روزنامه صمت شماره 6 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 6

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 6

روزنامه صمت شماره 6

‫مبارزه با فساد در صنعت نفت‬ ‫قاطعانه پیگیری می شود‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪15‬‬ ‫اعالم امادگی دولت برای افزایش سرمایه‬ ‫بانک صنعت و معدن‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬مردادماه ‪1393‬‬ ‫‪12‬شوال ‪1435‬‬ ‫‪ 9‬اگوست ‪2014‬‬ ‫سال هفتم دوره جدید شماره ‪ 6‬پیاپی ‪ 32 1324‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫«اعتدال روحانی»‬ ‫نمره قبولی گرفت‬ ‫گزارش «‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کم توجهی بسته ضد ر کودی دولت نسبت به معدن‬ ‫ک ملی درتملک واحدهای تولیدی‬ ‫نقش بان ‬ ‫با ش��رایط رکود تورمی اقتصاد ایران‪ ،‬واحدهای تولیدی روزبه‏روز با مش��کالت بیشتری مواجه‬ ‫ش��دند‪ .‬افزایش نرخ ارز‪ ،‬شرایط نابس��امان بازار و بهره‏های باالی بانکی‪ ،‬صنعتگران را مجبور به‬ ‫دریافت تسهیالت بیشتری کرد‪ .‬اما گذشت زمان منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نشد و‬ ‫تولیدکنندگان را در پرداخت اقساط دچار مشکل کرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عدد واحدهای مسکونی و خانوارها در ایران برابر است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان کرد‪:‬‬ ‫راهکار خروج از رکود اقتصادی کشور‬ ‫‪13‬‬ ‫هشدار رییس جمهوری‪:‬‬ ‫نعم��ت‏زاده ب��ا تاکید ب��ر تکمیل زنجی��ره فوالدی در کل کش��ور‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در سراس��ر کش��ور ‪ 8‬طرح فوالدی ایجاد شده که‬ ‫دارای پیش��رفت فیزیکی مش��هودی هستند و در این بین طرح‬ ‫فوالدی اس��تان چهار محال و بختیاری نس��بت به استان های‬ ‫دیگر در این زمینه پیشتاز بوده است‪.‬‬ ‫مفاهیم و عملکردها در روزنامه‬ ‫تخصصی از دیدگاه استادان‬ ‫ارتباطات‬ ‫‪21‬‬ ‫نمره انضباط دولت‬ ‫چند است؟‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫‪7‬‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫در تملک بانک‏ها‬ ‫ذخیره سازی بی سابقه است‬ ‫بی خانمان ها و خانه هایی‬ ‫که باد می خورند‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫عملکرد مثبت دولت در ذخیره سازی‬ ‫بنگاه‏داری بانک‏ها‪ ،‬کام تولیدکنندگان را تلخ کرد‬ ‫» از وضعیت انبارکاالهای استراتژیک‬ ‫ مشوق های سرمایه گذاری‬ ‫در معادن مغفول مانده است‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 14‬استان کشور‬ ‫بی دفاع در برابر توفان نمک‬ ‫هزار راه نرفته برای جذب‬ ‫سرمایه گذار خارجی‬ ‫تحریم ها در اینه‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫دکتر مجید ابهری‬ ‫مهناز بهمنی‬ ‫متخصص علوم رفتاری‬ ‫‪16‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫خبرنگار‬ ‫ روح زنده جهان‬ ‫محمداقازاده‬ ‫‪9‬‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪4‬‬ ‫خواب میلیاردهاسرمایه ‬ ‫برای بدهی های میلیونی‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪2‬‬ ‫دبیر گروه صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 18‬مرداد ‪ 12 - 1393‬شوال ‪9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫یادداشت مدیر مسئول‬ ‫نمره انضباط دولت‬ ‫چند است؟‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫در روزگاری ک��ه م��ا درس می خواندی��م‪ ،‬انواع‬ ‫نمرات در کارنامه ها وجود داش��ت از علم االشیاء تا‬ ‫جغرافیا‪ ،‬از منطق تا فلس��فه‪ ،‬از انگلیسی تا عربی‪،‬‬ ‫از نقاشی تا ورزش و ‪ ...‬اما نمره ای وجود داشت که‬ ‫پدر قب��ل از انکه به معدل و س��ایر نمرات نگاهی‬ ‫کن��د‪ ،‬ان را می دی��د‪ ،‬این نمره را حت��ی در کنار‬ ‫بقیه نمی نوش��تند‪ ،‬پایین کارنامه و جداگانه اعالم‬ ‫می کردند که نمره انضباط اقازاده یا خانم زاده شما‬ ‫فالن است‪.‬‬ ‫وای اگ��ر این نمره کم می ش��د‪ ،‬در بس��یاری از‬ ‫خانواده ها می توانس��تی حتی از فیزیک و ش��یمی‬ ‫و ریاضی تجدید ش��وی‪ ،‬اما همه انتظار داش��تند‬ ‫ک��ه نمره انضباط را ‪ 20‬بگیری‪ ،‬هیچ پدر و مادری‬ ‫ب��ه ‪ 19‬ه��م رضایت نم��ی داد‪ ،‬یکی دوبار دس��تم‬ ‫بگرفت و به مدرس��ه برد تا بداند‪ ،‬چرا ‪ 18‬و ‪ 19‬در‬ ‫انضباط گرفته ام‪ .‬یک بار هم در ان ‪ 12‬س��الی که‬ ‫درس خواندم‪ ،‬فکر می کن��م ‪14‬یا ‪ 15‬گرفتم‪ ،‬چه‬ ‫مصیبتی شد ان تابستان‪ ،‬چه نق ها و محدودیت ها‬ ‫که به وجود نیامد و ‪...‬‬ ‫روزگار گذش��ت‪ ،‬خودم پدر ش��دم‪ ،‬معلم ش��دم‬ ‫و باز همان حکایت تکرار ش��د‪ .‬زمانه عوض ش��ده‬ ‫بود‪ ،‬فرهنگ تغییر کرده بود‪ ،‬پدرس��االری جایش‬ ‫را به مادرس��االری داده بود که عمر مادرس��االری‬ ‫هم زیاد دوام نیاورد و فرزندس��االری شکوفا شد و‬ ‫نمره انضباط هم مثل علم االش��یاء کم کم به تاریخ‬ ‫سپرده شد‪.‬‬ ‫دیگ��ر در کارنام��ه بچه ها نم��ره انضباط پررنگ‬ ‫نبود‪ ،‬درس معلومات عمومی از کنکور دانش��گاه ها‬ ‫حذف شد‪ ،‬جهان به سمت تخصصی شدن حرکت‬ ‫می کرد‪ ،‬ابن س��یناهای زمانه فراموش ش��دند‪ ،‬قرار‬ ‫نبود دیگر زکریای رازی داش��ته باش��یم و بوعلی‬ ‫ه��م منط��ق بداند و هم فلس��فه درس دهد هم از‬ ‫دین بگوی��د و هم طبابت کن��د‪ .‬روزگار ما روزگار‬ ‫جزئیات شد‪ ،‬نرم افزار و سخت افزار هر کدام جهانی‬ ‫را تصرف کردن��د‪ ،‬متخصصان متولد ش��دند‪ ،‬علم‬ ‫ش��کوفاتر ش��د‪ ،‬پزش��ک عمومی کم کم به تاریخ‬ ‫پیوس��ت و یا خواهد پیوست‪ ،‬تخصص‪ ،‬تخصصی تر‬ ‫می ش��ود‪ .‬پزشک قرنیه با پزش��ک عنبیه حتما در‬ ‫این��ده نه چندان دور متفاوتند‪ ،‬دیگر هر انگش��ت‪،‬‬ ‫شبیه انگشت دیگر نیست‪ ،‬این سرعت تغییر و این‬ ‫تفکی��ک تخصصی‪ ،‬دیری نخواه��د پایید که برای‬ ‫هر س��لول و هر اس��تخوان و هر ماهیچ��ه باید به‬ ‫متخص��ص ان مراجعه کنیم ‪ ،‬در هیاهوی س��رعت‬ ‫انتقال دانش و جهانی شدن و پیشرفت کامپیوترها‬ ‫و تص��رف فض��ای مجازی و تخصصی ش��دن همه‬ ‫علوم و تفکیک همه دانش ه��ا از یکدیگر‪ ،‬انضباط‬ ‫کجاست؟ اخالقیات به کجا می رود؟‬ ‫انس��ان معاص��ر چگون��ه می توان��د بی ارتب��اط‪،‬‬ ‫بی س�لام‪ ،‬بی علیک‪ ،‬بی معرف��ت و بی هویت ادامه‬ ‫حیات دهد؟ لوطی گری س��نتی پیشکش‪ ،‬سپردن‬ ‫تار مویی برای تعهد اخالقی پیش��کش‪ ،‬گفتن واژه‬ ‫خری��دم‪ ،‬فروختم به زب��ان و پذیرفتن ضرر و زیان‬ ‫ان پیشکش‪ ... ،‬و اگر همه انچه که انسان در طول‬ ‫تاریخ شنیده و خوانده و اخالق و معرفت انسانی را‬ ‫شکل داده است راهم فراموش کنیم‪ .‬تعهد انسانی‬ ‫چه می شود؟‬ ‫تخصص بدون تعه��د در همین زمان خودش را‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬پزش��کی که پایبند سوگند خود‬ ‫نیس��ت‪ ،‬کاس��بی که دیگ��ر حبیب خدا نیس��ت‪،‬‬ ‫مدی��ری ک��ه امض��ای خ��ودش را ارج نمی گذارد‬ ‫مدیرانی که فرمان می رانن��د و پابه پای فرمانبران‬ ‫حرک��ت نمی کنن��د و خود را ب��ه اب نمی زنند و‬ ‫خیس نمی شوند چه می شوند؟‬ ‫در هیاه��وی این روزگار‪ ،‬دولتی در مردادماه ‪92‬‬ ‫متولد ش��د که از امید گفت و دل به تدبیر سپرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این دولت می خواهد به تولید‪ ،‬به رش��د‪ ،‬به‬ ‫شکوفایی‪ ،‬به پیشرفت و به اینده ای بهتر فکر کند‪.‬‬ ‫چقدر موفق خواهد شد؟ نمی دانم‪.‬‬ ‫ام��ا می دان��م که در بررس��ی کارنامه یک س��اله‬ ‫او‪ ،‬در ت��ورم‪ ،‬در صنع��ت‪ ،‬در اقتص��اد‪ ،‬در تعاون‪،‬‬ ‫در سیس��تم بانک��ی‪ ،‬در یارانه‪ ،‬در س��بد کاال‪ ،‬در‬ ‫مسکن‪ ،‬در سیاست داخلی‪ ،‬در امور بین الملل‪ ،‬در‬ ‫انرژی هس��ته ای‪ ،‬در نفت‪ ،‬در اموزش‪ ،‬در پرورش‪،‬‬ ‫در هن��ر‪ ،‬در فرهن��گ‪ ،‬در س��ینما‪ ،‬در تئات��ر و در‬ ‫مدیری��ت نمره های کم و زیادی گرفته اس��ت‪ .‬در‬ ‫یکی تجدیدی اس��ت‪ ،‬در یکی قبول شده است‪ .‬در‬ ‫دیگری نمره ناپلئونی دارد و‪...‬‬ ‫ام��ا بدون ش��ک این دول��ت در انضب��اط‪ ،‬نمره‬ ‫خوب��ی دارد‪ ،‬زبان انس��انی را می شناس��د‪ ،‬محترم‬ ‫ح��رف می زند‪ ،‬با جهان مراوده می کند‪ ،‬بی حرمتی‬ ‫نمی کند‪ ،‬واژه را دوس��ت دارد‪ ،‬ادب را می فهمد و‬ ‫دستش را برای رسیدن به اینده ای بهتر به سمت‬ ‫یکایک ‪ 75‬میلیون دراز کرده اس��ت‪ .‬نمره انظباط‬ ‫او الف است‪.‬‬ ‫اینه‬ ‫هشدار رییس جمهوری‪:‬‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 14‬استان کشور بی دفاع در برابر توفان نمک‬ ‫رییس جمهور ش��امگاه چهارش��نبه در‬ ‫جمع علما‪ ،‬ایثارگران و برگزیدگان استان‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری با تاکید بر اینکه‬ ‫مل��ت ایران قدرتمندتری��ن ملت منطقه‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬اگ��ر هدایت های‬ ‫رهب��ری‪ ،‬اتحاد‪ ،‬وح��دت و فداکاری این‬ ‫ملت نباش��د‪ ،‬توطئه نیل تا فرات محقق‬ ‫می شد و دش��منان بر امت اسالمی غلبه‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن‬ ‫روحانی گفت‪ :‬ای��ران بزرگ ترین قدرت‬ ‫منطقه ای اس��ت که به عراق‪ ،‬س��وریه و‬ ‫لبن��ان در مبارزه با تروریس��م و به ملت‬ ‫فلس��طین در برابر صهیونیسم جنایتکار‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫ایمان‪ ،‬ایس��تادگی‪ ،‬وح��دت‪ ،‬فداکاری و‬ ‫ایث��ار تنها راه نجات ماس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫ملت عظیم با وجود همه مشکالت ناشی‬ ‫از برخ��ی بی تدبیری ها و مش��کالتی که‬ ‫دش��من به وج��ود اورده‪ ،‬قدرتمندترین‬ ‫ملت منطقه است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی اظهار کرد‪ :‬اگر امروز ما در‬ ‫برابر فشار قدرت های بزرگ و جنایتکاران‬ ‫جهان��ی و انهایی که می خواهند در امور‬ ‫داخلی کشورها مداخله کنند‪ ،‬ایستادگی‬ ‫کرده ایم و در برابر فش��ار انها سر تسلیم‬ ‫فرود نیاورده ایم‪ ،‬این به معنای احترام به‬ ‫شهیدان است‪.‬‬ ‫دکت��ر روحانی با تاکی��د بر اینکه برای‬ ‫نجات اس�لام راهی جز وح��دت‪ ،‬اتحاد‪،‬‬ ‫ایث��ار و فداکاری نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫بای��د توانمن��د و قدرتمند ش��ویم‪ .‬البته‬ ‫اولین قدرت و توان ما معنوی و فرهنگی‬ ‫است و در این زمینه جای هیچ تردیدی‬ ‫نیس��ت که فرهن��گ‪ ،‬باالترین اس��ت و‬ ‫انگیزه یک ملت برای ایستادگی‪ ،‬باالترین‬ ‫قدرت است اما باید قدرت مادی خود را‬ ‫نیز افزایش دهیم‪.‬‬ ‫رییس جمهوری گفت‪ :‬م��ا امروز برای‬ ‫اینک��ه قدرتمن��د و توانمند ش��ویم باید‬ ‫موانع و مش��کالت را از پیش رو برداریم‪.‬‬ ‫م��ا کش��وری هس��تیم ک��ه ب��ا معضل‬ ‫محیط زیس��ت مواجهی��م‪ .‬گردوغب��ار و‬ ‫الودگ��ی هوا از مرزهای غربی کش��ور ما‬ ‫گرفته‪ ،‬حتی به جنگل های بلوط ش��مال‬ ‫و س�لامتی و ارام��ش مل��ت ه��م رحم‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫دکتر روحانی به مس��ئله کمک ابی و‬ ‫خش��ک ش��دن برخی تاالب ها در کشور‬ ‫اش��اره و اظهار ک��رد‪ :‬اگ��ر نتوانیم روند‬ ‫خش��ک ش��دن دریاچه ارومی��ه را مهار‬ ‫کنی��م‪ ،‬توفان نم��ک ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۴‬اس��تان‬ ‫کشور را نابود خواهد کرد‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری گفت‪ :‬ام��روز جامعه‬ ‫م��ا از معضل بزرگی به ن��ام بیکاری رنج‬ ‫می برد‪ .‬امار بیکاری در کشور تکان دهنده‬ ‫یادداشت‬ ‫خبرنگار‬ ‫ روح زنده جهان‬ ‫محمداقازاده‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��ال ‪ ۸۶‬تا ‪ ۹۱‬یک اش��تغال‬ ‫خال��ص نداریم‪ .‬اگر هم اش��تغال خالص‬ ‫داش��ته ایم به همان نسبت عده ای بیکار‬ ‫شده اند و امار به ما می گوید اشتغال صفر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫دکت��ر روحان��ی افزود‪ :‬اش��تغال صفر‬ ‫یعنی فاجعه بزرگ برای کش��ور‪ ،‬بیکاری‬ ‫بزرگ تری��ن معض��ل جامع��ه ام��روز ما‬ ‫مث��ل خشکس��الی و کم اب��ی و معض��ل‬ ‫محیط زیست اس��ت و ما هیچ راهی جز‬ ‫اولویت بن��دی معض�لات و مش��کالت و‬ ‫اولویت بندی راه حل ها نداریم‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری در بخ��ش دیگ��ری‬ ‫از س��خنانش به ض��رورت تقویت نقد در‬ ‫جامعه اش��اره کرد و گفت‪ :‬نقد دولت نه‬ ‫حق شما که وظیفه شما است‪ .‬دولت به‬ ‫نقد عالمانه افتخار می کند و باید از طرف‬ ‫صاحبنظ��ران و نخبگان نقد دلس��وزانه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دکتر روحانی‪ ،‬نصیحت و خیرخواهی را‬ ‫نقد دلس��وزانه دانست و اظهار کرد‪ :‬همه‬ ‫مل��ت ایران حق و وظیفه دارند دولتی را‬ ‫که به عنوان خادم انان اس��ت‪ ،‬نقد کنند‬ ‫و بگوین��د چگونه باید بهت��ر عمل کند‪.‬‬ ‫تردیدی نیست ما خطا و اشتباه می کنیم‬ ‫و ای��ن مل��ت به عنوان صاحبان کش��ور‪،‬‬ ‫انقالب و نظ��ام وظیفه دارندکه ما را نقد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری گف��ت‪ :‬بدانید حتی‬ ‫اگر دول��ت همه مش��کالت را حل کند‪،‬‬ ‫ملت ای��ران باید به این نکته توجه کنند‬ ‫ک��ه حل مس��ایل و مش��کالت مرتبط با‬ ‫فرهنگ‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬مسائل اجتماعی و حتی‬ ‫امنیتی کش��ور بدون حضور‪ ،‬مشارکت و‬ ‫کمک مردم امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫دکت��ر روحانی به کم��ک و یاری همه‬ ‫قدرت ها به رژیم صدام در جنگ تحمیلی‬ ‫علی��ه ایران اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬در ان‬ ‫جنگ‪ ،‬ملت و همه دلس��وزان به صحنه‬ ‫امدند تا توانس��تیم در مقابل اس��تکبار‬ ‫پیروز شویم‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری به ش��رایط اقتصادی‬ ‫کش��ور اش��اره و اظه��ار ک��رد‪ :‬در بحث‬ ‫اقتصادی نیز همه باید به صحنه بیاییم‪.‬‬ ‫کارافرین��ان و بخش خصوص��ی با امید‬ ‫تمام ب��ه صحنه بیاین��د و بدانند به رغم‬ ‫همه مش��کالت‪ ،‬ما اینده بسیار روشنی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫دکتر روحان��ی با اذعان بر اینکه دولت‬ ‫با وجود همه مش��کالت‪ ،‬قدمهای مهمی‬ ‫را برای مهار تورم برداش��ته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در تاریخ اقتصاد ایران این بی نظیر بوده‬ ‫که طی کمتر از یک سال ‪ ۳۱‬درصد تورم‬ ‫کاهش یابد‪ .‬اکنون تورم از ‪ ۴۵‬درصد به‬ ‫‪ ۱۴‬درصد رسیده که این نتیجه زحمت‬ ‫و تالش ملت‪ ،‬خادمان و همه کارگزاران‬ ‫دلس��وز اس��ت و البته ما همچن��ان راه‬ ‫درازی داریم‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری افزود‪ :‬م��ا در زمینه‬ ‫سالمت کاری کردیم که برخی کشورهای‬ ‫پیشرفته و صنعتی دچار حیرت هستند‪.‬‬ ‫اکن��ون س��هم هزینه بیمارس��تانی افراد‬ ‫در بیمارس��تان های دولتی در شهرها ‪۷‬‬ ‫درصد و در روس��تاها به ‪ ۵‬درصد رسیده‬ ‫است و بهای دارو و تجهیزات خارجی نیز‬ ‫تا یک چهارم کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دولت کامال هوشیار است تا‬ ‫در حق اس��تان و مردمی اجحاف نشود و‬ ‫معیار دولت در این راه قانون و حق است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با اشاره به اقدامات ویژه‬ ‫دولت برای پیشرفت استان چهارمحال و‬ ‫بختیاری اظهار کرد‪ :‬دولت برای مقابله با‬ ‫مش��کل اب استان طرح بن – بروجن را‬ ‫به رغم اینکه پروژه بسیار سنگینی است‬ ‫ب��ر عهده گرفته و ط��رح فوالد و تکمیل‬ ‫ظرفیت ان را در راس��تای ایجاد اشتغال‬ ‫دنبال می کند‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری اضافه ک��رد‪ :‬ر اه اهن‬ ‫اصفهان‪ -‬ش��هرکرد ‪ -‬اه��واز که به خاطر‬ ‫کوهس��تانی بودن منطقه‪ ،‬طرح بس��یار‬ ‫گران و س��ختی اس��ت و حتی در رژیم‬ ‫گذش��ته اجرایی نش��د را در دستور کار‬ ‫داری��م و بی تردی��د عملیاتی ش��دن ان‬ ‫موجب تحولی عظیم در س��طح استان و‬ ‫حتی کل ایران خواهد شد‪.‬‬ ‫دکت��ر روحان��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬همه‬ ‫بدانید دولت در مس��یر اقدامات و اجرای‬ ‫تصمیمات خ��ود تحت تاثی��ر هیچ کس‬ ‫نخواه��د ب��ود و در ش��ورای عالی اب‬ ‫تصمیمات درس��تی اتخاذ کرده و ان را‬ ‫عملیاتی خواهیم ک��رد‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مشکالتی که در هر نقطه ای‬ ‫از کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬مش��کالت همه‬ ‫ماس��ت و هیچ فرق��ی بین اس��تان ها و‬ ‫قومیت ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫دکت��ر روحانی ب��ا بیان اینک��ه دولت‬ ‫روی شعار حقوق ش��هروندی و برقراری‬ ‫و تقویت اتحاد و اشتی در سراسر کشور‬ ‫ایستاده است‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدیم تمام مردم‬ ‫ای��ران باید از حقوق طبیعی و مس��اوی‬ ‫برخ��وردار باش��ند و ای��ن دول��ت ان را‬ ‫پیگیری کرده و تا اخر ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با اشاره به اینکه دولت‬ ‫در این س��فر تصمیم��ات مهمی را برای‬ ‫اس��تان اتخاذ کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬غیر از‬ ‫‪ ۷۹‬طرحی که طی امس��ال و سال اینده‬ ‫اجرایی خواهد ش��د‪ ۴ ،‬طرح بزرگ را در‬ ‫زمینه راه اهن‪ ،‬اب‪ ،‬صنایع به ویژه فوالد و‬ ‫گردش��گری استان در دستورکار داریم و‬ ‫انها را عملیاتی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با اش��اره به اینکه استان‬ ‫از اس��تعداد های فراوان و در عین حال از‬ ‫مشکالت زیادی برخوردار است‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬مل��ت ایران ق��ادر اس��ت از همه‬ ‫مشکالت عبور کند‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری گف��ت‪ :‬دول��ت ب��ه‬ ‫اقدامات و تالش ه��ای خویش در زمینه‬ ‫سیاس��ت خارجی‪ ،‬مس��ئله هس��ته ای‪،‬‬ ‫مسئله تحریم‪ ،‬کمک به ملت های منطقه‬ ‫در برابر تروریس��م‪ ،‬کم��ک به مظلومین‬ ‫منطقه در مقاب��ل ادم کش ها با همراهی‬ ‫م��ردم ادامه خواهد داد و خداوند در این‬ ‫راه حق‪ ،‬پشتیبان ماست‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان کرد‪:‬‬ ‫راهکار خروج از رکود اقتصادی کشور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��فر به اس��تان چهار‬ ‫مح��ال و بختی��اری ‪ 3‬ط��رح صنعت��ی «تولی��د مخازن‬ ‫کامپوزیتی»‪« ،‬تولید میلگرد» و «تولید انواع نخ پلی استر»‬ ‫را افتتاح کرد‪ .‬مهندس محمدرضا نعمت زاده در این سفر‬ ‫ب��ا ذکر راهکارهایی برای خروج از رکود اقتصادی کش��ور‬ ‫بر ضرورت توسعه صنعتی برای ایجاد اشتغال تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬رش��ته های مختلف صنعتی‪ ،‬قابلیت ها و‬ ‫ظرفیت های مختلف ان باید توسط صنعتگران به مردم و‬ ‫بخش خصوصی معرفی ش��ود تا به دنبال ان ترغیب برای‬ ‫سرمایه‏گذاری در این حوزه افزایش یابد‪.‬‬ ‫نعم��ت‏زاده با تاکید بر تکمیل زنجی��ره فوالدی در کل‬ ‫کشور خاطرنش��ان کرد‪ :‬در سراسر کشور ‪ 8‬طرح فوالدی‬ ‫ایجاد شده که دارای پیشرفت فیزیکی مشهودی هستند‬ ‫و در این بین طرح فوالدی استان چهار محال و بختیاری‬ ‫نسبت به استان های دیگر در این زمینه پیشتاز بوده است‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ادام��ه داد‪ :‬با ایجاد ورق‬ ‫گالوانی��زه و قلع اندود‪ ،‬برای ایجاد واحد ورق س��ازی (نورد‬ ‫س��رد) باید برای احداث واح��د ذوب تختال در واحدهای‬ ‫فوالدسازی استان چهار محال و بختیاری برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫نعمت زاده تصریح کرد‪ :‬اس��تان چهار محال و بختیاری‬ ‫دارای ظرفیت های خ��دادادی فراوانی در زمینه تهیه اب‬ ‫معدنی از چشمه کوهسارهای زاگرس بوده و از این حیث‬ ‫انجام برندس��ازی و تطبیق تولیدات اب معدنی مطابق با‬ ‫اس��تانداردهای بین المللی و ذائقه مردم‪ ،‬تشویق ‪ ،‬جلب و‬ ‫ی توسعه‬ ‫جذب مردم برای انجام سرمایه گذاری در طرح ها ‬ ‫این صنعت غذایی الزم است‪.‬‬ ‫نعمت زاده در سفرش به استان چهار محال و بختیاری از‬ ‫خطوط تولید ‪2‬طرح فوالد یک میلیون تنی این استان و‬ ‫ورق گالوانیزه خودرو بازدید کرد‪.‬‬ ‫بزرگترین مجتمع تولیدکننده ورق گالوانیزه خودرو‪ ،‬تنها‬ ‫تولید‏کنن��ده ورق‪‎‬های عریض خودرویی کش��ور به عرض‬ ‫بیش از ‪ 5/1‬متر است‪ .‬همچنین این کارخانه ورق‪‎‬هایی با‬ ‫عرض ‪ 80‬تا یک متر و ‪ 80‬سانتی متر و ضخامت ‪ 2‬دهم تا‬ ‫‪4‬دهم خودرویی و صنعتی تولید می‏ کند‪.‬‬ ‫همچنین وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��فر به این‬ ‫اس��تان طرح‏های صنعتی «تولید مخ��ازن کامپوزیتی»‪،‬‬ ‫«تولید میلگرد» و «تولید انواع نخ پلی استر» را افتتاح کرد‪.‬‬ ‫«کارخان��ه مخازن کامپوزیتی پویا س��فید دش��ت» با‬ ‫سرمایه‏گذاری یک هزار و ‪ 300‬میلیارد ریال و ‪ 31‬میلیون‬ ‫یورو ارزی و ظرفیت تولید ‪ 200‬هزار مخزن صد لیتری و‬ ‫اشتغال ‪ 130‬نفر از جمله طرح های افتتاحی بود‪.‬‬ ‫بر پایه این گ��زارش‪« ،‬کارخانه تولید میلگرد صبا فوالد‬ ‫زاگرس» با سرمایه‏گذاری ‪ 945‬میلیارد ریال و ‪ 14‬میلیون‬ ‫یورو ارزی و با ظرفیت تولید ساالنه ‪100‬هزار تن میلگرد‬ ‫زمینه اشتغال مستقیم ‪ 90‬نفر را دارد‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن گزارش تصریح ش��ده اس��ت‪« :‬کارخانه‬ ‫ذوب ریس��ی و تولید انواع نخ پلی‏اس��تر چهل ستون» با‬ ‫سرمایه‏گذاری ‪500‬میلیارد ریال و پنج میلیون یورو ارزی‬ ‫و با ظرفیت تولید ‪13‬هزار و ‪ 500‬تن انواع نخ پلی‏استر‬ ‫زمینه اشتغال ‪182‬نفر را فراهم می‏کند‪.‬‬ ‫مهن��دس نعمت‏زاده همچنین ن��واوری در صنعت و به‬ ‫روز ش��دن زیرساخت‏ها و فناوری مورد استفاده در بخش‬ ‫صنعت را برنامه اصولی دولت یازدهم در این حوزه خواند‬ ‫و اف��زود‪ :‬نمی‏توان از صنایع فرس��وده‪ ،‬بهره‏وری و افزایش‬ ‫اشتغال را انتظار داشت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫صنایع فرسوده را باید در مسیر نوسازی قرار داد‪.‬‬ ‫مهندس نعمت‏زاده تصریح کرد‪ :‬ایجاد اش��تغال یکی از‬ ‫اهداف مه��م دولت تدبیر و امید اس��ت و صنعت یکی از‬ ‫مهم ترین حوزه‏هایی است که بیشترین اشتغال‏ها را ایجاد‬ ‫می‏کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توس��عه فناوری کارخانه‏ها و به روز شدن‬ ‫واحد‏های صنعتی یکی از اهداف مهم دولت است که با این‬ ‫مهم می‏توان ظرفیت‏های تولید را افزایش داد و در نتیجه‬ ‫رونق اقتصادی و اشتغال نیز افزایش پیدا می‏کند‪.‬‬ ‫خبرن��گاران روح جهان معاصرن��د‪ ،‬روحی ناظر که‬ ‫با اطالع رس��انی به موقع و روشنگری فراگیر بنا دارد‬ ‫جهان را انس��انی تر کن��د‪ .‬در دنیایی که بدون حضور‬ ‫رس��انه ها هیچ رویداد مهمی به رس��میت ش��ناخته‬ ‫نمی ش��ود و هیچ اتفاق غم انگیزی همدلی انسان ها را‬ ‫بر نمی انگیزد‪ ،‬وظیفه دش��وار و س��ختی بر شانه های‬ ‫روزنامه ن��گاران ق��رار می گیرد‪ .‬انه��ا می توانند ضامن‬ ‫س�لامت جامعه و دولت ها باشند و اجازه ندهند روح‬ ‫پلی��د‪ ،‬غارتگری و روابط غیرانس��انی جه��ان را پر از‬ ‫ظلمت کند‪.‬‬ ‫خبرن��گاران در قله تغیی��رات جهانی ایس��تاده اند‪،‬‬ ‫انه��ا باید خ��ود را نو امد کنند‪ ،‬م��دام دانش خود را‬ ‫گس��ترش دهند و چون کوه در برابر الودگی‪ ،‬وعده ها‬ ‫و دادوستدهای احتمالی ایستادگی کنند‪ ،‬خبرنگاری‬ ‫ک��ه خود را به بهای کوچکی بفروش��د در حقیقت به‬ ‫حرفه ای خیانت می کند که باید طرف مردم بایس��تد‬ ‫و با نقد فعال دولت ها را از اس��یب پذیری می رهانند‪.‬‬ ‫مصاحبه های مطبوعات��ی را با هدیه دادن‪ ،‬نه به نفع‬ ‫روزنامه هاس��ت و نه ب��ه نفع س��ازمان ها‪ ،‬چراکه تنها‬ ‫ب��ا چالش ج��دی مصاحبه کننده و مصاحبه ش��ونده‪،‬‬ ‫حقیقت به تمامی اشکار و منطق عمل فربه می شود‪،‬‬ ‫تردیدی نیس��ت دولت وظیف��ه دارد از خبرنگاران در‬ ‫برابر تورم رکود و شکنندگی شغلی حفاظت کند‪ ،‬ولی‬ ‫این کمک باید س��ازماندهی شده و شفاف باشد تا در‬ ‫فرایند اطالع رس��انی اختالل ایج��اد نکند و به صورت‬ ‫مس��اوی بی��ن همه تقس��یم ش��ود و تعه��دی برای‬ ‫خبرنگاران ایجاد نکند‪.‬‬ ‫نظ��ام رس��انه ای در جهان ام��روز دچ��ار تغییرات‬ ‫پردامنه شده است‪ .‬انحصار رسانه های بزرگ به پایان‬ ‫ام��ده و حتی دولت های ب��زرگ ترجیح می دهند که‬ ‫اخبار جدی و تاثیرگذارش��ان را از طریق ش��بکه های‬ ‫ی بزرگ و تاثیرگذار به گوش جهانیان برسانند‬ ‫اجتماع ‬ ‫و در حقیقت این ش��بکه ها منبع خبر شده اند چراکه‬ ‫بالفاصله همه شهروندان‪ ،‬رس��انه ها و افراد تاثیرگذار‬ ‫به ان دسترس��ی دارند‪ ،‬زبان این شبکه ها بی تردید با‬ ‫رس��انه های بزرگ متفاوت است‪ ،‬اگر نگوییم کامال از‬ ‫من��ش متناقضی بهره می برند‪ .‬در چنین فضای تغییر‬ ‫یافته ای خبرنگاران رقبای ج��دی یافته اند که باید با‬ ‫سختکوشی و جنگندگی جایگاه خود را حفظ کنند و‬ ‫جالب اس��ت که این خبرنگاران خود در جهان فضای‬ ‫مج��ازی فعال اند و به این دلیل ارتباط بی واس��طه با‬ ‫مردم می یابند‪ .‬ارتباطی که بدون ان هیچ رس��انه ای‬ ‫رسانه نمی شود‪.‬‬ ‫روز خبرنگار روز همه ماس��ت‪ .‬هم��ه ما که کارمان‬ ‫اطالع رسانی است و حتی همه انها که دنبال انند که‬ ‫از اخبار مطلع ش��وند‪ .‬این روز روز انها هم هست‪ ،‬این‬ ‫روز بر همه ما مبارک‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح فاز نخست طرح فوالد‬ ‫در سال ‪94‬‬ ‫رئیس جمه��وری پس از بازدی��د از مجتمع فوالد‬ ‫چهارمحال و بختیاری از افتتاح این مجتمع در س��ال‬ ‫‪ 94‬خبر داد و اظهار کرد‪ :‬ان ش��اءاهلل فاز دوم مجتمع‬ ‫فوالد چهارمحال و بختیاری س��ال ‪ 95‬و فاز سوم نیز‬ ‫در سال ‪ 96‬به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫دکتر حس��ن روحانی با اش��اره به ظرفیت و استعداد‬ ‫خوب کشور در حوزه تولید فوالد گفت‪ :‬با بهره برداری‬ ‫از این مجتمع س��االنه ‪1‬میلیون تن فوالد خام تولید‬ ‫می ش��ود و ‪ 10‬درصد ب��ه تولید فوالد کش��ور اضافه‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬رییس ش��ورای عالی اقتصاد ب��ا تاکید‬ ‫ب��ر اینک��ه صنعت ف��والد‪ ،‬صنعتی زیربنایی اس��ت و‬ ‫می تواند اش��تغال و ارزش افزوده باالیی از طریق رشد‬ ‫صنایع پایین دس��تی و زنجیره ای ایج��اد کند‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬چهارمحال و بختی��اری از ظرفیت های طبیعی‬ ‫خوبی برخوردار اس��ت و نبای��د از مزیت های صنعتی‬ ‫استان غافل ش��د‪ .‬رییس جمهوری همچنین با اشاره‬ ‫به احداث راه اهن اصفهان – سفیددش��ت – شهرکرد‬ ‫گفت‪ :‬با راه اندازی این خط راه اهن عالوه بر جابه جایی‬ ‫مس��افران فالت مرکزی به جنوب‪ ،‬ساالنه ‪ 55‬میلیون‬ ‫تن بار جابه جا خواهد ش��د و موج��ب اتصال زنجیره‬ ‫تولید و توزیع صنایع فوالد و سایر صنایع خواهد شد‬ ‫و همچنین تحول عظیمی را در افق پیش روی استان‬ ‫خواهد گش��ود‪ .‬دکتر روحانی تصریح ک��رد‪ :‬با افتتاح‬ ‫ای��ن خط اهن فاصله فالت مرکزی به جنوب کش��ور‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫مجتمع تولید فوالد چهارمحال و بختیاری از س��ال‬ ‫‪ 1386‬ش��روع ش��ده و تاکنون ‪ 53‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیکی داش��ته اس��ت‪ .‬رییس جمه��وری در جریان‬ ‫بازدی��د از مجتم��ع ف��والد چهارمح��ال و بختیاری‬ ‫ب��ا توضی��ح کارشناس��ان و متخصص��ان در جری��ان‬ ‫رون��د پیش��رفت و تکمیل این مجتم��ع تولیدی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫گپ‬ ‫ک ملی درتملک واحدهای تولیدی‬ ‫نقش بان ‬ ‫بنفشه بینش‪ -‬بانک ملی ایران‬ ‫به عنوان یکی از ‪ ۴‬بانک مطرح‬ ‫در تملک واحدهای تولیدی در‬ ‫تیررس انتقادها قرار گرفته‪ ،‬اما‬ ‫جمال دامغانیان عضو هیات مدیره‬ ‫این بانک‪ ،‬قانون «ماده یک قانون‬ ‫تسهیل اعطای تسهیالت بانک‬ ‫مصوب ‪ »۱۳۸۶/۴/۵‬مبنی بر ممنوعیت دریافت وثایق خارج‬ ‫از طرح توسط بانک ها را عامل تملک کارخانه ها و واحدهای‬ ‫تولیدی در اجرای طرح ها می داند‪ .‬این گفت وگوی کوتاه را‬ ‫در ادامه بخوانید‪:‬‬ ‫€ €علت به تملک درامدن واحدهای تولیدی از سوی‬ ‫بانک چه بوده است؟‬ ‫اساس بحث تملک به پرداخت تسهیالت بازمی گردد‪ .‬زمانی‬ ‫که پرداخت تس��هیالتی در یک طرح ص��ورت می گیرد وثایق‬ ‫و تضامین��ی برای بازپرداخت در نظر گرفته می ش��ود‪ .‬وثایق و‬ ‫تضامین نی��ز در قانون به صورت منقول ی��ا غیرمنقول‪ ،‬اوراق‬ ‫مشارکت‪ ،‬تعهد ش��خص ثالث‪ ،‬قرارداد الزم االجرا و‪ ...‬در طرح‬ ‫یا خارج از طرح پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬حال اینکه چرا برای‬ ‫کارخانه ه��ا چنین اتفاقی می افتد به قانونی ب��ا نام «ماده یک‬ ‫قانون تس��هیل اعطای تس��هیالت بانک مصوب ‪»۱۳۸۶/۴/۵‬‬ ‫مبنی ب��ر ممنوعی��ت دریافت وثای��ق خارج از طرح توس��ط‬ ‫بانک ها بازمی گردد که براس��اس ان بانک ها ملزم ش��ده اند که‬ ‫حتم��ا محل اج��رای طرح را به عنوان وثیق��ه در نظر بگیرند و‬ ‫اگر چنانچه کس��ری وجود داشت‪ ،‬س��ایر وثایق در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬در جمهوری اس�لامی یک ملک بدون توافق اشخاص‬ ‫حقیق��ی قانونی یا بحث ناقل های قانونی نمی تواند به نام بانک‬ ‫شود‪ .‬در اصل این امالک به نام بانک های دولتی نمی شود بلکه‬ ‫ب��ه مالکیت دولت��ی درمی ایند‪ .‬یعنی اگر بان��ک دولتی وامی‬ ‫اختصاص می دهد و وام گیرنده به تعهدات خود عمل نمی کند‬ ‫و ب��ا تمام مماش��ات هایی که صورت می گی��رد و فرصت هایی‬ ‫که داده می ش��ود باز هم وصول مطالب��ات صورت نمی گیرد‪،‬‬ ‫دیگر چ��اره ای نداریم که کارخانه را تملیک کنیم‪ .‬تملیک نیز‬ ‫پ��س از صدور اجرائیه ثبتی و انجام تش��ریفات قانونی از جمله‬ ‫ابالغ و ارزیابی و انج��ام مزایده صورت می پذیرد این فرایند به‬ ‫طور متوس��ط بیش از ‪ 3‬س��ال طول کشیده و بدهکاران دارای‬ ‫حس��ن نیت طی این زمان می توانند نسبت به پرداخت بدهی‬ ‫ی��ا تفاهم با بانک اقدام نمایند‪ .‬از س��ویی بانک ها به عنوان یک‬ ‫بنگاه اقتصادی به هیچ عنوان شرکت داری بلد نیستند و نباید‬ ‫به موضوع ش��رکت داری وارد ش��وند‪ .‬نگهداری امالک و اموال‬ ‫تملیکی اساس��ا برای بان��ک هزینه دارد و بان��ک نمی تواند از‬ ‫این دارایی ها درامدی کس��ب کن��د و معموال نفعی عاید بانک‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫€ €ایا م�ا می توانیم ام�وال دولت را بدون تش�ریفات‬ ‫قانونی در اختیار اشخاص بگذاریم؟‬ ‫براساس قانون خیر‪.‬‬ ‫€ €این امر به هیچ عنوان امکان پذیر نیست؟‬ ‫در ی��ک حالت این امر امکان پذیر اس��ت‪ ،‬که با اس��تفاده از‬ ‫ابزارهای قانونی ملک را اقاله کنیم‪ .‬اقاله ش��رایط خاص قانونی‬ ‫دارد که براساس ان شرکت یا کارخانه دار تقاضای اقاله می کند‬ ‫تا اموال به او بازگردد و در صورتی که حائز ش��رایط باش��د باید‬ ‫اصل و سود و جرایم را تا زمان اقاله پرداخت کند تا اموال را به او‬ ‫بازگردانند‪ .‬اما در اینجا بحث اقاله نیست‪ ،‬زیرا کسانی که دچار‬ ‫مشکل شده اند وجهی بابت پرداخت یکجا در اختیار ندارند‪.‬‬ ‫€ €اما برخ�ی از واحدهای تولیدی حت�ی حاضرند که‬ ‫دست به چنین کاری بزنند ولی می گویند که با موافقت‬ ‫بانک روبه رو نمی شوند‪...‬‬ ‫اگ��ر هر واحد تولیدی تقاضای اقاله کند و حائز ش��رایط هم‬ ‫باش��د تا قب��ل از انجام مزای��ده اموال تملیک��ی قطعا تقاضای‬ ‫انه��ا اجابت و اموال به صاحب ان تحویل خواهد ش��د اما اقاله‬ ‫شرایطی دارد‪ .‬در اقاله باید شخص بدهی خود را کامل بپردازد‪.‬‬ ‫بانک ها اموال تملیکی را ج��زو اموال مالکیت خود در نخواهد‬ ‫اورد و تا زمانی که موانع قانونی وجود داشته باشد چنین امری‬ ‫میسر نیست‪.‬‬ ‫€ €در چنین ش�رایطی که واحدهای تولیدی بسیاری‬ ‫در تمل�ک بانک ها قرار دارند و مش�کل مال�ی انها نیز‬ ‫محرز است‪ ،‬چه باید کرد؟‬ ‫چنانچ��ه مصال��ح عالی��ه و کالن اقتص��اد کش��ور اقتضای‬ ‫بازگرداندن کارخانه ها تملیک��ی به صاحبان اولیه یا موردنظر‬ ‫قانون گذار را داشته باشد و در این خصوص مقررات مخصوصه‬ ‫وضع ش��ود می توان با ارائه راهکارهایی به نتیجه رس��ید‪ .‬این‬ ‫مسئله نیازمند قانون است‪ ،‬قانون ان نیز باید تهاتر با مطالبات‬ ‫دولت باشد‪ ،‬چون این امالک جزو اموال دولت است قانون گذار‬ ‫بای��د قانونی بگذارد که براس��اس ان ارزش کل اموال تملیکی‬ ‫یا بهای تمام ش��ده بدهی منش��ا تملیک و هزینه های مترتبه‬ ‫س��نجیده شود و سپس این مسئله در قانون بودجه پیش بینی‬ ‫یا از محل منابع دولتی نزد بانک ها و موسسات مالی تهاتر شود‪.‬‬ ‫به هر حال بانک موظف است برای جبران بدهی اقدام کند‪ ،‬زیرا‬ ‫در غیر این صورت متهم به تبانی با واحد تولیدی بدهکار است‪.‬‬ ‫€ €ف�ارغ از بح�ث تملی�ک واحده�ای تولی�دی‪،‬‬ ‫تولیدکنن�دگان از می�زان ب�االی نرخ تس�هیالت که‬ ‫بازپرداخ�ت ان را دچ�ار مش�کل می کند نیز ش�اکی‬ ‫هستند‪ .‬فکر نمی کنید نرخ تسهیالت باالست؟‬ ‫راهکاره��ای کمک ب��ه واحدهای تولیدی دس��ت بانک ها‬ ‫نیس��ت‪ .‬دس��تگاه های متولی باید وارد صحنه ش��وند و پس از‬ ‫صدور پروانه بهره ب��رداری و افتتاح ان را رها نکنند‪ .‬هم اکنون‬ ‫باالی ‪۳۵‬درصد از تسهیالت بانک ملی به واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی اختصاص داده شده است‪ .‬در همین شرایط بانک ملی‬ ‫کمیته ای را تش��کیل داده که واحده��ای نیمه تمام و ناتمام را‬ ‫مورد بررسی قرار دهد و اگر نیاز باشد سرمایه در گردش انها را‬ ‫تامین کند‪ .‬اما بانک ها نمی توانند دایه دلسوزتر از مادر باشند و‬ ‫اموال تملیکی را به صورت شرکت داری سوداور کنند‪.‬‬ ‫شنبه‪ 18‬مرداد ‪ 12- 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫اغاز دور جدید همکاری های اقتصادی و صنعتی تهران‪ -‬کاراکاس‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دیدار با وزیر امور‬ ‫خارج��ه ونزوئال بر ایجاد تواف��ق جدید همکاری های‬ ‫اقتصادی و صنعتی تاکید ک��رد‪ .‬مهندس محمدرضا‬ ‫نعم��ت زاده در این دیدار از حض��ور وزیر امور خارجه‬ ‫کشور ونزوئال در کنفرانس حمایت از غزه تشکر کرد‬ ‫و ان را مایه همبس��تگی بیش��تر این کش��ور با مردم‬ ‫مظلوم فلسطین خواند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬وی همچنین گفت‪ :‬همکاری های‬ ‫صنعت��ی و بازرگان��ی بی��ن ‪ 2‬کش��ور س��ال ها قبل‬ ‫پایه گ��ذاری ش��ده و پای��دار اس��ت و امیدواری��م در‬ ‫کمیس��یون مشترک اقتصادی اینده بتوانیم به توافق‬ ‫جدیدی برای همکاری های جدید دست یابیم‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری در زمینه تولید تراکتور و اتومبیل‪،‬‬ ‫نف��ت و گاز و پتروش��یمی‪ ،‬کشتی س��ازی‪ ،‬ایج��اد‬ ‫کارخانه ه��ای ارد و ذرت و لبنی��ات و ش��یر‪ ،‬تولی��د‬ ‫مصالح ساختمانی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬انرژی‪ ،‬ساخت نیروگاه‬ ‫و پست های برق از دیگر زمینه های مشترک همکاری‬ ‫بود که مهندس نعمت زاده و الیاس خاوا در این دیدار‬ ‫مورد بحث و بررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار وزیر امور خارجه ونزوئال نیز با تاکید‬ ‫ب��ر گس��ترش مناس��بات اقتصادی دو کش��ور گفت‪:‬‬ ‫هیچ ک��س نمی تواند دس��تاوردهای ملموس روابط ما‬ ‫را ان��کار کن��د و همکاری های‬ ‫جدی��د در این زمین��ه باید به‬ ‫سطح روابط سیاسی ما برسد‪.‬‬ ‫الی��اس خاوا تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫تقویت همکاری ها مورد تاکید‬ ‫روس��ای جمهور دو کشور نیز‬ ‫هست‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ کمیسیون مش��ترک همکاری های‬ ‫اقتص��ادی ایران و ونزوئ�لا در ماه س��پتامبر اینده‬ ‫(ش��هریور ماه امس��ال) در کش��ور ونزوئ�لا برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫واحدهای تولیدی در تملک بانک‏ها‬ ‫بنگاه‏داری بانک‏ها‪ ،‬کام تولیدکنندگان را تلخ کرد‬ ‫ش�کوفه حبیب‏زاده‪-‬گروه‬ ‫صنعت‪ :‬با شرایط رکود تورمی‬ ‫اقتص��اد ای��ران‪ ،‬واحده��ای‬ ‫تولی��دی روزبه‏روز با مش��کالت بیش��تری‬ ‫مواج��ه ش��دند‪ .‬افزایش نرخ ارز‪ ،‬ش��رایط‬ ‫نابس��امان ب��ازار و بهره‏های ب��االی بانکی‪،‬‬ ‫صنعتگران را مجبور به دریافت تس��هیالت‬ ‫بیش��تری کرد‪ .‬اما گذش��ت زمان منجر به‬ ‫بهب��ود وضعیت اقتصادی کش��ور نش��د و‬ ‫تولیدکنندگان را در پرداخت اقساط دچار‬ ‫مش��کل کرد‪ .‬به گفت�� ‏ه اقتصاددان��ان؛ در‬ ‫ش��رایطی که با رکود تورم��ی مواجهیم و‬ ‫رون��ق از ب��ازار رخت بربس��ته اس��ت‪ ،‬این‬ ‫بانک‏ها بوده‏اند که با ارزیابی جو نامس��اعد‬ ‫تولید دس��ت به کار شدند و با افزایش نرخ‬ ‫س��ود بانکی‪ ،‬س��ود باالی��ی را نصیب خود‬ ‫کردند‪ .‬این عملکرد بانک‏ها عالوه بر انتقاد‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬صدای مس��ئوالن را نیز‬ ‫دراورد‪ .‬حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری در‬ ‫روز صنع��ت و معدن با انتق��اد از عملکرد‬ ‫بانک‏ها گفت‪« :‬نظام بانکی باید اصالح شود‪.‬‬ ‫بانک ها باید قدم به قدم دست از بنگاه داری‬ ‫بردارند‪ .‬امانت دار پول مردم باشند و واسطه‬ ‫خوبی بی��ن انه��ا و بنگاه ه��ای اقتصادی‬ ‫باشند‪ ».‬محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت نی��ز در‬ ‫‪ ۳۱‬فروردین ماه‪ ،‬در جلس��ه علنی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی اعالم کرد که در ‪۲‬سال‬ ‫اخی��ر ‪ ۹۰۰‬واحد صنعتی به دلیل معوقات‬ ‫بانکی به تملک بانک ها در امده اند‪ .‬به گفته‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬از میان این‬ ‫‪ ۹۰۰‬واح��د تنه��ا ‪ ۱۹۰‬م��ورد به ش��کل‬ ‫نیمه‏تعطیل همچنان فعالیت دارند و باقی‬ ‫به‏طور کامل تعطیل شده اند‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در بهمن ماه س��ال گذشته‬ ‫اع�لام کرده ب��ود ک��ه ‪ ۸۴۱‬واحد صنعتی‬ ‫توس��ط بانک ها تملک شده اند و این یعنی‬ ‫بانک ها سود و جرائم‬ ‫کالنی را برای تولید‬ ‫در نظر گرفته‏اند و‬ ‫بازپرداخت نشدن ان‬ ‫باعث توقیف روزانه‬ ‫اموال تولیدکنندگان از‬ ‫سوی بانک ها شده است‬ ‫در طول ‪۲‬م��اه‪ ۵۹ ،‬واحد صنعتی دیگر به‬ ‫تملک بانک ها درامده اند‪.‬‬ ‫این سخنان در حالی مطرح می‏شود که‬ ‫یکی از مسئوالن بانک ملی در گفت‏وگویی‬ ‫که با روزنامه‬ ‫داشت بر اجرای قانون‬ ‫از سوی بانک‏ها تاکید کرد و تملک بانکی را‬ ‫خارج از قانون الزام بانک‏ها به عدم مطالبه‬ ‫وثای��ق خارج از ط��رح ندانس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫این مقام مس��ئول‪ ،‬اگر قرار بر بازگرداندن‬ ‫واحدهای تولیدی به تولیدکنندگان است‪،‬‬ ‫انها می‏توانند از طریق اقاله دست به اقدام‬ ‫زنند و با پرداخت تمامی بدهی و سود ان تا‬ ‫زمان اقاله‪ ،‬کارخانه را بازپس گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹‹انتق�اد از اف�راط بانک ه�ا‬ ‫در بنگاه داری‬ ‫در ای��ن خص��وص ول��ی‏اهلل‬ ‫س��یف‪ ،‬رئی��س کل بان��ک‬ ‫مرکزی با اع�لام جزئیاتی از‬ ‫نس��خه جدی��د خ��روج‬ ‫غیرتورمی از رکود که از س��وی دولت تهیه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر شاهد‬ ‫اف��راط برخ��ی از بانک ه��ا در بن��گاه‏داری‬ ‫هس��تیم که به‏هیچ‏وجه قابل قبول نیست‪،‬‬ ‫ضمن اینکه بانک ها ‪ ۵‬سال مهلت دارند تا‬ ‫امالک و مستغالت مازاد بر حد نصاب مجاز‬ ‫را واگذار کنند‪ .‬سیف همچنین اظهار کرده‬ ‫بود که در مواردی این امر به دلیل واگذاری‬ ‫ش��رکت های دولت��ی در ازای بدهی ه��ای‬ ‫دولت به بانک‏ها بوده است و برای حل این‬ ‫سیف‪ :‬در حال حاضر‬ ‫شاهد افراط برخی از‬ ‫بانک ها در بنگاه‏داری‬ ‫هستیم که به‏هیچ‏وجه‬ ‫قابل قبول نیست‬ ‫مش��کل نی��ز ض��رورت دارد بانک‏ه��ا ب��ا‬ ‫برنامه‏ریزی دقیق و به نحو مناسب حداکثر‬ ‫ظرف ‪ ۳‬س��ال ب��ه حد نص��اب قابل قبول‬ ‫برسند‪ .‬این فرصت بنابر شرایط بازار سرمایه‬ ‫و همچنین امکان اعمال وقت کافی توسط‬ ‫بانک‏ها در فروش بنگاه‏های مذکور یا سهام‬ ‫مورد نظر اس��ت‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بدیهی اس��ت برخی از این اقالم‬ ‫ناشی از س��وء جریان خاصی نبوده و بنابر‬ ‫شرایط تحریم یا نوس��انات نرخ ارز حادث‬ ‫شده اس��ت که اگر بانک ها در مورد انها به‬ ‫ای��ن نتیجه برس��ند ک��ه عدم تس��ویه در‬ ‫سررسید تعمدی نبوده و با مساعدت بانک‬ ‫می توانند دوباره فعالیت مثبت خود را ادامه‬ ‫دهند‪ ،‬به منظور احیای مجدد توان تولیدی‬ ‫واح��د مذکور و خروج کش��ور از ش��رایط‬ ‫رکودی به این گونه واحدها مساعدت کرده‬ ‫و نس��بت به اس��تمهال براس��اس ضوابط‬ ‫مربوط��ه اقدام کنند‪ .‬س��یف افزود‪ :‬بدیهی‬ ‫اس��ت در صورت��ی ک��ه مواردی ناش��ی از‬ ‫سوءجریان تخلف وجود داشته باشد‪ ،‬حتما‬ ‫برخ��ورد قانونی الزم ب��ه عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫س��یف‪ ،‬توصیه هایی را به بانک ها مطرح و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بانک ها باید به نرخ های توافقی‬ ‫و مصوب‪ ،‬پایبند بوده و در وصول مطالبات‬ ‫غیرجاری جدیت داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۸۱۳‬واح�د صنعت�ی در تمل�ک‬ ‫بانک‏ها‬ ‫طب��ق اخری��ن ام��اری که‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ایران‬ ‫اع�لام ک��رده‪ ۸۱۳ ،‬واح��د‬ ‫صنعت��ی تح��ت تمل��ک بانک هاس��ت که‬ ‫بیش��ترین س��هم را ‪ ۴‬بانک مل��ت‪ ،‬ملی‪،‬‬ ‫صنعت و معدن و صادرات به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬س��یدمحمدعلی سیدابریش��می‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ای��ن س��ازمان با بی��ان اینکه‬ ‫براس��اس ام��ار ‪ ۳۱‬ه��زار واح��د در حال‬ ‫بهره ب��رداری و پروان��ه بهره ب��رداری در‬ ‫مجموعه ش��هرک های صنعتی وجود دارد‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬از ای��ن تع��داد ح��دود‬ ‫‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۵۰‬واحد در حال حاضر متوقف‬ ‫هستند‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران در ادامه با‬ ‫اش��اره به تملک حدود ‪ ۸۱۳‬واحد صنعتی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک های صنعتی توس��ط‬ ‫بانک ه��ا که از این تع��داد ‪ ۷۰‬درصد واحد‬ ‫متوقف هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انتظار داریم‬ ‫این واحدهای صنعتی که متوقف شده اند و‬ ‫تملک انها توس��ط بانک ه��ا صورت گرفته‬ ‫است هر چه زودتر به چرخه تولید برگردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت بم با طعم تلخ مصادره‬ ‫محمدحس��ین جمالی��ان‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت تولیدی و‬ ‫س��اختمانی «دنور قشم» که‬ ‫خود یک��ی از قربانیان تملک‬ ‫بانکی محسوب می‏شود‪ ،‬در گفت‏وگویی که‬ ‫با‬ ‫داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرکت دنور‬ ‫قش��م در سال ‪ 1382‬اغاز به کار کرد‪ .‬پس‬ ‫از ‪ ۲‬ماه از بهره‏برداری این ش��رکت‪ ،‬وزارت‬ ‫مسکن و شهرسازی وقت پیشنهاد همکاری‬ ‫برای س��اخت ش��هر بم را که در اثر زلزله‬ ‫کامال مخروبه ش��ده بود‪ ،‬داد‪ .‬زلزله بم تنها‬ ‫‪۲‬ماه پس از راه‏اندازی این شرکت به وقوع‬ ‫پیوس��ت و در ان زمان هنوز ماش��ین‏االت‬ ‫این شرکت تکمیل نشده بود‪ .‬در چارچوب‬ ‫تکمیل ماشین‏االت کارخانه و ادامه فعالیت‬ ‫طرحی داده ش��د که طبق ان تس��هیالت‬ ‫ارزی و ریالی پرداخت شود‪ .‬از بخش ریالی‬ ‫ان ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان سرمایه در گردش‬ ‫را پرداختن��د اما باقی مف��اد مصوبه را اجرا‬ ‫نکردند‪ .‬دس��تور صندوق ذخیره ارزی نیز‬ ‫در شرایطی که با رکود‬ ‫تورمی مواجهیم و رونق‬ ‫از بازار رخت بربسته‬ ‫است‪ ،‬این بانک‏ها‬ ‫بودند که با ارزیابی جو‬ ‫نامساعد تولید دست به‬ ‫کار شدند و با افزایش‬ ‫نرخ سود بانکی‪ ،‬سود‬ ‫باالیی را نصیب خود‬ ‫کردند‬ ‫وجود داشت که به ان نیز توجهی نشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬برای این منظور بانک‬ ‫ملی مصوبه‏ای را صادر کرد که براساس ان‬ ‫مصوب��ه با وزیر راه و شهرس��ازی قراردادی‬ ‫منعقد شد که به س��بب تاخیر در قرارداد‬ ‫و اجرایی نشدن مصوبه‪ ،‬هزینه ان پرداخت‬ ‫نشد و مجبور شدیم برای اینکه هرچه زودتر‬ ‫بم ساخته شود با ارز ازاد باقی ماشین‏االت‬ ‫را وارد کنیم‪ .‬این در شرایطی بود که بانک‬ ‫ملی تمام تضامی��ن از جمله ترهین ملک‪،‬‬ ‫س��فته و چک را از ش��رکت گرفته و اسناد‬ ‫را نیز بازنمی‏گرداند‪ .‬در ‪۲۳‬بهمن ‪ 1392‬به‬ ‫کارخانه امدند و گفتند که کارخانه متعلق‬ ‫به بانک اس��ت‪ .‬حال نیز بانک ملی کارخانه‬ ‫را به تملک خود دراورده و در اس��نادی که‬ ‫ارائ��ه داده‏اند حداکث��ر مدیرعامل کارخانه‬ ‫مستتر است‪.‬‬ ‫جمالی��ان با اش��اره به اخت�لاس ‪۳‬هزار‬ ‫میلی��اردی و اتفاقات دیگ��ر در بانک ملی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این نامه‏نگاری‏ها سال های سال‬ ‫طول کش��ید‪ .‬اعتراض کردی��م که حداقل‬ ‫اسناد را بازگردانید اما با تغییر مدیرعامل‏ها‬ ‫در بانک ملی چنین نشد‪ ،‬تا اینکه اختالس‬ ‫‪۳‬هزار میلی��اردی رخ داد‪ .‬پس از ان بانک‬ ‫ملی تمام اس��نادی که از هر کسی داشت‬ ‫را ج��زو مایمل��ک خود منظور ک��رد و در‬ ‫این میان ش��رکت ما نیز ضبط ش��د‪ .‬این‬ ‫صنعتگر در ادامه بیان کرد‪ :‬این درگیری‏ها‬ ‫و شکایت‏ها ادامه داشت تا اینکه در دولت‬ ‫احمدی‏نژاد در سال ‪ ،۱۳۸۹‬رئیس منطقه‬ ‫ازاد قش��م س��ند کارخانه را با وجودی که‬ ‫حک��م توق��ف ان را در اختیار داش��تیم تا‬ ‫اس��ناد و مدارک را پس دهند‪ ،‬به نام خود‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توقیف روزانه اموال تولیدکنندگان‬ ‫توسط بانک ها‬ ‫در همین ح��ال فرهاد به‏نیا‪،‬‬ ‫عضو هی��ات مدی��ره انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات خودرو با‬ ‫بی��ان اینکه بانک ها س��ود و‬ ‫جرائم کالنی را برای تولید در نظر گرفته‏اند‬ ‫و عدم بازپرداخ��ت ان باعث توقیف روزانه‬ ‫اموال تولیدکنندگان از سوی بانک ها شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به رغم مصوبه شورای پول و‬ ‫اعتبار‪ ،‬بانک ها تا ‪ ۴۰‬درصد از تولیدکنندگان‬ ‫سود دریافت می‏کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬مشکالت‬ ‫بانکی از جمله مس��ائل عمده این روزهای‬ ‫بخش تولید اس��ت‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫متاس��فانه با وج��ود نامه‏نگاری‏های متعدد‬ ‫تولیدکنن��دگان و انجمن‏ه��ای تولیدی با‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرک��زی و وزی��ر امور‬ ‫اقتص��ادی و دارای��ی‪ ،‬روزان��ه ام��وال‬ ‫تولیدکنن��دگان کش��ور از س��وی بانک ها‬ ‫توقی��ف می‏ش��ود‪ .‬در همین ح��ال به نظر‬ ‫می‏رسد برای بازپس‏گیری تملک واحدهای‬ ‫تولی��دی از بانک‏ها‪ ،‬نیاز به عزم راس��خی‬ ‫وجود دارد که از س��وی نهادهای مسئولی‬ ‫چون وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی و مجلس بای��د مورد پیگیری قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خواب میلیاردها تومان‬ ‫سرمایه برای‬ ‫بدهی میلیونی‬ ‫‪3‬‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه صنعت‬ ‫تولید این روزها حال و روز خوشی ندارد و اعالم نیاز‬ ‫تولیدکنندگان به یارانه های تولیدی نشان از وخامت‬ ‫اوض��اع دارد اما کمبود نقدینگی مش��کل تازه صنعت‬ ‫نیست‪ .‬انچه که امروز تولید را با چالشی جدی مواجه‬ ‫کرده‪ ،‬سیست م نادرست بانکداری به ویژه در این حوزه‬ ‫است‪ .‬حتی شاید بتوان یکی از اصلی ترین دالیل کمبود‬ ‫نقدینگ��ی بخش تولید را نحوه این عملکرد دانس��ت‪.‬‬ ‫این روند انچنان مورد انتقاد دولت و مسئوالن دولتی‬ ‫است که حسن روحانی رئیس جمهوری در روز صنعت‬ ‫و مع��دن بر اص�لاح این روند تاکید کرد و خواس��تار‬ ‫خ��روج بانک ها از رویه بنگاه داری ش��د‪ .‬اما انچه که‬ ‫امروز تبدیل به باری س��نگین ب��ر دوش تولیدکننده‬ ‫و صنعتگر شده است‪ ،‬تملک کارخانه های تولیدی به‬ ‫بهانه پرداخت نشدن مطالبات بانک هاست‪ .‬اماری که‬ ‫به اذعان معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت امروز به‬ ‫بیش از ‪ ۸۰۰‬واحد صنعتی رس��یده‪ ،‬هرچند که وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نظر دیگ��ری دارد و معتقد‬ ‫اس��ت که تعداد این تملک ها در ‪۲‬س��ال گذش��ته به‬ ‫‪ ۹۰۰‬واحد رس��یده که عدد چش��مگیری است‪ .‬این‬ ‫بدهی ها که از نوس��ان های شدید ارزی و تحریم های‬ ‫اعمال ش��ده در این حوزه به وج��ود امده بود‪ ،‬چنان‬ ‫دس��ت و پ��ای تولید را بس��ته که ت��وان بازپرداخت‬ ‫تسهیالت دریافتی را از انها گرفته است و نکته جالب‬ ‫در این رون��د‪ ،‬همکاری نکردن بانک ه��ا با واحدهای‬ ‫تولیدی و به تملک دراوردن واحدهای تولیدی است‪.‬‬ ‫واحدهایی که با میلیاردها تومان سرمایه گذاری سرپا‬ ‫ش��ده بودند تنها با میلیون ه��ا تومان بدهی به خواب‬ ‫رفتند تا سیستم بانکی نشان دهد که به شدت پیگیر‬ ‫مطالبات معوق خود اس��ت! در این میان برخی از این‬ ‫واحده��ای به تملک درامده‪ ،‬واحدهایی هس��تند که‬ ‫برای نخس��تین بار در کشور شکل گرفته اند و فناوری‬ ‫انها پیش از این وارد کش��ور نشده بود اما این واحدها‬ ‫ت شدند تا ضرب المثل «خشک‬ ‫هم قربانی این سیاس ‬ ‫و تر با هم می سوزند» در عمل خود را نشان دهد‪.‬‬ ‫واحدهای��ی که امروز حتی حاضرن��د بدهی خود را‬ ‫ب��ا تمام س��ود و زیان وارده به بان��ک به صورت نقدی‬ ‫پرداخ��ت کنند اما سیس��تم بانکی ب��ا انها همکاری‬ ‫نمی کند‪ .‬هرچند که مسئوالن بانکی معتقدند؛ قانون‬ ‫«م��اده یک قانون تس��هیل اعطای تس��هیالت بانک‬ ‫مص��وب ‪ »۱۳۸۶/۴/۵‬مبن��ی بر ممنوعی��ت دریافت‬ ‫وثایق خارج از طرح توس��ط بانک ه��ا را عامل تملک‬ ‫کارخانه ه��ا و واحدهای تولیدی در اج��رای طرح ها‪،‬‬ ‫انه��ا را ناگزیر از این اقدام کرده اس��ت اما واحدهای‬ ‫تح��ت تملک می توانند از طریق اقاله دس��ت به اقدام‬ ‫بزنن��د و با پرداخت بدهی و س��ود ان ت��ا زمان اقاله‪،‬‬ ‫ نس��بت به بازپس گیری کارخانه اقدام کنند‪ ،‬هرچند‬ ‫که تولیدکنن��دگان این روند را امکانپذیر نمی دانند و‬ ‫معتقدند این واحدها به تملک بانک درامده و طبیعی‬ ‫اس��ت که هیچ بانک��ی حاضر به کاس��تن دارایی های‬ ‫خود نیس��ت اما انتظار می رود همان گونه که سیستم‬ ‫بانک��ی خود را ناگزیر به اعم��ال این قانون می داند‪ ،‬با‬ ‫تولیدکنندگان مماش��ات کرده و تا حدودی از مواضع‬ ‫س��ختگیرانه خود کوتاه بیاید و در شرایطی که دولت‬ ‫با ارائه بس��ته خروج غیرتورمی از رکود سعی می کند‬ ‫رونق را ب��ه تولید و صنعت بازگردان��د‪ ،‬واحدهای به‬ ‫خواب رفته را به چرخه تولید بازگرداند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫استاندارد بنزین های وارداتی‬ ‫تایید شد‬ ‫صمت‪ -‬رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد از بررس��ی‬ ‫‪ ۲‬نوع بنزین وارداتی برای س��نجش میزان االیندگی‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬این س��ازمان ظرف ‪ 2‬م��اه اخیر‪،‬‬ ‫ازمایش ه��ای مرتب��ط ب��ا االیندگ��ی را روی ‪ ۲‬ن��وع‬ ‫بنزین وارداتی صورت داده که براس��اس این بررسی ها‬ ‫مش��خص ش��د که بنزین وارداتی منطبق بر استاندارد‬ ‫یورو‪ ۴‬بوده و سطح االیندگی انها استاندارد است‪ .‬نیره‬ ‫پیروزبخت همچنین از امادگی این سازمان برای انجام‬ ‫ازمایش های مربوط به میزان االیندگی بنزین خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬مطابق با وعده داده ش��ده‪ ،‬از ابتدای مردادماه‬ ‫ازمایشگاه های سازمان ملی استاندارد اماده نمونه گیری‬ ‫از بنزین های وارداتی اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬س��ال ‪۹۱‬‬ ‫نظارت ب��ر واردات بنزین تولید داخلی به عهده وزارت‬ ‫نفت گذاش��ته ش��د ولی هم اکنون منتظر هستیم تا با‬ ‫مصوبه ش��ورای عالی استاندارد‪ ،‬سازمان ملی استاندارد‬ ‫بتواند بازرس��ی از بنزین را انجام دهد‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد با اش��اره به اغاز طرح استانداردسازی‬ ‫جایگاه ه��ای ‪ CNG‬گفت‪ :‬ت��ا بهمن م��اه نتایج این‬ ‫بررس��ی ها صورت می گیرد ضمن اینکه به موازات انها‬ ‫نازل های س��وخت جایگاه های بنزین نیز مورد کنترل‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬پیروزبخت با بیان اینکه نصب ‪ 2‬ایربگ‬ ‫از ابتدای امس��ال روی تمامی خودروها اجباری است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تنها روی یک مدل خ��ودرو که با مصوبه دولت‬ ‫قرار است تولید ان متوقف شود‪ ،‬اجباری نیست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 18‬مرداد ماه ‪ 12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت مشارک ‬ ‫ت‬ ‫خارجی ها در حوزه‬ ‫سرمایه گذاری خودرو‬ ‫سیدمحمد بیاتیان‬ ‫دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��اید بتوان گفت که ب��ه روز بودن و همگام ش��دن‬ ‫با صنع��ت خودروی دنیا چه از منظ��ر کیفیت و چه از‬ ‫لح��اظ ظاهر و تنوع محصول کمی دور به نظر بیاید‪ ،‬اما‬ ‫ش��اید در شرایط حاضر و بازنگری که در بخش صنعت‬ ‫خ��ودرو صورت می گی��رد‪ ،‬این امکان وج��ود دارد تا با‬ ‫خروج تصدی گری ه��ا از بدنه این صنعت بزرگ‪ ،‬رویای‬ ‫به روز ش��دن محقق شود‪ .‬از س��ویی می دانیم همکاری‬ ‫خودروسازان بزرگ که محصوالت خود را در ایران و در‬ ‫خطوط تولید خودروس��ازان داخلی به تولید می رسانند‬ ‫تنها به دانش فنی و دانش تولید خود ختم شده و تعهد‬ ‫پایداری نس��بت به پش��تیبانی ارتقای محصوالت خود‬ ‫نداشته و اگر هم داشته باشند این مسئله هزینه بر بوده و‬ ‫خودروسازان رغبتی به انجام ان ندارند‪ .‬از این رو عاملی‬ ‫که می تواند خودروس��از داخل��ی را به تولید خودروهای‬ ‫خارجی مونتاژ در داخل مطابق با س��ال ساخت کشور‬ ‫مبدا ترغیب کند‪ ،‬مشارکت خودروساز خارجی در حوزه‬ ‫س��رمایه گذاری خودرو است‪ .‬به این معنا که خودروساز‬ ‫خارجی در سود و زیان خودروی ساخت داخل مشارکت‬ ‫داشته باشد که این عامل موجب می شود‪ ،‬برای توفیق و‬ ‫کسب بازار محصوالت روز خود را در اختیار ما قرار دهد‪.‬‬ ‫این مهم با بازنگری قراردادهای خودروس��ازان داخلی و‬ ‫خارجی صورت می پذی��رد و همان گونه که خودروهای‬ ‫خارجی در سایت های دیگر کشورها تولید می شوند‪ ،‬در‬ ‫سایت خودروس��ازان ما نیز تولید خواهند شد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر ش��اهدیم برخی خودروها که در داخل همچنان‬ ‫روی خط تولید قرار دارند سال هاس��ت از خطوط تولید‬ ‫دیگر کشورها خارج شده و به یادها پیوسته اند‪ .‬این نکته‬ ‫نیز قابل ذکر است که در کنار سرمایه گذاری و مباحث‬ ‫فنی ش��رکت های خارجی می توان در حوزه مدیریتی و‬ ‫بازاریابی از دانش خودروس��ازان بزرگ بهره گرفت تا در‬ ‫این صنعت متعالی شد‪.‬‬ ‫به دلیل انحص��اری بودن بازار خ��ودرو حتی با وجود‬ ‫خودروس��ازان خارجی وارد بازار رقابتی نمی ش��ود و در‬ ‫این مسیر نه هزینه و نه دانش فنی دیگر خودروسازان‪،‬‬ ‫نمی تواند بازار راکد خودروی ایران را نجات دهد‪ .‬راهکار‬ ‫این مشکل تنها در گرو واگذاری سهام خودروسازهاست‪.‬‬ ‫در این صورت اس��ت ک��ه خصوصی ها ب��ا ورود به بازار‬ ‫خودرو و با علم به سلیقه بازار و خریداران‪ ،‬بازار را رقابتی‬ ‫کرده و در این حالت است که خودروسازان از ازاد شدن‬ ‫تعرفه واردات خودرو ترسی نداشته و با ورود خودروهای‬ ‫روز در کنار خودروهای باکیفیت داخلی‪ ،‬بازاری رقابتی‬ ‫به وجود خواهد امد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایرنا‪ -‬محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با بیان این که قیمت فعلی خودرو در کشور با توجه به میزان‬ ‫هزینه های تولید ان منطقی است‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت خودرو در‬ ‫کش��ور تنها ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته‬ ‫که این افزایش منطقی اس��ت‪ .‬وی با بیان این که بخشی از‬ ‫افزایش قیمت خودرو ناش��ی از ‪ ۲‬درص��د مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده است که مجلس امسال تصویب کرد‪ ،‬استفاده از موتور‬ ‫مطابق با اس��تاندارد یورو ‪ 4‬در خودروهای داخلی‪ ،‬اجباری‬ ‫ش��دن نصب کیسه هوا در تمامی خودروهای تولید شده از‬ ‫ابتدای امسال و افزایش بیمه شخص ثالث را از دیگر عوامل‬ ‫افزایش قیمت خودرو برشمرد‪.‬نعمت زاده ادامه داد‪ :‬تنها نصف‬ ‫قیمت خودرو متعلق به خودروساز و تولیدکنندگان است و‬ ‫مابقی ان را امور واسطه ای شامل می شود‪.‬‬ ‫خبر خودرو‪ -‬ولی اله افخمی راد‪ ،‬رئیس سازمان توسعه‬ ‫تجارت تاکید کرد‪ :‬سیاست ما در اجرای برنامه های دولت‬ ‫بیش از همه بر تثبیت فرایندها و نرخ تعرفه های واردات‬ ‫متمرکز شده اس��ت و از تغییرات مکرر پرهیز می کنیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر حمایت از واحدهای تازه صنعتی در مقطع‬ ‫زمان��ی خاص گفت‪ :‬این واحد باید به تدریج بتواند بدون‬ ‫حمایت تعرفه ای به فعالیت ها و رقابت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ورود خودروهای خارجی ب��ه ایجاد رقابت و‬ ‫افزای��ش کیفیت و همچنین تنظیم بازار کمک می کند‪.‬‬ ‫افخم��ی راد تاکید کرد‪ :‬میزان واردات کمتر از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫تولید داخلی و شامل خودروهای با حجم موتور کمتر از‬ ‫‪ ۲۵۰‬سی سی است و باالتر از ان اجازه ورود ندارد‪.‬‬ ‫خبر خودرو‪ -‬ایرج ندیمی‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس گفت‪ :‬معموال هدف گذاری ها بر اساس چشم انداز‬ ‫توسعه صنعت خودرو حرکت خوبی است به شرط اینکه‬ ‫این اهداف توام با واقع بینی باشد‪ .‬البته واقعیت موجود‬ ‫در صنعت خودرو به دالیل مختلف با اعداد و ارقام مطرح‬ ‫در سند چشم انداز صنعت خودرو سازگار نیست‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ -‬عب��اس فالح باباج��ان‪ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون عمران مجلس با اشاره به میزان واردات خودرو‬ ‫در س��ال گذشته گفت‪ ۳۵ :‬درصد واردات خودرو در سال‬ ‫‪ ۹۲‬افزایش یافته و در مقایس��ه با ‪ ۷۰۰‬هزار تولید خودرو‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د کاهش تولی��د و ‪ ۳۵‬درصد افزای��ش واردات‬ ‫داشتیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تمامی خودروها از تخلف یکسان‬ ‫برخوردار هستند اما از نظر ایمنی در تولید باید بازرسی و‬ ‫ی برخی ها در صنعت‬ ‫بازنگری ش��وند و از سوء استفاده گر ‬ ‫خودرو جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫به بهانه اغاز تولید کیا سراتو در ایران‬ ‫به روز بودن در پارکینگ خودروسازان خاک می خورد‬ ‫حس�ین علیزاده‪-‬گ�روه‬ ‫صنعت‪ :‬س��اخت نخس��تین‬ ‫خودرو در ایران در سال ‪۱۳۴۶‬‬ ‫کلید خورد‪ .‬پیکان که در ش��رکت سهامی‬ ‫عام «کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال» یا‬ ‫همان ایران خ��ودروی کنونی با لیس��انس‬ ‫کارخانه تالبوت انگلستان ساخته و وارد بازار‬ ‫ش��د‪ ،‬نخس��تین خودروی ایرانی بود که با‬ ‫اقبال بی س��ابقه ای روبرو گردید‪ .‬تا پیش از‬ ‫انقالب اسالمی در سال ‪ ۱۳۵۷‬ایران یکی از‬ ‫بازارهای ب��زرگ خودروه��ا و کامیون های‬ ‫س��اخت امریکا محسوب می شد‪ ،‬اما پس از‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی به دلیل قطع روابط‬ ‫سیاس��ی و تحریم ه��ای اقتص��ادی عم�لا‬ ‫خودروه��ای امریکایی از ب��ازار ایران رخت‬ ‫بربس��تند و جای خ��ود را ب��ه خودروهای‬ ‫اروپایی و شرقی دادند‪ .‬با خروج خودروهای‬ ‫امریکای��ی‪ ،‬پی��کان خ��ودروی تولی��دی‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬ژی��ان و رن��و س��اخت گروه‬ ‫خودروسازی سایپا و وارداتی های اروپایی و‬ ‫ژاپنی‪ ،‬حکمرانان بی چون و چرای خیابان ها‬ ‫بودند‪ .‬با اغاز ده��ه ‪ ۷۰‬و بهبود اثار جنگ‬ ‫تحمیلی زمینه ب��رای ورود اولین خودروی‬ ‫خارجی تولیدی ایران پس از انقالب به وجود‬ ‫ام��د تا چه��ره خیابان ه��ا را تغیی��ر دهد‪.‬‬ ‫پژو‪ ۴۰۵‬فرانس��ه س��اخت گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خودرو در سال ‪ ۱۳۶۹‬پا به خیابان های‬ ‫ایران گذاشت و در پی ان پراید که نام اصلی‬ ‫ان مزدا ‪ ۱۲۱‬و س��اخت شرکت کیاموتورز‬ ‫ب��ود در س��ال ‪ ۱۳۷۲‬از س��وی گ��روه‬ ‫خودروسازی سایپا روی خط مونتاژ و تولید‬ ‫قرار گرفت‪ .‬ناگفته نماند زمان زیادی طول‬ ‫کش��ید تا پراید و پژو داخلی س��ازی شود و‬ ‫قطعه سازان در پشتیبانی قطعات خودرو به‬ ‫خودروس��ازان دل بدهند‪ .‬اما مهم تر از ان‪،‬‬ ‫ساختار یک شکل و تغییر ناپذیر تولید این دو‬ ‫برند از سوی خودروسازان داخلی بود که با‬ ‫وج��ود امکانات ارتقای مدل ه��ای تولیدی‬ ‫همچنان اص��رار به تولید اجداد پراید و پژو‬ ‫داشتند‪ .‬با پایان یافتن دهه ‪ ۷۰‬مسیر برای‬ ‫ساخت خودرو های دیگری چون پژو ‪، ۲۰۶‬‬ ‫زانتیا‪ ،‬ماکسیما‪ ،‬ریو و‪ ...‬در خطوط تولیدی‬ ‫خودروسازان هموار شد که ساخت برخی از‬ ‫این خودروها همچون پژو ‪ ۲۰۶‬با کالس های‬ ‫مختلف همچنان ادام��ه دارد‪ .‬در این میان‬ ‫زانتی��ا به دلیل ظاه��ر منحصربه فرد خود و‬ ‫سرعت باال دل از مصرف کننده ایرانی برد و‬ ‫در کنار ماکس��یما و ریو خودروهایی بودند‬ ‫که ت��ا همین اواخ��ر تولید انه��ا در جاده‬ ‫مخصوص ادامه داشت‪ .‬با این حال ماکسیما‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۰‬با پایان قرارداد پارس خودرو‬ ‫و نیس��ان موتورز ژاپن از خطوط تولید دل‬ ‫کند و زانتیا هم اواسط سال ‪ ۱۳۸۹‬از سایپا‬ ‫رفت و ری��و نیز ابتدای س��ال ‪ ۹۲‬از چرخه‬ ‫تولی��د خ��ارج ش��د‪ .‬در ای��ن می��ان گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا با یک وقفه ‪ 3‬س��اله‬ ‫سنت شکنی کرد و از میان خودروهایی که‬ ‫در فرهنگ خودروس��ازی ما ریشه دوانیده‬ ‫بودن��د‪ ،‬از جایگزین زانتیا رونمایی کرد‪ .‬کیا‬ ‫موتورز خودروسازی که از گذشته همکاری‬ ‫خود را با سایپا و با فروش دانش تولید پراید‬ ‫اغاز کرد و در اواسط دهه ‪ ۸۰‬ریو را به بازار‬ ‫ایران معرفی کرده بود‪ ،‬در نهایت با س��راتو‬ ‫این امکان وجود دارد که‬ ‫شرایطی فراهم شود‬ ‫تا از خطوط تولید یک‬ ‫محصول برای ساخت‬ ‫مدل باالتر همان خودرو‬ ‫استفاده کرد اما این‬ ‫فرایند هزینه بر بوده و‬ ‫ریسک سرمایه گذاری‬ ‫باالیی دارد‬ ‫این همکاری را تداوم داد‪ .‬اما نکته قابل تامل‬ ‫در این فرایند ان است که چرا خودروسازان‬ ‫ما با توجه به ظرفیت باالی تولید و همچنین‬ ‫دارا بودن متخصصان داخلی برای س��اخت‬ ‫خودروه��ای به روز یا هم��ان برند مطابق با‬ ‫سال تولید‪ ،‬اقدام نکرده و نظر مصرف کننده‬ ‫را جلب نمی کنن��د‪ .‬از طرفی‪ ،‬چرا خطوط‬ ‫تولید را به گونه ای طراحی نمی کنند تا تولید‬ ‫یک محصول از یک برند به روز باشد؟‬ ‫‹ ‹به روز بودن هزینه بر است‬ ‫مدیر پروژه تولید خودروی کیا سراتو در‬ ‫سایپا در مصاحبه ای اختصاصی به خبرنگار‬ ‫در این خصوص‪ ،‬گفت‪ :‬این امکان‬ ‫وجود دارد که ش��رایطی فراهم ش��ود تا از‬ ‫خط��وط تولید یک محصول برای س��اخت‬ ‫مدل باالتر همان خودرو استفاده کرد اما این‬ ‫فرایند هزینه بر بوده و ریسک سرمایه گذاری‬ ‫باالیی دارد‪ .‬شهریار رضایی فر با بیان اینکه‬ ‫خطوط تولید برای س��اخت کیا س��راتو در‬ ‫حال حاضر برای تولید س��ال ‪ ۲۰۱۳‬است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مدل بعدی کیا س��راتو تولید‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۴‬بوده و به کلی تغییر یافته که ‹ ‹تنوع محصول برای کسب بازار‬ ‫دبی��ر انجم��ن قطعه س��ازان ای��ران در‬ ‫بیش��ترین تغییر ان در داخل و خارج بدنه‬ ‫گف��ت‪ :‬برخی‬ ‫صورت گرفته است ‪ ،‬بر این اساس خط تولید ای��ن خص��وص به‬ ‫بدنه جدی��د نیاز به س��رمایه گذاری باالیی خودروس��ازان از جمله شرکت خودروسازی‬ ‫دارد‪ .‬اف��زون بر اینک��ه قانون مصوبی وجود رنو پ��ارس متعهد ش��ده بر اس��اس برنامه‬ ‫دارد که براس��اس ان خودروه��ای وارداتی به صورت مستمر یا به صورت ساالنه با توجه‬ ‫بیشتر از سال اجازه ساخت نخواهند داشت‪ .‬به تواف��ق دو طرف‪ ،‬خودروه��ای متنوع با‬ ‫رضایی فر در پاس��خ به این س��وال که ایا مدل سال براساس پلتفرم های موجود ارائه‬ ‫در اینده خودروس��از کره ای با شرایط حال دهد‪ .‬ساس��ان قربانی اف��زود‪ :‬به طور مثال‬ ‫حاض��ر و تحریم ها‪ ،‬متعهد ب��ه همکاری با روی پلتفر م ال‪ ۹۰‬خودروی بی‪ ۹۰‬ساخته‬ ‫سایپا خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬قراردادی که با کیا می ش��ود و در کن��ار ان محصوالتی جدید‬ ‫موتورز بس��ته شد ش��رایطی به وجود اورد ب��رای ایجاد جذابیت و جلب نظر مش��تری‬ ‫که این خودروس��از با وج��ود تحریم و پس در س��ایه تنوع و کیفیت باال تولید خواهد‬ ‫از دو سال وقفه همچنان به تداوم همکاری ش��د تا جایی که بتوان س��اخت محصوالت‬ ‫خود با س��ایپا راغب باش��د و از سوی دیگر رن��و در ای��ران را با محصوالت س��ایت این‬ ‫این ش��رکت برای تعلیق هم��کاری خود با خودروساز در رومانی مطابقت داد‪ .‬انتظارها‬ ‫س��ایپا غرامت باالیی پرداخت کرد‪ .‬مدیر از صنع��ت خودرو باالس��ت و ظرفیت برای‬ ‫پ��روژه تولید خودروی کیا س��راتو با اعالم ب��ه روز ش��دن باال تر‪ .‬ام��ا اگ��ر بخواهیم با‬ ‫اینک��ه قیم��ت کیا س��راتو تولی��دی گروه ش��رایط حال حاضر صنعت خودروی ایران‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا با س��راتو موجود در را با دیگر خودروسازان بزرگ قیاس کنیم‪،‬‬ ‫بازار تفاوت معناداری خواهد داشت‪ ،‬افزود‪ :‬تنها نکته قابل توجه افزایش یا کاهش تیراژ‬ ‫راه اندازی خط تولید کیا س��راتو ‪۹۶‬درصد تولید ب��وده که برای متولیان این بخش در‬ ‫تکمیل ش��ده و در زمان مق��رر تولید و به اولویت بوده اس��ت و کیفیت و به روز بودن‬ ‫بازار عرض��ه خواهد ش��د‪ .‬همچنین تولید کمرنگ و کمرنگ تر‪ .‬با این حال در عصری‬ ‫انبوه ای��ن خودرو از ابت��دای مردادماه اغاز قرار گرفته ایم که پیشرفت فناوری و نواوری‬ ‫و براس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته در صنایع با گام هایی س��ریع رو به جلو در‬ ‫روزانه ‪ ۸۰‬الی ‪ ۱۰۰‬خودروی س��راتو تولید حرکت اس��ت‪ ،‬اگر چه ما یک خط در میان‬ ‫در این به روز بودن سهیم هستیم اما همگام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اگرچه بازار خودروی ایران به دلیل اینکه شدن هم دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫همه خودروسازان خارجی در ان حضوری‬ ‫فعال و مستمر ندارند و خودروسازان داخلی‬ ‫نیز ب ه علت شرایط موجود توان متنوع سازی‬ ‫س��االنه محصوالت خود را ندارند اما برخی‬ ‫ش��رکای خارجی خودروس��ازان ایرانی در‬ ‫تالش هستند برای کسب بازار جذاب ایران‬ ‫محص��والت خود را با مدل های روز تولید و‬ ‫عرضه کنند‪.‬‬ ‫ رونق خرید و فروش اینترنتی خودروهای دست دوم‬ ‫اینجا از گرما و ازدحام مراکز خرید خودرو خبری نیس��ت؛‬ ‫اقا رحمان پشت رایانه اش نشسته و سایت فروش خودروهای‬ ‫دس��ت دوم را باال و پایین می کند‪ .‬پراید مدل ‪۸۵‬اش را تازه‬ ‫فروخته و دنبال یک پژوی ‪ ۴۰۵‬دو س��ه سال کارکرده تمیز‬ ‫می گردد‪ .‬توی س��ایت همه ج��ور خودرویی با کارکرد کم و‬ ‫زیاد وجود دارد‪ .‬رنگ عنابی یکی از پژوها چشمش را گرفته‪،‬‬ ‫مدل ‪ ۹۰‬اس��ت تمیز‪ ،‬کارکرد کمی هم دارد‪ .‬با موبایل مالک‬ ‫تماس می گیرد‪ .‬مالک می گوید که س��ند دست اول است و‬ ‫فقط به مصرف کننده می فروش��د‪ .‬قرار می گذارند تا ماشین‬ ‫را از نزدی��ک ببیند‪ ...‬با وجود قیمت های جدید خودروها که‬ ‫نسبت به گذشته افزایش داشته‪ ،‬بازار خودروهای دست دوم‬ ‫رونق یافته اس��ت‪ .‬در این بین‪ ،‬هس��تند کسانی که به ورق‬ ‫زدن صفحه نیازمندی های روزنامه یا سر زدن به مراکز فروش‬ ‫خودروهای کارکرده عالقه ای ندارند‪ .‬روبه روی نمایشگر رایانه‬ ‫می نش��ینند‪ ،‬ش��ربتی خنک درس��ت کرده و در سایت های‬ ‫عرضه خودروهای دس��ت دوم به دنبال مدل خودروی مورد‬ ‫نظر می گردند‪ .‬روزانه حدود ‪ ۳۵۰‬خودروی نو و دس��ت دوم‬ ‫به ط��ور کامال واقع��ی که هر روز نیز در حال افزایش اس��ت‬ ‫توس��ط مالکان این خودروها در پرتال جامع خودرو کش��ور‬ ‫به ادرس اینترنت��ی ‪ www.iranecar.com‬به خریداران‬ ‫عرضه می ش��وند‪ .‬میرزایی مدیر ارتباطات این پرتال با اعالم‬ ‫این مطل��ب می گوید‪ :‬از ابت��دای راه اندازی پرت��ال تا امروز‬ ‫افزون بر ‪ ۶۰۰‬هزار دس��تگاه خودروی دس��ت دوم از داخلی‬ ‫و ارزان قیمت گرفته ت��ا خارجی و گران قیمت در این پرتال‬ ‫به طور رایگان ثبت و به خریداران عرضه شده است‪ .‬مشتریان‬ ‫می توانند به تفکیک مدل‪ ،‬سال تولید‪ ،‬رنگ‪ ،‬قیمت و کارکرد‬ ‫خودروها برای پیدا کردن ماشین دست دوم مورد نظر اقدام‬ ‫کنن��د و پس از یافتن مدل م��ورد نظر با تلفن مالک تماس‬ ‫گرفته یا با ایمیل وی مکاتبه کنند‪.‬‬ ‫میرزایی می گوید‪ ،‬بیشترین خودروی داخلی معامله شده‬ ‫تاکنون در این سایت پراید و پژو بوده اند اما نمونه های مانند‬ ‫مرس��دس بنز‪ ،‬کیا‪ ،‬هیوندای و ب‪.‬ام‪.‬و کارکرده با قیمت های‬ ‫نجومی هم در این س��ایت معامله می شوند‪ .‬او معتقد است‪،‬‬ ‫مهم ترین مزیت خرید اینترنتی خودروهای دس��ت دوم اوال‬ ‫دسترسی مستقیم و بی واس��طه خریدار به فروشنده و ثانیا‬ ‫حجم کامل اطالعات ارائه شده در اینترنت از خودروی مورد‬ ‫نظر اس��ت‪ ،‬به گونه ای که گویا مش��تری از نزدیک خودرو را‬ ‫مالحظه می کند‪ .‬امکان ثبت رایگان تمامی اطالعات خودرو‬ ‫بدون محدودیت‪ ،‬امکان درج عکس باکیفیت خودرو از تمامی‬ ‫زوایا‪ ،‬انتخاب نحوه خرید نقدی یا اقس��اطی‪ ،‬امکان جزئیات‬ ‫کامل از ش��رایط بیمه خودرو و لوازم و وسایل اضافی‪ ،‬امکان‬ ‫درج چند ش��ماره تماس و نیز ام��کان درج ایمیل و مکاتبه‬ ‫سریع اینترنتی‪ ،‬از مهم ترین جذابیت های پرتال جامع خودرو‬ ‫کشور ‪ iranecar.com‬است‪ .‬واقعیت این است که بستر‬ ‫اینترن��ت برای معامالت خودروی نو و دس��ت دوم اکنون با‬ ‫تالش ش��رکت هایی همچون مگا با راه ان��دازی پرتال جامع‬ ‫خودرو کش��ور که برگرفته از سیاست های دولت در راستای‬ ‫تحقق توسعه تجارت الکترونیکی در کشور به شمار می رود‪،‬‬ ‫به صورتی امن فراهم شده است‪ .‬میرزایی مدیر ارتباطات این‬ ‫پرتال می گوید‪ :‬مگا با تکیه بر دانش و توان علمی مدیران و‬ ‫کارشناسان خود توانس��ته زیرساخت و بستری پویا و ایمن‬ ‫برای معامالت خودروهای نو و دس��ت دوم در س��طح کشور‬ ‫راه ان��دازی کن��د و می ت��وان اذعان کرد که م��گا با توجه به‬ ‫عملکرد قابل قبول خود در حوزه فروش اینترنتی خودرو یکی‬ ‫از موفق ترین شرکت های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی‬ ‫در سطح خاورمیانه به شمار می رود‪.‬‬ ‫امار ریالی فروش خودروی نو و دس��ت دوم در این پرتال‬ ‫موید اظهارات وی است‪ .‬بر اساس امارهای موجود تنها حجم‬ ‫ریالی حاصله از فروش اینترنتی خودروهای نو از طریق پرتال‬ ‫جامع خودرو کشور از ابتدا تاکنون رقمی افزون بر ‪ ۲۳۸‬هزار‬ ‫میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫جالب اینکه بس��یاری از دارندگان حواله یا خودروهای نو‬ ‫و صفر کیلومتر نیز س��عی دارند خ��ودروی خود را از طریق‬ ‫پرتال اینترنتی به فروش برسانند‪« .‬قربانی» مالک اصفهانی‬ ‫یک سمند صفرکیلومتر است که به تازگی خودرو خود را از‬ ‫کارخانه دریافت کرده و اگهی ان را در پرتال به ثبت رسانده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی می گوید‪ :‬برای این اگهی هیچ هزینه ای نداده ام‬ ‫و محدودی��ت مکانی و زمانی هم ب��رای ان وجود ندارد و در‬ ‫هر س��اعت شبانه روز در سراسر ایران در دسترس مشتریان‬ ‫است‪ .‬بهتر از این نمی شود‪ .‬تازه به قیمت هم می فروشم‪ .‬قبال‬ ‫هم این کار را کرده ام‪ .‬از س��ایت فقط مش��تری واقعی زنگ‬ ‫می زند و حق داللی هم نمی دهم‪ .‬نپرداختن حق داللی برای‬ ‫خریداران خودروهای دست دوم هم مزیت مهمی محسوب‬ ‫می شود که بسیاری از خریداران خودرو بر این نکته به عنوان‬ ‫یکی از علت های اصلی مراجعه به پرتال خودرو اشاره کردند‪.‬‬ ‫حس��ین پور خریدار یک هیوندای شاسی بلند است‪ .‬او که با‬ ‫فروش��نده معامله را تمام کرده اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬اگر همین‬ ‫خ��ودرو را در عباس اباد معامله می ک��ردم باید چندمیلیون‬ ‫تومان به نمایشگاه واس��طه می پرداختم‪ .‬حاال این پول توی‬ ‫جیبم است‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫خودروسازان از توسعه محصول‬ ‫جا مانده اند‬ ‫دانی�ال دروی�ش‪ -‬گ�روه‬ ‫صنعت‪ :‬انتظارات از صنعت خودرو‬ ‫ایران به دلیل ظرفیت باالی تولید‬ ‫و تقاض��ای گس��ترده ب��ازار ان تا‬ ‫اندازه ای اس��ت که مصرف کننده‬ ‫همواره با قیاس خودروهای تولید‬ ‫داخل و خارجی های خوش ساخت‬ ‫و باکیفی��ت‪ ،‬توقع خرید محصول��ی را دارد که تا اندازه ای‬ ‫به روز باش��د‪ .‬اگر چه این خواسته مصرف کننده باید در‬ ‫اولوی��ت ق��رار گیرد اما این را هم باید در نظر داش��ت که‬ ‫رسیدن به این خواسته تا اندازه ای دشوار و همچون دیگر‬ ‫بخش های این صنعت تحقق ان خالی از دردسر و اشکال‬ ‫نیست‪ .‬خودروسازان ما اکنون در حال تولید خودروهایی‬ ‫هس��تند که سال هاس��ت خطوط تولیدی انها با کمترین‬ ‫تغییر وارد بازار می ش��وند‪ .‬از سوی دیگر خودروهایی نیز‬ ‫در ح��ال تولید هس��تند که تازه وارد خط��وط تولید انها‬ ‫ش��ده یا در شرف تولید هس��تند که نسبت به سال تولید‬ ‫انها در کش��ور مبدا همخوانی ندارند‪ .‬اما سوال اینجاست‬ ‫که ایا خودروس��ازان ما توان این را دارند که خودروهایی‬ ‫تولید کنند که با تغییر س��ال به سال از سوی خودروساز‬ ‫خارجی هماهنگی داشته و نیاز به روز بودن مصرف کننده‬ ‫را تامین کنند‪ .‬در این خصوص خبرنگار ما در گفت وگویی‬ ‫اختصاصی با احمد نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودروسازان‬ ‫ایران ‪ ،‬دالیل به روز نبودن خودروس��ازان را جویا ش��د که‬ ‫بخشی از ان را می خوانیم‪.‬‬ ‫€ €به چه دلیل خودروهای خارجی س�اخت داخل‬ ‫نس�بت به سال س�اخت کش�ور مبدا که در ایران‬ ‫تولید می شود به روز نشده و ارتقا پیدا نمی کند؟‬ ‫قراردادهایی که میان ش��رکت های داخلی با ش��رکای‬ ‫خارجی انها منعقد می ش��ود در طول زمان و با تغییراتی‬ ‫که در خودرو در راستای بهبود محصول صورت می گیرد‪،‬‬ ‫شرکت های سازنده ایرانی را به تبعیت از خودروساز‪ ،‬ملزم‬ ‫می کند‪ .‬به طور مثال ش��رکت پژو پس از تولید پژو ‪206‬‬ ‫و بع��د از چند س��ال تغییراتی را در سیس��تم ترمز خود‬ ‫در راس��تای بهبود و رضایت مشتری اعمال می کرد که‬ ‫شرکت س��ازنده ایرانی نیز ا ن را در سیستم ترمز اعمال‬ ‫کرد‪ .‬اما مش��کل اینجاست که در حال حاضر این خودرو‬ ‫از خط تولید ش��رکت پژو فرانس��ه خارج شده است‪ ،‬اما‬ ‫در شرکت خودروسازی ایران خودرو‪ ،‬تولید ان ادامه پیدا‬ ‫کرده اما ارتقایی نداشته است‪.‬‬ ‫€ €در خص�وص قراردادهای جدید خودروس�ازان‬ ‫این وضعیت چگونه اس�ت؟ به اعتقاد شما در حال‬ ‫حاضر خودروس�ازی س�ایپا برای تولید کیا سراتو‬ ‫امکان به روز شدن را دارد؟‬ ‫قرارداد ساخت کیا سراتو ‪ 3‬سال پیش منعقد شده بود‬ ‫که برای واردات قالب ها و تجهیزات س��اخت و تولید این‬ ‫خودرو‪ ،‬هزینه هایی نیز انجام ش��د اما در ش��رایط تحریم ‬ ‫این خودرو به تولید نرس��ید که در حال حاضر روی خط‬ ‫تولید است‪ .‬در این ش��رایط از شرکت سایپا جویا شدیم‬ ‫که ایا سراتوی جدید با سال ساخت جدید تولید می شود‬ ‫ک��ه انها عنوان کردند به دلیل هزینه خرید تجهیزات در‬ ‫‪ 3‬سال گذش��ته‪ ،‬این خودرو با همان سال ساخت تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬این در حالی است که باید وقتی قراردادی برای‬ ‫تولید یک خودرو منعقد می ش��ود‪ ،‬با اعمال تغییراتی در‬ ‫خودروس��ازی کش��ور مبدا‪ ،‬ان تغییرات در خودروسازی‬ ‫داخل نیز اعمال شود‪.‬‬ ‫€ €خودروسازان اذعان دارند که ساخت خط تولید‬ ‫برای ب�ه روز ک�ردن محصوالت امکان پذیر اس�ت‬ ‫ام�ا هزینه بر بوده و به صرفه نیس�ت‪ .‬حال می توان‬ ‫این موضوع را از این زاویه بررس�ی کرد که ش�اید‬ ‫مصرف کنن�ده ایرانی قانع ب�وده و به تکراری بودن‬ ‫محصوالت عادت کرده اس�ت‪ .‬ارزیابی ش�ما از این‬ ‫موضوع چیست؟‬ ‫در حال حاضر مشکل اصلی صنعت خودروی ایران که‬ ‫ما نیز به ان اعتقاد داریم این اس��ت که خودروس��ازان ما‬ ‫در توس��عه محصول عقب افتاده اند‪ .‬این یک نقطه ضعف‬ ‫محسوب می شود که برخی خودروها هنوز بعد از ‪ 20‬سال‬ ‫در ح��ال تولید و عرضه به بازار هس��تند‪ .‬د ر حال حاضر‬ ‫ب��ه این نتیجه رس��یدیم که تداوم ای��ن روند هم موجب‬ ‫نارضایتی مصرف کننده اس��ت و هم به بدنه خودروسازی‬ ‫ما زیان وارد خواهد کرد‪ .‬از این رو در س��ند چش��م انداز‬ ‫خ��ودرو ‪ 1404‬پیش بینی ش��ده تا ‪ 5‬پلتف��رم طراحی و‬ ‫س��اخته ش��ود که از هر کدام ان چندی��ن خودرو تولید‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بر این اساس با ش��رایط حال حاضر تولید‪،‬‬ ‫فقط می توان برای صادرات محصوالت تنها به کشورهایی‬ ‫چون عراق حساب کرد‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫پژو ‪ GLX 405‬یورو‪2 ،4‬ایربگ‪.‬‬ ‫‪30‬میلیون و ‪ 300‬هزار تومان‬ ‫داشبورد جدید‬ ‫پژو پارس سال یورو‪2 ،4‬ایربگ‬ ‫‪ 37‬میلیون و ‪ 900‬هزار تومان‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪5‬‬ ‫‪37‬میلیون و ‪ 400‬هزار تومان‬ ‫داشبورد جدید‬ ‫رانا ‪LX‬‬ ‫‪32‬میلیون و ‪ 800‬هزار تومان‬ ‫تندر ال ‪ 90‬ایران خودرو‬ ‫‪38‬میلیون و ‪ 800‬هزار تومان‬ ‫سایپا ‪SE 111‬‬ ‫‪21‬میلیون و ‪ 100‬هزار تومان‬ ‫تیبا ‪ SX‬یورو‪4‬‬ ‫‪23‬میلیون ‪900‬هزار تومان‬ ‫معدن‬ ‫نقش ایمیدرو‬ ‫در حوزه‬ ‫اکتشافات معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران که از ان با عنوان ش��رکت م��ادر تخصصی و‬ ‫متولی در بخش تولید مواد معدنی یاد می شود تمام‬ ‫ت�لاش خود را ب��ه کار گرفته تا با س��رمایه گذاری و‬ ‫توسعه معادن به ثروت افرینی و رشد اقتصادی کشور‬ ‫و همچنین افزایش تولید ناخالص ملی یاری رساند‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه ظرفی��ت ب��االی ایمی��درو در بخش‬ ‫توانمندس��ازی صنایع معدنی ب��ا واگذاری ‪200‬هزار‬ ‫کیلومت��ر مربع از زمین هایی که قابلیت اکتش��اف و‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی را دارند‪ ،‬بستر مناسبی برای‬ ‫این س��ازمان فراهم کرده اس��ت تا با اتکا به دانش و‬ ‫فناوری های جدید موجبات توس��عه معادن و صنایع‬ ‫معدنی را فراهم کند‪.‬‬ ‫از این رو سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی اکتش��اف با گستره ‪200‬هزار کیلومتر مربعی‬ ‫را در اولویت برنامه های خ��ود قرار داده و تحقیقات‬ ‫خود را بر روی مناطقی که دارای پتانسیل و ظرفیت‬ ‫باالی ذخایر معدنی است متمرکز کرده است‪.‬‬ ‫در این رابطه می ت��وان به فعالیت بخش خصوصی‬ ‫در حوزه اکتشاف اشاره کرد که وسعت ان به ‪60‬هزار‬ ‫کیلومتر رسیده و تمرکز بیشتر ان در منطقه سنگان‬ ‫و سراوان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫از انجای��ی که ای��ران دارای منابع و ذخایر معدنی‬ ‫ف��راوان بوده و روی کمربند مواد معدنی قرار گرفته‪،‬‬ ‫س��ازمان ایمیدرو با بررس��ی علمی و کارشناس��انه‬ ‫موفق به شناس��ایی ‪ 68‬نوع م��اده معدنی از ‪ 80‬نوع‬ ‫ماده معدنی موجود در معادن کش��ور ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن اماره��ای موج��ود از ذخی��ره ‪700‬هزار‬ ‫میلی��اردی مواد معدن��ی خبر داده و ای��ن درحالی‬ ‫اس��ت ک��ه ب��ا س��رمایه گذاری صحی��ح در بخ��ش‬ ‫اکتش��اف می توان این رقم را ت��ا ‪1000‬میلیارد دالر‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫در راس برنامه ه��ای خ��ود حمایت از سیاس��ت های‬ ‫دول��ت یازدهم مبنی ب��ر اجرای درس��ت و صحیح‬ ‫اص��ل‪ 44‬و حمایت از بخش خصوص��ی را قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬این سازمان با جذب س��رمایه های غیردولتی‬ ‫و س��رمایه گذاران خارجی که در بین انها هموطنان‬ ‫ایرانی نیز وجود دارند‪ ،‬موجبات توس��عه و پیشرفت‬ ‫در این حوزه را فراهم اورده است؛ ضمن انکه بودجه‬ ‫اکتش��افی ‪ 200‬هزار کیلومتری را نیز افزایش داده‪،‬‬ ‫به گونه ای که بودجه اکتشاف را از ‪ 800‬میلیارد ریال‬ ‫با‪50‬درصد افزایش برای س��ال ‪93‬ب��ه مبلغ ‪1200‬‬ ‫میلیارد ریال ارتقا داده است‪.‬‬ ‫تکمیل طرح های اکتش��افی زیر پوش��ش ایمیدرو‬ ‫همچ��ون مع��ادن زرش��وران‪ ،‬س��نگان‪ ،‬جالل اباد‪،‬‬ ‫گل گه��ر‪ ،‬مهدی اب��اد و مجتم��ع س��نگ اهن فالت‬ ‫مرک��زی از دیگ��ر برنامه ها و طرح ه��ای ایمیدرو در‬ ‫زمینه اکتش��اف بوده و در راستای توسعه و پیشرفت‬ ‫تولید مواد معدنی مورد نیاز کشور در مناطقی که از‬ ‫ریسک باالیی برخوردار بوده کشف عناصر کمیاب و‬ ‫کاربردی نظیر کروم‪ ،‬لیتیوم و انتیموان را در اولویت‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫گزارش «‬ ‫شنبه ‪ 18‬مرداد ماه ‪ 12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫» از کم توجهی بسته ضد ر کودی دولت نسبت به بخش معدن‬ ‫مشوق هایسرمایه گذاریدرمعادنمغفولماندهاست‬ ‫حامدش�ایگان‪ -‬گروه معدن‪ :‬پس از‬ ‫انکه دولت بسته ضد رکودی خود را ارائه‬ ‫کرد‪ ،‬برخی از کارشناسان حوزه صنعت و‬ ‫معدن مدعی شدند در برنامه های حمایتی‬ ‫دولت بخش توس��عه معادن کمرنگ دیده‬ ‫ش��ده و انطور که باید ح��وزه معدن مورد‬ ‫توجه دولت قرار نگرفته است‪.‬این موضوع‬ ‫با گفته ه��ای معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت همگام ش��د به ط��وری که مهدی‬ ‫کرباس��یان نی��ز در بخش��ی از اظه��ارات‬ ‫خ��ود گفته بود که در بس��ته ضد رکودی‬ ‫دولت به بخش معدن توجه کافی نش��ده‬ ‫و ب��رای تدوین الیح��ه حمایت��ی باید از‬ ‫س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن کشور‬ ‫ب��ه عن��وان متول��ی این بخش مش��ورت‬ ‫گرفته می ش��د‪ .‬با توجه به اینکه توس��عه‬ ‫ل زای��ی و بهبود چرخه‬ ‫معادن در اش��تغا ‬ ‫اقتص��ادی نقش بس��زایی دارد در تدوین‬ ‫برنامه های اقتصادی کش��ور اس��تفاده از‬ ‫مباحث کارشناس��ی س��ازمان های متولی‬ ‫معدن ب��ه طور قطع در خ��روج از بحران‬ ‫رکودی حاکم بر کش��ور را ه گش��ا خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬در این رابطه برخی از کارشناس��ان‬ ‫معتقدند در بسته ضد رکودی دولت تنها‬ ‫به بخش اس��تخراج معادن توجه ش��ده و‬ ‫بخش های اکتش��اف‪ ،‬فراوری و تحقیقات‬ ‫معدنی که مبنای تصمیم بخش خصوصی‬ ‫برای سرمایه گذاری است مغفول مانده و‬ ‫نیازمند بازنگری است‪ ،‬زیرا زمانی می توان‬ ‫از ظرفی��ت کامل معادن بهره جس��ت که‬ ‫بت��وان این چرخ��ه را کامل و ب��ا افزایش‬ ‫مطالع��ات معدن��ی و داده های اکتش��افی‬ ‫اعتماد کافی برای س��رمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی در این بخش را ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط استخراج !