روزنامه صمت شماره 1356 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1356

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫رزمندگان جنگ اقتصادی با دشمنان هستند‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1356‬پیاپی ‪2674‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت‪،‬‬ ‫با اش��اره به لزوم قدرشناس��ی مس��ئوالن از فرصت خدمت به مردم و ضرورت همکاری و هم افزایی قوای‬ ‫س��ه گانه‪« ،‬اقتصاد» و «فرهنگ» را دو مس��ئله مهم کش��ور خواندند و با تاکید بر توجه کامل مس��ئوالن‬ ‫به «تولید داخلی» به عنوان «کلید اصلی حل مش��کالت موجود» نکات مهمی را درباره رهایی کش��ور از‬ ‫وابستگی به درامد نفت‪ ،‬توجه ویژه به بخش های پیشران اقتصادی مانند مسکن‪ ،‬کشاورزی و شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬ض��رورت تغییر نگاه به تولیدکننده به عن��وان رزمنده جنگ اقتصادی و لزوم جهت گیری و‬ ‫هدف گذاری پیشرفت اقتصادی به سمت تامین عدالت و ریشه کن کردن فقر بیان کردند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ساماندهی کارت های بانکی در دستور کار قرار گیرد‬ ‫چهره‬ ‫صدور بخشنامه های تکراری را‬ ‫کاهش دهید‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در‬ ‫بخشنامه ای به معاونان وزارتخانه‪ ،‬رئیسان‬ ‫س��ازمان های صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان ها‪ ،‬مدیران عامل و رئیسان سازمان ها‪،‬‬ ‫شرکت ها‪ ،‬صندوق ها و موسسه های وابسته‬ ‫ای��ن وزارتخانه بر لحاظ ک��ردن نظر اتاق و‬ ‫شورای گفت وگو و تش��کل های مرتبط در‬ ‫تدوین قوانین و رویه های اجرایی تاکید کرد‪ .‬به گزارش ش��اتا رضا‬ ‫رحمان��ی در این بخش��نامه کاهش صدور بخش��نامه های مکرر و‬ ‫حرکت به س��مت ایجاد ثبات در فضای صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫را سیاس��ت کاری خود معرفی کرده اس��ت‪ .‬او تصریح کرد هنگام‬ ‫بررس��ی موضوعات مربوط به محیط کس��ب وکار‪ ،‬تدوین و اصالح‬ ‫مق��ررات‪ ،‬ایین نامه ها‪ ،‬بخش��نامه ها و رویه ه��ای اجرایی‪ ،‬ضمن‬ ‫دریافت نظرات اتاق و ش��ورای گفت وگو و تش��کل های مرتبط‪ ،‬در‬ ‫ابتدا هماهنگی الزم با معاونت طرح و برنامه به عنوان مسئول بهبود‬ ‫مس��تمر محیط کس��ب وکار وزارتخانه به عمل اید تا پس از تایید‪،‬‬ ‫اقدام های بعدی انجام شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۴۰‬میلیون کارت بانکی راکد در دست مردم‬ ‫گزارش های بانک مرکزی و ش��رکت ش��اپرک نشان می دهد س��هم هر ایرانی از بیش‬ ‫از ‪ ۳۴۰‬میلیون کارت صادر ش��ده در ش��بکه بانکی به طور متوس��ط ‪ ۶‬کارت بانکی است‬ ‫ک��ه البته حدود ‪ ۷۰‬درصد این کارت ها غیرفعال هس��تند‪ .‬اخری��ن امار بانک مرکزی از‬ ‫تعداد کارت های بانکی صادرش��ده در شبکه بانکی کش��ور‪ ،‬نشان می دهد تی ر ‪ ،۹۸‬شمار‬ ‫کارت های بانکی به بیش از ‪ ۳۴۱‬میلیون و ‪ ۳‬هزار کارت رس��یده که فقط ‪ ۱۰۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۵۳‬هزار کارت دارای تراکنش بوده و بیشتر کارت های صادرشده (معادل ‪ ۲۳۹‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬هزار کارت) فاقد تراکنش هستند و بدون استفاده مانده اند‪ .‬بر اساس تازه ترین امار‬ ‫بان��ک مرکزی‪ ،‬از ‪ ۳۴۱‬میلی��ون کارت بانکی حدود ‪ ۹۲‬میلیون و ‪ ۷۶۰‬هزار کارت متعلق‬ ‫به تهران و ‪ ۲۴۸‬میلیون و ‪ ۲۴۳‬هزار کارت متعلق به اس��تان ها اس��ت‪ .‬بر اساس این امار‪،‬‬ ‫در حالی بیش از ‪ ۷۰‬درصد کارت های بانکی صادر ش��ده در طول ماه هیچ گونه تراکنشی‬ ‫ل اغلب این کارت ها بی اس��تفاده اس��ت یا اینکه فقط برای یک کار‬ ‫ندارد که به طور معمو ‬ ‫خاص مورداستفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار خانوار در انتظار خانه های ‪ ۳۰۰‬میلیونی‬ ‫‪13‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقتصاد دیجیتال‬ ‫و معمای ایران‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪2‬‬ ‫برنامه جدید دولت برای استفاده از ظرفیت بندر چابهار‬ ‫بازیافت طالیی فلز نقره ای‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫«نگین شرق» ایران‬ ‫اماده درخشش بیشتر‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1356‬‬ ‫پیاپی ‪2674‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫دبیر و عضو هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهان در س��ال گذش��ته میالدی به‬ ‫عدد بی س��ابقه ‪ ۸۸‬هزار میلیارد دالر رس��ید‪ .‬این ع��دد دربرگیرنده‬ ‫تولید ناخالص داخلی کش��ورهای متمول و توس��عه یافته و همچنین‬ ‫کش��ورهای در حال توس��عه و گذار است که در نهایت کلیت اقتصاد‬ ‫روی کره زمین را نمایان می سازد‪.‬‬ ‫اقتص��اد در این س��ال ها به تبع رش��د اینترن��ت و فضای دیجیتال‬ ‫در دوره گذاری به س��ر می برد که بی ش��باهت به گذار انس��ان از عصر‬ ‫کشاورزی به صنعت یا عصر انقالب صنعتی به عصر اینترنت نیست؛‬ ‫به همان اندازه بزرگ و البته غیرقابل پیش بینی‪ .‬با این تعبیر می توان‬ ‫گفت گذار از اقتصاد سنتی سال هاست در جهان شروع شده و به سبب‬ ‫همه گیر شدن اینترنت و اشتراک گذاری مباحث اولیه و پایه‪ ،‬بسیاری‬ ‫از کش��ور ها در حال حرکت به این س��مت هس��تند‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫در چی��ن ک��ه پرجمعیت ترین کش��ور جهان اس��ت پرداخت های با‬ ‫تلفن همراه همه گیر و در بس��یاری از مجتمع های تجاری پرداخت با‬ ‫تلفن همراه به امری رایج و روزمره تبدیل شده است‪ .‬اینترنت بانک ها‬ ‫در ایران خودمان هم کارایی باالیی در کنار تراکنش های انالین دارند‬ ‫و رقم تراکنش انها به بیش از ‪ ۲۵۰۰‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫اما هدف از این مقاله جلب توجه به سویی دیگر است‪.‬‬ ‫اول‪ :‬هوش مصنوعی و اقتصاد‬ ‫بس��یار درباره هوش مصنوعی می ش��نویم و بس��یار از ان صحبت‬ ‫می کنی��م‪ .‬مثالی می زنم تا با ابعاد و کارهایی که می ش��ود با ان کرد‬ ‫اشنا شوید‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی یک اتف��اق مهم در جه��ان به وقوع‬ ‫پیوس��ت‪ .‬برنامه «الفا زیرو» (‪ )Alpha Zero‬شرکت گوگل‪ ،‬برنامه‬ ‫«اس��تاک فیش ‪ )8 StockFish( »8‬را شکست داد؛ استاک فیشی‬ ‫که قهرمان بالمنازع جهان تا س��ال ‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی بود‪ .‬برنامه ای‬ ‫با بیش از ‪ ۱۰۰‬سال تجربه انسان در بازی شطرنج و توانایی محاسبه‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬میلیون حرکت شطرنج در ثانیه!‬ ‫در مقابل اس��تاک فیش‪ ،‬نرم افزاری با بهره مندی از هوش مصنوعی‬ ‫قرار داش��ت که اصال ش��طرنج بلد نبود‪ .‬این نرم افزار از اخرین اصول‬ ‫فراگیری ماشینی برای یادگیری بازی شطرنج استفاده کرد و در ‪۲۸‬‬ ‫دور بازی برنده شد و در ‪ ۷۰‬دور نتیجه را مساوی کرد و با این نتایج‬ ‫موفقیت امیز ارزوی برد را برای رقیب نرم افزاری خود تبدیل به یاس‬ ‫کرد‪ .‬حال نکته قابل تامل این است که در دنیای مالی‪ ،‬سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫تصمیم های کالن اقتصادی‪ ،‬بودجه بندی‪ ،‬بهینه سازی مصرف و توزیع‬ ‫بهین��ه منابع هوش مصنوعی چه کار می تواند بکند؟ می تواند جهان‬ ‫را شخم بزند و جهانی ایجاد کند که ما حتی تصور ان را هم نداریم‪.‬‬ ‫تصور کنید این هوش��مندی چگونه موجب تعریف کارهای جدید‬ ‫و حذف شغل های کنونی می شود؟ ایا ما در ایران بزرگ این پارادایم‬ ‫را درک کرده ایم؟‬ ‫دوم‪ :‬فناوری بالک چین‬ ‫کمتر روزی است که مطلب جدیدی درباره «بالک چین» منتشر‬ ‫نش��ود که ارزش خواندن داش��ته باشد؛ فناوری که در صنعت بیمه تا‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬بانکداری تا رمز ارزها و حتی دنیای کش��اورزی در حال‬ ‫خلق انقالب اس��ت؛ قراردادهایی که مو الی درزش��ان نرود و عاری از‬ ‫تقلب باشد‪ .‬بیمه های اتکایی که با بالک چین شکل گرفته اند و هر دو‬ ‫طرف اس��وده از هرگونه تقلب به فعالیت ادامه می دهند‪ .‬واحد پولی‬ ‫که نگرانی از بابت پشتوانه ان وجود ندارد و‪...‬‬ ‫سوم‪ :‬مرزی وجود ندارد‬ ‫درس��ت اس��ت که این روزها جنگ تجاری بی��ن چین و امریکا‬ ‫راه افتاده و اثرات ان‪ ،‬نفس های اقتصاد اروپا و جهان را به ش��ماره‬ ‫انداخت��ه‪ ،‬ام��ا جهان اینده جهان بی مرزی اس��ت‪ .‬اقتصاد بی مرز و‬ ‫ش��رکت های چندملیت��ی که جهان را با تولی��دات خود در اختیار‬ ‫می گیرن��د‪ .‬اقتص��اد کالن در جه��ان در حال تغییر اس��ت و ادام‬ ‫اس��میت نیست که ببیند از دل کاپیتالیسم و سرمایه داری چگونه‬ ‫ابرش��رکت هایی مانند امازون سر بر اورده اند که ارزش بازارشان تا‬ ‫چند س��ال اینده به ‪ ۵‬هزار میلیارد دالر خواهد رس��ید (برابر تولید‬ ‫ناخالص المان تا ‪ ۶‬سال اینده)!‬ ‫بازتوزیع ثروت در اقتصاد دیجیتال اینده‪ ،‬کار و اشتغال‪ ،‬اموزش و‪...‬‬ ‫مواردی هستند که در ایران به ان کمتر توجه می شود‪.‬‬ ‫در ح��ال دور زدن تحریم ه��ای ناجوانمردانه هس��تیم اما غافل از‬ ‫اینده! اینده ای که یا ان را شکل خواهیم داد یا به زور و از سر اجبار‬ ‫تغییرمان خواهد داد‪.‬‬ ‫تغیی��ر هم��واره اضطراب اور اس��ت و دنی��ای بی ق��رار اوایل قرن‬ ‫بیست ویکم استرسی همه گیر جهانی تولید کرده است‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیات‬ ‫دولت‪ ،‬با اش��اره به لزوم قدرشناس��ی مسئوالن از‬ ‫فرص��ت خدم��ت به مردم و ض��رورت همکاری و‬ ‫هم افزایی قوای س��ه گانه‪« ،‬اقتصاد» و «فرهنگ»‬ ‫را دو مس��ئله مهم کش��ور خواندند و با تاکید بر‬ ‫توجه کامل مسئوالن به «تولید داخلی» به عنوان‬ ‫«کلید اصلی حل مشکالت موجود» نکات مهمی‬ ‫را درباره رهایی کشور از وابستگی به درامد نفت‪،‬‬ ‫توجه ویژه به بخش های پیش��ران اقتصادی مانند‬ ‫مسکن‪ ،‬کش��اورزی و ش��رکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫ض��رورت تغیی��ر نگاه ب��ه تولیدکنن��ده به عنوان‬ ‫رزمن��ده جن��گ اقتصادی و ل��زوم جهت گیری و‬ ‫هدف گذاری پیش��رفت اقتصادی به سمت تامین‬ ‫عدالت و ریشه کن کردن فقر بیان کردند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم‬ ‫رهب��ری‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی در ابتدای‬ ‫این دیدار با تبریک عید سعید غدیرخم و سالروز‬ ‫والدت حضرت امام موس��ی بن جعفر علیه السالم‬ ‫و همچنی��ن هفت��ه دول��ت و گرامیداش��ت یاد و‬ ‫خاط��ره ش��هیدان رجایی و باهن��ر گفتند‪ :‬هفته‬ ‫دولت ش��اخص و نش��انه ای اس��ت که با یاداوری‬ ‫خدمات و تالش های یک س��ال گذش��ته‪ ،‬از یک‬ ‫طرف می تواند مایه دلگرمی باشد و از طرف دیگر‪،‬‬ ‫چنانچ��ه این تالش ها با دو ش��رط مهم «حرکت‬ ‫جهادی» و «نیت الهی» همراه ش��ود‪ ،‬زمینه ساز‬ ‫برکات زیادی در جامعه خواهد شد‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامنه ای یکی دیگر از برکات‬ ‫هفت��ه دولت را «ارزیابی اعضای دولت از عملکرد‬ ‫یک ساله خود و نقاط قوت و ضعف ان» برشمردند‬ ‫و افزودند‪ :‬دو سال باقیمانده از دوران دولت‪ ،‬مدت‬ ‫زمان کمی نیست و باید به دور از گرفتار شدن در‬ ‫برخی افات‪ ،‬مسائل مهم کشور را «اولویت بندی»‬ ‫و اولویت ها را یک به یک پیگیری کرد‪.‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انقالب دو اولویت اصلی کش��ور‬ ‫را «اقتص��اد» و «فرهن��گ» برش��مردند و در‬ ‫سخنان ش��ان درباره موضوع اقتصاد با اش��اره به‬ ‫تاثیرگذاری مش��کالت موجود بر طبقات ضعیف‬ ‫و متوس��ط‪ ،‬تولید داخل��ی را کلید اصلی حل این‬ ‫مشکالت خواندند و افزودند‪ :‬البته به دست اوردن‬ ‫و چرخاندن این کلید در قفل مشکالت اقتصادی‬ ‫اسان نیست اما باید این کار را انجام داد‪.‬‬ ‫ایش��ان در بخ��ش دیگری از س��خنان خود در‬ ‫تبیی��ن اولویت ها در زمینه اقتصاد‪ ،‬بر ‪ ۳‬مس��ئله‬ ‫تمرک��ز کردن��د‪« :‬قطع وابس��تگی ب��ه صادرات‬ ‫نف��ت خام»‪« ،‬توج��ه به پیش��ران های اقتصادی‬ ‫ک��ه می توانند موتور محرک��ه دیگر بخش ها قرار‬ ‫گیرن��د» و «ض��رورت تغیی��ر نگاه مس��ئوالن و‬ ‫دستگاه ها به تولیدکنندگان»‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای درامد اسان صادرات‬ ‫نفت خام را بالیی بزرگ دانستند و یاداور شدند‪:‬‬ ‫ای��ن مش��کل دیرین��ه واقع��ا به ضرر پیش��رفت‬ ‫کش��ور تمام شده است‪ .‬ایش��ان تبدیل نفت خام‬ ‫ب��ه فراورده ه��ای مختلف را راه اصل��ی رهایی از‬ ‫وابس��تگی ب��ه ص��ادرات نفت خام برش��مردند و‬ ‫افزودن��د‪ :‬همچنان که بارها گفته ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫می توانیم با استفاده از اندیشمندان و صنعتگران‪،‬‬ ‫ع�لاوه بر فراورده های فعلی نظی��ر گاز و بنزین‪،‬‬ ‫در این��ده به ترکیبات و تولیدات دیگری دس��ت‬ ‫یابیم ک��ه ارزش صادراتی انها چندین برابر نفت‬ ‫کسی با تضعیف دولت تقویت نمی شود‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه نقد دلسوزانه‬ ‫با تخریب کینه توزانه تفاوت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬کسی با‬ ‫تضعیف دولت تقویت نمی شود و تضعیف دولت‬ ‫تنها موجب خوش��حالی و اسان شدن راه برای‬ ‫دشمنان خواهد ش��د‪ .‬امروز روز حمایت بیشتر‬ ‫مردم از دولت و خدمت بیش��تر دولت به مردم‬ ‫اس��ت و به طور قطع ب��ا وحدت دولت و ملت‪ ،‬از‬ ‫پی��چ تاریخی کنونی عبور و دش��من را مایوس‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬حسن‬ ‫روحانی در ایین تجدید میثاق با ارمان های امام‬ ‫خمین��ی (ره) با بیان اینکه س��ه مرحله نهضت‬ ‫اس�لامی‪ ،‬انقالب اس�لامی و جمهوری اسالمی‬ ‫در ط��ول یک خط و مکم��ل یکدیگرند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گفتم��ان انقالب که امام ب��رای ما به وجود اورد‬ ‫گفتمانی توام با س��عه صدر و بس فراخ بود‪ .‬همه‬ ‫اعتقادها‪ ،‬اندیشه ها‪ ،‬س��لیقه ها را در خود جای‬ ‫می داد‪ .‬فضا برای هیچ کس تنگ نبود و ما باید‬ ‫این گفتمان را با همین وسعت ادامه دهیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا ی��اداوری اینکه در گفتم��ان انقالب‬ ‫اس�لامی ایران به طور عمده مدیریت یک نظم و‬ ‫نظام اسالمی مطرح است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انهایی که‬ ‫فکر می کنند گفتم��ان انقالب برابر‬ ‫گفتمان جمهوری اسالمی است راه‬ ‫اشتباه و خطایی را انتخاب کرده اند‪.‬‬ ‫این دو در طول یکدیگرند‪ .‬در عرض‬ ‫یکدیگر نیس��تند‪ .‬البته در بسیاری‬ ‫از م��وارد جمه��وری اس�لامی را با‬ ‫معیارهای انق�لاب تطبیق می دهیم‬ ‫و اگ��ر اصالحی الزم باش��د ان اص�لاح را انجام‬ ‫می دهیم‪ .‬روحانی ب��ا بیان اینکه در دولت همه‬ ‫توان برای اجرای ارمان های انقالب به کار گرفته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬براساس بیان و تصریح و تاکید‬ ‫ام��ام راحل‪ ،‬دولتی موفق اس��ت که خادم مردم‬ ‫باش��د و به مردم خدمت کند و دولتی می تواند‬ ‫راه را ادامه دهد ک��ه از حمایت مردم برخوردار‬ ‫باشد‪ .‬امام راحل بارها تاکید می کردند این دو در‬ ‫کنار یکدیگر قرار دارند و یکی بدون دیگری راه‬ ‫به مقصد نمی برد‪.‬‬ ‫روحان��ی ادامه داد‪ :‬ما نس��ل اولی ها و نس��ل‬ ‫دومی ها کم ک��م باید خانه را تمیز کنیم و جارو‬ ‫بزنی��م و ان را به صاحبخانه که نس��ل س��وم و‬ ‫چهارم اس��ت‪ ،‬بس��پاریم؛ بنابراین در این مقطع‬ ‫اس��تفاده از نس��ل جوان و تحصیلکرده در اداره‬ ‫و مدیریت کشور یک ضرورت است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ‪ ۳۰‬س��ال از‬ ‫رحلت امام عزیز گذشته اظهار کرد‪:‬‬ ‫نظامی که ایشان به ما معرفی کردند‬ ‫و معم��ار ان بودند‪ ،‬نه تنه��ا در برابر‬ ‫باد و ب��اران مصون ماند که حتی در‬ ‫برابر توفان و سیل هم مقاوم ایستاد‪.‬‬ ‫امروز می بینیم که نظام جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫ایران��ی را باعزت در این منطق��ه و با قدرت در‬ ‫منطقه حس��اس خاورمیانه به نمایش گذاش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫روحانی بیان کرد‪ :‬تا زمانی که مردم با انقالب ‬ ‫هس��تند و انقالب با مردم؛ انقالب و نظام خادم‬ ‫مردم است و مردم حامی نظام‪ ،‬این نظام به راه‬ ‫خود ادامه می دهد‪ .‬رئیس دولت تدبیر و امید با‬ ‫تاکید بر اینکه امروز در ش��رایط بسیار سخت و‬ ‫پیچیده ای قرار گرفته ایم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در یک سال‬ ‫گذش��ته مردم در رنج و زحم��ت بود ه و زندگی‬ ‫را با س��ختی گذرانده اند‪ ،‬ام��ا همچنان مقاوم و‬ ‫استوار در برابر توطئه های بیگانگان ایستاده اند‪.‬‬ ‫روحان��ی گفت‪ :‬ام��روز روز حمای��ت مردم از‬ ‫دول��ت و خدمت بیش��تر دولت به مردم اس��ت‪.‬‬ ‫انتق��اد از دولت بالمانع اس��ت و حتی در دولت‬ ‫یازده��م و دوازدهم انتق��اد از دولت بی هزینه و‬ ‫حتی توام با جایزه و تش��ویق بوده است‪ .‬در این‬ ‫اش��کالی نیس��ت و ما از ان استقبال می کنیم و‬ ‫این موضوع یک��ی از اثار بزرگ دولت یازدهم و‬ ‫دوازدهم است که بسیار سخت است بعد از این‬ ‫بتوانند ان را تغییر دهند‪ .‬انتقاد بی هزینه از اثار‬ ‫این دولت اس��ت که برای همیشه باقی می ماند‪.‬‬ ‫اما انتقاد کافی نیس��ت؛ نیاز به دلسوزی داریم‪.‬‬ ‫نقد دلس��وزانه غیر از تخریب کینه توزانه است‪.‬‬ ‫از نقد اس��تقبال می کنیم اما در عین حال برای‬ ‫اصالح جامعه و دولت همه باید دس��ت به دست‬ ‫هم دهیم و در این ش��رایط س��خت همدیگر را‬ ‫یاری کنیم تا به مقصد نهایی دست یابیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه امام (ره) هم��واره تاکید‬ ‫می کردند بار سنگین مسئولیت بر دوش دولت‬ ‫اس��ت و همه باید از دولت حمای��ت کنند و بر‬ ‫این مس��ئله اصرار می ورزیدند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬رهبر‬ ‫معظم انقالب هم در دیدار اخیری که دولت در‬ ‫محضرش��ان بود تاکید کردن��د دولت در میدان‬ ‫اس��ت و بار اصلی بر دوش دولت اس��ت و همه‬ ‫باید دولت را حمایت و یاری کنند‪.‬‬ ‫کشور نیازمند کاهش وابستگی اقتصادی به خارج است‬ ‫رئی��س مجل��س ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫کاه��ش وابس��تگی به خارج موج��ب افزایش‬ ‫اس��تقالل و کاهش تنش های اقتصادی ناشی‬ ‫از تحریم می ش��ود و باید در ش��رایط کنونی‬ ‫کاهش وابس��تگی به خ��ارج در دس��تور کار‬ ‫تولیدکنندگان و نظام باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی الریجانی اس��تقالل در‬ ‫تمام ابعاد را ارمان انقالب اس�لامی دانست و‬ ‫گفت‪ :‬اس��تقالل تنها به امور سیاسی محدود‬ ‫نیست بلکه باید تالش کرد تا استقالل کشور‬ ‫در تمامی زمینه ها محقق ش��ود و‬ ‫وابس��تگی ب��ه خارج ب��ه کمترین‬ ‫میزان برسد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر شناس��ایی و رفع‬ ‫رخنه ه��ای اقتصادی کش��ور ادامه‬ ‫داد‪ :‬تضمی��ن اس��تقالل اقتصادی‬ ‫کشور در گرو درون زا شدن اقتصاد‬ ‫اس��ت و نخبگان و مسئوالن کشور در کاهش‬ ‫این وابستگی به خارج وظیفه سنگینی دارند‪.‬‬ ‫الریجان��ی ب��ا بی��ان اینک��ه در کش��وری‬ ‫عکس روز‬ ‫ک��ه دموکراس��ی حاک��م اس��ت‪،‬‬ ‫اختالف نظ��ر هم وجود دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬انقالبی ب��ودن در ش��رایط‬ ‫کنونی به معنای تالش برای ایجاد‬ ‫وف��اق داخل��ی و هم افزای��ی برای‬ ‫مقابله با هجمه های اقتصادی است‪.‬‬ ‫نماینده مردم قم در مجلس شورای‬ ‫اسالمی بیان کرد‪ :‬کمک به تولید‪ ،‬ایجاد وفاق‬ ‫و بسترس��ازی برای تولید از مصادیق انقالبی‬ ‫ب��ودن در ش��رایط کنونی اس��ت و حرکت در‬ ‫راس��تای تفرقه افکنی و گسست‪ ،‬انقالبی گری‬ ‫نیست‪ .‬الریجانی با تاکید بر اینکه قانون برای‬ ‫روان شدن مسیر تولید در کشور است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید مس��ئوالن استانی و کشوری از قوانین در‬ ‫راس��تای حمایت از تولید استفاده کنند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه برای مدیر اجرایی‪ ،‬ش��جاعت در‬ ‫تصمیم گیری مهم اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬باید نظارت‬ ‫وجود داشته باشد تا خالف قانونی انجام نشود‬ ‫اما نباید این نظارت ها به گونه ای باش��د که در‬ ‫مدیران واهمه ایجاد کند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫توپ در زمین ماکرون و اروپا‬ ‫امنیت تنگه هرمز بدون ایران‬ ‫تامین نمی شود‬ ‫خبر‬ ‫وزی��ر امور خارجه ایران در جمع ایرانیان مقیم نروژ تاکید کرد‬ ‫من تا زنده هستم اجازه نمی دهم یک قطره از دریای خزر را از ما‬ ‫بگیرند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬محمدجواد ظریف‪،‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه در موسس��ه امور بین الملل ن��روژ درباره خطر‬ ‫جنگ و این��ده خلیج فارس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کس��ی نمی تواند امنیت‬ ‫تنگه هرم��ز را بدون ایران تامین و امریکا باید بداند که نمی تواند‬ ‫در منطقه خلیج فارس ناامنی ایجاد کند‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه با بیان اینک��ه ام��روز ازادی دریانوردی ما‬ ‫را تهدی��د می کنند‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬انها ادعا می کنند کش��تی ما را‬ ‫براس��اس نظر اتحادیه اروپا گرفتند ام��ا می دانیم قوانین اتحادیه‬ ‫اروپ��ا فرامرزی نیس��ت‪ .‬همه باید ب��ه قوانی��ن بین المللی متعهد‬ ‫باش��ند‪ .‬اگر کش��ورها به قوانین بین الملل احترام نگذارند هرج و‬ ‫مرج می ش��ود‪ .‬ظریف تصریح کرد‪ :‬نیمی از تنگه هرمز در کنترل‬ ‫ماس��ت‪ .‬اگر کس��ی امنیت خلیج فارس را می خواهد‪ ،‬امنیت باید‬ ‫برای همه کشورها باشد‪ .‬ما اماده تعامل با کشورهایی هستیم که‬ ‫در این زمینه عالقه مند هستند‪.‬‬ ‫خام باشد‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی‪ ،‬توجه ویژه‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬وزارت نفت و دیگر دستگاه ها به‬ ‫س��اخت پاالیشگاه را ضروری دانستند و افزودند‪:‬‬ ‫مش��کل هزینه تولید پاالیش��گاه را نیز می توان با‬ ‫نقدینگی موجود در کش��ور و مدیریت قوی حل‬ ‫ک��رد‪ .‬حضرت ایت اهلل خامن��ه ای در زمینه رونق‬ ‫تولید‪ ،‬برخی بخش های اقتصادی را دارای قدرت‬ ‫تحریک و فعال کردن بخش های دیگر خواندند و‬ ‫گفتند‪ :‬باید به بخش های پیش��ران نظیر مسکن‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬خ��ودرو‪ ،‬لوازم خانگ��ی و همچنین‬ ‫اقتص��اد دانش بنی��ان توج��ه ویژه ک��رد چراکه‬ ‫فعال ش��دن هر کدام از اینها می تواند بخش های‬ ‫مختل��ف دیگ��ر را ب��ه حرک��ت وادارد و حرکت‬ ‫عمومی اقتصادی کش��ور را به کلی متحول کند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی تغییر نگاه مجموعه‬ ‫دولت‪ ،‬مسئوالن و دستگاه ها به تولیدکنندگان را‬ ‫ض��روری خواندند و با مقایس��ه تولیدکنندگان با‬ ‫رزمندگان س��ال های دفاع مقدس تاکید کردند‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان رزمن��دگان جن��گ اقتصادی با‬ ‫دش��منان هس��تند و باید با این چشم به انها نگاه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایش��ان با انتقاد دوباره از مش��کالت موجود بر‬ ‫س��ر راه ایج��اد واحدهای تولی��دی تاکید کردند‬ ‫بای��د مق��ررات زائ��د و موانع تولی��د را رفع کرد‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب در همی��ن زمینه‪ ،‬نگاه ویژه‬ ‫دولت به بنگاه های متوس��ط و کوچک را خواستار‬ ‫ش��دند و افزودن��د‪ :‬این نگاه وی��ژه‪ ،‬رکن اصلی در‬ ‫اقتصاد مقاومتی اس��ت که همه مس��ئوالن ان را‬ ‫پسندیده اند و قول اجرا داده اند که البته کارهایی‬ ‫هم شده است‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در بخش‬ ‫دیگری از سخنان ش��ان رونق تولید را نیازمند ‪۴‬‬ ‫نهاده دانس��تند‪« :‬نیروی انس��انی»‪« ،‬سرمایه»‪،‬‬ ‫«فناوری» و «مدیریت اقتصادی»‪ .‬ایشان نیروی‬ ‫انسانی ایرانی را انصافا بی نظیر برشمردند و گفتند‪:‬‬ ‫این واقعیت امروز مورد اذعان اندیشمندان برخی‬ ‫کشورهای دیگر نیز قرار دارد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی نقدینگی حداقل‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬ه��زار میلی��اردی و نیز فناوری قابل قبول‬ ‫در بسیاری از زمینه ها را دو نهاده قابل قبول دیگر‬ ‫خواندند و افزودند‪ :‬اما در بخش مدیریت اقتصادی‬ ‫باوجود تالش های قابل تقدیر‪ ،‬باید با حساس��یت‬ ‫بیش��تر برنامه ری��زی و عم��ل کرد تا مش��کالت‬ ‫موج��ود در رون��د رونق تولید کاهش محس��وس‬ ‫یابد‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در ادامه س��خنان‬ ‫خ��ود با اش��اره ب��ه «فرهنگ» به عن��وان اولویت‬ ‫دیگر کش��ور‪ ،‬گفتند‪ :‬در موضوع فرهنگ با حمله‬ ‫همه جانبه و جبهه وسیع بیگانگان مواجه هستیم‬ ‫و همه مس��ئوالنی که با مس��ائل فرهنگ مرتبط‬ ‫هس��تند‪ ،‬باید به این موضوع توجه جدی داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬ایشان با اش��اره به اقدامات سازمان یافته‬ ‫ضد فرهنگی و ضدارزشی خاطرنشان کردند‪ :‬باید‬ ‫مانع نفوذ این اقدامات س��ازمان یافته در تولیدات‬ ‫فرهنگی همچون هنر‪ ،‬سینما‪ ،‬کتاب و تئاتر شد‪.‬‬ ‫جشنواره ایینی مغ و مشتا در میناب‬ ‫عکس‪:‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مهر‬ ‫وزیر امور خارجه ایران جمعه پس از مذاکرات فشرده اش در پاریس با اشاره به مواضع صریح‬ ‫تهران در زمینه «برنامه جامع اقدام مشترک» گفت‪ :‬اگر اتحادیه اروپا همراه با امریکا یا بدون‬ ‫امریکا تصمیم بگیرند که تعهدات خود در برجام را اجرا کنند ما می توانیم در مدت چند ساعت‬ ‫به اجرای کامل برجام بازگردیم‪ .‬محمد جواد ظریف‪ ،‬رئیس نهاد دیپلماسی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در اس��تانه نشس��ت گروه ‪ ،۷‬پس از مذاکره با امانوئل ماکرون‪ ،‬رئیس جمهوری فرانس��ه‬ ‫در کاخ الیزه و همتای فرانسوی اش «ژان ایو لودریان»‪ ،‬با یورونیوز‪ ،‬فرانس پرس و فرانس ‪۲۴‬‬ ‫گفت وگو کرد‪ .‬چهل وپنجمین نشس��ت سران گروه ‪ ۷‬ش��امل رهبران انگلیس‪ ،‬کانادا‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ژاپن و فرانس��ه از ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬ش��هریور در بیاریتز فرانس��ه برگزار می ش��ود‪ .‬براساس‬ ‫گزارش های منتش��ره ش��ده عالوه بر رهبران نهادهای مهم اروپایی ازجمله کمیسیون اروپا و‬ ‫شورای اروپایی‪ ،‬مقاماتی از سازمان ملل متحد‪ ،‬بانک جهانی‪ ،‬صندوق بین المللی پول‪ ،‬سازمان‬ ‫رشد و همکاری اقتصادی‪ ،‬سازمان تجارت جهانی و سازمان بین المللی کار و همچنین رهبران‬ ‫افریقای جنوبی‪ ،‬بورکینافاسو‪ ،‬مصر‪ ،‬سنگال‪ ،‬رواندا‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬شیلی‪ ،‬هندوستان و استرالیا برای‬ ‫شرکت در اجالس گروه ‪ ۷‬دعوت شده اند‪ .‬بسیاری از تحلیلگران بین المللی اجالس گروه ‪ 7‬را‬ ‫فرصتی برای ماکرون و طرف های اروپایی می دانند‪ .‬چنانچه محمدجواد ظریف پس از دیدار‬ ‫با ماکرون در جمع خبرنگاران با اش��اره به اجالس گروه ‪ ۷‬کش��ور صنعتی تصریح کرد‪ :‬اکنون‬ ‫اجالس گروه ‪ 7‬فرصتی برای اقای ماکرون و سایر اعضای اروپایی ‪ 4+۱‬است تا با سایر اعضای‬ ‫گروه ‪ 7‬صحبت کنند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی با دشمنان هستند‬ ‫اقتصاد دیجیتال‬ ‫و معمای ایران‬ ‫اداره کل روابط عمومی وزارت امور خارجه‪ -‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه ای��ران در پیامی توییتری با اش��اره به‬ ‫س��فرش به ‪ ۳‬کش��ور حوزه نوردیک و فرانسه تاکید‬ ‫کرد چندجانبه گرایی باید حفظ ش��ود‪ .‬محمدجواد‬ ‫ظری��ف در پای��ان گفت‪ :‬پ��س از ی��ک روز توقف در‬ ‫ته��ران‪ ،‬پکن‪ ،‬توکی��و و کواالالمپور ایس��تگاه های‬ ‫بعدی خواهند بود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��خنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد‪:‬‬ ‫محمدجواد ظریف در راس��تای پیگی��ری و اجرای‬ ‫دیپلماس��ی فعال و متوازن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫از ‪ ۳‬ش��هریور در صدر هیاتی به چین‪ ،‬ژاپن و مالزی‬ ‫در ش��رق اس��یا س��فر خواهد کرد‪ .‬عباس موسوی‬ ‫اف��زود‪ :‬در این س��فر رواب��ط دوجانب��ه و مهم ترین‬ ‫مس��ائل منطقه ای و بین المللی از جمله محورهای‬ ‫گفت وگو و رایزنی وزیر امور خارجه ایران با مقام های‬ ‫کش��ورهای یادشده است‪ .‬وزیر امور خارجه ایران در‬ ‫روزهای گذشته نیز به پاریس‪ ،‬هلسینکی‪ ،‬استکلهم‬ ‫و اسلو س��فر و با مقام های ارشد فنالندی‪ ،‬سوئدی و‬ ‫نروژی دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬رئیس جمهوری روس��یه در تماس های‬ ‫جداگانه ای با رئیس جمهوری ترکیه و نخس��ت وزیر‬ ‫رژیم صهیونیس��تی درباره مسائل سوریه گفت وگو‬ ‫ک��رد‪ .‬دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین روز جمعه اعالم‬ ‫کرد‪ :‬گفت وگ��وی تلفنی والدیمی��ر پوتین و رجب‬ ‫طیب اردوغان به ابتکار طرف ترکیه ای برگزار ش��د‬ ‫و دو طرف درباره همکاری ها در زمینه تثبیت اوضاع‬ ‫در منطقه امن ادلب مذاکره کردند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گ��زارش تارنم��ای دیلی اس��تار‪ ،‬از‬ ‫انجا که کش��ورهای اروپایی از هم��ان ابتدا با خروج‬ ‫امری��کا از تواف��ق هس��ته ای برجام مخال��ف بودند‪،‬‬ ‫مقامات دولت های انگلیس و فرانس��ه روز جمعه در‬ ‫مصاحبه هایی جداگانه مواضع یکسان خود بر حفظ‬ ‫برجام و ایستادگی برابر مواضع بازگشت تحریم های‬ ‫امریکا علی��ه ایران را مطرح کردن��د‪ .‬دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا قرار است در حاشیه گروه ‪7‬‬ ‫با بوریس جانسون‪ ،‬نخست وزیر انگلیس دیدار کند‬ ‫و به احتمال زی��اد از مهم ترین موضوعات این دیدار‬ ‫برنامه هس��ته ای ایران و خ��روج انگلیس از اتحادیه‬ ‫اروپا خواهد بود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئی��س انجم��ن کنترل جنگ اف��زار در‬ ‫واش��نگتن بر لزوم ایس��تادگی اروپا در برابر ترامپ‬ ‫برای حفظ برجام تاکید کرد و گفت‪ :‬پیام اروپایی ها‬ ‫به امری��کا از دیدار با وزیر امور خارجه ایران‪ ،‬اهمیت‬ ‫ت��داوم دیپلماس��ی بود‪ .‬تام��س کانتریم��ن افزود‪:‬‬ ‫اروپایی ه��ا به صراحت می گویند دیپلماس��ی را رها‬ ‫نخواهند کرد؛ اینک��ه دولت ترامپ ظریف را تحریم‬ ‫کرده‪ ،‬ش��بیه هزاران تناقض دیگری است که در این‬ ‫دولت می بینیم‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬وزی��ر خارجه ن��روژ در نشس��ت خبری‬ ‫مشترک با محمدجواد ظریف گفت‪ :‬ما منتقد خروج‬ ‫امری��کا از برجام بودیم و ب��ر تعهدات برجامی تاکید‬ ‫داریم‪ .‬اینه اریکس��ون س��وریده با اشاره به دیدارش‬ ‫ب��ا وزیر ام��ور خارجه ایران‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬موضوعات‬ ‫منطقه ای و دوجانبه در این دیدار بررس��ی شد و دو‬ ‫طرف بر اهمیت وجود گفت وگوهای مشترک تاکید‬ ‫کردند‪ .‬وی با ابراز نگرانی از افزایش تنش در منطقه‪،‬‬ ‫از خرابکاری در کش��تی نروژی ابراز تاس��ف کرد و از‬ ‫طرف ها خواس��ت از دامن زدن ب��ه تنش خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئیس کمیس��یون سیاس��ت خارجی و‬ ‫دفاع��ی پارلمان ن��روژ پس از دیدار ب��ا محمدجواد‬ ‫ظریف گفت‪ :‬گرچه نروژ متحد نزدیک امریکاس��ت‬ ‫اما به شدت از برجام و افزایش تجارت میان دو کشور‬ ‫حمایت می کنی��م‪ .‬انیکن هوئیت فلدت اظهار کرد‪:‬‬ ‫تماس مس��تقیم میان ما و ط��رف ایرانی مفید بود و‬ ‫درب��اره موضوع��ات گوناگون به ط��ور جدی بحث‬ ‫کردیم‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬افزایش تنش بین ایران‬ ‫و امریکا یکی از مباحث مورد بحث این دیدار بود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬چانگ هوا‪ ،‬سفیر جمهوری خلق چین‬ ‫در ای��ران که حدود ‪ ۲‬ماه اس��ت ماموری��ت خود را‬ ‫در ته��ران اغاز کرده‪ ،‬با تاکید ب��ر اینکه دولت چین‬ ‫هم��واره خواهان صل��ح و کاهش تن��ش در منطقه‬ ‫خلیج فارس اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬از نظر چین عامل‬ ‫اصلی تن��ش زا در منطقه‪ ،‬خ��روج یک جانبه امریکا‬ ‫از برجام اس��ت‪ .‬وی همچنین درب��اره اجرای پروژه‬ ‫بازطراحی راکتور اراک ازس��وی طرف های چینی‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬طرف چینی همواره در تالش برای اجرای‬ ‫این پروژه است‪ .‬نهادهای مربوط چین و ایران درباره‬ ‫این پروژه همیش��ه در تماس هس��تند و در روزهای‬ ‫نزدی��ک هماهنگی های خوبی ب��ا یکدیگر خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫گفت‪ :‬بخش��ی از ناجا به دول��ت الکترونیک متصل‬ ‫ش��ده و ق��وه قضایی��ه نی��ز در ح��ال ام��اده کردن‬ ‫زیرس��اخت های این امر اس��ت‪ .‬محمدجواد اذری‬ ‫جهرمی درباره برخی صحبت ها مبنی بر اینکه ناجا‬ ‫و قوه قضاییه در اج��رای دولت الکترونیک همکاری‬ ‫نمی کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در گذشته استناد قانونی این‬ ‫بود که اجرای دولت الکترونیک تنها مربوط به دولت‬ ‫اس��ت؛ نه تمام قوا‪ ،‬اما درحال حاضر این ایراد قانونی‬ ‫برطرف و در شورای عالی فضای مجازی ایین نامه ای‬ ‫مبنی بر اینکه دولت الکترونیک به عنوان حاکمیت‬ ‫الکترونیکی مطرح شود‪ ،‬تصویب شد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1356‬‬ ‫پیاپی ‪2674‬‬ ‫کاتالیست‬ ‫از فهرست واردات‬ ‫حذف می شود‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار خانوار‬ ‫در انتظار خانه های‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیونی‬ ‫صنعت خودرو با انحصار‬ ‫در بیراهه می راند‬ ‫توس��عه پایدار در صنایع گوناگون با توجه به شرایطی که‬ ‫کش��ور به لحاظ اقتصادی درگیر ان اس��ت چگونه ممکن‬ ‫می ش��ود؟ گفتنی اس��ت مفهوم توس��عه پایدار به واسطه‬ ‫پیامده��ای منف��ی زیس��ت محیطی و اجتماعی ناش��ی از‬ ‫رویکرد توس��عه یک جانبه اقتصادی پس از انقالب صنعتی‬ ‫و تغییر نگرش بش��ر به مفهوم رشد و پیش��رفت پدید امده‬ ‫ اس��ت‪ .‬این مفهوم ت�لاش دارد با نگاهی جدید به توس��عه‪،‬‬ ‫اش��تباه های گذش��ته بش��ر را تک��رار نکند و توس��عه ای‬ ‫همه جانب��ه و متوازن را رقم بزند‪ .‬در ای��ن گزارش منظور از‬ ‫توس��عه پایدار حفظ حیات واحدهای صنعتی و اس��تمرار‬ ‫تولید و فعالیت انها است‪.‬‬ ‫‹ ‹استمرار تولید و رقابتی شدن محصوالت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تولی��د در مقیاس می تواند ای��ن اطمینان را ایجاد کن��د که حیات یک‬ ‫واحد صنعتی ادامه خواهد داشت‪ .‬یکی از شرط های تعیین کننده از نظر‬ ‫تلفیق نگاه تجاری با صنعتی‪ ،‬داش��تن بازار مناس��ب به لحاظ کمی و کیفی‬ ‫است‪ .‬تولید در تیراژ پایین نمی تواند مزیت رقابتی ایجاد کند‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬رکن توسعه پایدار‬ ‫ساسانی در ادامه گفت‪ :‬باورها و مدل های ذهنی جامعه‬ ‫بای��د تغییر کند‪ .‬در ای��ن جامعه دولت‪ ،‬بخش خصوصی‪،‬‬ ‫تش��کل ها و جوامع مدنی به عنوان ‪ ۳‬رکن اصلی توس��عه‬ ‫پایدار هس��تند که هر کدام وظایفی دارند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫هیچ یک از این ‪ ۳‬رکن به وظایف خود عمل نمی کنند‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬در واق��ع هیچ ی��ک از ای��ن ‪ ۳‬نه��اد در‬ ‫جایگاهی که دارند نقش خود را به درستی ایفا نمی کنند‪.‬‬ ‫دولت به جای اینکه حکمرانی کند‪ ،‬کار اقتصادی می کند‬ ‫و چون کار اقتصادی نمی داند خروجی مناسبی هم ندارد‪.‬‬ ‫یا بخش خصوصی سال هاس��ت عقب نگه داش��ته شده از‬ ‫این رو با مبانی اقتصاد و مدیریت مدرن کس��ب وکار اش��نا‬ ‫نیس��ت؛ بنابراین کسب وکارها رشد پیدا نمی کنند‪ .‬وقتی‬ ‫ب��ا انها صحبت می کنیم‪ ،‬اع�لام می کنند که منابع مالی‬ ‫ندارند‪ .‬اش��کال کس��ب وکارها در بخش خصوصی کمبود‬ ‫منابع مالی نیس��ت‪ ،‬بلکه چون کار را نمی شناسند عنوان‬ ‫می کنند منابع مالی ندارند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ ۴۰ :‬س��ال به اندازه کافی به بسیاری از‬ ‫بخش ها رانت داده شده و به بیشتر صنایع چه دولتی و چه‬ ‫خصوصی منابع مالی تزریق ش��ده است‪ .‬حال پرسش این‬ ‫است که کدامیک توانسته اند موفق شوند‪ ،‬هیچ کدام شان‪.‬‬ ‫دلیلش این است که امروز کسب وکارها نه براساس منابع‬ ‫مالی‪ ،‬بلکه براس��اس منابع انسانی و اجتماعی و اطالعاتی‬ ‫هدای��ت می ش��وند‪ .‬کس��ب وکارهای جهان��ی دارای یک‬ ‫مدیریت توانمند هستند که این مدیریت توانمند‪ ،‬نیروی‬ ‫انس��انی توانمند استخدام می کند و این مدیریت توانمند‬ ‫اقتصادی‪ ،‬می تواند نواور باشد به این معنی که محصوالت‬ ‫و خدم��ات جدید ب��ه بازار عرضه کن��د‪ .‬وقتی محصول و‬ ‫خدم��ات نو به بازار عرضه ش��ود؛ یعنی صنعتگر می تواند‬ ‫وارد فضای رقابتی و بازارهای جهانی ش��ود‪ .‬از این طریق‬ ‫منابع مالی را جذب کرده و به کسب وکار خود تزریق کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه صنعت با بیان اینکه ما در صنایع‬ ‫داخل��ی مدیری��ت نواور و مناب��ع انس��انی و بازاریابی و‪...‬‬ ‫بررسی راهکارهای تامین مالی واحدهای تولیدی‬ ‫کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت‬ ‫بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی مجلس‪ ،‬در این‬ ‫هفت��ه راهکارهای تامین مالی واحدهای تولیدی‬ ‫و چالش ه��ای بانک��ی و ارزی این واحدها را مورد‬ ‫بررسی قرار می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خانه ملت‪ ،‬نشس��ت کمیس��یون‬ ‫وی��ژه حمای��ت از تولید ملی و نظ��ارت بر اجرای‬ ‫سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی امروز‬ ‫یکش��نبه (‪ ۳‬ش��هریور) ب��ا دس��تورکار بررس��ی‬ ‫حیطه وظایف و اختیارات س��تاد تس��هیل و رفع‬ ‫موان��ع تولید‪ ،‬جمع بندی راهکارهای تامین مالی‬ ‫واحده��ای تولیدی و چالش ه��ای حوزه بانکی و‬ ‫ارزی‪ ،‬جمع بن��دی راهکاره��ای مالیاتی در حوزه‬ ‫تولید‪ ،‬جمع بن��دی راهکارهای بیمه ای در حوزه‬ ‫تولید با حضور مس��ئوالن و کارشناسان معاونت‬ ‫اقتص��ادی وزارت کش��ور‪ ،‬معاون��ت برنامه ریزی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��تاد تس��هیل‬ ‫و رونق تولید بانک مرکزی‪ ،‬سازمان امور مالیاتی‪،‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬اتاق های ایران‪ ،‬اصناف‪،‬‬ ‫دیوان محاس��بات کش��ور و مرک��ز پژوهش های‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی برگزار خواهد ش��د‪.‬‬ ‫همچنی��ن نشس��ت سه ش��نبه (‪ ۵‬ش��هریور)‬ ‫کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر‬ ‫اجرای سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫به بررسی چالش ها و راهکارهای بهبود کسب وکار‬ ‫تبدیل موادخام‬ ‫به محصول نهایی‪ ،‬فقر و‬ ‫بیکاری را برطرف می کند‬ ‫ارکان توسعه به هم زنجیر نیستند‬ ‫‹ ‹داشتن تصویر شفاف از وضعیت فعلی‬ ‫حس��ین ساس��انی‪ ،‬نظریه پرداز توس��عه پایدار ب ه‬ ‫گفت‪ :‬گام نخس��ت برای رس��یدن به توس��عه پایدا ر بخش‬ ‫صنعت ترسیم تصویری روش��ن و شفاف از وضعیت موجود‬ ‫اس��ت؛ یعنی باید بدانیم وضعیت صنعت کش��ور در مقایسه‬ ‫با س��ایر کش��ورها چگونه اس��ت؟ محصوالتی که در بخش‬ ‫صنعت کش��ور تولید می شود به کدام بازارها نفوذ می کنند؟‬ ‫ایا این کاالها برای مش��تریان به ان��دازه کافی جذابیت دارد‬ ‫که به دنبال خریداری انها باش��ند؟ اینکه محیط کسب وکار‬ ‫حاک��م ب��ر این صنعت چه محیطی اس��ت؟ فض��ای رقابتی‬ ‫چگون��ه وحکمرانی ملی دارای چه ویژگی هایی اس��ت؟ این‬ ‫پرسش ها باید بدون نگاه جانبدارانه مورد بررسی دقیق قرار‬ ‫بگیرند و پاسخ داده شوند تا تصویر روشنی از وضعیت موجود‬ ‫به دست بیاوریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬روشن شدن وضعیت موجود‬ ‫برای ما دشوار است زیرا عادت کرده ایم همیشه درباره انچه‬ ‫وجود دارد غلو کنیم‪ ،‬در نتیجه ما این تصویر روشن را نداریم‪.‬‬ ‫تا زمانی که تصویر روش��نی از وضعیت فعلی نداشته باشیم‬ ‫ترس��یم اینده ایده ال که ما را به توسعه پایدار برساند‪ ،‬کاری‬ ‫بس دشوار خواهد بود‪ .‬به همین دلیل سال هاست از توسعه‪،‬‬ ‫توس��عه پایدار و رش��د صحبت می کنیم اما در عمل نه تنها‬ ‫رش��دی اتفاق نیفت��اده‪ ،‬بلکه قدرت خرید م��ردم و رفاه انها‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬این کارش��ناس ح��وزه صنعت افزود‪:‬‬ ‫انچ��ه صنعتگر ما پیش تر تولید می کرد با کیفیت تر از امروز‬ ‫ب��ود و هر چه را بررس��ی می کنیم‪ ،‬می بینیم متاس��فانه در‬ ‫ش��اخص های صنعتی پیش��رفت نکرده ایم‪ .‬امار جهانی هم‬ ‫همین موضوع را نش��ان می دهد‪ .‬در بیش��تر ش��اخص ها از‬ ‫ت هستیم‪.‬‬ ‫بین ‪ ۱۴۴‬کش��ور به طور تقریبی در انتهای فهرس ‬ ‫ساس��انی با بیان اینکه با تصویر روش��ن و شفاف از وضعیت‬ ‫فعل��ی صنایع می توانیم تصویر ش��فافی از اینده ای مطلوبی‬ ‫که مدنظر ماست‪ ،‬ترس��یم کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬این اینده اینده ای‬ ‫که برای کش��ور ایده ال و مورد توافق همگان است‪ .