روزنامه صمت شماره 1363 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1363

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1363

روزنامه صمت شماره 1363

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫بیشتر از نیاز کاالهای اساسی‬ ‫ذخیره شده است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬مردم نگران تامین کاالهای‬ ‫اساس��ی نباش��ند‪ ،‬چراکه بی��ش از نی��از جامعه این کااله��ا را ذخیره‬ ‫کرده ای��م‪ .‬رضا رحمان��ی درباره ذخایر کاالهای اساس��ی و اینکه گفته‬ ‫می ش��ود ش��رایط تحریمی بر تامین مایحتاج م��ردم در ماه های اینده‬ ‫تاثیرگ��ذار خواهد بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در تامین کاالهای اساس��ی و مایحتاج‬ ‫م��ردم‪ ،‬ذخای��ر راهبردی داریم که امارها نش��ان می ده��د این ذخایر‬ ‫وضعیت بسیار مطلوبی دارند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1363‬پیاپی ‪2681‬‬ ‫بازار انالین لوازم یدکی خودرو را بررسی کرد‬ ‫چهره ها‬ ‫امکان بازگشت ایران از‬ ‫اجرای گام سوم وجود دارد‬ ‫سازمان جهانی بهداشت‬ ‫با تحریم دارو مقابله کند‬ ‫سرمقاله‬ ‫اصول مشتری مداری‬ ‫در دهکده جهانی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ساماندهی بازار و واردات‬ ‫خودروهای کارکرده‬ ‫جای خالی قوانین مالیاتی‬ ‫در زنجیره ای اهنین‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اصالت واقعی در فروش مجازی‬ ‫بازار ل��وازم یدکی خودرو همچون موضوعی هزار تو در کنار گرانی ‪ ۳۰۰‬درصدی قطعات‬ ‫داخل��ی و ‪ ۶۰۰‬درص��دی قطعات خودروه��ای لوکس و نیز کیفیت محص��والت و تولیدات‬ ‫زیرپله ای‪ ،‬معضل جامعه مصرف کنندگان خودرو در کش��ور ش��ده اس��ت‪ .‬برخی معتقدند‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مش��غول حل و فصل مش��کالت خودروسازان بوده و غافل از‬ ‫بزرگی بازار لوازم یدکی‪ ،‬ان را به فراموشی سپرده است‪ .‬حتی مشکالت و معضالت قطعات به‬ ‫خدمات پس از فروش هم تسری پیدا کرده و این قطعات از سوی شرکت گارانتی کننده ارائه‬ ‫نمی شود یا با نرخ باال از بازار تامین می شود‪ .‬به گفته بسیاری از فعاالن بازار برای ساماندهی‬ ‫ب��ازار لوازم یدکی‪ ،‬فروش انالین قطعات می تواند عالوه ب��ر نظارت نهادهای نظارت کننده‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کاهش قیمت و کنترل کیفیت و اصالت لوازم یدکی را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هستی فرش دستباف‬ ‫ایرانی در معرض خطر است‬ ‫‪7‬‬ ‫بازافرینی شهری‬ ‫با مشارکت حداکثری استان ها‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪13‬‬ ‫قطار‪ ،‬باری از دوش کرمانشاه‬ ‫برنداشت‬ ‫‪13‬‬ ‫تامین سنگ اهن فوالدی ها‬ ‫اولویت نخست دولت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دکتر رضا رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از طرح تولید کاغذ سلولزی مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد بازدید کرد‬ ‫مصطف�ی مالئ�ی‪ -‬در بازدید دکت��ر رحمانی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از طرح تولید کاغذ س��لولزی‬ ‫مجتمع کاش��ی و س��رامیک فرزاد اس��تاندار خراسان‬ ‫جنوبی‪ ،‬نماینده مردم شهرستان های بیرجند‪ ،‬درمیان‬ ‫و خوس��ف‪ ،‬نماین��ده مردم شهرس��تان های نهبندان و‬ ‫سربیشه‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫خراسان جنوبی و جمعی از مسئوالن کشوری‪ ،‬استانی‬ ‫و شهرستانی ایشان را همراهی می کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ق�ول مس�اعد وزی�ر ب�رای برخ�ورداری‬ ‫سرمایه گذاران استان از معافیت مالیاتی ‪۲۰‬ساله‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ا قدردان��ی از‬ ‫سرمایه گذاران فعال و صبوری مانند مدیرعالی مجتمع‬ ‫کاش��ی و س��رامیک فرزاد که در این اس��تان مرزی و‬ ‫دورافتاده باوجود تمامی مس��ائل و مش��کالت عدیده‪،‬‬ ‫پرچم تولید و اش��تغال را برافراش��ته نگه داشته اند‪ ،‬در‬ ‫زمینه پیگیری و تحقق خواس��ته بحق معافیت مالیاتی‬ ‫‪۲۰‬ساله س��رمایه گذاران استان خراس��ان جنوبی قول‬ ‫مس��اعد داد و گفت‪ :‬در این��ده نزدیک با هدف حضور‬ ‫بیش��تر در این استان به خراس��ان جنوبی سفر خواهم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیر عالی مجتمع کاش��ی و س��رامیک فرزاد نیز با‬ ‫بیان اینکه با همراهی و حمایت های اس��تاندار محترم‬ ‫خراسان جنوبی‪ ،‬معاون پارلمانی رئیس جمهوری جناب‬ ‫اقای دکتر امیری و مجمع نمایندگان محترم استان در‬ ‫مجلس‪ ،‬موضوع معافیت مالیاتی سرمایه گذاران بخش‬ ‫تولید در اس��تان مرزی خراس��ان جنوبی به مدت ‪۲۰‬‬ ‫س��ال را پیگیر ش��دیم که به لطف خدا مراحل کار در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹اگ�ر به این اس�تان مرزی توجه ویژه نش�ود‬ ‫مرزنشین ها مهاجرت خواهند کرد‬ ‫علی اکبر فالحی افزود‪ :‬در این اس��تان دورافتاده که‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬کیلومت��ر ت��ا تهران فاصل��ه دارد و از پروازهای‬ ‫هوای��ی منظم برخ��وردار نیس��ت‪ ،‬از جاده های زمینی‬ ‫مناسب و دوبانده و س��ایر زیرساخت های الزم محروم‬ ‫اس��ت‪ ،‬خط ریلی ندارد و مرزی اس��ت که خشکسالی‬ ‫در ان بی��داد می کن��د‪ ،‬معافی��ت مالیات��ی ‪۲۰‬س��اله‬ ‫س��رمایه گذاران بخش تولید حق مس��لم مردم صبور‪،‬‬ ‫قان��ع و والیتمداری اس��ت که در همه ح��ال حامی و‬ ‫پشتیبان نظام اسالمی و مسئوالن و مدیران هستند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬تولیدکنندگان و س��اکنان محروم‬ ‫این اس��تان مرزی در حقیقت مرزداران غیور مرزهای‬ ‫کش��ور با افغانستان هس��تند که اگر نگاه ویژه ای برای‬ ‫رف��ع محرومی��ت و ایجاد زیرس��اخت های الزم به ویژه‬ ‫رونق تولید و اش��تغالزایی برای انها نشود به طور قطع‬ ‫ناچار به مهاجرت به حاش��یه کالنشهرها خواهند شد و‬ ‫ای��ن یعنی تخلیه مناطق مرزی از جمعیت و انباش��ت‬ ‫جمعیت در حاشیه کالنش��هرها که هم امنیت تمامی‬ ‫نقاط کش��ور را تهدید و هم مس��ائل و ناهنجاری های‬ ‫اجتماعی را در حاش��یه شهرهای بزرگ ایجاد می کند؛‬ ‫بنابراین خواهش��مندیم که دکتر نوبخت معاون محترم‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬وزیر محترم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫جناب اقای دکتر رحمانی و جناب اقای دکتر دژپسند‪،‬‬ ‫وزیر محترم اقتصاد شیوه نامه ابالغی دکتر جهانگیری‪،‬‬ ‫معاون اول محترم رئیس جمهوری مبنی بر توجه ویژه‬ ‫به این اس��تان مرزی‪ ،‬مهم و اس��تراتژیک اما محروم و‬ ‫کم برخوردار را عملیاتی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ شهرس�تان های بیرجن�د و قائن�ات بای�د در‬ ‫ردیف شهرس�تان های کم برخوردار کشور قرار‬ ‫گیرند‬ ‫فالحی تصریح کرد‪ :‬شهرستان های بیرجند و قائنات‬ ‫در اس��تان مرزی و محروم خراس��ان جنوبی در حالی‬ ‫جزو مناطق برخوردار محاسبه شده اند و مشمول طرح‬ ‫معافیت مالیاتی س��رمایه گذاران بخش تولید نیس��تند‬ ‫که اس��تان از شاخص های توس��عه یافتگی مناسبی در‬ ‫مقایس��ه با سایر اس��تان ها برخوردار نیست و با درامد‬ ‫‪ ۸۸‬میلی��ون ری��ال در ردیف های پایینی اس��تان های‬ ‫محروم کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران در ‪ ۳۰‬کیلومتری حریم ش��هرهای‬ ‫برخوردار تهران‪ ،‬مشهد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬اردکان و سایر شهرها‬ ‫و اس��تان های پیش��رفته از معافیت مالیات��ی بهره مند؛‬ ‫بنابرای��ن برخورداری س��رمایه گذاران شهرس��تان های‬ ‫بیرجن��د و قائنات در این اس��تان دورافت��اده‪ ،‬مرزی‪،‬‬ ‫مح��روم که ‪ ۳۵‬درصد افراد زیر پوش��ش کمیته امداد‬ ‫هس��تند و چنده��زار نف��ر س��وءتغذیه دارن��د و فاقد‬ ‫زیرس��اخت های الزم در بخش صنعت و س��رمایه گذار‬ ‫است از معافیت مالیاتی ‪۲۰‬ساله نه تنها توقع و خواسته‬ ‫ب��زرگ و ناعادالنه ای نیس��ت بلک��ه ‪ ۱۰۰‬درصد عین‬ ‫عدالت و انصاف است‪.‬‬ ‫مدیر عالی مجتمع کاش��ی و س��رامیک فرزاد اظهار‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬خواس��ته بحق مردم محروم خراس��ان‬ ‫جنوبی مبنی بر معافیت مالیاتی ‪۲۰‬ساله سرمایه گذاری‬ ‫اس��تان و نیز قرار گرفت��ن شهرس��تان های بیرجند و‬ ‫قائنات در ردیف شهرس��تان های کم برخوردار به منظور‬ ‫اس��تفاده از این ظرفیت قانونی که اس��تاندار محترم با‬ ‫جدیت پیگیر تحقق ان هس��تند با عنایت و توجه ویژه‬ ‫وزیران محترم مربوط به ویژه اقایان نوبخت‪ ،‬دژپس��ند‬ ‫و رحمانی براساس ش��یوه نامه دکتر جهانگیری هرچه‬ ‫سریع تر محقق ش��ود تا تولیدکنندگان و صنعتگران با‬ ‫خیال راحت با استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای‬ ‫تولیدی و اجرای طرح های توس��عه در راس��تای رونق‬ ‫اقتصادی و ایجاد اش��تغال بیش��تر در استان محروم و‬ ‫مرزی خراسان جنوبی گام بردارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع کاش��ی و س��رامیک فرزاد در این‬ ‫بازدید با تشکر از استاندار و وزیر گفت‪ :‬همین خداقوت‬ ‫گفتن های شما در این بازدیدها انرژی می شود و بیشتر‬ ‫از پول کمک می کند‪.‬‬ ‫فالحی در پایان از س��فر کوتا ه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به استان پهناور‪ ،‬مرزی و کم برخوردار خراسان‬ ‫جنوب��ی گالیه کرد و گفت‪ :‬این س��فر بای��د چند روز‬ ‫ب��ه طول می انجامید تا اقای وزی��ر از نقاط گوناگون و‬ ‫محروم این استان بازدید می کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹اش�تغالزایی مس�تقیم ‪ 1000‬نفری و غیرمستقیم‬ ‫‪10‬ه�زار نف�ری در طرح ه�ای توس�عه ای مجتمع‬ ‫کاشی و سرامیک فرزاد‬ ‫گفتنی است مجتمع کاش��ی و سرامیک فرزاد طرح‬ ‫تولید کاغذ س��لولزی را نیز در دس��ت اجرا دارد که با‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلی��ارد تومان س��رمایه گذاری‪ ،‬روزانه ‪ ۳۰۰‬تن‬ ‫کاغذ تولید خواهد کرد و برای هزار نفر به طور مستقیم‬ ‫و برای ‪ ۱۰‬هزار نفر به طور غیرمستقیم از طریق صنایع‬ ‫تبدیلی وابسته اشتغال ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫مجتمع کاش��ی و س��رامیک فرزاد همچنین شرکت‬ ‫هادی گس��تر خ��اوران را ایجاد ک��رده و کارخانه تولید‬ ‫کاغذ از کربنات کلسیم‪ ،‬تولید پارکت و تولید فوم ‪pvc‬‬ ‫با بیش از ‪ ۷۳‬میلیارد تومان سرمایه گذاری را در دست‬ ‫ساخت دارد‪ .‬این شرکت برای ‪ ۱۹۶‬نفر به طور مستقیم‬ ‫و برای ‪ ۱۰‬هزار نفر به طور غیرمستقیم از طریق صنایع‬ ‫تبدیلی وابسته اشتغال ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫استقبال کمرنگ مسافران و صاحبان کاال‬ ‫از یک پروژه ریلی‬ ‫سیاستی که به دنبال‬ ‫کاهش خام فروشی است‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1363‬‬ ‫پیاپی ‪2681‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اصول مشتری مداری‬ ‫در دهکده جهانی‬ ‫امیرعباس فیضی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در کش��ورهای گوناگ��ون تعابیر مختلف��ی از مصرف کننده‬ ‫ارائه می ش��ود‪ .‬به باور برخی «مصرف کننده به هر ش��خصی‬ ‫گفته می ش��ود که در مقابل عرضه کننده قرار می گیرد و کاال‬ ‫ی��ا خدماتی را دریافت می کند؛ چه به قصد مصرف ش��خصی‬ ‫باش��د و چه به قصد مصرف ش��غلی»؛ ب��رای مثال موادی که‬ ‫دندانپزشک از بازار تهیه می کند تا با ان دندان بسازد‪ ،‬گرچه‬ ‫برای مصرف شخصی ان را نخریده و برای مصرف شغلی تهیه‬ ‫کرده‪ ،‬اما باز هم او مصرف کننده به ش��مار می رود‪ .‬با این حال‬ ‫در بیش��تر کشورها معتقدند عنوان مصرف کننده به شخصی‬ ‫اطالق می شود که کاال یا خدماتی را که دریافت می کند‪ ،‬برای‬ ‫مصرف ش��خصی او باشد؛ نه مصرف حرفه ای‪ ،‬مانند کسی که‬ ‫رایانه خریداری می کند تا به وس��یله ان کارهای شخصی اش‬ ‫را انجام دهد‪ .‬حال برمبنای این تعریف غالب‪ ،‬می توان حقوق‬ ‫مصرف کنن��ده را این گونه تعریف کرد‪ :‬در بازار با زنجیره ای به‬ ‫نام زنجیره تامین روبه رو هستیم‪ .‬این زنجیره از ‪ 3‬رکن تشکیل‬ ‫شده است‪ -۱ :‬تولیدکننده ‪ -۲‬توزیع کننده ‪ -۳‬مصرف کننده‪.‬‬ ‫حقوق مصرف کننده عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات‬ ‫تنظیم کنن��ده رابطه بین مصرف کننده در قبال تولیدکننده و‬ ‫توزیع کننده‪ .‬در این زنجیره‪ ،‬رعایت حقوق مصرف کننده متاثر‬ ‫از تامین خواس��ته های مصرف کننده در صدر ش��اخص های‬ ‫موفقیت بازار قرار می گیرد‪ .‬این در حالی اس��ت که با توس��عه‬ ‫شهرنش��ینی و توسعه ش��بکه های ارتباطی‪ ،‬موفقیت زنجیره‬ ‫تولی��د تا مصرف در گس��تره جهانی در گ��رو رعایت الزام ها و‬ ‫قوانین نانوش��ته خاصی است‪ .‬در این چرخه «اعتمادسازی»‬ ‫کلید موفقیت مشتری مداری و حفظ بازار هدف است‪ .‬شناخت‬ ‫درس��ت مس��ئولیت های متقابل تولیدکننده و مصرف کننده‬ ‫منجر به ایجاد اعتماد متقابل می ش��ود که البته در این میان‬ ‫این تولیدکننده اس��ت که با تدوین س��ازکار الزم برای اسان‬ ‫کردن مسیر ارتباط و درنهایت انتقال شکایت مشتریان‪ ،‬حس‬ ‫«اعتم��اد» به کاالی تولی��دی را در مصرف کنندگان به وجود‬ ‫می اورد‪ .‬در دنیایی زندگی می کنیم که گس��ترش بکارگیری‬ ‫اینترن��ت‪ ،‬معرفی محصوالت از طریق ش��بکه های ماهواره ای‬ ‫در سراس��ر جهان و افزایش ارتباطات جهانی سبب همگرایی‬ ‫و ش��باهت سبک زندگی مردم در کشورهای گوناگون جهان‬ ‫ش��ده است؛ از این رو خواسته های مصرف کنندگان به ویژه در‬ ‫طیف های یکس��ان‪ ،‬زمینه تولید محصوالت با استانداردهای‬ ‫جهان��ی را فراه��م اورده اس��ت؛ هرچن��د هن��وز ه��م رفتار‬ ‫مصرف کنندگان در بازارهای گوناگون به شدت متفاوت است‪،‬‬ ‫به ط��وری که عالوه ب��ر تفاوت های مصرفی ک��ه از تفاوت در‬ ‫الگوهای مصرفی نش��ات می گیرد‪ ،‬بازارهای گوناگون از لحاظ‬ ‫فرهنگی نیز دارای تفاوت هایی انکارناپذیر هس��تند‪ .‬بنابراین‬ ‫تنظی��م روابط بین تولیدکنن��ده و مصرف کننده صرف نظر از‬ ‫قوانین مربوط و س��ازکار پیش��گیرانه از طرف دولت ها دارای‬ ‫اهمی��ت اس��ت‪ .‬به ویژه وقتی ای��ن قوانین ش��رط پایداری و‬ ‫بق��ای ی��ک محصول تولیدی در بازارهای هدف می ش��ود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل اس��ت که شرکت های پیشرو و موفق بین المللی‪،‬‬ ‫در ای��ن زمینه تعهدات خ��ود را محدود به اقدام های دولت ها‬ ‫در چارچوب قوانین کش��ور نمی دانن��د و همواره تالش هایی‬ ‫به منظور رضایت مندی مصرف کنندگان خود انجام می دهند‪.‬‬ ‫این به ان جهت اس��ت که این ش��رکت ها‪ ،‬خود را متعهد به‬ ‫براورده کردن نیازهای مش��تریان با س��لیقه های گوناگون در‬ ‫تم��ام نقاط جه��ان می دانند و در این می��ان تعهدات خود را‬ ‫فراتر از قوانین بازارهای هدف تصور می کنند‪ .‬در این شرایط‪،‬‬ ‫ش��رکت های متعهد و مس��ئول در قبال مصرف کننده‪ ،‬قلمرو‬ ‫تعه��دات خود را انقدر وس��یع می کنند که مصرف کننده نیز‬ ‫حتی بدون اطالع دقیق از هویت تولیدکننده‪ ،‬خود را تسلیم‬ ‫محض ان نام و نش��ان تجاری می داند و به این شکل با وفادار‬ ‫بودن به برند مربوط‪ ،‬مسئولیت خود را به نحو احسن در مقابل‬ ‫تولیدکنن��ده انج��ام می دهد‪ .‬با این تعابی��ر می توان گفت در‬ ‫بازارهای رقابتی‪ ،‬تنها توجه به خواسته ها و نیازهای مشتریان‬ ‫اس��ت که ضامن بقای تولیدکنندگان اس��ت و انها دریافته اند‬ ‫که هزینه های از دست دادن مشتری بسیار باالتر از هزینه های‬ ‫جبران خس��ارت مشتریان است؛ به عبارتی پاسخ دادن به نیاز‬ ‫مش��تری از گام های اولیه مس��ئولیت پذیری تولیدکننده در‬ ‫قبال مش��تری به ش��مار می رود و در کش��ورهایی که ورود و‬ ‫سرمایه گذاری شرکت های خارجی با محدودیت هایی روبه رو‬ ‫اس��ت در عم��ل این مصرف کنندگان هس��تند که محکوم به‬ ‫محدود شدن گزینه های انتخاب خود می شوند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫چنانچه ش��رکت های بین المللی خود را تنها مقید به براورده‬ ‫کردن نیاز مش��تریان در چارچوب قوانی��ن بازار هدف کنند‪،‬‬ ‫به هیچ وجه نمی توانند به فکر توس��عه محصول در بازارهای‬ ‫جهانی باشند‪ .‬در دهکده جهانی امروز باتوجه به کاربرد قوانین‪،‬‬ ‫ش��رکت های مش��تری مدار فرات��ر از قوانی��ن بازارهای هدف‬ ‫حرکت می کنند و در مواردی که عملکردش��ان پاس��خگوی‬ ‫خواسته و نیاز مشتریان نباشد پیش از اینکه مشتری متوجه‬ ‫این کاس��تی ش��ود‪ ،‬با انجام فراخوان بدون هیچ محدودیتی‪،‬‬ ‫نس��بت به رفع مش��کل اقدام می کنند‪ .‬در نهایت باید به این‬ ‫نکته توجه ویژه داشت که با رعایت اصل رضایتمندی مشتری‬ ‫نه تنها می توان از مزایای ایجاد فرصت های ش��غلی در جهت‬ ‫س��وداوری‪ ،‬افزایش س��هم بازار و کاهش ریسک وابستگی به‬ ‫یک بازار خاص بهره مند ش��د‪ ،‬بلکه می توان در امار صادرات‬ ‫و تولید ناخالص داخلی نیز اثرگذار بود؛ هرچند برای ورود به‬ ‫بازاره��ای جهانی مطالعه ویژگی های بازارهای هدف ضروری‬ ‫اس��ت و در حقیقت می توان از دیپلماس��ی خارجی در جهت‬ ‫ورود به بازارهای جهانی بهره برد‪.‬‬ ‫امکان بازگشت ایران از اجرای گام سوم وجود دارد‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان‬ ‫به منظور توس��عه مناسبات سیاسی و بررسی اخرین‬ ‫تحوالت برجام یکش��نبه ش��ب در ص��در یک هیات‬ ‫عالی رتبه وارد مس��کو ش��د‪ .‬ق��رار اس��ت وزیر امور‬ ‫خارجه ایران در مسکو‪ ،‬درباره توسعه روابط دوجانبه‬ ‫و همچنی��ن اخرین تحوالت مربوط به اجرای برجام‬ ‫و کاهش تنش های منطقه ای‪ ،‬با همتای روسی خود‬ ‫«س��رگئی الوروف» گفت وگو کن��د‪ .‬پیش تر ظریف‬ ‫بع��د از س��فر به کش��ورهای حوزه اس��کاندیناوی و‬ ‫حض��ور در فرانس��ه و رایزنی های فش��رده با مقامات‬ ‫این کش��ور برای دیدار و گفت وگو با مقامات ‪ ۳‬کشور‬ ‫چین‪ ،‬ژاپن و مالزی به این ‪ ۳‬کش��ور سفر کرد‪ .‬اواخر‬ ‫هفته گذش��ته ظریف پس از سفر به چین و گفت وگو‬ ‫ب��ا مقامات بلندپای��ه پکن‪ ،‬به ژاپ��ن و مالزی رفت و‬ ‫درب��اره امنیت بازار انرژی و ثب��ات در خلیج فارس با‬ ‫مقامات این کشورها دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬حال وزیر‬ ‫امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران در حالی برای‬ ‫بیس��ت وهفتمین بار در ‪ ۶‬س��ال گذشته وارد روسیه‬ ‫شده که قرار اس��ت در یازدهمین ایستگاه سفرهای‬ ‫پی درپ��ی خود به نق��اط گوناگون جه��ان با همتای‬ ‫روس خود درباره توافق هس��ته ای و اخرین تحوالت‬ ‫درمنطقه و جهان به گفت وگو بنش��یند‪ .‬رئیس نهاد‬ ‫دیپلماس��ی ایران در واکنش به پرسش ایرنا مبنی بر‬ ‫اینکه بیست وهفتمین س��فر رئیس نهاد دیپلماسی‬ ‫ایران به روس��یه ان هم در ‪ ۶‬سال گذشته چه پیامی‬ ‫دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬تهران و مس��کو دارای روابط راهبردی‬ ‫هس��تند و روس��یه همواره در روزهای س��خت کنار‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران بوده است‪ .‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫سفر هیات ایرانی به مس��کو نشانگر روابط راهبردی‬ ‫دو کش��ور است که براساس سیاست رهبران طرفین‬ ‫اکنون روابط جدیدی بین ایران و روسیه رقم خورده‬ ‫است‪ .‬وزیر امور خارجه کش��ورمان ادامه داد‪ :‬تهران‬ ‫هیچ وقت دوستانی که در روزهای سخت در کنارش‬ ‫بودند را از یاد نمی برد و در این س��فر توس��عه روابط‬ ‫دوجانبه و مسائل منطقه ای و بین المللی مورد عالقه‬ ‫دو کش��ور در دی��دار با مقامات روس��یه مورد بحث و‬ ‫بررس��ی قرار می گیرد‪ .‬وزیر امور خارجه ایران افزود‪:‬‬ ‫پیش تر درب��اره اخرین وضعیت تح��والت برجام با‬ ‫مقام��ات چینی دیدار و گفت وگو کردیم و در س��فر‬ ‫به مس��کو‪« ،‬س��رگئی الوروف» وزیر ام��ور خارجه‬ ‫این کش��ور را در جریان اخری��ن تحوالت برجام قرار‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫‹ ‹هم�کاری تهران ‪ -‬مس�کو ب�ه نفع همه‬ ‫است‬ ‫ظری��ف در کنفرانس خبری مش��ترک با همتای‬ ‫روس خود گفت‪ :‬همکاری تهران‪ -‬مسکو همه جانبه‬ ‫اس��ت و به نفع ملت های دو کش��ور‪ ،‬منطقه وجهان‬ ‫خواه��د بود‪ .‬ظریف ب��ا بیان اینکه در این س��فر رضا‬ ‫اردکانی��ان‪ ،‬وزیر نی��رو به عنوان رئیس کمیس��یون‬ ‫مش��ترک اقتصادی ایران و روس��یه هیات ایرانی را‬ ‫همراه��ی می کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این س��فر مذاکرات‬ ‫مربوط به اجالس س��ه جانبه ایران‪ ،‬روس��یه و ترکیه‬ ‫در ش��هر اس��تانه و هماهنگی ه��ای الزم در زمینه‬ ‫مس��ائل منطقه ای به ویژه سوریه‪ ،‬یمن‪ ،‬افغانستان و‬ ‫تجاوزات رژیم صهیونیس��تی به لبنان بین دو کشور‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اروپایی ها تا پنجشنبه فرصت دارند‬ ‫همچنی��ن ب��ه گزارش خان��ه مل��ت‪ ،‬محمدجواد‬ ‫ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه پیش از س��فر به مس��کو در‬ ‫حاشیه نشس��ت کمیس��یون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارج��ی مجل��س ش��ورای اس�لامی‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫همانط��ور که رئیس جمه��وری در نام��ه اولیه خود‬ ‫‹ ‹علت سفر عراقچی به فرانسه‬ ‫نوش��تند‪ ،‬در ص��ورت اقدام اروپایی ها ب��رای اجرای‬ ‫تعه��دات برجامی‪ ،‬هن��وز امکان بازگش��ت ایران از‬ ‫اجرای گام س��وم وج��ود دارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬مذاکرات‬ ‫ایران ب��ا اروپایی ها ادامه پی��دا می کند؛ ضمن اینکه‬ ‫در زمین��ه گام س��وم کاهش تعه��دات برجامی نیز‬ ‫پیش��نهادهایی مط��رح ش��ده و در مراح��ل اخ��ر‬ ‫تصمیم گی��ری قرار داریم‪ .‬اگ��ر اروپایی ها اقدام های‬ ‫الزم را ت��ا روز پنجش��نبه انج��ام ندهند‪ ،‬براس��اس‬ ‫تصمیمی که در ‪ ۱۷‬اردیبهش��ت ابالغ ش��ده نامه ای‬ ‫به اروپایی ها خواهیم نوش��ت و اجرای گام سوم را به‬ ‫انها ابالغ می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهادهای دولت مشخص است‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ایا مصادیق گام س��وم مش��خص ش��ده یا خیر‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬پیش��نهادهای دولت درباره گام سوم مشخص‬ ‫اس��ت و به محض اینکه تصمیم قطعی اتخاذ ش��ود‪،‬‬ ‫به ط��ور رس��می ان را اعالم می کن��م‪ .‬ظریف تاکید‬ ‫کرد‪ :‬جمهوری اس�لامی ای��ران هیچ گاه میز مذاکره‬ ‫را ترک نکرده و همیش��ه اع�لام کرده ما برای اجرای‬ ‫برجام امادگی داریم و اگر اروپایی ها به تعهدات خود‬ ‫عم��ل کنند‪ ،‬ایران نیز اجرای تعهدات خود را از س��ر‬ ‫می گی��رد‪ .‬اقدامی که ایران انجام داده در چهارچوب‬ ‫بن��د ‪ ۳۶‬برجام اس��ت و گفت وگوهای خ��ود را ادامه‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫سازمان جهانی بهداشت با تحریم دارو مقابله کند‬ ‫وزی��ر بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و‬ ‫اموزش پزش��کی گف��ت‪ :‬به طور‬ ‫تقریبی تمام داروها و مواد اولیه‬ ‫دارویی وارداتی به نوعی با مشکل‬ ‫تحریم روبه رو شده‪ ،‬اما در وزارت‬ ‫بهداشت اجازه ندادیم مشکلی از‬ ‫این جهت متوجه مردم ش��ود و‬ ‫از هر طریقی که ممکن اس��ت از مسیرهای‬ ‫گوناگون واردات انجام می شود‪.‬‬ ‫س��عید نمکی در گفت وگو ب��ا ایرنا درباره‬ ‫تحریم دارو ازس��وی امریکایی ها افزود‪ :‬برای‬ ‫نقل و انتقال پول برای واردات مشکل وجود‬ ‫دارد و در بس��یاری از موارد مجبور می شویم‬ ‫دارو ی��ا م��اده اولی��ه را گران ت��ر وارد کنیم‪،‬‬ ‫چ��ون از منبع اصل��ی نمی توانند با ما به طور‬ ‫مس��تقیم معامله کنند‪ .‬انتق��ال و تبدیل ارز‬ ‫ه��م هزینه های مضاعفی ایجاد کرده و تقلب‬ ‫و کارهایی ش��بیه این هم ممکن اس��ت در‬ ‫این مس��یر اتفاق بیفتد‪ ،‬ام��ا با نظارت هایی‬ ‫که انجام ش��ده تا حد زیادی از ایجاد مسئله‬ ‫جلوگیری ش��ده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬نامه ای به دبیرکل س��ازمان‬ ‫بهداش��ت جهانی نوش��تیم‪ ،‬زیرا‬ ‫به تازگی ای��ران را به عنوان یکی‬ ‫از کش��ورهای پیش��تاز در حوزه‬ ‫بهداش��ت و پیش��گیری معرفی‬ ‫کردن��د و مجام��ع بین الملل��ی‬ ‫باید اطالع داش��ته باشند که مسئولیت انها‬ ‫ایجاب می کند به امریکایی ها برای برداشتن‬ ‫تحریم ه��ای دارویی علیه مردم ایران فش��ار‬ ‫وارد کنند‪ .‬نمکی بیان کرد‪ :‬س��ازمان جهانی‬ ‫بهداش��ت باید افکار بین المللی را در حمایت‬ ‫از ای��ران و بیم��اران ایران��ی بس��یج کند تا‬ ‫نقل وانتقال مال��ی در حوزه دارو و تجهیزات‬ ‫پزش��کی انجام ش��ود‪ .‬وزیر بهداشت افزود‪:‬‬ ‫تاکن��ون اجازه ندادی��م کمبودی از نظر دارو‬ ‫و تجهیزات پزش��کی برای مردم ایجاد شود‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت ش��رایط دش��واری را تحمل‬ ‫می کنیم و این رفت��ار امریکایی ها در زمینه‬ ‫تحریم دارو وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ‪ ۲‬دور گفت وگویی که من در فرانسه‬ ‫داشتم و گفت وگوهایی که اقای عراقچی و مسئوالن‬ ‫بانک مرکزی خواهند داش��ت‪ ،‬درباره چگونگی اقدام‬ ‫اروپا صحبت می ش��ود‪ .‬وزیر ام��ور خارجه ادامه داد‪:‬‬ ‫باید با اروپایی ها گفت وگو کنیم تا مش��خص ش��ود‬ ‫چگون��ه انها می توانند تعهدات خ��ود را اجرا کنند و‬ ‫ش��یوه اجرای تعهدات اروپا موضوع گفت وگو است‪.‬‬ ‫اگ��ر انها بتوانن��د به تعهدات خود عم��ل کنند َفبِها؛‬ ‫وگرنه گام سوم را برمی داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹هنوز امکان بازگشت وجود دارد‬ ‫ظریف اظهار کرد‪ :‬همانطور که رئیس جمهوری در‬ ‫نامه اولیه خود نوش��تند‪ ،‬در صورت اقدام اروپایی ها‬ ‫هنوز امکان بازگشت از اجرای گام سوم وجود خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬وی درب��اره وضعیت اینس��تکس هم گفت‪:‬‬ ‫همانطور که از ابتدا هم گفتیم‪ ،‬اینستکس مقدمه ای‬ ‫برای اجرای تعهدات اروپا اس��ت و اروپایی ها و سایر‬ ‫اعضای برجام ‪ 11‬تعهد داده اند‪ .‬البته ما به هیچ وجه‬ ‫چین و روس��یه را در کنار اروپا ق��رار نمی دهیم زیرا‬ ‫چین و روس��یه روابط خ��ود را با ای��ران ادامه دادند‬ ‫اما اروپایی ه��ا به طور تقریبی روابط تجاری خود را با‬ ‫ایران قطع کردند و ض��رورت دارد که انها اقدام های‬ ‫الزم را انجام دهند‪ .‬ظریف ب��ا بیان اینکه اقدام هایی‬ ‫که اروپایی ها کردند بس��یار مشخص است و در چند‬ ‫اعالمی��ه‪ ،‬از جمل��ه اعالمی��ه وزیران خارج��ه ایران‬ ‫و وزیران خارجه ‪ ۳‬کش��ور اروپایی مش��خص شده‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۲‬اعالمیه کمیس��یون مشترک برجام‬ ‫در س��طح وزیران و چندین اعالمیه در سطح مدیران‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬تعهدات اروپایی ها اعالم شده است و خود‬ ‫اروپایی ها این س��ازکار را برای اجرای تعهدات ش��ان‬ ‫پیشنهاد کردند‪.‬‬ ‫بیشتر از نیاز کاالهای اساسی ذخیره شده است‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫مردم نگران تامین کاالهای اساسی نباشند‪،‬‬ ‫چراک��ه بیش از نی��از جامعه ای��ن کاالها را‬ ‫ذخیره کرده ایم‪ .‬رض��ا رحمانی در گفت وگو‬ ‫با ایلنا درباره ذخایر کاالهای اساسی و اینکه‬ ‫گفته می ش��ود ش��رایط تحریمی ب��ر تامین‬ ‫مایحتاج مردم در ماه ه��ای اینده تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬در تامین کاالهای اساس��ی و مایحتاج‬ ‫م��ردم‪ ،‬ذخایر راهبردی داریم که امارها نش��ان می دهد‬ ‫این ذخایر وضعیت بسیار مطلوبی دارند‪ .‬رحمانی گفت‪:‬‬ ‫برخی اظهارات مبنی بر اینکه تامین کاالهای اساس��ی با‬ ‫مش��کالتی روبه رو است‪ ،‬یک نااطمینانی و ناامنی فکری‬ ‫بی جهت اس��ت‪ .‬وی درباره اینکه بیان می ش��ود شرایط‬ ‫تحریم��ی باعث رون��ق تولید در برخی از صنایع ش��ده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در برخی از کاالها‪ ،‬این رونق تولید محسوس است‪.‬‬ ‫رحمانی ادامه داد‪ :‬در زمینه پوشاک‪ ،‬کفش‪ ،‬لوازم خانگی‬ ‫و بس��یاری از حوزه های دیگر شرایط موجود یک فرصت‬ ‫پی��ش اورده اما برخی از صنایع هیچ اتفاقی برای ش��ان‬ ‫نیفت��اده که ما تالش بیش��تری در ای��ن بخش ها به کار‬ ‫می گیریم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬صنایعی که ش��رایط تحریمی‬ ‫برای ش��ان فرصت رونق تولی��د ایجاد کرده‪،‬‬ ‫بس��یار بیش��تر از صنایعی اس��ت که در انها‬ ‫حرکتی رخ نداده اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت همچنین در جلس��ه کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گفت‪ :‬معتق��دم همراهی همه بخش ها برای‬ ‫توسعه و اصالح صنعت خودرو ضروری است‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت این حرکت را به طور‬ ‫تخصصی شروع کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا رضا رحمانی با بیان این مطلب درباره‬ ‫خ��روج برخی ش��رکت های خارجی از کش��ور به دنبال‬ ‫اعم��ال تحریم های جدید‪ ،‬اف��زود‪ :‬مراحل حقوقی ترک‬ ‫ش��رکت های خارج��ی در ح��ال پیگی��ری اس��ت و من‬ ‫معتق��دم در ش��رایط غیرتحریمی باید ش��یوه همکاری‬ ‫با ش��رکت هایی که در ش��رایط تحریمی ای��ران را ترک‬ ‫کرده اند‪ ،‬متفاوت باش��د‪ .‬او در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خود با اش��اره به برنامه هایش برای اصالح و س��اماندهی‬ ‫صنع��ت خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬برای صنع��ت خودرو برنامه های‬ ‫خوب��ی داریم ام��ا نیازمند همراهی هم��ه بخش ها برای‬ ‫توسعه و اصالح این صنعت هستیم‪.‬‬ ‫گام سوم کاهش تعهدات ایران اماده اجراست‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه با بی��ان اینکه‬ ‫گام س��وم کاهش تعهدات ایران در برجام طراحی‬ ‫ش��ده و اماده اجراس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر تالش های‬ ‫دیپلماتیک به نتیجه مطلوب برسد این گام ها قابل‬ ‫بازگشت است و ایران گام سوم را برنخواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اداره کل اطالع رس��انی و ام��ور‬ ‫سخنگویی وزارت امور خارجه‪ ،‬سید عباس موسوی‬ ‫درباره اجرای گام س��وم کاه��ش تعهدات ایران در‬ ‫برج��ام گفت‪ :‬همزم��ان با فرصتی ک��ه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به دیپلماس��ی‪ ،‬تعامل‬ ‫و گفت وگ��و داده و در راس��تای اجرای‬ ‫تعهدات طرف ه��ای مقابل و باقیمانده‬ ‫در برج��ام‪ ،‬گام س��وم کاهش تعهدات‬ ‫ایران طراحی و اماده اجرا ش��ده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬طبیع��ی اس��ت اگر این‬ ‫پیش��نهادها و مذاکرات که برای اجرای‬ ‫برجام و در راس��تای تعهدات اروپایی ها انجام شده‪،‬‬ ‫عملیاتی ش��ود ایران گام س��وم را برنخواهد داشت‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر ش��رایط مطل��وب و قابل قبول‬ ‫باشد حتی ممکن است در گام های اول‬ ‫و دوم برداشته شده هم تجدیدنظر شود‬ ‫و ش��رایط به چند م��اه پیش بازگردد و‬ ‫دوباره ای��ران تعهدات خود در برجام را‬ ‫به ط��ور کامل اجرا کند‪ .‬وی تماس های‬ ‫تلفنی بین رئیس��ان جمهوری ایران و فرانسه‪ ،‬سفر‬ ‫دوباره س��یدعباس عراقچی به پاریس و ‪ ۲‬بار س��فر‬ ‫عکس روز‬ ‫محمدجواد ظریف به فرانسه در ‪ ۳‬روز را از اقدام های‬ ‫دیپلماتیک برای حفظ برجام عنوان کرد و در عین‬ ‫ح��ال گفت‪ :‬باوجود همه این اقدام های دیپلماتیک‬ ‫جمهوری اسالمی خود را اماده کرده که در صورت‬ ‫موفق نبودن این تالش ها و در صورتی که مشاهده‬ ‫ش��ود این تالش ها به نتیجه نرسیده و اراده الزم در‬ ‫طرف ه��ای اروپایی وجود ندارد یا اراده هس��ت‪ ،‬اما‬ ‫توان اجرایی برگش��ت به تعهدات خ��ود را ندارند‪،‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران گام سوم خود را بردارد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫استراتژی ما تعهد در مقابل تعهد است‬ ‫دومین جشنواره پسته و شتردوانی کورین سیستان و بلوچستان‬ ‫عکس‪:‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ایرنا‬ ‫س��خنگوی دولت گفت‪ :‬در صورت اجرای تعهدات اروپا‪ ،‬جمهوری اس�لامی ایران به‬ ‫اجرای کامل برجام بازخواهد گش��ت‪ .‬تعهد در مقابل تعهد اس��تراتژی است که امروز ما‬ ‫اتخ��اذ کرده ای��م‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬علی ربیعی در نشس��ت خبری هفتگی خود گفت‪ :‬در‬ ‫هفته گذشته سفرها‪ ،‬تلفن ها و مالقات هایی که در این شرایط حساس کشور انجام شد‪،‬‬ ‫از مسائل مهم بود‪ .‬یکی از مباحث جدی در حوزه سیاست خارجی مذاکرات با ماکرون‬ ‫و اتحادیه اروپا برای اجرای تعهدات انها در برجام بوده است‪ .‬وی با بیان اینکه همه این‬ ‫اقدام ها در قالب نامه رئیس جمهوری و بیانیه شورای عالی امنیت ملی انجام شده‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در صورت اجرای تعهدات اروپا جمهوری اسالمی به اجرای کامل برجام بازخواهد‬ ‫گشت‪ .‬تعهد در مقابل تعهد استراتژی است که امروز ما اتخاذ کرده ایم‪ .‬سخنگوی دولت‬ ‫ادامه داد‪ :‬در چند هفته گذش��ته مذاکرات جدی بین رئیس��ان جمهوری ایران و فرانسه‬ ‫انجام و در مذاکرات وزیر امور خارجه درباره شیوه اجرای تعهد از طرف اروپایی گفت وگو‬ ‫شد‪ .‬خوشبختانه در بسیاری از موارد دیدگاه ها به هم نزدیک شده است‪ .‬ربیعی با بیان‬ ‫اینکه مباحث فنی برای اجرای تعهدات اروپا در دس��ت بررس��ی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سفر‬ ‫اقای عراقچی به همراه نمایندگان وزارت نفت و بانک مرکزی به پاریس در ادامه بررسی‬ ‫شیوه اجرایی کردن تعهدات طرف اروپایی است‪ .‬سخنگوی دولت تصریح کرد‪ :‬همانطور‬ ‫که در گذشته گفته شد باید نفت ایران خریداری و تمهیدی اتخاذ شود که پول ان در‬ ‫دسترس قرار گیرد و به ایران بازگردد؛ این موضوع مذاکره ما است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫مسکو یازدهمین ایستگاه برای مقابله با یکجانبه گرایی امریکا‬ ‫ایرنا‪ -‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه اقدام‬ ‫هواپیماه��ای س��عودی در بمباران بازداش��تگاه‬ ‫نگهداری اسیران در استان ذمار یمن را که منجر‬ ‫به کشته و زخمی شدن ده ها نفر شد‪ ،‬محکوم کرد‬ ‫و گفت‪ :‬بمباران این بازداشتگاه صفحه دیگری بر‬ ‫جنایات متجاوزان می افزاید‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��یدعباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه در توییتر خود نوشت‪ :‬دیپلماسی در‬ ‫مس��کو‪ ،‬پاریس و وین دنبال خواهد شد‪ .‬باوجود‬ ‫هم��ه س��ختی های این مس��یر‪ ،‬ای��ران خواهان‬ ‫اس��تفاده از دیپلماس��ی‪ ،‬تعامل و گفت وگو است؛‬ ‫اما این را به یاد داش��ته باشید که فرصت ها مانند‬ ‫ابر می گذرند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬وزیر کشور گفت‪ :‬هماهنگی های الزم‬ ‫انجام ش��ده تا مرحله احراز هویت رای دهندگان‬ ‫در انتخابات امسال صددرصد الکترونیکی برگزار‬ ‫ش��ود‪ .‬عبدالرضا رحمانی فضلی با اعالم این خبر‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬الکترونیکی ش��دن صددرصد احراز هویت‬ ‫رای دهن��دگان گام بلن��دی در بحث الکترونیکی‬ ‫کردن انتخابات است‪.‬‬ ‫خان�ه ملت‪ -‬علی الریجان��ی‪ ،‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره دریافت بدهی وام گیرنده از‬ ‫ضامن گفت‪ :‬این یک روش غلط است که بانک ها‬ ‫به جای اینکه ابتدا از وثیقه طلب خود را برداشت‬ ‫کنند به سراغ ضامن می روند و یقه او را می گیرند‪.‬‬ ‫بانک ه��ا طلب خ��ود از وام گیرنده را باید از وثیقه‬ ‫برداشت کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��رگئی الوروف در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ش��بکه تلویزیونی روس��یه یک ک��ه در چارچوب‬ ‫برنامه سیاسی «مسکو‪ ،‬کرملین و پوتین» پخش‬ ‫می شد‪ ،‬یاداور شد والدیمیر پوتین و رجب طیب‬ ‫اردوغان بر حفظ توافقنامه ادلب تاکید دارند‪ .‬وی‬ ‫در واکنش به این پرس��ش ک��ه از ایجاد محدوده‬ ‫امنیتی مش��ترک بین امریکا و ترکیه در س��وریه‬ ‫نگران نیس��تید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این بخش دیگری از‬ ‫سوریه و در شمال شرق این کشور است‪ ،‬اردوغان‬ ‫گفته ترکیه می خواهد منافع امنیتی خود در این‬ ‫منطقه را تامین کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزارت خارجه قط��ر اعالم کرد تهران‬ ‫به ش��هروندان این کشور که قصد سفر به ایران را‬ ‫دارند‪ ،‬روادید فرودگاهی اعطا می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ایت وزارت خارجه قطر‪ ،‬یک منبع مسئول در‬ ‫امور کنسولگری ها در وزارت خارجه قطر تصریح‬ ‫ک��رد مقامات جمهوری اس�لامی ای��ران تصمیم‬ ‫گرفته اند به ش��هروندان قطری که به این کش��ور‬ ‫س��فر می کنند‪ ،‬روادید گردش��گری در فرودگاه‬ ‫اعطا کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬سفیر ایران در ارمنستان اعالم کرد‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری کش��ورمان به دعوت نخست وزیر‬ ‫ارمنستان به این کشور همسایه سفر می کند‪ .‬سید‬ ‫کاظم س��جادی درباره تکمیل کریدور ش��مال به‬ ‫جنوب از راه ارمنستان و مسائلی که در این زمینه‬ ‫بین ایروان و تهران مطرح اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به تازگی‬ ‫ب��ا وزیر راه در این زمینه گفت وگوهایی داش��تیم‬ ‫و قرار ش��ده در راستای انجام تعهدات ایران برای‬ ‫تکمیل ای��ن ازادراه اقدام ها و فعالیت هایی انجام‬ ‫ش��ود و وزارت راه با همکاری بخش خصوصی در‬ ‫این زمینه ورود کند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬جیسون گرینبالت‪ ،‬فرستاده ویژه امریکا‬ ‫در ام��ور خاورمیانه در واکن��ش به درگیری های‬ ‫تازه میان رژیم صهیونیستی و حزب اهلل در توییتر‬ ‫خود نوش��ت‪ :‬از لبنان به اسرائیل موشک شلیک‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬ایران در لبنان و غزه نیروهایی دارد‬ ‫و می تواند به اس��رائیل اس��یب بزند‪ .‬این اتفاق ها‬ ‫احتم��ال صل��ح را تضعیف می کن��د و اینده بهتر‬ ‫ب��رای فلس��طینی ها را در مع��رض تهدید جدی‬ ‫ق��رار می دهد‪ .‬ای��االت متحده در کنار اس��رائیل‬ ‫اس��ت و از حق ان برای دفاع از خود در برابر تمام‬ ‫حمالت حمایت می کند و این حق را به رس��میت‬ ‫می شناسد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش اکونومیک تایمز‪ ،‬بعد از اعالم‬ ‫وزارت خزانه داری امریکا مبنی بر قرار گرفتن نام‬ ‫نفتکش «ادریان دری��ا» و کاپیتان هندی ان در‬ ‫فهرست سیاه‪ ،‬مقامات هندی به این اتفاق واکنش‬ ‫نش��ان دادند‪ .‬به گفته مقام��ات هندی‪« ،‬اکیلش‬ ‫کوم��ار» تنه��ا کاپیتانی این نفتک��ش را برعهده‬ ‫داشته و نقشی در تصمیم ایران برای صادرات این‬ ‫محموله نفتی نداش��ته است‪ .‬در بیانیه صادر شده‬ ‫ازس��وی دولت هند در این زمینه امده است‪ :‬هند‬ ‫مخالف استفاده از تحریم ها به عنوان ابزار و وسیله‬ ‫در سیاست ها و تصمیم های بین المللی است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬دریابان علی ش��مخانی‪ ،‬نماینده رهبر‬ ‫معظم انقالب و دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در‬ ‫واکنش به عملیات بعد از ظهر یکش��نبه حزب اهلل‬ ‫لبن��ان علیه نظامیان رژیم صهیونیس��تی‪ ،‬حوزه‬ ‫خلیج فارس و منطقه ش��امات را عرصه رفتارهای‬ ‫ش��رارت امیز امریکا و رژیم صهیونیس��تی عنوان‬ ‫ک��رد و اف��زود‪ :‬مقابله ب��ا تجاوز پهپ��اد امریکایی‬ ‫به اس��مان جمه��وری اس�لامی و تنبی��ه رژیم‬ ‫صهیونیس��تی ازس��وی حزب اهلل لبنان‪ ،‬ترجمان‬ ‫اراده جبه��ه مقاوم��ت برای مقابله ب��ا تهدیدها و‬ ‫اتش افروزی ه��ای جبهه بی ثبات س��از در منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1363‬‬ ‫پیاپی ‪2681‬‬ ‫ورود نانوفناوری‬ ‫به صنعت نفت‬ ‫«نیلوفری»‬ ‫که شکوفا می شود‬ ‫قطار‪ ،‬باری از دوش‬ ‫کرمانشاه برنداشت‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بازار انالین لوازم یدکی خودرو را بررسی کرد‬ ‫اصالت واقعی در فروش مجازی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدعباس نیکخو‬ ‫اگر کانال هایی‬ ‫برای اعالم‬ ‫قیمت های‬ ‫واقعی به‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫نهایی وجود‬ ‫داشته باشد‬ ‫کمک بزرگی به‬ ‫رعایت حقوق‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫می شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ایجاد یک فضای مناس��ب برای کس��ب و کار وظیفه حاکمیتی و بر عهده‬ ‫دولت اس��ت‪ .‬اگر فضای کس��ب و کار س��الم و شفاف ش��ود این موضوع‬ ‫ب��ه تولیدکنن��دگان انگی��زه می دهد از فضای ه��ای جدی��د و مبتنی بر‬ ‫فناوری های روز بهره برداری کنند‬ ‫می شود که انها نه تنها سعی نمی کنند این بازار مجازی‬ ‫را مدیری��ت کنند بلکه همکاری می کنند تا همان گروه‬ ‫دالل ها به مدیریت بازار پرداخته و بخش��ی از سود هم‬ ‫نصیب تولیدکننده شود‪.‬‬ ‫نیکخو در پاس��خ به این پرس��ش که راهکار مناسب‬ ‫ب��رای حذف دالل ها از بازار قطعات چیس��ت اعالم نرخ‬ ‫از سوی سایت های مجازی یا فروش های انالین؟ گفت‪:‬‬ ‫س��ایت های اینترنتی مناسب است به شرط انکه اصالت‬ ‫انها تایید و احراز هویت ش��وند‪ .‬ضم��ن انکه نهادهای‬ ‫نظارت��ی باید نظارت داش��ته باش��ند تا سوءاس��تفاده‬ ‫احتمالی در این بازار به دلیل شرایط پر نوسان اقتصادی‬ ‫به وجود نیاید‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬معتقدم ایج��اد یک فضای مناس��ب برای‬ ‫کس��ب و کار وظیفه حاکمیتی و بر عهده دولت اس��ت‪.‬‬ ‫اگر فضای کس��ب و کار سالم و شفاف شود این موضوع‬ ‫به تولیدکنن��دگان انگیزه می دهد که از این فضای های‬ ‫جدید و مبتنی بر فناوری های روز بهره برداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اگاهی به مخاطبان‬ ‫پیش تر اعالم ش��ده بود بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد قطعات‬ ‫موج��ود در بازار لوازم یدکی خودرو مش��خص نیس��ت‬ ‫از کج��ا وارد این بازار می ش��ود‪ .‬کارشناس��ان این بازار‬ ‫معتقدن��د بخش زی��ادی از قطعات بازار ل��وازم مربوط‬ ‫ب��ه تولیدات زیرپله ای در بس��ته بندی خارجی بوده که‬ ‫منجربه اش��فتگی چراغ برق ش��ده اس��ت‪ .‬محمدرضا‬ ‫مالکی‪ ،‬رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی اتحادیه صنف‬ ‫فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو درباره فروش��گاه های‬ ‫انالی��ن به‬ ‫گفت‪ :‬ه��ر امری ک��ه بتواند اگاهی‬ ‫بیشتری به متقاضیان این کاالها و خدمات بدهد به طور‬ ‫مس��لم به متعادل ش��دن بازار کمک می کند‪ .