روزنامه صمت شماره 1362 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1362

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1362

روزنامه صمت شماره 1362

‫ویژه نامه نمایشگاه بین المللی متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری ‪ ،‬ماشین االت‬ ‫و صنایع وابسته استان اصفهان منتشر شد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫رویکرد ایران حفظ برجام‬ ‫و مفاد این توافق تغییرناپذیر است‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1362‬پیاپی ‪2680‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ح بی سرانجام‬ ‫طر ‬ ‫اسقاط‬ ‫سرمایه در گردش مشکل‬ ‫پایین دست الومینیوم‬ ‫نقدینگی‬ ‫جنبه مثبت هم دارد‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫قول رئیس جمهوری درباره رفع ممنوعیت های تجاری از سوی ایران‬ ‫سرمقاله‬ ‫رابطه جذب و امنیت‬ ‫سرمایه گذاری در ایران‬ ‫حس��ن روحان��ی ش��امگاه ش��نبه در تم��اس تلفن��ی امانوئ��ل ماکرون‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری فرانس��ه با وی‪ ،‬تالش های پاریس در راستای حفظ برجام را‬ ‫مجدانه دانست و اظهار کرد‪ :‬سفر دکتر ظریف به فرانسه‪ ،‬برای افکار عمومی‬ ‫و سیاس��ی منطقه و جهان دارای اهمی��ت و قابل توجه بود‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫تاکید کرد‪ :‬رویکرد اصلی جمهوری اسالمی ایران حفظ برجام بوده و همواره‬ ‫در این زمینه تالش می کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شمارش معکوس برای ورود به اوراسیا‬ ‫الزامات و س��ازکارهای اج��رای موافقتنامه تج��ارت ازاد ب��ا اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراس��یا در نشس��تی با حضور رئیس جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و‬ ‫براس��اس ان مقرر شد مرکز تجارت و توسعه صادرات با منطقه اوراسیا در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تش��کیل شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬با توجه به اینکه ممنوعیت‬ ‫وارداتی ما مانع اصلی اجرای این موافقتنامه بود‪ ،‬به تازگی نیز ریاس��ت جمهوری‬ ‫و مس��ئوالن ذی ربط ق��ول رفع این مش��کل را داده اند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬ایران از‬ ‫اوایل ابان امسال به طور رسمی وارد اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد شد و برای‬ ‫نخس��تین بار پس از پیروزی انقالب اسالمی است که در یک موافقتنامه اقتصادی‬ ‫بازار محرم تامین است‬ ‫منطقه ای به ش��کل فعال وارد می شود‪ .‬مجموع حجم تجاری کشورهای عضو این‬ ‫اتحادی��ه درحال حاضر حدود ‪ ۷۵۳‬میلیارد دالر و بازاری با ‪ ۲۰۰‬میلیون جمعیت‬ ‫را شامل می شود که استفاده از این ظرفیت می تواند جهش و تحولی در مناسبات‬ ‫‪7‬‬ ‫اقتصادی کشورمان ایجاد کند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫فقط ‪ ۱۰‬درصد ذخایر بالقوه‬ ‫معدنی شناسایی شد ه است‬ ‫گزارش های روز‬ ‫خودروهای پیش فروش شده‬ ‫و معمای نرخ تمام شده‬ ‫سیالب نقدینگی‬ ‫در کمین اقتصاد ملی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صادرات‪ ،‬راه نجات فوالد سازان‬ ‫از رکود داخلی‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 11‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1362‬‬ ‫پیاپی ‪2680‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫رابطه جذب و امنیت‬ ‫سرمایه گذاری در ایران‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫این روزها مقامات عالی دولت در تالش هس��تند تا رابطه جذب و‬ ‫امنیت س��رمایه گذاری در ایران را به ویژه در اس��ناد باالدستی محقق‬ ‫کنند و به مرحله اجرا دراورند‪ .‬س��ر فصل مطبوعات کش��ور در هفته‬ ‫نخس��ت ش��هریور (هفته دولت) بیانگر ان اس��ت که مقامات عالی از‬ ‫تالش ه��ای دولت ب��رای جذب س��رمایه گذاری داخل��ی و خارجی‬ ‫می گویند و در این راستا طرحی را به تصویب رسانده اند که براساس‬ ‫ان اتباع خارجی که دست کم ‪ ۲۵۰‬هزار دالر در ایران سرمایه گذاری‬ ‫یا به طور اصولی س��پرده گذاری کنند‪ ،‬مجوز اقامت ‪۵‬س��اله دریافت‬ ‫خواهند کرد‪ .‬اما مهم ترین مش��وق برای سرمایه گذار‪ ،‬امنیت سرمایه‬ ‫اس��ت و با باال بودن ریسک س��رمایه گذاری در ایران به نظر نمی رسد‬ ‫ارائه مش��وق اقامت ‪۵‬ساله تاثیر مثبتی در ورود سرمایه های خارجی‬ ‫به کشور داشته باشد‪ .‬در این رابطه و براساس اخرین ارزیابی سازمان‬ ‫همکاری ه��ای اقتصادی و توس��عه‪ ،‬میزان ریس��ک س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی در ایران پ��س از اعمال تحریم های جدی��د افزایش یافته‪،‬‬ ‫به طوری که براس��اس جدیدترین اطالعات ارائه شده ازسوی صندوق‬ ‫ضمانت صادرات‪ ،‬پس از برجام‪ ،‬ش��اخص ریس��ک سرمایه گذاری در‬ ‫اقتصاد ایران از ‪ ۷‬به ‪ ۵‬رسید اما پس از خروج ایاالت متحده از برجام‬ ‫بار دیگر رده ایران در این حوزه یک شاخص افت داشته است‪ .‬گرچه‬ ‫براساس امار در سال گذشته (‪ )۱۳۹۷‬تعداد طرح های مصوب هیات‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی افزایش یافته اما حجم کل س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی با کاهش چشمگیری روبه رو بوده است‪ .‬یکی از دالیل اصلی‬ ‫کاهش س��رمایه گذاری خارج��ی در ایران ضریب ریس��ک و امنیت‬ ‫سرمایه گذاری است که اعمال توجه ویژه به ان ضروری است‪ ،‬چراکه‬ ‫امارها نش��ان می دهد ایرانی ها تنها در ‪ ۶‬ماه گذش��ته ‪ ۲۲۰۲‬خانه در‬ ‫ترکیه با ارزش تقریبی ‪ ۵۵۵‬میلیون دالر خریده اند که با میانگین نرخ‬ ‫دالر ‪ ۱۲‬هزار تومانی‪ ،‬نرخ هر کدام از این ملک ها دست کم ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫تومان براورد می ش��ود‪ .‬با این حس��اب س��اده می توان گفت ‪ ۸‬هزار و‬ ‫‪ ۷۲۴‬میلی��ارد توم��ان از منابع ارزی کش��ور تبدیل به خانه در ترکیه‬ ‫ش��ده است‪ .‬ازس��وی دیگر مصوبه دولت برای اعطای مجوز اقامت به‬ ‫سرمایه گذاران خارجی باید با تمهیدات دیگری برای کاهش ریسک‬ ‫س��رمایه گذاری همراه باش��د‪ .‬باید به سرمایه گذاران خارجی تضمین‬ ‫دهیم که در هیچ شرایطی سرمایه انها اسیب نمی بیند تا رغبت شان‬ ‫برای س��رمایه گذاری بیش��تر ش��ود‪ .‬در ضمن مانند کشورهای عربی‬ ‫امتیازهایی به سرمایه گذاران خارجی بدهیم و از انها مالیات دریافت‬ ‫نکنی��م یا تس��هیالتی خاص برای انها تعری��ف کنیم تا جذابیت های‬ ‫الزم فراهم ش��ود و ضریب ریس��ک سرمایه گذاری کاهش یابد‪ .‬توجه‬ ‫داشته باش��یم امروزه بیشتر شرکت هایی که قصد سرمایه گذاری در‬ ‫س��طح بین المللی دارند‪ ،‬ارزیابی خود را با تکیه بر اطالعات دریافتی‬ ‫از ‪ ۳‬س��ایت بین المللی انجام می دهند‪ .‬این س��ایت ها که جایگاه خود‬ ‫را در عرص�� ه اقتصاد بین الملل قطعی کرده اند‪ ،‬مرجع تمام ارزیابی ها‬ ‫به شمار می روند‪ ،‬این در حالی است که یکی از این سایت ها در ‪ ۷‬سال‬ ‫گذش��ته هیچ ارزیابی از اقتصاد ایران ارائه نکرده و ‪ 2‬س��ایت دیگر نیز‬ ‫ریسک سرمایه گذاری کشور ما را باال اعالم کرده اند‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫غیبت ما در نظام رتبه بندی اعتباری جهانی نیز مشکل ساز شده است؛‬ ‫همان گون��ه که دکتر پیمان مولوی‪ ،‬استراتژیس��ت مالی و اقتصادی‬ ‫می گوید‪« :‬حدود ‪ ۳۶‬هزار میلیارد دالر پول س��ریع و ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر پول س��خت برای س��رمایه گذاری و تامین مالی در جهان وجود‬ ‫دارد که کلید دسترسی اولیه به این منابع حضور در نظام رتبه بندی‬ ‫اعتباری بین المللی اس��ت که متاس��فانه ما در ای��ن زمینه کم کاری‬ ‫کرده ایم‪ ».‬بررسی ها و مطالعات زیادی ازسوی نخبگان و دانشمندان‬ ‫علوم اقتصاد داخل و خارج از کش��ور انجام ش��ده که میزان اهمیت‬ ‫ش��اخص های ریسک در جذب س��رمایه گذاری را مشخص می کند و‬ ‫ل حاضر‬ ‫در اختی��ار عالقه مندان ق��رار می دهد‪ .‬برای مثال قطر در حا ‬ ‫برای سرمایه گذاری جدید‪ ،‬کشوری با ریسک بسیار پایین طبقه بندی‬ ‫می شود؛ از این رو وقتی این کشور اعالم می کند یک پروژه جدید را‬ ‫برای س��رمایه گذاری عرضه خواهد کرد‪ ،‬حتی در صورتی که ضریب‬ ‫بازده پیش بینی شده برای طرح ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصد هم باشد‪ ،‬تعداد زیادی‬ ‫ش��رکت برای س��رمایه گذاری اعالم امادگی می کنند‪ .‬اما در صورت‬ ‫باال بودن ریس��ک سرمایه گذاری‪ ،‬حتی برای پروژه های با بازده بیش‬ ‫از ‪ ۱۵‬درص��د هم تعداد س��رمایه گذاران متقاضی زی��اد نخواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس امارهای انکتاد (کنفرانس تجارت و توس��عه سازمان ملل)‬ ‫سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در ایران در سال گذشته‬ ‫میالدی ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۴۸۰‬میلیون دالر بوده که نسبت به سال پیش‬ ‫از ان بی��ش از ‪ ۳۰‬درص��د کاهش را نش��ان می ده��د‪ .‬البته مجموع‬ ‫سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان از ‪ ۱۴۹۷‬میلیارد دالر سال‬ ‫‪1396( 2017‬خورشیدی) در سال گذشته میالدی به حدود ‪۱۲۹۷‬‬ ‫میلی��ارد دالر کاهش یافته و ش��اید بتوان گف��ت کاهش ‪ FDI‬ایران‬ ‫نیز در همین راس��تا بوده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬س��هم ایران از مجموع‬ ‫س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در جهان بس��یار ناچیز و در هر ‪2‬‬ ‫سال کمتر از یک درصد بوده است‪.‬‬ ‫در کالم پایان��ی بای��د گفت میزان س��رمایه گذاری در هر کش��ور‪،‬‬ ‫تابع مجموعه ای از متغیرهاس��ت که امنیت س��رمایه گذاری در زمره‬ ‫مهم ترین انها به ش��مار می اید‪ .‬مطالع��ه درباره میزان امنیت در یک‬ ‫اقتص��اد و ترکی��ب عوامل ناامن کننده فضای س��رمایه گذاری در ان‪،‬‬ ‫به دو ش��یوه امکان پذیر اس��ت‪ .‬در شیوه نخس��ت که تضمین کننده‬ ‫رویکردی عینی به مقوله امنیت است‪ ،‬استحکام یا ضعف نهاد ناظر در‬ ‫کشور مورد توجه قرار می گیرد و شیوه دوم تضمین کننده رویکردی‬ ‫ذهنی به مقوله امنیت اس��ت که در ان میزان امنیت در یک کش��ور‬ ‫و عوام��ل امنی��ت زدا و میزان تاثی��ر هر یک از ان عوام��ل بر ناامنی‬ ‫محیط کس��ب وکار‪ ،‬از سرمایه گذاران استعالم می شود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫این شیوه به طور مستمر و با قابلیت اطمینان باال در سطح بین المللی‬ ‫به کار گرفته می شود‪ .‬بدیهی است استراتژی سرمایه گذاری در ایران‬ ‫باید با سیاس��ت های راهبردی کش��ور و نیز عوامل اثرگذار ازس��وی‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی مورد مطالعه جدی قرار گیرد‪ .‬در بحث های‬ ‫اینده به شاخص های امنیت سرمایه گذاری در ایران خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫رویکرد ایران حفظ برجام و مفاد این توافق تغییرناپذیر است‬ ‫فرانسه خواستار اجرای کامل تعهدات برجامی ایران و کمک به صلح و ثبات منطقه‬ ‫رئیس��ان جمهوری ای��ران و فرانس��ه با اش��اره‬ ‫ب��ه ض��رورت گس��ترش رایزنی ها‪ ،‬مناس��بات و‬ ‫همکاری ه��ای تهران‪-‬پاری��س‪ ،‬درب��اره مس��ائل‬ ‫و موضوع��ات گوناگ��ون دوجانب��ه‪ ،‬منطق��ه ای و‬ ‫بین الملل��ی با یکدیگر گفت وگو کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حس��ن‬ ‫روحانی ش��امگاه ش��نبه در تماس تلفنی امانوئل‬ ‫ماکرون‪ ،‬رئیس جمهوری فرانسه با وی‪ ،‬تالش های‬ ‫پاریس در راستای حفظ برجام را مجدانه دانست و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سفر دکتر ظریف به فرانسه‪ ،‬برای افکار‬ ‫عمومی و سیاس��ی منطقه و جهان دارای اهمیت‬ ‫و قابل توجه بود‪ .‬رئیس جمهوری با اشاره به اینکه‬ ‫رویکرد اصلی جمهوری اسالمی ایران حفظ برجام‬ ‫بوده و همواره در این زمینه تالش می کند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اج��رای کامل تعهدات طرفی��ن در برجام و‬ ‫تامی��ن امنیت کش��تیرانی ازاد در همه ابراه ها از‬ ‫جمل��ه خلیج فارس و تنگ��ه هرمز‪ ،‬دو هدف اصلی‬ ‫ای��ران در مذاکرات کنونی اس��ت‪ .‬روحانی پایبند‬ ‫نب��ودن به برجام و خروج یکجانب��ه امریکا از این‬ ‫توافق را با هدف بروز مش��کالت فراوان در مس��یر‬ ‫تعامالت ایران با دیگر کش��ورها برش��مرد و گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه پ��س از این اق��دام یکجانب��ه امریکا‪،‬‬ ‫کش��ورهای اروپایی نیز اقدامی عملی در مس��یر‬ ‫اجرای تعهدات خود انجام ندادند‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫رفع کامل همه تحریم ها علیه ایران را زمینه س��از‬ ‫مذاک��رات بع��دی‬ ‫دانس��ت و تاکی��د‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر اروپا نتواند‬ ‫تعه��دات خ��ود را‬ ‫عملیات��ی کند‪ ،‬ایران‬ ‫گام س��وم در کاهش‬ ‫تعه��دات برجامی را‬ ‫برخواهد داشت که البته این اقدام هم مانند دیگر‬ ‫مراحل اقدامی قابل بازگشت خواهد بود‪.‬‬ ‫روحان��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬مفاد تواف��ق برجام‬ ‫تغییرناپذی��ر اس��ت و همه طرف ها باید نس��بت‬ ‫به محت��وای ان متعهد باش��ند‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫همچنی��ن با ابراز ناراحتی از اوضاع مردم بی گناه‬ ‫و مظل��وم یمن‪ ،‬گفت‪ :‬بح��ران یمن هرگز راه حل‬ ‫نظامی ن��دارد و باید تالش کنی��م با گفت وگوی‬ ‫سیاس��ی و اقدام ه��ای الزم‪ ،‬در عم��ل به صلحی‬ ‫عادالنه و امنیتی پایدار در این کش��ور دست پیدا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫روحان��ی با بیان اینک��ه اتش افروزی جدید در‬ ‫منطقه به نفع هیچ کش��وری نخواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز س��ران رژی��م صهیونیس��تی در رویارویی‬ ‫با دیگ��ر کش��ورها از جمله ایران‪ ،‬ع��راق‪ ،‬لبنان‬ ‫و س��وریه دچار اش��تباهات محاس��باتی فراوانی‬ ‫شده اند و به جای عذرخواهی‪ ،‬با افتخار اقدام های‬ ‫تجاوزگرانه شان را اعالم می کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ادامه‬ ‫داد‪ :‬از فرانس��ه به عنوان‬ ‫عض��و اصل��ی ش��ورای‬ ‫امنی��ت س��ازمان ملل‬ ‫انتظار می رود در مسیر‬ ‫اج��رای قطعنامه ه��ای‬ ‫شورای امنیت و حمایت‬ ‫از منشور سازمان ملل تالش کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه مسیر تا نتیجه مطلوب‬ ‫امانوئ��ل ماکرون در ای��ن گفت وگوی تلفنی‪،‬‬ ‫س��فر دکتر ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان‬ ‫به فرانس��ه را مثب��ت ارزیابی ک��رد و گفت‪ :‬این‬ ‫س��فر‪ ،‬اراده جمهوری اسالمی ایران برای تامین‬ ‫مناف��ع ایران و تعهد بر اصل مذاکره را ثابت کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری فرانسه با بیان اینکه کارشناسان‬ ‫ای��ران و فرانس��ه به نتایج خوبی در مس��یر حل‬ ‫مش��کالت پیش رو رس��یده اند و در هفته جاری‬ ‫نیز نشس��تی میان کارشناسان اقتصادی ایران و‬ ‫فرانس��ه در پاریس برگزار می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به طور قطع ادامه گفت وگوها و حل مش��کالت از‬ ‫طریق مذاکره‪ ،‬تصمیمی درست است و باید این‬ ‫مسیر را تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شکست برجام موجب خوشحال‬ ‫ش��دن بس��یاری از تندروها در عرصه بین المللی‬ ‫خواه��د ب��ود‪ ،‬افزود‪ :‬باید به دنب��ال راه حلی برای‬ ‫تامی��ن مناف��ع متقابل باش��یم و در این راس��تا‬ ‫فرانس��ه پیگیر حل مشکالت سیاسی و اقتصادی‬ ‫در تعام�لات با ایران و رفع تنش زدایی در منطقه‬ ‫است‪ .‬رئیس جمهوری فرانسه همچنین خواستار‬ ‫گس��ترش همکاری های ایران و فرانسه برای حل‬ ‫و فصل مس��ائل و معضالت منطق��ه ای از جمله‬ ‫بحران یمن شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاخ الیزه بیانیه داد‬ ‫دفتر ریاس��ت جمهوری فرانس��ه نیز به دنبال‬ ‫گفت وگوی تلفنی ش��نبه شب رئیسان جمهوری‬ ‫ای��ران و فرانس��ه بیانی��ه ای صادر ک��رد‪ .‬در این‬ ‫بیانیه امده اس��ت‪ :‬رئیس جمهوری فرانس��ه در‬ ‫گفت وگ��وی تلفن��ی ب��ا رئیس جمه��وری ایران‬ ‫اج��رای کام��ل تعهدات برجامی ای��ران و کمک‬ ‫به تامین صلح و ثبات منطقه را خواس��تار ش��د‪.‬‬ ‫براس��اس این بیانیه‪ ،‬این شش��مین گفت وگوی‬ ‫تلفنی حسن روحانی و امانوئل ماکرون در ‪ ۳‬ماه‬ ‫گذشته است‪ .‬به نوشته تارنمای ون مینوت‪ ،‬الیزه‬ ‫اعالم کرد پاری��س بار دیگر بر ضرورت پایبندی‬ ‫ای��ران به تمام تعهدات هس��ته ای خ��ود و انجام‬ ‫اقدام ه��ای الزم برای برق��راری صلح و امنیت در‬ ‫خاورمیان��ه تاکید کرد‪ .‬رئیس جمهوری فرانس��ه‬ ‫به ط��ور خاص از ایران خواس��ت که «برای پایان‬ ‫دادن ب��ه درگیری ها و باز کردن باب مذاکرات در‬ ‫یمن» اقدام کند‪.‬‬ ‫هر کس ته دل تولیدکننده را خالی کند به جبهه امریکا کمک کرده است‬ ‫معاون اول رئیس جمه��وری با بیان اینکه هر‬ ‫کس ته دل تولیدکنندگان کش��ور را خالی کند‬ ‫به جبه��ه امریکا کمک کرده‪ ،‬گف��ت‪ :‬واگذاری‬ ‫ش��رکت ها و بنگاه ها باید در یک فرایند س��الم‬ ‫و قانونمن��د انج��ام ش��ود‪ .‬ب��ه گ��زارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی دول��ت اس��حاق جهانگی��ری در‬ ‫ایی��ن بهره برداری همزم��ان ‪ ۶۴۳‬پروژه تعاونی‬ ‫در سراسر کش��ور و قدردانی از تعاونی های برتر‬ ‫ملی‪ ،‬ب��ا تبریک هفته تعاون ابراز امیدواری کرد‬ ‫با حمایت و تالش جدی مسئوالن‪ ،‬بخش تعاون‬ ‫بتواند جایگاه مطلوب و مناسب خود را در اقتصاد‬ ‫کش��ور پیدا کن��د‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬همواره و در طول این س��ال ها بخش‬ ‫خصوصی گالیه داشته که امکان سرمایه گذاری‬ ‫در طرح های بزرگ کش��ور را ندارد؛ همانطور که‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی نیز به دلیل وجود ابهام‬ ‫در ش��یوه و میزان سرمایه گذاری در شرکت ها و‬ ‫صنایع ب��زرگ‪ ،‬از حضور در اقتصاد ایران امتناع‬ ‫کرده ان��د‪ .‬جهانگیری یک��ی از گالیه مندی های‬ ‫بخش خصوصی را وجود ابهام در اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ی عنوان کرد و اف��زود‪ :‬نمایندگان بخش‬ ‫خصوص��ی هم��واره در همایش ه��ای گوناگون‬ ‫اع�لام کرده اند که ابهام های موجود در اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساسی مانع از فعالیت انهاست‬ ‫و مشخص نیست تا چه میزان امکان‬ ‫سرمایه گذاری و رشد برای انها وجود‬ ‫دارد‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری با‬ ‫اش��اره ب��ه گره گش��ایی رهبر معظم‬ ‫انقالب از این ابهام بزرگ خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در سیاست های اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی رهبر معظم انقالب با تاکید بر اینکه این‬ ‫سیاست ها باید منجر به شکوفایی اقتصاد کشور‬ ‫ش��ود‪ ،‬فرمودند بخش خصوصی و بخش تعاون‬ ‫بای��د جایگاه ویژه خود را پی��دا کنند و دولت به‬ ‫نفع این بخش ها صحنه را خالی کند‪ .‬جهانگیری‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه انتظ��ار این اس��ت که ابالغ‬ ‫سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬ازسوی رهبر معظم‬ ‫انقالب تحول بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد کند‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬هیچ کس به هی��چ بهانه ای نباید‬ ‫در فعالیت بخش خصوصی و تعاونی های کش��ور‬ ‫اخالل ایجاد کند و چوب الی چرخ فعالیت انها‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت گروه ‪۵‬نفره بر واگذاری ها‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری از‬ ‫سخنان خود با اشاره به اینکه با این وجود به طور‬ ‫معمول پس از ه��ر واگذاری عده ای با نیت های‬ ‫گوناگ��ون علیه واگذاری جوس��ازی‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬به تازگی در جلس��ه‬ ‫ش��ورای عالی هماهنگ��ی اقتصادی‬ ‫ق��وای س��ه گانه پیش��نهاد دادم که‬ ‫گروه��ی ‪۵‬نفره بر واگذاری ها نظارت‬ ‫داشته باشد تا پس از تایید نهایی این‬ ‫گروه‪ ،‬دیگر هیچ شبهه ای برای کسی‬ ‫باقی نماند‪ .‬جهانگیری در ادامه با اشاره به میزان‬ ‫سرمایه گذاری دولت در شرکت ها و صنایع بزرگ‬ ‫و بازدهی و س��ود پایین این شرکت ها که به طور‬ ‫معمول با کمک های دولت س��رپا هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگ��ر مردم و بخش خصوص��ی عهده دار مدیریت‬ ‫این ش��رکت ها و صنایع بزرگ شوند به طور قطع‬ ‫منافع و سود بسیار بیشتری نصیب کشور خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری‬ ‫از سخنان خود با اشاره به طرح دولت اصالحات‬ ‫برای سهام دار شدن مردم در کارخانه های بزرگ‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬پس از دولت اصالحات‪ ،‬این طرح‬ ‫ب��ه نام س��هام عدالت مط��رح و در این دولت در‬ ‫برنامه ریزی چندس��اله‪ ،‬الیحه ای به مجلس ارائه‬ ‫شد که امیدوارم به تصویب برسد‪ ،‬چراکه نتیجه‬ ‫ان ای��ن اس��ت که بی��ش از ‪ ۴۹‬میلی��ون نفر از‬ ‫دارندگان سهام عدالت می توانند در کارخانه های‬ ‫بزرگ کش��ور به معنای واقعی س��هامدار شوند و‬ ‫بهره من��دی بیش��تری خواهند داش��ت و حتی‬ ‫می توانند در تعیین مدیریت این صنایع دخالت‬ ‫داشته باشند‪ .‬جهانگیری افزود‪ :‬زمانی که برخی‬ ‫کارخانه های بزرگ کشور در قالب سهام عدالت‬ ‫واگ��ذار ش��دند‪ ،‬ارزش ای��ن کارخانه ها ‪ ۲۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بود که امروز به ‪ ۱۴۳‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان افزایش پیدا کرده و این دارایی متعلق به‬ ‫بیش از ‪ ۴۹‬میلیون نفر دارنده سهام عدالت است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری همزمان ‪ ۶۴۳‬پروژه‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫بهره ب��رداری همزم��ان ‪ ۶۴۳‬پ��روژه تعاونی در‬ ‫سراسر کش��ور که روز گذشته انجام شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن پروژه ها برای ‪ ۱۸‬هزار نفر فرصت ش��غلی‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬جهانگیری با یاداوری اینکه‬ ‫امروز ‪ ۳‬میلیون نفر بیکار در کش��ور وجود دارد‬ ‫و ن��رخ بیکاری باالس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای حل‬ ‫مش��کل بی��کاری راهی جز توس��عه تعاونی ها و‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط وجود ن��دارد‪ .‬اگر‬ ‫به دنب��ال کاهش فقر و رفع نابرابری ها هس��تیم‬ ‫ای��ن مهم از طریق توس��عه تعاونی ه��ا و صنایع‬ ‫کوچک و متوسط شدنی است‪.‬‬ ‫درباره اقدام های بعدی براساس برجام‪ ،‬تصمیم گیری می کنیم‬ ‫رئی��س دفت��ر رئیس جمهوری ب��ا بیان اینکه‬ ‫برج��ام وقتی ب��رای ما ارزش دارد ک��ه بتوانیم‬ ‫از منافع ان اس��تفاده کنی��م گفت‪ :‬ایران درباره‬ ‫اقدام ه��ای بعدی خود براس��اس برجام‪ ،‬تا ‪۳ ،۲‬‬ ‫روز این��ده تصمیم گی��ری می کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا محمود واعظی ش��امگاه ش��نبه‪ ۹ ،‬شهریور‬ ‫با حضور در ش��بکه اول سیما درباره گفت وگوی‬ ‫ای��ران و گ��روه ‪ ۷‬در پاریس گفت‪ :‬پیش��نهادی‬ ‫دو هفت��ه پی��ش بین ایران و فرانس��ه رد و بدل‬ ‫و به ما ارائه ش��د‪ .‬بخش های قابل توجهی از این‬ ‫پیش��نهاد را تغییر دادیم‪ .‬این پیشنهاد نتیجه ‪۵‬‬ ‫س��اعت مذاکره تلفنی رئیسان جمهوری ایران و‬ ‫فرانسه اس��ت که به عنوان طرح از صحبت های‬ ‫ه��ر دو رئیس جمهوری به دس��ت ام��د‪ .‬واعظی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بخش ه��ای قابل توجه مورد تایید‬ ‫گ��روه ‪ ۷‬قابل قبول ما نبود و پیش��نهادهای ما‬ ‫ب��ه ماکرون ارائه ش��د‪ .‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران مذاکرات‬ ‫را ادامه داد و پیش��رفت هایی محقق و مقرر شد‬ ‫ما در تهران و گروه ‪ 7‬با شریکان اروپایی جلسه‬ ‫عکس روز‬ ‫داش��ته باش��ند ت��ا نتیجه بررس��ی های داخلی‬ ‫و گ��روه ‪ 7‬م��ورد بح��ث قرار گی��رد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫هیاتی به ریاس��ت عب��اس عراقچی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫امور خارجه دوش��نبه ب��ه پاریس می رود و یک‬ ‫تی��م اقتصادی از بخش های گوناگون نیز در این‬ ‫جلسه حضور دارد تا ابعاد این پبشنهادها روشن‬ ‫ش��ود‪ .‬رئیس دفتر رئیس جمهوری تاکید کرد‪:‬‬ ‫وقتی با یک کشور مذاکره می کنید طرف مقابل‬ ‫و ش��ما برای منافع خود مذاکره می کنید‪ .‬به هر‬ ‫حال برجام ش��کل گرفت��ه و با کمک تعدادی از‬ ‫کش��ورها به نتیجه رسیده است‪ .‬غیر از ترامپ‪،‬‬ ‫دیگران س��عی می کنند دستاورد خود را حفظ‬ ‫کنند و اروپایی ها‪ ،‬چینی ها و روس ها عالقه مند‬ ‫به حفظ دس��تاورد برجام هستند‪ .‬واعظی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در صورت محقق نشدن خواسته های ایران‬ ‫کارگروهی درباره گام س��وم تصمیم می گیرد و‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬روز مانده به زمان مقرر‪( ،‬حدود ‪ ۸‬روز به‬ ‫پایان زمان مورد نظر باقی مانده اس��ت) درباره‬ ‫اقدام های بعدی براس��اس برجام تصمیم گیری‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫تصویب مقررات پروژه های نفتی و هویت در فضای مجازی‬ ‫برداشت برنج در مازندران‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫میزان‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫سی وهشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی با حضور سران سه قوه برگزار شد و در این‬ ‫جلسه مقررات الزم برای اجرای پروژه های نفتی‬ ‫به تصویب رس��ید‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬در این نشست ادامه مباحث‬ ‫گذش��ته درباره س��ه موضوع اصالح نظ��ام یارانه‬ ‫پنهان ان��رژی‪ ،‬اص�لاح و یکپارچه س��ازی نظام‬ ‫مالیاتی و تامین اجتماعی و مولدسازی و مدیریت‬ ‫دارایی ه��ای دول��ت پیگیری ش��د و نمایندگان‬ ‫نهاد ه��ای ذی ربط نظر و گزارش های خود در این‬ ‫زمین��ه را ارائه کردند‪ .‬در ادامه این جلس��ه رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی گزارش��ی از خدم��ات بانک ها‬ ‫به وی��ژه ب��رای تامین مال��ی بنگاه ه��ای تولیدی‬ ‫ب��ا هدف رونق تولی��د و نیز اقدام ه��ای جدید در‬ ‫راستای برنامه اصالح نظام بانکی به اعضای شورا‬ ‫ارائه کرد‪ .‬ش��ورای هماهنگ��ی از رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی خواس��ت ضمن تقویت نقش بانک ها در‬ ‫ایج��اد رونق اقتصادی بر انجام اصالح نظام بانکی‬ ‫براساس تدابیر تصویب شده اقدام شود‪ .‬همچنین‬ ‫رئیس ش��ورای عالی فضای مجازی‪ ،‬س��ند نظام‬ ‫هوی��ت معتبر در فضای مج��ازی را تصویب کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این س��ند هدف از نظ��ام هویت معتبر‬ ‫در فضای مجازی کش��ور‪ ،‬اس��تقرار زیس��ت بوم‬ ‫تامین کننده زیرس��اخت تعامالت ازادانه‪ ،‬سالم‪،‬‬ ‫پویا‪ ،‬مس��ئوالنه و سودمند با رعایت حقوق فردی‬ ‫و جمعی در روابط اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫فناورانه بین انواع موجودیت ها در فضای مجازی‬ ‫اس��ت‪ .‬این نظام هویتی زمینه الزم را برای توسعه‬ ‫کس��ب وکارهای دیجیت��ال‪ ،‬س��امانه های فنی‪،‬‬ ‫رسانه های تعاملی و خدمات اداری ایجاد می کند‬ ‫و در ان تامین کنن��دگان شناس��ه ها و صفت ها با‬ ‫ارائه مجموع دو نوع اطالع هویتی پایه و صفت ها‪،‬‬ ‫ش��ناخت قابل اطمینان را ب��رای طرفین تعامل‬ ‫فراهم می س��ازند‪ .‬همچنین در این جلسه کلیات‬ ‫سیاس��ت ها و الزام ه��ای صیان��ت از داده ها مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫روحانی در گفت وگوی تلفنی با رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود‬ ‫در توییتر نوش��ت‪ :‬ما به همه و ه��ر خریداری نفت‬ ‫خواهیم فروخت‪ .‬به گزارش اداره کل اطالع رسانی‬ ‫و س��خنگویی وزارت ام��ور خارج��ه‪ ،‬محمدجواد‬ ‫ظریف در این توییت افزود‪ :‬ایاالت متحده ابزارهای‬ ‫دفاعی را از ما دریغ کرد؛ ما موشک ساختیم و ایاالت‬ ‫متحده ش��اکی اس��ت‪ .‬ظریف تاکید ک��رد‪ :‬ایاالت‬ ‫متحده‪ ،‬سوخت هسته ای را از ما دریغ کرد؛ ما ان را‬ ‫س��اختیم و ایاالت متحده شاکی است‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اکنون ایاالت متحده مشغول دزدی دریایی و‬ ‫تهدید اس��ت تا مانع فروش نفت ایران به مشتریان‬ ‫س��نتی خود شود‪ُ .‬غر نزنید اقای پمپئو! ما به همه و‬ ‫هر خریداری نفت خواهیم فروخت‪.‬‬ ‫رواب�ط عموم�ی وزارت ام�ور خارج�ه‪-‬‬ ‫سیدعباس عراقچی در ادامه رایزنی های بین ایران‬ ‫و فرانسه دوشنبه (امروز) به پاریس سفر و با مقامات‬ ‫این کش��ور اروپایی دیدار و رایزنی می کند‪ .‬یک تیم‬ ‫اقتص��ادی از بخش های گوناگون نیز در این س��فر‪،‬‬ ‫سیدعباس عراقچی را همراهی می کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رئیس پارلمان لبنان با اشاره به اینکه‬ ‫امام موس��ی صدر و دو همراه وی به تازگی از زندانی‬ ‫به زندان دیگر منتقل شدند گفت این کشور مخالف‬ ‫تحریم ایران است و تمام این تحریم ها و دشمنی ها‬ ‫به دلیل موض��ع اصولی ایران در زمینه فلس��طین‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه خبری العه��د‪ ،‬نبیه بری‪،‬‬ ‫در س��خنرانی خود در چهل ویکمین سالگرد ربوده‬ ‫ش��دن امام موسی صدر گفت‪ :‬اسرائیل بعد از اینکه‬ ‫مطمئن ش��د امریکایی ها جنگی را علیه ایران اغاز‬ ‫نخواهند ک��رد و باب مذاکرات از طریق فرانس��ه و‬ ‫کشورهای اروپایی همچنان باز است و امور در یمن‬ ‫و سوریه به سود انها در حال پیشروی نیست‪ ،‬برای‬ ‫تس��ویه حس��اب راهی جز لبنان و جبهه مقاومت‬ ‫نیاف��ت؛ به ویژه اینک��ه بنیامین نتانیاه��و پیش از‬ ‫انتخابات به یک پیروزی معنوی نیاز دارد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬وندی ش��رمن‪ ،‬دیپلم��ات امریکایی و‬ ‫مذاکره کننده ارشد پیشین امریکا‪ ،‬با انتشار پیامی‬ ‫در توییت��ر خود ب��ه توییت دی��روز دونالد ترامپ و‬ ‫تصویری که رئیس جمهوری امریکا درباره ماهواره‬ ‫ایرانی منتشر کرده بود واکنش نشان داد‪ .‬وی در این‬ ‫زمینه نوش��ت‪ :‬به نظر می رسد دونالد ترامپ از یک‬ ‫تلفن ناامن اس��تفاده کرده و به احتمالی در فضایی‬ ‫امن یک عکس محرمانه را منتش��ر ک��رده که این‬ ‫اقدام امنیت ما را به خطر انداخته است‪ .‬او این امکان‬ ‫را داش��ته که این تصویر را منتشر کند‪ ،‬اما نباید این‬ ‫کار را می کرد‪ .‬این موضوع بسیار ساده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��ی ان ان در گزارشی به تحلیل توییت‬ ‫تازه رئیس جمه��وری امریکا درباره ایران پرداخت‬ ‫و نوش��ت‪ :‬توییت روز گذش��ته دونالد ترامپ باعث‬ ‫انتقاده��ای فراوانی ش��ده اس��ت‪ .‬نکت��ه ای که ما‬ ‫درب��اره ترامپ می دانیم این اس��ت که او همیش��ه‬ ‫در پاس��خ به انتقادها می گوید من توانایی و اختیار‬ ‫چنین کارهای��ی را دارم؛ بر این اس��اس‪ ،‬این گونه‬ ‫به نظر می رس��د که رئیس جمه��وری از اختیارات‬ ‫نامحدودی برخوردار اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که ترامپ رابطه خوبی ب��ا جامعه اطالعاتی ندارد؛‬ ‫او به انها اعتماد ندارد‪ .‬او به س��ازمان س��یا اعتماد‬ ‫ندارد‪ .‬درب��اره تصویر اخیر نمی دانیم این تصویری‬ ‫محرمان��ه بود یا نه‪ ،‬اما در این باره باید به ش��دت با‬ ‫احتیاط برخورد کرد زیرا این ها تصاویری نیس��ت‬ ‫که رئیس جمه��وری امریکا بخواهد در یک توییت‬ ‫انها را در معرض دید عموم در سراس��ر جهان قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش س��ی بی اس‪ ،‬جیمز ماتیس‪،‬‬ ‫وزی��ر دف��اع پیش��ین امری��کا در گفت وگ��وی‬ ‫تلویزیونی با این ش��بکه درباره دونالد ترامپ گفت‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری ما یک رئیس جمهوری غیرعادی‬ ‫اس��ت و م��ن فکر می کن��م که باتوجه ب��ه رویکرد‬ ‫تهاجمی که سیاست های امروز دارد‪ ،‬باید محتاط‬ ‫و مراقب باش��یم‪ ،‬چراکه ادامه این شرایط می تواند‬ ‫به از هم پاشیدگی کشور منجر شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��خنگوی وزارت کش��ور گف��ت‪:‬‬ ‫اقدام هایی مانند خری��د و فروش رای‪ ،‬کمک های‬ ‫نق��دی و غیرنق��دی و توزیع اقالم و لوازم ازس��وی‬ ‫داوطلبان انتخابات مجلس جرم اس��ت و در مرحله‬ ‫رس��یدگی به صالحیت ها مدنظر ق��رار می گیرد‪.‬‬ ‫سیدسلمان س��امانی با بیان اینکه قانون انتخابات‬ ‫مجلس شورای اسالمی ‪ 4‬روز پیش از پایان مجلس‬ ‫نه��م یعنی ‪ 3‬خرداد س��ال ‪ ۹۵‬اصالح ش��د‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬تاکنون هیچ انتخاباتی با این اصالحیه قانون‬ ‫انتخابات مجلس برگزار نش��ده و انتخابات پیش رو‬ ‫نخس��تین انتخاباتی خواهد بود که براس��اس این‬ ‫قانون برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به تاکید‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار با هیات دولت مبنی بر‬ ‫لزوم اصالح ساختار بودجه‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دولت الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۹‬را با سازکار پیشین به مجلس ارائه‬ ‫کن��د‪ ،‬به طور قطع به تصویب نخواهد رس��ید‪ .‬وی‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬مطالبه رهبر معظ��م انقالب‪ ،‬تحول‬ ‫س��اختاری در نظام بودجه ریزی کشور بوده که تا‬ ‫امروز محقق نشده است‪ .‬کل کار دولت تا امروز ارائه‬ ‫گ��زارش در زمینه اسیب شناس��ی بودجه بوده اما‬ ‫اقدام عملیاتی برای ارائه برنامه ای به منظور اصالح‬ ‫ساختار بودجه انجام نشده است‪.‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 11‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1362‬‬ ‫پیاپی ‪2680‬‬ ‫گرد پیری‬ ‫بر سر ناوگان ریلی‬ ‫«ایدرو» و بهینه سازی‬ ‫پلتفرم مشترک بومی‬ ‫نفس تنگی‬ ‫دوچرخه سواران‬ ‫در تهران‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت دوباره به‬ ‫خودروسازان تاکید کرد خودروهای پیش فروش شده باید‬ ‫ب��ا نرخ زمان ثبت نام به متقاضیان تحویل داده ش��ود‪ .‬در‬ ‫نتیجه خودروس��ازان مجاز نیس��تند نرخ این خودروها را‬ ‫هنگام تحویل افزایش دهند‪ .‬س��ال گذشته در چند نوبت‬ ‫نرخ خودروها از سوی خودروس��ازان افزایش یافت که با‬ ‫تذکر مدی��ران وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موضوع به‬ ‫سود مصرف کننده پایان یافت‪ .‬افزایش قیمت ها در حالی‬ ‫اتفاق می افتد که خودروس��ازان معتقدن��د در حال زیان‬ ‫تولید می کنند‪ ،‬از این رو امسال نیز از سوی خودروسازان‬ ‫نرخ کارخانه ه��ا تغییر کرد و زمانی که این افزایش دوباره‬ ‫تکرار ش��د با گالیه کارشناسان و فعاالن بازار قیمت ها به‬ ‫نرخ قبل بازگشت‪.‬‬ ‫در این ب��اره بای��د دی��د به لح��اظ قانونی اف��رادی که‬ ‫خودرو خود را با نرخ افزایش��ی تحویل گرفتند‪ ،‬می توانند‬ ‫باقیمانده پ��ول خود را دریافت کنند؟ و ایا این امر انجام‬ ‫شده است؟‬ ‫‹ ‹ثبات قیمت در قراردادهای قطعی‬ ‫س��یدجواد حس��ینی کیا‪ ،‬عضو هیات رئیسه کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی این باره به‬ ‫گف��ت‪ :‬درب��اره خودروهای ثبت نام ش��ده دو نکته مطرح‬ ‫است؛ نخس��ت وقتی قراردادی بس��ته می شود و کاالیی‬ ‫به طور قطعی فروخته شده فروشنده نمی تواند قیمت ها را‬ ‫افزایش دهد حتی اگر نرخ ها تغییر کرده باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نکت��ه دوم ه��م مرب��وط ب��ه قراردادهای‬ ‫غیرقطعی اس��ت‪ .‬در برخی قراردادها نرخ خودرو با توجه‬ ‫به نرخ محصول و نرخ روز تعیین می شود و خودرو هنگام‬ ‫تحویل هر قیمتی داشته باشد خریدار موظف به پرداخت‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬این ام��ر یکی از چالش ه��ای متقاضیان‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬همان طور که قرارداده��ای قبلی (فروش‬ ‫قطعی) خودروس��ازان را با مشکل روبه رو کرده است زیرا‬ ‫ب��ا وجود افزای��ش قیمت ها مجاز به گرفتن پول بیش��تر‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی اظهارکرد‪ :‬این مسئله باید به گونه ای حل‬ ‫و فصل ش��ود که نه خودروس��از و نه مش��تری هیچ کدام‬ ‫متضرر نشوند‪ .‬بخشی باید از سوی حاکمیت باشد؛ یعنی‬ ‫دول��ت کمک کند‪ ،‬بخش��ی هم خودروس��از باید تمکین‬ ‫کند‪ ،‬ضم��ن انکه متقاضیان��ی که ثبت ن��ام کرده اند نیز‬ ‫باید ش��رایط موجود را درک کنن��د تا از این بحران عبور‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تعامل دولت‪ ،‬خودروساز و مردم‬ ‫‹ ‹مشتری مداری خودروسازان‬ ‫حس��ینی کیا با اش��اره به قرارداده��ای جدید و تحویل‬ ‫خ��ودرو با نرخ روز از ان به عنوان قراردادهای ترکمنچای‬ ‫نام برد و گفت‪ :‬خودروس��از چون ب��ا قراردادهای قطعی‬ ‫اعالم کرد متضرر می شود؛ بنابراین در قراردادهای بعدی‬ ‫این موضوع را اصالح کرد و گفت نرخ زمان تحویل مبنای‬ ‫معامل��ه و تحویل خودرو اس��ت‪ .‬در واقع ب��ا این عملکرد‬ ‫مشتری مداری خودروساز زیر سوال است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی در پاسخ به این پرسش که اگر متقاضی‬ ‫خودرو تحویلی خود را با نرخ باالتر تحویل گرفته باش��د‬ ‫ب��ه لحاظ قانون��ی باید چه کند‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن افراد باید به‬ ‫س��ازمان های نظارتی ش��کایت کنند‪ .‬در واق��ع اگر افراد‬ ‫ثبت نام کنن��ده خارج از ق��راردادی که داش��ته اند با انها‬ ‫برخورد ش��ده‪ ،‬می تواند ش��کایت کنند‪ .‬البته به طور قطع‬ ‫چنین مواردی نیست اینکه مشتری قرارداد قطعی داشته‬ ‫و پول بیشتری پرداخت کرده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ وارداتی ها‪ ،‬غیرقانونی است‬ ‫گفت��ه می ش��ود در بره��ه ای خودروس��ازان مبلغی را‬ ‫براساس حاش��یه نرخ خودرو در بازار از ثبت نام کنندگان‬ ‫محص��والت خود دریاف��ت کرده ان��د‪ .‬وی در این باره هم‬ ‫توضیح داد‪ :‬هیچ یک از دو خودروس��از بزرگ مجاز به این‬ ‫کار نیستند و این امر برای محصوالت سایپا و ایران خودرو‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬ممکن است مربوط به سایر مونتاژکنندگان‬ ‫فعال در کشور باشد که خریدارها حق شکایت و پیگیری‬ ‫موضوع را دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حتی برخی ش��رکت های واردکننده نرخ‬ ‫خ��ودرو را دو براب��ر کرده اند که این ام��ر اجحاف در حق‬ ‫مردم و خریداران است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی در پاسخ به این پرسش که واردکنندگان‬ ‫عن��وان می کنند مابه التف��اوت ارزی پرداخت کرده اند که‬ ‫اگر این مبلغ از س��وی خریدار برگشت نشود انها متضرر‬ ‫می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬واردکنن��دگان مجاز ب��ه چنین کاری‬ ‫نیس��تند زیرا نرخ کامل خودرو را از مش��تری گرفته اند و‬ ‫خ��ودرو را به انها پیش فروش کرده ان��د‪ .