روزنامه صمت شماره 1355 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1355

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1355‬پیاپی ‪2673‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫دستور فرمایید مدیران تان ‬ ‫کارنامه ارائه کنند‬ ‫‪2‬‬ ‫نهضت سالن سازی با سینمای امید‬ ‫ابررایانه ای‬ ‫برای کشف قیمت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫افزایش تعامل دولت با تشکل های بازار‬ ‫‪9‬‬ ‫گام های مثبت بانک مرکزی در حوزه ارز‬ ‫‪11‬‬ ‫عملکرد دولت در صنایع فوالدی مثبت بوده است‬ ‫‪5‬‬ ‫صنعت خودرو با «فرمان» دولتی به کجا می رود؟‬ ‫‪3‬‬ ‫سیاست های ارزی نقطه مبهم در کارنامه دولت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫اسیر «وعده درمانی»‬ ‫‪13‬‬ ‫تدبیردر نیمه راه‬ ‫‪15‬‬ ‫دولت حمل ونقل ریلی را رها نکند‬ ‫انتخابات مجلس‬ ‫ و صنعت خودرو‬ ‫ بازیگری بخش خصوصی‬ ‫در اکتشافات‬ ‫تصمیم گیران دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫جوابگوی فساد باشند‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪7‬‬ ‫معادن‪ ،‬سنگ زیرین تقابل دولت و بخش خصوصی‬ ‫‪6‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1355‬‬ ‫پیاپی ‪2673‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫هفت��ه دولت‪ ،‬بهانه خوبی برای س��وال کردن از دول��ت و دولتیون و بهترین‬ ‫فرصت برای مدیرانی است که عالقه ای به پاسخگویی به ملت دارند‪.‬‬ ‫باید از هم اکنون‪ ،‬روزنامه نگاران در رس��انه ها به نمایندگی از مردم بخواهند‬ ‫که دولتیون در چند ماه باقی مانده‪ ،‬کارنام ه ‪۶‬س��ال خ��ود را با امار های دقیق‬ ‫ارائه کنند‪.‬‬ ‫باید منتقدان‪ ،‬اس��تادان دانشگاه و روزنامه نگاران جسور بدون ترس و واهمه‬ ‫به میدان نقد بیایند‪ .‬باید کارنامه دولتمردان‪ ،‬مدیران ارش��د‪ ،‬وزیران‪ ،‬مدیران‬ ‫عامل و مدیران کل به بحث کشیده شود‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫از ‪ ۱۴۶۰‬روز دولت دوم جنابعالی‪۷۴۹ ،‬روز گذشته و ‪ ۷۱۱‬روز بیشتر باقی‬ ‫نمانده اس��ت؛ اجازه دهید کمی بی رودربایس��تی تر با هم صحبت کنیم؛ چون‬ ‫روزها سریع می گذرند و انچه می ماند بخشی از ارزوهای ملتی است که ‪ ۸‬سال‬ ‫جنگ و ‪ ۴۰‬س��ال تحریم را تجربه کرده اس��ت تا در دولت تدبیر و امید بتواند‬ ‫نفسی به راحتی بکشد که نکشید‪.‬‬ ‫‪ ۲‬سال و چند روز از دولت دوم تدبیر و امید سپری شده است؛ انچه در دولت‬ ‫اول امید بود‪ ،‬به ناامیدی تبدیل ش��د و انچه به ظاهر با تدبیر کاش��ته شده بود‪،‬‬ ‫با بی تدبیری درو شد‪.‬‬ ‫افزایش رشد چند درصدی اقتصاد کشور و کاهش تورم چهل وچنددرصدی‬ ‫دول��ت نهم و دهم‪ ،‬راه اندازی کمی بخش صنعت و معدن و نفت و گاز و از همه‬ ‫مهم ت��ر کنترل ارز و حف��ظ ارزش ریال در دولت اول‪ ،‬ب��ا تغییرات دولت دوم‬ ‫جنابعالی و بی خردی کامل بانک مرکزی‪ ،‬یک باره همه رش��ته های تدبیر شده‬ ‫را پنبه و امید ایجاد ش��ده از سال ها مذاکره و خوشحالی برجامی را به ناامیدی‬ ‫مطلق تبدیل کردند‪.‬‬ ‫گرانی های پی درپ��ی‪ ،‬اختالس‪ ،‬زدوبند و دزدی ها‪ ،‬فکر و اندیش��ه مردم را‬ ‫به بازی گرفت‪.‬‬ ‫سقوط اخالق و پایبند نبودن به منافع ملی‪ ،‬تک خوری و اینده نگری فردی‬ ‫با دس��ت اندازی به بیت المال‪ ،‬اس��تفاده از رانت و اطالع��ات محرمانه دولتی‪،‬‬ ‫بکارگیری اقازاده ها‪ ،‬برادران و خواهران و دامادها و عروس ها و توجه به توصیه‬ ‫عمه و خاله و مدیریت فامیلی و ادامه تفکر خودی و نخودی‪ ،‬باعث ش��ده امروز‬ ‫از حس یکدلی مردم با دولت و دولتیون کاسته شود‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫هفته دولت فرصت خوبی است که با اطالعات صحیح و باورپذیر و صداقت و‬ ‫راستگویی‪ ،‬دیوار ناباوری ایجاد شده در ذهن مردم را تخریب و روابط بین مردم‬ ‫و دولت را بازس��ازی کنید‪ .‬این هفته فرصت گرانبهایی اس��ت تا هیات دولت‪،‬‬ ‫مدیران عامل‪ ،‬مدیرکل ها‪ ،‬رئیس��ان اداره ها و هزاران کارمند صدیق و باشرف‬ ‫دولت که سالم مانده اند‪ ،‬از کارنامه و شرافت کاری خود دفاع کنند‪.‬‬ ‫وقت ان است که کارنامه ارائه شود‪ .‬یک ضرب المثل قدیمی می گوید هرجا‬ ‫کار اس��ت‪ ،‬کارنامه است‪ ،‬اگر گندمی کاشته شده‪ ،‬درو کنید‪ .‬اگر دولت مدعی‬ ‫کار است‪ ،‬دستور فرمایید همه وزیران در این شهریور ‪ ۱۳۹۸‬کارنامه واقعی را‬ ‫ارائه کنند و اماده بحث و گفت وگو و مناظره باشند‪ .‬به خبرنگاران وقت بدهند‬ ‫و گفت وگوهای تخصصی برگزار کنند‪ ،‬خبرنگاران گاهی یک س��ال در انتظار‬ ‫وقت چنددقیقه ای برخی مسئوالن شما می مانند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫مگر می شود ‪ 6‬سال مسئول و مدیر بود و کارنامه ای ارائه نکرد؟‬ ‫مگر می شود ‪ 6‬سال مدیرعامل بود و گامی به جلو حرکت نکرد؟‬ ‫مگر می شود سازمانی را بعد از ‪ 6‬سال‪ ،‬ضعیف تر‪ ،‬نادان تر‪ ،‬کم کارتر تحویل داد؟‬ ‫مگر می شود با امار تقلبی‪ ،‬هر موضوعی را ماستمالی کرد؟‬ ‫مگر می شود همیشه گناه را به گردن این و ان انداخت؟‬ ‫مگر می شود همیشه به ترامپ فحش داد؟‬ ‫مگر می شود وجود مدیریت های کوتوله را در این دولت نادیده گرفت؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫جم��ع کردن ده بیس��ت نفر بله قربان گو و س��رجنبان در کنار یک مدیریت‬ ‫عالی‪ ،‬راه نجات سازمان ها‪ ،‬نهاد ها و وزارتخانه ها نیست‪.‬‬ ‫وجود افراد حسود و توطئه گر در کنار مدیران دهن بین‪ ،‬کم سواد و نادان راه‬ ‫نجات مدیریت های عالی نیست‪.‬‬ ‫ش��رایط مدیریت کش��ور بحرانی اس��ت‪ ،‬سال هاست همه دلس��وزان این‬ ‫س��رزمین فریاد می زنند که مهم ترین مشکل کشور مدیریت است‪ ،‬متاسفانه‬ ‫این فریاد ها در حد یادداش��ت های روزنامه ای و انتش��ار یک کتاب و دو مقاله‬ ‫و چن��د س��خنرانی باقی می ماند‪ .‬باید ب��رای مدیریت فکر اساس��ی کرد؛ باید‬ ‫انتصاب ها با توجه به تخصص و تجربه انجام شود؛ باید از تحصیلکرده ارتباطات‬ ‫برای روابط عمومی استفاده کرد نه دامپزشک‪ ،‬برای اقتصاد باید از تحصیلکرده‬ ‫اقتصاد بهره برد نه مهندس‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫مگر می شود برای بیماری های انسانی به متخصص دامپزشکی مراجعه کرد؟‬ ‫در این روزگار که تخصص حرف اول را می زند‪ ،‬برای ناراحتی ش��بکیه چشم‬ ‫به متخصص ش��بکیه و برای ناراحتی عنبیه چش��م به ج��راح عنبیه مراجعه‬ ‫می کنند‪ .‬چشم پزشک عمومی برای تشخیص عمومی و شماره عینک انتخاب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫دوران دانش ابن س��ینایی گذش��ته اس��ت که یک نفر هم نجوم بداند و هم‬ ‫درمان کند و هم کشاورزی انجام دهد‪.‬‬ ‫سال هاس��ت که دوران تخصص اغاز شده اس��ت‪ ،‬مهندسان هنوز دست از‬ ‫س��ر علوم انس��انی و تجربی برنمی دارند‪ ،‬مدیریت یک دانش است؛ علم است‪،‬‬ ‫مدیریت تجربه می خواهد‪ ،‬مدیریت س��واد است؛ کتاب خواندن است؛ با مردم‬ ‫بودن است‪ ،‬مدیریت تئاتر رفتن‪ ،‬فیلم دیدن‪ ،‬نمایشگاه نقاشی رفتن‪ ،‬موسیقی‬ ‫گوش کردن‪ ،‬نان خریدن‪ ،‬بازار میو هو تره بار را دیدن‪ ،‬تاکسی و مترو سوار شدن‪،‬‬ ‫روزنامه خواندن‪ ،‬زباله جم ع کردن‪ ،‬حساب وکتاب بلد بودن‪ ،‬سفر رفتن و گوش‬ ‫کردن است؛ مدیریت روز‪ ،‬نیاز کشور است‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫یک ب��ار در هی��ات دولت س��وال کنید‪ ،‬اخری��ن کتابی که اعض��ای دولت‬ ‫خوانده ان��د‪ ،‬اخرین فیلم��ی که دیده اند‪ ،‬اخرین تئاتری ک��ه رفته اند‪ ،‬اخرین‬ ‫خریدی که کرده اند‪ ،‬چه نام داشته یا چه وقت بوده است؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫پایان خط نزدیک اس��ت‪ ،‬لطفا به مدیران خود دس��تور فرمایید گزارش کار‬ ‫را ارائه دهند!‬ ‫در بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ما در خدمت هستیم‪.‬‬ ‫چرا بنگاهداری مبتنی بر رانت در حال رواج است؟‬ ‫محس�ن جالل پور‪ ،‬کارش�ناس و فعال‬ ‫اقتص�اد‪ :‬حجم اعداد و ارقامی که این روزها‬ ‫درباره فس��اد برخ��ی چهره های سیاس��ی‪-‬‬ ‫اقتصادی مطرح می ش��ود‪ ،‬تکان دهنده است‪.‬‬ ‫غیرقاب��ل تصور اس��ت که ف��ردی از راه های‬ ‫قانونی به چنین ارقامی نزدیک شود‪ .‬اعدادی‬ ‫که هوش از سر انسان می برند به جای خود‪،‬‬ ‫اقتصاد ایران این روزها به ازمایشگاهی تبدیل‬ ‫ش��ده که می ش��ود در ان به تماش��ای انواع‬ ‫بازی های مجرمانه اقتصادی نشس��ت‪ .‬انچه‬ ‫این روزه��ا در دادگاه ها می گذرد فقط بخش‬ ‫اشکار فساد گسترده در ساختار اقتصاد ایران‬ ‫اس��ت که امیدواریم مبارزه ب��ا ان ادامه پیدا‬ ‫کند اما این یک واقعیت است که نهاد قضایی‬ ‫و سایر س��ازمان های تصمیم گیر باید فکری‬ ‫به حال سیاس��ت هایی کنند که فسادافرین‬ ‫هستند‪ .‬این واقعیت را باید پذیرفت که فساد‪،‬‬ ‫زدوبند و رشوه مانند موریانه در حال خوردن‬ ‫پایه های نظام اداری کش��ور اس��ت و به نظر‬ ‫می رسد این ساختار معیوب جز تولید و خلق‬ ‫فسادهای بزرگ هیچ خروجی ندارد چون تا‬ ‫زمانی که سیاست های مبتنی بر توزیع منابع‬ ‫چندقیمتی و اعطای مجموعه ای از مجوزهای‬ ‫اقتصادی ازسوی مدیران دولتی‬ ‫ادام��ه پیدا کند‪ ،‬فس��اد کاهش‬ ‫پی��دا نخواه��د ک��رد‪ .‬رقابت بر‬ ‫س��ر دریافت انواع رانت و منابع‬ ‫چندقیمت��ی باعث ش��ده گاهی‬ ‫بنگاه ه��ا فکر کنند بهتر اس��ت‬ ‫به جای ت�لاش ب��رای بازاریابی‬ ‫و افزای��ش به��ره وری یا با برخ��ی از مدیران‬ ‫مستقر دولتی طرح دوستی بلندمدت بریزند‬ ‫یا سراغ برخی از مدیران بازنشسته اما با نفوذ‬ ‫دولت��ی بروند تا در چانه زنی با دولت دس��ت‬ ‫باال را داشته باشند‪ .‬دلیل بکارگیری رسمی و‬ ‫غیررسمی سیاستمداران و دالالن سیاسی و‬ ‫افراد ذی نفوذ ازسوی برخی بنگاه های ایرانی‬ ‫این اس��ت که می خواهن��د در چانه زنی برای‬ ‫دریافت رانت از قافله عق��ب نمانند‪ .‬بدترین‬ ‫عارضه این اس��ت که فس��اد در نظام اداری‬ ‫باعث ش��ده بنگاه های س��الم نیز به بیماری‬ ‫دچ��ار ش��وند‪« .‬رابرت لیت��ان» و «ایان هث‬ ‫وی» دو اقتصاددان‪ ،‬در مقاله ای که در مجله‬ ‫هاروارد بیزینس منتش��ر کرده ان��د به نتایج‬ ‫نگران کننده ای دست یافته اند‪ .‬انها معتقدند‬ ‫پیون��د سیاس��تمداران فاس��د و بنگاهداران‬ ‫رانت ج��و هر روز محکم تر می ش��ود‬ ‫و ش��مار فعاالن اقتص��ادی رانت جو‬ ‫در ح��ال افزای��ش م��داوم اس��ت‪.‬‬ ‫بنگاهداران��ی که از نفوذ ش��ریکان‬ ‫سیاس��ی خ��ود اس��تفاده می کنند‬ ‫ت��ا از رانت های اقتص��ادی بهره مند‬ ‫ش��وند حتی در اقتصادهای مبتنی‬ ‫بر س��رمایه داری هم نگرانی ایج��اد کرده اند‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر‪ ،‬رابرت لیت��ان و ایان هث وی‬ ‫به این نتیجه رس��یده اند که کارافرینی مولد‬ ‫ک��ه با خل��ق محصوالت و خدم��ات جدید و‬ ‫بهتر برای همگان ثروت افرینی می کند رو به‬ ‫زوال اس��ت‪ .‬در ایران هم این رابطه به اشکال‬ ‫گوناگون بیان ش��ده اس��ت‪ .‬از جمله مسعود‬ ‫نیل��ی اعتقاد دارد چنانچ��ه نظام خلق ثروت‬ ‫ی��ا همان بنگاه��داری اقتص��ادی‪ ،‬در تملک‬ ‫نظ��ام خلق قدرت و حکمرانی سیاس��ی قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬فجایع بزرگ رفاهی ناش��ی از فساد و‬ ‫ناکارایی به وجود خواه��د امد‪ .‬به گفته دکتر‬ ‫نیلی‪ ،‬نظام کس��ب وکار و بنگاه��داری‪ ،‬نظام‬ ‫خلق و انباش��ت «ثروت» اس��ت ک��ه در ان‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان محص��والت رقابت��ی تولید‬ ‫می کنند؛ بنابرای��ن همواره در معرض تهدید‬ ‫ازجان��ب رقیب��ان بالفعل و بالق��وه خود قرار‬ ‫دارند‪ .‬س��ود و زیان و ورشکستگی و تعطیلی‬ ‫و همزمان راه اندازی کس��ب وکارهای جدید‪،‬‬ ‫در ذات کارک��رد ای��ن نظ��ام ق��رار دارد‪ .‬در‬ ‫مرتبه ای باالتر نس��بت به نظام کس��ب وکار‪،‬‬ ‫نظام سیاس��ی قرار دارد که در ان‪« ،‬قدرت»‬ ‫سیاس��ی خلق و حفاظت می شود‪ .‬این نظام‬ ‫خالف نظام کسب وکار‪ ،‬محصولی انحصاری و‬ ‫جمعی تولید می کند‪ ،‬به همین دلیل تجربه‬ ‫بش��ری به این نتیجه رس��یده که الزم است‬ ‫انواع مراقبت ها و نظارت های عمومی مبتنی‬ ‫بر ش��فافیت و پاسخگویی در ان تعبیه شود؛‬ ‫به گونه ای که قدرت سیاس��ی در نتیجه این‬ ‫انحصار ذاتی‪ ،‬فاس��د‪ ،‬تنبل و فربه نشود‪ .‬این‬ ‫تجربه بس��یار پرهزینه همچنین نشان داده‬ ‫هرچه بنگاهداری به سیاست نزدیک تر شود‪،‬‬ ‫سیاس��تمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و‬ ‫هرچه سیاست به بنگاهداری نزدیک تر شود‪،‬‬ ‫بنگاهداری از کارای��ی فاصله خواهد گرفت؛‬ ‫بنابرای��ن سیاس��ت زدایی از اداره بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی به ضرورت��ی تعیین کننده تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬شرط الزم برای غیرسیاسی اداره‬ ‫شدن بنگاه ها‪ ،‬خصوصی بودن انها است‪.‬‬ ‫ابررایانه ای برای کشف قیمت‬ ‫عل�ی فرحبخش‪ ،‬اقتص�اددان‪« :‬خانه‬ ‫دایی یوسف» کتاب اتوبیوگرافی بی نظیری‬ ‫اس��ت از یکی از اعض��ای پروپاقرص حزب‬ ‫توده ایران که پس از مدت ها زندگی مخفی‬ ‫تصمی��م می گیرد به ط��ور غیرقانونی از مرز‬ ‫خارج ش��ود و خود را به مدینه فاضله ای به‬ ‫نام اتحاد جماهیر ش��وروی سوسیالیس��تی‬ ‫برس��اند‪ .‬وی در سراس��ر کت��اب توضی��ح‬ ‫می دهد ک��ه چگونه در تجربه ه��ای روزانه‬ ‫خ��ود درمی یاب��د انچه در ذه��ن پرورانده‪،‬‬ ‫چیزی جز یک کاخ پوشالی نبوده است‪.‬‬ ‫از جمل��ه روزی ک��ه تمام ش��هر را برای‬ ‫یافتن یک تیغ ریش تراش زیر و رو می کند‪،‬‬ ‫ام��ا اث��ری از ان پیدا نمی ش��ود‪ .‬ازس��وی‬ ‫دیگ��ر مردانی را می بیند ک��ه هر روز صبح‬ ‫با اصالح کامل به س��وی مح��ل کار خویش‬ ‫روان هس��تند‪ .‬ب��رای وی پرس��ش بزرگی‬ ‫مطرح می شود که اگر تیغ ریش تراش نایاب‬ ‫است‪ ،‬چگونه هر روز صدها فرد اصالح کرده‬ ‫را در خیاب��ان می بیند و اگر این کاال تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬چرا هیچ اث��ری از ان در مغازه ها‬ ‫نیست‪ .‬سرانجام به پاسخ این معمای بزرگ‬ ‫پی می برد‪ .‬تیغ ریش تراش کاالیی است که‬ ‫ازس��وی دولت قیمت گذاری ش��ده و هیچ‬ ‫فروش��نده ای حاض��ر نیس��ت ان را به نرخ‬ ‫مص��وب دولتی ارائه کند‪ .‬س��رانجام ادرس‬ ‫بازار سیاه را می یابد‪.‬‬ ‫س��خنگوی محترم هی��ات دولت چندی‬ ‫پیش از ارائه اپلیکیش��نی خبر‬ ‫داد که ن��رخ مصوب ‪ ۱۰۰‬کاال‬ ‫را در اختیار مردم قرار می دهد‬ ‫و خریداران در صورت مشاهده‬ ‫هرگون��ه مغایرتی با قیمت های‬ ‫اعالم ش��ده‪ ،‬می توانن��د مراتب‬ ‫ش��کایت خود را به طور انالین‬ ‫در اختی��ار مراج��ع ذی رب��ط ق��رار دهند‪.‬‬ ‫نخستین پرسش��ی که در این زمینه مطرح‬ ‫می ش��ود ان اس��ت ک��ه اگر کف و س��قف‬ ‫قیمت های اعالم��ی در محدوده قیمت های‬ ‫بازار هس��تند‪ ،‬ازاساس چه فایده ای بر اعالم‬ ‫قیمت ه��ا از طری��ق نرم افزار مترتب اس��ت‬ ‫و اگ��ر قیمت های اعالمی خ��ارج از حدود‬ ‫قیمت های ب��ازار هس��تند‪ ،‬چگونه می توان‬ ‫عرضه کنندگان را ملزم کرد که چوب حراج‬ ‫به مایملک خود بزنند‪.‬‬ ‫خاطرم هست چند سال پیش برای خرید‬ ‫ماهی اوزون برون به بازار ماهی فروش ها در‬ ‫یکی از ش��هرهای ش��مالی کش��ور مراجعه‬ ‫کردم‪ .‬از یکی از فروش��ندگان پرسیدم‪« :‬اقا‬ ‫اوزون برون دارید؟» پاس��خ داد‪« :‬چه خبره‬ ‫اینق��در داد می زنی‪ ،‬بیا جل��و یواش حرف‬ ‫بزن‪ ».‬گفتم‪« :‬مگه کاالی ممنوعه می خوام‬ ‫بخرم‪ ».‬گفت‪« :‬ممنوعه نیست؛ اما تعزیراتی‬ ‫اس��ت‪ ».‬خالصه ادرس کوچه بن بستی در‬ ‫حوالی ب��ازار ماهی فروش ها را داد و پس از‬ ‫انجام معامله‪ ،‬من با یک کیسه سیاه رهسپار‬ ‫محل سکونت شدم‪.‬‬ ‫پیش از انکه مس��ئوالن کش��ور‬ ‫ای��ن نرم افزار رایان��ه ای را طراحی‬ ‫کنند‪ ،‬سال هاس��ت که ابررایانه ای‬ ‫در جه��ان به نام نظ��ام بازار وجود‬ ‫دارد که ب��ا میلیون ها حس��گر در‬ ‫مناط��ق جغرافیایی گوناگون اقدام‬ ‫به تخصی��ص منابع می کند‪ .‬ای��ن ابررایانه‬ ‫قادر است این عملیات ها را به بهترین وجه‬ ‫به انجام برساند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بنگاه ه��ا کارها را به ش��یوه درس��تی‬ ‫انجام می دهند‪ .‬هر بنگاهی که منابع را تلف‬ ‫کن��د‪ ،‬بیش از حد تولید کن��د یا از فناوری‬ ‫نادرس��تی اس��تفاده کن��د‪ ،‬به وس��یله این‬ ‫ابررایانه از کسب وکار خارج می شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬نرخ یک محصول مساوی هزینه نهایی‬ ‫تولی��د ان اس��ت‪ .‬نرخ همچنین س��یگنالی‬ ‫است که مشتریان می توانند اولویت دو کاال‬ ‫را با یکدیگر مقایسه کنند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬کاالها به نس��بت های درس��تی تولید‬ ‫می ش��وند‪ .‬اگر ذرت بس��یار زی��ادی تولید‬ ‫شود‪ ،‬کش��اورزان برای فروش ان مجبورند‬ ‫قیمت ه��ا را کاهش دهند و اگر بس��یار کم‬ ‫تولید شود‪ ،‬قیمت ها افزایش می یابد‪ .‬در هر‬ ‫دو حالت‪ ،‬تولیدکنن��دگان خود را تصحیح‬ ‫خواهن��د کرد‪ .‬در ب��ازار رقابتی ن��رخ برابر‬ ‫هزینه تولید اس��ت؛ بنابراین هیچ انگیزه ای‬ ‫برای هیچ کس وجود ن��دارد تا کمتر تولید‬ ‫کند که فروش س��وداور را از دست بدهد یا‬ ‫بیش��تر تولید کند که هزینه تولید بیش از‬ ‫ان شود که کس��ی مایل به پرداخت باشد‪.‬‬ ‫قاعده رقابتی ‪ -‬نرخ مس��اوی هزینه تولید و‬ ‫برابر با ارزش ب��رای مصرف کننده ‪ -‬بازار را‬ ‫در حالت کارا حفظ می کند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬هی��چ تخصیص بهتری وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫فرض کنید در صف خرید فروشگاه شهروند‬ ‫من یک س��طل ماست را از س��بد فرد الف‬ ‫بردارم و ان را به س��بد فرد ب منتقل کنم‪.‬‬ ‫در جه��ان حقیق��ت‪ ،‬ای��ن کار چی��زی جز‬ ‫ات�لاف منابع نیس��ت‪ .‬فرد الف مایل اس��ت‬ ‫برای ماست چنین هزینه ای پرداخت کند؛‬ ‫درحالی که فرد ب چنین تمایلی ندارد‪.‬‬ ‫قیمت ه��ا بازتاب درس��تی از هزینه برای‬ ‫بنگاه ه��ا و همچنی��ن بازت��اب درس��تی از‬ ‫ارزش ها برای خریداران هس��تند؛ بنابراین‬ ‫اگر دول��ت مایل اس��ت اپلیکیش��نی برای‬ ‫اع�لام قیمت ه��ا طراحی کند‪ ،‬بهتر اس��ت‬ ‫این وظیفه را ب��ه ابررایانه نظام بازار محول‬ ‫کند که همواره توانس��ته به دالیل یادشده‬ ‫کاراتری��ن نظ��ام را طراحی کن��د‪ .‬چنانچه‬ ‫سیاس��ت گذاران کشور مایل به کنترل تورم‬ ‫هستند‪ ،‬باید در نظر داشته باشند که تاکنون‬ ‫اپلیکیشنی برای کنترل تورم طراحی نشده‬ ‫و تا زمان��ی که سیاس��ت های پولی اصالح‬ ‫نش��ود‪ ،‬هیچ متخصص نرم اف��زاری قادر به‬ ‫کاهش قیمت ها نخواهد بود‪.‬‬ ‫گرانی اسان و ارزانی دشوار است‬ ‫وحی�د ش�قاقی‪ ،‬کارش�ناس اقتصاد‪:‬‬ ‫تاثیر بازار ارز بر نرخ کاالها در زمان افزایش‬ ‫ت ارز س��ریع و در زمان کاهش نرخ به‬ ‫قیم ‬ ‫شدت کند است؛ به گونه ای که ممکن است‬ ‫به کلی اثری از ان بر نرخ کاالها دیده نشود‪.‬‬ ‫ب��ا کاه��ش ن��رخ ارز در ب��ازار ای��ران‪،‬‬ ‫زمزمه های��ی از احتمال کاه��ش نرخ کاالها‬ ‫ش��نیده شد؛ این انتظار از ان ناشی می شود‬ ‫که ب��ا افزایش نرخ ارز به س��رعت نرخ انواع‬ ‫کاال و خدم��ات افزای��ش می یاب��د و به تبع‬ ‫انتظار بخش��ی از مردم هم کاهش قیمت ها‬ ‫با هر نوس��ان منفی نرخ ارز است؛ حال انکه‬ ‫کاهش نرخ به دالیل گوناگونی وابسته است‬ ‫که مانند افزای��ش رخ نخواهد داد‪ .‬در روند‬ ‫افزایش��ی نرخ ارز به س��رعت ن��رخ کاالهای‬ ‫مصرفی و دیگر بازارها مانند مس��کن تورمی‬ ‫مرداد ‪ ۱۳۴۴‬نتایج بررس��ی مهاجرت که‬ ‫ازسوی سازمان ملل انجام شده بود‪ ،‬ایران را‬ ‫از لحاظ مهاجرت اتباع به کش��ورهای دیگر‬ ‫در ردیف ‪ ۵‬کشور پایین جدول نشان می داد‬ ‫(نزدیک صفر)‪ .‬این بررسی ‪ ۱۰‬سال بعد‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۴‬دوباره انتشار یافت که تغییری‬ ‫در رتب��ه ایران نش��ان نم��ی داد و مهاجرت‬ ‫ایرانی��ان نزدی��ک صف��ر ب��ود‪ .‬از امارهای‬ ‫ارائه شده چنین برمی اید که ایرانیان تمایلی‬ ‫به مهاجرت به کش��ورهای دیگر نداش��تند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اکنون این ارقام به‬ ‫ش��کل ناباورانه ای تغییر کرده اس��ت‪ .‬ایران‬ ‫دیگر در رتبه پایین جدول نیست و برعکس‬ ‫به صدر جدول رسیده‪ ،‬به طوری که ایرانیان‬ ‫جه��ان به دنبال مهاجرت‬ ‫س��ومین مردمان‬ ‫ِ‬ ‫هستند‪ .‬در بین اتباع کشورهای گوناگون‪،‬‬ ‫می ش��وند اما در شرایط کاهش‬ ‫ن��رخ چس��بندگی قیمت ه��ا‬ ‫در کن��ار انتظاره��ای تورمی و‬ ‫اقتصادی مردم دس��ت به دست‬ ‫هم می دهند تا در عمل کاهش‬ ‫قیمت ها کاری بس��یار سخت و‬ ‫در ش��رایط فعلی ای��ران به طور‬ ‫تقریبی غیرعملی باشد‪.‬‬ ‫به این اعتبار خالف این تصور عمومی باید‬ ‫نگاهی جامع تر به تحوالت اقتصادی داشته‬ ‫باشیم و ارزو را با احتماالت موجود یکسان‬ ‫نپنداری��م و بدانیم افزای��ش قیمت ها گرچه‬ ‫اس��ان اس��ت اما کاهش نرخ بس��یار دشوار‬ ‫است‪ .‬ازس��وی دیگر باید توجه داشت هنوز‬ ‫نرخ ارز در ایران روند ریزشی به خود نگرفته‬ ‫و ای��ن کاهش قیمت ها هم نه ریزش بلکه تا‬ ‫ح��دی تعدیل بازار بود‪ .‬با این همه‬ ‫در عم��ل در بحث رکود نیز تقویت‬ ‫پول ملی همچنان توانایی به تحرک‬ ‫دراوردن اقتص��اد را ن��دارد؛ به این‬ ‫معنا که رکود حاصل شرایطی است‬ ‫که نرخ کاالها و خدمات به اندازه ای‬ ‫رش��د کند که دیگر ق��درت خرید‬ ‫جامعه جوابگوی تامین ان نباش��د‪ .‬متعاقب‬ ‫این امر‪ ،‬س��بد مصرفی خانوار تغییر می کند‬ ‫و برخی کاالها از فهرس��ت مص��رف خانوار‬ ‫حذف می ش��وند و در مقابل تولیدکنندگان‬ ‫نی��ز به دلیل ابهام ها و مه الود بودن ش��رایط‬ ‫و ممک��ن نبودن پیش بینی اینده از هرگونه‬ ‫س��رمایه گذاری جدید خ��ودداری می کنند‪.‬‬ ‫هر چ��ه قدرت خرید مردم ضعیف تر ش��ود‬ ‫دوره رکود طوالنی تر می ش��ود و در شرایط‬ ‫اسیب فاجعه فرار مغزها به اقتصاد ایران‬ ‫ایرانی ها بیش��ترین متقاضی برای مهاجرت‬ ‫به اس��ترالیا را دارند که ساالنه ده ها نفر نیز‬ ‫جان خود را در این راه از دس��ت می دهند‪.‬‬ ‫براساس امار‪ ،‬ش��مار جمعیت ایران ‪ ۲‬برابر‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما می��زان مهاجران ایران��ی به عدد‬ ‫نزدیک ‪ ۷‬میلیون نفر یعنی ‪ ۱۴۰‬برابر رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این بین حجم خروج نخبگان از کشور‬ ‫نیز قابل تامل اس��ت‪ .‬براساس امار صندوق‬ ‫بین الملل��ی پول‪ ،‬ایران از نظر فرار مغزها در‬ ‫بین ‪ ۹۱‬کش��ور جهان مقام نخست را از ان‬ ‫خود کرده اس��ت‪ .‬امار می گوید س��االنه تا‬ ‫‪ ۱۸۰‬ه��زار نفر با تحصی�لات عالیه از ایران‬ ‫مهاجرت می کنند‪.‬‬ ‫در همین حال بنی��اد ملی نخبگان ایران‬ ‫اع�لام کرد‪ ۳۰۸ ،‬نف��ر از دارن��دگان مدال‬ ‫المپی��اد و ‪ ۳۵۰‬نف��ر از برترین های ازمون‬ ‫سراس��ری از س��ال ‪ ۸۲‬ت��ا ‪ ۸۶‬ب��ه خ��ارج‬ ‫مهاج��رت کرده ان��د‪ .‬همچنی��ن هفته نامه‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی نوشت ‪۹۰‬‬ ‫نف��ر از ‪ ۱۲۵‬دانش ام��وزی که در ‪ 3‬س��ال‬ ‫گذش��ته در المپیادهای جهانی رتبه کسب‬ ‫کرده اند‪ ،‬هم اکنون در دانش��گاه های امریکا‬ ‫تحصیل می کنند‪.‬‬ ‫براس��اس امار صن��دوق بین المللی پول‬ ‫هم اکن��ون بی��ش از ‪ ۲۵۰‬ه��زار مهندس و‬ ‫پزش��ک ایرانی در امریکا هس��تند‪ .‬براساس‬ ‫ام��ار رس��می اداره گذرنامه‪ ،‬در س��ال ‪۸۷‬‬ ‫روزان��ه ‪ ۱۵‬کارش��ناس ارش��د‪ ۴ ،‬دکت��ر و‬ ‫س��االنه ‪ ۵۴۷۵‬ف��رد لیس��انس از کش��ور‬ ‫مهاجرت کردند‪ .‬همچنین در س��ال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫حدود ‪ ۱۵۰‬هزار دانشجو تقاضای خروج از‬ ‫فعلی ایران هم اینده مبهم اس��ت‪ .‬ش��رایط‬ ‫به گونه ای اس��ت که حتی ب��رای کوتاه مدت‬ ‫و میان م��دت نیز احتمال وق��وع اتفاق های‬ ‫گوناگ��ون و حتی متضاد وج��ود دارد‪ .‬البته‬ ‫ای��ن مه الود بودن ش��رایط پیش از هر چیز‬ ‫به سیاست گذاری های اشتباه مربوط است‪.‬‬ ‫در این شرایط بیش از پیش مصرف کننده‬ ‫از مص��رف پرهیز می کن��د و تولیدکننده از‬ ‫تولید‪ .‬در این میان اینده اقتصادی کش��ور‬ ‫بی��ش از هر زمان��ی به وضعیت ت��راز ارزی‬ ‫گ��ره خورده و اگر در این بخش پیش��رفتی‬ ‫حاصل شود‪ ،‬اقتصاد ثبات بیشتری را تجربه‬ ‫خواهد کرد و چنانچه ایران نتواند ارز کافی‬ ‫را به دس��ت اورد‪ ،‬باید منتظر جهش دوباره‬ ‫قیمت ه��ا و کاه��ش قدرت پ��ول ملی خود‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫کش��ور را کردند که بیشترش��ان دانشجوی‬ ‫دوره دکترا بوده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۶۴‬درص��د دانش ام��وزان‬ ‫ایران��ی م��دال اور المپی��اد در ‪ ۱۴‬س��ال‬ ‫گذش��ته از ایران مهاج��رت کرده اند‪ .‬حمید‬ ‫گورای��ی‪ ،‬رئیس پژوهش��کده روی��ان جهاد‬ ‫دانش��گاهی نیز هش��دار داد که دانشمندان‬ ‫رش��ته س��لول های بنیادین ای��ران هر روز‬ ‫بیش��تر از گذش��ته جذب دیگر نقاط جهان‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫برخ��ی از کارشناس��ان و تحلیلگ��ران‬ ‫اقتص��ادی بر این باورند که ف��رار مغزها در‬ ‫چند س��ال اخیر ‪ ۳۰۰‬براب��ر جنگ ایران و‬ ‫عراق به اقتصاد ایران صدمه زده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت خبری تحلیلی‬ ‫اقتصاد برتر‬ ‫ماشین تولید صفر‬ ‫روشن می ماند؟‬ ‫مجیدسلیمی بروجنی‪،‬‬ ‫تحلیلگ�ر اقتصادی‪ :‬خبر‬ ‫کوت��اه ب��ود و مختصر؛‬ ‫«حذف ‪ ۴‬صف��ر از ریال‬ ‫و تبدی��ل ان ب��ه تومان‪،‬‬ ‫جزئی��ات ان ب��ه زودی‬ ‫اع�لام خواهد ش��د‪ ».‬با‬ ‫تصمیم هیات دول��ت‪ ،‬روند حذف ‪ ۴‬صفر از پول‬ ‫مل��ی کلید خورد‪ .‬این تصمی��م در ظاهر با هدف‬ ‫حفظ کارایی پول ملی و تس��هیل و بازیابی نقش‬ ‫ابزاره��ای پرداخت نقد در تب��ادالت پول داخلی‬ ‫و‪ ...‬اتخ��اذ ش��ده اس��ت‪ .‬چنانچه ای��ن الیحه در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی به تصویب برسد‪ ،‬هر‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار ریال‪ ،‬ی��ک تومان جدی��د خواهد بود‪.‬‬ ‫تجمیع ‪ ۵‬دهه تورم روی هم موجب ش��د اقتصاد‬ ‫ایران چش��مانش را روی یک واقعی��ت باز کند‪.‬‬ ‫اسکناس های رایج در جامعه باوجود بزرگی شان‬ ‫و حتی تبدیل غیررسمی ریال به تومان‪ ،‬در برابر‬ ‫تورم انباش��ته‪ ،‬خاصیت خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر نتیجه این داس��تان است‪ .‬ماجرای‬ ‫تغییر واحد پول و حذف صفرها به اوایل دهه ‪۷۰‬‬ ‫و تورم ه��ای صعودی ان روزها برمی گردد‪ ،‬اما در‬ ‫ان دوره کس��ی به طور جدی پیگیر ماجرا نشد و‬ ‫همه چیز در حد حرف و پیش��نهاد باقی ماند‪ .‬در‬ ‫دولت اول محمود احمدی نژاد و در س��ال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫نیز تیم اقتصادی دولت وقت عالقه مندی خود را‬ ‫به پ��روژه صفرزدایی از واحد پول ملی اعالم کرد‬ ‫و شاهد داغ ش��دن موضوع در میان اقتصاددانان‬ ‫و ارائ��ه نظرهای موافق و مخالف بودیم‪ ،‬اما دولت‬ ‫نهم نتوانست این پروژه را به سرانجام برساند‪.‬‬ ‫از ابتدای رسانه ای شدن پروژه حذف صفرها‪،‬‬ ‫دو نگاه کلی در میان اقتصاددانان وجود داشته‬ ‫است؛ گروهی از اقتصاددانان معتقدند این پروژه‬ ‫تنها در حد حسابداری است که به دلیل تحمیل‬ ‫هزینه های س��نگین به صرفه نیس��ت‪ .‬در سوی‬ ‫مقاب��ل نیز می گویند تورمی ک��ه در پول ایران‬ ‫تجمیع شده‪ ،‬محاس��بات در مبادالت نقدی را‬ ‫برای مردم دشوار کرده است‪.‬‬ ‫تورم ه��ای چند دهه اخیر باعث ش��ده ریال‬ ‫ارزش خ��ود را بی��ش از ح��د از دس��ت بدهد‪.‬‬ ‫موافقان ح��ذف ‪ ۴‬صفر معتقدند انجام این کار‬ ‫اثار س��ودمندی مانند کاهش حجم اس��کناس‬ ‫و هزینه های چاپ ان به دنبال خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫گروه��ی از تحلیگران اعتق��اد دارند وقتی پول‬ ‫یک کش��ور دارای تع��داد زیادی صفر باش��د‪،‬‬ ‫به ط��ور معم��ول توه��م پولی در ذهن بیش��تر‬ ‫مردم��ان ان کش��ور افزایش خواهد یافت و این‬ ‫خ��ود به راحتی می توان��د انتظاره��ای تورمی‬ ‫ان جامع��ه را باال و باالتر ببرد‪ .‬در س��وی دیگر‬ ‫می��دان مخالفان حذف صف��ر می گویند پروژه‬ ‫ح��ذف صفرها تنها یک اقدام روبنایی اس��ت و‬ ‫نمی توان��د کمک خاصی به اصالحات اقتصادی‬ ‫بکند‪ .‬قدرت خرید پول ملی‪ ،‬وابس��تگی زیادی‬ ‫به رش��د نقدینگی و ت��ورم دارد و مقوله حذف‬ ‫صفرها تنها به بهبود وضعیت ظاهری پول ملی‬ ‫کمک خواهد کرد‪ .‬صفرزدایی از پول ملی دارای‬ ‫نمونه های زیادی در کش��ورهای دیگر اس��ت‪.‬‬ ‫نمون��ه نزدی��ک به ما‪ ،‬ترکیه اس��ت که در دهه‬ ‫‪ ۸۰‬میالدی با تورم س��نگین دس��ت وپنجه نرم‬ ‫می ک��رد و با برنامه ه��ای اقتصادی و اصالحاتی‬ ‫ک��ه دولتمردان به طور ج��دی عملیاتی کردند‪،‬‬ ‫توانس��تند اقتصادشان را نجات دهند‪ .‬بخشی از‬ ‫این اصالحات اقتصادی نیز حذف چندین صفر‬ ‫از پ��ول رای��ج وقت ترکیه ب��ود‪ .‬برزیل و المان‬ ‫نیز ازجمله کشورهایی بودند که در برنامه های‬ ‫اصالحی اقتصادهای ش��ان‪ ،‬پروژه صفرزدایی از‬ ‫پول ملی ش��ان را اجرا کردن��د‪ .‬منتقدان حذف‬ ‫صف��ر از پ��ول مل��ی معتقدند کش��وری مانند‬ ‫ترکیه در دورانی که اقتصاد ترکیه ثبات نس��بی‬ ‫را به دس��ت اورده ب��ود‪ ،‬اقدام ب��ه حذف صفرها‬ ‫ک��رد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این سیاس��ت باید زمانی اجرا‬ ‫ش��ود که اقتصادمان دارای ثبات و س��طح تورم‬ ‫نیز پایین باش��د‪ .‬این گروه اعتقاد دارند چنانچه‬ ‫فاکتورهایی که زمینه س��از تضعیف پول ملی و‬ ‫ت��ورم بوده اند‪ ،‬همچن��ان در فضای اقتصادمان‬ ‫تح��رک داش��ته باش��ند‪ ،‬پ��ول مل��ی جدید را‬ ‫نیز به س��رعت دچ��ار ری��زش و ضعیف خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬موافقان حذف صف��ر معتقدند با افزایش‬ ‫ارزش پ��ول مل��ی‪ ،‬اعتماد م��ردم به پول جدید‬ ‫افزای��ش خواهد یافت و حس��ابداری ذهنی نزد‬ ‫مردم روان تر خواهد ش��د‪ .‬نگاهی به تجربه های‬ ‫موفق سایر کش��ورها گویای این حقیقت است‬ ‫که اجرای موفق حذف صفرها منوط به کنترل‬ ‫نرخ تورم اس��ت و تا زمانی که موتور تولید تورم‬ ‫خام��وش نش��ود‪ ،‬در عمل ماش��ین تولید صفر‬ ‫روشن خواهد ماند‪ .‬صفرها همیشه معلول تورم‬ ‫بوده ان��د و تا زمانی که مش��کل به طور بنیادین‬ ‫برطرف نش��ود‪ ،‬حذف معلول کمک ش��ایانی به‬ ‫حل مشکالت اقتصاد کشور نخواهد کرد‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد دولتمردان باید به نمونه ناموفق حذف‬ ‫صفرها در کشور زیمبابوه دقت بیشتری کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫دستور فرمایید مدیران تان‬ ‫کارنامه ارائه کنند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1355‬‬ ‫پیاپی ‪2673‬‬ ‫حفظ فرصت های شغلی‬ ‫در ‪ ۳‬ما ه نخست سال‬ ‫زمانی برای نظارت بر‬ ‫تاکسی های اینترنتی‬ ‫دولت حمل ونقل ریلی‬ ‫را رها نکند‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت خودرو با «فرمان» دولتی به کجا می رود؟‬ ‫افزایش تولید خودرو‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید مدنی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دولت روحانی‬ ‫در دوره دوم‬ ‫موفق عمل‬ ‫نکرد که دلیل‬ ‫این امر به جز‬ ‫تحریم‪ ،‬نداشتن‬ ‫نقشه راه و‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫درست‬ ‫در صنعت‬ ‫خودرو است‬ ‫‹ ‹بحران نتیجه ورود دولت‬ ‫اگر بخواهیم واقع بینانه به صنعت خودرو نگاه کنیم‪ ،‬هنوز خودروهای‬ ‫تولیدی در کش��ور مونتاژ هس��تند و در بحث طراحی حرفی برای گفتن‬ ‫نداریم‪ .‬این در حالی است که رشته طراحی صنعتی و مهندسی خودرو‬ ‫سال هاست در دانشگاه های گوناگون کشور تدریس می شود‬ ‫‹ ‹دولت به جای مدیریت نظارت کند‬ ‫مدنی با بیان اینکه در ش��کل کالن مس��ئله‪ ،‬دولت‬ ‫بای��د مدیری��ت صنعت خ��ودرو را رها کن��د و فقط‬ ‫نظارت داش��ته باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ضروری است مدیریت‬ ‫این صنعت به اهل ان واگذار ش��ود که ضمن اهلیت‬ ‫س��رمایه الزم ه��م در اختیار داش��ته باش��د‪ .‬در این‬ ‫صورت می توان انتظار توسعه از صنعت خودرو کشور‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬زمانی ک��ه دولت خ��ودش را از مدیریت‬ ‫این صنعت کنار می کشد دس��ت کم به سرکار امدن‬ ‫مدیران توانمند و ب��ا تجربه کمک کرده که منجر به‬ ‫رش��د صنعت خودرو در این دوره ها ش��ده است‪ ،‬اما‬ ‫هرجا به لحاظ مدیریتی دخالت داش��ته‪ ،‬رشد زیادی‬ ‫در صنعت خودرو شاهد نبوده ایم‪.‬‬ ‫مدنی اف��زود‪ :‬صنعت خ��ودرو پ��س از بحرانی که‬ ‫در س��ال ‪ ۹۱‬رخ داد (گران ش��دن نرخ ارز در دولت‬ ‫دهم) در ادامه‪ ،‬در حال خروج از این وضعیت بود که‬ ‫دوباره موضوع تحریم پیش امد‪ .‬در این فضا تغییرات‬ ‫مدیریت��ی و دخالت های دولتی را ش��اهد بوده ایم‪ .‬از‬ ‫این رو نق��ش مثبتی را برای دول��ت فعلی در صنعت‬ ‫خودرو نمی توان تصور کرد‪ .‬البته به اس��تثنا ‪ ۲‬س��ال‬ ‫نخس��ت دولت یازدهم که توانست وضعیت موجود را‬ ‫به همان حالت که ب��ود نگه دارد‪ ،‬اما دولت دوازدهم‬ ‫موفق نبود و نمره قبولی نمی گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه برخ��ی مصداق ها یاداور ش��د‪:‬‬ ‫مدیری��ت در یکی از خودروس��ازی ها در مدت کوتاه‬ ‫‪ ۴‬مدیرعام��ل تغییر کرد‪ .‬به این ترتیب پروژه ها بدون‬ ‫نتیجه رها می ش��وند‪ .‬به عنوان نمونه پروژه هایی که از‬ ‫ابت��دای دهه ‪ ۹۰‬اغاز ش��ده بود و قرار بود در س��ال‬ ‫‪ ۹۵‬ب��ه نتیجه برس��د مانند پروژه ره��ام‪ ،‬پلتفرم های‬ ‫موتوره��ای گیربکس ه��ای اتوم��ات و‪ ...‬ب��ا تغیی��ر‬ ‫مدیریت ه��ا در محاق ماند‪ .‬در واقع هر مدیر جدیدی‬ ‫می ای��د‪ ،‬می خواهد مس��ائل را از ن��و مطالعه کند که‬ ‫‪ ۶‬ماه زم��ان می ب��رد‪ .‬مطالعه اش که تمام می ش��ود‬ ‫مدیریتش هم به پایان می رس��د‪ .‬نف��ر بعدی می اید‬ ‫ممکن است مطالعه ان به پایان نرسیده برکنار شود؛‬ ‫بنابراین پروژه ها همی��ن طور بدون نتیجه ادامه پیدا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو گفت‪ :‬تم��ام این‬ ‫مس��ائل نتیجه دخالت دولت ها در این صنعت بوده و‬ ‫وظیفه دولت نظارت و کنترل به جای مدیریت است‪.‬‬ ‫اینکه از خودروسازان برنامه بگیرد‪ ،‬برنامه را براساس‬ ‫منافع ملی و اس��تراتژی های کالن کشور اصالح کند‬ ‫سپس دوباره به مدیران ابالغ کند‪ .‬در ادامه هم به طور‬ ‫دائم بدون دخالت مدیریتی عملکردها را پایش کند‪.‬‬ ‫اگر در ش��رکت های خودروساز مشکلی رخ دهد خود‬ ‫دارای مجمع هس��تند و مجمع ها می توانند تش��کیل‬ ‫شوند و به موضوع رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫مدنی در پایان گفت‪ :‬دول��ت روحانی در دوره دوم‬ ‫موفق عم��ل نکرد که دلی��ل این امر به ج��ز تحریم‪،‬‬ ‫نداش��تن نقش��ه راه و برنامه ریزی درست در صنعت‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‹ ‹دولت فرصت سوزی کرد‬ ‫اما رضا رضایی یکی از فعاالن صنعت خودرو درباره‬ ‫عملکرد دولت نس��بت به صنعت خودرو در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫گفت‪ :‬به لحاظ سیاس��ی س��ال های پر فراز‬ ‫و نشیبی داش��تیم ضمن اینکه اتفاق های بین المللی‬ ‫در این چند س��ال بس��یار پررنگ ب��ود‪ .‬دولت ها این‬ ‫صنعت را از نظر اش��تغال پایدار و نقش ان در تولید‬ ‫ناخالص ملی و پیشران ‪ ۷۰‬صنعت دیگر‪ ،‬یک صنعت‬ ‫اس��تراتژیک دانس��ته و س��عی می کردند این صنعت‬ ‫دچار رکود نشود‪ ،‬اما متاسفانه در شرایط فعلی دولت‬ ‫دوازدهم(اگر چه برای برجام تالش های زیادی ش��د‬ ‫و خودروس��ازان خارجی بس��یاری برای ورود به بازار‬ ‫ایران بر هم س��بقت می گرفتند ام��ا نتیجه نداد) ان‬ ‫ط��ور که الزم بود و با اهدافی که در این صنعت برای‬ ‫همکاری با همتایان بین المللی داشتیم‪ ،‬زیرساخت ها‬ ‫را ام��اده نکرد‪ .‬ای��ن فعال صنعت خ��ودرو ادامه داد‪:‬‬ ‫فرصت س��وزی ش��د در حالی که می توانس��تیم بهتر‬ ‫عمل کنیم‪ .‬نداشتن هوش��مندی‪ ،‬برنام ه و استراتژی‬ ‫و زیرس��اخت و وجود قوانین دس��ت وپاگیر وضعیت‬ ‫ام��روز را رق��م زد‪ .‬وی با بیان اینک��ه صنعت خودرو‬ ‫نیاز به اصالحات عمیق داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت زمان را‬ ‫از دست داد و اطالحات انجام نشد‪ .‬شرکت های رنو و‬ ‫پژو امدند و هزینه سنگینی صرف شد عالوه بر اینکه‬ ‫اس��تفاده بهینه ای از این فرصت نکردیم سرمایه های‬ ‫زی��ادی از دس��ت رفت چراکه امکان��ات زیادی بدون‬ ‫اس��تفاده خاک می خورن��د‪ .‬رئیس پیش��ین انجمن‬ ‫قطعه س��ازان کشور افزود‪ :‬خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫بای��د در این فرصت پیش امده پ��س از برجام‪ ،‬بخش‬ ‫تحقیق و توس��عه(‪ )R&D‬خ��ود را تقویت و طراحی‬ ‫مهندسی خود را روزامد می کردند‪ .‬باید می توانستیم‬ ‫فناوری ه��ای جدید را جذب و کس��ب کنیم‪ .