‬ ‫با توجه ب��ه اینکه ب��رای بهره برداری از‬ ‫معادن نخستین گام اکتشاف و شناسایی‬ ‫محدوده ه��ای معدنی اس��ت و پس از ان‬ ‫استخراج و فراوری صورت می گیرد‪ .‬برای‬ ‫اس��تفاده از تمام ظرفیت های این بخش‪،‬‬ ‫حضور قوی تر دولت در کنار ش��رکت های‬ ‫اکتش��افی اهمی��ت خاص��ی دارد‪ .‬عض��و‬ ‫کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس در‬ ‫رابطه با بسته ضد رکودی دولت می گوید‪:‬‬ ‫ارائه این برنامه از سوی دولت یازدهم قابل‬ ‫تقدیر اس��ت زیرا در دولت قبلی تولید در‬ ‫معادن به فراموشی سپرده شده بود و تنها‬ ‫به پرداخت های نقدی و عملیات واسطه ای‬ ‫در معادن ارج نهاده می شد اما با پیشنهاد‬ ‫این الیحه باردیگر تولید در صدر اولویت ها‬ ‫قرار گرفت هرچند این بسته هنوز نواقصی‬ ‫دارد که دولت به ص��ورت محدود اصالح‬ ‫انها را خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫سیدش��ریف حس��ینی‪ ،‬نماین��ده مردم‬ ‫اهواز افزود‪ :‬در این الیحه دولت بیشترین‬ ‫حمایت خود را از اس��تخراج معادن نشان‬ ‫داده اس��ت اما توجه دولت در بخش های‬ ‫اکتش��اف و فراوری و طرح های تحقیقاتی‬ ‫به دلی��ل محدودیت بودج��ه ای کمرنگ‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو ن��گاه بخش خصوصی به‬ ‫سرمایه گذاری در فراوری مواد معدنی باید‬ ‫تقویت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‹س�رمایه گذاری بخ�ش خصوصی‬ ‫با توسعه تحقیقات محقق می شود‬ ‫ارائه اطالعات دقیق علمی در زمینه های‬ ‫مختلف معدنی ضمن کاهش میزان ریسک‬ ‫س��رمایه گذاری ب��ه واس��طه برنامه ریزی‬ ‫بلندمدت از س��وی سرمایه گذاران افزایش‬ ‫حجم تولید را نیز در پی خواهد داش��ت‪،‬‬ ‫بنابرای��ن توجه به کس��ب اطالعات فنی‬ ‫در ح��وزه مع��ادن اهمیت وی��ژه ای دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن رابطه س��ید ش��ریف حس��ینی‬ ‫می گوی��د‪ :‬مطالعات معدنی باید از س��وی‬ ‫ش��رکت های دولتی انجام پذیرد زیرا این‬ ‫مطالع��ات نیازمند هزینه باالیی اس��ت و‬ ‫بخش خصوص��ی توان پرداخت��ن به این‬ ‫موضوعات را ندارد به همین دلیل با انجام‬ ‫پروژه های معدنی بخ��ش خصوصی برای‬ ‫سرمایه گذاری راغب تر خواهدشد‪.‬‬ ‫ی��ک عضو خانه معدن نی��ز با تایید این‬ ‫موض��وع می گوید‪ :‬ایران باوجود در اختیار‬ ‫داشتن مجموعه های تحقیقاتی پیشرفته‬ ‫در ازمایش��ات معدنی هنوز نتوانس��ته در‬ ‫توس��عه و بهره ب��رداری از مع��ادن از ان‬ ‫بهره مند ش��ود‪ .‬به همین دلی��ل اگر این‬ ‫مجموعه ه��ا به صورت رای��گان در اختیار‬ ‫بخ��ش خصوصی ق��رار گی��رد و انها تنها‬ ‫هزینه ه��ای م��واد مصرفی ازمایش��گاهی‬ ‫را پرداخ��ت کنند عالوه بر ارتقای س��طح‬ ‫علم��ی و فنی معادن‪ ،‬مناف��ع زیادی عاید‬ ‫معدنکاران خواهد کرد‪.‬‬ ‫جعفرصادق��ی پناه با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫برای بهبود مطالع��ات تحقیقاتی نیازمند‬ ‫وضع قوانی��ن جدید هس��تیم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در این الیحه دولت‬ ‫بیشترین حمایت خود‬ ‫را از استخراج معادن‬ ‫نشان داده است اما توجه‬ ‫دولت در بخش های‬ ‫اکتشاف و فراوری و‬ ‫طرح های تحقیقاتی به‬ ‫دلیل محدودیت بودجه ای‬ ‫کمرنگ است‬ ‫اگر گروه های تحقیقاتی در ایران موفق به‬ ‫کشف شوند داده های انها به طور رایگان و‬ ‫به سرعت در اختیار سایرین قرار می گیرد‬ ‫که در این صورت حقوق انها ضایع خواهد‬ ‫ش��د بنابراین باید با تدوین قوانینی گروه‬ ‫تحقیقاتی از کش��ف خود بهره مند شده و‬ ‫درقبال دریافت هزینه اطالعات خود را در‬ ‫اختیار سایرین قرار دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتش�افات معدنی م�ورد حمایت‬ ‫قرار نگرفته است‬ ‫به گفته س��ید شریف حسینی در بسته‬ ‫حمایتی‪ ،‬دولت با اس��تفاده از تس��هیالت‬ ‫بانک��ی قصد دارد وضعیت موجود را حفظ‬ ‫کند به ط��وری ک��ه در اختصاص همین‬ ‫تسهیالت بانکی نیز تنها بخش های دولتی‬ ‫بهره مند ش��ده اند و مش��وقی برای ارتقای‬ ‫سطح اکتشافات شرکت های خصوصی در‬ ‫نظر گرفته نش��ده اس��ت اما اگر در بخش‬ ‫اکتش��اف و فراوری این حمایت ها پررنگ‬ ‫ش��ود‪ ،‬ارزش اف��زوده و رون��ق بنگاه های‬ ‫اقتصادی محصوالت معادن بهبود خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن فوالد ای��ران نیز می گوید‪:‬‬ ‫پایه اس��تخراج‪ ،‬اکتش��اف بهین��ه معادن‬ ‫است در چندسال اخیر شرکت های بزرگ‬ ‫معدنی به جای پرداختن به اکتش��اف به‬ ‫تولید فوالد روی اورده اند‪ .‬دولت باید این‬ ‫ش��رکت ها را مجاب به فعالیت اکتش��افی‬ ‫کند زیرا مواد در دس��ترس برای ‪ 12‬سال‬ ‫نیاز تولیدکنندگان فوالد را تامین می کند‬ ‫و پس از ان برای تهیه خوراک با مش��کل‬ ‫مواجه خواهیم ش��د به همین دلیل دولت‬ ‫بای��د از هم اکنون برنامه ای برای توس��عه‬ ‫اکتشافات طرح ریزی کند‪.‬‬ ‫خلیفه سلطان با تاکید بر اهمیت حضور‬ ‫بخش خصوصی در اکتشافات افزود‪ :‬دولت‬ ‫در بخش اکتش��افات به جای اینکه بخش‬ ‫خصوصی را فعال کند تمام محدوده ها را در‬ ‫اختیار گرفته و این شرکت ها در الیه های‬ ‫باالیی زمین که بیش��تر در دسترس است‬ ‫فعالیت می کنند که در بلندمدت اقتصادی‬ ‫نیست‪.‬برای نمونه در امارها ‪ 1/08‬میلیارد‬ ‫تن اکتش��اف سنگ اهن داریم که بخشی‬ ‫از ان در الیه های عمقی زمین است و نمی‬ ‫توانیم با این روش اکتش��اف ادعا کنیم به‬ ‫این میزان اکتشاف دست یافته ایم‪ .‬این در‬ ‫حالی است که در کشورهای بزرگ معدنی‬ ‫بخش خصوصی در عرصه اکتشاف بسیار‬ ‫فعال هستند و با حمایت دولت در اعماق‬ ‫بی��ش از ‪ 200‬متر زمین م��واد معدنی را‬ ‫استخراج می کنند‪.‬‬ ‫همچنین صادقی پناه‪ ،‬عضو خانه معدن‬ ‫ازادسازی محدوده های معدنی در اختیار‬ ‫دول��ت را بهتری��ن حمایت از اکتش��اف‬ ‫می دان��د و می گوی��د‪ :‬اگ��ر محدوده های‬ ‫متروک��ه که در اختیار دولت و س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی ق��رار دارد ب��ه بخ��ش‬ ‫خصوص��ی واگذار ش��ود و از طرف دیگر‬ ‫می��زان حق االرض مع��ادن فعال کاهش‬ ‫یابد اکتشافات توس��عه خواهد یافت زیرا‬ ‫با کاهش محدودیت واردات ماشین االت‬ ‫ژئوفیزیک و حفاری شرکت های بیشتری‬ ‫در این عرصه فعال خواهند شد‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫‪5‬‬ ‫صادرات صفر درصدی منگنز‬ ‫در ‪ 6‬سال‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه توس��عه‬ ‫مع��ادن منگنز به عنوان یکی از‬ ‫راه های خروج از رکود و محرک‬ ‫اقتص��ادی غیرنفتی اس��ت باید‬ ‫به همه ظرفیت ه��ای معدنی و‬ ‫به ویژه محصوالت��ی که ارزش‬ ‫اقتصادی باالیی دارند پرداخته‬ ‫ش��ود‪ .‬منگنز ماده معدنی اس��ت که به دلیل کاربرد‬ ‫ب��االی ان در س��اخت اهن االت و تولی��دات فوالدی‬ ‫کارب��رد زی��ادی در صنایع داش��ته و حت��ی در تهیه‬ ‫خوراک دام و مصارف دارویی نیز اس��تفاده می ش��ود‪.‬‬ ‫به همین دلیل برای اگاهی بیشتر از تولید منگنز در‬ ‫ایران و راهکار توسعه ای ان با شهناز نوایی عضو خانه‬ ‫معدن گفت وگو کرده ایم که می خوانید‪.‬‬ ‫€ €میزان تولید منگنز در ایران چقدر اس�ت و‬ ‫بازار جهانی این محصول چگونه است؟‬ ‫در سال ‪ 92‬نزدیک به ‪ 209‬هزارتن منگنز در ایران‬ ‫تولید ش��ده که در س��ال جدید تولید ان تحت تاثیر‬ ‫عوامل مختلفی همچون افزایش حقوق دولتی و رکود‬ ‫ب��ازار می��زان ان کاهش یافته‪ .‬این در حالیس��ت که‬ ‫تولی��د این محصول در جهان جایگاه خاصی کس��ب‬ ‫کرده چراکه کمبود این محصول باعث شده اخیرا در‬ ‫بازارهای جهانی قیمت منگنز ‪ 40‬درصد افزایش یابد‬ ‫به گونه ای که قیمت ان با افزایش ‪ 12‬دالری به ازای‬ ‫هرتن به حدود ‪ 406‬دالر رسیده است‪.‬‬ ‫€ €محدودیت تولید منگنز در ایران چیست؟‬ ‫نخستین محدودیت افزایش تولید منگنز که ناشی‬ ‫از نب��ود اس��تخراج عمقی اس��ت در واق��ع از کمبود‬ ‫کارشناس��ان حفاری با عمق باال نش��ات می گیرد‪ ،‬از‬ ‫س��وی دیگر تجهیزات حفاری در عمق های باال بسیار‬ ‫گران اس��ت به گون��ه ای که هر ماش��ین نمونه گیری‬ ‫مغزه ای بیش از ‪ 1/5‬ت��ا ‪ 2‬میلیارد تومان ارزش دارد‬ ‫و بخش خصوصی برای این اکتشافات حاضر به تقبل‬ ‫چنین هزینه گزافی نیست چراکه ممکن است نتیجه‬ ‫مثبتی به دست نیاید‪.‬‬ ‫€ €ایا در ایران منگنز صادر می شود؟‬ ‫تولید منگنز در ایران محدود به رفع نیاز داخلی بوده‬ ‫و تنها در ‪ 6‬سال گذشته که میزان مصرف شرکت های‬ ‫فوالدی کم بود این محصول به خارج از کش��ور صادر‬ ‫می ش��د‪ ،‬البته میزان صادرات نیز بسیار پایین بوده به‬ ‫طوری که در س��ال ‪ 87‬تنها به پاکس��تان‪ 1400‬تن‬ ‫منگنز صادر ش��د و همچنین حج��م کمی نیز راهی‬ ‫کش��ورهای جنوب شرق اسیا ش��د‪ ،‬اما در خالل این‬ ‫س��الها به دلیل افزایش تقاض��ای داخلی و همچنین‬ ‫نبود توجه کافی به توسعه معادن منگنز همین میزان‬ ‫صادرات نیز به صفر رسیده است‪.‬‬ ‫دلی��ل محدودی��ت تولی��د منگنز و نب��ود صادرات‬ ‫چیست؟‬ ‫عوامل��ی زیادی مانع توس��عه معدن منگن��ز ایران‬ ‫اس��ت به طوری که برای باال بردن س��طح تولید این‬ ‫محصول نخست باید باید به عواملی همچون نوسازی‬ ‫تجهیزات‪ ،‬تسهیالت بانکی و حمایت صندوق توسعه‬ ‫ملی و صندوق بیمه س��رمایه گ��ذاری توجه کرد‪ .‬در‬ ‫واقع صندوق بیمه که وظیفه حمایت از سرمایه گذاران‬ ‫بخش معدن در هنگام ناکامی در اکتش��اف را برعهده‬ ‫دارد می تواند با جلب حمایت سرمایه گذاران بار دیگر‬ ‫رونق را به معادن منگنز ایران بازگرداند‪.‬‬ ‫بازتاب‬ ‫گزارش‬ ‫از بازتاب تصمیم قوه قضاییه مبنی بر توقف فعالیت معادن دماوند‬ ‫توقف قطعی نیازمند جبران خسارت است‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬چند روز پی��ش رواب��ط عمومی قوه‬ ‫ی بر توقف فعالیت معادن و جلوگیری‬ ‫قضائیه خبری مبن ‬ ‫از ت��ردد کامیون های بارب��ری در ارتفاعات باالی ‪2200‬‬ ‫متری دماوند منتشر کرد و دلیل این اقدام را بهربرداری‬ ‫غیرمج��از معادن عنوان کرده بود‪ .‬بنابراین روز عید فطر‬ ‫در بازدید رئیس دادگس��تری اس��تان مازن��دران مطابق‬ ‫تصمیم ش��ورای تامین اس��تان فعالیت ‪ 5‬معدن متوقف‬ ‫ش��د‪ .‬با این حال جعفر س��رقینی معاون��ت معدنی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن‪ ،‬این‬ ‫اقدام قوه قضائیه را تس��هیل کننده رای ش��ورا دانسته و‬ ‫گفته‪ :‬در جلسه ‪ 5‬خردادماه مصوب شد از هرگونه مجوز‬ ‫فعالیت معدن��ی در کل دامنه و قل��ه دماوند جلوگیری‬ ‫ش��ود‪ .‬این درحالیس��ت ک��ه پیش تر س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت مازندران اعالم کرده ب��ود که فعالیت‬ ‫ای��ن معادن مجاز بوده و ب��رای جلوگیری از بهره برداری‬ ‫بیشتر نیاز است تا شورای عالی معادن نسبت به جبران‬ ‫خس��ارت بهره برداران تصمیم گیری کند‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫در جس��له ای که اخیرا از سوی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مازندران با مدیرکل دادگستری و فعاالن معدنی‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬بار دیگر قانونی بودن مجوز فعالیت معادن‬ ‫م��ورد تایید قرار گرفت و مقرر ش��د تا در صورت جبران‬ ‫نشدن خسارات بهره برداران تا چند روز اینده فعالیت این‬ ‫معادن از سر گرفته شود ‪.‬‬ ‫‹ ‹ماجرا چیست‬ ‫پس از اینکه سازمان میراث فرهنگی در راستای ثبت‬ ‫ملی قله دماوند و همچنین برای جلوگیری از تخریب‬ ‫محیط زیس��ت ان خواس��تار توقف فعالیت معادن در‬ ‫ارتفاع باالی ‪ 2200‬متری قله ش��د‪ ،‬مباحث زیادی در‬ ‫مورد فعالیت معادن مطرح ش��د به گونه ای که برخی‬ ‫از کارشناس��ان محیط زیس��ت مدعی بودن��د فعالیت‬ ‫این مع��ادن غیر مجاز بوده و این مع��ادن فاقد پروانه‬ ‫بهره برداری هستند‪ ،‬با این حال معاون معادن سازمان‬ ‫صنع��ت و معدن اس��تان مازندران ای��ن موضوع را رد‬ ‫کرده و گفته بود‪ :‬فعالیت این معادن مطابق مجوزهای‬ ‫صادره از س��وی این س��ازمان بوده و هیچ گونه تخلفی‬ ‫صورت نگرفته اس��ت‪ .‬علیرضا یوسف نژاد پیش تر نیز‬ ‫اعالم کرده بود که این مجوزها پس از استعالم سازمان‬ ‫منابع طبیعی صادر شده و از سوی دیگر ارتفاعات باالی‬ ‫‪ 2200‬متر خارج از محدوده سازمان محیط زیست بوده‬ ‫و نیازی به استعالم سازمان محیط زیست ندارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫این سازمان نمی تواند ادعایی داشته باشد‪ .‬مالک معدن‬ ‫مالرد دماوند در رابطه با این موضوع می گوید‪ :‬از انجایی‬ ‫که مج��وز بهره برداری معدن مالرد از س��ال ‪ 1388‬تا‬ ‫س��ال ‪ 1403‬اعتبار دارد‪ ،‬مدیرکل دادگس��تری استان‬ ‫نبای��د در مصاحب��ه خود با صراحت اع�لام می کرد که‬ ‫فعالیت این معادن غیرقانونی اس��ت‪ .‬مهدی حسین پور‬ ‫با اشاره به روند بررسی پرونده معادن دماوند می افزاید‪:‬‬ ‫نزدیک به ‪ 3‬ماه اس��ت که س��ازمان بازرس��ی سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت این موضوع را بررس��ی کرده‬ ‫و ت��ا به ام��روز هیچ گونه تخلفی از س��وی معدن مالرد‬ ‫ص��ورت نگرفته و چارچوب قانونی رعایت ش��ده و رای‬ ‫را ب��ه نفع ما صادر کرده اس��ت‪ .‬همچنین پرونده ای در‬ ‫این خصوص در دادگس��تری استان تشکیل شده که با‬ ‫وجود اینکه سازمان محیط زیست و گردشگری استان‬ ‫مدعی فعالیت غیرمجاز معادن هس��تند دادگاه پس از‬ ‫مش��اهده م��دارک رای را به نفع ما صادر کرده اس��ت‪،‬‬ ‫بنابراین تعطیلی معادن غیرمجاز صورت گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار پیش رو‬ ‫با توجه به اینکه در قانون معادن به جبران خس��ارت‬ ‫پس از تعطیلی غیرمترقبه اش��اره شده است به همین‬ ‫دلیل جعفر سرقینی‪ ،‬معاون امور معادن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اع�لام کرده ب��ا همکاری س��ازمان‬ ‫محیط زیست و س��ازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری‬ ‫وضعی��ت معادنی که در ارتفاع��ات باالی ‪ 1700‬متری‬ ‫دماوند فعال هستند تعیین تکلیف خواهند شد‪ .‬به گفته‬ ‫معاون معدنی سازمان صنعت و معدن استان مازندران؛‬ ‫معدندران با ثبت قله دماوند به عنوان اثری ملی موافق‬ ‫هس��تند‪ ،‬ام��ا این موض��وع تفاهم با هم�� ه ذینفعان را‬ ‫می طلبد‪ .‬علیرضا یوسف نژاد می افزاید‪ :‬از انجایی که این‬ ‫محدوده خارج از منطقه چهارگانه سازمان محیط زیست‬ ‫اس��ت و سازمان اوقاف اسناد مالکیت زمین ها را نیز در‬ ‫اختیار دارد‪ ،‬بنابراین هم راستا با معدندران ذی نفع بوده‬ ‫و باید این مش��کل به ص��ورت تفاهم با تمام انها مرتفع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مال��ک معدن مالرد در مورد راهکار پیش رو می گوید‪:‬‬ ‫معادن دماون��د غنی ترین ذخایر پوکه کش��ور را دارند‬ ‫و ب��ه همین دلیل من در س��ال ‪ 1391‬ای��ن معدن را‬ ‫ب��ا مبلغ ‪ 2‬میلیارد و ‪ 138‬میلی��ون تومان خریداری و‬ ‫نزدیک به ‪ 4‬میلیارد برای خرید تجهیزات و جاده سازی‬ ‫سرمایه گذاری کردم که اکنون زمینه اشتغال ‪ 150‬نفر‬ ‫از ساکنان این منطقه فراهم شده است‪ .‬این درحالیست‬ ‫که در چندس��ال اخیر ما به جای پرداختن به مس��ئله‬ ‫تولی��د تنها به دنبال رفع اتهام بوده و فعالیت معدن در‬ ‫حاشیه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مهدی حسین پور ادامه داد‪ :‬با توجه به شرایط پیش‬ ‫امده و اهمیت اشتغال ساکنان منطقه واگذاری معدن‬ ‫جایگزین یا صدور مج��وز کارخانه تولیدی می تواند در‬ ‫جبران خسارت معدنداران موثر واقع شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در جلس��ه ای که در ای��ن اواخر با‬ ‫مسئوالن دادگس��تری برگزار شد‪ ،‬مقرر گردید تا چند‬ ‫روز این��ده در م��ورد جبران خس��ارت تصمیمات الزم‬ ‫گرفته ش��ود که اگر جبران خسارت به صورت تفاهمی‬ ‫صورت گیرد نیازی به ورود شورای عالی معادن نیست‬ ‫و در غیر این صورت نماینده این شورا با حضور در محل‬ ‫معادن باید میزان خسارت را تعیین کند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 18‬مردادماه ‪12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫از دالیل و میزان وقوع حوادث معدنی گزارش می دهد‬ ‫امارحوادثمعدنیدرهاله ایازابهام‬ ‫کرباسیان در بازدید از طرح فوالدی سفید دشت؛‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫قطب تولید فوالد می شود‬ ‫در بازدید دکتر حس��ن روحانی رئیس جمهوری از‬ ‫طرح های توسعه فوالد منطقه سپید دشت چهارمحال‬ ‫و بختیاری که با حضور مهندس محمدرضا نعمت زاده‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و مهدی کرباس��یان‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو انجام ش��د‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح های فوالدی زمینه س��از تبدیل شدن این استان‬ ‫به قطب تولید فوالد در کشور عنوان شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬مهدی کرباسیان‬ ‫با ارائه گزارش��ی از وضعیت طرح فوالد سپید دشت و‬ ‫همچنین برنامه های اتی در زمینه ایجاد کارخانه های‬ ‫فوالد س��ازی و طرح های توس��عه اعالم ک��رد‪ :‬میزان‬ ‫پیش��رفت واحد احیای مس��تقیم طرح سپید دشت‬ ‫‪ 81‬درص��د‪ ،‬واحد ذوب و ریخته گ��ری ‪ 39‬درصد و‬ ‫پیش��رفت کل ‪ 55‬درصد و ظرفیت تولید ساالنه این‬ ‫طرح حدود ‪ 800‬هزار تا یک میلیون تن خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬واحد احیای ای��ن طرح در ‪ 3‬ماهه اول‬ ‫سال ‪ 94‬و واحد ذوب و ریخته گری ان در نیمه دوم‬ ‫سال ‪ 95‬راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیرصنعت‪ ،‬معدن وتجارت میزان س��رمایه‬ ‫گذاری انجام شده در این طرح را ‪ 450‬میلیارد تومان‬ ‫و کل سرمایه گذاری را ‪ 270‬میلیون یورو عنوان و در‬ ‫خصوص اعتبار ارزی این طرح‪ ،‬اظهار کرد ‪ :‬گشایش‬ ‫اعتبار اس��نادی ( ‪ ) L/C‬این طرح در اذر ماه ‪1392‬‬ ‫با مشارکت شرکت ‪ MCC‬چین انجام شده است‪.‬‬ ‫وی س��هم س��ازمان توسعه و نوس��ازی طرح فوالد‬ ‫س��فید دش��ت را ‪ 35‬درصد و س��هم ش��رکت فوالد‬ ‫مبارک��ه را ‪ 65‬درصد دراین مش��ارکت اعالم کرد‪.‬وی‬ ‫سهم بخش داخلی در تامین تجهیزات این طرح را در‬ ‫واحد احیا ‪ 80‬درصد و س��هم بخش خارجی را حدود‬ ‫‪ 20‬درص��د و در واحدهای ذوب ریخته گری س��هم‬ ‫بخش داخل��ی را‪ 38‬درصد و بخ��ش خارجی را ‪65‬‬ ‫درص��د عن��وان کرد‪.‬رئی��س هی��ات عام��ل ایمیدرو‬ ‫همچنین زی��ر بناهای مورد نیاز این طرح را ش��امل‬ ‫‪ 140‬مگاوات برق‪ 540 ،‬متر مکعب اب در س��اعت و‬ ‫‪ 50/000‬متر مکعب گاز در ساعت اعالم کرد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫سنگی که راه را‬ ‫هموار می کند‬ ‫یاسر اسالمی‬ ‫کارشناس عمران‬ ‫«س��نگ باالست» یا سنگ ریلی که به عنوان تکیه گاه و‬ ‫نگهدارنده خطوط ریلی مورد کاربرد قرار می گیرد از ابتدای‬ ‫تاس��یس خطوط راه اهن تاکنون م��ورد توجه این صنعت‬ ‫بوده و از ترکیب خرده س��نگ های معدنی اذرین همچون‬ ‫گرانیت‪ ،‬بازالت‪ ،‬دیوریت و گنیس به دس��ت می اید‪ .‬نکته‬ ‫حائز اهمیتی که باعث ش��ده این م��اده معدنی در صنایع‬ ‫ریلی مورد اس��تفاده قرار گیرد نکاتی دانه بندی یکنواخت‬ ‫ان است به گونه ای که دانه بندی ‪ 25‬تا ‪ 65‬میلی متر اندازه‬ ‫استاندارد مورد استفاده در خطوط راه اهن است‪.‬‬ ‫این کانس��نگ که پس از اکتش��اف و استخراج از سنگ‬ ‫الش��ه با استفاده از تجهیزات و دس��تگاه های سنگ شکن‬ ‫به صورت دانه بندی ش��ده ب��ه کارخانجات فراوری منتقل‬ ‫می ش��ود‪ .‬مهم تری��ن کارب��رد ان ایجاد تع��ادل بین ترن و‬ ‫خطوط ریلی اس��ت که با تحمل نیروه��ای وارده در ایجاد‬ ‫تعادل و نگه داش��تن خطوط ریلی در موقعیت خود کمک‬ ‫می کند‪ .‬از ویژگی های منحصربه فرد این سنگ می توان به‬ ‫جلوگیری از رش��د گیاهان و همچنین جلوگیری از تجمع‬ ‫اب های سطحی از طریق زهکشی در خطوط اشاره کرد ‪.‬‬ ‫در خصوص ماده معدنی «باالس��ت» باید توجه داش��ت‬ ‫کیفی��ت ب��االی این م��اده معدن��ی در برابر س��اییدگی ‪،‬‬ ‫شکستگی و کوبیده شدن ان را جزو اصلی ترین مصالح در‬ ‫راه اهن قرار داده است‪.‬‬ ‫البته با وجود مقاومت باالی س��نگ باالست اما این ماده‬ ‫معدنی نی��ز در مقابل برخی از عوامل همچون جابه جایی ‪،‬‬ ‫تغییر شرایط جوی و همچنین وجود مواد زائد اسیب پذیر‬ ‫بوده و نیازمند شرایط خاص فیزیکی است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫ع�لاوه بر اس��یب های فیزیکی ‪ ،‬تجمع ذرات ری��ز دانه در‬ ‫الیه های باالس��ت به جهندگی ‪ ،‬جذب انرژی‪ ،‬زهکش��ی و‬ ‫حفظ ابعاد هندسی خطوط ریلی اسیب زده به طوری که‬ ‫تغییر اندازه و موقعیت خطوط را به وجود می اورد‪.‬‬ ‫در کش��ور ما نیز با در اختیار داش��تن منابع سنگ های‬ ‫اذرین بیرونی زمینه تولید این ماده معدنی فراهم بوده به‬ ‫طوریکه هم اکنون در برخی از معادن موجود در نوار مرزی‬ ‫صادرات این ماده معدنی س��ود سرش��اری را برای انها به‬ ‫ارمغان اورده اس��ت‪ .‬البته معادن باالست در سراسر کشور‬ ‫لو نقل باعث شده‬ ‫قابل دسترسی است اما هزینه باالی حم ‬ ‫تا این معادن فقط به تامین نیاز داخل اکتفا نمایند‪.‬‬ ‫هم اکنون در بیش از‪ 30‬معدن کش��ور امکان استخراج‬ ‫باالست فراهم بوده این درحالی است که تنها ‪ 11‬معدن به‬ ‫استخراج و تولید این ماده معدنی مشغولند به عنوان مثال‬ ‫مش��هد با در اختیار داشتن ‪ 3‬معدن فعال رتبه اول تولید‬ ‫باالس��ت را به خود اختصاص داده و بعد از ان اس��تان های‬ ‫بوشهر ‪ ،‬بندرعباس ‪ ،‬سیرجان ‪ ،‬کردوک ‪ ،‬اذربایجان ‪ ،‬تهران و‬ ‫قم نیز در تولید این ماده معدنی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫حس�ن س�اعدی‪-‬گروه معدن‪ :‬هفته‬ ‫پیش ب��ود که خبر کش��ته ش��دن ‪ 5‬نفر از‬ ‫کارگران در معدن سنگ تزئینی اردکان یزد‬ ‫با واکنش های زیادی همراه شد حادثه تلخی‬ ‫که براساس اعالم نظر اولیه کارشناسان فنی‬ ‫معادن صرفا بر اثر س��هل انگاری و بی توجهی‬ ‫کارگران ب��ه نکات ایمنی به وقوع پیوس��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬در واقع موضوع ح��وادث معدنی در‬ ‫چند س��ال اخیر به یکی از مهم ترین مباحث‬ ‫در فعالیت های معدنی مبدل ش��ده‪ ،‬اتفاقات‬ ‫ناگ��واری که دلیل اصل��ی ان را باید در نبود‬ ‫سیس��تم های ایمن��ی ‪ ،‬تجهیزات اس��تاندارد‬ ‫و همچنی��ن نب��ود نظ��ارت کافی از س��وی‬ ‫متولی��ان و فعاالن بخش معدن جس��ت وجو‬ ‫کرد‪ .‬در این رابطه بررس��ی ها نشان می دهد‬ ‫که تاکن��ون راه��کار عملی مناس��بی برای‬ ‫جلوگی��ری از ح��وادث و عوام��ل دخیل در‬ ‫ان ارائه نش��ده اس��ت‪ .‬هر چند که برخی از‬ ‫مس��ئوالن و کارشناس��ان معدنی معتقدند؛‬ ‫بروز اینگون��ه حوادث در کمب��ود تجهیزات‬ ‫اس��تاندارد و حفاری ه��ای غیراصولی نهفته‬ ‫اس��ت‪ .‬درخصوص موضوع حوادث معدنی و‬ ‫دالیل بروز ان با چند نفر از مسئوالن وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ها و رئیس‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی مع��دن گفت وگو‬ ‫کرده ایم‪:‬‬ ‫‹ ‹پایش و کنترل معادن‬ ‫جعفر صادق اس��کندری‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اذربایجان‬ ‫غرب��ی در رابطه ب��ا ح��وادث غیرمترقبه در‬ ‫می گوی��د‪ :‬صدمات و‬ ‫مع��ادن ب��ه‬ ‫تلف��ات ناش��ی از کارهای معدن��ی در همه‬ ‫معادن کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬ول��ی تعداد این‬ ‫حوادث غیرمترقبه بس��ته به نوع فعالیت در‬ ‫معادن متفاوت است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به عنوان مث��ال وقوع حوادث‬ ‫در مع��ادن زغال س��نگ به عل��ت عمق زیاد‬ ‫و همچنی��ن احتمال انفجار ناش��ی از تجمع‬ ‫گازهای متصاعد ش��ده دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫ای��ن در حالیس��ت ک��ه احتم��ال ح��وادث‬ ‫این چنینی در معادن روباز و س��طحی بسیار‬ ‫کم است‪.‬‬ ‫اس��کندری ادام��ه داد‪ :‬ح��ال ب��ا توجه به‬ ‫اینک��ه اکثر معادن اس��تان اذربایجان غربی‬ ‫به ص��ورت س��طحی و روباز اس��ت حوادث‬ ‫معدن��ی در ای��ن منطقه به حداقل رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اس��تان اذربایجان غربی ب��ا تاکید‬ ‫ب��ر اینکه اغلب معادن این اس��تان در زمینه‬ ‫س��نگ های تزئینی فعالیت می کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این استان اداره ‪ HSE‬که وظیفه نظارت ‪،‬‬ ‫اموزش و بهداشت کارگران و مسئوالن فنی‬ ‫را برعه��ده دارد تمام ت�لاش خود را برای به‬ ‫حداقل رس��اندن حوادث و افزایش ایمنی در‬ ‫محیط کار کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهل انگاری یا اتصال برق‬ ‫دلیل حادثه معدن اردکان‬ ‫محمدمهدی زارع‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان یزد درخصوص حادثه‬ ‫اخی��ر مع��دن س��نگ گرانی��ت و همچنین‬ ‫راهکاره��ای جلوگی��ری از ان ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬در حادثه مع��دن اردکان ‪ 5‬کارگر بر‬ ‫اثر انفجار معدن سنگ گرانیتی جان خود را‬ ‫از دست دادند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه درخص��وص دالی��ل وق��وع‬ ‫حادث��ه ف��وق اف��زود‪ :‬در بررس��ی های‬ ‫صورت گرفته کارشناسان سازمان ‪ 2‬احتمال‬ ‫را برای وقوع حادثه اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫زارع ادام��ه داد‪ :‬در احتم��ال اول برخی از‬ ‫کارشناسان سهل انگاری یکی از کارگران در‬ ‫انبار م��واد منفجره و اس��تعمال دخانیات را‬ ‫عامل بروز حادثه دانس��ته و این در حالیست‬ ‫ک��ه در احتم��ال دوم برخی از کارشناس��ان‬ ‫اتصال ب��رق در کابل های انب��ار را دلیل این‬ ‫حادثه عنوان می کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬در هر حال‬ ‫هر ‪ 2‬احتمال از س��وی کارشناس��ان درحال‬ ‫بررس��ی اس��ت که پ��س از اتم��ام و ارائه به‬ ‫دادگاه مقص��ر و یا مقص��ران معرفی خواهند‬ ‫رئیسسازمان‬ ‫نظاممهندسی‬ ‫معدن‪ :‬براساس‬ ‫امارهای‬ ‫موجود‪ 97‬درصد از حوادث‬ ‫منجر به فوت در سال‪1392‬‬ ‫مربوطهبهبخشساختمان‬ ‫بوده و‪ 3‬درصد باقیمانده سایر‬ ‫مشاغلرادربرمی گیردکه‬ ‫بخشمعدنسهمناچیزیرابه‬ ‫خوداختصاص‬ ‫داده است‬ ‫ش��د‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان یزد با عنوان اینکه اصول اولیه ایمنی‬ ‫در تمام معادن اس��تان یزد رعایت می شود‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬به منظور جلوگی��ری از تکرار‬ ‫حوادث این چنین��ی در معادن باالی ‪ 25‬نفر‬ ‫‪ 2‬مس��ئول فنی و ایمنی ‪ HSE‬برای کنترل‬ ‫و رسیدگی بیشتر در محیط کار تعیین شده‬ ‫اس��ت؛ همچنی��ن در مع��ادن کوچک تر که‬ ‫کمت��ر از ‪ 25‬نفر در ان مش��غول به فعالیت‬ ‫هستند مسئول فنی از طریق نظام مهندسی‬ ‫استان مربوطه معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره تجهی��زات و امکان��ات به کار‬ ‫رفته در معادن نیز اف��زود‪ :‬تمامی تجهیزات‬ ‫و امکانات معادن اس��تاندارد ب��وده‪ ،‬چرا که‬ ‫فعالیت های معدنی بدون تجهیزات استاندارد‬ ‫فاقد توجیه اقتصادی است‪.‬‬ ‫زارع ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توج��ه به گس��ترش‬ ‫روز افزون تکنولوژی ه��ای نوین اکثر فعاالن‬ ‫معدن��ی ب��رای افزای��ش به��ره وری تولی��د‬ ‫اس��تفاده از ای��ن تکنول��وژی و تجهیزات را‬ ‫در اولوی��ت ق��رار داده و ای��ن درحالیس��ت‬ ‫ک��ه س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫اس��تان ص��دور و تمدید مج��وز بهره برداری‬ ‫را من��وط ب��ه اس��تفاده از ای��ن تجهی��زات‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹امارهای غیرواقعی‬ ‫هرم��ز ناصرنی��ا‪ ،‬رئی��س س��ازمان نظ��ام‬ ‫مهندسی معدن ایران نیز درخصوص حوادث‬ ‫ب��ه وق��وع پیوس��ته در مع��ادن به‬ ‫می گوید‪ :‬وق��وع این حوادث ب��ه مواردی از‬ ‫جمله ش��رایط کاری‪ ،‬ابزاره��ا و تجهیزات و‬ ‫همچنی��ن رعایت نکردن نکات و اصول اولیه‬ ‫ایمنی کار توس��ط کارگران معادن بس��تگی‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ه گونه ای که امارها نش��ان می دهد‬ ‫اکث��ر حوادث به وق��وع پیوس��ته در معادن‬ ‫کشور به علت سهل انگاری از سوی کارگران‬ ‫صورت گرفته اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬البته‬ ‫در برخی از موارد نیز ش��اهد بروز حوادث به‬ ‫واس��طه عمق زیاد و سس��تی دیواره معادن‬ ‫به خصوص در زغال س��نگ هس��تیم‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی معدن ایران افزود‪:‬‬ ‫علت اینکه کارگران به عالئم هش��دار دهنده‬ ‫و ایمن��ی معادن توجه ج��دی نمی کنند این‬ ‫است که این افراد به دلیل نبود اموزش های‬ ‫کاف��ی و بی اطالع��ی از خط��رات احتمال��ی‬ ‫در محی��ط کار زمین��ه وق��وع ح��وادث را‬ ‫فراهم می کنند‪ .‬ناصرنیا اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر برنامه و طرح جدیدی از سوی سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی مطرح شده است که در پی‬ ‫ان تمامی کارگران مشغول در معادن سراسر‬ ‫کش��ور با گذراندن دوره ه��ای اموزش فنی‬ ‫و ایمن��ی به کار گرفته ش��وند که این طرح‬ ‫بعد از تائید نهای��ی وزارتخانه متبوع اجرایی‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی همچنین درخصوص نظارت‬ ‫ب��ر فعالیت های مع��ادن نیز ادام��ه داد‪ :‬این‬ ‫موضوعی اس��ت که به نظر می رس��د وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید پاس��خگو بوده‬ ‫و به حیطه س��ازمان نظام مهندسی ارتباطی‬ ‫ندارد‪ .‬رئیس س��ازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬هر چند به کارگیری‬ ‫مقررات ایمنی در تمام معادن الزم االجراست‪،‬‬ ‫اما سازمان نظام مهندسی معدن تمام تالش‬ ‫خ��ود را به کار گرفته تا در معادن باالی ‪25‬‬ ‫نفر مسئوالن فنی اموزش دیده و متخصص‬ ‫نظارت بر ایمنی را برعهده داشته باشند‪.‬‬ ‫ناصرنیا با اش��اره به اعالم امار ارائه ش��ده‬ ‫مبن��ی بر فوت کارگران معدن در فاصله ‪16‬‬ ‫روز گف��ت‪ :‬اماره��ای متفاوتی که از س��وی‬ ‫برخ��ی از افراد مبنی فوت معدنکاران در هر‬ ‫‪ 16‬روز اعالم می ش��ود اصال پایه و اس��اس‬ ‫بقای صنایع در گرو فعالیت معادن‬ ‫در بازدید رئیس هیات عامل ایمیدرو از مناطق پارسیان و المرد عنوان شد‪:‬‬ ‫اختصاص بودجه ‪ 150‬میلیاردی برای استقرار صنایع معدنی‬ ‫نرگ�س قیص�ری‪ -‬گ�روه معدن‪:‬‬ ‫رئی��س هیات عامل س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در‬ ‫هفته گذش��ته به همراه هیاتی از مدیران‬ ‫این س��ازمان و مجریان طرح ها از منطقه‬ ‫ویژه پارس��یان و الم��رد بازدید کرد‪ .‬وی‬ ‫در ای��ن بازدید با عنوان اینکه مزیت های‬ ‫ای��ن ‪ 2‬منطقه همچون ذخایر غنی گاز و‬ ‫دسترس��ی به منطقه عسلویه و نیز وجود‬ ‫اب ه��ای ازاد ب��رای ص��ادرات محصول‬ ‫ب��ه بازاره��ای بین الملل��ی‪ ،‬مناطق ویژه‬ ‫پارسیان و المرد را مستعد سرمایه گذاری‬ ‫ک��رده‪ ،‬گفته ب��ود باید هرچه س��ریع تر‬ ‫زیرساخت های الزم برای سرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوص��ی در این مناط��ق اماده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان هنگام بازدید از این‬ ‫مناط��ق اعالم ک��رد ‪ :‬برای اماده س��ازی‬ ‫زیربناها س��ال قبل ‪ 15‬میلی��ارد تومان‬ ‫تخصی��ص یافته بود که امس��ال با توجه‬ ‫ب��ه اهمیت موضوع ای��ن بودجه به ‪150‬‬ ‫میلیارد تومان افزایش یافته که امیدواریم‬ ‫با این اقدام‪ ،‬منطقه برای س��رمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی اماده شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای منطقه پارسیان احداث‬ ‫بندری ب��ا ظرفیت نهایی ‪ 40‬میلیون تن‬ ‫جا به جای��ی کاال‪ ،‬پیش بینی و مطالعات‬ ‫الزم انجام ش��ده که پس از اخذ مجوز از‬ ‫محیط زیست‪ ،‬امیدواریم عملیات ساخت‬ ‫بندر امس��ال اغاز شود‪ .‬همچنین‪ ،‬برق و‬ ‫گاز ب��رای این منطقه تامین ش��ده و در‬ ‫حال عقد قراردادهای اجرایی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق اقتصادی با استقرار صنایع‬ ‫با توجه به اینکه ایجاد اشتغال یکی از‬ ‫دغدغه های دولت یازدهم بوده و از سوی‬ ‫دیگ��ر یکی از نش��انه های خروج از رکود‬ ‫ایجاد اش��تغال است‪ ،‬تکمیل و راه اندازی‬ ‫صنایع معدنی می توان��د رونق اقتصادی‬ ‫را ب��رای این مناطق ب��ه ارمغان اورد‪ .‬در‬ ‫همین راستا رییس هیات عامل سازمان‬ ‫توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫در این بازدید در نشستی مشترک که با‬ ‫مجریان ط��رح ‪ ،‬مقامات محلی ‪ ،‬فرماندار‪ ،‬‬ ‫امام جمعه و اعضای ش��وراهای پارسیان‬ ‫داش��ت از اهمیت طرح منطقه پارسیان‬ ‫در ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال جوانان‬ ‫منطق��ه س��خن گف��ت و اظهار ک��رد‪ :‬با‬ ‫راه اندازی طرح های این منطقه بس��یاری‬ ‫از مش��کالت اقتص��ادی و اجتماعی حل‬ ‫و فصل می ش��ود و منطقه ش��اهد رونق‬ ‫چشمگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان با اش��اره به اهمیت‬ ‫پروژه گف��ت‪ :‬منطقه پارس��یان به دلیل‬ ‫اینکه صنایع ب��زرگ متعددی را در خود‬ ‫جای خواهد داد و س��بب توسعه منطقه‬ ‫و کش��ور خواهد ش��د‪ ،‬یک پروژه مهم و‬ ‫بااهمیت محس��وب می ش��ود و به همین‬ ‫دلیل هم��ه باید کمک کنیم با س��رعت‬ ‫بیش��تری به نتیجه و بهره برداری برس��د‬ ‫زی��را منافع ان به همه جامعه باز خواهد‬ ‫گشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ایمی��درو در اج��رای این‬ ‫مناط��ق و صنای��ع‪ ،‬مالحظات زیس��ت‬ ‫محیطی را در راس��تای توس��عه پایدار با‬ ‫اولویت ویژه مورد توجه قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹زیرس�اخت های پیش بینی شده‬ ‫در المرد و پارسیان‬ ‫محمود مش��فق‪ ،‬س��خنگوی س��ازمان‬ ‫توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫» در‬ ‫ایران نیز در گفت و گو با «‬ ‫رابطه با زیرس��اخت های پیش بینی شده‬ ‫در منطقه المرد و پارسیان گفت‪ :‬در این‬ ‫مناطق قرار اس��ت عالوه بر تامین اب و‬ ‫برق صنعتی مورد نیاز شبکه راه‪ ،‬خطوط‬ ‫اهن‪ ،‬س��اختمان های خدم��ات عمومی‪،‬‬ ‫س��یل بندهای حفاظتی و فضای س��بز‬ ‫نیز ایجاد ش��ود‪ .‬وی با اشاره به افزایش‬ ‫درس��تی نداش��ته و دالیل کافی برای اثبات‬ ‫ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اماره��ای حوادث‬ ‫و تلف��ات در معادن کام�لا محرمانه بوده و‬ ‫این گزارش��ات ب��ه وزارتخانه داده می ش��ود‬ ‫و مس��ئول انتش��ار و اعالم ام��ار حوادث در‬ ‫معادن بر عهده این وزارتخانه است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان نظ��ام مهندس��ی معدن‬ ‫ای��ران تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��ر اس��اس امارهای‬ ‫موج��ود ‪ 97‬درص��د از ح��وادث منج��ر به‬ ‫ف��وت در س��ال ‪ 1392‬مربوط��ه ب��ه بخش‬ ‫س��اختمان ب��وده و ‪ 3‬درص��د باقیمان��ده‬ ‫س��ایر مش��اغل را دربر می گی��رد که بخش‬ ‫معدن س��هم ناچیزی را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ظرفیت های سرمایه گذاری ناشی از ایجاد‬ ‫زیرس��اخت افزود‪ :‬در واقع با فراهم شدن‬ ‫زیرساخت های مورد نیاز‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫تشویق خواهد ش��د در طرح های برنامه‬ ‫ریزی شده سرمایه گذاری کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر اجرای فاز مقدماتی بندر پارس��یان‬ ‫و همچنین احداث ساختمان گمرک در‬ ‫انجا در اینده ای نه چندان دور ش��رایط‬ ‫تج��اری را نی��ز در س��ایه صنایع معدنی‬ ‫فراه��م خواه��د ک��رد‪ .‬وی همچنین با‬ ‫بیان اینکه س��اخت تاسیس��ات زیربنایی‬ ‫در مجم��وع به ‪ 190‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫اعتبار نیاز دارد اظهار کرد‪ :‬در چشم انداز‬ ‫نهایی پروژه های مناطق پارسیان و المرد‬ ‫براورد می ش��ود ‪ 10‬میلی��ون تن فوالد‪،‬‬ ‫‪ 2/1‬میلیون ت��ن الومینیوم و ‪ 5‬میلیون‬ ‫تن س��یمان ب��ه تولیدات کنون��ی ایران‬ ‫اضافه شود‪.‬‬ ‫گروه معدن‪ :‬س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ایران(ایمی��درو) اعالم ک��رد‪ :‬مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس شورای اس�لامی با ارائه گزارشی‬ ‫درباره چشم انداز پیش روی توسعه بخش معدن کشور‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬بق��ای صنایع و به ویژه صنای��ع معدنی در‬ ‫فضای رقابتی‪ ،‬وابس��ته به توجه به بخش معدن است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایمیدرو‪ ،‬این مرکز که به بررس��ی جایگاه‬ ‫سرمایه گذاری و بازگشت س��رمایه بخش های مختلف‬ ‫در یک دوره ‪ 20‬ساله پرداخته‪ ،‬تاکید دارد‪ :‬نبود تعریف‬ ‫مش��خص و عدم توجه کافی به زنجیره ارزش تولیدات‬ ‫کش��ور نش��ان دهنده مغفول ماندن جای��گاه معدن در‬ ‫اقتصاد کش��ور اس��ت‪ .‬در این گزارش خاطرنشان شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بخش معدن از باثبات تری��ن بخش های اقتصاد‬ ‫محسوب می شود و نمونه ان ثبات شرکت های معدنی‬ ‫در ب��ورس‪ ،‬حض��ور بین ‪ 100‬ش��رکت برتر کش��ور و‬ ‫داش��تن س��هم ‪ 30‬درصدی در بورس است‪ .‬بر اساس‬ ‫این بررس��ی ک��ه در دوره ‪ 1370 - 89‬صورت گرفته‪،‬‬ ‫معدن با احتس��اب صنایع معدنی س��هم ‪ 6‬درصدی در‬ ‫تولی��د ناخالص کش��ورمان در اختی��ار دارد‪ .‬همچنین‬ ‫این بخش توانس��ته در برخی شاخص ها از جمله رشد‬ ‫س��رمایه گذاری جایگاه دوم را بین بخش های مختلف‬ ‫اقتصاد کسب کند و به طور متوسط در هر سال ‪6/53‬‬ ‫درصد رشد سرمایه گذاری را به ثبت برساند‪.‬‬ ‫طی مدت یادشده جایگاه نخست رشد سرمایه گذاری‬ ‫با سهم ‪ 6/65‬درصدی به حوزه صنعت تعلق دارد‪.‬‬ ‫این گزارش نش��ان می دهد میزان سرمایه گذاری در‬ ‫ای��ن بخ��ش از ‪ 146‬میلیارد تومان س��ال ‪ 70‬به ‪488‬‬ ‫میلیارد تومان در سال ‪ 1389‬رسید‪.‬‬ ‫عالوه بر این متوس��ط رشد س��االنه تولید این بخش‬ ‫به ‪5/7‬درصد و رش��د ارزش اف��زوده ان به حدود ‪49/7‬‬ ‫درصد رس��ید‪ .‬گ��زارش مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس‬ ‫شورای اسالمی یاداور ش��ده است‪ ،‬کشورهای مختلف‬ ‫فعالیت ه��ای صنعتی خود را در س��ایه توجه به حوزه‬ ‫معدن شکل داده اند‪.‬‬ ‫تجارت‬ ‫زمان کمبود کاالیی‬ ‫سرامد‬ ‫دریچه‬ ‫حسین اسدی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫ذخیره س��ازی کاالهای اساس��ی و استراتژیک برای‬ ‫خانوارها جزو برنامه هایی محس��وب می ش��ود که در‬ ‫بیشتر اقتصاد های دنیا مطرح است‪ .‬برخی کشورهای‬ ‫خاص از این روش استفاده می کنند و هدف از این کار‬ ‫هم این است که هر زمان تقاضا برای مصرف کاالهای‬ ‫اساس��ی افزایش یافت‪ ،‬از محل ذخیره س��ازی بتوان‬ ‫محصوالت مورد نی��از را به بازار تزریق کرد تا جامعه‬ ‫مصرفی با کمبود کاال مواجه نشود‪.‬‬ ‫در کش��ور ما هم سال هاست این طرح اجرا می شود‬ ‫و در واقع در تمام دنیا یک کار علمی تلقی می ش��ود‪.‬‬ ‫تجربه ‪ 1‬دهه گذش��ته کش��ور ما ش��امل موفقیت ها‬ ‫و شکس��ت هایی بوده اس��ت که شناس��ایی نیازهای‬ ‫ض��روری‪ ،‬می��زان کاالهای��ی که باید ذخیره ش��ود و‬ ‫توجه به میزان مصرف جامعه از جمله عوامل موثر در‬ ‫موفقیت این طرح بوده است‪.‬‬ ‫هرگاه در زمان بندی مناس��ب و براساس نیازسنجی‬ ‫مطل��وب اقدام به ذخیره س��ازی کردیم موفق بوده ایم‬ ‫و زمان��ی که این ‪ 2‬مولفه مهم علمی را درس��ت اجرا‬ ‫کردیم پاس��خ مثبت گرفتیم و بازار با نوس��ان مواجه‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته تجارب خوب��ی از این طرح‬ ‫دریافت کردیم و مهارت الزم را به دس��ت اوردیم؛ در‬ ‫واقع ازمون و خطا تمام شد و یک قدم به جلو امدیم‪.‬‬ ‫در ذخیره س��ازی کااله��ا‪ ،‬بخش��ی تولی��د داخل و‬ ‫بخشی هم از محل واردات است‪ .‬امسال براساس امار‬ ‫و اطالعات موجود ذخیره مناس��بی داریم که یکی از‬ ‫دالیل ان هم میزان تولید باال و با کیفیت محصوالت‬ ‫کش��اورزی مانن��د برنج و گندم اس��ت ک��ه در صدر‬ ‫کاالهای ذخیره سازی استراتژیک قرار دارد‪ .‬همچنین‬ ‫ورود بخش خصوصی به ذخیره س��ازی و خرید برخی‬ ‫محصوالت مانند گندم نیز دس��تاورد خوبی داشت و‬ ‫موفقیت را دوچندان کرده است‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر در بحث واردات همیشه با مشکلی‬ ‫مواجه بودیم و ان هم اینکه در زمان نامناسبی اقدام‬ ‫ب��ه واردات کاالها می ش��ود که به تولی��دات داخلی‬ ‫اس��یب می زند در سال های گذش��ته واردات بی رویه‬ ‫و کارشناس��ی نش��ده به تولیدات اسیب زد و در واقع‬ ‫واردکننده ها بدون توجه به نیاز تولیدکننده های داخلی‬ ‫اق��دام می کردند‪ .‬در حال حاضر اما با برنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬واردات تا حدود بسیاری مدیریت شده‬ ‫و ذخیره سازی با شفافیت صورت می گیرد و اطمینان‬ ‫خاطر در بخش تولید ایجاد ش��ده اس��ت که تولیدات‬ ‫کشاورزان به خوبی به فروش می رسد‪.‬‬ ‫انچه مس��لم است اینکه در هر کش��وری در بحث‬ ‫اقتصاد باید میزان مصرف و نیاز جامعه شناسایی شود‪.‬‬ ‫در واقع شناخت میزان تولید و مصرف یکساله کشور‬ ‫باید در برنامه ریزی ه��ای دولت قرار گیرد که البته تا‬ ‫حدودی این اتفاق افتاده و جهش خوبی در این زمینه‬ ‫است‪ .‬از سویی دیگر خانواده ها نباید خانه ها را تبدیل‬ ‫ب��ه انبار اذوقه کنند بلکه بای��د به میزان نیاز روزانه و‬ ‫هفتگی خود خرید کنند‪.‬‬ ‫هرچند در ایام ویژه س��ال با جه��ش تقاضا مواجه‬ ‫می ش��ویم و مردم به مراکز خری��د هجوم می برند اما‬ ‫بای��د این فرهن��گ در جامعه نهادینه ش��ود‪ .‬در واقع‬ ‫کاالهای��ی که انبار می ش��وند هم کیفی��ت خود را از‬ ‫دست می دهند و هم ناخوداگاه در رونق کسب و کار‬ ‫تاثیر می گذارد‪ .‬وقتی تقاضا افزایش می یابد در قیمت‬ ‫هم تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫معموال ذخیره سازی زمانی صورت می گیرد که اگر‬ ‫تقاضا افزایش یافت و موجودی سطح عرضه از تعادل‬ ‫خارج ش��د برای جلوگیری از نوس��انات قیمت سعی‬ ‫کنیم از محل ذخیره سازی کاال به بازار تزریق کنیم‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهی��م از این فض��ای ذخیره س��ازی خارج‬ ‫شویم و از هزینه های س��ربار انبارداری و سردخانه ها‬ ‫بکاهیم باید فرهنگ سازی در جامعه صورت گیرد که‬ ‫خانواده ها نگران کمبود کاال نباشند؛ چون هیچ زمانی‬ ‫به این مرحله نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫پشت نویسی الکترونیکی‬ ‫اظهارنامه ها برای نخستین بار‬ ‫در راستای اجرای سیستم اظهار الکترونیک (اظهار‬ ‫از راه دور) پشت نویسی الکترونیک اظهارنامه ها برای‬ ‫نخس��تین بار در بین گم��رکات در گم��رک فرودگاه‬ ‫امام(ره) عملیاتی شد‪ .‬به گزارش خبرگزاری خبرانالین‬ ‫مدی��رکل گمرک فرودگاه ام��ام(ره) در این باره گفت‪:‬‬ ‫ما با در نظر گرفتن تع��دادی رایانه در تمامی انبارها‬ ‫نسبت به اجرای پشت نویس��ی الکترونیکی اظهارنامه‬ ‫اق��دام نموده ایم‪ ،‬بدین صورت که بع��د از اینکه کاال‬ ‫توسط سیستم در مس��یر قرمز قرار گرفت ارزیاب در‬ ‫مراح��ل ارزیابی کاال مش��اهدات و گزارش��ات خود را‬ ‫ثبت سیس��تمی می کند و از طریق ثبت اطالعات در‬ ‫سیستم‪ ،‬گزارش��ات به روز و انالین در سیستم برای‬ ‫کارشناس مربوطه قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫گزارش «‬ ‫شنبه ‪ 18‬مردادماه ‪12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫» از وضعیت انبار کاالهای استراتژیک‬ ‫ذخیره سازی بی سابقه است‬ ‫زهرا طهرانی‪ -‬گروه‬ ‫تجارت‪« :‬برنج کم ش��د‪،‬‬ ‫روغ��ن تولید نمی ش��ود؛‬ ‫گران��ی و بعد هم احتکار خانگی حتی‪».‬‬ ‫ای��ن ش��رایط زمانی اتف��اق می افتد که‬ ‫کش��ور در شرایط خاص و ایام ویژه قرار‬ ‫می گیرد و ذخیره س��ازی ه��م به میزان‬ ‫کافی کفاف نیاز داخل را نمی دهد‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته در مدت زمان کوتاهی ش��اهد‬ ‫چنین شرایطی بودیم که البته دلیل ان‬ ‫هم جو روانی کاذب بود‪.‬‬ ‫زمانی که خبرهایی مبنی بر کمبود یا‬ ‫احتمال افزایش قیمت منتشر می شود‪،‬‬ ‫هج��وم بی مورد م��ردم به ب��ازار به طور‬ ‫ناخوداگاه کمبود عرضه و گرانی را ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬در واقع م��ردم با کوچک ترین‬ ‫جو رسانه ای درباره مواد غذایی ان چنان‬ ‫به دنب��ال احت��کار خانگ��ی می روند که‬ ‫به طور قطع ناخواسته با کمبود و گرانی‬ ‫ن در حالی است که‬ ‫روبه رو می ش��ویم‪ .‬ای ‬ ‫در کشورهای پیشرفته دنیا مردم در این‬ ‫مواقع از خرید دس��ت خواهند کشید و‬ ‫با عاملیت خود به تش��ویش بازار دامن‬ ‫نمی زنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته بس��یاری از فع��االن تنظیم‬ ‫ب��ازار‪ ،‬بای��د ای��ن فرهنگ می��ان مردم‬ ‫تثبی��ت ش��ود که اگ��ر کاالی��ی به طور‬ ‫غیرواقعی گران شد‪ ،‬محصول مذکور را‬ ‫نخرند ت��ا قیمت ها به حالت عادی خود‬ ‫بازگ��ردد‪ ،‬اما با می��زان تقاضای باال در‬ ‫ایامی که جو روانی بر بازار حاکم است‪،‬‬ ‫قیمت ها افزای��ش می یابد و کاال هم در‬ ‫ب��ازار کم می ش��ود‪ .‬یعنی بای��د بدانند‬ ‫گرانی بی مورد ب��ه دلیل کمبود کاال در‬ ‫کش��ور نیس��ت و دیگ��ر روزهای جنگ‬ ‫‪ 8‬س��اله و احتکار بازنمی گردد‪ .‬امس��ال‬ ‫مسئوالن از ذخیره بی س��ابقه کاالهای‬ ‫اساس��ی می گویند‪ .‬هرچند طبق قانون‬ ‫باید ب��رای مصرف ‪3‬ماه کش��ور انبارها‬ ‫پ��ر باش��د و کاالی مورد نی��از مصرف‬ ‫مردم تامین باش��د‪ .‬روحانی در گزارش‬ ‫برنامه ‪ 100‬روز دولت نسبت به ذخیره‬ ‫کاالهای اساسی و به ویژه گندم در زمان‬ ‫تحویل دولت گفت که انبارها خالی بود‬ ‫و دولت نگ��ران تامین نی��از داخلی‪ .‬اما‬ ‫در حال حاضر با گذش��ت حدود ‪1‬سال‬ ‫از عم��ر دولت و زیر س��ایه برنامه ریزی‬ ‫صحیح مردان دولت‪ ،‬انبارها پر ش��ده و‬ ‫حداقل تا ‪ 6‬ماه اینده هیچ کمبودی در‬ ‫‪4‬نوع کاالی اساس��ی برنج‪ ،‬گندم‪ ،‬روغن‬ ‫نباتی و شکر نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز کشور تا‪6‬ماه تامین است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بازرگان��ی دولتی‬ ‫ایران ذخیره س��ازی کاالهای اساسی در‬ ‫کش��ور را بسیار مطلوب ارزیابی و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این شرکت وظیفه ذخیره ‪ 4‬کاالی‬ ‫اس��تراتژیک برنج‪ ،‬گن��دم‪ ،‬روغن خام و‬ ‫ش��کر را دارد که تاکنون هم این میزان‬ ‫ذخیره بی س��ابقه ب��وده اس��ت‪ .‬عباس‬ ‫قبادی در گفت وگ��و با خبرنگار‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬ذخیره س��ازی کاالهای‬ ‫اس��تراتژیک در هر کشوری برای مدت‬ ‫معینی انجام می گیرد تا در مواقع خاص‬ ‫و بحرانی کشور با مشکل مواجه نشود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه می ت��وان مدعی‬ ‫بود میزان ذخیره س��ازی ت��ا پایان ایام‬ ‫عید نوروز س��ال این��ده جوابگوی نیاز‬ ‫کش��ور است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬براساس قانون‬ ‫موج��ودی انبارها باید حداق��ل معادل‬ ‫حمایت های‬ ‫بخشدولتی‬ ‫ازتامین‬ ‫کاالهایاساسی‪،‬حضور‬ ‫دربازارهایجهانیبرای‬ ‫واردات و افزایش خرید‬ ‫تضمینیگندمازجملهدالیل‬ ‫بی سابقهبودنذخیره‬ ‫کاالهایاساسیامسالاست‬ ‫‪3‬ماه مصرف کش��ور باش��د اما در حال‬ ‫حاضر ت��ا پایان ایام ن��وروز‪4 94‬کاالی‬ ‫اساسی را ذخیره داریم‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اش��اره به اینکه ذخایر استراتژیک کشور‬ ‫نسبت به قبل در حد مطلوبی قرار دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬حمایت های بخش دولتی از تامین‬ ‫کااله��ای اساس��ی‪ ،‬عملک��رد به موقع و‬ ‫حض��ور در بازارهای جهانی برای واردات‬ ‫و افزایش خرید تضمینی گندم از جمله‬ ‫دالیل بی س��ابقه بودن ذخی��ره کاالهای‬ ‫اساس��ی امس��ال اس��ت‪ .‬قبادی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه ذخیره س��ازی توس��ط بخش‬ ‫خصوص��ی و دولتی انجام ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طبق تواف��ق وزرای صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و کش��اورزی‪ ،‬وظایف و‬ ‫اختیارات ش��رکت بازرگانی دولتی ایران‬ ‫همچنان زی��ر نظر وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت پیگیری می شود و این در حالی‬ ‫اس��ت که این وظایف در شهرستان ها به‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬کشاورزان محصول برنج را‬ ‫مانند گندم به مراکز دولتی نمی فروشند‪،‬‬ ‫چراکه قیمت بازار بس��یار باالتر از قیمت‬ ‫پایه اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه سال گذشته‬ ‫به دلیل اختالف قیمت ‪2‬هزار تومانی پایه‬ ‫و بازار ازاد‪ ،‬کشاورزان برنج های خود را به‬ ‫دولتی ها نفروختند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بازرگان��ی دولتی‬ ‫ایران‪ ،‬میزان خری��د تضمینی گندم (تا‬ ‫تاری��خ ‪ )1393/5/14‬را ‪6‬میلی��ون تن‬ ‫اع�لام کرد و گف��ت‪55 :‬ه��زار میلیارد‬ ‫ریال هم تاکنون پرداخت ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در حالی که هنوز تا شهریور خرید ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬پارس��ال به طور کلی ‪ 8/4‬میلیون‬ ‫تن گندم خریداری ش��ده ب��ود‪ .‬قبادی‬ ‫ادامه داد‪ 1500 :‬میلیارد تومان بیش��تر‬ ‫از پارسال پرداختی داشتیم ضمن اینکه‬ ‫تعداد مراکز خرید هم در سراسر کشور‬ ‫‪ 920‬مرکز اس��ت‪ .‬خوزستان در جایگاه‬ ‫از فروردین تا‬ ‫خرداد امسال‬ ‫نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته‬ ‫با کاهش ‪48‬درصدی‬ ‫واردات برنج مواجه‬ ‫شدیم که امر مطلوب‬ ‫وارزشمندی ارزیابی‬ ‫می شود‬ ‫نخست قرار دارد که ‪ 965‬هزار تن گندم‬ ‫از این اس��تان خریداری شد‪ .‬فارس هم‬ ‫با ‪ 800‬هزار تن در رتبه دوم قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات کاهش یافت‬ ‫دبیر انجمن برنج ای��ران نیز با تایید بر‬ ‫ذخیره باالی کاالهای اساسی کشور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��ال گذش��ته حدود ‪ 2‬میلیون تن‬ ‫برنج وارد کش��ور ش��د‪ ،‬در حالی که تولید‬ ‫بسیار خوبی هم داشتیم بنابراین می توان‬ ‫گف��ت ذخی��ره مطلوبی از ای��ن محصول‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫جمی��ل علی��زاده ش��ایق ب��ه خبرنگار‬ ‫با اشاره به اینکه به دلیل‬ ‫گسترش‬ ‫ارزان بودن برن��ج وارداتی‪ ،‬برنج داخلی در‬ ‫انبارها ماند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اس��تقبال از برنج‬ ‫وارداتی باعث ش��د برنج های کیفی تولید‬ ‫داخل به فروش نرس��د که البته مازاد برنج‬ ‫وارداتی هم داشتیم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬هرچند‬ ‫ذخی��ره خوبی در محصوالت��ی مانند برنج‬ ‫داریم اما باید ب��ه مدیریت واردات هم بها‬ ‫داد تا بی رویه وارد نش��ود‪ ،‬چراکه به تولید‬ ‫داخل اسیب می زند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن برنج ایران اظهار کرد‪3 :‬ماه‬ ‫نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته با کاه��ش ‪48‬درص��دی واردات‬ ‫برنج مواجه شدیم که امر مطلوبی ارزیابی‬ ‫می ش��ود‪ .‬علیزاده ش��ایق افزود‪ :‬این اقدام‬ ‫مثب��ت به دلیل این اس��ت که مس��ئولیت‬ ‫تنظیم بازار برعهده وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫ق��رار گرفت��ه اس��ت‪ ،‬گام دوم مثبت این‬ ‫وزارتخانه تعیین تعرفه ‪ 40‬درصدی واردات‬ ‫برنج است که از ابتدای مردادماه اعالم شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه امسال تولید برنج هم‬ ‫از نظ��ر کمی و هم از نظ��ر کیفی در حد‬ ‫باالیی قرار داش��ت‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬هرچند‬ ‫قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی‬ ‫سال گذشته به موقع اعالم شد اما باید برای‬ ‫برنج کمی کارشناسی شده تر اعالم می شد‪،‬‬ ‫چراکه برنج فروردین ماه کاشته می شود و‬ ‫قیمت اعالم شده در شهریور سال گذشته‬ ‫متناسب با ش��رایط ان زمان بود‪ .‬به گفته‬ ‫دبی��ر انجمن برنج ایران‪ ،‬باید قیمت خرید‬ ‫این محصول توس��ط دولت با قیمت بازار‬ ‫ازاد یکس��ان باش��د تا کش��اورز به سمت‬ ‫بازار ازاد نرود‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫روابط عمومی س�ازمان توسعه تجارت ـ با حل شدن موانع سیاسی‪ ،‬فرایند‬ ‫الحاق به س��ازمان تجارت جهانی اغاز می ش��ود‪ .‬رئیس س��ازمان توس��عه تجارت از‬ ‫تشکیل کارگروه های ویژه برای الحاق به این سازمان خبر داد و گفت‪ :‬تمام سازمان ها‬ ‫و نهادهای مرتبط باید امادگی الزم را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی کسب‬ ‫کنند تا به محض رفع شدن موانع سیاسی‪ ،‬فرایند الحاق از سر گرفته شود‪.‬‬ ‫ولی اهلل افخمی راد از عزم دولت یازدهم در س��اماندهی فرایند الحاق به س��ازمان‬ ‫تجارت جهانی سخن گفت و افزود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اتخاذ رویکرد‬ ‫نتیجه گرا اهداف عملیاتی قابل حصولی را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی‬ ‫در دس��تور کار قرار داده اس��ت‪ .‬وی در تش��ریح ارتباط س��ازمان توسعه تجارت و‬ ‫‪ WTO‬گفت‪ :‬س��ازوکار تنظیم تعرفه ها و ابالغ ان به گمرک‪ ،‬برگزاری کمیسیون‬ ‫ماده یک‪ ،‬ارتباط تجاری با کش��ورهای خارجی‪ ،‬عضویت در پیمان های بین المللی‪،‬‬ ‫انعق��اد تفاهم نامه با کش��ورهای مختلف و مواردی از این قبی��ل‪ ،‬از جمله ابزارها و‬ ‫امکانات س��ازمان توسعه تجارت اس��ت که ارتباط تنگاتنگی با عضویت در سازمان‬ ‫تج��ارت جهانی دارد‪ .‬وی الح��اق دفتر نمایندگی تام االختی��ار تجاری به بدنه این‬ ‫سازمان را اقدام موثری دیگری در مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی خواند‪.‬‬ ‫ جلس��ه ش��ورای سیاس��ت گذاری اجالس بین المللی تجارت ایران و‬‫عراق با هدف گس��ترش صادرات محصوالت ایرانی برگزار شد‪ .‬دبیرکل اتاق مشترک‬ ‫بازرگان��ی و صنای��ع و معادن ایران و عراق از برگزاری نخس��تین اجالس بین المللی‬ ‫تجارت ایران و عراق در فاصله ‪ ۲۰‬شهریور تا ‪ ۲۰‬مهر خبر داد و ابراز امیدواری کرد‬ ‫که زمان قطعی این اجالس تا ‪ ۲‬هفته اینده مشخص شود‪.‬‬ ‫روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران‪ -‬محمد ناصر نیکبخت استاندار همدان‬ ‫در دیدار با حمید کارگر‪ ،‬سرپرس��ت مرکز ملی ف��رش ایران گفت‪ :‬همدان در حوزه‬ ‫فرش دارای درخش��ش بوده و دنیا فرش همدان را می شناس��د‪ .‬در این دیدار مقرر‬ ‫ش��د با فهرس��ت کردن زمینه های همکاری مش��ترک میان مرکز ملی فرش ایران و‬ ‫اس��تانداری همدان‪ ،‬در قالب تفاهم نامه ای همکاری برای تقویت هنر‪ -‬صنعت فرش‬ ‫در همدان شکل بگیرد‪.‬‬ ‫تسنیم‪ -‬رییس سازمان توسعه تجارت از ادامه ثبت سفارش طبق روال سابق‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬ثبت س��فارش مانند گذش��ته دنبال می ش��ود و دچار هیچ گونه‬ ‫تغیی��ر س��اختاری که از ان به عنوان جامعه اماری واردات یاد ش��ود نخواهد ش��د‪.‬‬ ‫ولی اله افخمی راد گفت‪ :‬هیچ برگزارکننده ای مجاز نیست به غیر از هزینه های قانونی‪،‬‬ ‫وجوهی از شرکت کنندگان در نمایشگاه دریافت کند و در صورت مشاهده تخلف در‬ ‫صدور مجوز مجریان تجدید نظر خواهد شد‪.‬‬ ‫خبرانالی�ن‪ -‬رایزن��ی برای رفع مش��کل کامیون ها در مرز ج��واب داد‪ .‬پیرو‬ ‫مش��کالتی که پیش روی کامیون های حامل بار بین دو کشور ایران و ترکیه حاصل‬ ‫شده بود روسای گمرک ‪ 2‬کشور با یکدیگر به توافق رسیدند تا موانع موجود را از بین‬ ‫ببرند‪ .‬بر اساس توافق صورت گرفته در ‪ 1‬ماه اینده با ‪ 2‬بانده شدن هر ‪2‬مسیر ورود‬ ‫و خروج گمرکات بازرگان‪ -‬گوربالغ تردد کامیون های حامل بار افزایش چشمگیری‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫ش�اتا‪ -‬در ‪ 3‬ماهه منتهی ب��ه خردادماه س��ال جاری؛ ارزش صادرات خدمات‬ ‫فنی ومهندس��ی به کش��ورهای هدف صادراتی بالغ بر ‪ 490‬میلیون دالر ش��د که‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه خود در ‪ 3‬ماهه نخست س��ال گذشته رشد ‪ 40‬درصدی را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫گپ وگفت‬ ‫‪7‬‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس‬ ‫‪:‬‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫عملکرد مثبت در ذخیره سازی‬ ‫‪ :‬دکتر حسن روحانی‪،‬‬ ‫رییس جمهور کش��ور زمانی که‬ ‫گزارش ‪ ۱۰۰‬روز اول کابینه را‬ ‫ارائه داد‪ ،‬اعالم کرد‪« :‬تصور من‬ ‫این بود زمانی که دولت بر س��ر‬ ‫کاراید بین ‪ 3‬تا ‪ 4‬ماه کاالهای‬ ‫اساس��ی در کشور وجود خواهد‬ ‫داشت اما در همان زمان گزارشاتی رسید که کشور از‬ ‫لحاظ کاالهای اساسی ازجمله گندم دچار مشکل است‬ ‫و برای مثال برای ‪ 3‬روز در س��یلوهای یک شهرستان‬ ‫گن��دم وجود داش��ت‪ ».‬حاال فارغ از اینک��ه امار را به‬ ‫اشتباه به رییس جمهور دادند و یا به درستی‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر از ذخیره کاالهای اساس��ی شامل گندم‪ ،‬برنج‪،‬‬ ‫ روغن و ش��کر تا ‪۶‬ماه اینده خبر داده اند‪ .‬این عملکرد‬ ‫مثبت دولت درخصوص ذخیره سازی کاالهای اساسی‬ ‫را بیش��تر می توان به دلیل حمایت از کشاورزان برای‬ ‫تولید ب��االی محصوالت دانس��ت‪ .‬در همین زمینه با‬ ‫حبیب برومند داش قاپو‪ ،‬عضو کمیس��یون کشاورزی‬ ‫مجلس گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €عملک�رد دول�ت درخصوص ذخیره س�ازی‬ ‫کاالهای اساسی را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫دولت یازدهم در همین مدت فعالیت عملکرد خوبی‬ ‫از خ��ود برجای گذاش��ت به نحوی که نم��ره ‪ ۱۶‬را به‬ ‫ی دولت می دهم‪ .‬هرچند اوایل شروع‬ ‫مجموع فعالیت ها ‬ ‫ب��ه کار دولت‪ ،‬امار اش��تباهی از عملک��رد دولت قبلی‬ ‫درخصوص ذخیره س��ازی به رییس جمه��ور دادند اما‬ ‫امسال وضعیت ذخیره کاالهای اساسی مطلوب تر است‬ ‫و کمبودی در گندم‪ ،‬برنج روغن و شکر نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫€ €دلیل این ذخیره س�ازی مطلوب و بی س�ابقه‬ ‫چیست؟‬ ‫تولید محصوالت کش��اورزی در ای��ران مانند گندم‬ ‫بسیار خوب و با کیفیت است‪ .‬در همین زمینه مجلس‬ ‫و به ویژه کمیسیون کش��اورزی سعی کرده است تا با‬ ‫هماهنگ��ی دول��ت قیمت گندم را ب��ه قیمت جهانی‬ ‫برس��انیم که البته در ح��ال حاضر هم باالتر از قیمت‬ ‫جهانی است‪ .‬با این اقدام انگیزه کشاورزان برای کشت‬ ‫و تولید محصول کیفی بیش��تر شد و در نهایت میزان‬ ‫تولی��د هم باال رفت‪ .‬با توجه به اینکه س��ال گذش��ته‬ ‫خشکسالی برخی مناطق به زمین ها گندم اسیب زد‪،‬‬ ‫باز هم به واردات نیاز داریم و هنوز خودکفا نشده ایم‪.‬‬ ‫قرار بود امسال ‪۳۴‬هزار میلیارد تومان به واردات گندم‬ ‫تخصیص یابد که در صورت تولید باال امکان دارد این‬ ‫مبلغ به واردات اختصاص پیدا نکند‪.‬‬ ‫€ €درخص�وص برن�ج چط�ور؟ ب�ه واردات نیاز‬ ‫داریم؟‬ ‫برنج��کاران هم ب��ه خوبی فعالیت دارن��د و به واقع‬ ‫کیفیت برنج داخلی چندین برابر نمونه وارداتی است‪.‬‬ ‫اما واردات مدیریت نشده به ضرر برنجکاران تمام شد‪.‬‬ ‫دولت از تولید برن��ج داخلی حمایت نکرد و قیمت ها‬ ‫ه��م باال رفت در حالی که باید با ارائه کمک مورد نیاز‬ ‫برنجکاران قیمت را تعدی��ل کند و از واردات بی رویه‬ ‫جلوگیری کند‪ .‬این در حالی اس��ت که برخی به دلیل‬ ‫منافع ش��خصی اقدام ب��ه واردات برن��ج می کنند که‬ ‫به طور جدی به این بخش اسیب می زند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا ای�ن تفاس�یر چش�م انداز س�ال جاری و‬ ‫سال های پیش رو را چگونه می بینید؟‬ ‫در حال حاضر ذخیره س��ازی در ش��رایط عالی قرار‬ ‫دارد و کمب��ودی در این خص��وص نداریم‪ .‬دولت باید‬ ‫مطاب��ق با واقعی��ت و همانطور که تاکن��ون اقدامات‬ ‫مثبت��ی انج��ام داده پی��ش رود‪ .‬اقدام��ات دولت در‬ ‫بخش کش��اورزی‪ ،‬مهار اب های م��رزی که از مرزها‬ ‫خارج می ش��د که البته ‪۱۰‬میلی��ارد دالر هم در این‬ ‫خصوص تخصیص یافت مثبت ارزیابی می ش��ود‪.‬عزم‬ ‫کلی دولت متمرکز به رفع نیاز کلی مملکت اس��ت و‬ ‫دولت روحانی با مهار تورم و دیگر اقدامات چشم انداز‬ ‫مثبتی برای اقتصاد ایران رقم زده اس��ت‪ .‬امیدواریم با‬ ‫استمرار این روند و رفع نقاط ضعف بحران های کنونی‬ ‫به طور کامل از اقتصاد ایران خارج شوند‪.‬‬ ‫امار‬ ‫افزایش ‪ 5‬درصدی‬ ‫صادرات غیرنفتی‬ ‫سرپرس��ت دفتر برنامه ری��زی تجاری اع�لام کرد‪:‬‬ ‫صادرات غیرنفتی بدون احتس��اب میعانات گازی در‬ ‫طول س��ه ماهه نخس��ت س��ال جاری با افزایش پنج‬ ‫درصدی نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته به رقم‬ ‫‪ 1/8‬میلیارد دالر رس��یده اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط‬ ‫عمومی س��ازمان توس��عه تجارت‪« ،‬حس��ین بدری»‬ ‫بیش��ترین تراز تجاری مثبت کش��ور را در این مدت‬ ‫ب��ه ترتیب مرب��وط به تج��ارت با کش��ورهای عراق‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬پاکستان و مصر عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬مقاصد عمده صادراتی در طول ‪ 3‬ماهه امس��ال‬ ‫ب��ه ترتیب چین ب��ا ارزش ‪ ۲۱۳۷‬میلیون دالر‪ ،‬عراق‬ ‫ب��ا ارزش ‪ ۱۴۴۲‬میلیون دالر‪ ،‬امارات متحده عربی با‬ ‫ارزش ‪ ۹۴۴‬میلی��ون دالر‪ ،‬افغانس��تان با ارزش ‪۵۵۲‬‬ ‫میلی��ون دالر و ترکی��ه ب��ا ارزش ‪ ۵۱۷‬میلیون دالر‬ ‫بود ه است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تجارت‬ ‫شنبه ‪ 18‬مردادماه ‪12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫فضا را برای فعالیت‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫باز بگذاریم‬ ‫یادداشت‬ ‫مهدی پازوکی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫در ح��ال حاضر یکی از مهم ترین مش��کالت بخش‬ ‫خصوصی ک��ه از دولت قبل به جای مانده و در دولت‬ ‫جدید نیز ادامه دارد‪ ،‬بحث فضای کس��ب و کار است‪.‬‬ ‫البته دولت در طرح خروج از رکود تورمی این مسئله‬ ‫را نیز در دس��تورکار خود قرار داده که هنوز به مرحله‬ ‫اجرا در نیامده است‪.‬‬ ‫براس��اس اخرین گزارش که در سال ‪ 2013‬منتشر‬ ‫شد‪ ،‬رتبه ایران در فضای کسب وکار از بین ‪ 185‬کشور‬ ‫‪ 145‬ش��ده است که نسبت به سال ‪ 2012‬یک رتبه و‬ ‫نسبت به سال ‪5 ، 2011‬رتبه نزول داشته که این امار‬ ‫بسیار نگران کننده است‪.‬‬ ‫بس��ته ارائه ش��ده از س��وی دولت درخصوص طرح‬ ‫خروج از رکود تورمی بسته بسیار قوی ای است که اگر‬ ‫برنامه های ان به دقت انجام ش��وند‪ ،‬می توان از شرایط‬ ‫رکود تورمی خارج ش��د‪ .‬اما این تنها محدود به قانون‬ ‫و نوش��ته اس��ت و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است‪.‬‬ ‫عمل به قوانین از تدوین ان بس��یار مهم تر اس��ت‪ .‬در‬ ‫دولت قبل ش��اهد این روش کار و برنامه ریزی بودیم ‪.‬‬ ‫درحالی که قوانین بس��یار خوبی به تصویب می رسید‬ ‫ام��ا هیچ یک از انها اجرایی و عملیاتی نمی ش��د‪ .‬اگر‬ ‫برنامه مطرح ش��ده به همان ش��کل به اجرا در بیاید‪،‬‬ ‫موفقی��ت بزرگی ب��ه همراه دارد در غی��ر این صورت‪،‬‬ ‫وضعیت به همان ش��کل خواهد ماند‪ .‬این بسته باید با‬ ‫یک برنامه ریزی درست و اصولی اجرایی شود تا بتوان‬ ‫کشور را از رکود و بی رونقی خارج کرد‪.‬‬ ‫نکته مهم در این است که در دولت قبل به مصوبات‬ ‫و تصمیمات گرفته ش��ده هیچ اعتنایی نمی شد‪ ،‬اما با‬ ‫توجه به اینکه دول��ت یازدهم اراده جدی برای خروج‬ ‫کش��ور از رکود اقتصادی دارد‪ ،‬به نظر می رسد این امر‬ ‫محقق خواهد شد‪ .‬برای موفقیت در اجرای برنامه های‬ ‫اقتصادی باید متولی مش��خصی ب��رای برنامه ریزی و‬ ‫نظارت بر اجرا وجود داش��ته باشد‪ .‬برهمین اساس بود‬ ‫که س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی از ادغام ‪ 2‬سازمان‬ ‫امور اداری و اس��تخدامی کش��ور و س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه مطاب��ق مصوبه اس��فند ‪ ۱۳۷۸‬ش��ورای عالی‬ ‫اداری تاس��یس و در تیرماه ‪ ۱۳۷۹‬نمودار تشکیالتی‬ ‫ان تصویب ش��د و به اجرا درامد‪ .‬این سازمان در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬به دس��تور احمدی نژاد منحل شد و بخشی از‬ ‫وظایف ان ب��ه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی‬ ‫محول شد‪ .‬با پایان عمر دولت دهم و انتقادهای فراوانی‬ ‫که در انحالل این سازمان مطرح شد‪ ،‬در نهایت منجر‬ ‫ب��ه تالش ب��رای احیای دوب��اره س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کش��ور شده است‪ .‬در این میان باید گفت‬ ‫که بخش خصوصی با چالش های بسیاری روبه روست‪.‬‬ ‫قس��متی از ان به قوانینی باز می گردد که برای بخش‬ ‫خصوصی نه تنها تسهیل کننده نیست‪ ،‬بلکه موانعی را‬ ‫ایجاد کرده اس��ت که هر روز با ان دس��ت به گریبان‬ ‫هس��تیم‪ .‬دولت باید در این خص��وص به رفع موانع و‬ ‫اصالح قوانین اقدام کند‪ .‬نمونه ان مشکالتی است که‬ ‫درخصوص نا هماهنگی قوانین در شهرک های صنعتی‬ ‫وجود دارد و هر کس��ی خواهان اعمال قوانین منتفع‬ ‫برای خود است‪ .‬مشکل اساسی از نبود زیرساخت های‬ ‫قانونی نشات می گیرد‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر مس��ائل مربوط به حوزه بانکی است‪.‬‬ ‫بس��یاری از فع��االن حوزه خصوصی بدهکار ش��ده اند‬ ‫که ب��رای برون رفت از ان‪ ،‬بای��د راهکارهای دائمی ای‬ ‫را برگزی��د‪ .‬بدی��ن معنی ک��ه در مواقع��ی که بخش‬ ‫خصوصی با مشکالت مالی دست به گریبان است‪ ،‬باید‬ ‫رویک��رد دولت و بانک ها تغیی��ر کند و جنبه حمایتی‬ ‫به خود بگیرد تا بتوانند در ش��رایط س��خت مالی نیز‬ ‫ب��ا حمایت های دولت��ی به فعالیت خ��ود ادامه دهند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه صادرات و روابط تجاری ما با چالش هایی‬ ‫روبروس��ت که اگر مذاکرات به نتیجه برس��د شرایط‬ ‫بهب��ود می یابد و اگر نتیجه مثبتی به همراه نداش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬باید راهی پیدا کرد که بخش اقتصادی بتواند در‬ ‫مراودات تجاری خ��ود حداقل با موانع کمتری مواجه‬ ‫ش��ود‪ .‬چالش دیگر پیش روی بخش خصوصی‪ ،‬ورود‬ ‫دولتی ه��ا در حوزه مربوط به بخش خصوصی اس��ت‪.‬‬ ‫الزم��ه موفقیت ای��ن بخش در حوزه تج��ارت‪ ،‬ایجاد‬ ‫دیدگاه صحیح نس��بت به بخش خصوصی اس��ت‪ .‬از‬ ‫انجا که بسیاری از منافع دولتی ها با فعالیت در حوزه‬ ‫خصوصی تامین می ش��ود‪ ،‬با حض��ور و فعالیت بخش‬ ‫دولت��ی و نیم��ه دولتی دراین حوزه‪ ،‬ام��کان رقابت از‬ ‫بخش خصوصی س��اقط می ش��ود‪ .‬جدا از این که نگاه‬ ‫دولتی ها به بخش خصوصی‪ ،‬نگاه تبعیض امیزی است‬ ‫که شرایط را برای انها دشوارتر می سازد‪.‬‬ ‫باید در نظر داشت که هر نهاد امنیتی و سیاسی که‬ ‫وارد فعالیت ه��ای اقتصادی ش��ود‪ ،‬فضا را برای بخش‬ ‫خصوصی مسدود می کند؛ چرا که امکان دسترسی به‬ ‫اطالعات محرمانه ممکن خواهد ش��د‪ .‬در این شرایط‬ ‫امنیت کاهش یافته و حضور بخش خصوصی کمرنگ‬ ‫می ش��ود‪ .‬در نتیجه بخش خصوصی تنه��ا در فضای‬ ‫کامال خصوصی شده توانایی فعالیت دارد‪ ،‬فعالیتی که‬ ‫به طور حتم‪ ،‬منجر به رش��د اقتصادی و اش��تغالزایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نگاهی به عملکرد یک ساله دولت در بخش بازرگانی‬ ‫«اعتدالروحانی»نمرهقبولیگرفت‬ ‫نگار خس�روی‪ :‬چند روز دیگر می شود‬ ‫یک سال؛ یک س��الی که حسن روحانی با‬ ‫رای قاط��ع‪ ،‬کلیدش را در قف��ل انتخابات‬ ‫چرخاند و ریاس��ت دول��ت یازدهم را به دس��ت گرفت‪.‬‬ ‫دولتی که ش��عار اولش « اعتدال» اس��ت و انصافا تا به‬ ‫امروز توانس��ته در اکثر بخش ها (اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی‪،‬‬ ‫اجتماعی و‪ )...‬اصول ریاستش را اجرایی کند‪.‬‬ ‫اما حاال که یک س��ال از ریاس��ت روحان��ی بر دولت‬ ‫گذشته است‪ ،‬کارشناس��ان تنها به سیاست های کالنی‬ ‫که او توانس��ته در ان موفق ش��ود بس��نده نمی کنند‪.‬‬ ‫سیاست هایی مثل توافق در نشست های ‪ 5+1‬که البته‬ ‫یکی از بزرگ ترین دس��تاوردهای دولت اوس��ت و از هر‬ ‫دری که وارد شویم باز هم برگ برنده این توافقات است‬ ‫که راهگشای اقتصاد ایران شده است‪.‬‬ ‫«نجات اقتصاد‪ ،‬تعامل سازنده با دنیا‪ ،‬احیای گسترش‬ ‫و فعالیت بخش خصوصی» اینها دیگر وعده هایی است‬ ‫که دولت بعد از روی کار امدنش به مردم داد‪ .‬شاید یک‬ ‫سال پیش در ایامی که حسن روحانی و مردانش دولت‬ ‫را در دس��ت گرفتند‪ ،‬وعده نجات اقتصاد کشور ان هم‬ ‫در شرایطی که به زعم کارشناسان ‪ 80‬درصد از اقتصاد‬ ‫در س��ایه سیاست های نادرست دولت سابق ویران شده‬ ‫بود‪ ،‬در ظاهر غیرممکن به نظر می رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد اقتصادی‪ ،‬نخستین هدف‬ ‫بر همین اس��اس بود که روحانی «رش��د اقتصادی»‬ ‫را اولین هدفش معرفی کرد و برای دس��تیابی به رش��د‬ ‫اقتصادی ب��ر بهره گیری از توانایی ه��ای فعاالن بخش‬ ‫خصوص��ی و محکم کردن پایه ه��ای تجارت و بازرگانی‬ ‫با کش��ورهای دیگر تاکید کرد‪ .‬هرچند امارهای موجود‬ ‫نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور هنوز منفی است‪،‬‬ ‫اما بهبود ‪۳/۶‬درصدی رشد اقتصادی و وعده توقف رشد‬ ‫منفی تا پایان س��ال گذشته نش��ان می دهد که مردان‬ ‫اقتصادی دولت توانس��ته اند در اولین س��ال مسئولیت‪،‬‬ ‫دست کم به جهت گیری های مناس��بی دست یابند‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر اگر رشد ‪8‬درصدی اقتصاد براساس اسناد‬ ‫پیوس��ت چشم انداز ‪۲۰‬ساله را مدنظر قرار دهیم و رشد‬ ‫منف��ی ‪6‬درصدی اقتصاد در س��ال پایانی دولت دهم را‬ ‫هم به عنوان وضع ابتدایی درنظر بگیریم‪ ،‬انگاه دولت در‬ ‫یک چهارم اول زمانی که در اختیار داشته باید دست کم‬ ‫‪۳/۵‬درصد به رش��د اقتصادی می افزود و اکنون رسیدن‬ ‫رشد اقتصادی از منفی ‪ ۵/۸‬درصد به منفی ‪۲/۲‬درصدی‬ ‫حاکی از ان است که رش��د اقتصادی ‪۳/۶‬درصد بهبود‬ ‫یافته که شتاب مناسبی برای رفع بحران است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت؛ به دنبال راه بازگشت‬ ‫«تج��ارت‪ ،‬صادرات و واردات» هم جزوی از اقتصادی‬ ‫است که حسن روحانی و مردان کابینه اش می خواهند‬ ‫ان را در راه «رش��د» قرار دهند‪ .‬تنها دستاورد ناشی از‬ ‫عملک��رد بخش بازرگانی و تجارت دولت نهم و دهم در‬ ‫‪ 8‬س��الی که دولت اصولگرا س��رکار بود‪ ،‬انزوای اقتصاد‬ ‫ای��ران بود‪ .‬انزوایی که به دلیل قط��ع روابط بین المللی‬ ‫به خصوص با کش��ور های توس��عه یافته ش��کل گرفت و‬ ‫ه��ر روز بزرگتر و بزرگتر ش��د‪ .‬از س��وی دیگر تصویب‬ ‫و اج��رای قوانین دس��ت و پاگیر مانن��د اجرایی کردن‬ ‫طرح ش��بنم و بس��یاری دیگر از موانع تجاری ایران بار‬ ‫مش��کالت را برای تج��ار‪ ،‬بازرگان��ان و تولید کنندگان‬ ‫س��نگین تر کرد تا جایی که بسیاری از تولید کننده های‬ ‫داخلی به خاطر نداش��تن منابع مالی و دیده نشدن در‬ ‫بازار های جهانی‪ ،‬تولیداتش��ان را متوقف کردند و حتی‬ ‫ان دس��ته از محصوالت ایران که در جهان حرف اول را‬ ‫می زدند (زعفران‪ ،‬پس��ته و‪ )...‬سیر نزولی صادراتشان را‬ ‫برای اولین بار تجربه کردند‪ .‬ش��روع دولت روحانی هم‬ ‫با همی��ن معضالت همراه بود‪ .‬میزان صادرات غیرنفتی‬ ‫کاهش پیدا کرده و ع��دم اعالم میزان درامد حاصل از‬ ‫فروش نفت هم مبه��م بود‪ .‬تیم اقتصادی او در ابتدا به‬ ‫بررسی اماری پرداختند که دولت قبل منتشر کرده بود‪.‬‬ ‫در پایان بررس��ی‪ ،‬امار و ارقا م اعالم شده از سوی دولت‬ ‫دهم با ارقام به دس��ت امده از محاسبات مردان دولت‬ ‫یازدهم تفاوت فاحش��ی داش��ت‪ .‬در این بین نکته حائز‬ ‫اهمی��ت در انزوا رفتن بخش بازرگان��ی‪ ،‬تجارت‪ ،‬رابطه‬ ‫اقتصادی ب��ا جهان خارج و البته مش��کالت گریبانگیر‬ ‫تولیدکننده و تولیدات داخلی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹احیای مجدد بازرگانی‬ ‫ب��ه عقیده فع��االن بخش خصوصی و کارشناس��ان و‬ ‫تحلیلگران اقتصادی‪ ،‬بازگشت بازرگانی و تجارت ایران‬ ‫بر مدار توس��عه از س��ویی و رونق تولی��دات داخلی از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬باز هم مدیون روند رو به رش��د مذاکرات‬ ‫هس��ته ای در وین اس��ت‪ .‬به گواه کارشناسان ‪ ،‬اظهارات‬ ‫مثبت طرف های مذاکره کنن��ده و تنظیم توافق ‪ 6‬ماهه‬ ‫ک��ه در اذرماه س��ال قبل به امض��ای طرفین مذاکرات‬ ‫رسیده اس��ت از یکس��و و تمدید ‪4‬ماهه توافق پیشین‬ ‫پس از اتمام اجالس ژنو ‪ 6‬و تنظیم بخش هایی از توافق‬ ‫نهایی از س��وی دیگر اوضاع را بهبود بخش��یده اس��ت‪.‬‬ ‫به دنبال این فضای مساعد ایجادشده در سایه مذاکرات‪،‬‬ ‫انتظارات مثبتی در راس��تای افزایش روابط و مراودات‬ ‫تجاری بین ایران و س��ایر کشورها ش��کل گرفته است‪.‬‬ ‫بررس��ی نرخ رشد مبادالت تجاری بین ایران و شرکای‬ ‫عمده تجاری ان مولفه ای است که نشان می دهد تا چه‬ ‫حد تغییر روابط و مناسبات سیاسی موجود و همچنین‬ ‫لغ��و برخی تحریم ه��ای بانکی موجب تس��هیل روابط‬ ‫تجاری ش��ده و به بیان دیگ��ر حجم و ارزش مبادالت را‬ ‫بهبود بخش��یده است‪ .‬امار منتشر شده از سوی گمرک‬ ‫جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد‪ ،‬از زمان استقرار‬ ‫دول��ت یازدهم از مردادماه س��ال ‪ 1392‬ت��ا خردادماه‬ ‫‪ ،1393‬رش��د ارزش اق�لام صادرات��ی و وارداتی دارای‬ ‫نوس��انات زیادی بوده و بعضا دارای رشد مثبت و منفی‬ ‫بوده است‪ .‬به طورکلی متوسط تغییرات ارزش مبادالت‬ ‫بین ایران و طرف های عمده تجاری را می توان از زمان‬ ‫استقرار دولت یازدهم در نمودارهای متن مشاهده کرد‪.‬‬ ‫ام��ار و ارقام مربوط به ارزش ص��ادرات گمرکی حاکی‬ ‫از این اس��ت ک��ه به طور کلی ارزش ص��ادرات ایران به‬ ‫کش��ورهای امارات متحده عربی‪ ،‬چی��ن‪ ،‬ترکیه و ایتالیا‬ ‫به طور متوس��ط بهبودیافته است و از سوی دیگر ارزش‬ ‫صادرات به طور متوسط به کش��ورهای المان و فرانسه‬ ‫کاهش یافته و در رابطه با کش��ور هن��د تغییر چندانی‬ ‫نکرده است‪ .‬به همین شکل متوسط رشد ارزش واردات‬ ‫به کشور از طرف های عمده تجاری را نیز می توان مورد‬ ‫بررس��ی قرارداد که نمودار های تصویر ش��ده به وضوح‬ ‫بیانگر ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرده اخر‬ ‫در یک کالم‪ ،‬دولت حس��ن روحانی در ‪1‬سال گذشته‬ ‫توانس��ته اس��ت رویکردهای سیاس��تی گذش��ته و روند‬ ‫ش��اخص های مختلف را معکوس کند‪ .‬روابط بین المللی‬ ‫ایران انچنان بهبود یافته که ایران برای اولین بار می تواند‬ ‫پررنگ تر از گذش��ته‪ ،‬نقشی دیپلماتیک در بحرانی چون‬ ‫غ��زه ایفا کند‪ .‬نرخ تورم به می��زان قابل توجهی کاهش‬ ‫یافته اس��ت و بس��ته سیاستی منس��جم و کارایی برای‬ ‫عبور از رکود ارائه ش��ده است‪ .‬این دولت نشان داده که‬ ‫خواهان انجام پروس��ه ازمایش و خطا نیست و از این رو‬ ‫بر ان بوده تا از تجربیات دولت های گذشته درس بگیرد‪.‬‬ ‫بی شک سخت است که س��ناریویی را که تیم اقتصادی‬ ‫دولت روحانی طی یک سال گذشته‪ ،‬اجرایی کرده است‪،‬‬ ‫ناکارامد دانس��ت‪ .‬س��خت تر ان اس��ت که موفقیت های‬ ‫بازرگان��ی و تجارت ایران با کش��ورهای جهان را نادیده‬ ‫گرف��ت که رف��ت و ام��د هیات ه��ای تج��اری و انعقاد‬ ‫قراردادهای بازرگانی گواه روشنی این ادعاست‪.‬انچه قابل‬ ‫دفاع است‪ ،‬ان است که با توجه به شرایط اقتصاد و روابط‬ ‫بین المل��ل ای��ران در هنگام به قدرت رس��یدن روحانی‪،‬‬ ‫دولت قطعا نمی توانست بهتر از این عمل کند‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫ فعاالن بخش خصوصی و هیات نمایندگان‬‫اتاق بازرگانی تهران دیروز برای بررسی بسته پیشنهادی‬ ‫دولت در رابطه با خ��روج از رکود تورمی گردهم امدند‬ ‫تا نظ��رات بخش خصوصی را از ای��ن تریبون به گوش‬ ‫فعاالن بخش‬ ‫دولتمردان برس��انند‪ .‬به گ��زارش‬ ‫خصوصی عالوه بر قدردانی از توجه دولت به این موضوع‬ ‫انتقاد هایی را به ان وارد کردند‪ .‬انچه در ادامه می خوانید‬ ‫بخشی از نظراتی است که از سوی فعاالن پارلمان بخش‬ ‫خصوصی عنوان شده است‪.‬‬ ‫یحیی ال اسحاق‬ ‫رییس اتاق بازرگانی تهران‬ ‫تاکنون نسخ ه مکتوبی برای برخورد با معضل رکود تورمی‬ ‫در اقتصاد نداش��ته ایم‪ .‬تدوینگران این سند معتقدند؛‬ ‫نس��خه کامل نبوده و مشکالتی داشته که قابل ترمیم‬ ‫و اصالح اس��ت و قرار نیس��ت که حالل تمام مشکالت‬ ‫باش��د‪ ،‬بلکه برنامه ای ب��رای تحرک اقتص��اد و خروج‬ ‫از رکود است‪.‬‬ ‫احمد پورفالح‬ ‫رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران‬ ‫تولید محور توسعه است‪ .‬همه معتقد هستند که بسته‬ ‫پیش��نهادی دولت در رابطه با خ��روج از رکود تورمی‬ ‫بس��ته سنگینی اس��ت و در ‪ 18‬ماه اجرایی شدن ان‬ ‫عملی نیس��ت‪ .‬بنابراین باید اولویت بندی ش��ده تا به‬ ‫اهداف ان برسیم‪ .‬باید اجازه می دادند بسته به صورت‬ ‫سیس��تمی تدوین ش��ود و بخش خصوصی در کنار ‪6‬‬ ‫وزارتخانه دیگر قرار بگیرد‪ .‬نکت ه قابل انتقاد درخصوص‬ ‫این بس��ته این اس��ت که چرا الیحه حمایت از تولید‬ ‫که در جریان بوده حذف ش��ده و ‪ 23‬بند مورد نظر ما‬ ‫در الیحه حمایت از تولید در این بس��ته کنار گذاشته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬باید در این بسته به قانون مستمر بهبود‬ ‫فضای کسب و کار اشاره می شد‪ .‬اگر به الیحه حمایت‬ ‫از تولید و قانون مستمر فضای کسب وکار در این بسته‬ ‫ن بودن ان نبود‪ .‬عالوه‬ ‫توجه می ش��د لزومی به سنگی ‬ ‫بر ای��ن باید از ظرفیت اتاق های مش��ترک نیز در ان‬ ‫اس��تفاده می ش��د‪ .‬همچنین نباید بس��ته پیشنهادی‬ ‫دول��ت طی ‪ 10‬روز نهایی ش��ود‪ .‬در این مدت زمانی‬ ‫بررسی ‪ 77‬بند میسر نیست‪.‬‬ ‫اسد اهلل عسگر اوالدی‬ ‫رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران‬ ‫در بس��ته پیش��نهادی دول��ت درب��ار ه حضور بخش‬ ‫خصوص��ی کلی گویی ش��ده اس��ت‪ .‬در ح��ال حاضر‬ ‫‪ 20‬درصد از فعالیت های اقتصادی به دس��ت بخش‬ ‫خصوصی و ‪ 80‬درصد ان در دس��ت دولت است‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی در زمین ه حض��ور بخش خصوصی‬ ‫کلیت ها دیده ش��ده اس��ت‪ .‬در این بسته پیشنهادی‬ ‫مطرح نشده که چگونه و با چه روش هایی قرار است‬ ‫این حضور در اقتصاد کش��ور بیشتر و پررنگ تر شود‪.‬‬ ‫همچنین درخصوص صادرات غیرنفتی نیز کلی گویی‬ ‫شده است‪ .‬مشوق ها در این بخش دیده نشده و هیچ‬ ‫راهگش��ایی وجود ن��دارد‪ .‬همچنین هدایت ش��ورای‬ ‫گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای تولید‬ ‫نیز در این بسته دیده نشده است‪.‬‬ ‫محسن حاجی بابا‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫یکی از بند های بس��ته حمایت ه��ای دولت مبنی بر‬ ‫اعمال سیاست های صنعتی بدون در نظر گرفتن نوع‬ ‫مالکیت است‪ .‬این بند بدین معنی است که اگر بنگاه‬ ‫دولت��ی بود هم باید ب��ه ان کمک کرد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که باید هدف این بسته صرفا حمایت از بخش‬ ‫خصوص��ی باش��د‪ .‬هزینه های تولید از س��ال ‪1391‬‬ ‫تاکنون ‪ 50‬درصد افزایش یافته اما پس از گذشت ‪3‬‬ ‫س��ال نرخ ارز را ‪ 10‬درصد افزایش داده است‪ .‬دولت‬ ‫باید با باال ب��ردن تعرفه کاالهایی که مش��ابه انها در‬ ‫داخل کش��ور است به تولید داخل کمک کند‪ .‬با این‬ ‫کار بازار وسیع برای کاالهای داخلی به وجود می اید‪.‬‬ ‫گفت وگو‬ ‫سیدحمید حسینی در گفت و گو با‬ ‫دولت برای حمایت از بخش‬ ‫خصوصی راه درازی دارد‬ ‫‪:‬‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬بررس��ی‬ ‫کارنامه اقتصادی دولت یازدهم‬ ‫در بخش تج��ارت و بازرگانی‪،‬‬ ‫در طول یک س��الی که سرکار‬ ‫امده اس��ت عالوه بر اینکه توان‬ ‫اقتص��ادی کابین��ه روحانی را‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬می تواند کمک‬ ‫زیادی به کارشناس��ان و البت��ه منتقدان دولت کند‪.‬‬ ‫بررس��ی نقاط ضعف و قوت��ی که دولت در طول یک‬ ‫سال در این رابطه داش��ته همان نقطه عطفی است‬ ‫که اگر براس��اس اصول باشد‪ ،‬بی شک کمک شایانی‬ ‫به کشور می کند‪.‬‬ ‫سیدحمید حسینی‪ ،‬خزانه دار و عضو هیات رئیسه‬ ‫اتاق بازرگانی تهران یکی از کارشناس��انی اس��ت که‬ ‫ب��ا نگاه منطقی و اصول��ی کارنامه اقتصادی دولت را‬ ‫بررس��ی می کند‪ .‬او می گوید‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫که سیاس��ت های اقتصادی دولت روحانی در برخی‬ ‫از حوزه ها به ش��دت باعث رش��د ش��ده و در برخی‬ ‫دیگ��ر از حوزه های اقتص��ادی از جمل��ه حمایت از‬ ‫بخش خصوص��ی هنوز راه درازی در پیش اس��ت و‬ ‫راهکارهای ملموس��ی در دس��تور کار ق��رار نگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €یک سال اس�ت که از روی کار امدن دولت‬ ‫یازدهم می گذرد‪ .‬از نظر ش�ما حس�ن روحانی‬ ‫ت�ا چه ح�د توانس�ته وعده های اقتص�ادی در‬ ‫حوزه های بازرگانی و حمایت از بخش خصوصی‬ ‫را محقق کند؟‬ ‫در ابت��دای ش��روع ب��ه کار دولت یازده��م‪ ،‬گروه‬ ‫اقتص��ادی روحان��ی به ط��ور مش��خص قول هایی را‬ ‫ب��ه مردم و فع��االن اقتصادی داد ک��ه از جمله انها‬ ‫بهبود اوضاع کس��ب وکار‪ ،‬حمایت و توسعه از بخش‬ ‫خصوصی ب��ود‪ .‬حقیقتا دول��ت در تثبیت اقتصادی‪،‬‬ ‫کاهش تورم و مهار رش��د منف��ی اقتصاد موفق بوده‬ ‫است و در ان شکی نیست‪.‬‬ ‫اما در بهبود اوضاع کسب و کار اگرچه تالش کرده‬ ‫است قدم هایی بردارد‪ ،‬مثال در اولین قدم عواملی که‬ ‫باع��ث نارضایتی این بخش ب��ود را از بین برد (طرح‬ ‫ش��بنم و از بین ب��ردن اعتبار یک س��اله کارت های‬ ‫بازرگان��ی)‪ ،‬اما می دانیم توس��عه بخش خصوصی و‬ ‫بهبود شرایط تنها با از بین بردن عواملی که موجب‬ ‫نارضایتی می شود‪ ،‬میسر نیست‪.‬‬ ‫یعنی درس��ت است که این قدم ها می تواند موجب‬ ‫سروسامان گرفتن اوضاع شود اما این بخش نیازمند‬ ‫مشوق هایی است که باعث ایجاد انگیزه دوباره شود‪.‬‬ ‫م��ن معتقدم که دولت انگیزه بس��یار زی��ادی برای‬ ‫اجرایی کردن سیاس��ت های تازه و کارامد اقتصادی‬ ‫دارد اما مش��کل پیاده نظام ان است که گاهی و در‬ ‫شرایطی توان عمل کردن را ندارد‪.‬‬ ‫یعنی دولت اراده بس��یار باالیی برای بهبود فضای‬ ‫کس��ب و کار و گس��ترش بخش خصوص��ی دارد‪ ،‬اما‬ ‫متاس��فانه قوانین درست اجرایی نمی شود‪ .‬بر همین‬ ‫اساس می توان گفت که دولت برای تحقق وعده های‬ ‫حمایتی از بخش خصوصی هنوز راه درازی در پیش‬ ‫دارد ‪ .