روزنامه صمت شماره 7 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 7

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 7

روزنامه صمت شماره 7

‫شهرداری تهران جوینده طالی کثیف نیست‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫درامد ‪ 3‬هزار میلیاردی زباله جمع کن ها‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬مردادماه ‪1393‬‬ ‫‪13‬شوال ‪1435‬‬ ‫‪ 10‬اگوست ‪2014‬‬ ‫سال هفتم دوره جدید شماره ‪ 7‬پیاپی ‪ 32 1325‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫روح تازه در روابط‬ ‫ایران و ترکیه‬ ‫نعمت زاده ‪:‬‬ ‫درامد نفتی دولت های نهم و دهم‬ ‫به بیش از ‪ 633‬میلیارد دالر رسید‬ ‫معادل ‪ ٥٠‬سال فروش نفت ایران‬ ‫در ‪ 8‬سال خرج شد‬ ‫‪4‬‬ ‫گندله سنگ اهن هم از فشار‬ ‫تحریم در امان نماند‬ ‫هنوز هم گرانی در بازار‬ ‫میوه و تره بار ادامه دارد‬ ‫زنگ خطر شاخص در تاالر حافظ‬ ‫‪21‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جمهوری اس�لامی ایران در پایان مذاکرات ‪ 2‬روزه در انکارا‬ ‫گفت‪ :‬روابط ایران و ترکیه به دنبال س��فر خرداد ماه گذشته دکتر حسن روحانی به انکارا‪،‬‬ ‫روح تازه ای یافته است‪ .‬محمدرضا نعمت زاده در راس هیاتی به دعوت نهاد زیبکچی‪ ،‬وزیر‬ ‫اقتص��ادی ترکیه ب��رای گفت و گو در فرایند همکاری های ته��ران و انکارا و اجرایی کردن‬ ‫توافقنامه ه��ا و قراردادهای همکاری بین ‪ 2‬کش��ور در حوزه های اقتص��ادی و تجاری‪ ،‬وارد‬ ‫انکارا شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫صنایع در بورس زمینگیر‬ ‫شدند‬ ‫‪27‬‬ ‫چرخ موتورسیکلت که بچرخد‬ ‫چرخ زندگی می چرخد‬ ‫رویای برباد رفته‬ ‫اموزش رایگان‬ ‫هاشمی رفسنجانی‪:‬‬ ‫جنایات وحشیانه صهیونیست ها‬ ‫ذائقه مسلمانان جهان را تلخ کرد‬ ‫‪14‬‬ ‫حوادث تلخ اخیر در منطقه‪ ،‬به ویژه عراق‪ ،‬سوریه‪ ،‬لبنان و جنایت های‬ ‫وحشیانه کنونی رژیم صهیونیستی در باریکه غزه‪ ،‬ذائقه هم ه مسلمانان‬ ‫جه��ان را تلخ کرده و جهان اس�لام‪ ،‬اعم از ش��یعه و س�� ّنی باید برای‬ ‫حل بحران سازی های منطقه ای گروهک های افراطی و تروریستی و رژیم‬ ‫اشغالگر قدس شریف‪ ،‬فکر و راه حل های مناسبی بیندیشند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫گردشگری ابزاری‬ ‫موثر برای انتقال‬ ‫ثروت و سرمایه‬ ‫دکتر حمید ضرغام‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫«دزدی در روز روش��ن‪ .‬کس��ی هم کاری ب��ه کارت ندارد‪ .‬روزانه‬ ‫ی پر‬ ‫کمتر از ‪۲۰۰‬هزار تومان درامد ندارد؛ به اخر کوچه رسیده‪ ،‬گون ‬ ‫از اش��غالش را به زمین می گذارد و به دیوار تکیه می دهد‪ .‬می گوید‪:‬‬ ‫خدا رو ش��کر درامدمان خوب است ولی رئیسمان پورشه سوار است‬ ‫و درامد میلیاردی دارد‪ .‬چند س��ال دیگر من هم ثروت افس��انه ای‬ ‫خواهم داش��ت‪».‬این عبارات س��طرهای اولیه گزارش��ی اس��ت که‬ ‫حدود ‪2‬س��ال پیش روی خروجی یک��ی از خبرگزاری ها قرار گرفته بود‪ .‬قب��ل و بعد از این بارها در‬ ‫خبرگزاری ه��ا و روزنامه ه��ای مختلف‪ ،‬اغلب با همین رویکرد‪ ،‬به موض��وع زباله دزدی و در ادامه ان‬ ‫ضعف نهادها و سازمان های شهری در تفکیک زباله ها و درامدزایی از این راه پرداخته شده است‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫بحران تازه شیر بررسی می شود‬ ‫معضلی به نام پالم‬ ‫‪ 8‬و‪17‬‬ ‫امارهاینگران‏کننده‬ ‫صنعت‬ ‫نیروی کار مازاد‬ ‫چالش اصلی بهره وری‬ ‫جهش دوم صنعت‬ ‫پتروشیمی‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫مهدی یونسیان‬ ‫هادی زنوزی اصل‬ ‫دبیرکل سابق کنفدراسیون صنعت‬ ‫‪29‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو دیزل‬ ‫‪10‬‬ ‫کارشناس پتروشیمی‬ ‫یارانه نقدی‪ ،‬بدترین شکل‬ ‫پرداخت یارانه‬ ‫علی قنبری‬ ‫‪4‬‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫‪2‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫بودن شما‬ ‫وثیقه موفقیت ما‬ ‫محمد اقازاده‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫رون��ق تولید تنه��ا در گروی عزم مل��ی برای کار‬ ‫بیش��تر‪ ،‬دقیق تر و جدی تر اس��ت‪ ،‬رهایی از تنبلی‪،‬‬ ‫کاهلی‪ ،‬بی نظمی و رفتارهای نامناس��ب به س��ادگی‬ ‫ممکن نیست ولی اگر بر انیم راه به توسعه همه جانبه‬ ‫بکش��یم و همان بش��ویم که ارزویش را داریم باید‬ ‫برهنه و بی تعارف با خود روبه رو ش��ویم‪ ،‬جلوی اینه‬ ‫بایستیم و هم با خود به گفت وگوی انتقادی بپردازیم‬ ‫و هم با دیگران‪ .‬خروج از تورم رکودی‪ ،‬بحران اب و‬ ‫هزار مشکل دیگر تنها با این گفت وگو ممکن است‪.‬‬ ‫روزنام��ه‬ ‫در فضایی چنین اضطراری قدم به‬ ‫فضای مطبوعات گذاش��ت‪ ،‬بنا دارد اراده معطوف به‬ ‫توس��عه همه جانبه را در دس��تورکار خود قرار دهد‪،‬‬ ‫سختکوش��ی برای صنعتی شدن جامعه و حضور در‬ ‫تج��ارت جهانی نیاز به جان های جس��ور‪ ،‬با دقت و‬ ‫خس��تگی ناپذیر دارد که خس��تگی را با عزم ش��ان‬ ‫خسته می کنند‪ ،‬روزنامه نگارانی که بنا دارند اینه ای‬ ‫بر این سختکوشی باش��ند‪ ،‬نمی توانند تن به عادت‬ ‫ش��ده ها بدهند‪ ،‬انها ارش وار باید جان ش��ان را در‬ ‫تیرکم��ان کلمات ش��ان بگذارن��د و تا دوردس��ت ها‬ ‫پرت��اب کنن��د‪ .‬ما بنا داری��م س��تون های متنوع را‬ ‫اب��داع کنی��م‪ ،‬زبانی را تجربه کنیم ک��ه با تغییرات‬ ‫پردامن��ه جهان ام��روز همخوان باش��د‪ ،‬به تدریج با‬ ‫این س��تون ها و زبان تغییریافته اشنا خواهید شد‪،‬‬ ‫ما از شکست نمی هراسیم‪ ،‬چراکه می دانیم شکست‬ ‫پیش فرض هر دل به دریازدنی اس��ت‪ ،‬هر شکس��ت‬ ‫معنایی جز ان ندارد که از نو برخیزیم و قدم در راه‬ ‫ت��ازه بگذاریم‪ .‬در ای��ن راه تنها نکته ای که امیدمان‬ ‫می دهد حضور شماست‪ ،‬حضور منتقدانه شماست‪،‬‬ ‫نقد بی پروای ش��ما وثیقه موفقیت ما در این مسیر‬ ‫صعب و دشوار است‪.‬‬ ‫در جهانی که خبرنگار شهروند حضورش را مدام‬ ‫به رخ می کشد و ضامن جهان تغییر یافته می شود‬ ‫ما چش��م داریم شما قلم بردارید برای ما بنویسید‪،‬‬ ‫از تجربه های بی واس��طه تان در حوزه تخصصی این‬ ‫روزنامه‪ ،‬تماس های تلفنی تان خوشحال مان می کند‬ ‫و حضور بی واسطه تان در تحریریه ما را به احترام به‬ ‫پا می ایس��تاند‪ .‬تنها با شماست که همان می شویم‬ ‫که شما چشم دارید‪.‬‬ ‫فاضلیتاکیدکرد‬ ‫خبر‬ ‫رونق اشتغال با ثبات در بازار‬ ‫اص�لاح نظ��ام بازرگان��ی یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫خواس��ته های فع��االن تج��ارت و بازرگانی اس��ت‪.‬‬ ‫دخالت های منفی دولت های قبلی ضرورت اجرایی‬ ‫شدن اصالحات را بیشتر از همیشه کرده است‪ .‬علی‬ ‫فاضل��ی‪ ،‬رییس اتاق اصناف کش��ور در گفت وگو با‬ ‫ایرنا گفت که اصالحات در نظام بازرگانی کش��ور از‬ ‫رویکردهای اصلی دولت فعلی است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬این اصالحات باید هرچه سریعتر صورت‬ ‫گیرد چراکه اصالحات نظام بازرگانی به نفع ساختار‬ ‫اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ‪ 4‬ماه گذش��ته بازار به یک‬ ‫ثبات رس��یده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ای��ن موضوع به‬ ‫س��بب عدم مداخله بدنه دولت در بازار بوده است‪.‬‬ ‫اصناف و بخش خصوصی در چند ماه گذشته نشان‬ ‫دادن��د در ثبات بازار نقش موث��ری را ایفا می کنند‬ ‫به شرطی که شاهد دخالت های منفی در این حوزه‬ ‫نباش��یم‪ .‬رییس اتاق اصناف کشور اضافه کرد‪ :‬اگر‬ ‫رون��د ثبات در ب��ازار ادامه پیدا کن��د به طور قطع‬ ‫ش��اهد تحرک خوب��ی در بازار خواهی��م بود ضمن‬ ‫اینکه اشتغال نیز رونق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫تاکید جهانگیری بر گسترش‬ ‫روابط تهران‪ -‬سنگاپور‬ ‫مع��اون اول رییس جمهور در پیامی به نخس��ت‬ ‫وزیر س��نگاپور‪ ،‬ضمن تبریک روز ملی این کش��ور‬ ‫به دولت و ملت س��نگاپور‪ ،‬بر گسترش و شکوفایی‬ ‫بیشتر روابط دوجانبه‪ ،‬منطقه ای و بین المللی میان‬ ‫دو کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلن��ا‪ ،‬متن پیام اس��حاق جهانگیری‬ ‫بدین شرح است‪:‬‬ ‫جناب اقای لی هسین لونگ‬ ‫نخست وزیر جمهوری سنگاپور‬ ‫فرارسیدن روز ملی کش��ورتان را به جناب عالی‪،‬‬ ‫دولت و ملت سنگاپور صمیمانه تبریک می گویم‪.‬‬ ‫امیدوارم در پرتو تش��ریک مس��اعی مس��ئوالن‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و جمهوری س��نگاپور‪ ،‬در‬ ‫اینده نزدیک ش��اهد ش��کوفایی بیش��تر روابط دو‬ ‫جانب��ه‪ ،‬منطقه ای و بی��ن المللی میان دو کش��ور‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫از خداوند متعال‪ ،‬س�لامتی و موفقیت ان جناب‬ ‫و به��روزی و س��رافرازی دولت و ملت س��نگاپور را‬ ‫مسالت دارم‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫معاون اول رییس جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مرداد ‪13 - 1393‬شوال ‪10-1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫خبر داخلی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نعمت زاده‪:‬‬ ‫روابط ایران و ترکیه روح تازه ای یافته است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در پای��ان مذاکرات ‪ 2‬روزه در ان��کارا گفت‪ :‬روابط ایران‬ ‫و ترکیه به دنبال س��فر خرداد ماه گذش��ته دکتر حسن‬ ‫روحانی به انکارا‪ ،‬روح تازه ای یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمدرضا نعمت زاده در راس هیاتی‬ ‫به دعوت نهاد زیبکچی‪ ،‬وزیر اقتصادی ترکیه برای گفت‬ ‫و گ��و در فرایند همکاری های ته��ران و انکارا و اجرایی‬ ‫کردن توافقنامه ها و قراردادهای همکاری بین ‪ 2‬کش��ور‬ ‫در حوزه های اقتصادی و تجاری‪ ،‬وارد انکارا شد‪.‬‬ ‫مجتبی خس��رو تاج مع��اون توس��عه بازرگانی داخلی‬ ‫و قائ��م مقام وزیر در ام��ور تجارت‪ ،‬ول��ی اهلل افخمی راد‬ ‫معاون وزیر و رییس س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران و‬ ‫ش��مار دیگری از مس��ئوالن اقتصادی ایران در این سفر‬ ‫نعمت زاده را همراهی کردند‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده پیش از ترک ان��کارا در گفت و گو با ایرنا‪،‬‬ ‫اهداف و نتایج این سفر را تشریح کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��فر ‪ 2‬روزه به ترکیه پیرو بازدید ریاس��ت‬ ‫جمهوری ایران و مذاکراتی که س��ران ‪ 2‬کشور داشتند‪،‬‬ ‫صورت گرفته اس��ت‪ .‬در این س��فر راه های تحقق هدف‬ ‫‪ ۳۰‬میلی��ارد دالری در مبادالت تجاری ‪ 2‬کش��ور در ‪2‬‬ ‫س��ال اینده را بررس��ی و با وزرا و مس��ئوالن این کشور‬ ‫گفت و گو کردیم تا راهکارهای الزم را شناسایی و موانع‬ ‫و مشکالتی که پیش رو است را رفع کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ایران اضاف��ه کرد‪ :‬در‬ ‫این رابطه میزبان هیات ایران��ی وزیر اقتصاد ترکیه بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن با وزیر گمرکات‪ ،‬وزی��ر علوم‪ ،‬فنون و فناوری‬ ‫ترکیه مالقات داشتیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬با مسئوالن مرکز پژوهش های‬ ‫علمی و فناوری ترکیه نیز مذاکراتی داش��تیم و با رییس‬ ‫اتحادی��ه اتاق ها و بورس ه��ای ترکیه ک��ه ‪ 1/5‬میلیون‬ ‫ش��رکت ترک را در پوش��ش دارد‪ ،‬مالقات خوبی صورت‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده گفت‪ :‬همچنین از ‪ 2‬ش��هرک صنعتی در‬ ‫انکارا از جمله مراکز تولید ماشین االت راهسازی و چند‬ ‫موسس��ه صنعتی کوچک و متوس��ط بازدید شد و سفیر‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در انکارا ‪ 2‬جلس��ه جداگانه با‬ ‫فع��االن اقتصادی ترکیه و ایرانی مقیم ترکیه ترتیب داد‬ ‫که بسیار پربار بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ما مش��کالت و موانع بانکی بین ‪ 2‬کش��ور‬ ‫داریم که امیدواریم به تدریج کاهش پیدا کند‪ .‬البته این‬ ‫مشکالت عمدتا ناش��ی از تحریم ها علیه ایران است‪ .‬اما‬ ‫طرف ترک قول داده است که عالوه بر خلق بانک (بانک‬ ‫مل��ی)‪ ،‬بانک های دیگری را به کمک این بانک بیاورند تا‬ ‫حجم کار را بتوانیم توسعه دهیم‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر تمام��ی امور مالی مرب��وط به تجارت‬ ‫‪ 2‬کش��ور به نوعی به واس��طه خلق بانک ترکیه صورت‬ ‫می گیرد که بازرگانان ایرانی و ترک هم از میزان هزینه ها‬ ‫و کارمزدها و هم بروکراس��ی و دیرک��رد در امور بانکی‪،‬‬ ‫گله مند هستند‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده بی��ان داش��ت‪ 2 :‬هفته پیش ک��ه رییس‬ ‫کل گمرک ایران به ترکیه س��فر کرده ب��ود توافقاتی با‬ ‫مقامات این کش��ور داش��ت که انها هم بررس��ی و مرور‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین در رابطه با تسهیل رفت و امد بین ایران‬ ‫و ترکیه به ویژه تردد کامیون ها و تس��هیل امور گمرکی‬ ‫مذاکراتی با طرف ترک صورت گرفت که مفید بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پیشنهاد طرف ترک برای گشایش مرز‬ ‫رازی به خوی گفت‪ :‬در راس��تای توافقاتی که رییس کل‬ ‫گمرک ایران در انکارا داش��ت‪ ،‬برای بررسی این موضوع‬ ‫هیاتی متش��کل از وزیر راه‪ ،‬توس��عه و گمرکات و رییس‬ ‫اتحادی��ه اتاق ها و بورس های ترکیه امادگی خود را برای‬ ‫سفر به تهران اعالم کرد‪.‬‬ ‫نعمت زاده خاط��ر نش��ان س��اخت‪ :‬ی��ک ش��رکت زیر‬ ‫مجموعه اتحادیه اتاق ها و بورس های ترکیه که در بخش‬ ‫به روزرسانی و توسعه دروازه های مرزی ترکیه نیز فعال‬ ‫اس��ت‪ ،‬اعالم امادگی کرده که در بازس��ازی مرز کاپی‬ ‫ک��وی – رازی و احداث جاده ‪ ۷۰‬کیلومتری از رازی تا‬ ‫خوی سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫این جاده ‪ ۷۰‬کیلومتری سال هاست که در دست تعمیر‬ ‫ق��رار دارد و مانعی جدی بر س��ر راه توس��عه این دروازه‬ ‫مرزی برای عبور خودروهای مس��افربر و باری است‪ .‬مرز‬ ‫کاپی کوی – رازی یکی از ‪ 3‬دروازه گمرکی بین ایران و‬ ‫ترکیه اس��ت‪ .‬این مرز در همین حال تنها مرز ریلی بین‬ ‫‪ 2‬کشور نیز محسوب می ش��ود‪ .‬در سال ‪ 1390‬تصمیم‬ ‫گرفته ش��د این مرز برای عبور وس��ایل نقلیه سبک نیز‬ ‫باز ش��ود که اکنون به طور محدود مسافران زمینی برای‬ ‫رفت و امد بین ‪ 2‬کشور از این مرز استفاده می کنند‪.‬‬ ‫در توافقات اخیر گمرکات ایران و ترکیه مقرر ش��د که‬ ‫هر س��ه مرز بین ‪ 2‬کش��ور به طور ‪ ۲۴‬ساعته در ‪ 7‬روز‬ ‫هفته فعالیت داشته باشند‪ .‬همچنین بازشدن مرز رازی‬ ‫برای عب��ور کامیون های باری نیز مطرح ش��ده که قرار‬ ‫هاشمی رفسنجانی‪:‬‬ ‫جنایاتوحشیانهصهیونیست هاذائقهمسلمانانجهانراتلخکرد‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته به ریاست‬ ‫ایت اهلل هاش��می رفس��نجانی و با حضور اکثریت اعضا‬ ‫تشکیل جلسه داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬در این جلس��ه پیگیری بررسی طرح‬ ‫رس��یدگی به دارای��ی مقامات‪ ،‬مس��ئوالن و کارگزاران‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬اختالف میان مجلس شورای‬ ‫اسالمی و شورای نگهبان ادامه یافت و بندهای دیگری‬ ‫از این طرح به تصویب رسید‪.‬‬ ‫در ابتدای این جلسه هاش��می رفسنجانی با تبریک‬ ‫عید سعید فطر و تشکر مجدد از حضور حماسی مردم‬ ‫در راهپیمایی روز جهانی قدس و حمایت سراس��ری از‬ ‫مردم مظلوم فلس��طین‪ ،‬در سخنانی به مسائل جاری و‬ ‫شرایط اخیر منطقه پرداخت و گفت‪ :‬حوادث تلخ اخیر‬ ‫در منطقه‪ ،‬به ویژه عراق‪ ،‬س��وریه‪ ،‬لبنان و جنایت های‬ ‫وحشیانه کنونی رژیم صهیونیستی در باریکه غزه‪ ،‬ذائقه‬ ‫هم ه مسلمانان جهان را تلخ کرده و جهان اسالم‪ ،‬اعم از‬ ‫شیعه و س ّنی باید برای حل بحران سازی های منطقه ای‬ ‫گروهک های افراطی و تروریستی و رژیم اشغالگر قدس‬ ‫شریف‪ ،‬فکر و راه حل های مناسبی بیندیشند‪.‬‬ ‫رئی��س مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام‪ ،‬اقدامات‬ ‫وحشیانه گروه افراطی و تروریستی داعش در مناطقی‬ ‫از کشورهای عراق و سوریه را درداور و نتیجه توطئه ای‬ ‫جدید و پیچیده علیه کل جهان اسالم برای بدنام کردن‬ ‫اس�لام و وجهه مس��لمانان در جهان دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫گروه های تکفیری و افراطی تروریست با ایجاد رعب و‬ ‫وحشت و بزرگ نمایی تبلیغاتی‪ ،‬سعی در ایجاد انشقاق‬ ‫در جهان اس�لام به منظور بهره برداری سوء دش��منان‪،‬‬ ‫به ویژه رژیم صهیونیس��تی از اوضاع متفرق کشورهای‬ ‫اس�لامی دارند که به همین دلیل ض��رورت وحدت و‬ ‫انسجام و همفکری هم ه کشورهای اسالمی برای مقابله‬ ‫با این پدیده شوم را طلب می کند‪.‬‬ ‫هاش��می رفس��نجانی با تاکید بر اس��تحکام و اقتدار‬ ‫جمهوری اسالمی ایران برای کمک به حل بحران های‬ ‫منطقه ای با همکاری کشورهای دلسوز و همسو‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��رای اس��تفاده بهین��ه از امکانات و ایجاد انس��جام و‬ ‫همفکری های بیشتر جهت مقابله با توطئه های پیچیده‬ ‫منطقه و جهان اسالم‪ ،‬ضرورت تشکیل اتاق فکر بسیار‬ ‫جدی م��ورد تاکید اس��ت و باید همه کارشناس��ان و‬ ‫متخصص��ان تعامالت بین المللی منطق��ه‪ ،‬در این اتاق‬ ‫فکر برای برون رفت جهان اس�لام از ش��رایط نسبتا بد‬ ‫کنونی با هم تش��ریک مس��اعی نموده راه حل عملی و‬ ‫اجرایی ارائه کنند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬باید به ه��ر طریق ممکن‪ ،‬مانع بروز‬ ‫تشدید اقدامات تروریستی مخرب شد که نتیجه ای جز‬ ‫کشتار مردم بی گناه و افزایش حجم کینه و خون ریزی‬ ‫در میان مسلمانان ندارد‪.‬‬ ‫رئی��س مجم��ع تش��خیص مصلحت نظام ب��ا تاکید‬ ‫بر اینکه جمهوری اس�لامی ای��ران مقتدرانه موقعیت‬ ‫ممتاز خود را در منطقه حفظ می کند و می تواند برای‬ ‫منطقه کارگش��ا باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬البته حفظ و تداوم این‬ ‫اقتدار نیاز جدی به تدبیر‪ ،‬منطق و اس��تدالل دارد که‬ ‫افراد صاحب نظر و ش��خصیت های کارشناس و مجرب‬ ‫در یک اتاق فکر بتوانند مس��ائل را ریشه ای‪ ،‬بررسی و‬ ‫را ه کارهای عملی ارائه کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اقدامات تروریس��تی گروه داعش به‬ ‫نف��ع هیچ کش��وری در منطقه و جهان نیس��ت و باید‬ ‫تالش کرد از سرایت بیشتر این گونه اقدامات تروریستی‬ ‫به سایر کشورها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫هاشمی رفس��نجانی ابراز امیدواری کرد‪ ،‬با محوریت‬ ‫رهبری که فردی اش��نا با مس��ائل و فع��ل و انفعاالت‬ ‫منطقه ای و بین المللی هستند‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫می توانندپیشقدم حل مسائل منطقه ای باشد‪.‬‬ ‫رئی��س مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام در بخش‬ ‫دیگ��ری از س��خنان خود‪ ،‬مس��ئله فلس��طین به ویژه‬ ‫حمالت وحش��یانه رژیم اس��رائیل در منطقه غزه را از‬ ‫جمله غیرانس��انی ترین صحنه ه��ای تاریخی در جهان‬ ‫ذکر کرد و گفت‪ :‬ام��روز مردم مظلوم و بی گناه باریکه‬ ‫غ��زه‪ ،‬از هوا‪ ،‬زمین و دریا مورد تهاجم وحش��یانه قرار‬ ‫می گیرند و متاس��فانه بسیاری از کش��ورهای منطقه‪،‬‬ ‫به ویژه س��ازمان های بین المللی ذی ربط‪ ،‬در قبال این‬ ‫جنایت ها و حمله به منازل‪ ،‬مدارس‪ ،‬بیمارس��تان ها و‬ ‫نسل کشی مسلمانان سکوت اختیار کرده اند‪.‬‬ ‫هاشمی رفسنجانی با س��تودن مقاومت و ایستادگی‬ ‫حماس و مردم غزه تاکید کرد‪ :‬مردم مظلوم غزه تاکنون‬ ‫ش��هامت و ش��جاعت مثال زدنی از خود نشان داده اند‪،‬‬ ‫هر چند جهان اسالم ضعف عقیدتی و اجرایی زیادی از‬ ‫خود ثبت کرده اند‪ ،‬ولی خداوند نخواهد گذاشت خون‬ ‫مظلومان و بی گناهان در غزه بی جواب بماند‪.‬‬ ‫همچنین ش��مخانی دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی‪،‬‬ ‫گزارش��ی از اخرین شرایط و مقاومت جانانه گروه های‬ ‫مقاوم��ت و مردم ش��جاع و مظل��وم غ��زه در مقابله با‬ ‫تهاجم��ات نظام��ی رژیم اش��غالگر ق��دس و اقدامات‬ ‫گروهک تروریس��تی داع��ش در عراق و س��وریه را به‬ ‫اطالع اعضا رساند‪.‬‬ ‫در ادام��ه جلس��ه‪ 5 ،‬بند از ماده ‪ 2‬طرح رس��یدگی‬ ‫به دارایی مقامات‪ ،‬مس��ئوالن و کارگ��زاران جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به ش��رح ذیل مورد بحث و بررسی قرار‬ ‫گرفت‪:‬‬ ‫م��اده ‪ 2‬ـ «صورت دارایی» افراد مش��مول موارد زیر‬ ‫است‪:‬‬ ‫‪1‬ـ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی‬ ‫‪2‬ـ مطالبات دیون‬ ‫‪3‬ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادار‬ ‫‪4‬ـ موجود حساب های مختلف در بانک ها‪ ،‬موسسات‬ ‫مالی اعتباری و نظایر انها‬ ‫‪5‬ـ هرگونه منبع درامدی مستمر‬ ‫ادامه این مبحث به جلسات اتی مجمع موکول شد‪.‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬این موضوع در س��فر هفته اینده هیات بلندپایه‬ ‫ترکیه به منطقه با مقامات ایران نهایی شود‪.‬‬ ‫نعمت زاده گفت‪ :‬درباره مشکالت تجار ایرانی در ترکیه‬ ‫نی��ز با مقامات این کش��ور گفت و گو ش��د‪ .‬در رابطه با‬ ‫برخ��ی تعرفه هایی که اخیرا از س��وی ترکیه برای تجار‬ ‫ایرانی اعمال ش��ده نیز طرف ترک قول حل انها را داده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬در خصوص سرمایه گذاری های مشترک‬ ‫‪ 2‬کشور هم بحث مفصلی شد و قرار است‪ ،‬هر دو طرف‬ ‫تشویق شوند تا شرکت های ایرانی و ترکیه سرمایه گذاری‬ ‫مشترک داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬پیش��تر تصمیم گرفته ش��ده بود که‬ ‫ش��هرک صنعتی مشترکی در مرز ایران و ترکیه تاسیس‬ ‫ش��ود که موانع خاصی داشت که قرار شد ما راهکارهای‬ ‫عملی را به ترکیه ارایه کنیم تا این طرح اجرایی شود‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫در مراسم یادبود خاطره شهدای دیپلمات؛‬ ‫ظریف‪:‬قدمدرنبرددیپلماتیک‬ ‫پرتالطمی گذاشته ایم‬ ‫«محمدج��واد ظریف»‬ ‫وزیر ام��ور خارجه گفت‪:‬‬ ‫در س��ایه توکل‪ ،‬مقاومت‬ ‫و پای��داری و الگوگی��ری‬ ‫از راه روش��ن شهدا‪ ،‬قدم‬ ‫در مسیر نبرد دیپلماتیک‬ ‫پرتالطم و پرفراز و نشیب‬ ‫بین المللی گذاشته ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ظریف‬ ‫روز ش��نبه در مراسم گرامیداشت شهدای دیپلمات‬ ‫ک��ه با حضور مدیران ارش��د وزارت ام��ور خارجه و‬ ‫جمع��ی از روس��ای نمایندگی جمهوری اس�لامی‬ ‫که در دفتر مطالعات سیاس��ی و بین المللی برگزار‬ ‫شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما ش��هدای معزز را همچنان ناظر‬ ‫بر رفت��ار‪ ،‬ک��ردار و عملکرد خ��ود می دانیم و این‬ ‫واقعیت‪ ،‬مس��ئولیت س��نگینی را بر دوش ما نهاده‬ ‫اس��ت که نه تنها باید مراقب رفتار خود بوده‪ ،‬بلکه‬ ‫باید در پاسداری از این نمونه های مقاومت‪ ،‬پرتالش‬ ‫ظاهر ش��ویم‪ .‬وزیر امور خارجه با خوشامدگویی به‬ ‫خانواده های معزز ش��هدا و ایثارگ��ران وزارت امور‬ ‫خارجه و با یاداوری ش��انزدهمین سالگرد شهادت‬ ‫مظلومانه شهدای مزار شریف گفت‪ :‬شهیدان‪ ،‬نمونه‬ ‫واقعی مقاومت و حراست از ارزش ها و تضمین کننده‬ ‫انقالب و ارزش های ما هستند‪.‬‬ ‫رییس دس��تگاه دیپلماسی ادامه داد‪ :‬ما به برکت‬ ‫خ��ون ش��هدا و توکل ب��ه خدای متع��ال در جهت‬ ‫پاسداشت اهداف مقدس نظام‪ ،‬منویات رهبر معظم‬ ‫انقالب و در جهت گرامیداشت خون شهیدان و امام‬ ‫شهدا گام برمی داریم‪.‬‬ ‫ظریف با یاداوری تهاجم رژیم صهیونیستی علیه‬ ‫مردم غ��زه گفت‪ :‬امروز در غزه به خوبی ش��اهدیم‬ ‫ک��ه جنایت��کاران صهیونیس��ت پ��س از ی��ک ماه‬ ‫کودک کشی‪ ،‬در برابر مقاومت مردم غزه‪ ،‬درخواست‬ ‫اتش بس می کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در واقع انچه دش��منان انقالب و‬ ‫اسالم را از پای در می اورد‪ ،‬حس مقاومت و پایداری‬ ‫است که شهدا بهترین و واالترین نمونه این مقاومت‬ ‫هس��تند‪ .‬وزیر امور خارجه یاداور ش��د که خانواده‬ ‫مع��زز ش��هدا‪ ،‬باالتری��ن ایث��ار را در راه پایداری و‬ ‫پاسداری از اهداف انقالب به عمل اورده اند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش اداره کل دیپلماس��ی رسانه ای‬ ‫وزارت امور خارجه‪ ،‬ظریف در این مراس��م با اهدای‬ ‫لوح های یادبود به خانواده های معظم شهدای وزارت‬ ‫امور خارجه‪ ،‬از انان تجلیل کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫روز خبرنگار‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بگذاریمخبرنگاربادستوبالازادکارخود رادنبالکند‬ ‫حس��ین انتظامی با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت سالروز شهادت محمود صارمی گفت‪ :‬طبیعتا‬ ‫نام گذاری ها برای خوش��امد و گرامیداشت نیس��ت‪ ،‬بلکه مسئولیت افرین هم هست‪ .‬وی افزود‪ :‬اساسا‬ ‫این دولت امده که رویکردها عوض شود ‪ ،‬به نظرم کسانی که کار فرهنگی می کنند و با کرامت انسانی‬ ‫و حرفه ای مغایرت دارند دوره ش��ان به س��رامده است ‪ ،‬رویکرد دولت این است که بیشتر به جنبه های‬ ‫معنوی توجه کند و به ان وظایفی که باید پاس��خگو باش��د‪ .‬معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد ادامه داد‪:‬‬ ‫اتفاقا تکریم خبرنگار و روزنامه نگار این نیست که ما به او هدیه دهیم بلکه این است که امکان فعالیت‬ ‫حرفه ای را گسترش دهیم و بگذاریم خبرنگار با دست و بال ازاد کار خود را دنبال کند‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫ا س��ت ‪،‬‬ ‫کرد‪ :‬قانون انتش��ار و دسترسی ازاد به اطالعات که در سال ‪ 88‬به دولت ابالغ شده‬ ‫ایرادی داش��ت ب��ه همین دلیل به ش��ورای نگهبان رفت و برگش��ت‪ ،‬هیچ وقت‬ ‫اراده ای ب��رای تحقق و اجرایش نبود ب��ه دلیل اینکه در این قانون دولت موظف‬ ‫به پاس��خگویی می شود ‪ ،‬بس��یاری از بحث هایی که ما در جهت ایفای نقشمان‬ ‫داریم در این قانون دیده ش��ده اس��ت ‪ ،‬ایین نامه ی اجرایی اش نوشته‬ ‫شده سال هاس��ت که در جا می زند‪ .‬انتظامی ادامه داد‪ :‬این قانون در‬ ‫جهت پاسخگوسازی دولت و مبارزه با فساد است نخستین جلسه ی‬ ‫این کمیسیون دوشنبه ی اینده تشکیل می شود‪.‬‬ ‫علی مطهری‪:‬‬ ‫به سمتی حرکت کنیم که برخوردهای دو گانه با‬ ‫مطبوعات وجود نداشته باشد‬ ‫مراسم بزرگداشت روز خبرنگار از سوی انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی ظهر دیروز با حضور‬ ‫مدیرانمسئول‪،‬خبرنگارانواهالیرسانهدرسالنهمایش هایبرجمیالدبرگزارشد‪.‬بهگزارشایلنا‪،‬‬ ‫علی مطهری نماینده مجلس شورای اسالمی در این مراسم گفت‪ :‬خبرنگار از جامعه و برای جامعه‬ ‫خبر می اورد و امروز نقش خبرنگاران در جامعه کامال مشهود است‪ .‬وی با اشاره به اینکه ازادی‬ ‫عمل خبرنگاران از بروز فساد جلوگیری می کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬زمانی که در کشور مطبوعات ازاد‬ ‫بودند بحث هایی همچون قتل های زنجیره ای‪ ،‬مسائل پیش امده در بند ‪ 350‬اوین افشا شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در کشورهایی همچون ژاپن نه دیوان محاسبات وجود دارد و نه دستگاه نظارتی‪،‬‬ ‫بلکه خود مردم‪ ،‬رس��انه ها و خبرنگاران بهترین عامل و ناظر مبارزه با فساد‬ ‫هس��تند‪ .‬مطهری اظهار کرد‪ :‬باید به سمتی حرکت کنیم که برخوردهای‬ ‫دوگانه با مطبوعات وجود نداش��ته باش��د و همان گونه که با یک روزنامه‬ ‫اصالح طلب برخورد می شود با بقیه هم همانطور برخورد شود‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم تهران گف��ت‪ :‬وقتی هیات‬ ‫نظارت بر مطبوعات وجود دارد باید قبل‬ ‫از توقیف یک روزنامه نظر هیات نظارت‬ ‫اخذ شود‪.‬‬ ‫علی ربیعی‪:‬‬ ‫روز خبرنگار روز مبارزه با افراطی گری است‬ ‫علی ربیعی‪ ،‬وزیر کار‪ ،‬رفاه و تامین اجتماعی ظهر دیروز در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار بر اهمیت نقش خبرنگاران اشاره‬ ‫کرد ‪ ،‬گفت‪ :‬امروز به نام شهید صارمی نامگذاری شده است‪ .‬شهید صارمی اولین شهید مبارزه با افراطی گری بود‪،‬بنابر این روز‬ ‫خبرنگار روز مبارزه با افراطی گری است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬جامعه ما نیاز به اطالعات دارد و اطالعات فقط نیاز شغلی نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫چگونه زیستن را مطرح می کند‪ .‬امروز مطبوعات نه تنها یک خبر بلکه یک نیاز برای جامعه هستند و باید با کمک مطبوعات‬ ‫یک گفتمان اجتماعی درباره مسائل مختلف همچون فقر‪ ،‬توسعه و فرهنگ راه اندازی شود‪ .‬ربیعی ادامه داد‪ :‬ما دچار یک ابهام‬ ‫گفتمانی هستیم و در چنین فضایی سیاست گذاری ها کمرنگ می شود و اگر مطبوعات گفتمان اجتماعی را ایجاد کنند و‬ ‫گسترش دهند‪،‬می توانیم به رشد برسیم‪ .‬وزیر کار با اشاره به بحث ازادی مطبوعات گفت‪ :‬متاسفانه در بحث ازادی مطبوعات‪،‬‬ ‫ما به جای ازادی عمقی به سمت ازادی ارتفاعی حرکت کرده ایم‪ .‬ربیعی تصریح کرد‪ :‬باید به سمتی حرکت کنیم که چشم ها‬ ‫و گوش ها از داخل ببینند و از طرف دیگر رسانه های داخلی ما نیز کامال حرفه ای شوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اموزش مهارت های‬ ‫س نهادهای صنفی قوی در‬ ‫حرفه ای‪ ،‬ایجاد شرایط اقتصادی برای روزنامه ها‪ ،‬تمرکززدایی از تهران‪ ،‬تاسی ‬ ‫مطبوعات از جمله برنامه های اصلی در حوزه رسانه ها باید باشد‪ .‬ربیعی افزود‪ :‬باید به سمت مفاهمه‬ ‫بین دولت و مطبوعات حرکت کنیم و حتی می توانیم به سمتی حرکت کنیم که بخشی از‬ ‫اموزش های فنی و حرفه ای با ارائه مدارک معتبر به روزنامه نگاری اختصاص پیدا کند‪ .‬وی از‬ ‫حل شدن بیمه تکمیلی در اینده ای نزدیک خبر داد و افزود‪ :‬باید الیحه صنفی نظام مطبوعات‬ ‫را جلو برد زیرا معتقدم می توان کار مطبوعات را مانند سایر صنوف به خود اهالی مطبوعات‬ ‫سپرد‪ .‬ربیعی بدون مشخص کردن وضعیت انجمن صنفی روزنامه نگاران گفت‪ :‬انجمن‬ ‫صنفی مطبوع��ات و روزنامه نگاران بای��د در پیرامون‬ ‫مس��ائل صنفی مطبوع��ات و روزنامه نگاران تالش‬ ‫کنند و ما به دنبال ان هس��تیم که روزنامه نگاران‬ ‫یک صنف مستقل برای خود داشته باشند‪.‬‬ ‫بدونحضوررسانه هاهیچاتفاقمهمیشکلنمی گیرد‬ ‫احمد مسجدجامعی ‪،‬رئیس شورای شهر تهران نیز طی سخنانی در این مراسم گفت‪ :‬قانون اساسی سند مهمی است که در ان تمامیت‬ ‫ارضی ما شامل استقالل‪ ،‬ازادی و جمهوری اسالمی را هم عرض هم قرار داده است و ما متوجه می شویم که ازادی چقدر اهمیت دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به رابطه ازادی و اصحاب رسانه افزود‪ :‬تکریم اصحاب فکر و گفت وگو در جامعه به این است که مسئله ازادی انها مورد توجه‬ ‫قرار بگیرد‪ ،‬زیرا در نبود ازادی و فقدان ان ما نیاز به حمایت های دیگر داریم و اگر ازادی را بگیریم مجبور هستیم به جای‬ ‫ان پاداش هایی بدهیم که هزینه دار اس��ت‪ .‬مسجدجامعی ادامه داد‪ :‬امروز بدون حضور رسانه ها هیچ اتفاق مهمی شکل‬ ‫نمی گیرد و به همین دلیل استقبال رسانه ها مهم است‪ .‬امروز اگر ارگان هایی مثل شورای شهر موفق هستند به دلیل ان‬ ‫است که رسانه ها به صورت مستقل و به عنوان عضو ‪ 32‬شورای شهر حضور دارند‪ .‬رییس شورای شهر تهران به تداوم‬ ‫کار رسانه ای اشاره کرد و افزود‪ :‬در جایی که رسانه ها عمر کوتاهی داشته باشند ‪،‬جریان فرهنگی شکل نمی گیرد‪،‬‬ ‫زیرا گفتمان فرهنگی نیاز به زمان دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز باید انجمن های صنفی در حوزه روزنامه نگاری همچون انجمن صنفی‬ ‫روزنامه نگاران به فعالیت های بیشتری روی بیاورد‪.‬‬ ‫مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در برج میالد برگزار شد‬ ‫نگاه‬ ‫ قلم خبرنگا ر‬ ‫قطره چکان خون جامعه است‬ ‫مین�و بدیعی‪ :‬امروز اینج��ا گردهم امده ایم که با‬ ‫بزرگداش��ت یاد و نام ش��هید صارمی‪ ،‬شهید راه قلم‬ ‫ب��ه این ب��اور‪ ،‬اندیش��ه‪ ،‬رای و نظر دس��ت یابیم که‬ ‫خبرن��گاران با خ��ون و جان خ��ود معامله می کنند‪.‬‬ ‫انان با حضور در هم��ه عرصه های حیات اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬فرهنگ��ی و با جانفش��انی در‬ ‫صحنه های درگیری ها‪ ،‬جنگ ه��ا‪ ،‬انقالب ها‪ ،‬نبردها‬ ‫و حرک��ت در تاریک ترین و مخوف ترین ابعاد س��یاه‬ ‫زندگی بشر‪ ،‬تصویرگر رویدادهایی می شوند که برای‬ ‫همیش��ه و تا ابدیت در ذهن تاری��خ می ماند‪ ،‬پابرجا‬ ‫و استوار‪...