‬رضایی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬فرصت س��وزی ش��د در حال��ی که دولت‬ ‫می توانست بهتر از این عمل کند‪.‬‬ ‫خصوصی سازی و واردات‬ ‫خودروهای دست دوم‬ ‫رضا رضایی‬ ‫دولت دوازدهم‬ ‫ان طور که باید‬ ‫با توجه به‬ ‫اهدافی که‬ ‫برای همکاری‬ ‫با همتایان‬ ‫بین المللی‬ ‫داشتیم‪،‬‬ ‫زیرساخت ها‬ ‫را اماده نکرد‬ ‫انتخابات مجلس و صنعت خودرو‬ ‫امیرحس�ن کاکایی‪-‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و‬ ‫صنعت ‪ :‬هنوز دو فصل تا انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫باق��ی مانده‪ ،‬اما به ط��ور طبیعی وکالی هوش��مند مجلس از‬ ‫هم اکن��ون تمام س��عی و تالش خود را می کنن��د تا در میان‬ ‫م��ردم بیش��تر دیده ش��وند و در عمل تبلیغات خ��ود را اغاز‬ ‫کرده ان��د‪ .‬ای��ن روزها که کش��ور در میان ی��ک جنگ بزرگ‬ ‫سیاس��ی اقتصادی ق��رار دارد و مردم از همه طرف زیر فش��ار‬ ‫هستند‪ ،‬کافی است با بیان دوباره فشارهای مردم در رسانه ها‬ ‫و گفتن ناس��زا و تهمت به مس��ئوالن‪ ،‬خودت را در دل مردم‬ ‫خس��ته و رنجدیده باز کنی‪ .‬یکی از راه های خوب جلب توجه‬ ‫حمله به مس��ئوالن نظام اقتصادی اس��ت که وکالی مجلس‬ ‫و اف��رادی ک��ه می خواهند دوب��اره وکیل ش��وند‪ ،‬به خوبی از‬ ‫ان اس��تفاده می کنند‪ .‬البته می��ان گردوغبار جنگ ها‪ ،‬خیلی‬ ‫نمی توان به طور دقیق گفت که چه کس��ی درس��ت می گوید‬ ‫و چه کس��ی غلط‪ .‬اگ��ر هم که معلوم ش��ود که حرف غلطی‬ ‫گفته شده‪ ،‬در نهایت با یک عذرخواهی سر و ته مسئله جمع‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما انچه می ماند فضای مس��موم و پیامدها اجرایی‬ ‫تهمت ها و ناسزاهاست‪.‬‬ ‫در می��ان تمام مش��کالت م��ردم‪ ،‬موضوع خ��ودرو یکی از‬ ‫جذاب ترین موضوع هایی است که سال هاست نقل ونبات تمام‬ ‫مجال��س از دورهمی مهران مدیری گرفته تا نشس��ت علنی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی اس��ت‪ .‬جالب ترین حمالت در هفته‬ ‫گذش��ته رخ داد‪ .‬مهم ترین خبری که تعجب کارشناس��ان را‬ ‫برانگیخ��ت علم ک��ردن یک خبر قدیم��ی در صنعت خودرو‬ ‫و ان هم از س��وی عضو کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬ب��ود‪ .‬اینکه در‬ ‫طراحی س��مند و پ��ژو ‪ ۲۰۶‬صندوق دار هزین��ه باالیی انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬چه موقعی؟ انتهای دهه ‪ ۷۰‬و ابتدا دهه ‪ .۸۰‬این‬ ‫در حالی اس��ت که حدود ‪ ۷‬س��ال پیش یک تحقیق وتفحص‬ ‫گران قیمت از صنعت خودرو انجام ش��د و مسائل ‪۲‬‬ ‫دهه قبل مورد بررس��ی دقیق قرار گرفت‪ .‬همچنین‬ ‫درحال حاض��ر دوب��اره تحقیق وتفح��ص جدی��دی‬ ‫در ح��ال انجام اس��ت‪ .‬واقعا از بی��ان این حقایق در‬ ‫وضعیت فعلی و تهمت زدن به مسئوالن که خیلی ها‬ ‫ه��م اکنون در جاهای دیگر نظام مش��غول خدمت‬ ‫هس��تند‪ ،‬چ��ه چیزی نصی��ب مردم خواهد ش��د؟‬ ‫وکیل مجلس به راحتی مس��ئوالن وقت را به فس��اد گسترده‬ ‫مته��م می کند‪ .‬همچنی��ن به راحتی با مقایس��ه این عملیات‬ ‫با بزرگ تری��ن اختالس ان زمان‪ ،‬به ط��ور تلویحی انجام یک‬ ‫اختالس بزرگ را به مس��ئوالن مربوط نس��بت می دهند‪ .‬این‬ ‫حرکت از چند منظر قابل بررسی است‪.‬‬ ‫نخس��ت باید یاداوری کنم ما در ‪ ۴۰‬س��ال ب��ا انقالبی که‬ ‫انجام دادیم‪ ،‬اراده کردیم مس��تقل باشیم و برای این استقالل‬ ‫هزینه های زی��ادی داده ایم‪ .‬نمی خواهم در اینجا از مزیت ها و‬ ‫معایب استقالل طلبی بگویم‪ .‬اما یکی از پیامدها استقالل طلبی‬ ‫این بود که صنع��ت ما به طور کلی و صنعت خودرو ما به طور‬ ‫خاص زیر فشارهای گوناگون خواسته و ناخواسته قرار گرفت‪.‬‬ ‫ما از اول دو انتخاب داشتیم‪ :‬اینکه مونتاژ کار و تحت لیسانس‬ ‫و مدیری��ت خارجی ها بمانیم یا با ایجاد برند خود اس��تقالل‬ ‫رای در مدیری��ت پی��دا کنیم‪ .‬ظاهرا بزرگان م��ا در ان زمان‬ ‫راه دوم را انتخ��اب کردند و تا کنون ما به دنبال جواب گرفتن‬ ‫از ان راهبرد هس��تیم‪ .‬نمی ش��ود که صنای��ع گوناگون کامال‬ ‫وابس��ته باشد(تحت لیس��انس عمل کند) و بع��د در مدیریت‬ ‫مس��تقل حرف زد و تصمیم گرفت‪ .‬نتیجه این استقالل طلبی‬ ‫در صنعت خودرو اقدام ب��ه طراحی خودرو و برخی از اجزای‬ ‫مهم مانند موتور در کش��ور بود‪ .‬البته تاکید کنم که این کار‬ ‫فقط از س��وی خودروسازان اصلی ما که تحت مدیریت دولت‬ ‫بودند‪ ،‬انجام شد و هیچ خودروساز بخش خصوص ‬ ‫ی‬ ‫دیگر دس��ت به ای��ن اقدام ن��زد و بنابراین اکثریت‬ ‫خودروسازان کش��ور‪ ،‬همچنان تحت لیسانس تولید‬ ‫می کنند‪ .‬اما ب��رای اجرای چنین راهبردی‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت با توجه به اینکه خودروس��ازان بزرگ جهان‬ ‫نمی خواهند کسی مستقل عمل کند‪ ،‬نمی شد روی‬ ‫همکاری خودروس��از بزرگ ب��رای طراحی و ایجاد‬ ‫برند جدید حس��اب باز کرد‪ .‬از انجا که ما تجربه ای در زمینه‬ ‫طراحی خودرو نداش��تیم‪ ،‬باید طراح��ی را با کمک یک تیم‬ ‫طراح خارجی ش��روع می کردیم‪ .‬البته اینکه این گروه چگونه‬ ‫انتخاب ش��د و چه قراردادی با ان بسته شد و ایا نرخ قرارداد‬ ‫باال یا پایین بود‪ ،‬موضوع تهمت اقای دکتر پارس��ایی است و‬ ‫الزم است تا در محاکم تخصصی با مدارک کافی مورد بررسی‬ ‫قرار گیرد و نتیجه ان‪ ،‬به اطالع مردم برس��د‪ .‬چرا مردم؟ اگر‬ ‫خودروس��ازان اصلی خصوصی بودند به مردم ربطی نداش��ت‬ ‫ک��ه این عملیات با چه پول و روندی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬اما‬ ‫از انجا که خودروس��ازان اصلی م��ا در ان زمان به طور کامل‬ ‫دولتی بودند‪ ،‬در عمل مردم صاحب ان خودروسازان به شمار‬ ‫می رفتن��د‪ .‬پس مردم ح��ق دارند بدانند ای��ا عملیات خوب‬ ‫انجام ش��ده است یا بد‪ .‬اگر بد بوده اس��ت‪ ،‬ایا فقط بهره وری‬ ‫پایی��ن بوده یا خرابکاری هایی هم در ان رخ داده اس��ت؟ اگر‬ ‫خراب��کاری رخ داده‪ ،‬ایا از روی نادانی و بی تجربگی بوده یا با‬ ‫قصد سوءاستفاده؟ اگر سوءاستفاده بود‪ ،‬حاال می توانیم عبارت‬ ‫فساد را به کار ببریم و ما مردم حق داریم که انتظار برخورد با‬ ‫مسئوالن وقت را داشته باشیم‪.‬‬ ‫ام��ا به نظر می رس��د تا ان موقع که تمام مدارک رو نش��ود‬ ‫و مس��ائل در یک دادگاه تخصصی صالحه مورد بررس��ی قرار‬ ‫نگرفته اس��ت‪ ،‬هیچ کس��ی حق ندارد اذهان عمومی را نسبت‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬گفت‪ :‬بای��د خودرو‬ ‫ارزان قیم��ت‪ ،‬رقابت پذیر و صادراتی تولید کنیم‬ ‫ت��ا در خاورمیان��ه ق��درت رقابت با کش��ورهای‬ ‫خودروساز را داشته باشیم‪.‬‬ ‫س��یدجواد حس��ینی کیا در گفت وگو با خانه‬ ‫مل��ت‪ ،‬درب��اره اولویت ه��ای مدیرعام��ل جدید‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬گفت‪ :‬اولویت نخس��ت مدیرعامل‬ ‫جدی��د ایران خودرو باید توج��ه ویژه به افزایش‬ ‫تولید باشد تا مطالبات مشتریان تامین شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اش��اره به اینکه کیفی س��ازی و بومی س��ازی‬ ‫محصوالت باید در دس��تورکار مدیرعامل جدید‬ ‫ایران خ��ودرو قرار گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بخش��ی از‬ ‫قطعات مورد استفاده در خودروسازی ها وارداتی‬ ‫بوده و از هزار و ‪ ۲۰۰‬قطعه در خودرو حدود ‪۴۷۱‬‬ ‫مورد ان وارداتی است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه تحریم های اعمالی علیه ایران‬ ‫ظرفی��ت داخلی س��ازی قطع��ات را فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬باید مطالبات قطعه س��ازان‬ ‫پرداخت شود تا دچار اسیب و چالش نشوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه زیان انباش��ته خودروسازان‬ ‫به ش��دت افزایش یافته است و برای بروزرسانی و‬ ‫کاهش این زیان باید چاره اندیش��ی جدی انجام‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از اموال مازاد خودروسازی ها‬ ‫در داخل و خارج کش��ور باید به منظور پرداخت‬ ‫مطالب��ات و زی��ان انباش��ته تبدی��ل ش��وند تا‬ ‫خودروسازی را به سود برساند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در پایان ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه کیفیت در خودروس��ازی بس��یار اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬درحال حاض��ر ن��گاه م��ردم ب��ه تولیدات‬ ‫داخل��ی در زمینه کیفیت رضایت بخش نیس��ت‬ ‫زیرا محصوالت تولیدی را با خودروهای خارجی‬ ‫ی کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باید خودرو‬ ‫مقایس��ه م ‪‎‬‬ ‫ارزان قیم��ت‪ ،‬رقابت پذیر و صادراتی تولید کنیم‬ ‫ت��ا در خاورمیان��ه ق��درت رقابت با کش��ورهای‬ ‫خودروساز را داشته باشیم‪.‬‬ ‫به مس��ئوالن چنین صنعت بزرگی که برخی از انها هم اکنون‬ ‫در راس کاره��ای ب��زرگ دیگری هس��تند‪ ،‬خ��راب کند و با‬ ‫تهمت کل صنعت را ب��ا چالش روبه رو کند‪ .‬یاداوری می کنم‬ ‫ک��ه این حمله ای��ن وکیل محترم و مه��م مجلس‪ ،‬تنها یکی‬ ‫از ده ها حمله ای اس��ت ک��ه این روزها به ای��ن صنعت انجام‬ ‫می ش��ود؛ صنعتی که با مس��ائلی همچون تحریم‪ ،‬تورم‪ ،‬زیان‬ ‫ناش��ی از قیمت گذاری غلط و در نهایت کاهش ش��دید تولید‬ ‫دس��ت وپنجه نرم می کند‪ .‬ضمن اینک��ه یاداوری می کنم این‬ ‫اطالع��ات از گذش��ته دور و به وی��ژه در تحقیق وتفحص قبلی‬ ‫مجلس(ح��دود ‪ ۷‬س��ال پیش) در اختی��ار وکالی مردم بوده‬ ‫و اگر حرف های این وکیل محترم درس��ت اس��ت‪ ،‬باید سوال‬ ‫کنیم که چرا تاکنون اقدامی در این باره انجام نش��ده اس��ت؟‬ ‫وی در ای��ن ‪ ۳‬س��ال گذش��ته(در ای��ن دور از مجلس) کجا‬ ‫بوده اند؟‬ ‫این چه رفتاری اس��ت که ما نس��بت ب��ه مدیران صنعتی و‬ ‫کارافرینان خود نش��ان می دهیم؟ ایا درست است که ابروی‬ ‫ف��رد‪ ،‬تیم و یا از ان مهم تر ی��ک صنعت را با تهمت های ناروا‬ ‫و یا حتی روا در این ش��رایط به این شکل ببریم؟ تا حاال فکر‬ ‫کرده ای��د که صدها هزار نفری که در این صنعت در حال کار‬ ‫هس��تند‪ ،‬تحت چه تنشی قرار می گیرند؟ اصال ایا هر کس به‬ ‫اطالعات تحقیق وتفحص دسترسی دارد‪ ،‬می تواند قبل از طی‬ ‫مراحل قانونی‪ ،‬انه��ا را نزد افکار عمومی فاش کند و اتهامات‬ ‫را مس��تقیم مطرح کند و اینگونه با افکار عمومی بازی کند؟‬ ‫امیدوارم وکالی مجلس و قوه قضاییه هر چه س��ریع تر به این‬ ‫اتهام و اتهام های مش��ابه رس��یدگی کنند‪ .‬اگر فساد گسترده‬ ‫حقیقت دارد‪ ،‬با ان برخورد قاطع ش��ود و اگر نه‪ ،‬لطفا جلوی‬ ‫نشر افکار منفی در نزد جامعه از سوی مسئوالن نظام و به طور‬ ‫خاص وکالی مجلس شورای اسالمی گرفته شود‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی اظهارک��رد‪ :‬پی��ش از انکه به‬ ‫فروپاش��ی اقتصادی در صنعت خودرو برس��یم‬ ‫بای��د با واگذاری مجموعه ها ب��ه افراد توانمند و‬ ‫مالکی که در بدهی ها ش��ریک باش��ند‪ ،‬موجب‬ ‫نجات این صنعت شویم‪.‬‬ ‫محمدرضا منصوری در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫درباره خصوصی سازی صنعت خودرو و واگذاری‬ ‫سهام دولت در خودروسازی ها گفت‪ :‬این امکان‬ ‫وج��ود ندارد که همچنان با روی��ه اعطای وام از‬ ‫س��وی بانک ه��ا و افزای��ش بدهی ش��رکت های‬ ‫خودروس��از پی��ش روی��م؛ باید بپذیری��م ناچار‬ ‫به خصوصی س��ازی هستیم‪ .‬روس��یه ناچار شد‬ ‫فروپاش��ی را بپذی��رد زی��را به مرحل��ه نابودی‬ ‫رسیده بود‪ .‬خوش��بختانه ما به چنین مرحله ای‬ ‫نرس��یده ایم و می توانیم با مدیریت درست‪ ،‬این‬ ‫موضوع را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم س��اوه و زرندی��ه در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬پیش از انکه به‬ ‫فروپاشی اقتصادی در صنعت رسیم باید با درایت‬ ‫و واگ��ذاری مجموعه ها به افراد توانمند و مالکی‬ ‫که در بدهی ها شریک باشند‪ ،‬موجب نجات این‬ ‫صنعت شویم‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬بدیهی است که کارگر‬ ‫نبای��د ت��اوان فراین��د مدیریتی ک��ه دولت در‬ ‫س��ال های گذش��ته داش��ته را پرداخت کند اما‬ ‫طبیعی اس��ت که اگر قصد مدیریت درس��ت را‬ ‫داشته باش��یم ممکن است ناچار به کاهش نیرو‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬درب��اره کاه��ش نیرو‪ ،‬دول��ت باید‬ ‫مس��ئولیت ان را بپذی��رد و برای نیروهای مازاد‪،‬‬ ‫کار تعری��ف کن��د و تضمین دهد که ش��غل انها‬ ‫به قوت خود باقی اس��ت یا کس��ی که س��هام را‬ ‫خریداری می کند متعهد به حفظ نیروها ش��ود‬ ‫و یک وثیقه نزد دولت داش��ته باش��د و تولید را‬ ‫افزایش دهد‪ .‬به عبارتی باید با تعداد نیروی ثابت‪،‬‬ ‫موفق به افزایش تولید خودرو شویم تا بهره وری‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫منص��وری در پای��ان گف��ت‪ :‬وقت��ی ک��ه‬ ‫خصوصی س��ازی به درستی انجام ش��ود‪ ،‬ما نیز‬ ‫مانن��د کش��ورهای دیگر در عملکرد نامناس��ب‬ ‫بخش خصوصی به ویژه درباره قیمت تمام ش��ده‪،‬‬ ‫می توانی��م واردات خودروه��ای صفر کیلومتر یا‬ ‫دس��ت دوم را اغ��از و موض��وع را مدیریت کنیم‬ ‫و در ای��ن صورت‪ ،‬بخ��ش خصوصی ‪-‬نه دولت و‬ ‫نظام‪ -‬زیان خواهد کرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صنع��ت خودرو یک��ی از اس��تراتژیک ترین حوزه ها‬ ‫در کش��ورهای صنعتی به ش��مار م��ی رود که با بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬صنعت ارتباط مس��تقیم و غیرمس��تقیم دارد‪.‬‬ ‫ای��ن صنعت ب��ا وجود اینک��ه یک��ی از درامدزاترین‬ ‫صنای��ع کش��ور پس از صنعت نفت و بانک اس��ت اما‬ ‫هنوز به نقطه مطلوبی نرس��یده اس��ت‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫واقع بینان��ه به وضعی��ت صنعت خودرو ن��گاه کنیم‪،‬‬ ‫هن��وز خودروهای تولیدی در کش��ور مونت��اژ بوده و‬ ‫در بح��ث طراحی حرفی برای گفت��ن نداریم‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که رش��ته طراحی صنعتی و مهندس��ی‬ ‫خودرو سال هاس��ت در دانش��گاه های گوناگون کشور‬ ‫تدریس می شود‪ .‬حال چرا اموزه های فارغ التحصیالن‬ ‫خروجی مناس��ب ندارد نیاز به مطالعه و بررسی دارد‪.‬‬ ‫برخی فارغ التحصیالن عنوان می کنند فضای مناسب‬ ‫در اختی��ار ندارند و بودجه ای ب��رای امر پژوهش در‬ ‫نظر گرفته نش��ده است‪ .‬بعضی هم به مدیریت دولتی‬ ‫این صنعت اش��اره می کنند که بنگاهداری دولت در‬ ‫صنعت خودرو باعث عقب ماندن ان نسبت به قدمتی‬ ‫که در کش��ور دارد‪ ،‬شده اس��ت‪ .‬حال باید دید از نظر‬ ‫کارشناسان و فعاالن این صنعت نمره دولت یازدهم و‬ ‫دوازدهم در صنعت خودرو چند است؟‬ ‫سعید مدنی از کارشناسان صنعت خودرو که مدتی‬ ‫هم س��کاندار یکی از ش��رکت های خودروس��از بوده‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫گفت‪ :‬صنعت خودرو بیش��تر‬ ‫مدیون عملک��رد مدیران خود اس��ت‪ .‬می توان گفت‬ ‫دولت نقش زیادی در صنعت خودرو برای ارتقا یافتن‬ ‫یا نیافتن ان ندارد‪ .‬اما انچه مس��لم اس��ت اینکه هر‬ ‫جا دخالت دولت بیشتر ش��ده وضعیت خودروساز ها‬ ‫بدتر ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬صنعت خودرو زمان هایی‬ ‫رش��د کرده که خودروس��ازها مس��تقل تر و با سبک‬ ‫ش��رکت های خصوصی عم��ل کرده اند و هر جا دولت‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ورود ک��رده‪،‬‬ ‫مدیریت ها بی ثبات تر شده است‪ .‬با نوسان مدیریت ها‪،‬‬ ‫خودروسازی ها دچار چالش می شوند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو ادام��ه داد‪ :‬وظایف‬ ‫دول��ت برنامه ریزی کالن و پای��ش و کنترل عملکرد‬ ‫مدیریت ها اس��ت‪ ،‬با این حال زمان��ی که دولت وارد‬ ‫مس��ائل ریز صنعت خودرو می شود بحران ها هم اغاز‬ ‫می شوند‪ .‬تصمیم های ضد و نقیضی گرفته می شود که‬ ‫می توان به عنوان نمونه به یک سلسله الزامات قانونی‬ ‫مانن��د مصرف س��وخت‪ ،‬ایمنی و ف��اه مصرف کننده‬ ‫و‪ ...‬اش��اره کرد که دولت برای خودروس��ازان تدوین‬ ‫می کند‪ .‬این الزامات باید محقق ش��ود اما مدیران که‬ ‫خود از س��وی دولت تعیین ش��ده اند توان انجام تمام‬ ‫ای��ن الزام��ات را ندارند‪ ،‬ناگزیر چانه زن��ی می کنند و‬ ‫تصمیم ها تعدیل می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نهادهای مربوط نس��بت به الودگی‬ ‫خودروها برای هوا و محیط زیس��ت معترض می شوند‬ ‫و به دولت فشار می اورند‪ .‬قوانین برای اصالح مصوب‬ ‫می ش��ود ام��ا در ادام��ه مدی��ران تعیین ش��ده خود‬ ‫دولت ه��ا‪ ،‬اعتراض ک��رده و فرص��ت می خواهند‪ .‬در‬ ‫ادامه می بینیم اجرای قوانین به تعویق می افتد؛ یعنی‬ ‫دولت در مقابل تصمیم های خود برای صنعت خودرو‬ ‫هم ناگزیر به عقب نشینی است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1355‬‬ ‫پیاپی ‪2673‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫حفظ فرصت های شغلی در ‪ ۳‬ما ه نخست سال‬ ‫بازدید تیم نظارتی‬ ‫ایساکو در‬ ‫تعطیالت تابستان‬ ‫تامین ارز و تکمیل‬ ‫خودروهای ناقص‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا گفت‪:‬‬ ‫با وجود تعطیالت تابس��تانی خودروس��ازان‪،‬‬ ‫بخش ه��ای تکمی��ل کاری و معاونت فروش‬ ‫گروه خودروسازی سایپا فعال هستند و برای‬ ‫تکمیل‪ ،‬تجاری سازی و تحویل محصوالت این‬ ‫گروه اق��دام می کنند‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪،‬‬ ‫س��یدجواد س��لیمانی افزود‪ :‬تا ‪ ۲۷‬مرداد ‪۹۸‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۳‬هزار خ��ودرو از محصوالت گروه‬ ‫خودروسازی سایپا تحویل مشتریان شده و با‬ ‫برنامه ریزی و تالشی که انجام شده و تکمیل‬ ‫و تحوی��ل خودروهایی که از قب��ل با کمبود‬ ‫قطعات تولید ش��ده بودند‪ ،‬ام��ار خودروهای‬ ‫عرضه ش��ده افزایش خواهد یافت‪ .‬سلیمانی با‬ ‫بی��ان اینکه ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬ه��زار محصول تکمیل و‬ ‫تجاری سازی ش��ده نی��ز در فراین��د فروش و‬ ‫تحویل به مشتریان قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬تالش ما‬ ‫در گروه خودروس��ازی سایپا بر این است تا با‬ ‫افزایش تولید و عرضه‪ ،‬عالوه بر کاهش تعهدات‬ ‫مع��وق‪ ،‬بازار را نیز به نفع مش��تریان و مردم‪،‬‬ ‫تنظیم کنیم‪ .‬مدیرعامل گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا همچنین به اجرای موفق تولید «عبور‬ ‫مس��تقیم» در خطوط تولید سایپا اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬بعد از اینکه بحران ایجاد ش��ده بر اثر‬ ‫تحریم های بین الملل��ی را مدیریت کردیم‪ ،‬با‬ ‫اج��رای برنامه های گوناگ��ون از جمله پویش‬ ‫بومی سازی قطعات مورد نیاز و تقویت زنجیره‬ ‫تامین‪ ،‬از اغاز تیر تولید «عبور مستقیم» را در‬ ‫خطوط و س��الن های تولید سایپا اجرا کردیم‪.‬‬ ‫سلیمانی ادامه داد‪ :‬در تیر بخشی از تولیدات‬ ‫س��ایپا به شکل عبور مستقیم بود اما به مرور‬ ‫سهم این شیوه تولیدی اضافه شد تا اینکه در‬ ‫مرداد موفق شدیم تمام محصوالت سایپا را به‬ ‫طور کامل و ب��دون کمبود قطعه تولید کنیم‬ ‫و اگ��ر ارز مورد نیاز تامین ش��ود همین روند‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در روزهای پایانی تعطیالت تابستانی جاده‬ ‫مخص��وص ورامین میزبان اخرین س��فر تیم‬ ‫نظارت��ی خدمات پس از ف��روش ایران خودرو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬س��فرهای اس��تانی‬ ‫مس��ئوالن ش��رکت خدمات پ��س از فروش‬ ‫ایران خودرو با بازدید از شهر ورامین به پایان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در این سفرها که به منظور نظارت بر حسن‬ ‫ارائه خدمات پس از فروش در نمایندگی های‬ ‫مج��از ایران خودرو و امدادخودرو انجام ش��د‪،‬‬ ‫مدی��ران در مجم��وع ح��دود ‪ ۳۰‬نمایندگی‬ ‫مجاز در ش��هرهای تبریز‪ ،‬بن��اب‪ ،‬اراک‪ ،‬بابل‪،‬‬ ‫مش��هد‪ ،‬نیشابور‪ ،‬س��منان‪ ،‬مرودشت‪ ،‬زرقان‪،‬‬ ‫سعادت ش��هر و ورامی��ن بازدید کرده و ضمن‬ ‫بررس��ی روند ارائه خدمات‪ ،‬با ثبت نقاط قابل‬ ‫بهبود‪ ،‬برای ارائه برنامه های اصالحی و اجرای‬ ‫ان به ستاد این شرکت در تهران بازگشتند‪.‬‬ ‫برمبنای این گزارش‪ ،‬ماحصل این س��فرها‬ ‫در س��ال های پی��ش دریاف��ت دیدگاه ه��ا و‬ ‫پیش��نهادهای ذی نفعان اصلی شرکت یعنی‬ ‫مش��تریان و نمایندگی ها و ایج��اد بهبود در‬ ‫گلوگاه های مطرح ش��ده بوده است‪ .‬چنان که‬ ‫اقدام ه��ای اصالحی ناش��ی از ای��ن بازدیدها‬ ‫در س��ال های اخیر به افزایش میزان رضایت‬ ‫مش��تریان و حف��ظ جایگاه نخس��ت خدمات‬ ‫پس از فروش برای گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫انجامیده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه س��یدرضا حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت خدمات پس از فروش ایران خودرو‪،‬‬ ‫مقص��ود اصل��ی از ای��ن س��فرها‪ ،‬همراهی و‬ ‫همدل��ی ای��ن مجموعه با مش��تریانی اس��ت‬ ‫ک��ه اگاهان��ه محص��والت ایران خ��ودرو را‬ ‫انتخ��اب کرده اند و حق دارند در س��ریع ترین‬ ‫زمان ممک��ن بهترین خدم��ات را با کیفیتی‬ ‫مثال زدنی‪ ،‬دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اعتقاد راسخ داریم که‬ ‫مش��تری باید از رس��یدگی به مشکالت خود‬ ‫در تم��ام نمایندگی های مج��از ایران خودرو‪،‬‬ ‫اطمینان داش��ته باش��د و با خاطره ای خوش‬ ‫از خدم��ات پس از ف��روش از تعمیرگاه خارج‬ ‫ش��ود و برای دس��ت یافتن به ای��ن اعتماد و‬ ‫اطمین��ان تمام تالش را خود را کار بس��ته و‬ ‫خواهیم بست‪ .‬حس��ینی در پایان این سفرها‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس برنامه ای مدون‪ ،‬این بازدیدها‬ ‫و س��فرهای نظارتی در تمام ایام سال به ویژه‬ ‫در اوج س��فرها و ش��لوغی جاده ها‪ ،‬به منظور‬ ‫تسهیل و یکسان س��ازی کیفیت و دسترسی‬ ‫به خدمات بهینه در سراس��ر کشور به ویژه در‬ ‫مناطقی با امکانات کمتر ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کریم یاوری‬ ‫با حمایت موثر‬ ‫از ‪ ۴۷۰‬بنگاه‬ ‫اقتصادی در‬ ‫‪ ۳‬ما ه نخست‬ ‫امسال ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار فرصت‬ ‫شغلی در کشور‬ ‫تثبیت شد‬ ‫در ش��رایط تحریمی حفظ حیات واحدهای صنعتی‬ ‫و ام��ار تولی��د از اهمیت ویژه برخوردار اس��ت که نیاز‬ ‫به برنامه های کوتاه م��دت و بلندمدت دارد؛ برنامه های‬ ‫کوتاه مدت برای گذر از ش��رایط دش��وار فعلی و حفظ‬ ‫حیات و ممات کارخانجات و برنامه های بلندمدت برای‬ ‫اسیب کمتر در تکانه های اقتصادی داخلی و بین المللی‬ ‫در کنار توسعه فعالیت ها‪.‬‬ ‫در این راس��تا مدیرکل دفتر بیمه بیکاری و حمایت‬ ‫از مش��اغل وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از کاهش‬ ‫امار بنگاه های اقتصادی مش��کل دار خبر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫حمایت موثر از ‪ ۴۷۰‬بنگاه اقتصادی در ‪ ۳‬ما ه نخس��ت‬ ‫امس��ال ‪ ۱۰۰‬ه��زار فرصت ش��غلی در کش��ور تثبیت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع مشکالت بنگاه های تولیدی‬ ‫حفظ نیروی کار و فراهم کردن ش��رایط تولید برای‬ ‫جلوگیری از تعدیل نیروهای انس��انی در شرایط سخت‬ ‫تحریم��ی از جمله مدیریت بحران اس��ت که مدیران و‬ ‫مس��ئوالن کشوری ب ه دنبال ان هس��تند‪ .‬کریم یاوری‬ ‫در ‪ ۳‬ما ه نخست امسال امار بنگاه های مشکل دار نسبت به اسفند‬ ‫س��ال گذشته با کاهش روبه رو بوده به نحوی که از ‪ ۱۳۵۱‬بنگاه در‬ ‫اسفند ‪ ۹۷‬به بیش از ‪ ۱۲۶۰‬بنگاه رسیده است‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر تعداد‬ ‫کارگران بنگاه های مش��کل دار ‪ ۱۴۰‬هزار نفر اس��ت و‬ ‫وزارتخانه های صادرکنن��ده مجوز برای بنگاه ها باید در‬ ‫راستای رفع مشکالت بنگاه ها با جدیت بکوشند و تمام‬ ‫کارفرمایان‪ ،‬س��هام داران و مدیران بنگاه ها نیز به حل و‬ ‫رفع مش��کالت بنگاه های تحت مس��ئولیت خود کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تش��کیل کارگروه های تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید در استان ها خاطرنشان کرد‪ :‬این کارگروه ها‬ ‫الزم است در ش��رایط اقتصادی حاضر بیش از گذشته‬ ‫در خدمت رفع مش��کالت بنگاه ها باشند و جلسه های‬ ‫خود را با حضور ذی نفعان در محل بنگاه های مشکل دار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق تولید و ترویج محتوای ملی‬ ‫‹ ‹فرصت های شغلی جدید‬ ‫در جلس��ه کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید در استانه‬ ‫اش��رفیه رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گیالن‬ ‫گفت‪ :‬واحدهای تولیدی و صنعتی در ایجاد اش��تغال و رونق‬ ‫اقتصادی در کشور نقش بس��زایی دارند که می توانند بسیار‬ ‫ب��ه ایجاد ارامش اقتصادی در کش��ور کمک کنند به همین‬ ‫دلیل واحدهای تولیدی بازوهای نظام هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬فرهاد دلق پوش افزود‪ :‬تدبیر و صیانت از‬ ‫واحدهای موجود و حمایت از س��رمایه گذاری جدید‪ ،‬فلسفه‬ ‫اصلی تش��کیل این کارگروه اس��ت و صیانت از یک ش��غل‬ ‫و حمایت از س��رمایه گذاری در ش��رایط دش��وار کنونی یک‬ ‫تکلیف میهنی و اجتماعی است‪.‬‬ ‫دلق پ��وش از میزان پرداخت تس��هیالت اختصاصی رونق‬ ‫تولید با توجه به تعداد معرفی ش��دگان به بانک ها بر اس��اس‬ ‫مصوبه ه��ای ای��ن کارگروه اظه��ار نارضایتی ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫فرمت های اقدام ها باید از سوی بانک ها در سامانه بهین یاب‬ ‫‹ ‹روند کاهشی امار واحدهای مشکل دار‬ ‫ب��ه گفت��ه مدی��رکل بیم��ه بی��کاری و حمایت از‬ ‫پایداری مش��اغل وزارت کار در ‪ ۳‬ما ه نخس��ت امسال‬ ‫ام��ار بنگاه های مش��کل دار نس��بت به اس��فند س��ال‬ ‫گذش��ته با کاهش روبه رو بوده ب��ه نحوی که از ‪۱۳۵۱‬‬ ‫بن��گاه در اس��فند ‪ ۹۷‬به بیش از ‪ ۱۲۶۰‬بنگاه رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ی��اوری اف��زود‪ :‬وزارت کار در راس��تای حفظ امنیت‬ ‫ش��غلی و صیانت از نی��روی کار‪ ،‬حفظ حیات اقتصادی‬ ‫بنگاه ها‪ ،‬تثبیت اش��تغال و پایداری تولید بر پیگیری و‬ ‫ضرورت تدوین قوانین خدمات ارزش افزوده برای توسعه صنعتی‬ ‫فناوری ه��ای جدید همیش��ه ب��ه ارتقای کیف��ی و کمی‬ ‫تولی��د کم��ک ک��رده و ب��ا کاه��ش هزینه ه��ای مال��ی و‬ ‫زمان��ی ب��ازده فعالیت های تولی��دی و خدمات��ی را افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫حرکت به س��وی فناوری های جدید فرصت ش��غلی ایجاد‬ ‫ک��رده و از ام��ار بیکاری ک��ه یکی از معض�لات اجتماعی و‬ ‫اقتصادی کشور است‪ ،‬می کاهد‪.‬‬ ‫محمد حسینی‪ ،‬عضو کمیس��یون بودجه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در گفت وگو با خان��ه ملت با تاکید بر اهمیت نقش‬ ‫صنع��ت تولید محتوای اپرات��وری و خدمات ارزش افزوده در‬ ‫ایجاد اش��تغال و درامدزای��ی بر ض��رورت حمایت دولت و‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی از این صنعت جدید و نوپا در ایران‬ ‫تاکی��د کرد و گفت‪ :‬امروزه بای��د بتوان فناوری های جدید را‬ ‫در اختی��ار گرفت��ه و از توانمندی های این فضا در راس��تای‬ ‫رونق اقتصادی و ایجاد اش��تغال در صنعت کش��ور استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫برگزار کنند تا به شکل عملیاتی و میدانی این مشکالت‬ ‫لو فصل شود‪.‬‬ ‫بررسی‪ ،‬بازبینی و ح ‬ ‫نماین��ده م��ردم تف��رش‪ ،‬اش��تیان و فراه��ان در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی صنع��ت تولی��د محت��وای اپرات��وری و‬ ‫خدم��ات ارزش اف��زوده دیجیتالی و اس��تارت اپی را یکی از‬ ‫پراش��تغال ترین بخش ه��ا با توجه ب��ه توانمن��دی و عالقه‬ ‫جوان��ان تحصیلک��رده دانس��ت و افزود‪ :‬ج��دی گرفتن این‬ ‫صنع��ت و برنامه ریزی برای رونق ان ضروری اس��ت و دولت‬ ‫و مجل��س باید در این راس��تا زیرس��اخت های الزم را ایجاد‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی بازوهای نظام هستند‬ ‫کامل شود و قرارداد خرید زمین شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫را به عنوان وثیقه ملکی بر اساس مصوبه قانونی این کارگروه‬ ‫برای پرداخت تس��هیالت پذی��رش ک��رده و در پرداخت ها‬ ‫با س��رعت عمل بیش��تری اق��دام کنند و از فرصت س��وزی‬ ‫بپرهیزند‪.‬‬ ‫وی درباره لزوم اجرای مصوبه های کارگروه گفت‪ :‬عالوه بر‬ ‫کمیته نظارت در کارگروه رفع موانع تولید کمیته ای متشکل‬ ‫از نمایندگان اس��تانداری و نهاد های متولی با عنوان کمیته‬ ‫پایش تشکیل خواهد شد تا در صورت اجرا نشدن مصوبه ها‬ ‫از س��وی هر کدام از متولیان و بنگاه ه��ای اقتصادی مراتب‬ ‫مورد بررس��ی ق��رار گرفته و گ��زارش ان در صورت لزوم به‬ ‫دبیرخانه کارگروه ملی ارسال شود‪.‬‬ ‫دبی��ر کارگروه رف��ع موانع و رونق تولید اس��تان گیالن با‬ ‫یو دومین‬ ‫اش��اره به مصوبه های جلسه های سی و یکمین و س ‬ ‫ش��ورای عالی اقتصاد تصری��ح کرد‪ :‬برای س��اماندهی مالی‬ ‫افزایش صدور مجوزهای تاسیس صنعتی‬ ‫اماره��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حاک��ی از صدور ‪ ۸‬هزار و‬ ‫‪ ۳۵۵‬جواز تاس��یس صنعتی از اغاز امس��ال تا پایان تیر اس��ت که در‬ ‫مقایسه با سال گذشته ‪ ۲۴.۱‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫بررس��ی امارهای یادشده‪ ،‬همچنین نش��ان از صدور یک هزار و ‪۹۱۰‬‬ ‫پروانه بهره برداری صنعتی در ‪ ۴‬ماه نخست امسال دارد که در مقایسه‬ ‫با مدت مش��ابه سال گذشته رشد ‪ ۱۶.۴‬درصدی داشته است‪ .‬امارهای‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اش��تغال مجوزهای تاسیس صنعتی را‬ ‫در این مدت ‪ ۲۰۰‬هزار و ‪ ۹۷۲‬نفر پیش بینی کرده است‪ .‬این امارها در‬ ‫مقایسه با ‪ ۴‬ماه سال ‪ ۹۷‬رشد ‪ ۳۱.۲‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫حس��ینی با بیان اینکه ایجاد نرم افزارهای مناس��ب برای‬ ‫رون��ق صنعت تولی��د محتوا و دیگر زیرس��اخت های مرتبط‬ ‫ضروری اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬صنعت تولید محتوای اپراتوری و‬ ‫خدمات ارزش افزوده س��بب ش��ده که تولید ملی در بخش‬ ‫محتوای ملی ایرانی‪-‬اس�لامی رونق خوبی داش��ته باش��د و‬ ‫بس��یاری از مطالب مغایر با فرهنگ عمومی و مذهب ایرانی‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسالمی با انتقاد از‬ ‫اینکه شیوه استفاده درست از فضاهای مجازی‪ ،‬دیجیتالی و‬ ‫دیگر فناوری های روز ان طور که باید اموزش داده نمی شود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬متاس��فانه مس��ئوالن یا به س��مت مقابله و قلع و‬ ‫قم��ع کامل این فضاها می روند یا انک��ه به دلیل رها کردن‪،‬‬ ‫نب��ود نظارت‪ ،‬نب��ود مدیریت و برنامه ریزی درس��ت موجب‬ ‫بروز مشکالت‪ ،‬سوءاس��تفاده های اقتصادی‪ ،‬اخالقی و دیگر‬ ‫اسیب ها در این فضا می شوند‪.‬‬ ‫متقاضیان کارگروه و احیای تولید‪ ،‬فرم هایی از سوی شورا ‬ ‫ی‬ ‫عالی اقتصاد تدوین ش��ده که در ان ضمن ساماندهی و حل‬ ‫مشکالت تولید موجبات تس��هیل در روند پیگیری ها فراهم‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن از غیرقانونی‬ ‫همچنین پیش بینی اشتغال پروانه های بهره برداری صنعتی صادرشده‬ ‫در این مدت ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۲۹‬نفر است که در مقایسه با سال گذشته ‪۳.۳‬‬ ‫درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫این امارها‪ ،‬میزان سرمایه گذاری جوازهای تاسیس صنعتی صادرشده‬ ‫را ‪ ۹۷۰‬ه��زار و ‪ ۲۴۸‬میلی��ارد ریال پیش بینی کرده که در مقایس��ه با‬ ‫مدت مشابه سال گذشته ‪ ۲۶.۳‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫سرمایه پروانه های بهره برداری صنعتی صادرشده در این مدت نیز با‬ ‫افت ‪ ۵۴.۵‬درصدی در مقایسه با ‪ ۴‬ماه سال گذشته ‪ ۱۲۵‬هزار و ‪۴۸۷‬‬ ‫میلیارد ریال پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫رفع هرچه سریع تر مش��کل بنگاه ها تاکید دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ‪ ۳‬ما ه نخس��ت امس��ال با اقدام به موقع و حمایت از‬ ‫‪ ۴۷۰‬بن��گاه اقتصادی‪ ،‬موجبات تثبی��ت و حفظ ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار شغل در کشور فراهم شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از برگ��زاری بیش از ‪ ۲‬هزار جلس��ه‬ ‫از س��وی کارگروه های تس��هیل و رف��ع موانع تولید در‬ ‫سال گذش��ته به منظور رس��یدگی به اخرین وضعیت‬ ‫بنگاه های مشکل دار خبر داد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در‬ ‫لو فصل مش��کالت بنگاه های‬ ‫راس��تای شناس��ایی و ح ‬ ‫تولی��دی‪ ،‬کارگروه های تس��هیل و رف��ع موانع تولید را‬ ‫در اس��تان ها راه اندازی کرده ک��ه این کارگروه ها ضمن‬ ‫رص��د و شناس��ایی بنگاه ه��ای اقتصادی مش��کل دار‪،‬‬ ‫لو فصل‬ ‫وظیفه پیگیری و بررسی وضعیت بنگاه ها و ح ‬ ‫مشکالت انها را در دستور کار دارند‪.‬‬ ‫پیش از این با حمایت موثر از ‪ ۱۸۴۰‬بنگاه اقتصادی‬ ‫زمینه حفظ و تثبیت ‪ ۳۵۰‬هزار ش��غل در سال گذشته‬ ‫فراهم شده بود‪.‬‬ ‫وی ب��ه مصوبه اخیر دولت مبنی بر تکلیف تمامی نهاد های‬ ‫اجرایی به حذف قبوض کاغذی و استفاده از شبکه اپراتوری‪،‬‬ ‫پیامک و دیجیتال با هدف صرفه جویی اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫اگرچ��ه دولت در ای��ن زمینه مصوبه تدوین کرده اس��ت اما‬ ‫هنوز برخ��ی نهاد ها به زیرس��اخت های نرم افزاری این مهم‬ ‫مجهز نشده اند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودج��ه و محاس��بات مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی تاکید کرد که هنر مسئوالن ایجاد فرهنگ‪،‬‬ ‫قوانی��ن و الزام ه��ای فناوری مرتبط با صنع��ت تولید محتوا‬ ‫و صنع��ت خدمات ارزش افزوده اس��ت‪ ،‬ن��ه مخالفت و ایجاد‬ ‫محدودیت‪.‬‬ ‫حس��ینی با یاداوری اینکه صنعت تولید محتوای اپراتوری‬ ‫و دیجیتال��ی و خدمات ارزش افزوده ظرفیت بس��یار باالیی‬ ‫برای اش��تغال زایی با هزینه کم دارند‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬ده ها هزار‬ ‫نفر به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم در این زمینه مشغول‬ ‫به کار هس��تند و دولت بای��د در راس��تای افزایش ظرفیت‬ ‫اشتغالزایی در این حوزه تالش کند‪.‬‬ ‫بودن تعطیلی واحدهای صنعتی در کش��ور خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫امسال هیچ بانک و نهادی حق ندارد حتی یک واحد صنعتی‬ ‫را تعطیل کند و اگر چنین کاری کند‪ ،‬باید خودشان کارهای‬ ‫تولی��د در ان واح��د را انج��ام داده و از تعطیلی جلوگیری‬ ‫کنن��د و در غیر ای��ن صورت تعطیلی واحده��ای صنعتی از‬ ‫سوی بانک ها و نهادهای گوناگون جرم بوده و پیگرد قانونی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در این کارگروه مشکالت و درخواست های‬ ‫‪۱۲‬واح��د و طرح تولیدی و خدماتی با حض��ور مدیران انها‬ ‫بررسی و تعیین تکلیف شد و مدیران شهرک های صنعتی به‬ ‫طرح مش��کالت حوزه تولیدی خود به ویژه در حوزه مالیات‬ ‫ارزش افزوده و جریمه های مالیاتی‪ ،‬همکاری نکردن بانک ها‬ ‫در پرداخت تسهیالت‪ ،‬موانع فروش کاالهای تولیدی و حق‬ ‫س��هم بیمه کارگ��ران و‪ ...‬پرداختند و از س��وی مدیران کل‬ ‫اداره های تابع پاسخ های الزم ارائه شد‪.‬‬ ‫ترخیص محموله های متوقف سایپادیزل در گمرک‬ ‫معاون فنی گمرک ایران از ترخیص محموله های‬ ‫متوق��ف س��ایپادیزل در گم��رک بندرعب��اس خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫مه��رداد ارونق��ی در گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا افزود‪:‬‬ ‫محموله ه��ای متوقف ش��رکت س��ایپادیزل به دلیل‬ ‫مش��کالت مال��ی‪ ،‬بی��ش از ی��ک س��ال در گمرک‬ ‫بندرعب��اس متوقف ش��ده بود که این مس��ئله انجام‬ ‫نش��دن تعهدات این ش��رکت در قبال مش��تریان و‬ ‫نارضایتی انها را فراهم کرد‪.‬‬ ‫در واقع شرکت نمی توانست تعهدات خود را نسبت‬ ‫به پیش فروش هایی که تعهد کرده بود‪ ،‬انجام دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با فعالیت های جدید گمرک درباره‬ ‫تس��هیل تش��ریفات گمرکی برای حمای��ت از تولید‬ ‫داخلی و بهبود فضای کس��ب وکار‪ ،‬محموله های این‬ ‫شرکت از گمرک بندرعباس ترخیص شدند‪.