‬اما بر اس��اس امار و ارق��ام در بخش بازرگانی‬ ‫گام های مثبتی برداش��ته ش��ده و م��راودات ایران با‬ ‫سایر کشورها جان دوباره گرفته است‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما دولت چقدر در بحث تجارت با‬ ‫جهان خارج موفق عمل کرده است؟‬ ‫مذاک��رات ژنو کمی فضای بد تجارت را تغییر داده‬ ‫و خواس��ته های اولیه را محقق کرده است‪ .‬همین که‬ ‫میزان تحریم ها بیش��تر نش��ده خودش کمکی است‬ ‫به بخش تجارت‪ .‬از س��وی دیگر بخش حمل و نقل‬ ‫هم تسهیل شده است‪ .‬برهمین اساس می توان گفت‬ ‫دولت به این بخش کمک کرده است اما این کمک‪،‬‬ ‫یاری رسان ش��اخصی نیست‪ .‬در کل می توان گفت؛‬ ‫در یک س��ال گذشته دولت بیشتر زمان خود را برای‬ ‫بهبود اوضاع سیاس��ی کش��ور گذاش��ته تا بار دیگر‬ ‫کشور را به مسیر اصلی برگرداند‪.‬‬ ‫€ €پس قبول دارید که کابینه روحانی به خاطر‬ ‫ویرانه ه�ای اقتصادی و سیاس�ی که دولت قبل‬ ‫به ج�ا گذاش�ته بود‪ ،‬فرص�ت زیادی ب�رای این‬ ‫بخش نداش�ته اس�ت و ای�ن ربطی ب�ه کارایی‬ ‫دولت یازدهم ندارد؟‬ ‫بل��ه کام�لا موافقم‪ .‬دول��ت انقدر درگیر مس��ائل‬ ‫سیاس��ی ب��ود که نمی ش��ود توق��ع زیادی داش��ت‬ ‫و ای��ن اصال ربطی به ک��م کاری ن��دارد‪ .‬اما از حاال‬ ‫بای��د تم��ام تالش��ش را ب��رای بازگردان��دن رون��ق‬ ‫اقتصادی کند‪.‬‬ ‫€ €به گفته عس�گر اوالدی ‪ ،‬دول�ت وعده داده‬ ‫که صادرات را به ‪ 70‬میلیارد دالر برس�اند‪ .‬فکر‬ ‫می کنید برای رس�یدن به ای�ن رقم چقدر باید‬ ‫تالش کرد؟‬ ‫ای��ران ظرفیت افزایش س��االنه ‪ 15‬تا ‪ 20‬درصدی‬ ‫صادرات را دارد‪ .‬اعتقاد ندارم که به این رقم می رسیم‬ ‫ام��ا اگر روند ص��ادرات فراورده های پتروش��یمی را‬ ‫افزایش دهیم امکان رس��یدن به افزایش ساالنه ‪15‬‬ ‫تا ‪ 20‬درصد را داریم‪.‬‬ ‫اقتصاد کالن‬ ‫ شنبه ‪ 18‬مرداد ‪12 - 1393‬شوال ‪9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحریم ها در اینه‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫عملکرد اقتصاد دولت یازدهم در یک سالگی‬ ‫بررسی کارنامه‬ ‫تدبیر و امید‬ ‫مهناز بهمنی‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫س�میرا کرم�ی ‪ -‬گروه اقتصاد کالن‪ :‬قبل از هر ش��عار مثبت اقتصادی‪ ،‬ه��دف دولت یازدهم‪،‬‬ ‫بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاستمداران بود‪ .‬اعتماد مردم به سیاستمداران در دل خود‪،‬‬ ‫پش��توانه اجرایی برای سیاست های اقتصادی دولت ایجاد می کند‪ .‬اگر مردم به سیاست های‬ ‫دولت ها اعتماد نکنند سیاست ها نتیجه عکس خواهد داد و ریشه بسیاری از بی تعادلی های‬ ‫اخیر اقتصاد ایران به همین علت بود‪.‬‬ ‫از دیگر اهداف مهم دولت یازدهم بازگرداندن ثبات به ش��اخص های اقتصادی بود با نگاهی‬ ‫به عملکرد یک س��اله دولت یازدهم‪ ،‬می بینیم که ش��اخص ها روی ثب��ات را به خود می بینند‪.‬‬ ‫نرخ تورم س��ال ‪ 1392‬معادل ‪ 34/4‬بوده اس��ت که در سال ‪ 1393‬به ‪ 25/3‬رسید و نرخ رشد‬ ‫اقتصادی که منفی ‪ 6/8‬درصد بود در سال ‪ 92‬از سوی مرکز امار منفی ‪ 2/2‬محاسبه شد‪ .‬این‬ ‫شاخص ها مهم ترین نشانگرهای عملکرد دولت ها هستند‪ ،‬گرچه شاخص های مهم تری از قبیل‬ ‫بهره وری و رفاه هم می تواند انعکاس دهنده عملکرد یک دولت باش��د‪ ،‬اما معموال برای ارزیابی‬ ‫کوتاه مدت عملکرد یک دولت‪ ،‬معیار مناسبی نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتدال و ارامش‬ ‫مهدی کرباس��یان‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در‬ ‫د ر خصوص‬ ‫پاس��خ به‬ ‫عملکرد یک س��اله دولت در حوزه اقتصاد‬ ‫گفت‪ :‬خوش��بختانه بزرگ ترین نکته حائز‬ ‫اهمی��ت در عملکرد دول��ت یازدهم‪ ،‬ایجاد‬ ‫اعتدال و ارامش در اقتصاد کشور و در جو‬ ‫روانی مردم بوده است‪ .‬در دولت یازدهم از‬ ‫هیجان ها و تصمیم های روزمره جلوگیری‬ ‫شده و در حوزه اقتصاد سیاسی و اجتماعی‬ ‫ارامش حاکم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹امید به اینده‬ ‫رئیس سازمان توس��عه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ایران افزود‪ :‬امید به اینده‬ ‫که از عوامل مهم پیشرفت در هر اقتصادی‬ ‫اس��ت در کشور ما افزایش یافته است‪ .‬امید‬ ‫به اینده موضوع بسیار مهم اقتصادی است‬ ‫که می تواند انتظارات تورمی مردم را کاهش‬ ‫دهد‪ .‬در ادامه کرباسیان اظهار کرد‪ :‬تعامالت‬ ‫مثبت با گروه ‪ 5+1‬موجب دور کردن کشور‬ ‫از تحریم ظالمانه است و شرایطی را فراهم‬ ‫اورده که دولت بتواند با اقتدار با قدرت های‬ ‫جهانی روبه رو شود و مذاکرات سازنده ای را‬ ‫با انها ادامه دهد‪ .‬دور ش��دن از تحریم ها در‬ ‫دل خ��ود تولید و اش��تغال را به حرکت در‬ ‫خواهد اورد ک��ه مهم ترین عوامل خروج از‬ ‫رکود اقتصادی است‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت تجربه محور‬ ‫مع��اون وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫ادامه بیان کرد‪ :‬در ‪8‬سال گذشته به عمد‬ ‫موضوع تجربه و اس��تفاده از نیروی خبره‬ ‫و نخب��ه مورد بی توجهی قرار گرفته بود و‬ ‫نیروی های انس��انی با تجربه از راس امور‬ ‫کنار گذاشته شدند که موجب شد بسیاری‬ ‫از منابع ملی به دلیل نبود شایسته ساالری‬ ‫و تجربه محوری از بین برود و کشور اسیب‬ ‫جدی در ذخایر ملی را متحمل شود‪.‬‬ ‫کرباس��یان افزود‪ :‬نرخ تورم به ‪25‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کرد اما هنوز به عدد ایده الی‬ ‫در ای��ن خص��وص نرس��یده ایم‪ .‬وضعیت‬ ‫اشتغال نامناسب است باید در رشد تولید‬ ‫ناخالص ملی به باالی ‪ 5‬درصد برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹امارهای واقعی دولت یازدهم‬ ‫روح اهلل بیگ��ی ئیالنل��و‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫نی��ز در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درخصوص ارزیابی عملکرد دولت یازدهم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مهم ترین نکته حائز اهمیت در‬ ‫عملکرد دولت تدبیر و امید‪ ،‬ارائه امارهای‬ ‫واقعی از سوی دس��ت اندرکاران اقتصادی‬ ‫ای��ن دولت بوده اس��ت که ای��ن امارها از‬ ‫بهبود شرایط بیماری اقتصادی کشور خبر‬ ‫می دهند‪ .‬این دولت که کشور را در شرایط‬ ‫ی��ک بیماری صعب الع�لاج تحویل گرفته‬ ‫بود‪ ،‬اکنون شرایط امیدوارکننده ای را برای‬ ‫اقتصاد کش��ور رقم زده اس��ت‪ .‬بسته های‬ ‫سیاس��تی خ��روج غیرتورم��ی از رک��ود ‪،‬‬ ‫انتظارات مثبتی را با خود به دنبال اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم اولویت اشتغال‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اش��تغال مهم ترین معضل‬ ‫فعلی کشور است و بزرگ ترین درخواست‬ ‫مردم از نمایندگان مجلس حل مشکالت‬ ‫اش��تغال جوانان اس��ت‪ .‬دولت باید تدبیر‬ ‫ویژه ای برای حل معضل بیکاری در کشور‬ ‫داش��ته باشد و اش��تغال را به اولویت های‬ ‫سیاستی خود منتقل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش انتظارات تورمی‬ ‫عل��ی صادقین‪ ،‬مکارش��ناس‬ ‫اقتص��ادی نی��ز در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬ضم��ن ارزیابی مثبت‬ ‫عملک��رد دولت یازدهم در ح��وزه اقتصاد‬ ‫کالن اف��زود‪ :‬درخص��وص انضباط مالی و‬ ‫سیاس��ت های انقباضی دولت بسیار موفق‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬اما مهم ترین دستاورد دولت‬ ‫یازدهم در کاهش انتظارات تورمی اس��ت‬ ‫ک��ه منج��ر ب��ه کنت��رل رک��ود تورمی و‬ ‫جلوگیری از پیشروی ان شده است‪.‬‬ ‫این اقتص��اددان در ادام��ه تصریح کرد‪:‬‬ ‫انتظارات کسب و کار و بهبود کسب و کار‬ ‫پدیده ای است که افق های مثبتی را به روی‬ ‫اقتصاد کش��ور گشوده است‪ .‬در حوزه های‬ ‫داخلی و خارجی نیز این دولت بسیار موفق‬ ‫عمل کرده است‪.‬‬ ‫چرخش ذهن ها به س��مت اقتصاد ایران‬ ‫و ایجاد فرصت های فراوان سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی از دیگر نتایج عملکرد یک س��اله‬ ‫دولت تدبیر و امید است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن‪ ،‬رویکرد ه��ا ب��رای رونق‬ ‫برنامه جامع بهره وری در نوبت بررسی‬ ‫کسب و کار را محسوس دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹روند ضد رکودی دولت خوب‪ ،‬اما‬ ‫کند‬ ‫صادقی��ن گف��ت‪ :‬دول��ت مکانیس��م های‬ ‫تشویقی برای رونق کسب و کار اعالم نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬حرکت دولت برای خروج غیرتورمی‬ ‫از رکود مخصوصا بسته های سیاستی اخیر‪،‬‬ ‫خوب است اما سرعت خروج از رکود پایین‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬سازوکار اجرایی بسته های‬ ‫سیاس��تی هنوز به طور دقیق اعالم نش��ده‬ ‫است و این شاید مهم ترین نقطه ضعف این‬ ‫بسته باشد‪ .‬دولت باید جذابیت های بخش‬ ‫صنعت را باال ببرد تا س��رمایه گذاران انگیزه‬ ‫ورود ب��ه این بخش برای س��رمایه گذاری را‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹من به دولت نمره ‪ 20‬می دهم‬ ‫مهدی تقوی‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫دانش��گاه عالمه طباطبایی در‬ ‫درباره‬ ‫پاسخ به س��وال‬ ‫عملکرد یک ساله دولت گفت‪ :‬من به عنوان‬ ‫یک مدرس اقتصاد به دولت یازدهم نمره‬ ‫‪ 20‬می ده��م ‪ .‬دولت در ش��رایطی اقتصاد‬ ‫کش��ور را تحویل گرفت که انتظار وخامت‬ ‫وضعیت اقتصاد و شاخص های کالن وجود‬ ‫داشت‪ ،‬اما بدتر نشدن شرایط و حرکت به‬ ‫س��مت بهب��ود قاب��ل تقدیر اس��ت‪ .‬وی‬ ‫همچنی��ن درخص��وص اینک��ه برخ��ی از‬ ‫اقتصاددانان کاهش ت��ورم را نه در نتیجه‬ ‫عملکرد دولت ‪ ،‬بلکه نتیجه رکود دانستند‪ ،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در دوره قب��ل هم رکود ب��ود اما با‬ ‫وجود رکود ‪،‬ش��اهد کاهش ت��ورم نبودیم‪.‬‬ ‫رک��ود در اقتصاد ما به ی��ک پدیده مزمن‬ ‫تبدیل ش��ده و کاهش تورم در یک س��ال‬ ‫اخی��ر‪ ،‬مش��خصا مربوط به سیاس��ت ها و‬ ‫عملکرد صحیح دولت یازدهم بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ترمی�م س�خت ترین نقط�ه عط�ف‬ ‫اقتصادی‬ ‫تق��وی گف��ت‪ :‬دول��ت یازدهم ش��رایط‬ ‫بسیار سختی دارد چراکه باید به ترمیم و‬ ‫بازس��ازی امور اقتصادی بپردازد‪ .‬در حالی‬ ‫ک��ه دولت نهم و دهم زمانی روی کار امد‬ ‫که بیش��ترین درام��د ارزی تاریخ اقتصاد‬ ‫ایران را دریافت کرد‪ ،‬دولت روحانی اقتصاد‬ ‫را در ش��رایطی تحوی��ل گرف��ت که تمام‬ ‫ش��اخص ها به حاد ترین ارقام خود رسیده‬ ‫بودند‪ ،‬از نرخ ارز گرفته تا حجم نقدینگی‪،‬‬ ‫تورم و رشد اقتصادی‪ ،‬همه چیز حاکی از‬ ‫بحران اقتصادی ش��دید بود‪ .‬اینکه دولتی‬ ‫یک ساله بتواند به سمت بهبود اقتصادی‬ ‫حرکت کند‪ ،‬قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازسازی تولید‬ ‫این اقتص��اددان درخصوص اینکه دولت‬ ‫بای��د بر کدام ش��اخص اقتص��ادی تمرکز‬ ‫بیش��تری داشته باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تولید‬ ‫ناخالص ملی مهم ترین شاخص بلند مدت‬ ‫اقتصادی اس��ت که باید مورد بررسی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬در این ش��رایط بازس��ازی تولید‪،‬‬ ‫مهمترین موضوعی است که دولت باید بر‬ ‫ان تمرک��ز کند و به ط��ور جدی به حل‬ ‫معضالت و مشکالت تولید بپردازد‪.‬‬ ‫تصویب نهایی الیحه «خروج غیرتورمی از رکود»‬ ‫رئیس س��ازمان بهره وری با اشاره به برنامه جامع بهره وری کشور اظهار کرد‪ :‬این برنامه در نوبت بررسی هیات وزیران‬ ‫برای تصویب و ابالغ قرار دارد‪.‬‬ ‫رویا طباطبایی با تاکید بر اینکه تمامی ابعاد و موضوعات مطرح بهره وری در این برنامه جامع پیش بینی ش��ده گفت‪:‬‬ ‫اهداف و وظایف س��ازمان ها و دستگاه های اجرایی کل کشور مشخص شده و نیاز به بسیج همگانی در این زمینه وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در بخش های اقتصاد‪ ،‬صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬نیروی انسانی و دیگر مباحث رویکردهای بهره وری مشخص‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گفته طباطبایی جهت گیری راهبردی این برنامه جامع بر پایه مباحث دانش بنیان و توسعه پایدار قرار دارد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان بهره وری با بیان اینکه برنامه جامع بهره وری کش��ور دارای ‪ 39‬ماده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر این برنامه‬ ‫پیوستی از اسناد مفهومی تهیه شده که ‪ 400‬صفحه بوده و در اختیار دستگاه ها قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫هیات وزیران در جلسه ای فوق العاده با حضور رئیس جمهوری ‪ ،‬بخش پایانی الیحه الحاق موادی به‬ ‫قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مورد بررسی قرار داد و به تصویب رساند‪.‬‬ ‫الیحه «سیاس��ت های اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود» در راس��تای اجرای سیاست های کلی‬ ‫اقتصاد مقاومتی و به منظور ارائه مهم ترین راهکارها در خصوص مش��کالت احصا ش��ده بخش های‬ ‫تولیدی کش��ور براس��اس دیدگاه فعاالن بخش خصوص��ی‪ ،‬صاحب نظران اقتصادی و دس��تگاه های‬ ‫اجرایی‪ ،‬تنظیم شده است‪.‬‬ ‫ایجاد تحرک اقتصادی‪ ،‬رفع موانع تولید و سرمایه گذاری‪ ،‬بهبود فضای کسب و کار‪ ،‬تقویت ابزارهای‬ ‫تش��ویقی برای توسعه صادرات‪ ،‬تسهیل زمینه های تشویق سرمایه گذاری های خارجی‪ ،‬اصالح برخی‬ ‫مقررات مخل کسب و کار در صنعت حمل و نقل و نیز تقویت فرایند توسعه طرح های عمرانی دارای‬ ‫اولویت‪ ،‬تقویت بخش های خدماتی از جمله گردشگری و صنایع دستی‪ ،‬از اهداف این مصوبه است‪.‬‬ ‫اقدامات مالیاتی برای مقابله با رکود تورمی‬ ‫گ�روه اقتص�اد کالن – رییس س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫از رش��د ‪ 49‬درص��دی درامد های مالیات��ی خبر داد و به‬ ‫اقدامات این سازمان برای رونق فضای کسب وکار و مقابله‬ ‫با رکود تورمی پرداخت‪.‬‬ ‫علی عس��کری در جمع خبرنگاران با تش��ریح اقدامات‬ ‫انجام شده در این س��ازمان در یک سال گذشته توضیح‬ ‫برنامه ه��ای این س��ازمان ب��رای مقابله با رک��ود تورمی‬ ‫پرداخ��ت و اظهار کرد‪ :‬طبیعی اس��ت هر زمان اقتصاد با‬ ‫رکود مواجه می ش��ود‪ ،‬دولت ها تصمیم هایی را برای رونق‬ ‫فضای کس��ب وکار می گیرند‪ ،‬گرچه س��ازمان مالیاتی از‬ ‫یک س��ال و نیم قب��ل اقداماتی را در همین راس��تا انجام‬ ‫داده بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ‪ 10‬محور از سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی به س��ازمان مالیات��ی مربوط می ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بیشتر این محورها از سوی سازمان مالیاتی در این مدت‬ ‫پیش بینی و اجرایی شده بود که از جمله انها یکسان سازی‬ ‫مالیات دولتی و خصوصی اعتبار س��رمایه گذاری عالوه بر‬ ‫تعطیلی مالیاتی و تمهیداتی برای گردش��گری و معافیت‬ ‫مالیات صادرکنندگان بود‪ .‬رئیس کل سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور البته تاکید کرد‪ :‬معافیت مالیات صادراتی مشمول‬ ‫‪9‬‬ ‫خام فروش��ی نمی ش��ود و طبق مصوبه باید خام فروش��ان‬ ‫‪ 50‬درصد از مالیات را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نظام مالیاتی پیش قدم در اقتصاد مقاومتی‬ ‫وی با بیان اینکه نظام مالیاتی در جهت سیاس��ت های‬ ‫اقتصاد مقاومتی پیش قدم بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین در‬ ‫بس��ته خروج از رکود مواردی پیش بینی شده که نیازمند‬ ‫مصوب��ه مجلس اس��ت و در صورت تصوی��ب ان را اجرا‬ ‫خواهیم کرد‪.‬رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره‬ ‫برخی معافیت های مالیاتی در بسته خروج از رکود و تضاد‬ ‫ان با سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد‪ :‬این موارد‬ ‫به ص��ورت الیحه پیش بینی ش��ده و راهکارهایی برای ان‬ ‫درنظ��ر گرفته ایم که به تصویب برس��د اما برای معافیت‬ ‫مالیاتی تنها مجوز دولت کافی نیست و بلکه نیاز به مجوز‬ ‫مجل��س داریم که چند روز پیش بحث معافیت بازرگانان‬ ‫سهام در بورس مطرح بود ولی این موضوع نیازمند مصوبه‬ ‫مجلس است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش ‪49‬درصدی‬ ‫درامدهای مالیاتی در ‪ 4‬ماهه نخس��ت امس��ال نسبت به‬ ‫س��ال گذش��ته خبر داد و گف��ت‪ :‬س��ال جاری را می توان‬ ‫به عنوان سال ویژه نظام مالیاتی کشور نامگذاری کرد‪.‬‬ ‫عس��کری اف��زود‪ :‬طبق اماره��ای موج��ود درامدهای‬ ‫مالیاتی از محل مالیات های مس��تقیم در ‪ 4‬ماهه نخست‬ ‫امس��ال ‪34‬درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و‬ ‫درامدهای مالیاتی کش��ور از محل مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫نیز نسبت به ‪ 4‬ماه نخست سال گذشته ‪ 83‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته که در مجموع به رش��د ‪49‬درص��دی درامدهای‬ ‫مالیاتی ‪ 4‬ماهه نخس��ت امس��ال نس��بت به سال گذشته‬ ‫منجر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد با متقلبان مالیاتی‬ ‫رئیس س��ازمان امور مالیاتی کشور همچنین از معرفی‬ ‫کدفروشان‪ ،‬فاکتورفروش��ان و متقلبان مالیاتی به دادگاه‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬اخیرا کشف کردیم برخی افراد کدفروش‬ ‫و فاکتورفروش در ش��هرهای مختلف فعالیت های بزرگی‬ ‫را انج��ام می دهند که یک گروه در اصفهان شناس��ایی و‬ ‫به دادگاه معرفی ش��د‪ .‬این گروه ‪ 15‬تا ‪ 16‬میلیارد تومان‬ ‫فاکت��ور ف��روش صادر ک��رده بودند‪ .‬وی ضمن اش��اره به‬ ‫شناسایی یک گروه دیگر از کدفروشان در تهران ادامه داد‪:‬‬ ‫روی این گروه درحال فعالیت هستیم و به دادگاه معرفی‬ ‫کرده بودی��م‪ .‬همچنین مجموعه دیگ��ری در اذربایجان‬ ‫شناسایی شده است‪.‬‬ ‫افزای��ش تورم‪ ،‬رش��د قیم��ت کاالها‪ ،‬ان��رژی و باال‬ ‫رفتن نرخ بیکاری ازجمل��ه اثرات تحریم ها بر اقتصاد‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬تحریم هایی اعم از بیمه ای و حمل ونقل‪،‬‬ ‫صادرات نفت خام و فراورده های پتروشیمی و واردات‬ ‫م��واد اولیه‪ ،‬هریک به نوبه خود اثار عمیق اقتصادی را‬ ‫به جا گذاشتند‪.‬‬ ‫اقتصاد کالن ایران و اقتصاد خانواده های ایرانی جزو‬ ‫الینفک هم هس��تند‪ .‬با اعمال تحریم ها اقتصاد کالن‬ ‫ضربه خورد و متاس��فانه با بی توجهی جدی مسئوالن‬ ‫ب��ه برنامه ریزی دقیق ب��رای مقابله با این تحریم ها به‬ ‫مردم عادی اسیب وارد شد‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم که ب��ا اعمال تحریم ها جیب برخی‬ ‫افراد پرپول ش��د‪ .‬گران��ی و افزایش ت��ورم کنونی به‬ ‫طور اصولی نمی توانس��ت تنها متوجه تحریم ها شود‬ ‫و در حال حاضر نیز برخی افراد س��ودجو با اس��تفاده‬ ‫از ران��ت و تنها با سوء اس��تفاده از نام تحریم موجبات‬ ‫این افزایش تورم را فراهم می اورند‪ .‬در شرایط اعمال‬ ‫تحریم ها متاس��فانه مس��ئوالن عزم جدی در حمایت‬ ‫از تولید نداش��تند و همین امر موجب شد بسیاری از‬ ‫واحد های تولیدی که بنا بر پایه اقتصاد مقاومتی و بر‬ ‫پایه کمک به اقتصاد کالن کشور بنا شده بودند‪ ،‬بدون‬ ‫بهره برداری رها شوند‪.‬‬ ‫اما تحریم ها باعث ش��دند سیاس��ت های اقتصادی‬ ‫ازجمل��ه اقتص��اد مقاومت��ی ب��ا منافع ملی کش��ور‬ ‫ن شوند‪.‬‬ ‫عجی ‬ ‫یک��ی از اث��ار مثب��ت تحریم ه��ا‪ ،‬خودکفای��ی در‬ ‫بخش های مختلف اس��ت و ای��ران دارای ظرفیت در‬ ‫بخش های مختلف کش��اورزی و صنعتی است و البته‬ ‫ای��ن نکته حائز اهمیت اس��ت که نباید ب��ه بهانه لغو‬ ‫تحریم ها‪ ،‬خودکفایی مغفول بماند‪.‬‬ ‫در اقتص��اد مقاومت��ی ابالغی مق��ام معظم رهبری‬ ‫باید ب��ا برنامه ری��زی و نگرش دقیق ب��ر ظرفیت هر‬ ‫منطق��ه زمینه اقتصادی ان منطق��ه را ایجاد کرد‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط با توجه به وضعیت کشور های همسایه و‬ ‫منطق��ه‪ ،‬صادرات غیرنفتی و ورود به بازارهای منطقه‬ ‫می تواند اقتصاد ملی را شکوفا کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و نظ��ارت‬ ‫راهب��ردی رییس جمهور محمدباقر‬ ‫نوبخ��ت‪ 6 ،‬مصوب��ه هی��ات امنای‬ ‫صندوق توس��عه ملی که بر خروج‬ ‫اقتصاد از رکود تاثیر خواهد گذاشت‬ ‫را برای اجرا ابالغ کرد‪.‬‬ ‫مه��دی یوس��فی مدیرعامل س��ازمان منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی انرژی پارس اظهار کرد‪ :‬شرکت های تولیدی‬ ‫و س��رمایه گذاران داخلی و خارج��ی فعال در منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی انرژی پارس تا ‪ ٢٠‬س��ال از پرداخت‬ ‫مالیات معاف می شوند‪.‬‬ ‫مش��اور اقتصادی رییس جمهور‪،‬‬ ‫مسعود نیلی با اشاره به اینکه متن‬ ‫برنام��ه پنجم ب��ا ش��رایط کنونی‬ ‫اقتصادی کشور بیگانه است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ اقتص��اد موجود کش��ور ب��رون زای‬ ‫درون گراست که باید تغییر کند‪.‬‬ ‫قائم مقام سازمان فناوری اطالعات از ایجاد ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫ش��غل در حوزه فناوری اطالعات تا پایان سال جاری‬ ‫خب��ر داد‪ .‬وی براس��اس برنامه مدنظ��ر گفت‪ :‬تمرکز‬ ‫بر اش��تغال یکی از مهم ترین ماموریت های س��ازمان‬ ‫فناوری اطالعات است‪.‬‬ ‫ریی��س هی��ات عام��ل صندوق‬ ‫توس��عه مل��ی با انتق��اد از فش��ار‬ ‫دس��تگاه ها به بانک ها برای پذیرش‬ ‫طرح های ش��ان گفت‪ :‬دستگاه ها و‬ ‫صنعتگران به بانک ها فشار نیاورند‬ ‫و اج��ازه دهند طرح های منطق��ی و خوبی به بانک ها‬ ‫معرفی ش��ود‪ .‬س��ید صفدر حس��ینی همچنین سود‬ ‫تسهیالت ارزی را ‪ ۶‬درصد اعالم کرد‪.‬‬ ‫وال اس��تریت ژورنال در گزارشی‬ ‫به نقل از مقامات صنعتی نوش��ت‪:‬‬ ‫ش��رکت ها در سراس��ر الم��ان‬ ‫بی سروصدا به تجدید روابط تجاری‬ ‫قوی گذشته با ایران پرداخته اند‪.‬‬ ‫براساس براورد صندوق بین المللی پول‪ ،‬حدود نصف‬ ‫یارانه ه��ای پرداختی جهان برابر ب��ا ‪ ۲۳۷‬میلیارد دالر‬ ‫مربوط به منطقه خاورمیانه است که این رقم معادل ‪۲۲‬‬ ‫درصد کل درامد دولت های منطقه است‪.‬‬ ‫داوود دانش جعف��ری‪ ،‬اس��تاد‬ ‫اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی با‬ ‫بی��ان اینک��ه ‪ ۶۵‬درص��د بودجه به‬ ‫درامده��ای نفت وابس��ته اس��ت و‬ ‫‪60‬درص��د مصرف انرژی کش��ور در‬ ‫قالب گاز اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ایران هر ‪ 13/5‬س��ال‬ ‫یکبار سطح رفاه مردم ‪ 2‬برابر می شود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫بورس‬ ‫شنبه ‪ 18‬مرداد ماه ‪ 12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تدوین سازوکارهای بلندمدت در ارکان اقتصادی‬ ‫طرح جامع صنایع‪ ،‬حلقه مفقوده بازار سرمایه‬ ‫به بهانه ‪ 17‬مرداد؛‬ ‫خبرنگاران اقتصادی‬ ‫در خط مقدم‬ ‫مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‬ ‫‪ 17‬مرداد روزی اس��ت که همه خبرنگاران کش��ورم را‬ ‫دلگرم می کند‪ ،‬دلگرم و امیدوار به اینکه یک روز در میان‬ ‫‪ 365‬روز سال به نام و به یاد انهاست‪.‬‬ ‫در ای��ن مجال و به بهان��ه روز خبرن��گار می خواهم از‬ ‫خبرنگاران حوزه اقتصاد بگویم‪ .‬خبرنگارانی که در سال های‬ ‫نه چندان دور در ردیف اخر می ایستادند و همیشه جلوتر‬ ‫از انها سیاسی نویسان و منتقدان حوزه اجتماعی بودند‪ .‬اما‬ ‫این سال ها اقتصادی نویسان در خط مقدم قرارگرفته اند‪.‬‬ ‫در این س��ال هایی که س��فره های مردم کوچک تر شده و‬ ‫معیشت شان سخت تر ‪ ،‬بارمسئولیت این گروه نیز سنگین تر‬ ‫ش��ده است‪ .‬در این س��ال هایی که سخن از قیمت مرغ و‬ ‫گوش��ت در برخی برهه های زمانی در مطبوعات ما خط‬ ‫قرمز خبرنگاران اقتصادی قرار گرفت‪ ،‬انها بیشتر از همیشه‬ ‫تالش کردند‪ .‬در روزگاری که تورم باالی ‪ 40‬درصد‪ ،‬قشر‬ ‫متوس��ط جامعه را خیلی بی سروصدا و زیرپوستی حذف‬ ‫می کرد و جمعیت بیشتری را به زیر خط فقر می کشاند‪ ،‬در‬ ‫دورانی که تولید و تولیدکننده با فشار سنگین هزینه ها در‬ ‫حال نابودی بودند‪ ،‬خبرنگاران اقتصادی تالش می کردند‬ ‫تا با سالح قلم هش��دار دهند افزایش روز افزون جمعیت‬ ‫زیر خط فقر را !‬ ‫در س��ال هایی ک��ه ران��ت و رانت خواری ه��ای ‪ 3‬هزار‬ ‫میلیاردتومانی ‪ ،‬تمام معادالت علمی اقتصاد کشور را بهم‬ ‫می ریخت ‪ ،‬خبرنگاران اقتصادی بارها و بارها هم صدا فریاد‬ ‫زدند تا فهرست دانه درش��تان و ویژه خواران برمال شود‬ ‫اما نشد‪.‬‬ ‫در س��ال های اغاز «حراج بزرگ اقتصادی» خبرنگاران‬ ‫تالش کردند تا سدی باشند در برابر سیاست های این طرح‬ ‫سرمایه بربادده ‪ ،‬که مردم کشورمان فقیر نشوند با دریافت‬ ‫یارانه ‪ 45‬هزار تومانی!‬ ‫هرچقدر کش��ور بیش��تر دچار بیماری صع��ب العالج‬ ‫اقتصادی شد‪ ،‬خبرنگاران اقتصادی در جبهه مطبوعات به‬ ‫خط های جلوتری رفتند تا امروز در خط مقدم جبهه قرار‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫هرچند در این عرصه و در این س��ال ها همیشه انگشت‬ ‫اتهام به سمت این گروه نشانه رفته بود ‪ ،‬اتهام به تشویش‬ ‫اذه��ان عمومی ‪ ،‬اخ�لال در بازار و امثال ان‪ .‬بس��یاری از‬ ‫همکارانمان از عرصه مطبوعات به اجبار حذف شدند و به‬ ‫خانه نشینی روی اوردند‪.‬‬ ‫ام��ا به نظر می رس��د ام��روز و در ای��ن عرصه وظیفه‬ ‫خبرنگاران اقتصادی سنگینتر از همیشه است تا با سالح‬ ‫قل��م و در خط مقدم جبهه مطبوعات از معیش��ت و رفاه‬ ‫اجتماعی مردم دفاع کنند‪ .‬ای��ن روزها که دولت یازدهم‬ ‫تمام تالش خود را به درمان این بیمار نزار معطوف کرده‬ ‫است بازهم خبرنگاران اقتصادی در کنار دولتمردان تدبیر‬ ‫و امید ایس��تاده اند تا سهمی هرچند اندک در بازگرداندن‬ ‫روزهای پر رونق اقتصادی کشور داشته باشند‪.‬‬ ‫خبرنگاران اقتصادی این روزها با یاری قلم و در صف اول‬ ‫خط مقدم ایستاده اند تا در اجرای اقتصاد مقاومتی درکشور‬ ‫سهمی هرچند اندک اما موثر داشته باشند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫علی صحرایی‪ ،‬دبیر هیات مدیره شرکت بورس اوراق‬ ‫بهادار از ابقای حسن قالیباف اصل در سمت مدیرعاملی این‬ ‫شرکت خبر داد‪ .‬پیش از این محمد پورابراهیم زرندی به‬ ‫نمایندگی از گروه مالی ملت به عنوان رییس هیات مدیره‬ ‫و علی یار صالحی از کارگزاری مفید به عنوان نایب رییس‬ ‫هیات مدیره انتخاب شدند‪.‬‬ ‫س��عید ش��یرزادی‪ ،‬معاون س��رمایه گذاری صندوق‬ ‫بازنشستگی گفت‪ :‬بودجه ای که پاالیشگاه ها به بازار سرمایه‬ ‫اعالم کرده اند‪ ،‬اکثرا محافظه کارانه اس��ت‪ ،‬به عنوان نمونه‬ ‫ن��رخ ارز فروش محصوالت نرخ ارز مبادالتی اعالم ش��ده‪،‬‬ ‫در حالی که اکثر شرکت ها فروش محصوالتشان بیش از‬ ‫این رقم اس��ت که همین امر می تواند زمینه ساز افزایش‬ ‫سوداوری انها در پایان سال باشد‪.‬‬ ‫قاسم محس��نی‪ ،‬عضو هیات مدیره س��ازمان بورس‬ ‫و اوراق به��ادار با اش��اره به تامین مال��ی به عنوان یکی از‬ ‫پررنگ ترین اهداف س��ازمان بورس در سند راهبری این‬ ‫سازمان‪ ،‬گفت‪ :‬مهم ترین و شاید پررنگ ترین برنامه در این‬ ‫سند‪ ،‬بحث تامین مالی است‪.‬‬ ‫س��ازمان خصوصی س��ازی از ابتدای امسال تاکنون‬ ‫اف��زون بر ‪ 27‬ه��زار و ‪ 419‬میلیارد ریال س��هم دولتی از‬ ‫ابتدای سال ‪ 93‬تاکنون توسط سازمان خصوصی سازی از‬ ‫طریق بورس‪ ،‬فرابورس‪ ،‬مزایده و مذاکره واگذار کرده است‪.‬‬ ‫برنامه اس��تراتژیک س��ازمان بورس و اوراق بهادار در‬ ‫راس��تای سیاس��ت های هفت گانه وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی تنظیم ش��ده اس��ت که تامین مالی پایدار دولت و‬ ‫کاه��ش اتکای بودجه دولت به درامد نفتی‪ ،‬افزایش توان‬ ‫ثروت افرینی کش��ور‪ ،‬تقویت انضباط‪ ،‬سالمت و شفافیت‬ ‫مالی‪ ،‬اداری‪ ،‬ارتقای هم افزایی درون س��ازمانی و همکاری‬ ‫فراس��ازمانی‪ ،‬مش��ارکت فعال و موثر در سیاست گذاری‬ ‫و قانون گذاری‪ ،‬توس��عه هدفمند س��رمایه های انسانی و‬ ‫سازمانی و ایجاد و یکپارچه س��ازی سامانه های اطالعات‬ ‫مدیریتی و عملیاتی از جمله سیاست های هفت گانه این‬ ‫سند هستند‪.‬‬ ‫به گفته خزلی خرازی‪ ،‬با نوسان های زیاد‬ ‫در بودجه س��االنه‪ ،‬همواره ی��ک عده ضرر‬ ‫هنگفت و عده ای دیگر س��ود بسیار زیادی‬ ‫می کنند‪.‬وی با اش��اره به برنامه های دولت‬ ‫گف��ت‪ :‬وقتی س��رمایه گذاران از برنامه های‬ ‫بلندمدت اس��تراتژیک دولت اطالع داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬به بازار س��رمایه ن��گاه جدی تری‬ ‫می کنند‪ .‬این کارشناس ارشد بازار سرمایه‬ ‫با اشاره به ریسک س��رمایه گذاری در بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با اجرایی شدن طرح‬ ‫جامع صنایع مختلف‪ ،‬سرمایه گذاران داخلی‬ ‫و خارج��ی با ریس��ک کمت��ری در بورس‬ ‫سرمایه گذاری می کنند‪.‬‬ ‫کیمی�ا بامدادی�ان‪ -‬گ�روه ب�ورس‪ :‬یک��ی‬ ‫از مش��کالت ب��ازار س��رمایه کش��ور‪ ،‬نبود‬ ‫هماهنگی میان برنامه ه��ای وزارتخانه های‬ ‫مختل��ف و دیگر ارکان اقتصادی اس��ت‪ .‬در‬ ‫این میان نکته قابل توجه‪ ،‬تغییر بخش��ی از‬ ‫قوانین و مقررات به صورت هر س��اله است‬ ‫ک��ه س��رمایه گذاران در این ب��ازار را دچار‬ ‫س��ردرگمی می کند‪ .‬از نیازهای اصلی بازار‬ ‫سرمایه س��ازوکارهایی است که بتواند افق‬ ‫بلندمدتی را پیش روی سرمایه گذاران قرار‬ ‫دهد تا انها در ش��رایط ثب��ات گام بردارند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان طرح جام��ع صنایع مختلف‬ ‫ب��رای هماهنگ ک��ردن ارکان اقتصادی با‬ ‫چش��م انداز بلندمدت تدوین ش��ده است تا‬ ‫بتواند قسمتی از مش��کالت سرمایه گذاران‬ ‫ای��ن ب��ازار را که ناش��ی از بی ثباتی قوانین‬ ‫است‪ ،‬برطرف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ رونــ�ق ب�ا تضمیــ�ن برنـامه های‬ ‫بلندمدت‬ ‫‹ ‹وفاداری به نتایج طرح جامع صنایع‬ ‫در این رابطه به��روز خدارحمی‪ ،‬دبیرکل‬ ‫کانون نهادهای سرمایه گذاری در گفت وگو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وزارتخانه های‬ ‫با خبرنگار‬ ‫مختلف با توجه به اهداف شان‪ ،‬تصمیماتی‬ ‫را اتخاذ می کنند که این امر به طور طبیعی‬ ‫موجب اعتال و پیش��رفت بخش مدنظر انها‬ ‫می ش��ود‪ .‬ولی ممکن است در این میان‪ ،‬به‬ ‫دیگر بخش های اقتصادی ضرر برسانند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تصمیم گرفته شده‬ ‫حتما به نفع ان بخش و حوزه تحت امرشان‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اما متاس��فانه در این میان به‬ ‫دیگ��ر ارکان اقتص��ادی توجه نمی ش��ود و‬ ‫ممکن است انها دچار اسیب شوند‪.‬‬ ‫وی حرکت در جهت توس��عه اقتصادی را‬ ‫یک ضرورت خواند و افزود‪ :‬اگر قرار باش��د‬ ‫چیزی تحت عنوان توسعه اقتصادی داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬همه دس��تگاه ها باید در یک راستا‬ ‫حرکت کنند‪ .‬خدارحمی معتقد اس��ت‪ :‬در‬ ‫ش��رایط فعلی باالترین س��ندی که در این‬ ‫حوزه به کمک ما می اید‪ ،‬س��ند چشم انداز‬ ‫اس��ت ک��ه برنامه ه��ای ‪ 5‬س��اله را تدوین‬ ‫می کن��د و ب��ه نوعی می توان گف��ت‪ ،‬برای‬ ‫صنعت حکم قانون اساس��ی را دارد و اسناد‬ ‫باالدستی نظام هم سمت و سوی حرکت را‬ ‫مشخص می کنند‪ .‬وی به شکاف موجود بین‬ ‫تصمیم ه��ای وزارتخانه ها با یکدیگر اش��اره‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬اکنون ما ش��اهد ش��کافی‬ ‫در ای��ن حوزه هس��تیم‪ .‬زی��را وزارتخانه ها‬ ‫هرکدام به ص��ورت جداگانه تصمیم گیری‬ ‫می کنند و به طور طبیعی بعضی از صنایع‬ ‫در جری��ان ای��ن تصمیم گیری ها اس��یب‬ ‫می بینن��د‪ .‬همانطور که مش��اهده می کنیم‬ ‫در ای��ن میان حلقه مفق��وده ای وجود دارد‬ ‫که طرح جامع صنای��ع می تواند این حلقه‬ ‫مفقوده باش��د‪ .‬این طرح می تواند با کمک‬ ‫اس��ناد باالدس��تی تصمیم ه��ای روزم��ره‬ ‫وزارتخانه ها را با یکدیگر هماهنگ کند‪ .‬به‬ ‫گفته خدارحم��ی‪ ،‬با حضور تمام ذی نفعان‬ ‫در این نشست ها‪ ،‬طرح جامع صنایع تدوین‬ ‫و تصمیم های بلندمدت اتخاذ می ش��ود‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر راهکارهایی باید اندیشیده شود‬ ‫ت��ا همه انها به تمام ای��ن تصمیم ها پایبند‬ ‫باش��ند‪ .‬نکته قابل توجه ان است که ثبات‬ ‫ش��رایط و همچنین برنامه های بلند مدت‪،‬‬ ‫تاثیر مستقیمی روی بازار سرمایه می گذارد‪.‬‬ ‫دبیرکل کانون نهادهای س��رمایه گذاری‬ ‫به لزوم همکاری دستگاه های مختلف برای‬ ‫وف��ادار ماندن به نتایج ط��رح جامع صنایع‬ ‫اش��اره ک��رد و اف��زود‪ :‬برای اینک��ه صنایع‬ ‫بتوانند نس��بت به این اهداف وفادار بمانند‪،‬‬ ‫همکاری دستگاه های مختلف نیاز است که‬ ‫از ان جمله می ت��وان از مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬اتحادیه های صنفی‬ ‫و بورس اوراق بهادار نام برد‪ .‬در دیگر صنایع‬ ‫نیز برای نمونه در حوزه پاالیشگاه ها‪ ،‬وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬در ح��وزه دارویی‪ ،‬وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫در ح��وزه معدن‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و به طور کلی تم��ام ذی نفعان هر‬ ‫گروهی باید ب��ا یکدیگر همکاری کنند و با‬ ‫مشخص چش��م اندازها‪ ،‬اهداف هر حوزه را‬ ‫تعیی��ن کرده و برنامه بلندمدت جامع را در‬ ‫هر حوزه تدوین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اگاهی از برنامه های بلندمدت‬ ‫در ادام��ه ای��ن گ��زارش حس��ین خزلی‬ ‫خرازی‪ ،‬کارشناس ارش��د بازار سرمایه نیز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر این طرح اجرا شود‪ ،‬می تواند‬ ‫به رونق بازار سرمایه بینجامد‪.‬‬ ‫به‬ ‫تو گ��و با خبرن��گار‬ ‫وی در گف ‬ ‫قیمت گ��ذاری کااله��ای اساس��ی در ایران‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬مس��ایل زیرس��اختی‬ ‫اقتصاد ای��ران‪ ،‬به خص��وص قیمت گذاری‬ ‫کاالهای اساس��ی موضوعی نیس��ت که در‬ ‫بودجه ساالنه و توسط چانه زنی بین دولت‬ ‫و مجلس تعیین شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه س��رمایه گذاران داخلی‬ ‫و خارج��ی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگ��ر می خواهیم‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی و داخل��ی در‬ ‫اقتص��اد ایران حضور داش��ته باش��ند‪ ،‬باید‬ ‫برای مباحث اس��تراتژیک توسعه اقتصادی‬ ‫برنامه های بلندمدت داشته باشیم‪.‬‬ ‫در این رابطه امیررضا کاهدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫مرک��ز مطالع��ات اقتصادی اریا س��هم نیز‬ ‫گفت‪ :‬تدوی��ن طرح‬ ‫ب��ه خبرن��گار‬ ‫جام��ع صنایع‪ ،‬می تواند به س��رمایه گذاران‬ ‫کمک بس��یاری کن��د‪ .‬وقتی س��رمایه گذار‬ ‫اف��ق بلند مدتی را پی��ش روی خود ببیند‪،‬‬ ‫بس��یار اس��ان تر می تواند برای اینده خود‬ ‫تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫وی به می��زان حمایت های مالی دولت از‬ ‫ صنایع اش��اره کرد و ادام��ه داد‪ :‬یارانه هایی‬ ‫که دولت به صنایع می پردازد باید بلندمدت‬ ‫باشد تا سرمایه گذاران در بورس هم بتوانند‬ ‫روی ان می��زان برنامه ری��زی کنن��د‪ .‬ب��ه‬ ‫عبارتی‪ ،‬انقدر که تداوم چنین حمایت هایی‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬مبلغ ان مهم نیست‪.‬‬ ‫کاه��دی با اش��اره ب��ه افزای��ش حضور‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی در کش��ور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون که شرایط برای ورود سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی در ای��ران فراه��م ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫تضمین ه��ای بلندم��دت می تواند بس��یار‬ ‫تاثیرگذار باش��د‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬مهم ترین‬ ‫نهادی ک��ه می تواند به این امر کمک کند‪،‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی اس��ت‪ ،‬اما دیگر‬ ‫نهادهای موازی مانند س��ازمان بورس‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگانی و اتاق اصناف نیز می توانند به بهتر‬ ‫اجرا شدن این طرح یاری برسانند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫الیه های پنهانی بسته حمایتی دولت‬ ‫فیروزه عسکری – کارشناس سهام‪ :‬در حال حاضر یکی از مهم ترین‬ ‫دغدغه های به وجود امده در بورس مربوط به یکی از بندهای بسته‬ ‫حمایتی دولت برای خروج از رکود غیرتورمی است‪ .‬براساس بند‬ ‫درامدهای مالیاتی بس��ته پیشنهادی ش��رکت هایی که در مجامع خود سود‬ ‫نقدی کمتری تقسیم می کنند از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار می شوند‬ ‫و این موضوعی است که سبب گمراهی و ایجاد حرف و حدیث هایی بین اهالی‬ ‫تاالر بورس ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته برخی از فعاالن بازار سرمایه‪ ،‬این موضوع‬ ‫می تواند س��بب کاهش خروج نقدینگی از ش��رکت ها و استفاده از سودهای‬ ‫اندوخته به دست امده از این محل برای اجرای طرح های توسعه ای شود که در‬ ‫بلندمدت افزایش س��وداوری را برای شرکت ها به ارمغان خواهد اورد‪ .‬اما به‬ ‫اعتقاد برخی دیگر از اهالی تاالر‪ ،‬این امر موجبات خروج پول از بورس و ورود‬ ‫ان به بازارهای موازی را در پی دارد‪ ،‬چراکه هم اکنون یکی از موارد انگیزشی‬ ‫در بورس برای سرمایه گذاری سود نقدی شرکت ها در مجامع خود است که با‬ ‫این اقدام این انگیزه در بورس از بین خواهد رفت‪ .‬همچنین از طرفی مسئوالن‬ ‫سهامداران را به سرمایه گذاری بلندمدت با دید کسب سود نقدی در مجامع‬ ‫دعوت کرده اند که این نیز عمال منتفی خواهد شد‪ ،‬چراکه با این روش حتی‬ ‫اگر شرکتی در سال با تعدیل سود بیش از ‪۲۰۰‬درصدی هم همراه شود اما اگر‬ ‫در مجمع کمترین میزان قابل تقس��یم را بین س��هامداران توزیع کند عمال‬ ‫سهامداران باید به جای نگاه بلندمدت یک ساله از این پس با دید بیش از ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ 3‬س��ال تصمیم به خرید س��هام بگیرند که در این بی��ن اگر هزینه فرصت‬ ‫س��رمایه گذاری و ریس��ک موجود در بورس را لحاظ کنیم شاید سودی که‬ ‫به دست می اید کمتر یا برابر با بانک باشد‪ .‬چون از این به بعد نه تنها شرکت های‬ ‫بورس��ی در مجامع خود س��ود نقدی قابل قبول برای س��هامداران را تقسیم‬ ‫نخواهند کرد‪ ،‬بلکه احتمال پنهان سازی سود نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫واقعیت این است که با اجرای این طرح‪ ،‬صاحبان عمده سهام شرکت ها و‬ ‫مالکان اصلی بیشترین بهره را در کوتاه مدت خواهند برد و سهامدار خرد و جزء‬ ‫کمترین منفعت را خواهد دید‪ .‬گذشته از این موارد به نظر می رسد با اجرای‬ ‫این طرح شور و پویایی بازار دستخوش تغییرات شود‪.‬‬ ‫در همین راستا سیاست معافیت مالیاتی مطرح است که در صورتی می تواند‬ ‫یکی از راهکارها و پیش��نهادهای اساس��ی و کارامد دولت به شمار رود که در‬ ‫راستای حمایت از تولید‪ ،‬اشتغال و سرمایه گذاری اجرایی شود‪ .‬سیاست های‬ ‫اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در حالی از س��وی دولتمردان‬ ‫ارائه شده است که تعیین معافیت مالیاتی بیشتر برای شرکت های بورسی که‬ ‫سود نقدی کمتری تقسیم می کنند‪ ،‬به عنوان یکی از سیاست های دولت در‬ ‫راستای خروج از رکود عنوان شده است‪.‬‬ ‫به نظر کارشناس��ان و تحلیلگران بازار س��رمایه‪ ،‬اجرای سیاست مذکور‬ ‫موجب کاهش سوداوری شرکت هایی همچون سرمایه گذاری ها‪ ،‬بیمه ها‪،‬‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری و هلدینگ ها می شود‪ ،‬چراکه این مجموعه ها‬ ‫بخ��ش عم��ده ای از درامده��ای خود را از محل س��ود نقدی تقس��یمی‬ ‫زیرمجموعه های خود در مجامع انها شناسایی می کنند‪ .‬از این رو سیاست‬ ‫معافیت مالیاتی صرفا باید در جهت حمایت از تولید و اشتغال واقع شود‬ ‫تا بتواند راهکاری موثر باشد‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫بورس در الک احتیاط‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫گروه بورس ‪ -‬در دادوس��تدهای ب��ورس تهران در‬ ‫اخرین روز کاری هفته شاخص کل با افتی ‪ 83‬واحدی‬ ‫رو به رو شد و به عدد ‪74‬هزار و ‪ 613‬رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این روز س��رمایه گذاران بیش از ‪409‬‬ ‫میلیون برگه سهم و حق تقدم را در بازار دست به دست‬ ‫کردند که ارزش این مبادالت رقمی افزون بر ‪1‬هزار و‬ ‫‪193‬میلیارد ریال ب��ود که در ‪39‬هزار نوبت معامالتی‬ ‫انجام ش��د‪ .‬گروه مالی در ص��در برترین گروه صنعت‬ ‫جای گرفت و گروه های ش��یمیایی و فنی و مهندسی‬ ‫در جایگاه های دوم و سوم نشستند‪ .‬چهارشنبه در تاالر‬ ‫حافظ نمادهای بانک پاسارگاد‪ ،‬نفت و گاز و پتروشیمی‬ ‫تامین و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بیشترین‬ ‫تاثیر منفی را برشاخص داشتند و در مقابل گروه مپنا‪،‬‬ ‫گسترش نفت و گاز پارس��یان‪ ،‬سرمایه گذاری غدیر و‬ ‫نف��ت بهران دارای بیش��ترین تاثیر مثبت بودند‪ .‬هفته‬ ‫گذشته بورس تهران روزهای کم رونقی را سپری کرد‪.‬‬ ‫در اوایل هفته شاخص کل کاهش یافت و دوشنبه بعد‬ ‫از ‪ 2‬روز کاهش مداوم‪ ،‬شاخص کل ‪ 71‬واحد رشد کرد‬ ‫اما این رشد ادامه پیدا نکرد و در روزهای پایانی هفته‬ ‫نیز این شاخص درجا زد و با افت روبه رو شد‪ .‬بسیاری‬ ‫از کارشناسان دلیل این امر را شرایط نامناسب منطقه‬ ‫اع�لام و اظه��ار کردند‪ :‬بورس تهران متاثر از ش��رایط‬ ‫منطقه اس��ت و کوچک ترین خبر از درون ش��رکت ها‬ ‫روی قیمت سهام به ش��دت تاثیر می گذارد‪ .‬در هفته‬ ‫گذش��ته گروه مالی همواره ج��زو ‪ 3‬گروه برتر صنعت‬ ‫بود و ‪ 3‬روز صدرنشین شد‪ .‬پس از ان گروه شیمیایی‬ ‫و س��رمایه گذاری در جایگاه برترین های گرو ه صنعت‬ ‫ق��رار گرفتند‪ .‬از س��وی دیگر بانک ها نی��ز در ‪ 3‬روز از‬ ‫هفته گذشته بیش��ترین تاثیر منفی را بر این شاخص‬ ‫داشتند و شرکت های خودرویی نیز به جز روز دوشنبه‬ ‫در جایگاه بیش��ترین تاثیر منفی بر ش��اخص کل قرار‬ ‫گرفتن��د‪ .‬در مقابل گ��روه مپنا نیز در هفته گذش��ته‬ ‫به طور مداوم باعث تاثیر مثبت بر شاخص کل شد‪.‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫اطالعات سود و زیان شرکت ها‬ ‫اخرین پیش بینی سود هر سهم‬ ‫(ریال)‬ ‫نام شرکت‬ ‫اخرین سرمایه(میلیون ریال)‬ ‫سال مالی‬ ‫دوره‬ ‫قند هکمتان‬ ‫‪60120‬‬ ‫‪1393/06/31‬‬ ‫‪9‬ماهه‬ ‫‪402‬‬ ‫میزان پوشش در دوره‬ ‫(ریال)‬ ‫‪273‬‬ ‫درصد پوشش‬ ‫درصد ‪68‬‬ ‫پتروشیمی پردیس‬ ‫‪3000000‬‬ ‫‪1394/06/31‬‬ ‫‪12‬ماه‬ ‫‪4017‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صنعتی بهشهر‬ ‫‪1023000‬‬ ‫‪1393/09/30‬‬ ‫‪6‬ماهه‬ ‫‪1268‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪54‬درصد‬ ‫پرونده‬ ‫گفت و گو‬ ‫نماینده مجلس پاسخ می دهد‬ ‫هی��ات وزی��ران در دول��ت‬ ‫نه��م‪ ،‬مصوب��ه ای را ب��رای‬ ‫بهارستانی ها به میراث گذاشت‬ ‫که نماین��دگان‪ ،‬ان را مغایر با‬ ‫قوانین تصویب ش��ده پیش��ین‬ ‫دانس��ته اند‪ .‬اما برخی کارگران‬ ‫هن��وز ب��ه اجرایی ش��دن این‬ ‫مصوبه امید بسته اند‪.‬‬ ‫رمضانعلی س��بحانی فر‪ ،‬نماینده سبزوار و جغتای و‬ ‫سخنگوی فراکس��یون کارگری مجلس در این باره به‬ ‫پاسخ می گوید‪:‬‬ ‫€ €مجل�س تاکن�ون ب�رای کارگ�ران ب�ه ویژه‬ ‫کارگران پیمانی چه اقداماتی انجام داده است؟‬ ‫م��ا در فراکس��یون کارگری همواره ب��رای حمایت‬ ‫از کارگ��ران درباره م��واردی مثل حق��وق کارگران‪،‬‬ ‫هم اندیش��ی داریم‪ .‬درب��اره قراردادها ه��م به دنبال‬ ‫این بودیم که س��ازمان های اجرایی به طور مستقیم با‬ ‫کارگران قرارداد ببندند اما متاس��فانه این امر مقدور‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫€ €چه ش�د ک�ه نمایندگان ب�ه فکر ای�ن نوع‬ ‫قرارداد افتادند؟‬ ‫باالخ��ره این کارگ��ران کاره��ای دول��ت را انجام‬ ‫می دهن��د و ب��ه گردن دول��ت حق دارند‪ .‬در مس��یر‬ ‫این فعالیت ها هم تجربه کس��ب می کنند و کامال به‬ ‫مراحل انجام کار اش��نا می شوند و خوب از پس کار‬ ‫بر می ایند‪.‬‬ ‫اما با تمام ش��دن دوره قرارداد پیمانکار‪ ،‬کارگران‬ ‫جدید با پیمانکار جدید می ایند و دوباره از نو ش��روع‬ ‫به کس��ب تجربه می کنند‪ .‬سازمان های اجرایی نباید‬ ‫این تجربه ها را دور بریزند‪.‬‬ ‫€ €به چه نتیجه ای رسیدید؟‬ ‫چ��ون ضوابط و مق��ررات اس��تخدامی دولت اجازه‬ ‫انعقاد قرارداد مس��تقیم را نم��ی داد در این امر موفق‬ ‫نشدیم‪.‬‬ ‫€ €مصوبه هیات وزیران در سال ‪ 84‬در این باره‬ ‫به کجا رسید؟‬ ‫ای��ن مصوبه مغایر با قوانی��ن و مقررات بود‪ .‬ما االن‬ ‫مجوز اس��تخدامی در س��ازمان های دولت��ی نداریم‪.‬‬ ‫مجوز هم به تنهایی کارس��از نیست و ردیف اعتباری‬ ‫می خواهد‪.‬‬ ‫از یک طرف ما داشتیم دولت را کوچک می کردیم‬ ‫و از طرف دیگر در جهت عکس ان‪ ،‬انها می خواستند‬ ‫این مصوبه را اجرایی کنند‪.‬‬ ‫انهای��ی که این را تصویب کردند هم می دانس��تند‬ ‫اما می گفتن��د چون از ابتدا در ش��عارهای انتخاباتی‬ ‫م��ا بوده اس��ت پ��س بای��د ان را عملی کنی��م! اما‬ ‫ب��ه نظر می رس��ید اه��داف دیگ��ری داش��تند‪ .‬انها‬ ‫می خواس��تند به این ترتیب بیش انچه قانون معین‬ ‫کرده اس��ت نیرو جذب کنن��د‪ ،‬در صورتی که قانون‬ ‫می گوید به اندازه افرادی که بازنشس��ته اند باید نیرو‬ ‫جذب ک��رد‪ .‬از این جه��ت دیوان محاس��بات به ان‬ ‫ایراد گرفت‪.‬‬ ‫€ €پس برای حل مش�کل این کارگران پیمانی‬ ‫که تعدادشان کم هم نیست چه باید کرد؟‬ ‫باید هی��ات دولت وارد کار ش��ود‪ .‬اگ��ر مصوبه ای‬ ‫باش��د که اف��راد باتجرب��ه را حفظ کنن��د و پیمانکار‬ ‫جدید ملزم به به کارگیری همان کارگران قبلی شود‬ ‫این مش��کل حل می ش��ود‪ .‬این افراد در زندگی خود‬ ‫برنامه ریزی های��ی دارند که ناگهان بیکار شدن ش��ان‬ ‫مشکالت فراوانی را به وجود می اورد؛ در ضمن تجربه‬ ‫انها بازدهی و بهره وری بیش��تری دارد‪ .‬هیات دولت‬ ‫می تواند با مصوبه یا ایین نامه ای این را به دستگاه های‬ ‫دولت��ی تکلیف کند‪ .‬البته دول��ت باید بر این موضوع‬ ‫نظارت کند‪.‬‬ ‫€ €در بخش خصوصی چطور؟‬ ‫در بخش خصوصی قراردادها غالبا یکساله هستند‬ ‫و در پای��ان هر س��ال با کارگران تس��ویه حس��اب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €بعض�ی از کارگران می گوین�د‪ ،‬عدم تمدید‬ ‫ق�رارداد انها ب�ه خاطر این اس�ت که ب�ه انها‬ ‫سنوات پرداخت نشود!‬ ‫ای��ن فق��ط در م��ورد کارگ��ران پیمان��ی نیس��ت‬ ‫کارگ��ران قراردادی ه��م همین مش��کالت را دارند‪.‬‬ ‫ش��ما می گویید س��نوات! اما من از وضعیت اس��فبار‬ ‫قرارداده��ا می گوی��م ک��ه گاهی ‪ 30‬روزه اس��ت که‬ ‫کارگ��ر مش��مول بس��یاری از مزای��ا نش��ود و وقتی‬ ‫خواس��تند تعدی��ل کنن��د ه��ر ط��ور میلش��ان بود‬ ‫رفتار کنند‪.‬‬ ‫€ €چه باید کرد؟‬ ‫دول��ت بیای��د الیحه ای بده��د‪ ،‬ما ه��م پیگیری و‬ ‫همکاری می کنیم‪.‬‬ ‫€ €اما کارفرمایان می گویند که شرایط انها هم‬ ‫چندان خوب نیست!‬ ‫خب کارفرما وقتی دید چرخ کارخانه اش نمی چرخد‬ ‫بیاید تعدیل کند نه در زمانی که کار هس��ت‪ ،‬اما اینها‬ ‫با کارگر رفتاری می کنند که کارگر همیشه احساس‬ ‫تزلزل داش��ته باش��د و نداند که یکماه دیگر س��رکار‬ ‫هست یا بیکار است‪ .‬این کار امنیت روانی کارگر را به‬ ‫مخاطره می اندازد‪.‬‬ ‫بررسی ابعاد بیکاری کارگران پیمانی در گفت وگوی‬ ‫شنبه ‪ 18‬مردادماه ‪12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫با کارشناسان‬ ‫اخراج و تعدیل‪ ،‬کابوس کارگران پیمانی‬ ‫مریم نظ�ری‪ -‬گروه گزارش‪:‬‬ ‫یک برگ کاغذ به دستش‬ ‫می دهند و می گویند‪« :‬به‬ ‫سلامت»‪ .‬به بعضی هایشان همان یک‬ ‫ب�رگ کاغ�ذ را ه�م نمی دهن�د‪ .‬فرقی‬ ‫نمی کند ش�ب عید باش�د ی�ا اول مهر و‬ ‫فصل بازگشایی مدارس‪ .‬فرقی نمی کند‬ ‫خانه اش بی خرجی می ماند و ش�رمنده‬ ‫فرزندانش می شود‪ .‬بی تفاوت به مخارج‬ ‫فرزندان�ش ت�وی چش�م هایش ن�گاه‬ ‫می کنند و می گوین�د‪« :‬قراردادت تمام‬ ‫ش�ده!» وضعیت برای کارگ�ران پیمانی‬ ‫وخیم تر است‪.‬‬ ‫چ��رخ صنع��ت کش��ور روی دوش کارگران‬ ‫می چرخ��د‪ .‬هیچ ک��س نمی توان��د نقش مهم‬ ‫نی��روی انس��انی در تولید را نادی��ده بگیرد‪ ،‬اما‬ ‫شرایط نامطلوب کاری‪ ،‬یکی از دالیلی است که‬ ‫س��بب می شود مشکالت ریز و درشتی گریبان‬ ‫کارگ��ران را بگیرد؛ از اخ��راج و تعدیل گرفته تا‬ ‫قراردادهای سفید امضا ‪ .‬بسیاری از کارشناسان‬ ‫امر‪ ،‬مش��کالت کارگران را ناشی از خال قانونی‬ ‫می دانن��د‪ .‬با این همه حقوقدانان می گویند که‬ ‫قوانین ش��فاف اس��ت اما برخی از کارفرمایان‪،‬‬ ‫راه های��ی ب��رای دور زدن قان��ون و رس��یدن‬ ‫ب��ه مقص��ود پی��دا می کنند‪ .‬پ��ای حرف های‬ ‫کارفرمای��ان ه��م ک��ه بنش��ینی از تحریم ها‬ ‫می گویند و اینکه تعدیل نیروی انسانی اخرین‬ ‫راه حلش��ان است تا چرخ کارخانه اش همچنان‬ ‫لنگ لنگان در چرخش بماند‪ .‬همین اس��ت که‬ ‫هر چندماه یکبار انعکاس خبر تحصن کارگران‬ ‫پیمانی تعدیل ش��ده‪ ،‬بس��یاری را اندوهگین‬ ‫می کند و ش��کایت های فردی و دس��ته جمعی‬ ‫به اداره کار ارجاع می ش��ود و روزی نیس��ت که‬ ‫کارگرانی به این بهانه به اداره کار مراجعه نکنند‬ ‫اما م��و الی درز قراردادی نمی رود که کارفرما‬ ‫با این کارگران بس��ته است‪ .‬قراردادهایی که به‬ ‫اداره کار نشان داده می شود‪ ،‬کامال قانونی است‬ ‫و هی��چ یک از کارگ��ران نمی توانند ثابت کنند‬ ‫شرایط بد اقتصادی مجبورش��ان کرده بوده تا‬ ‫قرارداد سفید را برخالف میل خود امضا کنند‪.‬‬ ‫قراردادهای سفیدی که سرانجام روزگار کارگر‬ ‫را تیره می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ صدای نیروی کار به جایی نمی رسد‬ ‫فت��ح اهلل بیات‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه کارگران‬ ‫ق��راردادی و پیمان��ی در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قراردادهای سفید امضا تنها یکی‬ ‫از ده ها مش��کل ریز و درش��ت کارگران است‪.‬‬ ‫او بزرگ ترین معض��ل کارگران پیمانی را این‬ ‫موض��وع می دان��د که کار و کارگ��ر را با هم به‬ ‫پیمان می گذارند و وقتی زمان قرارداد کارفرما‬ ‫به پایان می رس��د در حالی که هنوز کار ادامه‬ ‫دارد کارگ��ران هم مجبورند ب��ا کارفرما‪ ،‬ان‬ ‫کارگاه را ت��رک کنن��د‪ .‬او می گوید‪ :‬کار هنوز‬ ‫هست‪،‬محیطکارهمهستامامستمرنیست‪.‬‬ ‫کارفرما تاریخ و زمانش تمام شده و با تعویض‬ ‫پیمانکار همه کارگ��ران هم باید خداحافظی‬ ‫کنن��د و انجا را ت��رک کنند‪ .‬هیچ کس در نظر‬ ‫نمی گیرد که ای��ن کارگران تجربه کار در این‬ ‫محیط را دارند به چم و خم کار اشنا هستند به‬ ‫نظر می رس��د این اقدام نادرست است‪ .‬بعضی‬ ‫از کارفرمای��ان برای اینکه مجبور به پرداخت‬ ‫سنوات و سایر مزایا نشوند از این کار استقبال‬ ‫می کنن��د‪ .‬بی��ات می گوید‪ :‬س��ایر کارگران‬ ‫ق��راردادی هم مش��کالتی دارند ام��ا بدیهی‬ ‫اس��ت که وضعیت برای کارگران پیمانی بدتر‬ ‫از س��ایرین اس��ت‪ .‬مدت قراردادهای انان از‬ ‫‪ 30‬روز ش��روع می شود و در خوشبینانه ترین‬ ‫حالت تا یک س��ال اس��ت‪ .‬قراردادهای سفید‬ ‫امضا از دیگر مشکالت انهاست که کارفرما تا‬ ‫هر وقت دلش بخواهد در قرارداد تاریخ می زند‬ ‫و کارگ��ر را بیرون می کند‪ .‬وقتی بازار عرضه و‬ ‫تقاضا همخوانی نداشته باشد مشکالتی از این‬ ‫قبی��ل گریبان کارگ��ران را می گیرد‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬مش��کالت دیگری هم هس��ت مثال کارگر‬ ‫پیمانی بعد از اینکه برای بیمه بیکاری مراجعه‬ ‫می کند تازه متوجه می شود پیمانکار فهرست‬ ‫بیمه اش را کامل نفرس��تاده است‪ .‬بسیاری از‬ ‫کارگ��ران دچار این مش��کل هس��تند‪ .‬بیات‬ ‫ادام��ه می ده��د‪ :‬اینه��ا فقط چن��د نمونه از‬ ‫مش��کالت کارگ��ران اس��ت‪ ،‬اگر ب��ه مراجع‬ ‫تشخیص و حل اختالف مربوط به کار بروید‪،‬‬ ‫می بینیدکهبسیاریازکارگراننیمیازسابقه‬ ‫بیمه یا یک س��وم سابقه بیمه ش��ان رد نشده‬ ‫اس��ت‪« .‬خال قانونی» یکی دیگ��ر از مواردی‬ ‫اس��ت که فتح اهلل بی��ات در بیان مش��کالت‬ ‫کارگ��ران برمی ش��مارد‪ .‬او می گوید‪ :‬عالوه بر‬ ‫خ�لا قانونی‪ ،‬نظارت هم بر اجرای قانون ‪ ،‬تمام‬ ‫و کمال انجام نمی ش��ود‪ .‬در س��ال ‪ ،84‬هیات‬ ‫وزیران مصوبه ای داش��ت به این مضمون که‬ ‫نیروهای پیمانی مستقیما با شرکت مربوطه‬ ‫ق��رارداد ببندن��د و ه��ر پیمان��کاری که امد‬ ‫کارگران ثابت باشند‪ .‬اما متاسفانه بسیاری از‬ ‫پیمانکاران افرادی هستند که از نفوذ خود در‬ ‫دس��تگاه ها اس��تفاده می کنند و از ان به نفع‬ ‫خود بهره می برند‪ .‬بنابراین صدای نیروی کار‬ ‫به جایی نمی رس��د‪ .‬ناظران هم نظارت کافی‬ ‫برای کش��ف این تخلفات را انجام نمی دهند‪.‬‬ ‫ش��اهدیم که یک شرکت‪ ،‬پیمانکار چند دوره‬ ‫یک پیمان��کار را به پیمان می گیرد وقتی این‬ ‫اف��راد حاضرند با هر ش��رایط و هر قیمتی کار‬ ‫را در دس��ت خود داشته باش��ند به طور قطع‬ ‫خس��ارت هایی می بینند که برای جبران ان‬ ‫مجبور می شوند از حق و حقوق کارگر بزنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ برگشتم خانه پدرم!‬ ‫اخراج‪ ،‬مثل موجی سهمگین زندگی اش را‬ ‫زی��ر و رو کرده اس��ت‪ .‬روزهای پایانی س��ال‬ ‫گذش��ته بود که محمدحسین حاجی خانی‪،‬‬ ‫کارگر پیمانی و ‪ 30‬س��اله ایران تایر‪ ،‬به همراه‬ ‫تع��دادی از همکاران��ش اخراج ش��دند‪ .‬انگار‬ ‫زندگی روی نامهربانش را به انها نش��ان داده‬ ‫ب��ود‪ .‬حاال در اتاق��ی در زیرزمین خانه پدرش‬ ‫زندگی می کند‪ .‬هرچند اتاق زیاد بزرگ نیست‬ ‫اما چون او و همسرش دلشان نمی خواهد زیر‬ ‫منت کسی باشند‪ ،‬خدا را شکر می کنند‪ .‬او به‬ ‫می گوید‪ 400 :‬نفر بودیم‪ .‬شب عیدی‬ ‫بیکار ش��دیم‪ .‬هر کاری کردیم بمانیم‪ ،‬نش��د!‬ ‫نماین��ده کارگران از طرف م��ا رفت صحبت‬ ‫ک��رد اما مرغش��ان یک پا داش��ت‪ .‬هنوز هم‬ ‫بعد از چندماه س��نواتم را پرداخت نکرده اند‪.‬‬ ‫او ای��ن روزها روی ماش��ین یکی از اش��نایان‬ ‫کار می کند‪ .‬تا روزان��ه بتواند حداقل ‪20‬هزار‬ ‫تا ‪25‬هزار تومان درامد داش��ته باشد‪ .‬اما درد‪،‬‬ ‫حین کار امانش را می برد‪« :‬دیسک کمر دارم‪.‬‬ ‫‪ 10‬س��ال در ایران تایر کار س��نگین کرده ام‪.‬‬ ‫ب��ه خاطر همین کار س��نگین دیس��ک کمر‬ ‫گرفته ام‪ .‬نمی توان��م کارهایی انجام بدهم که‬ ‫به کمرم فش��ار می اورد‪ .‬محیط کارم در انجا‬ ‫هم ش��یمیایی و الوده بود‪ ،‬هم س��ر و صدای‬ ‫بسیار بلند داش��ت و هم باید اجسام سنگین‬ ‫بلند می کردم‪ .‬روی تایرس��از کامیون س��ایز‬ ‫‪ 12-24‬کار می ک��ردم‪ .‬اما خانم‪ ،‬من متاهلم‬ ‫و بچ��ه دارم‪ .‬مجبور بودم ب��رای تامین هزینه‬ ‫زندگی انجا کار کنم‪ .‬خدا را ش��کر می کردم و‬ ‫ناراضی نبودم‪».‬‬ ‫حاجی خان��ی بعد از اخراج‪ ،‬ب��رای برقراری‬ ‫بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬گفتند چند ماهی طول می کشد‬ ‫ت��ا بیمه بی��کاری برقرار ش��ود‪ .‬ان هم ماهی‬ ‫‪480‬هزار توم��ان! من هم دیدم ت��ا برقراری‬ ‫بیمه بی��کاری برای ماهی ‪480‬ه��زار تومان‬ ‫نمی توانم بی��کار بمانم‪ .‬خ��رج زن و بچه ام را‬ ‫از کج��ا می اوردم؟ دیدم بهتر اس��ت کار پیدا‬ ‫کن��م‪ .‬چه جاهایی که نرفت��م و فرم پر نکردم‪.‬‬ ‫اخرش کار جدیدی پیدا کردم‪ .‬یک ماه ماندم‬ ‫کارش س��نگین بود و به خاطر دیس��ک کمر‬ ‫نمی توانستم به خوبی ان را انجام بدهم‪ .‬البته‬ ‫از کار کم نمی گذاشتم اما وضعیت کمرم بدتر‬ ‫ش��ده بود‪ .‬به ناچ��ار کار جدید را ترک کردم و‬ ‫برای بیمه بیکاری مراجعه کردم اما انها گفتند‬ ‫که بیمه بیکاری‪ ،‬دیگر به من تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫او پس از انکه به گفته خودش از همه جا مانده‬ ‫و رانده ش��ده است‪ ،‬اسباب و اثاثیه اش را جمع‬ ‫ک��رده و به همراه همس��ر و فرزندش به خانه‬ ‫پدرش رفته اس��ت‪ .‬او می گوید‪ :‬وسایل مان را‬ ‫ت��وی زیرزمین خانه انها چیدیم‪ .‬از پس اجاره‬ ‫خانه دیگر بر نمی امدم‪ .‬همسرم در این مدت‬ ‫خیل��ی با من مدارا کرده اس��ت‪ .‬حاجی خانی‬ ‫به وضعیت زندگی س��ایر همکارانش که انها‬ ‫هم اخراج ش��ده اند‪ ،‬اشاره می کند و می گوید‪:‬‬ ‫ش��رایط پی��ش امده باعث ش��د ک��ه یکی از‬ ‫انه��ا از همس��رش جدا ش��ود‪ .‬از برخی دیگر‬ ‫هم باخبرم که با همسرش��ان دچار مش��کل‬ ‫ش��ده اند‪ .‬او می گوید‪ :‬دوستانم به من گفته اند‬ ‫که اگ��ر ماهانه حدود ‪100‬ه��زار تومان حق‬ ‫بیمه پرداخت کن��م‪ ،‬می توانم همچنان بیمه‬ ‫داش��ته باش��م‪ .‬من هم فرزند کوچک دارم و‬ ‫بیم��ه درمانی را خیلی نیاز دارم‪ .‬حاجی خانی‬ ‫می گوی��د که همان پیمان��کار قدیمی دوباره‬ ‫با کارخانه قرارداد بس��ته اس��ت اما پیمانکار‬ ‫کارگران پیمانی جدید را به کار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹با لبخند زندگی ام را اتش زدند‬ ‫نش��انی ک��ه در تماس تلف��ن اول می دهد‪،‬‬ ‫فردی��س کرج اس��ت اما وقتی قرار می ش��ود‬ ‫ادرس دقی��ق را پیامک کند‪ ،‬نش��انی خانه ای‬ ‫در مالرد را می دهد‪ .‬کوچه ش��ان خاکی است‪.‬‬ ‫س��اختمان های نوس��از در کوچه کم نیستند‬ ‫ام��ا خانه این کارگر اخراج��ی‪ ،‬از ان خانه های‬ ‫قدیمی اس��ت‪ .‬کن��ج حیاط ان خان��ه بزرگ‪،‬‬ ‫دو اتاق تودرتوی قدیم��ی جاخوش کرده اند‪.‬‬ ‫اتاق های��ی که ان��گار زیر گرد زمان فرس��وده‬ ‫ش��ده اند‪ .‬اقارضا ‪ 47‬ساله اس��ت‪ .‬حدود ‪4‬ماه‬ ‫اس��ت که بیکار ش��ده اس��ت‪ .‬اه می کش��د و‬ ‫می گوید‪ :‬ش��ب عیدی گفتن��د از همکاری با‬ ‫ش��ما خیلی خوش��حال ش��دیم‪ .‬دیگر امکان‬ ‫همکاری نیست‪ .‬سر تکان می دهد‪« :‬با لبخند‬ ‫و ارامش زندگی ام را به اتش کشیدند‪ ».‬او ‪17‬‬ ‫س��ال کارگر پیمانی یک کارخانه نیمه دولتی‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬دخت��ر اقارضا دانشجوس��ت‪.‬‬ ‫دانش��جوی دانش��گاه ازاد و پسرش هم سرباز‬ ‫اس��ت‪ .‬او دو فرزند دانش ام��وز دیگر هم دارد‪:‬‬ ‫«دخترم پرس��تاری می خواند‪ .‬البته همیشه‬ ‫شاگرد اول می ش��ود و دانشگاه در شهریه اش‬ ‫تخفیف می دهد‪ .‬اما امس��ال که می خواس��ت‬ ‫ت��رم تابس��تانه بگیرد بهش گفت��م پول برای‬ ‫شهریه ندارم!» انها خانه شان را اجاره داده اند‬ ‫و امده اند س��رایداری در این باغ بزرگ‪ .‬اقا رضا‬ ‫می گوی��د‪ :‬همین کار را امام جماعت مس��جد‬ ‫محله م��ان برایم پیدا کرد‪ .‬به او س��پرده بودند‬ ‫یک ادم مطمئن را معرفی کند‪ .‬حاج اقا هم که‬ ‫وضعیت من را می دانست و به من لطف داشت‪،‬‬ ‫نمی خواست بیشتر از این شرمنده زن و بچه ام‬ ‫باش��م‪ .‬کف اتاق ها را ف��رش کرده اند و در یکی‬ ‫رختخواب چیده اند و در دیگری یخچال و یک‬ ‫گاز س��ه شعله گذاش��ته اند‪ .‬ظرف ها را همسر‬ ‫اقارضا در حیاط می ش��وید‪ .‬اتاق ها لوله کشی‬ ‫اب ن��دارد‪« .‬دنب��ال کار هم گش��تید؟» من‬ ‫می پرس��م‪ .‬اقارضا زهرخند می زند‪ .‬سرش را‬ ‫پایین می اندازد و منتظر می ماند همسرش که‬ ‫در حال اب دادن گلدان هاست از جلوی در دور‬ ‫ش��ود‪ ،‬بعد می گوید‪ :‬خانم حاضر بودم شب ها‬ ‫هم در دستشویی هایش��ان بخوابم‪ .‬دنبال هر‬ ‫کاری که بگویید رفتم‪ .‬اما من حدود ‪ 50‬س��ال‬ ‫دارم‪ .‬کار س��نگین باعث شد هزار درد به جانم‬ ‫بیفتد‪ ،‬کی حاضر است به من کار بدهد؟ بعد از‬ ‫این همه سال یک اپارتمان ‪ 43‬متری خریده‬ ‫بودم ان را هم مجبور ش��دم اجاره بدهم بیایم‬ ‫اینجا‪ .‬و ادامه می دهد‪ :‬دختر کوچکم مش��کل‬ ‫قلبی دارد‪ .‬می ترسیدم بیمه ام قطع شود‪ .‬مادر‬ ‫پیرم را بیمه کرده بودم‪ ،‬چشمش اب مروارید‬ ‫اورده اس��ت‪ ،‬البته االن دنبال بیمه بیکاری ام‬ ‫هس��تم اما ترس و اضط��راب یک لحظه من را‬ ‫رها نمی کند‪.‬‬ ‫چرخ کارخانه ها بچرخد‪ ،‬کارگران اخراج نمی شوند‬ ‫هرچن��د اخ��راج ی��ا تعدی��ل‬ ‫خ��ود کار می کنند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫کارگ��ران‪ ،‬مش��کالت انه��ا را در‬ ‫حدود ‪20‬درص��د از کارخانه های‬ ‫زندگ��ی دوچن��دان می کن��د اما‬ ‫بخش خصوصی فعال هستند ان‬ ‫ای��ن تنها یک روی س��که اس��ت‪.‬‬ ‫هم نه با همه ظرفیت ش��ان‪ .‬خب‬ ‫روی دیگر این س��که کارفرمایان‬ ‫دیگر انگیزه و رغبت باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫€€ ریشه مشکالت کجاست؟‬ ‫هس��تند که انها هم مشکالت ریز‬ ‫ریش��ه در ع��دم اج��رای قانون‬ ‫و درش��ت امانشان را بریده است‪.‬‬ ‫حس��ین احمدی زاده‪ ،‬نماینده کارفرمایان در اس��ت‪ .‬مثال طرحی در مجلس تصویب ش��ده‬ ‫به ب��رای برداش��تن موان��ع فضای کس��ب وکار‬ ‫ش��ورای عالی کار در گفت وگ��و با‬ ‫ت��ا ش��رایط و زمین��ه تولی��د را افزایش دهد‪.‬‬ ‫این مشکالت اشاره کرد‪:‬‬ ‫€ € ه�ر چند وق�ت یکبار خبر تعدیل یا اما متاس��فانه اثری از اجرای ان نیس��ت‪ .‬در‬ ‫اخراج کارگران می رسد؛ علت ان را چه چنین شرایطی انتظار داریم دولت پای عمل‬ ‫بیاید‪ ،‬نه ان طور که در گذش��ته فقط ش��عار‬ ‫می دانید؟‬ ‫در رابط��ه با صنایع‪ ،‬از یکس��و کارفرما باید داده می شد‪.‬‬ ‫با مش��کالت ناش��ی از تحریم ها کنار بیاید و € € زمانی ک�ه پیمانکار جدید نیروهای‬ ‫از س��وی دیگر با مشکالتی که در داخل برای جدی�د را به کار می گی�رد‪ .‬ایا نمی توان‬ ‫کارفرما به وجود می اید‪ .‬در شرایطی هستیم همان کارگران قدیمی را به کار گرفت؟‬ ‫گم��ان نمی کنم این طور باش��د‪ .‬اگر هم در‬ ‫که کارفرما نمی داند ایا تولیدی که دارد پس‬ ‫از ‪ 6‬م��اه بازه��م ادام��ه دار خواهد بود یا خیر؟ مواردی این طور باشد دلیل اش همان وضعیت‬ ‫ایا مش��کل مواد اولیه پیش نخواهد امد؟ ایا نامطلوب کارفرماست‪ ،‬اما اگر هم این کار انجام‬ ‫کارگران ثابتی را که دارد‪ ،‬می تواند حفظ کند؟ شود کارفرما کار غیرقانونی انجام نداده است‪.‬‬ ‫€ € ای�ن مش�کالتی که اش�اره کردید‪ ،‬مدت قرارداد تمام شده و کارفرما به هر دلیلی‬ ‫دیگر دلش نخواس��ته ک��ه ان را تمدید کند‪.‬‬ ‫کدامند؟‬ ‫فرض کنی��د در چنین ش��رایطی کارفرما اصال ممکن است پیمانکار جدید روش دیگری‬ ‫از ی��ک ط��رف باید ب��ا دارایی س��روکله بزند داشته باشد‪ .‬این موضوع که پیمانکاران جدید‪،‬‬ ‫ب��ه خاط��ر مالیات‪ ،‬از طرف دیگر ش��هرداری کارگ��ران جدید را به کار بگیرند و از نیروهای‬ ‫قوانینی برایش گذاشته که باید رعایت کند و قدیمی استفاده نکنند‪ ،‬فرقی به حال کارفرما‬ ‫از طرف دیگر سازمان هایی مثل محیط زیست نمی کن��د‪ .‬تعدادی کارگر بیکار می ش��وند و‬ ‫به کارفرما فش��ار می اورند که باید کارخانه را تعدادی کارگر دیگر به کار گرفته می شوند‪.‬‬ ‫پس در کل در تعداد کارگران بیکار و کارگران‬ ‫از حریم ش��هر خارج کنی که در این ش��رایط‬ ‫مشکالت فراوانی برای کارفرما به لحاظ مالی دارای ش��غل تغییری ایجاد نمی شود‪ .‬کارفرما‬ ‫پیش می اید‪ .‬اصال رغبت برای کار و تولید باقی از زاوی��ه دیگ��ری و متفاوت از دیدگاه ش��ما به‬ ‫می مان��د؟ مثال می گویند کارخانه به خارج از موضوع نگاه می کند‪ .‬ببینید شرایطی که قانون‬ ‫حریم ‪120‬کیلومتری ش��هر انتقال پیدا کند‪ .‬کار بوج��ود اورده این اس��ت ک��ه فقط کارفرما‬ ‫در بس��یاری از ش��هرهای دنی��ا‪ ،‬کارخانه ها و نسبت به کارگر متعهد است و در مقابل‪ ،‬کارگر‬ ‫کارگاه ها در شهرها فعالیت می کنند اما فیلتر هیچ تعهدی ندارد‪ .‬فرض کنید کارگر قالبی را‬ ‫می گذارن��د؛ یعنی با رعایت ش��رایط محیط از بین برده اس��ت ک��ه میلیون ها تومان قیمت‬ ‫زیس��ت‪ .‬اگ��ر بخواهیم تا این اندازه س��فت و دارد کارفرما نمی تواند او را اخراج کند زیرا قانون‬ ‫سخت بگیریم کارگاه های کوچک که بین ‪ 10‬کار طرف کارگر را می گیرد‪ .‬چه کسی باید ضرر‬ ‫تا ‪ 20‬کارگر دارند برایشان نمی صرفد از شهر کارفرما را جبران کند؟ شرایط به گونه ای است‬ ‫خارج شوند و اصال کارگاه را جمع می کنند‪ .‬که کارفرما جرات دارد از همسرش جدا شود اما‬ ‫€ € این مشکالت ناشی از چیست؟‬ ‫جرات نمی کند از کارگرش جدا شود‪ .‬اگر به هر‬ ‫مثال به ش��هرداری می گوین��د بودجه ات را دلیلی دلش نخواهد ان کارگر دیگر برایش کار‬ ‫خودت تامین کن‪ ،‬به دارایی می گویند بودجه کند و به کارگر بگوید که حق و حقوقت را هم‬ ‫را بای��د فالن قدر افزایش دهی و دارایی هم به می دهم‪ ،‬ماجرا به خوبی و خوشی تمام نمی شود‬ ‫سراغ صنایع وابسته نمی رود‪ ،‬می اید به سراغ بلکه تازه اول شکایت و شکایت کشی است‪ .‬خب‬ ‫بخ��ش خصوص��ی‪ .‬به همین دلیل اس��ت که در این شرایط کدام سرمایه دار می رود به دنبال‬ ‫اکث��ر کارخانه های بخش خصوصی یا تعطیل تولید؟ پولش را می گذارد بانک و سودش را ماه‬ ‫هس��تند یا نیمه تعطیل و با بخشی از ظرفیت به ماه می گیرد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫‪11‬‬ ‫نیروی انسانی‪ ،‬سرمایه‬ ‫ارزشمند صنعت و تولید‬ ‫گ�روه گزارش‪ :‬نیروی انس��انی س��رمایه ارزش��مند‬ ‫تولیدوصنعتاس��ت‪.‬هم اکن��ونازدیدگاهعلممدیریت‪،‬‬ ‫س��رمایه اصلی دیگر ثروت‪ ،‬درامد‪ ،‬پول و‪ ...‬نیس��ت بلکه‬ ‫این نیروهای انس��انی هستند که با کار و خالقیت خویش‬ ‫زمینه ساز رش��د‪ ،‬توسعه و پیشرفت اقتصادی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫می ش��وند‪ .‬در ایران نیروی انسانی بخش صنعت و معدن‬ ‫از تحصی�لات و مهارت های بس��یاری برخوردارند اما در‬ ‫چند س��ال اخیر به ویژه در طول‪ 9‬س��ال گذشته‪ ،‬همواره‬ ‫نیروه��ایکاردربخ��شصنایعبامس��ئلهتعدیل‪،‬اخراج‬ ‫و ی��ا تعطیلی مراکز تولی��دی ‪ -‬صنعتی روب��ه رو بوده اند‪.‬‬ ‫انباش��ت ثروت و س��رمایه گذاری های بس��یار در بخش‬ ‫تجاری و واس��طه گری‪ ،‬واردات بس��یار کاالهای خارجی‬ ‫حت��ی از نوع بی کیفی��ت و کم ارزش‪ ،‬گس��ترش فرهنگ‬ ‫گرای��ش به مصرف کاالهای واردات��ی و تحریم اقتصادی‪،‬‬ ‫همه و همه موجب شده که بسیاری از واحدهای صنعتی با‬ ‫رکود‪،‬کم کاریوحتیتعطیلیروبه روشوند‪.‬‬ ‫در این میان با تعطیلی و رکود فعالیت بسیاری از واحدهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬عده زیادی از کارگران و کارکنان با مس��ئله تعدیل‪،‬‬ ‫اخراج و بیکاری روبه رو می ش��وند‪ .‬امارهای رسمی حاکی از‬ ‫ان اس��ت که طی سال های ‪ 1387‬تا ‪ 1390‬میزان واحدهای‬ ‫صنعتی متوس��ط کش��ور بالغ بر ‪ 1819‬واحد کاهش داشته‬ ‫اس��ت که این کاهش تعداد واحدهای صنعتی با بیکاری بالغ‬ ‫ب��ر ‪ 37923‬کارگر و نی��روی کار همراه بوده اس��ت‪ .‬این رقم‬ ‫بیانگر ان اس��ت که نیروهای انسانی شاغل در بخش صنعت‬ ‫که سرمایه های اصلی جامعه به شمار می ایند با رشد فزاینده‬ ‫رک��ود و تعطیل��ی کارخانه ه��ا و تعدیل نی��رو‪ ،‬عمال به صف‬ ‫بیکاران می پیوندند‪ .‬در حال حاضر اغلب صنایع در کش��ور با‬ ‫مشکالتی نظیر کمبود مواد اولیه‪ ،‬نداشتن سرمایه و اعتبار به‬ ‫میزان کافی‪ ،‬فرسودگی ماشین االت و تجهیزات زیربنایی در‬ ‫کارخانه ها‪،‬مسائلگوناگونزیست محیطیو‪...‬مواجه اند‪.‬طی‬ ‫سال های اخیر کارگاه های زیادی به دالیل مختلف از چرخه‬ ‫تولید خارج و فعالیت انها متوقف شد ه است‪ .‬گفتنی است که‬ ‫تعدی��ل یا اخراج کارگران بیش��تر در بخش خصوصی وجود‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه بیان دیگر بخش خصوصی بیش��تر از بخش دولتی‬ ‫با تنگناهای گوناگون روبه رو اس��ت و همین مس��ئله موجب‬ ‫ش��ده سرمایه های انسانی از دست برود‪ .‬این درحالی است که‬ ‫بخش مهمی از نیروی انسانی در صنایع کوچک و کارگاه های‬ ‫بخشخصوصیکارمی کنند‪.‬هم اکنون‪81‬هزارواحدصنعتی‬ ‫کوچک با اش��تغالی بالغ بر ‪1‬میلیون نفر در سراس��ر کش��ور‬ ‫مستقر هستند که از این تعداد ‪14‬هزار واحد صنعتی کوچک‬ ‫طی س��ال های اخیر به دالیل مختلف از چرخه تولید خارج و‬ ‫متوقف شده اند‪ .‬مسئله دیگری که در حیطه نیروی کار قابل‬ ‫بیان است بحث ش��رکت های پیمانکاری است‪ .‬شرکت های‬ ‫پیمانکاری در حقیقت ش��رکت های وابس��ته ای هستند که‬ ‫برای کارخانه ها و س��ازمان ها‪ ،‬نیروهای کار خدماتی را فراهم‬ ‫می کنند‪ .‬این شرکت ها کمترین ضوابط و مقررات قانون کار‬ ‫را رعایت کرده و اغلب شرایط نادرستی را به کارگران تحمیل‬ ‫می کنند‪ .‬ش��رکت های پیمانکاری در شرایط منع استخدام‬ ‫رس��می در س��ازمان ها و مراکز صنعتی‪ ،‬کارخانه ها و‪ ...‬شکل‬ ‫گرفتند و بیش��تر به ش��رکت های داللی و واس��طه گری کار‬ ‫تبدیل ش��دند‪ .‬این شرکت ها برای همه س��ازمان ها ازجمله‬ ‫مراکز صنعتی و کارخانه ها تامین نیرو می کردند که به نوعی‬ ‫حضور این شرکت ها در بازار کار صنعتی مشکالت کارگران را‬ ‫تش��دید کرد‪ .‬رعایت نشدن حقوق قانونی کارگران در ارتباط‬ ‫با ش��رکت های پیمان��کاری و درحقیقت گاهی س��ردواندن‬ ‫کارگران توسط این شرکت ها‪ ،‬عمال مشکالت نیروی انسانی‬ ‫را در جامعه تشدید کرد‪ .‬پی افکنی نظم و برنامه و طرح جدید‬ ‫برای اش��تغال نیروی انس��انی در صنایع و ارائ��ه راهکارهای‬ ‫جدید در این زمینه موجب می شود که از فشار وارده بر نیروی‬ ‫انسانی شاغل در بخش صنعت و راندن بسیاری از سرمایه های‬ ‫انسانی از بازار کار کاسته شود‪ .‬در عین حال شناخت مشکالت‬ ‫صنای��ع بزرگ و کوچک‪ ،‬حل این مس��ائل ب��ه نحو منطقی و‬ ‫با برنامه ریزی اصولی‪ ،‬موجب تخفیف مس��ائل انسانی و عدم‬ ‫اخ��راج و تعدیل کارگران و کارکنان بخش صنعت می ش��ود‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر صنایع با مش��کالت زیادی روبه رو هس��تند‪.‬‬ ‫اولین و مهم ترین این مش��کالت که باعث از بین رفتن صنایع‬ ‫به ویژه صنایع نوپا می ش��ود واردات بی رویه کاال و بی توجهی‬ ‫ب��ه تولیدات داخلی و حمایت نکرده از انهاس��ت‪ .‬عالوه بر ان‬ ‫بی توجهی ب��ه تعرفه های گمرکی و کااله��ای قاچاق‪ ،‬باعث‬ ‫می شود تا تولیدکنندگان داخلی نتوانند صنعت خود را رونق‬ ‫بخش��ند و محصوالت تولیدی را به بازار عرضه کنند‪ .‬از این رو‬ ‫اجناس و کاالهای بی کیفیت با عمر کوتاه وارد بازار می شوند‬ ‫ک��ه این به نف��ع تولیدکننده داخل��ی‪ ،‬مصرف کننده و حتی‬ ‫اقتصاد کشور نیست‪ .‬از دالیل مهم دیگر رکود صنعت‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگی و باال بودن س��ود بانکی در حین نبودن تس��هیالت‬ ‫خ��اص برای صنایع و افزایش تورم اس��ت‪ .‬ت��ورم هزینه های‬ ‫تولید را مرتبا افزایش می دهد‪ .‬س��ود بانکی نیز متناس��ب با‬ ‫ت��ورم موجود تعیین و این امر باعث باال رفتن قیمت کاالهای‬ ‫تولیدیمی شود‪.‬بنابراینتولیدکنندگانداخلیقدرترقابت‬ ‫خ��ود را در براب��ر کاالهای خارجی از دس��ت می دهند و رو به‬ ‫ورشکس��تگی می گذارند‪ .‬در واق��ع تولیدکنندگان با کمبود‬ ‫نقدینگی مواجه هس��تند و اگر بانک ها جوابگوی تامین این‬ ‫نقدینگ��ی در صنعت نباش��ند تولیدکنندگان با مش��کالت‬ ‫بیش��تری مواجه خواهند ش��د‪ .‬مجموعه ای��ن عوامل باعث‬ ‫می شود که بخش صنعت با تزلزل و سستی مواجه شده و همه‬ ‫اثرات مخرب این مسئله متوجه نیروی کار شود‪ .‬بنابراین یکی‬ ‫از راه های بنیادی حفظ و حمایت از نیروی انسانی در صنعت‪،‬‬ ‫حل مشکالت زیربنایی ان است‪.‬‬ ‫دراین بارهبازهمسخنخواهیمگفت‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫شنبه ‪ 18‬مرداد ‪12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫زنبیل و بوریابافی شغل های فراموش شده اما قابل بازسازی است‬ ‫«زنبیل» در تقابل با کیسه های پالستیکی‬ ‫استفاده از الیاف طبیعی در صنایع دستی مقابله با صد سال ماندگاری پالستیک در طبیعت است‬ ‫محمدعلی عرفی نژاد‪ -‬گروه گزارش‪ :‬بسیاری‬ ‫از روایت ه��ای مربوط ب��ه تاریخ و مراجعه‬ ‫کردن به زمان های گذش��ته نه اینکه فقط‬ ‫در تاریخ نگاری ها و تاریخ نوشته ها به دست می اید‪ ،‬اما‬ ‫ب��ا نگاهی به س��نت ها هدایا و بررس��ی های موضوعی‬ ‫می ت��وان تاریخ یک جامع��ه مثل ایران را‬ ‫ورق زد و ب��ه واقعیت ه��ا دس��ت‬ ‫یافت‪ .‬مثل شناخت یک دوره‬ ‫تاریخی که با دستیابی به‬ ‫مفرغ شکل گرفت و هر‬ ‫زمان که در جست وجوی این دوره ها به اشیای مفرغی‬ ‫دس��ت یافته ایم تاریخ ان دوره در مقابل مان باز شده و‬ ‫به بسیاری از رازگونه های تاریخی و کشف نشده ها پی‬ ‫می بریم‪.‬‬ ‫مثل جامه و پوش��ش مردمان ش��هری و روس��تایی‬ ‫که حتی ش��خصیت فردی و اجتماعی افراد را بازتاب‬ ‫داده کرده و از این طریق به میانه های جامعه ان‬ ‫روزی دس��ت می یابیم‪ ،‬البت��ه در این میانه‬ ‫دست نوش��ته ها و حتی دفاتر ش��عری‬ ‫در دوران مختل��ف در ش��کل دادن‬ ‫مقاط��ع تاریخی‬ ‫بسیار تاثیر داشته‬ ‫اس��ت که برای نمونه‬ ‫می ت��وان دوران تاریخی‬ ‫زندگی ش��اعر بزرگ ایرانی‬ ‫«حافظ» را در بیت بیت اش��عار‬ ‫وی بازشناس��ی کرد و جامعه ان روز را مورد شناسایی‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫‹ ‹وقتی زنبیل را می اویزیم‬ ‫ش��اید تعجب برانگی��ز باش��د اگ��ر این ب��ه اصطالح‬ ‫میان تیتر گزارش��ی را به عن��وان یک واقعیت مربوط به‬ ‫تاریخ س��نتی ایران مورد بررسی قرار دهیم‪ ،‬اما به هر‬ ‫جهت همین «زنبیل» بافته شده توسط زنان و مردان‬ ‫روستایی و رواج ان در جامعه شهری و حتما روستایی‬ ‫بازگوکنن��ده ی��ک دوره تاریخی اس��ت‪ ،‬دوره ای که از‬ ‫صدها سال پیش اغاز شده و به روزگاری رسیده که در‬ ‫هر خانه ای یک نمونه ان مورد استفاده قرار می گرفته‪...‬‬ ‫تا در یک شبیخون غارت گونه با از راه رسیدن اجناس‬ ‫و لوازم مورد اس��تفاده در خانواده پالستیکی و مهم تر‬ ‫از هم��ه کیس��ه های گوناگون پالس��تیکی‪ ،‬زنبیل این‬ ‫دست س��از تقریبا هنری که همراه با اشتغالزایی فردی‬ ‫و گروهی کمک خرج مردم روس��تا هم بود‪ ،‬از چش��م‬ ‫مصرف کنندگان افتاد و به گوش��ه انبارها و انباری های‬ ‫خانگی سفر کرد‪.‬‬ ‫ن همه اثار مورد اس��تفاده‬ ‫حاال‪ ،‬اینکه چرا از میان ای ‬ ‫در تاریخ اجتماعی زنبیل را به عنوان یک س��وژه دنبال‬ ‫می کنیم‪ ،‬بیشترش برمی گردد به اینکه چرا باید به جای‬ ‫اس��تفاده از این هنر دستی‪ ،‬ارزان و اشتغالزا‪ ،‬به جانب‬ ‫کیسه های پالس��تیکی یا همان کیسه های زباله برویم‬ ‫که به گفته کارشناس��ان این فن و کارشناس��ان حفظ‬ ‫محیط زیس��ت برای امحا و تبدیل به خاک و خاکستر‬ ‫ش��دن هر کیسه پالس��تیکی‪ ،‬حداقل ‪100‬سال زمان‬ ‫الزم است‪ .‬یعنی اگر یک کوه از کیسه های مصرف شده‬ ‫پالس��تیکی را در نظر بگیریم که جز الودگی و س��لب‬ ‫اس��ایش گروهی چیز دیگری را به ما هدیه نمی کند‪،‬‬ ‫باید حداقل ‪ 100‬سال صبر کنیم تا به زمانی برسیم که‬ ‫این کوه بی مصرف اماده از هم پاش��یدگی باشد‪ ،‬البته‬ ‫یادمان هم باش��د با امحای این کوه چندین کوه دیگر‬ ‫زباله پالس��تیکی در نوبت قرار می گیرد و اضافه کنیم‬ ‫به این انبوه کیس��ه‪ ،‬عروسک های پالستیکی‪ ،‬جعبه ها‬ ‫و بس��یاری دیگر وس��ایلی که با اس��تفاده از این مواد‬ ‫نفتی حتی پرخطر برای کودکان و‪ ...‬که مثل موش در‬ ‫گوشه گوشه خانه ها و اطراف خانواده ها النه کرده و در‬ ‫صورت ادامه می تواند مسئله ساز شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربرد پالستیک در صنایع غذایی‬ ‫نگ��ران نش��وید‪ ،‬پالس��تیک در مواد غذای��ی راه باز‬ ‫نکرده‪ ،‬اما برای حفاظت از موادغذایی تولید ش��ده در‬ ‫کارخانه های معروف «فعال» نوارهای پالستیکی‪ ،‬بسیار‬ ‫مورد مصرف دارد‪ .‬ش��فافیت این نوار‪ ،‬رس��وخ نکردن‬ ‫هرنوع میکروب و جس��م خارجی از جداره ان و حفظ‬ ‫سرما و گرمای مورد نظر‪ ،‬می تواند از مزایای ورقه ها و‬ ‫نوارهای پالستیکی باشد‪ ،‬اما همه این مزایا یک طرف‬ ‫و ع��دم امحای ان در طول یکصد س��ال س��وی دیگر‬ ‫قضیه اس��ت‪ ،‬اکنون پ��س از طول دهه ها که از حضور‬ ‫پالستیک و به ویژه کیس��ه های پالستیکی در جوامع‬ ‫پیش��رفته و توس��عه یافته و در حال توسعه می گذرد‪،‬‬ ‫طرف��داران محیط زیس��ت و مس��ئوالن مربوط��ه در‬ ‫کش��ورهای مختلف صدای ارام گذشته شان تبدیل به‬ ‫فریاد شده و در همان کشورهایی که روزگاری قدم های‬ ‫نخست را برای استفاده از این بالی صنعتی برداشتند‬ ‫و به جوامع دیگر تس��ری دادند‪ ،‬حاال کارشناس��ان و‬ ‫ب��زرگان صنعت بر ی��ک جمله پای می فش��ارند که‪...‬‬ ‫به جای استفاده از کیس��ه های پالستیکی که مخرب‬ ‫محیط زیست ش��ناخته شده اند از کیسه های پارچه ای‬ ‫که با چاپ تبلیغات دوطرفه جهت دار خرج خودش��ان‬ ‫را درمی اورند‪ ،‬استفاده شود‪ .‬نکته جالب در این میان‬ ‫توجه همه جهانی��ان و مدیران جوامع مختلف به این‬ ‫مس��ئله اس��ت‪ ،‬به طوری که هم اکنون در بسیاری از‬ ‫فروش��گاه های بزرگ‪ ،‬اجناس خریداری ش��ده توسط‬ ‫مردم‪ ،‬درون کیس��ه های پارچه ای عرضه می شود‪ ،‬اما‬ ‫نکته بسیار قابل توجه در این میان همکاری احتمالی‬ ‫بس��یاری از خانواده ها در کش��ورهای در حال توسعه‬ ‫است‪ ،‬به طوری که پیشنهاد ش��ده در صورت ناچاری‬ ‫در پرداخت بهای کیسه های پارچه ای خود خریداران‬ ‫با اس��تفاده از زنبیل‪ ،‬ان هم زنبیل های بافته ش��ده از‬ ‫الی��اف گیاهی به بازار و خری��د بروند که هم جذابیت‬ ‫بیش��تری دارد و هم برای روس��تاییان بافنده به ویژه‬ ‫در مناطق گرمس��یر و درگیر با بیکاری و عدم اشتغال‬ ‫باصرفه تر است‪ .‬همان کاری که در بازارهای شهرهای‬ ‫شمالی توس��ط خرده فروش��ندگان مرغ و تخم مرغ و‬ ‫صیفی ج��ات صورت می گیرد و دو طرف فروش��نده و‬ ‫خریدار خوش��حال هم هستند از این بده بستان سنتی‬ ‫و معروف‪ .‬به قول اس��تادکاران بافنده استفاده از انواع‬ ‫دست بافته های سنتی و الیاف طبیعی هم از دورریخت‬ ‫بخش مهمی از برگ ها و ساقه های بسیار مورد مصرف‬ ‫در ساخت دکه ها و فروشگاه های کنار دریا جلوگیری‬ ‫می شود‪ ،‬هم وقت زمان بیکاری دختران جوان و زنان‬ ‫خان��ه دار پر می گردد و همچنین با دریافت دس��تمزد‬ ‫کار‪ ،‬حال بافندگان و فروش��ندگان بهتر می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گفت��ه بعضی اف��راد در حال فعالی��ت در منطقه های‬ ‫گی�لان و مازندران و همین روس��تاهای اطراف تهران‬ ‫یا ش��هرهای بزرگ‪ ،‬برک��ت کار در حصیر و بوریابافی‬ ‫نزد زنان و مردان و دختران روس��تایی‪ ،‬تبدیل به تهیه‬ ‫جهیزیه دختران دم بخت خانواده ها می شود‪ ،‬یعنی کار‬ ‫حالل‪ ،‬نان حالل و فکر اسوده‪....‬‬ ‫زنبی��ل و بوریابافی یکی از صدها و هزاران ش��غل به‬ ‫فراموشی سپرده شده جامعه روستایی ماست‪ .‬حرکتی‬ ‫ک��ه در صورت حمای��ت و هدایت از س��وی نهادهای‬ ‫مربوطه در ارائه تس��هیالت بانکی و تعاونی‪ ،‬بسیاری از‬ ‫نیروهای خانگی جوینده کار که برای زندگی بهتر اینده‬ ‫را هدف گرفته اند مشغول کار شده و به این صورت هم‬ ‫مهاجرت های بی رویه صورت نمی گیرد و هم نیروهای‬ ‫جوان و نوجوان روانه ش��هرهای دور و نزدیک نشده و‬ ‫در هم��ان زادگاه اصلی خود تحصیل می کنند‪ ،‬کار یاد‬ ‫می گیرند و به بهبودی وضعی��ت زندگی و اینده خود‬ ‫کم��ک می کنند و باالتر از همه‪ ،‬جامعه را می س��ازند‪.‬‬ ‫یادمان نرود‪ .‬زنبیل بافی هم می تواند یک قدم موثر در‬ ‫ساخت صنایع ماندگار در هنر زندگی کردن هم باشد‪.‬‬ ‫زباله؛ صنعت کثیف‪ ،‬اما سود اور‬ ‫گروه گزارش _ پرس�تو بیرانوند‪ :‬اگر قانون نس��بیت انیشتین را‬ ‫می توانستیم به وجود زباله ها تعمیم دهیم یا خود انیشتین بود تا در این‬ ‫حوزه صحبتی کند‪ ،‬می توانست برایمان اثبات کند که زباله ها همچون‬ ‫انرژی هیچ گاه از بین نخواهند نرفت و برای همیشه در طبیعت می مانند‪.‬‬ ‫در خیابان ها‪ ،‬پارک ها‪ ،‬کوچه ها‪ ،‬ادارات و ترمینال ها ش��اهد سطل های‬ ‫زباله ای هس��تیم که هر کدام برای زباله هایی خاص در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ .‬بازیافت به اماده س��ازی مواد برای بهره بری دوباره گفته می شود‪.‬‬ ‫موادی که معموال بازیافت پذیر هس��تند عبارتن��د از اهن االت‪ ،‬قراضه‬ ‫اهن‪ ،‬پالس��تیک‪ ،‬شیشه‪ ،‬کاغذ‪ ،‬مقوا و برخی مواد شیمیایی اشغال که‬ ‫به کود کمپوست تبدیل می شود‪ .‬بازیافت از هرز رفتن منابع سودمند و‬ ‫سرمایه های ملی جلوگیری می کند و مصرف موادخام و مصرف انرژی را‬ ‫کاهش می دهد‪ .‬با این کار تولید گازهای گلخانه ای نیز کاهش می یابد‪.‬‬ ‫بازیافت مهم ترین مفهوم در مدیریت پسماند است‪.‬‬ ‫‹ ‹سوداوری از صنعت بازیافت‬ ‫صنعت بازیافت می تواند صنعتی پرسود باشد و در عین حال روند رو به‬ ‫نابودی طبیعت را به کندی کش��اند‪ .‬این صنعت با سرعت زیادی به یک‬ ‫صنعت س��ودده و پردرامد تبدیل می ش��ود‪ .‬راه های مختلفی برای کسب‬ ‫درامد از طریق بازیافت مواد وجود دارد؛ از راه های بس��یار ساده در منازل‬ ‫مس��کونی می توان اغاز کرد و تا راه هایی که در سیاس��ت های کالنی که‬ ‫توس��ط ش��هرداری و دولت اجرایی می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ .‬کاهش مساحت‬ ‫جنگل های کش��ور به بهانه تولید چوب و کاغذ در سال های اخیر موجب‬ ‫نگرانی مس��ئوالن محیط زیست شده اس��ت که می تواند عالوه بر افزایش‬ ‫الودگی هوا در کاهش اشتغال نیز موثر باشد‪ ،‬اما با توسعه صنعت بازیافت‬ ‫می توان عالوه بر حفظ منابع طبیعی کش��ور‪ ،‬اشتغال در این بخش را نیز‬ ‫گسترش داد‪ .‬با توجه به کمبود برخی منابع بسیاری از تولیدات مثل کاغذ‬ ‫و پالس��تیک نیاز به صرف هزینه زیاد و ان��رژی دارد‪ .‬به عنوان مثال برای‬ ‫تولید کاغذ باید مقدار زیادی از درختان را قطع کرد که با توجه به شرایط‬ ‫محیط زیس��ت و جنگل های کش��ور این کار غیرمعقول است‪ .‬می توان با‬ ‫تفکیک س��اده زباله ها در گوش��ه ای از خانه مثال پارکینگ منزل یا انبار‬ ‫خانه برای نگهداری و فروش مواد بازیافتی اقدام کرد‪ .‬جعبه های کاغذی‬ ‫و کارتن ها‪ ،‬فلزات و قوطی های فلزی‪ ،‬روزنامه ها و کاغذ های باطل ش��ده‪،‬‬ ‫مواد پالستیکی و بسیاری دیگر که در اطراف ما وجود دارد‪ ،‬قابل بازیافت‬ ‫اس��ت‪ .‬فلزات کهنه و قابل بازیافت به دو دس��ته بزرگ تقسیم می شوند‪،‬‬ ‫فلزات باترکیب اهن‪ ،‬فلزات بدون ترکیب اهن‪ .‬گروه اول ش��امل فلزاتی‬ ‫می ش��وند که در ترکیب اصلی انها ‪ ،‬اهن به کار رفته باشد‪ .‬مانند اهن و‬ ‫فوالد‪ .‬این گروه در جاهایی مانند ‪ :‬بدنه ماشین های کهنه ‪ ،‬ابزار های خانگی ‪،‬‬ ‫فلزاتی که در ساختار و اسکلت ساختمان کاربرد دارند ‪ ،‬ریل های راه اهن‬ ‫و‪ ...‬به کار می روند ‪.‬در کش��ور م ا این دس��ته از فلزات نیز مورد توجه قرار‬ ‫گرفته و در صنعت نقش مهمی دارد‪ .‬گروه دوم فلزاتی را شامل می شود‬ ‫که در ترکیب اصلی انها اهن وجود ندارد‪ .‬برای مثال می توان الومینیوم را‬ ‫نام برد که از ان فویل ها و قوطی های کنسرو می سازند‪ .‬فلزات بدون اهن‬ ‫دیگری هم وجود دارند‪ ،‬مانند ‪ :‬مس ‪ ،‬س��رب ‪ ،‬روی ‪ ،‬نیکل ‪ ،‬تیتانیوم ‪ ،‬کروم ‪،‬‬ ‫کبالت و‪ ...‬که نحوه بازیافت انها در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد‪ .‬تعداد‬ ‫این نوع فلزات از فلزات دارای اهن کمتر است‪ .‬در هر سال در سراسر جهان ‬ ‫میلیون ها تن از این فلزات کهنه در کوره ها ذوب و ناخالصی های انها جدا‬ ‫می ش��وند و توسط افراد متخصص قالب گیری و ریخته گری می شود و به‬ ‫اشکال مختلفی درمی اید‪.