‬در ان زمان این‬ ‫شرکت ها ارز را تبدیل و برای شرکت مادر حواله کرده اند‪.‬‬ ‫با وجود مازاد تولید‪ ،‬لنت ترمز وارد می شود‬ ‫رئی��س انجمن تولیدکنندگان لنت ترم��ز و کالچ گفت‪ :‬با وجود‬ ‫قانون ممنوعیت واردات کاالهایی که تولید مش��ابه داخل دارند و‬ ‫ب��ا وجود مازاد تولید‪ ،‬واردات لنت ترمز و کالچ به کش��ور همچنان‬ ‫ادامه دارد‪ .‬حس��ین الجوردی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬اکنون ‪۴۷‬‬ ‫واحد تولیدی لنت ترمز و کالچ در کش��ور وج��ود دارد که به دلیل‬ ‫واردات بی رویه‪ ،‬بخش��ی از انها به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در‬ ‫امده ان��د‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬پس از اعالم ممنوعیت واردات لنت ترمز و‬ ‫کالچ در زمان وزیر پیشین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اردیبهشت‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬انجمن لنت ترمز و کالچ همه تولیدکنندگان را به‬ ‫افزایش نوبت های کاری و توس��عه خطوط تولیدی ترغیب کرد‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬بیشتر این کارخانه ها از فرصت پیش امده برای بروزرسانی‬ ‫کارخانه ها و خطوط تولیدی و توس��عه فعالیت های شان بهره بردند‬ ‫و بس��یاری از انها تعداد کارگران شان را به بیش از دو برابر افزایش‬ ‫دادند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬نتیجه این اقدام‪ ،‬تولید بیشتر انواع لنت ترمز و‬ ‫کالچ بود که س��هم لنت های وارداتی در بازار را به طور کلی جبران‬ ‫و جایگزین می کرد‪ .‬این مقام صنفی‪ ،‬در ادامه به باز ش��دن درهای‬ ‫واردات لن��ت ترمز و کالچ اوایل امس��ال اش��اره کرد و گفت‪ :‬هنوز‬ ‫از ای��ن رو برخی از این ش��رکت ها به دلیل فضای که برای‬ ‫کشور به وجود امده به دنبال داللی و سود بیشتر هستند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی این امر را نمی پذیرد و ش��رکت های واردکننده‬ ‫ه��م حق افزایش ن��رخ خودروهایی را ک��ه به طور قطعی‬ ‫فروخته اند‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا تاکید کرد‪ :‬وقتی پ��ول محصولی به طور‬ ‫کامل پرداخت شده یا قرارداد قطعی بسته شده دیگر معنا‬ ‫ندارد فروش��ندگان چه خودروسازان و چه واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو قیمت ه��ا را افزایش دهند چراکه ش��رکت های‬ ‫واردکننده ه��م گردش مالی باالیی دارند همان زمان ارز‬ ‫را تبدیل و ارس��ال می کنند‪ .‬ضم��ن انکه درباره پرداخت‬ ‫مابه التفاوت ارزی هم باید مس��تندات خود را اعالم کنند‪.‬‬ ‫ش��اید برخی ناگزیر به پرداخت شده باشند که موردی و‬ ‫استثناست اما در سطح کالن این گونه نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش قطعی و زیان انباشته‬ ‫اما راهکار چیست تا در شرایط فعلی کشور تولیدکننده‬ ‫و مصرف کننده متضرر نش��وند؟ فربد زاوه از کارش��ناس‬ ‫خودروی��ی درباره تحویل خ��ودرو با نرخ قبلی به‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬اگر ش��رکت های تولیدکننده ض��رر کنند به‬ ‫این معنی اس��ت که یا باید زیان انباش��ته داش��ته باشند‬ ‫یا تس��هیالت بگیرن��د و پس ندهن��د و افزایش نقدینگی‬ ‫در ش��بکه مالی کش��ور را باال ببرند‪ .‬در ادامه باید تجدید‬ ‫ارزیابی شوند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬وقتی پول کاالیی در حجم زیاد داده نمی شود‬ ‫و در ادام��ه به ان اجازه می دهید ت��ورم را در نظام مالی‬ ‫خود شناس��ایی کند در واقع ای��ن مابه التفاوت نرخ قدیم‬ ‫و جدی��د کاال را باید تمام مردم کش��ور بپردازند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب تمام مردم در قالب تورم در حال پرداخت این پول‬ ‫هستند‪ ،‬زیرا فردی پژو ‪ ۲۰۶‬را به عنوان مثال ‪۳۴‬میلیون‬ ‫تومان خریداری کرده‪ ،‬درحالی که نرخ ان مثال ‪۷۵‬میلیون‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو با بی��ان اینکه تحویل خودرو با‬ ‫نرخ قطعی منجر به ضرر خودروسازان می شود‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫زیان انباش��ته موجود در خودروس��ازی ها ناشی از همین‬ ‫تفکرات بوده اس��ت و به احتمال زی��اد راهی جز اینکه در‬ ‫صورت ه��ای مالی خود تجدی��د ارزیابی و ت��ورم را وارد‬ ‫ه��م دلیل این مس��ئله را نمی دانیم و پیگیری ه��ای زیادی هم در‬ ‫اعتراض ب��ه این موضوع انجام داده ای��م و پیگیر موضوع از مراجع‬ ‫ذی ربط هستیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬درحالی که انبارهای تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی ممل��و از انواع لنت ترمز اس��ت و تولیدکنن��دگان عالوه بر‬ ‫محص��والت یاد ش��ده توانایی تولی��د لنت ترمز انواع وس��ایل نقلیه‬ ‫ریل��ی از جمله مترو‪ ،‬واگن های ب��اری‪ ،‬لکوموتیوها‪ ،‬چاه های نفت‪،‬‬ ‫ماش��ین االت کشاورزی و راهسازی‪ ،‬موتورس��یکلت ها و‪ ...‬را دارند‪،‬‬ ‫اما همچنان ش��اهد واردات عمده لنت ترمز و کالچ از چین‪ ،‬ترکیه‬ ‫و‪ ...‬به کشور هستیم‪.‬رئیس انجمن تولیدکنندگان لنت ترمز و کالچ‬ ‫افزود‪ :‬هرچند برخی تولیدکنن��دگان بزرگ تر با انجام صادرات در‬ ‫این ش��رایط می توانند به بقا ادامه دهند‪ ،‬اما بیشتر تولیدکنندگان‬ ‫توان��ی برای حضور در بازارهای صادراتی ندارند و بنابراین‪ ،‬واردات‬ ‫لنت ترمز و کالچ به کش��ور نابودی انها را به دنبال خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫الجوردی در پایان با اشاره به ن ام گذاری امسال به نام «رونق تولید»‪،‬‬ ‫به طرح این پرس��ش پرداخت که با وج��ود تولید مازاد لنت ترمز و‬ ‫کالچ از سوی تولیدکنندگان داخلی و نبود کمبود لنت ترمز و کالچ‬ ‫در بازار‪ ،‬چرا واردات به کشور در حال انجام است؟‬ ‫‹ ‹صرفه جویی ارزی یا تولید اقتصادی‬ ‫زاوه در ادام��ه با اش��اره به مدیران خودروس��از‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وقتی قرار باش��د تولیدکننده ای ب��ا ضرر تولید کند مدیر‬ ‫کارای��ی ان را تحویل نمی گیرد‪ .‬بازده پایین خود س��بب‬ ‫زیان بزرگ تر و افزایش هزینه ها می شود‪ .‬به طور قطع در‬ ‫صنع��ت خودرو می توان کارهایی انج��ام داد که هزینه ها‬ ‫کاهش پیدا کند و س��ود کارخانه ها بیش��تر شود‪ .‬شدنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما این گونه نیست که ‪ ۷۰‬میلیون تومان نرخ یک‬ ‫خ��ودرو ‪۳۵‬میلیون تومان ش��ود در حالی ک��ه اقتصاد با‬ ‫‪۵۰‬درصد تورم روبه رو است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬برای کاهش نرخ می ت��وان جلوی هزینه های‬ ‫زی��ادی را گرفت اما دس��ت مدیرعامل ب��رای انجام این‬ ‫امور بس��ته اس��ت‪ .‬یکی از مدیران خودروساز اشاره کرده‬ ‫‪۴۰‬میلیون ی��ورو صرفه جویی ارزی ک��رده‪ ،‬در حالی که‬ ‫وظیفه خودروس��از صرفه جویی ارزی نیست‪ ،‬بلکه تولید‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬وقتی وظیفه عملیاتی ش��رکت ها تغییر‬ ‫می کند و وظایف حاکمیتی را می خواهند بر عهده بگیرند‬ ‫ی ان وضعیتی اس��ت که درحال حاضر در ان قرار‬ ‫خروج ‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد‪ :‬تعادل نرخ ارز و‬ ‫تعادل تجاری وظیفه حاکمیتی است‪ ،‬نه وظیفه شرکتی‪.‬‬ ‫ش��رکت ها باید س��عی کنند از ارزان ترین منابعی که در‬ ‫دسترس دارند محصوالت مورد نیاز خود را تهیه کنند تا‬ ‫بتوان��د محصول نهایی را با بهترین نرخ و کیفیت به بازار‬ ‫عرضه کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین مدیرعامل پیشین سایپا‬ ‫گفته ب��ود برنامه ای برای کنترل ت��ورم دارند درحالی که‬ ‫پرسش این است سایپا می تواند تورم را کنترل کند؟ مگر‬ ‫هیچ فروشنده ای می تواند با قیمت ها مبارزه کند‪ .‬تورم از‬ ‫سیاست پولی ایجاد می شود‪ ،‬نه از تولیدکننده‪ .‬از این رو تا‬ ‫زمانی که نپذیریم سازکار اقتصادی اداره کشور با سازکار‬ ‫اداره یک ش��رکت هم متفاوت اس��ت و ش��رکت ها نقش‬ ‫حاکمیت��ی ندارند حتی اگر ب��ازار انحصاری ‪۹۵‬درصدی‬ ‫در اختیار داشته باشند مش��کالت رفع نخواهد شد‪ .‬زاوه‬ ‫گفت‪ :‬انچه برای کمک به واحدهای خودروساز نیاز داریم‬ ‫یک مغز متفکر مالی و اقتصادی اس��ت که این واحدهای‬ ‫صنعتی را از بحران خارج کند‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدجواد حسینی کیا‬ ‫وقتی قراردادی‬ ‫بسته شده و‬ ‫کاالیی به طور‬ ‫قطعی فروخته‬ ‫شده است‪،‬‬ ‫فروشنده‬ ‫نمی تواند‬ ‫قیمت های‬ ‫قرارداد را‬ ‫افزایش دهد‪،‬‬ ‫حتی اگر نرخ ها‬ ‫تغییر کرده باشد‬ ‫فربد زاوه‬ ‫انچه در‬ ‫خودروسازی ها‬ ‫نیاز داریم یک‬ ‫مغز متفکر مالی‬ ‫و اقتصادی‬ ‫است که این‬ ‫واحدهای‬ ‫صنعتی را از‬ ‫بحران خارج کند‬ ‫حمایت از تولیدات داخل نباید به کاهش کیفیت منجر شود‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬الس��تیک های داخلی اس��تاندارد‬ ‫نیس��تند‪ ،‬در واقع نمی توان فقط با توجیه اش��باع بازار هر‬ ‫محصولی را تولید ک��رد و به حفظ امنیت مصرف کنندگان‬ ‫توجهی نداشت‪.‬‬ ‫عبداهلل رضیان در گفت وگو ب��ا خانه ملت درباره کیفیت‬ ‫تایره��ای داخلی‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچ��ه حمایت از تولیدات داخلی‬ ‫یکی از الزامات اس��ت‪ ،‬اما باید به کیفیت تولیدات نیز توجه‬ ‫کرد‪ .‬در گذشته استقبال چندانی از تایرهای ایرانی نمی شد‪،‬‬ ‫اما با اعمال تحریم ها‪ ،‬محدودیت واردات و افزایش نرخ ارز‪،‬‬ ‫میزان ف��روش الس��تیک های داخلی افزایش پی��دا کرد و‬ ‫تولیدکنندگان با کار در ‪ ۳‬نوبت ظرفیت تولید خود را بیشتر‬ ‫کردند‪ .‬نماینده مردم قائم شهر‪ ،‬سوادکوه و جویبار در مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه فقط نباید به کمیت تولیدات‬ ‫توج��ه کرد‪ ،‬افزود‪ :‬کیفیت تایر یکی از مهم ترین مولفه های‬ ‫حفظ امنیت سرنشینان است به همین دلیل تولیدکنندگان‬ ‫باید تمام جوان��ب امنیتی ان را در نظر بگیرند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه کیفیت الس��تیک داخلی به حد اس��تاندارد نرسیده‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬نمی توان فقط با توجیه اش��باع بازار داخلی‪ ،‬هر‬ ‫محصول��ی را روانه بازار کرد و در این میان به حفظ امنیت‬ ‫مصرف کنندگان توجهی نکرد‪ .‬عضو هیات رئیسه کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی اضافه کرد‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��ازمان های نظارتی و استاندارد‬ ‫باید به درس��تی بر روند فعالیت تولیدکنندگان تایر نظارت‬ ‫کنن��د تا محصوالت ب��ا کیفیت در دس��ترس م��ردم قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫این نماین��ده مردم در مجلس دهم ب��ا بیان اینکه مردم‬ ‫درب��اره کیفیت تایرهای داخلی ح��رف دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫گذش��ته الستیک کره ای وارد کش��ور می شد که از کیفیت‬ ‫خوبی برخوردار بود اما درحال حاضر به دلیل افزایش نرخ ارز‬ ‫واردات این محصوالت به صرفه نیست و مردم ناچار هستند‬ ‫تایر چین��ی وارد کنند‪ .‬رضیان تصریح کرد‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫توانای��ی افزایش کیفیت تایره��ای داخلی را دارند و باید به‬ ‫این امر اهتمام بیشتری شود‪.‬‬ ‫طر ‬ ‫ح‬ ‫بی سرانجام‬ ‫اسقاط‬ ‫علی سالک‬ ‫کارشناس حوزه خودرو‬ ‫در شهرستان ها و کالنشهرها‪ ،‬امار خودروهای‬ ‫فرس��وده بسیار باالس��ت‪ ،‬اما به گفته کارشناسان‬ ‫محیط زیس��ت اثرات االیندگ��ی ان به طور دقیق‬ ‫مشخص نیس��ت چراکه خودروهای با قدمت ‪۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۶۰‬س��ال هم هنوز در جاده ها تردد دارند‪ .‬برخی‬ ‫خودروه��ا نی��ز از اس��تانداردهای الزم برخوردار‬ ‫نیس��تند که بخش عمده ای ثبت نمی شود و حتی‬ ‫بسیاری از این خودروهای سنگین معاینه فنی را‬ ‫هم دور می زنند‪.‬بر همین اس��اس‪ ،‬طرح نوسازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی س��نگین پیرو دستور‬ ‫رئیس جمه��وری و اب�لاغ وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در دستورکار سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ایران(ایدرو) قرار گرف��ت‪ .‬این طرح که با‬ ‫هدف بهینه س��ازی مص��رف س��وخت و کاهش‬ ‫الودگی های زیس��ت محیطی تعریف شده بود‪ ،‬با‬ ‫تخصیص حداکثر ‪۵۰‬درصد نرخ فروش خودروها‬ ‫به عنوان یارانه از سوی دولت از محل صرفه جویی‬ ‫حاصل از کاهش مصرف سوخت‪۲۰۲ ،‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫نوع خودرو تجاری س��نگین در ‪ ۳‬سال جایگزین‬ ‫خودروهای فرسوده را شامل می شد‪.‬بنابراین ‪۱۶‬‬ ‫بهمن س��ال ‪ ۹۶‬رئیس جمهوری طرح نوس��ازی‬ ‫ن��اوگان حمل ونق��ل ج��اده ای و درون ش��هری و‬ ‫طرح های اشتغالزایی را عنوان کرد و در ‪ ۱۹‬بهمن‬ ‫همان سال این طرح به ایدرو به عنوان ستاد اجرایی‬ ‫ابالغ ش��د‪.‬این طرح از انجایی اهمیت پیدا کرد که‬ ‫در تهران کامیون ها از ساعت ‪ ۱۲‬شب به بعد تردد‬ ‫ازاد دارن��د و همچنین میزان زی��ادی االیندگی‬ ‫دارند‪ ،‬به طوری ک��ه روزانه ‪۸‬تن اجزای االیندگی‬ ‫به هوا منتشر می شود‪ .‬بیش از ‪۵۰‬درصد این تعداد‬ ‫مربوط به کامیون هایی اس��ت که در س��طح شهر‬ ‫ت��ردد می کنند که با اجرای این طرح و جایگزینی‬ ‫خودروها با استاندارد یورو ‪ ۵‬نیمی از االیندگی ها‬ ‫از بین می رفت‪.‬به گفته کارشناسان حوزه سوخت‬ ‫با احتس��اب نوس��ازی ‪۲۰۲‬ه��زار و ‪۵۰۰‬خودرو‪،‬‬ ‫صرفه جویی کل ناوگان در مصرف س��وخت در ‪۷‬‬ ‫س��ال ‪۲۵‬هزار و ‪۴۰۰‬میلی��ون لیتر و صرفه جویی‬ ‫روزان��ه این طرح در کل ن��اوگان ‪۹.۹‬میلیون لیتر‬ ‫می شد‪.‬این طرح نوسازی ‪۲۰۲‬هزار و ‪۵۰۰‬خودرو‬ ‫ناوگان حمل ونقل فرس��وده را دربرمی گرفت که‬ ‫ش��امل اتوبوس‪ ،‬کامی��ون‪ ،‬کش��نده‪ ،‬کامیونت و‬ ‫مینی ب��وس بود‪ .‬این طرح ‪۷۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬اتوبوس‬ ‫و مینی بوس و ‪۱۲۶‬هزار کامیون و کامیونت را نیز‬ ‫شامل می ش��د‪ .‬همچنین مقرر شده بود در مدت‬ ‫‪۳‬س��ال بازس��ازی و نوس��ازی و درواقع جایگزین‬ ‫ش��وند اما این طرح در ش��رایط فعل��ی و با مطرح‬ ‫ش��دن بحث تحریم ها از سوی امریکا متوقف شد‪.‬‬ ‫به گفته مسئوالن دولتی‪ ،‬اجرای این طرح موجب‬ ‫کاهش مصرف س��وخت‪ ،‬کاه��ش االیندگی‪ ،‬باال‬ ‫ب��ردن امنیت در جاده ها می ش��د اما در ش��رایط‬ ‫فعلی که این طرح نصف ونیمه مانده اس��ت‪ ،‬فقط‬ ‫می توان امیدوار بود که شرایط برای بهبود اوضاع‬ ‫تولید خودروهای سنگین بهتر شود تا شاهد ادامه‬ ‫حرکت ابرپروژه اسقاط در کشور باشیم‪.‬‬ ‫سازمان تعزیرات‬ ‫و بازار لوازم یدکی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی معتقد اس��ت س��ازمان تعزیرات باید به‬ ‫موضوع افزایش نرخ لوازم یدکی ساخت داخل ورود‬ ‫کند چراکه افزایش نرخ قطعات داخلی توجیه پذیر‬ ‫نیس��ت‪.‬محمدرضا منصوری در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت با انتقاد از گرانی افس��ار گسیخته لوازم یدکی‬ ‫خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه خودروهای موجود‬ ‫در خیابان ها فرسوده بوده یا از تولید انها سال های‬ ‫زیادی می گذرد‪ ،‬زمینه برای جوالن دالالن فراهم‬ ‫ش��ده تا با احتکار لوازم یدکی در انبارها نابسامانی‬ ‫ب��ازار را افزایش دهند‪.‬وی با بی��ان اینکه با کاهش‬ ‫نرخ دالر و اس��تفاده از ظرفی��ت جوانان نرخ لوازم‬ ‫یدک��ی کاهش پی��دا می کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬مدیرعامل‬ ‫ایران خودرو باید با مدیریت درس��ت‪ ،‬لوازم یدکی‬ ‫موردنیاز بازار را از طریق استفاده از ظرفیت ایساکو‬ ‫تامین کند‪ .‬منصوری ب��ا بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫بازار لوازم یدکی جذابیت پیدا کرده و براساس علم‬ ‫اقتصاد در اینده ای نزدیک این بازار زیانده خواهد‬ ‫شد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به دلیل گرانی افسارگسیخته نرخ‬ ‫قطعات خودرو‪ ،‬س��رمایه گذاران بسیاری وارد این‬ ‫بازار ش��ده اند‪ ،‬بنابراین حجم عرض��ه لوازم یدکی‬ ‫افزایش پی��دا کرده و قیمت ها به زودی کاهش��ی‬ ‫می ش��ود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬س��ازمان تعزی��رات باید به‬ ‫موض��وع افزایش نرخ لوازم یدکی س��اخت داخل‬ ‫ورود کن��د‪ ،‬چراک��ه افزایش نرخ قطع��ات داخلی‬ ‫توجیه پذیر نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حس��ینی کیا با بی��ان اینکه اگر براس��اس قانونی پیش‬ ‫بروی��م‪ ،‬به ط��ور قط��ع این مش��تری اس��ت که بیش��تر‬ ‫ض��رر می کند‪ ،‬گفت‪ :‬چ��ون خودروس��از در قراردادهای‬ ‫جدید(پ��س از دی س��ال ‪ )۹۷‬امده اس��ت ن��رخ خودرو‬ ‫براس��اس نرخ روز تحویل داده می ش��ود که ممکن است‬ ‫نرخ ها تا زمان ثبت نام تفاوت زیادی داشته باشد‪ .‬در اینجا‬ ‫بای��د دولت ورود کند و قیمت ها که به دلیل نوس��ان های‬ ‫ن��رخ ارز و کاهش ارزش پ��ول ملی اتفاق افت��اده‪ ،‬نه در‬ ‫دست خودروس��از بوده و نه مردم‪ .‬اینجا دولت باید ورود‬ ‫و کمک کند‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مجل��س دهم ادام��ه داد‪ :‬این مس��ئله‬ ‫از موضوع ه��ای ج��دی اس��ت که در کمیس��یون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجل��س ش��ورای اس�لامی هم مط��رح بوده‬ ‫و رض��ا رحمان��ی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در‬ ‫نشس��ت های کمیس��یون هنگام توضیح اع�لام کرد در‬ ‫قراردادهای قطعی اگر خودروس��از هم متضرر ش��ود باید‬ ‫ب��ا هم��ان قیمت های قبلی خ��ودرو تحوی��ل متقاضیان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬به هر حال در ش��رایط فعلی اقتصادی نیازمند‬ ‫تعامل بیشتری هستیم و باید چاره اندیشی جدیدی شود‪.‬‬ ‫مدیریت یکی از خودروس��از به تازگی تغیی��ر کرده امید‬ ‫است او تدابیر جدیدی بیندیشد و خودروها را با سهولت‬ ‫و تس��امح بیش��تر به متقاضیان تحویل داده و از دغدغه‬ ‫مردم کم کند‪.‬‬ ‫وقتی پول کاالیی در حجم زیاد پرداخت نشده و در ادامه به خودروساز‬ ‫اجازه داده می ش��ود تورم را در شبکه مالی خود شناسایی کند‪ ،‬در واقع‬ ‫ای��ن مابه التف��اوت نرخ قدی��م و جدی��د کاال را باید تمام مردم کش��ور‬ ‫بپردازند‪ .‬به این ترتیب تمام مردم در قالب تورم در حال پرداخت این‬ ‫پول هس��تند زیرا فردی پژو ‪ ۲۰۶‬را به عن��وان مثال ‪۳۴‬میلیون تومان‬ ‫خریده درحالی که نرخ ان مثال ‪۷۵‬میلیون تومان است‬ ‫صورت های مالی خود کنند‪ ،‬نخواهند داشت‪ .‬این امر هم‬ ‫معنایش این اس��ت که تعدادی خودرو با پول تمام مردم‬ ‫ایران به نرخ غیرواقعی تحویل داده ش��ده تا بگوییم نرخ‬ ‫خودرو تغییر نکرده است‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح بیش��تر ای��ن موض��وع اف��زود‪ :‬وقتی‬ ‫خودروس��از ناگزیر باش��د قیمت محصول��ش را کمتر از‬ ‫نرخ واقعی محاس��به کند و خودرو را به ثبت نام کنندگان‬ ‫تحوی��ل دهد ای��ن مابه التفاوت مالی را باید س��هامداران‬ ‫ب��ا پول نق��دی جبران کنن��د و چون عموم س��هامداران‬ ‫خودروس��ازی بخش های دولتی هس��تند این کسری در‬ ‫قالب تس��هیالت از خزانه کش��ور جبران می شود‪ .‬این امر‬ ‫منجر به کمبود بودجه کشور و افزای تورم شده و قیمت‬ ‫سایر کاالها را افزایش می دهد‪ .‬به عنوان مثال قیمت زمین‬ ‫باال می رود و در اینجا خودروس��از تجدی��د ارزیابی مالی‬ ‫ک��رده و تورم را در صورت ه��ای مالی لحاظ می کند‪ .‬این‬ ‫چرخ��ه به این ترتیب ادامه می یاب��د و هزینه ان را تمام‬ ‫مردم در قالب تورم می پردازند‪.‬‬ ‫زاوه ب��ا بی��ان اینکه اگ��ر دولت قص��د دارد در کنترل‬ ‫قیمت ها کمک کند راهکار منطقی و عقالیی این است که‬ ‫تورم را کنترل کند نه اینکه قیمت گذاری کند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫کنترل تورم هم با سیاس��ت های پولی‪ ،‬ش��دنی است این‬ ‫نوع عملکردها در واقع در راس��تای کنترل تورم نیس��ت‪.‬‬ ‫ش��اید ش��یب تورم به دلیل رکورد و پایی��ن امدن قدرت‬ ‫خرید مردم کاهش یافته باش��د ام��ا در واقع این رفتارها‬ ‫دوباره منجر به ایجاد تورم در ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬س��ال اینده خواهد‬ ‫ش��د چراکه تورم امروز هم ناش��ی از سیاست های ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫سال گذشته بوده که در حوزه بانکداری و سازمان برنامه‬ ‫اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬چنین امری را کارشناس��ان پیش بینی کرده‬ ‫بودند‪ ،‬اما به موضوع توجه نش��د و ام��روز هم دوباره این‬ ‫اشتباه ها در حال تکرار است‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خودروهای پیش فروش شده و معمای نرخ تمام شده‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 11‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1362‬‬ ‫پیاپی ‪2680‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫«ایدرو» و بهینه سازی پلتفرم مشترک بومی‬ ‫بهره برداری از فوالد‬ ‫قاینات تا پایان امسال‬ ‫‹ ‹افزایش تولید تایرهای سنگین‬ ‫همچنی��ن وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در‬ ‫بازدی��د از کارخان��ه کویرتایر گف��ت‪ :‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی نس��بت ب��ه تولید تاکی��د دارد و‬ ‫بس��یاری از صنایع بیش از نیاز کش��ور تولید دارند‬ ‫اما در تولید الستیک سنگین هنوز وابسته ایم‪ .‬واز‬ ‫این رو ‪ ۴‬طرح تولید داخل الس��تیک س��نگین در‬ ‫حال پیگیری است‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬تا سال گذشته‬ ‫در تامین الستیک س��نگین تا ‪ ۷۰‬درصد به خارج‬ ‫وابس��ته بودیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬هم اکنون به شکل جدی‬ ‫برای رفع این مش��کل در حال تالش هستیم‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬منابع بانک مرکزی محدود است‬ ‫و در صرف ان به صورت دقیق و حساب ش��ده خرج‬ ‫می کنن د اما پیگیر تخصیص تس��هیالت هستیم‪.‬‬ ‫چیزی به نام تعطیل��ی واحد تولیدی نداریم حتی‬ ‫اگ��ر جان م��ان را بدهیم باید واحد تولیدی س��رپا‬ ‫بمان��د و همچون دوران دفاع مقدس در این جنگ‬ ‫اقتصادی پیروز خواهیم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د ان�واع پروفی�ل و در و پنجره‬ ‫«یوپی وی سی»‬ ‫مدی��ر بانک صنع��ت و معدن خراس��ان جنوبی‬ ‫گفت‪ :‬در این س��فر کارخانه تولی��د انواع پروفیل و‬ ‫در و پنجره «یوپی وی س��ی» با اش��تغال ‪ ۲۰۰‬نفر‬ ‫و مش��ارکت بانک صنعت‪ ،‬معدن گش��ایش یافت‪.‬‬ ‫امینی گفت‪ :‬این کارخانه با تس��هیالت پرداختی‬ ‫ش��امل گش��ایش اعتبار اس��نادی ب��ه مبلغ ‪۴.۶‬‬ ‫میلی��ون ی��ورو‪ ،‬تس��هیالت ارزی ‪ ۴‬میلیون یورو‬ ‫اعطا ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین تسهیالت‬ ‫س��رمایه در گردش ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال و تسهیالت‬ ‫س��رمایه ثابت ‪ ۵۸‬میلیارد ریال اعطا ش��ده است‬ ‫ک��ه خوش��بختانه با ایج��اد ‪ ۲۰۰‬ش��غل با حضور‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گش��ایش یافت و به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫اعالم امادگی برای‬ ‫داخلی سازی ماشین االت‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫گیالن اعالم کرد‪ :‬صنعتگران و قطعه سازان گیالنی‬ ‫بهاینتوانمندیرسیده اندکهامادگیداخلی سازی‬ ‫بیش��تر ماش��ین االت صنعتی گوناگون را داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬فرهاد دلق پوش افزود‪ :‬هر‬ ‫چ��ه در صنعت و تولید متکی ب��ر توانمندی داخلی‬ ‫باشیم ارزش��مند و قابل تحسین اس��ت و مدیران‬ ‫واحدهای صنعتی کشور و استان در ساخت و تعمیر‬ ‫انواع ماشین االت می توانند از شرکت های موجود‬ ‫در گیالن کمک بگیرند‪ .‬وی همچنین در بازدید از‬ ‫واحد تولیدی انواع ماشین االت و ابرگیربکس های‬ ‫صنعتی و تعمیر انواع الکتروموتورهای ولتاژ باال در‬ ‫انزلی‪ ،‬توانایی و دانش مهندسی این شرکت را قابل‬ ‫تحس��ین دانس��ت و گفت‪ :‬با وجود چنین ظرفیت‬ ‫و امکاناتی مدی��ران واحدهای صنعتی نباید نگران‬ ‫تحریم قطعات ماشین االت صنعتی خود باشد و این‬ ‫شرکت ها به اسانی با نرخ تمام شده کمتر به مراتب‬ ‫بهتر از س��ازندگان خارجی می تواند نیاز انها را ر فع‬ ‫کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬امروز در شرایط تحریم های‬ ‫همه جانبه چشم امید کشور به صنعتگران توانمند‬ ‫و بومی سازی ماش��ین االت با تکیه بر دانش فنی و‬ ‫اس��تعدادهای درخشان مهندسان و تکنسین های‬ ‫داخلی اس��ت‪ .‬وی ب��ا بیان اینک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در ح��ال ایجاد س��امانه ای برای‬ ‫اعالم توانمندی شرکت ها است‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫توانمند داخل��ی به زودی می توانند ب��ا مراجعه به‬ ‫س��امانه «توان ای��ران»‪ ،‬ثبت ن��ام و توانایی خود را‬ ‫اعالم کنند تا بررس��ی و از واردات ماش��ین االت و‬ ‫محصوالت مشابه به کشور جلوگیری شود‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تاکید‬ ‫محمدباقر عالی‬ ‫بر کار‬ ‫اشتراکی بین‬ ‫خودروسازان‬ ‫داخلی است‪،‬‬ ‫اگر هدف‬ ‫بهبود کیفیت‬ ‫و بهینه سازی‬ ‫پلتفرم مشترک‬ ‫تولید داخلی‬ ‫باشد منفعت‬ ‫عمومی حاصل‬ ‫خواهد شد‬ ‫مروری بر رویدادهای اخیر در صنعت خودرو کشور‬ ‫و کنار هم گذاش��تن قطعاتی ک��ه می تواند تصویری‬ ‫جدید را بس��ازد‪ ،‬ش��اید به عنوان نشانه های تغییرات‬ ‫در این صنعت قابل طرح باشد‪.‬‬ ‫چندی پیش نمایش��گاه فرصت های س��اخت داخل‬ ‫ش��اهد حضور خودروس��ازان و قطعه س��ازانی بود که‬ ‫ب��ه طور متفاوت از گذش��ته با تغییر نگرش��ی که در‬ ‫رفت��ار انها مش��اهده می ش��د نیازمندی های قطعات‬ ‫و فناوری ه��ای خود را برای داخلی س��ازی در معرض‬ ‫نمایش نخبگان و پژوهش��گران و س��ازندگان داخلی‬ ‫قرار دادند‪.‬‬ ‫محمدباقر عالی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و رئیس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنای��ع ایران(ایدرو) در نشس��ت خبری نمایش��گاه‬ ‫فرصت های س��اخت و رونق تولی��د از ادامه دار بودن‬ ‫این نمایش��گاه های تقاضامحور به شکل های مجازی‬ ‫و فیزیکی در س��امانه ها و ساختمان های سازمان های‬ ‫مرتبط و نیز در نظر گرفتن یک دبیرخانه دائمی برای‬ ‫ان خبر داده بود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو در این نشس��ت تخصصی‬ ‫با بیان اینکه این نمایش��گاه چگونگ��ی ارائه نیازها و‬ ‫جمع سپاری انها را به خوبی براورد کرده است‪ ،‬گفته‬ ‫ب��ود‪ :‬بر اس��اس نظر وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫کس��انی که از ای��ن نمایش��گاه بازدی��د کرده اند این‬ ‫نمایشگاه بسیار فراتر از حد انتظار بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نشانه های تغییر‬ ‫در نخستین نمایش��گاه تقاضامحور برای تولید ‪۳۵‬‬ ‫قطعه با ‪ ۳۲‬قطعه س��از داخلی قرارداد بس��ته شد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬در هفته ای که گذش��ت‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫کش��ور شاهد منصوب شدن معاون جوان امور صنایع‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت به عنوان مدیرعامل‬ ‫بزرگ ترین خودروس��ازی داخلی بود‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫نشانه های شروع تغییر پدیدار شده است‪.‬‬ ‫فرشاد مقیمی که خود تا هفته گذشته در ارتباطی‬ ‫تنگاتنگ با خودروس��ازان به گونه ای منتقد ش��رایط‬ ‫موج��ود بود و همواره تاکید بر اصالح س��اختار و رفع‬ ‫نواق��ص در چگونگی اداره خودروس��ازی ها داش��ت‪،‬‬ ‫اکن��ون خ��ود در میان��ه این می��دان صنعت��ی مهم‬ ‫مسئولیت گرفته است‪.‬‬ ‫سخنان محمدباقر عالی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و رئیس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به عنوان سازمانی که به‬ ‫طور سنتی و متعارف رگوالتوری صنعت خودرو کشور‬ ‫را برعهده دارد‪ ،‬در روز معارفه مقیمی نیز نش��انه های‬ ‫جدیدی در پی دارد‪.‬‬ ‫تاکید عال��ی بر کار اش��تراکی بین خودروس��ازان‬ ‫داخلی‪ ،‬ش��اید در نگاه نخست و با عینک منفعت های‬ ‫س��هامدارانه قدری متف��اوت جلوه کن�� د چرا که این‬ ‫س��ازمان خود س��هامدار اصلی دو خودروس��از بزرگ‬ ‫کش��ور اس��ت و در همکاری اش��تراکی خودروسازان‬ ‫داخلی‪ ،‬محتمل اس��ت که عایدی خودروسازان دیگر‬ ‫بیش��تر خواهد بود اما در یک ن��گاه کالن و ملی اگر‬ ‫هدف بهبود کیفیت و بهینه س��ازی پلتفرم مش��ترک‬ ‫‹«مگفا» و «مرکز ملی فضای مجازی»‬ ‫تفاهمنامه همکاری امضا کردند‬ ‫تفاهمنامه ای با هدف ارتقای سطح تعامالت و‬ ‫همکاری های فعال و موثر علمی در زمینه های‬ ‫کاربردهای فن��اوری نوین همچون بالک چین‪،‬‬ ‫اینترن��ت اش��یا و هوش مصنوع��ی‪ ،‬اقدام های‬ ‫راهب��ردی و اجرایی در ح��وزه انقالب صنعتی‬ ‫چهارم‪ ،‬حکمرانی و رگوالتوری چابک و تبادل‬ ‫اطالع��ات عملی و پژوهش��ی بی��ن «مگفا» و‬ ‫«مرکز ملی فضای مجازی» امضا شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬مدیرعام��ل مگفا در‬ ‫ایی��ن امضای تفاهمنامه همکاری با مرکز ملی‬ ‫فضای مج��ازی ضمن برش��مردن تجربه های‬ ‫مگفا در س��ال های اخیر و تمرکز در حوزه های‬ ‫فناوری ه��ای نوین به ظرفیت ه��ای موجود و‬ ‫ارزشمند این شرکت در پیشبرد اهداف انقالب‬ ‫صنعتی چهارم در کشور اشاره و امادگی مگفا‬ ‫را برای هرگونه هم��کاری در این زمینه اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫محمدج��واد انبیای��ی‪ ،‬با اش��اره ب��ه حوزه‬ ‫مس��ئولیت مگف��ا ک��ه ب��ه عن��وان ش��رکت‬ ‫تخصصی سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران(ای��درو) فعالیت می کند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬با‬ ‫توج��ه به تحوالت اخیر در ح��وزه فناوری های‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نخستین سفر رضا حمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ه هم��راه معاونان تخصص��ی خود به‬ ‫خراسان جنوبی با حضور محمد صادق معتمدیان‪،‬‬ ‫استاندار خراس��ان جنوبی انجام ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از استان خراسان جنوبی‪ ،‬وی در نخستین‬ ‫بازدید خود به شهرس��تان قاین از کارخانه تراوند‬ ‫زعفران بازدید کرد و همچنین کارخانه پی وی سی‬ ‫و ساخت کانکس را افتتاح کرد‪ .‬برنامه بعدی وی در‬ ‫این شهرس��تان بازدید از فوالد قاین بود‪ .‬این پروژه‬ ‫یکی از پروژه های ملی اس��ت که متاسفانه چندین‬ ‫سال بهره برداری ان به تاخیر افتاده است‪ .‬رحمانی‬ ‫از راه ان��دازی فوالد قاین تا دهه فجر امس��ال خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬تالش خواهیم کرد این پروژه تا پایان‬ ‫دهه فجر یا در نهایت تا پایان امسال به بهره برداری‬ ‫برس��د‪ .‬او با تاکید بر اینکه خراس��ان جنوبی دارای‬ ‫ظرفیت ه��ای باالی��ی اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫مدیریت اس��تان یکی از افراد پیگیر و حس��اس در‬ ‫رفع مش��کالت مردم است که امیدواریم در سطح‬ ‫کالن بتوانیم مشکالت این استان و معضل بیکاری‬ ‫را حل کنیم‪ .‬رحمانی به نظارت روی ش��رکت های‬ ‫خودروس��از اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬مدیری��ت انها‬ ‫رویک��رد جدی را در پیش گرفته اند و ما هم در حل‬ ‫مشکالت مردم به ش��کل جدی ورود کرده ایم و با‬ ‫کسی شوخی نداریم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برخی منتق��دان معتقدند مدیرعامالن دولت��ی نمی توانند کاری از‬ ‫پیش ببرند و ناگزیر به پذیرش دستورهای مدیران باالدستی خود‬ ‫هس��تند‪ .‬بنابراین‪ ،‬دست ش��ان برای تغییر و تحوالت اساسی بسته‬ ‫است‪ .‬حال باید منتظر بود و دید صنعت خودرو ابستن چه تحوالتی‬ ‫است‬ ‫تولید داخلی باشد منفعت عمومی حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫بازدی��د رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از ایران خ��ودرو و نی��ز محورهای اعالم��ی وی دارای‬ ‫نشانه های جدیدی بود‪ .‬سرانجام پذیرفتن این واقعیت‬ ‫که باید خودرو بی کیفیت از گردونه تولید خارج شود‬ ‫و اورده ریالی ناش��ی از تولید ان را بهانه برای توجیه‬ ‫ادامه تولید نکنیم‪ ،‬نش��انه ای شبیه روزهایی است که‬ ‫وزی��ر وقت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت بر خروج پیکان‬ ‫از گردون��ه تولید ب��ا وجود عایدی ریال��ی کوتاه مدت‬ ‫ان برای بنگاه در قی��اس با ارتقای محصول و حقوق‬ ‫مصرف کننده ب��ه عنوان عایدی بلندمدت پافش��اری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پذیرفتن اینکه خودروس��ازان بدون بهانه جویی به‬ ‫دنبال راهی برای تکمیل نواقص تولیدات خود باشند‬ ‫و مش��تریان را واقعا نسبت به دریافت به موقع خودرو‬ ‫خود محق بدانند‪ ،‬خود نشانه مهمی از تغییری است‬ ‫که باید دید چقدر به طور مستمر به ان عمل می شود‪.‬‬ ‫م��وج نارضایتی های گس��ترده از چگونگی رفتار و‬ ‫نوع پاس��خگویی ب��ه خریداران خودرو در س��ال های‬ ‫گذشته و بدتر از ان نپذیرفتن این کاستی ها از سوی‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬اگ��ر به لحن و رفت��ار منصفانه جدید‬ ‫تغییر یابد خود به خود س��رمایه اجتماعی اسیب دیده‬ ‫ای��ن بنگاه ه��ای مهم را ت��ا حدودی ترمی��م خواهد‬ ‫کرد‪ .‬بی اعتمادی عمومی ناش��ی از سوءاس��تفاده های‬ ‫نوین‪ ،‬مس��ئولیت ایجاد مراکز تحول دیجیتال‬ ‫از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر عهده‬ ‫مگفاست‪.‬‬ ‫انبیای��ی گفت‪ :‬در گذش��ته هم��کاری بین‬ ‫مرک��ز ملی فض��ای مجازی و مگف��ا به صورت‬ ‫غیرمتمرکز و پراکنده وجود داش��ته اس��ت که‬ ‫این تفاهمنامه به هم گرایی و هم افزایی بیشتر‬ ‫کمک شایانی خواهد کرد‪.‬معاون راهبری فنی‬ ‫مرکز ملی فضای مجازی هم با اش��اره به اینکه‬ ‫همکاری با مرکز گس��ترش فن��اوری اطالعات‬ ‫به عنوان یکی از فع��االن حوزه فضای مجازی‬ ‫برای مرکز ملی فض��ای مجازی دارای اهمیت‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بخش خصوصی باید نس��بت به‬ ‫ی عالی فضای‬ ‫سیاس��ت ها و تصمیم های شورا ‬ ‫مجازی کشور به عنوان سیاست گذار کالن این‬ ‫حوزه اگاه باش��د تا بتواند برای خدمت رسانی‬ ‫جهت گیری مناسبی کند‪.‬‬ ‫عب��اس اسوش��ه اف��زود‪ :‬مگف��ا همچنین‬ ‫می توان��د ب��ا شناس��ایی موانع و مس��ائل این‬ ‫بخ��ش‪ ،‬مرکز مل��ی فضای مجازی را نس��بت‬ ‫ب��ه هدای��ت و راهبری بخ��ش خصوصی یاری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاضر لوازم یدکی چینی درج��ه ‪ ۳‬و ‪ ۴‬را به نام‬ ‫قطعات داخلی یا ژاپنی می فروشند در حالی که کیفیت قطعات‬ ‫داخلی بهتر است‪.‬‬ ‫ول��ی ملکی در گفت وگ��و با خانه مل��ت با انتق��اد از گرانی‬ ‫افسار گسیخته لوازم یدکی خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر انصاف و‬ ‫مروت در جامعه از بین رفته و برخی از فروش��ندگان از شرایط‬ ‫غیرمنصفانه باید به اعتماد بدل شود‪.‬‬ ‫تاکی��د مقیم��ی در برنامه ه��ای روز معارفه اش بر‬ ‫جلوگیری جدی از سوءاس��تفاده ها و مبارزه با فس��اد‬ ‫و همچنی��ن بهره جویی از ش��فافیت رس��انه ای و باز‬ ‫تاکید بر این سیاست در بازدید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت دیگر نشانه امیدوارکننده ای است که باید دید‬ ‫در ادامه مسیر چقدر به واقعیت نزدیک خواهد شد‪.‬‬ ‫رفت��ار یکجانبه خودروس��ازان نه تنها ب��ا خریداران‬ ‫خود بلک��ه حتی ب��ا فروش��ندگان و تامین کنندگان‬ ‫و قطعه س��ازان در س��ال های اخی��ر از دیگر نقدهای‬ ‫وارد بر خودروس��ازان بوده که بارها گالیه های جدی‬ ‫قطعه سازان را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹شکل جدید تعامل ها‬ ‫از قراردادهای‬ ‫بارها قطعه سازان در گفت وگو با‬ ‫یک طرفه خودروسازان با زنجیره تامین شان گالیه مند‬ ‫بودند و ان را اجحاف در حق خود می دانس��تند‪ .‬ایرنا‬ ‫در ادامه گزارش خود عن��وان کرد‪ :‬بدعهدی های گاه‬ ‫متکبرانه و غیرمس��ئوالنه خودروسازان برای پرداخت‬ ‫بدهی های خود به قطعه س��ازان‪ ،‬فق��ط با این توجیه‬ ‫که چون س��فارش دهنده بزرگ هس��تند‪ ،‬نمونه های‬ ‫ناخوش��ایند دیگری از رفتار ش��به انحصاری انها بوده ‬ ‫که در چارچوب سیاس��ت های جدید ابالغی رحمانی‪،‬‬ ‫اصالح این قصه کهنه نیز مدنظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫فش��ار تامین مالی خودروسازان بر سامانه های مالی‬ ‫کش��ور‪ ،‬همواره انتقاد فعاالن تولیدی را در پی داشته‬ ‫ی که این خودروس��ازان ام��وال غیرتولیدی‬ ‫در حال�� ‬ ‫بسیاری همچون امالک و‪ ...‬را دارا بوده اند‪.‬‬ ‫در بازدی��د اخیر اما رحمانی تاکید کرده از پیگیری‬ ‫ب��رای فروش این ام��وال مازاد به هیچ عن��وان کوتاه‬ ‫نخواه��د امد تا خودروس��ازان کمتر به س��امانه های‬ ‫مالی کش��ور که حق همه تولیدکنندگان است فشار‬ ‫نقدینگی وارد کنند‪.‬‬ ‫بس��ته بودن در خودروس��ازی ها روی نواوری ها و‬ ‫صاحبان نواوری قصه تلخ مکرر دیگری اس��ت که به‬ ‫نظر می رسد اصرار وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر باز‬ ‫کردن درهای مراکز تحقیق و توس��عه خودروسازی ها‬ ‫روی استارت اپ ها می تواند روزنه های جدی تر امید و‬ ‫تعامل را برای نخبگان و ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫پی داشته باشد‪.‬‬ ‫یکی از نواوران و پژوهشگران جوان در گفت وگو با‬ ‫عنوان ک��رده بود در دوره هایی بودجه تحقیق‬ ‫و پژوهش برای کارهای عمرانی هزینه می ش��د و این‬ ‫عملکردها افراد خالق و کارافرین را دلسرد می کند‪.‬‬ ‫در مجم��وع با کن��ار هم گذاش��تن این نش��انه ها‬ ‫می توان امی��دوار بود صنعت خودرو کش��ور گونه ای‬ ‫از پوس��ت اندازی و تغیی��ر در رفتاره��ای فرس��وده و‬ ‫اس��یب زای قدیمی خود را در دوران جدید اغاز کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬بای��د به انتظار نشس��ت و دی��د در گذر زمان‬ ‫چه می��زان از این سیاس��ت ها و نگاه های تازه مطرح‬ ‫ش��ده در بوته عمل رخ��ت واقعیت به خ��ود خواهد‬ ‫پوشید‪.‬‬ ‫در این راستا برخی منتقدان معتقدند مدیرعامالن‬ ‫دولت��ی نمی توانن��د کاری از پیش ببرن��د و ناگزیر به‬ ‫پذیرش دس��تورهای مدیران باالدستی خود هستند‬ ‫بنابرای��ن دست ش��ان برای تغییر و تحوالت اساس��ی‬ ‫بس��ته اس��ت‪ .‬باید منتظر بود و دی��د صنعت خودرو‬ ‫ابستن چه تحوالتی است‪.