‬‬ ‫به گفت��ه ارونق��ی‪ ،‬گمرک برای کمک به ش��رکت‬ ‫س��ایپادیزل ام��کان ترخی��ص نس��یه و تس��ریع در‬ ‫تشریفات قانونی را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫معادن‪ ،‬سنگ زیرین‬ ‫تقابل دولت و بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1355‬‬ ‫پیاپی ‪2673‬‬ ‫تولیدکنندگان فوالد در گفت وگو با‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مطرح کردند‬ ‫عملکرد دولت در صنایع فوالدی مثبت بوده است‬ ‫سارا اصغری ‪:‬‬ ‫در چند س��ال گذشته و با حاکم ش��دن رکود بر بازار‬ ‫ایران که به صنعت فوالد نیز س��رایت کرده است‪ ،‬شاهد‬ ‫بوده ای��م بس��یاری از طرح هادر زنجیره ف��والد که حتی‬ ‫برخ��ی از انها در دولت های گذش��ته زمین��ه مطالعاتی‬ ‫مناس��بی نداش��تند‪ ،‬در دول��ت یازده��م و دوازدهم به‬ ‫س��رانجام رس��یده و بیش از ‪۹۰‬درصد زنجیره فوالد در‬ ‫داخل تکمیل ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین طرح های جدیدی‬ ‫برنامه ریزی یا جانمایی ش��ده است‪ .‬از سوی دیگر کشور‬ ‫در ای��ن دوران در زمین��ه تولید ف��والد از واردکننده به‬ ‫صادرکننده تبدیل شده و با افزایش تولید فوالد به رتبه‬ ‫دهم جهان رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد تولید فوالد در دولت دوازدهم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫س��یدرضا شهرس��تانی‪ ،‬عض��و‬ ‫هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران درباره عملکرد دولت‬ ‫در صنعت ف��والد در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عملکرد دولت‬ ‫در ‪ 4‬سال گذشته در زمینه تولید‬ ‫فوالد به نسبت مناسب بوده است‬ ‫تا ح��دی که رتبه تولید ایران از س��یزدهم در جهان به‬ ‫دهم صعود کرده اس��ت‪ .‬درکل رش��د به نسبت خوبی در‬ ‫ف��والد در دول��ت یازده��م و دوازدهم اتف��اق افتاده و از‬ ‫واردکنن��ده ب��ه صادرکنن��ده ف��والد تبدیل ش��ده ایم‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬یک��ی از اهداف‬ ‫چشم انداز صنعت فوالد در سال ‪ ۱۴۰۴‬رسیدن به تولید‬ ‫‪۵۵‬میلی��ون ت��ن بوده اس��ت‪ ،‬اما ب��ا وج��ود تحریم ها و‬ ‫مش��کالتی که در س��ال های اخیر ش��دت ان نیز بیشتر‬ ‫ش��ده‪ ،‬دولت نتوانسته اس��ت به اهداف موردنظر در این‬ ‫راس��تا برسد‪ ،‬بنابراین به نظر می رسد‪ ،‬در بهترین شرایط‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۴‬به تولید ‪۴۴‬میلیون تن برسیم‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات مدی��ره انجمن تولیدکنن��دگان فوالد‬ ‫ایران در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درکل باید گفت یکی‬ ‫از اقدامی ه��ای مهمی که بای��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در صنعت ف��والد درپیش بگیرد‪ ،‬تمرکز بیش از‬ ‫حد بر امر صادرات اس��ت‪ .‬از این رو باید قوانین صادراتی‬ ‫را بیش از پیش تس��هیل کن��د نه اینکه چوب الی چرخ‬ ‫تولید بگذارد و مانع صادرات ش��ود‪ .‬تنها راهکار گشایش‬ ‫بازار فوالد‪ ،‬صادرات است و حتی اگر کسی در این زمینه‬ ‫تخلفی داش��ته اس��ت‪ ،‬دولت از روش های دیگر جریمه‬ ‫اس��تفاده کند و اجازه ص��ادرات را به تمامی این واحدها‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫شهرس��تانی ادام��ه داد‪ :‬در صنع��ت ف��والد چ��ه در‬ ‫بخ��ش میانه ان مانند ش��مش و اس��لب و چه در بخش‬ ‫محصول نهایی مانند میلگرد‪ ،‬ورق و پروفیل‪ ،‬دولت باید‬ ‫سیاست های صادراتی درپیش بگیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬در س��ال جاری قرار اس��ت‬ ‫‪۲۸‬میلیون تن تولید داش��ته باش��یم و از این میزان باید‬ ‫‪۱۳‬میلیون تن ان صادر شود‪ .‬بنابراین باید سیاست های‬ ‫دولت به سمت صادرات سوق داده شود‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات مدی��ره انجمن تولیدکنن��دگان فوالد‬ ‫ایران همچنی��ن درباره این موضوع ک��ه دولت باید کل‬ ‫صنع��ت فوالد را به بخش خصوص��ی واگذار کند‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد ‪ :‬باید ماده ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی به معنای واقعی اجرا‬ ‫ش��ود و واحدها به بخش خصوصی واقعی واگذار ش��وند‪.‬‬ ‫دول��ت نیز در امور انها دخالتی نداش��ته باش��د و اجازه‬ ‫دهد که صنعت فوالد با اداره بخش خصوصی رش��د پیدا‬ ‫کند؛ چراکه بخش خصوصی به لحاظ کیفیتی‪ ،‬کمیتی و‬ ‫صادرات��ی می تواند بهتر عمل کند و دولت نیز به اموری‬ ‫چون دریافت مالیات و نظارت بر استانداردها و‪ ...‬بپردازد‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در پایان تاکید کرد‪ :‬درنهایت اینکه دولت‬ ‫در زمین��ه قیمت گذاری در ب��ورس کاال یا در زمینه های‬ ‫دیگر دخالتی نداش��ته باش��د‪ .‬به جای ای��ن دخالت ها‪،‬‬ ‫مش��وق های صادراتی و تسهیالت تولید را فراهم کند تا‬ ‫عرض��ه و تقاض��ا بتوانند همدیگر را پی��دا کنند و زمینه‬ ‫رانت خواری نیز در بازار از بین برود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت غیرقابل پیش بینی سد راه دولت‬ ‫همچنین درباره عملک��رد دولت در حوزه صنعت فوالد‪،‬‬ ‫مسعود محمد‪ ،‬مدیر بازرگانی فوالد ویان در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دولت در راستای تکمیل زنجیره فوالد‬ ‫گام هایی برداشته است‪ ،‬اما باید به این نکته توجه کرد تا‬ ‫چه اندازه به اهدافی که برای صنعت فوالد ترس��یم شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬نزدیک شده ایم‪ .‬البته باید دید تا چه اندازه نقشه‬ ‫راه درس��ت بوده و در این مس��یر چه مشکالت غیرقابل‬ ‫پیش بینی رخ داده است‪.‬‬ ‫محمد در ادامه با اش��اره به نقشه‬ ‫راه��ی که ب��رای صنع��ت فوالد‬ ‫ترس��یم شده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫نقش��ه راه مناس��بی برای صنعت‬ ‫فوالد ترس��یم نش��ده اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم به ‪۵۵‬میلیون تن دست‬ ‫یابی��م‪ ،‬بای��د واحدهای��ی ب��ا‬ ‫ظرفیت ه��ای باالتر طراحی کنیم‪ .‬از س��وی دیگر درباره‬ ‫نقش��ه ای که به واقعیت نمی پیوندد ترسیم اهداف‪ ،‬هدر‬ ‫دادن انرژی و وقت است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬ب��رای رس��یدن به چش��م انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬تمهی��دات بلندمدت��ی اندیش��یده نش��ده ب��ود‪.‬‬ ‫ام��ا درکل دول��ت دوازده��م تالش های بس��یاری برای‬ ‫رس��یدن به اهداف چش��م انداز صنعت فوالد انجام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این فعال حوزه صنعت فوالد در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که تا چ��ه اندازه می��زان تولید ف��والد در دولت کنونی‬ ‫افزایش یافته است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در دولت دوازدهم میزان‬ ‫تولید افزایش پیدا کرده است‪ .‬البته رشد تولید فوالد در‬ ‫کش��ور یک سرعت معمولی را پشت س��ر گذاشته است‪.‬‬ ‫واحدها از قبل وجود داش��تند و به سمت افزایش میزان‬ ‫تولی��د رفتند و نه ارتقای کیفی��ت؛ چراکه افزایش تولید‬ ‫همیش��ه مثبت نیست و ممکن است‪ ،‬با تولید نامناسب‪،‬‬ ‫کیفیت تولید را از دست بدهیم‪.‬‬ ‫سیدرضا شهرستانی‪ :‬عملکرد دولت در ‪ 4‬سال گذشته در زمینه تولید‬ ‫فوالد به نسبت مناسب بوده تا حدی که رتبه تولید ایران از سیزدهم در‬ ‫جهان به دهم صعود کرد ه است‬ ‫محم��د با اش��اره ب��ه نااگاه��ی دولت برای رس��یدن‬ ‫ب��ه نقش��ه راه صنعت ف��والد عن��وان کرد‪ :‬اگ��ر دولت‬ ‫نس��بت ب��ه نقش��ه راه اگاهی کافی نداش��ته باش��د‪ ،‬با‬ ‫راهکارهایی پیش می رود که به نتیجه مناس��بی نخواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته دولت در زمینه کنترل بازار یا در‬ ‫جهت صادرات ش��یوه نامه هایی را صادر می کند که برای‬ ‫این صنعت مفید نخواهد بود‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه تعیین قیم��ت‪ ،‬ایین نامه های صادراتی و‬ ‫قوانین بورس کاال ممانعتی را برای تولیدکنندگان ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬این ابالغ ها جای پرس��ش دارد و از موانع تولید‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1355‬‬ ‫پیاپی ‪2673‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫در بررسی عملکرد دولت در حوزه معدن مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫بازیگری بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫در اکتشافات‬ ‫معادن‪ ،‬سنگ زیرین تقابل دولت و بخش خصوصی‬ ‫محمدعلی رحیمی پور انارکی‬ ‫مشاور مدیرعامل سنگ اهن مرکزی ایران‬ ‫ریسک اکتشاف معدن در کشور ما باالست؛‬ ‫از ای��ن رو دولت باید با ایفای نقش حاکمیتی‬ ‫خ��ود‪ ،‬اقدام��ات الزم را در ای��ن زمینه انجام‬ ‫دهد‪ .‬پس از انقالب‪ ،‬بخش خصوصی نتوانست‬ ‫ان طور که باید در حوزه اکتشاف فعالیت کند‪.‬‬ ‫این مسئله نش��ان می دهد که اکتشاف برای‬ ‫بخش خصوصی صرف ندارد و برای رش��د در‬ ‫این حوزه به حمایت و ورود دولت نیازمندیم‪.‬‬ ‫با قیمت ها و هزینه هایی که بخش خصوصی‬ ‫در ش��رایط فعلی با ان روبه رو اس��ت‪ ،‬حفاری‬ ‫عمیق برای این فعاالن اقتصادی بسیار گران‬ ‫تمام می ش��ود‪ .‬برای بخش خصوصی‪ ،‬فعالیت‬ ‫معدنی در بس��یاری از مناطق کش��ور نه تنها‬ ‫پاس��خگوی نیازهای ش��ان نبوده بلک��ه تنها‬ ‫هزینه بر بوده و ب��ه عبارتی می توان گفت در‬ ‫ت��وان مالی ان نمی گنج��د؛ بنابراین به دلیل‬ ‫نیازمندی به سرمایه گذاری کالن و هزینه های‬ ‫باال‪ ،‬دولت باید به کمک بخش خصوصی بیاید‬ ‫و اکتش��افات عمیق را بر عهده گیرد‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت پس از اینکه دولت وارد حوزه اکتشاف‬ ‫شد و این مس��ئولیت مهم را بر عهده گرفت‪،‬‬ ‫الزم است مشارکت بخش خصوصی را جلب و‬ ‫به عنوان یک بازیگر از ان استفاده کند‪.‬‬ ‫به جز دغدغه مالی‪ ،‬مسئله دیگری که بخش‬ ‫خصوص��ی با ان روبه رو اس��ت‪ ،‬ضعف داخلی‬ ‫است‪ .‬وقتی فعالیت و برنامه های شرکت های‬ ‫داخل��ی را با ش��رکت های خارجی مقایس��ه‬ ‫می کنیم متوجه می ش��ویم که ش��رکت های‬ ‫داخل��ی کار را جدی نمی گیرند ی��ا امکانات‬ ‫الزم را در اختیار ندارند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که ش��رکت های خارجی عالوه بر داشتن این‬ ‫مس��ائل با تضمین اع�لام امادگی می کنند و‬ ‫ضمانت پس از خدمات ارائه می دهند‪.‬‬ ‫متاس��فانه در ایران کار اکتش��افی در عمق‬ ‫هیچ گاه به درس��تی انجام نشده است‪ .‬در این‬ ‫حوزه هی��چ گاه به جواب نرس��یده ایم چراکه‬ ‫دان��ش و فناوری الزم را نداری��م؛ بنابراین در‬ ‫این حوزه نیازمند بازاموزی و س��رمایه گذاری‬ ‫دولت هستیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فراخوان سومین‬ ‫جشنواره عکس معدن‬ ‫س��ومین جش��نواره ملی عک��س و مالتی مدیا‬ ‫معدن(کیمی��ا)‪ ،‬برای دریافت اثار فراخوان داد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬متقاضیان‬ ‫شرکت در دوره سوم جشنواره عکس و مالتی مدیا‬ ‫کیمیا تا ‪۳۰‬ابان س��ال جاری فرصت ارس��ال اثار‬ ‫دارن��د‪ .‬این دوره با محوری��ت معدن‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫فناوری‪ ،‬معدن و معدنکار‪ ،‬معدن و محیط زیست‪،‬‬ ‫معدن و خط تولید و صنایع وابس��ته و همچنین‬ ‫معدن و ایمنی برگزار می ش��ود‪ .‬بر اس��اس اعالم‬ ‫دبیرخانه این جشنواره‪ ،‬معرفی اثار دریافت شده‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬اذر انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ابراهیم جمیلی‪:‬‬ ‫دولت باید در‬ ‫واگذاری ها‬ ‫اهلیت را در نظر‬ ‫بگیرد و‬ ‫به عبارتی معادن‬ ‫را به اهلش‬ ‫واگذار کند‬ ‫ایران یکی از کش��ورهای بزرگ معدنی در س��طح‬ ‫جهان اس��ت که ذخایر غنی ان باعث ش��ده اس��ت‬ ‫رتب��ه ‪۲۰‬معدنی را در جهان کس��ب کند؛ موضوعی‬ ‫که می تواند یکی از ظرفیت های اصلی اقتصاد کشور‬ ‫و موتور پیشران صنعتی‪ ،‬اقتصادی و اشتغال باشد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند معدن می توان��د جایگزین‬ ‫خوبی برای نفت باش��د و به رش��د اقتصادی کش��ور‬ ‫کمک کند‪ .‬در این راس��تا یک��ی از بازیگران اصلی‪،‬‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان‪ ،‬نقش‬ ‫و عملکرد دولت در این حوزه را بررس��ی کرده است‪.‬‬ ‫در این گزارش بررس��ی می شود که دولت در بخش‬ ‫معدن تا چ��ه حد موفق عمل کرده و ایا دس��تاورد‬ ‫مهمی در این بخش که کارشناس��ان از ان به عنوان‬ ‫جایگزی��ن نف��ت در اقتصاد کش��ور ی��اد می کنند‪،‬‬ ‫به دست اورده یا خیر‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش مثبت دولت در حوزه معدن‬ ‫عباس��علی ایروانی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفت��ر نظ��ارت ام��ور معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت در گفت وگو با‬ ‫دراین ب��اره اظهار کرد‪ :‬معدن‬ ‫یکی از بخش هایی است که با‬ ‫توج��ه ب��ه ش��رایط ب��ازار و‬ ‫تحریم ها توانسته همچنان خود را حفظ کند و حتی‬ ‫در بعضی از بخش هایی که اولویت بوده خیلی خوب‬ ‫رشد کرده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وضعیت صنعت ساختمان بیان کرد‪:‬‬ ‫مدت هاس��ت که صنعت س��اختمان به حالت رکود‬ ‫درامده و در اث��ر ان مصرف مواد اولیه موردنیاز این‬ ‫صنعت که بیش��تر مصالح س��اختمانی است کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫متاس��فانه بخش��ی از کارخانه تولید مواد معدنی که‬ ‫موردنی��از این صنعت بودند نیمه تعطیل هس��تند یا‬ ‫تعطیل ش��ده اند‪ .‬او تاکی��د کرد‪ :‬اما با این ش��رایط‬ ‫وزارتخان��ه در بخش فلزات و م��واد معدنی با ایجاد‬ ‫واحدهای فراوری و کانه ارایی توانس��ته ارزش افزوده‬ ‫و اشتغال ایجاد کند‪.‬‬ ‫عباسعلی ایروانی‪ :‬متاسفانه بخشی از معادنی که مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز صنایع را تامین می کنند نیمه تعطیل هس��تند یا تعطیل شده اند‬ ‫اما با این ش��رایط وزارتخانه در بخش فلزات و مواد معدنی با ایجاد‬ ‫واحدهای فراوری و کانه ارایی توانس��ته ارزش افزوده و اش��تغال‬ ‫ایجاد کند‬ ‫ایروانی درباره رشد حوزه معدن گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫با همه ش��رایط‪ ،‬بخش معدن و صنایع معدنی رش��د‬ ‫قابل توجهی داش��ته است‪ .‬برای نمونه واحدهایی که‬ ‫در زنجیره تولید فوالد قرار دارند به ظرفیت مناسبی‬ ‫رسیده اند و توانسته اند بر اساس برنامه پیش بروند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن بخش مع��دن در زمینه‬ ‫م��واد معدنی فل��زی دیگر مث��ل مس رش��د یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر نظ��ارت امور معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬با توجه به مباحث مطرح‬ ‫ش��ده‪ ،‬در ش��رایط فعلی و با توجه به وضعیت بازار‪،‬‬ ‫وزارتخان��ه و دولت روی اولویت ه��ا کار کرده اند و از‬ ‫نظر رش��د و توسعه در کش��ور نقش خوبی بر عهده ‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت باید به موقع تصمیم بگیرد‬ ‫ابراهیم جمیلی‪ ،‬رئیس خانه‬ ‫اقتصاد ایران نیز در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫مط��رح کرد‪ :‬معدن‬ ‫بخش ه��ای مختلفی دارد که‬ ‫برخی دست بخش خصوصی‬ ‫و برخ��ی دس��ت دولتی ها و‬ ‫خصولتی هاس��ت‪ .‬دراین بین‬ ‫دولت باید توجه به بخش خصوصی را موردنظر قرار‬ ‫دهد و بررس��ی کند که ایا معادن فع��ال بوده اند یا‬ ‫محکوم به تعطیلی هستند‪.‬‬ ‫رئی��س خانه اقتصاد ایران با اش��اره ب��ه اینکه در‬ ‫شرایط فعلی ‪۲‬نیاز عمده داریم‪ ،‬گفت‪ :‬نخست اینکه‬ ‫دولت باید به موضوع اکتش��اف‪ ،‬ورود و کمک کند تا‬ ‫تجمع غیر قانونی در اعتراض به ازمون استخدامی الومینای ایران‬ ‫تجم��ع اعتراض امی��ز برخی اف��راد در روزهای‬ ‫شنبه و یکشنبه گذشته در پی اعالم نتایج ازمون‬ ‫اس��تخدامی کارخانه الومین��ای ایران(جاجرم) و‬ ‫جلوگی��ری از ورود مواد اولیه و کارکنان به داخل‬ ‫کارخانه‪ ،‬توقف یکی از خطوط تولید این کارخانه‬ ‫را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش نیوز‪ ،‬تورج زارع‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫کارخان��ه الومین��ای ایران(جاج��رم) از تجم��ع‬ ‫غیر قانونی برخی افراد در اعتراض به نتایج ازمون‬ ‫استخدامی کارخانه الومینای ایران(جاجرم) خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫داد و افزود‪ :‬ازمون اس��تخدامی به صورت شفاف و‬ ‫از سوی دانشگاه صنعتی شریف که از معتبرترین‬ ‫و مجرب ترین دانش��گاه های کشور در این زمینه‬ ‫اس��ت‪ ،‬برگزار شد‪ .‬زارع با اش��اره به اینکه عده ای‬ ‫از معترضان حتی در ازمون ش��رکت نکرده بودند‬ ‫اما بعضی از مس��ئوالن شهری درخواست داشتند‬ ‫که ب��کار گیری افراد معترض در برنامه ش��رکت‬ ‫الومین��ا قرار گیرد‪ ،‬در ادامه تاکید کرد‪ :‬الومینای‬ ‫ایران(جاجرم) یک ش��رکت دولتی اس��ت و برای‬ ‫بکارگی��ری نیرو بای��د مجوزهای الزم را داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬مدیرعامل کارخانه الومینای ایران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬روز دوش��نبه نتیجه ازمون اس��تخدامی به‬ ‫صورت ش��فاف به همراه نمرات در سایت مربوط‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫وی در انته��ا عنوان ک��رد‪ :‬الومینای ایران تنها‬ ‫کارخان��ه تولید مواد اولیه تولید فلز الومینیوم در‬ ‫کش��ور اس��ت و کار بسیار حساس��ی برای کشور‬ ‫انجام می دهد اما بیشتر از ظرفیت نمی توانیم نیرو‬ ‫جذب کنیم‪ .‬شایس��ته است مردم شرایط را درک‬ ‫کنند و صبر و حوصله بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫بودجه الزم برای اکتشاف فراهم شود‪.‬‬ ‫دوم اینکه مع��ادن باید در اختیار بخش خصوصی‬ ‫ق��رار بگیرن��د‪ .‬دراین بین دولت بای��د در واگذاری ها‬ ‫اهلی��ت را در نظ��ر بگیرد و به عبارت��ی معادن را به‬ ‫اهلش واگذار کند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬دولت باید کم��ک کند تا معدنکاران‬ ‫هرچه بیش��تر به ف��راوری توجه کنن��د‪ ،‬برای اینکه‬ ‫از خام فروش��ی جلوگیری شود دس��ت به حمایت از‬ ‫پروژه ه��ای فراوری بزند و پیش از ه��ر چیز به این‬ ‫پرسش پاس��خ دهد که ایا کاالی موردنظر می تواند‬ ‫به محصول نهایی تبدیل شود؟ ما اگر امکان فراوری‬ ‫داری��م بای��د به س��متش برویم و اگر ای��ن امکان را‬ ‫نداریم باید با برنامه ریزی کار را پیش ببریم‪.‬‬ ‫جمیلی با بیان اینکه دولت در این ش��رایط سخت‬ ‫نبای��د موان��ع جدید بر س��ر راه مع��ادن ایجاد کند‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬معادن ب��رای اینکه خ��وب کار کنند‪،‬‬ ‫نباید مش��کالت روزمره داشته باشند و درگیر موانع‬ ‫دست وپاگیر شوند‪.‬‬ ‫گاهی اوقات ش��اهد هس��تیم که عوارض نابجا بر‬ ‫معدن و صنایع معدنی بسته می شود که بیشتر مانع‬ ‫فعالیت معدنی می ش��ود‪ ،‬درحالی که عوارض باید بر‬ ‫مبنای واقعیت ها باشند‪.‬‬ ‫رئیس خان��ه اقتصاد ایران تاکید ک��رد‪ :‬اگر دولت‬ ‫این مس��ائل را رعایت کند نم��ره قبولی دارد اما اگر‬ ‫در هر بخش��ی مانع تراش��ی کند به حتم نمره خوبی‬ ‫هم نمی گیرد‪ .‬البته دولت در بخش هایی خوب عمل‬ ‫کرده و در بخش هایی هم ایرادهایی دارد‪.‬‬ ‫انچ��ه از دول��ت انتظ��ار م��ی رود این اس��ت که‬ ‫به موق��ع تصمیم گی��ری کن��د و اگ��ر ای��ن مس��یر‬ ‫را پی��ش نگی��رد همگ��ی ب��ا مش��کل روب��ه رو‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت باید هدایتگر باشد‬ ‫مصطفی غنیمتی‪ ،‬کارشناس‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مع��دن نیز ب��ه‬ ‫باید نقش دولت از مالکیت و‬ ‫مدیریت مس��تقیم بنگاه ها به‬ ‫سیاس��ت گذاری و هدای��ت و‬ ‫نظارت تغییر کند‪ .‬دولت باید‬ ‫دست به توانمندسازی بخش‬ ‫خصوص��ی بزند و به انها برای رقاب��ت کاالها و مواد‬ ‫معدنی در بازارهای بین المللی اجازه فعالیت دهد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن ب��ا ابراز تاس��ف از عملکرد‬ ‫دولت اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه مدی��ران دولتی تمایلی‬ ‫ب��ه واگ��ذاری به بخ��ش خصوصی ندارن��د و گاهی‬ ‫دی��ده می ش��ود ک��ه مقاوم��ت می کنن��د؛ بنابراین‬ ‫خصوصی س��ازی ب��ا رد دی��ون از س��وی دول��ت‬ ‫ب��ه س��ازمان های غیرتخصص��ی موج��ب تش��کیل‬ ‫نهاده��ای ش��به دولتی و ب��ا حمای��ت دولت ش��ده‬ ‫که س��بب کاه��ش ت��وان رقابتی بخ��ش خصوصی‬ ‫در بازار و بروز مش��کالتی در اقتصاد کش��ور ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن با اش��اره به اینکه مدیریت‬ ‫دولتی صنایع از نوع مدیریت باش��گاهی است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ه دلی��ل ص��رف بودجه های هنگف��ت و نبود‬ ‫کارایی مناس��ب این ن��وع مدیریت دولتی‪ ،‬س��بب‬ ‫زی��ان ده ش��دن بنگاه اقتص��ادی و ح��ذف بنگاه در‬ ‫رقابت های بین المللی می شود‪.‬‬ ‫او تاکید ک��رد‪ :‬درحالی که با واگ��ذاری بنگاه های‬ ‫دولت��ی ب��ه بخش خصوص��ی و مدیری��ت چابک‪ ،‬با‬ ‫حذف هزینه های مصرفی و کاهش هزینه تولید‪ ،‬نرخ‬ ‫تمام ش��ده تولید به ویژه در بخش معدن کاهش یافته‬ ‫و ت��وان بن��گاه در رقابت های بین الملل��ی دوچندان‬ ‫ش��ده که س��بب افزایش جذابیت صنایع معدنی در‬ ‫جذب س��رمایه گذاران داخلی و خارجی و توس��عه و‬ ‫اشتغالزایی در صنعت می شود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1355‬‬ ‫پیاپی ‪2673‬‬ ‫تاجران و واردکنندگان‬ ‫برنج به شور نشستند‬ ‫افزایش تعامل دولت‬ ‫با تشکل های بازار‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تجارت متاثر از روابط بین المللی و محدودیت های داخلی و خارجی است‬ ‫بررس��ی عملکرد دولت در هر سال می تواند عالوه بر‬ ‫نقد جدی بر رفتارها و اقدام های دولتمردان‪ ،‬هش��داری‬ ‫باشد برای اصالح رویه های موجود‪.‬‬ ‫در ای��ن م��دت تج��ارت خارج��ی به عن��وان یکی از‬ ‫بخش های بس��یار مهم در اقتصاد کش��ور به دلیل مسائل‬ ‫گوناگون از تحریم های خارجی گرفته تا محدودیت های‬ ‫داخل��ی دچار چالش هایی ش��د که سیاس��ت های ارزی‬ ‫پاشنه اشیل انها بود‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان حوزه تجارت خارج��ی تا روابط‬ ‫خارجی اصالح نش��ود نمی توان کار زیادی برای توس��عه‬ ‫تجارت خارجی انجام داد‪ .‬اگر دولت سیاس��ت های ارزی‬ ‫را به این نحو اجرا نمی کرد ش��اید شرایط به این سختی‬ ‫پیش نمی رفت و ای��ن موضوع به نقطه مبهم در کارنامه‬ ‫دولت تبدیل نمی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تالقی محدودیت ها‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫همزمانکهتحریم هاسخت ترمی شدندوشرایطبین المللیبرایتاجران‬ ‫ما فشرده تر می شد؛ دولت هم سعی داشت در داخل سختگیری هایی را‬ ‫برای پیشگیری برخی موضوع ها دنبال کند‬ ‫خارج گرفته ش��ده و برخی رویه ها نهایی ش��ده و برخی‬ ‫هیجان ها مرتبط با تحریم ها به توازن رسیده است‪ ،‬زمان‬ ‫این اس��ت که دولت بتواند با رفتارهای مبتنی با منطق و‬ ‫انتظارات ذی نفعان تجارت خارجی شرایط را برای حفظ‬ ‫بازارهای موجود داشته باشد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه دول��ت باید بتواند در این برهه در اجرایی‬ ‫کردن مفهوم اقتصاد مقاومتی برای ان بخش از کاالهایی‬ ‫ک��ه ظرفیتی ب��رای ص��ادرات ان نداش��تیم ام��ا دارای‬ ‫مزیت هایی هستیم اقدام هایی انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹از واردات تا صادرات ‬ ‫مجید پورکائد‪ ،‬عضو هی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫ایران ضمن گرامیداشت هفته دولت و قدردانی و سپاس‬ ‫از اینک��ه در ای��ن مدت دولت س��عی کرده مش��کالت و‬ ‫نیازهای مردم��ی را به هر نحوی برطرف کند به‬ ‫گفت‪ :‬در یک سال گذشته با نوسان های ارز روبه رو بودیم‬ ‫و متاس��فانه برای ارز چند نرخ اع�لام و این چندگانگی‬ ‫باع��ث بروز مش��کالتی در بخش تولید ش��د و تا حدود‬ ‫زیادی فعاالن تجاری کش��ور نیز با مش��کالت عدیده ای‬ ‫روبه رو شدند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه عملکرد دول��ت در بخ��ش واردات‬ ‫اظهارکرد‪ :‬حجم کاری واردکنندگان در چند ماه گذشته‬ ‫به کمترین میزان رس��یده چراکه جهش باالی نرخ ارز را‬ ‫ش��اهد بودیم‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬تامین نیازها را نیز دولت‬ ‫برعهده گرفته که بیش��تر در حوزه کاالهای اساسی بود‪.‬‬ ‫در صنای��ع دیگر که باید برای چرخی��دن چرخ تولید از‬ ‫طریق ارز نیمای��ی اقالم مورد نیاز خود را تامین کنند و‬ ‫ان هم براس��اس درامدهای حاصل از صادراتی که بانک‬ ‫مرکزی اعالم می کرد و باید به کشور بازمی گشت‪ ،‬انجام‬ ‫شد‪ .‬توزیع ناعادالنه ای نیز در همین راستا انجام شد که‬ ‫پیامدهای ان را ش��اهد هس��تیم و می توان گفت بیشتر‬ ‫انهایی که در شبکه بانکی برای واردات ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫گرفت��ه بودند حدود ‪۶۰‬درصد انها تخلف کرده بودند‪ .‬به‬ ‫نحوی که درحال حاضر دادگاه های بس��یاری در این باره‬ ‫داریم که نخست پرونده های با ارقام باال بررسی می شود‪.‬‬ ‫پورکائد تصریح کرد‪ :‬متاسفانه در بخش واردات دولت‬ ‫خود وارد عمل ش��ده بود اما نتوانست بخش خصوصی را‬ ‫در این عرصه وارد کند که در نتیجه ش��اهد رکود بسیار‬ ‫بدی در حوزه تجارت بودیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه نای��ب رئی��س کمیس��یون گردش��گری و‬ ‫کس��ب وکارهای وابسته‪ ،‬در بخش صادرات نیز زمانی که‬ ‫کارخانه نتواند به تولید نهایی خود برس��د به اجبار باید‬ ‫نخست نیاز داخل را تامین کند و سپس به صادرات روی‬ ‫بیاورد؛ بنابراین به دلیل همین نابرابری و نداشتن تعادل‬ ‫در رس��یدن ب��ه ظرفیت نهایی‪ ،‬ش��اهد فاصله زیادی در‬ ‫ظرفیت واقعی تولید و تولید نهایی داشتیم‪.‬‬ ‫به دلی��ل بخش��نامه ها و ش��یوه نامه های مک��رری که‬ ‫بانک مرک��زی اع�لام می کن��د و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت مجری انها اس��ت‪ ،‬ثب��ات رویه ای را ش��اهد‬ ‫نیس��تیم‪ .‬به عب��ارت دیگ��ر‪ ،‬مدتی صادرات ی��ک کاال را‬ ‫ممن��وع می کنند و مدتی دیگر ان را لغو می کنند و این‬ ‫باعث می ش��ود برخی بازارها را به اسانی از دست بدهیم‬ ‫در حالی که به س��ختی انها را به دس��ت اورد ه و تصاحب‬ ‫کردیم‪ .‬اینها بی اعتمادی ایجاد می کند که نقش اساسی‬ ‫در این زمینه ها به دولت برمی گردد‪.‬‬ ‫محمود نجفی عرب‪ ،‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹روابط خارجی باید بهبود یابد‬ ‫رض��ی حاجی اقامی��ری‪ ،‬عضو هیات نماین��دگان اتاق‬ ‫بازرگانی تهران با بی��ان اینکه دولت در مجموع عملکرد‬ ‫خوب��ی نداش��ته در این باره به‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت در‬ ‫تجارت خارجی با توجه به سیاست های ارزی که داشت‪،‬‬ ‫عملکرد خوبی ثبت نکرده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ایجاد این وضعیت هرچند تحریم ها‬ ‫هم بی اثر نب��وده‪ ،‬اما گاهی دولت به ج��ای اینکه به فکر‬ ‫تعدیل تحریم ها باشد تا بخش خصوصی در دوران تحریم‬ ‫بهتر کار کند‪ ،‬تش��دیدکننده تحریم ها می شود که به ان‬ ‫تحریم داخلی می گویند‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬همین الزام بازگش��ت ارز صادراتی به‬ ‫روش ه��ای اعالم ش��ده و بخش��نامه های گوناگون بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬صادرات را کاه��ش داد و با اینک��ه اصالحاتی‬ ‫انجام ش��د ام��ا هنوز ه��م این مش��کل برطرف نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ت��ا رواب��ط خارج��ی اصالح‬ ‫نش��ود و بهب��ود نیاب��د‪ ،‬تج��ارت خارجی نی��ز تغییری‬ ‫نمی کند و در این بخش رش��د خوبی را ش��اهد نخواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت در حد توان تالش می کند‬ ‫ه��ادی تیزهوش تاب��ان‪ ،‬رئی��س اتاق بازرگان��ی ایران‬ ‫و روس��یه نیز ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬باید به دنبال توس��عه‬ ‫روابط با روس��یه باش��یم چراکه ظرفیت دو کشور برای‬ ‫رش��د و افزای��ش حج��م تج��ارت ب��اال اس��ت و در این‬ ‫زمین��ه به دنب��ال راهکارهایی هس��تیم که ب��دون توجه‬ ‫ب��ه تحریم ه��ا روابط خود با کش��ور روس��یه را توس��عه‬ ‫دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت تا جایی که در توان داشته تالش‬ ‫خ��ود را کرده‪ ،‬اما تحریم ها‪ ،‬مش��کالت بانک��ی و روابط‬ ‫سیاس��ی خارجی نمی گذارد ان گونه که باید برنامه های‬ ‫خود را به سرانجام برساند‪.‬‬ ‫غالمحسین جمیلی‬ ‫مجید پورکائد‬ ‫رضی حاجی اقامیری‬ ‫هادی تیزهوش تابان‬ ‫مسئوالن از روند واردات دارو اطالعی ندارند‬ ‫میلیون یورو ارز دولتی بگیرد‪ ،‬همه محموله را یک‬ ‫جا نمی فرستد‪ .‬ش��رکت های بزرگ تر بیش از یک‬ ‫ه��زار مورد وارداتی دارند‪ .‬زمانی که ش��رکت ها در‬ ‫ای��ن ابعاد کار می کنند‪ ،‬طرح مس��ئله دریافت ارز‬ ‫و وارد نک��ردن دارو موضوعیت ن��دارد چراکه این‬ ‫فرایند زمانبر اس��ت‪ .‬به نظر می رس��د مس��ئوالن‬ ‫اطالعی از فرایند کار شرکت ها ندارند و چه خوب‬ ‫است که سازمان غذا و دارو کالسی برای مسئوالن‬ ‫دولت و نماین��دگان مجلس برگزار کرده و فرایند‬ ‫واردات دارو را توضی��ح دهن��د‪ .‬بعضی مس��ئوالن‬ ‫می گوین��د که واردکنن��ده دارو را احت��کار کرده‬ ‫درحالی ک��ه واردکننده دارو اصال دارو را نمی بیند‪.‬‬ ‫دارو از ش��رکت های خارج��ی خریداری ش��ده به‬ ‫گمرک می اید‪ .‬به مح��ض اینکه واردکننده مجوز‬ ‫ترخی��ص را از گمرک می گیرد‪ ،‬ش��رکت پخش به‬ ‫می��ان می اید و دارو را ب��ار می زند و می برد‪ .‬پس از‬ ‫این براساس کدی که وزارت بهداشت و واردکننده‬ ‫دارد فرایند انتقال دارو را کنترل می کنند‪.‬‬ ‫این وزارت بهداش��ت اس��ت که به م��ا می گوید‬ ‫چق��در دارو بخری��م‪ ،‬چند بخری��م و از کجا و همه‬ ‫فراین��د واردات با نظ��ارت نماینده فن��ی وزارت‬ ‫بهداش��ت انجام می شود‪ .‬اگر دارویی دیر وارد بازار‬ ‫می شود‪ ،‬به این دلیل است که وارد کننده به دالیلی‬ ‫نتوانس��ته دارو را از گم��رک ترخی��ص کند و این‬ ‫تاخیر هم اثری در نرخ ندارد چراکه قیمت ها ثابت‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €روند واردات دارو اکنون چگونه است؟‬ ‫واردات دارو طب��ق روال در ح��ال انجام اس��ت‪.‬‬ ‫واردات داروی س��اخت مشابه داخل به طور کامل‬ ‫ممنوع است اما دارویی که مشابه داخلی ندارد وارد‬ ‫می ش��ود و کمبودی نداریم‪ .‬کمبودهایی که اعالم‬ ‫می شود به دلیل ترجیح پزشک و بیمار در استفاده‬ ‫از داروی خارجی است‪ .‬ما به عنوان واردکننده هیچ‬ ‫تمای��ل و عالقه ای ب��ه واردات دارویی که مش��ابه‬ ‫س��اخت داخل دارد‪ ،‬نداری��م‪ .‬اگر بخواهند و اجازه‬ ‫بدهند وارد می کنیم‪ ،‬اگه نه‪ ،‬وارد نمی کنیم‪.‬‬ ‫چندی پیش خبری منتش��ر شد که یک میلیارد یورو‬ ‫ارز دولتی گم ش��ده و واردکنندگان دارو‪ ،‬رفع تعهد ارزی‬ ‫نکرده ان��د‪ .‬در جریان همین مس��ئله عبدالناصر همتی‪،‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی نامه مبنی ب��ر «عدم رفع تعهد‬ ‫ارزی» برخی شرکت های واردکننده به رئیس جمهوری‬ ‫نوش��ت‪ .‬همان زمان انگش��ت اتهام به واردکنندگان دارو‬ ‫نش��انه رفت‪ .‬ما به این مسئله معترض هستیم‪ .‬به اعتقاد‬ ‫م��ن‪ ،‬همکاران در ح��وزه دارو و تجهیزات پزش��کی باید‬ ‫دراین باره شکایت کنند‪ .‬در حالی به راحتی نام شرکت ها و‬ ‫صاحبان انها به عنوان متخلف در حوزه ارز گفته می شود‬ ‫ک��ه به گفته خود اق��ای وزیر‪ ،‬واردکنن��دگان تجهیزات‬ ‫پزش��کی برای سال ‪ ۹۶‬در حوزه ارز هنوز از بانک مرکزی‬ ‫طلبکارند‪ .‬طی این سال ها بانک مرکزی باید ارز موردنظر‬ ‫را به این گروه می داده ک��ه نداده و طوری رفتار می کنند‬ ‫که بانک مرکزی طلبکار ش��ده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی در حوزه دارو از ش��رکت هایی نام برده اند که هنوز‬ ‫برای رفع تعه��د ارزی زمان دارند و در حال انجام مراحل‬ ‫واردات محصوالت هس��تند‪ .‬اتفاقا در مس��یر انجام کار و‬ ‫رف��ع تعهد هم مش��کلی ندارند و در زمان مق��رر این کار‬ ‫انجام خواهد ش��د‪ .‬به طور مثال‪ ،‬در یکی از ش��رکت های‬ ‫داروس��ازی که یکی از بهترین کارخانه های داروس��ازی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬اس��م مدیرانش را به راحتی در سایت ها‬ ‫ق��رار داده و ابروی انها را برده اند‪ .‬چرا باید به موسس��ه ها‬ ‫و مجموعه های��ی که این همه س��ال باصداقت کارکرده و‬ ‫خود اقایان معترف هس��تند که اگ��ر امروز ما این صنعت‬ ‫داروس��ازی را در کشور نمی داشتیم‪ ،‬باید کل پول نفت را‬ ‫بابت واردات دارو هزینه می کردیم؛ به راحتی اتهام بزنیم‪.‬‬ ‫ب��ا صنعتی که این همه زحمتکش اس��ت و برای کش��ور‬ ‫ارزش افزوده داش��ته چرا این گونه برخورد می شود؟ این‬ ‫اقدام ها منطق ندارد و در واقع مسئوالنی که به این ماجرا‬ ‫دام��ن زده اند باید از این مجموع��ه عذرخواهی کنند‪ .‬از‬ ‫س��ویی تمام فعاالن اقتصادی معتقدند که ریشه این ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی فسادامیز است و از همان ابتدا مخالف این‬ ‫رویک��رد بودند‪ .‬حاال هم اف��رادی که برای این ارز تصمیم‬ ‫گرفتند و زمینه این فس��اد را در حوزه اقتصاد ملی فراهم‬ ‫کردند‪ ،‬باید جوابگو باش��ند‪ .‬به چ��ه دلیل این کار را انجام‬ ‫دادند؟ از همان ابتدای کار تمام کارشناسان عنوان کردند‬ ‫که این کار اش��تباه است‪ .‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی می دهید‪ ،‬بعد‬ ‫به دنب��ال خطاکار می گردید؟ مثل این اس��ت که س��فره‬ ‫نابابی در کشور پهن شده باش��د‪ ،‬بعد به دنبال این باشیم‬ ‫که چه کسی پای این سفره می نشیند‪ .‬در واقع اصال نباید‬ ‫زمینه خطا ایجاد ش��ود تا بعدش به دنب��ال خطاکار بود‪.‬‬ ‫عالوه بر این س��الم ترین حوزه ای ک��ه از ابتدای انقالب تا‬ ‫امروز در کش��ور فع��ال بوده‪ ،‬حوزه دارو اس��ت‪ .‬این گروه‬ ‫همیشه کمک حال کشور بوده اند‪ .‬انها چه در دوره جنگ‬ ‫و چه بعد ازان اجازه ندادند در حوزه درمان مش��کل ایجاد‬ ‫شود‪ .‬اما حاال برخی مس��ئوالن تشنجی در حوزه داروی‬ ‫کش��ور ایجاد کرده اند که کامال بی معنی اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫کل صنعت داروس��ازی کشور به این حرکت پوپولیستی‬ ‫اعتراض دارد‪ .‬معنی ندارد‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی بدون‬ ‫بررس��ی دقیق به رئیس جمهوری نامه بنویسد و بعد این‬ ‫نامه بدون هیچ کار کارشناس��ی رسانه ای شود‪ .‬با این کار‬ ‫ابروی یکس��ری فعال اقتصادی را به باد می دهند‪ .‬به طور‬ ‫قانون��ی در حوزه واردات دارو ‪ 6‬ماه و در ماش��ین االت ‪۱۸‬‬ ‫ماه فرصت وجود دارد تا تسویه حس��اب ارزی انجام شود‪.‬‬ ‫ام��ا در حوزه دارو چه در واردات و چه تولید داخل‪ ،‬فعاالن‬ ‫اقتصادی بابت ارز از بانک مرکزی طلبکار هستند چراکه‬ ‫نظام قیمت گذاری ای��ن حوزه‪ ،‬نظام قیمت گذاری ثابتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬درنتیجه با تغییرات ن��رخ ارز که اتفاق افتاد‪ ،‬هنوز‬ ‫مطالباتی نسبت به س��ال ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬باقی مانده است‪ .‬حاال‬ ‫بانک مرکزی این مطالبات را نداده‪ ،‬طلبکار هم شده است‪.‬‬ ‫تولید دفتر مشق دولتی‬ ‫برای گروه های هدف‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی‬ ‫از برنامه ریزی این وزارتخانه برای توزیع ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫دفترچه دانش اموزی با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بین گروه های‬ ‫ه��دف از جمل��ه دانش اموزان خانواده های زیر پوش��ش‬ ‫کمیته امداد و بهزیس��تی در ش��بکه های توزیع خاص و‬ ‫منتخب خبر داد‪ .‬حس��ین مدرس خیابانی در گفت وگو با‬ ‫تس��نیم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در طرح بازگش��ایی مدرسه ها‪ ،‬برای‬ ‫اجرای��ی کردن دو برنامه در دس��ت انجام اس��ت؛ برنامه‬ ‫نخس��ت‪ ،‬توزیع دفترچه ه��ای دانش ام��وزی به عنوان‬ ‫شاخص نوشت افزار است که قرار است در قالب اتحادیه ها‪،‬‬ ‫تعاونی ه��ای کارگری و فرهنگیان و حت��ی تعاونی های‬ ‫مصرف محلی و منتخب فروش��گاه های زنجیره ای توزیع‬ ‫شود‪ .‬بخشی از این دفاتر‪ ،‬دفاتری است که از طریق کاغذ‬ ‫دولت��ی با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی تامین و تولیدکنندگان این‬ ‫دفاتر مشخص ش��ده اند و تضمین های الزم از انها گرفته‬ ‫شده و تعداد قابل توجهی از این دفاتر در قالب شبکه های‬ ‫منتخب توزیع خواهد ش��د و تعداد انها دولتی بین ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون دفتر دانش اموزی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ورود دالر ‪۴۲۰۰‬تومان��ی ب��ه اقتص��اد ایران که‬ ‫عمر ان به بیش از یک س��ال رسیده‪ ،‬فسادبرانگیز‬ ‫ش��د و ماجراهای بس��یاری را رقم زد‪ .