‬بخش��ی‬ ‫ممکن اس��ت همین اس��تفاده از فناوری نوین و فضای‬ ‫مجازی باشد‪ ،‬بخشی هم ممکن است نشان های تجاری‬ ‫معتبر باش��د که به معرفی خود در این فضا بپردازند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب مصرف کنندگان ضمن ش��ناخت این برندها‬ ‫می تواند عالوه بر اطمینان از هویت کاالها انها را با نرخ‬ ‫مناسب تهیه کنند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬به طور قطع‪ ،‬اگر عرضه کنندگان فروش های‬ ‫انالی��ن مجوزدار و با شناس��نامه باش��ند ت��ا حدودی‬ ‫مشکالت رفع می ش��ود‪ .‬در نتیجه هر ابزاری که بتواند‬ ‫اگاهی بیشتری به مخاطبان محصوالت و خدمات بدهد‬ ‫در متعادل نگه داشتن بازار و حفظ فضای رقابتی کمک‬ ‫می کند‪ .‬به طور حتم کس��ب وکارهای س��نتی باید فکر‬ ‫ابزارهای نوین باشند تردیدی در این باره نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازسنجی الزمه بازار‬ ‫ب��ا توجه به گس��تردگی ب��ازار لوازم یدک��ی خودرو‪،‬‬ ‫ایا ش��دنی اس��ت نرخ قطعات در س��ایت های اینترنتی‬ ‫درج ش��ود؟ مالکی در این باره اظهارکرد‪ :‬ممکن اس��ت‬ ‫ن��رخ قطعات پرمصرف ب��رای خودروهای ب��ا تیراژ باال‬ ‫ی��ا طبقه خاصی از قطع��ات خودروها انجام ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫برای تم��ام قطعات و مدل ها نمی ت��وان ان را عملیاتی‬ ‫کرد‪ ،‬مگر اینک��ه بنگاه های بزرگی به ای��ن حوزه ورود‬ ‫و س��رمایه گذاری ک��رده و فضای رقابت��ی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫می توان کاالها را در سایت ها و اپلیکیشن های گوناگون‬ ‫بروزرس��انی کرد ک��ه این امر در کش��ورهای دیگر هم‬ ‫تجربه شده است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬سایت امازون در لوازم‬ ‫یدکی خودرو هم فعالیت داش��ته و انواع قطعات در این‬ ‫س��ایت وجود دارد‪ .‬امازون بستری فراهم کرده است و‬ ‫کس��ب وکارها گوناگون در این بس��تر از جمله قطعات‬ ‫خودرو محصوالت ش��ان را به مصرف کنن��دگان عرضه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬مصرف کننده این قطعات ممکن‬ ‫اس��ت صاح��ب خودرو باش��د یا ی��ک تعمی��رکار‪ ،‬زیرا‬ ‫تعمیرکاران به لحاظ قانون��ی نمی توانند قطعات یدکی‬ ‫دپو داشته باش��ند‪ .‬عرضه قطعه در تعمیرگاه ها ممنوع‬ ‫است و تعمیرکاران فقط باید خدمات ارائه دهند‪.‬‬ ‫مالک��ی در توضیح این موضوع اف��زود‪ :‬اگر تعمیرگاه‬ ‫مجوز خود را از تش��کل صنفی تعمیرکاران گرفته باشد‬ ‫به ط��ور قطع نمی توان��د قطعه دپو کند‪ ،‬ام��ا اگر مجوز‬ ‫صنف��ی انه��ا از تش��کل هایی مانند انجم��ن و اتحادیه‬ ‫قطعات خودرو باشد می توانند در دو محل مجزا به ارائه‬ ‫قطعات و خدمات بپردازند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه صنف فروشندگان‬ ‫ل��وازم یدک��ی خودرو عن��وان کرد‪ :‬این کمیس��یون در‬ ‫تالش اس��ت سیاس��ت گذاران را به موضوع ب��ازار لوازم‬ ‫یدک��ی خودرو حس��اس کن��د تا ای��ن بازار را بیش��تر‬ ‫بشناسند‪.‬‬ ‫مالکی تاکید کرد‪ :‬درخواس��ت کمیس��یون این است‬ ‫که نخست نیازسنجی شود و در ادامه توان داخل برای‬ ‫تامین قطعات یدکی مورد بررس��ی و ارزیابی قرار گیرد‪،‬‬ ‫سپس براس��اس نیاز داخل و کمبودها قطعات از محل‬ ‫مطمئنی تامین شود‪ .‬بدون شناخت این بازار نمی توان‬ ‫ان را مدیری��ت کرد‪ .‬وضعیتی که امروز در بازار ش��اهد‬ ‫هس��تیم و ‪ ۵۰‬درصد محصوالت موج��ود در بازار لوازم‬ ‫یدکی خودرو بی اصالت و بدون هویت هستند‪ .‬در چنین‬ ‫فضایی دیگر کسب وکارهای سالم هم نمی توانند فعالیت‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫تعامل نظام مند و شفاف با قطعه سازان و جلوگیری از رانت و تبعیض‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ایران خودرو ضمن تش��ریح‬ ‫سیاس��ت ها و برنامه های این گروه در تعامل با شبکه تامین‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬عقد اخوت با هیچ یک از قطعه س��ازان نداریم‪ .‬خط‬ ‫قرمز همکاری با قطعه س��ازان‪ ،‬تامی��ن به موقع باهزینه های‬ ‫مناسب و باکیفیت قطعات است‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬فرشاد مقیمی محور برگزاری نشست‬ ‫با ش��بکه تامین را ایجاد اتحاد و همدل��ی در صنعت خودرو‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬با هماهنگی بین قطعه س��ازان با محوریت‬ ‫تش��کل های تخصصی از یکسو و قطعه سازان با گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو به عنوان خودروس��از شماره یک کشور از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬به دنبال تحقق اهداف و برنامه های تولید خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران خودرو در این نشس��ت ب��ر هم افزایی و‬ ‫همبس��تگی بین قطعه ساز و خودروساز تاکید و اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫هم عهد ببندیم تخریب قطعه ساز علیه قطعه ساز‪ ،‬خودروساز‬ ‫و انجمن ها و برعکس ممنوع‪ ،‬همه با وحدت کلمه برای تحقق‬ ‫اقتصاد مقاومتی و رونق تولید گام برداشته و مشکالت درون‬ ‫خان��واده را با هم حل خواهیم کرد و احترام متقابل به حقوق‬ ‫یگدیگر به ویژه حقوق مصرف کننده را در اولویت قرار خواهیم‬ ‫داد‪ .‬وی با تاکید بر پرداخت نظام مند و شفاف به قطعه سازان‬ ‫و جلوگیری از رانت و تبعیض گفت‪ :‬باید پرداخت ها براساس‬ ‫رویک��ردی نظام مند انجام ش��ود‪ ،‬کارگروه ه��ای تخصصی‬ ‫براساس شاخص های ارزیابی‪ ،‬بر عملکرد قطعه سازان نظارت‬ ‫خواهند کرد تا پرداخت ها براساس ان انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو با تش��ریح شرایط موجود‪ ،‬بر لزوم‬ ‫همبس��تگی و همگرایی ایران خودرو و س��ازندگان تاکید و‬ ‫اظهارکرد‪ :‬برنامه تولید امس��ال ایران خودرو مشخص است و‬ ‫نیازمندی ها در حوزه تامین نیز براس��اس تعداد تولید تعیین‬ ‫شده اس��ت‪ .‬با همت و یاری شما تامین کنندگان در کمتر از‬ ‫امین دلیری‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‹ ‹اعالم نرخ در سایت‬ ‫س��یدعباس نیکخ��و از فع��االن صنع��ت قطع��ه که‬ ‫تامین کنن��ده ب��ازار ل��وازم یدکی خودرو هم اس��ت در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫درباره فروش انالین قطعات گفت‪:‬‬ ‫فروش��گاه های مجازی می توانند مکمل بازارهای سنتی‬ ‫باشند‪ .‬اگر فروشندگان سنتی که درحال حاضر در بازار‬ ‫فعالیت دارند حدود منطقی نرخ محصوالت ش��ان را به‬ ‫مصرف کننده رعایت کنند با گس��ترش فروش��گاه های‬ ‫اینترنتی کوچک نشده و از بین نمی روند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در مقاب��ل اگ��ر کانال هایی ب��رای اعالم‬ ‫قیمت های واقعی به مصرف کنندگان نهایی وجود داشته‬ ‫باشد مانند سایت های اینترنتی‪ ،‬کمک بزرگی به رعایت‬ ‫حقوق مصرف کنندگان می کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر س��ایت های گوناگون��ی نرخ خودروها را‬ ‫اع�لام می کنند اما این موضوع مش��کالتی را برای بازار‬ ‫خودرو رقم زد زیرا در مقطع های گوناگون زمانی دالل ها‬ ‫ب��ه مدیریت قیمتی خودروه��ا پرداختن��د‪ .‬از این رو با‬ ‫شکایت فعاالن بازار و نمایشگاه داران خودرو برای مدتی‬ ‫قیمت ها از س��ایت ها حذف ش��دند‪ .‬اما پس از مدتی با‬ ‫کاهش التهاب بازار دوباره قیمت ها به سایت های مربوط‬ ‫بازگش��تند‪ .‬نیکخو در این باره گفت‪ :‬اگر در بازار سنتی‬ ‫هم فضای مناسب برای خریداران و فروشندگان واقعی‬ ‫به وج��ود نیاید دالل ها بازار را در اختیار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫در چنین وضعیتی طبیعی اس��ت ان بازار سنتی هم از‬ ‫حالت منطقی و ش��فاف خارج شود؛ بنابراین در فضای‬ ‫مجازی هم عرضه کنندگان واقعی یعنی خودروسازان و‬ ‫قطعه س��ازان هستند که می توانند فرصت هایی را ایجاد‬ ‫کنند تا دالل ها براس��اس منافع خود قیمت ها را به طور‬ ‫غیرمتعارف باال ببرد‪ .‬این تولیدکنندگان هستند که باید‬ ‫درباره نرخ محصوالت ش��ان شفاف سازی کنند و کاال را‬ ‫به دست خریداران واقعی برسانند‪.‬‬ ‫این صنعتگر با اش��اره به فرصت ه��ای نوین در حوزه‬ ‫ب��ازار افزود‪ :‬تولیدکنندگان بای��د از این فضاهای جدید‬ ‫برای عرضه محصوالت خود استفاده کنند نه اینکه این‬ ‫فضا را خالی بگذارند و سودجویان جای خالی انها را پر‬ ‫بکنند‪ .‬گاهی حتی ای��ن اتهام به تولیدکنندگان مطرح‬ ‫ساماندهی‬ ‫بازار و واردات‬ ‫خودروهای‬ ‫کارکرده‬ ‫دو ماه این��ده به تیراژ تولید روزانه دس��ت کم ‪۲‬هزار خودرو‬ ‫خواهیم رسید‪.‬‬ ‫مقیمی تصریح کرد‪ :‬هدف این اس��ت که خودروها با عبور‬ ‫مس��تقیم از خط تولید‪ ،‬به دست مشتریان برسد‪ .‬با همکاری‬ ‫قطعه س��ازان‪ ،‬عالوه ب��ر رضایتمندی مردم و مش��تریان‪ ،‬از‬ ‫انباش��ت س��رمایه قطعه س��از و خودروس��از در پارکینگ ها‬ ‫جلوگیری خواهیم کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬با پش��تیبانی سازندگان‬ ‫خودروه��ای ک��ف پارکینگ نیز براس��اس برنامه زمانبندی‬ ‫به زودی به صفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران خ��ودرو تعامل نظام مند و‬ ‫ش��فاف با تامین کنندگان را از دیگر محورهای دارای اهمیت‬ ‫عنوان کرد و گف��ت‪ :‬عالوه بر ایجاد تنوع در روش های تامین‬ ‫مالی‪ ،‬به دنب��ال پرداخت نظام مند هس��تیم ت��ا برنامه های‬ ‫خودکفای��ی تولی��د در گروه صنعتی ایران خ��ودرو را محقق‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی برنامه توس��عه محصوالت جدید و توسعه صادرات را از‬ ‫مقوله های مهم در فعالیت های ایران خودرو دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫برنامه ه��ای متنوعی نیز برای ارتق��ای کیفیت محصوالت و‬ ‫کاهش نمرات منف��ی طرح ریزی کرده ای��م‪ .‬مقیمی با بیان‬ ‫اینکه تصویر ذهنی جامعه و مش��تریان از ایران خودرو اسیب‬ ‫دی��ده‪ ،‬بر ل��زوم بهبود ش��رایط تاکید کرد و گف��ت‪ :‬با همت‬ ‫مجموع��ه باید به جایگاه قبلی بازگردیم‪ ،‬تداوم فعالیت ما در‬ ‫گرو همکاری و همراهی با یکدیگر است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با هم��ت و ظرفیت های موجود قطعه س��ازان‬ ‫به عنوان س��ربازان خط مقدم جبهه اقتصادی توانسته ایم از‬ ‫مشکالت و موانع زیادی عبور کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو بر اس��تمرار‬ ‫نشس��ت هایی با قطعه سازان از طریق تش��کل ها تاکید کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬با تدابیری که اتخاذ خواهد ش��د‪ ،‬مش��کل گردش‬ ‫نقدینگی قطعه سازان قابل رفع است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در ادامه بر بهره وری و‬ ‫توسعه تخصصی در زنجیره ارزش خودرو تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫باید ب��ا بهره مندی از فناوری روز به این هدف دس��ت یابیم‪.‬‬ ‫خودروسازی ‪۲۱‬درصد ارزش افزوده بخش صنعت را به خود‬ ‫اختص��اص می دهد و نمی تواند نس��بت ب��ه مقوله بهره وری‬ ‫بی تفاوت باشد‪.‬‬ ‫مقیمی با بیان اینکه توس��عه خودکفایی مهم ترین محور‬ ‫برنامه های ایران خودرو اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باید فعالیت های‬ ‫طراحی محصول در گروه را با جدیت و گس��تردگی بیشتری‬ ‫پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫وی ایج��اد س��تاد توس��عه و تعمیق س��اخت داخ��ل را از‬ ‫رویکردهای گروه عنوان کرد و گفت‪ :‬شخصا در کمیسیون ها‬ ‫و نشس��ت های این س��تاد داخلی س��ازی قطع��ات را دنبال‬ ‫می کن��م‪ .‬از نیروه��ای دانش��ی‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان‪ ،‬تش��کل ها و انجمن های مرتبط نیز که در این‬ ‫زمینه تجربه دارند دع��وت به همکاری کرده ایم‪ .‬مقیمی در‬ ‫ادامه محورهای تعامل نظام مند و شفاف با تامین کنندگان را‬ ‫تش��ریح کرد و افزود‪ :‬مدل جامع ارتباط با تامین کنندگان را‬ ‫بر مبنای اس��تراتژی های حمایتی‪ ،‬کنترلی و مشارکتی اجرا‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬با تمرکز بر فرایند نظام مند انتخاب و جایگزینی‬ ‫تامین کنندگان در جهت شناس��ایی و کاهش ریس��ک های‬ ‫تامین گام خواهیم برداشت‪.‬‬ ‫وی از تواف��ق ب��ا بانک مرک��زی در زمین��ه در یافت مجوز‬ ‫استفاده از ارز حاصل از صادرات از سوی ایران خودرو خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬با اجرای این رویکرد به تعادل ارزی خواهیم رسید‪.‬‬ ‫وی ه��دف خودکفای��ی و کاه��ش ارزب��ری تولی��د را‬ ‫‪۲۴۴‬میلیون یورو اعالم کرد و گفت‪ :‬نباید نس��بت به واردات‬ ‫قطعه ای که قابلیت داخلی س��ازی دارد اقدام شود‪ .‬اولویت ما‬ ‫ساخت داخل و تمرکز بر توان دانش ایرانی است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو از تولید ‪ ۳‬محص��ول دناپالس‬ ‫اتوماتی��ک‪ ،‬پژو ‪ ۳۰۱‬و ‪ ۲۰۷‬با س��قف شیش��ه ای ت��ا پایان‬ ‫س��ال خبر داد و گفت‪ :‬حوزه های فنی مهندس��ی و طراحی‬ ‫محص��والت جدید را نس��بت به قبل فعال ت��ر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫تا پایان س��ال چن��د برنامه رونمایی از محص��والت جدید را‬ ‫پیش بینی کرده ایم‪ .‬وی ص��ادرات ‪۲۰‬میلیون یورو قطعات‬ ‫و مجموعه ها را برنامه تعیین ش��ده برای امس��ال عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در بازارهای صادراتی می توانیم به برنامه های تامین‬ ‫ارز کم��ک کنیم‪ .‬مقیمی در پایان با بیان اینکه باید با همدلی‬ ‫و همراهی س��ازندگان و حمایت مسئوالن‪ ،‬تحریم ها را که از‬ ‫خودروس��ازی شروع شده‪ ،‬در همین جا زمین بزنیم‪ ،‬وحدت‬ ‫کلمه را مهم ترین عامل پیشبرد اهداف دانست و گفت‪ :‬تیراژ‬ ‫تولید را افزای��ش خواهیم داد‪ ،‬خودروهای ناقص را تکمیل و‬ ‫وارد بازار خواهیم کرد و برنامه های توسعه محصول و ارتقای‬ ‫کیفی��ت را با جدیت دنبال می کنیم تا تصویر ذهنی جامعه از‬ ‫بزرگ ترین خودروساز کشور را به جایگاه قبلی بازگردانیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار لوازم یدکی خودرو همچون موضوعی هزار تو در‬ ‫کنار گرانی ‪ ۳۰۰‬درصدی قطعات داخلی و ‪ ۶۰۰‬درصدی‬ ‫قطعات خودروه��ای لوکس و نی��ز کیفیت محصوالت‬ ‫و تولی��دات زیرپله ای‪ ،‬معضل جامع��ه مصرف کنندگان‬ ‫خودرو در کش��ور شده اس��ت‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مشغول حل و فصل مشکالت خودروسازان بوده‬ ‫و غاف��ل از بزرگی بازار لوازم یدکی‪ ،‬ان را به فراموش��ی‬ ‫سپرده اس��ت‪ .‬این در حالی است که یکی از کارشناس‬ ‫ح��وزه بیمه خودرو پیش تر ب��ه‬ ‫گفته بود حتی‬ ‫مش��کالت و معضالت قطعات به خدمات پس از فروش‬ ‫هم تس��ری پیدا کرده و این قطعات از س��وی ش��رکت‬ ‫گارانتی کننده ارائه نمی ش��ود یا با نرخ باال از بازار تامین‬ ‫می شود‪ .‬حال پرسش این است که برای ساماندهی این‬ ‫بازار ضم��ن تاکید بر نظارت نهاده��ای نظارت کننده و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایا فروش انالین قطعات‬ ‫از س��وی تولیدکنندگان هم می تواند کمکی به کاهش‬ ‫قیمت ها و قطعات بی کیفیت زیرزمینی کند؟‬ ‫‪3‬‬ ‫محمدرضا مالکی‬ ‫هر ابزاری که‬ ‫بتواند اگاهی‬ ‫بیشتری به‬ ‫مخاطبان بدهد‬ ‫به متعادل‬ ‫نگه داشتن‬ ‫بازار و حفظ‬ ‫فضای رقابتی‬ ‫کمک می کند‬ ‫در بره��ه زمانی فعلی‪ ،‬صنع��ت خودرو ایران‬ ‫به دالی��ل گوناگ��ون که مجال ش��رح ان در این‬ ‫نوشتار نیس��ت‪ ،‬دچار سردرگمی و اشفتگی در‬ ‫تصمیم س��ازی و تصمیم گیری ه��ای مدیریتی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط به دلیل کمبود عرضه خودرو‪،‬‬ ‫افزای��ش نرخ ارز و همچنین وجود ش��ایعه ها و‬ ‫اث��ار روانی بس��یار ملتهب کننده‪ ،‬ب��ازار خودرو‬ ‫بیش از پیش دچار مشکل شده است‪ .‬ادامه این‬ ‫روند نه به س��ود خودروسازان است و نه به سود‬ ‫مصرف کنن��دگان‪ ،‬بلکه ب��ه زیان صنعت خودرو‬ ‫است زیرا مدیران و برنامه ریزان خودروسازان به‬ ‫لح��اظ افزایش بی رویه نرخ خودروهای داخلی و‬ ‫س��هل الوصول بودن سودهای انی‪ ،‬از برنامه های‬ ‫راهب��ردی خود غافل می ش��وند و ب��ه علت باال‬ ‫رفتن هزینه های س��ربار و تولید‪ ،‬موجب افزایش‬ ‫نرخ تما م ش��ده خودروهای داخلی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫خودروس��ازان در این مس��ابقه افزایش قیمت‪،‬‬ ‫در نهای��ت بازنده هس��تند چون هرگونه تحرک‬ ‫و ن��واوری تحت تاثی��ر این ب��ازار بی قاعده قرار‬ ‫خواه��د گرفت‪ .‬مصرف کننده نی��ز بدون وجود‬ ‫فض��ای رقابت��ی در بازار حاکم‪ ،‬ح��ق انتخاب از‬ ‫او س��لب شده و مجبور اس��ت خودرو مورد نیاز‬ ‫خ��ود را ب��ا هر کیفیت و نرخ��ی خریداری کند‪.‬‬ ‫در چنی��ن وضعیتی با وجود محدودیت ش��دید‬ ‫واردات خودروهای خارجی‪ ،‬کمبود منابع ارزی‬ ‫کش��ور‪ ،‬التهاب در بازار خودرو و شرایط تحریم‬ ‫همه جانب��ه‪ ،‬هیچ گون��ه س��ناریوی جایگزین را‬ ‫ب��رای گریز از ای��ن معم��ای مارپیچ گونه برای‬ ‫سیاس��ت گذاران و برنامه ریزان باقی نمی گذارد؛‬ ‫بنابراین دوباره برنامه ورود خودروهای سنگین‬ ‫و س��بک دس��ت دوم (مس��تعمل) خارج��ی‬ ‫درحال حاض��ر بین صاحب نظران و مس��ئوالن‬ ‫مطرح ش��ده و دارای نظره��ای موافق و مخالف‬ ‫زیادی است‪ .‬با وجود بازار داخلی فعلی که فاقد‬ ‫هرگونه رقابت تحریک امیز برای بهبود کیفیت‪،‬‬ ‫بهره وری‪ ،‬نواوری و خالقیت و نرخ است‪ ،‬واردات‬ ‫خودروهای مستعمل را بیش از هر زمان دیگری‬ ‫توجیه می کند‪ .‬البته اولویت نخس��ت با واردات‬ ‫خودروهای سنگین مانند ماشین االت راهسازی‬ ‫(کمپروس��ور‪ ،‬ل��ودر و بیل مکانیکی)‪ ،‬وس��ایل‬ ‫حمل ونق��ل س��نگین و‪ ...‬اس��ت‪ .‬در مرحله دوم‬ ‫واردات خودروهای سواری با تعرفه های ترجیهی‬ ‫است‪ .‬به ترتیبی که چنانچه واردات خودرو بدون‬ ‫انتقال ارز باش��د‪ ،‬با تعرفه صفر انجام ش��ود و در‬ ‫صورت تخصیص ارز از س��وی بانک مرکزی یا از‬ ‫سوی صرافی ها با نظارت بانک مرکزی‪۵ ،‬درصد‬ ‫تعرفه برای هر سال مدل‪ ،‬حتی بیشتر تا ‪ ۵‬سال‬ ‫برای مدل های پایین تر اجازه ورود داده شود‪ .‬در‬ ‫ضمن الزم اس��ت در مصوبه دولت ضوابط ورود‬ ‫خودروهای دس��ت دوم به طور روشن مشخص‬ ‫ش��ود تا تفس��یری ب��رای وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬گمرک‪ ،‬س��ازمان ملی اس��تاندارد و‬ ‫شماره گذاری باقی نگذارد‪ .‬نتیجه اینکه‪ ،‬واردات‬ ‫خودروهای مستعمل که درحال حاضر بحث ان‬ ‫در رس��انه ها و محافل گوناگون خبری به شدت‬ ‫باز شده اس��ت‪ ،‬راهکار پسندیده ای است که در‬ ‫شرایط فعلی می تواند‪ ،‬بازار اشفته فعلی خودرو‬ ‫را سروس��امان دهد‪ .‬همان طور که در سال های‬ ‫گذشته نیز درباره واردات ماشین االت سنگین و‬ ‫خودرو اقدام شده‪ ،‬درحال حاضر به نظر می رسد‬ ‫طرح این موضوع می تواند تنگناها و مش��کالت‬ ‫نیاز بازار داخل به ماش��ین االت سنگین و سبک‬ ‫خ��ودرو را کاه��ش داده و تصمیم ه��ای الزم از‬ ‫س��وی دولت ایجاب می کن��د که به فوریت باید‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1363‬‬ ‫پیاپی ‪2681‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫نگاه روز‬ ‫ورود نانوفناوری به صنعت نفت‬ ‫استارت اپ ها کل‬ ‫ساختار بانکداری‬ ‫را تغییر می دهند‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹خام فروشی مانع از اشتغالزایی‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬س��تاری تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫واقعیت اینکه باید بدانیم کشور را نمی توان‬ ‫با خام فروش��ی اداره و اش��تغالزایی کرد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه خام فروشی به معنای صادرات‬ ‫نفت و مواد معدنی و محصوالت کش��اورزی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬یک شیشه کوچک عطر‬ ‫‪ ۱۰۰‬دالر ارزش دار د در حال��ی که صادرات‬ ‫یک بشکه نفت با مشکالت زیاد‪ ۵۰ ،‬دالر عاید‬ ‫کشور می کند‪ .‬معاون علمی رئیس جمهوری‬ ‫به نقش شرکت های دانش بنیان در صادرات‬ ‫پرداخت و افزود‪ ۴۰۰ :‬ش��رکت دانش بنیان‬ ‫کشور از ظرفیت صادرات برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی ضم��ن یاداوری رقابت بخش س��نتی با‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان جدید گفت‪ :‬تالش‬ ‫می کنیم به بخش س��نتی اقتصا د بفهمانیم‬ ‫ک��ه اگر خ��ود را در مقابل اس��تارت اپ ها و‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان بروز رسانی نکنند‪،‬‬ ‫شکست خواهند خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحول در نظام بانکداری‬ ‫معاون علمی رئیس جمهوری خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬نظام بانک��داری در اینده باقی خواهد‬ ‫ماند و تقویت خواهد ش��د‪ ،‬اما مس��ئله این‬ ‫اس��ت که خ��ود بانک ها و ش��عب انها دچار‬ ‫تحول ش��ده و باقی نمی مانن��د‪ .‬وی یاد اور‬ ‫ش��د‪ :‬بانک ها تا چندی پیش دنب��ال افتتاح‬ ‫ش��عبه جدید در مناطق مختل��ف بودن د اما‬ ‫اکنون در پی خرید فناوری ها و نرم افزارهای‬ ‫مالی (فین ت��ک ) هس��تند‪ .‬س��تاری اف��زود‪:‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان به زودی به عنوان‬ ‫بزرگ ترین شرکت های کشور تبدیل خواهند‬ ‫ش��د که باید فکری ب��رای ارزش گذاری انها‬ ‫انجام شود‪ .‬وی به روند رو به گسترش نقش‬ ‫شرکت های دانش بنیان در اقتصاد اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬فروش این ش��رکت ها سال گذشته‬ ‫به ‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومان رس��ید که امسال‬ ‫رشد بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش گ�ذاری برمبنای ادم ها و‬ ‫ایده ها‬ ‫معاون علمی رئیس جمهوری با بیان اینکه‬ ‫شرکت های سنتی با شرکت های دانش بنیان‬ ‫تفاوت دارند‪ ،‬گفت‪ :‬ارزش شرکت های سنتی‬ ‫بر زمین و کارخانه و س��اختمان پایه گذاری‬ ‫ش��ده بو د ام��ا ش��رکت های دانش بنیان بر‬ ‫مبنای ایده ها و ادم ها تاسیس شده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫حوزه اقتدار کش��ور به شمار می روند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امروز در بس��یاری از بخش ه��ای مربوط به‬ ‫دانش بنیان در منطقه‪ ،‬ایران شاخص است و‬ ‫در رتبه نخست قرار دارد‪ .‬ستاری اضافه کرد‪:‬‬ ‫همچنی��ن در حوزه بیوتک‪ ،‬ایران در ش��مار‬ ‫بزرگ ترین ه��ا در منطقه و حتی اس��یا قرار‬ ‫شرکت ای سی تی منطقه‬ ‫ ‬ ‫دارد و بزرگ ترین‬ ‫خاورمیانه را نیز در اختیار داریم‪.‬‬ ‫مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬جوان��ان و اس��تارت اپ ها به‬ ‫سرعت در حال گس��ترش فعالیت های خود‬ ‫در بخش های مختلف اقتصادی هستند و در‬ ‫انتخابات اتاق بازرگان��ی که به تازگی برگزار‬ ‫شد‪ ،‬بسیاری از انها توانستند وارد هیات های‬ ‫رئیس��ه ش��وند‪ .‬س��تاری تصریح ک��رد‪ :‬این‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان به سرعت در حال‬ ‫گسترش هستند زیرا مردم از انها پشتیبانی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫فن��اوری نان��و هم اکن��ون س��هم قابل توجه��ی در‬ ‫پیش��رفت های فناوری در ش��ماری از صنایع‪ ،‬شامل‬ ‫الکترونیک‪ ،‬بیوپزش��کی‪ ،‬داروس��ازی‪ ،‬مواد‪ ،‬هوافضا‪،‬‬ ‫عکاس��ی و به تازگی صنایع وابسته به انرژی‪ ،‬به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫فناوری های نان��و این ظرفیت را دارند که تغییرات‬ ‫متحول کنن��ده ای در حوزه ه��ای گوناگون نفت و گاز‬ ‫مع��ادن مانند اکتش��اف‪ ،‬حف��اری‪ ،‬ازدیاد برداش��ت‪،‬‬ ‫پاالیش و پخش ب ه وجود اورند‪.‬‬ ‫ب��رای مث��ال‪ ،‬ب��ه کم��ک نانوحس��گرها می توان‬ ‫اطالعات و داده های بس��یار دقیق تر و جزئی تری را از‬ ‫یک مخزن فلزی معدنی به دست اورد‪ ،‬به ویژه برخی‬ ‫از نان��و ذرات را می ت��وان برای جلوگیری از تش��کیل‬ ‫رسوبات مخزن مورد استفاده قرار داد‪.‬‬ ‫به کم��ک م��واد نانو س��اختار می ت��وان تجهیزات‬ ‫س��بک تر‪ ،‬دقیق ت��ر‪ ،‬مطمئن تر و بادوام ت��ری که در‬ ‫صنای��ع نفت و معدنی کارب��رد دارند‪ ،‬تولید کرد و به‬ ‫کار گرف��ت‪ .‬از نانو غش��اها نیز می توان ب��رای ارتقای‬ ‫کیفی و کمی جداس��ازی گاز و فل��زات گرانبها بهره‬ ‫جست‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از کاربردهای نوظهور فناوری میکرو و‬ ‫نانو در صنعت حفاری گونه ای از «سیاالت هوشمند»‬ ‫است که در ازدیاد برداشت و حفاری کاربرد دارند‪ .‬به‬ ‫ طور خالصه حوزه های زیادی وجود دارند که فناوری‬ ‫نان��و می تواند در انها به عنوان ی��ک فناوری پربازده‪،‬‬ ‫موث��ر‪ ،‬ارزان و از نظ��ر زیس��ت محیطی و س��ازگار و‬ ‫مطلوب به کار رود‪.‬‬ ‫‹ ‹گِ ل حفاری‬ ‫کاربرد این‬ ‫نانوسیال‬ ‫هوشمند‪ ،‬تاثیر‬ ‫چشمگیری در‬ ‫تسریع عملیات‬ ‫حفاری‪ ،‬کاهش‬ ‫اسیب و کاهش‬ ‫هزینه ها‬ ‫خواهد داشت‬ ‫گل حفاری کاربردهای بسیار بااهمیتی در صنعت‬ ‫حفاری دارد‪ .‬مهم ترین وظیف��ه ان حمل خرده های‬ ‫حفاری به س��ر چاه اس��ت‪ ،‬دیگر وظیف��ه اصلی گل‬ ‫حفاری ایجاد شناوری برای وسایل و تجهیزات درون‬ ‫چاه اس��ت؛ بدین صورت که با ش��ناور شدن اجزا از‬ ‫وزن انها کاسته شده و در نتیجه‪ ،‬از فشار وارد شده بر‬ ‫رشته های حفاری به میزان چشمگیری کم می شود ‪.‬‬ ‫وظیف��ه مه��م دیگر گل‪ ،‬ایجاد فش��ار بر چ��اه برای‬ ‫جلوگیری از فوران چاه است‪.‬‬ ‫گل یا همان س��یال حفاری ب��ه مخلوطی از اب و‬ ‫رس اطالق می شود‪ ،‬که برای حمل مواد حفرشده در‬ ‫دستگاه های حفاری‪ ،‬به س��طح زمین از ان استفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬گل حفاری غیر از باال اوردن تراش��ه های‬ ‫زمی��ن کاربرده��ای دیگری نیز در ته چ��اه دارد‪ ،‬که‬ ‫عبارتند از خنک کردن و روان کردن مته‪.‬‬ ‫گل‪ ،‬خرده س��نگ ها را از چاه بیرون می کش��د و به‬ ‫درون صافی مخصوصی که شبیه غربال است هدایت‬ ‫می کن��د در انجا خ��ود گل از صافی عب��ور کرده اما‬ ‫خرده سنگ ها روی صافی باقی می مانند و گل پس از‬ ‫عب��ور از صافی در مخزنی جمع اوری و از انجا دوباره‬ ‫به داخل رش��ته حفاری تلمبه می شود‪ .‬بدین ترتیب‪،‬‬ ‫جریان دائمی گل از درون کاسه گردان به داخل رشته‬ ‫حفاری و سرمته و از انجا به فضای بین رشته حفاری‬ ‫و چاه و تا صافی مخ��زن ادامه پیدا می کند‪ .‬عالوه بر‬ ‫ان‪ ،‬فشار ستون گل حفاری به دیوار چاه مانع ریزش‬ ‫می ش��ود‪ .‬این گل همچنین بدنه چاه را اندود کرده و‬ ‫مناف��ذ ان را می گیرد و در مواقعی که مته در اعماق‬ ‫زیاد به الیه گاز یا نف��ت (در حفاری های نفت و گاز)‬ ‫می رس��د ستون گل مانع می ش��ود که گاز یا نفت از‬ ‫منافذ الیه که ممکن است فشار زیاد هم داشته باشد‬ ‫ب��ه روی چاه راه یابد‪ .‬به همی��ن دلیل غلظت و وزن‬ ‫گل حفاری باید بیش از وزن اب و به حدی باشد که‬ ‫بتواند فشار الیه متخلخل را خنثی کند‪.‬‬ ‫تبدیل هر کدام از افزودنی های گل حفاری به ابعاد‬ ‫نان��و باعث افزای��ش کارایی گل و ب��اال بردن خواص‬ ‫با اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫اکنون ‪ ۴۴۶۲‬شرکت از این حمایت ها بهره مند شده اند‪ .‬این‬ ‫ش��رکت ها بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار ش��غل ایجاد کرده و فروشی‬ ‫بیش از ‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد ریال در سال به ارمغان اورده اند‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و‬ ‫بو کارهای‬ ‫فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬حمایت از توسعه کس ‬ ‫دانش بنی��ان و خالق گامی بود ک��ه معاون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬با جامه عمل پوشاندن به قانون حمایت از‬ ‫شرکت ها و موسسه های دانش بنیان برداشت‪.‬‬ ‫فعالیت ه��ای معاون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری‬ ‫برای توس��عه گفتمان و فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان‬ ‫زمینه س��از تح��ول در اقتصاد کش��ور‪ ،‬خل��ق ارزش افزوده‪،‬‬ ‫فرصت ه��ای ت��ازه ب��رای اش��تغال و نیز تامی��ن مهم ترین‬ ‫و فناورانه تری��ن نیازهای کش��ور ش��د اما ای��ن گام با چه‬ ‫ساز کارهایی پیموده شد؟‬ ‫نتایج مثبتی که در رونق اقتصاد دانش بنیان در سال های‬ ‫اخیر حاصل شد و تحولی در اشتغال‪ ،‬ارزش افزوده و حرکت‬ ‫اقتصاد کشور بدون تکیه به منابع زیرزمینی و خام فروشی‬ ‫و نیز تامین برخی از مهم ترین نیازهای فناورانه و تحریمی‬ ‫ایجاد کرد‪ ،‬از ثمره های این اقدام به شمار می رود‪.‬‬ ‫از بی��ن بی��ش از ‪ ۱۳‬هزار درخواس��ت‪ ۴۴۶۲ ،‬ش��رکت‬ ‫دانش بنیان تایید و از حمایت های قانونی بهره مند شده اند‪.‬‬ ‫این ش��رکت ها برای بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار نفر اش��تغال ایجاد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫معاون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمهوری با بیان‬ ‫اینک��ه ش��رکت های‬ ‫استارت اپ و دانش بنیان‬ ‫می توانن��د کل س��اختار‬ ‫بانک��داری را تغیی��ر‬ ‫دهند‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان به زودی به بزرگ ترین شرکت های‬ ‫کش��ور تبدیل خواهند شد که باید فکری برای‬ ‫ارزش گذاری انها ش��ود‪ .‬س��ورنا س��تاری در‬ ‫همایش تامین مالی شرکت های دانش بنیان‬ ‫صادراتی اف��زود‪ :‬امروزه ب��ا پدیده جدیدی‬ ‫در اقتصاد روبه رو ش��ده ایم که بر اساس ان‬ ‫شرکت های دانش بنیانی که ماهیت فیزیکی‬ ‫چندانی ندارند به س��رعت توس��عه یافته اند‪.‬‬ ‫مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬امروز از جمله مس��ائلی‬ ‫که نس��بت ب��ه ش��رکت های دانش بنیان ها‬ ‫مطرح می ش��ود‪ ،‬بح��ث ارزش گ��ذاری این‬ ‫شرکت هاست که ماهیت شان با شرکت های‬ ‫س��نتی تف��اوت دارد‪ .‬وی ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫ارزش گذاری این ش��رکت ها بس��یار سخت‬ ‫اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬ش��رکت های دانش بنی��ان‬ ‫می توانند خام فروشی را کاهش دهند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حوزه ه��ای زیادی وج��ود دارند که فن��اوری نانو می توان��د در انها‬ ‫به عن��وان یک فناوری پربازده‪ ،‬موثر‪ ،‬ارزان و از نظر زیس��ت محیطی‬ ‫سازگار و مطلوب به کار رود‬ ‫دارای اهمیت ان می ش��ود‪ .‬برخی از نانوافزودنی های‬ ‫نانویی عبارتند از‪:‬‬ ‫نانو ُرس‪:‬‬ ‫از نانورس برای بهبود خواص مکانیکی گل حفاری‬ ‫و کاه��ش تراوایی فیلتر کیک اس��تفاده می ش��ود‪ .‬از‬ ‫نانو رس ها همچنین ب��رای بهبود خواص الکتریکی و‬ ‫هدایت الکتریکی سیال حفاری استفاده می شود‪.‬‬ ‫نانواکسید فلزی‪:‬‬ ‫نانوذرات اکس��ید فل��زی یکی دیگ��ر از نانوذرات‬ ‫پرکاربرد ب ه عنوان افزودنی گل حفاری هستند‪ .‬از این‬ ‫نانو ذرات برای بهبود خ��واص مکانیکی و رئولوژیکی‬ ‫گل حف��اری‪ ،‬جلوگی��ری از اختالط گل و س��یمان‬ ‫حفاری‪ ،‬کاهش تراوایی فیلتر کیک‪ ،‬کاهش هرز روی‬ ‫س��یال‪ ،‬حفظ خواص گل در شرایط دما و فشار باال‪،‬‬ ‫بهبود خ��واص الکتریکی گل‪ ،‬افزایش پایداری چاه و‬ ‫نیز به عنوان روان کننده (کاهش نیروهای گش��تاوری)‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫نانواکسید اهن‪:‬‬ ‫افزودن این نانوذره به گل موجب افزایش پایداری‬ ‫چاه‪ ،‬بهبود خواص مکانیکی گل حفاری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سیمان حفاری‬ ‫چاه نفت و گاز درواقع شبیه یک مخزن تحت فشار به‬ ‫همراه خط لوله ای اس��ت که هیدروکربن ها را از مخزن‬ ‫به سطح می کشاند‪ .‬کارکرد مخزن تحت فشار بستگی به‬ ‫عملک��رد لوله فوالدی دارد که درون چاه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وظایف اصلی س��یمان حفاری حفاظت از لوله در برابر‬ ‫نیروهای واردشده‪ ،‬جلوگیری از خوردگی لوله‪ ،‬ممانعت‬ ‫از نفوذ اب و گازها به فضای حلقوی لوله و نیز اب بندی‬ ‫چاه اس��ت‪ .‬می توان با اس��تفاده از سیمان چاه را بست‬ ‫و از خروج گاز و س��ایر س��یاالت از ان جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬با سیمان کاری می توان بخش انتهایی چاه را‬ ‫اب بندی کرده و چاه دیگری را با فاصله از چاه قدیمی‬ ‫حفر کرد‪.‬‬ ‫بین س��یمان صنعتی و سیمان چاه های حفاری دو‬ ‫فرق اساسی وجود دارد‪:‬‬ ‫س��یمان چاه های حفاری کام�لا به صورت دوغابی‬ ‫به کاربرده می شوند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬هیچ گونه موادی‬ ‫که باعث به هم امدن یا متراکم شدن ترکیب می شود‬ ‫به ان اضافه نمی شود‪.‬‬ ‫حجم زی��ادی از اب در ترکیب س��یمان چاه های‬ ‫حف��اری به کار برده می ش��ود تا س��یمان به صورت‬ ‫دوغابی در اید و پمپ پذیری ان باال باشد‪.‬‬ ‫س��یمان پرتلند مهم ترین ماده مورداس��تفاده در‬ ‫سیمان کاری چاه های نفت و گاز است‪ .‬سیمان پرتلند‬ ‫چاه ه��ای نفت به لحاظ ش��رایط دما و فش��ار باال‪ ،‬با‬ ‫نوع س��اختمانی ان متفاوت است‪ .‬کارکردهای اصلی‬ ‫افزودنی های سیمان را می توان به عنوان پخش کننده‪،‬‬ ‫تنظیم کنن��ده زم��ان بندش س��یمان‪ ،‬حائ��ل‪ ،‬برای‬ ‫شستشوی شیمیایی‪ ،‬کنترل هرز روی سیال و تنظیم‬ ‫دانسته سیمان برش��مرد‪ .‬در استفاده از افزودنی های‬ ‫س��یمان باید به غلظت انها در سیمان دقت کرد زیرا‬ ‫اگر از حد خاصی بگذرد ممکن اس��ت اثر عکس روی‬ ‫سیمان بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارب�رد نانوافزودنی ه�ا در س�یمان‬ ‫حفاری‬ ‫افزودنی ه��ای س��یمان در مقیاس نان��و به منظور‬ ‫افزایش کارایی س��یمان و بهبود خواص ان استفاده‬ ‫می ش��وند‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬نانوافزودنی ه��ا در بهب��ود‬ ‫خواص س��یال حائل به کار می روند‪ .‬اس��تفاده از این‬ ‫نانوافزودنی ها در سیال حائل موجب بهبود و افزایش‬ ‫تمی��زکاری لوله ج��داری هنگام س��یمان کاری چاه‬ ‫می ش��ود‪ .‬نانومواد به دلیل س��طح باالی��ی که دارند‬ ‫می توانن��د در فرایند س��یمان کاری چاه نفت موجب‬ ‫جلوگیری از مهاجرت گاز‪ ،‬کاهش احتمال فروریختن‬ ‫یا شکس��تگی لوله جداری و افزایش مقاومت تراکمی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرعت عملیات حفاری‬ ‫در س��ال های گذش��ته‪ ،‬کاهش منابع در دسترس‬ ‫برای تولید نفت و گاز به دلیل افزایش عمق عملیاتی‪،‬‬ ‫پیچیده تر شدن عملیات حفاری‪ ،‬افزایش حفاری در‬ ‫اب های عمیق و سایر مسائل فنی‪ ،‬مشکالتی را برای‬ ‫ش��رکت های حفاری و تولید نفت ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬پژوهش های گس��ترده ای در زمینه یافتن‬ ‫راهکاره��ای عملیاتی برای رفع این مش��کالت انجام‬ ‫نقش افرینی ‪ ۴‬هزار شرکت دانش بنیان در اقتصاد‬ ‫کرده و فروش��ی بیش از ‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد ریال در س��ال‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫برای تکمیل این قانون‪ ،‬برنامه حمایت از توس��عه صنایع‬ ‫خالق و فرهنگی در دس��تور کار قرار گرفت و در این حوزه‬ ‫نیز بیش از ‪ ۴۰۰‬شرکت از حمایت های این برنامه بهره مند‬ ‫ش��ده اند‪ .‬همچنین اکنون بیش از ‪ ۱۰۰۰‬شرکت در حوزه‬ ‫اقتصاد دیجیتال در کشور مشغول فعالیت شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک به دانش بنیان های صنعتی‬ ‫اجرای برنامه «ارتقای توان داخلی در ساخت ماشین االت‬ ‫پیش��رفته» برای توسعه بازار این ش��رکت ها‪ ،‬یکی دیگر از‬ ‫گام هایی اس��ت که در این راستا و از سوی معاون علمی و‬ ‫فناوری رئیس جمهوری برداشته شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن برنامه با س��رمایه گذاری بس��یار ک��م دولت و با‬ ‫استفاده از ساز کار تامین مالی خریدار و جذب منابع بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬بازاری در حدود ‪ ۳۳۰‬میلیارد ریال برای بیش از‬ ‫‪ ۱۷۶‬شرکت و ‪ ۴۸۵‬تجهیز تایید شده ایجاد شد که اشتغال‬ ‫‪ ۱۸۳۴‬متخصص را نیز به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش صادرات‬ ‫ب��ا اج��رای برنام��ه «توس��عه ص��ادرات ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان»‪ ،‬تعداد ش��رکت های دانش بنی��ان صادراتی‬ ‫کشور از ‪ ۱۳۷‬شرکت در سال ‪ ۹۴‬به ‪ ۲۳۰‬شرکت در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬رس��یده اس��ت‪ .‬در همین مدت‪ ،‬بازارهای صادراتی‬ ‫شرکت های دانش بنیان (ش��اخص سوم) نیز با افزایشی ‪۱۹‬‬ ‫موردی‪ ،‬از ‪ ۷۴‬به ‪ ۹۳‬کشور رسیده است‪.‬‬ ‫‪ ۶‬دوره از «نمایش��گاه م��واد و تجهی��زات ازمایش��گاهی‬ ‫س��اخت ای��ران» برگزار ش��ده و هفتمی��ن دوره ان نیز در‬ ‫اذر ‪ ۹۸‬برگزار می ش��ود‪ .‬این نمایشگاه توانسته است ضمن‬ ‫اهرم سازی منابع مالی دولت‪ ،‬توسعه ساخت داخل‪ ،‬ارتقای‬ ‫جدی کیفیت و تنوع محصوالت پیش��رفته‪ ،‬بیش از ‪۷۰۰۰‬‬ ‫نفر نیروی انسانی متخصص در این حوزه را به کار گیرد‪.‬‬ ‫به کمک این نمایش��گاه‪ ،‬تعداد شرکت های فعال از ‪۱۲۰‬‬ ‫به ‪ ۳۷۱‬شرکت رسید‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬ش��رکت متقاض��ی ح��دود ‪ ۹۰۰۰‬م��دل محصول‬ ‫تجهی��زات و مواد ازمایش��گاهی را در شش��مین دوره این‬ ‫نمایش��گاه که هفت��ه نخس��ت دی ‪ ۱۳۹۷‬در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد‪ ،‬ارائه داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاوردهای دانش بنیان ازمایشگاهی‬ ‫ب��ا خریدهای متقاضیان از محصوالت ایران س��اخت ارائه‬ ‫شده در «نمایش��گاه مواد و تجهیزات ازمایشگاهی ساخت‬ ‫ای��ران » ح��دود ‪ ۵۸۰‬میلیارد ری��ال فروش قطع��ی برای‬ ‫تولیدکنندگان تجهیزات به دست امد تا موجب پایدارسازی‬ ‫اشتغال افراد شاغل تحصیلکرده این شرکت ها شود‪.‬‬ ‫کم��ک به راه اندازی بیش از ‪ ۸۰‬مرکز نواوری با همکاری‬ ‫نهاد ه��ای اجرایی و بیش از ‪ ۴۳‬مرکز ش��تاب دهی نواوری‬ ‫عمومی و ‪ ۲۰‬ش��تاب دهنده تخصصی در حوزه هایی مانند‬ ‫اب و خشکس��الی‪ ،‬اقتص��اد دیجیت��ال‪ ،‬فناوری های نرم و‬ ‫شده است‪ .‬به گزارش ستاد فناوری نانو‪ ،‬پژوهشگران‬ ‫دانشگاه صنعتی شریف در طرحی مشترک با شرکت‬ ‫مهندس��ی و خدمات حفاری سروک کیش و شرکت‬ ‫نانو پترو فناوران اویژه نانوسیالی معرفی کرده اند که‬ ‫می تواند ب��ه منظور بهبود خصوصیات گل حفاری به‬ ‫کار گرفته شود‪ .‬کاربرد این نانوسیال هوشمند‪ ،‬تاثیر‬ ‫چشمگیری در تسریع عملیات حفاری‪ ،‬کاهش اسیب‬ ‫س��ازند(الیه های زمی��ن) و کاه��ش هزینه ها خواهد‬ ‫داش��ت‪.‬با توجه به توسعه و فراگیر شدن فناوری نانو‬ ‫در صنایع مختلف‪ ،‬طراحی نانوس��یاالت هوشمند نیز‬ ‫به عن��وان دریچه ای نو برای اس��تفاده در حوزه های‬ ‫نفت و گاز مطرح ش��ده است‪ .‬در این طرح‪ ،‬تحقیق و‬ ‫بررسی و مطالعه اقتصادی روی نانوسیالی متشکل از‬ ‫نانوذرات اکسید گرافن با پایه ابی به منظور دستیابی‬ ‫به افزایش توان برداشت از چاه های نفتی متمرکز شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬ت��ا ‪۲۵‬درصد هزینه نهایی حفر هر چاه‪،‬‬ ‫مربوط به گل حفاری اس��تفاده ش��ده است که عدد‬ ‫قابل توجهی اس��ت ب��ه همین دلیل س��رمایه گذاری‬ ‫در ای��ن بخ��ش از اهمی��ت خاصی برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر ان��واع پلیمرها به عن��وان افزودنی های‬ ‫رایج ب��رای بهب��ود عملک��رد گل حفاری ش��ناخته‬ ‫می ش��وند اما این مواد در ش��رایط دما و فشار باال و‬ ‫همچنین ش��رایط خاص حفاری ه��ای عمیق ناپایدار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش‪ ،‬نانوس��یال‬ ‫معرفی ش��ده در این طرح را می توان در عملیات های‬ ‫حفاری که ناپایداری پلیمرها به علت ش��رایط دمایی‬ ‫و فش��اری خ��اص الیه ه��ا زی��اد باش��د و به ویژه در‬ ‫حف��اری الیه های تولیدی مخزن که مس��تلزم پایین‬ ‫بودن درصد ذرات جامد گل حفاری اس��ت‪ ،‬استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫از ویژگی های این نانوس��یال می ت��وان به کاهنده‬ ‫ه��رزروی‪ ،‬روان کنن��ده کارکرد مته ها‪ ،‬خنک س��ازی‬ ‫بهتر مته ها‪ ،‬کیک گل مناسب و پایداری و استحکام‬ ‫دیواره چاه اشاره کرد‪ .‬در عین حال‪ ،‬این نانوسیال از‬ ‫نظر زیس��ت محیطی نیز نقش س��ازگارتری با قوانین‬ ‫محیط زیس��ت مرب��وط ایفا خواهد کرد‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫این ویژگی ها‪ ،‬کاربرد این نانوس��یال هوشمند‪ ،‬تاثیر‬ ‫چش��مگیری در تس��ریع عملی��ات حف��اری‪ ،‬کاهش‬ ‫اس��یب و کاهش هزینه ها خواهد داش��ت و نتایج ان‬ ‫را می توان برای تهیه دوغاب های سیمان حفاری نیز‬ ‫تعمیم داد‪.‬‬ ‫هویت س��از و هوا فضا با همکاری بخش خصوصی و استقرار‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰۰‬کس��ب وکار جدید اس��تارت اپی‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫از گام های مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری برای‬ ‫توسعه اقتصاد دانش بنیان است‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری جشنواره ایران ساخت‬ ‫اما توسعه اقتصاد دانش بنیان بیش از زیرساخت های مادی‬ ‫و فیزیکی‪ ،‬نیازمند تحولی زیرس��اختی در فرهنگ و نگرش‬ ‫عمومی جامعه بود و بر همین اس��اس‪ ،‬ستاد فرهنگ سازی‬ ‫اقتصاد دانش بنیان معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫در مسیر ترویج و فرهنگ سازی این اقتصاد به کمک فرهنگ‬ ‫و هنر حرکت کرد‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬نخستین دوره جشنواره‬ ‫مل��ی فرهنگ��ی و هن��ری ایران س��اخت دی ‪ ۱۳۹۵‬برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تیر ‪ ،۱۳۹۷‬اغازی دوباره بر جش��نواره ایران س��اخت بود‪.‬‬ ‫هنرمندان بسیاری همزمان با انتشار فراخوان دومین دوره‬ ‫جش��نواره ملی فرهنگی و هنری ایران س��اخت‪ ،‬با اثارشان‬ ‫به ترویج و فرهنگ س��ازی حمای��ت از کاالی ایرانی کمک‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در دومین جش��نواره «ایران س��اخت» ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۲۴‬اثر‬ ‫متقاضی حضور در جش��نواره شدند‪ .‬در این دوره ‪ ۴۷۴‬اثر‬ ‫به بخش ادبیات جش��نواره ارس��ال ش��د که از این تعداد‪،‬‬ ‫داستان نویس��ان ‪ ۲۱۱‬داس��تان کوتاه‪ ،‬شاعران ‪ ۲۲۴‬شعر و‬ ‫هنرمندان مستندنگار نیز ‪ ۳۹‬اثر سهم داشتند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫تامین سنگ اهن فوالدی ها‬ ‫جزو اولویت های نخست‬ ‫دولت است‬ ‫‪ 12‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1363‬‬ ‫پیاپی ‪2681‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی بخشنامه های محدودیت افرین برای صادرات سنگ اهن مطرح شد‬ ‫سیاستی که به دنبال کاهش خام فروشی است‬ ‫‹ ‹ دوری از خام فروشی‬ ‫حسن محمدی‪ ،‬مدیر خرید مواد اولیه‬ ‫و انرژی ذوب اهن اصفهان در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عوارض صادرات‬ ‫سنگ اهن حدود ‪۸‬درصد است و قرار‬ ‫اس��ت س��االنه تا ‪۵‬درصد ب��ه این رقم‬ ‫افزوده ش��ود اما با توجه به مش��کالت‬ ‫واحدهای فوالدی ازجمله خام فروشی‬ ‫و افزایش حجم صادرات‪ ،‬جسته گریخته شنیده می شود که قرار‬ ‫‹ ‹رشد ارزش افزوده‬ ‫محمدعلی ابوطالبی‪ ،‬کارشناس معدن‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫نی��ز در گفت وگو با‬ ‫ب��ا توجه ب��ه محدودیت هایی که برای‬ ‫تولید سنگ اهن در کشور پیش امده‪،‬‬ ‫ام��روز اس��تراتژی این اس��ت که نیاز‬ ‫داخل��ی تامی��ن ش��ود و ت��ا جایی که‬ ‫می توانی��م از ص��ادرات م��واد خ��ام‬ ‫بپرهیزیم‪ .