‬تا زمانی‬ ‫که اینده ای ترس��یم کنیم که مورد قبول همگان نباشد ان‬ ‫اینده دستیافتی نخواهد بود؛ بنابراین باید برنامه‪ ،‬ساختار و‬ ‫نظامی در کش��ور داشته باشیم که همه کسانی که می توانند‬ ‫از اف��راد گرفته تا تش��کل ها و نهادهای کلی��دی در فرایند‬ ‫اینده سازی مش��ارکت داشته باشند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬زمانی‬ ‫که در روند انجام کاری مشارکت حاکم باشد و همه با رغبت‬ ‫در اینده سازی و تصویرسازی اینده با هم گام های مشترک‬ ‫بردارند انگاه مش��ارکت کنندگان احس��اس مالکیت کرده و‬ ‫نسبت به انچه برای اینده ترسیم شده متعهد و به ان پایبند‬ ‫خواهن��د بود‪ ،‬اما به این دلیل که تصویر ما از وضعیت کنونی‬ ‫شفاف نیست مشارکت در برنامه ریزی اینده یا نیست یا اگر‬ ‫هس��ت‪ ،‬ضعیف است و گاه هم به طور صوری انجام می شود‪.‬‬ ‫چون کسی تعهدی برای اجرا ندارد و وفاق ملی در ان حاکم‬ ‫نیس��ت در نتیجه توس��عه ای اتفاق نمی افت��د که نتیجه ان‬ ‫تحقق توسعه پایدار باشد‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫با موضوعات دیپلماسی اقتصادی منطقه ای (مواد‬ ‫‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬قانون بهبود مس��تمر محیط کسب وکار)‪،‬‬ ‫طوالن��ی بودن فرایند ص��دور مجوزها و تعداد و‬ ‫تکرار استعالمات‪ ،‬کمرنگ بودن نقش تشکل ها و‬ ‫بخ��ش خصوصی در تصمیم گیری ها (مواد ‪ ۲‬تا ‪۵‬‬ ‫قانون بهبود مس��تمر محیط کسب وکار) با حضور‬ ‫مس��ئوالن وزارتخانه های ام��ور خارجه (معاونت‬ ‫اقتص��ادی)‪ ،‬ام��ور اقتصادی و دارای��ی‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت (س��ازمان شرکت های صنعتی)‪،‬‬ ‫جهاد کشاورزی (معاون اقتصادی و برنامه ریزی‪،‬‬ ‫ن جنگل ه��ا‪ ،‬مرات��ع‪ ،‬ابخی��زداری‪ ،‬امور‬ ‫س��ازما ‬ ‫اراضی‪ ،‬س��ازمان نظام مهندسی کشاورزی‪ ،‬نظام‬ ‫صنفی کشاورزی) و سازمان محیط زیست‪ ،‬دیوان‬ ‫محاسبات‪ ،‬اتاق های ایران‪ ،‬تعاون و اصناف و مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی اختصاص‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش کارگروه رون��ق تولید‬ ‫کمیس��یون وی��ژه حمای��ت از تولی��د مل��ی روز‬ ‫دوش��نبه (‪۴‬ش��هریور) به جمع بندی راهکارهای‬ ‫بهبود کارافرینی و اش��تغالزایی پایدار روس��تایی‬ ‫و عش��ایری‪ ،‬جمع بن��دی راهکاره��ای توس��عه‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری روستایی و عشایری‪،‬‬ ‫بررس��ی راهکارهای اصالح نظام مدیریت محلی‬ ‫روستایی در راستای ماده ‪ ۲۷‬قانون برنامه ششم‬ ‫ب��ا حض��ور معاونت توس��عه روس��تایی و مناطق‬ ‫نداری��م‪ ،‬گفت‪ :‬در کن��ار این مس��ائل فناوری های جدید‬ ‫را نمی شناس��یم و از انه��ا اس��تفاده نمی کنی��م‪ .‬حت��ی‬ ‫نمی توانیم شناس��ایی کنیم کدام تجهیزات و ماشین االت‬ ‫به درد صنعت ما می خورد‪ .‬گاهی چش��م بسته تجهیزات‬ ‫جدیدی خریداری می کنیم و در ادامه متوجه می ش��ویم‬ ‫ب��ه کار صنعت ما نمی اید‪ .‬تمام این عوامل دست به دس��ت‬ ‫هم می دهد و در صنعت و اقتصاد کش��ور ناپایداری ایجاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ساس��انی عنوان کرد‪ :‬زمانی که تحریم نیستیم پول نقد‬ ‫وارد کش��ور می شود در نتیجه ش��رکت ها شکایتی ندارند‬ ‫و در زم��ان تحری��م وقتی درامد حاص��ل از نفت کم و به‬ ‫کس��ب وکارها پ��ول کمتری تزریق می ش��ود‪ ،‬صدای انها‬ ‫درمی اید‪.‬‬ ‫‹ ‹پای لنگ توسعه‬ ‫ساس��انی با اش��اره به نق��ش ‪ ۳‬رکن توس��عه پایدار در‬ ‫دول��ت به عن��وان حکمران‪ ،‬بخ��ش خصوص��ی به عنوان‬ ‫متولی اقتصاد و چرخنده چرخ های صنعت و کس��ب وکار‬ ‫و تش��کل ها به عن��وان واس��ط ه دول��ت و بخش خصوصی‬ ‫گف��ت‪ :‬انجمن ها و جوامع مدنی نقش واس��ط بین دولت‬ ‫و بخ��ش خصوصی دارند‪ .‬انها مش��کل و محدودیت های‬ ‫صنعت��ی در واحدهای تولیدی را شناس��ایی و جمع بندی‬ ‫ک��رده و ب��ه دولت ارائه می دهن��د‪ .‬در ادامه با همفکری و‬ ‫همراهی دولت راهکاریی ارائه و در اختیار بخش خصوصی‬ ‫تولیدکننده قرار می گیرد‪ ،‬اما تشکل ها و انجمن ها ما کار را‬ ‫نمی دانند به وظایف خود اگاه نیستند تا بتوانند کسب وکار‬ ‫رقابتی به وجود اورند و وضعیت را بهبود ببخش��ند‪ .‬اینکه‬ ‫کس��ب وکارها را به س��مت جهانی ش��دن هدایت کنند و‬ ‫بازارهای بین المللی داشته باشند‪.‬‬ ‫ساس��انی یاداور شد‪ :‬اعضای تشکل های کشور تعدادی‬ ‫افراد بازنشس��ته هستند که جذب این تشکل ها شده اند تا‬ ‫وقت ش��ان را بگذرانند و درامد جزیی داشته باشند‪ .‬برای‬ ‫همین است هر ‪ ۳‬رکن توسعه لنگ است و کاری از پیش‬ ‫نمی برند‪.‬‬ ‫مح��روم مع��اون اول رئیس جمه��وری‪ ،‬وزارت‬ ‫کش��اورزی (س��ازمان تعاون روس��تایی)‪ ،‬وزارت‬ ‫کش��ور‪ ،‬س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری‪ ،‬س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬معاونت‬ ‫فن��اوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬معاونت پژوهش��ی‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬ش��ورای عالی استان ها‪ ،‬بنیاد برکت‪،‬‬ ‫ق��رارگاه پیش��رفت و ابادان��ی‪ ،‬اتاق ه��ای ایران‪،‬‬ ‫تعاون و اصناف‪ ،‬دیوان محاس��بات کشور و مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی می پردازد‪.‬‬ ‫همچنی��ن کارگروه رونق تولید کمیس��یون ویژه‬ ‫حمای��ت از تولید ملی چهارش��نبه (‪۶‬ش��هریور)‬ ‫راهکاره��ای رون��ق تولید در بخش کش��اورزی‬ ‫ب��ا محوره��ای افزای��ش ضریب خ��ود اتکایی و‬ ‫خودکفایی در محصوالت اساسی‪ ،‬توسعه صنایع‬ ‫تبدیلی و تکمیلی و بهبود نظام بازاریابی کشاورزی‬ ‫زنجی��ره ارزش پایدار‪ ،‬اس��تفاده از ابزارهای نوین‬ ‫تامی��ن مالی‪ ،‬بهبود حاکمیت ش��رکتی و ارتقای‬ ‫شبکه س��ازی تشکل های کش��اورزی و عشایری‬ ‫را ب��ا حضور وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫ش��هرداری ها و دهیاری ه��ای کش��ور‪ ،‬معاون��ت‬ ‫اموزشی و پژوهشی وزارت علوم‪ ،‬سازمان صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬س��ازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬اتاق های‬ ‫ایران‪ ،‬تعاونی و اصناف‪ ،‬دیوان محاسبات کشور و‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی مورد‬ ‫بررسی قرار می دهد‪.‬‬ ‫رض��ا توفیقی زواره از دیگر کارشناس��ان حوزه توس��عه‬ ‫پای��دار در گفت وگ��و با‬ ‫ضمن اش��اره ب��ه مفهوم‬ ‫توس��عه پایدار برای اس��تفاده بهین��ه از منابع ملی گفت‪:‬‬ ‫توس��عه پایدار‪ ،‬یعنی استفاده از منابع کشور به شکلی که‬ ‫از این منابع کم نش��ود‪ .‬این مفهوم علمی این اصطالح در‬ ‫انقالب صنعتی است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬توسعه پایدار به معنی‬ ‫ت در واحدهای صنعتی است؛ یعنی امکان‬ ‫اس��تمرار فعالی ‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه هایی که بازار انها داخل کش��ور‬ ‫یا در کش��ورهای همس��ایه یا حتی سایر مناطق جهان در‬ ‫دسترس است‪ ،‬فراهم باشد‪ .‬دسترسی به بازار و تقاضا برای‬ ‫سرمایه گذاری نقش حیاتی و کلیدی دارند‪ .‬اگر محصولی‬ ‫با نرخ مناس��ب و کیفیت مطلوب تولید ش��ود اما نتواند در‬ ‫بازار اقبالی داشته باشد‪ ،‬تولید ان استمرار نخواهد داشت‬ ‫و حتی به تولید در مقیاس (تیراژ باال) هم نمی رس��د زیرا‬ ‫یکی از مولفه های تولید‪ ،‬تولید در مقیاس اس��ت که طرح‬ ‫اقتصادی ناشی از مدیریت تولید را به ما یاداوری می کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬وقتی محصولی در مقیاس مناسب تولید نشود‬ ‫ان فعالیت اقتصادی بدون صرفه اقتصادی بوده و استمرار‬ ‫نخواهد داشت‪ ،‬چراکه نمی تواند هزینه های خود را جبران‬ ‫کند و به قولی س��رمایه ها برگش��ت نمی شود‪ .‬هر فعالیت‬ ‫اقتص��ادی بای��د حداقلی از تیراژ و مقیاس تولید داش��ته‬ ‫باش��د تا استمرار یابد‪ .‬این کارشناس بازاریابی بین المللی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬برای اینکه بتوانیم به عنوان یک واحد تولیدی‬ ‫محصول خود را در مقیاس مشخص تولید کنیم باید برای‬ ‫ان مش��تری کافی داشته باش��یم‪ .‬اگر مقیاس تولید یک‬ ‫واح��د صنعتی در حد جغرافیایی محدود باش��د‪ ،‬فعالیت‬ ‫تولی��دی ادامه نخواهد داش��ت و تضمینی برای توس��عه‬ ‫پایدار یا استمرار تولید به دست نخواهد امد‪ .‬توفیقی زواره‬ ‫افزود‪ :‬تولید در مقیاس می تواند این اطمینان را ایجاد کند‬ ‫که حیات واحد صنعتی ادامه می یابد‪ .‬یکی از ش��رط های‬ ‫تعیین کنن��ده از نظر تلفیق نگاه تج��اری با نگاه صنعتی‪،‬‬ ‫داشتن بازار مناسب به لحاظ کمی و کیفی است‪ .‬تولید با‬ ‫تیراژ پایین نمی تواند مزیت رقابتی ایجاد کند‪ .‬واحدهایی‬ ‫در بازار باقی می مانند که با در نظر گرفتن وضعیت تولید‬ ‫در مقیاس‪ ،‬نرخ تمام ش��ده کاال را کاهش دهند و در بازار‬ ‫رقابتی امروز با کاالهایی که از سوی دیگر صنعتگران تولید‬ ‫می ش��ود وارد رقابت ش��ود‪ .‬او گفت‪ :‬در چند سال گذشته‬ ‫با پدی��ده واردات بی رویه محصوالت چینی روبه رو بودیم‬ ‫ک��ه پیش از تغییر نرخ ارز در بازار فراوان یافت می ش��د و‬ ‫بخش تولید کش��ور را تحت تاثیر قرار می داد‪ .‬به این دلیل‬ ‫که نه تنها در ایران‪ ،‬بلکه برای دس��تیابی به بازارهای دیگر‬ ‫تولی��د در مقیاس اقتصادی (تیراژ باال) داش��ت‪ .‬صنعتگر‬ ‫چین��ی از ای��ن تولید پایدار یا (تیراژ باال) اس��تفاده کرد و‬ ‫ی خود را کاهش داد و از این طریق‬ ‫نرخ تمام ش��ده کاالها ‬ ‫توانس��ت با تولیدکنندگان محل��ی بازارهای خارجی وارد‬ ‫رقابت ش��ود و به س��ود خود بازار را در اختیار بگیرد‪ .‬وی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬دسترس��ی به بازار مناس��ب به لحاظ کیفی و‬ ‫کم��ی می تواند ش��رط دوام و بقای ی��ک واحد صنعتی و‬ ‫تولیدی کش��ور باش��د‪ .‬اگر کاالیی به لح��اظ کیفیت نظر‬ ‫مشتریان را جلب کند‪ ،‬اما به لحاظ کمی در مقیاس تولید‬ ‫نباش��د و نرخ رقابتی نداشته باشد‪ ،‬نمی تواند سهم زیادی‬ ‫در بازار داش��ته باشد و هزینه های تولید ان را تامین کند‪.‬‬ ‫توفیق��ی زواره در پای��ان گفت‪ :‬هرقدر تیراژ تولید یک کاال‬ ‫باالتر برود‪ ،‬نرخ تمام شده کاهش پیدا می کند و با کاهش‬ ‫نرخ مزیت رقابتی ایجاد ش��ده و در مقابل س��ایر کاالهای‬ ‫تولیدی یا وارداتی امتیاز رقابتی خواهد یافت‪.‬‬ ‫الزامات بودجه سال ‪۹۹‬‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون اقتصادی مجل��س‪ ،‬افزایش‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی‪ ،‬صرفه جویی ‪۱۰‬درص��دی‪ ،‬رونق‬ ‫گردش��گری و کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی‬ ‫را به عنوان الزامات بودجه س��ال ‪ ۹۹‬مطرح کرد‪ .‬احمد‬ ‫انارکی محمدی در گفت وگو با خانه ملت درباره الزامات‬ ‫بودجه سال ‪ ،۹۹‬گفت‪ :‬باید در تدوین بودجه های ساالنه‬ ‫و برنامه های ‪ ۵‬س��اله چندین س��ناریو در نظر گرفت و‬ ‫شرایط تحریمی را نیز در انها لحاظ کرد‪ .‬نماینده مردم‬ ‫رفسنجان و انار در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫وابس��تگی به نفت باید کاه��ش پیدا کند‪ ،‬افزود‪ :‬کاهش‬ ‫وابس��تگی به اقتصاد تک محصولی یکی از تکالیف اصلی‬ ‫اقتص��اد مقاومتی اس��ت‪ ،‬اما در اج��رای این مهم موفق‬ ‫نبوده ای��م و هنوز ‪ ۳۵‬تا ‪۴۰‬درصد بودجه به درامد نفتی‬ ‫وابس��ته اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به موانع بر سر راه تدوین‬ ‫بودج��ه کیف��ی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دس��ت دولت نی��ز در برخی‬ ‫مس��ائل بس��ته اس��ت چراکه س��االنه رقم قابل توجهی‬ ‫حق��وق پرداخ��ت می کن��د‪ ،‬در واق��ع بخش زی��ادی از‬ ‫بودج��ه عمومی دولت صرف پرداخ��ت حقوق و مزایای‬ ‫کارکنان می شود‪ .‬به گفته انارکی محمدی بخش دولتی‬ ‫به بانک ها بدهکاری داش��ته و معوقات بانکی وجود دارد‬ ‫و طرح های عمرانی نیمه کاره برای تکمیل به منابع مالی‬ ‫قابل توجهی نیاز دارند‪ ،‬بنابراین در این ش��رایط یکی از‬ ‫راه های دس��تیابی به بودجه بدون نفت کاهش هزینه ها‬ ‫است‪ .‬این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫دولت باید پیش��گام کاهش هزین��ه و افزایش بهره وری‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫تا زمانی که‬ ‫تصویر روشنی‬ ‫از وضعیت‬ ‫فعلی نداشته‬ ‫باشیم ترسیم‬ ‫اینده ایده ال‬ ‫که ما را به‬ ‫توسعه پایدار‬ ‫برساند‪ ،‬کاری‬ ‫بس دشوار‬ ‫خواهد بود‬ ‫رضا توفیقی زواره‬ ‫اگر مقیاس‬ ‫تولید یک‬ ‫واحد صنعتی‬ ‫محدود به یک‬ ‫جغرافیا باشد‪،‬‬ ‫تضمینی برای‬ ‫توسعه پایدار یا‬ ‫استمرار تولید‬ ‫نخواهد بود‬ ‫باش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر مدیریت ها کارامد ش��ود کاهش‬ ‫هزینه ها را به دنبال داش��ته و می تواند منجر به افزایش‬ ‫بهره وری شود‪ .‬نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫گفت‪ :‬دولتی که ‪۵۵۰‬هزار میلیارد تومان بودجه در سال‬ ‫‪ ۹۷‬در اختیار داش��ت با کاهش فقط ‪۱۰‬درصد هزینه ها‪،‬‬ ‫می توانس��ت حدود ‪۵۵‬هزار میلیارد تومان صرفه جویی‬ ‫کن��د که این رقم به بودجه مورد نیاز پروژه های عمرانی‬ ‫نزدیک است؛ بنابراین با صرفه جویی می توان بار بزرگی‬ ‫را از دوش کش��ور برداش��ت‪ .‬وی با بیان اینکه افزایش‬ ‫صادرات غیرنفتی نیز باید در بودجه لحاظ ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با توجه به نوسان های نرخ ارز و نرخ کنونی ان صادرات‬ ‫کاالهای تولید داخل باید در اولویت قرار گیرد‪۸۰ .‬درصد‬ ‫صادرات شامل مواد خام می شود انارکی محمدی با اشاره‬ ‫به اینکه ‪۸۰‬درصد صادرات ش��امل مواد خام می شود در‬ ‫حال��ی که ب��ا مدیریت همین یک مورد‪ ،‬تبدیل این مواد‬ ‫خ��ام به محص��والت دیگر و رونق صنایع پایین دس��تی‬ ‫می توان ارزش افزوده چند برابری را به دست اورد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صادرات مواد پتروش��یمی حدود ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۷‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت که اگر در داخل به محصوالت گوناگون تبدیل و‬ ‫س��پس صادر ش��وند‪ ،‬ارزش افزوده بیش از ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫دالری خواهیم داش��ت‪ .‬وی رونق تولید را مس��ئله مهم‬ ‫دیگری دانس��ت که باید در بودجه لحاظ ش��ود و افزود‪:‬‬ ‫رونق صنعت گردش��گری نیز می توان��د در زمینه ایجاد‬ ‫اش��تغال و درامد ارزی بس��یار موثر باش��د چراکه ورود‬ ‫هر گردشگر حدود ‪۱۰۰۰‬دالر برای کشور درامد دارد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس می گوید‪ :‬اگر‬ ‫به جای خام فروش��ی‪ ،‬مواد خام را به محصوالت‬ ‫گوناگ��ون تبدیل کرده بودیم اکنون کش��وری‬ ‫تک محصولی نبودیم که به راحتی بتوانند ما را‬ ‫مورد تحریم ق��رار دهند‪ .‬هدایت اهلل خادمی در‬ ‫گفت وگو با خانه ملت با اشاره به اینکه ‪۸۰‬درصد‬ ‫صادرات ایران‪ ،‬صادرات مواد خام اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تبدی��ل مواد خ��ام به فراورده ه��ا و محصوالت‬ ‫گوناگ��ون به معنای ایج��اد کارخانه های جدید‪،‬‬ ‫بکارگیری متخصصان و نیروهای انسانی بیشتر‪،‬‬ ‫ج��ذب س��رمایه‪ ،‬ارزاوری بیش��تر و چرخ��ش‬ ‫چرخ های اقتصادی کشور است‪ ،‬اما مسئوالن در‬ ‫دوره های گوناگون به دلیل س��ختی مسیر تولید‬ ‫محصوالت پتروش��یمی و البت��ه اطالع از حجم‬ ‫باالی مواد خام در کشور ‪-‬که می تواند تا مدت ها‬ ‫برای کش��ور درامدزایی داشته باشد‪ -‬از حرکت‬ ‫به این سمت خودداری کرده اند‪ .‬نماینده مردم‬ ‫ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر در تمام این سال ها به جای خام فروشی‪،‬‬ ‫مواد خام را به محصوالت گوناگون تبدیل کرده‬ ‫بودیم اکنون کش��وری تک محصولی نبودیم که‬ ‫بتوانن��د به راحتی ما را مورد تحریم قرار دهند و‬ ‫ایران به عنوان کشوری توسعه یافته با مشکالتی‬ ‫مانن��د بی��کاری و فقر دس��ت به گریب��ان نبود‪.‬‬ ‫به گفته وی اقتصاد مقاومتی به معنای اس��تفاده‬ ‫حداکثری از منابع طبیعی موجود در کشور است‬ ‫اما در ایران نه تنها استفاده حداکثری نمی شود‪،‬‬ ‫بلکه ب��ا بهره برداری حداقل��ی و کارایی ناچیز‪،‬‬ ‫م��واد خ��ام را هدر می دهند‪ .‬عضو کمیس��یون‬ ‫انرژی مجلس معتقد اس��ت در زنجیره تولید هر‬ ‫قدر جهت گیری از س��مت م��واد خام به مقصد‬ ‫تولید کاالهای نهایی با ارزش افزوده باال باش��د‪،‬‬ ‫این حرک��ت منجر به بالندگی بیش��تر اقتصاد‪،‬‬ ‫اشتغال افزایی‪ ،‬بهره گیری از دانش داخلی‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬پویایی تولید و‪ ...‬در جامعه می ش��ود‪.‬‬ ‫خادمی با تاکید بر اینکه نباید مواد خام با ارزش‬ ‫داخل��ی به راحتی در اختیار بازارهای بین المللی‬ ‫و تولیدکنندگان خارجی قرار گیرند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫مواد اولیه ذی قیمت باید در کش��ور به کاالهای‬ ‫با ارزش افزوده باال تبدیل شوند و در نهایت روی‬ ‫ریل صادرات قرار گیرند‪.‬‬ ‫امادگی سایپا برای تولید‬ ‫مشترک قطعات پیشرفته‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا در پیامی‬ ‫از امادگی این گروه برای تولید مش��ترک قطعات‬ ‫پیش��رفته خ��ودرو ب��ا هم��کاری وزارت دفاع و‬ ‫پش��تیبانی نیروهای مس��لح خبر داد‪ .‬ب ه گزارش‬ ‫س��ایپانیوز‪ ،‬مت��ن پیام س��یدجواد س��لیمانی به‬ ‫این ش��رح اس��ت‪ :‬صنایع دفاعی کشور با پشتوانه‬ ‫تجربه ه��ای ‪ ۸‬س��ال دف��اع مقدس و ب��ا تکیه بر‬ ‫ظرفیت ه��ا و اس��تعدادهای داخلی توانس��ته به‬ ‫دان��ش تولی��د تجهی��زات و امکانات پیش��رفته‬ ‫دفاعی و نظامی دس��ت یابد و نیازهای کش��ور را‬ ‫در عرصه دفاعی براورده س��ازد‪ .‬طراحی و ساخت‬ ‫پیش��رفته ترین تجهیزات و ابزاره��ای دفاعی که‬ ‫درحال حاض��ر در بخش ه��ای گوناگون نیروهای‬ ‫مس��لح مورد اس��تفاده قرار گرفته و کش��ور را از‬ ‫بس��یاری وابس��تگی ها در این عرص��ه رها کرده‪،‬‬ ‫نم��ود بارز وج��ود توانمندی های ب��اال در عرصه‬ ‫صنعت دفاعی است‪ .‬گروه خودروسازی سایپا نیز‬ ‫به عن��وان یکی از تولیدکنندگان بزرگ خودرو در‬ ‫کشور ضمن تالش برای استفاده از این ظرفیت ها‬ ‫و قابلیت های داخلی‪ ،‬به دنبال کاهش وابس��تگی‬ ‫خ��ود ب��ه خ��ارج از مرزهاس��ت و قص��د دارد در‬ ‫راستای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقالب و‬ ‫سیاست های دولت محترم و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬شعار رونق تولید را با تکیه بر استعدادها‬ ‫و توانمندی ه��ای موج��ود در کش��ور رق��م بزند‪.‬‬ ‫اینجانب ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن روز‬ ‫صنعت دفاعی به همه فعاالن و کارکنان این عرصه‬ ‫به ویژه در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‬ ‫و سازمان صنایع دفاع کشور‪ ،‬امادگی گروه سایپا‬ ‫را برای تس��ریع در همکاری های مش��ترک برای‬ ‫طراحی و س��اخت قطعات پیش��رفته خودرویی و‬ ‫سایر نیازهای صنعت خودرو کشور اعالم می کنم‬ ‫تا با تکیه بر همین ظرفیت های موجود در کشور‪،‬‬ ‫در راس��تای اجرای ش��یوه نامه اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫رونق تولید ملی را محقق کنیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کارشناسان از دالیل محقق نشدن توسعه پایدار در صنایع می گویند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1356‬‬ ‫پیاپی ‪2674‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت خودرو با انحصار در بیراهه می راند‬ ‫تغییر مدیریت‬ ‫الزم است‪ ،‬اما‬ ‫کافی نیست‬ ‫مرتضی مصطفوی‬ ‫کارشناس ارشد اقتصاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت خودرو و برکناری مدیرعامل‬ ‫حمیدرضا فوالدگر‬ ‫محسن کوهکن ریزی‬ ‫‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۴۲۶‬خودرو‬ ‫ناقص تکمیل شد‬ ‫خبر‬ ‫در راس��تای ایف��ای وظیف��ه حرف��ه ای‪ ،‬گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خ��ودرو توانس��ت در تعطی�لات‬ ‫تابستانی ش��رکت ‪۲۱‬هزار و ‪ ۴۲۶‬خودرو ناقص‬ ‫و دارای کس��ری قطعات را تجاری س��ازی کند و‬ ‫به مش��تریان تحویل دهند‪.‬به گزارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫ای��ن تالش مس��ئوالنه با هدف انج��ام تعهدات‬ ‫ایران خودرو در پی دس��تور محترم ارشد مبنی بر‬ ‫تداوم تکمیل خودروهای ناقص و توقف نداشتن‬ ‫تحویل خودرو به مشتریان بوده است‪.‬از پیامدهای‬ ‫ای��ن اقدام در تعطیالت ک��ه با حضور حداکثری‬ ‫کارکنان در محل کار شکل گرفت‪ ،‬ثبات در بازار‬ ‫خودرو و و تالش در راستای دستیابی به اهداف‬ ‫این گروه در تامین رضایت مشتریان بوده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬تجاری سازی خودروهای‬ ‫دارای کمبود قطعه‪ ،‬با تالش و مس��اعی کارکنان‬ ‫و مدیران گروه و همچنین همراهی و مس��اعدت‬ ‫به موقع قطعه س��ازان محقق ش��ده اس��ت‪.‬گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خ��ورو‪ ،‬انج��ام تعه��دات و جلب‬ ‫رضایت مش��تریان را از اولویت های برنامه ریزی‬ ‫س��االنه خود قرار داده و امیدوار اس��ت در سایه‬ ‫حمای��ت مل��ی از صنعت خودرو کش��ور بتواند‪،‬‬ ‫گام ه��ای جدی در رون��ق تولید و تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی ب��ردارد‪.‬در ای��ن راس��تا‪ ،‬هیات مدیره‬ ‫ایران خودرو نیز در اطالعیه ای ضمن قدردانی از‬ ‫همکاری های کارکنان و قطعه سازان اعالم کرده‬ ‫اس��ت که ب��ا هماهنگی و هم��کاری بخش های‬ ‫مختلف‪ ،‬فعالیت های گروه در رسیدن به اهداف‬ ‫پیش بینی ش��ده بیش از گذش��ته تداوم خواهد‬ ‫یافت و به ش��کل کامل و با اش��راف اطالعاتی بر‬ ‫فراین��د تولید نظارت خواهد ش��د‪ .‬هیات مدیره‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خودرو در ای��ن اطالعیه بر‬ ‫ض��رورت همکاری مجدانه در ایفای مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی تاکید کرده اس��ت ت��ا این گروه بتواند‬ ‫ضمن انجام تعهدات و استمرار فعالیت های گروه‬ ‫به عنوان س��رمایه ای ملی و یک��ی از موتورهای‬ ‫محرک اصلی اقتصاد کشور در ایجاد رونق تولید‬ ‫و نهادین��ه ک��ردن اقتصاد مقاومت��ی عمل کند‪.‬‬ ‫تعطیالت س��االنه گروه صنعتی ایران خودرو در‬ ‫تابس��تان س��ال ‪ ۱۳۹۸‬مصادف با دو عید قربان‬ ‫و غدیرخ��م ب��وده ک��ه در ای��ن ای��ام‪ ،‬کارکنان‬ ‫ایران خ��ودرو ب��ا حض��ور در مح��ل کار و ایفای‬ ‫مسئولیت حرفه ای‪ ،‬حماسه تولید را رقم زدند‪.‬‬ ‫بهرام پارسایی‬ ‫یکی از ضعف های مدیریتی تغییر مدیران در فاصله کوتاه‬ ‫اس��ت ب ه طوری که سال گذشته یکی از خودروسازان تغییر‬ ‫‪ ۴‬مدیر را در یک سال تجربه کرد‪ .‬هفته گذشته اعالم تخلف‬ ‫ش��رکت ایران خودرو و برکن��اری مدیرعامل ان‪ ،‬بار دیگر از‬ ‫خال نظارت و نبود شفافیت حکایت داشت‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫اکنون این پرس��ش مطرح است که مجلس شورای اسالمی‬ ‫در رویارویی با متخلفان جاده مخصوص از ابزارهای نظارتی‬ ‫خود چه استفاده ای کرده است؟‬ ‫دوش��نبه هفته گذش��ته علی ربیعی‪ ،‬س��خنگوی دولت‬ ‫در نشس��ت خب��ری با خبرن��گاران از برکن��اری مدیرعامل‬ ‫ایران خ��ودرو خبر داد و گفت‪ :‬چون مدیرعامل ایران خودرو‬ ‫به ط��ور عم��د و بدون هماهنگی نرخ خ��ودرو را افزایش داد‬ ‫برکنار می ش��ود و فردی به نام عب��اس علی ابادی به عنوان‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو شروع ب ه کار خواهد کرد‪ .‬‬ ‫وی در این نشست افزایش نرخ خودرو را قابل نقد دانست‬ ‫و افزود‪ :‬این موضوع باید بررس��ی ش��ود‪ .‬موضوع خودرو از‬ ‫مسائل مهم به شمار می رود زیرا این صنعت هم اشتغالزایی‬ ‫بسیاری دارد و هم نرخ ان بر دیگر اقالم تاثیر می گذارد‪ .‬‬ ‫اق��دام مدیرعامل ایران خودرو در افزایش نرخ خودروهای‬ ‫تولیدی این شرکت و برکناری یکباره او‪ ،‬پرسش های زیادی‬ ‫ایج��اد کرده از جمله اینکه نقش و جایگاه نهاد های نظارتی‬ ‫همچون مجلس ش��ورای اس�لامی بر بازار و صنعت خودرو‬ ‫کش��ور چگونه اس��ت‪ .‬با این پرس��ش به س��راغ نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی رفتیم‪ .‬برخی نمایندگان مجلس‬ ‫رویک��رد محتاطان��ه ای درباره این اتف��اق دارند‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫حمیدرض��ا فوالدگ��ر‪ ،‬عضو با س��ابقه کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اس�لامی در پاسخ به این پرسش از‬ ‫اخب��ار و جزئی��ات برکناری مدیرعامل ای��ران خودرو اظهار‬ ‫بی اطالعی کرد‪.‬‬ ‫محس��ن کوهکن ری��زی دیگ��ر عضو کمیس��یون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجل��س ه��م می گوید‪ :‬من خبر ای��ن برکناری و‬ ‫دستگیری را شنیده ام و تا زمانی که در جریان جزئیات امر‬ ‫قرار نگیریم نباید هیچ قضاوتی داشته باشیم‪ .‬‬ ‫وی درب��اره ورود نه��اد قضایی به تخل��ف در ایران خودرو‬ ‫و اینک��ه چرا نماین��دگان از ابزارهای نظارت��ی خود در این‬ ‫زمینه اس��تفاده نکرده ان��د‪ ،‬می گوید‪ :‬این موضوع به ماهیت‬ ‫کار و اتهام مطرح ش��ده بازمی گردد و تا این موضوع روش��ن‬ ‫نش��ود نمی توان هیچ اظهارنظری کرد‪ .‬ب��رای مثال‪ ،‬زمانی‬ ‫ مدیر کارهایی که انجام می دهد‪ ،‬سلس��له ای س��اختاری در‬ ‫تصمیم ها اس��ت و به طور طبیعی بر مدی��ران‪ ،‬کارکنان و‪...‬‬ ‫تاثیر دارد و در نهایت هیات مدیره انجا به حکم وظیفه اگاه‬ ‫می شود و وظیفه دارد که به این موضوع ورود کند‪.‬‬ ‫کوهکن ریزی ادام��ه داد‪ :‬زمانی امکان دارد که تصمیمی‬ ‫درون حوزه ای اتخاذ ش��ود که در حوزه نظارت نهادها نباشد‬ ‫و در نظارت ها مشخص نشده باشد؛ برای هر گونه اظهارنظر‬ ‫درباره مدیرعامل ایران خودرو تا روشن شدن زوایای قضیه‪،‬‬ ‫بای��د جانب احتیاط را نگه داش��ت تا خارج از انصاف حرفی‬ ‫گفته نشود‪ .‬‬ ‫نماین��ده زرین ش��هر و لنجان درب��اره وضعیت نظارت بر‬ ‫صنعت خودرو در کش��ور معتقد اس��ت‪ :‬درباره خودرو باید‬ ‫دو موضوع مدنظر قرار گیرد؛ نخس��ت کیفیت است که باید‬ ‫به طور مستقل بررسی و به قوانین و نهاد های نظارتی رجوع‬ ‫شود؛ بخش دیگر به تاثیر تحریم ها و طرف های خارجی‪-‬در‬ ‫تامین قطعات خودرو‪ -‬بازمی گردد که به تعهدات خود عمل‬ ‫نکردند؛ ش��رکت ها باید تعهدی را که در تقاضا ایجاد کرده‬ ‫بودند در عرصه تولید نیز اجرا کنند‪ .‬‬ ‫وی درب��اره افزای��ش نرخ خودرو می گوی��د‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫خودرو موضوع قابل تامل دیگر است؛ با توجه به اینکه از ‪ ۵‬تا‬ ‫زیر ‪۱۰‬درصد خودرو و نزدیک به ‪۸۵‬درصد و کمی بیشتر از‬ ‫قطعات خودرو وارداتی بوده و افزایش نرخ ارز مربوط به این‬ ‫حوزه است‪ ،‬چه اتفاقی باید بیفتد؟ ایا نرخ تمام شده باید به‬ ‫خریدار منتقل شود؟ به هر حال‪ ،‬تعهدات قبلی که بر اساس‬ ‫نرخ پیش��ین ایجاد شده و افراد بر اساس ان قرارداد بسته و‬ ‫وجوهی را پرداخت کردند‪ ،‬ایا این نرخ تمام ش��ده و افزایش‬ ‫نرخ بر اس��اس نرخ ارز را خریدار باید بدهد یا نه؟ این موارد‬ ‫باید بررسی شود تا تحلیل ها باید به واقعیت نزدیک تر باشد‪.‬‬ ‫کوهکن ریزی اظهار کرد‪ :‬بخش��ی از مباحث مطرح ش��ده‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫برخی بر این تصور هس��تند که با برکناری‬ ‫مدیرعام��ل قدیم و تعیی��ن مدیرعامل جدید‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬وضعی��ت این ش��رکت بهبود‬ ‫خواه��د یاف��ت‪ .‬هرچن��د ک��ه به ط��ور قطع‬ ‫حض��ور مدی��ر کارامد در راس ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی می توان��د منج��ر ب��ه افزایش‬ ‫کارایی و بهره وری ش��ود اما تجربه نشان داده‬ ‫که در این ش��رکت ها لزوم��ا این قاعده وجود‬ ‫ندارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬این پرس��ش مطرح است که‬ ‫چرا با وج��ود اینکه به طور دائم مدیران عامل‬ ‫شرکت های خودروس��ازی تغییر می کنند اما‬ ‫ناکارامدی صنعت خودرو کاهش نمی یابد؟‬ ‫در یک نگاه کالن اسیب شناس��انه‪ ،‬می توان‬ ‫دلیل این موض��وع را رویکرد قیم مابانه دولت‬ ‫ب��ه صنعت خ��ودرو عنوان کرد‪ .‬متاس��فانه با‬ ‫وج��ود اینک��ه س��هم دولت در ش��رکت های‬ ‫خودروسازی کمتر از ‪۲۰‬درصد است‪ ،‬مدیریت‬ ‫شرکت های خودروسازی با نظر دولت ها انجام‬ ‫می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬خود دولت ها مقصر اصلی‬ ‫ناکارامدی هس��تند‪ .‬به بیان دیگ��ر‪ ،‬رویکرد‬ ‫دولت به صنعت خودرو‪ ،‬در گام نخست ریشه‬ ‫عموم مشکالت است و بر این اساس عملکرد‬ ‫مدیران عامل‪ ،‬علل بعدی است‪ .‬دخالت دولت‬ ‫در ش��رکت های خودروس��ازی‪ ،‬از انتخ��اب‬ ‫مدیرعامل گرفت��ه‪ ،‬انتصاب ها تا حمایت های‬ ‫یکجانبه منجر به شکل گیری ساختار معیوبی‬ ‫ش��ده اس��ت که به س��ختی می توان با تغییر‬ ‫مدیران عامل چنین ساختاری را اصالح کرد‪.‬‬ ‫هر چند در مواردی هم دیده ش��ده‪ ،‬مدیران‬ ‫کارامد توانس��ته اند پیامده��ای منفی چنین‬ ‫ن رو‪ ،‬با توجه‬ ‫س��اختاری را کاهش دهند‪ .‬از ای ‬ ‫به چنین تحلیل��ی‪ ،‬اصالح صنعت خودرو‪ ،‬در‬ ‫گروه تغییر ساختار اس��ت‪ ،‬نه مدیران عامل‪.‬‬ ‫تا زمانی که دولت ش��رکت های خودروسازی‬ ‫را حیاط خلوت خود می داند‪ ،‬نمی توان انتظار‬ ‫بهبود در این صنعت را داشت‪ .‬در نتیجه باید‬ ‫پذیرف��ت که دول��ت خود عام��ل ناکارامدی‬ ‫صنعت خودرو اس��ت که ای��ن رویکرد نیاز به‬ ‫اصالح بنیادی و البته در جهت صحیح دارد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫ف س��ردرگمی است که‬ ‫صنعت خودرو ایران همچون کال ‬ ‫ب��ا گذش��ت نیم قرن فعالیت همچنان ب��ه نقطه مطلوب در‬ ‫طراحی و تولید نرسیده است‪ .‬بیشتر کارشناسان و منتقدان‬ ‫ب��ر ای��ن باورند که دخال��ت دولت در ای��ن صنعت منجر به‬ ‫چالش های موجود ان ش��ده اس��ت‪ .‬نب��ود برنامه بلندمدت‬ ‫و نداش��تن استراتژی به این مس��ئله انجامیده که همچنان‬ ‫صنعت خودرو ایران مونتاژمحور حرکت می کند‪ .‬مدیریت ها‬ ‫تغییر می کند اما در کل موضوع تغییری ایجاد نمی ش��ود و‬ ‫گویا تحول اساسی همچنان در دستور کار قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫صحبت هایی مبنی بر خصوصی سازی این صنعت و واگذاری‬ ‫سهام دولت به بخش خصوصی مطرح است اما به قول فعاالن‬ ‫این حوزه‪ ،‬اما و اگرهای زیادی مانند اهلیت نداش��تن افراد‪،‬‬ ‫تعیین تکلیف نشدن بدهی های خودروسازان و‪ ...‬وجود دارد‬ ‫که شاید حتی با خصوصی سازی بر مشکالت موجود بیفزاید‪.‬‬ ‫طرح یک فوریتی ساماندهی خودرو که اغاز اردیبهشت سال پیش‬ ‫تصویب شده بود‪ ،‬تاکنون باید اجرایی می شد اما در کش وقوس های‬ ‫مجلس و کمیس��یون صنایع و معادن این امر انجام نشده است و با‬ ‫وجود کارشناس��ی بودن این طرح کمیسیون صنایع همراهی الزم را‬ ‫انجام نداد ولی در نهایت این طرح تصویب شد‬ ‫درباره تعهدات خودروسازان در یک سال و چند ماه گذشته‬ ‫به این موضوع بازمی گردد که تعهداتی از سوی شرکت های‬ ‫س��ازنده خودرو ایجاد ش��ده ب��ود که در زم��ان خود به ان‬ ‫تعه��دات عمل نکردند یا اینکه قیمت ها را افزایش دادند که‬ ‫در اینجا بیش��ترین حق با مصرف کننده و خریدار است زیرا‬ ‫در بسیاری از نقاط دنیا تعهداتی از سوی شرکت های سازنده‬ ‫ایجاد می شود و اتفاق هایی در مسیر عمل به ان تعهدات رخ‬ ‫می دهد‪ .‬وی در عین حال می گوید‪ :‬وقوع هر اتفاقی در مسیر‬ ‫تعهدات ش��رکت های سازنده‪ ،‬نباید ان را به این سمت ببرد‬ ‫که بار مالی ایجادشده را به خریدار منتقل کند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا بیان اینکه کیفیت خودرو بای��د جدا و واقع بینانه مدنظر‬ ‫ق��رار گی��رد‪ ،‬گفت‪ :‬اینک��ه در موضوع کیفی��ت خودرو‪ ،‬چه‬ ‫میزان مدیریت خودروسازان مسئول است‪ ،‬چه میزان ناشی‬ ‫از سایه ای است که نظام دولتی بر کارخانه های خودروسازی‬ ‫انداخته‪ .‬با این حال‪ ،‬این به معنای اینکه کس��ی را متهم یا‬ ‫تبرئه کنیم‪ ،‬نیس��ت‪ ،‬باید مسائل را درست انالیز کرد و دید‬ ‫اشکال کار کجا است‪ .‬‬ ‫‹ ‹سوء مدیریت مدت دار‬ ‫در حال��ی که کوهکن ریزی بر نقش عوامل فراس��ازمانی‬ ‫در مس��ائل پیش امده در خودروسازی اشاره می کند‪ ،‬بهرام‬ ‫پارسایی‪ ،‬نماینده شیراز و سخنگوی کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬به‬ ‫مسئله سوء مدیریت به واسطه رانت اشاره می کند و می گوید‪:‬‬ ‫ اگر س��وء مدیریت در دوره های متوالی و به دنبال ان رانت‬ ‫و فس��اد نب��ود‪ ،‬به ط��ور حت م با این مس��ئله از قبل برخورد‬ ‫می ش��د ‪ .‬وی می افزای��د‪ :‬مدیریت متوال��ی صنعت خودرو با‬ ‫همه حمایت ها و امتیازات ویژه ای که در اختیار ان گذاشته‬ ‫ش��د‪ ،‬از جمله ب��ازار انحصاری که م��ردم را مجبور می کند‬ ‫ب��ه ناچ��ار یا خودروهای تولیدی این ش��رکت ها را بخرند یا‬ ‫برای خرید خودر و خارجی‪ ،‬جریمه ها و تعرفه های س��نگین‬ ‫بپردازند‪ ،‬از چالش های صنعت و بازار خودرو در کشور است‪.‬‬ ‫ پارسایی پیش فروش خودرو را امتیاز ویژه ای عنوان می کند‬ ‫که برای خودروس��ازان در نظر گرفته ش��ده و می گوید‪ :‬در‬ ‫هیچ جای دنیا خودروسازانی که تولید انبوه دارند‪ ،‬خودرو را‬ ‫پیش فروش نمی کنند؛ نتیجه امتیازات و حمایت ها در چند‬ ‫دهه گذشته‪ ،‬بدهی ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومانی خودروسازان‬ ‫و نارضایتی مردم از صنعت خودرو کش��ور اس��ت؛ اینکه چرا‬ ‫با اینها برخورد نش��ده‪ ،‬به فساد‪ ،‬رانت‪ ،‬البی گری گسترده و‬ ‫مافیا در این حوزه باز می گردد‪ .‬‬ ‫این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه همه مدیران صنعت‬ ‫خ��ودرو از ابت��دا تا هم اکنون باید پاس��خگو باش��ند‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬مدیران و مس��ئوالن در صنعت خ��ودرو و همچنین‬ ‫س��ازمان های نظارتی باید پاسخگو باشند که چرا این حوزه‬ ‫رها ش��ده است؛ وقتی گستردگی هیات مدیره خودروسازان‬ ‫را می بینیم که در همه جا نیرو داش��تند و همه س��فارش ها‬ ‫را پذیرفتند‪ ،‬طبیعی است که در حاشیه امن به سر ببرند و‬ ‫کسی با انها کاری نداشته باشد‪ .‬‬ ‫‹ ‹ اهرم های نظارتی مجلس‬ ‫پارسایی در پاسخ به پرسشی درباره نقش نظارتی مجلس‬ ‫در ح��وزه صنعت اظهار کرد‪ :‬بازوهای نظارتی مجلس همان‬ ‫ارکان نظارتی قانونمند موجود از جمله س��ازمان بازرس��ی‪،‬‬ ‫دی��وان محاس��بات و‪ ...‬اس��ت که مجلس در اج��رای قانون‬ ‫می تواند از انها کمک بگیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ر این باور اس��ت‪ :‬در وزارتخانه ه��ا و از جمله وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مجلس در قالب پرسش و استیضاح‬ ‫نظارت مستقیم دارد‪ ،‬یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان به عنوان یکی از معاونت های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است و تا چندی پیش شاهد بودیم که رئیس‬ ‫این سازمان عضو هیات مدیره یک شرکت خودروسازی بود‪.‬‬ ‫ی��ا مدیر کل امور مجلس ش��ورای اس�لامی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز عضو هیات مدیره خودروسازی بود؛ اینها‬ ‫نفوذها و البی هایی هس��تند ک��ه اهرم های نظارتی را کند و‬ ‫ضعیف می کنند ‪ .‬نماینده مردم ش��یراز در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه پس از تغییر در ریاست سازمان حقوق‬ ‫مصرف کنن��ده نیز ما نظ��ارت امیدوارکننده ای از طرف این‬ ‫ن یا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر خودروس��ازان‬ ‫س��ازما ‬ ‫ش��اهد نبودیم‪ ،‬می افزای��د‪ :‬اینکه س��خنگوی دولت دالیل‬ ‫برکناری مدیرعامل ایران خودور را اعالم می کند و می گوید‬ ‫م��ا ب��ه وزارتخان��ه اعالم کردیم ک��ه ای��ن کار را انجام دهد‬ ‫نش��ان می دهد که وزارتخانه یا هیچ نظارتی نداش��ته یا در‬ ‫تخلف ه��ا ب��ا انها همکاری می کرده و اکنون باید پاس��خگو‬ ‫باش��د که چرا کار به اینجا کش��یده اس��ت ‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬قانون اساس��ی گفت‪ :‬خودرو از موضوع هایی است‬ ‫که حساس��یت های جامعه به هر دلیل درباره ان باال رفته و‬ ‫حتی نیاز است که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این باره‬ ‫نظ��ارت کند؛ ما چندین بار وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫معاونان‪ ،‬مدیران خودروس��ازی و س��ازمان حمایت حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان را ب��ه مجلس اوردیم‬ ‫اما اراده الزم وجود نداش��ت زمان��ی که معاون امور مجلس‬ ‫وزارتخان��ه‪ ،‬عضو هیات مدیره ش��رکت خودروس��از باش��د‪،‬‬ ‫طبیعی است که اطالعات غلط به مجلس داده می شود‪ .‬‬ ‫‹ ‹طرح ساماندهی مشکالت را برطرف می کند‬ ‫پارس��ایی یاداور شد‪ :‬طرح یک فوریتی ساماندهی خودرو‬ ‫که اغاز اردیبهشت سال پیش تصویب شده بود‪ ،‬تاکنون باید‬ ‫اجرایی می ش��د اما در کش وقوس های مجلس و کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن این امر انجام نش��ده اس��ت؛ هفته گذش��ته‬ ‫ایراد های شورای نگهبان بر این طرح اصالح شد‪ .‬اما با وجود‬ ‫کارشناس��ی بودن این طرح کمیسیون صنایع همراهی الزم‬ ‫را ب��ا این طرح انجام نداد ول��ی در نهایت این طرح تصویب‬ ‫ش��د و انتظار می رود اجرایی ش��دن ان بسیاری از مشکالت‬ ‫صنعت خودرو را برطرف کند‪ .‬‬ ‫وی ب��ا ی��اداوری اینکه در کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫ف اما‬ ‫مجل��س‪ ،‬برخی بندهای طرح س��اماندهی خودرو حذ ‬ ‫در صحن علنی مجلس به صورت پیش��نهاد تصویب ش��د‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪« :‬از جمله این موارد این اس��ت که ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی را موظف کردیم هنگام فروش‪ ،‬نرخ تمام شده‬ ‫خودرو‪ ،‬درصد سود و نرخ قبلی را محاسبه و به شورای رقابت‬ ‫اع�لام کنن��د؛ تخلف از این موضوع ب��ه لحاظ قانونی جرم و‬ ‫مجازات ان نیز مشخص شده است‪ .‬‬ ‫عضو کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس یاداور شد‪ :‬اگر این قانون‬ ‫را در س��ال های قبل داشتیم‪ ،‬نه تنها افزایش خودسرانه نرخ‬ ‫خ��ودرو از س��وی خودروس��ازان را ش��اهد نبودی��م بلک��ه‬ ‫خودروس��ازان موظف می ش��دند مرحله به مرحله و جزء به‬ ‫جزء نرخ تولیدات خود را به شورای رقابت اعالم کنند‪.‬‬ ‫پارس��ایی با بی��ان اینکه بخش��ی از موض��وع نظارت در‬ ‫صنعت خودرو کشور به کمیسیون تخصصی ان در مجلس‬ ‫بازمی گردد‪ ،‬گفت‪ :‬باید از این کمیس��یون ها س��وال ش��ود‬ ‫ک��ه چرا وضعیت صنعت خودرو در کش��ور این گونه اس��ت‬ ‫و انه��ا همچنان به حمایت از این صنعت اصرار دارند‪ ،‬هدف‬ ‫کمیسیون به طور کلی حمایت از این صنعت ناکارامد بوده‪،‬‬ ‫جالب این است که تاکنون در این زمینه توضیح و گزارشی‬ ‫نیز ارائه نداده و اظهار نظری نکرده اند‪ .‬‬ ‫نماین��ده مردم ش��یراز با یاداوری اینکه مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در دوره های گذشته به سمت قانون گذاری در این‬ ‫زمینه حرکت کرد ه اما موانعی در اجرای قانون وجود داشت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بر اس��اس قانون تجارت‪ ،‬هر شرکت یا تولیدکننده ای‬ ‫که زیان انباش��ته ان بیشتر باش��د‪ ،‬باید اعالم ورشکستگی‬ ‫کند و حق فعالیت ندارد اما در کشور ما خودروسازان از این‬ ‫امر مس��تثنا ش��ده اند‪ .‬امیدواریم با قانون مصوب ساماندهی‬ ‫خودرو مخالفت نشود و دولت نیز به اجرای ان کمک کند‪ .‬‬ ‫‹ ‹فضای انحصاری صنعت خودرو‬ ‫پارس��ایی ب��ا اش��اره به برخی مس��ائل در ح��وزه صنعت‬ ‫خودرو کشور گفت‪ :‬صنعت خودرو کشور بیش از ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان بدهی دارد‪ ،‬م��ردم از صنعت خودرو اعالم‬ ‫نارضایتی می کنند‪ ،‬از طرفی خودروس��ازان ما در مقایس��ه‬ ‫ب��ا خودروس��ازان جهان نتوانس��ته مصرف س��وخت را در‬ ‫کش��ور کاهش دهند ‪ .‬وی فضای صنعت خودرو را حمایتی‪،‬‬ ‫کارشناسی نش��ده و غیرقابل دفاع و انحصاری دانست و بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬برکناری مدیرعام��ل و برخورد با تخلف ها ش��روعی‬ ‫ت اما این موضوع نباید به یک شخص و یک زمان‬ ‫خوب اس ‬ ‫محدود شود‪ ،‬همه افرادی که به دلیل منافع یا سوءمدیریت‬ ‫به ش��کل پی��دا و پنهان در وضعی��ت کنونی صنعت خودرو‬ ‫کشور نقش داش��ته اند باید پاسخگو باشند‪ ،‬البته مشکالت‬ ‫کنونی صنعت خودرو فقط به سوءمدیریت مدیرعامل فعلی‬ ‫محدود نمی ش��ود بلکه چندین ساله است و باید ریشه ای با‬ ‫ان عمل و برخورد ش��ود و در سیاست کالن صنعت خودرو‬ ‫تجدید نظر شود‪ .‬این نماینده مجلس شورای اسالمی ایجاد‬ ‫فضای رقابتی را راهکار مناسب در ساماندهی صنعت خودرو‬ ‫بیان کرد و افزود‪ :‬پیشرفت در فضای رقابتی حاصل می شود‪،‬‬ ‫خودروس��ازان دنی��ا در کیفی��ت‪ ،‬طراح��ی‪ ،‬کاهش مصرف‬ ‫س��وخت‪ ،‬کاهش نرخ با همدیگ��ر رقابت می کنند‪ .‬در ایران‬ ‫در موارد یادش��ده هیچ گونه رقابتی دیده نمی ش��ود؛ فضای‬ ‫رقابتی خودروس��ازان را در تولید خودر و باکیفیت پاسخگو‬ ‫می کند ‪ .