‬‬ ‫رایانه های دس��ت دوم و گوش��ی های موبای��ل از کار افتاده و قطعات‬ ‫الکترونیکی نیز از مواد قابل بازیافت است‪ .‬کاغذها و مقواها‪ ،‬جعبه های‬ ‫کارتنی و مواد پالستیکی هر کدام باید جداگانه دسته بندی شوند‪ .‬فلزات‬ ‫و مواد فلزی باید تفکیک شده و به صورت جداگانه دسته بندی شوند‪.‬‬ ‫مثال؛ قوطی های الومینیومی‪ ،‬اهن االت و س��یم های مسی را باید از هم‬ ‫جدا کنید و سپس دسته بندی کنید‪ .‬گوش��ی های موبایل و رایانه های‬ ‫ضایعاتی باید باز شده و قطعات الکترونیکی‪ ،‬قطعات پالستیکی و قطعات‬ ‫فلزی انها جدا و تفکیک شود‪ .‬نایب کامیار فیلسوفی‪ ،‬رئیس هیات مدیره‬ ‫صنایع بازیافت ای��ران گفت‪ :‬در صورت بازیافت زباله ها‪ ،‬روزانه حدود ‪6‬‬ ‫میلیارد تومان درامد حاصل می ش��ود‪ .‬وی در حاش��یه همایش صنعت‬ ‫بازیافت با اش��اره به این که حدود ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد از مجموع زباله های‬ ‫تولیدی کشور بازیافت می شود‪ ،‬افزود‪ :‬روزانه حدود ‪ 50‬میلیون کیلوگرم‪،‬‬ ‫معادل یک میلیارد تومان زباله دفن می ش��ود که در صورت تفکیک و‬ ‫بازیافت درامد زیادی به همراه دارد‪ .‬وی با بیان این که یک بطری نوشابه‬ ‫خانواده حداقل ‪15‬تومان قیمت دارد‪،‬تصریح کرد‪ :‬در منازل باید ‪ 3‬کیسه‬ ‫برای تفکیک زباله های خش��ک‪ ،‬عمومی و عفونی در نظر گرفته ش��ود‪.‬‬ ‫فیلس��وفی با تاکید بر این که باید در کنار هر واحد فاضالب یک واحد‬ ‫بازیافت خش��ک وجود داشته باش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر در هر خیابانی یک‬ ‫واحد دریافت زباله خشک داشته باشیم از هدررفت مقادیر بسیار زیادی‬ ‫از سرمایه های ملی جلوگیری می شود‪ .‬نایب رئیس هیات مدیره صنایع‬ ‫بازیافت ایران با اشاره به این که‬ ‫راه‬ ‫فرهنگ سازی تنها‬ ‫ترغیب مردم برای توجه به موضوع بازیافت نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در کنار ان‬ ‫خرید زباله ها به صورت منظم‪ ،‬مردم را به تفکیک زباله ها تشویق می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬جمع اوری زباله های تفکیک پذی��ر و قابل بازیافت به روش‬ ‫کنونی چهره ش��هر را زش��ت کرده که بهتر اس��ت برای خریداری انها‬ ‫برنامه ریزی شود‪ .‬فیلسوفی اظهارکرد‪ :‬یکی از مشکالت این طرح ها دخیل‬ ‫نش��دن صنعتگران است‪ .‬وی با بیان این که سرطان زا بودن استفاده از‬ ‫ظ��روف یک ب��ار مصرف برای مواد داغ نظریه علمی اس��ت که هنوز به‬ ‫اثبات نرس��یده است‪ ،‬افزود‪ :‬اس��تفاده از مواد با پایه گیاهی تا حدودی‬ ‫غیربهداشتی اس��ت و تعهدی در قبال ان نیست‪ .‬فیلسوفی یاداور شد‪:‬‬ ‫تولید ظروف یک بار مصرف برای استفاده مواد سرد مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازیافت در ایران و جهان‬ ‫شهرداری تهران طی دوره هایی اقدام به در اختیار گذاشتن سطل های‬ ‫تفکیک زباله به صورت رایگان برای ش��هروندان کرد‪ .‬این نوع طرح های‬ ‫مثبت ب��رای تفکیک زباله ه��ا در گام اول اس��ت‪.‬‬ ‫سرچش��مه مواد بازیافت��ی یا به عبارتی‬ ‫بازیافتنی ها‪ ،‬بیشتر خانه ها و صنایع‬ ‫هس��تند‪ .‬برای اس��ان تر کردن‬ ‫کار بازیافت معم��وال دو نوع‬ ‫جداس��ازی م��واد صورت‬ ‫می گی��رد ک��ه «تفکیک‬ ‫در مب��دا» و «تفکیک در‬ ‫مقصد» نام دارند‪ .‬تفکیک‬ ‫در مبدا در س��طح ش��هر و‬ ‫خیابان ه��ا و فروش��گاه ها از‬ ‫طریق سبدها و سطل های‬ ‫جداسازی مواد انجام‬ ‫می ش��ود ولی برای تفکیک در مقصد مکان ویژه ای به نام مرکز بازیافت‬ ‫مواد در نظر گرفته شده است‪ .‬در مرکز بازیافت مواد بازیافتی و غیر قابل‬ ‫بازیابی دسته بندی می شوند‪ .‬بسیاری از فروشگاه ها و کارخانه های بزرگ‬ ‫مواد زاید مانند قوطی های کنس��رو‪ ،‬بطری های شیشه ای و روزنامه های‬ ‫باطل��ه را به منظور بازیافت از مش��تری بازخرید می کنند‪ .‬ش��اید هنوز‬ ‫این صنعت در کش��ور ما انچنان که باید شناخته شده نیست‪ .‬معموال‬ ‫کشورهای صنعتی دارای باالترین نرخ در تولید زباله هستند؛ چرا که تولید‬ ‫و مصرف کاال در این کشورها باالست اما نکته اساسی که از شاخصه های‬ ‫توسعه نیز هست درصد بازیافت و فرهنگ مدیریت زباله است در جداول‬ ‫زیر بر اس��اس امارهای س��ازمان ملل بیش��ترین تولیدکنندگان زباله و‬ ‫موفق ترین بازیافت کنندگان زباله طبقه بندی ش��ده اند اما در این میان‬ ‫طبق گفته های محمدجواد محمدی زاده معاون رئیس جمهوری و رئیس‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیست سابق در دولت دهم ایران سرانه تولید‬ ‫زباله در ایران حدود ‪ 750‬گرم است که رقم باالیی است‪ .‬امار وزنی تولید‬ ‫زباله در ایران ‪ 45‬هزار تن در روز است که فقط ‪7‬درصد تفکیک از مبدا‬ ‫می ش��ود‪ .‬با استناد به گفته های او ایران در مقام باالیی در تولید زباله‬ ‫قرار می گیرد در حالی که در بازیافت ان مقام چندان مهمی نداریم‪.‬‬ ‫زباله در محیط زیست که متاسفانه با‬ ‫این یعنی انباش��ت‬ ‫کمی دقت می توان نشانه های ان را‬ ‫در طبیعت ایران بسیار دید‪.‬‬ ‫اینه‬ ‫سرریز اقتصاد در شهر‬ ‫روح اهلل س�پندارند‪ :‬توسعه شهرنشینی‬ ‫گویی یکی از ش��اخص های اجتناب ناپذیر‬ ‫دنیای مدرن است‪ .‬در ‪ 100‬سال اخیر نرخ‬ ‫رش��د شهرنشینی و گس��ترش ش��هرها به گونه ای رقم‬ ‫خورده که میزان جمعیت شهرنشین‪ ،‬نسبت مستقیمی‬ ‫با توسعه یافتگی پیدا کرده است؛ البته چنین تعبیری به‬ ‫معن��ای تحق��ق ام��ری محت��وم در نتیجه گس��ترش‬ ‫شهرنشینی نیست‪ .‬ایران معاصر نیز ‪ ،‬از گسترش شهرها‬ ‫بی نصیب نبوده و نرخ س��اکنان ش��هری از ‪ 30‬درصد به‬ ‫چی��زی حدود ‪ 70‬درصد جمعیت کش��ور افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬در این میان‪ ،‬انچه بیش از همه در توسعه شهری‬ ‫معنا پیدا می کند‪ ،‬چرخه اقتصادی ویژه ای اس��ت که در‬ ‫نتیجه رشد شهرنشینی شکل می گیرد‪ .‬معماری شهری‬ ‫و ساختمان سازی و سر براوردن اسمان خراش ها و مراکز‬ ‫تجاری غول پیکر از ان دست سازوکارهای گردش مالی‬ ‫شهری اس��ت که بی هیچ تردیدی گستره نفوذ ساختار‬ ‫ش��هری در اقتصاد کالن را نشان می دهد‪ .‬از این جهت‬ ‫است که ریخت شناسی ش��هرها بیش از هر چیز عرصه‬ ‫تبل��ور قدرت و ش��یوه اعم��ال ان خواهد ب��ود‪ .‬یکی از‬ ‫به ب��ازار موبای��ل تهران در پاس��اژ عالءالدی��ن خیابان‬ ‫جمهوری بزنید تا با این واقعیت ر و به رو ش��وید که تنها‬ ‫ویتری��ن مغ��ازه ای ماهانه دهه��ا میلیون توم��ان اجاره‬ ‫می ش��ود‪ .‬مغازه ای که بار نمادین مصرف کاالیی به اسم‬ ‫گوش��ی تلفن همراه چنین م��ازادی را برایش به همراه‬ ‫م��ی اورد‪ .‬در زندگ��ی ش��هری دنی��ای م��درن‪ ،‬تم��ام‬ ‫س��اختمان ها معنایی از ارزش اف��زوده را به همراه دارند‪.‬‬ ‫دیوید هاروی معتقد است ؛سرمایه دار باید تولید اضافی‬ ‫ایج��اد کند تا بتواند ارزش اضافی ب��ه وجود اورد و این‬ ‫به نوب��ه خود باید دوباره س��رمایه گذاری ش��ود تا ارزش‬ ‫اضافی بیش��تر ایجاد کند‪ .‬نتیجه س��رمایه گذاری دوباره‬ ‫مس��تمر‪ ،‬گس��ترش تولید اضافی با نرخ مرکب است‪ ،‬از‬ ‫این روس��ت که منحنی های سامان دهی مربوط به تاریخ‬ ‫انباشت س��رمایه (پول‪ ،‬بازده و جمعیت) به مسیر رشد‬ ‫توسعه شهری تحت نظام سرمایه داری شبیه اند‪.‬‬ ‫این مس��ئله در کالن ش��هرهای ایران مثل تهران نیز‬ ‫به خوبی مش��هود است که نمود ان را می توان در بازار‬ ‫مس��کن دید‪ .‬مسکن از «نیاز به سرپناه» به کاالیی بدل‬ ‫شده است که س��ازوکارهای ارزش افزوده بر مبنای ان‬ ‫کدگذاری می ش��ود‪ .‬صاحبان س��رمایه تج��اری که از‬ ‫طریق سفته بازی و برخی نوسانات سال های گذشته به‬ ‫پول های کالن دس��ت یافته اند‪ ،‬ب��ا علم به اینکه پول از‬ ‫طریق تورم ارزش خود را از دس��ت می دهد‪ ،‬سرمایه ها‬ ‫صاحب نظ��ران ح��وزه ش��هری زمان��ی در یک��ی از‬ ‫سخنرانی هایش پرسیده بود‪ ،‬فکر می کنید علت انکه در‬ ‫زمان روس��یه تزاری خیابان های سن پترزبورگ عریض‬ ‫ساخته ش��دند‪ ،‬چیس��ت؟ برخی حاضران گفتند جلوه‬ ‫زیبای شهری‪ ،‬ش��خص دیگری نمایش شکوه قدرت را‬ ‫دلیل این معماری شهری دانست‪ .‬هر کسی دنبال دلیلی‬ ‫جامعه شناختی یا زیباشناختی برای ان نمونه می گشت‬ ‫تا انکه همان صاحب نظری که این س��وال را طرح کرده‬ ‫بود خودش جواب داد ‪ :‬پاس��خ خیلی س��اده است؛ برای‬ ‫انکه بتواند هر زمان شورش��ی ش��کل بگیرد‪ ،‬ارابه های‬ ‫جنگی را به خیابان بیاورد و مردم را به توپ ببندد‪.‬حاال‬ ‫اما روایت‪ ،‬س��اختاری مدرن یافته است‪ .‬دیگر ارابه های‬ ‫جنگی برای به توپ بس��تن مردم وسط شهرهای مدرن‬ ‫جایگاهی ندارند – اگرچ��ه تعارض عجیب این روزهای‬ ‫جامعه بین المل��ل دوباره نمایش ت��وپ و تانک ها را در‬ ‫خیابان های خاورمیانه به تصویر می کشد – اما در غیاب‬ ‫االت جنگی ‪ ،‬بازار س��رمایه و مصرف کاال بستر به توپ‬ ‫بستن مردم شده است‪ .‬ساختمان های شهری نیز ارزش‬ ‫خود را همسو با مصرف کاال می یابند‪ .‬کافی است سری‬ ‫شنبه ‪ 18‬مرداد ماه ‪ 12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫را ب��ه بازار پر رونق ساختمان س��ازی س��وق می دهند‪.‬‬ ‫این مس��ئله را می توان در سیاست های سرمایه گذاری‬ ‫بانک ه��ا نیز جس��ت وجو کرد‪ .‬در س��ال های گذش��ته‬ ‫بانک های کش��ور به جای انکه با تجمیع س��رمایه های‬ ‫خرد جامعه و سوق دادن انها به سمت صنعت و بخش‬ ‫تولید‪ ،‬ش��کوفایی پایدار اقتصاد کش��ور را دنبال کنند‪ ،‬‬ ‫به طور مس��تقیم خودش��ان وارد بازار ساختمان سازی‬ ‫ش��دند و سیاس��ت مالی بر مبنای اقتصاد شهری را در‬ ‫دس��تور کار ق��رار دادند‪ .‬از این جهت اس��ت که ارزوی‬ ‫دس��تیابی به یک سرپناه در شهرها برای برخی طبقات‬ ‫اجتماعی‪ ،‬دیگر رنگ باخته است و هر سال شیب باالی‬ ‫ش��هر به سمت پایین شهر تندتر می شود و حاشیه هایی‬ ‫ش��کل می گیرد که از حداقل های زیرس��اخت ش��هری‬ ‫محروم اس��ت‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که روند گس��یل‬ ‫سرمایه به س��مت ساختمان س��ازی افزایش می یابد و‬ ‫عرصه های مولد کش��ور مغفول می مان��د ‪،‬چرا که مازاد‬ ‫بازار ساختمان سازی در بازتولید همان بخش و محروم‬ ‫کردن اقش��ار ضعیف از این بازار صرف می ش��ود‪ .‬با این‬ ‫اوص��اف بازنگری در ش��هر به عنوان س��ازوکار گردش‬ ‫س��رمایه ضرورتی اس��ت که بی توجهی به ان‪ ،‬معماری‬ ‫ش��هری را به همان سمتی سوق می دهد که قرار است‬ ‫مردم به توپ بسته ش��وند ‪ :‬این بار توپخانه های کاالیی‬ ‫شدن مصرف‪.‬‬ ‫عدد واحدهای مسکونی و خانوارها در ایران برابر است‬ ‫بی خانمان ها و خانه هایی که باد می خورند‬ ‫گروه اینه‪ -‬محمد جواد صابری‪ :‬اذر سال ‪1391‬وزیر راه ‪ ،‬مسکن و شهرسازی وقت از پیشی گرفتن تعداد واحدهای‬ ‫مس��کونی موجود در کش��ور از تعداد خانوارها برای اولین بار در ‪ 60‬سال گذشته خبر داد‪.‬اظهار نظر علی نیکزاد شاید به‬ ‫این دلیل که دولت دهم شهرت منفی در ارائه امار و ارقام داشت چندان مورد توجه قرار نگرفت و هر چند تحلیل هایی‬ ‫در این رابطه در رسانه ها منتشر شد که باید در توزیع مسکن در کشور طرح هایی کارشناسی شده و جدی اجرایی شود‪،‬‬ ‫اما بیش از هر چیز رس��انه ها روی مس��کن مهر و ضعف هایی که این بزرگ ترین طرح دولت اصولگرایان در حوزه مسکن‬ ‫داشت‪ ،‬تاکید کردند‪ .‬ماجرا زمانی جدی شد که حدود یک سال بعد از اظهارنظر نیکزاد ‪ ،‬حسین عبده تبریزی که مشاور‬ ‫وزیر مس��کن دولتی بود که بنا نداش��ت امار تخیلی بدهد‪ ،‬با تاکید بر اینکه امروز تعداد خانوار و تعداد مسکن در کشور‬ ‫مساوی است‪ ،‬گفت‪ :‬در‪ 6‬کالنشهر کشور با خانه خالی مواجه هستیم‪.‬‬ ‫وزیر مس��کن دولت دهم گفته بود‪ :‬تعداد خانوارهای ایرانی ‪ 21/2‬میلیون‬ ‫واحد اس��ت‪،‬و تعداد واحدهای مسکونی رقم ‪ 21/6‬میلیون واحد را به ثبت‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫اکنون که گفته های نیکزاد به گونه ای تائید ش��ده اس��ت و در حالی که‬ ‫عنوان می ش��ود بالغ بر ‪ 1‬میلیون و ‪ ۶۶۶‬هزار واحد مس��کن خالی از سکنه‬ ‫در کشور وجود دارد و همزمان ‪ 20‬میلیون نفر در کشور‪ ،‬در سکونتگاه های‬ ‫غیررس��می زندگی می کنند‪ ،‬بار دیگر لزوم طرح توزیع مس��کن مناسب در‬ ‫ایران ضرورت پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خانه های خالی و رویای خانه دار شدن‬ ‫ش��اید چند س��ال پیش می ش��د عنوان کرد که «رویای خانه دار شدن»‬ ‫رویای بس��یاری از ایرانی هاست‪ ،‬اما اگر رویای خانه دار شدن را به این معنا‬ ‫بدانیم که یک نفر دوست دارد خانه ای ولو کوچک از ان خود داشته باشد‪،‬‬ ‫ش��اید بش��ود گفت‪ ،‬اکنون این رویا هم رنگ باخته است‪ .‬وضعیت مسکن‬ ‫در س��ال های اخی��ر کمابیش این روی��ا را بر باد داده اس��ت و اکنون دیگر‬ ‫رویای تنزل یافته داشتن یک خانه اجاره ای‪ ،‬رویای بسیاری از ایرانی ها شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حالی که یک نتیجه گیری ساده از اطالعات اماری این است که‬ ‫هیچ ایرانی نباید بی خانه باش��د یا حداقل باید بتواند با اجاره ای معقول در‬ ‫خانه ای قابل قبول زندگی کند‪ ،‬خبر می رس��د که حدود ‪ 5‬میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار مس��تاجر در کشور وجود دارند که از این تعداد‪ 2/5 ،‬میلیون مستاجر‬ ‫کم درامد تلقی می ش��وند‪ .‬به نس��بت وضعیت همین مستاجرها را هم باید‬ ‫خوب دانس��ت؛ چرا که بس��یاری از ایرانیان در س��کونتگاه های غیررسمی‪،‬‬ ‫حاشیه شهرها‪ ،‬حلبی اباد ها و ‪ ...‬زندگی می کنند‪ .‬همه چیز حاکی از توزیع‬ ‫نامناس��ب و به تعبیری غیرعادالنه مسکن در کش��ور است و این در حالی‬ ‫است که بیش از ‪ 1/5‬میلیون خانه در کشور خالی از سکنه است و فقط در‬ ‫تهران ‪ 800‬هزار واحد مسکونی باد می خورد‪.‬‬ ‫گروه اینه‪-‬بنفش�ه رنجی‪ :‬پیر و جوان‪ ،‬زن و مرد‪،‬‬ ‫نوجوان و خردسال نمی شناسد و نه تنها کمتر نمی شود‬ ‫که روز به روز نیز وسعت پیدا می کند؛ وسعتی که عده ای‬ ‫ان را به توس��عه شهرنش��ینی و مهاجرت به شهرهای‬ ‫بزرگ مرتبط می دانند‪ .‬دستفروش��ی که در گذشته ای‬ ‫نه چن��دان دور وجهه خوبی نداش��ت‪ ،‬امروز تبدیل به‬ ‫الترناتی��وی برای پر ک��ردن چاله چوله ه��ای زندگی و‬ ‫حتی در بس��یاری موارد تنها منب��ع درامد عد ه زیادی‬ ‫از مردم ش��ده است‪ .‬نان ش��ب و معیشت در شهرهای‬ ‫بزرگ تبدیل به دغدغه ای ش��ده که پای کودکان را نیز‬ ‫به کار کردن باز کرده است؛ کودکانی که گاه تنها و گاه‬ ‫همراه با عضوی از خانواده از روی اجبار‪ ،‬کودکی ش��ان‬ ‫به فراموشی سپرده می شود و از همان سنین کم عضو‬ ‫نان اور خانواده می شوند‪.‬‬ ‫امروزه به ندرت فضایی در ش��هر را پیدا می کنید که‬ ‫بساطی پهن نش��ده و مردم برای خرید کاالیی ارزان تر‬ ‫از فروشگاه تجمع نکرده باشند‪ .‬مقوله دستفروشی تا به‬ ‫ش رفته اس��ت که حت��ی در کنار مراکز خرید‪،‬‬ ‫انجا پی ‬ ‫خیل عظیمی از دستفروشان همان کاالی مرکز خرید‬ ‫را با قیمتی نازل تر می فروش��ند‪ ،‬پاس��اژ عالء الدین که‬ ‫مرکز فروش گوشی موبایل است از این نمونه هاست که‬ ‫بیرون از ان دستفروشان غوغا به پا کرده اند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه ع��ده بس��یاری از مردم همچن��ان خرید از‬ ‫فروش��گاه های معتبر را به خرید از دستفروشان ترجیح‬ ‫می دهند اما عده ای نیز بر این باورند که کیفیت کاالی‬ ‫کف خیابان تفاوتی با کاالی فروشگاه ها ندارد و تفاوت‬ ‫‹ ‹هزینه میلیاردی خانه های خالی‬ ‫هر چند در سال های گذشته زمزمه هایی مبنی بر اجرای طرح هایی برای‬ ‫کاهش خانه های خالی به گوش رس��یده‪ ،‬اما هر بار تیر مسئوالن اجرایی به‬ ‫س��نگ خورده است‪ .‬مسئوالن حتی نتوانسته اند مالیات اضافی بر خانه های‬ ‫خالی را به درس��تی اجرا کنند‪ .‬در کنار توزیع نابرابر مس��کن‪ ،‬طمع افرادی‬ ‫که گاه ده ها خانه خالی دارند موجب ش��ده اس��ت که گریزگاه های قانونی‬ ‫نمایان ش��وند‪ .‬در گزارش��ی که زمستان سال گذش��ته عیار انالین منتشر‬ ‫کرده‪ ،‬براورد هایی درباره هزینه هایی که خالی بودن خانه ها به اقتصاد کشور‬ ‫تحمیل می کند‪ ،‬انجام شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش امده اس��ت‪:‬طبق امار ارائه ش��ده بالغ ب��ر ‪ 1‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۶۶‬هزار واحد مس��کن خالی از س��کنه در کش��ور وجود دارد‪ .‬در صورت‬ ‫کاهش این عدد به نصف‪ ،‬بالغ بر ‪ ۸۰۰‬هزار واحد به بازارعرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫بدیهی است که عرضه این تعداد واحد مسکونی سبب کاهش قیمت و‬ ‫پاسخگویی بهتر به نیاز مسکن در کشور می شود‪.‬در حال حاضر هزینه‬ ‫س��اخت هر مترمربع مس��کن در طرح مس��کن مهر بالغ بر ‪ ۴۵۰‬هزار‬ ‫تومان است‪ .‬با محاسبه هزینه تامین انشعابات‪ ،‬پروانه ساخت‪ ،‬مجوز و‬ ‫… قیمت تمام شده هر متر مربع برابر ‪ ۷۰۰‬هزار تومان خواهد بود‪ .‬با‬ ‫فرض اینکه میانگین متراژ هر یک از این ‪ ۸۰۰‬هزار واحد مس��کن خالی از‬ ‫س��کنه برابر با ‪ ۱۰۰‬متر باشد‪ ،‬در این صورت هزینه تمام شده ساخت این‬ ‫تعداد واحد بر طبق الگوی طرح مس��کن مهر برابربا ‪ ۵۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫خواهد بود (با احتساب هزینه ساخت ‪ ۷۰۰‬هزار تومان برای هر متر)‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی باید بیش از پیش بر توزیع مناسب مسکن در کشوری‪،‬‬ ‫که خانه داش��تن یکی از دغدغه های اصلی ش��هروندانش است‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫شاید بتوان طرح هایی مانند همان مالیات بر خانه های خالی را مورد ارزیابی‬ ‫و کارشناسی مجدد قرار داد و اجرا کرد یا اینکه جلوی ساخت و ساز بی رویه‬ ‫را که به یکی از معضالت اصلی کالنشهرهای کشور تبدیل شده است گرفت‬ ‫یا حداقل ان را محدود کرد‪ .‬در این صورت حتی می توان مش��کالتی نظیر‬ ‫نقض حریم شهرها و تخریب فضای سبز و باغ ها را هم رفع کرد‪.‬‬ ‫نگاهی دیگر به دستفروشی‬ ‫قیمت ناش��ی از هزینه های باالیی نظیر مالیات و کرایه‬ ‫مغازه هایی اس��ت که متولیان فروش��گاه ها می پردازند‪.‬‬ ‫دستفروش��ی و مش��اغل کاذب یکی از مسائل شهری‬ ‫اس��ت که با وج��ود اقدامات بس��یار ب��رای جمع اوری‬ ‫ان همچن��ان در خیابان ه��ای ش��هر و حتی وس��ایل‬ ‫حملو نقل عمومی ب��ه کار خود ادامه می دهد و هر بار‬ ‫ ‬ ‫جنجال تازه ای به پا می کن��د؛ یک بار طرح جمع اوری‬ ‫دستفروش��ان مترو و بار دیگر عرضه غیر قانونی بنزین‬ ‫در نزدیکی جایگاه های س��وخت توسط دست فروشان‬ ‫خبرساز می ش��ود‪ .‬در این میان‪ ،‬موثر نبودن طرح های‬ ‫جمع اوری دستفروشان خود حاکی از این است که این‬ ‫پدیده ریش��ه ای عمقی تر از انچه مسئوالن برای ان در‬ ‫نظر می گیرند‪ ،‬دارد؛ ریش��ه ای اقتصادی و اجتماعی که‬ ‫راه حل ان بدون ش��ک حذف صورت مس��ئله نیست‪.‬‬ ‫زمس��تان سال گذش��ته بود که بلندگوهای مترو اعالم‬ ‫کردند ک��ه طرح برخورد ب��ا مقوله دستفروش��ی اغاز‬ ‫ش��ده اس��ت و از مردم درخواست ش��د در اجرای این‬ ‫ط��رح همکاری کنن��د‪ ،‬طرحی که تا به ح��ال اجرای‬ ‫مکرر ان ناموفق بوده اس��ت‪ .‬اما همزمان با این اعالم‬ ‫دستفروش��ان همچنان کاالهای خود را با دس��ت باال‬ ‫گرفت��ه و تبلیغ می کردند و مردم نی��ز از خرید از انها‬ ‫امتن��اع نمی کردند‪ ،‬اما چندی اس��ت از همین اعالم ها‬ ‫هم خبری نیس��ت و همه چیز به حالت پیش��ین خود‬ ‫برگشته اس��ت‪ .‬جالب این است که امروزه دستفروشی‬ ‫از قالب کلیشه ای ان در امده است‪ ،‬دستفروشی زنان و‬ ‫مردان جوان که ظاهری متفاوت از دیگران ندارند باعث‬ ‫شده است تا عده ای گمان برند که این دستفروشان از‬ ‫روی نیاز اقتصادی نیس��ت که به این شغل کاذب روی‬ ‫اورده اند‪ ،‬بلکه تنها س��عی می کنند زمان خالی خود را‬ ‫با فعالیتی پ��ر کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬حتی پر کردن اوقات‬ ‫بیکاری جوانان با دستفروشی تامل برانگیز است و باید‬ ‫به سیاس��ت گذاری ها و برنامه ریزی برای جامعه ای که‬ ‫جمعی��ت ج��وان دارد تردید کرد‪ .‬عوام��ل اقتصادی و‬ ‫اجتماع��ی و فقدان برنامه ریزی برای اش��تغال و اوقات‬ ‫فراغ��ت م��ردم و به ویژه جوانان س��بب می ش��ود تا با‬ ‫دستفروش��ی نه به عنوان مقوله ای ک��ه بتوان هر بار با‬ ‫طرح��ی با ان برخورد کرد‪ ،‬بلکه به عنوان پدیده ای که‬ ‫پیچیدگی خاص خود را دارد رو به رو شد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪13‬‬ ‫امارهای تکان دهنده‬ ‫زندگی شهری‬ ‫ایس��نا‪ :‬رئیس کمیس��یون س�لامت‪ ،‬محیط زیست و‬ ‫خدمات شهری شورای شهر تهران گفت‪ :‬موضوع سالمت‬ ‫طی ‪ 30‬س��ال گذش��ته مورد غفلت واقع شده است‪ .‬در‬ ‫دوره های پیش��ین زمانی که گفته می ش��د کمیس��یون‬ ‫س�لامت باید تشکیل شود عده ای در اعتراض می گفتند‬ ‫مگر اینجا وزارت بهداشت است و در شورا باید به مسائل‬ ‫عمرانی پرداخته شود‪.‬‬ ‫رحمت اهلل حافظی با اش��اره به انجام مطالعاتی که در‬ ‫حوزه سالمت در کمیس��یون تشکیل شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫الودگی اب‪ ،‬هوا و غذا نخستین موردی بود که مشخص‬ ‫ش��د‪ .‬امارها نشان می داد در ش��هر تهران ساالنه ‪2400‬‬ ‫م��ورد مرگ در اثر الودگی هوا‪ 4500 ،‬مورد بس��تری و‬ ‫‪ 2500‬مورد بستری بیمار قلبی در ارتباط با الودگی هوا‬ ‫صورت می گیرد‪.‬‬ ‫حافظی با بی��ان اینکه به این س��مت رفتیم که افکار‬ ‫عمومی را متوجه این موضوع کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یک بار در‬ ‫گو میرهای مربوط به الودگی هوا را‬ ‫انتن زنده ام��ار مر ‬ ‫اعالم کردم و نماینده وزارت بهداشت ان را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫من در پاس��خ گفتم امار متوفیان در تهران روزانه ‪160‬‬ ‫نفر اس��ت اما در روزهای اضطرار الودگی هوا این تعداد‬ ‫‪ 22‬نفر بیشتر می شود‪ .‬این موضوع ناشی از چیست؟‬ ‫وی همچنی��ن به گزارش هایی در م��ورد الودگی مواد‬ ‫غذایی اش��اره کرد و گفت‪ :‬مصرف پیاز در کشور ما زیاد‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما نیترات که ماده ای سرطان زاس��ت در پیاز ‪5‬‬ ‫برابر میزان اس��تاندارد وجود دارد‪ .‬یکی از مشکالتی که‬ ‫ما داش��تیم این بود که با محصوالت الوده چه کار کنیم؟‬ ‫االن موض��وع بارکدگ��ذاری را دنبال می کنیم تا از محل‬ ‫تولید محصول بارکدگذاری ش��ود و مش��خص گردد در‬ ‫کدام مرحله الودگی رخ می دهد‪.‬‬ ‫حافظ��ی با اش��اره ب��ه مش��اهده م��واردی از الودگی‬ ‫اب ب��ه نیترات گف��ت‪ :‬نمونه گیری از اب منازل نش��ان‬ ‫می دهد درصد نیترات در برخی مواقع بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫اس��تانداردهای بین المللی میزان نیت��رات در اب را زیر‬ ‫‪ PPM 20‬اع�لام کرده اند که میزان ان بهتر اس��ت زیر‬ ‫‪ 10PPM‬باش��د‪ .‬این در حالی است که استاندارد ملی‬ ‫م��ا ‪ PPM 45‬اس��ت و در یکی از مناط��ق حتی به ‪48‬‬ ‫‪ PPM‬رسیده بود‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره ب��ه اینکه روغ��ن پالم روغنی‬ ‫صنعت��ی اس��ت و نباید در م��واد غذایی مصرف ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال ‪ 85‬طی تحقیقاتی متوجه شدیم میزان‬ ‫اسیدهای چرب به نام اس��یدهای ترانس در محصوالت‬ ‫غذایی بین ‪ 40‬تا ‪ 50‬درصد اس��ت که استاندارد ان زیر‬ ‫‪ 10‬درصد است در نتیجه تکلیف شد کارخانه ها در یک‬ ‫مقطع یک س��اله میزان اسید چرب را کاهش دهند که‬ ‫این اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در روغن پالم اس��ید ترانس بین ‪45‬‬ ‫ت��ا ‪ 50‬درصد اس��ت و جز در مواردی مانن��د پنیر پیتزا‬ ‫نباید اس��تفاده ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان نمایندگان مردم‬ ‫درخواست کردیم که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد‬ ‫و نظارت ه��ای الزم اتف��اق افتد تا اگ��ر جایی تخلف رخ‬ ‫می دهد اطالع رس��انی شود و دستگاه های نظارتی هم به‬ ‫این موضوع ورود کنند‪.‬‬ ‫اتالف وقت به تفکیک مکان و زمان‬ ‫مهر‪ :‬مدیر مرکز کنترل ترافیک ش��هر تهران گفت‪ :‬از‬ ‫مهرماه س��ال ‪ 92‬تا تیرماه امس��ال ‪ 30‬محور پرترافیک‬ ‫شهر براساس امار به دست امده از مرکز کنترل ترافیک‬ ‫شناس��ایی ش��ده اند که بزرگراه ش��یخ فضل اهلل نوری از‬ ‫خروج��ی به یادگار جن��وب تا ورودی از یادگار ش��مال‬ ‫مس��یر جنوب به شمال‪ ،‬بزرگراه شهید همت از خروجی‬ ‫چمران ش��مال تا خروجی به شیخ بهایی جنوب مسیر‬ ‫ ‬ ‫به‬ ‫غرب به شرق و بزرگراه بسیج از دوربرگردان تا خروجی‬ ‫به رحیمی ش��رق مسیر جنوب به شمال پرترافیک ترین‬ ‫معابر شهر بودند‪.‬‬ ‫همای��ون فتاح��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬بزرگراه رس��الت از‬ ‫ورودی ام��ام عل��ی (ع) جنوب تا هدایتی مس��یر ش��رق‬ ‫ب��ه غرب‪،‬بزرگراه امام رضا(ع) از ورودی بعثت ش��رق تا‬ ‫خروجی به بعثت غرب مس��یر جنوب به شمال‪ ،‬بزرگراه‬ ‫نواب از میدان حق شناس تا ورودی از میدان حق شناس‬ ‫مس��یر جنوب به ش��مال‪ ،‬بزرگراه همت از شیخ بهایی تا‬ ‫خیابان ش��یراز مسیر غرب به ش��رق‪ ،‬بزرگراه کردستان‬ ‫تو ششم تا خروجی به همت شرق مسیر‬ ‫از خیابان شص ‬ ‫جنوب به ش��مال‪ ،‬بزرگراه امام عل��ی (ع) از خروجی به‬ ‫رس��الت غرب تا ورودی از رسالت غرب مسیر شمال به‬ ‫جنوب و همچنین بزرگراه چمران از ورودی از س��ئول‬ ‫شمال تا نمایشگاه مسیر غرب به شرق از دیگر نقاط شهر‬ ‫هستند که در این مدت بیشترین ترافیک را داشته اند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بر اس��اس امار به دست امده ترافیک‬ ‫ش��هر تهران در روز اول بازگش��ایی م��دارس در مهرماه‬ ‫گذشته (دوشنبه ‪ )1392/7/1‬نسبت به روز مشابه هفته‬ ‫قبل ان (‪ )1392/6/25‬حدود ‪ 28‬درصد افزایش و حجم‬ ‫ترافیک عب��وری تقاطع ها ‪ 1/07‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫اس��ت که پیش بینی می شود امسال نیز حدودا به همین‬ ‫میزان افزایش ترافیک را در پایتخت شاهد باشیم‪.‬‬ ‫فتاحی خاطرنشان کرد‪ :‬براساس امار همچنین ساعات‬ ‫اوج ترافیک صبحگاه��ی و عصرگاهی در روزهای کاری‬ ‫هفته اول بازگشایی مدارس در مهرماه گذشته به ترتیب‬ ‫‪ 6/30‬تا‪ 8/30‬و ‪ 17‬تا ‪ 20/30‬بوده است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اینه کار‬ ‫شنبه ‪ 18‬مرداد ماه ‪ 12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫دریچه‬ ‫قانون کار‬ ‫فصل هشتم ‪ -‬خدمات رفاهی‬ ‫کارگران ‬ ‫ماده‪ -147‬دولت مکلف اس��ت خدمات بهداشتی و‬ ‫درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون‬ ‫و خانواده انها فراهم سازد‪.‬‬ ‫م�اده‪ -148‬کارفرمای��ان کارگاه های مش��مول این‬ ‫قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی‪ ،‬نسبت به‬ ‫بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫ماده‪ -149‬کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن‬ ‫و در ص��ورت عدم وج��ود این تعاونی ها مس��تقیما با‬ ‫کارگران فاقد مس��کن جهت تامین خانه های شخصی‬ ‫مناسب ‪ ،‬همکاری الزم را بنمایند و همچنین کارفرمایان‬ ‫کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های س��ازمانی‬ ‫در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر اند‪.‬‬ ‫تبص�ره‪ -1‬دول��ت موظف اس��ت ب��ا اس��تفاده از‬ ‫تسهیالت بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی‪،‬‬ ‫شهرداری ها و سایر دستگاه های ذی ربط همکاری الزم‬ ‫را داشته باشد‪.‬‬ ‫تبص�ره‪ -2‬نحوه و می��زان همکاری و مش��ارکت‬ ‫کارگ��ران ‪ ،‬کارفرمای��ان و دس��تگاه های دولت��ی و نوع‬ ‫کارگاه های بزرگ مش��مول این ماده طبق ائین نامه ای‬ ‫خواهد بود که توس��ط وزارتی��ن کار و امور اجتماعی و‬ ‫مسکن و شهرس��ازی تهیه و به تصویب هیات وزیران‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫م�اده‪ -150‬تمامی کارفرمایان مش��مول این قانون‬ ‫مکلفند در کارگاه ‪ ،‬محل مناس��بی ب��رای ادای فریضه‬ ‫نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای‬ ‫تنظیم ش��عائر مذهبی و رعایت ح��ال روزه داران ‪ ،‬باید‬ ‫شرایط و س��اعات کار را به همکاری انجمن اسالمی و‬ ‫شورای اسالمی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران‬ ‫طوری تنظیم نمایند که اوق��ات کار مانع فریضه روزه‬ ‫نباشد‪ .‬همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه‬ ‫ی اختصاص دهند‪.‬‬ ‫نماز و صرف افطار یا سحر ‬ ‫ماده‪ -151‬در کارگاه هایی که برای مدت محدود‪ ،‬به‬ ‫منظور انجام کاری معین ( راه سازی و مانند ان ) دور از‬ ‫مناطق مس��کونی ایجاد می شوند ‪ ،‬کارفرمایان موظفند‬ ‫‪ 3‬وعده غذای مناس��ب و ارزان قیمت (صبحانه‪ ،‬نهار و‬ ‫شام) برای کارگران خود فراهم نمایند‪ ،‬که حداقل یک‬ ‫وعده ان باید غذای گرم باشد‪ .‬در این قبیل کارگاه ها به‬ ‫اقتضای فصل‪ ،‬محل و مدت کار باید خوابگاه مناس��بی‬ ‫نیز برای کارگران ایجاد شود‪.‬‬ ‫م�اده‪ -152‬در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی‬ ‫وس��یله نقلیه عموم��ی ‪ ،‬صاحب کار بای��د برای رفت و‬ ‫برگش��ت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار‬ ‫انان قرار دهد‪.‬‬ ‫م�اده‪ -153‬کارفرمای��ان مکلفن��د ب��رای ایجاد و‬ ‫اداره امور ش��رکت های تعاونی کارگ��ران کارگاه خود ‪،‬‬ ‫تس��هیالت الزم را از قبیل محل ‪ ،‬وس��ایل کار و امثال‬ ‫اینها فراهم کند‪.‬‬ ‫تبصره‪ -‬دس��تورالعمل های مربوط به نحوه اجرای‬ ‫این ماده با پیشنهاد ش��ورای عالی کار به تصویب وزیر‬ ‫کار و امور اجتماعی خواهد رسید‪.‬‬ ‫م�اده‪ -154‬کلیه کارفرمایان موظفند با مش��ارکت‬ ‫وزارت کار و ام��ور اجتماع��ی و س��ازمان تربیت بدنی‬ ‫کش��ور محل مناس��ب ب��رای اس��تفاده کارگ��ران در‬ ‫رشته های مختلف ورزش ایجاد کند‪.‬‬ ‫تبصره‪ -‬ایین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به ان‬ ‫و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی‬ ‫ورزش��ی یا هنری و س��اعات متعارف تمرین ‪ ،‬توس��ط‬ ‫وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور‬ ‫تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید‪.‬‬ ‫ماده ‪ -155‬همه کارگاه ها موظف اند برحسب اعالم‬ ‫وزارت کار و ام��ور اجتماعی و با نظ��ارت این وزارت و‬ ‫سازمان های مسئول در امر سواداموزی بزرگساالن ‪ ،‬به‬ ‫ایج��اد کالس های س��واداموزی بپردازند‪ .‬ضوابط نحوه‬ ‫اجرای این تکلیف ‪ ،‬چگونگی تش��کیل کالس ‪ ،‬شرکت‬ ‫کارگران در کالس ‪ ،‬انتخاب اموزش یاران و سایر موارد‬ ‫ان مشترکا توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت‬ ‫س��واداموزی تهیه و به تصویب هی��ات وزیران خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫تبص�ره‪ -‬ش��رط ورود کارگ��ران ب��ه دوره ه��ای‬ ‫مراکز کارام��وزی‪ ،‬حداقل داش��تن گواهینامه نهضت‬ ‫سواداموزی یا معادل ان است‪.‬‬ ‫ماده‪ -156‬دس��تورالعمل های مربوط به تاسیسات‬ ‫کارگاه از نظر بهداش��ت محی��ط کار‪ ،‬مانند غذاخوری‪،‬‬ ‫حمام و دستش��ویی برابر ائین نام��ه ای خواهد بود که‬ ‫توس��ط وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی‬ ‫تصویب و به مرحله اجرا در خواهد امد‪.‬‬ ‫ن ‪1369‬‬ ‫مصوب ‪ 29‬ابا ‬ ‫هر مترمربع رنگ روی دیوار ‪ 200‬هزار تومان‬ ‫خانه های میلیاردی‪ ،‬رنگ کاری های میلیونی‬ ‫گ�روه این�ه‪ :‬دس��تش را گرفته بود‬ ‫می گفت ش��ب خوب نمی توان��د بخوابد اما‬ ‫هرچه باشد بیکار نمی ماند‪.‬‬ ‫خانه هایی که باید رنگ شوند و کارگرانی‬ ‫که بیکاری را به درد مفاصل و سردرد های‬ ‫ناشی از تینر ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫رن��گ ک��ردن خانه ای��ن روزه��ا هزینه‬ ‫میلیونی روی دست می گذارد‪ .‬از خانه ‪45‬‬ ‫متری ت��ا پنت هاس برج ه��ای بلندمرتبه‪.‬‬ ‫هر مترمربع رنگ ب��رای هر خانه به بازوی‬ ‫کارگر به طور میانگی��ن ‪ 170‬تا ‪200‬هزار‬ ‫تومان هزینه دارد‪ .‬هزینه ای که نیمی کمتر‬ ‫به جیب کارگر می رود و نیمی بیش��تر به‬ ‫جیب پیمانکار‪.‬‬ ‫کارگ��ری از ان جنس مش��اغلی اس��ت‬ ‫ک��ه زم��ان‪ ،‬قیمت‪ ،‬حق��وق پای��ه و بیمه‬ ‫نمی شناس��د‪ .‬حاال اگر قرار باش��د کارگری‬ ‫از جنس نقاش س��اختمانی باش��د داستان‬ ‫تلخ ت��ر ه��م می ش��ود‪ .‬کارگ��ران نقاش��ی‬ ‫س��اختمان راهروه��ای میلی��اردی را باال‬ ‫می روند و نردبان می گذارند تا دستشان به‬ ‫سقف خانه هایی برس��د که در ازای روزی‬ ‫‪ 60‬تا ‪ 70‬هزار تومان باید رنگشان کنند‪.‬‬ ‫ی��داهلل ‪ 61‬س��ال س��ن دارد و هنوز هم‬ ‫پ��س از س��ال ها‪ ،‬کارگری می کن��د برای‬ ‫پیمانکارانی که دیگر او را می شناسند و به‬ ‫او کار می دهن��د‪ .‬می گوید‪ :‬با این وضع یک‬ ‫روز هم بیکار نمی مانم‪ .‬مرا می شناس��ند و‬ ‫به خاطر اعتمادی که به من دارند حاضرند‬ ‫کلید خانه را در اختیارم هم بگذارند‪.‬‬ ‫دس��تش را روی کاردک می کش��د و‬ ‫دوب��اره بتونه را حل می گی��رد‪ .‬عرق روی‬ ‫پیشانی اش را با عرق گیر دور گردنش پاک‬ ‫می کن��د و کاله پرک دار را عقب تر می برد‪.‬‬ ‫«م��ردم کلک باز ش��ده اند‪ .‬ی��ک روز یک‬ ‫اقای مهندس��ی مرا دید و گفت می خواهم‬ ‫موتورخانه س��اختمان را رن��گ کنم‪ .‬خانه‬ ‫دیدگاه کارشناس‬ ‫رنگ کردن خانه این‬ ‫روزها هزینه میلیونی‬ ‫روی دست می گذارد‪.‬‬ ‫از خانه ‪ 45‬متری تا‬ ‫پنت هاس برج های‬ ‫بلندمرتبه‪ .‬هر مترمربع‬ ‫رنگ برای هر خانه به‬ ‫بازوی کارگر به طور‬ ‫میانگین ‪ 170‬تا ‪200‬هزار‬ ‫تومان هزینه دارد‬ ‫پدری اش بود که خودش ساخته بود‪ .‬باهم‬ ‫به بازار رنگ رفتی��م و مغازه های زیادی را‬ ‫دیدیم‪ .‬مهندس دس��تش را گذاشت روی‬ ‫رنگی که مخصوص ض��د زنگ بود و گفت‬ ‫همین خوب اس��ت‪ .‬س��ر و ته کار با همان‬ ‫ضد زنگ هم ام��د‪ .‬خیلی خوب بود من با‬ ‫این همه تجرب��ه تعجب کردم که با هزینه‬ ‫کمت��ر کارش را انج��ام داده بود‪ ،‬خیلی به‬ ‫کارش وارد بود‪».‬‬ ‫‪ 3‬ت��ا دختر دارد و ‪ 4‬پس��ر‪ .‬دخترهایش‬ ‫ازدواج کرده اند‪ .‬از پسرها یکی ازدواج کرده‬ ‫و دوت��ای دیگ��ر در خانه اند که یکی ش��ان‬ ‫پزشکی می خواند در تبریز‪.‬‬ ‫رنگ��ی که به دی��وار می زند پالس��تیکی‬ ‫اس��ت‪ .‬دی��ر خش��ک می ش��ود و ب��ا اب‬ ‫مخلوط��ش می کند‪ .‬تجربه اش می گوید که‬ ‫کارخانه های تولید رنگ در ایران کارش��ان‬ ‫کیفیت یکس��ان ندارن��د؛ «گاهی خوب و‬ ‫گاهی بی کیفیت برای همین هم ما س��عی‬ ‫می کنیم چند رنگ را با هم مخلوط کنیم»‬ ‫او می گوید‪« :‬انتخاب رنگ با ماس��ت اما‬ ‫اگر کس��ی از رنگ سر در می اورد خودش‬ ‫هزینه بیشتری هم می کند تا رنگ بهتری‬ ‫ب��ه خانه اش بزن��د ‪ 20‬تا ‪ 30‬ه��زار تومان‬ ‫بیش��تر از هزینه معم��ول‪ .‬قیمت کارگری‬ ‫هم نوس��ان دارد‪ .‬بعض��ی کارگرها کمتر از‬ ‫حد معمول می گیرند حتی کمتر از ما‪ .‬انها‬ ‫همان ها هستند که کمتر کار پیدا می کنند‬ ‫مثل کارگ��ران افغان و یا کارگران مقروض‬ ‫و بدهکار با هفت سر عائله این طور می شود‬ ‫که کار را قب��ول می کنند‪ .‬پیمانکاران انها‬ ‫را از میدان ه��ای اصل��ی ش��هر مث��ل امام‬ ‫دیدگاه کارشناس‬ ‫تالش برای حذف سقف بیمه ای کارگران‬ ‫کارگران قشر از یاد رفته هستند‬ ‫گروه اینه‪ :‬معلوم نیست ‪ 18‬تیرماه بود‬ ‫یا ‪ 16‬تیر که ص��دای انفجار مهیبی از معدن‬ ‫گرانی��ت قلعه خرگوش��ی اردکان بلند ش��د‪.‬‬ ‫خبرها همان روز ‪ 18‬تی��ر روی خبرگزاری ها‬ ‫امد که «انفجار صبح امروز معدن گرانیت قلعه‬ ‫خرگوش��ی واقع در ‪ 80‬کیلومتری شهرستان‬ ‫اردکان منجر به زخمی شدن ‪ 5‬نفر از کارگران‬ ‫این معدن ش��د‪ ».‬بعدها مشخص شد که این‬ ‫خبر ‪ 2‬روز با تاخیر منتش��ر شده و همه ان ‪5‬‬ ‫نفری که خبرها از زخمی ش��دن انها حکایت‬ ‫می کرد‪ ،‬جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫عل��ت انفج��ار در خبره��ای نخس��ت‪،‬‬ ‫بی احتیاطی یکی از کارگرها و روش��ن کردن‬ ‫س��یگار و انداختن کبری��ت روی مواد اتش زا‬ ‫عنوان ش��ده ب��ود‪ .‬بعد خبره��ای دیگری هم‬ ‫انتشار یافت‪ .‬برخی می گفتند که کارگر مذکور‬ ‫اصال کبریت نداشته و همیشه از فندک برای‬ ‫روشن کردن سیگارش استفاده می کرده است‪.‬‬ ‫ حسین دادافرین‪ ،‬مسئول سازمان اتش نشانی‬ ‫اردکان اما چند روز بعد از این حادثه گفت که‬ ‫در بازرسی از محل و گفت وگو با کارگران این‬ ‫معدن‪ ،‬مشخص شد در این انبار قبل از انفجار‬ ‫‪ ۸۰‬کیلو مواد ات��ش زا اضافه بر «باتون های»‬ ‫م��ورد نیاز انفجار در معدن نگهداری ش��ده و‬ ‫انفجار ای��ن حجم از مواد اتش زا باعث ش��د‬ ‫کارگران انبار کشته شوند‪.‬‬ ‫البته این واقعه نه نخس��تین حادثه است و‬ ‫متاسفانه شاید اخرین هم نباشد‪ .‬چندی پیش‬ ‫محمدحسن اصفری عضو فراکسیون کارگری‬ ‫گفته بود هر دو هفته یک کارگر معدن بر اثر‬ ‫حادثه کاری می میرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مقصر کیست؟‬ ‫احتماال راحت ترین کار این است که حوادث‬ ‫کارگری را به قصور یا اشتباه یک کارگر تقلیل‬ ‫داد‪ .‬همان طور که زمانی تمام حوادث رانندگی‬ ‫را ب��ه اش��تباه رانندگان تقلی��ل می دادند‪ ،‬اما‬ ‫بعدها مشخص شد که ایمنی پایین خودروها‪،‬‬ ‫غیراس��تاندارد بودن راه ه��ا و جاده ها و برخی‬ ‫کمبوده��ای عالئ��م راهنمای��ی و رانندگی را‬ ‫باید به اش��تباهات رانندگی اف��زود‪ .‬در مورد‬ ‫اماری از کارگران در انتظار بیمه در دست نیست‬ ‫علیرضا حیدری‪ -‬کارش�ناس بیمه و تامین اجتماعی‪ :‬پیش از این کارگران و‬ ‫همچنین نقاشان ساختمان زیر پوشش بیمه حوادث بودند و این بیمه شامل ان دسته‬ ‫از کارگرانی می ش��د که به صورت پیمانی در ساختمانی در حال ساخت که مجوزدار‬ ‫ه��م بود کار می کردند و این بیم��ه به طور قانونی تنها هزینه درمان و از کارافتادگی‬ ‫ناشی از حوادث کار را زیر پوشش قرار می داد و پوشش بیمه ای خارج از این مقوله را‬ ‫ش��امل نمی شد‪ .‬اما بیمه س��اختمانی دارای همه این مزایا است‪ .‬در هنگام اشتغال و بیکاری‪ ،‬پوشش بیمه ای‬ ‫برقرار است و برای این حمایت اجتماعی کارگر ‪ 7‬درصد و دولت مقرر بود پرداخت مابقی حق بیمه را تقبل‬ ‫کند‪ .‬این بیمه شامل بیمه کامل درمان و بازنشستگی بود و سهم دولت باید از بودجه عمومی پرداخت می شد‪.‬‬ ‫اما به دلیل کمبود بودجه های دولتی هم اکنون دولت هرس��اله بودجه ای محدود و مش��خص را برای بیمه‬ ‫کارگران اختصاص می دهد که مبلغ محدودی اس��ت و از انجایی که س��ازمان تامین اجتماعی هم الزامی به‬ ‫تامین منابع مالی این بیمه را ندارد تنها در صورتی که دولت بودجه الزم را در اختیار این سازمان بگذارد بیمه‬ ‫را اجرایی می کند‪ .‬این موضوع باعث می ش��ود که هرساله برای بیمه کارگران ساختمانی سهمیه بندی صورت‬ ‫بگیرد و عده ای در لیس��ت انتظار برای بیمه ش��دن باشند و هر س��اله تنها عده ای معدود در لیست بیمه قرار‬ ‫بگیرند‪ .‬امار دقیق درباره اینکه هر س��ال چه تعداد کارگر س��اختمانی بر اساس بودجه دولتی برخوردار از این‬ ‫بیمه می شوند‪ ،‬در سازمان تامین اجتماعی موجود است و این اماری است که اتفاقا سازمان مربوطه از اعالم‬ ‫ان هیچ امتناعی نمی کند و رقم ان را س��ال به س��ال و تفکیک ش��ده محاس��به می کند‪ .‬اما اینکه چه میزان‬ ‫داوطلب و متقاضی بیمه در لیس��ت انتظار هس��تند اماری است که به سادگی به دست نمی اید و شاید تنها‬ ‫بتوان از لیست ثبت نام کنندگان عددی به دست اورد‪.‬‬ ‫عباس قائد رحمت‪ -‬نماینده مجلس‪ :‬در چند سال گذشته در دولت قبلی بحث بیمه‬ ‫کارگران س��اختمان و بیمه باربران مطرح ش��ده بود که حس��اب ش��ده و دقیق نبود و این‬ ‫برنامه ریزی به گونه ای انجام شده بود که از هر صنفی خودشان را برای بیمه شدن معرفی‬ ‫می کردند مثال از صنف طالفروشان و جواهرفروشان خودشان را به عنوان کارگران ساختمان‬ ‫معرفی می کردند‪ .‬همین تراکم و تعدد افراد برای بیمه شدن باعث شد تا وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی روند ادامه این بیمه را متوقف کند و ان را در بررس��ی مجدد قرار دهد تا افرادی که ش��رایط الزم را‬ ‫برای بیمه شدن ندارند حذف و افرادی که شرایط بیمه شدن را دارند در فهرست بیمه شدن قرار گیرند‪ .‬این توقف‬ ‫در اصل برای این بود که هدفی که برای این کار تعریف شده بود به درستی اجرا شود و ما به هدف نهایی نزدیک تر‬ ‫ش��ویم‪ .‬نقاشان ساختمانی که کارگر ساختمانی محسوب می شوند باید در این طرح به صورت مستمر تحت پوشش‬ ‫قرار گیرند‪ .‬البته دولت در این باره دارای محدودیت هایی است که ناگزیر هر ساله با سقف معینی افراد را بیمه می کند‪.‬‬ ‫مجلس در این س��ال ها تالش کرد که س��قف برداشته شود و همه به صورت یکپارچه بیمه شوند اما در پروسه تایید‬ ‫نهایی و فرایند تبدیل ش��دن ان به قانون مش��کالتی پیش امد که هنوز در دس��ت بررس��ی است‪ .‬در نهایت تالش‬ ‫می کنیم این سقف برای بیمه کارگران و باربرها برداشته شود‪.‬‬ ‫برای این کار بودجه اختصاص یافته از س��وی دولت باید در حدی باش��د که بتوان سقف را برداشت‪ .‬امیدواریم این‬ ‫کار در ‪ 5-6‬سال اینده و برنامه ششم توسعه لحاظ و اجرایی شود و بعد از بازبینی طرح صرفا گروه های هدف و مورد‬ ‫نظر تحت حمایت قرار گیرند و انها که با پارتی و واسطه وارد گروه های هدف می شوند‪ ،‬حذف شوند‪.‬‬ ‫حتی اگر نتوانس��تیم همه کار را انجام دهیم حداقل یک گام به جلو برای بیمه کارگران س��اختمان برداریم و با‬ ‫برنامه ریزی های کوتاه مدت و چند ساله به هدف مورد نظر برسیم‪.‬‬ ‫عضو هیات رییسه فراکسیون کارگری مجلس در گفت وگو با‬ ‫حسین پیدا می کنند‪ .‬اما به همه نمی شود‬ ‫اعتماد کرد‪».‬‬ ‫خاط��ره ای ی��ادش می اید؛ «چن��د وقتی‬ ‫ب��ود که یک پس��ر جوان با م��ا کار می کرد‪.‬‬ ‫می گف��ت تازه ازدواج کرده و مادر پیر و پدر‬ ‫معتادی دارد که خرج انها را می دهد‪ .‬کم کم‬ ‫فهمیدی��م که ش��روع کرده ب��ه دزدی های‬ ‫کوچ��ک‪ .‬ی��ک روز در خانه یک س��رهنگ‬ ‫وقتی داشت گاو صندوق اش را خالی می کرد‬ ‫صاحب خانه او را حین دزدی دستگیر کرد‪.‬‬ ‫ش��روع کرد به اه و ناله و صاحب خانه هم از‬ ‫خیر تحویل دادنش به پلیس گذش��ت‪ .‬حاال‬ ‫مدتی است که پیدایش نیست‪».‬‬ ‫او می گوی��د‪« :‬ای��ن کار نیاز ب��ه اعتماد‬ ‫زیادی دارد‪ .‬ما جایی کار می کنیم که بچه‬ ‫و خانواده مردم پیش ما امانت هستند‪ ،‬هر‬ ‫اتفاقی ممکن است بیفتد‪ .‬چهار سال پیش‬ ‫در تبری��ز در ی��ک س��اختمان کار کردیم‪.‬‬ ‫س��اختمانی که ه��ر واحدش ی��ک و نیم‬ ‫میلیارد تومان ارزش داشت‪ ،‬صاحبخانه اش‬ ‫می گف��ت نمی توانم به غریب��ه بدهم به ما‬ ‫اطمینان داشت‪.‬‬ ‫پیمانکار او کسی است که ‪ 10‬تا ‪ 20‬نفر‬ ‫کارگ��ر دارد‪ « .‬او کار پیدا می کند و ما هم‬ ‫برای��ش کار می کنیم‪ » .‬بچه های کم س��ن‬ ‫هم می ایند اما بیشترش��ان ‪ 15‬سال به باال‬ ‫هس��تند چون رنگ روی مغز اف��راد تاثیر‬ ‫بدی می گذارد‪ .‬ما بیمه نبودیم تا زمانی که‬ ‫دو سال پیش دکتر احمدی نژاد اعالم کرد‬ ‫کارگران بیایند بیمه شوند‪ .‬یک نفر از تبریز‬ ‫قبول کرد اس��م ما را رد کند‪ .‬من توانستم‬ ‫خ��ودم را بیمه کنم ام��ا کارگرهای زیادی‬ ‫را می شناس��م که به دلی��ل اینکه خیلی از‬ ‫بازاری ه��ا نیرو معرفی کردند خود نقاش ها‬ ‫نتوانستند بیمه شوند‪.‬‬ ‫انها که پولدارترند هر سال رنگ می کنند‬ ‫و انها که کم درامدترند چند سال یکبار!»‬ ‫‪:‬‬ ‫حوادث صنعتی و معدن��ی نیز نمی توان همه‬ ‫چیز را به اش��تباهات کارگ��ری معطوف کرد‪.‬‬ ‫اتفاقا برعک��س مقصد اخ��ر عاملیت حوادث‬ ‫بای��د «اش��تباه کارگر» باش��د‪ ،‬چراکه کمبود‬ ‫اموزش های الزم ‪ ،‬خس��تگی کارگران‪ ،‬ایمنی‬ ‫پایین محیط و وسایل کار و هزار و یک دلیل‬ ‫دیگ��ر را می توان ازجمله عواملی دانس��ت که‬ ‫حوادث صنایع و معادن را رقم می زند‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگران قشر از یاد رفته هستند‬ ‫ن��ادر قاضی پ��ور‪ ،‬عض��و هی��ات رییس��ه‬ ‫فراکس��یون کارگ��ری مجل��س در گفت وگو‬ ‫می گوی��د‪ :‬م��ا در م��ورد حوادث‬ ‫ب��ا‬ ‫کارگران معدن تاکن��ون بحث های زیادی در‬ ‫فراکسیون کارگری مجلس داشتیم و تحقیق‬ ‫و تفحص های مجلس در این حوزه باعث ش��د‬ ‫تا برخی پرونده ها به دادگاه کشیده شود‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫معتقد است ‪ :‬در مورد حوادث معدنی نهادهای‬ ‫زیادی مس��ئول هس��تند‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی یکی از این نهادهاس��ت که اگر‬ ‫اموزش های درست و‬ ‫دقیق در مورد شرایط‬ ‫کار و ایمنی کارگران‬ ‫در دستور داشته باشد ‪ ،‬به طور قطع با حوادث‬ ‫کمتری ب��رای کارگران مواجه خواهیم ش��د‪.‬‬ ‫قاضی پ��ور ادام��ه می ده��د‪ :‬وزارت کار بای��د‬ ‫ام��وزش های الزم را متناس��ب با محیط های‬ ‫کاری مختل��ف در صنایع و معادن به کارگران‬ ‫بدهد‪ .‬از این نماینده مجلس س��وال می کنیم‬ ‫ک��ه ایا نمی توان در مجل��س قوانین حمایتی‬ ‫ب��رای کارگ��ران تصویب کرد تا کمتر ش��اهد‬ ‫چنین حوادثی باشیم ‪ ،‬که می گوید ‪ :‬در راستای‬ ‫قوانین حمایتی کارگری کمبود نداریم ‪ ،‬مشکل‬ ‫در اجرا و نظارت بر این قوانین است‪.‬‬ ‫قاضی پ��ور ادام��ه می دهد ‪ :‬کارگران قش��ر‬ ‫از یاد رفته هس��تند‪ .‬انها در هر ش��رایطی در‬ ‫خط مق��دم تولید فعالیت می کنن��د اما برای‬ ‫مث��ال در مورد مس��کن مهر م��ورد بی مهری‬ ‫ق��رار گرفتند‪50.‬درص��د کارگران از مس��کن‬ ‫مهر محروم هستند‪ .‬عضو فراکسیون کارگری‬ ‫مجلس ابراز تاسف می کند که در دادگاه ها نیز‬ ‫اگر ش��کایتی در مورد مسائل کارگری مطرح‬ ‫باش��د معموال طرف کارفرما گرفته می ش��ود‪.‬‬ ‫نماینده مردم ارومیه همچنین اضافه می کند ‪:‬‬ ‫بسیاری از بانک ها برای وصول مطالبات خود‬ ‫اقدام ب��ه تعطیلی کارخانه ه��ا کردند که این‬ ‫مس��ئله در مرحله اول ضربه به کارگران است‬ ‫نه به سرمایه داران و صاحبان صنایع‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫خودکفایی در تولید‬ ‫بنزین دور از‬ ‫دسترس نیست‬ ‫دریچه‬ ‫سید علیزاده سادات میر‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت ملی پاالیش‬ ‫و پخش فراورده های نفتی‬ ‫رویکرد وزارت نفت در س��ال جاری تامین س��وخت پاک‬ ‫مورد نیاز سازمان هاست و این وزارتخانه همواره تالش کرده‬ ‫تا ای��ن نیاز را تا حد ام��کان به صورت مطل��وب فراهم کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر س��وخت های فسیلی نظیر مازوت و گازوییل‬ ‫به عنوان س��وخت های جایگزین و براس��اس نیاز حوزه های‬ ‫مختل��ف‪ ،‬تخصیص می یاب��د اما این نگرانی وج��ود دارد که‬ ‫این گونه س��وخت ها همواره با الودگی هایی همراه است و در‬ ‫همین راس��تا وزارت نفت تالش می کند تا از طریق سوخت‬ ‫پاک که همان گاز طبیعی به ش��مار می رود‪ ،‬انرژی مورد نیاز‬ ‫س��ازمان ها و مجموعه های مختلف را تامین کند‪ .‬همانگونه‬ ‫که این ش��رایط در حال حاضر در باقی صنایع کشور در حال‬ ‫اجراس��ت و انرژی مورد نیاز صنایع کشور به این شکل تامین‬ ‫می ش��ود‪ .‬در حال حاضر در فصولی از س��ال مانند تابستان و‬ ‫بهار که برای تامین گاز خانگی مش��کالتی ایجاد نمی ش��ود‪،‬‬ ‫تامین سوخت از طریق سوخت مایع و پاک نظیر گاز خواهد‬ ‫ب��ود اما در فصول س��رد س��ال که مصرف خانگی به ش��دت‬ ‫افزایش پیدا می کند و تامین نیاز خانگی به عنوان نخس��تین‬ ‫اولویت مطرح می ش��ود‪ ،‬سوخت جایگزین به ویژه در صنایع‬ ‫س��نگین‪ ،‬سوخت های فس��یلی خواهند بود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫برنامه های��ی برای بهب��ود وضعیت اس��تخراج گاز به عنوان‬ ‫یک س��وخت پاک در دست اجراس��ت که به نظر می رسد با‬ ‫اجرایی ش��دن انها‪ ،‬اس��تخراج به حد مطلوب رسیده و نیاز‬ ‫صنایع س��نگین کش��ور از طریق گاز طبیعی تامین خواهد‬ ‫شد‪ .‬سوخت های فسیلی براساس میلیون ها سال انباشتگی‬ ‫در برخی مناطق زمین به وجود امده و پایان پذیر هستند و به‬ ‫سادگی قابلیت تولید ندارند بنابراین الزم است راهکارهایی‬ ‫برای یافتن جایگزینی مطمئن برای ان اندیشیده شود که در‬ ‫حال حاضر این اقدامات در دس��ت اجراست‪ .‬در همین راستا‬ ‫‪۱۴‬میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری در بخش پاالیش و پخش‬ ‫کش��ور با هدف بهب��ود کیفیت فراورده ه��ای نفتی در همه‬ ‫پاالیشگاه های کشور صورت گرفته که دستاورد ان در دولت‬ ‫جدید به منصه ظهور خواهد رسید‪ .‬هرچند که برخی از این‬ ‫اقدامات از دولت گذش��ته و حدود ‪۱۰‬سال پیش اغاز شده و‬ ‫بخش��ی از این اقدامات نیز به بهره برداری رسیده‪ ،‬اما بخشی‬ ‫از امور انجام شده به زودی به بهره برداری خواهد رسید که در‬ ‫نهایت نه تنها زمینه را برای خودکفایی در فراورده های اصلی‬ ‫نف��ت‪ ،‬فراهم خواهد کرد بلکه توان صادرات را افزایش داده و‬ ‫بسترهای صادراتی را مهیا می کند‪ .‬براساس پیش بینی های‬ ‫صورت گرفته تولیدات پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس که فاز‬ ‫نخست ان سال اینده به بهره برداری می رسد و با بهره برداری‬ ‫از ان کل نیاز کشور به بنزین تامین می شود‪ ،‬براساس یورو‪ ۴‬و‬ ‫با استاندارد روز اروپا تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر روزان��ه ‪ ۶۰‬میلیون لیت��ر بنزین و حدود‬ ‫‪۱۰۰‬میلی��ون لیتر گازوییل در ‪۹‬پاالیش��گاه کش��ور تولید‬ ‫می شود که نیاز کشور بیش از تولید است زیرا در حال حاضر‬ ‫روزانه ‪۷۰‬میلیون لیتر بنزین در س��طح کشور مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد ک��ه این مابه التفاوت از طری��ق واردات تامین‬ ‫می ش��ود ‪ .‬با بهره برداری های جدید ب��ه زودی در این زمینه‬ ‫خودکفا خواهیم ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که در حال حاضر‬ ‫در موضوع اکتش��اف و اس��تخراج نیز مجهز به ابزار نوین روز‬ ‫هستیم و موفقیت های خوبی نیز در ساخت دکل های حفاری‬ ‫به دست اورده ایم که می تواند گره گشای ما در زمینه میادین‬ ‫مشترک باشد‪.‬‬ ‫مبارزه با فساد در صنعت نفت قاطعانه پیگیری می شود‬ ‫شانا ـ وزیر نفت در پاسخ به گزارش‬ ‫عملکرد س��تاد ارتقای سالمت اداری و‬ ‫مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت‪ :‬مبارزه‬ ‫با فس��اد در صنعت نف��ت باید قاطعانه‬ ‫پیگیری شود‪.‬در پی دستور موکد بیژن‬ ‫زنگن��ه‪ ،‬وزیر نفت مبنی بر شناس��ایی‬ ‫گلوگاه ها و بس��ترهای بروز فس��اد در‬ ‫صنع��ت نفت و اراده ج��دی در مبارزه‬ ‫ب��ا هرگون��ه فس��اد اداری و اقتصادی‬ ‫و ویژه خ��واری‪ ،‬در اس��فندماه س��ال‬ ‫گذشته «ستاد ارتقای سالمت اداری و‬ ‫مبارزه با مفاسد اقتصادی»‪ ،‬به ریاست‬ ‫ش��جا ع ا لد ین‬ ‫بازرگانی‪ ،‬معاون‬ ‫وزی��ر در ام��ور‬ ‫مجلس و حقوقی‬ ‫کار خ��ود را اغاز کرد‪ .‬این س��تاد طی‬ ‫جلس��ه های متع��دد‪ ،‬ضم��ن بح��ث و‬ ‫شنبه ‪ 18‬مردادماه ‪12 - 1392‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫بررس��ی پیرامون ش��رح وظایف ستاد‪،‬‬ ‫جمع اوری مقررات و دستورالعمل های‬ ‫موج��ود در زمین��ه مبارزه با مفاس��د‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تهیه و جمع بندی دیدگاه ها‬ ‫و تج��ارب اعضا درباره بس��ترها و اثار‬ ‫مخ��رب فس��اد اداری و اقتص��ادی‪،‬‬ ‫گزارش��ی از فعالیت های خود را تقدیم‬ ‫وزیر نفت کرد‪.‬‬ ‫‪ 2‬شرط اساسی وزارت نفت برای واگذاری پروژه ها‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی با بومی سازی تجهیزات نفتی‬ ‫گروه صنعت‪ -‬بومی سازی قطعات‬ ‫و تجهیزات صنعت نفت که این روزها و‬ ‫با حمایت جدی معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری وارد فاز جدیدی شده‪،‬‬ ‫یکی از رویکرده��ا و اولویت های وزارت‬ ‫نف��ت در دول��ت تدبیر و امید به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬هرچند که مش��اور وزیر نفت‬ ‫‪ ۲‬ش��رط اساس��ی کیفی��ت و قیمت را‬ ‫الزم��ه حمای��ت از س��ازندگان داخلی‬ ‫اعالم می کند‪ ،‬اما این ش��رایط را زمینه‬ ‫خوبی برای تحقق سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومتی می داند‪.‬‬ ‫اکبر نعمت اللهی در گفت وگو با‬ ‫با اشاره به ش��رایط سخت اقتصادی در‬ ‫فضای جهانی و نگاه ویژه به س��اخت و‬ ‫توانمندی داخلی اظهار کرد‪ :‬سازندگان‬ ‫داخل��ی می توانند با توج��ه به ‪ ۲‬محور‬ ‫کمیت و کیفیت مناسب وارد پروژه های‬ ‫صنعت نفت شده و با سازندگان خارجی‬ ‫رقابت کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینک��ه وزارت نفت به در کنار این امادگ��ی‪ ،‬معاونت علمی و‬ ‫هرقیمتی از س��ازندگان داخلی حمایت فن��اوری رییس جمه��وری نیز به کمک‬ ‫نخواه��د کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ای��ن حمایت به وزارت نف��ت ام��د تا ای��ن ظرفیت ها و‬ ‫قیمت حفظ کیفیت خواهد بود و وزارت توانایی ها را دسته بندی کرده تا هرکجا‬ ‫نفت این امادگی را دارد که پروژه هایی که الزم بود نسبت به ایجاد هم افزایی و‬ ‫را در اختیار سازندگان داخلی قرار دهد‪ .‬تجمیع اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫مش��اور وزی��ر نفت با‬ ‫در ح��ال حاض��ر‬ ‫اش��اره به سیاست های‬ ‫برخی از سازندگان‬ ‫برخی از سازندگان‬ ‫اقتص��اد مقاومتی اظهار‬ ‫داخلی که به صورت‬ ‫داخل��ی ک��ه ب��ه‬ ‫کرد‪ :‬با مطرح شدن این‬ ‫مجزا وارد حوزه‬ ‫صورت مج��زا وارد‬ ‫ابالغی��ه از س��وی رهبر‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫حوزه سرمایه گذاری‬ ‫معظ��م انق�لاب‪ ،‬وزارت‬ ‫می شوند‪ ،‬به تنهایی‬ ‫نفت پیشرو در این گام‪،‬‬ ‫می شوند‪ ،‬به تنهایی‬ ‫ق��ادر ب��ه انج��ام‬ ‫مقاومتی‬ ‫طرح اقتص��اد‬ ‫قادر به اجرای‬ ‫ام��ور و همچنی��ن‬ ‫بخش نف��ت را تنظیم و‬ ‫پروژه های بزرگ‬ ‫اج��رای پروژه های‬ ‫ارائه کرد و بر این اساس‬ ‫نیستند‬ ‫ب��زرگ نیس��تند‬ ‫با سازندگان داخلی نیز‬ ‫ام��ا در ص��ورت‬ ‫مذاکرات��ی انجام داد که‬ ‫براس��اس ان ضمن بررسی ظرفیت ها و تجمی��ع از نظ��ر فناوری و مال��ی‪ ،‬قادر‬ ‫راهکاره��ا‪ ،‬پروژه های متعددی را مطرح به اج��رای پروژه های بزرگی هس��تند‪.‬‬ ‫همانگونه ک��ه طرح فراگیر پاالیش��گاه‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫نعمت الله��ی از امادگ��ی وزارت نفت س��یراف به بخش خصوصی واگذار شد‬ ‫برای واگ��ذاری امور به بخش خصوصی تا ضمن ایج��اد توانایی های الزم‪ ،‬زمینه‬ ‫و س��ازندگان داخلی خب��ر داد و افزود‪ :‬ب��رای همکاری های قوی ب��ا خارجی ها‬ ‫وزارت نفت‬ ‫اداره کل روابط عمومی‬ ‫موضوع‪ :‬مناقصه ش��ماره مم ن ‪ 91 / 331 /‬ت ‪ 3‬مربوط به پروژه‬ ‫تهی��ه کاال و تعوی��ض خط لوله چاه ه��ای ‪ 3‬و ‪ 5‬و ‪ 8‬تنگ بیجار‬ ‫(بصورت ‪)pc‬‬ ‫ش��رکت نفت مناطق مرکزی ایران در نظر دارد موضوع مناقصه‬ ‫فوق الذکر را با مش��خصات و ش��رایط کلی زیر از طریق مناقصه‬ ‫عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫الف) شرح مختصر کار‬ ‫پروژه فوق الذکر ش��امل تهیه کاال و اجرای خط لوله جریانی چاه‬ ‫ش��ماره ‪ 3‬بطول تقریب��ی ‪ 2/3‬کیلومتر (‪ 8‬اینچ) و چاه ش��ماره‬ ‫‪ 5‬بط��ول تقریبی ‪ 1/3‬کیلومتر (‪ 6‬اینچ) و چاه ش��ماره ‪ 8‬بطول‬ ‫تقریبی ‪ 4/3‬کیلومتر (‪ 8‬اینچ) بصورت زیرزمینی و سایر کارهای‬ ‫مربوطه می باشد‪.‬‬ ‫ب) مدت اجرا‪:‬‬ ‫مدت اجرای پروژه ‪ 16‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫ج) براورد کار‬ ‫براورد تقریبی پ��روژه ‪ 9/000/000/000‬ری��ال و ‪2/000/000‬‬ ‫یورو می باشد‪.‬‬ ‫د) مح��ل اجرای کار‪ :‬محل اجرای پ��روژه در منطقه تنگ بیجار‬ ‫(استان ایالم) می باشد‪.‬‬ ‫هـ ) شرایط متقاضی‪:‬‬ ‫‪1‬ـ داشتن شخصیت حقوقی‬ ‫‪2‬ـ داشتن امکانات‪ ،‬ماشین االت‪ ،‬نیروی متخصص‬ ‫‪3‬ـ داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه‬ ‫‪4‬ـ داشتن پایه ‪ 1‬یا ‪ 2‬یا ‪ 3‬یا ‪ 4‬در رشته تاسیسات و تجهیزات‬ ‫ی��ا صنعت و معدن یا نفت و گاز از معاونت برنامه ریزی و نظارت‬ ‫راهبردی رئیس جمهور‬ ‫‪5‬ـ داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ ‪830/000/000‬‬ ‫ریال و یا معادل ‪ 52/000‬یورو جهت شرکت در مناقصه‬ ‫متقاضیانی که دارای ش��رایط مذکور در بن��د «هـ» فوق بوده و‬ ‫امادگ��ی اجرای پروژه را دارن��د می توانند حداکثر تا پایان وقت‬ ‫اداری روز شنبه مورخ ‪ 1392/5/25‬ضمن ارائه درخواست کتبی‬ ‫ب��ه همراه مدارک ذیل بصورت فایل های ‪ PDF‬و بر روی ‪CD-‬‬ ‫‪( RW‬حداکث��ر ‪ 20‬مگابایت) به امور قراردادهای ش��رکت نفت‬ ‫مناطق مرکزی ایران به نشانی ‪ :‬تهران ـ خیابان حافظ ـ خیابان‬ ‫رودسر ـ پالک ‪ 30‬ـ طبقه دوم مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ـ مدارک ثبت شرکت (اگهی روزنامه رسمی‪ ،‬اساسنامه‪ ،‬اخرین‬ ‫تغییرات)‬ ‫ـ سوابق کاری همراه با تاییدیه های الزم‬ ‫ـ فهرست ماشین االت‬ ‫ـ فهرست کارکنان‬ ‫ـ ارائه مدارکی که نشانگر حسن سابقه در کارهای قبلی باشد‪.‬‬ ‫ـ ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال ‪1391‬‬ ‫ـ ارائه مدارک جهت ارزیابی توان مالی‬ ‫ـ ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی‬ ‫مدارک مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات بین متقاضیان‬ ‫واجد شرایط توزیع می گردد‪.‬‬ ‫در ص��ورت نیاز به اطالعات بیش��تر متقاضیان می توانند با تلفن‬ ‫‪ 87521158‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫(‪)WWW.ICOFC.IR) (IETS.MPORG.IR‬‬ ‫روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‬ ‫سیدغالمحسین حسن تاش‬ ‫کارشناس ارشد اقتصاد و انرژی‬ ‫تولی��د و مص��رف ‪ LNG‬در مقی��اس کوچ��ک ب��ه‬ ‫معدودی از کشورها محدود است‪ ،‬اما در سال های اخیر‬ ‫سیاست های زیست محیطی در کنار زیاد شدن اختالف‬ ‫قیم��ت نفت خام و گاز طبیع��ی و افزایش تولید گاز در‬ ‫ایاالت متح��ده و برخی مناطق دیگر‪ ،‬باعث روی اوردن‬ ‫کشورهای بیشتری به این صنعت شده است‪.‬‬ ‫در گذش��ته تج��ارت ‪ LNG‬در مقی��اس کوچ��ک‬ ‫(‪ ،)SSLNG‬مش��ابه تج��ارت مقیاس ب��زرگ ان بود‬ ‫و بیش��تر برای صنایع و نیروگاه ها اس��تفاده می ش��د‪.‬‬ ‫اما با توس��عه فناوری و امکانپذی��ری اقتصادی‪ ،‬تجارت‬ ‫‪ SSLNG‬با ش��تاب در حال گس��ترش است‪ .‬بازیگران‬ ‫جدیدی وارد بازار ش��ده اند و بازیگ��ران قبلی در حال‬ ‫گس��ترش فعالیت خود هس��تند‪ .‬مناط��ق جدیدی به‬ ‫س��مت مایع س��ازی در مقیاس کوچک و خرده فروشی‬ ‫‪ LNG‬ب��رای کاه��ش االینده ه��ا ی��ا کاه��ش هزینه‬ ‫س��وخت روی اورده اند‪ LNG .‬همچنین جایگاه خود‬ ‫را به عن��وان س��وخت حمل ونقل نیز برای ش��ناورهای‬ ‫دریایی و هم برای ماش��ین االت س��نگین به ویژه در ‪2‬‬ ‫کشور ایاالت متحده و چین باز کرده و به عنوان سوخت‬ ‫لوکوموتیو نیز مطرح است‪.‬‬ ‫‹ ‹اشنایی با ‪ LNG‬مقیاس کوچک‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال حوزه انرژی ب��ا بیان اینکه‬ ‫در حال حاضر شرایط به گونه ای فراهم‬ ‫ش��ده که س��ازندگان داخلی ق��ادر به‬ ‫ارائ��ه طرح و پ��روژه خواهند بود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بر این اس��اس س��ازندگان داخلی‪،‬‬ ‫سازنده های بزرگ و انجمن های سازنده‬ ‫می توانند دور هم جمع شده و راهکاری‬ ‫ب��رای این امر بیابند حتی این ش��رایط‬ ‫فراهم ش��ده که خود نس��بت به معرفی‬ ‫یک پروژه به ویژه در بخش بهینه سازی‬ ‫و مصرف اقدام کنند‪.‬‬ ‫نعمت الله��ی با اش��اره ب��ه تخصیص‬ ‫‪100‬میلیارد دالری مجلس برای بهینه‬ ‫س��ازی مصرف س��وخت در سال جاری‬ ‫گفت‪ :‬بر این اس��اس از سازنده ها دعوت‬ ‫کردیم در هر بخشی از مدیریت مصرف‬ ‫س��وخت که پ��روژه ای تعری��ف کنند‪،‬‬ ‫وزارت نفت از انها حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم اکنون این حرکت‬ ‫در بین س��ازندگان و مهندسان داخلی‬ ‫نیز ایجاد شده تا وارد سرمایه گذاری در‬ ‫س��اخت تجهیزات و بومی سازی در این‬ ‫زمینه ش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید ش��عار‬ ‫ما می توانیم به عمل تبدیل ش��ود و در‬ ‫این راستا عزم وزارت نفت این است که‬ ‫ظرفیت های جدیدی در حوزه س��اخت‬ ‫داخ��ل ایجاد ش��ود ت��ا تحق��ق اقتصاد‬ ‫مقاومتی را تسهیل بخشد‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر نفت با تاکید بر اینکه در‬ ‫حال حاض��ر در بومی س��ازی تجهیزات‬ ‫صنع��ت نفت و دان��ش علمی و فنی ان‬ ‫نسبت به رقبای خارجی عقب هستیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید کاری کنیم تا با کس��ب‬ ‫دانش ه��ای جدید و عل��وم جدید دنیا‪،‬‬ ‫بتوانی��م ای��ن عقب افتادگ��ی را جبران‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این ‪ 8‬سال که تصور‬ ‫اشتباهی وجود داشت و فکر می کردیم‬ ‫که همه چی��ز را می دانیم و با همه دنیا‬ ‫قط��ع ارتباط کردیم و رفتار ش��عارگونه‬ ‫داشتیم‪ ،‬مش��کالت متعددی ایجاد شد‬ ‫که ریشه انها در نداشتن مدیریت علمی‬ ‫بوده اس��ت و امروز دول��ت تدبیر و امید‬ ‫میراث دار این مش��کالت شده است‪ .‬در‬ ‫حالی ک��ه می ت��وان با اص�لاح مدیریت‬ ‫بخ��ش عظیمی از مش��کالت که حدود‬ ‫‪ 80‬درصد می شود را برطرف کرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫یادداشت‬ ‫گسترش واحدهای‬ ‫‪ LNG‬کوچک در دنیا‬ ‫‪15‬‬ ‫عل��ی ماج��دی مع��اون ام��ور‬ ‫بین المل��ل و بازرگان��ی وزارت نف��ت‬ ‫امضای تفاهمنامه خرید نفت ایران از‬ ‫س��وی روسیه را تکذیب و اعالم کرد‪:‬‬ ‫چنین خبری صحت و واقعیت ندارد‪.‬‬ ‫رویترز در گزارش��ی اع�لام کرده بود‬ ‫وزرای نفت ایران و روسیه ‪ ١٤‬مرداد‬ ‫یادداش��ت تفاهم ‪ ٥‬س��اله ای را امضا‬ ‫کردند که به همکاری های ‪ 2‬کش��ور‬ ‫از جمله در بخش نفت مربوط است‪.‬‬ ‫علیرضا دائمی معاون برنامه ریزی‬ ‫و اموراقتص��ادی وزیر نی��رو از انتقال‬ ‫بخش��ی از بدهی های بانک��ی وزارت‬ ‫نیرو به دولت در قالب الیحه حمایت‬ ‫از تولی��د خبر داد و گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫بنده��ای ‪ ۴‬و ‪ ۵‬الیح��ه حمای��ت از‬ ‫تولید‪ ،‬بدهی ه��ای بانکی وزارت نیرو‬ ‫ناش��ی از واگذاری نیروگاه ها به دولت‬ ‫منتقل می ش��ود و درصورت تصویب‬ ‫نهای��ی و اج��رای این ط��رح‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 6000‬میلیارد توم��ان از بدهی های‬ ‫بانک��ی وزارت نیرو ب��ه دولت منتقل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محم��د پ��رورش مدیرعام��ل‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان تهران از‬ ‫قطع اب اش��امیدنی ‪ ۳۰۰۰‬مشترک‬ ‫پرمص��رف اب تهران از ش��نبه اینده‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬اب اش��امیدنی‬ ‫مشترکان پرمصرفی که بیشتر از ‪۵۰‬‬ ‫متر مکعب یعنی ‪ ۲/۵‬برابر متوس��ط‬ ‫مصرف اس��تفاده کنند از ساعت ‪۱۰‬‬ ‫صبح تا ‪ ۱۷‬قطع می شود‪.‬‬ ‫حس��ین اقایان مدی��ر تامین و‬ ‫توزیع شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی ایران گفت‪ :‬بیش از ‪۲/۷‬میلیارد‬ ‫لیت��ر بنزین و نف��ت گاز یورو ‪ ،٤‬طی‬ ‫‪ ١٣٧‬روز نخس��ت امس��ال در کشور‬ ‫مصرف ش��د که ‪ ۱/۸‬میلیارد لیتر ان‬ ‫به بنزین اختص��اص دارد‪.‬از فروردین‬ ‫تا ‪ ١٣‬مردادماه امس��ال‪ ،‬یک میلیارد‬ ‫و ‪ ٨٤٠‬میلی��ون و ‪ ٢٠٠‬ه��زار لیت��ر‬ ‫بنزین با اس��تاندارد بین المللی یورو‬ ‫‪ ٤‬در نق��اط مختلف کش��ور مصرف‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬میانگین مصرف روزانه‬ ‫این فراورده نفت��ی در بازه زمانی یاد‬ ‫ش��ده ‪ ١٣‬میلی��ون و ‪ ٤٣٢‬هزار لیتر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫همای��ون حائ��ری مدیرعام��ل‬ ‫شرکت توانیر کش��ور گفت‪ :‬ایران در‬ ‫تولید برق در رتبه نخست منطقه قرار‬ ‫دارد و در جهان در جایگاه س��یزدهم‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫داود عربعلی س��خنگوی شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی ایران با‬ ‫رد توقف تولید نسل جدید کارت های‬ ‫هوشمند سوخت گفت‪ :‬تاکنون حدود‬ ‫‪ ۵‬میلیون کارت نسل جدید سوخت‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫اتحادیه بین المللی گاز (‪ )IGU‬ظرفیت مایع س��ازی‬ ‫و بازگردانی گاز به حالت اولیه برای تاسیس��ات مقیاس‬ ‫کوچ��ک ‪ LNG‬را‪ ،‬کمتر از یک میلیون تن در س��ال‬ ‫تعری��ف ک��رده اس��ت‪ ،‬در صورتی ک��ه مقی��اس بزرگ‬ ‫مایع س��ازی ‪ LNG‬بی��ن ‪ 5/2‬ت��ا ‪5/7‬میلی��ون تن در‬ ‫س��ال است‪ .‬ظرفیت کش��تی های مقیاس کوچک برای‬ ‫حم��ل ‪ LNG‬نیز کمتر از ‪۱۸‬ه��زار مترمکعب تعریف‬ ‫شده اس��ت‪ .‬زنجیره فعالیت عمده در این زمینه شامل‬ ‫مایع س��ازی‪ ،‬حمل و بازگردانی گاز ب��ه حالت اولیه در‬ ‫مقیاس کوچک است و فعالیت خرده فروشی ان مصرف‬ ‫مقی��اس کوچک ‪ LNG‬براس��اس درخواس��ت و نیاز‬ ‫مصرف کنن��ده نهایی مانند بخش حمل ونقل‪ ،‬صنعت یا‬ ‫نیروگاه هاس��ت‪ .‬ویژگی های ‪ SSLNG‬در همه مراحل‬ ‫با مقیاس بزرگ متفاوت اس��ت و مشتریان خاص خود‬ ‫را در حمل ونق��ل یا صنایع کوچ��ک می طلبد تا از نظر‬ ‫اقتص��ادی کارا باش��د‪ .‬زنجی��ره ‪ SSLNG‬در زمین��ه‬ ‫انتقال و توزیع ممکن است به زنجیره ‪( LNG‬مقیاس‬ ‫بزرگ) یا به واحدهای کوچک مایع س��ازی وصل باشد‬ ‫تا بتواند درخواس��ت های جدید مانند حمل ونقل یا نیاز‬ ‫مناطق پراکنده یا جزایر پراکنده کوچک را پاسخ دهد‪.‬‬ ‫فناوری های مورد نیاز در این زمینه نیز متفاوت است و‬ ‫استانداردهای خاص خود را نیز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربردهای ‪SSLNG‬‬ ‫مایع س��ازی در مقی��اس کوچ��ک دالیل‪ ،‬اه��داف یا‬ ‫انگیزه های مختلفی می تواند داش��ته باشد‪ .‬مثال ممکن‬ ‫است برای میدان های گازی کوچک در نقاط دوردست‬ ‫یا گازهای همراه نفت (که سوزانده می شوند) اقتصادی‬ ‫باشد و فاصله و زمان رسیدن گاز به بازار را کاهش دهد‪.‬‬ ‫در برخ��ی موارد برای تامی��ن گاز در نقطه اوج مصرف‬ ‫می تواند کارایی داشته باشد‪ .‬مثال در مسیر خط لوله در‬ ‫فصل حداقل مصرف‪ ،‬گاز مایع سازی و ذخیره شود و در‬ ‫زمان حداکثر مصرف دوباره تبدیل به گاز شده و به خط‬ ‫لوله برگردانده شود یا با تریلی های مخصوص مثال برای‬ ‫تغذیه ایستگاه های ‪ CNG‬یا روستاهای دور از خطوط‬ ‫انتقال گاز که گازرس��انی به انها اقتصادی نیست‪ ،‬حمل‬ ‫شود یا در ماشین االت سنگین مستقیما استفاده شود‪.‬‬ ‫الزم به توضیح اس��ت که برای ذخیره سازی گاز برای‬ ‫تامی��ن حداکثر مصرف‪ 2 ،‬روش وج��ود دارد‪ .‬روش اول‬ ‫ذخیره س��ازی در الیه ه��ای مناس��ب زیرزمینی اس��ت‬ ‫(‪ ،)UGS‬ک��ه می تواند ش��امل الیه ه��ای هیدروکربنی‬ ‫تخلیه شده باش��د‪ ،‬که در ایران هم تاکنون در دو نقطه‬ ‫در میدان سراجه قم و در میدان شورجه خانگیران این‬ ‫کار به انجام رس��یده است و روش دیگر همین استفاده‬ ‫از ‪ SSLNG‬اس��ت که می تواند مثال نزدیک نیروگاه ها‬ ‫و مصرف کنن��دگان بزرگت��ر گاز س��اخته و ظرفی��ت‬ ‫ذخیره س��ازی زیاد داشته باش��د که مثال ‪ ۹‬ماه از سال‬ ‫ذخیره و در اوج مصرف استفاده شود‪.‬‬ ‫واحده��ای مقی��اس کوچ��ک ‪ LNG‬می توانن��د‬ ‫کاربرده��ای مختلفی به ویژه برای تامی��ن بازار داخلی‬ ‫کش��ورها داش��ته باش��ند‪ .‬این واحدها می توانند برای‬ ‫اس��تفاده از گازهای تولیدی پراکن��ده و دور از خطوط‬ ‫انتقال گاز و انتق��ال انها به مصرف کنندگان‪ ،‬همچنین‬ ‫برای حل مشکالت اوج مصرف گاز و نیز برای گازرسانی‬ ‫ب��ه نقاطی که احداث خطوط لوله انتقال گاز دش��وار و‬ ‫پرهزینه است‪ ،‬مناسب باشند‪ .‬از سوی دیگر کاربردهای‬ ‫‪ LNG‬در جه��ان به وی��ژه در بخ��ش حمل ونقل رو به‬ ‫گسترش و متناسب با ان صنعت خرده فروشی ‪LNG‬‬ ‫نیز در حال گس��ترش است‪ .‬در ش��رایط ایران با وجود‬ ‫وس��عت کشور و کوهستانی بودن بسیاری از نقاط ان و‬ ‫نیز با توجه به مشکالت اوج مصرف گاز که ساالنه سبب‬ ‫مصرف میلیاردها دالر س��وخت مایع می شود‪ ،‬استفاده‬ ‫از این فناوری قابل بررس��ی و مطالعه اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫توس��عه این صنعت انعطاف سیس��تم تولی��د‪ ،‬توزیع و‬ ‫انتقال گاز را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫شنبه ‪18‬مردادماه ‪12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هزار راه نرفته‬ ‫برای جذب‬ ‫سرمایه گذار خارجی‬ ‫دکتر مجید ابهری‬ ‫متخصص علوم رفتاری‬ ‫بعض��ی از اف��راد از ایج��اد فروش��گاه های بزرگ‬ ‫زنجیره ای در کش��ور اس��تقبال می کنن��د و ان را‬ ‫نمون��ه ای از ج��ذب س��رمایه گذاری های خارجی‬ ‫می دانند‪ .‬این در حالی است که این امر را نمی توان‬ ‫نمون��ه موفق��ی از س��رمایه گذاری های خارج��ی‬ ‫دانس��ت؛ چرا که در کنار تع��داد معدودی از اقالم‬ ‫مصرفی خارجی انبوه تولیدات داخلی در قفس��ه ها‬ ‫چیده می شود‪ .‬سرمایه گذاری خارجی وقتی تحقق‬ ‫می یابد که رشته های تولیدی یا فعالیت های دانش‬ ‫بنیان در کشور ایجاد شود‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د که این گونه حرکت ها بیش��تر‬ ‫نزدیک به فعالیت های واسطه ای بوده و در مکاتب‬ ‫اقتص��ادی نیز نه تنها تولید محس��وب نمی ش��ود‪،‬‬ ‫بلکه ش��کل تکامل یافت��ه ای از خرده فروش��ی و‬ ‫واس��طه گری اس��ت‪ .‬راه های بهتری ب��رای جذب‬ ‫س��رمایه گذاران وج��ود دارد و بهتر ان اس��ت که‬ ‫برای جذب س��رمایه گذاران خارجی از برنامه های‬ ‫هدفمن��د دیگ��ری که پ��س از تش��کیل اتاق فکر‬ ‫تدوین می شود‪ ،‬استفاده کنیم‪.‬‬ ‫گروهی دیگر اشاره به افزایش حق انتخاب مصرف‬ ‫کننده می کنند و معتقدند؛ در این فروشگاه ها حق‬ ‫انتخاب برای مصرف کننده افزایش می یابد‪.‬‬ ‫انها بیان می دارند که مثال وقتی فرد از بین چند‬ ‫نوع رب گوج��ه فرنگی یک نوع را انتخاب می کند‬ ‫حق انتخاب بیش��تری در اختیارش قرار داده شده‬ ‫است‪ .‬اما س��وال اینجاست که چه تفاوتی دارد که‬ ‫ف��رد برای مصرف روزانه اش چندی نوع رب گوجه‬ ‫فرنگی یا پنیر را ببیند؟ در پاس��خ به ان باید گفت‬ ‫ک��ه ایجاد مص��رف کاذب همراه با نی��از کاذب از‬ ‫دستاوردهای این فروشگاه هاست‪.‬‬ ‫دیگ��ر اینکه مصرف کننده نهای��ی هنگام خرید‬ ‫اق�لام مورد نیاز‪ ،‬دقیقا می داند که باید چه کاالیی‬ ‫را خریداری کند‪ ،‬اما در چنین فروش��گاه هایی در‬ ‫میان قفس��ه های کاالهای مختلف فرد دچار تعدد‬ ‫انتخاب و گیجی گزینش شده و به سمت کاالهایی‬ ‫می رود که یا تبلیغ بیشتری درباره انها شده است‬ ‫ی��ا بس��ته بندی جذاب ت��ری دارد‪ ،‬بنابرای��ن تنوع‬ ‫انتخاب با تعدد گزینش تفاوت دارد که باید درباره‬ ‫ان دقت الزم را به عمل اورد‪.‬‬ ‫از ن��گاه رفتار اقتصادی تهیه نیازمندی های افراد‬ ‫یک��ی از فعالیت های اصل��ی و رفتارهای اجتماعی‬ ‫اوس��ت که امروزه این رفتار دس��تخوش تغییرات‬ ‫زیادی شده است‪.‬‬ ‫ایجاد فروش��گاه های ب��زرگ با نام ه��ا و عناوین‬ ‫مختلف که بعضی از انها حتی نش��انی از بیگانگان‬ ‫دارن��د در حال تبدیل ب��ازار اقتصادی کش��ور به‬ ‫مجتمع های فروش��گاهی اس��ت‪ ،‬البته فقط از نظر‬ ‫تهیه ی��ک جای نیازها ممکن اس��ت ای��ن مراکز‬ ‫فروش��گاهی مفید باش��د؛ اما از انجا که گردش در‬ ‫ای��ن مراکز به یکی از س��رگرمی های مردم تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت و با توجه ب��ه رفتار مصرف��ی مردم‪،‬‬ ‫مراجع��ه به انها ایج��اد نیاز کاذب ک��رده و باعث‬ ‫تحمیل هزینه های ناخواس��ته به س��بد اقتصادی‬ ‫خانواده می ش��ود‪ .‬با توج��ه به این م��وارد‪ ،‬بارها‬ ‫مشاهده شده اس��ت که یک خانم یا خانواده برای‬ ‫خرید گوش��ت یا مرغ به فروشگاه رفته اما یخچال‬ ‫ساید بای ساید خریده و برگشته است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد که گسترش این گونه فروشگاه ها‬ ‫نه تنها به نابودی کس��به جزء منجر می شود‪ ،‬بلکه‬ ‫در کنار اتالف وقت ب��ا ایجاد نیاز کاذب و تحمیل‬ ‫هزینه های ناخواس��ته ب��ه خان��واده‪ ،‬خانواده ها را‬ ‫مصرف گرا کرده و باعث می ش��ود هرکس در خانه‬ ‫خود یک انبار کوچک داشته باشد‪.‬‬ ‫وضعی��ت چیدم��ان کاال و تنوع گس��ترده اقالم‬ ‫مختلف باعث شده بس��یاری از افراد دچار گیجی‬ ‫خری��د ش��وند‪ .‬وقتی قرار اس��ت از بی��ن ‪ 20‬نوع‬ ‫ماکارون��ی یک قل��م را انتخاب کنند س��رگردانی‬ ‫در انتخاب ایجاد ش��ده و بع��د در نهایت کاالیی را‬ ‫می خرد که اصوال با ان اشنایی ندارد‪.‬‬ ‫تغییر سبک زندگی و تغییر الگوی مصرفِ شیوه‬ ‫خرید (از شیوه چهره به چهره به تهیه از قفسه های‬ ‫مختل��ف)‪ ،‬جلوگیری از تح��رک و پیاده روی برای‬ ‫تهی��ه نیازمندی ها تا جایی که در یک گردش نیم‬ ‫س��اعته امکان خریداری تم��ام نیازمندی ها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬باعث شده است که این فروشگاه ها به شکلی‬ ‫قارچ گونه در جامعه ما ایجاد شوند‪.‬‬ ‫نکته دیگر که باید مورد توجه قرار گیرداین است‬ ‫که برخی از تولیدکنندگان ما کاالهایی تولید می کنند که‬ ‫گویی خودشان در این کشور مصرف کننده نیستند‪.‬‬ ‫اگ��ر ف��رض کنیم ‪ 100‬قل��م کاال در کش��ور ما تولید‬ ‫می ش��ود ه��ر تولی��د کنن��ده ‪ 99‬قل��م کاالی دیگ��ر را‬ ‫بای��د مص��رف کند ک��ه اگ��ر هیچک��دام در تولی��د امر‬ ‫مشتری مداری و کیفیت باال را در نظر نداشته باشند همه‬ ‫ضرر می کنند‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫خرید از فروشگاه های‬ ‫بسیار بزرگ‬ ‫هم فال و هم تماشا‬ ‫گروه گزارش‪ :‬زمانه عوض شده است‪ .‬حتی‬ ‫دوران فروش تلفنی هم گذش��ته اس��ت‪ .‬در‬ ‫روزهای��ی که کار به خرید اینترنتی کش��یده‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬دیگر الزم نیست برای خرید هر‬ ‫کاالیی به یک راس��ته از بازار مراجعه کنید‪.‬‬ ‫این روزها با مراجعه به فروش��گاه های بزرگ‬ ‫که اغل��ب زنجیره ای هم هس��تند می توانید‬ ‫با برداش��تن یک سبد‪ ،‬از ش��یر مرغ تا جان‬ ‫ادمی��زاد را در ان ج��ای دهی��د و در چن��د‬ ‫س��اعت هر انچه می خواهید را بخرید‪ .‬چند‬ ‫ساعتی که مشتریان باور دارند هم فال است‬ ‫و هم تماش��ا‪ .‬هر چند هنوز هم بس��یاری از‬ ‫مردم برای خرید به جیب خود نگاه می کنند‬ ‫و براس��اس هزین��ه ای ک��ه در نظرگرفته اند‬ ‫از مغازه ه��ا در گوش��ه و کن��ار ش��هر خرید‬ ‫می کنن��د‪ .‬از روزی که پای هایپرمارکت های‬ ‫خارجی به ایران باز ش��د‪ ،‬رقابت نفس گیری‬ ‫بی��ن فروش��گاه های ایران��ی و خارجی جان‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬مدیران فروش��گاه های ایرانی‬ ‫می گوین��د ک��ه کاالها را به ص��ورت امانی از‬ ‫تولید کنن��دگان می گیرن��د و دو هفته بعد‪،‬‬ ‫وقتی کاالها فروخته شد‪ ،‬بهای ان را پرداخت‬ ‫می کنند‪ .‬این در حالی است که فروشگاه های‬ ‫خارجی کااله��ا را کامیون کامیون خریداری‬ ‫می کنند و ب��ا فروش عمده از تولیدکنندگان‬ ‫تخفیف می گیرن��د‪ .‬انبارهای انان همیش��ه‬ ‫انبوه از کاالس��ت و ای��ن کاالها با تخفیف به‬ ‫مصرف کننده عرضه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹از بازار تا فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫«هایپراستار» در غرب پایتخت است‪ ،‬جایی‬ ‫حوالی بلوار فردوس‪ .‬فروشگاهی که ‪ 85‬درصد‬ ‫کاالهایش تولید داخل اس��ت‪ ،‬اما اغلب مردم‬ ‫اجناس ان را خارجی می دانند‪ .‬نشانی فروشگاه‬ ‫چندان هم سرراست نیست‪ .‬از ایستگاه متروی‬ ‫صادقیه تا این فروش��گاه تقریبا هیچ وس��یله‬ ‫نقلیه عموم��ی وجود ندارد ام��ا از هرکس در‬ ‫حوالی فروش��گاه نش��انی ان پرس��یده شود‪ ،‬‬ ‫با دس��ت‪ ،‬جهت فروش��گاه را نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫مغازه دارها بهتر از همه نش��انی «هایپراستار»‬ ‫را می دانند‪.‬‬ ‫رضا یک��ی از ای��ن مغ��ازه داران اس��ت که‬ ‫سوپرمارکت کوچکی در همان حوالی دارد‪ .‬او‬ ‫می گوید‪« :‬تقریبا فروشم به یک سوم‬ ‫به‬ ‫رس��یده‪ .‬این «هایپراستار» ما را بدبخت کرده‬ ‫خانم‪ .‬مردم می ایند یک ماکارونی می خرند یا‬ ‫‪ 250‬گرم خیارشور‪ .‬دیگر خرید کلی نمی کنند‪.‬‬ ‫می خواهم مغازه را جمع کنم‪ .‬ش��ما فکر کن‬ ‫یک وقت اس��ت که س��وپرمارکت نمی چرخد‬ ‫می روی میوه فروش��ی می زنی یا میوه فروشی‬ ‫نمی چرخد می روی فروش��گاه پوشاک می زنی‬ ‫اما هرچیزی که فروشش ممکن است و مردم‬ ‫می خرند در این فروشگاه عرضه می شود؛ دیگر‬ ‫چیزی باقی نمانده که ما بفروشیم‪ .‬با اینکه این‬ ‫فروشگاه خارجی است حتی عطاری هم دارد!‬ ‫راهی ندارم جز اینکه بروم مسافرکشی‪».‬‬ ‫فروش��گاهی بزرگ که انتها و ابتدایش پیدا‬ ‫نیست‪ .‬در سال ‪ 88‬نخستین فروشگاه زنجیره ای‬ ‫بین الملل��ی در ایران به نام «هایپراس��تار» با‬ ‫سرمایه گذاری اولیه ‪۶۰‬میلیون دالر افتتاح شد‪.‬‬ ‫پس از ان بود که شعبه دیگری از این فروشگاه‬ ‫در شیراز در «مجتمع خلیج فارس» و به دنبال‬ ‫ان در اصفهان در مجموعه «سیتی سنتر» نیز‬ ‫افتتاح ش��د‪ .‬روزهای اول افتتاح «هایپراستار»‬ ‫در تهران‪ ،‬بسیاری از تهرانی ها برای دیدن این‬ ‫فروشگاه بزرگ هم که شده‪ ،‬زحمت طی کردن‬ ‫مس��افت طوالنی تا ان را به خود می دادند‪ ،‬اما‬ ‫فروش بس��یاری از کاالها زیر قیمت درج شده‬ ‫بر روی انها‪ ،‬س��بب شده اس��ت تا سالن های‬ ‫«هایپراستار» بدون مشتری نماند‪.‬‬ ‫پیش ترها‪ ،‬شهرنشینان وقتی می خواستند‬ ‫کاالیی بخرند بای��د از روز قبل قصدش را در‬ ‫دل می پروراندند و صبح علی الطلوع راه بازار را‬ ‫در پیش می گرفتند‪ .‬انها برای خریدن دیگ‬ ‫باید به بازار مسگرها و برای خرید طال به بازار‬ ‫زرگرها می رفتند‪ .‬پارچه را هم باید در راسته‬ ‫بزازها پیدا می کردند و برای دوخت ان به بازار‬ ‫خیاط ها س��ر می زدند‪ .‬کاالی دیگری هم اگر‬ ‫مورد نیازشان بود تنها راه پیش روی انها این‬ ‫بود که به راسته مخصوص فروش ان کاال سر‬ ‫بزنند‪ .‬حتی روستاییان هم برای خرید دیگ‬ ‫و پارچه و ‪ ...‬به ش��هر می امدند و سر از بازار ‹ ‹ورود با کوله پشتی ممنوع است‬ ‫مش��تریان مجبورند کوله پشتی هایش��ان را‬ ‫در می اوردن��د و بدون ش��ک خرید چند قلم‬ ‫جنس‪ ،‬یک رو ِز تمام طول می کشید‪ .‬اگرچه دم در تحویل بدهند‪ .‬قفس��ه ها گوش تا گوش‬ ‫هنوز بازار جایگاه خود را در ش��هرها از دست س��الن چیده شده اند‪ .‬قفسه هایی پر از اجناس‬ ‫نداده‪ ،‬اما کمتر کس��ی اس��ت که برای خرید رنگارنگ‪ .‬سمت چپ ورودی اصلی فروشگاه از‬ ‫همه کاالهایی که نیاز دارد راهی بازار ش��ود‪ .‬بخش هایی اس��ت که فروش ویژه دارد و اغلب‬ ‫این روزها هایپرمارکت ها در شهرهای بزرگ‪ ،‬اوقات شلوغ است‪.‬‬ ‫پرده های راهنما و تابلوهای زرد و قرمز همه‬ ‫یکه تاز میدان هستند و یک تنه همه مایحتاج‬ ‫مردم را در یک مکان به انها عرضه می کنند‪ .‬جا اویخته ش��ده اند تا مردم را از س��ردرگمی‬ ‫از فروش��گاه های زنجی��ره ای داخل��ی نظیر خارج کنند‪ .‬در س��بدهای «انتخاب ما» که با‬ ‫نشانه های قرمز تفکیک‬ ‫رف��اه‪ ،‬ش��هروند و اتکا‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬میوه های��ی‬ ‫گرفته تا فروشگاه های‬ ‫عاشوری‪ :‬اگر رقابت‬ ‫ارزان ت��ر ق��رار داده‬ ‫زنجی��ره ای خارج��ی‬ ‫داخلی و خارجی در‬ ‫شده اند‪ .‬محصوالت ارائه‬ ‫نظیر هایپراس��تار‪ ،‬تنها‬ ‫عرصه های خدمات‬ ‫ش��ده در این بخش نیز‬ ‫در پایتخ��ت ‪ 22‬برن��د‬ ‫و تجارت باشد‪ ،‬کیفیت‬ ‫با تخفی��ف وی��ژه ارائه‬ ‫فروشگاهی فعال است‪.‬‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫می ش��وند‪ .‬اینجا ش��هر‬ ‫تا ر یخچ��ه‬ ‫و مشتری مداری افزایش محص��والت رنگارن��گ‬ ‫خری��د ایرانی ه��ا از‬ ‫است‪ .‬ساعتی چرخیدن‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫پیدا می کند و در عوض‬ ‫در میان کاالهای نو در‬ ‫به بی��ش از ‪ 60‬س��ال‬ ‫پی��ش یعن��ی زم��ان ناز و غمزه فروشندگان‬ ‫بس��ته بندی های شیک‬ ‫و ارائه دهندگان‬ ‫و زیب��ا‪ ،‬می��ل خرید را‬ ‫تاسیس تعاونی مصرف‬ ‫و گرانفروشی‬ ‫حت��ی در اف��رادی که‬ ‫س��په بازمی گ��ردد‪.‬‬ ‫قصدش را ندارند‪ ،‬زنده‬ ‫هایپرمارکت ه��ا ی��ا‬ ‫کاهش پیدا می کند‬ ‫می کن��د‪ .‬صندوق ه��ا‬ ‫ش��هرک های تخصصی‬ ‫«هایپراس��تار»‬ ‫در‬ ‫خری��د‪ ،‬ب��ه می��دان‬ ‫امدند تا با حمای��ت از حقوق مصرف کننده‪ ،‬یکی دوتا نیستند عددش��ان حتی به بیش از‬ ‫کوتاه کردن مس��یر ف��روش و عرض��ه کاال‪ 20 ،‬صندوق می رس��د‪ .‬در کن��ار هر صندوقی‬ ‫شناسایی نیا زهای بالقوه مشتری‪ ،‬کاالها را با کااله��ای خری��داری ش��ده توس��ط کارکنان‬ ‫باالترین کیفی��ت و کمترین هزینه به عموم فروشگاه درون کیسه ها گذاشته شده و تحویل‬ ‫مصرف کنن��دگان عرضه کنند‪ .‬به این ترتیب مشتری داده می ش��وند‪ .‬زن ها با کودکانشان‪،‬‬ ‫از یکس��و قوانین و مق��ررات مرتبط با حقوق پس��ران و دختران جوان‪ ،‬مردان مسن‪ ،‬پشت‬ ‫مصرف کننده رعایت می ش��د و از طرف دیگر س��ر هم در صف ایس��تاده اند‪ .‬مش��تریان این‬ ‫دست دالالن و واسطه ها از کاالها کوتاه شده فروش��گاه از س��نین مختل��ف و از قش��رهای‬ ‫و تامین کنندگان ای��ن کاالها ملزم به عرضه متفاوت شهر هستند‪ .‬راهنمایان خرید‪ ،‬عنوان‬ ‫کاال در کوتاه ترین مس��یر ممکن می ش��دند‪ .‬هر بخش را باالی قفس��ه های ان قرار داده اند‪.‬‬ ‫هایپرمارکت ها انق��در در رقابت ها از یکدیگر در این فروش��گاه هم می توان ماهی زنده را از‬ ‫پیش��ی گرفته اند که در کش��ور م��ا یکی از درون حوضچه ه��ا انتخاب ک��رد و خرید و هم‬ ‫فروشگاه ها حتی تا یک میلیارد تومان در روز ماهی های بسته بندی عرضه می شود‪.‬‬ ‫مهری ‪ 32‬ساله است‪ .‬سبدی که دسته اش را‬ ‫هم فروش داشته است‪.‬‬ ‫گرفته‪ ،‬پر اس��ت از بسته های کوچک و بزرگ‪.‬‬ ‫‹ ‹یک فروشگاه خارجی‬ ‫اگرچه هنوز بازار جایگاه‬ ‫خود را در شهرها از دست‬ ‫نداده‪ ،‬اما کمتر کسی است که‬ ‫برای خرید همه کاالهایی که‬ ‫نیاز دارد راهی بازار شود‬ ‫سوال را که می شنود بعد از کمی مکث‪ ،‬ان را‬ ‫با خودش تکرار می کند‪« :‬چرا از هایپراس��تار‬ ‫خری��د می کنم؟ خ��ب هر چی بخواه��م را با‬ ‫قیم��ت ارزان دارد‪ .‬اتاق ب��ازی هم دارد‪ .‬دختر‬ ‫کوچک��م را می گذارم ان ج��ا و با خیال راحت‬ ‫در فروش��گاه می چرخم تا هر چی نیاز دارم را‬ ‫بخرم‪».‬‬ ‫چند قدم که جلوتر می رود دوباره برمی گردد‬ ‫و می گوید‪« :‬راستی یک چیز دیگر هم هست‪.‬‬ ‫اینجا تخفیف اجناس خیلی مناس��ب اس��ت‪.‬‬ ‫تنوع هم دارد‪ .‬هر چیزی از هر مارکی بخواهم‬ ‫می توانم تهیه کنم‪».‬‬ ‫ساس��ان ‪ 21‬س��اله و دانش��جوی مدیریت‬ ‫بازرگانی اس��ت‪ .‬او خواهرزاده اش را با خودش‬ ‫به «هایپراستار» اورده تا برایش لوازم التحریر‬ ‫بخرد‪ .‬ساسان دلیل امدنش به «هایپراستار»‬ ‫را «نیاز به تفریح» می داند‪« :‬حوصله مان س��ر‬ ‫رفته ب��ود‪ ،‬امیرعلی هم نیاز ب��ه مدادرنگی و‬ ‫خودکار و ماژیک داش��ت‪ ،‬ماشین بابا را قرض‬ ‫گرفتیم و دایی و خواهرزاده امدیم تفریح‪ .‬اول‬ ‫ه��م امیرعلی رفت اتاق بازی و یک دل س��یر‬ ‫بازی کرد‪».