‬با توجه به برنامه های بلندمدتی که برای افزایش تولید‬ ‫فوالد داریم طبیعی اس��ت که نگاه ها به تامین نیاز داخلی باش��د‬ ‫سپس بر صادرات مازاد مواد معدنی تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬چن��دی پیش فعاالن بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی در زنجیره ارزش فوالد در اتاق بازرگانی گرد هم امدند تا‬ ‫صدای اعتراض خود را درباره بخشنامه های اخیر وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با موضوع محدودیت های جدید به وجود امده‬ ‫در حوزه سنگ اهن به گوش دولتمردان برسانند‪.‬‬ ‫قصه از انجا ش��روع شد که بخش��نامه های محدودیت افرین‬ ‫برای زنجیره فوالد از س��ال گذش��ته اجرا شدند‪ .‬بخشنامه ای نیز‬ ‫امس��ال در دف��اع از نوردکاران برای عرض��ه محصوالت فوالدی‬ ‫صادر شد و در اخرین بخشنامه ‪۶‬مرداد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت با موضوع تصمیم گیری درباره تامین خوراک واحدهای‬ ‫فوالد و تعیین نرخ محصوالت سنگ اهن‪ ،‬سنگ اهنی های بخش‬ ‫خصوصی ک��ه حمایت کمرنگ تری از س��نگ اهنی های دولتی‬ ‫داش��تند‪ ،‬به شدت معترض ش��دند‪ .‬در این بخشنامه امده بود با‬ ‫توجه به اولویت تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای فعال داخلی‬ ‫از ‪۱۵‬مرداد تا اطالع بعدی‪ ،‬صادرات محصوالت سنگ اهن شامل‬ ‫کلوخ��ه‪ ،‬دانه بندی‪ ،‬کنس��انتره و گندله از س��وی واحدهایی که‬ ‫در فهرس��ت پیوس��ت امده‪ ،‬پس از عق��د قراردادهای تجاری با‬ ‫مصرف کنندگان داخلی برابر س��همیه های اعالمی و تامین کامل‬ ‫نیاز انها میسر و مجاز خواهد بود‪ .‬در این بخشنامه تاکید شده بود‬ ‫که مجوزهای صادراتی پس از ارس��ال قراردادهای تامین داخل‬ ‫صادر خواهند شد‪ .‬همچنین سقف قیمت های توافقی محصوالت‬ ‫سنگ اهن به صورت الزم االجرا برای کنسانتره یک درصد‪ ،‬گندله‬ ‫س��نگ اهن ‪۲۳.۵‬درصد و اهن اس��فنجی ‪۵۰‬درصد نرخ شمش‬ ‫فوالد خوزستان اعالم شده بود‪ .‬روزگار معدن بررسی می کند که‬ ‫افزایش عوارض صادرات س��نگ اهن چه پیامدهایی برای فعاالن‬ ‫این حوزه دارد و چه میزان بر صادرات سنگ اهن تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫است تعرفه ‪ ۲۵‬تا ‪۳۰‬درصدی گذاشته شود‪.‬‬ ‫مدی��ر خری��د مواد اولی��ه و ان��رژی ذوب اهن اصفه��ان با بیان‬ ‫اینک��ه صادرات س��نگ اهن از ‪۲‬نظر قابل پیگیری اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬نخس��ت اینکه تولیدکنن��ده بخواهد محص��ول خود را به‬ ‫ب��ازار عرضه کند‪ .‬هنگامی که بازار داخل اش��باع باش��د و نتواند‬ ‫محص��ول خ��ود را در داخل بفروش��د‪ ،‬ناچار می ش��ود دس��ت‬ ‫ب��ه صادرات بزند‪ .‬مس��ئله دیگر اینک��ه تولیدکننده ای که قصد‬ ‫ف��روش کاالی خ��ود را دارد‪ ،‬ب��ا اختالف نرخ بی��ن بازار داخل و‬ ‫خ��ارج روبه رو می ش��ود؛ اتفاقی که هم اکنون در س��نگ اهن در‬ ‫حال وقوع اس��ت‪ .‬به نظر می رس��د به دلیل اختالف قیمت ها در‬ ‫داخ��ل و خارج‪ ،‬انگیزه برای صادرات زیاد ش��ده اس��ت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬تفاوت قیمت ها در برخی صنایع پایین دس��ت سنگ اهن تا‬ ‫‪۳‬برابر هم می رس��د؛ به ویژه درباره س��نگ اهن خام و دانه بندی‪،‬‬ ‫اخت�لاف ن��رخ بین ‪ ۲‬تا ‪۳‬برابر بازار داخل اس��ت‪ .‬به همین دلیل‬ ‫تولیدکنن��ده انگی��زه پی��دا می کن��د ک��ه کاالی خ��ود را صادر‬ ‫کند‪ .‬محمدی با اش��اره به تحریم ها و پیامدهای ان اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به مشکالت ناشی از تحریم ها‪ ،‬هزینه های تجارت خیلی‬ ‫افزایش یافته و کشتی ها کمتر وارد سواحل می شوند‪ ،‬نرخ بیمه‬ ‫باالس��ت و تعرفه ‪۳۰‬درصد در کنار این مس��ئله‪ ،‬نقش بازدارنده ‬ ‫برای خام فروشی و صادرات مواد خام دارد‪.‬‬ ‫مدی��ر خرید مواد اولیه و انرژی ذوب اهن اصفهان با بررس��ی‬ ‫وضعیت صادرات س��نگ اهن گفت‪ :‬ایران‪ ،‬س��نگ اهن را به طور‬ ‫خ��ام و دانه بندی‪ ،‬کنس��انتره و گندله ص��ادر می کند‪ ،‬در حالی‬ ‫که در مرحله تبدیل به کنس��انتره و گندله با ایجاد ارزش افزوده‪،‬‬ ‫ارزاوری و اشتغال در کشور ایجاد می کنیم؛ بنابراین بدترین نوع‬ ‫صادرات سنگ اهن‪ ،‬صادرات خام است که متاسفانه حجم زیادی‬ ‫را تش��کیل می دهد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬هرچه ما س��نگ اهن را خام‬ ‫صادر کنیم به ضرر اقتصاد اس��ت‪ .‬اگر قرار اس��ت صادرات انجام‬ ‫دهیم باید به س��مت ارزش افزوده و ارزاوری برویم‪ .‬اگر یک تن‬ ‫سنگ اهن صادر کنیم ‪80‬دالر ارزاوری دارد اما اگر یک تن فوالد‬ ‫صادر کنی��م ‪۴۰۰‬دالر ارزاوری دارد؛ بنابرای��ن اولویت با داخل‬ ‫اس��ت اما اگر فوالدی ها اش��باع شده اند و دیگر به سنگ اهن نیاز‬ ‫ندارند باید یک صنعت باالدست تر مثل اهن اسفنجی یا شمش‬ ‫را ص��ادر کنی��م و اگر به ان مرحله نرس��یده ایم تمرکزمان را بر‬ ‫صادرات گندله یا کنسانتره بگذاریم‪ .‬درحال حاضر ظرفیت گندله‬ ‫و کنسانتره ما خالی است و باید مواد اولیه را به انها برسانیم‪.‬‬ ‫محمدی در پاس��خ به این پرسش که تکلیف معادنی که برای‬ ‫نیاز ارزی صادرات می کنند چیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫صنایع فوالد کش��ور بزرگ تر هس��تند‪ ،‬رصد انها س��اده تر است‪.‬‬ ‫مع��ادن صادرکنن��ده نیس��تند و این کار را بازرگان��ان و تاجران‬ ‫انجام می دهند‪ .‬معدندار برای تامین ارز باید به سامانه نیما وارد‬ ‫ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬انها وقتی محصوالت خ��ود را به فوالدی ها و‬ ‫تمام متقاضیان می فروشند با محوریت ایمیدرو و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت می توانند ارز خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫مدیر خرید مواد اولیه و انرژی ذوب اهن اصفهان در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که بخش��نامه های متعدد چقدر برای فعاالن حوزه‬ ‫س��نگ اهن محدودیت افرین اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه کارمندان‬ ‫واحده��ای دولت��ی‪ ،‬اش��راف چندان��ی به ب��ازار و ش��رایط بازار‬ ‫بین المللی ندارند‪ .‬خیلی وقت ها متاثر از فشار گروه ها‪ ،‬انجمن ها‬ ‫یا تصمیم هایی که در دولت یا مجلس ش��ورای اس�لامی گرفته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بخش��نامه هایی را صادر می کنند که تاریخ اجرای ان‬ ‫ف��ردای همان روز اس��ت‪ ،‬درحالی که این مدل بخش��نامه صادر‬ ‫کردن در جهان مرسوم نیست‪ .‬برای نمونه ترامپ وقتی خواست‬ ‫ای��ران را تحری��م کند اعالم کرد ‪۳‬ماه دیگ��ر تحریم ها عملیاتی‬ ‫می ش��ود‪ .‬ما فراموش کرده ایم که تاجر یا معدنکار قرارداد بسته‪،‬‬ ‫کشتی گرفته و در صورت اجرای سریع بخشنامه ها ضرر می کند‪.‬‬ ‫نمی توان بدون در نظر گرفتن ش��رایط انها و بدون مش��ورت با‬ ‫انجمن ه��ای تخصصی‪ ،‬هرگونه اقدامی را انجام داد که درنهایت‬ ‫به ضرر تاجر و تولیدکننده داخلی باشد‪.‬‬ ‫حسن محمدی‪ :‬مشکالت ناشی از تحریم ‪ ،‬هزینه های تجارت را افزایش‬ ‫ داده‪ ،‬کشتی ها کمتر وارد سواحل می شوند‪ ،‬نرخ بیمه باالست و تعرفه‬ ‫‪۳۰‬درص��دی نقش بازدارنده ای در خام فروش��ی و ص��ادرات مواد خام‬ ‫دارد‬ ‫ابوطالبی ادامه داد‪ :‬برای سنگ اهن دانه بندی و خام عوارضی‬ ‫وضع ش��ده و معافیت مالیاتی صادرات سنگ اهن دانه بندی هم‬ ‫حذف شده است‪ ،‬در حالی که درباره صادرات کنسانتره و گندله‬ ‫هنوز عوارضی وضع نش��ده اس��ت‪ .‬این مسئله نشان می دهد که‬ ‫سیاست جدید به دنبال کاهش خام فروشی و تامین ارزش افزوده‬ ‫در داخل است‪ .‬معاون پیشین مالی و بازرگانی شرکت سنگ اهن‬ ‫مرکزی در پاس��خ به این پرسش که افزایش عوارض چه تاثیری‬ ‫بر صادرات س��نگ اهن دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬صادرات قطع نمی ش��ود‬ ‫اما بر نرخ سنگ اهن تاثیر می گذارد و باعث کاهش ان می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این مس��ئله باعث می شود که صادرکنندگان‬ ‫و معدنکاران به سمت صادرات کنسانتره بروند که هم از معافیت‬ ‫مالیاتی استفاده کنند و هم عوارض پرداخت نکنند‪.‬‬ ‫ابوطالبی در پاس��خ به این پرسش که تکلیف معادنی که برای‬ ‫نیاز ارزی صادرات انجام می دهند چه می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این مورد را‬ ‫دولت باید در نظر می گرفت و برای ان زودتر از اینها چاره اندیشی‬ ‫می ک��رد چراکه ازیک طرف تاکید بر تامی��ن نیاز داخلی صنایع‬ ‫فوالد اس��ت و باید مواد اولیه موردنیاز این حوزه را تامین کرد و‬ ‫از طرف دیگر دولت باید برای وابس��تگی واحدهایی که به ارز و‬ ‫ص��ادرات دلخوش بودند نیز چاره اندیش��ی می کرد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫معادن ابتدا قراردادهای داخلی خود را امضا سپس مازاد تولید را‬ ‫صادر می کردند‪ .‬ازانجایی که معادن برای تامین نیازهای ارزی به‬ ‫صادرات وابسته هستند کمی مشکل ایجاد می شود‪ ،‬به ویژه برای‬ ‫معادنی که س��نگ اهن را به صورت دانه بن��دی صادر می کردند‬ ‫اما معادنی که کنس��انتره دارن��د و مازاد بر نیاز داخلی می توانند‬ ‫ص��ادر کنند‪ ،‬تا حدودی نیاز ارزی خ��ود را تامین می کنند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس معدن به عواقب عملی بخش��نامه های مختلف اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با این بخشنامه ها واحدهایی که نمی توانند نیازهای‬ ‫ارزی خ��ود را تامین کنند‪ ،‬دچار مش��کل می ش��وند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫همچنی��ن واحدهای��ی که نقدینگی خود را ب��ر مبنای صادرات‬ ‫گذاش��ته بودند‪ ،‬با پیامدهایی روبه رو می شوند‪ .‬ازانجایی که این‬ ‫واحدها برای طرح های توس��عه تامین نقدینگی و نیاز ارزی‪ ،‬نیاز‬ ‫به صادرات دارند حتما با مش��کل روبه رو می ش��وند‪ .‬او به عنوان‬ ‫پیشنهاد و راهکار مطرح کرد‪ :‬بهتر است برای واحدهای معدنی‬ ‫که طرح های توسعه ای داشته اند برنامه دیگری در نظر بگیرند تا‬ ‫نیاز ارزی انها تامین شود‪ .‬ابوطالبی در پایان اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه برای کنس��انتره عوارضی در نظر گرفته نشده بلکه فقط‬ ‫برای س��نگ اهن دانه بندی عوارض در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬به نظر‬ ‫می اید که دیدگاه کلی‪ ،‬درس��ت و در راس��تای تامین نیاز داخل‬ ‫و مواد اولیه اس��ت اما برای تامین نیاز ارزی باید دست بخشی از‬ ‫فعاالنی که پروژه دارند را باز گذاشت تا بتوانند کاری انجام دهند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1363‬‬ ‫پیاپی ‪2681‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جای خالی‬ ‫قوانین مالیاتی‬ ‫در زنجیره ای‬ ‫اهنین‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیف اهلل امیری در یازدهمین نمایشگاه «متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته» مطرح کرد‪:‬‬ ‫فرهاد منفرد‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫یکی از مش��کالت مس��یر تولید به ویژه در‬ ‫حوزه تولید فوالد‪ ،‬مالیات ارزش افزوده اس��ت‪.‬‬ ‫در زمین��ه وض��ع قوانین از س��وی نهادهای‬ ‫قانون گذار به ش��کل جزیره ای عمل می شود‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که ب��رای وضع هر قانونی‬ ‫نیاز به بس��تر مناسب است‪ .‬در زمینه مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده نیز زیرس��اخت مناس��ب برای‬ ‫شناسایی و ارزیابی واحدها به منظور پرداخت‬ ‫مالی��ات در صنع��ت ف��والد وج��ود ن��دارد و‬ ‫حلقه هایی در این صنعت مفقود شده است‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬در زنجیره فوالد کسانی هستند‬ ‫که دالل��ی کرده و فعالیتی ب��دون فاکتور در‬ ‫بازار دارند‪ ،‬از این رو مالیات ارزش افزوده خود‬ ‫را پرداخ��ت نمی کنن��د که به طور مش��خص‬ ‫قراضه فروش ه��ای اه��ن در ای��ن صنف قرار‬ ‫دارند‪ .‬از انجا که قوانین مالیاتی کشور دقیق و‬ ‫موشکافانه نیست‪ ،‬این صنف به سادگی از زیر‬ ‫بار مالیات می گریزند‪ .‬بنابراین با توجه به این‬ ‫موض��وع که اگر قرار باش��د صنف اهن فروش‬ ‫مالی��ات پرداخت نکند‪ ،‬مالی��ات ان به گردن‬ ‫تولیدکننده می افتد‪ .‬قوانین وزارت دارایی در‬ ‫زمینه مالیات س��ختگیرانه است‪ ،‬از این رو به‬ ‫دلیل ای��ن موضوع ممکن اس��ت کارگاه یک‬ ‫تولیدکننده توقیف شود‪.‬‬ ‫در زمین��ه گرفتن مالیات ارزش افزوده بهتر‬ ‫است همگی به طور یکسان در برابر قانون قرار‬ ‫بگیرند‪ ،‬زیرا ممکن اس��ت که تبصره ها زمینه‬ ‫فساد را ایجاد کنند و از این شکاف های قانونی‬ ‫برخی ها رانت بگیرند و فساد کنند‪.‬‬ ‫بنابراین می طلبد ک��ه دولت پیش از وضع‬ ‫قوانی��ن‪ ،‬با انجمن ها و س��ندیکاها مش��ورت‬ ‫کرده و در زمینه مش��کالت و راهکارها از انها‬ ‫نظرخواهی و پس از ان اقدام به قانون گذاری‬ ‫کند؛ چراکه هر قانونی به درستی وضع نشود‪،‬‬ ‫بر پیکره تولید اسیب جدی وارد می کند‪ .‬در‬ ‫زمینه قوانی��ن مالیاتی نیز باید بر همین مبنا‬ ‫پیش رف��ت و خالهای ان را پوش��ش داد تا‬ ‫زمینه ه��ای گری��ز در ان ب��ه کمترین میزان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فوالد مبارکه برترین‬ ‫تولیدکننده فوالد‬ ‫در بازار داخلی و خارجی‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان بزرگ ترین‬ ‫تولید کنن��ده محص��والت ف��والدی در بی��ن‬ ‫شرکت های فوالدساز منطقه خاورمیانه است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬معاون‬ ‫ف��روش و بازاریاب��ی ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫گف��ت‪ :‬همچنین این ش��رکت صنعتی بزرگ‬ ‫س��ال گذش��ته عالوه بر کس��ب این افتخار‪،‬‬ ‫رتب��ه ‪ ۴۷‬جه��ان را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محم��ود اکب��ری اف��زود‪ :‬ای��ن ش��رکت با‬ ‫اج��رای طرح های توس��عه و افزایش ظرفیت‬ ‫تولی��د‪ ،‬کمک ش��ایانی به بهب��ود رتبه ایران‬ ‫در رتبه بن��دی جهان��ی برترین کش��ورهای‬ ‫تولیدکننده فوالد داشته است‪.‬‬ ‫وی تحوی��ل محصوالت فوالد مبارکه را در‬ ‫‪ ۵‬ماه امسال ‪۲‬هزار و ‪۵۸۷‬تن با افزایش بیش‬ ‫از ‪۷۴‬درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته بیان ک��رد و گف��ت‪ :‬در همین بازه‬ ‫زمانی‪ ،‬عرضه محصوالت گرم از ‪۹۷۸‬هزار تن‬ ‫به هزار و ‪۸۹۲‬تن با رشد ‪۹۳‬درصدی و عرضه‬ ‫به شرکت های لوله و پروفیل از ‪۳۵۳‬هزار تن‬ ‫به ‪۸۷۷‬هزار تن رسیده که نشان دهنده رشد‬ ‫‪۱۴۸‬درصدی است‪.‬‬ ‫مع��اون ف��روش و بازاریاب��ی ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارکه اف��زود‪ :‬این ش��رکت با وجود‬ ‫بی سابقه ترین تحریم های بین المللی توانسته‬ ‫با عزم ملی فوالدم��ردان نیاز خطوط خود را‬ ‫از خارج کش��ور تامین کند اما در تامین مواد‬ ‫اولیه موردنی��از داخلی ازجمله کنس��تانتره‪،‬‬ ‫س��نگ اهن و گندله به ش��دت دچار مشکل‬ ‫ش��ده و بیم ان می رود تولید خطوط کاهش‬ ‫یافته یا متوقف شود‪ ،‬درحالی که تداوم تولید‬ ‫در بی��ش از ‪۵‬هزار خان��ه و کارگاه کوچک و‬ ‫ب��زرگ در باالدس��ت و پایین دس��ت ف��والد‬ ‫مبارکه وابس��ته به تداوم تولید حداکثری در‬ ‫این شرکت است‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری است‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفه��ان به عن��وان بزرگ تری��ن تولید کننده‬ ‫فوالد کش��ور نیمی از ف��والد داخل را تامین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تامین سنگ اهن فوالدی ها‪ ،‬جزو اولویت های نخست دولت است‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یازدهمین نمایشگاه «متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و صنایع وابس��ته» با حضور س��یف اهلل‬ ‫امیری مدیرکل دفتر صنای��ع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬حمیدرضا عظیمی��ان مدیرعامل‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه‪ ،‬منصور ی��زدی زاده مدیرعامل‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ ،‬ایرج موفق رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و جمعی از مسئوالن استان اصفهان‬ ‫گشایش شد‪.‬‬ ‫در کنار همه ش��رکت های ایرانی که در یازدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و صنای��ع وابس��ته حض��ور داش��تند‪،‬‬ ‫نمایندگان ش��رکت های خارجی از بلژیک‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬چی��ن‪ ،‬س��وئیس و جمهوری چ��ک نیز به‬ ‫اصفهان امدند تا اخری��ن یافته های خود در صنعت‬ ‫فوالد را به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫همچنین در حاشیه این نمایشگاه‪« ،‬همایش عبور‬ ‫از بحران ه��ا در صنع��ت متالورژی‪ ،‬ف��والد و زنجیره‬ ‫تامین» برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت دولت تامین نیاز داخل است‬ ‫سیف اهلل امیری‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‬ ‫سیدرسول خلیفه سلطان‬ ‫مدی��رکل دفتر صنای��ع معدنی و مش��اور معاونت‬ ‫ام��ور معادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در ایین گش��ایش یازدهمین نمایش��گاه‬ ‫«متال��ورژی‪ ،‬ف��والد‪ ،‬ریخته گ��ری‪ ،‬ماش��ین االت و‬ ‫صنایع وابس��ته» گفت‪ :‬صادرات س��نگ اهن ازسوی‬ ‫تولید کنندگان دولتی این مواد اولیه را ممنوع کردیم‬ ‫و با برنامه ریزی انجام ش��ده‪ ،‬مش��کل این واحدهای‬ ‫تولیدی حل می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬س��یف اهلل امی��ری اف��زود‪ :‬در‬ ‫حال حاض��ر ذوب اهن و فوالد مبارکه مش��کل تامین‬ ‫مواد اولیه دارند و به دنبال حل ان هستیم‪ .‬بر اساس‬ ‫دستور معاون اول رئیس جمهوری اولویت ابتدا تامین‬ ‫نیاز داخل است‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬برای تولید ‪۵۵‬میلیون‬ ‫ت��ن فوالد در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬نیازمن��د ‪۱۵۰‬میلیون تن‬ ‫س��نگ اهن هس��تیم که اگر این موضوع ساماندهی‬ ‫نش��ود‪ ،‬تا ‪ ۱۰‬س��ال این��ده وارد کننده س��نگ اهن‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر صنای��ع معدنی و مش��اور معاونت‬ ‫ام��ور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به همراه ایرج موفق رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اصفهان و جمعی از مسئوالن صنعت‬ ‫فوالد کشور از غرفه ذوب اهن اصفهان در یازدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی متالورژی‪ ،‬فوالد و ریخته گری‬ ‫بازدید کردند و با نیازها و دس��تاوردهای این شرکت‬ ‫در حوزه بومی سازی اشنا شدند‪.‬‬ ‫این مس��ئوالن همچنین انواع ریل تولید ش��ده در‬ ‫ذوب اهن اصفهان ازجمله ریل ‪ ،UIC۶۰‬ریل ‪،U۳۳‬‬ ‫ری��ل ‪ UIC۵۴‬و ری��ل ‪ S۴۹‬را مش��اهده کردند و با‬ ‫توضیح کارشناس این شرکت در جریان شیوه تولید‬ ‫و کیفیت این محصول قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه ان�دازی خط نورد ‪ ۲‬فوالد مبارکه با‬ ‫هزینه ‪ ٥٠٠‬میلیون یورویی‬ ‫منصور یزدی زاده‬ ‫ایرج موفق‬ ‫بهرام شکوری‬ ‫همچنین در ایین گش��ایش یازدهمین نمایش��گاه‬ ‫«متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و صنایع‬ ‫وابس��ته» مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬نابس��امانی ک��ه در چرخه تولید فوالد کش��ور‬ ‫به وجود امده باید برطرف ش��ود و در نیمه دوم سال‬ ‫جاری فوالد خراس��ان‪ ،‬خوزس��تان و ذوب اهن نباید‬ ‫دغدغه تامین مواد اولیه داشته باشند‪.‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان در ایین گش��ایش یازدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی فوالد‪ ،‬متالورژی‪ ،‬ریخته گری‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و صنای��ع وابس��ته افزود‪ :‬مش��کالت و‬ ‫مس��ائل باید حل شود تا به راحتی به تولید مواد اولیه‬ ‫دس��ت پیدا کنی��م‪ ،‬از این رو گرفتاری های ناش��ی از‬ ‫تحریم نباید بخش کوچکی از فکرمان را درگیر کند‬ ‫و باید در راستای رفع مشکالت داخلی بکوشیم‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬تصمیم بر این اس��ت که ش��رکت‬ ‫فوالد مبارکه از تولید کننده صرف فوالد خارج شود و‬ ‫در ‪ ۳‬تا ‪ ١٠‬سال اینده به عنوان یک واحد فناوری در‬ ‫جهان فعالیت کند‪ .‬به گفته مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫مبارک��ه اصفهان‪ ،‬تولید فوالد مبارکه از ابتدا تا کنون‬ ‫از مرز ‪١١٠‬میلیون تن فوالد خام عبور کرده است‪.‬‬ ‫عظیمیان در ادامه تصریح کرد‪ :‬ایران در س��ال ‪٥٧‬‬ ‫چهارمین و امروز دهمین تولید کننده فوالد است‪ ،‬از‬ ‫این رو امسال فوالد مبارکه قصد دارد با سازکار جدید‬ ‫به سمت دانش حرکت کند‪.‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‪ :‬تصمیم بر این اس��ت که ش��رکت فوالد مبارکه از‬ ‫تولید کننده صرف فوالد خارج ش��ود و در ‪ ۳‬تا ‪ ١٠‬س��ال اینده به عنوان‬ ‫یک واحد فناوری در جهان فعالیت کند‬ ‫وی با اش��اره به برپایی یازدهمین نمایشگاه فوالد‬ ‫افزود‪ :‬م��ا از همه افرادی که در ای��ن زمینه فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬می خواهیم با معاونت فناوری فوالد تماس‬ ‫برقرار کرده و توانمندی های خود را اعالم کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬رویکرد‬ ‫جدید فوالد مبارکه این اس��ت ک��ه از توانمندی ها و‬ ‫ظرفیت های موجود استفاده کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه بی��ان کرد‪ :‬خط‬ ‫نورد ‪ ٢‬فوالد مبارکه با هزینه ای افزون بر ‪٥٠٠‬میلیون‬ ‫یورو در حال گشایش است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬امیدواری��م زمین��ه ای ب��رای‬ ‫س��ازندگان و تولیدکنندگان فراهم ش��ود تا در چند‬ ‫سال اینده در کشور بدرخشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ران به لح�اظ تولید کمی ف�والد در‬ ‫جهان رتبه خوبی دارد‬ ‫دبی��ر انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران گفت‪:‬‬ ‫جای��گاه خوبی به لحاظ تولی��د کمی فوالد در جهان‬ ‫داری��م ول��ی از نظر کیف��ی‪ ،‬رتب��ه باالی��ی نداریم‪.‬‬ ‫سیدرسول خلیفه سلطان در ایین گشایش نمایشگاه‬ ‫بین المللی فوالد‪ ،‬متالورژی‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماشین االت‬ ‫و صنای��ع وابس��ته افزود‪ :‬در س��ال ج��اری میالدی‬ ‫دهمین تولیدکننده فوالد جهان شدیم‪ ،‬این درحالی‬ ‫اس��ت که در سال گذش��ته میالدی ‪۳‬رتبه در زمینه‬ ‫فوالد به جلو حرکت کردیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در س��ال جاری میالدی فرانسه و‬ ‫ایتالیا و چند کش��ور دیگ��ر ازجمله مکزیک و برخی‬ ‫از کش��ورهای ش��رق اس��یا را از نظر فوالد پشت سر‬ ‫گذاشته ایم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫چی��ن‪ ،‬امریکا‪ ،‬روس��یه و هند از نظر ف��والد از ایران‬ ‫جلوتر و ب��ه لحاظ اقلیمی دارای وس��عت و امکانات‬ ‫معدنی هستند اما فقط با ‪ ۴‬کشور کره جنوبی‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫ژاپن و برزیل می توانیم رقابت کنیم‪.‬‬ ‫خلیفه س��لطان اضاف��ه ک��رد‪ :‬فرات��ر از فوالدهای‬ ‫س��اختمانی در عمل بای��د گام های��ی را برداریم که‬ ‫متوسط س��هم کشورهای پیش��رفته از فوالد الیاژی‬ ‫حدود ‪۳‬درصد اس��ت و در این زمین��ه باید اقداماتی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مس��ئوالن دولتی‪ ،‬سیاست گذاران و‬ ‫تصمیم گیران باید بدانند که فصل توس��عه صادرات و‬ ‫مقررات زدایی برای توس��عه فوالد است و این موضوع‬ ‫باید شعار اصلی فوالدی ها باشد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و س��تاد‬ ‫تنظیم ب��ازار در نشس��ت های گذش��ته و اینده این‬ ‫مفهوم را پیگیری می کنیم و باید مقررات زدایی برای‬ ‫صادرات انجام شود‪.‬‬ ‫خلیفه س��لطان ادامه داد‪ :‬در زمین��ه فوالد همگن‬ ‫تناس��ب خوبی برقرار ش��د و این درحالی اس��ت که‬ ‫این تناس��ب در سال های گذش��ته نبود اما با تالش‬ ‫فوالد هرمزگان در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات‬ ‫روابط عمومی ایران تندیس زرین گرفت‬ ‫فوالد هرمزگان در چهاردهمین جش��نواره ملی انتشارات روابط عمومی ایران‬ ‫موفق به کسب تندیس زرین و لوح جشنواره شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬چهاردهمین‬ ‫جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ایران که با حضور دبیر شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگ��ی و بس��یاری از متخصصان‪ ،‬صاحبنظران و مدیران این حوزه در س��الن‬ ‫همایش های س��ازمان مدیریت صنعتی برگزار ش��د‪ ،‬روابط عمومی شرکت فوالد‬ ‫هرمزگان در د و رش��ته گزارش و هدیه انتشاراتی موفق به کسب رتبه نخست و‬ ‫در دو رشته ویژه نامه و مصاحبه دارای رتبه سوم کشوری این جشنواره شد‪.‬‬ ‫دولتم��ردان‪ ،‬بخ��ش خصوصی و صنعتگ��ران به این‬ ‫وضعیت دست پیدا کردیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه س��االنه ‪۲۶‬میلیون تن فوالد‬ ‫تولید می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حداکث��ر ‪۱۳‬میلیون تن‬ ‫فوالد مص��رف داخل��ی داریم و ‪۱۳‬میلی��ون تن هم‬ ‫بای��د صادر کنی��م‪ ،‬از این رو باید صادرات را توس��عه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ایران با اش��اره‬ ‫ب��ه عوارض مالی��ات برای خام فروش��ی اف��زود‪ :‬باید‬ ‫حواس مان باشد عوارض از بخش زنجیره فوالد خارج‬ ‫نش��ود‪ ،‬در عوارضی که دولت برای خام فروشی وضع‬ ‫می کند بای��د ابتکار عمل به خ��رج دهیم تا عوارض‬ ‫درون بخشی در صندوقی ریخته و ان صندوق صرف‬ ‫توسعه استحصال مواد معدنی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه نخست ذوب اهن در بومی سازی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سهامی ذوب اهن گفت‪ :‬عمده‬ ‫فوالد کش��ور از اصفهان به فروش م��ی رود و از همه‬ ‫مهم تر تنوع تولید و استراتژیک بودن این محصوالت‬ ‫استان اصفهان است‪.‬‬ ‫منص��ور یزدی زاده اف��زود‪ :‬در زمینه بومی س��ازی‪،‬‬ ‫اصفه��ان رتبه نخس��ت را از نظر تولی��د قطعات در‬ ‫صنعت فوالد به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نکته مهم اینکه فوالد خوش��بختانه‬ ‫به عنوان صنعتی مهم در کش��ور ش��ناخته می شود‬ ‫و م��ا در ای��ن صنع��ت از ابتدای پی��روزی انقالب به‬ ‫‪ ۲۶‬میلی��ون ت��ن ظرفیت واقعی دس��ت پیدا کردیم‬ ‫ک��ه در هی��چ صنعتی ب��ه این اندازه ش��اهد رش��د‬ ‫نبوده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی ذوب اه��ن ادامه داد‪:‬‬ ‫خوشبختانه عالوه بر تولید فوالد در این حجم‪ ،‬شاهد‬ ‫تولید قطعات خوبی نیز بودیم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در حال حاض��ر ذوب اهن بیش‬ ‫از ‪۸۰‬درصد قطع��ات موردنیاز را می س��ازد و حدود‬ ‫‪۱۵‬درص��د تولیدکنن��ده قطعات فوالدی در کش��ور‬ ‫و حدود ‪۵‬درصد قطعاتی اس��ت که حکم اس��تاندارد‬ ‫داشته و ساخت انها اقتصادی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه دوم فوالد کشور‬ ‫همچنین رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اصفه��ان در ایی��ن گش��ایش یازدهمین نمایش��گاه‬ ‫«متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و صنایع‬ ‫وابس��ته» گفت‪ :‬در اس��تان اصفهان بیش از ‪١٠‬هزار‬ ‫واح��د صنعتی داریم ک��ه یک ه��زار و ‪١٠٠‬واحد در‬ ‫زمینه فوالد و صنایع وابسته فعالیت می‪ ‎‬کنند‪.‬‬ ‫ای��رج موف��ق در ادامه افزود‪ :‬اس��تان اصفهان رتبه‬ ‫نخست صنعت کشور به لحاظ تعداد‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫و اش��تغال و نیز رتب��ه دوم از نظر ف��والد را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪٣٦ :‬درص��د اش��تغال و ‪٢٢‬درصد‬ ‫سرمایه گذاری در زمینه فوالد را استان اصفهان دارد‪،‬‬ ‫از این رو مدیران دولت��ی باید توجه ویژه ای به بخش‬ ‫فوالد داشته باشند تا در مسیر توسعه حرکت کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه به لحاظ تولید و صادرات فوالد‪،‬‬ ‫اصفهان رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به دنبال این نیستیم که صادرات‬ ‫مواد خام ممنوع ش��ود اما برنامه ریزی در این زمینه‬ ‫الزم است‪ ،‬وقتی واحدهای شاخص به مواد اولیه نیاز‬ ‫دارند باید تامین مواد اولیه در راس امور قرار گیرد‪.‬‬ ‫موف��ق اظهار ک��رد‪ :‬چرا باید مج��وزی جدید برای‬ ‫صنایع در اس��تان و کش��ور صادر شود اما مجوزهای‬ ‫قبل��ی همچن��ان برقرار باش��د؟ ما به دنبال توس��عه‬ ‫واحدهای موجود هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید به دنبال این باش��یم که با ایجاد‬ ‫کنسرس��یوم فوالد‪ ،‬تش��کل ها و انجمن های فوالد با‬ ‫یکدیگر گفتمان واحد داش��ته باش��ند‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫ش��اهد هس��تیم ک��ه نیروه��ا در این راس��تا خنثی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اصفهان‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬با توج��ه به ظرفی��ت و توان اس��تان‬ ‫اصفه��ان در این صنع��ت باید جریان��ات و تحوالت‬ ‫از این اس��تان اغاز ش��ود؛ چرا این استان در صنعت‬ ‫می تواند جریان س��از باش��د‪ .‬موفق با بیان اینکه باید‬ ‫به دنبال صادرات بود و به این موضوع توجه ویژه کرد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬باید به دنبال اعمال تعرفه های بازدارنده و‬ ‫نهاده های فوالدی باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چال�ش تولی�د ‪۵۵‬میلیون ت�ن فوالد در‬ ‫افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫همچنین بهرام شکوری‪ ،‬رئیس کمیسیون معادن و‬ ‫صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات مدیره‬ ‫خانه معدن ایران‪ ،‬در حاش��یه یازدهمین نمایش��گاه‬ ‫«متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و صنایع‬ ‫وابس��ته» در کارگاه تخصصی با عن��وان «مهم ترین‬ ‫چال��ش زنجیره تامین ف��والد در افق ‪ »۱۴۰۴‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬بر اس��اس س��ند چشم انداز ‪۲۰‬س��اله کشور که‬ ‫ازس��وی رهبر معظم انقالب ابالغ ش��ده‪ ،‬دس��تیابی‬ ‫ب��ه تولی��د ‪ ۵۵‬میلیون ت��ن فوالد خام تبیین ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تولید ف��والد خام کش��ور در س��ال ‪۱۳۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۲۵‬میلی��ون تن بود‪ ،‬این درحالی اس��ت که ظرفیت‬ ‫تولی��د فوالد خام کش��ور ت��ا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به‬ ‫حدود ‪ ۳۴.۵‬میلیون تن رس��یده اس��ت‪ .‬شکوری در‬ ‫ادامه با اش��اره ب��ه میزان مصرف ف��والد عنوان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر س��رانه مصرف ف��والد ای��ران حدود‬ ‫‪ ۲۷۳‬کیلوگ��رم اس��ت‪ ،‬درحالی که میانگین س��رانه‬ ‫مصرف جهانی ف��والد ‪۳۰۰‬کیلوگرم اس��ت‪ .‬البته بر‬ ‫اس��اس روش اقتصادس��نجی‪ ،‬میزان س��رانه مصرف‬ ‫ای��ران در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬برابر ب��ا ‪۲۹۸‬کیلوگرم خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان چالش های پیش روی صنعت فوالد در‬ ‫افق ‪ ۱۴۰۴‬عنوان ک��رد‪ :‬مهم ترین چالش های تداوم‬ ‫تولید ‪۵۵‬میلیون تن فوالد در سال ‪ ۱۴۰۴‬به ‪3‬دسته‬ ‫قابل تقس��یم اس��ت؛ یکی تامین مواد اولیه و سنگ‬ ‫اه��ن و دیگری میزان مصرف داخلی اس��ت که باید‬ ‫به بیش از ‪ ۲۶‬میلیون تن برس��د‪ .‬موضوع س��وم نیز‬ ‫ایجاد زیرس��اخت های موردنیاز در این زمینه ازجمله‬ ‫تامین اب و حمل ونقل ریلی اس��ت که بس��یار مهم‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫با تضعیف بازار داخلی فرصت ارزاوری صادرات فوالد را از دست ندهیم‬ ‫اگ��ر قرار اس��ت در بازاره��ای صادراتی حضور‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬باید بازار داخل نیز تقویت شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش چی�لان‪ ،‬محمد جابری��ان‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدی��ره مجتمع ف��والد روهینا جنوب گفت‪:‬‬ ‫نخستین مش��کل در زمینه توسعه صادرات فوالد‬ ‫ایران‪ ،‬تحریم است که سبب شده مشتریان سنتی‬ ‫و کشورهایی همچون عراق نیز به سختی از ایران‬ ‫خرید کنند‪.‬‬ ‫از این رو الزم اس��ت‪ ،‬دس��ت کم برای خرید این‬ ‫کش��ورها از ایران‪ ،‬رایزنی های سیاسی ویژه انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از س��وی دیگ��ر اگر قرار اس��ت در‬ ‫بازارهای صادراتی حضور داش��ته باشیم باید بازار‬ ‫داخل نیز تنظیم ش��ود‪ .‬زمانی ک��ه فوالد در بازار‬ ‫داخل تضعیف شود‪ ،‬به طور قطع در بازار صادراتی‬ ‫نی��ز قدرت چانه زن��ی فوالدس��ازان پایین خواهد‬ ‫امد و س��بب فروش با قیمت ه��ای کمتر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جابریان تصریح کرد‪ :‬این ارزان فروشی صادراتی‬ ‫یعنی کاهش ورود ارز به کش��ور در ش��رایطی که‬ ‫نیازمند ارز هستیم‪.‬‬ ‫عالوه بر ای��ن ارزان فروش��ی صادراتی به دلیل‬ ‫تضعی��ف بازار داخلی‪ ،‬عامل صادرات ریالی ش��ده‬ ‫و مش��کالتی را ب��رای بانک مرک��زی و واحدهای‬ ‫تولیدی ایجاد می کند که الزم اس��ت قبل از بروز‬ ‫این مش��کالت‪ ،‬برای پیشگیری از انها چاره جویی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1363‬‬ ‫پیاپی ‪2681‬‬ ‫کوتاه درباره اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا‬ ‫ایجاد پایگاه نظارتی‬ ‫اصناف‬ ‫در مناطق ‪ 22‬گانه تهران‬ ‫سود باالی گردشگری‬ ‫با سرمایه گذاری اندک‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫ابرچالش های هنر‪-‬صنعت ایرانی زیر ذره بین‬ ‫رئیس مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی در ایین‬ ‫امضای تفاهمنامه همکاری بین مرکز توس��عه تجارت‬ ‫الکترونیک��ی و مرک��ز ملی ف��رش ایران در راس��تای‬ ‫راه اندازی و توس��عه تجارت الکترونیکی صنعت فرش‪،‬‬ ‫از اغاز شناس��ایی نیازمندی ها و چالش های پیش روی‬ ‫طراحی و تولید فرش دس��تباف ایران خبر داد؛ اتفاقی‬ ‫ک��ه می تواند گام نخس��ت و البته مهمی در راس��تای‬ ‫تقویت این صنعت و به دنبال ان صادرات باشد‪.‬‬ ‫علی رهبری با ابراز امیدواری درباره افزایش همکاری‬ ‫هم در زمینه سیاس��ت گذاری و ه��م اجرا‪ ،‬محورهای‬ ‫تفاهمنام��ه منعقد ش��ده با مرکز ملی ف��رش ایران را‬ ‫معرف��ی کرد و گفت‪ :‬اموزش‪ ،‬ترویج و فرهنگ‏ س��ازی‬ ‫برای اس��تفاده از تج��ارت الکترونیک در صنعت فرش‬ ‫دستباف‪ ،‬توس��عه زیرساخت های سیستمی به منظور‬ ‫مدیریت زنجیره تجاری فرش دستباف شامل شناسه‬ ‫ب‬ ‫کاال و رهگیری و نیز تس��هیل و حمایت از ظهور کس ‏‬ ‫و کاره��ای نواوران��ه (اس��تارت اپ ها) و نقش ‏افرینی‬ ‫ش��رکت های دانش ‏بنیان و کارافرین به منظور توسعه‬ ‫کاربردهای تجارت الکترونیکی در صنعت فرش شامل‬ ‫بازارهای داخلی و خارج��ی‪۳ ،‬محور اصلی تفاهمنامه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ب��ا انعقاد این تفاهمنام��ه‪ ،‬ضمن معرفی‬ ‫نقش��ه راه برگزاری «‪ »Reverse Pitch‬در ماه اینده‬ ‫با هم��کاری مرکز ملی فرش در ح��وزه صنعت فرش‪،‬‬ ‫گام نخس��ت ای��ن رویداد را اغ��از کرده و شناس��ایی‬ ‫نیازمندی ه��ا و چالش های مط��رح در حوزه طراحی‬ ‫و تولی��د فرش را به عنوان مهم تری��ن بخش برای ارائه‬ ‫راهکاره��ای نواوران��ه و فناوران��ه در دس��تور کار قرار‬ ‫خواهی��م داد؛ به نحوی که اجرای این موارد بر بس��تر‬ ‫تجارت الکترونیک انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چین الترناتیو صادرات فرش ایرانی‬ ‫اتفاق مهم دیگری که به تازگی در این حوزه رخ داده‪،‬‬ ‫شناسایی بازارهای جدید و جایگزین بوده که در همین‬ ‫باره نایب رئیس اتاق مش��ترک ای��ران و چین از فعال‬ ‫شدن میز فرش چین خبر داد که حدود ‪ ۴‬سال متوقف‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مجیدرضا حریری در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به‬ ‫اینکه ب��ازار چین به عنوان الترناتیو بازارهای صادراتی‬ ‫فرش که از دس��ت داده ایم مطرح ب��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫از عرش تـا «فرش»‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازار چین به عنوان الترناتیو بازارهای صادراتی فرش که از‬ ‫دست داده ایم مطرح بود‬ ‫دوران تحری��م قبلی در حال طراحی اس��تراتژی برای‬ ‫بازاریاب��ی ف��رش ایرانی در چین بودیم که با تش��کیل‬ ‫برج��ام ک��ه همه امی��دوار ب��ه حل مش��کالت بودند‪،‬‬ ‫مسکوت ماند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از تغییر ریاس��ت مرکز ملی فرش‪،‬‬ ‫تصمیم بر ان شد میز چین در حوزه فرش دوباره فعال‬ ‫ش��ود و با کارگروه مش��خص ش��ده و با کمک اتحادیه‬ ‫صادرکنن��دگان ف��رش برای چین ی��ک طراحی بازار‬ ‫داش��ته باشیم‪ .‬البته میز چین به طور دائم نشست های‬ ‫منظمی دارد که پس از اجرای استراتژی نیز بازار رصد‬ ‫می شود و نقاط ضعف شناسایی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه نایب رئیس اتاق مش��ترک ای��ران و چین‪،‬‬ ‫نشس��ت مقدماتی را با مرکز ملی فرش برگزار کرده ایم‬ ‫و مذاکرات اولیه انجام ش��ده اس��ت‪ .‬درحال حاضر نیز‬ ‫به دنبال طراحی این اس��تراتژی هستیم که به محض‬ ‫رس��یدن به نقط��ه مطل��وب از ذی نفعان ه��م دعوت‬ ‫می شود در نشست ها حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت ها باالست‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت س��هامی فرش با اش��اره‬ ‫ب��ه نمایش��گاه فرش دس��تباف که به تازگ��ی به پایان‬ ‫رس��ید‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬در بخش ه��ای داخلی ب��ا توجه‬ ‫ب��ه افزای��ش قیمت ه��ا و کاهش قدرت خری��د مردم‪،‬‬ ‫اس��تقبال نسبت به س��ال های قبل کاهش پیدا کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫محمدرضا عاب��د در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫افزایش نرخ فرش دس��تباف نیز به دلیل باال رفتن نرخ‬ ‫مواد اولیه و دستمزدها بود که چشمگیر بود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در زمینه بازارهای خارجی نیز باتوجه به ش��رایط‬ ‫برابری ارزهای خارجی با ریال و نوس��ان های نرخ ارز‪،‬‬ ‫نرخ ثابتی نداش��تیم و خریداران خارجی در نمایشگاه‬ ‫به می��زان کمتری خرید می کردن��د و به همین دلیل‬ ‫نمایشگاه رونق سال گذشته را نداشت‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت سهامی فرش با اشاره به‬ ‫چالش ه��ای موجود در بازار ف��رش ایرانی‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫چالش قیمت مهم ترین مشکل کنونی بازار است‪ .‬باید‬ ‫روی قیمت ها کنترل بیش��تری داش��ته باش��یم تا هم‬ ‫خریدار سود کند هم فروشنده‪.‬‬ ‫متاس��فانه بازار نوس��ان دارد و قیمت ها ثباتی ندارد‬ ‫مرز سومار به زودی بازگشایی می شود‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن اس��تان کرمانشاه‬ ‫گفت‪ :‬مرز س��ومار به دس��تور دولت عراق بس��ته شده‪ ،‬اما‬ ‫با رایزنی هایی که مقامات کش��ورمان و اس��تان کرمانشاه‬ ‫با مس��ئوالن عراقی داش��ته اند‪ ،‬به زودی شاهد بازگشایی‬ ‫ای��ن مرز خواهیم بود‪ .‬کیوان کاش��فی در گفت وگو با ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬علت بس��ته شدن مرز س��ومار مشکالت و تخلفات‬ ‫کارکنان عراق��ی در این مرز بوده که دولت عراق را مجبور‬ ‫به تعطیلی ان و جابه جایی مس��ئوالن کرده است‪ .‬او اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بسته شدن این مرز خبر خوبی برای استان کرمانشاه‬ ‫نیس��ت زیرا بخش خصوصی و دولتی ما س��رمایه گذاری‬ ‫بزرگ��ی را در ای��ن مرز انج��ام داده و س��ومار پنجره ورود‬ ‫تجاری استان به بخش میانی و جنوب عراق است‪ .‬به دلیل‬ ‫تخلف��ات گوناگون مدیریت مرز س��ومار در طرف عراقی‪،‬‬ ‫این مرز به طور رس��می از روز ‪ ۲۸‬مرداد به دس��تور عادل‬ ‫عبدالمهدی‪ ،‬نخس��ت‪‎‬وزیر عراق بسته شد‪ .‬باالفاصله پس‬ ‫از تعطیلی س��ومار‪ ،‬مثنی تمیمی اس��تاندار دیالی عراق و‬ ‫هوش��نگ بازوند استاندار کرمانش��اه در مرز سومار دیدار‬ ‫کردن��د و ب��ا تاکید بر تکمی��ل و تجهیز زیرس��اخت های‬ ‫سیدرضی حاجی اقامیری‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹اغ�از شناس�ایی نیازمندی های طراحی‬ ‫و تولید فرش دستباف‬ ‫هستی فرش دستباف‬ ‫ایرانی‬ ‫در معرض خطر است‬ ‫این مرز‪ ،‬به ضرورت بازگش��ایی س��ریع ان اش��اره کردند‪.‬‬ ‫اس��تاندار کرمانشاه در این دیدار گفت‪ :‬بسته شدن سومار‬ ‫خسارت های اقتصادی گوناگونی برای ‪ ۲‬استان کرمانشاه‬ ‫و دیالی خواهد داش��ت و باید رویکرد هر ‪ ۲‬استان به سمت‬ ‫افزایش مبادالت اقتصادی باش��د‪ .‬مرز سومار در فاصله ‪۶۷‬‬ ‫کیلومتری گیالنغرب و ‪ ۹۰‬کیلومتری ش��هر قصرشیرین‬ ‫واقع ش��ده است‪ .‬در ان سوی مرز و در عراق‪ ،‬نزدیک ترین‬ ‫شهر به سومار‪ ،‬شهر َمندلی از توابع فرمانداری بلدروز است‬ ‫که ‪ ۱۵‬کیلومتر با سومار فاصله دارد‪ .‬بازارچه مرزی سومار‬ ‫فاصله حمل کاال را به بغداد کوتاه تر کرده و اکنون بیش��تر‬ ‫کاالهای صادراتی به اس��تان های شرقی عراق از این معبر‬ ‫صادر می ش��ود‪ .‬در سال گذشته حدود ‪ ۶۰‬هزار کامیون با‬ ‫یک میلیون تن کاال از مرز سومار مبادله شده‪‎‬است‪ .‬این مرز‬ ‫به تازگی در جلس��ه هیات دولت ایران به عنوان مرز رسمی‬ ‫مصوب ش��ده است‪ .‬استان کرمانش��اه دارای ‪ ۳‬مرز رسمی‬ ‫خس��روی‪ ،‬پرویزخان و سومار با کشور عراق است که سال‬ ‫گذش��ته حدود ‪ ۳‬میلیارد دالر کاال از اس��تان کرمانشاه به‬ ‫خارج کشور صادر شد‪.‬‬ ‫و فعاالن حوزه نمی توانند برنامه ریزی درس��تی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫عاب��د گف��ت‪ :‬تحریم امری��کا نیز تاثیر عم��ده ای بر‬ ‫ص��ادرات ما داش��ت به نحوی که ش��اهد ‪۳۰‬درصدی‬ ‫صادرات نس��بت به س��ال قبل بودیم‪ .‬برای جایگزین‬ ‫کردن کش��ورهای دیگر هم نیازمن��د اقدام های تبلیغ‬ ‫و بازاریابی های وس��یع تری هستیم‪ .‬همچنین فعاالن‬ ‫و تاج��ران فرش ارام ننشس��ته اند که البت��ه نیازمند‬ ‫حمایت ه��ای سیاس��ت گذاران هس��تند ت��ا در ام��ر‬ ‫یارانه ه��ای صادراتی و تبلیغات تس��هیالت وی ژه ای در‬ ‫نظر بگیرند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اقدام های ش��رکت در راستای توسعه‬ ‫صنعت فرش ای��ران‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ب��رای افزایش تولید‬ ‫برنامه ریزی کرده ایم که بتوانیم با افزایش زیر پوش��ش‬ ‫قرار دادن افراد بیش��تر و اشتغالزایی باالتر با همکاری‬ ‫موسس��ه مل��ل اقدام های موث��ری انج��ام دهیم‪ .