��کاران یا‬ ‫اهنگ��ران در قطعه س��ازی نمی توانند اس��تانداردی را‬ ‫ب��رای نرخ از پیش مش��خص کنند‪ .‬با ای��ن حال برای‬ ‫اینکه قیمت ها منطقی باش��د‪ ،‬اتحادیه ها در بازدیدها و‬ ‫رس��یدگی به شکایت ها انچه انجام شده را موردبررسی‬ ‫قرار می دهن��د و به این ترتیب مانع از افزایش نرخ های‬ ‫غیرمنطقی می شوند‪.‬‬ ‫ابراهیمی نی��ا اف��زود‪ :‬با ای��ن حال خدمات��ی ازجمله‬ ‫خدمات خشکش��ویی ها دارای نرخ هس��تند و به جرات‬ ‫می توان گفت که بیش از ‪۹۰‬درصد صنف ها نرخ گذاری‬ ‫دارند و ان را رعایت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیعی ها جدی تر باشند‬ ‫معاون هماهنگی بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران‬ ‫نیز در این باره گفت‪ :‬درباره اینکه نظارت ها و بازرسی ها‬ ‫بیشتر ش��ود‪ ،‬نامه ای از رئیس مرکز اصناف و بازرگانان‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دست ما نرسیده است‪،‬‬ ‫البته باید درنظر داش��ته باش��یم که حوزه فعالیت این‬ ‫مقام مسئول کشوری است و من در اتاق اصناف تهران‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫حس��ین درودیان در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫هنوز یک س��وم درامد حاصل از بازرس��ی ها به اصناف‬ ‫پرداخت نشده اس��ت و درواقع هزینه بازرسی ها تامین‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬انچه در قانون اورده ش��ده این اس��ت‬ ‫که تمامی واحد های صنفی ملزم به درج برچس��ب نرخ‬ ‫هس��تند و ما به هم��ه اتحادیه ها این موض��وع را اعالم‬ ‫کرده ایم اما از انجایی که مبلغ تعیین شده برای جرایم‬ ‫کم است‪ ،‬شاهد وقوع این دست تخلف ها هستیم‪ .‬با این‬ ‫حال نظارت و بازرسی هایی انجام می شود و اگر بازرسان‬ ‫ش��اهد درج نکردن برچسب نرخ باشند‪ ،‬متخلفان ملزم‬ ‫به پرداخت جرایم نقدی می شوند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران‬ ‫بیان کرد‪ :‬در موضوع درج نکردن برچسب نرخ بیشترین‬ ‫تخلف از س��وی اصناف توزیعی است و در تولید چنین‬ ‫کاری کمتر انجام می شود؛ چراکه کارخانه و کارگاه های‬ ‫تولی��دی‪ ،‬نرخ ه��ا را روی اجناس ش��ان نص��ب کرده یا‬ ‫برچسب می زنند‪ .‬انچه برای کاهش این تخلف ها انجام‬ ‫می شود‪ ،‬اطالع رسانی هایی است که اتاق ها و اتحادیه ها‬ ‫انجام می دهند تا واحد های صنفی نسبت به قانون اگاه‬ ‫بوده و دچار تخلف نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت واحدهای بازرسی و نظارت‬ ‫رئیس کمیسیون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران‬ ‫گفت‪ :‬واحدهای بازرسی و نظارت اصناف سراسر کشور‬ ‫شرایط سختی برای انجام مسئولیت های خود در زمینه‬ ‫در حوزه لوازم ارایشی و بهداشتی با مافیا روبه رو هستیم‬ ‫رئیس انجمن صنایع ش��وینده‪ ،‬بهداش��تی و‬ ‫ارایش��ی گفت‪ :‬بر اس��اس امار رسمی گمرک‪،‬‬ ‫از ابتدای س��ال تاکنون به میزان ‪۵‬درصد س��ال‬ ‫گذش��ته لوازم ارایشی و بهداش��تی وارد کشور‬ ‫ش��ده اما با ی��ک نگاه به ب��ازار خرده فروش��ی‬ ‫درمی یابیم ک��ه به اندازه مصرف دو س��ال کاال‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬ان ه��م کاالهای��ی که ف��روش ان‬ ‫تخصصی اس��ت و نیاز به ش��رکت و کارشناس‬ ‫فروش دارد‪ .‬این نش��ان می دهد ک��ه ما در این‬ ‫حوزه با یک مافیا روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫بختی��ار علم بیگ��ی‪ ،‬رئی��س انجم��ن صنایع‬ ‫ش��وینده‪ ،‬بهداش��تی و ارایش��ی در گفت وگو با‬ ‫ایلنا درباره افزایش نرخ مواد شوینده در روزهای‬ ‫گذش��ته گفت‪ :‬ما در چند روز گذشته هیچ گونه‬ ‫افزایش نرخی نداش��تیم و مطابق با قیمت هایی‬ ‫که به س��ازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان اعالم کرده ایم‪ ،‬کاال را به دست‬ ‫خرده فروش��ان می رس��انیم‪ ،‬پس اگ��ر افزایش‬ ‫قیمتی رخ داده تخلف است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قرار بود در ابتدای سال افزایش‬ ‫نرخ داش��ته باش��یم اما تصمی��م گرفتیم بعد از‬ ‫م��اه رمضان ای��ن کار را انجام دهی��م‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه افزایش ن��رخ ارز و مواد اولیه ای که بیش��تر‬ ‫از کارخانه های دولتی تامین می ش��ود‪ ،‬تصمیم‬ ‫بر ان ش��د که قیمت ه��ا ‪۲۰‬درصد افزایش پیدا‬ ‫کن��د و در تولی��دات اواخر خ��رداد قیمت های‬ ‫جدی��د اعمال ش��ود‪ .‬این درحالی اس��ت که با‬ ‫توج��ه به ثابت بودن نرخ ارز و تمایل نداش��تن‬ ‫دولت به افزایش نرخ کاالهای پتروشیمی‪ ،‬به نظر‬ ‫نمی رسد در س��ال جاری افزایش نرخی داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی درباره ممنوعیت واردات کاالهای ارایشی‬ ‫و بهداش��تی گفت‪ :‬موضع انجمن این است‪ ،‬هر‬ ‫کاالیی که در کشور تولید نمی شود یا تولید ا ن‬ ‫کم اس��ت‪ ،‬با کنترل و نظارت از مبادی رسمی‬ ‫وارد شود‪ .‬ما مخالف قاچاق هستیم زیرا این کار‬ ‫عالوه بر ضربه زدن به س�لامت م��ردم‪ ،‬بازار را‬ ‫نیز دچ��ار اختالل می کند‪ .‬هرچن��د افرادی که‬ ‫قاچاقچی هستند سعی دارند به طور غیرمستقیم‬ ‫ای��ن فض��ا را ایج��اد کنن��د و به ای��ن بهانه که‬ ‫تولی��د ما کم اس��ت‪ ،‬قاچ��اق را به راحتی انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای نمونه‪ ،‬وقتی کرم ضدافتاب‬ ‫با بهترین کیفیت در کشور تولید می شود‪ ،‬نیازی‬ ‫به واردات ان نیز وج��ود ندارد اما کاالهایی که‬ ‫هیچ گونه تولی��دی از ان نداریم‪ ،‬باید به صورت‬ ‫قانونی وارد ش��ود‪ ،‬ان هم با پرداخت تعرفه و با‬ ‫ارز ازاد‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت خرده فروشی گفت‪ :‬اکنون‬ ‫بازار به گونه ای است که فروشندگان تمایل دارند‬ ‫از کاالی قاچاق و غیرقانونی اس��تفاده کنند زیرا‬ ‫از فروش کاالی خارجی ‪۳۰‬درصد سود می برند‬ ‫اما از فروش کاالی ایرانی ‪۵‬درصد‪ ،‬پس طبیعی‬ ‫است به سمتی بروند که سود بیشتری دارد‪.‬‬ ‫نظارت بر بازار دارند‪.‬‬ ‫موس��ی الرضا غفاری��ان ب��ا بی��ان این مطل��ب افزود‪:‬‬ ‫بی توجه��ی به وجود بودجه مس��تقل ب��رای واحدهای‬ ‫بازرسی و نظارت بر اتاق های اصناف برای تامین حقوق‬ ‫بازرسان و تهیه تجهیزات موردنیاز باعث شده است که‬ ‫این واحدها ش��رایط سختی را برای انجام موفق وظایف‬ ‫و مسئولیت های قانونی خود داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اتاق های اصناف سراس��ر کش��ور از س��ایر‬ ‫س��رفصل های بودجه های خود برای تامین هزینه های‬ ‫واحدهای بازرس��ی و نظارت اصناف استفاده می کنند و‬ ‫این درحالی است که اتاق های اصناف با مشکالت مالی‬ ‫عدیده ای روبه رو هستند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران‬ ‫ادامه داد‪ :‬تعداد بازرسان زیر پوشش واحدهای بازرسی‬ ‫و نظارت سراس��ر کش��ور هزارو‪۵۲۰‬نفر است که بیانگر‬ ‫کمبود ش��دید بازرس برای نظارت بر عملکرد ‪۴‬میلیون‬ ‫و‪۲۰۰‬ه��زار واحد صنف��ی دارای پروانه کس��ب و البته‬ ‫‪۲‬میلیون و‪۶۰۰‬هزار واحد صنفی بدون جواز است‪.‬‬ ‫نماین��ده اتاق اصناف ایران ادامه داد‪ :‬کمبود ش��دید‬ ‫بودج��ه مان��ع از جذب نی��روی کافی ب��رای واحدهای‬ ‫بازرس��ی و نظارت اصناف شده و این درحالی است که‬ ‫بس��یاری از اتاق های اصناف حت��ی در پرداخت حقوق‬ ‫بازرس��ان فعلی هم دچار مش��کل هس��تند‪ .‬غفاریان با‬ ‫اش��اره به فعالیت ‪۴۲۰‬واحد بازرس��ی و نظارت اصناف‬ ‫در کش��ور‪ ،‬بر لزوم پیش بین��ی راهکارهای تامین منابع‬ ‫مالی و امکانات ای��ن واحدها با توجه به اهمیت نظارت‬ ‫بر بازار و برخورد با تخلفات در ش��رایط حس��اس فعلی‬ ‫اقتصادی تاکید و اظهار کرد‪ :‬با توجه به حضور بازرسان‬ ‫اصناف در گروه های کشف کاالی قاچاق به همراه دیگر‬ ‫سازمان ها‪ ،‬متاسفانه اصناف برخالف دیگر سازمان های‬ ‫ذی ربط‪ ،‬به عنوان کاشف شناخته نشده و از مزایای ان‬ ‫بهره ای ندارند و ما خواستار اصالح این امر در اصالحیه‬ ‫جدید قانون نظام صنفی هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین بر اس��اس م��اده ‪۴۶‬قانون نظام‬ ‫صنفی باید س��هم اصن��اف از محل جرای��م تخلف های‬ ‫صنفی پرداخت ش��ود؛ چنانچه این راهکار عملی شود‪،‬‬ ‫بخش زیادی از مش��کالت واحدهای بازرس��ی و نظارت‬ ‫اصناف در حوزه بودج��ه و امکانات و تجهیزات برطرف‬ ‫می شود‪ .‬چنانچه گفته ش��د‪« ،‬نرخ نامشخص» موضوع‬ ‫‪۴۰‬درصد تخلف های صنفی اس��ت‪ .‬حال اینکه چرا این‬ ‫تخلف ه��ا در بازار تکرار می ش��ود؟ ش��اید اهمیت درج‬ ‫برچسب نرخ هنوز برای فروشندگان و واحدهای صنفی‬ ‫مش��خص نیست‪ .‬در این زمینه به نظر می رسد‪ ،‬چنانچه‬ ‫جمال انصاری‪ ،‬رئیس س��ازمان تعزیرات حکومتی گفته‬ ‫است‪ ،‬اموزش در حوزه درج قیمت کاال‪ ،‬جدی تر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پیمان زندی‬ ‫خسرو ابراهیمی نیا‬ ‫حسین درودیان‬ ‫جمال انصاری‬ ‫کاهش نرخ گوشی همراه‬ ‫مدی��رکل نظارت ب��ر خدمات س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان درباره کاهش‬ ‫نرخ این محص��ول در بازار در پی کاهش نرخ دالر‬ ‫گفت‪ :‬واردات تلفن همراه از دو شیوه با ارز نیمایی‬ ‫ب��رای ش��رکت های تولیدکننده اصلی ک��ه رابطه‬ ‫مس��تقیم تجاری با ایران دارند و ب��ا ارز حاصل از‬ ‫صادرات در حال انجام است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ید جواد احم��دی افزود‪:‬‬ ‫ن��رخ ارز نیمایی در ‪ 3‬ماه گذش��ته‪ ،‬صعودی بوده‬ ‫و کاهش��ی نداش��ته که در ح��وزه واردات اینگونه‬ ‫کااله��ا در روند نرخ ها ش��یب متناس��ب صعودی‬ ‫قابل پیش بینی اس��ت‪ ،‬هرچند رقابت شرکت های‬ ‫واردکنن��ده باعث ثبات و حتی کاهش نرخ در این‬ ‫گروه نیز بوده است‪ .‬عرضه کنندگان این کاالها نیز‬ ‫موظف به ثبت نرخ مصرف کننده در س��امانه ‪۱۲۴‬‬ ‫سازمان حمایت هستند‪.‬‬ ‫احمدی با اعالم اینکه نرخ ارز حاصل از صادرات‬ ‫که تابعی از ارز ازاد س��امانه سنا است‪ ،‬در ماه های‬ ‫اخیر‪ ،‬شیب نزولی اندکی داشته است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫انتظار می رود با ایجاد ج��و رقابتی و حضور تعداد‬ ‫قابل توجهی واردکننده در این حوزه‪ ،‬ش��اهد روند‬ ‫کاهشی باشیم‪.‬‬ ‫احم��دی فراین��د واردات موبای��ل از زمان ثبت‬ ‫س��فارش ت��ا خری��د و واردات و اماده س��ازی را‬ ‫فراین��دی بین ‪ ۴۵‬تا ‪ ۶۰‬روز اع�لام و اظهار کرد‪:‬‬ ‫فرایند کاهش��ی قیمت ها از زمان ش��روع کاهش‬ ‫ن��رخ ارز با تاخی��ر در فاز ‪ ۴۵‬ت��ا ‪ ۶۰‬روزه در بازار‬ ‫محسوس است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نرخ تلفن همراه در گوش��ی های‬ ‫پرتقاضا کاهش��ی با میانگین ‪۱۰‬درصد را به همراه‬ ‫داش��ته که این موض��وع به همت فع��االن بازار و‬ ‫ن��ه به خاطر کاهش نرخ ارز بلک��ه به خاطر افزایش‬ ‫تعداد واردکنندگان قانونی از حدود ‪ ۵۰‬شرکت به‬ ‫‪ ۱۱۰‬ش��رکت و ایجاد جو رقابتی س��الم در میان‬ ‫تاجران و افزایش س��رعت عرضه و موجودی باالی‬ ‫واردکنندگان بوده است‪.‬‬ ‫محمدباقر معتمد‬ ‫رئیس شورای راهبردی اتاق اصناف تهران‬ ‫خبرهای��ی ش��نیده می ش��ود‪ ،‬مبن��ی ب��ر‬ ‫اینکه چند ش��رکت خارجی در حال بررس��ی‬ ‫ب��ازار ای��ران ب��رای س��رمایه گذاری در حوزه‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای (توزیع) هستند‪ .‬حال‬ ‫اینک��ه به طورکلی هر نوع س��رمایه گذاری که‬ ‫کشور های دیگر در کشور انجام دهند‪ ،‬مثبت‬ ‫است؛ چراکه چنین کاری نش ان دهنده خاطر‬ ‫اس��وده انها از ثبات و امنیت در اقتصاد ایران‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر سرمایه گذاری خارجی ها‬ ‫در ب��ازار ای��ران موجب اش��تغال زایی و رونق‬ ‫اقتصاد می ش��وند‪ .‬باوجود ای��ن‪ ،‬ترجیح ایران‬ ‫در سرمایه گذاری خارجی ها در حوزه تولید و‬ ‫انتقال فناوری است‪ .‬این نوع از سرمایه گذاری‬ ‫برای ای��ران موجب اش��تغال پایدار ش��ده و‬ ‫مهارت ایجاد می کند‪.‬‬ ‫در موضوع تقابل س��نتی ها و فروشگاه های‬ ‫بزرگ ازجمل��ه فروش��گاه های زنجیره ای نیز‬ ‫می ت��وان گف��ت که س��اختار فروش��گاه های‬ ‫زنجی��ره ای این��ده خرده فروش��ی در ه��ر‬ ‫کش��وری ازجمل��ه ایران اس��ت‪ .‬بنابراین باید‬ ‫ب��ا کمک گرفتن از تجربه‪ ،‬س��رمایه و نیروی‬ ‫انس��انی بخ��ش س��نتی توزی��ع کاال‪ ،‬چنین‬ ‫کارهایی را توس��عه دهیم‪ ،‬ن��ه اینکه عده ای‬ ‫دیگ��ر به این عرصه ورود ک��رده و رقیب انها‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر خرده فروش��انی ازجمل��ه‬ ‫س��وپرمارکت ها به ش��کل ش��بکه و فرانچایز‬ ‫با س��رمایه خودش��ان و همراهی با فناوری و‬ ‫اقتضای زمان چنین کارهایی را اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫تغییر رویکرد اصناف س��نتی و خرده فروش از‬ ‫ان رو اهمیت دارد که بدانیم اصناف بیشترین‬ ‫جاذبه اش��تغال را داشته اند و حاال نمی توانیم‬ ‫انها را بیکار کنیم‪ .‬اصناف هم عِده و هم ُعده‬ ‫دارند یعنی هم می توانند سرمایه گذاری کنند‬ ‫و ه��م اهل س��رمایه گذاری هس��تند‪ .‬انها به‬ ‫بازار اش��نا بوده و از رکود و رونق بازار باخبر‬ ‫هستند‪ ،‬روحیه مردم را می شناسند و حاال که‬ ‫شاهد گرایش مردم به خرید از فروشگاه های‬ ‫بزرگ هستیم‪ ،‬باید تغییر رویه دهند‪ .‬بسیاری‬ ‫از مردم دوس��ت دارند با خودرو ش��خصی به‬ ‫فروش��گاهی ب��زرگ رفت��ه و خری��د یک ماه‬ ‫این��ده خود را انجام دهن��د و از تخفیف های‬ ‫این فروشگاه ها استفاده کنند‪ .‬بنابراین ما باید‬ ‫بدون اینکه س��نتی ها را وادار به خروج از گود‬ ‫کنیم‪ ،‬به این سمت حرکت کنیم‪.‬‬ ‫الزم است‪ ،‬با سرمایه مالی و نیروی انسانی‬ ‫ای��ن س��نتی ها‪ ،‬انها را تقوی��ت کنیم؛ چراکه‬ ‫درنهایت هرکاری که اصناف می کند‪ ،‬به رفاه‬ ‫مردم یاری می رساند‪.‬‬ ‫سنتی ها باید خودشان سرمایه گذاری کنند‪،‬‬ ‫تعدادی از انها با هم جمع ش��وند و به روشی‬ ‫که شکل کارشان را تغییر ندهند‪ ،‬کارکردشان‬ ‫را مانند فروش��گاه های زنجیره ای کنند؛ برای‬ ‫نمونه قیمت ها را در همه فروش��گاه ها یکسان‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ نرخ نوشت افزار‬ ‫‪ ۲‬برابر شد‬ ‫رئی��س انجم��ن‬ ‫تو لید کنن��د گا ن‬ ‫نوش��ت افزار کش��ور با‬ ‫اش��اره به افزایش نرخ‬ ‫دالر و محص��والت‬ ‫پتروش��یمی و افزایش‬ ‫حق��وق و دس��تمزد‬ ‫نسبت به س��ال گذش��ته‪ ،‬از دو برابر شدن نرخ‬ ‫نوشت افزار خبر داد‪.‬‬ ‫محمود رضا صنعتکار در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه بخش��ی از ارز دولتی به جای‬ ‫تولیدکنن��دگان واقع��ی به «ران��ت کاران» و‬ ‫«واردکنندگان صوری» تخصیص یافت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬حتی اگر ارز نیمایی دریافت می کردیم‪،‬‬ ‫ن��رخ ان حدود ‪ ۳‬برابر ن��رخ ارزی بود که در‬ ‫سال گذشته دریافت کرده بودیم‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تولیدکنندگان نوش��ت افزار‬ ‫کشور با بیان اینکه ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬درصد مواد اولیه‬ ‫در صنعت نوش��ت افزار وارداتی است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬درصد بیشتری از مواد اولیه این صنعت‬ ‫مربوط به پتروشیمی است که نرخ انها نسبت‬ ‫به سال گذش��ته ‪ 3‬برابر شده است‪ .‬از طرفی‬ ‫عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس محدود‬ ‫اس��ت و در زمان عرضه نیز به مزایده گذاشته‬ ‫می شود و کسی که بیشترین نرخ را پیشنهاد‬ ‫بدهد‪ ،‬می تواند ان محصول را بخرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس س��ازمان تعزیرات حکومتی به تازگی در جمع‬ ‫رئیس��ان اتاق های اصناف مراکز استان ها اعالم کرد که‬ ‫«‪۴۰‬درصد پرونده های تخل��ف در حوزه اصناف مربوط‬ ‫ب��ه درج نکردن برچس��ب نرخ کاال بوده و بهتر اس��ت‬ ‫ای��ن پروندها به تعزیرات راه نیاب��د و اموزش های الزم‬ ‫در این باره داده ش��ود تا ش��اهد تخلف��ی در این زمینه‬ ‫نباشیم‪».‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬درج نکردن برچس��ب قیمت‪،‬‬ ‫ب��ه لقلقه زبان��ی متولیان امر بازرس��ی و نظارت تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به طوری ک��ه در بیش��تر گزارش هایی که‬ ‫درباره نتیجه بازرس��ی از اصناف از س��وی اتاق اصناف‬ ‫ایران منتش��ر می شود‪ ،‬تخلف درج نکردن برچسب نرخ‬ ‫مورداش��اره قرار می گیرد‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ۱۵ ،‬مرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬س��ایت اتاق ایران نوشت‪ :‬براساس گزارش واحد‬ ‫معاونت نظارت و بازرس��ی اتاق اصناف ایران‪ ،‬بیشترین‬ ‫عنوان تخلف ها (اصناف ته��ران) مربوط به درج نکردن‬ ‫قیمت‪ ،‬گرانفروشی و صادر نکردن صورتحساب است‪.‬‬ ‫حاال رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی‬ ‫نظارت بر س��ازمان های صنفی کشور هم گفته است که‬ ‫تمام��ی واحدهای صنفی عرضه کنن��ده کاال و خدمات‬ ‫مکلف به درج برچس��ب نرخ روی کااله��ا و اعالم نرخ‬ ‫خدمات در محل کس��ب خود هس��تند‪ .‬این همه تاکید‬ ‫متولیان صنفی بر درج نکردن نرخ در بازار به چه دلیل‬ ‫است؟‬ ‫در این باره نباید بی انصافی کرد‪ ،‬بسیاری از واحد های‬ ‫صنف��ی این ال��زام قانونی را رعای��ت می کنند‪ .‬برخی از‬ ‫انها از کاالهای تولیدی کارخانه ها اس��تفاده می کنند و‬ ‫روی این کاالها به طورمعمول برچس��ب نرخ وجود دارد‬ ‫و برخی دیگر هم مانند فروش��ندگان پوش��اک (مانتو‪،‬‬ ‫روسری‪ ،‬ش��لوار‪ ،‬پیراهن‪ ،‬کفش و‪ )...‬نرخ کاالهای خود‬ ‫را در مع��رض دی��د خریدار قرار می دهن��د‪ .‬با این حال‬ ‫بازهم درج نکردن برچسب نرخ در برخی از فروشگاه ها‬ ‫دیده می ش��ود که البته اگر به دیوارهای این واحدهای‬ ‫صنفی نگاه کنیم‪ ،‬در بس��یاری از موارد‪ ،‬متوجه غیبت‬ ‫کارت «پروانه کس��ب» روی دیوار انها می شویم که در‬ ‫این ص��ورت تخلف درج نک��ردن کاال و دیگر تخلف ها‬ ‫موردانتظار خواهد بود‪.‬‬ ‫پیم��ان زندی‪ ،‬رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر‬ ‫هیات عال��ی نظارت بر س��ازمان های صنفی کش��ور در‬ ‫گفت وگو با ش��اتا در این باره گفت‪ :‬با هدف پیش��گیری‬ ‫از تحمیل هزین��ه اضافی به مصرف کنن��دگان و ایجاد‬ ‫ارامش در بازار‪« ،‬نظارت بر واحدهای صنفی» در تمامی‬ ‫رسته های صنفی با کمک اصناف تشدید شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬یکی از عوامل شفافیت در بازار در شرایط‬ ‫فعلی‪ ،‬اطالع رسانی به موقع و مناسب به مصرف کنندگان‬ ‫کاال و خدمات اس��ت‪ ،‬از این رو تمامی واحدهای صنفی‬ ‫مکلف به درج برچس��ب ن��رخ و رعایت نرخ های مصوب‬ ‫اعالمی مراجع ذی صالح هستند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز اصناف و بازرگانان در توضیح این مطلب‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬درج برچس��ب نرخ یک��ی از عناصر مهم در‬ ‫روابط بین عرضه کننده و خریدار است و شاید به همین‬ ‫دلی��ل‪ ،‬یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب ان‪،‬‬ ‫ب��رای تولیدکنندگان و عرضه کنن��دگان کاال و خدمات‬ ‫مج��ازات تعیین کرده‪« ،‬درج نک��ردن نرخ» روی کاال و‬ ‫خدمات است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مفاد ماده ‪ ۱۵‬قانون نظام صنفی گفت‪:‬‬ ‫افراد صنفی عرضه کننده کاال و خدمات مکلفند با درج‬ ‫برچسب روی کاال یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه‪،‬‬ ‫نرخ واحد کاال یا دس��تمزد خدمات را به طور روش��ن و‬ ‫مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رویت باش��د‪،‬‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب‬ ‫برچس��ب نرخ اظهار کرد‪ :‬م��اده ‪ ۶۵‬قانون نظام صنفی‬ ‫برای تخلف هایی چون «درج نش��دن برچسب قیمت»‪،‬‬ ‫«نصب نکردن برچس��ب نرخ بر کاال»‪« ،‬استفاده نکردن‬ ‫از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه» یا‬ ‫یادداشت‬ ‫از ادامه یک تخلف پر سابقه اقتصادی گزارش می دهد‬ ‫سنتی ها‬ ‫مدرن سازی‬ ‫کنند‬ ‫‪10‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1352‬‬ ‫پیاپی ‪2670‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رفت وامد ‪ ۲.۸۳‬میلیون‬ ‫مسافر به قشم‬ ‫ثبات نرخ هتل ها‬ ‫تا مهر ‪۹۸‬‬ ‫معاون گردش��گری س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری ب��ا بی��ان اینکه نرخ‬ ‫هتل های کش��ور یک بار و در پایان ش��هریور هر‬ ‫س��ال تعیین می ش��ود‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬هتل ها اجازه‬ ‫ندارند قیمت ها را گران تر کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هزینه یک ش��ب اقامت در‬ ‫هتل ه��ایای��راناز‪۱۰۰‬ه��زارتا‪۷۰۰‬هزارتومان‬ ‫برای یک نفر است که این نرخ متاثر از متغیرهایی‬ ‫چ��ون موقعی��ت جغرافیایی‪ ،‬س��تاره هتل و زمان‬ ‫سفر است‪ .‬نرخ هتل ها هر سال با اغاز نیمه دوم‬ ‫س��ال‪ ،‬افزایش می یابد که ش��اخص اثرگذار بر ان‬ ‫ن��رخ تورم اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬ب��راورد جامعه‬ ‫هتلداران ایران در مهر س��ال گذش��ته برای دوره‬ ‫یک ساله‪ ،‬افزایش نرخ ها از ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد بود‪.‬‬ ‫هرچند این میان نوسان های نرخ کاالهای اساسی‬ ‫و خدمات‪ ،‬هزینه های اقامت را نیز باال و پایین کرد‪.‬‬ ‫در فروردین امسال همزمان با تعطیالت نوروزی‬ ‫مسئوالن سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشگری اعالم کردند که برای کنترل هزینه‬ ‫سفر قرار نیست هتل ها افزایش نرخ داشته باشند‬ ‫در حالی که هتل ها ‪ ۶‬ماه پیش از ان‪ ،‬افزایش را‬ ‫اعمال کرده بودند‪ .‬همین بهان ه گران نش��دن در‬ ‫نوروز باعث شد برخی هتل ها با پایان تعطیالت‪،‬‬ ‫قیمت ها را تکانی بدهند‪ .‬بررسی ها نشان می دهد‬ ‫درص��د افزای��ش نرخ برخ��ی هتل ها در مقاطعی‬ ‫بیش��تر از نرخ مصوب بوده اس��ت‪ .‬هرچند کمبود‬ ‫مس��افر در زمان های دیگر باعث ش��د روی همان‬ ‫قیمت ها‪ ،‬تخفیف هایی اعمال ش��ود که متولیان‬ ‫برای انکار گرانی نرخ خدمات هتل‪ ،‬به طور معمول ‬ ‫نرخ های تخفیف خورده را اس��تناد قرار می دهند‪.‬‬ ‫هت��ل از جمل��ه کاالهایی اس��ت ک��ه افزایش نرخ‬ ‫خدماتانمتناسبباافزایشسطحدرامداکثریت‬ ‫جامع��ه ص��ورت نمی گیرد‪ ،‬از همین رو همچنان‬ ‫نق��ش کاالی��ی لوک��س را ایفا می کند که حذف یا‬ ‫کمرنگ شدن ان در سفر‪ ،‬محتمل می اید‪ .‬معاون‬ ‫گردشگری سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری درباره افزایش نرخ اقامت در هتل‬ ‫که در کنار حمل ونقل‪ ،‬هزینه سفر را برای خانوار‬ ‫ایرانی گران کرده است و ضرورت کنترل ان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نرخ اقامت در هتل های ایران س��الی یک بار‬ ‫در پایان ش��هریور تعیین می ش��ود‪ ،‬در کمیته ای‬ ‫که نمایندگان هتلداران کش��ور‪ ،‬س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری و سازمان‬ ‫حمای��تازحق��وقمصرف کنن��دهدرانحض��ور‬ ‫دارن��د‪ .‬بر اس��اس همی��ن تصمیم گیری‪ ،‬هتل ها‬ ‫اج��ازهندارن��ددرطولس��الن��رخاقامتراباالتر‬ ‫از ح��د تعیین ش��ده‪ ،‬تعیی��ن کنند‪ .