‬پارس��ایی پاسخگو نبودن خودروسازان در سوانح و‬ ‫جبران بخشی از خسارت های تصادف ها را از خالهای قانونی‬ ‫در دهه گذش��ته دانس��ت و گفت‪ :‬پذیرش مسئولیت در این‬ ‫زمینه‪ ،‬خودروسازان را به سمت تولید خودرو باکیفیت پیش‬ ‫می برد؛ در نبود قانون نیز خودروسازان باید خود را پاسخگو‬ ‫و دارای مس��ئولیت مدنی در زمینه تصادف ها بدانند؛ در هر‬ ‫صورت به ناچار قوانین باید به شکل سلبی و از طریق محاکم‬ ‫قضایی پیگیر باشیم‪ .‬‬ ‫‹ ‹ق�وه قضایی�ه پیگی�ر سرنوش�ت مطالب�ات‬ ‫میلیاردی مردم‬ ‫پارس��ایی با اش��اره به ورود قوه قضاییه به موضوع تخلف‬ ‫در ش��رکت ایران خودرو‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬انتظار می رود این نهاد‬ ‫به صورت ش��فاف پیگیر باشد که ‪۲۵‬هزار میلیارد تومان که‬ ‫خودروس��ازان بابت پیش فروش از مردم گرفته اند‪ ،‬کجاست‪.‬‬ ‫خودروس��ازان بر اس��اس قان��ون زمانی می توانن��د خودرو‬ ‫را پیش ف��روش کنن��د که تمام قطعات را داش��ته باش��ند؛‬ ‫پیش فروش بدون وجود قطعات الزم برای س��اخت‪ ،‬جرم و‬ ‫هرگونه توجیحی در این زمینه بهانه تراشی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قوه قضاییه پیگیر باشد که ‪۲۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی که خودروس��ازان از مردم گرفت��ه و همان میزان را‬ ‫به قطعه س��ازان بدهکار هستند‪ ،‬کجا است‪۳۰ .‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان ک��ه خودروس��ازان از بانک ها وام گرفت��ه و اکنون‬ ‫سرنوشت ان مشخص نیست‪ ،‬پیگیری شود و باید مشخص‬ ‫ش��ود دالیل انه��ا برای این حجم از زیان انباش��ته با وجود‬ ‫امتیازات و حمایت های ویژه چیست‪ .‬‬ ‫قیمت کارخانه و بازار خودرو یکسان می شود‬ ‫مش��اور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت‪ :‬سایپا موفق‬ ‫ش��ده با افزایش تولید‪ ،‬عرضه خودرو به بازار را گسترش و ضمن‬ ‫پاس��خگویی ب��ه تقاضای بازار‪ ،‬تعداد تعه��دات معوق خود را نیز‬ ‫کاهش دهد‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬عبداهلل بابایی با بیان اینکه روند‬ ‫ عرضه محصوالت سایپا به بازار افزایشی بوده و این سیر صعودی‬ ‫ادامه نیز خواهد داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬کاهش نرخ محصوالت سایپا در‬ ‫بازار ازاد در ماه های گذشته نتیجه تالش مدیران و کارکنان این‬ ‫گروه خودروس��ازی در افزایش تولید و عرضه محصوالت بوده و‬ ‫ادامه نیز خواهد داش��ت‪ .‬بابایی به اقدام های ثمربخش��ی که در‬ ‫کش��ور برای افزایش عمق س��اخت داخل محصوالت داخلی نیز‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬التهاب ناش��ی از محدودیت های بین المللی‬ ‫ب��ا حرکت همس��و و هماهنگ مجموعه ه��ای مرتبط داخلی در‬ ‫راس��تای بومی س��ازی قطعات خودرو کنترل و مدیریت ش��د و‬ ‫ادامه این روند به پویایی بیش��تر صنعت خودرو خواهد انجامید‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعامل گروه خودروسازی س��ایپا در پایان گفت‪ :‬در‬ ‫ص��ورت حمایت از صنعت خ��ودرو به ویژه در تامین ارز مورد نیاز‬ ‫این صنعت‪ ،‬می توان امیدوار بود رونق تولید بیش از پیش در این‬ ‫صنعت استراتژیک محقق شود و با افزایش عرضه‪ ،‬به زودی شاهد‬ ‫خواهیم بود که تفاوت نرخ کارخانه خودروها با بازار ازاد به طور‬ ‫کامل از بین برود و قیمت ها یکسان شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اکتشافات معدنی‬ ‫برای بخش خصوصی‬ ‫جذا ب تر می شود‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1356‬‬ ‫پیاپی ‪2674‬‬ ‫س�ارا اصغ�ری‪ :‬در بس��یاری از کش��ور های‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬تولید ان��واع پروفی��ل الومینیوم از‬ ‫مواد حاص��ل از بازیافت نه تنها ام��ری رایج که‬ ‫اقتصادی ش��مرده می شود‪ .‬پسماندهای خشک‬ ‫اگر به درس��تی در چرخه بازیاف��ت قرار بگیرند‪،‬‬ ‫منابع بس��یار ارزش��مندی ب��رای تامی��ن مواد‬ ‫اولی��ه کاالهای موردنی��از در جامع��ه خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بازیاف��ت الومینی��وم‪ ،‬فوالد‪ ،‬م��س و فلزات‬ ‫دیگر در درجه نخست برای حفظ محیط زیست‬ ‫فعالیتی ارزش��مند به شمار می اید و همچین از‬ ‫نظر اقتصادی برای دول��ت و افراد فعال در این‬ ‫حوزه سودی چشمگیر را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫اس��تفاده دوب��اره از فل��زات و دیگر م��واد قابل‬ ‫بازیافت‪ ،‬هزینه ای ب��ه مراتب کمتر از حفاری و‬ ‫معدن��کاری را درپی خواهد داش��ت و مهم تر از‬ ‫ان از ات�لاف منابع ملی نی��ز جلوگیری خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیتی پرسود‬ ‫بازیافت قوطی های الومینیومی در بس��یاری‬ ‫از کش��ور های پیش��رفته به عنوان یک فعالیت‬ ‫پرسود ش��ناخته می شود و بسیاری از قشرهای‬ ‫معمولی جامعه امکان شرکت در ان را دارند‪ .‬در‬ ‫تولید قوطی های الومینیومی که برای نگهداری‬ ‫انواع نوشیدنی اس��تفاده می شود‪ ،‬حجم زیادی‬ ‫از منابع این فلز ارزش��مند مصرف می ش��ود که‬ ‫البته ب��ا ذوب این محصوالت امکان بازگش��ت‬ ‫انها به چرخ��ه تولید فراهم می ش��ود‪ .‬بازیافت‬ ‫الومینیوم فقط به قوطی ها محدود نمی ش��ود و‬ ‫ذوب قراضه بسیاری از محصوالت الومینیومی‪،‬‬ ‫م��اده اولی��ه ب��رای تولی��د ان��واع پروفیل های‬ ‫الومینیوم و پروفیل در و پنجره را فراهم خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹امار مثبت صنعت بازیافت الومینیوم‬ ‫ظرف ه��ا و ضایعات الومینیوم به هر ش��کلی‬ ‫که باش��ند‪ ،‬قابل بازیافت هستند‪ .‬بنابراین فویل‬ ‫بازیافت طالیی فلز نقره ای‬ ‫از بازیافت ‪۵۰۰‬گرم الومینیوم قوطی های نوش��ابه می توان‬ ‫ان��رژی کافی ب��رای روش��نایی یک الم��پ ‪۱۰۰‬وات��ی به مدت‬ ‫‪ ۴‬س��اعت یا انرژی الزم برای روش��نایی یک تلویزیون به مدت‬ ‫‪ 3 . 5‬ساعت را تامین کرد‬ ‫الومینیومی و قوطی های نوشابه‪ ،‬کنسرو‪ ،‬بشقاب‬ ‫و چارچوب پنجره ها و حتی تراشه های الومینیوم‬ ‫در کارگاه ها و حلقه های الومینیومی دربازکن ها‬ ‫را می توان جمع اوری و بازیافت کرد‪ .‬برای حفظ‬ ‫بهداشت محل نگهداری قوطی های مصرف شده‬ ‫و بازیافت صحیح تر و بهداشتی تر می توان انها را‬ ‫شس��ت و در جایی معین جمع اوری کرد‪ .‬برای‬ ‫بازیافت قوطی های الومینیومی نیز ابتدا انها را‬ ‫ذوب می کنند‪ .‬س��پس فلز م��ذاب را به محض‬ ‫سرد شدن زیر فشار می گذارند و به ورق تبدیل‬ ‫کرده و س��رانجام این ورق ها را دوباره به شکل‬ ‫قوط��ی درمی اورند‪ .‬الومینی��وم بازیافتی نه تنها‬ ‫در س��اخت قوطی ه��ای جدید که در س��اخت‬ ‫م��واد الومینیوم��ی ازجمل��ه مواد س��اختمانی‬ ‫به کار می رود‪ .‬صرفه ه��ای اقتصادی که بازیافت‬ ‫الومینیوم به همراه می اورد‪ ،‬باورنکردنی هستند‬ ‫ک��ه در ادامه به برخ��ی از انه��ا می پردازیم‪ :‬از‬ ‫بازیافت ‪۵۰۰‬گرم الومینیوم قوطی های نوش��ابه‬ ‫می توان انرژی کافی برای روش��نایی یک المپ‬ ‫‪۱۰۰‬واتی به مدت ‪ ۴‬س��اعت یا انرژی الزم برای‬ ‫روش��نایی یک تلویزیون به مدت ‪3 . 5‬س��اعت را‬ ‫تامین کرد‪.‬‬ ‫بازیافت ی��ک قوطی الومینیوم در مقایس��ه‬ ‫ب��ا تولید همان قوطی از مواد خ��ام اولیه باعث‬ ‫کاهش الودگی هوا به میزان ‪۹۵‬درصد می شود‪.‬‬ ‫تولی��د الومینی��وم از الومینیوم بازیافت ش��ده‬ ‫نسبت به تولید ان از سنگ معدن به ‪۹۰‬درصد‬ ‫انرژی کمتری نیاز دارد‪.‬‬ ‫بازیاف��ت دو قوط��ی الومینیوم��ی موج��ب‬ ‫صرفه جویی در ان��رژی به اندازه نیم لیتر بنزین‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ذوب راحت تر‬ ‫درب��اره به صرف��ه بودن‬ ‫ضایع��ات الومینی��وم‪،‬‬ ‫محم��د اش��ناگر‪ ،‬مدیر‬ ‫سایت ایران ضایعات در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬الومینیوم‬ ‫جذابیت ه��ای باالی��ی‬ ‫برای استفاده دارد که پس از اهن پرکاربردترین‬ ‫فلز به ش��مار می رود‪ ،‬بنابراین بازیافت ضایعات و‬ ‫اس��تفاده دوب��اره ان در چرخ��ه ام��ری مهم و‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫اش��ناگر ب��ا تاکید ب��ر صرفه اقتص��ادی که‬ ‫ضایعات الومینیومی دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به لحاظ‬ ‫اقتص��ادی بازیاف��ت الومینیوم به صرفه اس��ت‬ ‫و تا می��زان ‪۹۰‬درصد انرژی کمتری اس��تفاده‬ ‫می کن��د؛ چراکه تولی��د الومینی��وم از معدن و‬ ‫پودر الومینا فرایندی زمان بر و مش��کل اس��ت‪،‬‬ ‫از ای��ن رو ان��رژی باالی��ی را مورداس��تفاده قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این موضوع که ذوب ضایعات‬ ‫الومینیوم به س��ادگی انجام می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫سوی دیگر ذوب ضایعات الومینیوم بسیار ساده‬ ‫بوده و با تجهیزات و کوره س��اده نیز انجام پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ح��وزه ضایع��ات در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬کیفیت الومینی��وم حاصل‬ ‫از بازیاف��ت تفاوت��ی ب��ا محص��والت حاصل از‬ ‫ش��مش ندارد و برای انتخاب محصول مناسب‬ ‫باید ب��ه الی��اژ و فرایند تولید توجه بیش��تری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه های اقتصادی و زیست محیطی‬ ‫همچنین امیرحس��ین‬ ‫بابای��ی‪ ،‬رئیس بازرگانی‬ ‫گ��روه‬ ‫خارج��ی‬ ‫کارخانه های تولید نورد‬ ‫الومینیوم درباره اهمیت‬ ‫بازیاف��ت الومینی��وم و‬ ‫صرفه هایی که به همراه‬ ‫م��ی اورد‪ ،‬در گفت وگ��و با‬ ‫عن��وان کرد‪:‬‬ ‫الومینیوم جزو فلزهایی است که قابلیت بازیافت‬ ‫باالیی دارد‪.‬‬ ‫بابایی ب��ا بیان این موضوع که کیفیت ضایعات‬ ‫الومینیوم بس��تگی به همگن ب��ودن انها دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همگن ب��ودن ضایعات در تولید محصول‬ ‫نهایی نقش مهمی را ایف��ا می کند‪ ،‬برای نمونه‬ ‫ضایع��ات کارخانه های قوطی س��ازی یا صنایع‬ ‫خ��اص که از الیاژی همگن اس��تفاده می کنند‪،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بسیار ارزش��مندتر از ضایعات مخلوط حاصل از‬ ‫جمع اوری شهری هستند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که بازیافت ضایعات‬ ‫الومینی��وم تا چه حد می توان��د در این صنعت‬ ‫صرف��ه اقتصادی به همراه بی��اورد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ضایعات با خلوص مطلوب بس��یار مفید هستند‬ ‫و می توانن��د مان��ع هدررفت ان��رژی در صنعت‬ ‫الومینیوم ش��وند؛ چراکه ای��ن صنعت با فرایند‬ ‫ذوب دوب��اره در عمل ضایعات��ی به همراه ندارد‬ ‫و هزینه ه��ای معدنکاری را نیز کاهش می دهد‪،‬‬ ‫بنابراین ب��ه لحاظ اقتصادی و زیس��ت محیطی‬ ‫بس��یار ارزش��مند بوده و دارای صرفه اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س بازرگان��ی خارجی گ��روه کارخانه های‬ ‫تولید نورد الومینیوم در ادامه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫با توس��عه تولیدات پایه الومینیوم و شمش ها با‬ ‫خل��وص باال در عمل ضایعات نیز رش��د خواهد‬ ‫کرد که با برنامه ای جامع می توان به راحتی این‬ ‫ضایعات را با کیفیت��ی مطلوب به چرخه تولید‬ ‫بازگرداند‪.‬‬ ‫بابای��ی همچنی��ن در ادام��ه یاداور ش��د‪ :‬تنها‬ ‫واح��دی ک��ه در کش��ور از ضایعات اس��تفاده‬ ‫می کند‪ ،‬شرکت ایرالکو است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تف��اوت قیمت��ی عنوان ک��رد‪ :‬نرخ‬ ‫بازیافت در کشورهای جهان متفاوت است‪ ،‬این‬ ‫درحالی است که الومینیوم پایه یک نرخ جهانی‬ ‫دارد‪ .‬بنابراین زمانی که نرخ الومینیوم جهانی در‬ ‫س��طح پایینی قرار دارد‪ ،‬ممکن است الومینیوم‬ ‫ثانویه صرفه اقتصادی نداشته باشد‪ ،‬اما در عوض‬ ‫زمانی که نرخ الومینیوم پایه باالست‪ ،‬الومینیوم‬ ‫ثانوی��ه و ضایعات ان صرفه اقتصادی بیش��تری‬ ‫پیدا خواهد کرد‪ .‬در کش��ور نیز عرضه رس��می‬ ‫ش��مش الومینیوم با خل��وص ‪۹۹‬درصد به باال‬ ‫به صورت رسمی بوده ولی شمش های حاصل از‬ ‫ذوب دوب��اره ضایعات و قیمت گ��ذاری انها تابع‬ ‫قانون و فرمول خاصی نیست‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1356‬‬ ‫پیاپی ‪2674‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت وگو با مسئوالن سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مطرح شد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رونق اشتغال‬ ‫با بنگاه های‬ ‫کوچک معدنی‬ ‫مصطفی غنیمتی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫منیر حضوری‪ :‬موضوع اکتش��اف همان اندازه اهمیت دارد که‬ ‫زمین شناسی مهم است‪ .‬برای فعالیت معدنی بیشتر باید اکتشاف‬ ‫را افزایش دهیم‪ ،‬دراین بین اگر اکتش��اف به روش های درس��ت و‬ ‫علمی نباش��د‪ ،‬به مواد معدنی مناسب دسترسی نخواهیم داشت‬ ‫و نمی توانیم در عم��ق خوب پیش برویم و در اینده ای نزدیک با‬ ‫کمبود مواد معدنی روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه این موضوع و به بهانه اینکه ش��صتمین س��الگرد‬ ‫تاسیس سازمان زمین شناسی بود به سراغ ‪۲‬مقام مسئول در این‬ ‫س��ازمان رفتیم تا چرایی سخت تر شدن ورود بخش خصوصی به‬ ‫حوزه اکتشاف را جویا شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط اسان شده است‬ ‫‹ ‹حضور پرهزینه‬ ‫عب��اس گل محمدی‪ ،‬مش��اور س��ازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه چرا در‬ ‫ش��رایط فعلی‪ ،‬ورود بخش خصوصی به‬ ‫حوزه اکتشاف س��خت تر شده است‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به اینکه عملیات‬ ‫اکتشاف به طور کلی دارای ریسک زیادی‬ ‫است‪ ،‬حضور بخش خصوصی از ابتدای فعالیت ها و تهیه داده های‬ ‫اکتش��افی پایه بسیار سخت و پرهزینه اس��ت و به همین ترتیب‬ ‫تمای��ل بخش خصوصی در این س��طح همواره کم بوده اس��ت‪ .‬او‬ ‫درباره نقش دولت در این زمینه گفت‪ :‬س��ازمان های دولتی برای‬ ‫رفع این نقص‪ ،‬ملزم به تهیه داده های پایه هس��تند‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫در س��ازمان زمین شناس��ی اساس��ی ترین داده ها و نقشه ها تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬باید توجه کنیم که بر اساس امار مستند جهانی‪ ،‬از هر‬ ‫‪۱۰۰۰‬کیلومترمربع که اکتشاف می ش��ود تنها یک کیلومترمربع‬ ‫منجر به شناخت کامل و کشف ذخیره مناسب در تناژ باال خواهد‬ ‫ش��د و به مرحله اس��تخراج و بهره برداری می رسد‪ ،‬اگرچه ممکن‬ ‫است انومالی های فراوانی در ان محیط کشف شود‪.‬‬ ‫گل محمدی ادامه داد‪ :‬با انجام عملیات شناسایی و پی جویی از‬ ‫سوی س��ازمان های دولتی‪ ،‬این ریسک تا ‪۱۰‬برابر کاهش می یابد‬ ‫و از هر ‪۱۰۰‬کیلومترمربع به یک کیلومترمربع می رسد که بسیار‬ ‫حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که برای افزایش فعالیت معادن چه‬ ‫باید کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تهیه و بروزرس��انی اطالعات پایه مورد نیاز بخش‬ ‫اکتشاف کشور‪ ،‬مهم ترین پایه و اساس شناسایی و پی جویی مواد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط می توانند موتور‬ ‫محرکه توس��عه باش��ند چراکه ویژگی اصلی این‬ ‫بنگاه ه��ا رابط��ه معکوس ب��ا میزان فس��اد اداری‬ ‫و رابطه مس��تقیم ب��ا ش��فافیت دارد‪ .‬اهمیت این‬ ‫بنگاه ه��ا را وقت��ی بیش��تر درک خواهیم کرد که‬ ‫ب��ه نقش انها در افزایش میزان اش��تغال در بخش‬ ‫معدن توجه کنیم‪ .‬با بررسی وضعیت این بنگاه ها‬ ‫در کش��ورهای دیگر متوجه می شویم که متوسط‬ ‫اش��تغالزایی بنگاه های خرد و متوس��ط در ایتالیا‬ ‫‪۶۵‬درص��د‪ ،‬ژاپ��ن ‪۵۳‬درصد‪ ،‬الم��ان ‪۴۲‬درصد و‬ ‫امریکا ‪۲۲‬درصد اس��ت‪ .‬این امار نش��ان می دهد‬ ‫ک��ه بنگاه ه��ای خرد و متوس��ط ظرفی��ت خوبی‬ ‫ب��رای ج��ذب بی��کاران دارد‪ .‬در بخ��ش مع��دن‬ ‫ای��ران نی��ز ‪۸۵‬درصد اش��تغال در دس��ت بخش‬ ‫خصوص��ی یا به عبارتی بنگاه ه��ای خرد‪ ،‬کوچک‬ ‫و متوس��ط اس��ت که نش��انگر توانای��ی و اهمیت‬ ‫وجود بخش خصوصی و لزوم س��رمایه گذاری در‬ ‫بنگاه های کوچک اس��ت‪ .‬انتظ��ار می رود دولت‬ ‫ب��ا ن��گاه مصلحت اندیش��انه و حمایت گرانه خود‬ ‫در برنامه ریزی ها‪ ،‬زمینه رش��د و توس��عه کشور را‬ ‫فراهم کند‪ .‬دولت باید فضای کسب وکار معدنی را‬ ‫با فراهم کردن الزامات تکمیل زنجیره ارزش مواد‬ ‫معدنی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور‬ ‫ام��اده کند‪ .‬همچنین در این حوزه دس��ت به ارائه‬ ‫مشوق های مناس��ب بزند تا به شکل گیری فضای‬ ‫پررونق و ج��ذاب برای س��رمایه گذاران داخلی و‬ ‫خارجی که زمینه س��از پیش��رفت و توسعه کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬کمک کند‪ .‬در این بین اگر دولت نسبت به‬ ‫احداث زیرس��اخت ها اقدام کند‪ ،‬به دلیل سهولت‬ ‫دسترسی به امکانات‪ ،‬بسیاری از کسب وکارها در‬ ‫مناطق مختلف کشور رونق می گیرند‪ .‬معادنی که‬ ‫در مناط��ق دور افتاده قرار دارند با ایجاد جاده ها و‬ ‫خطوط ریلی می توانند مواد معدنی را به س��هولت‬ ‫به کارخانه های فراوری برسانند‪.‬‬ ‫اکتشافات معدنی برای بخش خصوصی جذا ب تر می شود‬ ‫محمدباقر دری‪ :‬از انجایی که ریس��ک اکتش��اف بسیار باالست هیچ گاه بخش‬ ‫خصوصی به این حوزه ورود نمی کند‬ ‫معدنی و توسعه پایدار کشور است‪ .‬اطالعات پایه بروزرسانی شده‬ ‫و ش��فاف‪ ،‬مس��یر دسترس��ی به مناطق امیدبخش و ظرفیت های‬ ‫معدن��ی را هموار می کند‪ .‬البته مهم تری��ن بخش این موضوع در‬ ‫دس��ترس بودن این اطالعات برای عموم ازجمله س��رمایه گذاران‬ ‫واقعی معدن است‪.‬‬ ‫مش��اور سازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور ادامه‬ ‫داد‪ :‬با اجرای این سیاست با عنایت به شرایط زمین شناسی حاکم‬ ‫ب��ر ایران‪ ،‬بخش معدن در اینده ای نزدیک نقش موثری در تولید‬ ‫ناخالص ملی خواهد داش��ت‪ .‬مهم ترین اطالعات پایه هم ش��امل‬ ‫دورسنجی‪ ،‬زمین شناسی‪ ،‬ژئوفیزیک و ژئوشیمی است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬برای تهیه این اطالعات ابتدا باید س��خت افزارها‬ ‫و نرم افزاره��ای مورد نیاز و فناوری روز‪ ،‬اس��تفاده و امکانات وارد‬ ‫کشور شود‪ .‬برای مثال تهیه نقشه های ژئوفیزیک هوابرد با فاصله‬ ‫پروازی بس��یار کم برای کل کش��ور موردنیاز اس��ت‪ .‬بروزرسانی‬ ‫تمام نقشه های یک دویست وپنجاه هزارم تا یک بیست وپنج هزارم‬ ‫ادامه توسعه در زنجیره باالدست‪ ،‬اولویت برنامه فوالد خوزستان‬ ‫محبوبه قرمزچشمه‪ :‬علی محمدی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزس��تان به‬ ‫عنوان منتخب س��هامداران این شرکت‪،‬‬ ‫ی��ک ماه پی��ش س��کان هدای��ت فوالد‬ ‫خوزس��تان را بر عهده گرف��ت‪ .‬وی مدیر‬ ‫منابع انس��انی فوالد خوزس��تان اس��ت و‬ ‫س��ال ها در این مجتم��ع فوالدی فعالیت‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬از مهم تری��ن اولویت ه��ای ای��ن مدیر‬ ‫فوالدی‪ ،‬توسعه در باالدست زنجیره برای تامین پایدار‬ ‫س��نگ اهن و کنسانتره‪ ،‬تس��ریع در اجرای پروژه های‬ ‫زیست محیطی و افزایش ظرفیت تولید است‪.‬‬ ‫علی محمدی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزستان‬ ‫درب��اره تامی��ن مواد اولیه ف��والد در گفت وگو با پایگاه‬ ‫خبری گس��ترش نیوز اظهار کرد‪ :‬کنسانتره سنگ اهن‬ ‫مورد نیاز فوالد خوزستان از معادن چادرملو و چغارت‬ ‫در منطقه یزد و از معادن گل گهر و گهرزمین در منطقه‬ ‫سیرجان و بخشی نیز از منطقه سنگان تامین می شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا در تامین مواد‬ ‫اولیه محصوالت فوالدی مشکلی ندارید‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه معادن برای ایجاد کارخانه های فوالدس��ازی‬ ‫گام برداش��ته اند و همچنی��ن بخش��ی از کنس��انتره‬ ‫تولیدی داخل کشور به کشورهای دیگر صادر می شود‪،‬‬ ‫واحدهای تولیدکننده فوالد به ویژه فوالد خوزستان در‬ ‫تامین خوراک مورد نیاز خود با مش��کل جدی روبه رو‬ ‫هس��تند و در سال های اینده با راه اندازی کارخانه های‬ ‫فوالدس��ازی در کنار معادن یاد ش��ده‪ ،‬مشکالت فوالد‬ ‫خوزس��تان برای تامین مواد اولیه بیش��تر خواهد شد‪.‬‬ ‫ظرفیت گندله س��ازی ش��رکت حدود ‪۶.۴‬میلیون تن‬ ‫اس��ت که این ماده در وضعیت فعلی به دلیل مشکالت‬ ‫تامین کنس��انتره س��نگ اهن با ظرفیت ‪۶‬میلیون تن‬ ‫تولید می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال های گذشته‪ ،‬بخشی‬ ‫از اهن اسفنجی مورد نیاز واحد فوالدسازی را از سایر‬ ‫ش��رکت ها تامین می کردیم ام��ا درحال حاضر با توجه‬ ‫به راه اندازی فوالد ش��ادگان کس��ری اهن اسفنجی از‬ ‫فوالد ش��ادگان تامین می شود؛ از این رو از انجایی که‬ ‫در س��ال های اینده پروژه فوالدس��ازی فوالد شادگان‬ ‫نیز بهره برداری می ش��ود و اهن اس��فنجی ان شرکت‬ ‫ب��ه مصرف فوالدس��ازی خودش اختص��اص می یابد‪،‬‬ ‫تکمیل پروژه زمزم‪ ۳‬در فوالد خوزس��تان برای تامین‬ ‫کسری اهن اسفنجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫محم��دی درباره میزان تولید فوالد خوزس��تان گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان درباره برنامه تولید شمش‬ ‫فوالدس��ازی در س��ال ‪ ۹۸‬ب��ه می��زان ‪۳.۸‬میلیون تن‬ ‫هدف گ��ذاری کرده و خوش��بختانه این بخش تاکنون‬ ‫توانس��ته اس��ت بیش از ‪۱۵۶۰۰۰۰‬ت��ن یعنی حدود‬ ‫ص��د در صد برنامه تولید را محقق کند‪ .‬در بخش مواد‬ ‫اولی��ه نیز برنامه تولید گندله برای س��ال ‪ ۹۸‬به میزان‬ ‫‪۶‬میلیون تن اس��ت و این بخش تاکنون با تولید بیش‬ ‫از ‪۲۶۰۰۰۰۰‬تن‪۱.۲ ،‬درصد باالتر از برنامه‬ ‫تولید کرده است‪ .‬در بخش احیا نیز برنامه‬ ‫تولید اهن اسفنجی به میزان ‪۳.۹۵‬میلیون‬ ‫تن در س��ال ‪ ۹۸‬است و این بخش با تولید‬ ‫بی��ش از ‪۱۶۴۰۰۰۰‬ت��ن‪ ،‬باالتر از ‪۲‬درصد‬ ‫برنامه تولید‪ ،‬گام برداش��ته اس��ت‪ .‬وی در‬ ‫پاسخ به این پرس��ش که مهم ترین برنامه‬ ‫ش��ما به عن��وان مدیرعام��ل جدید فوالد خوزس��تان‬ ‫چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اولویت برنامه های فوالد خوزس��تان‪،‬‬ ‫ادامه توس��عه در باالدس��ت زنجیره برای تامین پایدار‬ ‫س��نگ اهن و کنسانتره و تسریع در اجرای پروژه هایی‬ ‫نظی��ر افزای��ش ظرفیت ه��ای تولی��د و بهینه س��ازی‬ ‫طرح های زیس��ت محیطی اس��ت‪ .‬محم��دی در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬فوالد خوزستان خود را موظف می داند همچون‬ ‫گذش��ته در حوزه مس��ئولیت های اجتماعی گام های‬ ‫موث��ر ب��ردارد و نقش بی بدیل خ��ود را پر رنگ تر کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان افزود‪ :‬از ابتدای س��ال نیز‬ ‫بر توانمندسازی س��رمایه های انسانی‪ ،‬رضایتمندی و‬ ‫بهبود نگرش نیروی انسانی تاکید فراوان کرده ایم و این‬ ‫مهم جزو برنامه های اصلی این شرکت به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با توجه به فاصله فوالد خوزس��تان از‬ ‫معادن س��نگ اهن‪ ،‬یکی از موضوع های اساسی مربوط‬ ‫به شبکه حمل ونقل است‪ ،‬گفت‪ :‬برای توسعه هلدینگ‬ ‫حمل ونقل ش��امل حمل ونقل ریلی‪ ،‬جاده ای و دریایی‬ ‫اقدامات ویژه ای انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫محم��دی درباره نح��وه حمل ونقل م��واد اولیه این‬ ‫ش��رکت فوالدی اظهار ک��رد‪ :‬عمده م��واد اولیه مورد‬ ‫نیاز فوالد خوزس��تان سنگ اهن اس��ت که به ‪۲‬شکل‬ ‫ریلی و جاده ای به شرکت وارد می شود و ماهانه حدود‬ ‫‪۵۰۰‬هزار تن سنگ اهن وارد می کنیم‪ .‬در ‪۳‬ماه پایانی‬ ‫سال ‪ ۹۷‬روزانه ‪۱۷۰‬واگن به تناژ حدود ‪۱۰‬هزار تن وارد‬ ‫مجتمع شد که میانگین ان در ماه حدود ‪۳۰۰‬هزار تن‬ ‫بود اما به دلیل مسدودی مسیر در فروردین‪ ،‬میانگین‬ ‫ورودی از ابتدای س��ال حدود ‪۱۱۵‬واگن به تناژ حدود‬ ‫‪۲۰۰‬هزار تن است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬مواد افزودنی‬ ‫و مواد اولیه مانند کک‪ ،‬اس��فنجی و فرو الیاژها به طور‬ ‫کامل با کامیون حمل می ش��وند‪ .‬محمدی در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که ظرفیت جابه جایی ریلی کش��ور را‬ ‫ب��رای حمل فوالد چگونه ارزیاب��ی می کنید‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬کل فروش صادراتی و بخشی از فروش داخل‬ ‫ب��ه میزان ‪۸۵۵۰۰۰‬تُن به صورت ریلی ارس��ال ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ظرفیت حمل ریلی به دلیل تک خطه بودن راه‬ ‫اهن در ناحیه لرس��تان و مس��دودی های گاه و بیگاه‬ ‫ظرفیت ریلی این ناحیه در س��ال ح��دود ‪۳.۵‬میلیون‬ ‫تن اس��ت اما برای حمل ونق��ل ریلی از جنوب به مرکز‬ ‫کش��ور حدود ‪۸‬میلیون تن تقاضا در س��ال وجود دارد؛‬ ‫از طرفی به��ره وری پایین لکوموتیوها و تعداد کم انها‬ ‫مزید بر علت ش��ده تا ظرفیت حمل ونقل ریلی کاهش‬ ‫یابد اما برای حمل محصول صادراتی در ناحیه جنوب‬ ‫مش��کلی وجود ندارد و می توان با تمهیداتی به حدود‬ ‫‪۲.۷‬میلی��ون ت��ن حمل ونق��ل ریلی محصول رس��ید‪.‬‬ ‫همچنین هزینه های حمل ونقل در ‪۵‬ماه امس��ال بیش‬ ‫از ‪۳۵‬درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که درباره دانش بنیان ها فوالد خوزس��تان برنامه ای در‬ ‫دست اقدام دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس فرمایش رهبر معظم‬ ‫انقالب و تاکید ایشان بر حمایت از تولید داخلی‪ ،‬فعال‬ ‫ش��دن ش��رکت های دانش بنیان و همچنی��ن اجرای‬ ‫اقتصاد مقاومتی در ش��رایط کنونی‪ ،‬فوالد خوزس��تان‬ ‫در زمینه بومی س��ازی قطع��ات‪ ،‬تجهیزات و مواد خود‬ ‫گام های موثری برداش��ته اس��ت و در تالش ‪۲۰‬س��اله‬ ‫توانس��ته اس��ت بیش از ‪۲۵۰۰۰‬قطعه را بومی س��ازی‬ ‫کند که این مهم با مش��ارکت شرکت های دانش بنیان‬ ‫و مراکز علمی و دانشگاهی میسر شد‪ .‬در همین راستا‬ ‫نی��ز نمایش��گاه تخصصی بومی س��ازی را در نیمه دوم‬ ‫مرداد ‪ ۹۸‬به میزبانی تمام سازندگان و تولیدکنندگان‬ ‫و مش��ارکت مراکز علمی‪ ،‬دانش��گاه ها و ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان برپا کردیم و تفاهمنامه هایی نیز با فعاالن‬ ‫این عرصه امضا شد تا از توان انها باالترین بهره را ببریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فوالد خوزستان با توجه به ظرفیت جوانان‬ ‫و نیروهای توانمند در شرکت های دانش بنیان با پارک‬ ‫علم و فناوری اس��تان خوزس��تان مذاک��ره کرده و در‬ ‫نظر داریم با عقد قرارداد‪ ،‬نیازهای فوالد خوزس��تان را‬ ‫اعالم کنیم و با کمک همین ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫و پ��ارک عل��م و فناوری اس��تان از توانمندی انها بهره‬ ‫الزم را ببریم و در راستای بومی سازی گام های بلندی‬ ‫برداریم‪ .‬گفتنی اس��ت در این مس��یر فوالد خوزستان‬ ‫برای رشد و شکوفایی هر چه بیشتر شرکت های داخلی‬ ‫س��رمایه گذاری های الزم را نی��ز انجام خواهد داد‪ .‬این‬ ‫مدیر فوالدی در پاس��خ به این پرس��ش که مهم ترین‬ ‫برنام��ه فوالد خوزس��تان در زمینه مص��رف بهینه اب‬ ‫چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ف��والد خوزس��تان در زمینه مصرف‬ ‫بهین��ه اب اقداماتی را انجام داده اس��ت‪ .‬در این زمینه‬ ‫می توان به س��اخت ‪۶‬فاز تولید اب ‪ RO‬برای افزایش‬ ‫کیفیت اب و کاهش س��ختی ان و همچنین س��اخت‬ ‫تصفیه خانه شماره ‪ ۲‬اب صنعتی این شرکت که باعث‬ ‫افزایش کیفیت اب و کاهش سختی ان می شود‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد‪ .‬طرحی دیگر که در این زمینه انجام ش��ده است‪،‬‬ ‫پایش و افزایش سیکل تغلیظ در برج های خنک کننده‬ ‫واحد احیا و فوالدسازی است‪ .‬محمدی در پایان گفت‪:‬‬ ‫مطالعات پروژه ریومپ (تغییر طرح) تصفیه خانه قدیم‬ ‫فوالد خوزس��تان ب��رای تولید ‪۲۰۰۰‬مت��ر مکعب اب‬ ‫ن��رم انجام ش��ده و در مرحله اج��رای مناقصه و تعیین‬ ‫پیمانکار اس��ت‪ .‬مطالعات پ��روژه تصفیه و بازچرخانی‬ ‫پس��اب خروجی از ش��رکت در حال انجام است که این‬ ‫طرح نیز در زمینه مصرف بهینه اب تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫موجود اس��ت و تکمیل انه��ا با اس��تفاده از داده های روز‪ ،‬کمک‬ ‫ش��ایانی به بخش ه��ای خصوصی و دولتی فع��ال در فعالیت های‬ ‫اکتشافی خواهد کرد‪.‬‬ ‫گل محمدی درباره اهمیت و نقش س��ازمان زمین شناس��ی نیز‬ ‫گفت‪ :‬این سازمان با راه اندازی پایگاه داده های علوم زمین و ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های الزم‪ ،‬دسترس��ی عموم را به داده های موردنیاز با‬ ‫درجات دسترسی مختلف فراهم کرده است و این موضوع نیز در‬ ‫نقشه راه معدن و صنایع معدنی (‪ )۱۴۰۰-۱۳۹۷‬به خوبی تصریح‬ ‫و به س��ازمان زمین شناسی واگذار شده اس��ت‪ .‬البته کمبودهای‬ ‫زیادی در داده های پایه و اطالع رس��انی در س��طح کش��ور وجود‬ ‫دارد ک��ه جه��ت همگرای��ی و هم افزای��ی و یکپارچه س��ازی این‬ ‫داده ها اقدامات مناس��بی از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫نظام مهندس��ی معدن و س��ازمان زمین شناس��ی با کمک بخش‬ ‫خصوصی متخصص انجام ش��ده اس��ت و در صورت نهایی شدن‪،‬‬ ‫نوید ارتقا و پیشرفت معادن و توسعه پایدار معدنی خواهد بود‪.‬‬ ‫محمدباق��ر دری‪ ،‬سرپرس��ت معاون��ت‬ ‫اکتش��اف س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫ت معدنی کش��ور نیز درباره این‬ ‫اکتش��افا ‬ ‫پرسش که چرا به باور برخی‪ ،‬ورود بخش‬ ‫خصوصی به حوزه اکتش��اف خیلی دشوار‬ ‫ش��ده است‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬باور دارم که‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی فعالی��ت بخش‬ ‫خصوصی را تسهیل کرده است‪ .‬از انجایی که ریسک اکتشاف بسیار‬ ‫باالست‪ ،‬هیچ گاه بخش خصوصی به این حوزه ورود نمی کند تا نقشه‬ ‫ژئوشیمی تهیه شود‪ .‬دری با تاکید بر اینکه امروز شرایط برای بخش‬ ‫خصوصی از همیش��ه راحت تر ش��ده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تهیه اطالعات‬ ‫ پای��ه که ریس��ک باالیی هم دارد را س��ازمان زمین شناس��ی انجام‬ ‫می ده��د و این اطالعات به طور رای��گان در اختیار بخش خصوصی‬ ‫ق��رار خواهد گرف��ت‪ .‬دراین بین س��ازمان در هر جای��ی که بخش‬ ‫خصوصی توانایی ورود داشته باشد و بتواند کاری انجام دهد‪ ،‬از ان‬ ‫استقبال می کند‪ .‬سرپرست معاونت اکتشاف سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتشافات معدنی کشور در پاسخ به این پرسش که نقش سازمان‬ ‫زمین شناس��ی در اکتشاف چقدر مهم بوده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درباره‬ ‫نقش س��ازمان همین بس که کار علمی زمین شناس��ی و اکتشاف با‬ ‫تاس��یس این سازمان شروع ش��د‪ .‬همان طور که می دانید نخستین‬ ‫گام برای هر کار اکتشافی‪ ،‬تهیه نقشه های زمین شناسی است‪ .‬پیش‬ ‫از تش��کیل س��ازمان فقط مناطق نفتخیز کشور یعنی جنوب غرب‬ ‫ایران و زاگرس نقشه های زمین شناسی داشتند و بقیه مناطق ایران‬ ‫فاقد نقشه های زمین شناسی بودند اما سازمان زمین شناسی در این‬ ‫چند سال تمام کشور را با نقشه های زمین شناسی پوشش داد‪ .‬دری‬ ‫ادامه داد‪ :‬همزمان با تهیه نقشه زمین شناسی‪ ،‬ظرفیت های معدنی‬ ‫کش��ور را در همان مقیاس مورد شناس��ایی ق��رار دادند‪ .‬با این کار‬ ‫اس��تعدادهای معدنی و ظرفیت ها شناس��ایی شدند‪ .‬عالوه بر تهیه‬ ‫نقشه‪ ،‬افزون بر ‪۸۰‬درصد کشور زیر پوشش برداشت های ژئوشیمی‬ ‫اکتشافی قرار گرفت‪ ،‬به این معنی که تک تک اب راه ها نمونه برداری‬ ‫ش��دند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬برخی مواد معدنی قابل مش��اهده هستند اما‬ ‫س��ازمان‪ ،‬نقشه های ژئوشیمی عناصری را که دیداری نبودند‪ ،‬مورد‬ ‫مطالعه قرار داد؛ بنابراین در این چند س��ال کمتر کانس��ار و معدنی‬ ‫در کش��ور وجود دارد که به نوعی سازمان زمین شناسی در ان دیده‬ ‫نشده باشد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1356‬‬ ‫پیاپی ‪2674‬‬ ‫استرداد ‪۳۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫مالیات ارزش افزوده‬ ‫به صادرکنندگان‬ ‫سفری به بزرگ ترین‬ ‫بازار سرپوشیده جهان‬ ‫چرا اثار تاریخی از‬ ‫فهرست ثبت ملی‬ ‫خارج می شوند؟‬ ‫برنامه جدید دولت برای استفاده از ظرفیت بندر چابهار‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫درحال حاضر کش��تی های بس��یاری در بندر چابه��ار پهلو گرفته اند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬چند روز پیش کشتی گندم‪ ،‬مواد اولیه فوالد و نفتی‬ ‫در بندر پهلو گرفتند‬ ‫در گذشته در بندر چابهار وجود داشت‪ ،‬بالفعل شده‬ ‫است و هیچ محدودیتی در واردات کاالهای اساسی‬ ‫و صادرات محموله های مواد معدنی وجود ندارد‪.‬‬ ‫اقایی گف��ت‪ :‬به طور قطع‪ ،‬عالوه بر توس��عه بندر‬ ‫چابه��ار‪ ،‬اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان را نیز در‬ ‫ش��اخص های گوناگون ارتقا می ده��د‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫توسعه محور شرق نیز یکی از مزیت های ان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه تکلیف جدی��د دولت با هدف‬ ‫توسعه محور شرق اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫کشتی های بس��یاری در بندر پهلو گرفتند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬چند روز پیش کشتی گندم و مواد اولیه فوالد‬ ‫و نفت��ی در بن��در پهلو گرفتن��د‪ .‬همچنین کاالهای‬ ‫گوناگون در این بندر تخلیه و بارگیری می ش��ود که‬ ‫سهم کاالهای اساسی در ان بیشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹دستوری برای خیال اسوده تاجران‬ ‫«به دو ش��رکت مباش��ر دولت در تامین کاالهای‬ ‫اساس��ی؛ یعن��ی ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران و‬ ‫پشتیبانی امور دام ابالغ شده تا دست کم ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫محموله ها و کش��تی های انها در بندر چابهار تخلیه‬ ‫و پهلوگی��ری کنند؛ ضمن اینک��ه همزمان با این دو‬ ‫ش��رکت دولتی به س��ایر مباش��ران تامین کاالهای‬ ‫موردنی��از کش��ور و تش��کل های مرتبط ب��ا انها که‬ ‫تامین کنن��ده نیاز خ��وراک دام‪ ،‬طی��ور و نهاده های‬ ‫دام��ی مورد نیاز کش��ور هس��تند نیز ابالغ ش��ده از‬ ‫ظرفیت ه��ای ای��ن بندر به نح��و شایس��ته ای بهره‬ ‫بگیرند‪».‬‬ ‫این را قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفته‬ ‫ط��رح ایج��اد وزارت تجارت و خدم��ات بازرگان��ی مغایر با‬ ‫مفاد برنامه شش��م توسعه اس��ت با این وجود‪ ،‬با اصرار رئیسان‬ ‫جمهوری و مجلس ش��ورای اس�لامی پیگیری می شود؛ البته‬ ‫برای تصویب به ارای دو سوم نمایندگان مجلس نیاز دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ۸ ،‬اس��فند ‪ ۹۷‬نماین��دگان مجلس طرحی‬ ‫عادی درباره تش��کیل دوباره وزارت بازرگانی با عنوان «وزارت‬ ‫تجارت و خدمات بازرگانی» تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند‬ ‫ت��ا برای چهارمین بار این موضوع در دس��تور کار مجلس قرار‬ ‫گیرد‪ .‬این طرح دارای مغایرت هایی با قانون برنامه ششم توسعه‬ ‫اس��ت و الزمه تصوی��ب ان دریافت دو س��وم ارای نمایندگان‬ ‫مجلس است‪.‬‬ ‫هیات رئیس��ه مجلس شورای اس�لامی پس از اعالم وصول‬ ‫ط��رح نمایندگان مبنی بر تش��کیل وزارت تج��ارت و خدمات‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬ای��ن طرح را با توجه به ش��رح وظایف کمیس��یون‬ ‫اجتماعی‪ ،‬به این کمیسیون ارجاع داد‪ .‬این کمیسیون نیز پس‬ ‫از بررس��ی کلیات و جزئیات‪ ،‬گ��زارش خود مبنی بر موافقت با‬ ‫طرح را برای بررس��ی نهایی به صحن علنی ارجاع داد تا مورد‬ ‫بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬بررسی دس��تور کار صحن علنی هفته جاری‬ ‫نشان می داد این موضوع س��رانجام با اصرارهای مکرر دولت و‬ ‫رئیس جمهوری بررسی خواهد شد‪ .‬اما در این میان اصرارهای‬ ‫مکرر ش��خص رئیس جمهوری و بس��یاری از مسئوالن دولتی‬ ‫برای تش��کیل وزارت بازرگانی که در گذشته با هدف «حمایت‬ ‫از ص��ادرات» و اکنون با هدف «تنظیم بازار» انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫جای تعجب دارد‪ .‬به همین منظور رئیس جمهوری در اظهارات‬ ‫قابل توجه��ی ‪ ۲۸‬خرداد اعالم کرد‪ :‬باید مدیریت و نظارت‪‎‬ها را‬ ‫بر توزیع کاالها و رسیدن انها به دست مردم افزایش دهیم‪ .‬اگر‬ ‫و تاکید می کند‪ :‬بر این اساس وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت برای اینک��ه حمل بار از بن��در چابهار به‬ ‫داخل کشور به صرفه شود و کامیون ها عالوه بر مسیر‬ ‫برگش��ت‪ ،‬در مس��یر رفت به چابهار نیز بار داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬هماهنگی های الزم را با س��ازمان توس��عه‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران به عمل اورده تا بخشی‬ ‫از محموله ه��ای صادرات��ی مواد معدنی ب��ه چابهار‬ ‫حمل و از بندر چابهار به مقصدهای صادراتی ارسال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدرس خیابان��ی در گفت وگو ب��ا مهر تصریح کرد‪:‬‬ ‫درعین ح��ال‪ ،‬بس��یاری از قطع��ات خ��ودرو مربوط‬ ‫ب��ه ش��رکت های ب��زرگ خودروس��ازی داخلی که‬ ‫واحدهای تولیدی مرتبط با ان در اس��تان خراسان‬ ‫جنوب��ی اس��ت از بن��در چابه��ار حم��ل خواهن��د‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه انباره��ای موجود‬ ‫در بن��در چابه��ار‪ ،‬هماهنگی ه��ای الزم ب��ا گمرک‬ ‫جمهوری اسالمی ایران انجام شده تا این انبارها زیر‬ ‫کلی��د گمرک قرار گیرند و تاجران کش��ور بتوانند با‬ ‫خیال اس��وده تری از این انبارها اس��تفاده کرده و از‬ ‫مزیت ه��ای تخلیه و بارگی��ری در این بندر بهره مند‬ ‫شوند؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه کاالهای اساسی‬ ‫در مس��یر س��بز گمرک قرار دارد؛ گمرک جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران نیز هم��کاری خوبی را از بابت تخلیه‬ ‫و ترخیص کاالهای اساس��ی با حوزه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت دارد‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬رهبر معظم انقالب و س��ایر مقامات ارشد نظام‬ ‫لزوم دریافت دو سوم ارای نمایندگان برای احیای وزارت بازرگانی‬ ‫وزارت بازرگانی تاسیس شود‪ ،‬هفته بعد زندگی مردم و وضعیت‬ ‫بازار بهتر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفت های جامعه کارشناس�ی با طرح احیای‬ ‫وزارت بازرگانی‬ ‫باوجود درخواست های دولت و رئیس جمهوری برای تشکیل‬ ‫این وزارتخانه‪ ،‬تمامی نهادهای پژوهشی و کارشناسی مخالفت‬ ‫خود با تشکیل دوباره وزارت بازرگانی را اعالم کردند‪ .‬به نحوی‬ ‫که کمیسیون های گوناگون مجلس‪ ،‬مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫و سایر مراکز پژوهشی مانند شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬موسس��ه مطالع��ات بازرگانی‪ ،‬کانون تفکر‬ ‫ایران و تش��کل های تولیدی با انتشار گزارش یا بیانیه هایی این‬ ‫موضوع را به ضرر تولید داخلی و اقتصاد ایران دانستند‪.‬‬ ‫به طورکلی‪ ،‬براس��اس اع�لام این نهادهای پژوهش��ی‪ ،‬انتزاع‬ ‫بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی در سال رونق تولید منجر به‬ ‫دسترسی نداشتن تولیدکنندگان داخلی به بازار خواهد شد‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬با تش��کیل دوباره وزارت بازرگانی‪ ،‬اختیار واردات‬ ‫و صادرات از دس��ت مدی��ر تولیدکننده گرفته و در این صورت‬ ‫حجم واردات به کشور افزایش و تولید ملی تضعیف خواهد شد‪.‬‬ ‫ی طرح تاس�یس وزارت بازرگانی با‬ ‫‹ ‹مغایرت ه�ا ‬ ‫اسناد باالدستی نظام‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬بررسی گزارش اعالم شده از سوی اداره کل‬ ‫قوانین مجلس نش��ان می دهد طرح تش��کیل وزارت بازرگانی‬ ‫مغایر با ‪ ۲‬قانون و ‪ ۲‬سیاس��ت باالدس��تی است‪ .‬بر این اساس‬ ‫ط��رح تش��کیل وزارت بازرگانی ب��ا این قوانین و سیاس��ت ها‪،‬‬ ‫متناقض است‪:‬‬ ‫یک) بند «الف» ماده (‪ )۲۸‬قانون برنامه شش��م توسعه که بر‬ ‫بهروز اقایی‬ ‫حسین مدرس خیابانی‬ ‫کاهش حجم‪ ،‬اندازه و س��اختار مجموع نهادهای اجرایی تاکید‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دو) تفکیک دو وزارتخانه یادش��ده در طرح‪ ،‬مس��تلزم ایجاد‬ ‫تش��کیالت جدی��د و اقدام هایی اس��ت که منجر ب��ه افزایش‬ ‫هزینه ها می ش��ود و از این جهت‪ ،‬با اصل هفتاد و پنجم قانون‬ ‫اساسی مغایر است‪.‬‬ ‫س��ه) طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه های عمومی کشور‬ ‫در تغییر س��اختار دولت با بند (‪ )۱۶‬سیاست های کلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی مغایر است‪.‬‬ ‫چهار) ط��رح تقدیمی با بند (‪ )۱۰‬سیاس��ت های کلی نظام‬ ‫اداری مبنی بر «چابک سازی‪ ،‬متناسب سازی و منطقی ساختن‬ ‫تشکیالت نظام اداری» مغایر است‪.