روزنامه صمت شماره 1359 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1359

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1359

روزنامه صمت شماره 1359

‫ویژه نامه هفته دولت منتشر شد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سیاست ما‬ ‫تعامل گسترده با جهان است‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2019‬‬ ‫رئیس جمهوری ب��ا تاکید بر اینکه اصول سیاس��ت خارجی تغییر نکرده‪،‬‬ ‫تعامل س��ازنده و گس��ترده با جهان را راهبرد دولت و نظام دانست و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬منط��ق رواب��ط خارج��ی‪ ،‬امنیت و مناف��ع ملی و حرک��ت در جهت‬ ‫ارمان ه��ای انقالب و عظمت ایران اس��ت و در این راس��تا ام��اده همکاری‬ ‫با جهان‪ ،‬منطقه و کش��ورهای دوس��ت براس��اس اصول و مقررات هستیم‪.‬‬ ‫روحانی تاکید کرد‪ :‬بدون برگش��ت از تحریم‪ ،‬قفل تعامل با ایران باز نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1359‬پیاپی ‪ 16 2677‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫مشکالت قرارداد‪ ،‬مانع مشارکت انبوه سازان با دولت در تولید ‪ ۴۰۰‬هزار خانه شد‬ ‫چهره ها‬ ‫ابالغ دستور ثبات قیمت‬ ‫خودروهای پیش فروش‬ ‫‪2‬‬ ‫اقتصاد دارو‪ ،‬اشفته ترین‬ ‫بخش اقتصاد سالمت است‬ ‫‪8‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫بسترسازی برای‬ ‫جریان سالم تجاری‬ ‫«اقدام ملی» بدون بخش خصوصی؟‬ ‫با حضور رئیس جمهوری در محل ساخت بخشی از ‪ ۱۱۰‬هزار واحد مسکونی که در قالب طرح‬ ‫اقدام ملی تولید مس��کن روز گذش��ته عملیات اجرایی ان اغاز ش��د‪ ،‬این طرح به طور رسمی در‬ ‫کش��ور کلید خورد‪ .‬قرار اس��ت تا پایان دولت‪ ۴۰۰ ،‬هزار خانه در سراسر کشور در قالب این طرح‬ ‫ساخته شود؛ خانه هایی ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬مترمربعی با نرخ حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان برای دهک های‬ ‫پایین جامعه‪ .‬گرچه مسئوالن از مشارکتی بودن ساخت خانه ها در طرح اقدام ملی مسکن سخن‬ ‫می گویند اما حضور نداش��تن انبوه سازان بخش خصوصی در این پروژه کالن ملی‪ ،‬نکته ای قابل‬ ‫تامل است‪ .‬براساس انچه تاکنون از جزئیات طرح اقدام ملی تولید مسکن اعالم شده‪ ،‬این خانه ها‬ ‫قرار است به طور مشارکتی ساخته شوند‪ .‬به این صورت که دولت زمین را در اختیار انبوه ساز قرار‬ ‫می دهد‪ ،‬انبوه ساز هزینه ساخت خانه را تامین می کند و در نهایت نیز به نسبت اورده اولیه دولت‬ ‫و انبوه س��از‪ ،‬مالکیت واحدهای ساخته شده در اختیار هر بخش قرار می گیرد‪ .‬باوجود اعالم این‬ ‫شرایط‪ ،‬تاکنون همه خبرها نشان دهنده حضور نهادهای دولتی یا شبه دولتی در این پروژه است‬ ‫‪13‬‬ ‫و خبری از مشارکت انبوه سازان بخش خصوصی در ان نیست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫توسعه دانش محور‬ ‫یا مونتاژمحور‬ ‫‪3‬‬ ‫حمایت استارت اپ ها‬ ‫از گردشگری غذایی‬ ‫‪10‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫شفافیت‪ ،‬مهم ترین‬ ‫دستاورد فناوری بالک چین‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪3‬‬ ‫ تامین سنگ اهن‬ ‫دغدغه جدی ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪6‬‬ ‫بازار سرمایه ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کرد‬ ‫‪11‬‬ ‫ازسوی مدیرعامل جدید گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫محور برنامه ها و فعالیت های ایران خودرو تشریح شد‬ ‫مدیرعام��ل جدید گ��روه صنعت��ی ایران خودرو‬ ‫ب��ا تاکید بر ایج��اد اتحاد بین الیه ه��ای گوناگون‬ ‫کارگ��ری‪ ،‬مدیریت��ی‪ ،‬باالدس��تی‪ ،‬قطعه س��ازان و‬ ‫ش��ریکان تجاری و مبارزه با رانت و فساد‪ ،‬صیانت‬ ‫از حق��وق مصرف کنن��ده‪ ،‬تقویت زنجی��ره تامین‪،‬‬ ‫افزای��ش کیفی��ت و تیراژ تولید‪ ،‬توس��عه و تعمیق‬ ‫س��اخت داخ��ل‪ ،‬بهره من��دی از روش ه��ای نوین‬ ‫تامین مالی‪ ،‬توجه به منابع انس��انی و تعامل موثر‬ ‫ب��ا نهادهای حاکمیت��ی‪ ،‬تش��کل های تخصصی و‬ ‫مراکز دانش��گاهی را از مهم تری��ن اولویت های این‬ ‫خودروسازی عنوان کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬دکتر فرش��اد مقیمی‬ ‫در جلس��ه معارف��ه خ��ود به عن��وان مدیرعام��ل‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو که با حض��ور معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و رئیس س��ازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد‪ ،‬ضمن‬ ‫گرامیداش��ت یاد و خاطره شهیدان بزرگوار باهنر و‬ ‫رجایی و هفته دولت‪ ،‬رونق تولید را اولویت نخست‬ ‫و اصلی برای اداره ایران خودرو عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫بای��د رونق تولید را معنا کنیم و به طور قطع با این‬ ‫اقدام تمامی اهدافی که دش��منان با اعمال تحریم‬ ‫برای صنعت کشور در نظر گرفته اند‪ ،‬خنثی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬چه بس��ا در گذشته نیز در‬ ‫ای��ن بخش اقدام هایی انجام ش��ده که پرچم رونق‬ ‫تولید برافراشته بوده اما باید با اقدام های اصالحی‬ ‫و اج��رای برنامه ه��ا و فعالیت های جدید س��رعت‬ ‫تولی��د را افزایش دهی��م‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو پاش��نه اش��یل تولید را تامین قطعات‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬راهکار برون رفت از این مش��کل‬ ‫احیای ش��رکت س��اپکو با ماموریت های جدید در‬ ‫حوزه تامین قطعات متناس��ب با شرایط‪ ،‬تامین به‬ ‫موقع با هزینه کم و کیفیت باال است‪.‬‬ ‫دکتر مقیمی با اش��اره ب��ه بازدید تازه از خطوط‬ ‫تولید ایران خودرو‪ ،‬توجه به منابع انسانی را از دیگر‬ ‫محورهای اصلی فعالیت ه��ا و برنامه ها عنوان کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬کارگران در خط مق��دم جبهه اقتصادی‬ ‫حض��ور دارند و ش��ادابی و انگی��زه و ظرفیت های‬ ‫موجود در ایران خودرو می تواند در راس��تای تحقق‬ ‫اهداف مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ایجاد همبس��تگی و همدلی بین‬ ‫الیه های گوناگون کارگری‪ ،‬مدیریتی‪ ،‬قطعه سازی‬ ‫و ش��ریکان تج��اری گف��ت‪ :‬ظرفیت های انس��انی‬ ‫درون سازمانی یکی از منابعی است که به ان توجه‬ ‫ویژه و اتحاد و همبس��تگی را در این بخش دنبال‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران خودرو‬ ‫کارگران در خط مقدم تولید قرار دارند و ما باید با‬ ‫سعه صدر قدردان این عزیزان باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خودرو بکارگیری‬ ‫روش های نوین تامین مالی را دیگر محور برنامه ها‬ ‫عنوان ک��رد و گفت‪ :‬روش های پیش��ین را مطابق‬ ‫با ش��رایط حاکم بر کش��ور تغییر خواهیم داد و از‬ ‫روش ها و مکانیسم های تامین مالی جدید استفاده‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬وی شفاف س��ازی و مبارزه با فساد و‬ ‫رانت را از دیگر برنامه های خود اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫بای��د اهداف اصلی مجموعه را در همین راس��تا به‬ ‫تحقق کامل برسانیم‪.‬‬ ‫دکتر مقیمی در ادامه هم راس��تایی و هم گرایی‬ ‫بین قطعه س��ازان و خودروس��ازی را یکی از نقاط‬ ‫اصلی و رمز موفقیت دانس��ت و ب��ر نقش بی بدیل‬ ‫زنجیره تامین تاکید و تصریح کرد‪ :‬پرداخت بدهی‬ ‫به قطعه س��ازان را براس��اس چارچوب مصوب و با‬ ‫استفاده از سازکار مشخص و روشنی انجام خواهیم‬ ‫داد‪ .‬وی توس��عه و تعمیق ساخت داخل را از دیگر‬ ‫برنامه ه��ای این خودروس��ازی برش��مرد و افزود‪:‬‬ ‫تمرکز بر تعمیق س��اخت داخل در صنعت خودرو‬ ‫و بهره من��دی از ظرفیت ه��ای موج��ود در صنعت‬ ‫قطعه س��ازی در تامین و تولید قطعات و تجهیزات‬ ‫خ��ودرو از موضوعات راهب��ردی و کلیدی در این‬ ‫دوره از فعالیت بنده خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران خ��ودرو در ادامه‬ ‫حفظ و صیانت از حق��وق مصرف کننده را از دیگر‬ ‫اولویت ه��ای ای��ن مجموعه توصیف ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫همکاری و تعامل موثر با نهادهای حاکمیتی مانند‬ ‫وزارت دفاع‪ ،‬س��ازمان اس��تاندارد‪ ،‬محیط زیست و‬ ‫همچنین تشکل های تخصصی و مراکز دانشگاهی‬ ‫و دانش بنی��ان نیز از جمل��ه برنامه های کلیدی در‬ ‫این دوره خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنانش اصحاب رسانه‬ ‫را ی��ار دوازدهم ایران خودرو عن��وان کرد و گفت‪:‬‬ ‫همکاری بس��یار نزدیکی با اصحاب رسانه خواهیم‬ ‫داش��ت و در دوره ه��ای زمان��ی مش��خصی نتایج‬ ‫عملیات در حوزه های برنامه ای را از طریق رسانه ها‬ ‫به اطالع مردم عزیز خواهیم رساند‪.‬‬ ‫دکتر مقیمی اظهار کرد‪ :‬اصحاب رس��انه چش��م‬ ‫بین��ای مردم هس��تند که بای��د عملکرد م��ا را با‬ ‫حساسیت زیر نظر بگیرند‪ .‬ما یکی از مکانیسم های‬ ‫اخذ اطالع��ات بازخوردی را از ای��ن روش تنظیم‬ ‫خواهی��م کرد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬کار جه��ادی را که در‬ ‫گذش��ته اغاز ش��ده و در ‪ 10‬روز اخی��ر با تکمیل‬ ‫بیش از ‪ ۲۱‬هزار خودرو در روزهای تعطیل عینیت‬ ‫یافته‪ ،‬تقویت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تاکید کرد‪:‬‬ ‫بای��د هم محور باش��یم تا اهداف مش��ترک مان در‬ ‫حوزه های گوناگون از کارگران تا مدیران گرفته تا‬ ‫تامین کنندگان و شریکان تجاری را محقق کنیم‪.‬‬ ‫دکت��ر مقیم��ی در پایان اظهار امی��دواری کرد‪:‬‬ ‫با ت��وکل به خدا و پش��توانه تمامی س��ازمان ها و‬ ‫نهادهای مرتبط با فعالیت خودروسازان و همراهی‬ ‫و همدل��ی تمامی س��رمایه های انس��انی و مدیران‬ ‫مجموعه ایران خ��ودرو بتوانیم در مس��یر منویات‬ ‫رهبر معظم انقالب‪ ،‬اه��داف دولت تدبیر و امید و‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت حرکت و توفیقات‬ ‫خوبی کسب کنیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ معامالت در بازار خودرو‬ ‫با «کد» رهگیری شود‬ ‫رکوردشکنی در تاالر شیشه ای‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1359‬‬ ‫پیاپی ‪2677‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫بسترسازی برای‬ ‫جریان سالم‬ ‫تجاری‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در جهان امروز‪ ،‬یکی از مهم ترین ارکان مدیریت فرایند بازار‪،‬‬ ‫مدیریت زنجیره تولید تا مصرف است‪ .‬در حقیقت این فرایند‬ ‫با هدایت و مدیریت نهادهای حاکمیتی‪ ،‬می تواند بسترسازی‬ ‫الزم ب��رای ایجاد جریان س��الم تجاری می��ان تولیدکننده تا‬ ‫مصرف کنن��ده را انجام ده��د و در نتیجه امکان تولید و عرضه‬ ‫مناس��ب کاال و خدم��ات در فرایند س��الم اقتص��ادی را برای‬ ‫تولیدکنن��ده و مصرف کننده فراهم کن��د‪ .‬در صورت فعالیت‬ ‫درس��ت می ت��وان در این بس��تر‪ ،‬تمام فراین��د تولید از جمله‬ ‫محصول تولیدی‪ ،‬زمان و مکان تولید‪ ،‬بنگاه تولیدکننده‪ ،‬بنگاه‬ ‫توزیع کننده و شبکه توزیع را رصد کرد‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫در صورت بروز مش��کل در فرایند نظارت‪ ،‬بازار مصرف کننده‬ ‫بیش از سایر بخش های این زنجیره با اسیب روبه رو می شود‪.‬‬ ‫نب��ود بان��ک جامع اطالعات کاال و خدم��ات (اعم از وارداتی و‬ ‫تولی��د داخل) و بی اثر ش��دن کدشناس��ه کاالها به عنوان یک‬ ‫شناسنامه برای کاالهای تولیدی و وارداتی ازجمله اسیب هایی‬ ‫است که به دنبال نبود رصد و پایش مستمر بازار ایجاد و منجر‬ ‫به سوءاستفاده از شکاف های موجود در این زنجیره می شود‪.‬‬ ‫مالیات گریزی‪ ،‬نبود توزیع مناسب و به موقع کاال‪ ،‬گرانفروشی‪،‬‬ ‫امتناع از عرضه کاال‪ ،‬عرضه خارج از شبکه‪ ،‬فروش اجباری کاال‬ ‫همراه با کاالهای دیگر و ده ها تخلف شناخته و ناشناخته دیگر‬ ‫از مواردی اس��ت که به دنبال ضع��ف در مدیریت امکان ظهور‬ ‫می یابد‪ .‬این مش��کالت نشان از نابسامانی در مدیریت تولید تا‬ ‫مصرف کاال دارد و نبود انسجام مناسب در سیاست های کالن‬ ‫اقتصادی در حوزه پولی و مالی‪ ،‬وجود نقدینگی س��رگردان در‬ ‫ب��ازار‪ ،‬وج��ود مزیت های قاچاق کاال و ارز و بس��یاری موضوع‬ ‫دیگر جریان س��رمایه را به س��مت این گونه رفتارهای مخرب‬ ‫اقتصادی هدایت کرده است‪ .‬واقعیت امر این است که تحریم ها‬ ‫می تواند اسیب هایی را متوجه ساختار اقتصادی کشور کند اما‬ ‫اسیب های موجود در بازار کاال و خدمات بیشتر از نبود انسجام‬ ‫برنامه های اقتصادی کشور در این حوزه حکایت دارد؛ بنابراین‬ ‫برنامه ریزی و سیاست گذاری در اقتصاد باید به طور یکپارچه و‬ ‫مرتبط با هم دیده شود و این موضوع نیاز به هماهنگی بیشتر‬ ‫تیم اقتصادی دولت ها دارد‪.‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه‪ ،‬تجربه تخصی��ص ارز و مناب��ع دولتی به‬ ‫افراد و بنگاه های اقتصادی نش��ان داد این سیاس��ت باتوجه به‬ ‫سیاست های غیرمنسجم در شرایط تحریم نمی تواند در عمل‬ ‫مشکالت بازار را برطرف کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر واقعیت امر این است که در شرایط تحریمی‬ ‫ممکن اس��ت واردات برخی کاالها و مواد اولیه با مش��کالتی‬ ‫روبه رو شود؛ شرایطی که برای یک کشور وقوع جنگ اقتصادی‬ ‫تلقی می شود و در این وضعیت استفاده هوشمندانه‪ ،‬هدفمند‬ ‫و توام با صرفه جویی منابع باید به عنوان راهبرد اصلی دولت یا‬ ‫کش��ور مد نظر قرار گیرد؛ بنابراین چاره ای نیس��ت جز تخطی‬ ‫از برخی سیاست های انبساطی و اتخاذ راهبردهای متمرکز‪.‬‬ ‫ه��م دول��ت و هم مردم در این ش��رایط بای��د اقتضائاتی را‬ ‫رعایت کنند‪ .‬پیش��نهاد می ش��ود در ای��ن وضعیت‪ ،‬دولت در‬ ‫حوزه مدیریت و تامین و توزیع کاال راهبردهای الزم برای یک‬ ‫جن��گ تمام عیار اقتصادی پیش بینی و اج��را کند‪ .‬مهم ترین‬ ‫نکته نیز شناخت دقیق‪ ،‬مناسب و سریع امکانات و بضاعت های‬ ‫کشور و شناسایی کمبودها و نارسایی های موجود است‪ .‬در این‬ ‫شرایط باید ان بخش از کاالهای مورد نیاز که امکان تامین و‬ ‫تولید داخلی دارند از طریق سرمایه گذاری و تولید بومی فراهم‬ ‫شود‪ .‬با نگاهی به شرایط علمی و صنعتی کشور و ارزیابی انها‬ ‫می توان به این یقین رسید که امکان تولید بسیاری از کاالهای‬ ‫مورد نیاز در داخل وجود دارد‪ .‬در مرحله دوم نیز دولت باید با‬ ‫تش��کیل بانک اطالعات جامع از نیازمندی های وارداتی کشور‬ ‫ضمن اولویت بندی این کاالها زمینه تامین انها در یک فرایند‬ ‫رقابتی بین فعاالن اقتصادی را ایجاد کند‪.‬‬ ‫در ای��ن طرح دولت از طریق یک س��امانه جامع فهرس��ت‬ ‫محص��والت مورد نیاز کش��ور را ب��رای واردات اعالم می کند و‬ ‫فعاالن اقتصادی می توانند پیش��نهادهای خود را برای واردات‬ ‫ای��ن محصوالت متناس��ب با حجم مورد نی��از به همراه مبلغ و‬ ‫میزان ارز درخواس��تی اعالم کنن��د‪ .‬متولیان امر نیز باید پس‬ ‫از ارزیابی درخواس��ت ها در یک فرایند رقابتی با عقد قرارداد‬ ‫و تخصی��ص ارز و اعتب��ار از طریق نظ��ام بانکی زمینه واردات‬ ‫محصوالت را فراهم کنند‪.‬‬ ‫محصوالت واردات��ی باید به طور دقیق در چارچوب قانون و‬ ‫در ش��بکه توزیع مش��خص شده ازس��وی دولت با نرخ مصوب‬ ‫ازسوی واردکننده با نظارت دولت و کنترل تشکل های مربوط‬ ‫توزیع شود‪.‬‬ ‫در ای��ن طرح دولت به جای تخصیص غیرهدفمند و کور ارز‬ ‫دولتی به بنگاه های اقتصادی نیازهای خود را از طریق فعاالن‬ ‫اقتصادی براس��اس ضوابط تعیین شده تامین می کند‪ .‬فرایند‬ ‫اجرایی این طرح باتوجه به امکانات موجود کش��ور به گونه ای‬ ‫اس��ت که ضری��ب تخلف در ان در حد بس��یار زیادی کاهش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫ب��رای اج��رای این طرح ‪ ۳‬س��طح از مدیری��ت و نظارت در‬ ‫شبکه واردات‪ ،‬توزیع و مصرف پیش بینی شده و تمام کاالها و‬ ‫محصوالت وارداتی از این طریق قابل ردیابی و کنترل هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن تمامی س��ازمان های اجرایی و متول��ی واردات‬ ‫مانن��د وزارتخانه ه��ای صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بهداش��ت‪،‬‬ ‫درم��ان و ام��وزش پزش��کی‪ ،‬جه��اد کش��اورزی‪ ،‬ارتباطات‬ ‫و فن��اوری اطالع��ات و‪ ...‬تنه��ا مجازن��د نیازه��ای واردات��ی‬ ‫خ��ود را از طری��ق یک ش��بکه متمرکز به فع��االن اقتصادی‬ ‫اع�لام و از طری��ق فراین��د تعریف ش��ده در این نظ��ام اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگیری در جلس��ه بررس��ی مسائل‬ ‫و مش��کالت مناط��ق ویژه اقتصادی ک��ه با حضور‬ ‫مدیران مناطق ویژه اقتصادی کش��ور به ریاس��ت‬ ‫وی برگزار ش��د‪ ،‬از اش��تغالزایی‪ ،‬تامین ارز‪ ،‬توسعه‬ ‫ص��ادرات و کاهش واردات غیرض��روری به عنوان‬ ‫مهم تری��ن ضرورت ه��ا و نیازه��ای اصل��ی امروز‬ ‫کشور یاد و اظهار کرد‪ :‬مدیران مناطق ازاد و ویژه‬ ‫اقتصادی کشور به عنوان سربازان خط مقدم جنگ‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تمرکز اصلی خود را بر این سیاس��ت ها‬ ‫بگذارند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬مع��اون اول رئیس جمهوری با‬ ‫اش��اره به گزارش عملکرد مناط��ق ویژه اقتصادی‬ ‫کش��ور در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬بیان کرد‪ :‬حجم‬ ‫ص��ادرات از مناطق وی��ژه اقتصادی در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد دالر بوده‬ ‫که رقمی بسیار باال و گویای توانمندی‬ ‫و عملک��رد مطلوب این مناطق اس��ت‪.‬‬ ‫جهانگی��ری ب��ا تاکی��د بر اینک��ه باید‬ ‫مناط��ق ویژه اقتص��ادی به طور جدی‬ ‫مورد حمایت قرار گیرند‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬نباید اجازه دهیم برخی مس��ائل و چالش ها‪،‬‬ ‫فعالیت این مناطق را که س��هم مهمی در توس��عه‬ ‫صادرات غیرنفتی کش��ور دارند با مش��کل روبه رو‬ ‫کن��د‪ .‬جهانگیری با تاکید بر اینکه مدیران کش��ور‬ ‫بای��د حساس��یت ویژه ای نس��بت به رف��ع موانع‬ ‫پی��ش روی تولی��د و حل مس��ائل تولیدکنندگان‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬البته‬ ‫برخ��ی از محدودیت ه��ا در حقیق��ت‬ ‫مق��ررات و قوانینی هس��تند که برای‬ ‫س��اماندهی امور تدوین شده اند؛ مانند‬ ‫انک��ه تولیدکنن��دگان باید براس��اس‬ ‫قان��ون مالی��ات بپردازند‪ ،‬به مس��ائل‬ ‫زیس��ت محیطی توجه کنند و ش��یوه‬ ‫تامین ارز و پرداخت عوارض انها مش��خص باش��د‪.‬‬ ‫ام��ا در کنار این مقررات‪ ،‬گاهی برخی موانع جزئی‬ ‫وج��ود دارد که روند تولید و فعالیت اقتصادی را با‬ ‫مشکل روبه رو می کند‪.‬‬ ‫در بس��یاری از این موارد‪ ،‬مسئوالن سازمان های‬ ‫اجرایی مربوط می توانن��د به جای مکاتبات اداری‬ ‫و فرایندهای طوالنی‪ ،‬با راه حل های س��اده و قابل‬ ‫اجرا‪ ،‬این مش��کالت را با سرعت حل و فصل کنند‪.‬‬ ‫جهانگی��ری تاکید کرد‪ :‬مس��ئوالن س��ازمان های‬ ‫اجرایی مش��کالتی را که می توان به س��ادگی حل‬ ‫ک��رد وارد چرخه طوالن��ی اداری نکنن��د‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری با اش��اره به برخی مقررات و‬ ‫تصمیم ه��ا ک��ه به طور مقطعی در کش��ور اتخاذ و‬ ‫امروز به مانعی بر س��ر راه تولید و فعاالن اقتصادی‬ ‫تبدیل ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬باید در راستای رونق تولید‬ ‫و تس��هیل امور برای فعاالن اقتص��ادی‪ ،‬با در نظر‬ ‫گرفتن ش��رایط امروز کش��ور‪ ،‬این گون��ه مقررات‬ ‫مقطعی شناس��ایی و نس��بت به اصالح یا رفع انها‬ ‫اقدام شود‪.‬‬ ‫سیاست ما تعامل گسترده با جهان است‬ ‫بدون برگشت از تحریم‪ ،‬قفل تعامل با ایران باز نخواهد شد‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه اصول سیاس��ت‬ ‫خارج��ی تغییر نکرده‪ ،‬تعامل س��ازنده و گس��ترده با‬ ‫جه��ان را راهبرد دولت و نظام دانس��ت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫منطق رواب��ط خارجی‪ ،‬امنیت و منافع ملی و حرکت‬ ‫در جه��ت ارمان ه��ای انقالب و عظمت ایران اس��ت‬ ‫و در این راس��تا ام��اده همکاری با جه��ان‪ ،‬منطقه و‬ ‫کشورهای دوست براساس اصول و مقررات هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت‪ ،‬حسن روحانی‬ ‫در ایین اغاز عملیات اجرایی ساخت ‪ ۱۱۰‬هزار واحد‬ ‫مس��کونی طرح اقدام ملی مسکن با بیان اینکه برای‬ ‫خدمت به مردم‪ ،‬س��اعت نمی شناس��یم‪ ،‬بازگشت به‬ ‫فرهن��گ دینی و ملی را راه عبور از مش��کالت خواند‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬رونق تولید ملی‪ ،‬اس��اس کار دولت در‬ ‫عرصه داخلی و خارجی اس��ت‪ .‬روحانی با بیان اینکه‬ ‫م��ا به دنبال تنش ب��ا جهان نب��وده و خواهان امنیت‬ ‫منطق��ه و جهان و همچنین همکاری با کش��ورهای‬ ‫دوست هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬امادگی داریم به همه مقررات‬ ‫بین المللی عم��ل و در چارچوب منافع و امنیت ملی‬ ‫حرکت کنیم‪ .‬ما مس��یری به نام توانمند کردن ایران‬ ‫و قدرت مل��ی را انتخاب کرده ای��م‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬هر چه قدرت ملی افزایش یابد امید‬ ‫دش��منان برای توطئه علیه ایران کاهش می یابد و در‬ ‫عین حال هر چه قدرت ما فرس��وده ش��ود‪ ،‬دشمنان‬ ‫امید و طمع بیش��تری نس��بت به جمهوری اسالمی‬ ‫ایران خواهند داش��ت‪ .‬روحانی در ادامه‬ ‫با بیان اینکه انچه در هفته های گذش��ته‬ ‫در مذاک��رات با جه��ان انج��ام دادیم و‬ ‫خواهیم داد‪ ،‬برهمین مبنا است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ق��درت ایران‪ ،‬احقاق حقوق مردم و‬ ‫ایس��تادگی در برابر بدخواهان‪ ،‬مسیر ما‬ ‫برای رس��یدن به ارمان ه��ای جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و انقالب اسالمی است‪ .‬برای این هدف‬ ‫تولید ملی در راس امور اس��ت و اگر در کش��ور رونق‬ ‫تولید ایجاد ش��ود‪ ،‬ما توانمند‪ ،‬قدرتمند و ثروتمندتر‬ ‫خواهی��م ش��د و می توانی��م از پیچ وخم این مس��یر‬ ‫عب��ور کنیم‪ .‬رئیس جمه��وری با بی��ان اینکه رابطه‬ ‫ای��ران و امریکا زمانی ش��اهد تح��ول مثبت خواهد‬ ‫بود که امریکایی ها دس��ت از تحری��م بردارند و روی‬ ‫این مس��یر غلط خ��ود‪ ،‬خط بطالن بکش��ند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کلی��د تحوالت مثبت در روابط دو کش��ور‪ ،‬در اختیار‬ ‫واش��نگتن اس��ت تا در منطقه از امنی��ت برخوردار‬ ‫باش��ند و بتوانند با کش��ورهای منطقه روابط بهتری‬ ‫برقرار کنند‪ .‬روحانی با اش��اره ب��ه اینکه امریکایی ها‬ ‫می گویند از ایران هیچ چیزی نمی خواهیم جز اینکه‬ ‫ایران سالح اتمی نس��ازد و این گفته نادرستی است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬ما به دنبال س��اخت س�لاح اتمی نیستیم‪،‬‬ ‫چراک��ه اراده و دکترین نظامی ما برپایه س�لاح های‬ ‫متعارف اس��ت و به هیچ عنوان به دنبال س�لاح های‬ ‫کشتار جمعی نیستیم‪ .‬روحانی با تاکید‬ ‫بر اینکه تا نخس��تین گام ازسوی شما که‬ ‫هم��ان رفع تحریم های غل��ط و ظالمانه‬ ‫علیه ملت ایران اس��ت‪ ،‬برداش��ته نشود‪،‬‬ ‫این قفل باز نخواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در برابر‬ ‫ملت بزرگ ایران‪ ،‬سر تعظیم فرود اورید؛‬ ‫در نتیجه ش��رایط عوض می شود چراکه‬ ‫دولت دوازدهم براس��اس منافع ملی حرکت می کند‬ ‫و م��ا مرد مذاکره بوده و هس��تیم و تمام جهان به این‬ ‫مهم اذعان دارند‪ .‬رئیس جمهوری با اش��اره به تداوم‬ ‫مذاکرات دولت جمهوری اس�لامی ایران با ‪ ۵‬قدرت‬ ‫دیگر جهانی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬راه ما روش��ن است؛ اینکه اگر‬ ‫ب��ه تعهدات خود برگردند ما هم بازخواهیم گش��ت و‬ ‫به دنبال حل مسائل و مشکالت از راه معقول هستیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید ب��ر اینکه امروز بزرگ ترین‬ ‫وظیفه ملی و انقالبی ما کمک به تولید اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بای��د از پیش��ران های بخ��ش تولید مانند مس��کن‪،‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و گردش��گری اغاز کنیم‪،‬‬ ‫چراکه این بخش ها قابلیت اش��تغالزایی برای صدها‬ ‫و هزاران نفر را دارن��د‪ .‬رئیس جمهوری افزود‪ :‬بخش‬ ‫مس��کن به واس��طه انکه می تواند هزاران شغل ایجاد‬ ‫کند‪ ،‬برای دولت بسیار بااهمیت است‪ .‬روحانی با بیان‬ ‫اینکه وزارت راه و شهرسازی تاکنون اقدام های بسیار‬ ‫ارزش��مندی را در بخش مس��کن و ایجاد و بازسازی‬ ‫پیشنهاد نقشه راه ‪ ۲۵‬ساله ایران به چین‬ ‫ابالغ دستور ثبات قیمت خودروهای پیش فروش‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬ظرفیت تولید‬ ‫لوازم خانگی را می توانیم ‪ 2‬برابر کنیم‪ .‬واردات این‬ ‫حوزه در س��ال گذشته ‪ ۸۱‬درصد کاهش یافت اما‬ ‫باید نقدینگی الزم که مهم ترین مس��ئله واحدهای‬ ‫تولیدی است تامین شود‪ .‬از رئیس جمهوری در این‬ ‫زمینه تقاضای همکاری داریم‪ .‬به گزارش شاتا رضا‬ ‫رحمانی در ایین بهره برداری ویدئوکنفرانس��ی ‪۳۴‬‬ ‫پروژه صنعتی و تولیدی اس��تان تهران در ش��رکت‬ ‫امرس��ان در ش��هرک صنعتی عباس اباد بیان کرد‪:‬‬ ‫باوجود هم��ه تحریم ها و محدودیت ها صدور جواز‬ ‫تاس��یس در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۷‬درصد افزایش داش��ت و ص��دور پروانه‬ ‫بهره ب��رداری نی��ز با ‪ ۷‬درصد افزای��ش روبه رو بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬افزایش ‪ ۲۲‬درصدی صدور جواز تاس��یس‬ ‫صنعت��ی و ‪ ۱۸.۶‬درصدی صدور پروانه بهره برداری‬ ‫صنعت��ی در ‪ ۴‬ماه امس��ال او با اش��اره به امارهای‬ ‫‪ 4‬ماه نخست امس��ال نیز تصریح کرد‪ :‬صدور جواز‬ ‫تاس��یس صنعتی در ‪ 4‬ماه نخس��ت امسال نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ‪ ۲۲‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته و صدور پروانه های بهره برداری صنعتی نیز‬ ‫افزای��ش ‪ ۱۸.۶‬درصدی را تجربه کرد که نش��انگر‬ ‫انگی��زه باالی مردم و س��رمایه گذاران برای ایجاد و‬ ‫توس��عه واحدهای تولیدی باوجود تحریم ها است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به بهره برداری‬ ‫از ‪ ۳۴‬پروژه صنعتی و تولیدی استان تهران به شکل‬ ‫ویدئوکنفرانس��ی با دس��تور رئیس جمهوری‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬این ‪ ۳۴‬طرح با س��رمایه گذاری بیش از هزار و‬ ‫‪ ۳۵۵‬میلیارد تومان و اشتغالزایی ‪2‬هزار و ‪ ۹۷۷‬نفر‬ ‫به بهره برداری می رس��ند که به طور عمده در حوزه‬ ‫تولید لوازم خانگی هس��تند‪ .‬رحمانی با اعالم اینکه‬ ‫واردات لوازم خانگی در س��ال گذش��ته ‪ ۸۱‬درصد‬ ‫کاهش داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات این حوزه نیز سال‬ ‫گذش��ته با افزایش روبه رو بوده و برنامه هایی برای‬ ‫داخلی س��ازی در این حوزه داریم‪ .‬او با اعالم اینکه‬ ‫ظرفی��ت تولی��د لوازم خانگ��ی را می توانیم ‪ 2‬برابر‬ ‫کنی��م‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬امادگی تولید بیش��تر و بازار‬ ‫مص��رف و صادرات را داری��م اما باید نقدینگی الزم‬ ‫که مهم ترین مسئله واحدهای تولیدی است تامین‬ ‫ش��ود و از رئیس جمهوری در ای��ن زمینه تقاضای‬ ‫هم��کاری داریم‪ .‬همچنین به گزارش ایس��نا‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در حاش��یه بهره برداری‬ ‫همزمان ‪ ۳۳‬طرح صنعتی در استان تهران از ابالغ‬ ‫دستورهای الزم به خودروسازان در زمینه افزایش‬ ‫ندادن قیمت خودروهای پیش فروش ش��ده معوق‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬باید سعی کنیم برای جلوگیری از‬ ‫دالل بازی‪ ،‬خودرو را به دس��ت مصرف کننده واقعی‬ ‫برسانیم که همین امر تاثیر مثبتی در کنترل قیمت‬ ‫خودرو خواهد داشت‪.‬‬ ‫جاده ها و نوس��ازی ناوگان هوایی‪ ،‬انجام داده‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر امریکایی ها از مسیر حق دوری نمی کردند‪،‬‬ ‫امروز بس��یاری از قس��مت های ناوگان هوایی کشور‬ ‫نوس��ازی ش��ده بود؛ کما اینکه در هم��ان ایام پس از‬ ‫توافق برجام ‪ ۱۵‬هواپیمای نو به ناوگان هوایی کشور‬ ‫افزوده ش��د و امروز در خطوط گوناگون هوایی مردم‬ ‫از ان اس��تفاده می کنند‪ .‬رئیس جمهوری با اشاره به‬ ‫توس��عه بندر چابهار و خطوط ریلی در کشور ازجمله‬ ‫بهره ب��رداری از راه اه��ن چابهار به زاه��دان‪ ،‬راه اهن‬ ‫اینچه برون‪ ،‬راه اهن قزوین به رش��ت و راه اهن ارومیه‬ ‫و همدان‪ ،‬اظهار امیدواری کرد راه اهن تبریز‪-‬میانه‪-‬‬ ‫بس��تان اباد هم ب��ه زودی با تالش دس��ت اندرکاران‬ ‫راه اندازی ش��ود‪ .‬رئیس جمهوری بیان کرد‪ :‬در دولت‬ ‫یازدهم از ابتدا تاکیدم بر احیای بافت فرس��وده بود و‬ ‫اولویت نخست دولت را بازافرینی بافت فرسوده قرار‬ ‫دادم‪ ،‬چراکه امکانات و خدمات اولیه مانند اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬خیابان و س��ایر مراکز خدمات��ی در این بافت ها‬ ‫وجود دارد و تنها باید در ان مسکن های جدید ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬روحانی اغاز عملیات اجرایی ساخت ‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫واحد مس��کونی طرح اقدام ملی مسکن را افتخارامیز‬ ‫و برای مردم خوش��حال کننده دانس��ت و گفت‪ :‬باید‬ ‫به گون��ه ای برنامه ریزی و تالش کنیم که تا پایان این‬ ‫دولت ‪ ۹۰۰‬هزار واحد مس��کونی تکمیل و س��اخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وزی��ر خارجه جمهوری اس�لامی ای��ران عصر‬ ‫دوش��نبه در صدر هیاتی وارد فرودگاه پکن ش��د‬ ‫و ازس��وی مقامات این کش��ور و همچنین س��فیر‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در چین مورد اس��تقبال‬ ‫قرار گرفت و ظهر دیروز هم این ش��هر را به مقصد‬ ‫توکیو ت��رک کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدجواد‬ ‫ظری��ف در توییت��ی ب��ه زبان چین��ی گفت وگو با‬ ‫همت��ای چینی خود در پکن را س��ازنده توصیف‬ ‫کرد و از پیش��نهاد نقشه راه ‪۲۵‬ساله برای شراکت‬ ‫جامع راهبردی دو کش��ور خبر داد‪ .‬ظریف نوشت‪:‬‬ ‫با دوست خوبم «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین‬ ‫گفت وگوی مفصل و س��ازنده ای داش��تم‪ .‬درباره‬ ‫موضوعات دوجانبه‪ ،‬منطقه ای و جهانی دیدگاهی‬ ‫مش��ترک داری��م‪ .‬یک نقش��ه راه ‪۲۵‬س��اله برای‬ ‫تحکیم ش��راکت جامع راهب��ردی و نقش افرینی‬ ‫فعال در ابتکار «یک کمربند‪ ،‬یک راه» پیش��نهاد‬ ‫ک��ردم‪ .‬وزیر خارجه ایران در این س��فر در دیدار‬ ‫ب��ا وزیر امور خارجه جمه��وری خلق چین گفت‪:‬‬ ‫در ش��رایط کنونی‪ ،‬پدیده نادیده گرفتن و تحقیر‬ ‫قوانی��ن بین الملل��ی افزای��ش یافته ک��ه امنیت و‬ ‫صلح جهانی را مورد تهدید قرار داده اس��ت‪ .‬ایران‬ ‫قاطعان��ه با هرگونه اق��دام مداخله جویانه در امور‬ ‫داخل��ی کش��ورهای دیگر مخالف��ت می کند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ایران مایل است همکاری خود با چین را در‬ ‫امور سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬دانش و فناوری‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و س��ازندگی مش��ترک «کمربند و جاده» تقویت‬ ‫کند و به پیشبرد توسعه مستمر روابط همه جانبه‬ ‫دو کش��ور بپردازد‪ .‬وزیر امور خارجه چین نیز در‬ ‫این دیدار ضم��ن تاکید بر چندجانبه گرایی‪ ،‬لزوم‬ ‫اج��رای توافق ه��ای بین المللی و حف��ظ جایگاه‬ ‫ش��ورای امنیت را یاداور ش��د و اظهار کرد‪ :‬چین‬ ‫از هر اقدامی که به کاهش تنش و افزایش ثبات و‬ ‫امنیت در منطقه منجر ش��ود و نیز حقوق مشروع‬ ‫ای��ران در برج��ام و منافع اقتصادی ناش��ی از ان‬ ‫حمای��ت می کند‪ .‬او تصریح ک��رد‪ :‬چین به عنوان‬ ‫کش��وری مسئولیت ش��ناس مای��ل اس��ت ضمن‬ ‫اج��رای برج��ام و انجام وظای��ف بین المللی خود‪،‬‬ ‫ب��رای تنش زدای��ی در منطق��ه خلیج فارس نقش‬ ‫س��ازنده ایفا کند‪ .‬همچنی��ن وزیر امور خارجه که‬ ‫عصر دیروز به وقت محلی وارد ژاپن ش��د در شهر‬ ‫بندری یوکوهام��ا با «کونو تارو» وزیر خارجه این‬ ‫کش��ور دیدار و گفت وگو ک��رد‪ .‬به گزارش ایرنا دو‬ ‫طرف در این دیدار درباره روابط دوجانبه‪ ،‬اخرین‬ ‫تحوالت و تح��رکات دیپلماتیک در زمینه اجرای‬ ‫برجام‪ ،‬مهم ترین مس��ائل منطقه ای و بین المللی‬ ‫ازجمل��ه ش��رایط در خلیج ف��ارس و خاورمیانه و‬ ‫سایر موضوعات مورد عالقه گفت وگو و تبادل نظر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫سرمایه دولت ها‪ ،‬اعتماد ملت است‬ ‫هنر پته دوزی کرمان‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬فریدی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا‬ ‫وزیر کش��ور گفت‪ :‬سرمایه دولت ها اعتماد ملت است و سرمایه اجتماعی باالترین‬ ‫سرمایه دولت ها و حاکمیت ها به شمار می رود‪ .‬به گزارش ایسنا عبدالرضا رحمانی فضلی‬ ‫در ایین پایانی پانزدهمین جش��نواره ش��هید رجایی در زنجان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر بین‬ ‫دولت و ملت رابطه وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬دولت موفق نمی شود و بی اعتمادی ایجاد‬ ‫می شود و این باعث شکست در کار می شود‪ .‬اگر توانسته ایم بعد از انقالب‪ ،‬ان را حفظ‬ ‫کنیم‪ ،‬به دلیل اعتماد متقابل بین دولت و ملت بود و این به دلیل مشروعیت دولت ها‬ ‫بوده که نکته مهمی است‪ .‬وی افزود‪ :‬باید بدانیم همه ما رفتنی هستیم‪ ،‬اما این نظام‬ ‫پابرجا اس��ت‪ .‬مردم پای حکومت و نظام‪ ،‬ش��هید داده و مقاومت کرده اند و این نظام‬ ‫باید به اهداف خود برسد‪ .‬پس باید برای تقویت نهادها و ایجاد اعتماد به این نهادها‬ ‫کاری کنیم‪ .‬اگر این امر محقق ش��ود‪ ،‬مردم اعتماد می کنند و این خود‪ ،‬گام بزرگی‬ ‫به شمار می رود‪ .‬رحمانی فضلی خاطرنشان کرد‪ :‬در این ایام که گرد هم می اییم‪ ،‬باید‬ ‫ببینیم که در یک س��ال گذش��ته چقدر پیوند دولت و ملت را افزایش داده ایم‪ .‬این ها‬ ‫جزو شاخص ها به شمار می اید‪ .‬شاخص ارزیابی‪ ،‬میزان اعتماد مردم به دولت حاکمه‬ ‫اس��ت؛ پس باید بدانیم هدف این اس��ت نهاد در یک س��ال بر رضایت مندی و اعتماد‬ ‫مردم بیفزاید و اگر این رابطه سس��ت ش��ود کشور اسیب خواهد دید‪ .‬به ویژه در نظام‬ ‫دینی‪ ،‬اساس مردم هستند و باید این نکته مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫تامین ارز و توسعه صادرات مهم ترین نیازهای کشور هستند‬ ‫ایلنا‪ -‬به گ��زارش دویچه وله‪ ،‬انگال مرکل‪ ،‬صدر‬ ‫اعظم المان درباره پیش��رفت مذاک��رات گروه ‪ ۷‬در‬ ‫زمینه ایران گفت‪ :‬درباره ایران گفت وگوهای خوبی‬ ‫ب��ا رئیس جمهوری امریکا انجام ش��ده ام��ا هنوز تا‬ ‫رس��یدن به توافق نهایی راه زیادی باقی مانده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدوارم در اینده طرفین بتوانند راه حلی‬ ‫برای کاهش تنش های موجود پیدا کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رجب طیب اردوغان‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫ترکیه اظهار کرد‪ :‬هیچ منفعت سیاس��ی مانع سخن‬ ‫گفتن ما از حق نخواهد شد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫هیچ کس عزم ما را در پاکسازی مرزهای مشترک با‬ ‫سوریه از وجود تروریست ها ازمایش نکند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش اس��کای نیوز‪ ،‬دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا درب��اره ای��ران گفت‪ :‬من‬ ‫خواهان تغییر حاکمیت در ایران نیس��تم‪ .‬من ایران‬ ‫را کش��وری با قدرت و ظرفیت ف��راوان می دانم‪ .‬من‬ ‫خواهان ان هستم که ایران به سالح هسته ای دست‬ ‫نیاب��د‪ .‬وی در ادام��ه افزود‪ :‬من می خواه��م ایران را‬ ‫کش��وری قدرتمند و بزرگ و موف��ق ببینم‪ .‬من فکر‬ ‫می کنم ای��ران می تواند به چنین کش��وری تبدیل‬ ‫ش��ود‪ .‬وی همچنین درباره احتمال دیدار با روحانی‬ ‫گفت‪ :‬نمی توان��م تاریخ دقیقی بگوی��م اما اگر تمام‬ ‫ش��رایط فراهم ش��ود و همه چیز درست پیش برود‬ ‫این دیدار رخ می دهد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬حس��ن روحانی در ایین اغاز ساخت ‪110‬‬ ‫هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫ب��ا بیان اینکه سیاس��ت ما تعامل گس��ترده با جهان‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر کس��ی بخواهد با حس��ن روحانی‬ ‫عکس بگیرد‪ ،‬این کار امکان پذیر نیس��ت؛ مگر انکه‬ ‫روزی از تمام تحریم های ظالمانه دس��ت بردارد و به‬ ‫حقوق ملت ایران احترام بگ��ذارد‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫بیان کرد‪ 2 :‬س��ال با ‪ ۶‬قدرت جهانی مذاکره کردیم و‬ ‫در ح��ال حاضر هم به طور مداوم با ان ‪ ۵‬قدرت دیگر‬ ‫یعنی ‪ ۴+۱‬مذاکره می کنیم‪ .‬راه ما روش��ن است؛ اگر‬ ‫انها به تعهدات ش��ان برگردند م��ا هم بر می گردیم و‬ ‫به تعهدات مان عمل می کنیم‪ .‬اگر برنگش��تند ما راه‬ ‫خ��ود را ادامه می دهیم‪ .‬ما به دنبال حل مش��کالت و‬ ‫مسائل از راه معقول هستیم اما دنبال عکس نیستیم‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬وزارت ام��ور خارجه روس��یه با انتش��ار‬ ‫بیانی��ه ای به حمالت رژیم صهیونیس��تی به لبنان و‬ ‫سوریه واکنش نشان داد و ان را نگران کننده خواند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬بوریس جانسون در حاشیه نشست سران‬ ‫گ��روه ‪ ۷‬در فرانس��ه گفت ایران فرص��ت دارد که به‬ ‫پایبندی ب��ه برجام بازگردد‪ .‬نخس��ت وزیر انگلیس‬ ‫گفت‪ :‬اکنون به طور مش��خص فرصت��ی برای ایران‬ ‫وجود دارد که به پایبندی به توافق هسته ای بازگردد‬ ‫و گفت وگوه��ا را از س��ر بگیرد و رفت��ار مخرب خود‬ ‫در منطق��ه را متوقف کند‪ .‬وی همچنین تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایران هرگز در هیچ ش��رایطی نباید امکان دستیابی‬ ‫به سالح هسته ای را داشته باشد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر امور خارجه ایران در گفت وگویی‬ ‫شرط بازگش��ت ایران به اجرای کامل تعهداتش در‬ ‫توافق هس��ته ای را بیان کرد‪ .‬به گزارش شبکه ان‪.‬اچ‪.‬‬ ‫ک��ی‪ ،‬محمدجواد ظری��ف‪ ،‬در گفت وگو ب��ا روزنامه‬ ‫زودویچ��ه س��ایتونگ المان گفت اگر ای��ران بتواند‬ ‫به صادرات نفتش ادامه دهد‪ ،‬می تواند به س��رعت به‬ ‫پایبندی کامل به توافق هس��ته ای بازگردد‪ .‬ظریف‬ ‫همچنین در این گفت وگو مطرح کرد چنین اتفاقی‬ ‫در صورت��ی خواهد افت��اد که اقدام ه��ای الزم برای‬ ‫محافظت از اقتصاد ایران در برابر تحریم های امریکا‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش فران��س ‪ ،۲۴‬امانوئل ماکرون‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری فرانس��ه در مصاحبه با یک ش��بکه‬ ‫تلویزیون��ی‪ ،‬درباره س��فر ظریف به فرانس��ه گفت‪:‬‬ ‫فرانس��ه باید نقش خود را به عنوان میانجی ایفا کند‪.‬‬ ‫ما در این نشس��ت همه موضوع ایران را حل نکردیم‬ ‫اما پس از گفت وگوه��ای طوالنی با دونالد ترامپ به‬ ‫این نتیجه رس��یدیم که م��ا در دو موضوع با یکدیگر‬ ‫توافق داریم؛ نخست اینکه ایران هرگز نباید به سالح‬ ‫هسته ای دست پیدا کند و دوم اینکه تنش های فعلی‬ ‫در منطقه نباید منجر به درگیری شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬محمدجواد ظریف در واکنش به اظهارات‬ ‫ماکرون رئیس جمهوری فرانس��ه مبنی بر امادگی‬ ‫این کش��ور ب��رای برگ��زاری مالقات می��ان ترامپ‬ ‫و روحان��ی گفت‪ :‬در س��فر بیاریتز گفت��م دیداری‬ ‫بی��ن رئیس جمهوری ای��ران و ترام��پ قابل تصور‬ ‫نیس��ت‪ .‬وزی��ر ام��ور خارج��ه تصریح ک��رد‪ :‬اینکه‬ ‫مس��ئوالن فرانسوی و امریکایی ها در این زمینه چه‬ ‫گفت وگوهایی داش��ته اند به خود انها بستگی دارد‬ ‫اما من در س��فر به بیاریتز گفت��م دیداری با مقامات‬ ‫امریکایی انجام نخواهد شد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬س��خنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬رس��یدگی‬ ‫ب��ه اتهام ها و مج��ازات یقه س��فیدها در اولویت و با‬ ‫قاطعیت اس��ت‪ .‬غالمحسین اس��ماعیلی افزود‪ :‬در‬ ‫موضوع مبارزه با فس��اد‪ ،‬قوه مجریه و مقننه را همراه‬ ‫خود می دانیم و معتقدیم این مهم نیازمند عزم ملی‬ ‫است‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت ‪ -‬علیرض��ا رحیمی‪ ،‬عض��و هیات‬ ‫رئیس��ه مجلس شورای اس�لامی گفت‪ :‬جلسه رای‬ ‫اعتماد به علی اصغر مونسان وزیر پیشنهادی میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری و محس��ن‬ ‫حاجی میرزایی وزیر پیش��نهادی اموزش و پرورش‬ ‫سه شنبه اینده برگزار می شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫رانندگی را از متخصص‬ ‫یاد بگیرید‬ ‫‪ 6‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1359‬‬ ‫پیاپی ‪2677‬‬ ‫«اقدام ملی» بدون‬ ‫بخش خصوصی؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پیشنهاد کارشناسان برای ساماندهی بازار خودرو‬ ‫معامالت در بازار خودرو با «کد» رهگیری شود‬ ‫‹ ‹شفاف سازی با راه اندازی سامانه‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروشندگان‬ ‫در این باره گفت‪ :‬یکی از ضعف های‬ ‫خودرو در گفت وگو ب��ا‬ ‫ما در بازار خودرو‪ ،‬خال س��امانه خودرو است‪ .‬در واقع یکی از معدود‬ ‫کش��ورهایی هس��تیم که س��امانه خودرو نداریم در حالی که با این‬ ‫س��امانه ورودی و خروجی کاالها مش��خص بوده و به نوعی بازار به‬ ‫ثبات نس��بی می رس��د‪ .‬وی افزود‪ :‬اتحادیه به دنبال این اس��ت که‬ ‫تعداد ش��کایت ها در مراجع قضایی کم شود زیرا درحال حاضر امار‬ ‫پرونده ش��کایت های خودرویی در مراج��ع قضایی باال بوده که این‬ ‫امر هم به خال همان س��امانه خودرویی برمی گ��ردد‪ .‬راه اندازی ان‬ ‫به شفاف س��ازی بازار کمک کرده و در نهایت نظم برقرار می ش��ود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬وقتی حجم معامالت مش��خص باش��د فساد در خرید‬ ‫و فروش به س��رعت کاهش می یابد‪ .‬اگر با کدهای مش��خص تعداد‬ ‫ورودی و خروجی خودروها و پالک ش��دن خودروها از سوی پلیس‬ ‫راهنمایی و رانندگی در این س��امانه ش��فاف باش��د واحد هایی که‬ ‫فعالیت خودرویی غیرقانونی دارند و مالیات نمی پردازند‪ ،‬به سرعت‬ ‫تعطیل می شوند‪ .‬او در ادامه گفت‪ :‬اتحادیه طرحی دارد که براساس‬ ‫ان فردی که قصد خرید یا فروش خودرو دارد در نمایشگاه پروانه دار‬ ‫همچون بنگاه امالک یک کد رهگیری داشته باشد‪ .‬البته باید پلیس‬ ‫راهنمایی و رانندگی هم بدون کد رهگیری نمایش��گاه دار خودرو‪،‬‬ ‫پالک خودرویی را تعویض نکند‪ .