‬‬ ‫ساماندهی ثبت سفارش ها برای حمایت از تولید ملی‬ ‫فرش��اد مقیم��ی در ایی��ن تودی��ع و معارف��ه‬ ‫سرپرس��ت معاونت ام��ور صنای��ع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اغ��از نهضت س��اخت داخل در‬ ‫صنعت و تشکیل میزهای تخصصی تعمیق ساخت‬ ‫داخل را از یکی از مهم ترین اقدام های انجام ش��ده‬ ‫عنوان کرد و خواستار پیگیری اجرای این سیاست‬ ‫کلیدی در سرفصل برنامه های معاونت امور صنایع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬معاون پیش��ین ام��ور صنایع‬ ‫تشکیل اتاق فکر تولید و بهره مندی از دیدگاه های‬ ‫تخصصی صاحب نظران‪ ،‬توس��عه تعمیق س��اخت‬ ‫ت س��فارش ها و‬ ‫داخل در صنعت‪ ،‬س��اماندهی ثب ‬ ‫مدیری��ت واردات‪ ،‬تش��کیل کمیته ارزی و گمرک‬ ‫با هدف تسریع در تامین مواد اولیه را از مهم ترین‬ ‫اقدام ه��ای انجام ش��ده اعالم کرد و به سرپرس��ت‬ ‫جدید معاونت امور صنایع پیشنهاد داد‪ :‬ایین نامه‬ ‫م��اده ‪ ۶۱‬را تا تصویب در هیات وزیران و برگزاری‬ ‫جلس��ه های مختلف با تش��کل ها و فعاالن بخش‬ ‫خصوص��ی را در برنامه های خ��ود به جدیت دنبال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در این ایین‪ ،‬فرش��اد مقیمی با اش��اره به اینکه‬ ‫در ش��رایط فعلی ما از مس��ائل اصلی تحریم عبور‬ ‫کرده ایم و باید به خودس��ازی بپردازیم مهم ترین‬ ‫برنامه ه��ا و اقدام های انجام ش��ده در معاونت امور‬ ‫صنایع را اعالم کرد‪.‬‬ ‫او به تش��کیل اتاق فکر تولید و استفاده از تفکر‬ ‫دانش��ی بزرگان اش��اره کرد و گفت‪ :‬س��اماندهی‬ ‫ثبت س��فارش ها‪ ،‬ارتباط با تش��کل های غیردولتی‬ ‫و پایش تولی��د از جمله برنامه ه��ای موثر در این‬ ‫ی به جا گذاشت‪.‬مقیمی‬ ‫معاونت بود که تاثیر خوب ‬ ‫با اشاره به تصویب ‪ ۳‬مصوبه در ستاد تسهیل و رفع‬ ‫و موانع تولید به اس��تفاده از ظرفیت ستاد تسهیل‬ ‫و رفع موانع تولید اش��اره کرد‪ .‬معاون پیشین امور‬ ‫صنایع به احصای ‪ ۴۳‬مورد از مشکالت قانونی که‬ ‫مان��ع راه تولید بودند‪ ،‬اش��اره و خاطر نش��ان کرد‪:‬‬ ‫ش��ورای اقتصادی دولت ظرفیت مناسبی را برای‬ ‫رفع مشکالت واحدهای تولیدی فراهم کرده است‬ ‫که ما باید از این ظرفیت در راس��تای رونق تولید‬ ‫استفاد ه کنیم‪.‬‬ ‫مقیمی به هماهنگی با نهاد های بیرون از وزارت‬ ‫و تش��کیل ش��ورای عالی استاندارد اش��اره کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت عنوان‬ ‫پرچم��دار رونق تولید و نهضت س��اخت داخل را‬ ‫دارد ک��ه با توج��ه به نام گذاری امس��ال به عنوان‬ ‫«رونق تولی��د» فعالیت های زیادی ب��ا این محور‬ ‫انجام ش��ده اس��ت که از ان جمل��ه می توانیم به‬ ‫لوازم یدکی چینی کم کیفیت در بازار‬ ‫موجود سوءاس��تفاده می کنند و از انجا که استفاده از برچسب‬ ‫نرخ برای لوازم یدکی امکان پذیر نیست برخی به راحتی و بدون‬ ‫ضابطه قیمت ها را افزایش می دهند‪.‬‬ ‫ن شهر در مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫نماینده مردم مشگی ‬ ‫درحال حاض��ر لوازم یدکی چینی درجه ‪ ۳‬و ‪ ۴‬را به نام قطعات‬ ‫داخلی یا ژاپنی می فروشند در حالی که کیفیت قطعات داخلی‬ ‫بهتر اس��ت‪ ،‬در واقع قطعات چینی را وارد کشور کرده و با نام‬ ‫سایپادیزل یا ایساکو بسته بندی می کنند و می فروشند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ب��ا بیان اینکه در‬ ‫برخی موارد لوازم یدکی داخلی را نیز با تغییر بسته بندی به نام‬ ‫قطع��ات ژاپنی در بازار می فروش��ند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نمی توان بازار‬ ‫لوازم یدکی را کنترل کرد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم درباره گرانی لوازم یدکی‬ ‫داخلی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نرخ مواد اولیه‪ ،‬حقوق و دستمزد و هزینه‬ ‫برگ��زاری میز نخس��ت تعمیق س��اخت داخل در‬ ‫صنعت خودرو که منجر به داخلی س��ازی قطعات‬ ‫برای خودرو شد‪ ،‬اشاره کنیم‪.‬‬ ‫معاون پیشین امور صنایع همچنین به مدیریت‬ ‫عرض هو تقاض��ا و س��اماندهی ب��ازار محص��والت‬ ‫پتروشیمی را از دیگر اقدام های انجام شده برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬بخش��ی از مشکالت این حوزه در قرار گاه‬ ‫تولید حل ش��ده است و با فعالیت های انجام شده‪،‬‬ ‫اتفاق ه��ای خوبی ب��رای بهب��ود وضعیت صنعت‬ ‫پتروش��یمی رخ داده اس��ت‪.‬او در بخ��ش دیگری‬ ‫از صحبت های��ش ب��ه صادقی نیارک��ی پیش��نهاد‬ ‫داد میزه��ای تخصصی تعمیق س��اخت داخل در‬ ‫گروه ه��ای مختل��ف و همچنین مقابل��ه جدی با‬ ‫رانت و شفاف س��ازی که س��بب فضای امیدبخش‬ ‫در جامعه می شود را در برنامه های معاونت صنایع‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫مقیم��ی همچنی��ن خواس��ت ایین نامه س��یل‬ ‫پیگیری ش��ود و به واحدهایی که از سیل خسارت‬ ‫دیده ان��د و منتظ��ر منب��ع مال��ی هس��تند توجه‬ ‫ش��ود‪ .‬مدیرعامل کنونی ایران خ��ودرو همچنین‬ ‫پیش��نهاد برگزاری شورای سیاس��ت گذاری ریلی‬ ‫و خودرو و احیا واحده��ای غیرفعال را به نیارکی‬ ‫داد‪.‬‬ ‫انرژی افزایش داش��ت از س��وی دیگر نقدینگی قطعه س��ازان‬ ‫به شدت کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ملکی با بیان اینکه کنترل نرخ لوازم یدکی در زنجیره تولید تا‬ ‫توزیع امر مشکلی است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر توان کنترل‬ ‫بازار لوازم یدکی وجود ندارد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬دو قطعه ساز باالبر‬ ‫شیش��ه تولید می کنند که هر یک قیمت ه��ای خاص خود را‬ ‫ارائه می دهد‪.‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫رونق تجارت گرافیت‬ ‫افریقا در چین‬ ‫‪ 11‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1362‬‬ ‫پیاپی ‪2680‬‬ ‫میرصالح میرمحمدی‪ ،‬استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با‬ ‫صادرات‬ ‫راه نجات فوالد سازان‬ ‫از رکود داخلی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫منیر حضوری‪ :‬بنا به گفته فعاالن معدنی‪ ،‬بارها‬ ‫فردی را به عنوان مهندس معدن استخدام کرده ایم‬ ‫ام��ا پس از م��دت کوتاهی دیده ایم که متاس��فانه‬ ‫بدیهیات معدن را نیز بلد نبوده است‪.‬‬ ‫بخش��ی از دالی��ل ای��ن مس��ئله‪ ،‬ضع��ف نظام‬ ‫اموزش��ی مدارس و دانشگاه هاس��ت که دانش��جو‬ ‫را تئوری��ک ب��ار اورده و او را از کار تجرب��ی دور‬ ‫می کن��د‪ .‬جدا از اینک��ه ضعف اموزش عواقبی مثل‬ ‫پایی��ن اوردن به��ره وری‪ ،‬کاهش انگی��زه جوانان‪،‬‬ ‫مهاج��رت و‪ ...‬دارد‪ ،‬پرس��ش این اس��ت ک��ه با این‬ ‫تعداد دانش��جوی رش��ته معدن چه بای��د کرد و با‬ ‫توج��ه به ظرفیت هایی که معدن در کش��ور دارد و‬ ‫اینکه مدام تاکید می شود معدن می تواند جایگزین‬ ‫ی را انجام‬ ‫درامدهای نفتی شود چه اقدامات کاربرد ‬ ‫داده ایم؟‬ ‫درب��اره وضعی��ت اکتش��اف در کش��ور‪،‬‬ ‫نق��ش دانش��گاه در حمایت از دانش��جویان مرتبط‬ ‫با معدن و نوع سیاس��ت هایی که برای اس��تفاده از‬ ‫معدن به جای نفت در پیش گرفته ایم‪ ،‬با میرصالح‬ ‫میرمحمدی‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و عضو هیات علمی‬ ‫دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران گفت وگو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫€ €اکتشاف کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟‬ ‫برای پاسخ به این پرسش‬ ‫بای��د بدانیم ک��ه چقدر از‬ ‫وس��عت کش��ور تح��ت‬ ‫اکتش��اف ق��رار گرفت��ه و‬ ‫چق��در هنوز مانده و برای‬ ‫ان اقدامی نشده است‪.‬‬ ‫گاهی مطرح می ش��ود‬ ‫که وسعت مناطق اکتشاف شده نسبت به کل کشور‬ ‫چقدر اس��ت و زمانی هم مطرح می شود که وسعت‬ ‫مناطق اکتشاف شده نسبت به ظرفیت های شناخته‬ ‫شده در مقایسه با شناخته نشده ها چقدر است‪ .‬در‬ ‫ب��ا بررس��ی سیاس��ت های اعمال ش��ده در ح��وزه مع��دن متوجه‬ ‫می ش��ویم که کاش��ته های م��ا در بخش معدن بس��یار کم اس��ت و‬ ‫نمی توانیم زیاد درو کنیم‪ .‬ما باید در سیاس��ت گذاری ها از ش��عار‬ ‫خارج شویم و اطمینان حاصل کنیم که بخش معدن ظرفیت الزم را‬ ‫برای رشددارد‬ ‫€ €دانشگاه در این حوزه چقدر موثر است و‬ ‫تا چه حد دغدغه اش�نا کردن دانشجویان با‬ ‫کار معدن به طور عملی را دارد؟‬ ‫مش��کل اصلی دانشگا ه ها غلبه کمیت بر کیفیت‬ ‫اس��ت یعنی وقتی بیش از نیاز و امکانات دانش��جو‬ ‫بگیریم حتما ب��ر کیفیت تاثیر می گذارد‪ .‬تعدادی‬ ‫را در بخش معدن و زمین شناس��ی در س��ال های‬ ‫اخی��ر پذیرش کرده ایم که بیش از نیاز واقعی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬دانش��گاه ب��ا این تع��داد دانش��جو توان‬ ‫حمای��ت را ن��دارد‪ .‬در گذش��ته ب��ر س��ر اینک��ه‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مطرح کرد‬ ‫فقط ‪ ۱۰‬درصد ذخایر بالقوه معدنی شناسایی شد ه است‬ ‫خوشبینانه ترین حالت به این موضوع می رسیم که‬ ‫حدود ‪۱۰‬درصد ذخایر بالقوه را شناسایی کرده ایم‪.‬‬ ‫در ای��ن بین مس��احت زیر اکتش��اف ش��اید ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪۲۰‬درصد اس��ت و بیشتر اکتشافات ما نیز سطحی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫در بخش��ی هم که اکتش��افات سطح را پوشش‬ ‫داده ایم هنوز به ظرفیت های عمیق تر نرس��یده ایم‪،‬‬ ‫در حال��ی که پایه ای ترین مرحله برای معدنکاری و‬ ‫حلقه اتصال صنعت و معدن‪ ،‬اکتش��اف اس��ت‪ .‬در‬ ‫نتیجه در بخش اکتش��اف‪ ،‬از نظر پوش��ش سطحی‬ ‫و برداشت های عمقی هنوز کار چندانی نکرده ایم‪.‬‬ ‫در ای��ن بین تا زمانی س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫مس��ئولیت مش��خصی داش��ت و وظیف��ه اش‬ ‫به طور عمده‪ ،‬تهیه نقش��ه های زمین شناس��ی در‬ ‫مقیاس ه��ای مختلف بود اما از یک دوره ای وظیفه‬ ‫اکتش��اف را هم ب��ر عهده گرفت‪ .‬ت��ا پیش از این‬ ‫متول��ی این ام��ر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫سازمان های تابع بود‪.‬‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی نیز در حیط��ه خود کار‬ ‫می ک��رد و تنه��ا اطالعات پای��ه را در اختیار بخش‬ ‫اکتشاف قرار می داد اما با واگذاری وظیفه اکتشاف‬ ‫به این سازمان‪ ،‬یک تصمی م اشتباه و قابل نقد گرفته‬ ‫ش��د‪ .‬این مسئله باعث شد سازمان زمین شناسی از‬ ‫کاری که به خوبی از عهده ان بر می امد‪ ،‬خارج شود‬ ‫یعنی س��ازمان زمین شناسی انرژی خود را تقسیم‬ ‫ک��رد و از کاره��ای پایه ای که وظیفه اصلی اش بود‪،‬‬ ‫غافل ماند چراکه وقتی س��ازمان نمی تواند دس��ت‬ ‫به اکتش��اف بزند‪ ،‬ان را ب��ه دولت واگذار می کند یا‬ ‫به وسیله مزایده اقدام می کند که خیلی خوب جواب‬ ‫نداده اس��ت؛ بنابراین به نظرم این مسئله باید مورد‬ ‫بازنگری و اسیب شناس��ی قرار گی��رد و در وظایف‬ ‫سازمان زمین شناس��ی بازتعریف به وجود اید تا به‬ ‫وظیف��ه اصل��ی ان یعنی ارائه داده ه��ای پایه برای‬ ‫استفاده در اکتشاف برسیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دانش��جو کج��ا کارام��وزی برود دعوا می ش��د اما‬ ‫درحال حاضر التماس می کنیم که برای دانش��جو‬ ‫جای��ی پی��دا کنند‪ ،‬ان هم به ش��کل ص��وری‪ ،‬نه‬ ‫واقعی! زمانی برای اینکه دانش��جو را برای بازدید‬ ‫از تهران به کرمان ببریم ش��رایط مس��اعد بود اما‬ ‫اکن��ون کمتری��ن امکان��ات فض��ای کاراموزی و‬ ‫بازدید را به دانش��جویان همان اس��تان می دهند‬ ‫و نمی توانند دانش��جویان تهران را حمایت کنند؛‬ ‫بنابراین دانشجوهای تهران از برخی شهرستان ها‬ ‫کم برخوردارتر می ش��وند‪ .‬متاسفانه در بخش های‬ ‫مختلف به عنوان مزاحم به دانش��جو نگاه می کنند‬ ‫که ریش��ه در کمیت گرایی چند سال گذشته دارد‪.‬‬ ‫این در حالی است که اگر برای دانشجویان معدن‬ ‫در کش��ور نیازسنجی شود‪ ،‬درمی یابیم نیاز واقعی‬ ‫ش��اید تا ‪۱۰‬درصد میزان پذیرش فعلی در رش��ته‬ ‫مهندس��ی معدن باش��د‪ .‬پیش��نهاد این است که‬ ‫تعداد محدودی قطب دانش��گاهی در رشته معدن‬ ‫در کش��ور داشته باشیم‪ .‬ازانجایی که کشور کشش‬ ‫ندارد الزم نیس��ت هر استانی رشته معدن داشته‬ ‫باش��د‪ .‬ضمن اینکه این تعداد دانش��جو با نیاز بازار‬ ‫همخوانی ندارد و باعث می شود این جمعیت جوان‬ ‫بی انگیزه شود و فضای کار نداشته باشد‪ .‬اگر رشته‬ ‫مع��دن را ب��ه اجب��ار کنکور و فقط ب��رای ورود به‬ ‫دانش��گاه انتخاب کنند‪ ،‬احتمال سرخوردگی زیاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ب�ه ه�ر ح�ال م�ا روزی دانش�جویان را‬ ‫پذیرفته ای�م‪ .‬ب�ا این همه دانش�جو چه باید‬ ‫کرد؟‬ ‫وزارت عل��وم و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫دانش��گاه و سازمان های مربوط باید فکری به حال‬ ‫نیاز بازار و چشم انداز اینده کنند‪ .‬اگر اینده معدن‬ ‫برنامه توسعه خوبی داشته باشد می توان به تعداد‬ ‫قاب��ل توجهی از دانش��جویان این امی��د را داد که‬ ‫برای ش��ان فضای کار وجود دارد اما در حال حاضر‬ ‫توسعه به موازات کمیت نیست‪.‬‬ ‫همان طور که گفته ش��د وقت��ی صحبت از زیر‬ ‫‪۱۰‬درصد منابع اکتشاف شده و زیر ‪۲۰‬درصد پوشش‬ ‫سطحی در بخش معدن می شود‪ ،‬می بینیم چقدر‬ ‫فضا برای اشتغال دانش��جویان و فارغ التحصیالن‬ ‫این حوزه کم اس��ت‪ .‬دانش��جو باید کار را با بازدید‬ ‫از معادن و صنایع یاد بگیرد اما متاس��فانه دانشگاه‬ ‫توانای��ی و بودجه فراهم کردن یک بازدید علمی را‬ ‫ندارد‪۲۰ .‬سال پیش بازدیدهای یک هفته ای برای‬ ‫دانش��جویان ترتیب می دادیم اما بودجه ضعیف و‬ ‫تعداد زیاد دانش��جو باعث ش��ده که ش��رایط اصال‬ ‫مس��اعد نباشد‪.‬گاهی به طور ش��خصی و خارج از‬ ‫روال‪ ،‬ش��رایط را برای دانشجویان فراهم کرده ایم‬ ‫ام��ا این امر نمی تواند جای فعالیت سیس��تمی را‬ ‫بگیرد و اقدامی چشمگیر باشد‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه معدن ظرفیت رشد دارد‬ ‫چ�را نمی توانیم از دانش�جویان این رش�ته‪،‬‬ ‫حمایت و برای انها شغل ایجاد کنیم؟‬ ‫س��رمایه گذاری و ب��اور الزم در این زمینه وجود‬ ‫ندارد‪ .‬با اینکه راه نفت به طور تقریبی بس��ته شده‬ ‫اما هنوز از معدن صحبت زیادی نمی شود‪.‬‬ ‫بخشنامه های ضد توسعه ای معدن و جلوگیری‬ ‫از صادرات به نام خام فروش��ی‪ ،‬کارشناس��ی شده‬ ‫نیس��تند‪ .‬حتما نباید یک فع��ال معدنی تا مرحله‬ ‫ذوب پیش برود‪ .‬گاهی هم خام فروش��ی می تواند‬ ‫انجام ش��ود و اگر توجیه داش��ته باش��د باید ان را‬ ‫بپذیری��م‪ .‬اینکه گفته می ش��ود مع��دن می تواند‬ ‫اقتصاد را اداره کند‪ ،‬حرف درستی است اما نگاه به‬ ‫معدن و باور ان هنوز در حد حرف است‪ .‬با بررسی‬ ‫سیاست های اعمال ش��ده در حوزه معدن متوجه‬ ‫می ش��ویم که کاشته های ما در بخش معدن بسیار‬ ‫ک��م اس��ت و به همین دلی��ل نمی توانیم زیاد درو‬ ‫کنیم‪ .‬اگر بررسی کنیم درمی یابیم که ساالنه چه‬ ‫میزان به اکتشاف در کشورهای دیگر بودجه داده‬ ‫می ش��ود و حفاری ها چه متراژی دارد‪ .‬برای نمونه‬ ‫اگر بودجه س��االنه کانادا را در اکتشاف با ‪۵۰‬سال‬ ‫ایران مقایسه کنیم به اعداد غیرقابل باور می رسیم؛‬ ‫بنابراین باید از شعار خارج شویم و اطمینان حاصل‬ ‫کنی��م که ای��ن بخش ظرفیت الزم را برای رش��د‬ ‫دارد‪ .‬البت��ه متولی��ان بخ��ش مع��دن هم ضعیف‬ ‫عمل کرده اند‪ ،‬در مقایس��ه با صنعت و کشاورزی‪،‬‬ ‫خودکوچک بین��ی دارند و هنوز خودش��ان را باور‬ ‫نمی کنن��د؛ بنابرای��ن انتظ��ار داریم ای��ن فعاالن‬ ‫اقتص��ادی ه��م ب��ا اطمین��ان گام بردارن��د و به‬ ‫خودباوری برسند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 11‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1362‬‬ ‫پیاپی ‪2680‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات‪ ،‬راه نجات فوالد سازان از رکود داخلی‬ ‫سرمایه در‬ ‫گردش مشکل‬ ‫پایین دست‬ ‫الومینیوم‬ ‫شهرام بیات‬ ‫کارشناس الومینیوم‬ ‫ثمن رحیمی راد‪ :‬رش��د صنعت باتری های‬ ‫ش��ارژی به ایج��اد دگرگونی در بازار ش��ماری‬ ‫از م��واد معدن��ی از جمله گرافی��ت انجامیده‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین حال داده های روسکیل نشان‬ ‫می دهد افزایش تقاضا برای این ماده به ابادانی‬ ‫مس��یر تجارت گرافیت بین چی��ن در جایگاه‬ ‫بزرگ تری��ن مصرف کننده و افریق��ا در جایگاه‬ ‫بزرگ تری��ن تولیدکننده انجامیده اس��ت‪ .‬این‬ ‫اتفاق همچنین ش��مار زیادی از ش��رکت های‬ ‫معدنی را از سراس��ر جهان و کشورهایی مانند‬ ‫اس��ترالیا‪ ،‬هند و فرانس��ه به قاره سیاه کشانده‬ ‫اس��ت‪ .‬به نظر می رس��د انقالبی از گرافیت در‬ ‫افریقا برپاس��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫به نقل از‬ ‫ماینین��گ‪ ،‬عرضه کنندگان گرافی��ت در افریقا‬ ‫تولید را افزایش می دهند‪ .‬این اتفاق برخاس��ته‬ ‫از تقاض��ای روزافزون چین برای موادی اس��ت‬ ‫که در ساخت باتری استفاده می شود‪ ،‬از جمله‬ ‫گرافیت طبیعی‪ .‬بنا بر داده های منتش��ر شده‬ ‫ش��رکت انگلیسی روس��کیل که در زمینه ارائه‬ ‫اطالع��ات فعالی��ت می کند‪ ،‬در نیمه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری میالدی (‪ ۱۱‬دی ‪ ۱۳۹۷‬تا ‪ ۹‬تیر‬ ‫‪ )۱۳۹۸‬صادرات گرافی��ت طبیعی از افریقا به‬ ‫چین در مقایس��ه با س��ال های گذشته بیش از‬ ‫‪۱۷۰‬درصد رش��د داشته اس��ت‪ .‬پیش از این‪،‬‬ ‫‹ ‹هایپرمارک�ت‪ ،‬راه�کاری ب�رای‬ ‫صادرات‬ ‫‹ ‹کنسرسیوم‪ ،‬راهی برای صادرات‬ ‫مدت هاست که از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت برای انس��جام‬ ‫ بخش��ی به امر صادرات‬ ‫فوالد‪ ،‬پیش��نهاد ایجاد‬ ‫کنسرس��یوم صادرات��ی‬ ‫ب��وده؛‬ ‫مط��رح‬ ‫کنسرس��یومی ک��ه ب��ا هماهنگ��ی بیش��تر‬ ‫تولیدکنندگان می توان��د در زمینه موضوع هایی‬ ‫چون کیفیت محصوالت‪ ،‬نرخ گذاری‪ ،‬بازاریابی و‬ ‫صادرات فوالد با مدیریت واحد‪ ،‬انسجام بیشتری‬ ‫به این امور بخشد‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان فوالد معتقدن��د‪ ،‬واحدهای‬ ‫فوالدی در صورت ایجاد کنسرس��یوم می توانند‬ ‫به صادرات بیش��تری اهتمام ورزند‪ .‬این مطلب‬ ‫را مجید محمودی‪ ،‬کارشناس فوالد در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫مع��دن بی��ان و تصریح ک��رد‪ :‬ایجاد‬ ‫کنسرسیوم صادراتی در روزهای سخت تحریم‪،‬‬ ‫یک��ی از راهکارهایی اس��ت ک��ه صادرکنندگان‬ ‫فوالد باید به ان توجه ویژه ای داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫محم��ودی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بحث‬ ‫ای��ن روزه��ای تولیدکنن��دگان‪ ،‬ف��والد اس��ت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫الومینی��وم با توجه به س��بک ب��ودن ان در‬ ‫صنایع گوناگونی کارب��رد دارد‪ .‬ازجمله صنایع‬ ‫خودروس��ازی و نانوفن��اوری در حال جایگزین‬ ‫کردن این فلز با فلزات دیگر هس��تند‪ .‬ازاین رو‬ ‫این روزها به عنوان یک فلز پرکابرد به نس��بت‬ ‫دیگر فلزات از رونق خوبی برخوردار اس��ت‪ .‬اما‬ ‫در صنایع پایین دس��ت الومینیوم که می تواند‬ ‫ارزش افزوده بسیاری را به همراه بیاورد‪ ،‬فناوری‬ ‫قدیمی س��بب شده چندان نتوانند در رقابت با‬ ‫جهان ای��ن صنعت را پیش ببرن��د‪ .‬اما یکی از‬ ‫مهم ترین مش��کالتی که صنایع پایین دس��ت‬ ‫الومینی��وم با ان روبه رو هس��تند‪ ،‬س��رمایه در‬ ‫گردش پایین اس��ت؛ چراکه کم وبیش فناوری‬ ‫واحده��ای صنای��ع الومینی��وم مرب��وط به دو‬ ‫دهه گذشته اس��ت و نیاز به بازسازی بنیادین‬ ‫دارد‪ .‬بنابراین ای��ن واحدها دچار عقب ماندگی‬ ‫فناوریک��ی هس��تند ک��ه نی��از به نوس��ازی و‬ ‫روزام��دی دارن��د‪ .‬روزام��د نش��دن واحدهای‬ ‫فناوری عاملی ش��ده که در دو دهه گذش��ته‪،‬‬ ‫محص��والت یا فلزات دیگ��ری جایگزین برخی‬ ‫صنایع الومینیوم در بازار شوند‪ .‬برای نمونه در‬ ‫و پنجره ه��ای پروفیل و یوپی وی س��ی در حال‬ ‫جایگزینی با پنجره های الومینیوم هس��تند که‬ ‫برای صنایع پایین دس��ت مشکل س��از و سبب‬ ‫رکود شده است‪.‬‬ ‫ازسوی دیگر این واحدها با کمبود مواد اولیه‬ ‫و شمش روبه رو هستند‪ .‬باتوجه به این شرایط‪،‬‬ ‫اگر واحدهای پایین دست الومینیوم که بخش‬ ‫قابل توجهی از اش��تغال را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده اند‪ ،‬با مش��کالت مواد اولیه و س��رمایه در‬ ‫گ��ردش به کار خود ادامه دهن��د‪ ،‬تولید انها با‬ ‫افت روبه رو خواهد بود‪.‬‬ ‫س��ارا اصغری‪ :‬واحدهای فوالدی این روزها با‬ ‫عرضه بیش از تقاضا روبه رو هس��تند؛ موضوعی‬ ‫ک��ه رکود را برای انها به ارمغان اورده اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو این واحدها باید بیش از پیش به صادرات‬ ‫هم��ت بگمارند ت��ا بتوانند چرخ تولی��د خود را‬ ‫به چرخش دراورند‪ .‬با توجه به ش��رایط س��خت‬ ‫تحریم ه��ا ک��ه محدودیت ه��ای صادراتی برای‬ ‫صادرکنندگان به وجود اورده است‪ ،‬باید به دنبال‬ ‫راهکارهایی بود که بت��وان راه صادرات فوالد را‬ ‫هم��وار ک��رد‪ .‬در این میان‪ ،‬کارشناس��ان حوزه‬ ‫فوالد برای ص��ادرات بیش��تر راهکارهایی چون‬ ‫ایجاد کنسرس��یوم صادراتی تا هایپرمارکت های‬ ‫فوالدی را پیشنهاد می دهند‪.‬‬ ‫بود و از انجا که ش��رکت های کوچک بنیه مالی‬ ‫قوی ب��رای تامین مواد اولیه ندارن��د و اگر قرار‬ ‫ل انها نیز تقاضایی نداش��ته باشد‪،‬‬ ‫باش��د محصو ‬ ‫این واحدهای کوچک زمین گیر می شوند‪.‬‬ ‫محم��د مهدی یارجانل��ی‪ :‬تصمیم گیری هیجان��ی و به دور از‬ ‫منطق دس��ت اندرکاران بخش صادرات فوالد س��بب کشیده‬ ‫شدن ترمز صادرات فوالد ایران شده است‬ ‫صادرکنن��دگان ب��زرگ فوالد‪ ،‬محص��ول میانی‬ ‫تولی��د می کنند؛ این واحده��ا‪ ،‬واحدهایی چون‬ ‫فوالد خوزس��تان یا فوالد هرمزگان و‪ ...‬هس��تند‬ ‫که در زمینه صادرات با مش��کل خاصی روبه رو‬ ‫نیس��تند‪ .‬اما س��ایر تولیدکنندگان به طور عمده‬ ‫تولیدکنندگان بخش خصوصی کوچکی هستند‬ ‫که میلگرد تولید می کنند و در زمینه بازاریابی و‬ ‫صادرات به طور عمده ضعیف هستند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با توجه به اینکه این شرکت های کوچک که‬ ‫بیشتر خصوصی هستند‪ ،‬توانایی بازاریابی ندارند‬ ‫و دارای دفتر در خارج از کشور نیستند‪ ،‬بنابراین‬ ‫ایج��اد کنسرس��یوم صادراتی برای انها بس��یار‬ ‫ض��روری به ش��مار می اید‪ .‬وی در ادام��ه یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬ایجاد کنسرس��یوم می تواند با چند مزیت‬ ‫هم��راه باش��د؛ ازجمله می توان ب��ه این موضوع‬ ‫اشاره کرد که این کنسرسیوم می تواند واحدها را‬ ‫برای صادرات تجمیع کند و در تعامل بیش��تر با‬ ‫یکدیگر قرار دهد؛ چراکه با توجه به رکود داخل‬ ‫در زمین��ه ساخت وس��از‪ ،‬اگر بخ��ش خصوصی‬ ‫صادرات نداشته باشند با تعطیلی روبه رو خواهند‬ ‫رونق تجارت گرافیت افریقا در چین‬ ‫جهان یک ماده خام اس��تراتژیک حیاتی برای‬ ‫صنعت باتری به شمار می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹اصلی ترین مبدا صادراتی‬ ‫انچ��ه به عرض��ه و تقاض��ای گرافی��ت جهت‬ ‫می داد‪ ،‬مص��رف فوالدس��ازها در چین و روند‬ ‫صنعتی ش��دن در این کش��ور بود اما در میانه‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬تا ‪۲۰۱۷‬میالدی (س��ال های ‪ ۱۳۸۹‬تا‬ ‫‪۱۳۹۶‬خورش��یدی) با کم شدن حجم فوالدی‬ ‫که چی��ن تولید می کند‪ ،‬تقاض��ا برای گرافیت‬ ‫کاه��ش یافت‪ .‬گرافی��ت در الکترودهای کوره‪،‬‬ ‫روان کننده ها‪ ،‬مواد نس��وز‪ ،‬قطعات الکتریکی‪،‬‬ ‫رنگ ه��ا‪ ،‬فوالده��ای پرکربن‪ ،‬چدن ه��ا‪ ،‬مداد‬ ‫گرافیتی و‪ ...‬اس��تفاده می ش��د‪ .‬حاال این ماده‪،‬‬ ‫بازار مص��رف دیگری پیدا کرده؛ انتظار می رود‬ ‫باتری ه��ای لیتیوم یون پش��تیبان خوبی برای‬ ‫رش��د تقاض��ای گرافی��ت طبیعی ورق��ه ای و‬ ‫گرافیت طبیعی باشد‪ ،‬چون گرافیت در سراسر‬ ‫ذوب اهن برداشت اب از زاینده رود را به صفر می رساند‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان دارای بزرگ تری��ن جنگل مصنوع��ی در خاورمیانه بوده‬ ‫که وس��عت ان ‪ ۱۶۵۰۰‬هکتار یعنی ‪ ۸۴‬برابر اس��تانداردهای زیس��ت محیطی‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬مجید مکاری‪ ،‬سرپرست مدیریت ایمنی‪ ،‬بهداشت و‬ ‫محیط زیست ذوب اهن اصفهان گفت‪ :‬در ذوب اهن اصفهان اقدامات گسترده ای‬ ‫در قالب پروژه های زیس��ت محیطی انجام شده که هزینه های زیادی نیز صرف‬ ‫انها ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از س��ال ‪ ۸۸‬ت��ا ‪ ۹۷‬افزون بر ‪۴‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫در حوزه اب‪ ،‬هوا و پس��ماند هزینه ش��ده اس��ت‪ ،‬هرچند پیش از سال ‪ ۸۸‬نیز‬ ‫ذوب اهن در این ‪3‬حوزه اقدامات خوبی انجام داده بود اما عمده فعالیت هایی که‬ ‫هزینه های عملیاتی زیادی داشت‪ ،‬در بین سال های یادشده بود‪ .‬از این پروژه ها‬ ‫دس��ت کم ‪ ۳۰‬پروژه در بخش هوا بوده که پروژه ش��اخص این بخش‪ ،‬بازسازی‬ ‫و بهس��ازی کنورتورهای فوالدس��ازی بوده است‪ .‬برای این پروژه در ابتدا با یک‬ ‫ش��رکت المانی قرارداد بسته ش��د اما برای دو کنورتور باقی مانده با استفاده از‬ ‫توانمندی های داخل ش��رکت کار بهس��ازی انجام ش��د و به نتیجه مطلوبی نیز‬ ‫دس��ت یافتیم‪ .‬مکاری ادامه داد‪ :‬در بخش مدیریت اب و پس��اب هم ذوب اهن‬ ‫اقدامات بس��یاری انجام داده که ش��امل بازچرخانی‪ ،‬تصفیه و استفاده دوباره از‬ ‫پس��اب ها بوده و کارهای��ی هم در زمینه کاه��ش و صرفه جویی در مصرف اب‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬مجموعه این اقدام ها از سال ‪ ۷۵‬تا ‪ ۹۶‬موجب شد ‪۵۰‬درصد‬ ‫مصرف اب ذوب اهن کاهش یابد‪ .‬همچنین در نیمه نخس��ت س��ال ‪ ۹۷‬نسبت‬ ‫به نیمه نخس��ت ‪ ۹۶‬دوباره کاهش ‪۲۵‬درصدی مصرف اب را داش��تیم‪ .‬ازاین رو‬ ‫برداش��ت اب خام ذوب اهن از زاینده رود در این س��ال ها به شدت کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬ازجمله پروژه های حوزه اب و پساب می توان به انتقال پساب تصفیه خانه‬ ‫فاضالب زرین ش��هر به ذوب اهن اشاره کرد‪ .‬شروع این پروژه در سال ‪ ۹۴‬بود و‬ ‫اکنون قراردادهایی با فوالدشهر و ایمان شهر بسته شده تا پساب این شهرها نیز‬ ‫به ذوب اهن منتقل ش��ود‪ .‬همچنین در مرحله انعقاد قرارداد با ش��هر نجف اباد‬ ‫هس��تیم‪ .‬اجرای این پروژه و انتقال پساب ش��هرهای اطراف ذوب اهن نیازمند‬ ‫هزینه زیادی اس��ت‪ .‬همچنین ظرفیت س��اخت تصفیه خانه در داخل ذوب اهن‬ ‫که قرارداد ان منعقد ش��ده ‪ ۸۵۰‬مترمکعب در ساعت است و به همراه خطوط‬ ‫انتقال و س��اخت پمپ خانه ها‪ ،‬هزینه ‪۳۰۰‬میلیارد تومانی برای ان براورد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از بعد مسئولیت های اجتماعی نیز ذوب اهن قرار است‬ ‫برای جمع اوری ش��بکه فاضالب در شهرهای ایمان شهر‪ ،‬فوالدشهر و نجف اباد‬ ‫مشارکت کند‪ .‬تمامی پروژه های انتقال پساب تا سال ‪ ۱۴۰۰‬عملیاتی می شود و‬ ‫در سال های اینده برداشت اب ذوب اهن از زاینده رود به کمترین میزان رسیده‬ ‫و درنهایت صفر می شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت مدیریت ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و محیط زیس��ت ذوب اه��ن اصفهان‬ ‫با بیان اینکه ذوب اهن در راس��تای سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی و کاهش‬ ‫وابس��تگی به خارج از کش��ور‪ ،‬بومی سازی تجهیزات محیط زیس��تی را نیز در‬ ‫دس��تورکار قرار داده‪ ،‬گفت‪ :‬پروژه س��اخت بک در کارگاه برس خرس��ک و بک‬ ‫لُ اف و نیز ساخت درهای انعطاف پذیر باتری کک سازی ازجمله‬ ‫فیلتر پاتیل های ا ‬ ‫این بومی سازی ها بوده که برخی از انها تمام شده و بعضی در حال انجام است‬ ‫و در س��ال ‪ ۹۸‬به پایان می رس��د‪ .‬در این پروژه ها مراحل مهندس��ی‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫س��اخت‪ ،‬مونتاژ‪ ،‬نصب و راه اندازی و ازم��ون ان برعهده متخصصان ذوب اهن‬ ‫اس��ت‪ .‬مکاری در پایان گفت‪ :‬ذوب اهن دارای بزرگ ترین جنگل دست کاش��ت‬ ‫(مصنوع��ی) در خاورمیان��ه بوده که وس��عت ان ‪۱۶۵۰۰‬هکت��ار یعنی ‪۸۴‬برابر‬ ‫استانداردهای زیست محیطی است‪.‬‬ ‫مبدا بیش��ترین صادرات گرافیت از افریقا به‬ ‫چین‪ ،‬کش��ور موزامبیک در جنوب قاره است‪.‬‬ ‫موزامبی��ک ورق ه��ای گرافی��ت در اندازه های‬ ‫متوس��ط و کوچ��ک تولی��د می کن��د ک��ه در‬ ‫س��اخت باتری به کار می اید‪ .‬در ‪۶‬ماه نخست‬ ‫س��ال جاری میالدی‪ ،‬موزامبیک ‪۱۰۰‬کیلوتن‬ ‫(هر کیلوتن برابر با ‪۱۰۰۰‬تن اس��ت) گرافیت‬ ‫ص��ادر ک��رد که ‪۸۲‬درص��د این رق��م به چین‬ ‫رف��ت‪ ،‬در حالی ک��ه رقم صادرات این کش��ور‬ ‫در س��ال گذشته میالدی به ‪۵۱.۸‬کیلوتن و در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۷‬میالدی(‪ 1396‬خورشیدی) فقط‬ ‫‪ ۰.۸‬کیلوت��ن بود‪ .‬بیش��تر گرافی��ت صادراتی‬ ‫از موزامبی��ک در پروژه ای به ن��ام باالما تامین‬ ‫ش��د‪ .‬باالم��ا متعل��ق به ش��رکت اس��ترالیایی‬ ‫«سایراریسورسِ ز» است‪ .‬این پروژه ‪۲‬سال پیش‬ ‫و در س��ال ‪۲۰۱۷‬میالدی راه اندازی ش��د و در‬ ‫س��ال گذش��ته ‪۱۰۴‬کیلوتن و در نیمه نخست‬ ‫امس��ال ‪۹۲‬کیلوت��ن گرافیت تولید ک��رد‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا روس��کیل تخمی��ن می زند که‬ ‫تقاض��ای بخش باتری برای گرافیت طبیعی در‬ ‫میانه سال های ‪ ۲۰۱۸‬تا ‪۲۰۲۸‬میالدی (‪۱۳۹۷‬‬ ‫در مقاب��ل برخ��ی‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد‬ ‫فرات��ر از ایج��اد‬ ‫کنسرسیوم معتقدند‪ ،‬با‬ ‫ایجاد هایپرمارکت فوالد‬ ‫می تو ا ن با ز ا ر ه��ا ی‬ ‫صادراتی بیش��تری را به‬ ‫تصرف صادرکنندگان دراورد‪.‬‬ ‫در این باره محمد مهدی یارجانلی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت صنع��ت ورق ارین پ��اژ در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر توازنی بین‬ ‫عرض��ه و تقاض��ا وجود ن��دارد و عرض��ه بیش‬ ‫از تقاض��ا ب��وده و ای��ن موضوع س��بب رکود در‬ ‫بازار فوالد ش��ده اس��ت‪ .‬بس��ته ش��دن درهای‬ ‫صادرات��ی نیز لطمه بس��یاری ب��ه صنایع مادر‬ ‫وارد ک��رده اس��ت‪ .‬از این رو باید سیاس��ت های‬ ‫صادرات��ی را در جهت تس��هیل ای��ن امر پیش‬ ‫برد‪.‬‬ ‫یارجانلی ادامه داد‪ :‬ش��رکت ما ماهانه ‪۱۰‬هزار‬ ‫تن صادرات انجام می دهد که در سال ‪۱۲۰‬هزار‬ ‫تن می شود و این صادرات را به کشورهایی چون‬ ‫عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ترکمنستان و ترکیه و برخی‬ ‫کشورهای اروپایی انجام می دهد‪ ،‬اما موضوع این‬ ‫اس��ت که قوانین داخلی بیشتر سد راه صادرات‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬از س��وی دیگر‬ ‫با مش��کل م��واد اولی��ه روبه رو هس��تیم‪ .‬به این‬ ‫دلیل دارای س��همیه ای در بورس کاال نیس��تیم‬ ‫و مجبوری��م م��واد اولیه خ��ود را از ب��ازار تهیه‬ ‫کنی��م و مش��کالت خاص خ��ود را داریم‪ .‬ما در‬ ‫تا ‪ ۱۴۰۷‬خورش��یدی) در هر س��ال ‪۱۹‬درصد‬ ‫رش��د کند‪ .‬ای��ن روند رو ب��ه رش��د می تواند‬ ‫تقاض��ای کلی برای گرافی��ت را به ‪۱.۷‬میلیون‬ ‫ت��ن برس��اند‪ .‬با این تفاس��یر حتی اگ��ر پروژه‬ ‫باالما از تم��ام ظرفیت خود ک��ه ‪۳۵۰‬کیلوتن‬ ‫است‪ ،‬بهره برداری کند‪ ،‬باز هم از پس تقاضای‬ ‫جه��ان در ده��ه پیش رو برنخواه��د امد و در‬ ‫طوالنی م��دت نیاز به مناب��ع اضافی از گرافیت‬ ‫وجود خواهد داش��ت‪ .‬البته ای��ن رقم مصرف‬ ‫برای ورق های گرافیتی کوچک و متوس��ط که‬ ‫در باتری اس��تفاده می شود پیش بینی می شود‬ ‫و برای ورق های گرافیت بزرگ که در س��اخت‬ ‫ضداحتراق ه��ا‪ ،‬واش��رها و درزبندها اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تقاضای بس��یار کمتری نس��بت به‬ ‫باتری ها وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدکننده ورق های بزرگ‬ ‫چین بزرگ ترین مصرف کننده و ماداگاسکار‬ ‫بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده ورق ه��ای گرافیتی‬ ‫بزرگ جهان هس��تند‪ .‬ماداگاس��کار کش��وری‬ ‫جزی��ره ای در اقیان��وس هند و کنار س��واحل‬ ‫جنوب ش��رقی افریقاس��ت که حجم ورق های‬ ‫صادرات��ی از ان در س��ال های اخیر افزایش��ی‬ ‫بوده است‪ .‬ماداگاسکار در سال ‪۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی) ‪۹.۴‬کیلوتن از این محصول‬ ‫برابر تامین کنن��دگان و در برابر صادرات مظلوم‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار با اش��اره به ظرفیت تولید این‬ ‫ش��رکت تصریح کرد‪ :‬ظرفیت اس��می ش��رکت‪،‬‬ ‫تولی��د ‪۲۱۰‬ه��زار تن ورق کیف��ی و بهبودیافته‬ ‫و تولید ح��دود ‪۱۰۰‬هزار تن ان��واع محصوالت‬ ‫ف��والدی بوده که درمجموع ب��ا حدود ‪۱۰‬درصد‬ ‫ظرفی��ت مش��غول تولید اس��ت‪ .‬ای��ن درحالی‬ ‫اس��ت که این ش��رکت صادرات محور است‪ ،‬اما‬ ‫به دلی��ل سیاس��ت های وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ا محدودیت های صادرات��ی روبه رو‬ ‫شده ایم‪.‬‬ ‫یارجانلی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬باید توجه‬ ‫داش��ته باشیم‪ ،‬در چش��م انداز فوالد‪۵۵ ،‬میلیون‬ ‫تن تولید ترسیم شده است که حدود ‪۳۰‬میلیون‬ ‫تن از ای��ن تولید باید صادر ش��ود‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت ک��ه به هر ح��ال رقیب��ان منطق��ه ای ما‬ ‫به ش��دت در حال فعالیت هستند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫تصمیم گیری هیجانی و به دور از منطق از سوی‬ ‫دس��ت اندرکاران در بخش صادرات فوالد سبب‬ ‫کش��یده ش��دن ترمز صادرات فوالد ایران شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بی��ان این موضوع که صادرات‬ ‫در ص��ورت تجمی��ع بهتر می تواند انجام ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ادغ��ام ش��رکت ها به وی��ژه واحده��ای‬ ‫ف��والدی صادرات��ی‪ ،‬درحقیقت ب��ه نوعی ادغام‬ ‫ایدئولوژی های صادراتی است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت صنع��ت ورق ارین پ��اژ‬ ‫اف��زود‪ :‬لزوم��ی ندارد که همه ش��رکت ها به هم‬ ‫متصل ش��وند‪ ،‬بلکه باید گروه ها و ش��رکت هایی‬ ‫ایجاد ش��وند ت��ا محصوالت ف��والدی را تجمیع‬ ‫ک��رده و ب��ا ی��ک برند به جه��ان ص��ادر کنند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ط��رح ای��ده هایپرمارک��ت ف��والد‬ ‫می تواند راهگش��ای مناس��بی ب��رای برون رفت‬ ‫از مش��کالت فعل��ی ص��ادرات صنع��ت ف��والد‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫صادر کرد که این رقم در سال گذشته میالدی‬ ‫به ‪۴۹.۹‬کیلوتن و در نیمه نخس��ت امس��ال به‬ ‫‪۳۲.۵‬کیلوت��ن رس��ید‪ .‬تولیدکنن��دگان اصلی‬ ‫گرافیت در ماداگاس��کار نیز همانند موزامبیک‬ ‫‪۳‬شرکت خارجی هستند؛ یکی گروه «گرافیت‬ ‫تیروپاتی» از هند‪ ،‬دومی گروه «ایتاب ِلیس��مِنتز‬ ‫گِلوایس» از فرانس��ه و س��ومی گ��روه «ب ِیس‬ ‫متالز» از استرالیا‪.‬‬ ‫‹ ‹روند افزایشی تولید در تانزانیا‬ ‫دیگر کش��ور افریقایی که در مس��یر تبدیل‬ ‫ش��دن به یک تولیدکننده بزرگ گرافیت قرار‬ ‫دارد‪ ،‬تانزانیاس��ت و یکی از پروژه های فعال در‬ ‫اس��تخراج گرافیت این کش��ور «ماهِنگِی» نام‬ ‫دارد‪ .‬ماهنگی متعلق به ش��رکت اس��ترالیایی‬ ‫بلَک راک ماینینگ است‪.‬‬ ‫این ش��رکت در ژوئیه (تیر‪-‬خرداد) مطالعات‬ ‫قطعی امکان س��نجی ای��ن پروژه را ب��ه پایان‬ ‫رس��انده و تخمی��ن زده ک��ه در نتیج��ه ای��ن‬ ‫مطالعات می تواند تولید کنس��انتره گرافیت را‬ ‫از ‪۲۵۰‬کیلوت��ن در هر س��ال ب��ه ‪۳۴۰‬کیلوتن‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫عالوه بر ای��ن پروژه تانزانیا در س��ال جاری‬ ‫می�لادی‪ ،‬مجوزهای جدید دیگ��ری نیز برای‬ ‫استخراج گرافیت صادر کرده است‪.‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 11‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1362‬‬ ‫پیاپی ‪2680‬‬ ‫تاسیس انبارهای عمومی‬ ‫با کسب مجوز از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بازار محرم‬ ‫تامین است‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫برای توسعه‬ ‫گردشگری محرم‬ ‫قول رئیس جمهوری درباره رفع ممنوعیت های تجاری از سوی ایران‬ ‫ایران در یک موافقتنامه اقتصادی منطقه ای به طور‬ ‫فعال وارد می شود و از این طریق می تواند از مرزهای‬ ‫زمینی جمهوری ارمنس��تان و مرزهای ابی با روسیه‬ ‫و قزاقستان در بازارهای این اتحادیه حضور پیدا کند‪.‬‬ ‫پس از پیوستن ایران به این اتحادیه ‪ ۸۶۴‬قلم کاال از‬ ‫سوی دو طرف مشمول تجارت ترجیحی خواهد شد‬ ‫که ‪ ۵۰۳‬قلم کاال برای ما دارای تعرفه های ترجیحی‬ ‫اس��ت و ایران می تواند انها را ص��ادر کند‪ .‬همچنین‬ ‫تعرفه ‪ ۷۰‬قلم کاال برای ایران صفر خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین به گفته کارشناس��ان‪ ،‬پس از پیوس��تن‬ ‫ای��ران به اتحادی��ه اقتصادی اوراس��یا جهش بزرگی‬ ‫در صادرات غیرنفت��ی رخ خواهد داد‪ .‬مجموع ارزش‬ ‫صادرات و واردات کشورهای عضو این اتحادیه حدود‬ ‫‪ ۷۵۳‬میلی��ارد دالر اس��ت‪ ،‬بنابراین ب��ازار بزرگی در‬ ‫انتظار ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه صفر‪ ،‬به معنای صفر مطلق نیست‬ ‫مهم ترین مشکلی که پیش روی اجرای موافقتنامه‬ ‫ای��ران و اوراس��یا بود‪ ،‬ممنوعیت های وارداتی اس��ت‬ ‫که از س��وی ایران وضع شده و مانعی برای ‪ ۵‬کشور‬ ‫اوراسیایی به شمار می رود؛ اما انطور که خبر رسیده؛‬ ‫ریاست جمهوری قول رفع این محدودیت ها را اعالم‬ ‫کرده؛ اقدامی که اگر رخ ندهد به دنبال ان اجرای این‬ ‫موافقتنامه از ابان بی معنا خواهد بود‪.‬‬ ‫در همین باره‪ ،‬مدیرکل دفتر اروپا و امریکا سازمان‬ ‫توسعه تجارت با بیان اینکه موافقتنامه درحال حاضر‬ ‫نهایی شده و دولت به طور رسمی ان را ابالغ و وزارت‬ ‫ام��ور خارجه ایران نیز ب��ه دبیرخانه مرکزی خود در‬ ‫مس��کو ابالغ کرده‪ ،‬اظهارکرد‪۶۰ :‬روز پس از امضای‬ ‫یادداشت رس��می بین دو طرف این موافقتنامه اجرا‬ ‫می ش��ود و گمرکات براساس فهرستی که در اختیار‬ ‫دارن��د ترجیحات را اجرایی می کنن��د؛ یعنی از ابان‬ ‫کلید می خورد‪.‬‬ ‫بهروز حس��ن الفت در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره‬ ‫به اینکه تعرفه برخی کاالها صفر ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫هرچند تعرفه ‪۷۰‬قلم کاال از س��وی ایران صفر شده‪،‬‬ ‫ام��ا صفر به معن��ای صفر مطلق نیس��ت چراکه پایه‬ ‫حقوق و عوارض ‪ ۴‬است و نهایت امتیازی که به انها‬ ‫می دهیم‪ ،‬تعرفه‪۴‬درصد است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما س��ود بازرگانی که دس��ت دولت‬ ‫اس��ت و مصوبه دولت را می خواهد‪ ،‬می توانیم تغییر‬ ‫دهیم اما ‪۴‬درصد حقوق گمرکی دس��ت ما نیس��ت‬ ‫بلکه دست مجلس است؛ بنابراین پایه ‪۴‬درصد است‬ ‫ک��ه در عرف رایج به ان تعرفه صفر می گویند‪ .‬طرف‬ ‫مقابل هم همین کار را می کند البته اگر صفر مطلق‬ ‫را برای ما عملیاتی کنند به سود ما خواهد بود‪.‬‬ ‫حس��ن الفت تاکید کرد‪ :‬اخرین کشوری بودیم که‬ ‫در مجلس مصوب کردیم و ش��ورای نگهبان تایید و‬ ‫ریاست جمهوری نیز ابالغ کرد‪ .