‬این‬ ‫برنامه ریزی ها در اس��تان های گوناگون مانند کرمان‪،‬‬ ‫خراسان رضوی و‪ ...‬انجام شده تا تولید افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹از رقیبان غافل نشویم‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬هوشنگ فاخر‪ ،‬نایب رئیس اتحادیه‬ ‫صادر کنندگان فرش دس��تباف نیز ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫نبای��د از رقبای صادر کننده فرش دس��تباف در جهان‬ ‫مانند پاکس��تان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬چین‪ ،‬هندوستان‪ ،‬ترکیه‬ ‫و حتی نپال غافل ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در حالی که عده ای فکر‬ ‫می کنند ایران تنها صادر کننده فرش در جهان به شمار‬ ‫می رود و می توانند فرش را با هر قیمتی عرضه کنند در‬ ‫این کشورهای رقیب فرش با هزینه ای پایین تر از ایران‬ ‫تولید می ش��ود که باعث ش��ده قدرت رقابت تا حدود‬ ‫زیادی از ما گرفته شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ضمن این کش��ورها کاالی تولید شده‬ ‫خ��ود را در بازارهای جهانی به نام فرش ایرانی عرضه و‬ ‫به فروش می رسانند که باعث بدنامی محصوالت ما در‬ ‫حوزه فرش دستباف شده است‪.‬‬ ‫فاخر تصریح کرد‪ :‬در چنین ش��رایطی دولت به جای‬ ‫حمای��ت از تولید کنن��دگان و صادر کنن��دگان فرش‬ ‫با وضع قوانین ش��رایط را به گون��ه ای پیش می برد که‬ ‫کار برای فعاالن این بخش هر روز س��خت تر می شود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال ب��ا توجه به مواد ‪ ۱۴۶ ،۱۰۰ ،۹۵‬و ‪۱۶۹‬‬ ‫قانون مالیات که در چند س��ال پیش به تصویب رسید‪،‬‬ ‫هزینه تولید ب��رای فرش افزایش یافته و توان رقابت از‬ ‫صادر کننده فرش دستباف ایرانی گرفته شده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان‬ ‫فرش دستباف با بیان اینکه هدف امریکا از تحریم فرش‬ ‫ایران ضربه زدن به مردم ایران و اش��تغال است‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬فرش ایرانی با هزینه اندک قابلیت اش��تغالزایی‬ ‫فراوانی دارد‪ ،‬اما تحریم ها معیشت مردم را نشانه گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در حالی که رقم صادراتی فرش دستباف ایرانی‬ ‫بین ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر در س��ال اس��ت که رقم‬ ‫کوچکی در مقابل صادرات ‪ ۵۰‬میلیارد دالری کاالهای‬ ‫غیرنفتی اس��ت‪ .‬بنابراین در این ش��رایط حداقل باید‬ ‫از تحریم ه��ای داخلی ک��ه اقتصاد ای��ران را به مراتب‬ ‫بیش از تحریم های خارجی نش��انه می گیرد‪ ،‬پرهیز و‬ ‫برای افزایش فروش در کش��ورهای دیگر باید تبلیغات‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫علی رهبری‬ ‫مجیدرضا حریری‬ ‫‹ ‹مشکالت ناشی از پیمان سپاری ارزی‬ ‫مرتضی می��ری‪ ،‬تولید کنن��ده و صادر کننده فرش‬ ‫دس��تباف ایرانی معتقد اس��ت با توجه به تحریم فرش‬ ‫از س��وی امریکا در عمل ‪۳۰‬درصد بازار صادراتی فرش‬ ‫دس��تباف ایرانی از دست رفته که پیدا کردن بازارهای‬ ‫جایگزین کاری زمانبر و هزینه بر است‪.‬‬ ‫وی در گفت وگ��و با ف��ارس تصریح کرد‪ :‬بخش دیگر‬ ‫مش��کالت صادرات فرش‪ ،‬مش��کالت ناش��ی از نقل و‬ ‫انتقاالت مالی و همچنین مش��کل حمل بار ازس��وی‬ ‫شرکت های حمل ونقل هوایی و زمینی است که حاضر‬ ‫به حمل کاالی ایرانی در شرایط تحریم نیستند‪.‬‬ ‫میری با اشاره به قانون پیمان سپاری ارزی اظهارکرد‪:‬‬ ‫ با توجه به مشکالتی که در تحریم ها برای تاجران ایرانی‬ ‫پی��ش امده هر یک از تاج��ران راهی را برای صادرات و‬ ‫بازگشت ارز حاصل از صادرات خود دارند که این راه ها‬ ‫ممکن اس��ت بازگشت ارز حاصل از صادرات را طوالنی‬ ‫کند ک��ه قوانین پیمان س��پاری ارزی و محدود کردن‬ ‫زمان برای بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به مسائلی‬ ‫دس��ت و پا گیر برای صادر کنندگان فرش تبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫میری اظهارکرد‪ :‬صادر کنندگان به منابع ارزی وصل‬ ‫نیس��تند‪ ،‬بنابراین برای ادام��ه فعالیت اقتصادی خود‬ ‫ناچارند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند‬ ‫تا فعالیت اقتصادی ش��ان ادامه یابد اما قوانینی دست‬ ‫و پا گیر انها را مجبور می کند باوجود س��ال ها فعالیت‬ ‫در این حوزه از صادرات صرف نظر کنند تا با مش��کالت‬ ‫عدیده روبه رو نشوند‪.‬‬ ‫محمدرضا عابد‬ ‫هوشنگ فاخر‬ ‫مرتضی میری‬ ‫شیوه توزیع کاالهای اساسی بین هیات های مذهبی‬ ‫یک مقام مس��ئول اظهارکرد‪ :‬مس��ئوالن هیات های شهر تهران‬ ‫برای دریافت س��همیه الزم اس��ت با ارائه معرفینامه به مراکز عرضه‬ ‫کاالهای اساسی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫یداله صادقی در گفت وگو با مهر با اشاره به سهمیه نذورات در نظر‬ ‫گرفته ش��ده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای هیات های‬ ‫مذهبی‪ ،‬حسینیه ها و مساجد فعال گفت‪ :‬سهمیه کاالهای اساسی‬ ‫برای هیات ه��ای مذهبی از اول محرم تا پای��ان صفر توزیع خواهد‬ ‫ش��د که بر این اساس‪ ،‬مسئوالن و سرپرستان هیات های شهر تهران‬ ‫باید به مراکز تعیین ش��ده واقع در خیابان کارگر جنوبی‪ ،‬میدان حر‪،‬‬ ‫خیابان پاسداران (خیابان ش��هید ناطق نوری) و کیلومتر ‪ ۱۰‬جاده‬ ‫مخصوص کرج که فروش��گاه های زنجیره ای سپه در ان واقع شده‪،‬‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران افزود‪ :‬این‬ ‫س��همیه شامل برنج‪ ،‬گوشت قرمز‪ ،‬گوشت مرغ‪ ،‬شکر‪ ،‬روغن و چای‬ ‫است که بر این اس��اس‪ ،‬نماینده هیات های مذهبی باید در مراجعه‬ ‫به مراکز یادش��ده‪ ،‬معرفینامه معتبر از سازمان تبلیغات اسالمی نیز‬ ‫به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬براس��اس تصمیم ستاد تنظیم بازار‪ 10 ،‬هزار تن‬ ‫گوش��ت قرمز منجمد‪ ۱۰ ،‬هزار تن مرغ منجمد‪ 30 ،‬هزار تن برنج و‬ ‫‪ 15‬هزار تن ش��کر و چای در نظر گرفته ش��ده که سهم استان تهران‬ ‫از این رقم ‪ ۴۸۰۰‬تن برنج‪ ۲۴۰۰ ،‬تن ش��کر‪ ۱۶۰۰ ،‬تن گوشت قرمز‬ ‫و ‪۸۰۰‬تن مرغ است‪.‬‬ ‫صادقی درباره نرخ تعیین شده برای هر یک از اقالم ارائه شده بابت‬ ‫نذورات در ماه محرم و صفر خاطرنشان کرد‪ :‬برای هیات های مذهبی‬ ‫گوش��ت قرمز شامل ران و سردست از ‪ ۴۷‬تا ‪ ۵۲‬هزار تومان‪ ،‬گوشت‬ ‫م��رغ منجمد به ازای هر کیلوگ��رم ‪ ۱۲۵۰۰‬تومان‪ ،‬برنج به ازای هر‬ ‫کیلوگرم ‪ ۶۵۰۰‬تومان‪ ،‬ش��کر ب��ه ازای هر کیلوگرم ‪ ۳،۲۵۰‬تومان و‬ ‫روغ��ن و چای با ‪ ۱۵‬درصد تخفیف در نرخ درج ش��ده روی بطری و‬ ‫حلب ها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هیات های مذهبی بس��ته ب��ه جمعیت خود‪ ،‬به‬ ‫‪ ۳‬دس��ته بندی یک تا ‪ ۳‬تقس��یم می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬سهمیه اختصاص‬ ‫یافته به هیات های مذهبی براس��اس دسته بندی ها تعیین خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬صادق��ی تاکید کرد‪ :‬کاالهای اساس��ی مورد نی��از هیات های‬ ‫مذهب��ی به طور کامل تامین ش��ده و کمب��ودی در این حوزه وجود‬ ‫ندارد؛ بنابراین در کمال ارامش در حال توزیع اس��ت و مش��کلی به‬ ‫چشم نمی خورد‪.‬‬ ‫ص��ادرات ف��رش را نمی توان مش��ابه ص��ادرات دیگر کاالها‬ ‫دانس��ت چراکه تفاوت های ماهوی بین ف��رش و دیگر کاالها‬ ‫باعث تفاوت در صادرات انهاست‪.‬‬ ‫نخس��ت اینکه‪ ،‬صادرات فرش همیش��ه به معنای صادرات‬ ‫قطعی نیست‪ .‬در بس��یاری موارد‪ ،‬فرش از ایران خارج شده و‬ ‫به انباری درکش��ور دیگر منتقل می شود؛ یعنی یا به طور امانی‬ ‫در انبار مشتری می ماند یا انبار متعلق به خود صادرکننده در‬ ‫کشور هدف صادراتی است و باید ماه ها و شاید سال ها پس از‬ ‫ان به تدریج به فروش برس��د‪ .‬این در حالی اس��ت که وقتی از‬ ‫صادرات دیگر کاالها حرف می زنیم‪ ،‬یعنی صادرات قطعی کاال‬ ‫و اینکه صادرکننده کاالیی را می فروشد که دیگر بازنمی گردد‬ ‫و خریدار ان را پس از خرید مصرف می کند‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬فرش یک کاالی فاسدشدنی و مصرفی نیست که پس‬ ‫از خ��روج از ایران مص��رف یا به کاالی دیگری تبدیل ش��ود‪.‬‬ ‫فرش همیشه ماهیت اولیه خود را حفظ می کند و ممکن است‬ ‫فردی که ان را خریداری کرده پس از سال ها بفروشد و دوباره‬ ‫به کشور دیگری صادر شده یا به ایران بازگردد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن زمانی که از چرایی افت ص��ادرات فرش یا دالیل‬ ‫رونق ان صحبت می کنیم‪ ،‬باید به نکاتی از این دست که البته‬ ‫اینجا به طور خالصه مطرح شد‪ ،‬توجه داشته باشیم‪.‬‬ ‫اکنون پرس��ش این اس��ت که چرا صادرات فرش دستباف‬ ‫ایران��ی در دهه ‪ ۷۰‬بیش از یک میلی��ارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر‬ ‫بوده و اکنون به کمتر از ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر رسیده است‪ .‬برای‬ ‫پاس��خ باید دالیل رونق صادرات فرش در س��ال های دهه ‪۷۰‬‬ ‫را بررس��ی کرد‪ .‬بخش��ی از رونق صادرات فرش در ان سال ها‬ ‫به دلیل قوانین تجاری حاکم در ان زمان بود‪ .‬دولت در ان دهه‬ ‫واردات را مش��روط به صادرات کرده بود‪ .‬بعضی ش��رکت های‬ ‫زیرمجموعه نهادهای ش��به دولتی و دولتی برای دریافت مجوز‬ ‫واردات‪ ،‬کاالهای��ی ازجمله فرش دس��تباف را حتی با قیمتی‬ ‫باالت��ر از نرخ ب��ازار در ایران می خریدند و خارج کش��ور فقط‬ ‫ب��رای تبدیل به ارز و دریافت مجوز واردات در مواردی که کم‬ ‫هم نبود‪ ،‬به نرخ ارزان تر می فروختند‪ .‬این موضوع زمینه رشد‬ ‫قابل توج��ه صادرات فرش را فراهم و در ضمن عرصه کار برای‬ ‫بخش خصوصی که از امکانات ان ش��رکت ها محروم بودند را‬ ‫هم تنگ کرده بود‪ .‬زمانی که این وضعیت تغییر کرد‪ ،‬صادرات‬ ‫فرش به تدریج کمتر ش��د‪ .‬قوانین تغییر ک��رد و اثرگذاری دو‬ ‫عام��ل دیگر به کاه��ش صادرات فرش دس��تباف ایرانی دامن‬ ‫زد‪ .‬عامل نخست‪ ،‬تش��دید رقابت و عامل دوم حمایت نکردن‬ ‫دول��ت از صادرات فرش بود‪ .‬به دلی��ل رقابت تنگاتنگ با دیگر‬ ‫کشورهای تولیدکننده فرش‪ ،‬تقاضای مشتریان فرش دستباف‬ ‫ایرانی کاهش یافت و از س��وی دیگر دولت به توسعه صادرات‬ ‫فرش دس��تباف ایرانی کمک نکرد و البت��ه اکنون هم کمکی‬ ‫نمی کن��د‪ .‬به این ترتیب بازار فرش دس��تباف ایرانی به رقیبان‬ ‫واگذار شد‪ .‬در این بین عوامل محدودکننده دیگری هم ایجاد‬ ‫شد‪ .‬ازجمله اینکه ایرانیان مهاجر به امریکا‪ ،‬نقشه ها و فناوری‬ ‫بافت فرش ایرانی را به هند‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬چین‪ ،‬ترکیه و‪ ...‬بردند‬ ‫و در این کشورها فرش با مشخصات فرش ایرانی تولید کردند‪.‬‬ ‫نتیج��ه این کنش تولید و عرضه فرش های��ی بود که امروز به‬ ‫رقیبان جدی فرش ایرانی تبدیل ش��دند‪ .‬مشکالتی که تولید‬ ‫درگیر ان شده به واقع متفاوت از مشکالت ساختاری ان است‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬پرداخت نقدی یارانه ها که همچنان هم ادامه دارد‪،‬‬ ‫از عواملی است که ربطی به ساختار و شکل سنتی تولید فرش‬ ‫ندارد اما بر ان اثر گذاش��ته است‪ .‬پرداخت یارانه نقدی انگیزه‬ ‫کار را در بسیاری از روستاها که منبع اصلی تامین نیروی کار‬ ‫در بخش تولید فرش است‪ ،‬از بین می برد و این در حالی است‬ ‫که ایجاد فرصت های شغلی از اولویت های کشور است‪ .‬تسهیل‬ ‫زندگی در روستا با ایجاد فرصت شغلی‪ ،‬راهی برای جلوگیری‬ ‫از مهاجرت به ش��هرهایی است که با مشکالت روزافزون ناشی‬ ‫از رشد بی رویه جمعیت دس��ت وپنجه نرم می کنند اما از بین‬ ‫بردن انگیزه کار و جایگزین کردن ان باانگیزه مهاجرت به شهر‬ ‫برای روستاییان‪ ،‬به مش��کالت دامن می زند‪ .‬تورم فزاینده که‬ ‫زمینه افزایش نرخ تمام ش��ده فرش را فراهم کرده و تحریم که‬ ‫فق��ط در یک مورد ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد ص��ادرات فرش ایرانی به‬ ‫ایاالت متحده امریکا را از بین بُرد‪ ،‬از دیگر عوامل محدودکننده‬ ‫سهم فرش دستباف ایرانی در بازارهای جهانی است‪.‬‬ ‫چش��م انداز صادرات ف��رش را تاریک می بینی��م به ویژه که‬ ‫نمی ت��وان موضوع فرش را جدای از س��ایر مس��ائل اقتصادی‬ ‫کش��ور دانست و به طور انتزاعی و مجرد درباره اینده ان حرف‬ ‫زد‪ .‬زمانی که فرش از جنبه فرهنگی خود خارج ش��ده و جنبه‬ ‫تجارتی پیدا می کند‪ ،‬درگیر مس��ائل و مش��کالتی است که به‬ ‫تجارت دیگر کاالها هم مترتب اس��ت‪ .‬بازگش��ت ارز حاصل از‬ ‫فروش فرش به دلیل مش��کالت ناش��ی از تحریم بانکی دشوار‬ ‫اس��ت و از سوی دیگر‪ ،‬تغییر اسناد فرش ایرانی در کشورهای‬ ‫دیگ��ر و صادرات ان با تغییر هوی��ت ان ضربه مهلکی به برند‬ ‫فرش ایرانی اس��ت‪ .‬چنین اسیب هایی اینده این هنرصنعت را‬ ‫خدش��ه دار می کند‪ .‬در چند سال گذشته کل صادرات ساالنه‬ ‫فرش ایرانی رقمی مع��ادل ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر یا کمی‬ ‫بیشتر بوده درحالی که تنها یک شرکت تولیدکننده محصوالت‬ ‫لبنی ایرانی در س��ال به همین میزان محصول صادر می کند‪.‬‬ ‫مشکالت صادرات بارها گوش��زد شده اما گوش کسی بدهکار‬ ‫نیست‪ .‬فرش ایرانی به عنوان بحشی از هویت ما‪ ،‬هیچ اهمیتی‬ ‫برای مس��ئوالن اقتصادی کش��ور ندارد‪ .‬فرش دستباف ایرانی‬ ‫مثل یک بچه سرراهی و یتیم است که متولیان و والدین خود‬ ‫را از دست داده و هستی ان در معرض یک خطر جدی است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫زمانی فرش دس��تباف ایرانی در عرش بود و جایگاه‬ ‫واالیی داش��ت‪ ،‬اما حاال کمی از ع��رش فاصله گرفته و‬ ‫به فرش نزدیک شده اس��ت؛ همان زمان که تحریم ها‬ ‫کمرنگ تر‪ ،‬روابط ما با کش��ورهای دیگ��ر روی روال و‬ ‫بیش��ترین خرید فرش ایرانی در جه��ان به نام امریکا‬ ‫ب��ود‪ .‬اما‪ ،‬امان از تحریم و سیاس��تی که هیچ کس��ی را‬ ‫نمی شناسد‪ ،‬جز قدرت!‬ ‫به گفت��ه فع��االن هنر‪-‬صنعت ایران��ی‪ ،‬در دهه ‪۷۰‬‬ ‫ص��ادرات ای��ن کاال بیش از یک میلی��ارد دالر بوده اما‬ ‫به دالی��ل گوناگون اکنون به کمتر از ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر‬ ‫رس��یده اس��ت؛ بنابراین باید از صنعت فرش دستباف‬ ‫کش��ور حمایت کنیم تا بتوانیم به جایگاه قبلی و حتی‬ ‫باالتر از ان دست یابیم‪ .‬ناگفته نماند رسیدن به قله های‬ ‫صادراتی نیازمند تحول در صنعت فرش اس��ت و بدون‬ ‫تح��ول در این ح��وزه رونق صادرات ف��رش با توجه به‬ ‫حضور رقیبان قدرتمند دست یافتنی نخواهد بود‪.‬‬ ‫برای توسعه صادرات فرش باید به سلیقه متقاضیان‬ ‫مقصد های گوناگون صادراتی توجه شود چراکه تنوع‬ ‫سلیقه ها زیاد است و در صورتی که بخش های الزم در‬ ‫این زمینه بروزرسانی نشود‪ ،‬از قافله عقب خواهیم ماند‬ ‫و بهره برداری از این هنرصنعت اصیل و دیرینه ایرانیان‬ ‫به کشورهای دیگر سپرده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1363‬‬ ‫پیاپی ‪2681‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫کوتاه درباره اتحادیه اقتصادی اوراسیا‬ ‫امید به ساماندهی اقتصاد‬ ‫با «عملیات بازار باز»‬ ‫ویژه‬ ‫در حالی که نرخ تورم کشور در یک سال گذشته‬ ‫جهش��ی عجیب داش��ته و به بی��ش از ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫و می��زان نقدینگ��ی هم به عدد بی س��ابقه حدود‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬هزار میلیارد تومان رس��یده؛ بانک مرکزی‬ ‫با اجرای «عملیات بازار باز»به دنبال س��امان دادن‬ ‫به وضعیت اقتصاد کش��ور است‪ .‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی وعده داده تا پایان ش��هریور یعنی‪ ۳‬هفته‬ ‫دیگر عملیات بازار باز به طور رسمی شروع شود‪.‬‬ ‫عبدالناص��ر همت��ی‪ ،‬رئیس کل بان��ک مرکزی‬ ‫گف��ت‪ :‬سیاس��ت های پول��ی چیزی ج��ز اجرای‬ ‫عملیات بازار باز بانکی نیس��ت‪ .‬در گذش��ته برای‬ ‫بان��ک مرکزی کل های پولی مهم بود که البته هم‬ ‫اکنون هم این مسئله مهم است‪ ،‬اما بانک مرکزی‬ ‫به دنب��ال ان اس��ت که کل های پول��ی را از طریق‬ ‫عمی��ات بازار باز کنترل کند‪ .‬ب��ه گفته او این کار‬ ‫قرار اس��ت برای نخستین بار از سوی بانک مرکزی‬ ‫انج��ام ش��ود و نظرهای کارشناس��ی متخصصان‬ ‫پول��ی در این حوزه دریافت و این کار با وس��واس‬ ‫انجام شود‪ .‬به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‪ ،‬به زبان اقتصادی عملیات بازار باز به عنوان‬ ‫یک��ی از ابزارهای غیرمس��تقیم اجرای سیاس��ت‬ ‫پول��ی‪ ،‬بیانگ��ر چارچوب نهادی خری��د و فروش‬ ‫اوراق بهادار پذیرفته شده ازسوی بانک مرکزی با‬ ‫هدف تاثیرگذاری بر نرخ سود کوتاه مدت در بازار‬ ‫بین بانک��ی و از این طریق تاثیرگذاری بر نرخ های‬ ‫سود در بازار پول و در نهایت عالمت دهی به سایر‬ ‫فعالیت های اقتصادی است‪ .‬در واقع عملیات بازار‬ ‫ب��از به خرید و ف��روش اوراق قرضه دولتی در بازار‬ ‫ازاد‪ ،‬برای گسترش یا انقباض میزان پول در شبکه‬ ‫بانکی گفته می شود‪ ،‬که ازسوی بانک های مرکزی‬ ‫کش��ورها انجام می ش��ود‪ .‬خریدها به شبکه بانکی‬ ‫پ��ول تزریق می کنند و رش��د اقتصادی را افزایش‬ ‫می دهند‪ ،‬در حالی که فروش ها عکس این را انجام‬ ‫می دهند‪ .‬در سیاست های اقتصادی عملیات بازار‬ ‫باز می تواند اهداف متفاوتی را دنبال کند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬بانک مرکزی می توان��د از طریق عملیات‬ ‫بازار باز نرخ تورم را تا حدودی کنترل کند‪.‬‬ ‫فرایند عملیات بازار باز به این صورت اس��ت که‬ ‫با افزای��ش (کاهش) تقاضای ذخای��ر بانک ها که‬ ‫احتمال انحراف نرخ س��ود بازار بین بانکی (قیمت‬ ‫ذخای��ر) از میزان هدف گ��ذاری وجود دارد‪ ،‬بانک‬ ‫مرک��زی از طریق خرید (ف��روش) اوراق بهادار و‬ ‫عرض��ه (جمع اوری) ذخایر‪ ،‬نرخ س��ود بازار را به‬ ‫پیرامون نرخ سیاس��تی هدف گذاری شده هدایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی در بیانیه ای با اش��اره به اهمیت‬ ‫اجرای عملیات بازار باز نوشته است‪«:‬در چند سال‬ ‫گذش��ته با وجود گسترش فعالیت بازار بین بانکی‬ ‫ریال��ی‪ ،‬به دلیل تفاوت های س��اختاری این بازار با‬ ‫س��ایر بازارهای بین بانکی جهان (نبود حجم قابل‬ ‫مالحظ��ه اوراق به��ادار دولتی‪ ،‬عم��ق پایین بازار‬ ‫بدهی و بدون ابزارهای الزم و‪ ،) ...‬ش��رایط حضور‬ ‫موثر سیاست گذار پولی در بازار بین بانکی ریالی و‬ ‫استفاده از ان به عنوان ابزاری در راستای دستیابی‬ ‫به اهداف تورمی فراهم نشده بود‪ .‬اما پس از ایجاد‬ ‫بستر مناس��ب در حوزه انتشار اوراق بدهی دولت‬ ‫به ویژه اس��ناد خزانه اس�لامی و تعمیق بازار ان‪،‬‬ ‫با توجه به بند ‪ ۹‬مصوبات نشس��ت ش��ورای عالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی به تاریخ ‪ ۱۳۹۷،۰۷،۱۰‬و بند‬ ‫«م» تبصره ‪ ۵‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬کل کشور‪،‬‬ ‫مجوزه��ای قانونی الزم ب��رای انجام عملیات بازار‬ ‫باز ازس��وی بانک مرکزی در قالب خرید و فروش‬ ‫اوراق مالی اس�لامی منتشر شده از سوی دولت و‬ ‫وثیقه گیری اوراق یادش��ده در تبادالت با بانک ها‬ ‫فراهم ش��د‪ .‬تصویب بخشنامه عملیات بازار باز در‬ ‫نشست مورخ ‪ ۱۳۹۸،۰۱،۲۷‬شورای پول و اعتبار‬ ‫به عنوان گام نخس��ت در مسیر اجرای این فرایند‬ ‫انجام شد‪».‬‬ ‫ام��ا عملی��ات بازار ب��از چگونه از س��وی بانک‬ ‫مرک��زی اج��را می ش��ود؟ عملی��ات ب��ازار باز در‬ ‫کش��ورهای گوناگون با سازکار به نسبت مشابهی‬ ‫به اجرا گذاش��ته می ش��ود‪ .‬به طور معمول‪ ،‬در گام‬ ‫نخس��ت بانک مرکزی اقدام به شناسایی نرخ بهره‬ ‫بازار پول (موسوم به نرخ بهره بازار) می کند سپس‬ ‫از طریق مکانیسم قرض دهی و قرض گیری که در‬ ‫ادبیات بانکداری با عنوان «تسهیالت قاعده مند»‬ ‫شناس��ایی می ش��ود‪ ،‬بازه مش��خصی از نرخ بهره‬ ‫ش��کل می گی��رد که کف ان نرخ به��ره وام گیری‬ ‫بانک مرکزی و س��قف ان نرخ بهره وام دهی بانک‬ ‫مرکزی به شبکه بانکی است‪ .‬هرگاه نرخ بهره بازار‬ ‫در خ��ارج از ای��ن بازه که به «کری��دور نرخ بهره»‬ ‫موس��وم اس��ت‪ ،‬قرار گیرد بانک مرکزی نسبت به‬ ‫خرید و فروش اوراق در بازار بین بانکی اقدام کرده‬ ‫و ن��رخ بهره را از طری��ق افزایش یا کاهش عرضه‬ ‫اوراق قرضه به محدوده موردنظر هدایت می کند‪.‬‬ ‫باتوجه به شرایط کنونی اقتصادی که عبدالناصر‬ ‫همتی رئیس کل بانک مرکزی معتقد اس��ت رو به‬ ‫بهبود و ش��رایط در حال تغییر اس��ت باید دید ایا‬ ‫وعده او برای اجرایی شدن عملیات بازار باز از پایان‬ ‫شهریور اجرایی می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قرار نیست‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به‬ ‫عضویت اتحادیه‬ ‫اقتصادی‬ ‫اوراسیا دراید‬ ‫و فقط اجرایی‬ ‫شدن یک‬ ‫موافقتنامه‬ ‫تجاری بین‬ ‫طرفین مطرح‬ ‫شده است‬ ‫سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت ایران از پایان فرایند‬ ‫قانونی تصویب داخلی «موافقتنامه موقت تشکیل منطقه‬ ‫ازاد تج��اری بی��ن ای��ران و اتحادیه اقتصادی اوراس��یا و‬ ‫کش��ورهای عض��و» خب��ر داد و گف��ت‪ :‬با اعالم رس��می‬ ‫اتحادیه اقتصادی اوراس��یا و همچنین کش��ورمان‪ ،‬مبنی‬ ‫بر پایان فراین��د قانونی تصویب داخلی موافقتنامه موقت‬ ‫تش��کیل منطقه ازاد تجاری بین جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و اتحادی��ه اقتصادی اوراس��یا و کش��ورهای عضو ش��امل‬ ‫روس��یه‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬قرقیزستان و بالروس‪ ،‬این‬ ‫موافقتنامه در ابان امسال اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت ایران‪،‬‬ ‫حمید زادبوم با تاکید بر این نکته که قرار نیست جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا دراید‬ ‫و فقط اجرایی ش��دن یک موافقتنامه تجاری بین طرفین‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬عضوی��ت در یک اتحادی��ه اقتصادی‬ ‫ب��ه معنای پیروی از تصمیم ه��ای کالن اقتصادی‪ ،‬پولی‪،‬‬ ‫مالی و تجاری کمیس��یون اقتص��ادی ان اتحادیه‪ ،‬ازادی‬ ‫بازارهای کاال و خدمات و نیروی کار و سرمایه بین اعضا و‬ ‫اعمال تعرفه ها و سیاس��ت های تجاری مشترک در مقابل‬ ‫کش��ورهای ثالث اس��ت که به هیچ وجه مدنظر کشورمان‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موضوع تش��کیل این موافقتنامه در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬و در چارچ��وب امکان س��نجی انعق��اد موافقتنامه‬ ‫تجارت ازاد‪/‬ترجیحی بین دو طرف مطرح شد که به دلیل‬ ‫براساس فهرست اعطایی اوراس��یا قرار است تعرفه ‪ ۱۷۵‬ردیف‬ ‫کاال از جمله انواع فرش دس��تباف و ماش��ینی‪ ،‬پس��ته‪ ،‬انواع میگو‪،‬‬ ‫میوه های��ی مانن��د پرتق��ال و لیمو‪ ،‬س��بزیجات‪ ،‬خرما‪ ،‬بیس��کویت و‬ ‫شیرینی‪ ،‬برخی محصوالت از پلیمرهای پروپیلن‪ ،‬ورق های پالستیکی‪،‬‬ ‫محصوالت بهداشتی و‪ ...‬صفر شود‬ ‫طوالنی بودن روند مذاکرات مربوط به موافقتنامه تجارت‬ ‫ازاد‪ ،‬براس��اس توافق اولیه‪ ،‬مقرر ش��د موافقتنامه موقتی‬ ‫(‪ )Interim Agreement‬ش��امل تع��دادی از اق�لام‬ ‫ب��رای اعط��ای ترجیحات تعرفه ای می��ان طرفین به امضا‬ ‫برس��د‪ .‬سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اظهارکرد‪:‬‬ ‫موافقتنامه حاضر پس از حدود دو س��ال مذاکره به نتیجه‬ ‫رس��ید و در اردیبهش��ت سال ‪ ۱۳۹۷‬ازس��وی وزیر وقت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مقامات کشورهای عضو‬ ‫اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد‪ .‬این موافقتنامه در واقع‬ ‫موافقتنامه ای موقت در راس��تای تشکیل ترتیبات تجارت‬ ‫ازاد می��ان جمهوری اس�لامی ای��ران و اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراس��یا اس��ت و دوره اعتبار موافقتنامه‪ ۳ ،‬س��ال (قابل‬ ‫تمدید) در نظر گرفته ش��ده تا به دنبال ان مذاکرات برای‬ ‫تبدیل این موافقتنامه به توافق تجارت ازاد اغاز شود‪.‬‬ ‫زادبوم تش��ریح ک��رد‪ :‬این موافقتنام��ه مفصل ترین و‬ ‫جامع تری��ن موافقتنامه تجاری اس��ت ک��ه تاکنون ایران‬ ‫منعقد کرده و شامل ‪ ۹‬فصل‪ :‬قواعد عمومی‪ ،‬تجارت کاال‪،‬‬ ‫چاره کارهای تجاری‪ ،‬موانع فنی فرا راه تجارت‪ ،‬اقدام های‬ ‫بهداشتی و بهداشت گیاهی‪ ،‬قواعد مبدا‪ ،‬تسهیل تجاری‪،‬‬ ‫حل و فصل اختالف ها و مقررات پایانی است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬همانند س��ایر موافقتنامه ه��ای ترجیحات‬ ‫تجاری‪ ،‬دو فهرس��ت کاالیی شامل ترجیحات اعطایی دو‬ ‫طرف (جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا)‬ ‫پیوست موافقتنامه یادشده که تعداد اقالم مشمول اعطای‬ ‫ترجیحات ازس��وی کشورمان به اوراسیا ‪ ۳۶۰‬قلم و تعداد‬ ‫اقالم اعطایی اوراسیا ‪ ۵۰۲‬قلم کاال است‪.‬‬ ‫براس��اس فهرست اعطایی اوراسیا قرار است تعرفه ‪۱۷۵‬‬ ‫ردیف کاال از جمله انواع فرش دستباف و ماشینی‪ ،‬پسته‪،‬‬ ‫ان��واع میگو‪ ،‬میوه هایی مانند پرتقال و لیمو‪ ،‬س��بزیجات‪،‬‬ ‫خرما‪ ،‬بیسکویت و شیرینی‪ ،‬برخی محصوالت از پلیمرهای‬ ‫پروپیلن‪ ،‬ورق های پالس��تیکی‪ ،‬محصوالت بهداشتی و‪...‬‬ ‫صفر شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت ایران اضافه کرد‪:‬‬ ‫البته رفع موانع غیرتعرفه ای‪ ،‬توسعه همکاری ها در زمینه‬ ‫گمرکی‪ ،‬اس��تاندارد ها‪ ،‬تس��هیل تج��ارت و فراهم اوردن‬ ‫زمین��ه همکاری بخش های خصوص��ی از دیگر مفاد مهم‬ ‫این موافقتنامه اس��ت و همکاری تمام نهادهای مسئول را‬ ‫برای اجرای انها می طلبد که با توجه به وجود ظرفیت های‬ ‫ب��االی تجاری و اقتصادی بین جمهوری اس�لامی ایران و‬ ‫کش��ورهای عضو اتحادیه یادش��ده‪ ،‬پیش بینی می شود با‬ ‫اجرایی شدن این موافقتنامه سطح همکاری های اقتصادی‬ ‫و تجاری کش��ورمان با کش��ورهای عضو این اتحادیه ارتقا‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این مهم نیازمند همکاری تمامی‬ ‫نهاده��ای دولتی ذی ربط و ت�لاش بخش های خصوصی‬ ‫ش��امل تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان ب��رای حضور‬ ‫موفق در بازارهای کش��ورهای یادشده است‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و به ویژه س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫به عن��وان متولی این موافقتنامه تجاری‪ ،‬اماده همکاری و‬ ‫ارائ��ه کمک ها و اطالعات الزم در این باره هس��تند و میز‬ ‫اوراس��یا نیز برای پیگیری ام��ور مربوط به این موافقتنامه‬ ‫در این سازمان تشکیل شده است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬فهرست‬ ‫اقالم ترجیحی دو طرف در س��ایت سازمان توسعه تجارت‬ ‫در دسترس عموم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫طرح ایجاد منطقه ازاد مازندران در هیات دولت تصویب شد‬ ‫اس��تاندار مازندران یکشنبه ش��ب از تصویب پیشنهاد سه‬ ‫لکه ای خود برای منطقه ازاد استان در هیات دولت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬احمد حس��ین زادگان در پست اینستاگرامی‬ ‫خود در این باره نوش��ت‪« :‬س��رانجام پ��س از ماه ها تالش و‬ ‫پیگی��ری و وفاق و همدلی در س��طح اس��تان و حمایت های‬ ‫بی دریغ دولت تدبیر و امید‪ ،‬مصوبه ایجاد منطقه ازاد تجاری‬ ‫مازنداران با س��ه لکه منفصل به تصویب هیات دولت رس��ید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به زودی ابعاد این اتفاق ارزشمند اقتصادی را بیشتر‬ ‫تشریح خواهم کرد‪».‬‬ ‫ط��رح ایجاد منطقه ازاد با س��ه لکه در مازن��دران با هدف‬ ‫کاه��ش مخالفت ه��ای منطق��ه ای و پایان دادن ب��ه ناکامی‬ ‫تاریخی در محقق ش��دن مطالبه مردمی از زمس��تان س��ال‬ ‫گذش��ته از س��وی اس��تاندار بومی مازندران پس از رایزنی با‬ ‫اف��راد و گروههای صاحب نفوذ در س��ه منطقه غرب‪ ،‬مرکز و‬ ‫ش��رق استان تهیه و به جریان انداخته شد‪ .‬این طرح نخست‬ ‫ب��ه معاون اول رئیس جمهوری ارائه ش��د و مورد موافقت قرار‬ ‫گرفت و سپس به دبیرخانه مناطق ازاد کشور رفت و در انجا‬ ‫که مهم ترین مرحله تخصصی اس��ت‪ ،‬تصویب ش��د‪ .‬بر اساس‬ ‫این طرح‪ ،‬برای بهره گیری سراس��ر اس��تان مازندران از مزیت‬ ‫منطقه ازاد‪ ،‬س��ه نقطه ش��امل بندر امیراباد در ش��رق‪ ،‬بندر‬ ‫فریدونکنار در مرکز و بندر نوش��هر در غرب به طور همزمان و‬ ‫مکمل هم برای راه اندازی این ساختار اقتصادی پیشنهاد شد‪.‬‬ ‫منطق��ه ازاد به ناحیه ویژه ای در خارج از مرز گمرکی گفته‬ ‫می ش��ود که تولیدات ان جهت گی��ری صادراتی دارند‪ .‬هدف‬ ‫اصل��ی ایجاد این مناطق‪ ،‬توس��عه و رش��د اقتصادی از طریق‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی در ح��وزه تولید و ص��ادرات تبیین‬ ‫ش��د‪ .‬مازندران ب��ا در اختیار داش��تن ح��دود ‪ ۴۰۰‬کیلومتر‬ ‫س��احل دریای خزر‪ ،‬بیشترین خط س��احلی ارتباط گیری را‬ ‫با کش��ورهای حاش��یه این دریا از طریق ‪ 4‬بن��در در اختیار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این استان همچنین از طریق خط ریلی اینچه برون‪ -‬اسیای‬ ‫میانه‪ ،‬امکان ارتباط گیری با اروپا را هم برخورداراست‪ .‬تولید‬ ‫‪ ۷۲‬نوع محصول کش��اورزی به می��زان بیش از ‪ 7‬میلیون تن‬ ‫در سال و داشتن رتبه اول تا سوم در تولید دست کم ‪ ۱۵‬نوع‬ ‫محصول کشاورزی مزیت و قابلیت دیگری است که مازندران‬ ‫را به پرظرفیت ترین نقطه کش��ور در ایجاد منطقه ازاد تبدیل‬ ‫نمایشگاه های مهر از ‪ 15‬شهریور اغاز به کار می کنند‬ ‫نمایش��گاه های مهر از ‪15‬شهریور با هدف تامین‬ ‫نوش��ت افزار مورد نیاز دانش ام��وزان با قیمت های‬ ‫مناسب اغاز به کار می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬معاون بازرگانی داخلی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم این مطلب افزود‪:‬‬ ‫براساس تصمیم های گرفته ش��ده‪ ،‬زمان برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ها در سراس��ر کشور یکس��ان نیست و‬ ‫مس��ئولیت این حوزه برعهده استانداری هاس��ت و‬ ‫متناس��ب با وضعیت هر اس��تان‪ ،‬مسئوالن شرایط‬ ‫برگزاری نمایشگاه را تدوین می کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه نوش��ت افزار مورد نیاز در‬ ‫امسال در پرمصرف ترین ماه سال یعنی مهر تامین‬ ‫شده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اقدام های الزم در این حوزه انجام‬ ‫ش��ده و به دنبال تامین منابع مالی مناس��ب بانکی‬ ‫با کمترین س��ود و به��ره برای ت��داوم روند تولید‬ ‫در امسال هس��تیم‪ .‬قبادی درباره دفاتر ارزان نرخ‬ ‫دولت��ی نیز گفت‪ ۱۵ :‬میلیون دفترچه با ارز دولتی‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی تولید شده که این حجم دفترچه در‬ ‫ش��بکه های منتخب و در میان گروه های منتخب‬ ‫توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون بازرگان��ی داخلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در توضیح این مطلب ادامه داد‪ :‬بیش از ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪300‬هزار دفترچه به اعضای زیر پوشش‬ ‫کمیته امداد و بهزیس��تی تعلق می گیرد و در عین‬ ‫حال برای ‪ ۱۰‬اس��تان کمتر برخوردار‪ ۵۰ ،‬درصد‬ ‫دفاتر دولتی تخصیص داده می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی این دفاتر در اس��تان های کردستان‪،‬‬ ‫لرس��تان‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬سیس��تان و بلوچس��تان‪،‬‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری‪ ،‬خراس��ان جنوبی‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫بوشهر‪ ،‬هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد از جمله‬ ‫این استان ها هستند‪.‬‬ ‫قبادی در توضیح ای��ن مطلب ادامه داد‪ :‬توزیع‬ ‫دفاتر در این استان ها با هماهنگی وزارت اموزش و‬ ‫پرورش و برحسب تعداد دانش اموزان این مناطق‬ ‫انجام می ش��ود تا این افراد بتوانن��د با قیمت های‬ ‫ترجیحی نیاز خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫مع��اون بازرگانی داخل��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گف��ت‪ :‬دفترچه های باقیمانده در س��ایر‬ ‫استان ها بر حسب تعداد دانش اموزان به تعاونی ها‬ ‫و فروشگاه های منتخب داده می شود تا از بازار ازاد‬ ‫س��ر درنیاورند‪ .‬نظ��ارت الزم در این حوزه در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫مبادالت تجاری‪۳۵.۵‬میلیارد دالر شد‬ ‫تازه تری��ن گ��زارش گم��رک از وضعی��ت تجارت‬ ‫خارجی کشور منتشر ش��د که بر این اساس میزان‬ ‫تجارت خارجی کش��ور در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امسال به‬ ‫‪ ۳۵‬میلیارد و ‪ ۵۳۹‬میلیون دالر رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫گم��رک ای��ران‪ ،‬س��هم ص��ادرات قطع��ی کاالهای‬ ‫غیرنفتی کش��ور (به اس��تثنای نفت خام‪ ،‬نفت کوره‬ ‫و نفت س��فید و همچنین بدون احتس��اب صادرات‬ ‫از مح��ل تج��ارت چمدانی) در این م��دت افزون بر‬ ‫‪ ۶۰‬میلی��ون و ‪ ۷۳۷‬هزار تن ب��ه ارزش ‪ ۱۷‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر ب��ود‪ .‬این گزارش می افزاید‪۵ ،‬‬ ‫کشور عمده مقصد صادراتی ایران در مدت یادشده‬ ‫به ترتیب چین‪ ،‬ع��راق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬امارات متحده عربی‬ ‫و افغانستان بوده اند که مبلغی افزون بر ‪ ۱۳‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۷۷‬میلی��ون دالر را ب��ه خود اختص��اص دادند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن گزارش س��هم واردات کاال به ایران نیز در‬ ‫‪ ۵‬ماه نخس��ت امس��ال به ‪ ۱۴‬میلی��ون و ‪ ۱۲۶‬هزار‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۱۷‬میلیارد و ‪ ۷۳۹‬میلیون دالر رس��ید‪.‬‬ ‫براساس این امار‪ ،‬کش��ورهای چین‪ ،‬امارات متحده‬ ‫عرب��ی‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬هند و المان در ای��ن مدت بیش از‬ ‫‪ ۱۲‬میلی��ارد و ‪ ۲۸۰‬میلیون دالر کاال به ایران صادر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬با توجه به اینک��ه مهم ترین مزیت های اقتصادی‬ ‫منطقه ازاد نس��بت به س��ایر مناطق از جمله ویژه اقتصادی‬ ‫معافیت های مالیاتی و گاه گمرکی صادراتی و وارداتی‪ ،‬جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی ب��ا مالکیت ‪۱۰۰‬درص��دی‪ ،‬افزایش‬ ‫درامد ناش��ی از فعالیت های خدماتی (حمل ونقل‪ ،‬بارگیری و‬ ‫تخلیه‪ ،‬بانکداری‪ ،‬بیمه و گردش��گری) و اشتغال است‪ ،‬تحقق‬ ‫منطقه ازاد در مازندران می تواند اقتصاد این اس��تان و کشور‬ ‫را متحول کند‪.‬‬ ‫براس��اس قانون تش��کیل مناطق ازاد در اس��تان ها نیاز به‬ ‫مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی دارد و پ��س از تایید هیات‬ ‫وزیران در قالب الیحه ای به مجلس ش��ورای اس�لامی ارسال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ترخیص بیش از ‪ ۴۲۰۰‬تن کاغذ از گمرک غرب تهران‬ ‫‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۲۳۶‬تن کاغذ به ارزش ‪ ۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۷۹‬ه��زار و ‪ ۵۰۳‬دالر در ‪ ۵‬م��اه امس��ال از‬ ‫گمرک غرب تهران ترخیص ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عمومی گمرک ای��ران‪ ،‬طاهره هامون‬ ‫نورد‪ ،‬مدیرکل گمرک غرب تهران با اعالم این‬ ‫خب��ر گف��ت‪ :‬از ابتدای امس��ال ‪ ۴‬هزار و ‪۸۶۹‬‬ ‫ت��ن کاغذ در گمرک غرب ته��ران قبض انبار‬ ‫ش��د که از این میزان ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۳۶‬تن از این‬ ‫گمرک ترخیص قطعی و به کش��ور وارد شد و‬ ‫‪ ۶۳۰‬تن ان اظهار و در حال انجام تش��ریفات‬ ‫گمرکی اس��ت‪ .‬مدیرکل گمرک غرب تهران‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر تشریفات گمرکی مربوط‬ ‫ب��ه کاغذ در کمتری��ن زمان انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬مس��ئولیت گم��رک در انجام‬ ‫تش��ریفات گمرکی پ��س از اظه��ار کاال اغاز‬ ‫می ش��ود و در ص��ورت ارائ��ه اس��ناد مثبته و‬ ‫مجوزهای الزم‪ ،‬ترخیص کاالها در سریع ترین‬ ‫زمان انجام خواهد شد‪ .‬هامون نورد گفت‪ :‬در‬ ‫م��دت مذکور همچنین ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫کنجاله سویا در گمرک غرب تهران قبض انبار‬ ‫شده که از این رقم ‪ ۸‬هزار و ‪ ۲۱۶‬تن در گمرک‬ ‫اظه��ار و در ح��ال انجام تش��ریفات گمرکی و‬ ‫دریافت مجوز از سازمان جهادکشاورزی است‬ ‫و ‪ ۵۸۵‬تن نیز پس از تنظیم اظهارنامه متروکه‬ ‫در مرحل��ه تحوی��ل به س��ازمان جمع اوری و‬ ‫فروش اموال تملیکی است‪.‬‬ ‫کسب مدال نقره جهانی ازسوی مهارت اموز هرمزگانی‬ ‫اس�ماعیل خاش�عی‪ :‬مهارت ام��وز‬ ‫هرمزگان��ی مدال نق��ره مس��ابقات جهانی‬ ‫مهارت کازان روسیه را کسب کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬پارس��ا‬ ‫یوس��فی‪ ،‬ج��وان نخب��ه مهارت��ی اس��تان‬ ‫هرمزگان با کسب مدال نقره رشته مدیریت‬ ‫سیستم های تحت شبکه در مسابقه جهانی‬ ‫مهارت ‪ ۲۰۱۹‬کازان روسیه برای هرمزگان‬ ‫و کشور عزیزمان ایران افتخار افرید‪.‬‬ ‫در این مس��ابقه بیش از ‪ ۱۳۰۰‬نفر از ‪۶۳‬‬ ‫کش��ور در ‪ ۵۶‬رش��ته به رقابت پرداختند و‬ ‫تیم ملی کش��ورمان ب��ا ‪ ۱۰‬مهارت اموز در‬ ‫ای��ن مس��ابقه در مجموع موفق به کس��ب‬ ‫ی��ک مدال نقره‪ ،‬دو م��دال برنز و دو دیپلم‬ ‫افتخار و کس��ب رتبه تیمی ‪ ۱۵‬در بین ‪۶۳‬‬ ‫کشور شد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1363‬‬ ‫پیاپی ‪2681‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫نشست هم اندیشی اتاق اصناف تهران و ایران با قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شد‬ ‫ایجاد پایگاه نظارتی اصناف در مناطق ‪ 22‬گانه تهران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫حسین مدرس خیابانی‪ :‬باید به دنبال کارهایی ازجمله تشکیل میز‬ ‫صنف های تولیدی در س��ازمان توس��عه تجارت‪ ،‬سهامداری اتاق های‬ ‫اصناف کش��ور در شرکت س��هامی نمایش��گاه ها و عضویت رئیسان‬ ‫اتاق های اصناف در ترکیب هیات مدیره شهرک های صنعتی باشیم‬ ‫مدیره شهرک های صنعتی‪ ،‬لزوم تشکیل میز صنف های‬ ‫تولیدی در س��ازمان توسعه تجارت‪ ،‬بازگشت تجارت به‬ ‫جای��گاه واقعی خود‪ ،‬قرارگی��ری تولید و تامین مواد در‬ ‫کنار و به موازات همدیگر‪ ،‬اس��تقبال از طرح تش��کیل‬ ‫پایگاه های اصناف در مناطق ‪۲۲‬گانه ش��هرداری‪ ،‬تالش‬ ‫برای مدیریت‪ ،‬انس��جام و حفظ نق��ش واقعی اصناف و‬ ‫تعامل و نهایت تالش ب��رای انجام امور مربوط به مردم‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫تس��ریع در انجام کارهای مربوط به برگزاری نمایشگاه‬ ‫مه��ر نیز گفت‪ :‬متاس��فانه در اجرای برخ��ی برنامه ها و‬ ‫سیاس��ت گذاری ها‪ ،‬زمان بسیاری اتالف می شود؛ اینکه‬ ‫سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی کنیم‪ ،‬حرف های خوبی‬ ‫هستند ولی مهم اجرا و انجام کارهاست‪ ،‬در زمینه انجام‬ ‫کار برای مردم ابایی نداریم؛ بنابراین باید برای برگزاری‬ ‫مطلوب نمایش��گاه مهر به مناسبت بازگشایی مدرسه ها‬ ‫دس��تورات الزم صادر و اقدامات با س��رعت انجام شود‪.‬‬ ‫م��درس خیابانی در این باره افزود‪ :‬بر اس��اس تصمیم ها‬ ‫و پیش بینی های قبل��ی‪ ،‬افرادی که کاغذ ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫دریاف��ت کرده اند تع��دادی از دفتر ه��ای تولیدی را در‬ ‫اختیار نمایشگاه های مهر قرار می دهند‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫برای برگزاری چنین نمایش��گاه هایی از انجا که اصناف‬ ‫پیش��ینه طوالنی در ای��ن کار دارد‪ ،‬بای��د مکان هایی با‬ ‫ساختار مناسب از قبل تعبیه و تدارک دیده شود‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی همچنین با اس��تقبال از طرح ایجاد‬ ‫پایگاه ه��ای اتاق اصناف در مناطق ‪۲۲‬گانه ش��هرداری‬ ‫گف��ت‪ :‬نقش ای��ن پایگاه ها‪ ،‬ایج��اد کنت��رل و نظارت‬ ‫و ب��ه دنبال ان احس��اس امنیت اس��ت؛ اینک��ه مردم‬ ‫حض��ور متولیان بازار را لمس می کنند‪ ،‬نش��ان می دهد‬ ‫ک��ه بازار صاح��ب دارد‪ .‬ای��ن پایگاه ها بس��یار مطلوب‬ ‫و مثب��ت اس��ت و امی��دوارم کارکرده��ای مطلوبی هم‬ ‫برای اصناف و مردم داش��ته باش��د؛ ضم��ن اینکه کار‬ ‫بای��د فق��ط با ت��وان‪ ،‬عل��م و مدیری��ت اصن��اف انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه چراغ اصناف نباید خاموش ش��ود‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ب��رای مدیریت‪ ،‬تنظیم و انس��جام بازار و‬ ‫اصناف هر کاری از دس��ت مان برای��د‪ ،‬انجام می دهیم؛‬ ‫ضمن اینکه اصناف نیز باید به طور مس��تمر پیگیر امور‬ ‫خود باش��ند‪ .‬چراغ اصناف نباید خاموش ش��ود؛ چراکه‬ ‫چلچراغ ش��هر مراکز تجاری و بازار ان اس��ت‪ ،‬پس اگر‬ ‫در تعاونی ها اشتغال حرف اول را می زند‬ ‫عضو ش��ورای اقتصاد مقاومت��ی‪ ،‬تقویت تعاونی ها را زمینه س��از‬ ‫کارافرین��ی در جامع��ه دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬ثب��ات اقتصاد جز با‬ ‫ایجاد اش��تغال حاصل نمی ش��ود‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محمدرضا‬ ‫رضایی نژاد در اس��تانه هفته تعاون ب��ه اثرگذاری نقش تعاونی های‬ ‫بزرگ در جوامع اش��اره کرد و افزود‪ :‬در کشور نیز تعاونی های فعال‬ ‫باع��ث ایجاد تغییرات ب��زرگ در حوزه های فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اقتصادی شده اند‪ .‬تعاونگر برتر کشور‪ ،‬تجمیع اندیشه های عملگرا و‬ ‫تجربه های ارزشمند را در قالب یک تعاونی مصداق مشورت کردن‬ ‫دانس��ت و با تاکید بر اینکه همواره تفکر تعاونی و گروهی موفق تر‬ ‫عمل کرده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در اقتصاد که دغدغه همیشه جوامع و‬ ‫حکومت ها بوده است نیز تعاونی می تواند گره گشا باشد‪ .‬رضایی نژاد‬ ‫بیکاری را معضل مهم اقتصاد دانس��ت و اش��تغال باثبات در قالب‬ ‫تولید داخل��ی را راهکار کاهش بیکاری عنوان کرد‪ .‬عضو ش��ورای‬ ‫اقتص��اد مقاومتی از کارافرینی اجتماعی به عنوان مدلی از فعالیت‬ ‫تعاونی ها که در ان اش��تغال حرف اول را می زند‪ ،‬یاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫اولویت کارافرینی اجتماعی ایجاد اش��تغال برمبنای موفقیت یک‬ ‫پروژه با بازدهی باالس��ت‪ .‬رضایی نژاد ابرازامیدواری کرد که اهمیت‬ ‫دادن به تعاونی ها همان گونه که در قانون پیش بینی ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫سبب تقویت کارافرینی اجتماعی در کشور شود که ثمره ان رونق‬ ‫تولید‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬ثبات اقتصاد و توزیع منافع بین همه س��هامداران‬ ‫بازار رونق داش��ته باش��د ش��هر هم رونق گرفته و زنده‬ ‫خواهد ماند‪ .