‬‬ ‫براساس اعالم اداره کل قوانین مجلس با توجه به مغایرت های‬ ‫طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه مبنی‬ ‫بر بزرگ ش��دن ساختارهای دولتی‪ ،‬برای تصویب نیازمند رای‬ ‫دو س��وم اکثری��ت حاضر نماین��دگان مجلس در روز بررس��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این راستا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفته اس��ت‪ :‬با توجه به قانون برنامه ششم‬ ‫توسعه‪ ،‬تش��کیل وزارتخانه جدید در ش��رایط کنونی به مثابه‬ ‫افزایش حجم و اندازه دولت تلقی می ش��ود که در این شرایط‬ ‫طبق ایین نامه داخلی مجلس نیازمند رای دو سوم نمایندگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫حال باید منتظر ماند و دید هیات رئیس��ه مجلس در س��ال‬ ‫رونق تولید با توجه به ایین نامه داخلی این نهاد قانون گذاری‪،‬‬ ‫چ��ه اقدامی برای بررس��ی این طرح ضد تولی��دی‪ ،‬البته برای‬ ‫چهارمین بار در چند سال گذشته خواهند کرد‪.‬‬ ‫من مفهوم��ی به ن��ام کارت یک بار مصرف‬ ‫یا کارت بازرگانی ص��وری را درک نمی کنم؛‬ ‫برای همین‪ ،‬منظو ِر منتقدان را از این ادبیات‬ ‫متوج��ه نمی ش��وم‪ .‬کارت بازرگان��ی‪ ،‬کارت‬ ‫شناسایی یا کارت هویت تاجران‪ ،‬صادرکننده‬ ‫و واردکننده اس��ت که به روال خاصی صادر‬ ‫می شود‪ ،‬اما نحوه استفاده ان ربطی به مرجع‬ ‫صادرکنن��ده ندارد‪ .‬زمان صدور کارت‪ ،‬مرجع‬ ‫صادرکننده تمام ش��رایط و م��وارد قانونی را‬ ‫احراز کرده‪ ،‬اگر فرد درخواس��ت کننده واجد‬ ‫ش��رایط باش��د‪ ،‬کارت بازرگانی برای او صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬مانند دریافت گواهینامه رانندگی‬ ‫که ممکن است فرد بعدا با ان تخلف کند‪.‬‬ ‫م��ا به عنوان یکی از مرجع هایی که در اتاق‬ ‫کرمان کارت صادر می کنیم‪ ،‬به هیچ وجه اگر‬ ‫کس��ی ش��رایط الزم را ب��رای دریافت کارت‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬برای او کارت صادر نمی کنیم‪.‬‬ ‫البته ممکن است زمانی ضوابط و شیوه نامه ها‬ ‫اسان تر باشد و زمانی سختگیرانه عمل کنند‪.‬‬ ‫ضوابط را شورای عالی نظارت تعیین می کند‬ ‫و ربطی به اتاق ه��ای بازرگانی ندارد‪ .‬این بنا‬ ‫به ضرورت کش��ور در قوانی��ن و مقررات درج‬ ‫می ش��ود و اتاق های بازرگانی یکی از حلقه ها‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین نحوه اس��تفاده نادرست از‬ ‫کارت های بازرگانی و رسیدگی به انها به اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران و‬ ‫اتاق های استان ها ربطی ندارد‪.‬‬ ‫واردکنن��ده و صادرکنن��ده ای که از کارت‬ ‫بازرگانی اس��تفاده می کند‪ ،‬تمام اطالعات او‬ ‫در س��امانه های گوناگون گمرکی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫ثبت س��فارش و س��ازمان امور مالیاتی ثبت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به هیچ وجه ممکن نیست اطالعات‬ ‫فرد در این س��امانه ها ثبت نشود‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫این اطالعات در گمرک ثبت نشده باشد و این ‬ ‫یک تخلف محرز است و ارتباطی به اتاق های‬ ‫بازرگانی ن��دارد‪ .‬اما چرا در یک س��ال اخیر‬ ‫مدام از تخلف کارت های بازرگانی می گویند؟‬ ‫برای اینکه زمینه تخلف باز شده است؛ البته‬ ‫این به معنای از بین رفتن تعهدات نیس��ت‪.‬‬ ‫وقتی ش��رایط بازگش��ت ارز و تعهدات ارزی‬ ‫دش��وار می ش��ود‪ ،‬اینکه ف��رد کاالی خود را‬ ‫بفروش��د و با ن��رخ نیمایی ب��ه دولت تحویل‬ ‫دهد‪ ،‬در غیاب صادرکننده رس��می و قانونی‬ ‫که نمی توان��د تعهد دهد‪ ،‬بالطبع برخی افراد‬ ‫از این وضعیت سوءاستفاده می کند‪.‬‬ ‫در مراحل صدور کارت به هیچ عنوان مشکل‬ ‫ایجاد نمی ش��ود اما ممکن اس��ت در نتیجه‬ ‫تالط��م در فض��ای اقتص��ادی و تخلف هایی‬ ‫که در ثب��ات ثبت س��فارش و گمرک انجام‬ ‫می ش��ود فرد از کارت خ��ود یا کارت دیگری‬ ‫سوءاس��تفاده کند‪ .‬وقتی صادرکننده رسمی‬ ‫وارد کار نشود‪ ،‬امکان سوءاستفاده وجود دارد‬ ‫و این سوءاستفاده از همه مجوزها وجود دارد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬اگر در گذشته الزام به ثبت‬ ‫در دفاتر مالیاتی نبود‪ ،‬یا در موقع احراز هویت‬ ‫س��هل می گرفتن��د یا فرد درخواس��ت کننده‬ ‫کارت بازرگانی مجوز شرکت تجاری نداشت‪،‬‬ ‫اکن��ون به این موارد الزام ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫موارد را هم اتاق های بازرگانی چک می کنند‬ ‫و هم سازمان های دولتی‪.‬‬ ‫انتقاد به کارت بازرگانی که از سوی برخی‬ ‫مطرح می ش��ود‪ ،‬فرار به جلو اس��ت؛ گمرک‪،‬‬ ‫سازمان ثبت س��فارش و سازمان امور مالیاتی‬ ‫بای��د م��وارد را کنت��رل کند و اگ��ر تخلفی‬ ‫انج��ام ش��ده باید این س��ازمان ها پاس��خگو‬ ‫باش��ند‪ .‬البته هر جایی امکان سوءاس��تفاده‬ ‫است‪ ،‬اما ناظر بر این مسئله نهادهای دیگری‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ازمان مالیاتی هم��ه تراکنش های مالی‬ ‫را دارد‪ ،‬ای��ن س��ازمان دسترس��ی ازاد ب��ه‬ ‫ه��م تراکنش ه��ا را دارد و اگر سوءاس��تفاده‬ ‫انجام ش��ده می تواند جلوی سوءاستفاده ها را‬ ‫بگیرد‪ .‬به جای اعالن های رسانه ای‪ ،‬سازمان ها‬ ‫باهم بنش��ینند و مجاری تخلف را شناسایی‬ ‫کنن��د و ب��رای رفع ای��ن نقاط ضع��ف باهم‬ ‫همکاری کنند‪.‬‬ ‫البت��ه م��ا در اتاق کرمان با س��ازمان های‬ ‫مرب��وط این همکاری کرده ای��م‪ .‬حتی زمانی‬ ‫که شرایط صدور کارت اسان بوده و مشکلی‬ ‫به وجود امده‪ ،‬باز هم این موارد را در شرایط‬ ‫حاضر کنترل کرده ایم‪ .‬تصمیم بر این اس��ت‬ ‫که س��ازمان ها ه��م در مراح��ل بعدی دقت‬ ‫بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‹ ‹تمام زیرساخت ها اماده است‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان‬ ‫نی��ز با بی��ان اینکه تمام زیرس��اخت ها ب��رای اقدام‬ ‫جدید دولت در بندر چابهار فراهم است‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫تم��ام ظرفی��ت هم از نظ��ر تجهیزات و ه��م از نظر‬ ‫اس��کلت فراهم اس��ت و هی��چ محدودیت��ی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫به��روز اقایی در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫مدرس خیابان��ی چند روز پیش به بن��در امدند و از‬ ‫قابلیت ه��ا و ظرفیت بندر چابه��ار از نزدیک بازدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر با تخلیه ‪۵۰‬درصدی‬ ‫بار وارداتی و کشتی های شرکت پشتیبانی امور دام و‬ ‫بازرگانی دولتی ایران در بندر چابهار‪ ،‬نه محدودیتی‬ ‫در پذی��رش کش��تی های جدی��د و ن��ه محدودیتی‬ ‫در تخلی��ه و بارگی��ری ان��واع کاال داریم و در بخش‬ ‫پس��کرانه ای نی��ز با مش��کل و محدودیت��ی روبه رو‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ام��روز همه قابلیت ها و ظرفیت هایی که‬ ‫سیدمهدی طبیب زاده‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی کرمان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بر این باور هس��تند که س��واحل مکران باید توسعه‬ ‫یاب��د و بر این اس��اس‪ ،‬ب��ا توجه به دسترس��ی بندر‬ ‫چابهار به اب های اقیان��وس هند و نیز ظرفیت های‬ ‫ایج��اد ش��ده در ای��ن بندر‪ ،‬س��تاد توس��عه چابهار‬ ‫تشکیل ش��ده و به زودی مقام مس��ئولی برای انجام‬ ‫اقدام ه��ای هماهنگ��ی نهاد های دولتی در توس��عه‬ ‫ای��ن بندر انتخ��اب خواهد ش��د؛ چراک��ه موقعیت‬ ‫بندر چابهار به لحاظ توس��عه مراودات تجاری ایران‬ ‫بس��یار حائ��ز اهمیت اس��ت و می توان��د اثرگذاری‬ ‫مناس��بی در رش��د فعالیت های تجاری ایران داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬بندر چابهار این ظرفیت را دارد‬ ‫ک��ه بخش عم��ده ای از مبادالت تج��اری در بندرها‬ ‫کش��ور را به عهده گیرد؛ به وی��ژه اینکه امروزه بنادر‬ ‫بخش عمده زیرس��اخت های تجاری کش��ور به شمار‬ ‫می روند و نیاز دارند که به طور مرتب‪ ،‬ش��رایط خود‬ ‫را به لحاظ توسعه و فراهم سازی زیرساخت ها بهبود‬ ‫بخش��ند؛ به این معنا که به موازات توسعه ای که در‬ ‫بخش های تولی��دی و صنعتی کش��ور رخ می دهد‪،‬‬ ‫بندرهای کش��ور ه��م باید در بخش ه��ای صادراتی‬ ‫و تامین قطعات نیز نقش افرینی بیش��تری داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مدرس خیابان��ی ب��ا بی��ان اینکه امروز ب��ه لحاظ‬ ‫سیاس��ت های تج��اری و ارزی‪ ،‬موفقیت های خوبی‬ ‫ب��رای بخ��ش تولی��د و مدیری��ت واردات حاصل و‬ ‫به م��وازات ان‪ ،‬ش��رایط خوب��ی نیز ب��رای صادرات‬ ‫کشور فراهم شده‪ ،‬بر همین اساس وضعیت به وجود‬ ‫امده ایجاب می کند زیرس��اخت های تجاری کش��ور‬ ‫توس��عه یافته و به موازات گس��ترش زیرساخت های‬ ‫تجاری در نقاط بندری‪ ،‬انبارها و محل های نگهداری‬ ‫کااله��ا‪ ،‬واحده��ای بس��ته بندی و ف��راوری در این‬ ‫بندرها نیز باید افزای��ش یابند تا هزینه های تولید و‬ ‫صادرات کاهش یافته و از موقعیت های کنونی نیز به‬ ‫بهترین شکل استفاده شود‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫انتقاد به کارت‬ ‫بازرگانی فرار‬ ‫به جلو است‬ ‫«نگین شرق» ایران اماده درخشش بیشتر‬ ‫دروازه مل��ل ایران یا همان بندر پرظرفیت چابهار‪،‬‬ ‫به تازگی دس��تور جدیدی گرفته و براساس ان قرار‬ ‫اس��ت یاریگر توس��عه بخش مهمی از اقتصاد کشور‬ ‫باشد‪ .‬بندر چابهار که همچون نگینی در شرق ایران‬ ‫قرار دارد‪ ،‬دسترس��ی هند به افغانس��تان را از طریق‬ ‫دریا اس��ان می کن��د‪ .‬این فقط یک س��رمایه گذاری‬ ‫مالی برای هند نیس��ت‪ ،‬بلکه یک مس��یر راهبردی‬ ‫جایگزین برای رس��یدن هند به افغانستان بدون نیاز‬ ‫به پاکستان است‪ .‬این بندر پس از اینکه از تحریم ها‬ ‫معاف ش��د‪ ،‬جایگاه بین المللی مس��تحکم تری پیدا‬ ‫کرد به نح��وی که درحال حاضر در دس��توری تازه‪،‬‬ ‫قرار اس��ت تخلیه و بارگیری بیشتری نسبت به قبل‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ان گونه که امار و اطالعات رسمی نشان می دهد‪،‬‬ ‫بن��در چابه��ار ارزان ترین بندر ای��ران در هزینه های‬ ‫تخلیه و بارگی��ری‪ ،‬انبارداری و پهلوگیری کش��تی‬ ‫به شمار می اید که تخفیف بیشتری در هزینه تخلیه‬ ‫و بارگی��ری ب��ه ازای هر کانتینر وارداتی نس��بت به‬ ‫دیگر بندرها دارد‪.‬‬ ‫در همین ب��اره‪ ،‬قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت از تکلیف جدید دولت ب��رای واردکنندگان‬ ‫کاالهای اساس��ی با هدف توس��عه بندر چابهار خبر‬ ‫داد و گف��ت‪۵۰ :‬درصد ب��ار وارداتی و کش��تی های‬ ‫شرکت پش��تیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران‬ ‫باید در این بندر تخلیه شود‪.‬‬ ‫حس��ین مدرس خیابانی ادامه داد‪ :‬ستاد فرماندهی‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی و نیز س��تاد هماهنگی اقتصادی‬ ‫دولت در توسعه بندر چابهار متفق القول هستند؛ به‬ ‫این معنا که با توجه به زیرس��اخت های قابل توجهی‬ ‫ک��ه در این بندر به کار گرفته ش��ده‪ ،‬توس��عه ان از‬ ‫جمله اقدام های ضروری برای کش��ور اس��ت؛ به ویژه‬ ‫اینک��ه از منظر عملیات تج��اری و تخلیه و بارگیری‬ ‫کاالهای اساسی و سایر کاالهای موردنیاز کشور باید‬ ‫همچون بندرهای جنوبی کش��ور‪ ،‬توسعه را در سایر‬ ‫نقاط بندری شاهد بود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1356‬‬ ‫پیاپی ‪2674‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫بهره برداری از‪ ۶۲۰‬طرح‬ ‫عمرانی در هرمزگان‬ ‫خبر‬ ‫در هفت��ه دول��ت ‪ ۶۲۰‬طرح با اعتب��ار هزار و‬ ‫‪ ۸۰۴‬میلیارد تومانی در هرمزگان به بهره برداری‬ ‫می رسد‪ .‬به گزارش‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬فریدون‬ ‫همتی‪ ،‬اس��تاندار هرمزگان در نشس��ت ش��ورای‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بخش کش��اورزی و منابع‬ ‫طبیع��ی با اعتبار ‪ ۴۸۴‬میلیارد تومان بیش��ترین‬ ‫مبل��غ را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬فریدون‬ ‫همت��ی اظهارک��رد‪ ۶۲۰ :‬ط��رح بخ��ش دولتی‬ ‫و خصوص��ی را ش��امل می ش��ود ک��ه در بخش‬ ‫کش��اورزی و منابع طبیعی ‪ ۶۷‬طرح‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫‪ ۹۵‬ط��رح ب��ا اعتبار ‪ ۳۴۰‬میلی��ارد تومان‪ ،‬انرژی‬ ‫‪ ۱۰۰‬ط��رح با اعتبار ‪ ۳۳۳‬میلیارد تومان‪ ،‬صنعت‬ ‫و معدن ‪ ۲۹‬طرح با اعتبار ‪ ۳۰۴‬میلیارد تومان به‬ ‫بهره برداری می رسد‪ .‬همچنین در بخش مسکن‬ ‫و عمران ش��هری و روس��تایی ‪ ۱۵۱‬طرح با اعتبار‬ ‫‪ ۲۱۴‬میلی��ارد تومان‪ ،‬ام��وزش ‪ ۵۴‬طرح با اعتبار‬ ‫‪ ۴۷‬میلیارد تومان‪ ،‬بهداش��ت و درمان ‪ ۵۴‬طرح با‬ ‫اعتب��ار ‪ ۲۹‬میلیارد تومان‪ ،‬تربیت بدنی ‪ ۴۰‬طرح‬ ‫با اعتبار ‪ ۲۱‬میلی��ارد تومان‪ ،‬ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالع��ات ‪ ۱۲‬طرح با اعتب��ار ‪ ۱۷‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫مناب��ع اب یک طرح با اعتب��ار ‪ 7‬میلیارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومان و رفاه و تامین اجتماعی ‪ ۱۵‬طرح‬ ‫ب��ا اعتبار ‪ ۳‬میلی��ارد و ‪ ۲۴۵‬میلیون تومان برای‬ ‫افتتاح پیش بینی شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بخش‬ ‫دیگری از این طرح ها ش��امل محیط زیس��ت یک‬ ‫ط��رح با اعتبار ‪ ۶۲۸‬میلی��ون تومان و فرهنگ و‬ ‫هنر و رس��انه های جمعی و گردشگری یک طرح‬ ‫با اعتبار ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان است‪ .‬نماینده عالی‬ ‫دولت در استان تصریح کرد‪ :‬هیچ اداره دولتی حق‬ ‫پذیرش مس��تقیم درخواس��ت ها و پیشنهادهای‬ ‫س��رمایه گذاری را نداش��ته و هم��ه تقاضاها باید‬ ‫نخس��ت در مرکز خدمات س��رمایه گذاری ثبت‬ ‫ش��ده و س��پس به اداره های متول��ی ارجاع داده‬ ‫شود‪ .‬استاندار هرمزگان اظهارکرد‪ :‬مرکز خدمات‬ ‫س��رمایه گذاری خ��ود را ب��رای پیگی��ری منظم‬ ‫درخواس��ت ها مجه��ز کرده و ای��ن مرکز موظف‬ ‫اس��ت چنانچه صدور هر مجوز بیش از یک هفته‬ ‫طول کش��ید به طور مکتوب از اداره متولی دلیل‬ ‫تاخی��ر را جویا ش��ود‪ .‬همتی ب��ا اظهار نارضایتی‬ ‫از طوالنی بودن فرایند پاس��خ به درخواست ها و‬ ‫صدور مجوزها ازس��وی برخ��ی اداره های دولتی‪،‬‬ ‫گزارش تهیه ش��ده از وضعی��ت صدور مجوزها را‬ ‫نیز غیرقابل پذیرش دانس��ت و گفت‪ :‬باید در این‬ ‫گزارش به صورت موردی گفته می ش��د هر اداره‬ ‫دولتی چه تعداد درخواست داشته و هر درخواست‬ ‫برای صدور مجوز چه مدت طول کش��یده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اداره های دولت��ی پس از صدور مجوز‬ ‫بر روند س��رمایه گذاری و زمان رس��یدن طرح به‬ ‫مرحل��ه بهره ب��رداری و بر ادام��ه فعالیت نظارت‬ ‫مس��تمر و ماهانه داش��ته باش��ند‪ .‬رئیس شورای‬ ‫برنامه ریزی هرمزگان از مدیران اس��تان خواست‬ ‫اقتدار مدیریتی داش��ته باشند و گفت‪ :‬مدیر باید‬ ‫بتواند معاون کم کار خود را تغییر دهد‪.‬‬ ‫گمرک اشتهارد در هفته‬ ‫دولت راه اندازی می شود‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز‬ ‫از راه اندازی گمرک اش��تهارد در هفته دولت خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬یک��ی از بحث هایی که به طور جدی‬ ‫پیگیر ان هس��تیم راه اندازی گمرک در ش��هرک‬ ‫صنعت��ی اش��تهارد به عنوان یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫شهرک های صنعتی کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬جهانگیر شاهمرادی با اشاره‬ ‫به اینکه گمرک اس��تان الب��رز در داخل فرودگاه‬ ‫پی��ام قرار دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بررس��ی های فنی و‬ ‫کارشناسی نشان می دهد شرکت ها به دلیل ورود‬ ‫به ش��هر برای ص��ادرات و ترخیص کاالهای خود‬ ‫ترجیح می دهند از گمرکات دیگر اس��تفاده کنند‬ ‫ک��ه این مس��ئله منجر به ان ش��د فضایی خارج‬ ‫از مح��دوده ش��هری در نظر گرفته ش��ود تا روند‬ ‫ترخی��ص و صادرات واحدهای تولیدی تس��ریع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری‬ ‫البرز با بیان اینکه استاندار البرز تاکید به تشکیل‬ ‫گمرک اش��تهارد دارد افزود‪ :‬در نشس��ت مرتبط‬ ‫با این موضوع‪ ،‬مقرر ش��د نخس��ت درباره چارت‬ ‫س��ازمانی پیگیرهایی الزم انجام ش��ود تا اداره ای‬ ‫عملیاتی و کاربردی ش��کل گیرد‪ .‬در این راس��تا‬ ‫ضروری اس��ت زیرس��اخت هایی از جمله زمین و‬ ‫ساختمان اداری گمرک جانمایی مناسبی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬درباره زمین ‪ ۳‬گزینه‬ ‫پی��ش رو ق��رار دارد که نهاده��ای اجرایی و تیم‬ ‫گم��رک با بررس��ی هایی که انج��ام می دهند و با‬ ‫توجه به اولویت ها و استانداردهایی که وجود دارد‬ ‫هر کدام از گزینه ها که شرایط مساعد تری داشته‬ ‫باش��د را انتخاب می کنند تا در هفته دولت ضمن‬ ‫ش��روع به کار گمرگ درباره تجهیز زیرساخت ها و‬ ‫کلنگ زنی ساختمان اداری به طور همزمان انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان خبر داد‬ ‫استرداد ‪۳۲۰‬میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده به صادرکنندگان‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پرونده مربوط‬ ‫به اتاق بازرگانی‬ ‫همچنان باز و‬ ‫مالیات با جرائم‬ ‫این اتاق بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان است‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان با بیان اینکه‬ ‫‪ ۳۰۰‬پرونده فع��ال اقتصادی با تراکنش بانکی باالی‬ ‫‪ ۵‬میلیارد تومانی در هرمزگان شناس��ایی شده اند‪ ،‬از‬ ‫اس��ترداد ‪۳۲۰‬میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده به‬ ‫صادرکنندگان خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از بندعباس‪ ،‬ش��اکر رضامریدی‬ ‫در نشس��تی خب��ری اظهارک��رد‪ ۳۰۰ :‬پرونده فعال‬ ‫اقتصادی با تراکنش بانکی ب��االی ‪ ۵‬میلیارد تومانی‬ ‫در هرمزگان شناسایی شده اند‪ .‬وی با بیان اینکه این‬ ‫پرونده ها در حال بررس��ی هس��تند‪ ،‬اما هر تراکنش‬ ‫بانکی منجر به دریافت مالیات نمی شود‪ ،‬افزود‪ :‬ماده‬ ‫‪ ۱۶۹‬مکرر قانون مالیات های مس��تقیم در راس��تای‬ ‫ش��فافیت فعالیت های اقتصادی اجرا می شود و هدف‬ ‫ان مچ گیری نیس��ت و در چارچوب قانون از مودیان‬ ‫مالیات مطالبه می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی اس��تان هرمزگان با اشاره به‬ ‫اینکه در س��ال ‪ ۱۱۹ ،۹۷‬درصد درامدهای اس��تان‬ ‫محقق شده‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ ۸۵ :‬درصد این میزان‬ ‫ازس��وی امور مالیاتی و ‪ ۱۵‬درصد ان ازس��وی سایر‬ ‫اداره ها و سازمان ها در استان وصول شده است‪.‬‬ ‫مری��دی از اس��ترداد ‪ ۳۲۰‬میلیارد توم��ان مالیات‬ ‫ارزش افزوده به صادرکنندگان در س��ال گذشته خبر‬ ‫داد و اضافه ک��رد‪ :‬اداره کل امور مالیاتی هرمزگان در‬ ‫این بخش حائز رتبه برتر در سطح کشور شد‪.‬‬ ‫وی می��زان توزی��ع مالی��ات ارزش اف��زوده بی��ن‬ ‫ش��هرداری ها و دهیاری ها را در س��ال ‪ ۹۶‬به میزان‬ ‫‪ ۳۵۶‬میلی��ارد تومان و س��ال گذش��ته ‪۵۵۷‬میلیارد‬ ‫توم��ان با رش��د ‪ ۵۶‬درصدی اعالم ک��رد و افزود‪ :‬در‬ ‫‪ ۴‬ماه نخس��ت سال گذشته ‪ ۱۴۹‬میلیارد تومان و ‪۴‬‬ ‫ماه نخست امسال نیز ‪۱۹۸‬میلیارد تومان با رشد ‪۳۵‬‬ ‫درص��دی بین هزار و ‪ ۲۲۰‬دهیاری و ‪۳۹‬ش��هرداری‬ ‫توزیع شده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل امور مالیاتی اس��تان هرم��زگان تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬از اول مهر ‪۸۷‬تاکن��ون بیش از ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان عوارض ارزش افزوده توزیع شده که در عمران‬ ‫و ابادانی ش��هرها و روستاها بس��یار اثرگذار بوده که‬ ‫برخ��ی از پروژه ها در اس��تان با نام ارمغ��ان مالیات‬ ‫نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫مریدی با بی��ان اینکه مودیان مالیاتی باید تکالیف‬ ‫قانونی خود را انجام دهند تا مشمول جریمه نشوند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬جامعه پزشکی و پیراپزشکی تا ‪ ۳۱‬مرداد‬ ‫مهلت دارند برای اس��تفاده از صندوق فروش��گاهی‪،‬‬ ‫اطالع��ات خود را ثب��ت کنند تا مش��مول ‪ ۲‬درصد‬ ‫جریم��ه کل فروش خدمت قرار نگیرند‪ .‬وی افزود‪ :‬از‬ ‫اول تیر تمام امور مربوط به اصناف به طور سیستمی‬ ‫و به زودی نقل و انتقاالت امالک از طریق دفاتر اسناد‬ ‫رسمی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬س��امانه ‪ ۱۵۲۶‬ام��اده‬ ‫پاس��خگویی به سواالت‪ ،‬شبهات‪ ،‬اطالع رسانی درباره‬ ‫بهمن راعی‪ :‬سومین نمایش��گاه لیزینگ و فروش اقساطی‬ ‫کاال‪ ،‬مجموع��ه متنوع��ی از کاالهای مورد نی��از خانواده های‬ ‫اصفهانی را به طور اقساط در اختیار انها قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ای��ن نمایش��گاه در روزه��ای ‪ ۳۱‬مرداد‬ ‫تا ‪ ۴‬ش��هریور به م��دت ‪۵‬روز در محل برپایی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی اس��تان واقع در پل شهرس��تان برپا خواهد ش��د تا‬ ‫تمامی قش��رهای جامعه بتوانند از ش��رکت های حاضر در ان‪،‬‬ ‫کاالها و خدمات مورد نیاز خود را در قالب لیزینگ و اقساطی‬ ‫تهیه کنند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه در فضایی بی��ش از ‪ ۹۲۰۰‬مترمربع‪ ،‬کاالها‬ ‫و خدمات ‪ ۱۰۰‬ش��رکت از اس��تان های اصفه��ان‪ ،‬اذربایجان‬ ‫نای��ب رئیس کمیس��یون تج��ارت‪ ،‬خدم��ات و ارتباطات اتاق‬ ‫بازرگانی اصفهان در چهارمین نشس��ت این کمیسیون از صدور‬ ‫موافقت اصولی انجمن صادرکنندگان استان اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان در این نشست که با حضور اعضای‬ ‫دبیرخانه سرای نواوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان و به منظور‬ ‫تبیی��ن اه��داف و اقدام های انجام ش��ده در این مرکز تش��کیل‬ ‫ش��د‪ ،‬فرشته امینی‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی اصفهان و‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون تجارت از ص��دور موافقت اصولی انجمن‬ ‫صادرکنندگان استان اصفهان و تشکیل نخستین نشست مجمع‬ ‫این انجمن در مهر امسال خبر داد‪.‬‬ ‫در ادامه علی کرباس��ی زاده‪ ،‬مش��اورعالی اتاق بازرگانی و عضو‬ ‫دبیرخانه س��رای نواوری و رشد گفت‪ :‬با توجه به نیاز همیشگی‬ ‫صنایع به نیروی انس��انی کارامد و کیفی و موفق نبودن دانشگاه‬ ‫در تربی��ت دانش��جویان م��ورد نیاز بخش خصوص��ی و صنعت‪،‬‬ ‫تفاهمنامه ای با دانش��گاه ازاد اس�لامی مبنی برتطبیق موضوع‬ ‫پایان نامه های دانشجویان با مسائل مبتال به صنعت وشکل گیری‬ ‫س��رای نواوری به عنوان مرکزی برای چاره اندیش��ی و به منظور‬ ‫چگونگ��ی به حداکثر رس��اندن ظرفیت ه��ای بخش خصوصی و‬ ‫دانشگاه منعقد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه با وجود رش��د قابل توجه علمی کش��ور‬ ‫متاسفانه خروجی برنامه های علمی قابل قبول نبوده‪ ،‬افزود‪ :‬وجود‬ ‫بی��ش از ‪ ۲‬میلیون نفر نیروی انس��انی تحصیلکرده بیکار و گالیه‬ ‫از اول مه��ر ‪۸۷‬تاکن��ون بی��ش از ‪ ۲‬هزار میلی��ارد تومان عوارض‬ ‫ارزش افزوده توزیع شده که در عمران و ابادانی شهرها و روستاها‬ ‫بسیار اثرگذار بوده است‬ ‫فرارهای مالیاتی و سایر موارد است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان بیان کرد‪ ۶ :‬پرونده‬ ‫ف��رار مالیاتی به ارزش بی��ش از ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫به دادگس��تری ارجاع ش��ده که قرار یکی از فراریان‬ ‫مالیاتی صادر شد و به اداره کل امور مالیاتی مراجعه‬ ‫کرد که ج��ا دارد از نهاد های نظارت��ی ازجمله اداره‬ ‫اطالعات‪ ،‬بازرسی‪ ،‬دیوان محاسبات‪ ،‬پلیس اگاهی و‬ ‫فتا‪ ،‬دادگس��تری و سایر اداره ها و سازمان ها قدردانی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مریدی خاطرنش��ان کرد‪ :‬جرم ان��گاری مالیاتی از‬ ‫ابتدای س��ال ‪ ۹۵‬اجرایی ش��ده که از ‪ ۷‬مورد جرائم‬ ‫مالیات��ی تصریح ش��ده در م��اده ‪۲۷۴‬مالیات ه��ای‬ ‫مس��تقیم‪ ،‬بیش��ترین جرائم و فراره��ای مالیاتی به‬ ‫کارت های بازرگانی مربوط می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه با هماهنگی س��ه ق��وا و عزم‬ ‫جدی انها‪ ،‬فرارهای مالیاتی در س��طح کشور کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬افزود‪ :‬در سال گذشته ‪۴۰‬هزار نفر از اشخاص‬ ‫حقیقی اظهارنامه خودشان را ارائه کردند که برای‪۲۰‬‬ ‫ه��زار اظهارنامه براس��اس تبصره م��اده ‪ ۱۰۰‬قانون‬ ‫مالیات های مس��تقیم‪ ،‬بدون رس��یدگی برگ قطعی‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی اس��تان هرمزگان اظهارکرد‪:‬‬ ‫در س��ال های ‪ ۹۶‬و ‪۹۷‬در بخ��ش تس��لیم اظهارنامه‬ ‫مالیاتی به طور الکترونیکی توانس��تیم رتبه نخست و‬ ‫امسال با ‪ ۱۰۸‬درصد‪ ،‬رتبه چهارم را کسب کنیم‪.‬‬ ‫مری��دی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬فعاالن اقتص��ادی در‬ ‫مناطق ازاد به ش��رط دریافت مج��وز از مناطق ازاد‪،‬‬ ‫محل فعالیت شان در همین مناطق بوده و اظهارنامه‬ ‫را به موقع اظهار کنند و تکالیف قانونی را انجام دهند‪،‬‬ ‫از ‪ ۲۰‬س��ال معافیت مالیاتی در مناطق ازاد بهره مند‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی از واریز ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۸۰‬میلیارد تومان به خزانه‬ ‫دولت از درامدهای اس��تانی در سال گذشته با رشد‬ ‫‪ ۱۹‬درص��دی خبر داد و اف��زود‪ ۹ :‬میلیارد تومان از‬ ‫محل بازگش��ت ‪ ۵۰‬درص��د مازاد درامد به اس��تان‬ ‫برگش��ت داده ش��د؛ البته درامدهای ملی استان هم‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪۷۰۰‬میلیارد تومان بود‪.‬‬ ‫مدیرکل ام��ور مالیات��ی هرمزگان گف��ت‪ :‬پرونده‬ ‫مرب��وط به ات��اق بازرگان��ی همچنان ب��از و مالیات‬ ‫ب��ا جرائم این ات��اق بی��ش از ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫مریدی با اش��اره به اینکه هرمزگان جزو ‪ ۵‬اس��تان‬ ‫پردرامد کش��ور اس��ت و در وصول مالیات در کشور‬ ‫نی��ز رتب��ه هفت��م را دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬پرونده ها و‬ ‫حس��اب های بانکی برخی فعاالن اقتصادی هرمزگان‬ ‫همچن��ان خ��ارج از اس��تان اس��ت که ب��ا همکاری‬ ‫عرضه کاالهای اقساطی در سومین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی اصفهان‬ ‫ش��رقی‪ ،‬تهران‪ ،‬البرز و فارس را در قالب ‪ ۳۳۳‬غرفه در معرض‬ ‫بازدید و فروش قرار می دهد‪ .‬مبلمان و صنایع چوبی‪ ،‬لوس��تر‬ ‫و روش��نایی‪ ،‬فرش ماشینی و دس��تباف‪ ،‬منسوجات و کاالی‬ ‫خواب‪ ،‬وس��ایل مربوط به خانه و اش��پزخانه‪ ،‬ل��وازم خانگی‪،‬‬ ‫چینی و بلور‪ ،‬لوازم صوتی و تصویری‪ ،‬لوازم الکترونیکی‪ ،‬تلفن‬ ‫هم��راه‪ ،‬رایانه‪ ،‬تبلت و لپ تاپ‪ ،‬مس��کن‪ ،‬ام�لاک و واحدهای‬ ‫تجاری از جمله گروه های کاالیی به ش��مار می روند که در این‬ ‫نمایشگاه عرضه خواهند شد‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت های عرضه کننده وس��ایل نقلیه ش��امل‬ ‫خودرو‪ ،‬موتورس��یکلت و دوچرخه‪ ،‬خدمات بیمه‪ ،‬موسسه های‬ ‫مال��ی و اعتباری و بانک ها‪ ،‬ش��رکت های لیزینگ‪ ،‬اژانس های‬ ‫مسافرتی و فعاالن عرصه دکوراسیون داخلی نیز در نمایشگاه‬ ‫حضور خواهند داش��ت ت��ا طیف خدم��ات و کاالهای خود را‬ ‫همکاری مشترک صنعت و دانشگاه در اصفهان‬ ‫فعاالن اقتصادی در تامین نیروی انسانی متخصص مبین توفیق‬ ‫نیافت��ن در خروجی برنامه های علمی باوجود رش��د باالی علمی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫کرباس��ی زاده هدف ازبرگزاری نشس��ت های س��رای نواوری‬ ‫راطراحی مدلی برای توسعه علمی و پژوهشی کشور در راستای‬ ‫حل مسائل و مشکالت بخش خصوصی عنوان کرد‪.‬‬ ‫همچنین پیام نجفی‪ ،‬عضو دبیرخانه س��رای نواوری و رشد و‬ ‫مدیر کل اقتصاد دانش بنیان دانشگاه ازاداسالمی نیز ملزم کردن‬ ‫دانشجویان به هدفمند کردن موضوع های پایان نامه ها در راستای‬ ‫کمک به حل مس��ائل بنگاه های اقتصادی‪ ،‬الزام دانش��جویان به‬ ‫حضور در بنگاه های اقتصادی‪ ،‬کمک به انتقال فناوری و بازاریابی‬ ‫محصوالت ش��رکت های دانش بنیان و معرفی انها به صنایع را از‬ ‫جمله فعالیت های در دس��ت اقدام س��رای نواوری و رشد عنوان‬ ‫کرد‪ .‬محس��ن لوح موس��وی‪ ،‬رئیس کارگروه فنی تدوین برنامه‬ ‫اقدام عملیاتی س��رای نواوری نیز در این نشس��ت ضمن تشریح‬ ‫هرم مازلوی ش��کوفایی بنگاه های اقتصادی‪ ،‬ایجاد برند را ضعف‬ ‫بس��یاری از بنگاه های اقتصادی کشور بیان و تصریح کرد‪ :‬پس از‬ ‫راه اندازی کس��ب وکار و قرارگرفتن بن��گاه در جریان درامد ثابت‬ ‫همچنی��ن بهبود فرهنگ س��ازمانی و روابط کارکنان‪ ،‬ش��ناخته‬ ‫ش��دن و ایجاد برند مهم ترین اقدام فعاالن اقتصادی اس��ت زیرا‬ ‫اس��تانداری و نمایندگان مجلس در حال انتقال این‬ ‫پرونده ها به اس��تان هس��تیم‪ .‬وی شناسایی فرارهای‬ ‫مالیاتی و واحدیابی سیستمی و فیزیکی را در افزایش‬ ‫درامدهای استان اثرگذار دانست و عنوان کرد‪ :‬مسیر‬ ‫توسعه اس��تان از طریق وصول مالیات بوده و مالیات‬ ‫یکی از منابع درامدی دولت است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی اس��تان هرمزگان اظهارکرد‪:‬‬ ‫باتوجه به تحریم های ظالمانه و یک طرفه دش��منان‬ ‫در بخ��ش نف��ت و تالش دش��من برای فل��ج کردن‬ ‫فعالیت ه��ای اقتص��ادی کش��ور‪ ،‬ام��ا مهم تری��ن‬ ‫منب��ع درام��دی کش��ور درحال حاض��ر مالی��ات‬ ‫است‪.‬‬ ‫مری��دی افزود‪ :‬س��ازمان ام��ور مالیاتی براس��اس‬ ‫منوی��ات رهبر معظم انقالب و سیاس��ت های دولت‪،‬‬ ‫دوش��ادوش فعاالن اقتصادی و به ویژه تولیدکنندگان‬ ‫اس��ت و از انها حمایت های مالیاتی براس��اس قانون‬ ‫مالیات های مستقیم دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی و اجرای‬ ‫قان��ون مالیات های مس��تقیم پ��س از اصالحاتی در‬ ‫‪ ۳۱‬تی��ر ‪ ۹۴‬که از ابتدای س��ال ‪۹۵‬الزم االجرا ش��د‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬براس��اس ماده ‪ ۱۶۹‬مک��رر قانون‬ ‫مالیات ه��ای مس��تقیم تمام��ی اداره ه��ای دولتی و‬ ‫اش��خاص حقوقی دولتی و غیردولت��ی‪ ،‬بانک ها و‪،...‬‬ ‫فعالیت های مالی ش��ان با این اداره کل لینک شده اند‬ ‫تا از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی اس��تان هرمزگان بیان کرد‪:‬‬ ‫با اجرای ای��ن قانون فعالیت ه��ای زیرزمینی فعاالن‬ ‫اقتص��ادی که مالیات و عوارض پرداخت نمی کنند را‬ ‫رصد می کنیم‪.‬‬ ‫بی��ش از پیش به م��ردم معرفی کنن��د‪ .‬هلدینگ نقش جهان‪،‬‬ ‫موسس��ه اموزشی برهان‪ ،‬بیمه پاس��ارگاد‪ ،‬تشک رویال‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگی دوو و اس��نوا‪ ،‬لوازم خانگ��ی مدیا‪ ،‬لوازم خانگی برتینو‪،‬‬ ‫مبلمان درساچوب‪ ،‬ستاره طالیی ملت‪ ،‬لوازم خانگی سیماران‪،‬‬ ‫نمایندگی خودروهای ام وی ام‪ ،‬افراچوب‪ ،‬تشک پروما‪ ،‬شیراالت‬ ‫دیاکو و بیمه پاس��ارگاد از مطرح ترین برندها و ش��رکت هایی‬ ‫هستند که در این نمایشگاه گرد هم جمع شده اند‪.‬‬ ‫عالقه مندان به بازدید از این نمایش��گاه می توانند از ساعت‬ ‫‪ ۱۷‬ت��ا ‪ ۲۳‬روزهای ‪ ۳۱‬مرداد تا ‪۴‬ش��هریور ب��ه محل برپایی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫فقط با برندسازی یک بنگاه قابلیت رشد و خودشکوفایی خواهد‬ ‫یاف��ت‪ .‬وی مهم ترین اق��دام عملیاتی اتاق بازرگانی در راس��تای‬ ‫بهبود تعامل صنعت و دانش��گاه را کمک به برندسازی بنگاه های‬ ‫اقتصادی دانس��ت‪ .‬وی همچنین ضمن تاکی��د بر نقش کلیدی‬ ‫ن��واوری و جایگاه ان در رش��د بنگاه اقتصادی گفت‪ :‬شناس��ایی‬ ‫یا کش��ف یک فرصت کامال جدید و ناشناخته در بنگاه اقتصادی‬ ‫از دیگر مس��ائل مغفول مانده در بنگاه های اقتصادی کشور است‬ ‫که می تواند از طریق هیات علمی و یا دانشجویان دانشگاه انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫لوح موس��وی ضمن اش��اره به ایجاد کارگ��روه همکاری های‬ ‫مشترک صنعت و دانش��گاه ازاد متشکل از کارگروه های عارضه‬ ‫یابی و نواوری تصریح کرد‪ :‬پردازش اطالعات موجود در س��امانه‬ ‫راهبری صنعت و دانش��گاه و ایجاد و استانداردس��ازی تعامالت‬ ‫س��ازنده میان فعاالن اقتصادی و اعضای هیات علمی دانش��گاه‬ ‫از طری��ق کارگزاری های نواوری مهم ترین اقدام س��رای نواوری‬ ‫و رش��د اتاق بازرگانی اصفهان اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت استفاده از‬ ‫مش��اوران فنی و مالی در ش��رکت های تولیدی‪ ،‬رش��د فرهنگ‬ ‫پژوه��ش و الزام وجود واحدهای تحقیق و توس��عه در بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬کمک به عارضه یاب��ی بنگاه های اقتص��ادی‪ ،‬در نظر‬ ‫گرفتن ش��رکت های خدماتی در برنامه های سرای نواوری و‪ ...‬از‬ ‫جمله نکات مطرح ش��ده از س��وی اعضای کمیسیون تجارت در‬ ‫این نشست بود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1356‬‬ ‫پیاپی ‪2674‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫سفری به بزرگ ترین بازار سرپوشیده جهان‬ ‫محسن متقین‬ ‫فعال حوزه حمل ونقل‬ ‫متول��ی حمل ونق��ل جاده ای کاال‪ ،‬ش��رکت ها و‬ ‫موسس��ه های حمل کاالی داخلی هستند و چون‬ ‫در غالب ش��رکت هس��تند‪ ،‬انجام ام��ور انتفاعی و‬ ‫اقتصادی برای انها مجاز شمرده شده است‪.‬‬ ‫اما باوجود این‪ ،‬صنف کامیوندار و راننده کامیون‬ ‫بی س��امان اس��ت‪ .‬این دو از قدیم چن��ان باهم گره‬ ‫خورده اند که موجب س��ردرگمی فعاالن این صنف‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫در ابتدا ن��گاه می کنیم به جای��گاه انجمن های‬ ‫صنفی این دو گروه‪:‬‬ ‫‹ ‹انجمن ه�ای صنف�ی کارفرمای�ی‬ ‫کامیونداران وکانون های مربوط‬ ‫بای��د بگوی��م که نق��ش و نگارش منحص��ر به فرد اس��ت‪ .‬اما از فرش ه��ا زیبا تر‬ ‫ن��وع معماری مغازه هاس��ت‪ .‬به طوری که با ن��گاه از بیرون مغ��ازه فکر می کنیم‬ ‫مغازه ای کوچک اس��ت اما با وارد ش��دن ب��ه ان با اتاقک های ت��و در تو روبه رو‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫در همین نقطه از بزرگ ترین بازار سرپوشیده سنتی جهان مشغول غلت خوردن‬ ‫در ش��ور و شعف هستم که ابراز تاس��فی از بازاریان منطقه می شنوم‪ .‬مردم این‬ ‫شهر بر این باورند‪ ،‬افرادی که به تبریز مهاجرت کرده اند باعث تغییر فرهنگ این‬ ‫منطقه شده اند و البته این موضوعی است که بیشتر شهر ها با ان روبه رو هستند‪.‬‬ ‫تهرانی ها از فرهنگ مهاجرها گالیه دارند‪ ،‬یزدی‪‎‬ها و گیلک ها هم همین گالیه را‬ ‫دارند؛ حاال می بینیم که تبریزی ها هم گالیه ای مشابه دارند‪.‬‬ ‫ش��اید بهتر بود هرکس��ی در ش��هرش می ماند تا به اداب و رسوم سنتی ابا و‬ ‫ی خود می پرداخت‪ .‬با این حال ش��کل زندگی مدرن به گونه ای اس��ت که‬ ‫اجداد ‬ ‫مهاجرت ها را اجتناب نا پذیر کرده اس��ت‪ .‬با این حال تبریزی ها می گویند که ما‬ ‫مهاجر بد را نمی پذیریم‪.‬‬ ‫(خ��وب یا بد) گفته می ش��ود که برخ��ی از بازاریان تبریزنس��بت به تاجران‬ ‫ی هم موضع گی��ری دارند و می گویند در این دوره ک��ه دالر در ایران‬ ‫افغانس��تان ‬ ‫گران ش��ده اس��ت و تاج��ران کفش از افغانس��تان ب��ه این ش��هر می ایند‪ ،‬باید‬ ‫هویت خود را مخفی کنند و اگر بدانند که از افغانس��تان هس��تند با انها تجارت‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫انه��ا اگ��ر گ��دا ی��ا معت��ادی در خیاب��ان ببینن��د‪ ،‬دس��تش را می گیرند و‬ ‫مش��کلش را ح��ل می کنند اما اج��ازه ولگ��ردی در خیابان ب��ه او نمی دهند و‬ ‫اگ��ر ببینند مش��کلی ن��دارد و اق��دام به گدای��ی می کند‪ ،‬او را به دس��ت پلیس‬ ‫می سپارند‪.‬‬ ‫تع��داد گردش��گران ایرانی و خارجی هم در بازار س��نتی تبری��ز قابل توجه و‬ ‫مشخص اس��ت‪ .‬گردش��گران خارجی از کشورهای اروپایی و اس�لامی به اینجا‬ ‫می ایند‪.‬‬ ‫عزاداری های ایام تاسوعا و عاشورا هم پرشور برگزار می شود‪ .‬به طوری که همه‬ ‫دست از کسب و کار می کشند و دسته ها از میان بازار می گذرند‪.‬‬ ‫مس��جد جامع بازار تبریز هم قصه ای جداگانه دارد؛ این مس��جد بسیار بزرگ‬ ‫اس��ت و بخش های گوناگونی دارد‪ .‬بخش��ی از ان از فرش های دستباف پوشیده‬ ‫شده و بخش وسیعی از ان نیز بدون استفاده است‪.‬‬ ‫در واقع این مس��جد انچنان بزرگ اس��ت که یک ش��هر در ان جا می ش��ود؛‬ ‫لوس��تر های بزرگ‪ ،‬پنجره های رنگی و زیبا و البته س��تون های سنگی تاریخی؛‬ ‫دیوارنویسی هایی هم دارند؛ البته نه با اسپری های عصر ما که نشان دهنده نوعی‬ ‫بی فرهنگی است! بله‪ .‬دیوارنویس��ی ها حکاکی های زیبای باستانی است که روح‬ ‫هر گردشگری را به پرواز درمی اورد‪.‬‬ ‫بازدید کوتاهم از بازار سنتی تبریز به پایان می رسد و پس از ان گذری در شهر‬ ‫دارم‪ .‬ساختمان های دو طبقه بسیارند اما پاساژ های مدرن و مجتمع های تجاری‬ ‫بزرگ و لوکس هم کم نیستند‪ .‬تولیدکننده ها به ویژه در حوزه کفش موردحمایت‬ ‫هستند و وحدت شان برای پیشرفت زبانزد است‪ .‬استان تبریز به جز کفش چرم‪،‬‬ ‫تولیدات مشهور دیگری هم دارد‪.‬‬ ‫پنی��ر لیقوان چیزی نیس��ت که بتوان از ان به س��ادگی گذش��ت‪ ،‬می گویند‬ ‫ش��هری در نزدیک��ی تبری��ز خیارش��ورهای خوش��مزه ای دارد و عل��ت ان نوع‬ ‫خیاری اس��ت که در ان منطقه کش��ت می ش��ود‪ .‬اتاق اصناف تبریز هم دیدنی‬ ‫اس��ت‪ .‬همه یا بیش��تر اتحادیه ه��ا در یک س��اختمان تجمیع ش��ده اند و مانند‬ ‫ته��ران پراکنده نیس��تند‪ .‬بنابراین تبری��ز منطقه ای تاثیرگ��ذار در اقتصاد ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ن��گاه ب��ه تش��کل های صنف��ی‪ ،‬انجمن های‬ ‫کامیونداران و کانون انها ش��غل به شمار نمی رود و‬ ‫انجمن های کارفرمایی فقط به صرف کارفرمابودن‬ ‫یک کامیوندار تش��کیل می ش��ود؛ یعنی شخصی‬ ‫که مالک و س��ند کامیون به نام او است ولی امکان‬ ‫اش��تغال روی کامی��ون خود را ن��دارد‪ ،‬در ان عضو‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پس هر ش��خصی کامیون بخ��رد می تواند عضو‬ ‫انجم��ن کارفرمایی کامیونداران ش��ود و حتی در‬ ‫هیات مدیره انجمن و کانون حضور یابد؛ چراکه در‬ ‫انجمن کارفرمایی مالک مالکیت است‪ ،‬نه اشتغال‪.‬‬ ‫مالکیت ش��رط الزم برای عضویت است اما کافی‬ ‫نیس��ت و مالک باید مدارکی ارائ��ه کند که ضمن‬ ‫مالکیت کارفرما هم هس��ت؛ یعنی یک راننده روی‬ ‫کامیون او اش��تغال داشته باش��د‪ .‬بنابراین بارنامه‬ ‫که س��ند حمل اس��ت را ارائه می کند ولی قرارداد‬ ‫می تواند ش��فاهی باش��د‪ .‬ب��ه همین دلی��ل برای‬ ‫عضوی��ت در کانون ه��ا و انجمن ه��ای کارفرمایی‬ ‫ش��رط دیگری الزم نیس��ت و اعم از بازنشس��ته یا‬ ‫کارمند یا خانم خانه دار هم در ان حضور می یابند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن نمی توان��د انجم��ن تخصصی باش��د و‬ ‫حتی بازنشس��تگی هم برای اعض��ای ان در قانون‬ ‫پیش بینی نشده است‪.‬‬ ‫این انجمن ها ارتباطی ب��ا کامیونداری به معنی‬ ‫عرف ان یعنی (کامیونداری که ش��وفر است) ندارد‬ ‫و حتی اجازه دخالت در امور ان مانند مس��ائلی که‬ ‫در اعتراض های رانندگان و خواس��ته های انان در‬ ‫کشور در سال ‪ ۹۷‬پیش امد‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫ام��ا متاس��فانه انه��ا در همه م��وارد مانند بیمه‬ ‫تکمیلی رانندگان کامیون‪ ،‬ش��ارژ کارت هوشمند‬ ‫راننده‪ ،‬کارت سالمت و هزاران مشکل صنفی وارد‬ ‫می شوند و گاه نه تنها قدرت رفع مشکالت را ندارند‬ ‫که ان را تشدید می کنند‪.‬‬ ‫از طرفی تش��کل های صنفی مرب��وط هم اجازه‬ ‫ورود ب��ه فعالیت ه��ای اقتص��ادی را ندارن��د‪ .‬پس‬ ‫کامیوندار باید ورود الستیک یا قطعات یدکی خود‬ ‫را از شرکت های تعاونی تهیه و توزیع پیگیری کند‪.‬‬ ‫بازهم یادمان باش��د که ش��رکت های تعاونی تهیه‬ ‫و توزیع و خدماتی تفاوت بس��یاری با شرکت های‬ ‫تعاونی حمل ونقل راننده دارد و منظور این اس��ت‬ ‫که رانن��ده کامیوندار برای پیگی��ری امور واردات‬ ‫لوازم یدکی و تهاتر ان نیز نمی تواند از سوی انجمن‬ ‫کارفرمای��ی کامیون��داران وکانون مرب��وط اقدام‬ ‫کن��د‪ .‬این ام��ر نیازمند یک واح��د اقتصادی مجاز‬ ‫اس��ت که انجمن های صنفی یادشده در این غالب‬ ‫نمی گنجند‪.‬‬ ‫‹ ‹انجمن ه�ای صنف�ی کارگ�ری‬ ‫رانندگان و کانون ها‬ ‫عکس ها‪:‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان پرن��ده و ماهی با بیان اینکه در‬ ‫چند روز اینده قیمت مرغ به نرخ مصوب خواهد رسید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از چند روز گذشته سیر نزولی قیمت ها اغاز شده است‪ .‬مهدی‬ ‫یوس��ف خانی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره بازار مرغ گفت‪ :‬در‬ ‫چند وقت اخیر نرخ نهاده های دامی نس��بت به گذشته کاهش‬ ‫قابل توجهی داشته و حتی نرخ نهاده دامی در بازار ازاد از عرضه‬ ‫دولتی ان کمتر است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی ب��ا بیان اینکه‬ ‫یادداشت‬ ‫م�ژده پورزکی‪ :‬خلب��ان اعالم کرد که کمربند ها را ببندی��م و اماده فرود در‬ ‫فرودگاه تبریز ش��ویم‪ .‬این نخس��تین بار اس��ت که به تبریز می روم‪ .‬این شهر در‬ ‫زمانی (دوره صفویان)‪ ،‬پنجمین شهر پرجمعیت جهان و مدتی طوالنی به عنوان‬ ‫پایتخ��ت ایران در مع��رض مهم ترین وقایع بازرگانی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬صنعتی و حتی‬ ‫گاهی اغاز گر یا حامی جنبش هایی بوده اس��ت‪ .