‬اما مشکلی داشتیم و‬ ‫ان اینک��ه حدود ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬قلم ترجیحاتی که به انها‬ ‫داده بودیم در فهرست ممنوعیت های وارداتی ما قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬در نتیجه این توافق بی معنا بود؛ بنابراین‬ ‫نیاز به مساعدت دولت بود که همین اتفاق هم رخ داد‬ ‫و ریاست جمهوری قول دادند که این مشکل برطرف‬ ‫ش��ود‪ .‬با این قول قرار ش��د ممنوعیت های مربوط به‬ ‫اوراس��یا برداشته شود و ورود این اقالم به ایران ازاد‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر اروپا و امریکا سازمان توسعه تجارت‬ ‫با بیان اینکه این موض��وع تنها مانع اجرا بود‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به وزیر‬ ‫ام��ور خارجه اعالم کردند که براس��اس مهلت زمانی‬ ‫مش��خص‪ ،‬امادگی اج��را وجود دارد ک��ه به معنای‬ ‫برط��رف ش��دن ممنوعیت موج��ود اس��ت؛ چراکه‬ ‫ب��دون رفع این مش��کل اج��را نیز بی معن��ا خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬تعرفه ه��ا اغل��ب در بخش های‬ ‫خش��کبار‪ ،‬کفپوش ه��ا ش��امل ف��رش و کاش��ی و‪...‬‬ ‫محصوالت پالس��تیکی صفر ش��ده اس��ت‪ .‬بخشی از‬ ‫تعرفه ه��ا در گروه ه��ای دیگ��ر کاهش پی��دا کرده و‬ ‫بخشی دیگر نیز باثبات شده و افزایش نمی یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود واگن‪ ،‬مش�کل اصلی صادرات به‬ ‫کشورهای اسیای میانه‬ ‫رئی��س ات��اق مش��ترک ای��ران و تاجیکس��تان با‬ ‫اش��اره به اینکه پیوستن به اوراس��یا یک موفقیت و‬ ‫ایجاد جو روانی برای مش��تریان خارجی ما به ش��مار‬ ‫می رود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬خوش��بختانه ب��ا این اتفاق‪ ،‬دیگر‬ ‫تنها نیستیم و توانسته ایم به یک مجموعه اقتصادی‬ ‫بپیوندیم‪.‬‬ ‫محمدحس��ین روش��نک به‬ ‫گفت‪ :‬پیوستن‬ ‫به اوراسیا اتفاق بس��یار بزرگی است که دولت اقای‬ ‫روحان��ی انج��ام داد و اقای ظریف تالش بس��یاری‬ ‫خوبی کردند و جای تشکر دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه ب��ه ای��ن زودی نمی توان‬ ‫درباره ای��ن اتفاق نظر داد‪ ،‬اف��زود‪ :‬باید زمان بگذرد‬ ‫و نتیج��ه مثبت ان را در بلندمدت مش��اهده کنیم‪.‬‬ ‫تعداد بس��یاری از اقالم بین دوطرف تعرفه ترجیحی‬ ‫تشکیل ‪ ۱۳۷۷‬پرونده تخلف برای کاغذ چاپ و تحریر‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از ‪ ۳۳‬هزار و ‪۱۷۴‬‬ ‫مورد بازرس��ی در حوزه کاغذ چاپ و تحریر خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬ارزش تخلفاتی پرونده های تشکیل ش��ده از مرز‬ ‫‪ ۳۳۰‬میلیارد ریال گذش��ت‪ .‬عباس تابش در گفت وگو‬ ‫با مهر با بیان اینکه براس��اس مصوبات کارگروه تنظیم‬ ‫بازار که ‪ ۲۵‬مرداد و ‪ ۱۴‬ش��هریور سال ‪ ۹۷‬ابالغ شده‪،‬‬ ‫تمامی مس��ئولیت های اصالت س��نجی مربوط به ثبت‬ ‫س��فارش‪ ،‬تامین ارز و کاال‪ ،‬نرخ و نحوه توزیع کاغذ در‬ ‫حوزه شرکت های واردکننده کاغذهای چاپ و تحریر‪،‬‬ ‫مطبوعات بالکی و ال دبلیو س��ی بر عهده کارگروهی به‬ ‫مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزارت ام��وزش و پرورش با مش��ارکت دفتر تخصصی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬انجمن واردکنندگان و‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز‬ ‫در این زمینه مش��ارکت دارند‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اف��زود‪ :‬بر این اس��اس ب��ا توجه به‬ ‫حیطه اختیارات س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان و بنا بر وظایف ذاتی و نظارتی ان‪ ،‬این‬ ‫س��ازمان همکاری الزم را ب��ا نهاد های مربوط و به ویژه‬ ‫تنظیم بازار از جمله دریافت و بررس��ی بهای تمام شده‬ ‫کاغذهای وارداتی با ارزهای رس��می را داش��ته و این‬ ‫بهای تمام ش��ده را به کارگروه تنظی��م بازار و کارگروه‬ ‫ساماندهی کاغذ اعالم می کند‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬در عین حال‪ ،‬ابالغ رعایت ضوابط‬ ‫توزی��ع و نرخ کاغذ ب��ه انجمن واردکنن��دگان کاغذ و‬ ‫همچنین بررس��ی م��وردی قیمت های مج��از فروش‬ ‫برخی ش��رکت های واردکننده‪ ،‬ثبت نرخ تعیین ش��ده‬ ‫کاغذهای وارداتی در س��امانه ‪ ،۱۲۴‬دریافت و ارس��ال‬ ‫فهرس��ت توزیع کاغذ به سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان ها به منظور اقدام نظارتی نیز‪ ،‬از جمله‬ ‫س��ایر اقدام های انجام شده از سوی س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان در حوزه بازار کاغذ‬ ‫چاپ و تحریر است‪.‬‬ ‫به گفته تاب��ش‪ ،‬به دنبال بازرس��ی های انجام ش��ده‬ ‫ازسوی س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬در مجموع تع��داد ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۱۷۴‬مورد‬ ‫بازرسی که به تش��کیل ‪ ۱۳۷۷‬پرونده تخلف به ارزش‬ ‫بیش از ‪ ۳۳۰‬میلیارد دری��ال مربوط به واردکنندگان‪،‬‬ ‫بنک��داران‪ ،‬انباره��ای نگهداری کاغذ و خرده فروش��ی‬ ‫منجر ش��ده‪ ،‬انجام شده اس��ت‪ .‬در عین حال‪ ،‬در ‪ ۴‬ماه‬ ‫امسال تعداد بازرسی به عمل امده ‪ ۸۵۱۳‬مورد و تعداد‬ ‫پرونده های تشکیل شده ‪ ۳۹۹‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت ها باید کاهش پیدا کند‬ ‫رئیس اتاق مش��ترک ایران و تاجیکس��تان با بیان‬ ‫اینک��ه ‪۶۰‬روز مهلت برای اجرای توافقنامه اوراس��یا‬ ‫مش��خص ش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬از ابان شاهد اجرای این‬ ‫موافقتنام��ه خواهی��م بود که به نوع��ی برای ما یک‬ ‫مزیت به شمار می رود‪.‬‬ ‫ه��ادی تیزه��وش تاب��ان در گفت وگ��و با‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در تجارت ما با کش��ورهای اوراس��یا‬ ‫بس��یار موثر است و شاهد توس��عه تجارت با روسیه‬ ‫خواهی��م بود‪ .‬تنه��ا موردی ک��ه درحال حاضر باعث‬ ‫نگرانی است افزایش قیمت ها با وجود کاهش نرخ ارز‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر ای��ن روند ادام��ه یابد مزیت ‬ ‫صادرات از دس��ت می رود‪ .‬ن��رخ ارز تاحدودی ثابت‬ ‫ش��ده اما نرخ دیگر کاالها به ثبات نرسیده؛ بنابراین‬ ‫باید با احتیاط پیش رفت و فکری به حال ساماندهی‬ ‫قیمت ها کرد‪ .‬به طور قطع صادرات به روسیه افزایش‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫بهروز حسن الفت‬ ‫محمدحسین روشنک‬ ‫هادی تیزهوش تابان‬ ‫تفاهم با اوراس��یا و ارتباط ویژه با ‪۵‬کش��ور اسیای‬ ‫میان��ه‪ ،‬پ��س از تالش ه��ا و س��ختی های بس��یار به‬ ‫س��رانجام رس��ید و نهایی ش��د‪ .‬فرصتی که بس��یار‬ ‫مغتنم اس��ت و نباید از ان غافل شد چراکه می توان‬ ‫ب��د تدبیری درس��ت و منطق��ی اساس��ی به ویژه در‬ ‫بخش های کش��اورزی و صنایع سبک بهره خوبی از‬ ‫ان برد‪ .‬قرارداد با اوراس��یا به اسانی حاصل نشده که‬ ‫بخواهد به اس��انی نتیجه بدهد اما اگر کوچک ترین‬ ‫غفلتی انجام شود به طور قطع شاهد نتایجی خواهیم‬ ‫بود که به سود ایران نیست‪ .‬هرچند ایران امتیازهایی‬ ‫به اتحادیه اوراس��یا داده‪ ،‬ام��ا امتیازهایی هم گرفته‬ ‫ک��ه اگر به خوبی اجرایی نش��و واردکنن��ده صرف از‬ ‫این ‪6‬کش��ور اس��یایی یعن��ی بالروس‪ ،‬قزاقس��تان‪،‬‬ ‫قرقیزستان‪ ،‬روسیه‪ ،‬تاجیکستان و ازبکستان خواهیم‬ ‫ش��د‪ .‬درحال حاضر ممنوعیت هایی در تجارت ایران‬ ‫وجود دارد که مانع اصلی بر سر راه اجرای قرارداد با‬ ‫اوراسیا بود اما انطور که خبر رسیده اقای وزیر وعده‬ ‫رفع این ممنوعیت ها را برای ‪6‬کشور اوراسیایی داده‬ ‫و به زودی شاهد تسهیل این فرایند خواهیم بود‪ .‬این‬ ‫کشورها در حالی ظرفیت بزرگی برای ایران به شمار‬ ‫می رون��د که اگر به درس��تی از ان بهره نبریم‪ ،‬مانند‬ ‫ظرفیت باالی بازار روسیه که فرصت طالیی برای ما‬ ‫رقم زده بود از دس��ت می رود‪ .‬روس��یه نیز زمانی که‬ ‫تحریم ش��د و اجازه واردات از برخی ش��ریکان خود‬ ‫را نداش��ت‪ ،‬بهترین دروازه رشد صادرات برای ایران‬ ‫بود اما ان گونه که باید و شاید از ان سودی نبردیم‪.‬‬ ‫اوراسیا بازار بس��یار خوش اتیه ای برای ایران است‬ ‫چراک��ه بی��ش از ‪۱۸۴‬میلیون نف��ر جمعیت و بیش‬ ‫از ‪۵.۳‬تریلی��ون دالر تولی��د ناخال��ص داخلی دارد و‬ ‫می تواند به توسعه بازارهای صادراتی کشور و تامین‬ ‫کاالهای سرمایه ای‪ ،‬واسطه ای و مصرفی کشور کمک‬ ‫کند‪ .‬برای برقراری تجارت ازاد با ‪۵‬کش��ور عضو این‬ ‫اتحادیه‪ ،‬دولتمردان بای��د در حوزه قرارداد و تنظیم‬ ‫فهرست کاالیی بیش��ترین دقت و وسواس را داشته‬ ‫باشند و در حوزه مراودات پولی‪ ،‬مالی و بانکی نیز به‬ ‫توافق هایی ویژه برسند تا بتوانند تجارت با اوراسیا را‬ ‫به یک بازی برد‪-‬برد تبدیل کنند‪.‬‬ ‫از مزیت ه��ای پیوس��تن ب��ه موافقتنامه اوراس��یا‪،‬‬ ‫تخفیف های تعرفه ای ب��رای صادرکنندگان ایرانی به‬ ‫کش��ورهای این اتحادیه اقتصادی است که در همین‬ ‫ب��اره تعرفه حدود ‪۷۰‬قلم کاالی ایرانی صفر ش��ده و‬ ‫برخی کاه��ش یافته و برخی دیگر نیز اصطالح فریز‬ ‫شده که به معنای باال نرفتن تعرفه کنونی ان است‪.‬‬ ‫بنابراین؛ اقایان و خانم های مسئول‪ ،‬لطفا این فرصت‬ ‫را از دس��ت ندهیدک��ه نه زمان ب��رای ازمون و خطا‬ ‫داریم و نه توان!‬ ‫ثبات نرخ ارز‬ ‫شرط کاهش نرخ کاالها است‬ ‫نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران معتقد اس��ت‪ ،‬دلی��ل بخش��ی از تالطم هایی که‬ ‫اقتص��اد ایران در ماه های گذش��ته با انها رو به رو ش��ده‪،‬‬ ‫نوس��ان های نرخ ارز است و اگر قیمت های کاهش یافته‬ ‫ارز برای مدتی ثبات داشته باشد نرخ کاالها هم کاهشی‬ ‫می شود‪ .‬خسرو فروغان گران سایه در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیش از انکه به طور قطع در این زمینه سخن‬ ‫بگوییم باید در نظر داشت که نمی توان تمام کاالها را در‬ ‫یک گ��روه طبقه بندی کرد و میزان تاثیرگذاری نرخ ارز‬ ‫بر انها را یکس��ان دید‪ .‬به گفته وی‪ ،‬همانطور که در زمان‬ ‫افزایش قیمت ها‪ ،‬میزان تاثیرگ��ذاری نرخ ارز بر کاالها‬ ‫متف��اوت بود‪ ،‬امروز در صورت تداوم روند کاهش��ی نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬میزان تاثیرپذی��ری در گروه های گوناگون متفاوت‬ ‫خواه��د بود‪ .‬این عضو ات��اق بازرگانی ایران با بیان اینکه‬ ‫بیش از انکه کاهش یا افزایش نرخ ارز مهم باش��د‪ ،‬ثبات‬ ‫ان اهمی��ت دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬وقتی نرخ ارز در یک هفته‬ ‫روند کاهش��ی بگیرد اما در هفته بعد افزایش��ی ش��ود‪،‬‬ ‫به طور قطع ام��کان تصمیم گیری را از فعاالن اقتصادی‬ ‫می گیرد زیرا در چنین فضایی تولیدکننده نمی داند که‬ ‫اگر نرخ کاالی��ی را پایین اورد‪ ،‬چند روز بعد برای خرید‬ ‫مواد اولیه باید چه قیمتی را بپردازد‪ .‬فروغان گران سایه‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اما اگ��ر قیمت ها برای م��دت طوالنی ثبات‬ ‫داش��ته باش��ند و در کانال پایین تری ق��رار بگیرند‪ ،‬در‬ ‫ان زم��ان می ت��وان انتظار داش��ت قیمت ها کاهش��ی‬ ‫ش��وند‪ .‬هرچند در این فرایند چگونگ��ی نظارت بر بازار‬ ‫و مدیریت قیمت ها اهمیت زیادی پیدا می کند‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬یکی از مس��ائلی که در ماه های گذش��ته به اقتصاد‬ ‫ایران و قیمت های موجود در بازار اسیب زد‪ ،‬تالطم های‬ ‫قیمتی نرخ ارز بود که چند ماه ادامه یافت‪ .‬اگر روالی که‬ ‫هفته های گذش��ته در نرخ ارز اغاز شده ادامه پیدا کند‪،‬‬ ‫می توان انتظار داشت نرخ تمام شده تولید کاهش یافته‬ ‫و این موضوع تاثیر خود را در نرخ نهایی کاالهایی که در‬ ‫اختیار مصرف کننده قرار می گیرد‪ ،‬نشان دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹مزیت ه�ای پیوس�تن ایران ب�ه اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫تعرف��ه صف��ر به معن��ای صفر مطلق نیس��ت چراک��ه پایه حقوق‬ ‫و ع��وارض ‪۴‬اس��ت و نهای��ت امتی��ازی ک��ه ب��ه انه��ا می دهی��م‪،‬‬ ‫تعرفه‪۴‬درصد است‬ ‫یادداشت‬ ‫‹ ‹کمتر از دو ماه تا زمان اجرا‬ ‫اواخ��ر خرداد‪ ،‬وزی��ر نیرو از نهایی ش��دن قرارداد‬ ‫موق��ت تجارت ازاد بی��ن ایران و ‪ ۵‬کش��ور اتحادیه‬ ‫اوراسیا در مجلس ش��ورای اسالمی خبر داد‪ ،‬اتفاقی‬ ‫که براس��اس اخری��ن اخبار در ابان ب��ه مرحله اجرا‬ ‫می رسد و براساس ان تعرفه ‪ ۷۰‬قلم کاال برای ایران‬ ‫صفر خواهد شد‪.‬‬ ‫تیر امسال قانون پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراسیا ازسوی رئیس جمهوری ابالغ و در جدیدترین‬ ‫اتفاق‪ ،‬هفته گذشته یادداش��ت رسمی میان ایران و‬ ‫دبیرکل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در محل دبیرخانه‬ ‫کمیسیون مشترک همکاری های مشترک اقتصادی‬ ‫ایران و روس��یه در مسکو مبادله شد که براساس ان‬ ‫در مدت ‪ ۶۰‬روز این موافقتنامه عملیاتی خواهد شد؛‬ ‫یعنی ابان‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس اعالم وزارت نی��رو‪ ،‬اردکانیان‬ ‫در اخرین اظهارنظر خود درباره موافقتنامه یادش��ده‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه از اوایل ابان امس��ال ایران به طور‬ ‫رس��می وارد اتحادیه اقتصادی اوراس��یا خواهد شد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬پس از پیوس��تن ایران به ای��ن اتحادیه ‪۸۶۴‬‬ ‫قلم کاال از س��وی دو طرف مشمول تجارت ترجیحی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خواهند داش��ت که به هماهنگی بسیاری نیاز دارد و‬ ‫در نهایت تاثیر ان در کشورهای اسیای میانه روسیه‬ ‫و حتی چین برای تجارت با ایران احساس می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق مش��ترک ایران و تاجیکستان با اشاره‬ ‫ب��ه اینک��ه وضعی��ت تجارت ب��ا تاجیکس��تان رو به‬ ‫بهبود اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مش��کلی که درحال حاضر‬ ‫با ان روبه رو هس��تیم اختالف میان ترکمنس��تان و‬ ‫تاجیکس��تان اس��ت که مانع رس��یدن کاالهای ما از‬ ‫طریق هوایی‪ ،‬زمینی و ریلی از خاک ترکمنستان به‬ ‫مقصد تاجیکستان است‪.‬‬ ‫روش��نک تصریح کرد‪ :‬این اختالف بین دو کش��ور‬ ‫اس��ت و ارتباطی به ما ندارد اما پیامدهای ان حدود‬ ‫یک س��ال اس��ت ما را درگیر کرده اس��ت‪ .‬برهمین‬ ‫اساس مجبور هستیم کاال را به مقصد دیگری بارنامه‬ ‫کنیم و پس از تخلیه دوباره برای مقصد تاجیکستان‬ ‫بارگیری انجام شود که بسیاری هزینه بر خواهد بود‪.‬‬ ‫مسیر دیگری هم از افغانس��تان است اما امکان پذیر‬ ‫نیست و انهایی که رفتند با مشکل روبه رو شدند‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه مش��کل اصلی ما در صادرات‬ ‫به وی��ژه به کش��ورهای اوراس��یا حمل ونقل اس��ت‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬م��ا واگن برای حمل کاال نداریم‪ .‬راه اهن‬ ‫جمهوری اسالمی و وزارت راه به فکر نیستند که نیاز‬ ‫حمل ونقل را تامین کنند‪.‬‬ ‫پیش بینی می کنیم از پایان ش��هریور که صادرات‬ ‫به کش��ورهای اس��یای میانه رون��ق می گیرد مجبور‬ ‫می ش��ویم چندین ماه در نوبت واگن باشیم‪ .‬یا اینکه‬ ‫مجبور می ش��ویم هزینه باالیی ب��رای این امر صرف‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫لطفا این فرصت‬ ‫را از دست‬ ‫ندهید!‬ ‫شمارش معکوس برای ورود به اوراسیا‬ ‫الزامات و س��ازکارهای اج��رای موافقتنامه تجارت‬ ‫ازاد ب��ا اتحادی��ه اقتصادی اوراس��یا در نشس��تی با‬ ‫حض��ور رئیس جمه��وری مورد بحث و بررس��ی قرار‬ ‫گرفت و براساس ان مقرر شد مرکز تجارت و توسعه‬ ‫صادرات با منطقه اوراس��یا در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تش��کیل ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با توجه به‬ ‫اینک��ه ممنوعیت وارداتی ما مان��ع اصلی اجرای این‬ ‫موافقتنام��ه ب��ود‪ ،‬به تازگی نیز ریاس��ت جمهوری و‬ ‫مسئوالن ذی ربط قول رفع این مشکل را داده اند‪.‬‬ ‫در نشست روز یکشنبه که در دفتر رئیس جمهوری‬ ‫تشکیل ش��د‪ ،‬وزیران و مس��ئوالن نهاد های ذی ربط‬ ‫گزارش��ی از اخرین جزئیات برنامه ریزی برای اجرای‬ ‫موافقتنامه تجارت ازاد با اوراسیا ارائه کردند که طی‬ ‫ان حس��ن روحانی ب��ا تاکید بر حداکثر اس��تفاده از‬ ‫فرصت ها و ظرفیت های ایجاد شده به دنبال پیوستن‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران ب��ه موافقتنام��ه اتحادیه‬ ‫اقتص��ادی اوراس��یا‪ ،‬توس��عه مناس��بات اقتصادی با‬ ‫کش��ورهای منطقه‪ ،‬تکمیل و توسعه زیرساخت ها و‬ ‫تسهیالت الزم به ویژه در زمینه حمل ونقل دریایی و‬ ‫ریلی را حائز اهمیت توصی��ف کرد‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی ریاس��ت جمه��وری‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫همچنی��ن ل��زوم ترس��یم تصوی��ر روش��ن از نوع و‬ ‫حجم صادرات و واردات با کش��ورهای عضو اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا‪ ،‬ترسیم سازکارهای عملیاتی دقیق‬ ‫به منظور رونق تولید و افزایش صادرات را مورد تاکید‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬ایران از اوایل ابان امس��ال به طور‬ ‫رس��می وارد اتحادیه اقتصادی اوراس��یا خواهد شد‬ ‫و برای نخس��تین بار پس از پیروزی انقالب اس�لامی‬ ‫اس��ت که در ی��ک موافقتنامه اقتص��ادی منطقه ای‬ ‫به ش��کل فعال وارد می ش��ود‪ .‬مجموع حجم تجاری‬ ‫کش��ورهای عضو ای��ن اتحادی��ه درحال حاضر حدود‬ ‫‪ ۷۵۳‬میلی��ارد دالر و بازاری با ‪ ۲۰۰‬میلیون جمعیت‬ ‫را شامل می شود که استفاده از این ظرفیت می تواند‬ ‫جهش و تحولی در مناس��بات اقتصادی کش��ورمان‬ ‫ایجاد کند‪ .‬رئیس��ان جمهوری روس��یه و ارمنستان‬ ‫از روحان��ی دعوت کرده اند تا در نشس��ت بعدی این‬ ‫اتحادیه که به زودی به میزبانی نخست وزیر ارمنستان‬ ‫و در ایروان برگزار خواهد شد‪ ،‬شرکت کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 11‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1362‬‬ ‫پیاپی ‪2680‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تالش برای افزایش‬ ‫تعرفه واردات گوشی‬ ‫تلفن همراه‬ ‫مواد دیگری از الیحه قانون تجارت تصویب شد‬ ‫تاسیس انبارهای عمومی با کسب مجوز از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دارنده قبض‬ ‫انباری که قبض‬ ‫وثیقه همان‬ ‫قبض در تصرف‬ ‫وی نیست‬ ‫می تواند تمام‬ ‫یا بخشی از کاال‬ ‫را مسترد کند‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند‪:‬‬ ‫تاسیس و بهره برداری از انبارهای عمومی به کسب‬ ‫مج��وز از وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت منوط‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای‬ ‫اس�لامی م��واد دیگ��ری از الیحه قان��ون تجارت را‬ ‫تصوی��ب کردند؛ بنابر م��اده ‪ ،۱۶۵‬اگر دارنده قبض‬ ‫انبار کاال را ب��دون هیچ قیدی قبول و مخارج ان را‬ ‫تادیه کند‪ ،‬هیچ دعوایی علیه متصدی انبار عمومی‬ ‫جز درب��اره تدلی��س یا تقصی��ر س��نگین پذیرفته‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬متصدی انبار عمومی مسئول خسارت‬ ‫غیرظاهر است‪ ،‬مش��روط بر اینکه گیرنده کاال پس‬ ‫از تس��لیم کاال مراتب را ف��ورا به طورکتبی به اطالع‬ ‫متصدیان انبار عمومی رسانده باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا براس��اس این م��اده؛ این اطالعیه‬ ‫بای��د حداکثر تا‪ 30‬روز پ��س از تحویل گرفتن کاال‬ ‫ارس��ال ش��ود‪ .‬دعاوی خس��ارت علیه متصدی انبار‬ ‫عمومی حداکثر باید در مدت یک سال اقامه شود‪.‬‬ ‫در غیر این صورت مفاد این ماده درباره مسئولیت‬ ‫متصدی انبار عمومی مجری نیس��ت باش��د‪ .‬موارد‬ ‫تدلیس و تقصیر س��نگین مش��مول مهلت یادشده‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫نماین��دگان در ماده ‪ ۱۶۶‬مقرر کردند؛ قبض انبار‬ ‫حسب درخواست امانت گذار به نام یا به حواله کرد او‬ ‫صادر می شود‪ ،‬شخصی که قبض انبار به نام یا حواله‬ ‫کرد او صادر ش��ده است می تواند کاالی تودیع شده‬ ‫را با ظهرنویس��ی قبض انبار ب��ه دیگری واگذار کند‬ ‫مگر انکه قب��ض انبار به صراحت ب��ه طور غیرقابل‬ ‫انتقال صادر شده باشد‪.‬‬ ‫بناب��ر این ماده؛ ظهرنویس��ی قبض انب��ار با درج‬ ‫تاری��خ و هویت منتقل الیه و امض��ای ظهرنویس و‬ ‫درج مرات��ب مربوط به انتقال یا ع��دم انتقال قبض‬ ‫وثیقه به همراه قبض انبار به عمل می اید‪ ،‬ش��خصی‬ ‫که قبض انبار به س��ود وی ظهرنویس��ی شده است‬ ‫می تواند درخواس��ت کند که مفاد ظهرنویس��ی در‬ ‫دفتر انبار ثبت شود‪.‬‬ ‫در تبصره این ماده مقرر ش��د؛ انتقال مالکیت کاال‬ ‫در هیچ مورد به حقوق کس��ی ک��ه قبض وثیقه به‬ ‫سود او ظهرنویسی شده اسیبی نمی زند‪.‬‬ ‫براساس ماده‪ ۱۶۷‬مقرر ش��د؛ فقط دارنده قبض‬ ‫وثیق��ه می توان��د کاالی تودی��ع ش��ده را از طریق‬ ‫ظهرنویس��ی ان به وثیقه دهد‪ ،‬ظهرنویس��ی قبض‬ ‫وثیق��ه با درج تاری��خ‪ ،‬هویت منتقل الی��ه و امضای‬ ‫ظهرنویس به عمل می اید‪.‬‬ ‫ظهرنویس می توان��د مبلغی را که کاال از بابت ان‬ ‫به وثیقه گذاشته می شود‪ ،‬در قبض وثیقه درج کند‪،‬‬ ‫در غیر این صورت‪ ،‬چنین فرض می شود که مبلغی‬ ‫که کاال از بابت ان به وثیقه گذاش��ته شده با ارزش‬ ‫اظهارشده ان در قبض انبار و وثیقه برابر است‪.‬‬ ‫بر مبنای ماده ‪ ۱۶۸‬مقرر ش��د؛ شخصی که قبض‬ ‫وثیقه برای نخس��تین بار به س��ود وی ظهرنویسی‬ ‫ش��ده باید با اظه��ار قبض یادش��ده درج مراتب در‬ ‫انب��ار عمومی و تایی��د ان روی قبض را از متصدی‬ ‫انب��ار عمومی بخواهد ای��ادی بعدی که قبض وثیقه‬ ‫به س��ود انها ظهرنویس��ی ش��ده باش��د می توانند‬ ‫درخواس��ت کنند که مفاد ظهرنویس��ی ب��ه همراه‬ ‫اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت شود‪.‬‬ ‫همچنین در ماده ‪ ۱۷۰‬نمایندگان تصویب کردند؛‬ ‫گ��زارش مرک��ز ام��ار ای��ران نش��ان می ده��د ‪ ۵۶‬درصد‬ ‫روستاییان ایران دیگر با دست لباس های شان را نمی شویند‬ ‫و لباسشویی دارند و این عدد در شهرها ‪ ۸۶.۶‬درصد است‪.‬‬ ‫جامعه ایران در حال پوست اندازی است و به نظر می رسد‬ ‫در س��نجش معیارهای سبک زندگی در کشور باید تغییرات‬ ‫اساس��ی را در نظر گرفت؛ اگرچه همچنان به اعتقاد بسیاری‬ ‫از کارشناسان‪ ،‬جامعه ما‪ ،‬جامعه ای سنتی به شمار می رود اما‬ ‫تغییرات فناوری و اس��تفاده از ان‪ ،‬سبک زندگی ایرانیان را‬ ‫به ش��دت دگرگون کرده و به نظر می رس��د این تحوالت در‬ ‫سنجش های اقتصادی هم باید در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬اگر تا چند س��ال پیش داش��تن وس��ایلی‬ ‫همچون تلویزیون‪ ،‬یخچال‪ ،‬ماشین ظرف شویی‪ ،‬تلفن همراه‬ ‫و حتی خودرو معیارهایی برای نش��ان دادن توان اقتصادی‬ ‫خانواده ای بود؛ حاال این مالک ها به کلی تغییر کرده اس��ت؛‬ ‫زیرا در بس��یاری از خانواده های ایران��ی از این امکانات بهره‬ ‫می برن��د‪ ،‬در حالی که بخش مهمی از جامعه ما در ش��رایط‬ ‫سخت اقتصادی زندگی می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت خبری اتاق بازرگان��ی تهران‪ ،‬امارهایی‬ ‫که مرکز امار ایران از س��بک زندگی ایرانیان منتش��ر کرده‬ ‫و جدول ان نش��ان می ده��د تغییرات بس��یاری در زندگی‬ ‫خانواده های ایرانی رخ داده است‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬در سال ‪ ۵۳.۲ ،۱۳۹۷‬خانواده های ایرانی‬ ‫شهری اتومبیل داشته اند و این عدد در روستاها ‪ ۳۲.۳‬درصد‬ ‫بوده و جالب اینکه این تعداد باوجود مش��کالت اقتصادی و‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫معاون ام��ور صنایع‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت کردس��تان‬ ‫گف��ت‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫سیاست هایی خوبی در‬ ‫وزارت صنعت و معدن‬ ‫در راس��تای حمایت از‬ ‫تولیدات برندهای داخلی و برندس��ازی شکل‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬پیمان الماسی‬ ‫در ایی��ن رونمای��ی از دو م��دل گوش��ی تازه‬ ‫س��اخت شرکت الفاموب اس��تان کردستان با‬ ‫اش��اره به تولید یک درصد گوش��ی مورد نیاز‬ ‫کشور در داخل‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کشورمان نیازمند‬ ‫‪ ۲۴‬میلیون گوشی تلفن همراه است که حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار گوشی درحال حاضر در داخل تولید‬ ‫می ش��ود و ما در این زمینه کمبود داریم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬خوش��بختانه سیاس��ت هایی خوبی در‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در راس��تای‬ ‫حمایت از برندهای داخلی و برندسازی شکل‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬مع��اون امور صنایع س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کردس��تان‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬درحال حاضر تعرفه واردات تلفن‬ ‫هم��راه ‪ 5‬درصد بوده اما تعرفه قطعات ان ‪۱۵‬‬ ‫درصد اس��ت که این مسئله باید اصالح شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگر بتوانیم تعرفه واردات تلفن‬ ‫هم��راه را به ‪ ۲۰‬درص��د افزایش دهیم به طور‬ ‫قطع تولی��د داخلی توجیه اقتص��ادی خواهد‬ ‫داش��ت که از س��وی وزارتخانه نیز این مسئله‬ ‫پیگیری خواهد ش��د‪ .‬الماس��ی‪ ،‬یکی دیگر از‬ ‫سیاس��ت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫را ورود س��رمایه گذاران خارج��ی ب��ه داخ��ل‬ ‫کش��ور دانس��ت و گف��ت‪ :‬به دلی��ل تحریم ها‬ ‫برخ��ی ش��رکت های خارج��ی بازار ای��ران را‬ ‫ت��رک می کنند و در این زمینه نیاز اس��ت که‬ ‫از برنده��ای داخل��ی حمایت ش��ود‪ .‬وی در‬ ‫ادام��ه با اع�لام اینکه ‪ ۲۰‬هزار گوش��ی تلفن‬ ‫هم��راه را تاکنون برای ش��رکت الفاموب ثبت‬ ‫س��فارش کرده ایم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬معافیت گمرکی‬ ‫برای قطعات موردنیاز و همچنین س��رمایه در‬ ‫گردش نیز برای این شرکت لحاظ خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون صنایع سازمان صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کردس��تان با تاکید بر حمایت این س��ازمان از‬ ‫تولیدات داخلی‪ ،‬گفت‪ :‬ش��هر بانه قطب تولید‬ ‫المپ کم مصرف در کشور است و این شهر ‪۶۰‬‬ ‫درصد‪ ،‬اف��زون بر ‪ ۱۰‬میلیون المپ کم مصرف‬ ‫کش��ور را تولید می کند‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه در‬ ‫بح��ث صادرات مش��کل خاصی وج��ود ندارد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ثبت سفارش و تایید واردات‬ ‫نیز در اختیار اس��تان اس��ت و از ای��ن مقوله‬ ‫نیز حمای��ت می کنیم‪ .‬علی خداویس��ی‪ ،‬دبیر‬ ‫کمیس��یون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اس��تان‬ ‫کردستان‪ ،‬نیز در ادامه اظهار کرد‪ :‬فعالیت های‬ ‫شرکت های بومی همچون الفاموب به اشتغال‬ ‫پایدار تبدیل خواهد ش��د‪ ،‬چون از پایه درست‬ ‫شکل گرفته اس��ت‪ .‬وی در ادامه اجرای طرح‬ ‫ریجس��تری را در کاهش قاچاق گوشی همراه‬ ‫بسیار تاثیرگذار دانست و گفت‪ :‬نسبت به سال‬ ‫گذش��ته شاهد ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد کاهش قاچاق‬ ‫گوش��ی همراه در کش��ور بوده ایم‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬الفام��وب یک ش��رکت بومی اس��تان‬ ‫کردس��تان و تولیدکننده تلفن همراه و تبلت‬ ‫در ایران است که شامگاه شنبه (‪ ۹‬شهریور) با‬ ‫برگزاری ایینی‪ ،‬از دو مدل گوشی جدید خود‬ ‫رونمایی کرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت الفاموب در‬ ‫این ایین اظهارکرد‪ :‬ش��رکت الفاموب از سال‬ ‫‪ ۹۴‬تاس��یس ش��ده و تاکنون بیش از ‪ 6‬مدل‬ ‫گوش��ی را تولید کرده و عالوه بر این امش��ب‬ ‫نی��ز از دو مدل دیگ��ر خود رونمای��ی خواهد‬ ‫کرد‪ .‬س��یددانیال حس��ینی‪ ،‬افزود‪ :‬در گذشته‬ ‫تولید گوشی الفاموب فقط در کردستان انجام‬ ‫می شد و توزیع ان در استان نبود‪ ،‬اما به لطف‬ ‫شرکت تجاری بلووم که با ما همکاری می کند‪،‬‬ ‫درحال حاضر این گوشی ها نه تنها در کردستان‪،‬‬ ‫بلکه در تمام بازار ایران توزیع می شوند‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه گام بعدی ما در واحد تحقیق‬ ‫و توس��عه ای��ن ش��رکت‪ ،‬تولید گوش��ی های‬ ‫باکیفیت و در خور ش��ان ایرانی هاس��ت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ح��دود هر یک م��اه تا یک ماه و نیم یک‬ ‫مدل گوش��ی جدی��د را طراح��ی می کنیم و‬ ‫همچنین زیرساخت های خود را ارتقا می دهیم‬ ‫که تا سال ‪ ۹۹‬گوشی های هوشمند دیگری را‬ ‫نیز طراحی و ب��ه بازار عرضه کنیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت الفاموب‪ ،‬ظرفیت تولید س��االنه این‬ ‫شرکت را افزون بر ‪ ۵۰‬هزار گوشی تلفن همراه‬ ‫و ‪ ۵۰‬هزار تب لت اعالم کرد و گفت‪ :‬تاکنون به‬ ‫این میزان تولید دست نیافته ایم اما در یک ماه‬ ‫گذش��ته تولید ماهانه خود را از ‪ ۲‬هزار گوشی‬ ‫به ‪ ۱۶‬هزار گوشی ارتقاء داده ایم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگر قبض وثیقه تا ‪ 30‬روز پس از انتش��ار به تصدی انبار عمومی‬ ‫ارائه نشود‪ ،‬وی باید کاال را به دارنده قبض انبار مسترد کند‬ ‫دارنده قب��ض انباری که قبض وثیق��ه همان قبض‬ ‫در تص��رف وی نیس��ت می تواند تمام یا بخش��ی از‬ ‫کاال را مس��ترد کند‪ ،‬مش��روط بر انکه مبلغی را که‬ ‫قب��ض وثیقه بابت ان به وثیقه گذارده ش��ده و نزد‬ ‫انباردار به ثبت رسیده است نزد صندوق انبار تودیع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بناب��ر م��اده ‪۱۷۱‬؛ هرگاه قبض انب��ار بدون قبض‬ ‫وثیق��ه به متصدی انبار عمومی ارائه ش��ود و وثیقه‬ ‫ب��ودن کاال در دفاتر انبار عمومی یا قبض انبار ثبت‬ ‫نش��ده باش��د‪ ،‬متصدی انبار عمومی بای��د تقاضای‬ ‫اس��ترداد کاال را در دفات��ر انب��ار ثب��ت ک��رده و به‬ ‫هزینه متقاضی در روزنامه کثیراالنتش��ار و س��امانه‬ ‫الکترونیک انبار عمومی منتشر کند‪.‬‬ ‫در ادام��ه ماده ‪ ۱۷۱‬نماین��دگان مقرر کردند؛ اگر‬ ‫قب��ض وثیقه ت��ا ‪ 30‬روز پس از انتش��ار به تصدی‬ ‫انب��ار عمومی ارائه نش��ود‪ ،‬وی باید کاال را به دارنده‬ ‫قبض انبار مسترد کند‪ .‬در این صورت متصدی انبار‬ ‫عمومی و دارن��ده نااگاه قبض انبار مس��ئولیتی در‬ ‫مقابل ارائه کننده قبض وثیقه ندارند‪.‬‬ ‫در ماده ‪ ۱۷۲‬این الیحه مقرر شد؛ چنانچه طلبی‬ ‫که کاالی تودیع شده در قبال ان به وثیقه گذاشته‬ ‫ش��ده در موعد مقرر پرداخت نش��ود‪ ،‬دارنده قبض‬ ‫وثیق��ه می توان��د از طریق موسس��ه حراجی کاالی‬ ‫تودیع ش��ده را بفروش��د‪ ،‬مش��روط بر انکه مراتب‬ ‫نخس��تین ظهرنویس��ی قبض وثیقه براس��اس صدر‬ ‫ماده (‪ )۱۶۸‬این قانون ثبت شده باشد‪.‬‬ ‫دارنده قبض وثیقه برای وصول طلب خود از محل‬ ‫حاصل فروش پس از کسر حقوق دولتی احتمالی و‬ ‫هزینه های انبارداری و فروش بر س��ایر بس��تانکاران‬ ‫مقدم است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ماده ‪ ۱۷۳‬مصوب ش��د؛ هرگاه نرخ‬ ‫فروش وثیقه پس از کس��ر مخارج از مبلغی که کاال‬ ‫از باب��ت ان به وثیقه گذاش��ته ش��ده‪ ،‬کمتر ش��ود‪،‬‬ ‫وی می توان��د برای وص��ول مابه التفاوت به هریک از‬ ‫ظهرنویس��ان قب��ض وثیقه رجوع کند‪ ،‬مش��روط بر‬ ‫انک��ه حداکثر در م��دت‪ 30‬روز از زمان سررس��ید‬ ‫طلب فروش کاالی تودیع ش��ده را تقاضا کرده و از‬ ‫فروش ان بیش از ‪ 15‬روز س��پری نش��ده باشد‪ .‬در‬ ‫صورت رعایت نش��دن مواعد یادشده‪ ،‬حق رجوع به‬ ‫ظهرنویس��ان را ندارد و فق��ط می تواند به ید مقابل‬ ‫خود رجوع کند‪.‬‬ ‫بنابر ماده ‪۱۷۴‬؛ اگر نرخ فروش وثیقه پس از کسر‬ ‫مخارج بیش از مبلغی ش��ود ک��ه کاال از بابت ان به‬ ‫وثیقه گذاش��ته ش��ده اس��ت‪ ،‬مازاد ازسوی موسسه‬ ‫حراجی به دارنده قبض انبار تس��لیم می ش��ود و در‬ ‫صورت��ی ک��ه وی هنگام فروش کاال حاضر نباش��د‪،‬‬ ‫مبل��غ یادش��ده در صن��دوق انب��ار تودی��ع خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫براساس ماده ‪۱۷۵‬؛ اگر امانت گذار یا قائم مقامان‬ ‫وی پ��س از انقضای مدت امانت گذاری به اس��ترداد‬ ‫کاالی تودیع ش��ده اقدام نکنند‪ ،‬متص��دی به انبار‬ ‫عمومی می تواند ان را از طریق موسس��ه حراجی به‬ ‫فروش رس��اند‪ ،‬در صورتی که قرارداد امانت گذاری‬ ‫فاقد مدت باش��د‪ ،‬پس از گذشت یک سال از تسلیم‬ ‫کاالی تودیع ش��ده ترتیب یادشده قابل اجراء است‪،‬‬ ‫مگ��ر اینکه دارنده قبض انب��ار پیش از انقضای یک‬ ‫س��ال‪ ،‬اس��ترداد کاال یا تجدید قرارداد امانت گذاری‬ ‫را از متصدی انب��ار عمومی بخواهد یا در قرارداد به‬ ‫نحو دیگری مقرر شده باش��د‪ ،‬درباره فروش کاالی‬ ‫سریع الفساد ترتیب مقرر در ماده (‪ )۱۲۱‬این قانون‬ ‫مجری است‪.‬‬ ‫نمایندگان در ماه ‪ ۱۷۶‬تصویب کردند؛ ش��خصی‬ ‫ک��ه قبض انبار یا قبض وثیقه او تلف‪ ،‬گم یا غیرقابل‬ ‫استفاده ش��ود‪ ،‬می تواند الزام متصدی انبار عمومی‬ ‫به صدور یک نس��خه المثن��ی از قبض انبار یا قبض‬ ‫وثیقه را به موجب دادخواس��ت از دادگاه محل انبار‬ ‫بررسی امار زندگی مدرن در شهر و روستا‬ ‫گرانی خودرو نسبت به سال ‪ ۱۳۹۶‬رشد داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش مرکز امار ایران در س��ال ‪۵۰.۶ ،۱۳۹۶‬‬ ‫درصد خانواده های ش��هری ایران و ‪ ۲۹.۶‬درصد خانواده های‬ ‫روستایی خودرو داشته اند که این اعداد در سال ‪ ۱۳۹۷‬رشد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در کن��ار خ��ودرو بخش��ی از خانواده ه��ای ایران��ی از‬ ‫موتورس��یکلت اس��تفاده می کنند‪ ،‬گزارش مرکز امار ایران‬ ‫نش��ان می دهد اس��تفاده از موتور در روس��تاها با اس��تقبال‬ ‫بیش��تری رو به رو ش��ده اس��ت به طوری که در سال ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫‪ ۱۴.۱‬درص��د خانواده ه��ای ش��هری موتور داش��ته اند ( این‬ ‫عدد در س��ال ‪ ۱۶.۱ ،۱۳۹۶‬درصد ب��وده و ‪ ۲‬درصد کاهش‬ ‫یافته) در حالی که حدود ‪ ۳۰‬درصد خانواده های روستایی از‬ ‫موتورسیکلت استفاده می کنند و این وسیله حمل ونقل را در‬ ‫خانه دارند‪ .‬همچنین ‪ ۱۱.۷‬درصد خانواده های شهری و ‪۷.۴‬‬ ‫درصد خانواده های روستایی از دوچرخه استفاده می کنند‪.‬‬ ‫اما در کنار این ها امارهای اس��تفاده از افناوری از س��وی‬ ‫خانواده های ایرانی هم جالب اس��ت‪ .‬براس��اس گزارش مرکز‬ ‫امار ایران در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در ‪ ۹۷.۸‬درصد خانه های شهری‬ ‫عمومی تقاضا کند‪.‬‬ ‫دادگاه متقاضی را مکلف خواهد کرد تا موضوع را‬ ‫در دو نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار به فاصله ‪10‬‬ ‫روز منتشر کند‪.‬‬ ‫بناب��ر این ماده مقرر ش��د؛ اگر تا در مدت ‪ 10‬روز‬ ‫از انتش��ار اگهی دوم اعتراضی انجام نش��ود‪ ،‬دادگاه‬ ‫پس از احراز صحت ادعای متقاضی و دریافت ضامن‬ ‫معتبر یا وثیقه‪ ،‬حکم به صدور نسخه المثنی خواهد‬ ‫کرد‪ .‬اگر پس از گذشت یک سال از سررسید امانت‬ ‫و چنانچه امانت گذاری بدون مدت باش��د دو س��ال‬ ‫از تاری��خ امانت گذاری‪ ،‬کس��ی ب��رای بازپس گیری‬ ‫کاال اق��دام نک��رد‪ ،‬ذمه ضام��ن بری ی��ا وثیقه ازاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ر مبنای م��اده ‪۱۷۷‬؛ تاس��یس و بهره برداری از‬ ‫انبارهای عمومی موضوع این فصل به کسب مجوز از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منوط اس��ت‪ .‬شرایط‬ ‫صدور مجوز و نظارت بر انبارهای عمومی به موجب‬ ‫ایین نام��ه ای اس��ت ک��ه در مدت ‪ 6‬ماه به وس��یله‬ ‫وزارت یادش��ده تهی��ه و به تصویب هی��ات وزیران‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫در ماده ‪ ۱۷۸‬مقرر شد؛ تمامی انبارهایی که به عنوان‬ ‫انبار عمومی فعالیت می کنند مکلف هستند در مدت‬ ‫‪ ۶‬م��اه پس از ابالغ ایین نامه یادش��ده در ماده قبل‬ ‫به دریاف��ت مجوز از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اقدام کنن��د یا وضع خود را با مق��ررات ان تطبیق‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ماده؛ پ��س از انقضای مهلت یادش��ده‬ ‫تاسیس یا بهره برداری از انبارهای عمومی بر خالف‬ ‫مقررات این قانون ممنوع و متخلف به جزای نقدی‬ ‫معادل نصف ن��رخ کاالهایی که در انب��ار نگهداری‬ ‫می کند محکوم می شود‪.‬‬ ‫دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم محکومیت‪،‬‬ ‫دس��تور تعطیل��ی انب��ار و تودیع کااله��ای موجود‬ ‫در ان در یک��ی از انباره��ای دارای مج��وز فعالیت‬ ‫یا اس��ترداد انها ب��ه صاحبان کاال را ص��ادر کند به‬ ‫عالوه رای دادگاه که متضمن تعیین انباردار جدید‬ ‫اس��ت باید در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های‬ ‫کثیراالنتشار منتشر شود‪.‬‬ ‫و ‪ ۹۵‬درص��د خانه ه��ای روس��تایی تلویزیون وجود داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین ‪ ۶۸.۵‬درصد خانواده های ش��هری و ‪۴۹.۲‬‬ ‫درص��د خانواده ه��ای روس��تایی ای��ران از یخچ��ال و فریزر‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬عالوه بر این ها گ��زارش مرکز امار ایران‬ ‫نش��ان می دهد ‪ ۵۶‬درصد روس��تاییان ایران دیگر با دس��ت‬ ‫لباس های شان را نمی شویند و لباسشویی دارند و این عدد در‬ ‫شهرها ‪ ۸۶.۶‬درصد است‪ .‬اجاق گاز هم در دهه ها و سال های‬ ‫گذشته به یکی از کاربردی ترین وسیله های خانه های ایرانی‬ ‫تبدیل ش��ده تاجایی که ‪ ۹۹.۲‬درصد خانواده های شهری و‬ ‫‪ ۹۸.۳‬خانواده های روس��تایی از اجاق گاز استفاده می کنند‪.‬‬ ‫درباره جاروبرقی هم به طور تقریبی امارهایی مشابهی وجود‬ ‫دارد؛ درحال حاضر ‪ ۹۱.۵‬درصد خانواده های ش��هری منزل‬ ‫خود را با جاروبرقی تمی��ز می کنند و این عدد در خانه های‬ ‫روس��تایی ‪ ۶۶.۱‬درصد اس��ت‪ .‬اما در س��ال های گذشته به‬ ‫خانه ه��ای ایرنیان وس��ایل و فناوری های جدیدی هم اضافه‬ ‫ش��ده که هنوز نتوانس��ته اند ج��ای ویژه ای ب��رای خود در‬ ‫خانه ه��ای ایرانیان باز کنند و کم کم به خانه های ایرانیان راه‬ ‫پیدا خواهند کرد‪ .‬براساس گزارش مرکز امار ایران هم اکنون‬ ‫فقط ‪ ۱۲.۶‬درصد خانواده های شهری ایران مایکروویو دارند‬ ‫و این عدد در روستاها ‪۲‬درصد است‪ .‬همچنین بخش اصلی‬ ‫جامعه ایران همچنان ظرف هایش��ان را با دست می شویند تا‬ ‫جایی که امارها نش��ان می دهد فقط‪ ۸.۴‬درصد خانواده های‬ ‫ش��هری و نی��م درص��د خانواده های روس��تایی از ماش��ین‬ ‫ظرفشویی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 11‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1362‬‬ ‫پیاپی ‪2680‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫امادگ��ی ایرانی ها برای عزاداری های محرم‪ ،‬اهمیت‬ ‫دو ب��ازار را در ای��ران تقویت می کن��د؛ اقالم خوراکی‬ ‫و کااله��ای اساس��ی به واس��طه پخت غ��ذای نذری‬ ‫پرفروش می ش��وند و ب��ه همین علت مدت��ی قبل از‬ ‫ای��ن ایام‪ ،‬مس��ئوالن عالی رتبه کش��وری و اس��تانی‬ ‫اقدامات ذخیره س��ازی و کنترل را س��رلوحه کار خود‬ ‫قرار می دهند تا بازار اش��فته نشده و ارامش جامعه با‬ ‫افزایش تقاضا برهم نخورد‪ .