‬ولی تیموری‬ ‫علت گرانی در هتل های برخی شهرها را کمبود‬ ‫زیرساخت در ان منطقه و نابرابری عرض هو تقاضا‬ ‫دانست و درباره ضرورت مداخله سازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری برای کنترل‬ ‫قیمت ها‪ ،‬گفت‪ :‬به طور کل مداخله سازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪،‬صنایع دس��تیوگردش��گریدرنرخکار‬ ‫حرفه ای نیست اما در شرایطی که با کمبود هتل‬ ‫روبه رو هستیم‪ ،‬حرفه ای هم نیست نرخ اقامت در‬ ‫هتل ه��اراازادکنی��مزی��راب��ااینکارهتل هارابه‬ ‫سرنوش��ت شرکت های هواپیمایی دچار کرده ایم‬ ‫که به دلیل ظرفیت نابرابر عرضه و تقاضا‪ ،‬قیمت ها‬ ‫و سفرهای ش��ان با چالش روبه رو ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬ایده ما درحال حاضر برای س��اماندهی‬ ‫قیمت ها‪ ،‬برابر کردن عرض هو تقاضا است‪.‬‬ ‫با مدیرعامل فرش مبشری مطرح شد‬ ‫استفاده از ایده های جدید برای تولید گبه و فرش‬ ‫ایدا فریدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برخی از گبه ها‬ ‫ساده است اما‬ ‫با روش هایی‬ ‫اقدام به‬ ‫زیباسازی و‬ ‫جذاب تر کردن‬ ‫انها کردیم‬ ‫چهارمین نمایش��گاه توانمندی های روس��تاییان و‬ ‫عشایر امس��ال از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۷‬مرداد در محل نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ش��رکت های مرتبط ب��ا تولید‬ ‫ف��رش نیز حضور دارند تا تولیدات خود را در معرض‬ ‫نمای��ش قرار دهند و از این طریق میزان فروش خود‬ ‫را افزایش دهند‪ .‬فرش مبش��ری نیز در این نمایشگاه‬ ‫حاضر ش��ده و انوع فرش‪ ،‬گلی��م و گبه را به نمایش‬ ‫گذاش��ته اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ دیدگاه مدیرعامل‬ ‫فرش مبش��ری را در این باره جویا ش��د که در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫احمد مبش��ری‪ ،‬مدیرعامل فرش مبش��ری درباره‬ ‫حضور در نمایشگاه صنایع دستی گفت‪ :‬امسال با انواع‬ ‫زیرانداز که بیش��تر شامل گبه‪ ،‬گلیم و مقداری فرش‬ ‫است در نمایشگاه صنایع دستی حضور پیدا کردیم‪.‬‬ ‫به طور تقریبی هر س��ال در این نمایشگاه شرکت‬ ‫می کنیم و پیش از ان در المان نیز حضور داش��تیم‬ ‫و بیش��تر در زمین��ه گب��ه و گلیم فعال هس��تیم‪ .‬ما‬ ‫س��الی یک بار در ایران نمایش��گاه داریم و در استان‬ ‫ق��م نیز ب��ه تولی��د می پردازی��م‪ .‬اگر در نمایش��گاه‬ ‫گردشگری ش��رکت کنیم در نمایشگاه فرش حضور‬ ‫نخواهیم داش��ت و برعک��س این قضی��ه نیز صادق‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹شناس�اندن برن�د مبش�ری ب�ه م�ردم در‬ ‫نمایشگاه‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این نمایش��گاه ها در ف��روش تاثیر‬ ‫باالیی ندارد چرا که صادرات با مش��کل روبه رو ش��ده‬ ‫است‪ .‬پیش از این نمایشگاه ها برای ما وضعیت خوبی‬ ‫داشت زیرا مشتریان خارجی حضور پیدا می کردند و‬ ‫می توانستیم بازاریابی داشته باشیم اما درحال حاضر‬ ‫بازدیدکنندگان نمایش��گاه ها بیشتر ایرانیان هستند‪.‬‬ ‫در این میان تعداد اندکی از افراد سفارتخانه ها نیز از‬ ‫نمایش��گاه و غرفه ها بازدید می کنند که البته در این‬ ‫موارد تک فروشی می ش��ود و تاثیر بسزایی در میزان‬ ‫ف��روش ندارد‪ .‬اما ب��ه طور کلی حض��ور در این گونه‬ ‫رویدادها بیش��تر به منظور شناس��اندن برند به مردم‬ ‫اس��ت و افراد مختلف نقش��ه هایی به م��ا می دهند تا‬ ‫برای انها تولید نیز انجام دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای انواع ایده ها در تولید گبه‬ ‫مبش��ری به عن��وان یک��ی از بزرگ تری��ن فعاالن‬ ‫صنایع دس��تی درب��اره تولید گبه اظهار ک��رد‪ :‬ما در‬ ‫زمینه گبه نیز فعال هس��تیم و خوبی گبه این است‬ ‫که هر فردی می تواند روی ان کار کند‪ .‬اگر اشتباهی‬ ‫در گل گبه ایجاد شود مشکل به وجود نمی اید و گبه‬ ‫چیزی است که می توان روی ان ایده های مختلف را‬ ‫اجرا کرد‪.‬‬ ‫زندگی عشایری در گبه های مختلف نقش می بندد‬ ‫و طرح های گوناگونی در این زمینه اجرایی می شود‪.‬‬ ‫انتش��ار نتایج پژوهش های جدید روی یک دندان از سوی‬ ‫گروهی از پژوهش��گران بین المللی و موزه ملی ایران نشان از‬ ‫حضور قطعی انسان نئاندرتال در ایران در دوره پارینه سنگی‬ ‫میانی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش می��راث اریا‪ ،‬نتایج پژوهش جدیدی از س��وی‬ ‫متخصصان این موزه‪ ،‬پژوهشگاه میراث فرهنگی‪ ،‬ازمایشگاه‬ ‫باستان س��نجی دانش��گاه تهران و چند دانش��گاه فرانسوی‬ ‫ازجمل��ه دانش��گاه پواتی��ه و دانش��گاه بوردو‪ ،‬وجود انس��ان‬ ‫نئاندرتال در ایران را به اثبات رساند‪.‬‬ ‫جبرئی��ل نوکن��ده‪ ،‬رئیس م��وزه ملی ایران گف��ت‪ :‬نتایج‬ ‫مطالعات یک دندان انسان کشف شده در غرب ایران که این‬ ‫هفته در ژورنال بین المللی «تطور انس��ان» منتش��ر شد‪ ،‬به ‬ ‫طور قطع ثابت می کند انسان نئاندرتال در زاگرس می زیسته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬با توجه به اهمیت نتایج این پژوهش‪،‬‬ ‫دندان یافت ش��ده به زودی در گالری پارینه سنگی موزه ملی‬ ‫ایران به نمایش درخواهد امد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۳۰‬هزار و ‪ ۶۴۷‬مسافر در ‪ ۴‬ماه ‬ ‫نخست امسال از مبادی قشم رفت وامد کرده اند‬ ‫که در همسنجی با سال گذشته از ان ‪ ۲.۵‬درصد‬ ‫رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرک قشم در گفت وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫این مس��افران از ورودی و خروجی های گمرکی‬ ‫قشمشاملاسکله هایشهیدذاکری‪،‬بهمن‪،‬الفت‪،‬‬ ‫درگهان‪ ،‬پهل و فرودگاه قشم تردد کرده اند‪.‬‬ ‫حسین سعیدی افزود‪ :‬تا اغاز مرداد امسال ‪۵۰۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۸۸‬خودرو شامل کامیون‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬وانت و‬ ‫سواری از طریق اسکله الفت و پهل عبور کرده اند‬ ‫که در همسنجی با سال پیش ‪ ۴.۵‬درصد افزایش‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫ویادام��هداد‪:‬درهمی��نم��دت‪۱۰۵‬ت��نکاال‬ ‫ب��هارزشبی��شازی��کمیلی��ونو‪۴۶۹‬هزاردالر‬ ‫زیر پوشش رویه ورود موقت از گمرک قشم وارد‬ ‫سرزمین اصلی شد‪.‬‬ ‫ن کرد‪ :‬کانتینرهای خالی به‬ ‫سعیدی خاطرنشا ‬ ‫مدت ‪ ۶‬ماه و خودروهای سواری ساکنان جزیره‬ ‫قش��م به مدت یک ماه به س��رزمین اصلی ورود‬ ‫موقت شدند‪.‬‬ ‫شهرستان قشم شامل جزیره های قشم‪ ،‬هنگام‬ ‫و الرک با حدود ‪ ۱۵۰‬هزار نفر جمعیت به طول‬ ‫‪۱۵۰‬وعرضمیانگین‪۱۱‬کیلومتردرمیاناب های‬ ‫خلیج فارس گسترده شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬دار قالی داریم و مواد اولیه نیز داده می شود تا فرش‬ ‫تولی��د ش��ود‪ .‬اگر هر بافنده به طور میانگی��ن ماهانه ‪ ۱۰‬متر گبه و‬ ‫گلیم ببافد‪ ،‬می تواند ماهانه ‪ ۶۰۰‬هزار تومان درامد کسب کند‬ ‫به طور کلی ما به نمایشگاه های بین المللی می امدیم‬ ‫تا فروش خارجی کسب کنیم و به مرور به مشتریان‬ ‫م��ا اضافه می ش��د‪ .‬هم اکن��ون ما در نمایش��گاه های‬ ‫خارجی نیز شرکت نمی کنیم زیرا هزینه ها سرسام اور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫باز و بس��ته کردن فرش ها س��خت است و فروش‬ ‫نیز دارای مش��کالتی اس��ت‪ .‬چینی ها نی��ز در زمینه‬ ‫تولید فرش پیش��رفت های بزرگی داشته اند‪ .‬چینی ها‬ ‫دس��تگاهی را اب��داع کرده اند که فرش ماش��ینی را‬ ‫تولید می کند و حتی به س��ختی در مقایسه با گبه ها‬ ‫می توان تشخیص داد که دستی است یا ماشینی ‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�روی چینی ه�ا و هندی ها در تولید‬ ‫فرش‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬نکاتی درباره تولید فرش و مشکالت‬ ‫تولی��د بیان ک��رد و افزود‪ :‬ما با وجود این مش��کالت‬ ‫هنوز در نمایشگاه شرکت می کنیم و این کار به دلیل‬ ‫عشق و عالقه است‪.‬‬ ‫ای��ن نکته را نیز باید گفت که ما از س��ال ‪۱۳۶۷‬‬ ‫ش��روع به فعالیت در ای��ن زمینه کردی��م‪ .‬برخی از‬ ‫گبه ها ساده است اما با روش هایی اقدام به زیباسازی‬ ‫زندگی انسان نئاندرتال در ایران اثبات شد‬ ‫فریدون بیگلری‪ ،‬مس��ئول بخش پارینه س��نگی موزه ملی‬ ‫نیز گفت‪ :‬این دندان اس��یای کوچک مربوط به یک کودک‬ ‫نئاندرتال اس��ت که در زمان مرگ بین ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬س��ال س��ن‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن دن��دان در اواخر دهه ‪ ۱۳۷۰‬بر اس��اس‬ ‫پژوهش های باستان شناس��ی دشت اس�لام اباد غرب که به‬ ‫اشنایی اژانس های مسافرتی تهران با جاذبه های سمنان‬ ‫تور اشنایی فعاالن اژانس های مسافرتی تهران با‬ ‫جاذبه های گردشگری اس��تان سمنان با حضور ‪۴۰‬‬ ‫نفر از فعاالن اژانس های مسافرتی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش میراث اریا‪ ،‬فعاالن اژانس های مسافرتی‬ ‫استان تهران در این «فم تور» دو روزه با جاذبه های‬ ‫گردشگری و تاریخی و صنایع دستی ارادان‪ ،‬سمنان‬ ‫و مهدیشهر اشنا شدند‪.‬‬ ‫این فم تور با بازدید از کاروانسرای صفوی ده نمک‬ ‫واقع در شهرس��تان سمنان اغاز ش��د و با بازدید از‬ ‫بافت تاریخی س��منان‪ ،‬مس��جد امام‪ ،‬مسجد جامع‪،‬‬ ‫موزه گرمابه پهنه‪ ،‬باغ موزه امیر در روز نخست ادامه‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫برگزاری نشس��ت تخصص��ی تورگردانان و فعاالن‬ ‫گردش��گری ته��ران و س��منان ف��م ت��ور از دیگ��ر‬ ‫برنامه های این تور در روز نخس��ت بود‪ ،‬روز دوم نیز‬ ‫با بازدید از ش��همیرزاد‪ ،‬مهدیش��هر و پرور‪ ،‬اقامتگاه‬ ‫بوم گردی بهش��ت پرور‪ ،‬عمارت مالده‪ ،‬هتل سنگسر‬ ‫و جذاب تر کردن انها کردیم‪ .‬برای نخستین بار ما این‬ ‫کار را انجام دادیم و چنین کاری هم روی گلیم و هم‬ ‫گبه انجام ش��د‪ .‬سال های ‪ ۱۳۷۰‬تا ‪ ۱۳۸۰‬را می توان‬ ‫نقطه اوج صنعت فرش دانس��ت زی��را بازار خوبی در‬ ‫این عرصه وجود داشت‪ .‬چین هنوز به این زمینه وارد‬ ‫نش��ده بود‪ ،‬ضمن اینکه در اروپا و اسپانیا کانال های‬ ‫خصوص��ی ایجاد ش��د‪ .‬مردم نیز تمایل بیش��تری به‬ ‫اس��تفاده از فرش داش��تند‪ .‬در نهایت در بازه زمانی‬ ‫یادشده تقاضا به شدت برای خرید فرش باال رفت‪ .‬ما‬ ‫نیز تحریم نبودیم و ارتباطات بهتری داشتیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن همان طور که گفته ش��د فروش خوبی‬ ‫در زمین��ه فرش رقم خورد‪ .‬اگ��ر بخواهیم به صورت‬ ‫خالصه بگوییم‪ ،‬حضور چینی ها‪ ،‬هندی ها و ارز باعث‬ ‫ایجاد مش��کالتی برای صنعت ف��رش و کاهش امار‬ ‫فروش شد‪.‬‬ ‫دس��تمزد هندی ه��ا ارزان ب��ود و کارگاه ه��ا نیز‬ ‫به ص��ورت متمرک��ز به فعالی��ت می پرداختن��د‪ .‬اما‬ ‫بافنده ه��ای ایران��ی در روس��تاها ب��ه تولی��د فرش‬ ‫می پردازن��د و این کار در اط��راف قم و طفرش انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬ما حدود ‪ ۲۰۰‬دار قالی داریم و مواد اولیه‬ ‫و خانه کالنتر و طاهریان سمنان به ژایان رسید‪.‬‬ ‫مهدی جم��ال‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی اس��تان‬ ‫س��منان ه��دف از برگ��زاری این فم ت��ور را معرفی‬ ‫جاذبه ه��ای گردش��گری س��منان ب��ه اژانس ه��ای‬ ‫مس��افرتی فعال تهران ب��رای تعریف تورهای متنوع‬ ‫یک تا چند روزه به مقصد استان عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اس��تان س��منان دارای تن��وع اقلیمی‬ ‫قابل توجه��ی اس��ت‪ ،‬در این تور تالش ش��د تفاوت‬ ‫اقلیمی اس��تان از کویر تا جنگل به نمایش گذاشته‬ ‫هدایت کامیار عبدی انجام می ش��ود در غار وزمه کشف و از‬ ‫ان زمان تاکنون چندین بار با اس��تفاده از شیوه های مختلف‬ ‫بررسی و مطالعه شده است‪.‬‬ ‫بیگلری در ادامه گفت‪ :‬در مطالعه جدید این نمونه با استفاده‬ ‫از دس��تگاه تصویربرداری س��ه بعدی میکرو سی تی از طریق‬ ‫پرتوایکس بُرش نگاری شد و از این طریق بخش های داخلی‬ ‫ازجمله محل اتصال عاج به مینای دندان بررسی و اندازه گیری‬ ‫ش��د‪ .‬این تصویربرداری سه بعدی مینا و عاج دندان مشخص‬ ‫کرد که نمونه وزمه دارای ویژگی های دندان انسان نئاندرتال‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اهمیت این یافته در این اس��ت که بر اس��اس‬ ‫انتشارات اکادمیک موجود تاکنون تنها یک استخوان انسان‬ ‫دوره پارینه س��نگی میانی در ایران یافت شده که مربوط به‬ ‫کاوش غار بیس��تون در س��ال ‪ ۱۳۲۸‬است‪ .‬در سال گذشته‬ ‫نیز خبر کش��ف یک دندان نیش شیری انسان نئاندرتال در‬ ‫کرمانش��اه در رسانه های جمعی مطرح ش��د‪ ،‬اما چون هنوز‬ ‫نتایج بررس��ی ان در سطح اکادمیک منتشرنشده‪ ،‬نمی توان‬ ‫ش��ود‪ .‬جمال از اس��تان س��منان به عنوان سرزمین‬ ‫چهارفص��ل ی��اد کرد و اف��زود‪ :‬فع��االن اژانس های‬ ‫مس��افرتی در ای��ن ف��م ت��ور ب��ا مش��اهده تفاوت‬ ‫اقلیمی و پیش��ینه اثار تاریخی اس��تان‪ ،‬شگفت زده‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی اب��راز امی��دواری ک��رد برگزاری ای��ن فم تور‬ ‫و مرحل��ه بع��دی ان که در س��ایر شهرس��تان های‬ ‫اس��تان برگ��زار خواه��د ش��د‪ ،‬نق��ش موث��ری در‬ ‫معرف��ی هر چه بیش��تر اس��تان و افزای��ش بازدید‬ ‫مس��افران داخلی و گردش��گران خارجی از اس��تان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فم تور س��فر رای��گان یا ارزانی اس��ت که با هدف‬ ‫بازاریابی و تبلیغ خدمات یا مقصد سفر از سوی تور‬ ‫گردان��ان‪ ،‬اژانس های هواپیمای��ی و‪ ...‬به متخصصان‬ ‫صنعت گردش��گری مانند روزنامه نگاران‪ ،‬راهنمایان‬ ‫تور‪ ،‬عکاس��ان‪ ،‬فیلمسازان و مش��اوران سفر و‪ ...‬ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نیز داده می شود تا تولید فرش صورت پذیرد‪ .‬اگر هر‬ ‫بافن��ده به طور میانگین ماهان��ه ‪ ۱۰‬متر گبه و گلیم‬ ‫ببافد‪ ،‬می تواند ماهانه ‪ ۶۰۰‬هزار تومان درامد کسب‬ ‫کن��د و حتی می تواند از فرزندان و همس��ر خود نیز‬ ‫کم��ک بگیرد که در این صورت یک خانواده ‪ ۴‬نفری‬ ‫بی��ش از ‪ ۲‬میلیون تومان درامد کس��ب می کند‪ .‬ما‬ ‫ساالنه ‪ ۱۰‬هزار مترمربع صادرات گبه و گلیم دارم و‬ ‫در بازار داخلی نیز به فعالیت می پردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایده های جدید برای تولید فرش‬ ‫وی در پایان اش��اره ای ب��ه برنامه های اینده کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ما کاره��ای خاص و ایده ه��ای جدیدی برای‬ ‫تولی��د فرش داریم ت��ا میزان ف��روش افزایش یابد و‬ ‫مشتری حفظ ش��ود‪ .‬مردم دیگر از نقشه های سنتی‬ ‫پر از گل و هندس��ی خسته شده اند‪ .‬چینی ها نیز در‬ ‫این میان تنها با یک عکس اقدام به تولید نمونه های‬ ‫مش��ابه می کنند‪ .‬اف��راد گوناگون��ی از غرفه ها بازدید‬ ‫می کنند و با عکاسی از محصوالت و فرستادن ان به‬ ‫چین محصوالت مختلف را تولید می کنند‪.‬‬ ‫نکته جالب اینجاس��ت که س��فارش های گوناگون‬ ‫در صورتی که به چینی ها داده ش��ود ‪ ۴۸‬ساعت بعد‬ ‫تولید می ش��ود‪ .‬ما تمرکز را روی سفارش بیشتر قرار‬ ‫دادیم و این تنها کاری است که می توان درحال حاضر‬ ‫انجام داد اما حمایت مناسبی از این کار نمی شود‪.‬‬ ‫ی��ک نکته نیز درباره مواد اولیه و تولید باید گفت‬ ‫که نرخ رنگ از پشم بیشتر شده و به طور تقریبی ‪۲‬‬ ‫برابر است زیرا مواد اولیه ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫درباره ان اظهارنظر کرد‪.‬‬ ‫بیگلری گفت‪ :‬در کاوش غار بیس��تون بخشی از استخوان‬ ‫س��اعد انس��ان کش��ف ش��د که با توجه به الیه ای که از ان‬ ‫به دس��ت امده پیش��ینه بی��ش از ‪ ۴۰‬هزار س��ال دارد‪ .‬این‬ ‫یافته مهم در موزه دانش��گاهی پنس��یلوانیا امریکا نگهداری‬ ‫می شود‪ .‬مقایس��ه اندازه های این نمونه بازند پیشین(راست)‬ ‫انس��ان نئاندرتال و دیگر نمونه های موجود نش��ان داده که‬ ‫ای��ن اس��تخوان در گ��روه نئاندرتال و انس��ان م��درن دوره‬ ‫پارینه سنگی جدید جای می گیرد‪.‬‬ ‫بیگلری در پایان گفت‪ :‬از انجا که ش��ماری از پژوهشگران‬ ‫در انتساب استخوان بیستون به انسان نئاندرتال یقین کامل‬ ‫ندارند‪ ،‬دندان یافت شده در وزمه به این تردیدها پایان داد و‬ ‫با انتشار مستندات جدید در ژورنال بین المللی تطور انسان‪،‬‬ ‫ایران نیز در فهرست کشورهایی قرار گرفت که بقایای انسان‬ ‫نئاندرتال در ان کشف شده است‪.‬‬ ‫غ��ار وزمه در تاری��خ ‪ ۱۴‬اس��فند ‪ ۱۳۸۵‬با ش��ماره ثبت‬ ‫‪ ۱۷۸۴۳‬به عنوان یکی از اثار ملی ایران به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫برگزاری کنفرانس‬ ‫«اکوتوریسم و گردشگری روستایی ‪»۲۰۲۰‬‬ ‫مدی��رکل می��راث فرهنگی‬ ‫اردبی��ل گف��ت‪ :‬ب��ا توج��ه به‬ ‫قابلیت ه��ای اردبی��ل در‬ ‫حوزه اکوتوریس��م‪ ،‬کنفرانس‬ ‫اکوتوریس��م‬ ‫بین الملل��ی‬ ‫و گردش��گری روس��تایی‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬در این اس��تان برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گ��زارش میراث‬ ‫اری��ا‪ ،‬نادر فالحی تصری��ح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به انعقاد تفاهمنامه بین س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگ��ی کش��ور و ش��رکت بین المللی‬ ‫اکو توریس��م فیتور اسپانیا‪ ،‬این جشنواره‬ ‫در اس��تان های اردبی��ل کردس��تان و‬ ‫کرمانشاه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬توجه ب��ه جاذبه های‬ ‫طبیعی‪ ،‬معرفی قابلیت های گردش��گری‬ ‫غذا و قابلیت های گردش��گری‬ ‫روستایی به همراه نحوه ایجاد‬ ‫کس��ب وکار در ای��ن جوامع و‬ ‫توانمندس��ازی انه��ا ازجمله‬ ‫م��وارد موردبح��ث در ای��ن‬ ‫اجالس خواهد بود‪.‬‬ ‫مدی��رکل می��راث فرهنگی‬ ‫اردبیل ادامه داد‪ :‬در این راستا‬ ‫س��تادی در اداره کل می��راث فرهنگی‬ ‫اس��تان با همکاری س��ایر متخصصان و‬ ‫عالقه مندان حقیقی و حقوقی تش��کیل‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬محوریت‬ ‫این س��تاد با معاونت گردشگری خواهد‬ ‫ب��ود و در این ب��اره از همکاری و کمک‬ ‫انجمن های مردم نهاد نیز استفاده خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1352‬‬ ‫پیاپی ‪2670‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫ایست دالر در کانال ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان‬ ‫گروه بازار مالی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹ضرورت تشکیل بازار متشکل ارزی‬ ‫محسن بیگلری‪ ،‬عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاس��بات مجل��س در گفت وگو ب��ا ایبِنا با‬ ‫اش��اره به روند نرخ ارز در روزهای اخیر‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫تصمیم ها مناسبی در حوزه ساماندهی بازار ارز از سوی‬ ‫بانک مرکزی اتخاذ ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تشکیل بازار‬ ‫متش��کل ارزی از اقدام های مفیدی است که می تواند‬ ‫روند کاهش نرخ ارز را تسریع کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه بازار مس��کن‪ ،‬ط�لا و حتی‬ ‫کاالهای اساس��ی م��ردم از نرخ ارز متاثر بوده اس��ت‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬با ادام��ه روند کاهش ن��رخ ارز و تالش‬ ‫بان��ک مرکزی برای ایجاد ثبات در نرخ ها به طور حتم‬ ‫در بازارهای موازی نیز ش��اهد بهبود نس��بی قیمت ها‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫این نماین��ده مردم در مجلس دهم‪ ،‬ب��ا بیان اینکه‬ ‫باید ش��فافیت در حوزه توزی��ع ارز افزایش یابد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در پی کاهش بی س��ابقه ن��رخ ارز مردم باید بدانند که‬ ‫س��رمایه گذاری در این حوزه به صالح نبوده و به طور‬ ‫حتم به متضرر شدن انها می انجامد‪.‬‬ ‫بیگلری با تاکید بر اینکه با اعتماد مردم به مسئوالن‬ ‫رون��د عرضه ارزهای خانگی به بازار تش��دید ش��ده و‬ ‫بازار ارز پیش بینی پذیر می شود؟‬ ‫بای��د قبول ک��رد که نرخ ارز فقط بر اس��اس مولفه های اقتصادی و‬ ‫هو تقاض��ا تعیین می ش��ود و اگر بتوان حجم ب��االی نقدینگی در‬ ‫عرض ‬ ‫کش��ور را کنترل و میزان پ��ول در گردش جامع��ه را مدیریت کرد‪،‬‬ ‫می توان انتظار داشت در اینده بازار ارز به یک ثبات نسبی برسد و‬ ‫قدرت پیش بینی پذیری پیدا کند‬ ‫کاهش نرخ ارز ادامه پیدا می کند‪ ،‬افزود‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫برنامه ه��ای بانک مرکزی در راس��تای افزایش اعتماد‬ ‫عمومی توانسته تا حدودی در این مسیر موفق باشد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬با بیان اینکه ارائه‬ ‫ارز دولت��ی در برهه ای به ایجاد فس��اد اقتصادی دامن‬ ‫زد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مهم ت��ر از ارائه ارز دولتی‪ ،‬حمایت از‬ ‫تولید کننده واقعی و مصرف کننده است در این صورت‬ ‫فسادی نیز در حوزه ارزی ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و‬ ‫محاسبات مجلس شورای اسالمی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬مجلس‬ ‫ام��اده همکاری با دولت به ویژه بانک مرکزی در حوزه‬ ‫تنظیم قیمت ها در بازار ارز است‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل پایه پولی مهم است‬ ‫ج��واد صالحی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به روند کاهشی نرخ ارز در مدت اخیر‬ ‫و به ثبات رسیدن این بازار در چند روز گذشته گفت‪:‬‬ ‫این ش��رایط به دلیل کاهش تقاضایی است که در بازار‬ ‫ارز ایجاد ش��ده است‪ .‬از انج ا که افزایش تقاضا به رشد‬ ‫قیمت ه��ا دامن می زند‪ ،‬با کم ش��دن حساس��یت های‬ ‫اقتصاد ای��ران به تحریم ها و از بین رفتن ش��وک های‬ ‫اولیه‪ ،‬این ش��رایط س��بب ش��د تا به تدریج از تقاضای‬ ‫خرید ارز کاس��ته شود و این ش��رایط بر پایین امدن‬ ‫قیمت ها اثر بگذارد‪.‬‬ ‫او در عی��ن ح��ال به اقدام های مثب��ت و موثر بانک‬ ‫مرکزی در حوزه ارزی اش��اره کرد و گفت‪ :‬ملزم کردن‬ ‫صادرکنن��دگان به وارد کردن ارز حاصل از صادرات به‬ ‫چرخه اقتصاد‪ ،‬از جمله اقدام هایی اس��ت که از س��وی‬ ‫بانک مرکزی اتخاذ و باعث ش��د تا حد زیادی بازار ارز‬ ‫مدیریت و کنترل شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬بازار ارز ای��ن روزه��ا در حالی روند‬ ‫باثبات��ی را می پیمای��د ک��ه انتظار م��ی رود این رویه‬ ‫تحلیل‬ ‫زه�را لطیفی‪-‬کارش�ناس بانک�ی‪ :‬ایین نام��ه فراین��د‬ ‫ماینینگ رمزارزها از س��وی هیات وزیران تصویب و اواس��ط‬ ‫مرداد ابالغ ش��د‪ .‬در بند اول این ایین نامه اعالم ش��ده است‬ ‫که دولت هیچ ریسکی از بابت مشارکت در صنعت ماینینگ‬ ‫برعه��ده نخواه��د گرف��ت و این صنعت مش��مول حمایت و‬ ‫ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و اس��تفاده از رمزارزها در‬ ‫مبادالت داخل کشور مجاز نیست‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه در ش��رایط خاص کش��ور‪ ،‬تولید پرمخاطره‬ ‫اس��ت و در مقابل فعالیت های غیرتولیدی و سوداگرانه سودهای‬ ‫قابل توجهی دارند‪ ،‬این مس��ئله می تواند باعث هدایت نقدینگی‬ ‫به س��مت فعالیت های غیرمولد و اس��یب به اقتصاد کشور شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬قانون گ��ذار با باال بردن ریس��ک‪ ،‬تا ح��دودی باعث‬ ‫جلوگیری از س��رازیر ش��دن نقدینگی به این صنعت می شود‪ .‬از‬ ‫طرفی‪ ،‬با ورود استخراج کنندگان بیشتر به شبکه بیت کوین‪ ،‬نرخ‬ ‫محاسبه هش این ش��بکه افزایش می یابد که به افزایش سختی‬ ‫اس��تخراج در شبکه منجر می شود و ممکن است وعده سودهای‬ ‫کالن محقق نشود‪ .