‬بازار سنتی تبریز هم بزرگ ترین‬ ‫بازار سرپوشیده جهان است و گفته می شود مساحتی در حدود یک کیلومترمربع‬ ‫دارد‪ .‬این بازار به ثبت یونسکو رسیده است‪.‬‬ ‫گذش��ته از پیش��ینه تاریخی تبریز‪ ،‬این ش��هر هم اکنون نیز در امور صنعتی‬ ‫کش��ور تاثیر گ��ذار اس��ت‪ .‬از این رو دی��دن بازار تبریز و اش��نایی ب��ا توانمندی‬ ‫صنعتگران و بازاریان این ش��هر برای بس��یاری از سرمایه گذاران صنعتی داخلی‬ ‫و خارجی توجیه پذیر اس��ت و به همین واس��طه‪ ،‬اختصاص یک صفحه به بازار‬ ‫تبری��ز را برای مخاطبان تخصص��ی این حوزه در روزنام��ه‬ ‫دارای ارزش‬ ‫می دانم و البته «ای کاش» بلندی س��ر می دهم به منظور فراهم ش��دن شرایطی‬ ‫برای معرفی بازار س��ایر ش��هر ها و این‪ ،‬بهانه ای برای سفر چند ساعته‪‎‬ام به تبریز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به واسطه چند سال قلم زنی در حوزه اصناف‪ ،‬دوستان و اشنایانی در این شهر‬ ‫دارم اما س��رزده به تبریز می روم و در ادامه با دعوت یکی از بهترین افرادی که‬ ‫مرجع اطالعاتی برای من است‪ ،‬روبه رو می شوم و به عنوان خبرنگار روزنامه‬ ‫با نایب رئیس اتاق اصناف تبریز و خزانه دار پیشین اتاق اصناف ایران به دل بازار‬ ‫می زنم‪.‬‬ ‫محمدعل��ی صدیقی من را به مغازه رئیس یکی از اتحادیه های این ش��هر در‬ ‫سرای «دو دری» جایی که ‪۱۸‬اردیبهشت سال جاری اتش گرفت‪ ،‬می برد و بعد‬ ‫از پذیرایی و گفت وگو درباره انچه بر کاس��بان درگیر در این حادثه گذش��ته و‬ ‫گرفتن یک عکس یادگاری با ش��اگرد این مغازه‪ ،‬با هم جایی که قلب تبریزی ها‬ ‫ب��رای ان می تپد‪ ،‬می روی��م‪ .‬انچه می خوانید توصیف و ش��رحی از انچه دیده و‬ ‫شنیده ام است‪.‬‬ ‫مردم این شهر بیش از اینکه به دولت وابسته باشند‪ ،‬به بازاریان وابسته اند‪ .‬انها‬ ‫به طور معمول در مس��جد نزدیک بازار یا مس��جدهای دیگر جمع شده و به حل‬ ‫مشکالت اجتماعی شان می پردازند‪ .‬پولی جمع اوری و گره از کار هم بازمی کنند‪.‬‬ ‫وقتی بازار تبریز س��وخت‪ ،‬مغازه های اطراف تا چندین روز خانه نرفتند و دست‬ ‫به دست انها که کسب و کارشان را از دست داده بودند‪ ،‬دادند تا کمترین شرایط‬ ‫برای از سرگیری زندگی مهیا شود‪.‬‬ ‫علت اتش س��وزی‪ ،‬اتصالی برق بوده و به گفته کس��به‪ ،‬منش��ا ان منبعی که‬ ‫اداره ب��رق در ملک��ی تجاری و ش��خصی و ب��دون توجه به رضای��ت مالک قرار‬ ‫داده بود‪ ،‬اس��ت‪ .‬به ظاه��ر دوربین ها لحظه اغاز اتش س��وزی را ثب��ت کرده اند‪.‬‬ ‫به نظ��ر می رس��د ح��اال اختالف های��ی بی��ن کاس��بان و اداره برق پی��ش امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��رای دو دری‪ ،‬همان جایی اس��ت که حدود ‪ ۱۰‬س��ال پیش اتش گرفت و‬ ‫بازس��ازی ش��د‪ .‬دوباره اتش گرفتن این منطقه برای کاسبان بسیار اندوه برانگیز‬ ‫است‪ .‬اما جالب است بدانیم به همت مردم‪ ،‬بازسازی حرفه ای انجام و مانند سازه‬ ‫سنتی بازار‪ ،‬از نو ساخته می شود‪ .‬سرعت کار انچنان باالست که برخی از مغازه ها‬ ‫کار خود را اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫وقتی که دلخوش از پیش��رفت کار در سرای دو دری می شوم‪ ،‬سفر کوتاهم به‬ ‫بخش های دیگری از بازار سنتی تبریز اغاز می شود‪.‬‬ ‫ابتدا به داالن خونی می روم‪ .‬علت نام گذاری ان این است که در زمان قدیم یک‬ ‫نفر را در انجا کشته اند‪ .‬حاال عطاران در انجا مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬دو موض��وع جالب نظرم را جل��ب می کند؛ در بازار س��نتی تهران‬ ‫گاریچی ه��ا از ص��وت «بپ» به معنای «بپا» برای هش��دار به رهگذران و گذر از‬ ‫کنار انها اس��تفاده می کنند اما در بازار سنتی تبریز تکه کالم گاریچی ها «یاهلل»‬ ‫است‪.‬‬ ‫اتفاق جالب دیگری که شاهد ان بودم‪ ،‬پخش اواز ترکی با صدای پارسا خائف‪،‬‬ ‫ش��رکت کننده نوجوان و محبوب در برنامه تلویزیونی عصر جدید در بازار سنتی‬ ‫تبریز بود و جالب اینکه این هنرمند نوجوان اردبیلی است‪ ،‬با این حال تبریزی ها‬ ‫عاشق وی شده اند‪.‬‬ ‫به حیات حاج س��ید حس��ین می روی��م‪ .‬در انجا تاجران عطار جمع ش��ده اند‬ ‫و گردش��گران خارج��ی و ایرانی هم در انجا دیده می ش��وند‪ .‬ب��ازار فرش مکان ‬ ‫بعدی اس��ت که باز س��ازی شده اما ش��کل و قالب باس��تانی خود را حفظ کرده‬ ‫اس��ت و م��ن از ای��ن همه هن��ر در بازس��ازی و تعهد به ش��کل اصل��ی این اثر‬ ‫باس��تانی مشعوف ش��ده ام‪ .‬فرش ها بس��یار زیبا هس��تند؛ نرخ انها نیز منصفانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان نمونه به��ای فرش ‪۱۲‬متری ابریش��م ‪۱۸۵‬میلیون توم��ان و البته‬ ‫سردرگمی‬ ‫انجمن های‬ ‫حوزه کامیون‬ ‫نرخ مرغ کاهش یافت‬ ‫هیچ گون��ه مش��کلی در تامین و عرضه نهاده ه��ای دامی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نرخ ‪۸۵۰۰‬تومان برای مرغ زنده که از س��وی‬ ‫ن ش��ده‪ ،‬مناس��ب و قابل قبول است که‬ ‫نهادهای ذی ربط تعیی ‬ ‫در زمان تعیین قیمت‪ ،‬کارشناس��ان و نمایندگان مرغداری ها‬ ‫رضایت خود را اعالم کردند و حضور داشتند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اما به دلیل انکه مرغداران در ‪ 3‬ماه ابتدایی‬ ‫سال متضرر شدند‪ ،‬اصرار داشتند برای جبران ضرر گذشته‪ ،‬در‬ ‫‪ 2‬م��اه اخیر مرغ خود را ‪ ۲‬هزار توم��ان گران تر از نرخ مصوب‬ ‫عرضه کنند که این اتفاق جبران ضرر گذشته شد و این اتفاق‬ ‫در حالی رخ داد که عرضه کم بود و مرغدار توانست نظر خود را‬ ‫عملی کند‪ .‬یوسف خانی گفت‪ :‬قیمت‪ ،‬بیش از هر عامل دیگری‬ ‫متاثر از میزان عرضه و تقاضاس��ت و از ‪ ۳‬روز گذش��ته میزان‬ ‫ش یافته اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫تولی��د افزایش و نرخ مرغ کاه ‬ ‫فروشندگان پرنده و ماهی با تاکید بر اینکه از چند روز گذشته‬ ‫س��یر نزولی قیمت ها اغاز شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در چند روز‬ ‫اینده قیمت ها به نرخ مصوب خواهد رس��ید و مش��کلی از نظر‬ ‫عرضه بیش از نیاز بازار وجود ندارد‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که ایا نرخ اقالم گوناگون مرغ نیز روند نزولی خواهد داش��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اقالم گوناگون مرغ همچون سینه‪ ،‬فیله و‪ ...‬تابعی‬ ‫از ن��رخ مرغ اس��ت و به ط��ور حتم نرخ اقالم م��رغ نیز کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬یوسف خانی همچنین درباره میزان عرضه مرغ در ماه‬ ‫محرم گفت‪ :‬در هفته اینده که ماه محرم اغاز می شود و حجم‬ ‫تقاض��ا افزای��ش می یابد‪ ،‬بازار با توجه به ن��رخ مصوب امادگی‬ ‫کامل برای پاسخگویی به حجم تقاضا را دارد‪.‬‬ ‫بر اساس مواد قانون کار‪ ،‬این انجمن ها از افرادی‬ ‫تش��کیل می ش��ود که به ش��غل رانندگی اشتغال‬ ‫دارن��د؛ یعن��ی دارای کارت هوش��مند رانندگ��ی‬ ‫یر وند‪ .‬استنباط مدیران‬ ‫هستند و کارگر به شمار م ‬ ‫اینگونه تشکالت صنفی این است که داشتن پروانه‬ ‫اشتغال یعنی کارت هوش��مند رانندگی و داشتن‬ ‫بارنامه ب��رای یک فرد‪ ،‬مدارک کافی برای عضویت‬ ‫انه��ا در انجمن های کارگری رانندگان اس��ت‪ .‬اما‬ ‫موضوع جالب اینکه واحدهای س��ازمانی اداره کل‬ ‫تشکالت سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اعالم می کند که داشتن‬ ‫کارت هوشمند رانندگی مدارک کافی برای کارگر‬ ‫ش��ناخته شدن راننده نیس��ت بلکه باید اشتغال به‬ ‫کار رانن��ده به عنوان ی��ک کارگر روی یک کامیون‬ ‫اعم از ش��رکتی یا ملکی محرز ش��ود تا بتواند عضو‬ ‫انجمن کارگری ش��ود‪ .‬در این میان به نظر می رسد‬ ‫سیاس��ت های وزارت تعاون به س��مت خودمالکی‬ ‫پیش می رود؛ یعنی راننده شاغلی که روی کامیون‬ ‫خود اشتغال دارد‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که براس��اس بعضی امارها‬ ‫بیش از ‪۹۰‬درصد جامع��ه کامیونداری و رانندگان‬ ‫نه کارگر هس��تند و ن��ه کارفرم��ا‪ .‬بنابراین بیش از‬ ‫‪۹۰‬درصد جامعه حمل ونقل اجازه سازماندهی در‬ ‫انجمن ه��ای صنفی که البته قدرت اجرایی موثری‬ ‫در پیگیری مطالبات صنفی از خود نشان نداده اند‪،‬‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1356‬‬ ‫پیاپی ‪2674‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نمایشگاه ملی‬ ‫صنایع دستی امروز‬ ‫گشایش می یابد‬ ‫چرا اثار تاریخی از فهرست ثبت ملی خارج می شوند؟‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازسازی اسیاب ابی‬ ‫‪ ۵۰۰‬ساله زواره اصفهان‬ ‫تنها اس��یاب ابی ش��هر زواره به همت یکی‬ ‫از دوس��تداران میراث فرهنگی شهر بازسازی‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ید احس��ان‬ ‫اهلل ای��زدی اظه��ار کرد‪ :‬ب��رای حف��ظ میراث‬ ‫فرهنگی و توس��عه گردشگری شهر زواره‪ ،‬تنها‬ ‫اس��یاب اب��ی باقی مانده از ‪ ۷‬اس��یاب قدیمی‬ ‫ش��هر با پیش��ینه ‪ ۵۰۰‬س��اله و به مس��احت‬ ‫‪۷۰۰‬مترمرب��ع با هزین��ه ‪ ۳۵۰‬میلیون تومان‬ ‫بازس��ازی خواهد ش��د و در دهه مبارک فجر‬ ‫انقالب اسالمی مورد بهره برداری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن ام��ر مه��م فرمان��داری‪،‬‬ ‫ش��ورای اس�لامی و ش��هرداری زواره‪ ،‬اداره‬ ‫میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫همراه��ی قابل توجهی داش��تند و ان ش��ااهلل با‬ ‫تهیه مس��تندات به زودی در فهرست اثار ملی‬ ‫ثبت می ش��ود‪ .‬از اداره های ب��رق و راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای نی��ز انتظار می رود در این‬ ‫پروژه همراهی الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫برگزاری تور گردشگری‬ ‫اشنایی با ایران‬ ‫برای هنگ کنگی ها‬ ‫معاونت گردشگری س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری ب��ا برگ��زاری تور‬ ‫اشناس��ازی ویژه جمعی��ت هنگ کنگ و جنوب‬ ‫چین‪ ،‬جاذبه های گردش��گری ای��ران را معرفی‬ ‫می کن��د‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی معاونت‬ ‫گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی‪ ،‬در راستای‬ ‫انتخاب کشور چین به عنوان یکی از اصلی ترین‬ ‫اولویت های بازار گردش��گری جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران در چارچوب تحقق ماموریت های س��ند‬ ‫چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬و جذب ‪ ۲۰‬میلیون گردشگر‬ ‫خارج��ی و همچنین پیرو مصوب��ه هیات وزیران‬ ‫مبنی بر لغو روادید گردشگران چین‪ ،‬هنگ کنگ‬ ‫و ماکائ��و؛ دفت��ر بازاریاب��ی و تبلیغ��ات معاونت‬ ‫گردش��گری با همکاری بخ��ش خصوصی اقدام‬ ‫ب��ه برنامه ریزی ب��رای برگزاری تور اشناس��ازی‬ ‫برای ‪ ۱۵‬نف��ر از مدیران اژانس های مس��افرتی‬ ‫مستقر در هنگ کنگ و جنوب کشور چین کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این گروه از ‪ ۱۲‬شهریور امسال وارد ایران‬ ‫خواهند ش��د و پس از بازدی��د از توانمندی های‬ ‫گردش��گری کش��ورمان در ش��هرهای کاش��ان‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬یزد‪ ،‬کرم��ان و تهران در تاریخ‬ ‫‪ ۱۹‬شهریور ایران را ترک می کنند‪.‬‬ ‫ حجت نظری‬ ‫ حجت نظری‪ ،‬عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی‬ ‫شورای اسالمی شهر تهران درباره ورود دیوان عدالت‬ ‫اداری ب��ه پرونده بناهای دارای ارزش تاریخی معتقد‬ ‫اس��ت گاهی اوقات دیوان عدال��ت صالحیت ورود به‬ ‫پرونده این بناها را ندارد و نیاز اس��ت مجلس در این‬ ‫زمینه ورود و تعیین تکلیف کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬در ماه های اخیر ش��اهد خروج‬ ‫تعدادی از بناهای تاریخی ثبت ملی در تهران بودیم؛‬ ‫موضوعی که نگرانی های زیادی را ایجاد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مالکان برخی از این بناها که عرصه انها ارزش افزوده‬ ‫دارد از طریق طرح ش��کایت در دیوان عدالت اداری‪،‬‬ ‫توانس��ته اند رای خروج اثر از فهرس��ت ثبت ملی را‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫خ��روج از ثبت ملی برای بناه��ای دارای ارزش به‬ ‫مال��کان این امکان را می دهد ک��ه ملک را تخریب و‬ ‫اقدام برای ساخت وساز به جای ملکی کنند که حفظ‬ ‫ان از نظ��ر تاریخی و فرهنگی برای ش��هر اهمیت و‬ ‫ارزش تاریخی داشته که در فهرست اثار ملی به ثبت‬ ‫رسیده بوده است‪.‬‬ ‫خروج اثار تاریخی در پایتخت از نظر کارشناس��ان‬ ‫حوزه می��راث فرهنگی از چند منظر مش��کل ایجاد‬ ‫می کند‪ ،‬نخست اینکه یک بنای تاریخی که گوشه ای‬ ‫از تاری��خ و هوی��ت ما را نش��ان می ده��د تخریب و‬ ‫تجربه نش��ان داده جای انه��ا مجتمع های تجاری یا‬ ‫س��اختمان هایی با کاربری های متفاوت که سودهای‬ ‫ریالی را نصیب صاحبان ش��ان کند‪ ،‬ساخته می شوند‪،‬‬ ‫دوم اینکه گوش��ه هایی از فرهن��گ معماری ایرانی‪-‬‬ ‫ اس�لامی ما نیز از بین می روند و سوم و شاید مهم تر‬ ‫اینکه با خروج اثر از ثبت در تهران‪ ،‬در سایر شهرهای‬ ‫کش��ور نیز به پیروی از این اقدام‪ ،‬تالش برای خروج‬ ‫اثار از فهرست به جریان می افتد‪.‬‬ ‫به تازگ��ی یک م��ورد از این موضوع را در اس��تان‬ ‫تهران ش��اهد بودی��م‪ ،‬به دنبال خ��روج یک اثر ثبت‬ ‫ملی‪ ،‬مس��ئوالن شهرس��تان های جنوب شرق تهران‬ ‫به بهانه س��اخت جاده کمربن��دی‪ ،‬پیگیر خروج تپه‬ ‫تاریخ��ی ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬هزار س��اله «پوئین��ک» از ثبت ملی‬ ‫بودند و در یکی از توجیه های خود نیز این گونه بیان‬ ‫کردند‪ :‬وقتی امکان خروج اثار از فهرس��ت در تهران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬برای حل مش��کالت تردد شهروندان این‬ ‫تپه هم باید از ثبت خارج شود‪.‬‬ ‫البت��ه همان زمان( خرداد امس��ال) مع��اون میراث‬ ‫فرهنگی س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری کشور نیز در واکنش به این گمانه زنی ها‬ ‫و تالش ها برای اجرای طرح راه س��ازی در محل تپه‬ ‫باستانی «پوئینک» شهرستان قرچک تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫تپه که ثبت ملی اس��ت و قدمت الیه های اولیه ان به‬ ‫عصر اهن می رسد باید حفظ و صیانت شود‪.‬‬ ‫در س��ال جاری خانه حسام لش��گر پسر سیزدهم‬ ‫عباس میرزا نایب السلطنه در دوران مظفرالدین شاه‬ ‫قاجار و نیز نخستین کارخانه قند خاورمیانه واقع در‬ ‫جن��وب پایتخت در کهریزک ک��ه ثبت ملی بوده اند‪،‬‬ ‫همچنین عکاسخانه تابان از جمله بناهای تاریخی و‬ ‫دارای ارزش از ثبت ملی خارج شدند‪.‬‬ ‫ان ط��ور که دلس��وزان میراث فرهنگ��ی می گویند‬ ‫برخ��ی اثار ثبت ملی دیگر نی��ز در معرض خروج از‬ ‫فهرست ثبت ملی قرار دارند‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه در س��ال های گذش��ته برخی اثار‬ ‫تاریخ��ی ب��ا تملک از طری��ق ش��هرداری حفظ و به‬ ‫خانه‪-‬موزه تبدیل ش��ده اند و نیز از انجا که مدیریت‬ ‫ش��هری پایتخت با توجه به ن��وع کارکردش می تواند‬ ‫نق��ش مهمی در حفاظت از این اثار داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫خبرن��گار ایرنا درباره موضوع مهم خ��روج بناهای با‬ ‫ارزش تاریخی و میراثی با یکی از اعضای شورای شهر‬ ‫خانه حسام لشگر‬ ‫سیو دومین دوره نمایشگاه ملی صنایع دستی‬ ‫ ‬ ‫از ‪ ۳‬تا ‪ ۹‬ش��هریور در حالی برگزار می شود که‬ ‫هنوز (تا لحظه نگارش این خبر) جزئیات ان از‬ ‫سوی سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردش��گری اعالم نشده است‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫یو دومین دوره نمایشگاه ملی صنایع دستی‬ ‫س ‬ ‫با حضور هنرمندان و صنعتگران این حوزه در‬ ‫کش��ور از امرو ز تا ‪ ۹‬ش��هریور در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫یو یکمین دوره این نمایش��گاه‪ ،‬اسفند ‪۹۷‬‬ ‫س�� ‬ ‫همزم��ان با فرارس��یدن ن��وروز برگزار ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ل در نمایش��گاه صنایع دس��تی‬ ‫به طور معمو ‬ ‫ضمن نمایش هنر دس��ت هنرمندان کش��ور‪،‬‬ ‫چند کارگاه نیز تش��کیل می شود و چادرهای‬ ‫عشایر نیز در محوطه باز نمایشگاه برپا شده و‬ ‫به فروش مواد خوراکی و س��وغات می پردازند‪.‬‬ ‫اج��رای موس��یقی س��نتی نی��ز از برنامه های‬ ‫جانبی این نمایش��گاه است که در چند سالن‬ ‫از س��الن های مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی تهران برپا می شود‪ .‬چند سالی است‬ ‫که در این نمایش��گاه طرح خانه ایرانی نیز به‬ ‫نمایش گذاش��ته می شو؛ طرحی که اجرای ان‬ ‫برای بسیاری از ایرانی ها دور از ذهن است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درس��ت اس��ت که ثبت ملی یک تصمیم دولتی است و دیوان عدالت‬ ‫اداری با ش��کایت هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ان ورود کند‬ ‫اما درباره اثار ثبت ش��ده ملی باید متفاوت با س��ایر تصمیم های دولتی‬ ‫که قانون اساسی به دیوان عدالت اداری اجازه ورود داده‪ ،‬نگاه کنیم‬ ‫تهران که عضو کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی این‬ ‫نهاد و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق است به‬ ‫گفت وگو نشسته است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا مجلس باید ورود کند؟‬ ‫نظری معتقد اس��ت درباره اثار ثبت شده ملی باید‬ ‫متفاوت با سایر تصمیم های دولتی که قانون اساسی‬ ‫به دیوان عدالت اداری اجازه ورود داده‪ ،‬نگاه کنیم‪.‬‬ ‫جوان ترین عضو ش��ورای اسالمی ش��هر تهران در‬ ‫دوره پنجم افزود‪ :‬درس��ت اس��ت ک��ه ثبت ملی یک‬ ‫تصمیم دولتی است و دیوان عدالت اداری با شکایت‬ ‫هر ش��خص حقیقی و حقوقی می توان��د به ان ورود‬ ‫کند اما واقعیت این اس��ت که به نظر می رس��د اینجا‬ ‫دی��وان در ماهیت ورود و نس��بت ب��ه اینکه ایا یک‬ ‫فضای��ی دارای ارزش ثبت ملی هس��ت ی��ا نیز ورود‬ ‫ماهوی می کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬من معتقدم که اینجا ش��اید در صالحیت‬ ‫دیوان عدالت اداری تردید وجود داش��ته و الزم باشد‬ ‫در این موارد به طور حتم مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫تعیین تکلی��ف کند؛ با توجه به اینکه مرجع رس��می‬ ‫تش��خیص دارای ارزش بودن یا نبودن بناهای دارای‬ ‫ارزش تاریخی‪ ،‬سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری اس��ت‪ ،‬دیوان عدالت اداری صالحیت‬ ‫تشخیص دارای ارزش بودن یا نبودن بناهای تاریخی‬ ‫را ندارد‪.‬‬ ‫نظری تاکید کرد‪ :‬ما نمی توانیم از قاضی که حقوق‬ ‫خوانده و ممکن اس��ت نسبت به بناهای دارای ارزش‬ ‫تاریخی اطالعات داشته باشد یا نداشته باشد‪ ،‬انتظار‬ ‫داش��ته باش��یم بتواند تش��خیص دهد یک بنا دارای‬ ‫ارزش تاریخی‪ ،‬فرهنگی یا س��ایر ارزش ها هس��ت یا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫عضو شورای اس�لامی ش��هر تهران ادامه داد‪ :‬من‬ ‫معتق��دم در این گون��ه موارد ش��اید ما متاس��فانه به‬ ‫نادرس��تی صالحیت��ی را برای دی��وان عدالت اداری‬ ‫فرض کرده ایم که این صالحیت ممکن اس��ت در ان‬ ‫تردید وجود داشته باشد یا مخدوش باشد‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه چرا در برخی موارد دیوان عدالت‬ ‫اداری ورود و ثب��ت ملی یک بنا را ابطال می کند در‬ ‫حالی که با نظر کارشناسان سازمان میراث فرهنگی‬ ‫یک بنا دارای ارزش تاریخی اعالم ش��ده است‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به طور کلی اگ��ر بخواهیم دقیق تر بگوییم‪ ،‬هم‬ ‫میراث فرهنگی درس��ت می گوید و هم دیوان عدالت‬ ‫اداری‪ ،‬و علت اینکه می گویم مجلس شورای اسالمی‬ ‫باید ورود کند همین است‪.‬‬ ‫نظ��ری گفت‪ :‬س��ازمان می��راث فرهنگی درس��ت‬ ‫می گوید‪ ،‬از این جنبه که بر اساس قانون‪ ،‬مکلف است‬ ‫تش��خیص دهد بنایی دارای ارزش تاریخی هست یا‬ ‫نیس��ت و ش��اخص های خود را دارد و بر ان اس��اس‬ ‫تعیین تکلی��ف و اظهارنظ��ر می کند؛ دی��وان عدالت‬ ‫اداری ه��م می گوی��د من صالح ب��ه ورود (به پرونده) ‬ ‫هس��تم‪ ،‬چراک��ه قانون اساس��ی و قانون تش��کیالت‬ ‫و ایی��ن دادرس��ی دی��وان می گوید ک��ه می توانم به‬ ‫تصمیم ها و اقدام ه��ای مقام دولتی یا کارمند دولتی‬ ‫ورود و رسیدگی کنم و من هم نسبت به یک تصمیم‬ ‫دولت ورود و تعیین تکلیف می کنم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته عض��و ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران‪،‬‬ ‫هم دی��وان و هم س��ازمان میراث فرهنگی درس��ت‬ ‫می گوین��د اما اینجا نقص مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫اس��ت که باید درباره بناهای ثبت ملی ش��ده تکلیف‬ ‫را کامال مجزا و متفاوت روش��ن کند و اگر هم نسبت‬ ‫به تصمیم های سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشگری می خواهد اعتراضی را رقم بزند و امکان‬ ‫تجدیدنظرخواه��ی و فرجام خواهی را برای ذینفعان‬ ‫فراهم کند این امکان باید به طور کامل مشخص و با‬ ‫معرفی شاخص ها فراهم شود‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ما یک امکانی را مثل س��ایر‬ ‫امکان تجدیدنظرخواهی ها برای مردم یا تظلم خواهی‬ ‫ب��رای مردم‪ ،‬فراه��م کرده ایم ک��ه تعیین تکلیف یک‬ ‫بن��ای دارای ارزش‪ ،‬ب��ه دی��وان و یکی از ش��عب به‬ ‫صورت اتفاقی ارجاع داده می شود و این شعبه ممکن‬ ‫است که هیچ تخصصی هم در حوزه بناهای تاریخی‬ ‫نداش��ته باش��د و ورود کند و بخواهد تصمیم بگیرد‬ ‫که این تصمیم اتفاقا بخش��ی از هویت شهر را حفظ‬ ‫کند یا از بین ببرد؛ بنابراین معتقدم مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی باید در این باره قانون خاص وضع کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش شهرداری در حفظ بناهای تاریخی‬ ‫نظری در پاسخ به این پرسش که شهرداری چقدر‬ ‫می تواند کمک کند و چ��ه ظرفیتی را در این زمینه‬ ‫به کار گیرد نیز گفت‪ :‬در وضع موجود ش��هرداری ها‬ ‫ش��اید نتوانند کاری انجام دهن��د؛ اگر بخواهیم کلی‬ ‫به این موضوع نگاه کنی��م باید به مدیریت یکپارچه‬ ‫ش��هری بیندیش��یم یا دس��ت کم مدیریت هماهنگ‬ ‫شهری را ببینیم و بر ان اساس تصمیم بگیریم‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای اسالمی ش��هر تهران تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫می خواهیم در مصداق ن��گاه کنیم‪ ،‬درحال حاضر در‬ ‫شهر تهران بناهایی را تملک کرده ایم و در دوره های‬ ‫قبلی مدیریت ش��هری هم این اتفاق افتاده است؛ ما‬ ‫حتی در بودجه س��ال ‪ ۹۸‬هم ب��رای تملک بعضی از‬ ‫بناه��ای دارای ارزش تاریخی بودجه در نظر گرفتیم‬ ‫و به ش��دت به شهرداری فش��ار می اوریم که اینها را‬ ‫تملک کند‪.‬‬ ‫او ب��ه عنوان نمون��ه‪ ،‬از قرار دادن ی��ک ردیف در‬ ‫بودجه امسال شهرداری تهران یاد کرد و افزود‪ :‬برای‬ ‫تملک و س��اماندهی خانه مشاهیر ‪ ۲۱‬میلیارد تومان‬ ‫بودجه گذاش��تیم و ان را عام در نظر گرفتیم که اگر‬ ‫ی��ک وقت از خاطر م��ان رفت که یک فض��ا یا بنا را‬ ‫در کل بودج��ه پیش بینی کنیم‪ ،‬بتوانیم از این ردیف‬ ‫برای تملک و ساماندهی بناها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران ادامه داد‪ :‬در‬ ‫نمون��ه دیگری‪ ،‬ب��رای تملک خانه مرح��وم غالمرضا‬ ‫تخت��ی و تملک زورخان��ه تختی بودج��ه ای در نظر‬ ‫گرفتیم‪.‬‬ ‫نظ��ری تصریح کرد‪ :‬موضوع حف��ظ بناهای دارای‬ ‫ارزش دغدغ��ه خود ماس��ت اما حرفم این اس��ت که‬ ‫شاید چند نفر در ش��ورا دغدغه میراث داشته باشند‬ ‫و ب��رای ان بودجه هم بگذارن��د و پیگیری هم کنند‬ ‫و انجام ش��ود اما قانون تکلیفی برای ما ایجاد نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سرانجام طرح افزایش تعطیالت پایان هفته چه خواهد بود؟‬ ‫س��اماندهی تعطیالت پایان هفت��ه در دو روز‬ ‫جمعه و ش��نبه از مطالبات بخش خصوصی بوده‬ ‫که هم برای توس��عه گردشگری داخلی مناسب‬ ‫اس��ت و هم ب��ه هماهنگی تعطی�لات کاری با‬ ‫ش��ریکان اقتصادی خارج��ی می انجامد؛ طرحی‬ ‫که هن��وز در کمیس��یون های مجل��س مانده و‬ ‫نمایندگان موافق نیز روی تعطیلی پنجش��نبه و‬ ‫جمعه نظر دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش س��ایت خب��ری ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران‪ ،‬ط��رح تعطیل��ی تم��ام مراک��ز اداری‪،‬‬ ‫اموزش��ی و قضایی در روز پنجش��نبه در حالی‬ ‫در کمیس��یون های مجل��س‪ ،‬دست به دس��ت‬ ‫می ش��ود که بخش خصوصی و به طور مشخص‬ ‫کمیسیون گردشگری اتاق تهران در دوره هشتم‬ ‫هیات نمایندگان‪ ،‬ط��رح افزایش تعطیالت پایان‬ ‫هفته به دو روز و تغییر تقویم تعطیالت هفتگی‬ ‫کش��ور از روز جمع��ه به دو روز جمعه و ش��نبه‬ ‫را مطرح کرد‪ .‬اس��تدالل فع��االن اقتصادی برای‬ ‫طرح این پیش��نهاد‪ ،‬توس��عه گردشگری داخلی‬ ‫و نیز هماهنگی تعطی�لات پایان هفته در ایران‬ ‫با تعطیالت پایان هفته در دیگر کش��ورها برای‬ ‫تسهیل ارتباط با ش��ریکان تجاری بود‪ .‬حاال اما‬ ‫طرحی در مجلس در دس��ت بررس��ی است که‬ ‫تعطیلی روز پنجش��نبه را هدف ق��رار داده و به‬ ‫موجب ان نهادهای قضای��ی و اداره های دولتی‬ ‫و نهادهای اموزش��ی در شهرس��تان های کشور‪،‬‬ ‫همس��و با تهران تعطیل می شوند‪ .‬البته در ظاهر‬ ‫کمیسیون های مجلس درباره تصویب نهایی این‬ ‫طرح اتفاق نظر نداشته و این طرح در کمیسیون‬ ‫اجتماع��ی رد ش��ده و در کمیس��یون اموزش و‬ ‫تحقیقات مجلس به تصویب رس��یده اس��ت‪ .‬ایا‬ ‫این طرح می تواند نظر بخش خصوصی را تامین‬ ‫کند؟‬ ‫برابر بررسی های کمیس��یون گردشگری اتاق‬ ‫تهران در دوره هش��تم هیات نمایندگان‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۳‬درصد از تولید ناخالص داخلی ایران‪ ،‬مربوط‬ ‫به هتلداری و گردش��گری و رستوران داری است‬ ‫ک��ه در صورت افزای��ش نظام مند تعطیالت‪ ،‬این‬ ‫بخش می تواند فعال تر ش��ود و س��هم بیشتری‬ ‫از تولید کس��ب کن��د به ویژه اینکه ب��ا توجه به‬ ‫چش��م انداز اقتص��اد بدون نف��ت و ظرفیت های‬ ‫کشور در بخش گردش��گری‪ ،‬تقویت این بخش‬ ‫تعطیالت بالتکلیف‬ ‫ض��رورت بیش��تری پیدا کرده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫مقایس��ه می��زان تعطیالت در ای��ران و میانگین‬ ‫جهانی نیز نش��ان می دهد که مجموع تعطیالت‬ ‫رس��می در ایران ‪ ۷۸‬روز اس��ت که در قیاس با‬ ‫حداق��ل می��زان تعطیالت میانگی��ن دنیا که به‬ ‫‪ ۱۰۴‬روز می رس��د‪ ،‬می��زان تعطی�لات در ایران‬ ‫کمتر است‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱ ۰۲‬کش��ور جه��ان دارای دو روز‬ ‫تعطیلی در هفته هس��تند و در اغلب کشورهای‬ ‫مس��لمان جز پاکستان و لبنان‪ ،‬روزهای تعطیل‪،‬‬ ‫جمعه و شنبه است‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬حرمت اله‬ ‫رفیعی‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون گردشگری اتاق‬ ‫ته��ران‪ ،‬با تاکید ب��ر ضرورت پای��ان بالتکلیفی‬ ‫تعطی�لات پای��ان هفته و افزای��ش تعطیالت به‬ ‫دو روز گف��ت‪ :‬مس��ئله این اس��ت ک��ه تعطیلی‬ ‫پنجش��نبه‪ ،‬کم و بیش در اداره ها حاکم است و‬ ‫پنجش��نبه ها عموما نیمه تعطیل است‪ .‬اما مردم‬ ‫از این وضعیت بهره مند نمی ش��وند و اداره ها هم‬ ‫در این روزهای نیمه تعطیل خدمات مطلوبی به‬ ‫مردم ارائ��ه نمی کنند‪ ،‬ضمن انکه گردش��گری‬ ‫ایرانی��ان به ایام خاصی از س��ال مانن��د نوروز و‬ ‫تعطیالت مناسبتی تابس��تان منحصر شده و به‬ ‫همزمان با این تعطی�لات‪ ،‬جاده های منتهی به‬ ‫شمال با ازدحام روبه رو می شود‪.‬‬ ‫رفیع��ی در گفت وگو ب��ا روابط عموم��ی اتاق‬ ‫بازرگانی تهران اف��زود‪ :‬چنانچه تعطیالت پایان‬ ‫هفته به دو روز افزایش یابد‪ ،‬مردم هم سفرهای‬ ‫خود را به ایام دیگر سال نیز و جاده ها نیز از این‬ ‫بار ترافیکی در امان خواهند بود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬تس��ری سفرها به دیگر هفته ها‪،‬‬ ‫مزای��ای دیگری هم به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬از‬ ‫جمل��ه اینکه هزینه خدم��ات ایرالین ها و مراکز‬ ‫اقامتی در فصل های پر مسافر به طور سرسام اور‬ ‫افزایش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون گردش��گری ات��اق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران با بی��ان اینکه با س��اماندهی‬ ‫تعطی�لات پای��ان هفته‪ ،‬هم دول��ت و هم مردم‬ ‫بهره من��د خواهند ش��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬اکنون وقت‬ ‫ان است که کمیسیون گردشگری اتاق تهران با‬ ‫تقوی��ت مطالبه گری خود‪ ،‬از دولت و نمایندگان‬ ‫مجل��س بخواه��د که به خ��رد جمع��ی احترام‬ ‫گذاشته و دیدگاه های بخش خصوصی را نیز در‬ ‫تصمیم های خود لحاظ کنند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1356‬‬ ‫پیاپی ‪2674‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫ساماندهی کارت های بانکی در دستور کار قرار گیرد‬ ‫‪ ۲۴۰‬میلیون کارت بانکی راکد در دست مردم‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫گزارش های بانک مرکزی و ش��رکت شاپرک نشان‬ ‫می دهد سهم هر ایرانی از بیش از ‪ ۳۴۰‬میلیون کارت‬ ‫صادر ش��ده در ش��بکه بانکی به طور متوسط ‪ ۶‬کارت‬ ‫بانکی اس��ت که البته حدود ‪ ۷۰‬درص��د این کارت ها‬ ‫غیرفعال هستند‪.‬‬ ‫اخری��ن امار بانک مرکزی از تعداد کارت های بانکی‬ ‫صادرش��ده در شبکه بانکی کش��ور‪ ،‬نشان می دهد تیر ‬ ‫‪ ،۹۸‬ش��مار کارت های بانکی به بیش از ‪ ۳۴۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۳‬هزار کارت رس��یده که فقط ‪ ۱۰۱‬میلیون و ‪۲۵۳‬‬ ‫ه��زار کارت دارای تراکنش بوده و بیش��تر کارت های‬ ‫صادرش��ده (معادل ‪ ۲۳۹‬میلی��ون و ‪ ۷۵۰‬هزار کارت)‬ ‫فاقد تراکنش و بدون استفاده مانده اند‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس تازه تری��ن امار بان��ک مرکزی‪ ،‬ش��مار‬ ‫کارت ه��ای بانک��ی در تیر در حالی ب��ه بیش از ‪۳۴۱‬‬ ‫میلیون کارت رس��یده که ح��دود ‪ ۹۲‬میلیون و ‪۷۶۰‬‬ ‫ه��زار ع��دد کارت متعلق به ته��ران و ‪ ۲۴۸‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۴۳‬هزار عدد کارت متعلق به استان ها بوده است‪ .‬تیر ‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در س��امانه‬ ‫پرداخت کشور ‪ ۱۰۱‬میلیون و ‪ ۲۵۳‬هزار و ‪ ۱۷۵‬عدد‬ ‫کارت بود که رشد ‪ ۱.۳‬درصدی را در مقایسه با خرداد‬ ‫امسال نشان می دهد‪.‬‬ ‫خرداد امس��ال تع��داد ‪ ۹۹‬میلی��ون و ‪ ۹۵۱‬هزار و‬ ‫‪ ۴۴۵‬عدد انواع کارت بانکی وجود داشته است‪ .‬بررسی‬ ‫میان انواع کارت های صادرشده‪ ،‬بیشترین تعداد با ‪۹۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۲۹‬هزار و ‪ ۴۲۵‬عدد کارت و سهم تعدادی‬ ‫‪ ۹۵.۶‬درص��دی متعلق به کارت برداش��ت و کمترین‬ ‫تع��داد ان ب��ا ‪ ۱۱۶‬ه��زار و ‪ ۴۵۰‬عدد و س��هم ‪۰.۱۲‬‬ ‫درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است‪.‬‬ ‫ش��مار کارت ه��ای هدیه و بنکارت نی��ز ‪ ۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۳۰۷‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬عدد کارت مع��ادل ‪ ۴.۲۵‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬مقایس��ه امار کارت ه��ای تراکن��ش دار تیر در‬ ‫مقایس��ه با خرداد نش��ان می دهد که شمار کارت های‬ ‫برداش��ت ‪ ۱.۶۳‬درص��د رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬تعداد‬ ‫کارت ه��ای اعتب��اری نیز ‪ ۴۲.۲‬درصد رش��د یافت ه اما‬ ‫ش��مار کارت های هدیه و بن کارت ح��دود ‪ ۶.۱‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این ام��ار‪ ،‬در حالی بی��ش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫کارت های بانکی صادر ش��ده در ط��ول ماه هیچ گونه‬ ‫ل اغلب این کارت ها‬ ‫تراکنش��ی ندارد که به طور معمو ‬ ‫بی اس��تفاده اس��ت یا اینکه فقط برای یک کار خاص‬ ‫مورداس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬برای مث��ال‪ ،‬افراد زیادی‬ ‫ب��رای دریافت حق��وق یک کارت‪ ،‬برای واریز اقس��اط‬ ‫تس��هیالت یک کارت یا برای واری��ز یارانه یک کارت‬ ‫دارن��د و حت��ی ممکن اس��ت کارت هایی هم داش��ته‬ ‫باش��ند که حتی یک بار در س��ال مورد اس��تفاده قرار‬ ‫نمی گیرد‪.‬‬ ‫نتیجه تمام این اتفاق ها این می ش��ود که بس��یاری‬ ‫از کارت ه��ای بانکی بعد از مدت کوتاهی بی اس��تفاده‬ ‫می مان��د و در بس��یاری از موارد اش��خاص حتی رمز‬ ‫عبور و مش��خصات کارت و حساب شان را نیز فراموش‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ت چرا باز هم‬ ‫با تمامی این ش��رایط مشخص نیس�� ‬ ‫بانک ه��ا اصرار به ص��دور کارت برای تمام مش��تریان‬ ‫خود دارن��د‪ .‬در واقع به طور طبیع��ی ضرورتی به این‬ ‫می��زان تنوع و تعداد کارت های بانک��ی وجود ندارد و‬ ‫بهتر اس��ت کارت های بانکی مختلف در ش��بکه بانکی‬ ‫کش��ور در قالب یک کارت تجمیع شوند که البته این‬ ‫بحث از مدت ها پیش مطرح بود اما هنوز به نتیجه ای‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫این تعداد زیاد کارت ه��ای بانکی منجر به مدیریت‬ ‫سخت حساب ها و ب ه دنبال ان سردرگمی هنگام خرید‬ ‫بان��ک مرکزی باید هر از گاهی اطالعات و مش��خصات دارندگان‬ ‫کارت ه��ای بانک��ی را بروزرس��انی کن��د و از انها اح��راز هویت و‬ ‫اعتبارسنجی دوباره انجام دهد‬ ‫خواهد شد‪ ،‬ضمن اینکه این افزایش بی رویه کارت های‬ ‫بانکی می تواند پیامدهای منفی را بر اقتصاد کش��ور و‬ ‫حت��ی دارندگان کارت های بانک��ی برجای بگذارد زیرا‬ ‫زمینه سوءاس��تفاده از دارن��دگان کارت های بانکی به‬ ‫دلیل استفاده نکردن از ان به راحتی فراهم می شود‪ .‬‬ ‫کارشناس��ان بر این باورند که با اعمال سیاست های‬ ‫مناسب و کارشناسی ش��ده باید اقدام های عاجلی در‬ ‫راستای ساماندهی کارت های بانکی انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت ساماندهی کارت های بانکی‬ ‫عبدالرض��ا امیرت��اش‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در این‬ ‫ب��اره در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینک��ه بی تردید‬ ‫تع��دد کارت ه��ای بانکی در کش��ور می توان��د باعث‬ ‫بی انضباطی‪ ،‬نابس��امانی و ضع��ف نظارت ها در زمینه‬ ‫اس��تفاده کنندگان این کارت های بانکی ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اینکه هر فرد ایرانی دارای چند کارت بانکی اس��ت که‬ ‫گاه برخی از این کارت ها بی استفاده مانده یا در موارد‬ ‫خاص یک یا دو بار مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫می تواند با طراحی و برنامه ریزی درس��ت س��اماندهی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه برخی از این کارت ها ممکن اس��ت‬ ‫برای دریافت حقوق برای افراد صادر شود‪ ،‬برخی برای‬ ‫واریز اقساط و برخی برای دریافت سود حساب سپرده‬ ‫و‪ ...‬که در نهایت ممکن است که هر یک از این کارت ها‬ ‫حتی یک بار در س��ال هم مورد استفاده قرار نگیرد یا‬ ‫در نهای��ت فرد رمز عبور و مش��خصات ان را فراموش‬ ‫کند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬این ش��رایط سبب می شود بسیاری‬ ‫از ای��ن کارت ه��ای بانکی بع��د از مدتی بی اس��تفاده‬ ‫بمانند و نتیجه ان هم این ش��ود که به طور میانگین‬ ‫هر ف��رد ایرانی به طور تقریب��ی دارای ‪ 6‬کارت بانکی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه س��اماندهی وضعیت کارت های‬ ‫بانک��ی باید به صورت جدی در دس��تور کار قرار گیرد‬ ‫و گام های اساس��ی در راس��تای شناس��ایی صاحبان‬ ‫کارت ه��ای بانکی و تراکنش هایی که انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫برداشته ش��ود ‪ ،‬افزود‪ :‬تعدد کارت های بانکی می تواند‬ ‫ث نظارت نادرس��ت بانک مرکزی ش��ود و در این‬ ‫باع�� ‬ ‫بین سوءاس��تفاده ها از این کارت ه��ا را برای برخی از‬ ‫افراد ب��ه وجود اورد‪ .‬در این بین افرادی هس��تند که‬ ‫ب��رای انجام برخ��ی تخلف ه ا یا ف��رار مالیاتی اقدام به‬ ‫دریاف��ت چن��د کارت بانکی با حس��اب های جداگانه‬ ‫می کنن��د که ای��ن موارد بای��د شناس��ایی و پیگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه برای کاه��ش تعداد کارت های‬ ‫بانکی در کشور‪ ،‬بانک مرکزی باید به سراغ کارت های‬ ‫راکد برود که مدت زمان زیاد اس��ت بی استفاده مانده‬ ‫و هیچ گونه تراکنش��ی ب ا ان انجام نمی ش��ود‪ ،‬در این‬ ‫زمینه یاداور شد‪ :‬در این راستا بانک مرکزی باید یک‬ ‫بازه زمانی را مش��خص کند و اگر کارت بانکی از سوی‬ ‫دارن��ده کارت در ان دوره خ��اص مورد اس��تفاده قرار‬ ‫نگرفت یا علت ان را جویا ش��ود یا اینکه در نهایت ان‬ ‫کارت را مسدود کند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬شناسایی و ساماندهی این‬ ‫کارت ها اقدامی ضروری و درس��ت اس��ت زیرا در این‬ ‫فرایند می توان زمینه س��ودجویی از کارت های بانکی‬ ‫را برای برخی از افراد از بین برد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارت های بانکی تجمیع شود‬ ‫محمد ربیع زاده دیگر کارش��ناس بانکی در این باره‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینک��ه بهترین راهکار‬ ‫برای ساماندهی وضعیت کارت های بانکی‪ ،‬تجمیع این‬ ‫کارت ها در کارت هوش��مند ملی است‪ ،‬افزود‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د تعدد کارت های بانکی و سایر کارت هایی که‬ ‫در کشور وجود دارد باعث نوعی سردرگمی و بی نظمی‬ ‫ش��ده است که با فراهم ساختن زیرساخت ها‪ ،‬می توان‬ ‫کارت هوش��مند ملی را جایگزین تمامی این کارت ها‬ ‫و ان را ب��ه ی��ک کارت همه منظوره هوش��مند تبدیل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه ای��ن موضوع باعث ایج��اد نظم و‬ ‫صرفه جویی هزینه در کش��ور می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بدیهی‬ ‫اس��ت صدور کارت برای بانک ها با توج��ه به افزایش‬ ‫هزینه ه��ای چ��اپ کارت و در مقاب��ل دریافت نکردن‬ ‫هزینه های اضافی از درخواست کننده چندان به صرفه‬ ‫نخواه��د بود هرچند برخی از منتق��دان بر این باورند‬ ‫ک��ه ص��دور کارت بانکی خ��ود منبع درام��دی برای‬ ‫بانک ها به ش��مار می رو د اما به نظرمی رسد در شرایط‬ ‫موجود صدور کارت نه تنها برای بانک به صرفه نیس��ت‬ ‫بلک��ه می توان��د باعث افزای��ش هزینه ه��ای بانک نیز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬صدور بی��ش از حد کارت‬ ‫بانکی و ارائه چندین کارت برای چند س��پرده در یک‬ ‫بانک از مس��ائل مهمی اس��ت که بان��ک مرکزی باید‬ ‫روی ان افزایش نظارت داش��ته باشد تا پدیده افزایش‬ ‫س��ریع صدور کارت بانکی و باالرفتن سهم کارت های‬ ‫بانکی غیر فعال کنترل و رفع شود تا از این بابت هزینه‬ ‫بانک ه��ا نی��ز در بخش ص��دور کارت که ب��ا توجه به‬ ‫افزایش هزینه مواد اولیه افزایش زیادی داشته‪ ،‬کنترل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ربیع زاده با بیان اینکه درحال حاضر هر فردی دارای‬ ‫چند کارت بانکی اس��ت که ش��اید فق��ط از یک یا دو‬ ‫کارت بیشترین استفاده را داشته باشد و سایر کارت ها‬ ‫فق��ط حکم کارت یک بار مصرف را داش��ته اس��ت‪ ،‬با‬ ‫تاکی��د بر اینکه بر اس��اس امار بان��ک مرکزی اگر در‬ ‫کش��ور ‪ ۲۴۰‬میلی��ون کارت بانکی بی اس��تفاده وجود‬ ‫دارد‪ ،‬به نظر می رسد باید برای ساماندهی این کارت ها‬ ‫هرچه زودتر اقدام شود زیرا این مهم هم به نفع شبکه‬ ‫بانکی خواهد بود هم اقتصاد کش��ور‪ ،‬یاداور شد‪ :‬برای‬ ‫س��اماندهی این وضعیت‪ ،‬راهکار کوتاه مدت این است‬ ‫ک��ه برای انقض��ای کارت های بانک��ی‪ ،‬بازه های زمانی‬ ‫مختلفی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان نمونه‪ ،‬اگر کارت بانکی تراکنش��ی در ان‬ ‫انجام نمی ش��و د یا بی اس��تفاده اس��ت بع��د از ‪ ۳‬یا ‪۶‬‬ ‫ماه مس��دود ش��ود و از دور فعالیت خارج ش��ود و در‬ ‫همین راس��تا کارت های بانکی که دارای تراکنش های‬ ‫مالی مش��کوک هس��تند شناس��ایی و با انها برخورد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه ب��ا توجه به ای��ن اقدام ها می توان‬ ‫امی��دوار ب��ود ک��ه سوءاس��تفاده های مال��ی از طریق‬ ‫کارت ه��ای بانک��ی نیز کاه��ش یابد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در‬ ‫همی��ن حال بانک مرکزی باید ه��ر از گاهی اطالعات‬ ‫و مش��خصات دارندگان کارت های بانکی را بروزرسانی‬ ‫کند و از انها احراز هویت و اعتبارس��نجی دوباره انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‬ ‫محمد ربیع زاده‬ ‫خبر‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫ارزش پول ملی رو به افزایش است‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه در ‪ ۸‬ماه گذش��ته‬ ‫ارزش پول ملی دوباره ‪ ۴۰‬درصد تقویت شده گفت‪ :‬اکنون‬ ‫ب��ر نرخ ارز کنترل داریم و ثبات نس��بی بر ب��ازار ارز حاکم‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ش��بکه خب��ر‪ ،‬عبدالناصر‬ ‫همت��ی در گفت وگ��و با ش��بکه تلویزیونی ان بی س��ی‪ ،‬در‬ ‫پاسخ به این پرس��ش که دولت ترامپ در رسیدن به هدف‬ ‫خود مبنی بر به صفر رس��اندن ص��ادرات نفت ایران‪ ،‬تا کجا‬ ‫پیش رفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امروز نق��ل قولی را از اقای ترامپ‬ ‫می خواندم که گفته بود «ص��ادرات نفت ایران از حدی که‬ ‫من فکر می کردم پایین تر اس��ت» و این در حالی است که‬ ‫رئیس جمهوری امریکا گفت��ه بود که صادرات نفت ایران را‬ ‫به صفر می رس��اند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬با توجه به این صحبت‪ ،‬پس‬ ‫اکن��ون باید صادرات نفت ما منفی می ش��د ام��ا این اتفاق‬ ‫نیفت��اد و ما به ص��ادرات نفت خود ادام��ه می دهیم‪ ،‬البته‬ ‫صادرات نفت ما در حال افزایش نیز هس��ت و از روش های‬ ‫غیرمتعارف کار خود را پیش می بریم‪.