‬خبرگزاری ها خبر اورده اند‬ ‫که امس��ال نیز مانند س��ال های قبل چنین اقداماتی‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬اما بازار دوم‪ ،‬مربوط به کاالهایی‬ ‫اس��ت که در ای��ن ماه مورداس��تفاده ق��رار می گیرد؛‬ ‫پارچه و پیراهن مش��کی‪ ،‬لباس تعزیه برای کودکان‪،‬‬ ‫سربند های یاحس��ین و یاعباس‪ ،‬طبل‪ ،‬سنچ‪ ،‬زنجیر‪،‬‬ ‫علم‪ ،‬پرچ��م و ظرف یکبار مص��رف ازجمله کاالهایی‬ ‫هستند که بازار انها در ایام محرم داغ و البته پراهمیت‬ ‫می ش��وند؛ چراکه مردم دوست دارند چنین کاالهایی‬ ‫را خریداری و استفاده کنند‪ .‬حال اینکه وضعیت بازار‬ ‫چگونه است؟‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬س��ال قبل به واس��طه رش��د‬ ‫لحظ��ه ای ن��رخ دالر و کمبود پارچه در بازار‪ ،‬بیش��تر‬ ‫تولیدکنندگان البس��ه و پرچم‪ ،‬کاالهای تولیدی سال‬ ‫قبل تر را با همان نرخ س��ال گذشته در معرض فروش‬ ‫گذاش��تند‪ .‬ظرف یکب��ار مصرف ه��م قیمتش به طور‬ ‫لحظه ای باال رفت و موجب رنجش خاطر مردم ش��د‪.‬‬ ‫امس��ال اما ش��رایط فرق کرده و نمی توان به سادگی‬ ‫تحلیلی کلی از بازار داشت؛ چراکه به یمن کاهش نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬افزایش قیمت ها س��رکوب شده اما از سوی دیگر‬ ‫توان خرید مردم به جایگاه قبل بازنگشته و پیش بینی‬ ‫می شود بخشی از بازار کاالهای محرم امسال هم مانند‬ ‫سال گذشته در رکود به سر برد‪ .‬با این حال‪ ،‬کاالهای‬ ‫محرم به میزان کافی در بازار موجود خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود بازار ظرف یکبار مصرف‬ ‫س��یدرحیم مقیمی اصل که ت��ا ‪ ۶‬ماه قبل به مدت‬ ‫‪۱۲‬سال رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان‬ ‫پالس��تیک‪ ،‬نایل��ون و مالمی��ن تهران ب��ود و بارها از‬ ‫پتروش��یمی ها به عل��ت افزایش قیمت ه��ای ناگهانی‬ ‫مواد اولیه ظرف یکبار مصرف در اس��تانه محرم گالیه‬ ‫می کرد‪ ،‬این بار شرایط را بهتر از سال های قبل دانست‪.‬‬ ‫مقیمی اصل به عنوان پیشکس��وت صنف پالستیک‬ ‫و ظرف یکبار مصرف ب��ه خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬همه‬ ‫کاالها در ایران به دالیلی که بر کسی پوشیده نیست‪،‬‬ ‫گران ش��ده اند اما وضعیت بازار ظ��رف یکبار مصرف‬ ‫نس��بت به سال های گذش��ته و انچه در استانه محرم‬ ‫در گوشه وکنار شهر بساط فروش انواع پرچم‪ ،‬زنجیر‪ ،‬طبل‪ ،‬کتیبه و‬ ‫محصوالتی از این دست به پا شده و چهره شهر حال و هوای محرم به‬ ‫خود گرفته و سیاهپوش شده است‬ ‫ش��اهد ان بودیم‪ ،‬بهتر اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬امس��ال‬ ‫نرخ ظرف یکبار مصرف ‪۲.۵‬برابر ش��ده اس��ت که رقم‬ ‫بس��یار باالیی اس��ت اما این افزایش نرخ در اس��تانه‬ ‫محرم نبوده اس��ت‪ .‬علت ان نیز این اس��ت که برخی‬ ‫از مس��ئوالن کشوری مانع افزایش قیمت های بی رویه‬ ‫از س��وی پتروشیمی ش��ده اند و این کار بزرگی است‪.‬‬ ‫درحال حاضر قیمت ها بی رویه باال نمی رود‪.‬‬ ‫این چهره صنفی تاکید کرد‪ :‬در س��ال های گذشته‬ ‫یک ماه مانده به محرم و درحالی که تقاضا برای ظرف‬ ‫یکبار مص��رف افزای��ش می یافت‪ ،‬قیمت ه��ا افزایش‬ ‫داده می ش��د که این امر ش��رایط را برای مردم عزادار‬ ‫حس��ینی س��خت می کرد‪ .‬درحال حاضر بازار از ظرف‬ ‫یکبار مصرف اش��باع است و مشکل خاصی در تامین‬ ‫بازار نداریم‪ .‬با این حال تخلف هایی از نظر کیفیت کاال‬ ‫داریم و با توجه به اینکه در زمینه ظرف یکبار مصرف‬ ‫جن��س خارجی در بازار وجود ندارد و همه انها ایرانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزایش نظارت ها در حوزه تولید الزامی است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر مش��کالتی در حوزه صادرات داریم که‬ ‫امیدواری��م وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مش��کالت‬ ‫موجود را رفع کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چه نوع یکبار مصرفی بخریم؟‬ ‫مقیمی اصل‪ ،‬همچنین توصیه هایی به مصرف کنندگان‬ ‫داش��ت و گفت‪ :‬عزاداری های محرم ‪ ۱۰‬روز اس��ت اما‬ ‫مص��رف کاالهای پالس��تیکی و ظ��رف یکبار مصرف‬ ‫مربوط به تمام ایام س��ال اس��ت‪ .‬م��ردم باید از ظرف‬ ‫یکبار مصرف شفاف استفاده کنند و نام تولیدکننده را‬ ‫در زیر ظرف مشاهده و از خرید کاالهای بی نام ونشان‬ ‫پرهیز کنند؛ چراکه محل تولید و کیفیت و بهداش��ت‬ ‫این ظرف های یکبار مصرف مش��خص نیست‪ .‬توصیه‬ ‫درباره سفره های یکبار مصرف این است که سفره های‬ ‫رنگ روش��ن و ش��فاف خری��داری ش��ده و از خرید‬ ‫س��فره های یکبار مصرف کدر به طور جدی جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با پژوهش هایی که در کش��ور های‬ ‫اروپایی انجام دادم‪ ،‬به این نتیجه رسیدم‪ ،‬مواد ناخالصی‬ ‫که در س��فره های یکبار مصرف کدر استفاده می شود‬ ‫برای س�لامت مصرف کننده خطر دارد و نس��ل ما را‬ ‫کوتاه قد می کند و بیماری های لثه را رواج می دهد‪ .‬از‬ ‫این رو از مردم می خواهم که س��فره های یکبار مصرف‬ ‫ک��در نخرند و در ص��ورت تمایل از س��فره های یکبار‬ ‫مصرفی که رنگ شفاف دارند‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۹۰‬درصد خریداران پرچم‪ ،‬از کشور های‬ ‫عربی هستند‬ ‫رئیس اتحادیه صنایع دستی و گلدوزان مشهد کسی‬ ‫است که پرچم دوزان مشهد زیرمجموعه اتحادیه تحت‬ ‫مدیری��ت او فعالند و جالب اینکه او پرچم دوز اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین بهترین اطالعات را از بازار پرچم دارد‪.‬‬ ‫صادق ابراهیم زاده فرش��چی در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬امس��ال ‪۹۰‬درصد پرچم ه��ای مذهبی‬ ‫مش��هد را کش��ورهای عربی خری��داری کردند و تنها‬ ‫‪۱۰‬درص��د ان در بازار داخلی به ف��روش رفت‪ .‬حجم‬ ‫خرید کشور های عربی هم زیاد نبود و درنهایت شاهد‬ ‫هستیم که برخی از کارگاه های بزرگ‪ ،‬کوچک شده و‬ ‫برخی از کارگاه های کوچک تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به ط��ور کلی س��فارش امس��ال پرچم‬ ‫‪۲۰‬درصد سال های قبل بوده است‪ .‬این درحالی است‬ ‫که پارچه های موردنیاز پرچم تامین اس��ت و مشکلی‬ ‫در تولید نداریم‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬پرچم های دوخته شده‬ ‫از س��ال قبل هنوز موجود است و درواقع کمبودی در‬ ‫بازار نداریم‪ .‬با این حال‪ ،‬پارچه ها افزایش نرخ داشته اند‬ ‫و ن��رخ ‪۱۰۵‬هزار توم��ان به ‪۴۵۰‬هزار تومان رس��یده‬ ‫است‪ .‬نرخ ‪۲۰‬هزار تومان نخ به ‪۶۰‬هزار تومان رسیده‬ ‫و اینها به دلیل مش��کالتی است که در بازار ارز پیش‬ ‫امد و در این گرانی ه��ا ایرانی ها اگرچه تمایل زیادی‬ ‫به خرید دارند ام��ا با دیدن نرخ پرچم ها و با توجه به‬ ‫کاهش توان مالی شان امکان خرید ندارند‪.‬‬ ‫ابراهی��م زاده همچنی��ن گفت‪ :‬زائ��ران ایرانی که به‬ ‫کربال می روند هم در س��ال های گذشته پرچم زیادی‬ ‫می خریدند اما حاال هزینه های سفر افزایش یافته است‬ ‫و در این شرایط خرید پرچم نیز افت داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین پیراهن مشکی‬ ‫بازار پیراهن هم تامین است و حتی خبری از فروش‬ ‫پیراهن مش��کی یک میلیون تومانی به گوش می رسد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه پیراهن فروش��ان و پیراه��ن دوزان در‬ ‫تبدیل ‪ ۴۳۰۰‬هکتار از زمین های دیم کردستان به ابی‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی کردس��تان در حاشیه‬ ‫بازدید از ش��بکه فرعی ابیاری تحت فش��ار س��امانه س��د‬ ‫ازاد ب��ه خبرنگاران گف��ت‪4 :‬هزار و ‪۳۰۰‬هکتار از س��طح‬ ‫باغ های پایاب س��د ازاد با اج��رای این طرح از دیم به ابی‬ ‫تبدیل می ش��ود که‪ ‬تاکنون ‪۹۲‬درصد پیش��رفت داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬خالد جعفری با بیان اینکه این طرح‬ ‫شامل توسعه باغ های روستاهای پایاب سد ازاد تا روستای‬ ‫حس��ین اباد سنندج می شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬نوع شبکه ابیاری‬ ‫میکروقطره ای و الگوی کش��ت نیز باغ های گردو‪ ،‬س��یب‪،‬‬ ‫انگور‪ ،‬بادام‪ ،‬گیالس و البالو است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این نکته که پروژه سامانه انتقال اب از سد‬ ‫ازاد به س��د قوچم به طول یک هزار و ‪۸۸۲‬متر لوله گذاری‬ ‫انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬از ش��بکه های فرعی سامانه سد ازاد‬ ‫ساالنه ‪۲۸‬میلیون مترمکعب اب موردنیاز تامین می شود‪.‬‬ ‫جعفری افزود‪ :‬برای طرح عنوان ش��ده ‪۸۳‬میلیارد تومان‬ ‫تخصی��ص یافته و ‪۱۹‬میلیارد تومان دیگر برای اتمام پروژه‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫وی از س��اخت ‪ 7‬ابگیر و ‪ ۲۱‬استخر برای تامین اب این‬ ‫‪4‬هزار و ‪۳۰۰‬هکتار باغ‪ ‬خبر داد و گفت‪ :‬برای اجرای طرح‬ ‫یاد ش��ده یک هزار و ‪۸۸۲‬کیلومتر لوله گ��ذاری و یک هزار‬ ‫و ‪۵۰۶‬کیلومت��ر حفاری اجرا ش��ده و در ص��ورت اجرایی‬ ‫ش��دن و تکمیل‪ ،‬برای یک هزار و ‪۷۲۰‬نفر به طور مستقیم‬ ‫و ‪۲‬ه��زار و ‪۸۷۰‬نفر غیرمس��تقیم اش��تغال ایج��اد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جعف��ری با بی��ان اینکه ‪۴۳‬هزار هکت��ار باغ های دیم در‬ ‫اس��تان وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با این طرح ‪۸‬هزار هکتار باغ‬ ‫ابی ساخته می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��امانه انتقال س��د ازاد در راس��تای‬ ‫توس��عه پایدار با ه��دف تامین نیازهای ش��هری در بخش‬ ‫صنعت و کش��اورزی اهمیت دارد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با اجرای این‬ ‫طرح دشت های قروه و دهگالن و همچنین توسعه باغ های‬ ‫کشاورزی در مسیر س��امانه موردبهره برداری قرار خواهند‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫این باره گفت‪ :‬قیمت تمام شده بر اساس نرخ دالر ‪۳‬ماه‬ ‫قبل محاس��به می ش��ود و تفاوت قیمت ان به اندازه‬ ‫تغییر نرخ دالر اس��ت؛ یعنی س��ال گذش��ته که دالر‬ ‫‪۴۲۰۰‬توم��ان بود و ‪ ۳‬ماه پیش ‪۱۴‬هزار تومان‪ ،‬به این‬ ‫معنی اس��ت که بیش از ‪۳‬برابر افزایش قیمت پیراهن‬ ‫مشکی داشته ایم‪ .‬حس��ین اقاکوچکی درباره وضعیت‬ ‫لباس مشکی در ماه محرم گفت‪ :‬از ‪3‬ماه قبل کارهای‬ ‫محرم اغاز می ش��ود و امسال خوش��بختانه با درایت‬ ‫تولیدکنندگان و کسبه کمبودی در بازار وجود ندارد و‬ ‫قیمت ها نیز متعادل است‪ .‬ما نیز به عنوان اتحادیه‪ ،‬بر‬ ‫روند تولید و فروش نظارت داریم و مردم نیز در صورت‬ ‫بروز هرگونه مش��کل می توانند ب��ا مراجعه به اتحادیه‬ ‫ش��کایت خود را مطرح کنند و ما نی��ز در کوتاه ترین‬ ‫زمان رسیدگی خواهیم کرد‪ .‬وی درباره قیمت پیراهن‬ ‫مش��کی گفت‪ :‬قیمت پیراهنی ک��ه در مغازه فروخته‬ ‫می شود‪ ،‬از ‪ ۶۰‬تا ‪۲۵۰‬هزار تومان نوسان دارد که این‬ ‫تفاوت قیمت به سبب داخلی یا خارجی بودن پارچه‪،‬‬ ‫مشکی خارجی و‬ ‫ ‬ ‫دوخت و کیفیت است‪ .‬البته پیراهن‬ ‫برند هم در بازار موجود است‪ ،‬به عنوان نمونه پیراهنی‬ ‫ب��ا برند خاص یک میلیون و ‪۲۵۰‬هزار تومان به فروش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫اقاکوچکی تصریح ک��رد‪ :‬با توجه به کاهش قدرت‬ ‫خری��د مردم‪ ،‬فروش��ندگان و کس��به س��عی دارند با‬ ‫کمتری��ن س��ود کاالی خ��ود را به فروش برس��انند‪،‬‬ ‫به ویژه پیراهن مشکی که فقط برای این ایام مناسبت‬ ‫دارد و اگ��ر باقی بماند‪ ،‬دیگر مش��تری ن��دارد‪ .‬به طور‬ ‫کلی چون پوش��اک جزو کاالهای اساس��ی نیس��ت و‬ ‫اکن��ون ب��ه مرحله ای رس��یدیم که بیش��تر مردم در‬ ‫صورت اجب��ار اقدام به خرید می کنند‪ ،‬فروش��ندگان‬ ‫نیز فق��ط به اندازه اینک��ه چراغ مغازه روش��ن بماند‬ ‫س��ود می گیرن��د ت��ا بتوانند ب��ه فعالیت خ��ود ادامه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن گزارش‪ ،‬ب��ا وجود همه مش��کالت‬ ‫اقتصادی که مردم تحم��ل می کنند‪ ،‬خیلی ها خود را‬ ‫برای میزبانی عزاداران حس��ینی اماده کرده اند و حاال‬ ‫چند روزی است که این دست ایین ها در گوشه و کنار‬ ‫کشور اغاز شده و روز به روز بیشتر می شود تا اینکه به‬ ‫روز عاشورا و اوج خود برسد‪ .‬برگزاری هرچه باشکوه تر‬ ‫ایین های مذهبی محرم‪ ،‬هم و غم بسیاری از ایرانیان‬ ‫بوده و به این ترتیب‪ ،‬در گوشه وکنار شهر بساط فروش‬ ‫ان��واع پرچم‪ ،‬زنجیر‪ ،‬طب��ل‪ ،‬کتیب��ه و محصوالتی از‬ ‫این دست به پا ش��ده و چهره شهر حال و هوای محرم‬ ‫به خود گرفته و سیاهپوش شده است‪.‬‬ ‫سیدرحیم مقیمی اصل‬ ‫حسین اقاکوچکی‬ ‫تحول بخش کشاورزی کردستان با تخصیص مناسب اب‬ ‫اس��تاندار کردس��تان گفت‪ :‬با تخصیص دریافت ش��ده اب‪،‬‬ ‫طرح های پیش��ران بخش کش��اورزی اس��تان متحول خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬بهم��ن مرادنیا در بازدی��د از طرح های‬ ‫عمرانی و کش��اورزی اس��تان گف��ت‪ ۳ :‬مح��ور افزایش تولید‬ ‫گوشت قرمز‪ ،‬توس��عه باغ ها و افزایش زمین های کشاورزی به ‬ ‫شکل ابی تا سطح ‪100‬هزار هکتار در طرح پیشران کشاورزی‬ ‫در اولویت این بخش قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی از تخصی��ص اب برای ‪۹٦‬هزار از زمین های کش��اورزی‬ ‫اس��تان خب��ر داد و گفت‪ :‬برای اج��رای این طرح ‪۵‬س��اله از‬ ‫رهبر معظم انقالب درخواس��ت ‪۱.۵‬میلی��ارد دالر کرده ایم که‬ ‫امیدواریم این اعتبار را از صندوق توسعه ملی دریافت کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اشتغالزایی برای ‪۶۰‬هزار نفر و تثبیت ‪۲۵‬هزار‬ ‫شغل با اجرای کامل طرح های پیشران بخش کشاورزی افزود‪:‬‬ ‫‪۱۶‬هزار و ‪٨۰۰‬هکتار توس��عه باغ ها و زمین های کشاورزی در‬ ‫حال انجام اس��ت که ‪۴‬هزار و ‪۳۰۰‬هکتار ان تا پایان شهریور‬ ‫سال جاری به پایان می رسد‪.‬‬ ‫مرادنیا افزود‪ :‬برای ‪۴‬هزار و ‪۳۰۰‬هکتار از اجرای طرح باغ ها‬ ‫به وس��یله س��د ازاد تاکنون ‪٨۳‬میلیارد تومان هزینه ش��ده و‬ ‫‪۲۰‬میلیارد دیگر نیز نیاز بوده و پیش��رفت پروژه درحال حاضر‬ ‫‪۹۲‬درصد است‪.‬‬ ‫مرادنیا با رد ش��ایعه انتقال اب سدهای کردستان به استان‬ ‫همدان گفت‪ :‬با اجرای ‪۱۰۰‬هزار هکتار از زمین های کشاورزی‬ ‫به ابی به ‪۲۳‬درصد که سهم مقرر تخصیص اب است‪ ،‬خواهیم‬ ‫رسید اما میانگین کشور در این بخش ‪۴۷‬درصد است‪.‬‬ ‫اس��تاندار کردس��تان در ادامه به س��فر رئیس جمهوری به‬ ‫کردس��تان خبر داد و گفت‪ :‬ه��زار و ‪۳۰۰‬میلیارد تومان پروژه‬ ‫اماده بهره برداری در بخش های گوناگون اماده افتتاح است که‬ ‫با سفر رئیس جمهوری به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی ب��ه بهره ب��رداری از ‪۲۲۷‬ط��رح در حوزه ه��ای عمرانی‪،‬‬ ‫تولیدی و س��رمایه گذاری ب��ه ارزش ‪۲۰۰‬میلی��ارد تومان در‬ ‫هفته دولت اش��اره کرد و افزود‪ :‬درتالش��یم میزان طرح های‬ ‫افتتاحی در س��فر رئیس جمهوری را به ه��زار و ‪۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان برسانیم‪.‬‬ ‫افشین شادیمهر ‪ -‬مسئول هماهنگی‬ ‫شورای سیاست گذاری «ایران شاپز»‬ ‫نخس��تین دوره نمایش��گاه ایران ش��ابز‬ ‫(برندهای برتر کفش‪ ،‬کیف و کاالی ورزشی‬ ‫به همراه اثار برتر طراحان صنعت پوش��اک)‬ ‫که از ‪۵‬تا ‪۸‬ش��هریور در مرکز نمایش��گاهی‬ ‫ایران م��ال (ب��ازار بزرگ ایران) برگزار ش��د‪،‬‬ ‫م��د ‪ ۶‬م��اه اینده در این صن��ف را به مردم‬ ‫نشان داد‪ .‬مردم ایران ش��اید با این دست از‬ ‫نمایشگاه ها اش��نایی کافی نداشته باشند و‬ ‫برخی تصور کنند هر نمایش��گاهی که برای‬ ‫بازدی��د مصرف کننده عموم��ی هدف گذاری‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ویژه کااله��ای کم قیمت اس��ت‬ ‫ام��ا ای��ن تص��ور ب��ه م��رور تغیی��ر خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫همان ط��ور ک��ه می دانی��م‪ ،‬برخ��ی از‬ ‫نمایشگاه ها در ایران با هدف عرضه مستقیم‬ ‫کاال و ب��ا ن��رخ پایی��ن برگزار می ش��ود اما‬ ‫نمایشگاه ایران ش��ابز برای انها که به دنبال‬ ‫کاالهایی در س��طح برند هس��تند‪ ،‬طراحی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در این نمایش��گاه (اگرچه به‬ ‫می��زان کم و در روز اخر) تک فروش��ی هایی‬ ‫هم داش��تیم که در این بی��ن کیف‪ ،‬فروش‬ ‫بیشتری نس��بت به کفش داشت‪ .‬علت این‬ ‫امر به ماهیت این نوع کاال بازمی گردد‪.‬‬ ‫کفش ه��ا اندازه ه��ای متفاوت��ی دارن��د و‬ ‫مصرف کنن��ده ای ک��ه ی��ک ن��وع کفش را‬ ‫پس��ندیده است‪ ،‬شاید نتواند اندازه موردنیاز‬ ‫خود را در یک غرفه پی��دا کند‪ .‬با این حال‬ ‫مصرف کننده با برند و مدل دلخواهش اشنا‬ ‫می شود‪ .‬کسانی که به دنبال کاالی باکیفیت‬ ‫هس��تند‪ ،‬برای خرید کاالی موردنظرش��ان‬ ‫وق��ت گذاش��ته و در فرصت��ی دیگ��ر ب��ه‬ ‫فروش��گاه های موردنظر مراجع��ه می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین اگرچ��ه برخ��ی از بازدیدکنندگان‬ ‫عمومی با هدف خری��د کفش و کیف ارزان‬ ‫به نمایش��گاه ایران ش��ابز امده بودند اما در‬ ‫دوره ه��ای بع��دی برگزاری این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫تصور عمومی از چنین نمایشگاه هایی اصالح‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫هر کس��ی ممکن اس��ت هم کفش ارزان‬ ‫بخواهد و هم کف��ش برند که در این صورت‬ ‫می توان��د از نمایش��گاه ها و فروش��گاه های‬ ‫متفاوت خرید کند‪.‬‬ ‫ما نمایش��گاه های فصلی داریم که در انها‬ ‫کاالهایی ارزان فروخته می ش��ود اما چنانکه‬ ‫از نام این نمایش��گاه پیداست‪ ،‬در نمایشگاه‬ ‫برند های برتر کفش‪ ،‬کیف و کاالی ورزشی‪،‬‬ ‫قرار بر معرفی برند های ایرانی به مردم بوده‬ ‫اس��ت ک��ه در نخس��تین دوره ان‪ ،‬موفقیت‬ ‫حاصل شد‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود ایران شابز‪ ،‬دو بار در‬ ‫س��ال برگزار شود و در روندی رو به توسعه‪،‬‬ ‫جایگاه خود را در جامعه پیدا کند‪.‬‬ ‫ایده نمایشگاه ایران شابز را علی اژدرکش‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه کفش های ماشینی تهران در‬ ‫نمایش��گاه ترکیه با من مطرح کرد‪ .‬برگزاری‬ ‫چنی��ن نمایش��گاهی یک��ی از ارزوهای من‬ ‫ب��ود‪ ،‬به علت اینکه ما تاکنون کار بزرگی در‬ ‫زمینه مدسازی نداشته ایم‪ .‬ضمن اینکه لوازم‬ ‫ورزشی هم در این نمایشگاه دیده شده بود‪.‬‬ ‫پس از ان از موقعیتی که مرداد ‪ ۹۸‬در تبریز‬ ‫به واسطه برگزاری نمایشگاه و حضور بیشتر‬ ‫چهره ه��ای صنف و صنعت کفش و کیف در‬ ‫این ش��هر پیش امد‪ ،‬ب��رای معرفی این ایده‬ ‫به رئیسان اتحادیه های مربوط استفاده شد‪،‬‬ ‫پس از ان نیز نشس��تی در تهران داش��تیم‬ ‫و درنهایت در فرصتی بس��یار کم‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫ایران شابز برپا شد‪.‬‬ ‫استفاده از غرفه های پیش ساخته ایران مال‬ ‫نیز موجب راحتی کار ش��د‪ .‬بازدیدکنندگان‬ ‫زیادی هم جذب نمایش��گاه شدند و درواقع‬ ‫غرفه داران مشتریان خود را پیدا کردند‪.‬‬ ‫در جهان‪ ،‬نمایش��گاه های مد دو مرتبه در‬ ‫سال برگزار می ش��ود و ما این امید را داریم‬ ‫که نمایش��گاه ایران ش��ابز نیز دو بار در سال‬ ‫برگزار ش��ود‪ .‬در نمایش��گاه های بهاره شاید‬ ‫کاالهای زمس��تانی در مع��رض فروش قرار‬ ‫گیرند؛ این یعنی فروش کاالهای فصل قبل‬ ‫اما نمایش��گاه های مد‪ ،‬مد س��ال اینده یا دو‬ ‫فص��ل بعد را ارائه می دهن��د‪ .‬به طور معمول‬ ‫تولید کنن��ده کف��ش امروز ب��رای ‪ ۶‬ماه بعد‬ ‫تولید می کند‪ .‬تولیدکننده برندی برای امروز‬ ‫تولید نمی کند‪ .‬برندسازان مد ‪ ۶‬ماه اینده را‬ ‫پیش بینی کرده و تولی��د می کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫نمایشگاه های مد باید دو بار در سال برگزار‬ ‫شوند تا بتوانیم مد اینده را به مصرف کننده‬ ‫معرفی کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار محرم تامین است‬ ‫نمایشگاه ها‬ ‫به خدمت‬ ‫برندسازی‬ ‫می ایند‬ ‫‪10‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 11‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1362‬‬ ‫پیاپی ‪2680‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از ظرفیت گردشگری فرهنگی در ایران گزارش می دهد‬ ‫مژده پورزکی‪ :‬محرم که می رسد ایرانیان در‬ ‫هر نقطه از کش��ور ایین های��ی را برای عزاداری‬ ‫حس��ینی بجامی اورن��د؛ ایین هایی گاه مش��ابه‬ ‫و گاه متف��اوت ک��ه همه د ر ی��ک مفهوم با هم‬ ‫امیخته اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ ش��یعیان ایران با برگزاری‬ ‫ایین ه��ای مذهب��ی در ای��ام محرم ب��ه نوعی‬ ‫ارتب��اط قلبی و فکری خود را به س��ومین امام‬ ‫خ��ود‪ ،‬حس��ین بن علی (ع ) نزدی��ک می س��ازند‬ ‫و نوع��ی همذ ات پن��داری ب��ا یاران ایش��ان در‬ ‫صحرای عاش��ورا می کنند‪ .‬ب��ه عبارتی‪ ،‬از خود‬ ‫می پرسند که ایا ان چنان خوب و پاک هستند‬ ‫که بتوانند همچون س��ربازان امام حس��ین(ع)‬ ‫در موقعیت های حس��اس از ج��ان خود بگذرند‬ ‫تا ب��ه هدفی عالی ت��ر از زندگی زمینی دس��ت‬ ‫یابند؟ ارامش قلبی حاص��ل از برگزاری چنین‬ ‫ایین هایی ان چنان اس��ت که حتی مس��لمانان‬ ‫ُسنی و پیروان سایر ادیان نیز پا به پای عزاداران‬ ‫حس��ینی می این��د و همچون همان ه��ا و گاه‬ ‫حتی بیش��تر از بعضی از شیعیان فداکاری ها و‬ ‫رشادت های شهدای کربال و پایداری های زنانی‬ ‫که به اسارت دشمنان بی رحم درامدند را مرور‬ ‫کرده و از انها به عنوان الگوهایی برگزیده برای‬ ‫زندگی یادمی کنند‪.‬‬ ‫ش��اید درک تف��اوت از زمی��ن تا اس��مان با‬ ‫انسان های پاک‪ ،‬شریف و رشید عاشورا مردمی‬ ‫را ب��ه گریه بیندازد و ش��اید برخی دیگر از انها‬ ‫از حجم نامردی های یزید‪ ،‬ش��مر و یارانشان به‬ ‫گریه می افتند‪ .‬در این ایام‪ ،‬افرادی هم هس��تند‬ ‫که خدماتی به عزاداران حس��ینی می دهند‪ .‬به‬ ‫عنوان نمون��ه‪ ،‬غذایی می پزند و توزیع می کنند‬ ‫یا نوشیدنی های متفاوتی را بین دسته عزاداران‬ ‫پخش می کنند‪ .‬همه اینها تبدیل به یک س��نت‬ ‫دیرینه شده اس��ت که هر سال در ‪ ۱۰‬روز اغاز‬ ‫محرم در گوشه و کنار ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫هر چند این دس��ت ایین ها منحصر به ایران‬ ‫برنامه ریزی برای توسعه گردشگری محرم‬ ‫هر گردش��گری که به ایران بیاید‪ ،‬به احتمال زیاد در هر نقطه از‬ ‫ایران که باشد‪ ،‬نمونه ای از ایین های محرم را خواهد دید و به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬هر نقطه از ایران در ‪ ۱۰‬روز اغاز محرم به مکانی امن برای‬ ‫گردشگری فرهنگی تبدیل می شود‬ ‫نیست اما ایران یکی از اصلی ترین مناطق برای‬ ‫مش��اهده میدانی چنی��ن ایین هایی اس��ت به‬ ‫طوری که اگر گردش��گری به ایران وارد ش��ود‪،‬‬ ‫به احتمال زیاد در هر نقطه از ایران که باش��د‪،‬‬ ‫نمونه ای از این دست ایین ها را خواهد دید و به‬ ‫ای��ن ترتیب‪ ،‬هر نقطه از ای��ران در ‪ ۱۰‬روز اغاز‬ ‫محرم به مکانی امن برای گردش��گری فرهنگی‬ ‫تبدیل می شود‪.‬‬ ‫مبلغان خ��وب می دانند که جذب گردش��گر‬ ‫فرهنگ��ی در ایام محرم چه مزیتی دارد‪ .‬فعاالن‬ ‫حوزه گردش��گری نیز با مزیت ه��ای دیگری از‬ ‫رونق این سبک گردشگری با خبر هستند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬کارهای��ی ب��رای پذیرای��ی از‬ ‫گردش��گران فرهنگ��ی در ای��ن ای��ام انج��ام‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��ه عن��وان نمونه‪ ،‬ی��زد ب��ه عنوان‬ ‫یک��ی از پر بازدیدتری��ن ش��هرها در ایام محرم‬ ‫ب��رای ای��ن دس��ت از گردش��گران برنامه هایی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اموزش «قنادی تخصصی» برای رونق گردشگری غذا‬ ‫معاون س��رمایه گذاری و گردش��گری اذربایجان‬ ‫ش��رقی از دریاف��ت مج��وز دوره ام��وزش «قنادی‬ ‫تخصص��ی» برای نخس��تین بار در اس��تان خبر داد‬ ‫و گف��ت‪« :‬ای��ن دوره به منظ��ور ایج��اد امادگی در‬ ‫می��ان فعاالن و عالقه مندان گردش��گری غذا برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ».‬به گزارش میراث اری��ا‪ ،‬احمد حمزه زاده‬ ‫با اش��اره به نقش پررنگ ش��یرینی های بومی استان‬ ‫به عنوان س��وغاتی محبوب و جذاب در برنامه س��فر‬ ‫گردش��گران‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬مج��وز برگ��زاری دوره‬ ‫اموزشی «قنادی تخصصی» برای استان اذربایجان‬ ‫شرقی گرفته شده است‪ .‬این دوره ‪ ۳۰۱‬ساعته از نیم‬ ‫س��ال دوم س��ال ‪ ۹۸‬در تبریز برگزار می شود و برای‬ ‫تمامی ش��رکت کنندگان گواهی معتبر صادر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی در ادام��ه به هدف از برگ��زاری دوره های‬ ‫اموزش��ی تخصصی مرتبط با صنعت گردشگری غذا‬ ‫از سوی معاونت گردشگری اشاره کرد و گفت‪ :‬هدف‬ ‫اس��تان از برگزاری این دوره های تخصصی‪ ،‬ارتقای‬ ‫سطح علمی شهروندان در زمینه گردشگری غذایی‪،‬‬ ‫پیشینه اش��پزی ایرانی و ملل‪ ،‬اشپزی ویژه منطقه‬ ‫اذربایجان‪ ،‬اش��نایی با خدمات پذیرایی و س��رویس‬ ‫غذا‪ ،‬بهداش��ت م��واد غذایی‪ ،‬توانای��ی طراحی منو‪،‬‬ ‫کارورزی و اخالق ش��غلی‪ ،‬شخصی و تعامل گروهی‬ ‫است‪ .‬معاون سرمایه گذاری و گردشگری اذربایجان‬ ‫شرقی خاطرنش��ان کرد‪ :‬معاونت گردشگری استان‬ ‫تاکنون موفق به کس��ب مجوز برگ��زاری دوره های‬ ‫اموزش��ی مانند راهنمای��ان فرهنگ��ی‪ ،‬راهنمایان‬ ‫بوم گ��ردی‪ ،‬مدیری��ت عمومی هت��ل‪ ،‬مدیریت فنی‬ ‫دفات��ر خدمات مس��افرتی و گردش��گری‪ ،‬اش��پزی‬ ‫عمومی و قنادی تخصصی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی در یزد‬ ‫مس��ئول کمیته گردشگری مذهبی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی اس��تان یزد با اشاره به استقبال‬ ‫گردش��گران خارج��ی از ایین ه��ای ع��زاداری‬ ‫یزدی ها در ماه محرم‪ ،‬از ش��روع برنامه های این‬ ‫کمیته از ‪ ۱۶‬شهریور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدمهدی رجائی فرد با‬ ‫اش��اره به اغاز برنامه های گردشگران مذهبی از‬ ‫روز ‪ ۱۶‬ش��هریور مصادف ب��ا هفتم محرم‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬گردش��گران مذهبی اس��تان یزد عالوه بر‬ ‫حض��ور در برنامه های مردمی روزهای تاس��وعا‬ ‫و عاش��ورا‪ ۱۳ ،‬مح��رم و اربعین حس��ینی‪ ،‬در‬ ‫ایین های س��نتی شهرستان های مهریز‪ ،‬اشکذر‬ ‫و اردکان نیز شرکت می کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬هرچند در سال گذشته بنا بر‬ ‫مناسبات سیاس��ی و تبلیغات منفی و نادرست‬ ‫ضدایران��ی پیش بینی کاهش امار گردش��گران‬ ‫خارجی در ایین های مذهبی کشور و استان یزد‬ ‫می شد اما در س��ال های اخیر شاهد روند رو به‬ ‫رشد تعداد گردشگران خارجی در این برنامه ها‬ ‫هستیم‪ .‬رئیس کمیته گردشگری مذهبی استان‬ ‫در این باره گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۵‬در مجموع ‪۶۸۲‬‬ ‫گردش��گر از ‪ ۲۸‬کشور دنیا و در سال ‪ ۹۶‬تعداد‬ ‫‪ ۹۱۵‬نفر از ‪ ۳۳‬کشور برای شرکت در ایین های‬ ‫مذهب��ی ب��ه یزد امدن��د که این امار در س��ال‬ ‫گذشته با ‪ ۳۹‬درصد رشد به تعداد هزار و ‪۲۳۵‬‬ ‫گردشگر از ‪ ۲۲‬کشور جهان رسید‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬پی��ش از ه��ر برنام��ه ای‬ ‫گردش��گران در کارگاه های��ی ب��ا قی��ام ام��ام‬ ‫حس��ین(ع)‪ ،‬واقعه عاش��ورا‪ ،‬ه��دف و چگونگی‬ ‫برگزاری ایین های مذهبی یزدی ها اشنا شدند‬ ‫و با ذهنیتی از پیش تعیین ش��ده در ایین های‬ ‫ع��زاداری محرم حض��ور یافتن��د‪ .‬رجائی فرد از‬ ‫حضور ‪ ۳‬گروه خاص از ترکیه‪ ،‬اسپانیا و فرانسه‬ ‫تنها به علت بازدید از ایین تاس��وعا و عاشورای‬ ‫یزد در س��ال گذش��ته نیز یاد کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫گردشگران ‪ ۳‬سال متوالی با پوشش مناسب این‬ ‫ای��ام برای احترام ب��ه جامع ه محلی که از اصول‬ ‫گردشگری پایدار است‪ ،‬شرکت کردند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این کمیته س��ومین س��الی‬ ‫اس��ت که ب��ه صورت رس��می فعالی��ت خود را‬ ‫اغاز کرده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کمیته گردشگری‬ ‫مذهبی‪-‬معنوی اس��تان یزد برای نخس��تین بار‬ ‫در کش��ور با هدف مقابله با تبلیغ ایران هراسی‬ ‫و اسالم هراس��ی در رس��انه های غربی‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۹۵‬اغاز به فعالیت کرد‪ .‬وی با اش��اره به انگیزه‬ ‫و گرای��ش فرهنگ��ی گردش��گران خارج��ی در‬ ‫س��فر به ایران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این گردش��گران به‬ ‫طور معمول با مطالع��ات قبلی دربار ه مذهب و‬ ‫فرهنگ مردم به کش��وری س��فر می کنند و در‬ ‫جریان س��فر به کش��ف اطالعات جدید درباره‬ ‫باورهای مذهبی و اداب و رسوم فرهنگی جامعه‬ ‫عالقه نشان می دهند و این کمیته تالش خواهد‬ ‫کرد تا مذهب و فرهنگ مردم ایران به درس��تی‬ ‫به گردش��گران انتقال یابد‪ .‬رجائی فرد در پایان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬گردشگران خارجی که در این‬ ‫ایین های مذهبی ش��رکت می کنن��د به عنوان‬ ‫سفیران فرهنگی ایران به کشور خود بازمی گردند‬ ‫و می توانند نگرش مردم کشورشان را نیز نسبت‬ ‫به فرهنگ و مردم ایران تغییر دهند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫این گزارش‪ ،‬برای جذب گردشگران فرهنگی در‬ ‫ماه محرم‪ ،‬نیازی نیس��ت تبلیغات زیادی ش��ود‬ ‫چرا که ایین های محرم ایران ش��هرتی مناسب‬ ‫دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬شاید بهتر باشد مبلغان دینی‬ ‫و فعاالن گردش��گری و حتی هیات های مذهبی‬ ‫مباحثه هایی درباره نحوه میزبانی از گردشگران‬ ‫فرهنگی محرم داشته و فعالیت های مشترک و‬ ‫همگن را جدی تر بگیرند‪.‬‬ ‫کرمانشاه ‪ ۱۱۰‬نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی دارد‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگ��ی کرمانش��اه گفت‪ :‬این‬ ‫استان دارای ‪ ۱۱۰‬نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی‬ ‫و ‪ ۱۱‬مه��ر اصال��ت یونس��کو در این حوزه اس��ت‪ .‬به ‬ ‫گزارش میراث اریا‪ ،‬امید قادری‪ ،‬مدیر این اس��تان در‬ ‫حاش��یه پنجمین دوره داوری نش��ان ملی مرغوبیت‬ ‫صنایع دستی که در کرمانشاه برگزار شد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫در زمینه تحقق ش��عار س��ال در بحث صنایع دستی‬ ‫می ت��وان گف��ت زمینه رون��ق تولی��د در بخش های‬ ‫مختلف فرهنگی که می تواند نقش مهمی را ایفا کند‬ ‫وجود دارد و باید حس��اب ویژه ای برای ان باز کر د زیرا‬ ‫پایه ها و مبان��ی محکمی در حوزه فرهنگی به ویژه در‬ ‫صنایع دستی و گردشگری در استان کرمانشاه فراهم‬ ‫ شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یکی از برنامه های مهم اداره ‬ ‫کل اس��تان ایجاد بازارهای بزرگ و عرضه محصوالت‬ ‫سنتی و صنایع دستی و معرفی صنایع بومی به عنوان‬ ‫مهم تری��ن س��وغات هر منطقه و ش��هر اس��ت‪.‬وی با‬ ‫اش��اره به راه اندازی ‪۳‬بازارچه دائم صنایع دس��تی در‬ ‫کرمانشاه در اینده ای نزدیک‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با برندسازی‪،‬‬ ‫بازاریاب��ی و تجاری س��ازی صنایع دس��تی‪ ،‬معرف��ی‬ ‫تولیدات صنایع دس��تی‪ ،‬حمایت از هنرمندان و ایجاد‬ ‫فضاهای الزم برای عرضه محصوالت تولیدی‪ ،‬شاهد‬ ‫اش��نایی و شناخت بیشتر گردش��گران و میل خرید‬ ‫و مصرف صنایع دس��تی ایرانی در انه��ا خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برگزاری دوره داوری نش��ان ملی مرغوبیت‬ ‫در کرمانش��اه موجب رونق صنایع دس��تی اس��تان‪،‬‬ ‫استانداردس��ازی اثار هنرمندان و ت�لاش انها برای‬ ‫رفع نواقص و کاستی ها است‪ .‬تالش می کنیم با کمک‬ ‫مسئوالن و نمایندگان مجلس تعداد نشان های ملی و‬ ‫بین المللی صنایع دستی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 11‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1362‬‬ ‫پیاپی ‪2680‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫کارشناسان بر مدیریت نقدینگی ‪ ۲۰۰۰‬هزار میلیارد تومانی تاکید کردند‬ ‫سیالب نقدینگی در کمین اقتصاد ملی‬ ‫ابراهیم عباسی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫بانک مرکزی در حالی با گذش��ت بی��ش از ‪ ۵‬ماه از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در نهایت امار بخش پولی و بانکی کشور‬ ‫در پایان ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال را منتشر کرد که این‬ ‫ام��ار حاکی از افزای��ش ‪ ۲۵.۱‬درصدی حجم نقدینگی‬ ‫در پایان خرداد امس��ال نس��بت به ماه مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته اس��ت‪ .‬حجم نقدینگی در پایان ‪ ۳‬ما ه نخست‬ ‫س��ال گذشته ‪ ۱۵۸۲‬هزار میلیارد تومان بود که خرداد‬ ‫امس��ال به حدود ‪ ۱۹۸۰‬هزار میلیارد تومان رسید‪ .‬این‬ ‫حجم از نقدینگی که نس��بت به اس��فند سال گذشته‬ ‫نیز رش��د ‪ ۵.۲‬درصدی را تجربه کرده اس��ت‪ ،‬در رشد‬ ‫بخش پول که ش��امل اسکناس و س��کوک می شود‪ ،‬با‬ ‫رش��د حدود ‪ ۵۱‬درصدی همراه بود که بیش از ‪ ۲‬برابر‬ ‫رشد بخش شبه پول بوده اس��ت‪ .‬حجم پول در خرداد‬ ‫امس��ال به ‪ ۳۱۰‬هزار میلیارد تومان رس��یده و این در‬ ‫ش��رایطی اس��ت که حجم پول در خرداد سال گذشته‬ ‫حدود ‪ ۲۰۶‬هزار میلیارد تومان بوده اس��ت‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬حجم ش��به پول نیز از ‪ ۱۳۷۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در پایان خرداد سال گذشته با افزایش ‪ ۲۱‬درصدی به‬ ‫‪ ۱۶۶۹‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫گروه بازار مالی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نگرانی به نام نقدینگی‬ ‫‹ ‹مدیریت هزینه کردهای دولت‬ ‫پیامد رش��د نقدینگی‪ ،‬تورم و افزایش سطح عمومی نرخ هاست که‬ ‫بهای ان را مردم می پردازند و فش��ار زیادی به قش��ر ضعیف جامعه‬ ‫وارد می کند که مش��ابه این ش��رایط را در بیش از یک سال گذشته‬ ‫شاهد بودیم‬ ‫باالست و این موضوع با توجه به درامد واقعی که دولت‬ ‫دارد خیل��ی هم خوانی ندارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬درامدهای دولت‬ ‫نمی توان��د جوابگوی هزینه هایش باش��د و این موضوع‬ ‫در نهایت زمینه کس��ری بودجه و اس��تقراض از بانک‬ ‫را فراهم می کند‪ .‬این ش��رایطی است که در نهایت در‬ ‫اقتصاد کشور ایجاد مشکل می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬پیامد این رش��د نقدینگ��ی‪ ،‬تورم و‬ ‫افزایش س��طح عمومی نرخ هاست که بهای ان را مردم‬ ‫می پردازند و این فش��ار زیادی به قش��ر ضعیف جامعه‬ ‫وارد می کند که مش��ابه این ش��رایط را در بیش از یک‬ ‫سال گذشته دیدیم‪.‬‬ ‫او همچنین با بیان اینکه راهکار عملی و اساس��ی که‬ ‫بتوان��د این مش��کل را تا حدی رفع و از رش��د بی رویه‬ ‫نقدینگی در کشور جلوگیری کند‪ ،‬اعمال سیاست های‬ ‫مالی درس��ت در بدنه دولت اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬دولت باید‬ ‫می��زان و نحوه هزینه و درام��دش را مدیریت کند و تا‬ ‫زمانی که این مهم اصالح نشود نمی توان سیاست های‬ ‫پولی مناسب را که مکمل این مهم است‪ ،‬به کار بست‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬اعمال سیاس��ت های پولی‬ ‫مناسب تابع سیاس��ت های مالی مناسب است و زمانی‬ ‫این سیاست ها می تواند اثرگذاری مناسب داشته باشد‬ ‫که بانک مرکزی سیاس��ت مس��تقلی در این حوزه در‬ ‫پیش بگی��رد‪ .‬برای بهب��ود وضعیت اقتصادی کش��ور‬ ‫بانک مرکزی باید اس��تقالل کافی داشته باشد تا بتواند‬ ‫سیاس��ت های مس��تقلی را اجرایی کن��د ‪ .‬اینکه بانک‬ ‫مرک��زی قلکی برای دولت باش��د که ه��ر زمان دولت‬ ‫با کس��ری بودجه روبه رو ش��د‪ ،‬از مناب��ع بانک مرکزی‬ ‫برداش��ت کن��د‪ ،‬اصال منطقی نیس��ت و ای��ن موضوع‬ ‫پیامده��ای جبران ناپذی��ری همچون رش��د نامتعارف‬ ‫گردش پول در اقتصاد را به دنبال خواهد داش��ت و بر‬ ‫حجم نقدینگی هر روز اضافه خواهد کرد‪.‬‬ ‫موس��ایی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه نخس��تین گام برای‬ ‫پیش��گیری رش��د نقدینگی در کش��ور‪ ،‬مستقل کردن‬ ‫بان��ک مرک��زی و اعمال سیاس��ت های مناس��ب مالی‬ ‫و پولی اس��ت ک��ه باید اتخاذ ش��ود و ای��ن راهکار در‬ ‫میان م��دت و بلند مدت نتیجه خواهد داد‪ ،‬افزود‪ :‬اما در‬ ‫کوتاه مدت دولت و بان��ک مرکزی می توانند با خرید و‬ ‫فروش اوراق قرضه‪ ،‬افزایش نرخ سود بانکی و جذاب تر‬ ‫کردن نظام بانکی گامی در راستای ترغیب مردم برای‬ ‫سپرده گذاری در بانک ها بردارند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬اگر بانک مرکزی و دولت هر‬ ‫چه سریع تر اقدام به رفع این مشکل در اقتصاد نکنند و‬ ‫کار اساسی در این زمینه انجام نشود‪ ،‬در شرایط فعلی‬ ‫فقط بروز مش��کالت ناش��ی از افزای��ش نقدینگی را به‬ ‫تعویق می اندازند و این ممکن است در اینده مشکالت‬ ‫پیچیده ت��ری را در اقتصاد به وجود اورد که درمان ان‬ ‫کار بسیار سخت تری باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹برای کسری بودجه دولت فکری شود‬ ‫همچنی��ن بهاءالدین حس��ینی‪ ،‬کارش��ناس پولی و‬ ‫بانک��ی در گفت وگو با رادیو اقتصاد‪ ،‬در این باره با بیان‬ ‫اینکه نقدینگی رو به رش��د جامعه امروز به عنوان یک‬ ‫ابر چال��ش در صنعت بانکداری و اقتصاد کش��ور مطرح‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اگر چه افزایش نقدینگی از سال گذشته‬ ‫تا به امروز نس��بت به روند چندین س��ال پیش تفاوت‬ ‫زیادی نداشته و تمامی این سال ها رشدی حدود ‪ ۲۵‬تا‬ ‫ت اما چون درحال حاضر‬ ‫‪ ۳۰‬درصد را تجربه کرده اس�� ‬ ‫پایه نقدینگی به ش��دت افزای��ش یافته و به رقم ‪۲۰۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان رسیده است‪ ،‬مشکل حادتر به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه رشد نقدینگی در کشور ریشه‬ ‫در چن��د عام��ل کهنه‪ ،‬قدیم��ی و مزم��ن دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن این عوام��ل دریافت وام از س��وی‬ ‫دول��ت و ش��رکت های دولتی از نظام بانکی اس��ت که‬ ‫گفته می ش��ود بده��ی بخش دولتی ب��ه بانک مرکزی‬ ‫متاس��فانه در این س��ال ها همواره رو ب��ه افزایش بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسینی هاش��می در ادامه افزایش برداشت بانک ها‬ ‫از منابع بانک مرکزی یا منفی ش��دن حس��اب بانک ها‬ ‫را دومین عامل رش��د نقدینگی در جامعه برش��مرد و‬ ‫افزود‪ :‬این مولفه ه��م می تواند به نوعی یک پایه پولی‬ ‫بد را افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این موضوع که بانک های کش��ور از‬ ‫نظر عملی��ات بانکداری زیانده هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی‬ ‫بانک ها سود در بین سپرده گذاران و سهامداران تقسیم‬ ‫می کنند که متاسفانه همه این موارد ناشی از شناسایی‬ ‫درامدهای واهی اس��ت یعنی نرخ دفت��ری دارایی ها با‬ ‫ن��رخ روز به هیچ وج��ه همخوانی ن��دارد و به عبارتی‪،‬‬ ‫خیلی بیشتر از نرخ ارزش معامالتی ان است‪.