‬در سایر کشورها نیز دولت ها‪ ،‬فقط به هشدار‬ ‫به وارد ش��وندگان به این حوزه پرریس��ک و گاه پرس��ود‪ ،‬بسنده‬ ‫می کنن��د‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬اگر چه درحال حاض��ر ماینینگ همچنان‬ ‫ت اما کس��انی که وارد این حوزه می شوند باید بدانند‬ ‫سودده اس ‬ ‫در صورت خسارت‪ ،‬از حمایت دولت بهره مند نخواهند بود‪.‬‬ ‫اما با توجه به ارزاوری اس��تخراج رمزارزها‪ ،‬ماینینگ می تواند‬ ‫در ش��رایط کنونی کشور به تامین ارز کمک کند‪ .‬از این رو‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی استخراج رمزارزها را مجاز دانسته اما مبادله رمزارزها به‬ ‫همچن��ان تداوم یابد که البته تحقق ان نیازمند برخی‬ ‫پیش شرط هاس��ت‪ .‬از انج ا که کشور با کسری بودجه‬ ‫روب��ه رو اس��ت‪ ،‬این ش��رایط ممکن اس��ت پیامدهای‬ ‫منفی اش در ماه های این��ده در اقتصاد بروز پیدا کند‪.‬‬ ‫اینک��ه بانک مرکزی برای جبران این کس��ری بودجه‬ ‫چه تدبیری بیندیش��د و چه راه��کاری را عملی کند‪،‬‬ ‫موضوعی بس��یار بااهمیت اس��ت‪ .‬این کارشناس ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر این کس��ری بودجه س��رانجام زمینه افزایش‬ ‫نقدینگی را به وجود اورد و پایه پولی را تش��دید کند‪،‬‬ ‫می تواند زمینه رشد دوباره نرخ ارز را نیز فراهم کند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬یکی از اقدام های مهم بانک مرکزی در ماه های‬ ‫اینده باید بکار گیری یک روش مناس��ب برای جبران‬ ‫این کسری بودجه در کشور باشد‪ .‬صالحی تاکید کرد‪:‬‬ ‫بان��ک مرکزی در م��دت اخیر تصمیم ه��ا و اقدام های‬ ‫خوب��ی را برای مدیریت بازار اتخاذ کرده که اگر با این‬ ‫رویه حرکت کند‪ ،‬می توان انتظار داش��ت شرایط حوزه‬ ‫ارزی کشور نیز به سمت بهتری پیش رود‪ .‬به هر حال‪،‬‬ ‫در شرایط فعلی مهم ترین نکته بحث کاهش پایه پولی‬ ‫و کنترل نقدینگی در کش��ور اس��ت ک��ه اگر این مهم‬ ‫محقق شود می توان انتظار یک شرایط بهتر را در بازار‬ ‫ارز و س��ایر بازارها داش��ت‪ .‬این کارشناس تاکید کرد‪:‬‬ ‫برای این منظور به نظر می رس��د بان��ک مرکزی باید‬ ‫اقدام های��ی را نی��ز در حوزه نرخ به��ره انجام دهد و با‬ ‫ایجاد عملیات بازار باز‪ ،‬به سمت ساماندهی این بخش‬ ‫حرکت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹از حجم نقدینگی کم شود‬ ‫مهدی رفیعی‪ ،‬کارشناس اقتصاد نیز در این زمینه در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه در بیش از یک س��ال‬ ‫گذش��ته عوامل و فاکتورهای زیادی به نوسان نرخ ارز‬ ‫دامن زده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از این عوامل به وضعیت‬ ‫عرض هو تقاض��ای ارز برمی گ��ردد‪ .‬از انج��ا ک��ه دولت‬ ‫بزرگ ترین عرضه کننده ارز در کشور به شمار می اید‪،‬‬ ‫زمانی که تحریم ها دوباره اعمال شد‪ ،‬این موضوع یک‬ ‫موج روان��ی را به وجود اورد که دولت ش��اید توانایی‬ ‫عرضه ارز به اندازه کافی را نداش��ته باش��د و این مهم‬ ‫یک موج ش��دیدی از تقاضا را در بازار به وجود اورد و‬ ‫زمینه رشد قیمت ها را فراهم کرد‪ .‬او با بیان اینکه البته‬ ‫سیاس��ت های دولت و بانک مرکزی به این ش��رایط و‬ ‫تنش ها دامن زد و باعث شد نرخ ارز به مرزهای روانی‬ ‫باالت��ر حرکت کند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬ای��ن وضعیت انگیزه‬ ‫سفته بازی و سوداگری را به شدت افزایش داد و باعث‬ ‫شد که بسیاری از افراد و بخش ها برای کسب سود وارد‬ ‫این بازار ش��وند و به این شرایط نامطلوب دامن بزنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬از انج ا که مدتی اس��ت این هیجان ها تا‬ ‫حدی فروکش کرده و بخش��ی از فضای س��فته بازی و‬ ‫داللی سرکوب شده و از بین رفته است‪ ،‬این امر منجر‬ ‫ش��د تا تقاضا در بازار ارز کم شود و زمینه افت و ثبات‬ ‫نسبی قیمت ها را در این بازار فراهم کند‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫کاه��ش تقاضاهای تجاری ب��رای ارز هم در این زمینه‬ ‫تاثیر گذار گذاشته است‪.‬‬ ‫این کارشناس با بیان اینکه برای تداوم روند حرکتی‬ ‫ب��ازار ارز و ثبات این نرخ‪ ،‬یک��ی از پیش نیازها کنترل‬ ‫نقدینگ��ی و کاهش حجم پول در گ��ردش در جامعه‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬باید قبول کرد که نرخ ارز فقط بر اساس‬ ‫مولفه های اقتصادی و عرض هو تقاضا تعیین می ش��ود و‬ ‫اگر ما بتوانیم حجم باالی نقدینگی در کشور را کنترل‬ ‫و می��زان پول در گ��ردش جامع��ه را مدیریت کنیم‪،‬‬ ‫می توان انتظار داش��ت در اینده بازار ارز به یک ثبات‬ ‫نسبی برسد و قدرت پیش بینی پذیری پیدا کند‪.‬‬ ‫به گفته رفیعی‪ ،‬اینکه بانک مرکزی و در کل ش��بکه‬ ‫بانکی‪ ،‬به هردلیلی دست به خلق پول بزنند و بر حجم‬ ‫نقدینگی کش��ور اضافه کنند‪ ،‬کاری منطقی نیس��ت و‬ ‫ای��ن می تواند ارزش ریال را در برابر دالر کم کند و در‬ ‫نهایت زمینه تقاضا در بازار ارز را افزایش دهد‪ .‬این یک‬ ‫موضوع دارای اهمیت است که نقدینگی در کشور باید‬ ‫همگام با رش��د اقتصادی کشور حرکت کند‪ .‬اینکه ما‬ ‫رش��د اقتصادی منفی در کشور داشته باشیم اما به هر‬ ‫دلیل زمینه رش��د حجم نقدینگی را در کش��ور فراهم‬ ‫کنیم‪ ،‬جز اینکه پیامدهای منفی برای کش��ور داش��ته‬ ‫باشد نتیجه ای نخواهد داشت‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫محسن بیگلری‬ ‫‹ ‹اعلام قوانی�ن مزاحم ب�ه وزارت‬ ‫اقتصاد‬ ‫جواد صالحی‬ ‫مهدی رفیعی‬ ‫ماینینگ در تور مالیاتی‬ ‫عنوان پول را غیرمجاز اعالم کرده اس��ت‪ .‬از نظر بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬تنها ابزار پرداخت و تنها ابزار تس��ویه‪ ،‬ریال‬ ‫اس��ت زیرا با رمزارزها نمی توان سرعت گردش پول را‬ ‫کنترل کرد و احتمال اش��فتگی و بح��ران در اقتصاد‬ ‫کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫در بن��د س��وم ایین نام��ه‪ ،‬تامین ب��رق متقاضیان‬ ‫اس��تخراج رمزارزه��ا فقط ب��ه دریافت انش��عاب برق‬ ‫از ش��بکه سراس��ری یا س��اخت نیروگاه جدید خارج از ش��بکه‬ ‫سراس��ری و با تعرفه برق صادراتی با نرخ تس��عیر س��امانه نیما‪،‬‬ ‫منوط شده اس��ت و با توجه به ممنوعیت مصرف برق و گاز برای‬ ‫ماینین��گ در زمان اوج مصرف‪ ،‬وزارتخانه های نیرو و نفت متولی‬ ‫تعیین و ابالغ س��اعت و زمان اوج مصرف و نصب کنتور هوشمند‬ ‫برای کنترل مصرف شده اند‪.‬‬ ‫برای اینکه بدانیم با احتس��اب ب��رق صادراتی ماینینگ چقدر‬ ‫س��وداوری دارد و ایا با این نرخ انرژی هنوز پرس��ود اس��ت یا نه‪،‬‬ ‫کافی اس��ت میزان انرژی متوس��طی که هر بیت کوین در ساعت‬ ‫مصرف می کند را با هزینه تجهیزات و هزینه های ثابت‪ ،‬محاسبه‬ ‫کنی��م‪ .‬با توجه به هزینه ها و نرخ فعل��ی بیت کوین‪ ،‬ماینینگ در‬ ‫ایران همچنان یک صنعت سوداور به شمار می رود‪.‬‬ ‫در این صورت مبحث مالیات مطرح می ش��ود که در بند ‪ ۶‬این‬ ‫ایین نامه به ان پرداخته ش��ده اس��ت‪ .‬مراکز استخراج رمزارزها‪،‬‬ ‫به عنوان واحد تولید صنعتی ش��ناخته ش��ده و مشمول مقررات‬ ‫مالیاتی خواهند بود‪ .‬اما اگر ارز حاصل از ان را بر اس��اس ضوابط‬ ‫بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کش��ور بازگردانند‪ ،‬مش��مول‬ ‫مالیات با نرخ صف��ر خواهند بود‪ .‬برای تحلیل این بند‬ ‫بهتر است به ش��رایط مالیاتی رمزارزها در کشورهای‬ ‫دیگر بپردازیم ؛ پیش از سال ‪ ،۲۰۱۷‬در بیشتر کشورها‬ ‫قوانین مربوط به رمزارزها وجود نداش��ت اما اکنون در‬ ‫بس��یاری از کشورهای پیشرفته‪ ،‬ماینینگ و مبادالت‬ ‫رمزارزها به عنوان رویدادهای مالیاتی به ش��مار رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬مش��مول قوانین مالیاتی می ش��ود‪.‬‬ ‫س��ازمان خدمات درامد داخل��ی ایاالت متح��ده (‪ )IRS‬برای‬ ‫نخس��تین بار در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬دالیل و چگونگی وضع مالیات بر‬ ‫ارزهای رمزنگاری شده را تشریح کرد‪.‬‬ ‫‪ IRS‬ب��رای اطمین��ان از ثبت کام��ل فعالیت ها‪ ،‬ام��کان ارائه‬ ‫جزئیات مبادل��ه را در فرم های اظهارنام��ه مالیاتی فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرفی‪ ،‬س��ازمان «مبارزه با جرائم اقتص��ادی» امریکا‬ ‫(‪ )FinCEN‬ک��ه وظیفه مب��ارزه با جرائم اقتص��ادی ازجمله‬ ‫پولشویی و تامین مالی تروریسم را دارد نیز در سال ‪ ۲۰۱۳‬اعالم‬ ‫کرده است که تمام افراد‪ ،‬شرکت ها و سازمان های فعال در عرصه‬ ‫توزی��ع و تبادل رمزارزها‪ ،‬موظف به اجرای سیاس��ت های احراز‬ ‫هویت مشتری(‪ )KYC‬و سازکارهای ضد پولشویی هستند‪.‬‬ ‫استخراج کنندگان رمزارزهایی مانند بیت کوین نیز مانند هر‬ ‫بو کار ش��خصی دارد‪ ،‬باید درامد خود را گزارش‬ ‫کس��ی که کس ‬ ‫کنن��د‪ .‬درامد حاص��ل از فروش رمزارزهای اس��تخراج ش��ده‪،‬‬ ‫کس��بو کار به ش��مار می اید که پس از کس��ر‬ ‫ ‬ ‫ب��ه عنوان درامد‬ ‫هزینه های عملیات اس��تخراج(مانند س��خت افزار رایانه و برق)‬ ‫باید مش��مول مالیات ش��ود‪ .‬در امریکا اگر افراد رمزارزها را برای‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی ک��ه در راس‬ ‫هیات��ی ب��ه اصفهان س��فر کرده ب��ود‪ ،‬در جمع‬ ‫دانش��گاهیان اس��تان اصفهان از تمامی استادان‬ ‫اقتصادی دانشگاه های کشور درخواست کرد در‬ ‫صورت��ی که دیدگاهی برای بهبود امور اقتصادی‬ ‫کش��ور دارند پیشنهاد خود را به طور کتبی ارائه‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬فرهاد دژپسند در نشست‬ ‫هم اندیشی بررسی مسائل اقتصاد کشور با حضور‬ ‫صاحب نظران‪ ،‬اعضای هیات علمی دانشگاه های‬ ‫استان اصفهان و مدیران نهاد های اجرایی مرتبط‬ ‫در محل دانش��گاه اصفهان‪ ،‬با بی��ان اینکه برای‬ ‫کنترل و ایجاد ثبات در ش��رایط اقتصادی‪ ،‬ما در‬ ‫وزارت اقتصاد‪ ،‬درها را به روی همه اندیشمندان‬ ‫و صاحب نظ��ران باز کرده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬مصداق بارز‬ ‫ان تشکیل هسته های اندیشه ورزی با مشارکت‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰۰‬نف��ر از صاحب نظ��ران و اس��تادان‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫و نماین��دگان بخش خصوصی و نی��ز راه اندازی‬ ‫ش��بکه تعاملی تحلیلگران جوان اقتصاد اس��ت‬ ‫که ثمرات ان را هم در قالب تدوین و پیش��نهاد‬ ‫راهبردهای اقتص��ادی و مدیریتی در حوزه های‬ ‫گوناگون دیده ایم‪ .‬وزیر اقتصاد در بخش دیگری‬ ‫از سخنان خود با بیان اینکه فلسفه برگزاری این‬ ‫جلسه ها‪ ،‬شنیدن دیدگاه های استادان دانشگاه و‬ ‫صاحب نظران اقتصادی کشور است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این تلقی که می توان تمامی امور اقتصادی کشور‬ ‫را فق��ط با دیدگاه تعداد مح��دودی صاحب نظر‬ ‫برطرف کرد‪ ،‬اش��تباه اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫صورتی که بخواهیم سیاس��ت گذاری اقتصادی‬ ‫را بدون توجه به پیش��ینه شکل گیری مشکالت‬ ‫اقتصادی و مبانی و فروض هر نظریه اتخاذ کنیم‬ ‫و به اجرا بگذاریم‪ ،‬به طور قط ع با مش��کل روبه رو‬ ‫خواهیم ش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬تاکید م��ن همواره این‬ ‫بوده که مبانی شکل گیری تئوری های اقتصادی‬ ‫را در بررس��ی پیش��نهادهای سیاس��تی در نظر‬ ‫بگیریم‪ .‬دژپس��ند با تاکید بر اینکه نس��خه هایی‬ ‫که برای وضعیت اقتصادی کش��ور ارائه می شود‪،‬‬ ‫باید کامل مبتنی بر واقعیت ها باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬ما امروز به دنبال مولدس��ازی‬ ‫دارایی ه��ای دول��ت هس��تیم اما ای��ن به معنی‬ ‫ف��روش دارایی ه��ای دولت و چ��وب حراج زدن‬ ‫به ان نیس��ت بلکه منظ��ور از ان حداکثر کردن‬ ‫بهره وری و کارایی دارایی های دولتی است‪ .‬وزیر‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارایی افزود‪ :‬یکی از معیارهای‬ ‫ارزیاب��ی نهاده��ای ملی و اس��تانی بای��د میزان‬ ‫موفقی��ت انها در مولدس��ازی دارایی های دولت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کمتر از یک س��ال نگه داش��ته باش��ند‪ ،‬در درام��د کوتاه مدت و‬ ‫اگر بیش از یک س��ال نگه داش��ته باش��ند‪ ،‬در درامد بلندمدت‬ ‫محاس��به می ش��ود‪ .‬در کانادا نیز مانند ای��االت متحده‪ ،‬مالیات‬ ‫ب��ر درامد حاصل از س��رمایه و مالیات بر درامد س��رمایه گذاری‬ ‫در رمزارزه��ا‪ ،‬بر اس��اس نح��وه خرید و اس��تفاده انه��ا اعمال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال‪ ،‬مهم ترین مبحثی ک��ه در مالیات رمزارزها مطرح‬ ‫می ش��ود فرار مالیاتی اس��ت‪ .‬فرار مالیاتی با استفاده از رمزارزها‬ ‫ ی��ا فرار مالیاتی مبادل��ه رمزارزها‪ ،‬به علت ناش��ناس بودن مبدا‬ ‫در ش��بکه اتف��اق می افتد‪ .‬انچه ب��رای س��ازمان های مالیاتی و‬ ‫قانون گذار بااهمیت است‪ ،‬مسئله حریم خصوصی در بالک چین‬ ‫و رمزارزهاس��ت‪ .‬اگر چه ناش��ناس ب��ودن رمزارزهای��ی مانند‬ ‫بیت کوین و اس��تفاده از انها در عملیات پولش��ویی بسیار مطرح‬ ‫اس��ت اما شفاف بودن از اصلی ترین مشخصه تراکنش ها بر بستر‬ ‫بالک چین اس��ت‪ .‬تمام تراکنش های مربوط به یک نشانی قابل‬ ‫ردیابی و پیگیری اس��ت‪ .‬در مقابل تالش سازمان های مالیاتی و‬ ‫رگوالتور‪ ،‬توسعه دهندگان نیز در حال افزایش حریم خصوصی و‬ ‫مخفی نگه داشتن تراکنش در رمزارزها هستند‪ .‬به همین منظور‬ ‫رمزارزهایی با حفظ حریم خصوصی در حال شکل گیری هستند‬ ‫که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند و اس��تراتژی هر یک‬ ‫از پروتکل های حریم خصوص��ی در پنهان کردن مبدا تراکنش‬ ‫نیز متفاوت اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی برای تعیین‬ ‫مالی��ات و جلوگی��ری از فرار مالیاتی باید ش��ناخت کافی از این‬ ‫صنعت داشته باشد‪.‬‬ ‫دژپس��ند در این س��فر همچنین در ش��ورای‬ ‫گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان‬ ‫اصفهان برگزار ش��د با اشاره ضرورت حمایت از‬ ‫تولید داخل در شرایط حاضر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با وجود‬ ‫همه ش��یطنت های دش��من در ‪ ۵‬ماه گذش��ته‪،‬‬ ‫کمترین پیامدهای منفی متوجه اقتصاد کش��ور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن اتفاق جز در س��ایه همکاری‬ ‫تمام��ی ارکان نظام‪ ،‬از خود گذش��تگی مردم و‬ ‫ت�لاش جه��اد گونه بخش خصوص��ی هرگز رخ‬ ‫نمی داد‪ .‬این گزارش حاکی اس��ت‪ ،‬دژپس��ند در‬ ‫بخش دیگری از جلس��ه‪ ،‬ب��ا هدف بهبود محیط‬ ‫بو کار از فعاالن بخش خصوصی خواس��ت‬ ‫کس�� ‬ ‫اگر م��وارد یا قوانین مزاحم فعالیت های س��الم‬ ‫اقتص��ادی مش��اهده کردن��د‪ ،‬ب��ه وزارت ام��ور‬ ‫اقتص��ادی و دارای��ی اع�لام کنند تا بررس��ی و‬ ‫اقدام ه��ای الزم ب��رای رفع انها انجام ش��ود‪ .‬در‬ ‫این جلسه دژپسند و هیات همراه ضمن بررسی‬ ‫مش��کالت بخش خصوصی دس��تورهای الزم را‬ ‫برای بررسی و رفع انها صادر کرد‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫در جریان س��فر وزیر اقتصاد به اس��تان اصفهان‬ ‫برخ��ی از تاجران با وزیر اقتصاد دیدار و پیرامون‬ ‫مسائل مربوط به فعالیت های بازرگانی گفت وگو‬ ‫کردند‪ .‬از جمله مسائلی که در این نشست راهکار‬ ‫مقتضی برای حل ان جس��ت وجو و به مش��ورت‬ ‫گذاش��ته ش��د ایین نامه ه��ا و بخش��نامه هایی‬ ‫مرب��وط به مش��کالت صادرکنن��دگان طال بود‪.‬‬ ‫نکت��ه مورد انتقاد تاجران اصفهانی در این بحث‪،‬‬ ‫مصوب��ه ای بود که عطف به ماس��بق ش��ده و در‬ ‫جهت فعالیت بازرگانی انها مش��کل ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬فع��االن ح��وزه طال تاکی��د کردند که با‬ ‫اب�لاغ یک بخش��نامه فعالی��ت بخش خصوصی‬ ‫ُکند می ش��ود و وزیر اقتصاد نی��ز این موضوع را‬ ‫پذیرفت‪ .‬دژپس��ند تاکید کرد‪ :‬مباحثی که منشا‬ ‫قانونی ندارند و سبب مشکل برای فعالیت بخش‬ ‫خصوصی می شوند را منعکس کنید تا ما در هیات‬ ‫دولت ان را بررس��ی و لغو کنیم‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه ما از موضع تسهیل‪ ،‬قوانین را بررسی کرده‬ ‫و لوای��ح را تنظیم می کنیم از بازرگانان اصفهانی‬ ‫درخواس��ت ک��رد ک��ه در این زمین��ه فعاالنه تر‬ ‫عمل کنند تا راهی برای برون رفت از مش��کالت‬ ‫صادرات و واردات پیدا شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نرخ دالر که در هفته های گذش��ته نوسان زیادی را‬ ‫تجربه کرده و در بین کانال های قیمتی ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫تومان در نوس��ان بود‪ ،‬از میانه هفته گذش��ته در رقم‬ ‫‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان قفل ش��ده و حتی شروع هفته‬ ‫را با همین نرخ اغاز کرده اس��ت‪ .‬ب��ازار ارز این روزها‬ ‫در حال��ی این ارامش را که به نظر می رس��د به دلیل‬ ‫تثبیت سیاس��ت خارجی و اقتصادی‪ ،‬کاهش تقاضا در‬ ‫ب��ازار و همچنین مدیریت مناس��ب بانک مرکزی رقم‬ ‫خورده اس��ت‪ ،‬تجربه می کند که مرداد س��ال گذشته‬ ‫یکی از پرنوسان ترین ماه ها را تجربه می کرد‪ .‬قیمت ها‬ ‫هر لحظه تغییر می کرد و این شرایط قدرت پیش بینی‬ ‫و برنامه ری��زی را از فعاالن اقتصاد گرفت��ه بود‪ .‬اما در‬ ‫ش��رایط کنونی‪ ،‬بازار ارز در یک ثباتی نس��بی به س��ر‬ ‫می برد‪ .‬رئی��س کل بانک مرکزی گفته اس��ت از پس‬ ‫دوره ای س��خت بازار ارز ایران پیش بینی پذیر و باثبات‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گفته عبدالناصر همتی‪ ،‬بازار ارز پس از یک دوره‬ ‫س��خت که بیشتر از ناحیه فشارهای خارجی و تحریم‬ ‫همه جانبه و انتظارات منفی ناش��ی از ان بود‪ ،‬به تدریج‬ ‫به س��مت پایداری و پیش بینی پذیری حرکت می کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تالش بانک مرکزی در یک سال گذشته‬ ‫به طور عمده متمرکز بر مدیریت بازار و ساماندهی ان‬ ‫بوده اس��ت و طرح مباحثی مانند تامین مالی دولت یا‬ ‫کمک به بانک ها از راه تحوالت نرخ ارز نه تنها بر مبنای‬ ‫امار بی اساس‪ ،‬بلکه جفای بزرگی در حق بانک مرکزی‬ ‫اس��ت‪ .‬او با بی��ان اینکه کارشناس��ان می دانند کنترل‬ ‫نوس��ان های ن��رخ ارز فرایند پیچیده ای اس��ت که با‬ ‫ابزارهای در اختیار بانک مرکزی انجام می شود‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬همچنان بر عهد و برنامه یک س��ال پیش خود‬ ‫مبنی بر صیانت از ذخایر بانک مرکزی پابرجا هس��تم‬ ‫و به صورت فزاینده به تقویت ان اهتمام جدی دارم‪.‬‬ ‫این ارامش در حالی بر بازار ارز حاکم ش��ده اس��ت‬ ‫و ب��ه گفت��ه بانک مرکزی ب��ازار به س��مت پایداری و‬ ‫پیش بینی پذی��ری در حرک��ت اس��ت که ب��ه اعتقاد‬ ‫کارشناسان‪ ،‬از انجا که کاهش و ثبات در بازار ارز برای‬ ‫فعالیت ه��ای اقتصادی موضوع بس��یار دارای اهمیتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬برای تحقق ای��ن هدف‪ ،‬باید پیش ش��رط های‬ ‫ان ابتدا فراهم و در این مس��یر اقدام های مناسب تر و‬ ‫دقیق تری در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫فراخوان برای بهبود اقتصاد‬ ‫‪12‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1352‬‬ ‫پیاپی ‪2670‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹حض�ور بان�ک توس�عه تع�اون در‬ ‫طرح های توسعه ای و اشتغالزایی‬ ‫اخبار‬ ‫معاون وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی و‬ ‫رئیس س��ازمان فنی و حرفه ای کش��ور گفت‪:‬‬ ‫خدمات بانک توسعه تعاون برای کارافرینان و‬ ‫تعاونگران ارزنده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک توسعه تعاون‪ ،‬سلیمان پاک سرشت ضمن‬ ‫بازدید از غرفه بانک توسعه تعاون در نمایشگاه‬ ‫توانمندی های روس��تاییان و عشایر ضمن بیان‬ ‫ای��ن مطلب گفت‪ :‬حضور بانک توس��عه تعاون‬ ‫در طرح های توس��عه ای و اشتغالزایی‪ ،‬موجبات‬ ‫خدم��ات ارزنده برای کارافرین��ان و تعاونگران‬ ‫فراهم اورده است‪ .‬در این بازدید شهرام بخشا‪،‬‬ ‫رئی��س اداره کل روابط عموم��ی بانک توس��عه‬ ‫تع��اون توضیح هایی درب��اره خدمات تخصصی‬ ‫بانکداری در حوزه های تعاون و کارافرینی ارائه‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬بانک توس��عه تعاون در طرح های‬ ‫اش��تغال پایدار روس��تایی و عش��ایری حدود‬ ‫‪۱۵‬ه��زار میلی��ارد ری��ال تس��هیالت پرداخته‬ ‫و از ای��ن حی��ث تعه��دات خود را ب�� ه صورت‬ ‫‪ ۱۰۰‬درص��دی ایفا کرده اس��ت‪ .‬حمایت بانک‬ ‫سینا از نمایش��گاه توانمندی های روستاییان و‬ ‫عش��ایر بانک سینا در راس��تای مسئولیت های‬ ‫اجتماع��ی و به منظور کمک به اش��اعه بهینه‬ ‫توانمندی ه��ا و دس��تاوردهای روس��تاییان به‬ ‫جامعه‪ ،‬از چهارمین نمایش��گاه توانمندی های‬ ‫روس��تاییان و عش��ایر حمایت کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک سینا‪ ،‬این بانک در‬ ‫کنار حمایت از طرح های اشتغالزایی روستایی‬ ‫ک��ه در قالب اعطای تس��هیالت ‪ ۸‬درصدی به‬ ‫متقاضیان به واسطه انعقاد تفاهمنامه همکاری‬ ‫با معاونت توس��عه روس��تایی و مناطق محروم‬ ‫ریاست جمهوری می پردازد‪ ،‬از این نمایشگاه نیز‬ ‫ک��ه فرصت و محلی برای عرضه توانمندی های‬ ‫روس��تاییان به ش��مار م��ی رود‪ ،‬حمایت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬بانک س��ینا ب��ا برپایی غرف��ه‪ ،‬در این‬ ‫نمایش��گاه حض��ور دارد و کارشناس��ان حاضر‬ ‫بانک‪ ،‬پاسخگوی مراجعان درباره خدمات بانک‬ ‫خواهند بود‪ .‬الزم به توضیح است تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ۳۵۰۰‬طرح اش��تغالزایی روستایی در بانک‬ ‫سینا به تصویب رسیده که پیش بینی می شود‬ ‫برای ‪ ۳۰‬هزار نفر شغل ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری از سامانه «سامد»‬ ‫در راس��تای تس��ریع در روند پاس��خگویی‪،‬‬ ‫ش��فافیت در اطالع رس��انی و تحق��ق دول��ت‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬س��امانه های ارتب��اط مردم��ی‬ ‫دولت(س��امد) و بازرس��ی کل کش��ور ب��ه‬ ‫بهره برداری رس��یدند‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بان��ک رف��اه کارگران‪ ،‬بر اس��اس اع�لام دفتر‬ ‫مدیری��ت عملک��رد وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬با توجه به اهمیت پاس��خگویی به‬ ‫ش��کایات‪ ،‬ایج��اد رضایتمن��دی ارباب رجوع و‬ ‫صیانت از حقوق ش��هروندی‪ ،‬این سامانه ه ا در‬ ‫سطح ستاد و استان ها راه اندازی و در دسترس‬ ‫عموم قرار گرفت‪.‬‬ ‫در جلسه ستاد تسهیل استان قزوین مطرح شد‬ ‫رشد ‪ ۳۲‬درصدی پرداخت تسهیالت بانک صنعت و معدن‬ ‫مدیرعامل بان��ک صنعت و معدن اعالم کرد‪:‬‬ ‫بانک صنعت و معدن در ‪ ۴‬ماه امسال ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال تس��هیالت پرداخته که نس��بت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۳۲‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک صنعت‬ ‫و معدن‪ ،‬حس��ین مهری که به اس��تان قزوین‬ ‫س��فر کرده‪ ،‬در جلسه ستاد تسهیل این استان‬ ‫ک��ه با حضور اس��تاندار و مس��ئوالن مرتبط با‬ ‫بخش تولید تش��کیل ش��ده اس��ت ضمن بیان‬ ‫ای��ن مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬سرپرس��تی بانک صنعت و‬ ‫معدن در اس��تان قزوین ‪۱۵‬هزار میلیارد ریال‬ ‫تس��هیالت ب��ه ‪ ۲۲‬طرح صنعتی از اغاز س��ال‬ ‫‪ ۹۲‬تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬پرداخته که از این تعداد‬ ‫ط��رح‪ ۱۶ ،‬ط��رح به ص��ورت کامل ب��ه مرحله‬ ‫بهره برداری رس��یده و بقیه نیز در حال تکمیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه اعالم کرد‪ :‬با توجه به نام گذاری‬ ‫امس��ال به عنوان «رونق تولید» از سوی رهبر‬ ‫معظم انقالب بانک صنعت و معدن برای تحقق‬ ‫این ش��عار سلس��له اقدام هایی همچون اولویت‬ ‫در پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش برای‬ ‫افزای��ش تولید در واحده��ای تولیدی‪ ،‬تکمیل‬ ‫طرح های نیمه تمام و رفع طرح های مشکل دار‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک صنعت و مع��دن‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫همچنین تامی��ن مالی طرح های صنعتی را در‬ ‫اولویت قرار داده ایم تا رونق تولید و جلوگیری‬ ‫از تعطیلی واحدهای تولیدی را ش��اهد باشیم‪.