‬‬ ‫انان روش��نایی اگاهی را در سیاه ترین دخمه های‬ ‫مخ��وف رویدادهای تل��خ می افروزند‪ ،‬خ��ود قربانی‬ ‫می شوند اما کالم و نام انان در سپیده دم شادی ها و‬ ‫فلق تاریخ برجای می ماند ‪ ...‬خبرنگار تشنه صحرای‬ ‫خبر‪ ،‬رویداد‪ ،‬اگاهی‪ ،‬اطالعات و روش��نگری‪ ،‬از مغز‪،‬‬ ‫روح‪ ،‬ذهن و جس��م خویش مای��ه می گذارد تا ندا و‬ ‫پژواک ازادی پابرجا بماند‪ .‬خبرنگار همچون ش��مع‬ ‫می س��وزد و اب می شود تا کلبه جهانی در روشنایی‬ ‫روح او رنگ��ی از زندگی و حی��ات بگیرد‪ .‬خبرنگار با‬ ‫یک دست قلم و با یک دست اسلحه اگاهی به پیش‬ ‫می تازد تا مفهوم انسانیت و انسان دوستی‪ ،‬عدالت و‬ ‫ازادی و‪ ...‬در سراس��ر جهان گسترش یابد‪ .‬خبرنگار‬ ‫مبهوت و حیرت زده وادی بی انتهای ازادی است اما‬ ‫خود کمتر به ازادی دست یافته است‪.‬‬ ‫خبرنگار ایرانی هر چند در این گس��تره بی انتهای‬ ‫ش��بکه اطالعاتی و جهان شبکه ای‪ ،‬همچون کاربری‬ ‫بسیار اگاه گام بر می دارد اما هنوز هم در ابتدایی ترین‬ ‫کپر های کلبه جهانی در جست وجوی نوری از ازادی‬ ‫س��رگردان است‪ ...‬هنوز هم خبرنگار در کلبه جهانی‬ ‫اطالعات‪ ،‬اخبار و اگاهی‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬جایگاه راستین‬ ‫خویش را نیافته اس��ت‪ .‬با گذش��ت نزدیک به ‪180‬‬ ‫س��ال از شکل گیری نخس��تین روزنامه‪ -‬کاغذ اخبار‬ ‫توقف انتش��ار انها‪ ،‬در کلبه ای که اطالعات با سرعت‬ ‫نور در ان در حال حرکت اس��ت بر س��ر خبرنگار و‬ ‫نش��ریه اش اس��تیال دارد‪ .‬بیش��تر از یک سال است‬ ‫که از تش��کیل دولت تدبیر و امید گذش��ته اس��ت‬ ‫و ن��گاه همه به امیدی اس��ت که با دس��ت تدبیر‬ ‫گش��وده می شود‪ .‬در کلبه جهانی اطالعات‪ ،‬در این‬ ‫دنیای شبکه ای‪ ،‬حضور برخی از خبرنگاران ایرانی‬ ‫در «کپر ه��ای بتنی و مس��قف»‪ ،‬ارام��ش دهکده‬ ‫اطالع��ات را درهم ریخته اند‪ ...‬این درحالی اس��ت‬ ‫که ف��وران اطالعات و اخبار وج��ود دارد‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر اساس��ی ترین و بنیادی ترین خواس��ت های‬ ‫روزنامه نگاران ایرانی‪ ،‬به دست اوردن ازادی کامل‪،‬‬ ‫در مطبوعات است‪ .‬در عصری که جامعه شبکه ای‬ ‫و دنی��ای ارتباطی و اطالعاتی تمام��ی جهانیان را‬ ‫احاطه کرده اس��ت از بین بردن نظام پیش��گیری‬ ‫اعطای مجوز نش��ریه و جایگزین کردن سیس��تم‬ ‫تنبیهی به جای ان مانند اکثر کشورهای دنیا‪ ،‬یک‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬فراهم کردن امکان��ات رفاهی و نظام‬ ‫دقیق حقوق و دس��تمزد‪ ،‬رفع مش��کالت شغلی و‬ ‫ایجاد امنیت حرفه ای‪ ،‬برقراری نظام بیمه اجتماعی‬ ‫مناسب‪ ،‬اجرای طرح طبقه بندی مشاغل متناسب با‬ ‫حیثیت و شان خبرنگاران و گزارشگران مطبوعات‬ ‫از دیگر خواس��ت های خبرنگاران است‪ .‬جلوگیری‬ ‫از هرج وم��رج در نظ��ام مدیریتی و کاس��تن نقش‬ ‫روزنامه ن��گاران و افراد غیر حرف��ه ای در روزنامه ها‪،‬‬ ‫برخ��ورد با جو به ش��دت غیردموکراتیک در برخی‬ ‫از مطبوعات‪ ،‬اس��تقرار نظام مدیریتی مناس��ب در‬ ‫مطبوعات با بهره گیری از اصول مدیریت فرهنگی‪،‬‬ ‫خواست های مهمی است که باید جامه عمل به خود‬ ‫بپوش��اند‪ .‬شناخت اس��تعدادهای جوان در ساختار‬ ‫تشکیالتی مطبوعات‪ ،‬توجه کامل به نظام اموزشی‬ ‫تربیت و اش��ناکردن با اصول نوی��ن روزنامه نگاری‬ ‫مدرن در س��طوح دانشگاهی و سایر موارد و‪ ...‬جزو‬ ‫ابتدایی ترین حقوقی اس��ت که خبرن��گاران ایران‬ ‫به دنبال ان هستند‪ .‬و بدون تردید هر خواستی در‬ ‫س��ایه گسترش ازادی بیان و ارتقای جایگاه رسانه‬ ‫مکتوب در جامعه میسر است‪...‬‬ ‫خبر‬ ‫ فرهنگ صنعت و تولید‬ ‫از مدارس اغاز می شود‬ ‫ش�اتا‪ -‬در س��ال فرهنگ واقتصاد و در راستای‬ ‫توس��عه فرهنگ تولی��د‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت با اموزش و پ��رورش تفاهم نامه همکاری‬ ‫امض��ا می کند‪ .‬ترویج فرهن��گ کار وتالش‪ ،‬ترویج‬ ‫فرهنگ مصرف کاالی ایرانی و اصالح الگوی مصرف‬ ‫از جمل��ه برنامه های مهم مهن��دس نعمت زاده در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ .‬دانش اموزان‬ ‫به عنوان س��رمایه انس��انی هر کش��وری محسوب‬ ‫می ش��وند واش��نایی انان با مفاهی��م وموضوعات‬ ‫صنعتی می تواند استعدادهای بالقوه انان به سمت‬ ‫نواوری‪ ،‬اختراع��ات وحرکت به طرف صنایع نوین‬ ‫معطوف شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با حضور‬ ‫در اموزش وپ��رورش ضمن ارزیابی نحوه همکاری‬ ‫وتعام��ل ‪ 2‬وزارتخان��ه‪ ،‬تفاهم نام��ه همکاری امضا‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جهش دوم صنعت‬ ‫پتروشیمی با حضور‬ ‫شرکت های خارجی‬ ‫هادی زنوزی اصل‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت ملی پتروشیمی‬ ‫مهم تری��ن اتفاق ای��ن روزهای صنعت پتروش��یمی‬ ‫برگزاری نمایشگاه ایران پالست با حضور ‪ ۷۰۰‬شرکت‬ ‫داخل��ی و خارجی در تاریخ ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۷‬مهرماه در تهران‬ ‫اس��ت‪ .‬این نمایشگاه که با حضور بیش از ‪ ۵۰۰‬شرکت‬ ‫داخلی و ‪ ۲۰۰‬ش��رکت خارجی برگزار می ش��ود و در‬ ‫نوع خود بی نظیر اس��ت‪ ،‬در واقع به مکانی برای عرضه‬ ‫توانمندی های ایران در صنعت پالستیک تبدیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬نمایش��گاه ایران پالس��ت در ‪ ۴‬گ��روه کاالیی‬ ‫ش��امل مواد اولیه‪ ،‬خدمات فنی مهندسی‪ ،‬محصوالت‬ ‫و ماش��ین االت و تجهی��زات صنایع پلیم��ری برگزار‬ ‫می ش��ود و تا به امروز بیش از ‪ ۱۵۰‬ش��رکت خارجی‬ ‫امادگی خود را برای حض��ور در ان اعالم کرده اند که‬ ‫پیش بینی می شود به ‪ ۲۰۰‬شرکت نیز برسد‪ .‬این روزها‬ ‫صنعت پتروش��یمی از حالت تصدی گری خارج شده و‬ ‫در حال حاضر یک ش��رکت حاکمیتی و یک ش��رکت‬ ‫تسهیل گر س��رمایه گذاری در صنعت پتروشیمی‪ ،‬این‬ ‫شرکت بخش خصوصی را تشویق به سرمایه گذاری در‬ ‫ای��ن صنعت می کند که یک��ی از مزیت های این روند‪،‬‬ ‫خروج دولت از نقش واردکننده و بساز و بفروشی بود‪.‬‬ ‫دولت در س��ال های گذشته پتروشیمی را تکمیل و به‬ ‫بخش خصوصی واگذار کرده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که صنعت پتروش��یمی به عنوان یکی از س��وداورترین‬ ‫صنایع کشور که ‪ ARR‬ان معموال در بهترین شرایط‬ ‫حدود ‪۲۰‬درصد اس��ت‪ ،‬حدود ‪ ۵‬سال زمان نیاز دارد تا‬ ‫سرمایه گذار به سرمایه اولیه خود دست یابد‪ .‬در همین‬ ‫حال یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی خلق ارزش افزوده‬ ‫بیشتر اس��ت‪ .‬اما متاس��فانه در صنعت پتروشیمی در‬ ‫‪ ۵۰‬س��ال گذش��ته تنها به باالدست نگریسته شده که‬ ‫الزم است نس��بت به حرکت به سمت و سوی توسعه‬ ‫صنایع پایین دس��تی حرکت کنیم و این موضوع را در‬ ‫اولوی��ت کاری خود قرار دهیم‪ .‬چراکه صنایعی که نرخ‬ ‫بازگشت باالی ‪۵۰‬درصد دارند هر اندازه که مواد اولیه‬ ‫را در صنایع پایین دست توسعه دهند به ایجاد اشتغال‬ ‫بیش��تر و خلق ارزش افزوده بیشتر کمک کرده اند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که یکی از اولویت ها‪ ،‬تشویق و توسعه‬ ‫صنایع پایین دستی است‪.‬‬ ‫هنوز در کش��ور زمینه گسترش صنایع باالدستی در‬ ‫مناطق جدید وج��ود دارد‪ .‬به همین منظور طرح های‬ ‫جدی��دی از س��وی ش��رکت مل��ی پتروش��یمی برای‬ ‫سرمایه گذاران تعریف شد‪.‬‬ ‫س��اخت طرح های پتروش��یمی در س��واحل دریای‬ ‫عمان‪ ،‬ایجاد طرح های پتروشیمی در چابهار و ایرانشهر‪،‬‬ ‫س��اخت چند هاب جدید منطقه ای در کشور‪ ،‬ساخت‬ ‫طرح در فاز ‪ ۲‬عس��لویه‪ ،‬به نتیجه رس��اندن طرح های‬ ‫خ��ط لول��ه اتیلن غ��رب ازجمله این طرح هاس��ت‪ .‬در‬ ‫همین حال صندوق توس��عه ملی نی��ز امادگی خود را‬ ‫اعمال سیاس��ت های تشویقی با هدف توسعه طرح های‬ ‫پتروشیمی اعالم کرده و این درحالی است که پیش از‬ ‫این نیز همکاری های اساسی در این زمینه داشته است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس س��رمایه گذاران این حوزه در صورت در‬ ‫اختیار داشتن طرح های ترجیحی و توجه به طرح های‬ ‫موجود با همکاری صندوق توسعه ملی مواجه خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬براس��اس پیش بینی های ص��ورت گرفته بخش‬ ‫عم��ده ای از طرح ه��ای ب��زرگ و مگاپروژه ها به صورت‬ ‫فاینانس خواهد بود‪ .‬در این روش بخش��ی از س��رمایه‬ ‫اورده‪ ،‬خود س��رمایه گذار و بخش��ی نیز سرمایه گذاری‬ ‫خارجی و قسمتی هم کمک دولت به این بخش است‪.‬‬ ‫ام��ا نکته مورد توجه حمایت دولت از طرح های معرفی‬ ‫ش��ده به ش��رکت پتروش��یمی خواهد بود‪ ،‬زیرا مرکز‬ ‫سرمایه گذاری اعتبار الزم را در اختیار انها قرار خواهد‬ ‫داد‪ .‬هم اکنون برند شرکت ملی پتروشیمی ‪ MPC‬در‬ ‫دنیا شناخته شده است و هم اکنون شرکت پتروشیمی‬ ‫ای��ن امادگی و این اجازه را از ط��رف دولت دارد که از‬ ‫طرح های پتروش��یمی حمایت کند‪ .‬که در این راس��تا‬ ‫تاکن��ون چند ط��رح را با کمک ش��رکت های خارجی‬ ‫به سرانجام رس��انده اس��ت‪ ،‬به طوری که اریاساسول با‬ ‫مشارکت ‪۵۰‬درصد افریقای جنوبی طرحی را در کشور‬ ‫انجام داده اس��ت‪ .‬همچنین با مشارکت کشور هند نیز‬ ‫طرح هایی تعریف ش��ده‪ ،‬که این کش��ور به دنبال چند‬ ‫ط��رح اوره امونیاک در چابهار اس��ت‪ .‬این روند نش��ان‬ ‫می دهد که در حال حاضر منعی برای س��رمایه گذاری‬ ‫برای این قضیه وجود ندارد‪ ،‬همان گونه که پیش از این‬ ‫سرمایه گذاران عمانی و اندونزی نیز در این حوزه وجود‬ ‫داشتند اما به دلیل مسائل و مشکالتی که در دولت قبل‬ ‫ایجاد ش��د‪ ،‬از ادامه فعالیت خ��ود بازماندند‪ .‬امیدواریم‬ ‫در دول��ت یازده��م و با کمک تیمی ک��ه در راس هرم‬ ‫اقتصادی و صنعت کش��ور است‪ ،‬بتوانیم جهش دوم را‬ ‫در این صنعت رقم بزنیم‪ .‬همان گونه که جهش اول این‬ ‫صنعت در زمان ریاست مهندس نعمت زاده اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫نمود مشخص ابراز تمایل شرکت های خارجی و حضور‬ ‫ش��رکت های پتروشیمی در این حوزه نشان می دهد که‬ ‫ایران این قابلیت را دارد که به نخستین اقتصاد نوظهور‬ ‫دنیا البته در صورت برداش��تن تحریم ها تبدیل ش��ود‪.‬‬ ‫این روزها بیش��تر ش��رکت ها برای حضور در ایران ابراز‬ ‫تمایل کردند و می خواهند از عرصه رقابت عقب نمانند‬ ‫ما نیز منتظر هستیم به کمک تیم هسته ای و بابرداشتن‬ ‫تحریم ها بتوانیم به توس��عه ای��ن صنعت کمک کرده تا‬ ‫پتروشیمی را به نخستین صنعت کشور تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫انرژی و نفت‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مرداد ماه ‪ 13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫پیمان جنوبی‪ :‬رش��د اقتصادی کش��ور در س��ال‬ ‫‪ 1391‬در خوش بینانه تری��ن حال��ت منفی ‪ 5/4‬درصد‬ ‫گزارش شده است‪ .‬در عین حال معادل ‪ ٥٠‬سال فروش‬ ‫نفت ایران در ‪ 8‬س��ال خرج شد که این حادثه تاریخی‬ ‫را با هیچ معادله ریاض��ی نمی توان هضم کرد‪ .‬در چند‬ ‫س��ال اخیر‪ ،‬اداره کردن کش��ور بدون برنامه و پشتوانه‬ ‫علمی عملکردی برجای گذاش��ته ک��ه هیچ جای دفاع‬ ‫ندارد‪ .‬این در حالی است که دولت ها به لحاظ حقوقی و‬ ‫قانونی ملزم به اجرای قانون برنامه های توسعه ای کشور‬ ‫و تحقق اهداف کمی پیش بینی شده در ان هستند‪.‬‬ ‫براب��ر نماگره��ای اقتصادی بانک مرکزی‪ ،‬در س��ال های‬ ‫‪ ١٣٧٦‬ت��ا پایان ‪ ١٣٩١‬صادرات نفتی ایران ش��امل ارزش‬ ‫افزوده نفت خام‪ ،‬فراورده های نفتی‪ ،‬گاز طبیعی‪ ،‬مایعات و‬ ‫میعانات گازی صادر ش��ده توسط شرکت ملی نفت ایران‪،‬‬ ‫ملی گاز ای��ران‪ ،‬ملی پاالیش و پخ��ش فراورده های نفتی‬ ‫ایران‪ ،‬شرکت پتروشیمی و سایرین (گمرکی و غیرگمرکی)‪،‬‬ ‫بالغ بر ‪ ٨٠٦‬میلیارد و ‪ ٢١٨‬میلیون دالر گزارش شده است‪.‬‬ ‫بر پایه این گزارش‪ ،‬مجموع درامدهای نفتی کش��ور در‬ ‫س��ال های ‪ ١٣٧٦‬تا پای��ان ‪ ١٣٨٣‬و در دولت های هفتم و‬ ‫هشتم ‪ ١٧٢‬میلیارد و ‪ ٧٤٨‬میلیون دالر گزارش شده است‪.‬‬ ‫همچنین درامدهای نفتی کش��ور طی سال های ‪ ١٣٨٤‬تا‬ ‫پای��ان ‪ ١٣٩١‬و در دولت های نهم و دهم نیز رقمی بالغ بر‬ ‫‪ ٦٣٣‬میلیارد و ‪ ٤٧٠‬میلیون دالر را شامل می شود‪.‬‬ ‫ب��ا در نظر گرفت��ن مجم��وع درامده��ای ارزی حاصل‬ ‫از ص��ادرات نفت��ی و غیرنفت��ی (بدون بخ��ش خدمات)‪،‬‬ ‫مجموع کل درامدهای ارزی دولت های هفتم و هش��تم به‬ ‫‪ ٢١٠‬میلیارد و ‪ ٩٧٤‬میلیون دالر و مجموع کل درامدهای‬ ‫ارزی دولت های نهم و دهم به ‪ ٧٨٣‬میلیارد و ‪ ٥٣٤‬میلیون‬ ‫دالر بالغ ش��ده است‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬در بخش درامدهای‬ ‫نفت��ی‪ ،‬درامده��ای ارزی دولت ه��ای نه��م و دهم حدود‬ ‫‪ ۳/۷‬برابر درامدهای ارزی دولت های هفتم و هش��تم است‬ ‫و در مجم��وع کل صادرات نفت��ی و غیرنفتی (بدون بخش‬ ‫خدمات) نیز همین نسبت برقرار است‪.‬مقایسه درامدهای‬ ‫نفتی دوران ‪ ۸‬س��اله جنگ تحمیل��ی (‪ ١١٠‬میلیارد دالر‬ ‫طی سال های ‪ ١٣٥٩‬تا پایان ‪ )١٣٦٧‬با دولت های گذشته‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬دولت جنگ با حدود ‪ ٦٤‬درصد درامدهای‬ ‫نفتی دولت های هفتم و هش��تم و نیز با کمتر از ‪ ١٧‬درصد‬ ‫درامدهای نفتی دولت های نهم و دهم جنگ را اداره کرد و‬ ‫به مردم هم فشار زیادی وارد نشد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬گزارش مرکز مطالعات استراتژیک مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام نشان می دهد که میزان درامدهای‬ ‫نفتی ایران از زمان کشف و تولید نفت در دوره مظفرالدین‬ ‫ش��اه تا پایان س��ال ‪ ١٣٩٠‬به ‪ 1‬ه��زارو ‪ ۱۱۶‬میلیارد دالر‬ ‫رسیده اس��ت‪( .‬در صورتی که به این رقم درامدهای نفتی‬ ‫س��ال ‪ ١٣٩١‬را اضافه کنیم مجموع ف��روش نفت ایران به‬ ‫‪ ۱‬هزار و ‪ ١٨٤‬میلیارد دالر بالغ می شود)‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬مجموع درامدهای نفتی ایران در‬ ‫دوره پی��ش از انقالب تا س��ال ‪ ۱۳۵۷‬حدود ‪ ۱۱۲‬میلیارد‬ ‫دالر بوده اس��ت ک��ه بخش عمده ان در س��ال های بعد از‬ ‫‪ ۱۳۵۲‬خورشیدی به دس��ت امده که قیمت نفت افزایش‬ ‫ش��دیدی پیدا کرد‪ .‬تا پیش از سال ‪ ۱۳۵۲‬کل درامد نفتی‬ ‫ایران تا ان زمان نزدیک به ‪ ۲۷‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫درام��د نفتی ایران در س��ال های بعد از انقالب تا س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬یعنی زمان س��رکار امدن دولت نهم ‪ ۴۴۵‬میلیارد‬ ‫دالر بوده‪ ،‬این در حالی است که تنها در ‪ ۸‬سال دولت های‬ ‫نهم و دهم درامد نفتی ایران به بیش از ‪ ٦٣٣‬میلیارد دالر‬ ‫بالغ شده که تقریبا ‪ ٥٠‬درصد درامدهای فروش نفت ایران‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫درامد نفتی دولت های نهم و دهم به بیش از ‪ 633‬میلیارد دالر رسید‬ ‫معادل ‪ ٥٠‬سال فروش نفت ایران‬ ‫در ‪ 8‬سال خرج شد‬ ‫در ‪ ١٠٠‬سال گذشته است‪.‬‬ ‫گزارش مجمع نش��ان می دهد که در سال های ‪ ۱۳۵۸‬تا‬ ‫‪ ۱۳۶۰‬که تازه جنگ ‪ 8‬س��اله ایران و عراق ش��روع ش��ده‬ ‫ب��ود‪ ،‬ایران در کل حدود ‪ ۳۵‬میلی��ارد دالر از محل فروش‬ ‫نف��ت خ��ام درامد داش��ته و بعد از ان دولت میرحس��ین‬ ‫موس��وی (‪ ۱۳۶۰‬ت��ا ‪ )۱۳۶۸‬در کل ‪ ۱۱۰‬میلی��ارد دالر‬ ‫دولت اکبر هاش��می رفسنجانی ( س��ال ‪ ۱۳۶۸‬تا ‪)۱۳۷۶‬‬ ‫‪ ۱۴۱‬میلیار دالر درامد نفتی داشته است‪.‬‬ ‫افزایش درامدهای ارزی کشور در سال های بعد از جنگ‬ ‫در حالی اس��ت که طبق برنامه های چهارم و پنجم توسعه‪،‬‬ ‫رشد اقتصادی به طور متوس��ط باید به ‪ ۸‬درصد می رسید‪.‬‬ ‫اما در‪ ۲۰‬سال گذشته‪ ،‬کشور تنها در سال ‪ 1381‬توانسته‬ ‫است رشد اقتصادی ‪ ۸/۷۵‬درصدی را تجربه کند‪.‬‬ ‫امارهای رسمی نشان می دهد‪ ،‬نوسان نرخ رشد اقتصادی‬ ‫در دولت های نهم و دهم بیش��تر از دولت های قبل اس��ت‪.‬‬ ‫حتی کارشناس��ان‪ ،‬افت رش��د اقتصادی تا ای��ن حد را با‬ ‫‪ ۸‬سال دوران جنگ با عراق مقایسه می کنند‪.‬‬ ‫در این مورد مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام در گزارش��ی عملکرد دولت های هاش��می‪،‬‬ ‫خاتمی و احمدی نژاد را مقایسه کرده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در حالی که درامد نفتی کش��ور‬ ‫در دولت احمدی نژاد بیش از ‪ ۲‬برابر دولت های قبلی بوده‪،‬‬ ‫کمترین رش��د اقتصادی کش��ور طی س��ال های ‪ ٨٤‬تا ‪٩١‬‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫مهم ترین یافته های این تحقیق نشان می دهد که «از نظر‬ ‫شاخص مهم رش��د اقتصادی‪ ،‬بیشترین ثبات در سال های‬ ‫‪ 1376‬تا ‪ 1383‬اتفاق افتاده است و کمترین رشد اقتصادی‬ ‫طی سال های ‪ 1384‬تا ‪ 1391‬دیده می شود‪».‬‬ ‫همچنین در بررس��ی وضع این ش��اخص نسبت به وضع‬ ‫منطق��ه و جهان مش��اهده می ش��ود که «رش��د اقتصادی‬ ‫منطقه در دوره سوم (احمدی نژاد) حدود ‪۱/۵‬واحد کمتر از‬ ‫متوسط رشد اقتصادی جهان بوده است‪».‬‬ ‫در این گزارش تصریح شده است که «به طور کلی رشد‬ ‫اقتصادی ما در دوره اول(هاش��می) در مقایس��ه با جهان و‬ ‫منطقه قابل قبول بوده است‪».‬‬ ‫در دوره دوم(خاتمی) نیز متوسط رشد اقتصادی ما برابر‬ ‫با ‪۳/۹‬درصد بوده که از عربستان سعودی و ترکیه به ترتیب‬ ‫با نرخ های رشد متوسط ‪ ۲/۸۵‬و ‪ ۳/۵۱‬درصد باالتر و تنها از‬ ‫مصر با نرخ رشد متوسط ‪ ۴/۶۴‬درصد پایین تر بوده است‪.‬‬ ‫به طور کلی در دوره دوم نیز متوس��ط رشد اقتصادی ما‬ ‫روی خط خبر‬ ‫منصور معظمی‪ ،‬معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت‬ ‫نفت با اش��اره به اینکه هرگونه تغییر در واگذاری ش��رکت های نفتی مس��تلزم‬ ‫تصویب در مراجع قانونی است‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه وزارت نفت‪ ،‬وزارت اقتصاد و‬ ‫دارایی و سازمان خصوصی س��ازی درباره موضوع های مورد نظر وزارت نفت‪ ،‬به‬ ‫تفاهم کلی رس��یدند و تغییری در واگذاری شرکت های نفتی نسبت به گذشته‬ ‫صورت نگرفته و هرگونه تغییری مستلزم تصویب در مراجع قانونی است‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا کاتوزیان‪ ،‬رییس پژوهش��گاه صنعت نفت با اش��اره به تجزیه و‬ ‫تحلیل س��وخت تولیدی پتروش��یمی ها در این پژوهش��گاه تصریح کرد‪ :‬نتایج‬ ‫این تجزیه و تحلیل نش��ان داد بنزین تولید پتروش��یمی ها اثار زیست محیطی‬ ‫زیانباری به همراه داشته است‪ .‬وی با بیان این که سوخت تولیدی پتروشیمی ها‬ ‫برخی معیارهای بنزین یورو ‪ ٤‬را داش��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اما در عین حال از انجا که‬ ‫این بنزین در برخی شاخص ها با استانداردهای بنزین یورو ‪ ٤‬مطابقت نداشت‪،‬‬ ‫استفاده از ان‪ ،‬پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی به همراه داشته است‪.‬‬ ‫مصطفی کش��کولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫از صادرات نخس��تین محموله نفت گاز ایران به میزان ‪ ٥٠٠‬تن به افغانس��تان و‬ ‫برنامه ری��زی برای افزایش حجم ان به ‪ ١٠٠٠‬تن خبر داد و اظهارکرد‪ :‬صادرات‬ ‫نفت گاز به افغانس��تان پیرو توافق های پیش��ین با مقام های انرژی این کش��ور‬ ‫ص��ورت گرفته است‪.‬کش��کولی همچنین صادرات نفت گاز به ع��راق را از دیگر‬ ‫برنامه ها اعالم و از پیگیری برای رسیدن به توافق نهایی با این کشور خبر داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی مروی رییس کمیس��یون انرژی مجلس با بیان اینکه برابر گزارش های‬ ‫وزارت نفت‪ ،‬بنزینی که هم اینک وارد کشور می شود دارای استاندارد یورو ‪ ٤‬است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کارشناس��ان کیفیت بنزین وارداتی را در مبدا و مقصد بررسی می کنند تا‬ ‫طبق استانداردهای اعالم شده از طرف دولت باشد و برابر با گزارش های وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬بنزینی که هم اکنون وارد کشور می شود‪ ،‬دارای استاندارد یورو ‪ ٤‬است‪.‬‬ ‫یک نفتکش غیرایرانی برای نخس��تین بار از زمان کاهش تحریم های غرب‬ ‫علیه ایران در چارچوب توافق هسته ای ژنو توانست تحت پوشش بیمه های غربی‬ ‫وارد ‪ ۲‬بندر ایرانی شود‪ .‬نفتکش الکساندرا متعلق به شرکت کشتیرانی ترانسلند‬ ‫بالک تحت پوشش بیمه انگلیسی وست او انگلند پی اند ای کالب‪ ۳ ،‬مرداد وارد‬ ‫بندر عسلویه شد و ‪ ۷‬مرداد برای بارگیری محموله میعانات گازی در بندر خارک‬ ‫پهلو گرفت‪.‬‬ ‫حدود ‪۱/۵‬واحد پایین تر از منطقه و تقریبا برابر با متوسط‬ ‫رشد اقتصادی جهان بوده است‪.‬‬ ‫عالوه بر عواید سرش��ار ارزی‪ ،‬امار نش��ان می دهد بخش‬ ‫عمده درامدهای نفتی ‪ ۸‬سال دولت های نهم و دهم صرف‬ ‫واردات کاالهای مصرفی و خدمات ش��ده اس��ت‪ .‬امارهای‬ ‫بانک مرکزی حاکی از ان اس��ت که طی سال های ‪١٣٨٤‬‬ ‫تاپایان ‪ ١٣٩١‬بالغ بر ‪ ٥١١‬میلیارد دالر صرف واردات شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررس��ی مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نشان می دهد‪ ،‬س��هم واردات کاالهای سرمایه ای‬ ‫از کل واردات ک��ه تا س��ال ‪ ۱۳۸۴‬ح��دود ‪ ۲۲‬درصد بود‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬به حدود ‪ ۱۴‬درص��د کاهش پیدا کرده و‬ ‫بقیه کاالهای وارداتی شامل اقالم مصرفی و واسطه ای بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در سال های اخیر همواره این انتقاد بوده که دولت‪،‬‬ ‫زمین��ه افزایش واردات کاالهای مصرفی را فراهم کرده و تا‬ ‫جایی پیش رفته که حتی بخشی از میوه مصرفی کشور نیز‬ ‫از خارج وارد شده است‪.‬‬ ‫گزارش مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام‪ ،‬بدون پرداختن به سیاس��ت های اقتصادی‬ ‫دولت های نهم و دهم نش��ان می دهد ک��ه تقریبا نیمی از‬ ‫درامدهای نفتی ایران در یکصد سال اخیر در سال های بعد‬ ‫از ‪ ١٣٨٤‬به دس��ت امده است ولی تقریبا همه ان مصرف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بخش عم��ده این درامدها ص��رف واردات کاال و بودجه‬ ‫جاری کش��ور شده و انتقاد اصلی گزارش مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام به این است که چرا تنها نزدیک به ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫کاالهای وارد ش��ده کاالی سرمایه ای بوده و بقیه کاالهای‬ ‫مصرفی و واسطه ای بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه عقیده اقای ترکان‪ ،‬دولت به ج��ای واردات کاالهای‬ ‫مصرفی و واس��طه ای باید این درامدها را صرف پروژه های‬ ‫زیر ساخت می کرد که هم ماندگار و اشتغالزا هستند و هم‬ ‫بستر رشد و توسعه کشور را فراهم می کنند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫حس��ین اقایان مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫ای��ران با بیان این که براورد می ش��ود رش��د مصرف بنزین با وجود س��فرهای‬ ‫تابس��تانی پیش رو‪ ،‬در مقایس��ه با سال گذش��ته از ‪ ۵‬درصد فراتر نرود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مصرف بنزین دراین بازه زمانی نس��بت به مدت مشابه سال قبل‪ ،‬تنها ‪ ۳‬درصد‬ ‫رش��د داشته است و انتظار می رود تا پایان امس��ال رشد مصرف این فراورده با‬ ‫گذر از فصل س��فر (تابس��تان) و کاهش ترددها در نیمه دوم سال‪ ،‬از ‪ ۵‬درصد‬ ‫عبور نکند‪.‬‬ ‫منصور بزمی رییس پردیس صنایع پایین دس��تی پژوهش��گاه با اش��اره به‬ ‫اینک��ه پژوهش��گاه صنعت نفت‪ ،‬توس��عه دانش فنی ه��ای را در راس امور خود‬ ‫قرارداده اس��ت گفت‪ :‬پژوهش��گاه هم اکنون اماده واگ��ذاری دانش فنی تولید‬ ‫گوگ��رد بنتونیتی‪ ،‬قطعات پلیمری و فرایندهای مختلف پتروش��یمی به بخش‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫حس��ین هاشمی معاون ستاد سوخت از ابطال ‪ ۶‬میلیون کارت سوخت در‬ ‫مدت ‪ ۷‬ماه گذش��ته خبر داد و گفت‪ :‬براین اساس روزانه ‪ ۷‬میلیون لیتر بنزین‬ ‫صرفه جویی می شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح روزانه ‪۷/۵‬میلیون‬ ‫لیتر مصرف سوخت کاهش یافت‪ ،‬افزود‪ :‬در مجموع ‪ ۸‬ماه گذشته ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫لیتر صرفه جویی در مصرف بنزین را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫سیدمحس��ن قمصری مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت گفت‪ :‬برخی‬ ‫تجار منطقه برای منافع خودش��ان و باال بردن قیم��ت نفت کوره گاهی درباره‬ ‫توق��ف صادرات نفت کوره ایران صحبت می کنن��د اما صادرات نفت کوره ایران‬ ‫متوقف نشده و طبق روال انجام می شود‪.‬‬ ‫عب��اس کاظم��ی معاون وزیر نفت با تش��ریح جزئی��ات راه اندازی ‪ ۳‬طرح‬ ‫جدی��د افزایش ظرفیت تولید بنزین‪ ،‬زم��ان توقف واردات بنزین را اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال ظرفیت تولید بنزین کش��ور از مرز ‪ ۷۰‬میلیون لیتر در روز عبور‬ ‫می کند‪.‬وی در تش��ریح مهمترین طرح های اماده راه اندازی بنزین س��ازی در‬ ‫پاالیش��گاه های موجود نفت کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون تمامی مراحل س��اخت و‬ ‫نصب تجهیزات طرح عظیم بنزین سازی پاالیشگاه نفت اصفهان به پایان رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اعالم اینکه هم اکنون تولید کاتالیس��ت بنزین سازی این مجتمع‬ ‫توسط سازندگان داخلی در حال انجام است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پیش بینی می شود تا‬ ‫مهر با تولید کاتالیس��ت به میزان مورد نیاز تولید بنزین با استاندارد یورو چهار‬ ‫اتحادیه اروپا در این پاالیشگاه فراهم شود‪.‬‬ ‫افزایش تولید محصوالت‬ ‫پتروشیمی به ‪١٨٠‬میلیون تن‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی ایران با‬ ‫تشریح عملکرد یک سال گذشته این شرکت در صنعت‬ ‫پتروشیمی گفت‪ :‬با عملی شدن طرح های این شرکت و‬ ‫رس��یدن مجتمع های تولیدی کنونی به ظرفیت اسمی‪،‬‬ ‫تولید کشور به ‪ ١٨٠‬میلیون تن در سال خواهد رسید‪.‬‬ ‫عباس شعری مقدم رسیدن میزان تولید در واحدهای‬ ‫پتروش��یمی ب��ه ظرفیت نهای��ی را یک��ی از برنامه ها و‬ ‫اولویت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی یک سال‬ ‫گذش��ته اع�لام و تصریح ک��رد‪ :‬ظرفی��ت مجتمع های‬ ‫پتروش��یمی درحال حاض��ر ‪٦٠‬میلیون تن اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫تنها ‪٤٠‬میلیون تن محص��ول تولید می کنند‪ ،‬از این رو‬ ‫بدون انکه سرمایه گذاری خاصی صورت بگیرد‪ ،‬می توان‬ ‫حج��م تولی��دات را ‪ ٢٠‬میلیون تن افزای��ش داد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه طی یک س��ال گذش��ته تکمی��ل ‪ ١٥‬طر ح‬ ‫از ‪ ٦٢‬ط��رح باقیمانده از برنامه های چه��ارم و پنجم با‬ ‫پیش��رفت باالی ‪ ٦٠‬درصد از دیگ��ر برنامه های صنعت‬ ‫پتروشیمی از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم تاکنون‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه ب��ر ‪ ٦٢‬طرح باقیمان��ده‪ ٣٦ ،‬طرح‬ ‫جدی��د نیز تعریف کرده ایم ک��ه در مجموع ‪ ٦٠‬میلیون‬ ‫تن دیگر ظرفیت تولید پتروشیمی کشور را باال می برد‪،‬‬ ‫ولی برای جذب س��رمایه گذار ب��رای این طرح ها نیاز به‬ ‫سرمایه گذاری دولت برای ساخت زیرساخت ها هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه برای اکثر ‪ ٦٢‬طرح باقیمانده‬ ‫از برنامه ه��ای چه��ارم و پنجم در صنعت پتروش��یمی‬ ‫زیرساخت فراهم است‪ ،‬اما از انجا که تا زیرساخت فراهم‬ ‫نباشد‪ ،‬سرمایه گذار حاضر به سرمایه گذاری نخواهد بود‪،‬‬ ‫بنابراین نیاز اس��ت که زیرس��اخت های الزم را به نیابت‬ ‫از طرف دولت فراه��م کنیم که برای این اقدام در حال‬ ‫مذاکره با دولت و مجلس هستیم‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ابزارهای تامین مالی‪ ،‬راهکار خروج از رکود‬ ‫صنایع در بورس زمینگیر شدند‬ ‫بازار کاالی خاکستری‪ ،‬سبز می شود؟‬ ‫‪5‬‬ ‫با شناسایی ثروتمندان یارانه بگیر‬ ‫بازگشت ‪ 564‬میلیارد تومان به سود مردم‬ ‫سمیرا کرمی ‪ -‬گروه اقتصاد‪ 3 :‬ماه است که فاز دوم‬ ‫هدفمندی یارانه ها ش��روع شده اس��ت اما هنوز یارانه ها‬ ‫غیرهدفمند توزیع می ش��ود و تمام اقش��ار درامدی به‬ ‫صورت یکسان از درامدهای یارانه ای بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫هنوز شناس��ایی اقشار پردرامد از فهرست یارانه بگیران ‪،‬‬ ‫پدیده ای است که سال ها به کشمکش میان مجلسی ها‬ ‫و دولت انجامیده اس��ت‪ .‬تبعات باالی سیاسی که حذف‬ ‫اقش��ار پردرامد برای دولت دارد منج��ر به تامل دولت‬ ‫ب��رای حذف این طبقه ش��ده اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر تبعات‬ ‫سیاسی‪ ،‬غیرقابل شناسایی بودن طبقه پردرامد‪ ،‬از دیگر‬ ‫معضالت پیش روی دولت اس��ت‪ .‬در ادامه این چالش ها‬ ‫اخی��را مجلس یک فرصت یک ماهه را برای شناس��ایی‬ ‫طبقه پردرامد و حذف انها از یارانه بگیران داده اس��ت‪.‬‬ ‫دولت درصدد حذف پردرامدهاس��ت‪ ،‬اما طوالنی شدن‬ ‫این موضوع ریش��ه در لزوم ثب��ات در وضعیت اقتصادی‬ ‫دارد‪ .‬دول��ت نمی تواند از یک طرف ب��ه دنبال ثبات در‬ ‫شرایط متالطم این روزهای اقتصاد ایران باشد و از طرف‬ ‫دیگر تنش حذف اقش��ار درامدی از یارانه ها را داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬ایا فرصت یک ماهه برای اجرای موضوع مهمی‬ ‫که از اغاز هدفمندی یارانه ها‪ ،‬به یک چالش تبدیل شده‬ ‫است‪ ،‬کافی است؟ به گفته وزیر اقتصاد و دارایی تاکنون‬ ‫‪ 2‬میلی��ون و ‪ 400‬هزار نف��ر در ابتدای اجرای فاز دوم‬ ‫هدفمن��دی از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند و در‬ ‫صورت شناس��ایی ‪ 10‬میلیون نفر از اقش��ار پردرامد و‬ ‫حذف انها از فهرست دریافت کنندگان یارانه ‪ ،‬در صورت‬ ‫اصالح نحوه پرداخ��ت یارانه نقدی‪ ،‬دولت ماهیانه ‪564‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ 200‬میلیون تومان در پرداخت یارانه نقدی‬ ‫صرفه جویی خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع بی��ش از ه��ر چی��زی ب��رای‬ ‫دول��ت منفع��ت خواه��د داش��ت ام��ا تاخی��ر‬ ‫‪ 3‬ماه��ه در اجرای این ط��رح می تواند حاکی از اولویت‬ ‫تثبیت ش��رایط روانی اقتصاد برای دولت باش��د‪ .‬در این‬ ‫رابطه به سراغ چند نفر از مجلسی های اقتصاددان برای‬ ‫بررسی چگونگی اجرای این طرح رفتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‹اتمام مهلت ‪ 3‬ماهه دولت‬ ‫اعطای فرصت یک ماهه‬ ‫ایرج ندیمی‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫در خصوص فرصت یک ماهه دولت برای حذف اقش��ار‬ ‫پردرامد از فهرست دریافت کنندگان یارانه در گفت وگو‬ ‫ب��ا صمت گفت‪ :‬بح��ث اغاز هدفمن��دی یارانه ها به این‬ ‫موضوع برمی گردد که دولت بتواند پس از حذف یارانه ها‪،‬‬ ‫کمک های جبرانی را مدیریت کند ‪ ،‬مدیریت کمک های‬ ‫جبران��ی یعن��ی پرداخت جبران��ی به اقش��ار ضعیف و‬ ‫کم درام��د اقتص��اد که از قیمت ه��ای جدید حامل های‬ ‫انرژی اسیب اقتصادی می بینند‪.‬به گفته وی‪ ،‬باید افراد‬ ‫اس��یب پذیر شناس��ایی ش��ده و مورد حمایت یارانه ای‬ ‫دقیق اقش��ار پردرامد نایل شود‪ .‬دولت بدون همکاری‬ ‫قوه قضائیه قادر به شناس��ایی اقش��ار پردرامد نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس اف��زود‪ :‬تاکنون براورد دقیقی از‬ ‫منابع ازاد ش��ونده با حذف پردرامدها‪ ،‬به دس��ت نیامده‬ ‫اس��ت‪ .‬حتی نمی توان پیش بینی دقی��ق از درامدهای‬ ‫ازادشونده از این محل را داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹از کلی گویی تا جزئیات شناسایی پردرامدها‬ ‫دول��ت قرار بگیرند اما این موضوع به طول انجامیده و با‬ ‫گذشت ‪ 3‬ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هنوز‬ ‫حذف اقش��ار پردرامد در دستور کار دولت یازدهم قرار‬ ‫نگرفته اس��ت‪ .