‬بخش دارو‬ ‫و تجهی��زات نیز یکی از همین بخش هایی اس��ت‬ ‫ک��ه ردپای فس��اد و تخلف در ان مش��هود اس��ت‬ ‫و در همی��ن ب��اره ناص��ر ریاحی‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫واردکنن��دگان دارو در گفت وگو با س��ایت خبری‬ ‫اتاق تهران به موضوع هایی اشاره کرده که در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫€ €چن�دی پی�ش خبری منتش�ر ش�د که‬ ‫ی�ک میلی�ارد ی�ورو ارز دولت�ی گم ش�ده‬ ‫و واردکنن�دگان دارو‪ ،‬رف�ع تعه�د ارزی‬ ‫نکرده اند‪ .‬داستان چه بود؟‬ ‫بانک مرکزی گزارش��ی درب��اره واردکنندگانی‬ ‫که رفع تعه��د ارزی نکرده اند تهیه کرد و به دولت‬ ‫فرستاد بدون اینکه به فرایند واردات توجهی کند‪.‬‬ ‫براس��اس قانون ش��رکت ها از زمانی ک��ه ارز الزم‬ ‫ب��رای واردات دریاف��ت می کنند ‪ ۶‬م��اه برای رفع‬ ‫تعهد ارزی فرصت دارند‪ .‬متاس��فانه بانک مرکزی‬ ‫بدون توجه به قانون فهرستی را برای رئیس دولت‬ ‫فرستاد‪ ،‬فهرس��تی که هیچ نظر کارشناسی و فنی‬ ‫درباره ان اظهار نشده است‪.‬‬ ‫€ €وزی�ر بهداش�ت ه�م پیش ت�ر درب�اره‬ ‫واردات کابل برق به جای تجهیزات پزشکی‬ ‫صحبت کرد‪.‬‬ ‫بله‪ .‬دول��ت به پرونده های تخلف در واردات دارو‬ ‫اش��اره می کند و از واردات کابل برق و مکمل های‬ ‫خراب غذایی می گوین��د درحالیکه این پرونده ها‬ ‫متعلق به سال ها پیش از برقراری ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫اس��ت‪ .‬کس��ی منکر وجود مواردی از فساد و تقلب‬ ‫نیست اما مسئله اصلی کنونی ارز است و اینکه ارز‬ ‫داده شود و دارو خریداری و وارد شود‪ .‬شرکت های‬ ‫واردکننده دارو در مقیاس بزرگ فعالیت می کنند‬ ‫و بی اطالعی از روند فعالیت انها زمینه ساز حرف و‬ ‫حدیث شده است‪ .‬یک شرکت متوسط وارد کننده‬ ‫دارو ‪ ۵۰۰‬محمول��ه دارو وارد می کن��د و اگر ‪۱۰۰‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تصمیم گیران دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫جوابگوی فساد‬ ‫باشند‬ ‫سیاست های ارزی نقطه مبهم در کارنامه دولت‬ ‫غالمحس��ین جمیلی‪ ،‬عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی‬ ‫ایران در این باره گفت‪ :‬از این فرصت اس��تفاده می کنم و‬ ‫هفته دولت را به همه دولتمردان تبریک و خسته نباشید‬ ‫می گوی��م و ارزوی توفی��ق روزافزون ب��رای همه به ویژه‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دارم‪.‬‬ ‫وی در گفت وگ��و با‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬در این ایام‬ ‫دولت و مس��ئوالن بخش اقتصادی در یک س��ردرگمی و‬ ‫بالتکلیفی درونی گرفتار بودند‪ .‬انها نمی دانس��تند باید به‬ ‫سمت و س��وی فعال کردن بازارهای صادراتی‪ ،‬دستیابی‬ ‫ب��ه بازارها جدید‪ ،‬رونق بخش صادرات‪ ،‬توجه به بازارهای‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬پیگی��ری مطالب��ات فعاالن ای��ن بخش در‬ ‫کش��ورهای متناظر‪ ،‬فراهم کردن فرصت های جدید برای‬ ‫کش��ور در دیدارهای مقامات عالی رتبه با همتایان خود‬ ‫و‪ ...‬بروند‪ .‬اینکه این کار اساسا چقدر به سود کشور است‬ ‫و هن��وز نمی توانیم س��ازکار نظام مندی ب��رای برخورد با‬ ‫صادرکنندگان کش��ور از لحاظ مس��ائل مرب��وط به ارز و‬ ‫مالیات و رویه های گمرکی و‪ ...‬را ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه جمیلی نبود ت��وازن وقفه های��ی را در برخی‬ ‫اتفاق ها و تصمیم گیری ها ایجاد کرد که بیشتر مخاطبان‬ ‫ان‪ ،‬کشور از نظر دسترس��ی نداشتن به اهداف صادراتی‬ ‫اسیب دید‪.‬‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی ای��ران نگاه جامعی‬ ‫داش��ت اما به طورکاملی اتف��اق نیفتاد و نهایی نش��د‪ .‬از‬ ‫این لحاظ که همزمان که تحریم ها س��خت تر می ش��دند‬ ‫و ش��رایط رفتارهای بین المللی برای تاجران ما فشرده تر‬ ‫می ش��د؛ همزم��ان دول��ت هم س��عی داش��ت در داخل‬ ‫سختگیری هایی را برای پیشگیری برخی موضوع ها دنبال‬ ‫کند که تالقی اینها ش��رایط را سخت تر کرد و در حال از‬ ‫دس��ت دادن بازارهای ستنی بودیم‪ .‬اعداد و ارقام گویای‬ ‫این مطلب است‪.‬‬ ‫حاال که اندکی التهاب های گوناگون هم در داخل و هم‬ ‫‪7‬‬ ‫یادنگاره های نامبارک‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1355‬‬ ‫پیاپی ‪2673‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫تاجران و واردکنندگان برنج به شور نشستند‬ ‫بازگشت اعتماد بخش‬ ‫خصوصی با سیاست های اخیر‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران گفت‪:‬‬ ‫سیاس��ت های اخیر بانک مرکزی درس��ت تر از گذشته‬ ‫اس��ت و س��بب ش��ده اعتم��اد ب��ه بخ��ش خصوصی و‬ ‫صادرکنندگان برگردانده شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا م��ودودی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره‬ ‫راه ان��دازی بازار متش��کل ارزی اظهارک��رد‪ :‬این بازار در‬ ‫نظر دارد به نوعی فضای مبادله پول و ارز را تس��هیل کند‬ ‫و ان را از بند بروکراس��ی های اداری همچون بازگش��ت‬ ‫ارز ب��ه س��امانه نیما و ن��رخ تعیینی که س��بب دغدغه‬ ‫صادرکنندگان و تولیدکنندگان است‪ ،‬خارج کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این بازار تالش دارد جریان بازار را به سمت‬ ‫ب��ازار ازاد هدایت و میان ارز حاص��ل از صادرات‪ ،‬تقاضا‬ ‫برای این ارز و نحوه تامین ان ارتباط برقرار کند و به نوعی‬ ‫این ارتباط را تس��هیل کند‪ .‬بیش��ترین ه��دف این بازار‬ ‫خروج ارز از چند نرخی و حرکت به سمت شفافیت است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت ایران در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که برخ��ی منتقدان معتقدن��د ایجاد این‬ ‫بازار به چند نرخی ش��دن ارز دامن می زند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬سیاس��ت های اخیر بان��ک مرکزی درس��ت تر از‬ ‫گذشته است و سبب ش��ده اعتماد به بخش خصوصی و‬ ‫صادرکنندگان برگردانده شود‪.‬‬ ‫م��ودودی تصریح ک��رد‪ :‬خبر خوبی ک��ه رئیس بانک‬ ‫مرک��زی اعالم کردند این اس��ت که در س��ال ‪ ۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۶۲‬درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کش��ور‬ ‫بازگش��ته و اگر در سیاس��ت های ارزی اصالحاتی ایجاد‬ ‫شود‪ ،‬دیگر نیازی به تشکیل بازار متشکل ارزی نیست‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬در حقیق��ت م��ا نبای��د وارد چند‬ ‫نرخی ش��دن ارز ش��ویم‪ ،‬زیرا زمینه ایجاد فس��اد‪ ،‬رانت‬ ‫و انح��راف از برنامه ه��ای کالن اقتص��ادی را فراه��م‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت ایران در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که عده ای معتقدند این بازار نیز مشابه بازار‬ ‫اتی سکه بوده و نتیجه ای نخواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی‬ ‫ک��ه دولت به بخش خصوصی ورود کند و به طور تکلیفی‬ ‫و دس��توری عمل کند‪ ،‬ای��ن جریان ها وج��ود دارد‪ .‬در‬ ‫حقیقیت بازار باید تعیین کننده باشد و هرچه فضا برای‬ ‫همپوشانی عرضه و تقاضا فراهم تر باشد‪ ،‬این اتفاق های‬ ‫خطرناک کمتر رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۳۸‬هزار تن‬ ‫برنج در حال‬ ‫حمل به کشور‬ ‫است که برای‬ ‫این حجم نیز ‪۴۵‬‬ ‫میلیون دالر ارز‬ ‫باید تعلق بگیرد‬ ‫در حالی بخش��نامه ممنوعی��ت ورود برنج خارجی به‬ ‫کش��ور از س��وی س��ازمان برنامه و بودجه اعالم ش��د که‬ ‫فع��االن اقتصادی می گویند ‪ ۱۵۰‬ه��زار تن واردات قبلی‬ ‫انه��ا حدود ‪ ۹۰‬روز اس��ت در گمرک مان��ده و حاال با این‬ ‫بخش��نامه نه بانک مرکزی به ای��ن واردات ارز می دهد و‬ ‫نه اجازه ترخیص این کاالی اساس��ی و فس��ادپذیر داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که برابر امار‪ ،‬واردات برنج در ‪ ۵‬ماه‬ ‫نخس��ت امسال نسبت به سال گذشته فقط ‪ ۸‬درصد رشد‬ ‫داشته و به ‪ ۸۶۵‬هزار تن رسیده است‪.‬‬ ‫جمعی از تاجران و واردکنندگان برنج کش��ور با حضور‬ ‫در اتاق بازرگانی تهران نس��بت به بخش��نامه اخیر دولت‬ ‫مبن��ی بر ممنوعیت واردات برن��ج اعتراض کرده و صدور‬ ‫این بخش��نامه در حالی که بار وارداتی به گفته انها از ‪۹۰‬‬ ‫روز پیش در گمرکات جنوبی کش��ور دپو شد ه را موجب‬ ‫ناب��ودی س��رمایه های م��ادی و اعتب��ار بین المللی خود‬ ‫دانستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی اتاق تهران‪ ،‬ای��ن تعداد از‬ ‫واردکنندگان برنج که برخی اعضای هیات مدیره انجمن‬ ‫واردکنن��دگان برن��ج نیز انان را همراه��ی می کردند‪ ،‬در‬ ‫بو کار اتاق تهران خواستار رسیدگی‬ ‫نشست با معاون کس ‬ ‫به مش��کالت خ��ود از طری��ق پارلم��ان بخش خصوصی‬ ‫پایتخت شدند‪.‬‬ ‫تاج��ران و واردکنن��دگان برن��ج در ای��ن نشس��ت با‬ ‫انتق��اد از تصمیم های ناگهانی دولت که بدون مش��ورت‬ ‫ب��ا بخش خصوصی اتخ��اذ می ش��ود‪ ،‬اع�لام کردند که‬ ‫ثبت س��فارش واردات برن��ج از س��وی تاج��ران ایرانی از‬ ‫مدت ها پیش انجام ش��ده و در س��امانه نیز م��ورد تایید‬ ‫قرار گرفته اس��ت اما پس از گذش��ت ح��دود ‪ ۹۰‬روز که‬ ‫از ورود محموله های وارداتی به گمرکات جنوبی کش��ور‬ ‫می گذرد‪ ،‬دولت از تخصیص ارز برای این حجم از واردات‬ ‫برن��ج که به گفته انها حدود ‪ ۱۵۰‬هزار تن اس��ت‪ ،‬امتناع‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه واردکنن��دگان برن��ج‪ ،‬در حال��ی به تازگ��ی‬ ‫ممنوعیت واردات برنج از سوی محمدباقر نوبخت‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمه��وری و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬ابالغ‬ ‫ش��ده که تاجران و فع��االن اقتصادی از ابتدای امس��ال‬ ‫ثبت سفارش واردات برنج را انجام داده اند‪.‬‬ ‫ارز م��ورد نی��از ب��رای واردات برنج از پاکس��تان‪ ،‬ی��وان چین و‬ ‫واردات از هند به روپیه است که به نظر نمی رسد در این دو ارز‬ ‫دولت با کمبود منابع روبه رو باشد‬ ‫ان طور ک��ه واردکنن��دگان معترض در این نشس��ت‬ ‫عن��وان کردن��د‪ ،‬ممنوعی��ت اخی��ر به دنب��ال اعتراض‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی برنج نس��بت ب��ه واردات این‬ ‫محص��ول و پیگی��ری برخ��ی نمایندگان اس��تان های‬ ‫ش��مالی در مجلس اتفاق افتاده و رئیس س��ازمان برنامه ‬ ‫و بودج��ه نی��ز حکم ب��ه ممنوعی��ت واردات برن��ج داده‬ ‫ است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬تخصیص نیافت��ن ارز برای ترخیص ‪۱۵۰‬‬ ‫ه��زار تن برنج وارد ش��ده به گمرکات کش��ور که به گفته‬ ‫واردکنندگان زیر گرمای جنوب کش��ور در حال نابودی‬ ‫اس��ت‪ ،‬این عده از تاجران را به اتاق بازرگانی تهران کشاند‬ ‫ت��ا پیش از مراجعه انها به وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و س��ایر نهاد های دولتی‪ ،‬از ات��اق بازرگانی تهران تقاضای‬ ‫کمک و حل این مشکل را داشته باشند‪.‬‬ ‫بنا بر گفته این تاج��ران و واردکنندگان برنج‪ ،‬ارز مورد‬ ‫نیاز برای واردات برنج از پاکستان‪ ،‬یوان چین و واردات از‬ ‫هند به روپیه است که به نظر نمی رسد در این دو ارز دولت‬ ‫با کمبود منابع روبه رو باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ ۸‬درص�دی واردات ‪ ۵‬ماه�ه برن�ج‬ ‫نسبت به سال گذشته‬ ‫در این نشس��ت همچنین‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫برن��ج طی اماری اعالم ک��رد درحال حاضر ‪ ۱۵۰‬هزار تن‬ ‫برن��ج در گمرکات جنوبی کش��ور منتظر تخصیص ارز به‬ ‫میزان ‪ ۱۷۵‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫به گفته مس��یح کش��اورز‪ ۳۸ ،‬هزار تن برنج نیز در حال‬ ‫حمل به کش��ور اس��ت که برای این حجم نیز ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫دالر ارز بای��د تعلق گی��رد‪ .‬او در عین حال اعالم کرد که از‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار تن برنج وارداتی در گمرکات جنوبی کشور‪ ،‬به‬ ‫‪ ۴۷‬هزار تن ان ارز تعل��ق گرفته اما هنوز امکان ترخیص‬ ‫ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنن��دگان برنج همچنین میزان کل‬ ‫واردات برنج به کشور تا مرداد امسال را ‪ ۸۶۵‬هزار تن اعالم‬ ‫کرد که به گفته وی‪ ،‬از این میزان ‪ ۱۶۰‬هزار تن متعلق به‬ ‫ش��رکت بازرگانی دولتی است و حدود ‪ ۷۰۰‬هزار تن برنج‬ ‫ازسوی بخش خصوصی وارد شده است‪.‬‬ ‫او میزان رش��د واردات برنج در‪ 5‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل را حدود ‪ ۸‬درصد‬ ‫عن��وان ک��رد‪ .‬ب��ه گفت��ه کش��اورز‪ ،‬س��ال گذش��ته در‬ ‫مجم��وع یک میلی��ون و ‪ ۶۵۰‬هزار تن برنج وارد کش��ور‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به دنبال طرح این مش��کل از سوی واردکنندگان برنج‪،‬‬ ‫بو کار اتاق تهران از امادگ��ی این اتاق برای‬ ‫معاون کس�� ‬ ‫رس��یدگی به رفع مشکالت مطرح ش��ده خبر داد‪ .‬هومن‬ ‫حاجی پور با اش��اره به نقش اتاق تهران در رس��یدگی به‬ ‫برخ��ی مش��کالت حاد که از س��وی تش��کل ها و فعاالن‬ ‫اقتصادی مطالبه شده‪ ،‬تصریح کرد که با توجه به مواد ‪ ۲‬و‬ ‫بو کار‪ ،‬تمامی نهاد های‬ ‫‪ ۳‬قانون بهبود مستمر فضای کس ‬ ‫دولتی موظف ش��ده اند پیش از هرگون��ه تصمیم گیری‬ ‫و ص��دور بخش��نامه و ش��یوه نامه‪ ،‬ب��ا ات��اق بازرگانی و‬ ‫بخش خصوصی مشورت کرده و نظرهای کارشناسی این‬ ‫بخش را لحاظ کنند‪.‬‬ ‫حاجی پور خاطرنش��ان کرد که با توجه به فس��ادپذیر‬ ‫ب��ودن محموله ه��ای وارداتی و نیز هزینه های س��نگین‬ ‫دم��وراژ و مان��دگاری ان در گمرکات کش��ور‪ ،‬مش��کل‬ ‫اخیر تاج��ران و واردکنندگان برنج باید هرچه س��ریع تر‬ ‫رسیدگی و برطرف شود‪.‬‬ ‫هم چنین در حاش��یه این نشست‪ ،‬واردکنندگان برنج‬ ‫تاکید کردند که این واردات به عنوان کاالی اساسی مورد‬ ‫نیاز کش��ور و با انجام مراحل قانونی انجام شده و منافاتی‬ ‫با حمایت از تولی��د داخلی برنج ندارد و عرضه ان در بازار‬ ‫به نحوی که به برنجکاران زیان وارد نش��ود‪ ،‬قابل مدیریت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1355‬‬ ‫پیاپی ‪2673‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫با وجود نقدهای جدی بر عملکرد دولت مطرح شد‬ ‫افزایش تعامل دولت با تشکل های بازار‬ ‫‹ ‹انتخ�اب چهره ه�ای صنف�ی ب�ه عن�وان‬ ‫نمایندگان دولت‬ ‫س��خنگوی اتاق اصناف ایران با توج��ه به اغاز هفته‬ ‫دول��ت گف��ت‪ :‬هفته دول��ت را به هی��ات دولت و همه‬ ‫افرادی که در هر پست و مقامی به فکر خدمت به مردم‬ ‫هستند و می خواهند گره از کار مردم بازکنند‪ ،‬تبریک‬ ‫می گویم‪ .‬در ای��ن میان باید خداقوتی به ان دس��ته از‬ ‫سازمان ها و وزارتخانه هایی که عضو هیات عالی نظارت‬ ‫هستند نیز گفت؛ چراکه در چند سال گذشته بیشترین‬ ‫تعامل را با اتاق اصناف ایران داشته اند‪.‬‬ ‫مجتبی صفای��ی در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬درباره نحوه‬ ‫تعامل دولت با هیات رئیس��ه اتاق اصن��اف ایران اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به تغییراتی که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت رخ داد و پ��س از انتخاب رض��ا رحمانی به‬ ‫عن��وان وزیر و به دس��ت گرفتن کار ها از س��وی عباس‬ ‫قبادی (معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ -‬دبیر ستاد تنظیم بازار) و پیمان زندی (رئیس‬ ‫مرکز اصن��اف و بازرگانان ایران) به تناس��ب دوره های‬ ‫قبل تعامل ها در س��طح خوبی شکل گرفت‪ .‬هرچند جا‬ ‫داشت و دارد که بهتر از این باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به عنوان نمونه در زمینه دریافت مطالبات‬ ‫برای ح��وزه بازرس��ی از دولت گالیه داریم‪ .‬براس��اس‬ ‫قانون نظام صنفی تبصره ‪ ۷‬ماده ‪ ۷۲‬قانون نظام صنفی‬ ‫«درامدهای ناش��ی از جریمه های دریافتی به حس��اب‬ ‫خزانه واریز می شود و معادل ان در بودجه های سنواتی‬ ‫منظور و از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پس‬ ‫از تامین بار مالی ماده(‪ )۴۴‬این قانون به طور مس��اوی‬ ‫در اختیار س��ازمان تعزی��رات حکومتی‪ ،‬ات��اق اصناف‬ ‫ای��ران و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت قرار می گیرد‬ ‫ت��ا در اجرای این قانون هزینه کنن��د‪ ».‬این مبلغ ها به‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در نخس��تین روز از هفته دولت چ��ه چیز مهم تر از‬ ‫انک��ه نقدی اجمال��ی بر عملکرد دول��ت در حوزه بازار‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬کاهش سود بانکی و در پی ان افزایش‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬ب��ازار را دچار نابس��امانی کرده و بر اس��اس‬ ‫مشاهده های میدانی اشتیاق به خرید در مردم فروکش‬ ‫کرده و سفره خانوار ها کوچک شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬انچه دولت از ابتدای س��ال ‪ ۹۷‬تا‬ ‫امروز برای س��اماندهی بازار انجام داده‪ ،‬موضوعی است‬ ‫ک��ه هر فردی از جامعه خود را محق می داند که درباره‬ ‫ان اظهارنظر کند؛ چراکه مردم‪ ،‬همان مصرف کنندگان‬ ‫و جامعه هدف بازار هس��تند و اینها همانی هستند که‬ ‫به رئیس جمهوری به طور مس��تقیم و به هیات دولتش‬ ‫به طور غیرمستقیم رای داده اند‪.‬‬ ‫ازاین رو برشمردن اقدامات دولت درباره انتظام بخشی‬ ‫به بازار‪ ،‬کاری بیهوده برداش��ت می ش��ود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫انچه دول��ت در ارتباط و تعامل ب��ا بخش خصوصی و‬ ‫انجمن ه��ای مردمی فع��ال در حوزه ب��ازار انجام داده‪،‬‬ ‫قابل بحث و بررس��ی اس��ت‪ .‬از این رو در نقدی اجمالی‬ ‫ب��ا دو نفر از انها ک��ه موردتوجه دولت ق��رار گرفته اند‬ ‫هم صحبت ش��ده ایم تا جزئیاتی از نتیجه این تعامل را‬ ‫از انها جویا شویم‪.‬‬ ‫نخس��تین فرد‪ ،‬سخنگوی اتاق اصناف ایران است که‬ ‫با حفظ س��مت‪ ،‬به عنوان نماینده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫ایران نیز معرفی ش��ده و به واسطه اینکه دوره قبل نیز‬ ‫س��خنگوی اتاق اصناف ایران ب��ود‪ ،‬اطالعاتی جامع از‬ ‫ای��ن روند دارد و نف��ر دوم‪ ،‬رئیس انجمن ملی حمایت‬ ‫از حقوق مصرف کنندگان اس��ت که ‪ ۴‬سالی است این‬ ‫عنوان را دارد و از س��وی دولت ب��ه عنوان نهاد مرجع‬ ‫شناخته ش��ده و حتی در س��تاد تنظیم بازار نیز چند‬ ‫ماهی عضویت داده شده است‪.‬‬ ‫حس��ین ابراهیمی‪ :‬انجمن مل��ی حمایت از حق��وق مصرف کنندگان‬ ‫دارای مجوز های قانونی و س��اختار ان طوری است که تا زمانی که به‬ ‫بلوغ برسد نیازمند حمایت های دولت است‬ ‫اتاق اصناف ایران پرداخت نمی ش��ود‪ .‬این در تعارض با‬ ‫عدالت اس��ت‪ .‬قانون باید عملی ش��ود‪ .‬درست است که‬ ‫مش��کالت اقتصادی زیادی در کش��ور داریم اما قانون‬ ‫باید رعایت شود‪.‬‬ ‫صفای��ی بی��ان ک��رد‪ :‬نظارت های اصن��اف همچنان‬ ‫پابرجاس��ت و حض��ور انها در تمام��ی تصمیم گیری ها‬ ‫موردتایید اس��ت‪ .‬ح��ال اینکه این چنی��ن بی مهری با‬ ‫اصناف قابل توجیه نیس��ت و الزم است دولت به تاسی‬ ‫از ش��هدای ب��زرگ در اجرای عدالت تالش بیش��تری‬ ‫کن��د و به ان س��اختار هایی ک��ه پیش��نهاد داده و به‬ ‫تصویب مجلس ش��ورای اسالمی رس��یده است‪ ،‬پایبند‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نماین��ده وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران درباره تاثیر‬ ‫انتخاب ی��ک چهره صنفی به عن��وان نماینده وزیر در‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ایران و نیز انتخاب ی��ک چهره صنفی‬ ‫(ابراهیم درستی) به عنوان نماینده وزیر در اتاق اصناف‬ ‫ایران در بهبود ش��رایط گفت‪ :‬بر اساس ایین نامه قبلی‬ ‫در بحث انتخاب نماینده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در هیات رئیس��ه اتاق اصناف ای��ران‪ ،‬اصالحاتی انجام و‬ ‫«نماینده وزیر» به «نماینده هیات عالی نظارت» تغییر‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫پی��ش از ای��ن یک فرد صنف��ی به عن��وان نماینده‬ ‫وزیر در هیات رئیس��ه اتاق اصناف ایران قرار می گرفت‪.‬‬ ‫درواقع این اصالحات نامناسب بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود اصالح نش��دن دوب��اره ایین نامه‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر اس��اس نگاه بلندمدتی‬ ‫ک��ه دارد‪ ،‬کمک ک��رد اصناف برای خودش��ان تصمیم‬ ‫بگیرن��د نه اینکه فردی را ب��ه اصناف به عنوان نماینده‬ ‫وزیر تحمیل کنند‪ .‬ما پیش تر نماینده ای از سوی وزیر‬ ‫در هیات رئیس��ه ات��اق اصناف ایران داش��تیم که نظر‬ ‫کارشناسی ارائه نمی کرد‪.‬‬ ‫این بار اما ابراهیم درس��تی برای ای��ن کار انتخاب و‬ ‫این خال پر شد و ایشان این ظرفیت را داشت که رابط‬ ‫خوبی میان دولت و هیات رئیس��ه ات��اق اصناف ایران‬ ‫باش��د‪ .‬با این انتخاب‪ ،‬بس��یاری از مسائل اصناف بدون‬ ‫واس��طه به س��مع و نظر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫می رسد و وزیر هم در حد انتظار ها پاسخگو بوده است‪.‬‬ ‫وی که نماینده وزیر در اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی ایران نیز اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این نخس��تین بار‬ ‫ب��ود که ف��ردی صنفی ب��ه عن��وان نماین��ده وزیر در‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران انتخاب می ش��د‪ .‬م��ن عضو اتاق‬ ‫بازرگانی کرمانش��اه ب��وده ام اما در هی��ات نمایندگان‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران و ته��ران نب��وده ام و درواقع این‬ ‫انتخ��اب وزی��ر‪ ،‬ب��ه منزله انتخ��اب چه��ره ای صنفی‬ ‫است‪.‬‬ ‫صفایی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بر اس��اس م��اده ‪ ۲‬قانون‬ ‫بهبود مس��تمر محیط کسب و کار «دولت مکلف است‬ ‫در مراحل بررسی موضوع های مربوط به محیط کسب‬ ‫و کار ب��رای اصالح و تدوین مقررات و ایین نامه ها‪ ،‬نظر‬ ‫کتبی اتاق ها و ان دس��ته از تش��کل های ذی ربطی که‬ ‫عضو اتاق ها نیس��تند‪ ،‬اع��م از کارفرمایی و کارگری را‬ ‫درخواس��ت و بررس��ی کند و ه��رگاه الزم دید انان را‬ ‫به نشس��ت های تصمیم گیری دعوت کن��د‪ ».‬بنابراین‬ ‫تجمی��ع نظ��رات اتاق ه��ا در تصمیم گیری ه��ا مه��م‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا گاه��ی تصمیم گیری های��ی در اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران می ش��د‬ ‫که به علت حضور نداش��تن نمایندگان اصناف تصمیم‬ ‫جامع��ی نب��ود‪ .‬نمایندگان ات��اق تعاون ه��م در قالب‬ ‫انجمن ه��ا حضور دارند و تعامل ‪ ۳‬اتاق بیش��تر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نتیجه انتخ��اب نماینده وزیر از میان‬ ‫اصن��اف که ح��دود ‪ ۲‬م��اه از ان می گ��ذرد‪ ،‬این بوده‬ ‫ک��ه تصمیم گی��ری درب��اره موضوع ه��ای اجتماعی و‬ ‫خیریه ها موفق تر اس��ت؛ چراکه اتاق بازرگانی تاجران و‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ و قدرتمندی دارد و حاال می تواند‬ ‫از ظرفی��ت تولیدکنندگان کوچک و نظ��ام توزیع هم‬ ‫بهره ببرد‪.‬‬ ‫از این رو کم��ک به مجموعه های خیریه قرار اس��ت‬ ‫ب��ا یاری هر دو ات��اق اصناف و بازرگانی انجام ش��ود و‬ ‫زمانی که این تصمیم گیری ها انجام می ش��ود‪ ،‬نماینده‬ ‫اصناف نیز در این نشس��ت ها حضور دارد و همه امور با‬ ‫هماهنگی پیش می رود‪ .‬بنابراین استفاده از چهره های‬ ‫صنفی به عنوان نماینده وزیر نتیجه هایی داشته است‪.‬‬ ‫� انجمن ها باید حمایت شوند‬ ‫رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫نیز از افزایش تعامل دولت با این انجمن مردم نهاد خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬در ای��ن دولت و با حض��ور رضا رحمانی‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ش��رایط تعامل دولت با‬ ‫انجمن مل��ی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بهتر از‬ ‫سال های قبل شده است‪ ،‬با این حال تا جایگاه مطلوب‬ ‫فاصله زیادی داریم‪.‬‬ ‫حس��ین ابراهیمی در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫انجمن ملی حمایت از حق��وق مصرف کنندگان دارای‬ ‫مجوز ه��ای قانونی و س��اختار ان طوری اس��ت که تا‬ ‫زمان��ی که به بلوغ برس��د نیازمن��د حمایت های دولت‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهم ترین بح��ث نیز پیش بینی نش��دن منابع مالی‬ ‫ب��رای انجام ام��ور انجمن ها اس��ت؛ چراک��ه انجمن ها‬ ‫درام��دزا نیس��تند و اگر به درامدزایی برس��د‪ ،‬درواقع‬ ‫از مس��یر خود منحرف شده اند‪ .‬ضمن اینکه باید توجه‬ ‫کنی��م با قدرت یافت��ن انجمن ها‪ ،‬بس��یاری از وظایف‬ ‫دولت به انها محول می شود‪.‬‬ ‫در زمینه انجمن ملی حمایت حقوق مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫نظارت بر بازار به جای اینکه به سازمان حمایت حقوق‬ ‫مصرف کنندگان و تولید کنندگان واگذار ش��ود باید به‬ ‫انجمن های حمایت از حق��وق مصرف کنندگان واگذار‬ ‫ش��ود‪ .‬با این حال به نظر می رس��د ع��زم و اراده جدی‬ ‫ب��رای واگ��ذاری کار ب��ه انجمن های مردم نه��اد وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درواقع با این ادعا که انجمن های حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف کنن��دگان ضعی��ف هس��تند‪ ،‬برخی‬ ‫می گوین��د که امکان واگذاری کار ب��ه انجمن ها وجود‬ ‫ندارد و از انجمن ها حمایت نمی شود‪.‬‬ ‫حال پرسش این است که در چه صورتی این انجمن ها‬ ‫قدرت می گیرند؟ پاسخ این است که حمایت های الزم‬ ‫انجام نمی ش��ود‪ .‬بنابراین اگرچه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت نگاه بهتری از وزیران دوره های قبل به انجمن‬ ‫ملی حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��دگان دارد اما تا‬ ‫رسیدن به تعامل مطلوب فاصله زیادی داریم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫غفلت دولت از‬ ‫نیروی عظیم و‬ ‫بالقوه مردمی‬ ‫مجتبی صفایی‬ ‫حسین ابراهیمی‬ ‫امروز‪ ،‬اغاز هفته دولت اس��ت‪ .‬هفته ای نه تنها‬ ‫برای گرامیداش��ت اقدام��ات رئیس جمهوری و‬ ‫هی��ات دولتش‪ ،‬بلکه ب��رای قدردانی از زحمات‬ ‫تمامی کارمندان دولت از خرد تا کالن‪ ،‬مش��اور‬ ‫و برنامه ریز تا مجری و ش��اید حت��ی انها که با‬ ‫دولت هم��کاری می کنن��د؛ که ای��ن همکاری‬ ‫نقش��ی فراتر از تصور ها در ابادانی میهن داشته‬ ‫و دارد‪ .‬ب��ا این حال هفته دول��ت‪ ،‬بهانه ای برای‬ ‫نقد و بررس��ی عملکرد ق��وه مجریه را هم پیش‬ ‫می اورد و هر س��ال‪ ،‬رسیدن به ایام هفته دولت‬ ‫این نکته را گوش��زد می کند که مردم انتظارات‬ ‫به مراتب بیشتری از دولت خود داشته اند‪ .‬فرقی‬ ‫هم نمی کند کدام دولت باشد؛ دولت های قبل یا‬ ‫دولت وقت! همگی کمت��ر از انچه مردم انتظار‬ ‫داش��ته اند کار کرده اند یا در خوش��بینانه ترین‬ ‫حال��ت‪ ،‬کمت��ر از انچ��ه انتظ��ار می رفت��ه از‬ ‫اقدامات شان گزارش داده و اطالع رسانی کرده اند‪،‬‬ ‫کمتر از انچه بحق بوده با مردم تعامل داشته اند‬ ‫و کمتر از انچه در توان شان بوده‪ ،‬قدرت مردمی‬ ‫را س��اماندهی و این نیروی عظیم و بالقوه را به‬ ‫س��مت ابادانی راهبری کرده اند‪ .‬این روزها وقتی‬ ‫از تحلیل عملکرد دولت حرفی به میان می اید‪،‬‬ ‫داغ ترین گالیه ها درباره به هم ریختگی بازار است‬ ‫و بر کس��ی پوشیده نیس��ت که بازار با افزایش‬ ‫نرخ ارز به هم ریخت‪ .‬هنوز کسی از هیات دولت‬ ‫پاسخی قاطعانه و معتبر درباره دلیل این افزایش‬ ‫ناگهانی نداده اس��ت‪ .‬رفاه مردم کاهش یافت و‬ ‫کسی پاسخ جامعی نداد و حاال با بازاری روبه رو‬ ‫هستیم که سرنوش��ت ان با تغییرات مداوم در‬ ‫تصمیم گیری ها و خبرهای دلهره اور از تغییرات‬ ‫اینده ازجمله برداش��تن صفر ها از اس��کانس ها‪،‬‬ ‫تفکی��ک وزارتخانه ها ی��ا ایج��اد وزراتخانه های‬ ‫جدی��د و‪ ...‬گ��ره خورده اس��ت‪ .‬بخش خصوصی‬ ‫و مصرف کنن��دگان هم��واره ابهام های��ی درباره‬ ‫چیس��تی و چرایی تصمیم گیری ه��ای دولتی و‬ ‫البت��ه دیگر نهاد ها به س��ر می برند و «چرا» های‬ ‫مکرری دارند مبنی بر اینکه چرا نظارت نیست؟‬ ‫چرا قیمت ها زیاد شد؟ چرا کم نشد؟ چرا نایاب‬ ‫ش��د؟ و چراهای دیگر‪ .‬شاید روابط عمومی های‬ ‫دولت��ی بای��د فعال تر ش��وند و در ح��وزه بازار‪،‬‬ ‫شاید س��ازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و تولید کنن��دگان بای��د پاس��خگو تر از انچه در‬ ‫س��ال های گذشته بوده‪ ،‬باش��د‪ .‬ریز فعالیت های‬ ‫کارمن��دان دول��ت یا کلی��ت انها ب��رای مردم‬ ‫شفاف نیست‪ .‬بوق ممتد تلفن اداره های دولتی‪،‬‬ ‫دوندگی های بازاریان ب��رای دریافت یک مجوز‬ ‫ناامی��دی مصرف کنن��دگان از نتیج��ه برخی از‬ ‫ش��کایت هایی که ب��ه س��ازمان حمایت حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان می برن��د‪،‬‬ ‫وعده های��ی که دولت به کس��به و مصرف کننده‬ ‫می دهد اما گاهی عملی نمی ش��ود و‪ ...‬رفع همه‬ ‫این نواقص و کاستی ها نیازمند ساماندهی است‬ ‫و برای س��اماندهی نیازی به کار بیشتر یا هزینه‬ ‫بیشتر نیست بلکه تصمیم گیری های هوشمندانه‬ ‫از س��وی دولت و برانگیختن عزم عمومی برای‬ ‫پیش��برد اهداف کاری است که ملت از منتخب‬ ‫خود و کارمن��دان زیرمجموعه اش انتظار دارند‪.‬‬ ‫در پایان اینکه هرچه بکاریم همان درو می شود‪.‬‬ ‫هفته دولت گرامی باد‪.‬‬ ‫کوتاه از اصناف‬ ‫به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف‬ ‫�‬ ‫ ‬ ‫مرک��ز اس��تان اصفه��ان‪ :‬نوزدهمین نشس��ت‬ ‫کارگ��روه قاچاق کاال و ارز با حضور مس��ئوالن‬ ‫اس��تان در سالن نشست های س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت این استان برگزار شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف‬ ‫�‬ ‫ ‬ ‫ایران‪ :‬محس��ن مظف��ری زاده‪ ،‬مدیر بازرس��ی و‬ ‫نظارت اتاق اصناف از نظارت ویژه بازرسان اتاق‬ ‫اصناف ب��ر واحدهای صنفی نانوایی در یزد خبر‬ ‫داد و اف��زود که از بازرس��ی های انجام ش��ده از‬ ‫‪ ۶۰۰‬واحد صنفی نانوایی از سوی بازرسان اتاق‬ ‫اصناف در ‪ ۴‬ماه نخست سال ‪ ۱۳۹۸‬تعداد ‪۱۲۰‬‬ ‫پرونده تخلف های صنفی ازجمله گرانفروش��ی‪،‬‬ ‫کم فروش��ی‪ ،‬بی کیفیتی و نصب نکردن نرخنامه‬ ‫در شهرستان یزد تشکیل شده است که پس از‬ ‫طی مراحل اداری برای صدور حکم به س��ازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف‬ ‫�‬ ‫ ‬ ‫مرک��ز اس��تان بوش��هر‪ :‬هیات مدی��ره اتحادیه‬ ‫مش��اوران ام�لاک و نمایش��گاه داران اتومبی��ل‬ ‫شهرس��تان بوش��هر معارف��ه ش��دند‪ .‬مصطفی‬ ‫گراش��ی‪ ،‬رئیس اتاق اصن��اف در ایین تکریم و‬ ‫معارفه انها‪ ،‬ضمن اشاره به تالش های عبدالرزاق‬ ‫ریش��هری زاده‪ ،‬رئی��س قبل��ی ای��ن اتحادیه بر‬ ‫کیفیت افزایی خدمات این اتحادیه تاکید کرد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1355‬‬ ‫پیاپی ‪2673‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫شهر تاریخی «تون» از کمبود یگان های حفاظتی رنج می برد‬ ‫نظرگاه‬ ‫طراحی بسته گردشگری‬ ‫برای گردشگران سالمت‬ ‫ج�لال بدل��ی‪،‬‬ ‫داروس��ازی است که‬ ‫در یادداش��تی ب��رای‬ ‫مدتورپ��رس نوش��ته‬ ‫اس��ت‪ :‬گردش��گری‬ ‫س�لامت‪ ،‬پدی��ده ای‬ ‫است که جوامعی که‬ ‫ظرفیت ه��ا و زیرس��اخت های ان را دارن��د از‬ ‫ان به��ره می برند‪ .‬ایران هم ب��ه نوبه خود از‬ ‫این گردش��گری بهره می ب��رد اگرچه ضعف ها‬ ‫و کاس��تی هایی وجود دارند که به مرور زمان‬ ‫باید از میان برداش��ته ش��وند‪ .‬یکی از مواردی‬ ‫ک��ه باید به ان توجه ویژه داش��ت چالش های‬ ‫گردش��گری س�لامت ای��ران اس��ت‪ .‬بیماری‬ ‫که برای گردش��گری س�لامت می اید در گام‬ ‫نخس��ت گردشگر است و باید س��فر خوبی را‬ ‫تجربه کند و هر تنش��ی در این سفر می تواند‬ ‫برای او تجربه بدی به ش��مار رود و پیامدهای‬ ‫خوبی هم برای کش��ور مقصد نخواهد داشت‪.‬‬ ‫تجربه ش��خصی م��ن حاکی از این اس��ت که‬ ‫بیش��تر مراجعه کنندگان دغدغ��ه جا‪ ،‬هزینه‪،‬‬ ‫ط��ول درم��ان و‪ ...‬را دارن��د؛ دغدغه هایی که‬ ‫کش��ور مقص��د بای��د زمینه های رف��ع انها را‬ ‫فراهم اورد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بیشتر گردشگران‬ ‫س�لامت که به ایران می ایند متوجه می شوند‬ ‫ک��ه ب��رای ام��دن از ف��رودگاه هزین��ه ‪ ۵‬تا‬ ‫‪۱۰‬برابری پرداخت کرده اند‪ .‬دغدغه رویارویی‬ ‫ب��ا دالل ها هنگام ورود هم وج��ود دارد‪ .‬یکی‬ ‫از مراجعه کنندگان خوش��حال ب��ود که فقط‬ ‫‪۳۰‬دالر ب��رای امدن از ف��رودگاه هزینه کرده‪،‬‬ ‫ اما زمانی که متوجه شد ‪۱۰‬دالر هم زیاد بوده‪،‬‬ ‫خیلی ناراحت ش��د‪ .‬بیش��تر مراجعه کنندگان‬ ‫همراه دارند و پرس��ش متداول انها این است‬ ‫که پ��س از درمان از چ��ه مکان های تفریحی‬ ‫می توانند اس��تفاده و به کدام ش��هرها س��فر‬ ‫کنند‪ ،‬کجا غذا بخورند و برای سیاحت و حتی‬ ‫زیارت به کدام شهرها بروند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بعضی از افرادی که‬ ‫در حوزه گردشگری درمانی فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫مراجعه کنن��دگان را ب��ه هتل ه��ای خیاب��ان‬ ‫فردوس��ی می بردن��د و تنها جایی ک��ه انها از‬ ‫تهران می شناسند توپخانه و محل های اطراف‬ ‫خیابان فردوسی است‪ .‬من حتی یک گردشگر‬ ‫س�لامت را دیده ام که حاضر بود‪ ،‬هزینه سفر‬ ‫و بلی��ت و خوراک یک ف��رد اذری زبان ایرانی‬ ‫را تقب��ل کن��د ت��ا او را در ای��ران همراه��ی‬ ‫کن��د تا بتواند س��فر چند روزه خوبی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬نبای��د فرام��وش ک��رد هم��ه‬ ‫مراجعه کنن��دگان نی��از ب��ه جراح��ی پی��دا‬ ‫نمی کنن��د و طول درمان ش��ان کوتاه اس��ت‬ ‫و دوس��ت دارن��د فرصت به وجود ام��ده را به‬ ‫گش��ت وگذار ه��م بگذرانند‪ .‬تعری��ف خدمات‬ ‫گردش��گری ویژه برای گردش��گران س�لامت‬ ‫می تواند بیشتر این دغدغه ها را از میان بردارد‬ ‫و به مراجعه کنندگان این اطمینان را بدهد که‬ ‫در کنار درمان‪ ،‬س��فر خوب و بدون تنش��ی را‬ ‫پشت سر خواهند گذاشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کارگا ه بازگویی‬ ‫تجربه های سفر‬ ‫اصفهان موزه ای به نام موزه برادران امیدوار‬ ‫دارد که هر ماه سلس��له کارگاه های «س��فر و‬ ‫گردش��گری» یکروزه ای را در برگزار می کند‪.‬‬ ‫اهالی س��فر و گردش��گری در ای��ن کارگاه ها‬ ‫تجربه ه��ای خود را ب��رای عالقه مندان بازگو‬ ‫می کنند‪ .‬ای��ن کارگاه ها تاکنون با اس��تقبال‬ ‫قابل توجه دوستداران سفر روبه رو بوده است‬ ‫و هم اکنون این کارگاه ها در شهر اصفهان نیز‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از روابط عمومی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی اس��تان اصفهان‪ ،‬در این راستا‬ ‫دومین کارگاه سفر و گردشگری موزه برادران‬ ‫امی��دوار (‪۷‬ش��هریور) در س��الن اجتماع��ات‬ ‫کتابخانه مرکزی شهر اصفهان برگزار می شود‪.‬‬ ‫این کارگاه با اجرای رضا ش��هران و با موضوع‬ ‫«حرکت به قصد زیارت عالم» برگزار می شود‪.‬‬ ‫رضا ش��هران‪ ،‬مدرس مدیریت استراتژیک‬ ‫و مدیریت پروژه در دانش��گاه و مشاور برخی‬ ‫نهاده��ای اجرای��ی کش��ور‪ ،‬و گردش��گری‬ ‫حرف��ه ای اس��ت ک��ه از جمله س��فرهای او‬ ‫می توان به سفر به تمامی کشورهای اروپایی‪،‬‬ ‫کشورهای امریکای جنوبی تا ونزوئال‪ ،‬اسیای‬ ‫جنوب شرقی‪ ،‬سرتاسر روسیه و استرالیا‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫مالزی‪ ،‬تایلند و خاورمیانه اشاره کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت نخس��تین کارگاه س��فر و‬ ‫گردشگری موزه برادران امیدوار نیز با موضوع‬ ‫«زندگ��ی در س��فر» و با اجرای س��یدوحید‬ ‫منافی در مرداد ‪ ۹۸‬در اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادنگاره های نامبارک‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برخی‬ ‫گردشگران‬ ‫به تخریب و‬ ‫دیوارنویسی‬ ‫روی دیوار ‬ ‫بنا های تاریخی‬ ‫اقدام می کنند‬ ‫و با اتش روشن‬ ‫کردن در برخی از‬ ‫نقاط‪ ،‬اسیب های‬ ‫جدی به این اثار‬ ‫وارد و هر انچه‬ ‫زلزله نتوانسته‬ ‫نابود کند را‬ ‫تخریب می کنند‬ ‫پیکره بناهای تاریخی ایران از نسل جدید یادگارنویسان‬ ‫بی س��لیقه و بی تعه��د در ع��ذاب اس��ت‪ .‬بناه��ای تاریخی‬ ‫ش��هر تون هم دچار چنین رنجی ش��ده و روح این ش��هر‬ ‫از یادگارنویس��ان زخم خورده اس��ت‪ .‬به عب��ارت دیگر‪ ،‬اثار‬ ‫باس��تانی ش��هر تاریخی تون در شهرستان فردوس به دلیل‬ ‫مش��کالت کمبود اعتبار و نیروهای یگان حفاظت در حال‬ ‫تخریب است‪.‬‬ ‫ش��هر تاریخ��ی «تون» در شهرس��تان فردوس اس��تان‬ ‫خراس��ان جنوبی دارای بنا های تاریخی اس��ت که معماری‬ ‫ابنیه اش به صدر اسالم باز می گردد‪ ،‬این شهر و ابنیه هایش‬ ‫با تحمل تخریب کنند ه های طبیعی در طول سالیان گذشته‬ ‫که در این اس��تان به وقوع پیوسته‪ ،‬تخریب نشده است‪ .