‬‬ ‫محمد ناص��ری کارمند اس��ت‪ .‬ب��ه همراه‬ ‫همس��رش برای خرید امده اس��ت‪ .‬همسر او‬ ‫می گوی��د‪« :‬از خرید از «هایپراس��تار» خیلی‬ ‫ل��ذت می برم‪ .‬ی��ک روز می اییم خرید و همه‬ ‫مایحتاجمان را تهیه می کنیم‪ .‬هم فال اس��ت‬ ‫و هم تماشا‪».‬‬ ‫ام��ا ناص��ری چن��دان دل خوش��ی از‬ ‫«هایپراس��تار» ندارد‪ «:‬بعضی چیزها را اصال‬ ‫الزم نداری��م‪ .‬اینجا می بینیم و می خریم‪ .‬مثال‬ ‫کرم کارام��ل نخوریم هیچ اتفاقی نمی افتد یا‬ ‫شکالت دوبل فالن مارک! اما خانم می بیند و‬ ‫می خرد‪ .‬این جور فروشگاه ها بیشتر در جهت‬ ‫ترویج فرهنگ مصرف گرایی است‪».‬‬ ‫ناص��ری معتق��د اس��ت برخ��ی از ن��کات‬ ‫فروش��گاه را نمی پسندد‪« :‬ما ایرانی هستیم و‬ ‫مس��لمانیم‪ .‬ما را چه به کریسمس؟ زمستان‬ ‫امدی��م خرید و دیدیم دخت��ران جوان لباس‬ ‫بابانوئ��ل پوش��یده اند‪ ».‬او می گوید‪« :‬قرار بود‬ ‫این فروش��گاه ها تاسیس شود تا برای جوانان‬ ‫ما شغل ایجاد ش��ود‪ ،‬اما متاسفانه پارسال در‬ ‫روزنامه خواندم که تعدادی از کارمندان ایرانی‬ ‫فروشگاه تمدید قرارداد نشده اند و به جایشان‬ ‫خارجی ها جذب شده اند‪».‬‬ ‫‹ ‹یک فروشگاه داخلی‬ ‫اینج��ا یکی از ش��عب فروش��گاه ش��هروند‬ ‫اس��ت‪ .‬صدای اذان مغرب که بلند می ش��ود‬ ‫فروش��ندگان و راهنمایان خرید به مشتریان‬ ‫روزه دار می گویند که می توانند افطاری رایگان‬ ‫خ��ود را از ابتدای س��الن فروش��گاه دریافت‬ ‫کنند‪ .‬وقت اذان‪ ،‬فروش��گاه ش��هروند چندان‬ ‫شلوغ نیس��ت‪ ،‬اما قدرت گودرزی مدیرعامل‬ ‫می گوید‬ ‫تو گ��و ب��ا‬ ‫ش��هروند‪ ،‬در گف ‬ ‫ک��ه «انها به هدف خود ب��رای جذب و حفظ‬ ‫روزانه ‪200‬هزار مشتری رسیده اند‪ ».‬شهروند‬ ‫‪ 24‬ش��عبه در پایتخت دارد و در هر گوشه ای‬ ‫از ش��هر می توان به فروش��گاه رف��ت و خرید‬ ‫کرد‪ .‬ش��هروند هم مثل هر فروش��گاه دیگری‬ ‫مملو از کاالهای جورواجور اس��ت‪ .‬قفس��ه ها‬ ‫به ردیف چیده ش��ده و راهنمایان خرید همه‬ ‫جا هس��تند‪ .‬رضوان‪ ،‬دختر جوانی اس��ت که‬ ‫برای خرید گلدان به فروش��گاه امده اس��ت‪:‬‬ ‫«قیمت های ش��هروند یک کمی گران تر است برنامه پنجم توس��عه ما در تجارت و خدمات‬ ‫ام��ا هم به لذتی که از خرید از این فروش��گاه نمی توانی��م محدودی��ت قائل ش��ویم‪ .‬باید با‬ ‫می ب��رم می ارزد و ه��م می دانم جنس چینی دروازه های باز اقتصادی کش��ور را اداره کنیم‪.‬‬ ‫و بی کیفیت نمی خرم‪ ».‬م��ادر رضوان نیز در رقابت عاملی اس��ت که س��بب ارزان فروشی‬ ‫دستش بس��ته ای گوشت اس��ت ‪«:‬من قبول می ش��ود و ذی نفع��ان م��ا در ای��ن می��دان‪،‬‬ ‫ندارم که گران است‪ .‬من همیشه گوشت را از ‪74‬میلیون نفر ایرانی هستند‪ .‬انحصار در این‬ ‫میان معنا ندارد‪».‬‬ ‫اینجا می خرم و راضی هم هستم‪».‬‬ ‫او ادام��ه می دهد‪« :‬اگ��ر بگوییم خارجی ها‬ ‫گودرزی مدیرعامل ش��هروند معتقد است‪:‬‬ ‫«فروش��گاه های زنجیره ای در هر کشوری به حق ندارند فروشگاه زنجیره ای در کشور دایر‬ ‫بخش اقتصاد رونق می دهند و نمونه ای است کنند ان وقت برخی فروش��گاه ها هر کاالیی‬ ‫برای رفتار مصرف‪ ،‬اقتصاد و تحقیقات بازار‪ ».‬که بخواهند و با هر کیفیتی را به مردم عرضه‬ ‫به گفته او «خرید از فروش��گاه نوعی تفریح می کنن��د و مردم ه��م حق انتخ��اب باالیی‬ ‫است؛ باید محیط فروشگاه ها را طوری تنظیم ندارن��د‪ .‬ما هم در تج��ارت‪ ،‬هم خدمات و هم‬ ‫کرد ک��ه خانواده ها احس��اس امنیت کنند و اشتغال باید به سمتی برویم که رقابت تنگ تر‬ ‫در کنار ان گش��ت و گذار هم داش��ته باشند ش��ود و مردم از این رقابت و ارزان فروش��ی با‬ ‫بنابراین باید امکاناتی را فراهم کرد‪ .‬مثال رفتار کیفیت باال س��ود ببرند‪ .‬اگر دایره این رقابت‬ ‫فروشندگان و صندوقداران باید براساس علم را مح��دود کنیم به مردم ظل��م کرده ایم و به‬ ‫مشتری مداری باشد‪ .‬ما در شهروند اموزش های گرانفروشی و رونق انحصار دامن زده ایم‪».‬‬ ‫به گفته عاشوری «در عرضه و تقاضا اصلی‬ ‫الزم را به انها داده ایم‪ .‬ما کالس های اموزشی‬ ‫را برای صندوقداران‪ ،‬مسئوالن سالن و مدیران وج��ود دارد ک��ه اگر رقاب��ت در عرضه وجود‬ ‫برگ��زار کرده ایم‪ .‬تنوع کاالیی را در ش��هروند داش��ته باشد‪ ،‬مشتری برنده اس��ت‪ ».‬او ادامه‬ ‫مهیا کرده ایم و از مهم ترین کارهایی که انجام می ده��د‪« :‬همین اصل ه��م در ارائه خدمات‬ ‫داده ایم این اس��ت که مهر خروج را از جریان حکمفرماس��ت‪ .‬فرض کنی��د گوجه فرنگی را‬ ‫خرید حذف کرده ایم‪ .‬دوربین های مداربس��ته فقط دو مغازه بفروش��د‪ .‬ان وق��ت نمی توان‬ ‫می توان��د وضعیت س��الن را کنت��رل کند در گوج��ه را کیلویی ‪ 5‬هزار تومان هم خرید‪ ،‬اما‬ ‫نتیجه نیازی نیست وسایل مشتری را بگردیم‪ .‬اگر همه مغازه ها امکان عرضه گوجه داش��ته‬ ‫اصل بر اعتماد است باید شان مشتری حفظ باش��ند خب قیمت ان ارزان می ش��ود‪ ».‬این‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر مشتری جنس��ی را بخرد و بعد از عض��و کمیس��یون اقتصادی می گوی��د‪« :‬اگر‬ ‫انکه به خانه برود ان را نپسندد‪ ،‬می تواند ان رقابت داخلی و خارجی در عرصه های خدمات‬ ‫و تجارت باشد‪ ،‬کیفیت خدمات پس از فروش‬ ‫را به فروشگاه پس بدهد یا عوض کند‪».‬‬ ‫شهروند فروش اینترنتی هم دارد‪ .‬مدیرعامل و مش��تری مداری افزایش پی��دا می کند و در‬ ‫این فروش��گاه های زنجیره ای می گوید که در عوض ناز و غمزه فروشندگان و ارائه دهندگان‬ ‫کمتر از دو ساعت جنس را به دست مشتری و گرانفروشی کاهش پیدا می کند‪ .‬این مشکلی‬ ‫می رس��انند‪ .‬اینج��ا هم به برخ��ی از اجناس اس��ت که االن در کش��ور ب��ا تولیدکنندگان‬ ‫تخفیف خورده اس��ت‪ .‬بین ‪ 5‬تا ‪30‬درصد ! اما خودرو وجود دارد اگر درها به روی خودروی‬ ‫هیچکدام از مشتری ها این مبلغ را چشمگیر خارجی باز بود غمزه خودروسازان کمتر بود‪».‬‬ ‫عاش��وری معتق��د اس��ت‪« :‬چرا م��ردم از‬ ‫نمی دانند‪ .‬در حالی که در هایپراستار استقبال‬ ‫خریداران از تخفیف ‪ 10‬درصدی چش��مگیر هایپراستار خرید می کنند؟ مردم می خواهند‬ ‫اس��ت‪« .‬ش��هروند در ماه مب��ارک رمضان به ارزان تر بخرند‪ .‬در هایپراس��تار هر کس��ی به‬ ‫ان��دازه نیاز خ��ود خرید‬ ‫ص��ورت ش��بانه روزی‬ ‫می کن��د‪ .‬مش��تری‬ ‫باز ب��ود‪ ».‬ای��ن را هم‬ ‫می تواند ‪ 2‬عدد س��یب‬ ‫گودرزی می گوید‪ .‬او به‬ ‫گودرزی‪ :‬خرید از‬ ‫ب��ردارد و ‪ 4‬عدد گوجه‪.‬‬ ‫پرسشی درباره کیفیت‬ ‫فروشگاه نوعی‬ ‫هیچکس به او نمی گوید‬ ‫کاالهای شهروند پاسخ‬ ‫تفریح است؛ باید‬ ‫که کیس��ه را خالی کن‬ ‫می دهد‪« :‬م��ا واحدی‬ ‫محیط فروشگاه ها را‬ ‫درهم است و از نو برایش‬ ‫داریم ب��ه نام مدیریت‬ ‫به انتخاب فروشنده میوه‬ ‫کیفیت که وظیفه اش‬ ‫طوری تنظیم کرد که‬ ‫در کیسه بریزد‪ .‬برخی از‬ ‫ارزیاب��ی کیفیت کاال‬ ‫خانواده ها احساس‬ ‫بازارچه ه��ا با نرخ دولتی‬ ‫از مب��دا اس��ت‪ .‬یعنی امنیت کنند و در کنار ان‬ ‫که ب��رای خرید مراجعه‬ ‫پیش از انک��ه کاالیی‬ ‫گشت و گذار هم داشته‬ ‫می کنی��م می گویی یک‬ ‫وارد ش��هروند ش��ود‬ ‫باشند بنابراین باید‬ ‫کیل��و می��وه می خواهم‬ ‫کارشناس��ان م��ا ب��ه‬ ‫‪ 4‬کیلو می ریزد و نصفش‬ ‫محل تولید می روند تا‬ ‫امکاناتی رافراهم کرد‬ ‫هم لک دار یا پوس��یده‬ ‫بررسی کنند این کاال‬ ‫اس��ت‪ .‬در اینگونه موارد‬ ‫از ط��رف چه کس��انی‬ ‫حق مردم نادیده گرفته‬ ‫پیشنهاد ش��ده است؟‬ ‫ایا ان افراد واس��طه هستد یا تولیدکننده؟ ایا می ش��ود و این روند به دور از مشتری مداری‬ ‫در کارخانه تولید می شود یا در کارگاه؟ موارد است‪».‬‬ ‫او تاکی��د می کن��د‪« :‬بنده مواف��ق احترام‬ ‫استاندارد در روند تولید رعایت می شود؟ وقتی‬ ‫کاال به ش��هروند می اید توس��ط کارشناسان ب��ه حق��وق مصرف کنن��ده هس��تم‪ .‬گواهش‬ ‫مخص��وص هم��ان امر کاال بررس��ی و تعیین هم قانونی اس��ت که با عن��وان قانون حقوق‬ ‫قیمت می ش��ود‪ .‬پس از ان هم به جز بررسی مصرف کنندگان در مجلس به تصویب رسیده‬ ‫در بارانداز‪ ،‬در بخ��ش دیگری نیز کاالیی که و به قوه قضائیه ابالغ شده است‪ .‬بنابراین مهم‬ ‫وارد می ش��ود قبل از چیده شدن در قفسه ها این است که در چارچوب نظام اسالمی حقوق‬ ‫از نظر تاریخ مصرف چک می ش��ود‪ .‬مثال هیچ مصرف کنن��ده در فروش��گاه ها نادیده گرفته‬ ‫بسته گوشتی بیشتر از ‪ 48‬ساعت در شهروند نشود ولو اینکه فروشگاه خارجی باشد‪».‬‬ ‫او می گوید‪« :‬در هایپراستار خدمات دیگری‬ ‫نمی ماند‪».‬‬ ‫‹ ‹رقابت موجب ارزان فروشی‬ ‫هم در کنار عرضه کاالی با کیفیت و خدمات‬ ‫ناص��ر عاش��وری قلعه رودخان��ی‪ ،‬نماین��ده پس از فروش ارائه می شود مثل امکانات بازی‬ ‫مجل��س و عض��و کمیس��یون اقتص��ادی در برای بچه ها و امکانات رفاهی و تفریحی مثل‬ ‫تو گو ب��ا‬ ‫گف ‬ ‫اظهار کرد‪« :‬بر اس��اس رستوران و کافی شاپ ها‪».‬‬ ‫زیر بنایی‬ ‫شنبه ‪ 18‬مرداد ‪12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫شرکت های بزرگ هواپیمایی برای گذر از فضای کشور ابراز تمایل کرده اند‬ ‫پرواز غول های اهنی بر فراز اسمان ایران‬ ‫ امنیت هوایی ایران زمینه رشد و ارزاوری صنعت حمل ونقل را فراهم کرده است‬ ‫بررسی سال ‪ ۹۲‬شمسی و درامد ساالنه ایران از محل پروازهای عبوری نشان می دهد در این سال در مجموع ‪ ۱۱۰‬میلیون دالر درامد‬ ‫پروازهای عبوری بوده اس�ت و رش�د زیر ‪ ۵‬درصدی برای این حوزه محقق شد‪ .‬این رقم یک سوم هزینه ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومانی شرکت‬ ‫فرودگاه های کشور در سال یادشده بوده و در این زمان‪ ،‬روزانه ‪ ۱۲۰۰‬پرواز انجام می شد که حدود ‪ ۴۵۰‬پرواز ان عبوری و ‪ ۱۵۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬پرواز بین المللی‪ ۵۰۰ ،‬پرواز داخلی و تعدادی هم اموزشی و غیر بازرگانی بود‪ .‬مرور امارها در این بخش گویاست‬ ‫که از سال ‪ ۸۸‬پروازهای عبوری افزایش قابل توجه نداشته و البته کاهشی هم نداشته و این گونه است که‬ ‫امار پروازهای عبوری بین ‪ ۴۳۰‬تا ‪ ۴۶۰‬پرواز ثابت بوده است‪.‬‬ ‫زه�را فریدزادگان‪-‬گ�روه صنع�ت‪ :‬بخ��ش‬ ‫حمل ونق��ل هوایی به عنوان یک��ی از ارکان زیربنایی‬ ‫هر کش��وری محسوب می ش��ود و در فرایند توسعه و‬ ‫پایداری ان کشور نقش بسیار مهمی ایفا می کند‪ .‬جابه‬ ‫جایی مس��افر و بار که توسط حمل ونقل هوایی انجام‬ ‫می شود‪ ،‬زمینه های گس��ترش‪ ،‬وسعت عمل‪ ،‬افزایش‬ ‫به��ره وری و س��ودمندی و ارتق��ای بنی��اد اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاسی و نظامی را فراهم می اورد‬ ‫ی حاص��ل از تولیدات صنعتی‪،‬‬ ‫و همچنی��ن درامدها ‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬خدمات‪ ،‬فرهنگی و علم��ی را در جامعه‬ ‫افزایش می دهد و بسترساز شکوفایی قابل مالحظه ای‬ ‫درحوزه ه��ای مختلف اداره کش��ور می ش��ود‪ .‬گردش‬ ‫پ��ول‪ ،‬ارز اوری‪ ،‬توزیع ثروت‪ ،‬افزای��ش تولید‪ ،‬کاهش‬ ‫بهای کاالها‪ ،‬توس��عه و ارتقای دامنه های اقتصادی در‬ ‫جامعه‪ ،‬گسترش خدمات‪ ،‬بهره گیری از نیروی انسانی‬ ‫متخصص و ماهر‪ ،‬ارتقای سطح رفاه اجتماعی‪ ،‬ارتقای‬ ‫س��طح اموزشی و فرهنگ و امور گردشگری‪ ،‬راحتی و‬ ‫اسانی ارتباطات درون کشوری و برون مرزی از مزایای‬ ‫حمل ونقل هوایی یک کشور است‪.‬‬ ‫هواپیماها در کنار مزایای فراوانی که دارند‪ ،‬همیشه‬ ‫در معرض خطراتی مانند سقوط نیز هستند‪ .‬خسارات‬ ‫جانی و مالی ناشی از این حوادث بی شک اقتصاد یک‬ ‫کشور را در بخش حمل ونقل تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق اگرچه برای ش��رکت های حادثه دیده یک‬ ‫کش��ور یک بحران است‪ ،‬اما می تواند زمینه سوداوری‬ ‫و رش��د اقتصادی را برای کشورهای دیگر فراهم کند؛‬ ‫درس��ت ش��بیه اتفاقی که اگرچه برای یک کش��ور و‬ ‫مردمانش تاسف برانگیز بود‪ ،‬اما فرصتی را برای ایران‬ ‫فراهم کرد تا پروازهای عبوری از اروپا به سمت اسیای‬ ‫شرقی و بالعکس ارز اوری قابل توجهی را برای اقتصاد‬ ‫ایران به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک جهش اقتصادی‬ ‫دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی کشور با توجه‬ ‫ب��ه موقعی��ت پیش امده ب��رای ای��ران در گفت وگو با‬ ‫ب��ر این نکته تاکید می کند که ایران به دلیل‬ ‫برخورداری از موقعی��ت خوب جغرافیایی‪ ،‬در صورتی‬ ‫که از این فرصت به درس��تی اس��تفاده کند‪ ،‬می تواند‬ ‫ش��اهد یک جهش در صنعت‬ ‫حمل ونق��ل هوایی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گفته حمید غوابش‪ ،‬پس از سانحه سقوط‬ ‫هواپیم��ای مالزی در مس��یر امس��تردام‪ -‬کواالالمپور‬ ‫در ش��رق اوکراین و وضعیت ناامن کش��ورهای عراق و‬ ‫سوریه اسمان ایران مسیر عبور ایرالین های اروپایی به‬ ‫سمت اسیای جنوب شرقی شد‪ .‬بر اساس قوانین ایکائو‬ ‫ش��رکت هایی که از خدمات ناوبری یک کشور استفاده‬ ‫می کنند ملزم به پرداخت هزینه بر اس��اس تعرفه های‬ ‫تعیین ش��ده در کشور میزبان هستند‪ .‬این تعرفه ها به‬ ‫بر مبنای مس��افت طی ش��ده و وزن هواپیما محاسبه‬ ‫و از ایرالین های عبوری دریافت و به حس��اب شرکت‬ ‫فرودگاه های کشور واریز می ش��ود‪ .‬وی درامد حاصل‬ ‫از پروازه��ای عبوری ب��ر فراز ایران را س��االنه چیزی‬ ‫در ح��دود ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬میلی��ون دالر براورد می کند‬ ‫و می افزای��د‪ :‬تعرف��ه پروازهای عبوری در کش��ورهای‬ ‫همسایه در مقایس��ه با ایران کمتر است و در صورتی‬ ‫که این تعرفه همچنان زیاد باش��د‪ ،‬امکان تغییر مسیر‬ ‫ایرالین های خارجی وجود دارد‪ .‬غوابش رقابتی شدن‬ ‫تعرفه پروازهای عبوری ایران با کش��ورهای همس��ایه‬ ‫را الزمه حفظ و توس��عه این ب��ازار می داند و می گوید‪:‬‬ ‫پروازهای عبوری از ایران نه تنها ارزاوری چشمگیری‬ ‫برای کش��ور به همراه دارد‪ ،‬بلکه موجب کسب اعتبار‬ ‫جهانی در عرصه بین المللی می شود‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫‪17‬‬ ‫پرترددترین فرودگاه های جهان‬ ‫«سازمان جهانی فرودگاه ها» موسوم به (‪ )ACI‬مستقر در‬ ‫شهر مونترال کانادا‪ ،‬هر ساله بر اساس تعداد مسافری که از‬ ‫فرودگاه های دنیا استفاده می کنند و تعداد هواپیمایی که‬ ‫وارد باند می ش��وند‪ ،‬اماری را اعالم می کند‪ .‬طبق اخرین ‬ ‫امار موجود‪ ،‬فهرست ‪ 10‬فرودگاه جهان به ترتیب اهمیت‬ ‫و میزان تراکم و جابه جایی مسافر به شرح زیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹ فرودگاه بین المللی هارتس�فیلد جکسون اتالنتا ‬ ‫پررفت و امدتری��ن فرودگاه‬ ‫جهان‪ ،‬فرودگاه هارتس��فیلد‬ ‫جکسون با ورود میانگین‪90‬‬ ‫میلیون مسافر شناخته شده‬ ‫است‪ .‬روزانه ‪ 250‬هزار مسافر‬ ‫از این فرودگاه استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم رفع محدودیت‬ ‫وی محدودی��ت و ممنوعی��ت برخ��ی فضاهای‬ ‫کشور برای ایرالین های خارجی را مانعی برای رشد‬ ‫صنعت حمل ونقل هوایی می داند‪ .‬این درحالی است‬ ‫که چندی پیش معاون عملیات هوانوردی ش��رکت‬ ‫فرودگاه های کش��ور از رایزنی های مس��تمر با ستاد‬ ‫کل نیروهای مسلح برای رفع برخی ممنوعیت های‬ ‫پ��روازی بر فراز نقاط نظامی ایران خبر داده و گفته‬ ‫است‪ :‬بخش��ی از این رایزنی ها ش��امل «ساماندهی‬ ‫راه ه��ای هوای��ی» و «ایجاد مس��یرهای مس��تقیم‬ ‫موازی» اس��ت‪ .‬به گفته ابراهیم شوشتری تا پیش‬ ‫از حادث��ه هواپیمایی مالزی‪ ،‬روزانه در ‪ ۲۴‬س��اعت‬ ‫‪ ۴۹۵‬پرواز از اسمان کشور و فضای کشور استفاده‬ ‫می کرد ک��ه این رقم در مدت اخی��ر به ‪ ۶۳۱‬پرواز‬ ‫رسیده است که در طول تاریخ بی سابقه بوده است ‪.‬‬ ‫ن می دهد که اس��مان ایران محلی‬ ‫این رکورد نش��ا ‬ ‫ام��ن برای عبور ایرالین های خارجی اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه معدل پروازها در ماه گذشته ‪ ۴۹۵‬پرواز‬ ‫ در حوزه ‪( over fly‬باالس��ر) بود تاکید کرد که در‬ ‫صورت توزیع مناس��ب پروازها در طول ش��بانه روز‪،‬‬ ‫اسمان ایران ظرفیت پذیرش ‪ ۷۵۰‬پرواز عبوری در‬ ‫روز را دارد‪.‬‬ ‫بهای اس�تفاده از وس�ایل ناوب�ری و مخابراتی و س�رویس های مراقبت پرواز از ه�ر هواپیما در‬ ‫پروازهای عبوری و بدون توقف و یا با توقف درایران که از قلمروی هوایی ایران استفاده می کنند‬ ‫ب�رای هر ت�ن وزن هواپیما در یک کیلومتر‪ ۴۰۰0‬دالر برای پروازه�ای بین المللی و برای پروازهای‬ ‫داخلی معادل ‪ ۴۰‬درصد ریالی با نرخ ارز اعالم شده است‬ ‫حداق�ل بهای خدمات ب�رای هر پرواز بین المللی ‪ ۱۰۰‬دالر و پروازه�ای داخلی معادل ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ریالی ان تعیین می شود‬ ‫هواپیماهای زیر ‪ ۲‬هزار کیلوگرم مشمول ‪ ۷۰‬درصد تخفیف خواهند شد‬ ‫هواپیماه�ای عبوری خارجی که برای اخذ س�رویس های خاص در ایران توقف کنند‪ ،‬مش�مول‬ ‫‪ ۵۰‬درصد تخفیف خواهند شد‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬ش�رکت فعال عملیات پرواز و جابه جایی مس�افر و بار به داخل و خارج از کش�ور را به‬ ‫ عهده دارند‬ ‫کش�ور دارای بی�ش از ‪ ۱۴‬ه�زار ناتیکال مایل مس�یر هوایی داخلی و بین المللی اس�ت‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار پرواز به طور سالیانه در کشور کنترل و هدایت می شود‪.‬‬ ‫در سال گذشته بیش از ‪ ۱۳‬میلیون نفر مسافر توسط ناوگان هوایی کشور جابه جا شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرودگاه بین المللی پکن – چین‬ ‫‹ ‹بستری برای درامدهای ارزی‬ ‫یک کارش��ناس حمل ونقل هوایی ب��ا بیان این که‬ ‫ش��رکت فرودگاه های کشور جزو معدود شرکت هایی‬ ‫است که از محل پروازهای عبوری ارز به خزانه کشور‬ ‫واریز می کند‪ ،‬می گوید‪ :‬پرواز ه��ای عبوری از فضای‬ ‫کشور بستری برای کسب درامدهای ارزی است‪ .‬این‬ ‫م��ور د قبل از هر چیز به نفع کش��ور در حوزه درامد‬ ‫ارزی اس��ت‪ .‬عالوه بر این شرکت فرودگاه های کشور‬ ‫می تواند از این منابع در راس��تای بهسازی فرودگاه ها‬ ‫که هزینه کالنی را می طلبد‪ ،‬استفاده کند‪.‬‬ ‫به گفته صادق قاسمی‪ ،‬پروازهای عبوری از فضای‬ ‫ایران باید به بهترین وجه س��رویس دهی ش��ود تا به‬ ‫افزایش پروازهای عبوری از اسمان کشور و ارزاوری‬ ‫بیشتر بینجامد‪ .‬ورود پروازها به فضای کشور‪ ،‬نیازمند‬ ‫اماده سازی زیرساخت های فرودگاهی از نظر تجهیزات‬ ‫راداری‪ ،‬تجهیزات ارتباطی و تجهیزات ناوبری اس��ت‬ ‫و باید این تجهیزات همواره به روز و مدرن باش��د که‬ ‫به روز کردن انها هزینه های س��نگینی دارد بنابراین‬ ‫چنی��ن منابعی نظی��ر پرو از های عبوری از اس��مان‬ ‫کش��ور‪ ،‬باعث افزای��ش درامد ش��رکت فرودگاه های‬ ‫ورود‬ ‫کش��ور خواهد شد‪ .‬وی در گفت وگو با‬ ‫پروازهای شرکت های بزرگ هواپیمایی دنیا به اسمان‬ ‫ایران و عبور از طریق ایران را نشان دهنده امنیت در‬ ‫فضای کش��ور می داند و عنوان می کن��د‪ :‬با توجه به‬ ‫امکانات مرکز کنترل و ظرفیت فضای کش��ور‪ ،‬وجود‬ ‫پ��ر و ا ز ‪،‬‬ ‫نیروهای متخصص کنترل‬ ‫عضو ی��ت‬ ‫امنی��ت فض��ای ایران و‬ ‫ای��ران در‬ ‫جمه��وری اس�لامی‬ ‫در ای��ران‬ ‫ایکائ��و‪ ،‬امادگ��ی‬ ‫پر و ا ز ه��ا ی‬ ‫ب��رای پذیرش‬ ‫اف��زون ب��ر‬ ‫عب��و ر ی‬ ‫موج��ود در‬ ‫تر ا فیک‬ ‫راه ه��ای هوایی‬ ‫کش��ور وج��ود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ف��رودگاه بین المللی پکن‪ ،‬در‬ ‫‪ ۲۰‬کیلومتری شمال ش��رقی‬ ‫شهر پکن‪ ،‬پایتخت جمهوری‬ ‫خل��ق چی��ن واق��ع ش��ده و‬ ‫پررفت وامدتری��ن ف��رودگاه‬ ‫بین المللی این کش��ور و قاره اسیا محسوب می شود‪ .‬این‬ ‫فرودگاه ‪ 75‬میلیون مسافر در سال جابه جا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرودگاه بین المللی اوهیر شیکاگو ‬ ‫این فرودگاه در شهر شیکاگو‬ ‫در ایالت ایلینوی واقع شده و‬ ‫در جایگاه س��ومین فرودگاه‬ ‫پررفت و امد جهان قراردارد‪.‬‬ ‫ف��رودگاه اوهی��ر‪ ،‬یک��ی از‬ ‫ش��اهکارهای معماری جهان نیز ش��ناخته شده است و‬ ‫معماری س��الن اصلی ان توسط معمار مشهور امریکایی‬ ‫چارلز اف‪ .‬مورفی طراحی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرودگاه هیترو لندن – انگلیس‬ ‫فرودگاه هیت��رو در لندن که‬ ‫معموالً تنها با ن��ام «هیترو»‬ ‫شناخته می شود‪ ،‬تا چند سال‬ ‫پیش شلوغ ترین و کارامدترین‬ ‫فرودگاه جهان بود‪ ،‬اما اکنون‬ ‫در رده چهارم قرار دارد‪ ،‬ولی همچنان شلوغ ترین فرودگاه‬ ‫اروپاس��ت و مرکز اصلی مسافرت از اسیا‪ ،‬اروپا و افریقا به‬ ‫قاره امریکا و بالعکس است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرودگاه هانه دا توکیو – ژاپن‬ ‫فرودگاه بین المللی توکیو که‬ ‫به ف��رودگاه هان��ه دا معروف‬ ‫اس��ت‪ ،‬فرودگاهی بین المللی‬ ‫اس��ت ک��ه در ش��هر توکیو‪،‬‬ ‫پایتخت کشور ژاپن قرار دارد‪.‬‬ ‫فرودگاه بین المللی توکیو‪ ،‬اشیانه خطوط هوایی ژاپن نیز به‬ ‫حساب می اید و ساالنه حدود ‪ 64‬میلیون مسافر را جابه جا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ فرودگاه بین المللی لس انجلس – کالیفرنیا امریکا‬ ‫فرودگاهبین المللیلس انجلس‬ ‫در شهر لس انجلس در ایالت‬ ‫کالیفرنیا واقع ش��ده و در رده‬ ‫شش��م پر رف��ت و امدترین‬ ‫فرودگاه ه��ا در جهان اس��ت‪.‬‬ ‫این فرودگاه به طور میانگین ساالنه ‪ 60‬میلیون مسافر را‬ ‫جابه جا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ فرودگاه شارل دوگل پاریس – فرانسه‬ ‫ف��رودگاه بین المللی ش��ارل‬ ‫دوگل‪ ،‬فرودگاه اصلی ش��هر‬ ‫پاریس و بزرگ ترین فرودگاه‬ ‫در فرانس��ه اس��ت‪ .‬ن��ام این‬ ‫ف��رودگاه در احت��رام ب��ه‬ ‫شارل دوگل رهبر جنبش مقاومت فرانسه در جنگ جهانی‬ ‫دوم تعیین ش��ده است‪ .‬این فرودگاه بیش از ‪ 58‬میلیون‬ ‫مسافر در این فرودگاه ساالنه جابه جا می شوند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایسنا‪ :‬محس��ن نریمان‪ ،‬معاون وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬برای تکمیل‬ ‫خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر شهرهای جدید حدود ‪ ۶۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اعتبارات الزم اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این میزان در شهرهای جدید شامل‬ ‫مترو هم می ش��ود که با توجه به هزینه س��اخت باالی انها این عدد می تواند‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬عباس اخوندی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد‪ :‬هفته اینده الیحه‬ ‫اص�لاح بودجه با موضوع پرداخت همه مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی‬ ‫از طریق اوراق صکوک اجاره تقدیم مجلس می ش��ود‪ .‬وی با اشاره به اینکه در‬ ‫برنامه خروج از دولت‪ ،‬پرداخت مطالبات پیمانکاران مدنظر قرار گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬پیش بینی می شود در صورت تصویب الیحه مذکور حدود ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران از طریق انتش��ار اوراق صکوک به اجاره‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مرتضی دهقان‪ ،‬مدی��رکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها‪ ،‬ش��رکت ها‬ ‫و موسس��ات هوانوردی س��ازمان هواپیمایی کش��وری اعالم ک��رد‪ :‬به منظور‬ ‫اطالع رس��انی و اگاهی مس��افران از ن��رخ بلیت هواپیما‪ ،‬س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری طی بخشنامه ای تمام شرکت های هواپیمایی را به نمایش نرخ نامه در‬ ‫سیستم نگهداری جا یا شبکه توزیع و فروش بلیت ملزم کرد‪ .‬وی از مسافران‬ ‫خواست در صورت مشاهده نرخ های بلیت مغایر با نرخ های مصوب مراتب را با‬ ‫ش��ماره تلفن ‪ ۶۱۰۲۲۳۵۵‬و ‪ ۶۶۰۴۸۰۰۷‬واحد رسیدگی به شکایات سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری اعالم کنند‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬جمش��ید برزگر‪ ،‬رئیس کانون سراس��ری انبوه س��ازان ب��ا تاکید بر‬ ‫کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن گفت‪ :‬کاهش قدرت خرید موجب افت‬ ‫‹ ‹ فرودگاه بین المللی داالس فورت ورث‬ ‫ساخت وساز در کشور شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬مسئوالن باید علت اینکه ساخت و‬ ‫ساز در ‪ 3‬ماهه امسال با ‪ ۵۳‬درصد کاهش روبرو شده را پیگیری کنند‪ .‬رئیس‬ ‫کانون سراس��ری انبوه سازان تصریح کرد‪ :‬دالیل کاهش ساخت و ساز را ما در‬ ‫‪ 3‬مورد ش��امل نداشتن منابع کافی برای ساخت‪ ،‬عدم عرضه واحدها و قدرت‬ ‫خرید متقاضیان بررسی کردیم‪ .‬در نهایت مشخص شد که مردم قدرت خرید‬ ‫مس��کن در بازار را ندارند که همین امر موجب کاهش س��اخت و ساز در بازار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ی گفت‪ :‬در‬ ‫فارس‪ :‬محمد سعید نژاد‪ ،‬مدیرعامل سازمان بنادر و دریانورد ‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی س��تاد برنامه ریزی حمل و نقل با مدیریت وزیر راه و‬ ‫شهرسازی تشکیل شده است ‪ .‬در این ستاد ‪ ۶‬گروه اصلی حمل ونقل جاده ای‪،‬‬ ‫دریایی‪ ،‬ریلی‪ ،‬هوایی‪ ،‬شهر س��ازی و مسکن تشکیل شده است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ مسئوالن و روسای سازمان ذی ربط مانند سازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬راه اهن‪،‬‬ ‫هواپیمایی کشوری مسئول ستادهای حمل ونقل هستند‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬مجتبی خوش نیت‪ ،‬معاون امور بندری و منطقه ویژه اداره کل‬ ‫بنادر و دریانوردی هرمزگان از صفر ش��دن زمان انتظار کشتی های تجاری در‬ ‫لنگرگاه بندر شهید رجایی خبر داد و گفت‪ :‬طی ‪ ۱۰‬روز گذشته میزان عملیات‬ ‫ترمینال های کانتینری بندر ش��هید رجای��ی از ‪ ۳۷‬هزار و ‪TEU ۷۵۰‬کانتینر‬ ‫به ‪ ۴۰‬هزار و ‪TEU ۳۴۸‬کانتینر افزایش یافته است‪.‬این مقام مسئول تصریح‬ ‫کرد‪ :‬متوس��ط زمان عملیات تخلیه و بارگیری کش��تی های کانتینری در بندر‬ ‫ش��هید رجایی طی ‪ ۱۰‬روز گذشته از ‪ ۷۱‬ساعت به ‪ ۴۱‬ساعت کاهش یافته و‬ ‫این روند همچنان در حال بهبود و کاهش است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ :‬بهنوش س��لیم بهرامی‪ ،‬عضو هیات مدیره ش��هر جدید پردیس‬ ‫در خص��وص تحویل واحد های ش��رکت کوزو گف��ت‪ :‬واحد هایی که در فاز‬ ‫‪ ۱۱‬اماده بهره برداری هس��تند به دلی��ل کامل نبودن خدمات زیربنایی ان‬ ‫از جمله اب و برق و فاضالب قابل س��کونت نیس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬زمانی که‬ ‫وزارت نی��رو به ما اعالم کند تا تاریخ مش��خصی این خدمات را در واحد ها‬ ‫تکمیل می کند ما به مردم نیز اعالم خواهیم کرد‪ .‬عضو هیات مدیره ش��هر‬ ‫جدی��د پردیس با بیان این که متاس��فانه وزارت نیرو هی��چ تاریخ دقیقی را‬ ‫مشخص نکرده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬من هم نمی توانم تاریخ مشخصی برای تحویل‬ ‫این واحد ها اعالم کنم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬محم��د عطرچیان مدیرکل دفت��ر ترانزیت س��ازمان راهداری و‬ ‫حمل ونق��ل جاده ای از برنامه ریزی برای افزایش ‪۵‬درصدی ترانزیت کش��ور در‬ ‫سال جاری خبر داد و گفت‪ :‬سازمان راهداری تالش کرده تمام امکانات خود را‬ ‫برای تسهیل و تسریع ترانزیت کاال در کشور بسیج کند و در این زمینه طرح‬ ‫توسعه و افزایش کارایی ‪ ۲۴‬پایانه مرزی در دستورکار قرار گرفته و امید داریم‬ ‫با تخصیص اعتبارات مورد نیاز این امر به زودی محقق شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که در صورت نهایی شدن‬ ‫کمک شایانی خواهد بود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬علی جهاندیده معاون س��ازمان بنادر و دریان��وردی از برگزاری‬ ‫مناقصه انتخاب اپراتور بندر ش��هید رجایی تا ‪۴‬م��اه اینده خبر داد و گفت‪ :‬تا‬ ‫پایان سال ‪ 2‬شرکت بتا و سینا عملیات تخلیه و بارگیری بندر شهید رجایی را‬ ‫انجام خواهند داد و سازمان بنادر تا زمان مشخص شدن تکلیف نهایی اپراتور‪،‬‬ ‫ش��رایطی را تعبیه کرده که ش��رکت ها بدون هیچ مشکلی بار ترانزیت خود را‬ ‫جابه جا کنند‪.‬‬ ‫داالس فورت ورث فرودگاهی‬ ‫بین المللی در امریکاست که‬ ‫در ش��هر فورت ورث در ایالت‬ ‫تگزاس واقع شده و در جایگاه‬ ‫هش��تمین فرودگاه پر رفت و‬ ‫امد جهان از دید س��ازمان بین المللی فرودگاه هاست‪ .‬این‬ ‫فرودگاه ‪ 57‬میلیون را به طورمیانگین جابه جا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ فرودگاه بین المللی فرانکفورت‬ ‫فرودگاه بین المللی فرانکفورت‬ ‫در الم��ان ک��ه به ف��رودگاه‬ ‫راین ماین نیز مشهور است‪ ،‬در‬ ‫شهر فرانکفورت و بزرگ ترین‬ ‫فرودگاه کشور المان و سومین‬ ‫فرودگاه بزرگ در کل اروپاس��ت‪ .‬این فرودگاه بیش از ‪53‬‬ ‫میلیون مسافر جابه جا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرودگاه بین المللی دنور ‪ -‬کلرادو امریکا‬ ‫این ف��رودگاه ک��ه در دنیا به‬ ‫فرودگاه س��بز معروف است‪،‬‬ ‫بخشی از انرژی مورد نیاز خود‬ ‫را از طریق انرژی خورشیدی‬ ‫تامی��ن می کند و ب��ه الگویی‬ ‫برای س��اخت فرودگاه های جدید تبدیل شده است‪ .‬این‬ ‫فرودگاه در سال حدود ‪ 52‬میلیون مسافر جابه جا می کند‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫شنبه ‪ 18‬مرداد ماه ‪ 12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫گفت وگو‬ ‫باش��ند که ب��ه اینها بین ‪ 4‬تا ‪ 6‬درص��د جایزه صادراتی‬ ‫€ €جناب س�لیمی‪ ،‬تعریف ش�ما از مدیریت دفتر‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫توسعه صادرات خدمات چیست؟‬ ‫گفت وگوی اختصاصی مدیر کل دفتر توسعه صادرات خدمات با‬ ‫ع�لاوه بر این دول��ت عزمش را جزم ک��رده که برای‬ ‫صادرات غیرنفتی در کنار صادرات نفتی تعریف شده‬ ‫ت مالی یا مش��وق های مستقیم‬ ‫س��ال‪ 94‬بتواند با حمای ‬ ‫اس��ت‪ .‬از وقتی که متولیان اقتصادی به این فکر افتادند‬ ‫تحت عنوان جای��زه صادراتی از صادرکنندگان خدمات‬ ‫که خام فروش��ی نکنند و فروش نف��ت و گاز را به عنوان‬ ‫حمایت کند‪.‬‬ ‫ث��روت ملی حفظ نمایند‪ ،‬ت�لاش کردند صادرات کاال و‬ ‫€ €چند ماه اخیر شاهد بودیم که تعداد مسافران‬ ‫خدمات غیرنفتی را افزایش دهند‪.‬‬ ‫خارجی بیش�تر ش�ده اند‪ ،‬به نظر شما چه عواملی‬ ‫این جایی که تش��ریف دارید در واقع سازمان توسعه‬ ‫باعث ش�ده که گردشگران بیشتری به ایران سفر‬ ‫صادرات خدمات ایران اس��ت که تغییر شکل یافته ای از‬ ‫کنند؟‬ ‫مرکز توس��عه صادرات ایران می باشد که در سال ‪1352‬‬ ‫اصل این اس��ت که شرایط و محیط اماده شود‪ ،‬نیازی‬ ‫تاسیس و متولی توس��عه صادرات غیرنفتی کشور بوده‬ ‫به این نیست که توصیه شود‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫دول��ت جدی��د ک��ه امد‪ ،‬امی��د به زندگی ب��اال رفت‬ ‫مرکز توسعه صادرات ایران‪ ،‬از سال ‪ 1384‬به سازمان‬ ‫و ن��گاه منفی خارجی ه��ا تقریبا بر طرف ش��د‪ .‬االن از‬ ‫توسعه تجارت ایران تغییر نام یافت‪ .‬عالوه بر تولی گری‬ ‫چین توریس��ت وارد می ش��ود اصال ‪ 10‬س��ال پیش ما‬ ‫صادرات متولی امر واردات کشور نیز است‪ .‬به عبارتی ما‬ ‫فک��ر می کردیم از چین توریس��ت وارد ش��ود؟ محیط‬ ‫تالش می کنیم کل تجارت کشور را که تجارت غیرنفتی‬ ‫مناسب کشور ما برای همین حداقل توریست به خاطر‬ ‫است‪ ،‬گسترش دهیم‪.‬‬ ‫دیپلماس��ی جدید است‪ .‬خاطر ش��ما هست‪ ،‬چند سال‬ ‫€ €لطفا به صدور خدمات اشاره ای داشته باشید؟‬ ‫مرتب بحث این بود که به کش��ور حمله می شود ‪ ...‬همه‬ ‫صادرات غیرنفتی ش��امل انواع و اقس��ام کاال که قابل‬ ‫گزینه ها روی میز اس��ت و ‪ ...‬وقتی امریکا می گوید همه‬ ‫صدور باش��د‪ ،‬از قبیل فرش دس��تباف‪ ،‬صنایع دس��تی‪،‬‬ ‫گزینه ه��ا روی میز اس��ت؟ توریس��ت خارجی که خطر‬ ‫صنایع فلزی‪ ،‬چوبی‪ ،‬خودرو‪ ،‬انواع و اقس��ام صنایعی که‬ ‫نمی کن��د و به ایران بیاید‪ ،‬م��ی رود «جزایر مالدیو» هر‬ ‫ما داریم و می توانیم صادرات کنیم‪ .‬اما صادرات خدمات‪،‬‬ ‫چقدر بگویند اصفهان قش��نگ است‪ ،‬خب فکر می کند‬ ‫ش��امل انواع خدماتی اس��ت که به یک خریدار خارجی‬ ‫برای چه بیاید اینجا گیر بیفتد‪ ،‬اگر گزینه ها از روی میز‬ ‫ارائه می ش��ود که این خریدار را گاهی اوقات کارفرمای‬ ‫برداش��ته شود‪ ،‬کش��ور ما هم جزو کشورهایی است که‬ ‫خارجی نیز می گوییم‪ .‬این خدمات ممکن است فرهنگی‬ ‫امن است و بیشترین جاذبه توریستی را دارد‪.‬‬ ‫باش��د‪ ،‬مانند یک فیلم‪ ،‬یک سریال‪ ،‬یک قطعه موسیقی‬ ‫اواخر فروردین بود متوجه شدیم تمام هتل های به جز‬ ‫که بتوانیم ان را بفروشیم و از این طریق درامد خارجی‬ ‫ماه ژانویه تکمیل ش��ده و جا ندارن��د‪ .‬البته از این بهتر‬ ‫کسب کنیم‪ .‬ممکن است بتوانیم خدمات حقوقی صادر‬ ‫خواهد ش��د در صورتی که س��رمایه گذاران خارجی در‬ ‫بکنی��م‪ .‬یک حقوقدان ما برای ی��ک کارفرمای خارجی‬ ‫کشور هتل بسازند‪.‬‬ ‫خدمات حقوقی انجام بدهد و از این طریق ثروت ملی را‬ ‫محمود مقدس‪ :‬س��ازمان توسعه تجارت ایران از جمله معاونت های داریم‪ ،‬بتوانیم اهمیت و نقش این «دفتر» را در صدور خدمات کشور ارائه دهیم‪.‬‬ ‫€ €اینک�ه مط�رح کردی�د س�رمایه گذار خارجی‬ ‫افزایش و درامد ارزی را وارد کشور کند یا ممکن است‬ ‫راهب��ردی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که نقش مهمی در قبل از اغاز س��خن‪ ،‬تصور بر این بود که موضوع گفت وگوی ما در حیطه صدور‬ ‫بیای�د‪ ،‬باید زمینه اش فراهم ش�ود‪ .‬ایا زمینه های‬ ‫یک ورزش��کار یا یک مربی تکواندو بتواند در یک کشور‬ ‫اقتصاد بدون نفت دارد‪ .‬این س��ازمان نه تنها مسئول صادرات کاال و خدمات صنایع دس��تی‪ ،‬صنایع فلزی‪ ،‬صنایع چوبی‪ ،‬خودرو‪ IT ،‬و به طور کلی‬ ‫قانونی اش فراهم ش�ده‪ ،‬اساس�ا چرا سرمایه گذار‬ ‫خارجی مربیگری کند و درامد ان را به ایران بفرس��تد‪،‬‬ ‫خدمات است که ورود تمامی کاالها و خدمات را نیز برعهده دارد‪ .‬بنابراین نقش صنایع س��نتی و صنعتی خواه��د بود‪ .‬اما از همان اغ��از اهمیت صدور خدمات‬ ‫داخلی اقدام به ساخت هتل نمی کند؟‬ ‫ما این را جزو صادرات خدمات نیروی انس��انی می دانیم‬ ‫ای��ن س��ازمان را باید بر تمام��ی کاالها و خدم��ات دید‪ .‬این س��ازمان به دلیل فرهنگی و بی توجهی به ان‪ ،‬چنان مشهود شد که زودتر از زمان انتظار به مسائل‬ ‫به نظرم ش��ما که موش��کافانه امدید دنبال مس��ائل‬ ‫بنابراین صادرات خدمات‪ ،‬شاخه های مختلف دارد‪.‬‬ ‫گس��تردگی فعالیت اقتصادی‪ ،‬دارای دفاتر متعددی اس��ت که هر کدام گزارشی و مش��کالت صدور خدمات فرهنگی مانند گردشگری‪ ،‬ورزش‪ ،‬فیلم‪ ،‬موسیقی و‬ ‫و مش��کالت‪ ،‬بهتر است این قسمت س��رمایه گذاری را‬ ‫€ €مهم ترین صادرات خدمات ما چیست؟‬ ‫جداگان��ه می طلبد‪ .‬اما این بار به دلیل اهمیت موضوع به دفتر توس��عه صادرات ‪ ...‬رس��یدیم‪ ،‬اما نه انچنان که از نقش مهم صدور خدمات فنی مهندسی که در‬ ‫بگذارید خودش��ان یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫یک��ی از مهم ترین ص��ادرات خدمات ک��ه مربوط به‬ ‫خدمات واقع در نمایش��گاه بین الملل��ی مراجعه کردیم تا در فرصتی که پیش رو دهه گذشته بیش از سایر خدمات موفق بود‪ ،‬غافل شویم‪.‬‬ ‫(انجمن سرمایه گذاری خارجی) جواب بدهد‪.‬‬ ‫حوزه ماس��ت‪ ،‬صادرات خدمات فنی مهندس��ی اس��ت‬ ‫€ €اعزام نی�روی کار هم جزو خدمات محس�وب‬ ‫ک��ه پیمان��کاران‪ ،‬در قالب ش��رکت های س��اختمانی‪،‬‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از انتظارات بزرگ صادرکنن��دگان‪ ،‬صدور می ش�ود‪ ،‬چ�ه متخصص و چ�ه نیروی کار س�اده‬ ‫راه س��ازی‪ ،‬صنایع ب��رق و‪ ...‬می توانند ارائ��ه کنند‪ .‬اینها بهتری ارائه می کنیم یا اینکه ارتباطات سیاس�ی € €در مورد ورزش و ورزشکاران چطور؟‬ ‫انه��ا ه��م همین ط��ور‪ ،‬فرض کنی��د مربی م��ا‪ ،‬داور ضمانت نام��ه ب��رای کارفرم��ای خارجی اس��ت‪ .‬طرف باشد؟‬ ‫عالوه بر پروژه عمرانی داخل کش��ور ای��ن فعالیت ها را داریم؟‬ ‫البت��ه ترجیح می دهیم نیروی کار س��اده را توس��عه‬ ‫برای ی��ک کارفرمای خارجی در خ��ارج از مرزها انجام‬ ‫دلی��ل اول اینکه‪ ،‬کار پیمانکاران خیلی خوب اس��ت‪ ،‬بین المللی ما که خانواده اش در ایران هس��تند‪ ،‬می تواند خارج��ی باید به هموطن ایران��ی پیش پرداخت بدهد تا‬ ‫بتوان��د کارگاه خود را تجهیز کن��د‪ ،‬برای پیش پرداخت ندهیم‪ ،‬چون قابل افتخار نیس��ت اما اینکه متخصص ما‬ ‫می دهن��د که به ان ص��ادرات خدمات فنی مهندس��ی پیمانکار م��ا که در مناقصه ش��رکت می کند کارفرمای به عنوان صادرکننده نمونه معرفی شود‪.‬‬ ‫ما همه س��اله در ‪ 29‬مهر از ‪ 50‬ص��ادر کننده نمونه کارفرم��ای خارجی از طرف بان��ک ایرانی ضمانت و بعد برود ان ط��رف کار کند خیلی ارزش دارد ش��اید کادر‬ ‫می گوییم‪ .‬برای مثال چند پیمانکار ایرانی توانسته اند در خارجی یک س��ابقه ذهن��ی از پیمان��کار ایرانی دارد و‬ ‫قزاقستان‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬امارات‪ ،‬عراق و بسیاری می دان��د چگونه عمل می کن��د ‪ ،‬در ضمن پیمانکاران ما در حض��ور رئی��س جمه��وری تقدیر می کنی��م مثال از از ضمانت نامه حس��ن انجام کار می خواهد‪ .‬پس یکی از پزشکی و پیراپزش��کی ما خیلی مهم و االن قابل توجه‬ ‫صادرکنندگان خدمات شرکت توریستی که توانسته اند مهم ترین کارها صدور ضمانت نامه است‪ ،‬ضمانت نامه را اس��ت در همین باره ی��ک ماه دیگر ما یک جلس��ه در‬ ‫از کشورهای دیگر صادرات فنی مهندسی داشته باشند قبال رزومه خوبی از فعالیت های خود ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫تعداد بیشتری توریس��ت خارجی جلب کنند به عنوان بانک مرکزی صادر می کن��د‪ ،‬ولی وقتی بانک ها تحریم المان داریم که یک نماینده از «اداره کار افرین» و یک‬ ‫و در ‪ 4‬ق��اره جهان یعن��ی به جز اس��ترالیا به همه جا € €علت دیگری ندارد؟‬ ‫چرا‪ ،‬از سال ‪ 1380‬یک جایزه مالی برای شرکت های نمونه انتخاب و ش��امل امتیازاتی ش��دند ک��ه در قانون باش��ند ایا ان کارفرما ضمانت نامه بانک تحریم شده را نماینده از «سازمان» ما در این جلسه شرکت می کنند‪.‬‬ ‫خدمات مهندسی صادر کنند‪.‬‬ ‫هدف از این جلسه معرفی توانمندی های صدور خدمات‬ ‫€ €درامد ارزی ساالنه چه مقدار است؟‬ ‫خدمات مهندس��ی ص��ادر کنن��ده در نظ��ر گرفتیم و برایشان پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫قبول می کند؟!‬ ‫ن بانک پزشکی و پیراپزشکی است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1392‬ت��ا پای��ان اس��فند گذش��ته‪ ،‬حدود تصمی��م ب��ر این ش��د ش��رکت هایی ک��ه در مناقصات € €راجع به ‪ IT‬توضیح بدهید که امسال نسبت به‬ ‫بانک ها تحریم هس��تند‪ ،‬امکان انتقال پول بی ‬ ‫همچنین توریس��م پزشکی فعال‬ ‫‪2‬میلی��ارد و ‪ 300‬میلی��ون دالر و‬ ‫مرک��زی و بانک ه��ای دیگر جهان‬ ‫ت می کنن��د‪،‬‬ ‫بین الملل��ی ش��رک ‬ ‫اس��ت‪ ،‬به خص��وص در اذربایجان‪،‬‬ ‫س��ال ‪ ،1391‬مع��ادل ‪ 2‬میلیارد و‬ ‫تعهدات‬ ‫به‬ ‫پیمانکار‬ ‫اگر‬ ‫ندارد‪،‬‬ ‫وجود‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫س��ود‬ ‫حاش��یه‬ ‫یک‬ ‫بتوانند‬ ‫صادرات غیرنفتی در‬ ‫صادرات خدمات‪،‬‬ ‫تبریز‪ ،‬مش��هد‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬تهران کال‬ ‫‪ 400‬میلیون دالر درامد از خدمات‬ ‫عمل نکرد‪ ،‬کارفرما چگونه می تواند‬ ‫داش��ته باش��ند؛ مثال ‪ %7‬از ارزش‬ ‫کنار صادرات نفتی‬ ‫شامل انواع خدماتی‬ ‫قطب پزشکی ما خوب است منتها‬ ‫فنی مهندسی داشتیم‪.‬‬ ‫تعهد را به اجرا بگذارد؟ مش��کالت‬ ‫ق��رارداد یا از ص��ورت وضعیت را از‬ ‫تعریف شده است‪.‬‬ ‫این اس��ت؛ اما ما سعی می کنیم با است که به یک خریدار‬ ‫اگ��ر بخواهی��م ص��ادرات خدمات‬ ‫€ €اگر بخواهی�م اولویت بندی‬ ‫ما جایزه بگیرند پس پیمانکار سعی‬ ‫از وقتی که متولیان‬ ‫را انج��ام دهیم باید بیش��تر تالش‬ ‫کنیم کدام ی�ک از خدمات‪ ،‬در‬ ‫ت�لاش از ی��ک بان��ک ضمانت نامه خارجی ارائه می شود‪.‬‬ ‫می کند ی��ک مقدار مبلغ قرارداد را‬ ‫کنی��م‪ .‬زیرا این خدم��ات هم قابل‬ ‫ردیف اول صادرات هستند؟‬ ‫بگیریم‪ ،‬به ان طرف بدهیم‪.‬‬ ‫اقتصادی به این فکر‬ ‫پایین ت��ر بدهد تا بتواند در مناقصه‬ ‫ممکن است فرهنگی‬ ‫افتخار اس��ت و هم می تواند در امر‬ ‫ س��ازی‬ ‫بی��ش از همه ساختمان‬ ‫پیمانکاری‬ ‫ج�ای‬ ‫ش�ما‬ ‫اگر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫موفق‬ ‫ المللی‬ ‫ن‬ ‫بی‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫رقاب‬ ‫و‬ ‫€‬ ‫€‬ ‫افتادند که خام فروشی‬ ‫باشد‪ ،‬مانند یک فیلم‪،‬‬ ‫اشتغال زایی موثر باشد‪.‬‬ ‫اس��ت بعد از ان راهس��ازی و بعد‬ ‫باش�ید ک�ه می خواه�د صدور‬ ‫€ €در ص�دور خدم�ات فن�ی‬ ‫نکنند و فروش نفت و گاز‬ ‫یک سریال‪ ،‬یک قطعه‬ ‫€ €ای�ا اطالع�ات درب�اره‬ ‫ص��ادرات مرب��وط به برق ی��ا نیرو‬ ‫خدمات داشته باشد به نظر شما‬ ‫مهندس�ی بیش�ترین تلاش و‬ ‫را به عنوان ثروت ملی‬ ‫موسیقی که بتوانیم‬ ‫توریسم پزشکی جایی متمرکز‬ ‫اس��ت و بعد صدور صنعت اس��ت‬ ‫با چه مشکلی مواجه است؟‬ ‫موفقیت ه�ا را داش�تیم‪ ،‬اکنون‬ ‫است؟ ایا اماری می توان گرفت‬ ‫نمی توان��م بگوی��م که مش��کلی ان را بفروشیم و از این‬ ‫مثال کارخانه تولید مواد لبنی برای حفظ نمایند‪ ،‬تالش کردند می خواه�م بدان�م کمتری�ن‬ ‫ک�ه چق�در س�االنه توریس�م‬ ‫کشور ونزوئال‪ ،‬کوبا‪ ،‬عراق ساخته ایم‬ ‫صادرات کاال و خدمات‬ ‫ندارد‪ .‬بعد از تحریم ها‪ ،‬منحنی رشد‬ ‫موفقی�ت در ص�ادرات ش�امل‬ ‫طریق درامد خارجی‬ ‫پزشکی داریم؟‬ ‫مهندس��ی‬ ‫فنی‬ ‫خدمات‬ ‫ص��ادرات‬ ‫است؟‬ ‫بوده‬ ‫خدمات‬ ‫کدام‬ ‫و نی��ز پیمان��کاران ایران��ی ما یک غیرنفتی را افزایش دهند‪.‬‬ ‫کسب کنیم‬ ‫فکر نمی کنم‪ ،‬نه تمرکز اطالعاتی‬ ‫کارخانه ارد برای سوریه ساخته اند‪.‬‬ ‫خیلی عال��ی باال می رف��ت؛ خیلی‬ ‫کمتری��ن ص��ادرات‪ ،‬مرب��وط به‬ ‫و ن��ه امار مش��خصی از توریس��م‬ ‫€ €ایا ص�دور فنی مهندس�ی‬ ‫عال��ی‪ .‬منته��ا جای��زه صادراتی از‬ ‫خدمات فرهنگی و هنری است‪ ،‬که‬ ‫س��ال ‪ 1390‬قطع شد از همان سال صادرات افول کرد‪ .‬پزش��کی داریم‪ .‬توریس��م پزش��کی و خدمات پزشکی‬ ‫پاالیشگاه هم صحت دارد؟‬ ‫یکی از اخرین نمونه ها‪ ،‬تالش یک گروه انیمیشن س��از‬ ‫ارزش ص��ادرات ما تا ح��دود ‪ 4/2‬میلیارد دالر هم رفته متولی ندارد‪ ،‬اما خدمات فنی مهندس��ی به دلیل سابقه‬ ‫بل��ه صح��ت دارد‪ ،‬پیمان��کاران نفت��ی م��ا در زمینه بود که برای اولین بار توانستند کار های خودشان را که‬ ‫بود خیل��ی از متخصصین می گویند کش��ور ما ظرفیت در ص��دور خدمات متولی دارد که ای��ن اتاق متولی ان‬ ‫پاالیش��گاه‪ ،‬س��کوهای نفتی‪ ،‬لوله گذاری کف اقیانوس درباره اموزش ترافیک بود به بعضی کش��ورها بفروشند‪،‬‬ ‫س��االنه ‪ 20‬میلیارد دالر صادرات فنی – مهندسی دارد است به عبارتی «ماده ‪ »19‬است‪.‬‬ ‫برای انتقال نفت و گاز که مبحث خیلی بزرگی اس��ت‪ ،‬یا فیلم هایی مثل سریال مردان انجلس‪ ،‬سریال حضرت‬ ‫نه ‪ 2/4‬میلیارد دالر‪ .‬اگر ظرفیت ها ازاد شود حداقل ‪€ € 17‬کمیته ماده ‪ 19‬را توضیح می دهید؟‬ ‫فعالند‪.‬‬ ‫یوس��ف‪ ،‬یا همان فیلم هایی است که درجشنواره جایزه‬ ‫کمیته ماده ‪ 19‬یک کمیته ملی متشکل از ‪ 6‬نماینده‬ ‫فنی‬ ‫خدمات‬ ‫ص�ادرات‬ ‫در‬ ‫ ایم‬ ‫ه‬ ‫توانس�ت‬ ‫ما‬ ‫چرا‬ ‫هزار شرکت پیمانکار داریم که صاحب رتبه هستند اگر‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ناچیز‬ ‫بس��یار‬ ‫مقدار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫ گیرند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫€€‬ ‫در سال ‪ 1392‬تا پایان اسفند گذشته‪،‬‬ ‫فقط یک درصد انها فعال ش��وند بیش از اینها صادرات اس��ت که در س��طح ملی‪ ،‬برای ص��ادرات خدمات فنی‬ ‫مهندسی نس�بت به صدور خدمات دیگر موفق تر ص��دور خدم��ات فرهنگی تالش بیش��تری ک��رد‪ .‬علت‬ ‫حدود ‪2‬میلیارد و ‪ 300‬میلیون دالر‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬از این تعداد فقط ‪ 270‬شرکت به عنوان و مهندس��ی ایران تصمیم می گیرد که ش��امل نماینده‬ ‫عمل کنیم؟‬ ‫ناموف��ق بودن صدور این نوع خدمات‪ ،‬ناش��ناخته بودن‬ ‫(‪ 2/300/000‬میلیون دالر) و سال‬ ‫صادر کننده فنی مهندسی شناخته شدند‪ ،‬که درصدی وزارت امور خارج��ه‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬معاونت برنامه ریزی‬ ‫خب‪ ،‬به خاطر اینکه دانشگاه فنی مهندسی در کشور این موضوع اس��ت‪ .‬تهیه کنندگانی ک��ه با وادی تجارت‬ ‫از سال ‪ 1314‬تاسیس ش��د و جزو اولین دانشکده های اش��نا نیس��تند‪ ،‬باید بدانند کاری که انج��ام می دهند ‪ ،1391‬معادل ‪ 2‬میلیارد و ‪ 400‬میلیون‬ ‫ناچیز اس��ت‪ .‬از این ‪ 270‬ش��رکت حدودا ً ‪ 170‬شرکت نظارت راهبردی ریاست جمهوری‪ ،‬نماینده تشکل های‬ ‫یکبار تجربه داش��تند و حدود ‪ 60‬ش��رکت از میان انها مربوطه یا ‪ NGO‬نماینده وزارتخانه های ذیربط ماننده‬ ‫فن��ی بوده اس��ت‪ .‬متخصصان هم فارغ التحصیل س��ال می تواند یک نوع صادرات خدمات هم محس��وب شود‪،‬‬ ‫دالر درامد از خدمات فنی مهندسی‬ ‫گل سرسبد صادرکنندگان کش��ورند‪ .‬انها معتقدند که را ه و شهرس��ازی و ساختمان‪ ،‬پاالیش��گاه‪ ،‬کارخانه های‬ ‫‪ 1318‬هس��تند تا االن‪ .‬به ان اندازه در شاخه های دیگر ما داریم کم کم انها را با تجارت فرهنگی اشنا می کنیم‪.‬‬ ‫داشتیم‬ ‫قطع جایزه صادراتی به انها ضربه زده اس��ت‪ .‬منحنی ها صنعتی و نماینده س��ازمان توس��عه تجارت ایران که ما‬ ‫قابلیت نداش��ته ایم مثال ورزش ما اگر بخواهد در رقابت € €‪ -‬شما تا به حال با مسئوالن خدمات فرهنگی‬ ‫هم همین را نش��ان می دهند که از س��ال ‪ 1380‬تا ‪ 90‬هس��تیم‪ .‬این ‪ 6‬نماین��ده در مورد تس��هیالتی تصمیم‬ ‫قرار بگیرد ان سابقه و پیشینه را ندارد‪.‬‬ ‫جلسه داشتید؟‬ ‫ب��ه م��وازات کاهش جای��زه صادراتی‪ ،‬ص��دور صادرات می گیرن��د که دول��ت می تواند ب��ه صادرکننده خدمات‬ ‫€ €البته منظور من کسب درامد ارزی است‪.‬‬ ‫بل��ه همین دیروز با بنی��اد فارابی ‪ ،‬ح��وزه هنری و با سال های گذشته موفق تر بودند؟‬ ‫نمی دان��م موفق تر بودندیا نه‪ ،‬اما بحث این اس��ت که خدمات کاهش داشته است‪ .‬بنابراین دو نکته مهم یکی فنی مهندس��ی بدهد‪ .‬ما تصمی��م می گیریم که به چه‬ ‫بل��ه‪ ،‬این کار خدمات فنی مهندس��ی کار پررونق تر و نماینده خانه سینما جلسه داشتیم و سعی کردیم برای‬ ‫انها تش��ریح کنیم که اگر کار خارج��ی دارید صادرات یک مقدار اعتماد به نفس خودشان را پیدا کردند‪ .‬مثال تحریم ها و دیگری قطع جوایز صادراتی موجب ش��د تا صورت و به چه میزان تس��هیالت ب��ه صادر کنندگان‬ ‫پردرامدتری نسبت به سایر خدمات است‪.‬‬ ‫بدهیم‪ .‬ممکن اس��ت به صورت صادراتی یا ضمانت نامه‬ ‫€ €چ�را توانس�ته ایم در ص�دور خدم�ات فن�ی محس��وب می ش��ود و می توانی��د از معافی��ت مالیاتی شرکت ایرانی‪ ،‬که توانست صادرکننده ‪ IT‬به کانادا باشد صدور خدمات فنی ‪ -‬مهندسی کاهش یابد‪.‬‬ ‫برخوردار شوید‪ .‬مثال اگر سریالی به کشور های خارجی و به کش��ور درجه ‪ 1‬دنیا خدم��ات تک های صادر کند‪€ € .‬مطلبی به نظر ش�ما می رس�د که از ان سخن «حسن انجام» کار یا ضمانت نامه «پیش پرداخت» باشد‬ ‫مهندسی موفق باشیم؟‬ ‫نگفتید و الزم است که صادرکنندگان از ان اطالع یا ممکن اس��ت در مورد خروج ماشین االت باشد‪ ،‬مثال‬ ‫از س��ال ‪ 1373‬که خدمات مهندسی را شروع کردیم بفروش��ید از درامدهای ان باید مالیات بدهید اما اگر به اعتماد به نفس و خودباوری پیدا می کند‪.‬‬ ‫یک پیمانکار باید ماش��ین االت را از م��رز خارج کند و‬ ‫وارد رقابت شدیم و خیلی جاها در مناقصه‪ ،‬شرکت های ما اطالع دهی��د و ما تائید کنیم ک��ه صادرات خدمات € €رقم ص�ادرات ‪ IT‬را می توانید برای س�ال ‪ 92‬داشته باشند؟‬ ‫خبر خوبی که صادرکنن��دگان دنبالش بودند و باعث دوباره برگرداند این تش��ریفات هم باید در کمیته ماده‬ ‫اروپایی را پشت سر گذاش��تیم و برنده شدیم‪ ،‬اما اینکه بوده اس��ت‪ ،‬اداره مالیات نمی تواند متعرض انها بش��ود بگویید؟‬ ‫خودش��ان رس��می اعالم نمی کنند اما حدودا ‪ 120‬یا می شود که رونق در کارشان ایجاد شود جایزه صادراتی ‪ 19‬بررسی شود‪.‬‬ ‫توانس��ته باشیم از انها بهتر باشیم‪ ،‬نه چنین نیست زیرا و از انها مالیات بخواهد‪ .‬برای یک قطعه موس��یقی هم‬ ‫با سپاس از حضور شما در این گفت وگو‪ ،‬امیدوارم که‬ ‫رقم صادرات انها خیلی بیشتر از ماست‪.‬‬ ‫شرایط همین طور است‪ .‬حوزه صدور خدمات فرهنگی و ‪ 130‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫اس��ت که حدود ‪ 3‬س��ال قطع ش��د‪ ،‬اما امسال تصمیم‬ ‫گرفته ش��د ک��ه برای س��ال ‪ 92‬پرداخت ش��ود‪ ،‬یعنی به زودی ش��اهد گسترش صدور خدمات باشیم و موانع‬ ‫€ €دلی�ل اینک�ه م�ا در مناقصه برنده می ش�ویم هنری حوزه وس��یعی است که باید انها را با این شرایط € €ما برای صدور خدمات چه مشکالتی داریم؟‬ ‫یکی از مشکالت بزرگ ناشی از تحریم های بین المللی صادرکننده و پیمانکاران صورت وضعیت خود را داشته و مشکالت صادرات خدمات در کشور بر طرف شود‪.‬‬ ‫چیس�ت؟ نرخ کمتری ارائه می دهی�م؟ یا کیفیت اشنا کنیم‪.‬‬ ‫صدور خدمات‪،‬‬ ‫چشم انداز‪،‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫راهکار ها‬ ‫اینه خانواده‬ ‫شنبه ‪ 18‬مردادماه ‪12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫ساالنه بیش از ‪ 132‬میلیارد تومان صرف کودکان مراکز نگهداری می شود‬ ‫اموزش والدین کودک ازار؛ حلقه مفقوده کاهش اسیب‬ ‫گ�روه این�ه‪ -‬محم�د ج�واد صابری‪:‬‬ ‫انطور که مدیرکل کودک و نوجوان سازمان‬ ‫بهزیس��تی همین ‪ 2‬هفته پیش اعالم کرده‬ ‫اس��ت از حدود ‪ 23‬هزار کودک زیر پوشش‬ ‫بهزیستی ‪ 87‬درصد بدسرپرست هستند‪.‬‬ ‫طبق قان��ون مدنی ای��ران‪ ،‬تنبیه کودکان‬ ‫توسط والدین باید متعارف باشد اما مرز بین‬ ‫متعارف و غیرمتعارف مش��خص نشده است‪.‬‬ ‫ب��ا وجود ای��ن‪ ،‬هرازگاهی اخب��اری مبنی بر‬ ‫سلب صالحیت والدینی که کودکان خود را‬ ‫به ش��دت ازار داده اند منتشر می شود‪ .‬قانون‬ ‫می تواند مش��خص کند که ایا پدر و مادری‬ ‫صالحیت نگه��داری از فرزندش��ان را دارند‬ ‫ی��ا نه‪ .‬هر چند این صالحی��ت می تواند ابعاد‬ ‫مختلفی داشته باشد و برای مثال خانواده ای‬ ‫ک��ه تمکن اقتصادی ندارد نیز مش��مول این ‹ ‹یک چهارم کودکان ازار می بینند‬ ‫امار مرب��وط به خط مش��اوره «صدا یارا»‬ ‫مسئله شود اما اغلب کودکانی که مورد ازار و‬ ‫اذیت‪ ،‬ان هم ازار و اذیت شدید قرار گرفته اند‪ ،‬نشان می دهد در سال ‪ ، 92‬پنج هزار و ‪634‬‬ ‫از خانواده ها گرفته و به س��ازمان بهزیس��تی نفر ب��ا این مرکز تماس گرفته اند‪ .‬براس��اس‬ ‫سپرده می شوند‪ .‬ش��رایط نگهداری کودکان اع�لام «صدا یارا» در این س��ال ‪ 55‬درصد‬ ‫در مراکز نگهداری ‪ ،‬هزینه های اقتصادی که ک��ودکان تنبیه عاطف��ی‪ ،‬روانی و ‪ 45‬درصد‬ ‫این نگهداری به دنبال دارد‪ ،‬احتمال منزوی این کودکان مورد تنبیه بدنی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫شدن کودک و بروز اسیب روانی و اجتماعی ‪ 58/5‬درص��د کودکان��ی که در موردش��ان‬ ‫از جمله مس��ائلی است که هم کارشناسان و تماس برقرار شده پس��ر و ‪ 41/5‬درصد انها‬ ‫دخت��ر بوده ان��د‪31 .‬‬ ‫هم مسئوالن اجرایی را در‬ ‫درص��د ب��ه عل��ت‬ ‫سلب مس��ئولیت والدین‬ ‫مش��کالت خانوادگی‪،‬‬ ‫فاق��د صالحی��ت دو دل‬ ‫‪ 13‬درص��د ب��ه علت‬ ‫می کن��د‪ .‬ای��ن درحالی‬ ‫مش��کالت مربوط به‬ ‫اس��ت که برخ��ی فعاالن‬ ‫حسن عشایری با بیان‬ ‫مدرس��ه‪ 6 ،‬درص��د‬ ‫حق��وق ک��ودکان اعتقاد‬ ‫دارند باید در این زمینه با اینکه تب بر‪ ،‬تب را پایین‬ ‫به علت مش��کالت با‬ ‫می اورد اما باکتری را‬ ‫دوس��تان‪ 7 ،‬درصد به‬ ‫قاطعیت بیشتری برخورد‬ ‫نمی کشد‪ ،‬تصریح می‬ ‫علت مشکالت عادتی‪،‬‬ ‫ک��رد‪ .‬انها اغلب به میزان‬ ‫‪ 2‬درص��د ب��ه عل��ت‬ ‫باالی ک��ودک ازاری در کند‪ :‬در بحث کودک ازاری‬ ‫مش��کالت رفت��اری‪،‬‬ ‫کشور اش��اره می کنند و‬ ‫باید ریشه ها شناخته‬ ‫‪ 5‬درص��د ب��ه عل��ت‬ ‫از منظر دفاع از حقوق و‬ ‫شود و این ریشه در‬ ‫مش��کالت ارتباط��ی‪،‬‬ ‫سالمت کودکان خواستار‬ ‫برخورده��ای جدی تری بعدی عدم اموزش درست ‪ 3‬درص��د ب��ه عل��ت‬ ‫خانواده هاست‬ ‫مش��کالت اجتماعی‪،‬‬ ‫در ای��ن زمینه هس��تند‪.‬‬ ‫‪ 2‬درص��د ب��ه عل��ت‬ ‫هرچق��در در ای��ن زمینه‬ ‫فعالیت های��ی انجام می ش��ود ک��ه کودکان مشکالت جسمی‪ 4 ،‬درصد به علت مشکالت‬ ‫اس��یب دیده و در معرض اس��یب باید مورد بلوغ و ‪ 27‬درصد به علت س��ایر مش��کالت‪،‬‬ ‫حمای��ت قرار گیرند ام��ا برنامه ریزی ها برای مورد مشاوره قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫ناگفته پیداست که امار دقیقی در ارتباط با‬ ‫والدین کودک ازار کمرنگ و کمرنگ تر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬هرازچندگاهی اخباری مبنی بر وقوع کودک ازاری در کشور وجود ندارد‪ .‬به تازگی‬ ‫کودک ازاری ش��دید در رس��انه ها منتش��ر مهین اس�لامی ف��وق تخصص روانپزش��کی‬ ‫می ش��ود‪ .‬در مواردی ش��دت ازار و اذیت به کودکان با بیان اینکه ک��ودک ازاری یکی از‬ ‫میزانی است که کودک جان خود را از دست‬ ‫می دهد یا دچار اس��یب ش��دید جس��می و‬ ‫روانی می ش��ود‪ .‬با وجود این‪ ،‬تنها سناریوی‬ ‫اجرا ش��ده سلب مس��ئولیت از والدین بوده‬ ‫در حال��ی که‪ ،‬به روش��نی مش��خص اس��ت‬ ‫کنت��رل و کاهش ک��ودک ازاری بس��ته به‬ ‫اموزش و فرهنگ س��ازی در این زمینه قبل‬ ‫از وق��وع ک��ودک ازاری اس��ت همانطور که‬ ‫س��لب صالحیت از والدین حتی اگر سالمت‬ ‫جسمانی کودک را تضمین کند اما مشخص‬ ‫اس��ت فردی که حاضر ش��ده کودک خود را‬ ‫ازار ده��د از نظر روانی بیمار اس��ت و همین‬ ‫فرد در موقعیت های خاص می تواند دیگران‬ ‫را مورد ضرب و جرح قرار دهد یا حتی جان‬ ‫انها را بگیرد‪.‬‬ ‫گروه اینه‪ :‬باید نان بیاورند همان ها که روزی به خانه‬ ‫بخت رفتند تا در کنار و همرا ه نان اور خانه باش��ند و نه‬ ‫یاور دیگری برای نان اوری‪ .‬طالق امروزه شمار زنانی که‬ ‫سرپرست خانوار هستند را افزایش داده‪ ،‬با سنی زودتر از‬ ‫موعد سرپرست شدن‪ .‬تعدادشان به طور رسمی مشخص‬ ‫نیس��ت اخرین امار رقم ‪ 2500‬خانواری که سرپرس��ت‬ ‫زن دارد را نش��ان می دهد که متعلق به سال ‪ 90‬است و‬ ‫پژوهش��کده امار و مجری پژوهش زنان سرپرست خانوار‬ ‫اعالم کرده اس��ت‪ .‬ول��ی به گفته یک حقوق��دان انها به‬ ‫طور رس��می سرپرس��ت خانوار قلمداد می ش��وند اما در‬ ‫تصمیم گیری های بنیادین نقش مستقیم ندارند‪.‬‬ ‫امار نشان می دهد در سال ‪ 90‬سهم خانواده های «زن‬ ‫سرپرس��ت» نسبت به س��ال ‪ 85‬از ‪ 9/5‬درصد به ‪12/5‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪ .‬همچنین فوت همسر و طالق؛‬ ‫دو دلیل عمده افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار است؛‬ ‫به گون��ه ای که ‪ 71/4‬درص��د از زنان سرپرس��ت خانوار‬ ‫همس��ر خود را بر اثر فوت از دست داده اند‪ 17/6 ،‬درصد‬ ‫بدسرپرس��ت هس��تند‪ ،‬حدود ‪ 10‬درصد از این خانوارها‬ ‫بر اثر طالق زن‪ -‬سرپرس��ت خانوار ش��ده اند و ‪ 5‬درصد‬ ‫نیز هرگز ازدواج نکرده اند‪ .‬امارهای متعلق به س��ال ‪90‬‬ ‫همچنین نشان می دهد که از نظر اقتصادی خانواده های‬ ‫زن‪ -‬سرپرس��ت در سطح پایینی قرار دارند‪ 43/3 .‬درصد‬ ‫انها در ‪ 2‬دهک پایین درامدی هس��تند و از سویی دیگر‬ ‫عده ای از زنان سرپرست خانوار هم از وضعیت اقتصادی‬ ‫خوبی برخوردارند‪ ،‬اما س��هم کمی از ام��ار دارند؛ یعنی‬ ‫‪ 13‬درصد در ‪ 2‬دهک باال ثبت ش��ده اند‪ .‬میانه درامدی‬ ‫خانوارهای زن‪ -‬سرپرست حدود ‪ 34‬درصد کمتر از مرد‪-‬‬ ‫سرپرست اس��ت‪ .‬تعداد زنان سرپرست سالمند نیز رو به‬ ‫افزایش اس��ت‪ ،‬به طوری که در سال ‪ 90‬سهم زنان خانوار‬ ‫باالی ‪ 65‬سال‪ ،‬به ‪ 39/6‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هم کارگر هم سرپرست ‬ ‫زنان کارگر سرپرس��ت خان��وار به ان دس��ته از زنانی‬ ‫اط�لاق می ش��ود ک��ه در واحدهای مش��مول قانون کار‬ ‫اش��تغال داشته و سرپرس��تی خود و س��ایر افراد تحت‬ ‫تکف��ل را ب��ه عهده دارن��د ‪.‬این تعریف بر اس��اس قانون‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت کش��ور دختران کارگر مجرد‬ ‫سرپرس��ت خانوار و افراد تحت تکفل ان��ان‪ ،‬زنان کارگر‬ ‫پدیده های شایع در تمام جوامع بشری است‪،‬‬ ‫گفته اس��ت‪ :‬میزان فراگیری و شیوع کودک‬ ‫ازاری در جوامع مختلف بین ‪ 30‬تا ‪ 35‬درصد‬ ‫و با توجه به مطالع��ات صورت گرفته میزان‬ ‫ان در ای��ران ‪ 20‬ت��ا ‪ 25‬درصد تخمین زده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن جاوید س��بحانی‪ ،‬عضو انجمن‬ ‫حمای��ت از حقوق ک��ودکان‪ ،‬چند روز پیش‬ ‫گفته ب��ود‪ 32« :‬درصد دخت��ران راهنمایی‬ ‫و دبیرس��تان تجربه ازار جنسی داشته اند و‬ ‫به طور کل تاکنون نیمی از جمعیت دختران‬ ‫ازارجنسی را تجربه کرده اند‪».‬‬ ‫‹ ‹هزینه ‪ 50‬میلیاردی بهزیستی‬ ‫افزای��ش می��زان ک��ودک ازاری ب��ه طور‬ ‫طبیعی به افزایش تعداد کودکان زیر پوشش‬ ‫بهزیس��تی می انجامد‪ .‬این درحالی است که‬ ‫اگ��ر به صورت میانگین هزینه نگهداری یک‬ ‫کودک در مراکز نگهداری را ماهانه ‪480‬هزار‬ ‫توم��ان بدانی��م اکنون هزین��ه نگهداری ‪23‬‬ ‫هزار ک��ودک در مراکز نگهداری بیش از ‪11‬‬ ‫میلیاردتومان در ماه می ش��ود‪ .‬این هزینه در‬ ‫س��ال ‪ 132‬میلیاردتوم��ان خواهد ب��ود و با‬ ‫توجه به اینکه بهزیس��تی کمتر از ‪ 180‬هزار‬ ‫تومان در ماه برای هر کودک هزینه می کند‪،‬‬ ‫نگهداری کودکان در مراکز نگهداری نزدیک‬ ‫به ‪ 50‬میلیاردتومان هزینه س��االنه برای این‬ ‫س��ازمان دارد‪ .‬البت��ه نباید از ای��ن واقعیت‬ ‫غافل شد که ‪ 480‬هزار تومان ویژه کودکان‬ ‫باالتر از ‪ 6‬س��ال است و هزینه نگهداری یک‬ ‫نوزاد به مراتب بیش��تر از این خواهد بود‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی چاره ای جز این نیست که‬ ‫با اگاهی سازی و اموزش میزان کودک ازاری‬ ‫در خانواده ها پایین بیاید‪ .‬این درحالی اس��ت‬ ‫که توجه کم��ی به ام��وزش والدین کودک‬ ‫ازار می ش��ود و همانطور که ذکر ش��د تنها‬ ‫س��ناریوی کنت��رل ک��ودک ازاری‪ ،‬س��لب‬ ‫صالحیت اس��ت که بیش��تر به پ��اک کردن‬ ‫صورت مسئله شبیه است‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به اسیب زننده‬ ‫یک استاد دانش��گاه و مدرس روانشناسی‬ ‫ب��ه‬ ‫س�لامت در گف��ت و گ��و ب��ا‬ ‫کاستی های موجود در زمینه اموزش والدین‬ ‫کودک ازار اشاره می کند و می گوید‪ :‬همواره‬ ‫در توج��ه به اس��یب‪ ،‬به اس��یب دیده توجه‬ ‫می شود در حالی که باید اسیب رسان را نیز‬ ‫مورد توجه قرار داد‪.‬‬ ‫حس��ن عش��ایری با بیان اینکه تب بر‪ ،‬تب‬ ‫را پایی��ن می اورد اما باکتری را نمی کش��د‪،‬‬ ‫تصریح می کند‪ :‬در بحث کودک ازاری باید‬ ‫ریش��ه ها شناخته شود و این ریشه در بعدی‬ ‫وجود ‪ 2500‬زن سرپرست خانوار تا سال ‪90‬‬ ‫خانههاییکهزنانسرپرستیمی کنند‬ ‫‪ 43‬درصد از زنان سرپرست خانوار در دو دهک پایین قرار دارند‬ ‫سرپرس��ت خانوار و افراد تحت تکفل انان که همس��ران‬ ‫از کار افت��اده‪ ،‬زندان��ی‪ ،‬یا معتاد به مواد مخدر داش��ته و‬ ‫در مراک��ز نگهداری معتادان هم می توانند باش��ند‪ ،‬زنان‬ ‫کارگری که از همسران خود طالق گرفته یا همسرانشان‬ ‫فوت کرده یا مفقود االثر باشند و افراد تحت تکفل انان‪،‬‬ ‫زنان کارگر سرپرس��ت خانوار که بر اساس فهرست مورد‬ ‫تایید س��ازمان تامی��ن اجتماعی مق��رری بیمه بیکاری‬ ‫دریافت می نمایند و اف��راد تحت تکفل انان را هم در بر‬ ‫می گیرد‪ .‬این گ��روه از زنان دغدغه های زیادی دارند که‬ ‫از جمله ان ترس و نگرانی ازاینده مبهم و نامعلوم است‪.‬‬ ‫ترسی از نبود تضمین برای تامین نیازهای زندگی اتی از‬ ‫مهم ترین دغدغه های زنان سرپرست خانوار می باشد‪ .‬در‬ ‫‪ 2/60‬درصد از زنان سرپرس��ت خانوار احساس اضطراب‬ ‫و نگرانی از اینده وجود دارد‪ .‬همچنین نداش��تن شغل از‬ ‫دیگر دغدغه زنان سرپرس��ت خانوار اس��ت تا انجا که بر‬ ‫پایه امار ‪ 8/68‬درصد زنان سرپرس��ت خانوار زیر پوشش‬ ‫نهادهای حمایتی‪ ،‬با هیچ حرفه ای که امکان دس��تیابی‬ ‫به ش��غلی با حداقل درامد را برای انان فراهم کند اشنا‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹انها زن سرپرست خانوار نیستند‬ ‫در ح��ال حاضر پدر به ط��ور قانونی می توان��د درباره‬ ‫تمامی تصمیمات فرزندان اظهارنظر کند و اما مادری که‬ ‫سرپرست خانوار هم هست تنها با اجازه اداره سرپرستی‬ ‫که زیر نظر دادستانی است می تواند تصمیم گیر خانواده‬ ‫باشد‪ .‬با این تعریف به نظر می رسد زنان سرپرست خانوار‬ ‫در کش��ور به طور حقوقی سرپرس��ت خانوار نیس��تند‪.‬‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫زه��ره ارزنی‪ ،‬حقوقدان در گفتگ��و با‬ ‫زنان مطلقه یا ش��وهر ف��وت کرده به ش��کل قانونی زن‬ ‫نبود اموزش اموزش صحیح در خانواده ها و‬ ‫در بعدی دیگر مسائل اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی اس��ت که بستر اس��یب را به وجود‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه اینکه در س��ال های اخیر‬ ‫کلینیک ه��ای کنترل خش��م دایر ش��ده اند‪،‬‬ ‫فعالی��ت این کلینیک ه��ا را بی تاثیر می داند‬ ‫و می گوی��د‪ :‬روش های��ی که مورد اس��تفاده‬ ‫قرار می گیرد روش هایی نیس��تند که بتوانند‬ ‫مشکالت را حل کنند‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به تدریس‬ ‫روانشناسی س�لامت در دانشگاه ها می گوید‪:‬‬ ‫اوضاع به این صورت اس��ت که از دانشجوی‬ ‫‪ PHD‬در رابط��ه با یک بحث علمی امتحان‬ ‫می گیرند و به او نمره ‪ 20‬یا ‪ 19/75‬می دهند‬ ‫در حال��ی که باید این فرد را که قرار اس��ت‬ ‫روانش��ناس و مش��اور ش��ود به میان مردم‬ ‫فرس��تاد و از او خواس��ت کار میدان��ی انجام‬ ‫دهد‪ .‬او اینط��ور نتیجه گیری می کند که در‬ ‫بحث اموزش والدین کودک ازار که می تواند‬ ‫به کاهش کودک ازاری یا حتی خشونت های‬ ‫دیگر منجر ش��ود ابتدا باید به اس��یب زننده‬ ‫توجه ش��ود و در درجه دوم باید مش��اوران‬ ‫و روانشناس��انی که اموزش مناسب دیده اند‬ ‫مهارت های عملیاتی را اموزش دهند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت خانوار نیستند انها فقط قیم هایی هستند که‬ ‫از س��وی اداره سرپرستی که زیر نظر دادستانی هر شهر‬ ‫تشکیل می شود‪ ،‬اجازه دارند درباره فرزندان شان تصمیم‬ ‫بگیرند‪ .‬به طور مثال زنان سرپرست خانوار به طور عملی‬ ‫نمی توانند اجازه خروج فرزندان شان از کشور را بدهند و‬ ‫کارهای بنیادین را نمی توانند انجام دهند‪.‬‬ ‫او اعتقاد دارد سازمان بهزیستی و کمیته امداد از جمله‬ ‫سازمان هایی هس��تند که باید در این زمینه فعال باشند‬ ‫و می گوید‪« :‬کمیته ام��داد هم که ردیف بودجه ای برای‬ ‫زنان سرپرس��ت خانوار ندارد تنها بخش��ی برای حمایت‬ ‫از کم درامده��ا وجود دارد ک��ه به طورطبیعی زنان هم‬ ‫در این دس��ته قرار می گیرند‪ ،‬زنانی که چند بچه دارند‪،‬‬ ‫همس��ر فوت ش��ده دارند و وضعیت هایی از این دس��ت‬ ‫ی عملکردشان در این‬ ‫دارند‪ .‬س��ازمان هایی مثل بهزیست ‬ ‫ح د اس��ت که اشرافی به معلوالن و بی سرپرستان خانوار‬ ‫داشته باش��ند و زنان سرپرست خانوار هم در این دسته‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬متاس��فانه مردم ایران هم برای کار کردن‬ ‫حوصل��ه ندارن��د و می خواهند کمک نق��دی از جایی به‬ ‫انها برس��د‪ .‬حتی اگر کاری برای انها پیدا ش��ود در شان‬ ‫خود نمی بینند یا وقت گیر اس��ت‪ .‬این اس��ت که الفبای‬ ‫توانمندی هنوز در کش��ور ما نهادینه نش��ده است»‪ .‬این‬ ‫حقوقدان با اشاره به اینکه باید فرهنگ رئیس بودن را از‬ ‫ذهن مردم بزداییم اظهارکرد‪ :‬در کش��ور به انواع مشاغل‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬همانقدر که در بخش مدیری��ت نیاز به نیرو‬ ‫داریم در بخش تولید هم باید نیروی فعال وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬اول باید فرهنگ سازی ش��ود‪ .‬زمانی بود که همه‬ ‫ما در روس��تاها مش��غول به کار بودیم یا مثال پدران مان‬ ‫در روس��تاها در کنار یکدیگ��ر و دوش به دوش هم کار‬ ‫می کردند اما حاال در ش��هرهای ب��زرگ ان فرهنگ کار‬ ‫کردن فراموش ش��ده اس��ت‪ .‬حمایت یعنی اینکه زمینه‬ ‫کارافرینی برای زنان فراهم شود که این موضوع از وظایف‬ ‫وزارت تعاون است‪ .‬حمایت از شرکت های تولیدی که به‬ ‫دس��ت زنان کارافرین اداره می شود‪ .‬مثال زنان کارافرین‬ ‫که فرزند کوچک دارند بای��د مهدهای کودک رایگان از‬ ‫س��وی دولت برای انها ایجاد ش��ود‪ .‬یا حتی ان دسته از‬ ‫زنانی ک��ه خیاطی می کنند در صورتی که چرخ خیاطی‬ ‫ندارند این امکان از سوی دولت برای انها ایجاد شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 70‬درصد مجوزهای مشاغل خانگی‬ ‫مربوط به بانوان است‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراسان‬ ‫جنوبی گف��ت‪ :‬بی��ش از ‪ 70‬درصد مجوزهای مش��اغل‬ ‫خانگ��ی مرب��وط ب��ه بانوان اس��ت‪ .‬محمد س��نجری در‬ ‫بازدید از مراکز فنی وحرفه ای خراس��ان جنوبی در مرکز‬ ‫فنی وحرفه ای خواهران گفت‪ :‬در بخش مش��اغل خانگی‬ ‫بیش��ترین مش��کل در بخش عرضه محصوالت است که‬ ‫اگر این مشکل برطرف نش��ود بخش مشاغل خانگی راه‬ ‫به جایی نمی برد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با توجه به قانون مش��اغل‬ ‫خانگی‪ ،‬ش��هرداری ها موظف هستند تا مکانی برای ارائه‬ ‫این محصوالت در نظر بگیرند؛ اما در شهرس��تان بیرجند‬ ‫تاکنون این اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراس��ان جنوبی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در صدد است‬ ‫تا با همکاری ش��هرداری این مکان ه��ا را راه اندازی کند‬ ‫اما تاکنون موفق به این کار نش��ده ایم‪ .‬س��نجری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در س��طح برخی از شهرستان ها مکان هایی مختص‬ ‫مش��اغل خانگی در نظر گرفته ش��ده که محصوالت این‬ ‫مشاغل را عرضه می کند‪ .‬مژگان شریفی‪ ،‬سرپرست دفتر‬ ‫امور بانوان و خانواده اس��تانداری خراسان جنوبی نیز در‬ ‫این بازدید گفت‪ :‬با توج��ه به اینکه معضل بیکاری یکی‬ ‫از مشکالت اساس��ی در سطح جامعه است باید به بحث‬ ‫اشتغال بانوان توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫جزئیاتی از طرح ساماندهی‬ ‫زنان سرپرست خانوار تهران‬ ‫مدیرکل امور بانوان استانداری تهران با اشاره به دومین‬ ‫کارگ��روه زنان و خانواده اس��تانداری ته��ران گفت ‪ :‬قرار‬ ‫اس��ت طرح جامع «س��اماندهی زنان سرپرست خانوار»‬ ‫در ش��ورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران به منظور‬ ‫تصویب نهایی مطرح شود‪ .‬زهرا ساعی با بیان این مطلب‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ما طرح جامع «س��اماندهی زنان سرپرس��ت‬ ‫خانوار» را در این کارگروه مطرح کردیم‪ .‬استاندار تهران‪،‬‬ ‫مشاور وزیر کشور در امور بانوان و مدیران کل امور بانوان‬ ‫دس��تگاه های اجرایی در این جلس��ه حضور داش��تند و‬ ‫درب��اره این طرح به انان توضیحاتی داده ش��د‪ .‬مدیرکل‬ ‫امور بانوان اس��تانداری تهران با بی��ان اینکه این طرح به‬ ‫صورت ازمایش��ی ابتدا در شهرس��تان ری اجرا می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طی مذاکرات ص��ورت گرفته با موالوردی‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمهور در امور زنان قرار است در صورت موفقیت‬ ‫طرح جامع س��اماندهی زنان سرپرست خانوار در استان‬ ‫تهران این طرح درکل کش��ور اجرایی شود‪ .‬وی گفت‪ :‬در‬ ‫این طرح جلساتی داشتیم عالوه بر ان نشست هایی را با‬ ‫دس��تگاه های متولی زنان سرپرست خانوار مانند سازمان‬ ‫بهزیس��تی‪ ،‬کمیته حضرت ام��ام (ره)‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی و س��ازمان های میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دس��تی و گردشگری و فنی حرفه ای برگزار کردیم‪ .‬شرح‬ ‫وظایف این دستگاه ها را گرفتیم‪ ،‬از اقدامات انها در زمینه‬ ‫زنان سرپرس��ت خانوار مطلع شدیم و درباره نحوه حضور‬ ‫انها در طرح جامع به نتایجی رسیدیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا ساعی در پایان گفت‪ :‬نتایج به دست‬ ‫امده را در کارگروه دوم زنان و خانواده استانداری تهران‬ ‫مطرح کردیم و نظر استاندار درباره اقدامات صورت گرفته‬ ‫مثبت بود‪.‬‬ ‫بررسی همه زمانی شدن سفر‬ ‫فراکسیونگرشگری‬ ‫مهر‪ :‬رئیس فراکسیون گردشگری مجلس از برگزاری‬ ‫نشست های ویژه با بخش خصوصی برای ارائه راهکارهای‬ ‫هم��ه زمانی و همه مکانی کردن س��فرها خبر داد‪ .‬جبار‬ ‫کوچکی ن��ژاد گفت‪ :‬در ایام تعطیالت عیدفطر مردم برای‬ ‫رفتن از تهران به رش��ت ‪ 18‬س��اعت در ترافیک ماندند‬ ‫باید این موضوع بررسی شود اما متاسفانه سازمان میراث‬ ‫فرهنگی به حاشیه می رود‪ .‬این حاشیه ها از سال ها پیش‬ ‫در س��ازمان میراث فرهنگی وجود داشته هنوز نیز ادامه‬ ‫دارد‪ .‬باید س��ازمان میراث فرهنگی سیاستگذاری بهتری‬ ‫برای انجام سفر داشته باشد‪ .‬او درباره سفرهای تعطیالت‬ ‫عی��د فطر بیان ک��رد‪ :‬وقتی حجم وس��یعی از میهمانان‬ ‫وارد یک ش��هر می شوند باید بتوان از انها به نحو احسن‬ ‫پذیرایی کرد نه انکه اس��یب ببینند ولی نبود هماهنگی‬ ‫بین دس��تگاه ها باعث ش��ده تا میهمان نوازی ایرانیان در‬ ‫ش��هرها به ضد میهمان تبدیل شود‪ .‬مانند اتفاقی که در‬ ‫ورودی مازندران به رش��ت افتاد و مردم برای ورود به این‬ ‫ش��هر ساعت ها این مسیر کوتاه را سپری کردند‪ .‬بنابراین‬ ‫الزم اس��ت که این سفرها اسیب شناس��ی شود‪ .‬نماینده‬ ‫مردم رش��ت در مجلس گفت‪ :‬سازمان میراث فرهنگی و‬ ‫متولی گردشگری باید بتواند پس از اسیب شناسی سفرها‬ ‫برای گردشگری سیاستگذاری کند و بخش هایی که دچار‬ ‫مشکل است را شناسایی و برای رفع ان هشدار دهد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شنبه ‪18‬مردادماه‪ 12 - 1393‬شوال ‪9-1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫اقتصاد ایران در دام درامد نفتی‬ ‫گ�روه اینه‪ :‬اقتصاد ایران به ش��دت به درامدهای‬ ‫نفتی وابسته اس��ت‪ ،‬به این دلیل با کاهش و افزایش‬ ‫درامده��ای نفت��ی‪ ،‬دولت ها با بحران ه��ای متضادی‬ ‫روبه رو می ش��وند؛ یا اس��یر بیماری هلندی ناش��ی از‬ ‫س��رریز پول به جامعه می شوند و با افزایش تقاضا در‬ ‫دوره بعدی با کسری بودجه فزاینده روبه رو می شوند‬ ‫یا به خاطر کمبود درامد در دوره های کاهش نرخ نفت‬ ‫باید با کسری بودجه کشور را اداره کنند‪ .‬به این دلیل‬ ‫اقتصاد ایران در چند دهه اخیر همیش��ه با کس��ری‬ ‫بودجه روبه رو بوده‪ ،‬وضعیتی که با پرداخت یارانه های‬ ‫نقدی به اوج خود رسیده است‪.‬‬ ‫اقتص��اد ایران در س��ال های ‪ 1357‬ت��ا ‪ 1378‬هم‬ ‫گرفت��ار بیماری هلندی و هم کاهش درامدهای نفتی‬ ‫ش��د و پس از ‪ 3‬سال ارامش از سال ‪ 1380‬تاکنون با‬ ‫دوره طوالنی کسری بودجه ای روبه رو است که الوده‬ ‫به رکود تورمی اس��ت‪ ،‬افزای��ش و فربگی نظام اداری‪،‬‬ ‫دادن یاران��ه نقدی و تحریم های گس��ترده وضعیتی‬ ‫را به وجود اورده اس��ت ک��ه رهایی از ان با روش های‬ ‫معمول امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫قیم��ت نفت از حدود ‪ 20‬دالر در س��ال ‪ 1375‬به‬ ‫حدود ‪ 11‬دالر در سال ‪ 1378‬رسید و مقدار صادرات‬ ‫نفت از حدود ‪ 2/61‬میلیون بش��که در روز در س��ال‬ ‫‪ 1375‬به حدود ‪ 2/15‬میلیون بش��که در روز رس��ید‪.‬‬ ‫در واقع شوک های منفی قیمت نفت و مقدار صادرات‬ ‫ان باع��ث ش��ده که درام��د پیش بینی ش��ده در این‬ ‫س��ال ها تحقق نیافته و به کسری بودجه دولت منجر‬ ‫ش��ود‪ .‬علت اصلی کسری بودجه دولت از سال ‪1380‬‬ ‫تاکنون افزایش بی رویه هزینه های دولت بوده اس��ت‪،‬‬ ‫به طوری که انحالل سازمان برنامه و بودجه و صندوق‬ ‫ذخی��ره ارزی و اج��رای طرح هایی مانن��د بنگاه های‬ ‫زودبازده‪ ،‬س��هام عدالت‪ ،‬مس��کن مه��ر‪ ،‬هدفمندی‬ ‫یارانه ها و پروژه های تصویب شده در سفرهای استانی‬ ‫مسئوالن دولت مخصوصا از سال ‪ 1384‬تاکنون باعث‬ ‫افزایش بدون برنامه ریزی هزینه های دولت شده است‪.‬‬ ‫در دوره مذکور قیمت نفت افزایش بی رویه ای داشته‬ ‫و از قیم��ت حدود ‪ 23‬دالر در س��ال ‪ 1380‬به بیش‬ ‫از ‪ 140‬دالر در تابس��تان ‪ 1387‬رس��ید و هم اکنون‬ ‫نی��ز قیمت نفت بی��ش از ‪ 100‬دالر اس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫علت کس��ری بودج��ه دولت در این س��ال ها افزایش‬ ‫ب��دون برنامه ریزی هزینه های دولت اس��ت که حتی‬ ‫درامدهای باالی نفتی در این س��ال ها نیز پاسخگوی‬ ‫ان نیس��ت‪ .‬در ‪ 2‬س��ال اخیر کاهش صادرات نفت به‬ ‫علت تحریم ها نقش مهمی در کسری بودجه دارد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه از س��ال ‪ 1380‬ت��ا ‪ 1391‬هزینه ه��ا و‬ ‫درامدهای دولت افزایش یافته اند اما رش��د افزایش‬ ‫هزینه های دولت بس��یار بیشتر از درامدهای دولت‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬هزینه های دولت در ای��ن مدت حدود‬ ‫‪ 734‬درصد رش��د داش��ته و از بی��ش از ‪125‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال در س��ال ‪ 1380‬به بی��ش از ‪1042‬‬ ‫ه��زار میلی��ارد ری��ال در س��ال ‪ 1391‬رس��ید؛‬ ‫در مقاب��ل نی��ز درامده��ای دول��ت در ای��ن مدت‬ ‫ح��دود ‪ 354‬درص��د رش��د داش��ته و از بی��ش از‬ ‫‪125‬هزار میلی��ارد ریال در س��ال ‪ 1380‬به حدود‬ ‫‪ 568‬هزار میلیارد ریال در سال ‪ 1391‬رسید‪.‬‬ ‫در ‪ 2‬س��ال اخی��ر با توج��ه به تحریم ه��ای نفتی‪،‬‬ ‫درامدهای دول��ت کاهش یافته اس��ت‪ ،‬به طوری که‬ ‫از ح��دود ‪ 820‬ه��زار میلیارد ریال در س��ال ‪1389‬‬ ‫ب��ه حدود ‪ 568‬ه��زار میلیارد ریال در س��ال ‪1391‬‬ ‫رس��ید‪ .‬اما مشاهده می شود هزینه های دولت افزایش‬ ‫داش��ته و از حدود ‪ 872‬هزار میلیارد ریال در س��ال‬ ‫‪ 1389‬به بیش از ‪ 1042‬هزار میلیارد ریال در س��ال‬ ‫‪ 1391‬رسید‪ .‬یعنی در ‪ 2‬سال اخیر درامدهای دولت‬ ‫ح��دود ‪ 31‬درصد کاهش داش��ته و هزینه های دولت‬ ‫‪ 19‬درصد افزایش داش��ته که باعث تش��دید کسری‬ ‫بودجه دولت شده است‪.‬‬ ‫هزینه ه��ای ج��اری دول��ت بین س��ال های ‪1380‬‬ ‫تا ‪ 1391‬حدود ‪ 782‬درصد رش��د داش��ته اس��ت که‬ ‫بیشتر از رش��د هزینه های دولت است‪ ،‬تورم های باال‬ ‫در س��ال های اخیر یکی از مهم ترین پیامدهای رشد‬ ‫بی سابقه هزینه های جاری دولت است‪.‬‬ ‫کس��ری بودجه اگر ناش��ی از افزای��ش هزینه های‬ ‫عمرانی باش��د ممکن اس��ت اثرات مفیدی بر اقتصاد‬ ‫داش��ته و باعث افزایش س��رمایه گذاری‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫بیکاری و افزایش رشد اقتصادی کشور شود‪.‬‬ ‫سهم هزینه های عمرانی دولت به هزینه های دولت‬ ‫از ‪29/3‬درصد در سال ‪ 1382‬به ‪ 14/6‬درصد در سال‬ ‫‪ 1391‬رسید‪.‬‬ ‫حتی در س��ال ‪ 1391‬هزینه ه��ای عمرانی بیش از‬ ‫‪ 47‬درصد کاهش داشته و از حدود ‪289‬هزار میلیارد‬ ‫ریال در س��ال ‪ 1390‬به ‪152‬ه��زار میلیارد ریال در‬ ‫س��ال ‪ 1391‬رسیده اس��ت‪ ،‬درصورتی که هزینه های‬ ‫جاری نه تنها کاهش نداش��ته‪ ،‬بلکه افزایش محدودی‬ ‫نیز داشته است‪.‬‬ ‫از نتایج کاهش سهم هزینه های عمرانی می توان به‬ ‫کاهش سرمایه گذاری‪ ،‬افزایش نرخ بیکاری و رکود در‬ ‫اقتصاد کشور اشاره کرد؛ در واقع رشد زیاد هزینه های‬ ‫جاری دولت و کاهش سهم هزینه های عمرانی نسبت‬ ‫به هزینه ه��ای دول��ت توجیه کنن��ده وضعیت رکود‬ ‫تورمی کش��ور با وج��ود درامدهای ب��االی نفتی در‬ ‫سال های اخیر است‪.‬‬ ‫اینه‬ ‫محمد اقازاده‪ :‬شاخص توسعه انسانی در سال های‬ ‫اخیر براساس یافته های سازمان ملل تغییر‬ ‫قابل مالحظه ای نکرده است‪ ،‬ولی بر اساس این‬ ‫امار‪ ،‬ایران در شاخص ها وضعیت مطلوبی ندارد‪ .‬اگر‬ ‫شاخص ها را براساس امید به زندگی‪ ،‬درامد سرانه و‬ ‫کیفیت اموزش ارزیابی کنیم به این نکته می رسیم‬ ‫که تفاوت رشد و توسعه اقتصاد در نوع زندگی و‬ ‫چگونگی تقسیم ثروت جامعه است‪ ،‬بحث اصلی در‬ ‫توسعه منابع انسانی هدف گذاری برای رفاه عمومی‬ ‫و کاهش شکاف طبقاتی است که این رفاه را مختل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫سلسله گزارش های‬ ‫درباره مبانی توسعه‬ ‫سطح رفاه عمومی‬ ‫در دام اتالف منابع‬ ‫رش��د اقتص��ادی می تواند تولید ناخال��ص را افزایش‬ ‫دهد ولی کوچک ترین تاثیری در رفاه همگانی نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬حتی می توان برای رسیدن به این رشد نیروی‬ ‫کار را تحت فش��ار قرار داد‪ ،‬دستمزد واقعی اش را مدام‬ ‫کاهش ولی س��اعاتی که درگیر تولید است را افزایش‬ ‫داد و از ای��ن طریق این رش��د بیش��تر از انکه دری به‬ ‫روی رفاه بگش��اید پنجره ای به سمت زندگی جهنمی‬ ‫باز می کند‪ .‬زندگی ک��ه برای زنده ماندن حق انتخابی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬اما اولویت توسعه برانگیختن حق انتخاب‬ ‫ب��رای همه اف��راد اس��ت و رعایت معیاره��ای زندگی‬ ‫ابرومندانه را جدی می گیرد‪ .‬توس��عه نگاهی انضمامی‬ ‫دارد و ازادی های سیاس��ی و اجتماعی را اولویت خود‬ ‫قرار می دهد و رش��د اقتصادی را ب��دون این دو امری‬ ‫مطلوب نمی داند‪.‬انس��ان های توس��عه یافت��ه این حق‬ ‫را دارن��د شایس��تگی و توانایی هایش��ان را از بالقو گی‬ ‫ب��ه بالفع��ل در اورن��د و در ی��ک رقاب��ت ازاد‪ ،‬رفاه و‬ ‫اعتباری را بطلبند که متناس��ب با شان خود می دانند‪.‬‬ ‫ح��ق ش��هروندی پیش��اپیش این حق را به رس��میت‬ ‫می شناس��د‪ .‬در جامعه مبتنی بر توس��عه همه خود را‬ ‫مش��ارکت کننده در اداره جامعه می دانند‪ ،‬در حالی که‬ ‫دولت های رش��دگرا می توانند در امدهای حاصل از این‬ ‫رشد را صرف طرح های جاه طلبانه نظامی و پروژه هایی‬ ‫بکنند که اکثریت جامعه از ان منتفع نش��وند یا حتی‬ ‫منابع حاصله را صرف سرمایه گذاری های سوداور کنند‬ ‫تا تداوم رشد اقتصادی را تضمین کنند‪.‬‬ ‫بحث دیگر نوع توزیع ثروت حاصل از رشد اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ ،‬بح��ث اصلی در ای��ن مورد چگونگ��ی برخورد‬ ‫ب��ا مازاد اس��ت‪ ،‬پ��ل باران و پ��ل س��وئیزی در کتاب‬ ‫س��رمایه انحص��اری در تعریف این مفه��وم اقتصادی‬ ‫می نویس��ند‪« :‬این مفهوم تفاوت میان ان چیزی است‬ ‫ک��ه جامعه تولی��د می کن��د و هزینه های��ی که صرف‬ ‫ای��ن تولید می کند و هزینه های��ی که صرف این تولید‬ ‫می گردد‪ ،‬این مازاد ش��اخص بهره وری و ثروت اس��ت‬ ‫و نش��ان می دهد یک جامعه برای تحقق بخش��یدن به‬ ‫هدف هایش چه اندازه ازادی دارد»‪ ،‬البته نوع تقس��یم‬ ‫ای��ن ازادی در جامع��ه در ای��ن تعریف هن��وز ناگفته‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫م��ازاد در جامع��ه غی��ر از حف��ر ش��کاف طبقاتی یا‬ ‫س��رمایه گذاری مول��د دیگر در مع��رض اتالف عظیم‬ ‫ه��م قرار می گیرد‪ ،‬با کم��ی صرفه جویی در این اتالف‬ ‫عظیم می ش��ود مناب��ع زی��ادی را برای‬ ‫بهب��ود کیفیت زندگی ازاد کرد‪ .‬بخش��ی‬ ‫از این ات�لاف در گرو جهان��ی بی تخاصم‬ ‫اس��ت که نیاز ب��ه نظامی گری ن��دارد‪ ،‬در‬ ‫سطح ملی هم نظم های بوروکراتیک منابع‬ ‫زیادی را به خود اختصاص می دهند بدون‬ ‫انکه متناس��ب با ان بهره الزم را به جامعه‬ ‫برس��انند‪ ،‬ناهنجاری ه��ای اجتماع��ی مثل‬ ‫م��واد مخ��در‪ ،‬قت��ل و دیگ��ر جرایم بخش‬ ‫عمده ای از این مازاد را می بلعند‪.‬‬ ‫متاس��فانه بسیاری از اقتصاددانان به دالیل‬ ‫خواسته و ناخواس��ته یا در مورد مازاد جهل‬ ‫دارند ی��ا ترجیح می دهن��د در موردی حرف‬ ‫نزنن��د ک��ه توزیع ث��روت را در خف��ا هدایت‬ ‫می کند‪ ،‬ولی در شرایطی که جامعه ما با تورم‬ ‫رکودی روبه روس��ت ما ناچاری��م مازادهایی را‬ ‫کشف کنیم که به جای تولید ثروت کل اقتصاد‬ ‫را در معرض فروپاشی قرار می دهد‪ .‬تنها با این‬ ‫مازاد اس��ت که رتبه ما در توس��عه انس��انی به‬ ‫مرزهای قابل قبولی می رسد‪.‬‬ ‫براساس اخرین امار سازمان ملل اعالم شد‪:‬‬ ‫ایران از نظر رضایت از زندگی رتبه ‪ ۱۱۲‬را در جهان دارد‬ ‫سازمان ملل رتبه ایران از نظر رضایت از زندگی را ‪ ۱۱۲‬در بین ‪۱۵۴‬‬ ‫کش��ور جهان اعالم کرد و از رضایت ‪۶۷‬درصدی ش��هروندان ایرانی از‬ ‫ش��غل خود و رضایت ‪۵۲‬درصدی از کیفیت بهداشت و ‪ ۶۱‬درصدی از‬ ‫کیفیت اموزش خبر داد‪.‬‬ ‫دفتر برنامه توس��عه س��ازمان ملل در بخش��ی از گزارش جدید خود‬ ‫موس��وم به گزارش «توس��عه انس��انی ‪۲۰۱۴‬؛ ترقی پایدار بشر‪ :‬کاهش‬ ‫اسیب پذیری ها و افزایش جهش ها» به بررسی میزان رضایت شهروندان‬ ‫‪ ۱۵۴‬کشور جهان از زندگی پرداخته است‪.‬‬ ‫این گزارش شاخصی را به نام شاخص رضایت از زندگی منتشر کرده‬ ‫و به هر کش��ور نم��ره ای از صفر تا ‪ ۱۰‬داده که هر چه نمره کش��وری‬ ‫بیشتر باشد‪ ،‬داللت بر رضایت بیشتر شهروندان از زندگی خود دارد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش که بر پایه امار سال های ‪ ۲۰۰۷‬تا ‪ ۲۰۱۲‬تهیه‬ ‫گ�روه این�ه‪ :‬برنامه توس��عه‬ ‫س��ازمان مل��ل در بخش��ی از‬ ‫گ��زارش جدید خود موس��وم به‬ ‫گزارش «توس��عه انسانی ‪۲۰۱۴‬؛‬ ‫ترقی پایدار بش��ر» امار جدیدی‬ ‫از میزان رضای��ت افراد از زندگی‬ ‫خود منتش��ر ک��رده اس��ت‪.‬این‬ ‫گزارش ش��اخصی را به نام ش��اخص رضایت از زندگی‬ ‫منتشر کرده و به هر کشور نمره ای از صفر تا ‪ ۱۰‬داده‬ ‫که هر چه نمره کشوری بیشتر باشد داللت بر رضایت‬ ‫بیشتر شهروندان از زندگی خود دارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش که بر پایه امار س��ال های‬ ‫‪ ۲۰۰۷‬تا ‪ ۲۰۱۲‬تهیه ش��ده اس��ت‪ ،‬ایران در شاخص‬ ‫رضای��ت از زندگ��ی نمره ‪ 4/6‬را بدس��ت اورده و رتبه‬ ‫‪ ۱۱۲‬را در جهان به خود اختصاص داده است‪ .‬چندی‬ ‫پیش نیز یک گزارش قدیمی تر درباره میزان غمگینی‬ ‫مردم جهان منتش��ر ش��د که در ان نیز م��ردم ایران‬ ‫دومین مردم غمگین جهان نام گرفته بودند‪ .‬در همین‬ ‫ارتباط با محمد مراد بیات‪ ،‬جامعه شناس گفت وگویی‬ ‫انجام دادیم‪.‬‬ ‫€ €میزان رضایت از ش�غل‪ ،‬امنیت و حق ازادی‬ ‫از جمله شاخص هایی بود که در این گزارش مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪ .‬چه شاخص هایی وجود دارد‬ ‫که می تواند در رضایت از زندگی اهمیت داش�ته‬ ‫باش�د و چقدر میزان ارائه ش�ده در این زمینه با‬ ‫انچه که ما در اجتماع می بینیم حقیقت دارد؟