‬‬ ‫رئیس کل بان��ک مرکزی تحریم ه��ا را غیرقانونی خواند‬ ‫و اف��زود‪ :‬م��ا معتقدیم که دولت امری��کا و ترامپ نمی تواند‬ ‫در دنی��ا قانون وضع کند و برای س��ایر کش��ورها‬ ‫تعیین تکلی��ف کن��د‪ ،‬بنابراین زمان��ی که ما نفت‬ ‫ص��ادر می کنی��م‪ ،‬روال طبیعی خودم��ان را طی‬ ‫می کنیم ام��ا در واقع در حال دور زدن اقدام های‬ ‫امریکا هستیم‪.‬‬ ‫همت��ی درباره رقم میزان ص��ادرات نفت ایران‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬همان طور ک��ه ترام��پ اعالم ک��رده‪ ،‬ما‬ ‫ص��ادرات نفت را انجام می دهی م اما اجازه دهید روند و رقم‬ ‫ان نزد ما بمان��د‪ .‬معتقدیم اکنون درگیر جنگ اقتصادی با‬ ‫دولت امریکا هستیم و به طور قطع در یک جنگ اقتصادی‬ ‫هی��چ گاه اطالعات مهمات مان را ب��ه دولتی که در مقابل ما‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬اعالم نمی کنیم‪ .‬ثبات اقتصادی که اکنون‬ ‫در ایران حاکم ش��ده است‪ ،‬نش��ان می دهد که ما توانستیم‬ ‫امریکا را در رسیدن به هدفش شکست دهیم‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای پول و اعتبار در پاس��خ به پرسش دیگری‬ ‫مبنی بر ارائه نظر خود درباره افراد زیادی که در اینجا(ایران)‬ ‫اس��یب زیادی از تحریم ها دیده اند‪ ،‬افزود‪ :‬مردم ما می دانند‬ ‫که فش��ار تحریم به طور عمده به انها وارد ش��ده و این در‬ ‫حالی اس��ت که دولت امریکا می گف��ت ما می خواهیم نظام‬ ‫جمهوری اس�لامی را نابود کنی��م و این امر خود‬ ‫نشان می دهد که نتیجه کار امریکا فشار به اقشار‬ ‫متوسط و طبقات با درامد پایین جامعه است‪ .‬این‬ ‫امر موجب شده است که یک شوک تورمی ایجاد‬ ‫ش��ود که به طور عمده طبقات مح��روم و پایین‬ ‫جامعه که درامد ثابتی داشتند‪ ،‬ناشی از ان دچار‬ ‫مش��کل ش��دند و البته تمام تالش دولت هم این‬ ‫است که بتواند این کاهش درامد را جبران کند‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫چگونگی تهی��ه و وارد کردن کاالهایی ک��ه از نظر فنی در‬ ‫فهرس��ت کاالهای تحریم ش��ده قرار دارند‪ ،‬گف��ت‪ :‬ایران‪،‬‬ ‫کشور بس��ته ای نیست‪ .‬سال گذشته بر اساس امار صندوق‬ ‫بین المللی پول‪ ،‬ما هجدهمین اقتصاد دنیا از نظر ش��اخص‬ ‫ (‪ )PPP‬بودیم و این قدرت را داریم که نیازهایمان را از هر‬ ‫جایی که بخواهیم تهیه کنیم‪.‬‬ ‫همتی درباره اینکه ایا ش��ما (ایران) دوس��تانی دارید که‬ ‫حاضر به پذیرش ریس��ک واردات این کاالها باشند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بله‪ ،‬تاجران ما فعال هستند و کشورهایی زیادی نیز هستند‬ ‫ک��ه با ما همکاری می کنند‪ ،‬ما فقط متکی به نظام بانکی و‬ ‫ش��بکه های متعارف مبادله نیستیم و از طریق روش تهاتر و‬ ‫دیگر روش ها‪ ،‬درامدهای صادرات غیرنفتی مان را به واردات‬ ‫اختصاص می دهیم‪.‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی گف��ت‪ :‬همان ط��ور که اطالع‬ ‫دارید در اوایل ش��روع تحریم به دلیل جو روانی و همچنین‬ ‫انتظ��ارات منفی ک��ه در بین فع��االن اقتصا د ایجاد ش��د‪،‬‬ ‫احس��اس ناپایداری نس��بت به اینده اقتصاد شکل گرفت‪،‬‬ ‫همچنین ب��ه کمک رس��انه های حامی سیاس��ت امریکا و‬ ‫رسانه های متحدشان در منطقه‪ ،‬این تصور به وجود امد که‬ ‫ممکن است‪ ،‬نرخ ارز غیرقابل کنترل شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در نزدیکی ه��ا و اواخ��ر ش��هریور س��ال‬ ‫گذشته(س��پتامبر) نرخ ارز به رقم های بسیار باالیی افزایش‬ ‫یافت و درس��ت زمانی که مرحله اصلی و نهایی تحریم های‬ ‫امریکا ش��روع ش��د‪ ،‬تقویت ارزش پول ملی ما نیز اغاز شد‬ ‫و در ط��ول ‪ ۸‬م��اه گذش��ته ارزش پول ملی م��ا دوباره ‪۴۰‬‬ ‫درصد تقویت ش��ده است‪ .‬اکنون بر نرخ ارز کنترل داریم و‬ ‫ثبات نس��بی بر بازار ارز حاکم ش��ده است‪ ،‬نتیجه کنترل ها‬ ‫این اس��ت که در ‪ ۴‬ماه گذشته‪ ،‬رش��د تورم ماهانه در حال‬ ‫کاهش است‪.‬‬ ‫رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی گفت‪ :‬اخرین فرصت‬ ‫بهره من��دی از بخش��ودگی ‪ ۱۰۰‬درص��دی جرایم قابل‬ ‫بخش��ودگی‪ ،‬امسال اس��ت و در صورت پرداخت نکردن‬ ‫بده��ی مالیاتی قطعی ش��ده‪ ،‬س��ال اینده ای��ن امکان‬ ‫وجود نخواهد داش��ت‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬امیدعلی پارس��ا‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬اخری��ن فرصت بهره مندی از بخش��ودگی‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی جرایم قابل بخش��ودگی‪ ،‬امس��ال است و‬ ‫در ص��ورت پرداخت نکردن بدهی مالیاتی قطعی ش��ده‬ ‫و برخورداری از تسهیالت یاد ش��ده تا پایان امسال‪ ،‬این‬ ‫ام��کان در س��ال این��ده فراهم نخواهد ب��ود‪ .‬رئیس کل‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی کش��ور ضمن رد این ش��ائبه که‬ ‫بخش��ودگی ‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصدی جرایم مالیاتی هر سال‬ ‫تکرار خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قط�� ع حمایت دولت از‬ ‫بخش غیردولتی همواره باید محدود‪ ،‬مشروط‪ ،‬کاهنده و‬ ‫تضمین دار باش��د‪ ،‬البته با صدور بخشنامه ای و به منظور‬ ‫رفع این ش��ائبه‪ ،‬اع�لام کردیم که در س��ال ‪ ،۱۳۹۹‬هم‬ ‫س��طح اختیارات اداره های کل ام��ور مالیاتی در زمینه‬ ‫بخشودگی جرایم مالیاتی محدود خواهد شد و هم احراز‬ ‫شرایط خوش حسابی باید با مستندات کامل انجام شود‪.‬‬ ‫در واق��ع صرفه و صالح این اس��ت که فع��االن اقتصاد از‬ ‫فرصت استثنایی امسال استفاده کنند و ضمن اکتساب‬ ‫عنوان خوش حسابی‪ ،‬با سهل ترین شکل ممکن و با عزت‬ ‫و احترام از بار سنگین جرایم مالیاتی رهایی یابند و قاعدتا‬ ‫هیچ مودی هوش��مندی ‪ ۱۰۰‬تومان بخشودگی سهل و‬ ‫اسان و با عزت و احترام امسال را با ‪ ۷۰‬تومان بخشودگی‬ ‫احتمالی و سخت در سال بعد عوض نمی کند‪.‬‬ ‫پارس��ا در توضیح نحوه محدود شدن سطح اختیارات‬ ‫مدیران در س��ال اینده گفت‪ :‬با رعای��ت مفاد ماده ‪۱۹۱‬‬ ‫قانون مالیات های مس��تقیم و س��ایر مقررات مربوط‪ ،‬در‬ ‫زمین��ه بدهی ه��ای قطعی ش��ده از ‪ ۱۳۹۹.۱.۱‬به بعد‪،‬‬ ‫حداکثر بخش��ودگی جرایم قابل بخشش‪ ،‬برای مودیان‬ ‫واحدهای تولی��دی دارای پروانه بهره ب��رداری یا پروانه‬ ‫کسب تولیدی از مراجع ذی ربط‪ ۷۰ ،‬درصد و برای سایر‬ ‫مودی��ان ‪ ۵۰‬درصد برای هر منبع مالیاتی در هر س��ال یا‬ ‫دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود‪.‬‬ ‫رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور‪ ،‬بار دیگر بر‬ ‫اس��تفاده از این ظرفیت قانونی از س��وی فعاالن اقتصاد ‬ ‫تاکی��د کرد و گفت‪ :‬مودیان در ص��ورت پرداخت نکردن‬ ‫بده��ی مالیاتی قطعی ش��ده تا پایان امس��ال‪ ،‬به عنوان‬ ‫مودی خوش حس��اب تلقی نش��ده و جرایم متعلق قابل‬ ‫بخشودگی نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬تفاوت ای��ن بخش��ودگی جرایم با‬ ‫اختیارات بخش��ودگی مدیران اس��تان ها این اس��ت که‬ ‫برای نخس��تین بار‪ ۱۰۰ ،‬درصد بخشودگی ابالغ شده و‬ ‫اختالف سلیقه و برداش��ت و اتالف وقت و انرژی فعاالن‬ ‫و نظام اداری یا پرداخت هزینه های مش��اوره و وکالت و‪...‬‬ ‫برای مجاب کردن اداره ه��ای کل امور مالیاتی و گرفتن‬ ‫بخش��ودگی و خدای ناخواس��ته مفس��ده اداری در این‬ ‫زمینه را به صفر رس��انده و در واقع هر مودی بدون اتالف‬ ‫وق��ت و ان��رژی و‪ ...‬فقط با مراجعه ب��ه اداره امور مالیاتی‬ ‫ذی رب��ط و پرداخت اصل بدهی‪ ،‬با س��هولت هر چه تمام‬ ‫و با عزت و احترام از بار سنگین جرایم خالص می شود‪.‬‬ ‫احتمال رد الیحه حذف‬ ‫‪ ۴‬صفر از پول ملی در مجلس‬ ‫سخنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه‬ ‫ح��ذف ‪ ۴‬صفر از پ��ول ملی ثمره ای در ح��وزه اقتصادی‬ ‫ندارد و از نظر ما اولویت نیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬این پیش بینی‬ ‫وجود دارد که مجلس به الیحه دولت برای حذف ‪ ۴‬صفر‬ ‫از پول ملی رای ندهد‪.‬‬ ‫سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت وگو با ایسنا با‬ ‫اش��اره به تقدیم الیحه اصالح قانون پولی و بانکی کشور‬ ‫از س��وی دولت به مجلس گفت‪ :‬با این الیحه مخالفم زیرا‬ ‫ش��رایط اقتصادی کشور چنین کاری را ایجاب نمی کند‬ ‫و اساس��ا در اولویت قرار ندارد؛ این الیحه باید در شرایط‬ ‫توام با ارامش و ثبات اقتصادی در کش��ور اجرایی شود نه‬ ‫در ش��رایطی که ما دچار چالش اقتصادی هس��تیم پس‬ ‫اجرای ان هیچ کدام از ش��اخصه های اقتصادی را تغییر‬ ‫نخواهد داد‪ .‬وی درباره بار مالی این الیحه گفت‪ :‬با اجرای‬ ‫این الیحه نه تنها باید در اسکناس ها تغییر ایجاد کرد که‬ ‫تمامی دفاتر محاسبات‪ ،‬سخت افزارها و نرم افزارها متاثر‬ ‫از ان شده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬این تغییرات به طور قط ع بار‬ ‫مالی به همراه خواهد داش��ت ش��اید بار مالی ان بیشتر‬ ‫از بار مالی چاپ اس��کناس باش��د‪ .‬حس��ینی شاهرودی‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬درحال حاضر چاپ اس��کناس ‪۲۰۰ ،۱۰۰‬‬ ‫ل رقمی کمتر از‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان��ی نداریم و به طور معم��و ‬ ‫اسکناس ‪ ۱۰۰۰‬تومانی در بازار پیدا و استفاده نمی شود‪.‬‬ ‫حاال می خواهن��د ‪ ۱۰۰۰‬تومان را یک تومان کنند‪ ،‬پس‬ ‫فرق��ی ن��دارد که روی ان ی��ک تومان یا ‪ ۱۰‬ه��زار ریال‬ ‫بنویسند‪ .‬اینها همه نشان می دهد که تغییر ریال به عدد‬ ‫تنه��ا هزینه بر خواهد بود‪ .‬وی در عین حال با بیان اینکه‬ ‫پذیرفتن این بار مالی در صورت تغییر در ش��اخصه های‬ ‫اقتصادی توجیه پذیر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که این الیحه‬ ‫هیچ کدام از شاخصه های اقتصادی را تغییر نخواهد نداد‬ ‫تنها باعث تحمیل هزینه و وقت برای مس��ئوالن دولتی‪،‬‬ ‫مجلس و فعاالن اقتصاد ‪ ،‬ش��رکت ها‪ ،‬بورس و حوزه های‬ ‫گوناگون می ش��ود که با عدد و رقم ریالی سروکار دارند‪.‬‬ ‫نتیجه گی��ری ان اس��ت که از نظر ما اج��رای این الیحه‬ ‫اولویت دار نیست و تنها چالش روانی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫فرصت ویژه بخشودگی‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی جرایم مالیاتی‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1356‬‬ ‫پیاپی ‪2674‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹اقدام ه�ای موثر بان�ک رفاه در‬ ‫حوزه سالمت‬ ‫اقدام ه��ای موث��ر بان��ک رف��اه در حوزه‬ ‫سالمت تشریح شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک رفاه‬ ‫کارگ��ران‪ ،‬ای��ن بانک با نزدی��ک به ‪ ۶‬دهه‬ ‫تجرب��ه در ارائه خدم��ات بانکی به اقش��ار‬ ‫مختل��ف جامع��ه امروز ب��ه عن��وان بانکی‬ ‫پیش��گام در ح��وزه س�لامت نقش افرینی‬ ‫می کن��د به ط��وری که این بان��ک با هدف‬ ‫تداوم روند ارائه خدم��ات مطلوب و متمایز‬ ‫در ش��بکه بانکی به فعاالن حوزه س�لامت‬ ‫کش��ور طرح «مه��ر س�لامت ‪ »۹۸‬را ارائه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تامی��ن مال��ی ب��ا اس��تفاده از ابزارهای‬ ‫جدید و اعط��ای اعتبارات مورد نیاز زنجیره‬ ‫س�لامت کش��ور‪ ،‬طراحی خدم��ات بانکی‬ ‫متمایز با هدف تس��هیل فرایندهای ملی و‬ ‫نیز مش��ارکت فعال و جدی در طرح تحول‬ ‫نظام س�لامت کش��ور بخش��ی از مهم ترین‬ ‫اقدام های بانک رفاه در حوزه سالمت کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی است که راه اندازی واحدهای‬ ‫ارائه خدمات خاص در بیمارستان ها و مراکز‬ ‫درمان��ی و ایف��ای مس��ئو لیت اجتماعی در‬ ‫قالب اهدای امبوالنس و تجهیزات پزشکی‬ ‫ب��ه دانش��گاه علوم پزش��کی و نی��ز بس��تن‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری ب��ا حوزه های مختلف‬ ‫زنجیره سالمت کشور از جمله سازمان بیمه‬ ‫سالمت‪ ،‬سازمان نظام پزشکی‪ ،‬دانشگاه های‬ ‫علوم پزش��کی و س��ازمان های تابع از جمله‬ ‫دیگر موارد و اقدام هایی اس��ت که عملکرد‬ ‫ای��ن بانک را در مقایس��ه با س��ایر بانک ها‬ ‫متمایز کرده است‪.‬‬ ‫توجه بانک رفاه به حوزه س�لامت کشور‬ ‫به گونه ای اس��ت که این بانک در راس��تای‬ ‫تامین نیازهای مالی فعاالن حوزه س�لامت‬ ‫کش��ور و با هدف توس��عه و ارتقای بیش از‬ ‫پیش ارائه خدمات درمانی و بهداش��تی در‬ ‫س��طح کش��ور در قالب طرح «مهر سالمت‬ ‫‪ »۹۸‬ب��ه جامعه پزش��کی کش��ور‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات علمی کش��ور فاقد پروانه مطب شاغل‬ ‫در مراکز درمانی‪ ،‬پرستاران شاغل در مراکز‬ ‫درمانی که دارای ش��ماره نظام پرستاری از‬ ‫سازمان نظام پرس��تاری جمهوری اسالمی‬ ‫هس��تند و سایر کارکنان ش��اغل تمام وقت‬ ‫در مراکز درمانی که مرکز مربوط نیز دارای‬ ‫حس��اب نزد بانک رفاه ب��وده یا برای افتتاح‬ ‫حس��اب اقدام کند و داروخانه ها تسهیالت‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در واقع با توجه ب��ه ظرفیت های ویژه ای‬ ‫ک��ه از ابعاد ریال��ی و ارزی در اختیار بانک‬ ‫رفاه اس��ت‪ ،‬این بانک هم��واره در خدمت و‬ ‫همراه حوزه س�لامت کشور بوده و خدمات‬ ‫گس��ترده ای در این حوزه انجام داده اس��ت‬ ‫به ط��وری که ارتباط نزدی��ک بانک رفاه با‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی از گذشته تاکنون‬ ‫باعث ش��ده تعامل و نزدیکی خاصی در این‬ ‫حوزه به وجود اید‪.‬‬ ‫‹ ‹افتت�اح س�پرده قرض الحس�نه‬ ‫جاری برای کودکان و نوجوانان‬ ‫مع��اون برنامه ریزی و فن��اوری اطالعات‬ ‫بانک ش��هر از افتتاح س��پرده قرض الحسنه‬ ‫جاری ب��دون دس��ته چک ب��رای کودکان‬ ‫و نوجوان��ان ب��ا ش��رایط وی��ژه‪ ،‬همزمان با‬ ‫یو دومین جش��نواره فیل��م‬ ‫برگ��زاری س�� ‬ ‫ک��ودکان و نوجوان��ان در اصفه��ان خب��ر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی‬ ‫بانک شهر‪ ،‬جواد عطاران با بیان این مطلب‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به اهمیت نقش کودکان‬ ‫و نوجوانان به عنوان اینده سازان کشور‪ ،‬این‬ ‫یو دومین جشنواره‬ ‫بانک به عنوان حامی س ‬ ‫فیل��م ک��ودکان و نوجوانان‪ ،‬اق��دام به ارائه‬ ‫تسهیالت ویژه به این قش��ر با شرایط ویژه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن طرح برای گروه س��نی‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۱۵‬س��ال در نظر گرفته ش��ده است و‬ ‫متقاضیان می توانند در مدت زمان برگزاری‬ ‫جش��نواره‪ -‬که از ‪ ۲۸‬مرداد اغاز ش��ده و تا‬ ‫‪ ۴‬ش��هریور ادامه دارد‪ -‬با مراجعه به تمامی‬ ‫ش��عب سراسر کش��ور‪ ،‬ضمن همراه داشتن‬ ‫مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)‬ ‫با س��پرده گذاری دس��ت کم ی��ک میلیون‬ ‫ریال به میزان ‪ ۲‬میلیون ریال (با احتس��اب‬ ‫س��هم بان��ک) در حس��اب خود برخ��وردار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی و فن��اوری اطالعات‬ ‫بانک ش��هر در ادامه تصریح کرد‪ :‬این طرح‪،‬‬ ‫تنها برای گروه سنی ‪ ۶‬تا ‪ ۱۵‬سال و فقط در‬ ‫مدت زمان برگزاری س��ی و دومین جشنواره‬ ‫بین الملل��ی فیلم ک��ودکان و نوجوانان ( ‪۲۸‬‬ ‫مرداد تا ‪ ۴‬شهریور) قابل اجراست‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با هدف رونق تولید و صادرات‬ ‫امادگی بانک ملت برای حمایت از شرکت های لبنی‬ ‫ب��رای مقابل��ه ب��ا تحریم ه ا باید ش��رکت های‬ ‫تولیدی ک��ه صادرات خوبی دارن��د هم از لحاظ‬ ‫تامی��ن مالی و هم تس��هیل در ص��ادرات‪ ،‬مورد‬ ‫حمایت قرار گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش اخب��ار پولی مالی‪ ،‬محمد بیگدلی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک ملت در نشس��ت صمیمانه با‬ ‫اعضای هیات مدیره انجم��ن صنایع فراورده های‬ ‫لبنی کش��ور ک��ه با ه��دف حمای��ت از اقتصاد‬ ‫مقاومتی برپا شد از امادگی کامل این بانک برای‬ ‫حمایت از ش��رکت های فعال در صنعت لبنیات‬ ‫کشور خبر داد و با بیان این نکته که محصوالت‬ ‫لبنی پیش��تاز صنایع غذایی کش��ور هستند که‬ ‫بخش��ی از محص��والت انها نیز صادر می ش��ود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در شرایطی که کشور در شدیدترین‬ ‫تحریم ها قرار گرفته است‪ ،‬بیش از هر زمان دیگر‬ ‫ب��ه صادرات نیاز دارد و خوش��بختانه محصوالت‬ ‫لبنی باکیفیت‪ ،‬سهم خوبی در این زمینه دارند‪.‬‬ ‫وی با قدردانی از فع��االن عرصه صنایع لبنی‪،‬‬ ‫این ش��رکت ها را نیازمند حمایت بیش از پیش‬ ‫خوان��د و افزود‪ :‬ب��رای مقابله ب��ا تحریم ها‪ ،‬باید‬ ‫شرکت های تولیدی که صادرات خوبی دارند هم‬ ‫از لحاظ تامین مالی و هم تس��هیل در صادرات‪،‬‬ ‫حمایت شوند‪.‬‬ ‫بیگدلی تنوع محص��والت لبنی و همجواری با‬ ‫بازارهای خارجی همچون عراق و افغانس��تان را‬ ‫ظرفیت خوبی برای توس��عه صنایع لبنی کشور‬ ‫خواند و اضافه کرد‪ :‬این صنایع باید حمایت شوند‬ ‫تا بتوانند تولید و صادرات خود را رونق دهند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ای��ن نکته که بان��ک ملت از‬ ‫بانک های قدرتمند کشور است که شرایط خوبی‬ ‫از لح��اظ نقدینگی دارد‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬این بانک‬ ‫در س��ال های گذش��ته در پروژه های بزرگ ملی‬ ‫همچون عرصه های نفتی‪ ،‬س�لامت و درمان و‪...‬‬ ‫بان��ک ملت اماده اس��ت تا هر واحد تولیدی را که س��اختار‬ ‫مالی و بازار فروش مناس��ب داشته باشد مورد حمایت قرار‬ ‫دهد و سرمایه در گردش موردنیاز ان شرکت را تامین کند‬ ‫ایفای نقش کرده اس��ت و هم اکنون نیز امادگی‬ ‫دارد تا برای تامین س��رمایه در گردش واحدهای‬ ‫ی اقدام کند‪.‬‬ ‫لبن ‬ ‫بیگدل��ی با اش��اره به نی��از ش��دید واحدهای‬ ‫تولیدی به س��رمایه در گ��ردش به ویژه با کاهش‬ ‫ارزش پول ملی در س��ال های اخیر‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بانک ملت اماده اس��ت تا هر واحد تولیدی را که‬ ‫س��اختار مالی و بازار فروش مناسب داشته باشد‬ ‫م��ورد حمایت ق��رار دهد و س��رمایه در گردش‬ ‫موردنیاز ان شرکت را تامین کند‪.‬‬ ‫وی این امر را ش��عار بانک ملت در سال «رونق‬ ‫تولی��د» عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬این بان��ک برای‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان کشور و رونق صادرات‬ ‫محص��والت انه��ا‪ ،‬از هیچ تالش��ی درحد توان و‬ ‫امکانات خود‪ ،‬دریغ نخواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملت با استقبال از بسته شدن‬ ‫تفاهمنام��ه با انجمن صنای��ع فراورده های لبنی‬ ‫کش��ور در زمینه های مختلف‪ ،‬خواس��تار برپایی‬ ‫جلس��ه های کارشناس��ی بی��ن کارشناس��ان دو‬ ‫مجموعه برای دس��تیابی به ی��ک رابطه برد‪ -‬برد‬ ‫بین طرف ها ش��د و افزود‪ :‬بان��ک ملت در زمینه‬ ‫فن��اوری اطالعات‪ ،‬از بانک های پیش��رو کش��ور‬ ‫اس��ت که امکان��ات‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬زیرس��اخت ها و‬ ‫نرم افزارهای ان کم نظیر اس��ت و امادگی دارد تا‬ ‫با بررسی هزینه‪-‬فایده های الزم‪ ،‬برای طراحی و‬ ‫عملیاتی کردن سامانه های مورد نیاز صنایع لبنی‬ ‫کشور اقدام کند‪.‬‬ ‫وی برپایی نشس��ت صمیم��ی با فعاالن عرصه‬ ‫لبنی کش��ور را در بی��ن دو عید قربان و غدیر به‬ ‫فال نیک گرفت و اظه��ار امیدواری کرد که این‬ ‫نشس��ت منش��ا خیر و برکت برای بانک ملت و‬ ‫صنایع لبنی کشور باشد‪.‬‬ ‫بیگدلی در عین حال دستورهای الزم را برای‬ ‫برپایی نشس��ت های تخصصی کارشناس��ی برای‬ ‫بررس��ی زمینه های همکاری بین دو مجموعه و‬ ‫در نهایت بسته شدن تفاهمنامه های الزم در این‬ ‫زمینه صادر کرد‪.‬‬ ‫رضا باکری‪ ،‬دبیر انجم��ن صنایع فراورده های‬ ‫لبنی کش��ور نیز با قدردانی از حمایت های بانک‬ ‫مل��ت از عرصه تولید کش��ور به ویژه صنایع لبنی‬ ‫از دکت��ر بیگدلی خواس��ت ت��ا در فرایند توزیع‬ ‫شیر رایگان در مدرس��ه ها به ویژه در استان های‬ ‫کم برخوردار که دو س��الی اس��ت متوقف ش��ده‬ ‫است‪ ،‬با شرکت های لبنی کشور همکاری کند که‬ ‫در پی این درخواس��ت و با توجه به عالقه مندی‬ ‫بان��ک ملت به ایفای مس��ئولیت های اجتماعی و‬ ‫مش��ارکت در انجام این کار بزرگ‪ ،‬مقرر شد تا با‬ ‫بررسی همه جانبه این طرح گزارشی به مدیرعامل‬ ‫بانک ملت برای بستن تفاهمنامه بدهد‪.‬‬ ‫وی همچنین خواس��تار ایجاد س��امانه جامع‬ ‫الکترونی��ک برای انجام معامالت در صنایع لبنی‬ ‫کشور شد که با توجه به امکانات و زیرساخت های‬ ‫بان��ک ملت در زمینه فناوری اطالعات و امادگی‬ ‫این بانک برای کم��ک در این زمینه‪ ،‬تصمیم بر‬ ‫این شد تا با بررسی هزینه‪-‬فایده این طرح برای‬ ‫طرف ها‪ ،‬برای عملیاتی ش��دن ان اقدام های الزم‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫گام بزرگ بانک مسکن برای فروش اموال مازاد‬ ‫مدی��ر امور اس��تان ها و بازاریابی بانک مس��کن با بیان اینکه‬ ‫قدرت اعتباری بانک مس��کن از مح��ل درامد حاصل از فروش‬ ‫اموال مازاد همچون شعب ناکارامد‪ ،‬تقویت می شود‪ ،‬از انحالل‬ ‫‪ ۲۳‬شعبه بانک تا پایان مرداد خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن‪-‬هیبنا‪ ،‬محمود الری‪،‬‬ ‫با تش��ریح اخرین وضعیت و اقدام های انجام شده از سوی بانک‬ ‫مس��کن در حوزه تعیین تکلیف دارایی های مازاد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫به استان ها تاکید کردیم که اموال مازاد باید به اداره ساختمان‬ ‫بانک اعالم شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه ما در بانک مس��کن‬ ‫معتقدیم امالک مازاد سرمایه راکد بانک به شمار‬ ‫می رود و باید به چرخه اقتصادی و اعتباری بانک‬ ‫بازگردد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بازگشت درامدهای حاصل از‬ ‫تعیین تکلیف دارایی های بانک می تواند قدرت و‬ ‫توان اعتباری بانک را برای ارتقای خدمات بیشتر‬ ‫به مشتریان افزایش دهد‪.‬‬ ‫الری همچنی��ن افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۳‬مجم��ع عمومی بانک‬ ‫مس��کن به بان��ک تکلیف کرد تا ‪ ۲۰‬درصد از ش��عب ناکارامد‬ ‫باید تعیین تکلیف شود که بانک مسکن در سطح‬ ‫مدیرعامل و هیات مدیره شناس��ایی دارایی های‬ ‫م��ازاد را با جدیت بیش��تر در دس��تور کار قرار‬ ‫داد و ب��ا دریاف��ت مجوز و نظ��ر هیات مدیره‪ ،‬در‬ ‫س��ال جاری انحالل و ادغام ‪ ۵۱‬ش��عبه بانک در‬ ‫دس��تور کار ق��رار گرفت‪ .‬مدیر امور اس��تان ها و‬ ‫بازاریابی بانک مس��کن با بیان اینکه در امس��ال‬ ‫ت��ا پایان مرداد ‪ ۲۳‬ش��عبه بانک مس��کن را در کش��ور منحل‬ ‫کردیم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬مدیرعامل و هیات مدیره بانک هم جدیت‬ ‫تاصیکو ‪ ۴۵‬تومان سود بین سهامداران تقسیم می کند‬ ‫بانک صادرات به دانشجویان پیام نور وام می دهد‬ ‫بان��ک ص��ادرات ای��ران و دانش��گاه پیام ن��ور‬ ‫تفاهمنامه مشترکی را برای اعطای تسهیالت به‬ ‫دانشجویان این دانشگاه امضا کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬حجت اهلل صیدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بان��ک ص��ادرات در ایی��ن امض��ای تفاهمنامه‬ ‫هم��کاری مش��ترک ب��ا دانش��گاه پیام ن��ور ب��ا‬ ‫گرامیداش��ت هفته دول��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬بانک‬ ‫صادرات در طول عمر ‪ ۶۸‬س��اله خود بارها در عرصه اقتصاد و‬ ‫تولید نقش افرینی کرده است‪.‬‬ ‫وی وج��ه اش��تراک بانک ص��ادرات و دانش��گاه پیام نور را‬ ‫گس��تردگی شبکه عنوان کرد و افزود‪ :‬ما در مهم ترین مناطق‬ ‫داخل و خارج از کشور ش��عبه داریم و ارائه خدمت می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات با بی��ان اینکه تالش کرده ایم منابع‬ ‫خ��ود را به مص��ارف بهتری برس��انیم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬به دنبال‬ ‫کارامدی و اثربخشی بیشتر هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک صادرات بخش��ی از تفاهمنام��ه را صدور‬ ‫کارت ه��ای بانک��ی ویژه برای دانش��گاه پیام ن��ور اعالم کرد و‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬با ص��دور این کارت ها به جز اس��تفاده عمومی‪،‬‬ ‫مصارف اختصاصی نیز برای کارکنان و استادان خواهد داشت‬ ‫و به کاهش هزینه منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا زمانی‪،‬رئیس دانش��گاه پیام نور در این ایین در‬ ‫س��خنانی گفت‪ :‬تس��هیالت بانک صادرات ب��رای همه مقاطع‬ ‫تحصیلی دانش��گاه پیام نور اس��ت و البته تس��هیالتی را برای‬ ‫کارکنان و استادان داشگاه نیز در نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫وی میزان تس��هیالت دوره کارشناسی را یک میلیون تومان‬ ‫برای ‪ ۱۰‬ترم با اقساط ‪ ۶۰‬ماهه و با کارمزد ‪ ۱.۴‬درصدی برای‬ ‫هر ترم عنوان کرد‪ .‬زمانی تس��هیالت دوره کارشناسی ارشد را‬ ‫‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار توم��ان با بازپرداخت ‪ ۳۰‬ماهه و برای‬ ‫‪ ۵‬ترم اعالم کرد‪.‬‬ ‫ رئی��س دانش��گاه پیام ن��ور‪ ،‬تس��هیالت دوره‬ ‫دکترای تخصصی ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬بازپرداخت این تسهیالت نیز‬ ‫‪ ۵۴‬ماهه و برای ‪ ۹‬ترم است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ر اس��اس ای��ن تفاهمنامه‬ ‫همچنین به حافظان قران تا س��قف ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫توم��ان از بان��ک صادرات تس��هیالت می دهیم‪.‬‬ ‫زمان��ی با بیان اینکه تس��هیالتی نیز در ای��ن تفاهمنامه برای‬ ‫کارکن��ان و اس��تادان در نظ��ر گرفته ای��م‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫دانش��گاه پیام ن��ور ب��ا بانک های دیگ��ر نیز در ح��ال مذاکره‬ ‫اس��ت ت��ا مش��کل دانش��جویان در تامی��ن ش��هریه را ح��ل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تع��داد دانش��جویان ما ‪ ۴۳۰‬هزار دانش��جو در‬ ‫مقاط��ع مختلف در ‪ ۵۰۰‬واحد و مرکز داخلی و ‪ ۴۰‬نمایندگی‬ ‫خارج از کشور است‪.‬‬ ‫زمانی تعداد اعضای هیات علمی دانش��گاه پیام نور را ‪ ۴‬هزار‬ ‫نفر و تعداد کارکنان این دانشگاه را نیز ‪ ۱۰‬هزار نفر اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬دانش��جویان ما از پایان شهریور می توانند این‬ ‫تسهیالت را دریافت کنند‪.‬‬ ‫صیدی ارزش این تفاهمنامه دو ساله را ‪ ۵‬هزار میلیارد ریال‬ ‫اع�لام کرد که ‪ ۴‬هزار میلیارد ریال ان به دانش��جویان و هزار‬ ‫میلیارد ریال برای سایران است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات گفت‪ :‬تس��هیالت به خود دانشجو‬ ‫تعلق می گیرد و متقاضی باید به ش��خصه پرونده تشکیل دهد ‬ ‫اما تسهیالت به حساب شهریه وی واریز می شود‪.‬‬ ‫وی پرداخ��ت ای��ن تس��هیالت را ب��ا ی��ک ضام��ن عنوان‬ ‫ک��رد و توضی��ح داد ک��ه بر اس��اس قان��ون بای��د ضامنی به‬ ‫بان��ک معرفی ش��ود تا از پرداخ��ت اقس��اط اطمینان حاصل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫و اهتم��ام وی��ژه ای در این زمینه دارند و اداره کل س��اختمان‬ ‫بانک هم محور پیگیری این امور اس��ت‪ .‬این مقام مس��ئو ل در‬ ‫بانک مس��کن با بیان اینکه مدیران اس��تان ها را مجاب کردیم‬ ‫ت��ا امالک و س��اختمان های مازاد خ��ود را در اختیار اداره کل‬ ‫س��اختمان قرار دهند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تعیین تکلیف نشدن امالک‬ ‫مازاد باعث مستهلک ش��دن ساختمان ها و همچنین پرداخت‬ ‫مالیات به س��ازمان امور مالیاتی می ش��ود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬در این‬ ‫باره بانک مسکن با جدیت پیگیر شناسایی اموال و دارایی های‬ ‫مازاد است‪.‬‬ ‫مجمع ساالنه شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)‬ ‫با حضور اعضای هیات مدیره‪ ،‬مدیرعامل شرکت و سهامداران‬ ‫و ب��ا حضور نماین��ده س��ازمان ب��ورس‪ ،‬تامین اجتماعی در‬ ‫مجموعه تالش برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابت��دا غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬مدیرعام��ل تاصیکو گزارش‬ ‫عملکرد ش��رکت در س��ال ‪ ۹۷‬و ‪ ۳‬ماه اغاز سال ‪ ۹۸‬را ارائه‬ ‫ک��رد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اکنون وضعی��ت هلدینگ در بهترین‬ ‫ص��ورت ق��رار دارد و نقدینگی مورد نیاز تامین ش��ده و فعال‬ ‫نیازی به افزایش س��رمایه برای تامین نقدینگی وجود ندارد‪.‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صدر تامین که در روزهای پایانی سال‬ ‫‪ ۹۸‬به بورس عرضه ش��د س��هام خود را در اردیبهش��ت در‬ ‫اختیار عموم قرار داد‪.‬‬ ‫ای��ن مجموع��ه ب��ا ‪ ۱۲‬ش��رکت مدیریتی و ‪ ۱۳‬ش��رکت‬ ‫غیرمدیریت��ی ب��ه عن��وان یک��ی از هلدینگ ه��ای اصل��ی‬ ‫زیرمجموع��ه شس��تا فعالی��ت می کن��د‪ .‬ح��وزه فعالیت این‬ ‫هلدینگ صنایع فلزی‪ ،‬غیرفلزی‪ ،‬معدن و کاش��ی اس��ت‪ .‬در‬ ‫بخش دوم مجمع‪ ،‬بهرام نامدار‪ ،‬نماینده س��ازمان حسابرسی‬ ‫ب��ه ارائه گزارش بررس��ی وضعیت مالی تاصیک��و پرداخت و‬ ‫اعالم کرد‪ :‬به جز چند مورد محدود که از هیات مدیره به ان‬ ‫پاسخ داده وضعیت هلدینگ تاصیکو بر اساس استانداردهای‬ ‫حس��ابداری این س��ازمان اس��ت و از تمامی جوانب شرایط‬ ‫مطلوبی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫ب��ر مبن��ای ای��ن گ��زارش‪ ،‬در مجم��ع عموم��ی س��االنه‬ ‫سرمایه گذاری صدر تامین تصمیم گرفته شد که به ازای هر‬ ‫سهم ‪ ۴۵‬تومان سود بین سهامداران تقسیم شود‪ .‬همچنین‬ ‫مدیرعامل تاصیکو اعالم کرد که دو شرکت زیرمجموعه این‬ ‫هلدینگ امسال در فرابورس عرضه می شود‪.‬‬ ‫سلیمانی درباره افزایش س��رمایه حاصل شده در سال های‬ ‫گذش��ته گفت‪ :‬تا کنون دو بار افزایش س��رمایه داش��تیم که‬ ‫یکی مربوط به س��ال ‪ ۱۳۸۴‬و دیگری مربوط به سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫بود‪ .‬ما در اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬در ب��ورس اوراق بهادار تهران‬ ‫عرضه اولیه شدیم‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬سهامداران ما ‪ ۸۹‬درصد‬ ‫سرمایه گذاری تامین اجتماعی و ‪ ۱۱‬درصد مربوط به به صبا‬ ‫تامین است‪.‬‬ ‫وی درباره پرتفوی تاصیکو گفت‪ ۳۱ :‬اردیبهش��ت س��ال‬ ‫گذش��ته ارزش بورسی ش��رکت ‪ ۸۵۰۰‬میلیارد تومان بود و‬ ‫پرتفوی غیربورس��ی ما ‪ ۷۲۰‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬سلیمانی‬ ‫با بیان اینکه در برخی از حوزه ها از جمله تولید فوالد س��هم‬ ‫بازار مناس��بی دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما در این صنعت‪ ۷۰‬درصد‬ ‫تولید خاورمیانه را داش��تیم در نتیجه س��هام مان را در فوالد‬ ‫مبارکه تقویت خواهیم کرد‪ .‬همچنین تقویت س��هام مان در‬ ‫شرکت ملی مس ایران در اولویت ما است‪.‬‬ ‫مدیرعامل تاصیکو با اش��اره به عملکرد س��ال ‪ ۹۷‬نس��بت‬ ‫ب��ه ‪ ۹۶‬گفت‪ :‬ما در ح��وزه صادرات ‪ ۵۱‬درصد رش��د داریم‬ ‫البته در بخشی از حوزه ها ما مجبوریم به دلیل سیاست های‬ ‫دولت ب��ازار داخلی را تامین کنیم و اج��ازه صادرات نداریم‪.‬‬ ‫همچنین در س��ود ناخالص ‪ ۷۲‬درصد نسبت به سال گذشته‬ ‫رشد داشتیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در سال جدید برنامه ما افزایش سوددهی‬ ‫و افزایش دو برابری سود هر سهم است‪ ،‬گفت‪ :‬قرار است دو‬ ‫ش��رکت زیرمجموعه مان را در فرابورس عرضه کنیم که یکی‬ ‫زغال سنگ طبس و دیگری سرام ارا است‪.‬‬ ‫سلیمانی افزود‪ :‬با توجه به بورسی شدن مان از ظرفیت بازار‬ ‫سرمایه استفاده خواهیم کرد‪ .‬وی با اشاره به عملکرد ‪ ۳‬ماهه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬گفت‪ :‬سود خالص ما ‪ ۲۴۹‬درصد افزایش نشان‬ ‫می دهد بودجه ‪ ۳‬ماهه ‪ ۱۱۱‬درصد رشد و از کل برنامه سال‬ ‫ کنیم در ‪۶‬‬ ‫‪ ۳۶ ،۱۳۹۸‬درص��د را محقق کرده ایم و تالش می ‬ ‫ماه دوم عملکرد بهتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫ارتباط تلفنی مدیران ارشد بانک ملی با مردم‬ ‫مدیران ارش��د بانک ملی ایران‪ ۴ ،‬ش��هریور به مناس��بت گرامیداش��ت‬ ‫هفته دولت و در اس��تانه نودویکمین س��الروز تاس��یس بان��ک‪ ،‬از طریق‬ ‫ارتباط تلفنی پاس��خگوی پرسش های مشتریان در سراسر کشور خواهند‬ ‫ب��ود‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک مل��ی ایران‪ ،‬به منظور پاس��خگویی‬ ‫و تکری��م مش��تریان‪ ،‬مس��عود خاتون��ی عض��و هیات مدی��ره‪ ،‬حبیب اهلل‬ ‫خالص��ی رئی��س اداره کل عملیات بانکی‪ ،‬محمدعل��ی محمودزاده رئیس‬ ‫اداره کل اطالع��ات بانک��ی‪ ،‬مه��دی علی اقایی رئیس اداره کل توس��عه‬ ‫سیس��تم ها و مجی��د جعفری��ان رئی��س اداره کل ش��بکه و زیرس��اخت‬ ‫بانک از س��اعت ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬روز دوش��نبه ‪ ۴‬ش��هریور پاس��خگوی مسائل و‬ ‫مش��کالت و اماده دریافت پیشنهادهای مش��تریان در زمینه موضوع های‬ ‫انفورماتیکی و خدمات الکترونیکی این بانک در سراس��ر کش��ور خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫همچنین محمود ش��ایان دیگر عضو هیات مدی��ره بانک به همراه علی‬ ‫موسوی زاده مدیر امور اعتباری و فریدون رشیدی رئیس اداره کل اعتبارات‬ ‫در حوزه مسائل اعتباری و لیال صدر رئیس اداره کل ضمانتامه های ارزی‬ ‫به همراه سید س��عید وکیلی رئیس اداره کل مشارکت ها و توسعه شبکه‬ ‫بین الملل و مهدی پاش��ازاده سرپرست اداره کل خارجه در زمینه مسائل‬ ‫ارزی از ساعت ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۵‬همان روز اماده پاسخگویی هستند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1356‬‬ ‫پیاپی ‪2674‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫باوجود وعده پیشین‪ ،‬ثبت نام طرح بزرگ مسکنی دولت اغاز نشد‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار خانوار در انتظار خانه های ‪ ۳۰۰‬میلیونی‬ ‫بی��ش از ‪ ۲‬ماه از کلید خوردن ط��رح «اقدام ملی‬ ‫مس��کن» می گذرد‪ .‬گرچه قرار بود از ابتدای شهریور‪،‬‬ ‫ثبت نام متقاضیان ش��رکت در این طرح اغاز شود اما‬ ‫هنوز خبری از راه اندازی سامانه وعده داده شده برای‬ ‫ثبت نام نیست‪ .‬پیش تر همچنین اعالم شده بود ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار واحد مس��کونی از این ط��رح در روز عید غدیر‬ ‫به دس��ت رئیس جمهوری کلنگ زنی می شود‪ ،‬اما این‬ ‫وعده نیز محقق نشد‪ .‬تاخیر در کلنگ زنی این واحدها‬ ‫و مبهم بودن ش��رایط ثبت نام برای مشارکت در این‬ ‫ط��رح درحالی رخ می دهد که وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫وع��ده پایان اجرای این طرح تا ‪ ۲‬س��ال دیگر را داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫«اقدام ملی مس��کن» نام طرح‬ ‫بزرگ دولت اس��ت ک��ه با تغییر مدیری��ت در وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی و ب��ا هدف جبران کمبود مس��کن‬ ‫در کش��ور‪ ،‬با نقش افرینی وزیر جدید راه وشهرسازی‬ ‫طراحی شده و براساس ان قرار است ‪ ۴۰۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی جدید تا سال ‪ ۱۴۰۰‬در کشور ساخته شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار واح��د از این خانه ها با مش��ارکت بخش‬ ‫خصوص��ی در ش��هرهای جدی��د و ‪ ۱۰۰‬ه��زار واحد‬ ‫ازسوی ش��رکت بازافرینی ش��هری در بافت فرسوده‬ ‫ساخته می ش��ود‪ .‬ساخت ‪ ۱۰۰‬هزار واحد نیز برعهده‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی گذاشته شده است‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫هدف طرح اقدام ملی‪ ،‬ساخت خانه های بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬مترمربع است‬ ‫که نرخ تمام شده انها حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان باشد‬ ‫امادگ��ی پیش فروش و ف��روش در ان واحدها اتفاق‬ ‫بیفتد‪ ،‬انبوه س��ازان به دنبال مش��تری خواهند رفت و‬ ‫واحدهای مسکونی را عرضه می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سامانه مورد نظر در دسترس نیست!‬ ‫گرچ��ه پیش تر اعالم ش��ده ب��ود با اغاز ش��هریور‪،‬‬ ‫س��امانه ثبت نام در طرح اقدام مل��ی برای متقاضیان‬ ‫دریافت مس��کن در شهرهای زیر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر فعال‬ ‫خواهد شد‪ ،‬اما این وعده محقق نشده است‪.‬‬ ‫ج��واد حق ش��ناس‪ ،‬معاون مس��کن ش��هری بنیاد‬ ‫مس��کن انقالب اس�لامی در پاسخ به پیگیری‬ ‫درباره علت راه اندازی نشدن سامانه اعالم شده گفت‪:‬‬ ‫رونمایی از این س��امانه در حال برنامه ریزی اس��ت و‬ ‫در ای��ن زمینه در اینده نزدیک اطالع رس��انی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حق ش��ناس ادامه داد‪ :‬طراحی این س��امانه نهایی‬ ‫ش��ده اما باتوجه به اینکه قرار اس��ت رئیس جمهوری‬ ‫به زودی بخش��ی از ای��ن خانه ه��ا را کلنگ زنی کند‪،‬‬ ‫نمی خواهیم این دو مس��ئله و خب��ر این دو رویداد با‬ ‫هم تداخل داش��ته باش��د‪ ،‬به همین دلیل راه اندازی‬ ‫سامانه ثبت نام با تاخیر همراه شده است‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬درحال حاض��ر نمی ت��وان زمان‬ ‫مش��خصی برای ش��روع ثبت نام اعالم ک��رد و در این‬ ‫زمینه اطالع رسانی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫حق ش��ناس پیش ت��ر اعالم ک��رده ب��ود متقاضیان‬ ‫دریاف��ت مس��کن در ش��هرهای زیر ‪ ۱۰۰‬ه��زار نفر‬ ‫می توانند از ش��هریور در س��امانه طرح ملی مس��کن‬ ‫ثبت ن��ام کنند‪ .‬قرار بود ثبت نام از ش��هر کرمان اغاز‬ ‫ش��ود و بعد از ‪ ۱۰‬روز اس��تان های دیگر به ان اضافه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه س��هم بنیاد مس��کن در طرح اقدام‬ ‫مل��ی‪ ۱۰۰ ،‬ه��زار خانه اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬این ‪۱۰۰‬‬ ‫ه��زار واحد مس��کونی با اولویت ش��هرهای زیر ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار نفر جمعیت س��اخته می ش��ود که تاکنون هزار‬ ‫و ‪ ۲۲۵‬ش��هر ب��رای س��اخت این واحدها مش��خص‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬متقاضیان در این طرح باید فاقد مسکن‬ ‫و سرپرس��ت خانوار بوده و ‪ ۵‬سال اخیر در شهر مورد‬ ‫تقاضا سکونت داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه وام ‪ ۷۵‬میلیون تومانی به متقاضیان‬ ‫براس��اس انچ��ه تاکنون درب��اره طرح اق��دام ملی‬ ‫مسکن اعالم ش��ده‪ ،‬متقاضیان شرکت در این طرح‪،‬‬ ‫به دو دس��ته اف��راد دارای زمین و اف��راد بدون زمین‬ ‫تقسیم می ش��وند‪ .‬اولویت با کس��انی است که دارای‬ ‫زمین هس��تند‪ .‬انها می توانند زمین های خود را برای‬ ‫ساخت خانه در اختیار مجریان قرار دهند و تسهیالت‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫جدیدترین نرخ خرید وام مسکن‬ ‫قیمت هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن درحال حاضر‬ ‫‪ ۴۴‬تا ‪ ۴۶‬هزار تومان اس��ت؛ براین اس��اس هزینه وام مسکن به عالوه‬ ‫جعاله برای زوج های غیرتهرانی ساکن در شهرهایی با جمعیت بیشتر‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬ه��زار نفر‪ ،‬ح��دود ‪ ۹‬میلیون تومان می ش��ود‪ .‬این مبلغ برای‬ ‫زوج های تهرانی نیز ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا در اخرین روز معامالتی فرابورس ایران در هفته‬ ‫گذش��ته‪ ،‬هر ورق از اوراق تس��هیالت مس��کن با حدود نرخ ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫تومان دادوس��تد ش��د‪ .‬به عنوان نمونه امتیاز تسهیالت مسکن خرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬با حدود نرخ ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان داد وس��تد ش��د و نرخ هر‬ ‫ورق از اوراق تیر امسال‪ ۴۵ ،‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان بود‪.‬‬ ‫مدتی اس��ت که نرخ اوراق تسهیالت مس��کن بانک مسکن چندان‬ ‫نوس��ان ن��دارد و در حد ‪ ۴۴‬تا ‪ ۴۶‬هزار تومان دادوس��تد می ش��ود و‬ ‫می توان گفت نرخ هر ورق از اوراق مس��کن در این روزها در محدوده‬ ‫‪ ۴۵‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫زوج های تهرانی برای دریافت وام ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی مسکن باید‬ ‫‪ ۲۰۰‬برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند‪ .‬انها باید ‪ ۹‬میلیون تومان‬ ‫صرف خرید ‪ ۲۰۰‬برگ کنند‪ .