‬اگر این امر محقق شود نخست در‬ ‫بحث مالیات شفاف سازی می شود و ممیزی که به شکل سلیقه ای‬ ‫مالیات تعیی��ن می کرد و منجر به اعتراض هایی می ش��د‪ ،‬برطرف‬ ‫می ش��ود و چون تمام معامالت ثبت ش��ده‪ ،‬مش��خص می شود هر‬ ‫نمایشگاه دار در س��ال چه تعداد خودرو خرید و فروش کرده است‪.‬‬ ‫موتمنی یاداور ش��د‪ :‬این امار در اتحادیه مرکز ثبت ش��ده و هر نهاد‬ ‫یا فردی امار معامالت خودرویی را روزانه یا ماهانه درخواست کند‬ ‫یادداشت‬ ‫‹ ‹احراز هویت سایت ها‬ ‫همچنی��ن رض��ا الفت نس��ب‪ ،‬س��خنگوی اتحادیه کش��وری‬ ‫کس��ب وکارهای مجازی درباره مش��کالتی ک��ه به دلیل اعالم نرخ‬ ‫گفت‪ :‬برخی افراد دالل نما‬ ‫خودرو در سایت به وجود امد به‬ ‫توسعه دانش محور یا مونتاژمحور‬ ‫حمیدرضا امیری مقدم ‪ -‬عضو‬ ‫هیات مدیره انجمن صنایع تولی‬ ‫د لنت ترم�ز و کالچ کش�ور‪:‬‬ ‫اگ��ر صنای��ع و ش��رکت های فعال‬ ‫در ح��وزه صنعت خ��ودرو را مورد‬ ‫بررس��ی و ارزیابی قرار دهیم‪ ،‬یکی‬ ‫ از عارضه های اصلی توسعه نیافتگی‬ ‫این صنعت رویکرد مونتاژمحوری ان است‪.‬‬ ‫ش��رکت های بخش خصوصی برای ایجاد‬ ‫زیرس��اخت تولید ت�لاش زی��ادی کرده اند‬ ‫ام��ا این تالش ها در همان س��طح نخس��ت‬ ‫صنعت��ی؛ یعنی تولید بر مبن��ای کپی کاری‬ ‫متوق��ف مان��ده و تمام کوش��ش ها معطوف‬ ‫ب��ه مشابه س��ازی با کم��ی تغیی��رات بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حتی این موضوع دستمایه طنز بسیاری از‬ ‫نویسندگان و اهالی رسانه هم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫صنایع ما مبتنی بر ترکیب ایده های خارجی‬ ‫ب��وده و نش��ات گرفته از دانش زیرس��اخت‬ ‫شناسنامه دار نیست‪.‬‬ ‫تمام افراد نسبت به اقالم مصرفی خودرو‬ ‫یعنی سوخت‪ ،‬الس��تیک‪ ،‬روغن و لنت ترمز‬ ‫اگاه هستند‪.‬‬ ‫تولید لنت ترمز به عن��وان یکی از قطعات‬ ‫پرمصرف در کش��ور پیش��ینه ‪ ۵۰‬ساله دارد‬ ‫و اگ��ر فراین��د تولی��د ان ش��امل‬ ‫ترکیب س��ازی م��واد‪ ،‬عملی��ات‬ ‫پرس��کاری گرم در قالب های فلزی‬ ‫و‪ ...‬م��ورد بررس��ی ق��رار گیرد در‬ ‫بی��ن س��ایر محص��والت از فرایند‬ ‫پیچیده تری برخوردار است‪.‬‬ ‫مهم تری��ن فراین��د ک��ه‬ ‫کمت��ر ب��ه ان از منظ��ر دانش��ی پرداخت��ه‬ ‫ش��ده م��واد ترکیبی(کامپان��د) اس��ت ک��ه‬ ‫پای��ه اصل��ی کیفی��ت تولی��د لنت ترم��ز‬ ‫است‪.‬‬ ‫ناگفته پیداست این موضوع می تواند پایه‬ ‫پژوهش های بسیاری برای دانشگاه ها و مراکز‬ ‫پژوهشی باشد و در عمل مسیر پژوهش های‬ ‫دانش��گاهی را به سمت تجاری سازی هدایت‬ ‫کند‪ .‬بیشترین ارزش افزوده در زنجیره تولید‬ ‫لنت ترمز شناس��ایی و س��اخت مواد ترکیبی‬ ‫است به گونه ای که اگر مواد پایه ای مبتنی بر‬ ‫منابع داخلی یا مواد معدنی موجود در کشور‬ ‫باش��د در نرخ تمام شده تاثیر بسیاری داشته‬ ‫و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬در کیفی��ت و دوام و نیز‬ ‫طول عم��ر ان تاثیر می گ��ذارد‪ .‬عاملی که‬ ‫صنعت خودرو کش��ور را ب��ه وضعیت امروز‬ ‫دچ��ار کرده که ب��ا کوچک تری��ن رفتارهای‬ ‫مس��تکبرانه صاحبان قدرت ب��ا چالش های‬ ‫بس��یاری روبه رو می کند ک��ه با حمایت های‬ ‫دولت��ی هم نمی توان مش��کالتش را برطرف‬ ‫کرد‪ ،‬توج��ه نک��ردن صنایع خودروس��ازی‬ ‫و قطعه س��ازی ب��ه بن مایه ه��ای صنع��ت‬ ‫به وی��ژه دان��ش م��واد شناس��ی و س��اخت‬ ‫و توس��عه دان��ش و فناوری ه��ای پای��ه ای‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که بارها رهبر معظم‬ ‫انقالب و هوش��مندان نظام تاکید بر کس��ب‬ ‫دانش های کاربردی مبتنی بر زیرس��اخت ها‬ ‫کرده اند‪ .‬صنعت لنت ترمز با پیشینه چندین‬ ‫ساله توانس��ته تا حدودی در مقابل حوادث‬ ‫و فش��ارهای تحریمی مقاومت بیشتری کند‬ ‫و ای��ن امر هم به ای��ن برمی گردد که فعاالن‬ ‫این حوزه تالش های دائمی در جست وجوی‬ ‫دانش م��واد اولی��ه و ترکیب��ات بومی محور‬ ‫داش��ته اند‪ .‬اما همچنان نیازمن��د روزافزون‬ ‫برای توس��عه دانش پایه ای مواد شناس��ایی‬ ‫و تاثی��رات متقاب��ل م��واد و عملک��رد انها‬ ‫هس��تیم‪ .‬توس��عه صنعت دانش محور تنها‬ ‫کلید موفقیت ح��ال و اینده صنعت خودرو‬ ‫است‪ .‬هر چند سال ها شرکت های داخلی بر‬ ‫کوره صنع��ت مونتاژمحور دمیدند و اگر این‬ ‫بر همین مدار بچرخد س��ال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۴۲۹‬خورشیدی) هم ما باید شاهد مونتاژ‬ ‫خودروهای مدل ‪ ۲۰۱۸‬باشیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫راه اندازی ‪ ۲۱‬پروژه با ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال سرمایه گذاری در هفته دولت‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫کرمانش��اه گفت‪ :‬در هفته دول��ت‪۲۱ ،‬پروژه با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪۳۰۰‬میلیارد ری��ال و ‪۱۸۶‬نفر‬ ‫اشتغالزایی راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫محس��ن دارابی افزود‪ :‬پروژه ه��زار میلیارد‬ ‫تومانی قوطی س��ازی بنیاد مستضعفان نیز در‬ ‫اینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در سفر یک روزه عبدالناصر همتی‪،‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی ایران و در ش��ورای‬ ‫گفت وگوی اس��تانداری‪ ،‬با پیشنهاد و اهتمام‬ ‫محس��ن دارابی و متخصصان این س��ازمان و‬ ‫حمایت و تاکید اس��تاندار کرمانشاه‪ ،‬تقاضای‬ ‫گش��ایش خط اعتباری ه��زار میلیارد تومانی‬ ‫ب��رای تکمیل و راه اندازی ‪ ۱۵‬پروژه پیش��ران‬ ‫صنعت��ی که بخ��ش موثر در توس��عه صنعتی‬ ‫اس��تان به شمار می رود به رئیس بانک مرکزی‬ ‫ارائه شد و در اغاز کار با اعطای ‪ ۱۲۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان اعتب��ار به منظور تکمی��ل و راه اندازی‬ ‫پروژه مهم بیواتانول که یکی از طرح های سفر‬ ‫رهبر معظم انقالب به اس��تان کرمانشاه است‪،‬‬ ‫موافقت شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو از توان داخلی بهره ببرد‬ ‫نماینده م��ردم نجف اباد در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬از مدیرعامل جدید ایران خودرو‬ ‫که با انرژی وارد این عرصه شده‪ ،‬تقاضا داریم با‬ ‫ی��ک روحیه و کار جهادی حیف و میل هایی که‬ ‫در این ش��رکت رخ داده را به حداقل رسانده و‬ ‫از توان و ظرفیت داخلی استفاده بیشتری کند‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل ابوتراب��ی در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫درباره انتخاب یک فرد جوان به عنوان مدیرعامل‬ ‫جدید ایران خودرو با اشاره به بیانات رهبر معظم‬ ‫انق�لاب که بر اس��تفاده از نی��روی جوان تاکید‬ ‫دارن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬جوان��ان تحولگرا‪ ،‬جوی��ای نام‪،‬‬ ‫پرانرژی و به علم روز مسلط تر هستند‪.‬‬ ‫پس اس��تفاده از نی��روی ج��وان می تواند در‬ ‫ش��رایط فعلی کمک ش��ایانی به کشور کرده و‬ ‫به نوعی مشکل گشا باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرکت‬ ‫ایران خ��ودرو یک��ی از بزرگ ترین ش��رکت های‬ ‫کش��ور است که انتخاب یک فرد جوان که خود‬ ‫پیش ت��ر در بدنه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بوده به عنوان مدیرعامل ان یک امتیاز به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬ابوترابی بیان کرد‪ :‬از مدیرعامل جدید‬ ‫که با انرژی وارد این عرصه ش��ده‪ ،‬تقاضا داریم‪،‬‬ ‫با یک روحی��ه و کار جهادی‪ ،‬حیف و میل ها را‬ ‫به حداقل رس��انده و از ت��وان و ظرفیت داخلی‬ ‫استفاده بیشتری کند‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬ب��ازار خ��ودرو مدت��ی بس��تری برای‬ ‫س��ودجویی برخی افراد ش��ده بود و انها با مدیریت قیمت ها‪ ،‬بازار‬ ‫را در اختی��ار گرفته بودند‪ .‬نوس��ان های قیمتی در این بازار‪ ،‬خودرو‬ ‫را از کاالی��ی مصرفی به محصولی س��رمایه ای تبدیل کرده بود که‬ ‫در چند روز گذش��ته تب ان تا حدودی فروکش کرده است‪ .‬یکی از‬ ‫مجراهایی که عنوان می ش��د به افزایش ن��رخ خودرو در بازار دامن‬ ‫می زد اعالم نرخ های دلبخواهی از سوی دالل های بازار بود‪.‬از این رو‬ ‫اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو پیشنهاد داده اند‬ ‫تمام معامالت خودرویی همچون مسکن دارای کدرهگیری شوند‪.‬‬ ‫اتحادی��ه می تواند امار دقیق ارائه ده��د‪ .‬او گفت‪ :‬در واقع معامالت‬ ‫مکانیزه می شود و در ادامه هیچ فردی نمی تواند با مدیریت قیمت ها‬ ‫در بازار سود نامتعارف به دست بیاورد‪ .‬دیگر اینکه مسئله پولشویی‬ ‫در خرید و فروش اتفاق نمی افتد و در نهایت معامالت شفاف سازی‬ ‫می ش��ود‪ .‬در چنین فضایی دیگر یک خودرو ب��ه چند نفر فروخته‬ ‫یا خودرو پس از پالک ش��دن توقیف نمی ش��ود به این دلیل که در‬ ‫معامله تخلف شده است‪.‬او افزود‪ :‬به این ترتیب این صنف هم جایگاه‬ ‫خ��ودش را پیدا می کند‪ .‬به طور قطع‪ ،‬فعالیت قانونمند داش��تن از‬ ‫میزان تخلفات می کاهد‪ .‬فعالیت کسانی که سبدهای بزرگ خرید‬ ‫خودرو و فرار مالیاتی داش��تند‪ ،‬پنهان نمی ماند‪ .‬تحرکات این افراد‬ ‫ب��ود که بازار خودرو را اردیبهش��ت س��ال جاری به��م زد‪ .‬در واقع‬ ‫باید پرس��ید چه اتفاقی افتاد که ‪ ۲۰‬فروردین بازار ارامش نس��بی‬ ‫داش��ت اما از اردیبهش��ت تا خرداد‪ ،‬در مدت یک ماه نرخ خودروها‬ ‫‪۱۲۰‬درص��د افزایش یافت‪ .‬چ��ون عده ای امدن��د و از محدودیت‬ ‫عرضه ای که ش��رکت های تولیدکننده خودرو داش��تند و از فضای‬ ‫باز سایت ها سوءاس��تفاده کردند و با قیمت سازی محصوالت را در‬ ‫باالترین نرخ فروختند‪ .‬در این بین این مصرف کننده بود که متضرر‬ ‫شده و به عنوان مثال‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪۱۳۵ ،۵‬میلیون تومان خرید و‬ ‫فروش شد که در ادامه به کمتر از ‪ 100‬میلیون تومان رسید‪ .‬به این‬ ‫ترتیب خریدار بس��یار متضرر شده اس��ت‪ .‬او اظهارکرد‪ :‬کسانی که‬ ‫باعث ش��دند مصرف کننده ضرر مالی کند‪ ،‬کسانی بودند که به طور‬ ‫نامتعارف خودروهای را خریدار کرده بودند و در اختیار داشتند‪ .‬او‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬اگر سامانه ای ایجاد شود بازار به راحتی کنترل می شود‬ ‫و ب��ازار با ثباتی خواهیم داش��ت‪ .‬دفتره��ای زیرزمینی و لیزینگی‬ ‫که بدون مجوز در حال کار هس��تند ه��م نمی توانند ادامه فعالیت‬ ‫دهند‪ .‬او گفت‪ :‬در وضعیت فعلی ممکن است صاحب خودرو‪ ،‬ان را‬ ‫بفروش��د و خریدار ماه ها با ان پالک تردد کند و هر تخلف و فسادی‬ ‫رخ دهد و این صاحب خودرو اس��ت که گرفتار می ش��ود‪ .‬این طرح‬ ‫عملیاتی ش��ود فساد موجود در بازار از بین می رود‪ .‬به این ترتیب نه‬ ‫خریدار و نه فروش��نده متضرر نمی ش��وند‪ .‬موتمنی در پاسخ به این‬ ‫پرسش که این س��امانه قرار است چه زمانی راه اندازی شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طرح این س��امانه از سال ‪ ۸۸‬کلید خورده است و سال ‪ ۹۲‬تمام ‪۱۰‬‬ ‫هزار واحد صنفی کش��ور دوره اموزش��ی ان را ط��ی کردند‪ .‬اما در‬ ‫ادامه به دلیل برخی مسائل موضوع پیگیری نشد‪ .‬اتحادیه به دنبال‬ ‫این اس��ت که این پروژه دوباره فعال ش��ود زیرا درحال حاضر با ‪۲۲‬‬ ‫میلیون خودرو در کش��ور سروکار داریم و حجم خرید و فروش ان‬ ‫در کش��ور باال اس��ت در نتیجه ضرورت دارد این سامانه راه اندازی‬ ‫ش��ود‪ .‬این فعال بازار گفت‪ :‬خودرو در زندگی ش��هری‪ ،‬یک کاالی‬ ‫مصرفی و اساس��ی اس��ت‪ .‬هر کس براس��اس بودجه و سلیقه خود‬ ‫کاالی��ی خریداری می کند ‪ ،‬اما نباید اجازه داد س��وداگران‪ ،‬ان را به‬ ‫کاالی سرمایه ای تبدیل کنند و از خال موجود به دنبال سود باشند‪.‬‬ ‫موتمنی با بیان اینکه درحال حاضر بازار دارای ثبات اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کسانی که در این بازار سرمایه گذاری کرده اند با نوسان های نرخ ها‬ ‫حدود ‪۴۰‬درصد س��رمایه خود را از دس��ت داده اند و نباید اجازه داد‬ ‫م��ردم با فعالیت دالل ها بی��ش از این متضرر ش��وند و این گروه با‬ ‫فکر و روان مصرف کننده بازی کنند‪ .‬موتمنی با اش��اره به نهادهای‬ ‫ناظر و کنترل کننده بازار هم گفت‪ :‬نهادهای نظارت کننده هم باید‬ ‫تالش کنند کاال از جمله خودرو به نرخ واقعی و تمام ش��ده به دست‬ ‫مش��تری برسد‪ .‬وی گفت‪ :‬افراد برای خرید یا فروش خودرو باید به‬ ‫نمایش��گاه های مجوزدار و دارای پروانه کسب مراجعه کنند اگر هر‬ ‫گالیه یا شکایتی از روند معامله داشته باشند و مشکلی رخ داد قابل‬ ‫پیگیری باش��د‪ .‬بازار راکد اس��ت و افراد خرید زیر نرخ هم نداش��ته‬ ‫باش��ند زیرا عده ای با ش��رایط پرداخت خوب خودرویی را کمتر از‬ ‫نرخ واقعی پیش��نهاد می دهند که به طور موقت برای س��ود به بازار‬ ‫ورود می کنند و می روند‪ .‬نباید با توجه به این عملکردها بازار را بهم‬ ‫زد‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬این گروه خودرویی را با امتیاز پرداخت اقس��اطی‬ ‫و تحویل ف��وری برای فروش می گذارند‪ .‬بخش��ی از پول دریافت و‬ ‫باقیمانده در قالب اقس��اط می ش��ود‪ .‬وقتی یک یا دو ماه از مس��ئله‬ ‫می گ��ذرد و افراد خ��ودرو را تحویل نمی گیرند به ش��رکت مربوط‬ ‫مراجعه می کنند اما متوجه می ش��وند که ش��رکت مورد نظر جمع‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬پرونده هایی از سال ‪ ۹۵‬نسبت به تخلفات‬ ‫این ش��رکت ها در قوه قضاییه در حال بررسی و پیگیری است‪ .‬این‬ ‫ش��رکت ها هر روز با روشی جدید جلو می ایند و فعالیت می کنند و‬ ‫فروشندگان و خریداران باید در این زمینه هوشیار باشند‪ .‬موتمنی‬ ‫در پایان گفت‪ :‬اگر سامانه خودرویی راه اندازی و برای تمام معامالت‬ ‫کد رهگیری داده ش��ود‪ ،‬بخش زیادی از مشکالت برطرف می شود‪.‬‬ ‫دولت می تواند از نمایش��گاه دارها به عنوان دفتر پیشخوان استفاده‬ ‫کند تا معضالت بازار خودرو برطرف شود‪.‬‬ ‫که داللی غیرموجه دارند در هر سیستمی‪ ،‬چه انالین و چه افالین‬ ‫متاسفانه بازار را بهم می ریزند اما این امر نباید منجر به این شود که‬ ‫بخش خصوصی که کس��ب وکاری قانونی راه اندازی کرده با مشکل‬ ‫روبه رو شود‪ .‬البته این اتحادیه وظایفی دارد که در حال انجام است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برای ساماندهی و مدیریت و کنترل در این فضا نیاز به یک‬ ‫سلس��له ابزارهایی برای احراز هویت اس��ت‪ .‬هر قدر احراز هویت در‬ ‫فضای مجازی ترویج داده ش��ود افراد غیرموجه بیشتری از گردونه‬ ‫رقابت حذف خواهند ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برخی سایت ها به سامانه‬ ‫شاهکار متصل شدند و در حال احراز هویت در این سامانه هستند‪.‬‬ ‫البته مش��کلی که در بخش وجود دارد پرداخت مالی است که برای‬ ‫این کسب وکار هزینه هنگفتی است زیرا این سایت ها رایگان بوده و‬ ‫مردم در ان به طور رایگان اگهی منتشر می کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت س��امانه ش��اهکار دارای قابلیت تطبیق شناس��ه‬ ‫س��رویس و شناسه هویتی اس��ت که با مشخص ش��دن صاحبان‬ ‫س��رویس های ارتباط��ی در این س��امانه‪ ،‬خدمات از هر س��رویس‬ ‫ارتباطی به صاحب همان س��رویس ارائه می شود‪ .‬او اظهارکرد‪ :‬اگر‬ ‫حاکمیت یک سلس��له ابزارهایی در اختی��ار بخش خصوصی یا در‬ ‫اختیار مردم قرار دهد‪ ،‬بس��یج بزرگی در کش��ور ش��کل می گیرد و‬ ‫هر ف��ردی که بخواهد در فضای مج��ازی فعالیت حرفه ای و کاری‬ ‫داش��ته باشد باید در جایی هویت خود را احراز و مبلغ را خود مردم‬ ‫پرداخ��ت کنن��د‪ .‬اما اگر این امر به عهده کس��ب وکار باش��د که در‬ ‫روز ‪ ۴۰۰‬ت��ا ‪ ۵۰۰‬ه��زار اگه��ی دارد و بخواهد هزین��ه تمام انها را‬ ‫خودش پرداخت کند‪ ،‬بسیار سنگین خواهد بود‪ .‬الفت نسب با بیان‬ ‫اینکه برای مدتی قیمت ها در سایت ها حذف شد اما برگشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر با وجود اعالم نرخ خودروها در س��ایت ها بازار ثبات‬ ‫دارد زیرا نشانی اش��تباه داده بودند‪ .‬برخی شرکت ها می خواستند‬ ‫سوءاس��تفاده کنند و این موضوع را همزمان ب��ا اعالم قیمت ها در‬ ‫س��ایت ها می گذاشتند؛ بنابراین با دستگیری افراد متخلف بازار در‬ ‫حال رس��یدن به ثبات اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬فضای مجازی در کشور‬ ‫ما همیش��ه محکوم اس��ت زیرا ابزار درست در اختیار نداریم و تمام‬ ‫تخلف ها را هم به این فضا نس��بت می دهی��م و خیلی راحت با یک‬ ‫دکمه ان را فیلتر می کنیم‪ .‬در واقع بازار را نمی توانیم کنترل کنیم و‬ ‫ساده ترین راه حل یعنی فیلتر کردن یک سایت را انتخاب می کنیم‪.‬‬ ‫او در ادام��ه گفت‪ :‬این اقدام یعنی حذف قیمت ها از فضای مجازی‪،‬‬ ‫باعث شد بعضی کسب وکارها با وجود فعالیت یک دهه ای در فضای‬ ‫مجازی تا تعطیل همیش��گی پیش بروند‪ .‬الفت نس��ب اظهارکرد‪:‬‬ ‫برای برون رفت از معضل قیمتی راهکارهایی وجود داشت به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬حدود قیمتی را یک نهاد رسمی اعالم کند‪ .‬قرار بود اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو این امر را ب��ر عهده بگیرد‬ ‫که نپذیرف��ت‪ .‬به این ترتیب این بخش خصوص��ی بود که به دلیل‬ ‫فعالیت دالل نماها متضرر شد‪ .‬عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری‬ ‫کس��ب وکارهای مج��ازی اظهارکرد‪ :‬حتی اتحادی��ه دالل ها را هم‬ ‫شناسایی و به پلیس معرفی می کرد اما در ادامه مشخص شد تعداد‬ ‫زیادی ش��ماره تلفن غیرواقعی وج��ود دارد که در حجم زیاد اگهی‬ ‫می دهن��د‪ .‬این تخلف ها در جای دیگر بود ک��ه نظارت بر ان وجود‬ ‫نداش��ت اما تاوان ان را بخش خصوصی و فعاالن حوزه کس��ب وکار‬ ‫مجازی پس دادند‪ .‬پرسش این است که مسئول این امر کیست؟ او‬ ‫گفت‪ :‬اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی ‪ ۳‬ماه همکاری کرد‬ ‫اما هیچ راهکاری از س��وی نهاد دولتی اعالم نشد‪ .‬راهکار خود را هم‬ ‫پیش��نهاد دادیم‪ ،‬اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است‪ .‬او عنوان کرد‪:‬‬ ‫سیس��تمی باید باشد تا شماره ‪ VIN‬خودرو ثبت و هویت و اصالت‬ ‫خودرو و افراد یا س��ایت ها مش��خص شده و تایید ش��ود و در ادامه‬ ‫به ثبت برس��د‪ .‬اگر این ابزار در دس��ت اتحادیه باشد اجازه فعالیت‬ ‫دالل های غیرقانونی را نمی دهد‪ .‬الفت نسب در پایان گفت‪ :‬هرقدر‬ ‫به س��مت ش��فافیت حرکت کنیم و اصالت کاال و افراد شفاف شود‪،‬‬ ‫موفق تر در ساماندهی و رصد بازار خودرو می توانیم عمل کنیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1359‬‬ ‫پیاپی ‪2677‬‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی کم وکاست نقل می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اقدام هایی‬ ‫برای اموزش‬ ‫خودروسواران‬ ‫رانندگی را از متخصص یاد بگیرید‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫همیشه این پرسش مطرح بوده که نخست‬ ‫فن��اوری را باید وارد کرد بعد نیروی انس��انی‬ ‫را متناس��ب با ان نوع فناوری اموزش داد یا‬ ‫برعکس؟ به نظر می رس��د پاسخ مناسب این‬ ‫اس��ت که ه��ر دو با هم‪ .‬درب��اره ورود خودرو‬ ‫ای��ن موضوع را مورد بررس��ی ق��رار داده ایم‪.‬‬ ‫در حقیق��ت صنعت خودرو تح��والت زیادی‬ ‫د ر جامع��ه ب��ه وجود م��ی اورد؛ بدین ترتیب‬ ‫که همزمان با افزایش س��ریع وس��ایل نقلیه‬ ‫در کش��ور‪ ،‬بر تع��داد متقاضی��ان گواهینامه‬ ‫رانندگی نیز به طور قابل توجهی افزوده ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل اداره راهنمایی و رانندگی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۱۹‬اق��دام به تاس��یس اداره صدور‬ ‫گواهینام��ه رانندگ��ی کرد و این س��ازمان از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۱۹‬فعالی��ت خود را اغ��از کرد‪ .‬در‬ ‫نخستین سال تاسیس اداره صدور گواهینامه‬ ‫‪ ۶۸۰۶‬متقاضی موفق ب��ه دریافت گواهینامه‬ ‫رانندگی ش��دند‪ .‬تعداد متقاضیان گواهینامه‬ ‫هر س��ال افزایش یافت و در س��ال ‪ ۱۳۲۱‬با‬ ‫صدور ‪ ۱۸۰۷‬گواهینامه رانندگی‪ ،‬اداره صدور‬ ‫گواهینامه‪ ،‬کمترین رق��م گواهینامه را صادر‬ ‫کرد و سال ‪ ۱۳۵۱‬این اداره با صدور ‪ ۷۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۷۴‬برگ گواهینامه بیش��ترین رقم را دارا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در طول ‪ ۳۰‬س��ال و تا سال ‪ ،۱۳۵۱‬تعداد‬ ‫‪ ۷۰۹‬هزار و ‪ ۴۶۳‬ب��رگ گواهینامه پایه یک‪،‬‬ ‫پای��ه ‪ ۲‬همگان��ی و پای��ه ‪ ۲‬ش��خصی برای‬ ‫متقاضیان تهران صادر شد‪.‬‬ ‫نخس��تین باری ک��ه ی��ک زن در کش��ور‬ ‫گواهینام��ه رانندگ��ی پای��ه ‪ ۲‬دریاف��ت کرد‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۱۹‬بود و در س��ال ‪ ۱۳۵۰‬نخستین‬ ‫زن در ای��ران گواهینامه پای��ه یک گرفت‪ .‬در‬ ‫اب��ان ‪ ۱۳۵۱‬در تهران ‪ ۲‬راننده تاکس��ی زن‬ ‫مش��غول به کار بودند و تع��داد رانندگان زن‬ ‫برای تاکس��ی رو ب��ه افزایش ب��ود‪ .‬در ‪ ۶‬ما ه‬ ‫نخست سال ‪ ،۱۳۵۱‬تعداد ‪ ۵۰۴۵‬گواهینامه‬ ‫ب��رای متقاضیان زن صادر ش��د ک��ه مقامات‬ ‫پیش بینی کرده بودن��د تعداد گواهینامه های‬ ‫صادر ش��ده برای خانم ها تا پایان همان س��ال‬ ‫به ‪ ۱۰‬هزار مورد برسد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان اداره راهنمایی و رانندگی در‬ ‫دهه ‪ ۵۰‬عقیده داش��تند ک��ه خانم ها بهتر از‬ ‫اقایان رانندگی می کنند و تعداد تصادف های‬ ‫انها به مراتب کمتر از مردان است‪ .‬بیشترین‬ ‫مشتریان دریافت گواهینامه رانندگی جوانان‬ ‫بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۶‬سال بودند‪ .‬جوانان بیشتر برای‬ ‫تجمل گواهینامه می گرفتند اما افراد مسن تر‬ ‫ب��رای نیازهای روزانه به منظور انجام کارهای‬ ‫روزان��ه خ��ود گواهینامه دریاف��ت می کردند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۵۱‬درص��د قبول��ی متقاضیان‬ ‫گواهینام��ه از ‪ ۲۳‬به ‪ ۵۳‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬این موضوع نشان دهنده ماشینی شدن‬ ‫زندگی روزانه مردم اس��ت‪ .‬افراد مسن کمتر‬ ‫در ازمایش های مربوط به دریافت گواهینامه‬ ‫موفق می ش��وند و جوانان ش��انس بیش��تری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در حقیق��ت گواهینام��ه در ته��ران ب��رای‬ ‫نخس��تین بار در س��ال ‪ ۱۳۰۲‬صادر ش��د که‬ ‫متعل��ق ب��ه رانندگان س��فیران کش��ورهای‬ ‫خارج��ی بو د زی��را در ان زم��ان اتومبیل در‬ ‫تهران وجود نداش��ت ‪ ،‬مگر اتومبیل سفرهای‬ ‫خارجی‪.‬‬ ‫نکت��ه اماری جال��ب اینکه در زمس��تان ها‬ ‫مشتریان گواهینامه کمتر از سایر فصول سال‬ ‫هستند‪ .‬در بهار و تابستان تعداد مشتریان در‬ ‫یافت گواهینامه به حداکثر می رسد‪.‬‬ ‫در دهه ‪ ۵۰‬خورشیدی‪ ،‬روزانه ‪ ۳‬هزار نفر از‬ ‫متقاضیان گواهینامه رانندگی به اداره صدور‬ ‫گواهینامه مراجع��ه می کردند که از این عده‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر در ازمایش های مربوط به ان موفق‬ ‫می شدند‪ .‬در این زمان تعداد گواهینامه هایی‬ ‫که روزانه در تهران صادر می ش��د از مجموع‬ ‫گواهینامه های��ی که در تمام شهرس��تان های‬ ‫کش��ور‪ ،‬روز صادر می شد بیش��تر بود‪ .‬مدت‬ ‫اعتبار ایین نامه در ‪ ۱۳۵۱‬به ‪ ۲‬س��ال افزایش‬ ‫یاف��ت یعنی اگر کس��ی در ازمایش ایین نامه‬ ‫قبول می ش��د تا ‪ ۲‬س��ال می توانست امتحان‬ ‫ش��هر بدهد اما اگر در مدت ‪ ۲‬سال موفق به‬ ‫دریافت گواهینامه نمی ش��د بای��د دوباره در‬ ‫ازمایش ایین نامه شرکت می کرد‪.‬‬ ‫امتحان ایین نامه برای افراد دارای باس��واد‪،‬‬ ‫ب��ه صورت کتب��ی و برای افراد بی س��واد که‬ ‫تعدادش��ان اندک بود به طور ش��فاهی انجام‬ ‫می ش��د‪ .‬در مجموع با این اوصاف درمی یابیم‬ ‫که برای اموزش رانندگان خودرو اموزش های‬ ‫مناسب در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اصالح وضع رانندگی در تهران در دس��ت اموزش��گاه‬ ‫رانندگی اس��ت و از امکانات این موسس��ه ها باید بیشتر‬ ‫اس��تفاده ش��ود زیرا در این صورت کس��انی که پش��ت‬ ‫فرمان اتفاقی می نش��ینند با تجرب��ه کامل و با حوصله و‬ ‫خونس��ردی بیشتر و اش��نایی کافی و مقررات راهنمایی‬ ‫و رانندگی در ش��هر و خ��ارج رانندگی خواهند کرد‪ .‬این‬ ‫مطلب در اجتم��اع مدیران اموزش��گاه های رانندگی در‬ ‫مرداد س��ال ‪ ۱۳۴۹‬مطرح ش��د‪ .‬در این نشس��ت مطرح‬ ‫ش��د که تعداد اموزش��گاه های رانندگی ب��رای اموزش‬ ‫تعداد موج��ود داوطلبان رانندگی کافی اس��ت ولی طی‬ ‫چند سال گذشته با صدور اجازه نامه های جدید‪ ،‬تاسیس‬ ‫مراکز اموزش موجبات تشتت شدید میان اموزشگاه ها را‬ ‫فراهم اورده اس��ت‪ .‬انها به جای توجه به اهمیت و نحوه‬ ‫ام��وزش افراد و هنر اموزش‪ ،‬ب��ه رقابت پرداخته اند‪ .‬این‬ ‫موضوع موجب بیگانگی انها به مس��ئله تقویت رانندگان‬ ‫اش��نا به مقررات ش��ده و مراکز هنری و هنراموزان را از‬ ‫اهداف اصلی خود بازداش��ته اس��ت‪ .‬نکته دیگری که در‬ ‫این نشس��ت مطرح شد ان بود که تربیت راننده اشنا به‬ ‫مقررات راهنمایی و رانندگی و تفهیم اموزش ایمنی ابزار‬ ‫کنترل کننده اتومبیل ها‪ ،‬تنها از استادان مراکز تعلیماتی‬ ‫براید‪ .‬متاس��فانه در شرایط حاضر در امر مهم تعلیمات و‬ ‫اموزش افراد بیش��تر برعهده اموزگاران کوچه ای که هر‬ ‫یک اتومبیلی خریداری کرده و بدون داش��تن صالحیت‬ ‫اقدام به تعلیم این افراد می کنند‪ ،‬واگذار شده است‪ .‬یک‬ ‫اموزش مسئولیت پذیری‬ ‫در سال ‪ ۱۳۴۹‬اتحادیه اموزشگاه های‬ ‫رانندگ��ی در تهران اع�لام کرد که علت‬ ‫نابس��امانی وضعی��ت رانندگی در ش��هر‬ ‫ته��ران نبودن احس��اس مس��ئولیت در‬ ‫ران��دن در می��ان گروه��ی از رانندگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیشکس��وتان و کهنس��االن اتحادی��ه‬ ‫پیشنهاد کردند برای جلوگیری از راندن‬ ‫اتومبیل به وسیله افراد بدون گواهینامه‪،‬‬ ‫مام��وران مخص��وص پلی��س در مراکز‬ ‫شهرت گمارده ش��ده و در موقع حرکت‬ ‫از رانن��دگان گواهینام��ه مطالبه ش��ود‪.‬‬ ‫در ص��ورت اج��رای ان از طرف ماموران‬ ‫صدور گواهینامه شروع شد‬ ‫مس��ئله راندن اتومبیل به وس��یله افراد‬ ‫ب��دون گواهینامه به کلی از میان خواهد‬ ‫رف��ت و همکاری بس��یار نزدیک تر میان‬ ‫م��ردم و اف��راد پلیس راهنمای��ی برقرار‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬ای��ن اتحادیه اع�لام کرد‬ ‫بدون تردید اکثریت مردم تهران اش��نا‬ ‫ب��ه مقررات و عالئم رانندگی هس��تند و‬ ‫از اینک��ه برای حفظ و حراس��ت از انها‬ ‫گواهینامه خواس��ته شود مشکلی ندارند‬ ‫و با نهایت می��ل ان را ارائه خواهند داد‬ ‫اما عده ای که به رعایت مقررات بی اعتنا‬ ‫هستند ناچار می شوند که درباره گرفتن‬ ‫گواهینامه رانندگی اقدام کنند‪.‬‬ ‫در خرداد سال ‪ ۱۳۴۹‬صدور گواهینامه رانندگی در شهرهای‬ ‫گیالن شروع شد‪.‬‬ ‫در ای��ن س��ال اع��زام افس��ران راهنمای��ی و رانندگ��ی ب��ه‬ ‫شهرس��تان های گیالن به منظور امتحان رانندگی از متقاضیان‬ ‫گواهینامه اغاز ش��د‪ .‬ای��ن اقدام به دنبال تقاض��ای مکرر اهالی‬ ‫شهرستان های گیالن از مقامات اداره راهنمایی و رانندگی رشت‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫به دنبال این درخواس��ت‪ ،‬به دس��تور رئیس ش��هربانی استان‬ ‫گیالن قرار شد از این پس از افسران راهنمایی و رانندگی هفته‬ ‫‪ ۲‬روز ب��ه ش��هرهای بندر انزلی و الهیجان مس��افرت کنند و از‬ ‫متقاضیان گواهینامه رانندگی امتحان به عمل اورند‪ .‬مقرر ش��د‬ ‫در مرحله بعدی این اقدام‪ ،‬به زودی در لنگرود رودس��ر و س��ایر‬ ‫شهرهای دیگر گیالن نیز اجرا شود‪.‬‬ ‫ضوابط دوچرخه سواری‬ ‫در تعقیب اعالنات منتشرشده در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۱۰‬درباره رعایت مقررات‬ ‫عبور و م��رور و پیش بینی های کافی‬ ‫در نظامنام��ه دوچرخه س��واری‪ ،‬باز‬ ‫ه��م مزید تاکی��د ب��رای جلوگیری‬ ‫مخاط��رات محتمل الوقوع‪ ،‬به خاطر‬ ‫عموم به ویژه راکب��ان دوچرخه های‬ ‫مزبور به رعایت کامل مندرجات ذیل‬ ‫تذکر می دهد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬س��وار ش��دن دو نف��ره روی‬ ‫ی��ک چ��رخ‪ ،‬حمل ونق��ل طف��ل در‬ ‫جلو ی��ا عق��ب ان به کل��ی ممنوع‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین عبور با دوچرخه از‬ ‫پیاده روها‬ ‫‪ -۲‬عبور س��ه چرخه های دس��تی‬ ‫که اطفال س��وار می ش��وند در معابر‬ ‫عموم��ی قدغ��ن اس��ت و چرخ های‬ ‫مزبور فقط در نقاط کم جمعیت حق‬ ‫ایاب و ذهاب خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اشخاص پیاده از حدود پیاده رو‬ ‫نبای��د تجاوز کنن��د و در موقع عبور‬ ‫از ع��رض خیابان قبال متوجه اطراف‬ ‫شده در صورت نزدیک بودن وسایل‬ ‫نقلی��ه بگذرن��د واال تام��ل کنند تا‬ ‫وس��ایل نقلیه رد ش��ده‪ ،‬بع��د عبور‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رانن��ده عادی نمی تواند نقش ام��وزش را برعهده گیرد و‬ ‫این کار مهم از اموزگاران راننده که عمری را در این راه‬ ‫‪ ۳‬الیحه مهم درباره مق��ررات عبور در تهران‬ ‫در دی س��ال ‪ ۱۳۴۶‬مطرح شد و بر این اساس‪،‬‬ ‫ایین نام��ه راهنمای��ی و رانندگ��ی تغیی��ر کرد‪.‬‬ ‫مهم تری��ن محورهای این الیح��ه عبارت بودند‬ ‫از‪ :‬در بخش نخس��ت می��زان جریمه های نقدی‬ ‫افزای��ش یاف��ت‪ .‬بدین صورت که ب��ه جای ‪،۵۰‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬و ‪ ۲۰۰‬ری��ال‪ ،‬می��زان جرائ��م ب��ه ‪،۵۰۰‬‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬و ‪ ۲۰۰۰‬ریال��ی افزای��ش پی��دا کرد‪ .‬در‬ ‫بخ��ش دیگر نیز مطرح ش��د عابران پیاده ای که‬ ‫از ع��رض خیابان خارج از گذرگاه به ویژه عابران‬ ‫عبور کنند به پرداخت ‪ ۵۰۰‬ریال جریمه نقدی‬ ‫و به ازای هر ‪ ۵۰‬ریال به یک روز حبس محکوم‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫اتومبیل مب��ادرت به الص��اق عکس برگردان نوار‬ ‫و‪ ...‬می کنن��د‪ .‬چ��ون این قبیل عکس ها س��بب‬ ‫جلب توجه به رانندگان و کاستن از دقت انان به‬ ‫هنگام رانندگی می شود‪ .‬بنابراین برابر قانون مورد‬ ‫اعالم ش��ده‪ ،‬تخلف محسوب و مستوجب جریمه‬ ‫می ش��ود‪ .‬از پنجم خ��رداد افس��ران راهنمایی و‬ ‫رانندگی مانع حرکت این نوع وسایل نقلیه شدند‬ ‫و متخلفان را به دادگاه های خالف فرستادند‪.‬‬ ‫بر اس��اس همین الیحه‪ ،‬ش��هربانی کل کشور‬ ‫می توانس��ت وسیله نقلیه ای که در محل ممنوع‬ ‫توقف ممنوع قرار داده شد و ممنوعیت توقف در‬ ‫ان محل از طرف شهربانی اعالم شده‪ ،‬با وسایل‬ ‫مخص��وص از محل مذکور به جای��ی که توقف‬ ‫ازاد اس��ت ی��ا توقفگاه ها انتق��ال داده و جریمه‬ ‫نق��دی مق��رر در قانون نیز اخذ ش��ود‪ .‬ضرورت‬ ‫نگهداری دفترچه مشخصات وسیله نقلیه نیز از‬ ‫جمل��ه دیگر مواردی بود که در این قانون به ان‬ ‫اش��اره ش��ده بود‪ .‬نکته دیگر انکه هرکس بدون‬ ‫گواهینامه رانندگی وس��ائط نقلیه موتوری یا با‬ ‫گواهینامه غیرمجاز به رانندگی مبادرت کند به‬ ‫حبس از ‪ ۲‬تا ‪ ۶‬ماه محکوم خواهد شد‪.‬‬ ‫فروش خودرو طبق ضوابط‬ ‫تو ام��د می کنند‪،‬‬ ‫قدی��م در خیابان ها رف ‬ ‫مرب��وط به ان دس��ته از صاحبان اتومبیل‬ ‫اس��ت که دارای جریمه تخل��ف رانندگی‬ ‫هس��تند و جریمه های خود را نپرداخته اند‬ ‫و پالک انها در کالنتری ها اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫عالوه بر متوقف ساختن اتومبیل های پالک‬ ‫قدیمی‪ ،‬اتومبیل های نمره جدید که پالک‬ ‫دستی س��از دارن�� د نیز متوقف می ش��وند‪.‬‬ ‫همچنین مام��وران اجرائی��ات راهنمایی‬ ‫ته��ران نیز جلوی اتومبیل هایی که خالفی‬ ‫دارند‪ ،‬می گرفتند و به انان تذکر می دادند‬ ‫که ب��رای پرداخت جریمه تخلف رانندگی‬ ‫خود به دایره اجرائیات مراجعه کنند‪.‬‬ ‫عکس چسباندن ممنوع‬ ‫چس��باندن عک��س ب��ر روی وس��ایل نقلیه از‬ ‫خرداد س��ال ‪ ۱۳۵۳‬جرم اعالم شد‪ .‬در این زمان‬ ‫رانندگانی که روی بدنه یا شیش��ه وس��یله نقلیه‬ ‫عکس یا ورق��ه اگهی کنند‪ ،‬به وس��یله ماموران‬ ‫راهنمایی و رانندگی متوقف خواهند ش��د‪ .‬اداره‬ ‫راهنمای��ی و رانندگ��ی در س��ال ‪ ۵۳‬اعالم کرد‬ ‫به تازگی مش��اهده ش��ده که بعضی از رانندگان‬ ‫وس��ایل نقلی��ه روی بدنه خودرو و شیش��ه های‬ ‫قوانین جدید رانندگی‬ ‫بی پالک حرکت نکنید‬ ‫از دی س��ال ‪ ۱۳۴۸‬مام��وران انتظامی‬ ‫تو ام��د‬ ‫راهنمای��ی در خیابان ه��ا از رف ‬ ‫اتومبیل های��ی ک��ه فاق��د پ�لاک جدید‬ ‫بودن��د جلوگی��ری می کردن��د‪ .‬در جلوی‬ ‫پاس��گاه های مختلف راهنمایی و رانندگی‬ ‫تعدادی اتومبیل متوقف شده تا پالک خود‬ ‫را تعویض کنند‪ .‬یک مقام راهنمایی در این‬ ‫باره گفته است‪ :‬کار شماره گذاری به پایان‬ ‫رس��یده و فقط عده معدودی که بیشتر در‬ ‫شهرس��تان ها مقیم هستند و پالک تهران‬ ‫دارن��د پالک خود را تعویض نکرده ان د ولی‬ ‫برای بقیه پالک جدید صادر و ارسال شده‬ ‫اس��ت‪ .‬تعداد اتومبیل هایی که با ش��ماره‬ ‫س��پری کرده و به رموز اموزش راندن اتومبیل در شهر و‬ ‫بیابان کوه و دشت کامال تسلط دارند واگذار شد‪ .‬‬ ‫ف��روش اتومبی��ل ب��دون ارائ��ه قبض‬ ‫پرداخ��ت ع��وارض س��االنه از تیر س��ال‬ ‫‪ ۱۳۵۵‬ممن��وع اعالم ش��د‪ .‬در این س��ال‬ ‫قانون��ی در مجلس به تصویب رس��ید که‬ ‫بر اس��اس ان ب��ا توجه به قان��ون وصول‬ ‫مالی��ات از اتومبیل ه��ای س��واری‪ ،‬طبق‬ ‫اگهی ش��هرداری پایتخ��ت که حداکثر تا‬ ‫پای��ان نیمه اول هر س��ال بای��د به اطالع‬ ‫مردم برسد‪ ،‬صاحبان اتومبیل باید مالیات‬ ‫مقرر را به یکی از ش��عب بانک ملی ایران‬ ‫پرداخت و برچسب به ویژه در قبض همان‬ ‫سال را از بانک دریافت و برچسب را جلوی‬ ‫شیشه اتومبیل خود نصب کنند‪ .‬همچنین‬ ‫شماره گذاری اتومبیل های سواری منوط‬ ‫به این اس��ت که اقامتگاه قانونی اشخاص‬ ‫حقوقی‪ ،‬سکونت دائمی اشخاص حقیقی‬ ‫ک��ه مالکی��ت اتومبیل را دارن��د از طرف‬ ‫شهربانی یا ژاندارمری احراز شود‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی که محل‬ ‫سکونت و اقامتگاه قانونی خود را به تهران‬ ‫تغییر دهند موظفند در مدت ‪ ۳‬ماه نسبت‬ ‫به تعویض ش��ماره اتومبیل خود به شماره‬ ‫تهران اقدام کنند‪ .‬در این قانون اشاره شده‬ ‫ب��ود که عدم رعایت مقررات یادش��ده نیز‬ ‫منجر به پرداخت جریمه از یک هزار ریال‬ ‫تا ‪ ۲‬هزار ریال می شود‪.‬‬ ‫معاینه فنی اجباری شد‬ ‫پس از تصویب اعتبار الزم در اردیبهش��ت ‪۱۳۵۳‬‬ ‫برای تاس��یس ‪ ۳‬مرکز معاینه فن��ی اتومبیل ها در‬ ‫تهران‪ ،‬اعالم شد نزدیک به یک سوم از اتومبیل های‬ ‫تهران قراضه و فاقد ارزش فنی است‪ .‬بنابراین به انها‬ ‫اجازه کار داده نخواهد شد‪ .‬معاینه فنی اتومبیل های‬ ‫تهران در ‪ ۳‬مرکز بزرگ انجام می ش��ود‪ .‬بر اس��اس‬ ‫تصویب انجمن ش��هر ته��ران‪ ۳ ،‬مرکز معاینه فنی‬ ‫اتومبیل های تهران که در تهرانپارس‪ ،‬مهراباد و ری‬ ‫هس��تند‪ ،‬فعالیت کرده و برای معاینه خودروهایی‬ ‫ک��ه فاق��د ارزش فنی هس��تند‪ ،‬کارت معاینه داده‬ ‫نمی شود‪ .‬به همین جهت از ادامه کار انها در تهران‬ ‫جلوگیری خواهد شد‪ .‬همچنین اعالم شد که تعداد‬ ‫قابل توجه��ی از اتومبیل های ته��ران قراضه بوده و‬ ‫فاقد صالحیت فنی و ایمنی هس��تند‪ .‬بنابراین باید‬ ‫کنار گذاشته شوند‪ .‬همچنین اعالم شد که بسیاری‬ ‫از مکانیس��ین ها در ته��ران نیز فاقد صالحیت فنی‬ ‫هستند‪ .‬به موجب مقررات جدید مکانیسین ها باید‬ ‫ورقه صالحیت فنی داش��ته باش��ند و پس از انجام‬ ‫هر نوع تعمیرات ب��ه صاحب اتومبیل تاییدیه فنی‬ ‫و حرف��ه ای بدهند‪ .‬بنابراین اگر اتومبیل در معاینه‬ ‫فنی به وس��یله کارشناس��ان مراکز سه گانه مردود‬ ‫ش��د نه تنها اجازه کار راننده ان داده نخواهد ش��د‬ ‫بلکه مکانیسین مربوط نیز تحت تعقیب قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫تامین سنگ اهن‬ ‫دغدغه جدی ذوب اهن‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ 6‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1359‬‬ ‫پیاپی ‪2677‬‬ ‫جهش صادراتی فوالد خراسان در سال سخت تحریم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫صادرات فوالد خراسان در ‪۵‬ماه امسال ‪۱۲۰‬درصد کل صادرات سال ‪ ۹۷‬بود‬ ‫‹ ‹مشارکت با شرکت های بزرگ فوالدی‬ ‫احمدی در بخش دیگری از س��خنانش در پاسخ به‬ ‫پرسش خبرنگاران گفت‪ :‬احتمال دارد مجتمع فوالد‬ ‫خراس��ان در پروژه کنسانتره سازی سنگان همکاری‬ ‫مش��ترکی با ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی چادرملو‬ ‫داشته باش��د یا سهامدار عمده فوالد خراسان‪ ،‬تامین‬ ‫مال��ی پ��روژه را تقبل کند‪ .‬در حقیقت ممکن اس��ت‬ ‫چادرملو ‪۳۵‬درصد پروژه کنسانتره س��ازی س��نگان‬ ‫فوالد خراس��ان را تامین مالی کند یا ممکن اس��ت در‬ ‫ارزیابی ها به تفاهم نرسد و دیگر سهامدار عمده فوالد‬ ‫خراس��ان یعنی صندوق بیمه روس��تاییان و عشایر‪،‬‬ ‫تامی��ن مالی این پروژه را انجام دهد‪ .‬مدیرعامل فوالد‬ ‫خراسان گفت‪ :‬همه ش��رکت های بزرگ اعم از فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬اپال پارسیان و‪ ...‬در منطقه‬ ‫سنگان سرمایه گذاری کرده اند‪ .‬باید خاطرنشان کرد‬ ‫در این منطقه میزان اس��تخراج تجهیز معدن موزون‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫محبوب�ه ناط�ق‪ :‬مدیرعام��ل فوالدخراس��ان به‬ ‫بی��ان فراینده��ای تولی��دی‪ ،‬توس��عه ای‪ ،‬مدیریتی‬ ‫و چالش ه��ای مجموعه خ��ود پرداخت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬حسین احمدی سلیمانی‪ ،‬مدیرعامل مجتمع‬ ‫فوالد خراس��ان در نشست رس��انه ای برای اشنایی با‬ ‫فرایندهای تولیدی توسعه ای‪ ،‬مدیریتی و چالش های‬ ‫مجتمع فوالد خراس��ان در نیشابور گفت‪ :‬این منطقه‪،‬‬ ‫بیابانی غیر قابل کش��ت و فاقد اقتصاد ش��کوفا بود اما‬ ‫پس از ‪۲۰‬س��ال با س��اخت کارخانه فوالد خراسان و‬ ‫س��رمایه گذاری بی��ش از یک میلی��ارد دالر به یکی از‬ ‫اقتصاده��ای برتر منطقه و کش��ور تبدیل ش��د‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره ب��ه اینکه فوالد خراس��ان در س��ال های اخیر‬ ‫‪۱۷۰۰‬میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید انجام داده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬فوالد خراس��ان با ایجاد نواحی مختلف تولیدی‬ ‫از محل منابع داخلی ش��رکت برای بیش از ‪۵۳۰۰‬نفر‬ ‫اشتغال ایجاد کرد بدون اینکه یک ریال بدهی بانکی‪،‬‬ ‫مالیاتی و کارگاهی داش��ته باشد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫س��ال های اخیر با احتس��اب پروژه س��نگان‪ ،‬بیش از‬ ‫‪۲۰۰۰‬میلی��ارد تومان پروژه اج��را کرده ایم و با وجود‬ ‫اینکه فوالد یکی از نخس��تین صنایع تحریم شده بود‬ ‫توانس��تیم در ‪۵‬ماه ابتدای سال نسبت به سال گذشته‬ ‫‪۱۲۰‬درصد صادرات داشته باشیم‪ .‬مدیرعامل مجتمع‬ ‫ن این نکت��ه‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫فوالد خراس��ان در ادامه ب��ا بیا ‬ ‫راه اندازی کارخانه کنسانتره س��ازی در ‪۲‬سال اینده‪،‬‬ ‫ای��ن مجتمع تنها مجموعه فوالدی در کش��ور خواهد‬ ‫بود که توانس��ته تمام زیرساخت های الزم را در استان‬ ‫تامین کند‪ .‬این امر به دلیل مطالعات دقیق در ساخت‬ ‫این کارخانه است‪ .‬به گزارش خبرنگار اعزامی‬ ‫‪،‬‬ ‫جمعی از اصحاب رسانه برای اشنایی با فرایند تولید‪،‬‬ ‫توس��عه ‪ ،‬مدیریت و چالش های تولید فوالد از مجتمع‬ ‫فوالد خراسان بازدید کردند‪ .‬معادل کل اقلیم نیشابور‬ ‫در فوالد خراسان فضای سبز ایجاد شده است‪ .‬احمدی‬ ‫با تاکید بر اینکه در ش��رایط فعل��ی تحریم ها‪ ،‬تولید و‬ ‫صادرات فوالد مدیریت ش��ده اند که کار بسیار سختی‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تامین خوراک کارخانه ها‪ ،‬نقل و‬ ‫انتق��االت مالی‪ ،‬حمل ونقل و تامین الکترود گرافیتی‪،‬‬ ‫از مهم ترین چالش های فوالد خراس��ان هستند‪.‬وی‪،‬‬ ‫میزان صادرات شرکت فوالد خراسان را در ‪۵‬ماه امسال‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون دالر عنوان کرد و افزود‪ :‬فوالد خراسان در‬ ‫سال گذشته ‪۴۰‬میلیون دالر صادرات داشته و امسال‬ ‫نسبت به سال گذش��ته ‪۱۲۰‬درصد افزایش صادرات‬ ‫دارد‪.‬او با تاکید بر اینکه فوالد خراس��ان درحال حاضر‬ ‫به کشورهای جنوب شرق اسیا‪ ،‬اندونزی و کشورهای‬ ‫همسایه صادرات دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این مجتمع عالوه‬ ‫بر اش��تغالزایی توانسته ‪۱۰‬درصد کل مالیات استان را‬ ‫پوش��ش دهد‪ .‬احمدی ادامه داد‪ :‬با راه اندازی کارخانه‬ ‫کنسانتره س��ازی در ‪۲‬س��ال اینده‪ ،‬این مجتمع تنها‬ ‫مجموعه فوالدی در کش��ور خواهد بود که توانس��ته‬ ‫تمام زیرس��اخت های الزم را در اس��تان تامین کند و‬ ‫این امر به دلیل مطالعات دقیق در ساخت این کارخانه‬ ‫اس��ت‪.‬مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان بیان کرد‪ :‬با‬ ‫تم��ام چالش ه��ا در بخش فوالدس��ازی این مجتمع‪،‬‬ ‫اهن اسفنجی ‪۱۵‬درصد و گندله سازی ‪۸۰‬درصد رشد‬ ‫داشته اس��ت‪.‬احمدی درباره چالش های این مجتمع‬ ‫گفت‪ :‬دولت باید ب��ا برنامه ریزی دقیق ابتدا مواد اولیه‬ ‫تولیدکنندگان داخلی را تامین سپس مازاد ان را صادر‬ ‫کند‪ .‬وی از بومی س��ازی ‪۸۰‬درص��دی مجتمع فوالد‬ ‫خراس��ان خبر داد و گفت‪ :‬فوالد خراس��ان با تشکیل‬ ‫‪۲‬نمایش��گاه دائم بومی س��ازی در نیش��ابور و شهرک‬ ‫صنعتی توس به نهضت بزرگ بومی س��ازی پیوس��ته‬ ‫و توانس��ته با حمایت از س��ازندگان قطعات مورد نیاز‬ ‫خود‪ ،‬وابس��تگی به خارج و نیاز به واردات را بکاهد‪ .‬در‬ ‫این راستا با قدردانی از شرکت های داخلی‪ ،‬از دریافت‬ ‫ی این شرکت ها استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫اطالعات و توانمند ‬ ‫وی با اش��اره به اینکه واحد گندله س��ازی خراس��ان‬ ‫‪۶۵‬درصد به وسیله شرکت های داخلی ساخته و تامین‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬می توان با افتخار گفت‪ ،‬خط احیا‬ ‫‪۸۰‬درصد بومی س��ازی شده اس��ت‪.‬مدیرعامل فوالد‬ ‫خراس��ان با بی��ان اینکه این مجتم��ع‪ ،‬پایگاه هایی در‬ ‫راستای مطالعات بومی س��ازی ایجاد کرده که در این‬ ‫راس��تا می توان به بومی سازی س��ریع برخی قطعات‬ ‫در واحدهای گندله س��ازی و بخش های دیگر اش��اره‬ ‫کرد‪ ،‬مهم ترین س��رمایه این مجتمع را نیروی انسانی‬ ‫و مس��ائل زیست محیطی عنوان کرد و گفت‪ :‬از شما به‬ ‫عنوان چشم بیدار جامعه یاد می کنیم زیرا با پرسش ها‬ ‫نش��ان دادید به طور کامل به این حوزه اش��نایید و به‬ ‫مس��ائل اش��راف دارید‪ .‬حال کمک کنید با حمایت از‬ ‫س��ازندگان داخلی‪ ،‬تحریم را به فرصت تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع فوالد خراس��ان چش��م انداز افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫را اع�لام کرد‪ :‬در این برنامه‪۵ ،‬میلیون تن کنس��انتره‬ ‫سنگ اهن‪۵ ،‬میلیون تن گندله‪۳.