‬اما‬ ‫حاال برخی گردشگران از نبود نیروهای کافی یگان حفاظت‬ ‫در این مجموعه سوء اس��تفاده و به تخریب و دیوارنویس��ی‬ ‫روی دیوا ر بنا های تاریخی اقدام می کنند و با اتش روش��ن‬ ‫کردن در برخی از نقاط‪ ،‬اس��یب های جدی به محوطه وارد‬ ‫و س��عی دارن��د هر انچه زلزله نتوانس��ته ناب��ود کند را انها‬ ‫تخریب کنند‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬تمامی جداره های‬ ‫بنا های تاریخی مجموعه کوش��ک در شهر تاریخی «تون»‬ ‫با یادگاری نویس��ی با زغال و اس��پری های رنگی سیاه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در داخل محوطه مسجد تاریخی کوشک که دارای‬ ‫‪ ۳‬کتیبه از دوران سلجوقی‪ ،‬تیموری و صفوی بود‪ ،‬اقدام به‬ ‫روشن کردن اتش کرده اند‪.‬‬ ‫سعید سعید پور‪ ،‬کارش��ناس پایگاه میراث فرهنگی شهر‬ ‫تاریخ��ی «ت��ون»‪ ،‬درباره مش��کالت موجود در این ش��هر‬ ‫تاریخ��ی گفت‪ :‬تعدادی از گردش��گران ش��هر های کش��ور‬ ‫و بازدیدکنن��دگان خود اس��تان خراس��ان جنوب��ی اقدام‬ ‫به دیوارنویس��ی با اس��پر ی ها و زغال ها در مدرس��ه علیا و‬ ‫مجموعه تاریخی کوشک کرده اند باعث تغییر شکل ظاهری‬ ‫دیوار های این مجموعه شده است‪ .‬بیشتر یادگاری ها با اسم‬ ‫مش��خص و با ذکر نام اس��تان روی دیوار ها نوشته شده که‬ ‫اسیب های زیادی را به این بنا ها وارد کرده است‪.‬‬ ‫کارشناس میراث فرهنگی شهر «تون» بیان کرد‪ :‬بنا های‬ ‫موج��ود در این ش��هر تاریخی کامال از دس��ترس ما خارج‬ ‫نش��ده است؛ یگان نیروی حفاظت از س��وی پایگاه در این‬ ‫محل مس��تقر شده اما با توجه به گستردگی مجموعه‪ ،‬اثار‬ ‫کرم پ��ور‪ :‬دی��وار نویس��ی در مجموع��ه کوش��ک و حم��ام ی��ک بحث‬ ‫فرهنگی است اگر پایگاه این بنا ها را پیاپی مرمت کند‪ ،‬باز هم به دلیل‬ ‫مسئولیت پذیر نبودن مردم نسبت به اثار تاریخی شاهد این مشکالت‬ ‫خواهیم بود‬ ‫تاریخی بسیار در استان و کمبود تعداد یگان حفاظت برای‬ ‫حراست بناها‪ ،‬این اتفاق های و مشکالت رخ داده است‪.‬‬ ‫س��عیدپور تاکید کرد‪ :‬حضور نداش��تن دائم و تمام وقت‬ ‫نیرو های یگان حفاظت یکی از مشکالتی است که مجموعه‬ ‫را درگیرکرده است‪ .‬در مواقعی پس از سرکشی یگان حفاظت‬ ‫که موقتی است‪ ،‬برخی از افراد به دیوارنویسی بر روی ابنیه‬ ‫و اتش روشن کردن در محدود ه های بنا های شاخص اقدام‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫کارش��ناس میراث فرهنگی پایگاه شهر «تون» ادامه داد‪:‬‬ ‫فقط در زمان عید که گردش��گران بس��یاری به این استان‬ ‫س��فر می کنند‪ ،‬نیرو های حفاظ��ت به طور تمام وقت از این‬ ‫مجموع��ه محافظت می کنن��د و نیرو هایی نیز برای معرفی‬ ‫بنا به تور های گردشگری گذاشته می شود‪.‬‬ ‫س��عیدپور تاکید کرد‪ :‬مرمت های��ی روی بنا های موجود‬ ‫در این ش��هر تاریخی هر چند س��ال یک بار به طور موقتی‬ ‫انجام ش��ده است‪ ،‬مدرس��ه علیا در حال مرمت و مبلغ ‪۷۰‬‬ ‫میلی��ون تومان برای ان هزینه صرف ش��ده اس��ت و روی‬ ‫مجموعه کوش��ک دو س��ال پیش مرمت هایی انجام ش��د‪.‬‬ ‫رس��یدگی های دائمی به بنا های مجموعه نیازمند اعتبارات‬ ‫بیشتری اس��ت که س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری اس��تان بای��د در اختی��ار ق��رار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫اق��دس کرم پ��ور‪ ،‬مدیر پای��گاه میراث فرهنگ��ی گفت‪:‬‬ ‫گزارش ه��ای زی��ادی از مش��کالت موجود ش��هر تاریخی‬ ‫«تون» به میراث فرهنگی اس��تان خراس��ان جنوبی و مرکز‬ ‫ارائه کرده ایم و خواستار اعتبار بیشتر هستیم‪ ،‬اما اعتبارات‬ ‫کم و اثار تاریخی بی شماری وجود دارد‪.‬‬ ‫مدی��ر پایگاه ش��هر تاریخ��ی «تون» بیان ک��رد‪ :‬از زلزله‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۴۷‬ب��ه بعد به بنا ه��ای تاریخی موج��ود در این‬ ‫ش��هر رس��یدگی نش��ده‪ ،‬تا اینکه در س��ال ‪ ۱۳۸۴‬سازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری اقدام به تشکیل‬ ‫پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی «تون» کرد‪ .‬از ان زمان‬ ‫به بعد س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫اعتباراتی برای مرمت این شهر قائل شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شهر تاریخی «تون» با مساحت ‪ ۹۰‬هکتار‬ ‫و ‪ ۳۸‬بنای ش��اخص که تع��دادی از بنا های موجود در این‬ ‫مجموعه ‪ ۱۵‬درصد و برخی دیگر ‪ ۸۰‬درصد براساس ارزش‬ ‫اثر و شدت تخریب‪ ،‬مرمت و بازسازی شده اند‪.‬‬ ‫کرم پور بیان کرد‪ :‬دیوار نویس��ی در مجموعه کوش��ک و‬ ‫حمام یک بحث فرهنگی است اگر پایگاه این بنا ها را پیاپی‬ ‫مرم��ت کند‪ ،‬ب��از هم به دلیل مس��ئولیت پذیر نبودن مردم‬ ‫نس��بت به اثار تاریخی شاهد این مشکالت خواهیم بود‪ .‬در‬ ‫برخی از بخش های مجموعه مانند بقعه امامزاده و مسجد ها‬ ‫ک��ه ازدحام وجود دارد؛ ی��گان حفاظت به راحتی می توانند‬ ‫حراست کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پای��گاه در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬در ای��ن مناطق‬ ‫به دلی��ل ازدحام م��ردم اقدام ب��ه نورپردازی هایی کرد‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه افرادی‪ ،‬پروژکتور های این مجموعه را دزدیده اند‪،‬‬ ‫با دزدیدن انتقال دهنده های برق‪ ،‬نور کافی برای سرکش��ی‬ ‫وجود نداشت و نیرو های حفاظت نیز قادر به مسئولیت خود‬ ‫نبودن��د و حفاظت از مجموعه تا س��اعت ‪ ۷‬و ‪ ۸‬عصر انجام‬ ‫می ش��د‪ ،‬افراد س��ودجو از این موضوع استفاده و به اسیب‬ ‫بنا های تاریخی این مجموعه مشغول می شدند‪.‬‬ ‫مدی��ر پای��گاه میراث فرهنگ��ی «ت��ون» مط��رح کرد‪:‬‬ ‫باوج��ود وقای��ع طبیعی مانند س��یل‪ ،‬زلزل��ه و‪ ،...‬اگر ابنیه‬ ‫به طور‪۱۰۰‬درصد نیز مرمت ش��ده باش��ند باز هم نیازمند‬ ‫رس��یدگی هستند و باید به صورت س��االنه تعمیر و کنترل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫در اس��تان تعدادی تش��کل های مردم نهاد تش��کیل که‬ ‫با پیش��رفت انها ش��اهد بهبود اوضاع ابنیه تاریخی اس��تان‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫راه اندازی پل معلق تمام شیشه ای اردبیل نزدیک است‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری استان‬ ‫اردبیل گفت‪ ۶ :‬پروژه مهم حوزه گردش��گری در جریان س��فر‬ ‫رئیس جمهوری به استان اردبیل به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫نادر فالحی با بیان اینکه این پروژه ها با صرف ‪ ۳۶۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال برای افتتاح در جریان س��فر رئیس جمهوری به اردبیل‬ ‫اماده س��ازی شده به ایرنا گفت‪ :‬این پروژه ها شامل هتل‪ ،‬هتل‬ ‫اپارتم��ان‪ ،‬واحد پذیرایی و مجتمع اب درمانی و مراکز اقامتی‬ ‫اس��ت که در شهرس��تان های اردبیل‪ ،‬نیر و مشگین شهر مورد‬ ‫بهره برداری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل پروژه پل معلق تمام‬ ‫شیش��ه ای هیر را یکی از پروژه های اماده راه اندازی در جریان‬ ‫سفر رئیس جمهوری اعالم کرد‪.‬‬ ‫فالحی با اشاره به اهمیت این پروژه ها در توسعه گردشگری‬ ‫و ایجاد اش��تغال در اس��تان اردبیل به ایرنا گفت‪ :‬با فعالسازی‬ ‫این پروژه ها ‪ ۸۹‬نفر به طور مس��تقیم مشغول به کار می شوند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری اواخر ش��هریور یا اوایل مهر به اردبیل س��فر‬ ‫تالش دولت برای جذب گردشگر اندونزیایی به‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردشگری خراسان رضوی رایزنی هایی را برای‬ ‫جذب گردش��گر به خراسان رضوی از اندونزی‬ ‫اغاز کرد و در نشستی با نمایندگی وزارت امور‬ ‫خارجه در ش��مال و شرق کش��ور راهکارهای‬ ‫جذب گردشگراز این کشور بررسی شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از روابط عمومی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫خراسان رضوی ابوالفضل مکرمی فر با بیان این‬ ‫مطلب افزود‪ :‬خراس��ان رضوی بیش از ‪۲۲۰۰‬‬ ‫تاسیسات گردش��گری دارد که بیش از‪۱۵۰۰‬‬ ‫مرکز اقامتی شامل هتل و هتل اپارتمان است‬ ‫و به طور متوس��ط ح��دود ‪ ۳۰‬درصد ظرفیت‬ ‫اقامت در استان در طول سال خالی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مش��هد بیش��ترین ظرفیت‬ ‫ج��ذب گردش��گر را دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ظرفیت‬ ‫مراکز اقامتی استان‪ ،‬با کمترین هزینه می تواند‬ ‫در اختیار زائران و گردش��گران اندونزیایی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫مکرمی فر به اقدام های اس��تان در راس��تای‬ ‫توس��عه گردشگری بوم گردی اش��اره و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در راس��تای سیاس��ت توزیع سفر توزیع‬ ‫ثروت تع��داد ‪ ۵۹‬اقامتگاه بوم گردی تاکنون در‬ ‫استان بهره برداری شده که مورد استقبال قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین در این اس��تان بیش از‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۶۰‬اث��ر تاریخی در فهرس��ت میراث‬ ‫ملی به ثبت رس��یده و بیش از ‪۲‬هزار اثر دیگر‬ ‫نیز شناس��ایی شده که در دستور کار ثبت قرار‬ ‫دارد ک��ه این اثار تاریخی نی��ز می تواند مقصد‬ ‫گردش��گران در شهرستان های خراسان رضوی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬قن��ات قصب��ه گناباد یکی‬ ‫از اث��ار تاریخی ج��ذاب برای گردش��گران در‬ ‫خراس��ان رضوی در فهرس��ت جهانی به ثبت‬ ‫رسیده و اسبادهای نش��تیفان نیز در فهرست‬ ‫موقت جهانی به ثبت رس��یده است‪ .‬مکرمی فر‬ ‫به جاذبه های خاص و ویژه ای اس��تان از جمله‬ ‫گوهرس��نگ هایی مانند فیروزه و عقیق اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مش��هد از س��ال ‪)۱۳۹۶( ۲۰۱۷‬‬ ‫از سوی ش��ورای جهانی صنایع دستی به عنوان‬ ‫ش��هرجهانی گوهرس��نگ های انتخاب شده و‬ ‫فیروزه نیش��ابور و عقیق خراس��ان از برندهای‬ ‫گوهرس��نگ های خراسان به شمار می روند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه سنگ های قیمتی چرم و چوب به‬ ‫ترتیب بیش��ترین صادرات صنایع دستی استان‬ ‫در س��ال گذشته بوده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬زیوراالت‪،‬‬ ‫فرش دستباف و دست بافته های استان از دیگر‬ ‫ظرفیت ه��ای صنایع دس��تی خراس��ان رضوی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مکرمی فر به ظرفیت های گردش��گری مفاخر‬ ‫خراس��ان رضوی اش��اره کرد و گفت‪ :‬مفاخری‬ ‫مانن��د فردوس��ی‪ ،‬عطار‪ ،‬خی��ام‪ ،‬حاف��ظ ابرو‬ ‫و‪ ...‬در کن��ار ظرفی��ت ویژه موس��یقی مقامی‬ ‫و دوتارن��وازی خراس��ان‪ ،‬ظرفی��ت باالی��ی در‬ ‫پرکردن برنامه های س��فر گردشگران خارجی‬ ‫دارد‪ .‬مدی��رکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری خراس��ان رض��وی گردش��گری‬ ‫س�لامت را از دیگر ظرفیت های مشهد عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬زیرس��اخت های الزم برای جذب‬ ‫گردشگرس�لامت فراهم ش��ده و سال گذشته‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار گردش��گر خراجی س��رپایی‬ ‫درمان و ‪ ۲۰‬ه��زار نفر مورد عمل جراحی قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شرکت های گردشگری سالمت‬ ‫عالوه بر درمان برنامه ه��ای تفریحی و زیارتی‬ ‫نیز دارند که به صورت بسته سفر به گردشگران‬ ‫خراجی ارائه می شود‪.‬‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫براساس گزارشی که همین خبرگزاری‪ ،‬مدتی پیش منتشر‬ ‫کرده بود‪ ،‬حسین عباسی نیا‪ ،‬رئیس هیات مدیره شرکت امکان‬ ‫ش��هر دربند هیر این پل را نخستین پل معلق تمام شیشه ای‬ ‫قوس��ی ش��کل جهان در بخش هیر اردبیل دانسته است‪ .‬پل‬ ‫شیش��ه ای هیر از سوی مهندس��ان ایرانی اجرایی و عملیاتی‬ ‫ش��ده و هی��چ عنصر خارجی در طراحی و س��اخت ان دخیل‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫عباسی نیا گفت‪ :‬برای این طرح تاکنون ‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال از‬ ‫سوی بخش خصوصی بدون دریافت ریالی تسهیالت از دولت‬ ‫هزینه ش��ده و برای پایان یافت��ن و بهره برداری کامل ان ‪۳۰‬‬ ‫میلی��ارد ریال دیگر هزینه خواهد ش��د‪ ۲۰ .‬درصد درامد این‬ ‫طرح به شهرداری هیر اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود‪ ،‬این پل ‪ ۴۵۰‬مت��ری پس از پل ‪ ۵۳۰‬متری‬ ‫کش��ور سوئیس و ‪ ۴۸۰‬متری کش��ور المان در ردیف سومین‬ ‫پل معلق بزرگ جهان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1355‬‬ ‫پیاپی ‪2673‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫کارشناسان از عملکرد مهم ترین نهاد پولی در شرایط اخیر اقتصاد کشور می گویند‬ ‫گام های مثبت بانک مرکزی‬ ‫در حوزه ارز‬ ‫یکی دو سال گذشته‪ ،‬اقتصاد کشور ماه های بسیار پرتنش و دارای نوسان‬ ‫باالیی را تجربه کرد‪ .‬از یک سو‪ ،‬ضعف های نظارتی و نبود برنامه ریزی در داخل‬ ‫کشور و از سوی دیگر‪ ،‬تنگ تر شدن حلقه تحریم های اقتصادی غرب و اعمال‬ ‫فشار بیشتر بر نظام بانکی و سایر بخش های اقتصادی‪ ،‬سبب شد تا بانک ها در‬ ‫شرایط دشواری قرار گیرند و بازار اقتصادی متحمل تنش های زیادی شود و‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬بازارهای اقتصادی همچون ارز با نوسان های شدیدی روبه رو‬ ‫ش�وند‪ .‬بی تردید در چنین ش�رایطی‪ ،‬بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای‬ ‫مهم بازار پولی و اقتصادی کش�ور‪ ،‬وظیفه اش به مراتب س�خت و حساس تر‬ ‫خواه�د بو د زیرا عالوه بر مش�کالت ناش�ی از تحریم ها‪ ،‬بای�د با تصمیم ها و‬ ‫برنامه هایی مناس�ب به نحوی که به عملکرد حوزه بانکی و شرایط اقتصادی‬ ‫کش�ور و س�ایر بازارها لطمه ای وارد نش�ود‪ ،‬برخورد کند و تصمیمی بگیرد‬ ‫ک�ه بتوان�د ضمن رفع مش�کالت‪ ،‬زمینه بهب�ود این وضعی�ت را هم فراهم‬ ‫کند‪ .‬کارشناس�ان بر این باورند که با توجه به مش�کالت گوناگون به وجود‬ ‫امده در اقتصاد ایران در مدت اخیر‪ ،‬بانک مرکزی نسبت به گذشته توانست‬ ‫اعمال سیاست های ارزی مناسب‬ ‫بانک مرکزی به دنبال ثبات ارزی باشد‬ ‫ابراهیم عباس��ی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در این باره در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬ب��ازار ارز در حالی در‬ ‫ماه های گذش��ته دچار تنش های زیادی شده و نرخ های‬ ‫عجی��ب و باورنکردن��ی را تجرب��ه کرده اس��ت که این‬ ‫روزه��ا تاحدی به ثبات رس��یده و دیگر از نوس��ان های‬ ‫ش��دید قیمتی گذشته خبری نیس��ت‪ .‬او اعمال برخی‬ ‫سیاس��ت های مناسب از س��وی بانک مرکزی در حوزه‬ ‫ارزی را در کنار س��ایر عوامل دلیل این مهم دانست و افزود‪ :‬بانک‬ ‫مرک��زی ب��ا اعمال برخی اقدام ها توانس��ت در م��دت اخیر تا حد‬ ‫زی��ادی نرخ ه��ا را در ب��ازار ارز کنترل کند که این موضوع نش��ان‬ ‫می دهد عملکرد بانک مرکزی در این حوزه به نس��بت خوب بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه درحال حاضر ش��اهد هس��تیم نرخ بازار ازاد به‬ ‫نرخ نیمایی نزدیک ش��ده و این کم ش��دن فاصله تا حدی توانسته‬ ‫فضای س��فته بازی و رانت را در بازار ارز کم کند و تقاضای کاذب‬ ‫را به حداقل برس��اند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬بانک مرکزی با به وجود اوردن‬ ‫این فضا شرایطی را ایجاد کند که مردم ترجیح شان این باشد که‬ ‫اگر س��رمایه ای در اختیار دارند به جای وارد کردن به بازار ارز ان‬ ‫را در بازار س��رمایه که این روزها رونق نسبی پیدا کرده است وارد‬ ‫یا در بانک نگهداری کنند‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت که برای بهبود وضعیت بازار ارز کش��ور بانک‬ ‫مرکزی باید اقدام ها و سیاست هایش را تداوم بخشد و تالش کند‬ ‫که زمینه افزایش صادرات‪ ،‬توسعه تعامالت بانکی‪ ،‬ایجاد رونق در‬ ‫بخ��ش اقتص��اد داخلی و‪ ...‬را فراهم اورد ت��ا در نهایت زمینه افت‬ ‫بیش��تر نرخ ارز ایجاد شود و دیگر خبری از نوسان های‬ ‫قیمتی نباشد‪.‬‬ ‫او در عین حال بر ثبات رس��اندن بازار ارز تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬اگر قرار اس��ت کمکی به فعاالن اقتصاد ش��ود‪،‬‬ ‫دول��ت و بان��ک مرکزی باید در راس��تای ثبات نرخ ارز‬ ‫گام بردارن��د زیرا با افزایش دامنه نوس��ان های قیمتی‬ ‫در بازار این امر می تواند قدرت برنامه ریزی را از فعاالن‬ ‫اقتص��اد بگی��رد و بی اعتمادی در اقتصاد ایج��اد کند‪ .‬به گفته این‬ ‫کارش��ناس‪ ،‬فعاالن اقتصاد باید قدرت برنامه ریزی داشته باشند و‬ ‫تمام تالش بانک مرکزی در این زمینه باید کاهش دامنه نوس��ان‬ ‫ارز باش��د و نرخ ارز را به س��مت واقعی شدن پیش ببرد‪ .‬این مهم‬ ‫یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫عباس��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬بان��ک مرک��زی در ماه ه��ای پی��ش‬ ‫رو بای��د بتوان��د ب��ورس ارز را راه ان��دازی کن��د و ای��ن یک��ی از‬ ‫کاره��ای دارای اولویت��ی اس��ت ک��ه بای��د انج��ام گی��رد تا نرخ‬ ‫ارز ب��ر اس��اس عرضه و تقاض��ا‪ ،‬در ی��ک ب��ازار متش��کل تعیی��ن‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬بان��ک مرکزی برای انجام خیل��ی از وظایفش نیاز‬ ‫به اس��تقالل بیش��تری دارد و تا زمانی که این اس��تقالل در بانک‬ ‫مرکزی به وجود نیاید نمی توان انتظار داش��ت که خیلی از کارها‬ ‫مثب��ت پیش برود‪ .‬بانک مرکزی باید بتواند نظارتش را بر عملکرد‬ ‫بانک ه��ا افزایش ده��د و نقش موثری در انتخ��اب مدیران عامل‬ ‫بانک ها داش��ته باش��د تا بتواند مدیران را بر اس��اس صالحیت و‬ ‫کارامدی شان انتخاب کند‪.‬‬ ‫البرت بغزیان‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نیز در این باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه موض��وع بنگاهداری‬ ‫بانک ها‪ ،‬از جمله دغدغه های مس��ئوالن است که بانک‬ ‫مرک��زی در تالش اس��ت تا ان را کمرن��گ کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بانک مرکزی در این زمینه اقدام هایی را در دس��تور کار‬ ‫قرار داده تا بانک ها در نهایت ملزم به فروش و واگذاری‬ ‫اموال مازادشان شده و از بنگاهداری خارج شوند و این‬ ‫موضوع از جمله فعالیت های مثبتی اس��ت که بانک مرکزی در‬ ‫مدت اخیر در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬باید قبول کنیم که بنگاهداری بانک ها و دور شدن‬ ‫بانک ها از وظایف اصلی ش��ان سبب شده تا بخش اقتصاد کشور‬ ‫اسیب جدی از این بابت ببیند که اگر بانک ها از بحث بنگاهداری‬ ‫خارج شوند این موضوع سرانجام می تواند هم به نفع بانک ها‪ ،‬هم‬ ‫به س��ود اقتصاد کشور باشد‪ .‬وی با بیان اینکه بحث بنگاهداری‬ ‫بانک ها باعث ش��ده نظام بانکی کشور در حوزه تسهیالت دهی و‬ ‫همچنین ترازنامه مالی شان دچار مشکالت زیادی شوند و بخش‬ ‫اقتصاد را با بحران روبه رو کنند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬بانک مرکزی مدتی‬ ‫است پیگیر است تا بتواند بانک ها را از این وضعیت خارج کند و‬ ‫این ماموریت را به بانک ها داده تا به سرعت از بحث بنگاهداری‬ ‫خارج و اموال مازادی که در اختیارش��ان اس��ت را بفروشند که‬ ‫بی تردی��د تحقق این هدف نیازمند اعمال برخی سیاس��ت های‬ ‫دستوری و تنبیهی است که بانک مرکزی برای سرعت بخشیدن‬ ‫به این مهم در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت‪ .‬این کارشناس‬ ‫در عی��ن حال به اقدام های مثبت بانک مرکزی در بحث کنترل‬ ‫درصدد ایجاد تحول‬ ‫حس��ن مرادی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در ای��ن باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه با توجه به مش��کالت‬ ‫حدود دو سال گذشته در حوزه پولی و اقتصادی کشور‪،‬‬ ‫بانک مرکزی اقدام های مناس��بی برای ایجاد تحول در‬ ‫حوزه پولی‪ ،‬بانکی و ارزی کش��ور کرد ‪ ،‬افزود‪ :‬رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی در این مدت نش��ان داد که درصدد ایجاد‬ ‫تحول است و می خواهد گامی در راستای شفاف سازی‬ ‫حوزه پولی‪ ،‬بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور‪ ،‬بهتر کردن عملکرد‬ ‫نظام بانکی‪ ،‬مدیریت حوزه ارزی و‪ ...‬بردارد‪.‬‬ ‫او در عین حال یکی از اقدام های مثبتی که در دستور کار بانک‬ ‫مرکزی قرار گرفته اس��ت را حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی عنوان کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬اگرچه این اقدام قرار نیس��ت تحول جدیدی را در حوزه‬ ‫اقتصادی و بانکی ایجاد کند اما سرانجام با این کار می توان امیدوار‬ ‫بود ارامش نس��بی در فضای جامعه ایجاد شود و سردرگمی هایی‬ ‫که مردم در محاس��به صفرها و بکارگیری عبارت های «ریال» یا‬ ‫«تومان» دارند از بین برود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه این اق��دام می توان��د محاس��بات مالی و‬ ‫نقدینگی‪ ،‬ساماندهی موسسه های غیرمجاز‪ ،‬علمی‬ ‫برخ��ورد کردن با موضوع بانکداری‪ ،‬کنترل بازار ارز‬ ‫و‪ ...‬اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬امیدواریم با فعالیت هایی‬ ‫که بانک مرکزی و دولت در مدت اخیر در دس��تور‬ ‫کار قرار داده اند‪ ،‬شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود‬ ‫برود‪ .‬او در عین حال‪ ،‬برای بهتر شدن عملکرد بانک‬ ‫مرکزی در حوزه سیاس��ت گذاری ها‪ ،‬به اس��تقالل‬ ‫بیش��تر بانک مرکزی اش��اره کرد و گفت‪ :‬هرچ��ه بانک مرکزی‬ ‫از اس��تقالل بیش��تری برخوردار باش��د‪ ،‬کنترل ها و نظارت ها بر‬ ‫حوزه پولی‪ ،‬بانکی و ارزی بیش��تر خواهد شد‪ .‬بانک مرکزی باید‬ ‫بتوان��د از ابزاره��ای کنترلی که در اختیار دارد بهره کافی ببرد و‬ ‫وظایف��ی که برعهده اش قرار گرفت��ه را به خوبی انجام دهد‪ .‬به‬ ‫گفته بغزیان‪ ،‬به طور قطع در س��ایه نظارت و کنترل اس��ت که‬ ‫می توان ش��رایط ب��ا ثبات و مناس��بی را در حوزه های گوناگون‬ ‫ایجاد کرد‪ .‬نمونه این وضعیت را در حوزه ارزی ش��اهد هس��تیم؛‬ ‫زمان��ی که بازار ارز دچار تنش ش��د‪ ،‬بانک مرکزی تالش کرد با‬ ‫کنترل های الزم و سیاس��ت های اثرگ��ذار‪ ،‬وضعیت ارامی را در‬ ‫بازار ارز ایجاد کند که این مهم تاحدی ممکن ش��د و اینک بازار‬ ‫ارز تاحدی به ثبات نسبی رسیده است‪ .‬این کارشناس عملکرد‬ ‫بانک مرکزی را در دوره اخیر نس��بت به گذش��ته مثبت ارزیابی‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬اگ��ر بانک مرکزی بتواند سیاس��ت هایش را ادامه‬ ‫ده��د و در برخورد با بانک های گوناگون و بخش های اس��یب زا‪،‬‬ ‫بدون هیچ گونه تبعیضی عمل کند می توان امیدوار بود ش��رایط‬ ‫رو به بهبود برود‪.‬‬ ‫کنترل نقدینگی‪ ،‬یک ضرورت‬ ‫حس��ابداری را س��هولت بخش��د و تاثیر مثبتی در این‬ ‫بخش بگذارد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این مهم از اقدام های مثبتی‬ ‫اس��ت که در دس��تور کار بانک مرکزی قرار گرفته که‬ ‫امیدواریم عملیاتی ش��ود‪ .‬این کارشناس در عین حال‬ ‫به س��رپیچی برخ��ی بانک ها از ش��یوه نامه های بانک‬ ‫مرکزی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬درحال حاضر انتقاد هایی‬ ‫وج��ود دارد مبنی ب��ر اینک��ه بانک ه��ا خیلی ب��ر پایه‬ ‫ش��یوه نامه های بانک مرکزی رفتار نمی کنند که به نظر می رسد‬ ‫بان��ک مرک��زی باید در این زمین��ه نظارت و کنترلش را بیش��تر‬ ‫کند‪ .‬او معتقد اس��ت بانک ها باید بخش تولید‪ ،‬صنعت و کشاوزی‬ ‫را م��ورد حمایت ق��رار دهند و این موضوعی اس��ت که باید بانک‬ ‫مرکزی پیگیر ان باشد تا در نهایت زمینه شکوفایی اقتصاد کشور‬ ‫فراهم ش��ود‪ ،‬البته در حوزه نظارتی و کنترلی بر عملکرد بانک ها‪،‬‬ ‫بانک مرکزی نسبت به گذشته فعال تر شده و سیاست های خوبی‬ ‫را در پیش گرفته اس��ت‪ .‬هدف بانک مرکزی این است که بانک ها‬ ‫را به س��مت شفاف سازی پیش ببرد و این اقدام بسیار خوبی است‬ ‫که در حال انجام است و این موضوع را باید به فال نیک گرفت‪.‬‬ ‫مصطف��ی صف��اری از دیگر کارشناس��ان اقتص��اد نیز در ای��ن باره در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫با تاکید بر اینکه بازار ارز درحالی مدتی اس��ت افت‬ ‫و ثب��ات نرخ را تجربه می کند که به نظر می رس��د یکی از دالیل این امر‬ ‫اقدام های بانک مرکزی در بحث افزایش بازگش��ت ارز صادراتی به سامانه‬ ‫نیم��ا و کاهش تقاضا در بازار ارز باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬هرچه عرضه ارز بیش��تر‬ ‫و تقاض��ا برای ان کم ش��ود‪ ،‬می ت��وان انتظار کاهش بیش��تر قیمت ها را‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در برخی از حوزه ها‪ ،‬از جمله بازار ارز‪ ،‬شفافیت در حوزه بانکی و اقتصادی‪،‬‬ ‫جلوگی�ری از فعالیت ه�ای س�فته بازی و س�وداگری‪ ،‬کنترل نوس�ان ها و‪...‬‬ ‫اقدام های مثبتی را انجام دهد و ش�رایط اقتصادی را تا حدی به سمت ثبات‬ ‫حرکت دهد اما بی تردید برای بهتر شدن شرایط‪ ،‬نیاز است بانک مرکزی در‬ ‫ح�وزه کنترلی و نظارتی و انجام برخی از وظایفی که برعهده اش قرار گرفته‬ ‫از استقالل بیشتری برخوردار باشد تا بر اساس صالحدیدش اقدام های الزم‬ ‫را انجام دهد‪.‬‬ ‫مه��دی رفیعی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در ای��ن زمینه در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫ب��ا بیان اینکه در بیش از یک س��ال‬ ‫گذشته عوامل و فاکتورهای زیادی به نوسان نرخ ارز دامن‬ ‫زده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در کنار فاکتوره��ای اثر گذار همچون‬ ‫اعمال تحریم ها و برهم خوردن عرض هو تقاضا در بازار ارز‪،‬‬ ‫سیاس��ت های دولت و بانک مرکزی در بیش از یک سال‬ ‫گذش��ته سبب شده که به این شرایط و تنش ها دامن زده‬ ‫ش��ود و نرخ ارز به ش��دت افزایش یابد‪ .‬او با بی��ان اینکه این وضعیت‬ ‫انگیزه س��فته بازی و سوداگری را به ش��دت افزایش داد و باعث شد‬ ‫که بس��یاری از افراد برای کس��ب س��ود وارد این بازار شوند‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬اما مدتی اس��ت این هیجان ها تا حدی فروکش کرده و بخشی‬ ‫از فضای س��فته بازی و داللی سرکوب شده و از بین رفته است و این‬ ‫امر منجر شده تا تقاضا در بازار ارز کم شود و زمینه افت و ثبات نسبی‬ ‫قیمت ه��ا را در این بازار فراهم کند‪ .‬وی با بیان اینکه برخی عوامل و‬ ‫تا حدی سیاس��ت های کنترلی بانک مرکزی در این زمینه موثر واقع‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬اما برای تداوم این روند‪ ،‬کاری که بانک مرکزی در‬ ‫این رابطه باید انجام دهد کاهش حجم پول در کش��ور اس��ت‪ .‬دولت‬ ‫اقدام مثبت برای راه اندازی بازار متشکل ارزی‬ ‫ی س��بب‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬اقدام ه��ای مثب��ت بان��ک مرک��زی در حوزه ارز ‬ ‫ش��ده تا ارز صادراتی بیش��تری وارد کش��ور ش��ود‪ ،‬ضمن اینک��ه انگیزه‬ ‫س��رمایه گذاری دیگ��ر مثل گذش��ته نیس��ت و م��ردم دیگ��ر رغبتی به‬ ‫خری��د ارز ه��م ندارن��د؛ کمااینک��ه بس��یاری از خری��داران ارز تاکنون‬ ‫ب��ه دلی��ل همین افت و نوس��ان ن��رخ دچار ض��رر و زیان ه��ای زیادی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امیدواریم با اقدام های انجام ش��ده نرخ باز هم سطوح‬ ‫و بانک مرک��زی باید از خلق پول و افزایش حجم پول در‬ ‫کش��ور جلوگیری کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬یکی از پیش نیازهای‬ ‫مهم بهبود وضعیت اقتصادی کشور‪ ،‬کنترل نقدینگی و‬ ‫کاه��ش حجم پول در گردش در جامعه اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫رفیعی‪ ،‬باید قبول کرد نرخ ارز فقط بر اس��اس مولفه های‬ ‫اقتص��ادی و عرضه وتقاض��ا تعیین می ش��ود و اگر بتوان‬ ‫حج��م باالی نقدینگی در کش��ور را کنترل و میزان پول‬ ‫در گ��ردش جامعه را مدیریت کرد‪ ،‬می توان انتظار داش��ت در اینده‬ ‫بازار ارز به یک ثبات نسبی برسد و قدرت پیش بینی پذیری پیدا کند‬ ‫و این مهم از وظایف بانک مرکزی است‪ .‬به گفته رفیعی‪ ،‬اینکه بانک‬ ‫مرکزی و در کل ش��بکه بانکی‪ ،‬به هر دلیلی دست به خلق پول بزنند‬ ‫و بر حجم نقدینگی کش��ور اضافه کنند‪ ،‬کار درس��تی نیس��ت و این‬ ‫می تواند ارزش ریال را در برابر دالر کم کند و س��رانجام زمینه تقاضا‬ ‫در بازار ارز را افزایش دهد‪ .‬او در عین حال‪ ،‬بر این موضوع تاکید کرد‬ ‫که باید جلوی عملیات بانکی نادرس��ت بانک ها گرفته شود تا منابع‬ ‫بانکی به افراد خاص داده نش��ود و این بخش تولید و صنعت کش��ور‬ ‫باشد که بیشترین اعتبارات را دریافت می کند‪.‬‬ ‫پایین ت��ری را تجرب��ه کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬البت��ه تحقق این هدف بس��تگی به‬ ‫سیاس��ت های بانک مرکزی نیز دارد‪ .‬او در عین حال یکی از فعالیت های‬ ‫مثبت بانک مرکزی را فرایند اجرای راه اندازی بازار متشکل ارزی عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در صورتی که بازار متش��کل ارز از عمق مناس��بی برخوردار‬ ‫باش��د‪ ،‬ب��ه دلیل ماهی��ت فعالیت این ب��ازار که باعث ایجاد ش��فافیت و‬ ‫متعادل س��ازی عرضه وتقاضا می ش��ود می توان انتظار داش��ت که نرخ ارز‬ ‫باز هم افت کند‪.‬‬ ‫مه�دی هادی�ان‪-‬‬ ‫کارش�ناس بانکی‪ :‬اخرین‬ ‫امار و ارقام پولی منتشر شده‬ ‫نش��ان داد ک��ه در س��ال‬ ‫گذش��ته پایه پولی از رش��د‬ ‫‪ ۲۴‬درص��دی برخ��وردار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بدیهی است‬ ‫ای��ن افزای��ش در صورتی که با رش��د ضری��ب فزاینده‬ ‫نیز همراه می ش��د‪ ،‬نرخ رش��د نقدینگی بیشتری را به‬ ‫همراه می داش��ت‪ .‬اما خوش��بختانه در سال گذشته به‬ ‫گوناگ��ون از جمله افزایش تقاضا برای نگهداری‬ ‫ ‬ ‫دالیل‬ ‫اس��کناس و مس��کوک و تا حدودی نی��ز کاهش عرضه‬ ‫تسهیالت از سوی شبکه بانکی ضریب فزاینده نقدینگی‬ ‫توان افزایش نداش��ت و اندکی نی��ز کاهش یافت که در‬ ‫نتیجه نقدینگی با نرخ رش��د ‪ ۲۳‬درصدی کمتر از رشد‬ ‫پای��ه پولی افزایش یافت‪ .‬طبیعی اس��ت زمانی که روند‬ ‫قیمت ها ب ه صورت ش��تابان افزای��ش می یابد‪ ،‬تقاضای‬ ‫معامالت��ی پول برای انجام مخ��ارج روزمره نیز افزایش‬ ‫می یابد و در نتیجه ممکن اس��ت بخش��ی از نقدینگی‬ ‫که پیش از این به ش��کل ش��به پول نگهداری می شد به‬ ‫سپرده های دیداری تبدیل و حتی مقام پولی نیز مجبور‬ ‫ش��ود عرضه اس��کناس و مس��کوک را افزایش دهد که‬ ‫این تحوالت با ثبات س��ایر ش��رایط ب��ه افزایش ضریب‬ ‫فزاین��ده پولی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی منجر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این پدیده در س��ال گذش��ته اتفاق افتاده‬ ‫اس��ت به نحوی که ضریب فزاینده پولی از ‪ ۰.۹‬به ‪۱.۰۷‬‬ ‫افزای��ش یافته و در مقابل ضری��ب فزاینده نقدینگی از‬ ‫‪ ۷.۱۵‬ب��ه ‪ ۷.۰۸‬کاهش یافته اس��ت‪ .‬ام��ا نکته مهم ان‬ ‫اس��ت که تحوالت ناش��ی از این فرایند پس از رسیدن‬ ‫تقاض��ای معامالتی افراد به تعادل ترازهای پولی جدید‬ ‫دیگر تکرار نخواهد ش��د و در صورت عرضه بیشتر پول‪،‬‬ ‫اف��راد وجوه م��ازاد بر تقاضاهای معامالتی را به ش��کل‬ ‫ش��به پول نگه��داری خواهند ک��رد‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬از یک‬ ‫مقطعی با توق��ف روند صعودی ضری��ب فزاینده پولی‬ ‫ل کاهش ان‪ ،‬روند نزول��ی ضریب فزاینده‬ ‫و ب��ه احتم��ا ‬ ‫نقدینگی متوقف ش��ده و شروع به افزایش خواهد کرد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬این گونه نخواهد بود که مانند س��ال گذشته‪،‬‬ ‫کاهش ضریب فزاین��ده نقدینگی فرصتی را برای غلبه‬ ‫رشد پایه پولی بر رشد نقدینگی فراهم اورد‪ .‬حال اصوال‬ ‫چرا این بحث برای امسال مهم است؟ به تازگی مباحث‬ ‫زیادی در زمینه تامین مالی تولید با توجه به فشارهای‬ ‫ناش��ی از التهاب ه��ای ارزی و افزای��ش هزینه ه��ای‬ ‫بکارگیری عوامل تولید و همچنین نیاز به س��رمایه در‬ ‫گردش بیش��تر مطرح شده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬کسری‬ ‫بودج��ه با توجه به وضعیت فروش نفت و دسترس��ی به‬ ‫درامده��ای نفتی با محدودیتی بی��ش از پیش روبه رو‬ ‫ش��ده که مجموعه این اتفاق ها احتمال دست اندازی به‬ ‫منابع پایه پولی چه به صورت مستقیم از جانب افزایش‬ ‫اس��تقراض بخش دولتی از بانک مرکزی و چه به صورت‬ ‫غیرمس��تقیم از محل اس��تقراض از بانک ها و در نتیجه‬ ‫افزایش اس��تقراض بانک ها از بان��ک مرکزی را بیش از‬ ‫ه��ر زمان دیگری برجس��ته کرده اس��ت‪ .‬این عوامل با‬ ‫لح��اظ تجربه های قبلی از وضعیت اس��تقالل عملیاتی‬ ‫مقام پول��ی و در نظر گرفتن عام��ل انتخابات پیش رو‪،‬‬ ‫س��ناریوهای متفاوتی را برای رش��د پایه پولی می تواند‬ ‫تصویر نماید که نتیجه نهایی ان بر رشد نقدینگی‪ ،‬لزوم‬ ‫توجه هر چه بیشتر به تحوالت ضریب فزاینده نقدینگی‬ ‫را برجس��ته می نمای��د‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬اگر مقام پولی‬ ‫نرخ رش��د نقدینگی را ‪ ۲۴‬درصد در نظر گرفته باش��د‪،‬‬ ‫مش��روط به اینک��ه ضریب فزاین��ده نقدینگی افزایش‬ ‫نیاب��د‪ ،‬پایه پولی حداکثر ‪ ۲۴‬درص��د باید افزایش یابد‬ ‫که با توجه به حجم ‪ ۳۶۵‬هزار میلیارد تومانی پایه پولی‬ ‫در پایان س��ال گذش��ته‪ ،‬در طول سال جاری حدو د ‪۶۵‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان پول پر ق��درت قابل تزریق خواهد‬ ‫بود‪ .‬حال اگر محاس��بات خ��ود را از یک رویکرد منفعل‬ ‫در سیاست گذاری پولی به رویکردی فعال تغییر دهیم‬ ‫که در ان بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف اقتصاد‬ ‫کالن از جمل��ه کنترل تورم و تعدی��ل انتظارات تورمی‬ ‫هدف گذاری کرده ‪ ،‬ممکن اس��ت نرخ رش��د نقدینگی‬ ‫مناس��ب را ‪ ۲۰‬درصد تشخیص دهد که در این صورت‬ ‫از س��قف قبلی رش��د پایه پولی ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫کاسته خواهد شد‪ .‬در گام بعد ممکن است برای ضریب‬ ‫فزاینده نقدینگی نیز رش��د ‪ ۵‬درص��دی در نظر گرفته‬ ‫ش��ود که در این شرایط رشد پایه پولی حداکثر باید ‪۱۵‬‬ ‫درص��د و مقدار افزایش ان نیز حداکثر ‪ ۴۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان باش��د‪ .‬داللت ضمنی و هدف ارائه این محاسبات‬ ‫که فرایندی بسیار ساده و مبتدی از تحوالت مربوط به‬ ‫کل های پولی را شبیه س��ازی می کند‪ ،‬این است که در‬ ‫تناسب با سایر ارقامی که از میزان کسری بودجه و حجم‬ ‫تامین مالی تولید ارائه می ش��ود‪ ،‬حداکثر ظرفیت های‬ ‫منابع پولی پرقدرت نیز ش��ناخته شود‪ .‬پس اکنون که‬ ‫منابع پای��ه پولی نیز برای حفظ ثب��ات اقتصاد کالن با‬ ‫محدودیت روبه رو اس��ت‪ ،‬چه گزینه ه��ا و راهکارهای‬ ‫دیگ��ری می ت��وان جایگزین نمود؟ واقعیت این اس��ت‬ ‫ک��ه اوال دول��ت و ش��رکت های دولت��ی از دارایی های‬ ‫برخوردار هستند که با اس��تفاده از ابزارهای مهندسی‬ ‫مالی می توان درامدزایی برای انها به همراه داشته باشد‬ ‫و در نتیج��ه به عنوان یک راه��کار مطمئن برای تامین‬ ‫مالی داخلی بدون توسل به بانک مرکزی و شبکه بانکی‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬ثانیا ترازنامه شبکه بانکی بیانگر ان است‬ ‫که از ‪ ۳۱۵۰‬هزار میلیارد تومان دارایی انها تنها ‪۱۵۵۰‬‬ ‫صرف تسهیالت شده است و ‪ ۱۴۰۰‬میلیارد تومان ان به‬ ‫شکل دارایی های خارجی و سایر دارایی ها است‪.‬‬ ‫تحلیل‬ ‫مهار ریسک‬ ‫ضریب فزاینده نقدینگی‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1355‬‬ ‫پیاپی ‪2673‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫مدیریت مصرف‬ ‫اینترنت با بسته های‬ ‫جدید اینترنت اسیاتک‬ ‫ب��ا ارائ��ه س��رویس های متن��وع اینترنت‪،‬‬ ‫مش��ترکین اس��یاتک از این پ��س می توانند‬ ‫ب��ا توجه به الگ��وی مصرف اینترن��ت خود و‬ ‫خانواده‪ ،‬برای خرید سرویس های متناسب با‬ ‫نیازشان اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت اسیاتک‪،‬‬ ‫این ش��رکت در راس��تای بهبود ارائه خدمات‬ ‫به مش��ترکین خود برای خرید سرویس های‬ ‫متناس��ب با میانگین مصرف‪ ۳ ،‬نوع سرویس‬ ‫جدی د( نق��ره ای‪ ،‬برن��زی پرحج��م و برن��زی‬ ‫کم حجم) و چند بس��ته و گیگ باکس جذاب‬ ‫را طراحی و عرضه کرده است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس این خب��ر‪« ،‬س��رویس نقره ای‬ ‫اس��یاتک»‪ ،‬بیش��ت ر مناس��ب مش��ترکین‬ ‫ف( اس��تفاده کنندگان س��ایت های‬ ‫پر مصر ‬ ‫‪ VOD‬ی��ا ‪ ،IPTV‬طرف��داران دانلود ه��ای‬ ‫پر حج��م و‪ )...‬و دارای حج��م ترافیک باال به‬ ‫همراه سرعت های متنوع است‪.