‬به این مبلغ با درنظر گرفتن ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تومان وام جعاله که بابت ان باید ‪ ۴۰‬برگ تس��ه خریداری شود‪ ،‬یک‬ ‫برای افراد ب��دون زمین نیز از زمین های دولتی که‬ ‫در اختیار این طرح اس��ت اس��تفاده می شود‪ .‬افرادی‬ ‫ک��ه زمین در اختی��ار دارند به طور انف��رادی اقدام به‬ ‫س��اخت می کنند و تس��هیالت به انها ارائه می ش��ود‬ ‫و در س��اخت گروهی‪ ،‬از انبوه س��ازان گروهی دارای‬ ‫صالحیت استفاده می شود‪.‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه توافق بنیاد مس��کن با بانک مس��کن‪،‬‬ ‫متوسط تسهیالتی که به متقاضیان در این طرح داده‬ ‫می ش��ود‪ ۷۵ ،‬میلیون تومان با سود ‪ ۱۸‬درصد است‪.‬‬ ‫این تس��هیالت نیاز به سپرده گذاری ندارد و تا سقف‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان نیز می رسد‪.‬‬ ‫البته بانک مسکن در کنار این تسهیالت‪ ،‬تسهیالت‬ ‫جعاله نیز پرداخ��ت می کند‪ .‬پس از اتمام پروژه و در‬ ‫قالب فروش اقس��اطی‪ ،‬بازپرداخت این تسهیالت اغاز‬ ‫می شود و مدت بازپرداخت نیز ‪ ۱۰‬سال است‪.‬‬ ‫براساس اعالم بنیاد مسکن‪ ،‬تسهیالت ‪ ۷۵‬میلیون‬ ‫تومانی یا در قالب تس��هیالت خرید به متقاضی ارائه‬ ‫خواهد ش��د یا تس��هیالت ب��ه انبوه س��ازان پرداخت‬ ‫می ش��ود و انبوه س��ازان می توانند این تسهیالت را به‬ ‫خریدار انتقال دهند‪.‬‬ ‫متقاضی��ان باید در ثبت ن��ام اولی��ه‪ ،‬هزینه اندکی‬ ‫پرداخ��ت و بعد از تایید نهایی وضعیت باید ‪ ۳۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومان در بانک مس��کن سپرده گذاری کنند‪.‬‬ ‫دو دهک نخست مانند اقشار کم درامد که شامل افراد‬ ‫زیر پوش��ش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند‬ ‫نی��ازی ب��ه اورده اولیه ب��رای ثبت ن��ام در این طرح‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫عباس فرهادیه‬ ‫جواد حق شناس‬ ‫زمان راه اندازی صندوق ودیعه مستاجران‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان اضافه می ش��ود‪ .‬در نتیجه در مجموع باید‬ ‫ب��رای دریافت وام ‪ ۱۲۰‬میلیون تومانی مس��کن حدود ‪ ۱۰‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار تومان صرف شود‪.‬‬ ‫همچنین زوج های غیرتهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار نفر زندگی می کنند‪ ،‬می توانند تا س��قف ‪ ۸۰‬میلیون تومان‬ ‫وام بگیرن��د که برای گرفتن این مبلغ باید ‪ ۱۶۰‬ورق بهادار خریداری‬ ‫کنند‪ .‬با این حساب باید ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان بابت خرید این‬ ‫اوراق بپردازن��د که با درنظر گرفتن یک میلی��ون و ‪ ۹۶۰‬هزار تومان‬ ‫برای خرید اوراق وام جعاله در مجموع برای دریافت وام ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومانی باید ‪ ۹‬میلیون تومان پرداخت کنند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬زوج های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ‪۲۰۰‬‬ ‫ه��زار نفر می توانند برای گرفتن ‪ ۶۰‬میلیون تومان وام مس��کن ‪۱۲۰‬‬ ‫برگ بهادار خریداری کنند که باید ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان بابت‬ ‫خرید این اوراق بپردازند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��رای دریافت ‪ ۲۰‬میلی��ون تومان وام جعال��ه باید یک‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ‪۸۰‬‬ ‫میلیون تومانی ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان ازس��وی زوج ها پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون امور اقتصادی وزیر اقتص��اد اظهار کرد‪ :‬طرح‬ ‫راه ان��دازی ش��رکت های اج��اره داری و صندوق ه��ای‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش اجاره درحال حاضر در مراحل‬ ‫بروکراس��ی اداری است و هنوز در سطحی مطرح نشده‬ ‫که تایید یا رد شود‪.‬‬ ‫محمدعلی دهقان دهنوی در گفت وگو با ایلنا با اشاره‬ ‫به نرخ باالی تبدیل ودیعه به اجاره در بازار مسکن گفت‪:‬‬ ‫نرخ تبدیل ودیعه به اجاره در نظام موجود بازار مسکن‪،‬‬ ‫ع��دد باالیی اس��ت‪ ،‬به طوری ک��ه درحال حاضر هر یک‬ ‫میلی��ون تومان ودیعه با ‪ ۳۰‬هزار تومان به اجاره تبدیل‬ ‫می شود که این رقم در ‪ ۱۲‬ماه سال به ‪ ۱۶۰‬هزار تومان‬ ‫می رس��د‪ .‬به عبارت دیگر نرخ تبدیل ودیعه به اجاره ‪۳۶‬‬ ‫درصد است؛ از این رو وزارت اقتصاد پیشنهاد راه اندازی‬ ‫صندوقی را داده که با جذب س��رمایه ها این تبدیل را با‬ ‫نرخ کمتری برای مستاجران محاسبه کند و نرخ تبدیل‬ ‫ودیع��ه به اج��اره در این صندوق به ح��دود ‪ ۲۲‬تا ‪۲۴‬‬ ‫درصد می رسد‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی اظهار ک��رد‪ :‬نتیجه راه اندازی صندوق‬ ‫ای��ن خواهد بود ک��ه وقتی موجر از مس��تاجر تقاضای‬ ‫‪ ۵۰‬میلی��ون رهن یا ‪ ۱.۵‬میلیون توم��ان اجاره را دارد‪،‬‬ ‫مس��تاجر می توان��د ‪ ۵۰‬میلی��ون توم��ان را از صندوق‬ ‫به عن��وان رهن به موجر ارائه ده��د و به جای اینکه ‪۱.۵‬‬ ‫میلیون اج��اره بپردازد‪ ۸۰۰ ،‬هزار تا یک میلیون تومان‬ ‫ب��ه صندوق باب��ت برداش��ت ‪ ۵۰‬میلیون توم��ان واریز‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه نمی توان گفت س��رمایه گذاری‬ ‫در این صندوق‪ ،‬ارائه تس��هیالت به شمار می رود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در واقع این قراردادی س��ه جانبه بین موجر‪ ،‬مستاجر و‬ ‫صندوق است تا ریسکی هم برای صندوق نداشته باشد‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی با اش��اره به فراین��د تصویب و اجرای‬ ‫ای��ن طرح گفت‪ :‬اگر س��تاد اقتصادی دولت این طرح را‬ ‫تصوی��ب کند‪ ،‬باید جزئی��ات ان در بانک عامل طراحی‬ ‫ش��ود و به تایید بانک مرکزی برس��د و پس از طی این‬ ‫فرایند امکان اجرای ان وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به نظر می رس��د امکان اجرای این طرح‬ ‫در نیمه دوم سال وجود دارد‪.‬‬ ‫گازوئیل گران می شود‬ ‫عض��و هی��ات عام��ل س��ازمان راه��داری و حمل ونق��ل‬ ‫ج��اده ای با اش��اره ب��ه برنام��ه دولت ب��رای افزای��ش نرخ‬ ‫دوم گازوئی��ل‪ ،‬گف��ت‪ :‬ب��ه اعتقاد ش��رکت پاالیش و پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفت��ی‪ ،‬ب��ا افزای��ش ن��رخ دوم گازوئی��ل‪،‬‬ ‫اتص��ال ان ب��ه کارت س��وخت کامی��ون دیگ��ر توجیه��ی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫فرام��رز مداح در گفت وگو با فارس‪ ،‬درباره اتصال نرخ دوم‬ ‫گازوئی��ل (گازوئی��ل با نرخ ‪ ۶۰۰‬تومانی) به کارت س��وخت‬ ‫کامیون ها اظه��ار کرد‪ :‬درحال حاضر س��وخت (گازوئیل) به‬ ‫کامیون ها براس��اس پیمایش با دو نرخ لیتری ‪ ۳۰۰‬تومان و‬ ‫لیتری ‪ ۶۰۰‬تومان عرضه می شود که نرخ ‪ ۶۰۰‬تومانی‪ ،‬نرخ‬ ‫ازاد به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬کامیون ه��ا براس��اس پیمای��ش س��همیه‬ ‫گازوئی��ل ‪ ۳۰۰‬تومانی خود را دریاف��ت می کنند اما ممکن‬ ‫اس��ت کامیونی در این ماه نیازمند تردد بیش��تر باشد که در‬ ‫این صورت س��وخت با نرخ ‪ ۶۰۰‬تومانی با استفاده از کارت‬ ‫سوخت جایگاهدار دریافت می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با هدف کاهش قاچاق س��وخت‪ ،‬موضوع اتصال‬ ‫نرخ دوم گازوئیل را به کارت س��وخت کامیون ها پیش��نهاد‬ ‫دادیم که ش��رکت پاالیش و پخ��ش فراورده های نفتی ابتدا‬ ‫ای��ن موضوع را پذیرف��ت اما درنهایت ای��ن موضوع به بهانه‬ ‫احتمال سوءاس��تفاده جایگاهداران‪ ،‬مورد پذیرش انها واقع‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫مداح اضافه کرد‪ :‬ش��رکت پاالیش و پخ��ش فراورده های‬ ‫نفت��ی به دنب��ال این اس��ت که ن��رخ دوم گازوئی��ل (‪۶۰۰‬‬ ‫تومان��ی) را افزای��ش دهد و معتقد اس��ت با ای��ن کار دیگر‬ ‫الزم نیس��ت ن��رخ دوم گازوئی��ل به کارت س��وخت متصل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬طرح ارائه س��همیه س��وخت براس��اس‬ ‫پیمایش به قوت اجرا می ش��ود و ه��ر کامیونی که پیمایش‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬س��وخت با نرخ هر لیتر ‪ ۳۰۰‬تومان براساس‬ ‫میزان پیمایش دریافت می کند‪.‬‬ ‫عضو هیات عامل س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫با اش��اره ب��ه امار باالی قاچاق س��وخت در کش��ور به دلیل‬ ‫غیرواقعی بودن نرخ س��وخت اضافه کرد‪ :‬به طور قطع وقتی‬ ‫نرخ سوخت (گازوئیل) به نرخ ازاد ان نزدیک می شود توجیه‬ ‫قاچاق سوخت از بین می رود‪.‬‬ ‫مداح ادامه داد‪ :‬ام��روز نرخ یک لیتر گازوئیل در بیرون از‬ ‫مرزه��ای ایران بیش از ‪ ۴‬هزار تومان و همین امر مش��وقی‬ ‫برای قاچاق سوخت است‪.‬‬ ‫دولت برای جبران کمبود مسکن در کشور‪،‬‬ ‫ط��رح «اقدام ملی مس��کن» را کلی��د زده و‬ ‫قصد دارد تا ‪ ۲‬س��ال دیگ��ر‪ ۴۰۰ ،‬هزار واحد‬ ‫مسکونی در سراسر کش��ور به طور مشارکتی‬ ‫بسازد و عرضه کند‪ .‬گرچه به نظر می رسد این‬ ‫طرح جز در روش تامین هزینه های س��اخت‪،‬‬ ‫تفاوت چندانی با طرح مس��کن مهر ندارد اما‬ ‫باتوجه به اینکه می تواند در تامین بخش��ی از‬ ‫نیاز جامعه به مس��کن و خ��روج بازار از رکود‬ ‫تاثیر مثبت بگذارد‪ ،‬می توان به ان امیدوار بود‪.‬‬ ‫گفت��ه می ش��ود این ط��رح قرار اس��ت با‬ ‫هم��کاری س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی‬ ‫و انبوه س��ازان اجرا ش��ود؛ بنابرای��ن می توان‬ ‫پیش بین��ی کرد که هزینه های ساخت وس��از‬ ‫در این طرح بیش��تر از مس��کن مهر است که‬ ‫این مس��ئله می تواند طرح را از جامعه هدف‬ ‫واقعی خود که اقش��ار پایین دس��ت جامعه و‬ ‫کم درامدها هستند‪ ،‬دور کند‪.‬‬ ‫ب��رای س��رعت گرفت��ن اجرای ای��ن طرح‬ ‫باید تس��هیالتی برای انبوه س��ازان در بخش‬ ‫هزینه های جانبی مانند عوارض صدور پروانه‬ ‫و انشعاب اب و برق و گاز در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫این کار موجب س��رعت گرفتن کار می شود و‬ ‫از خواب سرمایه انبوه ساز جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن ط��رح دول��ت زمی��ن را در اختی��ار‬ ‫س��رمایه گذار قرار می دهد و قرار نیست بابت‬ ‫زمین هزینه ای ش��ود اما اینکه دولت چگونه‬ ‫می خواه��د پ��ول این زمین ها را ب��ا متقاضی‬ ‫حساب کند‪ ،‬مشخص نیست‪.‬‬ ‫طرح اق��دام مل��ی به عنوان طرح��ی برای‬ ‫رون��ق بازار مس��کن مطلوب به نظر می رس��د‬ ‫اما باید اجرای ان س��ریع و س��روقت باشد و‬ ‫به سرنوش��ت مسکن مهر که هنوز پرونده ان‬ ‫بس��ته نش��ده‪ ،‬گرفتار نش��ود‪ .‬ارائه تسهیالت‬ ‫بانکی ارزان به س��ازندگان و قاب��ل انتقال به‬ ‫خریدار از جمله اقدام هایی است که می تواند‬ ‫میزان نتیجه بخشی این طرح را افزایش دهد‪.‬‬ ‫بهره برداری از‬ ‫‪ ۸۲۱‬پروژه به مناسبت‬ ‫هفته دولت در فارس‬ ‫اس��تاندار ف��ارس گف��ت‪ :‬همزمان ب��ا هفته‬ ‫دول��ت ‪ ۸۲۱‬پروژه با اعتب��اری افزون بر ‪۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد تومان در ‪ ۲۹‬شهرس��تان این‬ ‫اس��تان به بهره برداری خواهد رسید‪.‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬عنایت اهلل رحیمی پیش از خطبه های‬ ‫نماز جمعه اول ش��هریور شیراز گفت‪ :‬عالوه بر‬ ‫پروژه ه��ای هفته دولت تا پایان امس��ال تعداد‬ ‫قابل توجه��ی پروژه ب��ه ارزش ‪ ۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬بهره برداری‬ ‫از ای��ن حجم پروژه در یک س��ال در طول ‪۴۰‬‬ ‫سال گذشته بی س��ابقه بوده است‪ .‬وی یکی از‬ ‫مس��ائل و مشکالت اساس��ی پیش روی استان‬ ‫را مس��ئله اب برش��مرد و ادامه داد‪ :‬پروژه های‬ ‫گوناگون��ی در زمینه تامین اب اش��امیدنی در‬ ‫ش��هرها و روستاهای استان در دستور کار قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪.‬رحیمی اظهار ک��رد‪ :‬همزمان با‬ ‫هفته دولت ش��اهد بهره ب��رداری از ‪ ۳۰‬پروژه با‬ ‫اعتب��اری بیش از ‪ ۱۳۳‬میلیارد تومان در حوزه‬ ‫تامی��ن اب خواهیم ب��ود‪ .‬عالوه بر این تعدادی‬ ‫از س��دها و شبکه های انتقال اب نیز که اکنون‬ ‫در اس��تان در دست اجرا است تا پایان سال به‬ ‫بهره برداری خواهد رس��ید که از مهم ترین انها‬ ‫می توان به پروژه انتقال اب از س��د درودزن به‬ ‫شیراز اش��اره کرد‪.‬وی گفت‪ :‬اجرای پروژه های‬ ‫بزرگراهی نیز به عنوان یکی از نیازهای اس��تان‬ ‫مورد توجه دولت بوده‪ ،‬بر همین اساس همزمان‬ ‫با هفته دولت امسال ‪ ۶۵‬پروژه با اعتباری بیش‬ ‫از ‪ ۲۶۰‬میلیارد تومان در استان به بهره برداری‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬به گفته استاندار فارس‪ ،‬ازادراه‬ ‫‪ ۲۲۵‬کیلومت��ری ش��یراز‪-‬اصفهان بزرگ ترین‬ ‫پ��روژه حوزه راهس��ازی این اس��تان به ش��مار‬ ‫م��ی رود که باتوجه به اعتبارات دریافت ش��ده‬ ‫برای اجرای این پروژه امید اس��ت تا اوایل سال‬ ‫‪ ۹۹‬این پروژه به بهره برداری برس��د‪ .‬وی اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬در زمینه فضاهای اموزش��ی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫اموزش و پرورش ‪ ۱۰‬پروژه به ارزش ‪ ۷‬میلیارد‬ ‫توم��ان‪ ،‬در زمینه امور بهداش��ت و درمان ‪۱۸‬‬ ‫پ��روژه با اعتباری بی��ش از ‪ ۱۴‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫در ح��وزه برق و ان��رژی ‪ ۱۹۸‬پروژه با اعتباری‬ ‫بیش از ‪ ۲۱۶‬میلیارد تومان و در زمینه عمران‬ ‫ش��هری ‪ ۱۱۹‬پروژه با اعتبار ‪ ۷۹‬میلیارد تومان‬ ‫در هفته دولت امسال تقدیم مردم استان فارس‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ساخت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۹‬واحد از ‪ ۴۰۰‬هزار خانه مدنظر‬ ‫ط��رح اقدام ملی مس��کن‪ ،‬خرداد امس��ال و با حضور‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی در ش��هر جدید اندیشه کلید‬ ‫خورد‪ .‬س��هم شهر جدید اندیش��ه در استان تهران از‬ ‫این طرح‪ ۲۵۰۰ ،‬واحد مس��کونی اس��ت و درمجموع‬ ‫‪ ۶۰‬ه��زار واحد از این ‪ ۴۰۰‬هزار واحد در ش��هرهای‬ ‫جدید ساخته خواهند ش��د که سهم استان تهران ‪۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی می گوید باتوج��ه به اینکه‬ ‫خانه هایی که در س��ال های گذش��ته س��اخته شده‪،‬‬ ‫بزرگ مت��راژ و از توان خری��د مردم خارج بوده‪ ،‬هدف‬ ‫طرح اقدام ملی‪ ،‬س��اخت خانه ه��ای بین ‪ ۷۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫مترمرب��ع اس��ت که نرخ تمام ش��ده انها حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون تومان باشد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر س��رمایه گذاری و اقتصاد مس��کن‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی توضیح بیشتری درباره طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن داده است‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬عباس فرهادیه‬ ‫با بیان اینکه س��اخت این خانه ها در شهرهای جدید‬ ‫به شیوه مش��ارکتی خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت عمران‬ ‫شهرهای جدید با همکاری انبوه سازان اقدام به ساخت‬ ‫واحدهای مسکونی در شهرهای جدید می کند‪ .‬زمین‬ ‫و پروانه ازس��وی شرکت عمران ش��هرهای جدید به‬ ‫انبوه س��ازان داده و در مقابل سرمایه گذاری و ساخت‬ ‫نیز ازسوی انبوه سازان انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۷۵‬درصد واحدهای مسکونی‬ ‫که در ش��هرهای جدید ساخته می ش��ود‪ ،‬در اختیار‬ ‫انبوه س��ازان ق��رار دارد؛ بنابرای��ن ب��ه مح��ض اینکه‬ ‫ایرج رهبر‬ ‫نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹واحدهای زی�ر ‪ ۱۰۰‬متر و حداکثر ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون تومانی‬ ‫یادداشت‬ ‫شرط موفقیت‬ ‫«اقدام ملی‬ ‫مسکن»‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1356‬‬ ‫پیاپی ‪2674‬‬ ‫تو نیرو‬ ‫نف ‬ ‫تجارت‬ ‫با محقق شدن پروژه های بومی سازی در کشور‬ ‫محدودیت در‬ ‫سوخت گیری با کارت‬ ‫خبر‬ ‫س��وخت گیری ب��ا کارت ازاد جایگاه ه��ای‬ ‫سوخت از اول شهریور در هر بار سوخت گیری‬ ‫از ‪ ۶۰‬ب��ه ‪ ۳۰‬لیت��ر کاهش یاف��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ب��ه نق��ل از ش��رکت مل��ی پاالیش و‬ ‫پخ��ش فراورده های نفتی ایران‪ ،‬از نخس��تین‬ ‫روز ش��هریور میزان سوخت گیری با کارت ازاد‬ ‫جای��گاه در هر بار س��وخت گیری از ‪ ۶۰‬به ‪۳۰‬‬ ‫لیت��ر کاهش یافته اس��ت‪ .‬وزارت نفت از مردم‬ ‫خواس��ته برای سوخت گیری اس��ان‪ ،‬از کارت‬ ‫سوخت شخصی خود استفاده کنند‪ .‬سقف هر‬ ‫بار سوخت گیری با کارت سوخت شخصی‪۶۰ ،‬‬ ‫لیتر اس��ت‪ .‬بنا بر اعالم شرکت ملی پاالیش و‬ ‫پخ��ش فراورده های نفتی ایران‪ ،‬چنانچه به هر‬ ‫دلیلی مراجعه کنندگان کارت س��وخت همراه‬ ‫نداش��ته باش��ند در همه جایگاه ها کارت ازاد‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫کاتالیست از فهرست واردات حذف می شود‬ ‫گروه انرژی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عرضه نفت خام سنگین‬ ‫در بورس انرژی‬ ‫‪ ۵‬شهریور ‪ ۲‬میلیون بشکه نفت خام سنگین‬ ‫در رین��گ بین الملل بورس ان��رژی با نرخ پایه‬ ‫‪ ۵۰‬دالر و ‪ ۳۷‬س��نت ب��رای هر بش��که عرضه‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی‬ ‫نفت ای��ران‪ ،‬اطالعیه عرضه ‪ ۲‬میلیون بش��که‬ ‫نفت خام س��نگین در رین��گ بین الملل بورس‬ ‫ان��رژی با نرخ پایه ‪ ۵۰‬دالر و ‪ ۳۷‬س��نت برای‬ ‫هر بشکه منتش��ر شد‪ .‬امیرحس��ین تبیانیان‪،‬‬ ‫نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس قانون بودجه سال ‪ ۹۸‬وزارت‬ ‫نفت مکلف اس��ت ماهانه دس��ت کم ‪ ۲‬میلیون‬ ‫بشکه نفت خام س��بک‪ ۲ ،‬میلیون بشکه نفت‬ ‫خام س��نگین و ‪ ۲‬میلیون بشکه میعانات گازی‬ ‫عرض��ه کند ک��ه عرضه های امس��ال از جمله‬ ‫عرضه این هفته بر اساس این قانون است‪ .‬این‬ ‫هفتمی��ن عرضه نفت خام س��نگین در رینگ‬ ‫بین المل��ل از زمان اغاز عرض��ه نفت در بورس‬ ‫انرژی است‪۱۰ .‬اردیبهشت امسال در نخستین‬ ‫عرضه نفت خام سنگین ‪ ۷۰‬هزار بشکه معامله‬ ‫ش��د‪ .‬خریداران می توانند تا ‪ ۳‬ماه پس از انجام‬ ‫معامل��ه‪ ،‬محموله را تحوی��ل بگیرند و تحویل‬ ‫محموله در دیگر مناطق منوط به تایید شرکت‬ ‫مل��ی نفت ایران امکان پذیر اس��ت‪ .‬عرضه نفت‬ ‫خام در بورس انرژی ایران در راس��تای تحقق‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ایجاد‬ ‫تن��وع در روش های فروش نفت و اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت های بخش غیردولتی به منظور صادرات‬ ‫نفت خام در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫علی پژوهان‬ ‫توانستیم‬ ‫کاتالیست‬ ‫متانول را به طور‬ ‫کامل تجاری‬ ‫و لیسانس‬ ‫ان را به یکی‬ ‫از شرکت ها‬ ‫واگذار کنیم‬ ‫راه اندازی نیروگاه‬ ‫خورشیدی خانگی در‬ ‫بوشهر‬ ‫چهارمین نیروگاه خورش��یدی و نخس��تین‬ ‫نی��روگاه خانگی از نس��ل انرژی ن��و‪ ،‬با حضور‬ ‫استاندار بوشهر در شهرستان دشتی راه اندازی‬ ‫شد‪ .‬به گزارش‬ ‫از روابط عمومی شرکت‬ ‫توزی��ع نیروی برق اس��تان بوش��هر‪ ،‬اردش��یر‬ ‫مذک��وری‪ ،‬مدیرعام��ل این ش��رکت در ایین‬ ‫بهره برداری از نخس��تین نیروگاه خورش��یدی‬ ‫شهرس��تان دش��تی اظهار کرد‪ :‬این نیروگاه با‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۵‬کیل��و وات و با یک میلیارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون ریال سرمایه گذاری ساخته شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رق تولی��دی این نی��روگاه که با‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده‬ ‫به طور تضمینی خریداری می شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع برق استان بوشهر ادامه داد‪۹۸ :‬‬ ‫درصد تجهی��زات این نی��روگاه از تولید داخل‬ ‫تامین شده که این مهم در سال «رونق تولید»‬ ‫با هدف حمایت از تولید ملی محقق شده است‪.‬‬ ‫مذکوری افزود‪ :‬تمامی مراحل مطالعه‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫نصب و راه اندازی این نیروگاه خانگی به دست‬ ‫متخصصان بومی اس��تان انجام شده است‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ایجاد نیروگاه های خورش��یدی در‬ ‫اس��تان بوش��هر مورد حمایت ویژه است و در‬ ‫این زمین��ه از ظرفیت بخ��ش خصوصی برای‬ ‫راه اندازی نیروگاه های خورش��یدی اس��تقبال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پژوهش و فناوری پتروش��یمی‬ ‫می گوید ب��ا تولید محصوالت با کیفی��ت باال می توان‬ ‫مش��تری های کاتالیس��ت در داخل کشور را قانع کرد‬ ‫که محصوالت ایرانی نیز قابل اعتماد اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬اگرچه برندس��ازی در این حوزه کار بس��یار سخت‬ ‫و زمان بری اس��ت اما مهم این است که تولید داخلی‬ ‫بتواند نخس��تین مش��تری های خ��ود را جذب کند تا‬ ‫روند تولید داخل ادامه یابد‪ .‬مش��روح گفت وگوی علی‬ ‫پژوهان با شانا را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €بازگش�ت تحریم ها از س�ال گذشته تاکنون‬ ‫چه تاثی�ری ب�ر فعالیت های حوزه پتروش�یمی‬ ‫گذاشته است؟‬ ‫با توجه به جدی ش��دن تحریم ها‪ ،‬از س��ال گذشته‬ ‫بخش��ی از فعالیت ها را به س��متی برده ایم که تحریم‬ ‫تاثی��ری روی فعالیت ه��ا و مجتمع ه��ای تولیدی در‬ ‫حوزه های مرتبط با فعالیت ما نگذارد‪ .‬در همین دوره‬ ‫‪ ۱۴‬قرارداد در حوزه کاتالیس��ت ها‪ ،‬مواد ش��یمیایی و‬ ‫فرایندها امضا کرده ایم‪.‬‬ ‫کاتالیست‪ ،‬مس��ئله مهمی برای صنعت پتروشیمی‬ ‫اس��ت‪ .‬در زمینه تامین کاتالیست ها و مواد شیمیایی‬ ‫راهبردی و گاه انحصاری به نقاط قابل قبولی رسیده ایم‬ ‫و همزمان موضوع تامین دانش فنی(الیس��نس) تولید‬ ‫محصوالت پتروشیمی هم به طور جدی دنبال می شود‪.‬‬ ‫در تامین دانش فن��ی محصولی مانند متانول و تولید‬ ‫ان‪ ،‬حساس��یت های زی��ادی وجود داش��ته و در این‬ ‫می��ان راکتور به عن��وان قلب واح��د‪ ،‬اهمیت زیادی‬ ‫دارد و عملکرد راکتورها تحت تاثیر ش��دید کاتالیست‬ ‫هس��تند‪ .‬همه ش��رکت هایی که دانش فنی می دهند‬ ‫روی کاتالیس��ت خود برنامه جدی دارند و بخش��ی از‬ ‫طراح��ی راکتورها وابس��ته به مش��خصات و عملکرد‬ ‫کاتالیست هاست‪ .‬یکی از مسائل مهم در حال پیگیری‬ ‫از س��وی این ش��رکت‪ ،‬کمک برای ارتقای دانش فنی‬ ‫تا مرحله تجاری س��ازی اس��ت‪ .‬در پژوهش و فناوری‬ ‫اص��رار نداریم به طور مس��تقیم دانش فن��ی را از صفر‬ ‫تا ص��د خودمان پیش ب��رده و به دس��ت اوریم و در‬ ‫ای��ن قراردادها افزون بر تجاری س��ازی دانش های فنی‬ ‫کسب ش��ده از سوی شرکت‪ ،‬روی تجاری سازی دانش‬ ‫فنی دیگر شرکت ها نیز کار کرده ایم‪.‬‬ ‫€ €درب�اره ‪ ۱۴‬ق�رارداد امضا ش�ده در ح�وزه‬ ‫کاتالیست توضیح دهید‪.‬‬ ‫به دلیل ش��رایط تحریم س��خن گفت��ن از جزئیات‬ ‫بس��یاری از قراردادها جایز نیست‪ .‬می دانیم که هدف‬ ‫از تحری��م جلوگی��ری از فروش محصوالت و س��پس‬ ‫جلوگیری از تولید اس��ت که البته موفق نمی ش��وند‪،‬‬ ‫ب��ه همین دلیل م��ا در برخ��ی مواق��ع نمی خواهیم‬ ‫جزئیات��ی درباره قراردادهای م��ان مطرح کنیم‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬برای نمونه می گوییم که توانس��تیم کاتالیس��ت‬ ‫متان��ول را به ط��ور کامل تجاری و لیس��انس ان را به‬ ‫یکی از ش��رکت ها واگذار کنیم و انها در حال ساخت‬ ‫یکی از بزرگ ترین پلنت های تولید کاتالیست هستند‬ ‫که باالترین ظرفیت تولید کاتالیس��ت را در کش��ور و‬ ‫منطقه دارد‪.‬‬ ‫از دیگر قراردادهای ش��رکت‪ ،‬تامین کاتالیست یک‬ ‫ش��رکت پتروشیمی اس��ت که این پتروش��یمی برای‬ ‫پایان امس��ال نیاز به کاتالیس��ت برای راه اندازی دارد ‬ ‫اما الیسنس��ور خارجی کاتالیست را به انها نداده و ما‬ ‫با توجه به اینکه نیاز به ش��ارژ کاتالیس��ت در راکتور‬ ‫به منظ��ور راه اندازی ان حساس��یت ب��اال دارد‪ ،‬تالش‬ ‫کرده ایم این کاتالیس��ت را ب��ا باالترین کیفیت تولید‬ ‫کنیم‪ .‬این کاتالیست تاییدیه دو شرکت بزرگ اروپایی‬ ‫را دریافت کرده و همین موضوع سبب اعتماد هر چه‬ ‫کل کاتالیس��ت مصرفی کشور حدود ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۴۵۰‬میلیون دالر در‬ ‫س��ال براورد می شود‪ .‬بیش از ‪ ۵۰‬درصد کاتالیست ها داخلی سازی‬ ‫شده که همه انها جزو کاتالیست های پرمصرف بوده اند‬ ‫بیشتر شرکت مصرف کننده شده است‪.‬‬ ‫از دیرباز موضوع کاتالیس��ت های پلی اتیلن را که در‬ ‫واحده��ای ‪ HDPE‬و ‪ LLDPE‬مصرف دارد‪ ،‬دنبال‬ ‫کردیم و هر دو کاتالیست را که حساسیت های بسیار‬ ‫زیادی روی مصرف و کیفیت محصول پلیمری تولیدی‬ ‫انها وجود دارد در مقیاس های مختلف تولید کرده ایم‪.‬‬ ‫امیدواری��م امس��ال به طور کام��ل در مقیاس صنعتی‬ ‫تولید و در مجتمع های پتروشیمی مصرف شوند‪.‬‬ ‫امیدواریم تا پایان امسال واحد کاتالیست سازی ‪LL‬‬ ‫که با دانش ش��رکت پژوهش و فناوری طراحی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬از سوی یکی از ش��رکت های داخلی راه اندازی‬ ‫شود‪ .‬این واحد با پیشرفت ‪ ۹۵‬درصدی‪ ،‬می تواند کل‬ ‫نیاز کش��ور را پوش��ش دهد‪ .‬این یکی از پیچیده ترین‬ ‫کاتالیست هاست و امیدواریم با تالش های انجام شده تا‬ ‫پیش از پایان سال به راه اندازی صنعتی برسد‪.‬‬ ‫س��عی ما این است که تولید کاتالیست پلی پروپیلن‬ ‫ب��ه عن��وان یکی از کاتالیس��ت های واردات��ی تا پایان‬ ‫امس��ال محقق و اماده تحویل شود‪ .‬کارهای عملیاتی‬ ‫این پروژه به طور کامل انجام و اس��ناد مهندس��ی ان‬ ‫اماده ش��ده و پروژه به ‪ ۹۳‬درصد پیش��رفت رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬به جز این چند مورد در ح��ال اجرا‪ ،‬برخی از‬ ‫قراردادها در حوزه کاتالیس��ت ها هم هستند که طول‬ ‫ط انها طوالنی است و‬ ‫مدت ساخت و نصب واحد مربو ‬ ‫نی��از به زمان برای راه اندازی دارند و راه اندازی و تولید‬ ‫انها در سال های اینده محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫ت�لاش می کنیم دانش فن��ی همه کاتالیس��ت های‬ ‫راهب��ردی و پرمصرف پتروش��یمی را تا پایان س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬نهایی کنیم‪ .‬بخش قابل توجهی از کاتالیس��ت های‬ ‫راهبردی برای نمونه کاتالیس��ت های ‪Performing‬‬ ‫در مس��یر فراین��د تجاری س��ازی هس��تند که بخش‬ ‫خصوصی انها را تولید می کند‪.‬‬ ‫در فراینده��ای پتروش��یمی تغیی��ر تجهی��زات در‬ ‫الیس��نس ها زیاد نیست و در بسیاری از موارد کیفیت‬ ‫ب��االی محص��والت ش��رکت های بزرگ��ی بین المللی‬ ‫صاحب دانش فنی نسبت به دیگر شرکت ها به تغییرات‬ ‫در کاتالیس��ت ها برمی گ��ردد‪ .‬این موض��وع در تولید‬ ‫پلیمره��ا اهمیت زی��ادی دارد و باید هم��واره بتوانیم‬ ‫کاتالیست های با کیفیت بهتر و مطلوب تر تولید کنیم‪.‬‬ ‫تغییر در نسل کاتالیست ها به س��رعت اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬وقتی می گوییم کاتالیس��تی را ساخته ایم به‬ ‫معنای ان نیس��ت که فعالیت ه��ای تحقیقاتی در ان‬ ‫حوزه تمام شده‪ ،‬بلکه در عمل اغاز کار است و همواره‬ ‫بای��د ان کاتالیس��ت را همپای ش��رکت های خارجی‬ ‫روزامد کنی��م وگرنه مجتمع ه��ای داخلی و خارجی‬ ‫ترجیح می دهند کاتالیست روزامد را خریداری کنند‪.‬‬ ‫ت�لاش می کنیم ب��رای کاتالیس��ت های پرمصرف‪،‬‬ ‫کیفی��ت و ن��رخ اقتصادی رعایت ش��ود ت��ا بتوانیم با‬ ‫نمونه ه��ای خارجی رقابت کنیم‪ .‬در برخی از زمینه ها‬ ‫یکی از بزرگ تری��ن تولیدکنندگان و مصرف کنندگان‬ ‫جهان هس��تیم و بازار کش��ش الزم را برای ما فراهم‬ ‫می کن د اما بای��د همزمان به دنبال نس��ل های جدید‬ ‫کاتالیس��ت باش��یم‪ .‬اگرچ��ه در این م��دت در حوزه‬ ‫کاتالیس��ت متان��ول با ش��رکت های بزرگ��ی ارتباط‬ ‫داش��تیم که به دلیل تحریم ها دست ما را برای حضور‬ ‫در بازاره��ای خارجی بس��تند اما هم��کاری با برخی‬ ‫ش��رکت های گوناگون خارجی همچنان ادامه دارد‪ .‬با‬ ‫این حال ‪ ،‬تحریم س��بب شده است به فکر این باشیم‬ ‫که باید روی پای خودمان بایستیم‪.‬‬ ‫در بیش��تر کاتالیس��ت های مه��م فراین��د تجاری‬ ‫انجام ش��ده یا در حال تجاری ش��دن هستند‪ .‬عمده‬ ‫کاتالیست های پرمصرف‪ ،‬داخلی شده است و با مصرف‬ ‫کاتالیست ها در طوالنی مدت در صنعت و تبدیل شدن‬ ‫به عنوان مرجع‪ ،‬امکان حضور در بازارهای خارجی نیز‬ ‫فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫در برخی م��وارد‪ ،‬ظرفیت های تولید کاتالیس��ت ها‬ ‫بیش از ظرفیت های مصرف کش��ور است‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫می توان ب��ه ظرفی��ت ‪ ۱۵۰۰‬تن کاتالیس��ت متانول‬ ‫اش��اره کرد که این حجم هم اکنون در کش��ور مصرف‬ ‫ن��دارد و یک س��وم ان با ه��دف ص��ادرات اینده بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €فضای رقابتی کاتالیست ها در بازارهای جهانی‬ ‫چگونه است؟‬ ‫در ح��وزه کیفیت کاتالیس��ت ها رقاب��ت باالیی وجود‬ ‫دارد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در قیمت های جهانی اتیلن و پلی اتیلن‬ ‫تفاوت نرخ ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد اس��ت اما در کاتالیست های‬ ‫این محصوالت تفاوت به ‪ ۱۰۰‬یا ‪ ۲۰۰‬درصد و بیشتر نیز‬ ‫می رسد‪ .‬با توجه به ارزش افزوده باالی تولید کاتالیست ها‪،‬‬ ‫رقابت ج��دی در کیفیت این محصوالت در جهان وجود‬ ‫دارد‪ .‬در تولید داخلی برخی کاتالیست ها افزون بر کیفیت‬ ‫مناسب و رقابتی‪ ،‬امتیازهای ویژه ای نیز داریم‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬در کاتالیست متانول‪ ،‬ماده اولیه مس و روی است‬ ‫و ایران یکی از صادرکنندگان این مواد است‪.‬‬ ‫€ €صرفه اقتصادی اس�تفاده از کاتالیست داخلی‬ ‫برای واحدهای پتروشیمی چطور است؟‬ ‫در برخی کاتالیس��ت های هایپرفورمن��س تفاوت نرخ‬ ‫م��واد اولیه و محصول نهایی حت��ی ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬درصد‬ ‫است و در مجموع کاتالیست ها حاشیه سود باالیی دارند‪.‬‬ ‫بس��یاری از ش��رکت های خارجی همچون هالدرتاپس��و‬ ‫که تولیدکننده کاتالیس��ت متانول هس��تند ممکن است‬ ‫لیسانس متانول را به ما بدهند اما هیچ گاه لیسانس نسل‬ ‫جدید کاتالیس��ت خود را به کسی نمی دهند و دلیل ان‬ ‫ارزش اف��زوده باالی تولی��د انها و تاثیرش��ان در طراحی‬ ‫واحدهای تولید متانول است‪.‬‬ ‫€ €اس�تقبال ش�رکت های پتروش�یمی از‬ ‫کاتالیست های بومی چگونه است؟‬ ‫پتروش��یمی ها به ش��کل طبیعی تمایل دارند مصرف‬ ‫هم��ان محصول��ی را که تاکن��ون موفق و بدون اش��کال‬ ‫بوده ادامه دهند و ریس��کی در تولید نداشته باشند و ما‬ ‫باید با تولید محص��والت با کیفیت باال انها را قانع کنیم‬ ‫که محصوالتمان قابل اعتماد اس��ت‪ .‬ش��رکت پژوهش و‬ ‫فناوری در بیشتر موارد امکان ازمون کاتالیست ها و مواد‬ ‫ش��یمیایی را با ش��رایط مش��ابه پلنت صنعتی دارد و به‬ ‫همین دلیل ریسک مصرف برای شرکت ها پایین می اید‬ ‫و انها می توانند به ما اعتماد کنند‪.‬‬ ‫مسئله تحریم در ش��رایط کنونی اثر زیادی در تمایل‬ ‫ش��رکت ها به اس��تفاده از محصوالت داخل��ی دارد‪ .‬اگر‬ ‫ش��رکت های داخلی یک بار ای��ن محصوالت را مصرف و‬ ‫مشاهده کنند که همه نتایج‪ ،‬مشابه نمونه خارجی است‪،‬‬ ‫دیگر از محصول خارجی اس��تفاده نمی کنند‪ .‬همه تالش‬ ‫ما هدایت انها به س��مت همین تجربه نخستین بار برای‬ ‫شرکت ها و ب ه دست اوردن همین اعتبار است‪ .‬برندسازی‬ ‫در این حوزه کار بس��یار سخت و زمان بری است که باید‬ ‫در طول سال ها ب ه دست بیاید اما هر جا این نخستین بار‬ ‫مصرف اتفاق بیفتد دیگر خرید ادامه دارد‪.‬‬ ‫بهتری��ن راه و اب��زار ب��رای برندس��ازی‪ ،‬مص��رف در‬ ‫واحده��ای تولیدی و مش��اهده بازخورده��ای مثبت ان‬ ‫اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه در این حوزه مش��تری زیادی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬اگر کاتالیست در یک مجتمع استفاده‬ ‫ش��ود و مورد قبول باش��د‪ ،‬بازار خود را پیدا می کند زیرا‬ ‫تعداد مجتمع ها مح��دود و ارتباط خوبی بین انها برقرار‬ ‫ل در یک واحد را در اختیار‬ ‫اس��ت و می توان نتایج حاص ‬ ‫دیگر واحدها ق��رار داد یعنی روند اس��تفاده از محصول‬ ‫داخلی دومینووار پیش می رود و همه سختی در شکستن‬ ‫نخستین سد است‪.‬‬ ‫€ €چند درصد کاتالیست های مصرفی کشور بومی‬ ‫شده اند؟‬ ‫کل کاتالیس��ت مصرفی کش��ور ح��دود ‪ ۴۰۰‬تا ‪۴۵۰‬‬ ‫میلی��ون دالر در س��ال ب��راورد می ش��ود‪ .‬بی��ش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد کاتالیس��ت ها داخلی سازی شده که همه انها جزو‬ ‫کاتالیست های پرمصرف بوده اند‪.‬‬ ‫موفقیت روابط عمومی ابفای اصفهان در یک جشنواره‬ ‫به�روز راع�ی‪ :‬روابط عموم��ی ش��رکت اب و فاض�لاب‬ ‫اس��تان اصفه��ان در نخس��تین جش��نواره ارزیاب��ی عملکرد‬ ‫روابط عمومی های صنعت اب و برق موفق شد با کسب ‪۷‬رتبه‬ ‫اول و یک رتبه سوم به عنوان روابط عمومی برگزیده در میان‬ ‫ع وزارت نیرو معرفی شود‪.‬‬ ‫شرکت های تاب ‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان اصفهان‪ ،‬در نخستین جشنواره‬ ‫ارزیاب��ی عملکرد روابط عمومی های صنع��ت اب و برق‪۱۲۴ ،‬‬ ‫ش��رکت در ‪ ۱۳‬بخش حضور پیدا کردن��د که از بین انها ‪۳۸‬‬ ‫شرکت برگزیده شده اند‪.‬‬ ‫فرایند انتخاب این ‪ ۳۸‬ش��رکت‪ ،‬در ‪ ۳‬مرحله انجام شد‪ .‬در‬ ‫مرحله نخست‪ ،‬اثار تمامی شرکت کنندگان شامل ‪ ۳۳‬شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق‪ ۲۶ ،‬ش��رکت ابفای شهری‪ ۲۶ ،‬شرکت اب‬ ‫منطقه ای‪ ۱۶ ،‬ش��رکت برق منطقه ای‪ ۱۲ ،‬شرکت ابفا و ‪۱۱‬‬ ‫ش��رکت تولید نیروی برق و نیروگاه به عالوه شرکت مدیریت‬ ‫ش��بکه برق ایران و پژوهش��گاه نیرو ارزیابی و مرحله دوم از‬ ‫سوی شرکت های مادر تخصصی انجام شد‪.‬‬ ‫کمیت��ه داوری‪ ،‬رتبه بندی ش��رکت های برت��ر از میان ‪۲۹‬‬ ‫شرکت را بر عهده داشت که در نهایت و بر اساس نتایج داوری‬ ‫در هر رش��ته ش��رکت هایی حائز مقام های اول تا س��وم و در‬ ‫مجم��وع ‪ ۳‬ش��رکت به عن��وان اول تا س��وم در صنعت اب و‬ ‫برق معرفی ش��دند‪ .‬اعضای کمیته داوران نخستین جشنواره‬ ‫ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت اب و برق مهدخت‬ ‫بروجردی علوی‪ ،‬حس��ین افخم��ی‪ ،‬محمدمهدی فتوره چی و‬ ‫داود زارعیان بودند‪ .‬پس از داوری هیات داوران‪ ،‬روابط عمومی‬ ‫ش��رکت اب و فاضالب اس��تان اصفهان با کسب رتبه نخست‬ ‫در بخش مستندس��ازی‪ ،‬مقام نخست پژوهش‪ ،‬مقام نخست‬ ‫مدیری��ت و برنامه ریزی‪ ،‬مقام نخس��ت فرهنگ س��ازی‪ ،‬مقام‬ ‫نخس��ت ارتباط با پ��اون‪ ،‬مقام نخس��ت تبلیغ��ات محیطی‪،‬‬ ‫مقام نخس��ت جشنواره و نمایش��گاه ها و نیز کسب مقام سوم‬ ‫در حضور در فضای مجازی توانس��ت در مجموع با کس��ب ‪۸‬‬ ‫مقام در نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های‬ ‫صنعت اب و برق به مقام نخست این دوره از ارزیابی ها دست‬ ‫یابد‪ .‬ش��رکت تولید و برق ش��هید رجایی با کس��ب یک رتبه‬ ‫نخس��ت و ‪ ۳‬رتبه دوم به مقام س��وم دس��ت یافت و شرکت‬ ‫توزیع برق شهرس��تان اصفهان با کس��ب یک رتبه نخست‪۲ ،‬‬ ‫رتبه دوم و یک رتبه س��وم به مقام س��وم این دوره از ارزیابی‬ ‫دس��ت یافت‪ .‬این در حالی است که روابط عمومی شرکت اب‬ ‫و فاضالب اس��تان اصفهان با کسب ‪ ۷‬مقام نخست با اختالف‬ ‫قابل توجهی مقام نخس��ت نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد‬ ‫روابط عمومی ها صنعت اب و برق را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫ساخت و تعمیر تجهیزات نفت و گاز در زاگرس جنوبی‬ ‫ش��رکت بهره ب��رداری نفت و گاز زاگ��رس جنوبی ‪۵۲۱‬‬ ‫کاالی مورد نیاز صنعت نفت و گاز را ساخته و تعمیر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬سیدمحمود میرباقری‪ ،‬مدیرعملیات‬ ‫ش��رکت بهره برداری نف��ت و گاز زاگ��رس جنوبی درباره‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی در س��اخت و تعمیر این اقالم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از اغاز امس��ال تاکن��ون ‪ ۴۹۹‬قطعه از اقالم و‬ ‫تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و گاز با مشارکت و حمایت‬ ‫این شرکت‪ ،‬از سوی شرکت های توانمند داخلی ساخته و‬ ‫‪ ۲۲‬قلم کاال نیز تعمیر شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به شناسایی ش��رکت های توانمند داخلی‬ ‫و ض��رورت حمایت از انها در پیش��برد طرح های ملی و با‬ ‫توجه به اهمیت تحقق ش��عار س��ال مبنی بر رونق تولید‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به ضرورت و اهمیت توانمندس��ازی‬ ‫و لزوم شناس��ایی و حمایت از ش��رکت های داخلی‪ ،‬اداره‬ ‫مهندسی تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس‬ ‫جنوبی از سال های گذشته با تشکیل کارگروه های فنی و‬ ‫تخصص��ی در حوزه های برق‪ ،‬مکانیک و ابزار دقیق‪ ،‬ضمن‬ ‫انجام فاز مطالعاتی پروژه های س��اخت یا تعمیر تجهیزات‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬تالش زیادی برای بومی سازی تجهیزات صنعت‬ ‫نفت داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعملی��ات ش��رکت بهره برداری نف��ت و گاز زاگرس‬ ‫جنوب��ی تعمیر ی��ک دس��تگاه ‪۳ ،VGV Controller‬‬ ‫کارت تغذیه الکترونیکی و س��اخت پیچ و مهره کوپلینگ‬ ‫توربین زیمنس ‪ SGT ۴۰۰‬را که از توربین های پیشرفته‬ ‫صنعت نفت و گاز اس��ت‪ ،‬از جمل��ه فعالیت های تعمیراتی‬ ‫انجام ش��ده در زاگرس جنوبی در سال جاری عنوان کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن تعمیر انواع ش��یراالت‪ ،‬الکتروموتور‪ ،‬پمپ های‬ ‫هیدرولیکی‪ ،‬ترانس��فورماتور و ساخت انواع اورینگ‪ ،‬واشر‪،‬‬ ‫رینگ‪ ،‬چرخ دنده‪ ،‬دس��تگاه های برش و‪ ...‬را از دیگر اقالم‬ ‫تعمیری یا ساخته شده از سوی این شرکت هستند‪.‬‬ ‫میرباقری افزود‪ :‬فاز مطالعاتی ساخت یا تعمیر تجهیزات‬ ‫از س��وی تیم های متخصص این شرکت که تجربه سال ها‬ ‫کار در تاسیسات نفتی را دارند‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعملی��ات ش��رکت بهره برداری نف��ت و گاز زاگرس‬ ‫جنوبی رویه و فرایند اجرای کار در حوزه ساخت و تعمیر‬ ‫قطعات در این ش��رکت را بر مبنای دو رویکرد مهندس��ی‬ ‫معکوس و مهندس��ی منفی دانست و تصریح کرد‪ :‬شرکت‬ ‫بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در زمینه ساخت یا‬ ‫تعمیر تجهزات مورد نیاز صنعت نفت‪ ۲ ،‬رویکرد مهندسی‬ ‫معکوس و مهندسی منفی (تجهیزاتی که با هدف وابستگی‬ ‫دائم مش��تری از سوی سازندگان خارجی با کیفیت پایین‬ ‫س��اخته می ش��ود) در زمینه س��اخت تجهی��زات فناوری‬ ‫پیچیده(های ت��ک) صنع��ت نفت را با اولویت ‪ ۲‬ش��اخص‬ ‫زمان و میزان هزینه تمام شده دنبال می کند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1356‬‬ ‫پیاپی ‪2674‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گفت وگوی‬ ‫یادبودی از معماری ایرانی‬ ‫وقتی اموزش اولیه خلق یک اثر هنری در مدرس��ه های ما داده نمی شود‬ ‫و ک��ودکان و نوجوان��ان ما درک��ی از هن��ر و ویژگی هایش ندارن��د‪ ،‬توقعی‬ ‫بابت قرارگی��ری اثر هنری در خانه ها نمی توان داش��ت چون اهمیتی برای‬ ‫خانواده ها ندارد‬ ‫سبزو گیاهان و بکارگیری اب و بهره گیری از نور در معماری گذشته‬ ‫بسیار قابل توجه بوده است‪ .‬اما متاسفانه اکنون همه اینها را در فضای‬ ‫زندگی خود از دست داده ایم‪ .‬تمام ان شکوه بناهای زنده و روح انگیز‪،‬‬ ‫به مکعب هایی مرده و تاریک تبدیل ش��ده اند‪ .‬نمایش��گاه از دل این‬ ‫فضاهای ایرانی بیرون امده است‪ .‬اینکه اینها وجود داشتند و هنوز هم‬ ‫می توانند وجود داش��ته باشند اما حواس مان به این ارزش ها نیست‪.‬‬ ‫نمایشگاه گسس��ت‪ ،‬یادبودی از معماری ایرانی است که به تدریج در‬ ‫حال فراموشی اس��ت‪ .‬برای من بافتن یک اثر وجه تشابهی با ساخت‬ ‫یک بنا دارد‪ .‬گره ها برایم یاداور خش��ت هایی اس��ت که روی هم قرار‬ ‫می گیرند و به بنایی جان می بخشند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توج�ه به رون�ق اقتصاد هنر در چند س�ال گذش�ته‪،‬‬ ‫گالری ها برای ارتباط بیشتر میان هنرمندان و خریداران چه‬ ‫تاثیری دارند و چقدر می توانند به این ارتباط کمک کنند؟‬ ‫گالری ه��ا مح��ل ارائه اثار یک هنرمند و رابط بین هنردوس��تان و‬ ‫هنرمندان هستند‪ .‬ارائه کارهای یک هنرمند در گالری اتفاق می افتد‬ ‫و در واقع گالری ها هنرمندان را معرفی می کنند‪ .‬هر قدر گالری دقت‬ ‫بیشتر و انتخاب های سختگیرانه تری برای برپایی نمایشگاه ها داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬اثار ماندگار بیشتری ارائه خواهد شد و به این دلیل که سطح‬ ‫توقع مخاطب��ان اثارهنری افزایش می یابد‪ ،‬ناخوداگاه کمک زیادی‬ ‫به ارائه اثار هنری فاخر خواهد کرد‪ .‬گالری همچنین می تواند فضای‬ ‫س��المی به منظور فروش اثار هنرمند ایجاد ک��رده و با حمایت از او‪،‬‬ ‫زمینه برای تداوم خلق اثر هنری به دست هنرمند را فراهم کند‪.‬‬ ‫€ €نق�ش کیوریت�ور در معرفی بهت�ر اثار هنرمن�د و نگاه‬ ‫حرفه ای به هنرهای تجسمی چقدر است؟