‬در متن قانون هدفمندی‪ ،‬تمام خانوارها‬ ‫هدف گذاری نش��ده بودند و قرار بود از محل درامدهای‬ ‫ازاد شده از حذف یارانه به حامل های انرژی هدفمندی‬ ‫شود و اقشار پردرامد مورد هدف نبودند‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین الزمه معیار تخصیص یارانه‬ ‫نایب رئیس کمیسیون مجلس افزود‪ :‬دولت راهکارهای‬ ‫زیادی برای شناس��ایی اقش��ار پردرامد دارد‪ ،‬یکی این‬ ‫است که خط فقر را مالک پرداخت یارانه نقدی بگذارد‪،‬‬ ‫یعنی اف��رادی را که درامد ب��االی ‪ 2‬میلیون تومان در‬ ‫ماه دارند را از فهرس��ت یارانه بگیران حذف کند یا روش‬ ‫دیگری متناس��ب با اقلیم مطرح کند مثال کالنش��هر و‬ ‫روستا و سایر تقسیمات اقلیمی را مالک پرداخت یارانه‬ ‫قرار دهند اما چیزی که اهمیت دارد این اس��ت که باید‬ ‫این م�لاک و معیار تخصیص یاران��ه‪ ،‬قابلیت تعمیم به‬ ‫عموم اقشار درامدی را داشته باشد‪ .‬دولت در شناسایی‬ ‫درامدهای باالی خط فقر قدرت شناس��ایی دارد و ده ها‬ ‫روش برای شناسایی اقشار درامدی زیر خط فقر وجود‬ ‫دارد و همچنی��ن در شناس��ایی دهک های پردرامد نیز‬ ‫قانون هایی وضع ش��ده اس��ت و دولت می تواند این کار‬ ‫را به س��هولت انجام دهد‪ .‬قانون یک مهلت ‪ 5‬س��اله را‬ ‫برای اعطای یارانه نقدی داده بود و بر اس��اس ان دولت‬ ‫به س��رعت باید اقدام به حذف اقشار پردرامد از فهرست‬ ‫یارانه بگیران کند‪.‬‬ ‫ندیمی در خصوص اینک��ه در صحن علنی مجلس از‬ ‫موافق��ان طرح مهلت یک ماهه ب��ه دولت برای حذف و‬ ‫شناسایی اقش��ار پردرامد بوده اس��ت ‪ ،‬گفت‪ :‬باید فقط‬ ‫اقش��ار کم درامد یارانه نقدی بگیرند وگرنه دیگر مفهوم‬ ‫کمک جبرانی را نمی دهد و می شود کمک به همه افراد‬ ‫و این مخالف مفهوم عدالت است‪.‬‬ ‫عطا ءاهلل حکیمی‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫نیز در این خصوص افزود‪ :‬شناس��ایی اقشار پردرامد در‬ ‫این فرصت یک ماهه امری غیرقابل اجرا و بعید اس��ت‪.‬‬ ‫ام��ا این ط��رح حداقل خروجی که خواهد داش��ت این‬ ‫اس��ت که دیگر دولت موظف به حذف اقشار پردرامد از‬ ‫یارانه بگیران می شود‪ .‬از یک سال پیش که این موضوع‬ ‫مطرح شده اس��ت تاکنون اقدام جدی در این خصوص‬ ‫انجام نش��ده است‪ ،‬به همین دلیل است که برای دولت‬ ‫مهلت تعیین ش��ده وگرنه همه می دانند که شناس��ایی‬ ‫اقش��ار پردرامد فرایندی زمان بر و طوالنی اس��ت‪ .‬وی‬ ‫همچنین افزود‪ :‬ضرورت این موضوع برای مجلس محرز‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬از این رو برای تاکید بیش��تر به دولت یک‬ ‫فرصت اندک را مطرح کردیم تا دولت به طور جدی به‬ ‫حذف و شناسایی اقشار پردرامد بپردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم شفافیت اقتصادی‬ ‫حکیم��ی در خص��وص چگونگی شناس��ایی اقش��ار‬ ‫پردرام��د اظهار کرد‪ :‬برای شناس��ایی اقش��ار پردرامد‬ ‫باید ش��فافیت در اقتصاد ما افزایش پیدا کند تا بتوانیم‬ ‫اقش��ار پردرامد را شناسایی و وضعیت دقیق مالی افراد‬ ‫را بررسی کنیم‪ .‬متاس��فانه در رابطه با بسیاری از افراد‬ ‫پردرام��د هیچ ام��ار و ارقام دقیق��ی از درامد و دارایی‬ ‫انها وجود ندارد اما دولت موظف اس��ت که این افراد را‬ ‫شناسایی و درامدهای انها را مشخص کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت همکاری تمامی قوا‬ ‫وی همچنین ادامه داد‪ :‬باید تمام قوا دس��ت به دست‬ ‫ه��م داده و با هم همکاری کنند تا دولت به شناس��ایی‬ ‫بهروز احمدی‪ ،‬م��درس اقتصاد نیز درخصوص حذف‬ ‫اقش��ار پردرامد از فهرس��ت یارانه بگیران در پاس��خ به‬ ‫صمت گفت‪ :‬حذف اقش��ار پردرامد از دریافت کنندگان‬ ‫یارانه‪ ،‬یکی از اساسی ترین اهداف طرح هدفمندی یارانه‬ ‫بود تا یارانه دولت فقط به اقش��ار نیازمند تعلق بگیرد‪.‬‬ ‫دهک های باالی درامدی که قادر به پوشش هزینه های‬ ‫خود هس��تند باید از فهرس��ت دریافت کنندگان یارانه‬ ‫حذف ش��وند و فقط اقش��ار ضعیف و دهک های پایین‬ ‫درام��دی از یارانه منتفع ش��وند‪ .‬وی افزود‪ :‬مس��ائل و‬ ‫هزینه های سیاسی که حذف اقشار پردرامد از فهرست‬ ‫یارانه بگی��ران برای دولت در پی دارد‪ ،‬منجر به طوالنی‬ ‫ش��دن فرایند حذف این قش��ر درامدی تاکنون ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت درصدد حذف پردرامدها از یارانه بگیران‬ ‫اس��ت اما شناسایی اقش��ار پردرامد یک معضل اساسی‬ ‫اس��ت‪ .‬چه معیاری برای پردرام��د خواندن یک طبقه‬ ‫وج��ود دارد؟ گ��رداوری پایگاه های داده ای و بررس��ی‬ ‫درامدهای افراد برای شناسایی سقف و کف درامدهای‬ ‫انها‪ ،‬مهم ترین نقطه ضعف این طرح است‪ .‬این حرف ها‬ ‫کلی��ات اس��ت و نمی تواند در جزئی��ات و چند و چون‬ ‫اجرای طرح وارد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین چالش‬ ‫احم��دی درخص��وص معیارهای مختلف شناس��ایی‬ ‫اقشار پردرامد اظهار کرد‪ :‬شناسایی دهک های درامدی‬ ‫با معیارهایی که در اقتصاد وجود دارد‪ ،‬عمال غیرممکن‬ ‫اس��ت‪ .‬مهم ترین موضوع در این زمینه شناسایی درامد‬ ‫واقعی افراد است‪.‬‬ ‫یک سری افراد مثل کارگران و کارمندان درامدهای‬ ‫مش��خص دارن��د و س��طح درامدهای انها کم نوس��ان‬ ‫اس��ت اما افراد در مشاغل ازاد غیرقابل شناسایی دقیق‬ ‫درامدی هستند‪ 2 .‬راهکار پیش روی دولت است راهکار‬ ‫نخس��ت اینکه ابتدا ‪ 70‬درصد از یارانه بگیران را حذف‬ ‫کنند و اگر کس��ی اعتراض کرد ‪ ،‬به بررس��ی اعتراض ها‬ ‫بپردازد و راهکار دوم این اس��ت که اول به شناس��ایی‬ ‫دقیق یارانه بگی��ران پردرامد بپردازد س��پس انها را از‬ ‫فهرس��ت دریافت کنن��دگان یارانه حذف کن��د‪ .‬به نظر‬ ‫می ر س��د دولت راهکار دوم را در پیش گرفته است که‬ ‫این راه��کار منطقی تر به نظر می رس��د و به طور قطع‬ ‫سخت تر بوده و زمان بر است‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫علی قنبری‬ ‫ت علمی دانشگاه تربیت مدرس ‪-‬‬ ‫هیا ‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرگانی ایران‬ ‫در رابط��ه با فرصت ‪ 1‬ماه��ه مجلس به دولت برای‬ ‫حذف دهک های پر درامد از فهرست دریافت کنندگان‬ ‫یارانه و پیامدهای بعدی ان برای دولت یازدهم باید‬ ‫گف��ت‪ ،‬پرداخت یارانه به ط��ور نقدی ک ً‬ ‫ال پدید ه قابل‬ ‫قبولی در اقتصاد نیست‪.‬‬ ‫دول��ت اگر بخواهد یارانه ای پرداخت کند باید برای‬ ‫مشاور اقتصادی دولت اعالم کرد‪:‬‬ ‫رونق به اقتصاد بازمی گردد‬ ‫گروه اقتص�اد‪ :‬اهداف و جزئی��ات همایش تبیین‬ ‫سیاس��ت های اقتص��ادی دولت برای خ��روج از رکود‬ ‫روز گذش��ته طی یک نشس��ت خبری از سوی مشاور‬ ‫رییس جمهوری تش��ریح ش��د‪ .‬محمدعلی نجفی در‬ ‫ن اینکه اقتصاد کشور از سال ‪1391‬‬ ‫این نشس��ت با بیا ‬ ‫دچار دو عارضه مهلک رکود و تورم ش��ده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولت با اتخاذ سیاس��ت های موفق‪ ،‬تورم را کنترل کرد‬ ‫و اینک حدود چهارونیم ماه است که خروج از رکود در‬ ‫دستورکار ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته است‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر این موضوع که در همین راستا در گام نخست‬ ‫تحلیل جامعی از دالی��ل ایجاد رکود تورمی تهیه و در‬ ‫گام بعد سیاست های خروج غیرتورمی از رکود تدوین‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬از این بسته سیاستی دولت نباید انتظار یک‬ ‫برنامه جامع داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ،94‬سال خروج از رکود‬ ‫وی با بیان اینکه این بس��ته مقدم��ه ای برای اجرای‬ ‫برنامه ششم است‪ ،‬افزود‪ :‬این بسته ویژه سال ‪ 1393‬و‬ ‫‪ 1394‬اس��ت و امید می رود با اجرای این بسته‪ ،‬اقتصاد‬ ‫کش��ور در پای��ان س��ال ‪ 1394‬از رکود خارج ش��ود‪.‬‬ ‫مش��اور رییس جمهوری با بیان اینکه اجرای بخشی از‬ ‫سیاس��ت های دولت نیازمند تصویب الیحه دولت در‬ ‫مجلس اس��ت‪ ،‬اما بخش عمده بس��ته دولت در قالب‬ ‫مصوب��ه ابالغ و اجرا خواهد ش��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بالفاصله‬ ‫بع��د از همای��ش کار عملیات��ی کردن سیاس��ت های‬ ‫اقتصادی برای خروج از رکود اغاز خواهد شد‪ .‬نجفی با‬ ‫یاداور شدن اینکه در حد امکان نظرات کارشناسان را‬ ‫جمع اوری کردیم‪ ،‬اما هنوز دولت امادگی دارد نظرات‬ ‫کارشناسان و صاحبنظران را برای جمع بندی دریافت‬ ‫کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬احتماال در چندماه اینده بس��ته تکمیلی‬ ‫دیگری هم از سوی دولت ارائه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مراقب پایه پولی کشور هستیم‬ ‫دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی با بیان اینکه به شدت‬ ‫مراقب هس��تیم پایه پولی کش��ور تغییر نکند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برنامه ه��ای عملیاتی بخش های نفت و گاز‪ ،‬مس��کن‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تبیین و نهایی شده و برنامه ها‬ ‫با توجه ب��ه رویکردهای اثربخش ب��ا نتایج عملیاتی و‬ ‫عاجل تدوین شده است‪.‬‬ ‫نجف��ی با تاکی��د براین که وظیفه دول��ت در اقتصاد‬ ‫قیمت گ��ذاری نیس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬نقش اصل��ی دولت‬ ‫سیاست گذاری و ایجاد ثبات در اقتصاد کالن و مقابله با‬ ‫انحصار اقتصادی است‪ .‬دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی‬ ‫در ادامه تاکید کرد‪ :‬براس��اس محاسبات نتایج اجرای‬ ‫بس��ته‪ ،‬از نیمه دوم سال ‪ 1393‬اش��کار خواهد شد و‬ ‫پیش بین��ی می کنیم در س��ال ‪ 1395‬ش��اهد رونق و‬ ‫جهش اقتصادی باش��یم‪ .‬نجفی با اعالم اینکه بسیاری‬ ‫از احکام بس��ته مس��تقل از موضوع تورم طراحی شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هدف گذاری دولت کاهش همزمان‬ ‫تورم با خروج از رکود است و براساس رهنمودهای مقام‬ ‫معظم رهبری اقتصاد ایران باید درونزا و برونگرا باشد‪.‬‬ ‫نجف��ی ابراز امیدواری کرد‪ :‬در صورت اجرای درس��ت‬ ‫بس��ته دولت‪ ،‬رشد اقتصادی کش��ور در سال ‪ 1393‬و‬ ‫‪ 1394‬به ‪ 2‬تا ‪4‬درصد برس��د که در صورت تحقق این‬ ‫موضوع اتفاق بزرگی افتاده است‪ .‬دبیر ستاد هماهنگی‬ ‫اقتص��ادی دولت ب��ا تاکید براین موض��وع که به دنبال‬ ‫شناورس��ازی قیمت ارز نیس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬هدف دولت‬ ‫حذف تدریجی کاهش ش��کاف نرخ دولت��ی و ازاد ارز‬ ‫اس��ت که به نظر می رسد حتی منتقدان هم به درستی‬ ‫ان اعتراف دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�ویه بده�ی دولت به بانک ها تا یک س�ال‬ ‫و نیم اینده‬ ‫یارانه نقدی‪ ،‬بدترین شکل پرداخت یارانه‬ ‫اقش��ار نیازمند و کم درامد باشد اما این کمک ها باید‬ ‫به صورت غیرنقدی باشد یعنی یارانه های دولت باید‬ ‫از حالت پ��ول نقد و تزریق نقدینگ��ی در جامعه‪ ،‬به‬ ‫ص��ورت کاال و بن در بیاید‪ .‬اقش��ار پر درامد در واقع‬ ‫هم��ان دهک های ب��االی درامدی هس��تند که نباید‬ ‫یارانه دریافت کنند‪.‬‬ ‫مبل��غ یارانه برای این افراد درامد نس��بی بس��یار‬ ‫پایینی ایج��اد می کند که با واکنش ش��دید انها نیز‬ ‫روبه رو نخواهد ش��د‪ .‬بر همین اس��اس اکثر قریب به‬ ‫اتفاق کارشناس��ان تاکید دارند اقش��ار پردرامد نباید‬ ‫یارانه دریافت کنند‪ .‬اگر دولت همت به بهبود شرایط‬ ‫اقتص��ادی ببن��دد و در صدد کاهش ت��ورم و افزایش‬ ‫گزارش روز‬ ‫رش��د اقتصادی و به دنبال خروج از رکود باش��د ‪ ،‬در‬ ‫راس��تای افزایش درامد سرانه مردم عمل کرده است‪.‬‬ ‫افزایش درامد س��رانه مردم منجر به کاهش واکنش‬ ‫مردم به تغییرات در نحوه پرداخت یارانه می ش��ود و‬ ‫وابستگی درامدی مردم را به یارانه های نقدی کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬یارانه نقدی بدترین شکل پرداخت یارانه در‬ ‫هر اقتصادی است‪.‬‬ ‫پرداخت نقدی منجر به توزیع نامناس��ب درامدی‬ ‫و جلوگیری از بهبود ش��کاف های اقتصادی می شود‪.‬‬ ‫ب��ا پرداخت یارانه نق��دی در واقع طبقه متوس��ط از‬ ‫بین می رود‪ .‬این در حالی اس��ت که طبقه متوس��ط‬ ‫مهم تری��ن طبقه اجتماعی اس��ت‪ .‬دولت یازدهم باید‬ ‫از همان ابتدای کار به جای درخواست از مردم برای‬ ‫انص��راف از یارانه‪ ،‬خودش وارد عمل می ش��د و یارانه‬ ‫اقشار پردرامد را حذف می کرد‪ .‬باید به مردم اطمینان‬ ‫می داد که حذف یارانه اقشار پردرامد در بلندمدت به‬ ‫نفع خودشان اس��ت‪ .‬دولت یازدهم در شرایط خوبی‬ ‫روی کار امد‪ .‬مردم اعتماد باالیی به ش��عارها و رفتار‬ ‫اقتصادی دولت داش��تند و انواع سیاس��ت های دولت‬ ‫توس��ط مردم پذیرفته می ش��د ‪ .‬در این شرایط دولت‬ ‫باید از همان ابتدا سیاس��ت های درس��ت اقتصادی را‬ ‫پیاده و یارانه نقدی را حذف می کرد یا حداقل اقدام‬ ‫به حذف اقش��ار پردرامد از فهرست دریافت کنند گان‬ ‫یارانه می کرد‪.‬‬ ‫بدهی ‪ 2/7‬میلیارد دالری به صندوق توسعه ملی‬ ‫‪ 3‬میلیون کارگر مشمول دریافت سبد کاال‬ ‫ب��رای برگرداندن بدهی ‪ 2/7‬میلی��ارد دالری به صندوق‬ ‫توسعه ملی بنا براین شد که در‪ 3‬قسط در ‪ 3‬سال در کنار سهم‬ ‫ساالنه ای که از منابع نفتی به صندوق واریز می شود ‪ 2‬درصد‬ ‫نیز اضافه تر برای این طلب واریز شود‪ .‬براین اساس سال های‬ ‫‪93 ،92‬و ‪ 94‬زمان های واریز این اقس��اط هستند‪ .‬در همین‬ ‫زمینه س��ید قاسم حسینی‪ ،‬قائم مقام صندوق توسعه ملی‪-‬‬ ‫اعالم کرد که طلب صندوق توس��عه ملی بابت عیدانه س��ال‬ ‫‪ 1391‬در حال بازگشت تدریجی از سوی دولت است‪ .‬وی به‬ ‫ایس��نا گفت‪ :‬تاکنون حدود ‪ 800‬میلیون دالر از مجموع ‪2/7‬‬ ‫میلیارد دالر طلب صندوق به ان بازگشته و دریافت مابقی ان ادامه دارد‪ .‬حسینی این را هم تاکید کرد که دولت‬ ‫باید مانده این طلب را در سال جاری و اینده به حساب صندوق توسعه ملی بازگرداند‪.‬‬ ‫خردادماه امس��ال دولت ماموریت��ی را برعهده‬ ‫وزارت کار گذاش��ت ک��ه ط��ی ان قرار ش��د این‬ ‫وزارتخان��ه از طریق بانک اطالعات��ی مرحله دوم‬ ‫هدفمندی یارانه ها‪ ،‬لیس��ت ‪ 2‬گ��روه حقوقی زیر‬ ‫‪ 600‬هزارتومان و بین ‪ 600‬تا ‪ 1‬میلیون تومان را‬ ‫استخراج و برای دریافت بسته های رایگان امنیت‬ ‫غذایی اماده کند‪ .‬وزیر کار با تاکید بر ادامه توزیع‬ ‫س��بد کاال می گوید‪ :‬شناسایی گروه های جدید در‬ ‫حال انجام اس��ت و به زودی برنامه مهم دولت در‬ ‫این زمینه اعالم می ش��ود‪ .‬گفته می شود دست کم‬ ‫‪ 3‬میلیون کارگر حداقل بگیر می توانند در لیست جدید دریافت کنندگان سبد کاال قرار بگیرند‪.‬‬ ‫نجفی در پاس��خ به این پرسش که بخش عمده اتکا‬ ‫تامین مالی بس��ته خروج از رکود دولت‪ ،‬شبکه بانکی‬ ‫اس��ت و اکنون ش��بکه بانکی در ش��رایطی نیست که‬ ‫پاس��خگوی فعاالن اقتصادی باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این بسته‬ ‫با هماهنگی تمام دس��تگاه های ذی ربط تهیه ش��ده و‬ ‫موارد مطرح در بس��ته مواردی اس��ت که بانک ها هم‬ ‫قب��ول دارند باید انجام دهن��د‪ .‬وی در ادامه با تاکید بر‬ ‫اینکه ‪ 3‬راهکار در این باره مورد توجه بوده اس��ت‪ ،‬اول‬ ‫بدهی دولت به بانک هاس��ت‪ ،‬دولت در سال های قبل‬ ‫ب��ه بانک ها به عنوان خزانه خود نگاه می کرده و همواره‬ ‫دس��ت در جیب بانک ها داشته است‪ ،‬در بسته دیده ایم‬ ‫بدهی دولت به بانک ها طی یک سال و نیم اینده تسویه‬ ‫ش��ود‪ .‬نجفی نکت��ه دوم را فروش ام��وال خود بانک ها‬ ‫عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬مسئله سوم هم افزایش سرمایه‬ ‫بانک هاس��ت که به چن��د روش پیش بینی کرده ایم تا‬ ‫افزای��ش س��رمایه انجام ش��ود و به ازای ه��ر یک ریال‬ ‫افزایش‪ ،‬بانک می تواند ‪ 12/5‬برابر تس��هیالت بپردازد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بخش مهمی از مس��ئله خ��روج از رکود به‬ ‫منابع مال��ی بازمی گردد‪ ،‬قوی ترین بخش بس��ته هم‬ ‫تامین مالی اس��ت و امیدواری��م در ماه های اینده توان‬ ‫تسهیالت دهی بانک ها افزایش یابد‪ .‬نجفی درخصوص‬ ‫جایگاه بورس ایران در راس��تای خ��روج ایران از رکود‬ ‫اقتصادی اظهار کرد‪ :‬جایگاه بورس خیلی قوی در نظر‬ ‫گرفته ش��ده و اقتصاد باید به س��متی ب��رود که تامین‬ ‫منابع مالی بنگاه از طریق بازار س��رمایه و بورس باشد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به مش��کل بنگاه ها گفت‪ :‬در بسته خروج از‬ ‫رکود امکان تس��هیالت دهی بانک ها پیش بینی شده‬ ‫اس��ت که ‪ 60‬درصد کل منابع بانک ها برای س��رمایه‬ ‫در گردش واحدهای صنعتی اختصاص یابد و در نیمه‬ ‫دوم س��ال ‪ 1393‬مشکل س��رمایه در گردش به شدت‬ ‫کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫زنجیره ای که باید‬ ‫مدیریت شود‬ ‫ابوالقاسم حکیمی پور‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫به منظور اهداف و برنامه های دولت در جهت توسعه‬ ‫فعالیت های اقتصادی و افزایش اش��تغال مولد و پایدار‬ ‫در کش��ور با لحاظ کردن ظرفیت باالی اش��تغالزایی‬ ‫در بخش های مختلف ب��ه خصوص در بخش صنعت‪،‬‬ ‫حمایت مالی از این بخش ها می تواند عاملی باشد برای‬ ‫تحرک اقتصادی بنگاه ها و اشتغالزایی بیشتر‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اگر ظرفیت های بخ��ش صنعت را در نظر‬ ‫بگیری��م و هدف م��ان را توس��عه اش��تغالزایی در این‬ ‫بخ��ش بدانیم‪ ،‬به نظر می رس��د که رقمی حدود ‪600‬‬ ‫تا ‪700‬میلیون تومان برای هر فرصت ش��غلی در این‬ ‫بخش منابع نیاز باشد‪ ،‬که به طور طبیعی بانک ها نقش‬ ‫اصلی را در تامین مالی ان ایفا می کنند‪.‬‬ ‫ام��ا اینکه این منابع با چه ش��رایط و نرخ س��ودی‬ ‫در اختی��ار صنعتگران و تولید کنن��دگان قرار گیرد‪،‬‬ ‫همواره معضلی مهم برای فعاالن این بخش و بانکی ها‬ ‫به حس��اب می اید‪ .‬چون یک ط��رف قضیه بر کاهش‬ ‫نرخ س��ود تاکید دارد و دیگری بر باال بودن ان اصرار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫گرایش معنادار بانک ها به س��مت عقود مشارکتی و‬ ‫پرداخت تس��هیالت در قالب این عقود‪ ،‬در س��ال های‬ ‫اخیر باعث ش��ده که دس��ت صنعت ب��ه منابع ارزان‬ ‫نرس��د و انتقادات از سیس��تم بانکی افزایش یابد‪ .‬اما‬ ‫فراموش نش��ود که بانکداری نیز هزینه هایی دارد که‬ ‫موجب می ش��ود در نهایت قیمت تمام ش��ده پول در‬ ‫بانک افزایش یابد و بانک هم نتواند تس��هیالتی با نرخ‬ ‫پایین تر از نرخ تمام شده پول پرداخت کند‪.‬‬ ‫اما اگر بخواهیم درک درستی از این موضوع داشته‬ ‫باش��یم‪ ،‬ابتدا باید ریش��ه مش��کل را پیدا کنیم و بعد‬ ‫درص��دد یافتن راهکاری برای ان باش��یم‪ .‬متاس��فانه‬ ‫فقدان سیس��تم یکپارچ��ه در بخ��ش مدیریت مالی‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬یکی از عوام��ل به وجود اورنده مش��کالت‬ ‫موجود اس��ت‪ .‬سیس��تم بانکی ما هن��وز از نبود یک‬ ‫حسابرسی دقیق رنج می برد و هر یک از بانک ها روشی‬ ‫را برای محاسبه سود و زیان ان در پیش گرفته اند‪ ،‬اما‬ ‫این درحالی است که در کشور های پیشرفته‪ ،‬مدیریت‬ ‫مالی یکپارچه در نظام بانکی انان به شکل کامال دقیق‬ ‫انجام می ش��ود که ما هم باید هرچه س��ریع تر به این‬ ‫سمت پیش برویم‪.‬‬ ‫ریش��ه یکی دیگر از مشکالت موجود در نظام بانکی‬ ‫ما‪ ،‬تورم باالی حاکم در اقتصاد اس��ت‪ .‬نرخ باالی تورم‬ ‫باعث شده که هزینه تمام شده پول در بانک ها افزایش‬ ‫یاب��د و بانک ه��م برای جبران ای��ن هزینه ها اقدام به‬ ‫دریافت س��ود باال از وام گیرندگان کند که این امر در‬ ‫قالب عقود مشارکتی برای بانک میسر است‪ .‬بنابراین‬ ‫ضروری اس��ت برای کاهش نرخ سود تسهیالت‪ ،‬ابتدا‬ ‫اقداماتی در راستای کاهش نرخ تورم در کشور صورت‬ ‫گیرد و بعد نرخ سود تسهیالت را کاهش داد‪.‬‬ ‫باالرفت��ن حج��م مطالب��ات معوق بانک ه��ا هم در‬ ‫س��نوات گذشته از موضوعاتی اس��ت که به مشکالت‬ ‫فعلی سیس��تم بانکی دامن زده اس��ت‪ .‬معوق ش��دن‬ ‫‪25‬درصد از تس��هیالت پرداختی بانک ها و جبران این‬ ‫کمبود منابع س��بب شده که بانک ها گرایش بیشتری‬ ‫به س��مت پرداخت تسهیالت در قالب عقود مشارکتی‬ ‫پیدا کنند‪ .‬از انجا که بخش��ی از تسهیالت پرداختی‬ ‫به طرح ها و بخش های اقتصادی به ش��کل دس��توری‬ ‫صورت می گی��رد‪ ،‬باید برای کاه��ش مطالبات معوق‬ ‫بانک ها‪ ،‬نسبت تسهیالت دهی به این طرح ها را کاهش‬ ‫داد و مناب��ع بانک ه��ا را به س��مت طرح هایی هدایت‬ ‫ک��رد که توجیه اقتصادی داش��ته باش��د و برای بانک‬ ‫هم س��وداور باش��د ‪ .‬البته در این بین نمی توان رکود‬ ‫حاکم در بخش صنعت را نیز نادیده گرفت چراکه این‬ ‫امر باعث ش��ده تا بانک ه��ا تمایل چندانی به پرداخت‬ ‫تس��هیالت ارزان قیمت به این بخش نداش��ته باشند‪.‬‬ ‫به طور طبیعی‪ ،‬س��رمایه ها به سمتی حرکت می کنند‬ ‫که بازدهی و سود مناس��بی را عاید سرمایه گذار کند‬ ‫و به همین دلیل هم اس��ت که در س��ال های گذشته‬ ‫بخش زیادی از نقدینگی ها به سمت بازارهای غیرمولد‬ ‫حرک��ت کرده و پول در چرخ��ه تولید و صنعت نبوده‬ ‫که البته وجود ‪5/5‬میلیون بیکار نش��ان از این موضوع‬ ‫دارد که این بخش ها فعالیت چندان خوبی نداشته اند‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال این موضوع در سیس��تم بانکی هم صدق‬ ‫می کند و منابع بانک ها به سمتی می روند که بازدهی‬ ‫مناس��بی برای بانک داش��ته باش��د‪ .‬حال با شناسایی‬ ‫برخی از مش��کالت موجود در این سیس��تم باید برای‬ ‫برون رف��ت از ان و ای��ن که بانک ها تمایل بیش��تری‬ ‫به ارائه تس��هیالت ارزان تر به تولید و صنعت داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬ابتدا از تولید و صنعت حمایت قانونی صورت‬ ‫گیرد ‪ .‬در گام دوم باید تولید برای بانک جذاب ش��ود‪.‬‬ ‫نبای��د فقط به این فکر کنیم که تس��هیالت را به این‬ ‫بخ��ش هدایت کنیم تا تولید بیش��تری صورت گیرد‪،‬‬ ‫بلکه باید بازارهای مصرف شناس��ایی انها را گسترش‬ ‫دهیم تا بعد از حمایت هایی که از فعالیت های تولیدی‬ ‫و صنعتی صورت گرفت‪ ،‬با عرضه و فروش محصوالت‬ ‫تولی��دی و صادرات انها به کش��ور های هدف‪ ،‬این امر‬ ‫باعث رونق تولید و رفع مشکالت این بخش شود تا با‬ ‫سوددهی این بخش سیستم بانکی هم رغبت بیشتری‬ ‫به ارائه تس��هیالت داش��ته باش��د‪ ،‬این یعنی مدیریت‬ ‫منسجم و یکپارچه مالی‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مرداد ماه ‪ 13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت وگو با‬ ‫مطرح کرد‪:‬‬ ‫ابزارهای تامین مالی‪ ،‬راهکارخروج از رکود‬ ‫زهره محسنی شاد – گروه اقتصاد‪ :‬موضوع قابل بحث و بررسی این روزها در محافل اقتصادی‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگی در اقتصاد به خصوص در حوزه تولید و صنعت است‪ ،‬موضوعی که باعث شده فعاالن این بخش‬ ‫با مشکالت عدیده ای روبه رو شوند و توان ادامه فعالیت را نداشته باشند‪ .‬در این شرایط مهم است تا با‬ ‫راهکارهایی بتوان نقدینگی ها را از بخش غیرمولد جامعه جمع اوری و به سمت بخش مولد هدایت کرد‬ ‫که در این رابطه سید عباس موسویان‪ ،‬از صاحبنظران بانکداری اسالمی و عضو کمیته فقهی بانک مرکزی‬ ‫معتقد است‪ :‬که ابزارهای جدید تامین مالی می تواند پل ارتباطی بین بخش غیرفعال اقتصادی وبخش تولید‬ ‫باشد تا این بخش ها با شرایط سهل تری تامین مالی شوند‪ .‬وی یکی از عوامل رکود فعلی بخش اقتصاد را‬ ‫نبود ابزارهای تامین مالی مناسب در این سال ها می داند و براین باوراست که با عملیاتی کردن و استفاده‬ ‫ابزارهای جدید تامین مالی می توان شرایط را برای خروج اقتصاد از رکود تورمی فراهم کرد‪ .‬مشروح این‬ ‫گفت وگو را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €در ش�رایط فعل�ی بخ�ش تولی�د و صنعت از‬ ‫کمب�ود نقدینگ�ی در رنج هس�تند و بانک ها هم‬ ‫نمی توانن�د همه نیازهای مال�ی این بخش ها را به‬ ‫طور کامل پاس�خ دهند‪ ،‬برای پر کردن این خال ها‬ ‫چه باید کرد؟‬ ‫یکی از مش��کالت این روزهای بخش اقتصاد‪ ،‬دریافت‬ ‫تسهیالت از بانک هاست‪ .‬از انجا که بانک ها در پرداخت‬ ‫وام س��ختگیری های زی��ادی دارن��د‪ ،‬از ای��ن رو فرایند‬ ‫تامین مالی برای فعاالن اقتصادی بسیار سخت و طوالنی‬ ‫ش��ده و این امر معض�لات فراوانی را برای انها به وجود‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬البته باید به این موضوع توجه داشت که‬ ‫بانک ها هم با محدودیت منابع مواجه هس��تند‪ .‬از انجا‬ ‫ک�� ه منابع بانک ها‪ ،‬به س��پرده هایی که جذب می کنند‬ ‫وابس��ت ه است‪ ،‬بنابراین بانک در حد منابع سپرده ای که‬ ‫دارد می تواند تس��هیالت دهد‪ ،‬از این رو با توجه به این‬ ‫محدودیت‪ ،‬اگر اقتصاد در هر ش��رایطی به تس��هیالت‬ ‫بانکی متکی باش��د این امر فع��االن بخش اقتصاد را در‬ ‫تامی��ن مالی با محدودیت مواجه می کن��د‪ .‬اما با توجه‬ ‫ب��ه ورود ابزارهای جدید تامین مالی در سیس��تم پولی‬ ‫و مالی کش��ور‪ ،‬به نظر می رس��د به کارگیری این ابزارها‬ ‫بتواند موتور محرک دیگری باش��د برای بخش اقتصاد‬ ‫که شرایط را برای خروج اقتصاد از رکود فراهم کند‪.‬‬ ‫€ €درح�ال حاض�ر چ�ه ابزارهای جدی�دی برای‬ ‫تامی�ن مالی پروژه ها و طرح ها در دس�ت طراحی‬ ‫یا اجراس�ت و ای�ن ابزارها چه تاثی�ری در رونق‬ ‫اقتصادی کشور خواهد داشت؟‬ ‫در حال حاض��ر‪ ،‬تقریبا ‪ 5‬نوع ابزار ب��ه صورت اوراق‬ ‫بهادار به شیوه های قبلی اضافه شده و در بانک مرکزی‬ ‫و کمیته فقهی س��ازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و‬ ‫ابالغ ش��ده که به تدریج این ابزاره��ا در اختیار فعاالن‬ ‫اقتصادی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب ع�لاوه بر ابزار تس��هیالت بانکی که‬ ‫از قدی��م رایج بوده اس��ت‪ ،‬طی س��ال های اخیر ‪ 3‬ابزار‬ ‫در بانک مرکزی تعریف ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫این اوراق‪ ،‬اوراق مش��ارکت است که تا چندسال پیش‬ ‫فقط با مجوز بانک مرکزی انتشار می یافت و در اختیار‬ ‫وزارتخانه ها و شهرداری ها قرار می گرفت تا جهت تامین‬ ‫مالی پروژه ها و طرح هایش��ان از ان استفاده کنند‪ .‬اما با‬ ‫توجه به مزیت های اوراق مشارکت و با هدف توسعه این‬ ‫ابزار‪ ،‬در نهایت قانون مجوز انتشار اوراق به شرکت های‬ ‫دولتی و خصوصی داده شد‪ .‬از انجا که بیشترین کاربرد‬ ‫این اوراق جهت تامین مالی پروژه های بلندمدت است‪،‬‬ ‫از این رو توانس��ت در بازار مالی کش��ور از رش��د بسیار‬ ‫مناسبی برخوردار ش��ود‪ .‬این ابزار در جمع اوری وجوه‬ ‫و س��وق دادن منابع در بخش مولد کش��ور بسیار موثر‬ ‫واقع شده است‪.‬‬ ‫اوراق دیگ��ری که تصویب و ایین نامه ان ابالغ ش��ده‬ ‫اس��ت ‪ ،‬اوراق اجاره است که عمر ان در ایران به حدود‬ ‫‪ 3‬س��ال می رس��د و در تامین مالی طرح ه��ا و پروژه ها‬ ‫می تواند بسیار موثر واقع شود‪.‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از ابزارهایی که در نظام مالی اس�لامی‬ ‫می تواند ب��رای تامین مال��ی طرح ه��ا و پروژه ها مورد‬ ‫اس��تفاده قرار گیرد اوراق اس��تصناع یا سفارش ساخت‬ ‫است‪ .‬این اوراق برای ساخت و ساز ‪ ،‬احداث پروژه هایی‬ ‫همچون س��د ها‪ ،‬کارخانه ها ‪ ،‬بزرگراه ه��ا و صنایع بزرگ‬ ‫کاربرد دارد که در حال حاضر در بانک مرکزی‪ ،‬تصویب‬ ‫و ایین نامه ان ابالغ ش��ده است اما هنوز اجرایی نشده‬ ‫که امیدواریم این ابزار تا پایان س��ال عملیاتی شود‪ .‬در‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار هم ابزارهای دیگری نیز‬ ‫تعریف و در اختیار فعاالن اقتصادی قرار گرفته اس��ت‬ ‫که اوراق سلف موازی و مرابحه از جمله این اوراق است‬ ‫که تصویب و به مرحله اجرا گذاش��ته ش��ده اس��ت که‬ ‫اس��تفاده از این ابزارها بسیار می تواند در بخش اقتصاد‬ ‫مفید واقع شود‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه ب�ه مزیت های�ی ک�ه ورود ابزارهای‬ ‫جدید تامی�ن مالی برای بخش ه�ای اقتصادی به‬ ‫ارمغان می اورد‪ ،‬ایا اقبال مناس�بی توسط فعاالن‬ ‫اقتصادی از این ابزارها صورت می گیرد؟‬ ‫پرداخت تس��هیالت بانکی و عرضه س��هام شرکت ها‬ ‫از جمل��ه رایج تری��ن راه ه��ای تامین مال��ی بخش های‬ ‫اقتصادی است که از گذشته تاکنون مورد استفاده این‬ ‫بخش ها قرار گرفته و تنوع خاصی هم نداشته است و در‬ ‫عین حال از راه های زمانبر نیز محسوب می شود‪ .‬اما در‬ ‫س��ال های اخیر بازار سرمایه و بازار پول تالش کرده اند‬ ‫تا با طراحی ابزارهای مالی جدید ‪ ،‬ش��رایط س��هل تری‬ ‫را ب��رای تامی��ن مالی این بخش ها به وج��ود اورند که‬ ‫متاسفانه به دلیل نبود فرهنگ سازی و تبلیغات درست‬ ‫در خصوص ای��ن ابزارها ‪ ،‬هنوز مورد اس��تقبال فعاالن‬ ‫بخ��ش اقتص��اد قرار نگرفت��ه که به نظر می رس��د این‬ ‫موضوع باید هرچه سریعتر مورد توجه متولیان امر قرار‬ ‫گیرد و اقدامات اساسی در این راستا انجام شود‪.‬‬ ‫به جز اوراق مشارکت که س��ابقه قدیمی تری نسبت‬ ‫به ابزارهای دیگر دارد و اس��تفاده بیش��تری از این ابزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اوراق دیگر همچون اجاره ‪ ،‬مرابحه یا س��لف ‪،‬‬ ‫ان طور که باید هنوز مورد اس��تفاده فعاالن اقتصاد قرار‬ ‫نگرفته و شناخت کافی از مزایای این ابزار ندارند‪.‬‬ ‫€ € تاخیر در عملیاتی ش�دن و اس�تفاده از این‬ ‫ابزارها چ�ه تبعات منفی برای اقتصاد کش�ور به‬ ‫همراه خواهد داش�ت؟راهکار ب�رون رفت از این‬ ‫شرایط چیست؟‬ ‫ب��ه نظر بنده یکی از عوامل رکود فعلی بخش اقتصاد‬ ‫همین مسئله است ؛ نبود ابزارهای تامین مالی مناسب‬ ‫و متن��وع در اقتص��اد‪ .‬در حال حاضر اقتصاد کش��ور با‬ ‫پدی��ده ای با عن��وان رکود تورمی مواجه اس��ت که در‬ ‫باجه خبر‬ ‫قسط هشتم از پول نفت ایران دریافت شد‬ ‫بانک مرکزی دریافت قسط هشتم از دارایی های نفتی‬ ‫ای��ران را طبق توافق اولیه ژنو تایی��د و اعالم کرد‪4/2 :‬‬ ‫میلیارد دالر به صورت کامل در اختیار ایران قرار گرفت‪.‬‬ ‫براساس توافق ژنو که از ‪ 30‬دی ماه اجرایی شد‪ ،‬طرف‬ ‫غربی باید ‪4/2‬میلیارد دالر از دارایی های مس��دود شده‬ ‫ای��ران در کش��ورهای خارجی را در قالب ‪ 8‬قس��ط به‬ ‫حساب ایران واریز می کرد‪.‬‬ ‫البته طبق اطالعیه های رسمی بانک مرکزی تاکنون‬ ‫‪ 7‬قس��ط از اقساط توافق ژنو از سوی بانک های مرکزی‬ ‫کشورهای ژاپن‪ ،‬هند و چین دریافت و به حساب بانک‬ ‫مرکزی ایران در کش��ورهایی از جمل��ه امارات و عمان‬ ‫منتقل شده است‪.‬‬ ‫زمان بن��دی واریز اقس��اط توافق ژنو عبارت اس��ت از‬ ‫اول فوری��ه (مبلغ ‪ 550‬میلیون دالر)‪ ،‬اول مارس (‪450‬‬ ‫میلیون دالر)‪ ،‬هفتم م��ارس (‪ 550‬میلیون دالر)‪ ،‬دهم‬ ‫اوری��ل (‪ 550‬میلی��ون دالر )‪ ،‬پانزده��م اوریل (‪450‬‬ ‫میلی��ون دالر)‪ ،‬چهارده��م می (‪ 550‬میلی��ون دالر)‪،‬‬ ‫هفدهم ژوئ��ن ( ‪ 550‬میلیون دالر) و بیس��تم جوالی‬ ‫(‪ 550‬میلیون دالر)‪.‬‬ ‫یک مقام ارشد بانک مرکزی به تسنیم اعالم کرد که‬ ‫‪550‬میلیون دالر (قسط هشتم توافق ژنو) از طریق هند‬ ‫پرداخت و به حساب بانک مرکزی در امارات واریز شده‬ ‫است‪ ،‬بنابراین تاکنون ‪ 4‬میلیارد و ‪ 200‬میلیون دالر از‬ ‫دارایی های نفتی ایران از سوی کشورهای غربی وصول‬ ‫پرداخت یک میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫به صنایع کوچک‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬روز گذش��ته طی مراس��می تفاهمنامه بین موسس��ه مالی‬ ‫اعتباری کوثر و صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک امضا شد که‬ ‫طی این تفاهمنامه مقرر ش��د تا س��قف ‪ 1‬میلیارد تومان تسهیالت به صنایع‬ ‫کوچک پرداخت شود‪ .‬مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر در این رابطه با بیان‬ ‫انکه‪ ،‬معضل فعلی اقتصاد‪،‬ایجاد اش��تغال اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از انجایی که در‬ ‫ای��ران با خیل عظیم بیکاران مواجه هس��تیم‪ ،‬فعال ک��ردن صنایع کوچک از‬ ‫اهمیت زیادی برخوردار اس��ت‪ ،‬زیرا با تامین نیاز به سرمایه در گردش صنایع‬ ‫کوچ��ک می توانیم انها را به حرک��ت دراوریم‪ .‬علی تعقلی مدیرعامل صندوق‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک هم در این مراسم با بیان اینکه ‪ 80‬هزار‬ ‫واحد صنعتی کوچک در کش��ور داریم که ‪ 40‬هزار مورد از انها در ش��هرک‬ ‫صنعتی مستقر هستند‪ ،‬گفت‪ 25 :‬هزار واحد صنعتی کوچک هم اکنون فعال‪،‬‬ ‫‪ 10‬هزار مورد در حال اماده سازی و کمتر از ‪ 5‬هزار مورد تعطیل شده است‪.