۵ ،‬میلیون تن اهن‬ ‫اس��فنجی‪۳.۵ ،‬میلیون تن فوالد خ��ام و ‪۱.۳‬میلیون‬ ‫تن محص��والت نوردی ق��رار دارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬تولید‬ ‫ان��واع مقاطع فوالدی طویل س��اختمانی با اس��تفاده‬ ‫از فناوری های نوین و س��رمایه های انس��انی توانمند‪،‬‬ ‫رعایت الزامات زیس��ت محیطی به منظور خلق ارزش‬ ‫اف��زوده برای ذی نفعان و توس��عه اقتصادی و صنعتی‬ ‫منطق��ه و کش��ور‪ ،‬ماموریت مجتمع فوالد خراس��ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیست‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬فلسفه راهبردی فوالد خراسان‬ ‫ب��رای اینکه توانای��ی عبور از این تحریم ها را داش��ته‬ ‫باش��د و تامین مالی کند‪ ،‬این است که با شرکت های‬ ‫بزرگ مش��ارکت کند‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬برای پروژه‬ ‫کنسانتره س��ازی س��نگان ‪۲۰۰‬میلی��ارد تومان تا به‬ ‫حال سرمایه گذاری ش��ده و به ‪۱۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫دیگر س��رمایه نی��از دارد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در اصفهان‪،‬‬ ‫هرمزگان و خوزس��تان با مشکالت سنگ اهن و حتی‬ ‫اب روبه رو هس��تیم ام��ا در فوالد خراس��ان با مزیت‬ ‫اب و س��نگ اهن روبه رو ش��ده ایم‪ .‬احمدی در بخش‬ ‫دیگری از س��خنانش تصریح کرد‪ :‬تیسن گروپ برای‬ ‫اجرای طرح ‪۲.۵‬میلیون تنی کنسانتره فوالد خراسان‬ ‫در س��نگان اعالم امادگ��ی کرده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫فوالد خراسان با اش��اره به مباحث پیش امده درباره‬ ‫بخش��نامه اخیر دولت مبنی بر رعایت کف عرضه در‬ ‫بورس کاال از س��وی تولیدکنن��دگان زنجیره فوالد‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬هم س��نگ اهنی ها ب��رای تامین برخی‬ ‫نیازه��ای ارزی خود ناچار به صادرات هس��تند و هم‬ ‫فوالدی ها ح��ق دارند نگران تامین خوراک مورد نیاز‬ ‫کارخانه شان هس��تند‪ .‬با این حال دولت نیز به عنوان‬ ‫بخش حاکمیتی وظیفه دارد کلیت اقتصاد را ببیند و‬ ‫ناچار به وضع محدودیت هاست که در صورت رعایت‬ ‫ان از س��وی تولیدکنندگان زنجیره ف��والد می توان‬ ‫مازاد سنگ اهن کشور را صادر کرد اما نیاز داخل باید‬ ‫در اولویت باش��د‪ .‬در این راستا ما حاشیه های اخیر را‬ ‫رصد می کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬متاسفانه در معدن دولتی‬ ‫س��نگان‪ ،‬توسعه و اکتش��افات به کندی انجام شده و‬ ‫هم اکن��ون در زنجیره فوالد به ویژه س��نگ اهن دچار‬ ‫بی تعادلی هستیم‪ .‬احمدی با اشاره اینکه بزرگ ترین‬ ‫چالش فوالد خراس��ان نرخ باالی کنس��انتره و تامین‬ ‫ان اس��ت‪ ،‬در پاسخ به پرسش��ی درباره تامین نیروی‬ ‫انس��انی ش��رکت‪ ،‬گفت‪ :‬در فوالد خراس��ان به شکل‬ ‫اتوبوس��ی نیرو نمی اوریم‪ .‬برای جایگزینی نیروهایی‬ ‫که بازنشست شده اند با کمک دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫ازمونی را برگزار کرده ایم که درحال حاضر منتخبان‬ ‫فوالد خراسان‪ ،‬بزرگ ترین مجتمع فوالدسازی شرق کشور‪ ،‬در ‪۱۵‬کیلومتری شمال غرب نیشابور در زمینی‬ ‫به مس��احت ‪۱۴۰۰‬هکتار اس��تقرار یافته و حدود ‪۴۰‬هزارتن انواع ماشین االت و تجهیزات را در خود جای داده‬ ‫اس��ت‪.‬ظرفیت این مجتمع ‪۲‬میلیون تن در سال پیش بینی شده که هم اکنون ‪۲‬واحد احیای مستقیم هر کدام‬ ‫به ظرفیت ‪۸۰۰‬هزار تن در س��ال واحد فوالدس��ازی با ظرفیت اسمی‪۶۳۰‬هزار تن و واحد نورد مقاطع سبک با‬ ‫ظرفیت ‪۵۵۰‬هزارتن در س��ال در حال بهره برداری هس��تند‪.‬واحد فوالدسازی شماره‪ ۲‬با ظرفیت ‪۷۲۰‬هزار تن‬ ‫در س��ال و همچنین واحد گندله سازی با طرفیت ‪۲.۵‬میلیون تن در محل معدن سنگ اهن سنگان شهرستان‬ ‫خواف در حال ساخت است‪ .‬فوالد خراسان به عنوان معین اقتصادی منطقه‪ ،۵‬همراستا با طرح جامع فوالد کشور‬ ‫در دس��تیابی به تولید ‪۵۵‬میلیون تن در افق ‪ ۱۴۰۴‬دس��تیابی به تولید ‪۵‬میلیون تن را هدف گذاری کرده است‪.‬‬ ‫فوالد خراسان جزو ‪۱۰۰‬شرکت برتر ایران در سال های اخیر و همچنین جزو شرکت های سرامد کشور در حوزه‬ ‫ساخت و تولید است‪ .‬شرکت فوالد خراسان از ‪۱۷‬واحد مختلف تشکیل شده که ‪۴‬واحد احیای مستقیم‪ ،‬ذوب‪،‬‬ ‫ریخته گری و نورد به عنوان واحدهای اصلی شناخته می شود و بقیه شامل واحدهای جانبی و پشتیبانی است‪.‬‬ ‫ان در ح��ال گذراندن اموزش و ط��ی کردن مراحل‬ ‫قانونی استخدام هستند‪ .‬او با اشاره به اینکه ‪۱۶۲‬هزار‬ ‫تن ص��ادرات ش��مش ف��والد در ‪۵‬ماه س��ال جاری‬ ‫داشتیم‪ ،‬افزود‪ :‬اگر واحدهای نوردی به تعهدات خود‬ ‫در بورس کاال عمل کنند‪ ،‬محدودیت های صادراتی از‬ ‫بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری در فوالد خراسان‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬بهروز اسماعیلی‪ ،‬معاون برنامه ریزی‬ ‫و فن��اوری مجتم��ع فوالد خراس��ان گفت‪ :‬در س��ال‬ ‫‪ ،۹۷‬س��هم این مجتم��ع در تولید میلگرد و ش��مش‬ ‫‪۷‬درص��د و در اهن اس��فنجی ‪۵‬درصد ب��ود‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬فوالد خراس��ان در س��ال ‪ ۹۷‬ح��دود ‪۱۰‬درصد‬ ‫مالیات اس��تانی پرداخت ک��رد و ‪۷۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫نیز در بخش های توس��عه ای ش��امل توس��عه ریلی‪،‬‬ ‫پرداخ��ت مالیات و‪ ...‬هزینه ش��د‪ .‬اس��ماعیلی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬در دهه فجر سال گذش��ته‪۴۵۰ ،‬میلیارد تومان‬ ‫پروژه ش��امل واحد اکس��یژن‪ ،‬ارتق��ای فناوری کوره‬ ‫ذوب‪۲۰۰ ،‬واگن لبه بلند ریلی‪ ،‬مش��ارکت در تقاطع‬ ‫غیر همسطح جاده ای و مخزن ‪۱۶۰‬هزار متر مکعبی‬ ‫برای بهینه س��ازی اب و فضای سبز بهره برداری شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این ش��رکت دومی��ن رتبه بازدهی‬ ‫س��رمایه را در س��ازمان بورس دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فوالد‬ ‫خراسان در یک سال گذشته ‪۲‬نمایشگاه بومی سازی‬ ‫را برگزار کرده اس��ت‪ .‬اس��ماعیلی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫برنامه این شرکت تا س��ال ‪ ،۱۴۰۴‬ساخت ‪۵‬میلیون‬ ‫تن کنس��انتره‪۵ ،‬میلیون ت��ن گندله‪۳.۵ ،‬میلیون تن‬ ‫اهن اس��فنجی‪۳.۵ ،‬میلیون تن شمش و ‪۱.۳‬میلیون‬ ‫تن محصوالت نوردی است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1359‬‬ ‫پیاپی ‪2677‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‬ ‫تامین سنگ اهن‪ ،‬دغدغه جدی ذوب اهن اصفهان‬ ‫‹ ‹بزرگ تری�ن دغدغ�ه ام�روز ذوب اه�ن تامین‬ ‫سنگ اهن است‬ ‫یزدی زاده در این جلسه‪ ،‬به پروژه های مختلف این شرکت از‬ ‫جمله پروژه های ‪ ،PCI‬پروژه زیس��ت محیطی فلکسیبل‪ ،‬تولید‬ ‫تس��مه تیر ورق و س��ایر دستاوردهای این ش��رکت اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬بزرگ ترین دغدغه امروز ذوب اهن‪ ،‬تامین س��نگ اهن‬ ‫اس��ت‪ .‬هم اکنون در مرز یک میلیون تن تولید فوالد هس��تیم و‬ ‫شاید اندکی با برنامه فاصله داشته باشیم اما تالش می کنیم ان‬ ‫را در ‪۶‬ماه دوم س��ال جبران کنی��م‪ .‬انتظار داریم با برنامه ریزی‬ ‫‹ ‹ناهمگون�ی در واگذاری ه�ا مش�کالت فراوانی‬ ‫ایجاد کرد‬ ‫وی گفت‪ :‬تمام معادن ایران در گذش��ته در اختیار ذوب اهن‬ ‫اصفهان بودند اما از زمانی که واگذاری ها انجام ش��د و متاسفانه‬ ‫ناهمگونی رخ داد‪ ،‬مشکالت فراوانی ایجاد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت�ی در تن�وع و تناژ تولی�د ریل وجود‬ ‫ندارد‬ ‫یزدی زاده گفت‪ :‬در س��ال گذش��ته رویداده��ای خوبی را در‬ ‫ذوب اهن اصفهان ش��اهد بودیم که البته ریشه در گذشته دارد‬ ‫اما با همکاری تمام تالش��گران در بخش های مختلف تس��ریع‬ ‫شد‪ .‬تولید ریل به عنوان یک ارزوی بزرگ برای ایرانیان مطرح‬ ‫بود که در س��ال گذش��ته در ذوب اهن اصفهان به ثمر نشست‪.‬‬ ‫ب��رای تولید این محصول اس��تراتژیک پروژه ‪ VD‬در ذوب اهن‬ ‫راه اندازی ش��د تا ف��والد ریل با باالترین کیفیت تولید ش��ود و‬ ‫هم اکنون محدودیتی درباره تنوع و تناژ تولید ریل وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هر یک از درهای فلکس�یبل حدود ‪۱۰۰۰‬ش�یت‬ ‫نقشه و بیش از چند هزار قطعه دارد‬ ‫وی در ادام��ه‪ ،‬ب��ه مبحث محیط زیس��ت پرداخ��ت و گفت‪:‬‬ ‫یک��ی از موفقیت ه��ای خوب و موثر م��ا در این زمینه‪ ،‬در تولید‬ ‫بات��ری کک س��ازی رخ داد‪ .‬طراح��ی‪ ،‬س��اخت و تولید در های‬ ‫فلکسیبل(انعطاف پذیر) با تالش و کوشش شبانه روزی کارکنان‬ ‫و در شرایط سخت تحریمی به ثمر نشست و افتخاری دیگر به‬ ‫کارنامه این شرکت مادر صنعتی افزوده شد‪ ،‬هم اکنون تعدادی از‬ ‫در ها نیز نصب شده است‪ .‬هر یک از این در ها حدود ‪۱۰۰۰‬شیت‬ ‫نقشه و بیش از چند هزار قطعه است‪ .‬مهندس یزدی زاده درباره‬ ‫پ��روژه ‪ PCI‬نیز اظهار کرد‪ :‬این پروژه از س��ال ‪ ۹۵‬کلید خورد‬ ‫و به دلیل مش��کالت تحریم و واردات قطعات‪ ،‬پیش��رفت کندی‬ ‫داشت‪ .‬مراحلی از این پروژه از سوی طرف چینی انجام می شود‬ ‫که برنده مناقصه بود اما نصب‪ ،‬ساخت‪ ،‬اسکلت فلزی‪ ،‬معماری‬ ‫‹ ‹ذوب اهن اصفهان ح�دود ‪۱۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫پروژه خرید پساب دارد‬ ‫ی��زدی زاده اضافه کرد‪ :‬حدود ‪۱۰۰۰‬میلیارد تومان پروژه های‬ ‫خرید پس��اب داری��م و قراردادهای خرید ش��هرهای نجف اباد‪،‬‬ ‫ایمانش��هر و روس��تاهای فالورجان نیز امضا شده اند‪ .‬امیدواریم‬ ‫از ‪۲‬س��ال این��ده به م��رور مصرف اب خام فقط در حد ش��رب‬ ‫و مصارف بهداش��تی داخل کارخانه باش��د‪ .‬در این زمینه پروژه‬ ‫‪ BOT‬تصفیه خانه از س��وی ش��رکت مپنا به عن��وان برنده در‬ ‫دس��ت اقدام اس��ت و نخستین الگوی کش��ور در این زمینه به‬ ‫ش��مار می رود‪.‬مدیرعامل شرکت تصریح کرد‪ :‬گفته می شود که‬ ‫ذوب اهن به دلیل داشتن نیروگاه‪ ،‬خودش باید خوراک را تامین‬ ‫کند‪ .‬گازی که برای نیروگاه به ما می دهند با تعرفه صنعتی است‪،‬‬ ‫در حالی که باید ان را با تعرفه نیروگاهی به ما بدهند‪.‬یزدی زاده‬ ‫بیان کرد‪ :‬س��ال گذش��ته را با وجود سختی های فراوان از جمله‬ ‫تش��دید تحریم ها‪ ،‬اعتصاب کامیونداران‪ ،‬بحران اب و‪ ...‬پش��ت‬ ‫سر گذاشتیم اما ‪ ۲۴۱۰‬هزار تن چدن را با ‪۲‬کوره بلند در سال‬ ‫گذش��ته تولید کردیم‪ .‬برای امسال عدد ‪۳‬میلیون و ‪۵۰‬هزار تن‬ ‫را ه��دف ق��رار دادیم و کوره یک را نیز از نیمه دوم امس��ال وارد‬ ‫مدار می کنیم‪.‬در ادامه این نشس��ت خبری‪ ،‬علی راعی‪ ،‬مش��اور‬ ‫عالی پارلمانی و ارتباطات اجتماعی ش��رکت سهامی ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان به اهمیت جایگاه ذوب اه��ن اصفهان به عنوان جبهه‬ ‫نخس��ت صنعت کش��ور‪ ،‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫هم��واره نق��ش موتور مح��رک صنایع دیگر کش��ور را به عهده‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫بهروز راعی‪ -‬درصورت تامین س��نگ اهن‪۱.۵ ،‬میلیون تن‬ ‫ظرفی��ت خال��ی ذوب اهن وارد مدار تولید می ش��ود‪ .‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان هم اکنون با بیش از نیمی از ظرفیت اسمی خود‪ ،‬فعالیت‬ ‫می کن��د که در صورت تامین س��نگ اهن م��ورد نیاز‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولید این ش��رکت از ‪۲‬میلی��ون و ‪۴۰۰‬هزار تن به ‪۴‬میلیون تن‬ ‫افزای��ش خواهد یافت‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ذوب اهن اصفهان در نشس��ت خبری با اصحاب رسانه که صبح‬ ‫‪۴‬شهریور همزمان با هفته دولت در دفتر مدیرعامل برگزار شد‪،‬‬ ‫ب��ر اهمی��ت تامین م��اده اولیه این صنعت ب��زرگ تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬مادر صنعت کش��ور هم اکنون نیازمند یاری مسئوالن در‬ ‫تامین مواد اولیه به ویژه س��نگ اهن است‪ .‬منصور یزدی زاده در‬ ‫این نشس��ت خبری ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداش��ت‬ ‫یاد و خاطره ش��هیدان گرانقدر رجایی و باهنر گفت‪ :‬امس��ال با‬ ‫عنوان رونق تولید از س��وی رهبر معظم انقالب نام گذاری ش��د‬ ‫و تولیدکنن��دگان در این زمینه وظیفه س��نگین و الزاماتی نیاز‬ ‫دارن��د تا با تمام قوا نقش افرین باش��ند‪ .‬وی در ادامه‪ ،‬به فرایند‬ ‫متفاوت تولید ذوب اهن با س��ایر فوالدس��ازان پرداخت و افزود‪:‬‬ ‫ش��یوه تولید در ذوب اهن به روش کوره بلند اس��ت و این شیوه‬ ‫‪۸۰‬درص��د تولید در جهان را به خودش اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت های تولیدی دیگر از گاز طبیعی استفاده می کنند و از‬ ‫یارانه این حامل های انرژی برخوردار هس��تند اما زغال و کک‪،‬‬ ‫ماده اولیه تولید در ذوب اهن به ش��مار می روند‪ .‬این امر موجب‬ ‫ش��ده که س��ود ذوب اهن اصفهان نس��بت به دیگر شرکت های‬ ‫فوالدساز کمتر باشد‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مواد معدنی در داخل به ارزش‬ ‫افزوده تبدیل شوند سپس فرایند صادرات را شاهد باشیم‪ .‬البته‬ ‫باید مش��کالت معدنداران نیز شنیده ش��ود؛ بنابراین نیاز است‬ ‫در سال رونق تولید‪ ،‬هماهنگی الزم در این زمینه ایجاد شود‪.‬‬ ‫و‪ ...‬از س��وی شرکت انجام می ش��ود‪ .‬این پروژه هم اکنون در فاز‬ ‫راه اندازی قرار دارد و تنها بخش کوچک ان که تزریق پودر زغال‬ ‫به داخل کوره بلندهاس��ت‪ ،‬باقی مانده که به صورت ازمایش��ی‬ ‫به زودی انجام می شود‪ .‬وی درباره مصرف اب نیز گفت‪ :‬به وسیله‬ ‫پروژه های مختلف‪ ،‬مصرف اب کارخانه را کاهش دادیم‪ .‬س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬حدود ‪۱۷‬میلیون متر مکعب مصرف اب داش��تیم که س��ال‬ ‫گذشته به ‪۱۴‬میلیون متر مکعب رسید‪ .‬استفاده از پساب نیز به‬ ‫عن��وان یک��ی از دیگر اقدامات مهم‪ ،‬مورد توجه قرار گرفت و در‬ ‫این راستا قراردادهای مختلفی به منظور خرید پساب شهرهای‬ ‫مختلف امضا شد که از خرید پساب زرین شهر کلید خورد‪.‬‬ ‫منص��ور یزدی زاده‪ :‬انتظار داریم با برنامه ریزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫مواد معدنی در داخل به ارزش افزوده تبدیل ش��وند س��پس صادرات را شاهد‬ ‫باشیم‬ ‫داش��ته است‪ ،‬به گونه ای که توسعه صنعتی کشور مرهون ایجاد‬ ‫ای��ن صنعت اس��ت‪.‬وی بر پیش��ینه و قدمت بی��ش از نیم قرن‬ ‫فعالیت ذوب اهن اصفهان در اقتصاد کش��ور تاکید کرد وگفت‪:‬‬ ‫پرورش نیروهای متخصص‪ ،‬توس��عه سبد محصوالت تولیدی‪،‬‬ ‫بومی س��ازی قطعات و خطوط تولید و تالش برای دس��تیابی به‬ ‫یک صنعت پاک هم��واره از محورهای اصلی فعالیت ذوب اهن‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬دکتر راعی ب��ه اهمیت اموزش نیروی انس��انی به‬ ‫عنوان یکی از سرمایه های اصلی ذوب اهن اصفهان‪ ،‬اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون بس��یاری از فارغ التحصیالن مرکز اموزش عالی‬ ‫ذوب اهن اصفهان در صنایع دیگر کشور مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫مشاور عالی پارلمانی و ارتباطات اجتماعی ذوب اهن اصفهان در‬ ‫ادامه‪ ،‬بر اهمیت نقش ارتباطات و تعامل با نخبگان جامعه‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان در این برهه حس��اس که از یک‬ ‫طرف با تحریم های خارجی و از طرف دیگر با کمبود مواد اولیه‬ ‫روبه رو اس��ت‪ ،‬به شدید نیازمند حمایت فعاالن رسانه و مدیران‬ ‫اس��ت و در این مس��یر تالش می کند ب��ا بهره گیری از ظرفیت‬ ‫کارکنان خود و خطوط تولید و ارائه محصول کیفی‪ ،‬به ظرفیت‬ ‫کامل برس��د‪.‬دکتر راعی افزود‪ :‬متاسفانه ذوب اهن هم اکنون با‬ ‫نیمی از ظرفیت مش��غول به کار است که درصورت تامین ماده‬ ‫اولیه که به طور عمده سنگ اهن است و از نعمت های خدادادی‬ ‫کش��ور به ش��مار می اید‪ ،‬تولید این شرکت از حدود ‪۲.۵‬میلیون‬ ‫تن به ‪۴‬میلیون تن س��االنه می رس��د‪ .‬این افزایش تولید ضمن‬ ‫ایجاد درامدزایی برای ش��رکت و بازپرداخت بدهی های معوق و‬ ‫انباشته موجب اش��تغال جدید و نقش افرینی دوباره ذوب اهن‬ ‫در کشور خواهد شد‪ .‬وی با درخواست از رسانه ها برای حمایت‬ ‫از ذوب اه��ن اصفه��ان برای بهره گیری از ظرفی��ت بالفعل این‬ ‫صنع��ت بزرگ گفت‪ :‬ذوب اهن اصفه��ان از دیرباز با مطبوعات‬ ‫و رس��انه ها همکاری صمیمانه داش��ته و امیدواریم با همکاری‬ ‫اصحاب رس��انه‪ ،‬شاهد ش��کوفایی و تامین مواد اولیه و پوشش‬ ‫‪۱۰۰‬درص��دی ظرفی��ت تولید در این کارخانه باش��یم‪ .‬علیرضا‬ ‫امیری‪ ،‬مدیر روابط عمومی ش��رکت سهامی ذوب اهن اصفهان‬ ‫نی��ز بر تعامل و همکاری با اصحاب رس��انه‪ ،‬تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫رسانه ها همواره تعامل و ارتباط نزدیک و دیرینه ای با ذوب اهن‬ ‫اصفهان داش��ته اند‪ .‬امیری افزود‪ :‬ذوب اهن در بیش از نیم قرن‬ ‫فعالیت خود به ویژه در جنگ تحمیلی به خوبی به اثبات رسانده‬ ‫ک��ه کارکنان این صنعت‪ ،‬نگذاش��ته اند لحظ��ه ای تولید در این‬ ‫کارخانه متوقف ش��ود‪ .‬امیری با ارائه گزارشی از اقدامات روابط‬ ‫عمومی در سال های اخیر‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم با حمایت رسانه ها‪،‬‬ ‫دوباره ش��اهد اعتالی نام ذوب اهن و بهره گیری از تمام ظرفیت‬ ‫تولید این کارخانه عظیم باشیم‪.‬‬ ‫دولت در تصمیم گیری ها بخش خصوصی را دخالت بدهد‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬روز دوش��نبه‪ ،‬فع��االن بخش معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی در زنجیره ارزش فوالد در اتاق بازرگانی گرد هم امدند تا‬ ‫صدای اعتراض خود را درباره بخش��نامه های اخیر وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با موضوع محدودیت ه��ای جدید به وجود امده‬ ‫ب��ه گوش دولتمردان برس��انند؛ هرچند در این راس��تا نیز خیلی‬ ‫همصدا نبودند و در بخش های عمده ای از س��خنان خود اختالف‬ ‫نظر داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹قصه از کجا شروع شد؟‬ ‫بخش��نامه های محدودیت افری��ن ب��رای زنجی��ره ف��والد از‬ ‫س��ال گذشته اجرا شدند‪ .‬امس��ال با بخش��نامه ای که در دفاع از‬ ‫نوردکاران برای عرضه محصوالت فوالدی صادر ش��د و در اخرین‬ ‫بخش��نامه ‪۶‬م��رداد وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با موضوع‬ ‫تصمیم گی��ری درب��اره تامین خوراک واحدهای ف��والد و تعیین‬ ‫نرخ محصوالت س��نگ اهن‪ ،‬س��نگ اهنی های بخش خصوصی‬ ‫که حمایت کمرنگ تری از س��نگ اهنی های دولتی داش��تند‪ ،‬به‬ ‫شدت معترض شدند‪ .‬در این بخشنامه امده بود با توجه به اولویت‬ ‫تامین م��واد اولیه مورد نیاز واحدهای فع��ال داخلی از ‪ ۱۵‬مرداد‬ ‫تا اطالع بعدی‪ ،‬صادرات محصوالت س��نگ اهن ش��امل کلوخه‪،‬‬ ‫دانه بندی‪ ،‬کنس��انتره و گندله از سوی واحدهایی که در فهرست‬ ‫پیوست امده‪ ،‬پس از عقد قراردادهای تجاری با مصرف کنندگان‬ ‫داخلی برابر س��همیه های اعالمی و تامین کامل نیاز انها میس��ر و‬ ‫مجاز خواهد بود‪.‬در ادامه این بخش��نامه امده بود‪ ،‬ضروری است‬ ‫اقدامات الزم درب��اره عقد قراردادهای تامین داخل را اجرا و تمام‬ ‫فروش ه��ای صادراتی خ��ود را اعم از فروش مس��تقیم یا تهاتر به‬ ‫ش��کلی مدیریت کنید که اظهارنامه های گمرکی پس از دریافت‬ ‫مجوز از وزارت متبوع تحویل گمرک شود‪ .‬بدیهی است مسئولیت‬ ‫هرگون��ه ناهماهنگی در حمل کاال به مب��ادی صادراتی و دموراژ‬ ‫کش��تی یا جرایم گمرکی و بندری با ش��رکت های مربوط خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬در این بخش��نامه تاکید ش��ده ب��ود‪ ،‬مجوزه��ای صادراتی‬ ‫پ��س از ارس��ال قراردادهای تامین داخل صادر خواهند ش��د‪ .‬در‬ ‫این بخش��نامه همچنین س��قف قیمت ه��ای توافقی محصوالت‬ ‫س��نگ اهن به صورت الزم االجرا برای کنسانتره ‪۱‬درصد‪ ،‬گندله‬ ‫س��نگ اهن ‪۲۳.۵‬درصد و اهن اس��فنجی ‪۵۰‬درصد نرخ شمش‬ ‫فوالد خوزس��تان اعالم ش��ده بود‪.‬اما ‪۲۶‬مرداد در نامه ای معاون‬ ‫امور معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواس��تار جلوگیری‬ ‫از ص��ادرات محصوالتی ش��د که کف عرضه در ب��ورس را رعایت‬ ‫نمی کنند‪.‬جعفر س��رقینی در نامه ای خطاب به رئیس س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواس��تار ان ش��د که‬ ‫از صادرات واحدهای تولیدکنن��ده ورق‪ ،‬میلگرد‪ ،‬تیراهن‪ ،‬لوله و‬ ‫پروفیل به دلیل رعایت نکردن کف عرضه در بورس کاال جلوگیری‬ ‫ش��ود‪ .‬س��رقینی پیش از این در نامه ای در اس��فند ‪ ۹۷‬خطاب به‬ ‫مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران برابر مصوب��ه کارگروه تخصصی‬ ‫تنظی��م بازار فوالد‪ ،‬کف عرضه واحده��ای فوالدی در بورس کاال‬ ‫را اب�لاغ کرده بود‪ .‬براس��اس نامه مع��اون امور مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به رئیس س��ازمان حمایت‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که ‪۲۶‬مرداد صادر شد‪ ،‬موضوع‬ ‫رعای��ت نک��ردن کف عرضه ابالغی ازس��وی واحده��ای تولیدی‬ ‫یادشده عنوان شده و تصریح کرده که دستور دهید ضمن بررسی‬ ‫موض��وع این نامه‪ ،‬اقدام های قانونی (قطع کد بورس��ی‪ ،‬معرفی به‬ ‫بخشنامه های دولتی به سود زنجیره فوالد نیست‬ ‫تعزیرات و‪ )...‬نس��بت به ش��رکت هایی که کف عرض��ه را رعایت‬ ‫نکرده اند‪ ،‬انجام ش��ود‪.‬معاون امور مع��ادن وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در نامه تاکید دارد‪ :‬چنانچه واحدهای یاد ش��ده تا پایان‬ ‫مرداد عرضه تکلیف��ی را رعایت نکنند‪ ،‬از صادرات انها جلوگیری‬ ‫می شود و پیامد ان بر عهده این واحدهاست‪.‬گفتنی است براساس‬ ‫امار‪ ،‬سال گذشته ارزش صادرات زنجیره فوالد افزون بر ‪۴‬میلیارد‬ ‫دالر پیش بینی شده بود تا امسال با وجود تشدید تحریم ها‪ ،‬ارزش‬ ‫ص��ادرات هم به همین میزان برس��د اما با ص��دور این نامه انتظار‬ ‫نمی رود شرایط مانند سال گذشته باشد‪ .‬اما صحبت ها در نشست‬ ‫کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با موضوع «بررسی‬ ‫سیاس��ت های دولت در تولید‪ ،‬قیمت گ��ذاری و صادرات زنجیره‬ ‫اهن و فوالد» که با همکاری خانه معدن ایران‪ ،‬انجمن سنگ اهن‬ ‫ایران و انجمن فوالد ایران برگزار ش��د‪ ،‬تعیین نش��دن کف عرضه‬ ‫را گوش��زد می کردند‪ .‬فعاالن معدنی معتقدند این بخش��نامه ها و‬ ‫تصمیم ها‪ ،‬رانت گس��ترده ای را در اختی��ار عده ای غریبه با بخش‬ ‫معدن قرار داده که به دلیل فرصت به وجود امده با بخش��نامه های‬ ‫فعلی توانس��ته اند اختالل هایی را در حوزه معدن و صنایع معدنی‬ ‫به وجود بیاورند‪ .‬انها به کارکردهای بورس کاال نیز به شدت انتقاد‬ ‫دارند و بر این باورند که س��وق دادن فروش محصوالت معدنی در‬ ‫بورس کاال فقط به س��ود عده ای خاص بوده و سرمایه سهامداران‬ ‫این بورس را در قبال کاهش تولید صادرات و اشتغال بخش معدن‬ ‫چند برابر کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخشنامه ها به سود کف بازار نیستند‬ ‫به��رام ش��کوری‪ ،‬رئیس کمیس��یون مع��دن ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران در این نشس��ت گفت‪ :‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ک��ه متولی و پدر بخش معدن کش��ور‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬وظیفه پ��دری خود را به درس��تی ایفا نکرده و‬ ‫نه تنها هی��چ حمایتی از این بخش مهم اقتصاد کش��ور نمی کند‬ ‫بلک��ه با بخش��نامه ها و سیاس��ت گذاری های خود ای��ن بخش را‬ ‫متاث��ر ک��رده و موانعی را پی��ش روی ان ق��رار داده که نتیجه ان‬ ‫دلس��ردی بخش خصوصی و از بین رفتن اشتغال است‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫یک��ی از گالیه های عمده بخش معدن و صنایع معدنی‪ ،‬مش��ورت‬ ‫نکردن با بخش خصوصی و تش��کل های تخصصی است چراکه با‬ ‫وج��ود تاکید معاون اول رئیس جمه��وری و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬زیرمجموعه های این وزارتخانه مش��ورت با تش��کل ها را‬ ‫در دس��تور کار قرار نمی دهند‪.‬شکوری با بیان اینکه سیاست های‬ ‫ارزی س��ال گذش��ته دولت‪ ،‬لطمه های زیادی را به بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی وارد اورد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬نظام قیمت گذاری که‬ ‫دولت در پیش گرفته و س��همیه بندی هایی که در حاشیه ان برای‬ ‫عرضه و ص��ادرات مواد معدنی لحاظ می کند‪ ،‬به طور کامل منجر‬ ‫ب��ه از بین رفتن زنجیره تولید مواد معدنی اس��ت‪ .‬این فعال بخش‬ ‫معدن گفت‪ :‬گفته می ش��ود دولت اکن��ون به دنبال وضع عوارض‬ ‫‪۳۰‬درصدی برای کنس��انتره و گندله اس��ت‪ ،‬در حالی که هر مانع‬ ‫و عوارض��ی یک رانت برای بخش��ی خاص اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫موض��وع همه بخش ها را متاثر کرده و تاوان ان را کف بازار و مردم‬ ‫با از دست دادن ش��غل خواهند داد‪ .‬رئیس کمیسیون معدن اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران ادامه داد‪ :‬تنظیم بازار‬ ‫محصوالت معدنی باید به خود زنجیره س��پرده شود و قیمت های‬ ‫جهانی مالک عمل قرار گیرند‪.‬‬ ‫که صنعت را زمین گیر کرده اس��ت‪ .‬این مش��کل هیچ ربطی به‬ ‫تحریم ها و کمبودها ندارد بلکه مربوط به تصمیم گیری های غیر‬ ‫کارشناسی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به منافع ایران‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‪ :‬دور نیس��ت که امریکا ایران را وجه المصالحه قرار دهد‬ ‫و چین واردات سنگ اهن‪ ،‬اچی بی ای و کنسانتره ایران را متوقف کند‪ .‬این را نیز‬ ‫در نظر بگیرید که ایران ‪۹۱‬درصد وابسته به بازار چین است‬ ‫‹ ‹غریبه ها بهره مند می شوند‬ ‫مهرداد اکبریان‪ ،‬رئیس انجمن سنگ اهن ایران نیز با بیان اینکه‬ ‫تصمیم های نادرس��ت دولتی در بخش معدن و صنایع معدنی در‬ ‫ماه های گذش��ته خسارت های مالی و حقوقی بسیاری را به بخش‬ ‫خصوص��ی وارد ک��رده‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می رس��د حمایت از اقتصاد‬ ‫دولتی و گسترش ان در دستور کار دولت است اما این دستور کار‬ ‫فقط به س��ود عده ای تمام می شود که نقشی در حوزه تولید مواد‬ ‫معدنی ندارند و با این بخش غریبه هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن تصمیم ها‪ ،‬ران��ت عجیب و غریب��ی را متوجه‬ ‫نامحرم��ان حوزه مع��دن و صنایع معدنی می کنند و مش��کالت‬ ‫حاصل از ان تمام زنجیره تولیدکنندگان واقعی را متاثر می کند‪.‬‬ ‫اکبری��ان با بیان اینکه دولت حت��ی وقتی از بخش خصوصی و‬ ‫تش��کل های تخصصی درباره تصمیم ه��ا نظرخواهی می کند‪ ،‬در‬ ‫عمل ان را به کار نمی گیرد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ستاد فوالد با وجود‬ ‫تمام نواقص عملکرد خوبی داش��ت اما دول��ت ان را منحل کرد و‬ ‫اکنون تفکرات فردی جایگزین ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دولت‬ ‫معتقد اس��ت که کارخانه های ذوب اهن و فوالد با ظرفیت اسمی‬ ‫ه��م کار نمی کنند چراکه م��واد اولیه ندارن��د‪ ،‬در حالی که همه‬ ‫فعال نبودن زنجیره تولید‪ ،‬مربوط به نبود کنس��انتره نیس��ت‪ .‬ما‬ ‫‪۳۴‬میلی��ون تن ظرفی��ت تولید فوالد داریم ک��ه ‪۹‬میلیون تن ان‬ ‫خالی اس��ت‪ .‬در حالی که از همین رقم نی��ز ‪ ۱۲‬تا ‪۱۳‬میلیون تن‬ ‫بیشتر مصرف داخلی ندارد و قرار است صادرات انجام شود اما باید‬ ‫توجه کرد که در بهترین شرایط‪ ،‬صادرات فوالد ایران ‪۷‬میلیون تن‬ ‫بوده‪ ،‬پس نباید تولید را در این زنجیره متهم شمرد‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫سنگ اهن ایران اظهار کرد‪ :‬بزرگ ترین خطر این است که بازار در‬ ‫داخل و خارج در حال کوچک شدن است و ما نگران قیمت گذاری‬ ‫و مصرف کنندگان هس��تیم‪ ،‬در حالی ک��ه نیازی به قیمت گذاری‬ ‫دستوریودخالتدربورسنیستوبایداجازهدادمصرف کنندگان‬ ‫مواد معدنی کنار هم در قالب تشکل ها و شوراها حرف خود را پیش‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقشه راه معدن داریم‬ ‫محمدرضا بهرام��ن‪ ،‬رئیس خانه معدن نیز ب��ا بیان اینکه هر‬ ‫گون��ه تصمیم گیری در زمینه فوالد که با نگاه حمایتگرانه از یک‬ ‫بخش همراه باش��د‪ ،‬لطمه س��نگینی به کل زنجیره وارد خواهد‬ ‫اورد‪ ،‬گفت‪ ۵ :‬س��ال گذشته با دستور دولت نهضت فراوری را با‬ ‫راه اندازی کارخانه های فراوری اغاز کردیم که س��ال گذشته به‬ ‫ثمر نشست اما اکنون با این بخشنامه ها بر سر راه تولیدکنندگان‬ ‫مانع ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اجازه صادرات یک ماهه!‬ ‫امیرحسن کاوه‪ ،‬رئیس سندیکای لوله و پروفیل نیز در نشست‬ ‫تخصصی بررس��ی سیاس��ت های دولت در تولید‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫و ص��ادرات محص��والت زنجیره اه��ن و فوالد مط��رح کرد‪ :‬در‬ ‫زنجیره فوالد مش��کل تضاد منافع داریم اما این بار یک مش��کل‬ ‫واحد در کل زنجیره وج��ود دارد که متوجه تصمیم های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ .‬ای��ن تصمیم ها از تحریم ها برای‬ ‫تولیدکننده مخرب تر هستند‪.‬وی افزود‪ :‬محموله های صادراتی‬ ‫ما پش��ت درها می مانند ت��ا انی و برای مدت کوت��اه به ما اجازه‬ ‫صادرات داده ش��ود‪ .‬ه��ر بار یک ماه اجازه ص��ادرات می دهند و‬ ‫دوباره س��نگ اندازی ها اغاز می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هیچ وقت‬ ‫کمبود لوله و پروفیل وجود نداشته پس تنظیم بازار برای ان چه‬ ‫معنایی دارد؟ بورس کاال محل خرده فروشی نیست‪ .‬کاوه با بیان‬ ‫اینکه به ما می گویند کف عرضه را رعایت نکرده اید‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫وقتی درباره کف عرضه می پرس��یم خودشان هم جواب روشنی‬ ‫ندارن��د و برای ان قانونی تعری��ف نکرده اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بورس‬ ‫کاال یک ش��رکت خصوصی اس��ت و نبای��د تصمیم هایی گرفته‬ ‫ش��ود که س��ود ان در جیب ش��رکت خصوصی برود که اعضای‬ ‫ان از ب��دو تاس��یس تغییر نکرده اند‪ .‬چ��را وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در قامت بازاریاب بورس کاال ظاهر ش��ده اس��ت؟ وی‬ ‫خواستار تغییر شرایط و تصمیم های اخیر وزارتخانه شد و افزود‪:‬‬ ‫امروز مشکل واحدی با عنوان همکاری نکردن دولت وجود دارد‬ ‫کی��وان جعفری طهرانی‪ ،‬کارش��ناس بین الملل ب��ازار فوالد‬ ‫نیز در نشس��ت تخصصی بررسی سیاس��ت های دولت در تولید‪،‬‬ ‫قیمت گ��ذاری و صادرات محصوالت زنجیره اهن و فوالد مطرح‬ ‫ک��رد‪ :‬پیش از جن��گ تجاری چی��ن و امریکا‪ ،‬ای��ن جنگ بین‬ ‫ترکیه و امری��کا بود‪.‬وی افزود‪ :‬ترکیه س��االنه ‪۳۴.۵‬میلیون تن‬ ‫ف��والد تولید می کند که ‪۲۱.۵‬میلیون تن ان وابس��ته به قراضه‬ ‫اس��ت‪ .‬از این می��زان نیز ‪۱۲‬میلیون تن قراض��ه از امریکا تامین‬ ‫می ش��ود‪.‬این کارش��ناس بین الملل بخش معدن ادامه داد‪ :‬در‬ ‫جن��گ تجاری امریکا و ترکیه برای اینکه امریکا وادار کند ترکیه‬ ‫پای میز مذاکره بیاید صادرات قراضه به این کش��ور را قطع کرد‪.‬‬ ‫برای ترکیه نیز بسیار سخت بود ‪۱۲‬میلیون تن قراضه را از جای‬ ‫دیگ��ر تامین کند‪ .‬در نهایت ای��ران وجه المصالحه این دعوا قرار‬ ‫گرفت‪ .‬امریکا به ترکیه می گوید قراضه مورد نیاز ش��ما را تامین‬ ‫می کنم‪ ،‬به ش��رط اینکه بر بیلت ای��ران ‪۲۵‬درصد عوارض وضع‬ ‫کنید که تصویب هم ش��د‪ .‬ما بازار ترکیه را س��ال گذشته و اوایل‬ ‫س��ال جاری میالدی از دست دادیم‪ .‬وی با اشاره به اینکه جنگ‬ ‫تجاری چین و امریکا برقرار است و وجه المصالحه شدن ایران دور‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬چین در این جنگ بازنده نهایی است و نهایت‬ ‫عوارضی که بر کاالهای امریکایی می تواند ببندد ‪۷۵‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که امریکا بر کااله��ای چینی ‪۵۵۰‬میلیارد دالر‬ ‫عوارض وضع کرده اس��ت؛ بنابراین دور نیست که امریکا ایران را‬ ‫وجه المصالحه قرار دهد و چین واردات سنگ اهن‪ ،‬اچی بی ای و‬ ‫کنسانتره ایران را متوقف کند‪ .‬این را نیز در نظر بگیرید که ایران‬ ‫‪۹۱‬درصد وابس��ته به بازار چین است‪ .‬جعفری طهرانی از وزارت‬ ‫امور خارجه خواس��ت‪ :‬رایزنان بازرگانی ایران در چین نسبت به‬ ‫این موضوع ها حس��اس باشند و واکنش نشان دهند‪ .‬نباید اجازه‬ ‫دهند این اتف��اق رخ دهد چراکه محصوالت فوالدی ما وضعیت‬ ‫بس��یار دش��واری دارند‪ .‬بازار اروپا را برای صادرات فوالد نداریم‬ ‫و یک س��ال زودت��ر از تحریم ها بازار ورق اروپ��ا را به دلیل وضع‬ ‫عوارض ‪۳۷‬یورو به ازای هر تن ورق از دس��ت دادیم‪ .‬ترکیه را در‬ ‫محصوالت میانی از دس��ت دادیم و با عوض ش��دن گواهی مبدا‪،‬‬ ‫امکان صادرات به ترکیه را نیز نداریم‪ .‬جعفری طهرانی در ادامه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬کش��ورهای حاشیه خلیج فارس هیچ وقت از ما خرید‬ ‫نمی کردند و تنها بازار کشورهای اسیایی تایلند‪ ،‬تایوان و مالزی‬ ‫باقی مانده که چندان بزرگ نیس��ت تا تمام محصوالت مان را به‬ ‫این کش��ورها صادر کنیم؛ از این رو الزم اس��ت در وهله نخست‪،‬‬ ‫بازارها بین محصوالت تقسیم شوند تا ببینیم ظرفیت جذب هر‬ ‫کدام از محصوالت چقدر است‪ .‬معتقدم در اوج تحریم ها همیشه‬ ‫ظرفی��ت مازاد داری��م؛ از این رو باید از س��نگ اندازی ها بکاهیم‬ ‫و به جای کارش��کنی به دنبال حمایت باش��یم‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫بین المل��ل اظهار ک��رد‪ :‬از معاونت معدنی و معاون��ت بازرگانی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین انجمن های زنجیره‬ ‫ارزش فوالد خواهش می کنم از نظر کارشناس��ی کارشناس��ان‬ ‫امور بین الملل اس��تفاده ش��ود زیرا در امور بین الملل کارشناس‬ ‫کم داریم‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1359‬‬ ‫پیاپی ‪2677‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫زیر و بم واردات دارو‬ ‫با ارز دولتی‬ ‫صنعت گردشگری‬ ‫امیدبخش و پربازده‬ ‫افزایش ‪ ۲‬برابری‬ ‫سطح گلخانه های ایران‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫با معاون پژوهشی و اموزشی پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی مطرح شد‬ ‫شفافیت‪ ،‬مهم ترین دستاورد فناوری بالک چین‬ ‫نرگس حافظی‪ -‬بالک چین از حدود ‪ ۱۰‬سال‬ ‫پی��ش با ظهور بیت کوین به جهان فناوری معرفی‬ ‫ش��د‪ .‬اگرچ��ه در تلقی های اش��تباه اولیه و گاهی‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬بالک چین و رمزارزها یکی دانس��ته‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما با گذش��ت زمان‪ ،‬این موضوع جا افتاده‬ ‫ک��ه رمزارزها فقط یکی از کاربردهای گس��ترده و‬ ‫متنوعی است که بر بستر فناوری بالک چین اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فن��اوری بالک چی��ن‪ ،‬ش��بکه ای به ط��ور کامل‬ ‫خودکار و مس��تقل اس��ت ک��ه به دلی��ل ماهیت‬ ‫غیرمتمرک��ز‪ ،‬امکان نف��وذ ب��ه ان و فعالیت های‬ ‫مخرب در ان بس��یار اندک اس��ت‪ .‬در چند سال‬ ‫گذشته‪ ،‬پیش بینی ها از توسعه کاربرد این فناوری‬ ‫حکای��ت دارد تا جایی که مجم��ع جهانی اقتصاد‬ ‫پیش بین��ی ک��رده تا س��ال ‪۲۰۲۵‬می�لادی‪۱۰ ،‬‬ ‫درصد تولید ناخال��ص داخلی جهان روی فناوری‬ ‫بالک چین ذخیره خواهد ش��د‪ .‬اهمیت و گسترش‬ ‫استفاده از این فناوری انگیزه ای شد تا در گفت وگو‬ ‫با معاون پژوهش��ی و اموزشی پژوهشکده فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی با ان بیشتر‬ ‫اش��نا شویم‪ .‬مصاحبه‬ ‫با مسعود گرشاسبی‬ ‫را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €تعاریف گوناگونی از فن�اوری بالک چین‬ ‫وج�ود دارد‪ .‬تعری�ف ش�ما از ای�ن فن�اوری‬ ‫چیست؟‬ ‫فن��اوری بالک چین‪ ،‬معماری ویژه ای متش��کل‬ ‫از ماژول های نرم افزاری گوناگون اس��ت که امکان‬ ‫اجرای امن و تا حدودی غیرقابل هک‪ ،‬شفاف و با‬ ‫حفظ حریم خصوصی هر تعداد برنامه کاربردی در‬ ‫کنار هم در فضایی ش��بکه ای را فراهم می کند‪ .‬در‬ ‫بالک چین‪ ،‬پردازش اطالعات لزوما ازسوی یک نفر‬ ‫اجرا نمی ش��ود‪ ،‬بلکه در حالت کلی‪ ،‬تعداد زیادی‬ ‫پردازش��گر می توانند با ش��کل دادن یک ش��بکه‬ ‫بالک چین که از ماژول ها و اجزای معینی تشکیل‬ ‫شده‪ ،‬وظیفه اجرای پردازش ها را برعهده گیرند و‬ ‫با حصول به توافق جمع��ی‪ ،‬نتایج پردازش ها را با‬ ‫الگویی به نام زنجیره بلوکی ثبت و ضبط کنند‪.‬‬ ‫در ی��ک ش��بکه بالک چینی این ام��کان وجود‬ ‫دارد ک��ه همه پردازش��گرها یک پ��ردازش معین‬ ‫را برای یک مش��تری انجام و ب��ا توافق اکثریتی‪،‬‬ ‫نتایج پ��ردازش را در اختیار مش��تری قرار دهند‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب‪ ،‬احتم��ال خرابکاری و دس��تکاری‬ ‫اطالعات ب��ه کمترین میزان خواهد رس��ید‪ ،‬زیرا‬ ‫پردازش به طور ش��فاف و گروهی انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫این اتفاقی اس��ت که در بیت کوی��ن رخ می دهد‪.‬‬ ‫بیت کوین یک شبکه بالک چینی تک منظوره است‬ ‫به این معن��ا که این ش��بکه بالک چینی طراحی‬ ‫ش��ده تا فقط یک نرم افزار برای کاربردهای بانکی‬ ‫را ایجاد کند‪ .‬میلیون ها نفر در جهان عضو ش��بکه‬ ‫بالک چین بیت کوین ش��ده اند و هنگامی که یک‬ ‫نفر بخواهد تراکن��ش بیت کوینی انجام دهد‪ ،‬این‬ ‫میلیون ه��ا نفر‪ ،‬پردازش بانک��ی بیت کوین را اجرا‬ ‫کرده و در نهایت در صورت اجماع و توافق جمعی‬ ‫( همه توافق کنند که تراکنش مورد درخواس��ت‬ ‫درس��ت اس��ت)‪ ،‬تراکن��ش در دیتابیس ه��ا ثبت‬ ‫می شود‪ .‬درواقع شبکه بیت کوین‪ ،‬تحقق کاملی از‬ ‫یک ش��بکه بالک چین با حداکثر ویژگی های قابل‬ ‫تصور در فناوری بالک چین است‪.‬‬ ‫€ €چرا ای�ن فن�اوری درحال حاض�ر تا این‬ ‫ان�دازه اهمی�ت پیدا کرده اس�ت؟ مهم ترین‬ ‫تفاوتی که این فناوری ب�ا فناوری های پیش‬ ‫از خود دارد‪ ،‬چیست؟‬ ‫بالک چی��ن‪ ،‬پلتفرم��ی برای تولی��د برنامه های‬ ‫کاربردی متنوع روی یک سکوی توسعه نرم افزاری‬ ‫با ویژگی های قدرتمندی مانند شفافیت‪ ،‬اعتماد به‬ ‫نتایج‪ ،‬توس��عه پذیری باال‪ ،‬امنیت و‪ ...‬است‪ .‬منظور‬ ‫از سکوی توس��عه نرم افزار به طور خالصه و ساده‪،‬‬ ‫مجموع��ه ای از امکان��ات نرم افزاری ام��اده برای‬ ‫پیاده س��ازی‪ ،‬تولید و اجرای س��ریع یک نرم افزار‬ ‫اس��ت به گونه ای ک��ه خدمات دهن��دگان فقط به‬ ‫کد برنامه کس��ب وکار خود می اندیش��ند و نگران‬ ‫الیه های سخت افزاری و نرم افزاری الزم برای ارائه‬ ‫نرم افزار در اینترنت نیس��تند‪ .‬هدف از بالک چین‪،‬‬ ‫ایج��اد ی��ک س��کوی توس��عه نرم اف��زاری برای‬ ‫پیاده س��ازی برنامه های کاربردی است به گونه ای‬ ‫ک��ه پردازش ها ازس��وی تعداد زیادی پردازش��گر‬ ‫عمومی و بدون نیاز ب��ه مجوز( مانند بیت کوین )‬ ‫یا مجوزدار( یک کاربرد خاص سازمانی مثل پایگاه‬ ‫ص��دور مدارک تحصیل��ی) در یک نظام هماهنگ‬ ‫اجرا می شود‪ .‬در واقع این نظام یعنی همان شبکه‬ ‫بالک چین از مجموعه ای از ایده های هوش��مندانه‬ ‫برای ایجاد یک سکوی نرم افزاری مطمئن تشکیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این فناوری با ساختار ویژه خود در حذف تمرکز‬ ‫و توزی��ع پردازش ها به نحوه پیاده س��ازی خدمات‬ ‫در فضای مجازی ش��کلی جدید داده است‪ .‬درک‬ ‫ما از خدم��ات در فضای مجازی به طور معمول به‬ ‫برنامه هایی مانند گوگل و شبکه های اجتماعی مثل‬ ‫اینستاگرام معطوف اس��ت‪ .‬تصور ما این است که‬ ‫کسی یا کسانی برنامه ای را در سرور یا سرورهایی‬ ‫روی بس��تر اینترنت اجرا کرده و مشتریانی که از‬ ‫خدمات استفاده می کنند‪ ،‬با اتصال به ان سرورها‪،‬‬ ‫نیاز خ��ود را براورده می کنند‪ .‬این تصور درس��ت‬ ‫اس��ت و درک فعلی از فضای مجازی و کسانی که‬ ‫در اینترنت خدمات ارائه می کنند‪ ،‬به همین شکل‬ ‫است‪.‬‬ ‫پ��ردازش و اطالع��ات در ی��ک برنام��ه خاص‪،‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه‪ ،‬در برنامه موتور جس��ت وجوی‬ ‫گوگل در اختیار س��ازندگان ان است و ما اگاهی‬ ‫خاص��ی از پردازش ه��ا و اتفاق ه��ای در پ��س ان‬ ‫نداری��م‪ .‬ما به برنام��ه گ��وگل و پردازش های ان‬ ‫اعتماد می کنی��م و اطالعات خود را در اختیار ان‬ ‫قرار می دهی��م و از اطالعاتی که گوگل در اختیار‬ ‫ما ق��رار می دهد‪ ،‬بهره می بریم‪ .‬تم��ام برنامه هایی‬ ‫ک��ه در اینترنت مورد بهره برداری قرار می گیرند تا‬ ‫حدودی همین ویژگ��ی را در ذات خود دارند‪ .‬هر‬ ‫برنامه ای مانند گوگل و اینس��تاگرام و‪ ...‬یک مالک‬ ‫دارد ک��ه پردازش ها در اختیار اوس��ت و ما ناچار‬ ‫هستیم به او اعتماد کنیم‪.‬‬ ‫پس می ت��وان چنین نتیجه گیری ک��رد که در‬ ‫ساختار امروزی فضای مجازی مالکیت پردازش ها‬ ‫و اطالعات متمرکز اس��ت و انچه در پس خدماتی‬ ‫مانند موتور جست وجوی گوگل و شبکه اجتماعی‬ ‫اینس��تاگرام انجام می ش��ود‪ ،‬قابل رصد نیس��ت و‬ ‫م��ا محکوم به اعتماد هس��تیم؛ بنابراین در فضای‬ ‫مجازی امروز‪ ،‬شفافیت در پردازش ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫فن��اوری بالک چی��ن‪ ،‬به دنبال ح��ذف تمرکز‬ ‫مالکیت پردازش هاس��ت‪ .‬در بالک چین پردازش ها‬ ‫به ط��ور غیرمتمرکز‪ ،‬ازس��وی اف��راد گوناگون و با‬ ‫همکاری جمع��ی انجام می ش��ود و ملموس ترین‬ ‫دستاورد این فناوری‪ ،‬شفافیت در پردازش ها است‪.‬‬ ‫€ €اس�تفاده از فناوری بالک چین چه نتایج‬ ‫مثبتی به دنبال خواهد داشت؟‬ ‫شاید مهم ترین ویژگی بالک چین‪ ،‬تمرکززدایی‬ ‫ان اس��ت‪ .‬برنامه هایی که روی سکوی بالک چین‬ ‫نوش��ته می ش��وند‪ ،‬نی��ازی به وجود یک واس��طه‬ ‫مش��خص و معین ندارند و هر کسی که به شبکه‬ ‫بالک چی��ن بپیون��دد‪ ،‬می تواند برنامه ه��ا را اجرا‬ ‫کن��د‪ .‬بس��یاری از تهدیدهایی ک��ه در برنامه های‬ ‫فعلی فضای مجازی ناش��ی از تمرک��ز انها وجود‬ ‫دارد در بالک چین به طور ذاتی برطرف می ش��ود‪.‬‬ ‫فض��ای ذات��ی بالک چی��ن به گون��ه ای اس��ت که‬ ‫مدیریت و نظ��ارت حاکمیتی روی برنامه ها وجود‬ ‫ندارد و اجرای برنامه ها به تعبیری بدون واس��طه‬ ‫و در ش��فافیت و اعتماد کامل انجام خواهد ش��د‪.‬‬ ‫تمرکززدایی بالک چین باعث می شود‪ ،‬ریسک های‬ ‫ه��ک و تقل��ب و جرائم اینترنتی کم ش��ود ضمن‬ ‫اینکه چون تعداد قابل توجهی از افراد در ایجاد این‬ ‫شبکه مشارکت دارند‪ ،‬قابل اعتمادتر است‪ .