‬‬ ‫مهری تصریح کرد‪ :‬خوش��بختانه سرپرس��تی‬ ‫بانک صنعت و معدن استان قزوین در پرداخت‬ ‫تسهیالت رونق تولید رتبه سوم کشور را داشته‬ ‫و امیدواریم امس��ال با افزایش اختیارات ان به‬ ‫این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در بازدی��د از طرح ه��ای تامین مالی از‬ ‫س��وی این بانک‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به منظور اشنایی‬ ‫ب��ا مش��کالت واحدهای تولیدی و تس��ریع در‬ ‫رف��ع ان‪ ،‬بازدی��د میدانی از صنای��ع جزئی از‬ ‫عملکرد صندوق پس انداز مسکن یکم در ‪ ۴‬سال‬ ‫مدیرعام��ل بانک مس��کن از ‪ ۴‬س��ال فعالیت‬ ‫صن��دوق پس انداز مس��کن یکم به عن��وان دوره‬ ‫تجهیز مال��ی زوج های خانه اولی یاد کرد و درباره‬ ‫عملکرد این صندوق به مردم گزارش داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اخب��ار پول��ی مال��ی‪ ،‬ابوالقاس��م‬ ‫رحیمی انارک��ی‪ ،‬ضمن اش��اره به زمان ش��روع به‬ ‫کار صندوق پس انداز مس��کن یکم که خرداد ‪۹۴‬‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در طول ‪ ۴‬سال نخست فعالیت صندوق‬ ‫یک��م نزدیک به ‪ ۵۹۵‬ه��زار نفر در این صندوق افتتاح حس��اب‬ ‫و س��پرده گذاری انجام دادند که البت��ه روند ورود خانه اولی ها به‬ ‫صندوق در این مدت رش��د یکس��ان نداش��ت ه بلکه در سال ‪۹۶‬‬ ‫بیش��ترین حجم اس��تقبال و تعداد ثبت نام و سپرده گذاری را در‬ ‫صندوق پس انداز مس��کن یکم ش��اهد بودیم‪ ،‬البته در سال ‪۹۷‬‬ ‫به دلیل رکود معامالت مس��کن در تهران و ش��هرهای بزرگ از‬ ‫یک س��و و رشد نرخ خانه از سوی دیگر‪ ،‬ورودی به صندوق یکم‬ ‫نیز تحت تاثیر قرار گرفت و در مقایس��ه با سال اوج (سال ‪ )۹۶‬با‬ ‫کاهش روبه رو شد‪.‬‬ ‫رحیمی انارکی افزود‪ :‬البته رش��د استقبال از سپرده گذاری در‬ ‫صن��دوق پس انداز مس��کن یکم در ش��هرهای کوچک در طول‬ ‫دست کم یک سال گذشته به قدری بوده که به لحاظ تعداد‪ ،‬امار‬ ‫ثبت نام ماهانه خانه اولی ها در شهرهای کوچک به طور تقریبی با‬ ‫تهران در ماه های اخیر برابری می کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک مس��کن در تش��ریح اماره��ای س��االنه‬ ‫ثبت نام (ورودی) در صندوق پس انداز مسکن یکم گفت‪ :‬در سال‬ ‫نخست تاسیس و ش��روع به کار این صندوق ‪-‬از خرداد تا پایان‬ ‫س��ال ‪ -۹۴‬در مجموع ‪ ۴۰‬هزار عدد حساب از سوی متقاضیان‬ ‫‹ ‹اعضای س�امانیوم تس�هیالت کارت‬ ‫اعتباری می گیرند‬ ‫باشگاه مشتریان بانک سامان به اعضایی که‬ ‫تا پایان تیر وارد مرحله برنزی باشگاه شده اند‪،‬‬ ‫تس��هیالت کارت اعتباری پرداخت می کند‪ .‬به‬ ‫گزارش سامان رس��انه‪ ،‬در این طرح مشتریانی‬ ‫ک��ه تا تاری��خ ‪ ۹۸.۴.۳۱‬به امتی��از ‪ ۵۰۰۰۰‬در‬ ‫باش��گاه رس��ید ه و وارد مرحله برنزی شده اند‪،‬‬ ‫ام��کان دریاف��ت تس��هیالت کارت اعتباری به‬ ‫مبل��غ ‪ ۵‬میلی��ون توم��ان را دارند‪ .‬نرخ س��ود‬ ‫این تس��هیالت ‪ ۱۴‬درصد و م��دت باز پرداخت‬ ‫ان یک س��ال است و در قبال ضمانت یک نفر‬ ‫ضامن معتبر به اعضا واگذار می ش��ود‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬مشتریانی که پس از این تاریخ وارد رده‬ ‫برنزی می شوند‪ ،‬مش��مول این طرح نیستند و‬ ‫در این��ده نزدی��ک محصوالت جدی��دی برای‬ ‫ای��ن گ��روه از مش��تریان معرفی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیش��تر در‬ ‫این باره می توانند به سایت سامانیوم به نشانی‬ ‫‪ samanium.sb۲۴.com‬مراجع��ه کنند یا‬ ‫با مرکز س��امان ارتباط به شماره‪۰۲۱۶۴۲۲ ،‬‬ ‫تماس بگیرند‪.‬‬ ‫برنامه های مسئوالن این بانک است که پیوسته‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫عبدالمحم��د زاه��دی‪ ،‬اس��تاندار قزوین نیز‬ ‫اقدام های بانک صنعت و معدن در تامین مالی‬ ‫استفاده از تس��هیالت یکم در این صندوق افتتاح‬ ‫شد‪ .‬در سال دوم یعنی سال ‪ ۹۵‬نیز در مجموع ‪۱۲‬‬ ‫ماه تعداد ‪ ۱۳۵‬هزار عدد افتتاح حساب در صندوق‬ ‫یکم انجام شد‪ .‬در سال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬نیز به ترتیب‬ ‫‪ ۲۱۷‬هزار عدد و ‪ ۱۸۳‬هزار مورد افتتاح حس��اب‬ ‫در این صندوق انجام ش��د که مطابق روند ثبت نام‬ ‫در این ‪ ۴‬سال‪ ،‬میزان افتتاح حساب خانه اولی ها و‬ ‫همچنین س��ایر متقاضیان دارای شرایط در این صندوق در سال‬ ‫‪ ۹۶‬بیش از ‪ ۳‬سال دیگر بوده است‪ .‬همچنین در بهار امسال حدود‬ ‫‪ ۱۹‬هزار عدد حس��اب جدید از سوی متقاضیان در این صندوق‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫رحیمی انارکی در ادامه افزود‪ :‬از خرداد ‪ ۹۴‬تا پایان س��ال ‪۹۷‬‬ ‫تع��داد ‪ ۵۷۵‬هزار و ‪ ۴۲۶‬حس��اب در صندوق پس انداز مس��کن‬ ‫یکم افتتاح ش��د ک��ه ‪ ۳۱۰‬هزار م��ورد از حس��اب ها مربوط به‬ ‫س��اکنان ش��هرهای با جمعی��ت بیش از ‪ ۲۰۰‬ه��زار نفر و ‪۱۴۸‬‬ ‫هزار مورد دیگر نیز مربوط به ش��هر تهران بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۱۷‬ه��زار حس��اب افتتاحی در این م��دت مربوط به‬ ‫شهرهای کوچک(ش��هرهای با جمعیت کمتر از ‪ ۲۰۰‬هزار نفر)‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن درباره اخرین وضعیت صندوق یکم‬ ‫اعالم کرد ‪ :‬تیر امس��ال تعداد مانده حس��اب ها در این صندوق به‬ ‫‪ ۳۵۵‬هزار مورد و میزان ریالی مانده س��پرده ها نیز به بیش از ‪۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان رس��ید که این امار حکایت از جریان‬ ‫ورود و خروج متقاضیان به صندوق به معنای افتتاح حس��اب در‬ ‫هر ماه و همچنین دریافت تسهیالت از سوی سپرده گذاران قبلی‬ ‫در هر ماه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتصاب جدید در بیمه «ما»‬ ‫خلیل حس��ن زاده کمند‪ ،‬مدیرعامل پیشین‬ ‫بیم��ه زندگی خاورمیانه‪ ،‬به عنوان سرپرس��ت‬ ‫معاونت فنی بیمه ما منصوب ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایبِن��ا‪ ،‬حج��ت بهاری ف��ر‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫«بیمه ما» در حکمی خلیل حس��ن زاده کمند‬ ‫را به عنوان سرپرست معاونت فنی این شرکت‬ ‫منصوب ک��رد‪ .‬خلی��ل حس��ن زاده از مدیران‬ ‫باتجربه صنعت بیمه اس��ت که در شرکت های‬ ‫گوناگون فعالیت داشته است‪ .‬وی دارای مدرک‬ ‫کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران‪،‬‬ ‫کارشناس��ی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه‬ ‫دکترای مدیریت‬ ‫ ‬ ‫عالمه طباطبایی و همچنین‬ ‫دولتی منابع انس��انی از پردیس دانشگاه تهران‬ ‫اس��ت‪ .‬خلیل حس��ن زاده کمند پی��ش از این‬ ‫مدیرعامل بیمه زندگی خاورمیانه بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پروژه های استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت‪:‬‬ ‫بانک صنعت و معدن با اس��تفاده از ظرفیت ها‬ ‫و توان کارشناس��ی که دارد می تواند در تحقق‬ ‫شعار سال بسیار موفق و کارا عمل کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای ح��ل مش��کالت فعاالن‬ ‫تولیدی باید با حمای��ت نهادهای مالی به ویژه‬ ‫بانک های تخصصی در ح��وزه تولید و صنعت‪،‬‬ ‫برنامه ریزی های الزم انجام شود تا موانع پیش‬ ‫روی انها بررسی و برطرف شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار قزوین از واحدهای تولیدی استان‬ ‫درخواست کرد با توجه به استفاده از تسهیالت‬ ‫و منابع بانک صنعت و معدن تمرکز وجوه خود‬ ‫را در این بانک افزایش دهند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬رئی��س هیات مدیره بانک صنعت‬ ‫و معدن از ش��رکت های دسترنج بافت‪ ،‬شرکت‬ ‫س��وخت اما‪ ،‬شیشه مینا و ش��رکت شوفاژ کار‬ ‫بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه فعالیت‬ ‫و دیدگا ه های انها قرار گرفت‪.‬‬ ‫بازدید از ش��رکت های پایا پلیمر پالستیک‪،‬‬ ‫فوالد اذرتاک خرمدش��ت و ش��رکت رزیتان و‬ ‫همچنین دیدار با کارکنان ش��عب اس��تان در‬ ‫ادامه سفر اقای مهری خواهد بود که اخبار ان‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫رشد تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات‬ ‫ اطالع��ات منتشرش��ده از س��وی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از تس��هیالت اعطایی‬ ‫و ضمانت ه��ای صادرش��ده در بخش صادرات‬ ‫از س��وی «بان��ک توس��عه صادرات»‪ ،‬نش��ان‬ ‫از ای��ن دارد ک��ه ارزش تس��هیالت اعطای��ی‬ ‫ریالی ‪ -‬صادراتی از س��وی ای��ن بانک تا پایان‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬برابر با ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۷۷‬میلیارد‬ ‫ریال بوده‪ ،‬که در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته رشد‬ ‫‪ ۱۶‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫اما بر پایه امارها‪ ،‬ارزش تسهیالت اعطایی ارزی ‪-‬صادراتی‬ ‫در بازه زمانی یاد ش��ده از س��وی «بانک توسعه صادرات» تا‬ ‫پایان اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬ب��ه دلیل تحریم ه��ای بین المللی که‬ ‫صنعت بانکداری ایران را نش��انه گرفته بود نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته روندی کاهش��ی را طی کرده است ‬ ‫ام��ا متولیان بانک توس��عه درصدد رفع موان��ع موجود برای‬ ‫تسهیالت دهی ارزی‪-‬صادراتی به بازرگانان هستند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬مبلغ ضمانت های ریال��ی این بانک در ‪۲‬‬ ‫ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬بنابر اماره��ا‪ ۷۲۲ ،‬میلیارد ریال(‪۷۲‬‬ ‫میلیارد تومان) بوده که در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته که رقم ان برابر با ‪ ۵۷۱‬میلی��ارد ریال (‪ ۵۷‬میلیارد‬ ‫توم��ان ) بوده‪ ،‬رش��د بی��ش از ‪ ۲۶‬درص��دی را تجربه کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته رقمی برای ضمانت ه��ای ارزی صادراتی در ‪۲‬‬ ‫ماه اغازی امس��ال از س��وی این بانک گزارش نش��ده است‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه در ‪ ۲‬ماه اغ��از س��ال ‪ ۹۷‬مبلغ‬ ‫ضمانت های ارزی صادرات��ی برابر با ‪ ۰.۲۵‬میلیون دالر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬تحلیل داده های امارها نشان‬ ‫می ده��د مجموع تس��هیالت اعطای��ی ریالی‬ ‫« بانک توس��عه ص��ادرات» در بخش صادرات‬ ‫به تفکی��ک بخش ه��ای اقتص��ادی در ‪ ۲‬ماه‬ ‫اغاز س��ال ‪ ۹۸‬برابر با ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۸۷۷‬میلیارد‬ ‫ ‬ ‫ریال(‪ ۳۸۷‬میلیارد تومان ) بوده‪ ،‬که در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه سال گذشته که رقم ان ‪ ۳‬هزار‬ ‫و‪ ۳۳۶‬میلی��ارد ری��ال(‪ ۳۳۳‬میلیارد تومان) بوده رش��د ‪۱۶‬‬ ‫درصدی یافته است‪.‬‬ ‫همچنین جزئیات اماری از روند اعطای تس��هیالت ریالی‬ ‫از س��وی این بانک به تفکیک بخش های گوناگون اقتصادی‬ ‫نش��ان می دهد تا پایان اردیبهشت ‪ ۹۸‬افزون بر ‪ ۱۴۳‬میلیارد‬ ‫ری��ال به بخش «بازرگانی وخدمات» تس��هیالت ریالی اعطا‬ ‫ش��ده است‪ ،‬که رقم این نوع تس��هیالت در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته که بیش از ‪ ۱۳‬میلیارد ریال بوده با رشد‬ ‫‪ ۹۶۵‬درصدی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫بنابر امارها‪ ،‬تس��هیالت اعطای��ی ریالی به بخش «صنعت‬ ‫ومعدن» از س��وی این بانک در بازه زمانی یادش��ده‪ ،‬برابر با‬ ‫‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۶۵۳‬میلیارد ری��ال( ‪ ۳۶۵‬میلیارد تومان) بوده که‬ ‫در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذش��ته که این رقم برابر‬ ‫با ‪ ۳‬ه��زار و‪ ۲۹۴‬میلیارد ریال (‪ ۳۲۹‬میلی��ارد تومان) بوده‬ ‫رشد بیش از ‪ ۱۰‬درصدی داشته است‪ .‬اما تسهیالت اعطایی‬ ‫ریالی «بانک توس��عه صادرات» به بخش «کشاورزی» در ‪۲‬‬ ‫ماه اغاز س��ال ‪ ۹۸‬برابر با ‪ ۷۹.۹‬میلیارد ریال گزارش ش��ده‪،‬‬ ‫که در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته که ‪ ۲۸‬میلیارد‬ ‫ریال بوده‪ ،‬رشد بیش از ‪ ۱۸۵‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫اهدای ‪ ۶۲۰‬جایزه به کاربران همراه بانک تجارت‬ ‫س��ری چه��ارم از مرحله دوم جش��نواره ب��زرگ همراه بان��ک تجارت با‬ ‫قرعه کشی ‪ ۶۲۰‬جایزه برگزار و برندگان این مرحله مشخص شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک تج��ارت‪ ،‬ایین قرعه کش��ی چهارمین‬ ‫دوره جش��نواره بزرگ همراه بانک‪ ،‬سه شنبه ‪ ۲۲‬مرداد با استفاده از گوی‬ ‫و گردون��ه برگزار ش��د و ‪ ۲۰‬نفر از کاربران همراه بان��ک تجارت که برای‬ ‫نخستین بار این اپلیکیشن را روی گوشی خود نصب کرده اند به قید قرعه‬ ‫هر یک برنده مبلغ ‪۱۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریال جایزه نقدی شدند‪.‬‬ ‫این مرحله از قرعه کش��ی شامل کاربرانی بود که در بازه زمانی ‪ ۲۹‬تیر‬ ‫تا ‪ ۱۱‬مرداد از همراه بانک تجارت اس��تفاده کرده و امتیاز کس��ب خود را‬ ‫افزایش داده اند‪.‬‬ ‫قرعه کش��ی ‪ ۴۰۰‬بس��ته اینترنت ‪ ۳‬ماهه و ‪ ۲۰۰‬عدد ش��ارژ اپلیکیشن‬ ‫کیف پول س��ت از دیگر جوایزی بود که در این مرحله قرعه کش��ی ش��د‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره مجموع��ه ‪ ۳۳۱‬ه��زار و ‪ ۸۲۳‬نف��ر از کاربران هم��راه بانک‬ ‫تج��ارت حائز ش��رکت در قرعه کش��ی بودن��د و مجموع امتیازات کس��ب‬ ‫پرداخت تسهیالت با هدف ایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی‬ ‫مدیرعامل پس��ت بانک ایران ضمن‬ ‫حضور در ایین گش��ایش چهارمین‬ ‫نمایش��گاه توانمندی های روستاییان‬ ‫و عش��ایر از غرفه ه��ای مختلف این‬ ‫نمایشگاه بازدید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اخب��ار پول��ی مالی‪،‬‬ ‫ش��یری ب��ا حض��ور در س��الن ‪۲۷‬‬ ‫وی��ژه اس��تارت اپ ها و گفت وگ��و با مس��ئوالن‬ ‫معاونت توسعه روس��تایی و مناطق محروم نهاد‬ ‫ریاست جمهوری به تش��ریح اهداف و تسهیالت‬ ‫پرداخت ش��ده از س��وی این بانک برای توسعه‬ ‫و ایج��اد اش��تغال پای��دار در مناطق روس��تایی‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا حضور در غرفه پس��ت بانک‬ ‫ای��ران در گفت وگوی��ی گزارش��ی از مهم تری��ن‬ ‫اقدام ها و فعالیت های بانک ارائه و ضمن تشریح‬ ‫عملکرد بانک درباره امار تسهیالت پرداختی در‬ ‫راس��تای توسعه و ایجاد اش��تغال پایدار مناطق‬ ‫روس��تایی از اغاز سال ‪ ۱۳۹۷‬تاکنون گفت‪ :‬این‬ ‫بانک در زمینه اعطای تس��هیالت به حوزه های‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬صنایع و معادن کوچ��ک‪ ،‬خدمات‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬صنایع دس��تی‪،‬‬ ‫س��رمایه در گردش روس��تایی‪ ،‬معرفی ش��دگان‬ ‫کمیته امداد امام خمینی(ره)‪ ،‬سازمان بهزیستی‬ ‫و بنیاد ش��هید و امور ایثارگران‪ ،‬در مجموع ‪۱۷‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۸۷۸‬ط��رح به ارزش بی��ش از ‪۱۴‬هزار‬ ‫میلی��ارد ری��ال و ایج��اد بیش‬ ‫از ‪۵۶‬هزار ش��غل اق��دام کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��یری تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫در بخ��ش کش��اورزی ‪۴‬ه��زار‬ ‫و ‪ ۹۵۹‬ط��رح ب��ه ارزش بیش‬ ‫از ‪۵‬ه��زار ‪ ۴۵۴‬میلی��ارد ریال‪،‬‬ ‫بخش صنایع و معادن کوچک‬ ‫‪ ۱ ۲۱۹‬طرح به ارزش ‪۲‬هزار ‪ ۴۱۸‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫خدم��ات و فن��اوری اطالع��ات ‪ ۱ ۱۹۵‬طرح به‬ ‫ارزش ‪ ۱ ۲۳۲‬میلی��ارد ریال‪ ،‬گردش��گری ‪۳۳۹‬‬ ‫ط��رح ب��ه ارزش ‪ ۱ ۳۳۹‬میلیارد ریال‪ ،‬س��رمایه‬ ‫در گردش روس��تایی ب��ه ‪۱۵۷‬طرح ب��ه ارزش‬ ‫‪۲۰۱‬میلیارد ریال و صنایع دس��تی ‪۴‬هزار و ‪۴۲۰‬‬ ‫ط��رح به ارزش بیش از یک هزار و ‪ ۱۶۶‬میلیارد‬ ‫ریال تامین مالی کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل پس��ت بانک ایران اف��زود‪۴ :‬هزار و‬ ‫‪ ۷۹۳‬کارافرین معرفی شده از سوی کمیته امداد‬ ‫ام��ام خمینی(ره) به ارزش ‪ ۱ ۷۶۶‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫‪ ۴۲۳‬کارافرین معرفی ش��ده از س��وی سازمان‬ ‫بهزیس��تی کش��ور به ارزش ‪ ۱۶۹‬میلیارد ریال‬ ‫و همچنی��ن ‪ ۳۷۳‬کارافری��ن معرف��ی ش��ده از‬ ‫بنیاد ش��هید و امور ایثارگ��ران به ارزش بیش از‬ ‫‪۲۱۵‬میلیارد ریال از س��وی ای��ن بانک در قالب‬ ‫تسهیالت از محل قانون ایجاد اشتغال پایدار در‬ ‫مناطق روس��تایی و عش��ایری در مدت یادشده‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫ش��ده در ای��ن دوره به بی��ش از ‪ ۶۹.۵۰۰.۰۰۰‬امتیاز افزون ش��د‪ .‬مرحله‬ ‫دوم جش��نواره بزرگ هم��راه بانک تج��ارت با جوایزی ویژه ش��امل یک‬ ‫کمک هزین��ه یک میلیارد ریال��ی خرید مس��کن و دو کمک هزینه ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ون ریالی خرید خ��ودرو همراه خواه��د بود که در پایان جش��نواره‬ ‫قرعه کش��ی می ش��ود‪ .‬برای ش��رکت در قرعه کش��ی جایزه ب��زرگ خرید‬ ‫مس��کن دست کم کس��ب ‪ ۲۰۰۰‬امتیاز و خرید خودرو ‪ ۱۰۰۰‬امتیاز الزم‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان‬ ‫ب��ا امض��ای تفاهمنام��ه س��ه جانبه‪ ،‬کارت‬ ‫اعتب��اری معیش��تی ب��ه رانن��دگان فعال در‬ ‫حوزه حمل ونقل عمومی ش��هری کشور ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ای��ران‪ ،‬در ایین امضای ای��ن تفاهمنامه‬ ‫ک��ه ب��ا حضور مع��اون وزی��ر کش��ور برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬مرتضی ضامن��ی مدیرعام��ل اتحادیه‬ ‫تاکس��یرانی های شهری کش��ور‪ ،‬در سخنانی‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬به دنبال ش��رایط و مش��کالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬معاون عمرانی وزیر کشور تکالیفی‬ ‫را بر عهده ما گذاش��تند تا به اقتصاد رانندگان‬ ‫فعال در حوزه حمل ونقل عمومی کمک کنیم‬ ‫که توانس��تیم در حوزه خودرویی خدماتی را‬ ‫ب��ه ص��ورت بهین��ه و در قالب تس��هیالت با‬ ‫نرخ های مصوب دولت��ی در اختیار رانندگان‬ ‫قرار دهیم و استقبال خوبی هم شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حوزه بیمه نیز توانس��تیم‬ ‫تا باکمک بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران و‬ ‫ش��رکت بیمه دان��ا اقدام های دیگ��ری انجام‬ ‫دهیم‪ .‬در حوزه معیشت نیز الزم بود خدماتی‬ ‫ارائه ش��ود ک��ه با مش��ارکت فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای افق کوروش و بانک قرض الحس��نه‬ ‫مهر ایران توانس��تیم شرایطی را فراهم کنیم‬ ‫که رانندگان نیازهای خود را با حفظ کرامت‬ ‫انسانی تامین کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ضامن��ی‪ ،‬در این‬ ‫راستا ساالنه مبلغ ‪ ۲۴‬میلیون‬ ‫ریال در اختی��ار رانندگان قرار‬ ‫داده خواه��د ش��د ت��ا بتوانند‬ ‫نیازهای خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫اعتبار این طرح که با حمایت‬ ‫بانک قرض الحس��نه مهر ایران‬ ‫و مش��ارکت فروش��گاه های زنجی��ره ای افق‬ ‫کوروش اجرایی ش��ده ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫ب��رای کمک به رانندگان اس��ت ک��ه در گام‬ ‫اول برای ‪ ۴۰۰‬ه��زار نفر از رانندگان اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اکبری مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر‬ ‫ایران نیز گفت‪ :‬بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫از سال گذش��ته در حمایت از کاالی داخلی‬ ‫و حمای��ت از اف��رادی که نیازمن��د خدمات‬ ‫قرض الحسنه هستند‪ ،‬اقدام هایش را گسترش‬ ‫داد و نخستین کار مشترکی که با تاکسیرانی‬ ‫سال گذشته انجام ش��د صدور بیمه نامه های‬ ‫خودرو ب��ود که با همکاری بیم��ه دانا‪ ،‬بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران و اتحادیه تاکسیرانی‬ ‫انجام ش��د و طی ان بیمه نامه هایی با کارمزد‬ ‫صفر درصد نیز تعریف شد که در نظام بانکی‬ ‫اتفاق جدیدی بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک قرض الحس��نه مه��ر‬ ‫ای��ران اضاف��ه ک��رد‪ :‬ب��ه پیش��نهاد اتحادیه‬ ‫تاکس��یرانی های ش��هری کشور‬ ‫گام دوم را در راس��تای معیشت‬ ‫تاکسیرانان برداشتیم که در این‬ ‫راستا توافق سه جانبه ای حاصل‬ ‫ش��د و فروشگاه افق کوروش نیز‬ ‫توافق کرد کارت های ش��ان را با‬ ‫اعتبار بانک در اختیار رانندگان‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫بانک نیز در فاز نخس��ت قرار ش��د ‪۱۰۰۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان در ‪ ۳‬مرحله تخصیص دهد‪،‬‬ ‫این مبل��غ ام��کان افزای��ش دارد‪ ،‬یعنی اگر‬ ‫فروش��گاه افق کوروش تمایل پیدا کند اماده‬ ‫افزایش مبلغ و مدت تقسیط وام هستیم‪.‬‬ ‫اکب��ری تصریح کرد‪ :‬مبلغ وام اشاره ش��ده‬ ‫ب��رای هر دوره و هر ف��رد ‪ ۸۰۰‬هزار تومان با‬ ‫کارم��زد ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان اس��ت یعنی‬ ‫هر فردی که تس��هیالت را از ما می گیرد باید‬ ‫‪۱۰‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان به بانک پرداخت کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این وام ‪ ۳‬دوره تکرار می شود‬ ‫و در س��ال ‪ ۲۴‬میلیون ری��ال اختصاص داده‬ ‫خواهد ش��د که اگ��ر این طرح موفق باش��د‬ ‫می توان این مبلغ را افزایش داد‪.‬‬ ‫همچنی��ن می ت��وان این مدل را در س��ایر‬ ‫خدمات اتحادیه تاکس��یرانی و اتوبوس��رانی‬ ‫تعمی��م داد و بان��ک نیز امادگ��ی همکاری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1352‬‬ ‫پیاپی ‪2670‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫پویش «صاحبخانه خوب» نتیجه داد‬ ‫براس��اس امار اعالم ش��ده ازس��وی رئی��س اتحادیه‬ ‫مش��اوران امالک تهران‪ ،‬اجاره به��ا در مناطق ‪۲۲‬گانه‬ ‫ش��هر تهران روند کاهش��ی در پی��ش گرفته و باوجود‬ ‫اینکه همچنان در فصل جابه جایی هس��تیم‪ ،‬این روند‬ ‫متوقف نش��ده اس��ت‪ .‬در این میان‪ ،‬مناطق ‪ ۶ ،۳‬و ‪۱۰‬‬ ‫بیشترین میزان کاهش قیمت ها را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫مصطفی قلی خس��روی ب��ا بیان اینک��ه کاهش نرخ‬ ‫واحدهای مس��کونی در مناطق ‪۲۲‬گانه شهر تهران به‬ ‫نای��ب رئیس اتحادیه مش��اوران ام�لاک تهران نیز‬ ‫کاه��ش اجاره بها در حوزه مس��کن را تایی��د کرده اما‬ ‫دخالت دولت را در این زمینه بی تاثیر می داند‪.‬‬ ‫حسام عقبایی در پاس��خ به‬ ‫گفت‪ :‬نیمه دوم‬ ‫خرداد تا پایان تابستان‪ ،‬فصل جابه جایی است و امسال‬ ‫از ابتدای خرداد ش��اهد افزایش نرخ مس��کن تا ‪100‬‬ ‫درصد بوده ایم‪ .