‬بنابراین یکی از کارهایی که می توان برای‬ ‫دس��تیابی به این مهم انجام داد‪ ،‬این اس��ت که بازار و‬ ‫تجارت باید در دس��ت صاحبش یعنی اصناف و تاجران‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫م��درس خیابان��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬م��ا می خواهی��م‬ ‫بخش خصوصی ش��کل و جای��گاه واقعی خ��ود را پیدا‬ ‫کن��د و خ��روج دول��ت از تصدی گری با س��رعت انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫متاس��فانه درحال حاضر بخ��ش خصوصی در جایگاه‬ ‫واقعی خود نیست و در نظر داریم بخش خصوصی را وارد‬ ‫میدان کنیم‪ .‬قائم مقام بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت افزود‪ :‬باید برای رس��یدن به این هدف مهم‪ ،‬به‬ ‫دنبال کارهایی ازجمله تش��کیل میز صنف های تولیدی‬ ‫در س��ازمان توسعه تجارت‪ ،‬سهامداری اتاق های اصناف‬ ‫کشور در شرکت سهامی نمایشگاه ها و عضویت رئیسان‬ ‫اتاق ه��ای اصناف در ترکیب هیات مدیره ش��هرک های‬ ‫صنعتی باش��یم‪ .‬وی افزود‪ :‬در صنعت س��رمایه گذاری‬ ‫کردیم اما به ازای ان در زیرساخت تجارت کاری انجام‬ ‫نشده و عملیات لجستیکی انجام نداده ایم؛ ضمن اینکه‬ ‫س��اختارهای موجود را نیز از دست داده ایم در حالی که‬ ‫باید صنعت و تجارت در کنار و به موازات هم حرکت و‬ ‫یکدیگر را همپوشانی کنند‪.‬‬ ‫م��درس خیابانی با تاکید بر اینکه رونق تولید در گرو‬ ‫ارتق��ای جایگاه تجارت اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هم��ه باید تالش‬ ‫کنیم‪ ،‬رش��د و توسعه اقتصاد کش��ور به چرخه صحیح‬ ‫خود برگردد‪.‬‬ ‫حسین مدرس خیابانی‬ ‫قاسم نوده‪‎‬فراهانی‬ ‫کنفرانس فین تک ایران برگزار می شود‬ ‫در چند سال گذشته‪ ،‬کسب و کارهای مبتنی بر فناوری‬ ‫فین ت��ک رش��د قابل توجهی داش��ته و فع��االن این حوزه‬ ‫می توانند س��هم باالیی در رش��د اقتصاد کش��ور و توسعه‬ ‫جی دی پی ایران داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬یکی از مهم ترین بس��ترهای ارتقای‬ ‫دان��ش و ایج��اد زیرس��اخت در حوزه فین ت��ک‪ ،‬برگزاری‬ ‫رویدادهای تخصصی اس��ت‪ .‬کنفران��س فین تک ‪ ۱۳‬و ‪۱۴‬‬ ‫ش��هریور و با هدف بررسی توان و ظرفیت کسب و کارهای‬ ‫فین تک در راس��تای کمک به رشد جی دی پی در ایران در‬ ‫دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫محور اصلی این رویداد‪ ،‬بررس��ی توان کس��ب و کارهای‬ ‫فین ت��ک در افزایش حج��م اقتصاد ای��ران و نیازهای این‬ ‫کس��ب وکارها برای رس��یدن به این هدف اس��ت‪ .‬از دیگر‬ ‫م��واردی که در ای��ن کنفرانس به ان پرداخته می ش��ود‪،‬‬ ‫چالش هایی اس��ت که باعث ش��ده کسب وکارهای فین تک‬ ‫ایران نتوانند نقش موثری در اقتصاد ایران داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬ش��هریور‪4 ،‬س��ری کارگاه تخصص��ی در حوزه های‬ ‫بالک چی��ن و رمزارزه��ا‪ ،‬ولث ت��ک‪ ،‬اینش��ورتک‪ ،‬لندتک‬ ‫و مدیری��ت مالی ش��خصی و تامین مال��ی جمعی برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نرخ تضمینی وش پنبه نامتعارف است‬ ‫رئی��س اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی گرگان‬ ‫معتقد اس��ت که ن��رخ خرید منصفانه ه��ر کیلوگرم وش پنبه‬ ‫کشاورزان ‪۶‬تا ‪۷‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫علی محمد چوپانی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با اش��اره به کشت‬ ‫پنب��ه در ‪۱۷‬هزار هکتار از زمین های کش��اورزی گرگان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نرخ خرید تضمینی که از س��وی وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫اعالم شده ‪۳‬هزار و‪۶۶۰‬تومان است‪ .‬این قیمت‪ ،‬نرخی نامتعارف‬ ‫است و هزینه کشاورز را تامین نمی کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال های اخیر ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار تن پنبه محلوج‬ ‫(پنبه زده ش��ده) از برخی کش��ورها به ویژه کشورهای اسیای‬ ‫میانه وارد ایران می شود‪.‬‬ ‫چوپانی با اش��اره به اختصاص ارز نیمایی برای ورود پنبه به‬ ‫کشور‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ تمام شده هر کیلوگرم پنبه محلوج در ایران‬ ‫حدود ‪۲۰‬هزار تومان است‪ .‬البته با توجه به کاهش نرخ ارز در‬ ‫چند ماه گذش��ته‪ ۴ ،‬تا ‪ ۵‬هزار تومان نرخ پنبه محلوج ارزان تر‬ ‫شده و این کاهش نرخ ربطی به اغاز فصل برداشت پنبه ندارد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی گرگان بیان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به نرخ جهانی پنبه محلوج و نرخ تمام ش��ده ان‬ ‫در بندر های ورودی‪ ،‬نرخ منصفانه خرید هر کیلوگرم وش پنبه‬ ‫کشاورزان ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه وش پنبه استان گلستان یک ماه زودتر‬ ‫از سایر استان ها برداشت می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پیش بینی‬ ‫می شود هر کیلوگرم پنبه محلوج استان ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬هزار تومان‬ ‫نرخ داش��ته باشد‪ .‬چوپانی گفت‪ :‬باید تدابیری ازجمله برداشت‬ ‫مکانیزه اندیش��یده شود تا در اینده نرخ تمام شده پنبه استان‬ ‫کاهش یابد‪ .‬درحال حاضر کمترین هزینه برداشت هر کیلوگرم‬ ‫وش پنب��ه ‪۱۲۰۰‬تومان اس��ت‪ .‬رئیس ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی گ��رگان تصریح کرد‪ :‬با توج��ه به کمبود‬ ‫نقدینگی در واحدهای نس��اجی‪ ،‬پول کشاورزان با کمی تاخیر‬ ‫پرداخت خواهد ش��د‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬برداشت پنبه در‬ ‫گلس��تان اغاز شده و پیش بینی می شود امسال ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫تن از وش پنبه از مزارع گرگان برداشت شود‪.‬‬ ‫عضو انجمن صنایع کنسرو ایران گفت‪ :‬تن‬ ‫ماهی در سبد غذایی قشر متوسط‪ ،‬ضعیف و‬ ‫دانش��جویان قرار داشت اما این قشرها اکنون‬ ‫توان پرداخت هزین��ه ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۸‬هزار تومانی‬ ‫را ن��دارد‪ ،‬ضمن انکه امکان دارد در اینده به‬ ‫دلیل باال رفتن هزینه های تمام ش��ده‪ ،‬بازهم‬ ‫قیمت ها بیش از این افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫صالح ادیب زاده در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره‬ ‫اثرات نوس��ان ارز روی صنایع کنسروس��ازی‬ ‫به وی��ژه تن ماهی گفت‪ :‬ب��ا باال رفتن نرخ ارز‬ ‫به طور طبیعی ش��اهد افزایش نرخ مواد اولیه‬ ‫اعم از محصوالت داخلی و خارجی بودیم اما‬ ‫کمبود ان در بازار س��بب ش��د که قیمت ها‬ ‫غیرطبیعی رشد کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر تعلل و اتخاذ‬ ‫برخی سیاست های نادرس��ت باعث شده که‬ ‫هنوز اصلی ترین م��واد اولیه که همان ماهی‬ ‫تن اس��ت‪ ،‬با ن��رخ باالتر از ع��رف معمول در‬ ‫ب��ازار معامله ش��ود‪ .‬نرخ مواد اولی��ه ما امروز‬ ‫تناسبی با دالر ‪ ۱۱‬هزار تومانی ندارد و بیش‬ ‫از ان اس��ت‪ ،‬از طرفی نرخ ماهی تن‪ ،‬کیلویی‬ ‫‪ ۲۶‬هزار تومان بسیار باالست‪.‬‬ ‫ادی��ب زاده علت باال رفتن ن��رخ ماهی تن‬ ‫را توفان ه��ای فصل��ی عن��وان ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫در ماه های گذش��ته وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫واردات ماه��ی ت��ن را مح��دود ک��رد در‬ ‫حالی ک��ه س��ال های قبل در چنی��ن مواقعی‬ ‫که امکان صید وجود نداشت‪ ،‬نیاز کارخانه ها‬ ‫به وس��یله محموله های وارداتی بهمن تامین‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫عضو انجمن کنسور ایران تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫افزای��ش نرخ که مهم تری��ن علت ان افزایش‬ ‫نرخ دالر اس��ت‪ ،‬باعث ش��ده ‪ ۵۰‬تا ‪۷۰‬درصد‬ ‫فروش م��ا کاهش پیدا کن��د‪ ،‬از طرف دیگر‬ ‫اکنون با کمتر از ‪۵۰‬درصد ظرفیت مش��غول‬ ‫کار هستیم و با وجود میل باطنی تعدیل نیرو‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی‬ ‫�‬ ‫ات��اق اصناف اصفه��ان‪ :‬حمیدرضا ش��فیعی‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک اصفهان‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه گرانی الس��تیک های‬ ‫خارج��ی‪ ،‬خری��داران به الس��تیک ایرانی رو‬ ‫اورده ان��د‪ .‬اگرچه الس��تیک های تولید داخل‬ ‫کیفیت خوب��ی دارند اما عرضه الس��تیک از‬ ‫س��وی تولیدکنندگان داخل��ی کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی اتاق‬ ‫�‬ ‫اصن��اف تهران‪ :‬اعض��ای هیات مدیره اتحادیه‬ ‫صنف عکاس��ان در راستای بحث و تبادل نظر‬ ‫درباره برخی مس��ائل داخلی و صنفی با قاسم‬ ‫ن��وده فراهان��ی رئی��س و خس��رو ابراهیمی‬ ‫نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران دوش��نبه‬ ‫تو‪‎‬گو کردند‪.‬‬ ‫‪۱۱‬شهریور دیدار و گف ‪‎‬‬ ‫ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی‬ ‫�‬ ‫ات��اق اصناف مرکز اس��تان بوش��هر‪ :‬از زمانی‬ ‫ک��ه مدیریت عرضه این کاال در بازار بوش��هر‬ ‫به اتاق اصناف مرکز اس��تان محول شد‪ ،‬این‬ ‫نهاد مدیریتی در راستای احقاق حقوق مردم‬ ‫مانع ایجاد انحصار ش��د‪ .‬ب��ه همین منظور به‬ ‫تمامی واحدهای صنفی متقاضی عرضه شکر‪،‬‬ ‫با نرخ مصوب دولتی ش��کر عرضه کرد‪ .‬حوزه‬ ‫نفوذ این اقدام تا اخرین روستاهای شهرستان‬ ‫هم بود‪ .‬در نتیجه صف کش��یدن برای ش��کر‬ ‫از شهرستان بوشهر رخت بربست‪ .‬در اقدامی‬ ‫دیگر‪ ،‬اتاق اصناف بیش از ‪ ۸۰‬تن ش��کر را به‬ ‫عنوان انبار ثبات دهن��ده نرخ درنظر گرفت و‬ ‫با تزریق این مقدار مانع از افزایش نرخ شد‪.‬‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی اتاق‬ ‫�‬ ‫اصن��اف تهران‪ :‬اعض��ای هیات مدیره اتحادیه‬ ‫صن��ف ل��وازم خانگ��ی در راس��تای تعامل و‬ ‫هماهنگی بیشتر‪ ،‬دوشنبه ‪ ۱۱‬شهریور ‪ ۹۸‬با‬ ‫قاس�� ‪‎‬م نوده فراهانی رئیس و خسرو ابراهیمی‬ ‫نایب رئی��س دوم اتاق اصناف تهران در محل‬ ‫تو‪‎‬گو نشستند‪.‬‬ ‫این اتاق دیدار و به گف ‪‎‬‬ ‫ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی‬ ‫�‬ ‫اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروش��ندگان‬ ‫پوش��اک ته��ران‪ :‬کالس اموزش��ی «گام اول‬ ‫ص��ادرات» ازس��وی مرکز ام��وزش بازرگانی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ‪۱۴‬ش��هریور‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫کوتاه از اصناف‬ ‫بر اس��اس تصمیم قائم مق��ام بازرگانی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مبنی بر تش��کیل نشست های دوره ای‬ ‫ب��ا اتاق های اصناف تهران و ایران‪ ،‬بار دیگر اتاق اصناف‬ ‫ته��ران میزب��ان حس��ین م��درس خیابان��ی‪ ،‬قائم مقام‬ ‫بازرگان��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬پیمان زندی‬ ‫رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و س��عید ممبینی‬ ‫ریاست و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران بود تا چالش ها‬ ‫و مسائل روز اصناف و اقتصاد با همفکری و هم‪‎‬اندیشی‬ ‫حاضران موردبررس��ی قرار گرفته و هماهنگی های الزم‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫و به نقل از رواب��ط عمومی اتاق‬ ‫اصناف تهران‪ ،‬در این نشس��ت ابتدا قاسم نوده‪‎‬فراهانی‪،‬‬ ‫رئی��س اتاق اصناف ته��ران به بیان مس��ائل موردنظر‬ ‫اتاق اصن��اف و اتحادیه های مرتب��ط پرداخت‪ .‬از جمله‬ ‫موضوع های مطرح ش��ده از سوی نوده فراهانی می توان‬ ‫ب��ه چالش های مربوط ب��ه موضوع حم��ل ارد نانوایان‬ ‫تهران‪ ،‬تعیین تکلیف نرخ نان‪ ،‬وضعیت و مراحل برگزاری‬ ‫نمایش��گاه مهر به مناس��بت اغاز سال تحصیلی جدید‪،‬‬ ‫تعیین تکلیف پول های واریز شده از سوی اصناف برای‬ ‫تامین ش��کر با توجه به اعالم نرخ ‪۴۰۵۰‬تومانی ش��کر‬ ‫از س��وی دولت‪ ،‬تامی��ن هزینه های مالی ب��رای برپایی‬ ‫پایگاه ه��ای نظ��ارت اتاق اصن��اف در مناط��ق ‪۲۲‬گانه‬ ‫ش��هرداری‪ ،‬اختصاص دفتره��ای تولید ش��ده با کاغذ‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی به وسیله برخی تولیدکنندگان برای ارائه‬ ‫در نمایشگاه مهر و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق اصن��اف تهران درباره ایج��اد پایگاه های‬ ‫نظارت اتاق اصناف تهران در مناطق ‪۲۲‬گانه شهرداری‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه بازرس��ی و نظارت اصناف به دنبال این‬ ‫بودیم که به شکل دیگری ان را تعریف و بتوانیم تهران‬ ‫را ب��ه گونه ای بهتر و منس��جم تر کنت��رل کنیم‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس طرحی را در دیدار با ش��هرداری عنوان کردیم‬ ‫و به تفاهمنامه ای دس��ت یافتیم که بر اساس ان مقرر‬ ‫ش��ده در مناطق ‪۲۲‬گانه تهران پایگاه های نظارت اتاق‬ ‫ایجاد ش��ود که در این باره با چالش تامین هزینه برای‬ ‫تجهیز این پایگاه ها روبه رو هستیم‪ ،‬بنابراین انتظار توجه‬ ‫معاونت را در این زمینه داریم‪.‬‬ ‫وی درب��اره برگزاری نمایش��گاه مهر ب��رای تامین و‬ ‫فروش نوشت افزار در استانه سال تحصیلی جدید گفت‪:‬‬ ‫با برنامه ریزی های قبلی قرار بود شهرداری ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬مکان‬ ‫را به رایگان در اختیار ما قرار دهد که متاسفانه این کار‬ ‫تا امروز انجام نشده است؛ بنابراین برای برپایی مطلوب‬ ‫و به موقع نمایش��گاه در مکان مناس��ب نیازمند توجه و‬ ‫همکاری هستیم‪.‬‬ ‫در ادامه نشست ‪ ،‬حس��ین مدرس خیابانی‪ ،‬قائم مقام‬ ‫بازرگان��ی وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا توجه به‬ ‫مطالب عنوان ش��ده از س��وی حاضران به برخی موارد‬ ‫ازجمله لزوم عضویت اتاق های اصناف در ترکیب هیات‬ ‫خبر‬ ‫کاهش‬ ‫قیمت ها‬ ‫در انتظار‬ ‫درخواست چه‬ ‫کسی است؟‬ ‫هن��گام افزایش قیمت ه��ا‪ ،‬نگاه ها متوج��ه افزایش نرخ‬ ‫ارز می ش��ود‪ .‬س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬کمیس��یون های نظارت‬ ‫و کارگروه ه��ای نرخ گ��ذاری هم در زم��ان افزایش نرخ ارز‬ ‫با درخواس��ت تولیدکنندگان و عرضه کنن��دگان کاالها و‬ ‫خدم��ات‪ ،‬مجوزهایی مبنی بر افزایش نرخ کاالها و خدمات‬ ‫ص��ادر می کنند اما ایا ف��راز و فرود نرخ ارز تا به این حد روی‬ ‫نرخ کاالها و خدمات تاثیر می گذارد؟ رئیس انجمن حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف کنندگان اس��تان ته��ران در گفت وگو با‬ ‫گس��ترش نیوز در پاس��خ به این پرس��ش گفت‪ :‬نرخ بخش‬ ‫عمده ای از کاالهای مصرفی در کش��ور به صورت مس��تقیم‬ ‫و غیرمس��تقیم به نرخ ارز وابس��ته اس��ت‪ .‬تحلیل داده های‬ ‫اقتصادی در فرایند تاثیر نوس��انات ن��رخ ارز در تعیین نرخ‬ ‫کاالها و خدمات ارائه ش��ده به مصرف کنن��ده حاکی از ان‬ ‫است که این تاثیر با گذشت زمانی طوالنی و گاه چندماهه‪،‬‬ ‫در نرخ تمام شده کاال نمود پیدا می کند‪ .‬مهدی‬ ‫نجف پور اظهار کرد‪ :‬در زمانی که کش��ور دچار‬ ‫افزایش نرخ ارز اس��ت‪ ،‬اگر س��ری به بازار بزنیم‬ ‫ش��اهد افزایش لحظه ای ن��رخ کاالها حتی در‬ ‫انهایی ک��ه تاثیرپذی��ری چندان��ی از نرخ ارز‬ ‫ندارند‪ ،‬خواهیم بود و اگر از فروش��ندگان دلیل‬ ‫ای��ن افزایش را جویا ش��ویم یا ب��ه ان معترض‬ ‫ش��ویم جمله اشنایی را خواهیم شنید که «دالر گران شده‬ ‫اس��ت»‪ .‬مصرف کننده بی پناه چاره ای جز شنیدن و تحمل‬ ‫این جمالت بی پایه و اس��اس را ن��دارد‪ .‬نجف پور ادامه داد‪:‬‬ ‫حتی اگر نرخ ارز به س��رعت افزایش داش��ته باشد‪ ،‬تاثیر ان‬ ‫در ن��رخ تمام ش��ده کاال‪ ،‬پس از طی فرایند ثبت س��فارش‪،‬‬ ‫حم��ل‪ ،‬ورود کاال به گمرکات و ترخیص از گمرک ‪-‬که بازه‬ ‫زمان��ی چندین ماهه ای دارد‪ -‬در کاالها نمایان می ش��ود نه‬ ‫به صورت یک ش��به‪ .‬رئی��س انجمن حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنندگان استان تهران در بخش‬ ‫بعدی س��خنان خود‪ ،‬بع��د دیگری از موضوع را‬ ‫تشریح کرد و گفت‪ :‬در روزها و هفته های اخیر‪،‬‬ ‫ش��اهد تنزل نرخ دالر و س��ایر ارزهای خارجی‬ ‫بودیم‪ .‬پرس��ش این است که چرا وقتی نرخ ارز‬ ‫ب��اال می رفت نرخ کاالها هم با ش��تابی بیش��تر‬ ‫ن که هفته هاس��ت نرخ‬ ‫از ان‪ ،‬افزای��ش می یاف��ت ولی اکنو ‬ ‫ارز رو ب��ه کاهش اس��ت‪ ،‬اثری از کاهش قیمت ه��ا در بازار‬ ‫ازجمله نرخ لوازم خانگی‪ ،‬خودرو‪ ،‬گوشی تلفن همراه‪ ،‬لوازم‬ ‫صوتی و تصویری و برخی مواد غذایی مش��اهده نمی شود‪.‬‬ ‫پاس��خ این پرسش را چه کس��ی باید بدهد؟ دولت‪ ،‬بازاریان‬ ‫ی��ا مصرف کنندگان؟! نایب رئی��س انجمن ملی حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنندگان افزود‪ :‬در بیش��تر م��وارد‪ ،‬در زمان‬ ‫افزای��ش نرخ ارز‪ ،‬نهاد های نظارت��ی و متولی قیمت گذاری‬ ‫در کشور ازجمله ستاد تنظیم بازار‪ ،‬کمیسیون های نظارت‬ ‫و کارگروه های نرخ گذاری با درخواس��ت تولیدکنندگان و‬ ‫عرضه کنن��دگان کااله��ا و خدمات‪ ،‬مجوزهای��ی مبنی بر‬ ‫افزای��ش نرخ کاالها و خدمات صادر کرده اند‪ .‬حال با کاهش‬ ‫نرخ ارز باید منتظر درخواست تولیدکنندگان و فروشندگان‬ ‫کاالها ب��رای کاهش قیمت ها بود یا اینکه نهاد های نظارتی‬ ‫نس��بت به تعدی��ل قیمت ها و ابالغ ان ب��ه عرضه کنندگان‬ ‫اقدام می کنند؟ نجف پور تصریح کرد‪ :‬پاس��خ روشن است‪.‬‬ ‫در بازاری که زیرس��اختی برای تج��ارت ازاد ندارد و عمده‬ ‫کااله��ا با انحصار عرضه می ش��ود‪ ،‬نمی توان منتظر کاهش‬ ‫نرخ به س��بب رقابت و افزایش عرضه بود‪ .‬بنابراین در چنین‬ ‫ش��رایطی تنها راه حل ان اس��ت که حاکمی��ت‪ ،‬ورود قوی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫اثرنوسان نرخ ارز‬ ‫برصنایع کنسروسازی‍‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1363‬‬ ‫پیاپی ‪2681‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یک روز مانده به جلسه رای اعتماد مجلس‪ ،‬مونسان در اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫نیاز به اموزش‬ ‫همگانی در‬ ‫گردشگ ر پذیری‬ ‫سود باالی گردشگری با سرمایه گذاری اندک‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫در بیش��تر نشس��ت هایی که با فعاالن دولتی و‬ ‫خصوصی در حوزه گردش��گری برگزار می ش��ود‪،‬‬ ‫خاطره ای مش��ابه از گردش��گرانی گفته می شود‬ ‫که با وحشتی ناش��ی از تبلی غ رسانه ها علیه ایران‬ ‫به کش��ورمان سفر کرده‪ ،‬اما بعد مجذوب فرهنگ‬ ‫مهمان دوس��تی و جاذبه های گردش��گری ایران‬ ‫ش��د ه و حتی مبلغ سفر دوس��تان و خانواده خود‬ ‫به ایران ش��ده اند‪ .‬حال اینکه چنین سخن هایی از‬ ‫سوی فعاالن خصوصی یا دولتی حوزه گردشگری‬ ‫ناامید کننده و نش��انه ضعف در اقدام های ایش��ان‬ ‫اس��ت‪ .‬البت��ه نمی توان منک��ر اقدام ه��ای موثر‬ ‫انج��ام ش��ده بود‪ .‬با همی��ن کارهای انجام ش��ده‬ ‫غیرمنس��جم‪ ،‬ح��اال خیلی ها تجربه ش��یرینی از‬ ‫س��فر به ایران داشته اند و این تجربه را در صفحات‬ ‫ش��خصی خود در اینس��تاگرام و پیام رسان های‬ ‫اینترنتی با مردم جهان به اش��تراک گذاش��ته اند‪.‬‬ ‫با تمام این احوال به گفته علی اصغر مونس��ان وزیر‬ ‫پیش��نهادی دولت ب��رای وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی‪« ،‬گردش��گری»‬ ‫هنوز ب��ه یک��ی از ‪ ۳‬اولویت اصلی اقتص��اد ایران‬ ‫تبدیل نش��ده و ای��ن در حالی اس��ت که صنعت‬ ‫گردش��گری در ایران زودبازده ارزیابی می ش��ود‪.‬‬ ‫البته برنامه ریزی هایی برای افزایش گردش��گران‬ ‫خارج��ی ش��ده‪ ،‬اما ای��ن برنامه ریزی ه��ا و حتی‬ ‫اجرایی ک��ردن انها بدون ام��وزش همگانی‪ ،‬ابتر‬ ‫است‪ .‬بیشتر ایرانیان به واسطه ذات مهمان نوازی‬ ‫خود که از قرن های گذشته در فرهنگ شان وجود‬ ‫داش��ته‪ ،‬در رویاروی��ی ب��ا گردش��گران خارجی‪،‬‬ ‫خدماتی داش��ته و حمایت های��ی از انها دارند اما‬ ‫ای��ن اقدام ها ن��ه تنها حرفه ای نیس��ت‪ -‬که البته‬ ‫انتظ��ار اقدام ه��ای حرفه ای از عم��وم جامعه هم‬ ‫نم��ی رود‪ -‬به س��طح نیمه حرفه ای هم نرس��یده‬ ‫است‪ .‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی و شورای‬ ‫نگهبان به دالیلی حتی با وجود مقاومت های دولت‬ ‫بر تش��کیل وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری‬ ‫و صنایع دس��تی اصرار داش��ته و این وزارتخانه را‬ ‫در چند هفته گذش��ته تش��کیل داده اند‪ .‬حال اگر‬ ‫در ش��رایط کمبود بودجه‪ ،‬چنی��ن اصراری برای‬ ‫ارتق��ای س��اختار یک س��ازمان و تبدی��ل ان به‬ ‫وزارتخان��ه و ایجاد تعهد های مالی بیش��تر برای‬ ‫دولت شده‪ ،‬انتظار می رود توجیه اقتصادی ان نیز‬ ‫س��رلوحه برنامه ریزی ها قرار گیرد‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫از تصمیم ش��ورای نگهبان ب��ر اختصاص بودجه‬ ‫بیش��تر به حوزه های میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دس��تی این گونه اس��تنباط می شود که‬ ‫ورود گردشگران خارجی دیگر یک خطر فرهنگی‬ ‫به شمار نمی اید هر چند باید نسبت به اسیب های‬ ‫فرهنگی وارد پشده بر جوامع محلی نیز اگاه بوده‬ ‫و مدیریت و کنترل ان هم برنامه هایی داشت اما به‬ ‫هر حال قانون گذاران پذیرفته اند که گردش��گری‬ ‫باید حمایت شود‪ .‬حال اینکه همه اقدام های انجام‬ ‫شده در حوزه ‪ ۳‬ضلعی میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دس��تی زمانی توجیه پذیر خواهد بود که‬ ‫افکار عمومی با این اقدام ها هم س��و شوند‪ .‬وقتی از‬ ‫تبلیغعلیه ایران سخن به میان می اید و در مقابل از‬ ‫تبلیغ چند خارجی برای کشورمان خوشحال شده‬ ‫و ان را موثر در امار گردش��گری می دانیم‪ ،‬چگونه‬ ‫می توان از تبلیغ همگانی ایرانیان غافل بود؟ زمانی‬ ‫که برجام اتفاق افتاد و ورود هیات های خارجی به‬ ‫ایران به اوج رس��ید‪ ،‬افکار عمومی نسبت به انچه‬ ‫باید در رویارویی با گردشگران تجاری‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫س�لامت و‪ ...‬انجام می دادن��د هماهنگ‪ ،‬حرفه ای‬ ‫و هم س��و نبود و همین امر موجب از دس��ت دادن‬ ‫فرصت ها ش��د‪ .‬حال اگر روزی دیگر به هر دلیلی‬ ‫حجم ورودی گردش��گران خارجی به ایران دوباره‬ ‫به اوج برسد‪ ،‬مردم رشت‪ ،‬بوشهر‪ ،‬ایالم‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫همدان‪ ،‬مش��هد‪ ،‬الهیجان و دیگر شهرها و روستا‬ ‫نمی دانن��د باید چه کنند یا نکنند و تنها با توجه به‬ ‫ذات فرهنگی شخصی و خانوادگی خود برخوردی‬ ‫با گردشگر می کنند‪ .‬یکپارچه سازی اموزش های‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬از طری��ق رس��انه های ارزان نرخ برای‬ ‫وزارتخانه جدید‪ ،‬کار س��ختی نخواهد بود‪ .‬دولت‬ ‫و صد البته بخش خصوصی باید از ظرفیت جامعه‬ ‫برای معرفی ای��ران به عنوان جاذبه گردش��گری‬ ‫استفاده بهینه کنند‪.‬‬ ‫چنین کاری‪ ،‬بودجه چندانی نمی خواهد‪ .‬کافی‬ ‫اس��ت اموزش های همگانی مختص��ری در قالب‬ ‫چن��د کلیپ اموزش��ی تهی��ه و در فضای مجازی‬ ‫منتش��ر شود یا نشس��تی خبری برای خبرنگاران‬ ‫فع��ال در این حوزه و اموزش و یکس��و کردن انها‬ ‫برگزار ش��ود و در نهایت کنار ایس��تاد و دید مردم‬ ‫چطور‪ ،‬نگاه منفی گردشگران هنگام ورود به ایران‬ ‫را تغییر خواهند داد‪ .‬فقط در این صورت اس��ت که‬ ‫هزینه های جدید برای وزارتخانه ش��دن سازمان‬ ‫میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی‬ ‫توجیه پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به نظر می رسد‬ ‫امکان اضافه‬ ‫شدن واژه‬ ‫«گردشگری»‬ ‫به نام اتاق‬ ‫بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی وجود‬ ‫داشته باشد‬ ‫مونسان قول‬ ‫داد از دو‬ ‫سهمیه ای که‬ ‫در شورای عالی‬ ‫گردشگری دارد‬ ‫یک سهمیه را به‬ ‫اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشاورزی‬ ‫اختصاص دهد‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫به تازگی از س��وی نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫به وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‪،‬‬ ‫ارتقای س��اختار داده اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬علی اصغر‬ ‫مونس��ان ک��ه تاکنون رئیس این س��ازمان ب��وده‪ ،‬از‬ ‫س��وی حس��ن روحان��ی‪ ،‬رئیس جمه��وری به عنوان‬ ‫سرپرس��ت وزارتخانه جدید معرفی شده و قرار است‬ ‫امروز (سه شنبه) نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫صالحیت وی ب��رای وزارت را مورد بحث و بررس��ی‬ ‫قرار دهند‪ .‬در چنین شرایطی به طور معمول‪ ،‬وزیران‬ ‫پیشنهادی نشس��تی با بخش خصوصی برگزار کرده‬ ‫و ش��نونده درخواست ها‪ ،‬مشکالت و البته هشدار های‬ ‫فعاالن این بخش می ش��وند‪ .‬وعده هایی هم از س��وی‬ ‫وزیر پیش��نهادی داده می ش��ود که در ادامه اجرایی‬ ‫ش��دن یا نش��دن این وعده ه��ا گاه ممک��ن و گاهی‬ ‫غیرممکن ارزیابی می ش��ود‪ .‬این بار وزیر پیشنهادی‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی در اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران به صبحانه‬ ‫کاری نشس��ت با نشستی که شاید منجربه اختصاص‬ ‫کرس��ی بزرگی ب��رای گردش��گری در پارلمان بخش‬ ‫خصوصی شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬صبحانه کاری وزیر پیش��نهادی‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی با بخش‬ ‫خصوصی در س��الن طبقه هش��تم بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی ایران صبح دوشنبه ‪ ۱‍۱‬شهریور‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬برخی از نمایندگان بخش خصوصی در‬ ‫این نشست چنان حمایتی از علی اصغر مونسان برای‬ ‫عهده داری امر وزارت شدند که به شوخی مطرح شد‬ ‫که انها باید در صحن علنی مجلس س��خنرانی کنند‪.‬‬ ‫البته نقد ها از انچه تا کنون در ‪ ۳‬حوزه این وزارتخانه‬ ‫انجام ش��ده نیز کم نبود‪ .‬بیش��تر مباحث مطرح شده‬ ‫در این نشس��ت حول محور گردش��گری ب��ود و این‬ ‫چنی��ن مطرح می ش��د که دو ح��وزه میراث فرهنگی‬ ‫و صنایع دس��تی به عنوان بازوان صنعت گردش��گری‬ ‫باید در نظر گرفته ش��وند‪ .‬حاضران در این نشس��ت‬ ‫از کمیسیون های گردش��گری اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫مع��ادن و کش��اورزی شهرس��تان های گوناگ��ون یا‬ ‫عهده داران امور گوناگونی از گردشگری سالمت محور‬ ‫تا حمل ونقل هوایی و ریلی بودند‪.‬‬ ‫یکی از سخنرانان بخش خصوصی در حالی که خود‬ ‫در ادای ن��ام عریض و طویل ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی لحظه ای دچار لکنت زبان ش��د‪،‬‬ ‫درخواس��ت کرد تا عنوان گردش��گری ه��م به عنوان‬ ‫این اتاق اضافه ش��ود‪ .‬با ط��رح این موضوع اگرچه در‬ ‫زمزمه هایی که بین حاضران مبنی بر گنجانده ش��دن‬ ‫«صنعت گردش��گری» در «صنایع» ش��نیده می شد‪،‬‬ ‫مونس��ان از اتاق خواستار ش��د‪ ،‬این ایده اجرایی شود‬ ‫و تاکی��د کرد بخش خصوصی باید حمایت بیش��تری‬ ‫از گردش��گری کند تا او در ادام��ه بتواند‪ ،‬امورات این‬ ‫ی با دیگر نهاد ها و‪ ...‬با قوت بیشتری‬ ‫صنعت را در رایزن ‬ ‫پیش ببرد‪ .‬پیشنهاد مونسان با تشویق نسبی حاضران‬ ‫روبه رو ش��د و به نظر می رسد امکان اضافه شدن واژه‬ ‫«گردش��گری» به نام اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫موضوع مهم دیگری که از س��وی مونس��ان مطرح‬ ‫ش��د این بود که از دو س��همیه ای که در شورای عالی‬ ‫گردش��گری دارد یک س��همیه را به ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی اختص��اص دهد و قرار‬ ‫ش��د در نامه ای به رئیس جمه��وری نماینده این اتاق‬ ‫را معرفی کند‪.‬‬ ‫مونس��ان ک��ه در این نشس��ت مهمان تع��دادی از‬ ‫س��رمایه گذاران مش��تاق به صنعت گردشگری بود با‬ ‫تاکید بر استقبال سرمایه گذاران از صنعت گردشگری‬ ‫و حمای��ت دولت از انها گفت‪ :‬امارها نش��ان می دهد‬ ‫نگاه شما سرمایه گذاران به این حوزه ارتقا یافته است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری‬ ‫در بخش گردشگری است و در دو سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬موافقت اصولی برای س��رمایه گذاری‬ ‫بخ��ش خصوصی ص��ادر کرده ای��م‪ .‬بس��یاری از این‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬افرادی هس��تند که پ��روژه ای را به‬ ‫سرانجام رس��انده و پروژه دیگری را اغاز کرده اند که‬ ‫این نش��ان از جذابیت این حوزه برای سرمایه گذاری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وزیر پیش��نهادی دول��ت در ام��ور میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ب��ا‬ ‫س��رمایه گذاری اندک در صنعت گردشگری می توان‬ ‫به س��ود بس��یار باالیی دست یافت‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫این صنعت از نظر اش��تغالزایی ظرفیت بسیار باالیی‬ ‫دارد؛ به طوری که براساس سازمان جهانی گردشگری‬ ‫به ازای هر ‪۱۱‬ش��غل در جهان یک ش��غل مرتبط با‬ ‫حوزه گردش��گری اس��ت‪ .‬همچنین در حوزه مرمت‬ ‫میراث فرهنگ��ی باید توجه کنیم ک��ه اگرچه ماهیت‬ ‫عمران��ی دارد اما کمترین اس��تفاده از ماش��ین االت‬ ‫می ش��ود و کاری ی��دی اس��ت و به همین واس��طه‬ ‫اشتغالزایی باالیی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه صنایع دستی هم که هنرمندان‬ ‫زیادی در قالب کس��ب و کارهای خرد فعال هستند و‬ ‫بس��یاری از خانواده ها معیش��ت خود را از طریق این‬ ‫مونس��ان به رس��م برخی وزی��ران پیش��نهادی‪ ،‬با ه��دف جلب نظر بخش‬ ‫خصوص��ی و افزایش تعامل پیش از حضور در صحن علنی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی برای کسب مقام وزارت به اتاق بازرگانی رفت‬ ‫صنای��ع تامین می کنن��د‪ ،‬ضمن اینکه خرس��ندم از‬ ‫اینکه اع�لام می کنم حضور جوان��ان تحصیلکرده در‬ ‫حوزه صنایع دس��تی فراوان ش��ده اس��ت‪ .‬با این حال‬ ‫هنوز گردش��گری از ‪ ۳‬اولویت اصلی کش��ور نیست و‬ ‫می��زان بودجه ای که در اختیار این بخش قرار گرفته‪،‬‬ ‫تایید کننده این امر است‪.‬‬ ‫مونس��ان ادامه داد‪ :‬امید داریم با ارتقای ساختاری‬ ‫که برای این ‪۳‬حوزه در نظر گرفته ش��ده و به واسطه‬ ‫وزارتخانه ای که تش��کیل ش��ده‪ ،‬توجه بیش��تری به‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شود و من‬ ‫از بخش خصوص��ی و اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی هم دعوت می کنم که توجه بیش��تری به‬ ‫این بخش کنند‪.‬‬ ‫مونس��ان در ادامه با بیان اینکه حوزه گردش��گری‬ ‫یک حوزه فرابخشی است‪ ،‬افزود‪ :‬برای کاهش مراحل‬ ‫صدور مجوزها و اس��تعالم ها‪ ،‬نیازمن��د همکاری های‬ ‫سایر نهاد ها هس��تیم و در این باره برای صدور هرچه‬ ‫بهتر مجوزها سعی کردیم براساس تفاهمنامه هایی که‬ ‫با س��ایر نهاد ها منعقد می کنیم این مس��یر را هموار‬ ‫کنیم‪ .‬تالش زیادی کرده ایم که مسیر را هموار کنیم‬ ‫و در این راس��تا مدت زمان صدور مجوز ها از ‪ ۱۶‬ماه‬ ‫ب��ه یک تا ‪۲‬م��اه کاهش پیدا ک��رده و صدور مجوزها‬ ‫الکترونیک شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬سند توسعه گردشگری به زودی‬ ‫به صحن دولت خواهد امد و تصویب می شود‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه س��ند برنام��ه اقدام ملی را نیز در دس��ت تهیه‬ ‫داریم که مسیر را برای ما مشخص می کند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی افزود‪ :‬در اقدام هایی توانستیم با عمان‬ ‫لغ��و روادید یک طرفه انجام دهیم که ش��اهد افزایش‬ ‫ورود گردشگران عمانی به ویژه گردشگران سالمت از‬ ‫این کش��ور هس��تیم‪ .‬در کنار عمان‪ ،‬روی لغو روادید‬ ‫ب��ا چی��ن کار کردیم که ب��ا توجه ب��ه ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫گردشگر خروجی چین در سال‪ ،‬امیدواریم بتوانیم در‬ ‫مرحله نخس��ت یک میلیون و در مرحله بعد ‪۲‬میلیون‬ ‫گردش��گر چینی را جذب کنیم‪ .‬در کنار این دو اقدام‬ ‫درج نک��ردن مهر در گذرنامه ها را نیز در دس��تور کار‬ ‫قرار دادیم‪ .‬مونسان به موضوع اموزش نیز اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬سال گذشته ‪۳۷‬هزار نفر را اموزش دادیم که‬ ‫البته ب��ا توجه به پراکندگی ای��ن اموزش ها‪ ،‬معاونت‬ ‫گردشگری طرح جامعی را در این باره دنبال می کند‪.‬‬ ‫به گفته مونسان بس��ته بندی صنایع دستی نیز بهبود‬ ‫یافت��ه و این موضوعی اس��ت که در نمایش��گاه ملی‬ ‫صنایع دستی که به تازگی به پایان رسیده‪ ،‬مشهود بود‪.‬‬ ‫‹ ‹س�هم ‪ ۷‬درصدی گردش�گری از تجارت‬ ‫کل جهان‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت‪:‬‬ ‫گاهی صنعت گردش��گری را با صنعت نفت مقایس��ه‬ ‫می کنند که ش��اید این مقایسه‪ ،‬مقایسه درستی هم‬ ‫باش��د‪ .‬به عبارت دیگر ش��اید بتوان گفت که صنعت‬ ‫گردش��گری از نظر ارزش افزوده قابل مقایسه با سایر‬ ‫صنایع نباشد و بسیار باالتر از انها باشد‪.‬‬ ‫غالمحس��ین ش��افعی افزود‪ :‬س��هم گردشگری در‬ ‫تج��ارت کل جه��ان حدود ‪ ۷‬درصد اس��ت و ایران با‬ ‫وج��ود جاذبه های زی��ادی که در حوزه گردش��گری‬ ‫دارد‪ ،‬کمت��ر از نی��م درص��د از ان را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫یک میلی��ارد و ‪ ۲۵۰‬میلیون نف��ر در دنیا در صنعت‬ ‫گردشگری فعال هستند که هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫هم میزان درامد این صنعت اس��ت که سهم ایران از‬ ‫این مقدار بسیار پایین است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تقویت حضور بخش خصوصی در حوزه‬ ‫گردش��گری‪ ،‬اس��تفاده از نظرهای مش��اوره ای بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬تس��هیالت ویژه برای حض��ور هرچه بهتر‬ ‫بخش خصوصی و حضور نماینده بخش خصوصی در‬ ‫شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری از مهم ترین‬ ‫درخواست های اتاق بازرگانی ایران است که امیدواریم‬ ‫م��ورد توج��ه وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دستی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به نهضت مقررات زدایی‬ ‫نای��ب رئی��س ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی ایران نیز در این نشس��ت بیان کرد‪ :‬اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران اوایل س��ال ‪ ۹۶‬گزارش پیش��گیرانه‬ ‫درباره اقتصاد کش��ور تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬را تهیه کرد که‬ ‫نش��ان می داد همچنان نرخ تشکیل سرمایه در کشور‬ ‫امیدوارکننده نیس��ت و نباید به بخش های گوناگون‬ ‫مانند صنعت امیدوار بود‪ .‬براساس این گزارش اگر هم‬ ‫قرار است رشدی داشته باشیم باید در بخش خدمات‬ ‫و گردش��گری دنبال ان بگردیم؛ اما با توجه به سهم‬ ‫اندک گردش��گری‪ ،‬در اقتصاد معتقدم توفیق چندانی‬ ‫در استفاده از ظرفیت گردشگری نداشته ایم‪.‬‬ ‫حسین س�لاح ورزی ادامه داد‪ :‬اصلی ترین چالش و‬ ‫مش��کل پیش روی گردش��گری وجود مقررات دست‬ ‫و پاگیر اس��ت و تعداد زیاد اس��تعالم ها و مجوزها در‬ ‫بخش گردش��گری بیش از سایر بخش های اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬این س��ختگیری نسبت مس��تقیم با فاصله از‬ ‫مرک��ز دارد؛ یعن��ی هرچ��ه فاصله اس��تان ها از مرکز‬ ‫بیش��تر می شود این س��ختگیری نیز بیشتر می شود‪.‬‬ ‫وی در مثالی افزود‪ :‬س��ال گذش��ته یک بنای دولتی‬ ‫از طریق ماده ‪ ۲۷‬واگذار ش��د‪ ،‬اما س��ازمان اس��تانی‬ ‫میراث فرهنگی به سرمایه گذار گفته بود ‪ ۱۳‬استعالم‬ ‫باید بگیرد که این مس��ئله کار را برای س��رمایه گذار‬ ‫سخت می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتق��اد از این رویه بیان کرد‪ :‬در س��ال های‬ ‫گذشته اس��تقبال چندانی در سازمان میراث فرهنگی‬ ‫ب��رای مقررات زدای��ی نمی دی��دم و حت��ی برخ��ی‬ ‫نمایندگان در برابر کاهش مقررات مقاومت می کردند‪.‬‬ ‫از این رو پیشنهاد می کنم که وزارتخانه جدید‪ ،‬نهضت‬ ‫مقررات زدایی بر پا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فهرستی از انتظارات بخش خصوصی‬ ‫رئیس کمیس��یون گردش��گری و صنایع وابس��ته‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران نیز در این نشس��ت با اش��اره به‬ ‫اهمیت گردشگری گفت‪ :‬گردشگری با ایجاد باالترین‬ ‫ارزش افزوده به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم س��ایر‬ ‫فعالیت های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهگی را تحت تاثیر‬ ‫قرار می ده��د‪ .‬صنعت گردش��گری امیدبخش ترین و‬ ‫جایگزین ترین نسخه اقتصادی در شرایط فعلی کشور‬ ‫است‪ .‬مشروط به برنامه ریزی های درست‪ ،‬همه جانبه‬ ‫و همراه با اینده نگری‪ .‬حال باید اعتراف کنیم صنعت‬ ‫گردشگری در کشور ما انچنان که باید توسعه نیافته‬ ‫اس��ت‪ .‬این صنعت باید با یک گفتمان مش��ترک در‬ ‫میان عموم افراد جامعه تبدیل شود‪.‬‬ ‫علی اکب��ر عبدالملکی افزود‪ :‬بخش خصوصی انتظار‬ ‫دارد وزارتخانه تازه تاس��یس بتواند اقدام های موثری‬ ‫را در حوزه ه��ای ذیل انجام ده��د‪« :‬حمایت مادی و‬ ‫معنوی از کس��ب و کار های خ�لاق و نو پا»‪« ،‬احیای‬ ‫صنایع دس��تی و بومی کش��ور‪ ،‬گس��ترش پایگاه های‬ ‫پژوهش��ی مرتب��ط»‪« ،‬مطالع��ه‪ ،‬محافظ��ت و مرمت‬ ‫اث��ار میراث فرهنگی و طبیع��ی در معرض تخریب»‪،‬‬ ‫«تالش در راس��تای توس��عه قطب ه��ا و مقصدهای‬ ‫جدید گردش��گری‪ ،‬صنایع دستی و هتلداری در سند‬ ‫ملی گردش��گری که در دست تدوین است به ویژه در‬ ‫مناطق کم برخوردار و توس��عه نیافته»‪« ،‬تس��ریع در‬ ‫بررس��ی طرح دو روزه ش��دن تعطیالت پایان هفته و‬ ‫توزیع تعطیالت در ایام سال به منظور رونق گردشگری‬ ‫داخلی»‪« ،‬ایجاد متولی ثابت در بخش صدور مجوزها‬ ‫به منظ��ور جلوگیری از ناهماهنگی بین س��ازمان ها و‬ ‫نهاد های صادرکننده»‪« ،‬تالش مضاعف در راس��تای‬ ‫شناس��ایی و ح��ذف قوانی��ن و مق��ررات ناکارامد با‬ ‫ه��دف بهبود فضای کس��ب و کار»‪« ،‬ایجاد و تکمیل‬ ‫زیرس��اخت ها به منظ��ور بهره ب��رداری از مناطق ویژه‬ ‫ک��ه امکان بالقوه گردش��گری دارن��د»‪« ،‬تالش برای‬ ‫توسعه و رونق گردش��گری ورزشی‪ ،‬سالمت‪ ،‬مذهبی‬ ‫و س��المند» و «بکارگیری مدیران ج��وان و نخبه در‬ ‫راستای پیشرفت اهداف وزارتخانه»‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اتاق بازرگانی را ی��ک بازوی توانمند در‬ ‫کنار وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫بدانید‪.‬‬ ‫‹ ‹«فرش» نیاز به معاونتی مستقل دارد‬ ‫مرتض��ی می��ری‪ ،‬عضو انجم��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان فرش و صنایع دس��تی ایران هم گفت‪:‬‬ ‫نگرانیم از اینکه گردش��گری بیشترین سهم از منابع‬ ‫وزارتخان��ه را به خود اختصاص دهد و میراث فرهنگی‬ ‫و صنایع دس��تی مغفول بماند‪ .‬صنایع دستی و به ویژه‬ ‫فرش از نظر اش��تغالزایی اهمیت اس��تراتژیکی دارند‬ ‫چراکه ضامن بقای اش��تغال مولد روستایی هستند و‬ ‫در عین حال می توانند به توسعه گردشگری روستایی‬ ‫کمک کنند‪ .‬اگر این صنایع حمایت نش��ود روستایی‬ ‫مولد به شهرنش��ین مصرف کننده تبدیل می شود که‬ ‫مشکالت زیادی از جمله حاشیه نشینی را ممکن است‬ ‫به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد اگر قرار اس��ت مرکز ملی فرش به‬ ‫این وزارتخانه بپیوندد از بخش خصوصی نظرخواهی‬ ‫ش��ود‪ .‬نیاز است تا معاونت مستقلی برای حوزه فرش‬ ‫در ای��ن وزارتخانه تعریف ش��ود چراک��ه فرش در دو‬ ‫حوزه اشتغال و صادرات از اهمیت باالیی برای کشور‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست چندین نفر از فعاالن اقتصادی‬ ‫نی��ز به بی��ان دیدگاه های خود در حوزه گردش��گری‬ ‫پرداختن��د و مواردی از این دس��ت را مطرح کردند‪:‬‬ ‫«انتق��اد از لزوم دریافت ‪ ۲۲‬مجوز برای س��اخت یک‬ ‫هت��ل»‪« ،‬ورود بانک ها به عرصه گردش��گری و ارائه‬ ‫خدمات با نرخ کمتر از نرخ مصوب سازمان پیشین»‪،‬‬ ‫«ظرفیت ناکافی صنعت هواپیمایی»‪« ،‬استقبال خوب‬ ‫از تورهای دیپلماتیک ریلی ایران از سوی کشور های‬ ‫اروپایی» و «دعوت از س��رمایه گذاران برای بازسازی‬ ‫و استفاده از ‪ ۲۰۰‬واگن ها برای اهداف گردشگری»‪.‬‬ ‫در نهایت این نشس��ت‪ ،‬پارلم��ان بخش خصوصی‬ ‫حمایت خود را از مونسان برای برعهده گرفتن کرسی‬ ‫وزارت اعالم و امروز مجلس شورای اسالمی صالحیت‬ ‫او را برای این مدیریت این وزراتخانه بررس��ی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مونس��ان ک��ه مجموع��ه اقدام های او در س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫دس��تاورد هایی از جمل��ه بهب��ود ب��ازار داخل��ی‬ ‫صنایع دس��تی‪ ،‬جذب گردشگران س�لامت و افزایش‬ ‫خالقی��ت و ورود جوان��ان به دو حوزه گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی را به دنبال داشته است‪ ،‬به رسم برخی‬ ‫وزیران پیشنهادی‪ ،‬با هدف جلب نظر بخش خصوصی‬ ‫و افزای��ش تعام��ل پی��ش از حض��ور در صحن علنی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی برای کس��ب مقام وزارت‬ ‫به ات��اق بازرگانی رفت‪ ،‬در انجا نشس��ت و به همراه‬ ‫س��رمایه گذاران ملی‪ ،‬مش��غول نقد و بررسی وضعیت‬ ‫حوزه های وزارت متبوع شد‪ .‬نقادان یا همان حاضران‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬فرصت پیش ام��ده را برای نقد این‬ ‫حوزه ها کافی ندانستند‪ ،‬پس شاید نتوان این نشست‬ ‫را نق��دی جامع تلقی کرد‪ .‬حال اینک��ه امیدواریم در‬ ‫نتیجه همین نشس��ت چند س��اعته‪ ،‬س��رمایه گذارن‬ ‫مجاب شده باشند که نقدینگی در صنعت گردشگری‬ ‫را افزای��ش دهند‪ .‬این موضوعی اس��ت ک��ه اگر واژه‬ ‫گردش��گری به ن��ام ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی اضافه ش��ود‪ ،‬به راس��تی اتفاقی خواهد‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1363‬‬ ‫پیاپی ‪2681‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫بانک ها به فکر کم کردن هزینه های سربار باشند‬ ‫الکترونیک‪ ،‬بانکداری باز و کاهش ش��عب است؛ اگر‬ ‫قصد داری��م هزینه های خود را کاهش دهیم تنها از‬ ‫طری��ق بانکداری دیجیتال و کاهش تعداد ش��عب‪،‬‬ ‫موفق خواهیم ش��د به این معنی که هر چه در حوزه‬ ‫فناوری اطالعات هزینه کنیم اگر شعب بانکی خود‬ ‫را کاهش ندهیم‪ ،‬راه به جایی نخواهیم برد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ تمام شده پول‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫شعب مازاد کند تا نظام بانکی کارامدتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کارامدی و چابک سازی‬ ‫محمد م��را د بی��ات‪،‬‬ ‫مدیرعامل مرک��ز فابا در‬ ‫ای��ن ب��اره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه تعداد‬ ‫زی��اد ش��عب بانکی باعث‬ ‫ضرردهی بانک ها ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬م��ا‬ ‫درحال حاض��ر تعداد زیادی ش��عبه بانکی داریم که‬ ‫هزینه و درامدشان با یکدیگر همخوانی ندارد و این‬ ‫موض��وع باعث زیاندهی بانک ها ش��ده اس��ت‪ .