‬استفاده‬ ‫از ش��بکه بالک چین نتایج مثبت دیگری هم دارد‬ ‫مثل اینکه پردازش ها ش��فاف می شوند؛ در شبکه‬ ‫بالک چین پردازش ها شفاف می شوند زیرا اجرای‬ ‫پردازش ها دیگر در اختیار یک نفر نیست و تعداد‬ ‫زیادی که عضو ش��بکه بالک چین هستند‪ ،‬اجرای‬ ‫پردازش ها را بر عه��ده می گیرند‪ .‬در واقع فناوری‬ ‫بالک چی��ن تمرکززدایی می کند ضمن انکه دیگر‬ ‫نیازی به یک واس��طه متمرکز برای اجرای برنامه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫کل جهان پخش ش��ده باش��ند ک��ه به این ترتیب‬ ‫توسعه پذیری باالیی برای شبکه بالک چین فراهم‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬جالب اینجاس��ت که پردازش��گرها‬ ‫لزوما نیازی نیس��ت شناخته ش��ده یا مورد تایید‬ ‫باشند‪ .‬در بس��یاری از کاربردها‪ ،‬فضای بالک چین‬ ‫عمومی است و هر کسی می تواند عضوی از شبکه‬ ‫بالک چین شده و به ازای خدماتی که برای شبکه‬ ‫ارائه می کند‪ ،‬کس��ب درامد کنند‪ .‬در این فناوری‬ ‫نیازی به یک مرکز یا شخص معتمد برای نظارت‬ ‫بر شبکه نیست‪ .‬شبکه اعتماد ایجاد می کند نه یک‬ ‫فرد‪ .‬پردازش ها شفاف هستند و امکان دستکاری و‬ ‫تقلب وجود ندارد‪.‬‬ ‫در نهایت هم درباره مزیت این شبکه باید گفت‬ ‫که ش��بکه بالک چین هیچ لحظه ای از دس��ترس‬ ‫خ��ارج نخواهد ش��د‪ .‬البته در اینجا بد نیس��ت به‬ ‫نکته ای هم اش��اره کنیم؛ اینک��ه مالکیت پردازش‬ ‫را بای��د از مالکیت حقوقی پ��ردازش تفکیک کرد‪.‬‬ ‫در فناوری بالک چین کسانی که پردازش را ایجاد‬ ‫و کسب وکاری مبتنی بر بالک چین خلق می کنند‬ ‫(به عن��وان نمونه‪ ،‬با نوش��تن برنام��ه روی پلتفرم‬ ‫فناوری بالک چین‪ ،‬به دنبال حذف تمرکز مالکیت‬ ‫پردازش هاست‪ .‬در بالک چین پردازش ها به طور‬ ‫غیرمتمرکز‪ ،‬ازسوی افراد گوناگون و با همکاری‬ ‫جمعی انجام می ش��ود و ملموس ترین دس��تاورد‬ ‫این فناوری‪ ،‬شفافیت در پردازش ها است‬ ‫استفاده از بالک چین اعتماد اجباری را بی معنی‬ ‫می کند؛ چون در ش��بکه بالک چی��ن افراد زیادی‬ ‫پردازش ه��ا را انج��ام می دهند‪ ،‬نی��ازی به اعتماد‬ ‫اجباری نیس��ت‪ .‬در جس��ت وجوی گوگل مجبور‬ ‫ب��ه اعتماد هس��تیم‪ .‬در بالک چین تع��داد زیادی‬ ‫عض��و پردازش را انجام می دهند و براس��اس نظام‬ ‫هماهنگی به نام اجم��اع با الگوریتم های گوناگون‪،‬‬ ‫نتیجه پردازش ثبت و ضبط می شود‪ .‬احتمال تبانی‬ ‫اعضای شبکه بالک چین در دستکاری پردازش ها‬ ‫بسیار کم اس��ت و در ش��بکه ای مانند بیت کوین‬ ‫به دلیل گس��تردگی ان‪ ،‬با اطمینان می توان گفت‬ ‫به طور کامل منتفی اس��ت‪ .‬در فناوری بالک چین‬ ‫به راحتی به ج��ای اعتماد اجباری‪ ،‬اعتماد ذاتی در‬ ‫پردازش ها ایجاد می شود‪.‬‬ ‫مزی��ت دیگ��ر بالک چی��ن این اس��ت که خطر‬ ‫هک ش��دن کم می ش��ود‪ .‬هک کردن در فناوری‬ ‫بالک چی��ن به دلیل حذف ویژگ��ی تمرکز در ان‪،‬‬ ‫بس��یار س��خت و هزینه بر خواهد ب��ود‪ .‬در فضای‬ ‫مج��ازی امروزی با نفوذ در ک��د یک برنامه‪ ،‬عمل‬ ‫هک انجام می شود و کنترل برنامه در اختیار هکر‬ ‫قرار می گی��رد‪ .‬در فناوری بالک چین نفوذ در یک‬ ‫سرور و کنترل ان بی فایده است چون تعداد زیادی‬ ‫س��رور دیگر که مالکیت انها در اختیار افراد دیگر‬ ‫است نیز باید هک شوند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در شبکه‬ ‫بیت کوی��ن‪ ،‬میلیون ها نود وجود دارد که اطالعات‬ ‫ش��بکه بیت کوین را در خود نگهداری می کنند و‬ ‫این نودها در پردازش های شبکه بیت کوین شرکت‬ ‫می کنند؛ پس می توان گفت احتمال هک ش��دن‬ ‫این حجم از بازیگران شبکه بیت کوین‪ ،‬تا حدودی‬ ‫صفر اس��ت‪ .‬اصوال یکی از دالیل توفیق بیت کوین‬ ‫در جه��ان‪ ،‬همین امنیت ذاتی ش��بکه بیت کوین‬ ‫است که برامده از فناوری بالک چین است‪.‬‬ ‫در فن��اوری بالک چین پردازش��گرها به راحتی‬ ‫به ش��بکه اضافه می ش��وند و حت��ی می توانند در‬ ‫اتری��وم) مالکی��ت حقوق��ی برنام��ه را در اختیار‬ ‫دارن��د ام��ا اج��رای پ��ردازش برنام��ه‪ ،‬در اختیار‬ ‫پلتف��رم بالک چین اس��ت و ممکن اس��ت تعداد‬ ‫زیادی در اجرای ان س��هیم باشند؛ یعنی با حفظ‬ ‫حق��وق خدمات دهندگان‪ ،‬حقوق مش��تریان برای‬ ‫بهره مندی از یک پردازش ش��فاف و امن محفوظ‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €در کنار تمام مزیت هایی که برای فناوری‬ ‫بالک چی�ن برش�مردید‪،‬ایا اس�تفاده از این‬ ‫فناوری چالشی هم ایجاد می کند؟‬ ‫بل��ه‪ .‬باوج��ود ویژگی ه��ای بس��یار مثبتی که‬ ‫برای بالک چین متصور هس��تیم‪ ،‬اس��تفاده از این‬ ‫فن��اوری چالش هایی ه��م دارد که گاهی می تواند‬ ‫بحران زا باش��ند‪ .‬نمونه اش��کار ای��ن چالش ها در‬ ‫ش��بکه بیت کوین مش��اهده می ش��ود که مصرف‬ ‫ان��رژی بس��یار باالیی را در س��طح جهانی پدیدار‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اگرچه ب��ا اس��تفاده از الگوریتم های‬ ‫نرم افزاری سبک تر می توان شبکه های بالک چین‬ ‫معقولی در زمین��ه مصرف انرژی ایجاد کرد‪ .‬البته‬ ‫به همان نسبت‪ ،‬ریسک تهدیدهای امنیتی نیز باال‬ ‫خواهد رفت‪.‬به ط��ور کلی چالش هایی که در ادامه‬ ‫ذکر می ش��ود برای ش��بکه بالک چین قابل تصور‬ ‫اس��ت اگرچ��ه این چالش ه��ا همیش��ه و همه جا‬ ‫وجود ندارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬منابع س��خت افزاری‬ ‫زیادی در ش��بکه های بالک چین عمومی مصرف‬ ‫می شود‪ .‬البته در کاربردهای سازمانی که بازیگران‬ ‫ان محدود و مجوزدار هس��تند‪ ،‬این چالش مطرح‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫چال��ش دیگر این اس��ت ک��ه مصرف ان��رژی با‬ ‫توسعه شبکه زیاد می شود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬مصرف‬ ‫انرژی بیت کوین معضل اس��ت‪ .‬البته در شبکه های‬ ‫بالک چین س��بک تر (به ویژه کاربردهای سازمانی)‬ ‫و ب��ا بکارگیری نرم اف��زاری س��بک تر‪ ،‬می توان بر‬ ‫ای��ن چالش غلبه ک��رد‪ .‬مورد دیگری ک��ه باید به‬ ‫ان اش��اره کرد این اس��ت که حجم تراکنش ها در‬ ‫واحد زم��ان محدودیت دارد‪ .‬به دلیل اس��تفاده از‬ ‫الگوریتم ه��ای پیچیده ریاضی برای حصول به یک‬ ‫شبکه امن و قابل اعتماد‪ ،‬شبکه بالک چین می تواند‬ ‫تا حدی کند باش��د‪ .‬البته الگوریتم های نرم افزاری‬ ‫که به کار گرفته می ش��ود‪ ،‬بسیار در کارایی شبکه‬ ‫تاثیرگذار است‪ .‬در نهایت این نکته قابل ذکر است‬ ‫ک��ه بالک چین عمر کوتاهی دارد و هنوز تا مراحل‬ ‫بلوغ خود در کس��ب وکارها فاصله زیادی باید طی‬ ‫کند اما به دلیل خ��واص ذاتی و ویژگی های ممتاز‬ ‫ان‪ ،‬به درستی تعبیر انقالبی دیگر در فضای مجازی‬ ‫برای ان به کار برده می شود‪.‬‬ ‫€ €س�امانه هایی که مالکیت پردازش ها انها‬ ‫در اختیار یک مجموعه متمرکز اس�ت( البته‬ ‫صحبت از تمرکز مالکیت است نه سرورها) در‬ ‫مقایسه با شبکه ای مثل بالک چین که ویژگی‬ ‫تمرکز در ان حذف ش�ده اس�ت‪ ،‬چه معایبی‬ ‫ن موضوع اهمیت شبکه بالک چین‬ ‫دارند؟ (ای ‬ ‫را ب�ه عل�ت تمرکززدایی بیش ازپیش نش�ان‬ ‫می دهد)‬ ‫در مجموعه ه��ای متمرکز محدودی��ت در تنوع‬ ‫پردازش ها وجود دارد‪ .‬در پلتفرم بالک چینی مانند‬ ‫اتری��وم‪ ،‬برنامه ه��ای گوناگونی از کس��ب وکارهای‬ ‫متنوع ازسوی هر کسی در جهان پیاده سازی شده‬ ‫و بر س��کوی اتریوم اجرا و ارائه می ش��ود‪ .‬سکوی‬ ‫اتری��وم‪ ،‬اج��ازه بروز هر نوع خالقیت��ی را برای هر‬ ‫کس��ی در جهان فراه��م می کند‪ .‬ای��ن ویژگی در‬ ‫برنامه هایی مثل اینس��تاگرام و فیس بوک مشاهده‬ ‫نمی ش��ود؛ یعنی توس��عه در برنامه های اینچنینی‬ ‫به طور کامل موردی و در اختیار صاحب ان برنامه‬ ‫ت سبب می شود بسیاری از‬ ‫اس��ت‪ .‬همین محدودی ‬ ‫ایده ها و خالقیت ها امکان بروز پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫توس��عه مجموعه های متمرکز ‪ ،‬گ��ران و زمانبر‬ ‫اس��ت‪ .‬مالکی��ت متمرک��ز س��بب می ش��ود برای‬ ‫توس��عه‪ ،‬هزینه ه��ای مالی و زمان��ی زیادی صرف‬ ‫شود که در بس��یاری از مواقع چالش برانگیز است‪.‬‬ ‫در ایج��اد کس��ب وکارهای فضای مج��ازی‪ ،‬بحث‬ ‫توجیه سرمایه گذاری بس��یار مهم و حیاتی است‪.‬‬ ‫در بالک چی��ن و در یک حال��ت کلی مانند پلتفرم‬ ‫اتریوم‪ ،‬نودهای پردازش��گر زیادی به شبکه اتریوم‬ ‫ل هستند و پردازش های مربوط به برنامه های‬ ‫متص ‬ ‫ان را انجام می دهند‪ .‬برای حضور این پردازشگرها‬ ‫هزینه ای نمی شود و س��هم فعالیت انها در اجرای‬ ‫برنامه ها تخصیص می یابد‪ .‬توسعه دهندگان خدمت‬ ‫نیز هزین��ه ای بابت تامین زیرس��اخت های فنی و‬ ‫انس��انی متحمل نمی ش��وند و از خدمات س��کوی‬ ‫نرم افزاری مش��ترکی برای ارائه انواع کسب وکارها‬ ‫بهره می گیرند‪ .‬س��کوی نرم افزاری اتریوم‪ ،‬فضایی‬ ‫فراهم می کند که هر ایده ای امکان بروز در فضای‬ ‫مجازی را داشته باشد‪.‬‬ ‫افزای��ش احتمال هک ش��دن اطالعات با تمرکز‬ ‫پردازش ه��ا وج��ود دارد‪ .‬اگرچ��ه با سیس��تم های‬ ‫توزیع ش��ده می توان تا حدی بر ای��ن تهدید غلبه‬ ‫کرد اما باید توجه داشت که در فناوری بالک چین‪،‬‬ ‫به طور ذاتی با استفاده از پیوند زنجیره ای اطالعات‬ ‫در پایگاه ه��ای داده توزی��ع ش��ده و اس��تفاده از‬ ‫تواف��ق جمعی پردازش��گرها برای ثب��ت اطالعات‬ ‫در پایگاه های داده‪ ،‬احتمال هک ش��دن شبکه به‬ ‫حداقل و تا حدودی صفر می رسد‪ .‬البته با احتمال‬ ‫بس��یار کم اگر فرض کنیم کس��ی بخواهد شبکه‬ ‫بالک چین را هک کند‪ ،‬هزینه هک کردن ش��بکه‬ ‫بالک چین ان قدر زیاد اس��ت که برای هیچ هکری‬ ‫صرف این هزینه (منابع پردازش��ی و تامین انرژی‬ ‫انها) منطقی نخواهد بود‪.‬‬ ‫در سیس��تم های متمرکز و تح��ت مالکیت یک‬ ‫مجموع��ه‪ ،‬مجبور ب��ه اعتماد هس��تیم‪ .‬همان طور‬ ‫که اشاره شد در فناوری بالک چین مجموعه ای از‬ ‫پردازشگرها با هم مش��ارکت کرده و تحت نظامی‬ ‫هماهنگ‪ ،‬متشکل از شبکه ارتباطی همتا به همتا‬ ‫و الگوریت��م اجم��اع‪ ،‬باعث جلب اعتم��اد کاربران‬ ‫می شود‪ .‬در بالک چین به دلیل شفافیت در اجرای‬ ‫برنامه ه��ا و حض��ور بازیگ��ران بی ط��رف در انجام‬ ‫پردازش ه��ا‪ ،‬ب��رای کاربران اعتم��اد ذاتی به وجود‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫احتمال قطع شدن سرویس و دسترسی نداشتن‬ ‫به ش��بکه های متمرکز باالس��ت‪ .‬در سیستم های‬ ‫متمرک��ز (تح��ت مالکیت ی��ک نفر) ب��ا توجه به‬ ‫محدودی��ت منابع‪ ،‬امکان دسترس��ی نداش��تن به‬ ‫س��رویس (به عنوان نمونه به دلی��ل خرابی) وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما در فناوری بالک چین به دلیل حضور تعداد‬ ‫زیادی پردازشگر‪ ،‬همواره شبکه برقرار خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €به عنوان اخرین پرسش‪ ،‬چگونه می توان‬ ‫یک ش�بکه بالک چین ایجاد کرد؟ ایا تمامی‬ ‫افراد حقیقی قادر هستند این شبکه را ایجاد‬ ‫کنند؟‬ ‫ایجاد کسب وکار بر بستر بالک چین در دو حالت‬ ‫قابل تصور است‪ .‬حالت نخست کاربردهای سازمانی‬ ‫این فناوری است‪ .‬در این حالت یک یا چند سازمان‪،‬‬ ‫یک ماموریت مش��ترک را با استفاده از بالک چین‬ ‫اجرا می کنند‪ .‬نرم اف��زاری به نام هایچرلجر فابریک‬ ‫به ط��ور متن باز وج��ود دارد که با اس��تفاده از ان‪،‬‬ ‫ای��ن س��ازمان ها می توانند یک ش��بکه بالک چین‬ ‫ایج��اد ک��رده و ماموری��ت خ��ود را روی نرم افزار‬ ‫هایپرلجرفابری��ک پیاده کنن��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در‬ ‫ایران‪ ،‬رمزارز ملی که ازسوی بانک مرکزی توسعه‬ ‫می یابد‪ ،‬روی این نرم افزار که از ان با نام س��کوی‬ ‫بالک چین نام خواهیم برد‪ ،‬در حال ایجاد است‪.‬‬ ‫رمزارز ملی یک کاربرد نرم افزاری معینی اس��ت‬ ‫که روی ش��بکه بالک چین و با استفاده از سکوی‬ ‫هایپرلجر ایجاد می شود‪ .‬کاربردهای گوناگونی برای‬ ‫ماموریت های سازمانی که قابل اجرا روی بالک چین‬ ‫هس��تند‪ ،‬می توان عنوان کرد که در فرصتی دیگر‬ ‫ب��ه ان خواهیم پرداخ��ت‪ .‬گفتنی اس��ت نرم افزار‬ ‫هایپرلجر تمام ماژول ها و الگوریتم های نرم افزاری‬ ‫مورد نیاز برای ایجاد یک ش��بکه بالک چینی را در‬ ‫خود دارد‪ .‬در کاربردهای س��ازمانی به طور معمول‬ ‫پردازشگرها عمومی نیستند‪ ،‬بلکه فقط گروهی که‬ ‫مجوز دریافت کنند‪ ،‬در توس��عه شبکه بالک چین‬ ‫حضور می یابند‪.‬‬ ‫حالت دوم پیاده س��ازی های اس��تارت اپی است‪.‬‬ ‫اس��تارت اپ ها به ط��ور معمول توانمن��دی مالی و‬ ‫اجرایی کمتری دارند و اینکه بخواهند یک ش��بکه‬ ‫بالک چین��ی ایجاد کنند‪ ،‬ش��اید از نظر توانمندی‬ ‫اجرای��ی در مضیق��ه باش��ند‪ .‬در جه��ان پلتف��رم‬ ‫اتریوم‪ ،‬س��کویی برای توس��عه کاربردهای مبتنی‬ ‫بر بالک چین اس��ت‪ .‬یک استارت اپ خارجی ایده‬ ‫و کس��ب وکار خود را می توان��د روی پلتفرم اتریوم‬ ‫پیاد ه کند و با استفاده از سرویس های این پلتفرم‪،‬‬ ‫بسیاری از هزینه های و در ضمن زمان ارائه ایده به‬ ‫بازار را کاهش دهد‪.‬‬ ‫متاسفانه ما در کش��ور چنین پلتفرمی نداریم و‬ ‫اس��تفاده از اتریوم در کش��ور هنوز رایج نشده که‬ ‫به نظر می رسد س��ازمان های مربوط باید ترویج و‬ ‫ام��وزش الزم را برای اس��تارت اپ ها فراهم کنند‪.‬‬ ‫البت��ه ایج��اد پلتفرمی مانند اتریوم در کش��ور نیز‬ ‫می تواند موضوع امکان سنجی برای وزارت ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات به شمار رود و الگوبرداری از ان‬ ‫زمینه مطلوبی برای رشد استارت اپ ها است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1359‬‬ ‫پیاپی ‪2677‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫زیر و بم واردات دارو با ارز دولتی‬ ‫گروه تجارت‪ :‬وقتی کلمه فساد در کنار حوزه مرتبط‬ ‫به س�لامتی مردم قرار می گیرد‪ ،‬ناخ��وداگاه باعث ایجاد‬ ‫نگرانی هایی در افکار عمومی می ش��ود‪ .‬چند وقتی است‬ ‫گم ش��دن ارزهای دولتی ب��رای واردات دارو که اعداد و‬ ‫ارق��ام متفاوتی هم برای ان بیان می ش��ود‪ ،‬نقل محافل‬ ‫رسانه ای ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین نامه عبدالناصر همتی‪،‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی ب��ه رئیس جمه��وری درباره‬ ‫شرکت های دارویی که هنوز رفع تعهد ارزی نکرده اند نیز‬ ‫به پررنگ شدن این حواشی کمک کرد‪ .‬برخی سازمان‪‎‬ها‬ ‫نیز به باور خود برای افشای واردات دارو‪ ،‬اقدام به انتشار‬ ‫برخ��ی ام��ار و ارقام بدون س��ند کردند که حساس��یت‬ ‫م��ردم را در این حوزه برانگیخته اس��ت‪ .‬به همین بهانه‬ ‫و برای شفاف س��ازی واردات دارو ب��ا ارز دولتی‪ ،‬در اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران نشس��ت‬ ‫رس��انه ای با حضور فع��االن این صنعت برگزار ش��د‪ .‬در‬ ‫همی��ن ح��ال نایب رئی��س اتحادیه واردکنن��دگان دارو‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬برای واردات دارو یک میلیارد و‬ ‫‪ ۳۷۳‬میلیون دالر به ش��رکت های دارویی اختصاص داده‬ ‫ش��د‪ .‬امیرحسین معینی زندی با اش��اره به اعداد و ارقام‬ ‫در حوزه واردات دارو گف��ت‪ :‬برای تامین مواد اولیه دارو‬ ‫و مواد بینابینی ‪ ۹۱۸‬میلیون دالر پرداخت ش��ده است‪.‬‬ ‫معینی تصریح کرد‪ :‬شرکت های دارویی برای بسته بندی‬ ‫م��واد دارویی نی��ز ‪ ۸۹‬میلیون دالر خری��داری کرده اند‬ ‫ک��ه جم��ع این ارق��ام به ی��ک میلی��ارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫دالر می رس��د‪ .‬نایب رئیس اتحادی��ه واردکنندگان دارو‬ ‫با اش��اره به امار ‪ ۸‬ماهه س��ال ‪ ۹۷‬توضی��ح داد‪ :‬در این‬ ‫م��دت‪ ۱۴.۶ ،‬درصد کل میزان واردات داروهای س��اخته‬ ‫ش��ده مربوط به واردات بدون مش��ابه داخلی بوده؛ یعنی‬ ‫تولی��د ان داخ��ل کش��ور انج��ام نمی ش��ود و مجبور به‬ ‫واردات ان هس��تیم‪ ۱.۶ .‬درصد واردات داروهای فوریتی‬ ‫‪ ۸.۶‬داروه��ای واردات��ی بودند که مش��ابه تولید داخلی‬ ‫داش��تند‪ .‬وی همچنین با اشاره به واردات دارو ازسوی‬ ‫شرکت های دولتی بیان کرد‪ :‬شرکت های دولتی که خود‬ ‫دولت می تواند مانع واردات انها ش��ود مثل قراردادهایی‬ ‫که در حوزه انس��ولین بس��ته اند‪ ۱.۱۵ ،‬درصد این رقم از‬ ‫کل بازار را داش��تند‪ .‬معینی درباره هزینه گمرک گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت های واردکننده دارو مجبور هستند ‪ ۳۲.۵‬درصد‬ ‫تعرفه گمرک��ی پرداخت کنند‪ ،‬زیرا مبنای محاس��به ما‬ ‫فروش ریالی مصرف کننده است این رقم در پایان بزرگ‬ ‫می ش��ود اما س��ود ان به جیب واردکنن��ده نمی رود‪ .‬به‬ ‫گفت��ه وی ارزبری مقدار داروهای واردات مش��ابه داخل‬ ‫‪ ۸۹‬میلیون یورو اس��ت‪ .‬معینی ب��ا بیان اینکه ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫نیاز دارویی کش��ور در داخل تولید شده و ‪ ۳۰‬درصد ان‬ ‫وارد می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬براساس مطالعه ای که در یکی از‬ ‫دانش��گاه های کشور انجام شده است‪ ،‬میزان واردات دارو‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬نمی تواند کمتر ش��ود و این میزان واردات‬ ‫به طور تقریبی کف واردات است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقاد از ارائه امارهای نادرست‬ ‫محمود نجفی عرب‪ ،‬رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران با انتقاد از رویه برخی مس��ئوالن درباره‬ ‫ارائه امارهای نادرس��ت خاطرنشان کرد‪ :‬برخی مسئوالن‬ ‫در بخش ه��ای گوناگون ت�لاش می کنند با اس��تفاده از‬ ‫تریبون های گوناگون به بخش سالمت اسیب بزنند و گاه‬ ‫ادعاهای مطرح می شود که قابل اثبات نیست‪ .‬به گزارش‬ ‫اتاق بازرگانی ته��ران وی ضمن انتقاد از نامه رئیس کل‬ ‫بان��ک مرکزی ب��ه رئیس جمهوری مبنی بر رفع نش��دن‬ ‫تعهد ارزی برخی ش��رکت های داخل��ی بیان کرد‪ :‬برخی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اختصاص یک میلیارد و ‪ ۳۷۳‬میلیون دالر ارز به واردات دارو‬ ‫پس از ط��ی کردن این مراحل که خ��ودش چندین ماه‬ ‫زمان نیاز دارد‪ ،‬به ایران می رس��د‪ .‬خ��ارزی تصریح کرد‪:‬‬ ‫پس از رس��یدن به گمرک باید نقدینگ��ی کاال را تامین‬ ‫و ان را ترخی��ص کنیم؛ با این روند طوالنی‪ ،‬به س��ختی‬ ‫می ت��وان در ‪ ۶‬ماه رف��ع تعهد ارزی انجام داد و به همین‬ ‫دلیل است که برخی شرکت ها در فهرست متخلفان قرار‬ ‫گرفته ان��د؛ در حالی که برخ��ی از انها هنوز هم برای رفع‬ ‫تعهدشان فرصت دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ مواد اولیه‬ ‫امی��ر حس��ین معین��ی زن��دی‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬ب��رای واردات دارو ی��ک‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۳۷۳‬میلی��ون دالر ب��ه ش��رکت های دارویی اختص��اص داده‬ ‫ش��د و ب��رای تامین مواد اولی��ه دارو و مواد بینابین��ی ‪ ۹۱۸‬میلیون دالر‬ ‫پرداخت شده است‬ ‫اقتصاد دارو‪ ،‬اشفته ترین بخش اقتصاد سالمت است‬ ‫وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬اقتصاد دارو در حال حاضر اشفته ترین بخش‬ ‫اقتصاد س�لامت اس��ت‪ .‬تنگناهای صنعت داروس��ازی را می دانم و در جریان هستم که در‬ ‫س��ال های گذشته صنعت داروسازی به شدت لگدمال واردات ش��ده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫س��عید نمکی در ایین پایانی هجدهمین همایش س��االنه انجمن علمی داروسازان ایران در‬ ‫س��الن همایش های رازی تهران افزود‪ :‬اگر اقتصاد داروخانه هنوز به گونه ناگواری می چرخد‪،‬‬ ‫همین چرخش اقتصاد فعلی هم با از خودگذشتگی انجام می شود‪ .‬داروسازی کشور در همه‬ ‫قسمت ها دچار گرفتاری است و شاید بتوان گفت تنها بخشی که تاکنون سود معقول برده‪،‬‬ ‫بخش واردات است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هرگز تقاضای کار خصوصی نکردیم‪ ،‬اما همواره پشتیبان بخش خصوصی هستیم‬ ‫و فکر می کنم باید از بخش خصوصی حمایت و از بحران عبور کنیم‪ .‬تمنای من این اس��ت که صادقانه مش��کالت را‬ ‫برطرف کنیم‪ .‬نمکی بیان کرد‪ :‬اگر صنعت داخل لگدمال واردات شود‪ ،‬بیش از ‪ ۴۰‬میلیارد دالر برای مصرف دارویی‬ ‫کش��ور به ارز نیاز داریم‪ .‬امروز ‪ ۱.۲‬درصد تولید ناخالص ملی کش��ور صرف دارو می شود‪ .‬در کشورهای پیشرفته این‬ ‫عدد بین ‪ ۰.۶‬تا ‪ ۰.۷‬از تولید ناخالص ملی اس��ت‪ .‬چگونه می توان هم داروهای اساس��ی را به مردم رساند و هم سهم‬ ‫تولید ناخالص ملی را تامین کرد؟ وی افزود‪ :‬باید با یکدیگر هم قسم شویم تا فصلی نو در داروسازی کشور را شروع‬ ‫کنیم‪ ،‬زیرا نمی توان با راهکارهای گذشته‪ ،‬داروسازی اینده کشور را اداره کرد‪ .‬همواره اعتقاد به تغییر و تحول دارم‬ ‫و نباید در یک نقطه ایستاد و ذوب شد‪ .‬نمکی در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد‪ :‬اجازه نمی دهم همکار‬ ‫داروساز در گوشه داروخانه بماند و یک نفر به عنوان سرمایه گذار‪ ،‬روی علم و دانش داروساز پا بگذارد‪ .‬باید در مقابل‬ ‫این مسائل بایستیم و از داروسازی کشور دفاع کنیم‪.‬‬ ‫مس��ئوالن نیز اطالعات نادرست به مراجع باالدست داده‬ ‫و انها را دچار تشتت ذهنی می کنند‪ ،‬بدون اینکه بررسی‬ ‫دقیق روی ان انجام شده باشد‪.‬‬ ‫ناص��ر ریاحی‪ ،‬رئی��س اتحادیه واردکنن��دگان دارو نیز با‬ ‫اشاره به اینکه در یک هفته گذشته اعداد و ارقام جدیدی‬ ‫از واردات دارو اعالم ش��د که با هم تفاوت داشتند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬خواهش می کنم مسئوالن حرف کارشناسی بزنند‪،‬‬ ‫نه احساس��ی‪ .‬هیچ شرکت مطرح دارویی نداریم که فقط‬ ‫واردکننده باش��د‪ .‬ش��رکت های دارویی به ط��ور همزمان‬ ‫تولید و واردات را باهم انجام می دهند‪.‬‬ ‫ریاحی معتقد اس��ت با ش��عار دادن و متش��نج کردن‬ ‫افکار عمومی‪ ،‬تنها خودم��ان را فریب می دهیم و نتیجه‬ ‫اصالحی حاصل نمی شود‪.‬‬ ‫در ادامه هاله حامدی فر‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون اقتصاد‬ ‫سالمت اتاق تهران با اشاره به فضای متشنج ایجاد شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از دالیل به وجود امدن این مسئله‪ ،‬اظهارنظر‬ ‫در حوزه های تخصصی ازس��وی افرادی است که تخصص‬ ‫ندارند‪ .‬وی با بیان اینکه در حوزه فساد فرافکنی می شود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬وقتی حرف از فساد زده می شود اما فقط‬ ‫کلی گویی ش��ده و اعداد و ارقام نادرس��ت ارائه می شود‪،‬‬ ‫یعنی باید جای دیگر دنبال فساد گشت‪.‬‬ ‫در بخش دیگر این نشس��ت امیرحسین معینی زندی‪،‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو به تش��ریح اعداد‬ ‫و ارقام منتش��ر شده ازسوی سازمان غذا و دارو در حوزه‬ ‫واردات دارو پرداخت و گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬برای واردات‬ ‫دارو یک میلیارد و ‪ ۳۷۳‬میلیون دالر ارز به ش��رکت های‬ ‫دارویی اختصاص داده شد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که پیش تر اعداد متفاوتی برای ارز‬ ‫مختص به واردات دارو اعالم ش��ده ب��ود‪ ،‬معینی معتقد‬ ‫است تنها این امار قابل استناد و درست است‪.‬‬ ‫احمد خارزی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت داروس��ازی دانا که‬ ‫یکی از ش��رکت های مطرح شده در نامه همتی مبنی بر‬ ‫رفع نشدن تعهد ارزی بوده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬صنعت دارو‬ ‫با وجود پیچیدگی هایی که دارد‪ ،‬تنها صنعتی اس��ت که‬ ‫همیش��ه مردم نسبت به ان اطمینان داشته اند و هیچ گاه‬ ‫کمبود جدی در عمده اقالم دارویی کش��ور ایجاد نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تشریح فرایند خرید مواد اولیه دارو از کشورهای‬ ‫خارجی اظهارکرد‪ :‬اکنون به دلیل تحریم‪ ،‬فروش��نده های‬ ‫مواد دارویی محدود شده اند و برعکس گذشته که می شد‬ ‫به طور قس��طی خرید کرد‪ ،‬می گویند همان ابتدا باید کل‬ ‫پول تسویه شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت داروس��ازی دانا با بیان اینکه فقط‬ ‫یک بانک در چین و ی��ک بانک در هند بانک های طرف‬ ‫حس��اب ما هس��تند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬پ��س از ان جابه جایی‬ ‫ارز خودش فرایند ی زمانبر اس��ت و تا وقتی فروش��نده‬ ‫مطمئن ش��ود می تواند کاال را ارسال کند‪ ،‬حدود یک ماه‬ ‫زمان می برد‪.‬‬ ‫این تولیدکننده به مشکالت جابه جایی و ترانزیت اقالم‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬هیچ شرکت کشتیرانی یا هواپیمایی‬ ‫کاال ب��ه ای��ران حمل نمی کن��د و همینط��ور در کانتینر‬ ‫یخچال��ی هم محدودیت هایی وجود دارد‪ .‬در نهایت اقالم‬ ‫در ادام��ه مه��رداد علیمی��ان‪ ،‬رئیس کارگ��روه صادرات‬ ‫اتحادیه صاحبان صنایع داروهای انسانی در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که چرا دارو با وجود دریافت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪،‬‬ ‫گران شده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬برخی شرکت های چینی براساس‬ ‫سیاست جهانی جزو فهرست سیاه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حالی که یکی از این ش��رکت ها ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫نیاز ما به یکی از داروها را تامین می کرد و در نتیجه نرخ‬ ‫مواد اولیه برای ما به شدت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین تحریم ها باعث محدود ش��دن‬ ‫فروش��نده های ما شده و در نتیجه رقابتی بین انها وجود‬ ‫ندارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬فروش��نده هن��دی مواد اولیه را به‬ ‫نرخ شرکت اروپایی می فروشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۳۰‬درصدی نرخ دارو‬ ‫ات��اق بازرگان��ی همواره یک��ی از منتقدان نس��بت به‬ ‫سیاس��ت اختصاص ارز دولتی ب��ه کاالها بوده‪ ،‬اما ادعای‬ ‫گ��ران ش��دن دارو به دنب��ال افزای��ش نرخ م��واد اولیه؛‬ ‫یعن��ی ارز دولتی ب��ه هدف خورده و دلی��ل افزایش نرخ‬ ‫دارو‪ ،‬ن��ه تخل��ف و س��ودجویی ش��رکت های دارویی که‬ ‫گران ش��دن م��واد خارجی بوده اس��ت‪ .‬در نتیجه حذف‬ ‫ای��ن ارز می توان��د به افزای��ش نرخ چندب��اره دارو منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نجفی ع��رب در پاس��خ ب��ه این مس��ئله تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫پیش��نهادمان ای��ن اس��ت که اگ��ر در ح��وزه دارو ‪۲.۵‬‬ ‫میلی��ارد دالر ارز مص��رف می ش��ود‪ ،‬ارز دولت��ی حذف‬ ‫ش��ده و مابه التف��اوت ان زیر پوش��ش بیمه ب��رای مردم‬ ‫لحاظ ش��ود‪ .‬براس��اس ارزیابی انجام ش��ده با حذف ارز‬ ‫دولتی با افزایش ‪ ۳۰‬درص��دی داروهای تولیدی روبه رو ‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��اید در برخ��ی داروها هم بیش از ‪۱۵‬‬ ‫درصد افزایش نداشته باشیم؛ اما بیمار این افزایش نرخ را‬ ‫متحمل نمی شود چراکه این مبلغ از طریق بیمه پوشش‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قاچاق دو طرفه دارو‬ ‫س��پس مه��رداد علیمی��ان‪ ،‬رئیس کارگ��روه صادرات‬ ‫اتحادی��ه صاحبان صنایع داروهای انس��انی در پاس��خ به‬ ‫پرس��ش ایرن��ا مبنی بر قاچ��اق داروه��ای وارداتی با ارز‬ ‫دولت��ی به خارج از کش��ور توضیح داد‪ :‬دو نرخی ش��دن‬ ‫ارز باعث تشدید قاچاق در همه حوزه ها به ویژه دارو شده‬ ‫است و این مسئله به بازار صادراتی ما اسیب می زند‪ .‬وی‬ ‫درباره علت این امر نیز اظهار کرد‪ :‬مش��تری وقتی ببیند‬ ‫می توان��د از راه های غیرقانونی ب��ه کاالی مورد نیازخود‬ ‫برسد‪ ،‬از راه قانونی دلسرد می شود‪.‬‬ ‫پی��ام دین دوس��ت‪ ،‬مدیرعامل گروه داروی��ی بهفار نیز‬ ‫با اش��اره به قاچاق دارو از خارج ب��ه ایران گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫منع واردات بس��یاری از داروهایی که در داخل برای ان‬ ‫تقاضا وجود دارد‪ ،‬برخی افراد به قاچاق دارو به کشور رو‬ ‫اورده ان��د؛ وقتی اجازه ندهیم نی��ازی از راه قانونی تامین‬ ‫شود‪ ،‬افراد راهش را پیدا می کنند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1359‬‬ ‫پیاپی ‪2677‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫افزایش ‪ ۲‬برابری سطح گلخانه های ایران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ح��دود ‪۲‬میلی��ون و ‪۴۰۰‬ه��زار تن ب��ه تولیدات گلخانه ای کش��ور‬ ‫افزوده و حدود ‪۹۰۰‬میلیون مترمکعب در مصرف اب در مقایس��ه با‬ ‫میزان مصرف در فضای باز صرفه جویی شده است‬ ‫‹ ‹​ مزایای کشت گلخانه ای‬ ‫مع��اون امور باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬یکی از‬ ‫افرادی اس��ت که نسبت به کشت گلخانه ای نظر مثبتی‬ ‫دارد؛ چراکه یکی از راه های بس��یار علمی و به صرفه در‬ ‫بخ��ش کش��اورزی را افزایش اش��تغال و رونق تولید در‬ ‫توسعه گلخانه ها اعالم کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫محمدعلی طهماسبی در یازدهمین کنگره علوم باغبانی‬ ‫ایران با اشاره به اهمیت نقش توسعه گلخانه ها در رونق‬ ‫تولید و ایجاد اش��تغال اظهار کرد‪ :‬تغییر اقلیم در کشور‬ ‫اتفاق افتاده و باید در روش تولید محصوالت کش��اورزی‬ ‫نیز تغییر ایجاد شود‪ .‬بخش کشاورزی چند وجهی است‬ ‫و با صنعت‪ ،‬خدمات‪ ،‬بازرگانی و تولید ارتباط دارد‪.‬‬ ‫طهماس��بی ب��ا بیان اینک��ه در گلخانه ه��ا تنش های‬ ‫محیط��ی کاهش پی��دا می کند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬ایران در‬ ‫زمینه س��ازه ها و تجهیزات گلخانه ای جزو کش��ورهای‬ ‫صادر کنن��ده اس��ت و در این زمینه کمترین وابس��تگی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫معاون ام��ور باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی با بیان‬ ‫اینکه فقط در فضای هیبرید برای کش��ت گوجه فرنگی‪،‬‬ ‫فلفل‪ ،‬خی��ار و فلفل قرمز به بی��ش از ‪۷۰۰‬میلیون بذر‬ ‫برای شب عید نیاز اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در این بخش ظرفیت‬ ‫خوب��ی وج��ود دارد و دول��ت هم برای ایجاد و توس��عه‬ ‫گلخانه ها تسهیالت مناسبی را پرداخت می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در س��ال جاری ‪۵‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت برای ساخت گلخانه ها در کشور درنظر گرفته‬ ‫ش��ده که س��ود ان با توجه به نوع ط��رح‪ ،‬برای مناطق‬ ‫کم برخوردار ‪۷‬درصد و ب��رای مناطق برخوردار ‪۹‬درصد‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۶‬هزار هکتار گلخانه‬ ‫معاون طرح توس��عه گلخانه های کش��ور نیز از توجه‬ ‫دولت به گلخانه ها خب��رداد و گفت‪ :‬از اغاز به کار دولت‬ ‫یازدهم سطح گلخانه های کشور تا پایان تیر سال جاری‬ ‫افزایش ‪۲‬برابری داشته است‪.‬‬ ‫داری��وش س��الم پور در گفت وگو با ایان��ا‪ ،‬بابیان اینکه‬ ‫س��طح گلخانه ه��ا از دول��ت یازده��م تاکن��ون ‪ ۲‬برابر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از اغاز به کار دولت یازدهم س��طح‬ ‫گلخانه های کش��ور حدود ‪۸‬ه��زار هکتار بود که تا پایان‬ ‫تیر س��ال جاری به بی��ش از ‪۱۶‬هزار هکتار افزایش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در راستای اجرایی شدن سیاست های‬ ‫کلی برنامه اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی رهبر معظم‬ ‫انق�لاب و پیرو تصویب و ابالغ پ��روژه افزایش تولید در‬ ‫محیط های کنترل ش��ده گلخانه‪ ،‬اص��ول پنج گانه برنامه‬ ‫اقتصاد مقاومتی در توس��عه گلخانه ها در کش��ور انجام‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬درون زایی‪ ،‬برون گرایی‪ ،‬مردم بنیاد بودن‪،‬‬ ‫دانش بنیان ب��ودن و عدالت محوری‪ ،‬مجموعه اقدامات و‬ ‫پیگیری هایی است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و‬ ‫معاونت امور باغبانی در راس��تای توسعه گلخانه ها انجام‬ ‫ش��ده و ش��اهد اثار مثبت ان بر حوزه تولید‪ ،‬معیشت‪،‬‬ ‫اشتغال‪ ،‬سرمایه گذاری و اقتصاد کشاورزی هستیم‪.‬‬ ‫معاون طرح توس��عه گلخانه های کش��ور با اش��اره به‬ ‫برنامه درون زایی در راس��تای تحقق سیاس��ت های کلی‬ ‫اقتص��اد مقاومتی در طرح توس��عه گلخانه های کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس برنامه یادشده و با تکیه بر ظرفیت های‬ ‫اقلیم��ی‪ ،‬کش��اورزی و امکان��ات موجود کش��ور‪ ،‬طرح‬ ‫توس��عه گلخانه ها باهدف افزایش کمی و کیفی تولیدات‬ ‫کش��اورزی و افزایش بهره وری و صرفه جویی در مصرف‬ ‫اب‪ ،‬در دس��تورکار قرار گرفته ک��ه درنهایت منجر به ‪۲‬‬ ‫برابر شدن سطح گلخانه های کشور شده است‪.‬‬ ‫‪۹۰۰‬میلی��ون مترمکع��ب در مصرف اب در مقایس��ه با‬ ‫میزان مصرف در فضای باز صرفه جویی شده است‪.‬‬ ‫س��الم پور با تاکید ب��ر اینکه طرح توس��عه گلخانه ها‪،‬‬ ‫محص��ور و محدود به اقتصاد داخل��ی نبوده و در تعامل‬ ‫و همگرایی مثبت و سازنده با اقتصاد کشورهای صاحب‬ ‫فناوری و مصرف کننده محصوالت و تجهیزات گلخانه ای‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در سطح کالن تفاهمنامه های‬ ‫همکاری مشترک با برخی کشورهای صاحبنام گلخانه ای‬ ‫ازجمله هلند‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬اسپانیا و‪ ...‬منعقد شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین محصوالت تولیدی‪ ،‬س��ازه و‬ ‫تجهیزات گلخانه ای ساخت ایران به کشورهای همسایه‬ ‫و کشورهای اس��یای میانه و حوزه خلیج فارس ازجمله‬ ‫روس��یه‪ ،‬قطر‪ ،‬عراق‪ ،‬ازبکس��تان‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬ارمنستان و‬ ‫برخی کشورها صادر می شود‪.‬‬ ‫معاون طرح توس��عه گلخانه های کش��ور گفت‪ :‬ایران‬ ‫از نظ��ر فناوری و دانش فنی‪ ،‬نی��روی ماهر و متخصص‬ ‫و انواع س��ازه های فوالدی و تجهیزات گلخانه ای نه تنها‬ ‫در وضعیت واردکنن��ده نبوده‪ ،‬بلکه ضمن تامین درصد‬ ‫ی ش��رکت های‬ ‫باالیی از نیاز داخلی کش��ور‪ ،‬با توانمند ‬ ‫دانش بنیان و ش��رکت های عضو انجمن گلخانه س��ازان‬ ‫به چندین کش��ور همسایه و حوزه اسیای میانه و حتی‬ ‫ترکی��ه و برخی کش��ورهای اروپایی‪ ،‬ص��ادرات در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ازادس��ازی بیش از ‪۸۰‬ه��زار هکتار از‬ ‫زمین های کش��اورزی زیر کشت سبزیجات و صیفیجات‬ ‫در فضای باز فراهم شده است‪.‬‬ ‫معاون طرح توس��عه گلخانه های کش��ور با اش��اره به‬ ‫اینک��ه این توس��عه برای بی��ش از ‪۸۰‬هزار نف��ر به ویژه‬ ‫دانش اموختگان کش��اورزی‪ ،‬کارافرینان و کش��اورزان‪،‬‬ ‫فرصت های ش��غلی جدید و اش��تغال پایدار ایجاد کرده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همچنین حدود ‪۲‬میلیون و ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫تن ب��ه تولی��دات گلخان��ه ای کش��ور اف��زوده و حدود‬ ‫معاون طرح «توس��عه گلخانه های کشور» با تاکید بر‬ ‫اینکه این طرح بیش��تر ب��ر اس��اس کار‪ ،‬اراده و اقتصاد‬ ‫مردمی بنا ش��ده و وظیفه دولت فقط سیاس��ت گذاری‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی‪ ،‬هدایت‪ ،‬حمای��ت و نظارت بر اجرای طرح‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬براس��اس اخرین امارها در س��امانه‬ ‫یکپارچ��ه تس��هیالت اعتب��اری (س��یتا) وزارت جه��اد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬از ابتدای س��ال تاکنون‪ ،‬بی��ش از ‪۴‬هزار و‬ ‫‪۳۲۹‬ط��رح به مس��احت حدود ‪۷‬هزار هکت��ار‪ ،‬متقاضی‬ ‫ساخت گلخانه با اس��تفاده از تسهیالت بانکی در سطح‬ ‫‹ ‹ازادسازی زمین های کشت سبزیجات‬ ‫‹ ‹ثبت نام ‪ ۴۳۲۹‬طرح ساخت گلخانه‬ ‫کشور هستند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بر اساس گزارش عملکرد طرح توسعه‬ ‫گلخانه های کش��ور در سال گذشته که از سازمان جهاد‬ ‫کش��اورزی استان ها جمع اوری ش��ده‪ ،‬حدود ‪۵۰‬درصد‬ ‫توس��عه گلخانه های کش��ور به ص��ورت خوداجرایی و با‬ ‫سرمایه مردم اجرا نشده است‪.‬‬ ‫س��الم پور بابیان اینک��ه تخصیص اس��تانی اعتبارات‬ ‫صندوق توس��عه ملی و میزان تس��هیالت درخواس��تی‬ ‫ثبت نام شده در سامانه س��یتای بانکی به ارزش بیش از‬ ‫‪۲۲‬هزار میلیارد تومان در س��طح ‪ ۳۲‬استان کشور انجام‬ ‫ شده است‪ ،‬گفت‪ :‬استان های فارس‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫همدان‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬جنوب کرمان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬تهران‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫ن جنوبی و رضوی‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬خراسا ‬ ‫سیستان و بلوچس��تان و یزد جزو استان های پیشرو در‬ ‫میزان تس��هیالت ثبت نام ش��ده برای س��اخت و توسعه‬ ‫گلخانه ها بوده اند‪.‬‬ ‫معاون مجری طرح توس��عه گلخان��ه بابیان اینکه این‬ ‫طرح فقط به ش��اخص های مرسوم اقتصاد سرمایه داری‬ ‫مانند ش��اخص رشد ملی‪ ،‬ش��اخص تولید ناخالص ملی‬ ‫و‪ ...‬اکتفا نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬طرح توسعه گلخانه های کشور‬ ‫بیشتر روی شاخص های علمی و توسعه عدالت اقتصادی‬ ‫و عدال��ت اجتماعی در جامعه که یکی از ش��اخص های‬ ‫مه��م اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ ،‬تاکی��د دارد و با افزایش‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ن ح��وزه و تزریق درس��ت منابع‬ ‫اعتباری و تس��هیالت به کشور به ویژه در مناطق محروم‬ ‫و کم برخ��وردار که جزو مناطق مس��تعد برای توس��عه‬ ‫گلخانه ها هس��تند‪ ،‬باعث اش��تغالزایی‪ ،‬تثبیت جمعیت‬ ‫در روستاها و جلوگیری از مهاجرت و حاشیه نشینی در‬ ‫شهرهای بزرگ و افزایش درامد کشاورزان و بهره برداران‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در گلخانه ها برخالف تولیدات رایج زراعی‬ ‫که فقط یک بار در سال محصول تولید و عرضه می شود‪،‬‬ ‫در چند نوبت در س��ال محصول تولید می شود و دارای‬ ‫ارزش اف��زوده و گردش مالی برای بهره برداران اس��ت و‬ ‫توسعه گلخانه ها سبب افزایش ثروت ملی نیز می شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬روند توسعه گلخانه ها در ایران‬ ‫روبه رشد است‪ ،‬با این حال تا رسیدن به جایگاه مطلوب‬ ‫فاصل��ه دارد که با توجه بیش��تر بخش خصوصی به این‬ ‫روش کشت روزبه روز توسعه خواهد یافت‪.‬‬ ‫محمدعلی طهماسبی‬ ‫داریوش سالم پور‬ ‫افتتاح کارگو پایانه فرودگاه اصفهان در هفته دولت‬ ‫بهمن راعی‪ :‬در نخس��تین نشس��ت کارگروه توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی استان اصفهان اعالم شد‪ :‬کارگو پایانه فرودگاه اصفهان‬ ‫در هفته دولت افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬سید حسن قاضی عسگر‪ ،‬معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع اس��تانداری اصفهان‪،‬‬ ‫کارگروه توس��عه صادرات را یکی از کارگروه های کلیدی استان‬ ‫دانست و اظهار کرد‪ :‬بدون شک یکی از مهم ترین راهکارهای رفع‬ ‫مش��کالت اقتصادی‪ ،‬اشتغال و معیشتی استان‪ ،‬توسعه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی اس��ت‪ .‬وی با قدردان��ی از تالش های ات��اق بازرگانی‬ ‫اصفهان در دریافت مجوز تش��کیل انجمن صادرکنندگان استان‬ ‫اصفهان و حمایت ویژه از تکمیل کارگوی پایانه فرودگاه اصفهان‬ ‫اب��راز امیدواری کرد که ب��ا فعالیت های گ��روه جدید مدیریتی‬ ‫اتاق بازرگانی و همراهی نهادهای اجرایی ش��اهد رفع مشکالت‬ ‫موجود‪ ،‬توسعه صادرات‪ ،‬رونق تولید و اشتغال در استان باشیم‪.‬‬ ‫قاضی عس��گر با اشاره به ظرفیت های بی نظیر استان اصفهان‬ ‫در زمین��ه صادرات صنایع دس��تی و مصنوعات طال و جواهرات‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬به منظور بهره من��دی از ظرفیت های موجود در این‬ ‫بخش ها نیازمند ایجاد کارگروه ه��ای تخصصی صادرات صنایع‬ ‫دستی و مصنوعات طال و جواهرات در استان هستیم‪.‬‬ ‫وی تش��کیل کارگروه حمل ونقل بین المللی و ایجاد س��امانه‬ ‫برخط اعالم بار در اس��تان را یکی از نیازهای اصلی اصفهان در‬ ‫زمینه توسعه صادرات عنوان کرد و افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬تشکیل‬ ‫گروه های صنعتی به منظور توس��عه ص��ادرات و همچنین ایجاد‬ ‫نمایش��گاه مجازی بین المللی برای معرف��ی محصوالت تولیدی‬ ‫استان از نیازهای اساسی اصفهان در توسعه صادرات خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین بهرام س��بحانی‪ ،‬نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و‬ ‫مش��اور استاندار در امور صنعت از پایان عملیات اجرایی ساخت‬ ‫کارگو پایانه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان و افتتاح ان در هفته‬ ‫دولت خب��ر داد و دریافت مجوز انجمن صادرکنندگان اس��تان‬ ‫اصفهان و ایجاد مراکز رش��د صادرات و تج��ارت الکترونیک در‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان را یک��ی از گام های بزرگ پارلمان بخش‬ ‫خصوصی اصفهان برای کمک به توس��عه ص��ادرات غیرنفتی و‬ ‫حمایت از رشد تولید و اشتغال استان دانست‪.‬‬ ‫س��بحانی برگزاری دوره ها وکارگاه های اموزش��ی تخصصی و‬ ‫کاربردی با کمک س��ازمان های مالیاتی‪ ،‬گمرک‪ ،‬سازمان تامین‬ ‫اجتماعی و‪ ...‬به منظور توانمندس��ازی فعاالن اقتصادی استان و‬ ‫اشنایی بیشتر انها با قوانین و مقررات موجود و همچنین تقویت‬ ‫ت��وان مدیریت��ی و بازرگانی اعضای اتاق را یک��ی از فعالیت ها و‬ ‫وظای��ف اصلی ات��اق بازرگانی اصفه��ان عن��وان و تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایجاد مرکز توس��عه سرمایه انسانی (متس��ا) با مشارکت جامعه‬ ‫دانش��گاهی اس��تان نیز یکی دیگر از اقدامات ویژه اتاق اصفهان‬ ‫در تربیت و تامین نیروی انس��انی توانمند برای بخش خصوصی‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت توس��عه تجارت الکترونیک در کشور‪،‬‬ ‫اصالح قوانین و ایجاد زیرس��اخت های الزم برای تحقق این مهم‬ ‫را ضروری دانست‪.‬‬ ‫ایرج موفق رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫اصفه��ان نیز باتوجه ب��ه توانمندی اصفه��ان در صادرات فرش‬ ‫دس��تبافت و ماش��ینی و همچنی��ن مصنوعات طال ب��ه همراه‬ ‫اشتغالزایی مناسب این بخش ها‪ ،‬صادرات فرش و طال را یکی از‬ ‫مهم ترین اولویت های صادراتی اس��تان دانست و افزود‪ :‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬توس��عه و تقویت شرکت های مدیریت صادرات و همچنین‬ ‫تخصصی کردن فعالیت های این ش��رکت بر بازارها و محصوالت‬ ‫خاص از نیازهای اصلی توسعه صادرات غیرنفتی استان است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت حضور موفق شرکت های صادرات محور‬ ‫در نمایش��گاه های بین الملل��ی به منظ��ور توس��عه بازاریاب��ی و‬ ‫بازارشناس��ی‪ ،‬از برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای ارائه‬ ‫بسته های مشوق به منظور حضور این شرکت ها در نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی خبر داد‪ .