‬‬ ‫تعقل��ی با بیان انکه‪ ،‬صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک پذیرش‬ ‫ریس��ک اعتباری صنایع را انجام می دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با هر ‪ 50‬میلیون تومان‬ ‫س��رمایه گذاری یک شغل ایجاد می ش��ود که این رقم در صنایع بزرگ ‪ 7‬تا ‪8‬‬ ‫برابر اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اثربخشی صنایع کوچک در تولید ناخالص داخلی‬ ‫گفت‪ 90 :‬درصد صنایع کشور‪ ،‬صنایع کوچک است‪.‬‬ ‫چنین حالتی معموال بخش غیرفعال اقتصادی که بخش‬ ‫خانوار اس��ت ‪ ،‬با بخش مازاد نقدینگی مواجه می شود و‬ ‫بخش فعال اقتصادی که بنگاه های اقتصادی‪ ،‬شرکت ها‬ ‫و صنایع محس��وب می شوند با کمبود نقدینگی مواجه‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫بنابراین در چنین فضایی اگ��ر بتوانیم پلی ارتباطی‬ ‫برقرار کنیم که نقدینگ��ی از بخش غیرفعال به بخش‬ ‫فعال اقتصادی منتقل ش��ود ‪ ،‬این امر باعث خواهد شد‬ ‫که هم اقتصاد از رکود خارج ش��ود و هم تورم فروکش‬ ‫کند که این فقط با متنوع ش��دن ابزارهای تامین مالی‬ ‫و اس��تفاده از این ابزارها از سوی فعاالن بخش اقتصاد‬ ‫ممکن خواهد شد‪.‬‬ ‫ابزارهای��ی همچ��ون اوراق مش��ارکت ‪ ،‬اس��تصناع ‪،‬‬ ‫مرابح��ه ‪ ،‬اجاره و س��ایر اوراق مال��ی ‪ ،‬می توانند وجوه‬ ‫را از بخ��ش غیرفع��ال جم��ع اوری و در اختیار فعاالن‬ ‫اقتصادی و کارافرینان اقتصادی که بخش مولد اقتصاد‬ ‫هس��تند قرار دهن��د که در نهایت به نف��ع کل اقتصاد‬ ‫خواه��د ب��ود ‪ .‬بنابرای��ن هرچ��ه در اج��را و عملیاتی‬ ‫کردن این ابزارها تاخیر وجود داش��ته باش��د‪ ،‬شرایط‬ ‫برای خ��روج از وضعیت رکود تورمی ب��ا تاخیر مواجه‬ ‫می ش��ود که رفع این معضل‪ ،‬مساعدت بانک مرکزی ‪،‬‬ ‫س��ازمان ب��ورس اوراق به��ادار ‪ ،‬دول��ت و مجل��س را‬ ‫می خواه��د ت��ا ب��ا معرف��ی ابزاره��ای تامی��ن مالی و‬ ‫فرهنگ س��ازی در زمین��ه اس��تفاده از ای��ن ابزاره��ا ‪،‬‬ ‫هرچه س��ریع تر بس��تر را برای خروج اقتص��اد از رکود‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫شده و ان طور که مقامات بانک مرکزی اعالم کرده اند‪،‬‬ ‫از این وجوه برای واردات کاالهای اساس��ی و کاالهایی‬ ‫که اجازه واردات ان را دارند‪ ،‬استفاده شده است‪.‬‬ ‫پرداخت خسارت ‪ 220‬میلیاردی‬ ‫بیمه ایران از سپرده های بانکی‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬مدیرعامل ش��رکت بیمه ایران اعالم کرد که در بدو ورود به‬ ‫این شرکت‪ 220 ،‬میلیارد تومان از خسارت های شخص ثالث بیمه گذاران را از‬ ‫محل سپرده های بانکی پرداخت کرده است‪ .‬امراللهی طی یک نشست خبری‬ ‫با بیان این نکته که به محض در دست گرفتن سکان بیمه ایران متوجه شده‬ ‫که خس��ارت تعداد زیادی از پرونده های بیمه ش��خص ثالث پرداخت نش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این راس��تا ‪220‬میلیارد تومان از سپرده های بانکی شرکت‬ ‫بیم��ه ای��ران را به پرداخت خس��ارت اختصاص دادیم که ای��ن کار در تاریخ‬ ‫صنعت بیمه در هیچ جای دنیا سابقه ندارد‪.‬‬ ‫وی از توقف صدور مجوز نمایندگی به شرکت بیمه ایران خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫با اصالحاتی که انجام ش��ده اس��ت از این پس متقاضیان تاسیس نمایندگی‬ ‫به صورت الکترونیک و براس��اس اس��تانداردهای تعریف ش��ده نسبت به این‬ ‫ام��ر اق��دام خواهند کرد و پ��س از گزینش حرفه ای‪ ،‬نماین��دگان منتخب با‬ ‫دیدن اموزش های حرفه ای از طریق دانشگاه جامع علمی‪-‬کاربردی‪ ،‬وارد بازار‬ ‫کار خواهند ش��د‪.‬امراللهی با تایید س��خنان رییس کل بیمه مرکزی مبنی بر‬ ‫زیان دهی بیمه ایران در بخش عملیاتی بیمه گری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این شرکت در‬ ‫س��ال ‪ 92‬زیانده بوده است ولی رقم واقعی زیان ان تا چند روز اینده و پس‬ ‫از تایید حسابرس‪ ،‬نهایی و اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک توس��عه تعاون‪،‬‬ ‫حمایت از اش��تغالزایی و بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط اقتص��ادی را از‬ ‫جمل��ه اولویت ه��ای بانک توس��عه تع��اون در‬ ‫پرداخت تسهیالت دانست‪ .‬سهمانی افزود‪ :‬این‬ ‫بانک به عنوان تنها بانک تخصصی بخش تعاون‬ ‫ت�لاش خ��ود را در جهت دس��تیابی به اهداف‬ ‫عالی��ه وزارت تعاون و مش��تریان خود خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بانک صادرات ت��ا پایان تیر ماه ‪،٩٣‬‬ ‫مجموع��ا ‪ ٤‬ه��زار و ‪ ٤٠٠‬دس��تگاه‬ ‫خودپرداز در سطح کشور خود نصب‬ ‫و راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫بانک تجارت با امضای تفاهم نامه ای‬ ‫با وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری از‬ ‫پروژه های دانش بنیان دانش��گاه های‬ ‫کشور حمایت می کند‪.‬‬ ‫صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان‬ ‫ب��ه افراد تحت پوش��ش کمیته امداد‬ ‫ام��ام خمینی(ره) ک��ه درصدد ایجاد‬ ‫اش��تغال و کارافرینی هس��تند وام قرض الحسنه‬ ‫پرداخت خواهد کرد‪.‬‬ ‫ی��ک بانکدار باید مجه��ز به اطالعات‬ ‫کامل دانش بانکی ب��وده و به عنوان‬ ‫ی��ک بازاری��اب مس��ئول بانک��داری‬ ‫اختصاص��ی و ش��رکتی پاس��خگوی نی��از های‬ ‫مشتریان باشد‪.‬این را حسن معتمدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک اقتصادنوین می گوید ‪.‬‬ ‫مدیرکل امور روس��تایی استانداری‬ ‫البرز از فعال ش��دن پس��ت بانک ها و‬ ‫ارائه خدمات بانکی در روستاهای این‬ ‫اس��تان خبر داد‪ .‬به��ادری تقوی��ت دفاتر ‪ICT‬‬ ‫روس��تایی را از جمله برنامه ه��ای اولویت دار در‬ ‫خدمت رس��انی به روستاییان برش��مرد و افزود‪:‬‬ ‫گردش مالی از محل درامدهای خرد روستایی و‬ ‫تقوی��ت دفاتر ‪ ICT‬از جمله برنامه هایی اس��ت‬ ‫که پیگیری می شود‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫دریچه‬ ‫‪ 2‬روی سکه الحاق به ‪WTO‬‬ ‫زه�را اراس�ته ـ روزنامه نگار‪ :‬س��ازمان تجارت‬ ‫جهان��ی با بیش از ‪ ۱۶۰‬عضو س��ازمانی مذاکره کننده‬ ‫تلقی می ش��ود که در حوزه تجارت به کمک کش��ورها‬ ‫می اید و مشکالت بین کشورها را حل و فصل می کند‪.‬‬ ‫این س��ازمان ب��ا اهدافی چون ارتقای س��طح زندگی‪،‬‬ ‫تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو‪ ،‬توسعه تولید‬ ‫و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی‪ ،‬دس��تیابی‬ ‫به توس��عه پایدار با بهره ب��رداری بهینه از منابع‪ ،‬حفظ‬ ‫محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه‬ ‫و کمتر توس��عه یافته از رشد تجارت بین المللی از اول‬ ‫ژانویه ‪ ۱۹۹۵‬در ژنو سوئیس فعالیت دارد‪.‬‬ ‫‪ WTO‬نماینده یک سیستم معاهده ای بین المللی‬ ‫است و عضویت در این سیستم حقوقی‪ ،‬اعضا را در برابر‬ ‫تحمیل مسائل از سوی ابرقدرت ها محافظت می کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر نخس��تین و مهم ترین کارک��رد این‬ ‫سیس��تم ان است که به عنوان چارچوبی برای مقررات‬ ‫بین الملل��ی در زمینه تجارت کاال‪ ،‬خدمات و محافظت‬ ‫از حقوق مالکیت معنوی محس��وب می شود و کارکرد‬ ‫بعدی‪ ،‬مجمع یا دادگاهی برای حل اختالفات است‪.‬‬ ‫براس��اس قانون‪ ،‬کشورها باید نظام تجاری خود را به‬ ‫این س��ازمان بدهند تا پس از تایید با تعیین یک رئیس‬ ‫گروه کاری فرایند الحاق اغاز شود‪.‬‬ ‫ایران هم از ابان ‪ ۸۸‬درخواست خود را برای پیوستن‬ ‫ب��ه ‪ WTO‬را داده ام��ا تاکن��ون به دالیل سیاس��ی‬ ‫نتوانسته به این امر دست یابد‪ .‬با توجه به اینکه تقریبا‬ ‫بیشتر کشورهای دنیا اعم از پیشرفته و در حال توسعه‪،‬‬ ‫زیر پوشش سازمان تجارت جهانی فعالیت می کنند و‬ ‫ایران هم باید در همه برنامه ریزی های تجاری اش در‬ ‫س��طح ملی و میانی ان قوانین ‪ WTO‬را لحاظ کند‬ ‫و زیر نظر این س��ازمان باشد‪ .‬مقدمات الحاق منطبق‬ ‫با الگوهای مرس��وم دنیا که شامل بهبود کاهش نظام‬ ‫تعرف��ه ای و نظام دهی ان اس��ت‪ ،‬باید فراهم ش��ود‪.‬‬ ‫هر چند حدود ‪۵‬س��ال ایران پش��ت درهای سازمان‬ ‫مان��ده و هنوز به این س��ازمان ب��زرگ جهانی ملحق‬ ‫نش��ده‪ ،‬اما به اعتقاد برخی از کارشناس��ان این مدت‬ ‫زمان‪ ،‬زیادی نیس��ت ‪،‬چرا که کش��ورهایی بودند که‬ ‫‪ ۱۸‬سال انتظار کش��یدند تا پاسخ بگیرند‪ .‬اما در حال‬ ‫حاض��ر ب��ا توجه به رویک��رد دولت یازده��م و فضای‬ ‫امیدبخش��ی که میان ایران و کش��ورهای دیگر ایجاد‬ ‫شده‪ ،‬مسیر الحاق کشورمان به ‪ WTO‬سهل تر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این می��ان اما برخی از متفک��ران معتقدند‬ ‫که کش��ورها نیازی به عضو شدن در سازمان تجارت‬ ‫جهان��ی را ندارند و اگر قرار اس��ت توس��عه یافتگی به‬ ‫همراه داشته باشد پس چرا برخی کشورهای عضو در‬ ‫این سازمان توس��عه یافته و پیشرفته نیستند؟ وقتی‬ ‫‪ ۱۶۰‬کش��ور عضو چنین س��ازمانی است پس به طور‬ ‫قطع مزایا و منفعتی برای کشورها دارد‪ ،‬البته نباید از‬ ‫این موضوع غافل ش��د که عضویت در سازمان تجارت‬ ‫جهانی به طور ذاتی توس��عه نمی اورد بلکه ابتدا باید‬ ‫اقتصاد ملی را نظام مند و س��اماندهی کرد و در مرحله‬ ‫بع��دی اگر برای ارتباط بیش��تر با دنیا نیاز به دس��ت‬ ‫یاری ‪ WTO‬بود‪ ،‬از ان کمک گرفت‪ ،‬چرا که با هدف‬ ‫تنظیم قوانین تجارت بین المللی و رفع اختالف میان‬ ‫کشورها فعالیت دارد‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال‪ ،‬برای الحاق به س��ازمان تجارت جهانی‬ ‫نبای��د عجله کرد‪ ،‬چرا که هنوز هم اقتصاد ایران ‪ ،‬برای‬ ‫اماده سازی نیاز به زمان دارد‪ .‬در مدتی که رئیس گروه‬ ‫کاری ایران مشخص شود‪ ،‬می توان شرایط را برای روز‬ ‫موعود اماده س��اخت تا با دس��ت پر به سوی عضویت‬ ‫در س��ازمان رفت‪ .‬ضمن اینکه رونق س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی و امنی��ت اقتصادی بیش��تر‪ ،‬بی اث��ر بودن‬ ‫تحریم های اقتصادی کش��ورهای خارج��ی‪ ،‬نفوذ در‬ ‫بازاره��ای جهانی و افزایش نقش سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و فرهنگ��ی در عرصه جهانی‪ ،‬ه��م ازجمله مزیت های‬ ‫مهمی اس��ت که با عضویت در این سازمان می توان به‬ ‫انها دس��ت یافت‪ .‬اما باید ای��ن را هم در نظر گرفت که‬ ‫دس��ت یافتن به این امتیازها مش��روط به برنامه ریزی‬ ‫اس��تراتژیک برای تولید است‪ .‬ایران نیز با ملحق شدن‬ ‫به ‪ WTO‬پیامدهای ازادس��ازی تجاری در اقتصاد را‬ ‫تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫رفع ممنوعیت های تجاری در اولویت‬ ‫مدی��رکل دفت��ر مق��ررات ص��ادرات و واردات ب��ا بیان‬ ‫اینکه افزای��ش عوارض صادراتی ‪ ۲۴‬کاالی مطرح ش��ده‬ ‫ابزاری برای جلوگیری از خام فروش��ی اس��ت‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت س��عی در برداشتن ممنوعیت و‬ ‫محدودیت های منافی قانون برنامه پنجم دارد‪ .‬سیدعباس‬ ‫حس��ینی اف��زود‪ :‬از ‪ ۵۲‬قل��م ص��ادرات کاالی ممنوع در‬ ‫سال ‪ ،۹۱‬هم اکنون ‪ ۱۱‬قلم کاالی کشاورزی شامل گندم‪،‬‬ ‫ارد‪ ،‬ج��و‪ ،‬ذرت دام��ی‪ ،‬دانه های روغنی‪ ،‬ک��ره به صورت‬ ‫فله‪ ،‬روغن خوراکی خام‪ ،‬پوس��ت خ��ام هیزم‪ ،‬زغال چوب‬ ‫و ماهیان خاویاری ممنوع است‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫معضلی به نام پالم‬ ‫تجارت به شیوه ژرمن ها‬ ‫بازارسازی زیرسایه نمایشگاه‬ ‫‪7‬‬ ‫رویکرد مثبت دولت یازدهم برای جهانی شدن‬ ‫نتیجه مذاکرات مسیر‬ ‫الحاق را هموار می کند‬ ‫زه�را طهران�ی‪ -‬گ�روه‬ ‫تجارت‪ :‬پیوستن کشورمان‬ ‫به س��ازمان تج��ارت جهانی‬ ‫(‪ )WTO‬یکی از برنامه های مهمی بود که‬ ‫مهن��دس محمدرض��ا نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در زمان کس��ب‬ ‫رای اعتماد از مجلس ان را جزو اولویت های‬ ‫کاری خ��ود اعالم کرد‪ .‬این مورد حتی جزو‬ ‫دس��تورات اولی��ه نعم��ت زاده ب��ه متولی‬ ‫تجارت کشور یعنی سازمان توسعه تجارت‬ ‫ب��ود که از همان ابتدای کار مقدمات الحاق‬ ‫ای��ران ب��ه ‪ WTO‬را اجرا ک��رد‪ .‬با فضای‬ ‫امیدبخش��ی که ب��ا روی کار امدن دولت‬ ‫یازدهم ایجاد شده‪ ،‬به نظر می رسد که ایران‬ ‫قدرت چانه زنی بهتری را نسبت به گذشته‬ ‫در مورد پیگیری الحاق داشته باشد‪.‬‬ ‫حاال هم پس از گذش��ت یک سال از اغاز‬ ‫ب��ه کار دولت جدید‪ ،‬مع��اون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و رئیس س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت از عزم دولت یازدهم در ساماندهی‬ ‫فرایند الحاق به ‪ WTO‬می گوید و معتقد‬ ‫است‪ ،‬با حل ش��دن موانع سیاسی‪ ،‬فرایند‬ ‫الحاق ب��ه س��ازمان تجارت جهان��ی اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در همی��ن حال ول��ی ا‪ ...‬افخم��ی راد از‬ ‫تش��کیل کارگروه های ویژه برای الحاق به‬ ‫‪ WTO‬خب��ر داده و گفته وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با اتخاذ رویکرد نتیجه گرا‬ ‫اه��داف عملیات��ی قابل حصول��ی را برای‬ ‫عضوی��ت در س��ازمان تج��ارت جهانی در‬ ‫دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامات انجام شده تا امروز‬ ‫ایران از ابان س��ال ‪ ۸۸‬درخواس��ت خود‬ ‫را برای پیوس��تن ب��ه ‪ WTO‬ارائه داده اما‬ ‫تاکنون هی��چ نتیجه ای نگرفته که البته به‬ ‫اعتقاد بسیاری از کارشناسان دلیل ان هم‬ ‫رابط��ه نه چندان خ��وب جامعه بین الملل‬ ‫از لح��اظ سیاس��ی با ایران اس��ت و به نظر‬ ‫می رسد‪ ،‬س��ازمان تجارت جهانی تمایلی‬ ‫به پذی��رش ایران ن��دارد‪ .‬هرچند در حال‬ ‫حاض��ر فض��ای اقتصادی و ارتب��اط با دنیا‬ ‫رن��گ و ب��وی دیگ��ری گرفت��ه و امید ان‬ ‫م��ی رود‪ ،‬ک��ه ای��ران در این��ده ب��ه جمع‬ ‫کشورهای سازمان تجارت جهانی بپیوندد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر به عقیده بس��یاری‪ ،‬ش��اید‬ ‫بت��وان طوالنی ش��دن فراین��د الحاق به‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی را فرصتی دانست‬ ‫تا اقتصاد کشورمان خود را برای این تغییر‬ ‫س��اختار اماده و ش��رایط ورود به سازمان‬ ‫تج��ارت جهانی را احراز کن��د‪ ،‬چراکه اگر‬ ‫ب��دون امادگ��ی وارد این عرصه ش��ویم‪،‬‬ ‫بدون ش��ک لطمه هایی که از حضور در این‬ ‫سازمان جهانی بر بدنه اقتصاد کشور ما وارد‬ ‫می شود‪ ،‬بیش��تر و سنگین تر از مزیت های‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹منتظر نتیجه مذاکرات ‪ ۵+1‬هستیم‬ ‫مدیر کل دفتر س��ازمان های منطقه ای‬ ‫و بین الملل��ی س��ازمان توس��عه تجارت‪،‬‬ ‫خطای استراتژیک در فهم از نظام اقتصادی جهانی‬ ‫محسن رنانی – کارشناس اقتصادی‬ ‫ب��ا الحاق به س��ازمان تجارت جهانی احتمال ایجاد مش��کالت زیادی در اقتصاد‬ ‫کش��ور در کوتاه م��دت وجود دارد‪ ،‬اما جدا ماندن از نظ��ام جهانی کمکی به اینده‬ ‫کش��ور نخواهد کرد‪.‬تقس��یم کار در دنیای جدید بر اس��اس مزیت نسبی کشورها‬ ‫نیست بلکه براساس پویایی های ملی و قابلیت های انسانی کشورها است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر توزیع براساس توانایی کشورها در ایجاد مزیت های رقابتی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫نباید با غفلت از ضرورت الحاق به موقع به سازمان تجارت جهانی اجازه داد در اقتصاد‬ ‫اینده تنها وظایفی حاش��یه ای به ایران محول ش��ود‪ .‬با الحاق به سازمان تجارت جهانی‬ ‫احتمال ایجاد مشکالت زیادی در اقتصاد کشور در کوتاه مدت وجود دارد‪ ،‬اما جدا ماندن‬ ‫از نظام جهانی و دور نگه داشتن کشور از جریان ادغام جهانی اقتصادی کمکی به اینده‬ ‫کشور نخواهد کرد و تنها گزینه های ما را محدود و فرصت های ما را مفقود می کند‪.‬نوعی‬ ‫عدم اجماع و تردید در پیوستن به اقتصاد جهانی در نظام تدبیر کشور ما حاکم است که‬ ‫ناش��ی از یک خطای استراتژیک در فهم ما از نظام اقتصادی جهانی است و ان این است‬ ‫که گمان می کنیم فرایند جهانی ش��دن زیرمجموعه و بخش��ی از نظام سلطه است‪ ،‬در‬ ‫حالی که چنین نیس��ت و در واقع باید بگوییم نظام س��لطه ‪ ،‬زیرمجموعه اقتصاد جهانی‬ ‫اس��ت و تعلل و تاخیر ما در پیوس��تن به اقتصاد جهانی به این معنی است که بخش های‬ ‫بزرگ تری از منافع اقتصاد جهانی به کش��ورهای مسلط تخصیص یابد‪.‬مزیت اصلی در‬ ‫اقتصاد جهانی به روز شدن در حوزه علم و فعالیت های دانش بنیان است و ما تنها زمانی‬ ‫می توانیم به این مزیت ها دست پیدا کنیم که بتوانیم تعامل مثبت با جهان داشته باشیم‬ ‫و بتوانی��م با جهان گفت وگو کنیم‪ .‬بع��د از تالش دولت برای خروج از تورم و حل و فصل‬ ‫مناقشه‪ ،‬باید مساله اول کشور مساله برنامه ریزی برای الحاق تدریجی و حساب شده در‬ ‫اقتصاد جهانی باشد و البته مساله اشتغال هم باید در چنین چارچوبی حل و فصل شود‪.‬‬ ‫ش��اید در کوتاه مدت مخالفت با ورود ایران به اقتصاد جهانی برای امریکا مفید باشد‪ ،‬اما‬ ‫این موضوع در بلندمدت تاثیر عکس خواهد داشت؛ یعنی در بلندمدت حتی کشورهای‬ ‫غربی هم از پیوستن ایران به اقتصاد جهانی بهره می برند‪.‬‬ ‫الحاق به ‪ WTO‬را ذاتا طوالنی دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬امریکا مخالف اصلی پیوستن ایران‬ ‫به سازمان تجارت جهانی است‪.‬‬ ‫محمدحس��ن عباس زاده در گفت وگو با‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬به ط��ور کلی این‬ ‫پروس��ه زمان ب��ر و طوالنی اس��ت و برخی‬ ‫کش��ورها حتی ‪ 18‬س��ال انتظار کشیدند‬ ‫ت��ا این امر تحقق یافت‪ .‬ب��ه گفته وی برای‬ ‫اینکه عضو س��ازمان تجارت جهانی شویم‬ ‫بای��د رژیم تج��اری خود را ارائ��ه بدهیم و‬ ‫س��واالت مرتبط انها را هم پاس��خ دهیم‪،‬‬ ‫پس از ان باید منتظر بمانیم تا رئیس گروه‬ ‫کاری ایران را تعیین کنند و در این صورت‬ ‫فراین��د الحاق اغاز خواهد ش��د‪ .‬مش��اور‬ ‫رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ادامه‬ ‫داد‪ :‬ما هنوز در این مرحله مانده ایم و هنوز‬ ‫سازمان با اجماع نظرات عضو‪ ،‬رئیس گروه‬ ‫کاری ب��رای ما تعیین نکرده که مهم ترین‬ ‫دلیل ان هم مخالفت دولت امریکاست‪.‬‬ ‫عباس زاده ب��ا تاکید براینکه علت ملحق‬ ‫نشده ایران به ‪ WTO‬صددرصد سیاسی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایران بزرگترین اقتصاد‬ ‫برون س��ازمانی از لح��اظ حجم و عظمت‬ ‫اقتص��ادی اس��ت ک��ه اگر عضو س��ازمان‬ ‫تجارت جهانی ش��ویم‪ ،‬هم ب��رای ما و هم‬ ‫دیگر کشورها‪ ،‬رابطه برد‪ -‬برد است‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر سازمان های منطقه ای و‬ ‫بین المللی گفت‪ :‬در حال حاضر منتظریم‬ ‫ب��ا جو مثبت ایجاد ش��ده و فضایی که بعد‬ ‫از توافقات مذاکرات ‪ 5+1‬حاصل می شود‪،‬‬ ‫رئیس گروه کاری ما تعیین و فرایند الحاق‬ ‫اغاز ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اگر پیش��رفتی در‬ ‫مذاکرات حاصل ش��ود‪ ،‬به طور قطع برای‬ ‫الح��اق به ‪ WTO‬نیز مثب��ت و تاثیر گذار‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬البته در همین ش��رایط هم‬ ‫بیکار نماندیم و در حال برقراری مذاکرات‬ ‫دو جانب��ه درباره تعرفه‬ ‫ های ترجیحی هستیم‬ ‫که تمری��ن و اغازی برای‬ ‫ش��روع فرایند الحاق است‪.‬‬ ‫مش��اور رییس کل س��ازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت با بی��ان اینکه‬ ‫س��ازمان تج��ارت جهانی س��ازمانی ‬ ‫مذاک��ره بنیان اس��ت‪ ،‬تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫امریکا مانع مذاکرات دو جانبه نیس��ت‪،‬‬ ‫بنابراین باید با کش��ورها مذاکره کنیم و تا‬ ‫زمان تعیین رییس گ��روه کاری‪ ،‬نیازمند‬ ‫کسب امادگی الزم هستیم‪.‬‬ ‫عب��اس زاده‪ ،‬اقتص��اد س��امان من��د و‬ ‫نظ��ام مند و رقابتی ش��دن فضا را از جمله‬ ‫مزایای عمده الحاق به ‪ WTO‬دانس��ت و‬ ‫گف��ت‪ :‬در این صورت فقط ب��ا زبان تعرفه‬ ‫وارد مذاک��ره می ش��ویم و نوس��ان حاد و‬ ‫غیرمترقبه ای در اقتصادمان پیش نخواهد‬ ‫امد‪ .‬طبیعی است که عضویت در ‪WTO‬‬ ‫ب��ه خودی خود توس��عه نم��ی اورد و باید‬ ‫کارهای��ی در اقتص��اد ملی انج��ام دهیم و‬ ‫س��پس اگر نیاز به دسترسی سهل و سریع‬ ‫ب��ه بازارهای جهانی بود‪ WTO ،‬به کمک‬ ‫ما بیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹فرایند الحاق سرعت یابد‬ ‫رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های‬ ‫بازرگانی با تاکید بر تسریع در فرایند الحاق‬ ‫گفت‪ :‬انچه ما فاقد ان هس��تیم پیش بینی‬ ‫سازوکار الحاق است که فرایند پیوستن به‬ ‫س��ازمان تجارت جهان��ی را به یک دغدغه‬ ‫برای مدیران تبدیل کرده اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫اگرچ��ه اقدامات خوبی در این زمینه انجام‬ ‫شده اما باید ان را به اولویت تبدیل کرد‪.‬‬ ‫مهدی فتح اهلل‪ ،‬یکی از دغدغه های حضور در‬ ‫عرصه تجارت جهانی را افزایش توانمندی های‬ ‫مذاکرات تجاری دانست و افزود‪ :‬باید با تدارک‬ ‫برنامه های اموزشی این توانمندی در مدیران‬ ‫بخش ه��ای دولتی و خصوصی ایجاد ش��ود و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید این جریان‬ ‫راتوسعهدهد‪.‬همچنینمدیرکلهمکاری های‬ ‫اقتص��ادی چندجانبه وزارت ام��ور خارجه با‬ ‫تاکید بر اینکه تمام دس��تگاه های اجرایی باید‬ ‫امادگی برای مذاکرت الحاق را داش��ته باشند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تیم کارشناس��ی این مذاک��رات باید از‬ ‫افراد خبره و مس��لط به موضوع انتخاب ش��ود‬ ‫تا الحاق سریع تر محقق شود‪ .‬مجید بیزمارک‬ ‫تعام��ل علم و عم��ل را در این موضوع ضروری‬ ‫دانست و تصریح کرد‪ :‬فرایند الحاق به سازمان‬ ‫تجارت جهانی باید از طریق دانش��گاه ها بسط‬ ‫پیدا کند و وزارت علوم و اس��اتید و متخصصان‬ ‫دانشگاهی در این موضوع ورود کنند‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫روابط عمومی س�ازمان توسعه تجارت‪ -‬دفتر مقررات صادرات و واردات در نامه ای‬ ‫به روس��ای س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان های کش��ور‪ ،‬بار دیگر بر اجرای مصوبه‬ ‫هیات رییس��ه و هیات نماین��دگان اتاق ایران درخصوص تمرکززدایی و تس��ریع عضویت یا‬ ‫تمدید کارت های بازرگانی ‪ ۲۳‬فروردین ماه سال ‪ ۸۸‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫ش�اتا‪ -‬یازدهمین نمایشگاه فرش دستباف چین (شینینگ) با حضور تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان فرش دس��تباف کشورمان گش��ایش یافت‪ .‬حضور ایران در این نمایشگاه با‬ ‫هدف تالشی پررنگ تر در راستای رشد هنر‪ -‬صنعت فرش کشور و با برگزاری ایینی متفاوت‬ ‫به نام «روز ایران» همراه شده است‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ -‬در پی درخواس��ت ترکیه و بروز مشکالتی برای کامیون های عبوری ترکیه‬ ‫از مناطق تحت اش��غال گروه تروریستی داعش‪ ،‬ایران با موافقت عبور این کامیون ها از خاک‬ ‫خود برای ارسال کاال به عراق موافقت کرد‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم‪ ،‬برنج و چای گفت‪ :‬خرید تضمینی‬ ‫گندم به ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۱۴۸‬هزار و ‪ ۸۳۶‬تن رس��ید وتمامی مطالبات گندم کاران در این هفته‬ ‫پرداخت می شود‪ .‬محسن ملکی افزود‪ :‬استان های خوزستان با ‪ ۹۵۷‬هزار و ‪ ۳۷۹‬تن‪ ،‬گلستان‬ ‫با ‪ ۵۹۸‬هزار و ‪ ۶۷‬تن و فارس با ‪ ۸۳۰‬هزار و ‪ ۳۴۳‬تن رتبه های اول تا سوم را در میزان فروش‬ ‫تضمینی گندم دارند‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬معاون دفتر همکاری های امور بین الملل گمرک ایران اش��اره به اینکه س��ند‬ ‫گمرکی جدید ایران و اذربایجان در اینده نزدیک به امضا خواهد رسید‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت پایانه‬ ‫مرزی استارا همانند پایانه مرزی بیله سوار به زودی ‪ ۲۴‬ساعته خواهد شد‪ .‬احد پراهام معاون‬ ‫دفتر همکاری های امور بین الملل گمرک ایران گفت‪ :‬به منظور توسعه همکاری میان ایران و‬ ‫اذربایجان در بخش گمرک توافق جدیدی میان ‪ 2‬کشور باید به امضا برسد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬تفاهم نام��ه همکاری تجاری بین ایران و اذربایجان به امضا رس��ید‪ .‬معاون امور‬ ‫بین المل��ل اتاق ایران‪ ،‬همکاری ش��رکت های کوچک و بزرگ‪ ،‬مدرنیزه ک��ردن دروازه های‬ ‫گمرکی‪ ،‬ایجاد مناطق ازاد تجاری در مرزهای ‪ 2‬کشور‪ ،‬گردشگری سالمت و زیارتی‪ ،‬صدور‬ ‫خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری های مشترک در ‪ 2‬کشور را از زمینه های همکاری‬ ‫بین ایران و اذربایجان دانست‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ -‬رئیس کمیس��یون صنایع مجلس از دولت خواست بنا به سیاست های کلی‬ ‫اقتصاد مقاومتی از ورود کاالهای غیرضروری به کشور جلوگیری کند‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران‪:‬‬ ‫ایران برای قاره سبز فرش می بافد‬ ‫پایتخ��ت در نخس��تین روز‬ ‫از س��ومین م��اه س��ال میزبان‬ ‫بزرگ تری��ن نمایش��گاه ف��رش‬ ‫دس��تباف اس��ت که ب��ه مدت‬ ‫‪ 1‬هفته در نمایشگاه بین المللی‬ ‫برگ��زار می شود‪.‬بس��یاری از‬ ‫شرکت ها و فعاالن فرش در این‬ ‫نمایش��گاه حضور می یابند که می ت��وان به صراحت‬ ‫گفت که نمایش��گاه فرش دس��تباف هر س��اله جزو‬ ‫پربازدیدترین نمایش��گاه ها محس��وب می ش��ود‪ .‬در‬ ‫این میان مرکز ملی فرش ایران و همچنین ش��رکت‬ ‫س��هامی فرش نی��ز در ای��ن نمایش��گاه برنامه های‬ ‫متع��ددی دارند‪ .‬این موضوعی ش��د تا با محمدرضا‬ ‫عاب��د‪ ،‬مدی��رعامل ش��رکت س��هامی ف��رش ایران‬ ‫گپ وگفتی داشته باش��یم‪ .‬وی از قراردادی خبر داد‬ ‫که قرار است با یکی از کشورهای اروپایی برای تولید‬ ‫فرش بسته شود‪ .‬مش��روح این گفت وگو را در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫طرح شناس�نامه دار کردن ف�رش که زمانی‬ ‫مطرح بود به کجا رسید؟‬ ‫این طرح به دلیل استقبال نکردن تولیدکنندگان‬ ‫نافرج��ام مان��د و پرون��ده ان بس��ته ش��د‪ .‬در واقع‬ ‫تولید کنندگان‪ ،‬تج��ار و صادرکنندگان فرش معتقد‬ ‫بودند تولید فرش در ایران متمرکز نیست و به همین‬ ‫دلیل امکان اجرای این طرح به درستی وجود ندارد‪.‬‬ ‫تولید فرش چون در سراس��ر کشور پراکنده است و‬ ‫خوی��ش فرما (یعنی خود بافنده مواد اولیه را از بازار‬ ‫تهی��ه می کن��د) و طرح و نقش خاص��ی را می بافد‬ ‫نمی توان این طرح را اجرا کرد‪ .‬چون در این صورت‬ ‫مشخص نیست که چه کسی باید شناسنامه را بگیرد‬ ‫و هیچ فردی هم زیر بار تعهد ارائه اطالعات درس��ت‬ ‫و دقیق فرش نمی رود‪ ،‬چون پراکندگی وجود دارد‪.‬‬ ‫بیست وسومین نمایش��گاه فرش دستباف شهریور‬ ‫امسال برگزار خواهد شد‪ ،‬شرکت سهامی فرش ایران‬ ‫برنامه ای در نمایشگاه دارد؟‬ ‫شرکت س��هامی فرش ایران در ‪ 2‬سالن نسبت به‬ ‫عرض��ه تولیدات خ��ود اقدام خواهد کرد‪ .‬در س��الن‬ ‫‪، 38‬تعداد ‪ 2‬غرفه داریم ؛ یک غرفه مرکز س��فارش‬ ‫پذیری و بررس��ی تقاضاها برای تولید فرش است و‬ ‫غرفه دیگری هم برای عرضه فرش های نفیس تعیین‬ ‫ش��ده است‪ .‬در سالن ‪ 19‬هم عمده تولیدات شرکت‬ ‫عرضه خواهد ش��د و همچنین در طول نمایش��گاه‬ ‫‪ 2‬روز ب��ه مزای��ده حضوری یا ح��راج فرش خواهیم‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫در بح�ث س�فارش پذیری م�ورد جدیدی از‬ ‫دیگر کشورها داریم؟‬ ‫ب��ا توجه به اینکه ش��رکت س��هامی ف��رش ایران‬ ‫ب��ا حض��ور در نمایش��گاه های خارج��ی و فعالی��ت‬ ‫غیرمستقیم با اخذ سفارش��ات از تجار و کشورهای‬ ‫اروپای��ی و عرب��ی فعالی��ت می کند و تنها ش��رکتی‬ ‫اس��ت که بزرگ ترین ف��رش های دس��تباف جهان‬ ‫را تولید کرده اس��ت‪ ،‬در همی��ن زمینه یک قرارداد‬ ‫‪ 200‬مت��ر مربعی فرش تمام ابریش��م برای یکی از‬ ‫کش��ورهای اروپای��ی داریم که هم اکن��ون در حال‬ ‫مذاکره با طرف معامله هستیم‪.‬‬ ‫ب��راورد م��ا از ارزش این فرش ح��دود ‪ 1‬میلیارد‬ ‫تومان است که احتماال تا پایان مرداد ماه سال جاری‬ ‫قرارداد را امضا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫امار‬ ‫افزایش ‪۷‬میلیارد دالری‬ ‫حجم تجاری‬ ‫تازه ترین امار گم��رک از اوضاع تجارت خارجی‬ ‫کش��ور در ‪4‬ماه اول امسال نشان می دهد که حجم‬ ‫مبادالت تجاری ایران در این مدت نسبت به پارسال‬ ‫‪ ۷‬میلیارد و ‪ ۴۶۱‬میلیون دالر افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عموم��ی گمرک ایران ‪ ،‬مجموع‬ ‫صادرات غیرنفتی و واردات ایران از فروردین تا تیر‬ ‫امسال نس��بت به سال گذش��ته ‪ ۷‬میلیارد و ‪۴۶۱‬‬ ‫میلیون دالر افزای��ش یافت و به رقم ‪ ۳۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۷۵۲‬میلیون دالر رسیدکه سهم صادرات غیر نفتی‬ ‫از این رقم ‪ ۱۶‬میلیارد و ‪ ۹۷‬میلیون دالر و واردات‬ ‫‪ ۱۷‬میلیارد و ‪ ۶۵۵‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش ص��ادرات غیرنفتی ایران در این‬ ‫م��دت ‪ ۲۱‬و ‪ 0/۱۴‬درصد و واردات کش��ورمان هم‬ ‫‪ ۳۵‬و ‪ ۷۸‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫این ارقام نشان می دهد که اهنگ رشد مبادالت‬ ‫تج��اری ای��ران با دیگر کش��ورها در تیرم��اه هم با‬ ‫افزایش همراه بوده و روند رش��د در بخش صادرات‬ ‫غیر نفتی ‪ ۶۱‬درصد و واردات ‪ 0/۱۵‬درصد نس��بت‬ ‫به خرداد ماه تندتر شده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که رون��د واردات نهاده های‬ ‫دامی و کاالهای اساسی در برخی اقالم مانند ذرت‪،‬‬ ‫کنجاله س��ویا‪ ،‬جو‪ ،‬دارو و برنج در تیر ماه نسبت به‬ ‫خرداد ماه امسال بهبود داشته و در خصوص گندم‬ ‫و قند و شکر با کاهش واردات مواجه بوده ایم‪.‬‬ ‫اقالم عمده صادرات غیرنفتی در مدت یاد ش��ده‬ ‫هم ش��امل پروپ��ان مایع ش��ده‪ ،‬متان��ول و بوتان‬ ‫مایع ش��ده بوده و عمده ترین خری��داران کاالهای‬ ‫صادراتی کش��ورمان ه��م به ترتیب چی��ن‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫امارات متحده عربی‪ ،‬افغانستان و ترکیه بوده اند‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫ورود مجلس برای شفاف سازی‬ ‫قطعی است‬ ‫بح��ث داغ این روزها‪ ،‬روغن پالم‬ ‫اس��ت که به گفته وزیر بهداش��ت‬ ‫به ش��یرهای پرچرب افزوده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بس��یاری از کارشناس��ان‬ ‫معتقدن��د که منظ��ور وزیر به یک‬ ‫کارخانه ب��وده و تعمیم دادن این‬ ‫موضوع به س��ایر تولید کنندگان‬ ‫بی انصاف��ی اس��ت‪ .‬از س��ویی دیگر هم بح��ث قانونی یا‬ ‫غی��ر قانونی بودن این چرب��ی در ترکیبات لبنیات هنوز‬ ‫مش��خص نیس��ت‪ .‬حبیب برومن��د‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫کش��اورزی مجلس ش��ورای اس�لامی در گف��ت و گو با‬ ‫می گوید که بررس��ی این اتفاق بعد از بازگشت‬ ‫بهارس��تانی ها به خانه ملت از س��ر گرفته خواهد ش��د و‬ ‫بهتر بود دولت بیش از این شفاف س��ازی و نام متخلفان‬ ‫را بیان می کرد‪.‬‬ ‫€ €بی�ش از ‪ 1‬هفت�ه اس�ت که بحث ال�وده بودن‬ ‫ش�یرهای مصرفی انقدر شدت گرفته که به گفته‬ ‫فروشندگان بیش از ‪ 50‬درصد از شیرهای تولیدی‬ ‫مرجوع می شود‪ .‬نظر شما به عنوان نماینده مردم‬ ‫در مجلس با بروز این تخلف چیست؟‬ ‫کارخانه های بزرگ لبنی برای جبران هزینه های شان‬ ‫دس��ت به چنی��ن تخلفاتی زده ان��د‪ .‬ای��ن کارخانه ها با‬ ‫خرید مواد افزودنی که اغلب غیرقانونی هس��تند‪ ،‬حجم‬ ‫ت یا ساده کردن روند تولیدات شان را باال می برند‪.‬‬ ‫تولیدا ‬ ‫این امر اصال بعید نیس��ت چرا که هم وزیر بهداشت و هم‬ ‫رییس کمیسیون بهداش��ت و درمان به این نکته اشاره‬ ‫کرده ان��د‪ .‬یعنی در واقع سر منش��ا لبنیاتی که ما مصرف‬ ‫می کنیم به این مواد الوده ش��ده اند‪ .‬البته برای مشخص‬ ‫ش��دن واقعی این امر باید مساله با ناظران کارخانه ها در ‬ ‫میان گذاش��ت و از ان ها س��وال پرسید تا معلوم شود که‬ ‫ایا نظارت ان ها دقیق بوده یا با گرفتن رش��وه و پول های‬ ‫پشت پرده چشم از چنین تخلفاتی بسته بودند‪.‬‬ ‫€ €اگ�ر اظهار نظر ش�ما در رابطه ب�ا مقصر بودن‬ ‫ناظران درس�ت باش�د‪ ،‬عملکرد وزارت بهداشت‬ ‫زیر س�وال خواهد رفت‪ .‬چرا که هم طرح مس�اله‬ ‫از سوی این نهاد بوده و هم تخلف‪ .‬چون ناظران از‬ ‫سوی دولت مشخص می شوند‪.