‬در اثر این روند گرانی اجاره بها نیز دور‬ ‫از انتظار نبود و در اس��تانه این بودیم که افزایش چند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کاه��ش نرخ اجاره منجر ش��ده‪ ،‬به ایرن��ا گفت‪ :‬تالش‬ ‫بنگاه های مش��اور امالک سطح شهر تهران برای فایل‬ ‫نکردن اجاره های نامتعارف که از خرداد امسال به طور‬ ‫خودجوش رقم خورد‪ ،‬به کمک مستاجران امد‪.‬‬ ‫خس��روی با بیان اینکه انتظار م��ی رود کاهش نرخ‬ ‫ملک و به تبع ان اجاره بها در تهران به س��ایر استان ها‬ ‫تس��ری یابد‪ ،‬افزود‪ :‬میزان کاهش قیمت ها در مناطق‬ ‫گوناگون تهران متفاوت اس��ت‪ .‬برخ��ی مناطق که در‬ ‫ماه های گذش��ته‪ ،‬رش��د قیمتی بیش��تری داشته اند و‬ ‫حباب قیمت ها در انها بیشتر بوده‪ ،‬با کاهش بیشتری‬ ‫روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫مال��کان متقاعد ش��دند ک��ه باید رعای��ت بنیه مالی مس��تاجران را‬ ‫بکنند و ارقام متعادل تری پیش��نهاد دهند‪ .‬انها متوجه شدند رشد‬ ‫‪100‬درصدی نرخ مس��کن که اتفاق افتاده‪ ،‬نمی تواند موجب ش��ود‬ ‫اجاره بها هم افزایش ‪ 100‬درصدی داشته باشد‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۲۰‬درصدی اجاره بها‬ ‫برابری اجاره بها را داش��ته باشیم‪ .‬قیمت های نامتعارف‬ ‫و غیرمنطقی ارائه ش��ده در سایت ها و اپلیکیشن ها در‬ ‫این زمینه بی تاثیر نبود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه در اثر این روند‪ ،‬حباب نرخ در نیمه‬ ‫دوم خرداد در بازار مس��کن ایجاد شد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫ش��هرهای بزرگ بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد رش��د اجاره بها‬ ‫داش��تیم‪ .‬این رقم در شهرهای متوسط بین ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درصد بود‪ .‬در ش��هرهای کوچک هم اجاره بها افزایش‬ ‫چندانی نداش��ت زی��را عرضه و تقاضا در این ش��هرها‬ ‫توازن تقریبی دارد‪.‬‬ ‫عقبایی اضافه کرد‪ :‬با حذف قیمت ها از س��ایت ها و‬ ‫اپلیکیش��ن ها در تیر‪ ،‬روند قیمت گ��ذاری منطقی تر و‬ ‫اجاره های پیش��نهادی‪ ،‬واقع بینانه تر شد‪ .‬هرچه جلوتر‬ ‫رفتی��م و به اوج زمان نقل و انتقال رس��یدیم‪ ،‬مالکان‬ ‫متقاعد ش��دند که باید رعایت بنیه مالی مستاجران را‬ ‫بکنند و ارقام متعادل تری پیشنهاد دهند‪ .‬انها متوجه‬ ‫شدند رشد ‪100‬درصدی نرخ مسکن که اتفاق افتاده‪،‬‬ ‫نمی توان��د موج��ب ش��ود اجاره بها ه��م افزایش ‪100‬‬ ‫درصدی داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار مس��کن ادام��ه داد‪ :‬در ادامه‪،‬‬ ‫وضعی��ت بازار معقول تر و نرخ های ارائه ش��ده واقعی تر‬ ‫شد و هرچه به پایان تابستان و پایان فصل نقل و انتقال‬ ‫نزدیک می ش��ویم‪ ،‬به طور معمول ن��رخ اجاره خانه نیز‬ ‫کاهش می یابد زیرا با کاهش تقاضا روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه امسال بیشترین تثبیت اجاره نشینی‬ ‫و کمترین جابه جایی را داش��تیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امار نشان‬ ‫می دهد به ویژه در ش��هرهای بزرگ‪ ،‬امس��ال بیش��تر‬ ‫مالکان قرارداد اجاره را با مس��تاجر خود تمدید کردند‬ ‫زیرا متوجه ش��دند زیان خالی ماندن خانه برای یافتن‬ ‫اجاره نش��ین جدید با افزایش اجاره مدنظر انها‪ ،‬تهاتر‬ ‫می ش��ود و بهتر اس��ت مستاجر پیش��ین را با افزایش‬ ‫اندک اجاره بها‪ ،‬نگه دارند‪.‬‬ ‫عقبایی با بیان اینکه درحال حاضر اجاره بها در تهران‬ ‫در مقایسه با خرداد و تیر بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد کاهش‬ ‫داش��ته‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پیش بینی من این است که تا نیمه‬ ‫دوم سال ‪ ۹۸‬کاهش اجاره بها در شهرهای بزرگ تا ‪۳۰‬‬ ‫درصد هم برسد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه برنامه های اعالم ش��ده ازس��وی‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی برای اداره بازار اجاره‪ ،‬تاثیری‬ ‫در کاهش اجاره خانه نداش��ته‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‪ ،‬سیاست های اقتصادی دولت‬ ‫باید به س��متی برود که امور به بخش خصوصی واگذار‬ ‫و دولت کوچک ش��ود‪ .‬همانطور که دولت بس��یاری از‬ ‫کارها مانند صدور مجوز ساخت وساز‪ ،‬صدور گواهینامه‬ ‫و‪ ...‬را برون س��پاری کرده و این کارها در دفاتر خدمات‬ ‫الکترونیک انجام می شود‪ ،‬باید در حوزه مسکن نیز این‬ ‫کار انجام و عالوه بر مش��اوره امالک‪ ،‬بسیاری دیگر از‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬ش��غلی که با صنعت ساختمان در ارتباط است‬ ‫به بخش خصوصی واگذار ش��ود؛ نه اینکه مس��ئولیت‬ ‫جدیدی برای دولت ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ط��رح وزارت راه و شهرس��ازی در‬ ‫زمین��ه اج��اره داری که اجرایی هم نش��د‪ ،‬از اس��اس‬ ‫حرکت��ی منطق��ی نب��وده و به نف��ع مردم و توس��عه‬ ‫اقتصادی کشور نیست‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مصطفی قلی خسروی‬ ‫حسام عقبایی‬ ‫‹ ‹کاهش اجاره بها ملموس نیست‬ ‫توافق دریایی ایران با ترکمنستان و روسیه‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬باتوجه به حج��م ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تنی جابه جایی بار بین خاور دور‪ ،‬هندوس��تان‪ ،‬روس��یه و اروپا‬ ‫و قابلیت افزایش ظرفیت جابه جایی بار در این مس��یر تا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تن‪ ،‬در تالش هستیم سهم ایران در جابه جایی بار بین‬ ‫ش��رق به غرب را به ویژه با حمل ونقل ترکیب��ی ریلی‪-‬دریایی‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محمد‬ ‫اسالمی با اشاره به جزئیات اجالس وزیران حمل ونقل ‪ ۵‬کشور‬ ‫س��احلی دریای خزر گفت‪ :‬یک��ی از مباحث مهم این اجالس‪،‬‬ ‫هماهنگ سازی و یکپارچه سازی رویه ها برای گسترش ظرفیت‬ ‫کریدورهای حمل ونقل��ی بود که روی کلیات ان‪ ،‬مذاکره ها در‬ ‫رئیس دبیرخانه ش��ورای عالی صنای��ع دریایی گفت‪ :‬باوجود‬ ‫انک��ه در صنعت س��اخت و تعمیر کش��تی ‪ ۶۰‬درصد هزینه ها‬ ‫مربوط به نیروی کار اس��ت و نیروی کار هم در کشور ما ارزان‬ ‫است‪ ،‬بی توجه به این مزیت ها‪ ،‬نرخ های گران ارائه می دهیم‪.‬‬ ‫س��یامک س��ید مرندی در گفت وگ��و با فارس اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫کشتی س��ازی توانی باال در کشور دارد و دارای مزیت تعمیرات‬ ‫و س��اخت است‪ .‬در بخش تعمیرات مزیت این است که نیروی‬ ‫کار ارزان و ان��رژی مناس��بی داریم‪ .‬هزینه ی��ک نیروی کار ما‬ ‫‪ ۲۵‬درصد از کف هزینه نیروی کار کش��ور چین ارزان تر است‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی از بهره برداری خط اهن میانه‪-‬‬ ‫بس��تان اباد تا ‪ ۲‬ماه اینده خب��ر داد و گفت‪ :‬در صورت تامین‬ ‫اعتبار مورد نیاز عملیات اجرایی‪ ،‬خط اهن بستان اباد‪-‬تبریز در‬ ‫نیمه دوم سال ‪ ۹۹‬به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫به نقل از ش��رکت س��اخت و توس��عه‬ ‫زیربناهای حمل ونقل عمومی‪ ،‬خیراهلل خادمی با اشاره به بازدید‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه از خط اهن میانه‪-‬بس��تان اباد‪-‬‬ ‫تبریز‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این خط اهن با هدف دسترسی اسان و سریع‬ ‫بخش های شمال غربی کش��ور به تهران و کاهش حدود ‪۱۱۴‬‬ ‫گذش��ته انجام ش��ده بود و اتفاق نظر در زمینه توسعه خطوط‬ ‫ریل��ی‪ ،‬جاده ای‪ ،‬دریایی و هوایی میان ‪ ۵‬کش��ور حاضر در این‬ ‫اجالس پیشرفت خوبی به شمار می رود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی به مذاکره با ترکمنستان اشاره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬باتوجه به کاهش حجم جابه جایی بار میان دو کش��ور‬ ‫در چند س��ال گذشته‪ ،‬در مذاکره های دوجانبه هماهنگی هایی‬ ‫به منظور رفع موانع برای سرعت بخشیدن به فرایند جابه جایی‬ ‫کاال میان دو کش��ور با حمل ونقل جاده ای و ریلی انجام ش��د‪.‬‬ ‫در این زمینه هیاتی متش��کل از مسئوالن و کارشناسان بخش‬ ‫حمل ونقل ترکمنستان در اینده نزدیک به تهران سفر می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ع�لاوه بر مذاک��ره درباره بازگش��ایی پل جدید‬ ‫ایجاد ‪۹۴‬هزار شغل در صنعت کشتی سازی‬ ‫اما ایا از این مزیت اس��تفاده کرده ایم؟ پاس��خ خیر اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حوزه تعمیر ش��ناورها وقت��ی می خواهیم نرخ را‬ ‫ب��ه متقاضی ارائ��ه دهیم‪ ،‬نرخ خود را با ن��رخ خارجی منطبق‬ ‫می کنی��م‪ ،‬در حالی که نیروی کار ما ارزان اس��ت‪ ،‬کار یدی و‬ ‫انس��انی در این صنعت داریم و به طور قطع در راس��تای جذب‬ ‫مش��تری و در بازاری رقابتی‪ ،‬باید براس��اس این مزیت (نیروی‬ ‫کار ارزان) نرخ دهیم تا بتوانیم رقابت کنیم‪ .‬مرندی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در بخش س��اخت و تعمیرات شناور ‪ ۶۰‬درصد هزینه ها مربوط‬ ‫به نیروی کار است که ما از مزیت ارزانی نیروی کار بهره مندیم‬ ‫و نس��بت به کشورهایی مانند امارات و دیگر کشورهای حاشیه‬ ‫خلیج ف��ارس‪ ،‬در این موض��وع‪ ،‬مزیت باالیی داری��م اما از این‬ ‫برتری اس��تفاده نمی کنیم و نرخ ما (در بخش تعمیر ش��ناور)‬ ‫برای این کار که ‪ ۶۰‬درصد ان یدی است با نرخ دستمزد کسی‬ ‫ک��ه در اروپا و امریکا کار می کند‪ ،‬براب��ری می کند و درواقع با‬ ‫نرخ دس��تمزد کارگران ان مناطق‪ ،‬ن��رخ ارائه می دهیم‪ .‬رئیس‬ ‫دبیرخانه ش��ورای عالی صنایع دریایی اضافه کرد‪ :‬کشتی سازی‬ ‫شاید س��ود انچنانی نداشته باش��د اما وقتی ما زنجیره تامین‬ ‫را داری��م در ای��ن زنجی��ره ح��دود ‪ ۱۰۰‬حوزه زیرس��اخت به‬ ‫بهره برداری از خط اهن میانه‪-‬بستان اباد تا ‪ ۲‬ماه دیگر‬ ‫کیلومتری مس��یر راه اهن موجود ایجاد ش��ده که زمان سفر را‬ ‫‪ ۵.۵‬س��اعت کاهش می ده��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این مس��یر ریلی‬ ‫‪ ۲۰۳‬کیلومت��ر ط��ول دارد که زیرس��ازی ‪ ۱۵۴‬کیلومتر ان به‬ ‫پایان رسیده و پیشرفت فیزیکی زیرسازی کل حدود ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫است‪ .‬وی از اختصاص ‪ ۴۰‬میلیارد تومان اعتبار به این خط اهن‬ ‫ازسوی رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت‪ :‬محدوده‬ ‫میانه تا بس��تان اباد در اس��تانه بهره برداری است و پیش بینی‬ ‫می ش��ود عملیات اجرای��ی این بخش از پروژه ت��ا ‪ ۲‬ماه دیگر‬ ‫تکمیل شود و این مسیر ریلی به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه در توضی��ح عملیات‬ ‫اجرایی محدوده بستان اباد‪-‬تبریز اظهار کرد‪ :‬در صورت تامین‬ ‫اعتب��ار مورد نیاز عملیات اجرایی این بخش از راه اهن در نیمه‬ ‫دوم سال ‪ ۱۳۹۹‬به پایان می رسد و خط مورد بهره برداری قرار‬ ‫می گیرد‪ ۸۰ .‬درصد این مس��یر ریلی در مناطق کوهس��تانی و‬ ‫تپه ماهور قرار دارد‪ ،‬به همین دلیل حدود ‪ ۷‬کیلومتر پل خاص‬ ‫و ‪ ۶.۷‬کیلومتر تونل در این مس��یر ایجاد می ش��ود و دارای ‪۴‬‬ ‫ایستگاه سبقت و تالقی و ‪ ۷‬ایستگاه مسافری است‪.‬‬ ‫خادم��ی افزود‪ :‬ازادراه تبریز‪-‬مرند نیز که بخش��ی از ازادراه‬ ‫محمود اوالد‬ ‫اقتصاددان‬ ‫از برخی بنگاه ه��ای معامله امالک‬ ‫پیگی��ری‬ ‫نش��ان می دهد در برخی مناط��ق تهران‪ ،‬گرچه برخی‬ ‫فایل های مس��کن که به تازگی ب��رای اجاره به بنگاه ها‬ ‫سپرده شده‪ ،‬قیمت های منطقی تری نسبت به ماه های‬ ‫گذش��ته دارد اما در مجموع هنوز کاهش اجاره بها در‬ ‫بازار ملموس نیس��ت و فایل های خانه هایی که دارای‬ ‫امکانات مناسبی هستند‪ ،‬با قیمت های باالتری نسبت‬ ‫به سال های گذش��ته به بنگاه سپرده شده اند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر برخی بنگاه��داران می گویند در منطقه فعالیت‬ ‫انه��ا‪ ،‬در مقایس��ه با نرخ خرید و فروش مس��کن‪ ،‬نرخ‬ ‫اجاره بها افزایش چشمگیری نداشته است‪ .‬به گفته انها‪،‬‬ ‫صحبت های رئیس اتحادیه مش��اوران امالک مبنی بر‬ ‫کاهش اجاره بها‪ ،‬سخنانی برای تعادل بخشی به بازار و‬ ‫ایجاد جو روانی است‪.‬‬ ‫س��رخس‪ ،‬در زمین��ه انرژی‪ ،‬گم��رک و‪ ...‬نیز مذاک��ره و مقرر‬ ‫ش��د این موضوعات ابتدا در کارگروه های تخصصی کمیسیون‬ ‫مشترک ایران و ترکمنستان مورد بررسی قرار گیرد و سرانجام‬ ‫در کمیس��یون مشترک دو کش��ور که به میزبانی عشق اباد در‬ ‫ابان برگزار می شود‪ ،‬تصمیم نهایی گرفته شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی مذاکره انجام شده در حوزه حمل ونقل‬ ‫دریای��ی را مثبت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬مقرر ش��د کش��تی های‬ ‫مس��افری گردش��گری و تفریحی بین بندره��ای دریای خزر‬ ‫راه اندازی ش��وند که ما نیز برنامه خود را ارائه کردیم‪ .‬همچنین‬ ‫روس��یه امادگی خود را برای راه اندازی نخستین کشتی بزرگ‬ ‫گردش��گری در اب های دریای خزر به ن��ام «پتر کبیر» اعالم‬ ‫یادداشت‬ ‫تب تند اجاره بها فروکش کرد‬ ‫رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک ته��ران می گوید‬ ‫ت�لاش هم��کاران او در زمین��ه نپذیرفت��ن اجاره های‬ ‫نامتعارف ازس��وی مالکان‪ ،‬در ارامش این روزهای بازار‬ ‫اجاره موثر بوده اس��ت‪ .‬ازس��وی دیگر نایب رئیس این‬ ‫اتحادیه معتقد اس��ت باتوجه به اینک��ه به پایان فصل‬ ‫جابه جایی نزدیک می شویم‪ ،‬کاهش روند افزایشی نرخ‬ ‫اجاره طبیعی است؛ هرچند مالکان نیز پذیرفته اند که‬ ‫باید با مس��تاجران راه بیایند‪ .‬علت هرچه باش��د‪ ،‬خبر‬ ‫خوب این اس��ت که بعد از مدت ها التهاب و راه رفتن‬ ‫در س��رباالیی‪ ،‬بازار خانه های اجاره ای ایستاده تا نفس‬ ‫تازه کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫اواخر تیر امس��ال وقتی روحانی‬ ‫اع�لام ک��رد «افزایش اجاره به��ا در ش��هرهای بزرگ‬ ‫حداکثر ‪ ۳۰‬درصد بوده اس��ت» بس��یاری به او خرده‬ ‫گرفتند که این رقم نادرست است و اجاره بها در برخی‬ ‫مناطق تا ‪ ۲‬برابر افزایش داشته است‪ .‬البته امار اعالم‬ ‫شده ازس��وی رئیس جمهوری نیز مستدل و مستند بر‬ ‫داده های مرکز امار بود و گرچه انتقادهایی نس��بت به‬ ‫ش��یوه محاس��به این رقم وجود دارد اما بیان این امار‬ ‫نشان داد مراجع رسمی کشور که در سال های گذشته‬ ‫اعالم می کردند «س��قف افزای��ش اجاره بها ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫درصد است» افزایش ‪ ۳۰‬درصدی را تایید می کنند‪.‬‬ ‫برنامه ری��زی برای ایجاد موسس��ه های اجاره داری با‬ ‫هدف ساماندهی بازار اجاره ازجمله واکنش های دولت‬ ‫به گرانی در بازار اجاره مسکن بود‪ .‬البته این موسسه ها‬ ‫هنوز ایجاد نشده اند‪ ،‬در باید و نباید فعالیت انها حرف‬ ‫و حدی��ث ف��راوان اس��ت و معلوم نیس��ت در صورت‬ ‫راه اندازی در س��ال های اینده نیز بتوانند تاثیر مدنظر‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی را در مدیریت بازار اجاره خانه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫راه افت��ادن پویش هایی مانن��د «صاحبخانه خوب»‬ ‫و تبلیغ گس��ترده ان در صداوس��یما با هدف تشویق‬ ‫مالکان ب��ه افزایش ندادن اجاره به��ا و انصاف به خرج‬ ‫دادن در عق��د قرارداد اج��اره ِ نیز از جمله واکنش های‬ ‫بخش های غیردولتی به افزایش اجاره بها و تالشی برای‬ ‫مهار ک��ردن ان بود‪ .‬رئیس اتحادیه مش��اوران امالک‬ ‫معتقد اس��ت راهکارها و اقدام های��ی مانند نپذیرفتن‬ ‫قیمت های نامتعارف ازسوی بنگاه ها برای عقد قرارداد‬ ‫اج��اره میان مالک و مس��تاجر‪ ،‬در کاهش اجاره بها در‬ ‫هفته های اخیر موثر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش اجاره بها در کل تهران‬ ‫تحلیل‬ ‫اشتباهی‬ ‫به نام‬ ‫«رکود مسکن»‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اس�لامی بیان ک��رد‪ :‬ب��رای افزایش ظرفیت حم��ل دریایی‬ ‫پیش��نهاد تشکیل ش��رکت مشترک کش��تیرانی ارائه کردیم و‬ ‫روس��یه افزایش ظرفیت عبور کش��تی از رودخانه ولگا که جزو‬ ‫درخواست های دیرینه ایران بوده را به عنوان یکی از برنامه های‬ ‫جدی خود اعالم کرد‪.‬‬ ‫اسالمی با اشاره به درخواست برخی کشورهای حوزه دریای‬ ‫خزر برای برقراری پرواز مستقیم و برنامه ای به ایران بیان کرد‪:‬‬ ‫سازمان هواپیمایی کش��وری نسبت به درخواست تاجیکستان‬ ‫در این زمینه اقدام کرده و پیگیری درخواس��ت ترکمنستان و‬ ‫قزاقستان در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫کشتی سازی مربوط می شود و خدمات می دهد‪ .‬حجم عظیمی‬ ‫از نیروی کار انجا حاصل می شود و این برای ما به صرفه است‪،‬‬ ‫چون به جای انکه با هزینه زیاد نیروی کار خود را فعال کنیم‪،‬‬ ‫در کشتی سازی با رویکرد مناسب خیلی ساده به این کار دست‬ ‫می یابیم‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در بحث طرح تحول‪ ،‬بیش از ‪۹۴‬هزار‬ ‫شغل ایجاد می کنیم و در بحث جایگزینی شناورهای فرسوده‬ ‫هم به همین ترتیب اس��ت‪ .‬شاید وقتی شناوری از رده خارج و‬ ‫ش��ناوری بهتر جایگزین ان کنیم‪ ،‬از روی ان شناور ‪ ۶‬نیروی‬ ‫کار کم می شود اما به جای ان ‪ ۹۰‬هزار نفر فعال می شوند‪.‬‬ ‫تهران‪-‬بازرگان است‪ ،‬در قالب جاده ابریشم و به منظور افزایش‬ ‫ظرفیت یکی از محورهای پرتردد س��فرهای تجاری و تفریحی‬ ‫منطقه ساخته می ش��ود و کوتاه ترین مسیر اتصال پایتخت به‬ ‫مرز بازرگان است‪ .‬وی طول کل ازادراه تبریز‪-‬بازرگان را ‪۲۵۳‬‬ ‫کیلومتر اعالم کرد و گف��ت‪ :‬درحال حاضر بخش تبریز تا مرند‬ ‫به طول ‪ ۶۴‬کیلومتر در حال س��اخت و حدود ‪ ۱۳‬کیلومتر ان‬ ‫کنارگذر غرب تبریز است که زیر بار ترافیک قرار دارد‪ .‬عملیات‬ ‫اجرایی در ‪ ۳۰‬کیلومتر از پروژه به طور کامل فعال و با پیشرفت‬ ‫فیزیکی حدود ‪ ۱۱‬درصد در حال اجرا است‪.‬‬ ‫در هفته های اخیر به دلیل کاهش معامالت‪،‬‬ ‫درباره رکود مسکن زیاد سخن گفته می شود‪،‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که بین رک��ود در خرید‬ ‫و ف��روش با رک��ود در بخش مس��کن تفاوت‬ ‫وج��ود دارد و در این بخش‪ ،‬تع��داد معامالت‬ ‫که بخش��ی از انها‪ ،‬فقط انتقال مالکیت اس��ت‬ ‫(غیرنوس��ازها)‪ ،‬نش��انه ای برای رکود یا رونق‬ ‫بخش مس��کن نیس��ت‪ .‬برای بررسی وضعیت‬ ‫رکود در بخش مسکن باید این مسئله بررسی‬ ‫ش��ود که در ترکیب تعداد معامالت‪ ،‬چه تعداد‬ ‫معامله مربوط به خانه های نوساز است و تغییر‬ ‫در میزان معامله این خانه ها را مالک قرار داد‪.‬‬ ‫ازسوی دیگر‪ ،‬وقتی ساخت وساز در بسیاری‬ ‫از مناطق ش��هر تهران‪ ،‬اش��باع ش��ده و زمین‬ ‫کلنگی برای ساخت وس��از جدی��د و در نتیجه‬ ‫عرضه وجود ندارد‪ ،‬مس��لم اس��ت ک��ه تعداد‬ ‫معامله خانه های نوساز در ان مناطق به شدت‬ ‫کاهش یابد‪ .‬این را هم نمی توان به عنوان رکود‬ ‫کلی بخش مسکن قلمداد کرد‪.‬‬ ‫امار معامله مسکن ماه گذشته در شهرهای‬ ‫جدید نشان می دهد این معامالت نه تنها افت‬ ‫نداش��ته بلکه رشد هم داشته اس��ت‪ .‬اگر این‬ ‫معامالت بیش��تر در حوزه نوسازها بوده باشد‬ ‫و فق��ط بحث انتق��ال مالکیت مطرح نباش��د‪،‬‬ ‫می توان گفت نه تنها رکودی در بخش مسکن‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬بلکه شاهد رونق نیز هستیم‪.‬‬ ‫رکود به کاهش فعالیت های یک بخش گفته‬ ‫می ش��ود که به کاهش حجم تولی��د و ارزش‬ ‫افزوده ان بخش و افزایش بیکاری عوامل تولید‬ ‫ان بخش منجر ش��ود‪ ،‬ب��ه همین دلیل صرف‬ ‫انجام ش��دن یا نش��دن معامله (به ویژه معامله‬ ‫امالک دس��ت دوم) نمی تواند م�لاک رکود یا‬ ‫رونق در بخش مسکن باشد‪.‬‬ ‫به طور کلی چند نکته در زمینه رکود بخش‬ ‫مسکن دارای اهمیت است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تقاضا برای مسکن (منظور مسکن جدید‬ ‫ک��ه فعالیت تولیدی به ش��مار ای��د)‪ ،‬تابعی از‬ ‫عوامل گوناگون ازجمله ساختار سنی و جنسی‬ ‫جمعیت است‪ .‬فرض کنید به دلیل نوع ساختار‬ ‫هرم جمعیتی‪ ،‬در برهه ای از زمان‪ ،‬گروه سنی‬ ‫تش��کیل دهنده خانواره��ای جدید به ش��دت‬ ‫افزایش و بعد از ان به ش��دت کاهش یابد‪ -‬که‬ ‫این اتفاق در ایران افتاد‪ -‬مس��لم اس��ت که در‬ ‫دوره ای‪ ،‬تقاضا به ش��دت برای مسکن افزایش‬ ‫داشته و متعاقب ان تولید مسکن بیشتر شده و‬ ‫رونق باالیی را شاهد باشیم‪ .‬اما بعد از عبور این‬ ‫گروه جمعیتی و افت ناگهانی (و شاید دائمی)‬ ‫بخش زی��ادی از تقاض��ای خانوارهای جدید‪،‬‬ ‫افت زیادی در حجم تولید شاهد خواهیم بود؛‬ ‫به ویژه که مسکن کاالی صادرشدنی نیست‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬رکودی دائمی (نسبت به برهه پیشین)‬ ‫ش��کل می گیرد‪ .‬افراد به اش��تباه‪ ،‬دنبال همان‬ ‫رونق پیش��ین هس��تند و در نتیجه چون هیچ‬ ‫وقت دیگر ان رونق شکل نمی گیرد‪ ،‬رونق های‬ ‫بخش مسکن را دیگر نمی بینند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬رون��ق و رک��ود بخش مس��کن را باید با‬ ‫مدنظر قرار دادن موضوع نخس��ت‪ ،‬از تغییرات‬ ‫ارزش افزوده بخش مس��کن در حس��اب های‬ ‫ملی در نظر گرفت؛ نه از حجم معامالت‪ .‬البته‬ ‫همان طور که بیان ش��د‪ ،‬با در نظرگرفتن این‬ ‫نکته که ممکن است رونق پیشین دیگر اتفاق‬ ‫نیفتد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬موضوع اشباع ش��دگی مناط��ق و حتی‬ ‫بافت های شهری را باید مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫مسکن کاالیی ضروری است که اگر از طریق‬ ‫بازار رس��می به این نیاز پاسخ داده نشود‪ ،‬وارد‬ ‫چرخه بازار غیررسمی می شود‪ .‬خطر گسترش‬ ‫اس��کان غیررس��می تا ‪ ۲۰‬میلیون و احتمال‬ ‫افزایش ان حتی ت��ا ‪ ۳۰‬میلیون نفر در اینده‬ ‫نزدیک بسیار جدی است‪ .‬در سال های گذشته‪،‬‬ ‫س��اختارهای قانونی به ویژه در ش��هرداری ها‪،‬‬ ‫منجر به این ش��د که نوع تولید مسکن با نوع‬ ‫تقاضا همراه نش��ود‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬تعداد باالیی‬ ‫مس��کن لوکس خالی روی دست کشور ماند و‬ ‫از ان س��و‪ ،‬به تقاضای واقعی پاس��خ داده نشد‬ ‫که امروزه دیگر توان ماندن در بازار رس��می را‬ ‫ندارند و به بازارهای غیررسمی روی می اورند‪.‬‬ ‫حجم تقاضا در اینده در بخش مس��کن به ویژه‬ ‫مس��کن از نوع کم درامدها بسیار زیاد خواهد‬ ‫بود اما به احتمال زیاد‪ ،‬بخش رس��می به دلیل‬ ‫هزینه ه��ای باالی تولید و همخوانی نداش��تن‬ ‫ن��رخ تمام ش��ده ب��ا ت��وان خانواره��ا‪ ،‬امکان‬ ‫پاس��خگویی به این تقاضا را نخواهد داش��ت و‬ ‫به ش��دت به اسکان غیررس��می و گسترش ان‬ ‫دامن زده می شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1352‬‬ ‫پیاپی ‪2670‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫الودگی صوتی در پایتخت از حد مجاز فراتر رفت‬ ‫خبر‬ ‫ورود ‪ ۲۸‬واگن به مترو‬ ‫تهران در شهریور‬ ‫تهران محصور در سرو صدا‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اختصاص ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان به خط ‪ ۲‬مترو‬ ‫تبریز‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت‪:‬‬ ‫با اعتبار پیشنهادی ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانی برای‬ ‫خط ‪ ۲‬مترو تبریز موافقت شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬محمدباق��ر نوبخت اضافه‬ ‫کرد‪ :‬این اعتبار مربوط به فاز نخس��ت خط ‪۲‬‬ ‫مترو تبریز از قراملک تا سه راهی امین است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ۵۰ :‬درصد س��هم دولت معادل‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان برای خط ‪ ۲‬مترو تبریز‬ ‫پرداخت ش��ده و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان دیگر به‬ ‫طور علی الحس��اب برای س��اخت فاز یک این‬ ‫خط پرداخت می شود‪.