‬رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان صادرات‪ ،‬خدمات فنی و مهندسی را یکی از ظرفیت های‬ ‫ویژه این اس��تان عنوان و بر ضرورت حمایت از توسعه صادرات‬ ‫خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد‪ .‬موفق توانمندسازی و کمک‬ ‫به توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط استان را نیز یکی از‬ ‫راهکارهای مهم تقویت توان صادراتی اس��تان و کمک به توسعه‬ ‫اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در استان دانست‪.‬‬ ‫در ادامه فرشته امینی‪ ،‬عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫و نایب رئیس کمیسیون تجارت‪ ،‬خدمات و ارتباطات با اشاره به‬ ‫اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان در تاسیس شعبه استانی انجمن‬ ‫حمل ونق��ل بین المللی ای��ران‪ ،‬تقویت ش��رکت های حمل ونقل‬ ‫بین المللی اس��تان را س��بب افزایش توان صادرات��ی اصفهان و‬ ‫همچنین کمک به کاهش هزینه های حمل و سرعت بخش��ی به‬ ‫صادرات دانست‪.‬‬ ‫همچنین رس��ول کوهستانی‪ ،‬مدیرکل گمرک استان اصفهان‬ ‫در این نشس��ت با بیان اینکه اس��تقرار س��امانه جامع گمرک و‬ ‫پنج��ره واحد تجارت فرامرزی منجر به اصالح فرایندها‪ ،‬کاهش‬ ‫مراحل انجام تش��ریفات گمرکی‪ ،‬تس��ریع در انجام تش��ریفات‪،‬‬ ‫کاهش زمان و هزینه های مترتب بر ورود و خروج کاال و‪ ...‬ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کاهش زمان ترخی��ص کاال در رویه صادرات از ‪۷‬‬ ‫روز به یک روز و حتی کمتر ازجمله نتایج استقرار سامانه جامع‬ ‫و پنجره واحد گمرک اس��ت‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬در ‪ ۵‬ماه س��ال‬ ‫جاری ‪ ۸۵۱‬قلم کاال ب��ه ارزش ‪۲‬میلیارد و ‪۶۱۹‬میلیون دالر به‬ ‫‪ ۷۷‬کشور صادر شده است‪.‬‬ ‫کوهس��تانی تصریح کرد‪ :‬این رقم نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته ‪۳۸‬درصد افزایش وزنی و ‪۱۷۹‬درصد افزایش ارزش��ی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه از نظر صادرات‪ ،‬اصفهان پنجمین اس��تان‬ ‫کش��ور است‪ ،‬گفت‪ :‬عراق‪ ،‬چین‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬امارات‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫عم��ان و اندونزی ازجمله کش��ورهای عم��ده صادراتی و مقصد‬ ‫کااله��ای صادراتی اس��تان در ‪۵‬ماه نخس��ت س��ال هس��تند‪.‬‬ ‫کوهس��تانی تغییرات مداوم شیوه نامه ها و بخشنامه ها‪ ،‬وصول با‬ ‫تاخیر پاسخ استعالم های فراورده های نفتی‪ ،‬زمان بر بودن واریز‬ ‫و تخصیص بودجه اس��ترداد‪ ،‬کمبود کامیون های دارای شرایط‬ ‫پلمب صادراتی و‪ ...‬را ازجمله مش��کالت و موانع صادرات عنوان‬ ‫کرد و خواس��تار تقویت ش��رکت های حمل ونق��ل بین المللی با‬ ‫حمایت اتاق بازرگانی اصفهان شد‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫تا به حال به راه اندازی یک گلخانه فکر کرده اید؟ گفته‬ ‫می شود س��وداوری زیادی دارد‪ .‬می توان گفت که سود‬ ‫گلخانه گاهی ‪ 10‬برابر از کشاورزی معمولی است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��اخت گلخان��ه می تواند بهترین‬ ‫گزینه برای تولید میوه و س��بزیجات باش��د؛ چراکه بازه‬ ‫زمانی به ثمر نشس��تن و برداش��ت محصوالت نسبت به‬ ‫کشاورزی س��نتی کوتاه تر اس��ت و راه حلی مدرن برای‬ ‫مبارزه با س��رما‪ ،‬گرما و کم ابی در کش��اورزی به ش��مار‬ ‫ن هم در‬ ‫می ای��د‪ .‬ضمن اینکه محصوالت را از باد و توفا ‬ ‫امان نگاه می دارد‪ .‬به همین دلیل اس��ت که در بسیاری‬ ‫از کش��ور های قطبی یا کش��ور های اس��توایی که دارای‬ ‫اب و ه��وای س��رد یا گرم یا با مش��کل کم اب��ی روبه رو‬ ‫هس��تند‪ ،‬ساخت گلخانه بهترین گزینه برای تولید میوه‬ ‫و س��بزیجات در این مناطق است‪ .‬از طرفی‪ ،‬محصوالت‬ ‫گلخان��ه ای مش��تریان خود را دارن��د‪ .‬با توج��ه به نیاز‬ ‫روزافزون بازار‪ ،‬از نظر تولید گل و گیاهان زینتی و از نظر‬ ‫س��بزیجات و صیفیجات خارج از فصل این روش تولید‬ ‫و کشت‪ ،‬به یکی از س��وداورترین بخش های کشاورزی‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬ح��ال اینکه ایران چ��ه توجهی به‬ ‫توس��عه گلخانه ها دارد؟ متولی��ان دولتی چه دیدگاهی‬ ‫نسبت به اهمیت گلخانه ها دارند و چه سرمایه گذاری ها‬ ‫و برنامه ریزی هایی در این بخش انجام می شود؟‬ ‫رسانه ها و‬ ‫تکلیف اصالح‬ ‫نگاه‬ ‫به کشاورزی‬ ‫عبدالحسین طوطیایی‬ ‫پژوهشگر کشاورزی‬ ‫بخش کشاورزی با همه کاستی هایش با رشد‬ ‫‪۴‬درصدی‪ ،‬در تنش های ناش��ی از تحریم های‬ ‫اخیر نش��ان داد ک��ه از پایدارترین بخش های‬ ‫اقتصادی کشور است‪ .‬اما ایا واقعیت این بخش‬ ‫کلیدی که با معیش��ت هم��ه اجزای اجتماعی‬ ‫پیوند دارد‪ ،‬در رس��انه های کش��ور به تناسب‬ ‫ضرورت ها انعکاس دارد؟ با مروری در گروه های‬ ‫رس��انه ای می توان این کاس��تی را دید که این‬ ‫جای��گاه در پوش��ش های خب��ری و موضوعی‬ ‫بس��یار کم رنگ یا نامتناسب با ضرورت هاست‪.‬‬ ‫رس��انه صدا و سیما هم با وجود نقش بالقوه و‬ ‫کلیدی در ارائه فوریت ها و فرهنگ س��ازی در‬ ‫تولید‪ ،‬فروش داخلی و خارجی و حتی مصرف‪،‬‬ ‫بی مهری های پرش��ماری دارد‪ .‬اگ��ر مدیریت‬ ‫اجرایی‪ ،‬بهره ب��رداران و نیز مصرف کنندگان را‬ ‫‪ ۳‬قطب موث��ر در چیدمان بخش کش��اورزی‬ ‫بدانیم‪ ،‬انتظار از رس��انه هایی که این عرصه را‬ ‫پایش می کنند‪ ،‬این است که در بیان چالش و‬ ‫ظرفیت های توسعه‪ ،‬بتوانند اینه ای از واقعیت ها‬ ‫باشند‪ .‬رسانه ها می توانند با پرسشگری سازنده‬ ‫و ط��رح نیازه��ای درس��ت تولیدکنن��دگان‪،‬‬ ‫مدیریت اجرایی را به پاس��خگویی مس��ئوالنه‬ ‫واداشته و از انس��و‪ ،‬مطالبات مصرف کنندگان‬ ‫را بر واقعیات موجود سامان دهند‪.‬‬ ‫رس��انه ها می توانند چشم و گوش مدیران و‬ ‫مصرف کنندگان باش��ند و با طرح ضرورت ها‪،‬‬ ‫ان��ان را در ارزیاب��ی این بخش ی��اری دهند‪.‬‬ ‫اما با م��روری بر خبر و تحلیل ه��ا در زنجیره‬ ‫و طیف های گوناگون رسانه ها‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫بیشتر به نوسانات بازار مصرف خود را محدود‬ ‫می کنن��د و درحقیق��ت فق��ط در میدان های‬ ‫می��وه و تره ب��ار در جس��ت وجوی مس��ائل‬ ‫مربوط به کش��اورزی هستند‪ .‬در چنین شیوه‬ ‫خبررس��انی‪ ،‬از اهمی��ت حف��ظ مناب��ع تولید‬ ‫ب��ه عن��وان اساس��ی ترین اولوی��ت در وظایف‬ ‫مدیریت بخ��ش کش��اورزی کمتر نش��انه ای‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬اینکه عرصه فعالیت کش��اورزی‬ ‫فقط در ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۸‬میلیون هکتار زمین های ابی‬ ‫و ب��ا ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬میلی��ارد مترمکعب اب بوده و‬ ‫با ای��ن ظرفیت محدود باید به س��مت امنیت‬ ‫غذایی برویم‪ ،‬واقعیتی اس��ت ک��ه همه باید از‬ ‫ان اگاه باش��ند‪ .‬در چنین درک عمومی است‬ ‫ک��ه به هر تغییر کارب��ری از این منابع محدود‬ ‫واکنش مدنی نش��ان داده خواهد شد‪ .‬اگاهی‬ ‫عموم��ی نماین��دگان از تنگناهای معیش��ت‬ ‫بهره ب��رداران ب��ا میانگی��ن دو هکت��ار زمین‬ ‫ابی بس��یار الزامی اس��ت؛ نمایندگانی که گاه‬ ‫افزای��ش نرخ محص��والت را بدون ریش��ه یابی‬ ‫درس��ت موردچالش قرار می دهن��د‪ .‬با نگاه به‬ ‫محورهای��ی ک��ه گاهی جمع��ی از نمایندگان‬ ‫برای اس��تیضاح وزیر جهاد کش��اورزی مطرح‬ ‫می کنند‪ ،‬درمی یابیم که ارزیابی واقع گرایانه ای‬ ‫از اس��یب پذیری های بخش کش��اورزی دیده‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬در تحلیل های درس��ت رسانه ای از‬ ‫بخش کش��اورزی اس��ت که مصرف کنندگان‬ ‫از حراج و بهای نازل فراورده های کش��اورزی‬ ‫(در مقایس��ه با نرخ دیگر اقالم هزینه) شادمان‬ ‫نش��ده و ان را ب��ه حس��اب کاهش ن��رخ تورم‬ ‫تلقی نمی کنند‪ .‬در پش��ت صحن��ه بهای نازل‬ ‫هر محصول کش��اورزی‪ ،‬چه بس��ا ورشکستگی‬ ‫تولیدکنندگان به چشم می خورد‪ .‬بدون تردید‪،‬‬ ‫با تداوم این ورشکستگی ها‪ ،‬اخرین سنگرهای‬ ‫تولید در معرض خطر قرار می گیرد‪ .‬اگر رسانه ها‬ ‫به ج��ای فقط پرداخت��ن به بازار‪ ،‬ب��ه کمبود‬ ‫زیرس��اخت ها و نق��د سیاس��ت های اقتصادی‬ ‫عوام گرایان��ه هم توجه کنند و مصرف کنندگان‬ ‫را در اغمای اگاهی از ریشه های مشکالت قرار‬ ‫ندهند‪ ،‬مدیریت اجرایی هم به دس��تپاچگی و‬ ‫تامین کمبودها به هر حیله و وارداتی نمی افتد‪.‬‬ ‫در دوره تحریم ه��ای اخی��ر‪ ،‬بارها دیده ش��ده‬ ‫فرصت های مناسبی برای صادرات بعضی اقالم‬ ‫کش��اورزی به وجود امده اس��ت‪ .‬اما نخستین‬ ‫اق��دام دولت برای حمای��ت از مصرف کنندگان‬ ‫در ای��ن بزن��گاه ‪ ،‬ممنوعی��ت ص��ادرات ان‬ ‫محصوالت بوده است؛ شیوه ای که باید از سوی‬ ‫صاحبنظران اقتصادی نقد ش��ود‪ .‬امید که ورود‬ ‫رس��انه ها به حوزه کش��اورزی بی��ش از این از‬ ‫مرزبندی های جناح��ی یا جذب مخاطب تاثیر‬ ‫نگیرد‪ .‬این رکن دموکراسی باید با نقش افرینی‬ ‫در فرهنگ سازی جامعه مصرف کننده و نمایش‬ ‫تنگناهای واقعی تولید برای مسئوالن به یاری‬ ‫تولیدکنن��دگان بش��تابد؛ انان که با معیش��ت‬ ‫سبز خود س��ربازان بی نام ونشانی در رویارویی‬ ‫با هیوالی گرس��نگی و ذلت وابستگی به شمار‬ ‫می ایند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایانا‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1359‬‬ ‫پیاپی ‪2677‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫‪ 226‬پروژه گردشگری و میراث فرهنگی با دستور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫از گردشگری‬ ‫غذایی‬ ‫صنعت گردشگری امیدبخش و پربازده‬ ‫سعید شرف دوست ‪ -‬معاون فرهنگی‬ ‫اجتماعی شهرداری منطقه ‪ ۱۰‬تهران‬ ‫خبر‬ ‫معرفی سفره ایرانی‬ ‫در برلین‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی اصغر مونسان‬ ‫پرهام جانفشان‬ ‫محمد تقی زاده‬ ‫هفت��ه دولت که می رس��د ب��رای راه ان��دازی و اجرای‬ ‫پروژه ه��ا یا پایان انها جش��ن گرفته می ش��ود‪ ،‬از میزان‬ ‫سرمایه گذاری ها و تعداد اشتغالزایی صحبت و عکس های‬ ‫خاطره افرین��ی ثبت می ش��ود‪ .‬اگرچه ای��ن رویه همواره‬ ‫نقد های��ی را به دنبال داش��ته‪ ،‬اما امس��ال ه��م همچون‬ ‫سال های گذشته این رویه جریان دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬در س��ومین روز از هفته دولت‪۵( ،‬‬ ‫ش��هریور ‪ )۹۷‬حس��ن روحانی رئیس جمهوری از طریق‬ ‫ویدئو کنفرانس پروژه هایی را بهره برداری کرد‪ .‬در بخشی‬ ‫از این ایین‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی در حضور او س��خنانی‬ ‫بی��ان ک��رد و پ��س از ان روحانی با اس��تاندارانی از دیگر‬ ‫اس��تان ها ارتباطی زن��ده و ویدئویی برق��رار و پروژه های‬ ‫ساخت مسکن را بهره برداری کرد‪ .‬پس از ان رضا رحمانی‬ ‫ک��ه در کارخانه امرس��ان حضور داش��ت از امادگی برای‬ ‫ش��روع ‪ ۳۴‬پروژه صنعتی و تولیدی اس��تان تهران و نیز‬ ‫توس��عه کار کارخانه ای که در ان حضور داشت‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫وی همچنین بر انچه در صنعت و بازار لوازم خانگی ایران‬ ‫در حال وقوع اس��ت‪ ،‬اش��اره کرد و این ارتباط تصویری با‬ ‫دستور روحانی و راه اندازی این پروژه ها پایان یافت‪.‬‬ ‫در ادام��ه علی اصغ��ر مونس��ان ک��ه به تازگ��ی و بنابر‬ ‫تصمیم مصوب مجلس ش��ورای اسالمی و در ادامه حکم‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬از «رئی��س س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری» ب��ه «سرپرس��ت وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی» تغییر سمت‬ ‫داده و حاال منتظر رای اعتماد مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ب��ه او به عن��وان وزیر اس��ت‪ ،‬از حدود س��اعت ‪ ۹‬صبح در‬ ‫هتل ویس��تریا به انتظار این ارتباط ویدئویی نشسته بود‪،‬‬ ‫به عنوان س��خنران بعدی معرفی شد و پشت تریبون قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مونس��ان از راه ان��دازی ‪ ۲۲۶‬پ��روژه می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی با حجم س��رمایه گذاری ‪۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ 218‬میلیارد تومان و اش��تغالزایی ‪ ۲‬هزار و ‪۶۴۵‬‬ ‫نفر خبر داد‪ .‬س��هم اس��تان تهران از این بخش‪۱۰ ،‬پروژه‬ ‫گردش��گری و ‪۶‬پروژه صنایع دستی است که این پروژه ها‬ ‫ش��امل هتل های ‪ ۵‬و ‪۴‬س��تاره است و هم اکنون در نگین‬ ‫پایتخت و شهرستان شمیرانات در هتل ‪ ۵‬ستاره ای هستم‬ ‫که اماده راه اندازی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��رایط صنع��ت گردش��گری مطلوب‬ ‫و پر نش��اط اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۷ ،۱۳۹۷‬میلی��ون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار گردش��گر ورودی به کش��ور داشتیم که در نوع خود‬ ‫یک رکورد بود و امس��ال هم روند رو به رش��دی در امار‬ ‫گردشگران ورودی به کشور را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وزارتخان��ه میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری‬ ‫و صنایع دس��تی همچنی��ن اظهارک��رد‪ :‬حج��م‬ ‫س��رمایه گذاری هایی ک��ه در س��طح کش��ور در ح��ال‬ ‫انجام اس��ت‪ ،‬گواه ان اس��ت که س��رمایه گذاران‪ ،‬صنعت‬ ‫گردشگری را امید بخش و پر بازده ارزیابی می کنند‪ .‬حجم‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه گردش��گری بیش از ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اس��ت که ‪۱۲۰‬هزار میلی��ارد تومان از ان‬ ‫در دولت تدبیر و امید انجام ش��ده است‪ .‬به گفته مونسان‬ ‫در دو سال گذشته بیش از ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬موافقت اصولی‬ ‫برای س��رمایه گذاری در بخش گردشگری صادر شده که‬ ‫نشان از اعتماد سرمایه گذاران به بخش گردشگری دارد‪.‬‬ ‫مونس��ان پس از این اظهارات س��کوت ک��رد و منتظر‬ ‫دس��تور رئیس جمهوری برای راه ان��دازی پروژه ها ماند و‬ ‫روحان��ی نی��ز که در محلی دیگر در کنار هیاتی نشس��ته‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ای��ران غذاهای س��نتی فراوان��ی دارد که‬ ‫بس��یاری از اینها در معرض فراموش��ی قرار‬ ‫گرفته ان��د‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه غذاهای‬ ‫یک کش��ور از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬گردش��گری غذایی یکی از‬ ‫حوزه های گردشگری اس��ت و ایران با توجه‬ ‫به ظرفیت هایی که در این حوزه دارد باید از‬ ‫ظرفیت تمامی نهاد ها برای تقویت گردشگری‬ ‫غذایی اس��تفاده کند‪ .‬در این راستا شهرداری‬ ‫تهران نیز دوشادوش دیگر نهاد ها اقدام هایی‬ ‫از این دس��ت دارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬شهرداری‬ ‫منطقه ‪ ۱۰‬تهران با همکاری با پژوهش��کده‬ ‫میراث فرهنگ��ی از یکی از اس��تارت اپ هایی‬ ‫که در حوزه گردش��گری غذایی فعال است‪،‬‬ ‫حمایت کرده و قرار اس��ت کارگاهی با عنوان‬ ‫«کارگاه اشپزی مطبخ ایرانی» برگزار کند‪.‬‬ ‫در حوزه توس��عه گردش��گری منطقه ‪۱۰‬‬ ‫ش��هرداری تهران‪ ،‬موزه ای به نام موزه حیات‬ ‫وحش هفت چنار وجود دارد که در این موزه‬ ‫اش��پزخانه ای س��نتی داریم که پیش از این‬ ‫رستوران سنتی بوده و بعد ها تعطیل و بدون‬ ‫استفاده مانده است‪ .‬شهرداری در تالش است‬ ‫این ساختمان را به پایگاه گردشگری تبدیل‬ ‫کرده و رویدادهایی را در ان برگزار کند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب ای��ن بار این اش��پزخانه را‬ ‫در اختیار اس��تارت اپی به اس��م گردفود قرار‬ ‫داده ای��م ت��ا کارگاهی اموزش��ی و یک روزه‬ ‫برگزار کند و از پژوهش��کده میراث فرهنگی‬ ‫هم درخواس��ت کرده ایم با توجه اینکه استاد‬ ‫مدعو‪ ،‬اس��تادی معروف و بین المللی اس��ت‬ ‫مدرک اموزش��ی ب��ه مهارت ام��وزان بدهد‬ ‫چراکه این کار بخش��ی از گردشگری غذایی‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تارت اپ‪ ،‬در ح��وزه گردش��گری‬ ‫غذای��ی فعال اس��ت و در قال��ب کارگاه های‬ ‫اموزش��ی به معرفی غذاهای اقوام مش��غول‬ ‫اس��ت و در این راس��تا کارگاه هایی اموزشی‬ ‫برگزار می کن��د‪ .‬نکته قابل توجه این اس��ت‬ ‫که چنین استارت اپی که به معرفی غذاهای‬ ‫س��نتی مشغول است‪ ،‬از س��وی چند خانم و‬ ‫اقای جوان دهه ‪ 70‬تاس��یس شده و هدایت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدرس��ی که این بار دعوت ش��ده‪ ،‬شهرت‬ ‫بین الملل��ی دارد ام��ا از انجای��ی که موضوع‬ ‫پخ��ت غذاه��ای س��نتی ایران مطرح اس��ت‬ ‫ممکن اس��ت در دوره های بعدی‪ ،‬از اشپزان‬ ‫محل��ی و زنان روستانش��ین ب��رای تدریس‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۲۶‬پروژه میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی با حجم‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۲‬هزار و ‪ 218‬میلیارد تومان و اشتغالزایی ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۶۴۵‬نفر راه اندازی شد‪ .‬سهم استان تهران از این بخش‪۱۰ ،‬پروژه‬ ‫گردشگری و ‪۶‬پروژه صنایع دستی است‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬خرسندیم از اینکه در هفته دولت ‪ ۲۲۶‬پروژه‬ ‫میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی از جمله‬ ‫هتل ه��ا و اقامتگاه های س��نتی به بهره برداری می رس��د‪.‬‬ ‫به نام خداوند بزرگ و با توس��ل به ارواح طیبه ائمه هدی‬ ‫علیهم الس�لام بهره برداری از طرح های ذکر ش��ده را اغاز‬ ‫کنید‪ ،‬علی برکت اهلل‪ .‬در ادامه ارتباط با روحانی قطع شد‬ ‫و او ب��ه ارتباطات ویدئو کنفرانس��ی خود با دیگر متولیان‬ ‫دولتی کشور از جمله وزیر وزرش و جوانان ادامه داد و در‬ ‫مقابل مونسان و هیات همراه او توانستند فرصت بیشتری‬ ‫برای توضیح انچه در ‪ ۳‬حوزه این وزارتخانه جدید است‪،‬‬ ‫پیدا کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬مونس��ان در جمع خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫بخش صنایع دستی کشور عالوه بر اینکه هنری و فرهنگی‬ ‫اس��ت خوشبختانه کارکرد های اقتصادی ان روزبه روز در‬ ‫حال افزایش اس��ت؛ بنابراین ما هم باید حمایت بیشتری‬ ‫از صنایع دستی کنیم تا در امر صادرات به هدف ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالری دست یابیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه تولید صنایع دس��تی‪ ،‬ایران مشکل‬ ‫زی��ادی ندارد و عمده مش��کالت م��ا در این حوزه مربوط‬ ‫به مارکتینگ و بازاریابی و عرضه اس��ت‪ .‬به این واس��طه‬ ‫با توجه به بودجه محدودی که س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری داشت‪ ،‬هدف گذاری شد که در‬ ‫همه شهرهای کشور دست کم یک بازارچه صنایع دستی‬ ‫داش��ته باش��یم و اقدام هایی در این راستا داشته ایم‪ .‬این‬ ‫بازارچه ه��ا در راس��تای تقویت عرضه اس��ت‪ .‬طرح هایی‬ ‫هم در قالب تجاری س��ازی داریم و در تالش هس��تیم با‬ ‫کمک بخش های غیردولتی به عنوان مثال در مجتمع های‬ ‫بین راهی بخش صنایع دستی به طور الزام اور وجود داشته‬ ‫باشد‪ .‬در هتل های کشور بخشی برای فروش صنایع دستی‬ ‫ق��رار می گیرد‪ .‬مجموعه این اقدام ها ما را امیدوار می کند‬ ‫که شرایط فروش صنایع دستی بهبود یابد‪.‬‬ ‫افزایش تعداد مجوز اقامتگاه های‬ ‫بوم گردی در خراسان رضوی‬ ‫ویژه برنامه «سفره ایرانی؛ وجهی از فرهنگ‬ ‫ایرانی» به منظور نمایش و معرفی گوش��ه ای‬ ‫از فرهنگ غنی کشورمان در پایتخت المان‬ ‫برگ��زار ش��د‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫از روابط‬ ‫عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی‪ ،‬این‬ ‫برنامه را مرکز اطالع رسانی گردشگری ایران‬ ‫در الم��ان و با مش��ارکت انس��تیتو فرهنگی‬ ‫حافظ در برلین با هدف معرفی یکی از وجوه‬ ‫فرهن��گ و تم��دن کهن ایرانی ب��ه جهانیان‬ ‫طراحی و برگزار کرد‪.‬‬ ‫در ویژه برنام��ه «س��فره ایران��ی؛ وجه��ی‬ ‫از فرهن��گ ایران��ی» که در ت��االر هرتامولر‬ ‫برلین برگزار ش��د‪ ۸۰ ،‬نفر از ایران دوستان‬ ‫و عالقه من��دان به فرهنگ و اداب و رس��وم‬ ‫ایرانی حضور داشتند‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین اندریا روش��که نایب رئیس‬ ‫انس��تیتو فرهنگی حافظ ب��ه همراه زیگفرید‬ ‫روش��که از اعضای هیات امنای این انستیتو‬ ‫با نمایش اس�لاید و فیلم به معرفی گوشه ای‬ ‫از فرهنگ سفره و غذای ایرانی پرداختند‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن ایین‪ ،‬عالوه بر س��رو انواع‬ ‫خوراک ایرانی‪ ،‬کلیپ های معرفی جاذبه های‬ ‫گردشگری و تاریخی ایران به نمایش درامد‬ ‫که با استقبال حاضران روبه رو شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدی��ر اقامتگاه ه��ای بوم گ��ردی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫خراس��ان رضوی گفت‪ :‬پی��ش از این حدود ‪۲۵‬‬ ‫اقامتگاه بوم گردی داش��تیم که اکنون این تعداد‬ ‫در همین یک س��ال گذش��ته ب��ه ‪ ۵۸‬اقامتگاه‬ ‫بوم گ��ردی افزای��ش یافت��ه اس��ت و به عبارتی‬ ‫رش��د ‪ ۱۴۰‬درصدی در ص��دور مجوزها و پروانه‬ ‫بهره برداری اقامتگاه های بوم گردی را داشتیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از رواب��ط عمومی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬حامد مه��دوی درباره جایگاه‬ ‫خراس��ان در بحث اقامتگاه های بوم گردی نسبت‬ ‫به بقیه اس��تان ها و میزان ظرفیت در این حوزه‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬بوم گردی حوزه جدیدی اس��ت که‬ ‫عالقه مندان بس��یاری دارد و در اس��تان و کشور‬ ‫در حال رشد است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اس��تان خراس��ان رضوی تمام‬ ‫ظرفیت هایی که یک اقامتگاه بوم گردی می تواند‬ ‫داشته باشد را دارد‪.‬‬ ‫ما منطقه داورزن‪ ،‬کویر یونس��ی بجس��تان و‬ ‫زیبایی ه��ای طبیعی درگز را داری��م‪ .‬همچنین‬ ‫ش��اهرگ بودن شهرستان س��بزوار و داورزن در‬ ‫مس��یر ما را بر ان داشت تا طبیعت گردی را در‬ ‫ان مناطق هم گسترش دهیم که این کار را هم‬ ‫انجام دادیم‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال در مزین��ان که ورودی زادگاه‬ ‫دکتر ش��ریعتی هم انجاس��ت و جاذبه به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬بوم گ��ردی فعال��ی وجود نداش��ته‪ ،‬اما‬ ‫اکنون در ان مس��یر که ورودی استان خراسان‬ ‫هم هس��ت‪ ،‬توس��عه اقامتگاه ه��ای بوم گردی را‬ ‫داری��م و در حوزه ورود مس��افر و گردش��گر به‬ ‫استان خراس��ان رضوی وجاذبه هایی که دارد به‬ ‫حدود ‪۵‬مجوز بوم گردی موافقت اولیه دادیم‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬به س��مت ش��رق داورزن و‬ ‫مزین��ان که حرکت می کنیم‪ ،‬کویر را مش��اهده‬ ‫می کنی��م و غرب ان و ب��ه فاصله ‪ ۳۰‬کیلومتر و‬ ‫ش��اید هم نزدیک تر طبیعت وابش��ار را داریم و‬ ‫مکان های بسیار کمی در ایران پیدا می شود که‬ ‫فاصله کویر و جاذبه ه��ای طبیعی‪ ،‬رودخانه ها و‬ ‫ابش��ارهای ان نزدیک هم باش��ند‪ .‬این جاذبه ها‬ ‫در اس��تان ما باعث رونق و پیش��رفت این حوزه‬ ‫تاکنون شده است‪.‬‬ ‫مه��دوی همچنین خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬تعداد‬ ‫اقامتگاه ه��ای بوم گ��ردی ت��ا ‪ ۲۵‬م��رداد‪ ۶۶ ،‬تا‬ ‫بوده اس��ت و ‪ ۹۰‬موافقتنامه اولیه داش��تیم‪۲۰ .‬‬ ‫اقامتگاه اماده بهره برداری هس��تند و در مجموع‬ ‫تع��داد اتاق های اقامتگاه های بوم گردی اس��تان‬ ‫‪ ۱۱۰‬ه��زار و ‪ ،۵۷۹‬مجموع تخت ها ‪ ۲۳۴‬هزار و‬ ‫‪ ،۸۷۵‬کارکنان ثابت ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۸۰۰‬و کارکنان‬ ‫متغیر ‪ ۱۴۱۶‬اس��ت؛ همچنین مجموع وام های‬ ‫پرداخت ش��ده ‪ ۴‬میلی��ارد و ‪ ۸۴۴‬میلیون تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش گردشگر به تهران در نوروز پیش رو‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫اس��تان ته��ران در ادامه این ایین در جم��ع حاضران در‬ ‫نشس��ت گفت‪ :‬در اس��تان تهران ‪ ۹۰‬پروژه گردش��گری‬ ‫داری��م و بی��ش از ‪ ۲۸‬هزار میلیارد توم��ان در این زمینه‬ ‫س��رمایه گذاری شده که امروز ‪ ۱۰‬پروژه از این ‪ ۹۰‬پروژه‬ ‫به بهره برداری می رسد‪ .‬این پروژه ها با ‪ ۳۰‬میلیارد تومان‬ ‫س��رمایه گذاری از س��وی بخش خصوصی و اس��تفاده از‬ ‫تس��هیالت دولتی اجرایی ش��ده اس��ت‪ .‬پرهام جانفشان‬ ‫بیان کرد‪ :‬اس��تان ته��ران ظرفیت بی نظی��ری در بخش‬ ‫گردش��گری دارد‪ .‬براساس امارها‪ ،‬حدود ‪ ۶۰‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی اس��تان تهران در بخش خدمات اس��ت و‬ ‫نیمی از این ‪ ۶۰‬درصد( ‪ ۳۰‬درصد) ان مربوط به خدماتی‬ ‫اس��ت که در حوزه گردش��گری و پذیرایی است؛ بنابراین‬ ‫اگر به گردشگری در استان تهران توجه نکنیم اقتصاد این‬ ‫استان دچار مشکل می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬برنامه ریزی هایی‬ ‫هم با همکاری استانداری تهران شده که در نوروز ‪،۱۳۹۹‬‬ ‫درس��ت زمانی که جمعیت ش��هروندان این شهر کاهش‬ ‫می یابد و هتل ها کم کار هس��تند‪ ،‬جمعیت ‪ ۵۰۰‬هزار نفر‬ ‫گردش��گری را وارد تهران کنیم تا تهران برای عید امسال‬ ‫مقصد گردشگران باشد‪ .‬از این رو از سرمایه گذاران دعوت‬ ‫می کنیم تا در این باره ورود کنند انچنان که درحال حاضر‬ ‫ش��اهد م��وج تبدی��ل کارب��ردی برخ��ی مجتمع ه��ا به‬ ‫مجتمع های گردشگری و پذیرایی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری استانداری برای رونق گردشگری‬ ‫مع��اون امور عمرانی اس��تاندار ته��ران نیز در این ایین‬ ‫حضور یافت و گفت‪ :‬استان تهران از نظر فرهنگی‪ ،‬تاریخی‬ ‫و طبیعی جاذبه های بس��یار فراوانی در حوزه گردشگری‬ ‫دارد و از انجای��ی ک��ه ‪ ۲۰‬درصد جمعیت ایران در تهران‬ ‫س��اکن هس��تند و این ش��هر به عنوان پایتخت از اهمیت‬ ‫فراوانی برخوردار اس��ت‪ ،‬استفاده از ظرفیت های گوناگون‬ ‫در حوزه گردشگری می تواند به رونق گردشگری در تهران‬ ‫و به دنبال ان به توسعه گردشگری در کشور کمک کند‪.‬‬ ‫محم��د تقی زاده اظهارکرد‪ :‬در ش��رق اس��تان تهران‪،‬‬ ‫دماوند و فیروزکوه یکی از بکرترین مناطق طبیعی اس��ت‬ ‫و جاذبه ه��ای گردش��گری و طبیعی فراوانی در این نقطه‬ ‫داریم‪ .‬در جنوب استان تهران نیز همچنین است و وجود‬ ‫ری در نزدیک��ی ته��ران یک ظرفیت مهم برای توس��عه‬ ‫گردش��گری تهران است‪ .‬ضمن اینکه در شمال تهران نیز‬ ‫وجود پیس��ت اس��کی و ورزش های زمستانی می تواند به‬ ‫رونق گردش��گری در تهران کمک کند‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫ادامه داد‪ :‬در اس��تانداری ته��ران این امادگی را داریم که‬ ‫تم��ام ظرفیت های اداری و اجرایی اس��تان تهران را برای‬ ‫رونق گردشگری به کار گیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیاتی از هتلی که میزبان بود‬ ‫در این ایین همچنین سرمایه گذار هتل ویستریا تهران‬ ‫توضیحات��ی را درب��اره این هتل ارائه کرد‪ .‬پروژه س��اخت‬ ‫هتل بین المللی‪5‬س��تاره ویستریا در سال ‪ ۱۳۹۵‬از سوی‬ ‫گروهی از متخصصان ایرانی و کانادایی با برند گروه هتلی‬ ‫ویس��تریای کانادا پایه گذاری ش��د و عملی��ات اجرایی و‬ ‫مراحل ساخت این هتل در سال ‪۱۳۹۷‬به پایان رسید‪.‬‬ ‫هتل بین المللی پنج س��تاره ویس��تریا با بهره گیری از‬ ‫سبک نئوکالسیک در معماری با زیربنای ‪۱۶‬هزار مترمربع‬ ‫در مجموع ‪ ۲۰‬طبقه با تمامی امکانات یک هتل پنج ستاره‬ ‫براس��اس استانداردهای بین المللی به طور رسمی از صبح‬ ‫روز گذش��ته (سه ش��نبه) فعالیت خود را اغاز کرد‪ .‬هتل‬ ‫بین المللی ویس��تریا دارای ‪ ۱۰۰‬اتاق و س��وئیت از جمله‬ ‫سوئیت ویستریا‪ ،‬سوئیت پرزیدنت‪ ،‬اتاق های دبل و توئین‪،‬‬ ‫کینگ و کانکت اس��ت که تمامی این اتاق ها و سوئیت ها‬ ‫مجه��ز به امکانات خدمات��ی و رفاهی قابل توجه از جمله‬ ‫سیستم ‪ ،IPTV‬اینترنت پرسرعت‪ ،‬حمام با کابین دوش‪،‬‬ ‫سیس��تم تهویه هوای مرک��زی‪ ،‬مینی بار‪ ،‬صندوق امانات‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬دس��تگاه های چای س��از و میز کار هستند‪.‬‬ ‫استخر‪ ،‬س��ونا‪ ،‬جکوزی‪ ،‬کافی شاپ‪ ،‬رستوران‪ ،‬مرکز اسپا‬ ‫و‪ ...‬از دیگر امکانات این هتل ‪ ۵‬س��تاره اس��ت‪ .‬سرپرست‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی پس از‬ ‫راه اندازی این هتل از بخش های گوناگون ان بازدید کرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1359‬‬ ‫پیاپی ‪2677‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫بازار سرمایه ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کرد‬ ‫رکورد شکنی در تاالر شیشه ای‬ ‫‹ ‹گردش نقدینگی در بازار سرمایه تشدید شد‬ ‫ش��اپور محم��دی‪ ،‬رئیس س��ازمان ب��ورس درب��اره روند‬ ‫بازار س��رمایه و ش��اخص بورس معتقد اس��ت به طور معمول‬ ‫عوامل زیادی از جمله اخبار سیاس��ی‪ ،‬سوداوری شرکت ها‪،‬‬ ‫نقدینگی‪ ،‬حت��ی قیمت های جهانی کاالهای اساس��ی‪ ،‬نرخ‬ ‫نف��ت‪ ،‬نرخ فلزات روی بازار اثر گذار اس��ت و ترکیبی از عوامل‬ ‫گوناگ��ون در بازار اث��ر دارد اما تحلیلگران ب��ازار معتقدند که‬ ‫س��فر وزیر امور خارجه به فرانس��ه اثر مثبت بر بازار س��رمایه‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫وی درب��اره میزان جذب نقدینگی به بازار س��رمایه گفت‪:‬‬ ‫پی��ش از این حج��م معامالت بازار س��رمایه مجموع بورس و‬ ‫فرابورس ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان بود اما روز سه ش��نبه به ‪۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ادام��ه داد‪ :‬گردش‬ ‫روزانه نشان می دهد که بخشی از نقدینگی در بازار سرمایه در‬ ‫جریان و گردش است‪.‬‬ ‫محمدی با تاکید بر اینکه مردم انتخاب می کنند نقدینگی‬ ‫به چه سمتی حرکت کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬میزان جذب نقدینگی‬ ‫ب��ه رفتار مردم بس��تگی دارد م��ردم این اختی��ار را دارند که‬ ‫س��هام بخرند‪ ،‬در بانک سپرده گذاری کنند‪ ،‬در بخش مسکن‬ ‫سرمایه گذاری کنند یا اوراق دولتی بخرند‪ .‬بنابراین‪ ،‬این رفتار‬ ‫و انتخاب مردم اس��ت که مقصد نقدینگی را تعیین می کند اما‬ ‫امارها نش��ان می دهد بخشی از نقدینگی جذب بازار سرمایه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد بورس ب ا شیب مالیم تر‬ ‫کوروش شمس‪ ،‬کارش��ناس بورس در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه ش��اخص بورس در حالی در چند روز گذش��ته‬ ‫رکورد های جدیدی را به ثبت رسانده است که به نظر می رسد‬ ‫این روند فعال ادامه دار باش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬اتفاق هایی که در حوزه‬ ‫اما به هر حال رشد سهام های بنیادی می تواند اثر گذاری الزم‬ ‫را در رشد بازار سرمایه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال موج دوم رشد بازار سرمایه در مهر ‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یکی از خبرهای مهم اقتصادی کش��ور ک��ه این روزها نظر‬ ‫س��رمایه گذاران را به خ��ود جلب کرده‪ ،‬ب��ازده مثبت بورس‬ ‫است‪ .‬در حالی چند روزی است شاخص بورس تهران قله های‬ ‫جدی��دی را فتح کرده ک��ه در ادامه این روند‪ ،‬روز گذش��ته با‬ ‫افزای��ش ‪ ۳۵۹۷‬واحدی وارد کانال ‪ ۲۷۸‬هزار واحدی ش��د و‬ ‫برای نخس��تین بار در تاریخ ‪ ۵۰‬س��اله این ب��ازار‪ ،‬این جایگاه‬ ‫را تجربه کرد‪.‬‬ ‫ش��اخص کل ب��ورس تهران ای��ن روزها در حال��ی در مدار‬ ‫صع��ود قرار گرفت��ه و با عبور از س��د ‪ ۲۷۰‬ه��زار واحدی‪ ،‬در‬ ‫کانال ‪ ۲۷۸‬هزار واحدی ایس��تاده اس��ت که فعاالن این بازار‪،‬‬ ‫ضع��ف بازارهای رقیب همچون ارز‪ ،‬س��که‪ ،‬مس��کن‪ ،‬خودرو‬ ‫و‪ ...‬گمانه زنی ها برای بهبود روابط سیاس��ی ایران و همچنین‬ ‫دریافت س��یگنال های مثبت از بازار جهانی را بر رشد تقاضا و‬ ‫ارتقای شاخص سهام به جایگاه جدید خود دخیل می دانند‪.‬‬ ‫وضعی��ت مثبت ب��ازار س��رمایه و اقبال س��رمایه گذاران‬ ‫حرف��ه ای و غیر حرفه ای از این بازار‪ ،‬در حالی باعث ش��ده این‬ ‫روزها دارایی های جدیدی وارد این بازار ش��ود که بر اس��اس‬ ‫پیش بینی کارشناسان‪ ،‬با تداوم روزهای خوش بازار سرمایه و‬ ‫با اغاز موج جدید ورود دارایی ها به بازار سرمایه در هفته های‬ ‫اینده‪ ،‬می توان انتظار داش��ت ارزش معام�لات و ارزش بازار‬ ‫س��هام باز هم رشد داشته باش��د و ررکوردهای جدید دیگری‬ ‫را به ثبت برساند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د از انجا که بازاره��ای موازی‪ ،‬دیگر‬ ‫جذابیت گذش��ته را برای س��رمایه گذاران ن��دارد و بازدهی‬ ‫چند درصدی را نصیب س��رمایه گذاران نمی کند‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫سرمایه ها وارد بانک شده اند و بخش دیگر بازار سرمایه را نشانه‬ ‫گرفته اند‪ .‬این موضوع نش��ان می دهد سیاس��ت دولت برای‬ ‫هدایت نقدینگی به سمت بازارهای رسمی موفقیت امیز بوده‬ ‫و در این شرایط ضروری است که با یک سازکار مناسب‪ ،‬امکان‬ ‫ماندگاری و پارک طوالنی مدت منابع در این بازار فراهم شود‪.‬‬ ‫شاخص کل بورس تهران وارد کانال ‪ ۲۷۸‬هزار واحدی شد‬ ‫هر چه می گذرد رکود در سایر بازارها از جمله خودرو‪ ،‬مسکن و ارز‬ ‫و طال بیش��تر می شود‪ .‬این موضوع موجب شده تا نقدینگی به سمت‬ ‫بازار سهام روانه شود‬ ‫سیاس��ت خارجی در حال رخ دادن است و گمانه زنی هایی که‬ ‫برای بهبود روابط سیاس��ی ایران در جامعه ایجاد شده است‪،‬‬ ‫در کنار افت نرخ ارز و بی تمایلی مردم برای سرمایه گذاری در‬ ‫بازارهای موازی‪ ،‬س��بب ش��ده بازار سهام متاثر از این جریان‪،‬‬ ‫رش��د قابل توجهی را تجربه کند و با اقبال سرمایه گذاران‪ ،‬به‬ ‫جایگاه خوبی برسد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه این ش��رایط سبب شده تا جریان نقدینگی‬ ‫در کشور دستخوش تغییرات شده و سرمایه ها از سایر بازارها‬ ‫خارج ش��ود و به س��مت بورس در حرکت باش��د‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫چندی اس��ت به دلیل مثبت شدن وضعیت بازار سرمایه و کم‬ ‫شدن بازدهی سایر بازارها‪ ،‬اقبال برای سرمایه گذاری در بازار‬ ‫س��هام افزایش یافته و سرمایه های جدیدی وارد بازار سرمایه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید بر اینکه شرایط فعلی بازار سرمایه‬ ‫ای��ن پیش بینی را ق��وت می دهد که روزه��ای خوش بورس‬ ‫ادامه دار باش��د و ش��اخص ب��ورس همچنان رون��د صعودی‬ ‫ب��ه خود بگیرد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬با توجه ب��ه رکورد زنی های بازار‬ ‫سرمایه در چند روز گذش��ته و بررسی وضعیت سایر بازارها‪،‬‬ ‫به نظر می رس��د بازار س��رمایه همچنان رش��د داشته باشد و‬ ‫نقدینگی های بیشتری را جذب کند؛ هرچند شاید شتاب این‬ ‫رشد مثل رشد فعلی نباشد اما به هر حال با یک شیب مالیمی‬ ‫در حرکت خواهد بود و رکورد های جدیدی را خواهد زد‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاضا در بازار سرمایه افزایش یافت‬ ‫فرهاد رمضان‪ ،‬کارشناس حوزه پولی و مالی نیز در این باره‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه ش��اخص کل تحت تاثیر‬ ‫تحوالت سیاسی مثبت که به کاهش نرخ ارز منجر شد‪ ،‬باعث‬ ‫شده س��رمایه های س��یالی که در ماه های اخیر در بازار های‬ ‫موازی همچون‪ ،‬ارز‪ ،‬سکه‪ ،‬خودرو‪ ،‬مسکن و‪ ...‬بلوکه شده بود‪،‬‬ ‫این روزها به سمت بورس حرکت کنند و زمینه رشد شاخص‬ ‫را در ای��ن ب��ازار به وجود اورد‪ ،‬اف��زود‪ :‬بازارهای موازی‪ ،‬دیگر‬ ‫برای سرمایه گذاران جذاب نیستند و همین امر سبب شده تا‬ ‫تقاضا در بازار سرمایه افزایش یابد و بخشی از این نقدینگی ها‬ ‫به س��مت این بازار هدایت شود که با توجه به این روند‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد که رشد بورس را تا نیمه دوم سال شاهد باشیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه کم بودن عمق بازار س��رمایه‪ ،‬بر توس��عه و‬ ‫عمیق تر شدن این بازار تاکید کرد و گفت‪ :‬با توجه به ظرفیت‬ ‫باالی بازار س��رمایه ‪ ،‬اگر شرایط مناسبی برای توسعه این بازار‬ ‫فراهم شود‪ ،‬ممکن اس��ت نقدینگی های سرگردان در کشور‬ ‫که حجم کمی هم نیست‪ ،‬وارد این بازار شود و زمینه تحوالت‬ ‫و رشد های خیلی بیشتر را در بازار سرمایه فراهم کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬در صورتی که بورس گس��ترش پیدا کند و‬ ‫حجم معامالت در این بازار بیشتر شود‪ ،‬شاخص بورس‪ ،‬دیگر‬ ‫به ش��کل هیجانی رش��د نخواهد کرد یا به ص��ورت هیجانی‬ ‫کاهش نخواهد یافت‪ .‬این شرایط باعث می شود که رشد بازار‬ ‫سرمایه پایدار باشد و نقدینگی بیشتری جذب این بازار شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در عین حال به وضعی��ت بازارهای رقیب‬ ‫ب��ورس اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬بازاره��ای ارز‪ ،‬س��که‪ ،‬خودرو‪،‬‬ ‫مس��کن و‪ ...‬در حالی در بیش از یک س��ال گذشته رشد های‬ ‫هیجان��ی زیادی را تجربه و س��رمایه های زیادی را به س��مت‬ ‫خود جذب کرده اند که این ش��رایط مدتی اس��ت دستخوش‬ ‫تغییر ش��ده و دیگر مثل گذش��ته جذابیت ن��دارد‪ .‬اقبال کم‬ ‫س��رمایه گذاران از ای��ن بازاره��ا‪ ،‬باعث ش��ده که بخش��ی از‬ ‫س��رمایه ها به س��مت بورس حرکت کند که اگر این ش��رایط‬ ‫ادام��ه دار باش��د‪ ،‬می ت��وان امی��دوار ب��ود وضعی��ت مثبت‬ ‫ب��ورس همچنان تداوم یابد و رش��دهای بیش��تری را تجربه‬ ‫کن��د‪ .‬رمضان در عین ح��ال تاکید ک��رد‪ :‬گمانه زنی ها برای‬ ‫بهبود روابط سیاس��ی ایران این انتظار را ب��ه وجود اورده که‬ ‫گش��ایش هایی برای برخ��ی از صنایع بزرگ ایجاد ش��ود و از‬ ‫لحاظ س��وداوری و گزارش عملکرد‪ ،‬ش��رایط مثبتی داشته‬ ‫باش��ند که این خود عاملی برای رش��د بازار سهام در روزهای‬ ‫گذشته ش��ده اس��ت‪ ،‬در این باره افزود‪ :‬پیش بینی می کنیم‬ ‫روند صعودی بازار س��رمایه فعال ادامه دار باش��د و تا نیمه دوم‬ ‫امس��ال عملکرد خوبی را از این بازار شاهد باشیم‪ .‬هرچند در‬ ‫این فرایند ش��اید همه سهام ها رشد مناسبی را تجربه نکنند‬ ‫همایون دارابی‪ ،‬کارش��ناس بازار س��رمایه هم در گفت وگو‬ ‫با ایرنا‪ ،‬در باره صعود چش��مگیر شاخص بورس گفت‪ :‬گزارش‬ ‫مثبت مرداد شرکت ها و نگاه بازار به شرکت های بزرگ باعث‬ ‫رشد ش��اخص بورس و نیز هم مسیر شدن شاخص هم وزن و‬ ‫ش��اخص کل با یکدیگر ش��د‪ .‬در چند وقت اخیر شرکت های‬ ‫بزرگ در حال درجا زدن بودند که در صورت اس��ودگی خاطر‬ ‫بازار از بازار جهانی ش��اهد رش��د این ش��رکت ها در معامالت‬ ‫ب��ورس خواهیم ب��ود‪ .‬دارابی اظهار کرد‪ :‬بعد از گذش��ت چند‬ ‫هفت��ه از درجا زدن و کاه��ش ورود نقدینگی به بورس به نظر‬ ‫می رس��د که اکنون نقدینگی بیش��تری در حال ورود به بازار‬ ‫س��رمایه است و حتی روز دوشنبه شاهد افزایش ‪ ۱۸‬درصدی‬ ‫ارزش معامالت نس��بت به روز ش��نبه در بازار سرمایه بودیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود‪ :‬جریان نقدینگی که در‬ ‫حال ورود به بازار س��رمایه اس��ت قوی به نظر می رس��د و این‬ ‫موضوع نش��ان دهنده خروج نقدینگی از دیگ��ر بازارها مانند‬ ‫ارز و نی��ز ورود ان به بورس اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر کنترل نرخ‬ ‫سود بانکی از سوی بانک مرکزی گفت‪ :‬با توجه به این موضوع‬ ‫ت��ا حدودی از نقدینگی موجود در بانک ها وارد بازار س��رمایه‬ ‫ش��ده که این اتفاق زمینه رشد چش��مگیر شاخص بورس را‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫داراب��ی پیش بینی خ��ود از روند ب��ورس در روزهای اینده‬ ‫را این گون��ه بیان کرد‪ :‬در صورت انتش��ار نیافتن خبرهای بد‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی ش��اهد بهبود وضعیت معامالت در بازار‬ ‫سرمایه خواهیم بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه به انتش��ار گ��زارش ‪ ۶‬ماهه‬ ‫ش��رکت ها در مه��ر اش��اره و بی��ان کرد‪ :‬انتش��ار گ��زارش ‪۶‬‬ ‫ماه��ه ش��رکت ها مثبت ب��ه نظر می رس��د به همی��ن دلیل‬ ‫می ت��وان گف��ت این موضوع به ش��دت بر روند بازار س��رمایه‬ ‫تاثیر گ��ذار خواهد ب��ود و احتمال اینکه ش��اهد دور جدیدی‬ ‫از رش��د ب��ازار س��رمایه در ای��ن زمان باش��یم بس��یار زیاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شاپور محمدی‬ ‫‹ ‹ادامه روزهای خوش بازار سهام‬ ‫علی زارعی‪ ،‬دیگر کارش��ناس بازار س��رمایه نیز در این باره‬ ‫در گفت وگو با ایبنا با اش��اره به رش��د پیاپی ش��اخص بورس‬ ‫و نرخ س��هام ش��رکت های گوناگون گفت‪ :‬پس از استراحت‬ ‫و اصالحی که ش��اخص ب��ورس در ارتف��اع ‪ ۲۵۰‬هزار واحد و‬ ‫نرخ س��هام ش��رکت های مختلف در طول هفته های گذشته‬ ‫داش��تند‪ ،‬این روزها ش��اهد از س��رگیری معام�لات در بازار‬ ‫هس��تیم‪ .‬این کارشناس بازار س��رمایه افزود‪ :‬البته موضوع ها‬ ‫و مولفه های گوناگونی موجب از س��رگیری رش��د شاخص و‬ ‫نرخ سهام شرکت های مختلف شده که شاید یکی از مهم ترین‬ ‫انها‪ ،‬خوش بینی ها در زمینه تحوالت سیاس��ی و موضوع های‬ ‫مرتبط با برجام است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬هر چه می گذرد رکود در سایر‬ ‫بازارها از جمله خودرو‪ ،‬مسکن و ارز و طال بیشتر می شود‪ .‬این‬ ‫موضوع موجب شده تا نقدینگی به سمت بازار سهام روانه شود‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬رفته رفته‬ ‫شاهد انتش��ار گزارش های شرکت ها هس��تیم که با توجه به‬ ‫خبرهای مثبتی که در این زمینه از برخی نمادهای ش��نیده‬ ‫می شود‪ ،‬این موضوع نیز بار روانی مثبتی را در بازار ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با اش��اره ب��ه خوش بینی ایجاد ش��ده میان‬ ‫معامله گران در بازار س��هام در روزهای گذشته‪ ،‬در پیش بینی‬ ‫ش��رایط بازار س��رمایه در روزهای پیش رو گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫ش��رایط کنونی بازار‪ ،‬پیش بینی می ش��ود شاخص بورس به‬ ‫رشد خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫کوروش شمس‬ ‫فرهاد رمضان‬ ‫همایون دارابی‬ ‫تحلیل‬ ‫اصالحات ساختاری واقعی در بودجه‬ ‫علی مروی‪ /‬کارش�ناس اقتصاد‪:‬‬ ‫برای رس��یدن به تصمیم های مناسب‬ ‫در اصالح��ات س��اختاری بودجه‪ ،‬باید‬ ‫نخس��ت اه��داف سیاس��تی موردنظر‬ ‫را مش��خص کنیم‪ .