‬ ‫نکت��ه ای که در این زمینه به اعتقاد من مهم اس��ت‬ ‫میزان امکاناتی است که در یک کشور با سطح زندگی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬ایران در ش��اخص رضایت از زندگی نمره ‪ 4/6‬را به دست‬ ‫اورده و رتب��ه ‪ ۱۱۲‬را در جه��ان ب��ه خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬تنها‬ ‫ش��هروندان ‪ ۴۲‬کش��ور در جهان رضایت کمتری نسبت به زندگی در‬ ‫مقایسه با ایرانی ها داشته اند‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی انج��ام ش��ده از ش��هروندان ایرانی ب��رای تهیه این‬ ‫گ��زارش‪۵۵ ،‬درص��د پاس��خ دهندگان اع�لام کرده اند از ح��ق ازادی‬ ‫انتخ��اب برخوردارند‪۵۵ ،‬درصد نس��بت به برخ��ورداری از امنیت ابراز‬ ‫رضایت کرده اند‪۶۷ ،‬درصد از ش��غل خود و ‪۶۷‬درصد از س��طح زندگی‬ ‫خ��ود رضایت داش��تند‪ .‬همچنی��ن ‪ ۵۲‬درصد مردم ای��ران از کیفیت‬ ‫خدم��ات بهداش��تی و ‪ ۶۱‬درص��د از کیفی��ت اموزش در کشورش��ان‬ ‫راض��ی بوده ان��د‪۵۸ .‬درص��د پاس��خ دهندگان تالش های دول��ت برای‬ ‫مب��ارزه با فقر را راضی کننده دانس��ته اند و ‪ ۶۱‬درصد نیز از برنامه های‬ ‫دولت ب��رای حفاظ��ت از محیط زیس��ت اب��راز رضایت کرده ان��د‪ .‬این‬ ‫گزارش می��زان اعتماد ش��هروندان ایرانی به دولت وق��ت را ‪۵۶‬درصد‬ ‫اعالم کرده است‪.‬‬ ‫بررس��ی های دفتر برنامه توس��عه سازمان ملل نش��ان می دهد‪ ،‬مردم‬ ‫کش��ور افریقایی بنی��ن کمترین رضایت از زندگ��ی را دارند‪ .‬نمره این‬ ‫کشور در شاخص رضایت از زندگی ‪ 3/2‬اعالم شده است‪ .‬پس از بنین‪،‬‬ ‫کش��ور ‪،‬رواندا با نمره ‪ 3/3‬و ماداگاسکار با نمره ‪ 3/6‬در رده های بعدی‬ ‫قرار دارند‪ .‬بیشترین میزان رضایت از زندگی در سوئیس دیده می شود‪،‬‬ ‫به طوری که نمره این کش��ور در ش��اخص رضایت از زندگی ‪ 7/8‬اعالم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬نروژ با نم��ره ‪ 7/7‬و س��وئیس با نمره ‪ 7/6‬ب��ه ترتیب در‬ ‫رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫نمره برخی کش��ورهای دیگر در ش��اخص رضایت از زندگی عبارت‬ ‫است از‪ :‬امریکا ‪ ،۷‬المان ‪ ،6/7‬کانادا ‪ ،7/4‬انگلیس ‪ ،6/9‬ژاپن ‪ ،۶‬فرانسه‬ ‫‪ ،6/6‬قطر ‪ ،6/7‬عربستان ‪ ،6/5‬امارات ‪ ،7/2‬بحرین ‪ ،۵‬کویت ‪ ،6/2‬رومانی‬ ‫‪ ،5/2‬روسیه ‪ ،5/6‬مالزی ‪ ،5/9‬لبنان ‪ ،4/6‬ترکیه ‪ ،5/3‬اردن ‪ ،5/1‬برزیل‬ ‫‪ ،6/9‬اندونزی ‪ ،5/4‬مصر ‪ ،4/2‬عراق ‪ ،4/7‬هند ‪ ،4/6‬پاکستان ‪ ،5/1‬یمن‬ ‫‪ ،4/1‬افغانستان ‪ 3/8‬و نیجر ‪.3/8‬‬ ‫گفت وگو با یک جامعه شناس درباره میزان رضایت افراد از زندگی‬ ‫چرا ناراضی هستیم؟ چرا شاد نیستیم؟‬ ‫افرادش ارتب��اط دارد‪ .‬در این زمان‬ ‫اس��ت که توقع��ات فرد ب��ا جامعه‬ ‫مشخص می شود‪ .‬دومین نکته در این ارتباط موضوع‬ ‫ارتباطات بین افراد است‪ .‬در دنیایی که به سوی جهانی‬ ‫هم��ه با اس��تفاده از‬ ‫ش��دن گام برم��ی دارد‬ ‫تکنولوژی ه��ای نوین از‬ ‫ح��ال و روز همدیگ��ر با‬ ‫خبر هستند و این مسئله بخش‬ ‫مهمی از س��طح رضایت مندی افراد‬ ‫از جامعه خود را تش��کیل می دهد‪ .‬باید‬ ‫ابتدا مش��خص شود که دیگر کشورها با چه‬ ‫امکانات و چه نوع سابقه چه میزان اسایشی‬ ‫دارند و کش��ور ما در مقایس��ه با انها چگونه‬ ‫است تا بر مبنای ان قضاوت کرد‪ .‬همچنین‬ ‫عامل دیگری وجود دارد و ان اینکه جامعه‬ ‫ایران برخوردار از امکانات اس��ت اما سطح‬ ‫رفاه ان متفاوت از این امکانات نشان می دهد‪،‬‬ ‫بنابراین س��طح ‪،‬رضایت مندی در مقایسه با‬ ‫جایگاه کنونی ایران نیست‪.‬‬ ‫€ €گزارش چقدر می تواند در راس�تای‬ ‫ه�م و در زمینه رضایتمن�دی افراد از‬ ‫جوامع خود باشد؟‬ ‫به نظر من یک��ی از عواملی که موجب‬ ‫تصویر اول‬ ‫ف) امید به زندگی‬ ‫ال‬ ‫ی‪ ،‬س�لامت را وضع‬ ‫��ازمان بهداشت جهان‬ ‫س‬ ‫ی‪ ،‬روح��ی و روانی و‬ ‫��وب و خ��وب جس��م‬ ‫مطل‬ ‫این ش��اخص مراقب‬ ‫یداند‪،‬‬ ‫اجتماعی یک فرد م ‬ ‫ی شان در حدی باشد‬ ‫که افراد امید به زندگ‬ ‫است‬ ‫کهنسالی می گویند‪.‬‬ ‫که به ان‬ ‫ب) اموزش‬ ‫ی اس��ت بی وقفه که‬ ‫ش و پرورش فراگرد‬ ‫اموز‬ ‫یک ش��غل و زندگی‬ ‫ی فرد را برای انجام‬ ‫توانای��‬ ‫ها در چارچوب نظام‬ ‫افزایش می دهد و تن‬ ‫مناسب‬ ‫و از لحظه تولد اغاز‬ ‫یش��ود‬ ‫موزشی خالصه نم ‬ ‫ا‬ ‫اب��د ان هم در جهان‬ ‫ظه م��رگ ادامه می ی‬ ‫و لح‬ ‫یطلبد‪.‬‬ ‫تهای تازه را م ‬ ‫وژیک که مدام مهار ‬ ‫تکنول‬ ‫تولید ناخالص ملی‬ ‫پ)‬ ‫ص ملی‪ ،‬اس��تهالک را‬ ‫ت��ی از تولی��د خال��‬ ‫وق‬ ‫یرسیم که‬ ‫ید ناخالص ملی م ‬ ‫حذف کنیم به تول‬ ‫تولید یک کش��ور را‬ ‫یها و قدرت‬ ‫مجموعه دارای ‬ ‫یتوان رصد کرد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫غمگینی افراد در جهان می شود و می تواند در مقایسه‬ ‫با دیگر کش��ورهای جهان قرار گیرد‪ ،‬میزان تبعیض ها‬ ‫و بی عدالت��ی در جوام��ع اس��ت‪ .‬اف��راد ب��ه ط��ور‬ ‫فرصت های برابر با هم‬ ‫طبیعی باید دارای‬ ‫ب��رای ارتقای س��طح‬ ‫باشند تا بتوانند‬ ‫زندگی خود ب��ه جایگاه‬ ‫مطلوب دست یابند‪ .‬این امر‬ ‫باید در همه زمینه های اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ورزشی‬ ‫و هنری فراهم باش��د‪ .‬بسیاری از افراد‬ ‫به دلیل ظرفیت و اس��تعدادهایش ان‬ ‫زندگی شایس��ته تری را برای خود در‬ ‫نظر دارند که ممکن است در برابر سد‬ ‫تبعیض نتوانسته باشند استعدادهای‬ ‫خود را شکوفا کنند و همین موضوع‬ ‫پایه ناش��اد بودن ی��ا غمگینی افراد را‬ ‫فراهم می کن��د‪ .‬دیگر عامل می تواند نوع‬ ‫نگاه به جهان هستی باشد که معموال در‬ ‫فضای غمگین مانور بیش��تری روی وجه‬ ‫تاری��ک ان انج��ام می ش��ود و در مقابل‬ ‫انچه مورد ش��ادی قرار می گیرد‪ ،‬کمتر‬ ‫مورد توجه است‪ .‬مثال نوع نگاه در بخش‬ ‫فرهنگی ما نگاه ش��ادی بخش��ی نیست‪،‬‬ ‫در صورت��ی که اگر این نگاه اصالح ش��ود این امار هم‬ ‫می تواند تغییر کند‪.‬‬ ‫€ €در تعریفی که از تبعی�ض ارائه کردید ممکن‬ ‫اس�ت طیف اماری زنان در ای�ن زمینه در ایران‬ ‫گس�تره بیش�تری را ش�امل ش�ود که این مورد‬ ‫می تواند در بسیاری از کشورها هم مطرح باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن مورد باید ب��ا اغماض پاس��خ بگویم چراکه‬ ‫در صورتی ک��ه تصور کنیم قوانینی در کش��ور داریم‬ ‫که تبعیض ها و تنگناها را بیش��تر ب��رای زنان در نظر‬ ‫گرفته است پس در این مورد زنان هم اسیب بیشتری‬ ‫دیده اند‪ .‬اما اش��اره من بیش��تر بر سر این موضوع بود‬ ‫ک��ه مثال یک جوان هنرمند در کش��ور ما ایا به میزان‬ ‫الزم امکان و فرصت بروز اس��تعدادش را دارد؟ یا یک‬ ‫اندیش��مند و صاحبنظر این فرصت را دارد که نظریات‬ ‫خ��ود را ارائ��ه کند و مورد نقد و نظر ق��رار دهد تا در‬ ‫صورت الزم ان را اصالح کند و به میزان الزم س��طح‬ ‫توانمندی خود را ارتقا دهد‪.‬‬ ‫ایا یک فعال اقتصادی در کشور ما با قوانینی شفاف‬ ‫و فرصت ه��ای تعریف ش��ده روبه رو اس��ت ت��ا بتواند‬ ‫اس��تعداد خودش را به کار بگی��رد؟ ایا نیروهای فعال‬ ‫و سیاس��ی می توانند به میزان الزم از سیاس��تمداران‬ ‫انتق��اد کنن��د و ایا ب��ه می��زان الزم قوانین ش��فاف‬ ‫و روشن است؟‬ ‫ای��ا‪ ،‬ای��ا و هزاران ای��ا دیگر وج��ود دارد که همین‬ ‫موضوع برای زنان نیز می تواند صادق داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫هرجا در جواب به این ایاها پاسخ های منفی بیشتری‬ ‫دریافت کردیم اسیب پذیری افراد هم می تواند بیشتر‬ ‫یا برعکس کمتر باشد‪.‬‬ ‫نظرخواهی‬ ‫شنبه ‪ 18‬مردادماه ‪12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫مفاهیم و عملکردها در روزنامه تخصصی از دیدگاه استادان ارتباطات‬ ‫پرستو بیرانوند‪ -‬گروه گزارش‪ :‬از دیدگاه علم و هنر‬ ‫روزنامه نگاری‪ ،‬نش��ریه تخصصی‪ ،‬جریده ای است که اخبار‪،‬‬ ‫گزارش ه��ا‪ ،‬مق��االت‪ ،‬تحلیل ه��ا‪ ،‬نقده��ا‪ ،‬تفس��یرها و‬ ‫مصاحبه های ان در ارتباط با موضوع تخصصی است که دنبال می کند‪.‬‬ ‫در رده بندی نش��ریات تخصصی انها را به ‪ 3‬گروه نش��ریات تخصصی ‪-‬‬ ‫علمی‪ ،‬نش��ریات علمی ‪ -‬ترویجی و نش��ریات علمی – پژوهش��ی تقسیم‬ ‫کرده ان��د که ‪ 2‬نش��ریه اخی��ر‪ ،‬مطبوعاتی هس��تند ک��ه ارزش علمی و‬ ‫دانشگاهی دارند‪.‬‬ ‫در این میان نش��ریات تخصص��ی ‪ -‬علمی‪ ،‬مج�لات و ماهنامه ها و یا‬ ‫بی�ژن نفیس�ی‪:‬‬ ‫روزنامه ن�گاری به س�مت‬ ‫تخصصی می رود‬ ‫بیژن نفیسی از پیشکسوتان روزنامه نگاری‬ ‫کشور اس��ت‪ .‬وی هم اکنون معاون اجرایی‬ ‫اطالعات بین الملل روزنامه اطالعات اس��ت‬ ‫و در م��ورد اغاز همکاری خ��ود با روزنامه‬ ‫اطالعات می گوید‪ :‬به واسطه ازمونی که در‬ ‫حدود سال ‪ ۱۳۵۰‬برای دانشجویان رشته‬ ‫عل��وم ارتباط��ات و روزنامه ن��گاری برگزار‬ ‫گردید من توفی��ق یافتم که از میان ‪۹۰۰‬‬ ‫نفر ش��رکت کننده در ازمون برگزیده شوم‪.‬‬ ‫در روزنامه های عمومی‬ ‫یک نگاه سطحی وجود‬ ‫دارد و می خواهند که‬ ‫مخاطب عام خود را‬ ‫مطلع نگه دارند‪ .‬با این‬ ‫تفاوت انجام وظیفه‬ ‫روزنامه ها و نشریات‬ ‫تخصصی دشوارتر‬ ‫خواهد بود‬ ‫وی در م��ورد نگاه تخصصی ب��ه روزنامه ها‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫روزنامه ه��ای تخصص��ی نگاهش��ان‬ ‫ب��ه مخاط��ب خ��اص اس��ت و نس��بت به‬ ‫روزنامه های عمومی که یک نگاه عام دارند‬ ‫تفاوت اساس��ی دارند‪ .‬این نگاه خاص باعث‬ ‫می شود که این روزنامه ها ژرف نگرتر باشند‬ ‫و ب��ا نگاهی علت و معلول��ی برای توصیف‬ ‫پدیده ها دقت داش��ته باشند و سطحی نگر‬ ‫نباش��ند‪ .‬در صورتی ک��ه در روزنامه ه��ای‬ ‫عموم��ی یک نگاه س��طحی وج��ود دارد و‬ ‫می خواهن��د که مخاطب عام خود را مطلع‬ ‫نگ��ه دارن��د‪ .‬با ای��ن تفاوت انج��ام وظیفه‬ ‫روزنامه ها و نش��ریات تخصصی دش��وارتر‬ ‫خواهد ب��ود زی��را باید یک ن��گاه دقیق و‬ ‫علم��ی داش��ته باش��ند و مخاط��ب خاص‬ ‫انه��ا‪ ،‬دارای دان��ش و اطالعات بیش��تری‬ ‫نس��بت به مخاطب عام اس��ت و نیاز دارد‬ ‫ک��ه اطالعات دقیق تری به او داده ش��ود و‬ ‫کار باید کارشناس��انه پیگیری شود‪ .‬با این‬ ‫ش��رایط نیاز اس��ت که افراد مش��غول در‬ ‫نش��ریات تخصصی‪ ،‬تخصص و دانش کافی‬ ‫در م��ورد موضوعی را ک��ه دنبال می کنند‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬این موضوع تفاوت اصلی و‬ ‫عمده نش��ریات تخصصی و عمومی اس��ت‪.‬‬ ‫روزنامه ن��گاری در عص��ر حاضر به س��مت‬ ‫ی��ک نگاه تخصص��ی پیش م��ی رود‪ .‬انچه‬ ‫که در ای��ن تالطم خبری در مورد مباحث‬ ‫روزنامه ن��گاری پیش امده نش��ان از روی‬ ‫دادن تغییرات فراوان در این حوزه را دارد‪.‬‬ ‫اکنون از طریق صفحات وب‪ ،‬مخاطبان در‬ ‫جریان اخبار قرار می گیرند و بعید نیس��ت‬ ‫که روزنامه نگاری بر روی کاغذ ممکن است‬ ‫تا چند س��ال دیگ��ر به س��مت دیجیتالی‬ ‫ش��دن پیش برود‪ .‬این جاست که نشریات‬ ‫خاص که با نگاهی ویژه موضوعی را بررسی‬ ‫می کند می تواند خود را بهتر نش��ان دهد و‬ ‫جایگاه مشخص تری را دنبال کند‪ .‬افرادی‬ ‫ک��ه مش��تاق اطالعات ویژه ای هس��تند به‬ ‫س��راغ منابعی می روند ک��ه اطالع دقیق تر‬ ‫و کامل ت��ری را در اختی��ار انها قرار دهد و‬ ‫این گونه اس��ت که در اینده کار برای این‬ ‫نشریات دشوار تر خواهد شد ولیکن اینده‬ ‫روشن تری را می توان برای انها متصور بود‪.‬‬ ‫رسولی‪ :‬وظیفه روزنامه‪،‬‬ ‫روش�ن ک�ردن چ�راغ‬ ‫حقیقت است‬ ‫دکتر محمدرضا رسولی‪ ،‬استاد و مدرس‬ ‫علوم ارتباطات معتقد اس��ت که نمی توان‬ ‫نشریات و روزنامه ها را به ‪ 2‬دسته عمومی‬ ‫فصلنامه های عمومی تری هس��تند که دارای انتش��ار وس��یع تر بوده و از‬ ‫مخاطبان بیشتری برخوردارند‪.‬‬ ‫عموم��ا روزنامه ها جنبه ه��ای عمومی و فراگیرتر داش��ته و همه افراد‬ ‫جامعه با داش��تن سطح سواد متوس��ط می توانند از این روزنامه ها بهره‬ ‫بگیرن��د اما روزنامه ه��ای تخصصی ک��ه حوزه ها و مباحثی ک��ه به انها‬ ‫می پردازند تخصصی تر است در حقیقت نشریاتی هستند که با مخاطبان‬ ‫کمت��ر‪ ،‬درصدد ارتقای س��طح فرهن��گ و اگاهی های جامع��ه در مورد‬ ‫مباحث موردنظر تخصصی خود هستند‪.‬‬ ‫روزنام��ه تخصص��ی‪ ،‬مخاطبان کمت��ری دارد اما با دی��دگاه محتوایی‬ ‫و تخصصی تقس��یم بندی کرد‪ .‬وی معتقد‬ ‫اس��ت هی��چ نش��ریه تخصص��ی نمی تواند‬ ‫به ص��ورت کامل ب��ه مباح��ث اختصاصی‬ ‫بپ��ردازد و ه��ر نش��ریه تخصص��ی ناگزیر‬ ‫اس��ت که درصد کمی از مطالب خود را به‬ ‫مباحث عمومی اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی وظیف��ه روزنامه ه��ا را اگاه��ی‬ ‫بخش��ی و و روش��ن کردن چراغ حقیقت‬ ‫در حوزه هایی که همگان س��کوت پیش��ه‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬می داند‪ .‬رس��ولی در این مورد‬ ‫توضی��ح می دهد‪ :‬روزنامه ها را نمی توان به‬ ‫‪ 2‬دس��ته تخصصی و عمومی تقسیم بندی‬ ‫ک��رد‪ .‬نمی توانیم بگوییم ک��ه این روزنامه‬ ‫تخصص��ی و دیگ��ری عموم��ی اس��ت و‬ ‫نمی توان مرزبندی خاصی میان نش��ریات‬ ‫ایجاد کرد و مثال تاکید کرد که این حوزه‬ ‫تنها به بررسی مواردی خاص در چارچوبی‬ ‫خ��اص می پردازد‪ .‬به ای��ن علت نمی توان‬ ‫روزنامه ای را تخصصی صرف دانس��ت که‬ ‫در حوزه تخصصی موضوعات بسیاری نیز‬ ‫به مسائل دیگر مانند سیاسی و‪ ...‬پرداخته‬ ‫می ش��ود و تمام��ی حوزه ها ب��ه یکدیگر‬ ‫مرتبط هستند‪ .‬ممکن است که یک نشریه‬ ‫تخصصی از ‪100‬درصد مطالب خود ‪ 10‬تا‬ ‫‪15‬درص��د به مطالب عمومی و ‪ 80‬درصد‬ ‫را به مطالب اختصاصی‪ ،‬اختصاص دهد و‬ ‫خود را دارند‪ .‬در کش��ور م��ا روزنامه هایی‬ ‫هستند که مجوز اقتصادی و فرهنگی دارند‬ ‫ام��ا با دیدگاه سیاس��ی حرک��ت می کنند‪.‬‬ ‫وظیفه روزنامه ها اگاهی بخش��ی و روش��ن‬ ‫کردن چراغ حقیقت در حوزه هایی است که‬ ‫همگان سکوت پیشه کرده اند و افشاگری و‬ ‫شفاف سازی از وظایف روزنامه نگاران است‪.‬‬ ‫رس��انه ای می تواند موفق باشد که مخاطب‬ ‫خود را به درس��تی ش��ناخته و اشنایی با‬ ‫فرهنگ ه��ای جمع��ی می توان��د در تعامل‬ ‫با م��ردم و افزایش مش��ارکت های مردمی‬ ‫برای اعمال سیاس��ت ها و برنامه های مفید‬ ‫مل��ی و منطقه ای موثر باش��د لذا قدم اول‬ ‫مطالعه و شناخت باورهای جمعی پیرامون‬ ‫موضوعات م��ورد هدف و متناسب س��ازی‬ ‫سیاس��ت ها با خواس��ت و باورهای جمعی‬ ‫است‪ .‬روزنامه های تخصصی در حوزه هایی‬ ‫واکاوی می کنند و مسائل را بیشتر پیگیری‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫اکن��ون در ح��وزه مطبوع��ات تخصصی‬ ‫نمی ت��وان یک��ی را جدا ک��رد و بی تاثیر از‬ ‫دیگ��ر حوزه ه��ا دانس��ت‪ .‬مث�لا واردات و‬ ‫ص��ادرات خ��ودرو ک��ه در بخ��ش تجارت‬ ‫بررسی می ش��ود کامال امری سیاسی است‬ ‫و مرب��وط به سیاس��ت های کالن جهانی و‬ ‫کشوری است‪.‬‬ ‫وس��یع تر‪ ،‬علمی تر و کاربردی تری ب��ه مباحث مورد نظر خود می پردازد‪.‬‬ ‫در این گزارش در گفت وگو با اس��تادان ارتباطات‪ ،‬معنا و مفهوم روزنامه‬ ‫تخصصی‪ ،‬مورد تشریح قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اس��تادان ارتباط��ات‪ ،‬دکتر محمدرضا رس��ولی‪ ،‬بیژن نفیس��ی‪ ،‬دکتر‬ ‫س��یدرضا نقیب الس��ادات و دکتر حس��ن امامی در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫به این پرس��ش جواب می دهند که نقش و رس��الت یک روزنامه‬ ‫تخصصی چیس��ت و این نوع روزنامه چ��ه تفاوتی با یک روزنامه عمومی‬ ‫دارد؟‬ ‫متن پاسخ های استادان ارتباطات را در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫ابعاد مختلفی پیدا کرده اس��ت و روزنامه ها‬ ‫به شیوه گذشته نمی توانند تمامی نیازها و‬ ‫مطالبی که نیازمند مخاطب امروز است را‬ ‫در حوزه روزنامه ن��گاری نوین جای دهند‪.‬‬ ‫با پیدایش فناوری های جدید رس��انه ای و‬ ‫با رشد ش��بکه های رادیویی و تلویزیونی و‬ ‫پیدایش رس��انه های جدید مث��ل اینترنت‬ ‫و با حض��ور دیگر رس��انه های اجتماعی از‬ ‫س��ال ‪ ،1950‬روزنامه ن��گاری نی��از رقابت‬ ‫به ای��ن موضوع را حس کرد ک��ه صرفا از‬ ‫مطالب عموم��ی مخاطب عام فاصله بگیرد‬ ‫و با تولید مطالب تخصصی‪ ،‬به سمت اخبار‬ ‫همه جانب��ه‪ ،‬مطالب خب��ری فرایند مدار‪،‬‬ ‫واکاوی‪ ،‬تحلی��ل و تفس��یر رویدادها پیش‬ ‫ب��رود و ناگزیر اس��ت که به س��مت عمیق‬ ‫ش��دن مطالب پیش برود ت��ا بتواند با این‬ ‫رس��انه ها به رقابت بپردازد‪ .‬در این زمان با‬ ‫مخاطبی در ارتباط هس��تیم که دسترسی‬ ‫فراوان��ی ب��ه رس��انه ها دارد و ه��م اینکه‬ ‫می تواند یکی از سرحلقه های دروازه بانی در‬ ‫تولید و دسته بندی اطالعات باشد و از اراده‬ ‫انتخاب اخبار برخوردار است‪ .‬این مخاطب‬ ‫با مخاطب ده��ه ‪ 20‬و ‪ 30‬میالدی تفاوت‬ ‫بس��یار دارد و نیازه��ای خب��ری در میان‬ ‫افراد متفاوت ش��ده و سطح سواد رسانه ای‬ ‫نی��ز افزایش پی��دا کرده اس��ت‪ .‬روزنامه ها‬ ‫فلسفه وجودی روزنامه های تخصصی به فعالیت و رقابت فزاینده میان رسانه های گوناگون‬ ‫برمی گردد‪ .‬نیازهای مردم در عصر جدید ابعاد مختلفی پیدا کرده است و روزنامه ها به‬ ‫شیوه گذشته نمی توانند تمامی نیازها و مطالبی که نیازمند مخاطب امروز است را در حوزه‬ ‫روزنامه نگاری نوین جای دهند‬ ‫در این حالت ناگزیر اس��ت که به مس��ائل‬ ‫عمومی بپردازد زیرا هیچ حوزه ای از حوزه‬ ‫دیگر جدا نیست و در این صورت نمی توان‬ ‫این روزنامه را تخصصی مطلق دانست‪ .‬در‬ ‫س��ایر حوزه ها اهمیت دربرگیری مطالب‬ ‫وج��ود دارد و نش��ریات انه��ا را بازت��اب‬ ‫می دهن��د مانن��د موضوع جن��گ که اگر‬ ‫زمانی در گوشه ای از دنیا رخ دهد تمامی‬ ‫این نشریات حتی اقتصادی ان را پوشش‬ ‫می دهند‪ .‬روزنامه هایی که س��ابقه طوالنی‬ ‫در حوزه های سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫دارند ب��رای تحلیل ش��رایط موجود باید‬ ‫وارد حوزه های بین رشته ای مانند اقتصاد‬ ‫سیاس��ی ش��وند و ی��ا در حوزه سیاس��ت‬ ‫نمی توان سیاس��ت و فرهنگ را از یکدیگر‬ ‫جدا دانست‪.‬‬ ‫بیشتر روزنامه های تخصصی حوزه خاص‬ ‫عبدالهی ن�ژاد‪ :‬روزنامه‬ ‫تخصص�ی‪ ،‬پاس�خگوی‬ ‫مخاطب‬ ‫علیرضا عبدالهی نژاد‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و‬ ‫مدرس عل��وم ارتباط��ات و روزنامه نگاری‬ ‫در م��ورد تغییر مخاط��ب صحبت می کند‬ ‫و می گوی��د‪ :‬در این زمان ب��ا مخاطبی در‬ ‫ارتباط هس��تیم که دسترس��ی فراوانی به‬ ‫رس��انه ها دارد و هم اینک��ه می تواند یکی‬ ‫از س��رحلقه های دروازه بان��ی در تولی��د و‬ ‫دس��ته بندی خبرها باشد که در این زمینه‬ ‫دارای اراده است‪.‬‬ ‫اکنون زمان تولد روزنامه نگاری نوینی به‬ ‫نام روزنامه نگاری تخصصی اس��ت‪ .‬فلسفه‬ ‫وجودی روزنامه ه��ای تخصصی به فعالیت‬ ‫و رقابت فزاینده میان رس��انه های گوناگون‬ ‫برمی گردد‪ .‬نیازه��ای مردم در عصر جدید‬ ‫نمی توانن��د ب��ا مطال��ب س��نتی خب��ری‬ ‫پاس��خگوی نیازهای اموزش��ی‪ ،‬پژوهشی‪،‬‬ ‫سرگرم کننده و نیازهای تبلیغاتی مخاطب‬ ‫باش��ند‪ .‬ای��ن فضا ب��رای تولد گون��ه ای از‬ ‫رس��انه ها ک��ه کامال تخصص��ی و حرفه ای‬ ‫هس��تند اماده می ش��ود‪ .‬در دهه ‪ 70‬این‬ ‫تعری��ف از روزنامه نگاری وجود داش��ت که‬ ‫روزنامه نگار فردی است که دانش اقیانوسی‬ ‫با عم��ق ی��ک بن��د انگش��ت دارد که در‬ ‫فضای اکادمی نیز مرس��وم بود‪ .‬این انگاره‬ ‫اکنون شکس��ته شده است‪ .‬در کنار ان که‬ ‫روزنامه ن��گار تمامی مطال��ب را می داند در‬ ‫یکس��ری از مطالب که به صورت ویژه انها‬ ‫را پوش��ش می دهد تخص��ص اکادمیک و‬ ‫تجربی به دست اورده و می تواند مسائل را‬ ‫عمیق تر بررسی کند‪ .‬اکنون فضا به سمت‬ ‫نرم خبرنویس��ی‪ ،‬کالبدش��کافی و رفتن به‬ ‫س��مت خبرهای تحلیلی پی��ش می رود و‬ ‫برای تش��ریح‪ ،‬تبیین و تحلیل یک موضوع‬ ‫باید تخصص داش��ت و تئوری ها را دانست‪.‬‬ ‫اکنون روزنامه ن��گاری تخصصی با توجه به‬ ‫نیاز و ذائق��ه مخاطبان تغیی��ر روش داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نقیب السادات‪ :‬ضرورت‬ ‫شناخت دقیق مخاطب‬ ‫رضا نقیب الس��ادات‪ ،‬عضو‬ ‫هی��ات علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی‬ ‫موفقیت یک نش��ریه را در گرو ان می داند‬ ‫ک��ه مخاطب خ��ود را به خوبی بشناس��د‪.‬‬ ‫اکنون فضا به سمت‬ ‫نرم خبرنویسی‪،‬‬ ‫کالبدشکافی و رفتن‬ ‫به سمت خبرهای‬ ‫تحلیلی پیش می رود‬ ‫و برای تشریح‪ ،‬تبیین‬ ‫و تحلیل یک موضوع‬ ‫باید تخصص داشت و‬ ‫تئوری ها را دانست‬ ‫وی می گوید‪ :‬در حوزه های کالن نش��ریات‬ ‫با نق��ش و کارکردی که دارن��د می توانند‬ ‫وظایف اجتماعی که برعهده انان اس��ت را‬ ‫ب��ه خوبی انجام دهند‪ .‬در ادامه نظر وی در‬ ‫این مورد را می خوانید‪:‬‬ ‫ساماندهی و تش��کیل نشریات تخصصی‬ ‫در حوزه ه��ای اقتصادی تاب��ع انتظارات و‬ ‫شرایط اجتماعی اس��ت که پیرو انتظارات‬ ‫بخ��ش اقتص��ادی کالن کش��ور ش��کل‬ ‫می گی��رد‪ .‬مهم ترین نکته ب��رای موفقیت‬ ‫رسانه ها شناخت دقیق مخاطب و انتظارات‬ ‫وی از یک رس��انه تخصص��ی و یا عمومی‬ ‫اس��ت‪ .‬دومین نکت��ه مهم و م��ورد توجه‬ ‫محتویاتی اس��ت ک��ه به دس��ت مخاطب‬ ‫می رسد‪ .‬در یک روزنامه و رسانه تخصصی‬ ‫حساس��یت باالی��ی برای انتخ��اب مطالب‬ ‫وج��ود دارد زی��را مخاطبان این نش��ریات‬ ‫نس��بت به مخاطبان عام اگاه تر هس��تند و‬ ‫به دنبال مطالبی هستند که بتواند نیازهای‬ ‫انان را پاس��خگو باش��د‪ .‬بح��ث اهداف در‬ ‫نش��ریات می توان��د مرز می��ان تخصصی و‬ ‫عمومی بودن یک روزنامه را مشخص کند‪.‬‬ ‫با توجه به اهدافی که رسانه های تخصصی‬ ‫برای خ��ود تعریف می کنن��د می توان انها‬ ‫را از روزنامه ه��ای عموم��ی ج��دا کرد زیرا‬ ‫نشریات تخصصی به دنبال جذب حداکثری‬ ‫مخاطب عام نیس��تند‪ .‬اهدافی که رسانه ها‬ ‫ب��رای خود تعریف کرده اند متفاوت اس��ت‬ ‫مانند این ایا به دنبال تاثیرگذاری در حوزه‬ ‫فعالیت خود هست و یا خیر؟ در حوزه های‬ ‫کالن نشریات با نقش و کارکردی که دارند‬ ‫می کنن��د و وظایف اجتماع��ی که برعهده‬ ‫انان اس��ت را به خوب��ی ایفا کنند‪ .‬در واقع‬ ‫رس��انه های جمع��ی و مطبوعات رس��الت‬ ‫س��نگینی را بر دوش دارند‪ .‬خبررس��انی‪،‬‬ ‫تروی��ج و تبلیغ اف��کار و انتش��ار اخبار در‬ ‫نش��ریات تخصص��ی ازجمل��ه کارکردهای‬ ‫پررن��گ ان اس��ت‪ .‬مثال روزنام��ه صنعتی‬ ‫در ح��وزه صنعت‪ ،‬معدن خاص می ش��ود‬ ‫و اقدامات��ی در این زمین��ه انجام می دهد‪.‬‬ ‫نش��ریات تخصصی با یک کارکرد مشخص‬ ‫و با نگاهی تخصصی نقش کارکردی رسانه‬ ‫را در ح��وزه خود طی می کنند‪ .‬به ش��کل‬ ‫طبیع��ی عملکرد نش��ریات تخصصی نباید‬ ‫تابعی از منافع عمومی باش��د‪ .‬رس��انه ها به‬ ‫دنبال ‪ 3‬هدف هس��تند‪ :‬با اگاهی بخشی به‬ ‫اف��راد و انتقال دانش به اهال��ی ان حوزه‪،‬‬ ‫نگرش اف��راد را تعدیل کنن��د و انتظارات‬ ‫مطل��وب در چارچ��وب اموزه های منطقی‬ ‫مخاطب خود را پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫روزنامه های امروز‬ ‫تخصصی اند‬ ‫‪21‬‬ ‫مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه گزارش‬ ‫نزدیک به ‪ 180‬س��ال از انتش��ار نخستین روزنامه در‬ ‫ای��ران به نام کاغذ اخبار ‪ -‬که در عصر محمدش��اه قاجار‬ ‫منتش��ر شد – می گذرد‪ .‬از ان دوران تاکنون روزنامه ها و‬ ‫مطبوعات کشور تاریخ پرفرازونشیبی را طی کرده اند که‬ ‫در مدت طوالنی از این دوره ‪ ،‬سانس��ور و ممیزی به طور‬ ‫عملی راه را برای رشد و تعالی مطبوعات سد کرده بود ‪.‬‬ ‫دومین روزنامه با نام وقایع اتفاقیه که در زمان امیرکبیر‬ ‫و به دس��تور او انتش��ار یافت با اینکه بدع��ت تازه ای در‬ ‫روزنامه ن��گاری ب��ه ش��مار می رفت اما به ش��کل قطعی‬ ‫حرکتی بطئی در زمینه روزنامه نگاری حرفه ای بود‪.‬‬ ‫از اغاز دهه ‪ 20‬و همزمان با روی اوری کشور به سمت‬ ‫مدرنیسم ‪ ،‬روزنامه نگاری حرفه ای در ایران معنای تازه ای‬ ‫یافت‪ .‬البته پیش از ان با تاس��یس روزنامه اطالعات گام‬ ‫تازه ای در جهت اس��تقرار مدرنیسم در مطبوعات کشور‬ ‫برداش��ته ش��ده بود و همزمان با انتش��ار روزنامه کیهان‬ ‫که هر دو این روزنامه ها توانس��تند در اغاز دهه چهل به‬ ‫موسس��ات بزرگ مطبوعاتی تبدیل شوند روزنامه نگاری‬ ‫در ایران معنا و مفهوم تازه ای پیدا کرد ‪.‬‬ ‫همزم��ان ب��ا ایج��اد رش��ته روزنامه نگاری در س��طح‬ ‫دانش��گاهی در دانشگاه تهران از اواسط دهه ‪ 30‬شمسی‬ ‫و پ��س از ان دانش��کده عل��وم ارتباط��ات اجتماعی که‬ ‫ب��رای اموزش و تربی��ت خبرنگاران به وج��ود امده بود‬ ‫روزنامه نگاری حرفه ای در کشور وارد دوران تازه ای شد‪.‬‬ ‫از ده��ه‪ 40‬ب��ه بع��د روزنامه ه��ای پرتیراژ توانس��تند‬ ‫مخاطبان جدیدی را به دست بیاورند و نقش مطبوعات‬ ‫در جامع��ه به یک��ی از فراگیرترین نقش ه��ای ارتباطی‬ ‫تبدیل شد‪.‬‬ ‫ی توانس��تند‬ ‫پس از پیروزی انقالب روزنامه های عموم ‬ ‫موج افرینی های گس��ترده ای در جامعه به وجود بیاورند ‬ ‫و نقش موثرتری در پیشبرد اهداف اجتماعی ‪ ،‬اقتصادی ‪،‬‬ ‫فرهنگی ‪ ،‬سیاسی و‪ ...‬داشته باشند ‪.‬‬ ‫در اوایل دهه ‪ 60‬بود که ارام ارام نشریات تخصصی به‬ ‫شکل ماهنامه ‪ ،‬فصلنام ه و سالنامه قدم به میدان گذاشتند‬ ‫اما در این میان جایگاه روزنامه های تخصصی خالی بود‪.‬‬ ‫برخی از نش��ریات تخصصی در اوایل دهه ‪ 60‬و‪ 70‬در‬ ‫گرایش های مختلف س��ینما ‪ ،‬ادبی��ات و هنر ‪ ،‬همچنین‬ ‫حوزه های اقتصاد ‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬زنان و ‪ ...‬بسیار موثر بودند‪.‬‬ ‫نخس��تین روزنامه های تخصصی در کشور روزنامه های‬ ‫ورزش��ی بودند که توانس��تند با جذب مخاطبان خود در‬ ‫بی��ن جوانان و عالقه مندان ب��ه ورزش تیراژهای درخور‬ ‫توجهی پیدا کنند‪.‬‬ ‫در همان ح��ال روزنامه های اقتص��ادی نیز جزو دیگر‬ ‫ل و اواسط‬ ‫ی تخصصی بودند که بیش��تر از اوای ‬ ‫روزنامه ها ‬ ‫دهه ‪ 70‬شمس��ی قدم به میدان گذاش��تند و این قبیل‬ ‫روزنامه ها نیز تیراژهای موردنظر را یافتند‪.‬‬ ‫از جمله نشریات تخصصی ‪ ،‬یک نشریه هفتگی در حوزه‬ ‫تامین اجتماعی بود که ان هم مخاطبان وسیعی یافت‪.‬اما‬ ‫با اینکه به روزنامه تبدیل ش��د نتوانست به حیات مالی‪-‬‬ ‫اقتصادی خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫هم اکنون در تمامی دنیا به دلیل س��لطه رس��انه های‬ ‫خبری دیجیتالی و س��ایت ها و خبرگزاری های مختلف و‬ ‫همین طور حضور اینترنت ‪ ،‬فعالیت گس��ترده شبکه های‬ ‫اجتماع��ی و بهره گی��ری بس��یار زی��اد از ش��بکه های‬ ‫الکترونیک��ی در زمینه ارائه اطالع��ات‪ ،‬اخبار و رویدادها‬ ‫و همچنین حضور مس��تمر و دای��م رادیو و تلویزیون از‬ ‫حدود ‪ 60‬تا ‪70‬س��ال گذش��ته در عرصه خبررسانی در‬ ‫دنیا‪ ،‬عمال رقبای بس��یار بزرگی برای مطبوعات که پدر‬ ‫رسانه ها نامیده می شود پیدا شده است‪.‬‬ ‫براساس بهره گیری از ابزارهای نوین ارتباطی‪ ،‬مارشال‬ ‫مک لوهان جامعه ش��ناس ارتباطات‪ ،‬دوره های مختلف‬ ‫تاریخ��ی را به عصر کهکش��ان گوتنبرک ک��ه روزنامه ها‬ ‫ح��رف را می زدند و دوره مارکونی که عصر بهره گیری از‬ ‫رادیو در انتشار اخبار و دهکده جهانی که دوره استفاده از‬ ‫تلویزیون و ماهواره هاست تقسیم کرده است‪.‬‬ ‫پس از دهکده جهانی و با گسترش استفاده از اینترنت‬ ‫در سراس��ر جهان به ویژه از دهه ‪ 50 – 60‬شمس��ی در‬ ‫سراس��ر دنی��ا و از جمله ایران به خص��وص در دهه های‬ ‫‪ 70‬و ‪ 80‬شمس��ی و اینک درده��ه ‪ ، 90‬مفاهیم دهکده‬ ‫جهانی عوض شده و اینک در دوران کلبه جهانی زندگی‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫در ای��ن دوران که تفکر و اندیش��ه بش��ر ‪ ،‬اختراعات و‬ ‫ابتکارات نوین و همه فناوری های روز از مرزها می گذرند‬ ‫به گفته مانوئل کاس��تلز اس��تاد ارتباطات‪ ،‬نزدیک به دو‬ ‫دهه است که به عصر شبکه ای رسیده ایم‪.‬‬ ‫با توجه به انچه که گفته ش�� د ‪ ،‬روزنامه تخصصی یک‬ ‫ضرورت حتم��ی و اصلی برای انتش��ار وحضور قاطع در‬ ‫دورانی اس��ت که مطبوعات با رقبای سرسختی روبه رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫روزنام��ه تخصصی در این دوران می تواند با بهره گیری‬ ‫از همه تکنیک ه��ای نوین روزنامه ن��گاری در قالب های‬ ‫گ��زارش ‪ ،‬گفت وگو ‪ ،‬مصاحبه‪ ،‬یادداش��ت و ‪ ...‬عمال عالوه‬ ‫براینکه مخاطبان دور شده از مطبوعات را به خود جلب‬ ‫کن��د با نگاهی عمیق و پژوهش��گرانه دریچه های تازه ای‬ ‫رابرای ژرف نگری در مسائل تخصصی مورد بحث بگشاید‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شناسنامه‬ ‫شنبه ‪ 18‬مردادماه ‪12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫از گذر تاریخ صنعت‬ ‫بچه ها و عروسک ها‪...‬‬ ‫یکی از قدیمی ترین عروس��ک های نوزاد موجود در‬ ‫جهان که تصویر و گزارش��ی درب��اره ان وجود دارد‪،‬‬ ‫مربوط به س��ال ‪ 1871‬میالدی است که ظاهر بسیار‬ ‫ترس��ناکی دارد‪ .‬عروسک به حالت چهاردست و پا در‬ ‫روی زمین در حال راه رفتن است که در ان زمان این‬ ‫حالت‪ ،‬خزیدن نامیده می ش��د و خزیدن در ان زمان‬ ‫عملی مربوط به دیوانگان و حیوانات محسوب می شد‬ ‫و برای انس��ان ها عملی غیرعادی به ش��مار می رفت‪،‬‬ ‫ام��ا در اواخر ده��ه ‪ 1800‬میالدی این عمل در مورد‬ ‫کودکان به امری طبیعی بدل شد‪ .‬البته تا اواسط قرن‬ ‫‪ 19‬می�لادی اکثر عروس��ک های اروپایی فقط ظاهر‬ ‫بزرگساالن را داشتند و عروسک هایی با چهره کودکان‬ ‫بعدها از سال ‪ 1850‬میالدی به بعد نمایان شدند اما‬ ‫تا اواخر قرن‪ ،‬تمام بازار را در دست گرفتند‪.‬‬ ‫در دوران تولید انبوه صنعتی عروسک های جدید با‬ ‫قابلیت های چش��مک زدن و حرکت دادن دست و پا‪،‬‬ ‫جای عروسک های قدیمی را گرفتند‪ .‬عروسک سازان‬ ‫امریکای��ی نی��ز با ب��اال ب��ردن قابلیت ه��ای مکانیزه‬ ‫عروسک ها‪ ،‬سعی در همگام شدن با این روند داشتند‪.‬‬ ‫مثال عروسک کوچکی با سری از جنس موم‪ ،‬حرکت‬ ‫چهاردست و پا و مکانیسم داخلی شبیه به ساعت نیز‪،‬‬ ‫تالشی در همین جهت بود‪.‬‬ ‫‹ ‹عروسک های وحشتناک‬ ‫عروس��ک های وحش��ت در س��ال ‪ 1871‬میالدی‬ ‫توس��ط «راب��رت جی کلی» س��اخته ش��ده و خود او‬ ‫این عروسک های وحش��تناک را به عنوان اسباب بازی‬ ‫س��رگرم کننده با قیمت بسیار کم‪ ،‬توصیف کرده بود‪.‬‬ ‫با وجود این تعریف‪ ،‬عروس��ک طرفداران زیادی بین‬ ‫دختره��ای کوچک نداش��ت‪ .‬ظاهر ترس��ناک و وزن‬ ‫زیادی داش��ت و بیشتر در نمایش��گاه به کار می رفت‬ ‫ت��ا بغل ک��ردن و بازی‪ .‬بعده��ا کارخانه های مختلف‪،‬‬ ‫عروسک های نوزاد زیباتری را تولید کردند که خیلی‬ ‫ش��باهت به حالت واقعی انس��ان داش��ت و از جایگاه‬ ‫بهتری در میان کودکان برخوردار شد‪ .‬در ایران نیز در‬ ‫مناطق مختلف عروسک های نوزاد توسط زنان ساخته‬ ‫و در هر منطقه و اس��تان با اس��امی خاص نامگذاری‬ ‫می شده اند‪ .‬به عنوان نمونه عروسک توچان در منطقه‬ ‫سیستان و بلوچستان به شکل نوزادی قنداق پیچ شده‬ ‫درست می ش��ود که نمونه بازسازی شده ان در موزه‬ ‫فرهنگ کودک ایران موجود است‪.‬‬ ‫صنعت و دنیا‬ ‫کمپانی های عروسکی‬ ‫روانشناسان معتقدند اس��باب بازی ها در روند رشد‬ ‫کودکان نقش مهمی دارند و موجب ارتقای خالقیت‬ ‫و تفکر کودک می ش��وند و او را تشویق به مشاهده و‬ ‫کاوش می کنند گرچه بسیاری از کودکان در سراسر‬ ‫ی مالی‬ ‫دنیا به اس��باب بازی دسترسی ندارند یا توانای ‬ ‫خرید انها را ندارند‪.‬‬ ‫با این حال تمرکز بیشتر کمپانی های بزرگ اسباب‬ ‫ بازی س��ازی در جهان هن��وز بر بازاره��ای امریکای‬ ‫ش��مالی است‪ .‬رشد این صنعت در سال گذشته فقط‬ ‫ی معروف ‪ Hasbro‬سال‬ ‫‪ 5‬درصد بوده اس��ت‪ .‬کمپان ‬ ‫پیش‪ 11‬درصد کاهش س��ود داشته و عواید کمپانی‬ ‫‪ mattel‬در سال ‪ 2013‬حدود ‪ 24‬درصد نزول کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته دالیل زی��ادی برای ای��ن کاهش وجود‬ ‫دارد؛ خانواده ها کوچکتر شده اند‪ ،‬کودکان خیلی زود‬ ‫با فناوری اش��نا می ش��وند و چیز های دیگری غیر از‬ ‫عروسک های س��نتی حواس بچه ها را به خود جلب‬ ‫می کند و اسباب بازی های معمولی دیگر برای انها‬ ‫ت ندارند‪.‬‬ ‫جذابی ‬ ‫نتیجه نهایی این ش��ده است که کمپانی ها‬ ‫ب��ه فن��اوری جدی��د وابس��ته می ش��وند‪.‬‬ ‫ی س��ازی‬ ‫بیش��تر کمپانی های اس��باب باز ‬ ‫ام��روزی تالش ه��ای خود را روی س��اختن‬ ‫برنامه ه��ا‪ ،‬بازی های کامپیوتری و س��اختن‬ ‫اس��باب بازی های الکترونیکی و فروختن مجوز‬ ‫اس��تفاده از برنامه ه��ا و بازی ها متمرک��ز کرده اند‪.‬‬ ‫تحقیقات در بازار اسباب بازی نشان می دهد کودکان‬ ‫ای��ن روزها بیش��تر وق��ت خ��ود را روی کامپیوتر و‬ ‫دستگاه های سیار مانند موبایل‪ ،‬یا تماشای تلویزیون‬ ‫یا فیلم و انیمیش��ن صرف می کنند و به همین دلیل‬ ‫تمرکز و جهت گیری این کمپانی ها به س��مت چنین‬ ‫چیز هایی کشیده شده است‪.‬‬ ‫اما توجه به بازارهای دیگر نیز می تواند اس��تراتژی‬ ‫موثری باش��د‪ .‬ایاالت متحده تقریبا ‪ 40‬درصد از بازار‬ ‫جهانی اسباب بازی محس��وب می شود‪ ،‬در حالی که‬ ‫فقط ‪ 2‬درصد از کودکان دنیا در ایاالت متحده زندگی‬ ‫ی سازی‪،‬‬ ‫می کنند‪ .‬برای کمپانی های بزرگ اسباب باز ‬ ‫بازار بین المللی شامل کشورهای اروپایی و بخش هایی‬ ‫از امریکای جنوبی‪ ،‬یا بازارهای کوچکی در استرالیا و‬ ‫بخش هایی از اسیا (بیشتر ژاپن) می شود‪.‬‬ ‫فن��اوری‪ ،‬بازارهای جهانی و کودکان تغییر کرده اند‬ ‫و ب��ه تغیی��ر ک��ردن ادام��ه می دهن��د‪ .‬بزرگ ترین‬ ‫کمپانی های اس��باب بازی فعلی دنیا که توجه خاصی‬ ‫به موارد مذک��ور می کنند در صورتی در اینده موفق‬ ‫می شوند که استراتژی های خود را امروز عملی کنند‪،‬‬ ‫زیرا چند س��ال اینده ب��رای این کمپانی ها از اهمیت‬ ‫فوق العاده ای برخوردار است‪.‬‬ ‫نیم نگاهی به حرفه صنعتی و سنتی عروسک سازی در ایران‬ ‫صنعت سنتی‪ ،‬کاله قرمزی‪ ،‬مبارک‪ ،‬دارا و سارا‬ ‫حسن فرازمند‪ -‬گروه گزارش‪:‬‬ ‫کاله قرم��زی و پس��رخاله و تمام‬ ‫فامیل دور و نزدیک او کمر همت‬ ‫را بس��ته اند تا دور را از دس��ت عروسک های‬ ‫خارج��ی مث��ل پینوکیو‪ ،‬رابین ه��ود‪ ،‬میکی‬ ‫موس و پلنگ صورت��ی و امثال انها بگیرند‪،‬‬ ‫ح��اال دیگر او و تمام یارانش ان قدر توس��ط‬ ‫عروسک س��ازان داخلی شبیه سازی و تولید‬ ‫انبوه شده اند که در بس��یاری از خانه ها یک‬ ‫کاله قرمزی یا پسرخاله پیدا می شود و گویا‬ ‫کاله قرمزی با تمام دوس��تان و فامیل دور و‬ ‫نزدیکش قص��د دارند عروسک س��ازی را در‬ ‫ایران تبدیل به یک صنعت فرهنگی کرد‪ .‬ان‬ ‫را جایگزین عروسک های اجنبی کنند‪ ،‬کاری‬ ‫که از حدود ‪ 12‬س��ال پی��ش کانون پرورش‬ ‫فک��ری ک��ودکان و نوجوان��ان ب��ا احی��ای‬ ‫عروس��ک های دارا و س��ارا ش��روع کرد و به‬ ‫دالیلی که گاهی در برخی رس��انه ها مطرح‬ ‫می ش��د تاکنون نتوانست ه اس��ت به خوبی از‬ ‫پ��س ان براید و اگر گ��روه تولیدکننده این‬ ‫عروس��ک ها از پ��س ای��ن مهم‪ ،‬ب��ه خوبی‬ ‫برمی امدند ش��اید ظرف ‪ 10‬سال گذشته ما‬ ‫نیز در عروسک س��ازی در جهان رتبه ای برتر‬ ‫داش��تیم و صاح��ب ای��ن صنع��ت فرهنگی‬ ‫می شدیم‪ ،‬صنعتی که بس��یاری از شواهد و‬ ‫مدارک نش��ان می دهد پی��ش از این در این‬ ‫ملک و دیار ریش��ه ای دیرین ه داش��ته است‪.‬‬ ‫صنعتی که در تاریخ ما‪ ،‬به ان «لعبت سازی»‬ ‫می گفته اند و بر این اس��اس است که حکیم‬ ‫عمرخی��ام از اعتب��ار ای��ن حرف��ه و صنعت‬ ‫فرهنگی بهره گرفته و سروده است‪:‬‬ ‫مـا لعبتکانیـم و فلـک لعبت باز‬ ‫از روی حقیقیم‪ ،‬نه از روی َمجاز‬ ‫مرح��وم عالم��ه دهخ��دا نی��ز در ش��رح‬ ‫واژه عروس��ک یاداور شده اس��ت «لعبت»‬ ‫هم��ان اس��ت که دخت��ران به ان س��رگرم‬ ‫بازی می ش��وند و به فارس��ی «لُهفَت» گفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬و اسامی دیگری در فرهنگ معین‬ ‫چون َدمیه‪َ ،‬ملعبه‪ ،‬ادمک‪ ،‬بازیچه و انچه که‬ ‫از پارچه‪ ،‬موم و پالستیک ساخته شده باشد‬ ‫را عروسک گویند‪.‬‬ ‫‹ ‹عروسک سازان سنتی ایران‬ ‫در استان چهارمحال و بختیاری روستایی‬ ‫است بر استانه یک غار قدیمی با کتیبه های‬ ‫باقیمانده از عصر مش��روطه‪ ،‬ک��ه اکنون به‬ ‫هم��ت جمعی از هنرمندان با ذوق بختیاری‬ ‫ب��ه منطقه ای ب��رای احیای صنعت س��نتی‬ ‫عروسک س��ازی تبدیل شده است‪ .‬روستایی‬ ‫در ش��هر فارس��ان به نام «ده چش��مه» که‬ ‫مدتی نیز پایگاه گردهمایی هنرمندان مرکز‬ ‫هنرهای نمایش عروس��کی بود و جش��نواره‬ ‫بین المللی عروسک س��ازی باهمکاری اداره‬ ‫کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و یونیمای کشور‬ ‫در این منطقه برگزار شد و به این دلیل این‬ ‫روس��تا را مرکز یونیمای روس��تایی و محلی‬ ‫مناسب برای برگزاری کارگاه های اموزشی و‬ ‫توسعه هنر‪ -‬صنعت عروسک سازی و نمایش‬ ‫عروسکی می دانند‪.‬‬ ‫حرکتی که از نظر دکتر حمیدرضا اردالن‪،‬‬ ‫رییس هیات مدی��ره و مدیرعام��ل اتحادیه‬ ‫یونیمای عروسکی «مبارک» ایران‪ ،‬یک ابتدا‬ ‫و یک منشا برای رسیدن‪ ،‬بازگشت و دستیابی‬ ‫به سنت و صنعت عروسک سازی دیرینه در‬ ‫ایران به حس��اب می اید‪ .‬او ب��ه خبرنگاران‬ ‫در منطقه فارس��ان چهارمح��ال و بختیاری‬ ‫گفته که به دلیل ورود عروس��ک های غربی‪،‬‬ ‫هم اکنون ‪ 800‬نوع از عروسک های شناخته‬ ‫شده بومی مناطق ایران در معرض فراموشی‬ ‫قرار دارند و روستای ده چشمه در شهرستان‬ ‫فارس��ان چهارمح��ال و بختی��اری می تواند‬ ‫منطقه ای ب��رای احیای این عروس��ک های‬ ‫ایرانی باش��د‪ .‬این نکته دکت��ر اردالن به ان‬ ‫معناس��ت که کودکان ایران��ی‪ ،‬پیش از این‬ ‫‪ 800‬ن��وع عروس��ک برای همبازی ش��دن‬ ‫داشته اند که اکنون انها را از دست داده اند و‬ ‫«میکی موس» و «رابین هود» را به خانه های‬ ‫خود می برن��د و با انها همبازی می ش��وند‪.‬‬ ‫به گفته وی عروس��ک هایی چ��ون بازبازک‪،‬‬ ‫سندباد‪ ،‬اهو و بره‪ ،‬مبارک‪ ،‬جی جی ویجی و‬ ‫پهلوان پنبه از جمله این عروسک ها هستند‬ ‫که امروزه کمتر اث��ری از انها در میان فوج‬ ‫فوج عروسک های وارداتی دیده می شود‪.‬‬ ‫او امیدوار است که احیای سنت و صنعت‬ ‫س��نتی عروس��ک های ایرانی در کشور و در‬ ‫ای��ن منطقه منجر ب��ه جلوگی��ری از ورود‬ ‫بی رویه عروسک های اروپایی‪ ،‬شرقی‪ ،‬هندی‬ ‫و چینی به کش��ورمان بش��ود و این صنعت‬ ‫بتوان��د زمینه اش��تغال بس��یاری از جوانان‬ ‫هنرمند کشورمان را فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹عروسک های سیستانی‬ ‫البت��ه در گوش��ه و کن��ار مناط��ق مختلف‬ ‫کش��ورمان نیز عروس��ک های محلی‪ ،‬عناصر‬ ‫برخاس��ته از فرهنگ و اداب و رس��وم همان‬ ‫منطقه هس��تند‪ ،‬مثل عروسک های سیستانی‬ ‫که به «پوتک» ش��هرت دارند‪ .‬پوتک در اصل‬ ‫معن��ای نوزاد ت��ازه متولد ش��ده را می دهد و‬ ‫«توتک» عروسکی است مثال گونه برای زنان‬ ‫نازای سیستانی و بلوچستانی که با ساختن و‬ ‫نگهداری از ان و س��پس نذر ک��ردن به امید‬ ‫به دست اوردن ش��انس بارداری می نشینند‪،‬‬ ‫توتکی که عده ای از قبایل ان خطه به ش��کل‬ ‫خرافی وار برای ان جان قائل هس��تند و مانند‬ ‫کودک��ی زنده از ان نگه��داری می کنند و در‬ ‫بس��یاری از روستاهای سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫زنان��ی ک��ه صاحب فرزن��د نمی ش��وند‪ ،‬برای‬ ‫ارامش خاط��ر خود عروس��ک های «پوتک»‬ ‫درس��ت می کنند‪ ،‬چن��دی او را نگه می دارند‪،‬‬ ‫ارزوهای خود را با پوتک در میان می گذارند‪،‬‬ ‫سپس ان را به زیارتگاه و محل نذر و نیازهای‬ ‫ویژه خود می برند تا به ش��فاعت ان امامزاده‪،‬‬ ‫خداوند متعال به او فرزن��دی عطا کند‪ ،‬البته‬ ‫مادرانی هم که نوزاد دارند پوتکی می س��ازند‬ ‫ی��ا می خرند و در باالی گه��واره کودک نصب‬ ‫می کنند تا کودک با او س��رگرم ش��ود و مادر‬ ‫بهت��ر به کارهایش برس��د‪ ،‬کاری که امروزه و‬ ‫در بیش��تر جاها با وسیله ای به نام «جغجغه»‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫«توچ��ان» هم یکی از عروس��ک های بومی‬ ‫دست ساز مردم منطقه زابل است که به شکل‬ ‫نوزاد پیچیده شده در قنداق ساخته می شود‪.‬‬ ‫این عروس��ک محلی نی��ز دارای تمام اجزای‬ ‫پوشاک یک نوزاد است که شامل کهنه ادرار‪،‬‬ ‫قنداق س��فید (س��اروق) با حاشیه سیاه دوزی‬ ‫ش��ده (که نوعی س��وزن دوزی در این منطقه‬ ‫محسوب می شود)‪ ،‬بند قنداق‪ ،‬یا بندک طالیی‬ ‫یا سوزن دوزی‪ ،‬پیراهن مخمل زرشکی که به‬ ‫ان «پئنر» می گویند‪ ،‬شلوار ساتن سفید‪ ،‬کاله‬ ‫س��فید زربفت ی��ا کاله گوش��ک دار و چاقوی‬ ‫تاشوی کوچک اس��ت‪ ،‬اما از اینها که بگذریم‬ ‫معروف ترین عروس��ک های ایرانی از دیرباز ان‬ ‫هم به ش��کل انب��وه در منطقه ف��ارس تولید‬ ‫می شده اند‪ .‬حتما شما هم انها را می شناسید‪،‬‬ ‫انها همان دارا و س��ارا هس��تند که دیرگاهی‬ ‫اس��ت بازیافت ش��خصیت این برادر و خواهر‬ ‫قدیمی ش��یرازی تبدیل به دغدغ��ه ای برای‬ ‫بس��یاری از مس��ئوالن فرهنگی به ویژه کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عروسک های دارا و سارا‬ ‫ساخت و تولید عروسک های دارا و سارا هنوز‬ ‫ه��م در منطقه فارس به ویژه در ش��یراز رایج‬ ‫اس��ت‪ ،‬گرچه رونق دهه های گذشته را ندارد‪.‬‬ ‫سازندگان عروس��ک های دارا و سارا در شیراز‬ ‫ب��رای خود یک تعاونی هم دس��ت وپا کرده اند‬ ‫حتی لباس های دارا و س��ارا به وسیله اعضای‬ ‫عروسک های باستانی ایران و مصر‬ ‫اتومبیل��ی که تزئین ش��ده و در ان ع��روس و دامادی‬ ‫نشسته اند «ماش��ین عروس» نامیده می شود‪ ،‬نه ماشین‬ ‫دام��اد حت��ی اگر ب��دن پالس��تیکی کوچک ی��ک مرد‬ ‫سیاهپوس��ت را در دس��ت های مان لمس کنیم یا‬ ‫پش��ت ویترینی ببینیم به ان می گوییم «عروسک‬ ‫افریقایی» یا عروسک س��یاه و ما هرگز به‬ ‫این فکر نکرده ایم که چرا به هر جس��م‬ ‫پالستیکی یا ژالتینی یا «پی وی سی»‬ ‫که از روی چهره یک انسان طراحی‬ ‫و س��اخته شده باش��د می گوییم‬ ‫«عروس��ک»! حتی اگ��ر ان را‬ ‫از جن��س و فیزیک یک مرد‬ ‫کپی برداری و طراحی کرده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫بنابراین جبر ناخوداگاه‬ ‫است که بشر امروزی به‬ ‫برخی از مجسمه ها و‬ ‫تندیس ه��ای فلزی‬ ‫ساخته شده در قرون‬ ‫قبل هم ب��ا همین‬ ‫نگاه می اندیش��د و‬ ‫فک��ر می کن��د‪ ،‬اینها در‬ ‫نهای��ت اس��باب بازی یا‬ ‫وس��ایلی ب��رای تزئین و‬ ‫تفریح اش��راف زادگان و‬ ‫طبق��ات مرف��ه و جوامع‬ ‫ق��رون گذش��ته ب��وده‬ ‫اس��ت‪ .‬بیهوده نیست که‬ ‫مورخان یاداور شده اند که‬ ‫عروسک ها از زمان ماقبل‬ ‫تاریخ قس��متی از زندگی انسان ها بوده اند‪ .‬وسایلی که نخست برای نمایش های‬ ‫ملی‪ ،‬مذهبی و در ایین های ویژه از انها بهره گیری می ش��ده و همان عروسک ها‬ ‫نیز از موادی مانند گِل ُرس‪ ،‬خَ َز‪ ....‬و یا چوب س��اخته و تراش��یده می ش��ده اند‪،‬‬ ‫گرچه از ان روزگاران عروس��ک ها یا تندیس هایی با این جنس باقی نمانده‪ ،‬اما‬ ‫همین یک تکه از یک عروسک َمر َمری با دست های متحرک که از دوران تمدن‬ ‫بابلی ها به دست باستان شناسان رسیده حکایت از ان دارد که عروسک سازی در‬ ‫ان دوران نیز در کشورمان سابقه ای دیرینه داشته است‪ .‬البته در سال های اخیر‬ ‫نیز کاوشگران عروسک های زیادی را در مقبره های مصری یافته اند که مربوط به‬ ‫‪ 2000‬سال قبل از میالد مسیح است‪ ،‬عروسکی که از قطعات صاف چوب ساخته‬ ‫ش��ده و ش��کل گرفته اند و روی بدنه انها نقاشی های گوناگونی رسم شده است‪،‬‬ ‫موهای انها از جنس گِل یا ُمهره های ریز و چوبی هستند‪ .‬این عروسک ها درون‬ ‫مقبره ای مربوط به یکی از خانواده های ثروتمند قدیمی مصر یافت ش��ده اس��ت‬ ‫و در مقبره ای دیگر از همین خانواده های اش��رافی مصر یک سری عروسک های‬ ‫سفالی نیز کشف شده است که برخی از باستان شناسان بر این باورند که وجود‬ ‫این عروس��ک ها در مقبره مصریان باستان‪ ،‬حکایت از ان دارد که این اشیا برای‬ ‫مردم مصر باستان اشیا و وسایلی عزیز و دوست داشتنی بوده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹عروسک های استخوانی‬ ‫بسیاری از عروسک های قدیمی که در مقبره کودکان مصری یا یونانی کشف‬ ‫ش��ده هم حکایت از ان دارد که دختران کوچک رومی و یونانی وقتی به س��نی‬ ‫می رس��یدند که دیگر نباید با عروس��ک بازی می کردند‪ ،‬عروسک های خود را به‬ ‫الهه گان تقدیم می کرده اند‪ ،‬عروس��ک هایی که جنس بیشتر انها از گل‪ ،‬تکه های‬ ‫پارچه‪ ،‬چوب یا اس��تخوان بوده اس��ت‪ ،‬البته در ان روزگار عروسک های دیگری‬ ‫نیز بوده اند که جنس برتری دارند که معموال از عاج و موم درست شده بودند‪.‬‬ ‫سازندگان این عروسک ها نیز در ان روزگار تمام تالش خود را به این معطوف‬ ‫می کرده اند که انها را هر چه بیشتر طبیعی تر و واقعی تر جلوه دهند و این تالش‬ ‫انها منجر به پیدایش یک سری از عروسک ها با دست و پای متحرک و لباس های‬ ‫قابل تعمیر و تعویض شد که می گویند ساخت و تولید این نوع عروسک ها به ‪600‬‬ ‫س��ال پیش از میالد مس��یح(ع) برمی گردد و با پایان یافتن دوران عروسک های‬ ‫باس��تانی‪ ،‬اروپا رفته رفته تبدیل به یکی از بزرگ ترین قطب های عروسک سازی و‬ ‫تولید عروسک در شکل ها و اندازه ها و با طراحی های مختلف شد‪ ،‬عروسک های‬ ‫همی��ن تعاون��ی دوخته می ش��ود‪ ،‬بانوانی که‬ ‫می گویند اگرچه ساخت این عروسک ها کفاف‬ ‫مخارج کارگاه م��ان را نمی دهد‪ ،‬ولی همچنان‬ ‫می سازیم و به بازار شیراز می فرستیم‪ .‬اما مجید‬ ‫ق��ادری که در کانون پرورش فکری کودکان و‬ ‫نوجوانان برای احیای عروسک های دارا و سارا‬ ‫زحمات زی��ادی متحمل ش��ده‪ ،‬می گوید‪ :‬به‬ ‫عقی��ده ما دارا و س��ارا دارند یواش یواش جای‬ ‫خود را میان انبوه عروس��ک های انچنانی باز‬ ‫می کنند‪ ،‬ما انها را برای مقابله با انواع باربی ها‬ ‫تولید می کنیم و به بازار می فرستیم‪ .‬به عقیده‬ ‫این طراح و عروسک ساز‪ ،‬حرفه عروسک سازی‬ ‫در ایران جدی گرفته نش��ده است و هیچ وقت‬ ‫به این فکر نش��ده اس��ت که در هیاهوی این‬ ‫همه رش��ته صنعت��ی گران قیم��ت‪ ،‬می توان‬ ‫فقط ب��ا ‪ 100‬میلیون تومان تولید عروس��ک‬ ‫را در یک کارگاه کوچک سروس��امان داد‪ .‬وی‬ ‫درهمین حال متاس��ف است از اینکه به دلیل‬ ‫س��هل انگاری های مس��ئوالن فرهنگی کشور‬ ‫ظرف دهه های گذش��ته حتی فروش��گاه های‬ ‫کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فقط‬ ‫‪ 3‬نوع عروسک دارند‪ ،‬که ان هم عروسک های‬ ‫مبارک و دارا و سارا هستند‪.‬‬ ‫البته او در س��ایت کانون گفته است که قرار‬ ‫است ش��خصیت های افسانه ای و سنتی ایرانی‬ ‫یکی بعد از دیگری س��اخته و تولید ش��وند و‬ ‫به بازار بیاین��د و در این زمینه کانون پرورش‬ ‫فک��ری ک��ودکان و نوجوانان ‪ 250‬عروس��ک‬ ‫ایرانی را تاکنون شناسایی کرده است‪.‬‬ ‫چوب��ی که از قرن ه��ای ‪ 16‬و ‪ 17‬میالدی از دوران س��ابق بریتانیای کبیر باقی‬ ‫مانده اس��ت و البته یک��ی از این مناطق هم «گرادیزت��ال» در المان ان روزگار‬ ‫اس��ت که ش��روع به تولید عروسک های میخی کرد‪ ،‬عروس��ک هایی که دو پای‬ ‫انها از دو میخ چوبی س��اده است و شبیه گیره لباس هستند‪ .‬مورخان اما گفته‬ ‫و نوش��ته اند که در دهه ‪ 1800‬میالدی ماده دیگری جایگزین چوب در صنعت‬ ‫عروسک س��ازی اروپا شد ماده ای به نام «کامبوزیسیون» که امروزه به یک سری‬ ‫از ترکیبات چوبی له ش��ده یا کاغذ له شده گفته می شود و از انها برای ساختن‬ ‫س��ر و بدن عروسک بهره گیری می شده اس��ت‪ .‬در ان روزگار نیز عروسک سازان‬ ‫اروپایی این ترکیبات را به عنوان مواد اولیه کارگاه و کارخانه عروسک سازی خود‬ ‫زیر فشار یک سری قالب های فلزی قرار می دادند و عروسک های بادوامی تولید‬ ‫می کرده اند و قادر بوده اند که انها را به تولید انبوه نیز برسانند‪ .‬انها هنگام تولید‬ ‫این نوع عروسک ها‪ ،‬در حفظ و ترکیب کردن خمیرمایه اولیه عروسک های شان‬ ‫دق��ت زیادی می کردند و حت��ی گاهی به این ترکیبات م��واد عجیب و غریب‬ ‫مثل خاکس��تر و پوس��ت تخم مرغ له ش��ده می افزودند‪ .‬یکی از رایج ترین این‬ ‫ترکیبات‪ ،‬کامپوزیسیونی به نام «پاپیه ماشه» بود‪ ،‬که با بهره گیری از این مواد‬ ‫عروسک های زیادی ساخته شد و در دو قرن گذشته در اروپا رواج یافت‪ .‬اما در‬ ‫قرن های ‪ 17‬و ‪ 18‬میالدی عالوه بر عروس��ک های چوبی‪ ،‬عروسک های مومی‬ ‫ه��م مورد توج��ه خیلی ها قرار گرفتند و رفته رفته منطق��ه مونیخ المان مرکز‬ ‫اصلی تولید و ساخت این گونه از عروسک ها شد‪ ،‬عروسک هایی نیز از این دست‬ ‫در فاصله سال های ‪ 1850‬تا ‪ 1930‬میالدی در بریتانیای کبیر ساخته شد و به‬ ‫تولید انبوه رس��ید‪ .‬قالب گیرهای این عروسک ها با استفاده از موم یا گل ُرس‪،‬‬ ‫س��ر یک عروسک را شکل می دادند و با استفاده از گچ از ان قالب می ساختند‬ ‫و س��پس موم ذوب ش��ده را درون قالب می ریختند‪ ،‬ضخامت این س��ر مومی‬ ‫بس��یار کم و حداکثر ‪ 3‬میلی متر بود و یکی از نخس��تین عروسک هایی که به‬ ‫ش��کل بچه بود‪ ،‬اوایل قرن نوزدهم در انگلس��تان از موم س��اخته شد و اوایل‬ ‫همین قرن بود که عروس��ک هایی با عنوان «پروس��لین» ساخته و رواج یافت‪،‬‬ ‫عروس��ک هایی که منابع تاریخی درباره چگونگی ساخته شدن انها نوشته اند‪،‬‬ ‫این عروس��ک ها در کوره هایی با دمای بیش از ‪ 2372‬درجه فارنهایت س��اخته‬ ‫می ش��ده اند و گل هایی که در این دمای باال‪ ،‬دوام بیاورد موادی انگشت ش��مار‬ ‫روی کره زمین هستند‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫افزایش عرضه محصوالت پتروشیمی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بورس کاالی ایران گفت‪ :‬میزان‬ ‫عرض��ه محصوالت پتروش��یمی در بورس کاال‪ ،‬از زمان‬ ‫اجرای مصوبه مربوط به تغییر مبنای محاس��به قیمت‬ ‫پایه این محصوالت تاکنون‪ 381 ،‬هزار تن بوده اس��ت‪،‬‬ ‫درحالی که در دوره مش��ابه قبل از اجرای این مصوبه‪،‬‬ ‫می��زان عرضه محص��والت پتروش��یمی ‪ 273‬هزار تن‬ ‫ب��وده که این امر‪ ،‬حاک��ی از افزایش عرضه محصوالت‬ ‫پتروشیمی در بورس کاال‪ ،‬در پی اجرای مصوبه مذکور‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حس��ین پناهیان به امار‬ ‫تقاضا برای محصوالت پتروشیمی‪ ،‬قبل و بعد از اجرای‬ ‫مصوبه‪ ،‬اش��اره و خاطرنش��ان کرد‪ :‬میزان تقاضا برای‬ ‫محص��والت پتروش��یمی در بورس کاال بع��د از اجرای‬ ‫مصوبه مذکور‪ ،‬در حالی به رقم ‪ 381‬هزار تن رس��یده‬ ‫اس��ت که میزان تقاضا برای ای��ن محصوالت‪ ،‬در دوره‬ ‫مش��ابه قبل از اجرای مصوبه یک میلیون و ‪ 223‬هزار‬ ‫تن بوده و این امر‪ ،‬حاکی از ایجاد تعادل نس��بی تقاضا‪،‬‬ ‫شنبه ‪ 18‬مردادماه ‪12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫عرضه سیمان در بورس کاال‬ ‫متناس��ب با س��طح عرضه محصوالت پتروش��یمی در‬ ‫ب��ورس کاال و نیز حذف برخ��ی تقاضاهای کاذب برای‬ ‫این محصوالت بوده اس��ت‪ .‬مدیرعام��ل بورس کاالی‬ ‫ایران با بیان اینکه در دوره زمانی بعد از اجرای مصوبه‪،‬‬ ‫‪ 73‬درص��د میزان عرض��ه محصوالت پتروش��یمی در‬ ‫ب��ورس کاال‪ ،‬بدون رقابت و با قیمت پایه معامله ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬متوسط افزایش قیمت ناشی از رقابت در‬ ‫محصوالت پتروشیمی نیز ‪ 1/06‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫با حمایت های وزیرصنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سمانه گالب‪-‬گروه بورس‪ :‬سیاست‬ ‫کنترل های قیمتی بر بورس کاال که در‬ ‫دولت قبل پیگیری می شد‪ ،‬موضوعی بود‬ ‫که مورد انتقاد بس��یاری از فعاالن بورس‬ ‫کاال قرار داشت‪ .‬با روی کار امدن دولت‬ ‫یازدهم موض��وع حمایت از بورس کاال با‬ ‫توجه بیشتری پیگیری شد‪ .‬در این راستا‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در فروردین‬ ‫ماه اع�لام ک��رد‪« ،‬دولت ب��ه هیچ وجه‬ ‫تصمیمی برای تعیین دستوری قیمت ها‬ ‫ن��دارد و تعدیل قیمت ها صرف��ا باید در‬ ‫چارچوب نظامات عرض��ه و تقاضا انجام‬ ‫گی��رد و اصل کلی ب��رای دولت‪ ،‬جبران‬ ‫اثار سیاس��ت ها‪ ،‬برای حمایت از تولید و‬ ‫مصرف کنندگان است»‪.‬‬ ‫در راس��تای همین هدف ب��ود که روز‬ ‫‪12‬تیرماه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ابالغیه ای را منتش��ر ک��رد که به موجب‬ ‫ان اع�لام ش��د از این پ��س قیمت پایه‬ ‫محصوالت پتروش��یمی در بورس کاال با‬ ‫ارز ازاد محاس��به می ش��ود‪ .‬کارشناسان‬ ‫بورس��ی این ابالغی��ه را یک اتفاق مثبت‬ ‫برای بازار دانس��تند که می تواند با حذف‬ ‫واسطه ها‪ ،‬شفافیت را به بازار برگرداند و‬ ‫زمین��ه را برای حض��ور متقاضیان واقعی‬ ‫در ب��ازار فراهم کند‪ .‬ع�لاوه بر این اعالم‬ ‫شد که این اتفاق می تواند بورس کاالیی‬ ‫کش��ور را به بورس ه��ای کاالیی جهانی‬ ‫نزدی��ک کند‪ .‬با این حال اقدامات وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای ازادس��ازی‬ ‫قیمت ه��ا ب��ه همین ج��ا ختم نش��د‪ .‬در‬ ‫اقدامی دیگر ش��رکت بورس کاالی ایران‬ ‫روز ‪4‬مردادماه با انتشار اطالعیه ای اعالم‬ ‫کرد محصوالت پتروشیمی‪ ،‬فراورده های‬ ‫نفت��ی‪ ،‬فوالدی‪ ،‬کش��اورزی و طال از روز‬ ‫‪5‬م��رداد بر اس��اس قیم��ت بورس های‬ ‫منطقه ای و جهانی معامله می ش��ود‪ .‬در‬ ‫این زمینه نیز اس��تدالل ش��د که اجرای‬ ‫این سیاست عالوه بر اینکه بازار را شفاف‬ ‫می کند‪ ،‬عرضه و تقاض��ا را نیز به تعادل‬ ‫می رساند و می تواند بازار باثباتی را برای‬ ‫محصوالت عرضه ش��ده در ب��ورس کاال‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫بورسکاالیکشورجهانیمی شود‬ ‫ب��ا برداش��ته ش��دن س��قف های قیمتی‬ ‫ای��ن مش��کالت از بی��ن م��ی رود و تنها‬ ‫تولیدکنن��دگان واقع��ی در ب��ازار حضور‬ ‫می یابند که وضعیت مالیاتی انها‪ ،‬میزان‬ ‫درامد‪ ،‬س��ود و‪ ...‬مش��خص است که این‬ ‫موضوع ش��فافیت مالیاتی را نیز به دنبال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق در راه است‬ ‫‹ ‹تعادل بلندمدت در بازار‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬رض��ا مناجاتی‪ ،‬مدیر‬ ‫کاالیی کارگ��زاری صنع��ت و معدن در‬ ‫در م��ورد پیامدهای‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اجرای این قان��ون بر بازار گفت‪ :‬تاثیرات‬ ‫ای��ن مصوبه را باید در ‪ 2‬دوره کوتاه مدت‬ ‫و بلندمدت بررس��ی ک��رد‪ .‬در این مورد‬ ‫و در کوتاه م��دت ممکن اس��ت بعضی از‬ ‫خری��داران ترجیح دهن��د خرید خود را‬ ‫از ب��ازار ازاد انج��ام دهند ام��ا در نهایت‬ ‫ب��ازار ازاد و ب��ورس کاال هر دو به تعادل‬ ‫می رسند‪.‬‬ ‫وی نتیج��ه بلندمدت این سیاس��ت را‬ ‫مثبت ارزیابی کرد و افزود‪ :‬در بلندمدت‬ ‫می توان انتظار داش��ت که واس��طه ها از‬ ‫بازار دس��ت بکش��ند و عرضه و تقاضای‬ ‫واقع��ی‪ ،‬قیمت را تعیی��ن کند که نتیجه‬ ‫این موضوع ثبات بلندمدت بازار کاالست‪.‬‬ ‫‹ ‹شفافیت مالیاتی در بورس‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه س��یاوش‬ ‫س��لیمانی‪ ،‬کارش��ناس کاال فشار تورمی‬ ‫برای مصرف کنن��ده را نتیجه کوتاه مدت‬ ‫نبض بازار‬ ‫س�امان موسوی‪ :‬هفته گذش��ته رینگ های مختلف‬ ‫بورس کاال به نس��بت روزهای پررونقی را پش��ت س��ر‬ ‫گذاش��تند‪ .‬در رینگ پتروش��یمی برخ�لاف هفته های‬ ‫قبل که تقاضا کاهش داش��ت‪ ،‬در هفته ای که گذش��ت‬ ‫متقاضیان حض��ور پررنگ ت��ری در بازار داش��تند‪ .‬این‬ ‫در حالی ب��ود که در هفته منتهی ب��ه ‪10‬مرداد قیمت‬ ‫محصوالت پتروشیمی روی تابلو کاهش یافت و به قیمت‬ ‫هفته اول مرداد رس��ید اما هفته گذش��ته ش��رکت های‬ ‫مختلف ب��رای محصوالتی ک��ه فروش داش��تند مجوز‬ ‫افزایش قیمت گرفتند‪ .‬عالوه بر این دو هفته قبل به دلیل‬ ‫تعطیالت عید فطر یک کاهش در تقاضا ایجاد که به نظر‬ ‫می رس��د هفته گذشته این کاهش در تقاضا جبران شد‬ ‫این سیاست می داند‪ .‬به طور مثال در اثر‬ ‫این سیاس��ت صنایع نساجی تحت فشار‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬وی البته توضیح می دهد‪:‬‬ ‫بی ش��ک این سیاس��ت در بلندمدت اثار‬ ‫مثبتی را ب��رای بازار به دنب��ال دارد اما‬ ‫برای کم کردن اث��ار منفی کوتاه نیز این‬ ‫امکان وجود داش��ت که سیاست تعیین‬ ‫قیم��ت کاال بر اس��اس ن��رخ ارز ازاد به‬ ‫صورت تدریجی اعمال شود‪.‬‬ ‫س��لیمانی اف��زود‪ :‬دولت می توانس��ت‬ ‫در گام اول س��قف قیم��ت را ب��ردارد و‬ ‫زمانی که بازار به تعادل رس��ید سیاست‬ ‫ازادس��ازی را به اجرا دراورد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با این حال اثار مثبت بلندمدت این‬ ‫سیاست بس��یار فراگیر است‪ .‬در اقتصاد‬ ‫عنوان می ش��ود زمانی که دولت س��قف‬ ‫قیمت تعیی��ن می کند‪ ،‬بازار نمی تواند به‬ ‫تعادل بلندمدت دس��ت یاب��د‪ .‬اما با ازاد‬ ‫شدن قیمت ها عرضه کننده انگیزه حضور‬ ‫در ب��ازار و عرضه محصول خود را دارد و‬ ‫شکاف بین عرضه و تقاضا از بین می رود‪.‬‬ ‫سلیمانی در پاسخ به این پرسش که ایا‬ ‫این سیاس��ت تاثیری بر شفافیت مالیاتی‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بی ش��ک ش��فافیت ب��ازار به‬ ‫ش��فافیت مالیاتی نیز کمک می کند‪ .‬در‬ ‫گذش��ته زمانی که تفاوت قیمت بازار و‬ ‫بورس وجود داش��ت‪ ،‬واسطه ها در قالب‬ ‫شرکت های صوری وارد بورس می شدند‬ ‫و خرید انجام می دانند‪ .‬بررس��ی وضعیت‬ ‫مالیاتی این ش��رکت ها توس��ط سازمان‬ ‫امور مالیاتی نیز یک فرایند زمان بر است‬ ‫و ممکن بود زمانی که سازمان به نتیجه‬ ‫برس��د‪ ،‬ش��رکت منحل ش��ده و واسطه‬ ‫با ن��ام صوری دیگ��ری وارد بازار ش��ود‪.‬‬ ‫س��ایت بهین یاب تا حدودی این مشکل‬ ‫را حل کرد به طوری که تنها شرکت های‬ ‫مش��خص با وضعیت درامدی و هزینه ای‬ ‫مش��خص قادر به خرید از بازار بودند که‬ ‫دفاتر مالیاتی نیز داشتند‪ .‬با این حال این‬ ‫روش نیز مش��کالتی داشت و مثال بعضی‬ ‫از خریداران واقعی که ش��رایط بهین یاب‬ ‫را نداش��تند‪ ،‬نمی توانستند از بازار خرید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ب��ازار ادام��ه داد‪ :‬اما‬ ‫تقاضا با بازار اشتی کرد‬ ‫و بورس رونق بیشتری داشت‪ .‬البته کارشناسان اختالف‬ ‫قیمت بین بازار و بورس را نیز دلیل دیگر افزایش تقاضا‬ ‫در بورس کاال دانس��تند‪ .‬در ‪ 2‬هفته گذشته و همزمان‬ ‫با افزایش قیمت ها در ب��ورس قیمت ها در بازار ازاد نیز‬ ‫روند افزایشی به خود گرفت که این موضوع نیز جذابیت‬ ‫خرید از بورس را افزایش داد‪.‬‬ ‫افزایش تقاضا در رینگ پتروش��یمی در حالی بود که‬ ‫برخالف هفته های قبل که عرضه محصوالت پتروشیمی‬ ‫در بورس باال رفته بود‪ ،‬هفته گذش��ته عرضه به نس��بت‬ ‫کاهش داشت‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫تغییر در س��قف نوسانات قیمتی محصوالت مختلف‬ ‫اعم از فلزی و پتروش��یمی عامل دیگری بود که به بازار‬ ‫هفته گذشته بورس چهره متفاوتی می داد‪ .‬هفته گذشته‬ ‫با این که بسیاری از محصوالت فلزی و شیمیایی افزایش‬ ‫قیمت پایه داش��تند‪ ،‬اما باز هم مورد رقابت قرار گرفتند‬ ‫و با نوسانات باالی ‪5‬درصد نسبت به قیمت پایه معامله‬ ‫ش��دند‪ .‬در ای��ن زمینه حتی محصولی مث��ل «دی اتیل‬ ‫هگزانول ش��ازند» افزایش قیمت ‪60‬درصدی نسبت به‬ ‫قیمت پایه داش��ت و در تابلو به ‪6000‬تومان رسید‪ .‬این‬ ‫در حالی بود که نتیجه نهایی این معامله تا لحظه تنظیم‬ ‫رونق بازار در پایان سال ‪ ،93‬موضوعی‬ ‫اس��ت که علی اصغر بهرامی‪ ،‬کارشناس‬ ‫فل��زات به عنوان یک��ی از پیامدهای این‬ ‫مصوبه بی��ان می کند‪ .‬وی در گفت وگو با‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬در حال حاضر که‬ ‫بودجه های عمرانی کشور مشخص شده‬ ‫نمی توان انتظار داشت که بازار در نتیجه‬ ‫این مصوبه تحول چش��مگیری داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬اما پایان سال که خریدهای سلف‬ ‫رونق بگیرد و بودجه های جدید عمرانی‬ ‫مصوب ش��ود تاثیر این مصوبه بر بازار را‬ ‫خواهیم دید‪.‬‬ ‫این فعال بازار تصری��ح کرد‪ :‬البته باید‬ ‫در نظر داشت که پیش از این نیز مبنای‬ ‫تعیی��ن قیمت کاالها در ب��ورس‪ ،‬قیمت‬ ‫جهانی بود اما بر اساس نرخ مبادله ای ارز‬ ‫تعیین می ش��د‪ .‬در مورد مس‪ ،‬از ابتدای‬ ‫سال قیمت ها به تدریج بر اساس نرخ ارز‬ ‫ازاد محاسبه ش��د و برای الومینیوم نیز‬ ‫اخیرا این تغییر نرخ محاسبه انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهرام��ی تاکید کرد‪ :‬در بلند مدت بازار‬ ‫به س��مت جهانی ش��دن حرکت می کند‬ ‫و تولیدکنن��دگان می توانن��د در صورت‬ ‫کاه��ش عرضه در داخ��ل‪ ،‬از محصوالت‬ ‫خارجی اس��تفاده کنند و بازار در شرایط‬ ‫باثب��ات تعادلی قرار می گی��رد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر نیز در م��ورد الومینیوم این اتفاق‬ ‫افت��اده و محصوالتی از هند‪ ،‬روس��یه و‬ ‫بحرین در بازار معامله می شوند‪.‬‬ ‫در مجموع و به عقیده کارشناسان‪ ،‬این‬ ‫تبصره یک حمایت مناس��ب از بازار کاال‬ ‫محسوب می شود که در بلندمدت شرایط‬ ‫بازار را به تعادل می رس��اند و بورس را به‬ ‫شرایط جهانی نزدیک می کند‪.‬‬ ‫گزارش در امار روزانه بورس کاال منعکس نشد‪.‬‬ ‫در تاالر فلزی نیز ذوب اهن روزهای خوبی را در هفته‬ ‫گذش��ته گذراند و معامالتی را در حج��م باال انجام داد‪.‬‬ ‫شمش بلوم نیز مانند همیش��ه خوش درخشید و مورد‬ ‫معامله قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ازار صادرات��ی نیز ب��ا ‪ 2‬محصول س��نگ اهن و قیر‬ ‫روزهای به نس��بت گرمی را پش��ت س��ر گذاش��ت‪ .‬در‬ ‫مورد س��نگ اهن‪ ،‬محموله ‪100‬هزار تنی این محصول‬ ‫با ‪500‬هزار تن تقاضا روبه رو ش��د و با ‪25‬درصد افزایش‬ ‫قیمت معامله شد‪.‬‬ ‫خالصه مهم ترین امار اخرین روز هفته کاری گذشته‬ ‫در جدول و به شرح زیر امده است‪.‬‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه کننده‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه کننده‬ ‫شمش بلوم (‪5SP)150*150‬‬ ‫‪15,553‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪14,396‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫فومن شیمی گستر‬ ‫شمش بلوم (‪5SP)150*150‬‬ ‫‪15,550‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫قیر پلیمری ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪19,811‬‬ ‫‪500‬‬ ‫معماران اقتصاد بین الملل تندیس‬ ‫تیراهن ‪16‬‬ ‫‪16,614‬‬ ‫‪1,540‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫منو اتیلن گالیکول‬ ‫‪26,139‬‬ ‫‪660‬‬ ‫شرکت پتروشیمی مارون‬ ‫تیراهن ‪16‬‬ ‫‪16,410‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫اسید سولفوریک‬ ‫‪3,220‬‬ ‫‪1,450‬‬ ‫پتروشیمی رازی‬ ‫تیراهن ‪24‬‬ ‫‪19,651‬‬ ‫‪3,960‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫منومر وینیل استات‬ ‫‪45,564‬‬ ‫‪594‬‬ ‫شرکت پتروشیمی اراک‬ ‫تیراهن ‪24‬‬ ‫‪19,169‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫الکیل بنزن خطی‬ ‫‪54,755‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫تولیدی فوالد سپیدفراب کویر‬ ‫ارتوزایلن‬ ‫‪35,110‬‬ ‫‪1,180‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫سبد میلگرد مخلوط‬ ‫‪16,957‬‬ ‫‪1,980‬‬ ‫تولیدی فوالد سپیدفراب کویر‬ ‫پلی اتیلن سنگین فیلم ‪ OFF - HCH5110‬درجه‪1‬‬ ‫‪44,227‬‬ ‫‪880‬‬ ‫شرکت پلیمر اریا ساسول‬ ‫سبد میلگرد و تیراهن طول کوتاه‬ ‫‪15,720‬‬ ‫‪3,960‬‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫پلی اتیلن سبک فیلم ‪0200‬‬ ‫‪49,882‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫شمش ‪99.8-1000p‬‬ ‫‪75,672‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫مجتمع الومینیوم هرمزگان (هرمزال)‬ ‫پلی اتیلن سبک فیلم ‪0190‬‬ ‫‪48,859‬‬ ‫‪484‬‬ ‫شرکت پلیمر اریا ساسول‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪15,055‬‬ ‫‪1,924‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫پلی اتیلن سبک فیلم ‪2004TC37‬‬ ‫‪48,859‬‬ ‫‪240‬‬ ‫پتروشیمی الله‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪14,787‬‬ ‫‪800‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,066‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪800‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,157‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪14,819‬‬ ‫‪2,249‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,267‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تهران‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪15,320‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫شرکت فرا شیمی روز‬ ‫لوب کات سنگین‬ ‫‪16,428‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫نخستین جلسه مشترک‬ ‫انجمن کارفرمایان سیمان و‬ ‫شرکت بورس کاالی ایران‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در این جلسه‬ ‫مقرر ش��د برای ازادسازی‬ ‫قیم��ت س��یمان و عرض��ه‬ ‫کام��ل ان در بورس کاالی‬ ‫ایران اقدامات الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��نا‪ ،‬علی پناهی‪ ،‬سرپرس��ت معاونت‬ ‫توس��عه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال در این‬ ‫جلسه ضمن تاکید بر خروج از قیمت گذاری کاالهایی‬ ‫که در بورس کاال عرضه می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بنا بر ماده ‪17‬‬ ‫قانون توس��عه ابزارهای مالی و ماده ‪ 99‬قانون برنامه‬ ‫پنجم توس��عه‪ ،‬کاالهایی که در ب��ورس کاالی ایران‬ ‫عرضه می شود‪ ،‬نباید قیمت گذاری شده باشد و عرضه‬ ‫و تقاضا در بورس کاال منجر به کشف قیمت می شود‪.‬‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫تامین اعتبار می شوند‬ ‫مدیر کنترل تولید شرکت‬ ‫مل��ی صنایع پتروش��یمی‬ ‫ایران با بیان این که یکسان‬ ‫ش��دن نرخ ارز در بورس و‬ ‫بازار ازاد پ��ای دالالن را از‬ ‫بورس بریده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم اکن��ون می��زان عرضه‬ ‫نس��بت به تقاض��ا در بورس ‪ 2‬برابر ش��ده‪ ،‬در نتیجه‬ ‫اخت�لاف قیم��ت ‪ 15‬درصدی محص��والت در این ‪2‬‬ ‫بخش از بین رفته اس��ت‪ .‬به گزارش شانا‪ ،‬علی محمد‬ ‫بس��اق زاده افزود‪ :‬ب��ا توجه به ازاد ش��دن نرخ ارز در‬ ‫ب��ورس و افزایش قیم��ت محصوالت‪ ،‬ق��درت خرید‬ ‫برخی مصرف کنندگان واقعی کاهش یافته اس��ت‪ ،‬از‬ ‫این رو دولت برای تامین نقدینگی تنخواه متقاضیان‬ ‫اقدامات��ی کرده‪ ،‬از س��وی دیگر برخ��ی مجتمع های‬ ‫باالدستی محصوالت خود را به جای نقدی به صورت‬ ‫اعتباری و ‪ 3‬ماهه در بورس عرضه می کنند‪.‬‬ ‫جهانی شدن زعفران در بورس‬ ‫نماینده ترب��ت حیدریه‪،‬‬ ‫م��ه والت و زاوه در مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬ورود‬ ‫زعفران در ت��االر صادراتی‬ ‫ب��ورس کاال می توان��د‬ ‫بازاره��ای جهان��ی را تحت‬ ‫تاثیر ق��رار دهد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬ابوالقاسم خس��روی افزود‪ :‬بورس کاال با توجه‬ ‫به دارا ب��ودن تاالر صادراتی‪ ،‬می توان��د زعفران ایران‬ ‫را ب��ه اصل��ی ترین قیم��ت این محص��ول در دنیا به‬ ‫عرضه برساند و کل بازارهای جهانی را مدیریت کند‪.‬‬ ‫این نماین��ده مجلس ادامه داد‪ :‬ب��ا عرضه زعفران در‬ ‫بورس کاال می توان زمینه ایجاد بهترین بسته بندی و‬ ‫اس��تاندارد را با برند ایرانی مهیا کرد تا زعفران ایران‬ ‫حرف نخس��ت را در جه��ان بزند و اقتصاد کش��ور را‬ ‫متح��ول کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬طب��ق قوانین تجارت‬ ‫بین المللی هر کش��وری که ‪ 52‬درصد از محصولی را‬ ‫تولید و به ب��ازار جهانی عرضه کن��د می تواند بورس‬ ‫بین الملل داش��ته باش��د‪ .‬در بورس بین المللی عالوه‬ ‫بر شفاف س��ازی قیمت ها نس��بت به عرضه‪ ،‬تجارت و‬ ‫بس��ته بندی محصول تصمیم گیری جهانی می ش��ود‬ ‫بط��وری که می توان در بازار تولی��د و مصرف جهانی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬ایران با صادرات زعفران می تواند درامدی‬ ‫معادل صادرات نفت داش��ته باش��د‪ .‬قابل توجه است‬ ‫که براساس امارهای رسمی ‪ 95‬درصد تولید زعفران‬ ‫جهان به ایران تعلق دارد‪.‬‬ ‫دولت از واحدهای تولیدی‬ ‫حمایت کند‬ ‫ش��اهین ش��ایان اران��ی‬ ‫کارش��ناس ارش��د ب��ازار‬ ‫س��رمایه اظهار کرد‪ :‬دولت‬ ‫برای ح��ذف رانت و دالالن‬ ‫از بازار پتروشیمی‪ ،‬تصمیم‬ ‫گرفت که ن��رخ محصوالت‬ ‫پتروش��یمی براس��اس ارز‬ ‫ازاد مورد محاس��به قرار بگیرد اما در این بین خوراک‬ ‫پتروش��یمی ها کم��اکان ب��ا ارز مبادل��ه ای از دولت‬ ‫خریداری می ش��ود که با این تفاس��یر می توان گفت‬ ‫هن��وز زنجیره رانت در بازار پتروش��یمی به طور کامل‬ ‫پاکس��ازی نشده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬بهترین اتفاقی که‬ ‫هم اکنون برای بازار پتروشیمی رخ داده‪ ،‬عرضه کامل‬ ‫محصوالت در بازار ش��فاف بورس کاالس��ت اما دولت‬ ‫بای��د در مقطع کنونی که هزین��ه واحدهای تولیدی‬ ‫باال رفته اس��ت‪ ،‬از انها حمایت کند‪ .‬برای مثال دولت‬ ‫می توان��د به میزان تفاوت قیمت ه��ای قدیم و جدید‬ ‫مواد اولیه به واحدهای تولیدی معافیت مالیاتی دهد‬ ‫تا انگیزه صنایع پایین دس��تی برای افزایش تولید نیز‬ ‫دوچندان شود‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫شنبه ‪ 18‬مرداد ماه ‪ 12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫دریچه‬ ‫بررسی یک چالش کهنه‬ ‫نرخ سود بانکی متناسب با تورم‬ ‫تعیین تکلیف معوقات‬ ‫‪ 25‬دانه درشت بانکی‬ ‫گ�روه بانک و بیمه ‪ -‬پیگیری معوقات بانکی و بازگرداندن‬ ‫این مطالبات به سیستم بانکی مهمترین موضوع نشست‬ ‫خبری مدیرعامل بانک ملی با خبرنگاران بود‪ .‬عبدالناصر‬ ‫همتی ضمن تشریح عملکرد و فعالیت های بانک ملی طی‬ ‫‪ 10‬ماه گذش��ته ‪ ،‬هفته گذشته در یک نشست خبری به‬ ‫معوقات و وصول مطالبات این بانک اش��اره کرد و یکی از‬ ‫مش��کالت مهم بانک ملی را معوقات این بانک به میزان‬ ‫‪ 130‬هزار میلیارد ریال که ‪ 80‬درصد ان مشکوک الوصول‬ ‫اس��ت و بیش از ‪ 18‬ماه از سررس��ید انها گذش��ته اعالم‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬این میزان مطالبات به بان��ک ملی به ارث‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬وی از تش��کیل ‪ 10‬کارگروه برای تعیین‬ ‫تکلیف معوقات بانک ملی خبر داد و با بیان اینکه در این‬ ‫کارگروه ها وضعیت بدهی دانه درش��ت ها مورد بررسی و‬ ‫رس��یدگی قرار می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬به هر حال مشکل بدهی‬ ‫دانه درشت ها حل خواهد شد و به نتیجه می رسد‪ .‬همتی‬ ‫با انتقاد از تس��هیالت دس��توری که در گذشته به بانک‬ ‫ملی تحمیل می ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬با بررسی های صورت گرفته‬ ‫مشخص شد که از بانک ملی ‪ 410‬پروژه زودبازده دریافت‬ ‫کرده ان��د ک��ه اینها یا دیر بازد ه یا بی بازده هس��تند‪ .‬وی‬ ‫با بیان این که نزدیک ب��ه ‪ 3‬هزار میلیارد تومان از منابع‬ ‫بانک ملی در این پروژه ها قفل ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬براین‬ ‫اساس کارگروهی تعیین کرده ایم که طی ‪ 2-3‬ماه اینده‬ ‫با هماهنگی استان ها این وضعیت را ساماندهی کنند در‬ ‫عین حال باید ‪ 3‬هزار میلیارد تومان دیگر تس��هیالت به‬ ‫این پروژه ها تزریق ش��ود تا به بهره برداری نهایی برسند‪.‬‬ ‫وی در م��ورد اعالم اس��امی بدهکاران دانه درش��ت بانک‬ ‫ملی گفت‪ :‬تمایلی به اعالم اس��امی انها نداریم و به دنبال‬ ‫ماجراجویی نیستیم بلکه به دنبال احقاق حق می گردیم‪ .‬از‬ ‫دانه درشت ها دعوت به عمل اورده ایم به طوری که طی ‪2‬‬ ‫ماه گذشته با دعوت ‪ 25‬نفر از انها بدهی هایشان را تعیین‬ ‫تکلیف کردیم‪ .‬وی میزان بدهی ‪ 25‬دانه درشت بانک ملی‬ ‫را ‪ 28‬هزار میلیارد ریال اعالم کرد‪.‬‬ ‫رشداقتصادیایرانامسال‬ ‫‪ 1/5‬درصد‬ ‫گ�روه بان�ک و بیم�ه ‪ -‬رئی��س اداره خاورمیان��ه و‬ ‫اس��یای مرکزی صندوق بین المللی پول پیش بینی‬ ‫کرد که پس از دو س��ال انقباض در سیاس��ت های‬ ‫پولی‪ ،‬رشد اقتصادی ایران به ‪ 1/5‬درصد ارتقا یابد‪.‬‬ ‫مس��عود احمد دیروز طی نشستی خبری در بانک‬ ‫مرکزی در مورد فضای کسب و کار در ایران با بیان‬ ‫این که امس��ال بهبود بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ تورم در ایران کاهش یافته‬ ‫و پیش��رفت در تثبی��ت نرخ ارز عملی ش��ده و این‬ ‫بهبوده��ا به دلیل اقدامات صورت گرفته از س��وی‬ ‫دولت ایران است‪ .‬وی افزود‪ :‬سیاست های مقتدرانه‬ ‫کالن و اصالح��ات جامعی ک��ه در عرصه اقتصادی‬ ‫ایجاد ش��ده توانسته ش��رایط اقتصادی را متحول و‬ ‫مقاوم کن��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬چارچوب اقتصاد ایران‬ ‫با هدف بهبود سیاست های پولی‪ ،‬افزایش بهره وری‬ ‫و گس��ترش رقابت تنظیم ش��ده که در نهایت این‬ ‫سیاس��ت ها باید به ایجاد فرصت های شغلی متعدد‬ ‫برای جوانان بینجامد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش‬ ‫گفت‪ :‬تا پایان س��ال جاری ‪ 240‬هزار دستگاه‬ ‫پایانه فروش از سوی این شرکت برای بانک ها‬ ‫نصب و راه اندازی خواهد شد که تعداد کارتخوان های این‬ ‫شرکت به بیش از ‪ 660‬هزار دستگاه خواهد رسید‪.‬‬ ‫در طرح عیدانه بانک مس��کن که از عید فطر‬ ‫اغاز ش��ده اس��ت و تا عیدقرب��ان ادامه دارد‪،‬‬ ‫امکان تغییر نام مدیون بدون واریز درصدی از‬ ‫مانده بدهی مش��روط بر نداش��تن اقس��اط معوق و عدم‬ ‫تقاضای مابه التفاوت تسهیالت فراهم شد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نظ��ری مدیرعامل بان��ک رفاه از‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت وام ازدواج به زوج های‬ ‫جوان خب��ر داد و گفت ‪ :‬منابع مالی پرداخت‬ ‫تس��هیالت وام ازدواج تعیی��ن ش��ده و ‪ 21‬ه��زار فق��ره‬ ‫تسهیالت برعهده بانک رفاه قرار گرفته است ‪.‬‬ ‫بانک سامان در راستای بهبود کیفیت خدمات‬ ‫خود و برای مشارکت بیشتر مشتریان در این‬ ‫زمینه‪ ،‬طرح «یاران سامان» را راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫بانک کارافرین در راستای تکمیل سبد‬ ‫محصوالت خود «ایم��ن کارت» عرضه‬ ‫کرد‪ .‬دریافت«ایمن کارت» که به منظور‬ ‫افزایش امنیت مش��تریان در خریدهای اینترنتی و‬ ‫یا حضوری‪ ،‬طراحی و پیاده س��ازی شده است‪ ،‬از‬ ‫طریق مراجعه به شعب سراسر کشور امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک ش��هر ب��ا اش��اره به‬ ‫هم��کاری ای��ن بان��ک ب��رای خری��د‬ ‫‪1500‬دس��تگاه اتوبوس شهری‪ ،‬از ورود‬ ‫انه��ا به ناوگان تا قب��ل از مهرماه خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫همچنین در بافت های فرس��وده ‪ 8‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان پروژه ش��هری با همکاری این بانک در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‪ -‬گروه بانک و بیمه‪ :‬اولین‬ ‫شرط برای جذابیت در هر نوع سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫بازده و س��ود حاصل از ان اس��ت‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر صاحب س��رمایه بازاری را برای حضور‬ ‫انتخاب می کند که س��ود و منفعت بیشتری‬ ‫در قب��ال کمترین ریس��ک بپذی��رد‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت ک��ه اگر می��زان س��ود از بازده‬ ‫چش��مگیرتر باشد س��رمایه گذار حتی میزان‬ ‫ریس��ک به مراتب بیش��تر را ه��م می پذیرد‪.‬‬ ‫این قاعده در همه بازاره��ا ازجمله بازار پول‬ ‫هم حاکم اس��ت به عبارت دیگر بانک ها برای‬ ‫س��پرده گذارها زمان��ی ج��ذاب خواهند بود‬ ‫که س��ود مناسبی عایدش��ان کنند‪ .‬در ایران‬ ‫شرایط کمی دش��وارتر است به عبارت دیگر‬ ‫اگرچه نرخ س��ود در سیستم بانکی ما بیشتر‬ ‫از میانگی��ن جهانی و ‪ 2‬رقمی اس��ت اما باز‬ ‫هم به گردپای نرخ تورم نمی رس��د این بدان‬ ‫معناس��ت که س��پرده گذار بانک های ایرانی‬ ‫هر روز با کس��ر ارزش س��پرده خود‪ ،‬بخشی‬ ‫از دارای��ی اش را عمال از دس��ت می دهد‪ .‬این‬ ‫روندی اس��ت که در چند ده��ه اخیر عموما‬ ‫بر فضای اقتصادی کش��ور حاکم بوده است‪.‬‬ ‫کارشناسان برای بهبود این وضعیت و افزایش‬ ‫جذب س��پرده گذاری در بانک ها و به تبع ان‬ ‫افزای��ش ق��درت اعتباردهی سیس��تم بانکی‬ ‫براین باور هس��تند که نرخ سود سپرده های‬ ‫بانکی باید همگام با نرخ تورم حرکت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رابط�ه مس�تقیم ن�رخ س�ود و میزان‬ ‫سپرده ها‬ ‫عبدالرض��ا امیرتاش یکی از کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی در این باره با بیان اینکه نرخ سود‬ ‫بانک��ی باید متناس��ب با تورم تعیین ش��ود‬ ‫چون اگر در غیر این صورت باش��د این امر‬ ‫موجب کاه��ش س��پرده گذاری در بانک ها‬ ‫می ش��ود گفت‪ :‬صاحبان س��رمایه به دنبال‬ ‫سود هس��تند و سرمایه هایشان را به جایی‬ ‫می برند که بازدهی الزم را برایش��ان داشته‬ ‫باش��د و بتوانن��د ت��ورم را خنث��ی و ارزش‬ ‫پولشان را حفظ کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د برای��ن موضوع ک��ه رابطه‬ ‫مس��تقیمی بین نرخ س��ود بانک��ی و جذب‬ ‫س��پرده ها وجود دارد تاکی��د کرد‪ :‬وقتی نرخ‬ ‫سود بانکی پایین تعیین شود این امر موجب‬ ‫می ش��ود که صاحب��ان پول به دنب��ال جایی‬ ‫برای س��رمایه گذاری باشند که سود بیشتری‬ ‫را عایدش��ان می کند و بنابراین س��پرده ها از‬ ‫بانک ها خارج و به س��مت بازارهای غیرمولد‬ ‫حرک��ت می کنند‪ ،‬اتفاقی که طی س��ال های‬ ‫گذشته شاهد ان بودیم‪.‬وی با بیان اینکه نرخ‬ ‫سود بانک ها اگر متناسب با نرخ تورم حرکت‬ ‫کند این امر می تواند شرایط مطلوبی را برای‬ ‫جذب س��پرده ها به همراه بیاورد به طوری که‬ ‫در برخی از س��ال ها ش��اهد این موضوع نیز‬ ‫بوده ایم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این امر باعث می ش��ود‬ ‫که س��پرده گذاران بانک را اولین مکان برای‬ ‫سرمایه گذاری انتخاب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹امارها چه می گوید؟‬ ‫البته امارهای بانک مرکزی در س��ال های‬ ‫گذش��ته نیز ش��اهدی بر همین مدعاس��ت‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه براساس امارهای بانک مرکزی‪،‬‬ ‫در س��ال های ‪ 1385-1386‬به دلیل نزدیک‬ ‫بودن نرخ سود سپرده ها به نرخ تورم‪ ،‬بانک ها‬ ‫توانس��تند در این س��ال ها در جذب منابع به‬ ‫خوبی عمل کنند؛ به طوری که طی این سال ها‬ ‫بانک ها رش��د ‪30‬درصدی سپرده ها را تجربه‬ ‫کردند‪ .‬طبق امارهای بانک مرکزی‪ ،‬نرخ تورم‬ ‫در این س��ال ها به ترتیب ‪ 11/9‬و ‪18/4‬درصد‬ ‫و نرخ س��ود بانکی بین ‪ 7‬ت��ا ‪16‬درصد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما براس��اس امارها‪ ،‬در س��ال ‪1387‬‬ ‫بانک ها شاهد کاهش سپرده گیری در بانک ها‬ ‫نسبت به س��ال قبل از ان بوده اند‪ ،‬البته این‬ ‫افت س��پرده گذاری در بانک ها در ش��رایطی‬ ‫رخ داده اس��ت ک��ه ن��رخ س��ود بانکی طبق‬ ‫مصوب��ه بان��ک مرکزی افزای��ش یافته و بین‬ ‫‪ 9‬تا ‪19‬درصد تعیین ش��ده بود‪ .‬کارشناسان‬ ‫دلیل کاهش س��پرده گذاری در این س��ال را‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫فاصله تقریبا زیاد بین نرخ س��ود سپرده ها و‬ ‫تورم در این س��ال می دانن��د و معتقدند که‬ ‫این عامل مهم ترین دلیل کم ش��دن گرایش‬ ‫مردم به س��پرده گذاری در بانک ها بوده است‬ ‫به طوری که در این سال مدت زمان ماندگاری‬ ‫پول در بانک هم کم شده است‪ .‬نرخ تورم در‬ ‫این سال از ‪18/4‬درصد به ‪25/4‬درصد رسید‬ ‫و این درحالی بود که نرخ س��ود بانکی بین ‪9‬‬ ‫تا ‪19‬درصد بود‪.‬‬ ‫در س��ال های ‪ 1388‬و ‪ 1389‬نی��ز طب��ق‬ ‫امارهای بانک مرکزی‪ ،‬ما ش��اهد رشد ‪ 27‬و‬ ‫‪ 32‬درصدی سپرده گذاری در بانک ها بوده ایم‪،‬‬ ‫به طوری که میزان سپرده ها در بانک ها در سال‬ ‫‪ ،1388‬به ‪213‬ه��زار و ‪162‬میلیارد تومان و‬ ‫در س��ال ‪ ،1389‬به ‪282‬هزار و ‪318‬میلیارد‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬البته این رش��د سپرده گذاری‬ ‫در حالی در این سال ها محقق شده است که‬ ‫دولت در ان زمان نرخ س��ود س��پرده ها را در‬ ‫بانک ه��ا کاهش داده بود‪ .‬کارشناس��ان براین‬ ‫باورند ک��ه کاهش نرخ تورم در این س��ال از‬ ‫مهم ترین دالیل این امر بوده اس��ت چون نرخ‬ ‫س��ود بانکی در این حالت برای مردم جذاب‬ ‫بوده و این امر تمایل به س��پرده گذاری را در‬ ‫بانک افزایش داده است‪ .‬اما در سال ‪ 1390‬به‬ ‫دالیل مختلفی نرخ ت��ورم افزایش یافت و در‬ ‫کنار کاهش دستوری نرخ سود بانکی بار دیگر‬ ‫ما ش��اهد کاهش س��پرده گذاری در بانک ها‬ ‫ش��دیم‪ .‬اما در س��ال ‪ 1391‬این روند حرکت‬ ‫معکوس به خود گرفت و روند نس��بتا خوبی‬ ‫را از باب��ت جذب س��پرده های بانکی با وجود‬ ‫نرخ تورم ب��االی ‪30‬درصد ش��اهد بودیم که‬ ‫این امر در س��ال ‪ 1392‬شرایط بسیار بهتری‬ ‫داش��ت‪ .‬به طوری که با وج��ود تورم نزدیک به‬ ‫‪ 40‬درصدی‪ ،‬بانک ها شاهد رشد ‪30‬درصدی‬ ‫سپرده ها بودند‪ .‬بانک ها طی این سال خارج از‬ ‫سیاس��ت های دستوری بانک مرکزی اقدام به‬ ‫باال بردن نرخ س��ود سپرده ها کردند و این امر‬ ‫موجب ش��د در این سال نزدیک به ‪574‬هزار‬ ‫و ‪815‬میلی��ارد تومان س��پرده جذب ش��ود‪.‬‬ ‫درخصوص اتفاقی که در س��ال ‪ 1392‬درباره‬ ‫نرخ س��ود س��پرده های بانکی افت��اد و باعث‬ ‫شد نقدینگی های بس��یاری به سمت بانک ها‬ ‫حرکت کند‪ ،‬برخی از کارشناس��ان معتقدند؛‬ ‫تعیین نرخ سود براساس عرضه و تقاضا بسیار‬ ‫می تواند مفیدتر از تعیین دس��توری نرخ سود‬ ‫بانکی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین غیر دستوری نرخ سود‬ ‫ابراهی��م ش��یخ زاده یک��ی از کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی نیز دراین باره با بیان اینکه نرخ سود‬ ‫اگر براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و بازار‬ ‫تعیین کننده این نرخ باش��د بس��یار می تواند‬ ‫اثرات مثبتی به همراه داش��ته باش��د گفت‪:‬‬ ‫مکانی��زم باید به گونه ای باش��د ک��ه بانک ها‬ ‫بتوانند با اس��تقالل بیش��تری فعالیت کنند‬ ‫و نرخ س��ود بانکی به شکل دستوری تعیین‬ ‫نش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در این شرایط می توان‬ ‫امیدوار بود نرخ سود براساس عرضه و تقاضا‬ ‫تعیین ش��ود و متناس��ب با نرخ تورم حرکت‬ ‫کند‪ .‬به گفته ش��یخ زاده‪ ،‬البته اگر ما به دنبال‬ ‫این هس��تیم که نرخ س��ود بانکی را کاهش‬ ‫دهی��م ابتدا باید ش��رایطی را ایجاد کنیم که‬ ‫ن��رخ تورم ابتدا کاهش یاب��د و به تبع ان نرخ‬ ‫سود بانکی تعدیل شود‪.