‬‬ ‫از پراهمیت ترین مزایای «سرویس نقره ای‬ ‫اسیاتک»‪ ،‬می توان به برخورداری مشترکین‬ ‫از سطح باالتری از کیفیت پشتیبانی خدمات‪،‬‬ ‫استفاده از سرویس��ی با ‪ ۹۹‬درصد ضریب در‬ ‫دس��ترس بودن‪ ،‬برخورداری از امتیاز باال در‬ ‫باشگاه مش��تریان و قرار داش��تن در اولویت‬ ‫باالتر در تماس مشترک با پشتیبانی اسیاتک‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬بر اساس مصوبه‬ ‫‪ ۱۷۷‬س��ازمان تنظی��م مق��ررات و ارتباطات‬ ‫رادیویی‪ ،‬ارتقای س��طح کیفی��ت خدمات از‬ ‫‪ ۹۸‬به ‪ ۹۹‬درصد‪ ،‬بس��یار دارای اهمیت بوده‬ ‫و شرکت های دست یافته به این درجه کیفی‬ ‫می توانند از مزایای مناسبی برخوردار شوند‪.‬‬ ‫«س��رویس برنزی پرحجم اس��یاتک» نیز‬ ‫گ��روه وس��یعی از مش��ترکین این ش��رکت‬ ‫را دربر می گی��رد‪ .‬س��رویس برن��زی پرحجم‬ ‫اسیاتک برای مش��ترکینی مناسب است که‬ ‫نیاز به حجم ترافیک باال داشته و سرعت قابل‬ ‫قبول‪ ،‬کیفیت خدمات س��رویس به همراهی‬ ‫پش��تیبانی با س��طح کیفی مناسب و ضریب‬ ‫دسترس��ی ‪ ۹۸‬درصد نیازهای انها را براورده‬ ‫می سازد‪.‬‬ ‫دس��ته سوم س��رویس های جدید اسیاتک‬ ‫با نام «س��رویس برنزی کم حجم » اس��ت که‬ ‫با تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی نس��بت به مصوبه های‬ ‫موجود و با س��طح مناسب کیفیت پشتیبانی‬ ‫خدم��ات و ‪ ۹۸‬درص��د ضریب در دس��ترس‬ ‫بودن‪ ،‬طراحی ش��ده و در اختیار مش��ترکین‬ ‫قرار گرفته است‪« .‬سرویس برنزی کم حجم»‬ ‫ویژه مش��ترکینی اس��ت ک��ه دارای مصرف‬ ‫ترافی��ک پایین تری ب��وده و با توجه به الگوی‬ ‫مص��رف اینترنت خود‪ ،‬نیاز به س��رویس هایی‬ ‫با تعرفه ب��ه صرفه اقتص��ادی و بهینه دارند‪.‬‬ ‫شرکت اسیاتک با توجه به روش های مصرف‬ ‫اینترن��ت مش��ترکین خود‪ ۵ ،‬بس��ته و گیگ‬ ‫باکس جدی��د و جذاب را نی��ز طراحی کرده‬ ‫و در اختی��ار عالقه من��دان قرار داده اس��ت‪.‬‬ ‫گروه نخس��ت که با نام «حجم اضافه عادی»‬ ‫مشخص شده‪ ،‬مقدار حجم دلخواه مشترک با‬ ‫هزین��ه هر گیگ ‪ ۱۰۰۰‬تومان‪ ،‬تا پایان مدت‬ ‫زمان س��رویس و ش��بانه روزی قابل استفاده‬ ‫بوده و به حجم بس��ته اصلی س��رویس اضافه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫«گی��گ باکس» نام بس��ته دیگری اس��ت‬ ‫که دارای محدودیت در زمان اس��تفاده بوده‬ ‫و مش��ترکین از لحظ��ه خری��د‪ ،‬مدت زم��ان‬ ‫مش��خصی فرصت دارن��د تا انها را اس��تفاده‬ ‫ت یک ‬ ‫کنند‪ .‬گیگ باکس از زمان خرید اولوی ‬ ‫مصرف مش��ترک خواهد بود و با قیمت بسیار‬ ‫مناسب عرضه می شود‪.‬‬ ‫گروه س��وم از بس��ته های جذاب اسیاتکی‪،‬‬ ‫«بسته های س��اعت خاص صبحانه‪ ،‬عصرانه و‬ ‫ش��بانه» هستند که از نظر س��اختاری شبیه‬ ‫گی��گ باکس ب��وده ام��ا در بازه ه��ای زمانی‬ ‫مشخصی در طول ‪ ۲۴‬س��اعت قابل استفاده‬ ‫خواهن��د ب��ود‪ .‬چهارمین گروه از بس��ته های‬ ‫اس��یاتکی‪« ،‬گیگ باکس اخر هفته» هستند‬ ‫که فقط در روزهای پنجش��نبه و جمعه قابل‬ ‫اس��تفاده خواهند بود‪« .‬افزونه حجم شبانه»‬ ‫به عنوان پنجمین گروه از بسته های اسیاتک‪،‬‬ ‫حجم اضافه ای است که بر اساس دوره زمانی‬ ‫س��رویس اصلی فعال می شود و فقط همزمان‬ ‫با خری��د یا تمدید س��رویس اصل��ی قابلیت‬ ‫انتخ��اب‪ ،‬خرید و فعال س��ازی دارد‪ .‬ش��رکت‬ ‫اس��یاتک به عنوان یکی از برترین اپراتورهای‬ ‫ارتباطات ثابت کش��ور‪ ،‬با هدف ارتقای سطح‬ ‫ارتباطی کاربران خود س��رویس های متنوعی‬ ‫را طراحی و عرضه کرده اس��ت و مش��ترکین‬ ‫محت��رم می توانند ب��رای دریاف��ت اطالعات‬ ‫بیش��تر در این باره و خرید این س��رویس ها‪،‬‬ ‫به نشانی ‪ ecare.asiatech.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مزیت حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز بانک مسکن‬ ‫بانک مس��کن به عنوان تنها بانک تخصصی در‬ ‫بخش مس��کن‪ ،‬در مس��یر ‪ ۳‬هدف اصلی شامل‬ ‫تامین مسکن عموم مردم به ویژه اقشار کم درامد‬ ‫جامعه‪ ،‬افزایش قدرت انتخاب مش��تریان و تنوع‬ ‫در ارائ��ه خدمات بانک��ی‪ ،‬فراه��م اوردن زمینه‬ ‫نقل و انتقال امتیاز تس��هیالتی‪ « ،‬حساب سپرده‬ ‫سرمایه گذاری ممتاز» را ایجاد کرده که با توجه‬ ‫ب��ه مزایای ویژه ان در ن��وع خود منحصر به فرد‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن‪ ،‬افتتاح‬ ‫این نوع حساب می تواند مشتریان بانک مسکن را‬ ‫به طور همزمان از ‪ ۱۲‬مزیت ویژه برخوردار کند‪.‬‬ ‫بهره من��دی از ام��کان دریاف��ت س��ود‪ ،‬امکان‬ ‫برخورداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از‬ ‫تس��هیالت مسکن و قابلیت خرید و فروش اوراق‬ ‫گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن از‬ ‫طریق سامانه معامالتی فرابورس ایران در تمامی‬ ‫شعب بانک از جمله مهم ترین مزیت های افتتاح‬ ‫این حساب به شمار می رود‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬افتتاح این حس��اب به مشتریان‬ ‫امکان اس��تفاده از تس��هیالت خرید یا س��اخت‬ ‫واح��د مس��کونی از مح��ل اوراق گواه��ی ح��ق‬ ‫تقدم اس��تفاده از تس��هیالت مس��کن تا س��قف‬ ‫تعیین ش��د ه( درحال حاضر در تهران ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬در مراکز اس��تان ها و ش��هرهای باالی‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار نف��ر جمعی��ت مع��ادل ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫توم��ان و در س��ایر مناطق ش��هری مع��ادل ‪۴۰‬‬ ‫میلیون توم��ان) در چارچوب ضواب��ط را فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫دیگر مزیت افتتاح این حس��اب برای مشتریان‬ ‫بانک مس��کن‪ ،‬امکان استفاده از تسهیالت جعاله‬ ‫به منظور تعمیر یا تکمیل واحد مسکونی از محل‬ ‫گواه��ی اوراق حق تقدم اس��تفاده از تس��هیالت‬ ‫مس��کن تا سقف تعیین ش��ده یعنی ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫دیگر مزیت افتتاح حس��اب سپرده س��رمایه گذاری ممتاز برای‬ ‫مش��تریان بانک مس��کن‪ ،‬امکان استفاده از تس��هیالت جعاله به‬ ‫منظور تعمیر یا تکمیل واحد مس��کونی از محل گواهی اوراق حق‬ ‫تقدم استفاده از تسهیالت مسکن تا سقف تعیین شده یعنی ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تومان است‬ ‫امکان انتقال مانده بدهی تسهیالت دریافت شده‬ ‫از مح��ل اوراق گواه��ی ح��ق تقدم اس��تفاده از‬ ‫تس��هیالت مس��کن به غیر بدون نیاز ب��ه واریز‬ ‫درصدی از مانده بدهی تسهیالت‪ ،‬امکان استفاده‬ ‫از تس��هیالت مش��ارکت مدنی مجتمع مسکونی‬ ‫بدون س��پرده توام ب��ا اوراق گواه��ی حق تقدم‬ ‫اس��تفاده از تسهیالت مس��کن و امکان استفاده‬ ‫همزمان از تس��هیالت جعاله از محل اوراق حق‬ ‫تق��دم با تس��هیالت ف��روش اقس��اطی(خرید یا‬ ‫سهم الشرکه بانک) ‪ ۳‬مزیت مهم و قابل توجه این‬ ‫راه اندازی باشگاه مشتریان بیمه کوثر‬ ‫باش��گاه مش��تریان بیمه کوثر به منظ��ور افزایش‬ ‫رضایت بیمه شدگان و مش��تریان وفادار راه اندازی‬ ‫ش��د‪ .‬احمدرض��ا عص��اری‪ ،‬مدی��ر روابط عمومی و‬ ‫ام��ور مش��تریان بیمه کوثر ب��ا اع�لام مطلب باال‬ ‫گف��ت‪ :‬بیمه گذاران ش��رکت ک��ه در این باش��گاه‬ ‫عضو می ش��وند‪ ،‬خدمت ویژه ای دریافت می کنند و‬ ‫فرصت استفاده از مزایای منحصربه فردی همچون‬ ‫بهره من��دی از تخفیف خرید و دریافت درص��دی از مبلغ خرید‬ ‫به عنوان اعتبار برای شان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بیمه کوثر با بیان اینکه در‬ ‫باشگاه مش��تریان هر یک از بیمه گذاران عضو باشگاه با توجه به‬ ‫میزان امتیازی که به دس��ت می اورند می توانند به عنوان اعضای‬ ‫ویژه‪ ،‬طالیی‪ ،‬نقره ای‪ ،‬برنزی و معمولی از مزایای خاص هر یک از‬ ‫این گروه ها بهره مند ش��وند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬کسب امتیاز و قرار‬ ‫گرفتن در هر گروه با توجه به میزان مش��ارکت اعضای باش��گاه‬ ‫در فعالیت ه��ای گوناگونی همچون تمدی��د بیمه نامه‪ ،‬معرفی به‬ ‫دوس��تان‪ ،‬شرکت در نظرس��نجی‪ ،‬خرید انالین‪ ،‬تکمیل حساب‬ ‫کاربری باشگاه و‪ ...‬انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مش��تریان گروه ویژه از مزایایی همچون‬ ‫‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۷۵‬درص��د تخفی��ف در خری��د پوش��ش های بیم��ه ای‬ ‫عمروس��رمایه گذاری‪ ،‬درمان خانواده‪ ،‬هزینه های حقوقی‪ ،‬ودیعه‬ ‫مس��تاجر‪ ،‬اتش سوزی منازل مسکونی‪ ،‬حوادث انفرادی‪ ،‬صندوق‬ ‫عق��ب اتومبیل و‪ ...‬بهره مند می ش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اعضای گروه‬ ‫طالی��ی نیز می توانند در خرید ای��ن بیمه نامه ها از‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد تخفیف برخوردار شوند‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی و امور مش��تریان بیمه کوثر‬ ‫اف��زود‪ :‬در گروه نق��ره ای‪ ۱۵ ،‬تا ‪ ۶۰‬درصد تخفیف‬ ‫برای خرید پوش��ش های مختلف بیم��ه ای در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه اعض��ای معمولی‬ ‫باش��گاه نیز در خرید ای��ن بیمه نامه ها می توانند از‬ ‫تخفیف ‪ ۵‬تا ‪ ۵۵‬درصدی برخوردار شوند‪.‬‬ ‫عصاری ب��ا تاکید بر اینکه باش��گاه مش��تریان فرصت هایی را‬ ‫ب��رای بیمه گذاران فراه��م می کند که عالوه بر اس��تفاده از انواع‬ ‫پوشش های بیمه ای شرکت‪ ،‬بتوانند از خدمات مختلف دیگر نیز‬ ‫به شکل رایگان یا با تخفیف های ویژه بهره مند شوند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این باشگاه‪ ،‬اعتبارهایی نیز برای مشتریان در نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫مش��تریان پس از عضویت در باش��گاه‪ ،‬درصدی از خریدش��ان‬ ‫به عن��وان اعتب��ار به انه��ا تعلق می گی��رد و با توجه ب��ه اعتبار‬ ‫کسب ش��ده می توانند از خدمات معمولی‪ ،‬یک ستاره‪ ،‬دو ستاره‪،‬‬ ‫س��ه ستاره‪ ،‬چهار ستاره و پنج ستاره استفاده کنند‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫امکان استفاده از نرخ دهی رشته های مختلف بیمه ای با توجه به‬ ‫ستاره های کسب شده میسر است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی و امور مش��تریان بیمه کوثر یاداور شد‪ :‬این‬ ‫باش��گاه با همکاری معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و‬ ‫فنی‪ ،‬مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات و ش��رکت سی کالب‬ ‫به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫ش��رکت بیمه رازی با همکاری دانشگاه رایانه ای تهران اقدام به پذیرش‬ ‫نماینده فروش بیمه زندگی در سراسر کشور کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه رازی‪ ،‬متقاضیان می توانند هنگام تحصیل‬ ‫در مقطع کارشناس��ی به صورت مجازی به عنوان نماینده رسمی شرکت‬ ‫بیمه رازی فعالیت کنند‪.‬‬ ‫مزای��ای انحص��اری این طرح ش��امل برخ��ورداری از معافیت تحصیلی‬ ‫افزایش پرتفوی شرکت تجارت نو‬ ‫س��اختمان جدی��د س��تاد مرک��زی بیمه‬ ‫تجارت نو با حضورقائم مقام مدیرعامل بانک‬ ‫تجارت و نماینده سهامداران عمده به همراه‬ ‫مدیرعام��ل‪ ،‬اعضای هیات مدی��ره و کارکنان‬ ‫این مجموعه گشایش یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه تج��ارت نو با تبریک عید‬ ‫والی��ت و امامت تقارن اغاز به کار س��تاد در‬ ‫ساختمان جدید با این ایام را از توفیقات مجموعه برشمرد‪.‬‬ ‫نیما نوراللهی س��ال ‪ ۹۷‬را سالی پر زحمت در عین حال‬ ‫توام با موفقیت های چش��مگیر برای شرکت توصیف کرده‬ ‫و در این باره گفت‪ :‬افزایش پرتفوی یکی از دس��تاوردهای‬ ‫مهم شرکت است‪ .‬این رقم از ‪ ۹۴‬میلیارد تومان سال ‪ ۹۶‬به‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان در پایان سال ‪ ۹۷‬رسیده که حکایت از‬ ‫‪ ۳‬برابر شدن ارزش پرتفوی دارد‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه با وجود تمامی مشکالت ناشی از سیل‪،‬‬ ‫امروز پرتفوی ش��رکت نس��بت به مشابه س��ال گذشته نیز‬ ‫جهش قابل توجهی داشته در توضیح این مهم گفت‪ :‬از اغاز‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬تا ‪۲۷‬مرداد‪ ،‬پرتفوی ‪۱۹۵‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫تومانی حاصل ش��ده در حالی که مدت مشابه سال گذشته‬ ‫کل این رقم ‪ ۵۹‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنان خود مدیریت سیل رخ‬ ‫داده در فص��ل بهار را از اقدام ه��ای قابل توجه بیمه تجارت‬ ‫ نو دانس��ت و تاکی��د کرد‪ :‬تمام��ی مدیران ب��ا وجود تمام‬ ‫س��ختی ها با نگاه ارزش��ی پای کار ایستادند‬ ‫ک��ه از ماحصل تالش گروه های مس��تقر در‬ ‫مناطق سیل زده‪ ،‬خسا رت های واردشده پس‬ ‫از ارزیابی در سریع ترین زمان پرداخت شد‪.‬‬ ‫س��کاندار تجارت نو تاکید ک��رد‪ :‬هرچند‬ ‫باالتری��ن رق��م پرداخت خس��ارت در میان‬ ‫ش��رکت های بیمه از ان تجارت نو اس��ت اما‬ ‫این مس��ئله باوجود شایعه ها نه تنها هیچ خللی در روند کار‬ ‫و بخ��ش مالی مجموعه ایجاد نکرد بلکه توانس��تیم ضمن‬ ‫افزایش دس��تمزد کارکنان‪ ،‬ساختمان جدید نیز خریداری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫نورالله��ی با تاکید بر اینکه یکی از ارکان جدی توس��عه‬ ‫شرکت های بیمه ای منابع انسانی است ایجاد محیط درخور‬ ‫ش��ان برای فعالی��ت اعضای خانواده تجارت نو در سراس��ر‬ ‫کش��ور را از اولویت های مهم مدیران مجموعه برش��مرده و‬ ‫گفت‪ :‬حال که با همت اعضای هیات مدیره محیطی مطابق‬ ‫با اس��تانداردهای روز دنیا برای انجام امور از سوی کارکنان‬ ‫س��تاد فراهم ش��ده‪ ،‬برای همه ما مبدا جدیدی خواهد بود‬ ‫تا با تالش مضاعف و انرژی بیش��تر پرتفوی شرکت از ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان به ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان برسد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل تج��ارت نو اع�لام کرد‪ :‬این س��اختمان که‬ ‫موقعیت اداری مناسبی در شهر تهران دارد سرمایه ای برای‬ ‫کارکنان و سهامداران است‪.‬‬ ‫فروش بیمه نامه هنگام تحصیل طرح نو بیمه رازی‬ ‫خدمت سربازی به مدت ‪ ۵‬سال‪ ،‬دریافت کارمزد از محل فروش بیمه نامه‪،‬‬ ‫پرداخت ش��هریه از محل کارم��زد فروش بیم��ه‪ ،‬کار و تحصیل همزمان‪،‬‬ ‫بی نیازی از داش��تن دفتر کار‪ ،‬تحصیل غیرحضوری و دسترسی ‪ ۲۴‬ساعته‬ ‫به محتوای اموزش��ی‪ ،‬دریافت مدرک معتبر کارشناسی مورد تایید وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری است‪.‬‬ ‫بو کار‪،‬‬ ‫داوطلب��ان می توانن��د در یک��ی از رش��ته های مدیری��ت کس�� ‬ ‫اسیب شناسی کاستی ها در مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه‬ ‫پژوهش��کده بیمه گزارش نهایی طرح پژوهش��ی اسیب شناس��ی و‬ ‫ارائه پیش��نهاد برای اصالح قوانین مبارزه با پولش��ویی در صنعت بیمه‬ ‫را ارائ��ه کرد که بر اس��اس ان این موضوع نیازمن��د قابلیت اعتماد به‬ ‫زیرساخت های احراز هویت است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی پژوهش��کده بیمه‪ ،‬ای��ن تحقیق با هدف‬ ‫اسیب شناس��ی و بررس��ی کاس��تی ها و خالهای موج��ود در قوانین و‬ ‫مقررات ناظر بر مبارزه با پولش��ویی در صنعت بیمه و ارائه راهکارهای‬ ‫پیشنهادی انجام شده است‪.‬‬ ‫در این نشست علمی پس از تبیین موضوع و چیستی جرم پولشویی‪،‬‬ ‫تجربه کش��ورها در این حوزه و یافته های حاصل از مطالعات تطبیقی‬ ‫اس��ناد مرتبط درکش��ورهای منتخب از جمله مالزی‪ ،‬هند‪ ،‬چین‪ ،‬نروژ‬ ‫و س��نگاپور‪ ،‬اصل اساسی بیمه ش��ماره ‪ ۲۲‬و توصیه های بانک جهانی‬ ‫ارائه شد‪.‬‬ ‫در ادامه ضمن احصای عوامل موثر بر ریس��ک پولش��ویی در صنعت‬ ‫بیمه بر پایه مطالعات تطبیقی‪ ،‬به شیوه و نتیجه رتبه بندی متغیرهای‬ ‫کنترل عمومی و ذاتی اس��یب پذیر محصوالت بیمه ای در حوزه مبارزه‬ ‫حساب برای عموم مردم است‪.‬‬ ‫همچنی��ن مطاب��ق با ضوابط این حس��اب‪ ،‬در‬ ‫مواردی که پدر و فرزند و مادر و فرزند به صورت‬ ‫مشترک اقدام به ساخت واحد مسکونی می کنند‪،‬‬ ‫سقف تس��هیالت اعطایی به صورت مشترک در‬ ‫ش��هر تهران معادل ‪ ۸۰‬میلیون تومان‪ ،‬در مراکز‬ ‫اس��تان ها و شهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار نفر معادل‬ ‫‪ ۷۰‬میلی��ون تومان و در س��ایر مناطق ش��هری‬ ‫معادل ‪ ۶۰‬میلیون تومان قابل تعیین است‪.‬‬ ‫بانک مس��کن عالوه ب��ر این ب��رای دارندگان‬ ‫این حس��اب‪ ،‬امکان اس��تفاده از تسهیالت خرید‬ ‫یا ساخت واحد مس��کونی از محل اوراق گواهی‬ ‫حق تقدم اس��تفاده از تس��هیالت مس��کن برای‬ ‫زوجین��ی که به صورت مش��ترک اقدام به خرید‬ ‫ی��ا س��اخت واحد مس��کونی می کنند تا س��قف‬ ‫تعیین شده( درحال حاضر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان در‬ ‫تهران‪ ،‬در مراکز استان ها و شهرهای باالی ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار نفر جمعیت معادل ‪ ۸۰‬میلیون تومان و ‪۶۰‬‬ ‫میلیون تومان در س��ایر مناطق شهری تجمیعا و‬ ‫هر ی��ک از زوجین به ترتیب مع��ادل ‪ ۴۰ ،۵۰‬و‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون تومان) در چارچوب ضوابط را فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫س��رانجام اینک��ه ام��کان ف��روش اقس��اطی‬ ‫سهم الشرکه بانک مش��تمل بر اصل و سود پس‬ ‫از پایان دوره مش��ارکت نیز برای افتتاح کنندگان‬ ‫این حساب وجود دارد‪.‬‬ ‫با پولش��ویی اش��اره ش��ده اس��ت‪ .‬یافته های این طرح پژوهشی که از‬ ‫سوی گروه پژوهش��ی عمومی بیمه انجام شده‪ ،‬حاکی است متغیر در‬ ‫دس��ترس بودن زیرساخت های شناس��ایی(احراز هویت) قابل اعتماد‪،‬‬ ‫باالترین رتبه را نس��بت به هدف کلی کاهش ریس��ک پولش��ویی دارد‬ ‫و متغیر در دس��ترس ب��ودن و اجرای مجازات ه��ای اداری از کمترین‬ ‫اولویت برخوردار اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬در این تحقیق به سیاس��ت گذاران‬ ‫و نهادهای ناظر توصیه ش��ده که برای بهبود ش��رایط و در دس��ترس‬ ‫قرار گرفتن زیرساخت های شناسایی قابل اعتماد به منظور تسهیل در‬ ‫فرایندهای مبارزه با پولشویی اقدام کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در پایان پ��س از بررس��ی ش��یوه نامه ها و ایین نامه های‬ ‫موجود در حوزه مبارزه با پولشویی نسبت به برخی از مواد قانونی انها‬ ‫پیشنهادهای اصالحی مطرح شد که از جمله این موارد نحوه شناسایی‬ ‫افراد دارای ریسک سیاسی باال‪ ،‬ذی نفع واحد‪ ،‬ترتیبات حقوقی‪ ،‬پایش‬ ‫و گزارش معامالت مش��کوک‪ ،‬کنترل های ورودی‪ ،‬اعتماد به ش��خص‬ ‫ثالث‪ ،‬برنامه های کنترل داخلی متناس��ب با س��طح ریسک‪ ،‬ماهیت و‬ ‫حجم محصول و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫مهندس��ی رایان��ه و مدیری��ت مال��ی ب��دون نی��از ب��ه کنک��ور تحصیل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫متقاضی��ان ب��رای ثبت ن��ام حداکثر تا ‪ ۲‬ش��هریور می توانند به نش��انی‬ ‫ ‪ www.razi۲۴.ir‬در قسمت تماس با ما ‪ /‬جذب نمایندگان بیمه زندگی‬ ‫مراجعه و فرم ثبت نام را تکمیل کنند و برای پاس��خ دهی به پرس��ش ها با‬ ‫شماره مرکز ارتباط بیمه رازی ‪ ۰۲۱-۸۱۹۴۲‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫«طرح ارامش بیمه پارسیان» راهی بازار مالی شد‬ ‫طرح ارامش بیمه پارس��یان که ویژه‬ ‫بیمه نامه اتش س��وزی منازل مسکونی‬ ‫است‪ ،‬راهی بازار مالی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اخبار پول��ی مالی‪ ،‬این‬ ‫ط��رح ک��ه مخص��وص ب��ه بیمه نامه‬ ‫اتش س��وزی منازل مس��کونی اس��ت‪،‬‬ ‫موارد گوناگونی از ام��وال بیمه گذاران‬ ‫را در مقاب��ل خطرات��ی همچ��ون اتش س��وزی‪،‬‬ ‫س��یل‪ ،‬زلزل��ه و حت��ی س��رقت زی��ر پوش��ش قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫بیمه پارس��یان در این طرح پوش��ش های خاصی‬ ‫گنجان��ده و عالوه بر ارائه یک بیمه نامه اتش س��وزی‬ ‫جامع با تمام پوش��ش های اضاف��ی‪ ،‬به منظور رعایت‬ ‫حال بیمه گذاران و صرفه جویی در وقت و هزینه انها‬ ‫در کمتری��ن زمان ممکن و بدون نیاز به بازدید اولیه‬ ‫این بیمه نام��ه را صادر می کند و به بیمه گذار تحویل‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫از دیگ��ر ویژگی ه��ای ای��ن ط��رح‬ ‫می ت��وان ب��ه م��واردی مانن��د امکان‬ ‫تقسیط حق بیمه برای همه طرح ها به‬ ‫نحوی که تمام اقش��ار جامعه بتوانند با‬ ‫پرداخت مبلغ ناچیزی به صورت ماهانه‬ ‫اقدام به تهیه بیمه اتش س��وزی کنند‬ ‫و نیز پوش��ش های اضافه ای مانند ضایعات ناش��ی از‬ ‫برف و باران‪ ،‬ضایعات ناش��ی از سنگینی برف‪ ،‬توفان‪،‬‬ ‫هزین��ه پاک س��ازی‪ ،‬هزینه اس��کان موق��ت‪ ،‬هزینه‬ ‫اسباب کش��ی که ب��ا نرخ ها و حق بیمه مناس��ب در‬ ‫این طرح به صورت یکجا ارائه ش��ده اند و بیمه گذاران‬ ‫می توانند با مراجعه به تمامی ش��عب و نمایندگان در‬ ‫سراس��ر کش��ور برای تهیه این بیمه نامه در کمترین‬ ‫زم��ان ممک��ن و ب��ا هزین��ه بس��یار مناس��ب اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1355‬‬ ‫پیاپی ‪2673‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫فراز و نشیب «راه و شهرسازی» در دولت دوازدهم از نگاه کارشناسان‬ ‫دولت حمل ونقل ریلی را رها نکند‬ ‫اگر براس��اس وعده های داده ش��ده‪ ،‬قطعه نخست‬ ‫ازادراه تهران‪-‬ش��مال در ش��هریور ب��ه بهره برداری‬ ‫برس��د‪ ،‬دول��ت روحانی با پایان دادن ب��ه بیش از ‪2‬‬ ‫دهه اما و اگر در زمینه س��اخت این پروژه‪ ،‬یادگاری‬ ‫خوب��ی در حوزه راه و شهرس��ازی از خ��ود به جای‬ ‫خواهد گذاشت‪ .‬البته دس��تاوردهای دولت روحانی‬ ‫در ح��وزه حمل ونقل می توانس��ت بیش��تر از این ها‬ ‫باش��د؛ اگر ترامپ زی��ر میز برجام نم��ی زد و اجازه‬ ‫می داد همه ‪ ۱۰۰‬ایرباس و ای تی ار خریداری ش��ده‬ ‫وارد کش��ورمان ش��ود و هما مجبور نباش��د به ‪۱۶‬‬ ‫هواپیمای برجامی بس��نده کند‪ .‬اتصال اس��تان هایی‬ ‫مانند کرمانش��اه و همدان به شبکه ریلی نیز گرچه‬ ‫ج��زو افتخارهای دولت روحانی به ش��مار می رود اما‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند مشکالتی مانند بیرون‬ ‫شهر بودن ایس��تگاه ها و بهره برداری های زودهنگام‪،‬‬ ‫موجب کاهش بهره وری این طرح ها شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫درحالی که حدود یک س��ال از‬ ‫اس��تعفای عباس اخوندی و حضور محمد اس�لامی‬ ‫در وزارت راه و شهرس��ازی دولت روحانی می گذرد‪،‬‬ ‫این وزارتخانه به جز تغییر برخی مدیران و معاونان‪،‬‬ ‫شاهد اقدام اساسی دیگری نبوده است‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی در حکم وزارت محمد اس�لامی‬ ‫بر حل مشکل مس��کن تاکید کرد و به نظر می رسد‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬اس�لامی اولویت نخس��ت خود را‬ ‫س��اماندهی حوزه مس��کن می داند‪ .‬او به تازگی طرح‬ ‫اقدام ملی را در حوزه مس��کن کلید زده که براساس‬ ‫ان قرار اس��ت ‪ ۴۰۰‬هزار خانه در مدت ‪ ۲‬س��ال در‬ ‫سراسر کشور ساخته شود‪.‬‬ ‫مدیریت جدید وزارت راه و شهرس��ازی همچنین‬ ‫طرح های��ی برای تامین مس��کن کارمندان‪ ،‬ارتش و‬ ‫طرحی برای اجاره داری مطرح کرده که با اس��تقبال‬ ‫کارشناسان روبه رو نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خصولتی سازی به جای خصوصی سازی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫تغییر وزیر راه و شهرس��ازی در یک س��ال گذشته تاثیری در روند‬ ‫کار نداش��ته و همچنان چش��م اندازی برای صنعت هوانوردی کشور‬ ‫وجود ندارد‬ ‫بر حمایت س��ازمان هواپیمای��ی از ایرالین ها افزوده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به عن��وان مث��ال درحال��ی که س��ازمان تعزیرات‬ ‫به طور رس��می اعالم کرده که ایرالین ها گرانفروشی‬ ‫می کنند‪ ،‬برخوردی با این شرکت ها نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز کشور به حمل ونقل ارزان‬ ‫فرشیدی با بیان اینکه حمل ونقل زیربنای اقتصاد‬ ‫یک کش��ور اس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬وقت��ی حمل ونقل‬ ‫ناکارام��د یا گران باش��د‪ ،‬همه چی��ز به هم می ریزد‪.‬‬ ‫دول��ت باید با ارائ��ه امکانات بیش��تر کاری کند که‬ ‫حمل ونقل در ایران ارزان تر ش��ود زیرا این کار تاثیر‬ ‫مثبت��ی در عملکرد دیگر بخش های کش��ور خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه دولت باید امکان��ات زیربنایی‬ ‫ح��وزه راه و شهرس��ازی را تامین کند‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی باید برای حمایت از صنعت ریلی‪،‬‬ ‫برخی معافیت های مالیات��ی را اعمال کند‪ ،‬نه اینکه‬ ‫به بهانه مقابل��ه با واردات‪ ،‬جلوی خرید واگن گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در هیچ جای جهان س��رمایه گذار‬ ‫پ��ول نق��د را به س��ادگی به می��دان نم��ی اورد و از‬ ‫تس��هیالت اس��تفاده می کند‪ ،‬افزود‪ :‬کس��ی که ‪۲.۵‬‬ ‫میلی��ارد تومان برای خرید اتوبوس س��رمایه گذاری‬ ‫می کند می تواند پول خود را در بانک بگذارد و روزی‬ ‫بیش از ‪ ۱.۵‬میلیون تومان سود بگیرد؛ بنابراین باید‬ ‫از حوزه فعالیت خود درامدی باال داش��ته باش��د تا‬ ‫هم س��رمایه و هم هزینه ها جبران ش��ود اما اکنون‬ ‫وضعیت به گونه ای اس��ت که س��رمایه گذاران دلسرد‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫این کارشناس حمل ونقل تاکید کرد‪ :‬دولت باید در‬ ‫حوزه حمل ونقل تسهیالت دهد و چرخش اقتصادی‬ ‫فعالیت ه��ا ای��ن تس��هیالت را برگرداند؛ ن��ه اینکه‬ ‫س��رمایه گذار پول نقد بیاورد و ب��رای زودتر تحویل‬ ‫گرفتن اتوبوس‪ ،‬باج هم بدهد!‬ ‫فرش��یدی با انتق��اد از مخالفت با خری��د واگن از‬ ‫خ��ارج گفت‪ :‬وقتی تولید داخ��ل کفایت نمی کند و‬ ‫کیفیت الزم را ندارد‪ ،‬نباید واردات لغو شود‪ .‬این کار‬ ‫جلوی رشد صنعت ریلی کشور را می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار از دست رفته مسکن‬ ‫یکی از کارشناس��ان اقتصادی کش��ورمان معتقد‬ ‫اس��ت دولت روحانی نتوانسته اس��تفاده مطلوبی از‬ ‫فضای برجام در حوزه راه و شهرس��ازی کند و زمان‬ ‫را از دست داده است‪.‬‬ ‫حمی��د نجف در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫نرخ امالک و اجاره ها نش��ان می دهد دولت عملکرد‬ ‫مطلوبی در حوزه مس��کن نداش��ته‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بازار‬ ‫مس��کن به دلیل بی توجهی‪ ،‬در مش��کالت اقتصادی‬ ‫کشور به شدت ضربه خورد و دولت روحانی کارنامه‬ ‫قابل قبولی در حوزه مس��کن ن��دارد زیرا این دولت‬ ‫اعتق��ادی به مس��کن مه��ر نداش��ت و به دلیل این‬ ‫بی اعتقادی‪ ،‬نتوانس��ت بخش مس��کن را به درستی‬ ‫سروس��امان ده��د و پ��روژه رها ش��د‪ ،‬در حالی که‬ ‫ای��ن پروژه بس��یاری از افراد را صاح��ب خانه کرد و‬ ‫چند س��الی جلوی افزایش نرخ مسکن و اجاره ها را‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫نجف تاکی��د کرد‪ :‬دولت می توانس��ت دس��ت کم‬ ‫کارهایی انجام دهد که در یک س��ال گذش��ته‪ ،‬بازار‬ ‫مس��کن کمتر دچار نوسان ش��ود و از تورم‪ ،‬اسیب‬ ‫کمتری ببیند و شاهد افزایش قیمت ها به این شکل‬ ‫نباشیم؛ به عنوان مثال اجرای قانون مالیات بر خانه های‬ ‫خالی می توانس��ت تا اندازه زیادی سوداگری در بازار‬ ‫را کنترل کند اما این اتفاق ازس��وی دولت و مجلس‬ ‫نیفتاد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت پسابرجام از دست رفت‬ ‫این کارشناس اقتصادی در ارزیابی عملکرد دولت‬ ‫در ح��وزه حمل ونقل اظهار کرد‪ :‬از دوره پس��ابرجام‬ ‫می توانس��تیم اس��تفاده های بهتر و بیش��تری برای‬ ‫تامین ناوگان هوایی داشته باشیم‪.‬‬ ‫در ان زم��ان نیز هش��دار دادیم ک��ه این دوران‪،‬‬ ‫پایدار نیس��ت و تا وقت هس��ت‪ ،‬دس��ت کم تعدادی‬ ‫هواپیمای دس��ت دوم مناس��ب خریداری و به تامین‬ ‫قطع��ه توجه ش��ود اما بی��ش از ان��دازه روی خرید‬ ‫هواپیمای نو تمرکز و به هشدارها بی توجهی شد که‬ ‫در نهای��ت‪ ،‬تاوان این بی توجهی را صنعت هوانوردی‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وضعیت فعلی صنع��ت هوانوردی‬ ‫نش��ان می دهد تغییر وزیر راه و شهرس��ازی در یک‬ ‫سال گذشته تاثیری در روند کار نداشته و همچنان‬ ‫چش��م اندازی برای صنعت هوانوردی کش��ور وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬در تغییرات مدیریتی نیز نش��انه ای از تغییر‬ ‫پروژه های عمرانی قیر رایگان نمی گیرند‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬نوع ارائه‬ ‫قیر رایگان در بودجه س��ال ‪ ۹۸‬موجب شد این مسئله به حاشیه‬ ‫برود و از دستور کار دولت خارج شود‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬س��ید هادی بهادری با اش��اره به بررسی‬ ‫موض��وع ارائه قیر رایگان در صح��ن علنی مجلس گفت‪ :‬موضوع‬ ‫ارائه قیر رایگان برای اجرای پروژه های عمرانی در بودجه س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬ب��ا بودجه س��ال های دیگر مق��داری متفاوت اس��ت زیرا در‬ ‫الیحه بودجه امس��ال تاکید شد وزارت نفت و دولت قیر را نقدی‬ ‫خری��داری کنند و ان را تحویل وزارتخانه های مربوط دهند‪ .‬این‬ ‫مس��ئله در مجلس به دلیل مذاکره های پی در پی و فش��ار دولت‬ ‫تصویب شد‪ ،‬زیرا انها اعالم می کردند به دلیل کمبود بودجه شاید‬ ‫نتوان قیر م��ورد نیاز را تامین کرد؛ بنابراین رویکرد خرید نقدی‬ ‫را در پیش گرفتند‪.‬‬ ‫نماینده مردم ارومیه در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫نوع ارائه قیر رایگان در بودجه سال ‪ ۹۸‬موجب شد این مسئله از‬ ‫دس��تور کار دولت خارج شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر ما مانند سال های‬ ‫گذشته اقدام به ارائه حجمی قیر رایگان می کردیم‪ ،‬امروز بخشی‬ ‫از پروژه های عمرانی اجرایی شده بودند‪.‬‬ ‫بهادری گفت‪ :‬با اینکه در اس��تانه ش��هریور هستیم هنوز قیر‬ ‫رایگان به پروژه های عمرانی تحویل داده نش��ده اس��ت‪ .‬از طرف‬ ‫دیگ��ر در بودج��ه س��ال ‪ ۹۸‬مقرر ش��د دول��ت و وزارت نفت به‬ ‫می��زان ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان قی��ر رایگان به وزارتخانه ها تحویل‬ ‫دهن��د‪ ،‬اما باتوجه به افزایش چش��مگیر نرخ قی��ر‪ ،‬میزان تعهد‬ ‫دول��ت ب��رای تحویل حج��م قیر به ی��ک چهارم کاه��ش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باتوجه به اعتراض نمایندگان مجلس مقرر شده‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه هرچه س��ریع تر بیش از ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان ب��ه خرید قیر و ارائه ان ب��ه پروژه های عمرانی اختصاص‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس تصریح کرد‪ :‬در نشست اخیر‬ ‫مجلس مقرر ش��د طرحی ازسوی کمیسیون عمران و کمیسیون‬ ‫برنام��ه و بودجه مجلس برای تخصیص اعتب��ار و تحویل میزان‬ ‫باقیمان��ده قیر تدوین ش��ود و امیدوارم ب��ا تدوین و تصویب این‬ ‫طرح‪ ،‬دول��ت اعتباری جدید بیش از ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان برای‬ ‫خرید قیر تخصیص دهد و در مجموع میزان اعتبار اختصاص یافته‬ ‫به ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان افزایش یابد‪.‬‬ ‫مهرداد فرشیدی‬ ‫حمید نجف‬ ‫مهاجرت مستاجران از تهران‬ ‫رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫باال رفتن نرخ مس��کن در یک س��ال و نیم گذش��ته و در‬ ‫نتیج��ه‪ ،‬کاهش قدرت خرید باعث ش��ده تعداد معامالت‬ ‫مس��کن ‪ ۱۹‬درص��د کاهش یاب��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬کاهش قدرت‬ ‫خرید مس��کن و ب��اال رفتن ن��رخ اجاره در ته��ران باعث‬ ‫ش��ده برخی مس��تاجران به ش��هرهای اطراف مهاجرت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مصطفی قلی خس��روی در گفت وگو با فارس بیان کرد‪:‬‬ ‫وقتی نرخ واحدهای مسکونی افزایش می یابد‪ ،‬اجاره بهای‬ ‫مس��کن نیز صعودی می ش��ود و وقتی نرخ مس��کن افت‬ ‫می کند‪ ،‬اجاره بها نیز نزولی خواهد شد اما این گونه نیست‬ ‫که چون نرخ مس��کن ‪ 100‬درصد افزایش یافت‪ ،‬اجاره بها‬ ‫نیز ‪100‬درصد رشد کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نرخ اجاره تابعی از نرخ مس��کن است اما‬ ‫این گونه نیس��ت که با رشد جهشی نرخ مسکن‪ ،‬اجاره بها‬ ‫نی��ز جهش��ی افزایش یاب��د چراکه مال��کان می دانند اگر‬ ‫اجاره بها را بیش از حد افزایش دهند واحد مس��کونی انها‬ ‫خالی خواهد ماند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون‬ ‫که نرخ مس��کن افت پیدا ک��رده‪ ،‬اجاره بها نیز تا حدودی‬ ‫افت خواهد ک��رد؛ بنابراین می توان گفت در تمام مناطق‬ ‫اجاره بها کاهش داشته است‪.‬‬ ‫خس��روی افزود‪ :‬تعداد معامالت اجاره از س��ال گذشته‬ ‫تاکن��ون ‪ ۱۹‬درصد کاهش داش��ته و ای��ن کاهش تعداد‬ ‫معام�لات اجاره می توان��د به دلیل باال رفت��ن قیمت ها و‬ ‫کاهش قدرت خرید باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��اید یکی از دالی��ل کاهش معامالت‬ ‫اجاره‪ ،‬تمدید مدت اجاره میان موجر و مس��تاجر باش��د‬ ‫اما ع��ده زی��ادی از مس��تاجران در تهران به ش��هرهای‬ ‫اط��راف و کوچک تر مهاج��رت کردند که ای��ن امر باعث‬ ‫ش��ده تع��داد معامالت اجاره در این کالنش��هر کاهش��ی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مش��اوران امالک هفته گذشته گفته بود‬ ‫نرخ مسکن در برخی مناطق متری ‪ ۱‬تا ‪ ۳‬میلیون تومان‬ ‫کاهش داش��ته و تعداد معامالت نیز ‪ ۷۸‬درصد افت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وقت��ی رئیس جمهوری به محمد اس�لامی‬ ‫حکم وزارت راه و شهرسازی را داد‪ ،‬سروسامان‬ ‫دادن به حوزه مسکن را اولویت کاری او اعالم‬ ‫کرد؛ بنابراین اشکار است که ماموریت اصلی‬ ‫اسالمی‪ ،‬رس��یدگی به حوزه مس��کن بوده و‬ ‫حمل ونق��ل در اولوی��ت دوم او ق��رار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در این حوزه به نظر می رس��د وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی سعی در احیای مسکن مهر در‬ ‫قالب نامی دیگر دارد‪ .‬او به دنبال خانه س��ازی‬ ‫اس��ت و معلوم نیست به چه دلیل‪ ،‬این روش‬ ‫شکس��ت خورده و اش��تباه را دوباره در پیش‬ ‫گرفته است‪ .‬مسکن مهر کمکی به کاهش نرخ‬ ‫خان��ه نکرد و حتی در ابت��دای دولت روحانی‬ ‫اعالم شد ‪۵‬هزار میلیارد تومان پول کشور در‬ ‫این پروژه بلوکه ش��ده است‪ .‬درحال حاضر نیز‬ ‫برخی از خانه های س��اخته شده در این پروژه‬ ‫روی دست دولت مانده است!‬ ‫در ح��وزه حمل ونقل که به نوعی تبدیل به‬ ‫اولویت دوم دولت شده‪ ،‬باتوجه به اولویت دوم‬ ‫بودن‪ ،‬کار مهمی انجام نشده و به نظر می رسد‬ ‫از سیاس��ت «وعده درمانی» استفاده می شود‪.‬‬ ‫درواق��ع ه��م وزی��ر راه و شهرس��ازی و هم‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در پروژه های‬ ‫حمل ونقل به وعده درمانی روی اورده اند‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال هفته گذش��ته اعالم ش��د‬ ‫خراسان جنوبی (بیرجند) در ‪ ۴‬سال اینده به‬ ‫ش��بکه ریلی کشور متصل می شود‪ .‬همچنین‬ ‫وعده داده ش��ده راه اهن میانه‪-‬تبریز تا ‪ ۲‬ماه‬ ‫دیگر به بهره برداری می رسد‪ .‬اقای نوبخت نیز‬ ‫به تازگی وعده بهره برداری از راه اهن رش��ت‪-‬‬ ‫انزلی تا پایان سال را داده است‪.‬‬ ‫یکی دیگ��ر از پروژه های ریل��ی که درباره‬ ‫ان وع��ده داده می ش��ود‪ ،‬اتص��ال ریلی ایران‬ ‫به افغانس��تان در قالب خط اهن خواف‪-‬هرات‬ ‫اس��ت‪ .‬اخباری ک��ه درباره این پ��روژه اعالم‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تکراری اس��ت و از ‪ ۴‬س��ال پیش‬ ‫تاکنون ح��رف تازه ای درباره ای��ن پروژه زده‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬درواقع اخبار نش��ان می دهد از‬ ‫‪ ۴‬س��ال پیش تاکنون هیچ پیشرفتی در این‬ ‫پ��روژه نداش��ته ایم‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫این پروژه یک��ی از اولویت ه��ای حمل ونقلی‬ ‫کشور اس��ت‪ .‬اولویت های دولت در حوزه راه‬ ‫و شهرس��ازی برمبن��ای س��خن رهبر معظم‬ ‫انقالب‪ ،‬حوزه ریلی به وی��ژه خطوط ترانزیتی‬ ‫مانند خواف‪-‬هرات‪ ،‬شلمچه‪-‬بصره و زاهدان‪-‬‬ ‫چابهار اس��ت زیرا این خطوط می توانند بار را‬ ‫ص��ادر و ترانزیت کنند و برای کش��ور درامد‬ ‫ارزی داشته باشند‪ .‬با این حال به نظر می رسد‬ ‫دول��ت درحال حاض��ر فقط وع��ده می دهد تا‬ ‫زمان بگذرد‪ .‬وقتی کس��ی وعده های گوناگون‬ ‫می دهد‪ ،‬بعید است یکی را هم عملیاتی کند!