‬باید‬ ‫بپذیریم که با توس��عه فناوری ه��ای جدید و گذار از‬ ‫بانکداری از س��نتی به سمت بانکداری الکترونیک و‬ ‫حرکت به سمت بانکداری دیجیتال‪ ،‬کارکرد شعب‬ ‫بانک ها هم باید به نس��بت این تحول‪ ،‬تغییر کند‪ .‬به‬ ‫گفته او دیگر حضور در شعبه برای انجام امور بانکی‬ ‫و دریافت ه��ا و پرداخت ها‪ ،‬با وجود ابزارهای متنوع‬ ‫الکترونیکی معنا ندارد و اگر بانکی هم نیاز به ش��عبه‬ ‫بانکی داش��ته باش��د بای��د کارکردش را به س��مت‬ ‫بازاریابی س��وق دهد تا بتوان��د خودش را با تحوالت‬ ‫جدی��د وفق دهد‪ .‬وی با بیان اینکه البته این رویکرد‬ ‫چند س��الی است که در کشور ایجاد شده و تاکیدات‬ ‫زی��ادی روی این موض��وع که بانک ها باید ش��عب‬ ‫مازادشان را واگذار کنند و به سمت بانکداری بدون‬ ‫شعبه حرکت کنند انجام شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اما‬ ‫اینکه این مهم هنوز با گذش��ت این س��ال ها محقق‬ ‫نش��ده و رنگ واقعیت نگرفته به دلیل مقاومت هایی‬ ‫است که در بحث تحوالت از سمت بانکداری سنتی‬ ‫به س��مت بانک��داری دیجیت��ال وج��ود دارد‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس تاکید کرد‪ :‬اگرچه نظام بانکی به نتیجه‬ ‫رس��یده اس��ت که باید این رویک��رد را بپذیرد و در‬ ‫راس��تای کاهش ش��عب اقدام کند‪ ،‬ام��ا انجام این‬ ‫فرایند س��رعتی که باید داشته باشد را ندارد‪ .‬یکی از‬ ‫دالی��ل ای��ن موض��وع وج��ود برخی از مش��تریان‬ ‫بانک هاست که یا به دلیل اشنایی ناکافی با ابزارهای‬ ‫الکترونی��ک بانک��ی یا ب��ه دلیل نب��ود اطمینان به‬ ‫اس��تفاده از این ابزارها‪ ،‬همچنان تمایل به حضور در‬ ‫ش��عب بانک��ی دارن��د‪ .‬ب��ه گفت��ه بی��ات‪ ،‬بح��ث‬ ‫فرهنگ سازی و اطالع رسانی از دیگر خالهایی است‬ ‫که در ای��ن زمینه همچنان وجود دارد‪ ،‬در حالی که‬ ‫بای��د در این زمین��ه اقدام های زی��ادی انجام و این‬ ‫نگ��رش در بین مردم ایجاد ش��ود ک��ه می توانند با‬ ‫استفاده از ابزارهای جدید بانکی‪ ،‬امور بانکی شان را‬ ‫با یک شرایط سهل و روان تر انجام دهند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫مرکز فاب��ا تصریح کرد‪ :‬تحقق ای��ن هدف می تواند‬ ‫بخش زیادی از زیاندهی بانک ها را کاهش دهد و به‬ ‫چابک س��ازی بانک ها نیز کمک زیادی کند‪ .‬تعداد‬ ‫باالی ش��عب بانک ها ضمن اینکه هزینه زیادی را به‬ ‫بانک ها تحمیل می کند باعث سستی در نظام بانکی‬ ‫ش��ده اس��ت که باید هرچه س��ریع تر در این زمینه‬ ‫اقدام های اساس��ی شود و ش��رایطی ایجاد شود که‬ ‫منابع��ی ک��ه در این بخش ه��ا راکد مانده اس��ت با‬ ‫واگذاری ش��عب بانک ها ازاد ش��ود و در بخش های‬ ‫مولد به کار اید‪.‬‬ ‫‹ ‹کم شدن هزینه ها‬ ‫مرتض��ی ترک تبری��زی‪،‬‬ ‫مدی��ر ام��ور فن��اوری‬ ‫اطالع��ات بان��ک مل��ت‬ ‫درگفت وگو با ایبنا‪ ،‬درباره‬ ‫کاه��ش ش��عب بانکی و‬ ‫موان��ع موج��ود در روند‬ ‫حرکت بانک ها به س��وی‬ ‫بانک��داری دیجیت��ال برای حذف ش��عب گفت‪ :‬در‬ ‫بخش های فناوری بر اساس امکاناتی که این بخش‬ ‫در اختیار بانک قرار می دهد‪ ،‬دسترسی مشتریان به‬ ‫خدمات بانکی فراهم شده است‪ .‬این دسترسی ها که‬ ‫به دروازه های ورود یا (‪ )GATEWAY‬مش��هور‬ ‫هس��تند شامل همراه بانک ها‪ ،IPG ،‬سرویس های‬ ‫پرداخ��ت و دریافت پول و‪ ...‬هر کدام دارای ش��عب‬ ‫دیجیتالی هس��تند که بدون حضور متصدی بانکی‪،‬‬ ‫خدمات خ��ود را ارائه می کنند‪ .‬مدی��ر امور فناوری‬ ‫اطالع��ات بانک ملت افزود‪ :‬بر همین اس��اس دیگر‬ ‫نیازی به وجود شعبی که هزینه های باالیی را با خود‬ ‫ب��ه همراه دارند‪ ،‬نداریم یا دس��ت کم ب��ه تعدد انها‬ ‫نیازی نیس��ت‪ .‬همچنین از انجا که مراجعه به شعبه‬ ‫بیش��تر به سمت و سوی مش��اوره رفته است‪ ،‬دیگر‬ ‫نیازی نیس��ت ب��رای بانکداری خرد‪ ،‬تعدد ش��عب‬ ‫ ان چنانی داشته باش��یم‪ .‬در واقع فناوری اطالعات‬ ‫کمک کرده که مردم از هر جایی که هستند با ابزاری‬ ‫بتوانند خدمات مورد نیاز خودشان را دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به موانع کاهش شعب در نظام بانکی با‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های بانکداری دیجیتال تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬موانع موج��ود در این مس��ئله در چند حوزه‬ ‫است‪ .‬نخستین و اصلی ترین حوزه‪ ،‬مربوط به بخش‬ ‫اموزش پایدار به مردم اس��ت‪ .‬انها باید پیوس��ته از‬ ‫طریق رس��انه های جمعی‪ ،‬اگاهی خ��ود را افزایش‬ ‫دهند و عادت کنند به اینکه بتوانند بدون مراجعه به‬ ‫شعبه و از راه دور خدمات مورد نیاز بانکی خود را رفع‬ ‫کنند‪.‬ترک تبریزی افزود‪ :‬دومی��ن حوزه مربوط به‬ ‫حاکمی��ت اس��ت‪ .‬برخ��ی محدودیت ه��ا از طریق‬ ‫حاکمیت اعمال شده مثل محدودیت های حاکم بر‬ ‫برداشت و انتقال بین حساب ها بر پایه یک مشتری‬ ‫یا چند مشتری با هم‪ ،‬مشتری ناگزیر می شود که به‬ ‫شعب مراجعه کند؛ همچنین سومین مورد‪ ،‬مربوط‬ ‫به مسائل حقوقی است‪ .‬به طور مثال درحال حاضر‪،‬‬ ‫مراجعه یک بار مش��تری به بانک برای شناس��ایی و‬ ‫افتتاح حساب یا دریافت وام الزامی است؛ در صورتی‬ ‫که اگر در حوزه امض��ای دیجیتال جلوتر برویم این‬ ‫نیاز نیز برطرف می شود‪.‬مدیر امور فناوری اطالعات‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬اعتقاد دارم بح��ث اصلی ما بلوغ‬ ‫ذهنی و باال بردن اگاهی مشتریان بانک ها است که‬ ‫بدانن��د ما ام��روز برای بانک��داری خ��رد‪ ،‬نیازی به‬ ‫مراجعه حضوری به بانک ه��ا نداریم زیرا هم اکنون‬ ‫بی��ش از ‪۳‬میلی��ون دس��تگاه کارتخ��وان و‬ ‫‪۶۵۰۰۰‬دس��تگاه خودپ��رداز فع��ال و همچنی��ن‬ ‫راه اندازی ‪۱۲۰۰‬دستگاه واریز وجه به حساب بانکی‬ ‫در سراس��ر کشور‪ ،‬سبب شده اس��ت که مشتری به‬ ‫طور تقریبی از مراجعه به ش��عب بانکی بی نیاز شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فاصله با تحقق بانکداری دیجیتال در‬ ‫کشور افزود‪ :‬درباره بحث فناوری‪ ،‬وضعیت کشور ما‬ ‫خوب اس��ت‪ .‬ما اگر روی قواعد‪ ،‬قوانین و بحث های‬ ‫حقوقی خودمان بیشتر کار کنیم‪ ،‬مشکلی نخواهیم‬ ‫داش��ت زیرا وضعیت ما از لحاظ زیرساخت ها بسیار‬ ‫خوب است‪ .‬وی افزود‪ :‬مشاوره ای که بانک مرکزی‪،‬‬ ‫ب��ه بانک ها ارائه می دهد همه نش��ان از این دارد که‬ ‫ه��دف اصل��ی نظ��ام بانک��ی‪ ،‬اس��تقرار بانکداری‬ ‫همچنی��ن عبدالرض��ا‬ ‫امیرت��اش‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫اقتص��اد در این ب��اره در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ا‬ ‫انتقاد ازای��ن موضوع که‬ ‫بانک ه��ا در س��ال های‬ ‫گذشته بخش زیادی پول‬ ‫صرف تاس��یس و نگهداری شعبه های شان کرده اند ‬ ‫درحالی که بازدهی که باید داش��ته باشند‪ ،‬را ندارند‬ ‫و این موضوع باعث زیان بانک ها ش��ده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بانک ها در تمامی این سال ها تالش شان این بوده که‬ ‫بهترین مکان ها را برای تاسیس شعب انتخاب کنند‬ ‫ک��ه این اقدام هزینه باالیی را برای بانک ها به همراه‬ ‫داش��ته اس��ت و همین موضوع باعث ش��ده بخش‬ ‫زی��ادی از دارایی ه��ای بانک ه��ا در قالب ش��عب‪،‬‬ ‫بی اس��تفاده بماند‪ .‬او با بیان اینکه این اقدام بانک ها‬ ‫در حالی بوده که در این سال ها در راستای گسترش‬ ‫بانکداری الکترونیک در کش��ور و طراحی ابزارهای‬ ‫جدی��د بانکی تحوالت زیادی انجام ش��د‪ ،‬ر اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این شرایط سبب شده تا دیگر شعبه داری در‬ ‫کشور توجیه اقتصادی نداشته باشد و فعالیت تعداد‬ ‫زیاد ش��عب فقط یک هزینه ای را به بانک ها تحمیل‬ ‫کن��د که ای��ن هزینه ها می توانس��ت در بخش های‬ ‫دیگ��ری ک��ه توجیه دارد ب��ه کار اید‪.‬ب��ه گفته این‬ ‫کارشناس‪ ،‬اکنون زمان این فرا رسیده که بانک ها به‬ ‫جای ش��عبه داری به فکر توسعه بانکداری دیجیتال‬ ‫در کش��ور باشند و بس��ترهای این مهم را در کشور‬ ‫فراه��م کنند‪ .‬باید قبول کنیم برخی از ش��عب فعال‬ ‫بانک ها‪ ،‬ان طور که باید کارامدی ندارند و این شعب‬ ‫مازاد باید یا جمع اوری ش��ود ی��ا در یکدیگر ادغام و‬ ‫تجیمع ش��وند و این یک ضرورت است‪.‬امیرتاش در‬ ‫عینحالبرایتحققاینهدفبرلزومفرهنگ سازی‬ ‫و اطالع رسانی دقیق از سوی شبکه بانکی به جامعه‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬ضمن اینکه باید اطالع رس��انی و‬ ‫اگاه��ی الزم در زمین��ه اس��تفاده از ابزارهای نوین‬ ‫بانکی به مردم داده شود‪ ،‬باید تالش شود تا با توسعه‬ ‫و گس��ترش ابزارهای الکترونیک‪ ،‬امور بانکی بدون‬ ‫حضور در ش��عب برای افراد با س��هولت و اطمینان‬ ‫خاط��ر انجام ش��ود تا مردم کمتر به ش��عبه بانک ها‬ ‫مراجعه کنن��د‪ .‬او همچنین تاکید کرد که با کاهش‬ ‫ش��عب بانک ها و واگ��ذاری اموال م��ازاد بانکی که‬ ‫امروزه به یک دغدغه تبدیل ش��ده است‪ ،‬منابعی که‬ ‫در این بخش راکد مانده اس��ت می تواند ازاد شود و‬ ‫باعث کارامدی و چابکی نظام بانکی شود و در نهایت‬ ‫در بخش مولد کشور که به منابع نیاز دارد به کار اید‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬این مهم ضمن اینکه باعث‬ ‫توانمندتر شدن بانک ها می شود‪ ،‬هزینه های جاری‬ ‫بانک ها را نیز به شدت کم خواهد کرد و این موضوعی‬ ‫اس��ت که بر کاهش نرخ تمام شده پول در بانک ها و‬ ‫پایین امدن نرخ سود تس��هیالت اثر مثبت خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد‬ ‫تالش برای تغییر‬ ‫کانال انتقال اثر پول پرقدرت‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرک��زی اعالم ک��رد‪ :‬بانک‬ ‫مرک��زی مصمم ب��ه تغییر کانال انتق��ال اثر پول‬ ‫پرقدرت به نقدینگی‪ ،‬با راه اندازی عملیات بازار باز‬ ‫است و با این روش به جای کنترل مقدار پول‪ ،‬به‬ ‫کنترل نرخ پول می پردازد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬عبدالناصر همتی در یادداشتی‬ ‫اینس��تاگرامی نوش��ت‪ :‬ترازنامه بانک مرکزی‪ ،‬یا‬ ‫هم��ان حجم پ��ول پرقدرت‪ ،‬از دو مس��یر بزرگ‬ ‫می شود‪ .‬یک مسیر‪ ،‬افزایش خالص خرید ارزهای‬ ‫خارجی توسط بانک است‪ .‬این ارزها عمدتا مربوط‬ ‫به درامدهای نفتی دولت یا صندوق توس��عه ملی‬ ‫هس��تند‪ .‬این بس��ط ترازنامه‪ ،‬مرب��وط به عرضه‬ ‫برونزای ذخایر اس��ت‪ .‬یک مس��یر دیگر‪ ،‬افزایش‬ ‫بدهی بانک ها ی��ا دولت به بانک مرکزی اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن افزایش بدهی‪ ،‬مربوط ب��ه تقاضای درونزای‬ ‫اقتصاد است‪.‬‬ ‫هرگونه کسری بودجه دولت به صورت مستقیم‬ ‫ی��ا از طری��ق ترازنامه بانک ها‪ ،‬منجر به انبس��اط‬ ‫ترازنامه بانک مرکزی می ش��ود‪ .‬بدیهی است‪ ،‬اگر‬ ‫بانک مرکزی روی ترازنامه کنترل نداش��ته باشد‪،‬‬ ‫به س��ختی می تواند نقدینگی را ب��ا ابزار محدود و‬ ‫غیرموثر س��پرده قانونی و مدیریت و جیره بندی‬ ‫اعتبارات‪ ،‬کنترل کند‪.‬‬ ‫به همین دلی��ل‪ ،‬بانک مرکزی مصمم به تغییر‬ ‫کان��ال انتقال اثر پ��ول پرقدرت ب��ه نقدینگی‪ ،‬با‬ ‫راه اندازی عملی��ات بازار باز اس��ت‪ .‬با این روش‪،‬‬ ‫بانک مرکزی مانند تجربه بس��یاری از بانک های‬ ‫مرک��زی در دنی��ا‪ ،‬به ج��ای کنترل مق��دار پول‪،‬‬ ‫ب��ه کنترل ن��رخ پول می پ��ردازد‪ .‬از این رو‪ ،‬قطع‬ ‫ارتب��اط بی��ن حجم پ��ول پرق��درت و نقدینگی‪،‬‬ ‫ب��ا اجرای کانال نرخ س��ود در ب��ازار بین بانکی و‬ ‫اجرای عملیات بازار باز حاصل خواهد ش��د‪ .‬یاری‬ ‫و مساعدت همکارانم در بخش های مرتبط دولت‬ ‫برای کنترل و جبران کس��ری بودج��ه از طریق‬ ‫انتش��ار تدریجی‪ ،‬اما محتاطانه اوراق خزانه و نیز‬ ‫مدیریت اضافه برداش��ت های بانک ها‪ ،‬شرط مهم‬ ‫موفقیت است بانک مرکزی از تمام ابزارهای خود‬ ‫برای مهار تورم بهره می گیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در دهه ه��ای اخی��ر‪ ،‬ب��ا گس��ترش بانک��داری‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬ورود ابزارهای نوین بانکی‪ ،‬بس��یاری‬ ‫از م��ردم را از رفتن به ش��عب بانک ها بی نیاز کرده و‬ ‫عملیات بانکی را به س��متی پیش ب��رده که باجه ها‬ ‫روز به روز خلوت ش��ده و حضور کمت��ری از مردم را‬ ‫به خ��ود می بینند‪.‬در واقع‪ ،‬حضور مردم در ش��عب‬ ‫بانک ه��ا یا بر اس��اس برخ��ی ضرورت ها اس��ت یا‬ ‫ناتوان��ی برخ��ی افراد در انجام ام��ور بانکی از طریق‬ ‫موبایل بان��ک‪ ،‬اینترنت بانک یا حتی خودپرداز های‬ ‫بانک��ی باعث می ش��ود ب��رای انجام ام��ور بانکی به‬ ‫طور حتم در ش��عبه حضور پی��دا کنند‪.‬به هر حال‪،‬‬ ‫گسترش استفاده از ش��یوه های غیرحضوری برای‬ ‫انجام امور بانکی در کنار تنوع بخشی نظام بانکی به‬ ‫ابزارهای پرداخ��ت الکترونیک‪ ،‬در حالی این زمینه ‬ ‫را فراهم کرده که تعداد مراجعه های مردم به ش��عب‬ ‫بس��یار کمتر از قبل شود که بس��یاری از بانک ها‪ ،‬با‬ ‫وجود اینکه تعداد مراجعه ه ای شان به شدت کاهش‬ ‫یافته اما همچنان کارمن��دان خود را حفظ و تالش‬ ‫می کنند که ظاهر و ساختمان خود را با وجود هزینه‬ ‫باالیی که به نظام بانکی تحمیل می کند‪ ،‬پابرجا نگه‬ ‫دارن��د‪ .‬این موضوع که انتقاده��ای زیادی را با خود‬ ‫همراه کرده‪ ،‬در نهایت س��بب ش��د تا بحث کاهش‬ ‫ش��عب بانکی و تمرکز بر بانکداری دیجیتال به جای‬ ‫بانکداری شعبه محور مورد توجه سیاست گذار پولی‬ ‫و اقتصادی کش��ور ق��رار گیرد‪ .‬ای��ن موضوع زمانی‬ ‫اهمی��ت دوچندانی پیدا کرد که ش��عب بانک ها در‬ ‫دوره ای‪ ،‬قارچ گونه رش��د کردند و ه��ر روز بر حجم‬ ‫ام��وال م��ازاد بانک ها ازاین طریق افزوده ش��د‪ .‬این‬ ‫در حالی بود که بانک ها عملکرد مناس��بی در حوزه‬ ‫اقتصادی کش��ور و حمای��ت از بخش های تولیدی‬ ‫و صنعتی نداش��تند‪.‬به هر ح��ال‪ ،‬با توجه به اهمیت‬ ‫این موضوع‪ ،‬رهاس��ازی نظام بانک��ی از دارایی های‬ ‫منجم��د و مازاد و کاهش ش��عب ناکارامد بانکی در‬ ‫حال��ی به عنوان یک��ی از ملزومات اصالح س��اختار‬ ‫مالی بانک ها و یکی از برنامه های جدی دولت مورد‬ ‫تاکید سیاس��ت گذاران پولی و اقتصادی کشور قرار‬ ‫گرفته است که باوجود تمام این تاکید ها‪ ،‬بسیاری از‬ ‫بانک ها همچنان حاضر نیستند شعب خود را کاهش‬ ‫داده و هزینه های س��ربار خود را کم کنند‪ .‬بررسی ها‬ ‫حکای��ت از ان دارد که در بین ‪ ۳۷‬بانکی که نام انها‬ ‫در گزارش بانک مرکزی امده است‪ ،‬تعداد کل شعب‬ ‫بانکی درحال حاضر به ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۷۸۰‬شعبه رسیده‬ ‫است که بانک ملی با ‪ ۳۰۷۷‬شعبه بیشترین و بانک‬ ‫مش��ترک ایران ونزوئال با عدد یک کمترین شعبه را‬ ‫دارند‪ .‬اما اینکه چرا برخالف تاکید زیاد بر گسترش‬ ‫بانک��داری الکترونیک و کاهش ش��عب بانکی‪ ،‬روند‬ ‫واگذاری و کم کردن این ش��عب خیلی سریع نبوده‬ ‫و بانک ها هنوز نتوانسته اند از این طریق هزینه های‬ ‫سربارشان را کاهش دهند‪ ،‬کارشناسان در این زمینه‬ ‫بحث بسترس��ازی‪ ،‬فرهنگ سازی‪ ،‬اطالع رسانی و‪...‬‬ ‫را از موانع موجود در مس��یر تحقق این هدف عنوان‬ ‫می کنند و بر این باورند که یکی از راه های بهتر شدن‬ ‫عملک��رد نظ��ام بانکی و چابک س��ازی این بخش از‬ ‫اقتصاد همین موضوع کم کردن شعب بانک هاست‪.‬‬ ‫انها معتقدند شبکه بانکی باید به جای انکه پول ها را‬ ‫صرف نگهداری ش��عبه های مجلل کند و از این بابت‬ ‫هزینه بانکداری را در کشور باال ببرد‪ ،‬اقدام به توزیع‬ ‫مناس��ب جغرافیایی ش��عب و در نهایت جمع اوری‬ ‫چابک سازی نظام بانکی با کاهش شعبه ها‬ ‫شعبه های‬ ‫سوداور‬ ‫باقی بمانند‬ ‫محمد ربیع زاده‬ ‫کارشناس بانک ‬ ‫مدتی اس��ت که سیاس��ت گذاران پولی و‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬موضوع کاهش شعبه ها و‬ ‫واگذاری ام��وال مازاد بانک ه��ا را به عنوان‬ ‫یکی از برنامه های اصلی دولت‪ ،‬در دس��تور‬ ‫کار خ��ود قرار داده اند و در راس��تای تحقق‬ ‫این هدف گام هایی برداشته اند‪.‬‬ ‫تع��داد ش��عبه های بانک ه��ا در حالی در‬ ‫سال های گذشته به ش��دت افزایش یافته و‬ ‫ه��ر بانکی هر روز با برپایی س��اختمان های‬ ‫لوکس و رنگارنگ در هر خیابان و محلی بر‬ ‫تعداد این ش��عبه ها افزوده که هدف‪ ،‬جذب‬ ‫منابع س��پرده گذاران و فراهم کردن شرایط‬ ‫برای دسترسی بهتر مردم به خدمات بانکی‬ ‫عنوان شده است‪.‬‬ ‫بانک ه��ا در حالی در تمامی این س��ال ها‬ ‫تالش کرده اند که بر تعداد شعبه های ش��ان‬ ‫اضاف��ه کنند ک��ه ب��ا گس��ترش بانکداری‬ ‫الکترونی��ک در کش��ور و توس��عه ابزارهای‬ ‫نوین بانکی‪ ،‬شعب ه داری کارکرد خودش را از‬ ‫دس��ت داده و فقط هزینه های سنگین برای‬ ‫بانک ها به همراه داشته است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه این مهم نتوانس��ته بهره وری‬ ‫و کارای��ی چندانی را برای ش��بکه بانکی و‬ ‫اقتصاد کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫افزایش هزین��ه ش��عب ه داری‪ ،‬ناکارامدی‬ ‫بسیاری از ش��عبه های بانک ها‪ ،‬بلوکه شدن‬ ‫بخ��ش زی��ادی از مناب��ع بانک ه��ا در این‬ ‫بخش‪ ،‬دسترس��ی نداشتن فعاالن اقتصاد به‬ ‫مناب��ع بانکی‪ ،‬دور ش��دن بانک ها از فعالیت‬ ‫اصلی ش��ان و‪ ...‬از جمل��ه عواملی اس��ت که‬ ‫س��بب ش��ده تا در نهایت بانک مرکزی در‬ ‫راس��تای کاهش ش��عبه های بانک ها ضوابط‬ ‫و مقرراتی ب��رای نظام بانک��ی وضع کند و‬ ‫دیگر اجازه تاس��یس ش��عبه ها به بانک ها را‬ ‫ندهد‪.‬‬ ‫ام��ا اینکه چرا ب��ا وجود تمام��ی ضوابط‬ ‫و مق��ررات و تاکید های��ی ک��ه ب��ر کاهش‬ ‫ش��عبه ها ی بانک ها ش��ده این هدف ان طور‬ ‫ک��ه باید و ش��اید محقق نش��ده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫نظرمی رس��د که الزمه ان ایجاد بس��تر های‬ ‫مناسب در این زمینه است‪.‬‬ ‫همزمان با بستر س��ازی مناس��ب در این‬ ‫زمین��ه‪ ،‬معی��ار بانک ه��ا در فرایند کاهش‬ ‫ش��عبه ها باید رفاه حال مشتریان و افزایش‬ ‫س��وددهی در بانک ها باشد و در این مسیر‬ ‫گام برداشته شود‪.‬‬ ‫در این راس��تا بانک ها بای��د تالش کنند‬ ‫در گام نخس��ت در راستای جانمایی درست‬ ‫شعب ش��ان اق��دام کنند تا از ای��ن بابت در‬ ‫نهایت اش��کالی در دسترس��ی مشتریان به‬ ‫خدمات بانکی به وجود نیاید‪.‬‬ ‫اینک��ه در ی��ک خیاب��ان تع��داد زیادی‬ ‫ش��عبه ها و چند ش��عب ه از ی��ک بانک وجود‬ ‫داش��ته باش��د و در ج��ای دیگ��ر این مهم‬ ‫رعایت نش��ود‪ ،‬بس��یار دارای اشکال است و‬ ‫در این زمینه باید ابتدا در جانمایی مناسب‬ ‫این شعبه ها اقدام شود‪.‬‬ ‫در گام بع��دی بای��د ش��عبه های ناکارامد‬ ‫و ش��عبه ای که بازدهی بس��یار کمی دارند‬ ‫شناسایی و در راستای تجمیع یا جمع اوری‬ ‫انها اقدام ش��ود‪ .‬هر ش��عبه ها بانکی باید به‬ ‫چش��م یک بان��ک به ان نگاه ش��ود که اگر‬ ‫دارای بازدهی و سوداوری است فعال بماند و‬ ‫اگر هزینه سربار برای بانک است جمع اوری‬ ‫ش��ود‪ .‬ع�لاو بر ای��ن‪ ،‬بانک ها بای��د زمینه‬ ‫دسترسی مشتریان ش��ان به خدمات بانکی‬ ‫را س��هولت بخش��ند و در بح��ث کاه��ش‬ ‫شعب ش��ان‪ ،‬ابتدا در ح��وزه ابزارهای نوین‬ ‫بانک��ی‪ ،‬ان را رش��د و ارتق��ا دهن��د‪ .‬بای��د‬ ‫بپذیریم از پیش نیازهای کاهش ش��عبه های‬ ‫بانکی‪ ،‬ارتقای س��طح خدمات دهی بانک ها‬ ‫در بس��تر بانک��داری الکترونیک و دیجیتال‬ ‫اس��ت و ت��ا زمانی ک��ه این مهم به ش��کل‬ ‫کام��ل اجرای��ی نش��ود نمی توان اق��دام به‬ ‫حذف شعبه های بانکی به شکل کامل کرد‪،‬‬ ‫ضمن اینک��ه در کنار این موض��وع باید در‬ ‫راستای اطالع رسانی و اگاهی دادن مستمر‬ ‫به جامعه اقدام های مناس��بی انجام ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ی تردید با فراهم کردن این ش��رایط‪ ،‬اگر‬ ‫گام��ی برای کاه��ش ش��عبه های بانکی که‬ ‫ش��اید بازدهی الزم را هم ندارند برداش��ته‬ ‫ش��ود‪ ،‬این امر در حالی که باعث کارامدی‬ ‫و بهبود عملک��رد نظام بانکی می ش��ود در‬ ‫نهایت می تواند زمینه خدمات دهی بانک ها‬ ‫به بخش اقتصاد را فراهم اورد و باعث بهبود‬ ‫وضعیت اقتصادی کشور شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1363‬‬ ‫پیاپی ‪2681‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹کس�ب ‪ ۵‬رتبه برتر جشنواره ملی‬ ‫انتشارات از سوی بانک سپه‬ ‫روابط عموم��ی بانک س��په در چهاردهمین‬ ‫جش��نواره مل��ی انتش��ارات در بخش ه��ای‬ ‫خب��ر‪ ،‬مصاحبه‪ ،‬عکس‪ ،‬مقال��ه و صفحه ارایی‬ ‫رتبه ه��ای برت��ر را از ان خ��ود ک��رد‪ .‬ب��ه‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک س��په‪ ،‬در‬ ‫چهاردهمی��ن جش��نواره ملی انتش��ارات که‬ ‫در مرک��ز همایش ه��ای س��ازمان مدیری��ت‬ ‫صنعتی برگزار ش��د‪ ،‬روابط عمومی بانک سپه‬ ‫در س��طح ملی در بخش ه��ای خبر‪ ،‬مصاحبه‬ ‫و صفحه ارای��ی رتبه اول‪ ،‬مقال��ه رتبه دوم و‬ ‫عکس رتبه س��وم را کس��ب کرد‪ .‬در ایینی با‬ ‫حضور سعید عاملی‪ ،‬دبیر شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی و جمعی از صاحب نظران و استادان‬ ‫بنام ح��وزه روابط عموم��ی و ارتباطات لوح و‬ ‫تندیس این جشنواره به غالمرضا اسکندری‪،‬‬ ‫رئیس اداره کل روابط عمومی تقدیم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک اقتصاد نوین شریک تجاری‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد خوزس��تان با‬ ‫مدیرعامل بان��ک اقتصاد نوین‪ ،‬در دفتر بانک‬ ‫اقتص��اد نوین دی��دار کرد‪ .‬علیرض��ا بلگوری‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک اقتصاد نوین ضمن اس��تقبال‬ ‫از علی محمدی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزس��تان‬ ‫و هی��ات هم��راه‪ ،‬این ش��رکت را ب��ه عنوان‬ ‫یک��ی از مش��تریان اصل��ی و مش��تری برتر‬ ‫در ایف��ای تعه��دات اعالم و ضم��ن تمایل به‬ ‫توس��عه کمی و کیفی همکاری های تجاری‪،‬‬ ‫بان��ک اقتصاد نوین را یک ش��ریک تجاری و‬ ‫در کن��ار فوالد خوزس��تان توصیف کرد‪ .‬علی‬ ‫محمدی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزستان در ادامه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این ش��رکت به عنوان بزرگ ترین‬ ‫عرضه کننده ش��مش ف��والدی و صادر کننده‬ ‫نمونه کش��ور‪ ،‬همواره بانک اقتصاد نوین را از‬ ‫مجموعه های بسیار خوش��نام و فعال دانسته‬ ‫و این بانک یک ش��ریک تج��اری ارزنده برای‬ ‫گروه فوالد خوزستان اس��ت‪ .‬محمدی افزود‪:‬‬ ‫همکاری بانک ها فرصتی کلیدی برای توسعه‬ ‫قابلیت های تولید در سال رونق تولید است و‬ ‫باید از این فرصت بهترین بهره را برد‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردان�ی وزیر عل�وم از عملکرد‬ ‫بانک تجارت‬ ‫وزیر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری در ایین‬ ‫گش��ایش دانش��کده علوم زمین در دانشگاه‬ ‫تحصی�لات تکمیل��ی عل��وم پایه زنج��ان از‬ ‫عملکرد بانک تجارت در اعطای تسهیالت به‬ ‫منظور س��اخت و بهره برداری از این دانشکده‬ ‫قدردانی کرد‪ .‬ب��ه گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫تج��ارت‪ ،‬در این ایین که ب��ا حضور حقیقی‬ ‫اس��تاندار زنجان برگزار ش��د‪ ،‬وزی��ر علوم با‬ ‫اش��اره به پیش��ینه همکاری بانک تجارت با‬ ‫جامعه دانش��گاهی کشور گفت‪ :‬بانک تجارت‬ ‫به عنوان یکی از بانک های بزرگ و خوش��نام‬ ‫کشور در مقاطع مختلف همکاری مطلوبی را‬ ‫با دانشگاه ها داشته و این تعامل را با مجموعه‬ ‫وزارت عل��وم نیز ادامه داده اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اعتق��اد داریم ادام��ه هم��کاری وزارت علوم‬ ‫و بان��ک تجارت مناف��ع طرف ه��ا را بیش از‬ ‫پیش تامین می کند‪ .‬بان��ک تجارت در تداوم‬ ‫هم��کاری ب��ا دانش��گاه تحصی�لات تکمیلی‬ ‫عل��وم پایه زنج��ان ب��ا اعطای بی��ش از ‪۳۲‬‬ ‫میلیارد ریال تس��هیالت در تکمیل ساختمان‬ ‫دانش��کده عل��وم زمی��ن مش��ارکت داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رویس قب�وض پیامک�ی همراه‬ ‫بانک سینا راه اندازی شد‬ ‫در راس��تای توس��عه خدم��ات و افزای��ش‬ ‫قابلیت های همراه بانک سینا‪ ،‬سرویس قبوض‬ ‫پیامکی در این نرم افزار راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک سینا‪ ،‬به منظور‬ ‫تس��هیل در پرداخت قبوض و رفع مشکالت‬ ‫ناشی از ورود اطالعات قبوض‪ ،‬خدمت قبوض‬ ‫پیامکی در همراه بانک س��ینا راه اندازی شده‬ ‫که کمک موثری به کاربران اس��ت‪ .‬بر اساس‬ ‫این گ��زارش با اس��تفاده از خدم��ت قبوض‬ ‫پیامک��ی‪ ،‬قبض ه��ای تلفن‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز‪ ،‬اب و‬ ‫س��ایر قبوضی که به ص��ورت پیامک به تلفن‬ ‫همراه افراد ارسال می شود به صورت خودکار‬ ‫ب��ه صفحه پرداخ��ت قبض انتق��ال می یابد و‬ ‫بدون نیاز به ورود اطالعات از س��وی مشتری‬ ‫و پس از تایید وی‪ ،‬قابل پرداخت خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین در صورتی که دارای کارت ش��تابی‬ ‫هس��تید‪ ،‬می توانید با اضافه کردن این کارت‬ ‫در همراه بانک س��ینا عملیات پرداخت قبض‬ ‫را انج��ام دهید‪ .‬برای فعال س��ازی این امکان‪،‬‬ ‫در منوی حس��اب ها و مخاطبان کارت ها را به‬ ‫سمت راست کشیده و با انتخاب عالمت پالس‬ ‫(‪ ،)+‬اطالعات کارت جدید را به نرم افزار اضافه‬ ‫کنید‪ .‬پس از اضافه شدن کارت‪ ،‬کارت جدید‬ ‫در زمان انتخاب مبدا انج��ام عملیات (انتقال‬ ‫وجه‪ ،‬پرداخت قبض و‪ )...‬نمایش داده خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات خبر داد ‬ ‫صادرات ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر محصول شرکت های دانش بنیان‬ ‫بان��ک توس��عه ص��ادرات حمایت ه��ای مالی و‬ ‫غیر مالی را از ص��ادرات محصوالت دانش بنیان به‬ ‫عمل می اورد و نخس��تین بانک ایرانی است که از‬ ‫صادرات این محصوالت پشتیبانی می کند‪.‬‬ ‫عل��ی صالح اب��ادی‪ ،‬مدیرعام��ل بانک توس��عه‬ ‫صاد رات ایران در سمینار تامین مالی شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان صادرات��ی ضمن بیان ای��ن مطلب‪،‬‬ ‫با اش��اره ب��ه حمایت ای��ن بان��ک از فعالیت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬روند صادرات شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان اغ��از ش��ده و تاکنون ح��دود ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون دالر محصوالت دانش بنیان صادر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روند رو به رش��د صادرات محصوالت‬ ‫دانش بنیان در سال های اخیر و قرار گرفتن ایران‬ ‫در زمره ‪ ۴‬کش��ور برتر در دنیا به لحاظ فنی ما را‬ ‫بر ان داشت تا به عنوان نهاد تامین مالی صادرات‪،‬‬ ‫در این حوزه وارد عمل شویم‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره بانک توس��عه صادرات ایران‬ ‫تولی��د انب��وه و تجاری س��ازی را مهم ترین رکن‬ ‫توس��عه ص��ادرات محصوالت دانش بنی��ان خواند‬ ‫و گفت‪ :‬س��رمایه گذاری در زمینه تجاری س��ازی‬ ‫محصوالت دانش بنیان برای رسیدن به سوداوری‪،‬‬ ‫ص��ادرات و بازگش��ت ارز ان به کش��ور ضروری‬ ‫اس��ت؛ بانک توس��عه صادرات در کن��ار نهادهای‬ ‫اصلی متول��ی دانش بنیان به دنبال یافتن بهترین‬ ‫راهکارها و ارائ��ه ان به صادرکنندگان محصوالت‬ ‫دانش بنیان اس��ت تا نقش تاریخ��ی خود را برای‬ ‫کمک به صادرات محصوالت دانش بنیان به عنوان‬ ‫محصوالت غیرنفتی ایفا کند‪.‬‬ ‫صالح ابادی در ادامه تش��ریح نق��ش و اهمیت‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان گفت‪ :‬استفاده از نیروی‬ ‫خ�لاق‪ ،‬تحصیلک��رده و متخص��ص ب��رای رف��ع‬ ‫مش��کالت و تقویت بنیه علمی کشور و جلوگیری‬ ‫از خروج سرمایه انسانی از کشور و نیز ارزش افزوده‬ ‫ب��االی محص��والت دانش بنیان و نق��ش انها در‬ ‫حفظ اس��تقالل کش��ور از مهم ترین ظرفیت های‬ ‫شرکت های دانش بنیان به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه نهادها و س��ازمان های مرتبط با‬ ‫حمایت از ش��رکت های دانش بنی��ان را نام برد و‬ ‫گفت‪ :‬صندوق توس��عه ملی‪ ،‬صندوق های پژوهش‬ ‫ارائ��ه خدمات متن��وع‪ ،‬تس��هیل در ارائ��ه وثیقه ها‪ ،‬مش��اوره و‬ ‫اموزش‪ ،‬اعتبارسنجی و تنوع در منابع تامین مالی از جمله خدماتی‬ ‫اس��ت که بانک توس��عه صادرات اماده ارائه ان به صادرکنندگان‬ ‫دانش بنیان است‬ ‫و ن��واوری‪ ،‬س��تاد ویژه توس��عه فناوری های نانو‪،‬‬ ‫صن��دوق نواوری و ش��کوفایی‪ ،‬معاون��ت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری و نهادهای پولی و مالی از‬ ‫جمله بانک توسعه صادرات ایران و شرکت تامین‬ ‫س��رمایه تمدن از مهم ترین سازمان های مرتبط با‬ ‫حمایت از ش��رکت های دانش بنیان هستند که در‬ ‫این میان بانک توس��عه صادرات نخس��تین بانکی‬ ‫اس��ت که برای حمایت از شرکت های دانش بنیان‬ ‫صادراتی پیش قدم ش��ده و اع�لام امادگی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره بانک توس��عه ص��ادرات‬ ‫ایران یاداور ش��د‪ :‬خدمات بانک توس��عه صادرات‬ ‫ایران در این حوزه ش��امل ارائ��ه خدمات مالی و‬ ‫غیر مالی است که در بخش خدمات مالی خدمات‬ ‫اعتب��اری و غیراعتباری خ��ود را در قالب خدمات‬ ‫ویژه در حوزه تس��هیالت مانن��د تخفیف در نرخ‬ ‫س��ود‪ ،‬تناس��ب نوع عقود در دوره زمانی مناسب‪،‬‬ ‫تسهیل فرایندهای تخصیص‪ ،‬تنوع در منابع مالی‬ ‫و تسهیل در وثائق ارائه می دهد‪.‬‬ ‫وی از تس��هیل در نقل و انتقال ها مانند حواله‪،‬‬ ‫خرید و ف��روش ارز و نیز ارائ��ه خدمات ریالی به‬ ‫عنوان خدمات غیر اعتباری بانک برای شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان یاد کرد و گف��ت‪ :‬در بخش غیرمالی‬ ‫نیز بانک توس��عه صادرات اماده اموزش و انتقال‬ ‫دانش و نیز ارائه مشاوره در زمینه های مختلف به‬ ‫مشتریان دانش بنیان است‪.‬‬ ‫بیمه در کاهش تلفات جاده ای سهیم می شود‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه پرداخت هزینه‬ ‫برای کاهش تلفات با اصول بنگاهداری در صنعت بیمه‬ ‫منافات��ی ندارد‪ ،‬از امادگ��ی این صنعت برای پرداخت‬ ‫س��هم خ��ود در کاهش تلف��ات جاده ای خب��ر داد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه‬ ‫مرکزی‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی که در نشس��ت مشترک‬ ‫صنع��ت بیم��ه و پلیس راهور ناجا س��خن می گفت با‬ ‫بی��ان این مطلب اف��زود‪ :‬نوع خدمت صنعت بیم��ه و پلیس به دلیل‬ ‫وجود مولفه هایی مانند امنیت‪ ،‬اطمینان و ارامش‪ ،‬در یکدیگر تنیده‬ ‫است و این پیوستگی ها فصل مشترک پلیس و بیمه به شمار می رود‪.‬‬ ‫رئی��س کل بیمه مرک��زی با قدردانی از تالش ه��ای پلیس راهور در‬ ‫کاهش تلفات و حفظ امنیت راه ها به ضرورت تعامل نهاد های مرتبط‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬موضوع حوادث و تلفات جاده ای مسئله جدی ملی‬ ‫اس��ت و همه باید کمک کنند تا این بحران مدیریت ش��ود‪ .‬سلیمانی‬ ‫از تبادل ش��بکه ای اطالعات بین صنع��ت بیمه و نهادهای ذی ربط و‬ ‫انجام پروژه های مشترک کاهش تلفات جاده ای به عنوان راهکارهای‬ ‫اصل��ی کاهش س��وانح و ح��وادث یاد کرد و اف��زود‪ :‬صنعت بیمه این‬ ‫امادگی را دارد که س��هم خ��ود را برای کاهش تلفات‬ ‫جاده ای پرداخت کند اما در این هزینه کرد باید اصول‬ ‫بنگاه��داری نیز در نظر گرفته ش��ود‪ .‬رئیس ش��ورای ‬ ‫عالی بیم��ه تصریح کرد‪ :‬برای نیل به این مقصود باید‬ ‫پروژه های پیش��گیرانه ای با هدف گیری کاهش تلفات‬ ‫جاده ای طراحی شده و به مرحله اجرا برسد که صنعت‬ ‫بیمه خسارت های کمتری را متحمل شود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه ای��ن نکته که هزین��ه برای کاهش خس��ارت ها در صنعت بیمه با‬ ‫اصول بنگاهداری منافاتی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬با تکمیل زیرساخت های فنی‬ ‫و بهره برداری کامل از سامانه های انالین اطالعات می توان تقلب ها و‬ ‫تخلف های بیمه ای را کاهش داد و با کنترل خس��ارت ها‪ ،‬زمینه کافی‬ ‫برای تعامل هرچه بیشتر صنعت بیمه و پلیس را فراهم اورد‪ .‬در این‬ ‫نشست راهکارهای همراهی بیشتر پلیس و صنعت بیمه در حوزه های‬ ‫گوناگون مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در اغاز این‬ ‫نشست س��ردار کمال هادیان فر‪ ،‬رئیس پلیس راهور ناجا‪ ،‬با قدردانی‬ ‫از تالش های بیمه مرکزی و حمایت صنعت بیمه‪ ،‬گزارشی مفصل از‬ ‫اخرین امار سوانح و تلفات جاده ای در کشور ارائه داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزاش پایگاه خب��ری اگزیم نیوز‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک توس��عه صادرات اف��زود‪ :‬فرایند تامین مالی‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان از مح��ل منبع صندوق‬ ‫از مرحل��ه مراجعه مش��تری ب��ه معاونت علمی و‬ ‫فن��اوری ریاس��ت جمهوری و معرفی خ��ود برای‬ ‫استفاده از تسهیالت اغاز می شود؛ در مرحله بعد‬ ‫معاونت علمی و فناوری مشتری را به بانک معرفی‬ ‫می کند و بانک پس از مبادله اطالعات با صندوق‬ ‫ب��ه منظور تکمیل پرونده و بررس��ی درخواس��ت‬ ‫متقاضی و انجام بررس��ی های کارشناسی گزارش‬ ‫اعتب��اری با رعایت اص��ول اعتبارس��نجی درباره‬ ‫اعطای تسهیالت به مشتری دانش بنیان صادراتی‬ ‫تسهیالت می دهد‪.‬‬ ‫صالح ابادی اقدام های بانک در راستای حمایت‬ ‫از ش��رکت های دانش بنیان را تشریح کرد و گفت‪:‬‬ ‫ارائه خدم��ات متنوع‪ ،‬تس��هیل در ارائه وثیقه ها‪،‬‬ ‫مش��اوره و اموزش‪ ،‬اعتبارسنجی و تنوع در منابع‬ ‫تامی��ن مالی از جمل��ه خدماتی اس��ت که بانک‬ ‫توس��عه صادرات اماده ارائه ان به صادرکنندگان‬ ‫دانش بنی��ان اس��ت و در راس��تای حمای��ت ویژه‬ ‫از این بخش از محل منابع س��پرده گذاری ش��ده‬ ‫خاص ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬از محل صندوق‬ ‫توس��عه ملی با نرخ ‪ ۱۲‬درصد در سال های ‪ ۹۷‬و‬ ‫‪ ،۹۸‬و نیز سپرده گذاری این صندوق ویژه مناطق‬ ‫محروم و ش��رکت های دانش بنیان ب��ا همان نرخ‬ ‫س��ود ‪ ۱۲‬درص��د‪ ،‬اعطای خط اعتب��اری از محل‬ ‫مناب��ع صن��دوق پژوه��ش و فن��اوری غیردولتی‬ ‫توس��عه صادرات و فناوری شریف تا نرخ حداکثر‬ ‫‪ ۱۴‬درصد از س��ال ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۵‬و تس��هیالت با نرخ‬ ‫ترجیحی ‪ ۲‬درصد پایین تر از نرخ سود تسهیالت‬ ‫و تس��هیل در فرایندهای رس��یدگی به مشتریان‬ ‫دانش بنیان اعطا کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تخصی��ص تخفی��ف ‪ ۳۰‬درص��دی‬ ‫در کارمزده��ای قاب��ل ارائ��ه ب��ه ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬ارائه خدمات بانکداری ش��رکتی به‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در حال رش��د‪ ،‬پذیرش‬ ‫هزینه ه��ای مربوط ب��ه دریاف��ت گواهینامه های‬ ‫کیفیت و س��ایر گواهینامه های پیش نیاز صادرات‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان به عن��وان هزینه های‬ ‫قابل قبول برای تامین مالی و اعطای تس��هیالت‪،‬‬ ‫شناس��ایی زنجیره تامین صادراتی ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و اعطای تس��هیالت به ش��رکت های‬ ‫زنجی��ره تامی��ن و گش��ایش اعتب��ار اس��نادی و‬ ‫صدور ضمانتنامه در فهرس��ت خدم��ات بانک به‬ ‫مش��تریان صادرات��ی دانش بنیان گنجانده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صالح ابادی تسهیل در وثیقه های گرفته شده از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان را یک��ی از خدمات ویژه‬ ‫بانک توس��عه صادرات برای کم��ک به این بخش‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬بانک توس��عه ص��ادرات برای‬ ‫اعطای تس��هیالت ب��ه ش��رکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫ضمانتنام��ه صن��دوق ضمانت ص��ادرات‪ ،‬ضمانت‬ ‫صندوق س��رمایه گذاری صنایع کوچک‪ ،‬ضمانت‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی و خرید دین‬ ‫چک های مشتریان معتبر شرکت های دانش بنیان‬ ‫را به عن��وان وثیقه می پذی��رد‪ .‬صالح ابادی اظهار‬ ‫امی��دواری کرد تا خروجی این جلس��ه‪ ،‬هم افزایی‬ ‫برای حمایت از ش��رکت های دانش بنیان و ظهور‬ ‫ظرفیت ه��ای بالق��وه ای��ن ش��رکت ها در بخش‬ ‫صادرات کشور باشد‪.‬‬ ‫بانک مهر ایران موسسه مالی اسالمی برتر جهان‬ ‫بر اساس اخرین رتبه بندی برترین موسسه های‬ ‫مال��ی اس�لامی در جه��ان که از س��وی نش��ریه‬ ‫بین الملل��ی بنک��ر در س��ال گذش��ته می�لادی‪،‬‬ ‫منتش��ر ش��د‪ ،‬بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران در‬ ‫ص��در موسس��ه های مالی اس�لامی در جهان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه‬ ‫مهرایران‪ ،‬بر این مبنا‪ ،‬نشریه بین المللی بنکر رشد‬ ‫دارایی های موسس��ه های کامال اس�لامی و موسسه ها با باجه های‬ ‫اس�لامی را مورد بررس��ی قرار داده اس��ت که بر اساس ان‪ ،‬بانک‬ ‫قرض الحسنه مهرایران به عنوان بانک کامال اسالمی با ‪ ۶۱.۱‬درصد‬ ‫رش��د و ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۷۸‬میلیون دالر دارایی منطبق بر ش��ریعت‪ ،‬در‬ ‫رتبه نخست بانک های ایران و رتبه برتر موسسه های کامال اسالمی‬ ‫دنی��ا قرار گرفت‪ .‬بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران با هدف جذب و‬ ‫تخصیص منابع قرض الحس��نه با س��رمایه اولیه ‪ ۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال در س��ال ‪ ۱۳۸۶‬تاسیس شد و درحال حاضر ‪ ۵۳۰‬شعبه این‬ ‫بانک در سراس��ر کشور مشغول اعطای تسهیالت قرض الحسنه به‬ ‫نیازمندان واقعی جامعه اس��ت‪.‬این بانک از اغاز تاس��یس تاکنون‬ ‫بی��ش از ‪ ۵‬میلی��ون و ‪ ۱۴۲‬هزار مورد تس��هیالت‬ ‫قرض الحس��نه به ارزش ‪ ۴۱۲‬هزار و ‪ ۸۱۵‬میلیارد‬ ‫ریال ب��ه متقاضیان پرداخته اس��ت که نزدیک به‬ ‫‪ ۲‬میلی��ون مورد از این تس��هیالت به اعتبار ‪۱۸۹‬‬ ‫هزار میلیارد ریال در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۵‬ماه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬پرداخت شده است‪ .‬نسبت مطالبات‬ ‫به مصارف بانک قرض الحس��نه مهرایران در طول‬ ‫م��دت فعالی��ت ان حدود یک درصد اس��ت و مان��ده منابع ان با‬ ‫اعتماد و اس��تقبال مردم از خدمات و طرح های تسهیالتی متنوع‬ ‫بان��ک افزون ب��ر ‪ ۲۱۴‬هزار و ‪ ۳۶۲‬میلیارد ریال اس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫ش��رایط اقتصادی حال حاضر جامعه‪ ،‬این بانک در سال ‪ ۹۶‬از ‪۸۲‬‬ ‫درصد و در سال ‪ ۹۷‬از ‪ ۵۵‬درصد رشد منابع قرض الحسنه بهره مند‬ ‫شده و منابع بانک در ‪ ۵‬ماه نخست امسال نیز افزون بر ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫رش��د داشته اس��ت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬پژوهشکده پولی و بانکی بانک‬ ‫مرکزی گزارش نش��ریه بین المللی بنکر درباره رتبه بندی برترین‬ ‫موسس��ه های مالی اسالمی جهان در سال ‪ ۲۰۱۸‬را ترجمه کرده‬ ‫و در اختیار عالقه مندان قرار داده است‪.‬‬ ‫اقدام های بانک مسکن در حوزه بازافرینی شهری‬ ‫مدی��ر امور اعتباری بانک مس��کن از پرداخت ‪ ۱۱‬هزار و ‪۳۱۸‬‬ ‫مورد تس��هیالت ویژه بافت فرس��وده ش��هری در ‪ ۱۶‬ماه گذشته‬ ‫تا پایان تیر امس��ال خبر داد‪ .‬محمدحس��ن علمداری‪ ،‬مدیر امور‬ ‫اعتباری بانک مس��کن با اشاره به اقدام های گسترده این بانک در‬ ‫حوزه پرداخت تس��هیالت حمایتی به محدوده بافت های فرسوده‬ ‫ش��هری به پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مسکن‬ ‫در راستای حمایت و شتاب بخشی به روند نوسازی محدوده های‬ ‫قدیمی شهرها‪ ،‬به صورت متمرکز به متقاضیان تسهیالت پرداخته‬ ‫است‪ .‬وی به امار عملکرد ‪ ۱۶‬ماهه بانک مسکن در این حوزه اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬بر اس��اس گزارش عملک��رد بانک در حوزه پرداخت‬ ‫تسهیالت حمایتی از بافت فرسوده‪ ،‬در ‪ ۱۶‬ماه از اغاز سال ‪ ۹۷‬تا‬ ‫پایان تیر امس��ال‪ ۱۱ ،‬هزار و ‪ ۳۱۸‬مورد تس��هیالت بافت فرسوده‬ ‫در دو حوزه مش��ارکت مدنی(س��اخت) و خرید به‬ ‫متقاضیان سراس��ر کش��ور پرداخت شده است‪.‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬ارزش ریالی تس��هیالت پرداخت ش��ده‬ ‫به بافت فرس��وده ش��هری در این بازه زمانی رقمی‬ ‫مع��ادل یک هزار و ‪ ۶۶‬میلی��ارد و ‪ ۹۷۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۴۳‬ه��زار تومان بوده اس��ت‪ .‬مدیر امور اعتباری‬ ‫بانک مس��کن به کارنامه عملکرد بانک مسکن در‬ ‫طول یک س��ال گذش��ته در بافت فرسوده اش��اره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫س��ال ‪ ،۹۷‬بانک مس��کن ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۵۱‬عدد تسهیالت مشارکت‬ ‫مدن��ی ب��ه ارزش ‪ ۵۰۱‬میلیارد و ‪ ۷۳۰‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان‬ ‫و ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۶۷‬مورد تس��هیالت خرید به ارزش ‪ ۲۵۵‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵۸‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان به متقاضیان اعطا کرده اس��ت به‬ ‫امکان معامله انالین سهام از طریق حساب وکالتی بانک ملی‬ ‫امکان خرید وکالتی س��هام ب��ورس اوراق بهادار تهران‬ ‫از طری��ق حس��اب کوتاه م��دت بان��ک ملی ای��ران برای‬ ‫معامله گران س��امانه های انالین فراهم ش��د‪ .‬مش��تریان‬ ‫دارای حس��اب کوتاه مدت این بانک که قصد معامله سهام‬ ‫از طریق س��امانه های انالین را دارند می توانند با تکمیل‬ ‫فرم «درخواست اس��تفاده از خدمات معامالت انی سهام‬ ‫از طری��ق بانک ملی ایران» برای ای��ن فرایند اقدام کنند‪.‬‬ ‫در این فرایند با ارس��ال س��فارش خرید س��هام از طریق سامانه انالین از‬ ‫س��وی مش��تری‪ ،‬معادل وجه خرید در حساب مش��تری مسدود شده و‬ ‫ط��وری که مجموع تس��هیالت پرداختی در طول‬ ‫یک سال گذشته به بافت فرسوده شهری ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۵۱۸‬م��ورد به ارزش ‪ ۷۵۶‬میلیارد و ‪ ۷۸۸‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان بوده ا س��ت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬نکته‬ ‫مهم درباره کارنامه بانک مسکن در حوزه پرداخت‬ ‫تس��هیالت حمایتی به بافت فرس��وده ان است که‬ ‫امار پرداخت این نوع از تس��هیالت نشان می دهد‬ ‫روند پرداخت تس��هیالت در ‪ ۶‬ماه دوم س��ال ‪ ۹۷‬نسبت به ‪ ۶‬ماه‬ ‫ل ش��تاب بیشتری پیدا کرده است به طوری که بر‬ ‫اغاز همان س��ا ‬ ‫پایه امار‪ ،‬حجم تسهیالت پرداختی در نیمه نخست سال گذشته‬ ‫مع��ادل ی��ک هزار و ‪ ۵۸۶‬مورد و در نیمه دوم س��ال ‪ ،۹۷‬تعداد ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۳۲‬تس��هیالت به متقاضیان پرداخت ش��د که نش��ان از‬ ‫به محض قطعی ش��دن خرید‪ ،‬وجه موردنظر برای نهایی‬ ‫ش��دن سفارش به حس��اب کارگزار واریز می شود‪ .‬نتیجه‬ ‫ای��ن نقل و انتق��ال وجه به ص��ورت لحظ��ه ای به اطالع‬ ‫مشتری می رسد‪ .