‬‬ ‫در مجمع سالیانه تاکید شد‬ ‫اعالم امادگی دولت برای افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن‬ ‫مجم��ع عمومی عادی س��الیانه بانک صنع��ت و معدن با‬ ‫حضور اعضای این مجمع به عنوان نمایندگان س��هام دولت‪،‬‬ ‫اعضای هیات مدیره و مدیران بانک تش��کیل ش��د و صورت‬ ‫های مالی س��ال ‪ 1392‬بانک مورد تصوی��ب قرار گرفت‪ .‬در‬ ‫این جلس��ه وزیر صنعت و معدن اع�لام امادگی خود را برای‬ ‫حمایت از افزایش س��رمایه این بانک اع�لام کرد‪ .‬همچنین‬ ‫وزی��ر اقتص��اد و دارایی نیز نقش بانک صنع��ت و معدن را در‬ ‫خروج اقتصاد از رکود مهم دانس��ت‪ .‬رییس کل بانک مرکزی‬ ‫نیز پیش��نهاد داد تا بانک صنعت و معدن عاملیت تش��کیل‬ ‫س��ندیکا برای تامین مالی طرح های بزرگ را برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫در ادامه این جلسه مدیر عامل بانک عملکرد یک ساله را برای‬ ‫اعضای جلسه تشریح کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ابعاد تخصصی بانک مطلوب است‬ ‫بهگزارشخبرنگارصمت‪،‬مهندسنعمتزاده‪،‬وزیرصنعت‬ ‫‪ ،‬معدن و تجارت در این نشست عملکرد بانک صنعت ومعدن‬ ‫را در ابعاد توسعه ای و تخصصی مطلوب توصیف کرده و اعالم‬ ‫داشت دولت امادگی کامل دارد تا زمینه افزایش سرمایه این‬ ‫بانک را فراهم اورد‪ .‬وی همچنین از س��پرده گذاری صندوق‬ ‫توس��عه ملی در بانک صنعت و معدن برای اعطای تسهیالت‬ ‫به بخش صنعت و معدن حمای��ت کرد‪.‬وزیر اموراقتصادی و‬ ‫دارایی نیز در این نشست افزود ‪ :‬حضور وزیرصنعت ‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و رئیس کل بانک مرکزی در این مجمع بیانگر نقش‬ ‫نبض بازار‬ ‫گ�روه بان�ک و بیم�ه‪ :‬عموما در فص��ل خردادماه به‬ ‫دلیل قرار گرفتن فصل امتحانات و درگیری خانواده ها‬ ‫ب��ا این موض��وع‪ ،‬بازاره��ای اقتصادی با رک��ود همراه‬ ‫می ش��وند‪ ،‬امسال هم در ادامه خرداد‪ ،‬ماه رمضان اغاز‬ ‫ش��د و با توجه به گرمی ه��وا‪ ،‬با کاهش بازدهی برخی‬ ‫فعالیت های اقتصادی‪ ،‬بازارهای دیگر از جمله س��که و‬ ‫طال نیز با رکود مواجه شدند‪.‬‬ ‫البته پیش بینی می شد که پس از ماه مبارک رمضان‬ ‫رونق به بازار س��که و طال بازگردد که البته ان طور که‬ ‫رییس اتحادیه طال و جواهر می گوید‪ ،‬این اتفاق افتاد و‬ ‫بازارهای طال و سکه فعال شده اند‪.‬‬ ‫به گفته محمد کش��تی ارای‪ ،‬پیش بینی می شود که‬ ‫تا پایان تابستان همچنان خرید و فروش در بازار سکه‬ ‫و طال رونق داش��ته باش��د‪ ،‬زیرا تابستان بهترین زمان‬ ‫مهم بانک صنعت و معدن در خروج کشور از رکود و دستیابی‬ ‫به یک رشد پایدار است ‪.‬‬ ‫‹ ‹تجدید ارزیابی برای افزایش سرمایه‬ ‫دکترطی��ب نیا در ادامه ضمن اش��اره به ای��ن که افزایش‬ ‫سرمایه بانک صنعت ومعدن جهت حمایت از تولید و اشتغال‬ ‫در دس��تور کار دولت قرار دارد‪ ،‬تاکید ک��رد که عالوه بر این‬ ‫بان��ک اقدامات الزم را جهت تجدید ارزیابی دارایی های خود‬ ‫به منظور تصویب افزایش س��رمایه به انجام برساند‪ .‬در ادامه‬ ‫این جلسه ‪ ،‬دکترسیف‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره‬ ‫ب��ه توان این بانک و اهمیت همکاری س��ندیکایی بین بانک‬ ‫های کش��ور که موجب تقسیم ریس��ک میان انان می شود‬ ‫گفت ‪ :‬پیشنهاد می کنم که بانک صنعت ومعدن پیشگامی و‬ ‫عاملیت تشکیل سندیکا برای تامین مالی طرح های بزرگ را‬ ‫برعه��ده بگیرد‪ .‬وی همچنین بر تامین منابع مالی بلندمدت‬ ‫ب��رای بانک صنعت و معدن به منظ��ور تقویت قدرت اعطای‬ ‫تسهیالت بلندمدت به بخش صنعت و معدن تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ 149‬درصدی تامین مالی‬ ‫مهندس افخمی ‪ -‬رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل بانک‬ ‫صنعت و معدن نیز در نشس��ت مجمع عمومی سالیانه بانک‬ ‫صنع��ت ومعدن که با حضور اعض��ای مجمع و اعضای هیات‬ ‫مدیره ‪ ،‬معاونین وجمعی از مدیران این بانک تش��کیل ش��د‪،‬‬ ‫به تش��ریح عملکرد بانک درسال ‪ ١٣٩٢‬پرداخت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ١٣٩٢‬مبلغ مصوب جه��ت پرداخت به طرح های‬ ‫صنعتی با ‪ ١٤٩‬درصد رش��د از ح��دود ‪ ٦٩‬هزارمیلیارد ریال‬ ‫در سال ‪ ١٣٩١‬به ‪ ١٧٢‬هزار میلیارد ریال رسیده است ‪ .‬بنا به‬ ‫گفته این مقام مسول میزان تسهیالت پرداختی درمدت یاد‬ ‫ش��ده نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ‪ ٢٦‬درصد رشد‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬مدیرعامل بان��ک صنعت ومعدن‬ ‫تصریح کرد ‪ :‬در س��ال ‪ ١٣٩٢‬تع��داد ‪ ٢١٢‬طرح با‬ ‫مش��ارکت بانک صنعت و معدن ب��ه بهره برداری‬ ‫رس��یده است که برای به بهره برداری رسیدن انها‬ ‫حدود ‪ ٢٦‬هزارمیلیارد ریال تس��هیالت اعطا شده‬ ‫اس��ت ‪ .‬افخمی در ادامه بیان کرد‪ :‬با به بهره برداری‬ ‫رس��یدن این ط��رح ها که نقش چش��مگیری در محرومیت‬ ‫زدایی از نقاط مختلف کش��ور داش��ته اس��ت برای حدود ‪٧‬‬ ‫هزارو‪ ٩٠٠‬نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مالی طرح های زیربنایی‬ ‫وی در ادامه افزود‪ : :‬بانک صنعت و معدن در س��ال ‪١٣٩٢‬‬ ‫موفق ش��د با اس��تفاده از خط اعتباری چین در تامین مالی‬ ‫طرح های زیربنایی کشور نقش مهمی ایفا کند‪ .‬از جمله این‬ ‫طرحه��ا می توان به فوالد میانه با ظرفی��ت ‪ ٧٨٠‬هزار تن در‬ ‫س��ال و ایجاد اشتغال برای ‪ ٧٠٠‬نفر‪ ،‬فوالد قائنات با ظرفیت‬ ‫‪ ٨٠٠‬هزارتن در س��ال و ایجاد اشتغال برای ‪ ٨٠٠‬نفر و فوالد‬ ‫سپید دشت با ظرفیت ‪ ٧٨٠‬هزار تن در سال و ایجاد اشتغال‬ ‫خواب دالر‪ ،‬بیداری طال‬ ‫از نظر مس��ائل اقتصادی‪ ،‬گردش مالی و دادوس��تدها‬ ‫در تمام دنیاس��ت‪ .‬البته عامل بازگشت رونق به بازار‬ ‫طال و س��که و خارج ش��دن بازار از رکود فقط مربوط‬ ‫به پایان ماه رمضان نیس��ت‪ ،‬بلکه کاهش قیمت ها در‬ ‫ب��ازار به دلیل کاهش قیمت های جهانی بوده که باعث‬ ‫افزایش خرید در بازار ش��ده اس��ت‪ .‬کش��تی ارای در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫به کاهش تنش ها و فروکش کردن‬ ‫بح��ران اوکراین و عراق اش��اره ک��رد و این موضوع را‬ ‫عاملی برای کاهش نگرانی س��رمایه گذاران دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬این امر موجب ش��ده اس��ت تا بازار جهانی طال‬ ‫با رونق مواجه ش��ود‪ ،‬زیرا همواره بازارهای مالی متاثر‬ ‫از بازارهای سیاسی هستند؛ بنابراین با توجه به ثبات‬ ‫مباحث سیاسی‪ ،‬اقتصاد هم به ارامش و سکون رسیده‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه کاهش تنش ها در این مناطق‬ ‫باعث ش��ده اس��ت که قیم��ت جهانی ط�لا با کاهش‬ ‫روبه رو ش��ود‪ ،‬به طوری که قیمت طال در هفته گذشته‬ ‫‪ 18‬دالر کاهش یاف��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که بازار طال در‬ ‫داخل هم��واره متاثر از بازارهای جهانی بوده اس��ت‪،‬‬ ‫همین افت قیمت نیز س��بب شد که در بازار داخل با‬ ‫کاهش نسبی قیمت ها مواجه شویم‪ ،‬به طوری که سکه‬ ‫حدود ‪ 3‬هزار تومان و هر گرم طال حدود ‪ 500‬تومان‬ ‫اف��ت قیمت را تجرب��ه کرد‪ .‬کش��تی ارای پیش بینی‬ ‫کرد که ب��ازار جهانی طال در ثب��ات و همین محدود‬ ‫باق��ی بماند و با توجه به ای��ن روند قیمت طال هم در‬ ‫بازار داخلی متاثر از ان باش��د‪ .‬در حالی رونق به بازار‬ ‫طال و س��که بازگشته است که بازار همسایه یعنی ارز‪،‬‬ ‫همچنان در رکود به س��ر می برد و به گفته فعاالن این‬ ‫بازار‪ ،‬پیش بینی می شود که این روند فعال ادامه داشته‬ ‫برای ‪ ٨٠٠‬نفر اش��اره کرد‪ .‬ب��ه گفته مدیر عامل‬ ‫بانک صنعت و معدن این بانک در س��ال ‪١٣٩٢‬‬ ‫مبلغ ‪ ١٣‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت ریالی را‬ ‫برای ‪ ٥٥١‬طرح صنعتی و حدود ‪ ٧‬میلیارد دالر‬ ‫تس��هیالت ارزی را برای ‪ ٣٠٢‬طرح صنعتی از محل صندوق‬ ‫توس��عه ملی به تصویب رسانده است‪.‬وی در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫در این مدت حدود چهارهزارو ‪ ٦٠٠‬میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫ریالی و مبلغ ‪ ١٤‬هزار میلیارد ریال مـعادل ریالی تسهـیالت‬ ‫ارزی از مـح��ل این صنـدوق به طـرح های صنعتی پرداخت‬ ‫شده و مبلغ دو میلیارد و ‪ ٤٠٠‬میلیون دالر اعتبار برای طرح‬ ‫های مزبور گشایش شده اس��ت‪.‬گفتنی است حجم فعالیت‬ ‫بان��ک صنعت و مع��دن در ارتباط با صندوق توس��عه ملی و‬ ‫درمقایس��ه با نظام بانکی کش��ور مورد تقدیر اعضای مجمع‬ ‫قرار گرفت‪ .‬همچنین در پایان جلسه صورت های مالی سال‬ ‫‪ 1392‬در مجمع به تصویب رسید‪.‬‬ ‫باش��د‪ .‬بازار ارز که مدتی اس��ت با رکود مواجه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬این انتظار می رفت با پایان ماه مبارک رمضان‬ ‫و افزایش مس��افرت های تابستانی‪ ،‬تا حدودی با رونق‬ ‫مواجه ش��ود که به گفته خانزاده‪ ،‬فعال بازار ارز‪ ،‬هیچ‬ ‫کدام از این عوامل باعث خروج این بازار از رکود نشده‬ ‫است و همچنان شاهد کاهش دادوستدها هستیم‪.‬‬ ‫خارج ش��دن بازار از‬ ‫وی در گف��ت و گو با‬ ‫رک��ود را منوط به خ��روج اقتصاد از رکود دانس��ت و‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت در این رابطه اقداماتی را در دس��تورکار‬ ‫ق��رار داده ک��ه امید می رود با خ��روج اقتصاد از رکود‬ ‫ب��ازار ارز هم رونق بگیرد‪ .‬خانزاده در ادامه به وضعیت‬ ‫قیمت ها در بازار ارز اشاره کرد و گفت‪ :‬بازار طی هفته‬ ‫گذشته ش��اهد کاهش نس��بی بین ‪ 15‬تا ‪ 20‬تومانی‬ ‫قیمت ها در انواع ارزها بوده است‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫بررسی جایگاه‬ ‫و نقش تبلیغات‬ ‫در تجارت بین الملل‬ ‫یادداشت‬ ‫محمد حقیقی‬ ‫استاد بازرگانی بین الملل‬ ‫دانشگاه تهران‬ ‫تبلیغ��ات در ادبیات اکادمیک بخش��ی از ارتباطات‬ ‫بازاریابی محس��وب می ش��ود و زمانی که م��ا از تاثیر‬ ‫تبلیغ��ات بر تج��ارت بین الملل س��خن می گوییم باید‬ ‫کل فرایند ارتباط با مخاطبان جهانی را مدنظر داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬تبلیغات بین المللی با اس��تفاده از رسانه های‬ ‫متع��ارف باالخ��ص تلویزیون هزینه ه��ای هنگفتی به‬ ‫همراه دارد و معدود ش��رکت هایی در عرصه تجارت و‬ ‫بازرگانی هستند که قادر به پرداخت چنین هزینه هایی‬ ‫می باشند‪ .‬این شرکت ها برای دستیابی به اهدافی مانند‬ ‫ش��هرت و درامد در بازارهای جهانی می بایست اصول‬ ‫متعددی را مدنظر داشته باشند که عبارتند از‪:‬‬ ‫‹ ‹شناخت مخاطب‬ ‫تبلیغ کنن��ده بای��د درک کن��د که ش��یوه ادراک‪،‬‬ ‫ارزش ه��ا‪ ،‬تجربه ه��ا و باورهای مخاط��ب خارجی با‬ ‫مخاطب داخلی متفاوت اس��ت‪ .‬گرایش به این تصور‬ ‫که دیگران هم مثل م��ا فکر می کنند مانع مهمی در‬ ‫برق��راری ارتباطات تجاری و فرهنگ��ی با مردم دیگر‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش مهمی از تالش تبلیغ��ات باید به رفتار‬ ‫فرهنگی و اقتصادی مشتریان فرامرزی متمرکز شود‬ ‫و تعیین و ش��ناخت بازار هدف خارجی از اولویت های‬ ‫تبلیغات است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف تبلیغات‬ ‫تبلیغات باید از اس��تراتژی مش��خصی پیروی کند‬ ‫و اهدافی برنامه ریزی شده داش��ته باشد‪ .‬فعالیت های‬ ‫تبلیغاتی پراکنده بدون توجه به یک هدف استراتژیک‬ ‫به موفقیت منجر نخواهد شد‪ .‬یکی از اشتباهات رایج‬ ‫این اس��ت که تبلیغات را ابزاری برای فروش س��ریع‬ ‫تلق��ی کنیم‪ ،‬در حالی که وظیفه اصلی تبلیغات ایجاد‬ ‫ی��ک تصویر مطلوب از ش��رکت و ایج��اد یک جریان‬ ‫مالی بلندمدت اس��ت‪ .‬بنابراین باید مش��خص ش��ود‬ ‫که شرکت و موسس��ه خاص در اینده می خواهد چه‬ ‫تصوی��ری بر جای بگذارد و فعالیت های تبلیغاتی باید‬ ‫در همان راستا باشد که الزمه این امر‪ ،‬حضور مستمر‬ ‫تبلیغاتی در بازارهای خارجی اس��ت‪ .‬هزینه های مالی‬ ‫و سایر هزینه های چنین حضور مستمری باید از قبل‬ ‫محاسبه و در برنامه های تبلیغ کننده گنجانده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب رسانه‬ ‫انتخاب بی��ن این موضوع که ای��ا محتوای تبلیغی‬ ‫که برای بازار داخلی تهیه ش��ده مناس��ب مخاطبان‬ ‫بازاره��ای بین المللی نیز اس��ت یا خیر‪ ،‬بس��تگی به‬ ‫قراب��ت فرهنگ��ی و رفتار ب��ازار داخل و خ��ارج دارد‪.‬‬ ‫معدود ش��رکت ها و کشورهایی هس��تند که تبلیغات‬ ‫داخل��ی انها در بازارهای خارجی نیز مناس��ب به نظر‬ ‫برس��ند‪ .‬بس��یاری از تبلیغات نیز محتوای مش��ابهی‬ ‫داشته و به زبان های مختلف ترجمه می شوند‪ .‬بخشی‬ ‫از پذیرش مخاطب نس��بت به تبلیغات نیز به کانال و‬ ‫ابزار تبلیغاتی برمی گردد‪ ،‬به این معنا که ش��بکه های‬ ‫سراسری ماهواره ای و تلویزیون های داخلی هر کشور‬ ‫می توانن��د واکن��ش متفاوت��ی را در ذه��ن مخاطب‬ ‫برانگیزند‪.‬‬ ‫‹ ‹نواوری و جذابیت در تبلیغات‬ ‫در ش��رایطی که مدیران بزرگ دنیا تبلیغات را یکی‬ ‫از مهم ترین ابزارهای موفقیت تجاری می دانند‪ ،‬تالش‬ ‫برای داش��تن تبلیغاتی که باعث جلب بیشتر بیننده‬ ‫شود‪ ،‬بس��یار زیاد است‪ .‬نخس��تین گام موفقیت یک‬ ‫تبلیغ‪ ،‬جلب عالقه مخاطب است که قاعدتا این توجه‬ ‫و عالق��ه حاصل نو ب��ودن و وجود عناصر جذاب برای‬ ‫مخاطب خارجی اس��ت‪ .‬پیروی از کلیش��ه ها و تقلید‬ ‫می تواند به موفقیت تبلیغ لطمه جدی وارد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹جلب اعتماد‬ ‫اینکه چگونه می توان اعتم��اد مخاطبان خارجی را‬ ‫برانگیزیم‪ ،‬موضوع مهمی است‪ .‬موانع تاریخی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و سیاسی و تجربه های پیشین ممکن است این اعتماد‬ ‫را مخدوش کند و یکی از اهداف مهم تبلیغات در چنین‬ ‫شرایطی رفع تصورات اعتمادزدا و ایجاد تصویری قابل‬ ‫اعتماد از شرکت و محصوالت است‪ .‬در این راستا ارائه‬ ‫اطالعات صحیح از عوامل مهم تبلیغات موفق است که‬ ‫به ویژه در برندس��ازی صدق می کند‪ .‬برای توسعه یک‬ ‫تصویر برند قابل اعتم��اد‪ ،‬تبلیغات باید با واقعیت های‬ ‫محصول سازگاری داش��ته باشد و ادعاهای نادرست و‬ ‫واهی نباید جایی در تبلیغات داش��ته باش��د‪ .‬عالوه بر‬ ‫نکاتی که ذکر ش��د باید به خاطر داش��ت که تبلیغ به‬ ‫تنهایی موجب موفقیت ارتباطات در تجارت بین المللی‬ ‫نیس��ت‪ .‬جل��ب میلیون ها بیننده ب��دون امادگی برای‬ ‫تعام��ل تجاری مطلوب با انها‪ ،‬موجب هدر رفتن منابع‬ ‫مالی ش��رکت خواهد ب��ود‪ .‬در نتیجه تصمیم گیری در‬ ‫مورد تبلیغات باید در سلسله مراتبی از برنامه ریزی های‬ ‫استراتژیک بازاریابی و استراتژی کالن شرکت گنجانده‬ ‫شود‪ .‬این نکته نیز ش��ایان ذکر است که تبلیغات تنها‬ ‫روش ارتباط موثر با بازارهای خارجی نیست‪ .‬برقراری‬ ‫ارتباط رودررو‪ ،‬حضور در نمایش��گاه ها‪ ،‬ارتباط انالین‪،‬‬ ‫نامه نگاری و س��ایر روش های ارتباطی‪ ،‬می تواند ضمن‬ ‫ش��کل دهی یک تعامل هدفمند‪ ،‬هزینه های کمتری را‬ ‫بر شرکت تحمیل کند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 18‬مردادماه ‪12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫بررسی تاثیر تبلیغات بر تجارت بین الملل‬ ‫دروازه های ثروت با تبلیغات باز می شود‬ ‫فران�ک میرزای�ی‪ -‬گروه‬ ‫تجارت بین الملل ‪ :‬س��الیان‬ ‫دور‪ ،‬زمانی ک��ه جوامع‬ ‫بشری متشکل از شهرهایی با جمعیت‬ ‫ک��م بودن��د‪ ،‬بنگاه های تج��اری برای‬ ‫فروش محصوالت خود تنها به فاکتور‬ ‫جمعی��ت توج��ه داش��تند‪ .‬زمانی که‬ ‫«کاال» وارد ب��ازار فروش می ش��د‪ ،‬با‬ ‫خرید تع��دادی از افراد جامعه‪ ،‬چرخه‬ ‫تبلی��غ برای ف��روش کاال راه می افتاد‪.‬‬ ‫دلی��ل ای��ن اس��تقبال تبلیغ��ات‬ ‫دهان به دهان��ی ب��ود ک��ه در می��ان‬ ‫مش��تریان منتق��ل می ش��د‪ .‬در ای��ن‬ ‫ش��رایط‪ ،‬اگ��ر محصول م��ورد نظر از‬ ‫کیفی��ت مناس��بی برخ��وردار ب��ود‬ ‫می توانست بازار را به راحتی تصاحب‬ ‫کن��د‪ .‬در غیر این ص��ورت‪ ،‬تجارتش‬ ‫ن��اکام می ماند‪ .‬در این بی��ن ‪ ،‬به طور‬ ‫حتم انحصار امری بود که ش��رایط را‬ ‫ب��رای برخی محص��والت مس��اعدتر‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫اما با گذش��ت زمان و ورود به دنیای‬ ‫ارتباط��ات‪ ،‬انحص��ار جای خ��ود را به‬ ‫تنوع داد‪ .‬به همین دلیل بنگاه ها برای‬ ‫جلب مش��تری مجبور به اس��تفاده از‬ ‫راهکاره��ای نوی��ن ش��دند‪ .‬در دنیای‬ ‫پیش��رفته امروز‪ ،‬س��رعت و رقابت دو‬ ‫اصل مه��م در فعالیت ه��ای تجاری و‬ ‫اقتصادی محسوب می شوند‪ .‬در نتیجه‬ ‫اگر بنگاه ها خواهان رش��د فعالیت های‬ ‫تجاری خود باش��ند باید سطح کیفی‬ ‫و می��زان ف��روش محص��والت خود را‬ ‫افزایش دهند‪ .‬بر همین اس��اس است‬ ‫ک��ه «تبلیغات» به یک��ی از مهم ترین‬ ‫راهکاره��ای ام��روزی تبدی��ل ش��ده‬ ‫که گامی اساس��ی ب��رای جلب توجه‬ ‫مش��تری ‪ ،‬افزایش می��زان فروش و در‬ ‫نهای��ت موفقیت در تجارت به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬در جهان ام��روزی با بیش از‬ ‫‪ 7‬میلیارد نف��ر جمعیت‪ ،‬تنها بنگاهی‬ ‫در تجارت موفق خواهد بود که بتواند‬ ‫محصول خ��ود را در مع��رض نمایش‬ ‫عم��وم ق��رار دهد‪ .‬ای��ن مه��م تنها با‬ ‫تبلیغات میسر می شود‪ .‬امروزه تبلیغات‬ ‫به عنوان یک صنعت در دنیا ش��ناخته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این صنع��ت در دنیا به‬ ‫تولیدکننده این انگیزه را می دهد تا با‬ ‫تبلیغات سالم‪ ،‬بازاری سالم ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رس�انه های تصویری‪ ،‬نخس�تین‬ ‫دریچه تبلیغات‬ ‫تبلیغ��ات در جهان ام��روز به عنوان‬ ‫ی��ک ض��رورت مطرح اس��ت ک��ه به‬ ‫معرف��ی کاالها و تولی��دات می پردازد‬ ‫و در خدم��ت ب��راورده س��اختن‬ ‫نیازه��ای ض��روری زندگ��ی انس��ان‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬تبلیغات بای��د در خدمت‬ ‫رونق بخش��یدن به حرکت چرخ های‬ ‫اقتص��ادی ی��ا شناس��اندن محصول و‬ ‫‪ ...‬باش��د چرا که تبلیغات در حقیقت‬ ‫زبان و وسیله ارتباط بنگاه اقتصادی با‬ ‫جامعه اس��ت و قطع تبلیغات به نوعی‬ ‫مرگ کاال محسوب می شود‪.‬‬ ‫در بحث تبلیغات‪ ،‬رسانه ها و در راس‬ ‫ان رس��انه های تصویری حرف اول را‬ ‫می زنند‪ .‬با تبلیغ محصول در رس��انه ‪،‬‬ ‫تقاضا به میزان بس��یار زیادی افزایش‬ ‫می یاب��د‪ .‬هرچ��ه جذابی��ت و زیبایی‬ ‫تبلیغ بیشتر باشد‪ ،‬میزان موفقیت ان‬ ‫کاال در زمینه ش��هرت بیش��تر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬تبلیغات اگر نااگاهانه‪ ،‬تقلیدی‪،‬‬ ‫سفارش��ی و با دید غیرکارشناس��ی و‬ ‫غیرتخصصی انجام شود‪ ،‬چاهی است‬ ‫ک��ه کاال و صاحب��ش را در خ��ود فرو‬ ‫می کش��د و بر عکس یک تبلیغ خوب‬ ‫ابتدا توجه مخاطب را جلب و سپس او‬ ‫را به ان محصول‬ ‫عالقمند می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت‪ ،‬رمز ماندگاری‬ ‫تبلیغ��ات فقطدریچ��ه ای ب��رای‬ ‫ش��ناخت و اش��نایی مصرف کننده با‬ ‫محصول اس��ت و مطمئن��ا به تنهایی‬ ‫ت��وان ج��ذب و نگهداری مش��تری را‬ ‫ندارد‪ .‬ب��ه عبارت دیگ��ر این کیفیت‬ ‫اس��ت که تعیین کنن��ده نهایی توفیق‬ ‫محصول در بازار جهانی است‪ .‬در این‬ ‫شرایط‪ ،‬تبلیغات از حوزه داخل کشور‬ ‫خارج و وارد عرصه بین المللی می شود‪.‬‬ ‫سود حاصل از تبلیغات در شبکه های‬ ‫بین الملل��ی به قدری اس��ت که بنگاه‬ ‫را ب��رای پرداخ��ت هر می��زان هزینه‬ ‫باب��ت تبلی��غ مجاب می کن��د‪ .‬موازنه‬ ‫هزینه باالی تبلیغات و س��ود حاصل‪،‬‬ ‫در نهای��ت ب��رای تولیدکننده س��ود‬ ‫هنگفتی را به هم��راه دارد‪ .‬نمونه ان‬ ‫دو محصول کوکاکوال و پپس��ی است‬ ‫که با وجود هزینه های باالی تبلیغات‬ ‫در رس��انه های بین الملل��ی‪ ،‬هر روز بر‬ ‫حجم تبلیغات انها افزوده می شود چرا‬ ‫که ضرب و تقسیم سود و هزینه‪ ،‬رقم‬ ‫س��ود نجومی ای را برای این شرکت ها‬ ‫به همراه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�رکت های عظیم‪ ،‬س�ودهای‬ ‫غول اسا ‬ ‫تبلیغ��ات گس��ترده در فض��ای‬ ‫بین الملل��ی ‪ ،‬درخواس��ت نمایندگ��ی‬ ‫از س��وی کش��ورهای دیگر دنیا برای‬ ‫محص��ول خاص را به دنب��ال دارد‪ .‬به‬ ‫این ترتی��ب با اح��داث نمایندگی در‬ ‫کش��ورها‪ ،‬زمینه س��رازیر شدن سود‬ ‫برای هر دو سمت کشور مبدا و مقصد‬ ‫ایجاد می شود‪ .‬ایجاد فضای کار و سود‬ ‫حاصل از ف��روش وضعیت مطلوبی را‬ ‫ب��رای کش��ور مقصد فراه��م می کند‪.‬‬ ‫س��وی دیگر تجارت‪ ،‬کشور مبدا است‬ ‫که با سهیم ش��دن در بخشی از سود‬ ‫ف��روش و دریافت مالی��ات محصول‪،‬‬ ‫درامد غیرقابل باوری را کسب می کند‪.‬‬ ‫در این رون��د‪ ،‬تبلیغ��ات به صورت‬ ‫غیرمس��تقیم ب��ر تجارت کش��ورهای‬ ‫مبدا و مقصد تاثیر ش��گرف می گذارد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه بنز‬ ‫که از تولیدات کشور‬ ‫المان محس��وب می ش��ود‪،‬‬ ‫سود بس��یاری از دریچه تبلیغات‬ ‫به دس��ت می اورد‪ .‬یک ش��بکه‬ ‫تلویزیون��ی بین المللی با پخش‬ ‫برنام��ه ای‪ ،‬به معرف��ی و بیان‬ ‫مزایا و امکان��ات این خودرو‬ ‫می پردازد و با مقایس��ه این‬ ‫خ��ودروی کالس «ا» ب��ا‬ ‫دیگر خودروها‪ ،‬ذهن حجم‬ ‫گس��ترده ای از بینن��دگان‬ ‫را ب��رای تهیه این محصول‬ ‫متقاعد می کند‪ .‬فروش ‪60‬‬ ‫تا ‪ 70‬درصدی خودروهای‬ ‫شاس��ی بلن��د در منطق��ه‬ ‫خاورمیانه به ویژه کشورهای‬ ‫عربستان س��عودی‪ ،‬امارات‬ ‫متحده عربی و ایران کمپانی‬ ‫بنز را مج��اب می کند تا هزینه‬ ‫بس��یار باالیی برای تبلیغ��ات بپردازد‪.‬‬ ‫این همان سود مستقیمی است که از‬ ‫مسیر تبلیغات عاید کشور تولیدکننده‬ ‫می ش��ود‪ .‬نمونه دیگر از ش��رکت های‬ ‫عظی��م که بخش باالیی از درامد خود‬ ‫را از طری��ق تبلیغات به دس��ت اورده‬ ‫است‪ ،‬شرکت سامس��ونگ‪ ،‬متعلق به‬ ‫کش��ور کره جنوبی است‪ .‬این شرکت‬ ‫با اس��تفاده از چهره های مطرح دنیای‬ ‫فوتبال و س��ینمای جهان‪ ،‬هزینه های‬ ‫زیادی را متقبل می ش��ود اما از طرف‬ ‫دیگ��ر بار مالی عاید از این تبلیغات به‬ ‫قدری است که تفکر رقابت با برند برتر‬ ‫دنیا‪ ،‬ایفون را در مدیران این ش��رکت‬ ‫ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹همه چیز برای تجارت بیشتر‬ ‫ب��ه ای��ن ترتیب ب��ه نظر می رس��د‬ ‫بازاریاب��ی و تبلی��غ ه��ر دو ب��رای‬ ‫ف��روش بیش��تر‪ ،‬مس��تمر و صحی��ح‬ ‫فعالی��ت می کنند‪ .‬حف��ظ و نگهداری‬ ‫مخاطبان(مشتریان)‪ ،‬جلب مشتریان‬ ‫جدید‪ ،‬اگاهی صحیح و منطقی دادن‬ ‫ب��ه انها از وظایف تبلیغات اس��ت‪ .‬در‬ ‫حقیق��ت تبلیغات یک منبع کس��ب‬ ‫اطالع��ات و صرفه جوی��ی در وق��ت‬ ‫ب��رای مصرف کننده اس��ت‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا‪ ،‬مدیران و مجریان تبلیغ باید‬ ‫به ش��اخصه های مهم انتشار یک پیام‬ ‫توجه کنند‪ .‬حوزه انتش��ار پیام‪ ،‬زمان‬ ‫انتشار پیام‪ ،‬ابزار انتشار پیام‪ ،‬موقعیت‬ ‫انتش��ار و تک��رار پیام ه��ای تبلیغی از‬ ‫جمله این ش��اخصه های مهم تبلیغی‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��اید باور کردنی نباش��د که‬ ‫ساالنه ش��رکت های تولیدکننده کاال‬ ‫وخدمات در سطح بین المللی و سطح‬ ‫ملی چه رقم باالیی هزینه می کنند تا‬ ‫به جمعیت میلیاردی س��اکن دهکده‬ ‫جهان��ی بقبوالنن��د ک��ه انچ��ه تولید‬ ‫کرده اند همانی است که خواسته اند‪.‬‬ ‫قیمت اگهی در یورو نیوز (ارقام معادل ریالی شدند)‬ ‫‪ 30‬ثانیه(زمان اروپای مرکزی)‬ ‫روزهای عادی هفته (قیمت به تومان)‬ ‫روزهای پایانی هفته (شنبه و یکشنبه)‬ ‫‪ 6‬تا ‪ 7‬صبح‬ ‫‪ 21 ‬میلیون و ‪ 525‬هزار‬ ‫‪ 15 ‬میلیون و ‪ 928‬هزار و ‪500‬‬ ‫‪ 9‬صبح تا ‪ 12‬ظهر‬ ‫‪ 8‬میلیون و ‪ 179‬هزار و ‪500‬‬ ‫‪9 ‬میلیون و ‪ 471‬هزار‬ ‫‪ 4‬میلیون و ‪ 897‬هزار و ‪50‬‬ ‫‪ 3‬میلیون و ‪ 874‬هزار و ‪500‬‬ ‫‪ 17‬میلیون و ‪ 229‬هزار‬ ‫‪ 16 ‬میلیون و ‪ 359‬هزار‬ ‫‪ 16‬میلیون و ‪ 359‬هزار‬ ‫‪ 5‬تا ‪ 6‬صبح‬ ‫‪ 17‬میلیون و ‪ 220‬هزار‬ ‫‪ 7‬تا ‪ 9‬صبح‬ ‫‪ 12‬تا ‪ 15‬بعدازظهر‬ ‫‪ 13 ‬میلیون و ‪ 345‬هزار و ‪500‬‬ ‫‪ 8‬میلیون و ‪ 610‬هزار‬ ‫‪ 15‬تا ‪ 17‬بعدازظهر‬ ‫‪ 17‬تا ‪ 19‬بعدازظهر‬ ‫‪ 8 ‬میلیون و ‪ 179‬هزار و ‪500‬‬ ‫‪ 10‬میلیون و ‪ 332‬هزار‬ ‫‪ 19‬تا ‪ 22‬شب‬ ‫‪ 22‬تا ‪ 24‬نیمه شب‬ ‫‪18‬میلیون و ‪ 942‬هزار‬ ‫‪ 2‬بامداد تا ‪ 5‬صبح‬ ‫‪ 1 ‬میلیون و ‪ 291‬هزار و ‪500‬‬ ‫‪ 24‬تا ‪ 2‬بامداد‬ ‫‪ ‬در طول روز بر حسب جای خالی ‪ 9‬صبح تا ‪ 19‬‬ ‫‪ 13 ‬میلیون و ‪ 776‬هزار‬ ‫‪9 ‬میلیون و ‪ 901‬هزار و ‪500‬‬ ‫‪ 16 ‬میلیون و ‪ 789‬هزار و ‪500‬‬ ‫‪ 9 ‬میلیون و ‪ 901‬هزار و ‪500‬‬ ‫‪ 9 ‬میلیون و ‪ 471‬هزار‬ ‫‪ 5 ‬میلیون و ‪ 381‬هزار و ‪250‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ 1 ‬میلیون و ‪ 291‬هزار و ‪500‬‬ ‫قیمت اگهی در صداوسیما برای سال ‪ 1393‬براساس طبقه برنامه (هزار ریال)‬ ‫طبقه‬ ‫هر ثانیه‬ ‫طبقه‬ ‫هرثانیه‬ ‫طبقه‬ ‫هرثانیه‬ ‫طبقه‬ ‫هرثانیه‬ ‫طبقه‬ ‫هرثانیه‬ ‫طبقه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪12700‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪18600‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪10100‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪21500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5800‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪7800‬‬ ‫‪9300‬‬ ‫‪10900‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11800‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪13600‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪16000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪14800‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬ ‫هرثانیه‬ ‫طبقه‬ ‫هرثانیه‬ ‫‪32‬‬ ‫‪27500‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪17200‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪23500‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪25500‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪32500‬‬ ‫‪25‬‬ ‫سکوت عالمت‬ ‫«رضایت » نیست!‬ ‫«ارتب��اط» هم��ان جری��ان‬ ‫تبادل افکار‪ ،‬احساسات و عقاید‬ ‫اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس است‬ ‫که ش��رکت ها ب��ا بهره گیری از‬ ‫«پیام ه��ا» در تالش ان��د تا در‬ ‫رفت��ار دیگران نفوذ ک��رده و از‬ ‫این راه موجب تحقق هدف های‬ ‫سازمانی ش��وند‪ .‬تبلیغات و بازاریابی تخصصی یکی از‬ ‫اجزای پنجگانه ابزارهای ترویج اس��ت که در برقراری‬ ‫ارتب��اط با مخاطب��ان هدف به کارگرفته می ش��ود‪ .‬با‬ ‫به کارگی��ری ابزار تبلیغاتی کارامد اس��ت که می توان‬ ‫به تجارت پرس��ود رس��ید‪ .‬احم��د روس��تا‪ ،‬بنیانگذار‬ ‫فرهنگ برند در ایران و استاد بازاریابی دانشگاه شهید‬ ‫بهشتی با نگاهی به بازاریابی‪ ،‬بر نقش پررنگ تبلیغات‬ ‫رس��انه ای و بهره گی��ری از این کانال برای گس��ترش‬ ‫تجارت و بازرگانی سخن می گوید‪.‬‬ ‫€ €تبلیغات چه نقش�ی در بازاریاب�ی موفق و در‬ ‫نهایت گسترش تجارت و بازرگانی دارد؟‬ ‫تاکنون موارد بسیاری در مورد بازاریابی مطرح شده اما‬ ‫بازاریابی حرفه ای و نقش ان در اقتصاد و توسعه فعالیت های‬ ‫تولیدی‪ ،‬صادراتی و خدماتی با انچه که مطرح می ش��ود‬ ‫فاصله بسیار دارد‪ .‬نبود دانش و اگاهی درست از بازاریابی‬ ‫سبب تولید محصوالتی بدون خریدار می شود‪ .‬زمانی که‬ ‫محصول فروخته نشود‪ ،‬تولیدکننده ناچار می شود مثل‬ ‫غریقی که به هر چیز چنگ می اندازد به هر وسیله ای‪،‬‬ ‫درست یا نادرست‪ ،‬مفید و موثر یا غیرمفید و غیرموثر‬ ‫به امید اینکه کاال به فروش برسد‪ ،‬چنگ بیندازد که یکی‬ ‫از این وسایل‪ ،‬تبلیغات است‪ .‬بنابراین می توان گفت‪ ،‬یکی‬ ‫از راه های رسیدن به تجارت موفق‪ ،‬بهره گیری از تبلیغات‬ ‫مناسب است‪.‬‬ ‫€ €ایا رس�انه های اجتماع�ی می توانند تهدیدی‬ ‫برای رس�انه های مل�ی در جذب مخاط�ب و ارائه‬ ‫تبلیغات به شمار ایند؟‬ ‫یک��ی از نکات مهم در ش��رایط امروز توج��ه ویژه به‬ ‫رس��انه های اجتماعی برای تبلیغ است‪ .‬در پاسخ به این‬ ‫س��وال که ایا رس��انه های اجتماعی می توانند تهدیدی‬ ‫برای رسانه های ملی شوند‪ ،‬باید گفت که اصوال هر پدیده‬ ‫جدید‪ ،‬تهدیدی ب��رای عوامل موجود و به ویژه غیرموثر‬ ‫است‪ .‬رسانه های فعلی به خصوص رسانه رادیو و تلویزیون‬ ‫باید ب��ه این نکته توج��ه کنند که ب��ا افزایش قیمت‪،‬‬ ‫محدودیت ها و موانع گوناگون و نیز بی توجهی و گاهی‬ ‫بی احترامی به تبلیغ دهندگان و تبلیغ کنندگان‪ ،‬به طور‬ ‫قطع مخاطبان خود را از دس��ت خواهند داد و انها را به‬ ‫سوی رسانه های جایگزین می کشانند‪ .‬در دنیای رقابتی‬ ‫اینده دیگر نمی توان با خودخواهی و انحصارطلبی انتظار‬ ‫موفقیت داشت‪ .‬ما شاهد پدیده ای هستیم به نام تبلیغات‬ ‫پارتیزانی که به زودی رقیب رسانه های سنتی خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €اهمیت خالقیت در تبلیغات چه میزان است؟‬ ‫یک��ی از نقاط ضعف تبلیغات تلویزیون��ی که مکرر از‬ ‫ان صحبت می ش��ود‪ ،‬نبود خالقی��ت و نواوری و ضعف‬ ‫محتوایی تیزرهاس��ت‪ .‬زمانی که رقابت به معنای واقعی‬ ‫نباشد‪ ،‬کیفیت پایین خواهد امد‪ .‬حاال می خواهد در رابطه‬ ‫با کاال‪ ،‬خدمت‪ ،‬تبلیغ یا هر پدیده دیگر باشد‪ .‬اگر رسانه‬ ‫شما با چندین سازمان رقابت کند‪ ،‬پیوسته دنبال بهبود‬ ‫کیفیت‪ ،‬خالقیت و مزیت های تازه هستید‪ .‬از رسانه ای که‬ ‫در ان رقابت نیست‪ ،‬انتظار تحول کیفیت نداشته باشید‪.‬‬ ‫از سوی دیگر خود سازندگان و سفارش دهندگان تبلیغ‪،‬‬ ‫با مخاطبانی روبه رو هس��تند که انها نیز نظرات خود را‬ ‫در مورد تبلیغ و کیفیت انها اعالم نمی کنند‪ .‬پخش هر‬ ‫تبلیغی الزاما با پذیرش مردم همراه نیست‪ .‬سکوت مردم‬ ‫هم نشانه رضایت نیست‪ .‬برخالف زندگی‪ ،‬که می گوییم‬ ‫س��کوت «عالمت رضایت» اس��ت‪ ،‬در بازاریابی‪ ،‬سکوت‬ ‫«نش��انه و هشدار شکایت» است‪ .‬نتیجه سکوت گرایش‬ ‫به دیگر رس��انه ها و جایگزین کردن رسانه های جدید به‬ ‫جای تلویزیون است‪.‬‬ ‫€ €در حال حاضر فضای تبلیغات و جایگاه این هنر‬ ‫در افزایش روند بازرگانی و تجارت چگونه است؟‬ ‫من معتقد هس��تم تا زمانی که بازاریاب��ی در ایران با‬ ‫کج فهمی ها و نافهمی های بس��یار رو به روس��ت‪ ،‬سخن‬ ‫گفت��ن از ضعف های تبلیغات راه ب��ه جایی نخواهد برد‪.‬‬ ‫فض��ای کنونی تبلیغ��ات در حال حاض��ر غیررقابتی و‬ ‫رسانه ها نیمه انحصاری هستند‪ .‬از رسانه ای که انحصاری‬ ‫است نباید توقع تحول در کیفیت داشته باشید‪ .‬سکوت‬ ‫مخاطبان در برابر تبلیغات ضعیف نشانه و هشدار شکایت‬ ‫اس��ت و برخورد علمی با پدیده تبلیغات و رقابتی شدن‬ ‫این صنعت ‪ 2‬گام اساس��ی برای احی��ای دوباره صنعت‬ ‫تبلیغات در ایران به شمار می اید‪.‬‬ ‫€ €راه برون رفت از این مشکل چیست؟‬ ‫عارضه یابی و اسیب شناسی تبلیغات گوناگون در ایران‬ ‫و برخورد درست و تخصصی با نارسایی ها و نادرستی ها‬ ‫پیش نیاز یافتن هر نوع راه حل است‪ .‬در همین فضایی که‬ ‫غیررقابتی اس��ت‪ ،‬وقتی تعدادی از شرکت های خارجی‬ ‫تیزرهای تبلیغاتی شان را از خارج کشور سفارش دادند‬ ‫و اوردند‪ ،‬ش��رکت های تبلیغاتی ایران به تکاپو افتادند‪.‬‬ ‫از لح��اظ فناوری های نوین و اس��تفاده از انها‪ ،‬از لحاظ‬ ‫ان��واع پیام‪ ،‬مضمون ها و حتی زمان بندی معرفی و ارائه‬ ‫تبلیغات و س��نجش اثربخشی ان هم باید بازنگری های‬ ‫جدی صورت بگیرد‪ .‬یک خال بزرگ تبلیغات ایران‪ ،‬عدم‬ ‫ارزیابی اثربخشی تبلیغات است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اکسپو‬ ‫شنبه ‪ 18‬مردادماه ‪12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫دریچه‬ ‫شرکت های ایرانی در نمایشگاه‬ ‫صنایع غذایی هنگ کنگ‬ ‫ایران در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع‬ ‫غذایی هنگ کنگ حضور می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی و خبری نمایشگاه های‬ ‫ایران‪ ،‬عباسعلی خاکسار‪ ،‬مجری پاویون ایران در نمایشگاه‬ ‫بین المللی صنایع غذایی هنگ کنگ با اشاره به اینکه‬ ‫هنگ کنگ بازار عمده صادراتی خشکبار و پسته ایران است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع‬ ‫غذایی هنگ کنگ ‪ 12‬شرکت از ایران در زمینه های پسته‪،‬‬ ‫خشکبار‪ ،‬زعفران‪ ،‬کشمش‪ ،‬تخمه جات‪ ،‬انجیر‪ ،‬الو‪ ،‬گل‬ ‫محمدی‪ ،‬زرشک و هل بسته بندی حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در این دوره شرکت های حضور یافته‬ ‫از استان های اذربایجان غربی‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬مازندران و فارس حضور یافته اند‪.‬‬ ‫خاکسار با اشاره به اینکه این نمایشگاه با مشارکت بیش‬ ‫از ‪ 24‬کشور جهان ازجمله ایران‪ ،‬چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره جنوبی‪،‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬کانادا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬مالزی و استرالیا برگزار خواهد شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬شرکت مدیریت رویداد و تجارت ارسا به عنوان‬ ‫تنها مجری رسمی پاویون ایران با مجوز سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران اقدام به فراخوان حضور تولیدات ایرانی در‬ ‫این نمایشگاه بین المللی کرده است‪ .‬وی گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه در هنگ کنگ زمین کشاورزی وجود ندارد و ‪80‬درصد‬ ‫مواد غذایی و مصرفی مردم ان‪ ،‬وارداتی است و عالوه بر ان‪،‬‬ ‫وجود همسایگانی مانند چین‪ ،‬اندونزی‪ ،‬هند و کشورهای‬ ‫جنوب شرق اسیا‪ ،‬بازاری حدود ‪ 1/5‬تا ‪2‬میلیارد نفری‬ ‫ایجاد کرده که مرکز تجاری خوبی برای ایران به شمار رود‪.‬‬ ‫مدیر پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی‬ ‫هنگ کنگ افزود‪ :‬در دوره های گذشته بعد از چین و کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬ایران از بزرگ ترین پاویون در نمایشگاه بین المللی‬ ‫مواد غذایی هنگ کنگ برخوردار بوده است‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رسانی و خبری نمایشگاه های ایران‪ ،‬بیست‬ ‫و پنجمین نمایشگاه بین المللی موادغذایی هنگ کنگ‬ ‫از ‪ 23‬الی ‪ 27‬مردادماه امسال با موضوعات متنوع نان و‬ ‫فراورده های ان‪ ،‬نوشیدنی ها‪ ،‬بیسکوئیت ها و شیرینی جات‪،‬‬ ‫غذاهای منجمد‪ ،‬کنسروجات فراوری شده ‪ ،‬غذاهای اماده‬ ‫و نیمه اماده‪ ،‬لبنیات‪ ،‬میوه و سبزیجات‪ ،‬غذاهای ارگانیک‪،‬‬ ‫خشکبار‪ ،‬اجیل‪ ،‬زعفران‪ ،‬برنج‪ ،‬پاستا و نودل‪ ،‬سس‪ ،‬غذاهای‬ ‫دریایی‪ ،‬چای‪ ،‬فراورده های چای و چای فراوری شده‪ ،‬چای‬ ‫بسته بندی‪ ،‬شکر‪ ،‬قند‪ ،‬اجیل‪ ،‬داروهای گیاهی‪ ،‬خدمات‬ ‫پشتیبانی‪ ،‬حمل ونقل و مشاوره برگزار می گردد‪.‬‬ ‫دوبی میزبان نمایشگاه صنعت‬ ‫حمل ونقل هوایی خاورمیانه‬ ‫نمایشگاه صنعت حمل ونقل هوایی خاورمیانه طی‬ ‫دسامبر امسال در شیخ نشین دوبی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی و خبری نمایشگاه های‬ ‫ایران به نقل از ایسنا؛ نمایشگاه صنعت حمل ونقل هوایی‬ ‫خاورمیانه از یازدهم تا سیزدهم دسامبر امسال در‬ ‫شیخ نشین دوبی برگزار خواهد شد‪ .‬در این دوره بیش از‬ ‫‪ 364‬شرکت بین المللی فعال در حوزه صنعت حمل ونقل‬ ‫و خدمات رسانی هوایی حضور خواهند داشت که اخرین‬ ‫دستاوردهای حمل ونقل هوایی‪ ،‬خدمات رسانی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و‪ ...‬را به نمایش خواهند گذاشت‪ .‬همچنین در حاشیه این‬ ‫نمایشگاه بیش از ‪ 67‬نوع هواپیما از شرکت های مختلف به‬ ‫نمایش گذاشته می شود‪ .‬این نمایشگاه در فرودگاه ال مکتوم‬ ‫دوبی برگزار می شود‪.‬‬ ‫ابوظبی میزبان پنجمین‬ ‫نمایشگاه انرژی خاورمیانه‬ ‫برای رقابت با نمایشگاه های جهانی صورت می گیرد‪:‬‬ ‫سنت و مدرنیته در کنار هم‬ ‫«اکسپو» به جنگ‬ ‫«فقر غذایی وگرسنگی» می رود‬ ‫هدف اساسی اکسپو میالن تحقق‬ ‫یکی از اهداف هزاره سوم سازمان‬ ‫ملل یعنی مقابله با فقر غذایی و‬ ‫گرسنگی است و کشورهای جهان‬ ‫مکلف هستند که با بهره گیری‬ ‫از تجربیات و دستاوردهای این‬ ‫نمایشگاه جهانی برای رفع مشکل‬ ‫گرسنگی بخش قابل مالحظه ای‬ ‫از جمعیت کره زمین‪ -‬که تا سال‬ ‫‪ 2025‬به ‪9‬میلیارد نفر بالغ خواهد‬ ‫شد‪ -‬چاره اندیشی کنند‪.‬‬ ‫به دنبال پیشرفت شدید علوم و فناوری‪ -‬پس از انقالب‬ ‫صنعتی اروپا‪ -‬که منجر به تولید انبوه کاال شد کشورهای‬ ‫دنیا به اهمیت نمایشگاه های جهانی در بازاریابی و معرفی‬ ‫پیشرفت های صنعتی خود پی بردند‪.‬اکسپوهای جهانی‬ ‫تلفیقی از دانش‪ ،‬فناوری‪ ،‬ابتکار‪ ،‬خالقیت‪ ،‬هنر و قدرت‬ ‫تفکر جامعه بشری هستند که می توانند به اقتصاد و فرهنگ‬ ‫کشورهایی که اگاهانه در انها مشارکت می کنند‪ ،‬کمک‬ ‫نمایند‪ .‬درامدزایی و جذب سرمایه گذار در کنار معرفی‬ ‫فرهنگ و اقتصاد و تاریخ کشور میزبان به سایر کشورهای‬ ‫جهان از جمله دستاوردهای مهم اکسپوها به شمار می رود‪.‬‬ ‫از سال ‪ 1851‬که نخستین اکسپو در لندن برگزار شد تا‬ ‫سال ‪ 2012‬میالدی جمعا ‪ 56‬اکسپو در دنیا برگزار شده‬ ‫است که مهم ترین انها در قرن ‪ 21‬اکسپوی هانوور‪ ،‬اکسپوی‬ ‫ای چی ژاپن در سال ‪ 2005‬میالدی و اکسپوی شانگهای‬ ‫چین است‪.‬‬ ‫اکسپوی «هانوور» در سال ‪ 2000‬در المان برگزار شد‬ ‫و میلیاردها دالر به اقتصاد این کشور کمک و بالغ بر یکصد‬ ‫هزار فرصت شغلی ایجاد کرد‪ .‬برگزاری این نمایشگاه بزرگ‬ ‫بین المللی فضای سرمایه گذاری را در المان متحول کرد و‬ ‫بازارهای صادراتی جدیدی در اختیار المان قرار داد‪.‬‬ ‫همچنین بر اساس اخبار اعالم شده‪ ،‬در اکسپوی شانگهای‬ ‫که در فضایی به وسعت ‪ 5.280.000‬مترمربع در چین برگزار‬ ‫شد ‪ 192‬کشور و ‪ 50‬سازمان بین المللی شرکت کردند‪ .‬بالغ‬ ‫بر ‪73‬میلیون نفر ظرف ‪ 184‬روز از این نمایشگاه جهانی‬ ‫دیدن کردند که ‪2/79‬میلیون نفر انها گردشگر خارجی‬ ‫بودند‪ .‬دولت چین برای برپایی این اکسپو ‪48‬میلیارد دالر‬ ‫هزینه کرد که تنها ‪4‬میلیارد دالر ان را هزینه های مستقیم‬ ‫برگزاری اکسپو تشکیل می داد و بالغ بر ‪44‬میلیارد دالر بقیه‬ ‫صرف ایجاد خطوط جدید مترو‪ ،‬نوسازی بافت های فرسوده‬ ‫شانگهای‪ ،‬ایجاد تاسیسات زیربنایی الزم و‪ ...‬برای برپایی این‬ ‫رویداد مهم تاریخی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تلفیقی از سنت و مدرنیته‬ ‫این بار میالن میزبان کشورهای جهان شده تا با برگزاری‬ ‫اکسپو گردشگران و دالرهایشان را روانه تاریخ و فرهنگ ایتالیا‬ ‫کند‪ .‬این تصمیم در اجالس دفتر بین المللی نمایشگاه ها که‬ ‫در ‪ 31‬مارس ‪ 2008‬در پاریس تشکیل شد با نظر موافق اکثر‬ ‫اعضای مجمع عمومی این دفتر گرفته شد‪.‬‬ ‫اکسپوی میالن تلفیقی از سنت و مدرنیته است و به خوبی‬ ‫می تواند پیشینه فرهنگی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و‪ ...‬کشورهای حاضر در این نمایشگاه را در معرض دید‬ ‫بازدیدکنندگان قرار دهد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر با توجه به انتخاب شعار «تغذیه کره زمین‪،‬‬ ‫انرژی برای زندگی» برای این نمایشگاه‪،‬اکسپوی ‪2015‬‬ ‫میالن زمینه سازی برای مقابله با بزرگ ترین معضالت‬ ‫کشورهای جهان در زمینه فقر غذایی‪ ،‬ایجاد تحول در‬ ‫کشاورزی‪ ،‬حفظ محیط زیست و به طور کلی توسعه پایدار‬ ‫به شمار می رود‪ .‬بر همین اساس اگر تجربیات حاصل از‬ ‫این «اکسپو» به درستی مورد استفاده قرار گیرد می تواند‬ ‫نتایج ثمربخشی در صنعت‪ ،‬تجارت‪ ،‬کشاورزی و حفاظت از‬ ‫محیط زیست در کشورهای جهان به بار اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق هدف هزاره سوم‬ ‫اکسپوی میالن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا‬ ‫هدف اساسی ان ‪-‬که در شعار اصلی اکسپو منعکس است‪-‬‬ ‫تحقق یکی از اهداف هزاره سوم سازمان ملل یعنی مقابله با‬ ‫فقر غذایی و گرسنگی است و کشورهای جهان مکلف هستند‬ ‫که با بهره گیری از تجربیات و دستاوردهای این نمایشگاه‬ ‫جهانی برای رفع مشکل گرسنگی بخش قابل مالحظه ای از‬ ‫جمعیت کره زمین‪ -‬که تا سال ‪ 2025‬به ‪9‬میلیارد نفر بالغ‬ ‫خواهد شد‪ -‬چاره اندیشی کنند‪.‬تعدادی از کشورهای عضو‬ ‫اتحادیه اروپا که فعاالنه در «اکسپوی میالن» شرکت خواهند‬ ‫کرد از موسسات پژوهشی و تخصصی خود درخواست‬ ‫کرده اند که طرح ها و پروژه های خود را برای ایجاد تحول در‬ ‫کشاورزی‪ -‬به ویژه در زمینه تولید مواد غذایی‪ -‬ارائه دهند تا‬ ‫هشدار فائو نسبت به جنگ جهانی غذا‬ ‫پنجمین نمایشگاه بین المللی انرژی خاورمیانه در‬ ‫ابوظبی‪ ،‬پایتخت امارات متحده عربی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی و خبری نمایشگاه های‬ ‫ایران به نقل از ایسنا؛ پنجمین نمایشگاه بین المللی انرژی‬ ‫خاورمیانه از هشتم تا دهم اکتبر مصادف با ‪ 16‬تا ‪ 18‬مهرماه‬ ‫امسال در مرکز نمایشگاه های ابوظبی‪ ،‬پایتخت امارات‬ ‫متحده عربی برگزار خواهد شد‪ .‬در این دوره بیش از ‪100‬‬ ‫شرکت از ‪ 25‬کشور جهان که در حوزه انرژی فعالیت دارند‪،‬‬ ‫حضور خواهند داشت و اخرین دستاوردهای خود را در‬ ‫زمینه اکتشاف‪ ،‬تولید و توزیع انرژی به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫جهان باید تا نیمه قرن حاضر شاهد افزایش ‪۶۰‬درصدی‬ ‫محصوالت غذایی باشد‪ ،‬در غیر این صورت به دلیل‬ ‫کمبود غذا‪ ،‬جنگ های داخلی در جهان روی خواهد داد‪.‬‬ ‫در دهه های اخیر شاهد افزایش تقاضای غذا در سطح‬ ‫جهان بودیم‪ ،‬این در حالی است که جمعیت جهان در‬ ‫سال های اتی از ‪۹‬میلیارد نفر تجاوز خواهد کرد و سازمان‬ ‫جهانی غذا باید برای این افزایش راه حلی مناسبی پیدا‬ ‫کند‪ ،‬این در حالی است که با افزایش نیاز جهان به غذا‬ ‫شاهد کاهش محصوالت کشاورزی هستیم‪ .‬در این‬ ‫شرایط اگر برنامه های فائو و کشورهای جهان برای رفع‬ ‫این مشکل و تحقیق و پژوهش های غذایی با شکست‬ ‫روبه رو شود‪ ،‬شاهد درگیری ها و جنگ های داخلی بر سر‬ ‫غذا خواهیم بود‪ .‬در این صورت کشورهای در حال توسعه‬ ‫باید محصوالت غذایی خود را تا ‪ ۷۷‬درصد افزایش دهند‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان با کسب مجوز از‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد شانزدهمین دوره‬ ‫نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران را از تاریخ‬ ‫‪ 27‬الی ‪ 30‬شهریورماه سال جاری در شهر ایروان برگزار‬ ‫کند‪ .‬برگزارکنندگان این رویداد تالش دارند با استفاده از‬ ‫همه ظرفیت های موجود کشور‪ ،‬توانمندی های تولیدی ‪-‬‬ ‫صنعتی و خدماتی کشور را در معرض دید فعاالن اقتصادی‬ ‫ارمنستانی قرار داده و زمینه گسترش همکاری های‬ ‫دو جانبه را فراهم اورند‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۲‬شمار افرادی که از گرسنگی رنج‬ ‫می بردند ‪۸۷۰‬میلیون نفر بود اما در سال جاری این‬ ‫رقم به ‪۸۴۰‬میلیون نفر رسیده است‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫‪۳۰‬میلیون نفر از تعداد افراد گرسنه در جهان کاسته‬ ‫شده است اما ما نباید فراموش کنیم که ‪ ۱۲‬درصد از‬ ‫جمعیت جهان هنوز در قرن ‪ ۲۱‬از گرسنگی رنج می برند‪.‬‬ ‫این به ان معناست که از هر ‪ ۸‬انسان یک نفر با مشکل‬ ‫گرسنگی روبه روست‪ .‬بنابراین در حالی که کاهش شمار‬ ‫گرسنگان جهان را جشن می گیریم باید تالش بیشتری‬ ‫به عمل اوریم‪.‬‬ ‫برگزاریشانزدهمیندورهنمایشگاه‬ ‫اختصاصیایران–ارمنستان‬ ‫اکسپوی میالن تلفیقی از‬ ‫سنت و مدرنیته است و به‬ ‫خوبی می تواند پیشینه‬ ‫کشورهای حاضر در این‬ ‫نمایشگاه را در معرض دید‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ توصیه برای از بین بردن گرسنگی در جهان‬ ‫تالش های ‪ 2‬سال گذشته نشان می دهد که ما‬ ‫می توانیم به اهداف توسعه هزاره دست یابیم و شمار‬ ‫گرسنگان را در فاصله ‪ ۱۹۹۰‬تا ‪ ۲۰۵۰‬به نصف کاهش‬ ‫دهیم‪ .‬امار نشان می دهد که ‪ 62‬کشور از ‪ ۱۲۸‬کشور در‬ ‫حال توسعه توانسته اند با کمک فائو این اهداف را محقق‬ ‫کنند‪ .‬این اقدام یک گام مهم در راستای دستیابی به‬ ‫هدفی بزرگ تر و ضروری تر محسوب می شود‪ .‬تضمین‬ ‫حق تمام افراد در دستیابی به غذا و مقابله با گرسنگی‬ ‫نخستین گام در راستای ایجاد توسعه پایدار در جهان و‬ ‫تحقق دیگر اهداف توسعه هزاره محسوب می شود‪ .‬از بین‬ ‫بردن گرسنگی همان چیزی است که ما به ان نیاز داریم و‬ ‫باید برای تحقق ان تالش کنیم‪.‬‬ ‫در این راستا باید به ‪ 5‬عنصر مهم توجه داشته باشیم‪:‬‬ ‫اول‪ -‬دستیابی کافی به غذا در تمام مناطق است‪.‬‬ ‫دوم‪-‬توجه به وضعیت کودکان زیر ‪ 2‬سال است‪.‬‬ ‫سوم‪ -‬پایدار ساختن نظام های غذایی است‪.‬‬ ‫چهارم‪-‬افزایش صد درصدی بهره وری و درامد‬ ‫کشاورزان خرده پاست‪.‬‬ ‫پنجم‪ -‬به صفر رساندن ضایعات موادغذایی است‪.‬‬ ‫به عقیده ما سالمتی انسان ها در گرو نظام های غذایی‬ ‫سالم است و اگر نظام های غذایی کارامد و پایدار به خوبی‬ ‫مدیریت شوند‪ ،‬می توانند یک رژیم غذایی متنوع و مغذی‬ ‫را ارائه دهند که ما برای پایان دادن گرسنگی و سوءتغذیه‬ ‫به ان نیازمندیم‪ .‬در عین حال‪ ،‬این گونه نظام های غذایی‬ ‫منابع طبیعی ما را حفظ می کنند‪.‬‬ ‫در کنفرانس های جنبی «اکسپوی میالن» چگونگی اجرای‬ ‫انها مورد بحث و نظرسنجی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های کشاورزی در جهان‬ ‫براساس اخبار منتشر شده‪ ،‬تولید فراورده های کشاورزی‬ ‫که به مصرف تغذیه می رسد در دنیا طی دو دهه اخیر با‬ ‫چالش های جدی روبه رو بوده است‪ .‬افزایش بهای انرژی و‬ ‫منطقی شدن نسبی قیمت نفت و فراورده های نفتی‪ ،‬به ویژه‬ ‫باال رفتن بهای کودهای شیمیایی‪ ،‬هزینه تولید تعدادی از‬ ‫اقالم اساسی کشاورزی را افزایش داده است که این امر به یکی‬ ‫از چالش های جدی پیش روی صنعت کشاورزی در جهان‬ ‫بدل شده است‪ .‬به عالوه به گواه فعاالن صنعت کشاورزی‪،‬‬ ‫اغلب موسسات بین المللی‪ ،‬سرمایه گذاری در مجتمع های‬ ‫کشت و صنعت را متوقف کرده یا کاهش داده اند و بیشتر‬ ‫تسهیالت انها به بخش خدمات که سوداوری بیشتری دارد‬ ‫وبا ریسک کمتری مواجه است اعطا می شود‪ .‬به دلیل بروز‬ ‫این مشکالت است که در دهه گذشته رشد تولیدات برخی‬ ‫از فراورده های اساسی کشاورزی به کمتر از میانگین رشد‬ ‫جمعیت رسیده است‪.‬به عالوه الگوهای کشت محصوالت‬ ‫غذایی‪ ،‬در تعدادی از کشورها بر مبنای نیازهای اساسی‬ ‫جامعه انها شکل نگرفته است‪ .‬به عنوان مثال تعدادی از‬ ‫کشورهای افریقایی‪ ،‬تولیدکننده کاکائو‪ ،‬قهوه‪ ،‬بادام زمینی‬ ‫و نظایر انها هستند که موردنیاز انها نیست یا در جریان‬ ‫جنگ های استقالل امریکا که صدور پنبه از این کشور به‬ ‫انگلستان قطع شده بود‪ ،‬کمپانی هند شرقی در هند بخش‬ ‫وسیعی از زمین های زیرکشت غالت را به کشت پنبه تبدیل‬ ‫کرد تا نیازهای صنایع نساجی انگلستان را تامین نماید در‬ ‫نتیجه بروز قحطی در سال های بعد به مرگ میلیون ها نفر از‬ ‫مردم هند منجر شد‪.‬‬ ‫برندسازی از نمایشگاه های‬ ‫بین المللی ایران‬ ‫اتاق ایران در پی ان است که سطح تاثیرگذاری‬ ‫نمایشگاه های بین المللی ایران را ارتقا دهد‪ .‬برای رسیدن‬ ‫به این هدف باید همگرایی بین نهادهای مختلف را توسعه‬ ‫بخشید‪.‬‬ ‫«برندسازی از نمایشگاه های بین المللی ایران با هدف‬ ‫رقابت با نمایشگاه های خارجی انجام می گیرد»‪ .‬این خبری‬ ‫است که در حاشیه دومین جلسه شورای سیاست گذاری‬ ‫نمایشگاه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال مطرح‬ ‫شد‪ .‬این شورا با هدف ساماندهی و مدیریت یکپارچه این‬ ‫حوزه تشکیل شده است‪ .‬بر همین اساس مدیرکل امور‬ ‫تشکل های اتاق ایران در دومین نشست این شورا گفت‪:‬‬ ‫«باید نمایشگاه های بین المللی ایران را در سطح جهان به‬ ‫یک برند تبدیل کنیم‪».‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اتاق ایران‪ ،‬هومن حاجی پور‪،‬‬ ‫مدیرکل امور تشکل های اتاق ایران‪ ،‬تاثیرگذاری‬ ‫نمایشگاه های ایران را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت‪ :‬اتاق‬ ‫ایران در پی ان است که سطح تاثیرگذاری نمایشگاه های‬ ‫بین المللی ایران را ارتقا دهد‪ .‬در واقع اعتقاد دارد که برای‬ ‫رسیدن به این هدف باید همگرایی بین نهادهای مختلف‬ ‫را توسعه ببخشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نمایشگاه های بین المللی ایران باید به یک‬ ‫برند تبدیل شوند‪ .‬با همین رویکرد جلساتی را با سازمان‬ ‫توسعه تجارت و سازمان سهامی نمایشگاه ها تشکیل دادیم‬ ‫که البته به طور مستمر برگزار می شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور تشکل های اتاق ایران یکی از چالش های‬ ‫جدی ایران را حضور پررنگ دولت در همه حوزه ها دانست‬ ‫و تشریح کرد‪ :‬همیشه بخش خصوصی با نگاهی انتقادی‬ ‫نسبت به قدرت دولت در حوزه های مختلف نگریسته است‪.‬‬ ‫حال که تا حدی اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی‬ ‫فعال تر از گذشته شده باید از موقعیت بهره گرفته و تعامل و‬ ‫همگرایی را بین همه بخش ها به وجود اورد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اتاق نمی خواهد جاپای دولت بگذارد و‬ ‫از موقعیت پیش امده استفاده کرده و در همه بخش های‬ ‫سیاست گذاری‪ ،‬اجرا و نظارت فعال شود‪ .‬بلکه معتقد است‬ ‫باید از همه ظرفیت های موجود در راستای بهره شدن‬ ‫شرایط و از بین بردن زمینه های فساد بهره برد‪.‬‬ ‫حاجی پور یاداور شد‪ :‬با همین رویکرد مشارکتی‪ ،‬تصمیم‬ ‫گرفته شد که شورای سیاست گذاری نمایشگاه فناوری‬ ‫اطالعات و رسانه های دیجیتال را در اتاق تشکیل دهیم‪ .‬در‬ ‫این شورا نمایندگان همه دستگاه های دولتی مربوط و دیگر‬ ‫نهادهای موجود حضور دارند‪.‬‬ ‫برگزارینمایشگاهفناوریو‬ ‫رسانه هایدیجیتالدرشهریور‪93‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬سال گذشته نمایشگاه فناوری و‬ ‫رسانه های دیجیتال برای نخستین بار از سوی اتاق ایران‬ ‫و با رویکردهای متفاوت و نو برگزار شد‪ .‬در همین راستا و‬ ‫با توجه به نتایج قابل قبول و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی این نمایشگاه قرار است برای دومین سال متوالی‬ ‫نیز با همت اتاق ایران از ‪ 15‬تا ‪ 18‬شهریورماه در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شود‪.‬براساس‬ ‫اظهارات اعضای شورای سیاست گذاری با عنایت به شعار‬ ‫سال ‪ 93‬که فرهنگ و اقتصاد را در کنار یکدیگر دیده است‪،‬‬ ‫باید در این نمایشگاه موضوع مبارزه با تهاجم فرهنگی و‬ ‫کسب درامد از فعالیت های فرهنگی در کنار هم لحاظ شوند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر به اعتقاد فعاالن این حوزه‪ ،‬متاسفانه فرهنگ‬ ‫صحیحی برای استفاده از فناوری های جدید دیجیتال در‬ ‫کشور وجود ندارد چراکه قبل از ورود هر فناوری باید فرهنگ‬ ‫استفاده از ان در سطح جامعه تعلیم داده شود که در این‬ ‫رابطه کشور با ضعف جدی مواجه است‪.‬بنابراین قرار است‬ ‫در کنار این نمایشگاه‪ ،‬فضای مناسبی به وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی برای اجرای برنامه های اموزشی داده شود‪.‬‬ ‫برنامه سازمان های بین المللی برای هزاره سوم‬ ‫در اجالس جهانی غذا در سال ‪ ۱۹۹۶‬میالدی‪ ،‬سران کشورها‬ ‫و دولت های سراسر دنیا متعهد شدند که به منظور تشریک‬ ‫مساعی در هدف کاهش به نصف تعداد گرسنگان تا سال ‪،۲۰۱۵‬‬ ‫سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی را در کشاورزی ارتقا‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫هدف اول توسعه هزاره نیز بر کاهش گرسنگی و فقر به نصف‬ ‫تا سال ‪ ۲۰۱۵‬تاکید دارد‪ .‬این تعهدی بود که رهبران کشورها‬ ‫در اجالس جهانی سال ‪ ۲۰۰۵‬در مقر سازمان ملل متحد در‬ ‫نیویورک‪ ،‬ان را تکرار نمودند‪.‬‬ ‫‪70‬درصد گرسنگان جهان در مناطق روستایی زندگی می کنند؛‬ ‫مناطقی که کشاورزی در انجا یا به طور مستقیم شکم گرسنگان را‬ ‫سیر می کند یا از طریق اشتغال در این بخش به طور غیرمستقیم‬ ‫به عنوان منبع درامد جهت خرید مواد غذایی عمل می کند‪.‬‬ ‫بر همین اساس نیاز به سرمایه گذاری در کشاورزی بسیار‬ ‫بااهمیت است‪ .‬این در حالی است که کمک های خارجی برای‬ ‫توسعه روستایی و کشاورزی رو به کاهش بوده و این کمک ها به‬ ‫طرز فاحشی از رقم بیش از ‪۹‬میلیارد دالر در اوایل دهه ‪ ۸۰‬میالدی‬ ‫به کمتر از ‪۸‬میلیارد دالر در اواخر دهه ‪۹۰‬کاهش یافته است‪.‬‬ ‫مطالعات نشان داده اند که رشد کشاورزی‪ ،‬حتی بیش از‬ ‫رشد صنعتی یا شهری‪ ،‬به کاهش فقر و گرسنگی می انجامد‪.‬‬ ‫بنابر گزارش فائو‪ ،‬در ‪ 30‬سال اخیر کشورهایی که بیشترین‬ ‫سرمایه گذاری دولتی و خصوصی را در بخش کشاورزی داشته اند‪،‬‬ ‫در حال حاضر پایین ترین سطح سوءتغذیه را دارا هستند‪.‬‬ ‫فائو معتقد است که افزایش سرمایه گذاری در کشاورزی به‬ ‫معنای تمرکز بر کشاورزان جهان است که اکثریت انان کشاورزان‬ ‫خرد هستند‪ .‬به عنوان یک گروه‪ ،‬انان بزرگ ترین سرمایه گذاران‬ ‫در بخش کشاورزی هستند که خود دسترسی به غذای کافی‪،‬‬ ‫سالم و مطمئن ندارند‪.‬‬ ‫اگر انان بتوانند از کشت خود سودی به دست اورند‪ ،‬از ان طریق‬ ‫می توانند غذای خانواده های خود را در طول سال تامین کنند و‬ ‫با خرید کود‪ ،‬بذر بهتر و تجهیزات اولیه‪ ،‬به سرمایه گذاری مجدد‬ ‫در مزارع خود بپردازند‪ .‬اما انان گذشته از عوامل طبیعی چون‬ ‫خشکسالی‪ ،‬سیل‪ ،‬افات و بیماری ها‪ ،‬با موانع بی شماری همچون‬ ‫کمبود اعتبار‪ ،‬ناامنی در مالکیت زمین‪ ،‬حمل ونقل نامناسب‪،‬‬ ‫قیمت های پایین و ارتباط ضعیف با مشاغل دیگر کشاورزی‪،‬‬ ‫روبه رو هستند‪ .‬مشاغل کشاورزی عبارتی است که در برگیرنده‬ ‫کلیه شرکت های محلی‪ ،‬ملی یا بین المللی بوده که در چرخه‬ ‫تولید‪ ،‬محصول مزرعه را تغییر شکل داده و یا جابه جا می کند تا به‬ ‫دست مصرف کننده برسد‪.‬‬ ‫یک راه مهم افزایش سرمایه گذاری در کشاورزی‪ ،‬ان گونه که‬ ‫فائو پیشنهاد کرده‪ ،‬از طریق بهبود مشارکت های زودبازده میان‬ ‫بخش های دولتی و خصوصی است‪ .‬این امر مسئولیت اولیه را‬ ‫به عهده دولت ها می گذارد تا شرایط سیاسی‪ -‬اجتماعی پایدار‬ ‫به وجود اورند‪ ،‬چارچوب های حقوقی جهت دسترسی به اب‬ ‫و زمین را پایه گذاری کنند‪ ،‬رتبه بندی و استانداردها را اعمال‬ ‫نمایند‪ ،‬فضای بهتر برای سرمایه گذاری خصوصی را به وجود اورده‬ ‫و زیربنای روستایی الزم همچون جاده ها‪ ،‬برق و ارتباطات را فراهم‬ ‫اورند‪ .‬در ارزیابی فائو‪ ،‬اگر کشورها به این شرایط دست یابند‪ ،‬منافع‬ ‫سرشار برای کشاورزی و خانوارهای فقیر روستایی محقق می شود‬ ‫که خود به امنیت غذایی می انجامد‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫گزارش «‬ ‫شنبه ‪ 18‬مردادماه ‪12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫» از جزئیات واگذاری و گشایش اعتبار طرح های فوالدی‬ ‫ببرهای اسیای شرقی‬ ‫فوالد می سازند‬ ‫فاینانس فوالد‪ ،‬چینی ها را گرم کرد‬ ‫ش�ایان صداقت‪-‬گروه مع�دن‪ :‬با توجه‬ ‫به نیاز کش��ور به افزایش تولی��د فوالد خام‬ ‫در س��ال ‪ 1382‬مطالعات احداث و توس��عه‬ ‫طرح ه��ای ف��والدی به عن��وان پی��ش نی��از‬ ‫برنامه های س��وم‪ ،‬چهارم و پنجم توسعه قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬در واق��ع مجوز ای��ن طرح ها پس از‬ ‫تصویب شورای عالی اقتصاد با هدف افزایش‬ ‫تولید فوالد در مجموع تا س��قف ‪ 17‬میلیون‬ ‫تن در س��ال به س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی اعطا ش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫س��ازمان ایمی��درو برنامه اج��را و راه اندازی‬ ‫‪7‬طرح ف��والدی با ظرفی��ت تولید ‪800‬هزار‬ ‫تن در سال را به ش��رکت ملی سپرد‪ .‬برخی‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د‪ ،‬ای��ن طرح ها بیش‬ ‫از انک��ه اقتصادی باش��ند جنب��ه فقرزدایی‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬ب��ه گونه ای که هر ط��رح به طور‬ ‫مس��تقیم زمینه اش��تغال ‪ 800‬نفر را فراهم‬ ‫می کن��د و به صورت غیرمس��تقیم در ارتزاق‬ ‫‪ 8000‬نف��ر نقش موثری خواهد داش��ت‪ .‬از‬ ‫انجایی که پایه گذاری این طرح ها به پیش از‬ ‫تحریم ها و رکود اقتصادی بر می گردد‪ ،‬قرار بر‬ ‫این بود که طرح ها به طور کامل توسط دولت‬ ‫احداث ش��ده و پس از یک سال بهره برداری‬ ‫ش��رایط واگذاری ‪ 51‬درصدی انها به بخش‬ ‫خصوص��ی مهیا ش��ود‪ ،‬اما با اغ��از تحریم ها‬ ‫فاینان��س چین��ی تنه��ا راهگش��ای تکمیل‬ ‫و تجهی��ز پروژه ها ش��د‪ .‬در واق��ع در حالی‬ ‫فاینانس دوستان چش��م بادامی نجات دهنده‬ ‫طرح ه��ای فوالدی ش��د که با وج��ود بهبود‬ ‫روابط بین المللی اما به دلیل وجود مشکالت‬ ‫بانکی امکان اس��تفاده از فاینانس در س��ایر‬ ‫بانک ه��ای اروپایی وجود نداش��ته و باز هم‬ ‫چینی ه��ا از فض��ای‬ ‫تحریم��ی کش��ور ب��ه‬ ‫نف��ع پیمان��کاران خود‬ ‫بهره گیری می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتبارات ساخت پروژه‬ ‫پ��س از اغ��از تحریم ه��ا و افزایش قیمت‬ ‫ارز تامی��ن و تجهی��ز طرح های ف��والدی با‬ ‫چالش هایی همراه شد‪ ،‬به طوری که از یک سو‬ ‫قیمت ماش��ین االت به چند براب��ر افزایش‬ ‫یافت و از س��وی دیگر‬ ‫محدودی��ت تب��ادالت‬ ‫بانک��ی مان��ع تجارت‬ ‫ازاد ب��ا کش��ورهای‬ ‫س��ازنده تجهی��زات‬ ‫‹ ‹نگاه�ی ب�ه برنامه‬ ‫پیشرفته شده بود‪ .‬مدیر‬ ‫حمید طاهرزاده‪:‬‬ ‫اجرای�ی طرح ه�ای‬ ‫صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫فوالدی‬ ‫طرح های فوالدی قابلیت‬ ‫ایمی��درو ب��ا تایی��د‬ ‫ رییس‬ ‫ب‬ ‫نای‬ ‫گفت��ه‬ ‫به‬ ‫افزایش ظرفیت تا‬ ‫مش��کالت پیش ام��ده‬ ‫انجم��ن ف��والد ای��ران‪،‬‬ ‫‪ 200‬هزار تن دیگر در‬ ‫به دلی��ل تحریم ه��ا‬ ‫ای��ن طرح ها ب��ا هدف‬ ‫اش��تغالزایی در نق��اط سال را دارند که می توان‬ ‫گف��ت‪ :‬تحریم ها باعث‬ ‫تعو یق ر ا ه ا ن��د ا ز ی‬ ‫هزینه سربار را کاهش‬ ‫مختل��ف کش��ور ب��ا‬ ‫پروژه ه��ا و به دنبال ان‬ ‫س��رمایه گذاری ایمیدرو‬ ‫و شرایط سوداوری را‬ ‫افزایش هزین��ه نهایی‬ ‫جانمایی شد‪ ،‬زمانی که‬ ‫فراهم کرد‬ ‫س��اخت انها ش��د که‬ ‫هنوز از فش��ار تحریم ها‬ ‫منابع اعتبار پیش بینی‬ ‫خب��ری نب��ود و ق��رار‬ ‫ش��ده دیگ��ر کف��اف‬ ‫بود پ��س از راه اندازی‪،‬‬ ‫تولیدات اهن اس��فنجی برای تهیه شمش و تکمیل طرح ها را نم��ی داد‪ .‬علیرضا بنکدار‬ ‫با اش��اره به اینکه برخ��ی از این طرح ها در‬ ‫اسلب تامین شود‪.‬‬ ‫حمی��د طاه��رزاده ب��ا اش��اره ب��ه تغییر مراحل اولیه س��اخت بودند‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫سرمایه گذاری با اغاز تحریم ها افزود‪ :‬کمبود برخ��ی از طرح ها تنها ‪ 20‬درصد پیش��رفت‬ ‫منابع مالی عالوه بر اینکه ساخت پروژه های فیزیکی داش��ته و تامین تجهیزات انها باقی‬ ‫ف��والدی را به تعوی��ق انداخت‪ ،‬باعث ش��د مان��ده بود که برای ادامه روند اماده س��ازی‬ ‫واگذاری طرح ها پیش از برنامه تعیین ش��ده نیازمن��د تامین اعتبار ب��ود‪ .‬به همین دلیل‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬به گونه ای که ابتدا مقرر ش��ده ایمیدرو برای تهیه تجهیزات برای همکاری‬ ‫بود که پس از یک س��ال بهره برداری زمینه با ش��رکت ام سی سی که وابس��ته به دولت‬ ‫واگذاری بی��ش از ‪ 51‬درصدی این پروژه ها چین است برای تمام طرح ها ال سی باز کرد‪.‬‬ ‫ب��ه بخ��ش خصوصی فراه��م ش��ود‪ ،‬اما این ‹ ‹چرا فقط چین؟‬ ‫به گفت��ه مدی��ر صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫اق��دام زیر تاثیر تحریم ه��ا تغییر کرد که در‬ ‫س��ال ‪ 1391‬واگذاری ط��رح بافق به بخش ایمی��درو؛ تامی��ن اعتب��ار ش��رکت چینی‬ ‫خصوص��ی کلید خ��ورد‪ .‬این موض��وع باعث ام سی س��ی از راه تهیه تجهی��زات مورد نیاز‬ ‫شد به تدریج واگذاری سایر طرح ها همچون طرح های فوالدی که بخش��ی از انها ساخت‬ ‫شادگان‪ ،‬میانه‪ ،‬سفیددشت و‪ ...‬نیز در اولویت کش��ورهای اروپایی و بخ��ش دیگری از ان‬ ‫س��اخت کشور چین اس��ت‪ ،‬انجام می گیرد‪.‬‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫بنابراین این ش��رکت یک پیمانکار است که‬ ‫پ��س از تکمیل پ��روژه و تامین تجهیزات از‬ ‫ایران خارج می شود‪.‬‬ ‫علیرضا بنکدار با بیان دلیل محدود شدن‬ ‫هم��کاری ایران با چی��ن می افزاید‪ :‬در واقع‬ ‫محدودیت تحریم ها و تبادالت بانکی باعث‬ ‫ش��د ایران تنها با کش��ورهایی ک��ه بدهکار‬ ‫نفتی ایران هستند‪ ،‬انجام گیرد تا از این راه‬ ‫بخشی از بدهی های نفتی پس گرفته شود‪.‬‬ ‫حس��ین خزلی خ��رازی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ب��ازار س��رمایه در رابطه با س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی در ایران می گوی��د‪ :‬در حال حاضر‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی در ای��ران تنه��ا‬ ‫محدود به کش��ورهای چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬هند و‬ ‫کره جنوبی اس��ت که ممکن است به صورت‬ ‫مس��تقیم و مانند حضور در پروژه های نفتی‬ ‫و پتروش��یمی انجام شود یا با خرید سبدی‬ ‫از سهام ش��رکت و مدیریت ان در پروژه ها‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بنابراین انچه مسلم است‬ ‫با وج��ود بهبود ش��رایط تحریمی و افزایش‬ ‫تعام�لات بین الملل��ی اما مش��کالت بانکی‬ ‫موج��ود باعث ش��ده تا همچنان دوس��تان‬ ‫چشم بادامی که در دو دولت گذشته یکه تاز‬ ‫در صنایع کش��ور بوده اند‪ ،‬این بار با استفاده‬ ‫از گشایش فاینانس به نفع پیمانکاران خود‬ ‫بهره جویند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری بخش خصوصی نشانه‬ ‫اقتصادی بودن است‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدن��د؛ طرح های‬ ‫فوالدی ایران توجیه اقتصادی ندارد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که مدیر صنایع معدنی ایمیدرو‬ ‫با اشاره به تمایل زیاد بخش خصوصی برای‬ ‫سرمایه گذاری در این پروژه ها این موضوع را‬ ‫رد کرد و گفت‪ :‬به طور قطع بخش خصوصی‬ ‫برای ورود به یک پروژه نخست بررسی های‬ ‫الزم را انج��ام می ده��د و در صورتی ک��ه از‬ ‫نظر اقتصادی به صرفه باش��د سرمایه گذاری‬ ‫می کن��د و از انجایی که تم��ام طرح واگذار‬ ‫‪27‬‬ ‫شده‪ ،‬این استقبال را از جانب سرمایه گذاران‬ ‫شاهد بودیم‪.‬‬ ‫علیرضا بنکدار می افزاید‪ :‬زمانی که برنامه‬ ‫تولید کنس��انتره سنگ اهن و گندله که مواد‬ ‫س��اخت این پروژه ها پی ریزی ش��ده بیشتر اولیه مورد نیاز فوالد اس��ت هم اکنون در ایران‬ ‫ه��دف ان فقرزدای��ی و ایجاد اش��تغال در ش��رایط خوبی ندارد‪ .‬از س��ویی دیگر ایران در‬ ‫مناطق محروم کش��ور‬ ‫چند سال اخیر با بحران‬ ‫ب��وده و صرفه اقتصادی‬ ‫کمب��ود اب نی��ز مواجه‬ ‫خیل��ی مط��رح نب��وده‬ ‫ش��ده‪ ،‬این در حالی است‬ ‫است‪.‬‬ ‫ک��ه ب��رای کارخانه های‬ ‫نایب ریی��س انجمن‬ ‫فوالدی ب��ه اب و انرژی‬ ‫زی��ادی نی��از اس��ت‪.‬‬ ‫فوالد با بیان اینکه این علیرضابنکدار‪:‬باوجود‬ ‫طرح ها قابلیت افزایش‬ ‫وحی��د لک‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫بهبودشرایطتحریمی‬ ‫ظرفی��ت ت��ا ‪ 200‬هزار‬ ‫س��نگ اهن در رابط��ه با‬ ‫وافزایشتعامالت‬ ‫تن دیگر را دارند‪ ،‬اظهار‬ ‫کارب��رد س��نگ اهن در‬ ‫بین المللی‪،‬مشکالت‬ ‫ک��رد‪ :‬ه��ر ی��ک از این‬ ‫تولید اهن می گوید‪ :‬برای‬ ‫طرح ها با ظرفیت تولید بانکیموجودباعثشده‬ ‫تولید هر تن اهن به ‪ 2‬تن‬ ‫‪ 800‬هزار تن در س��ال‬ ‫سنگ اهن با عیار ‪ 52‬نیاز‬ ‫تادوستانچشم بادامی‬ ‫است اما برای تولید فوالد‬ ‫برنامه ری��زی ش��ده اند‪ .‬دودولتگذشته‪،‬همچنان‬ ‫الی��اژی عناص��ر دیگری‬ ‫ای��ن در حالیس��ت که یکه تازدرصنایعکشور‬ ‫پروژه ه��ای ف��والدی با‬ ‫نی��ز بای��د اضافه ش��ود‪.‬‬ ‫باقیبمانند‬ ‫تولی��د کمت��ر از ‪1/5‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه میزان‬ ‫میلی��ون تن در س��ال‬ ‫نی��از طرح ه��ای فوالدی‬ ‫توجی��ه اقتصادی ن��دارد‪ ،‬بنابراین با افزایش به س��نگ اهن اظهار کرد‪ :‬ب��رای بهره برداری از‬ ‫ظرفی��ت تولید ه��ر یک از ای��ن طرح ها به ‪ 7‬ط��رح فوالدی به ‪15‬میلیون تن س��نگ اهن‬ ‫میزان ‪ 200‬هزار تن در سال می توان هزینه نی��از داریم که تقریبا این مقدار س��نگ اهن در‬ ‫سربار را کاهش داد و ش��رایط سوداوری را کش��ور تولید می ش��ود اما اینکه ایا چندس��ال‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫دیگر که این طرح ها راه اندازی ش��دند ش��رایط‬ ‫حمید طاه��ری زاده با بیان اینکه هر طرح به همین ش��کل باقی می ماند ی��ا نه‪ ،‬موضوعی‬ ‫فوالدی بی��ن ‪ 350‬ت��ا ‪ 400‬میلیارد تومان اس��ت که به نظر می رس��د دولت باید با فراهم‬ ‫ارزش گذاری ش��ده اس��ت‪ ،‬می افزای��د‪ :‬این کردن زمینه افزایش تولیدات س��نگ اهن نیاز‬ ‫طرح ه��ا با ایجاد تس��هیالت کم بهره بانکی‪ ،‬صنایع فوالدی را مرتف��ع کند‪ .‬علیرضا بنکدار‪،‬‬ ‫کاهش قیمت ان��رژی مصرفی این صنایع و مدی��ر صنایع معدنی ایران با اش��اره به دغدغه‬ ‫تامین ارز مبادالتی ب��رای واردات تجهیزات دولت برای تامین گندله و کنس��انتره مورد نیاز‬ ‫مورد نیاز می توانند اقتصادی تر ش��وند‪ .‬البته طرح های فوالدی گفت‪ :‬برای رفع نگرانی تامین‬ ‫در شرایط کنونی وامی تا سقف ‪ 10‬میلیارد گندله و کنسانتره برنامه ریزی و پیش بینی های‬ ‫تومان به ش��رکت های صنعتی ب��ا بهره ‪ 21‬الزم ص��ورت گرفته‪ ،‬به گونه ای ک��ه در قرارداد‬ ‫درصد تعل��ق می گیرد که در واقع اقس��اط واگ��ذاری طرح های فوالدی به بخش خصوصی‬ ‫س��نگین بازپرداخت ‪2‬س��اله ای��ن وام تنها بندی تعریف ش��ده ک��ه براس��اس قیمت روز‪،‬‬ ‫صنعت را بدهکارتر می کند‪.‬‬ ‫سنگ اهن این شرکت ها تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح ه�ای ف�والدی و چال�ش تامی�ن‬ ‫سنگ اهن‬ ‫کش��ف کتیبه های فلزی ساخت چینیان ‪ 2000‬سال‬ ‫قبل از می�لاد گواهی تولید الیاژهای فلزی اس��ت‪ .‬در‬ ‫واق��ع صنعت ف��والد نماد ق��درت و اقتدار در توس��عه‬ ‫صنعتی محسوب شده‪ ،‬به گونه ای که از انقالب صنعتی‬ ‫فرانس��ه به عنوان دوران ش��کوفایی فوالد یاد می شود‪،‬‬ ‫چراکه به دلیل نقش کاربردی ان در ایجاد زیرساخت ها‬ ‫و تاسیس��ات زیربنایی به فلز توسعه مشهور شده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1329‬شمسی کش��ورهای جهان سوم برای‬ ‫توس��عه و پیش��رفت در عرص��ه تولید صنای��ع معدنی‬ ‫اس��تراتژی ها و سیاست های زیادی را تدوین کردند اما‬ ‫نداش��تن تجربه کافی در ای��ن راه نتیجه مطلوبی را در‬ ‫پی نداش��ت‪ .‬اما در این میان کش��ورهای جنوب شرق‬ ‫اسیا همچون تایلند‪ ،‬مالزی و تایوان که به ببرهای اسیا‬ ‫معروفند رش��د تولید در کش��ور چین ان را به یکی از‬ ‫قطب های فوالدی منطقه تبدیل کرده اس��ت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر با توجه ب��ه نقش محوری فوالد و صنایع فوالدی‬ ‫در صنعتی شدن کشورهای درحال توسعه الزم است تا‬ ‫زمینه توس��عه تولید فوالد تسریع شود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫با وجود ش��رایط بحرانی حاکم بر اقتصاد جهانی کشور‬ ‫چین با تولید س��االنه ‪ 780‬میلیون تن فوالد توانس��ته‬ ‫ب��ا تکیه بر صنایع فوالدی رش��د اقتص��ادی خود را به‬ ‫‪ 2‬رقمی اقتصاد برس��اند‪ .‬در واقع کش��ورهای اس��یای‬ ‫ش��رقی با سیاس��ت گذاری های خاص خود در راستای‬ ‫صنعتی ش��دن به عن��وان یک الگو ش��ناخته ش��ده اند‬ ‫چراکه دولتمردان انها با بها دادن به بخش خصوصی و‬ ‫سرمایه گذاری های زیربنایی‪ ،‬ایجاد ساختارها و هدایت‬ ‫و برنامه ریزی صحیح زمینه پیش��رفت در صنعت فوالد‬ ‫را فراهم نموده و با اتخاذ سیاست ازادسازی و استفاده‬ ‫از تجارب کش��ورهای پیش��رفته روند توسعه را تسریع‬ ‫کردند‪ .‬نکته مهم دیگری که باعث پیشرفت کشورهای‬ ‫اس��یایی در صنعت فوالد شده اس��ت جذب و پذیرش‬ ‫س��ریع فناوری در صنعت فوالد از کشورهای قدرتمند‬ ‫در این عرصه بوده اس��ت‪ .‬انها در ابتدای امر با تکیه بر‬ ‫فناوری های موجود به تولید فوالد پرداختند اما کم کم‬ ‫با ارتقای توان اموزشی و افزایش نیروی انسانی خود به‬ ‫رقیبی برای کشورهای صادرکننده فناوری تبدیل شده‬ ‫و گوی سبقت را از کشورهایی اروپایی ربوده اند‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری باالی صنعت فوالد نش��ان می دهد‬ ‫در کش��ورهای در حال توس��عه تنها دولت است که‬ ‫توان انجام پروژه های فوالدی عظیم را دارد‪ .‬بنابراین‬ ‫طبیعی اس��ت که بخش خصوصی بعد از اطمینان از‬ ‫کاهش ریس��ک س��رمایه گذاری که در نتیجه اتخاذ‬ ‫سیاس��ت ازادسازی ایجاد ش��ده وارد صنایع فوالدی‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫ای��ران با در اختیار داش��تن ذخای��ر عظیم معدنی و‬ ‫همچنین ظرفی��ت احداث کارخانجات ف��والد ازجمله‬ ‫کشورهای در حال توس��عه محسوب شده که می تواند‬ ‫با اجرای یک برنامه استراتژیک و پیشرفته روند توسعه‬ ‫صنعتی را تس��ریع کرده و به رش��د اقتصادی کشور و‬ ‫صنایع وابسته کمک کند‪.‬‬ ‫ترجمه بهرام مسعودی‬ ‫نگاه روز‬ ‫شاخص‬ ‫قیمت روز (دالر)‬ ‫درصد تغییرات‬ ‫پالتین‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫نقره‬ ‫‪19/78‬‬ ‫‪-0/02‬‬ ‫پاالدیوم‬ ‫‪844‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫الومینیوم‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪+23‬‬ ‫فوالد‬ ‫‪410‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫مس‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫نیکل‬ ‫‪18490‬‬ ‫‪+115‬‬ ‫قلع‬ ‫‪22380‬‬ ‫‪+5‬‬ ‫سرب‬ ‫‪2247‬‬ ‫‪+7‬‬ ‫روی‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪+21‬‬ ‫طال‬ ‫‪1289‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫تازه های بین الملل‬ ‫سود در خرید نقره است‬ ‫نق��ره ک��ه معامله گ��ران از‬ ‫ان با عن��وان فلز ش��یطان یاد‬ ‫می کنند هم اکنون قیمت ان به‬ ‫پایین ترین س��طح در یک دهه‬ ‫گذشته رسیده است‪.‬‬ ‫در ای��ن رابطه مانی مورنینگ‬ ‫با بررس��ی امار و ارق��ام معتقد‬ ‫اس��ت؛ اگر قرار باشد ماه جاری‬ ‫س��رمایه گذاری در فل��زات‬ ‫ص��ورت بگی��رد‪ ،‬نق��ره بهترین‬ ‫سرمایه گذاری خواهد بود‪.‬‬ ‫نقره در ‪ 5‬سال گذشته در ماه اوت افزایش داشته و سود ماهانه‬ ‫این فلز به طور متوس��ط ‪10/4‬درصد بوده در حالی که اوت س��ال‬ ‫گذشته به ‪19/3‬درصد رسیده بود‪.‬‬ ‫ناامیدی چینی ها از بهبود قیمت ورق‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬نش��انه ای از‬ ‫بهب��ود در بازار ص��ادرات ورق‬ ‫چی��ن ب��ه چش��م نمی خ��ورد‪.‬‬ ‫تقاض��ای داخل��ی نی��ز ضعیف‬ ‫است و خرید های صادراتی افت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد‪،‬‬ ‫قیم��ت صادرات��ی ورق گرم ‪5‬‬ ‫دالر افت داش��ته و ب��ه ‪ 505‬تا‬ ‫‪ 515‬دالر در ه��ر تن رس��یده‬ ‫است؛ چراکه در ماه جوالی معامله ای باالی ‪ 515‬دالر نهایی نشد‪.‬‬ ‫در بازار داخلی نیز بسیاری از کارخانه ها به دریافت پیش پرداخت‬ ‫تاکید دارند‪ ،‬از این رو حجم خرید تجار نیز کم ش��ده و تمایلی به‬ ‫انبار کردن ورق ندارند‪.‬‬ ‫اروپا صادرات لوله به روسیه را کاهش داد‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬به دنب��ال‬ ‫افزای��ش تحریم ه��ای غ��رب‬ ‫علی��ه روس��یه‪ ،‬اتحادی��ه اروپا‬ ‫محدودیت هایی برای صادرات‬ ‫برخ��ی لوله های نفت��ی به این‬ ‫کشور اعمال کرده است‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته کش��ورهای‬ ‫عضو اتحادیه اروپا بر س��ر یک‬ ‫بس��ته از تحریم ها علیه روسیه‬ ‫به توافق رس��یدند که ش��امل‬ ‫ممنوعیت صادرات برخی لوله های نفتی به این کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫طبق ای��ن محدودیت ه��ا‪ ،‬صادرکننده ها باید قب��ل از صادرات‬ ‫لوله های نفتی به روس��یه از مقام��ات مربوطه مجوز جداگانه ای‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫بهبود بازار میلگرد ایتالیا‬ ‫در بازار میلگرد ایتالیا اولین‬ ‫نشانه های بهبود نمایان شده‪،‬‬ ‫در حال��ی که اغلب کارخانه ها‬ ‫و فع��االن ب��ازار تعطی�لات‬ ‫تابس��تانی را اغ��از کرده ان��د‪.‬‬ ‫قیم��ت پایه در ب��ازار داخلی‬ ‫‪ 10‬ت��ا ‪ 15‬یورو در هر تن در‬ ‫خ�لال ‪ 2‬هفته اخیر باال رفته‬ ‫و ب��ه ‪ 200‬تا ‪ 205‬ی��ورو در‬ ‫هر تن درب کارخانه رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بازار صادرات نیز قیمت باال رفته و به الجزایر‬ ‫‪ 425‬ت��ا ‪ 430‬ی��ورو در هر ت��ن فوب عرضه ش��ده که تقاضا‬ ‫به تدریج رو به بهبود است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫شنبه ‪ 18‬مردادماه ‪12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪10‬غول طالیی جهان‬ ‫کش��ور چین با تولید ساالنه بیش از ‪ ۴۱۳‬تن طال‬ ‫مقام نخس��ت بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۰‬کش��ور در تولید‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ط�لای جهان نقش دارن��د اما در این می��ان تنها ‪۱۶‬‬ ‫کشور هس��تند که تامین ‪۹۹‬درصد از طالی جهان را‬ ‫برعهده دارند‪ .‬البته کشور ما هم جزو یکی از کشورهای‬ ‫تامین کننده طالی جهان محسوب شده اما به دلیل عدم‬ ‫تمایل بخش خصوصی در سرمایه گذاری این بخش از‬ ‫معدن خیلی موفق عمل نکرده و فقط توانس��ته سهم‬ ‫‪ ۳‬درصدی از تولید طالی جهانی را به خود اختصاص‬ ‫دهد‪ .‬در این گزارش تالش کرده ایم تا از میان ‪ ۱۶‬کشور‬ ‫اصلی تولیدکننده طال ‪ ۱۰‬تولیدکننده عمده را معرفی‬ ‫کنی��م‪ .‬تولیدکنندگان بزرگی که در راس انها کش��ور‬ ‫چین قرار داش��ته و بعد از ان استرالیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬امریکا و‬ ‫افریقای جنوبی قرار دارند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬چین‬ ‫چین عالوه بر اینک��ه بزرگ ترین تولیدکننده طالی‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬بزرگ ترین بازار مصرف کننده این فلز نیز‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬عطش این کش��ور برای طال بی مانند‬ ‫اس��ت‪ .‬ح��دود ‪ ۶۰‬درص��د از تولی��د ط�لای چین در‬ ‫‪ 5‬استان شاندونگ‪ ،‬هنان‪ ،‬جیانگ شی‪ ،‬یونان و فوجیان‬ ‫انجام می گیرد‪ .‬ش��رکت معدنی زیجین شان بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده طالی چین است‪ .‬صنعت معدنکاری طالی‬ ‫چین در سال های اخیر سرمایه گذاری خارجی فزاینده ای‬ ‫جذب کرده و شمار پروژه ها با افزایش اکتشافات جدید‬ ‫رش��د کرده است‪ .‬هم اکنون تولید س��االنه طال در این‬ ‫کش��ور ‪ ۴۱۳/۱‬تن است و ذخایر طالی استخراج نشده‬ ‫ان نیز ‪ ۱۹۰۰‬تن براورد شده است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫گفت و گوی معدنی‬ ‫‪ -۲‬استرالیا‬ ‫استرالیا همواره یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان‬ ‫طالی جهان بوده و ایالت اس��ترالیای غربی با تولید‬ ‫‪۷۵‬درص��د از ط�لای اس��ترالیا بزرگ تری��ن منطقه‬ ‫تولیدکنن��ده در این کش��ور اس��ت‪ .‬اس��ترالیا یکی‬ ‫از بزرگ تری��ن ذخای��ر طال را در جه��ان دارد که به‬ ‫‪ ۷۴۰۰‬تن بالغ می ش��ود تولید س��االنه طال در این‬ ‫کش��ور به بیش از ‪ ۲۵۰‬تن می رس��د و ‪ ۱/۶۵‬درصد‬ ‫تولید ناخالص ملی این کش��ور را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬امریکا‬ ‫س��ه چهارم از تولید طالی امریکا در ‪ ۵‬ایالت نوادا‪،‬‬ ‫االس��کا‪ ،‬کالیفرنیا‪ ،‬کل��رادو و داکوتای جنوبی انجام‬ ‫می گیرد‪ .‬ایالت نوادا ب��ه تنهایی ‪ ۷۴‬درصد از طالی‬ ‫امری��کا را تولی��د می کند و در بی��ش از ‪۱۰‬درصد از‬ ‫تولید ناخالص داخلی این کشور سهم دارد‪ .‬همچنین‬ ‫ش��ماری از بزرگ ترین معادن طالی جهان ش��امل‬ ‫هوم اس��تک در داکوتای جنوب��ی‪ ،‬گولد کانتری در‬ ‫کالیفرنی��ا و کارلین تراند در ن��وادا در امریکا وجود‬ ‫داش��ته به گونه ای که س��االنه در این کشور بیش از‬ ‫‪ ۲۳۱/۳‬تن طال تولید می شود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬روسیه‬ ‫روسیه یکی از کشورهایی است که بیشترین منابع‬ ‫طبیعی را به خود اختصاص داده‪ .‬طبق اعالم وزارت‬ ‫منابع طبیعی روسیه‪ ،‬این کشور دومین ذخایر بزرگ‬ ‫طالی جهان را در اختیار دارد که به ‪ ۱۲۵۰۰‬تن بالغ‬ ‫می ش��ود‪ .‬دوس��وم از تولید طالی روسیه در مناطق‬ ‫امور‪ ،‬ایرکوتس��ک‪ ،‬خاباروفس��ک‪ ،‬کراسنویارس��ک‪،‬‬ ‫م��اگادان و س��اخا یاکوتیا انجام می گی��رد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر بزرگ ترین تولیدکننده طالی روس��یه معدن‬ ‫اولیمپیاد اس��ت که ‪ ۷۲۰‬هزار اونس تولید در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬داش��ت‪ .‬براورد می ش��ود ح��دود ‪ 5‬هزار تن‬ ‫طال در خاوردور س��یبری همچنان اس��تخراج نشده‬ ‫هس��تند‪ .‬تولید طال در این کش��ور س��االنه بالغ بر‬ ‫‪ ۲۳۰/۱‬تن براورده شده است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬پرو‬ ‫پرو بزرگ ترین تولیدکننده طال در امریکای جنوبی‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش معدنی این کشور در یک دهه گذشته‬ ‫به دلی��ل بزرگی ابعاد معدن��کاری طال به میزان ‪۴۰۰‬‬ ‫درصد افزایش یافته اس��ت رابطه این کشور با طال به‬ ‫اندازه ای اس��ت که ‪ ۱۴‬درصد از درامد دولت از محل‬ ‫ان تامین می شود‪ .‬در این کشور ساالنه بیش از ‪۱۸۵‬‬ ‫تن طال تولید شده به گونه ای که ‪ ۳/۳۲‬درصد از تولید‬ ‫ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‪ -۶‬افریقای جنوبی‬ ‫افریقای جنوب��ی تولیدکننده ش��ماره یک طال در‬ ‫افریقاس��ت و ‪ ۳۵‬معدن بزرگ ط�لای فعال در این‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ .‬در یک برهه از زمان این کش��ور‬ ‫بزرگ ترین تولیدکننده طال در جهان ش��ناخته شد‬ ‫و در س��ال ‪ ۱۹۷۰‬با تولید طالیی ک��ه ‪۷۹‬درصد از‬ ‫کل تولید جهان بود‪ ،‬رکورد زد‪ .‬براورد می ش��ود که‬ ‫افریق��ای جنوبی حدود ‪۴۰‬هزار تن طال از زمان اغاز‬ ‫ثبت رکوردها تولید کرده اس��ت‪ .‬این کش��ور ساالنه‬ ‫حدود ‪ ۱۱۷/۸‬تن طال تولید می کند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬کانادا‬ ‫کانادا اگرچه هفتمی��ن تولیدکننده بزرگ طال در‬ ‫جهان اس��ت اما تولیدش در س��ال های اخیر کاهش‬ ‫گپ و گفت‬ ‫استعداد خانم ها را در بخش‬ ‫معدن دست کم نگیرید‬ ‫پی��دا ک��رده و به کمتر از ‪ ۱۶۶‬تن رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫عم��ده تولید طالی کان��ادا در اونتاریو به ویژه معدن‬ ‫طالی ردلیک صورت می گی��رد‪ .‬طال با ارزش تولید‬ ‫‪۵/۹‬میلی��ارد دالر‪ ،‬دومی��ن کاالی ارزش��مند کانادا‬ ‫محس��وب ش��ده و س��االنه بیش از ‪ ۱۰۸/۲‬تن طال‬ ‫تولید می کند‪.‬‬ ‫‪ -۸‬غنا‬ ‫غنا دومین تولیدکننده بزرگ طال در افریقاست و با‬ ‫داشتن یکی از مطلوب ترین محیط های تجاری منطقه‪،‬‬ ‫تولید طال بیش از ‪۹۰‬درصد از مجموع تولید جاری غنا‬ ‫را تش��کیل می دهد‪ .‬بخش معدنی غنا از ‪ ۶۹۸‬میلیون‬ ‫دالر در سال ‪ ۲۰۱۳‬به ‪ ۷۸۹‬میلیون دالر تا سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫صعود خواهد کرد‪ .‬هم اکنون در این کش��ور ‪ ۹۵/۸‬تن‬ ‫طال در سال تولید می شود‪.‬‬ ‫‪ -۹‬مکزیک‬ ‫تولید ط�لا در مکزیک در فاصله س��ال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۰۱۱‬به میزان ‪۵۵‬درص��د افزایش یافت و از‬ ‫س��االنه ‪ 41/4‬تن ب��ه ‪ 64/2‬تن رس��ید و براورد‬ ‫می شود تولید این کشور تا سال ‪ ۲۰۱۴‬به ‪ ۷۵‬تن‬ ‫برس��د‪ .‬هم اکنون تولید طالی این کشور توانسته‬ ‫س��هم ‪۰/۳‬درصد از تولید ناخالص ملی را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‪ – ۱۰‬اندونزی‬ ‫اندون��زی حدود چهار درص��د از تولید جهانی طال‬ ‫س��هم دارد ک��ه عمدتا ب��ه دلیل معدن گراس��برگ‬ ‫اس��ت‪ .‬براورد می ش��ود که این مع��دن بزرگ ترین‬ ‫ذخایر طالی جهان (‪ 67/4‬میلی��ون اونس) را دارد‪.‬‬ ‫در مجموع هفت مع��دن در حال حاضر در اندونزی‬ ‫فعال بوده و ساالنه حدود ‪ ۸۹‬تن طال تولید می کند‪.‬‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬کار کردن در بخ��ش معدن جزو‬ ‫مش��اغل سختی دسته بندی می شود که با روحیه هر‬ ‫شخصی سازگار نیس��ت‪ ،‬به همین دلیل بیشتر افراد‬ ‫فعالی��ت در بخ��ش معدن را ش��غلی مردانه می دانند‬ ‫و معتقدن��د‪ ،‬این فضا جایی برای حض��ور زنان ندارد‪.‬‬ ‫همی��ن موضوع باع��ث می ش��ود بیش��تر خانم های‬ ‫فارغ التحصیل در رش��ته معدن پس از پایان تحصیل‬ ‫یا وارد بازار کارهای دیگری ش��وند که هیچ ارتباطی‬ ‫با رشته تحصیلی ش��ان ندارد یا اینکه ادامه تحصیل‬ ‫بدهند تا به جایگاه اس��تاد دانش��گاه ی��ا هیات علمی‬ ‫برسند‪ .‬اما دختران فارغ التحصیل در این رشته مخالف‬ ‫این موضوع هستند و برخی به نشانه اعتراض و تغییر‬ ‫فرهن��گ موج��ود‪ ،‬معادن را ب��رای اش��تغال انتخاب‬ ‫می کنن��د‪ .‬در گفت وگو با چند نفر از دختران رش��ته‬ ‫مهندسی معدن که عالقه ای به معرفی خود نداشتند‬ ‫به صورت مشترک از نبود بازار کار مناسب گالیه مند‬ ‫ب��وده و معتقد بودند ‪ ،‬نگاه جنس��یتی به این رش��ته‬ ‫باعث ش��ده تا بیش��تر دختران فارغ التحصیل در این‬ ‫رشته بیکار بمانند یا در صورت یافتن شغلی کارهای‬ ‫اداری را انجام دهند‪ .‬کارهایی که شاید درحد افراد با‬ ‫تحصیالت پایین تر اس��ت‪ .‬یکی از دانشجویان باعنوان‬ ‫اینکه انجام کارهای اداری ش��غلی نبوده که به خاطر‬ ‫ان ‪ 4‬سال درس بخوانیم‪ ،‬گفت‪ :‬تنها به دلیل عالقه ام‬ ‫برای حضور در فضای معدن و بیابان بود که به سراغ‬ ‫رش��ته مهندسی معدن رفتم‪ ،‬در نتیجه کار کردن در‬ ‫یک فضای بدون هیجان برایم بسیار سخت است‪.‬‬ ‫فرهنگ و دیدگاه جنس��یتی موض��وع دیگری بود‬ ‫که دانش��جویان رشته معدن نس��بت به ان اعتراض‬ ‫داش��تند‪ .‬یک��ی از انها در این مورد گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫فرهن��گ حض��ور م��ردان در بخش مع��دن‪ ،‬فرهنگ‬ ‫اش��تباهی اس��ت که در میان مردم رواج یافته است‪.‬‬ ‫ای��ن فرهنگ و نگاه جنس��یتی در بازدید های معدنی‬ ‫دوران دانشجویی به خوبی احساس می شود‪ .‬متاسفانه‬ ‫خیلی از دوس��تان ما برای فعالیت در مناطق معدنی‬ ‫با خانواده های خود نیز به مش��کل بر می خورند! زیرا‬ ‫انه��ا نیز معتقداند یک دخت��ر نمی تواند در بیابان در‬ ‫ش��رایط سخت کاری حضور داش��ته باشد‪ .‬بهتر است‬ ‫بخش اموزش کشور و دولت با ایجاد زمینه های کاری‬ ‫برای بانوان در رشته هایی که مردانه خطاب می شوند‬ ‫این فرهنگ غلط را از بین ببرد‪.‬‬ ‫تالش ایران برای افزایش سهم طال در بازار جهانی‬ ‫حسین کرباسچی‬ ‫کارشناس‬ ‫طال از گذش��ته های بس��یار دور‪ ،‬به دلیل ج�لای زیبا‪ ،‬مقاومت باال‬ ‫در مقابل اکسیداس��یون و دیگر عوامل شیمیایی‪ ،‬شکل پذیری خوب‬ ‫و کمیابی‪ ،‬مورد توجه بش��ر بوده و دارای اهمیت ویژه ای اس��ت‪ .