‬دس��ت کم ‪ ۳‬هدف‬ ‫اساس��ی باید در ای��ن اصالحات دنبال‬ ‫ش��وند‪ :‬حمایت موثر از فق��را‪ ،‬افزایش‬ ‫بودج��ه عمران��ی برای ایجاد رون��ق و خروج از رک��ود و در نهایت ‬ ‫حذف کس��ری بودجه‪ .‬رسیدن به این ‪ ۳‬هدف‪ ،‬با روش های عادی‬ ‫و رویه های مورد عادت دولت ها امکان پذیر نیس��ت و باید چاره ای‬ ‫اساسی اندیشیده شود‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬دو هدف نخس��ت مستلزم تخصیص قابل توجه بودجه‬ ‫هستند در حالی که هم اکنون نیز بدون پیگیری دو هدف نخست‪،‬‬ ‫دولت با کس��ری بودجه بزرگی روبه رو است‪ .‬کسری بودجه دولت‬ ‫حتی از انچه تاکنون تخمین زده می ش��ود نی��ز باالتر خواهد بود‬ ‫چراکه تخمین درامدهای مالیاتی در ان واقع بینانه نیست‪ ،‬به ویژه‬ ‫ب��ا رکود عمیقی که این ایام به بنگاه ه��ای تولیدی اصابت کرده و‬ ‫اسیب قابل توجهی که بخش رسمی دیده است‪.‬‬ ‫خوش��بختان ه دولت گزینه ه��ای در دسترس��ی دارد که بتواند‬ ‫با اس��تفاده از انه��ا همزمان ‪ ۳‬هدف پیش گفت��ه را پیگیری کند‪:‬‬ ‫عادالنه س��ازی یارانه حامل های انرژی‪ ،‬اجرای مالیات بر مجموع‬ ‫درامد اف��راد و منضبط کردن هزینه های خود‪ .‬دو اقدام نخس��ت‬ ‫درامدهای دولت را به نحو چش��مگیری افزایش می دهند و اقدام‬ ‫س��وم هم ضربه پذیری بودجه را افزایش داده و سمت هزینه های‬ ‫دولت را ساماندهی می کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬دولت با تصمیم گیری نامناس��ب باعث می شود‬ ‫س��االنه منابعی به اندازه دست کم دو برابر بودجه عمومی از محل‬ ‫حامل های انرژی هدر رود‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬نفع نبردن دولت به دلیل‬ ‫اخت�لاف نرخ باالی حامل ه��ای انرژی با میانگی��ن نرخ جهانی و‬ ‫منطقه‪ ،‬دس��ت کم س��االنه حدود ‪ ۶۰‬میلی��ارد دالر تخمین زده‬ ‫می ش��ود‪ .‬این منابع‪ ،‬به طور عمده به جیب دهک های ثروتمند و‬ ‫قاچاقچیان رفته یا صرف صنایع انرژی بر که بیش��تر ارزش افزوده‬ ‫پایین و االیندگی باال دارند‪ ،‬می ش��ود‪ .‬بخش��ی از ان نیز به دلیل‬ ‫مصرف زیاد‪ ،‬عامل الودگی کالنشهرها شده است‪.‬‬ ‫بر اساس امار سمت هزینه بودجه خانوار‪ ،‬نفعی که ثروتمندترین‬ ‫ده��ک از بنزین ارزان می ب��رد حدود ‪ ۲۳‬براب��ر فقیرترین دهک‬ ‫اس��ت‪ .‬مثالی دیگ��ر‪ ،‬یارانه ب��رق پُرمصرف ترین مش��ترکان(که‬ ‫بیش��تر ثروتمندتری��ن ده��ک و به تازگ��ی اس��تخراج کنندگان‬ ‫رمزارزها هستند!) دس��ت کم ‪ ۷۰‬برابر یارانه برق کم مصرف ترین‬ ‫مش��ترکان (که به طور عمده فقیرترین دهک هس��تند) اس��ت‪.‬‬ ‫عادالنه س��ازی یارانه ها(که از طریق اعطای س��همیه بر اساس کد‬ ‫ملی و راه اندازی بازار متش��کل انرژی قابل حصول است)‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ایجاد درامدهایی برای دولت‪ ،‬خودش عاملی برای رفع محرومیت‬ ‫فقرا خواهد بود و نیاز بودجه به پوش��ش محرومیت را کاهش قابل‬ ‫مالحظه ای خواهد داد‪.‬‬ ‫دول��ت می تواند همزم��ان مالیات بر مجموع درام��د افراد را به‬ ‫گون��ه ای اجرا کند که فقط به ثروتمندتری��ن دهک اصابت کند و‬ ‫‪ ۹‬ده��ک دیگر با این مالیات درگیر نش��وند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬اجرای ان‬ ‫عالوه بر افزایش درامدهای دول��ت‪ ،‬بهبود توزیع درامد و افزایش‬ ‫عدالت مالیاتی‪ ،‬مالحظات اجتماعی قابل توجهی نخواهد داشت‪،‬‬ ‫ضمن اینکه این نوع مالیات درامدهای جدیدی برای دولت ایجاد‬ ‫می کند که می تواند ه��م جایگزین کاهش درامدهای نفتی و هم‬ ‫جایگزین بخشی از مالیات بر درامد بنگاه های تولیدی شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن به دنبال ان‪ ،‬دولت می تواند با فراغ خاطر نرخ مالیات‬ ‫ب��ر درامد بنگاه ه��ای تولیدی را کاهش دهد‪ .‬این امر در ش��رایط‬ ‫رکودی فعلی‪ ،‬کمک زیادی به تولیدکنندگان خواهد بود‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن‪ ،‬می دانیم که نابراب��ری درامدی ش��دیدی بین صدک های‬ ‫ب��االی درام��دی و بقی��ه مردم وج��ود دارد‪ .‬به نظر می رس��د که‬ ‫عمده درامدهای این صدک ها ه��م از مواردی مانند فعالیت های‬ ‫غیررس��می و س��فته بازانه‪ ،‬سوءاس��تفاده از حفره های اطالعاتی‬ ‫تصمیم های سیاس��تی‪ ،‬سوء اس��تفاده از پدیده در های گردان و‪...‬‬ ‫حاصل می شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬سازکار غیرعادالنه یارانه حامل های‬ ‫انرژی در عمل ‪ ،‬بیشترین بهره را نصیب این افراد کرده است‪ .‬اجرای‬ ‫مالیات بر مجموع درامد خانوار باعث می ش��ود که این نابرابری تا‬ ‫حدی کاهش یابد‪.‬‬ ‫سرانجام اینکه دولت باید برنامه موثری برای حذف ولخرجی ها‬ ‫و بی انضباطی های مالی خود داش��ته باش�� د زیرا متاسفانه بودجه‬ ‫شفاف نیس��ت و کار نظام مندی روی بودجه نشده است‪ ،‬به شکل‬ ‫دقی��ق نمی توان امار داد اما تخمین عده ای از کارشناس��ان حوزه‬ ‫بودج��ه این اس��ت که بین ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۳۵‬درصد بودج��ه دولت‪ ،‬قابل‬ ‫حذف اس��ت‪ ،‬ان هم بدون اینکه اتفاق ویژه ای در اقتصاد بیفتد یا‬ ‫در ارائه خدمات و کاالهای عمومی دولتی خللی جدی وارد ش��ود‪.‬‬ ‫در مرحله بعدی باید یک س��ری از هزینه های��ی که قابل اجتناب‬ ‫هس��تند‪ ،‬حذف ش��وند یعنی هزینه هایی که ممکن اس��ت سطح‬ ‫رف��اه ع��ده ای را کاهش دهند ام��ا اصابت این رف��اه به دهک های‬ ‫ت یا هزینه هایی از دولت اس��ت که‬ ‫باالی هزینه ای در جامعه اس�� ‬ ‫اگر نباش��ند‪ ،‬هیچ عواقبی برای اقتصاد ن��دارد‪ .‬این بخش هم باید‬ ‫در مراح��ل بعدی از بودجه حذف ش��ود‪ .‬اینها محقق نمی ش��وند‬ ‫مگر اینکه دولت طبقه بندی اقالم هزینه ای بودجه را به ش��یوه ای‬ ‫کارامد و در ‪ ۴‬طبقه اقالم خیلی ضروری‪ ،‬ضروری‪ ،‬نسبتا ضروری‬ ‫و اقالم قابل اجتناب انجام دهد‪.‬‬ ‫البته ممکن اس��ت این گونه تصور شود که درحال حاضر دولت‬ ‫اق�لام بودجه را ب��ه همین صورت اجتناب ناپذی��ر و قابل اجتناب‬ ‫ت ام��ا طبقه بندی یادش��ده تطابق کمی با‬ ‫طبقه بندی کرده اس�� ‬ ‫واقعیت هزینه ها دارد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تمام ردیف متعلق به حقوق‬ ‫و دس��تمزد جزو هزینه های غیرقابل اجتناب دسته بندی می شود‬ ‫در صورتی که برخی نهادهای دولتی س��قف اضافه کار را به بیشتر‬ ‫کارکنان خود می پردازند‪.‬‬ ‫رئی��س پژوهش��کده پول��ی و بانکی گف��ت‪ :‬اگر‬ ‫تحوالت دیجیتال در بانک ها ایجاد نش��ود و درک‬ ‫درستی از این سونامی وجود نداشته باشد به تدریج‬ ‫نقش بانک ها تغییر خواهد کرد و رقیبان جای انها‬ ‫را می گیرند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬عل��ی دیواندری در س��مینار‬ ‫اموزش��ی «تاثیرات تحول دیجیتال بر نظام بانکی‬ ‫کش��ور» اظهار کرد‪ :‬هیچ گاه بانک ها به عنوان یک‬ ‫بو کار مستقل مطرح نیستند و به دلیل اینکه‬ ‫کس ‬ ‫س��ونامی به ن��ام تحول دیجیت��ال در حال نزدیک‬ ‫ش��دن اس��ت نظام بانکی نی��ز باید ب��ا تغییرات و‬ ‫تحوالتی در س��رویس ها و خدماتی که به مشتریان‬ ‫ارائ��ه می دهد از قافله عقب نمانده و از این ش��رایط‬ ‫سربلند بیرون بیایند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بانک ه��ا خدمات دهنده در س��طح‬ ‫فردی و تجاری هس��تند و هیچ فردی نیس��ت که‬ ‫با بانک ها س��ر و کار نداش��ته باش��د و بانک ها نیز با‬ ‫س��رویس هایی که به مردم ارائ��ه می کنند موجب‬ ‫تس��هیل زندگی انها ش��ده و به همی��ن دلیل همه‬ ‫مردم و کس��ب وکارها به نحوی با بانک ها در ارتباط‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد‪ :‬از انجا‬ ‫که با تحول دیجیتال الگوی رفتاری و زندگی مردم‬ ‫بو کارها تغییر می کند‪،‬‬ ‫و همچنین روند کاری کس ‬ ‫بانک ها نیز مس��ئولیتی فراتر از اکنون دارند که اگر‬ ‫در این مس��یر تحول ق��رار نگیرند به ط��ور حتم با‬ ‫مش��کالتی روبه رو خواهند ش��د‪ .‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫بانک ها نیازمند تغییرات جدی هستند‪.‬‬ ‫دیوان��دری با اش��اره ب��ه اینک��ه برنامه هایی در‬ ‫بانک ه��ا وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بانک ها هن��وز اماده‬ ‫بو کارهای‬ ‫تحول دیجیتال و ارائه خدمات به کس�� ‬ ‫متح��ول ش��ده نیس��تند همان طور که مش��اهده‬ ‫می کنی��د‪ ،‬کس��ب وکارهای دیجیتال��ی جدید تا‬ ‫زمان��ی که مجبور نباش��ند ب��ه بانک ه��ا مراجعه‬ ‫نمی کنند و اگر این تحوالت در بانک ها ایجاد نشود‬ ‫و درک درس��تی از این سونامی وجود نداشته باشد‬ ‫به تدری��ج نقش بانک ها تغییر خواهد کرد و رقیبان‬ ‫ج��ای انها را می گیرند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬نکته دیگر این‬ ‫اس��ت که مدیران و کارمندان بانک ه��ا نیز باید به‬ ‫عنوان افرادی که راهبری تغیی��ر را برعهده دارند‪.‬‬ ‫این تغییرات را بپذیرند زیرا به عنوان سنگ زیرین‬ ‫این بنا نقش مهمی دارند‪ .‬اما پرس��ش این است که‬ ‫درحال حاضر ایا درک درستی از تحوالت دیجیتال‬ ‫وجود دارد یا خیر؟‬ ‫ی اف��زود‪ :‬یکی‬ ‫رئی��س پژوهش��کده پولی و بانک ‬ ‫از پیام ه��ای تح��ول دیجیتال حذف بس��یاری از‬ ‫کس��ب وکارها و انسان ها است زیرا تحول دیجیتال‬ ‫تهدید جدی برای نظام بانکی است‪ .‬کسب وکارهای‬ ‫جدیدی وارد خواهند ش��د که به دنبال جایگزینی‬ ‫بانک ه��ا هس��تند و خطر جدی ب��رای نظام بانکی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬این تحوالت‪ ،‬زنگ خطر‬ ‫بزرگی اس��ت که بای��د تح��والت را در نظام بانکی‬ ‫ب��ه وجود بی��اورد‪ .‬ما با پدیده جدی��دی که روبه رو‬ ‫می ش��ویم باید رفتار جدیدی با مش��تری داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫امادگی بیمه مرکزی برای‬ ‫حذف بیمه نامه کاغذی‬ ‫رئیس مرکز فن��اوری اطالعات و ارتباطات بیمه‬ ‫مرکزی با اشاره به حرکت به سوی ارائه بیمه نامه به‬ ‫صورت هوشمند و الکترونیکی گفت‪ :‬بیمه مرکزی‬ ‫امادگ��ی دارد تا یک س��ال این��ده بیمه نامه های‬ ‫کاغذی را حذف کند‪.‬‬ ‫سیدقاس��م نعمتی در گفت وگو با ایبِنا با اشاره به‬ ‫روند بیمه مرکزی درباره حذف رسیدهای کاغذی‬ ‫و حرکت به س��وی ارائه بیمه نامه های هوش��مند و‬ ‫الکترونیکی گفت‪ :‬موضوع کد یکتا از س��وی بیمه‬ ‫مرکزی در چند سال گذش��ته به صورت جدی در‬ ‫حال پیگیری است و از سوی دیگر‪ ،‬با توجه به اینکه‬ ‫بیش��ترین پرتفوی صنعت بیمه در حوزه ش��خص‬ ‫ثالت و حوادث رانندگی اس��ت که در همین راستا ‬ ‫از اواس��ط سال گذش��ته کد یکتا در زمینه شخص‬ ‫ثالث اجرایی و عملیاتی شد و بر همین اساس‪ ،‬نیز با‬ ‫برخی اقدام های فنی ساده می توان در این بخش به‬ ‫سوی بیمه نامه هوشمند حرکت کرد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز فن��اوری اطالعات و ارتباطات بیمه‬ ‫مرکزی ادامه داد‪ :‬بیمه مرکزی امادگی دارد تا کاغذ‬ ‫مورد اس��تفاده در رس��ید بیمه را با توجه به ایجاد‬ ‫کد یکتا حذف کند و می توانس��ته همین امروز نیز‬ ‫اجرایی شده باش د اما با توجه به اینکه هنوز اجرایی‬ ‫نشده به دلیل برخی موارد و امادگی نداشتن سایر‬ ‫نهادها است که درحال حاضر کاغذ بیمه را به عنوان‬ ‫سند می شناسند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬حذف بیمه نام��ه کاغذی هنوز‬ ‫زمان خاصی ندار د ام��ا اعتقاد دارم در صورت مهیا‬ ‫شدن شرایط از سوی س��ایر نهاد ها و امادگی های‬ ‫الزم در مدت یک سال اینده بیمه نامه های کاغذی‬ ‫حذف خواهند شد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫ضرورت توجه بانک ها به‬ ‫سونامی تحول دیجیتال‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1359‬‬ ‫پیاپی ‪2677‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹تحق�ق ‪ ۱۱۷‬درص�د از اه�داف‬ ‫صدور ضمانتنامه بانک پاسارگاد‬ ‫اخبار‬ ‫بانک پاس��ارگاد با ارائه بسته حمایتی ویژه‬ ‫به فعاالن اقتصاد کش��ور‪ ،‬توانست ‪۱۱۷‬درصد‬ ‫از اهداف ‪ ۵‬ما ه نخست سال ‪ ۱۳۹۸‬را محقق‬ ‫کن��د‪ .‬میزان صدور ضمانتنام��ه در این بانک‬ ‫نس��بت به عملکرد مشابه در س��ال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۲۴۲‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد‪،‬‬ ‫ای��ن بانک با ه��دف کمک به رون��ق تولید و‬ ‫اشتغالزایی‪ ،‬رشد و ش��کوفایی صنایع داخلی‬ ‫و چرخه اقتصاد کش��ور بس��ته حمایتی ویژه‬ ‫خدم��ات بانک��ی ش��امل اعطای تس��هیالت‬ ‫ارزان قیمت‪ ،‬گش��ایش اعتبار اسنادی داخلی‬ ‫و صدور ان��واع ضمانتنامه بانکی را ارائه کرده‬ ‫که با استقبال صاحبان مشاغل‪ ،‬فعاالن اقتصاد‬ ‫و تولیدکنندگان روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫مهم تری��ن خدمات این بس��ته حمایتی ویژه‪،‬‬ ‫ص��دور انواع ضمانتنامه های بانکی اس��ت که‬ ‫موجب تس��هیل مبادالت اقتصادی و تجاری‬ ‫در جامعه می ش��ود‪ .‬بانک پاس��ارگاد با وجود‬ ‫تدوین اهداف جسورانه و افزایش ‪ ۷۱‬درصدی‬ ‫در اهداف س��االنه خود در صدور ضمانتنامه‪،‬‬ ‫موفق ش��ده اس��ت با برنامه ری��زی‪ ،‬تالش و‬ ‫عملکرد مس��ئوالنه در ‪ ۵‬ما ه نخس��ت س��ال‬ ‫‪۱۱۷ ،۱۳۹۸‬درص��د از این اه��داف را محقق‬ ‫کن��د‪ .‬با اس��تقبال فعاالن اقتص��ا د و افزایش‬ ‫‪۲۸‬درصدی در تعداد مشتریان دریافت کننده‬ ‫ضمانتنام��ه و از ط��رف دیگ��ر افزای��ش ‪۵۸‬‬ ‫درصدی در تعداد ضمانتنامه های صادرشده‪،‬‬ ‫عملکرد بانک در مقایسه با مدت مشابه خود‬ ‫در س��ال گذش��ته‪ ،‬با ‪۲۴۲‬درصد رشد همراه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این بانک با رش��دی فراتر از اهداف در ارائه‬ ‫این گون��ه خدمات کارمزد محور‪ ،‬موفق ش��ده‬ ‫س��هم اول بازار را در مان��ده ضمانتنامه ها‪ ،‬در‬ ‫بین بانک های خصوصی کش��ور کس��ب کند‪.‬‬ ‫حوزه های تولیدی مانند تجهیزات الکترونیکی‬ ‫و مخابراتی‪ ،‬نفت و گاز و پتروش��یمی‪ ،‬فلزات‬ ‫اساس��ی‪ ،‬صنای��ع معدن��ی و ش��رکت های‬ ‫پیمانکاری توانسته اند با دریافت این خدمات‬ ‫در حوزه فعالیت خ��ود گام های مثبتی را در‬ ‫مسیر توسعه و رونق اقتصادی کشور بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرش ب�ه وصول مطالب�ات تغییر‬ ‫کند‬ ‫کاه��ش میزان مطالب��ات غیرجاری‪ ،‬معوق‬ ‫و مش��کوک الوصول رس��الت اصلی اداره کل‬ ‫وص��ول مطالبات بانک کش��اورزی اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬روح اهلل خدارحمی‪،‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل بان��ک‬ ‫کش��اورزی در جمع مدیران و کارکنان اداره‬ ‫کل وص��ول مطالب��ات و اجرای ای��ن بانک با‬ ‫تاکی��د بر ضرورت وص��ول مطالبات و رعایت‬ ‫نس��بت مطالب��ات غیر جاری گف��ت‪ :‬وصول‬ ‫مطالبات بای��د به فرهنگ عموم��ی در میان‬ ‫همه کارکنان بانک تبدیل ش��ود‪ .‬خدارحمی‬ ‫با بیان اینکه نگ��رش به وصول مطالبات باید‬ ‫تغیی��ر کن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬انچه باید م��ورد توجه‬ ‫و تمرک��ز قرار گی��رد مطالب��ات غیر جاری و‬ ‫مشکوک الوصول است‪ .‬وی با تاکید بر ارتباط‬ ‫بیشتر حوزه های اعتبارات و وصول مطالبات‪،‬‬ ‫تنظیم سررسید ها و جدول اقدام های اجرایی‬ ‫وصول مطالبات را ضروری دانس��ت و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با هدف کاهش مطالبات بانک پیگیری ها‬ ‫باید متفاوت از گذشته باشد‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫کش��اورزی با اشاره به ضرورت تغییر رفتار در‬ ‫وصول مطالب��ات‪ ،‬یک��ی از روش های چنین‬ ‫تغییرات��ی را تدوین خط مش��ی های جدید با‬ ‫هماهنگی حوزه حقوقی دانست‪.‬‬ ‫خدارحمی در بخش دیگری از س��خنانش‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر ض��رورت طبقه بندی مناس��ب‬ ‫مطالب��ات‪ ،‬ارزیاب��ی دوب��اره وضعی��ت مالی‬ ‫مش��تری در امه��ال بدهی را یک��ی دیگر از‬ ‫مولفه ه��ای ضروری در این حوزه دانس��ت و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬امهال بدهی باید با رویکرد‬ ‫حل مش��کل بانک و بدهی مشتری باشد‪ .‬وی‬ ‫کاه��ش میزان مطالبات غیرج��اری‪ ،‬معوق و‬ ‫مش��کوک الوصول را رس��الت اصلی اداره کل‬ ‫وص��ول مطالبات این بانک دانس��ت و یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬باید در روال پیگی��ری مطالبات به ویژه‬ ‫مطالبات کالن تغییراتی اساسی ایجاد شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک کشاورزی با تاکید بر همت‬ ‫و اقتدار در وصول مطالبات و ضرورت رعایت‬ ‫موازی��ن و صرف��ه و صالح بان��ک اضافه کرد‪:‬‬ ‫تغییرات در خط مش��ی های وصول‪ ،‬پیگیری‬ ‫بیشتر از استان ها‪ ،‬بروزرسانی ارزیابی وثیقه ها‬ ‫از مولفه ها و ش��اخص های مهم حوزه وصول‬ ‫مطالبات در ش��رایط کنونی است‪ .‬خدارحمی‬ ‫در پای��ان ضم��ن قدردانی ب��رای تالش ها در‬ ‫زمینه وصول مطالبات به ویژه کاهش ریسک‬ ‫اعتباری بانک کش��اورزی ابراز امیداواری کرد‬ ‫این تالش ها منس��جم تر و ب��ا تمرکز باالتری‬ ‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد‬ ‫همکاری بانک عامل تامین اجتماعی با بازنشستگان‬ ‫رئی��س کان��ون عال��ی بازنشس��تگان و‬ ‫مستمری بگیران س��ازمان تامین اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫درباره دریافت خدمات بانکی با مش��کلی روبه رو‬ ‫نیس��تیم و برای دریافت تس��هیالت‪ ،‬بانک عامل‬ ‫سازمان بیشترین همکاری را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بان��ک رفاه کارگران‪،‬‬ ‫علی اصغر بیات در ایام مصادف با تاس��یس بانک‬ ‫رفاه و همچنین گرامیداشت روز خانواده و تکریم‬ ‫بازنشس��تگان اع�لام کرد‪ :‬تعام�لات بین کانون‬ ‫بازنشس��تگان و بانک در مرتبه عال��ی قرار دارد‬ ‫و بانک رفاه در مس��یر خدمت رس��انی به جامعه‬ ‫بازنشسته از هیچ کوششی فروگذار نکرده است‪.‬‬ ‫این بانک با سرمایه های ارزشمند کارگران شریف‬ ‫و زحمتکش کشور بنیان گرفته و همواره حامی‬ ‫این قشر معظم و مستمری بگیران و بازنشستگان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی از ت�لاش و اهتم��ام مدی��ران عالی بانک‬ ‫برای فراهم ساختن ش��رایط مطلوب و باکیفیت‬ ‫برای عموم بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی‬ ‫قدردان��ی کرد و اف��زود‪ :‬کارکنان بان��ک رفاه در‬ ‫مس��یر فراهم س��ازی و تس��هیل خدم��ات برای‬ ‫اعضای کانون بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی اقدام های بسیار خوبی‬ ‫انج��ام داده و تاکنون با ارائ��ه طرح های مختلف‬ ‫خدماتی و اجتماعی رضایتمندی بازنشستگان را‬ ‫فراهم ساخته اند‪.‬‬ ‫رئی��س کان��ون عال��ی بازنشس��تگان و‬ ‫مس��تمری بگیران س��ازمان تامین اجتماع��ی با‬ ‫بی��ان این مطلب که اعضای ای��ن کانون همواره‬ ‫قدردان خدمات بانک رفاه هس��تند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬خوشبختانه اهتمام ورزی به ارتباط دو سویه‬ ‫حمایت بانک ایران زمین از کسب وکارهای نوین‬ ‫معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین‬ ‫گف��ت‪ :‬حمای��ت از رون��ق تولی��د و‬ ‫کس��ب وکارهای نوین از اولویت های این‬ ‫بانک است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک‬ ‫ایران زمین ‪ ،‬همایش سراس��ری کارکنان‬ ‫مدیریت ش��عب اس��تان های خراس��ان‬ ‫جنوبی و سیستان و بلوچستان با حضور معاون عملیات‬ ‫بانکی و مدیریت امور ش��عب استان ها با هدف بررسی‬ ‫عملکرد ش��عب در ش��اخص های مختلف‪ ،‬کارگروه ها و‬ ‫طرح «با هم» برگزار شد‪.‬‬ ‫ هادی قدیم��ی‪ ،‬معاون عملیات بانک��ی در اغاز این‬ ‫ایین ب��ا تاکید بر هدف گذاری بان��ک ایران زمین برای‬ ‫حمایت از رونق تولید و کارافرینی در کشور بیان کرد‪:‬‬ ‫برای ارائه خدمات و دس��تیابی به اهداف تعیین ش��ده‬ ‫ج��ذب منابع ج��زو اولویت های کلی��دی و اصلی نظام‬ ‫بانکی اس��ت‪ .‬وی خواس��تار تالش و کوش��ش تمامی‬ ‫کارکن��ان در زمینه جذب منابع و اهداف تعیین ش��ده‬ ‫از س��وی مدیران ارشد بانک شد‪ .‬معاون عملیات بانکی‬ ‫و اثربخ��ش بی��ن بان��ک و کان��ون ب��ه گونه ای‬ ‫ملم��وس نمایان اس��ت‪ .‬این بانک در س��ال های‬ ‫اخیر با اصالح س��اختار مالی خ��ود و نیز تالش‬ ‫در زمین��ه کاه��ش مطالب��ات‪ ،‬س��عی ک��رد ه از‬ ‫سرمایه های ارزشمند کارگران‪ ،‬مستمری بگیران‬ ‫و بازنشستگان س��ازمان تامین اجتماعی حفاظت‬ ‫و حراس��ت کن��د‪ .‬بیات ش��فافیت عملکرد بانک‬ ‫بیان کرد‪ :‬اقدام های انجام ش��ده از سوی‬ ‫امور شعب اس��تان ها برای اجرایی شدن‬ ‫طرح ه��ای ابالغی با ه��دف جذب منابع‬ ‫و رفع نواقص موجود اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫همین سیاست‪ ،‬اهداف جذب منابع برای‬ ‫نخس��تین مرحله قبل از امس��ال تهیه و‬ ‫پس از تایید هیات مدیره به ش��عب ابالغ‬ ‫ی زیادی در بخش های‬ ‫ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬س��رمایه گذار ‬ ‫گوناگون عمرانی همچون س��یمان غرب اس��یا‪ ،‬فوالد‬ ‫اکس��ین اهواز‪ ،‬خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک و‬ ‫پ��روژه فیبر نوری جنوب برای حمایت از رونق تولید از‬ ‫سوی بانک انجام شده است‪.‬‬ ‫معاون عملیات بانکی همچنین از اعطای بس��ته های‬ ‫تس��هیالتی جدید در راستای کمک به کسب وکارهای‬ ‫نوی��ن و حمای��ت از مش��اغل خرد خب��ر داد‪ .‬در ادامه‬ ‫حس��ینی کناروئی‪ ،‬مدی ر امور شعب استان ها به تشریح‬ ‫معماری و س��اختار کارگروه های طراحی شده از سوی‬ ‫امور ش��عب پرداخته و دوباره نحوه ایجاد کارگروه ها و‬ ‫هدف اصلی انها را بیان کرد‪.‬‬ ‫عام��ل تامین اجتماعی را ناش��ی از اهتمام ویژه‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬اعضای هیات مدیره و س��ایر مدیران‬ ‫بان��ک برای حف��ظ و ارتقای تعام�لات مثبت با‬ ‫ذی نفعان دانست و گفت‪ :‬مدیران عالی این بانک‬ ‫با اقدام ه��ای اثربخش خود در زمینه ش��فافیت‬ ‫عملکرد نشان دادند حافظ منافع سهامداران‪ ،‬که‬ ‫همانا جامعه معظم کارگری است‪ ،‬هستند‪ .‬رئیس‬ ‫کان��ون عالی بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی ادام��ه داد‪ :‬مدیریت و‬ ‫کنترل هزینه ها در بان��ک رفاه و نیز تالش برای‬ ‫س��وداوری این بانک از طریق درس��ت در نظام‬ ‫بانکی نش��ان می دهد که حرکت بانک در مسیر‬ ‫درست و منطقی خود است‪.‬‬ ‫بیات با اش��اره به برخی خدمات تس��هیالتی‬ ‫ک��ه بان��ک رف��اه ب��ه بازنشس��تگان و اعض��ای‬ ‫کانون ارائه می دهد‪ ،‬خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬اعضای‬ ‫کان��ون تاکنون خدم��ات مختلف اعتب��اری در‬ ‫قال��ب طرح های��ی مانند کرامت و نی��ز پرداخت‬ ‫تس��هیالت متن��وع دوره ای را از بان��ک دریافت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه هم اکنون در زمینه‬ ‫دریاف��ت خدمات بانک��ی هیچ مش��کلی نداریم ‬ ‫و ب��رای دریافت تس��هیالت‪ ،‬بانک رف��اه نهایت‬ ‫هم��کاری و همراه��ی را با اعض��ای کانون دارد‪.‬‬ ‫رئیس این کانون افزود‪ :‬رفاه حال بازنشس��تگان‬ ‫از جمله پرداخ��ت به موقع حق��وق انها با توجه‬ ‫به تحریم های ظالمانه کش��ور از سوی دشمنان‬ ‫نظام‪ ،‬شرایط س��خت اقتصادی کشور و دولت و‬ ‫نیز مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت‪ ،‬از‬ ‫جمله دغدغه های همیش��گی مسئوالن سازمان‬ ‫تامین اجتماعی و بانک عامل است‪.‬‬ ‫مشارکت بانک توسعه تعاون برای ایجاد ‪ ۱۰۵‬هزار فرصت شغلی‬ ‫عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت‪ :‬این بانک‬ ‫برای ایجاد ‪ ۱۰۵‬هزار فرصت ش��غلی در طرح مشترک‬ ‫معاونت تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی حضور‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه تعاون‪،‬‬ ‫س��ید باقر فتاحی در پنجمین جلسه شورای هماهنگی‬ ‫مدیران کل اداره ه��ای زیرمجموعه وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی در محل س��اختمان ستادی بانک توسعه‬ ‫تعاون ضمن بیان این مطلب‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طرح «تعاون‪ ،‬اشتغال‪ ،‬بازار»‬ ‫موسوم به طرح «تاب» از سوی معاونت تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اجرا می شود و از اهداف این طرح اشتغالزایی برای ‪ ۱۰۵‬هزار‬ ‫نفر در قالب ‪ ۳‬هزار شرکت تعاونی است و بانک توسعه تعاون به عنوان‬ ‫نهاد تخصصی مالی بخش تعاون نقش مهمی در پیشبرد این طرح دارد‪.‬‬ ‫فتاح��ی همچنین از پیگیری ها برای اختصاص خط اعتباری ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی برای اعطای تسهیالت متنوع در بخش مسکن خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬با اجرای طرح انتش��ار اوراق حق تقدم بخش مسکن و اعطای‬ ‫تس��هیالت مس��کن کارگری و کارمندی‪ ،‬اقدام های مناسبی از سوی‬ ‫بانک توس��عه تعاون برای رونق تولید در بخش مس��کن انجام خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬فتاحی همچنی��ن به پرداخت ‪ ۱۶‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫پرداختی این بانک در طرح اش��تغال پایدار روستایی و عشایری اشاره‬ ‫و در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬مجموعه تدابیر و راهکارهای‬ ‫دولت برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری‬ ‫در طول این طرح بس��یار تس��هیلگرایانه و کم نظیر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬بانک توس��عه تعاون به عن��وان بانک‬ ‫عامل بند الف تبص��ره ‪ ۱۸‬قانون بودجه ‪ ۹۸‬حضور دارد‬ ‫و ‪ ۴۵۰۰‬میلی��ارد ریال خط اعتب��اری به بانک تخصیص‬ ‫می یابد که با ادغام ای��ن منابع با منابع داخلی به همین‬ ‫میزان‪ ،‬ظرفیت اعطای ‪ ۹‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت به کارافرینان‬ ‫و فعاالن اقتصاد بخش های صنعت و کشاورزی با اولویت بخش تعاون‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫فتاح��ی از اعطای تس��هیالت به مش��اغل خانگی به عن��وان یکی از‬ ‫طرح های مش��ترک بانک با وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی یاد کرد‬ ‫و افزود‪ :‬بانک توس��عه تعاون همواره ب��رای تعامل دوجانبه با نهاد های‬ ‫زیرمجموعه وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی امادگی و اراده کافی‬ ‫را داش��ته اس��ت و ازجمله مصادیق این تعامل می ت��وان به همکاری‬ ‫چندس��اله با سازمان فنی و حرفه ای و س��ازمان بهزیستی اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ارتباط با نهادهای زیرمجموعه به دنبال تعامل حداکثری‬ ‫هس��تیم و در بس��یاری از موارد‪ ،‬فراتر از تعهدات مذاکره ش��ده عمل‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫تسهیالت مسکن بانک ملی‪ ،‬امید تازه مستاجران‬ ‫با ابتکار بانک ملی ایران‪ ،‬اکنون کس��انی که متقاضی دریافت تسهیالت‬ ‫مسکن هستند‪ ،‬می توانند عالوه بر بانک ارائه دهنده تسهیالت‪ ،‬نوع تسهیالت‬ ‫دریافتی را نیز به سلیقه خودشان انتخاب کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ای��ران‪ ،‬برای س��ال های متمادی‪،‬‬ ‫دریافت تس��هیالت مس��کن تنها به چند روش مح��دود امکان پذیر بود در‬ ‫حالی که اکنون این روش ها متنوع شده است‪.‬‬ ‫در س��بد تس��هیالت بانک ملی ایران که انواع تسهیالت خرد و کالن‪ ،‬از‬ ‫تعمیر مسکن و خرید کاال تا راه اندازی بنگاه های بزرگ اقتصادی و سرمایه‬ ‫در گردش را در بر می گرفت‪ ،‬همواره خال تس��هیالت خرید و ساخت مسکن‬ ‫نمایان بود‪.‬‬ ‫بانک ملی ایران در استانه ‪ ۹۱‬سالگی خود این امکان را برای مشتریانش‬ ‫ایجاد کرده اس��ت که با خرید اوراق تس��هیالت مس��کن از فرابورس‪ ،‬این‬ ‫تسهیالت را با کمترین هزینه دریافت کنند‪.‬‬ ‫روش های تامین مالی خرید و س��اخت مس��کن در بان��ک ملی ایران ان‬ ‫عملکرد مثبت بانک مهر ایران در پرداخت وام به نیازمندان‬ ‫گشایش دفتر حمایت از نواوری بانک سینا‬ ‫دفتر حمایت از نواوری بانک س��ینا با حضور‬ ‫مدیرعام��ل و قائم مق��ام ای��ن بان��ک و رئیس‬ ‫صندوق نواوری و ش��کوفایی ریاست جمهوری‬ ‫در س��اختمان صن��دوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫گشایش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک س��ینا‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک س��ینا در این ایین از امادگی‬ ‫ای��ن بانک در حمایت از ش��رکت های دانش بنی��ان به عنوان‬ ‫سیاس��تی قطعی که در راستای سیاس��ت های نظام و دولت‬ ‫نیز هست‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫پیش��رو گفت‪ :‬در همین راس��تا با معرفی صندوق نواوری‬ ‫و شکوفایی‪ ،‬تاکنون ‪ ۸۱۰‬ضمانتنامه به مبلغ ‪ ۱۶۴۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال از س��وی بانک س��ینا صادر ش��ده که از ای��ن تعداد‪،‬‬ ‫‪۱۲۸‬مورد به مبلغ ‪ ۶۳۶‬میلیارد ریال مربوط به ‪ ۵‬ماه نخست‬ ‫امس��ال است که رکورد مناسبی به ش��مار می ر ود‪ .‬در بخش‬ ‫تس��هیالت نیز ‪ ۱۸‬مورد به مبل��غ ‪ ۲۶۰‬میلیارد ریال مصوب‬ ‫شده و پرداخت خواهد شد‪ .‬وی ابراز امیدواری‬ ‫کر د صندوق نواوری و ش��کوفایی برای تحقق‬ ‫اهداف��ش در توس��عه اقتص��اد دانش بنی��ان‬ ‫نقش افرین باش��د‪ .‬علی وحدت‪ ،‬رئیس صندوق‬ ‫نواوری و ش��کوفایی هم گفت‪ :‬توسعه همکاری‬ ‫با نهادهای واس��ط مال��ی و نهادهای تخصصی‬ ‫حوزه مال��ی در اولویت سیاس��ت های صندوق‬ ‫ن��واوری و ش��کوفایی قرار دارد و در این راس��تا با بانک ها به‬ ‫عنوان نهادهای خدمات مالی تعامالت اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در واقع از پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬همکاری با تعدادی‬ ‫از بانک ه��ا در زمینه راه اندازی دفت��ر حمایت از نواوری اغاز‬ ‫ش��د که این دفت��ر همکاری ه��ای بین ش��عب و بخش های‬ ‫مختلف بانک ها را در صندوق نواوری و شکوفایی در راستای‬ ‫ارائ��ه خدمات بانک��ی به ش��رکت های دانش بنیان تس��هیل‬ ‫می کن��د و فراتر از یک ش��عبه و باجه بانک��ی امور مربوط به‬ ‫اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان را دنبال می کند‪.‬‬ ‫حق بیمه تولیدی بیمه کوثر در ‪ ۵‬ما ه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬با ادامه روند رو‬ ‫به رشد خود نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬اجرای سیاست زمان بندی‬ ‫فروش و رعایت ترکیب مناس��ب پرتفوی‪ ،‬افزون بر یک ه��زار میلیارد تومان‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬ابوالفضل اق��ادادی‪ ،‬معاون برنامه ریزی و‬ ‫نظ��ارت راهبردی بیمه کوثر اعالم کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬با رویکرد س��وداوری‬ ‫و اصالح ترکیب پرتفوی و نیز جذب بازار رش��ته های غیرثالث توانس��تیم به‬ ‫ی که در این مدت سهم‬ ‫اهداف خود در تولید حق بیمه دست یابی م ب ه طور ‬ ‫ق��در متنوع اس��ت که به طور تقریب��ی همه می توانند ب��دون محدودیتی‬ ‫خاص از ان اس��تفاده کنند‪ .‬این تس��هیالت نس��بت به نمونه های مش��ابه‬ ‫خود ارزان تر اس��ت و دریافت ان به سال ساخت مسکن مورد نظر وابستگی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫تسهیالت مسکن بانک ملی ایران به خوبی توانسته میان متقاضیان خرید‬ ‫و س��اخت مسکن جای خود را باز کند به طوری که اکنون هزاران حساب‬ ‫از این نوع در شعب بانک افتتاح شده است‪.‬‬ ‫استاندار استان مرکزی در ایین گشایش ساختمان‬ ‫مدیریت ش��عب بانک قرض الحسنه مهر ایران در این‬ ‫استان گفت‪ :‬بانک قرض الحسنه مهر ایران نمونه بارز‬ ‫یک بانک اس�لامی اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بانک قرض الحس��نه مهر ایران‪ ،‬س��ید علی اقازاده در‬ ‫ای��ن ایین بیان کرد‪ :‬اعطای تس��هیالت ب��ا نرخ صفر‬ ‫تا ‪۴‬درصد به اقش��ار کم درامد و خانواده های نیازمند‬ ‫اقدام پس��ندیده ای از س��وی بانک قرض الحسنه مهر ایران است‪ .‬وی‬ ‫ضمن قدردانی از عملکرد این بانک در پرداخت وام های قرض الحسنه‬ ‫ب��ه نیازمندان جامعه گفت‪ :‬با توجه به کاهش ارزش پول ملی در یک‬ ‫س��ال و نیم گذش��ته‪ ،‬فعالیت بانک های قرض الحسنه که متناسب با‬ ‫نظام بانکداری اس�لامی اس��ت می تواند به کاه��ش نرخ تورم کمک‬ ‫شایانی کند‪.‬‬ ‫مرتض��ی اکبری‪ ،‬مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران نیز‬ ‫در ایین گش��ایش ساختمان مدیریت شعب اس��تان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫س��رمایه ‪۱۵۰۰‬‬ ‫ ‬ ‫نخس��تین بانک قرض الحس��نه در س��ال ‪ ۱۳۸۶‬با‬ ‫افزایش حق بیمه تولیدی بیمه کوثر‬ ‫رشته ثالث و سرنش��ین ‪ ۴.۲۸‬درصد‪ ،‬سهم رشته درمان ‪ ۴.۱۹‬درصد‪ ،‬سهم‬ ‫بیمه های زندگی ‪ ۲۱‬درصد و س��هم سایر رش��ته ها ‪ ۲.۳۱‬درصد از کل حق‬ ‫بیمه های تولیدی را تشکیل داده اند‪ .‬اقادادی با بیان اینکه در مدت یاد شده‪،‬‬ ‫ش��رکت بیمه کوثر ‪ ۴۸۲‬میلیارد تومان خس��ارت به بیمه گ��ذاران پرداخته‬ ‫ن کرد‪ :‬از کل خسارت پرداختی‪ ،‬سهم رشته شخص ثالث و‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنشا ‬ ‫سرنشین ‪ ۶.۳۸‬درصد‪ ،‬سهم بیمه درمان ‪ ۴.۲۲‬درصد‪ ،‬سهم بیمه های زندگی‬ ‫‪ ۳.۲۲‬درصد و نس��بت خسارت ش��رکت در این مدت ‪ ۹.۴۴‬درصد بوده که‬ ‫میلیارد تومان فعالیت خود را در سراس��ر کش��ور اغاز‬ ‫کرد و درحال حاضر دارای ‪ ۵۳۰‬ش��عبه اس��ت که به‬ ‫مردم خدم��ات ارائه می دهند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬این بانک‬ ‫درحال حاض��ر مجوزهای الزم برای افزایش س��رمایه‬ ‫خ��ود به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان را گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫اکبری خاطرنشان کرد‪ :‬بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫در سراس��ر کش��ور ‪ ۳‬هزار کارمند و ‪ ۲۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان منابع قرض الحس��نه در اختیار دارد و تسهیالت با نرخ کارمزد‬ ‫صفر تا ‪ ۴‬درصد به مشتریان بانک پرداخت می کند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫این بانک در سال گذشته به یک میلیون و ‪ ۲۳۰‬هزار نفر به ارزش ‪۱۳‬‬ ‫هزار میلیارد تومان تس��هیالت پرداخته است که پیش بینی می شود‬ ‫در امس��ال ‪ ۱۷‬هزار میلی��ارد تومان به یک میلی��ون و ‪۸۰۰‬هزار نفر‬ ‫تس��هیالت پرداخت ش��ود‪ .‬مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در سال گذشته ‪۴۲‬هزار مورد تسهیالت در استان با اعتبار‬ ‫‪۵۴۰‬میلیارد تومان پرداخت شده و در ‪ ۵‬ماه امسال نیز ‪۱۶‬هزار مورد‬ ‫تسهیالت افزون بر ‪ ۵۰‬میلیارد تومان اعطا شده است‪.‬‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۲‬واحد کاهش داشته است‪ .‬وی تاکید بر‬ ‫برنامه محوری و برگزاری همایش ها و نشست ها به منظور دستیابی به اهداف‬ ‫و برنامه ه��ا را یکی از عوامل رش��د حق بیمه تولیدی در این مدت دانس��ت‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬در این دوره ش��اهد رش��د رشته های مس��ئولیت‪ ،‬مهندسی‪،‬‬ ‫اتش س��وزی و بدنه اتومبی��ل به ترتیب ب��ا ‪ ۱۲۰ ،۴۱۹ ،۶۷۴‬و ‪ ۱۱۹‬درصد‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته بودیم که این مهم حاصل تالش و‬ ‫مشارکت همه حوزه های ستادی و استانی و شبکه فروش بوده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1359‬‬ ‫پیاپی ‪2677‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مشکالت قرارداد‪ ،‬مانع مشارکت انبوه سازان با دولت در تولید ‪ ۴۰۰‬هزار خانه شد‬ ‫«اقدام ملی» بدون بخش خصوصی؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫با حضور رئیس جمهوری در محل س��اخت بخش��ی‬ ‫از ‪ ۱۱۰‬هزار واحد مس��کونی ک��ه در قالب طرح اقدام‬ ‫ملی تولید مسکن روز گذشته عملیات اجرایی ان اغاز‬ ‫ش��د‪ ،‬این طرح به طور رسمی در کش��ور کلید خورد‪.‬‬ ‫س��اخت بخش��ی از این پروژه پیش تر در شهر جدید‬ ‫اندیش��ه تهران اغاز شده بود و براساس وعده وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬قرار اس��ت تا پایان دول��ت‪ ۴۰۰ ،‬هزار‬ ‫خانه در سراسر کشور در قالب این طرح ساخته شود؛‬ ‫خانه های��ی ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬مترمربع��ی با نرخ حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومان برای دهک های پایی��ن جامعه‪ .‬گرچه‬ ‫مسئوالن از مش��ارکتی بودن ساخت خانه ها در طرح‬ ‫اقدام ملی مس��کن سخن می گویند اما حضور نداشتن‬ ‫انبوه س��ازان بخش خصوصی در این پروژه کالن ملی‪،‬‬ ‫نکته ای قابل تامل است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫براس��اس انچه تاکنون از جزئیات‬ ‫طرح اقدام ملی تولید مس��کن اعالم شده‪ ،‬این خانه ها‬ ‫قرار اس��ت به طور مش��ارکتی س��اخته ش��وند‪ .‬به این‬ ‫ص��ورت که دولت زمی��ن را در اختیار انبوه س��از قرار‬ ‫می دهد‪ ،‬انبوه ساز هزینه ساخت خانه را تامین می کند‬ ‫و در نهایت نیز به نسبت اورده اولیه دولت و انبوه ساز‪،‬‬ ‫مالکیت واحدهای س��اخته ش��ده در اختیار هر بخش‬ ‫ق��رار می گی��رد‪ .‬باوجود اع�لام این ش��رایط‪ ،‬تاکنون‬ ‫همه خبرها نش��ان دهنده حضور نهاده��ای دولتی یا‬ ‫ش��به دولتی در این پروژه اس��ت و خبری از مشارکت‬ ‫انبوه سازان بخش خصوصی در ان نیست‪.‬‬ ‫انبوه س��ازان خواس��تار اصالح بی��ش از ‪ ۲۰‬م��ورد در قرارداد‬ ‫پیش��نهادی وزارت راه و شهرس��ازی برای این طرح شده بودند‪،‬‬ ‫یکی از این اعتراض ها به بحث ضمانتنامه و تضمین ها بود‪ .‬برخی‬ ‫نیز به شرایط فروش و پیش فروش اعتراض داشتند‬ ‫‹ ‹مشکالت حقوقی قرارداد؛ مانع مشارکت‬ ‫انبوه سازان‬ ‫دبیر کانون سراسری انبوه سازان می گوید سازندگان‬ ‫بخ��ش خصوصی‪ ،‬تمایل به حضور در پروژه اقدام ملی‬ ‫تولید مس��کن داش��تند اما باتوجه ب��ه اینکه تضمین‬ ‫س��رمایه بخش خصوص��ی در قرارداده��ای این پروژه‬ ‫لحاظ نشده و قراردادها یکسویه است‪ ،‬در ان مشارکت‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫فرش��ید پورحاج��ت در گفت وگو ب��ا‬ ‫تاکید‬ ‫کرد‪ :‬انبوه س��ازان بخش خصوصی عالقه داش��تند در‬ ‫اقدامی ملی برای تولید مس��کن در کنار دولت باشند‬ ‫اما قراردادهای مش��ارکت طوری تدوین ش��ده بود که‬ ‫تفاوت ه��ای جدی ب��ا قراردادهای مش��ارکتی بخش‬ ‫خصوصی داشت و انتظارهای بخش خصوصی در انها‬ ‫لحاظ نشده بود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه قراردادهای این پروژه براس��اس‬ ‫قرارداد مشارکت مدنی تدوین شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬هم در‬ ‫زمین��ه تعهداتی که ما بای��د می دادیم و هم در زمینه‬ ‫تعهدات دولت‪ ،‬ایراده��ای حقوقی در قراردادها وجود‬ ‫داشت که این مش��کالت را به وزارت راه و شهرسازی‬ ‫اعالم کردیم‪.‬‬ ‫پورحاج��ت اف��زود‪ :‬به عنوان مث��ال در اختالف های‬ ‫دع��اوی‪ ،‬هیچ حقوقی ب��رای بخ��ش خصوصی دیده‬ ‫نش��ده ب��ود و وزارت راه و شهرس��ازی می توانس��ت‬ ‫قرارداد را یکطرفه ابطال کند‪ .‬یکی از مش��کالت دیگر‬ ‫ای��ن بود که برای دریافت تس��هیالت ازس��وی بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬پیش��رفت ‪ ۵۰‬درصدی کار را ش��رط کرده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬وقتی شخصی می خواهد سرمایه خود را‬ ‫به زمین دولت بیاورد و به طور مشارکتی سرمایه گذاری‬ ‫کن��د‪ ،‬انتظ��ار دارد تضمین��ی برای س��رمایه او وجود‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬این تضمین در قراردادها لحاظ نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پورحاجت با ناعادالنه دانس��تن شرایط قراردادهای‬ ‫این پروژه یاداور شد‪ :‬براساس قرارداد‪ ۲۰ ،‬درصد سهم‬ ‫ش��راکت س��ازنده تا پایان کار بلوکه می ش��ود و اجازه‬ ‫پیش ف��روش هم نداده بودند‪ .‬ازس��وی دیگر در بخش‬ ‫پیش فروش‪ ،‬قانون پیش فروش را مالک عمل قرار داده‬ ‫بودن��د که خود این قانون ای��راد دارد و در مجلس در‬ ‫حال بازنگری است‪.‬‬ ‫او مقایس��ه ط��رح اقدام ملی تولید مس��کن با طرح‬ ‫مس��کن مهر را نادرست دانست و افزود‪ :‬نوع قراردادی‬ ‫ک��ه در پروژه های مس��کن مهر بس��ته ش��د ب��ا نوع‬ ‫قراردادهای مش��ارکت مدنی که در طرح فعلی مدنظر‬ ‫اس��ت‪ ،‬از اساس متفاوت اس��ت و قراردادهای مسکن‬ ‫مهر قراردادهای پیمانکاری هس��تند اما در پروژه های‬ ‫مش��ارکت قرار بر این اس��ت ک��ه انبوه س��از به عنوان‬ ‫س��رمایه گذار ورود کند و جنس کار پیمانکاری بسیار‬ ‫متفاوت با انبوه سازی است‪.‬‬ ‫دبی��ر کان��ون سراس��ری انبوه س��ازان تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫انبوه س��ازان عالقه ب��ه ورود به این طرح داش��تند اما‬ ‫ش��رایط ای��ن کار برای م��ا فراهم نش��د‪ .‬امیدواریم با‬ ‫مذاکرات��ی ک��ه ب��ا وزارت راه و شهرس��ازی در زمینه‬ ‫اصالح قراردادها داریم بتوانیم در این طرح مش��ارکت‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بی توجهی دولت به نظر بخش خصوصی‬ ‫رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی‬ ‫انبوه سازان مسکن و س��اختمان نیز مشکالت قرارداد‬ ‫پیش��نهادی وزارت راه و شهرس��ازی را مانع مشارکت‬ ‫س��ازندگان در ط��رح اقدام ملی تولید مس��کن عنوان‬ ‫ک��رد‪ .‬او می گوید دولت گفته ب��ود نظرهای اصالحی‬ ‫بخش خصوصی را برای تدوین قراردادهای مناس��ب تر‬ ‫می شنود اما به این نظرها بی توجه بوده است‪.‬‬ ‫جمش��ید برزگ��ر در گفت وگو ب��ا‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫مدتی پیش وزارت راه و شهرسازی فراخوانی در زمینه‬ ‫مشارکت انبوه سازان در طرح اقدام ملی تولید مسکن‬ ‫داد و انبوه س��ازان نشستی با مس��ئوالن در این زمینه‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫در انجا قرارداد مش��ارکت را ارائه کردند اما قرارداد‬ ‫به گونه ای نبود که انبوه س��ازان و سرمایه گذاران تمایل‬ ‫به مش��ارکت در این طرح داشته باشند‪ .‬این مشکالت‬ ‫و راهکارهای اصالح انها را به وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫اع�لام کردیم و انها هم گفتند اصالحات الزم را انجام‬ ‫خواهند داد اما این اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫برزگر با اشاره به حضور نهادهای دولتی و شبه دولتی‬ ‫در ام��ر س��اخت در این پ��روژه ادام��ه داد‪ :‬ق��رارداد‬ ‫پیش��نهادی وزارت راه و شهرس��ازی قابلیت پذیرش‬ ‫ازسوی بخش خصوصی را ندارد و به نظر می رسد دولت‬ ‫تصمیم دارد خودش این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه انبوه س��ازان بخش خصوصی کارنامه‬ ‫مش��خصی دارن��د و قرارداده��ای بزرگی را ب��ه انجام‬ ‫رس��انده اند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در بس��یاری از طرح های عمومی‬ ‫از جمله بازس��ازی بافت فرسوده مش��ارکت داشته ایم‬ ‫ام��ا این پ��روژه موانعی بر س��ر راه بخ��ش خصوصی‬ ‫گذاش��ته است؛ به عنوان مثال اعالم شده برای دریافت‬ ‫تسهیالت‪ ۵۰ ،‬درصد کار باید پیش رفته باشد‪.