‬‬ ‫ارسال برنامه پیشنهادی تحول نظام بانکی به رئیس جمهوری‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارسال برنامه پیشنهادی وزارت‬ ‫اقتصاد برای تحول نظام بانکی برای رئیس جمهوری تا اخر هفته‬ ‫خبر داد‪.‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬فرهاد دژپسند‪ ،‬وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی در نشست با اعضای فراکسیون نمایندگان والیی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دول��ت از ابتدا اهتمام داش��ت تا‬ ‫خصوصی سازی به صورت واقعی انجام شود و یکی از اسیب های‬ ‫خصوصی س��ازی مقاومت های منطقه ای بوده اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه در سالم س��ازی و فعال س��ازی در حوزه خصوصی سازی اهتمام ویژه‬ ‫داریم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در بحث خصوصی سازی فرایندهای قیمت گذاری بر اساس‬ ‫ت اما در بحث خصوصی سازی نباید چوب حراج به‬ ‫روال قانونی طی شده اس ‬ ‫بیت المال زد‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در زمینه واگذاری ها‪،‬‬ ‫تعاونی س��هامی عام را فراگیر می کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬بانک ها نیاز به تحول اساسی‬ ‫دارن��د و در این زمین��ه‪ ،‬برنامه پیش��نهادی وزارت اقتصاد برای‬ ‫تحول نظام بانکی را تا پایان هفته برای رئیس جمهوری ارس��ال‬ ‫می کنیم‪ .‬دژپسند با بیان اینکه برنامه واگذاری شرکت های تابع ‬ ‫بانک ه��ا را به رئیس جمهوری تقدیم کردیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در زمینه‬ ‫بهس��ازی هیات مدیره بانک ها دس��ت کم یک عضو از ‪ ۵‬عضو باید‬ ‫‪ ۳۵‬ساله باشد‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬قانونمندسازی‬ ‫و جلوگیری از فرار مالیاتی به طور ویژه در دس��تور کار اس��ت و‬ ‫برای کس��انی که فرار مالیاتی دارند‪ ،‬جریمه های س��نگینی را در نظر داریم‪.‬‬ ‫دژپسند با بیان اینکه در زمینه مالیات نی ز در تور انداختن فرارهای مالیاتی‬ ‫و اص�لاح نظ��ام مالیاتی در اولویت اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اص�لاح قانون مالیات‬ ‫مس��تقیم را تا پایان مه ر برای دولت ارس��ال می کنیم‪ ،‬در زمینه گمرک نیز‬ ‫به تحول نیاز داریم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس پول��ی و بانکی اف��زود‪ :‬ضمن اینکه‬ ‫کس��ری بودجه های مزمن دول��ت‪ ،‬ناکارامدی بانک ها‪،‬‬ ‫سرعت گردش پول و بس��یاری موارد دیگر باعث شده‬ ‫اقتصاد کش��ور با نقدینگی رو به رش��د و لجام گسیخته‬ ‫ل روبه رو باش��د که باید هرچ��ه زودتر برای ان‬ ‫هر س��ا ‬ ‫فکری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اتخاذ سیاست های پولی و ارزی کارامد‬ ‫جواد صالحی‪ ،‬از دیگر کارشناس��ان حوزه اقتصاد نیز‬ ‫دراین باره در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به کس��ری‬ ‫بودجه ای که دولت همواره با ان روبه رو اس��ت‪ ،‬بر این‬ ‫موض��وع تاکید کرد که کس��ری بودجه دولت می تواند‬ ‫پیامدهای منفی زیادی را با خود همراه کند که یکی از‬ ‫انها رشد نقدینگی در کشور است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بر اس��اس اع�لام بانک مرک��زی‪ ،‬حجم‬ ‫نقدینگی موجود در کش��ور در حالی همچنان روند رو‬ ‫به رش��د دارد که با وجود کس��ری بودج��ه دولت‪ ،‬این‬ ‫موض��وع می تواند در اینده پیامدهای منفی بیش��تری‬ ‫را ب��ه اقتصاد تحمیل کند و در این راس��تا نقش بانک‬ ‫مرک��زی برای مدیری��ت این موضوع بس��یار بااهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ادام��ه داد‪ :‬اگر این کس��ری بودجه‬ ‫س��رانجام زمینه افزایش نقدینگی را ب��ه وجود اورد و‬ ‫پایه پولی را تش��دید کند‪ ،‬می تواند زمینه رش��د دوباره‬ ‫قیمت ها و نوس��ان های شدید را در بخش های مختلف‬ ‫فراه��م کند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬یکی از اقدام ه��ای مهم بانک‬ ‫مرکزی در ماه ه��ای اینده بای��د بکارگیری یک روش‬ ‫مناس��ب ب��رای جبران این کس��ری بودجه در کش��ور‬ ‫باش��د‪ .‬به گفته صالحی‪ ،‬بانک مرک��زی باید همچنان‬ ‫سیاست های ارزی و پولی کارا و مناسب را که در مدت‬ ‫اخیر برای به ثبات رساندن بازارها در اقتصاد انجام داد‪،‬‬ ‫پیگی��ری کند و انتظارات تورمی ک��ه در جامعه وجود‬ ‫دارد را کاه��ش ده��د‪ .‬درحال حاضر دول��ت باید تمام‬ ‫تالشش این باش��د که بتواند پایه پولی را کاهش دهد‬ ‫و س��رمایه های سرگردان در کشور را کنترل و مدیریت‬ ‫ع اگر این مهم محقق شود می توان‬ ‫کند که به طور قط ‬ ‫انتظار یک ش��رایط بهت��ر را در بخش ه��ای اقتصادی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او در همی��ن راس��تا بر اصالحات در ح��وزه نرخ ارز‪،‬‬ ‫نرخ س��ود بانکی‪ ،‬فروش اوراق‪ ،‬ایجاد عملیات بازار باز‬ ‫و‪ ...‬تاکید کرد و گفت‪ :‬اگر این اقدام ها در دس��تور کار‬ ‫باش��د و به شکل مستمر پیگیری و رصد شود می توان‬ ‫امیدوار بود که حرکت رش��د نقدینگی کندتر ش��ود و‬ ‫در نهایت با یک مدیریت درس��ت‪ ،‬ای��ن منابع موجود‬ ‫در جامعه را به س��مت هدفمند به س��مت بخش های‬ ‫مول��د همچ��ون بان��ک‪ ،‬ب��ورس‪ ،‬تولی��د و‪ ...‬هدای��ت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫میثم موسایی‬ ‫بهاءالدین حسینی‬ ‫جواد صالحی‬ ‫الیحه مالیات بر عایدی سرمایه‪ ،‬هفته اینده به دولت می رود‬ ‫رئیس س��ازمان ام��ور مالیاتی با بی��ان اینک ه الیحه‬ ‫مالیات بر مجموع درامد خانوار در س��ازمان اماده شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پایه جدید مالیات بر عایدی سرمایه(مسکن) نیز‬ ‫در این اصالحیه گنجانده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬امیدعلی پارس��ا با بیان اینکه در‬ ‫ابت��دا قرار بود پای��ه جدید مالیاتی‪ ،‬مالی��ات بر عایدی‬ ‫مس��کن‪ ،‬در الیح��ه وزارت اقتصاد با عن��وان مالیات بر‬ ‫فعالیت های اختالل زای اقتصادی گنجانده شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بعد از تغییراتی که در این باره ایجاد شد تصمیم گرفته‬ ‫ش��د تا این پایه جدید مالیات��ی در الیحه اصالح قانون‬ ‫مالیات های مستقیم لحاظ شود‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان مالیاتی با بی��ان اینک ه بر اس��اس‬ ‫پیگیری های انجام شده الیحه یادشده در نیمه شهریور‬ ‫از وزارت اقتص��اد به دولت می رود‪ ،‬گفت‪ :‬به این ترتیب‬ ‫پایه مالیات بر عایدی مس��کن که از سال های گذشته ‬ ‫پیگیری می ش��د ب��ه هیات دولت خواهد رفت‪ .‬پارس��ا‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬بنابراین‪ ،‬الیحه مالی��ات بر مجموع درامد‬ ‫در س��ازمان مالیاتی اماده شده و در این الیحه مالیات‬ ‫بر عایدی س��رمایه نیز گنجانده ش��ده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بعد از تصویب در دولت‪ ،‬این الیحه به کمیس��یون های‬ ‫تخصص��ی مربوط خواه��د رفت تا بررس��ی های نهایی‬ ‫در این کمیس��یون ها روی این الیحه مهم انجام شود‪.‬‬ ‫امیدواریم در مجلس شورای اسالمی نیز بعد از مرحله‬ ‫دولت این الیحه با رای باال تصویب شود‪.‬‬ ‫جریان پ��ول در اقتصاد در حال��ی این روزها از‬ ‫حد فراتر رفته و نقدینگی رش د مستمری را تجربه‬ ‫می کند که این موضوع نگرانی های زیادی را برای‬ ‫سیاست گذاران اقتصادی ایجاد کرده است‪ .‬حجم‬ ‫نقدینگی ب��ه روایت امار بان��ک مرکزی در حالی‬ ‫ب��ه مرز روانی ‪ ۲۰۰۰‬هزار میلیارد تومان رس��یده‬ ‫است که وجود این میزان پول در اقتصاد می تواند‬ ‫همچون تیغ دولبه ای باش��د که هم برای اقتصاد‬ ‫بحران زا باش��د‪ ،‬ه��م به عنوان ی��ک فرصت تلقی‬ ‫ش��ود و زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم اورد‪.‬‬ ‫بر اساس واقعیت های اقتصاد‪ ،‬زمانی که نقدینگی‬ ‫موجود در کش��ور به س��مت تولید هدایت شود و‬ ‫به تولید ناخالص داخلی تبدیل ش��ود چون دیگر‬ ‫نمی تواند یک عامل تورم زا به ش��مار اید‪ ،‬اسیبی‬ ‫ب��ه اقتصاد نمی زن��د و می تواند ی��ک عامل موثر‬ ‫برای تقویت بخش های مولد نیز باش��د‪.‬اما همین‬ ‫نقدینگی اگر به شکل بی رویه برای جبران کسری‬ ‫بودج��ه دول��ت از طریق افزایش پایه پولی رش��د‬ ‫کن��د و در نهایت برنامه ریزی درس��تی برای این‬ ‫مناب��ع انجام نش��ود‪ ،‬می توان��د همان قدر مخرب‬ ‫باش��د که موثر خواهد بود‪ .‬نقدینگی به این شکل‪،‬‬ ‫می تواند فعالیت های س��وداگرانه و سفته بازانه را‬ ‫در اقتص��اد تقویت کند‪ ،‬به نوس��ان ها دامن بزند‪،‬‬ ‫باعث بی ثباتی ش��ود و در نهای��ت تورم و رکورد را‬ ‫در اقتصاد تش��دید کند‪ .‬این بعد نقدینگی‪ ،‬همانی‬ ‫اس��ت که همواره در کشور ما حاکم بوده و به جای‬ ‫تقویت اقتصاد‪ ،‬تخریب این بخش را نش��انه گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬اقتصاد ما به جای اینکه از بخش مزیت دار‬ ‫ای��ن نقدینگی ها بهره مند ش��ود همواره متحمل‬ ‫اسیب ها و خس��ارت های این پول های سرگردان‬ ‫بوده که دلیل این مدعا هم ش��رایط یکی دو سال‬ ‫گذشته اقتصاد ایران است‪ .‬این شرایط در حالی در‬ ‫اقتصاد کشور بروز کرده که می توان با کمی تدبیر‪،‬‬ ‫گامی در راس��تای بهبود ان برداش��ت‪ .‬برای رفع‬ ‫این مش��کل و دغدغه نیاز است که در گام نخست‬ ‫بانک مرکزی در سیاس��ت گذاری هایش استقالل‬ ‫کافی داش��ته باش��د‪ .‬بان��ک مرکزی بای��د بتواند‬ ‫ب��ا تفکیک سیاس��ت های پولی از سیاس��ت های‬ ‫مال��ی دولت‪ ،‬با اختی��ارات الزم‪ ،‬به ج��ای تامین‬ ‫کس��ری بودجه دول��ت یا عمل به سیاس��ت های‬ ‫تکلیفی دولت‪ ،‬با در نظر گرفتن توجیه پذیر بودن‬ ‫پروژه ها و بخش هایی که بازدهی مناس��بی دارند‪،‬‬ ‫منابع را به س��مت این بخش ه��ا هدایت کند‪ .‬در‬ ‫عین حال‪ ،‬بانک مرکزی بای��د نظارتش را بر روند‬ ‫تس��هیالت دهی بانک ها بیش��تر کند تا این منابع‬ ‫از مس��یر نظام بانکی به بخش های دارای اولویت‬ ‫و بازده��ی تخصیص یابد‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬دولت باید‬ ‫ب��ه جای تکیه ب��ر درامدهای نفت��ی‪ ،‬برای صرف‬ ‫اعتب��ارات از طریق افزای��ش درامدهای مالیاتی‬ ‫اقدام کن��د‪ .‬باید بپذیریم که مالی��ات یک درامد‬ ‫پای��دار اس��ت ک��ه می توان��د دول��ت را در صرف‬ ‫اعتب��ارات کمک کند تا دیگر نیاز به اس��تقراض از‬ ‫بانک مرکزی نداش��ته باشد که این موضوع باعث‬ ‫رش��د پایه پولی و افزایش نقدینگی شود و زمینه‬ ‫ایجاد تورم و س��ایر مش��کالت اقتصادی را فراهم‬ ‫اورد‪ .‬در مجم��وع برای بهبود ای��ن وضعیت باید‬ ‫نقدینگی های موجود در اقتصاد به س��مت تولید‬ ‫برود و از بخش غیرمولد که تورم زاست خارج شود‬ ‫و این موضوع بس��یار مهمی است که باید با جدیت‬ ‫در دس��تور کار دول��ت ق��رار گی��رد و راهکارهای‬ ‫مفیدی در این زمینه اتخاذ شود‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت‬ ‫تعاونی ها در توزیع‬ ‫کاالهای اساسی‬ ‫رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر ظرفیت‬ ‫ب��االی تعاونی ه��ا در توزی��ع کاالی اساس��ی‬ ‫مورد نیاز مردم‪ ،‬گفت‪ :‬در بودجه امس��ال ‪۱۴‬‬ ‫میلی��ارد دالر به کاالهای اساس��ی اختصاص‬ ‫داده ش��د‪ .‬بهم��ن عبدالله��ی در گفت وگو با‬ ‫ایبِن��ا‪ ،‬درباره پیش��نهاد اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫بخش تعاونی برای تامین ملزومات و کاالهای‬ ‫مورد نظر مردم برای کنترل قیمت ها در بازار‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر نظام توزیع کاال در‬ ‫کش��ور با مشکالتی همراه اس��ت و امسال در‬ ‫بودجه ‪ ۱۴‬میلیارد دالر به کاالهای اساس��ی‬ ‫اختصاص داده ش��ده که نتوانس��تیم به خوبی‬ ‫اس��تفاده کنی��م و مهم ترین مش��کل در این‬ ‫بخش موض��وع توزیع کاال اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫از انج��ا ک��ه بخ��ش تع��اون دارای ظرفیت‬ ‫خوبی اس��ت‪ ،‬به طور حت��م می تواند با توجه‬ ‫به دسترس��ی که به جامعه هدف دارد در این‬ ‫بخش کمک مناسبی به دولت کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫میثم موس��ایی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در ای��ن باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه عل��ت اصلی افزایش‬ ‫حجم نقدینگی در کشور به باال بودن هزینه های دولت‬ ‫و افزای��ش کس��ری بودجه ای که دولت هم��واره با ان‬ ‫روبه رو بوده برمی گردد‪ ،‬افزود‪ :‬این شرایط سبب شده تا‬ ‫زمینه اس��تقراض دولت از بانک مرکزی افزایش یابد و‬ ‫در نهایت با خلق پول از س��وی بانک ها‪ ،‬بر میزان حجم‬ ‫نقدینگی افزوده شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه باید قبول کنیم هزینه دولت بس��یار‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ب��ه هر ترتی��ب‪ ،‬با توجه ب��ه حجم ب��اال و روزافزو ‬ ‫ن‬ ‫نقدینگی در کش��ور‪ ،‬ای��ن نگرانی هم��واره وجود دارد‬ ‫که در صورت مدیریت نش��دن این پول ها در کش��ور‪،‬‬ ‫نقدینگی مثل سیالبی تمامی بخش ها را از بین ببرد و‬ ‫اقتص��اد را تخریب کند؛ اتفاقی که کم و بیش در بیش‬ ‫از یک سال گذشته در اقتصاد کشور شاهد ان بودیم‪.‬‬ ‫زمان��ی که زمزمه های خ��روج امریکا از برجام کم کم‬ ‫شنیده شد‪ ،‬پول های تلنبار شده در سال های گذشته‪ ،‬به‬ ‫دلیل مدیریت نش��دن در این سال ها‪ ،‬نگران از وضعیت‬ ‫این��ده اقتصاد‪ ،‬با تلنگری‪ ،‬از بانک ها و بخش های مولد‬ ‫خارج و هر روز راهی یکی از بازارهای س��رمایه گذاری‬ ‫ش��د‪ .‬این ش��رایط که تقاضای زی��ادی را در بازارها از‬ ‫جمل��ه بازار ارز و س��که ایجاد کرده بود‪ ،‬باعث ش��د تا‬ ‫ت سفته بازی و داللی حرکت کند‬ ‫فضای اقتصاد به سم ‬ ‫و نوسان های ش��دید قیمتی را در بازارهای مختلف به‬ ‫وجود اورد‪.‬‬ ‫اگرچه با تصمیم های دولت در حوزه اقتصاد‪ ،‬بخشی‬ ‫از ای��ن تنش ه��ا و التهاب ها در ماه های گذش��ته رفع‬ ‫ش��ده و بازارها به ثبات نسبی رس��ید ه و زمینه خروج‬ ‫بخشی از س��رمایه ها را از این بازارها فراهم کرده است‬ ‫ام��ا در تمام این مدت‪ ،‬تا به ام��روز راهکار عملی برای‬ ‫مدیریت این پول های سرگردان در جامعه که بر اساس‬ ‫امارهای اعالمی‪ ،‬در حال نزدیک شدن به رقم ‪۲۰۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان اس��ت ارائه نش��ده است؛ راهکاری‬ ‫که بتواند با هدایت درس��ت منابع‪ ،‬به جای تخریب‪ ،‬در‬ ‫بخش اقتصاد کش��ور کارا عمل کن��د و بخش تولید و‬ ‫صنعت کشور را که همواره تشنه منابع هستند‪ ،‬سیراب‬ ‫کند و در نهایت زمینه رش��د و توسعه اقتصاد کشور را‬ ‫فراهم اورد‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند اگر هم اکنون برای این موضوع‬ ‫فکری نش��ود و اقدام عاجلی ب��رای مدیریت نقدینگی‬ ‫انجام نشود‪ ،‬می توان انتظار داشت که این نقدینگی باز‬ ‫هم مثل س��یالب‪ ،‬به تدریج تمامی بخش ها و بازارهای‬ ‫اقتص��ادی را تخریب کند و بار دیگر اقتصاد ایران را به‬ ‫سمت نوسان های شدید قیمتی سوق دهد‪.‬‬ ‫در این راس��تا تاکید کارشناسان این است که ضمن‬ ‫شناسایی عوامل موثر بر بروز رشد نقدینگی در کشور‪،‬‬ ‫راهکاره��ای عملی که بتواند در میان مدت و بلند مدت‪،‬‬ ‫وجود این پول های سرگردان در کشور را مدیریت کند‬ ‫ضرورت دارد و سیاس��ت گذار پولی و اقتصادی کش��ور‬ ‫باید با اعمال سیاست پیشگیرانه‪ ،‬گام های اساسی برای‬ ‫کنترل رشد جریان پول اتخاذ کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقدینگی‬ ‫جنبه مثبت‬ ‫هم دارد‬ ‫‪12‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 11‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1362‬‬ ‫پیاپی ‪2680‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹پش�تیبانی گس�ترده بانک ملی از‬ ‫طرح های زیربنایی‬ ‫اخبار‬ ‫بان��ک ملی ایران در س��ال های گذش��ته‬ ‫ب��ا س��رمایه گذاری و اختص��اص میلیاردها‬ ‫ریال در بزرگ تری��ن طرح های صنعت برق‬ ‫کش��ور‪ ،‬در مس��یر رونق تولید و اشتغالزایی‬ ‫کش��ور مش��ارکت فعال داش��ته اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم تری��ن اقدام های ای��ن بانک در حوزه‬ ‫صنعت برق کش��ور‪ ،‬تامین مالی و گشایش‬ ‫اعتب��ارات اس��نادی پروژه ه��ا و طرح ه��ای‬ ‫ش��رکت هایی از جمل��ه ش��رکت تعمیرات‬ ‫نیروگاهی ایران در اس��تان البرز اس��ت که‬ ‫ضمن توس��عه‪ ،‬رونق تولید و برطرف کردن‬ ‫نیازهای داخل کش��ور در این صنعت حیات‬ ‫بخش نیز ب��رای هزاران نفر اش��تغال کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��رکت تعمی��رات نیروگاهی ای��ران به‬ ‫عنوان یکی از ذخایر ارزش��مند صنعت برق‬ ‫در جه��ان با هدف پش��تیبانی از تولید برق‬ ‫پایدار کش��ور با خط مش��ی انجام تعمیرات‬ ‫اساسی و نگهداری قطعات و تجهیزات مهم و‬ ‫استراتژیک نیروگاهی از سال ‪ ۱۳۶۰‬فعالیت‬ ‫می کند‪ .‬بانک ملی ایران از جمله بانک هایی‬ ‫است که در هموارسازی تامین مالی صنایع‬ ‫مادر در کش��ور‪ ،‬گام های مناسبی برداشته و‬ ‫به عنوان بانک توس��عه ای نقش چشمگیری‬ ‫در حمای��ت و تامی��ن مال��ی طرح های مهم‬ ‫صنعتی کشور در س��ال های گذشته داشته‬ ‫است‪ .‬هم اکنون شرکت تعمیرات نیروگاهی‬ ‫ایران به عنوان یک س��رمایه ارزشمند ملی‪،‬‬ ‫ب��ا تکیه بر دانش فنی ‪ ۵۰۰‬متخصص تعداد‬ ‫بس��یاری از پروژه های نیروگاه��ی و صنایع‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی در داخل کش��ور و‬ ‫تعدادی دیگر در چند کش��ور همسایه را در‬ ‫عرصه تعمیرات اساسی و تخصصی‪ ،‬بازسازی‬ ‫و ارتق��ا‪ ،‬س��اخت تجهی��زات‪ ،‬راه ان��دازی و‬ ‫نگهداری قطعات با یک سوم نرخ شرکت های‬ ‫خارجی با موفقیت به انجام رسانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صندوق نواوری؛ فرصتی طالیی‬ ‫برای رونق تولید‬ ‫معاون مدیرعامل در امور استان های بانک‬ ‫تج��ارت در گفت وگوی��ی از نق��ش کلیدی‬ ‫تفاهمنام��ه این بان��ک و صن��دوق نواوری‬ ‫و ش��کوفایی در تحق��ق اه��داف مش��ترک‬ ‫برای رونق تولید س��خن گف��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک تجارت‪ ،‬علیرضا مهرجو‪،‬‬ ‫مع��اون مدیرعامل در امور اس��تان های این‬ ‫بان��ک‪ ،‬هدف از تش��کیل صن��دوق نواوری‬ ‫و ش��کوفایی را کم��ک ب��ه رون��ق تولید و‬ ‫توس��عه اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬تجاری س��ازی‬ ‫ایده های نو و تحقق دس��تاوردهای پژوهشی‬ ‫و اختراع��ات از طری��ق ارائ��ه کمک ه��ا و‬ ‫خدم��ات مال��ی و پش��تیبانی از ش��رکت ها‬ ‫و موسس��ه های دانش بنی��ان عن��وان ک��رد‬ ‫و گف��ت‪ :‬حمایت ه��ای مالی ای��ن صندوق‬ ‫از مجموعه ه��ای دانش بنی��ان ش��امل انواع‬ ‫کمک بالع��وض‪ ،‬یاران��ه‪ ،‬ارائه تس��هیالت‪،‬‬ ‫انواع خدمات ضمانتنامه ای‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫در طرح ه��ای نواوری و فناوری با اس��تفاده‬ ‫از س��پرده گذاری‪ ،‬س��رمایه گذاری و هدایت‬ ‫منابع خود در بانک ها برای تحقق برنامه های‬ ‫صن��دوق و در ادام��ه‪ ،‬درب��اره رویکرد بانک‬ ‫تج��ارت از انعقاد تفاهمنام��ه با این صندوق‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مع��اون مدیرعام��ل در ام��ور‬ ‫اس��تان ها بانک تجارت‪ ،‬ب��ا توجه به حمایت‬ ‫دولت از شرکت های دانش بنیان این مهم در‬ ‫اس��تراتژی های بانک تجارت قرار گرفت که‬ ‫با مش��تریان وارد همکاری شویم و با توجه‬ ‫به تاکید رض��ا دولت ابادی‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫تجارت مبنی بر توسعه تعامل و ارائه خدمات‬ ‫مالی و بانک��ی به ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫و رون��ق تولی��د‪ ،‬در س��ال های گذش��ته‬ ‫نشس��ت هایی با مسئوالن صندوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی با حضور مدیرعامل بانک برگزار‬ ‫شد که سرانجام بعد از توافق های حاصل شده‬ ‫در ‪ ۲۶‬فروردی��ن ‪ ۱۳۹۸‬تفاهمنام��ه‬ ‫هم��کاری بی��ن بانک و این صندوق بس��ته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گفته مهرجو‪ ،‬بعد از گشایش دفتر بانک‬ ‫تج��ارت در محل صندوق ن��واوری‪ ،‬از محل‬ ‫بودجه مصوب دولت برای این صندوق‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��د تا بانک تجارت بعد از معرفی شرکت ها‬ ‫از س��وی صن��دوق ب��رای اعتبار س��نجی و‬ ‫ظرفی��ت س��نجی انها اقدام و بع��د از تایید‬ ‫صالحیت‪ ،‬در قالب عقود اسالمی تسهیالتی‬ ‫با نرخ س��ود ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬درصد پرداخت کند‪.‬‬ ‫خدمات دیگر همچون ضمانتنامه و گشایش‬ ‫اعتبار اس��نادی ریالی و خدمات نوین بانکی‬ ‫با توجه به نیاز شرکت ها در چارچوب قوانین‬ ‫و مقررات بانکی از دیگر مفاد این تفاهمنامه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پورکیانی در ایین رونمایی از درگاه تعامل الکترونیکی بیمه ایران و مشتریان تاکید کرد ‪:‬‬ ‫بهره گیری از ابزارهای الکترونیک در فضای جدید کسب و کار‬ ‫درگاه تعام��ل الکترونی��ک بیمه گ��ذاران و‬ ‫مش��تریان بیمه ایران با عنوان «بیمه ایران من»‬ ‫در ایین��ی رونمایی و راه اندازی ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بیمه ای��ران‪ ،‬رئیس هیات مدیره و‬ ‫مدیرعام��ل بیمه ایران در ایی��ن رونمایی از این‬ ‫پ��روژه ارزش��مند و جدی��د‪ ،‬با تاکی��د بر اهمیت‬ ‫بهره گی��ری بیش از پیش از ظرفیت های فناوری‬ ‫اطالع��ات در طراحی‪ ،‬تولید و ارائه خدمات بیمه‬ ‫به مش��تریان و مخاطب��ان و ضرورت مهیا کردن‬ ‫بس��تر تعامل شایس��ته و اثرگذار ب��ا بیمه گذاران‬ ‫و خدمات گیرن��دگان گفت‪ :‬ام��روزه در بازارهای‬ ‫مختل��ف و از جمله بازارهای مالی و بیمه با ورود‬ ‫نرم افزارهای جدید‪ ،‬استفاده از ابزار الکترونیک و‬ ‫دیجیت��ال جای خودش را به س��رعت باز کرده و‬ ‫به عنوان یک تحول مهم در کس��ب وکارها مطرح‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پورکیان��ی با اش��اره ب��ه اینک��ه بهره گیری از‬ ‫ظرفیت ه��ا و ابزار الکترونیک��ی در فضای جدید‬ ‫کس��ب وکار ضرورت��ی اجتناب ناپذی��ر اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬تح��والت دیجیتالی پدیده ای اس��ت که‬ ‫درحال حاضر منش��ا دگرگونی و توس��عه در تمام‬ ‫صنای��ع و خدمات بوده و ای��ن موضوع از رویکرد‬ ‫و حال��ت انتخاب خارج ش��ده و ورود به این فضا‬ ‫و اس��تفاده از ابزارهای الکترونیک و دیجیتال در‬ ‫عرصه ارتباطات و تعامل با مخاطبان و مش��تریان‬ ‫و خدمات رسانی ها به یک اجبار بدل شده است و‬ ‫چه بس��ا نبود شناخت و درک درست و عمیق از‬ ‫ان و همچنین نداشتن امادگی برای همسو شدن‬ ‫با ان نتایج نامطلوب و جبران ناپذیری را برای هر‬ ‫کسب وکار به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بیم��ه ای��ران در ادامه با اش��اره به‬ ‫نق��ش مهم ابزار الکترونیک و دیجیتال و اساس��ا‬ ‫ظرفیت های ش��ایان توجه «ای تی» در توس��عه‬ ‫هدف ما در این پروژه فقط فروش و عرضه خدمات از سوی‬ ‫ش��بکه فروش نبوده و خدمات پس از ف��روش را در برنامه‬ ‫پیش بینی کرده ایم‬ ‫همه جانب��ه کس��ب وکارها در حوزه های مختلف‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬مال��ی و خدماتی‪ ،‬گف��ت‪ :‬در صنعت‬ ‫بیمه و همچنین در ش��رکت س��هامی بیمه ایران‬ ‫این انتظار وجود داش��ت که قدم های اساس��ی و‬ ‫موث��ری در این زمینه برداریم و خوش��بختانه با‬ ‫تجربه هایی که در س��ال های گذشته برای اجرای‬ ‫برخی طرح ها از جمله طرح حامی و طرح س��فر‬ ‫نوروزی کس��ب کرده ایم‪ ،‬زمینه و شرایط را برای‬ ‫عملی ساختن اس��تفاده فراگیر از این ظرفیت ها‬ ‫فراه��م ک��رده و توانس��تیم ای��ن پ��روژه مهم را‬ ‫راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره بیمه ایران ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫ش��بکه فروش ما که بازوان توانمن��د بیمه ایران‬ ‫هس��تند هم دغدغه هایی وجود داشت که زمینه‬ ‫برای بهره گیری از این فضا در فعالیت های حرفه ای‬ ‫هرچه زودتر فراهم ش��ود به همین دلیل ما هم با‬ ‫برنامه ری��زی دقیق و در نظر گرفتن مالحظاتی و‬ ‫ایجاد فرصت مناسب برای شبکه فروش که جای‬ ‫شرایط بخشودگی جرایم اقساط معوق وام مسکن‬ ‫بان��ک عامل بخش مس��کن ش��رایط جدید‬ ‫بهره من��دی از بخش��ودگی جرای��م مرب��وط‬ ‫ب��ه اقس��اط مع��وق تس��هیالت گیرندگان را تا‬ ‫پای��ان ابان امس��ال‪ ،‬در ط��رح میث��اق اعالم‬ ‫ک��رد‪ .‬به گ��زارش بانک عامل بخش مس��کن‪،‬‬ ‫هیات مدی��ره این بانک به منظور دس��تیابی به‬ ‫اهداف تعیین ش��ده امسال در وصول مطالبات‬ ‫معوق و بهبود عملکرد ش��عب و مدیریت های شعب در حوزه‬ ‫وصول مطالبات و در راس��تای ایجاد ش��رایط و مش��وق های‬ ‫الزم برای مش��تریان دارای اقس��اط غیرج��اری به ویژه با در‬ ‫نظ��ر گرفتن ش��رایط اقتص��ادی و تس��ریع در روند کاهش‬ ‫مطالبات غیر جاری (سررس��ید گذش��ته‪ ،‬معوق و مش��کوک‬ ‫الوص��ول)‪ ،‬با طرح وی��ژه کاهش مطالب��ات غیر جاری (طرح‬ ‫میث��اق) از ‪ ۳۰‬م��رداد ت��ا ‪ ۳۰‬اب��ان امس��ال موافق��ت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در نخس��تین بن��د از این طرح مقرر ش��د در صورت واریز‬ ‫نق��دی هر میزان از مطالبات غیر جاری تس��هیالت پرداختی‬ ‫اعم از انواع عقود مبادله ای‪ ،‬مش��ارکتی وام قرض الحسنه و‪...‬‬ ‫و همچنی��ن مطالبات مربوط به ضمانتنامه های ضبط ش��ده‪،‬‬ ‫خالص جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد(حسب مورد‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۱۴‬درصد از نرخ وجه التزام) به نسبت واریزی بدهکاران‬ ‫مورد بخشودگی قرار گیرد‪.‬‬ ‫ان دس��ته از مش��تریان بانک نام برده که به‬ ‫روش ه��ای غیرحض��وری و از طریق پایانه های‬ ‫خودپ��رداز‪ ،‬خوددریاف��ت‪ ،‬اینترن��ت بان��ک و‬ ‫هم��راه بان��ک نی��ز بده��ی خ��ود را بپردازند ‪،‬‬ ‫اس��ناد بخش��ودگی جرای��م مربوط ب��ه عقود‬ ‫مبادله ای موجود در ش��بکه تسهیالت متمرکز‬ ‫(خوددریافت) به صورت سیستمی صادر خواهد‬ ‫ش��د و می توانند از مزایای طرح میثاق برخوردار ش��وند‪ .‬این‬ ‫گزارش می افزاید‪ :‬بر اس��اس دومین بند طرح میثاق‪ ،‬جرایم‬ ‫س��ازنده هایی که تس��هیالت س��اخت دریافت ک��رده بودند‪،‬‬ ‫در ص��ورت تعیین تکلیف مطالب��ات تا پایان ابان بخش��وده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��ومین بند از ط��رح ویژه کاهش مطالب��ات غیرجاری تا‬ ‫پایان ابان امس��ال به تغییر ن��ام مدیون بدون واریز درصدی‬ ‫از بدهی درباره ان دس��ته از مش��تریانی ک��ه فاقد مطالبات‬ ‫غیر جاری بوده یا برای واریز مطالبات غیرجاری خود به شرح‬ ‫یادشده اقدام کنند‪ ،‬اشاره دارد‪.‬‬ ‫در بند بعدی از این طرح به منظور تعیین تکلیف مطالبات‬ ‫ناشی از تس��هیالت مضاربه و اموال س��رمایه ای(مانده بدهی‬ ‫ت��ا س��قف ی��ک میلی��ارد ری��ال) ب��ا تاری��خ سررس��ید‬ ‫حداکث��ر پای��ان س��ال ‪ ۱۳۹۵‬مش��وق هایی در نظ��ر گرفته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خودش را در فضای جدید باز کند‪ ،‬به دنبال این‬ ‫بودیم که در این مسیر‪ ،‬پایداری اقدام ها و منافع‬ ‫م��ا‪ ،‬نمایندگان و ذی نفع��ان همه را با هم درنظر‬ ‫بگیری��م‪ .‬پورکیانی در ادامه س��خنان خود تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬هدف ما در این پروژه فقط فروش و عرضه‬ ‫خدمات از س��وی ش��بکه فروش نبوده و خدمات‬ ‫پ��س از فروش را در برنام��ه پیش بینی کرده ایم؛‬ ‫یعنی فرایندهای خس��ارت از اعالم ان تا تشکیل‬ ‫پرونده و سایر مراحل در این مسیر در نظر گرفته‬ ‫شده و به مرحله اجرا در خواهد امد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در‬ ‫پایان اظهار کرد‪ :‬هدف اصلی و نهایی پروژه «بیمه‬ ‫ایران من» دسترس��ی اس��ان‪ ،‬سریع‪ ،‬کم هزینه و‬ ‫کام��ل مش��تریان و بیمه گ��ذاران ب��ه خدم��ات‬ ‫بیمه ای در ش��رکت بزرگ بیمه ای��ران و ارتقای‬ ‫س��طح رضایتمندی انها از شیوه ها و برنامه های‬ ‫خدمات رسانی و همچنین ارتباط کامل دو سویه‪،‬‬ ‫فراگی��ر و موثر با انها بوده که امیدواریم با تقویت‬ ‫و توسعه زیرس��اخت ها و برنامه های نرم افزاری و‬ ‫ایجاد تنوع در این حوزه‪ ،‬در راس��تای توس��عه و‬ ‫تعمیم فرهنگ بیمه و اعتالی همه جانبه صنعت‬ ‫بیمه گام های ثمربخشی برداریم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬پروژه «بیم��ه ایران من» درگاه‬ ‫تعام��ل الکترونیکی بیمه گذاران(حقیقی) با بیمه‬ ‫ایران است که با توجه به ظرفیت های ایجاد شده‬ ‫در ان‪ ،‬مش��تریان و هموطنان به اسانی می توانند‬ ‫از طری��ق درگاه وب و موبای��ل وارد ش��ده و از‬ ‫خدمات ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫شرایط و راهنمایی های الزم برای بهره برداری‬ ‫از ای��ن درگاه در س��ایت بیم��ه ایران به نش��انی‪:‬‬ ‫‪ my.iraninsurance.ir‬وجود دارد‪ .‬خدمات‬ ‫و مزیت های موجود در این س��امانه شامل امکان‬ ‫اصالت سنجی بیمه نامه ها‪ ،‬امکان برقراری ارتباط‬ ‫مس��تقیم با ش��رکت (تماس با ما و پاسخگویی از‬ ‫س��وی مرکز جامع ارتباط با ذی نفعان)‪ ،‬ارتباط و‬ ‫درخواس��ت خدمت از خسارت سیار بیمه ایران‪،‬‬ ‫پرداخت حق بیمه و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫پ��روژه «بیمه ای��ران من» مانند س��امانه های‬ ‫قبلی شرکت(س��امانه سدا) تحولی جدید در ارائه‬ ‫خدم��ات انالین در صنعت بیمه به ش��مار رفته‬ ‫و ب��ه زودی ش��اهد تقویت و اعتالی این بس��تر و‬ ‫ارائ��ه خدمات نواورانه و جدی��د خواهیم بود‪ .‬در‬ ‫این س��امانه‪ ،‬جایگاه و مش��ارکت ش��بکه فروش‬ ‫نی��ز به خوبی در نظر گرفته ش��ده و نمایندگی ها‬ ‫و اینش��ورتک ها می توانن��د در فض��ای تبادالت‬ ‫الکترونیک��ی‪ ،‬ارتباط انالی��ن و مطمئنی با بیمه‬ ‫ایران داش��ته باش��ند و از این مزی��ت قابل توجه‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫محدودیت های دسترسی کاربران تجارت نو شکسته شد‬ ‫تمام��ی محدودیت های دسترس��ی کاربران‬ ‫تجارت نو به س��امانه های محل��ی غیر وب که‬ ‫نیاز به نصب روی تک تک دس��تگاه ها داشتند‬ ‫(مانن��د نرم افزار بیمه گری فناوران) با س��امانه‬ ‫ابری شکس��ته ش��د و ب��رای نخس��تین بار در‬ ‫صنعت بیمه کش��ور با اس��تفاده از زیرس��اخت‬ ‫ابری نرم افزار های درون س��ازمانی شرکت بیمه‬ ‫تجارت نو روی بستر وب قرار گرفت‪ .‬به گزارش روابط عمومی‪،‬‬ ‫مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات بیمه تجارت نو با تاکید بر‬ ‫اینکه مجموعه «بنو» در برداشتن محدودیت های دسترسی‬ ‫پیش��تاز است در تشریح بیش��تراین اقدام گفت‪ :‬با راه اندازی‬ ‫س��امانه ابری در تجارت نو از این پس همه کاربران مجموعه‬ ‫می توانند با اس��تفاده از هر س��خت افزار (رایانه‪ ،‬تلفن همراه‪،‬‬ ‫تبلت و ‪ ) ...‬و هر سیستم عاملی (اندروید‪ ،‬ای اواس و‪ )...‬به تمام‬ ‫نرم افزارهای داخل شرکت فارغ از فناوری طراحی‪ ،‬دسترسی‬ ‫داشته باش��ند‪ ،‬در واقع محدودیت اس��تفاده از نرم افزارهای‬ ‫دس��کتاپی که فقط در محیط ویندوز قابل اجرا بود برداشته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ش��هرداد عزت دوس��ت‪ ،‬ارج نهادن ب��ه بیمه گ��ذاران را از‬ ‫مهم تری��ن اصول منش��ور اخالق��ی و کاری مجموعه تجارت‬ ‫نو برش��مرد و افزود‪ :‬با هدف جل��ب رضایت کاربران و حفظ‬ ‫اس��تاندارد کاری در گام نهادن به دنی��ای فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطـ��ات‪ ،‬ای��ن ام��کان به وج��ود امد تا‬ ‫ب��ا بهره گی��ری از عنص��ر خالقیت‪ ،‬س��رویس‬ ‫قدرتمندی پایه گذاری کنی��م که در نوع خود‬ ‫نخس��تین تجرب��ه موث��ر در بین ش��رکت های‬ ‫بیمه ای به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اع�لام اینکه ت�لاش واح��د فناوری‬ ‫اطالعات و مدیران ش��رکت منج��ر به طراحی‬ ‫س��امانه قدرتمند ابری اختصاصی این ش��رکت ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نقطه قوت س��امانه این است که به سادگی می تواند هر گونه‬ ‫نرم افزار یا سیس��تم عاملی را با کیفیت باال در هر نقطه ای از‬ ‫جهان در اختیار تم��ام بیمه گذاران و فعاالن بیمه تجارت نو‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات بیمه تجارت ن و مدیریت‬ ‫متمرکز منابع‪ ،‬دسترسی به تمامی نرم افزارها با هر پلتفرمی‬ ‫در هم��ه نقاط جهان‪ ،‬کاهش هزینه های انرژی در س��ازمان‬ ‫ب��ا جمع اوری تجهیزات س��خت افزاری‪ ،‬باالت��ر رفتن امنیت‬ ‫اطالع��ات در نتیجه حذف ش��بکه های جزی��ره ای‪ ،‬افزایش‬ ‫نظ��ارت بر رفت��ار کاربران و توانایی کاه��ش مصرف منابع و‬ ‫کم ش��دن هزینه های سخت افزاری س��ازمان در بلندمدت و‬ ‫در نهای��ت توانایی حرکت به س��مت ‪ VDI‬و حذف تمامی‬ ‫رایانه های ش��خصی س��ازمانی را از مزایای این سامانه جدید‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫تداوم اعزام کارکنان بیمه سامان به دوره های اموزشی خارج از کشور‬ ‫مدیر توسعه س��رمایه های انسانی بیمه س��امان می گوید با‬ ‫وج��ود تحریم ها‪ ،‬روند اعزام کارکنان این ش��رکت به خارج از‬ ‫کشور برای حضور در دوره های اموزشی ادامه دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی شرکت بیمه سامان‪ ،‬هادی رهبری مدیر توسعه‬ ‫س��رمایه های انسانی ش��رکت بیمه سامان با اش��اره به تاکید‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت مبنی ب��ر لزوم اس��تفاده از دانش روز‬ ‫دنیا برای توس��عه دامنه فعالیت بیمه س��امان‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود‬ ‫تحریم های ظالمانه اعمال ش��ده علیه کش��ورمان‪ ،‬روند اعزام‬ ‫کارکنان ش��رکت به دوره های اموزش��ی خارج از کشور ادامه‬ ‫دارد‪ .‬وی «ام��وزش کارکنان» و نی��ز «بهره گیری از تازه ترین‬ ‫دستاوردهای صنعت بیمه جهان» را از موارد مدنظر مدیرعامل‬ ‫این ش��رکت خواند و افزود‪ :‬بر همین اساس‪ ،‬تاکنون ‪ ۱۴‬نفر از‬ ‫کارکنان بیمه سامان در ‪ ۶‬دوره اموزشی خارجی‬ ‫شرکت کرده اند‪ .‬به گفته رهبری‪ ،‬براوردها نشان‬ ‫می دهد ش��رکت در دوره های اموزشی خارج از‬ ‫کشور متناسب با نیاز کارکنان در راستای ارتقای‬ ‫سطح اگاهی و مهارت کارکنان در سازمان‪ ،‬تاثیر‬ ‫بس��زایی در بهبود عملکرد شرکت داشته است‪.‬‬ ‫مدیر توس��عه سرمایه های انس��انی بیمه سامان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شرکت در این دوره ها با هدف بهره مندی از تجربه ‬ ‫ش��رکت های خارجی در حوزه خدمات بیمه گری و فنی بوده‬ ‫و تاکنون بر اساس برنامه ریزی های قبلی انجام شده است‪.‬‬ ‫رهب��ری ب��ا بی��ان اینک��ه کارکن��ان بیم��ه س��امان در‬ ‫دوره های اموزش��ی‪ ،‬س��مینارها و کنفرانس ه��ای بین المللی‬ ‫نشریه بانک اینده دوم شد‬ ‫ب��ا رای هی��ات داوران‪ ،‬متش��کل از‬ ‫جمع��ی از متخصصان و صاحب نظران‬ ‫عرصه ارتباطات‪« ،‬پیام اینده»‪ ،‬نشریه‬ ‫رس��می و س��ازمانی بان��ک اینده‪ ،‬در‬ ‫بخش «خبر»‪ ،‬رتبه دوم را کسب کرد‪.‬‬ ‫همچنین «ویژه نام��ه» بانک اینده‬ ‫که به صورت ماهانه‪ ،‬به چاپ می رسد‪،‬‬ ‫رتبه دوم را به دست اورد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬این ارزیابی‪،‬‬ ‫در س��طح ملی انجام شده است که نشریه های بانک‬ ‫اینده موفق ش��دند تا پ��س از ارزیابی و داوری های‬ ‫انجام شده‪ ،‬از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی‬ ‫و جمعی از اس��تادان عل��وم ارتباطات‬ ‫و ب��ا لح��اظ ق��رار دادن معیاره��ای‬ ‫مختل��ف س��نجش علم��ی محت��وا و‬ ‫فرم نش��ریه ها‪ ،‬ب��ه این رتبه دس��ت‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫«پی��ام این��ده» پ��ل ارتباط��ی‬ ‫ش��هروندان بانک اینده‪ ،‬مش��تریان‪،‬‬ ‫س��هامداران و س��ایر ذی نفعان است که فعالیت ها و‬ ‫عملک��رد بانک این��ده را به اطالع عموم رس��انده و‬ ‫اینه تمام نمایی از فعالیت های بانک اینده را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در ح��وزه صنع��ت بیم��ه حاض��ر و از اخری��ن‬ ‫دس��تاوردهای روز در حوزه ه��ای اکچوئ��ری‪،‬‬ ‫بیمه ه��ای عم��ر و مدیریت های فن��ی بهره مند‬ ‫می ش��وند‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگرچه پیش��ینه‬ ‫حض��ور صنع��ت و دانش «بیمه» در کش��ور ما‬ ‫طوالنی اس��ت‪ ،‬ام��ا طبیعی اس��ت ک��ه دامنه‬ ‫این دانش بس��یار گسترده اس��ت و بهره مندی‬ ‫از تجرب��ه کش��ورهای توس��عه یافته در ای��ن زمین��ه الزام��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر توسعه س��رمایه های انسانی شرکت بیمه سامان ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ا وجود محدودیت هایی ک��ه در حوزه روابط اقتصادی و‬ ‫سیاس��ی برای کشورمان ایجاد شده‪ ،‬ش��رکت بیمه سامان بر‬ ‫اس��اس برنامه و سرفصل اموزش��ی‪ ،‬همچنان کارکنان خود را‬ ‫برای ش��رکت در دوره های اموزش��ی به خارج از کشور اعزام‬ ‫می کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬شرایط ناشی از تحریم‪ ،‬تاثیری در نحوه‬ ‫ارتباط گیری با موسس��ه های اموزشی و دانشگاه های خارج از‬ ‫کش��ور نداشته و اس��تقبال این موسسه ها نس��بت به پذیرش‬ ‫کارکنان کاهش نیافته است‪.‬‬ ‫رهبری تاکید کرد که س��رمایه گذاری برای توس��عه سرمایه‬ ‫انس��انی با هدف افزایش توانایی و قابلیت در حوزه کسب وکار‪،‬‬ ‫نه تنها در ش��رکت بیمه سامان انجام می شود‪ ،‬بلکه با توجه به‬ ‫تاکید مدیرعامل شرکت‪ ،‬دسترسی به دانش روز دنیا‪ ،‬اقدامی‬ ‫با هدف خدمت به کل صنعت بیمه و کش��ور اس��ت و نیز این‬ ‫روند ادامه دارد‪.‬‬ ‫فروش ‪ ۴‬هزار و ‪ ۴۰۸‬میلیارد ریال از امالک مازاد بانک صادرات‬ ‫بانک صادرات ایران در راستای‬ ‫عم��ل به قانون رف��ع موانع تولید‬ ‫رقابت پذیر در ‪ ۵‬ماه اغاز سال ‪،۹۸‬‬ ‫تعداد ‪ ۱۷۲‬رقب��ه از امالک مازاد‬ ‫خود را ب��ه ارزش افزون بر ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۸‬میلی��ارد ری��ال به فروش‬ ‫رس��اند‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بان��ک ص��ادرات ای��ران‪ ،‬ای��ن بانک در راس��تای‬ ‫تخصیص بهینه منابع‪ ،‬در ‪ ۵‬ما ه نخست سال ‪۹۸‬‬ ‫با برگ��زاری مزایده‪ ،‬موفق به ف��روش ‪ ۱۷۲‬رقبه‬ ‫ملک ب��ه ارزش افزون بر ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۴۰۸‬میلیارد‬ ‫ریال ش��د‪ .‬بانک ص��ادرات ایران از‬ ‫اغاز اجرایی شدن قانون رفع موانع‬ ‫تولید رقابت پذیر در س��ال های ‪۹۴‬‬ ‫تا ‪ ۳۱‬م��رداد ‪ ۹۸‬برای فروش هزار‬ ‫و ‪ ۳۶۶‬رقبه ام�لاک مازاد خود به‬ ‫ارزش افزون ب��ر ‪ ۱۵‬ه��زار و ‪۵۳۴‬‬ ‫میلی��ارد ری��ال اقدام کرده اس��ت‪.