‬‬ ‫خی��ر‪ .‬من کامال با نظر ش��ما مخالف هس��تم‪ .‬انتصاب‬ ‫ناظ��ران دولتی در کارخانه های دولتی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫ام��ا از انجای��ی ک��ه بیش��تر تولیدکنن��دگان لبنیاتی‪،‬‬ ‫خصوصی یا نیمه خصوصی هس��تند‪ ،‬ناظران ش��ان هم‬ ‫از س��وی بخش های خصوصی انتخاب می ش��وند‪ .‬البته‬ ‫من قبول دارم که بازرس��ی منظمی باید از سوی وزارت‬ ‫بهداش��ت صورت می گرفت اما به هر حال بیشتر تقصیر‬ ‫این اتف��اق بر گردن بخش خصوص��ی و نیمه خصوصی‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €س�وال دیگری که مط�رح اس�ت‪ ،‬در رابطه با‬ ‫شکل اظهار نظر وزیر بهداشت است‪ .‬ایشان زمانی‬ ‫که این مس�اله را مطرح کرد به طور مشخص نامی‬ ‫از کارخان�ه خاصی نبرد‪ .‬بخش�ی از اعتراض های‬ ‫فعاالن این صنف هم مربوط به شکل مطرح شدن‬ ‫این ماجراس�ت‪ .‬یعنی چون هیچ نامی از کارخانه‬ ‫متخل�ف ب�رده نش�ده‪ ،‬ض�رر و زیان دام�ن همه‬ ‫تولیدکننده ها را گرفته است‪.‬‬ ‫اج��ازه دهید از ی��ک منظر دیگر به این مش��کل نگاه‬ ‫کنی��م‪ .‬طی هفته های گذش��ته بازار لبنیات کش��ور به‬ ‫ش��کل عجیبی بهم ریخته شده بود‪ .‬یعنی بحث افزایش‬ ‫قیم��ت این محصوالت بازار را اش��فته کرده و مردم زیر‬ ‫فش��ار قرار گرفته بودند‪ .‬به ط��وری که مردم برای خرید‬ ‫تمایل زیادی نش��ان نمی دادند‪ .‬شاید این مباحث برای‬ ‫موازنه بازار مطرح ش��ده باشد‪ .‬من هم موافق هستم که‬ ‫باید شفاف س��ازی کامل صورت می گرفت و نام کارخانه‬ ‫متخل��ف به صراحت اعالم می ش��د‪.‬چرا که این کار یکی‬ ‫از وظایف اصلی دولتمردان اس��ت‪ ،‬اما متاس��فانه دولت‬ ‫همانط��ور که در برخی از م��وارد از جمله بحث معوقات‬ ‫بانکی به صورت شفاف اظهار نظر نمی کند در این رابطه‬ ‫هم به صورت واضح طرح مساله نکرده است‪ .‬اما مطمئن‬ ‫باشید که این مساله را مجلس به صورت جدی پیگیری‬ ‫می کند و شفاف سازی کامل انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €اگر این اتفاق در کش�ور های توسعه یافته رخ‬ ‫می داد‪ ،‬طرز برخورد با ان تفاوت فاحشی داشت‪.‬‬ ‫اما در حال حاضر و از زمانی که این تخلف از س�وی‬ ‫وزیر رس�انه ای ش�ده اس�ت‪ ،‬همه کس�انی که در‬ ‫این بخش فعال هس�تند تمام تالش ش�ان را برای‬ ‫رد تقصی�ر می کنند‪ .‬به نظرت�ان باید چکار کرد تا‬ ‫فرهنگ همکاری در این مواقع بیشتر شود؟‬ ‫کامال درست است‪ .‬برقراری این هماهنگی و همکاری‬ ‫بی��ن ارگان های مربوطه به عهده همه ما اس��ت‪ .‬بارها از‬ ‫این دسته مش��کالت پیش امده اس��ت اما متاسفانه به‬ ‫خاطر نبود هماهنگی به طور کلی مس��اله فراموش شده‬ ‫و به حاش��یه رفته اس��ت‪ .‬نمی دانم دقیقا چه اراده پشت‬ ‫پرده ای وج��ود دارد که اجازه نمی ده��د همکاری الزم‬ ‫صورت بگیرد و کارها نیمه کاره فراموش نش��ود‪ .‬اما توقع‬ ‫ما از این دولت بس��یار زیاد است چرا که شعار این دولت‪،‬‬ ‫تدیبر و امید است‪ .‬یعنی مردم انتظار دارند که در جامعه‬ ‫امید وجود داشته باش��د که حداقل بتوانند با امیدواری‬ ‫و اس��وده خاطر خرید اصلی ترین خوراکی های ش��ان را‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫در پایان هم باید بگویم که مجلس در این مس��اله‬ ‫وظیفه اصلی را ایف��ا می کند و باز هم تاکید می کنم‬ ‫که بعد از تعطیالت در نخس��تین فرصت پیگیر این‬ ‫مساله خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مرداد ماه ‪ 13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫بحران تازه شیر را بررسی می کند‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫معضلی به نام پالم‬ ‫نگار خسروی‪ -‬گروه تجارت‪ :‬کمتر از‪ 20‬سال پیش بود‪ .‬دولت سازندگی تازه بر سرکار امده و شرایط اجتماعی کشور تا حدودی بهبود یافته بود؛ یعنی حداقل‬ ‫می شد در بازار‪ ،‬خوراکی های الزم یا بهتر است بگوییم « سر سفره ای» را پیدا کرد‪ .‬اما به فرهنگ خرید مردم ‪ ،‬فرهنگ تازه ای اضافه شده بود؛ «صف ایستادن»!‬ ‫(پدیده ای که البته هنوز هم از فرهنگمان حذف نشده است!) برای هر خریدی از نان و سبزی گرفته تا شیر و ماست‪ ،‬باید چند ساعتی را صرف صف ایستادن‬ ‫ونوبترسیدنمی کردیم‪.‬گاهیصف هاانقدرطوالنیمی شدکهاعضایخانوادهبهنوبت«یاهمانشیفتی»جایهمدیگررامی گرفتند‪.‬هرچندبعضیاز‬ ‫خوراکی ها مثل نان‪ ،‬ساعت صف ایستادن نداشت و همیشگی بود اما دعوا و منازعات محلی برای دسته ای دیگر از خوراکی ها مثل شیر بود که مردم فقط چند‬ ‫ساعت اول روز یعنی‪ 5‬تا‪ 6/30‬یا‪ 7‬صبح برای خریدشان فرصت داشتند‪ .‬کامیون حمل شیشه های شیر سر یک ساعت خاص‪ ،‬چند جعبه ای را بدون در نظر‬ ‫گرفتنمیزانتقاضابهفروشگاهمحلمی دادوخانواده هابهاندازهشیشه هایخالی ایکهبهمغازهپسمی دادند‪،‬شیشهشیرهایتازهمی گرفتند‪.‬جنگزنبیل‬ ‫گذاشتن و سپردن نوبت به نفر جلویی یکی از دعوا هایی بود که دست کم روزی‪ 5-6‬بار اتفاق می افتاد‪.‬‬ ‫حاال از ان روزها بیش از ‪ 20‬س��ال گذشته و شکل عرضه و خرید خوراکی ها‪ ،‬زمین‬ ‫تا اس��مان تفاوت پیدا کرده اس��ت‪ .‬دیگر الزم نیست که هیچ مادری در اولین ساعات‬ ‫روز برای خرید ش��یر از خانه بیرون برود؛ دیگر نیازی نیس��ت که برای داش��تن اقالم‬ ‫اساسی مثل گوشت و مرغ بر سر یک کیلو یا ‪ 2‬کیلو بودنشان با فروشنده و دیگر صف‬ ‫ایستادگان مشاجره کرد‪ .‬فارغ از سختی هایی که برای خرید وجود داشت‪ ،‬تفاوت های‬ ‫دیگری هم هست که این روزها بسیاری از خانواده ها حاضرند سختی های گذشته را‬ ‫به تن بخرند اما دچار این مشکالت نشوند‪ .‬در این بین شیر یکی از مهمترین کاالهای‬ ‫خوراکی است که این روزها با انتشار خبر افزودن روغن پالم به ان ‪ ،‬در دسترس بودن‬ ‫ش��یر با کیفیت و س��الم در صدر اخبار رس��انه ها قرار گرفته و نقل مجلس خانواده ها‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک گفته و ‪ 100‬برداشت!‬ ‫بعد از گذش��ت حدود ‪ 14‬ماه از شائبه وایتکسی بودن شیر ها‪ ،‬بار دیگر موج بحران‬ ‫برگش��ته است ‪ .‬این بار خبر از روغن پالم است‪ .‬روغنی که برای پرچرب شدن به شیر‬ ‫افزوده می ش��ود‪ .‬اولین بار این خبر را وزیر بهداش��ت در حاشیه همایش تغذیه با شیر‬ ‫مادر اعالم کرد‪ .‬او گفت‪ « :‬متاسفانه در شیرهای تولیدی از روغن پالم استفاده می شود‬ ‫و این موضوع صحت دارد‪ ».‬به گفته هاش��می این موضوع با وزیر جهاد کش��اورزی در‬ ‫میان گذاش��ته شده اس��ت و وزیر جهاد کشاورزی هم دستور داده تا استفاده از روغن‬ ‫پالم به ‪ ۳۰‬درصد کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که در دنیای مجازی خبری در اعتراض به تولیدهای بی کیفیت‬ ‫ش��یر دست به دس��ت می چرخد مبنی بر انکه «از مردم دعوت می شود تا یک روز در‬ ‫هفت��ه اینده هیچ یک از تولی��دات لبنی را نخرند» این دعوت در این راس��تا صورت‬ ‫می گیرد که تهدید ناشی از توجه نکردن به کیفیت شیر را مسئوالن احساس کنند‪.‬‬ ‫برای صحبت در خصوص موضوعات مطرح در روز های اخیر با‬ ‫خبرنگار‬ ‫رضا باکری‪ ،‬دبیر انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران تماس گرفت‪ .‬او ضمن امتناع‬ ‫از صحبت گفت که اعالمیه ای منتشر کرده است و طی ان توضیح داده که مجوز وجود‬ ‫پالم را وزارت بهداشت داده است‪ .‬به گفته باکری انتشار همین اطالعیه کافی است و‬ ‫دیگر حرفی برای گفتن ندارد‪( .‬این اعالمیه روی خروجی خبرگزاری های ایسنا‪ ،‬مهر‬ ‫و ‪ ...‬قرارگرفته اس��ت‪ ).‬در این اعالمیه امده اس��ت ‪ « :‬قطعا اقای وزیر اگاه هستند که‬ ‫اداره کل نظارت بر مواد غذایی از زیر مجموعه ان وزارتخانه‪ ،‬مسئول صدور پروانه های‬ ‫س��اخت محصوالت لبنی اس��ت که این انجمن از صدور پروانه ساخت «شیر پرچرب‬ ‫با چربی گیاهی» و «ماس��ت پرچرب با چربی گیاهی» با استفاده از روغن پالم توسط‬ ‫ان وزارتخانه بی اطالع می باش��د و همچنین از صدور پروانه های استاندارد کاالهای‬ ‫یادشده توسط سازمان ملی استاندارد ایران‪ .‬لذا چنانچه این محصوالت بدون صدور‬ ‫پروانه های ساخت ان وزارتخانه و سازمان ملی استاندارد‪ ،‬تولید و به بازار عرضه شده‬ ‫باش��د به معنای تولید فاقد پروانه تلقی شده‪ ،‬لذا ان وزارتخانه مکلف به اعمال قوانین‬ ‫نظارتی خود در تعقیب قانونی‪ ،‬پلمب خط تولید و معرفی به دس��تگاه قضایی کش��ور‬ ‫اس��ت و هیچ خطری صنعت لبنیات کش��ور را از اقدام قاط��ع تهدید نمی کند که ان‬ ‫ن بر شود‪».‬‬ ‫وزارتخانه ناچار به رعایت اقدامات تدریجی و زما ‬ ‫در ادامه اعالمیه امده اس��ت‪« :‬مصاحبه مطبوعاتی و گزارش به ریاس��ت جمهور و‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی به جای اقدامات قانونی بر علیه متخلفین از طرف ان مقام امری‬ ‫غیر متعارف و غیر قابل درک اس��ت که نتیجه ای جز تشویش اذهان عمومی و اسیب‬ ‫گسترده به صنعت لبنیات کشور ندارد و کمکی هم به این ملت نخواهد کرد‪».‬‬ ‫اما نکته جالب اینجاس��ت که تاکید وزیر بهداشت درصد باالی این روغن است و او‬ ‫می گوی��د باید تالش کنیم میزان این چربی را در ش��یر کاهش دهیم‪ .‬به تعبیر دیگر‬ ‫وجود این روغن با درصد کمتر بالمانع اس��ت اما مسلم بیات‪،‬‬ ‫رییس کل اداره اس��تاندارد تهران می گوی��د که در تاریخ ‪19‬‬ ‫فروردین امس��ال بار دیگر اطالعیه ای منتش��ر کرده است و بر‬ ‫غیرقانونی بودن اس��تفاده از روغن پال��م در تولید محصوالت‬ ‫لبنی تاکید کرده (خبرگزاری ایسنا)! بر این اساس طبق قانون‬ ‫استاندارد استفاده از روغن پالم در تولید اغلب محصوالت لبنی‬ ‫مانند شیر پاستوریزه‪ ،‬کره پاستوریزه‪ ،‬خامه پاستوریزه استریل‪،‬‬ ‫ش��یر طعم دار‪ ،‬شیر استریل‪ ،‬شیرخش��ک‪ ،‬پنیر رسیده در اب‬ ‫نمک‪ ،‬پنیر تازه‪ ،‬دوغ‪ ،‬کش��ک‪ ،‬کش��ک و ماست پروبیوتیک و‬ ‫محصوالتی از این دست ممنوع است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه اخر‬ ‫فارغ از بالتکلی��ف ماندن قانونی یا غیر قانونی بودن افزایش‬ ‫ای��ن روغن در لبنیات‪ ،‬نکته جالب واکنش هایی اس��ت که طی‬ ‫یک هفته گذش��ته صورت گرفته است ؛ موضع گیری دامداران‬ ‫و انداخت��ن تقصی��ر به گ��ردن کارخانه ها و عکس ای��ن ماجرا‪،‬‬ ‫واکن��ش انجمن صنفی صنایع لبنی و مابق��ی فعاالن این حوزه‬ ‫را انقدر ش��دید برانگیخت که صورت مس��اله پاک ش��ده و اصل‬ ‫قضیه فراموش ش��ده است‪ .‬انچه مس��لم است «مضر بودن درصد‬ ‫باالی این چربی در لبنیات اس��ت»؛ مواد غذایی که با س��فره های‬ ‫مردم گره خورده و بیش از ‪ 30‬درصد از ان را شامل می شود‪،‬سالم‬ ‫نیس��ت‪ .‬اینکه گفته می شود طرح این مساله تشویش افکار عمومی‬ ‫اس��ت و وزیر نباید به همین سادگی مساله را مطرح می کرده است‪،‬‬ ‫نظریه ای دور از منطق است‪ .‬اعالم انچه که سالمت جامعه را تهدید‬ ‫می کند نه تنها تش��ویش اذهان عمومی نیس��ت بلکه رفتاری است‬ ‫کام�لا منطقی که باید در ادامه اش تصمیمی منطقی گرفته ش��ود‪.‬‬ ‫ش��اید اگر این اتفاق در کشور هایی توسعه یافته رخ می داد نه تنها با‬ ‫متخلف برخورد حرفه ای می شد‪ ،‬بلکه همه فعاالن در صدد برطرف‬ ‫کردن معضل بر می امدند‪.‬‬ ‫حاال و در ش��رایطی که مجلس در تعطیالت تابستانی است حل و‬ ‫پیگیری این مشکل به تعویق می افتد و قطعا سرانه مصرف لبنیات تا‬ ‫حل ان کاهش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫مجید قاسم پور‬ ‫مشاور رییس سازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫مشکل ما از دولت قبل شروع می شود‪ .‬متاسفانه رابطه وزارت بهداشت در دولت قبل‬ ‫با ما قطع ش��د و انها اجازه ندادند هیچ کارشناس��ی از وزارت بهداش��ت در جلسات با‬ ‫س��ازمان استاندارد ش��رکت کند و عمال ما را به رسمیت نمی شناختند و کار خودشان‬ ‫را می کردند‪ 3 .‬س��ال پیش وزارت بهداش��ت ‪ 450‬پروانه برای استفاده از روغن گیاهی‬ ‫در تولید محصوالت لبنی صادر کرد اما دراین پروانه ها مش��خص نکرد منظور از روغن‬ ‫گیاهی پالم است یا سایر انواع این روغن‪ .‬سازمان از ابان سال قبل وجود پالم در برخی‬ ‫محصوالت لبنی را تش��خیص داده و از همان زم��ان فعالیت های خود را برای مقابله با‬ ‫این موضوع اغاز کرد‪.‬‬ ‫موضوع پالم مثل وایتکس فراموش نشود‬ ‫‪ 2‬برند متخلف‬ ‫شناسایی شده است‬ ‫محمد اقا طاهر‬ ‫رییس اتحادیه بنکداران‬ ‫ایلنا‪ :‬طی چند روز گذش��ته و با گسترده ش��دن موضوع چربی پالم در لبنیات پرچرب‪،‬‬ ‫اس��تقبال مردم از ش��یر و ماست کم شده است‪ .‬اگرچه در گذشته نیز از روغن پالم در شیر‬ ‫استفاده می شد اما به نظر می رسد درصد استفاده از این روغن در حال حاضر بیشتر به دلیل‬ ‫صرفه اقتصادی شده است و جای تعجب دارد که چرا نمایندگانی که از سوی اداره استاندارد‬ ‫و اداره بهداش��ت در کارخانجات حضور دارند این مس��ئله را با تاخیر عنوان کردند در حالی‬ ‫که افش��ای چنین موضوعاتی که به سالمت مردم مربوط می شود‪ ،‬ضروری است‪ .‬امیدواریم‬ ‫موضوع روغن پالم نیز همانند استفاده از وایتکس در شیرها که سال گذشته مطرح شد به‬ ‫فراموشی سپرده نشود‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت باید شفاف سازی کند‬ ‫مسیح انصاری‬ ‫رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫سازمان استاندارد در دولت قبل رسمیت نداشت‬ ‫مه��ر‪ 8 :‬ماه قبل در باره اس��تفاده از روغ��ن پالم در فراورده ه��ای لبنی به وزارت‬ ‫بهداش��ت و درمان نامه نوش��تیم و هشدار دادیم‪ .‬متاس��فانه به رغم اینکه ‪ 2‬بار به این‬ ‫وزارتخانه هشدار داده بودیم‪ ،‬اما وزارت بهداشت جوابی در پاسخ به این هشدار نداد‪،‬‬ ‫اما به یکباره وزیر بهداش��ت‪ ،‬س��خن از اس��تفاده از روغن های پال��م در فراورده های‬ ‫لبن��ی به میان اورد‪ .‬اگر از نظر س��ازمان ملی اس��تاندارد‪ ،‬روغن پال��م به کار رفته در‬ ‫‪ 8‬ف��راورده ای که مجاز به اس��تفاده از چربی گیاهی هس��تند‪ ،‬باالتر از حد معمول و‬ ‫عرف تعیین ش��ده است‪ ،‬این س��ازمان باید به صورت شفاف با مردم سخن گفته و نام‬ ‫متخلفان را اعالم کند و س�لامت مصرف کنن��دگان وجه المصالحه قرار نگیرد‪ .‬نکته‬ ‫جالب توجه این اس��ت که اکنون لبنیات پرچرب در ایران گران تر از لبنیات کم چرب‬ ‫فروخته می شود‪ ،‬در حالی که روغن پالم به کار گرفته شده در این نوع لبنیات‪ ،‬بیشتر‬ ‫است و بنابراین دولت نباید با واحدهای تولیدکننده فراورده های لبنی رودربایستی‬ ‫داش��ته باش��د بلکه باید به س��رعت نام انها را اعالم کند‪ .‬در پایان هم باید اضافه کنم‬ ‫اگرچه دولت هم اکنون موضوع وجود روغن پالم در فراورده های لبنی را علنی کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما هزینه س�لامت مردم و افرادی که تاکنون از بابت مصرف این کاالها ضرر‬ ‫کرده اند را چه ارگانی پرداخت خواهد کرد؟‬ ‫رسول دیناروند‬ ‫رییس سازمان غذا و دارو‬ ‫فارس‪ :‬این اولین باری نیست که روغن پالم به محصوالت‬ ‫لبنی افزوده می ش��ود‪ .‬در گذش��ته نیز این روغن در لبنیات‬ ‫پرچرب دیده شده و با ان برخورد شده است اما بحث اینجاست‬ ‫که تقلب در این زمینه هوش��مندانه است که شناسایی ان را‬ ‫سخت می کند! البته می توان از روی پروفایل اسیدهای چرب‬ ‫وجود روغن پالم را در محصوالت لبنی شناس��ایی کرد‪ .‬یکی‬ ‫از کارهای س��ازمان غ��ذا و دارو گزارش های مردمی در مورد‬ ‫تقلب ها و تخلفات اس��ت‪ .‬حدود ‪ 4‬ماه پیش گزارش مردمی‬ ‫دریافت کردیم که نشان می داد برخی محصوالت لبنی حاوی‬ ‫روغن پالم هستند‪ .‬پس از بررسی در ازمایشگاه مشخص شد‬ ‫ک��ه ‪ 2‬برن��د از روغن پالم در محصوالت لبنی خود اس��تفاده‬ ‫کرده اند که ما انها را شناسایی کرده ایم اما قرار نیست نام این‬ ‫‪ 2‬برن��د را اعالم کنیم و فقط متخلفان را به دس��تگاه قضایی‬ ‫معرفی می کنی��م‪ .‬چنانچه وجود روغن پال��م در محصوالت‬ ‫لبنی دیده شود بالفاصله دستور جمع اوری ان داده می شود‬ ‫و جلوی تولید نیز گرفته خواهد ش��د و در برخی موارد پروانه‬ ‫ان محصول لغو می شود‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫روغن پالم توجیه اقتصادی ندارد‬ ‫محمدرضا اسماعیلی‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فراورده های لبنی‬ ‫چند روزی اس��ت که از داس��تان تازه الوده بودن ش��یر می گذرد اما‬ ‫متاس��فانه هنوز مشخص نیست که دقیقا کدام تولیدکننده تخلف کرده‬ ‫است‪ .‬تخلف در همه بخش های کشور ممکن است رخ دهد اما گله من‬ ‫این اس��ت که چرا الوده بودن شیر های تولیدی یک کارخانه را به تمام‬ ‫تولیدکننده ها تعمیم می دهند؟ وقتی گفته می ش��ود راننده ای متخلف‬ ‫اس��ت منظور این نیس��ت که همه رانندگان متخلف هستند‪ .‬پلیس هم‬ ‫با همان راننده متخلف برخورد می کند‪ .‬همه جا اعالم ش��ده که لبنیات‬ ‫کش��ور الوده است؛ این توهینی اس��ت به همه کسانی که در این حوزه‬ ‫فعالیت می کنند و دولت باید متخلف را از تولید کننده سالم مجزا کند‪.‬‬ ‫جالب اینجاس��ت که کارخانه ها به اندازه کافی چربی و خامه دارند و‬ ‫حجم انها انقدر زیاد اس��ت که اصال نیازی نیست از این چربی های غیر‬ ‫مجاز استفاده شود‪ .‬چراکه کال توجیه اقتصادی ندارد‪ .‬روغن پالم گران تر‬ ‫از چربی ای است که در کارخانه ها خاک می خورد‪ ،‬برای همین است که‬ ‫می گوی��م هیچ توجیه اقتصادی ندارد‪ .‬البته نمی توانم این موضوع را رد‬ ‫کنم اما به نظرم این کار هیچ فرقی در هزینه ها ندارد‪.‬‬ ‫نکته دیگر این اس��ت که هم��ه کارخانه ها مامور نظ��ارت دارند‪ .‬انها‬ ‫موظف هس��تند تمام محصوالت‪ ،‬چه ورودی و چه خروجی را بازرس��ی‬ ‫کنن��د‪ .‬اگر کوتاهی صورت بگیرد مقصر مامور نظارت اس��ت و باید هم‬ ‫با او و هم با فردی که تخلف کرده اس��ت برخورد شود‪ .‬متاسفانه دولت‬ ‫تمام ابزار را در دس��ت خودش نگه داشته است؛ از پروانه ساخت گرفته‬ ‫ت��ا تعزیرات‪ .‬در نتیجه تمام این تقصی��رات به بخش های دولتی مربوط‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در رابط��ه ب��ا اخت�لاف بین دام��داران و صنای��ع لبنی بای��د بگویم‬ ‫تع��دد اف��رادی ک��ه نظ��ر می دهن��د اوض��اع را پیچیده ت��ر می کن��د؛‬ ‫دامپزش��کی‪ ،‬کارخان��ه‪ ،‬دامدار اما در نهایت کامال مش��خص اس��ت که‬ ‫مقصر کیست‪.‬‬ ‫متاس��فانه افرادی هس��تند که به صورت خواسته یا ناخواسته به این‬ ‫صنعت ضربه می زنند‪ .‬وقت��ی بحث الوده بودن مواد غذایی به خصوص‬ ‫لبنیات مطرح می ش��ود‪ ،‬سال ها در ذهن مردم می ماند‪ .‬چند سال پیش‬ ‫بح��ث وایتکس ب��ه راه افتاد و حاال روغن پالم‪ .‬نمی دانم چرا ش��ایعات‬ ‫را تا این حد گس��ترش می دهند و چرا هیچ وقت از کارشناس��ان سوال‬ ‫نمی کنند؟!‬ ‫در پایان باید بگویم از نظر من کس��انی که در این حوزه (ش��یر) کار‬ ‫می کنند‪ ،‬ایثارگر هس��تند چراکه با یک کاالی زنده سر و کار دارند که‬ ‫س�لامت ان به لحظه ای وابس��ته اس��ت‪ .‬اگر لحظه ای درنگ و کوتاهی‬ ‫کنند ش��یر خراب شده اس��ت‪ .‬باید به این قش��ر که ‪ 35‬درصد از مواد‬ ‫سفره های ما را تامین می کنند احترام گذاشت‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫گپ‬ ‫اختیارات محدود مدیران‪ ،‬پاشنه اشیل بهره وری‬ ‫ساختار تولید‪ ،‬مالک واردات‬ ‫ارزیابی روش های ساختمان سازی‬ ‫نگرانی صنعتگران از سرنوشت بسته سیاستی اقتصادی دولت‬ ‫بسته‏ای که باید بازتر شود‬ ‫فرصت اندک بررسی بسته‬ ‫پیشنهادی دولت‬ ‫بنفش�ه بین�ش‪ -‬بس��ته‬ ‫خروج غیرتورمی از رکود که‬ ‫از س��وی دولت مطرح شده‬ ‫است‪ ،‬با وجودی که نقدهای‬ ‫فراوانی را متوجه خود کرده‪،‬‬ ‫تقدیرهای��ی را نی��ز در پ��ی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬کارشناس��ان معتقدند توجه دولت‬ ‫به ارائه این بس��ته و جویا ش��دن نظر کارشناسان‬ ‫خود نشانه خوبی است که باید به ان توجه داشت‪.‬‬ ‫در این رابطه ب��ا علی صدری‪ ،‬رئیس خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت جوانان به گفت‏وگو نشستیم که در‬ ‫ادامه می‏خوانید‪:‬‬ ‫€ €بس�ته خروج غیرتورمی از رکود دولت را‬ ‫چگونه ارزیابی می‏کنید؟‬ ‫بس��ته جدید دولت که بعد از یک س��ال از سوی‬ ‫دولت ارائه ش��ده اس��ت‪ ،‬در اهداف و کلیات جامع‬ ‫و کامل اس��ت و منجر به رونق اقتصادی در کشور‬ ‫می‏ش��ود اما به نظر می رسد در ساختار و ابزارهای‬ ‫اجرای��ی نواقص��ی دارد‪ .‬ای��ن بس��ته در حقیق��ت‬ ‫نمی‏تواند به‏عنوان سیاس��ت مطرح باشد‪ ،‬بلکه باید‬ ‫ان را در قالب برنامه در نظر گرفت‪ .‬این بس��ته که‬ ‫بین س��ال ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۴‬در نظر گرفته ش��ده است‪ ،‬با‬ ‫توجه به محتویات سیاسی ان‪ ،‬زمان مناسبی برای‬ ‫اجرا ن��دارد و نیازمند زمان طوالنی‏تری اس��ت اما‬ ‫در عین حال وضعیت صنعت به‏گونه‏ای اس��ت که‬ ‫باید هرچه سریع تر به نتیجه برسد‪ .‬صنعت در حال‬ ‫حاضر به دنبال نسخه‏ای است که هرچه سریع‏تر از‬ ‫شرایط رکود عبور کند‪.‬‬ ‫€ €مهم ترین مشکل این بسته چیست؟‬ ‫در این بسته عنصر عرضه در نظر گرفته شده اما‬ ‫تقاضا تا حدود زیادی نادیده گرفته ش��ده است‪ .‬از‬ ‫دیدگاه اقتصادی برای رونق‪ ،‬عرضه و تقاضا مطرح‬ ‫اس��ت‪ .‬عرضه همان کاالی تولیدی است که برای‬ ‫جامع��ه مصرف تهیه می‏ش��ود و تقاض��ا نیز همان‬ ‫افراد جامعه هس��تند‪ .‬در زمانی ک��ه قدرت خرید‬ ‫مردم ‪ ۵/۴‬برابر کمتر از س��ال ‪ ۱۳۸۵‬تاکنون شده‬ ‫است‪ ،‬باید در راس��تای توانمندسازی قیمت خرید‬ ‫مردم حرک��ت کنیم‪ .‬تولید موت��ور محرکه اقتصاد‬ ‫کش��ور است اما باید ش��اخص‏ها و اولویت‏ها را نیز‬ ‫در نظر داش��ت‪ .‬در حال حاضر مشکل اصلی تولید‪،‬‬ ‫عرضه نیس��ت‪ ،‬زیرا با وجود کمبود نقدینگی‪ ،‬سود‬ ‫تس��هیالت باال و‪ ...‬این توانایی در این بخش وجود‬ ‫دارد ک��ه به تولید انبوه بپردازد؛ مش��کل اصلی در‬ ‫بخش تقاضاست‪.‬‬ ‫بای��د از زاوی��ه‏ای به این مجموعه نگریس��ت که‬ ‫بتوانی��م ب��ازار را توانمن��د کنی��م‪ .‬اگ��ر نگاهی به‬ ‫فعالیت های اتحادیه اروپا داش��ته باشیم‪ ،‬می‏بینیم‬ ‫که مش��کل اقتصادی این اتحادیه در عرضه اس��ت‬ ‫و نه در تقاضا‪.‬‬ ‫کش��وری مثل چین بازار رقابتی را به نفع خود‬ ‫در دس��ت گرفته و برند‏های اقتصادی بازار کمتری‬ ‫را از ان خ��ود کرده اند‪ .‬در این زمان اس��ت که در‬ ‫کارخانه‏ها اعتصاب می‏شود‪ ،‬کارگر بیکار شده و به‬ ‫این ترتیب وارد مس��ائل اجتماعی می‏شویم‪ .‬اما در‬ ‫کشور ما برعکس است‪.‬‬ ‫ما در کش��ور عرضه داریم اما ب��ازار برای عرضه‬ ‫کاال وجود ن��دارد‪ .‬کاهش ‪ ۵/۴‬برابری قدرت خرید‬ ‫بای��د در اولویت بخش صنع��ت و تولید قرارگیرد و‬ ‫در کنار ان رونق‏ اقتصادی با تزریق منابع ریالی از‬ ‫طریق بازار سرمایه و بانک‏ها در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫€ €برخ�ی از کارشناس�ان زمان ان�دک برای‬ ‫بررسی این بسته را یکی از مشکالت بررسی‬ ‫ان می‏دانند‪ .‬نظر شما در این رابطه چیست؟‬ ‫این برنامه پیش از تدوین می‏توانست در جلسات‬ ‫کارشناس��ی بررس��ی ش��ود و نظرات تش��کل‏های‬ ‫تخصص��ی و بخ��ش خصوصی نی��ز در ان در نظر‬ ‫گرفته می‏شد سپس دولت اعالم می‏کرد که ‪۱۰‬روز‬ ‫ب��رای اظهارنظ��ر فرصت دارید‪ .‬به هر حال بس��ته‬ ‫خروج غیرتورمی از رکود‪ ،‬سیاست کلی نظام است‬ ‫و ان را نمی‏توان در ‪۱۰‬روز مورد مطالعه قرار داد‪.‬‬ ‫ام��ا به هر ص��ورت باید ای��ن اقدام دول��ت را به‬ ‫ف��ال نیک گرفت‪ ،‬زی��را اهدافی که در این بس��ته‬ ‫گنجانده شده است‪ ،‬س��هم بسزایی در رونق تولید‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬تنها‪ ،‬زمانی که برای اظهارنظر در‬ ‫نظر گرفته ش��ده‪ ،‬کم و فرصت برای نقد س��ازنده‬ ‫کوتاه است‪ .‬به هر ش��کل بخش صنعت قصد دارد‬ ‫با نقد این بس��ته‪ ،‬راهکارهای مناسبی را ارائه دهد‪.‬‬ ‫رییس‏جمهور نیز در روز صنعت و معدن اعالم کرد‬ ‫که دولت امادگی شنیدن نقد سازنده و راهکارها را‬ ‫داش��ته و این نشان از دید مثبت دولت به مشورت‬ ‫و خرد جمعی دارد‪.‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ش�کوفه حبیب‏زاده‪ ،‬گ�روه صنعت‪:‬‬ ‫در روزهای��ی ک��ه اقتص��اد کش��ور از درد‬ ‫رک��ود و تورم به خود می‏پیچ��د‪ ،‬دولت با‬ ‫هم��کاری اقتصاددان��ان حاض��ر در هیات‬ ‫حاکمه به نگارش بس��ته پیشنهادی برای‬ ‫خروج غیرتورمی از رکود پرداخته اس��ت‪.‬‬ ‫بس��ته‏ای که ب��ه گفته فع��االن اقتصادی‬ ‫اولی��ن بس��ته اقتصادی دول��ت در جهت‬ ‫خروج غیرتورمی از رکود در کشور به شمار‬ ‫می‏رود‪ .‬فعاالن ح��وزه صنعت در حالی که‬ ‫به این بس��ته نقدهای��ی را وارد می‏دانند‪،‬‬ ‫معتقدن��د ای��ن رفتار دولت نش��ان از نگاه‬ ‫مثب��ت هیات حاکمه به مش��ورت با اهالی‬ ‫فن دارد‪ .‬کارشناس��ان اما فرصت ‪10‬روزه‬ ‫برای بازبینی این بس��ته را اندک می‏دانند‬ ‫و بر این اعتقادند که برای ارائه راهکارهای‬ ‫مناسب به زمان بیشتری برای بررسی‏های‬ ‫دقیق‏تر نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تقبال از ن�گاه مثب�ت دولت به‬ ‫خرد جمعی‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫با بررس��ی بسته‬ ‫در گفت‏وگو با‬ ‫پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از‬ ‫رکود گفت‪ :‬برای اولین بار اس��ت که دولت‬ ‫پیش��نهادی را برای خروج از رکود مطرح‬ ‫کرده و ان را در اختیار عموم نیز گذاش��ته‬ ‫است که ما از ان استقبال می‏کنیم‪ .‬دولت‬ ‫در این راه از پیش��نهادهای صاحبان کار و‬ ‫تولید و تجارت نیز بهره برده که خود روند‬ ‫نیکویی است‪.‬‬ ‫سیدعبدالوهاب س��هل‏ابادی با اشاره به‬ ‫اعتراض‏هایی که به این بس��ته وارد است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هرچند نس��بت به زمان بررسی این‬ ‫بس��ته معترضیم اما در مجموع کار مثبتی‬ ‫ص��ورت گرفت��ه اس��ت‪ .‬از س��ویی در این‬ ‫بس��ته به اشتغال فکر نش��ده در حالی که‬ ‫این مس��ئله یکی از مهم ترین دغدغه‏های‬ ‫جامعه محس��وب می‏شود‪ .‬در کنار ان هیچ‬ ‫خط‏کش��ی ب��رای رصد این بس��ته در نظر‬ ‫گرفته نشده است و معلوم نیست چه کسی‬ ‫رون��د اجرایی این بس��ته را نظارت خواهد‬ ‫کرد‪ .‬ما نگرانیم که سرنوش��ت این بسته به‬ ‫سرنوشت بسته‏های دیگر مبتال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دول�ت دی�ون خ�ود را ب�ه صنعت‬ ‫بپردازد‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه دیون دولت‬ ‫ب��ه بخش صنعت اظهارکرد‪ :‬بس��ته خروج‬ ‫غیرتورم��ی از رک��ود‪ ،‬یک سیاس��ت کلی‬ ‫اس��ت که وج��ه عملیاتی ان بس��یار حائز‬ ‫جلس��ه قرار بر این شد‬ ‫اهمی��ت اس��ت‪ .‬بخش‬ ‫هیچ خط‏کشی برای تا سازوکارهای اجرایی‬ ‫مهم گ��ذر از رکود در‬ ‫و مس��ئولیت پایش این‬ ‫بخش تولید امکان‏پذیر‬ ‫رصد این بسته در‬ ‫بسته مشخص و سپس‬ ‫اس��ت که بای��د هرچه‬ ‫نظر گرفته نشده‬ ‫نواقص و پیش��رفت ان‬ ‫س��ریع تر مرتفع شود‪.‬‬ ‫رف��ع ای��ن رک��ود تنها است و معلوم نیست نیز به دولت اعالم شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظه��ار‬ ‫از س��وی دولت میسر‬ ‫چه کسی روند‬ ‫اجرایی این بسته را ک��رد‪ :‬ای��ن اولی��ن بار‬ ‫نیس��ت بلک��ه از دولت‬ ‫اس��ت که اقتصاددانان‬ ‫می‏‏خواهی��م تا موانع را‬ ‫نظارت خواهد کرد‬ ‫هیات حاکم��ه به خرد‬ ‫از سر راه تولید بردارد‪.‬‬ ‫جمعی رج��وع کرده‏اند‬ ‫در ش��رایطی ک��ه این‬ ‫رکود و تورم‏ه��ا‪ ،‬وضعیت صنعت را خاص و در کن��ار ان‪ ،‬بررس��ی بس��ته را با هیات‬ ‫کرده‪ ،‬دولت باید برخی از دیون خود را به نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن‬ ‫صنعت بپ��ردازد‪ .‬در اجرای قانون هدفمند به اش��تراک گذاش��ته‏اند‪ .‬ای��ن روند خود‬ ‫ک��ردن یارانه‏ها در فاز اول قرار بود که ‪ 30‬می‏تواند عاملی باشد برای اینکه اشتباهات‬ ‫درصد از س��ود حاصل از ازادسازی قیمت اندکی در این بس��ته اجرایی وجود داشته‬ ‫حامل‏های انرژی به بخش تولید برسد که باش��د‪ .‬امیدوارم سازمانی قدرتمند زیرنظر‬ ‫در عمل چنین اتفاق��ی نیفتاد‪ .‬دولت باید ریاس��ت‏جمهوری با همکاری ات��اق ایران‬ ‫در این راس��تا ورود کن��د و بدهی خود را ایجاد ش��ده و مس��ئولیت پایش و نظارت‬ ‫پس از اجرای ان را برعهده گیرد‪.‬‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫روناس��ی با اش��اره به اینکه پیش از این‬ ‫‹ ‹مس�ئولیت پایش این بسته مشخص‬ ‫شود‬ ‫نیز قوانین مشابهی به تصویب رسیده بود‪،‬‬ ‫نائ��ب رئیس کمیس��یون صنع��ت اتاق گفت‪ :‬البته باید در نظر داشت که پیش از‬ ‫بازرگان��ی و صنایع و مع��ادن ایران نیز در این بس��ته‪ ،‬قوانین زیادی با هدف‏هایی از‬ ‫داشت‪ ،‬گفت‪ :‬این دس��ت به تصویب رس��یده اما به اجرا‬ ‫گفت‏وگویی که با‬ ‫بس��ته خروج غیرتورمی از رکود‪ ،‬بسته‏ای درنیامده‏اند‪ .‬در واقع تدوین این بسته‏ها و‬ ‫جام��ع و کام��ل اس��ت ام��ا در جزئیات و تصویب قوانین اینچنینی کافی نیس��ت و‬ ‫س��ازوکارهای اجرایی باید م��ورد بازبینی باید اجرای انها را با جدیت پیگیری کرد‪.‬‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬در ای��ن بس��ته عناوین دیده ‹ ‹دولت از گذشته درس بگیرد‬ ‫ش��ده ولی راهکارهای اجرایی و اولویت‏ها‬ ‫یک عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن‬ ‫و زمان‏بندی ارائه نشده است‪.‬‬ ‫نیز با اش��اره به اینکه دولت باید از گذشته‬ ‫مصطفی رناس��ی با اش��اره به جلسه‏ای درس بگی��رد و به هیچ عنوان ان خطاها را‬ ‫ک��ه ب��ا حض��ور مس��عود نیل��ی‪ ،‬مش��اور تکرار نکند‪ ،‬گفت‪ :‬بسته خروج غیرتورمی از‬ ‫رئیس‏جمهوری برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در این رکود که دولت اخیرا منتشر کرده گزارشی‬ ‫از دالیل بروز مش��کالت بدون ارائه راهکار‬ ‫ی نیز چندی پیش‬ ‫منسجم بود‪ .‬ارمان خالق ‬ ‫در گفت وگو با تس��نیم‪ ،‬با اش��اره به اینکه‬ ‫هنوز برنامه دولت برای خروج غیرتورمی از‬ ‫رکود نهایی نش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت‬ ‫در بس��ته خروج غیرتورمی از رکود تالطم‬ ‫ارزی‪ ،‬محدودی��ت ارائه تس��هیالت بانکی‪،‬‬ ‫مش��کالت اج��رای قانون هدفمند س��ازی‬ ‫یارانه ها و بس��یاری از موضوع��ات دیگر را‬ ‫م��ورد توجه قرار داده اس��ت ام��ا به اعتقاد‬ ‫بنده فقط گفتن اس��یب‏های اقتصاد کشور‬ ‫دردی را دوا نکرده و باید به فکر یک راهکار‬ ‫منس��جم برای اجرایی ش��دن برنامه‏ها بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت باید در تدوین یک بس��ته‬ ‫جامع برای حل مش��کالت اقتصادی کشور‬ ‫ش��رایط فعاالن اقتص��ادی و مردم به عنوان‬ ‫مصرف‏کنندگان را در بخش تقاضا با توجه‬ ‫به منافع کل کش��ور در نظر گرفته و سپس‬ ‫اقدام به تدوین سیاست ها کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت ادعای�ی در مورد جامع و‬ ‫کامل بودن بسته ندارد‬ ‫مس��عود نیلی‪ ،‬مش��اور رئیس‏جمهور با‬ ‫اش��اره به این که دولت ادعای��ی در مورد‬ ‫جامع و کامل بودن بس��ته خروج از رکود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬گف��ت‪ 4 :‬چالش ج��دی تنگنای‬ ‫مال��ی‪ ،‬کاه��ش تقاض��ای موث��ر‪ ،‬کاهش‬ ‫سرمایه گذاری و تحریم در تولید و اقتصاد‬ ‫تاثیر بس��یاری گذاشته است‪ .‬مسعود نیلی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬دولت ادعایی بر کامل و جامع‬ ‫بودن بسته خروج غیرتورمی از رکود ندارد‬ ‫و دول��ت باید انچه فک��ر و اجرا می کند را‬ ‫منتش��ر کند تا ب��ه نقد عمومی گذاش��ته‬ ‫شود‪ .‬نیلی خاطرنش��ان کرد‪ :‬خروج پایدار‬ ‫از رکود غیرتورمی از اقتصاد به گش��ایش‬ ‫در تجارت بین المللی‪ ،‬ثبات اقتصاد کالن‪،‬‬ ‫بهبود فضای کسب و کار‪ ،‬نظام تامین مالی‬ ‫و فعالیت های پیش��ران مرتبط می شود که‬ ‫در حال حاضر دولت از عامل دوم شروع به‬ ‫تغییر رویه داده است‪.‬‬ ‫با نگاهی به ارای پیرامون این بس��ته‪ ،‬به‬ ‫نظر می‏رسد صنعتگران با وجود انتقادهای‬ ‫فراوان‪ ،‬از عملکرد دولت راضی هس��تند و‬ ‫ان را نشانه‏ای از همفکری برای تبادل نظر‬ ‫و ارائه راهکارهای اجرایی ان می‏دانند‪ .‬باید‬ ‫دید ایا دولت زمان بررس��ی این بس��ته را‬ ‫افزای��ش خواهد داد ی��ا خیر‪ .‬اما هرچه که‬ ‫هست‪ ،‬این روند نتیجه مطلوبی را هرچند‬ ‫ناکامل ب��رای اقتصاد کش��ور ب��ه ارمغان‬ ‫خواهد اورد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایرنا – محمدرضا نعم��ت زاده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با گروه��ی از کارافرین��ان ایرانی فعال در‬ ‫ترکیه دیدار و در خصوص مس��ائل و مش��کالت انها‬ ‫و نق��ش کارافرینان ایرانی در توس��عه همکاری های‬ ‫‪ 2‬کش��ور بحث و تبادل نظر ک��رد‪ .