‬ ‫درحال حاضر در ایران کیوریتور تنها نقش جمع اوری کننده اثار را‬ ‫دارد بدون انکه تفسیر یا تعبیر جدیدی به اثر اضافه کند‪ .‬گاهی دلیل‬ ‫حضور یک اثر را در یک مجموعه متوجه نمی شویم که به دلیل ضعف‬ ‫جمع اوری اثار و تعریف نادرس��ت کیوریتور از نمایشگاه است‪ .‬هدف‬ ‫کیوریت��ور باید جهت دادن و موضوعیت دادن به اثار یک مجموعه و‬ ‫ارائ��ه حرفه ای انها به مخاطب باش��د‪ .‬او می تواند خوانش جدیدی از‬ ‫یک اثر ارائه دهد‪ .‬کشف ویژگی های پنهان اثر هنری در موضوع هایی‬ ‫مانند تاریخ‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬علوم اجتماعی و سایر مقوله های میان رشته ای‬ ‫و عرضه ان به مخاطب‪ ،‬در کنار همه جنبه های زیبایی شناس��ی اثر از‬ ‫مهم ترین کارهای یک کیوریتور است‪.‬‬ ‫€ €با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و معیشتی‪ ،‬ایا می توان‬ ‫امی�دوار بود همچن�ان محصوالت هنری در س�بد فرهنگی‬ ‫خانواده ه�ا وجود داش�ته باش�د؟ ای�ا هنوز ه�م مخاطبان‬ ‫ج�دی برای اث�ار هنری و خریداران حرفه ای نس�بت به اثار‬ ‫هنرمندان اقبال نشان می دهند؟‬ ‫ب��ه ورود اثرهنری ن��اب به خانه های مان نمی توانی��م زیاد امیدوار‬ ‫باشیم‪ .‬وقتی اموزش اولیه خلق یک اثر هنری در مدرسه های ما داده‬ ‫نمی شود و کودکان و نوجوانان ما درکی از هنر و ویژگی هایش ندارند‪،‬‬ ‫توقع��ی بابت قرارگیری اثر هنری در خانه ها نمی توان داش��ت چون‬ ‫اهمیتی برای خانواده ها ندارد‪ .‬هنر معاصر که برای ایش��ان اصال قابل‬ ‫فهم نیست چون اموزشی درباره ان ندیده اند‪ .‬اما مخاطبان حرفه ای و‬ ‫هنردوستان باوجود شرایط دشوار اقتصادی هنوز از اثار هنری ممتاز‬ ‫حمایت می کنند و این اثارمورد توجه انها قرار می گیرند‪.‬‬ ‫€ €ب�ه نظر ش�ما‪ ،‬ی�ک هنرمن�د می توان�د فق�ط از طریق‬ ‫ی خود کس�ب درامد کن�د؟ ایا درامدهای‬ ‫فعالیت های هنر ‬ ‫این حوزه کفاف زندگی یک هنرمند را می دهد؟‬ ‫بله یک هنرمند می تواند از طریق فعالیت هنری کسب درامد کند‪،‬‬ ‫اما به طور مس��لم کافی نیست‪ .‬همان گونه که برخی مشاغل درامدزا‬ ‫هستند اما مبلغ به دست امده از ان شغل‪ ،‬هزینه های اولیه زندگی را‬ ‫اصال تامین نمی کند‪ .‬خلق یک اثر هنری هزینه های پنهان بس��یاری‬ ‫دارد که ش��اید چندان به نظر نمی اید‪ .‬وس��ایل و ابزار‪ ،‬مواد گوناگون‪،‬‬ ‫هزینه های مرتبط با تولید مثل اجاره کارگاه و دس��تمزدها‪ ،‬تبلیغات‬ ‫و اطالع رس��انی‪ ،‬برگزاری ایونت و نمایشگاه و‪ ...‬هزینه های سنگینی‬ ‫را ب��ر هنرمندان تحمیل می کند که متاس��فانه گاه موجب بیکاری و‬ ‫خانه نشینی انها می شود‪.‬‬ ‫€ €نق�ش حراج ه�ای معتب�ر داخلی مث�ل حراج ته�ران و‬ ‫حراج های منطقه ای مانند کریستیز و سات بیز را در پیشرفت‬ ‫هنر و اقتصاد هنر چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫من تاکنون درهیچ کدام از این ایونت ها حضور نداشته ام و تخصصی‬ ‫هم در این باره ندارم درباره پرس��ش ش��ما یک جواب کلی دارم اینکه‬ ‫انتخاب اثار اگر درس��ت و براساس ویژگی های ممتاز ان باشد باعث‬ ‫افزای��ش رقابت بین هنرمندان از طریق ارتقای س��طح هنری و ارائه‬ ‫اثار بهتر می شود‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬موجب افزایش کیفیت اثار هنری خواهد شد‪ .‬این‬ ‫افزایش کیفیت در نهایت به س��ود هنرمند خواهد بود چراکه س��بب‬ ‫افزایش بهای مادی اثر نیز می شود‪.‬‬ ‫سعید فانیان‬ ‫کارشناس و فعال رسانه ای‬ ‫خبر درگذشت استاد ناصر احمدی‪ ،‬گوینده‬ ‫و دوبلر پیشکسوت و توانمند رادیو و تلویزیون‬ ‫را ‪ ۳۱‬مرداد ‪ ۱۳۹۸‬در س��ایت ها و کانال های‬ ‫گوناگون خبری خوان��دم‪ ،‬به طور تقریبی در‬ ‫همه این خبرها به بیشتر فعالیت های مرحوم‬ ‫احم��دی در کار دوبل��ه توج��ه و در مواردی‬ ‫از عن��وان گویندگ��ی خبر نیز به ط��ور گذرا‬ ‫یاداوری شده بود‪.‬‬ ‫س��ابقه کار دوبل��ه مرحوم احم��دی بارها‬ ‫مورد توجه قرار گرفته و از این پس نیز بسیار‬ ‫مورد بررس��ی و یاداوری قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در واقع با هر بار پخش فیلم ها و سریال هایی‬ ‫ک��ه اس��تاد احم��دی در ان کار دوبله انجام‬ ‫داده و نقش افرین��ی کرده‪ ،‬یادی از ان دوبلر‬ ‫توانمند خواهد ش��د و صدای پرقدرت اقای‬ ‫احمدی برای مخاطبان فرصتی مناسب برای‬ ‫تجدید و بازافرینی خاطرات گذش��ته خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مرح��وم احم��دی از ان گویندگان��ی بود‬ ‫ک��ه با وج��ود تمرین با میکروف��ن و دوربین‬ ‫و حرف��ه ای بودن در ام��ر گویندگی‪ ،‬چندان‬ ‫رغبتی به مصاحبه نش��ان نم��ی داد و تعداد‬ ‫ی او فراوان‬ ‫گفت وگوها و مصاحبه های شخص ‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫انچه در این نوشته کوتاه مدنظر اینجانب‬ ‫است‪ ،‬یاداوری گویندگی استاد ناصر احمدی‬ ‫در عرص��ه خبر اس��ت‪ ،‬اس��تاد در این حوزه‬ ‫زحمت های فراوانی کش��ید و در برهه مهمی‬ ‫از گویندگان بنام خب��ر در رادیو و تلویزیون‬ ‫بود‪ ،‬در سال های ‪ ۱۳۶۱‬تا ‪ ۱۳۶۴‬که سردبیر‬ ‫بخش خبری نیمه ش��ب رادیو ب��ودم مرحوم‬ ‫ناص��ر احم��دی یک��ی از گوین��دگان ثابت و‬ ‫اصل��ی ان بخ��ش خبری ب��ود در عین حال‬ ‫روزها در واحد دوبالژ فعالیت می کرد‪ ،‬در ان‬ ‫سال ها چهره هایی چون ناصر احمدی‪ ،‬ساری‬ ‫اصالنی‪ ،‬حس��ین نادری‪ ،‬ناهید تاج نیا‪ ،‬صفیه‬ ‫مظلومی‪ ،‬گویندگان با تجربه و پیشکس��وت‬ ‫خب��ر رادیو بودند و حس��ن س��لطانی‪ ،‬ناصر‬ ‫کاشانی‪ ،‬س��هیال درودی‪ ،‬هوشنگ بختیاری‪،‬‬ ‫منی��ره مراد‪ ،‬محمدرضا حیاتی و فواد بابان از‬ ‫جمل��ه گویندگان جوان و پر انرژی بودند که‬ ‫به تازگ��ی و با اندکى فاصل��ه زمانى در حوزه‬ ‫خبر و در کنار همکاران قدیمى تر خود شروع‬ ‫به فعالیت کرده بودند‪.‬‬ ‫ناصر احمدی سال ها به ویژه در دهه‪ 60‬در‬ ‫بخش ه��ای گوناگون خبر رادیو به ویژه بخش‬ ‫نیمروز و بخش نیمه ش��ب رادی��و گویندگی‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫مرح��وم احم��دی همچنی��ن چند س��الی‬ ‫در اواس��ط ده��ه‪ 70‬اج��رای بخش ه��ای‬ ‫اصل��ی خب��ر تلویزی��ون را عه��ده دار ب��ود‪.‬‬ ‫ایین بزرگداشت مریم سعادت و مهین جواهریان در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان برگزار شد‬ ‫قدردانی از یک عمر عشق به حوزه کودک‬ ‫ایین بزرگداش��ت مریم س��عادت و مهین جواهریان‪ ،‬دو هنرمند‬ ‫باس��ابقه حوزه کودک و نوجوان در سیتی سنتر اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار‬ ‫‪ ،‬در ابتدای این ایین و پ��س از اجرای‬ ‫نمایش سیاه بازی برای قدردانی از مریم سعادت‪ ،‬بیوگرافی از او برای‬ ‫حاضران پخش شد‪.‬‬ ‫س��پس لیلی رش��یدی‪ ،‬بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون روی‬ ‫صحن��ه حضور پی��دا کرد و درباره س��عادت گفت‪ :‬از ت��ه دل افتخار‬ ‫می کنم در ایین بزرگداش��ت خانم مریم سعادت هستم‪ ،‬من افتخار‬ ‫این را داش��تم که همیشه در کنار ایشان باش��م‪ ،‬وقتی بازیگر بودند‬ ‫کنارش��ان ب��ودم‪ ،‬وقتی کارگردان بودند‪ ،‬کنارش��ان ب��ودم و وقتی‬ ‫عروسک گردان بودند هم کنارشان حضور داشتم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ایش��ان هم��واره دوس��ت خوبی برای م��ن بوده و‬ ‫هس��تند و در بسیاری از لحظات مهم زندگی در کنارم بودند و من با‬ ‫راهنمایی های ایشان پیش رفتم‪ .‬خانم سعادت همیشه به من کمک‬ ‫کرده و در تمام نقش ها بسیار عالی بازی کردند‪.‬‬ ‫رش��یدی با اش��اره به «قصه های تابه تا» و هم��کاری اش با مریم‬ ‫س��عادت توضیح داد‪ :‬در «قصه های تابه تا» ایشان نقش اعظم خانم‬ ‫را بازی می کردند و پس از پایان نقش عروس��ک گردان زی زی گولو‬ ‫می ش��دند و این تفاوت انی نقش ها برای من بسیار جذاب و شیرین‬ ‫بود‪ .‬این لحظات ش��یرین هرگز از یاد من نمی روند و امیدوارم ایشان‬ ‫سال های سال در حوزه کودکان و نوجوانان کار کنند‪.‬‬ ‫در ادامه مجید قناد که اجرای ایین را برعهده داش��ت از سیدجواد‬ ‫هاشمی‪ ،‬کارگردان سینمای کودک دعوت کرد تا لحظاتی را درباره‬ ‫س��عادت صحبت کند‪ ،‬وی با اشاره به اینکه حرف زدن در مقابل این‬ ‫هنرمند بسیار کار سختی است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اقای تابش و دوستانی که‬ ‫این محفل را راه انداختند چه اقدام خوبی کردند‪ ،‬چراکه بچه ها باید‬ ‫بدانند چه کس��انی استخوان شان خرد شده‪ ،‬نفس های شان به نفس‬ ‫بچه ها بند بوده اس��ت و با فعالیت های ش��ان در حوزه کودک کاری‬ ‫کردند تا هنوز که هنوز اس��ت هم اهی از ته دل ها براید که سینمای‬ ‫کودک و نوجوان در زمان انها چه بوده است‪ .‬حال معلوم نیست تاریخ‬ ‫کی و کجا می تواند هنرمندی مانند خانم سعادت را به خود ببیند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من ش��اگرد از راه دور ایش��ان بودم و هیچ وقت باهم‬ ‫همکاری نداش��تیم‪ ،‬نمی دانید او چقدر بر گردن مردان و زنان امروز‬ ‫و کودکان دیروز حق دارد‪ ،‬ای کاش کودکان امروز بتوانند سال های‬ ‫دور را ورق بزنند و مریم س��عادت را بشناس��ند‪ .‬سر تعظیم در برابر او‬ ‫و هم��ه همراهانش ف��رود می اورم‪ .‬در ادامه ای��ن ایین کلیپی برای‬ ‫معرفی مهی��ن جواهریان ب��رای حاضران پخش و س��پس نمایش‬ ‫سیاه بازی برای قدردانی از او اجرا شد‪.‬‬ ‫حام��د جعفری‪ ،‬تهیه کننده و انیمیشن س��از در بخش قدردانی از‬ ‫جواهری��ان روی صحنه حاضر ش��د و درباره ای��ن هنرمند گفت‪ :‬در‬ ‫انیمیش��ن باید به یک نکته خیلی مهم توجه کرد‪ ،‬ساخت انیمیشن‬ ‫بس��یار س��خت و طاقت فرساس��ت و دارای پیچیدگی زیادی است‪.‬‬ ‫به نظرم خانم جواهریان می توانس��تند در دوره ای که ش��روع به کار‬ ‫کردند راهی را انتخاب کنند که در جش��نواره ها حضور داشته باشند‬ ‫و کارهایی بس��ازند که داوران از ایش��ان به نیکی یاد کنند اما ایشان‬ ‫مسیری را انتخاب کردند که محبوب کودکان و نوجوانان باشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از ویژگ��ی بارز خانم جواهری��ان انتخاب مخاطب‬ ‫درس��ت و ساخت کارهای سالم و س�لامت بود که کهنه نمی شوند‪.‬‬ ‫مهم تری��ن اتف��اق دوران زندگی ما نگاه کردن ب��ه الگوهایی بود که‬ ‫بزرگ ترها پیش تر تولید کردند و اگر اثار خانم جواهریان نبود شاید‬ ‫ب��ه جایگاهی که درحال حاضر در حوزه انیمیش��ن قرار داریم هرگز‬ ‫نمی رس��یدیم‪ .‬در ایین بزرگداش��ت این دو چه��ره هنرمند حوزه‬ ‫ک��ودک‪ ،‬علیرضا تابش روی صحنه حضور پیدا کرد و گفت‪ :‬بس��یار‬ ‫خوش��حال ش��دم که فرصتی برای جوانان پیش ام��د تا قدر این دو‬ ‫بزرگوار را بدانند و با انها اشنا شوند‪ .‬خدا رو شکر جامعه ایران مملو از‬ ‫جوانان هنرمند‪ ،‬خالق و مستعد است‪ ،‬نسلی نو که تازه وارد فعالیت‬ ‫حرفه ای ش��ده و نیاز به راهنمای��ی بزرگانی چون این دو عزیز دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خانم س��عادت و جواهریان هر دو مولفه اساسی ش��ان‬ ‫ای��ن بود که زندگی ش��ان را وقف کودکان و تولی��د اثار هنری برای‬ ‫انها کردند‪ ،‬هر دو به ایران عش��ق می ورزند و این مسئله در اثارشان‬ ‫متبلور اس��ت و ما این ویژگی را بسیار قدر می دانیم‪ .‬خانم جواهریان‬ ‫خیل��ی ممنونیم که در همه اثار ش��ما هویت ایران��ی‪ ،‬رنگ‪ ،‬طعم و‬ ‫عطر ایران دیده می ش��ود‪ .‬همان گونه که اقای جعفری گفت ش��ما‬ ‫به درس��تی مخاطب خود را انتخاب کردی��د‪ ،‬مخاطبانی که در تمام‬ ‫دنیا با اثار شما ارتباط برقرار می کنند‪ .‬خانم جواهریان از هنرمندان‬ ‫زن پیش��روی ایران است که اثارشان در جشنواره های جهانی مورد‬ ‫توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬دبیر جشنواره درباره سعادت نیز اینچنین‬ ‫گفت‪ :‬خانم سعادت هم در صداپیشگی‪ ،‬عروسک گردانی‪ ،‬بازیگری‬ ‫و‪ ...‬هنرمن��د محب��وب ایران و م��ادر مهربانی هس��تند که خاطرات‬ ‫بسیاری از خود برای کودکان و نوجوانان به جا گذاشتند‪ .‬جالب است‬ ‫وقتی با ایشان صحبت می کردم می گفتند برای برگزاری کارگاه های‬ ‫اموزش��ی به نقاط گوناگون ایران س��فر می کنند و ش��اید در همین‬ ‫نشست شاگردان اصفهانی ایشان هم امدند تا از استاد خود قدردانی‬ ‫کنند‪ .‬افتخار داریم جش��نواره امسال با نام شما بزرگان برگزار شد و‬ ‫فرصتی در اختیار قرار گرفت تا اقدام های ارزش��مند شما را در حوزه‬ ‫کودک و نوجوان به نس��ل امروز معرفی کنیم‪ .‬سپس پیام ویدئویی‬ ‫مرضیه برومند برای مریم سعادت پخش شد و وی خطاب به دوست‬ ‫و همکار قدیمی خود گفت‪ :‬مریم سعادت عزیز‪ ،‬دوست قدیمی من‪،‬‬ ‫حیف که در کنارت نیس��تم تا در اغوشت بگیرم‪ ،‬برای همه کارهایی‬ ‫ک��ه برای کودکان انج��ام دادی‪ ،‬عروس��ک های زیبایی که طراحی‬ ‫کردی و‪ ...‬برای یک عمر عش��ق و عالقه ای که به کودکان داش��تید‬ ‫و برای انها فعالی��ت کردید‪ .‬در ادامه از علیرضا تابش‪ ،‬محمدمهدی‬ ‫عسگرپور‪ ،‬سیدجواد هاش��می‪ ،‬پوران درخشنده‪ ،‬عبداهلل علیمراد‪،‬‬ ‫لیلی رش��یدی‪ ،‬حامد جعفری‪ ،‬و جهانبخش س��لطانی دعوت شد تا‬ ‫برای بزرگداشت این دو هنرمند روی صحنه حضور پیدا کنند‪ .‬مریم‬ ‫س��عادت پس از حضور روی صحنه بیان کرد‪ :‬من اینقدر تحت تاثیر‬ ‫صحبت ه��ای خانم برومند قرار گرفت��م که هنوز صدایم می لرزد‪ ،‬از‬ ‫همه بس��یار ممنونم‪ ،‬به ویژه اق��ای تابش که به من لطف کردند‪ .‬من‬ ‫واقعا خودم را شایس��ته این همه تعریف نمی دانم‪ ،‬اینکه ادم سنش‬ ‫باال می رود به معنای بیش��تر ش��دن تجربه اش نیس��ت‪ ،‬بلکه باید با‬ ‫فعالیت ها و کارهایش نش��ان دهد ک��ه تجربه باالیی دارد‪ .‬من خودم‬ ‫را شایس��ته قدردانی نمی دانم و این ایین را خسته نباشید برای ‪۴۰‬‬ ‫سال کار می دانم‪.‬‬ ‫همچنین مهی��ن جواهریان گفت‪ :‬طبیعی اس��ت که هیجان هر‬ ‫ش��خصی در چنین لحظاتی زیاد باشد و ببخش��ید اگر خوب حرف‬ ‫نزدم‪ ،‬ما که کارمان انیمیشن است زیاد اهل حرف زدن نیستیم‪ .‬جدا‬ ‫از تعارف‪ ،‬می خواهم از بانیان این جش��نواره‪ ،‬بنیاد سینمایی فارابی‬ ‫و ش��هرداری اصفهان تش��کر کنم‪ .‬ما می دانیم که کشور در شرایط‬ ‫س��ختی است و برگزاری جشنواره در این شرایط واقعا باارزش است‪.‬‬ ‫اق��ای تابش عزیز لطف کردند و برای ای��ن ایین مدتی پیش به من‬ ‫زنگ زدند‪ .‬من اول مقاومت کردم اما بعد به این ختم ش��د که من در‬ ‫این ایین حضور داشته باشم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ما واقعا برای بچه های س��رزمین مان با عش��ق کار‬ ‫کردیم‪ ،‬عاشق شان هستیم و دوست داریم همواره برایشان کار کنیم‪.‬‬ ‫از همه دوستان و همچنین همسرم بسیار متشکرم‪ .‬وقتی فیلم هایم‬ ‫پیش بچه های زلزله زده و سیل زده و نقاط محروم به نمایش درامد‪،‬‬ ‫خیلی برایم دلپذیر بود‪ ،‬همچنین ش��نیدم یکی از فیلم های من که‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال پیش ساختم برای بچه های ناتوان به نمایش درامده و ان‬ ‫بچه ها با دیدن فیلم من شروع به حرکت و شادی کردند‪.‬‬ ‫صحبت ه��ای روانبخش صادقی درباره مهین جواهریان نیز پایان‬ ‫بخش این ایین بود‪ ،‬وی گفت‪ :‬ایشان حکم جواهر انیمیشن ایران را‬ ‫دارند و در جایگاه مادر انیمیش��ن ایران هستند‪ ،‬روحیه یاری دهنده‬ ‫و بزرگوارانه ش��ان در رویارویی با انیمیشن سازان جوان واقعا زبانزد‬ ‫است‪ .‬ایشان اثار بسیار خاطر ها نگیزی را برای کودکان تولید کردند‪.‬‬ ‫علیرضا تابش‪ ،‬دبیر س��ی ودومین جشنواره بین المللی فیلم های‬ ‫کودکان و نوجوان‪ ،‬پوران درخش��نده‪ ،‬لیلی رش��یدی‪ ،‬جهانبخش‬ ‫س��لطانی‪ ،‬س��یدجواد هاش��می‪ ،‬فریده روش��ن‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫فرهنگی ورش��ی شورای اسالمی ش��هر اصفهان مدیران جشنواره‪،‬‬ ‫اهالی رسانه و عکاسان از حاضران این ایین بودند‪.‬‬ ‫از تکیه کالم ه��ای مع��روف او‪« :‬ب��ا ع��رض‬ ‫س�لام مج��دد» بود ک��ه به ط��ور معمول در‬ ‫بخ��ش دوم خب��ر و ارتباط دوب��اره تصویری‬ ‫می گفت‪.‬‬ ‫اس��تاد احم��دی بی تردی��د در دوران خود‬ ‫یک��ی از توانمند تری��ن گوین��دگان خبر بود‪،‬‬ ‫ان روزه��ا بخش ه��ای خب��ری طوالن��ی و‬ ‫خبره��ا سرش��ار از واژه ه��ا و اس��امی جدید‬ ‫بود‪ ،‬از اس��امی کمتر ش��نیده ش��ده مناطق‪،‬‬ ‫شهرها و روس��تاهای عراقی درگیر در جنگ‬ ‫ی��ا ابادی های فلس��طینی و لبنانی تا ایات و‬ ‫روایات‪ ،‬اطالعیه های ستاد جنگ و‪...‬‬ ‫در بررس��ی های نظارتی که ان زمان برای‬ ‫عملک��رد گویندگان می امد‪ ،‬اس��تاد احمدی‬ ‫به ط��ور معمول کمترین اش��تباه را داش��ت‪،‬‬ ‫برخالف روال معمول که گویندگان س��اعتی‬ ‫قبل از زمان پخش خب��ر در تحریریه حاضر‬ ‫می شدند‪ ،‬مرحوم احمدی وقت کمتری را در‬ ‫تحریریه می گذراند اما به دلیل باس��واد بودن‪،‬‬ ‫پر مطالعه بودن و تسلط کافی در اجرای خبر‬ ‫کمتر بودنش مش��کلی را به وجود نمی اورد و‬ ‫اجرای درست و باصالبتی داشت‪.‬‬ ‫استاد احمدی همواره کم حرف‪ ،‬کم حاشیه‬ ‫و مبادی اخالق ب��ود و رفتاری متواضعانه ای‬ ‫داشت‪ ،‬روحش شاد و یادش گرامی باد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عل�ی نعیمی ‪ :‬فریبا بروف��ر‪ ،‬هنرمند مجسمه س��از این روزها در‬ ‫گالری ثالث نمایش��گاهی از اثار حجمی خود را به نمایش گذاش��ته‬ ‫است‪ .‬اثاری که معماری و هنر ایرانی را در قالب طرح های تازه روایت‬ ‫می کند‪ .‬با بروفر درباره نمایش��گاه گسست و فعالیت های او در عرصه‬ ‫هنرهای تجسمی به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €از فعالیت های�ی ک�ه در عرصه س�اخت و خل�ق اثار‬ ‫حجمی داش�ته اید برای ما بگویید؟ چند سال است به طور‬ ‫حرفه ای کار می کنید‪ ،‬از چه طریقی این حرفه و هنر را یاد‬ ‫گرفتید و وارد این حرف ه شدید؟‬ ‫لیس��انس و فوق لیسانس من مرتبط با کار حجم و مجسمه نیست‪.‬‬ ‫رش��ته تحصیلی من گرافیک و تصویرس��ازی اس��ت و مدت زیادی‬ ‫در این دو رش��ته فعالیت حرفه ای داش��ته ام‪ .‬مدیر هنری مجله های‬ ‫گوناگون و مدرس دانش��گاه بوده ام‪۵ .‬سال اس��ت با رشته تاپستری‬ ‫به طور غیراکادمیک اش��نا شده ام و دوس��تانم تکنیک های کار را به‬ ‫من ام��وزش دادند‪ .‬کارهای نخس��ت من ادامه تصویرس��ازی هایم‬ ‫بود که بیش��تر صورتک های فانتزی بافته ش��ده ای بودند که از طرح‬ ‫تصویرس��ازی های من پدید می امدند‪ ،‬ام��ا ان چیزی نبود که مرا در‬ ‫ی اقناع کند‪ .‬به دلیل س��فرهایی که در ‪ 10‬س��ال‬ ‫خلق اثار تاپس��تر ‬ ‫گذش��ته به نقاط گوناگون ایران داشته ام به معماری ایرانی و زیبایی‬ ‫ان عالقه پی��دا کردم و به تدریج تالش کردم رابطه ای بین بافته هایم‬ ‫و معماری ایجاد کنم‪ .‬من در هنرستان هنرهای زیبا‪ ،‬مجسمه سازی‬ ‫خوانده ام و ش��اید کارهای حجمی من برگرفت��ه از اموخته های ان‬ ‫زمان باشد‪.‬‬ ‫€ €نمایشگاه گسس�ت چندمین نمایشگاه شما است؟ ایده‬ ‫اصلی برگزاری این نمایش�گاه چه بود و بر چه محوری اثار را‬ ‫برای این نمایشگاه انتخاب کردید؟‬ ‫نمایش��گاه گسس��ت‪ ،‬نخس��تین نمایش��گاه انفرادی من اس��ت‪.‬‬ ‫نمایش��گاه های گروه��ی زی��ادی داش��ته ام ک��ه بیش��تر در زمینه‬ ‫تصویرسازی و عکاسی بودند‪ ،‬اما در ‪ 5‬سال گذشته در نمایشگاه های‬ ‫گروهی گوناگونی با همین تکنیک بافت ش��رکت کرده ام‪ .‬ایده اصلی‬ ‫نمایشگاه گسس��ت از معماری ایرانی برگرفته شده است‪ .‬در جریان‬ ‫سفرهایم اثار شکوهمند معماری ایرانی را دید ه و در طول حضورم در‬ ‫ان فضاها‪ ،‬تصور زندگی در همان مکان ها را نیز داشته ام‪ .‬اینکه مردم‬ ‫در چه ش��رایطی زندگی می کردند‪ .‬بناهای گاه پیچیده ای با عناصر و‬ ‫هندس��ه خیره کننده که هم دلیل و منطق بودنش را می فهمید و هم‬ ‫زیبایی بصریش را درک می کنید‪ .‬شعور ویژه ای در خلق زیبایی های‬ ‫این بناها وجود داش��ت‪ .‬در این بناها ایرانی بودن و ش��رایط اقلیمی و‬ ‫جغرافیایی بااهمیت بوده اس��ت‪ .‬حضور عناصر طبیعی مانند فضای‬ ‫با فریبا بروفر به بهانه برگزاری نمایشگاه گسست‬ ‫یادی از استاد‬ ‫ناصر احمدی‬ ‫گوینده‬ ‫پیشکسوت خبر‬ ‫یکشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪ 23 - 1398‬ذی الحجه ‪ 25 - 1440‬اوت ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1356‬پیاپی ‪2674‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬جدیدترین امار از افزایش ‪ 42 . 4‬درصدی تولید سیگار خبر می دهد‬ ‫نفیس‬ ‫لوکیشن هایی که می توانند قلب تپنده گردشگری تهران باشند‬ ‫ت جذب مخاطبان و‬ ‫خانه ه��ای قدیمی تهران ظرفی�� ‬ ‫گردش��گران را دارند؛ تنه��ا نیازمند صرف زمان و اندکی‬ ‫هزینه هستند تا به دل فراموشی سپرده نشوند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫س��اخت بس��یاری از اث��ار تاریخی‬ ‫در س��ینما همواره همراه بوده با بازسازی لوکیشن های‬ ‫موردنظ��ر یا س��اخت دوب��اره یک بن��ای تاریخی که در‬ ‫س��ینمای جهان اغلب از شهرک های س��ینمایی برای‬ ‫این امر اس��تفاده می شود‪ .‬شهرک هایی که بنا به فراخور‬ ‫س��اخت دکورها و لوکیش��ن ها را حفظ کرده اند و عالوه‬ ‫ب��ر اینکه هزینه ه��ای تولی��د پروژه های س��ینمایی را‬ ‫کاهش داده اند‪ ،‬در بحث زمان بندی نیز به کمک س��ایر‬ ‫فیلمس��ازان امده اند‪ .‬جدا از این مباحث که به تولید اثار‬ ‫می پردازد‪ ،‬خود این ش��هرک ها نیز به نوعی موجب رونق‬ ‫اقتصاد ش��ده اند و فضایی برای گردشگری عالقه مندان‬ ‫به س��ینما را ش��کل داده اند‪ .‬به طور مث��ال در انگلیس‪،‬‬ ‫امریکا‪ ،‬هند‪ ،‬روس��یه‪ ،‬چک‪ ،‬کره جنوب��ی‪ ،‬چین و‪ ...‬این‬ ‫شهرک های سینمایی بخشی از جاذبه های گردشگری‬ ‫به شمار می روند‪.‬‬ ‫در ایران نیز ش��هرک س��ینمایی این ام��کان را برای‬ ‫فیلمس��ازان فراهم کرده تا از لوکیشن های تهران قدیم‬ ‫به��ره بگیرند اما انچه که در این مجال جای بحث درباره‬ ‫ان وجود دارد‪ ،‬این است که کمبود فضا و امکانات موجب‬ ‫ش��ده بخش��ی از دکورهای تاریخی که تولید شده اند از‬ ‫بین بروند یا قابلیت اس��تفاده نداشته باشند‪ .‬این امر جدا‬ ‫از ایجاد فشار هزینه های تحمیلی به گروه های تولیدی‪،‬‬ ‫موجب شده بسیاری از این فضا دل کنده و به سراغ سایر‬ ‫لوکیشن ها بروند‪.‬‬ ‫در ته��ران به ویژه در مناطقی مانند پامنار‪ ،‬عودالجان‪،‬‬ ‫س��نگلج و‪ ...‬هنوز هم می توان بناه��ای قدیمی را یافت‬ ‫ک��ه با کم��ی تغییر می ت��وان از انه��ا بهره ب��رد و انها را‬ ‫تبدیل به یکی از جاذبه های گردش��گری این کالنش��هر‬ ‫ک��رد؛ به وی��ژه مناطقی مانند الل��ه زار ک��ه زمانی جزو‬ ‫مهم ترین خیابان های تهران و به لحاظ هنری خاستگاه‬ ‫هنردوس��تان بوده اند‪ .‬هنوز هم اث��ار و بناهای تاریخی‬ ‫متفاوتی وجود دارد که متاسفانه به دلیل نبود رسیدگی‬ ‫مناس��ب و ثبت ملی نش��دن اغلب در حال از بین رفتن‬ ‫هس��تند و دیگر نام و نش��انی از انها نیس��ت‪ .‬امروز اغلب‬ ‫این بناها یا تبدیل به خرابه ش��ده اند یا مالکان انها قصد‬ ‫کوبیدن و س��اختن برج های جدید ج��ای انها دارند‪ .‬اما‬ ‫انچه اهمیت دارد خاطره تاریخی مردم است که بسیاری‬ ‫از این بناها را به دلیل نمایش یا استفاده در اثار سینمایی‬ ‫و تلویزیونی می شناسند‪ .‬هنوز هم در منطقه عودالجان‬ ‫حمام نواب را به نام حمام قیصر می شناس��ند یا باغ خانه‬ ‫اتحادیه را با س��ریال «دایی ج��ان ناپلئون» ناصر تقوایی‬ ‫یاد می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق ها در حالی پیش می رود که پیروز حناچی‪،‬‬ ‫ش��هردار تهران پیش از این اعالم کرده بود ش��هرداری‬ ‫تهران در منطقه الله زار به دنبال این اس��ت تا بتواند بناها‬ ‫و خانه ه��ای قدیمی را حفظ و انه��ا را تبدیل به مراکزی‬ ‫برای گردش��گری کن��د‪ .‬در واقع این روزه��ا کاری را که‬ ‫ش��هرداری باید انجام می داد عوامل تولید انجام داده اند‬ ‫و ح��اال ع��ده ای دیگر از این فرصت اس��تفاده و به جذب‬ ‫گردشگر اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫حس��ن فتحی با س��اخت سریال «ش��هرزاد» دو بنا را‬ ‫تبدیل به مرکز گردش��گری کرد؛ یکی س��اخت و مرمت‬ ‫باغ س��لیمانیه حس��ن وثوق یا کوش��ک وثوق الدوله که‬ ‫ن سال‬ ‫مدت ها بود تبدیل به خرابه شده بود‪ .‬این باغ بهم ‬ ‫گذش��ته به شهرداری تحویل داده شد تا ان را مرمت و از‬ ‫ان محافظ��ت کند‪ .‬بنایی که در گذش��ته ‪ ۱۲۲۲‬درخت‬ ‫داش��ت و حاال از ان هم��ه درخت تنها ‪ ۴۵۳‬درخت باقی‬ ‫مانده و تبدیل به یک مخروبه شده که با ورود سازندگان‬ ‫س��ریال «ش��هرزاد» و تبدیل ان به خانه «بزرگ اقا» بار‬ ‫دیگر این عمارت بر س��ر زبان ها افتاد و پیروز حناچی در‬ ‫ن سال ‪ ۹۷‬صحبت از این کرد که این باغ را بازسازی‬ ‫بهم ‬ ‫و ان را مکانی برای تفریح شهروندان خواهد کرد‪.‬‬ ‫ام��ا عمارت بعدی‪ ،‬عمارت موتمن االطبا اس��ت که در‬ ‫منطقه پامنار واقع ش��ده و پیش��ینه خانه به سال ‪۱۲۶۲‬‬ ‫و زم��ان قاج��ار برمی گردد‪ .‬در واقع ای��ن خانه متعلق به‬ ‫پزش��ک ناصرالدین شاه اس��ت که در زمان خود یکی از‬ ‫س��رامدترین بناهای تهران بوده است‪ .‬شاید بتوان ان را‬ ‫نخس��تین خانه سه طبقه ساخته شده در ایران نامید که‬ ‫در فهرس��ت اثار ملی ایران ثبت شده است‪ .‬این عمارت‬ ‫نیز در سریال «شهرزاد» بسیار دیده شد‪ .‬این خانه‪ ،‬خانه‬ ‫پدری فرهاد‪ ،‬یکی از شخصیت های اصلی شهرزاد است‬ ‫که بسیار در این سریال دیده شد و حاال مکانی شده برای‬ ‫گردش��گری مخاطبان این س��ریال و تهران دوستان که‬ ‫با تبلیغ بازدید لوکیش��ن س��ریال «شهرزاد» بسیاری از‬ ‫عالقه مندان را روزانه در خود جای می دهد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از اسباب ورزش ژیمناستیک ‪ -‬معامله کاال به کاال‬ ‫‪ -2‬حش��ره ای ب��ا زه��ر خطرن��اک ‪ -‬مهندس انگلیس��ی و واضع بنیاد انواع ‪ -‬لقب ش��عری‬ ‫محمدحسین معیری‬ ‫‪ -3‬سیاهی ترسناک ‪ -‬دریای ناارام ‪ -‬از پسران حضرت یعقوب(ع)‬ ‫‪ -4‬از افعال ربطی ‪ -‬درخور و سزاوار ‪ 100 -‬مترمربع ‪ -‬اوای جرس‬ ‫‪ -5‬الوچه جنگلی ‪ -‬پست و فرومایه ‪ -‬فصل پاییز ‪ -‬مفقود شده‬ ‫‪ -6‬در حال نشاط‪ ،‬شادی و هیجان ‪ -‬متحیر‬ ‫‪ -7‬از س��رداران نامی افراس��یاب در ش��اهنامه ‪ -‬معبود دروغین ‪ -‬درس��ت به اندازه در زبان‬ ‫گفتاری‬ ‫‪ -8‬خردمندان ‪ -‬عالمت و سمبل‬ ‫‪ -9‬رود و سدی در استان خوزستان ‪ -‬پرسید کجاست ‪ -‬از اقوام سببی‬ ‫‪ -10‬خاطره ذهنی ‪ -‬صفتی برای گربه‬ ‫‪ -11‬مایه زندگی ‪ -‬رشته المپ های رنگی‪ -‬نصیب ‪ -‬پیروان یک دین‬ ‫‪ -12‬پسوند صفت ساز ‪ -‬کشنده خاموش و بی صدا ‪ -‬منگوله های پرده ‪ -‬خمیدگی پارچه‬ ‫‪ -13‬توانایی جسمی ‪ -‬افراد معتمد و درستکار ‪ -‬ماست اب گرفته‬ ‫‪ -14‬شهری در مرکز عراق ‪ -‬زلزله اقیانوسی ‪ -‬جانور ریز ساکن در اب های شیرین‬ ‫‪ -15‬فروشنده سیار ‪ -‬عنوان کارمند بلندپایه قوه مجریه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫ک‬ ‫‪10‬‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫گ‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫د‬ ‫‪13‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ف‬ ‫گ ش‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫‪5‬‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪210‬‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫پ‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫خ‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫‪7‬‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪211‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‬ ‫هشتمین ان هفت نفرم‬ ‫من‬ ‫ِ‬ ‫عرفان نظراهاری‪ ،‬شاعر و نویسنده‪:‬‬ ‫س��گ اصحاب که��ف از غار بی��رون امد تا‬ ‫تجربه ش��گفتش را با مردمان در میان بگذارد‪.‬‬ ‫می خواس��ت بگوید که چگونه سگی می تواند‬ ‫مردم ش��ود! اما او نمی دانس��ت که مردمان به‬ ‫س��گان گ��وش نمی دهند؛ حتی اگ��ر به زبان‬ ‫ادمی��ان صحبت کنند‪ .‬س��گ اصحاب کهف‬ ‫زب��ان به س��خن باز کرد اما پی��ش از انکه چیزی بگوید‪ ،‬س��نگش زدند و‬ ‫چوبش زدند‪ ،‬رنجور و زخمی اش کردند‪ .‬س��گ اصحاب کهف گریس��ت و‬ ‫هشتمین ان هفت نفرم‪ .‬با من این گونه نکنید‪ ...‬ایا کتاب خدا را‬ ‫گفت‪ :‬من‬ ‫ِ‬ ‫نخوانده اید؟‪ ...‬ایا نمی دانید پروردگار از من چگونه به نیکی یاد می کند؟!‬ ‫هزار س��ال پیش از این خوی سگی ام را کشتم و پلیدی ام را شستم‪ ،‬امروز‬ ‫از غارم بیرون امدم که بگویم چگونه س��گی می تواند به ادمی بدل ش��ود‪،‬‬ ‫اما دیدم که چگونه ادمی بدل به دام و دد شده است‪ .‬دست هایی از خشم‬ ‫و خش��ونت دارید‪ ،‬می درید و می کش��ید‪ .‬دندان تی��ز کرده اید و جهان را‬ ‫پاره پاره می کنید‪ .‬این س��گ که ان همه از او نفرت دارید‪ ،‬نام من اس��ت‬ ‫اما خوی شماس��ت! سگ اصحاب کهف گفت‪ :‬امده بودم از تغییر برای تان‬ ‫بگویم‪ ،‬از تبدیل‪ ،‬از ماجرای رش��د و از فراتر رفتن اما می بینم که ش��ما از‬ ‫تبدیل تنها فروتر رفتن را بلدید‪ ،‬س��قوط و مسخ را‪ .‬با چشم های اعتیاد به‬ ‫جهان نگاه می کنید و با پیش داوری‪ ،‬زندگی‪ ...‬چرا اجازه نمی دهید کسی‬ ‫پلی��دی اش را پاک کند و نجاس��تش را تطهیر! چ��را نیاموخته اید که به‬ ‫دیگران گوش دهید‪ .‬شاید دیگری سگی باشد اما حقیقت را گاهی از زبان‬ ‫س��گی نیز می توان شنید! س��گ اصحاب کهف به غارش بازگشت و پیش‬ ‫خدا گریس��ت و از خدا خواست تا او را دوباره به خواب ببرد‪ .‬خدا نوازشش‬ ‫کرد و او برای ابد به خواب رفت‪...‬‬ ‫خبر‬ ‫وقتی علم سوژه عکاسی می شود‬ ‫عروس ه��ای دریایی واژگ��ون و حباب های صابون ازجمله س��وژه هایی‬ ‫هستند که در فهرس��ت نامزدهای نهایی رقابت عکاس علمی سال انجمن‬ ‫س��لطنتی عکاسی قرار گرفته اند‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از ایندیپندنت‪،‬‬ ‫«داالس کمپل» مجری برنامه ه��ای تلویزیونی و یکی از داوران این رقابت‬ ‫عکاس��ی بیان کرد عکس های برگزیده شده در فهرست نامزدهای اولیه از‬ ‫کیفیت بس��یار باال و ایده های بسیار جذاب برخوردار بودند‪ ۷۰ .‬عکس برتر‬ ‫ای��ن رقابت ب��ا رویکردی هنری از ‪ 15‬مهر ت��ا ‪ 15‬دی در موزه علم لندن به‬ ‫نمایش گذاشته خواهند ش��د‪ .‬هیچ محدودیت سنی یا درجه ای از مهارت‬ ‫برای شرکت در این رقابت تعیین نشده بود‪ .‬این رقابت در دو بخش عکاس‬ ‫علمی سال و عکاس جوان علمی سال (افراد زیر ‪ ۱۸‬سال) برگزار شده است‪.‬‬ ‫جایزه جهانی برای عکاس ایرانی‬ ‫محبوب��ه فرج الله��ی با اثر «فق��ط بخندید» برنده مدال برنز نخس��تین‬ ‫جش��نواره بین المللی عکس ارمنستان شد‪ .‬به گزارش ایسنا عکس ارسالی‬ ‫محبوبه فرج اللهی باعنوان «فقط بخندید»‪ ،‬لحظه ای از ش��ادی و خنده دو‬ ‫کودک را نش��ان می دهد که در منطقه ش��هریار اس��تان تهران گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این عکس از میان هزاران اثر ارس��الی به جشنواره موفق به دریافت‬ ‫یکی از س��ه جایزه اصلی ش��د‪ .‬این جشنواره با حمایت ش��هرداری ایروان‪،‬‬ ‫پایتخت ارمنستان‪ ۲ ،‬شهریور تا ‪ ۶‬مهر (از ‪ ۲۴‬اوت تا ‪ ۲۸‬سپتامبر) در ایروان‬ ‫برگزار می شود‪ .‬ایین رسمی گشایش و اهدای جوایز با حضور برندگان این‬ ‫جشنواره‪ ،‬دوشنبه ‪ ۴‬ش��هریور (‪ ۲۶‬اوت) در سالن ‪Dvin Music Hall‬‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ساخت نماد‬ ‫نخستین بانوی روزنامه نگار ایران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬تابناک و نورانی ‪ -‬ماسک جراحی‬ ‫‪ -2‬نشانه جمع عربی ‪ -‬زیبا و خوشایند ‪ -‬از االت موسیقی‬ ‫‪ -3‬محاسن صورت ‪ -‬بی عیب و نقص ‪ -‬مجازات و عقوبت‬ ‫‪ -4‬ورقه اهن نازک ‪ -‬دغل و شرور‬ ‫‪ -5‬بیماری تند و ناپایدار ‪ -‬از چین خوردگی های زمین ‪ -‬حیوان‬ ‫وفادار‬ ‫‪ -6‬اندازه قامت ‪ -‬روشنایی کم ‪ -‬ابزار دم کردنی چای‬ ‫‪ -7‬وزیر خردمند خشایارشاه ‪ -‬پسوند دارندگی‬ ‫‪ -8‬علت و سبب ‪ -‬از ورزش های ابی‬ ‫‪ -9‬شفابخش بیمار ‪ -‬قهرمان پیروز‬ ‫‪ -10‬کوتاهی کالم ‪ -‬بخار دهان ‪ -‬ضمیر انگلیسی‬ ‫‪ -11‬لق��ب اقای اس��پانیایی ‪ -‬ترافیک گره خ��ورده ‪ -‬صندلی‬ ‫مجلل‬ ‫‪ -12‬نیمه کاره ‪ -‬حقیقت و ذات هر کس‬ ‫‪ -13‬نغمه و اواز ‪ -‬درس درست نوشتن ‪ -‬چرک محل زخم‬ ‫‪ -14‬انتهای بازمانده دسته چک ‪ -‬تداوم داشتن ‪ -‬محل ورود‬ ‫‪ -15‬از بخش های علم مکانیک ‪ -‬حاصل کار و نتیجه‬ ‫‪14‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مش��اور شهردار سمنان در امور بانوان گفت‪ :‬نواده بانو عمید‪ ،‬نمادی را به‬ ‫یاد مادربزرگ فرهیخته اش در س��منان می س��ازد‪ .‬به گزارش ایسنا سمیه‬ ‫قاس��می با بیان این مطلب گفت‪ :‬با برنامه ریزی انجام ش��ده در شهرداری‬ ‫سمنان برای برگزاری نکوداش��ت یکصدمین سالگرد درگذشت بانو مریم‬ ‫عمید س��منانی در زادگاهش و اطالع رسانی به خانواده این بانوی ارجمند‪،‬‬ ‫نتیجه هنرمند وی مریم س��الور اعالم کرد به یاد وی نمادی را در س��منان‬ ‫می س��ازد‪ .‬مریم س��الور از هنرمندان سرش��ناس کش��ور در زمینه سفال‪،‬‬ ‫سرامیک‪ ،‬نقاشی و مجسمه س��ازی است و با قدردانی از شهرداری سمنان‬ ‫برای برگزاری این نکوداش��ت تصمیم دارد یک تابلوی نقاش��ی و یک نماد‬ ‫ش��هری به یاد مریم عمید به س��منانی ها هدیه کند‪ .‬مریم عمید سمنانی‬ ‫مش��هور به مزین الس��لطنه که از او به عنوان نخس��تین بانوی روزنامه نگار‬ ‫ایران یاد می ش��ود‪ ،‬اهل س��منان و دارای یکی از نش��ریه های تاثیرگذار در‬ ‫تاریخ مطبوعات کش��ور به نام «ش��کوفه» بوده که به مسائل مرتبط با زنان‬ ‫می پرداخته است‪.‬‬ ‫اسماعیل براری‪ ،‬تهیه کننده و کارگردان سینما‪:‬‬ ‫گویا جشنواره فیلم کودک و نوجوان در رشد و شکوفایی‬ ‫س��ینمای کودک تاثیر چندانی نداش��ته است‪ .‬پرسش‬ ‫اینجاست که اصال چرا چنین انتظاری از جشنواره وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫کشور ما امروز انگار سرزمین جشنواره هاست اما ایا با‬ ‫این همه جشنواره‪ ،‬ملت شادی هستیم؟ جالب اینجاست‬ ‫وقتی فالن بانک و بهمان پاساژ هم می خواهد قرعه کشی‬ ‫کند اس��مش را می گذارد جشنواره؛ حتی در مدرسه دختر کوچک من هم وقتی‬ ‫می خواهند جش��نی بگیرند‪ ،‬اس��م ان را می گذارند جش��نواره‪ .‬گوی��ا ما از لغت‬ ‫جشنواره زیاد اس��تفاده می کنیم اما منظورمان چیز دیگری است که به احتمالی‬ ‫جمع شدن و سخنرانی و شیرینی و پذیرایی به همراه چند قطعه موسیقی است‪.‬‬ ‫اصل این جشنواره ها‪ ،‬به سکه طالیی است که به فیلم ها یا ادم ها می دهند‪ .‬اگر‬ ‫منظور دوستان از برگزاری جشنواره فیلم کودک این است که هیچ؛ این جشنواره‬ ‫حتی توان این را ندارد که روی پای خودش بایس��تد‪ ،‬چه رس��د به اینکه بخواهد‬ ‫دیگری را راه بیندازد‪.‬‬ ‫این گونه جشنواره ها به سرعت فراموش می شوند؛ به طوری که سال بعد دیگر به‬ ‫یاد نمی اورید که س��ال پیش چه اتفاقی افتاد و چه جشنواره ای برگزار شده بود‪،‬‬ ‫چه رس��د به اینکه چرخه عظیم س��ینمایی مانند کودک و نوجوان را به حرکت‬ ‫دربیاورد‪.‬‬ ‫چیزی که ما اس��م ان را جشنواره گذاش��ته ایم‪ ،‬یک ایین دیدوبازدید‪ ،‬یادبود‪،‬‬ ‫پذیرایی و حداکثر یک جور ایین قدردانی بیش��تر نیس��ت‪ .‬بیش��تر شبیه مراسم‬ ‫ختم اس��ت که کمی ش��ادتر برگزار می ش��ود؛ با این تفاوت که غیر از شام‪ ،‬سکه‬ ‫هم می دهند‪.‬‬ ‫این سکه ها و تعداد ان‪ ،‬مثل نمره دادن معلم به شاگرد است‪ .‬قدیم ترها به طور‬ ‫معمول معلم ها به همه نمره ‪ ۲۰‬نمی دادند‪ ،‬معدود شاگردهایی بودند که براساس‬ ‫شایستگی های ش��ان نمره کامل می گرفتند؛ اتفاقی که متاس��فانه امروز در حال‬ ‫منس��وخ شدن اس��ت‪ ،‬به همین دلیل به تازگی نظام معلم و شاگردی هم از بین‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫معلم��ی که ب��دون اعتبار‪ ،‬نم��ره ‪ ۲۰‬را خرج می کند دیگر معلم نیس��ت بلکه‬ ‫بازاریاب است‪ .‬عین همین اتفاق را امروز در جشنواره های سینمایی می بینیم‪ .‬در‬ ‫هر کدام از این جشنواره ها هر کس می اید و سهمیه اش را می گیرد‪.‬‬ ‫فق��ط ادم��ی که در انته��ای صف ایس��تاده قدردانی می ش��ود ی��ا در نهایت‪،‬‬ ‫نیم س��که ای می گیرد اما انهایی که در جلوی صف ایس��تاده اند‪ ،‬چندتایی س��که‬ ‫می گیرند‪ .‬در چنین ش��رایطی قرار نیست کس��ی تالش کند تا کاری انجام دهد‬ ‫چون مالک‪ ،‬انجام کار نیس��ت بلکه میزان نزدیکی به ادمی اس��ت که سکه های‬ ‫طال را در دست دارد‪.‬‬ ‫سینمای کودک از این مواردی که عنوان شد هم مهجورتر است زیرا ما اصوال‬ ‫کودکان را انس��ان هایی با دست وپاهای کوچک و کوتاه فرض می کنیم؛ ادم هایی‬ ‫که چون دست و پای کوتاهی دارند‪ ،‬نمی توانند حق شان را از بزرگ ترها بگیرند‪.‬‬ ‫پس حقی در جامعه به انها داده نمی شود؛ جز اینکه در خانه ها‪ ،‬بر پدر و مادر‬ ‫حکمرانی کنند اما در جامعه هیچ جایگاهی ندارند‪.‬‬ ‫به طور مثال بچه ها تا چه حد بر عملکرد وزارت اموزش وپرورش که در ظاهر به‬ ‫انها می پردازند‪ ،‬محق هستند؟ جشنواره کودک و نوجوان هم البد ازسوی عده ای‬ ‫از چنین مجموعه ای اداره می شود که درباره کودکان جز این فکر نمی کنند‪.‬‬ ‫یعنی در طول س��ال اصال کاری به انها ندارند تا اینکه موعد جش��نواره برسد؛‬ ‫ان وقت همه لباس های روش��ن تری می پوش��ند و کمی صورتی تر فکر می کنند و‬ ‫حتی اگر بش��ود چند کلمه کودکانه ای هم بر زبان می اورند‪ ،‬در حدی که شان و‬ ‫مقام شان حفظ شود‪.‬‬ ‫درباره نویسنده بزرگی مانند اریش کستنر شنیده بودم که در سمینارهایی که‬ ‫برای بزرگداشت او برگزار می شود‪ ،‬گاهی اوقات انقدر شیطنت می کرد که باید او‬ ‫را زیر میز و صندلی ها پیدا می کردند!‬ ‫حاال او را مقایس��ه کنید با مدیران و مسئوالن پرطمطراق سینمای کودک که‬ ‫درب��اره کودکان از بس عصاقورت داده حرف می زنند ادم را به یاد مجالس ترحیم‬ ‫می اندازند‪ .‬در ظاهر فرهیخته های ما حوصله شوخی با کودکان را ندارند‪ .‬نگاه شان ‬ ‫هم که دیگر به هیچ وجه به دنیای کودکی راه ندارد‪.‬‬ ‫ما برای خوش��امد جهانیان رویدادی را برگزار می کنیم که خودمان سال هاست‬ ‫ان را فرام��وش کرده ایم و برای ان هیچ ارزش و پش��توانه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫سیاسی قائل نیستیم‪ .‬نشانه بی میلی ما هم این است که به محض پایان جشنواره‬ ‫کودک و نوجوان‪ ،‬در ان را می بندیم و به کناری می گذاریم تا سال بعد!‬ ‫اعتبار بین المللی این جشنواره از کجا امده است؟ ایا صرف حضور چند مهمان‬ ‫خارجی نش��ان از بین المللی بودن ان دارد؟ چند درصد از فیلم هایی که در این‬ ‫جش��نواره به نمایش درمی ایند پس از ان به جش��نواره های دیگر می روند؟ چند‬ ‫درصد از اثاری که در این جش��نواره جای��زه گرفتند در دنیا به عنوان اثار کودک‬ ‫به فروش رسیده اند؟‬ ‫ما در س��ال های گذش��ته‪ ،‬فیلم های موفق��ی هم در ژانر کودک داش��ته ایم اما‬ ‫موفقیت انها ربطی به جشنواره فیلم کودک نداشته است‪.‬‬ ‫جال��ب اینکه س��ینمای نوین ایران که موجی در جهان ب��ه راه انداخت و البته‬ ‫تمام شد‪ ،‬بیشتر در حوزه کودک بود اما این موفقیت ها چه ارتباطی به جشنواره‬ ‫ک��ودک دارد؟ ایا این تصور وجود دارد که اول جش��نواره به وجود امد و بعد این‬ ‫موج ایجاد شد؟‬ ‫فکر می کنم برای اثبات نادرس��تی این حرف باید تکرار ش��ود که چند درصد‬ ‫از فیلم های جایزه گرفته این جش��نواره ازسوی پخش کنندگان جهانی خریداری‬ ‫ شده اند؟ به طور تقریبی چیزی در حد هیچ!‬ ‫پس چطور می توان ادعا کرد این جش��نواره در سطح جهان مطرح بوده است؟‬ ‫جش��نواره ای در جهان مطرح است که وقتی فیلمی در ان جایزه گرفت‪ ،‬عده ای‬ ‫ه��وادار ان فیل��م ش��وند و برای نمای��ش در دیگر مناطق جه��ان ان را بخرند و‬ ‫ببرن��د‪ ،‬اما به نظر من جش��نواره ک��ودک و نوج��وان مانند کارنامه سراس��ر ‪۲۰‬‬ ‫بچه مدرسه ای هاس��ت که فقط برای برقرار بودن رابطه گرم میان مدرس��ه و اولیا‬ ‫قابل توجیه اس��ت‪ .‬اگر ما مهمانانی از خارج داریم برای ان اس��ت که خرج انها را‬ ‫می دهیم و در این میان انهایی که نمی ایند‪ ،‬نش��ان می دهند نس��بت به کارشان‬ ‫جدی و سختگیر هستند که باوجود تقبل مخارج باالی سفرشان ازسوی میزبان‪،‬‬ ‫حاضر به انجام یک مسافرت تفریحی به ایران هم نمی شوند‪ .‬قصد مخالفت با این‬ ‫جریان را ندارم بلکه معتقدم این جریان باید به درستی بررسی شود‪ .‬باید پذیرفت‬ ‫که ما چندان اعتبار بین المللی در عرصه سینمای کودک و نوجوان نداریم چون‬ ‫راه و رسم معلمی را درست انجام نمی دهیم؛ با دادن نمره های اضافی و سکه ها و‬ ‫جوایز بیهوده به اثار کم ارزش در س��ینمای کودک و نوجوان‪ ،‬ارزش جایزه هایش‬ ‫را پایی��ن اورده ایم؛ ازاین رو معتقدم جش��نواره فیلم ک��ودک و نوجوان نمی تواند‬ ‫جریان ساز فرهنگی شود‪.‬‬ ‫ن هم کار س��ختی اس��ت؛ به طوری که‬ ‫گرچه نباید فراموش کرد که برگزاری ا ‬ ‫شاید چندین بار تالش شده تا همین جشنواره نیم بند هم برچیده شود‪ .‬گویا عده‬ ‫زیادی هستند که معتقدند شیر نفتی که به سمت این جشنواره باز شده‪ ،‬می تواند‬ ‫صرف تفریحات سالم تری شود!‬ ‫بااین حال باوجود این همه فیلمساز‪ ،‬مدیر و ادم خوش فکر‪ ،‬ایده های درخشان‬ ‫و اعتبار بین المللی س��ینمای ایران‪ ،‬متاسفانه این جش��نواره هیچ جریانی ایجاد‬ ‫نمی کند؛ در صورتی که توانایی بالقوه ان را دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫فایده جشنواره فیلم کودک چیست؟‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!