‬ ‫زمان اتصال خراسان‬ ‫جنوبی به شبکه ریلی‬ ‫مصطفی مالئی‪ -‬اس��تاندار خراس��ان جنوبی‬ ‫گفت‪ :‬پروژه اتصال بیرجند به ایس��تگاه یونس��ی و‬ ‫شبکه سراسری راه اهن تا ‪ ۴‬سال اینده با مشارکت‬ ‫بخش خصوصی اجرا می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از خراس��ان جنوب��ی‪،‬‬ ‫محمدص��ادق معتمدیان بیان ک��رد‪ :‬هفته جاری‬ ‫هیات دولت مصوبه بس��یار خوبی برای خراس��ان‬ ‫جنوبی داش��ت که س��اخت راه اهن و اتصال مرکز‬ ‫اس��تان به ش��بکه ریلی بود‪ .‬وی افزود‪ :‬برای توسعه‬ ‫مح��ور ش��رق و اتصال چابهار و س��رخس الزم بود‬ ‫عملیات اجرایی راه اهن در استان اغاز شود اما بنا به‬ ‫چ‬ ‫دالیلی خراس��ان جنوبی تنها استانی است که هی ‬ ‫عملیات اجرایی در زمینه راه اهن سراس��ری در ان‬ ‫انجام نشده است‪ .‬استاندار خراسان جنوبی با اشاره‬ ‫به هدف گذاری استان در این زمینه از سال ها پیش‬ ‫گف��ت‪ :‬هدف این بود که در میان مدت شهرس��تان‬ ‫بیرجن��د را به عن��وان مرکز اس��تان در زمان بندی‬ ‫مشخص به نزدیک ترین ایس��تگاه راه اهن منطقه‬ ‫متصل کنیم که این نقطه ایستگاه یونسی در گناباد‬ ‫است‪ .‬معتمدیان افزود‪ :‬راه اهن و اتصال بیرجند به‬ ‫یونس��ی از اولویت های حمل نقلی استان است که‬ ‫مراحل مطالعه و مناقصه ان انجام ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫مرحله نخس��ت‪ ،‬قطعه ‪ ۳۲‬کیلومتری از شهرستان‬ ‫بیرجند شروع می ش��ود‪ .‬استاندار خراسان جنوبی‬ ‫با اب��راز امی��دواری از اینکه در چن��د هفته اینده‪،‬‬ ‫شاهد تجهیز کارگاه و اغاز عملیات اجرایی باشیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بی��ش از ‪ ۹۰‬میلیارد توم��ان اعتبار از محل‬ ‫منابع دولتی برای این پروژه تعیین شده که انتظار‬ ‫می رود در مدتی کمتر از ‪ ۲‬س��ال ب��ه بهره برداری‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یک کارش��ناس حمل ونقل معتقد اس��ت باوجود‬ ‫تغییر وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬عملک��رد وزارت راه و‬ ‫شهرسازی در یک سال اخیر تغییر چندانی نکرده و‬ ‫در مجموع موفقیت امیز نبوده است‪.‬‬ ‫مه��رداد فرش��یدی در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ش��بکه ریلی کشور در دولت روحانی‪ ،‬رشد‬ ‫قابل مش��اهده ای نداش��ته ایم و در شهرهایی هم که‬ ‫به ش��بکه ریل��ی پیوس��ته اند‪ ،‬به دلی��ل بهره برداری‬ ‫زودهنگام‪ ،‬قطار با اقبال روبه رو نیست؛ به عنوان مثال‬ ‫قطار تهران‪-‬کرمانش��اه در مدت ‪ ۱۲‬ساعت مسافران‬ ‫را به کرمانشاه می رس��اند و اتوبوس همین مسیر را‬ ‫در ‪ ۷‬س��اعت می رود؛ بنابراین به دلیل سرعت پایین‬ ‫قطار و دور از دسترس بودن ایستگاه کرمانشاه‪ ،‬این‬ ‫مسیر با اقبال روبه رو نشده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حمل ونقل مسافری جاده ای‪،‬‬ ‫عملکرد دولت پس��رفت داش��ته‪ ،‬اف��زود‪ :‬پیش تر ‪۲‬‬ ‫کارخانه اتوبوس س��ازی ولوو و اس��کانیا را در داخل‬ ‫داش��تیم که با تعطیل��ی ولوو‪ ،‬اکنون ی��ک کارخانه‬ ‫داری��م که اتوب��وس را با نرخ عجی��ب و نجومی ‪۲.۵‬‬ ‫میلی��ارد تومان ب��ه ب��ازار می ُفرس��تد‪ .‬به دلیل این‬ ‫قیمت ه��ا‪ ،‬همچن��ان اتوبوس های کهن��ه و قدیمی‬ ‫بازس��ازی می ش��وند و در ناوگان مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس حمل ونق��ل ب��ا انتق��اد از‬ ‫سیاس��ت گذاری های نادرس��ت دولت در حوزه راه و‬ ‫شهرسازی گفت‪ :‬بزرگ ترین مشکل فعلی این است‬ ‫ک��ه دولت به نام خصوصی س��ازی‪ ،‬خصولتی س��ازی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به عن��وان مثال گرچه گفته می ش��ود‬ ‫حمل ونقل ریلی مسافری‪ ،‬به بخش خصوصی واگذار‬ ‫شده اما اکنون همه شرکت های ریلی فعال‪ ،‬به نوعی‬ ‫دولتی و شبه دولتی هستند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬صنعت هوانوردی هم در سال های‬ ‫اخیر تغییر چش��مگیر و مثبتی نداشته و روز به روز‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫کارشناس حمل ونقل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نگرش و تحول به چشم نمی خورد‪.‬‬ ‫نج��ف با تاکید ب��ر اینکه باوج��ود وعده های داده‬ ‫ش��ده در دولت یازدهم‪ ،‬ش��اهد اصالح س��اختار در‬ ‫صنعت و حمل ونقل هوای��ی نبوده ایم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫سال های گذش��ته بارها گفته شد ش��رکت ایران ایر‬ ‫خصوصی و ساختار ان اصالح می شود اما این اتفاق‬ ‫نیفتاد‪.‬‬ ‫او با انتقاد از عملی نش��دن وعده های داده ش��ده‬ ‫ازسوی مسئوالن در صنعت هوانوردی گفت‪ :‬جراحی‬ ‫و اصالح س��اختار‪ ،‬نیازمند مدیران متخصص اس��ت‬ ‫اما چون ش��اهد شایسته ساالری در صنعت نیستیم‪،‬‬ ‫نتیجه مطلوب هم حاصل نمی شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس در ارزیاب��ی عملک��رد دولت در‬ ‫حمل ونقل جاده ای یاداور ش��د‪ :‬حمل ونقل جاده ای‪،‬‬ ‫حوزه ای هزینه بر اس��ت و به هر میزان در این حوزه‬ ‫بودجه صرف ش��ود‪ ،‬به همان میزان نتیجه خواهیم‬ ‫دید‪ .‬اقدام هایی مانند اصالح نقاط حادثه خیز جاده ها‬ ‫که گام مهمی در زمینه کاهش ‪ ۱۶‬هزار نفری تلفات‬ ‫جاده ای است‪ ،‬نیازمند صرف بودجه است‪ ،‬با این حال‬ ‫این بخش در مقایس��ه با صنع��ت هوانوردی‪ ،‬بودجه‬ ‫بسیار محدودی دارد که باوجود این بودجه محدود‪،‬‬ ‫عملک��رد بهتری نس��بت به س��ایر حوزه ها داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫نجف ادام��ه داد‪ :‬برای خرید هواپیم��ا از صندوق‬ ‫توسعه ملی برداشت شد و در نهایت دیدیم که چون‬ ‫هما نتوانست اقساط این وام را بپردازد‪ ،‬دولت به این‬ ‫ش��رکت کمک کرد‪ ،‬درحالی ک��ه کمک های دولتی‬ ‫جز کرخت کردن یک سازمان نتیجه دیگری ندارد‪.‬‬ ‫چرا برداش��ت از صندوق توس��عه مل��ی برای اصالح‬ ‫نق��اط حادثه خیز و کاه��ش تلفات ج��اده ای انجام‬ ‫نمی شود؟‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه تاکید رهبر معظ��م انقالب در‬ ‫اقتصاد مقاومتی بر اولویت بندی پروژه هاست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در زم��ان برجام نیز ایش��ان اعالم کرد مخالف خرید‬ ‫هواپیما نیستم اما باید دید این مسئله چقدر اولویت‬ ‫دارد؟‬ ‫متاس��فانه درحال حاض��ر در صنع��ت حمل ونقل‪،‬‬ ‫اولویت بندی دقیقی نداریم؛ به عنوان مثال به تقویت‬ ‫صنعت ریلی کشور بی توجه هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ادام��ه داد‪ :‬در ص��ورت تقوی��ت‬ ‫حمل ونق��ل ریلی‪ ،‬بخش زی��ادی از ب��ار جاده ها به‬ ‫ریل منتقل می ش��ود که به ط��ور حتم کاهش تلفات‬ ‫جاده ای را به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬اگر دولت تمرکز‬ ‫خود را ب��ر حمل ونقل ریلی بگذارد‪ ،‬ش��اید تا پایان‬ ‫دولت دوم روحانی دس��تاورد قابل توجهی در زمینه‬ ‫حمل ونقل بر جای بماند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راه‬ ‫و شهرسازی‬ ‫اسیر‬ ‫«وعده درمانی»‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1355‬‬ ‫پیاپی ‪2673‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫زمانی برای نظارت بر تاکسی های اینترنتی‬ ‫امضای توافق خرید قطار‬ ‫برای خط ‪ ۷‬مترو‬ ‫ش��هرداری منطق��ه ‪ ۲‬و معاونت حمل ونقل و‬ ‫ترافیک ش��هرداری تهران برای خرید یک قطار‬ ‫وی��ژه خط ‪ ۷‬مترو و ‪ ۲۰‬اتوبوس برای نوس��ازی‬ ‫خط دانش��گاه صنعتی ش��ریف‪-‬میدان صنعت‬ ‫توافقنامه امضا کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا از روابط عمومی ش��هرداری‬ ‫منطقه ‪ ۲‬تهران‪ ،‬رس��ول کشت پور‪ ،‬شهردار این‬ ‫منطق��ه با بیان اینکه از س��ال ‪ ۹۷‬تاکنون برای‬ ‫تکمی��ل خط ‪ ۷‬مترو و خرید تجهیزات کنترلی‪،‬‬ ‫س��یگنالینگ و‪ ...‬بی��ش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫به مترو کم��ک کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس این‬ ‫توافقنام��ه‪ ۱۰۰ ،‬میلیارد تومان برای خرید یک‬ ‫قط��ار خط ‪ ۷‬مترو و افزایش و نوس��ازی ناوگان‬ ‫اتوبوسرانی در حدفاصل خطوط دانشگاه صنعتی‬ ‫شریف تا میدان صنعت هزینه می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه گس��ترش و توس��عه‬ ‫خط��وط حمل ونقل عمومی یک��ی از مهم ترین‬ ‫دغدغه های مدیریت ش��هری اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬با‬ ‫اضافه ش��دن این قطار به خط ‪ ۷‬مترو سرفاصله‬ ‫حرکت قطارها در این خط از ‪ ۱۲.۵‬دقیقه به ‪۱۰‬‬ ‫دقیقه کاهش می یابد‪.‬‬ ‫کشت پور خاطرنش��ان کرد‪ :‬در صورت اضافه‬ ‫ش��دن ی��ک قطار به خ��ط ‪ ۷‬مت��رو‪ ۷ ،‬واگن با‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۱۷۰‬نفر ظرفی��ت در این خط تامین‬ ‫می ش��ود که به طور حتم در س��ایر خطوط نیز‬ ‫تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫درامدهای فارس را‬ ‫خرج استان کنید‬ ‫استاندار فارس گفت‪ :‬متاسفانه الگوی واحدی‬ ‫برای ساخت وسازها وجود ندارد و به همین دلیل‬ ‫هر کس��ی در هر جایی که دلش خواست‪ ،‬زمین‬ ‫را تخریب کرده و در ان بنایی ساخته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫عنای��ت اهلل رحیمی در‬ ‫ش��ورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس بیان‬ ‫کرد‪ :‬به دلیل نبود الگوی ساخت وساز‪ ،‬زمین های‬ ‫استان تخریب شده و در انها ساختمان بنا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وجود الگوهای ساخت وس��از‬ ‫می تواند به وضعیت نابس��امان فعلی پایان دهد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬درامده��ای قانونی که از فارس کس��ب‬ ‫می شود باید خرج توسعه همین استان شود‪.‬‬ ‫رحیم��ی افزود‪ :‬ع��وارض االیندگ��ی‪ ،‬حقوق‬ ‫دولت��ی معدن ه��ا ی��ا جریمه ه��ای راهنمایی و‬ ‫رانندگ��ی از جمله درامدهایی هس��تند که در‬ ‫این اس��تان کسب اما از اس��تان خارج می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه بای��د مدیران نهاده��ای اجرایی‬ ‫پیگیری الزم را ب��رای بازگرداندن این درامدها‬ ‫به استان فارس داشته باشند‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس ب��ا تاکید بر ج��ذب به موقع‬ ‫اس��ناد خزانه و برگ تس��ویه گف��ت‪ :‬به زودی با‬ ‫برگزاری س��مینار تخصصی و اموزشی بند «و»‬ ‫تبص��ره ‪ ۵‬قان��ون بودجه مدیران دس��تگاه های‬ ‫اجرایی با چگونگی جذب این ظرفیت بودجه ای‬ ‫اشنا می ش��وند‪ .‬وی خطاب به مدیران نهاد های‬ ‫اجرایی تاکید کرد‪ :‬اعتباری که در قانون بودجه‬ ‫تعیین ش��ده تمام و کمال جذب شود‪ .‬همچنین‬ ‫همه باید در زمینه ج��ذب اعتبارات تبصره ‪۱۹‬‬ ‫که س��هم اس��تان ف��ارس ‪ ۷۰‬میلی��ارد و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیون تومان تعیین شده تالش کنند تا از این‬ ‫فرصت به خوبی استفاده شود‪.‬‬ ‫شیراز صاحب تراموا‬ ‫می شود‬ ‫تفاهمنام��ه هم��کاری ش��هرداری ش��یراز و‬ ‫شهرداری درس��دن(المان) در زمینه طراحی و‬ ‫ساخت تراموای ش��یراز به امضای شهرداران دو‬ ‫شهر رسید‪ .‬به گزارش‬ ‫حیدر اسکندپور‪،‬‬ ‫ش��هردار ش��یراز گفت‪ :‬بر اس��اس نتایج بازدید‬ ‫هیاتی از مدیران ارش��د و کارشناس��ان شرکت‬ ‫ن‪ -‬برلین (‪ )VCDB‬از‬ ‫مشاوره حمل ونقل درسد ‬ ‫شیراز و با توجه به مذاکره ها و بازدیدهای انجام‬ ‫شده در درس��دن‪ ،‬تفاهمنامه طراحی و ساخت‬ ‫تراموای شیراز امضا شد‪.‬‬ ‫اسکندرپور افزود‪ :‬در این زمینه تالش خواهد‬ ‫ط مش��تمل بر‬ ‫ش��د در ‪ ۳‬ماه اینده قرارداد مربو ‬ ‫جزئی��ات مرتبط با موضوع ه��ای فنی و حقوقی‬ ‫می��ان معاون��ت حمل ونقل ترافیک ش��هرداری‬ ‫ش��یراز و شرکت مش��اوره حمل ونقل درسدن‪-‬‬ ‫ برلین (‪ )VCDB‬نهایی ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫این ش��رکت در تمامی مراح��ل برنامه ریزی به‬ ‫شهرداری شیراز مشاوره خواهد داد‪ ،‬گفت‪ :‬مقرر‬ ‫شده شرکت مشاوره حمل ونقل درسدن‪-‬برلین‬ ‫ضمن هم��کاری و ارائه مش��اوره ب��ه مجموعه‬ ‫مدیریت شهری‪ ،‬بر همه اقدام های اجرایی پروژه‬ ‫نظارت کن��د‪ .‬همچنین برای انتقال دانش فنی‪،‬‬ ‫برای کارشناسان مرتبط برنامه های اموزشی در‬ ‫شهر شیراز و درسدن برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شرکت های‬ ‫تاکسی اینترنتی‬ ‫نه نظارت را‬ ‫می پذیرند و‬ ‫نه حاضرند از‬ ‫مراجع رسمی‬ ‫برای استخدام‬ ‫رانندگان خود‬ ‫مجوز بگیرند‬ ‫در همه سال هایی که از فعالیت تاکسی های اینترنتی‬ ‫در ایران می گذرد‪ ،‬بحث نظارت بر عملکرد انها چالش‬ ‫اصلی میان مسئوالن حوزه مدیریت شهری و مدیران‬ ‫این ش��رکت ها بوده اس��ت‪ .‬مدیریت ش��هری معتقد‬ ‫اس��ت از انجا که این تاکس��ی ها در حوزه حمل ونقل‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬باید شهرداری و معاونت حمل ونقل‬ ‫و ترافیک بر عمکرد انها نظارت داش��ته باش��د‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬مدیران اپلیکیش��ن های تاکس��ی یاب می گویند‬ ‫بو کارهای‬ ‫ب��ا توجه به اینکه این فعالیت ها جزو کس�� ‬ ‫اینترنتی هس��تند‪ ،‬نظارت نهاد مرتب��ط در این حوزه‬ ‫بر عمکرد انها کافی اس��ت و نیازی به فعالیت زیر نظر‬ ‫بخش های حمل ونقلی ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ب��ا توجه به حساس��یت معاونت‬ ‫حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری نس��بت ب��ه فعالیت‬ ‫تاکس��ی های اینترنت��ی‪ ،‬ای��ن نه��اد بارها س��خن از‬ ‫ل��زوم تدوین ایین نامه ه��ای نظارتی ب��ر فعالیت این‬ ‫اپلیکیشن ها سخن به میان اورده است‪.‬‬ ‫ش محسن پورسیداقایی‪ ،‬معاون حمل ونقل‬ ‫چندی پی ‬ ‫و ترافیک ش��هرداری تهران از تدوین ایین نامه نظارت‬ ‫ب��ر فعالیت تاکس��ی های اینترنتی خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫به زودی ایین نامه نظارت بر تاکسی های اینترنتی بین‬ ‫وزارت کشور و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به طور‬ ‫مشترک تنظیم می شود‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی ی��اداوری ک��رد‪ :‬وزارت ارتباط��ات‬ ‫و فن��اری اطالع��ات مواف��ق فعالی��ت س��ازمان یافته‬ ‫تاکس��ی های اینترنت��ی و موافق نظارت بر انهاس��ت‪.‬‬ ‫اقدام های الزم نیز از س��وی این نهاد در زمینه نظارت‬ ‫بر تاکس��ی های اینترنتی انجام شده اما معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری با نظارت بر تاکس��ی های‬ ‫انالین مخالف است‪.‬‬ ‫او دلی��ل مخالف��ت ای��ن معاونت را تاکی��د بر وجه‬ ‫اس��تارت اپی این تاکس��ی یاب ها عنوان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه اقای س��تاری در بدنه دولت ب��ا نظارت بر‬ ‫فعالی��ت این ش��رکت ها مخالف بوده و معتقد اس��ت‬ ‫نظارت‪ ،‬مانع رش��د و شکوفایی این شرکت ها می شود‬ ‫اما به این نکته توجه نمی کند که بی قانونی و نبود نهاد‬ ‫ناظر و میدان دادن بی قید و شرط به استارت اپ ها هم‬ ‫مشکالت جدیدی در کشور ایجاد می کند و در برخی‬ ‫مواقع با اثار اجتماعی جبران ناپذیری همراه است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مش��کل این اس��ت که شرکت های‬ ‫تاکسی اینترنتی نه نظارت را می پذیرند و نه حاضرند‬ ‫از مراجع رس��می برای استخدام رانندگان خود مجوز‬ ‫بگیرن��د‪ .‬نتیج��ه چنین مس��ئله ای بروز مش��کالت و‬ ‫ناهنجاری های جدید و استخدام راننده از کنار خیابان‬ ‫اس��ت و معتقدیم باید ایین نامه های مشخصی در این‬ ‫زمینه نوشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت ایین نامه نظارت‬ ‫بر اساس انچه مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران‬ ‫می گوی��د‪ ،‬ش��یوه نامه اجرایی تاکس��ی های اینترنتی‬ ‫اماده ش��ده و برای بررس��ی در دس��تور کار ش��ورای‬ ‫ عالی ترافیک قرار گرفته اس��ت‪ .‬اینک��ه چقدر فرایند‬ ‫ابالغ شیوه نامه طول خواهد کشید را باید شورای عالی‬ ‫مدیرعامل تاکسیرانی‪ :‬در ناوگان تاکسیرانی‪ ،‬پراید را نمی پذیریم‪،‬‬ ‫در حالی که بخش بزرگی از ناوگان اینترنتی‪ ،‬پراید با سن باالی ‪۱۰‬‬ ‫و ‪ ۱۵‬سال است‬ ‫ترافیک اعالم کند‪.‬‬ ‫علیرضا قنادان در روزهای اخیر درباره زمان اجرای‬ ‫این ش��یوه نامه درب��اره اینکه ای��ا با این ش��یوه نامه‪،‬‬ ‫تاکسی های اینترنتی با نظارت شهرداری قرار خواهند‬ ‫گرفت ‪ ،‬به ایلن��ا گفت‪ :‬در این زمین��ه چارچوب هایی‬ ‫تعریف ش��ده است و هر یک از نهادها از جمله وزارت‬ ‫کشور و شهرداری ها‪ ،‬مسئولیت هایی برعهده دارند اما‬ ‫درب��اره برخی موضوع ها بین نهاد ها اختالف نظر وجود‬ ‫دارد و بای��د دید در نهای��ت چه چیزی مصوب خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫قنادان درباره اختالف نظرهایی که هنوز بر س��ر انها‬ ‫تفاهمی حاصل نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از موضوع های‬ ‫اختالف این است که ما می گوییم باید استانداردهای‬ ‫االیندگی ناوگان از جمله سن فرسودگی‪ ،‬معاینه فنی‬ ‫و مواردی از این دس��ت مانند ضوابطی باشد که برای‬ ‫خودروه��ای حمل ونقل عمومی و تاکس��ی ها در نظر‬ ‫ت چرا که این خودروها در شهر تردد‬ ‫گرفته شده اس�� ‬ ‫زیادی دارند و االیندگی زیست محیطی ایجاد می کنند‬ ‫اما برخی نس��بت ب��ه این موضوع مخالف هس��تند و‬ ‫می گوین��د برای این تاکس��ی ها نباید اس��تانداردهای‬ ‫سختگیرانه ای در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان تاکس��یرانی یک��ی دیگ��ر از‬ ‫موضوع ه��ای اختالف را ش��رایط ورود رانن��دگان به‬ ‫ش��بکه تاکس��یران های اینترنتی عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫کنترل رانندگان پیش از ورود به شبکه تاکسیران های‬ ‫اینترنتی نیز از جمله موارد اختالف نظر اس��ت که در‬ ‫ایمنی باالی مترو اصفهان‬ ‫مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت‪ :‬بر اساس شاخص های‬ ‫ایمنی‪ ،‬مترو اصفهان از ایمن ترین متروهای کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا بنکدار در گفت وگو با ایرنا با اش��اره ب��ه اهمیت توجه‬ ‫به مس��ائل ایمن��ی در همه طرح های مدیریت ش��هری افزود‪ :‬مترو از‬ ‫نقاط راهبردی شهرها به شمار می رود و همه الزامات ایمنی و پدافند‬ ‫غیرعامل در این سامانه حمل ونقل ریلی جدید فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬مهیا کردن ایمنی عبور و مرور برای ش��هروندان وظیفه‬ ‫مدیریت شهری است و مطالعات کاملی در حوزه پدافند غیرعامل در‬ ‫خط ‪ ۲‬قطار ش��هری اصفهان ش��ده و همه اقدام های مناسب در این‬ ‫زمینه همزمان با ساخت‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان اظهار کرد‪ :‬مدیریت شهری‬ ‫استان به طور جدی پیگیر مسائل قطار شهری اصفهان بوده و این امر‬ ‫اتفاق مثبت در این حوزه را رقم زده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شهردار اصفهان در ماه های گذشته پیگیر مباحث‬ ‫مالی این بخش بود و س��ازمان قطار ش��هری نیز در حوزه های ایمنی‪،‬‬ ‫پیگیری مجدانه ای انجام داد‪.‬‬ ‫بنکدار با بیان اینکه خط یک مترو اصفهان ‪ ۲۱‬کیلومتر طول و ‪۲۰‬‬ ‫ایس��تگاه را شامل می ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬پیگیری های اساسی در این‬ ‫این زمینه برای انها س��هل گرفته می ش��ود در حالی‬ ‫که انها با تاکسی های سطح شهر تفاوتی ندارند‪ .‬سهم‬ ‫انها در ناوگان حمل ونقل عمومی بسیار بزرگ است و‬ ‫مانند تاکسی ها باید در کنترل ضوابط باشند‪.‬‬ ‫قن��ادان افزود‪ :‬برخی از نهادها اص��رار دارند ضوابط‬ ‫کنترلی بر این تاکس��ی ها‪ ،‬س��هلگیرانه باشد یا حتی‬ ‫هیچ نظارتی بر انها وجود نداشته نباشد‪ .‬نهاد هایی که‬ ‫این درخواست را دارند‪ ،‬خودشان نیز مسئولیت عواقب‬ ‫ان را بپذیرن��د‪ .‬این امکان وجود ندارد که مس��ئولیت‬ ‫پیامدهای فعالیت این تاکس��ی ها با شهرداری ها باشد‬ ‫و در عی��ن ح��ال قوانی��ن س��هلگیرانه در نظر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان تاکس��یرانی ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫ن��اوگان تاکس��یرانی هم مانند تاکس��ی های اینترنتی‬ ‫خصوص��ی اس��ت‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬ن��اوگان تاکس��یرانی‬ ‫متعلق به ش��هرداری نیس��ت‪ ،‬متعلق به ش��رکت های‬ ‫تاکس��یرانی و خ��ود تاکس��یران ها و نظ��ام ان مانند‬ ‫تاکس��ی های اینترنتی اس��ت‪ ،‬اما فناوری ارائه خدمت‬ ‫انها متفاوت اس��ت‪ .‬نمی توان برخ��ورد دوگانه با انها‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی ی��اداوری کرد‪ :‬در ناوگان تاکس��یرانی‪ ،‬پراید را‬ ‫نمی پذیری��م‪ ،‬در حالی ک��ه بخش بزرگ��ی از ناوگان‬ ‫اینترنتی‪ ،‬پراید با س��ن باالی ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۵‬س��ال اس��ت‪.‬‬ ‫خروج پراید از ناوگان تاکس��ی های اینترنتی از جمله‬ ‫موارد اختالف اس��ت که هنوز به جمع بندی درباره ان‬ ‫نرس��یدیم‪ .‬در شهرداری معتقدیم اس��تانداردها نباید‬ ‫دوگانه باش��د‪ ،‬هر دو طیف خصوصی هس��تند و نباید‬ ‫قوانین نابرابر برای انها اعمال شود‪.‬‬ ‫قن��ادان درباره اختالف ها بر س��ر دریافت عوارض از‬ ‫تاکس��ی های اینترنتی گفت‪ :‬درب��اره دریافت عوارض‬ ‫از تاکس��ی های اینترنتی اختالف نظ��ری وجود ندارد‪،‬‬ ‫بلکه درباره ش��یوه و مقدار عوارض اختالف داریم‪ .‬در‬ ‫همه جای دنیا عوارض برمبنای هرچه مصوب ش��ود‪،‬‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش اینترنتی ها‬ ‫تاکسی های اینترنتی همواره نسبت به بحث نظارت‬ ‫شهرداری بر فعالیت انها‪ ،‬موضع مخالف داشته اند‪.‬‬ ‫رضا ج��وکار‪ ،‬مدیر ارش��د تاکس��ی یاب «کارپینو»‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا یک برنام��ه رادیوی��ی در این زمینه‬ ‫گف��ت‪ :‬صرف تغییر مجری و واگ��ذاری این نظارت از‬ ‫تاکس��یرانی به وزارت کشور تغییر بزرگی نیست بلکه‬ ‫باید دید ناظر جدید قرار اس��ت چگونه این نظارت را‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نظ��ارت ب��ر فعالی��ت تاکس��ی های‬ ‫اینترنت��ی باید فق��ط در حد نظارت ب��ر عملکرد انها‬ ‫باش��د‪ ،‬نه مداخل��ه در ب��ازار و خدمات ده��ی چراکه‬ ‫اکنون بازار تاکس��ی های اینترنتی به صورت انالین و‬ ‫ت اما اگر‬ ‫بر اس��اس عرض هو تقاضا در حال فعالیت اس�� ‬ ‫نه��اد ناظری بخواه��د این تعادل را بر ه��م بزند و به‬ ‫س��مت مداخله در بازار برود‪ ،‬مشکالت بسیاری ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫جوکار اضافه کرد‪ :‬هرجا نهادهای مختلف در فرایند‬ ‫طبیع��ی بازار دخالت کرده اند‪ ،‬نظم ان را برهم زده اند‬ ‫و ماجرای تاکس��ی های اینترنتی هم جدا از این ماجرا‬ ‫نیس��ت و منجر به ب��ازی باخت‪-‬باخت می ش��ود زیرا‬ ‫مداخله در بازار و به ویژه تعرفه خدمات نه به نفع کاربر‬ ‫است‪ ،‬نه راننده و نه شرکت‪ .‬اما باید منتظر ماند و دید‬ ‫شیوه نامه اجرایی به کدام سمت می رود‪.‬‬ ‫تالش بی نتیجه برای انتقال راه اهن به زیر زمین تهران‬ ‫حوزه از سوی سازمان قطار شهری شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ارائ��ه خدمات مناس��ب ب��رای ترغیب ش��هروندان به‬ ‫اس��تفاده از خطوط مترو‪ ،‬مهم ترین هدف س��ازمان قطار شهری است‬ ‫و می کوش��یم تا پایان سال به طور جدی‪ ،‬بس��تر ارتقای ایمنی قطار‬ ‫شهری را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫طول خط ‪ ۲‬قطار ش��هری اصفهان ‪ ۲۴‬کیلومتر و ‪ ۷۵۰‬متر اس��ت‬ ‫و از ش��هرک امام حس��ین(ع) در خیابان زینبیه اغاز می ش��ود و پس‬ ‫از عبور از میدان های قدس و امام‪ ،‬خیابان های فلس��طین و امادگاه و‬ ‫میدان امام حسین(ع) و خیابان طالقانی در نهایت به خیابان ُکهندژ و‬ ‫خمینی شهر ختم می شود‪ .‬خط ‪ ۲‬قطار شهری اصفهان به عنوان خط‬ ‫غربی‪ -‬ش��رقی دارای ‪ ۲۳‬ایستگاه است و پیش بینی می شود این خط‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۴۰۲‬به بهره برداری کامل برسد‪ .‬درحال حاضر ‪ ۵‬ایستگاه از‬ ‫خط ‪ ۲‬قطار شهری از سوی پیمانکاران در حال ساخت است‪.‬‬ ‫خط یک قطار ش��هری که از ش��مال اصفهان اغاز ش��ده است پس‬ ‫از پیمودن مس��یری به طول ‪ ۲۰.۲‬کیلومتر به پایانه مسافربری ُصفه‬ ‫در جنوب این شهر می رس��د‪ .‬نخستین مرحله خط یک قطار شهری‬ ‫مهر س��ال ‪ ۹۴‬به بهره برداری رسید و مراحل پایانی و تکمیلی ان تیر‬ ‫امسال بهره برداری شد‪.‬‬ ‫ش��هردار منطقه ‪ ۱۷‬با بیان اینکه انتقال راه اهن تهران‪-‬‬ ‫اهواز به زیرزمین‪ ،‬مطالبه برحق مردم است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫تاکنون مذاکره در این زمینه به نتیجه نرسیده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬محم��ود کلهری اف��زود‪ :‬این موضوع‬ ‫نیازمند موافقت شرکت راه اهن است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درباره انتق��ال راه اهن تهران‪-‬تبریز به‬ ‫زیر زمین کارهای خوبی انجام شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهرداری‬ ‫تهران پیش��نهاد داده از ‪ ۲‬خط س��رد کن��ار این محور که‬ ‫از نظر فن��ی قابلیت دارد‪ ،‬ب��رای حمل ونقل عمومی ریلی‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫شهردار منطقه ‪ ۱۷‬اضافه کرد‪ :‬تا پایان امسال ‪ ۴۹‬پالک‬ ‫در محور نیلوفری باید تملک ش��ود تا بستر مورد نیاز برای‬ ‫اج��رای این پروژه فراهم ش��ود‪ .‬برای تمل��ک این پالک ها‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد تومان پیش بینی ش��ده که از س��ایر ظرفیت و‬ ‫منابع از جمله سرمایه گذاران بخش خصوصی و کارگزاری‬ ‫اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫کلهری انتقال بخش��ی از خط اه��ن تهران‪ -‬تبریز به زیر‬ ‫زمین را یکی از مهم ترین ظرفیت های منطقه بیان کرد که‬ ‫از ان برای توسعه سرانه های منطقه استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در صورتی که این طرح به صورت جامع و‬ ‫کامل اجرا شود در سطح کشور بی نظیر است و می تواند در‬ ‫راستای کاهش فاصله شمال و جنوب موثر باشد‪.‬‬ ‫کلهری با بیان اینکه در ضلع ش��رقی امامزاده حسن ‪۲۳‬‬ ‫پالک فرس��وده در طرح قرار دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬حدود ‪۲۰‬‬ ‫س��ال مصوبه ای برای ایجاد پاس��اژ در ضلع غربی امامزاده‬ ‫حسن معطل مانده اس��ت‪ .‬در این طرح باید ‪ ۲۳‬پالک که‬ ‫در ضلع شرقی وجود دارد برای تبدیل به فضای سبز تملک‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در جلس��ه ای با س��ازمان اوق��اف و تنظیم‬ ‫صورت جلس��ه ای در ای��ن زمینه‪ ،‬اوقاف مکل��ف به انجام‬ ‫تعهدات خود در این باره شد‪ .‬وی با اشاره پروژه پایانه زمزم‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬دسترسی از انتهای کاظمی به زمزم یکی‬ ‫از مطالبات ‪ ۲۰‬س��اله مردم این منطقه است که مسیر این‬ ‫مح��دوده را ‪ ۴‬کیلومتر کاه��ش می دهد و از انجا که زمزم‬ ‫مرکز کاش��ی و سرامیک است این اتفاق می تواند منجر به‬ ‫بو کار این بازار شود‪.‬‬ ‫رونق کس ‬ ‫کاهش‪ ۱۰‬درصدی تلفات رانندگی در مشهد‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی گفت‪ :‬در ‪۴‬‬ ‫ماه گذشته جانباختگی ناشی از تصادف های رانندگی در سطح‬ ‫اس��تان با کاهش��ی ‪ ۱۰‬درصدی روبه رو بوده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬به‬ ‫شاخص مورد نظر در برنامه ششم توسعه دست یافته ایم‪.‬‬ ‫محمدباق��ر س��لیمی در گفت وگو با ایس��نا اف��زود‪ :‬با وجود‬ ‫افزایش میزان سفرها به مشهد در روزهای نوروزی‪ ،‬ماه رمضان‪،‬‬ ‫عیده��ا و مناس��بت های مذهبی و س��فرهای مرحله نخس��ت‬ ‫ط��رح تابس��تانی‪ ،‬کاهش ‪ ۱۳‬درص��دی حوادث را داش��ته ایم‬ ‫و مش��هد در حوزه درون ش��هری‪ ،‬موفق تر از کل اس��تان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��لیمی با اش��اره به میزان باالی جانباختگان عابر پیاده و‬ ‫موتورسوار در تصادف ها ادامه داد‪ :‬تحلیل حوادث نشان می دهد‬ ‫که بیش از ‪ ۷۵‬درصد جانباخت��گان تصادف ها‪ ،‬عابران پیاده و‬ ‫موتورسیکلت س��واران هس��تند که س��هم قابل توجهی در این‬ ‫زمینه را به خود اختصاص می دهند و تمرکز بیش��تر ما بر این‬ ‫دو قشر معطوف شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬طرح هایی با همکاری دیگر سازمان ها‬ ‫مانن��د ش��هرداری مش��هد را در دس��تور کار ق��رار دادی��م تا‬ ‫چنین اس��یب هایی را ب ه حداقل برس��انیم‪ .‬تمرک��ز بر کنترل‬ ‫موتورسیکلت س��واران متخلف و شناس��ایی معبرهای پرخطر‬ ‫ب��رای عابران پی��اده از مولفه ه��ای مورد توج��ه در این طرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫ی دیگر‪ ،‬ساماندهی گذرگاه های عابرپیاده‪ ،‬ایمن سازی‬ ‫از سو ‬ ‫و ارام س��ازی ترافی��ک در این محدوده ها ب��رای کاهش میزان‬ ‫ب به عابران از دیگر مولفه ه��ای مورد توجه در این طرح‬ ‫اس��ی ‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��لیمی گفت‪ :‬متاس��فانه وس��ایل نقلیه عمومی در حوادث‬ ‫ش��هری مش��هد س��هم قابل توجهی دارند و حدود ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫جانباخت��گان ح��وادث و ‪ ۴۰‬درص��د از تصادف ه��ای منجر به‬ ‫خس��ارت و جرح‪ ،‬با کامیون ها و وسایل نقلیه سنگین به وجود‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬در این زمینه اقدام های مناس��بی ش��ده و‬ ‫پلیس راهنمایی و رانندگی و س��ازمان مدیریت بار ش��هرداری‬ ‫مشهد‪ ،‬برای نخستین بار در کش��ور طرح تعیین محدوده های‬ ‫زمانی و مکانی حرکت وسایل نقلیه سنگین در شهر را به عنوان‬ ‫ازمایشی اجرایی می کند‪.‬‬ ‫در این زمینه منطقه بندی های الزم شده و ترددها به حداقل‬ ‫ت اما به علت نبود زیرس��اخت های الزم به نتیجه‬ ‫رسیده اس�� ‬ ‫نرس��یده اس��ت که مهم ترین انها نبود کمربندی مناسب برای‬ ‫شهر به ویژه در ضلع جنوبی ان و بُعد مسافتی و دسترسی های‬ ‫محدود کمربند شمالی است که کمتر مورد اقبال رانندگان قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس پلی��س راهنمایی و رانندگی خراس��ان رضوی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬البته قوانی��ن موجود ه��م بازدارندگ��ی الزم را ندارند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬به صورت میانگین‪ ،‬شاهد تردد ‪ ۲۰‬هزار وسیله نقلیه‬ ‫سنگین در طول شبانه روز در مشهد هستیم که هر کدام از این‬ ‫وسیله ها می تواند زمینه بروز حادثه شدید رانندگی را به همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1355‬‬ ‫پیاپی ‪2673‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫افزایش تعداد مخاطبان سینما نشان از این مهم دارد که‬ ‫در دوره مدیریت فعلی س��ینما‪ ،‬ش��اهد اشتی مخاطبان با‬ ‫سینما و تداوم روند رو به رشد مخاطبان باشیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬بح��ث درب��اره سلیقه س��ازی‬ ‫ب��رای مخاطب��ان در دولت ه��ای گوناگ��ون از طری��ق‬ ‫سیاس��ت گذاری های متفاوت‪ ،‬بس��یار گسترده است و نیاز‬ ‫ب��ه کار کارشناس��ی دقی��ق دارد‪ .‬در دولت ه��ای یازدهم‬ ‫و دوازده��م یک��ی از دغدغه های عرصه س��ینما‪ ،‬افزایش‬ ‫مخاطب��ان بود‪ .‬این دغدغ��ه در حالی به عنوان یک اولویت‬ ‫م��ورد توجه قرار گرفت که هنوز امکان اکران همزمان اثار‬ ‫س��ینمایی در تهران و شهرستان ها وجود ندارد و بسیاری‬ ‫از اثار س��ینمایی با فاصله زمانی زیاد در شهرس��تان های‬ ‫گوناگون و در سالن های مستهلک اکران می شدند‪.‬‬ ‫تالش برای تجهیز همه سالن های سینمایی به تجهیزات‬ ‫دیجیتال از طریق موسس��ه سینماش��هر به عن��وان بازوی‬ ‫اجرایی س��ازمان س��ینمایی در امور زیرساختی در دستور‬ ‫کار ق��رار گرفت و این مهم با بودج��ه بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫تومانی وزارت ارشاد به سرانجام رسید‪.‬‬ ‫پروژه س��ینمای امید یک��ی از برنامه ه��ای دولت برای‬ ‫افزایش س��الن های سینما در س��طح کشور است که شهر‬ ‫به ش��هر و استان به اس��تان پیش می رود و شاهد نهضت‬ ‫سالن سازی در سینما هستیم‪.‬‬ ‫پردیس س��ینمای امی��د به عن��وان یک��ی از طرح های‬ ‫توس��عه ای سازمان س��ینمایی در راس��تای نگرش عدالت‬ ‫فرهنگی و کالن برنامه عمومی س��ازی دسترسی فرهنگی‬ ‫وزارت فرهنگ و افزایش توان زیرس��اختی سینمای کشور‬ ‫در ‪ ۲۰‬ش��هر بدون سالن س��ینما از ‪ ۲۰‬اس��تان کشور با‬ ‫مشارکت شهرداری ها ساخته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سالن سازی در بستر سینمای امید‬ ‫مجید مسچی‪ ،‬مدیرعامل موسس��ه تصویر شهر یکی از‬ ‫س��ازمان های زیرمجموعه س��ازمان س��ینمایی با اشاره به‬ ‫پروژه س��ینمای امید گفت‪ :‬تراکم س��ینما ها در شهر ها و‬ ‫اس��تان های گوناگون مورد بررسی قرار گرفت؛ استان های‬ ‫کمت��ر برخ��وردار مانن��د سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد و خراس��ان ش��مالی ب��ه ترتیب در‬ ‫اولویت س��ازمان س��ینمایی قرار گرفتند چراکه به نسبت‬ ‫اس��تان های دیگر از نظر داشتن س��الن سینما محرومیت‬ ‫بیش��تری دارن��د‪ .‬اق��دام دیگ��ری که ب��رای جب��ران این‬ ‫محرومیت ها انجام شده همکاری با ‪ ۳۰۰‬مجتمع فرهنگی‬ ‫ش��هرداری در مناطق گوناگون کش��ور اس��ت که ازسوی‬ ‫سازمان سینمایی به تجهیزات نمایش فیلم مجهز می شوند‬ ‫تا بتوانند اثار نمایشی روز سینما را در انها اکران کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬اس��تان هایی مانند تهران‪ ،‬خراس��ان‬ ‫رض��وی‪ ،‬اصفه��ان و ش��یراز در وضعیت به نس��بت خوبی‬ ‫قرار دارند اما همچنان از لحاظ نس��بت جمعیت به تعداد‬ ‫صندلی در همه ش��هر های ایران از اس��تاندارد های جهانی‬ ‫عقب هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن مدیر س��ینمایی در ادامه با اش��اره به گس��ترش‬ ‫از عملکرد دولت در زمینه ساخت سالن سینما‬ ‫نهضت سالن سازی با سینمای امید‬ ‫داشتن سالن س��ینما در یک مجموعه تجاری پیش تر به طور حاشیه ای‬ ‫مطرح بود اما چند سالی می شود که جزو اصول ایجاد مجتمع های گوناگون‬ ‫تجاری به شمار می رود‬ ‫ساخت پردیس های سینمایی در کشور اظهارکرد‪ :‬داشتن‬ ‫س��الن س��ینما در یک مجموع��ه تجاری پیش ت��ر به طور‬ ‫حاش��یه ای مط��رح بود اما چند س��الی می ش��ود که جزو‬ ‫اصول مجتمع ه��ای گوناگون تجاری به ش��مار می رود به‬ ‫طوری که اگر یک مجتمع تجاری س��الن س��ینما نداشته‬ ‫باشد به نوعی نقص دارد و بخش تجاری فعالی هم نخواهد‬ ‫داشت؛ بنابراین سرمایه گذاران نه تنها از این کار خودداری‬ ‫نمی کنند‪ ،‬بلکه بس��یار عالقه مند هستند سالن های سینما‬ ‫را به مجموعه خود اضافه کنند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان افزود‪ :‬به تازگی مجموع��ه ای در نازی اباد‬ ‫تهران با ‪ ۱۴‬سال نمایش در حال ساخت است که به زودی‬ ‫به بهره برداری می رس��د‪ .‬کنار هم بودن س��الن س��ینما و‬ ‫مجموعه های تجاری به نوعی یک اتفاق برد‪-‬برد اس��ت که‬ ‫هم به س��ینما و هم به بخش تجاری کمک می کند‪ .‬دوره‬ ‫فعلی دوره رونق س��اخت س��ینما است که توانسته توجیه‬ ‫اقتصادی پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سینما نیاز به شرکت های بزرگ دارد‬ ‫عل��ی س��رتیپی‪ ،‬تهیه کننده س��ینما و مدی��ر پردیس‬ ‫س��ینمایی کورش با اش��اره به روند سالن سازی در کشور‬ ‫و نیاز س��ینما به س��خت افزار گفت‪ :‬ما در س��ینما نیازمند‬ ‫سازمان ها و ش��رکت های فیلمسازی هس��تیم‪ .‬همان طور‬ ‫عملکرد دولت در صنعت نشر کتاب‬ ‫با توجه به اهمیت نش��ر کتاب های عمومی و نقش ان در‬ ‫ارتقای فرهنگ عمومی‪ ،‬افت چش��مگیر این نوع کتاب ها در‬ ‫چند سال و ماه گذشته‪ ،‬نگران کننده تر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬عوامل گوناگونی مانند افزایش نرخ مواد‬ ‫اولیه برای تولید کتاب‪ ،‬محدود ش��دن ش��بکه های توزیع و‬ ‫فروش و همچنین کاهش قدرت خرید عالقه مندان به کتاب‬ ‫و کتابخوانی بر امارهای نش��ر؛ به ویژه بر ش��مارگان کتاب ها‬ ‫تاثیر مستقیم دارد‪ .‬بر این اساس می توانیم با بررسی پارامتر‬ ‫ش��مارگان و ش��مارگان متوس��ط‪ ،‬به نتای��ج قابل توجهی از‬ ‫وضعیت عرصه نشر و بازار کتاب دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫در کش��ور م��ا براس��اس سیاس��ت های مدیریت نش��ر و‬ ‫بانک های اطالعاتی‪ ،‬کتاب ها در ‪ ۱۲‬گروه دیوئی دسته بندی‬ ‫می ش��وند ک��ه به جز کتاب ه��ای حوزه ک��ودک و نوجوان و‬ ‫کتاب ه��ای کمک درس��ی‪ ۱۰ ،‬گ��روه دیگر ک��ه عبارتند از‬ ‫کلیات‪ ،‬فلس��فه‪ ،‬دی��ن‪ ،‬علوم اجتماعی‪ ،‬زب��ان‪ ،‬علوم طبیعی‬ ‫و ریاضی��ات‪ ،‬علوم عملی‪ ،‬هن��ر‪ ،‬ادبیات و تاری��خ و جغرافیا‪،‬‬ ‫به عنوان کتاب های عمومی شناخته می شوند؛ کتاب هایی که‬ ‫به طور مستقیم با فرهنگ و دانش عمومی در ارتباط است و‬ ‫برای س��نجش وضعیت فرهیختگی در هر جامعه ای‪ ،‬باید به‬ ‫بررسی کتاب های منتشر شده در این گروه پرداخت‪.‬‬ ‫که در جه��ان س��ازمان های پخش یا تولید وج��ود دارد‪،‬‬ ‫ش��رایط در سینمای ایران هم باید به گونه ای باشد که این‬ ‫س��ازمان ها به طور حرفه ای کار کنند و فیلم را اکران کنند‪.