‬افراد فاقد حساب کوتاه مدت می توانند‬ ‫با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی ایران نسبت به افتتاح‬ ‫حس��اب اقدام کنند و از خدمات یادش��ده بهره مند شوند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬این امکان درحال حاضر فقط برای معامله از‬ ‫طریق سامانه انالین کارگزاری بانک ملی ایران فراهم شده است و به زودی‬ ‫کارگزاری های متنوع تری از این قابلیت برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫افزایش قابل توجه روند پرداخت تسهیالت به این حوزه دارد‪.‬وی‬ ‫در عین حال با اش��اره به عملکرد ‪ ۴‬ما ه نخس��ت امسال در حوزه‬ ‫بافت فرسوده گفت‪ :‬از اغاز امسال نیز بانک مسکن در مجمو ع در‬ ‫دو بخش خرید و قرارداد عاملیت‪ ۴ ،‬هزار و ‪ ۸۰۰‬مورد تسهیالت‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۳۱۰‬میلیارد و ‪ ۱۸۴‬میلی��ون و ‪ ۴۱۲‬هزار تومان اعطا‬ ‫کرده است‪ .‬علمداری اظهار کرد‪ :‬از اغاز امسال تا پایان تیر‪ ،‬بانک‬ ‫مسکن بیش از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬مورد تسهیالت خرید به متقاضیان‬ ‫محدوده بافت فرس��وده اعطا کرده است تا به این ترتیب بتواند از‬ ‫متقاضیان خرید مس��کن در هسته فرسوده شهرها حمایت ویژه‬ ‫کند‪ .‬وی در پایان تاکید کرد بانک مس��کن در راس��تای حمایت‬ ‫از عرضه مس��کن در بافت فرسوده ش��هری با تمام امادگی اماده‬ ‫پرداخت تسهیالت به متقاضیان این محدوده است‪.‬‬ ‫پرداخت سود سهام شرکت «صنایع فوالد الیاژی یزد»‬ ‫پرداخت سود سهام شرکت «صنایع فوالد‬ ‫الیاژی یزد» در ش��عب بان��ک صادرات ایران‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬بانک صادرات ایران در اطالعیه ای‬ ‫از تمامی سهامداران حقیقی شرکت «صنایع‬ ‫فوالد الیاژی یزد» با نماد «فوالی» خواس��ت‬ ‫تا از‪ ۱۰‬ش��هریور ‪ ۹۸‬به مدت یک سال برای‬ ‫دریافت س��ود س��هام س��ال مالی منتهی به‬ ‫‪ ۱۳۹۷.۱۲.۲۹‬ب��ه ش��عب بانک صادرات ایران در سراس��ر‬ ‫کش��ور مراجعه کنند‪ .‬در این اطالعیه از سهامداران حقیقی‬ ‫این شرکت خواسته شده با مراجعه حضوری‬ ‫به ش��عب بانک صادرات ای��ران برای دریافت‬ ‫نق��دی یا واریز ان به حس��اب های س��پهری‬ ‫خود اقدام کنند‪ .‬پرداخت سود به افراد کمتر‬ ‫از ‪ ۱۸‬س��ال‪ ،‬پ��س از احراز هوی��ت کامل و‬ ‫دریافت کپی شناس��نامه‪ ،‬صرفا به ولی(پدر)‬ ‫بالمانع خواهد بود‪ .‬در این اطالعیه همچنین‬ ‫پرداخت سود سهام به نماینده قانونی سهامدار فقط به ارائه‬ ‫وکالتنامه رسمی معتبر منوط شده است‪ .‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1363‬‬ ‫پیاپی ‪2681‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫استقبال کمرنگ مسافران و صاحبان کاال از یک پروژه ریلی‬ ‫قطار‪ ،‬باری از دوش کرمانشاه برنداشت‬ ‫پای قطار بیش از ‪ ۲‬سال است به غرب کشور باز شده‬ ‫و کرمانشاهی ها یکی‪ ،‬دو سال است که طعم حمل ونقل‬ ‫ریلی را چش��یده اند‪ ،‬با این حال گالیه ها نشان می دهد‬ ‫هنوز راه درازی باقی است تا صنایع و معادن و نیز مردم‬ ‫این استان از مزیت های قطار بهره مند شوند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫اتصال کرمانش��اه به شبکه ریلی از‬ ‫ابت��دا جزو اولویت های عمرانی دولت یازدهم عنوان و با‬ ‫سروصدای زیادی دنبال شد‪ .‬با پایان عملیات ریل گذاری‬ ‫در مرداد ‪ ۹۶‬س��رانجام صدای سوت قطار در کرمانشاه‬ ‫پیچید و نخس��تین قطار وارد این اس��تان شد‪ .‬راه اهن‬ ‫کرمانشاه در اسفند ‪ ۹۶‬با حضور رئیس جمهوری به طور‬ ‫رسمی وارد فاز بهره برداری و نخستین قطار مسافری از‬ ‫این استان راهی مشهد شد‪.‬‬ ‫روز در هفته بتوانیم مسیرهای حمل بار ریلی را طوری‬ ‫برنامه ریزی کرد که انباش��تی از کاالهای تولید اس��تان‬ ‫با محوریت پتروش��یمی جابه جا شوند و به این ترتیب‪،‬‬ ‫حرکت قطار دارای توجیه شود‪.‬‬ ‫کاشفی با اشاره به راه اندازی بندر خشک در کرمانشاه‬ ‫در نزدیکی مسیر راه اهن گفت‪ :‬از ظرفیت بندر خشک‬ ‫می ت��وان برای افزایش توجیه اقتصادی راه اهن اس��تان‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬هدف اصلی م��ا درحال حاضر برای‬ ‫توجیه دار کردن قطار استان این است که بتوانیم کاالها‬ ‫را متمرک��ز و براس��اس جدول زمان بندی مش��خصی‪،‬‬ ‫مس��یرهای ریل��ی را ایج��اد کنیم تا هم ب��رای اقتصاد‬ ‫استان و هم برای شرکت راه اهن‪ ،‬بهره اقتصادی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت راه اهن‪ ،‬بدون متولی‬ ‫با گذش��ت حدود ‪ ۲‬س��ال از بهره برداری ازمایشی و‬ ‫‪ ۱.۵‬س��ال از بهره برداری رسمی‪ ،‬هنوز حمل ونقل ریلی‬ ‫نتوانس��ته جایگاه مورد نظر را میان صنایع کرمانش��اه‬ ‫به دس��ت اورد و س��همی از حمل بار این استان داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مع��اون عمرانی اس��تاندار کرمانش��اه معتقد اس��ت‬ ‫راه اندازی نش��دن اداره کل راه اهن کرمانش��اه از دالیل‬ ‫سرعت کم پیشرفت حمل ونقل ریلی در این استان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مه��رداد س��االری در نشس��تی باعن��وان «تش��کیل‬ ‫اداره کل راه اهن کرمانش��اه و توس��عه راه اهن منطقه»‬ ‫که چن��دی پیش برگزار ش��د‪ ،‬ب��ا بیان اینک��ه میزان‬ ‫جابه جایی بار و مس��افر نش��ان می ده��د انطور که باید‬ ‫از زیرس��اخت ریلی در کرمانش��اه اس��تفاده نکرده ایم‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬یک��ی از بهره برداری های اصلی ری��ل در زمینه‬ ‫حم��ل بار اس��ت اما متاس��فانه به��ره ای در این زمینه‬ ‫نبرده ای��م‪ ،‬این در حالی اس��ت که حمل بار با ش��بکه‬ ‫ریل��ی ه��م ایمن اس��ت و هم ب��ا هزینه پایی��ن انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مع��اون عمرانی اس��تاندار کرمانش��اه با بی��ان اینکه‬ ‫زیرس��اخت های اس��تان از جمل��ه ف��رودگاه و راه اهن‪،‬‬ ‫خدمات رسانی به استان های همجوار و حتی استان های‬ ‫مرزی عراق را برعه��ده دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هنوز کارهایی‬ ‫در مس��یر ریلی استان باقی مانده که انجام انها موجب‬ ‫می شود سرعت حرکت قطارها به وضعیت رضایت بخشی‬ ‫برسد و برای سفر جذاب باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬واگن های��ی ک��ه به اس��تان می ایند باید‬ ‫حداقل کیفیت را داش��ته باش��ند تا مسافران برای سفر‬ ‫با انها تمایل نشان دهند‪.‬‬ ‫س��االری بر تشکیل اداره کل راه اهن کرمانشاه تاکید‬ ‫کرد و اف��زود‪ :‬نبود این اداره در اس��تان موجب ش��ده‬ ‫بسیاری از مشکالت مس��افران و صاحبان بار بالتکلیف‬ ‫بمان��د و این امر نارضایتی های بس��یاری به وجود اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه کنت��رل از راه دور به طور قطع‬ ‫دشوار اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نبود اداره کل راه اهن‪ ،‬موجب‬ ‫تلخ ش��دن شیرینی رس��یدن قطار به کرمانشاه در کام‬ ‫کرمانشاهی ها ش��ده و مسافران و صاحبان بار در محل‬ ‫ایستگاه ها به معنای واقعی بالتکلیف هستند‪.‬‬ ‫س��االری با بیان اینکه با راه اندازی اداره کل راه اهن‪،‬‬ ‫خدمات دهی بهتر می ش��ود و می توان در محل ایستگاه‬ ‫دست کم ‪ ۲۰۰‬شغل ایجاد کرد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬نشست هایی‬ ‫ب��رای راه ان��دازی اداره کل راه اهن تش��کیل ش��ده اما‬ ‫به دلیل برخی مش��کالت‪ ،‬ای��ن امر دچار تاخیر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اهن کرمانشاه توجیه اقتصادی ندارد‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نبود توجیه اقتصادی را‬ ‫سید محمد پژمان‬ ‫مدیرعامل شرکت بازافرینی شهری‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مسافران هم جذب راه اهن نشدند‬ ‫رئیس اتاق کرمانشاه‪ :‬در صورت بهره برداری از پروژه اتصال راه اهن‬ ‫کرمانشاه به عراق‪ ،‬این خط برای کشور حیاتی می شود زیرا کریدور ریلی‬ ‫غرب کش��ور به س��مت جنوب و مرکز و نیز به س��مت عراق و در ادامه به‬ ‫سوریه‪ ،‬تکمیل می شود‬ ‫مهم ترین عامل استفاده نکردن شرکت ها و صاحبان بار‬ ‫کرمانش��اه از حمل ونقل ریلی می داند و می گوید تالش‬ ‫ب��رای اقتصادی کردن و ایجاد جذابی��ت در این زمینه‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫کیوان کاش��فی در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫راه اهن کرمانش��اه بعد از کش وقوس های فراوان ناش��ی‬ ‫از کمبود بودجه‪ ،‬از ‪ ۸‬ماه پیش به طور رس��می عملیاتی‬ ‫ش��ده‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬در این م��دت نیز اس��تفاده دقیق و‬ ‫مطلوب��ی در امر تج��ارت و اقتصاد از این پروژه نش��ده‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر بیشتر بخش مسافری فعال است که‬ ‫در این بخش هم هفته ای چند س��فر به تهران و مشهد‬ ‫انجام می ش��ود و با حجم فعلی مس��افر به نظر می رسد‬ ‫دارای توجیه نباشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬زیرس��اخت الزم ب��رای اس��تفاده‬ ‫صاحب��ان صنای��ع اس��تان از راه اه��ن درحال حاض��ر‬ ‫وج��ود دارد اما مش��کل اصلی‪ ،‬نبود توجی��ه اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاشفی با اش��اره به پیگیری های اتاق بازرگانی برای‬ ‫توجیه دار کردن اس��تفاده از قطار ب��رای حمل بارهای‬ ‫اس��تان توضی��ح داد‪ :‬کارگروهی تش��کیل داده ایم که‬ ‫امیدواری��م گزارش ان در یکی‪ ،‬دو ماه اینده مش��خص‬ ‫ش��ود‪ .‬در این گزارش تاکید ش��ده که چگونه می توانیم‬ ‫از ظرفی��ت ریلی اس��تان در حوزه اقتصادی اس��تفاده‬ ‫کنیم‪ .‬ب��رای تهیه این گ��زارش‪ ،‬واحده��ای اقتصادی‬ ‫گوناگ��ون اس��تان را ک��ه می توانند با اس��تفاده از ریل‬ ‫کاالهای خود را به مرز و بندرها منتقل کنند‪ ،‬شناسایی‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬اکنون‬ ‫در ح��ال محاس��به میزان و ظرفیت ای��ن بارها و مدت‬ ‫زم��ان تردد ریلی انها هس��تیم‪ .‬همچنی��ن ارزش مالی‬ ‫این تبادل را محاس��به خواهیم کرد و امیدواریم بعد از‬ ‫این کار کارشناسی که با هماهنگی شورای گفت وگوی‬ ‫دولت و بخش خصوصی در اس��تان انجام شده‪ ،‬بتوانیم‬ ‫راهکار توس��عه حمل ونقل ریلی در اس��تان را بیابیم و‬ ‫با هماهنگی ش��رکت راه اهن‪ ،‬اس��اس حمل ونقل باری‬ ‫استان را شکل دهیم‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه ریل گذاری و زیرس��ازی راه اهن در‬ ‫کرمانش��اه ب��رای اتصال ب��ه نقطه صفر مرز خس��روی‬ ‫و اتصال ب��ه راه اهن عراق در حال انجام اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫راه ان��دازی این بخش نی��ز عاملی در توجیه دار ش��دن‬ ‫راه اهن استان خواهد بود‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه پایین ب��ودن هزینه های حمل ونقل‬ ‫ریلی‪ ،‬مهم ترین توجیه حمل ریلی بار است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫در صورت بهره برداری از پروژه اتصال راه اهن کرمانشاه‬ ‫به ع��راق‪ ،‬این خط برای کش��ور حیاتی می ش��ود زیرا‬ ‫کریدور ریلی غرب کشور به سمت جنوب و مرکز و نیز‬ ‫به سمت عراق و در ادامه به سوریه‪ ،‬تکمیل می شود‪.‬‬ ‫کاشفی یاداور ش��د‪ :‬تالش ما درحال حاضر این است‬ ‫که واحدهای اقتصادی کرمانش��اه بتوانند از زیرساخت‬ ‫ریلی اس��تان بهره بگیرند و در گام ه��ای بعدی بتوانیم‬ ‫مس��یرهای گوناگون به ویژه بندرهای کش��ور را به این‬ ‫خط اهن متصل کنی��م و در ادامه با اتصال به خط اهن‬ ‫عراق کل صادراتی که از مرز کرمانشاه انجام می شود را‬ ‫با قطار پوشش دهیم‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی کرمانش��اه گف��ت‪ :‬گرچه نبود‬ ‫اداره کل راه اهن در اس��تان کرمانش��اه مشکالت ریلی‬ ‫اس��تان را تش��دید کرده ام��ا عامل اصل��ی بهره برداری‬ ‫نک��ردن از خط اهن درحال حاضر‪ ،‬نبود توجیه اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��رکت راه اهن نی��ز در صورتی مس��یری را برقرار‬ ‫می کند که ظرفیت های بار به میزانی باش��د که توجیه‬ ‫اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫او با اشاره به فعالیت ‪ ۳‬واحد پتروشیمی در کرمانشاه‬ ‫و نیز تعدادی پاالیشگاه در این استان افزود‪ :‬این واحدها‬ ‫ظرفیت خوبی برای توجی��ه دار کردن حمل ونقل ریلی‬ ‫استان به ش��مار می روند؛ به عنوان مثال ممکن است ‪۴‬‬ ‫عالوه بر بخش باری‪ ،‬بخش مسافری راه اهن نیز هنوز‬ ‫نتوانس��ته جای خود را در میان کرمانشاهی ها باز کند‪.‬‬ ‫یکی از نمایندگان اس��تان کرمانش��اه می گوید سرعت‬ ‫پایین قطار‪ ،‬اختصاص دادن قطارهای بی کیفیت به این‬ ‫اس��تان و نبود اداره کل راه اهن‪ ،‬مس��ائلی اس��ت که از‬ ‫تمایل مردم این استان به سفرهای ریلی کاسته است‪.‬‬ ‫احمد صفری در پاسخ به‬ ‫با اشاره به بی نظمی‬ ‫راه اه��ن در خدمات رس��انی در کرمانش��اه گفت‪ :‬گاهی‬ ‫هفته ای یک بار و گاهی هفته ای چند بار قطار مسافری‬ ‫در مسیر کرمانشاه‪-‬تهران داریم و برنامه منظمی در این‬ ‫زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬واگن ه��ای نامناس��ب به این مس��یر‬ ‫اختص��اص داده ش��ده اس��ت‪ .‬درحال حاضر س��فرهای‬ ‫ریلی از کرمانش��اه به تهران با قطارهای اتوبوسی انجام‬ ‫می ش��ود که قطارهای مناس��بی برای س��فرهای بلند‬ ‫نیس��تند‪ .‬این قطاره��ا عالوه بر اینکه راحت نیس��تند‪،‬‬ ‫سرعت سیرش��ان نیز کم اس��ت و این موجب می شود‬ ‫س��فر با قطار در مقایس��ه ب��ا اتوبوس توجیه نداش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر بین کرمانشاه تا همدان‪ ،‬تعداد زیادی‬ ‫ایس��تگاه وج��ود دارد و در همه این ایس��تگاه ها قطار‬ ‫می ایس��تد‪ .‬این مسئله نیز از س��رعت قطار کاسته و بر‬ ‫مدت سیر افزوده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمانش��اه در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه ایس��تگاه قطار کرمانشاه خارج از شهر قرار‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬البته این ایستگاه در ورودی کرمانشاه است‬ ‫و فاصله زیادی با داخل شهر ندارد و عامل اصلی جذب‬ ‫نشدن مردم کرمانشاه به قطار نیست‪.‬‬ ‫او ی��اداور ش��د‪ :‬از دیگ��ر مس��ائلی ک��ه از اش��تیاق‬ ‫کرمانشاهی ها به استفاده از قطار کاسته‪ ،‬نبود مدیریت‬ ‫درست راه اهن استان اس��ت‪ .‬درحال حاضر ما اداره کل‬ ‫راه اهن نداریم و برای استانی با ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰‬هزار نفر‬ ‫جمعیت‪ ،‬فقط یک نفر به عنوان مسئول ایستگاه فعالیت‬ ‫می کند‪ .‬همچنین در اس��تان‪ ،‬فروش دفتری بلیت قطار‬ ‫نداری��م و بلیت را فقط از س��ایت ها می توان خریداری‬ ‫ک��رد‪ ،‬این درحالی اس��ت که در بس��یاری از اوقات در‬ ‫س��ایت ها نمی توان از برنامه س��فرهای ریلی کرمانشاه‬ ‫اطالع پیدا کرد یا بلیت خرید‪.‬‬ ‫به گفته وی مجموع این مسائل موجب شده راه اهن‬ ‫کرمانش��اه حتی به اندازه ی��ک دهم هزینه ای که صرف‬ ‫ساخت ان شده نیز بهره وری نداشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس با تاکید ب��ر پیگیری های انجام‬ ‫شده برای راه اندازی اداره راه اهن کرمانشاه گفت‪ :‬بر اثر‬ ‫پیگیری ها‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی از مدیرعامل راه اهن‬ ‫خواسته در کوتاه ترین زمان ممکن‪ ،‬چارت سازمانی این‬ ‫اداره کل اماده و برای راه اندازی ان اقدام شود‪.‬‬ ‫مهرداد ساالری‬ ‫کیوان کاشفی‬ ‫احمد صفری‬ ‫‪ ۲۶‬پادگان مجتمع مسکونی می شوند‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی از انتخاب ‪ ۲۶‬پادگان و‬ ‫تکمیل سه ماهه ثبت نام کارکنان نیروهای مسلح‬ ‫مش��مول س��اخت ‪ ۱۰۰‬هزار واحد مسکونی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫محمد اسالمی گفت‪ :‬زمین هایی که برای اجرای‬ ‫تفاهمنامه مشترک بین وزارت راه و شهرسازی و‬ ‫وزارت دفاع در س��اخت ‪ ۱۰۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫نیروهای مسلح در اختیار نیروهای وزارت دفاع و‬ ‫نیروهای مس��لح است‪ ،‬بیش از نصف میزان متراژ‬ ‫زمین هایی اس��ت ک��ه باید اجرای ای��ن طرح در‬ ‫اختیار ما قرار بگی��رد‪ .‬امیدواریم با تخصیص این‬ ‫زمین ها کار به زودی اغاز شود‪.‬‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬برای ‪ ۵۰‬ه��زار واحد دیگر‬ ‫در اجرای این تفاهمنامه وزارت را ه و شهرس��ازی‬ ‫از طریق اداره های کل راه و شهرس��ازی استان ها‬ ‫و ش��هرهای جدی��د با پیگی��ری مدی��ران عامل‬ ‫شرکت های عمران ش��هرهای جدید و بازافرینی‬ ‫شهری زمین های مورد نیاز را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی بر تشکیل فوری پرونده ها‬ ‫تاکی��د کرد و گف��ت‪ :‬فقط نباید ب��ه بانک عامل‬ ‫بخش مس��کن اکتفا شود و س��ایر بانک ها مانند‬ ‫بانک سپه‪ ،‬ملت‪ ،‬پاسارگاد و رفاه باید برای انجام‬ ‫این طرح وارد شوند و از توان این بانک ها نیز بهره‬ ‫گرفته ش��ود تا بتوانیم سهم ‪ ۲۰‬درصدی بانک ها‬ ‫ب��رای تخصیص منابع به اجرای این تفاهمنامه را‬ ‫عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫عض��و کابینه دولت دوازدهم با اش��اره به اینکه‬ ‫اج��رای ای��ن تفاهمنام��ه ب��ه ‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫توم��ان اعتبار نیاز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ت�لاش وزارت راه‬ ‫و شهرسازی‪ ،‬تکمیل واحدهای مسکونی کارکنان‬ ‫نیروهای مسلح تا سال ‪ ۹۹‬است‪.‬‬ ‫اس�لامی با اش��اره به اینکه ‪ ۲۶‬پادگان ارتش و‬ ‫نیروهای مسلح‪ ،‬مصوبه ش��ورای عالی شهرسازی‬ ‫و معم��اری ایران را ب��رای اجرای طرح های تولید‬ ‫مس��کن دریافت کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬زمین های مورد‬ ‫نیاز برای اج��رای این طرح مراحل قانونی را طی‬ ‫می کنن��د و در اختی��ار مجریان این ط��رح قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫یکی از مهم تری��ن اولویت های دولت تدبیر‬ ‫و امید توجه به بافت های فرس��وده و مناطق‬ ‫حاشیه نش��ین اس��ت‪ .‬رهبر معظم انقالب نیز‬ ‫یک��ی از ‪ ۵‬اولوی��ت اصلی کش��ور را توجه به‬ ‫حاشیه نش��ینی و رفع مش��کالت این مناطق‬ ‫عنوان ک��رده و فرموده اند‪« :‬م��ا باید کارهای‬ ‫اولویت دار و فوری را م��ورد اهتمام ویژه قرار‬ ‫دهیم ک��ه ازجمل��ه انها نوس��ازی بافت های‬ ‫فرسوده است‪».‬‬ ‫براس��اس اولویت بندی رهبر معظم انقالب‬ ‫و راهب��رد اصلی دول��ت‪ ،‬سیاس��تی باعنوان‬ ‫«بازافرینی شهری» در دستور کار وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی قرار گرفت که منجر به تشکیل‬ ‫ستاد ملی بازافرینی شهری پایدار شد‪ .‬شرکت‬ ‫مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‬ ‫نیز ب��ا تغییر رویک��رد به ش��رکت بازافرینی‬ ‫ش��هری ایران تبدیل و همزمان به عنوان دبیر‬ ‫ستاد ملی بازافرینی ش��هری پایدار برگزیده‬ ‫ش��د‪ .‬براس��اس برنامه ملی بازافرینی شهری‬ ‫پایدار‪ ۲۷۰۰ ،‬محله در ‪ ۵۴۳‬ش��هر کشور در‬ ‫دستور کار بازافرینی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫برای ایجاد زیرساخت ها و فضاهای خدمات‬ ‫ش��هری از مح��ل اعتب��ارات عموم��ی و نیز‬ ‫صندوق توس��عه ملی‪ ،‬اعتبارات مناس��بی در‬ ‫اختیار این طرح قرار گرفته اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫برای نوسازی و مقام سازی واحدهای مسکونی‬ ‫بافت ه��ای فرس��وده‪ ،‬وام های ارزان با س��ود‬ ‫‪ ۹‬درص��د‪ ۴۰ ،‬میلیون تومان برای ش��هرها و‬ ‫‪ ۵۰‬میلی��ون تومان برای کالنش��هرها و مرکز‬ ‫اس��تان ها در نظر گرفته و امکان اس��تفاده از‬ ‫تس��هیالت نوس��ازی تا س��قف ‪ ۱۱۰‬میلیون‬ ‫تومان برای انبوه سازان فراهم شد‪.‬‬ ‫براساس قانون‪ ،‬سازمان های دولتی موظفند‬ ‫‪ ۳۰‬درصد منابع خ��ود را به محله های هدف‬ ‫بازافرینی ش��هری اختص��اص دهند و بر این‬ ‫اس��اس در س��تادهای اس��تانی و شهرستانی‬ ‫در زمین��ه هزینه کرد این منابع تصمیم گیری‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این ستادها پروژه های گوناگونی‬ ‫در دستور اجرا قرار گرفته که تعداد زیادی از‬ ‫انها به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر برای س��رعت بخشیدن به‬ ‫روند نوسازی مس��کن در بافت های فرسوده‪،‬‬ ‫زمین های متعلق به وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫در اختیار طرح نوس��ازی مسکن قرار گرفت و‬ ‫ساخت مسکن در زمین های دولتی در سراسر‬ ‫کش��ور اغاز ش��د‪ .‬در مجموع ‪ ۹‬ه��زار واحد‬ ‫مسکونی در بافت های فرسوده کشور در حال‬ ‫ساخت است که عملیات ساخت و اماده سازی‬ ‫‪ ۸۰۵۷‬واح��د به دس��تور رئیس جمهوری در‬ ‫هفته دولت اغاز شد‪.‬‬ ‫باتوجه ب��ه اینک��ه وام خودمالکی در حال‬ ‫پرداخت به س��اکنان بافت های فرسوده است‬ ‫و از طرفی انبوه س��ازان نیز اقدام به س��اخت‬ ‫مسکن در محله های هدف بازافرینی شهری‬ ‫کرده اند‪ ،‬پیش بینی می ش��ود نوسازی مسکن‬ ‫در این محله ها براس��اس برنام��ه پیش برود‪.‬‬ ‫البته نوس��ازی واحدها ب��ا چالش هایی مانند‬ ‫تصرفی بودن زمین ها نیز روبه رو است‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین چالش های پیش رو‪ ،‬نبود‬ ‫س��ند برای دریافت وام و سایر مسائل مربوط‬ ‫به نوس��ازی است‪ .‬ش��رکت بازافرینی شهری‬ ‫برای تسریع در فرایند نوسازی و امکان صدور‬ ‫س��ند برای خانه ها اقدام هایی انجام داده و با‬ ‫س��ازمان های متولی رایزنی کرده تا کس��انی‬ ‫که در ای��ن زمین ه��ا اقدام به ساخت وس��از‬ ‫کرده اند هرچه زودتر تسهیالت دریافت کنند‪.‬‬ ‫بانک مس��کن نیز وعده داده ش��رایط دریافت‬ ‫تسهیالت را برای ساکنان بافت های فرسوده و‬ ‫ناکارامد تسهیل کند‪.‬‬ ‫برای عبور از چالش های موجود در مس��یر‬ ‫بازافرینی ش��هری‪ ،‬مقرر ش��ده هیات اجرایی‬ ‫در اس��تان ها و شهرس��تان ها تش��کیل شود‪.‬‬ ‫شرکت بازافرینی ش��هری ایران همه اختیار‬ ‫خود در بافت ها را به این هیات که متشکل از‬ ‫معاون فنی و عمرانی استانداری ها‪ ،‬شهردار و‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان است‪ ،‬تفویض‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سیاس��ت تفویض اختی��ار حداکثری برای‬ ‫نخس��تین بار در کش��ور اجرا شده که یکی از‬ ‫مهم ترین رویکردهای تمرکززدایی در کش��ور‬ ‫و نخس��تین تجربه استان ها در برخورداری از‬ ‫اختیار حداکثری یک نهاد ملی اس��ت‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د هیات ه��ای اجرایی ای��ن قابلیت را‬ ‫دارند که با حضور در محله ها و رفع مشکالت‬ ‫مردم‪ ،‬تجربه ای جدید در نوسازی مسکن رقم‬ ‫بزنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازافرینی شهری‬ ‫با مشارکت‬ ‫حداکثری‬ ‫استان ها‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1363‬‬ ‫پیاپی ‪2681‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهره برداری از بزرگ ترین طرح بازافرینی شهری کشور تا ابان‬ ‫«نیلوفری» که شکوفا می شود‬ ‫موضوع انتق��ال خط اهن تهران‪-‬تبریز به طول ‪ ۹‬کیلومتر‬ ‫ک��ه از دل مناط��ق ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬ش��هرداری می گذش��ت و‬ ‫زمینه س��از اسیب های بس��یاری ش��ده بود‪ ،‬مدت ها محور‬ ‫انتقاده��ا‪ ،‬گفت وگوها و بحث های داغ از س��وی ش��هرداری‬ ‫ته��ران‪ ،‬اعضای ش��ورای ش��هر‪ ،‬ش��ورایاران و حتی فعاالن‬ ‫ح��وزه اجتماعی بود‪ .‬ای��ن گفت وگوها و انتقادها س��رانجام‬ ‫به بار نشس��ت و در س��ال‪ ۱۳۸۳‬مصوب شد که این راه اهن‬ ‫پرخطر جمع اوری شود‪ .‬عملیات انتقال ‪ ۹‬کیلومتر خط اهن‬ ‫تهران‪-‬تبریز س��رانجام در س��ال ‪ ۱۳۸۶‬اجرایی ش��د و این‬ ‫پروژه در س��ال ‪ ۹۲‬به بهره برداری رسید‪ .‬حاصل این انتقال‪،‬‬ ‫ازادس��ازی ‪ ۵۰‬هکتار زمین بود که می توانست با بارگذاری‬ ‫مناس��ب‪ ،‬بس��یاری از کمبودها را در جنوب تهران برطرف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش شهرنوش��ت‪ ،‬کاوه حاجی علی اکب��ری‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان نوس��ازی ش��هر تهران گف��ت‪ :‬محور‬ ‫نیلوف��ری بزرگ مقیاس ترین فرصت بازافرینی ش��هر تهران‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه چه جای دیگ��ری می توانید ‪ ۵۰‬هکتار‬ ‫زمین یکپارچه روی محروم ترین و فرسوده ترین نواحی شهر‬ ‫داشته باشید که ازاد باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به همین دلیل‪ ،‬تهیه‬ ‫برنامه ه��ای ای��ن محدوده باید با وس��واس و دقت مضاعفی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ن�گاه وی�ژه حناچ�ی ب�ه بازافرین�ی مح�ور‬ ‫نیلوفری‬ ‫ظرفیت ویژه ‪ ۵۰‬هکتاری ازاده ش��ده‪ ،‬از ابتدا مورد توجه‬ ‫ویژه ش��هردار تهران قرار گرفت‪ .‬او برای بهره وری حداکثری‬ ‫از این فضا‪ ،‬پیش��نهاد برگ��زاری مس��ابقه بازافرینی محور‬ ‫شهری و طراحی فضای ایجاد شده داد‪.‬‬ ‫پی��روز حناچی که پیش از ش��هرداری در س��مت معاون‬ ‫شهرس��ازی این نه��اد به دنبال اجرای طرح��ی جامع برای‬ ‫محدوده راه اه��ن تهران‪ -‬تبریز بود‪ ،‬هنگام بازدید وزیر راه و‬ ‫شهرسازی از نمایشگاه «طراحی فضای باالیی تونل راه اهن‬ ‫تهران‪-‬تبریز» در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬یکی از اصلی ترین‬ ‫پروژه هایی که ما در حوزه بازافرینی شهری دنبال می کنیم‪،‬‬ ‫مح��ور راه اهن تهران‪-‬تبریز اس��ت‪ .‬فراخوان این مس��ابقه‪،‬‬ ‫دعوت از جامعه طراحی ش��هری کش��ور به شمار می رود و‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت کنترل کیفیت هوای ش��هر‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬بخ��ش زیادی از افزای��ش اُزن هوا به‬ ‫دلیل وزش باد از قس��مت های شمال و شمال غربی‬ ‫به تهران و ناشی از فعالیت شهرک های صنعتی واقع‬ ‫در این ناحیه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسین شهیدزاده با بیان اینکه‬ ‫می��زان اس��تفاده اف��راد از خودرو نق��ش مهمی در‬ ‫الودگی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��رانه مالکیت خودرو در‬ ‫کشورهای غربی بیشتر از ایران و به ویژه تهران است‬ ‫اما در این کشورها از حمل ونقل عمومی مطلوبی که‬ ‫وجود دارد‪ ،‬بهره می برند و از خودرو شخصی کمتر‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی استاندارد خودروسازی در کشورهای غربی را‬ ‫عامل تمایز هوای تهران و ش��هرهای دیگر دانست و‬ ‫گفت‪ :‬رعایت برخی اصول در ساخت خودرو‪ ،‬سطح‬ ‫شد و تا ‪ ۹۲‬طول کشید‪ .‬پیش از این فضای اطراف راه اهن با‬ ‫نرده محصور بود اما حاال باز شده است‪ .‬شرکت راه اهن روی‬ ‫فضای موجود ادعای مالکیت دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬این ‪۵۰‬‬ ‫هکتار‪ ،‬مصوبه کمیس��یون ماده ‪ ۵‬را دارد که باید حدود ‪۹۰‬‬ ‫درصد ان فضای سبز و باز باشد و ‪۱۰‬درصد فضای خدماتی‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر‬ ‫تهران افزود‪ :‬نظر اقای حناچی این بود که این پروژه ارزش‬ ‫برگزاری مس��ابقه را دارد‪ .‬باید ب��رای این پروژه بزرگ راه را‬ ‫ب��از و از ایده های مختلف اس��تفاده کر د ب��ه همین دلیل ما‬ ‫فراخ��وان عمومی دادی��م و گروه های خارجی هم ش��رکت‬ ‫کردند‪ .‬ه��دف ما این بود که ایده ه��ای برتر را جذب کنیم‬ ‫و در فراین��دی مش��ارکتی ب��ه اجرای��ی کردن ای��ن پروژه‬ ‫بیندیشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ طرح برگزیده باید تا ابان نهایی شود‬ ‫قرارداد مشاوره بسته و قرار شده در کوتاه ترین مدت به برخی اقدام های‬ ‫اجرایی برسیم‪ .‬ارزیابی های س��ریع‪ ،‬بررسی های میدانی و‪ ...‬انجام شود و‬ ‫ب��ه مرحله اجرا برس��د‪ .‬ما مش��خص کردیم ک��ه باید این طرح ت��ا مهر و در‬ ‫نهایت‪ ،‬ابان ارائه شود‬ ‫امیدواریم این کار به نتیجه قطعی برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ برگزاری مس�ابقه برای طراحی فضای باالیی‬ ‫تونل‬ ‫علی خانی‪ ،‬معاون برنامه ریزی و توس��عه ش��هری سازمان‬ ‫نوس��ازی ش��هر تهران با اش��اره به اخری��ن وضعیت طرح‬ ‫نیلوفری گفت‪ :‬خط اهن تهران‪ -‬تبریز به طور کامل زیر زمین‬ ‫رفته و اکنون فضای ‪ ۵۰‬هکتاری ازاد شده است‪.‬‬ ‫عامل باال رفتن ُازن در تهران‬ ‫االیندگی را به میزان چش��مگیری کاهش می دهد‪،‬‬ ‫البته این س��خن به معنای س��اختن خودرو یورو ‪۶‬‬ ‫نیس��ت چراکه زیرس��اخت های این تولید در کشور‬ ‫فراهم نیس��ت اما اتخاذ تدابیر سختگیرانه در زمینه‬ ‫معاین��ه فنی و عمر خودرو نق��ش و تاثیر زیادی در‬ ‫کاه��ش الودگ��ی دارد ب��ه طوری ک��ه خودروهای‬ ‫فرسوده باید به سرعت از چرخه مصرف خارج شوند‬ ‫اما متاسفانه درحال حاضر اسقاط خودروهای قدیمی‬ ‫و معیوب به طور جدی و قانونی پیگیری نمی شود‪.‬‬ ‫ش��هیدزاده ضم��ن اب��راز مخالفت با اس��تفاده از‬ ‫خودروه��ای دیزلی اظه��ار کرد‪ :‬اف��رادی به دنبال‬ ‫س��اخت و اضافه کردن خودروی س��واری دیزلی به‬ ‫ناوگان حمل ونقل هستند که با واکنش کارشناسان‬ ‫و دست اندرکاران محیط زیست روبه رو شده اند‪ .‬وی‬ ‫همچنین گسترش مترو را برای کاهش الودگی موثر‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ما تاکن��ون پروژه ای به این وس��عت‬ ‫نداش��ته ایم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در کنار ای��ن ‪ ۵۰‬هکتار‪ ،‬محله های‬ ‫بافت فرس��وده منطقه ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬ق��رار گرفته اند و این پروژه‬ ‫می تواند به دلیل مقیاس��ی که دارد‪ ،‬هم نقش شهری داشته‬ ‫باشد‪ ،‬هم نقش محلی و هم تاثیری باال در نوسازی محله ها‪.‬‬ ‫خانی با اشاره به مسابقه بهترین طراحی فضای باالیی این‬ ‫تونل گفت‪ :‬عملیات انتقال این خط اهن در س��ال ‪ ۸۶‬شروع‬ ‫دانست و گفت‪ :‬برای گسترش مترو باید واقعیت های‬ ‫جامع��ه را در نظر گرفت و به این موضوع توجه کرد‬ ‫که ایا توان سرمایه گذاری بیش از این وجود دارد یا‬ ‫خیر‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کنترل کیفی��ت هوای تهران‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬در زمین��ه ورود بخ��ش خصوصی به‬ ‫س��رمایه گذاری در مترو باید به��ای بلیت را مدنظر‬ ‫قرار داد‪ .‬این نرخ باید از سوی سرمایه گذاران تعیین‬ ‫ش��ود تا درامد مناس��ب و معقول برای انها حاصل‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬بخش زی��ادی از افزایش اُزن هوا‬ ‫به دلیل وزش باد از قس��مت های ش��مال و ش��مال‬ ‫غرب��ی به تهران اس��ت یعنی از ای��ن منطقه نه تنها‬ ‫هوای س��الم وارد تهران نمی شود بلکه الودگی های‬ ‫صنعتی ش��هرک های صنعتی ک��رج و تهران نیز به‬ ‫شهر منتقل می شود‪.‬‬ ‫همکاری وین و تهران در حوزه مدیریت بحران‬ ‫س��فیر اتریش در ایران در جریان بازدید از مرکز‬ ‫و س��تاد فرمانده��ی مدیری��ت بحران ش��هر تهران‬ ‫از امادگی وی��ن برای همکاری با ته��ران در حوزه‬ ‫انتقال تجربه های مشترک مدیریت حوادث و سوانح‬ ‫و ارتق��ای ظرفیت تاب اوری تهران در حوزه حوادث‬ ‫و سوانح خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬اشتفان شولتس‪،‬‬ ‫س��فیر اتریش ضمن اش��اره به پیش��ینه همکاری‬ ‫اتری��ش از زم��ان زلزله بم در ای��ران‪ ،‬به تجربه های‬ ‫قاب��ل توجه اتری��ش در مدیریت س��وانح طبیعی و‬ ‫نیز حوادث انسان س��اخت اشاره کرد و گفت‪ :‬تبادل‬ ‫تجربه های تهران و وین در این حوزه گامی در مسیر‬ ‫توس��عه روابط دو کشور اس��ت که رئیس جمهوری‬ ‫ای��ران بر ان تاکی��د دارد و درحال حاضر زمینه های‬ ‫توسعه روابط دوجانبه اماده است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ایران می تواند نقش محوری در حوزه امداد و نجات‬ ‫در منطقه ایفا کند‪ ،‬افزود‪ :‬تجربه و دانش زیادی که‬ ‫در حوزه امداد و نجات در ایران وجود دارد می تواند‬ ‫برای اتریش و نظام بین الملل مفید باش��د و اتریش‬ ‫از همکاری ه��ای دوجانبه با ای��ران در زمینه انتقال‬ ‫تجربه های دو کشور در این حوزه استقبال می کند‪.‬‬ ‫اشتفان شولتس افزود‪ :‬برگزاری تمرین های عملیاتی‬ ‫امداد و نج��ات و همکاری با دانش��گاه ها به منظور‬ ‫ایجاد یک دید عمیق و مش��ترک در حوزه مدیریت‬ ‫بحران‪ ،‬اموزش کارشناس��ان و مدیران و بهره گیری‬ ‫از ظرفیت های اینس��اراگ(گروه بین المللی جستجو ‬ ‫و نج��ات) از جمل��ه محورهای همکاری دو کش��ور‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مهلت ثبت نام رانندگان سرویس مدرسه‬ ‫س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر‬ ‫ته��ران ضمن اعالم ش��رایط رانن��دگان متقاضی‬ ‫دریاف��ت گواه��ی صالحی��ت س��رویس مدارس‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬دارندگان شرایط تا ‪ ۱۵‬شهریور‬ ‫امسال مهلت ثبت نام دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬رانن��دگان متقاضی ثبت نام‬ ‫س��رویس م��دارس می توانن��د ب��ا مراجع��ه به‬ ‫نش��انی اینترنتی سازمان تاکس��یرانی به نشانی‬ ‫‪ http: //taxi.tehran.ir‬ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫گواهینامه معتبر رانندگی‪ ،‬شرط سنی ‪ ۲۳‬سال‬ ‫تمام‪ ،‬ارائه گواهی عدم اعتیاد و عدم سوءپیشینه‪،‬‬ ‫گذراندن دوره اموزشی مربوط‪ ،‬تاهل و قبول تمام‬ ‫تعهدات تعیین شده از سوی سازمان تاکسیرانی‬ ‫ش��هر تهران مطاب��ق با ش��یوه نامه های ابالغی از‬ ‫شرایط این ثبت نام است‪.‬‬ ‫در م��واردی ک��ه راننده‪ ،‬مالک خودرو نیس��ت‬ ‫حض��ور مالک خودرو به همراه اس��ناد هویتی در‬ ‫زم��ان ارائه اصل مدارک الزامی اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫رون��د انجام ثبت ن��ام به معنی تاییدیه نیس��ت و‬ ‫رانن��ده باید تایید خود را از ش��رکت حمل ونقلی‬ ‫مجاز پیگیری کند و تا زمانی که راننده ش��رکت‬ ‫زیر پوشش خود را اعالم نکند‪ ،‬ثبت نام وی قطعی‬ ‫نخواهد شد‪ .‬عضویت رانندگان متقاضی سرویس‬ ‫مدارس در سامانه «تهران من» الزامی است‪.‬‬ ‫افزایش اتوبوس های دانش اموزی در سال اینده‬ ‫مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت‪ :‬اتوبوس های ویژه دانش اموزی‬ ‫تنها به تعداد صندلی ها مجاز به سوار کردن دانش اموزان هستند‪.‬‬ ‫پیمان س��نندجی در گفت وگو با ایلن��ا‪ ،‬درباره خدمات اتوبوس��رانی در زمینه‬ ‫سرویس مدارس بیان کرد‪ :‬بخشی از این خدمات مربوط به سرویس های دربستی‬ ‫است که خود مدارس درخواست می دهند و ما بر اساس استانداردهایی از جمله‬ ‫اینکه زیر س��ن فرسودگی باش��ند‪ ،‬از کمربند و مشخصات ایمنی کافی برخوردار‬ ‫باش��ند‪ ،‬مینی بوس یا اتوبوس هایی را به صورت دربس��تی در اختیار مدارس قرار‬ ‫می دهیم‪ .‬س��نندجی با اشاره به راه اندازیی خطوط اتوبوس��رانی ویژه مدارس در‬ ‫تهران تصریح کرد‪ :‬در همه جای دنیا‪ ،‬سرویس های مدارس ضمن انکه به صورت‬ ‫دربس��تی در اختیار مدارس ق��رار می گیرند‪ ،‬به صورت خطوط��ی هم در اختیار‬ ‫دانش اموزان قرار می گیرند‪ .‬س��ال گذشته دو خط ویژه اتوبوس های دانش اموزی‬ ‫را برای مدارس در نظر گرفتیم که بازخورد خوبی داش��ت‪ .‬امس��ال نیز این طرح‬ ‫را ب��رای هر ‪ ۲۲‬منطقه در نظر گرفتی��م و برای هر منطقه یک خط ویژه در نظر‬ ‫گرفته شده اند‪.‬‬ ‫خانی گفت‪ :‬خروجی مس��ابقه در فضای شهری اثربخش‬ ‫بوده است‪ ۲۴۰ .‬گروه در مسابقه شرکت کردند و ‪ ۱۰۵‬طرح‬ ‫به مس��ابقه رسید که از این تعداد ‪ ۱۵‬طرح به مرحله نهایی‬ ‫راه پی��دا کردند‪ .‬در ‪ ۱۰۵‬اث��ر ابتدایی‪ ،‬نام ‪ ۱۲‬گروه خارجی‬ ‫به چش��م می خ��ورد و در ‪ ۱۵‬طرح نهای��ی ‪ ۳‬گروه خارجی‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬از بین ‪ ۱۴‬گروه ‪ ۶‬گروه به طور مشترک اول‬ ‫تا سوم شدند‪ .‬دو گروه اول از ایران و ایتالیا بودند‪ .‬هدف ما از‬ ‫برگزاری مسابقه رسیدن به طرحی برای اجرا بود‪ .‬در نهایت‬ ‫با گروه ایرانی قرارداد بسته شد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر‬ ‫تهران گفت‪ :‬درحال حاضر قرارداد مشاوره بسته شده و قرار‬ ‫شده در کوتاه ترین مدت به برخی اقدام های اجرایی برسیم‪.‬‬ ‫ارزیابی های س��ریع‪ ،‬بررسی های میدانی و‪ ...‬انجام شود و به‬ ‫مرحله اجرا برس��د‪ .‬ما مش��خص کردیم که باید این طرح تا‬ ‫مهر و در نهایت‪ ،‬ابان ارائه شود‪.‬‬ ‫خان��ی افزود‪ :‬باید برنامه جامع برای کل محور ارائه ش��ود‬ ‫تا بتواند کمیس��یون ماده ‪ ۵‬را بگیرد و بستر سرمایه گذاری‬ ‫اماده کند زیرا در بودجه ‪ ۹۸‬سازمان سرمایه گذاری موظف‬ ‫شده برخی از پروژه ها را پیش ببرد که یکی از انها خط اهن‬ ‫تهران‪ -‬تبریز است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬با وجود برخی موان��ع‪ ،‬تفاهمنامه همکاری‬ ‫بین ش��هرداری تهران به عنوان مالک زمی��ن و ارائه دهنده‬ ‫بخشی از تسهیالت و مشوق ها‪ ،‬گروه سرمایه گذاری مسکن‬ ‫به عنوان توس��عه گر و ش��رکت بازافرینی ش��هری ایران به‬ ‫عنوان نماینده دولت و تامین کننده بخش��ی از تس��هیالت‬ ‫و مش��وق های پیش بینی ش��ده در ایین نامه‪ ،‬بس��ته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین سازمان نوسازی شهرداری تهران به عنوان‬ ‫متولی اصلی‪ ،‬کار مس��ئولیت اجرای ای��ن فرایند را برعهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر‬ ‫تهران با اشاره به اسیب های موجود در این محله گفت‪ :‬برای‬ ‫برون رفت از اسیب‪ ،‬نیاز به اقدام های عمرانی و فیزیکی نیست‪.‬‬ ‫اتفاق های هنری و جمعی‪ ،‬نصب کیوسک نیروی انتظامی و‬ ‫بهبود امنیت اجتماعی می تواند بسیاری از اسیب ها را کاهش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ای��ن فضا پیش تر فضای منفی ش��هری‬ ‫ب��ود اما ب��ه فضای مثبت ش��هری ب��دل می ش��ود‪ .‬امنیت‬ ‫بس��یار باال خواه��د رف��ت و اقدام ه��ای فرهنگی اجتماعی‬ ‫نی��از دارد‪ .‬هم��ه این مس��ائل را در قال��ب اقدام های فوری‬ ‫دیده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹ تفکیک بارگذاری ها‬ ‫خانی درباره میزان بارگذاری ها در این عرصه ‪ ۵۰‬هکتاری‬ ‫ه��م گفت‪ :‬در کل ان فضا بر اس��اس مصوبه‪۹۱ ،‬درصد باید‬ ‫فضای س��بز و باز داشته باشیم‪ ۶ .‬هکتار از ‪ ۵۰‬هکتار فضای‬ ‫س��بز و ‪ ۴۰‬درصد ان فضای معابر و دسترسی هاست و ‪۲۰‬‬ ‫هکتار هم فضای جمعی و ویژه تعامل اجتماعی‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪۱۰۰ :‬ه��زار مت��ر مرب��ع ه��م بنا ش��امل‬ ‫رس��توران‪ ،‬کافی ش��اپ‪ ،‬م��وزه‪ ،‬کتابخان��ه و‪ ...‬س��اخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر‬ ‫تهران اضافه کرد‪ :‬برنامه ما این است که در سال ‪ ۹۸‬و ‪،۹۹‬‬ ‫‪۵‬هکتار را اجرا کنیم‪.‬‬ ‫اجراها هم در عرصه عمومی خواهد بود‪ .‬پیش بینی ها این‬ ‫اس��ت که ابان باید ‪ ۲۰‬ه��زار متر مربع یعنی ‪ ۲‬هکتار برای‬ ‫اقدام های اجرایی نقش��ه بدهد و تا پایان سال بخش هایی از‬ ‫پروژه را اجرا کرده باش��یم تا بازخوردها را بگیریم و مسیر را‬ ‫ادامه دهیم‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1363‬‬ ‫پیاپی ‪2681‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از طرح تابستانه کتاب و وضعیت فروش در این طرح‬ ‫فروش ‪ ۳۸۴‬هزار نسخه کتاب در تابستانه ‪۹۸‬‬ ‫طرح تابس��تانه کتاب ‪ ۹۸‬با ف��روش ‪ ۳۸۴‬هزار و ‪۱۳۱‬‬ ‫نسخه کتاب با ارزش بیش از ‪ ۱۱‬میلیارد تومان در سراسر‬ ‫کشور همراه بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬یازدهمی��ن دوره ط��رح فصل��ی‬ ‫ف��روش کتاب به ن��ام «طرح تابس��تانه ‪ »۹۸‬از ‪ ۲۵‬تیر در‬ ‫شهرس��تان ها و از ‪ ۲۷‬تیر تا ‪ ۳‬مرداد در تهران اجرا ش��د‪.‬‬ ‫براس��اس این طرح‪ ،‬هر فرد می تواند با اعالم کد ملی خود‬ ‫به کتابفروشی های مشارکت کننده در طرح‪ ،‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫تومان کتاب خریداری و برای کتاب های تالیفی ‪ ۲۵‬و برای‬ ‫کتاب های ترجمه ‪ ۱۵‬درصد تخفیف دریافت کند‪.‬‬ ‫طرح تابس��تانه کتاب ‪ ۹۸‬با ش��عار «کتاب‪ ،‬همنش��ین‬ ‫دلنش��ین»در ‪ ۳۱‬استان و با مش��ارکت ‪ ۶۲۸‬کتابفروشی‬ ‫اج��را ش��د؛ در این مدت ‪ ۳۸۴‬هزار و ‪ ۱۳۱‬نس��خه کتاب‬ ‫ازسوی ‪ ۹۸‬هزار و ‪ ۷۶۵‬نفر خریداری شده است‪.‬‬ ‫امار نشان می دهد با پایان یافتن این طرح در بازه زمانی‬ ‫‪ ۱۰‬و ‪ ۸‬روزه در استان ها و شهر تهران ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪۵۰۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۸۰‬هزار و ‪ ۵۲۵‬کتاب به فروش رفته است‪.‬‬ ‫به ط��ور متوس��ط در هر دوره ‪ ۸۰۰‬کتابفروش��ی در طرح مش��ارکت‬ ‫کرده اند و هر بار ‪ ۲۵۰‬هزار خرید انجام شده است؛ در مجموع هم ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۸۰‬هزار جلد کتاب در این طرح ها فروخته شده است‬ ‫‹ ‹پرفروش ترین های تالیفی‬ ‫کتاب های چش��م هایش نوش��ته بزرگ علوی‪ ،‬سمفونی‬ ‫مردگان نوشته عباس معروفی‪ ،‬نخل و نارنج نوشته وحید‬ ‫یامین پور‪ ،‬یادت باشد بازنویسی رقیه مالحسنی نویسنده‬ ‫محمدرسول مالحسنی‪ ،‬جای خالی سلوچ نوشته محمود‬ ‫دولت ابادی‪ ،‬سالم بر ابراهیم‪ :‬زندگینامه و خاطرات شهید‬ ‫ابراهیم هادی نوشته گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی‪،‬‬ ‫اکنون نوش��ته فاضل نظری‪ ،‬مثل خ��ون در رگ های من‪:‬‬ ‫نامه های احمد ش��املو به ایدا نوش��ته احمد شاملو‪ ،‬یک‬ ‫عاش��قانه ی ارام نوشته نادر ابراهیمی و قهوه ی سرد اقای‬ ‫نویس��نده نوش��ته روزبه معین پرفروش تری��ن کتاب های‬ ‫تالیفی طرح «تابستانه کتاب ‪ »۹۸‬شناخته شدند‪.‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی از سال ‪ ۱۳۹۴‬برای‬ ‫هدفمندکردن یارانه نش��ر طرح ه��ای فصلی فروش کتاب‬ ‫را اغاز کرد؛ در این طرح ها کتابفروش��ی ها می توانند روی‬ ‫ف��روش کتاب به خریداران تخفیف بدهند و مبلغ تخفیف‬ ‫داده شده را از وزارت ارشاد دریافت کنند‪.‬‬ ‫براس��اس امار خانه کتاب‪ ،‬در ‪ ۱۰‬دوره ای که این طرح‬ ‫برگزار شده‪ ،‬در مجموع ‪ ۸۷‬میلیارد تومان کتاب فروخته‬ ‫شده که از این میزان ‪ ۱۶‬میلیارد تومان یارانه ای بوده که‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اس�لامی به کتابفروش��ی ها داده و‬ ‫بقیه سهم خود خریدار کتاب بوده است‪ .‬همچنین به طور‬ ‫متوس��ط در هر دوره ‪ ۸۰۰‬کتابفروشی در طرح مشارکت‬ ‫کرده ان��د و هر بار ‪ ۲۵۰‬هزار خرید انجام ش��ده اس��ت؛ در‬ ‫مجم��وع هم ‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۱۸۰‬هزار جل��د کتاب در این‬ ‫طرح ها فروخته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سایه گرانی بر سر طرح تابستانه کتاب‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی از س��ال ‪ ۱۳۹۴‬برای‬ ‫هدفمندکردن یارانه نش��ر طرح ه��ای فصلی فروش کتاب‬ ‫را اغاز کرد؛ در این طرح ها کتابفروش��ی ها می توانند روی‬ ‫ف��روش کتاب به خریداران تخفیف بدهند و مبلغ تخفیف‬ ‫داده ش��ده را از وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی دریافت‬ ‫کنند‪ .