‬‬ ‫بانک صادرات ایران در س��ال ‪ ۹۴‬در حدود ‪۱۰۳‬‬ ‫رقبه ملک به ارزش بی��ش از ‪ ۵۹۱‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬نیز ‪ ۱۴۷‬رقبه مل��ک افزون بر ‪۸۷۱‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬در سال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۴۱۱‬رقبه ملک‬ ‫مازاد ب��ه ارزش ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۸۶‬میلیارد ریال و در‬ ‫سال ‪ ،۹۷‬نیز ‪ ۵۳۳‬رقبه ملک مازاد به بهای ‪ ۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۷۶‬میلی��ارد ریال واگذار کرده و منابع حاصل‬ ‫از ان در مس��یر حمایت از تولید و سرمایه گذاری‬ ‫در بخش های اقتصادی کش��ور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫فروش اموال و دارایی های مازاد بر اس��اس نقشه‬ ‫راه و برنامه های عملیاتی ابالغ شده بانک صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬با هدف چابک سازی و اصالح ساختار مالی‪،‬‬ ‫تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش های‬ ‫تولیدی کشور‪ ،‬مورد توجه قرار دارد و همچنان با‬ ‫دقت و اهتمام از سوی این بانک پیگیری می شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 11‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1362‬‬ ‫پیاپی ‪2680‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫گزارش های رسمی از تردد واگن ‪۶۲‬ساله در شبکه ریلی خبر می دهد‬ ‫گرد پیری بر سر ناوگان ریلی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫باوجود تاکید س��ندهای باالدس��تی توسعه کشور‬ ‫ب��ر لزوم جوان نگه داش��تن ناوگان ریلی مس��افری و‬ ‫گزارش هایی که مس��ئوالن درباره خ��روج واگن های‬ ‫فرس��وده از ناوگان مس��افری ارائ��ه می دهند‪ ،‬برخی‬ ‫امار رس��می‪ ،‬تردد قطارهای ‪۶۲‬ساله در شبکه ریلی‬ ‫را تایید می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫خروج واگن های باالی ‪ ۳۰‬س��ال‬ ‫از ناوگان ریلی و کاهش سن این ناوگان به ‪ ۱۵‬سال‪،‬‬ ‫از مهم تری��ن محورهای م��ورد تاکی��د برنامه چهارم‬ ‫توسعه کشور اس��ت‪ .‬در این برنامه همچنین بر ورود‬ ‫دس��ت کم ‪ ۴‬هزار واگن جدید به ن��اوگان برای حفظ‬ ‫میانگین سنی ‪ ۱۵‬س��ال تاکید شده است‪ .‬باتوجه به‬ ‫اجرا نش��دن این برنامه‪ ،‬در برنامه های پنجم و ششم‬ ‫توسعه نیز این مسئله تکرار شده و همچنان عملیاتی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫البته باتوجه به حساس��یت های ایجادشده در مردم‬ ‫و مس��ئوالن نسبت به فرسودگی بیش از اندازه برخی‬ ‫واگن ها‪ ،‬برنامه از رده خارج کردن واگن های مسافری‬ ‫با س��ن باالی ‪ ۴۰‬سال از س��ال ‪ ۱۳۹۴‬در دستور کار‬ ‫ش��رکت راه اهن قرار گرفت و بنا به امار اعالم ش��ده‬ ‫ازسوی این ش��رکت تا پایان سال ‪ ۶۱۵ ،۱۳۹۶‬واگن‬ ‫مسافری با عمر باال از رده خارج شد‪.‬‬ ‫خارج شدن واگن های با عمر باالی ‪ ۳۰‬سال نیز در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬به طور جدی در دستور کار شرکت راه اهن‬ ‫قرار داشت و براس��اس اعالم مدیرعامل این شرکت‪،‬‬ ‫سال گذشته دس��ت کم ‪ ۱۰۰‬واگن باالی ‪ ۳۰‬سال از‬ ‫رده خارج شد‪.‬‬ ‫گرچ��ه امار دقیق��ی از میزان واگن وارد ش��ده به‬ ‫ناوگان مس��افری در دست نیست اما روشن است که‬ ‫خروج واگن های باالی ‪ ۳۰‬س��ال از ناوگان ریلی و کاهش س��ن این‬ ‫ناوگان به ‪ ۱۵‬سال‪ ،‬از مهم ترین محورهای مورد تاکید برنامه چهارم‬ ‫توسعه کشور است‬ ‫به تعداد واگن خارج ش��ده‪ ،‬واگن نو یا با س��ن پایین‬ ‫وارد ناوگان مسافری نشده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت رج��ا به عن��وان بزرگ ترین و‬ ‫شرکت اصلی حمل مسافر ریلی می گوید در سال ‪۹۶‬‬ ‫سن ناوگان رجا به ‪ ۲۸.۵‬سال رسیده است‪ .‬این عدد‬ ‫در سال ‪ ۹۵‬حدود ‪ ۳۱.۶‬سال بود‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع نوسازی ناوگان ریلی ایران‬ ‫ایران در س��ال های اخیر به وی��ژه در فضای مثبت‬ ‫ایج��اد ش��ده در تعام�لات خارج��ی بع��د از برجام‪،‬‬ ‫قراردادها و تفاهمنامه هایی با دیگر کشورها در زمینه‬ ‫خرید یا تولید مش��ترک واگن به امضا رساند که همه‬ ‫را به تس��ریع روند نوس��ازی ناوگان امیدوار کرده بود‬ ‫ام��ا با لغ��و برجام و اعم��ال تحریم ه��ای جدید‪ ،‬این‬ ‫همکاری های مشترک فراموش شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ناوگان ریلی؛ مجموعه ای از واگن های‬ ‫نو و فرسوده‬ ‫باوجود تاکید مس��ئوالن بر خروج واگن های باالی‬ ‫‪ ۴۰‬و حتی ‪ ۳۰‬س��ال از ناوگان‪ ،‬گزارشی که به تازگی‬ ‫از س��وی مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫منتشر شده‪ ،‬از تردد واگن مسافری ‪۶۲‬ساله در شبکه‬ ‫ریلی کشور خبر می دهد‪.‬‬ ‫دفت��ر مطالع��ات ان��رژی‪ ،‬صنع��ت و مع��دن مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس در گزارش��ی درباره ناوگان ریلی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها گفت‪ :‬اگر الزم باش��د از ابزار‬ ‫قانونی برای وصول بدهی ها اس��تفاده می کنیم‪ .‬سیاوش امیر‬ ‫مکری در گفت وگو با ایلنا درباره روند وصول مطالبات شرکت‬ ‫فرودگاه از ایرالین ها بابت ارائه خدمات فرودگاهی و ناوبری و‬ ‫مشتریان خوش حساب و بدحساب در پرداخت این بدهی ها‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مش��تری بدحس��اب نداریم اما واقعیت این است‬ ‫که ش��رکت های هواپیمایی وضعیت مال��ی خوبی ندارند‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه ایرالین ه��ا اعتبار دارند اما پ��ول ندارند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬به دنبال تعامل با ایرالین های خوش حس��اب و بدحساب‬ ‫هس��تیم تا با روشی مناسب تسویه حس��اب کنیم و به خوبی‬ ‫معاون ساخت و نگهداری راه های فرعی و روستایی سازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونقل جاده ای‪ ،‬از سیاس��ت و رویکرد جدید‬ ‫دول��ت و وزارت راه برای تکمی��ل طرح های مربوط به راه های‬ ‫روستایی در کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری صداوس��یما‪ ،‬رضا اکب��ری افزود‪:‬‬ ‫طرح هایی که در گذش��ته در بخش راه های روستایی تعریف‬ ‫ش��ده با وضعیت مال��ی امروز دولت به نتیجه نمی رس��د‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به رش��د ن��رخ تورم و افزایش نرخ دس��تمزد و‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن اعالم کرد‪ :‬برای تکمیل کریدور‬ ‫ش��مال‪-‬جنوب تفاهمنامه س��ه جانبه ای بین ایران‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایجان و روسیه امضا شده و بر این اساس اذربایجانی ها ‪۷۰‬‬ ‫درصد تامین مالی پروژه ریلی رشت‪-‬استارا را برعهده گرفتند‬ ‫و زمان بندی و چگونگی انجام کار نیز بس��تگی به تامین مالی‬ ‫ان دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رئیسان جمهوری ایران‪ ،‬روسیه و جمهوری‬ ‫اذربایجان در نشس��تی درباره توسعه روابط سه جانبه و تکمیل‬ ‫اورده اس��ت‪ :‬نیاز واقعی ن��اوگان حمل ونقل ریلی در‬ ‫دو بخش نوس��ازی ناوگان فرس��وده و افزایش تعداد‬ ‫ناوگان به منظور توس��عه حمل ونق��ل ریلی قابل طرح‬ ‫است‪ .‬بررس��ی ها نشان می دهد میانگین عمر بیش از‬ ‫‪ ۲۲‬هزار واگن باری ایران ‪ ۲۷‬سال است‪.‬‬ ‫براساس انچه مرکز پژوهش ها اعالم کرده‪ ،‬کمترین‬ ‫و بیش��ترین س��ن ناوگان مس��افری به ترتی��ب برابر‬ ‫«نوساز»و ‪ ۶۲‬سال است‪ .‬براساس این گزارش حدود‬ ‫‪ ۴۵‬درص��د لکوموتیوهای موجود‪ ،‬بیش از ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫عمر دارن��د که باتوجه به طراحی ن��اوگان برای عمر‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال که با تعمیرات مناس��ب قابل افزایش تا ‪۴۰‬‬ ‫س��ال است‪ ،‬بخشی از ناوگان موجود فرسوده به شمار‬ ‫می روند و نیاز به جایگزینی دارند‪.‬‬ ‫نتای��ج بررس��ی های کارشناس��ان و پژوهش��گران‬ ‫این مرکز نش��ان می دهد پیش بینی های انجام ش��ده‬ ‫در س��ندهای باالدس��تی ب��رای تعیین نی��از ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل ریلی باید به ط��ور واقع بینانه و باتوجه به‬ ‫تجربه های به دس��ت امده در زمینه نوس��ازی‪ ،‬مورد‬ ‫بازنگری قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازسازی بهتر از نوسازی‬ ‫دبی��ر انجمن صنفی ش��رکت های حمل ونقل ریلی‬ ‫می گوید ب��رای ارتقای کیفیت ناوگان ریلی‪ ،‬ضرورتی‬ ‫به نوس��ازی نیس��ت و می توان واگن های فرسوده را‬ ‫بازسازی کرد‪.‬‬ ‫مه��رداد تقی زاده ب��ه مهر گفت‪ :‬باوج��ود اینکه در‬ ‫کش��ور م��ا هرازگاهی ج��وی راه می افتد ک��ه اعالم‬ ‫می ش��ود ناوگان باالی ‪ ۳۰‬یا ‪ ۴۰‬س��ال از رده خارج‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در کش��ورهای پیش��رفته و دارای تولی��د‬ ‫ناخالص داخلی بس��یار مناس��ب‪ ،‬مالک و معیار انها‬ ‫برای امکان س��یر و تردد ناوگان در شبکه ریلی‪ ،‬سن‬ ‫و عمر ناوگان نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در کانادا واگن های ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬س��اله‬ ‫و باالتر هم در شبکه سیر می کنند که نشان می دهد‬ ‫مالک انها س��ن واگن نیس��ت بلکه داشتن تعمیرات‬ ‫اساس��ی و اوورهال ش��دن واگن اس��ت‪ .‬وقتی واگن‬ ‫تعمیر اساس��ی می شود‪ ،‬تمامی مشخصات واگن نو را‬ ‫دارا خواهد شد‪ .‬تقی زاده افزود‪ :‬یکی از کارشناسان و‬ ‫متخصصان ریلی در کانادا چندی پیش خبر نوسازی‬ ‫ناوگان ریلی ایران با مالک سن و عمر واگن را شنیده‬ ‫بود و به من اعالم کرد ما در کانادا واگن های با س��ن‬ ‫باالی ‪ ۴۵‬سال هم داریم اما نوسازی شده اند؛ بنابراین‬ ‫مالک‪ ،‬س�لامت ناوگانی است که در حال سیر است؛‬ ‫نه عمر ناوگان‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه امس��ال خط اعتب��اری ‪۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی س��ازمان برنامه وبودجه به حمل ونقل‬ ‫ریلی اختصاص پیدا کرده‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از این اعتبار‬ ‫برای نوس��ازی ناوگان فرسوده تخصیص یافته و بقیه‬ ‫در صورت تخصیص باید برای خرید ناوگان نو هزینه‬ ‫ش��ود‪ .‬س��اخت یک واگن حدود ‪ ۱۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫هزینه دارد که با این رقم می توان دس��ت کم ‪ ۵‬واگن‬ ‫فرسوده را بازس��ازی کرد‪ ،‬به همین دلیل شاید بهتر‬ ‫باشد به جای نوسازی به بازسازی توجه شود‪.‬‬ ‫بدهی ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومانی ایرالین ها به فرودگاه ها‬ ‫هم پیش رفته ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی با اش��اره به‬ ‫میزان مطالبات ش��رکت ف��رودگاه از ایرالین ها‪ ،‬گفت‪ :‬بدهی‬ ‫ایرالین ه��ا ح��دود ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان اس��ت که با همکاری‬ ‫ش��رکت های هواپیمای��ی به تدریج در حال وص��ول مطالبات‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫امیرمکری با تاکید بر اینکه به دنبال وصول مطالبات با روش‬ ‫مسالمت امیز هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر شرکت های هواپیمایی‬ ‫ی نکنند‪ ،‬مجبور‬ ‫از راه های مسالمت امیز اقدام به پرداخت بده ‬ ‫خواهیم شد از ابزارهای قانونی استفاده کنیم چراکه موظفیم‬ ‫خدمات استاندارد ارائه دهیم که بخشی از منابع ارائه خدمات‬ ‫از همین وص��ول بدهی ها تامین می ش��ود؛ بنابراین اگر الزم‬ ‫باشد از ابزار قانونی برای وصول بدهی ها استفاده می کنیم اما‬ ‫امیدواریم که این اتفاق نیفتد‪.‬‬ ‫وی درباره برداش��ت از منابع درامدی ش��رکت فرودگاه ها‬ ‫برای تامین اعتبارات س��ایر پروژه ها ازجمله تکمیل مس��کن‬ ‫مهر تاکید کرد‪ :‬هیچ درخواس��تی ازسوی سازمان های وابسته‬ ‫به وزارت راه و شهرس��ازی یا س��ایر نهادها برای برداش��ت و‬ ‫اس��تقراض نداشتیم و تاکنون نه به ایران ایر و نه به وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی برای پرداخت حقوق کارکنان و تکمیل مسکن‬ ‫بهسازی راه های مالرو به جای ساخت راه روستایی‬ ‫مصالح س��اختمانی در س��ال های اخیر‪ ،‬تکمی��ل این طرح ها‬ ‫با ش��رایط اقتصادی فعلی مملکت امکان پذیر نیس��ت‪ .‬معاون‬ ‫راه های فرعی و روس��تایی س��ازمان راه��داری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای افزود‪ :‬در س��ال های گذشته باتوجه به متفاوت بودن‬ ‫شرایط اقتصادی کشور طرح های مربوط به راه های روستایی‬ ‫با عملیات س��نگین راهسازی تعریف ش��ده که این طرح ها با‬ ‫وضعیت اقتصادی امروز دولت به نتیجه نخواهد رسید‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬زمانی ک��ه راه های روس��تایی در اختیار وزارت‬ ‫مه��ر پولی قرض نداده ای��م‪ .‬مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و‬ ‫ناوبری هوایی همچنین درباره س��اخت فرودگاه جدید گفت‪:‬‬ ‫س��اخت فرودگاه جدید در مش��هد و اهواز در دست مطالعه و‬ ‫بررسی است‪.‬‬ ‫امیرمک��ری با اش��اره به عملکرد مالی ش��رکت هواپیمایی‬ ‫ای��ران ایرتور پ��س از واگ��ذاری و انجام تعهدات��ش ازجمله‬ ‫پرداخت بدهی ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایران ایرتور همزمان با پرداخت‬ ‫هزینه های جاری‪ ،‬در حال پرداخت بدهی های گذش��ته است‬ ‫و از این نظر یکی از ایرالین های داخلی خوش حساب به شمار‬ ‫می رود و درحال حاضر مشکلی با این شرکت نداریم‪.‬‬ ‫جهاد س��ازندگی بود دولت مانند سایر نقاط جهان با کمترین‬ ‫هزینه و س��ریع ترین زمان ممکن ب��ا امکانات خود جاده های‬ ‫روس��تایی را می ساخت‪ .‬اکبری اضافه کرد‪ :‬در هیچ جای دنیا‬ ‫برای راه های روس��تایی عملیات س��نگین راهس��ازی به ویژه‬ ‫در مناط��ق کوهس��تانی تعریف نمی کنن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫سیاستی که به تازگی ازسوی وزیر راه و شهرسازی ابالغ شده‬ ‫همان سیاس��ت دوران جهاد سازندگی است؛ یعنی بخشی از‬ ‫راه های روس��تایی که در گذش��ته عملیات راهسازی سنگین‬ ‫برای شان تعریف شده در شرایط فعلی متوقف و همان راه های‬ ‫مال��رو روس��تاها با امکان��ات و ماش��ین االت در اختیار دولت‬ ‫بهس��ازی‪ ،‬ابنیه و پل ها تکمیل و همینطور قوس ها و ش��یب‬ ‫این راه ها اصالح شود و در کوتاه ترین زمان ممکن زیر پوشش‬ ‫اس��فالت قرار گیرد‪ .‬معاون راه های فرعی و روستایی سازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونق��ل جاده ای افزود‪ :‬با ای��ن روش تا پایان‬ ‫دولت دوازدهم می توان نص��ف تعهد دولت در بخش راه های‬ ‫روستایی کشور را جامه عمل پوشاند‪.‬‬ ‫سعید رس��ولی‪ ،‬مدیرعامل شرکت راه اهن جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در این زمینه گفت‪ :‬برنامه روش��ن و مشخصی در زمینه‬ ‫تکمیل کریدور شمال‪-‬جنوب داریم‪ .‬در این زمینه اتصال خط‬ ‫ریلی رش��ت به اس��تارا را جزو اولویت های مان ق��رار داده ایم و‬ ‫تفاهمنامه س��ه جانبه ای در این زمینه با اذری ها امضا شده که‬ ‫این کشور ‪ ۷۰‬درصد تامین مالی پروژه را برعهده خواهد گرفت‬ ‫و بقی��ه ان را نی��ز قرارگاه خاتم االنبی��ا و دولت تامین خواهند‬ ‫کرد تا این پروژه انجام شود‪ .‬وی افزود‪ :‬قطعه نخست این خط‬ ‫ریلی به طول ‪ ۴۰‬کیلومتر ازس��وی قرارگاه خاتم تجهیز کارگاه‬ ‫ش��ده و مس��ئله ای که در این زمینه وجود دارد‪ ،‬تملک زمین‬ ‫است تا تکلیف کشاورزان و کسانی که در انجا زندگی می کنند‬ ‫مشخص شود‪ .‬رس��ولی با بیان اینکه فعالیت های اجرایی خط‬ ‫ریلی رش��ت استارا اغاز شده‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه چه زمانی این پروژه‬ ‫تمام می ش��ود به چگونگ��ی تامین مال��ی ان برمی گردد و در‬ ‫صورت تامین مالی مناسب و به موقع هیچ مشکلی برای اجرایی‬ ‫شدن ان نداریم‪.‬‬ ‫تکمیل کریدور شمال‪-‬جنوب در انتظار تامین مالی‬ ‫و فعال کردن کریدور ش��مال‪-‬جنوب صحبت کردند‪ .‬با اجرای‬ ‫پروژه ریلی رشت‪-‬استارا شمال اروپا از طریق ایران‪ ،‬اذربایجان‬ ‫و روس��یه به شرق اس��یا متصل می ش��ود و هدف اولیه ای که‬ ‫برای این طرح نوشته ش��د‪ ،‬ترانزیت ساالنه ‪ 5‬میلیون تن کاال‬ ‫از این مسیر است‪ .‬ساخت خط اهن رشت‪-‬استارا به ارزش یک‬ ‫میلیارد دالر به طور مش��ترک با اذربایج��ان از طرح های مهم‬ ‫مورد توافق ایران با این کش��ور در نشست رئیسان جمهوری دو‬ ‫کشور و نشست سه جانبه بود‪.‬‬ ‫گرچه امار‬ ‫دقیقی از میزان‬ ‫واگن وارد‬ ‫شده به ناوگان‬ ‫مسافری در‬ ‫دست نیست اما‬ ‫روشن است که‬ ‫به تعداد واگن‬ ‫خارج شده‪،‬‬ ‫واگن نو یا با‬ ‫سن پایین وارد‬ ‫ناوگان مسافری‬ ‫نشده است‬ ‫عضو هی��ات عامل س��ازمان راه��داری و‬ ‫حمل ونقل ج��اده ای با بیان اینکه س��همیه‬ ‫س��وخت پای��ه ن��اوگان درون ش��هری و‬ ‫برون ش��هری یکسان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سهمیه‬ ‫پای��ه کامیون ه��ای زیر ‪ ۲۰‬ت��ن ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫کاهش یافت‪ .‬البته س��همیه پایه ناوگان در‬ ‫کالس های گوناگون‪ ،‬متفاوت است‪.‬‬ ‫فرام��رز مداح‪ ،‬عضو هیات عامل س��ازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونقل جاده ای در گفت وگو‬ ‫با فارس در زمینه اخرین جزئیات س��همیه‬ ‫پایه س��وخت کامیون ها و نزدیک شدن این‬ ‫س��همیه به صفر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کاهش سهمیه ‬ ‫ب��ه دو عام��ل بس��تگی دارد؛ نخس��ت انکه‬ ‫باربرگ در بخش کامیون های درون ش��هری‬ ‫راه اندازی ش��ود که این مورد راه اندازی شد‬ ‫و در حال پیاده سازی است‪.‬‬ ‫م��داح گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر خیل��ی از‬ ‫کامیون ه��ای داخل��ی بارب��رگ دریاف��ت‬ ‫می کنند‪ ،‬اما برای جا افتادن ان کمی زمان‬ ‫الزم اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه س��همیه پایه‬ ‫ناوگان درون و برون ش��هری یکس��ان است‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬سهمیه پایه کامیون های زیر ‪۲۰‬‬ ‫ت��ن ‪ ۱۰‬درصد کاهش یافت‪ .‬البته س��همیه‬ ‫پایه ناوگان در کالس های گوناگون‪ ،‬متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫مداح درباره سهمیه های سوخت کامیون ها‬ ‫و تفکیک انه��ا‪ ،‬توضیح داد‪ :‬درحال حاضر ‪3‬‬ ‫س��همیه س��وخت برای کامیون ه��ا داریم؛‬ ‫نخستین مدل‪ ،‬س��همیه سوخت عملکردی‬ ‫اس��ت که براس��اس میزان عملکرد‪ ،‬سوخت‬ ‫اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫عضو هی��ات عامل س��ازمان راه��داری و‬ ‫حمل ونق��ل ج��اده ای اف��زود‪ :‬دومین مدل‪،‬‬ ‫س��همیه پایه کاهش نیافته (معمولی) است‬ ‫که ب��ه ناوگانی اختص��اص می یابد که فعال‬ ‫هس��تند اما میزان کارکرد انها کافی نیست‪.‬‬ ‫این ناوگان فقط فعال هستند اما کم فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬س��ومین مدل س��همیه‬ ‫سوخت هم‪ ،‬س��همیه پایه کاهش یافته است‬ ‫که ب��ه کامیون هایی اختص��اص می یابد که‬ ‫فعالی��ت انها هیچ جا ثبت نمی ش��ود؛ یعنی‬ ‫در جاده و شهر فعال نیستند‪ .‬این کامیون ها‬ ‫ س��همیه پایه کاه��ش یافت��ه می گیرند که‬ ‫میزان کمی دارد و فقط برای این اس��ت که‬ ‫بتواند اس��تارت بزند و بات��ری انها نخوابد و‬ ‫تردد بسیار محدودی داشته باشد‪.‬‬ ‫مداح اظهار کرد‪ :‬سهمیه پایه کاهش یافته‬ ‫عددی پایین اس��ت ک��ه کاری با ان نداریم‪.‬‬ ‫کامیونی که در کشور شماره می شود‪ ،‬ماهانه‬ ‫رقم سهمیه پایه را دریافت می کند که رقمی‬ ‫بسیار پایین است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ما درحال حاضر‪ ،‬کاهش‬ ‫سهمیه پایه معمولی را در دستور کار داریم ‬ ‫تا ب��ه این ترتیب براس��اس پیمایش‪ ،‬میزان‬ ‫واقعی سوخت اختصاص یابد‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت راه اهن‬ ‫مشهد‬ ‫مدی��رکل راه اه��ن خراس��ان گف��ت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر توق��ع جابه جایی ت��ا ظرفیت‬ ‫‪ ۲۰‬میلی��ون نفر در س��ال وج��ود دارد که با‬ ‫اعمال تغییراتی در ایستگاه مشهد پیش بینی‬ ‫می ش��ود ای��ن ظرفی��ت جابه جای��ی به ‪۲۴‬‬ ‫میلیون نفر برسد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬مصطفی نصیری ب��ا بیان اینکه‬ ‫راه اهن خراس��ان و مش��هد یک��ی از مقاصد‬ ‫مهم مس��افران در صنعت ریلی کشور است‪،‬‬ ‫به ط��وری که ح��دود ‪ ۵۰‬درص��د قطارهای‬ ‫مس��افری کش��ور در این محور ت��ردد دارند‬ ‫گف��ت‪ :‬روزانه بین ‪ ۹۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬قطار ورودی‬ ‫و خروجی به مش��هد مق��دس در حال تردد‬ ‫هس��تند ک��ه حدود ‪ ۴۰‬ت��ا ‪ ۴۵‬ه��زار نفر را‬ ‫جابه ج��ا می کنند‪ .‬نصیری با اعالم جابه جایی‬ ‫‪ ۱۴‬میلی��ون و ‪ ۹۰۰‬هزار مس��افر در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬در مح��ور خراس��ان اف��زود‪ :‬باتوج��ه به‬ ‫تغییرات��ی ک��ه در زیرس��اخت های ریل��ی و‬ ‫ایستگاه ها همچنین مس��ائل سیر و حرکتی‬ ‫برای تردد قطارها انجام ش��ده درحال حاضر‬ ‫توق��ع جابه جایی تا ظرفی��ت ‪ ۲۰‬میلیون نفر‬ ‫در س��ال وجود دارد که با اعم��ال تغییراتی‬ ‫در ایس��تگاه مش��هد پیش بینی می شود این‬ ‫ظرفیت جابه جایی به ‪ ۲۴‬میلیون نفر برس��د‪.‬‬ ‫وی درباره کیفیت خدم��ات قطارهای محور‬ ‫خراس��ان اظهار کرد‪ :‬باتوج��ه به رتبه بندی و‬ ‫تنوع قطارها از ‪ ۵‬س��تاره‪ ۴ ،‬ستاره و ‪ ۳‬ستاره‬ ‫که در محور خراس��ان در حال تردد هستند‬ ‫ش��اهد تن��وع در خدم��ات و افزایش کیفیت‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫جزئیات سهمیه های‬ ‫سه گانه سوخت کامیون ها‬ ‫‪14‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 11‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1362‬‬ ‫پیاپی ‪2680‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫جزئیات پروژه های عمرانی‬ ‫منطقه ‪ ۷‬اصفهان‬ ‫بهمن راعی‪ :‬مدیر منطقه ‪ ۷‬ش��هرداری اصفهان‬ ‫با اش��اره به اتمام عملیات عمرانی ‪ ۱۲‬طرح عمرانی‬ ‫در منطقه ‪ ۷‬گفت‪ ۲۳ :‬طرح عمرانی دیگر در سطح‬ ‫منطقه در دست اقدام و اجراست‪ .‬به گزارش‬ ‫از اس��تان اصفهان‪ ،‬علی اصغر ش��اطوری با اشاره به‬ ‫اینک��ه وس��عت منطقه ‪ ۷‬اصفهان‪ ۲ ،‬ه��زار و ‪۸۵۷‬‬ ‫هکتار و مساحت خدماتی منطقه شامل هزار و ‪۳۵۷‬‬ ‫هکتار اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬محدوده قانونی و خدماتی‬ ‫منطقه ‪ ۷‬کمتر از ‪ ۵۰‬درصد وس��عت کل منطقه را‬ ‫ش��امل می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬جمعیت ساکن در‬ ‫منطقه بر اساس سرشماری سال ‪ ،۱۳۹۵‬تعداد ‪۱۷۳‬‬ ‫ه��زار نفر بوده که با توجه به اینکه این منطقه جزو‬ ‫مناطق رو به توس��عه و پیشرفت است‪ ،‬جمعیت ان‬ ‫نیز افزایش قابل توجهی در س��ال ‪ ۹۵‬تاکنون داشته‬ ‫است‪ .‬مدیر منطقه ‪ ۷‬شهرداری اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫بیش��ترین مساحت بافت فرسوده در منطقه با ‪۱۶۴‬‬ ‫هکتار در جنوب اتوبان چمران قرار گرفته است‪ .‬وی‬ ‫مس��احت فضای س��بز منطقه را ‪ ۲۸۲‬هکتار عنوان‬ ‫کرد که ‪ ۲۱‬درصد از مس��احت مح��دوده قانونی را‬ ‫ش��امل می ش��ود و گفت‪ :‬مساحت معابر منطقه ‪۹۲‬‬ ‫کیلومتر اس��ت که از نظر س��طح معاب��ر جزو چند‬ ‫منطقه اول شهر اصفهان به شمار می رود‪ .‬شاطوری‬ ‫ب��ا بیان اینکه بودجه مصوب امس��ال در منطقه ‪۸۱‬‬ ‫میلیارد تومان است که ‪ ۳۲.۷‬درصد ان شامل ‪۲۶.۵‬‬ ‫میلی��ارد تومان اجرای��ی و ‪ ۵۴.۵‬میلیارد تومان ان‬ ‫س��هم اعتبارات عمرانی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۲۹.۵‬میلیارد تومان از بودجه امس��ال وصول ش��ده‬ ‫که با توجه به ش��رایط رک��ود‪ ،‬این میزان قابل قبول‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬خط انتقال ‪ ۶‬کیلومتری پساب در‬ ‫منطقه ‪ ۱۰۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی داشته است‬ ‫که با تکمیل بخشی از ان در منطقه ‪ ۱۴‬این طرح به‬ ‫بهره برداری کامل خواهد رسید‪ .‬وی با بیان اینکه در‬ ‫مجموع ‪ ۳۵‬پروژه عمرانی در سطح منطقه ‪ ۷‬وجود‬ ‫دارد که ‪ ۱۲‬مورد ان به پایان رس��یده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مهم ترین پروژه مشارکتی منطقه‪ ،‬ساخت پارکینگ‬ ‫قدس است که در ورودی خیابان ادیب و الله جنب‬ ‫بیمارس��تان فی��ض در زمینی به مس��احت ‪۱۹۵۰‬‬ ‫مترمربع ساخته خواهد شد‪ .‬وی همچنین از صدور‬ ‫‪ ۲۸۱‬پروانه ساختمانی در ‪ ۵‬ماه امسال خبر داد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شورای شهری ها از ترویج حمل ونقل پاک در نبود زیرساخت ها گالیه دارند‬ ‫نفس تنگی دوچرخه سواران در تهران‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تا وقتی‬ ‫زیرساخت های‬ ‫ایمن به وجود‬ ‫نیامده است‬ ‫کشاندن‬ ‫شهروندان در‬ ‫میان خودروهای‬ ‫پرخطر برای‬ ‫دوچرخه سواری‬ ‫خطرافرین است‬ ‫انتش��ار تصویر و خبرهای دوچرخه س��واری ش��هردار‬ ‫تهران در روزهای س��ه ش��نبه‪ ،‬به تدری��ج دارد تبدیل به‬ ‫یک سنت می ش��ود‪ ،‬گویی سال هاست شهرداران تهران‬ ‫ی��ک روز در هفت��ه ب��ا دوچرخه س��ر کار می روند و حاال‬ ‫حناچی هم دنباله رو همین سنت شده است‪ ،‬البته مسئله‬ ‫برعکس است! پیروز حناچی در کمتر از یک سالی که از‬ ‫حضورش در ش��هرداری ته��ران می گذرد‪ ،‬تالش کرده با‬ ‫پیوستن به پویش «سه شنبه های بدون خودرو» به سهم‬ ‫خود ترویج کننده حمل ونقل پاک و بنیان گذار س��نت در‬ ‫این زمینه باش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که برخی اعضای‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران معتقدند تهران شهر مناسبی برای‬ ‫دوچرخه س��واری نیست‪ ،‬ش��هری که نه تنها زیرساخت‬ ‫الزم را ب��رای تامی��ن امنی��ت دوچرخه س��واران ن��دارد‬ ‫بلک��ه هوای الوده اش به تنهایی ب��رای به خطر انداختن‬ ‫س�لامت این افراد کافی اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫پویش‬ ‫«سه شنبه های بدون خودرو» از مهم ترین گام هایی است‬ ‫که در س��ال های اخیر در تهران و برخی ش��هرهای دیگر‬ ‫برای ترویج دوچرخه سواری و تشویق مردم به استفاده از‬ ‫حمل ونقل پاک برداشته شده است‪ .‬راه اندازی مسیرهای‬ ‫ویژه دوچرخه س��واری در تهران در یکی دو س��ال اخیر‬ ‫و نی��ز رونمایی از طرح دوچرخه های اش��تراکی با عنوان‬ ‫«بیدود» در س��ال ‪ ۹۸‬در تهران‪ ،‬اق��دام مهم دیگری در‬ ‫این زمینه است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک تیر و چند نشان‬ ‫با توجه به اینکه ایرانی ها ساالنه ‪ 87‬میلیون لیتر بنزین‬ ‫مصرف کنند و ایران در ش��مار ‪ ۹‬کش��ور انتش��اردهنده‬ ‫گازه��ای گلخان��ه ای قرار گرفته اس��ت‪ ،‬برخ��ی فعاالن‬ ‫محیط زیس��ت معتقدند فراگیر ش��دن دوچرخه سواری‬ ‫می تواند به سهم خود این امارها را تغییر دهد‪.‬‬ ‫در این ب��اره محمد درویش به ایس��نا گف��ت‪ :‬با ترویج‬ ‫دوچرخه س��واری می توان با یک تیر چند نشان را هدف‬ ‫قرار داد‪ .‬مهار جزیره گرمایی در ش��هرها‪ ،‬کاهش مصرف‬ ‫سوخت های فس��یلی‪ ،‬کاهش انتشار گازهای گلخانه ای‪،‬‬ ‫کاه��ش الودگ��ی ه��وا و تضمین س�لامت ش��هروندان‬ ‫همچنی��ن کنترل پرخاش��گری از جمله اثار مثبت رواج‬ ‫دوچرخه سواری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی شهرداران خودرومحوری را مورد‬ ‫توج��ه و تمرک��ز قرار داده اند و به تعداد س��ازه هایی مثل‬ ‫اتوب��ان‪ ،‬بزرگراه‪ ،‬تونل‪ ،‬پل و تقاطع غیرهمس��طح افتخار‬ ‫می کنن��د و با این عملکرد به خودرومحوری چراغ س��بز‬ ‫نش��ان می دهند‪ .‬به گفته درویش‪ ،‬اگر در حوزه ش��هری‪،‬‬ ‫صاحب رهبران و مدیرانی باش��یم ک��ه متخصص حوزه‬ ‫ش��هری هس��تند و خودش��ان مانند نصایح شان زندگی‬ ‫می کنند بسیاری از مشکالت ما حل می شود‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬نمی توان مردم را فری��ب داد زیرا انها‬ ‫می بینن��د که ش��هردار وین از مترو اس��تفاده می کند و‬ ‫اس��تاندار یک��ی از بزرگ ترین ایالت ه��ای اتریش کارت‬ ‫اس��تفاده از وسایل حمل ونقل عمومی دارد و هرگز سوار‬ ‫خودرو ش��خصی نمی ش��ود‪ .‬همچنین نخست وزیر هلند‬ ‫و رئیس جمه��وری فرانس��ه پیوس��ته ب��ا دوچرخه تردد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توپوگرافی تهران؛ مانع اصلی‬ ‫با وجود تاکید ش��هردار تهران و فعاالن محیط زیس��ت‬ ‫بر لزوم ترویج دوچرخه س��واری در پایتخت‪ ،‬این مس��ئله‬ ‫مخالفان��ی نی��ز دارد که می گویند دلیل ش��ان برای این‬ ‫مخالفت‪ ،‬اماده نبودن زیرساخت ها در تهران است‪.‬‬ ‫محمدعلی کرونی‪ ،‬دبیر کمیسیون عمران و حمل ونقل‬ ‫شورای شهر تهران در این زمینه به مهر گفت‪ :‬شیب طولی‬ ‫راه در راحتی و ایمنی دوچرخه س��واران اهمیت بسزایی‬ ‫دارد‪ .‬اگر ش��یب طولی مداوم راه از ‪ ۲‬درصد بیشتر باشد‪،‬‬ ‫دوچرخه س��واری در ان راحت نبوده و دوچرخه س��واران‬ ‫نمی توانند در سرباالیی های تند‪ ،‬حداقل سرعت الزم برای‬ ‫پایدار ماندن دوچرخه را حفظ کنند‪ .‬در س��رپایینی های‬ ‫تن��د نیز دوچرخه س��رعت می گیرد و تعداد قابل توجهی‬ ‫از دوچرخه س��واران مهارت الزم برای راندن دوچرخه در‬ ‫س��رعت های زیاد را ندارند‪ .‬این مسئله از انجایی اهمیت‬ ‫پیدا می کند که مس��یرهای شمالی‪-‬جنوبی تهران دارای‬ ‫ش��یب های تند و گاهی بس��یار شدید هستند که عبور از‬ ‫انها با دوچرخه میس��ر نیس��ت و بیشتر شهرهای هموار‬ ‫هستند که قابلیت استفاده گسترده از مزایای دوچرخه را‬ ‫دارند‪ .‬در مجموع استفاده گسترده از دوچرخه با شرایط‬ ‫اقلیم��ی پایتخت به هیچ روی همخوانی ندارد‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬متوس��ط مسافت س��فرهای روزانه در تهران بیش‬ ‫از حد متوس��ط انجام س��فر با دوچرخه اس��ت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬دوچرخه س��وار در هوای الوده دچار کمبود انرژی و‬ ‫اختالالت تنفس��ی و خستگی روحی می شود و درنهایت‬ ‫تاثیر منفی بر ان می گذارد‪ .‬بررس��ی های پزش��کی نشان‬ ‫می دهد که دوچرخه س��وارانی ک��ه از نزدیکی یک محل‬ ‫پرترافیک عبور می کنند ‪ ۱۰‬برابر بیش��تر الودگی را وارد‬ ‫بدن خود می کنند تا افراد پیاده ای که در ان محل توقف‬ ‫کرده ان��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬در وضعیت نامناس��ب هوای تهران از‬ ‫نظر الودگی و وجود ازدحام ترافیکی در گره های بی شمار‬ ‫ترافیکی در س��طح پایتخت‪ ،‬در شرایط فعلی استفاده از‬ ‫دوچرخه به زیان سالمتی شهروندان می انجامد‪.‬‬ ‫به گفته کرونی‪ ،‬بررس��ی مس��یرهای موجود دوچرخه‬ ‫در ش��هر تهران نش��ان دهنده تعارض بس��یار زیاد انها با‬ ‫استانداردهای این نوع مسیرها است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬جدا‬ ‫نشدن مسیر‪ ،‬عبور و مرور بسیار خطرزای موتورسیکلت ها‬ ‫و نبود عزمی مبنی بر ساماندهی وضعیت موتورسیکلت ها‪،‬‬ ‫وضعیت نامناسب روسازی راه ها و پیاده روها بر اثر وجود‬ ‫ناهمواری ه��ای گوناگ��ون و خطرافرین و همچنین نبود‬ ‫سامانه هدایت اب های س��طحی از معابر‪ .‬مجموع موارد‬ ‫بیان ش��ده در نهایت به نبود ایمنی برای دوچرخه سواران‬ ‫منجر ش��ده است‪ .‬دبیر کمیس��یون عمران و حمل ونقل‬ ‫شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه نبود شبکه یکپارچه‬ ‫دوچرخه س��واری و نبود زیرس��اخت ها و تجهیزات الزم‪،‬‬ ‫از مطلوبیت س��فر با دوچرخه خواهد کاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫پژوهش��ی که از بخش��ی از س��اکنان مناطق یک‪،۶ ، ۴ ،‬‬ ‫‪ ۲۰‬و ‪ ۲۲‬انجام ش��د‪ ،‬مش��خص شد دو عامل نارضایتی از‬ ‫زیرساخت ها(مس��یر وی��ژه و پارکینگ ویژه) و زمان زیاد‬ ‫س��فر بیش��ترین س��هم را در بی میلی افراد به استفاده از‬ ‫شیوه سفر دوچرخه دارند‪ .‬همچنین برخی محدودیت ها‬ ‫در دوچرخه سواری بانوان در عمل موجب بهره مند نشدن‬ ‫نیمی از جمعیت کشور در استفاده از دوچرخه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دوچرخه سواری در تهران خطرناک است‬ ‫یکی دیگر از اعضای ش��ورای ش��هر تهران نیز مخالف‬ ‫ترویج دوچرخه سواری در وضعیت فعلی در پایتخت است‬ ‫و ان را خطرناک می داند‪.‬‬ ‫محم��د علیخانی به تابن��اک گفت‪ :‬هیچ فردی مخالف‬ ‫اس��تفاده از دوچرخه نیست اما متاسفانه برخی افراد که‬ ‫ممکن اس��ت دارای انگیزه های اقتص��ادی و منافع مالی‬ ‫در اجرای برخی طرح ها باش��ند‪ ،‬بدون توجه به س��ابقه و‬ ‫دالیل شکس��ت طرح هایی مانند خرید فله ای دوچرخه‪،‬‬ ‫ایجاد ایستگاه ها و مسیرهای غیراصولی و ناقص‪ ،‬بار دیگر‬ ‫اصرار به تکرار اشتباه های گذشته دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به ش��رایط تهران‪ ،‬در این ش��هر‬ ‫می توان برای مس��یرهای کوتاه‪ ،‬داخ��ل محله ها و برای‬ ‫رس��یدن ب��ه ایس��تگاه های حمل ونق��ل عمومی(مترو و‬ ‫اتوبوس) از دوچرخه اس��تفاده ک��رد‪ .‬همچنین می توان‬ ‫دوچرخه را به منظور ورزش کردن و حفظ سالمتی مورد‬ ‫اس��تفاده ق��رار داد که الزمه ان تدارک زیرس��اخت های‬ ‫موردنیاز در بوس��تان ها اس��ت‪ ،‬مانند انچه در بوس��تان‬ ‫چیتگر تدارک دیده ش��ده‪ ،‬نه در سطح معابر شهری که‬ ‫خطرهای فراوانی در کمین دوچرخه سواران است‪.‬‬ ‫علیخانی اضافه کرد‪ :‬تا وقتی زیرساخت ها و مسیرهای‬ ‫کارشناس��ی ش��ده و ایمن به وجود نیامده است کشاندن‬ ‫ش��هروندان به خیابان های ش��هر و در میان خودروهای‬ ‫پرخطر برای دوچرخه سواری خطرافرین است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 11‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1362‬‬ ‫پیاپی ‪2680‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫رضا مهدوی‪ ،‬کارشناس موس��یقی به بررسی «موسیقی سریال های‬ ‫محرم» پرداخت و ش��اخص های توفیق هر یک از تیتراژهای خاطره ساز‬ ‫این سریال ها را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬رضا مهدوی کارش��ناس موس��یقی به مرور موسیقی‬ ‫س��ریال های محرم و ویژگی ه��ای انها پرداخت و گفت‪ :‬حماس��ه را در‬ ‫ش��ور و هیجان و حماسه هم می شود‪ ،‬دید‪ .‬فرهنگ عاشورایی‪ ،‬فرهنگ‬ ‫بزرگی است که در عالم بشریت بی نظیر است‪ .‬نت و گام این موسیقی باید‬ ‫فرهیخته ترین و قوی ترین نت ها و گام ها باش��د و قرار است اوج عظمت‬ ‫و قداس��تی در ان مطرح شود که برای ان از هر سازی نمی توان استفاده‬ ‫کرد‪ .‬در این راه اهنگس��از باید متوجه باش��د که موسیقی سکانس های‬ ‫گوناگون را براساس کالم و فیلمنامه ان باید بسازد و به گفته استاد بزرگ‬ ‫روح اهلل خالقی‪ ،‬اجزای مذهب و دین در ان اورده ش��ود‪ .‬درس��ت اس��ت‬ ‫سازهایی روزامد شده اند اما نباید با انها به روز نواخت و این کاری سهل‬ ‫و ممتنع است‪ .‬این اهنگ حماسی گویای تمام ابعاد وقایع نینوا باشد‪.‬‬ ‫این کارشناس موسیقی در ادامه درباره موسیقی «معصومیت از دست‬ ‫رفته» اظهارکرد‪ :‬در این موس��یقی یک خط سیر کششی وجود دارد و با‬ ‫اگاهی از سازها استفاده شده‪ ،‬صدای محمد اصفهانی هم به خوبی روی‬ ‫ان می نش��یند‪ .‬وقتی مخاطب تصویر را نگاه می کند موسیقی و تصویر را‬ ‫همراس��تا و همجوار یکدیگر می بین��د و هیچ کدام بیرون نمی زند‪ .‬اندوه‬ ‫ذاتی صدای اصفهانی و حزن او مخاطب را هوشیار می کند نه اینکه فقط‬ ‫او را به گریه بیندازد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس موس��یقی درباره اهنگسازی س��ریال «پریدخت»‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ابتدای این کار گرته برداری درس��تی از کار عارف قزوینی‬ ‫ش��ده و وقتی می گوییم غم با نشاط منظور همین است‪ .‬شما اندوهگین‬ ‫می ش��وید و فرو می روید اما م��دام اوج پیدا می کنید و می خواهید پرواز‬ ‫کنید‪ .‬مهدوی توضیح داد‪ :‬اهنگس��از در چنین اثاری باید متوجه باشد‬ ‫که فقط غم را القا نکند‪ ،‬صدای س��االر عقیل��ی هم جایگاه ویژه و گرمی‬ ‫و نرمی دارد‪ .‬صدای او هم دارای اندوه اس��ت ام��ا اندوه او حدی دارد که‬ ‫گزارش‬ ‫‪۳‬نفر از فعاالن باسابقه حوزه سینما معتقدند درجه بندی‬ ‫سنی اثار سینمایی اتفاقی مبارک و مفید برای سینمای‬ ‫ایران و به طور ویژه کودکان و خانواده ه ای شان است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬درجه بندی سنی فیلم های سینمای‬ ‫ایران مدتی است به یکی از مهم ترین اتفاق های این حوزه‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫چندی پیش حسین انتظامی‪ ،‬رئیس سازمان سینمایی‬ ‫ایین نام��ه درجه بندی س��نی س��ینماها را اب�لاغ کرد تا‬ ‫جزئیات مربوط به این طرح به اطالع عموم برسد‪ ،‬در این‬ ‫خبر امده بود اعضای هیات رده بندی سنی اثار سینمایی‬ ‫به زودی مش��خص خواهند شد تا به تصمیم گیری درباره‬ ‫چگونگی روند اجرای این طرح بپردازند‪.‬‬ ‫اعض��ای این هیات این هفته با حکم حس��ین انتظامی‬ ‫مشخص شدند‪ ،‬اسامی این هیات مرکب از ‪ ۳۰‬شخصیت‬ ‫اش��نا با فیلم و س��ینما در حوزه های فرهنگی‪ ،‬اموزشی‪،‬‬ ‫تربیتی‪ ،‬روانشناسی‪ ،‬جامعه شناسی و رسانه هستند‪.‬‬ ‫مرضی��ه ابراهیم��ی‪ ،‬حمیدرضا ابک‪ ،‬اس��داهلل اعالیی‪،‬‬ ‫محمود امانی تهرانی‪ ،‬عماد افروغ‪ ،‬رضا امیرخانی‪ ،‬مرضیه‬ ‫برومند‪ ،‬رضا پورحس��ین‪ ،‬سمیه توحیدلو‪ ،‬مهدی تهرانی‪،‬‬ ‫مریم جاللی دهکردی‪ ،‬علی زرافش��ان‪ ،‬مه��ری زعفرانی‪،‬‬ ‫محمد سلگی‪ ،‬روح اهلل عالمی‪ ،‬افشین عال‪ ،‬مهرزاد دانش‪،‬‬ ‫مصطفی رحماندوست‪ ،‬فریدون عموزاده خلیلی‪ ،‬سیدعلی‬ ‫کاشفی خوانساری‪ ،‬محسن کاشانی وحید‪ ،‬عباس کاظمی‪،‬‬ ‫الهه کس��مایی‪ ،‬میترا لبافی‪ ،‬جواد محقق‪ ،‬سیدمحمدتقی‬ ‫معراجی‪ ،‬س��یدمحمد حس��ین نواب‪ ،‬مهدی نوید ادهم‪،‬‬ ‫وحی��د نیکخ��واه ازاد و محمد رضا وصف��ی اعضای این‬ ‫هیات را تش��کیل می دهند‪ .‬حال با مشخص شدن هیات‬ ‫رده بندی س��نی اثار س��ینمایی‪ ،‬این اقدام مثبت‪ ،‬عملی‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬اتفاقی خوشایند که سینمای ایران را به طور‬ ‫جدی به سینمای روز جهان نزدیک می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹درجه بن�دی س�نی ب�رای گ�روه ک�ودک‬ ‫الزامی است‬ ‫پوران درخشنده‪ ،‬کارگردان باسابقه سینمای ایران که‬ ‫در ح��وزه ک��ودک و نوجوان نیز فعالیت ک��رده‪ ،‬با مثبت‬ ‫ارزیابی کردن درجه بندی سنی فیلم ها در سینمای ایران‬ ‫گفت‪ :‬در همه کشورهای جهان این رده بندی سنی وجود‬ ‫دارد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬وقتی می گویند فیلمی ویژه خانواده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تعریف مش��خصی برای ان دارند‪ .‬رده بندی سنی‬ ‫برای گروه کودکان را بس��یار الزامی می دانم چون بیشتر‬ ‫بچه ها با خانواده فیلم هایی را می بینند که مناسب ش��ان‬ ‫نیس��ت و به همین دلیل اینکه مش��خص شود فیلم ویژه‬ ‫کودکان چه فیلمی است و خود خانواده ها هم درباره این‬ ‫موضوع اگاهی پیدا کنند‪ ،‬اتفاق مثبتی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬خان��واده باید این موض��وع را درک کند و‬ ‫به طور قطع اگر براس��اس درجه بندی س��نی متوجه شود‬ ‫فیلمی برای س��ن و سال فرزندش مناسب نیست‪ ،‬با او به‬ ‫تماشای ان فیلم نمی رود‪.