‬نعمت زاده در این‬ ‫نشست صمیمی از پیش��نهادها‪ ،‬شکایات و مشکالت‬ ‫کارافرین��ان ایران��ی به وی��ژه در م��ورد فعالیت های‬ ‫سرمایه گذاری انها در ایران و فعالیت های تجاری اگاه‬ ‫ش��د‪ .‬وی در پاسخ به ان دس��ته از کارافرینان ایرانی‬ ‫ک��ه از برخی موان��ع دولت ترکیه به وی��ژه در زمینه‬ ‫واردات کاالهای ایرانی به ان کشور شکایت داشتند‪،‬‬ ‫گف��ت که همه ای��ن مس��ائل در گفت وگوهای وی با‬ ‫مقامات ترکیه مطرح شده و نهادهای ذی ربط ایرانی‬ ‫نیز پیگیر حل ان هس��تند‪ .‬یکی از مسائل مهمی که‬ ‫ش��رکت های ایرانی در ترکیه مطرح کردند‪ ،‬مش��کل‬ ‫محدود بودن ارتب��اط بانکی با ایران به «خلق بانک»‬ ‫(بانک ملی) ترکیه بود که نعمت زاده گفت‪ :‬مذاکراتی‬ ‫در ای��ن زمینه با مقامات ترکیه صورت گرفته و مقرر‬ ‫ش��ده است شمار بانک های مرتبط با ایران را افزایش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ اعضای مجمع کارافرینان ایران معتقدند‪،‬‬‫مهم ترین و بزرگ ترین چالش در بس��ته سیاست های‬ ‫دولت برای خروج غیرتورمی‪ ،‬سیاست گذاری محتاطانه‬ ‫و با جانب احتیاط در بخش سیاست های پولی و بانکی‬ ‫است‪ .‬محمدرضا دیانی رئیس مجمع کارافرینان ایران‬ ‫این تش��کل تازه تاسیس با تاکید بر اینکه اعضای این‬ ‫مجمع به دنبال پیاده سازی عملی گفتمان رهبر معظم‬ ‫انقالب در موضوع «اقتصاد مقاومتی» هستند‪ ،‬گفت‪ :‬تا‬ ‫زمانی که مسئله کارافرینی و صنعتی شدن به نتیجه‬ ‫نرسد مسائل اقتصادی کشور حل نخواهد شد و ما در‬ ‫مجمع کارافرینان به دنبال ایجاد یک نهضت عمومی‬ ‫برای مدیریت کارافرینی در کش��ور هستیم‪ .‬با مثبت‬ ‫ارزیابی کردن اعالم سیاس��ت های دولت برای خروج‬ ‫غیرتورم��ی از رکود و همچنین گوش ش��نوای دولت‬ ‫برای دریافت نقدهای کارشناس��ی به این سیاست ها‪،‬‬ ‫مهم ترین و بزرگ ترین چالش در این بس��ته سیاستی‬ ‫را سیاس��ت گذاری محتاطانه و ب��ا اجانب احتیاط در‬ ‫بخش سیاس��ت های پولی و بانکی دانس��ت و با بیان‬ ‫اینکه سیاست ها در این بخش باید عمیق تر‪ ،‬جدی تر‪،‬‬ ‫جزئی تر و با شیب اجرایی تندتری تهیه‪ ،‬تدوین و ابالغ‬ ‫ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬به طور حتم مش��کالت نظام مالی‬ ‫کش��ور‪ ،‬سیاس��ت های دولت را دچار چالش می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در گام نخس��ت دولت و مجلس باید نسبت‬ ‫به موضوع چالش های نظام مالی کش��ور قانع شوند و‬ ‫در یک تصمیم گیری فوق العاده همراه با ش��هامت در‬ ‫زمین��ه اصالح نظ��ام بانکی و پولی ب��ه نتایج مطلوب‬ ‫دست یابیم‪ .‬رئیس مجمع کارافرینان ایران در همین‬ ‫زمینه خواستار حل موضوعاتی چون افزایش سرمایه‬ ‫بانک ها‪ ،‬بدهی دولت به بانک ها و طراحی س��بد سود‬ ‫و درامد برای بانک ها ش��د ت��ا از این طریق میلیاردها‬ ‫تومان از دارایی ها غیرمولد و ارزش افرین برای کش��ور‬ ‫ازاد ش��ود ک��ه این موض��وع منجر به کاه��ش تورم‪،‬‬ ‫افزایش تولید و اشتغال خواهد شد‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ -‬رضا رحمانی‪ ،‬رییس کمیسیون صنایع‬ ‫مجل��س از دولت خواس��ت بنابه سیاس��ت های کلی‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی از ورود کااله��ای غیرضروری به‬ ‫کش��ور جلوگیری کند و گفت‪ :‬توجه به سیاست های‬ ‫کلی اقتصاد مقاومتی‪ ،‬باید مورد توجه مجلس و دولت‬ ‫باش��د‪ .‬وی با بیان اینکه مردم نیز در اقتصاد مقاومتی‬ ‫موظ��ف هس��تند از کااله��ای تولید داخل اس��تفاده‬ ‫کنند‪ ،‬تاکیدکرد‪ :‬البته وظیفه مردم برای اس��تفاده از‬ ‫کاالهای تولید داخل در ش��رایطی معنا پیدا می کند‬ ‫که تولیدکنندگان ما کیفیت کاالهای خود را افزایش‬ ‫دهند‪ .‬در همین راستا دولت نیز باید از ورود کاالهای‬ ‫غیرضروری به کشور جلوگیری کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سیدسعید زمانیان دهکردی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس‪ ،‬اصالح قوانین به‬ ‫نفع تولی��د را از ضرورت های رونق اقتصادی و خروج‬ ‫از رکود کنونی عنوان کرد و گفت‪ :‬سیس��تم بانکی در‬ ‫برخی موارد ب��ا تولید همراهی و همکاری نمی کند و‬ ‫این ش��یوه باید به صورت عملی و کارشناسی اصالح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ -‬س��یدمحمدعلی ابریشمی‪،‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه‬ ‫تاکنون از ‪ ۳۸۸‬خوش��ه صنعتی ش��ناخته ش��ده در‬ ‫سراس��ر کش��ور برای ‪ ۵۰‬عدد پروان��ه بهره بردا صادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فعالیت های��ی در خصوص‬ ‫خوش��ه صنعتی طال و زیوراالت در ‪ 3‬اس��تان تهران‪،‬‬ ‫اصفهان و خراس��ان انجام ش��ده و حدود ‪ ۸۰۰‬طرح‬ ‫ملی از طراحی ه��ای زیوراالت برای انجام فعالیت در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بسته سیاستی اقتصادی‬ ‫دولت و گشایش فصلی جدید‬ ‫حس�ین حقگو‪ -‬کارش�ناس اقتصادی‪ :‬تهیه مجموعه‬ ‫سیاس��ت‏های دول��ت در قالب��ی تئوری��ک‪ -‬عملی‬ ‫برای خ��روج غیرتورمی از رک��ود اقتصادی اقدامی‬ ‫است بس��یار ارزش��مند‪ .‬این ارزش وقتی چندبرابر‬ ‫می‏شود که با انتشار در عرصه عمومی و درخواست‬ ‫اع�لام نظ��ر کارشناس��ان و فع��االن اقتص��ادی و‬ ‫برگ��زاری یکی دو نشس��ت درهمی��ن مدت اندک‬ ‫هم��راه می‏گ��ردد‪ .‬بنابرای��ن متن منتش��ره هم در‬ ‫محتوا به واس��طه داش��تن چارچوب دقیق علمی و‬ ‫برخورداری از اسیب‏شناس��ی مس��ئله در رونـدی‬ ‫تاریخـ��ی (س��ال‏های ‪ 85‬ت��ا ‪ )92‬و متکی بودن‬ ‫به نظریه اقتص��ادی ( نظریه چرخه تجاری ) و نیز‬ ‫ارائه سیاست‏های مش��خص در حوزه‏های مختلف‬ ‫ش��ایان تقدیر اس��ت و هم در روش��ی که استفاده‬ ‫از خ��رد جمعی در حل مس��ئله را منظور نظر قرار‬ ‫داده است‪ ،‬جای تحس��ین دارد و می‏توان گفت در‬ ‫تاریخ دیوانساالری کشورمان اگر نه بی‏بدیل حداقل‬ ‫کم‏نظیر اس��ت‪ .‬موفقیت در دس��تیابی ب��ه اهداف‬ ‫ترسیم شده در بسته سیاستی عالوه بر رفع بعضی‬ ‫از کمبودها در درون سیاس��ت‏های ارائه شده ‪-‬که‬ ‫ب��ه یک م��ورد ان در حوزه صنعت و معدن اش��اره‬ ‫خواه��د ش��د‪ -‬در حوزه کالن با ‪ 2‬کمبود اساس��ی‬ ‫مواجه است‪:‬‬ ‫الف‪ -‬سیاس��ت و اقتصاد چنان‏که میلتون فریدمن‬ ‫اقتصاددان برجسته می‏گوید؛ ‪ 2‬مقوله جدا و بی‏ارتباط‬ ‫با یکدیگر نیستند و این ‪ 2‬ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر‬ ‫دارن��د‪ .‬چنان که نظام اقتصادی در ارتقای جامعه ازاد‬ ‫نقش��ی دوگانه ب��ازی می‏کند‪ .‬از یک س��و‪ ،‬ازادی در‬ ‫نظام اقتصادی جزئی از مفهوم گسترده ازادی است و‬ ‫بنابراین ازادی اقتصادی خود یک هدف است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬ازادی اقتصادی ابزاری ضروری برای دستیابی‬ ‫به ازادی سیاس��ی است‪ .‬براس��اس نگرش فوق بسته‬ ‫سیاس��تی اقتصادی برای خ��روج غیرتورمی از رکود‬ ‫نیازمند «بسته سیاس��ی» برای خروج مسالمت‏امیز‬ ‫از تصلب سیاس��ی و بازش��دن فض��ای جامعه جهت‬ ‫فعالیت و حض��ور احزاب‪ ،‬س��ازمان‏ها و جمعیت‏ها و‬ ‫البته رسانه‏ها در عرصه تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری‬ ‫است‪ .‬چنان‏که رئیس‏جمهوری محترم نیز بارها به این‬ ‫اص��ل و ضرورت حضور نهادهای مدنی در حوزه اداره‬ ‫جامعه تاکید کرده‏اند‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اجرای بس��ته سیاستی اقتصادی دولت نیازمند‬ ‫نظام بوروکراتیک و دس��تگاه اداری کوچک و چابک و‬ ‫نیز مدیریت و نیروهای مجرب و باانگیزه اس��ت‪ .‬امری‬ ‫که متاس��فانه در حال حاضر در ساختار اجرایی کشور‬ ‫خ�لا ان به‏ش��دت به چش��م می‏خ��ورد‪ .‬چنان‏که طی‬ ‫همین چند روز اخیر معاون توس��عه مدیریت و سرمایه‬ ‫انس��انی رئیس‏جمهور در نامه‏ای ب��ه هم منصب خود‬ ‫در دولت گذش��ته از ویرانی ‪ 8‬س��اله نظام اداری کشور‬ ‫پرده برداشت‪ .‬س��ازمان بین‏المللی شفافیت اداری نیز‬ ‫در اخرین گزارش خود رتبه کش��ورمان را در بین ‪176‬‬ ‫کشور جهان به لحاظ فساد اداری در رتبه ‪ 146‬قرارداد‪.‬‬ ‫رتبه‏ای بسیار تاسف‏بار و نارسا برای اجرای سیاست‏های‬ ‫اصالح��ی که دولت در بس��ته سیاس��تی و به‏خصوص‬ ‫در فصل «بهبود فضای کس��ب وکار» ارائه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫درخصوص بخش «صنعت و معدن» در بسته سیاستی‬ ‫دولت نیز چند نکته به اختصار قابل ذکر است‪:‬‬ ‫اول‪ :‬در بخ��ش اول و مقدماتی بس��ته سیاس��تی‪،‬‬ ‫«صنایع معدنی» در کنار بخش‏های مس��کن‪ ،‬انرژی‬ ‫و گردش��گری به‏عنوان پیش��ران اقتص��ادی انتخاب‬ ‫گردی��د‪ .‬بخش‏های��ی که توانای��ی ان را دارن��د تا با‬ ‫اس��تفاده از منابع ارزی ازاد ش��ده از تحریم‏ها و نیز‬ ‫منابع ارزی در دس��ترس تکانه اولیه را برای خروج از‬ ‫رکود ایجاد کنند‪ .‬اما در متن کامل گزارش این بخش‬ ‫یعن��ی «صنایع معدنی» جای خـ��ود را بـه «صنعت‬ ‫و مع��دن» داد که نوع��ی دوگانگی اس��ت‪« .‬صنایع‬ ‫معدنی» به صنایع فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬سیمان و‪...‬‬ ‫اطالق می شود و «صنعت و معدن» کلیه رشته‏های‬ ‫صنعت��ی قرار گرفته در کدهای ایس��یک ‪ 37-15‬را‬ ‫در برمی گیرد‪ .‬البته بخش‏هایی همچون انرژی شامل‬ ‫«تولید برق»‪« ،‬خدم��ات فنی»‪« ،‬فنا وری اطالعات‬ ‫و ارتباط��ات» و نیز حوزه صنعت اس��ت اما خارج از‬ ‫کدهای ‪ 37-15‬قرار دارند‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬در معیارهای طرح ش��ده ب��رای تامین مالی‬ ‫بخ��ش صنعت و مع��دن (‪ 12‬معی��ار) معیارهایی از‬ ‫جمله صنایع با ارزش افزوده بیش��تر‪ ،‬صادراتی بودن‬ ‫محص��والت‪ ،‬پیش��ران ب��ودن در چارچ��وب زنجیره‬ ‫ارزش‪ ،‬کوت��اه ب��ودن دوره گردش مال��ی‪ ،‬واحدهای‬ ‫نمونه صنعت و معدنی‪ ،‬واحدهای بس��تانکار دولت و‬ ‫‪ ...‬درنظر گرفته ش��ده است که بعضی از این معیارها‬ ‫مربوط به رشته صنعتی (ارزش افزوده‪ ،‬پیشران بودن‬ ‫و‪ )...‬و چن��د معی��ار مرب��وط به بنگاه صنعتی اس��ت‬ ‫(نمونه بودن‪ ،‬بدهکار نبودن و‪ )...‬بنابراین الزم اس��ت‬ ‫«س��ند راهبرد توسعه صنعتی» کشور تهیه و تکلیف‬ ‫این موضوع و اولویت های صنعتی کش��ور براساس‬ ‫امکانات و نیازها و ضرورت‏های ملی مشخص شود‪.‬‬ ‫در مجموع می‏توان گفت؛ بس��ته سیاس��تی خروج‬ ‫غیرتورم��ی از رکود نه پایان راه‪ ،‬بلکه اغازی اس��ت‬ ‫برای بس��یج نیروهای فکری و کارشناسی و نیز توان‬ ‫فک��ری‪ -‬تجربی تش��کل‏های اقتصادی ب��رای خروج‬ ‫از دایره بس��ته عقب ماندگی و پیش��رفت و توس��عه‬ ‫اقتصادی میهن عزیز‪ .‬باشد که چنین شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نیروی کار مازاد‬ ‫چالش اصلی بهره وری‬ ‫مهدی یونسیان‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو دیزل‬ ‫اگر بخواهیم بهره وری را در سازمان یا بنگاه تولیدی‬ ‫افزای��ش دهیم ت��ا در پی ان خروجی ب��ا کیفیت باال و‬ ‫کاهش هزینه ها را در بر داشته باشد‪ ،‬در ابتدای امر باید‬ ‫افزایش هزینه ها در شرایط کنونی تولید در کشور را در‬ ‫نظر داش��ت‪ .‬با این حال باید توجه داش��ت که خروجی‬ ‫فرایند بهره وری می تواند بهره برداری از امکانات نیروی‬ ‫انسانی و سرمایه گذاری را دربر داشته باشد تا محصولی‬ ‫نهایی با ظرفیت موجود تولید شود‪ .‬از سوی دیگر در کنار‬ ‫این امر یعنی تولید یک محصول با امکانات و شرایط حال‬ ‫حاضر‪ ،‬باید وجود بازارهای فروش را نیز در نظر گرفت تا‬ ‫در سایه تولید منابع مالی که برای ادامه حیات خودروساز‬ ‫ضروری است‪ ،‬تامین شود‪ .‬در گذشته کارخانه ها تولید‬ ‫محور بودند و محصوالت خود را پس از تولید به انبارها‬ ‫انتقال می دادند و مصرف کننده بالفاصله خودروی مورد‬ ‫نظ��ر خود را انتخ��اب و خریداری می ک��رد‪ .‬اما در حال‬ ‫حاضر به دلیل کمبود نقدینگی و نیاز خودروساز به منابع‬ ‫مالی فرایند تولید به سیاس��ت فروش محور روی اورده‬ ‫اس��ت که در این شرایط تعهد ایجاد می شود و محصول‬ ‫را پیش فروش کرده و بعد زمینه تولید را با دریافت مبلغ‬ ‫پیش فروش ایجاد کرده و محصول را به خریدار تحویل‬ ‫می دهند که در این میان و در شرایط انقباضی نمی توان‬ ‫انچه را که در حوزه بهره وری انتظار است براورده کرد‪ .‬در‬ ‫حال حاضر یکی از موانعی که می توان گفت در صنعت‬ ‫خودرو باعث کاهش بهره وری می ش��ود‪ ،‬وجود نیروهای‬ ‫مازاد اس��ت که طی چند س��ال اخیر نسبت به کاهش‬ ‫ظرفی��ت تولید‪ ،‬همچنان در چرخه تولید باقی مانده اند‬ ‫که خود این روند افزایش هزینه های تولید را در برداشته‬ ‫است که دلیل اش این است که در ابتدا بازتاب اجتماعی‬ ‫نداشته باشد و از سوی دیگر به دلیل اینکه برای اموزش‬ ‫نیروهای انس��انی هزینه های باالیی انجام شده‪ ،‬مدیران‬ ‫امیدوارند که در اینده گشایش��ی در فضای کسب وکار‬ ‫تولید کشور صورت بگیرد که با نگاهی دقیق تر می توان‬ ‫دید که یکی از عوامل اصلی کاهش بهره وری‪ ،‬نیروهای‬ ‫مازاد در بدنه خودروسازی کشور است‪ .‬در ادامه نیز باید‬ ‫نب��ود بازار فعال و خری��دار کافی محصوالت که کاهش‬ ‫منابع مالی را در پی خواهد داشت‪ ،‬در کنار باقی ماندن‬ ‫نیروهای کاری که عمال با ظرفیت فعلی تولید همخوانی‬ ‫ندارن��د را عام��ل اصلی کاه��ش به��ره وری در صنعت‬ ‫خودروی ایران دانست‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫لزوم اصالح دیدگاه مدیران‬ ‫خودروساز به ‪R&D‬‬ ‫ج�واد مرزبان ‪-‬کارش�ناس صنعت خ�ودرو ‪ :‬میزان‬ ‫بودج��ه و درامد اختصاصی خودروس��ازان به حوزه‬ ‫تحقیق و توس��عه در برخی ش��رکت های خودروساز‬ ‫دنیا بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصد است به طوری که امروز میزان‬ ‫در امد اختصاصی به این حوزه توس��ط شرکت های‬ ‫ژاپنی بیش��تر از خودروس��ازان امریکایی شده و به‬ ‫باالی ‪ ۳‬درصد رسیده است‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫حال حاضر در ایران سرمایه گذاری اندکی در بخش‬ ‫تحقیق و توس��عه انجام می شود و حتی بنا به گفته‬ ‫برخی فعاالن این صنعت‪ ،‬چنانچه این س��هم به نیم‬ ‫درصد برسد‪ ،‬رقم بس��یار خوبی است‪ .‬اما نکته حائز‬ ‫اهمیت این اس��ت که بسیاری از این مبالغ به صورت‬ ‫مس��تقیم صرف تحقیق و توسعه نمی شود و بیشتر‬ ‫در زمینه سیس��تم های کیفی در این صنعت به کار‬ ‫گرفته می ش��ود‪ .‬به گونه ای که عمده سرمایه گذاری‬ ‫و درامدهای اختصاصی به بخش تحقیق و توس��عه‪،‬‬ ‫جنبه های فن��ی و تکنیکی و تحقیقاتی را در برنمی‬ ‫گیرد و بیشتر در حوزه کیفیت مدیریتی بکار گرفته‬ ‫می ش��ود این ش��رایط در حالی اس��ت که بررسی ها‬ ‫نش��ان می دهد به هر میزان که شرکت ها به موضوع‬ ‫تحقیق و توس��عه توجه بیش��تری داشته باشند‪ ،‬در‬ ‫ادامه فعالیت‪ ،‬موفق تر عمل خواهند کرد‪ .‬در شرایط‬ ‫فعلی سهم بودجه اختصاصی خودروسازان به تحقیق‬ ‫و توسعه در هاله ای از ابهام قرار دارد بنابراین به نظر‬ ‫می رسد با وضعیتی که امروز در صنعت خودروسازی‬ ‫در پیش گرفته ش��ده‪ ،‬وضعیت خودروسازان روز به‬ ‫روز وابس��ته تر خواهد بود‪ .‬در چنین شرایطی نه تنها‬ ‫اتکا به دان��ش فنی داخلی قابل انج��ام نخواهد بود‬ ‫بلکه با روش هایی که در پیش گرفته ش��ده به شکل‬ ‫عملی خودروسازان به سمت واردات خودرو به صورت‬ ‫‪ CKD‬و یا فعالیت در قطعه س��ازی خواهد رفت که‬ ‫در این ش��رایط چرخه واردات دوب��اره ادامه خواهد‬ ‫یافت و فضای تکیه بر توان طراحی و تولید در داخل‪،‬‬ ‫سهمی نخواهد داشت‪ .‬در این راستا نخستین نکته‬ ‫مورد توجه تغییر نگاه به حوزه تحقیق و توس��عه در‬ ‫صنعت خودرو اس��ت‪ .‬تا زمانی که دی��دگاه موجود‬ ‫اصالح نش��ود اعتماد و اطمینان اینکه دانش داخلی‬ ‫می تواند ما را خودروساز کند‪ ،‬وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ام��ا در صورتی که با اتکا ب��ر عناصر داخلی بتوان از‬ ‫طراحی اولیه تا طراحی پلت فرم را در داخل کش��ور‬ ‫انج��ام داد و این دیدگاه در س��طح کالن در مدیران‬ ‫ب��ه وجود اید‪ ،‬به ط��ور قطع بودجه ه��ای اختصاص‬ ‫یافته برای تحقیق و توس��عه در مسیر واقعی صرف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یک شنبه‪ 19‬مرداد ‪13- 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی موانع بهره وری در صنعت خودروی ایران نشان می دهد‬ ‫اختیارات محدود مدیران‪ ،‬پاشنه اشیل بهره وری‬ ‫حس�ین علیزاده‪ -‬گ�روه صنعت‪ :‬در‬ ‫نگاه اول ش��اید برای تولیدکننده خودرو‬ ‫و مصرف کننده یک محصول تنها ظاهر‪،‬‬ ‫قیمت و کیفی��ت یک خودرو در اولویت‬ ‫باش��د اما باید گفت که عواملی بس��یار‬ ‫مه��م و پنه��ان در س��طوح کالن وجود‬ ‫دارن��د که پرداخت��ن و نپرداختن ب ه ان‬ ‫در کیفی��ت این ‪ 3‬محور تاثیر بس��زایی‬ ‫خواهند گذاش��ت‪ .‬بهره وری نقطه تالقی‬ ‫بسیاری از عوامل تولید است که با توجه‬ ‫به ن��وع و بدنه بنگاه اقتص��ادی همواره‬ ‫در تعام��ل یا تقابل فض��ای تولیدی ان‬ ‫واح��د قرار می گی��رد‪ .‬به زبان س��اده تر‬ ‫به��ره وری ان بخ��ش از فرایند کلیدی‬ ‫یک واحد تولیدی اس��ت که با توجه به‬ ‫اعتقاد گرداننده ان واحد و با برنامه ریزی‬ ‫می توان��د فضای��ی را ایجاد کن��د تا در‬ ‫کن��ار حرکت رو به جل��وی تولیدکننده‪،‬‬ ‫عواملی ک��ه موجب کاه��ش بازدهی و‬ ‫افزای��ش هزینه ه��ای تولید می ش��ود را‬ ‫کاس��ته و محصول��ی با کیفی��ت باال و‬ ‫قیمت تمام شده پایین تر به بازار عرضه‬ ‫کند‪ .‬اما س��وال اینجاست که ایا مدیران‬ ‫خودروسازی اعتقادی به این مقوله یعنی‬ ‫بهره وری برای کاهش هزینه های تولید و‬ ‫افزایش کیفیت دارند یا تنها تیراژ تولید‬ ‫خودرو را در اولویت قرار می دهند‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن خودروسازان ایران معتقد است‪:‬‬ ‫عاملی ک��ه در حال حاضر تاثیر بس��یار‬ ‫باالیی در بهره وری پایین خودروس��ازان‬ ‫گذاشته تحریم هایی است که طی چند‬ ‫سال اخیر دست و پای تولید را بسته که‬ ‫در پی ان نتوانس��تیم توسعه محصول را‬ ‫تحقق بخشیم و محصولی جدید به بازار‬ ‫عرضه کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دست وپای تولید بسته است‬ ‫احمد نعم��ت بخ��ش در گفت وگو با‬ ‫در خص��وص موان��ع بهره وری‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو گف��ت‪ :‬در بح��ث‬ ‫مقررات قان��ون کار‪ ،‬دولت این اجازه را‬ ‫به خودروس��از نمی دهد ت��ا نیروی کار‬ ‫مازاد را با هدف کاستن هزینه ها کاهش‬ ‫دهد‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که ایا‬ ‫مدیران خودروسازی به مقوله بهره وری‬ ‫اعتق��اد دارن��د؟ تصریح ک��رد‪ :‬مدیران‬ ‫خودروسازی به دلیل محوریت صنعتی‬ ‫ب��ودن تولید خودرو باید با بدنه تولید و‬ ‫به تبع ان با اص��ول بهره وری در تولید‬ ‫اشنا باشند‪ .‬اما باید توجه داشت در این‬ ‫خص��وص محدودیت های��ی وجود دارد‬ ‫که می ت��وان دخالت دولت در خصوص‬ ‫تعدیل نکردن نیروی انسانی و همچنین‬ ‫محدودیت های بین المللی را نام برد که‬ ‫تا اندازه ای دس��ت و پ��ای تولید کننده‬ ‫را بسته اس��ت‪ .‬نعمت بخش افزود‪ :‬باید‬ ‫توجه داش��ت که ما جزو کشورهای در‬ ‫حال توس��عه هس��تیم و قیاس مدیران‬ ‫خودروس��از داخل��ی با خودروس��ازان‬ ‫بزرگ جهان نمی تواند درس��ت باش��د‬ ‫به این دلیل که ش��رایط کس��ب و کار‬ ‫ایران با دیگر کش��ورها متفاوت است و‬ ‫از س��وی دیگر حمایت از خودروساز در‬ ‫دیگر کشورها به گونه ای است که به طور‬ ‫مثال بانک ه��ا به خودروس��از وام هایی‬ ‫ب��ا بهره ‪ ۵‬درصد می دهند و همس��و با‬ ‫تولیدکنند ه هس��تند اما روند حمایت ها‬ ‫در ای��ران به گون��ه ای دیگر اس��ت‪ .‬باید‬ ‫توجه داش��ت ک��ه به��ره وری می تواند‬ ‫خارج از بحث کاهش قیمت ها و افزایش‬ ‫کیفیت‪ ،‬فضایی رقابتی را ایجاد کند که‬ ‫نمی ت��وان ان را نادی��ده گرفت‪ .‬به این‬ ‫دلی��ل که خود این فرایند با حرکت در‬ ‫کان��ال رقابت باعث افزای��ش کیفیت و‬ ‫ت تمام شده محصول شده‬ ‫کاهش قیم ‬ ‫و در اخ��ر محصولی را ارائه می دهد که‬ ‫رضایت مشتری را در بر خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ایج�اد فضای رقابتی ب�ا افزایش‬ ‫بهره وری‬ ‫عضو انجم��ن قطعه س��ازان ایران نیز‬ ‫گفت‪ :‬در این‬ ‫در ای��ن باره ب��ه‬ ‫فرایند ب��ا ایجاد به��ره وری که کاهش‬ ‫هزینه های تولید را در بر خواهد داشت‪،‬‬ ‫خ��ود به خود فضای��ی رقابتی به وجود‬ ‫خواه��د امد ک��ه تولیدکننده می اموزد‬ ‫ت��ا در این قالب برای پیش��ی گرفتن از‬ ‫رقبا برنامه هایی را تدوین کند تا همسو‬ ‫با بهره وری باال در س��اختار تولید باشد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی منش اف��زود‪ :‬فضای‬ ‫رقابتی نی��ز زمانی به وجود خواهد امد‬ ‫ک��ه دولت تصدی گری خ��ود را در این‬ ‫بخش کاهش ده��د و بخش خصوصی‬ ‫که نشان داده در حوزه کاهش هزینه ها‬ ‫کارامدتر است به این حوزه ورود کند‪.‬‬ ‫اما باید به این نکته اشاره کرد که علم‬ ‫به تاثیر شگفت انگیز بهره وری در تحول‬ ‫بدن��ه تولید به تنهایی نمی تواند این نیاز‬ ‫را ب��راورده کن��د و ب��ه مباح��ث مهم و‬ ‫پیچیده ای همچون اعتقاد مدیران به این‬ ‫مقوله و در پی ان اموزش برای باال بردن‬ ‫سطح بازدهی‪ ،‬هم در سطح کالن یعنی‬ ‫مدیران و هم در س��طوح پایین دس��ت‬ ‫تولید یعنی نیروی کار نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتقاد ب�ه بهره وری در س�طوح‬ ‫کالن مدیریتی‬ ‫عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران نیز معتقد است بحث بهره وری‬ ‫در حوزه خودروسازی‬ ‫انچه مغفول مانده و‬ ‫بیانگر تفاوت ان با بخش‬ ‫خصوصی است‪ ،‬تعداد‬ ‫نیروهای انسانی در‬ ‫قطعه سازی می باشد که‬ ‫مشغول کار متناسب با‬ ‫ظرفیت تولید ان واحد‬ ‫تولیدی است‬ ‫در ح��وزه خودروس��ازی و قطعه س��ازی‬ ‫به یکدیگر متصل اس��ت‪ .‬ب��ا این عنوان که‬ ‫خودروساز به یکس��ری استانداردها پایبند‬ ‫است که قطعه س��از را نیز ملزم به رعایت‬ ‫این اس��تانداردها کرده اس��ت‪ .‬همین امر‬ ‫موجب شد تا کیفیت و بهره وری قطعه ساز‬ ‫و در پ��ی ان خودروس��از باال ب��رود‪ .‬اما از‬ ‫سوی دیگر تیراژ تولید قطعه سازان در حد‬ ‫ظرفیت انها نبوده و قیمت تمام ش��ده انها‬ ‫نیز باال می رود‪ .‬همچنین بحث قطعه سازی‬ ‫به دلیل حساس��یت در تولید نیازمند ورود‬ ‫نیروهای متخصص است که بحث اموزشی‬ ‫در این سطح اهمیت پیدا می کند‪ .‬به همین‬ ‫خاطر به دلی��ل ارزش نیروی کار در حوزه‬ ‫قطعه سازی جابه جایی بس��یار کم صورت‬ ‫می گی��رد که به��ره وری در ای��ن بخش به‬ ‫درستی صورت می گیرد‪ .‬ارمان خالقی در‬ ‫با بیان این که افزایش‬ ‫گفت وگو با‬ ‫به��ره وری به اعتق��اد مدی��ران بنگاه های‬ ‫اقتصادی باز می گردد‪ ،‬گفت‪ :‬با این نگاه در‬ ‫ابتدا توجه به بخش نیروی انسانی معطوف‬ ‫ش��ده و با افزایش دس��تمزد نیروی کار را‬ ‫ترغیب ب��ه تقویت به��ره وری خواهد کرد‪.‬‬ ‫که در حال حاضر نظام پرداخت دس��تمزد‬ ‫بر مبن��ای بهره وری نیس��ت‪ .‬وی در ادامه‬ ‫به ‪ 2‬بخش تاثیرگذار یعنی س��خت افزار و‬ ‫نرم افزار در حوزه بهره وری اش��اره و تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در حال حاض��ر توجه به نوس��ازی‬ ‫ماش��ین االت تولیدی در کنار نیروی کار‬ ‫متخصص می توان��د در کاه��ش هزینه ها‬ ‫تاثیرگذار باشد‪ .‬در ادامه مواد اولیه خوب و‬ ‫با کیفیت می تواند هم کاهش ضایعات را در‬ ‫بر داشته و در ادامه محصولی با کیفیت تر‬ ‫تولید ش��ود‪ .‬همچنین در بحث نرم افزاری‬ ‫واحدهای تولیدی از ابتدای تولید تا فروش‬ ‫محص��ول و خدمات پ��س از فروش نیاز به‬ ‫ن��رم افزاره��ای یکپارچه مدیریت��ی دارند‪.‬‬ ‫ ای��ن نرم افزار ها می توان��د در بخش تولید‪،‬‬ ‫ ف��روش و مدیریت مال��ی هماهنگی ایجاد‬ ‫کند ت��ا مدیریت با رص��د ان‪ ،‬بخش هایی‬ ‫که موج��ب کاهش بهره وری می ش��وند را‬ ‫اصالح کند‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬اما در حوزه‬ ‫خودروسازی انچه که مغفول مانده و بیانگر‬ ‫تفاوت ان با بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬تعداد‬ ‫نیروهای انسانی در قطعه سازی می باشد که‬ ‫مشغول کار متناس��ب با ظرفیت تولید ان‬ ‫واحد تولیدی است‪ .‬اما خودروسازان بزرگ‬ ‫ما نیروی انسانی مازاد دارند که همین امر‬ ‫موجب کاهش بهره وری در صنعت خودرو‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بدون ش��ک می توان نتیجه‬ ‫گرف��ت مقوله به��ره وری که بای��د با نگاه‬ ‫ویژه ای در حوزه صنعت به ان توجه داشت‬ ‫می تواند نظام تولیدی کش��ور را متحول و‬ ‫عالوه بر ایج��اد بازارهای رقابت��ی ما را به‬ ‫خودروسازان بزرگ نزدیک کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مه�ر ـ ولی اهلل افخمی راد‪ ،‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه‬ ‫واردات خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی به کشور همچنان ممنوع بوده و تغییری در‬ ‫تعرفه حاصل نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۴‬ماه امسال‪ ،‬واردات خودرو به کشور ‪ ۲‬برابر شده و‬ ‫البته این امار نگران کننده نیست و نباید تعبیر منفی از ان داشت‪ ،‬چراکه به موازات ان‬ ‫تولید داخلی افزایش یافته و تعرفه واردات نیز همچون گذشته است‪ .‬در عین حال واردات‬ ‫خودروهای با حجم موتور باالی ‪۲۵۰۰‬سی سی به کشور نیز ممنوع است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫حضور خودروهای خارجی در کشور موجب ایجاد فضای رقابت و بهبود کیفیت تولیدات‬ ‫داخلی و نیز تنظیم قیمت محصوالت تولید داخل است و البته باید به این نکته نیز توجه‬ ‫کرد که واردات خودرو در ایران کمتر از ‪ 10‬درصد میزان تولیدات داخلی است‪.‬‬ ‫ایسنا ـ رضا رحمانی ‪،‬رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با‬ ‫تاکید بر این که افزایش قیمت خودرو به نفع صنعت نیست‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به کاهش‬ ‫تورم و نرخ ارز و افزایش تولید هیچ دلیل و مناسبتی برای افزایش قیمت خودرو وجود‬ ‫ندارد و در صورت مقاومت در برابر اصالح قیمت خودرو‪ ،‬مجلس از تمامی ابزارهای الزم‬ ‫برای کاهش قیمت خودرو استفاده می کند‪.‬‬ ‫م ـ علی علیلو‪ ،‬رییس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان با بیان اینکه‬ ‫تسنی ‬ ‫متاسفانه هنوز نتوانسته ایم به اطالعات مورد نیاز خود از شرکت های خودروساز دست‬ ‫پی��دا کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬برای بازنگری قیمت خودرو نیازمن��د دریافت برخی از اطالعات از‬ ‫خودروس��ازان هستیم که تعطیالت باعث شده تا نتوانیم در زمان مقرر این موضوع را‬ ‫تعیین تکلیف کنیم و این موضوع باعث شده به احتمال زیاد ‪ ۲۲‬مرداد نتایج بازنگری‬ ‫قیمت خودرو اعالم نشود‪.‬‬ ‫خبر خودرو ـ سید محمد بیاتیان‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت‪:‬‬ ‫حتی در صورت تصویب سخت گیرانه ترین قوانین برای ارتقای تولید در صنعت خودرو‬ ‫تا زمانی که انها اجرایی نشوند هیچ تاثیری در رشد کیفی خودروها نخواهد داشت و‬ ‫چنانچه اس��تانداردها و الزامات موجود در صنعت خودرو رعایت و اجرایی شود به نظر‬ ‫می رسد تولیدات داخلی از کیفیت بهتری برخوردار شوند‪ .‬نماینده بیجار در خانه ملت‬ ‫در ادامه معضل اصلی صنعت خودرو را دخالت دولت در این صنعت دانست و گفت‪ :‬اگر‬ ‫صنایع خودروسازی از عرصه دخالت دولت ها و مدیران سیاسی پاک شود و نگاه سیاسی‬ ‫به صنعت خودرو نداشته باشند شرایط بهتری در این صنعت ایجاد می شود‪.‬‬ ‫ایس�نا ـ محمدرضا نجفی منش‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان ایران با‬ ‫بیان این که همه کشور درگیر قیمت گذاری خودرو شده اند‪ ،‬در حالی که خودرو کاالی‬ ‫انحصاری نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون وقت زیادی از مجلس‪ ،‬دولت و شورای رقابت برای‬ ‫تعیین تکلیف قیمت خودرو گرفته می شود‪ .‬وی با بیان این که به نادرست خودرو کاالیی‬ ‫انحصاری معرفی شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬هم اکنون حدود ‪ ۱۶‬نوع و مدل خودرو در‬ ‫کشور داریم و واردات خودرو نیز ازاد است‪ ،‬بنابراین خودرو کاالی انحصاری نیست و از‬ ‫طریق وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به شورای اقتصاد پیشنهاد کرده ایم که خودرو را از‬ ‫فهرست کاالهای انحصاری خارج کنند‪.‬‬ ‫خبرخودرو ـ رضا رضایی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان گفت‪ :‬افزایش‬ ‫تولید و به کارگیری نیروهای جدید در صنعت قطعه سازی کشور تاثیر مناسبی در خروج‬ ‫رکود از این صنعت در مقایس��ه با س��ال ‪ ۹۲‬و بالطبع بهبود اوضاع اقتصادی صنعت‬ ‫قطعه س��ازی داشته و ایجاد ‪ ۲۰‬هزار شغل جدید در صنعت قطعه سازی کشور حاصل‬ ‫برون رفت از رکود و بهبود اوضاع اقتصادی خودروسازان و قطعه سازی کشور بوده است‪.‬‬ ‫اما متاسفانه در سال ‪ 1390‬و ‪ 1391‬به دلیل مشکالت صنعت قطعه سازی کشور بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در این صنعت بیکار ش��ده بودند که از این تعداد ‪ ۲۰‬هزار نفر دوباره‬ ‫مشغول به کار شدند‪.‬‬ ‫ف�ارس ـ نادر قاضی پور‪ ،‬عضو کارگروه مش��ترک کمیس��یون صنایع و مجلس‬ ‫گفت‪ :‬جلس��ه مش��ترک این کارگروه بعد از تعطیالت مجلس و ب��ه احتمال زیاد روز‬ ‫یکشنبه(امروز) برگزار خواهد شد و مهم ترین موضوع مورد بحث در جلسات مشترک‬ ‫کمیسیون صنایع مجلس و شورای رقابت‪ ،‬تعیین قیمت پایه سال ‪ 1391‬در نرخ گذاری‬ ‫جدید خودروها و همچنین برخی اپشن های اجباری خودروهاست که در صورت نهایی‬ ‫شدن بازنگری در قیمت خودروها‪ ،‬نرخ خودرو حدود ‪ ۱۵‬درصد کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫نادیده گرفته شدن بهره وری‬ ‫در قیمت گذاری خودرو‬ ‫دانیال درویش‪ :‬توانمندی تولید و بدنه صنعتی در‬ ‫کشور با توجه به ابزارهای موجود مختص سیاست ها و‬ ‫برنامه ریزی های دقیق در سطوح کالن و پایین دست‬ ‫تولید اس��ت‪ .‬اگرچه پرداختن ب��ه افزایش بهره وری‬ ‫می توان��د زنجی��ره تولی��د را تقویت کن��د و کاهش‬ ‫هزینه ها را در بر داش��ته باش��د اما اعتقاد به ان و به‬ ‫کار بس��تن مستمر این تفکر در حوزه تولید می تواند‬ ‫فرهنگ بهره وری را ناگسستنی کند‪ .‬در این خصوص‬ ‫خبرنگار ما با امراهلل امینی عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫تو گو نشس��ته است که ان را‬ ‫عالمه طباطبائی به گف ‬ ‫می خوانیم‪.‬‬ ‫€ €علت به�ره وری پایینی در صنعت خودروی‬ ‫ایران چیست؟‬ ‫به��ره وری ب��ه عوامل متع��ددی برمی گ��ردد که‬ ‫اصلی ترین عامل ان را می توان مدیریت و نگاه مدیران‬ ‫به این مقوله و اموزش و سازماندهی و برنامه ریزی در‬ ‫این زمینه دانست‪ .‬در حوزه صنعت خودرو با توجه به‬ ‫اینکه در بخش مدیریت ان تعریف مشخصی از مقوله‬ ‫بهره وری نشده و اگر هم بوده مدت زمان زیادی از ان‬ ‫نگذشته است‪ ،‬هیچ تجربه و تخصصی میان مدیران‬ ‫این بخش صنعتی به وجود نیامده اس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫کش��مکش های اخیر در حوزه قیمت گذاری خودرو‬ ‫میان شورای رقابت و خودروسازان که مجلس نیز به‬ ‫ان ورود کرد‪ ،‬این نکته که کلید اصلی قیمت گذاری‬ ‫و کاهش قیمت ها بهره وری بوده است‪ ،‬نادیده گرفته‬ ‫شد اما وقتی از بهره وری صحبت می شود باید تمامی‬ ‫عوامل تولید را که هم مواد اولیه و هم نیروی انسانی‬ ‫را ش��امل می ش��ود در کنار هزینه های تولید در نظر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫€ €تف�اوت ن�گاه به�ره وری در ای�ران و دیگر‬ ‫کشورها در چه حوزه ای است؟‬ ‫با نگاهی به عملکرد باالی خودروسازان بزرگ جهان‬ ‫می توان دید که افزای��ش تیراژ و کیفیت محصوالت‬ ‫رابطه ناگسس��تنی با مقول��ه به��ره وری دارد که در‬ ‫ایران تولیدکننده افزایش قیمت و کاهش کیفیت را‬ ‫به افزایش ارز یا تحریم ربط داده اس��ت‪ .‬خودروس��از‬ ‫بزرگی همچون تویوتا با کاهش هزینه های تولید در‬ ‫کنار افزایش کیفیت و فناوری عمال قیمت های خود‬ ‫را تثبیت کرده و در کسب بازارهای جهانی موفق بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €تعدیل یا کاهش نیروهای مازاد تا چه اندازه‬ ‫در کاهش هزینه ها تاثیرگذار خواهد بود؟