‬طال‬ ‫به عن��وان مهمترین اس��تاندارد پولی جهان مطرح بوده و بیش��ترین‬ ‫مورد مصرف ان در س��اخت س��که و ش��مش طال به عن��وان ذخایر‬ ‫پولی بین المللی اس��ت‪ .‬این فلز به عل��ت زیبایی و مقاومت‪ ،‬به صورت‬ ‫زیوراالت و در کارهای هنری نیز استفاده می شود‪ .‬این فلز همچنین‬ ‫در صنایع ساخت لوازم الکترونیکی دقیق استفاده می شود به طوری که‬ ‫این صنعت در اینده نزدیک رده اول مصرف طال را به خود اختصاص‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫ط�لا مدت زمان بس��یار طوالنی ارزش خود را حفظ کرده اس��ت‬ ‫لذا به عنوان یک س��رمایه گذاری مش��هود اغلب به صورت بخش��ی از‬ ‫یک س��هام نگهداری می ش��ود‪ .‬طال ارزش خود را حتی هنگامی که‬ ‫پ��ول بی پش��توانه بی ارزش می ش��ود ‪ ،‬حفظ می کند‪ .‬اگرچ��ه کاربرد‬ ‫طال در صنعت و هنر بس��یار مهم اس��ت ‪ ،‬اما این عنص��ر از موقعیت‬ ‫منحصربه فردی نسبت به تمامی کاالها برخوردار است به طوری که در‬ ‫طول تاریخ از طال برای پشتیبانی ارزش پول و در سیستمی باعنوان‬ ‫پایه طال اس��تفاده ش��ده که در این سیس��تم یک واحد از پول رایج‬ ‫معادل مقدار معینی طال بوده است‪.‬‬ ‫‪( Gold‬ط�لا) از اس��م گوتی��ک ‪ Gult‬گرفت ه شده اس��ت‪ .‬در زبان‬ ‫پارسی باستان کلمه «زرنه» و در زبان پهلوی کلمه «زر» معرف طال‬ ‫بوده است‪ .‬باستان شناسان عقیده دارند که در ایران طال از هزاره سوم‬ ‫قبل از میالد مورد اس��تفاده قرار گرفته و از ان اشیای زینتی درست‬ ‫می کرده اند‪ .‬قس��متی از این اشیا در حفریات باستان شناسی به دست‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫طال فلزی با ارزش و اس��تراتژیک اس��ت و کشورهای دارای معادن‬ ‫طال که در سال های متمادی تولیدکننده ان بوده اند‪ ،‬با وجود کاهش‬ ‫عیار کانس��نگ طال و افزایش عمق معادن همواره س��عی کرده اند تا‬ ‫با اس��تفاده از فناوری پیش��رفته استخراج س��نگ معدن ‪ ،‬استخراج و‬ ‫استحصال طالی موجود در معادن را ادامه دهند‪ ،‬به طوری که سنگ‬ ‫معدن در گذشته در افریقا با عیار بیش از ‪ 20‬گرم در تن استخراج و‬ ‫استحصال می شده در حالی که امروزه از معادن روباز استرالیا و امریکا‬ ‫سنگ معدن با عیار حدود ‪ 0/5‬گرم در تن نیز استخراج می شود‪.‬‬ ‫کل ذخایر طالی دنیا تقریبا ‪ 1/3‬میلیارد اونس بوده که از این مقدار‬ ‫تقریبا دوس��وم ان در افریقای جنوبی قرار دارد‪ .‬تولیدکنندگان عمده‬ ‫طال در جهان شامل کشورهای افریقای جنوبی‪ ،‬ایاالت متحده امریکا‪،‬‬ ‫استرالیا‪ ،‬روسیه‪ ،‬کانادا‪ ،‬چین‪ ،‬برزیل و گینه نو می شود‪.‬‬ ‫ذخایر طالی موجود در ایران قابل توجه اس��ت اما میزان این ذخایر‬ ‫قطعی نیس��ت و اکتشافات در مناطق مس��تعد یا امیدبخش در حال‬ ‫ت خوب��ی از نظر ذخایر طال دارد‬ ‫انجام اس��ت‪ .‬به طور کل ایران ظرفی ‬ ‫ام��ا نکته مهم بهره ب��رداری از ای��ن ذخایر خدادادی اس��ت که این‬ ‫بهره برداری از مطالعات اکتش��افی اغاز و به تولید و فراوری ش��مش‬ ‫طال منتهی می شود‪.‬‬ ‫وضعیت موجود معادن طالی ایران به ‪ 4‬گروه قابل تقسیم است‪:‬‬ ‫اول‪ :‬معادن طالی فعال‪ ،‬دوم‪ :‬معادن طال که در مورد انها اکتشاف‬ ‫تفصیلی انجام گرفته‪ ،‬سوم‪ :‬معادنی که در مورد انها اکتشاف مقدماتی‬ ‫صورت گرفته و چهارم‪ :‬مناطقی که پی جویی ش��ده و دارای اثار طال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس معادن ‪ ،‬ذخایر و منابع طالی ایران شامل گروه اول‪:‬‬ ‫معدن طالی زرش��وران تکاب ‪ ،‬معادن طالی موت��ه اصفهان و معدن‬ ‫طالی اق دره ت��کاب اذربایجان غربی‪ ،‬گروه دوم‪ :‬معدن طالی خاروانا‬ ‫اهر (اذربایجان شرقی)‪ ،‬کوه زر دامغان‪ ،‬گروه سوم‪ :‬معادن طالی خونی‬ ‫و مع��دن طالی کالکاف��ی انارک اصفهان و گروه چهارم‪ :‬گل چش��مه‬ ‫گلپایگان و کوه دم انارک می باشد‪.‬‬ ‫اس��تخراج کانس��نگ طال از معادن روب��از به مراتب س��هل تر و با‬ ‫س��رمایه گذاری و هزینه های عملیاتی کمتری قابل انجام اس��ت‪ .‬در‬ ‫حال حاضر حدود ‪ 65‬درصد اس��تخراج سنگ های طالدار در امریکا‬ ‫از مع��ادن روب��از و ‪ 35‬درصد از معادن زیرزمین��ی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫هزینه اس��تخراج هر تن س��نگ معدن به روش روباز معموال کمتر از‬ ‫نصف هزینه اس��تخراج به روش زیرزمینی اس��ت و این نسبت حتی‬ ‫ب��ه یک دهم می تقلیل یابد‪ .‬عوام��ل مهم که باعث پائین امدن هزینه‬ ‫اس��تخراج در معدن روباز می شود ش��امل نسبت باطله برداری معدن‬ ‫(‪ )Stripping-ratio‬ظرفیت استخراج و نوع سنگ معدن است‪.‬‬ ‫درب��اره اس��تحصال ط�لا‪ ،‬هرچند ت�لاش نیاکان م��ان‪ ،‬در نواحی‬ ‫کویری مانن��د کوه زر دامغان‪ ،‬بیایانک(زرین) یا رودخانه زرش��وران‪،‬‬ ‫نش��ان دهنده سهم کشور ما در تولید جهانی طال بوده ولی محدود به‬ ‫طالی قابل رویتی بوده که از طریق الوک ش��ویی (جدایش گرانشی)‬ ‫انج��ام پذیرفته اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که ذخایر ط�لای ایران‬ ‫بیش��تر درگیر با کانی های سولفوری اس��ت که نیازمند فناوری الزم‬ ‫برای اس��تحصال ان است‪ .‬تالش در این راس��تا پس از فاصله بسیار‬ ‫طوالنی از دیگر کش��ورها ان هم در بخش اکس��یدی این کانس��ارها‬ ‫انجام شده و نخستین کارگاه استحصال ان در موته انجام شده است‪.‬‬ ‫انچ��ه به عنوان طالی اپی ترم��ال پس از جنگ جهانی دوم در جهان‬ ‫متداول شده و س��هم بزرگ طالی جهانی را به خود اختصاص داده‪،‬‬ ‫کانس��ارهایی است مانند داشکن‪ ،‬زرشوران‪ ،‬کاشمر و همچنین بخش‬ ‫سولفوری کانسار موته و اق دره که به علت درگیر بودن طال در شبکه‬ ‫کانی های س��ولفوری و به ویژه همراهی کانی های ارسنیک‪ ،‬در شمار‬ ‫ذخایر مقاوم به فراوری (رفراکتیو) قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫مهم ترین ذخیره شناخته ش��ده کشور از این گروه کانی ها‪ ،‬کانسار‬ ‫طالی زرشوران است که با ذخیره ای فراتر از ‪ 100‬تن طال تنها ذخیره‬ ‫شناخته شده طالی کشور در اندازه و مقیاس های بین الملل (بیش از‬ ‫‪ 1‬میلیون اونس طالی خالص در ذخیره معدنی) محس��وب می شود‪.‬‬ ‫مجموع ذخایر تخمینی طال براس��اس اطالعات اکتش��افی سطحی و‬ ‫عمقی انجام گرفته تاکنون و با در نظر گرفتن عیار حد ‪0/3‬گرم بر تن‬ ‫در کاتاگورهای مختلف ‪ ،‬حدود ‪ 23‬میلیون تن با عیار متوس��ط ‪4/24‬‬ ‫گرم بر تن اس��ت‪ .‬مطالعات اکتشافی سیستماتیک سطحی و عمقی‬ ‫جدید در س��ایر محل های کانسار نیز شروع ش��ده که تاکنون نتایج‬ ‫بسیار مطلوبی را دربرداشته و احتمال افزایش میزان ذخیره کانسار به‬ ‫بیش از مقادیر براورد شده حتی تا ‪ 110‬تن طال را متصور می سازد‪.‬‬ ‫ذخیره طالی زرش��وران در ‪ 30‬کیلومتری شمال شرق شهر تکاب‬ ‫واقع شده است‪ .‬کانسار زرشوران در یک ناحیه کوهستانی‪ ،‬در ارتفاع‬ ‫حدود ‪ 1920‬متر از سطح دریا قرار دارد‪ .‬منطقه ناحیه ای سردسیر با‬ ‫زمستان های سرد و پر برف و با میانگین بارش سالیانه ‪ 434‬میلیمتر‬ ‫اس��ت که این وضعیت امکان فعالیت های معدنی را از میانه های پاییز‬ ‫تا اواخر اردیبهشت ماه دشوار می سازد‪ .‬نخستین فعالیت های اکتشافی‬ ‫در این منطقه از س��ال ‪ 1368‬اغاز ش��ده و از سال ‪ 1370‬با تشکیل‬ ‫طرح اکتشاف طالی زرشوران به طور جدی تری دنبال گردیده است‪.‬‬ ‫س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور‬ ‫استحصال طال از ذخایر معدن زرشوران ‪ ،‬طرح تجهیز معدن و احداث‬ ‫کارخانه فراوری طال با هدف تولید سالیانه ‪ 3‬تن طال ‪ 1/27 ،‬تن نقره‬ ‫و ‪ 500‬کیل��و گ��رم جیوه را با انجام مناقصه در دس��تورکار خود قرار‬ ‫داد‪ .‬عملیات اجرایی طرح توس��عه کارخانه زرش��وران اردیبهشت ماه‬ ‫‪ 93‬اغاز ش��ده است‪ .‬میزان سرمایه گذاری در این طرح ‪ 960‬میلیارد‬ ‫بص��ورت ریالی و ‪ 15‬میلیون یورو در بخ��ش ارزی بوده که با افتتاح‬ ‫این کارخانه عالوه بر اش��تغال مستقیم ‪ 176‬نفر و ‪ 100‬نفر در بخش‬ ‫معدن‪ ،‬موجب اشتغال غیرمس��تقیم حدود ‪2‬هزار و ‪ 600‬نفر خواهد‬ ‫شد‪ .‬طرح کارخانه طالی زرشوران به عنوان بزرگ ترین کارخانه طالی‬ ‫کشور با حمایت ریاست محترم هیات عامل ایمیدرو و تالش بی وقفه‬ ‫مهندسان و کارگران ایرانی به زودی توسط دولت تدبیر و امید افتتاح‬ ‫و راه اندازی می شود‪ .‬همچنین با اجرای طرح توسعه در اینده ظرفیت‬ ‫سالیانه کارخانه زرش��وران در مجموع به ‪ 6‬تن طال‪5 ،‬تن نقره و یک‬ ‫تن جیوه خواهد رسید‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫مرور هفته‬ ‫تس�نیم‪ -‬مرکز ملی رقابت در راستای اعتراض‬ ‫بخش های مختل��ف و البته نماین��دگان مجلس در‬ ‫تعیی��ن قیم��ت پایه فرم��ول جدید قیم��ت گذاری‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬نامه ‪ 2‬مدیرعامل وقت ایران خودرو‪ ،‬اقایان‬ ‫جواد نجم الدین و مدیرعامل س��ایپا‪ ،‬مدنی به قیمت‬ ‫پای��ه خودرو در دس��تورالعمل تنظیم قیمت مصوب‬ ‫ش��ورای رقابت در سال ‪ ۹۲‬را منتش��ر کرد‪ .‬در نامه‬ ‫مدیرعام��ل ایران خودرو و س��ایپا به رئیس س��ابق‬ ‫مرکز ملی رقابت در تیرماه س��ال ‪ ۹۲‬امده است که‬ ‫مقرر بود براس��اس جلسات کمیته خودرو به ریاست‬ ‫سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫در اس��فندماه س��ال‪ ۹۰‬افزایش ‪ ۲۰‬درصدی قیمت‬ ‫خ��ودرو در ان��واع محصوالت توس��ط ش��رکت های‬ ‫خودروس��از اعمال ش��ود اما این موض��وع به صورت‬ ‫کامل قابلیت اجرایی پیدا نکرد‪.‬‬ ‫خب�ر خ�ودرو‪ -‬محمدرض��ا نجفی من��ش‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدی��ره انجمن قطعه س��ازان گفت‪ :‬بس��یاری از‬ ‫شرکت های خارجی برای س��رمایه گذاری در صنعت‬ ‫خودرو ایران در حال مطالعات اولیه و ارزیابی شرایط‬ ‫جهت س��رمایه گذاری هس��تند و به زودی سمیناری‬ ‫برای س��رمایه گذاری در اس��تان تهران و همزمان در‬ ‫انگلیس برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تس�نیم ‪ -‬بیزینس مانیتور پیش بینی کرد‪ ،‬میزان‬ ‫ف��روش خ��ودرو در ای��ران در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬با رش��د‬ ‫‪ ۵‬درصدی نس��بت به سال قبل به ‪ ۶۳۰‬هزار دستگاه‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫ ششمین همایش و نمایشگاه بین المللی‬‫خ��ودرو‪ CNG ،‬در ‪ ۳‬مح��ور فناوری های تولید‪،‬‬ ‫بهره ب��رداری و نگهداش��ت خودرو و س��وخت های‬ ‫جایگزی��ن‪ ،‬فرصت ه��ا و چالش های س��اختاری و‬ ‫قانون��ی و تبیین نقش اس��تفاده از س��وخت های‬ ‫جایگزی��ن در تحقق اهداف کالن کش��ور از تاریخ‬ ‫‪ ۲۱‬لغایت ‪ ۲۳‬مرداد ماه در محل مرکز همایش های‬ ‫بین المللی هتل المپیک برگزار می شود‪ .‬امیرحسین‬ ‫قناتی‪ ،‬دبیر بخش صنعت خودرو هدف از برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه را معرفی فناوری های نو در صنعت‬ ‫خودرو و بررس��ی فرصت ها و تهدیدهای توس��عه‬ ‫زیرس��اختارهای اس��تفاده از س��وخت جایگزی��ن‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ -‬عبداهلل بابایی‪ ،‬معاون بازاریابی و فروش‬ ‫ای��ران خودرو اظهار کرد‪ :‬ما تابع قانون هس��تیم و در‬ ‫صورت تجدید نظر شورای رقابت ما نیز این تغییرات‬ ‫را اعمال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 18‬مرداد ‪ 12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫نواوری های شگفت انگیز در صنعت خودروسازی‬ ‫در یک قرن گذشته ‪ ،‬صنعت خودروسازی‬ ‫ش��تاب چش��مگیری به خود گرفت��ه و در‬ ‫عرصه ه��ای مختل��ف ای��ن صنعت ش��اهد‬ ‫شکوفایی و ارائه نواوری های بسیاری بوده ایم‬ ‫که نه تنه��ا رضایت مخاطبان را جلب کرده‬ ‫بلکه ب��ر تعداد انه��ا نیز افزوده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬خودروسازان همواره‬ ‫به دنبال نواوری در محصوالت خود هستند تا‬ ‫از رقبا و سایر کمپانی های تولیدکننده خودرو‬ ‫عقب نمانند‪ .‬در س��ال جاری‪ ،‬نواوری هایی‬ ‫بس��یاری در این حوزه ارائه ش��ده اند که به‬ ‫برخی از انها پرداخته می شود‪:‬‬ ‫‹ ‹ خیابان ها و جاده های هوش�مند‬ ‫خورشیدی‬ ‫در تمامی خیابان ها‪ ،‬پنل های فتوولتائیک‬ ‫‪ POHOTO -VOITAIC‬همانن��د‬ ‫اسفالت در خیابان ها قرار می گیرند تا وسایل‬ ‫نقلیه الکتریکی بتوانند به سادگی شارژ شوند‪.‬‬ ‫با تبدی��ل جاده ها به پنل های خورش��یدی‬ ‫می توان انرژی خورشیدی عظیمی را به برق‬ ‫تبدیل کرد‪ .‬پوشش های فتوولتائیک نشکن‬ ‫بوده‪ ،‬قابلیت تحمل وزن خودروهای سنگین‬ ‫مانند کامیون ها را نیز داشته و در برابر درجه‬ ‫حرارت باال نیز مقاوم هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ خودروهایی مجهز به سیستم های‬ ‫پزشکی‬ ‫خودروه��ای جدید مجهز ب��ه امکانات‬ ‫پزشکی هستند که راننده با نشستن روی‬ ‫صندل��ی می تواند ب��ه اندازه گیری ضربان‬ ‫قلب‪ ،‬فش��ار خون و س��ایر عوامل حیاتی‬ ‫خود بپردازد‪ .‬ای��ن اطالعات می تواند برای‬ ‫راننده ها بس��یار مفید باش��د‪ ،‬زیرا اگر در‬ ‫ش��رایط مناسبی نباش��ند از سالمت خود‬ ‫اگاه شده و رانندگی نمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ اس�تفاده از انرژی های حرکتی‬ ‫برای چراغ های راهنمایی‬ ‫یک ش��رکت امریکایی به دنبال پروژه ای‬ ‫است که با کمک ان بتواند از انرژی حرکتی‬ ‫عاب��ران یا اتومبیل ها برای ش��ارژ چراغ های‬ ‫راهنمایی و رانندگی استفاده کند و این طرح‬ ‫ب��ه صورت ابتدایی و ازمایش��ی در برخی از‬ ‫خیابان ها به حالت اجرا در امده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ خیابان های�ی ک�ه هوش�مند‬ ‫می شوند‬ ‫در س��طح خیابان ه��ا و حت��ی جاده ها از‬ ‫‪ LED‬های بزرگی استفاده شده که با کمک‬ ‫‹ ‹ نمایش اطالعات مس�یر در شیش�ه‬ ‫جلوی اتومبیل‬ ‫انرژی خورشیدی شارژ می شود و به عابران و‬ ‫همچنین رانندگان دقیق ترین و به روزترین‬ ‫وضعیت اب و هوایی کشور‪ ،‬وضعیت ترافیک‬ ‫و‪ ...‬را نشان می دهد‪.‬‬ ‫نمونه های اولیه ای از خودروهای «بی ام و»‬ ‫و بنز دارای چنین امکانی هستند و می توانند‬ ‫اطالعات مس��یر را برای اگاهی راننده روی‬ ‫شیشه جلوی اتومبیل منعکس کنند‪.‬‬ ‫شرکت های مختلف خودروسازی طرح های‬ ‫بسیاری را ارائه کرده اند تا خودروهای برقی را‬ ‫از اتصال به ش��ارژ برقی معاف کنند‪ .‬در این‬ ‫تحقیقات‪ ،‬از وسایلی مانند باتری های مختلف‬ ‫با قدرت شارژ باال در داخل خودرو‪ ،‬پنل های‬ ‫شارژ خودکار در جاده ها و ‪ ...‬استفاده می شود‪.‬‬ ‫پارکینگ ه��ای اتوماتی��ک بس��یاری در‬ ‫سراسر دنیا ساخته ش��ده اند که می توانند‬ ‫به راحتی و س��ادگی ماشین های مسافران‬ ‫را پارک کنند‪ .‬سیس��تم خودکار پارکینگ‬ ‫با اس��تفاده از اسکنر لیزری اندازه خودرو را‬ ‫محاسبه کرده سپس نقطه مناسبی را برای‬ ‫پارک ان اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ش�ارژ ماش�ین های برق�ی بدون‬ ‫اتصال به برق‬ ‫‹ ‹ پارکینگ های اتوماتیک‬ ‫ موشک ‪ 1/2‬میلیون دالری!‬ ‫ابرخ��ودروی ونوم ‪ F5‬مراحل تس��ت جاده ای را برای‬ ‫ثبت رکورد س��رعت ‪ 466‬کیلومتر در ساعت اغاز کرده‬ ‫است‪ .‬اوایل سال جاری میالدی ابرخودروی ونوم جی تی‬ ‫(‪ )Venom GT‬ش��رکت هنس��ی رک��ورد ‪435/31‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت را به نام خود ثبت کرد اما محققان‬ ‫این ش��رکت قصد دارند رکورد جدی��دی را با خودروی‬ ‫ون��وم ‪ F5‬ثب��ت کنند‪ .‬خ��ودروی ونوم ‪ F5‬جانش��ین‬ ‫رسمی ‪ GT‬محس��وب می ش��ود؛ قدرت این خودرو با‬ ‫وزن کمت��ر از ‪ 1300‬کیلوگ��رم‪ ،‬بیش از ‪ 1400‬اس��ب‬ ‫بخار عنوان ش��ده و محققان همچنان درحال کار روی‬ ‫سریع ترین یوزپلنگ تاریخ‬ ‫عصرخ�ودرو‪ -‬س��ال گذش��ته ک��ه ‪Project‬‬ ‫‪ Concept7‬در فس��تیوال س��رعت گ��وودوود ‪2013‬‬ ‫رونمایی شد‪ ،‬کمتر کسی فکر می کرد جگوار تصمیم به‬ ‫تولید این مفهوم نمایشی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬اما قرار است‬ ‫در تی��راژ مح��دود ‪250‬‬ ‫دس��تگاه تولید ش��ود تا‬ ‫استارتی باشد برای بخش‬ ‫تازه تاس��یس «خودرو های سفارشی جگوار و لندروور»‪.‬‬ ‫‪ F-Type Project7‬به مناس��بت ‪ 60‬سالگی جگوار‬ ‫‪ ، D-Type‬فاتح ‪ 3‬دوره رقابت های لُمان طراحی شده و‬ ‫عدد ‪ 7‬در این نام نیز اشاره به مجموع پیروزی های جگوار‬ ‫در این سری رقابت های استقامت دارد‪.‬‬ ‫کاهش فروش رنو و پژو‬ ‫خبر خودرو‪ -‬در پی کاهش تقاضای مشتریان و افت‬ ‫‪4/3‬درصدی خرید خودرو در فرانسه فروش شرکت های‬ ‫رن��و و پژو کاهش یافت‪ .‬انجمن خودروس��ازان فرانس��ه‬ ‫(‪ )CCFA‬ضمن اش��اره به تاثیر سوءوضعیت اقتصادی‬ ‫این کشور بر بازار خودرو از کاهش وسایل نقلیه خبر داد‪.‬‬ ‫رنو ‪ SA‬در جوالی س��ال ‪ 2013‬فروشی حدود ‪50218‬‬ ‫دستگاهی داشت اما این مقدار در مدت مشابه سال جاری‬ ‫به ‪ 143777‬دس��تگاه افت پیدا کرد‪ .‬البته این در حالی‬ ‫است که گروه خودروسازی فوق پیش بینی رشدی ‪ 2‬تا ‪3‬‬ ‫درصدی را برای بازار سال جاری کرده است‪.‬‬ ‫‪ 3‬فراخوان مجزا هیوندا موتور‬ ‫ابرخودروی ونوم ‪ ،F5‬اماده ثبت رکورد جدید‬ ‫سیس��تم انتقال قدرت خودرو هستند‪ .‬توربوشارژ دوقلو‬ ‫به همراه سیس��تم س��وخت ارتقا یافت��ه‪ ،‬از ویژگی های‬ ‫مهم ونوم ‪ F5‬محس��وب می ش��وند‪ .‬جان هنسی مدیر‬ ‫و موسس ش��رکت هنس��ی تاکید کرد‪ :‬هنگام طراحی‬ ‫ونوم جی تی و شکستن رکورد سرعت ‪ 435‬کیلومتر در‬ ‫ساعت‪ ،‬تجربیات زیادی به دست اوردیم که در طراحی‬ ‫و ارتقای عملکرد ‪ F5‬مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫بهبود ایرودینامیک ونوم ‪ F5‬برای رس��یدن به سرعت و‬ ‫شتاب مورد نظر‪ ،‬بدنه فیبرکربنی با تغییر شکل اساسی‬ ‫در نوک و اطراف بدنه امکان دس��تیابی به سرعت ‪466‬‬ ‫بین الملل‬ ‫‪29‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت را محقق خواهد س��اخت؛ تس��ت‬ ‫جاده ای این خودرو در دش��ت نم��ک بونویل در ایالت‬ ‫یوتا اغاز ش��ده است‪ .‬ونوم ‪ F5‬س��ال ‪ 2015‬رونمایی‬ ‫شده و فروش ان از اواخر ‪ 2016‬اغاز خواهد شد؛ طبق‬ ‫برنامه ‪ 30‬دستگاه از این ابرخودرو با قیمتی معادل ونوم‬ ‫جی تی ‪ -‬به قیمت ‪1/2‬میلیون دالر ‪ -‬عرضه می شود‪.‬‬ ‫هیون��دا موتور به تازگی ‪ 3‬فراخوان مج��زا را به دالیل‬ ‫مختل��ف فنی برای ‪ 419‬هزار دس��تگاه از محصوالتش‬ ‫اعالم کرد‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬ش��رکت هیوندای در‬ ‫ح��ال حاضر خودروی س��انتافه م��دل ‪ 2001‬تا ‪2016‬‬ ‫را به دلیل خوردگی ناش��ی از نمک ج��اده کمک فنرها‬ ‫جمع اوری می کند‪ .‬این مشکل می تواند باعث شکستن‬ ‫اتصاالت‪ ،‬ترکیدن تای��ر و افزایش احتمال بروز تصادف‬ ‫شود‪ .‬فراخوان دوم شامل خودروهای سوناتا مدل ‪2011‬‬ ‫می ش��ود که مربوط به نشس��ت روغن ترم��ز و افزایش‬ ‫احتمال تصادف ناش��ی از طوالنی تر شدن مسافت مورد‬ ‫نیاز برای توقف اس��ت‪ .‬اخرین فراخوان نیز خودروهای‬ ‫واراک��روز م��دل ‪ 2007‬ت��ا ‪ 2012‬را دربرمی گیرد‪ .‬این‬ ‫خودروها دارای مشکل روغن ریزی موتور بوده و ممکن‬ ‫است به طور ناگهانی متوقف شوند‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫صنعت ساختمان‬ ‫شنبه ‪18‬مرداد ‪12 - 1393‬شوال ‪ 9-1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هدررفت ‪ 45‬درصد انرژی‬ ‫از پنجره های معمولی‬ ‫امید عمرانی‪-‬کارشناس تاسیسات ساختمان‪:‬‬ ‫ام��روزه به دلی��ل پایان پذی��ر ب��ودن مناب��ع ان��رژی‪،‬‬ ‫صرفه جوی��ی در مص��رف‪ ،‬به ش��دت م��ورد توج��ه‬ ‫برنامه ریزان اقتصادی قرار گرفته است‪ .‬توسعه صنایع‬ ‫مختلف و ش��کل گیری فناوری های جدید‪ ،‬همواره با‬ ‫هدف کاهش مصرف انرژی همراه بوده است‪ .‬در کشور‬ ‫ما نیز هم اکنون که فرایند توسعه شتاب گرفته است‪،‬‬ ‫بی توجه��ی به مصرف صحیح منابع‪ ،‬بی ش��ک تبعات‬ ‫ناخوش��ایندی به همراه دارد و رش��د و توسعه کشور‬ ‫را در اینده ای نه چندان دور با مشکالت فراوان مواجه‬ ‫خواهد کرد‪ .‬صنعت ساختمان کشور با سهمی حدود‬ ‫‪ 35‬درصد مصرف س��االنه کل انرژی کش��ور‪ ،‬موظف‬ ‫اس��ت تا برای کاه��ش حداکثری مصرف س��وخت و‬ ‫بهینه س��ازی این گنجینه پربها‪ ،‬تم��ام تالش خود را‬ ‫به کار گی��رد‪ .‬طی تحقیقات به عم��ل امده‪ ،‬محققان‬ ‫به این نتیجه رس��یده اند که بیش از ‪45‬درصد انرژی‬ ‫در س��اختمان ها‪ ،‬از طریق در و پنجره های معمولی و‬ ‫غیردوجداره تلف می شود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به افزایش چش��مگیر تعرف��ه گاز و برق و‬ ‫افزایش الودگی هوا و الودگی صوتی نیاز به راهکاری‬ ‫برای کاه��ش این تعرفه ها ضروری به نظر می رس��د‪.‬‬ ‫یکی از مواردی که به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم‬ ‫به اقتصاد خانوارها کمک می کند‪ ،‬استفاده یا تعویض‬ ‫پنجره های قدیم��ی تک جداره یا دوج��داره اهنی یا‬ ‫الومینیومی با پنجره های دوجداره ‪ UPVC‬است‪.‬‬ ‫در نگاه اول به نظر می رس��د که صرفه جویی حاصل‬ ‫از پنجره ه��ای ‪ UPVC‬تنه��ا به عل��ت عایق بودن‬ ‫ای��ن پنجره ها و صرفه جویی در مصرف انرژی اس��ت‪،‬‬ ‫اما مس��ائل دیگری نیز در مورد ای��ن پنجره ها وجود‬ ‫دارد ک��ه باعث کاهش بس��یار زی��ادی در هزینه های‬ ‫خانوار می ش��ود‪ .‬درجه اس��تقامت بسیار باالی پنجره‬ ‫دوجداره ‪ ،UPVC‬قابلیت جلوگیری از صدا و درجه‬ ‫باالی اکوس��تیکی‪ ،‬همچنین جلوگیری از ورود غبار‬ ‫و الودگ��ی هوا از بیرون به داخ��ل از کمترین مزایای‬ ‫پنجره های دوجداره اس��ت‪ .‬در واقع می توان گفت که‬ ‫پنجره ه��ای ‪ UPVC‬به جز تغیی��ر در ضریب انتقال‬ ‫حرارت‪ ،‬باعث می ش��وند تا نفوذ هوا به حداقل برسد‪.‬‬ ‫این پنجره ها مقاومت بس��یار باالیی در برابر ش��رایط‬ ‫محیطی و تابش اش��عه ماورای بنفش دارند عالوه بر‬ ‫اینکه به دلیل مقاومت ‪ 100‬درصدی در برابر رطوبت‬ ‫هوا و اتش سوزی از امنیت باالیی برخوردارهستند‪.‬‬ ‫موارد ذکر ش��ده تنها بخشی از مزایای به کارگیری‬ ‫پنجره های دوجداره در صنعت ساخت وس��از است‪ .‬از‬ ‫انجای��ی که ورود هرگونه فناوری و جایگزین ش��دن‬ ‫ان ب��ا روش های م��ورد اس��تفاده قدیم��ی‪ ،‬نیازمند‬ ‫زیرس��اخت و زمینه س��ازی اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن به نظر‬ ‫می رس��د اماده س��ازی ش��رایط فرهنگی جامعه برای‬ ‫پذی��رش فناوری جدید ضروری تر از ورود ان باش��د‪.‬‬ ‫شاید استفاده از پنجره های دوجداره در ساختمان در‬ ‫مقایسه با ش��یوه قدیمی ساخت و استفاده از پنجره‪،‬‬ ‫کمی پرهزینه تر به نظر برس��د اما به یقین در کاهش‬ ‫همه هزینه های خانوار تاثیر مستقیم دارد که رسیدن‬ ‫ب��ه این باور نیاز به همت مس��ئوالن و همکاری همه‬ ‫مردم دارد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایس�نا‪ :‬عب��اس اخوندی وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫هزین��ه تکمیل پروژه‪‎‬های نیم��ه کاره این وزارتخانه را‬ ‫براس��اس قیمت های س��ال ‪ ۹۲‬ح��دود ‪ ۱۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعالم کرد و گفت‪ :‬پروژه‪‎‬های عمرانی نیمه کاره‬ ‫کشور بسیار زیاد هستند و تنگناهای مالی نیز خیلی‬ ‫جدی اس��ت‪ .‬به گفته وی پروژه های شروع شده این‬ ‫وزارتخانه براس��اس قیمت های سال ‪ ۹۲‬حدود ‪۱۲۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان اس��ت و برای پ��روژه راه اه��ن اهواز‬ ‫ اصفه��ان ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد تومان به ای��ن رقم اضافه‬‫می شود‪.‬‬ ‫تسنیم‪ :‬مهرداد الهوتی‪ ،‬عضو کمیسیون عمران‬ ‫مجل��س از پیش بینی ‪ ۳۵‬میلی��ارد دالر فاینانس در‬ ‫قانون برنامه بودجه س��ال جاری خب��ر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫تالش دول��ت ‪ ۱۷‬میلیارد دالر از این فاینانس تعیین‬ ‫تکلیف شده است‪ .‬به گفته وی برای اولین بار در قانون‬ ‫بودجه سال جاری ‪ ۳۵‬میلیارد دالر فاینانس پیش بینی‬ ‫ش��ده تا دولت پروژه های عمرانی را فاینانس کند‪.‬وی‬ ‫گفت‪ :‬پروژه های فاینانس به این خاطر متوقف بود که‬ ‫دولت س��هم ‪ ۱۵‬درصدی نداشت که مجلس از محل‬ ‫‪ ۶‬درصدی ورودی به صندوق توس��عه ملی این سهم‬ ‫را تامین کرد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬سیدمس��عود نصرازادانی‪ ،‬معاون ساخت‬ ‫و توس��عه راه اهن نصر ازادان��ی گفت‪ :‬پروژه خط اهن‬ ‫قزوین‪-‬رشت در ‪ ۵‬قطعه توسط شرکت های پیمانکاری‬ ‫داخلی س��اخته می شود‪ .‬عملیات اجرایی این پروژه از‬ ‫قزوین تا رش��ت در حال انجام اس��ت که بیش از ‪۸۳‬‬ ‫درصد پیش��رفت فیزیکی دارد‪ .‬به گفته وی این پروژه‬ ‫‪ ۱۶۴‬کیلومتر طول دارد که حدود ‪ ۴۰‬کیلومتر از این‬ ‫مسیر ریل گذاری ش��ده است همچنین در مسیر این‬ ‫خط ریلی‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬پ��ل بزرگ در مجموع به طول‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬کیلومت��ر و ‪ ۵۱‬تونل به طول ‪ ۲۲‬کیلومتر‬ ‫در حال ساخت است‪.‬‬ ‫با افزایش میزان تولید و استفاده از در و پنجره های دوجداره‬ ‫گرما و سرما حبس می شوند‬ ‫زهرافری�دزادگان‪ -‬گ�روه‬ ‫صنعت‪ :‬س��رما و گرما فرقی‬ ‫نمی کن��د‪ .‬درس��ت مانن��د‬ ‫س��نگی که به شیش��ه زده می ش��ود‪.‬‬ ‫شیش��ه ها هم که انقدر قدرت و تحمل‬ ‫ندارن��د‪ .‬قبض ه��ا هم که ان��گار قبض‬ ‫روح��ت می کنند چون امکان ندارد که‬ ‫دو رقمی باشند‪ .‬چند سالی است که با‬ ‫باال رفتن قیمت حامل های انرژی نیاز‬ ‫به صرفه جویی بیشتر ش��ده است‪ ،‬اما‬ ‫راهکار مناسب ان هم باید باشد‪ .‬شاید‬ ‫ب��ه همین دلیل اس��ت که پ��ای در و‬ ‫پنجره ه��ای دو جداره ی��ا ‪UPVC‬به‬ ‫س��اختمان ها باز ش��د تا از یک طرف‬ ‫قیم��ت حامل ها یقه م��ا را نگیرند و از‬ ‫طرف دیگر راهکاری باشد برای خالص‬ ‫ش��دن از گرما و س��رما و الودگی های‬ ‫صوتی‪ .‬نس��ل جدید شیش��ه ها اکنون‬ ‫ام��ده اند ت��ا در خدم��ت صرفه جویی‬ ‫مصرف انرژی باش��ند تا نه تنها از نظر‬ ‫ارتباط بصری با خارج ساختمان نقش‬ ‫خوبی ایف��ا کنند‪ ،‬بلک��ه درمانی برای‬ ‫مشکالت عدیده ای باشند که در فصول‬ ‫گ��رم و س��رد م��ردم با انها دس��ت به‬ ‫گریبانند‪.‬موض��وع گ��زارش را صنعت‬ ‫تولید درو پنجره های دوجداره انتخاب‬ ‫کردیم تا از این رهگذر‪ ،‬هم با مشکالت‬ ‫تولیدکنندگان این صنعت اشنا شویم‪،‬‬ ‫هم اینک��ه در ح��د و ت��وان خودمان‬ ‫تاثی��ری ب��ر نهادین��ه ش��دن فرهنگ‬ ‫اس��تفاده از ای��ن محص��ول در جامعه‬ ‫گذاشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ صنعت بدون استراتژی‬ ‫انچه می توان به عنوان وجه مشترک‬ ‫گفت وگو با هم��ه تولیدکنندگان در و‬ ‫پنجره های دوج��داره عنوان کرد‪ ،‬نبود‬ ‫حمایت و مشکالت مشترکی همچون‬ ‫نوس��انات قیمت ارز‪ ،‬نب��ود نقدینگی‪،‬‬ ‫تورم و تحریم است که صنعت و تولید‬ ‫را تحت الشعاع خود قرار داده است‪.‬‬ ‫میثم مجیدی یکی از تولیدکنندگان‬ ‫پنجره ه��ای دوج��داره و صاح��ب یک‬ ‫ش��رکت تولیدی خصوصی اس��ت‪ .‬وی‬ ‫نبود‬ ‫در گفت وگ��و با خبرن��گار‬ ‫اس��تراتژی های درس��ت در صنع��ت‬ ‫ایران را مش��کل اصل��ی تولید می داند‬ ‫و می گوید‪ :‬مهندس��ان و فعاالن بخش‬ ‫صنع��ت ب��دون بررس��ی و تحقیق��ات‬ ‫عمی��ق‪ ،‬اقدام ب��ه س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش تولی��د می کنند‪ ،‬ای��ن درحالی‬ ‫اس��ت که درکش��ورهای اروپایی پیش‬ ‫از تولی��د هر محصول تحقیقات مفصل‬ ‫کیفی وکمی متعددی انجام می ش��ود‬ ‫تا ضری��ب خطا و اش��تباه محصول به‬ ‫حداقل ممکن برسد‪.‬‬ ‫وی ص��ادرات ای��ن محص��ول ب��ه‬ ‫کش��ورهای همس��ایه را در صورت��ی‬ ‫امکانپذیر می داند که پیش��نهاد کار از‬ ‫سوی کشورهای مقصد‪ ،‬برای صادرات‬ ‫ای��ن محص��ول ارائه ش��ود و می گوید‪:‬‬ ‫در صورتی ک��ه پروژه ه��ای بزرگی که‬ ‫صرفه اقتصادی داش��ته باشد پیشنهاد‬ ‫ش��ود‪ ،‬برای ارائه محصوالت خود اقدام‬ ‫می کنیم در غیر ای��ن صورت صادرات‬ ‫چندان به صرفه نیست‪.‬‬ ‫مجی��دی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه ورود‬ ‫محصوالت غیر اس��تاندارد و بی کیفیت‬ ‫چینی به بازار ایران افت صنعت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار می کن��د‪ :‬اگرچه مزایای‬ ‫اس��تفاده از این محصوالت بر کس��ی‬ ‫پوش��یده نیس��ت‪ ،‬اما هنوز استفاده از‬ ‫در و پنجره ه��ای ‪ UPVC‬در ای��ران‬ ‫نهادینه نش��ده اس��ت‪ ،‬همین موضوع‬ ‫باعث سوءاس��تفاده عده ای می شود تا‬ ‫با واردک��ردن و قاچاق این محصوالت‪،‬‬ ‫ب��ازار در و پنجره های دوج��داره را با‬ ‫مشکل مواجه کنند‪.‬‬ ‫و تولیدکنن��ده هی��چ تمایل��ی ب��ه‬ ‫اس��تفاده از این محص��والت ندارند‪ .‬به‬ ‫گفته س��یدعلی محم��د ابوئی‪ ،‬بخش‬ ‫عظیم��ی از انرژی در ای��ران از طریق‬ ‫در و پنجره ه��ای غیراس��تاندارد و غیر‬ ‫دوجداره س��اختمان ها تلف می ش��ود‪،‬‬ ‫از سوی دیگر تبلیغات زیادی در مورد‬ ‫صرفه جوی��ی در مصرف ان��رژی انجام‬ ‫می ش��ود درحالی ک��ه در و پنجره های‬ ‫دو ج��داره به صورت اتوماتیک از اتالف‬ ‫انرژی جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫وی حمای��ت و همی��اری س��ازمان‬ ‫به��ره وری ان��رژی و س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت را ب��رای بازش��دن‬ ‫گ��ره این صنع��ت ض��روری می داند و‬ ‫می افزای��د‪ :‬در دو حال��ت صنعت ایران‬ ‫به حالت خود بازمی گردد‪ ،‬ابتدا ساخت‬ ‫و س��از باید از حالت رکود خارج شود‬ ‫ک��ه الزمه این اتف��اق حمایت بی چون‬ ‫و چرای دولت و س��ازمان های مربوط‬ ‫اس��ت‪ .‬دوم این که محصوالت تولیدی‬ ‫کیفی��ت واقعی خ��ود را پی��دا کند تا‬ ‫عرضه و تقاضا ب��ه نفع مصرف کننده و‬ ‫تولیدکننده باشد‪.‬‬ ‫ب��اال ب��ودن هزینه ه��ای تولی��د در‬ ‫و پنجره ه��ای ‪ UPVC‬در ای��ران‬ ‫موضوع��ی اس��ت که عضو س��ندیکای‬ ‫تولیدکنن��دگان لول��ه و پروفی��ل در‬ ‫بر ان‬ ‫گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار‬ ‫صح��ه می گذارد و می گوی��د‪ :‬با وجود‬ ‫هزینه های گ��زاف تولید‪ ،‬مصرف کننده‬ ‫در همین حال رئیس گروه مدیریت‬ ‫مصرف س��اختمان س��ازمان بهره وری‬ ‫ان��رژی در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫در پاسخ به گالیه تولیدکنندگان در و‬ ‫پنجره های دوج��داره درمورد حمایت‬ ‫نک��ردن س��ازمان به��ره وری از تولید‬ ‫این صنعت می گوی��د‪ :‬دولت از طریق‬ ‫‹ ‹ افتی به نام محصوالت چینی‬ ‫‹ ‹ لزوم خروج از رکود‬ ‫‹ ‹ تبلیغات‪ ،‬اساس فرهنگ سازی‬ ‫س��ازمان بهینه س��ازی مصرف سوخت‬ ‫و س��ازمان بهینه س��ازی مصرف انرژی‬ ‫حمایت ه��ای الزم را از تولید کنندگان‬ ‫این صنعت کرده اس��ت‪ ،‬بنابراین ورود‬ ‫س��ازمان بهره وری انرژی برای حمایت‬ ‫از تولیدکنندگان دوباره کاری و تکراری‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ه گفت��ه احمدرض��ا توکلی‪،‬‬ ‫دولت از طریق س��ازمان بهینه س��ازی‬ ‫مص��رف س��وخت تولیدکنن��دگان را‬ ‫شناس��ایی می کن��د و پ��س از تایی��د‬ ‫ش��رکت های تولیدی و تایید استاندارد‬ ‫محصوالت انها عالوه بر حمایت مادی‪،‬‬ ‫حمایت های معنوی در قالب تبلیغات و‬ ‫فرهنگ سازی نیز انجام می دهد‪.‬‬ ‫وی میزان جلوگیری از تلفات انرژی‬ ‫در س��اختمان ها به واس��طه اس��تفاده‬ ‫از پنجره ه��ای ‪ UPVC‬را با اس��تناد‬ ‫به امار س��ازمان بهینه س��ازی مصرف‬ ‫س��وخت در ح��دود ‪ 70‬ت��ا ‪80‬درصد‬ ‫می دان��د و می گوی��د‪ :‬ضری��ب انتقال‬ ‫ح��رارت ی��ک پنجره با ق��اب معمولی‬ ‫باالی ‪ 6‬اس��ت‪ ،‬اما این ضریب در یک‬ ‫پنجره دوج��داره بایک قاب‪، UPVC‬‬ ‫‪ 3‬براورد شده اس��ت‪ .‬توکلی‪ ،‬نهادینه‬ ‫شدن فرهنگ اس��تفاده از پنجره های‬ ‫دوجداره در ساخت وساز را در سال های‬ ‫اخی��ر در ایران خوب ارزیابی می کند و‬ ‫ادام��ه می دهد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه تبلیغات‬ ‫وس��یعی که در این زمینه انجام شده‬ ‫میزان اس��تفاده از پنجره های معمولی‬ ‫در ح��دود ‪95‬درص��د کاهش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اعالم رکوردداران تاخیر پرواز در تیرماه‬ ‫تسنیم‪ :‬براساس امار سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫در تیرماه امس��ال‪ ۱۶۴۰ ،‬پرواز ب��ا تاخیر ‪ ۱۲۴‬هزار‬ ‫دقیقه ای انجام ش��ده و ش��رکت های زاگرس‪ ،‬نفت و‬ ‫تاب��ان رکورددار انجام پروازهای تاخیردار نس��بت به‬ ‫کل پروازه��ای انجام ش��ده هس��تند‪ .‬امار س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری حاکی از ان است که در تیرماه‬ ‫س��ال جاری ایرالین های داخلی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۱۴‬پرواز‬ ‫را انجام داده اند که از این تعداد ‪ ۱۶۴۰‬پرواز با تاخیر‬ ‫انجام شده اس��ت‪ .‬مقدار کل تاخیر پروازی در مدت‬ ‫یاد شده ‪۱۲۴‬هزار و ‪ ۷۶۵‬دقیقه یعنی چیزی حدود‬ ‫‪۲‬هزار و ‪ ۸۰‬ساعت بوده است‪ .‬در ستون سهم تاخیر‬ ‫هر ش��رکت از میزان کل پروازها ایران ایر با ‪ ،۲۶‬اتا با‬ ‫‪ ۱۷‬و ماه��ان با ‪ ۱۱‬قرار دارند‪ .‬همچنین درصد پرواز‬ ‫تاخیردار نس��بت به کل پروازها ‪ ۳۹‬درصد‪ ،‬میانگین‬ ‫تاخیر هر پرواز تاخیردار ‪ ۷۶‬دقیقه و میانگین تاخیر‬ ‫هر پرواز ‪ ۳۰‬دقیقه بوده است‪.‬‬ ‫در بین ش��رکت های هواپیمایی‪ ،‬س��پاهان با ‪۲۰۰‬‬ ‫دقیقه تاخیر برای هر پرواز تاخیردار در صدر فهرست‬ ‫تاخیر پروازی تیرماه قرار دارد‪ ،‬پس از این ایرالین‪ ،‬اتا‬ ‫با میانگی��ن تاخیر ‪ ۱۰۷‬دقیقه ‪ ،‬هواپیمایی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران (هما) با ‪ ۸۸‬دقیقه‪ ،‬اترک با ‪ ۷۹‬دقیقه‪،‬‬ ‫قش��م با ‪ ۷۷‬و اسمان با ‪ ۷۵‬دقیقه در رده های بعدی‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫بررس��ی تعداد پرواز انجام ش��ده حاکی از ان است‬ ‫که ایران ایر در مجموع با ‪ ۷۳۲‬پرواز‪ ،‬بیشترین تعداد‬ ‫پ��رواز را در بین ‪ ۱۴‬ایرالین داش��ته‪ ۳۶۸ ،‬پرواز این‬ ‫ش��رکت با تاخیر انجام شده است‪ .‬کل تاخیر پروازی‬ ‫ایران ایر ‪ ۳۲‬هزارو ‪ ۵۰۶‬دقیقه یا حدود ‪ ۵۴۱‬س��اعت‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫هواپیمایی ماهان نیز ‪ ۷۱۹‬پرواز در تیرماه داش��ته‬ ‫که از این تعداد ‪ ۲۶۹‬پرواز با تاخیر انجام شده است‪.‬‬ ‫مق��دار کل تاخیر پ��روازی ماهان ‪ ۱۳‬ه��زار و ‪۳۷۱‬‬ ‫دقیقه (‪ ۲۲۲‬ساعت) است‪.‬‬ ‫از ‪ ۵۸۴‬پرواز هواپیمایی اس��مان نیز ‪ ۱۴۲‬پرواز با‬ ‫‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۸۷‬دقیقه تاخیر انجام ش��ده است‪ .‬سهم‬ ‫سه شرکت مذکور از پروازهای تاخیردار نسبت به کل‬ ‫پروازها به ترتیب ‪ ۳۷ ،۵۰‬و ‪ ۲۴‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫هواپیمایی زاگرس‪ ،‬ایران‪-‬نفت و تابان نیز هر کدام‬ ‫با س��هم ‪ ۵۳ ،۶۰‬و ‪ ۵۱‬درص��دی پروازهای تاخیردار‬ ‫نس��بت به کل پروازها باالت��ر از ایران ایر در رده های‬ ‫اول تا سوم قرار دارند‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت وگو با‬ ‫تاکید کرد‬ ‫لزوم پایش تولیدات صنعتی‬ ‫در ایران‬ ‫یکی از الزامات مبحث ‪ 19‬انرژی در س��اختمان‪،‬‬ ‫اس��تفاده از پنجره های دوجداره ‪ UPVC‬اس��ت‬ ‫که عالوه بر باال بردن راندمان حرارتی س��اختمان‬ ‫و جلوگیری از هدر رفتن انرژی‪،‬مانع ورود الودگی‬ ‫صوتی به داخل ساختمان می شود‪.‬‬ ‫استفاده از این فناوری جدید در چند سال اخیر‬ ‫باعث س��رمایه گذاری ب��رای تولید ای��ن محصول‬ ‫ش��ده است‪ .‬اگرچه در نگاه اول به نظر می رسد که‬ ‫س��رمایه گذاری در این بخش موجب خودکفایی و‬ ‫قطع نیاز به واردات می ش��ود‪ ،‬ام��ا این در صورتی‬ ‫اس��ت که تولیدکنن��دگان محصوالت خ��ود را با‬ ‫قیمت و کیفیت مناسب در داخل کشور به فروش‬ ‫برس��انند‪ .‬صنعت تولی��د در و پنجره های دوجداره‬ ‫در ای��ران با چالش های متعددی روبه رو اس��ت که‬ ‫درگفت وگو با «حس��ین گروسی» عضو کمیسیون‬ ‫صنای��ع و نماینده مردم ش��هریار‪ ،‬ق��دس و مالرد‬ ‫به ان پرداختیم‪.‬‬ ‫€ €در چن�د س�ال اخی�ر در و پنجره ه�ای‬ ‫دوج�داره در صنع�ت ساخت وس�از م�ورد‬ ‫اس�تفاده ق�رار گرفت�ه اس�ت‪ .‬ای�ن درحالی‬ ‫اس�ت که به گفته تولیدکنن�دگان‪ ،‬تولید این‬ ‫محص�ول در ای�ران چندان به صرفه نیس�ت‬ ‫چراک�ه هزینه های تمام ش�ده ای�ن پنجره ها‬ ‫گران است‪ ،‬از س�وی دیگر فرهنگ استفاده‬ ‫از پنجره های دوجداره هنوز در ایران نهادینه‬ ‫نیست‪ .‬در این مورد توضیح دهید‪.‬‬ ‫در ای��ران هزینه ه��ای هنگفت��ی ب��رای صنعت‬ ‫و ان��رژی ص��رف می ش��ود‪ .‬همچنین ب��رای ورود‬ ‫فناوری ه��ای جدی��د س��رمایه گذاری های زیادی‬ ‫می ش��ود‪ .‬در بس��یاری از صنای��ع به ان��دازه ای به‬ ‫خودکفایی رس��یده ایم که می توان به جرات گفت‬ ‫می توانیم نیاز کل دنیا را براورده کنیم‪.‬‬ ‫ب��رای مث��ال اگ��ر مدیری��ت درس��تی در تولید‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬تولید س��یمان‪ ،‬فرش و بسیاری از‬ ‫صنایع دیگر داش��ته باشیم می توانیم نیاز بسیاری‬ ‫از کش��ورهای دنیا را تامین کنیم‪ .‬مشکل اصلی در‬ ‫صنعت ایران این اس��ت که تولیدات صنعتی پایش‬ ‫ش��ده نیس��ت‪ .‬در واقع صنعت و تولی��د مدیریت‬ ‫پایش��ی ندارد و همین موضوع باعث می ش��ود که‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ن بخش توجی��ه اقتصادی‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫س��اخت و تولی��د در و پنجره ه��ای دوج��داره‬ ‫مص��داق بارز همین موضوع اس��ت‪ .‬در ش��رایطی‬ ‫که هش��دارهای زیادی در مورد ات�لاف انرژی در‬ ‫ایران از سوی کارشناسان داده می شود‪ ،‬استفاده از‬ ‫راهکارهای پیشگیرانه ضروری است‪ ،‬اما در چنین‬ ‫ش��رایطی می بینیم که حتی افرادی که در این راه‬ ‫قدم می گذارند به دلیل مش��کالت بخش صنعت و‬ ‫تولید با مشکالت زیادی مواجه می شوند‪.‬‬ ‫ازجمل��ه ای��ن مش��کالت قیم��ت تمام ش��ده‬ ‫محصوالت تولیدی در ایران در مقایس��ه با س��ایر‬ ‫کشورهاس��ت‪ .‬س��ود بانک��ی‪ ،‬هزینه ه��ای جانبی‬ ‫کارگ��ری‪ ،‬انرژی‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالی��ات‪ ،‬عوارض و قیمت‬ ‫مواد اولیه در ایران دوبرابر کش��ورهای دیگر است‬ ‫و ت��ا زمانی که این هزینه ها کاهش پیدا نکند وضع‬ ‫بر همین من��وال خواهد بود‪.‬راه��کار برون رفت از‬ ‫این معضل صادرات است‪ .‬تا زمانی که در کارهای‬ ‫مهندسی و فنی نتوانیم ورود پیدا کنیم‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫ص��ادرات داش��ته باش��یم‪ .‬اما الزمه ص��ادرات هم‬ ‫پشتیبانی صادرات با ارائه خدمات خاص صادراتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ب�ه نظ�ر ش�ما م�ا ب�ه ک�دام کش�ورها‬ ‫می توانی�م در و پنجره دوجداره صادر کنیم؟‬ ‫کش�ورهای اروپایی ک�ه در این زمین�ه از ما‬ ‫پیش�رفته تر هستند‪ ،‬کش�ورهای سرمایه دار‬ ‫ح�وزه خلیج ف�ارس نیز ای�ن محص�ول را از‬ ‫کشورهای اروپایی وارد می کنند‪ .‬کشورهایی‬ ‫مانن�د افغانس�تان و ع�راق نی�ز به دلی�ل‬ ‫ش�رایطی که با ان دس�ت به گریبانند فاصله‬ ‫زی�ادی ب�ا اس�تفاده از ای�ن فن�اوری دارند‪.‬‬ ‫در چنی�ن ش�رایطی ص�ادرات چ�ه اهمیتی‬ ‫دارد؟‬ ‫ای��ن موضوعی اس��ت ک��ه باید از س��وی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و نماین��دگان مجلس و‬ ‫ارگان های وابس��ته چاره اندیشی شود‪ .‬در ابتدا باید‬ ‫نیاز داخل بررسی شود س��پس موانع قیمت تمام‬ ‫شده محصول برداشته ش��ود تا تولیدکننده بتواند‬ ‫به ان��دازه نیاز داخل و با قیمت مناس��ب محصول‬ ‫خود را تولید کند‪.‬‬ ‫در کنار این موارد باید زمینه رقابت با کشورهای‬ ‫پیش��رو در تولید در و پنجره های دوجداره فراهم‬ ‫ش��ود؛ کش��ورهایی مانند ترکیه در حال حاضر با‬ ‫کش��ورهای اروپایی در تولی��د این محصول رقابت‬ ‫تنگاتنگی دارند‪ .‬عالوه ب��ر این باید توان صادراتی‬ ‫کش��ور نیز بررس��ی و س��پس ب��ه هم��ان اندازه‬ ‫سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫اینه رویداد‬ ‫گروه اینه ـ محمد جواد صابری‪ :‬امار تلفات ناشی‬ ‫از ح��وادث رانندگی در ‪ 3‬ماهه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫‪ 4‬ه��زار و ‪ ۳۹۲‬نف��ر بود‪ .‬این رقم در مقایس��ه با مدت‬ ‫مش��ابه سال قبل که امار تلفات ‪ 4‬هزار و ‪ ۵۲۲‬نفر بود‪،‬‬ ‫‪ 2/9‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫پای��گاه خبری پلیس در حالی همزم��ان با پایان ماه‬ ‫رمضان امار و ارقامی از میزان حوادث جاده ای کش��ور‬ ‫در بهار س��ال جاری ارائه داده است که پیش بینی ها از‬ ‫رونق سفر در دومین ماه تابستان حکایت دارد‪ .‬هر چند‬ ‫گرمای تابستان در ایران تا حدی است که سفر ایرانیان‬ ‫به بس��یاری از نقاط کش��ور از جمله مناطق جنوبی را‬ ‫مش��کل می کند‪ ،‬اما به علت تمرکز تعطیالت ایران در‬ ‫این فصل‪ ،‬بیش��ترین سفر ها در تابستان انجام می شود‪.‬‬ ‫س��فر برای ایرانیان تنها یاداور روزها و خاطرات خوش‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه میزان باالی تصادفات جاده ای در کشور‪،‬‬ ‫سفر را با حادثه و تلفات مالی و جانی عجین کرده است‪.‬‬ ‫وقت��ی عنوان می ش��ود تعداد کشته ش��دگان تصادفات‬ ‫رانندگی در ایران سه برابر تعداد شهدای جنگ ایران و‬ ‫عراق یا تعداد کشته شدگان یک سال تصادفات رانندگی‬ ‫ایران بیشتر از تعداد کشته شدگان جنگ بوسنی است‪،‬‬ ‫یعنی کش��ته ش��دن بر اثر تصادف اکنون به مسئله ای‬ ‫فراگیر تبدیل ش��ده و ش��اید بتوان گف��ت‪ ،‬دیگر کمتر‬ ‫خانواده ای در ایران وجود دارد که اس��یبی از تصادفات‬ ‫رانندگی ندیده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ کاهش قربانیان؛ هنوز وضعیت هش�داردهنده‬ ‫است‬ ‫سال گذش��ته تعداد کشته شدگان تصادفات رانندگی‬ ‫‪ 17‬هزار نفر اعالم شد‪ .‬مسئوالن با خوشحالی این امار‬ ‫را اع�لام کردند؛ چرا که مدع��ی بودند میزان تصادفات‬ ‫رانندگ��ی در ای��ران کاه��ش یافته و به تب��ع ان تعداد‬ ‫کشته ش��دگان پایین امده است‪ .‬واقعیت امر این است‪،‬‬ ‫ان طور که نهادهای رس��می اعالم کرده اند در سال های‬ ‫اخیر همواره تعداد کشته شدگان تصادفات رانندگی در‬ ‫ایران ساالنه بیش از ‪ 17‬هزار نفر بوده است‪ .‬همان گونه‬ ‫که س��ازمان پزش��کی قانونی اعالم کرده است تنها در‬ ‫سال ‪ 84‬و در حالی که تعداد وسایل نقلیه ایران بسیار‬ ‫کمتر از س��ال ‪ 92‬بود‪ ،‬تعداد کشته ش��دگان تصادفات‬ ‫رانندگ��ی ‪ 10‬هزار نفر بیش��تر از این س��ال بود‪ .‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬همین که در س��ال‪ ،‬بی��ش از ‪ 17‬هزار نفر جان‬ ‫خود را در جاده ها از دست بدهند‪ ،‬مسئله نگران کننده‬ ‫و هش��داردهنده است‪ .‬امار سازمان بهداشت جهانی در‬ ‫س��ال ‪ 1391‬حاکی از ان است که ایران با ‪ 43/8‬کشته‬ ‫از ه��ر ‪ 100‬هزار نفر پنجمین کش��ور پر حادثه دنیا از‬ ‫این نظر به حس��اب می اید‪ .‬این گزارش نشان می دهد‪،‬‬ ‫تنها نامیبیا‪ ،‬س��وازیلند‪ ،‬ماالوی و عراق نسبت به ایران‬ ‫وضعیت بدتری دارند‪ ،‬این در حالی اس��ت که مالدیو با‬ ‫نرخ ‪ 2/4‬کش��ته از هر ‪ 100‬هزار نفر امن ترین کشور از‬ ‫نظر تصادفات رانندگی هستند‪ .‬از مالت و جزایر مارشال‬ ‫ک��ه بگذریم‪ ،‬ن��رخ پایین تصادفات رانندگ��ی در ژاپن‪،‬‬ ‫سوئیس‪ ،‬هلند‪ ،‬انگلستان‪ ،‬نروژ و دانمارک نشان دهنده‬ ‫این اس��ت که می ش��ود تعداد زیادی خ��ودرو در یک‬ ‫کشور وجود داشته باشد‪ .‬اما میزان تصادفات جاده ای و‬ ‫خس��ارت ها باال نباشد‪ .‬تصادفات رانندگی هزینه گزافی‬ ‫را بر دوش جامعه و فرد می گذارد‪ .‬در ایران که با وجود‬ ‫شنبه ‪ 18‬مردادماه ‪12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫روی خط رویداد‬ ‫مرگ ‪ 149‬تهرانی‬ ‫در حوادث ناشی از کار‬ ‫تلفات حوادث رانندگی در بهار امسال ‪ 2/9‬درصد کاهش داشت‬ ‫هزینهتصادفاتبیشترازسهمسالمت‬ ‫تمهیدات اندیشیده شده برای پایین اوردن نرخ و میزان‬ ‫تصادفات جاده ای‪ ،‬همچنان با وضعیت هشدار دهنده ای‬ ‫رو به رو هستیم‪ ،‬س��االنه میلیاردها تومان از درامدهای‬ ‫کشور بر اثر تصادف رانندگی تلف می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪ 8‬درصد درامد کشور دود می شود‬ ‫ان طور که سردار اسکندر مومنی‪ ،‬رییس پلیس راهور‬ ‫فروردین امسال گفته است‪ 7 ،‬درصد درامد کشور خرج‬ ‫تصادفات می ش��ود و هر کش��ته ‪ 1‬میلیارد تومان برای‬ ‫کشور خسارت دربردارد‪.‬‬ ‫این در حالی است که سهم سالمت از تولید ناخالص‬ ‫ملی ‪ 5‬درصد اس��ت‪ .‬مقایسه این دو عدد نشان می دهد‬ ‫ک��ه هزینه تصادف��ات می تواند تا ح��دود ‪ 2/5‬برابر ان‬ ‫پولی باش��د که چرخ سالمت کش��ور را می گرداند‪ .‬یک‬ ‫براورد دیگر حتی وضعیت را پیچیده تر نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫مرک��ز پژوهش های مجلس در جدید ترین گزارش خود‬ ‫به بررس��ی هزینه ه��ای اقتص��ادی و اجتماعی حوادث‬ ‫رانندگی پرداخته اس��ت‪ .‬این مرکز تاکید کرده اس��ت‪:‬‬ ‫نتایج براورد تحقیقات نش��ان می ده��د که هزینه های‬ ‫اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی حدود ‪ 8‬درصد‬ ‫تولید ناخالص داخلی اس��ت‪ .‬بر اس��اس این براورد و با‬ ‫فرض ثابت بودن این ضرایب‪ ،‬هزینه مذکور برای س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬تقریب��ا معادل ‪ ۵۱‬ه��زار و ‪ ۹۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬روند تعداد تصادفات در‬ ‫کش��ور از س��ال ‪ ۱۳۷۳‬ت��ا ‪ ۱۳۹۰‬رو ب��ه افزایش بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که از ‪ ۳۲۵۰۵‬فقره در س��ال ‪۱۳۷۳‬‬ ‫به ‪ ۱۱۷۲۵۶‬فقره در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬رس��یده که در این‬ ‫دوره بیش��ترین تعداد تصادفات مربوط به سال ‪۱۳۸۵‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن روند تع��داد متوفی��ان ناش��ی از حوادث‬ ‫رانندگی در س��ال های ‪ ۱۳۷۳‬ت��ا ‪ ۱۳۹۰‬رو به افزایش‬ ‫بوده و از ‪ ۱۰۵۴۵‬نفر در سال ‪ ۱۳۷۳‬به ‪ ۲۰۰۶۸‬نفر در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۰‬رسیده که بیشترین تعداد متوفیان در این‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫دوره مربوط به سال ‪ ۱۳۸۴‬بوده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬روند تعداد مصدومان ناشی از حوادث‬ ‫رانندگی در س��ال های ‪ ۱۳۷۳‬ت��ا ‪ ۱۳۹۰‬رو به افزایش‬ ‫اس��ت و از ‪ ۴۴۲۱۶‬نفر در سال ‪ ۱۳۷۳‬به ‪ ۲۹۷۲۵۷‬نفر‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۰‬رسیده که بیشترین تعداد مصدومان در‬ ‫این دوره مربوط به س��ال ‪ ۱۳۸۹‬با ‪ ۳۱۲۷۴۸‬نفر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین بر اس��اس گزارش مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس بیش��ترین متوفیان ناش��ی از حوادث رانندگی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬ب��ه ترتیب مربوط به اس��تان فارس با‬ ‫س��هم ‪ 1/8‬درصدی نسبت به کل کشور‪ ،‬تهران با سهم‬ ‫‪ ۸‬درصدی‪ ،‬خراس��ان رضوی با سهم ‪ ۸‬درصدی نسبت‬ ‫به کل کشور و کمترین ان مربوط به ایالم و کهگیلویه‬ ‫و بویر احمد با ‪ 8‬دهم درصد است‪.‬‬ ‫هر چند بررسی های جدید نشان می دهد؛ امار تلفات‬ ‫ناشی از حوادث رانندگی در ‪ 3‬ماهه نخست سال جاری‬ ‫‪ 4‬هزار و ‪ ۳۹۲‬نفر بوده و این رقم در مقایس��ه با مدت‬ ‫مش��ابه سال قبل که امار تلفات ‪ 4‬هزار و ‪ ۵۲۲‬نفر بود‪،‬‬ ‫‪ 2/9‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ ،‬اما همچنان این میزان‬ ‫سال‬ ‫تصادف هزینه های گزافی به دنبال دارد‪ .‬همان طور که‬ ‫پای��گاه خب��ری پلیس اعالم کرده اس��ت‪ ،‬از کل تلفات‬ ‫حوادث رانندگی در بهار امس��ال ‪ 3‬هزار و ‪ ۳۷۴‬نفر مرد‬ ‫و ‪ 1018‬نفر زن بودند‪ .‬در این مدت اس��تان های فارس‬ ‫با ‪ ،۴۰۳‬تهران با ‪ ۳۳۴‬و خراس��ان رضوی با ‪ ۳۲۹‬فوتی‬ ‫بیش��ترین و اس��تان های کهگیلویه و بویراحمد با ‪،۴۲‬‬ ‫اردبیل با ‪ ۴۹‬و خراس��ان ش��مالی با ‪ ۵۲‬فوتی کمترین‬ ‫امار تلف��ات حوادث رانندگی را داش��ته اند‪ .‬در حوادث‬ ‫رانندگ��ی ‪ 3‬ماهه اول امس��ال ‪ 2‬ه��زار و ‪ ۸۴۵‬نفر در‬ ‫مس��یرهای برون شهری‪ 1150 ،‬نفر در محورهای درون‬ ‫ش��هری‪ ۳۸۳ ،‬نفر در مسیرهای روستایی و ‪ ۱۴‬نفر در‬ ‫مسیرهایی نامعلوم جان خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫در این مدت ‪ ۷۸‬هزار و ‪ ۹۵۲‬مصدوم حوادث رانندگی‬ ‫به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این امار نیز‬ ‫در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل ‪ ۳/۳‬درصد کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬از کل مصدومان حوادث رانندگی در بهار‬ ‫امس��ال ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۱۳۸‬نفر مرد و ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۸۱۴‬نفر‬ ‫زن بودند‪.‬‬ ‫قربانیان حوادث رانندگی در ‪ 9‬سال اخیر‬ ‫‪1384‬‬ ‫قربانیان تصادفات‬ ‫‪27755‬‬ ‫‪27567‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪22918‬‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪1387‬‬ ‫‪23362‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪20537‬‬ ‫‪22974‬‬ ‫‪1388‬‬ ‫‪20068‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪19089‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪17994‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫از پرونده سوخت در استان البرز‬ ‫ چه کسی بنزین کرج را جابه جا کرد؟‬ ‫ شرکت پخش فراورده های نفتی‪ :‬سوءمدیریت بیت المال را هدر داد‬ ‫انجمن جایگاه داران سوخت‪ :‬تبخیر زیاد بنزین پتروشیمی مقصر بود‬ ‫بنفشه رنجی‪ :‬بنزین یکی از فراورده های‬ ‫طالی سیاه‪ ،‬از خبرس��ازترین موضوعات در‬ ‫س��ال های اخیر بوده که ات��ش جنجال ها را‬ ‫شعله ور کرده اس��ت‪ .‬بنزین های پتروشیمی‬ ‫که از دولت دهم نقل محافل شد‪ ،‬نه تنها دود‬ ‫سرطان زایی ان به ریه های شهروندان رفت‪،‬‬ ‫بلکه کش��مکش های بس��یاری از شکایت ‪3‬‬ ‫وکیل از وزیر پیش��ین نفت تا اتهام به همسر‬ ‫معصومه ابتکار ب��رای وارادات بنزین را پیش‬ ‫کش��ید‪.‬در یکی از تازه ترین رویدادها در این‬ ‫زمینه پای جایگاه داران س��وخت استان البرز‬ ‫نیز به این میان کش��یده ش��ده است‪ .‬ماجرا‬ ‫از این قرار اس��ت که ش��رکت نف��ت حدود‬ ‫‪ 32‬جایگاه دار سوخت را به دلیل انچه ریخت‬ ‫و پ��اش مازاد نامیده می ش��ود ب��ه پرداخت‬ ‫خس��ارت های ‪ 300‬ه��زار ت��ا ‪ 200‬میلیون‬ ‫تومانی جریمه کرده است‪ .‬میزان مجاز تعیین‬ ‫شده برای ریخت و پاش و حق تبخیر بنزین‬ ‫برای جای��گاه داران ‪ 45‬لیتر در ‪ 10‬هزار لیتر‬ ‫تعیین شده اس��ت‪ .‬این در حالی است که به‬ ‫گفته انجمن جایگاه داران استان البرز‪ ،‬برخی‬ ‫جایگاه های س��وخت این استان در سال های‬ ‫‪ 89‬و ‪ 90‬ت��ا می��زان ‪ 60‬تا ‪ 70‬لیتر ریخت و‬ ‫پاش داش��ته اند که برخی جای��گاه داران این‬ ‫‪31‬‬ ‫مازاد از دست رفته را نتیجه اکتان باالی بنزین‬ ‫پتروش��یمی می دانند که به گفته انها میزان‬ ‫تبخیر را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ در صورت اعمال جریمه ها جایگاه ها‬ ‫خدماتنمی دهند‬ ‫نایب رییس انجمن جایگاه داران س��وخت‬ ‫چنین‬ ‫اس��تان الب��رز در گفت وگو با‬ ‫می گوید‪ :‬در س��ال های گذش��ته با توجه به‬ ‫اینکه طبق اعالم خود مس��ئوالن و سازمان‬ ‫محیط زیست فقط در ‪ 4‬اس��تان از سال ‪92‬‬ ‫قرار بود بنزین پاک عرضه ش��ود‪ ،‬بنابراین در‬ ‫سال های قبل بنزین ناپاک بوده است‪.‬‬ ‫مه��دی افتخاری معتقد اس��ت؛ س��همی‬ ‫ک��ه به هر جایگاه ب��رای ریخت و پاش بنزین‬ ‫می دهند (‪ 45‬در ‪10‬ه��زار) برای بنزین پاک‬ ‫است‪ ،‬نه ناپاک‪ .‬بنزین پتروشیمی اکتان باالیی‬ ‫دارد که تبخی��ر بنزین را افزایش می دهد‪ .‬به‬ ‫گفته وی؛ در سال های ‪ 89‬تا ‪ 42 ،90‬جایگاه‬ ‫سوخت در استان البرز خدمات ارائه می دادند‬ ‫ک��ه از این میان ‪ 39‬جایگاه مش��مول جریمه‬ ‫خیلی سنگین ش��رکت نفت شدند‪ .‬افتخاری‬ ‫که خود یک جایگاه دار اس��ت‪ ،‬ادامه می دهد‪:‬‬ ‫طبق مکاتباتی که با مسئوالن داشتیم‪ ،‬اعالم‬ ‫کردیم که جای��گاه داران ت��وان پرداخت این‬ ‫جرایم س��نگین را ندارن��د و اگر جرایم اعمال‬ ‫شود‪ ،‬طبق اعالم مالکان این جایگاه ها از چرخه‬ ‫خدمات ده��ی خ��ارج خواهند ش��د و قادر به‬ ‫ارائه خدم��ات نخواهند بود‪ .‬وی می افزاید‪ :‬اگر‬ ‫این جایگاه ها خدمات ارائه ندهند مس��ئولیت‬ ‫ان برعه��ده ش��رکت نفت و ش��رکت پخش‬ ‫فراورده های نفتی اس��تان است‪ .‬نایب رییس‬ ‫انجمن جایگاه داران س��وخت اس��تان البرز با‬ ‫اشاره به اینکه خود مالکان جایگاه ها اعتراض‬ ‫دارند که چرا بی��ش از ‪ 45‬در ‪ 10‬هزار تبخیر‬ ‫ش��ده است‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬مبلغ کالنی هم از‬ ‫جیب خود مالکان رفته است‪ .‬طبق براوردهای‬ ‫انجمن جایگاه داران اس��تان الب��رز‪ ،‬ریخت و‬ ‫پاش ها در این ‪ 2‬سال از ‪ 45‬به ‪ 70‬لیتر افزایش‬ ‫داشت‪ .‬این در حالی است که به گفته افتخاری؛‬ ‫تمام تلمبه ها‪ ،‬خط لوله و نفتکش پلمب است‬ ‫و امکان تخلف وجود ندارد‪ .‬وی عنوان می کند‪:‬‬ ‫س��ال ‪ 89‬مبلغ ازاد بنزین لیتری ‪ 400‬تومان‬ ‫بود‪ ،‬اما اکنون جای��گاه داران را با مبلغ لیتری‬ ‫‪ 1200‬تا ‪ 1800‬جریمه کرده اند‪ .‬افتخاری در‬ ‫رابطه با میزان استاندارد اکتان بنزین می گوید‪:‬‬ ‫می��زان اس��تاندارد برای بنزی��ن معمولی ‪84‬‬ ‫ت��ا ‪ ،85‬برای بنزین ی��ورو‪ 89 ،4‬تا ‪ 91‬و برای‬ ‫بنزین س��وپر ‪ 94‬تا ‪ 95‬اس��ت‪ .‬اگر این اکتان‬ ‫مق��داری افزایش پیدا کند‪ ،‬تبخی��ر بیش از‬ ‫حد مجاز می ش��ود‪ .‬جریمه ها از ‪ 300‬هزار تا‬ ‫‪ 200‬میلیون تومان است در حالی نایب رییس‬ ‫انجمن جایگاه داران سوخت استان البرز ناپاک‬ ‫بودن بنزین پتروشیمی را علت ریخت و پاش‬ ‫و تبخیر م��ازاد می داند که مع��اون بازرگانی‬ ‫ش��رکت پخش فراورده های نفتی این استان‬ ‫علت ای��ن رویداد را‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫سوءمدیریت عنوان می کند‪.‬‬ ‫اکبر رشیدنژاد می گوید‪ :‬زمانی سوءمدیریت‬ ‫بوده است و نتوانسته اند خوب مدیریت کنند‪،‬‬ ‫در حال حاضر مدیریت قوی و نظام وجود دارد‬ ‫که بر همه چیز نظارت دارند‪ ،‬اگرچه هنوز هم‬ ‫هستند کسانی که سوءاستفاده می کنند‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه جایگاه داران نسبت به این اتفاق‬ ‫مس��ئول هس��تند‪ ،‬می افزاید‪ :‬حاال که کسری‬ ‫اورده اند‪ ،‬ما به هیچ کس اتهام تخلف نمی زنیم‪،‬‬ ‫بلکه می گوییم بدون ش��ک سوءمدیریت بوده‬ ‫است‪ .‬رش��یدنژاد معتقد اس��ت؛ اگر مشکل از‬ ‫بنزین ها بوده همه جایگاه ها باید دارای مشکل‬ ‫می ش��دند‪ ،‬این در حالی است که از ‪58‬جایگاه‬ ‫‪ 32‬جایگاه کس��ری اورده اند که رقم جریمه ها‬ ‫از ‪ 300‬ت��ا ‪200‬میلیون توم��ان و تفاوت نرخ‬ ‫جریمه ها خود سوال برانگیز است‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫انها که جریمه کم دارند‪ ،‬می گویند قبول داریم‬ ‫و جریمه را داده اند‪ ،‬اما برخی رقم ش��ان خیلی‬ ‫باالس��ت‪ .‬برای مثال ‪ 60‬میلی��ون تومان برای‬ ‫‪ 2‬سال حتما مربوط به سوءمدیریت بوده است‪،‬‬ ‫نظارت نبوده و بیت المال را هدر دادند‪ .‬مسئله‬ ‫انقدر واضح اس��ت که عقل س��لیم می گوید‪،‬‬ ‫اشکال کجاست‪ .‬معاون بازرگانی شرکت پخش‬ ‫فراورده های نفتی با اشاره به اینکه این مسئله‬ ‫ج��ای بحث ن��دارد و جایگاه داران بای��د ان را‬ ‫بپذیرند‪ ،‬در رابطه با ادعای جایگاه داران مبنی بر‬ ‫باال بودن اکتان بنزین توضیح می دهد‪ :‬شرکت‬ ‫نفت شرکتی است که بنیه علمی و مطالعاتی‬ ‫ق��وی دارد‪ .‬خیلی از جایگاه ها حتی ‪ 45‬در ‪10‬‬ ‫هزار لیتر را هم کس��ری نمی اورند و اس��تفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تبخی�ر بنزی�ن پتروش�یمی ربطی به‬ ‫اکتان ندارد‬ ‫در پ��ی اظهارنظره��ای متف��اوت از جانب‬ ‫شرکت پخش فراورده های نفتی و جایگاه داران‬ ‫سوخت استان البرز‪ ،‬خبرنگارما برای روشن تر‬ ‫شدن مسئله به سراغ یک کارشناس شیمی‬ ‫رفته است‪ .‬این کارشناس شیمی در گفت وگو‬ ‫می گوید‪ :‬تبخیر بنزین با فاکتوری‬ ‫با‬ ‫به نام ار بی تی مش��خص می شود‪ .‬ترکیبات‬ ‫بنزین در زمستان و تابستان متفاوت است‪ .‬در‬ ‫تابستان ترکیبات سنگین وارد بنزین می شود‬ ‫تا تبخیر کند باشد‪ ،‬در زمستان هم از ترکیبات‬ ‫سبک استفاده می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ترکیبات بنزین پتروش��یمی‬ ‫ارتباط��ی با افزایش تبخیر بنزین ندارد‪ ،‬بلکه‬ ‫بنزین پتروشیمی مشکل االیندگی ارماتیکی‬ ‫حلقوی دارد که در هوا س��نگین می ش��ود و‬ ‫خاصیت سرطان زایی دارد‪.‬‬ ‫این کارشناس ادامه می دهد‪ :‬بنزین تهران‪،‬‬ ‫البرز و قزوین از پاالیشگاه های اراک و تهران‬ ‫تغذیه می ش��ود‪ ،‬اگر مشکل به وجود امده به‬ ‫بنزین ارتباط داشته باش��د باید جایگاه های‬ ‫دیگر سوخت نیز با ان روبه رو می شدند‪.‬‬ ‫وی توضیح می دهد؛ در حالت عادی اکتان‬ ‫باال ارتباطی با تبخیر بنزین ندارد‪ ،‬دستگاه هایی‬ ‫که اربی تی و اکتان بنزین را تنظیم می کنند‪،‬‬ ‫جدا هستند‪.‬‬ ‫حوادث ناشی از کار در استان تهران رشد ‪ 5‬درصدی‬ ‫پیدا کرده‪ ،‬ان هم در مقایسه با ‪ 4‬ماه مشابه سال قبل‪.‬‬ ‫در ‪ 3‬ماه ابتدای امسال ‪ 149‬نفر به دلیل فوت ناشی از‬ ‫حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع‬ ‫ش��ده اند‪ .‬گزارش اداره کل پزشکی قانونی استان تهران‬ ‫نش��ان می دهد این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫گذشته که تعداد فوت ناشی از حوادث کار ‪ 97‬مورد بوده‬ ‫است‪ ،‬رشد ‪ 53/6‬درصدی است‪ .‬مدیرکل پزشکی قانونی‬ ‫اس��تان تهران گفت‪ :‬از کل فوت ناشی از حوادث کار در‬ ‫‪3‬ماه اول امسال ‪ 147‬نفر مرد و ‪ 2‬نفر زن بوده اند‪.‬‬ ‫به گفته نازپ��رور‪ ،‬رییس این اداره درخصوص حوادث‬ ‫ناش��ی از کار؛ طبق قوانین موجود حوادث ناشی از کار‬ ‫با ‪ 2‬ویژگی مش��خص می ش��وند‪ :‬حوادثی که در هنگام‬ ‫انجام وظیفه رخ می دهند و حوادثی که به س��بب انجام‬ ‫وظیفه رخ می دهند‪ .‬مدیر کل پزش��کی قانونی اس��تان‬ ‫تهران می گوید‪ :‬اگر حادثه ناشی از کار به فوت فرد منجر‬ ‫شود گزارش پزشکی قانونی دارای اهمیت بسیار است؛‬ ‫چراکه شاید حادثه ناشی از کار موجب وقوع مرگ نباشد‬ ‫و ف��رد در هنگام یا متعاقب حادث��ه کار فوت کند و به‬ ‫دلیل تقارن این دو تصور شود که علت فوت وی حادثه‬ ‫ناشی از کار بوده است‪ .‬برای مثال فردی به علت سکته‬ ‫قلبی از داربست سقوط می کند و ظاهر قضیه این چنین‬ ‫اس��ت که وی به علت سقوط فوت کرده‪ ،‬در حالی که با‬ ‫معاینه جس��د و صدور نظریه پزشکی قانونی علت فوت‬ ‫سکته قلبی اعالم می شود‪ .‬نازپرور افزود‪ :‬بررسی امارهای‬ ‫ی اخیر نشان می دهد که سقوط‬ ‫منتشر شده در سال ها ‬ ‫از بلندی‪ ،‬اصابت جس��م س��خت‪ ،‬س��وختگی و کمبود‬ ‫اکسیژن ازجمله مهم ترین عوامل فوت ناشی از حوادث‬ ‫کار در کشور هستند که با رعایت نکات ایمنی به ویژه در‬ ‫موارد کار در ارتفاعات می تواند بروز این حوادث را تا حد‬ ‫قابل توجهی کاهش دهد‪.‬‬ ‫ظرفیت زیستی تهران‬ ‫در حد بهره کشی است‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت با بیان‬ ‫اینک��ه در ای��ران ب��ه طور میانگی��ن بهره ب��رداری از‬ ‫منابع زیس��تی ‪ 3/5‬برابر ظرفیت کش��ور است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ش��هرها این میزان از ‪ 3/5‬برابر نیز بیش��تر است و‬ ‫در تهران به ‪ 7‬برابر می رس��د‪ .‬تهران در س��ال ‪1375‬‬ ‫ظرفیت زیستی خود را گذرانده و از ان به بعد هرگونه‬ ‫توسعه صنعتی و جمعیتی بهره کشی و منفی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬معصومه ابتکار هفته گذش��ته از‬ ‫امض��ای توافقنامه ای بین س��ازمان حفاظت از محیط‬ ‫زیست و شورای کالنشهرها و مراکز استان ها خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬این توافقنامه در ادامه تفاهمنامه امضا ش��ده‬ ‫و برای عملی کردن ان امضا می ش��ود و به موجب ان‬ ‫مراکز پایش مش��ترک بین سازمان حفاظت از محیط‬ ‫زیست و شوراهای اسالمی شهرها در تمام کالنشهرها‬ ‫و مراکز استان ها تاسیس خواهد شد‪.‬‬ ‫ابت��کار در این باره توضیح داد‪ :‬در این مراکز ادارات‬ ‫کل محیط زیس��ت استان ها و ش��وراهای شهر برای‬ ‫س��نجش و پایش انواع الودگی ها مانند الودگی هوا‪،‬‬ ‫اب‪ ،‬امواج و‪ ...‬فعالیت کرده و مس��ائل زیست محیطی‬ ‫را سنجش و پایش می کنند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬نظارت ب��ر الودگی ه��وا‪ ،‬اب و‬ ‫بح��ث امواج تش��کیالتی الزم دارد و نظارت و کنترل‬ ‫االینده ها در ش��هرداری ها به کمک این مراکز صورت‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ابتکار همچنین در جلسه مجمع مشورتی از روسای‬ ‫شورای کالنشهرها و مراکز استان ها خواست ساختار‬ ‫مش��خصی در زمینه محیط زیست در هر سطحی که‬ ‫می توانن��د در ش��وراها ایجاد تا به ط��ور تخصصی در‬ ‫زمینه محیط زیست فعالیت کنند‪.‬‬ ‫مرگ ‪ 11‬نفر در زندان شهرکرد‬ ‫در پی اتش س��وزی زندان ش��هرکرد ‪ 11‬نفر فوت‬ ‫کردند و ‪ 15‬زندانی نیز مجروح شدند‪ .‬بر اساس اعالم‬ ‫پزش��کی قانونی فوت ش��دگان در پی استنشاق دود‬ ‫حاصل از اتش فوت کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬فرمان��دار ش��هرکرد در رابطه با‬ ‫چگونگی ایجاد حادثه‪ ،‬بیان کرد‪ :‬چگونگی وقوع اتش‬ ‫سوزی در دست بررس��ی است اما اینگونه که شواهد‬ ‫نش��ان می دهد یک اتش س��وزی کوچک در یکی از‬ ‫بند ها اتفاق می افتد که زندانیان در حالی که اقدام به‬ ‫خاموش کردن ان کردند اتش را با انداختن پتو بیشتر‬ ‫کرده و راه بند در پی اتش س��وزی بس��ته می شود و‬ ‫زندانیان در پی استنشاق دود فوت می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اجس��اد زندانی های متوفی برای دفن‬ ‫در حال تحویل به خانواده هاس��ت‪.‬علی اصغر جهانگیر‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان زندان ها نیز در این رابطه عنوان کرد‪:‬‬ ‫دوربین ه��ا لحظه وقوع اتش س��وزی در زندان ش��هر‬ ‫کرد را ثبت کرده اند که بر اس��اس ان یک نفر به طور‬ ‫عمدی اقدام به ایجاد اتش در زندان کرده است‪ .‬فرد‬ ‫مذکور زنده مانده و شناس��ایی شده است‪.‬همچنین‪،‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با صدور حکمی ناصر سراج را مامور‬ ‫تحقیق و بررسی و رسیدگی حادثه اتش سوزی زندان‬ ‫شهرکرد کرد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 18‬مردادماه ‪12 - 1393‬شوال ‪ 9 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫گردشگری‬ ‫و توسعه پایدار‬ ‫یاداشت‬ ‫مینا بابایی‬ ‫پژوهشگر مسائل اجتماعی‬ ‫صنعت گردش��گری یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین‬ ‫صنایع در جهان امروز اس��ت‪ .‬این صنع��ت در ایران از‬ ‫ظرفیت ه��ای باالی��ی برای رش��د و توس��عه برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬براس��اس گزارش س��ازمان جهانی گردشگری‬ ‫ای��ران رتبه دهم جاذبه های باس��تانی و تاریخی و رتبه‬ ‫پنج��م جاذبه های طبیعی در جهان را داراس��ت‪ .‬با این‬ ‫وج��ود ای��ران از نظر جذب گردش��گر نه تنها در جهان‬ ‫بلک��ه در منطق��ه ه��م از وضعیت مطلوب��ی برخوردار‬ ‫نیست‪ .‬در مقایس��ه با ایران برخی از کشورهای منطقه‬ ‫در این صنعت بس��یار موفق عمل ک��رده و این امر در‬ ‫ش��کوفایی اقتصادی انها نقش بسزایی داشته است‪ .‬در‬ ‫صورت توس��عه صنعت گردش��گری و استفاده بهینه از‬ ‫این ظرفیت‪ ،‬درامد حاصل از صنعت گردش��گری برای‬ ‫ایران ش��اید بتوان��د بیش از درامدهای نفتی باش��د‪ .‬با‬ ‫توجه به نقشی که صنعت گردشگری در رشد و توسعه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال و در مجموع‬ ‫توس��عه پای��دار دارد این س��وال پی��ش می اید که چه‬ ‫عواملی در بهبود این صنعت در ایران موثر است؟‬ ‫گرچه عوامل زیربنایی (س��اخت و گسترش جاده ها‪،‬‬ ‫فرودگاه ه��ا‪ ،‬هتل ه��ا و‪ )...‬و عوامل سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫(تبلیغ��ات منف��ی رس��انه ای در م��ورد ای��ران و‪ )...‬از‬ ‫فاکتورهای اساس��ی تاثیرگذار بر این صنعت است‪ ،‬اما‬ ‫به نظر می رس��د ناکافی بودن زمان برای اجرایی شدن‬ ‫برنامه ها و سیاس��ت گذاری ها‪ ،‬توجه نک��ردن به منابع‬ ‫انس��انی‪ ،‬ضعف در زمینه تبلیغات و اطالع رسانی نقش‬ ‫موثرتری در رش��د و توسعه نیافتن صنعت گردشگری‬ ‫دارد‪ .‬چراکه امکان اجرایی شدن برنامه ها و سیاست های‬ ‫بلندمدت توس��ط دولت ها در این زمینه در اغلب موارد‬ ‫فراه��م نمی ش��ود؛ و برنامه ریزی ه��ای میان مدت هم‬ ‫ب��ا تغییر دولت و رویکرد جدید نس��بت ب��ه موضوع با‬ ‫تغییراتی اساسی مواجه می شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر نیروهای به کار گرفته ش��ده در این‬ ‫ح��وزه از دانش و اگاهی الزم نس��بت ب��ه این صنعت‬ ‫برخوردار نبوده و صرفا با نگرش تجاری وارد این حوزه‬ ‫ش��ده اند‪ .‬همچنین در زمینه تبلیغات و اطالع رس��انی‬ ‫س��ازمان های مرتبط عملکرد ضعیف��ی دارند و در این‬ ‫زمین��ه هم از نیروه��ای کارامد و متخصص اس��تفاده‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬به عنوان مثال در زمینه تبلیغات ترکیه‬ ‫در س��اخت و ص��ادرات فیلم ها و س��ریال ها س��عی در‬ ‫معرفی و تبلیغ جاذبه های توریس��تی این کشور داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د به ج��ای تکیه صرف اقتصاد ملی به‬ ‫درامدهای نفتی بهتر اس��ت ایران به عنوان مجموعه ای‬ ‫از فرصت های گردش��گری و یک��ی از بهترین ذخایر و‬ ‫گنجینه های گردشگری جهان مورد توجه مسئوالن امر‬ ‫باش��د‪ .‬چراکه صنعت گردشگری عالوه بر نقشی که در‬ ‫ابراز هویت ملی‪ ،‬تامین امنیت اجتماعی‪ ،‬رشد و توسعه‬ ‫اقتصادی پای��دار دارد‪ ،‬می تواند زمینه ای برای جذب و‬ ‫توسعه س��رمایه گذاری در س��ایر بخش های اقتصادی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بازار کتاب‬ ‫کتاب جعلی در بازار‬ ‫محم��ود دولت اب��ادی‬ ‫نس��خه موج��ود از رم��ان‬ ‫«زوال کلن��ل» در بازار را‬ ‫جعلی خواند‪ .‬این نویسنده‬ ‫پیشکس��وت درباره کتابی‬ ‫که به عن��وان رمان او و به‬ ‫صورت غیرقانونی فروخته‬ ‫می ش��ود در گفت وگ��و با‬ ‫ایسنا اظهار کرد‪ :‬وقتی از حراست وزارت ارشاد رفتند‬ ‫و کتاب های چاپ شده با عنوان «زوال کلنل» را توقیف‬ ‫کردند حدود ‪ 4700‬نسخه بیش تر در دسترس نبود و‬ ‫بقیه را پخش کرده بودند‪ .‬این طرف ان طرف شنیده‬ ‫می ش��ود این کتابِ جعلی که فروخته می ش��ود اصل‬ ‫اس��ت‪ .‬همان روزهایی که این اتفاق افتاده بود گفتم‬ ‫این کتاب جعلی اس��ت و «کلن��ل» عمال دارد قربانی‬ ‫ی��ک بازی کثیف می ش��ود‪ .‬او در ادامه تاکید کرد‪ :‬به‬ ‫این ترتیب کتابِ جعلی هیچ دخلی به «کلنل» ‪ -‬که‬ ‫باید در کش��ور ما ایران منتش��ر شود ‪ -‬ندارد‪ .‬نثر من‬ ‫امضای من اس��ت‪ .‬خوانندگان من هم توجه دارند که‬ ‫نث��ر اثار من از چه رنگی اس��ت و مطمئنا تش��خیص‬ ‫می دهند که این نثر‪ ،‬ترجمه جعلی و تحریف ش��ده ای‬ ‫اس��ت که ان را پ��س زده اند‪ ،‬پس می زنن��د و من از‬ ‫ان ها می خواه��م ان را پس بزنند‪ .‬دولت ابادی گفت‪:‬‬ ‫این کتاب که به شکل قاچاقی منتشر شده هیچ ربط‬ ‫و دخلی ب��ه اصل کتاب ندارد‪ .‬امی��دوارم اصل کتاب‬ ‫منتشر شود و این حواشی نکبت بار کنار زده شود‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی و بازرگانی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬محمود مقدس‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪:‬علی رضا فخرابادی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه عمومی‪ :‬محمد اقازاده‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفر‬ ‫دبیر گروه تجارت‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه عکاسی‪ :‬شیرین برناستی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهان�ی‪ ،‬کوچه ازادگان‬ ‫شماره ‪ 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫مدیریت‪management@smtnews.ir:‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫نگاهی به وضعیت انتشار کتاب های سینمایی در ایران‬ ‫طالبی نژاد‪:‬چاپکتاب‪‎‬هایسینماییصرفهاقتصادیندارد!‬ ‫محمدناص�ر اح�دی‪ :‬تجس��س و‬ ‫کندوکاو در میان صفح��ات کتاب هایی که‬ ‫راز هنر را اشکار می کنند و معانی و مفاهیم‬ ‫صریح و ضمنی و س��یر تطور اثار هنری را‬ ‫توضیح می دهند‪ ،‬تجربه ای است لذت بخش‬ ‫و به ی��اد ماندن��ی‪ .‬کتاب ه��ای گونا‪‎‬گون و‬ ‫فراوان��ی در تحلیل و بررس��ی بدوی ترین تا‬ ‫جدید ترین انواع هنر ها به چاپ رس��یده تا‬ ‫پاس��خگوی میل جاودانه ادمی به دانستن‬ ‫باش��د‪ .‬س��ینما نیز از این قاعده مس��تثنی‬ ‫نیس��ت‪ .‬هر کس که یک بار گرفتار جادوی‬ ‫تصاویر متحرک ش��ده باشد‪ ،‬برای پی بردن‬ ‫به راز و رمز این جادوی مدرنیته‪ ،‬عطش��ی‬ ‫سیراب نشدنی دارد‪ .‬کتاب هایی که در شرح‬ ‫چگونگی ساخت یک فیلم به نگارش درامده‬ ‫یا کتاب هایی که به شیوه ای تئوریک و فنی‬ ‫به بحث درباره س��ینما می پردازند در تمام‬ ‫دنیا خوانندگان خود را دارد‪ ،‬اما متاس��فانه‬ ‫در کش��ور ما این کتاب ها چندان پرطرفدار‬ ‫نیس��تند‪ .‬اکثر کتاب های مرجع س��ینما یا‬ ‫هنوز به فارس��ی ترجمه نش��ده اند یا وقتی‬ ‫که به فارس��ی درمی ایند‪ ،‬کمتر کس��ی به‬ ‫س��راغ انها نمی رود‪ .‬ب��رای اگاهی دقیق تر‬ ‫از وضعیت انتش��ار کتاب های سینمایی در‬ ‫ای��ران به س��راغ احمد طالبی ن��ژاد‪ ،‬منتقد‬ ‫کهنه‪‎‬کار س��ینما رفتیم که اخیرا کتاب «به‬ ‫روایت ناصر تقوایی» او در بازار نش��ر عرضه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ناشر تخصصی سینما نداریم‬ ‫احمد طالبی نژاد که یک بار نیز به عنوان‬ ‫کارگردان پشت دوربین فیلم «من بن الدن‬ ‫نیستم» قرار گرفته و در نوشتن فیلمنامه و‬ ‫طرح چند فیلم دیگر نیز مش��ارکت داشته‪،‬‬ ‫درباره وضعیت انتش��ار کتاب های سینمایی‬ ‫گف��ت‪ :‬متاس��فانه یک ناش��ر تخصصی که‬ ‫فق��ط و فق��ط در زمینه س��ینما کار کند‪،‬‬ ‫نداریم‪ .‬در س��ال های گذش��ته ناشری بود‬ ‫ک��ه فیلمنامه های ایران��ی را چاپ می کرد‪،‬‬ ‫ولی حاال دیگر فعالیت نمی کند یا نش��ر نی‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬سال پیش تصمیم به چاپ ‪۱۰۰‬‬ ‫فیلمنام��ه بر تر خارجی گرفت که تا به حال‬ ‫فقط ح��دود ‪ ۶۰‬عنوان از ای��ن مجموعه را‬ ‫منتشر کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انتش��ارات سروش در دهه ‪۶۰‬‬ ‫کتاب ه��ای خوب��ی در زمینه مس��ائل فنی‬ ‫منتش��ر می کرد که دیگر حاال کمتر چنین‬ ‫کتاب های��ی منتش��ر می کند‪ .‬ش��اید چون‬ ‫ب امروزی نی��ازی به ای��ن کتاب ها‬ ‫مخاط�� ‬ ‫ن��دارد! از زمان��ی که تکنول��وژی دیجیتال‬ ‫ام��ده‪ ،‬کارهای فنی اس��ان ش��ده و کافی‬ ‫اس��ت که کس��ی چند کلی��د و دکمه را در‬ ‫سیس��تم های دیجیتال بشناسد تا اموراتش‬ ‫بگذرد‪.‬‬ ‫کم‪‎‬کاری ناش�ران دولتی‪ ‎‬و بی‪‎‬رغبتی‬ ‫ناشران خصوصی‪‎‬‬ ‫نویس��نده کتاب «تعزیه‪ ،‬تراژدی‪ ،‬سینما»‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬کتاب ه��ای تئوری��ک درباره‬ ‫بحث های زیبایی شناس��ی ی��ا تک‪‎‬نگارهایی‬ ‫درب��اره بعض��ی کارگردان ها (مث��ل اندری‬ ‫تارکوفس��کی و روبر برس��ون نوش��ته بابک‬ ‫احمدی) در دهه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬منتش��ر شد که‬ ‫گره‪‎‬گشا بود و از انها استقبال شد‪ .‬االن میل‬ ‫و اش��تیاقی به این کتاب ها نیس��ت‪ .‬ش��اید‬ ‫ناش��ران حق دارند که می گویند کتاب های‬ ‫س��ینمایی نمی فروشد‪ .‬اما ش��اید بهانه هم‬ ‫باش��د‪ ،‬چون کتاب��ی که موض��وع بکری را‬ ‫مطرح می کند با اس��تقبال مواجه می شود‪.‬‬ ‫مثال کتاب جدید من ب��ا عنوان «به روایت‬ ‫ناصر تقوایی» ظرف ی��ک ماه تجدید چاپ‬ ‫ش��د و این نشان می دهد که جوانان به این‬ ‫گونه کتاب ها عالقه مند هستند‪.‬‬ ‫این منتقد س��ینما با انتق��اد از کم کاری‬ ‫س��ازمان ها و نهاده��ای دولت��ی گف��ت‪:‬‬ ‫زمانی انتش��ارات س��روش یا انتشارت بنیاد‬ ‫س��ینمایی فارابی یا خ��ود وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اس�لامی بی چشمداشت در امر چاپ‬ ‫و نش��ر کتاب های سینمایی فعال بودند‪ ،‬اما‬ ‫اکنون انتظارات را براورده نمی کنند‪ .‬بخش‬ ‫خصوصی نیز در این زمینه س��رمایه گذاری‬ ‫نمی کن��د و ب��ه کتاب ه��ای پر ف��روش که‬ ‫بازگشت سرمایه دارند‪ ،‬تمایل دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹زحمت زیاد و دستمزد کم‬ ‫نویس��نده کت��اب «ته��ران در س��ینمای‬ ‫ای��ران» تی��راژ ‪ ۱۰۰۰‬نس��خه ای‬ ‫حتم��ا می خوانم‪ .‬برخ�لاف اینکه بعضی ها‬ ‫فک��ر می کنن��د م��ن و چن��د نویس��نده و‬ ‫منتقد دیگر از هم‪‎‬نسالنم‪ ،‬جزو دایناسور ها‬ ‫هس��تیم و داری��م منقرض می ش��ویم‪ ،‬اما‬ ‫کام�لا به روزاَم‪ .‬اصال برای حضور داش��تن‬ ‫و زن��ده ماندن در این فض��ا باید کتاب های‬ ‫جدی��د را خواند‪ .‬اما کتاب های سفارش��ی‬ ‫نمی خوانم‪ .‬مث�لا کتابی را که در ان ‪ 2‬نفر‬ ‫بنش��ینند و به کیارس��تمی فحش بدهند‪،‬‬ ‫نمی خوان��م‪ .‬کال کتاب ه��ای «بفرم��وده»‬ ‫را دوست ندارم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیچیده نویسی کتاب های سینمایی‪،‬‬ ‫خوانندگان را فراری می دهد‬ ‫دنبال نا ِم خودش��ان می گردند و ان بخشی را‬ ‫که اسمش��ان در ان امده می خوانند‪ .‬معموال‬ ‫هم گالیه می کنند که چرا بیش��تر و خوب تر‬ ‫راجع به انها نوش��ته نشده است! عالقه مندان‬ ‫جدی کتاب های س��ینمایی تعدادشان خیلی‬ ‫زیاد نیس��ت و انها هم بخشی از نیازشان را از‬ ‫اینترنت تامین می کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اساس��ا خوان��دن نقد فیلم‬ ‫و توج��ه به بحث های نظ��ری خیلی کمرنگ‬ ‫ش��ده است‪ .‬یک زمانی نشریات سینمایی که‬ ‫در می امد‪ ،‬اولین چیزی که خوانده می ش��د‪،‬‬ ‫نقد ه��ا بود‪ .‬با این حال به نظر من هیچ راهی‬ ‫برای اموزش سینما وجود ندارد جز خواندن‬ ‫کتاب ه��ا و مقاالت��ی که درباره س��ینماگران‬ ‫بزرگ نوشته شده است‪.‬‬ ‫سی‍ن‍م‍ا» ابراز‬ ‫نویس��نده کتاب «در ح‍ض‍ور ‍‬ ‫ک��رد‪ :‬ام��وزش اکادمیک و کس��ب تجربه‬ ‫عملی به جای خ��ود‪ ،‬ولی خواندن مباحث‬ ‫نظ��ری به ی��ک ج��وان عالقه من��د کمک‬ ‫می کند تا با دستاوردهای سینمایی بیشتر‬ ‫اشنا شود‪ .‬بسیاری از جوانان و دانشجویان‪،‬‬ ‫بزرگان س��ینما مثل «س��ام پکی��ن پا» را‬ ‫نمی شناس��ند و فکر می کنند همه س��ینما‬ ‫«تارانتینو» است‪.‬‬ ‫کتاب های س��ینمایی را اس��ف ب��ار خواند‬ ‫و گف��ت‪ :‬همی��ن تی��راژ مح��دود نی��ز‬ ‫‪ 1‬یا ‪ 2‬س��ال طول می کش��د ت��ا به فروش‬ ‫برسد‪ .‬مجموعه ای از نابسامانی ها در انتشار‬ ‫کتاب ه��ای س��ینمایی وج��ود دارد که به‬ ‫چاپ این اثار لطمه می زند‪ .‬مثال مترجمان‬ ‫حرفه ای رغبت کمتری به ترجمه کتاب های‬ ‫سینمایی دارند‪ ،‬چون حق‪‎‬الترجمه چندانی‬ ‫دریاف��ت نمی کنند‪ .‬در این ش��رایط ترجمه‬ ‫ی��ک رمان پرف��روش برای ناش��ر و مترجم‬ ‫ارجح است‪.‬‬ ‫وی تالیف یک کتاب سینمایی را در ایران‬ ‫کاری پر زحمت با حق‪‎‬التالیف ناچیز دانست‬ ‫و اضافه کرد‪ :‬تالیف یک کتاب سینمایی به‬ ‫پژوهش‪ ،‬ورق زدن کتاب ها و مجالت متعدد‬ ‫و گاهی گفت‪‎‬وگوهای اورژینال نیاز دارد که‬ ‫‪ 1‬یا ‪ 2‬س��ال وقت می ب��رد و مداخلی که از‬ ‫باب��ت ان به دس��ت می اید‪ ،‬کف��اف زندگی‬ ‫مولف را نمی دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا اسم ما نیست!‬ ‫طالبی ن��ژاد درب��اره مخاطب��ان کتاب های‬ ‫سینمایی گفت‪ :‬اغلب دست اندرکاران سینما‬ ‫اهل کتاب خواندن نیستند‪ .‬البته نسل جوان‬ ‫و نوج��وان ک��ه اتفاقا فیلم س��ازان بهتری نیز‬ ‫هس��تند‪ ،‬بیش��تر کتاب می خوانن��د‪ ،‬اما بدنه‬ ‫سینما به مطالعه احساس نیاز نمی کند‪ ،‬مگر‬ ‫اینکه اس��م خودش��ان در کتابی امده باشد!‬ ‫ت��ازه در ای��ن مواق��ع نیز در فهرس��ت کتاب‬ ‫شهرنوشت‬ ‫‹ ‹کتاب های «بفرموده» را نمی خوانم‬ ‫از طالبی نژاد پرس��یدم که خود او چقدر‬ ‫کتاب های روز سینما را مطالعه می کند‪ .‬او‬ ‫در پاس��خ گفت‪ :‬اگر کت��اب خوبی دربیاید‪،‬‬ ‫ای��ن منتقد س��ینما نثر خ��وب و روان و‬ ‫بی تکل��ف را یکی از ش��روط اصل��ی برای‬ ‫کتاب های س��ینمایی توصیف کرد و گفت‪:‬‬ ‫اولین کتاب مهم س��ینمایی ک��ه خواندم‪،‬‬ ‫کتاب «واقعیت گرایی» فریدون رهنما بود‪.‬‬ ‫وقتی برای ب��ار اول این کت��اب را خواندم‬ ‫چی��زی زیادی از ان نفهمی��دم‪ .‬فکر کردم‬ ‫ش��اید هنوز دانش من به ان حد نرس��یده‬ ‫که این کتاب را بفهمم‪ .‬چند س��ال بعد هم‬ ‫ان را خواندم و باز چیزی دس��تگیرم نشد‪.‬‬ ‫سال ها بعد یک بار دیگر ان را خواندم ولی‬ ‫این ب��ار پانویس ها را نادیده گرفتم و دیدم‬ ‫چقدر کتاب س��اده و حتی س��طحی است‪.‬‬ ‫علت اینکه نمی توانس��تم کت��اب را بفهمم‪،‬‬ ‫پانویس ه��ا ب��ود‪ .‬بس��یاری از کتاب ه��ای‬ ‫سینمایی ‪ 30‬س��ال اخیر همین مشکل را‬ ‫دارند؛ خواندنشان دشوار است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در بس��یاری از کتاب های‬ ‫س��ینمایی جدید‪ ،‬بحث ه��ای نظری گنگ‬ ‫اس��ت و تکلیف خواننده را روشن نمی کند‪.‬‬ ‫نظ��ر م��ن این اس��ت ک��ه پیچیده‪‎‬گویی و‬ ‫مغلق‪‎‬نویسی باید از نثر گرفته شود و ساده‬ ‫نوش��ت‪ .‬خواننده کتاب را می خرد‪ ،‬اما بعد‬ ‫از چن��د صفحه به کنار می اندازد و از ادامه‬ ‫دادن ان منص��رف می ش��ود‪ .‬بعضی ه��ا با‬ ‫نثرش��ان مخاطب را می ترسانند‪ ،‬در حالی‬ ‫که نیازی نیست‪ .‬گفت‪‎‬وگو با کارگردان های‬ ‫بزرگ جهان نش��ان می دهد که انها چقدر‬ ‫ادم های ساده ای بوده اند‪.‬‬ ‫روی خط گریم‬ ‫روی پوست شهر‬ ‫روح اهلل س�پندارند ‪ :‬زن‪ ،‬دس��ت بچ��ه اش را‬ ‫گرفته بود و دنبال خودش می کش��ید‪ .‬دختربچه‬ ‫ب��ا موهای فر و گونه ای زخمی‪ ،‬گریه نمی کرد اما‬ ‫چش��م هایش خیس بود‪ .‬زن‪ ،‬گره روسری اش را‬ ‫محکم کرد و از دکه روزنامه فروش��ی بطری ابی‬ ‫خرید‪ .‬دکه دار گفت «با بقیه اش چه بدهم؟» زن‬ ‫ج��واب داد‪« ،‬بقی��ه اش را پول بدهی��د»‪ .‬دکه دار‬ ‫گفت‪« :‬پول های خرد تمام ش��ده‪ ،‬هر چه هست‬ ‫اس��کناس درش��ت اس��ت‪ ».‬زن پوزخن��دی زد‪:‬‬ ‫«بقیه اش را یک روزنامه بده»‪ .‬دکه دار پرس��یده‬ ‫بود چه روزنامه ای؟ ک��ه زن گفت ‪« :‬فرقی ندارد‪،‬‬ ‫هر کدام که قیمتش به بقیه پول بخورد»‪ .‬دکه دار‬ ‫هم اشاره کرد که از ردیف اول روزنامه های روی‬ ‫زمین یکی ب��ردارد‪ .‬زن برداش��ت‪ .‬بچه اش هنوز‬ ‫چشمان خیس تحویل خیابان می داد‪ .‬زن‪ ،‬بطری‬ ‫اب را باز کرد‪ ،‬صورت بچه را شس��ت و بعد کمی‬ ‫اب نوشید و رفت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ص��ورت بچه اش را ک��ه می شس��ت‪ ،‬اب روی‬ ‫کفش های مردی با سبیل های خاکستری ریخته‬ ‫بود که انگار متوجه نش��د‪ .‬مرد دستی به سبیلش‬ ‫کش��ید و گف��ت‪« :‬مردم حواس ش��ان نیس��ت‪ ،‬‬ ‫انگارنه ان��گار‪ ،...‬عذرخواهی هم به دهنش نیامد‪».‬‬ ‫دکه دار خنده اش گرفت‪« .‬سیگار داری؟» دکه دار‬ ‫نگاهی به سبیل های مرد انداخت و پرسید‪« :‬چه‬ ‫س��یگاری؟» مرد دستی به سبیلش کشید و یک‬ ‫اسکناس روی پیشخوان گذاشت و گفت‪« :‬فرقی‬ ‫ندارد‪ .‬دود داشته باشد‪ ».‬دکه دار چهار نخ سیگار‬ ‫روی پیش��خوان گذاشت و پرس��ید‪« :‬با بقیه اش‬ ‫چه بدهم؟» م��رد نگاهی به دکه دار کرد و گفت‪ :‬‬ ‫«بقیه اش را روزنامه ب��ده»‪ .‬قبل از اینکه دکه دار‬ ‫سوال دیگری بپرسد ادامه داد‪« :‬فرقی ندارد‪ ،‬هر‬ ‫روزنامه ای می خواهی بده‪ ،‬کلمه داشته باشد بس‬ ‫است»‪.‬‬ ‫دکه دار اش��اره کرد هر ک��دام را که می خواهی‬ ‫مسعود پاکدل در نقش حسن روحانی‬ ‫عبداهلل اس��کندری در پی انتشار تصویری از او که‬ ‫در ح��ال گریم کردن مس��عود پاکدل برای بازی در‬ ‫نقش حسن روحانی‪ ،‬در سریال «شاهگوش» است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما ب��رای این نقش به دنب��ال یک بازیگر‬ ‫می گشتیم که چهره اش نیز قابلیت شبیه شدن‬ ‫را داشته باشد که اقای پاکدل (عکاس و مجری‬ ‫طرح سریال) خواستند این گریم را روی ایشان‬ ‫امتحان کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن ط��راح گری��م س��ینما و تلویزی��ون در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬در توضیح مطلب باال افزود‪:‬‬ ‫ما اقای پاکدل را گریم کردیم تا ببینیم ش��بیه‬ ‫رییس جمهور می شود یا خیر و در واقع فقط یک‬ ‫تست گریم اولیه بوده است‪.‬‬ ‫ب��ردار‪ .‬مرد با س��بیل های خاکس��تری اش یکی‬ ‫برداشت‪ .‬سیگاری اتش زد‪ .‬کمی به تیتر روزنامه‬ ‫نگاه کرد و رفت‪.‬‬ ‫روزنامه را که می خواند‪ ،‬خاکس��تر س��یگارش‬ ‫روی پیراه��ن مردی با عین��ک دودی ریخته بود‬ ‫که انگار متوجه نشد و رفت‪.‬‬ ‫م��رد ب��ا عین��ک دودی اش‪ ،‬خاکس��تر را از‬ ‫روی پیراهن��ش تکان��د و زیر لب گف��ت‪« :‬مردم‬ ‫حواس شان نیست‪ ،‬انگارنه انگار‪ ، ...‬یک عذرخواهی‬ ‫ساده هم به دهنش نیامد‪ ».‬بعد‪ ،‬یک اسکناس به‬ ‫دکه دار داد و گفت ‪« :‬ب��ا این پول چه روزنامه ای‬ ‫می شود خرید؟»‬ ‫دکه دار خنده اش گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر تست اولیه ‪ 60‬درصد شبیه به اقای‬ ‫روحانی بود‪ ،‬در اجرای اصلی می توانست ‪ 90‬درصد‬ ‫شبیه باشد‪ ،‬اما این نقش حذف شد و تصویربرداری‬ ‫سریال هم به پایان رسید‪.‬‬ ‫اس��کندری دربار ه سختی و میزان زمانی که گریم‬ ‫پاکدل وقت برده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هرچقدر گریم‬ ‫یک ش��خصیت سخت تر باشد‪ ،‬برای اد ِم عاشق بهتر‬ ‫است؛ چون من عاشق کارم هستم یعنی سختی زیاد‬ ‫کار برایم ازاردهنده نیس��ت‪ ،‬بلکه لذت بخش است‬ ‫و به طورطبیعی وقتی کاری س��نگین اس��ت‪ ،‬وقت‬ ‫بیشتری صرف ان می شود‪ ،‬اما نسبت به گریم سایر‬ ‫بازیگران این س��ریال چندان وقت زیادی از ما‬ ‫نگرفت‪ ،‬درحالی که گریم اقای تنابنده در نقش‬ ‫یک روحانی وقت بیش��تری از ما برد و زحمت‬ ‫زیادی برای ان کشیدیم‪.‬‬ ‫پیش از این در هفتمین قس��مت از مجموعه‬ ‫«ش��اهگوش» کلی��پ تبلیغاتی دکتر حس��ن‬ ‫روحان��ی پخش ش��ده ب��ود‪ ،‬کلی��پ تبلیغاتی‬ ‫حس��ن روحانی با عنوان «نو س��فر»‪ ،‬کاری از‬ ‫حسین دهباشی با حضور امیر حسین مدرس‪،‬‬ ‫حبیب خزایی و تع��دادی دیگر از هنرمندان و‬ ‫هنرجویان بود‪.‬‬ ‫سریال «ش��اهگوش» به کارگردانی و نویسندگی‬ ‫داود میرباق��ری و تهیه کنندگ��ی مه��ران برومند و‬ ‫محمد امامی از شبکه نمایش خانگی توزیع می شود‪.‬‬ ‫اکبر عبدی‪ ،‬محس��ن تنابنده‪ ،‬مرجانه گلچین‪ ،‬طناز‬ ‫طباطبایی‪ ،‬فرهاد اصالنی‪ ،‬حمیدرضا اذرنگ‪ ،‬علیرضا‬ ‫جعفری‪ ،‬حامد میرباقری و رس��ول نجفیان از جمله‬ ‫بازیگران این سریال هستند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841