‬‬ ‫این فعال بخش خصوصی حوزه مس��کن یاداور شد‪:‬‬ ‫طرح اقدام ملی تولید مس��کن طرح بسیار خوبی است‬ ‫اما باید وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ان‪ ،‬در‬ ‫تامین منابع مالی و زمین کمک کند و موانع س��ر راه‬ ‫تولیدکننده را بردارد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬باید از مس��ئوالن بپرس��ید چرا‬ ‫انبوه س��ازان بخش خصوصی در این پروژه مش��ارکت‬ ‫نکردند؟ ما با مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مسکن‬ ‫جلس��ه گذاش��تیم و نظر خود را درباره اصالح قرارداد‬ ‫اع�لام کردیم و انه��ا نیز وعده اص�لاح دادند اما هیچ‬ ‫اقدام��ی در این زمینه انجام نش��د و به نظر می رس��د‬ ‫توجهی به نظر بخش خصوصی نشده است‪.‬‬ ‫برزگر ب��ا بیان اینکه انبوه س��ازان خواس��تار اصالح‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۰‬مورد در قرارداد پیش��نهادی وزارت راه و‬ ‫شهرسازی برای این طرح ش��ده بودند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫ای��ن اعتراض ها به بحث ضمانتنام��ه و تضمین ها بود‪.‬‬ ‫برخ��ی نیز به ش��رایط فروش و پیش ف��روش اعتراض‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫در مجم��وع ش��رایط قراردادها به گونه ای اس��ت که‬ ‫موجب می ش��ود ت��ا پای��ان کار و بع��د از ان‪ ،‬اختیار‬ ‫انبوه ساز در دست امضا و موافقت دولت باشد‪ .‬طبیعی‬ ‫است که هیچ سازنده ای چنین شرایطی را نمی پذیرد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرسش که چرا مشارکت بخش‬ ‫خصوصی در مسکن مهر پررنگ تر بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬وقتی‬ ‫قرار شد مسکن مهر اغاز شود‪ ،‬تفاهمنامه ای سه جانبه‬ ‫بین انبوه سازان‪ ،‬بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی‬ ‫بس��ته ش��د‪ .‬در ان زمان براساس جدول مشخصی در‬ ‫پروژه مشارکت و اعالم کرده بودیم با چه شرایطی این‬ ‫خانه ها را می سازیم‪.‬‬ ‫دول��ت نی��ز وعده های��ی داده ب��ود‪ .‬بع��د از معرفی‬ ‫انجمن ه��ای انبوه س��ازی‪ ،‬این روند ش��روع ش��د که‬ ‫پروژه ها را درقالب ‪ ۲۰‬هزار‪ ۳۰ ،‬هزار یا حتی ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫واح��د واگ��ذار کردند و کار به مش��کل خورد و بخش‬ ‫زی��ادی از پروژه ه��ا که این گونه واگذار ش��د‪ ،‬به پایان‬ ‫نرسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته پروژه های خوبی نیز داشتیم که‬ ‫همه به موقع تحویل متقاضیان ش��د‪ .‬این ها واحدهایی‬ ‫بودند که کارش��ان براس��اس تفاهمنامه درست میان‬ ‫انبوه س��ازان‪ ،‬دولت و بان��ک پیش رفته بود و ش��یوه‬ ‫کار در انها مش��خص بود‪ .‬به این ترتیب که وزارت راه‬ ‫سیاس��ت گذاری می کرد‪ ،‬بانک مس��کن منابع مالی را‬ ‫تامین می کرد و ما خانه ها را می ساختیم‪.‬‬ ‫برزگر یاداور ش��د‪ :‬ما پیش��نهادی ب��ه وزارت راه و‬ ‫شهرسازی داده بودیم که طرح اقدام ملی تولید مسکن‬ ‫را در قالبی مشابه طرح مسکن مهر اما کوچک تر اجرا‬ ‫کنیم و از س��ازندگان خوش��نام در ان بهره بگیریم اما‬ ‫این مس��ئله محقق نشد‪ .‬ساخت مس��کن مهر سال ها‬ ‫طول کش��ید اما امیدواریم پروژه اقدام ملی در زمانی‬ ‫که دولت اعالم کرده به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرشید پورحاجت‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۴۷‬پروژه‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫در هفته دولت‬ ‫جمشید برزگر‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در اغاز ساخت ‪ ۱۱۰‬هزار خانه بیان کرد‬ ‫انتظار مردم برای خانه دار شدن؛ کمتر از ‪ ۳‬سال‬ ‫عملیات اجرایی ساخت ‪ ۱۱۰‬هزار واحد مسکونی از مجموع‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار واحد مس��کونی طرح اقدام ملی تولید مس��کن در‬ ‫کشور به طور همزمان با دستور رئیس جمهوری اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حجت االس�لام حس��ن روحانی سه شنبه با‬ ‫حضور در محل اجرای عملیات طرح اقدام ملی تولید مسکن‬ ‫در تهرانس��ر‪ ،‬فرمان اغاز عملیات اجرایی س��اخت ‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی را صادر کرد‪.‬‬ ‫محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی در این ایین با بیان‬ ‫اینکه این برنامه برای رونق بخش��یدن به نهضت خانه س��ازی‬ ‫اغاز می ش��ود و هم��واره یکی از برنامه های م��ورد نظر رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب و رئیس جمهوری‪ ،‬رونق بخش��یدن به تولید‬ ‫مس��کن ب��وده‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواری��م با اجرای ای��ن برنامه تولید‬ ‫مس��کن برای جامعه هدف را به جریان��ی پایدار تبدیل کنیم‬ ‫و در تالشیم امید به خانه دار شدن مردم با اجرای طرح اقدام‬ ‫ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای بزرگ به زیر ‪ ۱۰‬سال‬ ‫و در س��ایر شهرها به کمتر از ‪ ۳‬سال برسد و دغدغه خانه دار‬ ‫شدن مردم را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باتوجه به اجرای این برنامه و پایدار ش��دن تولید‬ ‫مسکن‪ ،‬در نظر داریم اعتمادسازی در گام نخست میان دولت‬ ‫و س��ازنده و در مرحله دوم میان س��ازندگان با مردم را انجام‬ ‫دهیم تا مردم بتوانند خانه های ب��ادوام و باکیفیت خریداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اجرای این برنامه در‬ ‫اشتغال نیز تاثیر خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از مجموع ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫واحد در برنامه اقدام ملی تولید مس��کن‪ ،‬امروز ساخت ‪۱۱۰‬‬ ‫هزار واحد مس��کونی اغاز شده است‪ .‬نقاطی برای اجرای این‬ ‫طرح انتخاب ش��ده که در متن شهر و بدون مشکل زیربنایی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بهره برداری از پروژه های اب و فاضالب شیراز‬ ‫همزمان با هفته دولت مخزن ‪ ۱۵‬هزار مترمکعبی اب شهر‬ ‫جدید صدرا به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از فارس‪ ،‬همزمان با نخس��تین روز هفته‬ ‫دولت‪ ،‬در ایینی مخزن ذخیره اب ‪ ۱۵‬هزار مترمکعبی شهر‬ ‫ص��درا به همراه خطوط انتقال اب به طول ‪ ۶۵۶۰‬متر و حفر‬ ‫و تجهیز ‪ ۱۰‬چاه با حضور استاندار فارس‪ ،‬نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی و مدیران استان به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین عنای��ت اهلل رحیمی‪ ،‬اس��تاندار فارس گفت‪:‬‬ ‫با همراهی همه س��ازمان های اجرای��ی و حمایت نمایندگان‬ ‫اس��تان در مجلس تا پایان امسال ش��اهد بهره برداری از ‪۳۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان پروژه با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی در‬ ‫استان فارس خواهیم بود‪.‬‬ ‫اله بخ��ش نظرپور‪ ،‬رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل ابفا‬ ‫شیراز نیز در این ایین گفت‪ :‬رشد انشعاب اب در شهر صدرا‬ ‫ی که در سایر کالنشهرهای‬ ‫و ش��یراز ‪ ۷‬درصد اس��ت‪ ،‬در حال ‬ ‫کشور این میزان بین ‪ ۳.۵‬تا ‪ ۴‬درصد است‪ .‬نظرپور ادامه داد‪:‬‬ ‫ا برسانی به کالنشهر شیراز و شهر صدرا با منابع زیرزمینی و‬ ‫چاه مقدور نیس��ت و برای تامین اب ش��یراز‪ ،‬ایجاد خط دوم‬ ‫ابرس��انی از سد دورودزن در دس��تور کار قرار گرفته که این‬ ‫پروژه ‪ ۹۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود‬ ‫تا پایان امس��ال به بهره برداری برسد و تا ‪ ۱۵‬سال اینده اب‬ ‫شرب شیراز را بدون مشکل و افت فشار تامین کند‪.‬‬ ‫اس�لامی یاداور ش��د‪ :‬یکی دیگر از مواردی ک��ه در برنامه‬ ‫اقدام ملی مورد نظر قرار گرفته‪ ،‬متناسب بودن نیاز و تقاضای‬ ‫جامعه هدف با میزان ساخت وساز است‪ .‬حجم سرمایه گذاری‬ ‫برای س��اخت این ‪ ۱۱۰‬هزار واحد‪ ۱۳۰ ،‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بوده که ‪ ۱۳۰‬هزار اشتغال پایدار ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با هماهنگی با بانک مرکزی قرار شده همه‬ ‫بانک ها عالوه بر بانک عامل بخش مسکن تا سقف ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫کل تس��هیالت خود در س��ال جاری و سال اینده را به بخش‬ ‫مسکن پرداخت کند‪ .‬اسالمی افزود‪ :‬براساس تفاهمنامه ای که‬ ‫با س��تاد اجرایی فرمان امام (ره ) داشته ایم قرار است ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی برای خانوارهای زیر پوشش این ستاد ساخته‬ ‫شود که ‪ ۶۵۰۰‬واحد از ‪ ۱۱۰‬هزار واحدی که امروز کلنگ زنی‬ ‫ش��د‪ ،‬متعلق ب��ه خانوارهای زیر پوش��ش این س��تاد خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تفاهمنام��ه ای نی��ز می��ان وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی ب��ا وزارت دف��اع داش��ته ایم ک��ه قرار اس��ت با‬ ‫هم��کاری نیروهای مس��لح ‪ ۱۰۰‬ه��زار واحد مس��کونی در‬ ‫زمین های وابس��ته به این نیروها برای نیروهای مسلح ساخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اس�لامی یاداور ش��د‪ :‬از دیگر اقدام های انجام شده اتصال‬ ‫صندوق پس انداز مس��کن یک��م به طرح اقدام ملی مس��کن‬ ‫بود که بر اثر ان تس��هیالت متعلق به صندوق مس��کن یکم‬ ‫که برای خرید مس��کن ب��ه متقاضیان پرداخت می ش��ود‪ ،‬به‬ ‫این پروژه ها متصل خواهد ش��د‪ .‬کس��انی که قصد داشتند از‬ ‫محل وام مس��کن یکم اقدام به خرید مسکن کنند‪ ،‬با افزایش‬ ‫س��نگین نرخ روبه رو ش��دند و اکنون می توانند با استفاده از‬ ‫تسهیالت صندوق مسکن یکم به خرید مسکن در طرح اقدام‬ ‫ملی بپردازند‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۷۱‬پروژه در بندرلنگه‬ ‫اسماعیل خاشعی‪ -‬همزمان با هفته دولت بهره برداری از ‪۷۱‬‬ ‫پروژه با اعتبار ‪ ۸۳‬میلیارد تومان در شهرس��تان بندر لنگه اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از بندرعب��اس‪ ،‬زمی��ن ورزش��ی چمن‬ ‫مصنوعی روس��تای دژگان و س��ایه خوش بندرلنگ��ه با اعتبار‬ ‫ی��ک میلیارد و ‪ ۱۵۰‬میلیون توم��ان‪ ،‬با حضور فریدون همتی‪،‬‬ ‫استاندار هرمزگان به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۵‬سایت پرورش میگو در روستای سایه خوش‬ ‫در مجموع به مساحت ‪ ۸۰‬هکتار با اعتبار ‪ ۱۲‬میلیارد تومان و‬ ‫میدان ورودی شرقی ش��هر تاریخی بندرکنگ با عنوان دروازه‬ ‫خورش��ید و مجموعه فرهنگی ش��هر تاریخی بندرکنگ شامل‬ ‫مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬با اقدام های پیوس��ته اموزشی و فیزیکی‪ ،‬تلفات و‬ ‫تصادف دانش اموزان در مدرس��ه های حاش��یه راه های‬ ‫اس��تان اصفه��ان به صفر رس��ید‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از‬ ‫اصفهان‪ ،‬مهدی خضری در هفتمین کنفرانس تخصصی‬ ‫حقوق کودک که با حضور معاون رئیس جمهوری در امور‬ ‫زنان و خانواده در کتابخانه مرکزی ش��هرداری اصفهان‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براس��اس امار در سال ‪ ،۹۷‬هر ‪۴‬‬ ‫روز در محورهای مواصالتی استان اصفهان‪ ،‬یک کودک‬ ‫جان خود را در حوادث جاده ای از دس��ت داده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان‬ ‫اصفهان براساس وظایف ذاتی خود‪ ،‬ایمن سازی فیزیکی‬ ‫مدرس��ه ها‪ ،‬اموزش تمام مقاطع مدرس��ه های حاشیه‬ ‫راه ها‪ ،‬تدوین کتاب های درسی تخصصی ایمنی‪ ،‬اموزش‬ ‫خانواده های مس��تقر در روستاهای حاشیه راه ها‪ ،‬توزیع‬ ‫اقالم اموزش��ی در میان کودکان و کاربران اس��یب پذیر‬ ‫جاده ه��ا‪ ،‬اج��رای تئاتره��ا و نمایش ه��ای عروس��کی‪،‬‬ ‫توزی��ع کاله ایمنی و‪ ...‬را از س��ال های ‪ ۸۳‬تا امروز به طور‬ ‫پیوس��ته انجام داده تا تلف��ات و تصادف های جاده ای در‬ ‫حوزه کودکان و دانش ام��وزان را کاهش دهد‪ .‬مدیر کل‬ ‫راه��داری و حمل ونقل جاده ای اس��تان اصفهان با بیان‬ ‫اینکه امروز مس��ئله ما فراتر از ه��ر بحث و گفت وگویی‪،‬‬ ‫حفظ جان کودکان و نوجوانان در حوادث ترافیکی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه اموزش های ایمنی و ترافیکی در بحث‬ ‫اموزش و پرورش فرزندان ای��ن مرزوبوم مغفول مانده و‬ ‫انچنان که شایس��ته است مورد توجه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کشته شدن ساالنه ‪ ۱۷‬هزار نفر در کشور‬ ‫در تصادف های جاده ای خاطرنشان کرد‪ :‬بر اساس امار ‪۳‬‬ ‫هزار نفر از این افراد کودک بوده اند‪.‬‬ ‫مدی��ر کل راه��داری و حمل ونق��ل جاده ای اس��تان‬ ‫اصفه��ان تصریح ک��رد‪ :‬اموزش موثر مس��ائل ایمنی به‬ ‫ک��ودکان و نوجوانان‪ ،‬عالوه بر تش��دید نظارت فرزندان‬ ‫ب��ر رفتارهای خطرناک ترافیک��ی والدین باعث تربیت و‬ ‫تحویل رانندگانی قانون مدار به جامعه خواهد شد‪.‬‬ ‫پالتو و نگارخانه نیز با حضور استاندار هرمزگان اغاز شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۶‬پ��روژه عمران ش��هری با اعتب��اری بیش از ‪۴‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬در ش��هر تاریخی بندرکنگ به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫بهره برداری از مرکز دیالیز و تاالس��می بیمارس��تان شهدای‬ ‫بندرلنگه‪ ۹ ،‬مرکز زیس��ت پزش��کی‪ ،‬پالتو گالبتون بندرلنگه‪،‬‬ ‫پارک نشاط بانوان بندرشناس‪ ،‬پروژه سردخانه و بسته بندی و‬ ‫عمل اوری ابزیان در بندر بستانه و سالن ورزشی بندر مغویه از‬ ‫دیگر برنامه های سفر استاندار هرمزگان به شهرستان بندرلنگه‬ ‫بود‪ .‬در هفته دولت امسال ‪ ۷۱‬پروژه با اعتبار ‪ ۸۳‬میلیارد تومان‬ ‫در شهرستان بندرلنگه به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی به مناسبت هفته دولت ‪۱۴۷‬‬ ‫پروژه شامل ‪ ۹۷‬پروژه حمل ونقلی و ‪ ۵۰‬پروژه مسکنی را‬ ‫ب��ا اعتبار هزارو ‪ ۱۸۶‬میلیارد تومان بهره برداری می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬تعداد‬ ‫پروژه های اماده بهره برداری وزارت راه و شهرس��ازی در‬ ‫بخش حمل ونقل و مسکن و ساختمان در هفته دولت در‬ ‫مجموع ‪ ۱۴۷‬پروژه شامل ‪ ۹۷‬پروژه در حوزه حمل ونقل‬ ‫و ‪ ۵۰‬پ��روژه در حوزه مس��کن با اعتباری بی��ش از هزار‬ ‫و ‪ ۱۸۶‬میلی��ارد تومان اس��ت‪ .‬در حوزه ج��اد ه ‪ ۸۴‬پروژه‬ ‫به ط��ول ‪ ۴۰۷‬کیلومتر ب��ه ارزش ‪ ۹۷۴‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫در حوزه حمل ونقل هوایی ‪ ۱۳‬پروژه بهس��ازی و توسعه‬ ‫فرودگاه هایکشوردر‪ ۱۱‬فرودگاهبااعتباریبیشاز‪۱۳۴‬‬ ‫میلیارد تومان و در حوزه مسکن (به جز مسکن مهر)‪۳۲ ،‬‬ ‫پ��روژه به ارزش ‪ ۷۸‬میلیارد تومان به بهره برداری خواهد‬ ‫رسید‪ .‬جزئیات بهره برداری از ‪ ۸۴‬پروژه جاده ای به طول‬ ‫ش��امل یک پروژه مشارکت‬ ‫‪ ۴۰۷‬کیلومتر به ارزش ‪۹۷۴‬‬ ‫ِ‬ ‫در س��اخت ازادراه تبریز‪-‬ارومی��ه به طول ‪ ۲۸‬کیلومتر و‬ ‫ارزش ‪ ۲۸۰‬میلیارد تومان‪ ۴ ،‬پروژه س��اخت باند دوم به‬ ‫طول ‪ ۵۰‬کیلومتر با ارزش ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان‪ ۴۹ ،‬پروژه‬ ‫بهس��ازی راه اصلی به طول ‪ ۲۴۱‬کیلومتر و ارزش ‪۲۴۱‬‬ ‫میلیارد تومان‪ ۲۹ ،‬پروژه س��اخت‪ ،‬بهس��ازی و اسفالت‬ ‫راه روس��تایی به طول ‪ ۸۶‬کیلومتر به ارزش ‪ ۵۱‬میلیارد‬ ‫تومان و س��اخت یک پل به ط��ول ‪ ۲‬کیلومتر به ارزش ‪۲‬‬ ‫میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۵۸‬درصدی‬ ‫گازرسانی به‬ ‫روستاهای فارس‬ ‫استاندار فارس افزایش ‪ ۱۵۸‬درصدی گازرسانی‬ ‫به روس��تاهای ف��ارس در دولت تدبی��ر و امید را‬ ‫جه��ش و انقالبی در این حوزه عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫در حالی که در سال ‪ ۹۲‬فقط ‪ ۶۸۳‬روستا از نعمت‬ ‫گاز برخوردار بودند امروز هزار و ‪ ۷۶۰‬روستا از گاز‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از فارس‪ ،‬عنایت اهلل رحیمی در‬ ‫ایین بهره برداری از پروژه های روستایی این استان‬ ‫در هفته دولت که به طور ویدئو کنفرانس��ی ازسوی‬ ‫رئیس جمهوری انجام شد‪ ،‬بیان کرد‪ ۸۲۱ :‬پروژه به‬ ‫ارزش ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان در هفته دولت‬ ‫در فارس به بهره برداری می رسد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫در ابت��دای دولت تدبیر و امید ‪ ۶۶۰‬میلیارد تومان‬ ‫پروژه در هفته دولت به بهره برداری رس��ید اما در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬به ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد تومان پروژه‬ ‫افزایش یافته‪ ،‬گفت‪ :‬ابرسانی به ‪ ۲۴‬روستا با اعتبار‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد تومان و برق رس��انی به ‪ ۱۳‬روس��تای‬ ‫بدون برق با ‪ ۱۰‬میلیارد تومان اعتبار انجام خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬استاندار فارس اضافه کرد‪ :‬به ‪ ۱۹۱‬روستا در‬ ‫دولت تدبیر و امید برق رسانی شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تصادف دانش اموزان‬ ‫مدرسه های حاشیه جاده در‬ ‫استان اصفهان صفر شد‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1359‬‬ ‫پیاپی ‪2677‬‬ ‫مجمع‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 2000‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در سال ‪1398‬‬ ‫مجم��ع عمومی عادی س��الیانه‬ ‫ب��ه گزارش خبرن��گار‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذاری دارویی تامین با حضور ‪ 75/72‬درصد از‬ ‫س��هامداران شرکت در محل موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس‪،‬‬ ‫س��الن خلیج فارس‪ ،‬واقع در تهران ‪ -‬میدان ونک ‪ -‬بزرگراه شهید‬ ‫حقان��ی ‪ -‬انتهای خیابان س��رو ‪ -‬روبروی پ��ارک طالقانی‪ ،‬برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬این جلس��ه به ریاس��ت اقای بهروز خالق ویردی و نظارت‬ ‫اقایان محمدحسین ملک و س��لمان خادم المله و دبیری علیرضا‬ ‫برقی تش��کیل ش��د‪ .‬در ابتدای این مجمع اقای دکتر پویا فرهت‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ضم��ن ارائه گزارش عملک��رد هیات مدیره به‬ ‫سواالت اکثر سهامداران پاسخ گفت‪.‬‬ ‫س��پس صورت های مالی و ترازنامه ش��رکت برای س��ال مالی‬ ‫منتهی به ‪1398/02/31‬به تصویب حضار رسید‪ .‬همچنین در این‬ ‫جلسه پس از تصویب صورت های مالی از سوی سهامداران تقسیم‬ ‫مبلغ ‪ 2000‬ریال س��ود به ازای هر سهم مورد تایید حاضران قرار‬ ‫گرفت‪ .‬انتخ��اب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار‬ ‫ش��رکت و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس‬ ‫قانونی ش��رکت برای س��ال مالی منتهی به‪1399/02/31‬از دیگر‬ ‫مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫براساس تصمیمات مجمع‪ ،‬اعضای هیات مدیره به مدت ‪ 2‬سال‬ ‫به عنوان اعضای هیات مدیره جدید به ش��رح ذیل انتخاب ش��دند‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاری تامی��ن اجتماعی‪ ،‬س��رمایه گذاری نف��ت و گاز و‬ ‫پتروشیمی تامین‪ ،‬سرمایه گذاری صدر تامین‪ ،‬سرمایه گذاری صبا‬ ‫تامین‪ ،‬صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر‪.‬‬ ‫مدیرعامل تیپیکو خاطرنشان کرد‪ :‬سود‬ ‫واقعی هر س��هم از ‪ 105‬تومان به ‪254‬‬ ‫تومان در تلفیق رسیده است‪ .‬قیمت هر‬ ‫س��هم از ‪ 455‬تومان ب��ه ‪ 1508‬تومان‬ ‫افزای��ش و تعداد کل کارکنان مجموعه‬ ‫از ‪ 10.123‬نفر به ‪ 9.771‬نفر طی سال‬ ‫مالی مورد گزارش کاهش داشته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ 50 :‬شرکت تولیدکننده مواد‬ ‫اولیه دارویی در کش��ور داریم‪ .‬این در حالی اس��ت که تیپیکو ‪70‬‬ ‫درصد نیاز مواد اولیه دارویی کشور را تامین و تولید می کند‪.‬‬ ‫ای��ن مقام اگاه عنوان کرد‪ :‬بازار دارو از س��ال ‪ 96‬به ‪ 97‬حدود‬ ‫‪ 26‬درصد رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی است که این میزان‬ ‫رشد در سال های قبل کمتر بوده است‪ 96 .‬درصد تعداد داروهای‬ ‫تولیدی کش��ور در داخل و ‪ 4‬درصد وارد می ش��وند‪ .‬گفتنی است‬ ‫ای��ن ‪ 4‬درصد وارداتی ‪ 30‬درصد حجم ریالی را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال ‪ 96‬دوشرکت از شرکت های تیپیکو جزو ‪10‬‬ ‫شرکت برتر بودند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در سال ‪ 97‬سه شرکت جزو ‪10‬‬ ‫شرکت برتر بودند‪ .‬پیش بینی ما برای امارنامه ‪ 12‬ماهه ‪ 4‬شرکت‬ ‫می باشد‪ .‬داروسازی فارابی که یک شرکت زیانده بوده موفق شده‬ ‫رتبه دهم را کس��ب کند‪ .‬داروسازی اکس��یر نیز از رتبه پنجم به‬ ‫رتبه س��وم ارتقا یافته اس��ت و عملکرد امسالش��ان نیز چشمگیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫دکتر فرهت یاداور شد‪ :‬سهم شرکت های تیپیکو در بازار دارویی‬ ‫کش��ور که از س��ال ‪ 79‬که ‪ 32‬درصد کل بازار دارویی کش��ور در‬ ‫اختیارش بوده تا س��ال ‪ 96‬صرفاً کاهش��ی بوده و به ‪ 16.5‬درصد‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬این درحالی است که در س��ال ‪ 97‬یک درصد از‬ ‫س��هم بازار از دس��ت رفته را توانسته دوباره کس��ب کند‪ .‬شایان‬ ‫ذکر اس��ت در پنج ماه گذشته موفق به کسب سهم بازار بیشتری‬ ‫شده ایم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ :‬از زمان دکتر رضوانی فر مقرر ش��د که شرکت های‬ ‫تولیدکننده گروه حداقل ‪ 75‬درصد از س��بد تولیدشان را تحویل‬ ‫ش��رکت های پخش گ��روه نمایند‪ .‬اکنون ش��رکت هایی داریم که‬ ‫باالی ‪ 90‬درصد سبدش��ان به ش��رکت های پخ��ش گروه تحویل‬ ‫می گردند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره تیپیکو اذعان ک��رد‪ :‬از ‪ 147‬میلیارد تومان‬ ‫ص��ادرات س��ال ‪ 96‬به ‪ 220‬میلیارد تومان صادرات در س��ال ‪97‬‬ ‫دست یافتیم که ‪ 115‬درصد بودجه نیز محقق شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حال حاض��ر ‪ 431‬پرونده ثبتی در کش��ورهای‬ ‫مختلف داریم‪ .‬بیشترین پرونده ثبتی مربوط به شرکت داروسازی‬ ‫اکسیر است و بعد از اکسیر‪ ،‬شرکت زاگرس فارمدپارس و کاسپین‬ ‫تامین و س��پس ابوریحان قرار دارند‪ .‬در ضمن ‪ 315‬پرونده نیز در‬ ‫حال ثبت در کشورهای مختلف می باشند‪.‬‬ ‫دکتر فرهت گفت‪ :‬س��ال گذش��ته ش��رکت تیپیکو از سیاست‬ ‫فروش محوری به سیاست س��ودمحوری تغییر رویکرد داده است‪.‬‬ ‫شرکت های تولیدکننده محصول نهایی ‪ 228‬درصد و شرکت های‬ ‫تولیدکننده مواد اولیه ‪ 117‬درصد و ش��رکت های توزیع و پخش‬ ‫‪ 56‬درصد و شرکت های خدمات و بازرگانی معادل ‪ 59‬درصد رشد‬ ‫سوداوری داش��ته اند‪ .‬در مجموع هلدینگ از ‪ 467‬میلیارد تومان‬ ‫س��ود خالص در سال ‪ 96‬به ‪ 1196‬میلیارد تومان سود خالص در‬ ‫سال ‪97‬معادل ‪ 156‬درصد رشد دست یافته است‪ .‬این مقدار ‪166‬‬ ‫درصد بودجه را نیز پوشش داده است‪.‬‬ ‫دارایی ها‬ ‫دارایی های جاری‬ ‫موجودی نقد‬ ‫دریافتنی های تجاری و غیرتجاری‬ ‫پیش پرداخت ها‬ ‫ع دارایی های جاری‬ ‫جم ‬ ‫دارایی های غیرجاری‬ ‫دریافتنی های بلندمدت‬ ‫سرمایه گذاری های بلندمدت‬ ‫دارایی های نامشهود‬ ‫دارایی های ثابت مشهود‬ ‫سایر دارایی ها‬ ‫جمع دارایی های غیرجاری‬ ‫جمع دارایی ها‬ ‫وی با اش��اره به عملکرد شرکت داروس��ازی زهراوی که زیانده‬ ‫است خاطرنشان کرد‪ :‬تنها شرکت زیانده هلدینگ‪ ،‬زهراوی است‬ ‫که با اقدامات در دست اجرا از سوی مدیریت هلدینگ این شرکت‬ ‫نیز امسال سوداور خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫در س��الی که گذشت‪ ،‬ش��رکت س��رمایه گذاری دارویی تامین‬ ‫توانس��ت همچنان به عنوان بزرگ ترین مجموعه تخصصی دارویی‬ ‫کش��ور و منطقه نقش مهمی در حفظ و ارتقای س�لامت جامعه‬ ‫ایفا کند‪.‬‬ ‫خوش��حالیم ک��ه در س��ال س��خت بحران های ارزی ناش��ی از‬ ‫تحریم های ظالمانه ابرقدرت های جهانی‪ ،‬در مجموعه ای با حدود‬ ‫‪ 10‬ه��زار نفر نیروی انس��انی متخصص و متعهد و ب��ا دارا بودن‬ ‫زنجیره ارزش کاملی از تحقیق و توس��عه تا توزیع و پخش‪ ،‬موفق‬ ‫به خدمت رسانی مناسب به مردم کشور عزیزمان گردیم‪.‬‬ ‫ب��ر خود می بالیم که س��رمایه اصلی ای��ن مجموعه‪ ،‬که حاصل‬ ‫دس��ترنج بی��ش از ‪ 40‬میلیون بیمه ش��ده در اقصی نق��اط ایران‬ ‫عزیزمان است به نحوی شایسته به موتور محرکه اشتغال و تولید‬ ‫داخلی تبدیل شد‪ ،‬ان هم در سالی که توسط رهبر معظم انقالب‬ ‫به «حمایت از کاالی ایرانی» نامگذاری گردید‪.‬‬ ‫ی ک��ه گذش��ت‪ ،‬هیات مدی��ره ش��رکت در چارچوب‬ ‫در س��ال ‬ ‫رهنمود ه��ای ابالغی ش��رکت س��رمایه گذاری تامی��ن اجتماعی‬ ‫با ترس��یم نقش��ه راهبردی‪ ،‬مس��یر حرکت مجموعه را به سمت‬ ‫ش��فافیت و کنترل بیش��تر و درنتیجه افزایش بهره وری پیش برد‬ ‫ت��ا از حداقل منابع‪ ،‬بیش��ترین اس��تفاده عملیاتی ب��ه عمل اید‪.‬‬ ‫کوشش در جهت استقرار سامانه های کنترلی نظیر سامانه تجمیع‬ ‫اطالعات خرید شرکت ها و سامانه های حاکمیت شرکتی در همین‬ ‫راستا بوده است‪.‬‬ ‫با عنایت به جایگاه استراتژیک دارو و محصوالت سالمت محور‪،‬‬ ‫مهم ترین راهبرد هیات مدیره در س��ال ‪ ،1397‬تالش برای تامین‬ ‫نها ده های تولی��د خصوصا مواد اولیه دارویی بود تا اطمینان یابیم‬ ‫کلیه اقشار کشور در شرایط تحریم به داروی با کیفیت دسترسی‬ ‫خواهند داش��ت و در این میان‪ ،‬با کنترل خرید های انجام ش��ده‬ ‫از طری��ق س��امانه های نظارتی توانس��تیم س��وداوری حداکثری‬ ‫سرمایه گذاری های انجام شده را تضمین نماییم‪.‬‬ ‫امید است در سال جاری نیز که با فرمایشات مقام معظم رهبری‬ ‫به نام س��ال «رونق تولید» نام گرفت��ه بتوانیم همچنان به ارتقای‬ ‫مجموع��ه ای که توفی��ق خدمت در ان نصیبم��ان گردیده کمک‬ ‫نمایی��م و با عزم و اراده کلیه مدی��ران و کارکنان خدوم مجموعه‬ ‫که س��رمایه های اصلی مجموعه هس��تند تحت توجهات حضرت‬ ‫ولی عصر (عج) در راس��تای تحقق اهداف عالیه س��ازمان و کشور‬ ‫عزیزمان موفق شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹بیانیه چشم انداز و ماموریت هلدینگ‬ ‫ارزش افرین‪ ،‬نواور با جایگاه شایس��ته جهانی؛ در زنجیره ارزش‬ ‫دارو و نظام سالمت؛ در راستای بهبود کیفیت زندگی با تمرکز بر‬ ‫این مضامین راهبردی‪:‬‬ ‫ کسب وکار در تراز جهانی‬‫ خلق ارزش افزوده پایدار‬‫ هم افزایی و نواوری در راه حل ها‬‫حوزه زنجیره تامین‪:‬‬ ‫در بخش ه��ای مختل��ف زنجیره تامین‪ ،‬افزای��ش هماهنگی در‬ ‫تمامی س��طوح‪ ،‬منجربه هم افزایی در س��ازمان می گردد‪ .‬سطوح‬ ‫مختلف زنجیره‪ ،‬شامل تامین‪ ،‬تولید و توزیع می باشد‪:‬‬ ‫* خرید راهبردی‬ ‫ ‬ ‫ مواد اولیه‬‫ داروخانه های متعلق به سازمان‬‫* هم افزایی تحقیقات‪-‬تولید مواد اولیه‪-‬تولید محصول‬ ‫ ‬ ‫(گالتیرامر‪ ،‬فینگولیمود‪).... ،‬‬ ‫* هم افزایی تولید و توزیع‬ ‫ ‬ ‫ س��هم پخش های گروه از فروش ش��رکت های تولیدی گروه‬‫(‪)%66‬‬ ‫ سهم ش��رکت های تولیدی گروه از فروش شرکت های پخش‬‫گروه (‪ )%38‬‬ ‫ من��ع ف��روش محص��والت دارای تولیدکنن��ده در گ��روه از‬‫شرکت های خارج گروه‬ ‫* هم افزایی شرکت های توزیعی‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ استفاده از نرم افزار های فروش‬‫ استفاده از انبار های یکدیگر‬‫ اشتراک اطالعات در سامانه مشتریان بدحساب‬‫* هم افزایی شرکت های تولیدکننده محصول‬ ‫ ‬ ‫ تولید قراردادی‬‫ محصوالت مشترک‬‫‹ ‹جایگاه شرکت در صنعت‪:‬‬ ‫سهم بازار هلدینگ ها در کل بازار دارویی‬ ‫جهت بررس��ی ب��ازار داخل��ی دارو‪ ،‬بررس��ی روند س��هم بازار‬ ‫هلدینگ های مختلف کشور‪ ،‬دارای اهمیت است‪:‬‬ ‫رتبه‬ ‫هلدینگ های دارویی‬ ‫فروش ریالی‬ ‫(دوازده ماهه سال ‪ )97‬میلیارد ریال‬ ‫‪17/4%‬‬ ‫‪40.153‬‬ ‫سرمایه گذاری دارویی تامین‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9/4%‬‬ ‫‪21.629‬‬ ‫کوبل دارو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7/1%‬‬ ‫‪16.287‬‬ ‫گروه دارویی برکت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6/5%‬‬ ‫‪15.080‬‬ ‫شفا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5/4%‬‬ ‫‪12.493‬‬ ‫سیناژن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5/0%‬‬ ‫‪11.511‬‬ ‫بهفار‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4/6%‬‬ ‫‪10.588‬‬ ‫گروه تهران شیمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4/3%‬‬ ‫‪9.886‬‬ ‫اکتوور‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3/1%‬‬ ‫‪7.184‬‬ ‫شفایاب‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2/3%‬‬ ‫‪5.319‬‬ ‫اهران تجارت‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2/2%‬‬ ‫‪5.097‬‬ ‫توسعه کوثر امین‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1/2%‬‬ ‫‪2.815‬‬ ‫پوراطب‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1/2%‬‬ ‫‪2.781‬‬ ‫روژین دارو‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1/2%‬‬ ‫‪2.765‬‬ ‫گروه گلرنگ‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0/9%‬‬ ‫‪2.186‬‬ ‫درمان یاب‬ ‫‪15‬‬ ‫ س��بد محصوالت س��نتی‪ ،‬با ارزش افزوده پایین و در اشتراک‬‫امار مقادیر تولید(شرکت های تولیدکننده محصول نهایی)‪:‬‬ ‫با رقبای متعدد‬ ‫عملکرد هلدینگ‬ ‫واحد‬ ‫گروه محصول‬ ‫ کاهش مستمر سهم بازار در طی سنوات قبل‬‫سال ‪ 1396‬سال ‪1397‬‬ ‫ عدم رشد متوازن با بازار دارو به علت قلت سرمایه گذاری‬‫‪48.006‬‬ ‫‪50.977‬‬ ‫هزارعدد‬ ‫پماد‪ ،‬کرم‪ ،‬ژل و لوسیون‬ ‫ پروژه های بین المللی ناکارامد‬‫‪795.042‬‬ ‫هزارعدد ‪618.237‬‬ ‫تزریقی‬ ‫ اع�لام انص��راف ش��رکای مط��رح بین المللی از هم��کاری با‬‫شربت‪ ،‬محلول‪ ،‬سوسپانسیون‪،‬‬ ‫هزارعدد ‪2.653.621 149.907‬‬ ‫شرکت های گروه (‪)…،Novo Nordisk ،Roche‬‬ ‫ساشه‪ ،‬پودر و سرم‬ ‫هزارعدد ‪8.637.970 8.743.803‬‬ ‫قرص‪ ،‬کپسول و شیاف‬ ‫ مشکالت مزمن ‪ GMP‬و توجه ناکافی جهت رفع انها‬‫‪7.881‬‬ ‫‪7.107‬‬ ‫هزارعدد‬ ‫قطره‬ ‫ بح��ران مال��ی و عملیات��ی در برخ��ی از ش��رکت های تابع��ه‬‫جمع کل‬ ‫هزارعدد ‪( 12.142.520 9.570.031‬داروسازی زهراوی و گسترش بازرگانی داروپخش)‬ ‫ نامتناسب بودن ساختار مالی شرکت ها در مقایسه با رقبا‬‫امار مقادیر فروش (شرکت های تولیدکننده محصول نهایی)‪:‬‬ ‫‹ ‹برنامه ها و سیاست های اتی شرکت‪:‬‬ ‫عملکرد هلدینگ‬ ‫واحد‬ ‫گروه محصول‬ ‫سیاست ها و برنامه های گروه در بخش فروش‪:‬‬ ‫سال ‪ 1396‬سال ‪1397‬‬ ‫ مدیریت کاال از طریق کوتاه تر شدن زمان گردش موجودی در‬‫‪46.413‬‬ ‫‪49.739‬‬ ‫هزارعدد‬ ‫پماد‪ ،‬کرم‪ ،‬ژل و لوسیون‬ ‫انبار و افزایش جذب کاال‬ ‫‪784.378‬‬ ‫‪603.765‬‬ ‫هزارعدد‬ ‫تزریقی‬ ‫ کنترل ارائه تخفیف بدون برنامه و س��وق س��رمایه گذاری در‬‫شربت‪ ،‬محلول‪ ،‬سوسپانسیون‪،‬‬ ‫توسعه بازاریابی‬ ‫‪2.839.909‬‬ ‫‪148.612‬‬ ‫هزارعدد‬ ‫ساشه‪ ،‬پودر و سرم‬ ‫ ارتقای کیفیت فروش و نحوه وصول مطالبات با هدف افزایش‬‫برگشت نقدینگی به مجموعه‬ ‫هزارعدد ‪8.220.752 8.894.397‬‬ ‫قرص‪ ،‬کپسول و شیاف‬ ‫ اعتبارس��نجی مش��تریان و کنترل نقدینگی در زنجیره تامین‬‫‪7.742‬‬ ‫‪7.190‬‬ ‫هزارعدد‬ ‫قطره‬ ‫درون گروه‬ ‫هزار عدد ‪11.899.194 9.703.703‬‬ ‫جمع کل‬ ‫ افزایش سهم از فروش شرکت های گروه در پخش های تیپیکو‬‫امار ریالی فروش (تجمیعی شرکت های گروه)‪:‬‬ ‫(حداقل ‪ %75‬فروش در پخش های گروه)‬ ‫عملکرد هلدینگ‬ ‫واحد‬ ‫شرح‬ ‫ هدف گذاری برای فروش محصوالت تولید داخل در پخش های‬‫سال ‪1397‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫گروه‬ ‫‪98.307.616‬‬ ‫‪75.920.271‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫فروش داخلی‬ ‫سیاست ها و برنامه های گروه در بخش صادرات‪:‬‬ ‫‪2.198.739‬‬ ‫‪1.470.364‬‬ ‫ریال‬ ‫میلیون‬ ‫صادراتی‬ ‫فروش‬ ‫ ایج��اد هم افزای��ی ب��ا اس��تفاده از امکان��ات بالق��وه و بالفعل‬‫جمع کل فروش میلیون ریال ‪ 100.506.355 77.390.635‬شرکت های گروه برای هدف مشترک در بازار های خارجی‬ ‫‹ ‹گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت‪:‬‬ ‫ ت�لاش جهت انتق��ال هزینه ه��ای مرتبط با ثب��ت دارو ها در‬‫ریس��ک های متوجه شرکت‪ ،‬شامل ریس��ک های ناشی از داخل بازار های هدف به نمایندگی مربوطه‬ ‫سازمان و یا بیرون سازمان می شود‪:‬‬ ‫ حضور در نمایشگاه های تخصصی بین المللی با هدف بازاریابی‬‫بیرونی‪:‬‬ ‫و فروش مواد اولیه دارویی‬ ‫ محدودیت های مالی و فنی ناشی از تحریم ها‬‫ پذیرش درخواس��ت احداث خطوط بس��ته بندی و تولید اقالم‬‫ واردات بی رویه دارو و مواد اولیه‬‫داروی��ی در بازار های ‪( Semi-regulated‬مانند عراق) با ش��رط‬ ‫ مشکالت قیمت گذاری دارو‬‫ی و انتقال دانش فنی و اموزش‬ ‫س��رمایه گذاری توسط طرف خارج ‬ ‫ افزای��ش بدهی های وزارت بهداش��ت به ش��رکت های دارویی توسط ‪TPICO‬‬‫ناشی از اجرای طرح تحول سالمت‬ ‫سیاست ها و برنامه های گروه در بخش بهای تمام شده‪:‬‬ ‫ تغییرات نرخ ارز‬‫ توجه به ترکیب بهای تمام شده برای کنترل و کاهش ان‬‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫ ویژه‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫فعال‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫ حضور رقبای‬‫ تنوع ده��ی ب��ه مناب��ع تامین کنن��ده و به صفررس��اندن مواد‬‫ عدم تناس��ب عرضه و تناس��ب در بازار و ایجاد رقابت ناس��الم تک منبعی‬‫(مانند انتی بیوتیک و دامی)‬ ‫ ایجاد برنامه خرید بی واسطه و برگزاری مناقصات خرید‬‫ موانع صادراتی‬‫ تمرکز بر خرید داخلی در موادی که تولید داخلی دارد‬‫درونی‪:‬‬ ‫ برنامه ری��زی ب��رای کاهش به��ای تمام ش��ده از طریق اصالح‬‫ ناکارامدی ساختار سازمانی و ترکیب نیروی انسانی‬‫صورت سود و زیان‬ ‫ نبود اعتقاد به فرهنگ هم افزایی و کار گروهی‬‫سال مالی منتهی به ‪ 31‬اردیبهشت ماه ‪1398‬‬ ‫ پروژه های نیمه کاره و فاقد مطالعه کافی‬‫سال مالی منتهی به‬ ‫فناورانه‬ ‫و‬ ‫نواورانه‬ ‫ ناکارامد ی سیستم توسعه محصوالت‬‫‪1398/02/31‬‬ ‫ کاهش س��طح اعتم��اد مدیران ش��رکت های تابع��ه به نقش‬‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪6.371.872‬‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫حمایتی هلدینگ‬ ‫ترازنامه‬ ‫در تاریخ ‪ 31‬اردیبهشت ماه ‪1398‬‬ ‫‪1398/02/31‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪129.176‬‬ ‫‪13.503.157‬‬ ‫‪9.641‬‬ ‫‪13.641.974‬‬ ‫‪1397/02/31‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪1.115.819‬‬ ‫‪6.381.750‬‬ ‫‪7.025‬‬ ‫‪7.504.594‬‬ ‫‪4.152‬‬ ‫‪5.637.299‬‬ ‫‪2.497‬‬ ‫‪168.899‬‬ ‫‪40.915‬‬ ‫‪5.853.763‬‬ ‫‪2.620‬‬ ‫‪5.047.794‬‬ ‫‪2.028‬‬ ‫‪164.050‬‬ ‫‪37.657‬‬ ‫‪5.254.149‬‬ ‫‪19.495.737‬‬ ‫‪12.758.743‬‬ ‫سهم از کل بازار کشور‬ ‫خرید ها‬ ‫ راه اندازی سامانه جامع خرید های داخلی و خارجی‬‫سیاست ها و برنامه های گروه در بخش کنترل هزینه های‬ ‫مالی‪:‬‬ ‫ کاه��ش هزین��ه مال��ی از طریق تبدیل تس��هیالت قدیمی به‬‫تسهیالت ارزان‬ ‫ کنترل سقف تسهیالت شرکت های تابعه‬‫ تنوع بخش��ی به نح��وه تامین مالی برای کاهش وابس��تگی به‬‫نظام بانکی‬ ‫ ف��روش دارایی های م��ازاد و تزریق ان به چرخه س��رمایه در‬‫گردش شرکت‬ ‫ استفاده از ظرفیت های قانون بودجه برای تهاتر مالیات و بدهی‬‫بانکی‬ ‫ پرداخت نظام مند شرکت های توزیع کننده به تولیدکننده‬‫ش س�رمایه های‬ ‫سیاس�ت ها و برنامه ه�ای گ�روه در بخ� ‬ ‫انسانی‪:‬‬ ‫ ارتقای بهره وری س��رمایه انسانی از طریق کنترل تعداد نفرات‬‫و هزینه های پرسنلی‬ ‫ مدیری��ت رضایت ش��غلی و تعهد س��ازمانی در جهت جذب و‬‫نگهداشت نیرو های نخبه و خبره‬ ‫ اس��تقرار نظام ارزش��یابی مش��اغل و جب��ران خدمت با هدف‬‫غنی سازی شغلی و تحقق عدالت سازمانی در نظام پرداخت‬ ‫ توس��عه و اس��تقرار کانون ارزیابی و توس��عه با هدف پیشبرد‬‫ن پروری و شایسته ساالری‬ ‫مدیریت استعداد‪ ،‬جانشی ‬ ‫ ارتقای اثربخش��ی نظ��ام اموزش از طریق ارائ�� ه اموزش های‬‫کاربردی و سنجش اثربخشی اموزش‬ ‫ ایجاد سیستم اطالعاتی منابع انسانی گروه (‪ )HRIS‬با هدف‬‫گزارش گیری های کاربردی و هدفمند‬ ‫سیاست ها و برنامه های گروه در بخش مدیریت پروژه ها‪:‬‬ ‫ سیست م جامع مدیریت پروژه‬‫ فرایند ارزیابی طرح ها در بستر ‪BI‬‬‫ بانک اطالعات پیمانکاران‪ ،‬مشاوران و تامین کنندگان‬‫ بانک اطالعات نخبگان پروژه‬‫ نظام انتقادات و پیشنهادات در حوزه پروژه ها‬‫ اموزش مدیریت پروژه‬‫سیاس�ت ها و برنامه های گروه در بخش ایمنی‪ ،‬حفاظت و‬ ‫محیط زیست‪:‬‬ ‫ اندازه گیری ادواری االینده ها و عوامل زیان اور محیط کاری‬‫ انجام معاینات ادواری س��االنه تمام پرسنل و معاینات مستمر‬‫برای کارکنان مستقر در سالن های تولید خاص‬ ‫ ایمن سازی محیط های کاری و تجهیزات تولید‬‫ شناس��ایی‪ ،‬ارزیابی و اولویت بندی ریسک های ایمنی و شغلی‬‫کارکنان در بخش های مختلف صنعت با هدف پیشگیری‬ ‫ برگزاری مانور با هدف امادگی در زمان وقوع حادثه‪ ،‬برگزاری‬‫دوره های اموزش��ی و بازاموزی کارکنان‪ ،‬جذب مشارکت کارکنان‬ ‫در برنامه های ‪HSE‬‬ ‫سیاس�ت ها و برنامه ه�ای گ�روه در بخ�ش همکاری های‬ ‫بین الملل‪:‬‬ ‫ تولید مشارکتی (تحت لیسانس‪ ،‬قراردادی و تولید مشترک)‬‫ شراکت با شرکت های بین المللی در سهام شرکت های موجود‬‫ سرمایه گذاری مشترک ایجادی‬‫ همکاری با شرکت های تحقیقاتی قراردادی (‪)CRO‬‬‫سیاست ها و برنامه های گروه در بخش ارتقای ‪:GMP‬‬ ‫ ممی��زی کارخانج��ات تولیدی گروه در س��ه س��رفصل عدم‬‫انطباق ه��ای س��خت افزاری‪ ،‬نرم افزاری و حتی رفت��اری در حوزه‬ ‫روش های بهینه تولید‪ ،‬انبار داری‪ ،‬حمل ونقل و ازمایشات ‪G×P‬‬ ‫ تالش در راس��تای اخذ گواهینامه های داخلی و بین المللی در‬‫شرکت های تولیدی گروه‬ ‫ نظارت بر سیس��تم های کیفیت ش��رکت های تابع��ه با نگاه به‬‫حضور در بازار های جهانی و صادرات‬ ‫بدهی ها و حقوق صاحبان سهام‬ ‫بدهی های جاری‬ ‫پرداختنی های تجاری و غیرتجاری‬ ‫سود سهام پرداختنی‬ ‫تسهیالت مالی‬ ‫جمع بدهی های جاری‬ ‫بدهی های غیرجاری‬ ‫ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان‬ ‫جمع بدهی ها‬ ‫حقوق صاحبان سهام‬ ‫سرمایه‬ ‫اندوخته قانونی‬ ‫سود انباشته‬ ‫جمع حقوق صاحبان سهام‬ ‫جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام‬ ‫‪1398/02/31‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪5.731.802‬‬ ‫‪2.077.393‬‬ ‫‬‫‪7.809.195‬‬ ‫‪1397/02/31‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪2.294.534‬‬ ‫‪1.367.691‬‬ ‫‪679.727‬‬ ‫‪4.341.952‬‬ ‫‪3.224‬‬ ‫‪7.812.419‬‬ ‫‪3.312‬‬ ‫‪4.345.264‬‬ ‫‪2.900.000‬‬ ‫‪291.804‬‬ ‫‪8.491.514‬‬ ‫‪11.683.318‬‬ ‫‪19.495.737‬‬ ‫‪2.900.000‬‬ ‫‪291.804‬‬ ‫‪5.221.675‬‬ ‫‪8.413.479‬‬ ‫‪12.758.743‬‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫(‪)67.794‬‬ ‫‪22.634‬‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫عملیاتی‬ ‫غیرعملیاتی‬ ‫سود پایه هر سهم ‪ -‬ریال‬ ‫گردش حساب سود انباشته‬ ‫سود خالص‬ ‫سود انباشته ابتدای سال‬ ‫سود سهام مصوب‬ ‫سود انباشته پایان سال مالی‬ ‫(‪)156.873‬‬ ‫‪6.214.999‬‬ ‫(‪)45.160‬‬ ‫‪6.169.839‬‬ ‫‪2.143‬‬ ‫(‪)15‬‬ ‫‪2.128‬‬ ‫‪5.221.675‬‬ ‫(‪)2.900.000‬‬ ‫‪6.169.839‬‬ ‫‪2.321.675‬‬ ‫‪8.491.514‬‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫‪ 31‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪3.188.322‬‬ ‫(‪)118.445‬‬ ‫‪3.069.877‬‬ ‫(‪)76.577‬‬ ‫‪11.224‬‬ ‫(‪)65.353‬‬ ‫‪3.004.524‬‬ ‫‪1.059‬‬ ‫(‪)23‬‬ ‫‪1.036‬‬ ‫‪3.004.524‬‬ ‫‪5.117.151‬‬ ‫(‪)2.900.000‬‬ ‫‪2.217.151‬‬ ‫‪5.221.675‬‬ ‫سید مجید صدراالشرافی‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1359‬‬ ‫پیاپی ‪2677‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫عل�ی نعیمی‪ :‬س��ی ودومین جش��نواره بین المللی فیلم های‬ ‫کودکان و نوجوانان به ایس��تگاه پایانی رس��ید و برندگان خود را‬ ‫ش��ناخت‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬ایین پایانی س��ی ودومین‬ ‫جش��نواره فیلم های کودکان و نوجوانان عصر دوشنبه ‪ ۴‬شهریور‬ ‫در س��الن همایش های پردیس سینمایی س��یتی سنتر اصفهان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابت��دای این ایی��ن با اجرای محمد س��لوکی‪ ،‬پس از تالوت‬ ‫ایاتی از کالم اهلل مجید و پخش س��رود جمهوری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫کلیپ��ی از توضیحات علیرضا تابش درب��اره بخش های گوناگون‬ ‫سی ودومین جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان‬ ‫برای حاضران پخش شد‪.‬‬ ‫س��لوکی در ادامه از حاضران درخواس��ت کرد صلواتی را برای‬ ‫شادی روح داریوش اسدزاده‪ ،‬بازیگر پیشکسوت و باسابقه سینما‬ ‫و همچنی��ن محم��د ش��رف الدین‪ ،‬فیلمبردار جوان س��ینما که‬ ‫به تازگی دارفانی را وداع گفتند‪ ،‬قرائت کنند‪.‬‬ ‫قدرت اهلل نوروزی‪ ،‬ش��هردار اصفهان نخس��تین س��خنران این‬ ‫ایین بود که ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره فیلم های‬ ‫ک��ودکان و نوجوانان در تهران و اصفهان و مهمانان و مس��ئوالن‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امروز ش��اهد ایین پایانی جش��نواره ای هستیم که از ابعاد‬ ‫و جنبه ه��ای گوناگ��ون ان دارای اهمیت وی��ژه ای بوده و تقویت‬ ‫حس مش��ارکت نیز از ویژگی های ان اس��ت‪ .‬در دوره س��ی و دوم‬ ‫شاهد بودیم که نوجوانان و کودکان در همه جشنواره نقش فعالی‬ ‫داشتند و مشارکت جویانه ایفای وظیفه می کردند‪ ۲۶ .‬خبرنگار و‬ ‫‪ ۳۲‬داور از بین داوطلبان با طی مراحلی برگزیده شدند و در طول‬ ‫جشنواره نقش مشارکتی بسیار باالیی را ایفا کردند‪.‬‬ ‫ن��وروزی ادام��ه داد‪ :‬جش��نواره نقش مس��ئولیت اجتماعی را‬ ‫به ش��دت افزای��ش داد‪ .‬ما در این جش��نواره فق��ط از نام کودکان‬ ‫اس��تفاده نکردیم‪ ،‬بلکه جش��نواره برای کودکان ب��ود و کودکان‬ ‫و نوجوان��ان‪ ،‬هنرمندان و متولیان جش��نواره با اتحاد و انس��جام‬ ‫توانس��تند جش��نواره و فیلم ها را به محیط های شهری وارد کنند‬ ‫و همچنین این رویداد را به مناطق محروم نیز گسترش دهند‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفهان بیان کرد‪ :‬جش��نواره در نش��اط اجتماعی و‬ ‫برجسته س��ازی ژانر اجتماعی نقش مهمی داشت‪ ،‬شادی و نشاط‬ ‫را بین مردم برد‪ .