‬‬ ‫نوبخت ادامه داد‪ :‬برای س��اخت فاز ‪ ۲‬خط‬ ‫‪ ۲‬قطار شهری تبریز به طول ‪ ۱۰‬کیلومتر نیز‬ ‫توافق هایی شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ردیف بودجه مس��تقل برای‬ ‫خط ‪ ۳‬قطار ش��هری تبری��ز در الیحه بودجه‬ ‫سال اینده پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫اشیای جامانده در‬ ‫تاکسی را‬ ‫چگونه پیدا کنیم؟‬ ‫مس��ئول س��تاد پیگیری اش��یای گمشده‬ ‫تاکسیرانی گفت‪ :‬تلفن همراه‪ ،‬کیف و مدارک‬ ‫در صدر اشیای جامانده در تاکسی قرار دارد‪.‬‬ ‫عل��ی صابری در گفت وگو با ایس��نا با بیان‬ ‫اینک��ه واحد اش��یای گمش��ده در س��ازمان‬ ‫تاکس��یرانی ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر‬ ‫ش��هروندان شیء یا وسیله ای را درون تاکسی‬ ‫ج��ا بگذارند‪ ،‬می توانن��د از طری��ق تماس با‬ ‫ش��ماره ‪ ۴۸۰۴۸‬موضوع را به س��تاد اشیای‬ ‫گمش��ده اطالع دهن��د و پیگیر پیدا ش��دن‬ ‫وسیله خود باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه رانن��ده تاکس��ی نیز‬ ‫مجاب اس��ت تا اگر وس��یله ای از مسافران در‬ ‫تاکس��ی انها جا ماند به واحد اشیای گمشده‬ ‫تحوی��ل دهد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ش��یء گمش��ده به ‬ ‫دست تاکس��یران برسد او باید ان را به واحد‬ ‫مرب��وط تحویل دهد اما گاهی ممکن اس��ت‬ ‫راننده تاکسی متوجه وس��یله جامانده نشود‬ ‫و مس��افران بعدی تاکس��ی نیز ان را تحویل‬ ‫راننده ندهند‪ .‬مس��ئول ستاد پیگیری اشیای‬ ‫گمشده تاکسیرانی با بیان اینکه روزانه حدود‬ ‫‪ ۳۰‬تماس با سامانه اش��یای گمشده ازسوی‬ ‫ش��هروندان برقرار می شود‪ ،‬گفت‪ :‬تلفن همراه‬ ‫در صدر اشیای جامانده در تاکسی است و بعد‬ ‫از ان کیف‪ ،‬مدارک و کلید‪ ،‬بیشترین وسایل‬ ‫جامانده در تاکسی هستند‪.‬‬ ‫تردد ‪ ۲۴‬س��اعته خودرو و موتورسیکلت ها و صدای‬ ‫ممتد بوق ها‪ ،‬مهم ترین منابع الودگی صوتی کالنشهرها‬ ‫از جمله تهران هس��تند‪ .‬با این حال‪ ،‬شاید کمتر کسی‬ ‫بداند ساخت وس��ازهای ش��بانه روزی که تهران در ان‬ ‫گرفتار ش��ده‪ ،‬دومین منبع عم��ده الودگی هوای این‬ ‫کالنشهر ‪ ۹‬میلیون نفری است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫بر اس��اس اس��تانداردهای جهانی‪،‬‬ ‫حد مجاز الودگی صوتی برای مناطق مس��کونی حدود‬ ‫‪ ۵۵‬دس��ی بل در روز و ‪ ۴۵‬دسی بل در شب پیش بینی‬ ‫شده است‪ .‬این در حالی است که میزان الودگی صوتی‬ ‫در محله های اطراف فرودگاه مهراباد در روز ‪ ۵۵‬تا ‪۷۷‬‬ ‫دس��ی بل و در شب ‪ ۴۵‬تا ‪ ۷۰‬دسی بل است‪ .‬نشست و‬ ‫برخاست هر هواپیما نیز ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۱۵‬دسی بل الودگی‬ ‫صوتی ایج��اد می کند‪ .‬به طور کل��ی محله های اطراف‬ ‫فرودگاه بیش از س��ایر محله های هر ش��هری الودگی‬ ‫صوت��ی دارند و در ته��ران نیز اوضاع اط��راف فرودگاه‬ ‫مهراب��اد یعنی منطقه ‪ ۹‬همین طور اس��ت‪ .‬بعد از این‬ ‫منطق��ه‪ ،‬مناط��ق ‪ ۱۶ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰‬و ‪ ۲۱‬بیش��ترین‬ ‫الودگی صوت��ی را در پایتخت دارن��د‪ .‬کمترین میزان‬ ‫الودگ��ی صوتی نیز مرب��وط به مناطق ‪ ۳‬و ‪ ۱۸‬ش��هر‬ ‫تهران است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه ب��ه نظر می رس��د س��ر و صدای خ��ودرو و‬ ‫موتورس��یکلت ها عام��ل اصل��ی الودگ��ی صوت��ی در‬ ‫کالنشهری مانند تهران است اما نتایج یک بررسی نشان‬ ‫می دهد س��هم کارگاه های ساختمانی در ایجاد الودگی‬ ‫صوت��ی در تهران حدود ‪ ۷۷‬درصد‪ ،‬موتورس��یکلت ها و‬ ‫خودروه��ا ‪ ۱۸‬درصد‪ ،‬قطاره��ا و هواپیماها ‪ ۲‬درصد و‬ ‫سهم س��ایر االینده های صوتی ‪ ۳‬درصد است‪ .‬درواقع‬ ‫ساختمان س��ازی تبدیل به نخس��تین عام��ل الودگی‬ ‫صوتی در تهران شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی الودگی صوتی در قوانین‬ ‫در کشور‬ ‫ما قوانین‬ ‫مناسبی برای‬ ‫کنترل الودگی‬ ‫صوتی ناشی‬ ‫از فعالیت های‬ ‫ساختمانی تدوین‬ ‫نشده است‬ ‫یکی از کارشناس��ان صوت ش��رکت کنترل کیفیت‬ ‫هوای تهران ضمن اش��اره به راهکارهایی برای کاهش‬ ‫صوت منتشرشده از ساختمان سازی ها گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫ارزیابی انجام شده از ‪ ۲۰۰‬پروژه عمرانی و ساختمانی‪،‬‬ ‫میانگین تراز صوت در این پروژه ها بس��ته به نوع پروژه‬ ‫و تجهیزات و ماشین االت مورد استفاده بین ‪ ۸۰‬تا ‪۹۰‬‬ ‫دس��ی بل بود‪ .‬این در حالی است که حد مجاز صدا در‬ ‫مناطق مس��کونی در روز و ش��ب ب��ه ترتیب ‪ ۵۵‬و ‪۴۵‬‬ ‫دسی بل است‪.‬‬ ‫اله��ام کریم��ی در گفت وگو با ایس��نا با بی��ان اینکه‬ ‫در ش��هرهای ب��زرگ و پرجمعیت��ی مانن��د ته��ران‪،‬‬ ‫ساختمان سازی منبع مهم الودگی صوتی است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در کش��ورهای مختلف دنی��ا از روش های نوینی‬ ‫برای کنترل این منبع الودگی صوتی استفاده می شود‬ ‫اما متاس��فانه در کشور ما قوانین مناسبی برای کنترل‬ ‫الودگی صوتی ناش��ی از فعالیت های ساختمانی تدوین‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه ساختمان س��ازی باید در‬ ‫ساعت های مشخصی بین ساعت ‪ ۸‬صبح تا ‪ ۵‬بعدازظهر‬ ‫انجام ش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این موض��وع کم و بیش در‬ ‫کش��ور ما اجرا می ش��ود اما می توان با افزایش ساعت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ش��هردار ته��ران از ورود ‪ ۲۸‬واگن مترو به‬ ‫خطوط ریلی پایتخت در اوایل ش��هریور خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬پی��روز حناچ��ی در یک‬ ‫برنام��ه تلویزیونی با اش��اره به لغو مصوبه برج‬ ‫ب��اغ و تالش ش��هرداری تهران ب��رای حفظ‬ ‫باغ ه��ا گفت‪ :‬در یک ماه گذش��ته باغ عبقری‬ ‫را که قرار بود برج باغ در ان س��اخته ش��ود‪،‬‬ ‫ب��ه بهره برداری رس��اندیم و درحال حاضر هم‬ ‫در منطقه ‪ ۱۴‬باغ وثوق الدوله در حال توسعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬امیدواریم در اینده کلنگ‬ ‫بهره ب��رداری و توس��عه فضای س��بز س��ایت‬ ‫چهارب��اغ که در ش��مال مصال ق��رار دارد‪ ،‬به‬ ‫زمین بخورد‪.‬‬ ‫ش��هردار ته��ران با اش��اره ب��ه برنامه های‬ ‫مدیریت شهری پایتخت برای توسعه خطوط‬ ‫مترو گفت‪ :‬امیدواریم به زودی توسعه خطوط‬ ‫‪ ۹ ،۸‬و ‪ ۱۰‬را اغ��از کنی��م ت��ا مش��کالت در‬ ‫مناطقی که مترو ب��ه انها نرفته مانند منطقه‬ ‫‪ ۲۲‬و محدوده ش��مالی و غربی تهران برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬هم��ه ‪ ۷۰‬واگن��ی که‬ ‫در گم��رگ باق��ی مان��ده ب��ود و ب��ه ش��کل‬ ‫«سی کی دی» وارد کش��ور شدند را ترخیص‬ ‫کردی��م‪ ۴ .‬قط��ار کامل که مش��تمل بر ‪۲۸‬‬ ‫واگن است نیز اوایل شهریور به شبکه ناوگان‬ ‫حمل ونقل ریلی تهران اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫میانگی��ن تراز صوت در پروژه های مختلف با توجه به نوع پروژه و‬ ‫تجهیزات و ماش��ین االت مورد اس��تفاده بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬دسی بل بود‬ ‫که باالتر از حد مجاز صوت در مناطق مس��کونی در طول روز و ش��ب‬ ‫یعنی ‪ ۵۵‬و ‪ ۴۵‬دسی بل است‬ ‫پای��ان فعالیت‪ ،‬بین س��اعت ‪ ۱۳‬ت��ا ‪ ۱۵‬عصر که زمان‬ ‫اس��تراحت افراد اس��ت کار را متوقف ک��رد همچنین‬ ‫در روزه��ای تعطی��ل انجام فعالیت های پرس��روصدای‬ ‫ساختمانی ممنوع است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صوت ش��رکت کنترل کیفیت هوای‬ ‫تهران با بیان اینکه درحال حاضر در بسیاری از کشورها‬ ‫از دیواره��ای صوت��ی متح��رک برای کاه��ش صدای‬ ‫ناشی از تجهیزات‪ ،‬ماش��ین االت ساختمانی و عمرانی‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این نوع دیواره��ا به راحتی‬ ‫قابل نصب هس��تند و جابه جایی انها نیز بس��یار اسان‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین این دیوارها این قابلی��ت را دارند که‬ ‫تا ‪ ۲۰‬دس��ی بل تراز صوت را کاهش دهند‪ .‬بنابراین‪ ،‬به‬ ‫عنوان یکی از ملزومات ساختمان سازی با یک بار خرید‬ ‫می توانن��د در پروژه ه��ای گوناگون از س��وی پیمانکار‬ ‫استفاده شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجهیزات اس�تاندارد و کاه�ش الودگی‬ ‫صوتی‬ ‫کریم��ی ادام��ه داد‪ :‬همچنین برای دس��تگاه دیزل‬ ‫ژنراتور که ش��دت ص��وت باالی��ی دارد‪ ،‬اتاقک هایی با‬ ‫اس��تفاده از کاورهای عایق طراحی ش��ده است که تراز‬ ‫صدا را حدود ‪ ۳۸‬دس��ی بل کاهش می دهند‪ .‬داخل این‬ ‫کاورها از پش��م سنگ یا پشم شیشه به عنوان جاذب و‬ ‫الیه های سیلیکونی نسوز به عنوان روکش استفاده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این اتاقک ها به راحتی می توانند در داخل کشور‬ ‫تولی��د و عالوه بر اش��تغالزایی موج��ب کاهش الودگی‬ ‫صوتی ناشی از فعالیت های ساختمانی و عمرانی شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه هم��ه تجهیزات��ی ک��ه در‬ ‫ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬باید دارای‬ ‫برچسب استاندارد و میزان صدای تولیدی دستگاه روی‬ ‫ان درج شده باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دستگاه های استاندارد‬ ‫دارای بدنه هایی هستند که نسبت به صدا عایق است و‬ ‫صدای کمتری را تولید می کند‪ .‬درحال حاضر بس��یاری‬ ‫از تجهیزاتی که ما در ساختمان س��ازی از انها استفاده‬ ‫می کنیم فرس��وده هس��تند‪ .‬اگ��ر این ماش��ین االت با‬ ‫تجهیزات استانداردی که صدای کمتری تولید می کنند‬ ‫تعویض شوند‪ ،‬ش��دت صدای عملیات ساختمان سازی‬ ‫بسیار کمتر خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته کریم��ی‪ ،‬اس��تفاده از اس��کلت های فلزی‬ ‫پیش س��اخته در فعالیت های ساختمان سازی و سپس‬ ‫نصب ان در محل موردنظ��ر یکی دیگر از راهکارهایی‬ ‫اس��ت که می توان از ان برای کنت��رل الودگی صوتی‬ ‫ناشی از ساختمان سازی استفاده کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صوت ش��رکت کنترل کیفیت هوای‬ ‫ته��ران ضم��ن تاکید ب��ر رعایت مبح��ث ‪ ۱۸‬مقررات‬ ‫ملی س��اختمان و اضافه کردن چک لیست مبحث ‪۱۸‬‬ ‫به چک لیس��ت ناظران س��اختمان گف��ت‪ :‬این مبحث‬ ‫ش��امل مواردی مانند اس��تفاده از مواد جاذب صدا در‬ ‫بدنه(دیوارهای داخلی) ساختمان ها و نصب پنجره های‬ ‫چند جداره استاندارد است‪ .‬همچنین استفاده از مصالح‬ ‫س��اختمانی(نمای س��اختمان) که جاذب صدا باشند و‬ ‫مانع از انعکاس ش��وند از دیگر مواردی اس��ت که باید‬ ‫مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی به دستگاه های اندازه گیری تراز صوت سیار که در‬ ‫خارج از کشور در پروژه های عمرانی و ساختمان سازی‬ ‫مورداس��تفاده قرار می گیرند‪ ،‬اشاره و تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫دستگاه ها می توانند در محل پروژه نصب شوند و میزان‬ ‫ص��دا را اندازه گیری کنند و در صورت عبور صدا از حد‬ ‫مجاز به طور انالین پیام به مس��ئوالن ذی ربط منتقل‬ ‫می شود‪ .‬این اس��تاندارد در سایر کش��ورها با توجه به‬ ‫س��اعت های مختلف روز و نوع کارب��ری اطراف پروژه‪،‬‬ ‫برمبنای میزان افزایش میانگین تراز صوت نس��بت به‬ ‫صدای زمینه در نظر گرفته می شود که این افزایش در‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬دسی بل متغیر است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صوت با بیان اینکه در کشور ما هنوز‬ ‫چنین استانداردهایی تعریف نش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیش از ای��ن در کمیته کنترل و پایش الودگی صوتی‬ ‫ش��هر تهران‪ ،‬صوت منتشرش��ده از حدود ‪ ۲۰۰‬پروژه‬ ‫عمرانی و س��اختمانی اندازه گیری ش��د که بر اس��اس‬ ‫ارزیابی انجام ش��ده‪ ،‬میانگین تراز ص��وت در پروژه های‬ ‫مختلف با توجه به نوع پروژه و تجهیزات و ماشین االت‬ ‫مورد اس��تفاده بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬دسی بل بود که باالتر از‬ ‫حد مجاز صوت در مناطق مسکونی در طول روز و شب‬ ‫یعنی ‪ ۵۵‬و ‪ ۴۵‬دسی بل است‪.‬‬ ‫کریمی با اش��اره به اینکه برخ��ی راهکارهای کنترل‬ ‫الودگی صوتی ناش��ی از فعالیت های ساختمانی هزینه‬ ‫زی��ادی ن��دارد‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬در مرحله نخس��ت باید‬ ‫راهکارهای کنترل و کاهش صوت ناش��ی از این منبع‬ ‫الودگی صوتی را به کمک کارشناسان و تمام ذی نفعان‬ ‫بررسی و پس از ان ایین نامه ای تدوین کرد که تبدیل‬ ‫به قانون شود‪.‬‬ ‫راه اندازی مسیر دوچرخه و خودرو برقی در اصفهان‬ ‫مسیر ویژه تردد خودرو برقی و دوچرخه در چهارباغ عباسی‬ ‫اصفهان از میدان امام حس��ین(ع) تا میدان انقالب این ش��هر‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عملیات پیاده راه س��ازی چهارباغ عباسی (از‬ ‫میدان امام حس��ین(ع) تا انقالب) از سال ‪ ۹۶‬اغاز شد و تردد‬ ‫خودرو و موتورسیکلت در ان ممنوع است‪.‬‬ ‫علیرض��ا صلواتی‪ ،‬مع��اون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬با توجه به پیاده راه سازی محور چهارباغ عباسی‬ ‫و فرهنگ س��ازی در زمینه اس��تفاده از دوچرخه و خودروهای‬ ‫برقی برای کاهش الودگی هوا‪ ،‬مس��یر ویژه برای این وس��ایل‬ ‫نقلیه پاک ایجاد می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه طراحی این مسیر‬ ‫در حال انجام است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬راه اندازی مسیر ویژه دوچرخه‬ ‫و خودروهای برقی در چهارباغ باعث س��اماندهی و نظم بیشتر‬ ‫برای تردد انها و تامین رفاه و اسایش بیشتر مردم و گردشگران‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫صلواتی همچنین با اش��اره ب��ه ممنوعی��ت ورود خودرو به‬ ‫چهارباغ عباس��ی تصریح کرد‪ :‬با وجود این ‪ ،‬هنوز ش��اهد تردد‬ ‫تعداد محدود خودرو متعلق به س��اکنان محل و کس��به برای‬ ‫باراندازی و بارگیری هستیم که برای برطرف کردن این مشکل‬ ‫مقرر ش��د بازه زمانی مش��خصی برای کارهای مرب��وط به بار‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان برای ایمنی خط ‪ ۷‬مترو‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت‪ :‬برای تامین‬ ‫ایمن��ی خط ‪ ۷‬مترو بی��ش از ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان هزینه ش��د‬ ‫که این رقم نش��ان می دهد چقدر این خط مش��کل داشت و چه‬ ‫حجمی از کار تجهیزاتی و فنی را برای ان انجام دادیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محسن پورسیداقایی در حاشیه انجام سنجش‬ ‫گرم بخش ش��رقی خط ‪ ۷‬مترو ته��ران اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫این خط برای سرفاصله حرکت باالی ‪ ۱۰‬دقیقه مشکلی ندارد اما‬ ‫اگر بخواهیم ان زمان را کاهش دهیم باید هواکش های جدیدی‬ ‫نیز در خط ‪ ۷‬نصب شود‪ .‬وی افزود‪ :‬ب ه دلیل ناایمن بودن مجبور‬ ‫ش��دیم ‪ ۴۱۰‬متر از خط ‪ ۷‬را جمع و دوباره بازس��ازی کنیم‪ .‬در‬ ‫سامانه سیگنالینگ و پس��ت برق این خط نیز اقدام هایی انجام و‬ ‫پمپ تخلیه اب و هواکش های جدیدی در ان نصب شد‪.‬‬ ‫معاون ش��هردار تهران با انتقاد از اظهارنظرهای غیرکارشناسی‬ ‫برخ��ی افراد درب��اره ایمنی این خط اف��زود‪ :‬ایمنی خط ‪ ۷‬مترو‬ ‫موضوع��ی کامل فنی اس��ت و افراد اهل فن بای��د در این زمینه‬ ‫اظهارنظر کنند‪ .‬تمام��ی اقدام های تجهیزاتی و فنی در این خط‬ ‫انجام شده است و ‪ ۲‬ایستگاه میدان محمدیه و بسیج تا روزهای‬ ‫اینده وارد مدار بهره برداری می ش��ود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تست گرم‬ ‫س��امانه برق رسانی و س��یگنالینگ خط ‪ ۷‬مترو با موفقیت انجام‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین ازمایش بخ��ش تهویه ایس��تگاه ها موفقیت امیز‬ ‫ب��ود‪ .‬معاون ش��هردار تهران با بیان اینکه ش��بکه تهویه با کمک‬ ‫مهندسان داخلی و با ابتکار خالقانه انجام شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خط‬ ‫‪ ۷‬از نظر شبکه تهویه یکی از مجهزترین خطوط مترو تهران است‬ ‫که در ان بیش از ‪ ۷۰‬درصد در مصرف اب جلوگیری می ش��ود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬مدیریت ش��هری تالش می کند ش��بکه تهویه سایر‬ ‫خطوط نیز مجهز و روزامد ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه قرار شده هر‬ ‫ماه یک ایس��تگاه تا پایان س��ال در خط ‪ ۷‬مترو تهران گشایش‬ ‫یاب��د‪ ،‬گفت‪ :‬تالش می کنیم پس از بهره برداری از ایس��تگاه های‬ ‫میدان محمدیه و بس��یج در مهر‪ ،‬ایس��تگاه مولوی را نیز در این‬ ‫خط وارد مدار کنیم و تا پایان سال ‪ ۶‬ایستگاه دیگر در این خط‬ ‫به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی تصری��ح کرد‪ :‬در ش��رکت واگن س��ازی تهران‬ ‫‪ ۱۰‬قطار در حال مونتاژ اس��ت که ‪ ۴‬قطار همزمان با گش��ایش‬ ‫ایس��تگاه های میدان محمدیه و بس��یج مورد بهره ب��رداری قرار‬ ‫می گی��رد و در ادامه نیز با بهره برداری از هر ایس��تگاه در خط ‪۷‬‬ ‫یک قطار وارد ناوگان این خط می شود‪.‬‬ ‫واحدهای صنفی از ساعت‪ ۸ : ۳۰‬تا ‪ ۱۰:۳۰‬و ‪ ۲۳:۳۰‬تا ‪ ۶‬صبح‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫ط با همکاری کس��به محل و‬ ‫وی با بیان اینکه ایین نامه مربو ‬ ‫اصناف در حال تدوین اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با توجه به ممنوعیت‬ ‫ورود موتورسیکلت به چهارباغ عباسی در حال اتخاذ تمهیداتی‬ ‫برای ساماندهی این موضوع هستیم‪.‬‬ ‫مع��اون حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری اصفه��ان گفت‪:‬‬ ‫پارکینگ طالقانی و مکان هایی در دو طرف چهارباغ برای پارک‬ ‫موتورس��یکلت در نظر گرفته شده اس��ت اما هنوز شاهد تردد‬ ‫برخی موتورس��یکلت ها از مبادی دیگر هس��تیم که مشکالتی‬ ‫ایج��اد می کند‪ .‬وی با تاکید بر اینک��ه بیش از ‪ ۹۰‬درصد تردد‬ ‫موتورس��یکلت ها به محور چهارباغ محدود ش��ده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مقرر اس��ت گیت های ورودی الکترونیک��ی در این محور برای‬ ‫کنترل تردد موتورس��یکلت ها نصب ش��ود ک��ه این کار پس از‬ ‫اتم��ام عملیات س��نگفرش چهارب��اغ و عمرانی قطار ش��هری‬ ‫ایستگاه امام حسین(ع) انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫صلواتی با اش��اره به اینکه دوربین های نظارتی در این محور‬ ‫فعال هستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم با اجرای این طرح ها‬ ‫ش��اهد س��اماندهی کامل مح��ور چهارباغ عباس��ی در زمینه‬ ‫پیاده راه سازی ان باشیم‪.‬‬ ‫گم شدن یک ایستگاه مترو در پایتخت‬ ‫ایجاد ایس��تگاه تقاطعی در خط ‪ ۳‬مترو تهران مغفول مانده‬ ‫است و خط ‪ ۳‬و خط ‪ ۲‬مترو هیچ ایستگاه تقاطعی ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬خط ‪ ۲‬مترو تهران با ‪ ۲۲‬ایس��تگاه و ‪۲۶‬‬ ‫کیلومتر طول‪ ،‬یکی از خطوط پرتردد ش��رقی‪ -‬غربی اس��ت که‬ ‫از فرهنگس��را در شرق تهران تا صادقیه در غرب تهران کشیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬خط ‪ ۳‬مترو نیز ‪ ۲۶‬ایس��تگاه و ‪۳۷‬کیلومتر مس��یر‬ ‫جنوبی‪ -‬ش��مالی دارد و از ازادگان تا قائم را پوشش می دهد‪ .‬با‬ ‫اینکه در تمامی مطالعات و طرح های پیش از راه اندازی خط ‪۳‬‬ ‫ایجاد ایس��تگاه تقاطعی در محدوده دانشگاه امام علی(ع) دیده‬ ‫ش��ده اما ناگهان این ایستگاه ناپدید ش��د و حاال با حذف این‬ ‫ایس��تگاه‪ ،‬دسترس��ی همزمان به این ‪ ۲‬خط به دلیل نداشتن‬ ‫ایس��تگاه تقاطعی فقط با استفاده از س��ایر خطوط امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی امام‪ ،‬مدیرعامل مترو تهران در این زمینه گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫در زمان ساخت خط ‪ ۳‬مترو به دلیل مشکالت معارض ملکی‪،‬‬ ‫ایستگاه حدفاصل میدان منیریه تا تئاترشهر حذف شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در تقاطع خیابان امام خمینی(ره) و ولیعصر‬ ‫ایس��تگاهی حذف ش��د که محل تقاطع خط ‪ ۳‬و ‪ ۲‬بود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در خط ‪ ۲‬و ‪ ۳‬مترو که از خطوط پرمخاطب هستند هیچ‬ ‫نقطه تقاطعی وجود ندارد و مسافران برای دسترسی به خط ‪۲‬‬ ‫یا ‪ ۳‬مجبورند از سایر خطوط استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گزینه های مختلفی را برای ایجاد ایستگاه تقاطعی‬ ‫بررسی کردیم و درحال حاضر مطالعات و بررسی ها را در دستور‬ ‫کار قرار دادیم اما این‪ ،‬کار بس��یار س��ختی است چراکه خط ‪۲‬‬ ‫و ‪ ۳‬در حال فعالیت اس��ت و نمی توانیم در کنار قطار در حال‬ ‫حرکت‪ ،‬عملیات عمرانی انجام دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مترو ته��ران با بی��ان اینکه متاس��فانه به دلیل‬ ‫مش��کالت معارض ملکی این ایس��تگاه حذف ش��د‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫مدیری��ت پیش��ین تصمیم به ح��ذف این ایس��تگاه گرفت که‬ ‫تصمیم درستی نبود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متاسفانه در خط ‪ ۷‬مترو نیز به دلیل مشکل‬ ‫تملک ساختمان ها ایستگاه هایی حذف شده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایج��اد یک ایس��تگاه جدید برای خطی که بهره برداری ش��ده‬ ‫ت چراکه باید ورودی جدید‪ ،‬سالن بلیت‪ ،‬سکو‬ ‫بسیار سخت اس ‬ ‫و‪ ...‬را در حال��ی ایجاد کنی��م که قطار در مترو در حال حرکت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1352‬‬ ‫پیاپی ‪2670‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از نشست خبری هیات مدیره خانه سینما‬ ‫با بودجه ‪ ۷‬میلیاردی نمی شود اختالس کرد‬ ‫نشست خبری چهاردهمین هیات مدیره خانه سینما صبح‬ ‫ش��نبه ‪ ۲۶‬مرداد با حضور همایون اسعدیان‪ ،‬سعید عقیقی‪،‬‬ ‫مصطفی احمدی و مرتضی رزاق کریمی در ساختمان شماره‬ ‫یک خانه سینما برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬در ابتدای این نشست‪ ،‬همایون‬ ‫اس��عدیان‪ ،‬رئیس هیات مدیره خانه سینما با اشاره به شرایط‬ ‫برگزاری مجمع عمومی خانه س��ینما در ‪ ۲۸‬مرداد و اعتراض‬ ‫صنوف گفت‪ :‬در دولت دوم اقای احمدی نژاد و بس��ته شدن‬ ‫خانه سینما‪ ،‬اهالی سینما همدلی و همیاری کاملی داشتند‬ ‫تا خانه س��ینما دوباره بازگش��ایی ش��د‪ .‬امیدواریم این خانه‬ ‫برای اهالی سینما بماند‪ .‬ان مشکالت درس هایی برای خانه‬ ‫سینما داشت و ما متوجه ضعف های دیگر خانه سینما شدیم‬ ‫و تالش کردیم این مشکالت را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹به دنبال همدلی قانونمند‬ ‫‹ ‹تفاوت هویت صنفی و هویت فرهنگی‬ ‫اسعدیان اظهارکرد‪ :‬در ان زمان هیچ کدام از صنوف سینما‬ ‫از نظر حقوقی قانونی نبودند و نیاز به ثبت داشتند و هیچ کدام‬ ‫پ�لاک ثبتی نداش��تند‪ ،‬و ما هرکاری را در س��ینما به اعتبار‬ ‫صنف انجام می دادیم‪ .‬تنها راه نجات در ان زمان ثبت قانونی‬ ‫صنوف بود و با بررس��ی های انجام ش��ده‪ ،‬مشخص شد جای‬ ‫اصن��اف در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��ت‪ .