‬براس��اس امار خانه کت��اب‪ ،‬در ‪ ۱۰‬دوره ای که این‬ ‫طرح برگزار ش��ده‪ ،‬در مجموع ‪ ۸۷‬میلی��ارد تومان کتاب‬ ‫فروخته ش��ده که از این میزان ‪ ۱۶‬میلیارد تومان یارانه ای‬ ‫بوده که وزارت ارش��اد به کتابفروشی ها داده و بقیه سهم‬ ‫خود خریدار کتاب بوده اس��ت‪ .‬همچنین به طور متوس��ط‬ ‫در هر دوره ‪ ۸۰۰‬کتابفروش��ی در طرح مشارکت کرده اند‬ ‫و ه��ر بار ‪ ۲۵۰‬هزار خری��د و در مجموع هم ‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار جلد کتاب طی این طرح ها فروخته شده است‪.‬‬ ‫طرح تابس��تانه کتاب ‪ ۹۸‬با ‪ ۶۵۳‬کتابفروش��ی عضو در‬ ‫سراس��ر کشور‪ ،‬شامل ‪ ۴۹۷‬کتابفروشی در مراکز استان و‬ ‫‪ ۱۵۶‬کتابفروشی در شهرستان ها اجرا شد‪.‬‬ ‫ذی نفعان گوناگون طرح شامل کتابفروشی ها‪ ،‬ناشران‪،‬‬ ‫نویس��ندگان و مترجم��ان نظرهای گوناگون��ی درباره ان‬ ‫دارند؛ عده ای معتقدند برگزاری این طرح با توجه به بازار‬ ‫کتاب ایران و افزایش ش��دید نرخ س��ال گذشته و کاهش‬ ‫فروش امس��ال‪ ،‬به قدر قطره ابی در بیابان مفید است‪ ،‬اما‬ ‫عده ای منتقد این طرح هس��تند و مس��ائلی مانند فروش‬ ‫کتاب ه��ای خارج از طرح یا اق�لام دیگر به جای کتاب به‬ ‫ایده خوب این طرح اس��یب زده اس��ت و دسته سوم هم‬ ‫به طور کلی منتقد طرح هایی هستند که صنعت نشر را به‬ ‫انواع یارانه وابسته می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدی بر طرح های فصلی کتاب‬ ‫اهالی نشر و کتابفروشان در کنار اقبالی که به طرح های‬ ‫تخفیف کتاب نش��ان داده اند‪ ،‬همیش��ه از نواقص ان هم‬ ‫صحبت می کنند و از وزارت ارش��اد می خواهند برای ارائه‬ ‫بهتر کتاب به مش��تری این نواقص را برطرف کند‪ .‬عادت‬ ‫کردن مردم به تخفیف کتاب نکته ای اس��ت که همیش��ه‬ ‫کتابفروش��ان به عن��وان یکی از معایب ط��رح تخفیف یاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مدیر یک کتابفروشی در تبریز گفته بود هر دوره تالش‬ ‫می کند در طرح های تخفیف کتاب ش��رکت کند‪ ،‬چون به‬ ‫نظرش مزیت های ش��رکت در این طرح ها بیش از معایب‬ ‫ان اس��ت‪ ،‬اما تاکید ک��رده بود باید چاره ای اندیش��ید تا‬ ‫مردم ب��ه خرید فصلی کتاب و فقط با ارائه تخفیف عادت‬ ‫و فک��ر نکنند ه��ر وقت به کتابفروش��ی مراجعه می کنند‬ ‫می توانند تخفیف بگیرند؛ این مس��ئله س��بب نزول شان‬ ‫کتاب می شود‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگری که همیشه به عنوان یکی از نواقص این‬ ‫طرح یاد می شود اطالع رسانی نکردن به کتابفروشان است‬ ‫که به دنبال این اطالع رسانی ناقص بسیاری از کتابفروشان‬ ‫از ش��رکت در ان ج��ا می مانن��د‪ .‬نکته بع��دی که به نظر‬ ‫می رس��د به کمبود بودج��ه مربوط باش��د‪ ،‬پرداخت های‬ ‫نامنظم مطالبات کتابفروش��ان است‪ .‬این بی نظمی به ویژه‬ ‫در پرداخت پاییز ‪ ۹۷‬س��بب ش��ده بعضی کتابفروشان از‬ ‫شرکت در طرح منصرف شوند‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬مدیرعامل خان��ه کتاب از تالش این‬ ‫موسسه برای تس��ویه حس��اب زودتر از موعد بدهی های‬ ‫تابستانه کتاب به کتابفروشی ها خبر داد‪.‬‬ ‫نیکنام حس��ینی پور مدیرعامل خانه کتاب با اش��اره به‬ ‫برگ��زاری موفق تابس��تانه کتاب ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫تابس��تانه کتاب با فروش ‪ ۱۱‬میلیارد تومانی برگزار ش��د‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تس��ویه با کتابفروش��ی های فعال در این‬ ‫ط��رح اظهارک��رد‪ :‬در ای��ن دوره در تالش هس��تیم تا به‬ ‫موقع بدهی ها را تس��ویه کنیم‪ ،‬رایزنی ها را اغاز کردیم تا‬ ‫با همکاری وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در این دوره‬ ‫بتوانیم بسیار زود و در موعدی بی سابقه بدهی تابستانه به‬ ‫کتابفروشی ها را پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ری�زی منظ�م به جای درخواس�ت‬ ‫بودجه بیشتر‬ ‫ب��ا توج��ه به ای��ن اس��تقبال و نتیجه امیدبخش��ی که‬ ‫طرح های تخفیف کتاب داش��ته اند چ��را دولت‪ ،‬بودجه و‬ ‫یارانه بیش��تری در این بخش‪ ،‬در اختیار وزارت ارشاد قرار‬ ‫نمی دهد ت��ا نواقصی که مربوط به بودجه اس��ت برطرف‬ ‫و طرح با جامعیت بیش��تری اجرا ش��ود؟ حجت االس�لام‬ ‫نصراهلل پژمانفر‪ ،‬نماینده مردم مش��هد در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در پاسخ این پرس��ش گفت‪ :‬دولت بودجه را در‬ ‫اختیار وزارتخانه ق��رار می دهد اما نمی تواند به او تحمیل‬ ‫کن��د‪ ،‬بودج��ه را در چه بخش��ی اس��تفاده کن��د‪ .‬وزارت‬ ‫ارشاد و ش��خص وزیر وقتی می بیند طرح های تابستانه و‬ ‫عیدانه از س��وی مخاطب‪ ،‬ناش��ر و کتابفروش مورد اقبال‬ ‫قرار گرفته باید برای این بخش س��رمایه گذاری بیشتری‬ ‫کند‪ .‬در حقیقت خود وزارت ارش��اد برای بودجه اش باید‬ ‫برنامه ریزی کند که پول را بیشتر به کدام بخش اختصاص‬ ‫دهد‪ ،‬به وی��ژه اینکه اقای صالحی ش��خصا در جریان این‬ ‫طرح است و بارها هنگام اجرای طرح به کتابفروشی ها سر‬ ‫زده و اقبال مردم را هم از خرید کتاب در فصل تخفیف به‬ ‫چشم خود دیده است‪.‬‬ ‫ی با بیان‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالم ‬ ‫اینکه بخشی از موفقیت یک طرح مرهون بودجه و بخش‬ ‫دیگر متوجه برنامه ریزی درس��ت است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای‬ ‫رس��یدن به یک هدف‪ ،‬مس��ائل مالی و بودجه بخش��ی از‬ ‫ماجراست و برنامه ریزی که باید برای تخصیص این بودجه‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬مهم تر است‪ .‬از وزارت ارش��اد انتظار می رود‬ ‫در تخصی��ص بودجه هایی که برای یارانه کتاب در اختیار‬ ‫دارد با برنامه ریزی بیشتری عمل کند تا طرح ها به نتیجه‬ ‫دلخواه برسد‪.‬‬ ‫به هر حال یارانه های مربوط به طرح های تخفیفی کتاب‬ ‫حمای��ت دولت از کتاب و مطالعه اس��ت تا به این صورت‬ ‫خری��د کتاب به س��بد کاالی مردم اضافه ش��ود و وزارت‬ ‫ارشاد موظف است با یک برنامه ریزی دقیق‪ ،‬از این امکان‬ ‫بهترین استفاده را بکند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعداد روزهای طرح کم شود‬ ‫کتابفروشان هم بر اختصاص بودجه بیشتر به طرح های‬ ‫تخفی��ف کت��اب تاکید می کنن��د‪ .‬علی رج��ب زاده‪ ،‬مدیر‬ ‫پردیس کتاب مشهد به خبرنگار ما گفت‪ :‬تقاضای افزایش‬ ‫سقف بودجه به دلیل مطالبات کتابفروشان نیست چون به‬ ‫ه��ر حال مطالبه ما دیر یا زود پرداخت می ش��ود‪ ،‬انچه از‬ ‫افزایش بودجه مورد نظر ما قرار دارد‪ ،‬تمام ش��دن سهمیه‬ ‫زودهنگام ما و شرمندگی مقابل مشتری است‪.‬‬ ‫رجب زاده با بیان اینکه شیوه اجرایی طرح های حمایتی‬ ‫خانه کتاب نیازمند تغییر اس��ت‪ ،‬پیشنهاد داد‪ :‬در شرایط‬ ‫فعل��ی یا باید بودجه این طرح را افزای��ش داد یا از تعداد‬ ‫روزه��ای اج��رای طرح ک��م کرد‪ .‬اگ��ر دول��ت نمی تواند‬ ‫بودجه بیش��تر در اختیار کتابفروش��ان ق��رار دهد‪ ،‬تعداد‬ ‫روزهای طرح را کم کند‪ ،‬چون کتابفروش��ان دچار مشکل‬ ‫می ش��وند‪ .‬کتابفروش��ی ما به دلیل تعداد بیش��تر عناوین‬ ‫کتاب‪ ،‬مش��تریان بیش��تری دارد‪ .‬مخاط��ب وقتی متوجه‬ ‫طرح می ش��ود به کتابفروش��ی می اید و خرید می کند و‬ ‫سهمیه ما همان ‪ ۳‬روز تمام می شود‪ ،‬در حالی که طرح تا‬ ‫دو هفته ادامه دارد‪ ،‬مش��تری فکر می کند ما نمی خواهیم‬ ‫ب��ه او خدمات بدهیم ی��ا اینکه یارانه را ت��وی جیب مان‬ ‫گذاش��ته ایم‪ .‬ما واقعا روز سوم به بعد دائم باید به مشتری‬ ‫توضیح بدهیم س��قف طرح تخفیف برای کتابفروش��ی ما‬ ‫تمام شده و مقصر نیستیم‪.‬‬ ‫این کتابفروش افزود‪ :‬اگر قرار اس��ت در این طرح ها به‬ ‫عالقه من��دان کتاب یارانه بدهیم پس اج��ازه دهیم از ان‬ ‫استفاده کنند و اگر بودجه محدود است به جای ‪ ۱۰‬روز‪،‬‬ ‫دو روز طرح را برگزار کنیم‪ ،‬چراکه در غیر این صورت به‬ ‫نتیجه مطلوب نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫مدیر پردیس کتاب مشهد یکی دیگر از نواقص این طرح‬ ‫را حمایت موسس��ه خانه کتاب از نویسنده ایرانی عنوان و‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬نمی توان با اعمال تخفیف بیش��تر کتاب های‬ ‫تالیفی نس��بت به کتاب های ترجمه ای از نویسنده ایرانی‬ ‫حمایت کرد‪ .‬پی��ش از اجرای این ایده ها باید به کاربردی‬ ‫بودن انها نیز توجه کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه این فع��ال حوزه نش��ر‪ ،‬بی اطالعی مش��تری‬ ‫طرح ه��ای تخفیف از دالیل اعم��ال تخفیف های متفاوت‬ ‫ب��رای اث��ار تالیف و ترجمه‪ ،‬موجب ش��ده ت��ا تصور کند‬ ‫کتابفروش حقش را خورده است‪.‬‬ ‫ب��ه باور ای��ن کتابف��روش تخفیف ‪ ۲۵‬درص��دی برای‬ ‫کتاب ه��ای تالیفی تاثی��ری در افزای��ش تمایل مخاطب‬ ‫برای خرید کتاب نویسندگان ایرانی نداشته است‪ ،‬چراکه‬ ‫جریان تولید کتاب ترجمه در مقایسه با تالیف بیشتر است‬ ‫و از س��وی دیگر مخاطب برای ‪ ۱۰‬درصد تخفیف بیشتر‪،‬‬ ‫کتاب تالیف��ی نمی خرد‪ .‬اعمال تخفیف های متفاوت برای‬ ‫ی‬ ‫مش��تری به این معناست که «به من می گویند چه کتاب ‬ ‫بخوانم و چه نخوانم»‪ .‬بهتر اس��ت حمایت از نویسندگان‬ ‫ایرانی را در قالب دیگر طرح ها پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دست مان بسته است‬ ‫مع��اون فرهنگ��ی وزیر ارش��اد پیش از ای��ن گفته بود‪:‬‬ ‫یک��ی از وظای��ف ذات��ی م��ا در وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی کمک به گس��ترش کتابخوانی و از سویی بهبود‬ ‫وضعیت نش��ر کشورمان است‪ ،‬ازهمین رو تالش می کنیم‬ ‫در مناس��بت های گوناگ��ون‪ ،‬تمهیداتی ب��رای تحقق این‬ ‫هدف و جذب مردم به مطالعه بیندیش��یم‪ .‬طرح تخفیف‬ ‫فصلی کتاب هم یکی از همین حمایت هاس��ت‪ .‬به واسطه‬ ‫محدودیت ه��ای مالی‪ ،‬دس��ت مان در اختصاص بودجه به‬ ‫طرح های حمایتی چندان باز نیست‪ ،‬اما اختصاص همین‬ ‫بودج��ه ‪ ۲.۵‬میلیارد تومانی برای دوره اخیر طرح تخفیف‬ ‫فصل��ی کتاب ه��م به هر حال اقدامی اس��ت که منجر به‬ ‫افزایش عالقه من��دی مردم به خرید کتاب و رونق گرفتن‬ ‫کتابفروشی ها در زمان های مورد نظر می شود‪.‬‬ ‫محس��ن جوادی تاکید کرده بود‪ :‬ش��اید این حمایت ها‬ ‫س��هم چندانی از بازار نشرمان را به خود اختصاص ندهند‬ ‫اما به طور قطع در افزایش روحیه امیدواری فعاالن عرصه‬ ‫نش��ر و همچنین ش��وق بیش��تر مردم به خرید و مطالعه‬ ‫کتاب موثر خواهند بود‪ ،‬وگرنه نمی توان مدعی این ش��د‬ ‫که صنعت نش��ر با حساب این حمایت ها می چرخد! طرح‬ ‫تخفیف فصلی کتاب بدون ایراد نیس��ت اما همان گونه که‬ ‫اش��اره شد‪ ،‬فواید ان بیش��تر از نقدهایی است که متوجه ‬ ‫ان شده است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫براساس امار‬ ‫خانه کتاب‪ ،‬در‬ ‫‪ ۱۰‬دوره ای که‬ ‫طرح تابستانه‬ ‫کتاب برگزار‬ ‫شده‪ ،‬در مجموع‬ ‫‪ ۸۷‬میلیارد‬ ‫تومان کتاب‬ ‫فروخته شده که‬ ‫از این میزان ‪۱۶‬‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫یارانه ای بوده که‬ ‫وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی‬ ‫به کتابفروشی ها‬ ‫داده و بقیه سهم‬ ‫خریدار کتاب‬ ‫بوده است‬ ‫‹ ‹مشارکت در سطح ملی‬ ‫ن ش��رکت کننده در طرح تابستانه کتاب‬ ‫بین ‪ ۳۱‬اس��تا ‬ ‫‪ ،۹۸‬اس��تان تهران با ‪ ۹۵‬کتابفروشی در صدر قرار دارد و‬ ‫پس از ان‪ ،‬اس��تان اصفهان با ‪ ۷۹‬و خراسان رضوی با ‪۶۸‬‬ ‫کتابفروش��ی در رده های بعدی طرح تابس��تانه کتاب ‪۹۸‬‬ ‫ق��رار گرفته اند‪ .‬همچنین قم با ‪ ۵۹‬کتابفروش��ی‪ ،‬فارس با‬ ‫‪ ۳۴‬کتابفروش��ی‪ ،‬کردستان با ‪ ۳۳‬کتابفروشی‪ ،‬اذربایجان‬ ‫ش��رقی با ‪ ۲۶‬کتابفروش��ی‪ ،‬مازندران با ‪ ۲۳‬کتابفروش��ی‬ ‫و گی�لان ب��ا ‪ ۲۱‬کتابفروش��ی در ای��ن ط��رح ش��رکت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫جایزه ‪ ۸۰۰‬هزار دالری برای نویسندگان کودک‬ ‫انجمن نویس��ندگان کودک و نوجوان نامزدهای خود را برای‬ ‫جایزه «اس��ترید لیندگ��رن» معرفی کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫محم��ود برابادی‪ ،‬نایب رئی��س انجمن نویس��ندگان کودک و‬ ‫نوجوان در نشس��تی که در محل انجمن برگزار شد‪ ،‬محمدرضا‬ ‫ش��مس را به عنوان نویسنده ادبیات کودک و نوجوان و مهدی‬ ‫حجوان��ی را در بخش ترویج کتابخوانی به عنوان نامزدهای این‬ ‫نهاد برای جایزه «استرید لیندگرن» معرفی کرد‪.‬‬ ‫براب��ادی با بیان اینکه انجمن در ه��ر دوره افراد جدیدی را‬ ‫معرفی می کند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تاکید ما روی معرفی ادم های جدید‬ ‫اس��ت و از تکرار نا مهای قبلی حتی اگر ش��انس برنده ش��دن‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬خودداری می کنیم‪ .‬مطرح شدن نویسندگان‬ ‫جدید به ادبیات کودک و نوجوان ما و شناخته شدن ان کمک‬ ‫می کند و باعث می ش��ود فقط چند نویس��نده معروف در این‬ ‫حوزه نداشته باشیم‪.‬‬ ‫همچنین ریحانه جعفری‪ ،‬سرپرست کارگروه روابط بین الملل‬ ‫انجمن نویسندگان کودک و نوجوان‪ ،‬توضیحاتی درباره جایزه‬ ‫«استرید لیندگرن» داد و گفت‪ :‬این جایزه یکی از معتبرترین‬ ‫جایزه های بین المللی در رش��ته ادبیات کودک و نوجوان است‪.‬‬ ‫ای��ن جایزه گران ترین جایزه ادبیات کودک و نوجوان و دومین‬ ‫جای��زه بزرگ ادبی��ات جهان اس��ت و پس از مرگ اس��ترید‬ ‫لیندگرن در س��ال ‪ ،۱۳۸۱‬به بهترین نویسندگانی که در حوزه‬ ‫ادبیات کودک کار می کنند‪ ،‬اهدا می ش��ود‪ .‬مبلغ این جایزه ‪۵‬‬ ‫میلیون کرون سوئد‪ ،‬معادل ‪ ۸۰۰‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫او درب��اره داوری ای��ن جایزه نی��ز اظهارک��رد‪ :‬داوران جایزه‬ ‫استرید لیندگرن از کارشناسان برجسته ادبیات سوئد انتخاب‬ ‫می شوند که تعداد انها ‪ ۱۲‬نفر است و برای یک دوره چهارساله‬ ‫از س��وی شورای ملی سوئد در امور فرهنگی انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫معیاره��ای ارزش گذاری اثار کیفیت ب��االی هنری اثر‪ ،‬احترام‬ ‫عمیق به ارزش های دموکراتیک و حقوق بش��ر و نگاه انسانی و‬ ‫توجه به ارزش هایی که اس��ترید لیندگرن به انها باور داش��ت‪،‬‬ ‫عنوان شده است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت کارگروه رواب��ط بین الملل انجمن نویس��ندگان‬ ‫ک��ودک و نوجوان با اش��اره ب��ه اغاز معرف��ی نامزدهای ایرانی‬ ‫ازسوی انجمن نویس��ندگان کودک و نوجوان اظهارکرد‪ :‬اقای‬ ‫عموزاده خلیلی ‪ ۳‬س��ال پیش در نمایش��گاه کتاب فرانکفورت‬ ‫ش��رکت داشتند که در این س��فر با مدیر جایزه الما (استرید‬ ‫لیندگرن) اش��نا ش��دند و اطالعاتی درباره انجمن نویسندگان‬ ‫کودک به انه��ا ارائه کردند‪ .‬انها نیز تمایل داش��تند اطالعات‬ ‫بیش��تری درباره فعالیت های انجمن داشته باشند‪ .‬پس از سفر‬ ‫اقای عموزاده خلیلی ش��روع به تب��ادل اطالعات با انها کردیم‪.‬‬ ‫سال نخست اقای فرهاد حس��ن زاده به عنوان نویسنده و اقای‬ ‫هوش��نگ مرادی کرمانی به عنوان مروج کتاب و س��ال گذشته‬ ‫اق��ای خانیان به عنوان نویس��نده و اقای س��یدابادی به عنوان‬ ‫مروج کتاب معرفی شدند‪ .‬درحال حاضر در ایران شورای کتاب‬ ‫ک��ودک‪ ،‬کانون پ��رورش فکری کودکان و نوجوانان‪ ،‬موسس��ه‬ ‫پژوهش��ی تاریخ ادبیات کودکان و انجمن نویسندگان کودک‬ ‫و نوج��وان نامزدهای ش��ان را ب��ه جایزه «اس��ترید لیندگرن»‬ ‫معرفی می کنند‪ .‬س��ال گذش��ته انجمن نویسندگان کودک و‬ ‫نوج��وان در زمینه ترویج کتاب خوانی علی اصغر س��یدابادی و‬ ‫در زمینه نویس��ندگی جمش��ید خانیان را به عنوان نامزدهای‬ ‫ای��ن نهاد برای جایزه یادش��ده معرفی کرده بود‪ .‬جایزه یادبود‬ ‫اس��ترید لیندگرن به مناسبت بزرگداش��ت نویسنده محبوب‬ ‫س��وئدی و یکی از پرطرفدارترین نویس��ندگان جهان از س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۲‬میالدی(‪ 1381‬خورشیدی) ازسوی دولت سوئد بنیان‬ ‫نهاده است‪ .‬جایزه نقدی الما (‪ ۵‬میلیون کرون سوئد) به عنوان‬ ‫بزرگ تری��ن و گران ترین جایزه ادبیات ک��ودکان و نوجوانان و‬ ‫دومین جایزه بزرگ ادبیات در جهان مطرح اس��ت‪ .‬جایزه الما‬ ‫یک جایزه ادبی اس��ت که نه تنها به نویسندگان و تصویرگران‬ ‫داده می شود‪ ،‬بلکه قصه گویان‪ ،‬مروجان و نهادهای حوزه ادبیات‬ ‫ک��ودکان و ترویج کتابخوانی نیز می توانند به ان دس��ت یابند‪.‬‬ ‫این جایزه س��االنه به یک یا بیش از ی��ک هنرمند یا مروج و‪...‬‬ ‫صرف نظر از زبان و ملیت انها اعطا می شود‪ .‬اثار این هنرمندان‬ ‫ی باشد که‬ ‫باید دارای کیفیت باالی هنری و ارزش های انس��ان ‬ ‫استرید لیندگرن به انها باور داشت‪.‬‬ ‫نمایشگاه نقاش��ی قهوه خانه ای و نمایشگاه های‬ ‫«دستاوردهای عاشورایی» و «محرم» به مناسبت‬ ‫فرا رس��یدن ماه محرم‪ ،‬برگزار می شوند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایشگاه های «دستاوردهای عاشورایی»‬ ‫و «مح��رم» نی��ز به مناس��بت اغاز م��اه محرم در‬ ‫نگارخانه اینه برج ازادی برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس نمایش��گاه «دس��تاوردهای‬ ‫عاش��ورایی» از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۷‬شهریور در نگارخانه اینه‬ ‫برج ازادی و نمایشگاه «محرم» به سرپرستی مریم‬ ‫طهماس��بی در نگارخانه اینه برج ازادی ‪ ۲۲‬تا ‪۳۱‬‬ ‫شهریور برگزار می شود‪.‬‬ ‫ایین س��وگواری و عزاداری شهادت امام حسین‬ ‫(ع) نیز از اول تا هش��تم محرم (‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۷‬شهریور)‬ ‫ب��ا حضور مدیران و هم��کاران معاونت امورهنری‪،‬‬ ‫اداره کل هنره��ای نمایش��ی‪ ،‬دفت��ر موس��یقی‪،‬‬ ‫دفت��ر هنرهای تجس��می‪ ،‬دفتر اموزش وتوس��عه‬ ‫فعالیت ه��ای فرهنگ��ی و هنری‪ ،‬بنی��اد رودکی و‬ ‫کارگروه س��اماندهی مد و لباس پ��س از نماز ظهر‬ ‫و عص��ر در نمازخان��ه معاونت امور هن��ری برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه نقاش��ی قهوه خانه ای به مناس��بت‬ ‫ای��ام محرم از ‪ ۱۰‬ش��هریور در گالری ش��ماره یک‬ ‫فرهنگس��رای نیاوران اغاز ش��د و تا ‪ ۱۴‬ش��هریور‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫«تولد در تاریکی»‬ ‫به تولید می رسد‬ ‫عباس جاللی یکتا به زودی س��اخت انیمیش��ن‬ ‫«تول��د در تاریکی» را اغاز می کند‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫عباس جاللی یکتا کارگردان انیمیش��ن با اشاره به‬ ‫جدیدتری��ن فعالیت های خود گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫برای ساخت یک انیمیشن کوتاه با مرکز گسترش‬ ‫س��ینمای مس��تند و تجربی به توافق رسیده ام که‬ ‫امیدوارم بتوانم هرچه سریع تر ان را جلوی دوربین‬ ‫ببرم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نام این انیمیشن «تولد در تاریکی»‬ ‫اس��ت و برخالف اثر قبلی ام «پسر دریا» که یک اثر‬ ‫رئال‪-‬انیمیش��ن بود‪ ،‬این اثر کامال انیمیشن است‪.‬‬ ‫جاللی یکت��ا توضی��ح داد‪ :‬ب��ا تایید اولیه از س��وی‬ ‫مرکز گس��ترش سینمای مستند و تجربی‪ ،‬بیش از‬ ‫یک س��ال برای تولید این اثر انیمیش��ن و طراحی‬ ‫شخصیت ها زمان الزم است‪.‬‬ ‫صدرنشینی «هابز و شاو»‬ ‫در گیشه جهانی‬ ‫نهمین قس��مت از مجموعه فیلم های «سریع و‬ ‫خشن» محصول یونیورسال‪ ،‬اکران خود را با حفظ‬ ‫ص��در جدول فروش و رس��اندن به ف��روش جهان‬ ‫حدود ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر ادامه داد‪ .‬به گزارش ایسنا‬ ‫به نقل از اس��کرین‪ ،‬فیلم «هابز و ش��او» با شکست‬ ‫رقیبان هالیوودی و ف��روش ‪ ۴۵.۴‬میلیون دالر در‬ ‫اخر هفته میالدی‪ ،‬همچن��ان پرفروش ترین فیلم‬ ‫روز سینماس��ت که مجموع ف��روش جهانی ان به‬ ‫بیش از ‪ ۶۸۴‬میلیون دالر رسیده است‪.‬‬ ‫فیلم «هابز و شاو» دنباله رسمی مجموعه «سریع‬ ‫و خش��ن» نیست‪ ،‬اما برگرفته از این مجموعه فیلم‬ ‫اکش��ن و هیجانی اس��ت و تنها فیلمی است که در‬ ‫س��ال جاری میالدی ب��رای چهارمین هفته پیاپی‬ ‫در صدر گیشه هفتگی فروش سینمای جهان قرار‬ ‫می گیرد و از فیلم های «انتقام جویان‪ :‬پایای بازی»‪،‬‬ ‫«مرد عنکبوت��ی‪ :‬دور از خانه» و «کاپیتان مارول»‬ ‫پیش��ی می گیرد ک��ه هر یک ‪ ۳‬هفته صدرنش��ین‬ ‫گیشه سینمای جهان بودند‪.‬‬ ‫داس��تان فیل��م «هابز و ش��او» دو س��ال پس از‬ ‫اتفاق های فیلم «سرنوش��ت خش��مگین» به وقوع‬ ‫می پیوندد و مامور باتجرب��ه ای به نام «لوک هابز»‬ ‫ی خود‬ ‫تصمیم می گیرد با دوس��ت و رقی��ب قدیم ‬ ‫«دکارد ش��او» هم��کاری کن��د ت��ا ماموریت یک‬ ‫خالف��کار مخوف به ن��ام «بریکس��تون» را متوقف‬ ‫کنند‪« .‬دواین جانس��ون»‪« ،‬جیس��ون استتهام»‪،‬‬ ‫«ادریس البا» و «ونس��ا کربی» بازیگران اصلی این‬ ‫فیلم هستند‪.‬‬ ‫فیلم‪-‬انیمیش��ن «شیرش��اه» محصول کمپانی‬ ‫دیزنی نیز مجموع فروش خود را به ‪ ۱.۵۶۲‬میلیارد‬ ‫دالر رس��اند و با گذر از فیلم «س��ریع و خش��ن ‪»۷‬‬ ‫و «انتق��ام جوان»‪ ،‬عن��وان هفتمین فیلم پرفروش‬ ‫تاریخ سینمای را به نام خود ثبت کرد‪.‬‬ ‫فیل��م «روزی روزگاری در هالیوود» جدیدترین‬ ‫س��اخته «کوئنتین تارانتینو» نیز ‪ ۲۱‬میلیون دالر‬ ‫از محل ‪ ۶۰‬کش��ور جهان به فروش خود اضافه کرد‬ ‫و ف��روش بین المللی و جهانی خ��ود را به ترتیب به‬ ‫‪ ۱۵۲‬میلیون دالر و ‪ ۲۸۴‬میلیون دالر افزایش داد‪.‬‬ ‫ای��ن فیل��م با ب��ازی «ب��رد پی��ت» و «لئوناردو‬ ‫دی کاپریو» فروش موفقی در س��ینماهای ژاپن با‬ ‫‪ ۲.۷‬میلیون دالر داش��ت که‪ ۳‬برابر فروش اغازین‬ ‫«جانگوی ازاده شده» و ‪ ۷۰‬درصد بیشتر از فروش‬ ‫«حرامزاده ه��ای لعنتی» در این کش��ور اس��یایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫برگزاری نمایشگاه های‬ ‫هنری با مضمون عاشورا‬ ‫سه شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 12‬شهریور ‪ 3 - 1398‬محرم ‪ 3 - 1441‬سپتامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1363‬پیاپی ‪2681‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫محرم‪ ،‬تعزیه را زنده نگه داشته است‬ ‫یک��ی از پیشکس��وتان تعزیه معتقد اس��ت این‬ ‫روزها ان گونه که شایسته است به هنر تعزیه توجه‬ ‫نمی ش��ود و تنها تعزیه خوانی در شهرهای کوچک‬ ‫در ایام محرم این هنر را زنده نگه داشته است‪.‬‬ ‫محم��د رضایی متول��د س��ال ‪ ۱۳۲۸‬و یکی از‬ ‫پیشکس��وتان تعزیه اس��ت که از س��ن ‪۶‬س��الگی‬ ‫در گ��روه تعزیه خوانی پدرش «ح��اج رحمت اهلل‬ ‫رضایی» از بزرگان تعزیه ش��روع ب��ه تعزیه خوانی‬ ‫ک��رده و از همان ابت��دای کار «موافق خوان» بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمن��د که ‪ ۶‬ده��ه از عمرش مش��غول‬ ‫تعزیه خوان��ی بوده‪ ،‬ای��ن دهه از ماه مح��رم را به‬ ‫فراهان اراک رفته تا تعزیه خوانی کند‪.‬‬ ‫رضایی در این باره به ایسنا گفت‪ :‬درحال حاضر در‬ ‫منطقه شاه اباد فراهان مشغول تعزیه خوانی هستم‪.‬‬ ‫ای��ن منطقه بین اراک و تفرش قرار دارد‪ .‬امس��ال‬ ‫نخس��تین سالی اس��ت که برای تعزیه خوانی دهه‬ ‫محرم به این منطقه امده ام و س��ال های گذش��ته‬ ‫به طور گردشی ایام محرم را در شهرهای گوناگون‬ ‫تعزیه خوانی می کردم‪ .‬شب یکشنبه نخستین شبی‬ ‫بود که ما اجرا داش��تیم و با اینکه نخس��تین شب‬ ‫بود جمعیت به نس��بت خوب��ی در ایین ما حضور‬ ‫پیدا کردند‪.‬‬ ‫این تعزیه خوان با بیان اینکه در سال های گذشته‬ ‫پیشنهاد اینکه جایی برای تعزیه درست شود را به‬ ‫مس��ئوالن داده ایم تا اجرای این کار دائمی ش��ود‬ ‫و گروه های گوناگون از ش��هرهای دیگر برای اجرا‬ ‫بیایند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬استقبال از هنر تعزیه خیلی زیاد‬ ‫اس��ت و مردم به این هنر انقدر عالقه مند هستند‬ ‫که اگر مکانی در اختیارش��ان گذاش��ته ش��ود تا‬ ‫خودش��ان انجا را برای تعزیه ام��اده کنند‪ ،‬به طور‬ ‫حتم این کار را می کنند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬در نظر گرفتن مکانی همیش��گی‬ ‫برای تعزیه در شهرس��تان ها هم باید اتفاق بیفتد‬ ‫چراکه در شهرس��تان ها تعزیه خوانان زیادی داریم‬ ‫که گمنام هس��تند‪ .‬به این هنر توجهی نمی شود و‬ ‫فقط در ایام عزاداری یا در برخی جشنواره ها تعزیه‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫رضایی ادامه داد‪ :‬ما تمام امیدمان این اس��ت که‬ ‫این اتفاق بیفتد و منتظریم با درخواست هنرمندی‬ ‫مانند اقای نصیریان این خواس��ته محقق می شود‬ ‫البته از سن و سال ما گذشته و اواخر کارمان است‬ ‫اما جوانان این هنر تازه وارد مسیر تعزیه شده اند و‬ ‫با این وضعیت جایگاهی در تعزیه نخواهند داشت‪.‬‬ ‫این هنرمن��د تصریح کرد‪ :‬تعزی��ه جدا از جنبه‬ ‫مذهبی ب��ودن یک جنبه هن��ری دارد که باید به‬ ‫این جنبه توجه بیش��تری ش��ود‪ .‬ان س��الی که با‬ ‫اقای کیارستمی برای تعزیه خوانی به «رم» رفتیم‪،‬‬ ‫کارگردان ه��ای بزرگ��ی که امده بودن��د ب ه قدری‬ ‫مجذوب تعزیه ش��ده بودند که پیشنهاد می دادند‬ ‫اگر قرار باش��د روزی کار مذهبی اجرا ش��ود باید‬ ‫تعزیه ایران اجرا شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬تعزیه انق��در گیرایی دارد که منی که‬ ‫‪ ۶۰‬سال اس��ت ایام محرم تعزیه می خوانم باز هم‬ ‫مجلس حضرت ابوالفضل برایم تازگی دارد و این را‬ ‫در مردم هم می توان دید‪.‬‬ ‫رضایی درباره وضعیت تعزیه در یک دهه ای که‬ ‫ثبت جهانی ش��ده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬وقتی یک هنر ثبت‬ ‫جهانی می ش��ود باید از ان استفاده بهینه و دائمی‬ ‫ش��ود‪ .‬در حالی که این روزه��ا در تهران جایی را‬ ‫ب��رای تعزی��ه فراه��م می کنن��د‪ ،‬از ان به گونه ای‬ ‫استفاده می شود که در شان تعزیه نیست‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این روزها تعزیه خوانی فقط مختص ایام‬ ‫محرم و عزاداری اس��ت؛ ان هم در شهرستان ها و‬ ‫پی��ش از اینکه ثبت جهانی ش��ود هم همین روال‬ ‫را داش��ت و اگر این ایام نبود به ط��ور قطع تعزیه‬ ‫تاکنون از بین رفته بود‪.‬‬ ‫رضای��ی در پای��ان گف��ت‪ :‬در ای��ام مح��رم در‬ ‫تهران که پایتخت اس��ت و بای��د تعزیه به بهترین‬ ‫ش��کل اج��را ش��ود‪ ،‬برنام��ه تعزیه خوان��ی خیلی‬ ‫مح��دود اج��را می ش��ود‪ .‬ای��ن اتفاق ها نش��انگر‬ ‫این هس��تند ک��ه از تعزیه ب ه نحو عالی اس��تفاده‬ ‫نمی ش��ود و تنه��ا تعزیه خوان��ی در ش��هرهای‬ ‫کوچک در ای��ام محرم تعزیه را زنده نگه داش��ته‬ ‫ است‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خ‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪8‬‬ ‫ش س‬ ‫ت‬ ‫‪10‬‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫‪12‬‬ ‫ب‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ز‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫‪9‬‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫‪10‬‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪217‬‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ک س‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫‪11‬‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪218‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫س‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یک��ی از تابلوهای نقاش��ی‬ ‫«دانت��ه گابریل روس��تی» که‬ ‫برای مدت طوالنی گم ش��ده‬ ‫بود‪ ،‬در موزه بریتانیا به نمایش‬ ‫گذاشته می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از‬ ‫گاردین‪ ،‬تابلو نقاشی «مرگ بروز سن پیته» (‪death of Breuze‬‬ ‫‪ )Sans Pitié‬یکی از اثار «روستی»‪ ،‬نقاش و شاعر بریتانیایی است‬ ‫که از اواخر دهه ‪ ۸۰‬به بعد به ندرت در مکان های عمومی دیده شد‪.‬‬ ‫ای��ن اثر گل سرس��بد مجموع��ه ای خصوصی و بزرگ اس��ت که‬ ‫ازسوی «جان کریستین » تاریخدان اثار هنری جمع اوری و به تازگی‬ ‫به موزه بریتانیا اهدا شده است‪.‬‬ ‫«روس��تی» این تابلو نقاش��ی دو شوالیه اس��طوره ای به نام های‬ ‫«‪ »Dinadan‬و «‪ »Breuze‬را در صحن��ه نب��رد با چاقو به تصویر‬ ‫کشیده است‪ .‬پشت تصویر دو شوالیه‪ ،‬جنازه مردی که از دار اویخته‬ ‫شده به همراه زنی با چهره ترسیده به چشم می خورد‪.‬‬ ‫این تابلو یکی از ‪ 7‬تابلو نقاش��ی ابرنگی اس��ت که در اواخر دهه‬ ‫‪ 80‬ازس��وی «ویلیام موریس» دوس��ت «روس��تی» خریداری شد‪.‬‬ ‫«موریس» بعدها این تابلوهای نقاشی را فروخت و در نهایت ‪ 5‬تابلو‬ ‫از این ‪ 7‬تابلو از مجموعه موسسه «تیت » سر دراوردند‪.‬‬ ‫بازگشایی موزه ملی برزیل‬ ‫در ‪ ۳‬سال‬ ‫یک س��ال پس از اتش سوزی ویرانگر موزه ملی برزیل‪ ،‬مسئوالن‬ ‫ای��ن موزه از برنامه ای برای بازگش��ایی مرحله ب��ه مرحله این موزه‬ ‫خبر دادند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از ارت نت‪ ،‬مسئوالن موزه ملی برزیل قصد‬ ‫دارند با یک برنامه چندمرحله ای و سه س��اله‪ ،‬درهای قدیمی ترین و‬ ‫مهم تری��ن م��وزه تاریخی و علمی برزیل را ب��ار دیگر به روی مردم‬ ‫باز کنند‪.‬‬ ‫خب��ر برنامه بازگش��ایی مرحله ب��ه مرحله موزه مل��ی برزیل در‬ ‫کنفران��س خبری اکادم��ی علمی برزیل با حض��ور «دنیس پایرز»‬ ‫رئیس دانش��گاه ف��درال ریودوژانیرو و یکی از مس��ئوالن موزه ملی‬ ‫برزیل اعالم شد‪.‬‬ ‫تاکن��ون ح��دود ‪ ۲.۷‬میلی��ون دالر صرف بازس��ازی بخش های‬ ‫اس��یب دیده این موزه ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته «پایرز» تاکنون ‪۱۶.۴‬‬ ‫میلیون دالر کمک هزینه برای بازسازی موزه ملی برزیل جمع اوری‬ ‫شده است‪ .‬بخش اعظمی از این پول ازسوی دولت برزیل اهدا شده‪،‬‬ ‫اما تعدادی سازمان بین المللی مانند یونسکو و چندین کشور مانند‬ ‫المان نیز مبالغی برای بازسازی این موزه اهدا کرده اند‪ .‬با این حال‬ ‫هنوز هزینه دقیق بازسازی کامل این موزه مشخص نشده است‪.‬‬ ‫جولین مور راننده کامیون می شود‬ ‫بازیگر برنده اس��کار در فیلمی که جیل سالووی کارگردانی ان را‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬در نقش یک راننده کامیون دیده خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر به نق��ل از ورایتی‪ ،‬در فیلمی که ب��ا اقتباس از‬ ‫خاطرات جوی مادرتراکر س��اخته می ش��ود‪ ،‬جولی��ن مور در نقش‬ ‫اصلی بازی خواهد کرد‪.‬‬ ‫جیل سالووی نوشتن فیلمنامه و کارگردانی فیلم «مادرتراکر» را‬ ‫برمبنای کتاب خاطرات ایمی بوچر و دوستی اش با جوی مادرتراکر‬ ‫برعهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫این شخصیت ‪۵۰‬ساله که مور نقش او را بازی می کند‪ ،‬یک چهره‬ ‫ش��ناخته ش��ده در اینس��تاگرام و راننده زن کامیون در جاده های‬ ‫یخ زده است‪ .‬سالووی در کنار اندرا اسپرلینگ از تهیه کنندگان فیلم‬ ‫نیز خواهد بود‪ .‬مور هم از تهیه کنندگان فیلم است‪ .‬سالووی پیش تر‬ ‫نویس��ندگی و تهیه سریال «ش��فاف» و فیلم «لذت بعد از ظهر» را‬ ‫برعهده داش��ت‪ .‬امازون همین ماه نمایش پنجمین و اخرین فصل‬ ‫«شفاف» را شروع می کند‪.‬‬ ‫ن��ام این کارگ��ردان پس از اینک��ه به جای برایان س��ینگر برای‬ ‫س��اخت فیلم ابرقهرمانی «سونیای س��رخ» انتخاب شد‪ ،‬سر زبان ها‬ ‫افتاد‪ .‬سینگر به اتهام ازار جنسی از این پروژه کنار گذاشته شد‪.‬‬ ‫در این فیلم ایمی بوچر با شناختی که به طور تصادفی از این زن‬ ‫راننده به دست اورده به االسکا می رود و در سفری ماجراجویانه در‬ ‫طبیعت سرسخت االسکا با وی همراه می شود‪.‬‬ ‫هنوز بازیگر نقش ایمی بوچر انتخاب نشده است‪.‬‬ ‫مور اوایل امس��ال با فیلم «گلوریا بل» دیده ش��د و فیلم بعدی او‬ ‫«زن در پنجره» با اقتباس از رمانی پرفروش به همین نام است‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاهی برای‬ ‫پوسترهای عاشورایی‬ ‫فرهنگس��رای س��رو نمایش��گاه پوسترهای عاش��ورایی با‬ ‫موضوع «عاشوراییان» را از ‪ 9‬شهریور مصادف با محرم الحرام‬ ‫‪ ،۱۴۴۱‬به مدت دو هفته برگزار می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫نمایش��گاه پوس��تر عاشوراییان با هدف‬ ‫گسترش فرهنگ عاش��ورایی به منظور انتقال مفاهیم ان به‬ ‫نس��ل اینده و زنده نگاه داش��تن یاد ‪ 72‬تن ش��هید کربال با‬ ‫مش��ارکت حوزه هنری‪ ،‬از ‪ 9‬شهریور به مدت ‪ 2‬هفته برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬عالقه مندان برای بازدید از نمایش��گاه می توانند تا ‪ ۲۱‬شهریور از ساعت ‪ ۹‬تا‬ ‫‪ ۱۹‬به فرهنگسرای سرو واقع در خیابان ولی عصر (عج)‪ ،‬باالتر از بوستان ساعی‪ ،‬ساعی‬ ‫یکم مراجعه کنند و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره ‪ ۸۸۸۸۱۸۷۹‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫فراخوان جایزه «دکتر فتح اهلل مجتبایی»‬ ‫فراخوان نهمین دوره جایزه «دکتر فتح اهلل مجتبایی» منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ی به‬ ‫‪ 8‬س��ال اس��ت که جایزه دکتر فتح اهلل مجتبایی هر سال در د ‬ ‫بهترین پایان نامه دوره دکترا در رشته های «ادیان و عرفان» و «زبان و ادبیات فارسی» با‬ ‫هدف ارتقای علمی و تشویق دانشجویان دوره دکترای رشته های یادشده اهدا می شود‪.‬‬ ‫دانش��جویان دوره دکترا در این دو رش��ته که در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬از پایان نامه خود دفاع‬ ‫کرده اند می توانند یک نس��خه از پایان نامه خود را همراه با نش��انی و مشخصات تا پایان‬ ‫مهر ‪ ۱۳۹۸‬به دبیرخانه این جایزه واقع در خیابان شهید بهشتی‪ ،‬خیابان شهید احمد‬ ‫قصیر (بخارست)‪ ،‬نبش کوچه سوم‪ ،‬شماره ‪ ،۸‬مرکز فرهنگی شهر کتاب ارسال کنند‪.‬‬ ‫هی��ات داوران این جایزه متش��کل از دکتر فت��ح اهلل مجتبایی‪ ،‬دکتر ضیاء موحد‪ ،‬دکتر‬ ‫حسین معصومی همدانی‪ ،‬دکتر شهرام پازوکی‪ ،‬دکتر محمود فتوحی رودمعجنی‪ ،‬دکتر‬ ‫مس��عود جعفری جزی و دکتر محمدرضا عدلی با دبیری علی اصغر محمدخانی اس��ت‪.‬‬ ‫پایان نامه های ارسالی به دبیرخانه این جایزه برگشت داده نمی شوند و شرکت کنندگان‬ ‫باید از ارس��ال پایان نامه هایی که پیش یا پس از س��ال ‪ ۱۳۹۷‬دفاع کرده اند‪ ،‬خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫پایان نامه برگزیده به همت انتشارات هرمس در قالب کتاب منتشر می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از گل های زیبای زینتی ‪ -‬حاصل کار ‪ -‬کیف انگلیسی‬ ‫‪ -2‬سلسله سلطنتی اتریش در جنگ جهانی اول ‪ -‬تمساح هندی‬ ‫‪ -3‬حرف نفی عرب ‪ -‬دیدن و نگاه کردن ‪ -‬دارای روشنایی اندک‬ ‫‪ -4‬مکان هنر نمایشی ‪ -‬عرصه ورزش بوکس ‪ -‬پدربزرگ‬ ‫‪ -5‬فاصله میان دوپا ‪ -‬سخاوتمند ‪ -‬سود بانکی ‪ -‬ردیف اخر سالن سینما‬ ‫‪ -6‬قلندر خانقاه نشین ‪ -‬گاه به محصول زند‬ ‫‪ -7‬از حروف ندا ‪ -‬ضمیر ناپیدا ‪ -‬گفت وگوی اهسته و پنهانی‬ ‫‪ -8‬اسب رستم ‪ -‬کالن سال‬ ‫‪ -9‬امدادرسانی ‪ -‬نت پنجم موسیقی ‪ -‬مسیر حرکت خون‬ ‫‪ -10‬صومعه ‪ -‬سراغاز‬ ‫‪ -11‬رنج و ازار ‪ -‬موی س��ربافته ش��ده ‪ -‬نوعی سبک موسیقی ‪ -‬موجود‬ ‫بزرگ دریایی‬ ‫‪ -12‬واحد پول کش��ور کره جنوبی ‪ -‬مش��هورترین اثر جدولی امیل زوال‬ ‫ خراب و ازهم پاشیده‬‫‪ -13‬محل تولد حکیم نظامی‪ ،‬ش��اعر داستان س��رای ایرانی ‪ -‬باران تند و‬ ‫کوتاه ‪ -‬تاکسی پرظرفیت‬ ‫‪ -14‬ایالتی در امریکا ‪ -‬ناامیدکننده‬ ‫‪ -15‬بخار دهان ‪ -‬پرنده ای شهرنشین ‪ -‬سالم و دور از بیماری‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬س��نگ قیمتی ادبی ‪ -‬محل کم عمق ژرفای رودخانه ‪ -‬این ش��هر در شمال استان‬ ‫مازندران قرار دارد‬ ‫‪ -2‬درون و میان ‪ -‬منسوب به پیشینیان ‪ -‬از االت هندسی‬ ‫‪ -3‬چاشنی ترش غذا ‪ -‬مسرور و خوشحال ‪ -‬زمین بلند و منطقه ای در مرکز عربستان‬ ‫سعودی‬ ‫‪ -4‬از بخش های کتاب اوستا ‪ -‬بله ژرمن ها ‪ -‬شن درشت ‪ -‬یاخته ریزی در رستنی های‬ ‫نهانزا‬ ‫‪ -5‬صفحه اینترنت ‪ -‬ملس ‪ -‬نفس خسته ها‬ ‫‪ -6‬گویش ویژه ای از یک زبان مخصوص هر گروه صنفی ‪ -‬خمیری از اهک و خاکستر‬ ‫‪ -7‬فرار حیوان از روی ترس ‪ -‬صدای گریه ممتد کودک‬ ‫‪ -8‬بت و صنم ‪ -‬شهری در غرب استان قزوین‬ ‫‪ -9‬سر باالیی ‪ -‬الف روی الف‬ ‫‪ -10‬بی نظیر و تک ‪ -‬مرتفع ترین کوه جهان‬ ‫‪ -11‬مرغ می رود‪ -‬اختراع ایوز امریکایی ‪ -‬یکی از خواهران نویسنده انگلیسی‬ ‫‪ -12‬ضربه ای در بوکس ‪ -‬از اعداد فرد ‪ -‬باالی دندان ‪ -‬طریقه و روال‬ ‫‪ -13‬شگون و مبارکی ‪ -‬وسیله بازی و جنگ ‪ -‬غنی و متمول‬ ‫‪ -14‬نوعی باکتری‪ -‬ترکش ‪ -‬از حروف مقطعه قران‬ ‫‪ -15‬واژه زیبا ‪ -‬وسیله ای در بوتیک ها برای اویزان کردن لباس ‪ -‬ارجمندی‬ ‫نمایش نقاشی گمشده‬ ‫در موزه بریتانیا‬ ‫اس�تاد ش�هید مرتضی مطهری‪ :‬ب��رای مصیبت امام‬ ‫حس��ین (ع) و اهل بیتش (س) به خاط��ر ان همه زجرهای‬ ‫روحی و جس��می و ضربات شمش��یرها نباید گریست‪ ،‬بلکه‬ ‫باید به خاط��ر مظلومیت و دروغ پردازی هایی گریس��ت که‬ ‫مقام حض��رت اباعبداهلل الحس��ین (ع) را متنزل می کند‪ .‬در‬ ‫برخی از این تحریفات اشاره شده که لیال‪ ،‬مادر علی اکبر (ع)‬ ‫نذر کرده که اگر فرزندم س��الم بماند از کربال تا مدینه ریحان‬ ‫خواهم کاش��ت‪ .‬بعدها علما با سند این مطلب را رد کردند‪ .‬اوال حضرت در کربال حضور‬ ‫نداش��ته‪ ،‬ثانیا منطقه فیمابین کربال و مدینه برای کش��ت ریحان بال امکان است‪ ،‬ثالثا‬ ‫مسافت بین ان دو شهر ‪ 300‬فرسنگ است‪ .‬در جای دیگر نیز گفته اند امام حسین (ع)‬ ‫در کربال ‪ 300‬هزار نفر را کشته است‪ .‬اگر فرض شود هر ثانیه یک نفر را بکشد برای این‬ ‫تعداد ‪ 83‬س��اعت و ‪ 20‬دقیقه وقت الزم اس��ت‪ .‬بعد دیدند این تعداد کشته با طول روز‬ ‫جور درنمی اید‪ ،‬گفتند روز عاشورا هم ‪ 70‬ساعت بوده است‪ .‬همین طور درباره حضرت‬ ‫ابوالفضل (ع) گفته اند که ‪ 25‬هزار نفر را کش��ت! که حس��اب کردم اگر در هر ثانیه یک‬ ‫نفر کشته شود‪ 6 ،‬ساعت و پنجاه و چند دقیقه و چند ثانیه وقت می خواهد‪.‬به طور کلی‬ ‫عواملی وجود دارد که همواره تاریخ را دچار تحریف کرده و این تحریفات تنها اختصاص‬ ‫به حادثه عاش��ورا ندارد‪ .‬به طور مثال همیشه اغراض دشمنان‪ ،‬خود‪ ،‬عاملی است برای‬ ‫اینکه حادثه ای را دچار تحریف کنند‪ .‬دش��من برای اینکه به هدف و غرض خود برسد‪،‬‬ ‫تغییر و تبدیل هایی در متن تاریخ ایجاد یا توجیه و تفسیرهای ناروایی از تاریخ می کند و‬ ‫این نمونه های زیادی دارد که در تحریف واقعه کربال هم این عامل دخالت داشته است‪.‬‬ ‫عامل دوم‪ ،‬تمایل بش��ر به اسطوره س��ازی و افسانه سازی است و این در تمام تواریخ دنیا‬ ‫وجود دارد‪ .‬افرادی که ش��خصیت انها‪ ،‬شخصیت پیش��وایی است‪ ،‬قول انها‪ ،‬عمل انها‪،‬‬ ‫قیام انها‪ ،‬نهضت انهاس��ت و حجت اس��ت‪ ،‬نباید در سخنانشان‪ ،‬در شخصیت شان‪ ،‬در‬ ‫تاریخچه شان تحریفی واقع شود‪.‬عامل سوم یک عامل خصوصی است‪ .‬دو عامل پیشین‬ ‫در تم��ام تواریخ دنیا وجود دارد اما درباره حادثه کربال یک جریان و عامل خاصی وجود‬ ‫دارد که سبب شده در این داستان‪ ،‬جعل واقع شود‪.‬پیشوایان دین از زمان پیغمبر اکرم‬ ‫و ائمه اطهار دستور اکید داده اند که باید نام حسین بن علی (ع) زنده بماند‪ ،‬باید مصیبت‬ ‫حس��ین بن علی (ع) هر سال تجدید ش��ود؛ چرا؟ این چه دستوری است در اسالم‪ ،‬چرا‬ ‫ائمه دین این همه به این موضوع اهتمام داشتند و چرا برای زیارت حسین بن علی (ع)‬ ‫این همه ترغیب و تشویق است؟هر چه ما در این راه کوشش کنیم‪ ،‬به شرط انکه هدف‬ ‫ان را تشخیص دهیم بجاست‪ .‬اما متاسفانه عده ای این را نشناختند‪ ،‬خیال کردند بدون‬ ‫اینکه مردم را با فلس��فه قیام حس��ینی و مکتبش اش��نا کنند و انها را عارف به مقامات‬ ‫حس��ینی کنند‪ ،‬همین قدر که امدند و نشس��تند و نفهمیده و ندانسته گریه ای کردند‪،‬‬ ‫کفاره گناهان است‪.‬بعضی می گویند هدف وسیله را مباح می کند‪ .‬هدف که خوب باشد‪،‬‬ ‫وس��یله هرچه باشد‪ ،‬ش��د! اینها هم گفتند ما یک هدف مقدس داریم و ان گریستن بر‬ ‫امام حسین (ع) است که کار خوبی است و باید گریست‪ ،‬به چه وسیله بگریانیم؟ گفتند‬ ‫اشک جاری می شود یا نه؟ همین قدر که اشک جاری شود اشکال ندارد؛ شیپور بزنیم‪،‬‬ ‫طبل بزنیم‪ ،‬به بدن مرد لباس زن بپوشانیم‪ ،‬عروسی قاسم بگیریم‪ ،‬جعل کنیم‪ ،‬تحریف‬ ‫کنیم‪ ،‬در دس��تگاه امام حسین (ع) این حرف ها مانعی ندارد‪ ،‬در نتیجه افرادی دست به‬ ‫جع��ل و تحریف این واقعه بزرگ زدند‪.‬هرگ��ز نمونه ای از یک مکتب عملی در دنیا پیدا‬ ‫نمی ش��ود که نظیر مکتب حسین بن علی (ع) باشد‪ .‬اگر ش��ما نمونه حسین بن علی را‬ ‫پیدا کردید‪ ،‬ان وقت بگویید چرا ما هر سال باید یاد حسین بن علی را تجدید کنیم‪.‬اگر‬ ‫در دنیا نمونه ای نظیر انچه حس��ین بن علی در حادثه عاش��ورا‪ ،‬از ایمان کامل به جهان‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬از رضا و تس��لیم‪ ،‬از صبر‪ ،‬از مردانگی‪ ،‬از طمانینه نفس‪ ،‬از ثبات و اس��تقامت‪ ،‬از‬ ‫عزت و کرامت نفس‪ ،‬از ازادیخواهی و ازادی طلبی‪ ،‬از اینکه در فکر انسان باشد‪ ،‬از اینکه‬ ‫در خدمت انس��ان باش��د‪ ،‬پیدا کردید‪ ،‬ان وقت بگویید چرا ما باید نام حسین بن علی را‬ ‫زنده کنیم‪.‬نخس��تین شرط یک نهضت مقدس این است که منظور و هدف ان نهضت‪،‬‬ ‫ش��خصی و فردی نباش��د بلکه کلی‪ ،‬نوعی و انسانی باشد‪ .‬به همین جهت کسانی که در‬ ‫دنیا‪ ،‬حرکات ش��ان‪ ،‬اعمال شان‪ ،‬نهضت های ش��ان به خاطر شخص خودشان نبوده و به‬ ‫خاطر بشریت و انسانیت بوده‪ ،‬برای ایجاد حق و عدالت و مساوات بوده‪ ،‬به جهت توحید‬ ‫و خداشناسی و ایمان بوده‪ ،‬همه افراد بشر انها را دوست دارند‪ .‬همه می گویند‪ :‬حسین‬ ‫منی و انا من حسین‪ .‬شرط دوم برای اینکه قیامی مقدس باشد‪ ،‬این است که ان قیام با‬ ‫یک بینش و درک و بصیرت قوی توام باشد‪ .‬یعنی یک وقت مردم اجتماعی خودشان در‬ ‫غفلتند‪ ،‬بی خبرند‪ ،‬نمی فهمند‪ ،‬جاهلند و یک فرد بصیر‪ ،‬چیزفهم و بادرک پیدا می شود‬ ‫که درد این مردم را صد درجه از خودش��ان بهتر می فهمد‪ .‬دوای این مردم را از خود این‬ ‫مردم بهتر می فهمد‪ .‬در وقتی که دیگران هیچ چیز را نمی فهمند و جاهلند و هیچ چیز‬ ‫را درک نمی کنن��د و در ظاهر ه��م نمی بینند‪ ،‬یک فرد بابصیرت که به اصطالح‪ ،‬انچه را‬ ‫که مردم دیگر در اینه نمی بینند او در خشت خام می بیند‪ ،‬پیدا می شود و قیام و نهضت‬ ‫می کند‪ .‬نهضت حس��ینی‪ ،‬چنین نهضتی اس��ت‪ .‬امروز ما درست می فهمیم یزید یعنی‬ ‫چه‪ ،‬حکومت یزید یعنی چه‪ ،‬معاویه چه کرد‪ ،‬نقش��ه اموی ها چه بود‪ ،‬اما اکثریت ملت‬ ‫مسلمان در ان روز درک نمی کردند‪ ،‬به ویژه با نبودن وسایل اطالعاتی که امروزه موجود‬ ‫اس��ت‪ .‬مردم مدینه درک نمی کردند؛ روزی فهمیدند یزید چه کس��ی اس��ت و خالفت‬ ‫یزید یعنی چه که حس��ین بن علی کشته ش��ده بود‪ ،‬بعد تکان خوردند که چرا حسین‬ ‫بن علی کشته شد‪.‬‬ ‫حماسه حسینی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫عاشورا از نگاه شهید مطهری‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!