‬اگر امروز یک نظرس��نجی داش��ته باشیم به طور‬ ‫قطع به این موضوع خواهیم رس��ید که در همه نقاط شهر اصفهان‬ ‫ش��اهد شادی فراگیر بودیم‪ .‬پردیس هنر اصفهان با ‪ ۳‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫صندلی هر ش��ب ش��اهد نمای��ش فیلم های جش��نواره بود‪ ،‬گذر‬ ‫فرهنگی چهارباغ اصفهان امس��ال غوغایی بود‪ ،‬سینمای سیار در‬ ‫نقاط محروم این شهر کاری کرد که کودکان نقاط کمتر برخوردار‬ ‫این ش��هر به تماش��ای فیلم های جشنواره نشس��تند‪ .‬جشنواره‬ ‫امسال توانست دس��تاوردهای دیپلماتیک بسیاری داشته باشد‪،‬‬ ‫گزی��ده فیلم های ای��ن رویداد به ‪ ۳۴‬نقطه کش��ور رفت و بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬برنامه و نمای��ش فیلم در مناطق گوناگون و همچنین نقاط‬ ‫سیل زده اکران شد‪.‬‬ ‫نوروزی در بخش دیگری از صحبت هایش تصریح کرد‪ :‬پوس��تر‬ ‫این جش��نواره‪ ،‬تصویر ‪ ۵‬ک��ودک با نژادهای گوناگون اس��ت که‬ ‫بیانگ��ر گفت وگوی بین اقلیت ها و نژادهاس��ت‪ .‬اتفاقی که این بار‬ ‫در اصفهان رخ داد‪ ،‬س��فیران هنری ‪ ۲۸‬کشور در اصفهان حضور‬ ‫پیدا کردند‪ ،‬جش��نواره کارکرد اجتماعی باالیی هم داشت و حراج‬ ‫هنری اثار کسانی که نمی توانستند هنر خود را به نمایش بگذارند‬ ‫در این جش��نواره اتفاق افتاد‪ .‬کودکانی که نمی توانستند از چنین‬ ‫فضاهایی اس��تفاده کنند‪ ،‬در ای��ن دوره از این ام��کان برخوردار‬ ‫ش��دند‪ .‬اقتصاد هنر و سینما در این جشنواره به شدت تقویت شد‪،‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری بین ایران‪ ،‬روس��یه و ک��ره جنوبی در عرصه‬ ‫س��ینمایی امضا و قرار ش��د‪ ،‬چند نفر از مسئوالن بازار فیلم که در‬ ‫س��طح جهان توانمندی هایی دارند به اصفهان بیایند و در زمینه‬ ‫تبادالت سینمایی برای فیلمسازی همراهی کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته این جش��نواره امروز با حضور شما در این ایین‬ ‫پایان نمی پذیرد‪ ،‬این جشنواره دو سال است برای اصفهان دائمی‬ ‫شده و من تاکید می کنم که این رویداد دائمی است‪ .‬این جشنواره‬ ‫مدرسه فیلمسازی و باشگاه مخاطبان تاسیس می کند و مسیر را‬ ‫در طول س��ال برای فیلمسازان فراهم می کند‪ .‬جشنواره توانست‬ ‫در اصفهان ش��ور و نش��اط ایجاد کند و ان را به سبد اوقات فراغت‬ ‫خانواده ها ببرد‪ ،‬این جش��نواره توانس��ت همبستگی ملی را ایجاد‬ ‫و افزایش دهد‪.‬‬ ‫نوروزی گفت‪ :‬از طریق جش��نواره می توانیم بگوییم که نیاز به‬ ‫تخیل کودکان��ه داریم و اگر این اتفاق رخ دهد دس��تاورد بزرگی‬ ‫است که جش��نواره داشته است‪ .‬جشنواره توانست کاری کند که‬ ‫کودکان و نوجوانان نه فقط در زمینه توس��عه پایدار‪ ،‬بلکه به عنوان‬ ‫کس��انی که در جایگاه کارگزار اصلی هس��تند نقش ایفا کند‪ ،‬انها‬ ‫واقعا دیده شدند و حقوق شان دیده شد‪ ،‬سینما به نحو شایسته ای‬ ‫در اختیار کودکان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی در پای��ان اظهارکرد‪ :‬معتقدم در این ش��رایط که دوس��تان‬ ‫از ایین پایانی سی ودومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان‬ ‫پروانه ها به دست صاحبان شان رسیدند‬ ‫با یکدیگ��ر همکاری و فضایی به این خوب��ی را ایجاد کردند‪ ،‬باید‬ ‫بتوانیم این مس��یر را صمیمانه و صادقانه ادامه دهیم تا اثار ان در‬ ‫اختیار ک��ودکان قرار بگیرد‪ .‬به دلیل نقش��ی که وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی ایفا کرد و همکاری همه مدیران و دست اندرکاران‬ ‫و همچنین مهمانان برای برگزاری چنین ایینی قدردانی می کنم‬ ‫و امیدوارم پیام اور خوبی برای شهر جهانی اصفهان باشند‪.‬‬ ‫پس از صحبت های ش��هردار اصفه��ان نوبت به اهدای جایزه ها‬ ‫رس��ید و در نخس��تین بخش برگزیدگان بخش وب س��ری اعالم‬ ‫شدند‪ .‬امین حق شناس و مژده لواس��انی برای اهدای جایزه های‬ ‫این بخش روی صحنه حضور پیدا کردند‪.‬‬ ‫جایزه وب س��ری در بخش کس��ب و کار به کیان قاسم پور برای‬ ‫فیل��م «اوزیا» اهدا ش��د‪ .‬دیپلم افتخار بخش کس��ب و کار نیز به‬ ‫گلنوش ش��ریفی برای فیل��م «خداحافظ هی��وال» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫همچنین دیلپم افتخار نواوری هنری به پژمان مالمیر برای «کله‬ ‫شکم شکم کله» اهدا شد‪.‬‬ ‫در بخش بعدی نوبت به اهدای جایزه مرکز توس��عه س��ینمای‬ ‫کودک رس��ید و ب��رای اهدای این جای��زه بیژن بیرن��گ‪ ،‬پوران‬ ‫درخشنده و داریوش بابائیان روی صحنه امدند‪ ،‬در این بخش نیز‬ ‫دیپلم افتخار مرکز توسعه سینمای کودک به امیرحسین قهرایی‬ ‫برای کارگردانی فیلم «بازیوو» اهدا شد‪.‬‬ ‫قهرایی پ��س از دریافت جایزه اش گف��ت‪ :‬ممنونم که جایزه را‬ ‫ب��ه من اهدا کردید‪ ،‬جای��زه برای فیلم «بازیوو» اس��ت که خیلی‬ ‫برای ان زحمت کش��یده شد‪ .‬از مدیر تولید‪ ،‬مدیر تصویربرداری‪،‬‬ ‫تهیه کننده و نویسنده اثر بسیار قدردانی می کنم که در حوزه فیلم‬ ‫کودک با ما همکاری کردند‪.‬‬ ‫همچنین اعالم ش��د در ای��ن بخش قدردانی وی��ژه برای فیلم‬ ‫«تورنا‪ »۲‬در نظر گرفته ش��د اما به دلیل حضور سیدجواد هاشمی‬ ‫در هی��ات داوران ای��ن فیلم از رقابت خارج ش��د‪ .‬در بخش بعدی‬ ‫ایین پایانی نوبت به اهدای جایزه زاون رسید و سیاوش گلشیری‬ ‫و همراهانش برای اهدای جایزه روی صحنه حاضر ش��دند‪ .‬دیپلم‬ ‫افتخار زاون به مایکل ش��ارر برای فیل��م «جادوگر کوچک» اهدا‬ ‫ش��د‪.‬در ادامه ایی��ن‪ ،‬نوبت به جایزه های بخ��ش داوری کودک و‬ ‫نوجوان ایران رسید و سپس بیانیه داوران این بخش خوانده شد‪.‬‬ ‫پروان��ه زرین بهتری��ن فیلم کودک به حمیدرض��ا قطبی برای‬ ‫فیلم «قطار ان ش��ب» تعل��ق گرفت و بابک نب��ی زاده برای فیلم‬ ‫«اقیانوس پش��ت پنجره» پروانه زری��ن بهترین فیلم نوجوان را از‬ ‫ان خود کرد‪ .‬در بخش بعدی‪ ،‬نوبت به مسابقه سینمای بین الملل‬ ‫رسید و در بخش نخست پس از پخش کلیپ معرفی بخش سیفژ‪،‬‬ ‫هیات داوران این بخش متش��کل از دراگان میلینکوویچ فیمون و‬ ‫محمد بخش��ی برای اهدای جایزه ه��ای روی صحنه حضور پیدا‬ ‫کردند و جایزه ویژه س��یفژ به فیلم «شاهین ها» به تهیه کنندگی‬ ‫انا وگدیس گیسلدوتر و تورهالو گونارسون اهدا شد‪.‬‬ ‫مندیپ ابرایان‪ ،‬رئیس یونیسف در ایران‪ ،‬به همراه هیات همراه‬ ‫در داوری برای اهدای جایزه های یونیس��ف روی صحنه امدند‪ .‬در‬ ‫این بخش از ایلین رش��یدیان برای بازی در فیلم «قطار ان شب»‬ ‫قدردانی ش��د‪ ،‬همچنین از لیدا فضلی کارگردان پویانمایی «این‬ ‫س��و ان س��و» نیز تقدیر به عمل امد‪ .‬جایزه اصلی یونیسف نیز به‬ ‫بابک نبی زاده برای فیلم «اقیانوس پشت پنجره» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫بابک نب��ی زاده پس از دریافت جایزه اش گفت‪ :‬از همس��رم که‬ ‫شرایط زندگی ام را تحمل کرد و کنارم ایستاد‪ ،‬از حبیب ایل بیگی‬ ‫که حضورش س��ال های س��ال برای س��ینمای ایران الزم است‪،‬‬ ‫سیدجالل چاووش��یان که مانند برادر پش��ت من ایستاد‪ ،‬فاضل‬ ‫نظری‪ ،‬حس��ین ربانی و همه کس��انی که در کانون ما را در ساخت‬ ‫این فیلم یاری کردند‪ ،‬قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫در ادامه نوب��ت به اهدای جایزه ه��ای داوران کودک و نوجوان‬ ‫بین الملل رس��ید و هی��ات داوران روی صحنه حضور پیدا کردند‪.‬‬ ‫پروانه زرین بهترین فیلم در این بخش به «هکر» به تهیه کنندگی‬ ‫س��اینه لیبک جانسن و مورتن کافمن رسید‪ .‬پروانه زرین بهترین‬ ‫فیلم کوت��اه پویانمایی به فیلم «ابری» ب��ه تهیه کنندگی فیلیپ‬ ‫دیویاک اهدا شد‪.‬‬ ‫همچنین دیپلم افتخار هیات داوران کودک و نوجوان «لوییز و‬ ‫لوکا‪ -‬ماموریت به ماه» به تهیه کنندگی کورنلیا بویس��ن سینووه‬ ‫هرش��دال رس��ید‪ .‬پروانه زری��ن بهترین فیل��م پویانمایی بلند به‬ ‫«جیک��وب‪ ،‬می می و س��گ های‬ ‫» نیز ب��ه تهیه کنندگی‬ ‫سابینه اندرسون تعلق گرفت‪.‬‬ ‫در بخش دیگر ایین نوبت به اهدای جایزه های بخش فیلم های‬ ‫س��ینمایی و کوتاه داستانی بخش بین الملل رسید‪ .‬در این بخش‬ ‫پروان��ه زرین بهترین فیلم کوتاه به «پس��ر دریا» به تهیه کنندگی‬ ‫عباس جاللی یکتا اهدا ش��د‪ .‬دیپلم افتخار این بخش نیز به فیلم‬ ‫«هک��ر» ب��ه تهیه کنندگی س��اینه «لیبک جانس��ن» و «مورتن‬ ‫کافمن» از کش��ور لهستان رس��ید‪ .‬پروانه زرین بهترین فیلمنامه‬ ‫هم به فیلم «جادوگر کوچک» به نویسندگی ماتیاس پاخت تعلق‬ ‫گرفت‪ .‬در همین بخش پروانه زرین بهترین کارگردانی برای فیلم‬ ‫«بیست و سه نفر» به مهدی جعفری رسید‪.‬‬ ‫پروان��ه زری��ن بهتری��ن فیل��م بلن��د نیز ب��ه فیلم «بیل��ه» به‬ ‫تهیه کنندگی «یانیس یوهویس» محصول کشور هلند اهدا شد‪.‬‬ ‫جایزه ویژه هیات داوران بخش بین الملل نیز به فیلم «چاسکیت»‬ ‫به کارگردانی و تهیه کنندگی پریا راماسوبان تعلق گرفت‪.‬‬ ‫پس از پایان بخش��ی از اهدای جایزه های در ایین پایانی‪ ،‬نوبت‬ ‫به بزرگداش��ت علیرضا رضاداد‪ ،‬دبیر پیشین جشنواره فیلم های‬ ‫کودکان و نوجوانان رس��ید و به همین مناسبت کلیپی از سخنان‬ ‫سینماگرانی چون بیژن بیرنگ‪ ،‬مرضیه برومند‪ ،‬پوران درخشنده‪،‬‬ ‫کیوم��رث پوراحمد‪ ،‬کامبوزیا پرتوی و‪ ...‬درباره او پخش ش��د که‬ ‫ش��امل تصاویری از دوران دبیری او در جش��نواره فیلم کودکان و‬ ‫نوجوانان هم بود‪.‬‬ ‫س��پس بیژن بیرنگ با حضور روی صحنه در س��خنانی درباره‬ ‫علیرضا رضاداد گفت‪ :‬من تمام ان حرف هایی که باید را به س��بب‬ ‫اش��نایی ‪ ۴۰‬س��ال های که با اقای رض��اداد دارم در ویدئو گفتم‬ ‫و بخش کوتاهی از ان پخش ش��د‪ .‬می خواهم بگویم قدرش��ناس‬ ‫افرادی باش��یم که قدر ما را دانس��تند‪ ،‬اقای رضاداد این گونه بود‪،‬‬ ‫خیلی مهم اس��ت در دنیای امروز که همه قدرشناسی را فراموش‬ ‫می کنند‪ ،‬قدرش��ناس باش��یم و این را بدانیم جامعه ای که دارای‬ ‫چنین ویژگی نباش��د نادرست است‪ .‬از اقای رضاداد بابت حضور و‬ ‫بودنش بسیار ممنونم‪.‬‬ ‫در ادامه س��یدعباس صالحی‪ ،‬حسین انتظامی‪ ،‬علیرضا تابش‪،‬‬ ‫معصوم��ه ابتکار‪ ،‬عب��اس رضایی و ق��درت اهلل ن��وروزی و پوران‬ ‫درخش��نده برای بزرگداش��ت علیرضا رضا داد روی صحنه حاضر‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫علیرضا رضاداد در س��خنانی گفت‪ :‬از هم��ه عزیزانی که قبول‬ ‫زحمت کردند بس��یار سپاسگزارم‪ ،‬من قابل نبودم اما مرا شایسته‬ ‫تقدیر دانس��تند‪ ،‬م��ن خودم خواس��تم من را هم در کنار س��ایر‬ ‫بزرگداشت ها قرار ندهند‪ ،‬چون قابل نیستم و هر چه انجام دادم و‬ ‫خیلی هم کم بوده است‪ ،‬وظیفه من بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اق��ای صالحی در پیام خود به دو حادثه غم انگیز‬ ‫ایران اش��اره کردند و شعار جش��نواره امسال هم این بود‪ ،‬به نظرم‬ ‫بچه ه��ای ح��وزه کودک و نوجوان مس��ئولیت اجتماعی بس��یار‬ ‫بیش��تری دارن��د و تا حدود زیادی نیز این مس��ئولیت را به خوبی‬ ‫انج��ام دادند ام��ا اجازه دهید اختصاصا این جای��زه و تقدیرنامه را‬ ‫به س��رکار خانم کرباس��ی و حبیب احمدزاده که مدت هاست در‬ ‫تالش هستند غم و غصه را از روی دوش کودکان مناطق سیل زده‬ ‫بردارن��د‪ ،‬تقدیم کنم‪ .‬فعاالن حوزه س��ینمای ک��ودک و نوجوان‬ ‫می توانند در زمینه مس��ئولیت اجتماعی همچنان گام بردارند و‬ ‫پیش بروند‪.‬‬ ‫در بخش دیگر ایین پایانی‪ ،‬سیدعباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی با حضور روی صحنه ضمن خیر مقدم به حاضران‬ ‫گفت‪ :‬سینمای کودک و نوجوان بخشی از هویت سینماست و اگر‬ ‫ما به دنبال سینمای انسانی هستیم‪ ،‬کودکان و نوجوانان با فطرت‬ ‫پاک و صادقانه‪ ،‬ما را به این س��ینمای انسان نزدیک می کنند‪ .‬اگر‬ ‫به دنبال رویاپردازی پاک هس��تیم‪ ،‬سینمای کودک و نوجوان به‬ ‫ما رویاپردازی پاک نشان می دهد‪ .‬اگر به دنبال سینمای اجتماعی‬ ‫هس��تیم‪ ،‬اینکه کنار دیگران بنشینیم و از فیلم دیدن لذت ببریم‪،‬‬ ‫س��ینمای کودک و نوجوان فرصت یک س��ینمای خانوادگی و در‬ ‫کن��ار خانواده ب��ودن را به ما می دهد و ده ه��ا فرصت دیگر هم در‬ ‫سینمای کودک و نوجوان وجود دارد‪.‬‬ ‫صالحی در بخش دیگری از صحبت هایش بیان کرد‪ :‬من به همه‬ ‫عزیزان��ی که در دوره های گوناگون این جش��نواره را پیش بردند‪،‬‬ ‫تبریک می گویم چون به س��ینمای انس��انی تر فکر کردند‪ .‬پس از‬ ‫انقالب ‪ ۲۰۰‬س��ینمای کودک و نوجوان داشتیم که در دهه هایی‬ ‫طالیی ت��ر و در دهه هایی رکورد داش��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۵ ،۹۷‬فیلم‬ ‫کودک و نوجوان اکران شد و در میان ‪ ۱۰‬فیلم پرفروش سینمای‬ ‫ایران‪ ،‬یک فیلم س��ینمای کودک داش��تیم‪ ،‬این موضوع نش��ان‬ ‫می دهد دوب��اره می توانیم به دوران خوبی ب��از گردیم‪ .‬همچنین‬ ‫الزم اس��ت توجه کنیم که بخشی از هویت سینمای ایران مربوط‬ ‫به س��ینمای کودک است‪ .‬باید اقدام های زیادی برای جان دوباره‬ ‫گرفتن س��ینما الزم است‪ ،‬پاره ای از اقدام ها را دوستان در سازمان‬ ‫سینمایی و بنیاد سینمایی فارابی اغاز کردند‪ .‬اینکه شورا تصمیم‬ ‫گرفت که دست کم س��رگروه ها یک فیلم کودک در اکران داشته‬ ‫باشند‪ ،‬اینکه بنیاد سینمایی فارابی ‪ ۸‬فیلم از ‪ ۱۳‬فیلم تولید شده‬ ‫را مورد حمایت قرار داده‪ ،‬نشانگر همین تغییر نگاه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کش��ور ما در حوزه ادبیات کودک و نوجوان دارای‬ ‫پیش��ینه و قدرت خوب و قابل طرح است‪ ،‬ادبیات داستانی کودک‬ ‫و نوج��وان ایران مس��یر رو به پیش��رفت را دارد‪ ،‬س��ینمای ایران‬ ‫مناس��بات بیشتری را با ادبیات کودک و نوجوان پیدا کرده است و‬ ‫تجربه ه��ای خوبی را هم از اقتب��اس از اثار حوزه کودک و نوجوان‬ ‫داشته ایم که می توان به ان عمق داد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در پایان سخنانش یاداور شد‪:‬‬ ‫خوش��حالم می بینیم جش��نواره هر روز پربارتر‪ ،‬با دانش بیشتر‪،‬‬ ‫پرش��ورتر برگزار می شود‪ ،‬از دوستانم در شهر اصفهان‪ ،‬همکارانم‬ ‫در س��ازمان سینمایی و دبیر جش��نواره و همچنین اقای رضاداد‬ ‫که زحمت این جش��نواره را در س��ال های سال برعهده داشتند و‬ ‫همچنین داوران جش��نواره به طور ویژه داوران کودک و نوجوان‬ ‫جشنواره‪ ،‬قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫پ��س از صحبت های وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬نوبت به‬ ‫اهدای جایزه های بخش مس��ابقه س��ینمای ایران رسید و هیات‬ ‫داوران این بخش متش��کل از ساره بیات‪ ،‬ایرج طهماسب‪ ،‬مرجان‬ ‫اش��رفی زاده‪ ،‬امراهلل احمدجو‪ ،‬حامد جعفری‪ ،‬غالمرضا رمضانی و‬ ‫محمدعلی مظاهری ب��رای اهدای جایزه های روی صحنه امدند‪.‬‬ ‫در بخش نخس��ت جایزه شهید بهنام محمدی به مهدی جعفری‬ ‫برای فیلم «بیس��ت و سه نفر» اهدا ش��د‪ .‬دیپلم افتخار پویانمایی‬ ‫کوتاه به «این س��و ان س��و» به کارگردانی لیدا فضلی اهدا ش��د‪.‬‬ ‫پروانه زرین بهترین پویانمایی کوتاه نیز به مهین جواهریان برای‬ ‫«زرزری کاکل زری» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه داستانی به عباس جاللی یکتا‬ ‫برای «پس��ر دریا» اهدا شد‪ .‬مرتضی اسمانی برای «سرخابی» نیز‬ ‫دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه داستانی را از ان خود کرد‪ .‬دیپلم‬ ‫افتخ��ار بهترین کارگردانی داس��تانی بلند به م��ژگان بیات برای‬ ‫«فرزند زمین» اهدا ش��د‪ .‬محمد نجیبی نیز دیپلم افتخار بهترین‬ ‫فیلم داستانی بلند را برای «فرزند زمین» به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫دیپل��م افتخار بهتری��ن پویانمایی به مصطف��ی مزرعتی برای‬ ‫«بنیامی��ن» و دیپل��م افتخار بهتری��ن فیلمنامه نیز به س��لمان‬ ‫خورشیدی برای فیلم «بازیوو» اهدا شد‪.‬‬ ‫میث��م معراجی‪ ،‬تهیه کنن��ده اجرایی «بازی��وو» با حضور روی‬ ‫صحن��ه و دریافت جایزه ای��ن بخش گفت‪ :‬من به جای س��لمان‬ ‫خورش��یدی این جایزه را دریافت می کنم‪ ،‬خیلی خوش��حالم که‬ ‫جایزه را از هیات داورانی دریافت کردم که اقای ایرج طهماسب در‬ ‫ان حضور دارند‪ ،‬ما از برنامه های شما خاطرات بسیار خوبی داریم‪.‬‬ ‫در ادام��ه پروانه زرین بهترین فیلمنامه به مهدی جعفری برای‬ ‫فیلم «بیست و سه نفر» اهدا شد‪ .‬دیپلم افتخار بهترین بازیگر نیز‬ ‫به ایلین رش��یدیان برای بازی در فیلم «قطار ان ش��ب» رسید و‬ ‫راس��تین عزیزپور هم برای ب��ازی در فیلم «تورنا‪ »۲‬دیپلم افتخار‬ ‫این بخش را گرفت‪.‬‬ ‫راستین عزیزپور پس از دریافت جایزه اش گفت‪ :‬تشکر می کنم‬ ‫از کارگردان��ان بزرگ��واری که برای من زحمت کش��یدند‪ ،‬اقایان‬ ‫سیدجواد هاشمی‪ ،‬س��یدجمال حاتمی و محمدرضا خردمندان‪.‬‬ ‫همچنی��ن از پدر و م��ادرم که خیلی برای من زحمت کش��یدند‬ ‫ممنونم‪ ،‬به خاطر انهاست که اینجا ایستادم‪.‬‬ ‫در ادام��ه دیپلم افتخار بهترین بازیگر نیز به محمد ازادی برای‬ ‫بازی در فیلم «اقیانوس پش��ت پنجره» رسید‪ .‬علیرضا اکبری نیز‬ ‫ب��رای بازی در فیلم «منطقه پرواز ممن��وع» پروانه زرین بهترین‬ ‫بازیگ��ری را از ان خ��ود ک��رد‪ .‬علیرض��ا اکبری پ��س از دریافت‬ ‫جایزه اش در س��خنانی کوتاه گفت‪ :‬واقعا ش��وکه ش��دم‪ ،‬از همه‬ ‫عوامل فیلم ممنونم‪ ،‬از حاضران می خواهم بازیگران دیگر فیلم را‬ ‫که دریافت جایزه را مدیون انها هستم نیز تشویق کنند‪.‬‬ ‫پروانه زرین بهترین کارگردانی در بخش ملی نیز به امیرحسین‬ ‫قهرایی کارگردان فیلم «بازیوو» اهدا ش��د‪ .‬امیرحس��ین قهرایی‬ ‫پ��س از دریافت این جایزه گفت‪ :‬خیلی خوش��حالم که از دس��ت‬ ‫ای��ن دوس��تان جایزه می گی��رم‪ ،‬البته هی��ات داوران دیگر را هم‬ ‫خیلی دوس��ت دارم‪ ،‬بسیار ممنونم که هر دو به من جایزه بهترین‬ ‫کارگردانی را به من اهدا کردند‪ .‬پروانه زرین بهترین فیلم در بخش‬ ‫ملی نیز به مجتبی فراورده‪ ،‬تهیه کننده فیلم «بیس��ت و سه نفر»‬ ‫رس��ید‪ .‬پروانه زرین جایزه ویژه هیات داوران نیز به بهروز رش��اد‪،‬‬ ‫تهیه کننده فیلم «قطار ان شب» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگ��ر ایین پایان��ی و برای اهدای جای��زه ویژه دبیر‬ ‫جشنواره‪ ،‬علیرضا تابش‪ ،‬محمدعلی انصاری و عباس رضایی روی‬ ‫صحنه حاضر ش��دند‪ .‬در این قسمت‪ ،‬در بخش کسب و کار دیپلم‬ ‫افتخار به امیرحسین قهرایی برای فیلم «بازیوو» اهدا شد‪ .‬قهرایی‬ ‫درباره جایزه ای که در این بخش دریافت کرد گفت‪ :‬جایزه کس��ب‬ ‫و کار را بای��د به تهیه کننده فیلم اقای غالمرضا موس��وی و میثم‬ ‫معراجی که برای این اثر خیلی زحمت کشیدند اهدا کنیم‪.‬‬ ‫در بخ��ش نواوری نیز دیپلم افتخار ب��ه حمیدرضا قطبی برای‬ ‫فیلم «قطار ان شب» تعلق گرفت‪ .‬همچنین در بخش رونق اکران‬ ‫و ترغیب مخاطبان نیز حامد بامروت نژاد برای فیلم «منطقه پرواز‬ ‫ممنوع» شایسته دریافت جایزه شناخته شد‪.‬‬ ‫بامروت ن��ژاد پ��س از دریاف��ت جای��زه اش گفت‪ :‬م��ن خیلی‬ ‫ح��رف دارم اما بگذارید طور دیگری ش��روع کن��م‪ ،‬از اقای تابش‬ ‫و ایل بیگ��ی که اج��ازه دادند ما خود را در مع��رض قضاوت مردم‬ ‫ق��رار دهی��م‪ .‬ممنونم‪ ،‬م��ردم در این جش��نواره فیلم ه��ای ما را‬ ‫دیدن��د و این بهترین قضاوت و جای��زه برای ما بود‪ .‬ما در این فیلم‬ ‫س��عی کردیم رویا بس��ازیم ت��ا نوجوانان در اینده قوی و پیش��رو‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫پ��س از اه��دای جایزه ها‪ ،‬عباس رضایی‪ ،‬اس��تاندار اصفهان در‬ ‫س��خنانی بیان کرد‪ :‬در جشنواره ترنم شادی نوجوانان و کودکان‬ ‫اصفهانی دو چندان ش��د‪ ،‬خوشحالم اصفهان به عنوان شهر خالق‬ ‫و دوستدار کودک معرفی ش��ده و میزبان سی ودومین جشنواره‬ ‫فیلم های کودکان و نوجوانان است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حضور ‪ ۲۷‬فیلم در جش��نواره امس��ال نش��انگر‬ ‫دیپلماس��ی فرهنگی سینمای جمهوری اسالمی ایران است‪ ،‬اگر‬ ‫امروز بخواهیم به نسخه شفابخشی برای بهبود اوضاع برسیم باید‬ ‫به سراغ حوزه تعلیم و تربیت برویم‪ ،‬برای فعالیت در حوزه کودک‬ ‫باید از روش های نو و خالقانه اس��تفاده کنی��م‪ ،‬باید هنرمندان را‬ ‫ترغی��ب کرد تا از طریق هنر به کم��ک جامعه بیایند و هنجارها و‬ ‫مسائل را به کودکان بیاموزیم‪.‬‬ ‫رضایی در بخش دیگ��ری از صحبت هایش اظهارکرد‪ :‬اصفهان‬ ‫در ط��ول تاری��خ با فرهنگ و هن��ر غنی خود‪ ،‬نق��ش مهمی را در‬ ‫ح��وزه فرهنگ و هنر ای��ران ایفا کرده و این مس��ئله در برگزاری‬ ‫جش��نواره س��ی و دوم قابل مش��اهده است‪ .‬امس��ال جشنواره با‬ ‫ش��ناخت از مس��ئولیت های اجتماعی و برنامه ریزی برای حضور‬ ‫ک��ودکان کار‪ ،‬معل��ول و ناش��نوا و همچنین برپایی س��ینماهای‬ ‫س��یار در ‪ ۱۲۳‬نقط��ه کش��ور و همچنی��ن مناط��ق س��یل زده‬ ‫و کمت��ر برخ��وردار اصفه��ان ثاب��ت کرد س��ینما را ب��رای همه‬ ‫ک��ودکان می خواهد که این نش��ان از برنامه ری��زی خوب و دقیق‬ ‫برگزارکنندگان جش��نواره اس��ت که تمامی نقاط کشور را با خود‬ ‫همراه کرده اس��ت‪ .‬در پایان از برگزارکنندگان جش��نواره تشکر‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫حس��ین انتظامی رئیس س��ازمان س��ینمایی‪ ،‬علیرضا تابش‬ ‫دبیر جش��نواره‪ ،‬علیرضا رضاداد مش��اورعالی سازمان سینمایی‪،‬‬ ‫س��یدمحمدمهدی طباطبایی ن��ژاد معاون نظارت و ارزش��یابی‬ ‫س��ازمان س��ینمایی‪ ،‬حبیب ایل بیگی مش��اور دبیر جش��نواره‪،‬‬ ‫ق��درت اهلل نوروزی ش��هردار اصفه��ان‪ ،‬عباس رضایی اس��تاندار‬ ‫اصفهان‪ ،‬محمدعلی انصاری مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫اس��تان اصفهان‪ ،‬مدیران بخش های گوناگون جشنواره‪ ،‬نماینده‬ ‫یونیس��ف در ای��ران‪ ،‬معصومه ابت��کار‪ ،‬ایرج طهماس��ب‪ ،‬مهدی‬ ‫جعفری‪ ،‬ساره بیات‪ ،‬سهیل موفق‪ ،‬نادره ترکمانی‪ ،‬حامد جعفری‪،‬‬ ‫مسعود نجفی مدیر روابط عمومی س��ازمان سینمایی‪ ،‬غالمرضا‬ ‫موسوی‪ ،‬بیژن بیرنگ‪ ،‬جهانبخش سلطانی و‪ ...‬از چهره های حاضر‬ ‫در ایین پایانی بودند‪.‬‬ ‫ چهارشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 6‬شهریور ‪ 26 - 1398‬ذی الحجه ‪ 28 - 1440‬اوت ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1359‬پیاپی ‪2677‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬کیف مدرسه تولید داخل بین ‪ 70‬تا ‪300‬هزار تومان است‬ ‫کوتاه با داستان‬ ‫نشس��ت «کوتاه با داس��تان» با معرف��ی بهترین‬ ‫داس��تان های کوتاه ارائه ش��ده ازس��وی نویسندگان‬ ‫گمن��ام و با حضور س��یدعلی میرفتاح برگزار ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا یازدهمی��ن نشس��ت «کوتاه با‬ ‫داس��تان» با حضور جمعی از عالقه مندان به ادبیات‪،‬‬ ‫در فرهنگسرای اندیش��ه برگزار شد‪ .‬در این نشست‬ ‫س��یدعلی میرفتاح در ابتدای سخنان خود در پاسخ‬ ‫به مجری برنامه‪ ،‬اسماعیل باستانی درباره اینکه شغل‬ ‫اصلی اش روزنامه نگاری است‪ ،‬نویسندگی است یا ‪...‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در پاسخ پرسش شما باید بگویم که تمام‬ ‫کارها را انجام داده ایم‪ .‬خوش به س��عادت کسانی که‬ ‫در ی��ک رش��ته کار و در ان به بهترین ش��کل عمل‬ ‫می کنند‪ .‬در گذش��ته‪ ،‬عن��وان روزنامه نگار به نوعی‬ ‫یک فحش محسوب می شد چراکه می گفتند او یک‬ ‫اقیانوس به عمق یک بند انگش��ت است‪ .‬نمی خواهم‬ ‫شکسته نفس��ی کنم و اگر فرصت و مجال بود‪ ،‬حالت‬ ‫توریستی و این طرف و ان طرف رفتن و به هر چیزی‬ ‫نوک زدن را رها و در یک جا تمرکز می کردم‪ .‬به نظرم‬ ‫خواندن و نوش��تن یکی از بهترین کارهایی است که‬ ‫انس��ان می تواند به ان مشغول باش��د‪ .‬او به داستان‬ ‫کوتاه خود اشاره و بیان کرد‪ :‬برای این جلسه داستانی‬ ‫اورده ام که تاکنون چاپ نش��ده و انش��ااهلل قرار است‬ ‫بع��د از امدن مجوز‪ ،‬ان را از طریق نش��ر مرکز چاپ‬ ‫کنیم‪ .‬یک داستان بلند است که به طور قطع همه اش‬ ‫را در اینجا نمی خوانم و حوصله ش��ما را سر نمی برم‪.‬‬ ‫اسم این داستان «مالک» است و فصل اول ان را در‬ ‫این جلسه برای تان می خوانم‪ .‬در بخش بعدی برنامه‪،‬‬ ‫میزبان جلسات کوتاه با داستان‪ ،‬سید مهدی شجاعی‪،‬‬ ‫روی صحنه امد و صحبت کرد‪ .‬او گفت‪ :‬در جلس��ه‬ ‫گذشته تقاضایی کردم و از دوستان خواستم کسانی‬ ‫که داستان کوتاه دارند‪ ،‬برای ما بفرستند تا از انها در‬ ‫اینجا استفاده کنیم و بخوانیم‪ .‬وقتی این موضوع در‬ ‫تلگرام و صفحه اینس��تاگرام اعالم شد‪ ،‬بسیار بیشتر‬ ‫از حد تصور من‪ ،‬داس��تان های خوب از طرف عزیزان‬ ‫به دس��ت ما رس��ید و به طور قطع این مشارکت باال‬ ‫برایم بس��یار ارزشمند اس��ت‪ .‬باید بگویم این دعوت‬ ‫همچنان ادامه دارد و مختص زمانی خاص نیس��ت‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬قصد داریم در هر جلسه در صورتی که‬ ‫زمان داش��ته باش��یم‪ ،‬یکی‪ ،‬دو نفر از دوستان بیایند‬ ‫و قص��ه خود را بخوانند ت��ا دیگران نیز با توانایی ها و‬ ‫استعدادش��ان اشنا شوند‪ .‬این کار به قدری ارزشمند‬ ‫بود که به نظرم امد می توان این داستان ها را در قالب‬ ‫یک مجموعه مش��ارکتی چاپ ک��رد‪ .‬بعد از خواندن‬ ‫قصه خود‪ ،‬کس��انی را که بیشترین امتیاز را به دست‬ ‫اورده اند‪ ،‬معرفی می کنم و از کسانی که داستان شان‬ ‫اس��تاندارد الزم را داشته‪ ،‬تقاضا می کنم روی صحنه‬ ‫بیایند و داس��تان خود را بخوانند‪ .‬س��پس ش��جاعی‬ ‫برش دیگری از رمان «کمی دیرتر» خود را خواند‪ .‬او‬ ‫پیش از خواندن داستان خود درباره این رمان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این جلس��ه می خواهم برش دیگری از رمان‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫بازگشایی کتابخانه عمومی پارک شهر‬ ‫«کمی دیرتر» را بخوانم‪ .‬داستان کوتاه هم داشتم اما‬ ‫احس��اس کردم مباحثی در این کتاب وجود دارد که‬ ‫ممکن اس��ت با گذر زمان‪ ،‬کیفیت کنونی را نداشته‬ ‫باش��د و اگر اکنون به س��مع و نظر دوس��تان برسد‪،‬‬ ‫بهتر باش��د‪ .‬این بخش از رمان‪ ،‬دو قسمت دارد که با‬ ‫روایت هایی متفاوت اورده شده است‪ .‬در بخش بعدی‬ ‫برنامه‪ ،‬نوبت به خواندن داستان های کوتاه مخاطبانی‬ ‫رس��ید که داس��تان های خود را از جلسه گذشته تا‬ ‫این جلسه به دست انتشارات نیستان رسانده بودند‪.‬‬ ‫نخس��تین نفر که نمره باالتری داشت‪ ،‬سینا زیبایی‬ ‫بود‪ .‬او داس��تان خود را که «س��وء مهر» نام داش��ت‪،‬‬ ‫خواند‪ .‬نفر دوم نیره مقدس��ی بود‪ .‬او داس��تان کوتاه‬ ‫خود با عنوان «ویترین» را خواند‪ .‬ش��جاعی در پایان‬ ‫این جلس��ه اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ۹۰‬داس��تان به دست‬ ‫ما رس��ید که حدود ‪ ۵۰‬درصد انها از حد اس��تاندارد‬ ‫قابل قبولی برخوردار بودند و با دیگر داس��تان ها که‬ ‫در این��ده می رس��د‪ ،‬در یک مجموع��ه چاپ خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬چیزی که در جامعه ما مورد نیاز اس��ت و خال‬ ‫ان را احس��اس می کنیم‪ ،‬مرکزی برای بررس��ی اثار‬ ‫و پرداخت��ن به اس��تعدادها و ارتقای انها اس��ت‪ .‬در‬ ‫اکادمی داس��تان‪ ،‬به زودی ای��ن مرکز را با همکاری‬ ‫صاحب قلم ها و دوستان راه اندازی خواهیم کرد تا این‬ ‫جای خالی پر شود و کسی که دارای استعداد است‪،‬‬ ‫بتواند داس��تان خود را بفرس��تد تا به دست استادان‬ ‫اصالح ش��ود و رش��د پیدا کند‪ .‬برای م��اه بعد‪ ،‬وارد‬ ‫محرم می شویم و اگر دوستان‪ ،‬داستان های کوتاهی‬ ‫که ارس��ال می کنند درباره عاش��ورا و محرم باشد‪ ،‬با‬ ‫فضای پیش روی مان س��ازگارتر اس��ت‪ .‬انش��ااهلل در‬ ‫جلسات اینده داستان های مینی مال خواهیم داشت‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ک‬ ‫‪3‬‬ ‫پ‬ ‫‪2‬‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫ک‬ ‫‪12‬‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ک‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫‪3‬‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪4‬‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫فص��ل س��وم س��ریال‬ ‫«س��تایش» ب��ه کارگردانی‬ ‫سعید سلطانی از ‪۲۳‬شهریور‬ ‫از ش��بکه سه س��یما پخش‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫همزم��ان ب��ا اع�لام‬ ‫تاریخ پخش فصل س��وم سریال «ستایش» از لوگو این مجموعه‬ ‫که ازس��وی سینا رعیت دوس��ت طراحی ش��ده‪ ،‬رونمایی شد‪.‬‬ ‫تصویربرداری فصل س��وم «س��تایش» از فروردین ‪ ۹۷‬در تهران‬ ‫اغاز و پس از تصویربرداری در مناطق گوناگون شهرهای تهران‪،‬‬ ‫بندرعباس و رامس��ر در اس��فند سال گذش��ته به پایان رسید و‬ ‫این روزها مراحل فنی کار در حال انجام است‪.‬‬ ‫معرفی نامزدهای جایزه ادبی «الوند»‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪214‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪213‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫«ستایش» از شهریور روی انتن‬ ‫نامزده��ای جایزه ادبی الوند‬ ‫معرف��ی ش��دند‪ .‬به گ��زارش‬ ‫نامزده��ای این دوره از‬ ‫جای��زه که فعال در حوزه کتاب‬ ‫ش��عر س��ال برگزار می ش��ود‪،‬‬ ‫به ترتیب حروف الفبا و براساس‬ ‫نام خانوادگی‪ ،‬به این شرح معرفی شده اند‪:‬‬ ‫«دیگر نبودم‪ ،‬مرده بودم» از مسعود احمدی‪ ،‬مروارید‬ ‫«فنجان شکسته در پاییز فروپاشی» سروده فرامرز سه دهی‪ ،‬اوای‬ ‫کالر‬ ‫«سرزمین سنگ پشت ها» از ساجد فضل زاده‪ ،‬نیماژ‬ ‫«اوازها در مفاصل انگشتان» سروده زهرا معماریانی‪ ،‬حکمت کلمه‬ ‫ایین پایانی دومین جایزه ادبی «الوند» پنجش��نبه‪ 7 ،‬ش��هریور در‬ ‫شهر همدان برگزار می شود‪.‬‬ ‫ساخت کتابفروشی مارپیچ چینی با الهام از کوهستان‬ ‫ساختمان حلزونی و مارپیچ یک کتابفروشی در چین نه تنها محیطی ارام و دلنشین‬ ‫برای دوستداران کتاب فراهم کرده‪ ،‬بلکه دانشجویان معماری نیز بسیار از ان بازدید‬ ‫می کنند‪ .‬به گزارش ایبنا به نقل از دیزاین بوم‪ ،‬کتابفروشی بزرگ شهر هاربین چین‬ ‫یکی از جدیدترین کتابفروش��ی های خصوصی این ش��هر اس��ت که ازس��وی شرکت‬ ‫مهندس��ی اچ‪.‬ام‪.‬ای طراحی و س��اخته شده است‪ .‬س��اختمان این کتابفروشی به نام‬ ‫‪ M.I‬تلفیقی از معماری مدرن غربی و چینی است که حالتی مرموز و پیچیده به ان‬ ‫داده است‪ .‬ساختمان حلزونی و مارپیچ این کتابفروشی نه تنها محیطی ارام و دلنشین‬ ‫برای دوستداران کتاب فراهم کرده‪ ،‬بلکه دانشجویان معماری نیز بسیار از ان بازدید‬ ‫می کنند‪ .‬فضاهای گوناگونی برای مطالعه کتاب ایجاد شده که نمونه ان کافه رستوران‬ ‫این کتابفروشی مجهز است‪ .‬مشتریان برای خرید کتاب می توانند با امکانات خاص در‬ ‫نظر گرفته ش��ده به جس��ت وجوی کتاب ها بپردازند‪ .‬طراحان این کتابفروشی مارپیچ‬ ‫می گویند در طراحی ان از مواد دوس��تدار محیط زیس��ت و حتی از رنگ های طبیعی‬ ‫استفاده کردند‪ .‬رنگ امیزی داخل مجموعه نیز براساس رنگ های موجود در طبیعت‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬طوری که ب��ه بازدیدکننده حس بودن در طبیعت می دهد‪ .‬مس��ئوالن‬ ‫شرکت چینی می گویند پروژه کتابفروشی هاربین در ‪ ۲‬هزار مترمربع و ‪ 8‬طبقه با الهام‬ ‫از کوهستان نانگانگ در شمال این کشور ساخته شده است‪ .‬تیم طراحی امیدوار است‬ ‫توانسته باشد نوعی ارتباط بین طبیعت و کتاب های کاغذی ساخته شده از طبیعت‬ ‫ایجاد کرده باش��د‪ .‬انها می گویند این کتابفروش��ی نوعی درخت مارپیچ کوهس��تان‬ ‫نانگانگ است که شاخ و برگ های ان را کتاب تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫کودکان المانی مجله خوان شده اند‬ ‫نتای��ج پژوهش ه��ای جدید از عادت های مطالعه ک��ودکان در المان از افزایش نرخ‬ ‫مطالع��ه و محبوبی��ت مجل��ه در میان کودکان المانی خبر می ده��د‪ .‬به گزارش ایبنا‬ ‫ب��ه نق��ل از اکتوالیته نتایج مطالعات اخیر از عادت های مطالعه کودکان المان نش��ان‬ ‫می دهد کودکان بین گروه س��نی ‪ ۴‬تا ‪ ۱۳‬س��ال در المان در سال های اخیر بیشتر از‬ ‫گذش��ته به مطالعه روی اورده و کتابخوان ش��ده اند‪ .‬این پژوهش را چند ناشر مطرح‬ ‫المانی برای س��ومین س��ال متوالی روی کودکان المانی که بیش از ‪ ۷‬میلیون نفر از‬ ‫جمعیت المان را شامل می شوند انجام داده اند که روشن شد ‪ ۷۶‬درصد این کودکان‬ ‫عادت دارند چندین بار در هفته کتاب‪ ،‬مجله یا داستان های مصور را باز کنند و ورق‬ ‫بزنند‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪1396‬خورش��یدی ) تنها ‪ ۷۱‬درصد و در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫(‪1397‬خورشیدی ) نیز ‪ ۷۴‬درصد کودکان به مطالعه عالقه نشان داده بودند‪ .‬امری که‬ ‫نشان می دهد در سال جدید میالدی محبوبیت کتاب در میان کودکان المانی به ویژه‬ ‫در گروه س��نی ‪ ۶‬تا ‪ ۱۳‬س��ال افزایش یافته اس��ت‪ .‬انچه امسال در این پژوهش بیش‬ ‫از ه��ر چیزی جلب نظر می کن��د‪ ،‬توجه خاص و ویژه این کودکان به مطالعه مجله ها‬ ‫بوده‪ ،‬به طوری که ‪ ۹۵‬درصد کودکان بین ‪ ۶‬تا ‪ ۱۳‬س��ال گفته اند مجله می خوانند و‬ ‫‪ ۷۴‬درص��د از والدین المانی نیز معتقدند این فعالیت برای فرزندان انها در بلندمدت‬ ‫مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫جهان کتاب‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬سوره ‪ 51‬قران ‪ -‬وانمود کردن ‪ -‬عدد یا کلمه رمزگونه‬ ‫‪ -2‬شرح حال و سابقه زندگی افراد ‪ -‬شهری در پاکستان‬ ‫‪ -3‬ضمیر اجتماعی ‪ -‬شیمی قدما ‪ -‬از قبایل قاجار‬ ‫‪ -4‬انس گرفته ‪ -‬پهلوان تازه کار ‪ -‬کنایه از فرد ناشناخته‬ ‫‪ -5‬یک نوع سالح جنگی ‪ -‬شوق و هوس ‪ -‬اجر نصفه ‪ -‬عامل هاری‬ ‫‪ -6‬بیگانگی ‪ -‬جانور درنده کوچک از حیات وحش‬ ‫‪-7‬راه بی پایان ‪ -‬رود ارام روسیه ‪ -‬حرف تردید و احتمال‬ ‫‪ -8‬سرگشتگی و حیرت ‪ -‬تساوی شطرنج‬ ‫‪ -9‬سال نجومی ‪ -‬مخترع تلفن ‪ -‬اندرون‬ ‫‪ -10‬نمایشنامه ‪ -‬نام چهار تن از شاهان فرانسه‬ ‫‪ -11‬گذشت ایام ‪ -‬حس بویایی ‪ -‬رنگ موی گیاهی ‪ -‬کهنسال‬ ‫‪ -12‬کاخ زمس��تانـی ‪ -‬بی رونقـی و کس��ادی ‪ -‬ناحیه ای بین فـرانسه و‬ ‫المان‬ ‫‪ -13‬میان دو چیز ‪ -‬خیاالت و افکار پریشان ‪ -‬حرف همراهی‬ ‫‪ -14‬بزرگ ترین دریاچه ارومیه ‪ -‬حیله گر و زیرک‬ ‫‪ -15‬مشت توخالی ‪ -‬از تقسیمات کشوری ‪ -‬کلمه احترام برای دختران‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬کشتن جانور حالل گوشت شرعی ‪ -‬باختر ‪ -‬استوار و پابرجا‬ ‫‪ -2‬از ویتامین ها ‪ -‬ستون فلزی ساختمان ‪ -‬اصیل و پاک نژاد بودن‬ ‫‪ -3‬کشور بخارست ‪ -‬یک بسته پارچه ‪ -‬نوعی ماشین ارتشی‬ ‫‪ -4‬از واحده��ای نظام��ی ‪ -‬متضاد خوب و نیک ‪ -‬موی صورت اقایان ‪ -‬از‬ ‫قمرهای سیاره برجیس‬ ‫‪ -5‬اگر کوتاه شده ‪ -‬سمت راست و چپ ‪ -‬با «پاس» بینوا شود‬ ‫‪ -6‬وسیله نقلیه شهری ‪ -‬جایگاه و منزلت‬ ‫‪ -7‬نرخ بازاری ‪ -‬رقیب زن شوهردار‬ ‫‪ -8‬مبارک شمردن ‪ -‬ورودی غذا‬ ‫‪ -9‬ذره سرگردان الکترونیکی ‪ -‬مایع شفاف‬ ‫‪ -10‬مشهورترین قبیله سرخ پوست ‪ -‬کاندیدای انتخابات‬ ‫‪ -11‬ندای عوام ‪ -‬از گل های زینتی ‪ -‬ضمیر مخاطب انگلیسی‬ ‫‪ -12‬بالندگی ‪ -‬گاز تنفسی ‪ -‬تای پارچه ‪ -‬اسب خال خال‬ ‫‪ -13‬شهری در استان فارس ‪ -‬از لوازم خرازی ‪ -‬رطوبت داشتن‬ ‫‪ -14‬از ابزارهای صنعتی برای اندازه گیری ‪ -‬محاکمه ‪ -‬زیاده خواهی‬ ‫‪ -15‬نجار ‪ -‬نشانه صفت عالی ‪ -‬یک دوره از ماه یا قرن‬ ‫کتابخان��ه عموم��ی پارک‬ ‫ش��هر که ح��دود ‪ 2‬س��ال‬ ‫به دلیل تعمیرات و بازسازی‬ ‫تعطی��ل ب��ود‪ ،‬روز گذش��ته‬ ‫بازگش��ایی ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا ایین گش��ایش این‬ ‫کتابخانه عمومی سه ش��نبه‪ ۵ ،‬ش��هریور برگزار می ش��ود‪ .‬بنا بر‬ ‫اعالم نه��اد کتابخانه های عمومی کش��ور‪ ،‬ای��ن افتتاحیه بدون‬ ‫تش��ریفات معم��ول و با حضور مردم‪ ،‬ناش��ران و نویس��ندگان‪،‬‬ ‫مس��ئوالن و چهره های فرهنگ��ی و هنری خواهد ب��ود‪ .‬در روز‬ ‫بازگش��ایی‪ ،‬بخش های گوناگون کتابخانه اماده بازدید همگانی‬ ‫است‪ .‬والدین با فرزندان خود می توانند اوقاتی را در بخش کودک‬ ‫بگذرانند‪ .‬همچنین پژوهش��گران از اتاق ه��ای انفرادی مطالعه‪،‬‬ ‫دانش��جویان از بخش پایگاه های اطالعاتی‪ ،‬دوستداران کتاب از‬ ‫س��الن های جدید مطالعه بانوان و اقایان‪ ،‬پژوهشگران از مخزن‬ ‫مرجع و کتاب های غیرفارسی و بخش جدید نشریه ها و نابینایان‬ ‫از بخ��ش اختصاصی خود می توانند دی��دن کنند‪ .‬با تدارک های‬ ‫وی��ژه ای که برای دسترس��ی معل��والن و توانیابان دیده ش��ده‪،‬‬ ‫انها نیز می توانند در ایین یادش��ده شرکت کنند‪ .‬در تاریخچه‬ ‫کتابخانه مرکزی پارک شهر عنوان شده است‪ :‬کتابخانه مرکزی‬ ‫پارک شهر در سال ‪ ۱۳۴۰‬در محل فعلی سفره خانه سنتی واقع‬ ‫در محوطه پارک ش��هر تهران در منطقه س��نگلج‪ ،‬از محله های‬ ‫قدیمی تهران‪ ،‬گش��ایش یافت‪ .‬کتابخانه تا پیش از سال ‪۱۳۴۰‬‬ ‫در محل پیشین دفتر پارک بود‪ .‬در این سال با همکاری شرکت‬ ‫ملی نفت ایران‪ ،‬کتابخانه ای با حدود ‪ ۳۸۰۰‬جلد کتاب گشایش‬ ‫یافت‪ 3 .‬س��ال بعد کلنگ س��اختمان جدید کتابخانه با زیربنای‬ ‫‪ ۲۸۳۰‬مترمربع در ضلع جنوب غربی پارک ش��هر به زمین زده‬ ‫ش��د و در ابان ‪ ۱۳۵۰‬به محل کنونی ان انتقال یافت‪ .‬کتابخانه‬ ‫تا سال ‪ ۱۳۵۲‬ازسوی سازمان کتابخانه های عمومی شهر تهران‬ ‫وابس��ته به شهرداری‪ ،‬اداره و اعتبار ان از ‪ ۵/۱‬درصد درامدهای‬ ‫ش��هرداری تامین می شد‪ .‬از اواخر ‪ ۱۳۵۲‬اداره کتابخانه مرکزی‬ ‫برعهده وزارت فرهنگ و هنر و بعد از ان وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی بود و بودجه ان نیز ازسوی این وزارتخانه تامین می شد‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۷۳‬ت��ا ‪ ۱۳۸۴‬اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫استان تهران‪ ،‬کتابخانه پارک شهر و سایر کتابخانه های عمومی‬ ‫اس��تان تهران را اداره می کرد و از س��ال ‪ ۱۳۸۴‬اداره ان به نهاد‬ ‫کتابخانه های عمومی کش��ور واگذار ش��د‪ .‬این کتابخانه عمومی‬ ‫از خرداد س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به دلیل بازسازی و مقاوم سازی ساختمان‬ ‫تعطیل بود‪.‬‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش�گاه شهید‬ ‫بهش�تی‪ :‬کتاب ه��ا جه��ان را تغییر می دهن��د؛ به تدریج‪.‬‬ ‫س��ایت های اینترنت��ی معرف��ی و فروش کت��اب‪ ،‬با حضور‬ ‫گوش��ی های تلف��ن هم��راه‪ ،‬راه خوبی برای دسترس��ی به‬ ‫کتاب هستند‪ .‬می توانیم به طور تقریبی بدون هزینه به این‬ ‫س��ایت ها س��ر بزنیم و کتاب ها را حتی ارزان تر از زمانی که‬ ‫برای خرید به کتابفروش��ی ها مراجعه می کنیم‪ ،‬جست وجو‬ ‫کنیم و سفارش دهیم‪ .‬در این نوشتار شماری از برترین فروشگاه های اینترنتی کتاب‬ ‫را با هم مرور می کنیم‪.‬‬ ‫ادینه بوک ‪www.adinehbook.com‬‬ ‫می توانید در ان عضو ش��وید‪ ،‬حس��اب باز کنید‪ ،‬سبد سفارش کتاب داشته باشید‪،‬‬ ‫برخی کتاب ها را برای خرید در اینده ذخیره کنید‪ ،‬بس��ته به میزان خریدتان کارت‬ ‫هدیه دریافت کنید و کتاب ها را از طریق پس��ت یا پیک تحویل بگیرید‪ .‬این س��ایت‬ ‫گاهی تخفیف های خوبی هم روی کتاب ها ارائه می دهد‪.‬‬ ‫ای کتاب ‪www.iketab.com‬‬ ‫این سایت از سال ‪ ۱۳۸۲‬فعالیت می کند و بیش از ‪ ۶۵۰‬ناشر کشور کتاب های خود‬ ‫را در ان عرضه می کنند‪ .‬ثبت نام می کنید‪ ،‬عضو می شوید‪ ،‬سبد خرید خواهید داشت و‬ ‫اگر بیشتر از ‪ ۱۵۰‬هزار تومان خرید کنید‪ ،‬سفارش ها به طور رایگان برای شما ارسال‬ ‫می شود‪ .‬کتاب های کالسیک و قدیمی را هم در ان پیدا می کنید‪.‬‬ ‫شهر کتاب انالین ‪shahreketabonline.com‬‬ ‫عضو می ش��وید‪ ،‬حس��اب باز می کنید‪ ،‬س��بد خرید خواهید داشت‪ ،‬معرفی برخی‬ ‫کتاب ه��ا هم در ان انجام می ش��ود‪ ،‬بس��ته های پیش��نهادی‪ ،‬اخب��ار و مقاله و برخی‬ ‫طرح های ترویج کتابخوانی هم در ان هست‪.‬‬ ‫کتابفروشی فردا ‪www.fardabook.com‬‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬هزار عنوان کتاب را در خود جای داده و ارس��ال کتاب با پس��ت پیشتاز‬ ‫به سراسر ایران را انجام می دهد‪.‬‬ ‫کتابیسم ‪ketabism.ir‬‬ ‫س��ایت متمایزی اس��ت‪ .‬معرفی و نقد کتاب‪ ،‬معرفی نویس��ندگان مشهور‪ ،‬معرفی‬ ‫رویدادهای مربوط به کتاب و امکانات سفارش‪ ،‬سبد خرید و ارسال کتاب در ان وجود‬ ‫دارد‪ .‬فهرستی از نویسندگان سایت را هم در ان مشاهده خواهید کرد‪.‬‬ ‫فروشگاه انالین ‪ ۳۰‬بوک ‪۳۰book.com.www‬‬ ‫سفارش های باالی ‪ ۵۰‬هزار تومان را رایگان ارسال می کند‪ .‬تخفیف های خوبی ارائه‬ ‫کرده و دسته بندی کتاب ها در ان خیلی خوب است‪ .‬کتاب های عمومی‪ ،‬کمک درسی‪،‬‬ ‫زبان خارجه‪ ،‬کودک و نوجوان و سایر کاالهای فرهنگی را در ان می توانید پیدا کنید‪.‬‬ ‫فروشگاه اینترنتی کتاب قاصدک ‪qps.ir‬‬ ‫این س��ایت در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬راه اندازی ش��ده است‪ .‬دس��ته بندی خوبی از کتاب ها‬ ‫ارائه می کند اما در ان معرفی و بررس��ی کتاب ندیده ام‪ .‬س��بد خرید خواهید داشت و‬ ‫می توانید مثل بقیه فروشگاه های اینترنتی مرسوله خود را پیگیری کنید‪.‬‬ ‫فروشگاه کتاب اینترنتی رایا ‪rayabook.net‬‬ ‫سایت بسیار خوب سازماندهی شده و امکانات اضافی مانند کافه رایا‪ ،‬رایا تخفیف‪،‬‬ ‫مطالعه به سبک رایا و معرفی و نقد کتاب را هم ارائه می کند‪ .‬فروشگاه نرم افزار هم در‬ ‫ان وجود دارد‪ .‬تحویل اکس��پرس‪ ،‬پرداخت در محل‪ ،‬ارسال به سراسر ایران‪ ،‬سفارش‬ ‫تلفنی و خدمات متمایز هم در این سایت تعبیه شده است‪.‬‬ ‫ساربوک ‪www.sarbook.com‬‬ ‫امکاناتی مانند اشنایی با نویسندگان‪ ،‬عنوان های جدید‪ ،‬عنوان های پرفروش و اخبار‬ ‫کتاب در این سایت ارائه می شود‪.‬‬ ‫سایت ایران کتاب ‪www.iranketab.ir‬‬ ‫دس��ته بندی انواع کتاب ها براس��اس پرفروش گرفته تا برنده جایزه پولیتزر‪ ،‬اخبار‬ ‫کتاب‪ ،‬تاثیرگذارترین کتاب ها‪ ،‬کتاب های مهم تاریخ و سیاس��ت و‪ ...‬در این س��ایت‬ ‫وجود دارد؛ به ویژه برای عالقه مندان به ادبیات‪ ،‬رمان و کتاب های تاریخی جالب است‪.‬‬ ‫سایت خانه کتاب ‪www.ketab.ir‬‬ ‫این س��ایت از س��ال ‪ ۱۳۷۷‬فعالیت می کند و اطالعات کتاب ها بعد از صدور مجوز‬ ‫در این س��ایت ثبت می ش��ود‪ .‬پست ویژه کتاب (با ‪ ۶۰‬درصد تخفیف) از خدمات این‬ ‫سایت است‪.‬‬ ‫اغل��ب این س��ایت ها به ش��ما امکان می دهند که کتاب های م��ورد عالقه تان را در‬ ‫سبد خرید برای اینده ذخیره کنید و هر وقت پول و تمایل داشتید‪ ،‬سفارش دهید‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫اگر خواستیم کتاب بخوانیم‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!