‬هویت‬ ‫صنفی ما زیر نظر وزات کار تعریف می ش��ود و این یک قانون‬ ‫کش��وری اس��ت اما هویت فرهنگی زیر نظر وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد است‪.‬‬ ‫اس��عدیان تاکید ک��رد‪ :‬صنف عضومحور اس��ت و اعضای‬ ‫هی��ات مدیره ازس��وی اعضای صنف انتخاب می ش��وند‪ .‬در‬ ‫مجمع عمومی س��ال ‪ ۹۲‬اکثریت صنوف به این مس��ئله رای‬ ‫دادند که صنوف خانه س��ینما ثبت قانونی وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی ش��وند تا اگر زمانی به هر دلیلی خانه سینما‬ ‫بسته شد‪ ،‬صنوف هویت خود را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این رای گیری به هیات مدیره های بعدی خانه‬ ‫سینما هم تفهیم شد‪ ،‬اما متاسفانه این امر به کندی انجام شد‪.‬‬ ‫هیات مدیره فعلی تصمیم گرفت این روند تس��ریع بخشیده‬ ‫ش��ود و به همه صنوف گفته ش��د اگر صنف انها ثبت نشود‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت وارد مجمع عمومی نش��وند‪ .‬در نشس��ت های‬ ‫گوناگون با رئیسان صنوف بر مصوبه موردنظر تاکید شد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره خانه س��ینما در عین حال توضیح داد‪:‬‬ ‫برخی صنوف مانند فیلمنامه نویس��ان ی��ا جلوه های بصری‬ ‫نمی توانند ثبت ش��وند‪ .‬درحال حاضر تعدادی صنف مخالف‬ ‫ثب��ت قانونی هس��تند ک��ه از ان جمله می توان ب��ه انجمن‬ ‫اهنگس��ازان اش��اره کرد‪ .‬اما چند صنف نمی توانند مس��یر‬ ‫قانونی حرکت خانه سینما خدشه وارد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پافشاری هیات مدیره بر اجرای یک مصوبه‬ ‫این کارگردان س��ینما ادامه داد‪ :‬در یک سال و نیم گذشته‬ ‫هی��ات مدیره فعل��ی روی مصوبه موردنظر تاکید داش��ته و‬ ‫دارد‪ .‬صنوفی که هنوز مرحله ثبت را پش��ت سرنگذاشته اند‬ ‫منعی برای حضور تهیه کنندگان در مجمع عمومی خانه س��ینما نیس��ت‬ ‫البت��ه اگر در یکی از ‪ ۴‬تش��کل ثبت ش��ده در وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی حضور داشته باشند‬ ‫نمی توانند از لحاظ قانونی در مجمع حضور داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫اگر این مجمع برگزار نش��ود تخلف رخ می دهد‪ .‬هیات مدیره‬ ‫فعل��ی ‪ ۲‬دوره ‪ ۳‬ماهه خود را پشت سرگذاش��ته و باید مجمع‬ ‫برگزار شود که ‪ ۲۱‬صنف قانونی در ان حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫اس��عدیان در ادامه با اش��اره به نامه گالیه امیز روز گذشته‬ ‫ش��ورای عالی تهیه کنندگان گفت‪ :‬به دوستان شورای عالی‬ ‫تهیه کنن��دگان نی��ز توضی��ح داده ای��م‪ .‬در ای��ن ح��وزه‬ ‫تهیه کنندگی ‪ ۴‬تش��کل وجود دارد که ثب��ت وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی شده اند اما شورای عالی هنوز ثبت وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نشده و تهیه کنندگان سینما ذیل‬ ‫یکی از این ‪ ۴‬تشکل می توانند در مجمع حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با وزارت فرهنگ ارشاداس�لامی در این زمینه‬ ‫صحبت کرده ای��م و هیچ کار غیرقانونی انجام نمی ش��ود در‬ ‫عین اینکه صنوفی که ثبت قانونی نشده اند هم از خانه سینما‬ ‫کنار گذاشته نشده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹شیطنت رسانه ها‬ ‫اسعدیان اظهارکرد‪ :‬متاسفانه حواشی بسیاری برای خانه‬ ‫س��ینما ایجاد ش��ده که همه انها ش��یطنت برخی رسانه ها‬ ‫اس��ت‪ ،‬اکنون ‪ ۳‬هفته است صداوس��یما و در برنامه «هفت»‬ ‫صحبت های��ی درب��اره خانه س��ینما مطرح می ش��ود که ما‬ ‫اعتراض خود را در این باره ارائه کرد ه و خواس��ته ایم ما نیز در‬ ‫این برنامه حضور داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۳۵ :‬درصد بودجه خانه سینما صرف هزینه های‬ ‫رفاهی ش��ده اس��ت‪ .‬ما هن��وز دوره ش��مقدری را فراموش‬ ‫نکرده ایم‪ ،‬ان وقت سایت منتسب به شمقدری‪ ،‬امروز دلسوز‬ ‫خانه سینما شد ه است‪ .‬فراموش نکرده ام فرحبخش ان زمان‬ ‫در تلویزیون درباره خانه سینما چه می گفت‪.‬‬ ‫اس��عدیان با اش��اره به اتهام های مطرح ش��ده علیه هیات‬ ‫مدیره گفت‪ :‬اعضای هیات مدیره خانه س��ینما حق نشست‬ ‫می گیرن��د که امس��ال ‪ ۱۸۰‬ه��زار تومان بوده که به ش��رط‬ ‫برگزاری ‪ ۴‬نشس��ت در ماه مجموع به ه��ر عضو حدود ‪۸۰۰‬‬ ‫هزارتومان پرداخت می شود و این بزرگ ترین هزینه ما است‪.‬‬ ‫گاه اتهام ه��ای عجیبی به ما می زنن��د؛ مگر بودجه ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلیونی خانه س��ینما جایی ب��رای اختالس دارد؟ ما‬ ‫پاس��خ این حواش��ی را ندادیم و نمی دهی��م چراکه به دنبال‬ ‫وحدت خانه سینما هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خانه سینما تابع اکثریت صنوف است‬ ‫رئی��س هیات مدیره خانه س��ینما در ادامه و در پاس��خ به‬ ‫پرسش��ی مبنی بر اینکه در چنین ش��رایطی خانه س��ینما‬ ‫دوپاره ش��ده و برگزاری مجمع عمومی می تواند مشکالتی را‬ ‫به همراه داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬ما بر سر دو راهی قرار گرفته ایم؛‬ ‫یا برگزاری قانونی مجمع یا برگزاری مجمعی که همه حضور‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬حتی اگر قانونی نباش��د‪ .‬بدون شک راه حل‬ ‫قانونی را انتخاب می کنیم‪ .‬باید نگران خانه س��ینما باش��یم‬ ‫که هس��تیم و امروز نشستی با رئیس��ان صنوف خانه سینما‬ ‫برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬خانه س��ینما تابع اکثریت صنوف اس��ت‪،‬‬ ‫باره��ا تالش کرده ای��م و به رئیس��ان صن��وف گفته ایم چه‬ ‫خطرات��ی را پیش رو داریم‪ .‬بس��یاری از صنوف در این زمینه‬ ‫در حال تالش هس��تند ت��ا در نوبت بع��دی مجمع عمومی‬ ‫خانه س��ینما که س��ال دیگر برگزار می ش��ود‪ ،‬حضور داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در ادامه رزاق کریمی گفت‪ :‬این نشست مهمی است و این‬ ‫اگاه��ی بخش��ی از فضای الوده را از بین می ب��رد‪ .‬ما به دنبال‬ ‫وفاق و همدلی بیش��تر هستیم‪ ،‬اما قانونمند‪ .‬مسیر قانونمند‬ ‫شدن اصناف برعهده هیات مدیره های گذشته بوده است‪۶ .‬‬ ‫نشس��ت با رئیسان صنوف داشته ایم و نشست های خوبی هم‬ ‫بوده تا همه نظرها را بش��نویم‪ .‬یکی از پیشنهادها این بود که‬ ‫برخ��ی صنوفی که امکان حض��ور در مجمع ندارند با صنوف‬ ‫ثبت شده تعامل داشته باشند‪ .‬این تصمیم برای حفظ منافع‬ ‫کالن صنعت سینما است‪.‬‬ ‫اسعدیان درباره اینکه امکان دارد تهیه کنندگان در خالل‬ ‫این کش��مکش ها فیلم های خود را از جش��ن س��ینما خارج‬ ‫کنند هم گفت‪ :‬بعید می دانم تهیه کنندگان سینما بخواهند‬ ‫فیلم های خود را از جش��ن بزرگ سینمای ایران خارج کنند‪،‬‬ ‫مس��ئله این است که مگر می شود صنوفی که ثبت نشده اند‪،‬‬ ‫خانه س��ینما را رها کرده و یک خانه س��ینمای دیگر تشکیل‬ ‫دهند‪ .‬همه ما برای این خانه سینما تالش کرده ایم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬منعی برای حضور تهیه کنندگان در مجمع‬ ‫عمومی خانه نیس��ت البته اگر در یکی از ‪ ۴‬تشکل ثبت شده‬ ‫در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رونمایی‬ ‫از نخستین مستند‬ ‫به تهیه کنندگی اوباما‬ ‫‹ ‹حق�وق مدیرعام�ل خان�ه س�ینما؛ ماه�ی ‪۵‬‬ ‫میلیون تومان‬ ‫اس��عدیان در ادامه درباره حقوق مدیرعامل خانه س��ینما‬ ‫گفت‪ :‬منوچهر شاهس��واری به عنوان مدیرعامل خانه سینما‬ ‫ماهانه ‪ ۵‬میلیون تومان حقوق می گیرد‪ .‬بودجه جشن امسال‬ ‫خانه س��ینما نیز با تدابیری که مازیار میری اندیشیده کمتر‬ ‫از ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان خواهد بود که نسبت به جشن گذشته‬ ‫هزینه بسیار کمی به شمار می رود‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات مدیره خانه س��ینما در بخ��ش دیگری از‬ ‫صحبت های خود بیان ک��رد‪ :‬ما از جهت قوانین کار‪ ،‬زیر نظر‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و از نظر هنری پاس��خگوی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی هس��تیم‪ .‬اگر صنوف روزی‬ ‫به قدرت کامل و بلوغ برس��ند که بتوانند از خانه س��ینما جدا‬ ‫ش��وند و با پول اعضا سرپا بایستند‪ ،‬این بسیار عالی است‪ ،‬اما‬ ‫امروز صنوف سینمای ایران با کمک های مالی سرپا هستند‪.‬‬ ‫رزاق کریم��ی دیگ��ر عضور هی��ات مدیره خانه س��ینما‬ ‫در ای��ن بخ��ش تاکید ک��رد‪ :‬بس��یاری از م��وارد باید داخل‬ ‫خان��ه بررس��ی ش��ده و نبای��د به خ��ارج از صنف کش��یده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اسعدیان در ادامه توضیح داد‪ :‬مجمع عمومی خانه سینما‬ ‫تنها جمعی اس��ت که می تواند تصمی��م بگیرد هیات مدیره‬ ‫فعلی باقی بماند یا خیر‪ .‬در ضمن برای مجمع عمومی داشتن‬ ‫پروانه وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اصل اس��ت‪ .‬اعضایی‬ ‫که پروانه وزارت کار دارند می توانند در مجمع حضور داش��ته‬ ‫باشند و پس از ان کد شناسه ملی را هم دریافت کنند‪.‬‬ ‫گاه اتهام های‬ ‫عجیبی به خانه‬ ‫سینما می زنند؛‬ ‫مگر بودجه ‪۶‬‬ ‫میلیارد و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیونی خانه‬ ‫سینما جایی‬ ‫برای اختالس‬ ‫دارد؟ ما پاسخ‬ ‫این حواشی‬ ‫را ندادیم و‬ ‫نمی دهیم‬ ‫چراکه به دنبال‬ ‫وحدت خانه‬ ‫سینما هستیم‬ ‫اهدای نشان عالی یونسکو به بهرام بیضایی‬ ‫هجدهمینجشنساالنهانجمنمنتقدان‪،‬نویسندگان‪،‬پژوهشگران‬ ‫خانه تئاتر با معرفی برگزیدگان و قدردانی از دو چهره هنری و رسانه ای‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر‪،‬‬ ‫هجدهمین جشن ساالنه انجمن منتقدان‪ ،‬نویسندگان‪ ،‬پژوهشگران‬ ‫خانه تئاتر در سالن زنده یاد عباس کیارستمی برگزار و نخستین نشان‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬به اس��ماعیل فیروزی برای کارگردانی نمایش‬ ‫«الیور توئیست» اهدا شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن دومین نش��ان مس��ئولیت اجتماعی نیز ب��ه میرکمال‬ ‫میرنصیری کارگردان نمایش رستم و سهراب رسید‪ .‬در ادامه این ایین‬ ‫با پخش کلیپی از س��خنان اهالی س��ینما و تئاتر‪ ،‬از سعید پورصمیمی‬ ‫قدردان��ی ش��د و ایرج راد و گوه��ر خیراندیش برای انج��ام این بخش‬ ‫نکوداشت روی صحنه امدند‪.‬‬ ‫خیراندی��ش درباره این بازیگر گفت‪ :‬س��عید پورصمیمی برای همه‬ ‫ما یک نمونه بازیگری درخشان است و نظم‪ ،‬رفاقت‪ ،‬انسانیت و ادب او‬ ‫مثال زدنی اس��ت و همیشه هرکس��ی که او را می شناسد از کاربلدی او‬ ‫می گوید و کس��ی نقش بدی از وی س��راغ ندارد و من سر تعظیم سوی‬ ‫این بازیگر فرود می اورم‪.‬‬ ‫ایرج راد نیز در این باره اظهارکرد‪ :‬تاکنون از س��عید پورصمیمی دو‬ ‫بازی ش��بیه هم ندیدم؛ او از بازیگرانی اس��ت که هر نقشی را منطبق با‬ ‫نقش اجرا می کند‪.‬‬ ‫این بازیگر تئاتر و سینما تصریح کرد‪ :‬سعید پورصمیمی پیش همه‬ ‫محترم اس��ت‪ .‬همه او را دوست دارند حتی با تندخویی هاش‪ ،‬عاشقانه‬ ‫برخ��ورد می کنند و می دانند وی با تمام وجود برای هنر نمایش ارزش‬ ‫قائل اس��ت و هر کس��ی که بخواهد به بازیگری توهین کند و خارج از‬ ‫اخالق در این هنر حضور داش��ته باش��د‪ ،‬سعید براشفته می شود و با او‬ ‫برخورد می کند‪ .‬راد تاکید کرد‪ :‬او الگو و ش��اخص بازیگری اس��ت و با‬ ‫بزرگ ترین ه��ا‪ ،‬عزیزترین و توانمندها کار خ��ود را در عرصه هنرهای‬ ‫نمایش��ی ش��روع کرد و توانمند مان��د و در تاریخ این کش��ور به عنوان‬ ‫هنرمند توانمند از وی یاد خواهد شد‪.‬‬ ‫س��عید پورصمیمی نیز در این ایین اظهارکرد‪ :‬همبس��تگی احترام‬ ‫به یکدیگر‪ ،‬به نس��ل ما ب��ر می گردد؛ زمانی تئاتر را ش��روع کردیم که‬ ‫س��ال های بی رونقی هنر نمایش بود‪ .‬بدیهی اس��ت امروز اتفاق هایی‬ ‫افتاده و صحبت بس��یار اس��ت که گسترش هر کاری عیب و ایرادهایی‬ ‫دارد؛ امیدوارم با رونق نمایش مراقب باشیم ضایعات لطمه نزد‪ .‬به نسل‬ ‫جوان توصیه می کنم از این فرهنگ مراقبت کنند‪.‬‬ ‫در ادامه این ایین‪ ،‬جایزه پژوهش��گر و ناش��ر برگزیده س��ال ‪ ۹۷‬به‬ ‫حسین پاینده برای پژوهش با عنوان «نظریه و نقد ادبی؛ درس نامه ای‬ ‫میان رش��ته ای» اهدا شد‪ .‬س��پس‪ ،‬جایزه بهترین ناش ِر فعال در زمینه‬ ‫«سمت» اهدا شد‪.‬‬ ‫تئاتر به منصور براهیمی در ِ‬ ‫بخش تئات ِر انتشاراتِ َ‬ ‫در این ایین انجمن منتقدان خانه تئاتر از خدمات دلسوزانه اشکان‬ ‫خطیبی ب��رای اموزش اصولی قدردانی کرد‪.‬اش��کان خطیبی در این‬ ‫بخش با خواندن نامه ای از یکی از نوجوانان به فعالیت ‪ ۵‬س��اله خود در‬ ‫«باراک اوباما» رئیس جمهوری پیشین امریکا‬ ‫به همراه همس��رش «میش��ل اوباما» نخستین‬ ‫تجرب��ه خود را به عنوان تهیه کننده مس��تند در‬ ‫شبکه نتفلیکس رونمایی کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش واش��نگتن تایمز‪« ،‬ب��اراک اوباما»‬ ‫ک��ه س��ال گذش��ته به هم��راه همس��رش یک‬ ‫قرارداد همکاری با ش��رکت نتفلیکس به عنوان‬ ‫تهیه کننده امضاء کرده بودند با تاسیس شرکت‬ ‫«هایر گراوند» نخس��تین مس��تند خود را به نام‬ ‫«کارخانه امریکایی» را در ش��بکه نتفلیکس به‬ ‫نمایش گذاشتند‪ .‬مستند «کارخانه امریکایی»‬ ‫به موضوع جهانی س��ازی و رقابت تجاری میان‬ ‫امری��کا و چی��ن می پ��ردازد‪ .‬ای��ن مس��تند به‬ ‫کارگردانی مشترک «استیون بوگنار» و «جولیا‬ ‫ریچرت» نخس��تین نمایش جهان��ی خود را در‬ ‫جش��نواره فیلم س��اندنس تجربه ک��رد و موفق‬ ‫به کس��ب جای��زه بهتری��ن کارگردان��ی از این‬ ‫رویداد س��ینمایی شد و از حاال به عنوان یکی از‬ ‫شانس های اسکار مستند شناخته می شود‪.‬‬ ‫مس��تند «کارخان��ه امریکایی» ب��ه ‪ ۲۸‬زبان‬ ‫ترجمه شده و از ‪ ۲۱‬اوت (‪ ۳۰‬مرداد) در اختیار‬ ‫‪ ۱۳۹‬میلی��ون کاربر نتفلیکس در ‪ ۱۹۰‬کش��ور‬ ‫جهان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫درگذشت یک‬ ‫مجسمه ساز جوان‬ ‫برگزیدگان جشن انجمن منتقدان تئاتر معرفی شدند‬ ‫اموزش نوجوانان اشاره کرد و گفت‪ :‬هزاران هزار هنرجو وجود دارد که‬ ‫شاید هیچ وقت کشف نش��وند و جرات بروز پیدا نکنند به همین دلیل‬ ‫باید به نوجوانان بیشتر توجه کنیم‪.‬‬ ‫در بخش قدردانی از نش��ریه برگزیده سال‪ ،‬امیر اثباتی روی صحنه‬ ‫امد و از ژیال اس��ماعیلیان‪ ،‬مدیرمسئول نشریه دفترهای نیال قدردانی‬ ‫کرد‪ .‬یونس ش��کرخواه‪ ،‬استاد دانشگاه و سردبیر همشهری انالین‪ ،‬در‬ ‫بخش قدردانی از خبرنگار سال در حوزه تئاتر روی صحنه امد و جایزه‬ ‫این بخش را به اروین موذن زاده اهدا کرد‪.‬‬ ‫در ادامه این ایین‪ ،‬کلیپی از سخنان استادان رسانه پخش و با حضور‬ ‫لوری��س چکناواریان و مس��عود رایگان‪ ،‬از س��یدوحید عقیلی‪ ،‬رئیس‬ ‫پیشین دانشگاه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫تهران مرکزی‪ ،‬قدردانی شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه بهتری��ن نمایش های س��ال ‪ ،۹۷‬از می��ان ‪ ۱۰۴۱‬نمایش‬ ‫اجرا ش��ده بدین ش��رح معرفی ش��دند‪ .‬رتبه سوم مش��ترک با اهدای‬ ‫نش��ان نوش��ین به نمایش های «خنکای ختم خاطره» به کارگردانی‬ ‫«حمیدرض��ا اذرن��گ» و «بی تابس��تان» ب��ه کارگردان��ی «امیررضا‬ ‫ب دلیل حضور ایشان‬ ‫کوهس��تانی» رسید‪ .‬جایزه امیررضا کوهستانی ‬ ‫خارج از کشور‪ ،‬به لیلی رشیدی بازیگر نمایش «بی تابستان» اهدا شد‪.‬‬ ‫رتب��ه دوم بهتری��ن نمای��ش س��ال ‪ ۹۷‬از ن��گاه اعض��ای انجم��ن‬ ‫منتق��دان‪ ،‬نویس��ندگان و پژوهش��گران خانه تئاتر ب��ه نمایش اپرای‬ ‫عروسکی«عش��ق» به کارگردانی «بهروز غریب پور» اهدا ش��د‪ .‬رتبه‬ ‫قائم مق��ام نوزدهمین‬ ‫جش��نواره نمایش های‬ ‫ایینی و سنتی از انتشار‬ ‫‪۶‬کت��اب گوناگ��ون ب��ا‬ ‫موضوع ه��ای گوناگون‬ ‫و اثار زنده یاد س��عدی‬ ‫افش��ار خب��ر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محمدحس��ین ناصربخ��ت‪،‬‬ ‫قائم مقام جش��نواره درباره محتوی��ات ‪ ۶‬کتابی‬ ‫که در این دوره از جش��نواره به چاپ رس��یده‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬نخستین کتاب‪ ،‬مجموعه مقاله های‬ ‫ششمین س��مینار بین المللی جش��نواره است‪.‬‬ ‫مقاله ه��ای حاضر طبق روال گذش��ته ازس��وی‬ ‫نویس��ندگان تکمیل ش��ده و هن��گام برگزاری‬ ‫سمینار نیز در اختیار عالقه مندان قرار گرفت‪.‬‬ ‫ناصربخت ادامه داد‪ :‬کتاب «دفتر پژوهش ‪»۴‬‬ ‫مجموعه مقاالتی اس��ت که ازسوی پژوهشگران‬ ‫جوان نگاش��ته ش��ده و از نظریه های جدید در‬ ‫زمین��ه بررس��ی نمایش ه��ای ایینی و س��نتی‬ ‫استفاده ش��ده اس��ت‪ .‬کتاب «دفتر تعزیه ‪»۱۶‬‬ ‫نیز چاپ ش��ده که مربوط به مجموعه مجالسی‬ ‫از اغاز دوران قاجار و از اسناد قدیمی می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬کت��اب «دفتر تقلی��د ‪ »۴‬نیز‬ ‫به دو نمایش زنده یاد س��عدی افشار می پردازد‪.‬‬ ‫مجموعه «بازی نامه ‪ »۵‬هم منتش��ر شده که در‬ ‫ان دو بازی به نویس��ندگی عسل عصری ملکی‬ ‫و حس��ین تفنگ دار موجود است‪ .‬ناصربخت در‬ ‫پایان تاکید کرد‪ :‬کتاب های دیگری هم به همت‬ ‫دوس��تان پر تالش اماده چاپ شده که به علت‬ ‫تامین نش��دن مناب��ع مالی در نوب��ت چاپ قرار‬ ‫گرفت��ه و ارزو داریم هر چه زودتر چاپ ش��وند‪.‬‬ ‫اگر شرایط فراهم شود دیگر در انتظار جشنواره‬ ‫دو س��ال بعد نمی مانیم و انها را امسال به دست‬ ‫عالقه مندان می رس��انیم‪ .‬انتشارات نمایش قرار‬ ‫اس��ت کتاب ها را در قالب «پ��ی دی اف» نیز در‬ ‫خدمت عالقه مندان قرار بدهد‪.‬‬ ‫نخس��ت بهترین نمایش سال هم به نمایش های «خانه برناردا البا» به‬ ‫کارگردانی « علی رفیعی» رسید‪ .‬علی رفیعی در این بخش اظهارکرد‪:‬‬ ‫بهترین خاطره حرفه ای تمام این س��ال ها در این اثر بوده اس��ت؛ تئاتر‬ ‫کار یک گروه اس��ت نه یک نفر‪ ،‬گروهی که من یکی از اعضای ان بودم‬ ‫بهترین خاطره را در طول زندگی حرفه ای برایم باقی گذاش��ت‪ .‬از همه‬ ‫عوامل سپاسگزارم اگر عمری باشد و کار دیگری داشته باشم ارزو دارم‬ ‫با همین گروه کار را پیش ببرم‪.‬‬ ‫در ادامه این ایین نش��ان عالی کمیس��یون ملی یونس��کو‪-‬ایران با‬ ‫حضور یداهلل کابلی از اس��تادان خوشنویس��ی و اعضای ش��ورای عالی‬ ‫کمیسیون ملی یونسکو‪-‬ایران‪ ،‬به بهرام بیضایی اهدا شد‪ .‬حمید امجد‬ ‫به نیابت از بیضایی این لوح را دریافت کرد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬با حضور مس��عود فروتن‪ ،‬کارگردان و برنامه ساز تلویزیونی‬ ‫پیشکس��وت‪ ،‬در بخش برنامه های تلویزیونی مرتبط با تئاتر از«مهدی‬ ‫میرمحمدی» تهیه کننده برنام��ه «اتاق تئاتر» که در خبرگزاری ایرنا‬ ‫تهیه‪ ،‬تولید ش��ده و در فضای مجازی قابل دسترس��ی است‪ ،‬قدردانی‬ ‫ش برنامه های رادیویی نی��ز از «میثم عبدی» تهیه کننده‬ ‫ش��د‪ .‬در بخ ‬ ‫برنامه «نقطه سر شب» از شبکه رادیویی تهران قدردانی به عمل امد‪.‬‬ ‫در بخ��ش معرف��ی بهترین گروه تئاتری س��ال ‪ ۹۷‬از ن��گاه انجمن‬ ‫منتقدان خانه تئاتر‪ ،‬ازس��وی احترام برومند به گروه تئاتر«مس��تقل»‬ ‫به سرپرس��تی «مریم کاظمی» اهدا و همچنین یاد ش��ادروان حسین‬ ‫محب اهری گرامی داشته شد‪.‬‬ ‫فاطمه (ریما) اسالم‬ ‫مسلک مجسمه ساز و‬ ‫اس��تاد دانشگاه تهران‬ ‫پنجش��نبه ‪ ۲۴‬مرداد‬ ‫ب��ه عل��ت بیم��اری‬ ‫س��رطان درگذش��ت‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪،‬‬ ‫براس��اس اعالم س��یدمجتبی موس��وی‪ ،‬معاون‬ ‫فرهنگی و هنرهای شهری س��ازمان زیباسازی‬ ‫و همچنی��ن انجمن هنرمندان مجس��مه س��از‬ ‫ای��ران‪ ،‬فاطمه (ریما) اس�لام مس��لک هنرمند‬ ‫مجسمه س��از و م��درس دانش��گاه ته��ران‬ ‫پنجش��نبه ‪ ۲۴‬مرداد ب��ر اثر بیماری س��رطان‬ ‫درگذش��ت‪ .‬ریما اسالم مس��لک متول��د ‪۱۳۵۱‬‬ ‫اس��تاد نقاشی و مجس��مه دانش��کده هنرهای‬ ‫زیب��ای دانش��گاه ته��ران ب��ود و در رزومه اش‬ ‫برگزاری نمایشگاه های انفرادی و گروهی‪ ،‬تالیف‬ ‫چندین مقاله علمی و هنری‪ ،‬داوری شش��مین‬ ‫دوساالنه مجسمه سازی تهران‪ ،‬داوری پنجمین‬ ‫س��مپوزیوم بین المللی مجسمه س��ازی تهران و‬ ‫داوری بس��یاری از جشنواره ها و سمپوزیوم های‬ ‫مجسمه سازی در کشور را داشته است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫فروش‬ ‫فیلم های‬ ‫سینمایی‬ ‫در اخرین‬ ‫روزهای‬ ‫مرداد‬ ‫هفته گذشته با وجود اکران فیلم های جدید‪ ،‬فیلم های‬ ‫«سرخ پوس��ت» و «ش��بی که ماه کامل ش��د» بیشترین‬ ‫می��زان فروش را داش��تند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬فیلم «ایده‬ ‫اصلی» س��اخته ازیت��ا موگویی در هفته نخس��ت اکران‬ ‫توانس��ت ‪ 995‬میلی��ون و ‪ 962‬ه��زار توم��ان فروش را‬ ‫پشت س��ر بگذارد‪ .‬در این فیلم مریال زارعی‪ ،‬بهرام رادان‪،‬‬ ‫پژمان جمش��یدی‪ ،‬مهرداد صدیقیان و هانیه توس��لی به‬ ‫ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫«جان��ان» با نام های قبلی «عش��ق س��ال های کوچ» و‬ ‫«انتهای خیابان مهر» به کارگردانی کامران قدکچیان نیز‬ ‫در مدت مش��ابه ‪ 109‬میلیون و ‪ 139‬هزار تومان فروش‬ ‫داشت‪ .‬امین حیایی‪ ،‬مژگان بیات‪ ،‬پروانه معصومی‪ ،‬بیژن‬ ‫بنفشه خواه‪ ،‬سحر زکریا‪ ،‬مهران رجبی و چنگیز وثوقی در‬ ‫فیلم «جانان» به ایفای نقش پرداختند‪« .‬قس��م» ساخته‬ ‫محس��ن تنابنده در دو هفته موفق شد ‪928‬‬ ‫میلیون و ‪ 554‬هزار تومان فروش داشته باشد‪.‬‬ ‫«قس��م» فیلمی است درباره سوگند قسامه و‬ ‫مهناز افش��ار‪ ،‬سعید اقاخانی‪ ،‬مهران احمدی‬ ‫و حسن پورشیرازی در ان بازی می کنند‪.‬‬ ‫«قص��ر ش��یرین» ب��ه کارگردان��ی رض��ا‬ ‫میرکریمی در‪ ۳‬هفته ‪ ۲‬میلیارد و ‪ 99‬میلیون‬ ‫تومان فروش را پشت س��ر گذاش��ت‪ .‬در ای��ن فیلم حامد‬ ‫بهداد‪ ،‬ژیال ش��اهی‪ ،‬یونا تدین و نیوش��ا علیپور به ایفای‬ ‫نقش می پردازند‪.‬‬ ‫«سرکوب» در ‪ ۳‬هفته ‪ 673‬میلیون و ‪ 880‬هزار تومان‬ ‫فروش داش��ت‪ .‬در این فیلم باران کوثری‪ ،‬س��ارا بهرامی‪،‬‬ ‫پردیس احمدیه‪ ،‬الهام کردا‪ ،‬رویا افشار‪ ،‬جمشید هاشم پور‬ ‫و ارتین گلچین به ایفای نقش می پردازند‪« .‬تپلی و من»‬ ‫س��اخته حس��ین قناع��ت در ‪ ۳‬هفت��ه ‪962‬‬ ‫میلی��ون و ‪ 892‬هزار تومان فروخت‪ .‬حس��ن‬ ‫معجون��ی‪ ،‬س��امیار محمدی‪ ،‬میت��را حجار و‬ ‫س��یروس گرجس��تانی بازیگران ای��ن فیلم‬ ‫هستند‪« .‬نیوکاس��ل» به کارگردانی محسن‬ ‫قصابی��ان در ‪ ۴‬هفت��ه ی��ک میلی��ارد و ‪451‬‬ ‫میلیون و ‪ 768‬هزار تومان فروش را پشت سر‬ ‫گذاشت‪ .‬بهرام افشاری‪ ،‬س��حر قریشی‪ ،‬حمید گودرزی‪،‬‬ ‫نس��رین مقانلو و نیما شاهرخ شاهی ترکیب بازیگران این‬ ‫فیل��م را تش��کیل می دهند‪« .‬کار کثی��ف» به کارگردانی‬ ‫خس��رو معصومی در ‪ ۶‬هفته فق��ط ‪ 196‬میلیون و ‪734‬‬ ‫هزار تومان فروش داشت‪ .‬در این فیلم پدرام شریفی‪ ،‬الهام‬ ‫نامی‪ ،‬ش��اهرخ فروتنیان‪ ،‬لوون هفتوان و‪ ...‬به ایفای نقش‬ ‫می پردازند‪« .‬ایکس الرج» به کارگردانی محس��ن توکلی‬ ‫در ‪ ۷‬هفت��ه موفق به فروش ‪ ۵‬میلیارد و ‪ ۵‬میلیون تومان‬ ‫ش��د‪ .‬اکبر عبدی‪ ،‬محمدرضا ش��ریفی نیا‪ ،‬سحر قریشی‪،‬‬ ‫میرطاهر مظلومی‪ ،‬یوس��ف تیموری‪ ،‬علی صادقی و بهاره‬ ‫رهنما در «ایکس الرج» به ایفای نقش پرداخته اند‪.‬‬ ‫«ش��بی که ماه کامل ش��د» س��اخته نرگ��س ابیار در‬ ‫‪ 10‬هفت��ه مجموع فروش خ��ود را به ‪ 17‬میلیارد و ‪290‬‬ ‫میلیون تومان رس��اند‪ .‬هوتن ش��کیبا‪ ،‬الناز شاکردوست‪،‬‬ ‫پدرام ش��ریفی‪ ،‬فرش��ته صدرعرفایی و ارمین حیدریان‬ ‫بازیگران «شبی که ماه کامل شد» هستند‪.