‬‬ ‫درخش��نده تاکید کرد‪ :‬این اتفاق به س�لامت روحی و‬ ‫اجتماعی جامعه کمک زیادی می کند و برای روان جامعه‬ ‫مهم است‪ ،‬رده بندی سنی برای من فیلمساز هم مناسب‬ ‫اس��ت تا بتوانم برای ساخت فیلم مخاطب شناسی دقیقی‬ ‫انجام دهم‪.‬‬ ‫از ان فرات��ر نم��ی رود و اغ��راق نمی کند‪.‬این صدا ش��ما را وادار می کند‬ ‫به ش��عر ه��م توجه کنید و تحری��ر و قدرت نمایی در ان وج��ود ندارد و‬ ‫طبیعی می خواند‪ ،‬اما بسیار تاثیرگذار است‪ .‬ساالر ادا در نمی اورد شاید‬ ‫دوس��ت های دیگرش ناز کنند تمام وجود او ناز است اما ادا درنمی اورد‪.‬‬ ‫مهدوی درباره اهنگ «ش��ب دهم» ساخته فردین خلعتبری با صدای‬ ‫علیرضا قربانی گفت‪ :‬ش��عر‪ ،‬موسیقی و خواننده در این اثر ناب هستند‪.‬‬ ‫قربان��ی ذهن فوق الع��اده خ�لاق دارد و کارهای جدیدی در راس��تای‬ ‫ریش��ه های موسیقی دس��تگاهی می کند‪ .‬همه بخش های این کار فکر‬ ‫ش��ده و خلعتبری نیز جزو افرادی اس��ت که بررسی می کند و هر کاری‬ ‫را به راحتی نمی پذیرد‪ .‬او س��فارش های بسیار خوب داشته اما نپذیرفته‬ ‫چون باید با موضوع ارتباط برقرار کند او در «خوش رکاب» که س��ریال‬ ‫دفاع مقدس��ی طنز هم بود کار خاصی انجام داد که هیچ کس پیش از او‬ ‫جرات انجام ان را نداش��ته است‪ .‬او در «شب دهم» هم فوق العاده خوش‬ ‫درخش��ید‪ .‬این مدرس دانش��گاه بیان کرد‪ :‬چیزی که می خواهم بگویم‬ ‫بعضی ش��اعران خوش شان نمی اید‪ .‬شعری هس��ت که سال ها ماندگار‬ ‫شده اما شاید فقط در کالس های ادبی شاعران درس داده شود اما وقتی‬ ‫با موس��یقی هم امیخته می ش��ود و یک خواننده خوب ان را می خواند‬ ‫ان شعر معروف می شود و مردم دیوان شاعر را می خریدند‪ .‬شعر افشین‬ ‫جان هم اگر در کتابش می ماند اینقدر دیده نمی ش��د اما صدای قربانی‬ ‫عزیز و این موس��یقی باعث شد همه متوجه افشین یداللهی شوند که او‬ ‫دکترای روانشناسی است در این بخش هم در کنار دیگر کارهایش قوی‬ ‫است و موسیقی این قدرت را دارد‪.‬‬ ‫از بررسی درجه بندی سنی فیلم ها در گفت وگو با سینماگران‬ ‫اتفاقی به سود کودکان ایران‬ ‫‹ ‹رده بندی سنی حق را به حق دار می رساند‬ ‫اینک��ه ب��ه خانواده ها اطمین��ان دهیم فرزندان ش��ان با چه س��نی‬ ‫می توانند برای تماش��ای فیلم ها همراه ش��ان ش��وند‪ ،‬بس��یار اقدام‬ ‫مفیدی است‪ .‬همچنین تشکیل هیاتی از روانشناس‪ ،‬جامعه شناس‪،‬‬ ‫معلم‪ ،‬استاد دانشگاه و‪ ...‬اتفاق مثبتی است‬ ‫‹ ‹درجه بندی سنی نیاز به اگاهی سازی دارد‬ ‫غالمرض��ا موس��وی‪ ،‬تهیه کننده پیشکس��وت س��ینما‬ ‫درجه بن��دی س��نی را اصل��ی مهم برای س��ینمای ایران‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬اینکه ب��ه خانواده ها اطمین��ان دهیم‬ ‫فرزندان ش��ان با چه سنی می توانند برای تماشای فیلم ها‬ ‫همراه شان ش��وند‪ ،‬بس��یار اقدام مفیدی است‪ .‬همچنین‬ ‫تشکیل هیاتی متشکل از روانشناس‪ ،‬جامعه شناس‪ ،‬معلم‪،‬‬ ‫استاد دانشگاه و‪ ...‬اتفاق مثبتی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سابقه درجه بندی سنی فیلم ها در تاریخ‬ ‫سینمای ایران‪ ،‬توضیح داد‪ :‬باوجود اینکه پیش از انقالب‬ ‫به رده بندی سنی اشاره شده بود اما هیچ گاه عملی نشد‪،‬‬ ‫پس از انقالب این روند جدی تر ش��د اما جنبه اموزش��ی‬ ‫پی��دا نکرد و هیات��ی کارشناس��ی برایش تعیین نش��د‪.‬‬ ‫خوش��بختانه امروز این اتفاق جدی گرفته ش��ده است و‬ ‫پس از اعالم مقررات‪ ،‬همزمان با پایان جشنواره فیلم های‬ ‫ک��ودکان و نوجوان��ان هیاتی ب��رای تصمیم گیری درباره‬ ‫درجه بندی سنی فیلم ها تعیین شده است‪.‬‬ ‫موسوی تاکید کرد‪ :‬امروز بخش اصلی این موضوع باید‬ ‫شروع شود و رسانه های گروهی و جمعی فواید این طرح‬ ‫را برای خانواده ها روشن کنند‪ ،‬چون کسی که درباره این‬ ‫موضوع تصمیم نهایی را می گیرد‪ ،‬خانواده ها هس��تند‪ .‬به‬ ‫نظرم��ن نباید این اقدام ب��ا اجبار همراه کرد چون نتیجه‬ ‫عکس خواهد داشت‪.‬‬ ‫این تهیه کننده افزود‪ :‬خانواده ها اگر بدانند مس��ئله ای‬ ‫مانند تماش��ای برخی فیلم ها به ضرر فرزندان شان است‪،‬‬ ‫به طور حتم از همراه خود بردن انها به س��الن های سینما‬ ‫خودداری می کنند‪ .‬در مقابل ش��ورای مربوط مسئولیت‬ ‫س��نگینی دارد و باید برای خانواده ها اعتمادسازی کند‪،‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی عکاس��ان سینما با اشاره به‬ ‫لزوم تش��کیل کارگروه امنیت شغلی در سینما از انتشار «کتاب‬ ‫سال عکاسان سینمای ایران» خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬علی نیک رفتار رئیس هی��ات مدیره انجمن‬ ‫صنفی عکاس��ان س��ینما‪ ،‬درباره فعالیت های اخیرانجمن و چاپ‬ ‫کتاب عکس های س��ال سینمای ایران گفت‪ :‬امسال نیز در ادامه‬ ‫برگزاری جش��ن ساالنه عکاسان سینما س��عی کردیم تا جشنی‬ ‫شایس��ته انجمن و اعضای ان برگزار کنی��م‪ .‬بازخوردهای خوبی‬ ‫از برگزاری این دوره از جش��ن گرفتیم و امیدواریم که سال های‬ ‫اینده جشن عکاسان پربارتر ازهمیشه برگزار شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یک��ی از اتفاق های مهم پنجمین دوره برگزاری‬ ‫جشن عکاسان سینما‪ ،‬چاپ کتاب عکس سال با عنوان «گاهی‪-‬‬ ‫نگاه��ی» بود و طبق روال هر س��ال از فیلم ه��ای تولید یا اکران‬ ‫اگر مجموع این کارها را به درستی انجام دهیم می توانیم‬ ‫به س��متی برویم که ش��ورای بازبین��ی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد دست بازتری برای صدور مجوز داشته باشد چون‬ ‫فیلم ها درجه بندی سنی می شوند‪ .‬البته باید به شورا زمان‬ ‫داد و عجله ای در کار نداشت تا این طرح اصولی و درست‬ ‫رقم بخورد‪.‬‬ ‫‹ ‹فیلم های س�ینما نی�از به درجه بندی س�نی‬ ‫دارند‬ ‫امیرحسین قهرایی‪ ،‬کارگردان باسابقه سینما که امسال‬ ‫ب��ا فیلم «بازیوو» در س��ی ودومین جش��نواره بین المللی‬ ‫فیلم های ک��ودک و نوجوان حض��ور دارد‪ ،‬درباره تعیین‬ ‫هیات رده بندی س��نی اثار سینمایی و اجرایی شدن این‬ ‫قانون گفت‪ :‬این طرح در همه جای جهان از خیلی س��ال‬ ‫پیش شروع شد و ما خیلی دیر به این تصمیم رسیده ایم‪.‬‬ ‫فیلم های س��ینمایی به طور حتم نیاز به درجه بندی سنی‬ ‫دارند‪ .‬چون واقعا برخی فیلم ها در حوزه کودک و نوجوان‬ ‫برای سن های خاصی مناسب نیستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فیلم اخیر من که در جشنواره هم حضور‬ ‫دارد به طور قطع برای مخاطبان زیر‪ 7‬سال مناسب نیست‬ ‫و اصال نمی توانند قصه ان را دنبال کنند‪ .‬من شب گذشته‬ ‫هم در س��ینما فیلم را دیدم و چند کودک زیر‪ ۷‬سال در‬ ‫سالن حضور داشتند که با فیلم ارتباط برقرار نکردند‪.‬‬ ‫قهرایی با اشاره به اینکه سینمای کودک نیازمند توجه‬ ‫بیش��تری است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این توجه باید در تمام ارکان‬ ‫س��ینما وجود داشته باش��د و این رده بندی نگاه ویژه به‬ ‫کودکان و خانواده را به دنبال دارد‪ .‬امیدوارم این رده بندی‬ ‫س��نی خانواده ها را دوباره به س��ینما برگرداند و ش��اهد‬ ‫اشتی انها با سالن های سینما باشیم‪.‬‬ ‫انتشار کتاب سال عکاسان‬ ‫سال گذشته فراخوانی برای ارسال عکس به دبیرخانه‬ ‫جشن‪ ،‬اعالم عمومی شد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی عکاس��ان سینما‬ ‫توضیح داد‪ :‬از جشن اول تا سال گذشته نیز نمایشگاه‬ ‫عکس همزمان با برگزاری جش��ن عکاس��ان س��ینما‬ ‫برپا می ش��د‪ .‬اما امس��ال تصمیم گرفته شد تا به جای‬ ‫برگزاری نمایش��گاه عکس که در س��ال های گذش��ته‬ ‫فقط در ایین گش��ایش بازدیدکنندگان زیادی داشت‪ ،‬کتابی از‬ ‫اثارعکاسانی که عکس های شان را برای شرکت در مسابقه عکس‬ ‫ارس��ال کرده اند چاپ ش��ود‪ .‬تا افراد بیشتری با دیدن این کتاب‬ ‫با عکس های منتخبی که به دبیرخانه جش��ن در پنجمین دوره‬ ‫برگزاری ارسال شده‪ ،‬اشنا شوند‪.‬‬ ‫نی��ک رفتار بی��ان کرد‪ :‬امس��ال از ‪ ۲۲‬عن��وان عکس فیلم که‬ ‫س��یدجواد هاش��می‪ ،‬کارگ��ردان و بازیگ��ر س��ینما و‬ ‫تلویزیون درباره رده بندی س��نی و ش��ورایی که از سوی‬ ‫سازمان سینمایی مطرح شده‪ ،‬گفت‪ :‬به هر حال رده بندی‬ ‫سنی هم در قضاوت‪ ،‬هم نظارت و هم انتخاب تماشاگران‬ ‫تاثیرگذار اس��ت‪ .‬این اتفاق خوبی است و اگر بخواهیم به‬ ‫یک عدالت خیرخواهانه برس��یم باید این مس��یر را طی‬ ‫کنیم‪ .‬درجه بندی س��نی باعث می ش��ود هم در اکران و‬ ‫هم در زمان مخاطب شناس��ی و دعوت از مخاطب حق به‬ ‫حق دار برس��د و هر اثری حق خودش را دریافت کند‪ .‬در‬ ‫واقع پیامدهای مثبت این اتفاق فراوان است‪.‬‬ ‫هاش��می در پاس��خ به این پرس��ش که ایا س��ینمای‬ ‫کودک و نوجوان درحال حاضر همس��و ب��ا نگاه کودکان‬ ‫امروز هست یا خیر‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در همین جشنواره فیلم‬ ‫کودک و نوجوان ش��اید ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬فیلم بیش��تر نیس��ت که‬ ‫همسو با خواسته های بچه های امروز باشد‪ .‬اینکه فقط با‬ ‫ذهنیات کودکان و نوجوانان و خواسته انها اثری ساخته‬ ‫ش��ود‪ ،‬کافی نیس��ت‪ .‬این اثار را کودکان و نوجوانان باید‬ ‫دوست داشته باشند وگرنه معنا و مفهوم خود را از دست‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫جش��نواره فیلم ک��ودک و نوجوان بای��د فیلم هایی را‬ ‫تش��ویق کند که در ای��ن راس��تا گام برمی دارند‪ ،‬چراکه‬ ‫سینمای ایران به طور کلی در حال شکست خوردن است‬ ‫و س��ینمای کودک و نوجوان نیز شکس��ت خورده است‪.‬‬ ‫اگر قرار باش��د فیلم هایی ساخته شوند که اقبال عمومی‬ ‫ندارند یا نباید س��اخته شوند یا نباید از انها حمایت شود‪.‬‬ ‫فیلم باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬ابروی سینمای کودک و‬ ‫نوجوان در گرو تالش سینماگرانی است که فیلم های شان‬ ‫ویژه بچه هاست و بچه ها اثار انها را دوست دارند‪ .‬باید به‬ ‫مخاطب و انتخاب او احترام بگذاریم چراکه انتخاب کننده‬ ‫انها هس��تند و خوب می دانند چه چیزی را انتخاب کنند‬ ‫و چه چیزی را پس بزنند‪.‬‬ ‫هاشمی که با فیلم «تورنا ‪ »۲‬در سی ودومین جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان حضور داش��ت‪،‬‬ ‫این روزها در پیش تولید فیلم س��ینمایی «شهر گربه ها»‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫او درباره این فیلم بیان کرد‪« :‬شهر گربه ها» را تا کمتر‬ ‫از ‪ ۲۰‬روز این��ده کلید خواهی��م زد‪ .‬این روزها در مرحله‬ ‫انتخاب بازیگران هس��تیم‪ .‬تاکنون حض��ور فرهاد ائیش‪،‬‬ ‫امین زندگانی‪ ،‬یوس��ف تیموری‪ ،‬الیکا عبدالرزاقی‪ ،‬نیوشا‬ ‫ضیغمی‪ ،‬مارال و مونا فرجاد در فیلم قطعی شده و با بقیه‬ ‫بازیگران نیز به زودی قرارداد خواهیم بست‪.‬‬ ‫هاش��می در ادام��ه درباره تش��ابه این فیلم با «ش��هر‬ ‫موش ها» س��اخته مرضیه برومند‪ ،‬گف��ت‪ :‬این فیلم هیچ‬ ‫ربطی به «ش��هر موش ها ن��دارد» و در ادامه روش تولید‬ ‫فیلم های گذش��ته من با س��بک و شیوه خودم است‪ .‬من‬ ‫کار عروسکی نمی کنم و در این فیلم نیز تنها یک بازیگر‬ ‫‪ ۳D‬داریم که حاکم شهر گربه هاست‪ .‬باقی بازیگران زنده‬ ‫هستند که نقش گربه را بازی می کنند‪.‬‬ ‫کارگردان «پیشونی س��فید» همچنین به زمان اکران‬ ‫تازه ترین اثرش اش��اره کرد و گفت‪« :‬تورنا ‪ »۲‬ابان اکران‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به دبیرخانه ارس��ال ش��د‪ ،‬ب��ه انتخاب هی��ات مدیره‬ ‫عکس هایی برای چاپ در کتاب انتخاب ش��د‪ .‬س��عی‬ ‫کردیم از تمام عکس هایی که ارس��ال شده‪ ،‬دست کم‬ ‫‪ ۲‬فریم انتخاب کنیم و در مجموع ‪ ۷۸‬قطعه عکس از‬ ‫‪ ۱۷‬عکاس در این کتاب وجود دارد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ای��ن کتاب در مدت زمان بس��یار‬ ‫کوتاهی اماده ش��د و مجوز وزارت ارش��اد را گرفت‪ .‬از‬ ‫زمان رونمایی کتاب در جشن بازخوردهای بسیار خوبی گرفتیم‪.‬‬ ‫کتاب س��ال س��ینمای ایران به زودی در دس��ترس مخاطبان و‬ ‫عالقه مندان به عکاسی سینما قرار خواهد گرفت‪ .‬چاپ این کتاب‬ ‫جز با حمایت خانه س��ینما و موسسه «سینما شهر» ممکن نبود‬ ‫و از حمایت شان تشکر می کنم‪.‬‬ ‫عکاس فیلم س��ینمایی «س��ربازهای جمعه» گف��ت‪ :‬با توجه‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫میزان فروش کت��اب الکترونیک در امریکا‬ ‫نسبت به دوره مشابه در سال گذشته میالدی‬ ‫ح��دود ‪ ۳.۸‬درصد کاهش داش��ته اما به نظر‬ ‫می رسد صنعت کتاب الکترونیکی وضعیت با‬ ‫ثباتی را تجربه می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا به نقل از گودایریدر‪ ،‬اخرین‬ ‫داده های اماری در امریکا نش��ان می دهد در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال جدید میالدی ناشران‬ ‫ای��ن کش��ور ح��دود ‪ ۴۹۳‬میلی��ون دالر از‬ ‫طریق فروش کتاب الکترونیک درامد کس��ب‬ ‫کرده ان��د‪ .‬البته این میزان فروش نس��بت به‬ ‫دوره مشابه در س��ال گذشته میالدی حدود‬ ‫‪ ۳.۸‬درصد کاهش داش��ته اما به نظر می رسد‬ ‫صنعت کتاب الکترونیکی وضعیت با ثباتی را‬ ‫تجربه می کند‪.‬‬ ‫فروش کتاب صوتی ضبط ش��ده به صورت‬ ‫دیجیت��ال با رش��د ‪ ۳۳.۸‬درص��دی‪ ،‬به ‪۲۷۹‬‬ ‫میلی��ون دالر رس��ید‪ ،‬در حالی که کتاب های‬ ‫صوتی س��نتی ‪ ۱۸‬درصد کاه��ش یافت و به‬ ‫‪ ۱۷‬میلیون دالر رسید‪ .‬نرخ دانلود کتاب های‬ ‫صوتی در ‪ 6‬ماه نخست با ‪ ۳۳.۸‬درصد افزایش‬ ‫حدود ‪ ۲۷۹‬میلیون دالر نصیب ناشران کرد‪.‬‬ ‫کتاب ه��ای صوتی ‪ ۸.۱‬درصد از کل فروش‬ ‫تجارت کتاب را در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال جاری‬ ‫میالدی به خود اختصاص داد‪ .‬به طور فروش‬ ‫س��ال جدید نشان می دهد س��هم کتاب های‬ ‫صوت��ی و دیجیت��ال نس��بت به ان��واع چاپی‬ ‫در ح��ال افزای��ش اس��ت که این خب��ر برای‬ ‫تولیدکنن��دگان کتابخوان های الکترونیک نیز‬ ‫خبر خوبی اس��ت چون انه��ا در حال افزودن‬ ‫ام��کان گوش کردن ب��ه کتاب های صوتی در‬ ‫دستگاه های خود هستند‪.‬‬ ‫اخطار درباره حراج کتاب‬ ‫پوران درخشنده‬ ‫اتحادیه ناشران و کتابفروشان استان تهران‬ ‫در اطالعی��ه ای از برخ��ورد با حراج و تخفیف‬ ‫بدون مجوز و نامتعارف فروش کتاب خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬اتحادی��ه ناش��ران و‬ ‫کتابفروش��ان اس��تان تهران اعالم کرد‪ :‬حراج‬ ‫و تخفی��ف کتاب به مج��وز اتحادیه نیاز دارد‪.‬‬ ‫همس��و با اجرای قانون نظام صنفی و برخورد‬ ‫با ح��راج و تخفیف بدون مج��وز و نامتعارف‬ ‫فروش کتاب‪ ،‬به واحد صنفی متخلف از سمت‬ ‫اتحادیه اخطار داده خواهد شد‪.‬‬ ‫قانون نظام صنفی تخفیف های نامتعارف را‬ ‫«حراج» به ش��مار اورده و انجام انها را به طور‬ ‫موقت و با رعایت شرایطی و منوط به دریافت‬ ‫مجوز از اتحادیه های صنفی دانسته است‪.‬‬ ‫موافقت شورای ساخت‬ ‫با‪ ۴‬فیلمنامه‬ ‫غالمرضا موسوی‬ ‫امیرحسین قهرایی‬ ‫ش��ورای صدور پروانه س��اخت در نشست‬ ‫ش��ب گذش��ته با ‪ ۴‬فیلمنامه موافقت کرد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فیلمنامه ه��ای «وثیقه» به‬ ‫تهیه کنندگی وکارگردانی حس��ین قاس��می‬ ‫جام��ی و نویس��ندگی مه��دی معم��ارزاده‪،‬‬ ‫«مغ��ز اس��تخوان» به تهیه کنندگی حس��ین‬ ‫پورمحم��دی‪ ،‬کارگردانی حمیدرض��ا قربانی‬ ‫و نویس��ندگی عل��ی زرنگار‪« ،‬م��ردن در اب‬ ‫مطهر» به تهیه کنندگی جمش��ید محمودی‪،‬‬ ‫کارگردانی و نویس��ندگی نوی��د محمودی و‬ ‫« ستاره بازی» به تهیه کنندگی علی سرتیپی‪،‬‬ ‫کارگردانی و نویس��ندگی هات��ف علیمردانی‬ ‫موافقت شورای س��اخت سازمان سینمایی را‬ ‫دریافت کردند‪.‬‬ ‫نمایشگاهی از تبلیغات‬ ‫دهه های ‪ ۳۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫سیدجواد هاشمی‬ ‫به حرکتی که از چند س��ال پیش در انجمن عکاس��ان س��ینما‬ ‫اغ��از ش��د‪ ،‬در چند م��اه گذش��ته و در دوره جدید بیش��ترین‬ ‫تمرکز روی امنیت ش��غلی عکاس��ان گذاش��ته ش��ده اس��ت و‬ ‫پیگی��ر مطالباتم��ان در این زمینه از مدیران فرهنگی هس��تیم‪.‬‬ ‫در این مدت جلس��ات بس��یاری با س��ایر صنوف خانه سینما از‬ ‫جمل��ه انجمن های بازیگران‪ ،‬کارگردانان‪ ،‬مدی��ران تولید‪ ،‬برنامه‬ ‫ری��زان و دس��تیاران کارگ��ردان برگزار ش��د و ب��ه نتایج خوبی‬ ‫رسیدیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی عکاس��ان سینما ادامه داد‪:‬‬ ‫امیدوارم موضوع پیگیری امنیت ش��غلی از طریق ش��ماره نظام‬ ‫سینمایی توس��ط مدیریت سینما پیگیر شود که به طور قطع با‬ ‫جدی گرفته ش��دن ان‪ ،‬ش��اهد اتفاقات بهتری در زمینه امنیت‬ ‫شغلی خواهیم بود‪.‬‬ ‫نمایش��گاهی از تلفیق گرافیک‪ ،‬تبلیغات و‬ ‫رس��انه در دهه های ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ،۵۰‬از روز جمعه‬ ‫(‪ ۲۲‬ش��هریور) در گالری دنا برگزار می شود‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه ک��ه نگاهی پژوهش��ی به‬ ‫تاریخ گرافیک و س��راغاز تبلیغ��ات در ایران‬ ‫دارد‪ ،‬تع��دادی اگهی های اص��ل ان دوره به‬ ‫نمایش گذاش��ته می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫فرشید پارس��ی‪‎‬کیا‪ ،‬مدیر گالری «دنا» درباره‬ ‫این نمایشگاه پژوهش��ی گفت‪ :‬در سال چند‬ ‫نمایشگاه پژوهشی برگزار می کنیم که یکی از‬ ‫انها به اگاهی های تبلیغاتی مربوط است‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته کانون اگهی زیبا را برگزار کردیم و‬ ‫امسال تبلیغات سازمان فاکوپا را در دهه های‬ ‫‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۵۰‬برگزار می کنیم‪ .‬این س��ازمان‪ ،‬از‬ ‫جمله نهادهای مهمی بود که در ان س��ال ها‬ ‫کار تبلیغ��ات انج��ام م��ی داد و نخس��تین‬ ‫پویش های ایران را برگزار کرد‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫که کیوریتوری ان را محمد مخبری و ش��یما‬ ‫طاهری انجام داده اند‪ ،‬از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۷‬شهریور در‬ ‫گالری دنا برگزار می شود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫معجزه موقعیت شناسی در موسیقی سریال های محرم‬ ‫ثبات در بازار کتاب‬ ‫الکترونیک‬ ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫لبخند دیجیتال یا لبخند رو به رو؟‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬سیمکارت بدهکاران مهریه توقیف می شود‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫فروش عکس های ‪ 90‬میلیونی در یک نمایشگاه‬ ‫نمایش��گاه های عکس‪ ،‬دیده شدن هنرمندان جوان و جا‬ ‫انداخت��ن فرهنگ خرید عکس در جامعه اس��ت و اصرار‬ ‫داریم جامعه ایرانی را به این سمت سوق دهیم‪ .‬مخاطبان‬ ‫خاص ما در گذش��ته هم اثار عکاس��ی را می خریدند‪ ،‬اما‬ ‫انه��ا به ط��ور معمول اثار هنرمندان ش��ناخته ش��ده را‬ ‫خریداری می کنند‪ .‬در حراج و این نمایشگاه به مخاطبان‬ ‫یاداوری می کنیم که نسل نو عکاسی ایران قابل ستایش‬ ‫هستند و باید با خرید اثارشان مورد حمایت قرار گیرند‪.‬‬ ‫طباطبای��ی ادام��ه داد‪ :‬باتوجه به اینکه دوس��ت ندارم‬ ‫در ش��رایط بد اقتصادی‪ ،‬عکاس��ان برای شرکت در این‬ ‫نمایشگاه متحمل هزینه اضافی و مجبور شوند براساس‬ ‫یک تم مش��ترک عکاسی کنند‪ ،‬این رویداد را ازاد برگزار‬ ‫می کنی��م تا عکاس��ان بتوانند از امکان��ات موجود برای‬ ‫ش��رکت در این رویداد استفاده کنند‪ .‬طباطبایی درباره‬ ‫فروش اثار گفت‪ :‬به نظرم استقبال از این نمایشگاه از هر‬ ‫نظر خوب بوده و تا پایان نمایش��گاه ش��اهد رقم خوردن‬ ‫اتفاق ه��ای جالب توجهی خواهیم بود‪ .‬هدف اصلی ما در‬ ‫برپایی این نمایش��گاه جا انداختن فرهنگ خرید عکس‬ ‫اس��ت‪ .‬بابک حقی‪ ،‬نمایش��گاه گردان این رویداد گفت‪:‬‬ ‫سال گذش��ته گالری مژده قصد داش��ت با اثار عکاسان‬ ‫ایرانی در ارت فر تفلیس گرجستان شرکت کند‪ .‬با اینکه‬ ‫تمام کارهای نمایش��گاه را انجام داده بودیم‪ ،‬به دلیل باال‬ ‫رفتن نرخ ارزهای خارجی از حضور در ان نمایش��گاه جا‬ ‫ماندیم و همین موضوع موجب ش��د اق��دام به برگزاری‬ ‫نخس��تین حراج عکس گالری مژده کنیم که با استقبال‬ ‫خوبی روبه رو شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در ان ح��راج که نخس��تین حراج عکس در‬ ‫ایران نیز به ش��مار می رفت‪ ۸۰ ،‬عکس به نمایش درامد‬ ‫ک��ه بیش از ‪ ۳۵‬عک��س به فروش رف��ت و بازخوردهای‬ ‫خوبی از برگ��زاری ان گرفتیم‪ .‬پس از برپایی ان رویداد‬ ‫باتوج��ه به هدف گذاری که در جه��ت رونق بازار عکس‬ ‫کرده بودیم‪ ،‬به پیشنهاد خانم طباطبایی تصمیم گرفتیم‬ ‫ساالنه عکس گالری مژده را برپا کنیم‪.‬‬ ‫حقی افزود‪ :‬نس��بت به سال گذش��ته برای برپایی این‬ ‫نمایشگاه حساسیت بیش��تری به خرج دادیم و تصمیم‬ ‫گرفتی��م در کنار عکس ه��ای ب��زرگان‪ ،‬عکس هایی از‬ ‫عکاس��ان جوان جویای نام را نیز به نمایش بگذاریم‪ .‬در‬ ‫این نمایش��گاه عکس هایی از سه نسل عکاسان ایرانی به‬ ‫نمایش درامده است‪.‬‬ ‫به گفته حق��ی‪ ،‬قیمت گذاری عکس ها به پیش��نهاد‬ ‫هنرمن��د و با تواف��ق گالری دار انج��ام و عکس های این‬ ‫مجموعه از یک تا ‪ ۹۰‬میلیون تومان قیمت گذاری ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این نمایش��گاه اثاری از عباس کیارس��تمی‪،‬‬ ‫بهمن جاللی‪ ،‬مهدی سحابی‪ ،‬صادق تیرافکن‪ ،‬سیف اهلل‬ ‫صمدیان و‪ ...‬به نمایش درامده است‪.‬‬ ‫س��االنه عکس گالری مژده تا ‪ ۱۵‬ش��هریور در گالری‬ ‫مژده واقع در س��عادت اباد‪ ،‬خیابان عالمه شمالی‪ ،‬کوچه‬ ‫هجدهم ش��رقی‪ ،‬شماره ‪ ۲۷‬میزبان عالقه مندان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مدعی دعاوی در دادگاه ‪ -‬متعهد ‪ -‬سرشت و نهاد‬ ‫‪ -2‬عنوانی برای فصل پاییز ‪ -‬نغمه سرایی‪ ،‬خنیاگری‬ ‫‪ -3‬س��طح زبر دندانه های س��وهان ‪ -‬مطابق پسند روز است ‪ -‬ماه سوم سال‬ ‫میالدی‬ ‫‪ -4‬شهر بندری جنوب شرقی کشورمان ‪ -‬زمانی که به پایان نرسیده ‪ -‬واحد‬ ‫توان در الکتریسیته‬ ‫‪ -5‬از زندان های مس��عود س��عد سلمان ‪ -‬تخته شکسته بندی درمانی ‪ -‬روز‬ ‫نخست هفته ‪ -‬ضمیر مخاطب‬ ‫‪ -6‬گونه ای سروده با دو بیت‪ -‬پیروان یک پیامبر‬ ‫‪ -7‬در کف دست نتوان دید‪ -‬به دنیا اوردن ‪ -‬کبودی پوست بدن در اثر سرما‬ ‫‪ -8‬انگشت بزرگ دست و پا ‪ -‬عملیات والفجر ‪ 8‬در این منطقه انجام شد‬ ‫‪ -9‬نوار صوتی ‪ -‬جوشانده گوجه فرنگی ‪ -‬فلز سرخ رنگ رسانای برق‬ ‫‪ -10‬واحد شمارش شیشه االت ‪ -‬پرنده زرد خوش اواز‬ ‫‪ -11‬ناله درد ‪ -‬کوشا ‪ -‬قصد و منظور ‪ -‬مقام برنزی‬ ‫‪ -12‬باخوبی به جا ماند ‪ -‬رودی در عراق ‪ -‬شهر بندری و تاریخی اوکراین‬ ‫‪ -13‬از اعتبار اندازنده ‪ -‬از الزامات ازدواج ‪ -‬گشوده‬ ‫‪ -14‬نوعی نمای ساختمان ‪ -‬از یاران امام اول شیعیان‬ ‫‪ -15‬پرسید کجاست ‪ -‬اتاقک قابل حمل ‪ -‬نامه نگاری‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫ع‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ک‬ ‫‪8‬‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫‪10‬‬ ‫ک‬ ‫‪12‬‬ ‫ت‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫‪8‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪216‬‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫پ‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تاثی��ری که حادث��ه کربال و‬ ‫قیام حس��ین بن عل��ی «ع» بر‬ ‫اندیش��ه م��ردم جه��ان‪ ،‬حتی‬ ‫غیرمس��لمانان داش��ته‪ ،‬بسیار‬ ‫اس��ت‪ .‬عظم��ت قی��ام و اوج‬ ‫ف��داکاری و ویژگی ه��ای دیگر‬ ‫امام و یارانش س��بب شده اظهارنظرهای بس��یاری درباره این نهضت و‬ ‫حماسه افرینان عاشورا داشته باشند‪ .‬نقل سخنان همه ان کسان کتاب‬ ‫قطوری می ش��ود؛ به ویژه که برخی از نویس��ندگان غیرمسلمان به طور‬ ‫مستقل کتاب درباره این حادثه نوشته اند‪ .‬در اینجا تنها تعدادی اندک از‬ ‫این نظرها (از مسلمانان و غیرمسلمانان) اورده می شود‪:‬‬ ‫مهاتما گاندی (رهبر اس�تقالل هند)‪ :‬من داس��تان زندگی امام‬ ‫حس��ین‪ ،‬ان ش��هید بزرگ اس�لام را به دقت خوانده ام و توجه کافی به‬ ‫صفحات کربال کرده ام و بر من روش��ن ش��ده که اگر هندوستان بخواهد‬ ‫یک کشور پیروز شود‪ ،‬باید از سرمشق امام حسین پیروی کند‪.‬‬ ‫محمدعل�ی جن�اح (قاعد اعظم پاکس�تان)‪ :‬هی��چ نمونه ای از‬ ‫ش��جاعت‪ ،‬بهتر از انکه امام حس��ین از لحاظ فداکاری و تهور نشان داد‬ ‫در عالم پیدا نمی ش��ود‪ .‬به عقیده من تمام مسلمانان باید از سرمشق این‬ ‫شهیدی که خود را در سرزمین عراق قربان کرد‪ ،‬پیروی کنند‪.‬‬ ‫چارلز دیکنز (نویس�نده معروف انگلیس�ی)‪ :‬اگ��ر منظور امام‬ ‫حس��ین جن��گ در راه خواس��ته های دنیایی بود‪ ،‬م��ن نمی فهمم چرا‬ ‫خواهران و زنان و اطفالش همراه او بودند؟ پس عقل چنین حکم می کند‬ ‫که او فقط بخاطر اسالم فداکاری خویش را انجام داد‪.‬‬ ‫توماس کارالیل (فیلس�وف و مورخ انگلیسی)‪ :‬بهترین درسی‬ ‫ک��ه از تراژدی کربال می گیریم‪ ،‬این اس��ت که حس��ین و یارانش ایمان‬ ‫اس��توار به خدا داش��تند‪ .‬انها با عمل خود روشن کردند که تفوق عددی‬ ‫در جایی که حق با باطل روبه رو می شود اهمیت ندارد و پیروزی حسین‬ ‫باوجود اقلیتی که داشت‪ ،‬باعث شگفتی من است‪.‬‬ ‫ادوارد ب�راون (مستش�رق معروف انگلیس�ی)‪ :‬ای��ا قلبی پیدا‬ ‫می ش��ود که وقتی درباره کربال س��خن می شنود‪ ،‬اغش��ته با حزن و الم‬ ‫نش��ود؟ حتی غیرمس��لمانان نیز نمی توانند پاکی روح��ی را که در این‬ ‫جنگ اسالمی و زیر لوای ان انجام شد انکار کنند‪.‬‬ ‫حرم مطهر امام رضا (ع)‬ ‫به پیشواز عزاداری های محرم رفت‬ ‫همزمان با نخس��تین روز محرم الحرام ایین س��نتی «صالت صبح»‬ ‫یکش��نبه با حضور خادمان بارگاه منور امام رض��ا (ع) در صحن انقالب‬ ‫اسالمی حرم مطهر برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا این ایین یک س��اعت پس از طلوع افتاب اغاز ش��د‬ ‫و خادم��ان ب��ارگاه منور رض��وی در مقابل پنجره ف��والد صحن انقالب‬ ‫اس�لامی حضور یافته و از ساحت مقدس حضرت ثامن الحجج علی ابن‬ ‫موسی الرضا (ع) برای اغاز ایین عزاداری ماه محرم کسب اجازه کردند‪.‬‬ ‫خادم��ان در این ایین به حالت احت��رام در مقابل پنجره فوالد صحن‬ ‫انقالب اس�لامی حرم مطهر امام رضا (ع) گرد هم امدند سپس به سمت‬ ‫گلدس��ته های حرم مطهر رضوی واقع در صحن های انقالب اس�لامی‪،‬‬ ‫جمهوری اس�لامی و مسجد گوهرشاد رفتند و با حضور در ماذنه یکی از‬ ‫گلدس��ته های صحن حرم مطهر متن صالت را که مش��تمل بر دو بند از‬ ‫اشعار محتشم کاشانی است روخوانی کردند‪ .‬ایین صالت سابقه دیرینه‬ ‫در اس��تان قدس رضوی دارد‪ .‬این ایین هر س��ال در نخس��تین روز ماه‬ ‫محرم برگزار می ش��ود و به نوعی دعوت رس��می از مردم برای حضور در‬ ‫عزاداری های محرمی حرم مطهر امام رضا (ع) است‪.‬‬ ‫«غریبه شام» ویژه محرم‬ ‫روی صحنه سنگلج‬ ‫‪2‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪217‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬گزارشی درباره یک رویداد ‪ -‬ورزشی سبک ‪ -‬درخشش و روشنایی دهنده‬ ‫‪ -2‬جهت و سو ‪ -‬نوعی خرما که هسته اش سخت نباشد ‪ -‬با ایمان و موحد‬ ‫‪ -3‬پایتخت کشور گوام ‪ -‬زینت سر خروس ‪ -‬درخت تسبیح‬ ‫‪ -4‬کل اماکن ‪ -‬ارجمند گشتن ‪ -‬حشره کوچک خونخوار ‪ -‬سرد مطبوع‬ ‫‪ -5‬از ح��روف ن��دا ‪ -‬نظر مثبت مجل��س قانون گذار به هر یک از وزیران دولت ‪-‬‬ ‫ضمیر متکلم وحده‬ ‫‪ -6‬ادب و رفتار پسندیده ‪ -‬کوچک ترین شیخ نشین امارات‬ ‫‪ -7‬دودمان ‪ -‬از بند رسته‬ ‫‪ -8‬حامی و پشتیبان ‪ -‬ترس شدید‬ ‫‪ -9‬خصوصیت فردی ‪ -‬از اقمار مشتری‬ ‫‪ -10‬اسب تند و تیز ‪ -‬تاج و اکلیل‬ ‫‪ -11‬عدد منفی ‪ -‬از گل های زیبای باغچه ای ‪ -‬تکان و جنبش‬ ‫‪ -12‬فکر دلیل ناپذیر ‪ -‬نشانه فعل استمراری ‪ -‬برگه دولتی کاال ‪ -‬از انجیل های‬ ‫چهارگانه‬ ‫‪ -13‬حرف سی ام الفبای فارسی ‪ -‬هدر و تباه ‪ -‬اغازکننده حرکت خودرو‬ ‫‪ -14‬بخش��ش به نیازمندان ‪ -‬دارای ارزوهای براورده ش��ده ‪ -‬بزرگ منش��ی و‬ ‫تکبر کردن‬ ‫‪ -15‬مهم ترین رود لهستان ‪ -‬نیکوروی ‪ -‬چربی جانوری‬ ‫عاشورا از نگاه‬ ‫اندیشمندان جهان معاصر‬ ‫تماشاخانه «س��نگلج» در ماه محرم‪ ،‬میزبان نمایش مذهبی «غریبه‬ ‫شام» می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫نمایش «غریبه ش��ام» به نویس��ندگی حس��ین‬ ‫فدایی حسین و کارگردانی کوروش زارعی از ‪ ۱۲‬شهریور هر شب ساعت‬ ‫‪ 18:30‬در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫در این نمایش که به زندگی و ش��هادت حضرت رقیه (س) می پردازد‬ ‫بازیگران��ی چ��ون کاظم نظ��ری‪ ،‬انوش معظم��ی‪ ،‬وفا طرفه‪ ،‬حس��ن‬ ‫اردس��تانی‪ ،‬س��یدحمید الجوردی‪ ،‬محمدجواد پیروزی‪ ،‬لیالالسادات‬ ‫موس��وی‪ ،‬مریم السادات صدرپور‪ ،‬فائزه الس��ادات حسینی‪ ،‬سنا زارعی‪،‬‬ ‫نگین الس��ادات رس��ولی‪ ،‬فائقه حاجی مهدی‪ ،‬س��وگند مقدم‪ ،‬حدیث‬ ‫تق��ی زاده و‪ ...‬ایفای نقش می کنند و محمدرضا خویی مدیر تولید پروژه‬ ‫است‪ .‬عالقه مندان می توانند با حضور در گیشه تماشاخانه سنگلج‪ ،‬اقدام‬ ‫به تهیه بلیت نمایش کنند‪.‬‬ ‫خاطره بازی با اسناد موسیقی فیلم‬ ‫در خانه موزه بتهوون‬ ‫اس��ناد و خاطرات موس��یقی فیل��م در خانه م��وزه بتهوون‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به مناس��بت روز ملی س��ینما‪ ،‬در تمامی‬ ‫بخش ه��ای خانه م��وزه بتهوون اس��ناد و خاطرات موس��یقی‬ ‫فیلم هایی که ازس��وی انتش��ارات «اهنگ روز» در دوره پیش‬ ‫از انقالب منتش��ر شده بود و انتش��ارات «اوای خورشید» که‬ ‫در دوره پس از انقالب منتش��ر ش��ده ب��ود در معرض نمایش‬ ‫گذاشته شد‪.‬‬ ‫س��ند واگ��ذاری اثاری مانن��د «عمو نوروز‪-‬قصه ه��ای کودکانه»‪« ،‬خاموش��ی دریا»‪،‬‬ ‫«گذش��ته‪ ،‬حال اس��تمراری»‪« ،‬ازدواج صورتی» و‪ ...‬از جمله اس��ناد رونمایی شده در این‬ ‫نمایشگاه است‪.‬‬ ‫تمامی این اسناد متعلق به ارشیو شخصی خانواده چمن اراست و پیش از این در جایی‬ ‫نمایش داده نشده است‪.‬‬ ‫اسناد و خاطرات موسیقی فیلم پنجشنبه‪ 7 ،‬شهریور در خانه موزه بتهوون رونمایی شد‬ ‫و عالقه مندان می توانند همه روزه از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۲۲‬از این مجموعه دیدن کنند‪.‬‬ ‫خانه م��وزه بتهوون در خیابان کریمخ��ان زند‪ ،‬خیابان میرزای ش��یرازی‪ ،‬نبش کوچه‬ ‫یازدهم‪ ،‬شماره ‪ ۶۹‬واقع شده است‪.‬‬ ‫«بچه خور» برنده جشنواره دانمارک شد‬ ‫فیلم کوتاه داستانی «بچه خور» به کارگردانی محمد کارت و تهیه کنندگی سید مازیار‬ ‫هاشمی برنده جایزه نوزدهمین جشنواره فیلم اودنسه دانمارک شد‪.‬‬ ‫به گزارش صمت این فیلم در ادامه حضور بین المللی خود در بخش مس��ابقه بین الملل‬ ‫نوزدهمین جش��نواره اودنس��ه دانمارک به نمایش درامد و توانس��ت جایزه بزرگ ان را‬ ‫دریافت کند و از این طریق واجد ش��رایط رقابت در ش��اخه بهترین فیلم جوایز سینمایی‬ ‫اسکار ‪ ۲۰۲۰‬شد‪.‬‬ ‫جشنواره بین المللی اودنس��ه دانمارک یکی از معتبرترین جشنواره های سینمایی در‬ ‫عرص��ه فیلم کوت��اه جهان و یکی از جش��نواره های مورد تایید اکادم��ی علوم و هنرهای‬ ‫س��ینمایی اس��کار اس��ت‪ .‬فیلم های منتخب نوزدهمین دوره این جشنواره از بین ‪۳۲۶۴‬‬ ‫اثر ارسالی از سراسر جهان انتخاب شده و در شهر اودنسه دانمارک به نمایش درامدند‪.‬‬ ‫این فیلم محصول موسس��ه فرهنگ��ی و هنری هنرایده بنیان اس��ت و مدیریت پخش‬ ‫بین المللی این فیلم ازسوی شرکت ‪ ATOZINEMA‬و ازاده مسیح زاده انجام می شود‪.‬‬ ‫رقابت انیمیشن «منو ببین» در افریقا‬ ‫انیمیش��ن کوت��اه «منو ببی��ن» به کارگردانی رض��ا مهرانفر در جش��نواره فیلم کمک‬ ‫(‪ )FilmAid‬در نایروبی کنیا به نمایش درامد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫انیمیش��ن من��و ببین پس از حضور در جش��نواره های اکس��فورد‬ ‫امریکا‪ ،‬هندیکپ فرانس��ه‪ ،‬جش��نواره‪ Short to The Point‬رومانی‪ ،‬فیلم کوتاه مسکو‬ ‫و کینولیکبز (‪ )Kinolikbez‬س��ن پترزبورگ‪ ،‬از ‪ ۱۹‬اوت تا ‪ 6‬سپتامبر (‪ ۲۸‬مرداد تا ‪۱۵‬‬ ‫ش��هریور) در کنیا چندین بار نمایش داده خواهد داش��ت‪ .‬منو ببین عالوه بر نمایش های‬ ‫رسمی این جشنواره‪ ،‬برای پناهجویان کمپ های داداب و کوکوما کنیا به نمایش درامده‬ ‫و نخستین نمایش این انیمیشن در قاره افریقا به شمار می رود‪.‬‬ ‫این جش��نواره با هدف رس��اندن صدای پناهجویان جوان به سراس��ر جهان در واکنش‬ ‫ب��ه بحران ه��ای پناهچویان کوزوو ازس��وی جمعی از فیلمس��ازان مس��تقل پایه گذاری‬ ‫ش��د‪ .‬جش��نواره فیلم کمک هر س��ال این توانایی را دارد که به افزون بر ‪ ۱۰۰‬پناهجوی‬ ‫جوان اموزش های الزم برای روایت داس��تان ش��خصی زندگی شان در قالب فیلم‪ ،‬عکس‪،‬‬ ‫روزنامه نگاری‪ ،‬رادیو و رسانه های دیجیتال را ارائه و از انها در این زمینه حمایت کند‪.‬‬ ‫ش��عار دوازدهمین دوره این جشنواره در کنیا‪ ،‬تنوع‪ ،‬شمول و استحکام است‪ .‬انیمیشن‬ ‫منو ببین درباره پسرکی است که در دنیایی از اضطراب و ترس زندگی می کند؛ ترسی که‬ ‫برای دیگران معنا ندارد و نادیده گرفته می شود‪ .‬جهان عادی در جریان است‪ ،‬اما همه چیز‬ ‫برای او تنهایی و تاریکی است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫س��االنه عکس گالری مژده با نمایش ‪ ۸۱‬عکس از ‪۷۴‬‬ ‫هنرمن��د پیشکس��وت و جوان عصر جمعه‪ 8 ،‬ش��هریور‬ ‫در گال��ری اغ��از ب��ه کار کرد و ت��ا ‪ 15‬ش��هریور میزبان‬ ‫عالقه مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫گالری مژده که ش��هریور س��ال‬ ‫گذش��ته نخس��تین حراج عکس ای��ران را در محل این‬ ‫گال��ری برگزار کرد و با اس��تقبال خوب بازدیدکنندگان‬ ‫و مجموع��ه داران روبه رو ش��د‪ ،‬این بار با برپایی س��االنه‬ ‫عکس‪ ،‬تالش کرد ضمن نمایش بخش��ی از توانایی های‬ ‫جامعه عکاس��ان ایران‪ ،‬ش��رایط مطلوبی را فراهم کند تا‬ ‫خریداران اثار تجس��می‪ ،‬بنا به سلیقه و نگاه هنری شان‪،‬‬ ‫عکس را نیز به س��بد خرید کاالهای فرهنگی خود اضافه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در س��االنه عک��س گالری م��ژده‪ ۸۱ ،‬عک��س از ‪۷۴‬‬ ‫هنرمند به نمایش درامده اس��ت‪ .‬در این نمایشگاه که به‬ ‫نمایشگاه گردانی بابک حقی و همراهی مژده طباطبایی‬ ‫برپا ش��ده‪ ،‬ش��اهد تنوع نگاه عکاسان هس��تیم و باتوجه‬ ‫به اینکه یکی از اه��داف برگزارکنندگان رونق افزایی به‬ ‫بازار عکس ایران است‪ ،‬شرکت کنندگان هیچ محدودیت‬ ‫موضوعی و تکنیکی ندارند‪.‬‬ ‫مژده طباطبایی‪ ،‬مدیر گالری مژده درباره این رویداد‬ ‫گف��ت‪ :‬پس از برگ��زاری موفقیت امیز نخس��تین حراج‬ ‫عکس گالری مژده تصمیم گرفتیم نمایش��گاه س��االنه‬ ‫عک��س م��ژده را در تابس��تان برگزار کنیم‪ .‬در ش��رایط‬ ‫فعل��ی باتوج��ه به باال رفت��ن نرخ کاغذ و چ��اپ‪ ،‬برپایی‬ ‫حراج عکس به نفع عکاس��ان نبود و عکاسان با برگزاری‬ ‫ان از نظ��ر اقتصادی صدمه می دیدن��د‪ .‬چون در حراج‪،‬‬ ‫عکاسان مجبور می ش��وند نرخ عکس خود را پایین تر از‬ ‫نرخ گالری بگذارند‪ .‬او افزود‪ :‬هدف ما از برگزاری سلسله‬ ‫حماسه حسینی‬ ‫شهریار وجدانی‪ ،‬روانشناس‪ :‬پژوهش ها نشان می دهد‬ ‫‪ 74‬درصد مدیران‪ ،‬ارتب��اط موثر را یکی از مهم ترین ابزارهای‬ ‫رهبری س��ازمان ها می دانند‪ .‬با این وج��ود‪ ،‬تنها ‪ 29‬درصد از‬ ‫ای��ن مدیران‪ ،‬باور دارند که در این کار موفق هس��تند! این امار‬ ‫چندان هم عجیب نیس��ت‪ ،‬چراکه در دنیای مدرن‪ ،‬ارتباطات‬ ‫روز به روز بیش��تر به س��مت مجازی شدن رهسپار است‪ .‬اگر از‬ ‫نگاه روانشناسی تکاملی به این مسئله نگاه کنیم‪ ،‬مغز انسان ها‪،‬‬ ‫پیشینه ای دارد که برای تعامل رو در رو تکامل و شکل گرفته است؛ بنابراین مدیران چگونه‬ ‫می توانن��د در این عصر‪ ،‬ب��ر چالش های مدیریت از راه دور پیروز ش��وند و ارتباطی موثر و‬ ‫قانع کننده ایجاد کنند؟‬ ‫هر مدیری دست کم یک بار این تجربه را داشته که ایمیلی را برای یکی از کارمندان خود‬ ‫ارسال کرده و محتوای ان ایمیل‪ ،‬کامال اشتباه برداشت شده باشد و در ادامه‪ ،‬سلسله ای از‬ ‫مکاتبات انجام ش��ده تا مشکلی که پیش از این وجود نداشت و ناگهان سربرافراشته‪ ،‬حل‬ ‫شود! این سوءتفاهم ها‪ ،‬زمانی که مدیر و کارمند در یک مکان کاری حضور ندارند‪ ،‬بیشتر‬ ‫هم می ش��ود‪ .‬مدیریت دیجیتالی در محیط های کاری امروز بسیار فراگیر و عادی است و‬ ‫به طور تقریبی در تمام س��ازمان های بزرگ‪ ،‬مدیران و کارمندان در دو مکان گوناگون قرار‬ ‫دارند‪ .‬پژوهش های روانشناختی نشان می دهد رفتارهای غیرکالمی یک مدیر به طور مثال‬ ‫یک لبخند یا س��ر تکان دادن بیشتر از دس��تورهای کالمی در رهبری سازمان تاثیرگذار‬ ‫است و نقش دارد؛ تفاوتی نزدیک ‪ 70‬درصد‪ .‬یکی از دالیل این تفاوت فاحش را‪ ،‬باز از منظر‬ ‫تکاملی‪ ،‬می ت��وان این گونه توضیح داد که حضور فیزیکی مدیر‪ ،‬روان کارمندان را مقید و‬ ‫مجبور به پیروی می کند‪.‬‬ ‫دست کم ‪ 3‬فاکتور در توضیح اینکه چرا ارتباط موثر در مدیریت مجازی محدود می شود‬ ‫وجود دارد؛ نخس��ت اینکه هم مدیر و هم کارمند‪ ،‬در یک نظام از راه دور‪ ،‬احس��اس نبود‬ ‫کنترل می کنند و نمی دانند باید از طرف مقابل چه انتظاری داش��ته باش��ند که نتیجه ان‬ ‫یک حس اعتماد ش��کننده و س��وءتفاه م است‪ .‬مش��کل بعدی‪ ،‬نبود برخورد و دیدارهای‬ ‫ناگهانی اس��ت که احس��اس نزدیکی و امکان صحبت درباره مسائلی خارج از کار را از بین‬ ‫می برد و در نهایت برگ برنده یک مدیر‪ ،‬کاریزما و الهام بخشی او‪ ،‬ایجاد انگیزه و قوت قلب‬ ‫برای یک کارمن ِد از راه دور را‪ ،‬بسیار مشکل می کند‪.‬‬ ‫راه حل چیس��ت؟ نخستین گام این است که مدیران به این واقعیت که بین مهارت های‬ ‫مدیری��ت حضوری و از راه دور تفاوت وج��ود دارد‪ ،‬اعتراف و به ان توجه کنند‪ .‬برنامه های‬ ‫اموزش��ی بسط مدیریت از راه دور وجود دارد که باتوجه به چالش ها‪ ،‬راهکارهای متفاوتی‬ ‫از مدیریت معمولی ارائه می دهد‪ .‬تاکید بیشتر بر ویدئوکنفرانس ها‪ ،‬یادگیری تفاوت های‬ ‫نگارش��ی نامه فیزیکی و ایمیل‪ ،‬اس��تفاده از ش��کلک های انتقال حال��ت صورت یا همان‬ ‫ایموجی ه��ا و‪ ...‬چند نمونه از س��رفصل های این برنامه های اموزش��ی اس��ت‪ .‬و در نهایت‬ ‫س��رمایه گذاری مادی و زمانی بیشتر ازسوی س��ازمان‪ ،‬با ایجاد ابزارها و راه های ارتباطی‬ ‫خاص و ویژه ان س��ازمان (یک تماس تلفنی از ایمیل بهتر اس��ت و ویدئو کنفرانس از ان‬ ‫هم بهتر!)‪.‬‬ ‫و در نهای��ت حرف اخر را مالقات های ش��خصی و رودررو می زند که می تواند به ش��کل‬ ‫دوره ای در دس��تور کار س��ازمان باش��د تا یکپارچگ��ی مدیر و تیمش‪ ،‬ثبات و اس��تمرار‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫‪ 11‬شهریور ‪ 2 - 1398‬محرم ‪ 2 - 1441‬سپتامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1362‬پیاپی ‪2680‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!