‬‬ ‫س��ینمای ایران ب��ه این موارد احتی��اج دارد و نیازمند ان‬ ‫اس��ت که یک بازنگری در روش های تولید و پخش داشته‬ ‫باشد‪ .‬اگر این جریان شکل نگیرد پس از ‪ ۳ ،۲‬سال باز یک‬ ‫سراشیبی را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬بای��د کاری کنیم که ب��ا تولیدات‬ ‫س��ینمایی با کیفیت و س��الن های مناسب و خدمات بهتر‬ ‫تماشاگرانی که به س��ینما اعتماد پیدا کرده اند‪ ،‬رویگردان‬ ‫نش��وند‪ .‬باید در کلیت سینما مدیریت و برنامه ریزی وجود‬ ‫داشته باش��د تا بدانیم چه می خواهیم و احتیاج روز مردم‬ ‫چیس��ت‪ .‬البته تمامی این موارد باید ت��ا حدودی به خود‬ ‫اصناف واگذار ش��ود و دس��ت اندرکاران س��ینما را محرم‬ ‫بدانیم و نگاه جدید تری به س��ینما داشته باشیم تا بتوانیم‬ ‫جوابگوی س��الن های تازه تاس��یس باش��یم و تماشاگر را‬ ‫جذب کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نسبت به پیش از انقالب هنوز عقب هستیم‬ ‫محمود کاظمی‪ ،‬مدیرعامل موسس��ه «بهمن س��بز» با‬ ‫اش��اره به اینکه حوزه هنری در بحث سالن س��ازی سینما‬ ‫هم��واره در کن��ار دول��ت بوده‪،‬گف��ت‪ :‬مجتم��ع خدمات‬ ‫افت ش��مارگان کت��اب و س��یر نزولی ان در چند س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬مس��ئله ای بوده که بارها در رس��انه ها مطرح شده؛‬ ‫انچنانکه این روزها ش��اهد تعدد نشر کتاب هایی هستیم که‬ ‫ش��مارگان کمتر از ‪۱۰۰‬نس��خه ای دارند (در سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۴۰۶۲‬عنوان کتاب با ش��مارگان زیر ‪۱۰۱‬نس��خه منتش��ر‬ ‫ش��ده اند و ‪۲۸‬درصد کتاب ها کمتر از ‪ ۵۰۱‬نسخه شمارگان‬ ‫داشته اند‪).‬‬ ‫با توجه به توضیحات پیشین درباره اهمیت نشر کتاب های‬ ‫عموم��ی و نقش کتاب های ای��ن گروه در ارتق��ای فرهنگ‬ ‫عمومی‪ ،‬افت چش��مگیر این نوع کتاب ها در چند سال و ماه‬ ‫گذشته‪ ،‬نگران کننده تر شده است چراکه به طور معمول بازار‬ ‫کتاب های کودک و کمک درسی رونق نسبی خود را داشته‬ ‫و دارن��د؛ هرچند کتاب های این دو گ��روه نیز از قاعده کلی‬ ‫افت شمارگان‪ ،‬مصون نبوده اند‪.‬‬ ‫جدول ش��ماره یک ک��ه از اطالعات رس��می خانه کتاب‬ ‫اس��تخراج ش��ده‪ ،‬گویای وضعیت نش��ر کتاب های عمومی‬ ‫اس��ت‪ .‬با این اوص��اف‪ ،‬ثبت ش��مارگان متوس��ط در کانال‬ ‫‪ ۸۰۰‬نس��خه ای در این گ��روه را باید به عن��وان یک نگرانی‬ ‫جدی قلمداد کرد‪ .‬البته طبیعی اس��ت ک��ه با ورود به ‪۶‬ماه‬ ‫دوم س��ال‪ ،‬امارها دس��تخوش تغییرات مثبتی شوند اما در‬ ‫س��ینمایی حوزه هنری بح��ث سینماس��ازی را اغاز کرد‬ ‫که البته این کار توس��ط زنده یاد هوشنگ کاوه اغاز شد و‬ ‫ازس��وی حوزه هنری ادامه پیدا کرد‪ .‬در واقع حوزه هنری‬ ‫بازس��ازی س��الن های س��ینمایی را از دهه ‪ ۷۰‬اغاز کرد و‬ ‫تا امروز توانس��ته تعداد بس��یاری از سینماهای خود را در‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬بروزرسانی کرده و از تک سالن بودن خارج‬ ‫کند‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬موسسه «بهمن سبز» روند ساخت‬ ‫س��ینماها از حوزه هنری را از سال‪ ۹۲‬برعهده گرفت و در‬ ‫این مدت ‪ ۵‬س��اله برنامه مناسبی برای توسعه بازسازی و‬ ‫ساخت سالن های سینمایی انجام شد‪ .‬مدیرعامل موسسه‬ ‫«بهمن س��بز» تاکید کرد‪ :‬حوزه هنری در این سال ها یک‬ ‫کار جهادی در ساختمان س��ازی و بروزرس��انی س��ینماها‬ ‫انج��ام داد و ای��ن امر نش��ان می دهد این نه��اد به عنوان‬ ‫بزرگ ترین س��ینمادار ایران اهداف خود را به خوبی دنبال‬ ‫می کن��د و البته تهیه کنندگان س��ینمایی نی��ز تمایل به‬ ‫اس��تفاده از س��ینماهای این نهاد را دارند‪ .‬این را هم نباید‬ ‫فرام��وش کرد که با تمام تالش هایی که در حوزه س��اخت‬ ‫س��ینما انجام می ش��ود‪ ،‬باز هم نوبت اکران به بسیاری از‬ ‫فیلم ها نمی رس��د و انهایی که به اکران می رس��ند‪ ،‬بخش‬ ‫خصوص��ی کمتر تمایل به اکران انها در س��ینماهای خود‬ ‫دارد به همین دلیل بسیاری از تهیه کنندگان تمایل دارند‬ ‫تا از سینماهای حوزه هنری استفاده کنند‪ .‬کاظمی افزود‪:‬‬ ‫ناوگان سینمایی حوزه هنری تمام تالش خود را کرده تا از‬ ‫گونه های گوناگون سینمایی در حوزه اکران استفاده کند‪.‬‬ ‫می ت��وان گفت حوزه هنری درحال حاضر با ‪ ۹۸‬س��ینما و‬ ‫‪ ۱۵۲‬پرده نمایش در ‪ ۲۲‬استان‪ ۵۱ ،‬شهر‪ ۶۸ ،‬تک سالن‪،‬‬ ‫‪ ۲۱‬دو سالنه‪ ۵ ،‬تا سه سالنه‪ ۲ ،‬تا ‪ ۵‬سالنه‪ ،‬یک ‪ ۸‬سالنه و‬ ‫یک ‪ ۹‬سالنه دارد که در کل شامل ‪ ۵۷۲۰۴‬صندلی است‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از صحبت های خ��ود با بیان اینکه‬ ‫تا امروز ‪ ۲۳‬س��ینما‪ ۴۰ ،‬س��الن‪ ۱۱ ،‬هزار صندلی ازسوی‬ ‫این موسسه بازسازی شده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬البته این بازسازی‬ ‫به این معنا نیس��ت که فقط یک س��الن در اختیار ما قرار‬ ‫می گرفت تا دستی به ان بکشیم و ان را بروزرسانی کنیم‪،‬‬ ‫بلکه ممکن بود س��النی که در اختیار م��ا قرار می گرفت‪،‬‬ ‫س��قف نداش��ته باشد و می توانس��تیم اس��مان را ببینیم‪.‬‬ ‫البته نباید فراموش کنیم عالوه بر بازس��ازی‪ ۱۰ ،‬س��ینما‬ ‫س��اخته و وارد چرخه اکران ش��ده اس��ت‪ .‬تمام این موارد‬ ‫را گفت��م تا یاداور ش��وم با تمام تالش های��ی که در حوزه‬ ‫ساخت وساز کرده ایم‪ ،‬هنوز به امار ‪ ۵۷۱‬سینمای پیش از‬ ‫انقالب اسالمی نرسیده ایم‪ ،‬می توان گفت هرقدر هم سینما‬ ‫بسازیم باز هم جا برای فعالیت و ساخت وساز وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫به نظر می رسد دولت در زمینه ساخت سالن های سینما‬ ‫با برنام ه پیش می رود و روند رو به رشدی در زمینه ایجاد‬ ‫بس��تر مناسب برای مردم عالقه مند به سینما داشته است‪.‬‬ ‫روندی که هر چند کند اس��ت اما بسترهای مناسبی برای‬ ‫جهش و رونق سالن س��ازی در سینما را دارد و می توان به‬ ‫اینده امیدوار بود‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پردیس سینمای‬ ‫امید به عنوان‬ ‫یکی از طرح های‬ ‫توسعه ای‬ ‫سازمان سینمایی‬ ‫در راستای‬ ‫نگرش عدالت‬ ‫فرهنگی و‬ ‫کالن برنامه‬ ‫عمومی سازی‬ ‫دسترسی‬ ‫فرهنگی وزارت‬ ‫فرهنگ و‬ ‫افزایش توان‬ ‫زیرساختی‬ ‫سینمای کشور‬ ‫در ‪ ۲۰‬شهر‬ ‫بدون سالن‬ ‫سینما از ‪۲۰‬‬ ‫استان کشور‬ ‫با مشارکت‬ ‫شهرداری ها‬ ‫ساخته می شود‬ ‫امارهای نشر در بهار ‪( ۹۸‬جدول شماره یک)‬ ‫ماه‬ ‫میانگین شمارگان‬ ‫کتاب های عمومی‬ ‫میانگین شمارگان کتاب های‬ ‫کودک و نوجوان‬ ‫میانگین شمارگان‬ ‫میانگین شمارگان کل کتاب ها‬ ‫کتاب های کمک درسی‬ ‫فروردین‬ ‫‪۸۶۳‬‬ ‫‪۱۶۴۳‬‬ ‫‪۱۱۸۰‬‬ ‫‪۱۰۸۷‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫‪۸۷۴‬‬ ‫‪۱۷۲۲‬‬ ‫‪۱۹۱۰‬‬ ‫‪۱۱۷۵‬‬ ‫خرداد‬ ‫‪۸۹۴‬‬ ‫‪۱۴۵۰‬‬ ‫‪۱۴۸۵‬‬ ‫‪۱۰۷۵‬‬ ‫امارهای نشر در سال ‪( ۹۷‬جدول شماره دو)‬ ‫سال‬ ‫میانگین شمارگان‬ ‫کتاب های عمومی‬ ‫‪۱۳۹۷‬‬ ‫‪۱۰۸۶‬‬ ‫میانگین شمارگان کتاب های‬ ‫کودک و نوجوان‬ ‫‪۱۹۶۲‬‬ ‫خوش��بینانه ترین حالت نیز نمی توان به افزایش چش��مگیر‬ ‫شمارگان کتاب های عمومی –والبته کل کتاب ها‪ -‬در کشور‬ ‫دل بس��ت‪ .‬جدول اطالعات نش��ر سال ‪( ۹۷‬ش��ماره دو) نیز‬ ‫موید همین نظر اس��ت؛ انچنان که ثبت ش��مارگان میانگین‬ ‫‪۱۰۸۶‬نسخه ای برای کتاب های عمومی در کل یک سال –و‬ ‫البته شمارگان ‪۱۴۰۱‬نسخه ای کل کتاب ها‪ -‬چندان چنگی‬ ‫به دل نمی زند‪.‬‬ ‫ف و رجائی را تجربه‬ ‫این روزها صنعت نش��ر‪ ،‬شرایط پر خو ‬ ‫میانگین شمارگان کتاب های‬ ‫میانگین شمارگان کل کتاب ها‬ ‫کمک درسی‬ ‫‪۱۸۶۶‬‬ ‫‪۱۴۰۱‬‬ ‫می کن��د و همانطور که در ابت��دای این گزارش اماری مورد‬ ‫اش��اره قرار گرفت‪ ،‬عوامل و مصائب گوناگونی وجود دارد که‬ ‫حتی امکان بقا را ب��رای فعاالن این حوزه با مخاطره روبه رو‬ ‫می کند‪ .‬ش��یوع این مش��کل ها و نبود راهکار و چشم اندازی‬ ‫روش��ن پیش روی نشر‪ ،‬از تداوم سیر نزولی امارها و افزایش‬ ‫ش��یب منفی نمودارهای نش��ر خب��ر دارد؛ بنابراین کنترل‬ ‫وضعیت فعلی و بهبود ش��رایط توجه و تالش های ویژه ای را‬ ‫از سوی مدیران و سیاست گذاران کشور می طلبد‪.‬‬ ‫س��ریال جدی��د‬ ‫جلی��ل س��امان به نام‬ ‫«زی��ر خاک��ی» در‬ ‫ته��ران کلی��د خورد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬س��ریال ت��ازه جلیل‬ ‫س��امان به ن��ام «زیر‬ ‫خاک��ی» ب��ه تهیه کنندگی رض��ا نصیری نیا در‬ ‫تهران کلید می خورد‪ .‬پژمان جمش��یدی بازیگر‬ ‫نقش اول این سریال است که در دو فصل تولید‬ ‫می شود و ژاله صامتی‪ ،‬هادی حجازی فر‪ ،‬گوهر‬ ‫خیراندیش‪ ،‬ن��ادر فالح‪ ،‬امی��د روحانی و اصغر‬ ‫نقی زاده از دیگر بازیگران ان هستند‪.‬‬ ‫«زیرخاکی» که با گذش��ت دو سال از پخش‬ ‫اخرین ساخته تلویزیونی سامان یعنی «نفس»‬ ‫برای تولید اماده خواهد ش��د‪ ،‬س��ریالی مفرح‬ ‫اس��ت که در دو فصل و ‪ ۲۵‬قس��مت س��اخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫«ماتریکس ‪»۴‬‬ ‫با «کیانو ریوز»‬ ‫مقابل دوربین می رود‬ ‫جدیدتری��ن قس��مت از فیل��م علمی تخیلی‬ ‫و اکش��ن «ماتریک��س» ب��ه کارگردان��ی «لنا‬ ‫واچوفس��کی» و با نقش افرینی دوب��اره «کیانو‬ ‫ریوز» در نقش «نئو» همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از «سی بی اس نیوز»‪،‬‬ ‫ش��رکت برادران «وارنر» تهیه کنن��ده و توزیع‬ ‫جهان��ی فیل��م «ماتریکس» را برعه��ده دارد و‬ ‫«کیان��و ری��وز» و «کری ان‪-‬م��اس» دوباره در‬ ‫نقش ه��ای «نئو» و «ترئنیتی» در این مجموعه‬ ‫فیلم بازی خواهند کرد‪.‬‬ ‫«توبی امریچ» رئیس کمپانی برادران وارنر در‬ ‫این باره گفت از اینکه دوباره با «لنا واچوفسکی»‬ ‫وارد دنی��ای «ماتریک��س» می ش��ویم بی اندازه‬ ‫هیج��ان زد ه هس��تیم‪« .‬لنا واچوفس��کی» یک‬ ‫فیلمس��از اصیل و خالق اس��ت که نویسندگی‪،‬‬ ‫تهیه کنندگی و کارگردانی «ماتریکس ‪ »۴‬را بر‬ ‫عهده خواهند داشت‪.‬‬ ‫«الکس��اندر همون» و «دیوید میش��ل» نیز‬ ‫«واجوفس��کی» را در ام��ر ن��گارش فیلمنام��ه‬ ‫یاری کرده اند و بناب��ر اعالم برخی منابع پروژه‬ ‫تولید فیلم از اوایل سال ‪ ۲۰۲۰‬کلید می خورد‪.‬‬ ‫س��ه گانه «ماتریک��س» در مجموع به فروش��ی‬ ‫اف��زون ب��ر ‪ ۱.۶‬میلیارد دالر در گیش��ه جهانی‬ ‫دست یافت‪.‬‬ ‫قدردانی از خالق‬ ‫«بازی تاج و تخت»‬ ‫ار ا ر‬ ‫«ج��ورج‬ ‫مارتی��ن»‪ ،‬نویس��نده‬ ‫و نمایش نامه نوی��س‬ ‫امریکای��ی ب��ه پ��اس‬ ‫نقش مه��م در عرصه‬ ‫ادبی��ات فانت��ری و‬ ‫علمی تخیلی ازس��وی‬ ‫جوایز کتاب ایرلند قدردانی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از بوک سلرز‪« ،‬جورج‬ ‫ار‪ .‬ار‪ .‬مارتین» برای نگارش مجموعه رمان های‬ ‫«ترانه یخ و اتش» که دستمایه ساخت سریال‬ ‫معروف «بازی تاج و تخت» ش��ده به ش��هرت‬ ‫رس��یده و حاال به س��بب بیش از ‪ ۴‬دهه نقش‬ ‫مهم و تاثیرگذار در عرصه ادبیات علمی تخیلی‬ ‫و فانتزی‪ ،‬جای��زه بین المللی کتاب ایرلند را در‬ ‫ایینی در ‪ ۲۰‬نوامبر در دوبلین دریافت می کند‪.‬‬ ‫«قبله عالم» به شبکه‬ ‫نمایش خانگی می رود‬ ‫حام��د محم��دی کارگردانی س��ریال «قبله‬ ‫عالم» را برای تولید در شبکه نمایش خانگی بر‬ ‫عهده دارد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬حامد محمدی‬ ‫که کارگردانی و نویسندگی فیلم های سینمایی‬ ‫«اکس��یدان» و «چهارانگش��ت» و نویسندگی‬ ‫فیلم های «طال و مس» و «حوض نقاش��ی» را‬ ‫بر عهده داش��ته با یک سریال به شبکه نمایش‬ ‫خانگی می اید‪ .‬این سریال «قبله عالم» نام دارد‬ ‫و نخس��تین تجرب��ه محمدی ب��رای حضور در‬ ‫شبکه نمایش خانگی است‪.‬‬ ‫«قبله عال��م» در مراحل پیش تولید به س��ر‬ ‫می ب��رد و حام��د محم��دی ان را کارگردان��ی‬ ‫می کند‪ .‬این س��ریال که فیلمنامه ان براساس‬ ‫طرحی از حامد محمدی نوش��ته ش��ده اس��ت‬ ‫ب��ه تهیه کنندگی موسس��ه نمایش گس��تران‬ ‫تولید خود را پش��ت سر خواهد گذاشت‪« .‬قبله‬ ‫عال��م» با پش��ت س��ر گذاش��تن مراحل پیش‬ ‫تولید به زودی بازیگ��ران خود را معرفی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫جدیدترین‬ ‫امار فروش‬ ‫گیشه ‬ ‫سینماها‬ ‫امار فروش فیلم های س��ینمایی در مرداد امس��ال نشان‬ ‫می دهد اثار اکران ش��ده در این ماه ح��دود ‪ ۲۲.۵‬میلیارد‬ ‫تومان وارد چرخه گیش��ه سینمای کشور کرده اند و به این‬ ‫ترتی��ب حدود ‪ ۲‬میلی��ون مخاطب نیز پای تماش��ای این‬ ‫فیلم ها نشسته اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فیل��م س��ینمایی «جان��ان» به‬ ‫کارگردان��ی کامران قدکچیان که از ‪ ۱۶‬م��رداد روی پرده‬ ‫رفته‪ ،‬ت��ا امروز بیش از ‪ ۱۶۵‬میلیون تومان فروش داش��ته‬ ‫ک��ه از این مقدار بی��ش از ‪ ۸۸‬میلیون تومان حاصل فروش‬ ‫در س��ینماهای تهران بوده اس��ت‪ .‬این فیلم سینمایی که‬ ‫دو هفته از اکران ان می گذرد ‪ ۵۴‬سینما در اختیار دارد‪.‬‬ ‫فیلم «ایده اصلی» ساخته ازیتا موگویی پس از دو هفته‬ ‫نمایش در مجموع حدود یک میلیارد و ‪ ۳۱۵‬میلیون تومان‬ ‫فروش داش��ته و ح��دود ‪ ۹۷‬هزار مخاطب در س��ینماها به‬ ‫تماش��ای ان نشس��ته اند‪ .‬این فیلم سینمایی‬ ‫‪ ۱۲۲‬س��ینما در اختی��ار دارد و از مجم��وع‬ ‫فروش��ش به تفکیک ‪ ۸۱۰‬میلی��ون تومان در‬ ‫سینماهای تهران فروش داشته است‪.‬‬ ‫فیل��م س��ینمایی «قس��م» به کارگردان��ی‬ ‫محس��ن تنابنده که از ‪ ۹‬مرداد در سینماها به‬ ‫نمای��ش درامد‪ ،‬تا امروز بی��ش از یک میلیارد‬ ‫تومان فروش داش��ته که از ای��ن مقدار حدود ‪ ۹۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان حاص��ل ف��روش در تهران بوده اس��ت‪ .‬ای��ن فیلم‬ ‫سینمایی اکنون ‪ ۹۵‬سینما در اختیار دارد‪.‬‬ ‫فیلم «تپلی و من» س��اخته حسین قناعت که برای گروه‬ ‫سنی کودک و نوجوان ساخته شده و خانواده ها مخاطب ان‬ ‫هس��تند‪ ،‬پس از حدود یک ماه نمایش‪ ،‬حدود یک میلیارد‬ ‫تومان فروش داش��ته و ‪ ۱۰۳‬هزار نفر ان را در ‪ ۱۵۲‬سینما‬ ‫تماشا کرده اند‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «س��رکوب» به کارگردانی‬ ‫رض��ا گوران نیز پس از ‪ ۴‬هفت��ه نمایش و با در‬ ‫اختیار داش��تن ‪ ۸۶‬س��ینما‪ ،‬در مجموع ‪۷۳۷‬‬ ‫میلیون تومان فروش داشته و به تفکیک ‪۵۹۰‬‬ ‫میلی��ون از ان حاصل فروش در س��ینماهای‬ ‫ته��ران بوده اس��ت‪ .‬این فیلم ب��ا درون مایه ای‬ ‫اجتماعی با محدودیت سنی ‪ +۱۲‬سال روی پرده سینماها‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫فیلم «قصرشیرین» ساخته سیدرضا میرکریمی که از ‪۲‬‬ ‫مرداد روی پرده رفت‪ ،‬پس از گذشت حدود یک ماه اکران‪،‬‬ ‫‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان فروش داش��ته که از این‬ ‫مق��دار یک میلیارد و ‪ ۴۰۵‬میلیون تومان حاصل فروش در‬ ‫سینماهای تهران بوده است‪ .‬این فیلم با جذب بیش از ‪۱۹۲‬‬ ‫هزار مخاطب در ‪ ۱۳۲‬سینما نمایش دارد‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «نیوکاس��ل» به کارگردانی محس��ن‬ ‫قصابیان که از ‪ ۲۶‬تیر نمایش ان روی پرده س��ینماها اغاز‬ ‫شده تا امروز با در اختیار داشتن ‪ ۱۵۰‬سینما‪ ،‬یک میلیارد و‬ ‫‪ ۵۵۲‬میلیون تومان فروش داشته و از این مقدار به تفکیک‬ ‫بیش از ‪ ۸۷۵‬میلیون تومان حاصل فروش در س��ینماهای‬ ‫تهران بوده اس��ت‪ .‬تاکنون ‪ ۱۴۳‬هزار نفر‪ ،‬مخاطب این فیلم‬ ‫سینمایی بوده اند‪.‬‬ ‫فیلم «ایکس الرج» س��اخته محس��ن توکلی که در ژانر‬ ‫کمدی س��اخته ش��ده و از ‪ ۵‬تیر روی پرده رفته اس��ت‪۵ ،‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۲۴۶‬میلیون توم��ان در مجموع و به تفکیک در‬ ‫تهران بیش از ‪ ۲.۵‬میلیارد تومان فروش داش��ته است‪ .‬این‬ ‫فیلم س��ینمایی در ‪ ۱۹۰‬س��ینما در تهران و شهرستان ها‬ ‫نمایش داشته است‪.‬‬ ‫جلیل سامان‬ ‫«زیرخاکی» را می سازد‬ ‫شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 2‬شهریور ‪ 22 - 1398‬ذی الحجه ‪ 24 - 1440‬اوت ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1355‬پیاپی ‪2673‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫‪ ۴‬پیشکسوت سینما تجلیل شدند‬ ‫به نمایندگی ازسوی انجمن بازیگران روی صحنه امدند‪.‬‬ ‫زنجانپور گفت‪ :‬امش��ب شب خستگی درکردن است‪.‬‬ ‫‪ ۵۳‬س��ال اس��ت که کار می کنم و نه تنها از باورم به کارم‬ ‫کم نش��ده‪ ،‬بلکه صیقل داده شد‪ .‬خوشحالم این تشویق‬ ‫از طرف همکارانم و خانه س��ینما انجام ش��د‪ .‬هنرمندان‬ ‫بس��یار تنها هستند و تنهایی به هنرمند اعتبار می دهد و‬ ‫من خودم یکی از همین تنهاهای دنیا هستم‪.‬‬ ‫سپس فیلم گفت وگویی با بیژن محتشم‪ ،‬طراح گریم‬ ‫پخش ش��د‪ .‬برای ایین نکوداش��ت این هنرمند‪ ،‬عبداله‬ ‫اس��کندری‪ ،‬محمد متوسالنی‪ ،‬س��یروس ابراهیم زاده و‬ ‫مهری شیرازی روی صحنه امدند‪.‬‬ ‫سیروس ابراهیم زاده در سخنانی کوتاه گفت‪ :‬محتشم‬ ‫هی��چ گاه اس��تادی نداش��ت‪ ،‬اما اهل جس��ت وجو بود و‬ ‫توانس��ت بهترین چیزه��ا را یاد بگی��رد و در دوره کاری‬ ‫خود توانس��ت شاگردان بس��یاری مانند جالل معیریان‬ ‫و اسکندری را در مکتب خودساخته خود اموزش دهد‪.‬‬ ‫نکوداشت حسن زاهدی بخش بعدی این ایین بود‪ .‬در‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬خندان و خوش برخورد ‪ -‬صدای ناهنجار و ازاردهنده‬ ‫‪ -2‬مقابل امدن ‪ -‬لباس کهنه و مندرس ‪ -‬پرهیزکار گردیدن‬ ‫‪ -3‬از افعال ربطی ‪ -‬خسارت ‪ -‬مخزن گلوله‬ ‫‪ -4‬کاله انگلیس��ی ‪ -‬پس��ر دوم حضرت ادم(ع)‪ -‬نوعی از موس��یقی غربی ‪ -‬س��طح‬ ‫بیرونی بنا‬ ‫‪ -5‬مخزن سوخت خودرو ‪ -‬پایان حیات ‪ -‬دشمنی و ستیز ‪ -‬واحد پولی در خاوردور‬ ‫‪ -6‬درخت برگ پنجه ای ‪ -‬رشته باریک فلزی‬ ‫‪ -7‬ماحصل کارها ‪ -‬از ضمایر پرسشی ‪ -‬حرف موصولی‬ ‫‪ -8‬وسعت صوت ‪ -‬نخستین حرف الفبای یونانی‬ ‫‪ -9‬ش��کم بند الغری ‪ -‬کاالی نو و بازنش��ده درون کارتن ‪ -‬طعامی که به مستمندان‬ ‫می دهند‬ ‫‪ -10‬فلز جهنده ‪ -‬شناس‬ ‫‪ -11‬بخشی از تنفس ‪ -‬خراب و تباه شده ‪ -‬امر به بودن ‪ -‬نقطه و خال‬ ‫‪ -12‬موی اطراف چهره ‪ -‬شاکی جدایی ها ‪ -‬مریض احوال ‪ -‬عدد ابادی‬ ‫‪ -13‬کمک و مساعدت ‪ -‬مردان سیاست پیشه ‪ -‬پسوند جست وجو‬ ‫‪ -14‬زمین دور از اب ‪ -‬از لوازم هواشناسی ‪ -‬جانان و محبوب‬ ‫‪ -15‬براورد قیمت ‪ -‬از بخش های شهرستان دماوند‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫‪5‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ع‬ ‫ک ش ک‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ز‬ ‫ک‬ ‫ش س‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫پ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ثبت ملی‬ ‫«موسیقی عاشق های کرد خراسان»‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری خراس��ان‬ ‫رضوی گفت‪ :‬میراث ناملموس «موسیقی عاشق های کرد خراسان» در‬ ‫فهرست ملی ایران ثبت شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ابوالفضل مکرمی ف��ر با اعالم این خب��ر افزود‪:‬‬ ‫عاش��ق های ک��رد کرمانج در ش��مال خراس��ان‪ ،‬پرش��مارترین گروه‬ ‫موس��یقی نواز در این خطه هس��تند‪ .‬پیش��ه ای��ن افراد در بس��یاری از‬ ‫خانواده ها از پدر به پس��ر رسیده و تاثیر «عاشق ها» بر موسیقی‪ ،‬رقص و‬ ‫جلوه های مردم شناختی کردی خراسان فوق العاده چشمگیر و گسترده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حراج ‪ ۳۰۰‬اثر هنری از موزه‬ ‫متروپولیتن‬ ‫موزه هنر متروپولیتن نیویورک‪ ،‬ماه اینده بیش از ‪ ۳۰۰‬اثر از مجموعه‬ ‫چینی خود را در حراجی ساتبیز به فروش می رساند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا اثار هنری ساخته شده از یشم های نادر و مجسمه های‬ ‫حکاکی ش��ده از جمله ‪ 1275‬اثاری هستند که در سال های گذشته به‬ ‫موزه هنر متروپولیتن نیویورک هدیه ش��ده اند و قرار است در مزایده ماه‬ ‫اینده حراجی س��اتبیز به فروش برسند‪ .‬حراجی س��اتبیز‪ ،‬ارزش تمام‬ ‫مجموعه اثار هنر چین ارائه ش��ده ازسوی موزه متروپولیتن را بین ‪۲.۶‬‬ ‫تا ‪ ۳.۸‬میلیون دالر تخمین زده اس��ت‪ .‬بخ��ش اعظمی از این مجموعه‪،‬‬ ‫در رویداد فروش مجموعه اثار هنری اس��یایی ساتبیز که ‪ 14‬سپتامبر‬ ‫(‪23‬ش��هریور) برگزار خواهد ش��د‪ ،‬به مزایده گذاشته می شود‪ ۱۲۰ .‬اثر‬ ‫دیگ��ر از مجموعه اث��ار هنری چین موزه هن��ر متروپولیتن در حراجی‬ ‫دیگری در روز سه شنبه‪ ۱۰ ،‬سپتامبر (‪19‬شهریور) حراج می شوند‪ .‬گل‬ ‫سرسبد حراجی روز سه ش��نبه‪ ،‬قلمدان یشمی حکاکی شده متعلق به‬ ‫دودمان «چینگ» و دوران امپراتوری «چیان لونگ» اس��ت‪ .‬ارزش این‬ ‫اثر بیش از ‪ 700000‬دالر براورد شده است‪.‬‬ ‫اجرای یک نمایش از‬ ‫کوشک جاللی در المان‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪210‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪209‬‬ ‫ف‬ ‫‪11‬‬ ‫س‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از درجات نظامی ‪ -‬کاراکتر غول پیکر سینمای ژاپن‬ ‫‪ -2‬پرده توری ‪ -‬گونه ای نان س��نتی ‪ -‬قس��متی از خاک اس��تان همدان‬ ‫را پوشش می دهد‬ ‫‪ -3‬گرمی بخش خانمانسوز ‪ -‬رشته ای در شنا ‪ -‬در مقابل فرود‬ ‫‪ -4‬استخوان کمانی شکل ‪ -‬نمایشنامه ای از انتوان چخوف‬ ‫‪ -5‬گاه با نشان می اید ‪ -‬مکان مقدس در نزدیک قم ‪ -‬حرف اثبات‬ ‫‪ -6‬رود و شهری در فرانسه ‪ -‬رایحه ‪ -‬رفع عطش نموده‬ ‫‪ -7‬مالقات پزشکی ‪ -‬کوشا و پرتالش‬ ‫‪ -8‬اشتها ‪ -‬از سوره های کوچک قران‬ ‫‪ -9‬سائل و متکدی ‪ -‬از میوه های مربایی‬ ‫‪ -10‬دریاچه ای در سوئد ‪ -‬فریاد دردمند ‪ -‬نام پیشین اصفهان‬ ‫‪ -11‬صدای ریختن اب ‪ -‬کاشف نظریه احتماالت ‪ -‬ضربه شدید روحی‬ ‫‪ -12‬بیابان وسیع و هولناک دور از ابادی ‪ -‬زمان بی غمی‬ ‫‪ -13‬تابنده و درخش��ان ‪ -‬س��از بادی استوانه ای به طور معمول چوبی ‪-‬‬ ‫دوستی و محبت‬ ‫‪ -14‬خط و زبان باستانی ‪ -‬از اثار ولتر ‪ -‬اغوش و کنار‬ ‫‪ -15‬از مناجات معروف ‪ -‬کتابی از بزرگ علوی‬ ‫نخستین جشنواره رقابتی «اوای سوت»‬ ‫ش��نبه‪ 2 ،‬ش��هریور ب��ا هم��کاری اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و سازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان‬ ‫مرکزی برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬رضا مهدوی‪ ،‬پژوهش��گر‬ ‫و دبیر نخس��تین جش��نواره رقابتی «اوای‬ ‫س��وت» بیان کرد‪ :‬نخس��تین جش��نواره رقابتی «اوای سوت» شنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲‬ش��هریور ازسوی موسس��ه فرهنگی هنری «راوی ترانه های باران» با‬ ‫همکاری مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی و سازمان میراث فرهنگی‬ ‫اس��تان مرکزی در تاالر اینه شهر اراک برگزار می شود‪ .‬در این جشنواره‬ ‫که با داوری وارطان ساهاکیان و میرعلیرضا میرعلینقی برگزار می شود‬ ‫«س��وت های بداهه و خالقانه»‪« ،‬س��وت های اخباری»‪« ،‬س��وت های‬ ‫موس��یقی س��ریال های تلویزیونی»‪« ،‬سوت های موس��یقی فیلم های‬ ‫داخلی و خارجی» و «س��وت های اهنگرانه ها» و «تصانیف موس��یقی‬ ‫ملی ایران» به عنوان موارد ازمون در صحنه مورد نظر قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫مهدوی در پایان با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره «سوت نوازی»‬ ‫در اراک گفت‪ :‬دلیل برگزاری این جش��نواره در ش��هر اراک اس��تقبال‬ ‫خوب مس��ئوالن رده باالی استانی از این موضوع بود و اینکه بار نخست‬ ‫جشنواره را به شکل ازمایشی در انجا محک بزنیم تا براوردی همه جانبه‬ ‫برای گام های بلندتر داش��ته باشیم‪ .‬البته الزم است یاد زنده یاد علیرضا‬ ‫خورش��یدفر‪ ،‬نوازنده کنترباس ارکس��تر س��مفونیک تهران را به جهت‬ ‫سوت زیبا و مفهومی موسیقی فیلم «از کرخه تا راین» گرامی بداریم‪.‬‬ ‫نمایش «پس��تچی‪ ،‬پابلو نرودا» به کارگردانی علیرضا کوشک جاللی‬ ‫برای اجرا به المان دعوت شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایش «پس��تچی پابلو ن��رودا» که این روزها در‬ ‫تماش��اخانه ایرانشهر روی صحنه می رود‪ ،‬برای اجرا در شهر کلن المان‬ ‫دعوت ش��ده است‪ .‬این نمایش در هفته پایانی از جمعه اول تا ‪ ۴‬شهریور‬ ‫در دو نوبت ‪ ۱۷‬و ‪ ۲۱‬روی صحنه می رود و به دعوت شهردار کلن روز ‪۱۲‬‬ ‫ابان (‪ ۳‬نوامبر) در این شهر اجرا خواهد داشت‪ .‬این نمایش به کارگردانی‬ ‫علیرضا کوش��ک جاللی با بازی رویا تیموری��ان‪ ،‬امیر کاوه اهنین جان‪،‬‬ ‫اش��کان خطیبی و دنیا مدنی در تماش��اخانه ایرانش��هر سالن ناظرزاده‬ ‫روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫انیمیشن ‪۱۵۰۰‬ساله ایرانی‬ ‫نقاشی متحرک یکی از پدیده هایی است که عمری کوتاه در‬ ‫ایران و جهان دارد‪ .‬کمی بیش از ‪ ۱۰۰‬سال از نخستین نمایش‬ ‫انیمیش��ن (پاریس‪ )۱۸۹۲ ،‬می گذرد و باتوجه به تعاریف ارائه‬ ‫ش��ده عمر هنر انیمیشن مدرن در ایران حدود ‪ ۵۰‬سال است‪،‬‬ ‫در حالی که یافته های یک پژوهش نش��ان می دهد هنرمندان‬ ‫ایران باس��تان در ردی��ف پیش��تازان ایده پردازی های صنعت‬ ‫تصویر متحرک در جهان هنرهای نمایشی قرار دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا در پژوهشی که با موضوع کشف اندیشه انیمیشن ‪۱۵۰۰‬ساله ایرانی در‬ ‫تابلو س��نگی «شکار گراز» تاق بستان کرمانشاه انجام شده‪ ،‬این تابلو سنگی مورد بررسی‬ ‫تحلیل��ی و تفس��یری قرار گرفته اس��ت‪ .‬این تابل��و به طول ‪ 5‬متر و ع��رض ‪ 4‬متر‪ ،‬در بدنه‬ ‫کوهی در ناحیه تاق بس��تان کرمانش��اه کنده کاری شده و متعلق به اواخر دوره امپراتوری‬ ‫ساسانیان است‪ .‬یافته ها نشان می دهد این تابلو سنگی‪ ،‬می تواند نمونه ای از ایده انیمیشن‬ ‫(پویانمای��ی) ایرانی باش��د که تاکنون از نگاه ژرف پژوهش��گران داخل��ی و خارجی غافل‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬این پژوهش معتقد اس��ت‪« :‬سابقه هنر انیمیشن در جهان به سال ‪ ۱271‬در‬ ‫پاریس برمی گردد و پیش از این در هیچ مقاله‪ ،‬کتاب یا دایره المعارفی به وجود انیمیش��ن‬ ‫باستانی اشاره ای مستند نشده است‪ .‬تنها سند ماندگاری که سابقه انیمیشن ‪۵۰۰۰‬ساله‬ ‫ایران��ی را مطرح کرده و بی هیچ بازتاب جهانی مس��کوت مانده‪ ،‬نقاش��ی متحرک درخت‬ ‫اس��وریک (ظرف سفالین) در شهر سوخته زابل ایران است که به گفت وگوی بز با درخت‬ ‫خرما می پردازد و در ‪ 5‬فریم متحرک تنظیم ش��ده اس��ت‪ ».‬به منظور جست وجو پیرامون‬ ‫کش��ف اندیشه انیمیشن ‪۱۵۰۰‬ساله ایرانی‪ ،‬محمد عارف‪ ،‬دانشیار دانشکده هنر دانشگاه‬ ‫ازاد اس�لامی واحد تهران‪-‬مرکز پژوهش��ی را با تکیه بر روش اسنادی و با استفاده از منابع‬ ‫کتابخانه ای‪ ،‬مطالعات میدانی و فنون ازمایش��گاهی در کارگاه انیمیش��ن انجام داده که‬ ‫در ان به کش��ف و نش��ان دادن ایده توالی حرکت تا احتمال انیمیشن ‪۱۵۰۰‬ساله ایرانی‪،‬‬ ‫اهتمام ورزیده اس��ت‪ .‬این پژوهش یکی از ش��اهکارهای هنرمند ایران باس��تان را ظرف‬ ‫سفالین نقاشی ش��ده گفت وگوی بز و درخت خرما می داند که به درخت اسوریک ایرانی‬ ‫معروف شده و متعلق به هزاره سوم پیش از زایش عیسی مربوط به شهر سوخته زابل است‪.‬‬ ‫نقاشی متحرک این ظرف در ‪ 5‬فریم تقسیم شده که به نظر پاره ای از اسطوره شناسان‪ ،‬بز و‬ ‫درخت خرما‪ ،‬نماد اسوری ایرانی به نشانه روابط تنگاتنگ دامداری و کشاورزی بوده است‪.‬‬ ‫داس��تان این تابلو بیانگر این است که «خسروپرویز‪ ،‬پادشاه ساسانی سده پنجم میالدی‪،‬‬ ‫در ی��ک روز معین به همراه مالزمان و زنان رقصنده‪ ،‬نوازندگان‪ ،‬خدمت گزاران‪ ،‬فیل بانان‬ ‫و دس��تیاران خود به قصد ش��کار به محوطه باتالقی ش��کار گراز امده است‪ .‬شاه در قایقی‬ ‫ایستاده و همراهان او در ترکیب بندی دقیقی قرار گرفته اند‪ .‬هنرمند سنگ نگار ساسانی‪،‬‬ ‫با طرحی نو و البته انسان شناسانه‪ ،‬تابلویی پویا را از تفریح تخصصی شاه و درباریان با گراز‬ ‫و فیل و اب و پرندگان باتالقی افریده اس��ت‪ ».‬نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد‪:‬‬ ‫«تابلو س��نگی ش��کار گراز عالوه بر هنر نقالی‪ ،‬روایت گری‪ ،‬حرکت‪ ،‬داستان سرایی نشان‬ ‫می دهد که هنرمند نگارگر ان ایرانی بوده و ایده انیمیش��ن را در پالن اجرایی خود داشته‬ ‫است‪ ».‬نتایج این پژوهش در شماره ‪ ،2‬دوره ‪« ۲۳‬نشریه هنرهای زیبا» منتشر شده است‪.‬‬ ‫نمایشنامه خوانی‬ ‫به نفع سیل زدگان لرستان‬ ‫نمایشنامه «تاجماه» به نفع س��یل زدگان لرستان خوانش می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫«تاجماه» نوشته فریده فرجام نخستین نمایشنامه ای است که در رپرتوار نمایشنامه خوانی‬ ‫گروه تئاتر گیتی به کارگردانی روح اهلل جعفری در حمایت از مردم سیل زده شهر معموالن‬ ‫استان لرستان خوانده می شود‪ .‬هانا کامکار‪ ،‬محمد حاتمی‪ ،‬رها عربگیری‪ ،‬علیرضا شیخی‪،‬‬ ‫فاطمه نیش��ابوری‪ ،‬اریان غالمی و نادر فالح (به ترتیب ورود)‪ ،‬نقش خوان ها و ازاده اکبری‬ ‫صحنه خوان «تاجماه» هستند‪.‬‬ ‫خوانش «عطسه» در مهرگان‬ ‫نمایش��نامه «عطس��ه» به نویس��ندگی و کارگردانی فرهاد مش��یری برای خوانش در‬ ‫تماش��اخانه مهرگان روی صحنه می رود‪ .‬به گزارش‬ ‫این نمایش��نامه که اقتباسی‬ ‫از متنی با همین نام نوشته نیل سایمون است ازسوی فرهاد مشیری کارگردانی می شود‪.‬‬ ‫تهیه کننده این اثر س��عید فرخ نیا اس��ت و سید قدیر موس��وی‪ ،‬الله حشمت پسند‪ ،‬سعید‬ ‫فرخ نیا‪ ،‬فرهاد مشیری تفرشی و مهنیا قاسمی در ان نقش خوانی می کنند‪.‬‬ ‫این نمایشنامه ‪21:30‬شنبه در تماشاخانه مهرگان روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایین نکوداشت بیست ویکمین جشن سینمای ایران‬ ‫ ‬ ‫(خانه سینما) برای بیژن محتشم‪ ،‬اکبر زنجانپور‪ ،‬حسن‬ ‫زاهدی و سیروس الوند در ایوان شمس برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ایین نکوداش��ت س��ینماگران‬ ‫پیشکس��وت س��ینمای ایران ش��امل بیژن محتش��م‪،‬‬ ‫اکبر زنجانپور‪ ،‬حس��ن زاهدی و سیروس الوند با حضور‬ ‫سینماگران در سالن ایوان شمس برگزار شد‪.‬‬ ‫این ایین که اجرای ان را کامران ملکی برعهده داشت‪،‬‬ ‫ساعت ‪ 20:30‬با قرائت قران و پخش سرود ملی اغاز شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این ایین منوچهر شاهس��واری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫خانه سینما گفت‪ :‬عرصه فرهنگ عرصه به هم پیوستگی‪،‬‬ ‫دوست داش��تن و احترام ها اس��ت‪ .‬اگر کسی غیر از این‬ ‫در س��ینما وارد ش��ده باش��د‪ ،‬موفق نخواهد شد‪ .‬امشب‬ ‫هرچه از بیژن محتش��م‪ ،‬حسن زاهدی‪ ،‬سیروس الوند و‬ ‫اکبر زنجانپور بگوییم باز هم کم اس��ت‪ .‬انچه به ما قدرت‬ ‫می دهد در این شرایط سخت باز هم در سینما کار کنیم‪،‬‬ ‫تنها این اس��ت که در این عرصه پیوسته همه در کنار هم‬ ‫قرار دارند و افق س��ینمای ایران ب��ا همه بخش های ان‬ ‫گس��ترده اس��ت و اگر در این عرصه صبوری نکنیم‪ ،‬افق‬ ‫سینمای ایران دردناک می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬متاسفانه فاصله دارا و ندار در سینمای‬ ‫ایران بس��یار زیاد ش��ده و من نمی خواهم وارد مس��ائل‬ ‫اقتصادی ش��وم اما اگ��ر متوجه همه کس��انی که برای‬ ‫س��ینمای ایران تالش کرده اند نباش��یم برکت از سفره‬ ‫ما می رود‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن ایین فیلمی کوت��اه از گفت وگو با اکبر‬ ‫زنجانپ��ور پخش ش��د و برای برگزاری نکوداش��ت اکبر‬ ‫زنجانپور‪ ،‬فاطمه معتمداریا‪ ،‬امین تارخ و علی دهکردی‬ ‫این بخش جهانگیر میرش��کاری‪ ،‬علیرضا زرین دست و‬ ‫همایون اسعدیان روی صحنه امدند‪.‬‬ ‫پیام تصویری اصغر فرهادی در این بخش پخش ش��د‬ ‫و این کارگردان ش��اخص سینما گفت‪ :‬حسن زاهدی در‬ ‫‪ ۴‬فیلم نخس��ت من به عنوان صدابردار حضور داش��ت و‬ ‫باید بگویم نق��ش وی در گروه بیش از یک صدابردار بود‬ ‫و همیشه مش��کالت را حل می کرد؛ به ویژه در فیلم های‬ ‫«ش��هر زیبا» و «درباره الی‪ »...‬بسیاری از مشکالت ما را‬ ‫حل کرد‪ .‬او روحیه کودکان��ه معصومانه ای در خود دارد‬ ‫که امروز بس��یار کمیاب اس��ت‪ .‬زاهدی ازجمله کسانی‬ ‫است که صدابرداری در صحنه را مرسوم کردند‪.‬‬ ‫در ادامه حس��ن زاهدی نیز روی صحنه حاضر ش��د و‬ ‫گفت‪ :‬امش��ب برای من افتخار بزرگی اس��ت که در کنار‬ ‫اس��تادان سینما هستم‪ .‬امشب در کنار ‪ 3‬ارتشبد به یک‬ ‫کهنه س��رباز س��ینما اهمیت دادند‪ .‬از همه کسانی که تا‬ ‫امروز با انها کار کرده ام تشکر می کنم‪.‬‬ ‫در ادامه ایین برای نکوداش��ت سیروس الوند‪ ،‬مسعود‬ ‫کیمیایی‪ ،‬هوش��نگ گلمکانی‪ ،‬فرشته طائرپور‪ ،‬فریدون‬ ‫جیرانی و محسن امیریوسفی روی صحنه امدند‪.‬‬ ‫کیمیای��ی در این بخ��ش در اظهارنظری کوتاه گفت‪:‬‬ ‫س��یروس از دوره فیلم های سیاه و سفید من مثل «داش‬ ‫اکل» و «قیص��ر» با من ب��ود‪ .‬بی مهری های زیادی به او‬ ‫شده و جوایز کمی گرفته است‪ .‬خوشحالم که این جایزه‬ ‫را امشب به او می دهم‪.‬‬ ‫کام��ران ملکی در پایان این ایین گفت‪ :‬دکتر حاتمی‪،‬‬ ‫رئیس دانش��گاه فرهنگ و هنر اع�لام کرد ‪ ۴‬کالس این‬ ‫دانش��گاه به ن��ام ‪ ۴‬هنرمند امش��ب نام گ��ذاری خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫«سوت» موضوع یک جشنواره‬ ‫رقابتی شد‬ ‫محمد اقازاده‪ ،‬روزنامه نگار‪:‬‬ ‫یکی از نش��انه های بحران درهم تنی��ده و غامض در جوامع‬ ‫بش��ری مبتال ش��دن ادم ها و نیروهای اجتماعی به ش��یدایی‬ ‫ندانس��تن اس��ت‪ .‬لذت بردن از بی خبری انچن��ان با جان گره‬ ‫می خ��ورد که ذهن ف��ردی و جمع��ی نه تنه��ا در‪ ،‬بلکه تمام‬ ‫پنجره های��ش را ب��ه روی امری واقع که یک زخم کامل اس��ت‬ ‫می بندد‪ .‬فرد می پندارد اگر از رخدادها باخبر نش��ود فاجعه ها‬ ‫غیب می ش��وند‪ .‬یک نوع خودفریبی تمهید ش��ده برای حفاظت از خودی که می پندارد‬ ‫چون کاغذپاره اس��یر توفان حوادث اس��ت و کاری از او برای حل مش��کالتش برنمی اید؛‬ ‫پس می کوش��د توفان را حس نکند و س��رگردانی را که همراه گردباد تجربه می کند برای‬ ‫خود قابل تحمل سازد‪.‬‬ ‫در میان ما گفته می ش��ود بی خبری خوش خبری است‪ .‬به قول لکان اگر کسی نخواهد‬ ‫بداند هیچ نیرویی در این جهان قادر نیست او را به دانستن مجبور کند‪ ،‬اما بحران ها اگر از‬ ‫اگاهی حذف می شوند در ناخوداگاه مدام فربه و فربه تر می شوند و ناگهان سد محافظ شان‬ ‫در این فربگی می ش��کند و در قالب خش��م های افسارگس��یخته و بی ترحم ظهور و بروز‬ ‫می یابند‪ ،‬به همین دلیل عطش بی خبر ماندن خود یک خبر هول اور است؛ نشانه ای از یک‬ ‫بیماری حاد جمعی که خود را در زرورق خوشباش��ی منزجرکننده به نمایش می گذارد؛‬ ‫یک نوع بی تفاوتی تاریک و جهنمی‪ .‬مگر اشپربر نگفته بی تفاوتی باالترین خشونت است‪.‬‬ ‫جامعه ما نس��بت به اخبار اختالس و هر خبر ویرانگر‪ ،‬گیج کننده و تلخ حساس��یتش را از‬ ‫دس��ت داده و درخودماندگی را تجربه می کند‪ ،‬اما بی تفاوتی ذاتی جهش کننده دارد و در‬ ‫یک لحظه و به طور انفجاری از تخریب درون میل به ویرانی بیرون می کند و در این لحظه‬ ‫گسیختگی کامل اجتماعی و از دست رفتن ما جمعی خواهد شد‪ ،‬چراکه افراد به این باور‬ ‫می رس��ند که با همه از خودگذشتگی و تحمل قهرمانانه بار مشکالت و بحران ها از طاقت‬ ‫استخوان های ش��ان بیشتر و وضعیت استخوان شکن است‪ .‬فروید جمله ای راهگشا در این‬ ‫زمینه دارد‪ .‬او می گوید‪« :‬موقعی که افراد یک اجتماع احس��اس کنند از خودگذش��تگی‬ ‫قهرمانانه شان هیچ دستاوردی نداشته‪ ،‬انگاه است که ارکان یک تمدن به لرزه درمی اید و‬ ‫سرنوشت ان به مویی وابسته می شود و اینجاست که باید منتظر بازگشت غرایز واپس زده‬ ‫و بازگشت ژوئی سانس ‪-‬لذت ازرده‪ -‬بود»‪ .‬دوره نهفتگی از طریق بی خبری توهم زاست و‬ ‫این توهم را ایجاد می کند که مردم به همه چیز عادت کرده اند؛ پس می توان فشارها را چه‬ ‫در اقتصاد و چه در نوع زندگی افزایش داد و شکنندگی عمومی که در تور شیدایی ندانستن‬ ‫گرفتار شده را ندید و با گرفتار شدن مسئوالن به این عارضه بشود انچه نباید بشود‪ .‬دوران‬ ‫نهفتگی اگر خواب ها را اش��فته کند و عقل را بیدار س��ازد می تواند مفری در جهان بی مفر‬ ‫باشد و تدبیر را جایگزین بی تدبیری کند تا اتش نارضایتی ها انقدر زیر خاکستر ندانستن‬ ‫بماند بحران ها را حل و نارضایتی را تبدیل به رضایت کند و این مش��کل تنها با مش��ارکت‬ ‫ازاد‪ ،‬فعال و رضایتمندانه جمعی قابل حل اس��ت والغیر‪ .‬باز در این باره خواهم نوش��ت تا‬ ‫شاید بتوان به موقع شیدایی بی خبری را درمان کرد‪ .‬یادمان باشد غرولند بی پایان باخبری‬ ‫نیست بلکه عالمت شیدایی ندانستن است‪ .‬این بحث ادامه می یابد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫بی خبری‪ ،‬خوش خبری نیست‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!