‬ ‫در بحث تعدیل نیروی انس��انی و خروج مازاد ان از‬ ‫چرخه تولید نیز دس��ت و پای خودروساز بسته بوده‬ ‫و ان هم به دلیل فش��ارهایی اس��ت ک��ه از بیرون به‬ ‫خودروس��از برای کاهش ندادن نیروی کار خود وارد‬ ‫می اید که موجب کندی و کاهش بهره وری در صنعت‬ ‫خودرو شده است‪ .‬بهره وری ‪ ۲‬بال دارد؛ یکی تخصص‬ ‫و دوم انگیزه الزم که به نیروی انسانی داده نشده که‬ ‫هم در تیراژ و هم در کیفیت تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫خودروها در پارکینگ رکود‬ ‫این روزها ش��اهد رکود بی س��ابقه ب��ازار خودرو‬ ‫هس��تیم‪ .‬این رکود تا جایی ب��اال گرفته که فعاالن‬ ‫خودرویی دلیل ان را ورای طوالنی ش��دن بازبینی‬ ‫قیمت خودرو دانس��ته و ان را با رکود بازار مسکن‬ ‫مقایس��ه می کنند‪ .‬به س��بب اینکه خودرو در ایران‬ ‫همچون مسکن کاالیی سرمایه ای محسوب می شود‬ ‫عم�لا مصرف کنن��دگان واقعی در انتظ��ار کاهش‬ ‫قیمت ها بوده و واسطه ها نیز به دلیل کاهش فاصله‬ ‫قیمت ها از کارخانه تا بازار‪ ،‬رغبتی به خرید و فروش‬ ‫خودرو ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت برخی خودروهای داخلی‬ ‫پژو ‪ GLX 405‬یورو ‪ 2 ،4‬ایربگ‪،‬‬ ‫‪31‬میلیون تومان‬ ‫داشبورد جدید‬ ‫پژو پارس سال یورو‪ 2 ،4‬ایربگ‪،‬‬ ‫‪ 38‬میلیون و ‪ 200‬هزار تومان‬ ‫پژو پارس تک ایربگ‪ ،‬داشبورد‬ ‫‪ 35‬میلیون و ‪ 200‬هزار تومان‬ ‫داشبورد جدید‬ ‫قدیم‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪5‬‬ ‫‪38‬میلیون و ‪ 100‬هزار تومان‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار ‪V8‬‬ ‫‪39‬میلیون تومان‬ ‫تندر ال ‪ 90‬اتوماتیک‬ ‫‪47‬میلیون تومان‬ ‫تندر ال ‪ 90‬پارس خودرو‬ ‫‪ 40‬میلیون تومان‬ ‫تیبا ‪ SX‬یورو‪4‬‬ ‫‪24‬میلیون و ‪600‬هزار تومان‬ ‫پراید وانت‬ ‫‪ 17‬میلیون تومان‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تعیین حقوق دولتی در اختیار معادن نیست‬ ‫گندله سنگ اهن هم از فشار تحریم در امان نماند‬ ‫فیروزه نیشابور با تراش عربی‬ ‫راهکار خروج از رکود صنعت سیمان را بررسی کرد‬ ‫جاده های بتنی مسیری برای رونق‬ ‫حامد شایگان‪ -‬گروه معدن‪ :‬چند وقت پیش بود که بهروز نعمتی عضو هیات رئیسه مجلس از تعطیلی‬ ‫احتمالی ‪ 20‬کارخانه تولید سیمان گفت و البته پیش از این نیز تولیدکنندگان سیمان از کاهش ‪10‬درصدی‬ ‫تولید در سال جاری به دلیل رکود حاکم بر طرح های عمرانی خبر داده و معتقد بودند کاهش تقاضای سیمان‬ ‫باعث شده تا دپوی سیمان در انبارهای به شدت افزایش یافته به گونه ای که میزان ان به ‪ 14‬میلیون تن رسیده‬ ‫است‪ .‬در این رابطه برخی از کارشناسان معتقدند افزایش میزان دپوی سیمان در نتیجه محدودیت صادرات‬ ‫سیمان به عراق و همزمانی این موضوع با ماه مبارک رمضان بوده و در اینده نزدیک روبه بهبود خواهد رفت اما‬ ‫انچه مسلم است حال صنعت سیمان با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین محدودیت های بین المللی در‬ ‫صادرات چندان مساعد نبوده به طوری که کارشناسان و فعاالن این صنعت تنها راهکار خروج از کاهش تقاضا و‬ ‫در نتیجه افت تولید را توسعه و تکمیل پروژه های عمرانی و همچنین رفع موانع بین المللی می دانند‪.‬‬ ‫درحال حاضر ایران با ظرفیت تولید ‪ 70‬میلیون تن سیمان‬ ‫نیاز داخلی بخشی از کش��ورهای همسایه را براورده می کند‬ ‫گرچه این میزان صادرات با تاثیر از فضای بحران های منطقه‬ ‫می توان��د ب��ه افزایش مازاد تولید س��یمان اضافه کند چراکه‬ ‫ساخت وس��ازهای مسکن در داخل نیز کاهش یافته است‪ .‬به‬ ‫گفت��ه بهروز نعمتی عضو هیات رئیس��ه مجلس‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫برای صادرات س��یمان ایران به عراق تا پایان سال ‪ 93‬تقریبا‬ ‫‪ 3‬میلیون تن اس��ت که با وضع موجود و بحران سیاسی این‬ ‫کش��ور امکان دسترس��ی به این بازار وجود ن��دارد و این یک‬ ‫بحران برای صنعت س��یمان ایران است زیرا در سال گذشته‬ ‫‪80‬درصد صادرات ایران به عراق بوده است‪ .‬دبیر انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایان صنعت سیمان در رابطه شرایط کنونی این صنعت‬ ‫می گوید‪ :‬با وجود اینکه تحریم ها فشار زیادی بر پیکره اقتصاد و‬ ‫تولید سیمان اورده با این حال شرکت ها با ‪ 90‬درصد ظرفیت‬ ‫تولید می کنند‪ .‬و بازارهای جدیدی همچون مصر‪ ،‬اذربایجان‪،‬‬ ‫تاجیکستان و روس��یه جایگزین صادرات عراق خواهند شد‪.‬‬ ‫عبدالرضا ش��یخان با تاکید بر نقش دولت در بازگشت رونق‬ ‫به صنعت سیمان می افزاید‪ :‬هرچقدر توسعه اقتصادی افزایش‬ ‫یابد به فراخور ان مصرف سیمان نیز بیشتر می شود‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل نباید از تاثیر اقدامات اقتصادی دولت غافل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار خروج از رکود سیمان‬ ‫به گفت��ه بهروز نعمت��ی نماینده مجلس ب��ا ادامه روند‬ ‫کنونی تا پایان س��ال میزان دپوی س��یمان از ‪ 14‬میلیون‬ ‫به ‪ 20‬میلیون تن خواهد رس��ید که ورود این محصول به‬ ‫ب��ورس کاال نیز نمی تواند کمک به رونق این محصول کند‬ ‫چرا که حجم باالی کاالی س��یمان جابه جایی ان را بسیار‬ ‫سخت خواهد کرد و عرضه در بورس کاال باید شرایط الزم‬ ‫ایجاد ش��ود که هم اکنون زمینه ارائه ان مهیا نیست‪ .‬او با‬ ‫بی��ان اینکه اگر وضعیت کنونی بهبود نیابد تا پایان س��ال‬ ‫شاهد تعطیلی کارخانه س��یمان خواهیم بود عنوان کرده‬ ‫بود که نخس��تین اقدام ب��رای دوری از تعطیلی واحدهای‬ ‫تولیدی تغییر الگوی مصرف س��یمان در کش��ور است به‬ ‫همین دلیل در بحث راه س��ازی باید فعال ش��د‪ ،‬در همین‬ ‫راس��تا اعضای انجمن صنعت س��یمان‪ ،‬جلسه ای را با وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی برگزار خواهند کرد تا برای کارخانه های‬ ‫سیمان برنامه ریزی ش��ود‪ .‬دبیر انجمن صنفی کارفرمایان‬ ‫صنعت سیمان با برشمردن های افزایش تقاضای می گوید‪:‬‬ ‫ه��م اکن��ون با دول��ت در ح��ال مذاکره هس��تیم تا برای‬ ‫جاده سازی از نوعی سیمان بتونی که در بیشتر کشورهای‬ ‫پیش��رفته بکار می رود استفاده ش��ود‪ .‬البته در بخشی از‬ ‫جاده تونل صدر نیز از بتن سیمانی که الیه ای از قیر روی‬ ‫ان قرار دارد استفاده شده است‪ .‬عبدالرضا شیخان با اشاره‬ ‫به روش های جدید ساخت برج های مسکونی می افزاید‪ :‬در‬ ‫بسیاری از کشورهای زلزله خیز به جای ستون های فلزی‬ ‫از بتن در س��اختمان اس��تفاده می کنند با توجه به اینکه‬ ‫ش��هرهای چون تهران بر روی کمربن��د زلزله قرار گرفته‬ ‫تغییر روش س��نتی ساخت وساز می تواند اسیب های ناشی‬ ‫از این رخ داد طبیعی را کاهش دهد در مقابل بازار فروش‬ ‫سیمان نیز رونق یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد تولید سیمان با بهبود فعالیت عمرانی‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان با‬ ‫اش��اره به اینکه هم اکنون ‪ 55‬میلیون تن مصرف داخلی‬ ‫س��یمان داریم اظه��ار کرد‪ :‬با بهبود فض��ای اقتصادی و‬ ‫بودجه ه��ای عمرانی‪ ،‬مصرف س��یمان افزای��ش خواهد‬ ‫یافت که همین عاملی در ترغیب س��رمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی اس��ت چرا که بانک ها نیز با مشاهد رونق این‬ ‫صنعت و افزایش اطمینان در بازگش��ت اقساط راحت تر‬ ‫به سرمایه گذاران تسهیالت پرداخت می کنند‪ .‬عبدالرضا‬ ‫ش��یخان با اشاره به پروژه های در درست اجرا می افزاید‪:‬‬ ‫در کشور ‪20‬پروژه سیمان با ‪ 30‬درصد پیشرفت در حال‬ ‫تکمیل و اجرایی ش��دن هس��تند و در زمان راه اندازی‬ ‫پروژه ‪20‬میلی��ون تن به تولیدات س��یمان ایران اضافه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬از ای��ن رو توجه دولت به برداش��تن موانع‬ ‫دریافت تس��هیالت بانکی برای تولیدکنندگان س��یمان‬ ‫اهمیت ویژه ای دارد‪ .‬او با اش��اره به دالیل کاهش تولید‬ ‫س��یمان ادام��ه داد‪ :‬کارخانه ها ب��رای جلوگیری از پرت‬ ‫هزینه کوره های خود را خاموش نکرده اند و تولید کلیکر‬ ‫را جایگزین سیمان کرده اند به همین دلیل میزان تولید‬ ‫س��یمان کاهش و در مقابل کلیکر بیشتر شده زیرا برای‬ ‫راه ان��دازی مج��دد کوره های که به دلی��ل کاهش تولید‬ ‫س��یمان خاموش ش��ده اند کارخانه ها با هزینه س��ربار و‬ ‫ترمیم اجرکوره روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫نقش بخش معدن در کاهش امار بیکاری بررسی«‬ ‫یادداشت‬ ‫باید برای بازار صادراتی‬ ‫جایگزین تالش کرد‬ ‫شعبان صداقت‬ ‫کارشناس سیمان‬ ‫َهمجواری کش��ور ما به عن��وان بزرگ ترین تولیدکنندگان‬ ‫س��یمان در خاورمیان��ه با کش��ورهایی همچ��ون ترکیه‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬عراق و افغانس��تان به عن��وان بزرگ ترین بازار‬ ‫صادرات��ی این محصول‪ ،‬عالوه بر فرصت‪ ،‬چالش های زیادی‬ ‫را نیز برای کش��ور به وجود اورده اس��ت‪ ،‬ب��ه گونه ای که در‬ ‫ش��رایطی که رکود بر اقتصاد کشور س��ایه افکنده عالوه بر‬ ‫کاهش مزید رقابتی‪ ،‬تولید نیز به تنگنا کش��یده شده است‬ ‫تا جایی که هم اکنون ش��اهد مازاد تولید ب��ر تقاضا و دپوی‬ ‫محصوالت در انبارها هس��تیم‪ .‬در واق��ع این روزها در حالی‬ ‫س��خن از بس��ته های ضدرک��ودی دولت مطرح اس��ت که‬ ‫هم اکنون ‪ 20‬طرح تولیدی س��یمان مراحل ساخت خود را‬ ‫پشت سر گذاش��ته و به زودی به چرخه تولید وارد می شوند‬ ‫اما متاس��فانه اغاز فعالیت این طرح ها با افت تقاضا و تولید با‬ ‫ظرفیت پایین تر صورت می گیرد‪ .‬موضوعی که اگر بازارهای‬ ‫جایگزی��ن برای ان ایجاد نش��ود‪ ،‬به طور قطع نتیجه ای غیر‬ ‫از شکس��ت را برای پروژه ها باقی نخواهد گذاش��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫کارخانه های تازه تاسیس در مقابل رکود بازار بسیار شکننده‬ ‫است و توان بازپرداخت تسهیالت بانکی را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر باید توجه داش��ت که کیفیت تولید سیمان‬ ‫ایران نسبت به محصوالت س��ایر رقبا همچون پاکستان به‬ ‫مراتب باالتر بوده اما قیمت باالی این محصول باعث شده تا‬ ‫در برخی از بازارها رقبا بتوانند پیش��ی بگیرند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که باید برای کاهش قیمت نهایی تولید برنامه ریزی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬در واقع این موضوعی است که نقش برنامه های‬ ‫دولت در بس��ته حمایتی را بیش از گذشته نمایان می کند‪،‬‬ ‫به طوری ک��ه دولت می تواند با پرداخت یارانه تولید در قالب‬ ‫تامین مواد اولیه و کاهش هزینه های حمل ونقل قیمت تمام‬ ‫شده سیمان را کاهش داده و عالوه بر ایجاد مزیت رقابتی در‬ ‫داخل کشور‪ ،‬سهم خود در بازارهای صادراتی را نیز افزایش‬ ‫دهد‪ .‬با توجه به اینکه س��رانه مصرف س��یمان داخل کشور‬ ‫نیز از اس��تاندارد جهانی پایین تر اس��ت‪ ،‬فرهنگ سازی در‬ ‫مصرف سیمان می تواند بخشی از مازاد تولید شرایط کنونی‬ ‫را جبران کند‪ .‬این فرهنگ س��ازی باید از طریق جایگزینی‬ ‫مصرف س��یمان به جای اسفالت در س��اخت جاده ها‪ ،‬باند‬ ‫فرودگاه و‪ ...‬صورت گیرد‪ .‬در واقع کاربرد س��یمان در ساخت‬ ‫برج های مسکونی بسیار حائز اهمیت است‪ ،‬در شرایطی که‬ ‫قرار اس��ت تولید مسکن در کش��ور افزایش یابد به طور قطع‬ ‫تقاضا برای سیمان نیز باال خواهد رفت اما نباید چشم انداز ما‬ ‫تنها کاهش میزان س��یمان دپو شده باشد‪ ،‬بلکه باید جهانی‬ ‫نگاه کنیم و شرایط توسعه را برای تولید انواع سیمان و صنایع‬ ‫و معادن وابسته ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫»‬ ‫سهم ‪ 10‬درصدی معادن در اشتغال‬ ‫مژگان بابایی‪ :‬س��فر چند روز گذش��ته‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به خراس��ان‬ ‫رضوی در کنار بازدید از سنگ اهن خواف‬ ‫و کارخانه های مشهد با حاشیه های زیادی‬ ‫از جمل��ه انتقاد های تن��د علیه دولت دهم‬ ‫همراه بود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت زاده در ای��ن س��فر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ‪ 8‬س��ال دولت س��ابق‪ ،‬عوام‬ ‫فریبی اش��کار و امار دروغ درباره اشتغال‬ ‫ارائه شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه دولت پیش��ین در‬ ‫ایجاد اش��تغال و محاس��بات مربوط به ان‬ ‫ع��وام فریبی کرده و ام��ار دروغ ارائه داده‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال ‪ 91‬حدود ‪ 36‬درصد رشد‬ ‫منفی اش��تغال در کش��ور وجود داشت در‬ ‫حالی که دولت وقت مدعی ش��د در همان‬ ‫س��ال برای ‪ 5/2‬میلیون نفر ایجاد اشتغال‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده اف��زود‪ :‬دولت تدبی��ر و امید‬ ‫برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور در ابتدا‬ ‫سیاس��ت کاهش تورم را اتخ��اذ کرد و در‬ ‫مدت یک س��ال میزان تورم را از ‪ 40‬درصد‬ ‫به ‪ 25‬درصد فعلی و میزان رشد اقتصادی‬ ‫را از منه��ای ‪ 6‬درصد ب��ه منهای ‪ 2‬درصد‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اظه��ارات وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره امارهای نادرس��ت‬ ‫دولت گذش��ته درباره اش��تغال و اقدامات‬ ‫اخی��ر دول��ت این ط��ور به نظر می رس��د‬ ‫که دول��ت یازدهم برنامه ه��ای هدفداری‬ ‫برای ایجاد اش��تغال و رش��د اقتصادی در‬ ‫نظر گرفته اس��ت به همی��ن دلیل تمامی‬ ‫بخش های مهم در توس��عه اشتغال بیش از‬ ‫گذشته در چش��م دولتمردان ایفای نقش‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بخش معدن جزو بخش ه��ای تاثیرگذار‬ ‫در اقتصاد به ش��مار می اید به همین دلیل‬ ‫در کشورهای پیش��رفته توجه بسیاری به‬ ‫ان می ش��ود‪ .‬توس��عه بخش معدن عالوه‬ ‫ب��ر افزایش درامدهای کش��ور می تواند در‬ ‫ایجاد ش��غل تاثیرگذار باش��د‪ .‬ش��اید اگر‬ ‫دولت یازدهم توج��ه خود به این بخش را‬ ‫نسبت به گذشته افزایش دهد به طور قطع‬ ‫بخش معدن نیز در ایجاد اش��تغال افزایش‬ ‫چشمگیری را تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫عالءالدین میرمحمدصادقی‪ ،‬رئیس خانه‬ ‫مع��دن ای��ران در گفت وگو با «‬ ‫»‬ ‫درباره نقش بخش معدن در ایجاد اشتغال‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با توجه به اینکه بیش��تر معادن‬ ‫در مناط��ق دور افت��اده ق��رار گرفته اند به‬ ‫صورت ناخوداگاه ب��رای ان مناطق ایجاد‬ ‫اش��تغال کرده و این اشتغال نقش موثری‬ ‫در امار کل کشور دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بخ��ش مع��دن فرص��ت‬ ‫خوب��ی برای حضور طبقات محروم و بیکار‬ ‫جامعه ایج��اد می کند که این فرصت برای‬ ‫شهرهای بزرگ همچون تهران وجود ندارد‬ ‫زیرا ازدیاد شغل در این شهرها بسیار دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش ایجاد معادن در اشتغالزایی‬ ‫در نتیج��ه وقتی در شهرس��تان ها و به‬ ‫خصوص نقاط دورافتاده به واس��طه توسعه‬ ‫بخش معدن ایجاد اش��تغال صورت پذیرد‬ ‫ب��ه طور عملی از مهاج��رت افراد به مراکز‬ ‫شهرهای بزرگ جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫میر محمد صادقی اظه��ار کرد‪ :‬در کنار‬ ‫این موضوع با ایجاد شغل و کسب درامد‪،‬‬ ‫م��ردم عالقه من��دی بیش��تری نس��بت به‬ ‫فعالیت در بخ��ش معدن پیدا می کنند که‬ ‫این مورد می تواند به توس��عه بخش معدن‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫رئی��س خانه مع��دن اف��زود‪ :‬اگر بخش‬ ‫معدن را فعال و مشکالت موجود در ان را‬ ‫رفع کنیم می توانم از این نعمت خدادادی‬ ‫در جهت ایجاد اش��تغال و رش��د اقتصادی‬ ‫کشور استفاده موثری داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بخش عمده ای از جمعیت‬ ‫بی��کار در شهرس��تان ها با توس��عه بخش‬ ‫معدن مشغول به کار خواهند شد‪.‬‬ ‫عالءالدین میرمحمدصادقی در پاسخ به‬ ‫این س��وال که بخش مع��دن از نظر ارقام‬ ‫ت��ا چند در صد در ایجاد اش��تغال کش��ور‬ ‫موثر اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در حال حاضر با‬ ‫توج��ه به غیر فعال بودن تع��داد زیادی از‬ ‫معادن در کش��ور‪ 10 ،‬درصد از امار ایجاد‬ ‫اش��تغال کش��ور مربوط ب��ه بخش معدن‬ ‫اس��ت که در ص��ورت فعالس��ازی معادن‬ ‫غی��ر فع��ال می تواند ت��ا بی��ش از ‪ 2‬برابر‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کمبود ‪ ۸‬میلیون تنی تولید‬ ‫گندله و اهن اسفنجی‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت گف��ت‪ :‬در حال حاض��ر ظرفیت‬ ‫‪ 24‬میلیون تن برای تولید فوالد در کشور وجود دارد‬ ‫که س��ال گذشته از این رقم ‪ 16‬میلیون و ‪ 500‬هزار‬ ‫تن تولید داشتیم که عدم دستیابی به ظرفیت تولید‪،‬‬ ‫بیش��تر به دلیل کمبود مواد اولیه در بخش گندله و‬ ‫اهن اسفنجی بوده است‪ .‬به گزارش فوالدنیوز‪ ،‬جعفر‬ ‫س��رقینی اظهار ک��رد‪ :‬با وجود انک��ه فعاالن بخش‬ ‫خصوصی تامین س��نگ اهن را تعهد داده اند‪ ،‬اما در‬ ‫حوزه اهن اس��فنجی و گندله خ�لا تولید در حدود‬ ‫‪ 8‬میلیون تن وجود دارد و با توجه به تحریم ها تامین‬ ‫ان با مش��کل روبه ر و است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬همواره‬ ‫صادرات شیرین بوده و فعاالن عرصه سنگ اهن نیز‬ ‫به دلیل اینکه مانند سایر صادرکنندگان از پرداخت‬ ‫مالیات معاف هس��تند تمایلی به س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش تولید و تکمیل زنجیره فوالد ندارند و با وجود‬ ‫انکه بارها و بارها پرداخت عوارض را متقبل شده اند‬ ‫زی��ر بار پرداخ��ت ان نرفته اند‪ .‬وی اخ��ذ عوارض از‬ ‫س��نگ اهن را به منظور تشویق به سرمایه گذاری در‬ ‫ح��وزه تولی��د گندله و اهن اس��فنجی عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر سنگ اهن عوارضی بر صادرات‬ ‫ی که گندله ک��ه ارزش افزوده دارد از‬ ‫ن��دارد‪ ،‬د ر حال ‬ ‫عوارض ‪ 30‬درصدی برخوردار است‪.‬‬ ‫تصمیمات فردی‬ ‫مانع سرمایه گذاری در معادن‬ ‫نایب رییس خانه معدن ایران معتقد اس��ت‪ :‬امروز‬ ‫شرایط ویژه ای با شکل گیری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت داریم و در برخی استان ها حتی نامی از معدن‬ ‫دیده نمی ش��ود‪ ،‬در حالی که بعضی از انها مشخصه‬ ‫معدنی دارند‪ .‬محمدرضا بهرامن در گفت وگو با ایرنا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اتخاذ تصمیمات به صورت فردی در بخش‬ ‫معدن مانع از شکل گیری سرمایه گذاری های بیشتر‬ ‫خواهد شد و ممکن است چنین تصمیم گیری هایی‬ ‫مشکالت بزرگی را برای کشور به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫وی نبود اس��تراتژی در بخش مع��دن را بزرگ ترین‬ ‫مش��کل این بخش دانس��ت و گف��ت‪ :‬چنانچه برای‬ ‫بخش معدن اس��تراتژی مش��خصی مدون ش��ود با‬ ‫مشکالت و تصمیمات س��لیقه ای روبه رو نمی شویم‪.‬‬ ‫قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور (‪)1394‬‬ ‫میزان اس��تخراج مواد معدنی از معادن فعال به رقم‬ ‫‪ 570‬میلیون تن برسد‪ .‬سال ‪ 1392‬میزان استخراج‬ ‫مواد معدنی از پنج هزار و ‪ 400‬معدن فعال کشور به‬ ‫رقم ‪ 420‬میلیون تن رسید‪ .‬نایب رییس خانه معدن‬ ‫ایران افزود‪ :‬تصویب اس��تراتژی مشخص برای بخش‬ ‫معدن موجب می ش��ود تا تصمیم��ات در این حوزه‬ ‫براساس معیارها و ضوابط مندرج در ان اتخاذ شود‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۲۷‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبار به سیمان خرم اباد‬ ‫‪ 27‬میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح کارخانه‬ ‫س��یمان خرم اب��اد پرداخت می ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ماین نیوز‪ ،‬ای��رج عبدی‪ ،‬نماینده خرم اباد در مجلس‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به موافقت و اعالم امادگی بانک سپه‬ ‫ب��رای تامین و پرداخ��ت این میزان اعتب��ار‪ ،‬اکنون‬ ‫مراحل اداری پرداخت این مبلغ درحال انجام است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به مش��کالت پیش ام��ده در روند‬ ‫اجرای طرح کارخانه س��یمان خرم اب��اد اظهار کرد‪:‬‬ ‫با بررس��ی های کارشناسی انجام ش��ده‪ ،‬عدم تامین‬ ‫و پرداخ��ت به موقع تس��هیالت و اعتبارات از ناحیه‬ ‫بان��ک‪ ،‬از دالی��ل اصلی بروز این مش��کالت و توقف‬ ‫اج��رای پروژه بوده اس��ت‪ .‬عبدی با اش��اره به اینکه‬ ‫اج��را و تکمیل ط��رح کارخان��ه س��یمان خرم اباد‬ ‫حداق��ل نیازمن��د تامین و پرداخت ‪2‬ه��زار میلیارد‬ ‫ری��ال اعتبار اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬ب��ا هم��کاری بانک و‬ ‫پیگیری شرکت سیمان درخصوص تامین اعتبارات‬ ‫موردنیاز‪ ،‬زمینه برای تسریع روند اجرایی این پروژه‬ ‫فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫واگذاری معادن ساده‬ ‫به تعاونی‪‎‬های روستایی‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫زنج��ان گفت‪ :‬بر ان هس��تیم تا معادن��ی را که نیاز‬ ‫ب��ه تجهیزات پیچی��ده ندارن��د و در گ��روه معادن‬ ‫ساده هس��تند به تعاونی‪‎‬های متشکل از روستاییان‬ ‫واگذار کنیم‪ .‬به گزارش ماین نیوز‪ ،‬س��عید س��یاری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کمبود خاک از مهم‪‎‬ترین مس��ائل صنایع‬ ‫معدنی اس��تان زنجان به ش��مار می‪‎‬رود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینک��ه باید از ت��وان بخش خصوص��ی در زمینه‬ ‫اکتشافات معدنی در استان استفاده کرد‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫در حالی است که ‪ 30‬درصد از فعالیت‪‎‬های اقتصادی‬ ‫در کشور با معدن مرتبط است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫زنجان با بیان اینکه زنجان نسبت به سایر استان‪‎‬های‬ ‫غربی و شمال غربی کشور‪ ،‬استانی معدنی محسوب‬ ‫می‪‎‬شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬استان‪‎‬های غربی و شمال غربی‬ ‫از وسعت کمتری نسبت به استان‪‎‬های شرقی کشور‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مرداد ماه ‪ 13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫از روش های سارقان معدنی‬ ‫تعیینحقوقدولتیدراختیارمعادننیست‬ ‫نرگس قیصری‪ -‬گروه معدن‪ :‬نیمه نخست تیرماه‬ ‫بود که جعفر س��رقینی معاون معدن��ی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت از تخلف ‪ 3‬معدن بزرگ در پرداخت‬ ‫حقوق دولتی خبر داده و گفته بود‪ ،‬افرادی که حقوق‬ ‫دولت��ی را پرداخت نمی کنند همچون س��ارقان مواد‬ ‫معدنی هستند که با انها نیز باید همچون دیگر سارقان‬ ‫برخورد شود ‪ .‬وی همچنین گفته بود بررسی عملکرد‬ ‫معادن نش��ان می دهد برخی از مع��ادن با نپرداختن‬ ‫حقوق دولتی خود که رقم قابل توجهی هم می ش��ود‬ ‫در حق دولت به عن��وان نماینده مردم اجحاف کرده و‬ ‫بی��ش از حد مجاز از معادن برداش��ت کرده اند که در‬ ‫این راستا سیستم پایش در معادن کشور تعریف شده‬ ‫و از سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هر استان خواسته‬ ‫شده تا ‪ 5‬معدن را برای کنترل و نظارت معرفی کنند‪.‬‬ ‫در واق��ع موض��وع تخلف معادن در اضافه برداش��ت و‬ ‫نپرداختن حقوق دولتی از ان جهت حائز اهمیت است‬ ‫که در کش��ور ما با وجود فعالیت بیش از ‪ 6500‬معدن‬ ‫که براس��اس قوانین انفال شناخته شده ساالنه درامد‬ ‫بیش از ‪800‬میلیارد تومانی پیش بینی ش��ده که فرار‬ ‫برخی از مع��ادن در پرداخت حقوق دولتی زیان قابل‬ ‫توجه��ی را متوجه دولت می کن��د ‪ .‬حقوقی که به طور‬ ‫قانونی و به واسطه انفال بودن معادن متعلق به تمامی‬ ‫مردم بوده و از سوی عده ای به یغما برده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�دور پروان�ه بهره ب�رداری متناس�ب ب�ا‬ ‫توان معادن‬ ‫در رابطه با تخلفات صورت گرفته از س��وی برخی‬ ‫از معادن در نپرداختن حقوق دولتی و جرایم اضافه‬ ‫برداش��ت‪ ،‬مهرداد اکبریان‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی‬ ‫می گوید‪ :‬ح��دود یک س��ال پیش بود‬ ‫ب��ه‬ ‫ک��ه موضوع افزای��ش حقوق دولتی مطرح ش��د که‬ ‫واکنش های زیادی را از س��وی معدنکاران به همراه‬ ‫داش��ت‪ .‬در ان زمان این سوال برای فعاالن معدنی‬ ‫مط��رح ب��ود که با توجه ب��ه جرایم س��نگین اضافه‬ ‫برداش��ت که در برخ��ی از موارد ت��ا ‪ 5‬برابر حقوق‬ ‫دولتی را ش��امل می ش��ود ایا ام��کان افزایش مجوز‬ ‫بهره برداری از معادن وجود خواهد داش��ت یا معادن‬ ‫مجبور به پرداخت هزینه ه��ای باالی حقوق دولتی‬ ‫بدون تغییری در افزایش تولید خواهند بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا عنوان اینکه در ش��رایط کنونی ارقام درج‬ ‫شده در پروانه بهره برداری معادن کفاف نیاز معادن‬ ‫را نمی دهد‪ ،‬گفت‪ :‬معادن در حالی مجبور به برداشت‬ ‫متناس��ب با پروانه بهره برداری خود هستند که این‬ ‫میزان برداشت به واسطه تغییرات قیمتی حاصل در‬ ‫بازارهای جهانی و همچنین شرایط اقتصادی کشور‬ ‫مق��رون به صرفه نبوده و برخ��ی از معادن حتی در‬ ‫تامین هزینه های جاری خود نیز با مشکل مواجه اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به نظر می رسد در صورتی که دولت زمینه‬ ‫افزای��ش میزان پروانه بهره ب��رداری معادن را فراهم‬ ‫کند‪ ،‬به طور قطع تا ‪80‬درصد از تخلفات این چنینی‬ ‫را شاهد نخواهیم بود‪.‬‬ ‫رییس انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫س��نگ اهن در ادام��ه با عنوان اینک��ه در هر صنفی‬ ‫افرادی وجود دارند ک��ه از قوانین و مقررات تخطی‬ ‫کرده و خواهان ش��رایطی ویژه برای خود هس��تند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بخش معدن نیز از این قائده مس��تثنا نبوده‬ ‫و در برخ��ی از مع��ادن ش��اهد سندس��ازی و اعالم‬ ‫غیرواقعی برداش��ت ب��رای ف��رار از پرداخت حقوق‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫دولتی و جرایم اضافه برداشت هستیم‪.‬‬ ‫اکبری��ان تصریح کرد‪ :‬با توج��ه به ظرفیت معادن‬ ‫بهتر اس��ت دولت با توجه به ظرفیت و توان معادن‬ ‫نسبت به ارائه مجوز بهره برداری اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ سیستم پایش‬ ‫و همچنین بررسی اس��ناد و مدارک تولید و فروش‬ ‫معدن نس��بت به تعیین می��زان حقوق دولتی اقدام‬ ‫می کنن��د‪ .‬وی درخصوص روش های فرار از پرداخت‬ ‫اظهارکرد‪ :‬من معتقدم امکان فرار معادن از پرداخت‬ ‫حقوق دولتی امکانپذیر نبوده و کارشناسان متناسب‬ ‫با میزان برداش��ت و ظرفیت معادن نسبت به تعیین‬ ‫حق��وق دولتی اق��دام می کنند ‪ .‬البته ممکن اس��ت‬ ‫برخ��ی از معادن اق��دام به اضافه برداش��ت کرده و‬ ‫حقوق مربوط��ه را پرداخت نکنند که به ندرت اتفاق‬ ‫می افت��د‪ .‬این فعال معدنی در حال��ی از نبود امکان‬ ‫ف��رار از پرداخ��ت حق��وق دولتی از س��وی معادن‬ ‫خبر می ده��د که معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫رییس انجم��ن صادرکنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫س��نگ اهن در م��ورد سیس��تم پای��ش و چگونگی‬ ‫اج��رای ان می گوی��د‪ :‬از انجایی ک��ه در هر صنفی‬ ‫عده کمی وجود دارند که با استفاده از غفلت دولت‬ ‫یا کارشناس��ان مربوطه تخلفات��ی را انجام می دهند‬ ‫ک��ه دور از چش��م دولت نخواهد مان��د‪ ،‬دولت برای‬ ‫جلوگی��ری از تخلف��ات در حوزه مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی اقدام به اجرای طرح پایش کرده است‪.‬‬ ‫به گفته مه��رداد اکبریان؛ در این طرح س��ازمان‬ ‫صنای��ع و معادن اس��تان ها بزرگ تری��ن معادن که‬ ‫برداش��تی بی��ش از ‪200‬هزار تن در س��ال را دارند‪،‬‬ ‫تحت کنترل قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این سیس��تم حمل ونقل ‪ ،‬خروجی‬ ‫معادن و حتی میزان محصوالت دپو ش��ده را کنترل‬ ‫و در پایان هر ماه مورد حسابرسی قرار می دهند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هر استان‬ ‫در پایان ‪ 3‬ماهه مقدار اعالم شده توسط معدنداران‬ ‫را با میزان برداشت ماهانه تطبیق داده و در صورت‬ ‫مغای��رت میان ارقام با متخلف��ان برخورد کرده و در‬ ‫نهایت ضمن پرداخت جرایم پروانه بهره برداری انها‬ ‫نیز ابطال خواهد شد‪.‬‬ ‫حمیدی‬ ‫انارکی عضو‬ ‫انجمن‬ ‫تولید‬ ‫کنندگان و صادرکنندگان‬ ‫محصوالت معدنی ایران‪:‬‬ ‫میزان حقوق دولتی‬ ‫بر اساس قانون معادن‬ ‫دریافت شده و تعیین ان‬ ‫در اختیار معادن نیست‬ ‫حمیدی انارک��ی‪ ،‬عضو انجم��ن تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان محص��والت معدنی ایران درخصوص‬ ‫روش ه��ای فرار از پرداخت حقوق دولتی به‬ ‫گفت‪ :‬می��زان حقوق دولتی براس��اس قانون معادن‬ ‫دریافت ش��ده و تعیین ان در اختیار معادن نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬معموال روال تعیین حقوق دولتی از سوی‬ ‫کارشناس��ان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫مربوطه صورت گرفته‪ ،‬به این صورت که کارشناسان‬ ‫ب��ا حضور در معادن و براس��اس میزان پروانه معدن‬ ‫و تجارت در نشس��ت خبری خود از سارقان معدنی‬ ‫خب��ر داده بود که اقدام به اضافه برداش��ت و فرار از‬ ‫پرداخت حق��وق دولت کرده اند ‪ .‬البته انچه مس��لم‬ ‫است در بخش معادن عالوه بر حقوق دولتی مالیات‬ ‫نی��ز از اهمیت ویژه ای برخودرار بوده و در این مورد‬ ‫نیز ش��اهد ب��روز تخلفاتی هس��تیم‪ .‬در ای��ن رابطه‬ ‫ن��ادر کوش��ا یکی از فعاالن باس��ابقه مع��دن نیز در‬ ‫‹ ‹ معادن گریز پا‬ ‫گفت وگو با‬ ‫می گوید‪ :‬در قش��رهای مختلف‬ ‫همواره کس��انی وجود دارند ک��ه حاضر به پرداخت‬ ‫مالی��ات نبوده و با به کارگی��ری ترفندهای خاص از‬ ‫دادن مالیات فرار می کنند که بخش معدن نیز از این‬ ‫قاعده مستثنا نخواهد بود‪ .‬وی نبودن نظارت درست‬ ‫و اصول��ی روی مع��ادن را از عوامل مهم و تاثیرگذار‬ ‫روی این مسئله دانست و افزود‪ :‬از انجایی که مالیات‬ ‫معادن براساس برگه های خوداظهاری معدنکار و به‬ ‫ص��ورت ‪ 3‬ماهه تعیین می ش��ود در برخی از مواقع‬ ‫مش��اهد ش��ده معادن برای فرار از پرداخت حقوق‬ ‫قانونی نس��بت به درج ارقام غیرواقع��ی اقدام کرده‬ ‫که در نهایت میزان مالیات نیز کمتر از میزان واقعی‬ ‫تعیین می شود‪.‬‬ ‫کوشا در ادامه گفت‪ :‬البته در برخی از موارد دیده‬ ‫شده که معادن به واس��طه رایزنی و روابط با برخی‬ ‫از افراد و کارشناس��ان س��ازمان های استان مربوطه‬ ‫حق��وق دولتی و مالی��ات خود را بس��یار پایین تر از‬ ‫میزان واقعی پرداخت می کنند‪ .‬این معدندار با سابقه‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬یکی دیگ��ر از راه های ف��رار از پرداخت‬ ‫مالیات اس��تفاده از کدهای اختصاصی معادن دیگر‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مث��ال معدن��دار هن��گام بارگیری‬ ‫محصوالت خ��ود در برگه خروجی به جای درج کد‬ ‫معدن خود از کد های معادن دیگر سوءاستفاده کرده‬ ‫و به نوعی هم قانون و هم معدندار را دور می زند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬با توجه به ای��ن نکته که مالیات‬ ‫نیز براساس اطالعات درج شده در سیستم گمرکی‬ ‫حس��اب خواهد ش��د‪ ،‬هیچ راهی ب��رای ثابت کردن‬ ‫این تخلف وجود نداش��ته و در نتیج��ه مالیات یک‬ ‫معدن توس��ط یکی دیگر پرداخت خواهد شد‪ .‬این‬ ‫فعال معدنی با اشاره به اینکه نرخ گذاری محصوالت‬ ‫کانی و معدنی از سوی سازمان امور مالیاتی صورت‬ ‫می گیرد ک��ه در تعیین میزان مالیات موثر اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در برخی موارد ماده معدنی اس��تخراج شده با‬ ‫نرخی پایین تر از ارزش خود محاسبه شده و مالیات‬ ‫کمتری برای ان در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫با نماینده مردم کرمان در مجلس مطرح شد‬ ‫صادرات ‪ 4‬میلیون تنی فوالد ظرف ‪ 2‬سال اینده‬ ‫گروه معدن ‪:‬کارشناسان معتقدند؛ استان‬ ‫کرمان بهشت معادن گمشده کشور است که‬ ‫تاکنون به دلیل برنامه ریزی و سرمایه گذاری‬ ‫نامناس��ب در حوزه اکتش��اف مغفول مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که این استان از‬ ‫ذخایر عظیم معدنی در زمینه س��نگ اهن و‬ ‫زغال س��نگ برخوردار بوده و سرمایه گذاری‬ ‫در این حوزه ها به طور قطع در اینده رشد و‬ ‫توس��عه اقتصادی منطقه را به همراه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬البته در چند روز گذشته محمدرضا‬ ‫پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی از تبدیل شدن این استان‬ ‫به یکی از قطب های فوالدی کش��ور پس از‬ ‫راه اندازی کارخانه ‪1‬میلیون تنی فوالد کویر‬ ‫خبر داده و معتقد است؛ این استان ظرفیت‬ ‫اس��تفاده از ذخایر بالقوه و تبدیل ش��دن به‬ ‫یکی از قطب ه��ای فوالدی کش��ور را دارد‪.