‬‬ ‫«سرخ پوس��ت» ساخته نیما جاویدی در ‪ 10‬هفته ‪13‬‬ ‫میلیارد و ‪ 246‬میلیون تومان فروش داش��ته اس��ت‪ .‬نوید‬ ‫محمدزاده‪ ،‬پریناز ایزدیار‪ ،‬س��تاره پسیانی‪ ،‬اتیال پسیانی‪،‬‬ ‫مانی حقیقی و حبیب رضایی نیز در این پروژه سینمایی‬ ‫به ایفای نقش پرداخته اند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬نمایش از‬ ‫سعدی افشار منتشر شد‬ ‫یکشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 27‬مرداد ‪ 16 - 1398‬ذی الحجه ‪ 18 - 1440‬اوت ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1352‬پیاپی ‪2670‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫شهر موش ها‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫‪ ۱7‬نمایشگاه هنری در استان های کشور‬ ‫نارنج به نشانی بلوار معالی اباد‪ ،‬خیابان رهبرماه‪ ،‬مجتمع‬ ‫بزرگ افتاب‪ ،‬طبقه ‪ ،۳‬واحد ‪ ۵۱۲‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫گالری نخجوان‪ ،‬تبریز‪ :‬نمایش��گاه اثار هنرجویان‬ ‫هنرس��تان هنره��ای زیب��ای می��رک تا ‪ ۲۸‬م��رداد در‬ ‫نگارخانه نخجوان به نشانی تبریز‪ ،‬اول سرباالیی ولیعصر‪،‬‬ ‫مجتمع سینمایی ‪ ۲۲‬بهمن برپاست‪.‬‬ ‫گالری مرداد‪ ،‬بندرعباس‪ :‬نمایش��گاه گروهی نقاشی‬ ‫«ش��ش نگاه» تا ‪ ۳۱‬مرداد به نش��انی بندرعباس‪ ،‬شهر‬ ‫نمایش‪ ،‬بلوار معلم‪ ،‬بهارستان ‪ ،۱۸‬شماره ‪ ۳‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری ایوان س�پید‪ ،‬کرج‪ :‬نمایشگاه اثار هنری از مواد‬ ‫بازیافتی نیلوفر حیدرپور و بهناز حیدرخانی تا ‪ ۳۰‬مرداد‬ ‫در گالری ایوان س��پید به نش��انی مهرش��هر کرج‪ ،‬بلوار‬ ‫ارم‪ ،‬بعد از باغ س��یب‪ ،‬جنب س��ه راه ش��هرداری‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ۲‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری دیدار‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه گزیده ای از اثار‬ ‫اهدایی به انجمن هنرمندان نقاش اصفهان تا ‪ ۶‬شهریور‬ ‫در گالری دیدار به نش��انی خیابان توحید‪ ،‬خیابان شهید‬ ‫قن��دی (مهرداد)‪ ،‬کوچه ش��هید قاس��می ‪ ،۳‬ش��ماره ‪۶‬‬ ‫برپاست‪.‬‬ ‫موزه هنرهای معاصر‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه نقاشی ژان‬ ‫پی��ر بریگودیو با نام «پیدایش» تا ‪ ۱۵‬ش��هریور در موزه‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫س س‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ک ش‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ص‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ک ش‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ح‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪206‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪207‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪8‬‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ز‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫س ک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫ی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫«ایناریتو» از جشنواره «سارایوو»‬ ‫جایزه گرفت‬ ‫بیس��ت وپنجمین جش��نواره بین المللی‬ ‫فیلم س��ارایوو در کشور بوسنی هرزگوین از‬ ‫«الخاندرو گونزالز ایناریتو» کارگردان مطرح‬ ‫مکزیکی با اعطای جایزه دستاورد سینمایی‬ ‫قدردان��ی کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از‬ ‫ورایتی‪ ،‬این کارگردان برنده ‪ 4‬جایزه اس��کار‬ ‫باحضور در ایین گشایش جشنواره سارایوو‬ ‫جایزه افتخاری قلب این رویداد س��ینمایی را به پاس نقش استثنایی در‬ ‫هنر س��ینما دریافت کرد‪« .‬پاول پالیکوفسکی» کارگردان برنده اسکار‬ ‫لهس��تانی و «ایزابل هوپر» بازیگر فرانسوی نیز دیگر دریافت کنندگان‬ ‫جایزه دس��تاورد س��ینمایی امسال جش��نواره فیلم س��ارایوو هستند‪.‬‬ ‫«ایناریتو» ابتدا با فیلم «عش��ق سگی» در سال ‪ ۱۳۷۹‬در جشنواره کن‬ ‫درخشید که در نهایت جایزه بزرگ هیات داوران این جشنواره را کسب‬ ‫کرد و فیلمش در جوایز اسکار ان سال نامزد شاخه بهترین فیلم خارجی‬ ‫شد‪« .‬روبن اوستالند» کارگردان سوئدی‪« ،‬گائل گارسیا برنال» بازیگر‪،‬‬ ‫تهیه کننده و کارگردان مکزیکی‪« ،‬الیا س��لیمان» کارگردان فلسطینی‬ ‫و «بال تار» س��ینماگر برجسته مجارستانی از دیگر مهمانان مهم امسال‬ ‫جش��نواره فیلم س��ارایوو هستند‪ .‬سال گذش��ته اصغر فرهادی ریاست‬ ‫هی��ات داوران بخش رقابتی این رویداد س��ینمایی را برعهده داش��ت‪.‬‬ ‫بیس��ت وپنجمین جشنواره فیلم «سارایوو» از تاریخ ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۳‬اوت (‪۲۵‬‬ ‫مرداد تا اول شهریور) در کشور بوسنی و هرزگوین برگزار می شود‪.‬‬ ‫فروش «داستان اسباب بازی ‪»۴‬‬ ‫از یک میلیارد دالر عبور کرد‬ ‫«داس��تان اسباب بازی ‪ »۴‬پنجمین فیلم‬ ‫کمپانی دیزنی اس��ت که امس��ال توانس��ته‬ ‫فروش��ی افزون بر یک میلیارد دالر در گیشه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از س��ی ان ان‪،‬‬ ‫چهارمین قس��مت از انیمیش��ن «داستان‬ ‫اس��باب بازی» که پس از یک وقفه ‪۹‬ساله و‬ ‫با گذش��ت بیش از ‪ ۲۰‬س��ال پس از ساخت قسمت نخست ان به سینما‬ ‫امده‪ ،‬فروش جهانی خود را در گیشه به یک میلیارد دالر رساند تا شرکت‬ ‫دیزنی با داش��تن ‪ 5‬فیلم میلیارد دالری در یک س��ال رکورد جدیدی را‬ ‫به نام خود ثبت کند‪« .‬داس��تان اس��باب بازی ‪ »۴‬را «ج��اش کولی» با‬ ‫فیلمنامه ای از «ویل مک کارمک» و «اس��تفنی فولس��وم» کارگردانی‬ ‫می کند و «ت��ام هنکس» و «تیم الن» دوباره در نقش ش��خصیت های‬ ‫اصلی «وودی» و «باز الیتیر» صداپیش��گی کرده اند‪ .‬نخستین قسمت‬ ‫از انیمیشن «داستان اس��باب بازی» در سال ‪ ۱۳۷۴‬به کارگردانی جان‬ ‫لس��تر با فیلمنامه ای از خودش اکران شد و توانست به فروشی افزون بر‬ ‫‪ ۳۶۰‬میلیون دالر دست یابد‪.‬‬ ‫نماینده سی ان ان در ایران درگذشت‬ ‫ش��یرزاد بزرگمه��ر‪ ،‬نماین��ده س��ی ان ان در ای��ران عص��ر‬ ‫پنجش��نبه‪ ۲۴ ،‬م��رداد درگذش��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا محمد‬ ‫سلطانی فر‪ ،‬معاون پیشین مطبوعاتی و استاد علوم ارتباطات با‬ ‫اعالم این خبر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شیرزاد بزرگمهر‪ ،‬نماینده سی ان ان‬ ‫بر اثر س��کته قلبی و در سن ‪ ۷۵‬سالگی درگذشت‪ .‬سید عباس‬ ‫موس��وی‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور خارجه ی��اد خبرنگار فقید‬ ‫س��ی ان ان را گرامی داشت و نوشت‪ :‬با مرحوم شیرزاد بزرگمهر‬ ‫چند دیدار و رویارویی داش��تم که اخرین ان دوشنبه‪ ۱۴ ،‬مرداد در کنفرانس مطبوعاتی‬ ‫دکتر ظریف بود‪ .‬پیشکس��وتی اخالق مدار و دارای چارچوب های اصیل حرفه ای و فردی‪.‬‬ ‫فقدان او را به خانواده اش و جامعه رسانه ای کشور تسلیت عرض می کنم‪ .‬خدایش رحمت‬ ‫کند و روحش در ارامش ابدی‪ .‬همچنین پرویز اس��ماعیلی‪ ،‬معاون ارتباطات و رسانه دفتر‬ ‫رئیس جمهوری از ش��یرزاد بزرگمهر نوش��ت‪ :‬اخرین بار روز پیش از درگذش��ت‪ ،‬تماس‬ ‫داش��ت و پیگیر امور خبری بود‪ .‬مرحوم ش��یرزاد بزرگمهر خبرنگاری ش��ریف و توانا بود‪.‬‬ ‫در ‪۷۵‬س��الگی‪ ،‬مانند جوانان پرتالش؛ با رفتاری اخالقی و البته حرفه ای و جدی‪ .‬شیرزاد‬ ‫بزرگمهر متولد سال ‪ ۱۳۲۳‬به عنوان نماینده سی ان ان در ایران فعالیت می کرد‪ .‬همکاران‬ ‫روزنامه‬ ‫درگذش��ت این روزنامه نگار برجسته را به دوستان و همکاران مطبوعاتی‬ ‫به ویژه دکتر محمد س��لطانی فر‪ ،‬مهرداد س��رجویی‪ ،‬ناصر بزرگمهر و خانواده های وابسته‬ ‫صمیمانه تسلیت می گویند‪.‬‬ ‫خبرنگاری خارج از هیاهوی سیاست‬ ‫مهرداد سرجویی‪ ،‬روزنامه نگار‪:‬‬ ‫ش��یرزاد بزرگمهر متول��د ‪ ۲۳‬دی ‪ ۱۳۲۳‬بود‪ .‬چون پدرش منوچه��ر بزرگمهر کارمند‬ ‫ش��رکت نفت بود‪ ،‬در ابادان متولد ش��د‪ .‬دو برادر دیگر داشت که یکی بزرگ تر و دیگری از‬ ‫خودش کوچک تر بود‪ .‬او از خانواده ای اهل علم و فرهیخته برخاسته بود‪ .‬پدر گرچه کارمند‬ ‫ش��رکت نفت بود‪ ،‬اما عالقه فراوان به مباحث فلس��فی داشت‪ ،‬به همین دلیل مترجم اثار‬ ‫فلسفی بود و گاهی کالس های درسی هم در دانشگاه تهران برگزار می کرد‪ .‬عموهایش نیز‬ ‫هر یک مراتب علمی و اجتماعی خاصی داش��تند‪ .‬شیرزاد بزرگمهر در تهران دیپلم گرفت‬ ‫و به دانش��گاه تهران رفت تا حقوق و سیاست بخواند‪ .‬پس از پایان تحصیالت در اوایل دهه‬ ‫‪ ۵۰‬ب��رای ادامه تحصیل ب��ه امریکا رفت و در یکی از دانش��گاه های ایالت کالیفرنیا دوباره‬ ‫مشغول تحصیل در رشته روزنامه نگاری شد‪ .‬پس از پایان دوره کارشناسی چند سال بعد‬ ‫در دانش��گاه سانتاکروز برای فوق لیسانس تالش کرد و رشته تاریخ معاصر خاورمیانه را به‬ ‫پایان رساند‪ .‬سال های زیادی در نشریه های امریکا به عنوان خبرنگار و روزنامه نگار فعالیت‬ ‫کرد‪ .‬از جمله اینکه در یک نشریه تخصصی نفت حدود ‪ ۱۰‬سال سردبیر بود‪ .‬تسلط بسیار‬ ‫خوبی به زبان انگلیس��ی داشت و به دلیل تحصیل در رشته تاریخ و سیاست‪ ،‬به خوبی همه‬ ‫مس��ائل را بررسی می کرد‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۷۱‬بعد از فوت پدرش‪ ،‬برای همراهی و نگهداری‬ ‫مادر به ایران بازگشت‪ .‬ابتدا در روزنامه تهران تایمز مشغول کار شد که مدت کوتاهی بود‪.‬‬ ‫همزمان با راه اندازی روزنامه انگلیس��ی زبان ایران نیوز به عنوان معاون مدیرمس��ئول اغاز‬ ‫ب��ه کار کرد‪ .‬وی بحق یک��ی از بنیان گذاران روزنامه ایران نیوز ب��ود و همواره برای حفظ و‬ ‫ارتقای کیفیت ان روزنامه تالش می کرد‪ .‬بزرگمهر تا سال ‪ ۱۳۸۵‬در ایران نیوز کار کرد و به‬ ‫کرات گفته بود که ان سال ها را از بهترین روزهای عمر خود می داند‪ .‬در روزنامه ایران نیوز‪،‬‬ ‫نیروه��ای گوناگونی را ب��ا اصول حرفه ای روزنامه نگاری ام��وزش داد و با تکیه بر اخالق و‬ ‫صداقت معلم خوبی برای همکاران بود‪ .‬پس از تغییرات در مدیریت ایران نیوز‪ ،‬مهر ‪۱۳۸۵‬‬ ‫از ای��ن مجموعه جدا ش��د و به طور تمام وقت به همکاری با ش��بکه بین المللی تلویزیونی‬ ‫سی ان ان پرداخت و تا اخرین روز عمر نیز به همین کار ادامه داد‪ .‬شیرزاد بزرگمهر هنگام‬ ‫فوت همس��ر و فرزندی نداش��ت‪ ،‬ام��ا صفات اخالقی خوب و روحیه گرم��ش او را در تمام‬ ‫حلقه های دوس��تان‪ ،‬همکاران و اش��نایان صدرنشین کرده بود‪ .‬همه او را به محبت و صفا‬ ‫و صداقت می ش��ناختند‪ .‬به سبب ش��ناخت کافی از تاریخ و دنیای سیاست در هیچ گروه و‬ ‫حزبی عضویت نداشت و تا اخر هم خود را درگیر هیچ جناح و تفکر سیاسی نکرد‪ .‬او همواره‬ ‫بر وطن پرستی‪ ،‬ازادمنشی‪ ،‬صداقت‪ ،‬اخالق مداری و کالن نگری اصرار داشت و تا اخرین‬ ‫روزهای عمر نیز به همین اصول پایبند بود‪ .‬همیشه در خفا و عیان دستی بر کارهای خیر‬ ‫داش��ت و از رنج دیگران در عذاب بود‪ .‬اما مهم تری��ن خصلت حرفه ای بزرگمهر صداقت و‬ ‫وفاداری به اصول اخالقی در کار بود؛ چنانکه در اطالعیه تسلیت وزارت امور خارجه و اداره‬ ‫اخبار ریاست جمهوری هم به ان اشاره شده است‪ .‬او برای دوستان و اطرافیان همواره نماد‬ ‫نظم و تشخص و شیک پوشی بود‪ .‬در رفتار و معاشرت راحت بود؛ اما مقید به اصول اخالقی‬ ‫و انسانی‪ .‬وی عصر پنجشنبه‪ ۲۴ ،‬مرداد ‪ ۱۳۹۸‬در منزل خود بر اثر سکته قلبی درگذشت‪.‬‬ ‫فقدان او برای همه دوستان و اشنایان دور و نزدیکش یک ضایعه بزرگ خواهد بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬انعکاس صوت در کوه ‪ -‬پایتخت کره شمالی‬ ‫‪ -2‬ابشاری در ونزوئال ‪ -‬نفاق‪ ،‬اختالف و نوعی از خیمه ‪ -‬ماه میانی فصل پاییز‬ ‫‪ -3‬زیرک و هوشیار ‪ -‬سوگند ‪ -‬چوب دراز افقی برای نشستن پرندگان‬ ‫‪ -4‬موضوع و زمینه ‪ -‬از االت موس��یقی قدیمی ش��بیه به نی لبک ‪ -‬رش��ته‬ ‫موی ‪ -‬جایگاه خون در بدن‬ ‫‪ -5‬واحد شمارش احشام ‪ -‬نوعی درخت خاردار ‪ -‬ذوق ذاتی‬ ‫‪ -6‬ابزی قوی جثه ‪ -‬بی نظیر و تک‬ ‫‪ -7‬روکش کاهگلی بر بام و دیوار ‪ -‬گونه ای اشعه‬ ‫‪ -8‬از ضمایر پرسشی ‪ -‬اوای اعتراض گونه ‪ -‬سال به انگلیسی‬ ‫‪ -9‬با خوبی به جا ماند ‪ -‬افراد حیله گر‬ ‫‪ -10‬خط نیمگانی کره زمین ‪ -‬سقف مدور‬ ‫‪ -11‬نوعی اچار ‪ -‬پیوستگی و تداوم ‪ -‬پیش رو‬ ‫‪ -12‬اغشته به اب ‪ -‬مقام ممتاز ‪ -‬گنبد سلطانیه از اماکن دیدنی این استان‬ ‫است ‪ -‬احساسی ناخوشایند در معده‬ ‫‪ -13‬نی میان تهی ‪ -‬بخشی از پا ‪ -‬از انبیای الهی‬ ‫‪ -14‬پیشوا و مقتدا ‪ -‬برادر رستم تهمتن ‪ -‬عدد پنجم اعراب‬ ‫‪ -15‬التاری ‪ -‬مقامی در سفارتخانه‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬نویسنده روسی کتاب دکتر ژیواگو ‪ -‬پرهیز کردن‬ ‫‪ -2‬عامل انتقال صفات ارثی ‪ -‬هالل اول قمر ‪ -‬محکم و پابرجا‬ ‫‪ -3‬واحد طول س��نتی غیررس��می ‪ -‬نوشته معتبر ‪ -‬بعد از الفا ‪ -‬کویر مرکزی‬ ‫ایران‬ ‫‪ -4‬دردها و مصائب ‪ -‬قایق پارویی باریک و بلند در شهر روی اب ونیز‬ ‫‪ -5‬سخن غیرجدی ‪ -‬پادشاه هم دوره اصحاب کهف‬ ‫‪ -6‬پارلمان روسیه ‪ -‬واجب و ضروری‬ ‫‪ -7‬تراشه چوب ‪ -‬نیروها‬ ‫‪ -8‬تایید انگلیسی ‪ -‬حرف رودررو ‪ -‬سدی در استان خوزستان ‪ -‬از حروف ندا‬ ‫‪ -9‬برگه کاغذ ‪ -‬از رنگ های گروه قرمز‬ ‫‪ -10‬معدوم و ناپدید ‪ -‬نوعی نشریه‬ ‫‪ -11‬صیاد ابزی ‪ -‬با «هوی» اید‬ ‫‪ -12‬کلمه انتخاب ‪ -‬دارای انواع مختلف ‪ -‬محافظ سرانگشت‬ ‫‪ -13‬خودداری و سرپیچی کردن ‪ -‬دست اموز ‪ -‬گوشه دور از مزاحمت ‪ -‬حشره‬ ‫خون مکنده‬ ‫‪ -14‬سرسلسله افشاریه ‪ -‬توان اخر ‪ -‬دورنگ (سیاه و سفید)‪ -‬درخت انگور‬ ‫‪ -15‬از گیاهان دارویی برای درمان ماالریا ‪ -‬النه زنبوری مفید‬ ‫دو ش��رکت «س��ی بی اس» و‬ ‫«ویاک��وم» پس از ماه ها مذاکره‬ ‫س��رانجام ادغام ش��دند و از این‬ ‫پس با نام «ویاکوم سی بی اس»‬ ‫به فعالیت خود ادامه می دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا این دو شرکت‬ ‫رس��انه ای که هر دو در زمینه س��اخت تولیدات تلویزیونی‪ ،‬س��ینمایی‬ ‫و تبلیغات��ی فعال هس��تند از این پس باعنوان «ویاکوم س��ی بی اس» و‬ ‫مدیریت «باب باکیش» مدیر پیش��ین شرکت ویاکوم فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه این ادغام ارزش این ش��رکت به ‪ ۳۰‬میلیارد دالر می رس��د‪.‬‬ ‫«الیزابت وارن» سناتور امریکایی ماساچوست که درحال حاضر پیشتاز‬ ‫نامزدهای دموکرات انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکاست در واکنش‬ ‫به ادغام دو ش��رکت بزرگ رسانه ای «سی بی اس» (‪ )CBS‬و «ویاکوم»‬ ‫(‪ )Viacom‬ابراز نگرانی کرده که این ادغا م بزرگ تاثیرات منفی چون‬ ‫تعدیل گس��ترده کارکنان و ایجاد انحصار در کسب وکار رسانه ای داشته‬ ‫باشد و وزارت دادگستری باید توجه دقیقی به این موضوع کند‪ .‬باوجود‬ ‫اینکه ادغام شرکت های دیزنی و فاکس قرن بیستم به دلیل همپوشانی‬ ‫دپارتمان ها موجب تعدیل تعداد زیادی از نیروهای کمپانی فاکس شد‪،‬‬ ‫ادغام «س��ی بی اس» و «ویاکوم» ریسک کمتری برای کارکنان خواهد‬ ‫داش��ت چراکه این دو ش��رکت هر یک تولیدات منحص��ر به فرد خود را‬ ‫دارند‪ .‬ش��رکت «ویاکوم س��ی بی اس» هم اکنون در مجموع س��فارش‬ ‫ساخت ‪ ۷۵۰‬سریال تلویزیونی را دارد‪ .‬نتفلیکس‪ ،‬امازون و دیزنی پالس‬ ‫که قرار است امسال به طور رسمی فعالیت خود را اغاز کنند از مهم ترین‬ ‫رقیبان شرکت «ویاکوم سی بی اس» هستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ش��هرهای گوناگون ایران با برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫انف��رادی و گروهی میزبان هنرمن��دان و عالقه مندان به‬ ‫هنر هس��تند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫این هفت��ه تعدادی از‬ ‫گالری های شهرهای گوناگون ایران پذیرای هنرمندان‬ ‫بومی یا مهمان هس��تند ت��ا اثار خود را در ش��اخه های‬ ‫مختلف هنرهای تجس��می در معرض دید عالقه مندان‬ ‫به هنر قرار دهند‪.‬‬ ‫گالری امروز‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی علیرضا‬ ‫چلیپا تا ‪ ۲۸‬مرداد در گالری امروز برپاست‪ .‬عالقه مندان‬ ‫می توانند به نش��انی ابش��ار دوم‪ ،‬کوچه فرشید‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ۳۲۴‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گالری سرادی پور‪ ،‬خوزستان‪ :‬نمایشگاه نقاشی مسلم‬ ‫خضری با نام «همچنان دوره می کنیم‪ »...‬تا ‪ ۷‬ش��هریور‬ ‫در گالری سرادی پور به نشانی ماهشهر‪ ،‬ناحیه صنعتی‪،‬‬ ‫روبه روی باش��گاه پاکروان‪ ،‬س��اختمان ندا‪ ،‬طبقه سوم‬ ‫برپاست‪.‬‬ ‫گالری اکنون‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه طراحی حمیدرضا‬ ‫خس��روانی با نام «ون��ی کالرز» تا ‪ ۳۰‬م��رداد در گالری‬ ‫اکنون برپاس��ت‪ .‬این گالری در خیاب��ان خاقانی‪ ،‬کوچه‬ ‫افشین (‪ ،)۱۴‬بن بست حریر‪ ،‬شماره ‪ ۹‬قرار دارد‪.‬‬ ‫گالری نگرش‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایشگاه گروهی نقاشی و‬ ‫چندرسانه ای «سلفپرتره» تا ‪ ۲۹‬مرداد در گالری نگرش‬ ‫به نشانی خیابان خاقانی‪ ،‬مابین وحید و خواجه پطرس‪،‬‬ ‫نبش بن بست شماره ‪( ۳۰‬شهپر)‪ ،‬شماره ‪ ۳۹۴‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری صفر‪-‬ی�ک‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه فیلم‪-‬ویدئو‬ ‫ابراهیم خبازی با نام «گوش��ه ها» تا ‪ ۲۸‬مرداد در گالری‬ ‫صفر‪-‬یک به نشانی اصفهان‪ ،‬مرداویج‪ ،‬استقالل شمالی‪،‬‬ ‫نبش کوچه ‪ ،۱۷‬شماره ‪ ۶۱‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری نارنج‪ ،‬شیراز‪ :‬نمایشگاه طراحی محمد اکبران‬ ‫ب��ا نام «فوگوراتی��و فراواقع گرا» تا ‪ ۲۹‬م��رداد در گالری‬ ‫هنرهای معاصر اصفهان به نش��انی خیابان استانداری‪،‬‬ ‫موزه هنرهای معاصر برپاست‪.‬‬ ‫م�وزه هنرهای معاص�ر‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه اثار ‪۳۲‬‬ ‫هنرمند هنرهای تجس��می برای ادای احت��رام به زاون‬ ‫قوکاس��یان ت��ا ‪ ۲۵‬ش��هریور در موزه هنره��ای معاصر‬ ‫اصفهان به نش��انی خیابان اس��تانداری‪ ،‬موزه هنرهای‬ ‫معاصر برپاست‪.‬‬ ‫نگارخان�ه طور‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه اث��ار نگارگری‬ ‫زه��را جعفری با نام «طی��ران ادمیت ‪ »۲‬ت��ا ‪ ۲۹‬مرداد‬ ‫به نش��انی اصفهان‪ ،‬خیابان هاتف‪ ،‬کوی مش��یر‪ ،‬ابتدای‬ ‫کوی هارونیه‪ ،‬خانه تاریخی مشیرالملک‪ ،‬نگارخانه طور‬ ‫برپاست‪.‬‬ ‫نگارخانه س�روناز‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایش��گاه چاپ دستی‬ ‫اث��ار ف��رح اصولی تا اول ش��هریور در نگارخانه س��روناز‬ ‫ب��ه نش��انی خیاب��ان قصردش��ت‪ ،‬بع��د از کوچ��ه ‪۸۸‬‬ ‫برپاست‪.‬‬ ‫گالری پیرسوک‪ ،‬شیراز‪ :‬نمایشگاه اثار ایدا روزبیانی با‬ ‫نام «میان گاه» تا ‪ ۵‬شهریور در گالری پیرسوک به نشانی‬ ‫خیابان رودکی‪ ،‬انتهای کوچه ‪ ،۴‬س��مت چپ‪ ،‬ش��ماره‬ ‫‪ ۱۳‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری زی‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایشگاه گروهی نقاشی «انسان‬ ‫سال باد» با اثاری از اشکان امامی‪ ،‬سعید صابری‪ ،‬هومان‬ ‫ص��دری و حبیب��ه هنرور تا ‪ ۸‬ش��هریور در گالری زی به‬ ‫نشانی ش��یراز‪ ،‬مجموعه فرهنگی س��ینمایی هنر شهر‬ ‫افتاب‪ ،‬مجتمع خلیج فارس‪ ،‬بلوک ‪ ۷‬برپاست‪.‬‬ ‫گال�ری هان‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایش��گاه گروهی نقاش��ی‬ ‫«چهارس��و» ب��ا اثاری از نیکس��ا افراس��یابی‪ ،‬پریس��ا‬ ‫جهانش��اهی‪ ،‬صدف صادقی و عسل مرزبان تا ‪ ۴‬شهریور‬ ‫در گالری هان به نشانی انتهای خیابان عفیف اباد‪ ،‬نبش‬ ‫کوچه ‪ ،۱۹‬ساختمان ‪ ،۱۵۶‬زیرزمین برپاست‪.‬‬ ‫دو غول رسانه ای جهان ادغام شدند‬ ‫عل��ی را دیدم و داد زدم‪« :‬حاجی! حاجی!» علی‬ ‫از بین جمعیت صدای من را ش��نید و به س��متم‬ ‫دوید‪ .‬وقتی نزدیک ش��د‪ ،‬دس��تش را گرفتم‪ .‬علی‬ ‫حسابی قرمز و خجالت زده شده بود‪ .‬گفت‪« :‬خانم‬ ‫نکن‪ ،‬زش��ته‪ .‬ابروم را بردی جلوی دوس��تام‪ ».‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬صدیقه خارا همسر ازاده «مهرعلی‬ ‫دس��تجردی» است‪ .‬او در خاطره ای روایت می کند‪ :‬خبر اس��ارت علی را از رادیو شنیدیم‬ ‫و همین طور خبر ازادی اش را‪ .‬یک لحظه به س��ال های انتظار برگش��تم؛ روزهایی که دلم‬ ‫تنگ و چش��مانم از دوری علی گریان بود‪ .‬باورم نمی ش��د؛ یعنی دوره تنهایی و اندوه تمام‬ ‫ش��د؟! تنها سجده ش��کر می توانس��ت کمی از هیجان ان لحظه ها کم کند‪ .‬مادر شوهرم‬ ‫قلبش گرفته بود و نفس نفس می زد‪ .‬پدر علی هم مدام تسبیح را دور دستش می چرخوند‬ ‫و می گفت‪« :‬الهی ‪ ۱۰۰‬هزار مرتبه ش��کر‪ ».‬هم��ه را باخبر کردیم‪ .‬فردایش‪ ،‬جلوی منزل‪،‬‬ ‫صفی از اقوام و دوستان برای چراغانی و مهیاکردن بساط استقبال جمع شده بودند‪ .‬خانه‬ ‫از شیرینی و گل پر شده بود‪ .‬چون اطالع دقیقی از لحظه ورود ازاده ها به کشور نداشتیم‪،‬‬ ‫هر ثانیه منتظر خبری از هالل احمر بودیم تا بگویند کی باید به استقبال ش��ان برویم‪ .‬تنها‬ ‫چیزی که ان روز انتظارش را داش��تم‪ ،‬خبر بازگشت علی بود‪ ،‬اما انگار حکمت خدا به این‬ ‫بود که باز هم امتحانم کند‪ .‬در شادی و اماده کردن وسایل استقبال بودیم که دایی ام زنگ‬ ‫زد و گفت‪« :‬صدیقه جان! یک چیزی میگم ناراحت نشی ها! همه ازاده ها اومدن اما خبری‬ ‫از علی نیس��ت!» نمی خواستم تسلیم حرف دایی بش��وم و قبول کنم علی برنمی گردد‪ .‬با‬ ‫بغض شکس��ته گفتم‪« :‬دایی با من ش��وخی نکن! علی برمی گرده م��ن مطمئنم! به امید‬ ‫همچین روزی صبر کردم‪ ».‬از ش��دت ناراحتی و فش��ار عصبی ضعف کردم‪ .‬گوشی تلفن‬ ‫از دس��تم افتاد‪ .‬همه چیز دور س��رم می چرخید‪ .‬پدر و مادرش بر س��ر خودشان می زدند‪.‬‬ ‫برادران علی هم به گریه افتادند‪ .‬برای کس��ی باورپذیر نبود‪ .‬صدای تیک تیک س��اعت هم‬ ‫برای��م دلخراش بود؛ هم��ه مانده بودند چه کار کنند‪ .‬فردای ان روز‪ ،‬یکی از برادرهای علی‬ ‫پیش��نهاد داد دنبالش برویم‪ .‬ش��اید هالل احمر و سپاه خبری داش��ته باشند‪ .‬بعد از کلی‬ ‫پرس وجو معلوم شد علی را با یک گروه به قرنطینه بردند‪ .‬با این خبر همه یک نفس راحت‬ ‫کش��یدند‪ .‬قرار شد به زیارت حرم امام (ره) بروند‪ .‬برادرم ماشین داشت‪ .‬سریع به دنبال ما‬ ‫امد و تا جایی که ظرفیت داش��ت سوار شدیم و به سمت حرم رفتیم‪ .‬حال واحوال ان شب‬ ‫را نمی ش��ود توصیف کرد‪ .‬تکلیف خودم را نمی دانستم‪ .‬یک لحظه می خندیدم؛ دقیقه ای‬ ‫دیگر گریه می کردم‪ .‬همه هیجان زده بودند‪ 8 .‬سال زمان کمی برای دوری و تنهایی نبود‪.‬‬ ‫جمعیت زیادی داخل حرم جمع بودند‪ .‬همه ازادگان یک شکل بودند؛ الغر و سیاه‪ .‬چشمم‬ ‫ناخواس��ته ب��ه یک جمع از ازادگان افتاد‪ .‬علی را دی��دم و داد زدم‪« :‬حاجی! حاجی!» علی‬ ‫از بین جمعیت صدای من را ش��نید و به سمتم دوید‪ .‬وقتی نزدیک شد‪ ،‬دستش را گرفتم‪.‬‬ ‫علی حس��ابی قرمز و خجالت زده شده بود‪ .‬گفت‪« :‬خانم نکن‪ ،‬زشته‪ .‬ابروم را بردی جلوی‬ ‫دوس��تام‪ ».‬اما گوش��م بدهکار نبود‪ .‬می خواستم دستانش را بگیرم تا مرهم دل شکسته ام‬ ‫باشد‪ .‬پدرش هم امد‪ .‬هر کسی به شیوه خودش شادمانی می کرد‪.‬‬ ‫ا زادگی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫سجده شکر بر خاک میهن‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!