‬‬ ‫در رابطه با ای��ن اظهارات و برنامه ریزی های‬ ‫ص��ورت گرفته در دس��تیابی ب��ه این مهم‪،‬‬ ‫گفت وگویی را با این نماینده مجلس صورت‬ ‫داده ایم که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫€ €چند درصد از معادن اس�تان کرمان‬ ‫فعال هستند؟‬ ‫استان کرمان دارای ذخایر معدنی بسیاری‬ ‫اس��ت اما تنه��ا ‪20‬درصد از ای��ن معادن در‬ ‫دست اکتش��اف و بهره برداری قرار گرفته و‬ ‫‪80‬درصد ان به صورت بکر و دس��ت نخورده‬ ‫باقی مانده اس��ت‪ .‬بخش عمده ای از معادن‬ ‫فعال در اس��تان مربوط به ماده اولیه تولید‬ ‫فوالد یعنی س��نگ اهن ب��وده و از ‪ 2‬ذخیره‬ ‫بزرگ س��نگ اهن در معدن گل گهر کرمان‬ ‫با ذخی��ره ‪ 1/4‬میلی��ارد تن��ی و همچنین‬ ‫مع��دن جالل اباد زرند ب��ا ‪ 600‬میلیون تن‬ ‫ذخی��ره قطعی زمین��ه تولید کنس��انتره و‬ ‫گندله م��ورد نیاز برای تولید ف��والد فراهم‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که معادن‬ ‫کوچک مقیاس دیگری نیز در سطح استان‬ ‫مش��غول به فعالیت هس��تند ک��ه از لحاظ‬ ‫حجمی درصد کمی از سهم تولید را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫€ €سهم اس�تان کرمان از تولید فوالد‬ ‫کشور چقدر است؟‬ ‫با توج��ه به برنامه ریزی های انجام ش��ده‬ ‫ب��رای تولید ‪ 60‬میلیون تن ف��والد در افق‬ ‫‪ 1404‬اس��تان کرمان نیز با داش��تن مراکز‬ ‫فعال بخش خصوصی و همچنین پیشرفت‬ ‫‪ 50‬تا ‪ 90‬درصدی پیش بینی می ش��ود که‬ ‫بتوان��د با راه ان��دازی مجموعه های فوالدی‬ ‫خ��ود در ب��ازه زمان��ی ‪ 4‬ماه��ه ب��ه تولید‬ ‫‪7‬میلی��ون تن��ی دس��ت یافته ک��ه در این‬ ‫ص��ورت به طور قطع کرم��ان به یک قطب‬ ‫تولید فوالدی تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €چه تعداد معدن غیرفعال در استان‬ ‫کرمان وجود دارد؟‬ ‫حدود ‪3‬ه��زار معدن مس‪ ،‬س��نگ اهن‪،‬‬ ‫کرومی��ت‪ ،‬زغال س��نگ‪ ،‬تیتانی��وم و‬ ‫سنگ های تزئینی در استان کرمان به دلیل‬ ‫محدودیت ها و موانع موجود‪ ،‬به صورت بکر و‬ ‫دست نخورده باقی مانده است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که با سرمایه گذاری و توسعه اکتشاف‬ ‫در این معادن می توان به ایجاد اش��تغال و‬ ‫تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫€ €س�رمایه گذاران اصل�ی در ح�وزه‬ ‫صنایع معدنی چه کسانی هستند؟‬ ‫با توجه به اینکه معدن گل گهر سیرجان‬ ‫که متعلق به س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی است‪ ،‬اغلب معادن‬ ‫بع��د از واگ��ذاری ش��رکت مل��ی مس به‬ ‫بخش خصوصی واگذار شد‪ .‬بخش خصوصی‬ ‫نیز ب��ا س��رمایه گذاری های چش��مگیر در‬ ‫این حوزه به توس��عه و پیشرفت در صنایع‬ ‫معدنی کمک شایانی کرده است‪.‬‬ ‫€ €میزان صادرات فوالد استان کرمان‬ ‫چقدر است؟‬ ‫با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در‬ ‫صنعت فوالد کرمان‪ ،‬تولید این فلز س��خت‬ ‫در ح��ال حاض��ر جایگزین ف��والد وارداتی‬ ‫کشور ش��ده اس��ت‪ .‬این درحالی است که‬ ‫طب��ق برنامه ریزی های پیش بینی ش��ده در‬ ‫‪2‬سال اینده شاهد صادرات ‪ 4‬میلیون تنی‬ ‫فوالد خواهیم بود‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫پرستو بیرانوند – گروه گزارش‪:‬‬ ‫پارکینگ ها همیشه برای توقف های‬ ‫موقت بوده و است‪ .‬در دل خیابان سعدی‬ ‫در چهارراه استانبول‪ ،‬پارکینگ پاساژ پروانه توقف‬ ‫موقت از جنس دیگری به خود دیده است‪ .‬توقف‬ ‫انسان هایی که صبح جمعه با کوله باری برای فروش‬ ‫به پارکینگ وارد می شوند و در ساعت ‪ 5‬عصر ارام‬ ‫ارام با بارهایی سبک شده تر از صبح در دل تهران‬ ‫گم می شوند‪ .‬بازار مکاره است اینجا‪ .‬هر انچه‬ ‫خواهی پیدا می کنی‪ .‬راه رفتن در طبقه اول جمعه‬ ‫بازار به راه رفتن در موزه ها می ماند اما موزه ای که نه‬ ‫ویترین دارد و نه نوشته شده که عکاسی ممنوع ‪ .‬در‬ ‫بساط دست فروش های طبقه اول همه جور چیز پیدا‬ ‫می شود‪ .‬از دستگاه گرامافون و صفحه ها گرفته تا‬ ‫انواع و اقسام انگشترهای عقیق و نقره قدیمی که‬ ‫دست چندم است‪ .‬انواع سینی ها و وسایل تزئینی‬ ‫نسل قبلی ها‪ ،‬بشقاب مس و چراغ های لمپا و خیلی‬ ‫چیزهای دیگر‪ .‬طبقه دوم و سوم پارکینگ فضایی‬ ‫دیگر دارد‪ .‬پیکسل و تابلوهایی که هر هنرمندی به‬ ‫سبک خودش انها را درست کرده و می فروشد‪.‬‬ ‫مانتوهای سنتی‪ ،‬گوشواره‪ ،‬دستبند و‪ ...‬با طرح های‬ ‫مختلف‪ .‬وسایل چوبی است‪ .‬میز‪ ،‬صندلی‪ ،‬مبل و‬ ‫دیگر وسایل خانه که مثال با چوب های جنگلی‬ ‫درست شده اند‪ .‬در این شلوغی ها انجمن های‬ ‫خیریه ای هم هستند که به کار فروش ترشی ها و‬ ‫شیرینی ها مشغول اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ در انتظار جای خالی‬ ‫ویدا دختری اس��ت که به همراه دوس��تش برای گرفتن‬ ‫قطع��ه ای کوچ��ک از پارکینگ ب��رای ف��روش کیف های‬ ‫دست سازشان امده اند‪ .‬به دفتر پارکینگ که اتاقی کوچک‬ ‫اس��ت و چندین نفر در ان نشسته اند می روم اتاق به حدی‬ ‫ش��لوغ است که نمی دانی باید سوال هایت را از که بپرسی؟‬ ‫بی��رون از ات��اق وی��دا را می بینم و از او می پرس��م که چه‬ ‫نتیجه ای گرفته اس��ت‪ ،‬می گوید از اس��فند ماه برای اجاره‬ ‫امده اما هنوز نتیجه نگرفته‪.‬‬ ‫دوس��ت ویدا ادامه می دهد که ب��ه ما می گویند‪ 5 ،‬صبح‬ ‫برای اجاره اینجا باشید اما واقعا برای ما کار سختی است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایتگری نیست‬ ‫هر چند که هیچ گونه امکانات خاصی برای این افراد در‬ ‫نظر گرفته نشده است اما با اینکه شهرداری مکانی را برای‬ ‫انها در نظر گرفته که کاالهای نو و دست دوم در ان فروش‬ ‫می رود و افرادی که از طبقه متوسط و متوسط رو به پایین‬ ‫هستند می توانند صاحب درامد شوند‪ ،‬اقدامی مثبت است‪.‬‬ ‫یک فروش��نده ترکمنی می گفت‪ :‬ما هر هفته فقط برای‬ ‫همین بازار به تهران می اییم و پس از پایان کار بازار به شهر‬ ‫خود باز می گردیم‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به س��والی که پرس��یدم‪ ،‬مگ��ر اینجا انقدر‬ ‫فروش دارید که این کار برای ش��ما به صرفه باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما مش��تری های بسیاری داریم که کاالهای ما را به صورت‬ ‫عمده خریداری می کنن��د و به همین دلیل برای ما خوب‬ ‫است‪.‬‬ ‫خانمی که تولیدکننده دستمال های اشپزخانه است و در‬ ‫چرخ موتورسیکلت که بچرخد‪ ،‬چرخ زندگی می چرخد‬ ‫مالقات با فیبرنوری در دره پونک‬ ‫خبرنگار‪ ،‬روزنامه نگار‪ ،‬دیروز‪ ،‬امروز و ‪ ...‬فردا‬ ‫پارکینگی برای گذر‬ ‫این جمعه بازار حضور دارد‪ ،‬با اشاره به اینکه جمعه بازار محل‬ ‫مناس��بی برای تولیدکننده اس��ت‪ ،‬زیرا فارغ از دغدغه های‬ ‫فروش و چک و ‪ ...‬می تواند س��هل و اسان سرمایه کار خود‬ ‫را به دس��ت اورده و چرخ��ه کار خود را حفظ کند‪ ،‬مدعی‬ ‫اس��ت برای مصرف کننده هم ش��رایط ایده الی است‪ ،‬زیرا‬ ‫بدون واس��طه با تولیدکننده در ارتباط است و کاالی مورد‬ ‫نیاز خود را به مناس��ب ترین قیمت خری��داری می کند‪ .‬او‬ ‫اشاره ای هم می کند به تعطیلی دیگر بازارهای روز در سطح‬ ‫ش��هر تهران و هجوم تمام فروشندگان ان بازارهای محلی‪،‬‬ ‫به پاس��اژ و پارکینگ پروانه که عالوه بر ش��لوغی بی اندازه‪،‬‬ ‫پای واردکننده کااله��ای بی کیفیت چینی را هم به اینجا‬ ‫هر چند که هیچ گونه امکانات خاصی برای این افراد در نظر گرفته نشده است‬ ‫اما با اینکه شهرداری مکانی را برای انها در نظر گرفته که کاالهای نو و دست دوم‬ ‫در ان فروش می رود و افرادی که از طبقه متوسط و متوسط رو به پایین هستند‬ ‫می توانند صاحب درامد شوند‪ ،‬اقدامی مثبت است‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬فضاها برای افراد ثابتی اس��ت و ما برای‬ ‫این که بتوانیم یک روز در بازار باش��یم باید منتظر بمانیم‬ ‫که یکی از این افراد ثابت به بازار نیاید در ان صورت مکان‬ ‫انها به دیگرانی که منتظرند اجاره داده می شود‪.‬‬ ‫از فروشنده هایی که چند سال است به پارکینگ می ایند‬ ‫در مورد اینکه چگونه می توان همیش��ه جای ثابت داشته‬ ‫باش��ند می پرس��م‪ .‬وحید در پارکینگ مانتو می فروش��د و‬ ‫می گوید که ‪ 3‬سال است هر جمعه به بازار می اید‪.‬‬ ‫وحید در مورد این سوال من که چرا او جای ثابت دارد‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬برای هر دفعه اجاره کردن بازار ‪ 20‬هزار تومان‬ ‫به شهرداری پرداخت می کنیم که در عوض ان قبض هایی‬ ‫به ما داده می ش��ود که این قبض ها نش��انگر س��ابقه کاری‬ ‫ماست‪.‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫باز کرده و با عرضه کاالهای بی کیفیت با قیمت های بسیار‬ ‫نازل‪ ،‬باعث کسادی فروش تولیدکننده های داخلی شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از بازارهای محله ای‬ ‫مهدی پازوکی اس��تاد دانش��گاه و‬ ‫کارشناس مسائل اقتصادی معتقد‬ ‫است که دولت و شهرداری ها باید از‬ ‫بازاره��ای محلی که برپا می ش��ود‪،‬‬ ‫حمای��ت کنند‪ .‬او معتقد اس��ت که‬ ‫طبقه تهیدست جامعه از طریق این‬ ‫بازاره��ا می توانن��د ب��رای خ��ود‬ ‫امرار معاش داشته باشد‪.‬‬ ‫بازاره��ای محل��ی مکان هایی هس��تند که اف��راد طبقه‬ ‫متوس��ط و متوسط رو به پایین می توانند در این فضا برای‬ ‫خود به اش��تغال زایی بپردازند‪ .‬زمان��ی که دولت نمی تواند‬ ‫برای افراد جامعه خود شغل تامین کند باید امکاناتی را در‬ ‫اختیار افراد تهیدس��ت قرار دهد تا بتوانند به تامین معاش‬ ‫خود بپردازند‪.‬‬ ‫یک��ی از این راه ها بازارهای محلی اس��ت ک��ه در ایران‬ ‫کمتر رایج اس��ت‪ .‬در تهران یکی از این بازارها جمعه بازار‬ ‫پارکینگ پاساژ پروانه است که افراد زیادی کاالهای دست‬ ‫دوم و دست ساز خود را در این بازار به فروش می رسانند‪ .‬از‬ ‫این بازارها نباید انتظار داشت که در درامد ملی کشور تاثیر‬ ‫داشته باشد‪ ،‬این نوع بازارها می توانند به اقشار فرودست و‬ ‫طبقات متوسط کمک کند‪ ،‬چون در این بازارها مالیات بر‬ ‫کاالها یک بار پرداخت شده است‪ .‬عده ای بازار غیر متشکل‬ ‫پول��ی را با این نوع بازارها اش��تباه می گیرند‪ .‬بازارهای غیر‬ ‫متشکل پولی با این بازارها متفاوت است‪ .‬بعضی صندوق های‬ ‫قرض الحسنه و تعاونی اعتبار در کشور ما از این نوع بازارها‬ ‫محسوب می شوند که زیر نظر دولت حرکت نمی کنند‪ ،‬به‬ ‫خلق پول می پردازند و خالف سیاس��ت های بانک مرکزی‬ ‫عمل می کنند‪ .‬بازارهای غیرمتش��کل پولی بسیار پدیده ای‬ ‫خطرناک در اقتصاد کش��ور اس��ت‪ .‬ام��ا بازارهای محله ای‬ ‫باید توس��ط دولت و شهرداری از راه تعاونی ها و شهرداری‬ ‫حمایت ش��وند و مکان مش��خص برای انها تدارک ببینند‬ ‫که از این راه دس��تفروش ها در سطح شهر پراکنده نشوند‪.‬‬ ‫جمعه بازارها پدیده ای بس��یار مناس��ب در کشور است که‬ ‫اتفاق��ا تع��داد ان در ایران کم می باش��د و تنها جمعه بازار‬ ‫پارکینگ پروانه اس��ت ک��ه به صورت همیش��گی و مرتب‬ ‫برپا می ش��ود‪ .‬در توکیو تعداد ای��ن بازارها به ‪ 10‬عدد نیز‬ ‫می رسد‪ .‬برگزاری این بازارها به گونه ای است که مکانی را از‬ ‫ش��هرداری برای مدت کوتاهی اجاره کرده و کاالهای خود‬ ‫را به طبقات متوس��ط و متوس��ط رو به پایین می فروشند‪.‬‬ ‫ای��ن نوع بازارها را می توان بازارهای محلی نامید‪ .‬بازارهای‬ ‫محل��ی با توجه به اینکه درامد خاص��ی ندارند تاثیری نیز‬ ‫در درامدهای مل��ی ندارند‪ .‬این بازارها برای طبقات پایین‬ ‫وتهیدستان شهری مناسب است‪.‬‬ ‫خرید از جمعه بازار نشانه پایین امدن سطح زندگی مردم‬ ‫نیس��ت و از منظر رفتارشناسی دالیل دیگری نیز دارد‪ .‬در‬ ‫این بازار صنایع دس��تی توس��ط تولیدکنندگان نیز به طور‬ ‫مس��تقیم عرضه می شود و اجناس دست دوم نیز به فروش‬ ‫می رس��د‪ .‬بس��یاری از صاحب نظران می گوین��د‪ ،‬جامعه ما‬ ‫جامعه ای مصرفی است و به سمت اجناس نو گرایش دارد‪.‬‬ ‫در جمعه بازار چنین چیزی مشاهده نمی شود‪ .‬پیر و جوان‬ ‫و حتی افرادی که از وضعیت مالی پایینی برخوردار نیستند‬ ‫به جمعه ب��ازار می ایند تا خرید کنند‪ .‬برخی کارشناس��ان‬ ‫معتقدند که گذراندن اوقات فراغت‪ ،‬یافتن دوستان جدید‪،‬‬ ‫خری��د اجناس ب��ه قیمت ارزان تر و پاس��خگویی به انگیزه‬ ‫روانشناسانه از جمله دالیلی می توان دید که مردم گرایش‬ ‫به خرید از جمعه بازارها و بازارهای محله ای دارند‪.‬‬ ‫دکتر داور شیخاوندی‪ ،‬دکترای جامعه شناسی از دانشگاه‬ ‫کلمبیا و دکترای برنامه ریزی اجتماعی از دانشگاه سوربن‪،‬‬ ‫اس��تاد دانش��گاه در این ب��اره می گوید‪« :‬جمعه ب��ازار یک‬ ‫میراث قدیمی بوده و از قرون گذش��ته به جامعه ایرانی به‬ ‫ارث رس��یده اس��ت‪ .‬پیش از اینکه بازارهای پرزرق و برق‬ ‫سازمان یافته نظیر ‪ Mall‬در جوامع غربی و به دنبال ان در‬ ‫کشورهای توسعه نیافته پدیدار شود‪ ،‬وجود داشته اند‪ .‬از انجا‬ ‫که هر چیز در جامعه کارکرد نداشته باشد از بین می رود یا‬ ‫در ساخت ان تغییری ایجاد می شود می توان نتیجه گرفت‬ ‫که این بازارها همچنان کارکرد دارند و به شکل گذشته در‬ ‫جامعه برگزار می شوند‪».‬‬ ‫او ادامه می ده��د‪« :‬برنامه اقتصادی در قدیم مبادله کاال‬ ‫به کاال بوده اس��ت‪ .‬افراد در ش��هرهای کوچک و روستاها‬ ‫همدیگر را می شناختند و این بازارها محلی بوده است برای‬ ‫دیدار دوس��تان و اهالی محل‪ .‬گذشته از ان اگر فردی هم‬ ‫نااشنا بوده است در این بازارها با مردم و اهالی محل اشنا‬ ‫می ش��ده اس��ت‪ .‬در این دیدارهای مجدد بین مشتریان و‬ ‫فروشندگان پیوندهای اقتصادی و عاطفی برقرار می شد‪».‬‬ ‫دکتر ش��یخاوندی می گوی��د‪« :‬به‬ ‫دلی��ل کارکردهای��ی ک��ه این گونه‬ ‫بازارها در شهرها دارد در کشورهای‬ ‫توس��عه یافته نیز در کنار بنگاه های‬ ‫س��ازمان یافته‪ ،‬فضاهای��ی ب��رای‬ ‫بازارهای��ی این چنین��ی اختصاص‬ ‫می دهند که اجناس اگرچه دس��ت‬ ‫دوم هس��تند اما به دلیل اینکه با قیمتی ارزان تر در اختیار‬ ‫مردم قرار می گیرند‪ ،‬با استقبال روبه رو می شوند‪».‬‬ ‫به گفته این استاد دانشگاه‪« ،‬انسان موجودی اجتماعی‬ ‫اس��ت و با وجود پیش��رفت فن��اوری‪ ،‬و اب��داع روش هایی‬ ‫مانن��د خرید اینترنتی‪ ،‬چون ارتباط چهره به چهره در این‬ ‫روش ه��ای جدید امکانپذیر نیس��ت‪ ،‬همچن��ان روش های‬ ‫قدیم��ی طرفدار دارد‪ .‬ارتباط چه��ره به چهره صفایی دارد‬ ‫ک��ه ارتب��اط اینترنتی به هیچ وج��ه ندارد‪ .‬ای��ن بازارها به‬ ‫مثاب��ه محلی برای کنش و واکنش اف��راد در جامعه بزرگ‬ ‫و متالطم ش��هری است که حداقل هفته ای یکبار مردم در‬ ‫چنین اماکنی دور هم جمع می ش��وند‪ ».‬او ادامه می دهد‪:‬‬ ‫«اهمی��ت این بازارها تا انجاس��ت که نامزدهای سیاس��ی‬ ‫بخشی از تبلیغات خود را به این بازارها اختصاص می دهند‪،‬‬ ‫بنابراین بازاره��ای هفتگی هم جنبه اجتماعی دارند و هم‬ ‫روانی‪ .‬چون برخی از مش��تریان حت��ی برای خرید به انجا‬ ‫نمی روند انها به این بازارها می روند تا تفریح کنند و اوقات‬ ‫فراغت خود را بگذرانند‪ .‬به عبارتی برایش��ان هم فال است‬ ‫و هم تماش��ا‪ .‬خرید و فروش چهره به چهره سبب می شود‬ ‫این بازارها عواطف انسانی را در دنیای مدرن امروزی تقویت‬ ‫کند‪ ،‬بنابراین می توان این میراث را یک نعمت خواند‪».‬‬ ‫بازارهای محلی مکان هایی هستند که افراد طبقه متوسط و متوسط رو به پایین‬ ‫می توانند در این فضا برای خود به اشتغال زایی بپردازند‪ .‬زمانی که دولت‬ ‫نمی تواند برای افراد جامعه خود شغل تامین کند باید امکاناتی را در اختیار افراد‬ ‫تهیدست قرار دهد تا بتوانند به تامین معاش خود بپردازند‬ ‫نگاه روز‬ ‫بازارهای رها شده‬ ‫در سطح شهر‬ ‫و ترویج داللی‬ ‫مینو بدیعی‬ ‫گروه گزارش‬ ‫جمع��ه بازارها پیش از اینها در جای جای تهران‬ ‫ب��زرگ پراکنده بودن��د اما هم اکنون با گس��ترش‬ ‫مغازه ها به ویژه ش��کل گیری فروش��گاه های بزرگ‬ ‫در کن��ار بازارهای س��نتی‪ ،‬جل و پ�لاس خود را‬ ‫جم��ع کرده ان��د‪ .‬جمعه بازارها در ته��ران از مقوله‬ ‫دستفروش��ی برمی خیزند که بیانگر نوعی بیکاری‬ ‫پنه��ان و در حقیق��ت فعالی��ت ش��دید بخ��ش‬ ‫واسطه گری و داللی در توزیع کاالهاست‪.‬‬ ‫جمعه بازار نوعی دستفروشی گسترده و متمرکز‬ ‫است که همان عوارض و پیامدهای بیکاری پنهان‬ ‫را در جامعه دارد‪.‬‬ ‫دستفروش��ی و بازاره��ای گس��ترده ان نظی��ر‬ ‫جمعه بازارها ع�لاوه بر اینکه بیانگر بیکاری پنهان‬ ‫در جامعه اس��ت‪ ،‬موجب ایج��اد عوارض نامطلوب‬ ‫اقتصادی‪ -‬اجتماعی دیگر می شود‪.‬‬ ‫جمعه بازارها نه قیمت های مش��خص دارند و نه‬ ‫اینک��ه کنترلی بر قیمت کاالهای عرضه ش��ده در‬ ‫انه��ا وجود دارد و نه اینکه کیفیت محصوالتی که‬ ‫عرضه می کنند‪ ،‬مطلوب است‪.‬‬ ‫البته جمعه بازارهایی که خارج از سیستم داللی‬ ‫و واس��طه گری کاال و به وس��یله کس��انی که خود‬ ‫تولیدکننده هس��تند نیز اداره می ش��ود‪ ،‬مس��ائل‬ ‫متعددی را دربردارد‪.‬‬ ‫ازجمله این مس��ائل به گفته یک کارش��ناس‪،‬‬ ‫گس��ترش بیکاری پنهان اس��ت‪ .‬به طور کلی ‪2‬نوع‬ ‫بی��کاری در جامع��ه وج��ود دارد؛ ام��اری که در‬ ‫رس��انه ها درباره بی��کاری اعالم می ش��ود بیکاری‬ ‫اشکار است و دستفروشی نیز جزو بیکاری پنهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان می گویند‪ ،‬این قبیل شغل ها هیچ‬ ‫فایده تولی��دی ندارد و افرادی به مش��اغل انگلی‬ ‫روی می اورند‪ ،‬توان‪ ،‬مهارت و قدرت کار خود را از‬ ‫دست می دهند در نتیجه نیروی انسانی فعالی که‬ ‫باید به کار تولی��دی و صنعتی و خدماتی بپردازد‬ ‫ب��ه دستفروش��ی که اهمیت بس��یار کم��ی دارد‪،‬‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫همه این موارد ناش��ی از افزایش س��طح بیکاری‬ ‫در جامعه است که متاسفانه صنعت و بخش تولید‬ ‫کشور قادر به جلب و جذب نیروهای بیکار و حتی‬ ‫متخصص نیز نیست‪.‬‬ ‫هم اکنون براساس امارهای رسمی نرخ بیکاری‬ ‫به ‪ 45‬درصد رس��یده است و درحال حاضر بخش‬ ‫تولی��د و مولد اقتصاد کش��ور نتوانس��ته نیروهای‬ ‫زیادی حتی متخصصان را جذب کند‪.‬‬ ‫نیروه��ای بی��کار در جامعه که حت��ی در گروه‬ ‫فارغ التحصی�لان دانش��گاهی نیز ق��رار می گیرند‪،‬‬ ‫گروهی از انها به حوزه واس��طه گری و داللی کاال‬ ‫وارد می ش��وند و حتی برخی نی��ز از فرط ناچاری‬ ‫دستفروش��ی می کنن��د که همان گونه که اش��اره‬ ‫ش��د عواقب نامطلوبی را درب��ردارد‪ .‬البته‪ ،‬بیکاری‬ ‫مس��ئله دیگ��ری را به دنبال خ��ود دارد زمانی که‬ ‫ف��ردی مدرک دانش��گاهی خود را اخ��ذ می کند‪،‬‬ ‫برای او هزینه ای از سوی اجتماع شده است که به‬ ‫هزینه س��رانه شهرت دارد‪ .‬اگر فرد نتواند نیازهای‬ ‫کش��ورش را ب��راورده کند و کار مفی��د و تولیدی‬ ‫انجام ده��د‪ ،‬این هزینه س��رانه ب��دون هیچ گونه‬ ‫برگش��تی بالتکلیف باقی می ماند و برای ان کشور‬ ‫ضرر اقتصادی محسوب می شود‪.‬‬ ‫امار نش��ان می دهد‪ ،‬افرادی که از دستفروش��ی‬ ‫و حض��ور در جمعه بازارها ام��رار معاش می کنند‬ ‫زنان و مردانی هس��تند که ن��ان اور خانواده اند که‬ ‫به دلیل بیکاری و نیاز به انجام این گونه کارها روی‬ ‫اورده اند و ب��رای حفظ عزت نفس خود مجبور به‬ ‫انجام این کار هستند‪ .‬برخی از این افراد زیرپوشش‬ ‫دستفروشی به فروش موادمخدر و‪ ...‬اقدام می کنند‬ ‫که اسیب های فراوان اجتماعی دربردارد‪.‬‬ ‫باید گفت این قبیل مش��اغل از نظر اقتصادی و‬ ‫فرهنگی فایده ای ندارد و بداموزی بسیاری با خود‬ ‫به همراه دارد‪ .‬از سوی دیگر برخی از کسانی که به‬ ‫داللی و دستفروشی در جمعه بازارها روی می اورند‬ ‫دارای ثبات ش��خصیتی نیس��تند‪ .‬دستفروش��ان‬ ‫امادگ��ی الزم را برای ورود به ناهنجاری اجتماعی‬ ‫دارند و بس��یار زودتر از یک فرد عادی در معرض‬ ‫اسیب های اجتماعی هستند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که بس��یاری از این افراد به‬ ‫دلیل اینکه کار دستفروش��ی درامد باالیی دارد و‬ ‫راحت به پول مورد نیاز خود دست می یابند به ان‬ ‫روی می اورند و حاضر نیس��تند این شغل را ترک‬ ‫کنند‪ .‬این افراد عموما سرپرست خانواده هستند‬ ‫و ب��رای تامین مخارج خود بای��د این کار را انجام‬ ‫دهند؛ بنابراین هر اقدامی که مانع از کس��ب وکار‬ ‫انها ش��ود نتیجه بخش نخواهد بود‪ ،‬زیرا دوباره به‬ ‫کار قبلی باز خواهند گشت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر دستفروش��ی و بازارهای داللی و‬ ‫جمعه بازاره��ا‪ ،‬راه مطلوبی ب��رای توزیع کاالها و‬ ‫مقابله با گرانی و گرانفروش��ی نیس��ت‪ ،‬برای این‬ ‫سیستم باید راهکارهایی متناسب با نظام تولیدی‬ ‫و اقتصاد مولد پیدا کرد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫پرونده‬ ‫چرخ موتورسیکلت که بچرخد‪ ،‬چرخ زندگی می چرخد‬ ‫مریم نظری ـ گروه گزارش‪«:‬از چپ و‬ ‫راس��ت می این��د‪ ،‬از روی ج��دول کن��ار‬ ‫خیاب��ان و از طرف پیاده روها‪ ،‬فقط از لوله‬ ‫اگزوز ماشین ها‪ ،‬موتورسیکلت بیرون نمی اید!» این ها‬ ‫را راننده تاکس��ی خش��مگینی می گوی��د که با یک‬ ‫موتورس��یکلت تص��ادف کرده اس��ت‪ .‬هم��ه چیز از‬ ‫«الیی کش��ی» راک��ب موتورس��یکلت اغاز ش��د که‬ ‫می خواس��ت از بین اتوبوس خط ‪ BRT‬و تاکسی در‬ ‫حال حرکت با س��رعتی باال عب��ور کند اما به جایش‬ ‫نقش زمین شد‪ .‬این تنها یکی از صحنه هایی است که‬ ‫روزان��ه ش��هروندان در س��طح ش��هرها می بینن��د‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت ها نسبت به خودرو کوچکتر هستند و‬ ‫راه ه��ای ف��رار از ترافیک برای انها فراوان اس��ت‪ .‬به‬ ‫همین دلیل در یک ده��ه اخیر تقاضا برای ان چند‬ ‫برابر ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از پیاده رو عب��ور می کند بی‬ ‫تف��اوت به حق عابران پی��اده و دیگری موتور را بلند‬ ‫می کن��د و از روی جدول وس��ط خیابان دور می زند‪.‬‬ ‫ص��دای بلن��د و دودی ک��ه از اگ��زوز برخ��ی از‬ ‫موتورسیکلت ها خارج می ش��ود که دیگر جای خود‬ ‫دارد‪ .‬بس��یاری از راکبان با انکه به اندازه وانت‪ ،‬روی‬ ‫صنعت موتورسیکلت‪ ،‬مونتاژ یا تولید؟‬ ‫هر چن��د برخی صنعت موتورس��یکلت ایران را‬ ‫به واردات قطع��ات از چین و هند و مونتاژ ان در‬ ‫کشور تقلیل می دهند‪ ،‬اما بهمن ضیاء مقدم‪ ،‬دبیر‬ ‫تو گو با‬ ‫انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در گف ‬ ‫ای��ن ادعا را رد می کن��د و ادامه می دهد‪:‬‬ ‫«فق��ط مونت��اژ خالی نیس��ت‪ .‬ح��دود ‪ 65‬درصد‬ ‫قطع��ات موتورس��یکلت در داخ��ل کش��ور تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬ما فقط به س��اخت (موت��ور ‪)engine‬‬ ‫ورود نکرده ایم‪ .‬البته در مواردی هم کیلومتر شمار‬ ‫موتورس��یکلت از خارج و از دو کشور چین و هند‬ ‫با دو سطح کیفیت متفاوت‪ ،‬وارد می شود‪ ».‬اما به‬ ‫گفته او؛ همین وارد کردن موتور (‪ )engine‬است‬ ‫که در حال حاضر مش��کل بزرگ��ی را پیش روی‬ ‫دس��ت اندرکاران صنعت موتورسیکلت ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ :‬مشکل ما نبود هماهنگی بین سازمان های‬ ‫متولی است‪.‬‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد بر موضوع استاندارد یورو‪ 3‬تاکید دارد‪.‬‬ ‫برای گرفتن اس��تاندارد یورو‪ 3‬تا اول مهرماه‪ ،‬باید‬ ‫طراح��ی ‪ engine‬در موتوره��ای چین��ی تغییر‬ ‫کند‪ .‬تاکنون چند نمون��ه از ‪ engine‬هایی که به‬ ‫اموزش‪ ،‬حلقه مفقوده پیک موتوری‬ ‫ادعای طرف چینی تغییراتی در ان داده شده بود‬ ‫را ازمایش کردیم اما متاس��فانه جواب نداد یا اگر‬ ‫جواب داد به تش��خیص کارشناس��ان در طوالنی‬ ‫مدت مشکالتی برای ان به وجود می امد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر عالوه بر استاندارد یورو‪ ،3‬باید مصرف سوخت‬ ‫موتورس��یکلت نیز استاندارد ش��ود‪ .‬این موضوعی‬ ‫است که شرکت بهینه سازی مصرف سوخت همواره‬ ‫بر ان تاکید می کند‪ ،‬اما با تغییر طراحی ‪،engine‬‬ ‫مصرف باالتر از ‪ 2/2‬لیتر در ‪ 100‬کیلومتر می رود‪.‬‬ ‫تاکن��ون مکاتبات ما با این س��ازمان ها دردی را د‬ ‫وا نکرد ه است‪».‬‬ ‫همه این مشکالت در کنار تحریم ها و مشکالت‬ ‫مالی‪ ،‬س��بب ش��ده تا ضیاء مق��دم از توقف تولید‬ ‫س��خن بگوی��د‪ .‬او می گوی��د‪ 15« :‬س��ال پی��ش‬ ‫تولید کنن��ده ای در بخ��ش خصوصی نداش��تیم‪.‬‬ ‫ش��رکت های محدودی در بخش دولت��ی در این‬ ‫صنع��ت فعال بودند اما از س��ال ‪ 78‬ش��رکت های‬ ‫خصوص��ی هم به می��دان امدن��د و می بینید که‬ ‫با تع��ادل عرضه و تقاض��ا‪ ،‬امروز دیگ��ر در ایران‬ ‫ب و ذهاب نیست‬ ‫موتورسیکلت فقط یک وسیله ایا ‬ ‫بلکه وسیله ارتزاق است‪.‬‬ ‫اقساط ناتمام‬ ‫می��دان گم��رک‪ ،‬س��رزمین‬ ‫موتورسیکلت هاس��ت‪ .‬ت��ا چش��م کار‬ ‫می کن��د در مغازه ه��ا‪ ،‬موتوره��ای نو و‬ ‫کار ک��رده‪ ،‬لوازم یدکی موت��ور و البته‬ ‫پسران جوان مشتاقی دیده می شود که‬ ‫چشم هایش��ان با دیدن موتورسیکلت ها‬ ‫ب��رق می زند‪ .‬س��امان با م��ادرش برای‬ ‫خرید موتورسیکلت امده است‪ .‬مادرش‬ ‫قول داده بود اگر او دانشگاه قبول شود‬ ‫برای��ش یکی بخ��رد‪ .‬دیش��ب مادرش‬ ‫النگوهای��ش فروخته اس��ت و صبح به‬ ‫می��دان گمرک امده اند تا پس��ر با موتوری که می خرد انها را به خان��ه بازگرداند‪ .‬می گوید‪:‬‬ ‫«دلم می خواست از اون موتورهای باحال بخرم اما مامانم فقط ‪ 2‬میلیون و ‪ 300‬هزار تومان‬ ‫پول داره‪ ».‬با دست چند موتور را در مغازه بغلی نشانم می دهد‪ .‬روی یکی از موتورها اتیکت‬ ‫زده ش��ده است‪ 31000000« :‬ریال» س��امان پدر ندارد و مادرش در یک شرکت خدماتی‬ ‫کار می کند‪« .‬موتورها یا هندی هستند یا چینی‪ ».‬این را صاحب یکی از مغازه ها می گوید‪:‬‬ ‫«این یکی ‪ 1‬میلیون و ‪ 900‬هزار تومان اس��ت‪ .‬باالتر که بروی موتورهای ‪ 6‬میلیونی تا ‪10‬‬ ‫میلیونی هم می بینی‪ ».‬کمی پایین تر صاحب یکی از مغازه ها دفتر فروشش را نشانم می دهد‪:‬‬ ‫«این یکی ‪ 2‬سال پیش موتور خرید‪ 50 .‬درصد پیش گرفتم بقیه را قسطی‪ .‬پسر خوبی بود‬ ‫در مغازه حاجی ‪ ...‬کار می کرد چون می ش��ناختمش ازش چک نگرفتم‪ 3 .‬ماه بعد با موتور‬ ‫تصادف کرد و ‪ ...‬بقای عمر ش��ما باش��د‪ .‬البته در تصادف مقصر نبود اما حاال دیگر چه فرق‬ ‫می کند؟ پول ما رفت! این یکی هم که رفتم چکم را پیگیری کنم دیدم شب هفتش است‪.‬‬ ‫تک چرخ زده بود و نتوانسته بود موتور را کنترل کند!» انگشتش را بین صفحه های دفتر و‬ ‫ستون هایش باال و پایین می برد تا اسامی دیگری را نشانم بدهد‪ .‬سراغ موتورهای ‪ 10‬میلیون‬ ‫تومان��ی را می گیرم‪ .‬نش��انی مغ��ازه ای را می دهند در همان حوالی‪ .‬جلوی در نمایش��گاه و‬ ‫فروش��گاه بزرگ موتورس��یکلت که می رسم موتورهای ش��یک و رنگارنگ چشمم را خیره‬ ‫می کند‪ .‬صاحب فروش��گاه شروع می کند به معرفی‪« :‬این یکی اونجر است و ان یکی پالس‬ ‫اس��ت‪ ...‬خدمات پس از فروش عالی‪ ...‬کیفیت این موتورها باالس��ت و به این زودی ها خراب‬ ‫نمی شود‪»...‬‬ ‫موتورس��یکلت خود بار زده اند‪ ،‬انچنان در پیاده روها‬ ‫جوالن می دهند که گویی عابران پیاده به حریم انها‬ ‫وارد شده اند‪ .‬ماجرا تنها به شهرها ختم نمی شود‪ .‬این‬ ‫روزها پای موتورسیکلت ها حتی به روستاهای کشور‬ ‫هم باز شده است‪ .‬از باربری با موتورسیکلت گرفته تا‬ ‫تحویل بسته و غذا جلوی در منزل‪ ،‬دیگر موتورسیکلت‬ ‫در کش��ور تغیی��ر کاربری داده اس��ت‪ .‬قدیم ترها اگر‬ ‫جوانان برای تفریح الیی کش��ی می کردند‪ ،‬حاال دیگر‬ ‫راکبان موتورسیکلت برای رساندن بسته ای به مقصد‬ ‫یا زود رس��اندن مسافر خود است که قوانین رانندگی‬ ‫را زیرپا می گذارند‪ .‬همه اینها برای ان است تا بتوانند‬ ‫لقمه نانی بر س��ر سفره های خود ببرند‪ .‬اماری از این‬ ‫راکبان در دس��ت نیس��ت اما س��یر صع��ودی تولید‬ ‫موتورس��یکلت هایی ب��ا قیمت های کمت��ر و هزینه‬ ‫نگه��داری پایین تر می تواند ش��اهدی بر افزایش این‬ ‫افراد باشد‪ .‬از سال ‪ 91‬که در پی نوسانات ارزی‪ ،‬دولت‬ ‫دهم ‪ 77‬قلم کاال را تجمالتی تش��خیص داد و ورود‬ ‫انها را به کش��ور ممنوع اعالم کرد‪ ،‬موتورسیکلت نیز‬ ‫ب��ه عن��وان پنجا هو س��ومین کاالی لوکس مش��مول‬ ‫ممنوعیت واردات ش��د‪ .‬در پی این اقدام راهنمایی و‬ ‫رانندگی نیز از شماره گذاری موتورسیکلت های تولید‬ ‫خ��ارج امتناع کرده و ب��ه این ترتی��ب راه بر قاچاق‬ ‫موتورسیکلت نیز بسته شد‪.‬‬ ‫نگاه��ی ب��ه ش��رکت های ثب��ت ش��ده در صنعت‬ ‫موتورسیکلت نشان می دهد که ‪ 215‬کارخانه و کارگاه‬ ‫در این زمینه در کش��ور فعالیت می کنند که حداقل‬ ‫‪ 150‬واحد ان در زمینه مونتاژ کامل موتورس��یکلت‬ ‫فعال هستند‪ .‬بقیه واحدها نیز قطعات موتورسیکلت‬ ‫را تولی��د می کنند‪ .‬ای��ن کارخانه ها در اس��تان های‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬البرز‪ ،‬خوزس��تان‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫قم‪ ،‬همدان‪ ،‬خراس��ان رضوی و خراسان شمالی فعال‬ ‫هستند‪ .‬همچنین استان های کهگیلویه و بویراحمد‪،‬‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬زنج��ان‪ ،‬قزوین‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫س��منان‪ ،‬کرمان و یزد نیز در صنعت موتورس��یکلت‬ ‫فعالی��ت می کنند که فعالی��ت این واحده��ا‪ ،‬تعداد‬ ‫چشمگیری را از بیکاری رهانده است‪ .‬تنها در استان‬ ‫قم ‪ 1600‬نفر در صنعت موتورسیکلت اشتغال دارند‪.‬‬ ‫پای��ش لنگ می زن��د‪ .‬در‬ ‫هم��ان ن��گاه اول می ت��وان‬ ‫فهمید پای راس��تش از پای‬ ‫چپ��ش کوتاه ت��ر اس��ت‪ .‬در‬ ‫‪22‬سالگی برای یک تصادف‬ ‫شدید با موتورسیکلت ‪ 6‬بار‬ ‫زیر تیغ جراحی رفته است‪.‬‬ ‫از هم��ان زم��ان مع��روف‬ ‫ش��ده اس��ت به «رضا موتوری»‪ .‬اول و اخر همه‬ ‫جمله هایش به نشانه افسوس سر تکان می دهد‪:‬‬ ‫«خانم درس نخواندم‪ .‬از خدمت که امدم مجبور‬ ‫بودم خرج خانه بدهم‪ .‬پدرم مریض احوال است‪.‬‬ ‫سرمایه ای هم نداشتم موتور یکی از بچه محل ها‬ ‫را خریدم و امدم پیک موتوری‪ ».‬دوباره سرتکان‬ ‫می دهد‪«:‬تصادف ب��ا موتور یعنی بیمارس��تان!‬ ‫با ماش��ین که تصادف کنی دور و برت حفاظی‬ ‫هس��ت اما با موتور‪ ،‬سپر ماشین درست به پایت‬ ‫می خورد‪ .‬تازه این در بهترین حالت است‪ ،‬اگر از‬ ‫رویت رد ش��ود که ‪ »...‬یکی از همکارانش از راه‬ ‫می رسد و بدون مقدمه از مشکل بیمه نبودنش‬ ‫حرف می زند‪ .‬میانسال است‪ ،‬دست کم ‪ 45‬سال‬ ‫را دارد‪« :‬س��ه تا دختر دارم‬ ‫و یک پسر‪ .‬پسرم دانشجوی‬ ‫نقش��ه برداری اس��ت‪ .‬رفته‬ ‫ب��ود ب��رای کارام��وزی‬ ‫سرس��اختمان‪ ،‬انجا افتاد و‬ ‫دس��تش شکس��ت‪ .‬باورتان‬ ‫نمی ش��ود خان��م ت��ا ح��اال‬ ‫نزدی��ک دو میلیون خرجش‬ ‫شده‪ .‬نه اینکه فکر کنید داشتم و خرج کرده ام ها!‬ ‫قرض گرفته ام! اگر بیمه بودم این مش��کالت را‬ ‫نداشتم‪ ».‬اما پیک موتوری بودن روزهای خوب‬ ‫هم به همراه دارد‪ .‬ای��ن را رضا می گوید‪« :‬به ما‬ ‫اعتم��اد می کنند‪ .‬چک هایی با مبال��غ باال را به‬ ‫م��ا می دهند و ما به مقصد می رس��انیم یا حتی‬ ‫برایشان نقد می کنیم و برمی گردانیم‪ .‬این خیلی‬ ‫ش��یرین اس��ت‪ ».‬صاحب پیک موتوری را همه‬ ‫«دای��ی» ص��دا می کنند‪ .‬دایی مش��کالت پیک‬ ‫موت��وری اش را در دو جمل��ه خالص��ه می کند‪:‬‬ ‫«اول‪ ،‬ب��ا اینکه قرار اس��ت برون��د در خانه های‬ ‫مردم‪ ،‬اموزش��ی نمی بینند و دوم با این شرایط‬ ‫اقتصادی‪ ،‬چطور همه این ها را بیمه کنم؟»‬ ‫امار تکان دهنده مرگ موتورسواران‬ ‫اخری��ن ام��اری ک��ه در نیم��ه دوم س��ال گذش��ته از‬ ‫مرگ ومی��ر موتورس��واران در گزارش س��ازمان پزش��کی‬ ‫قانونی کش��ور منتشر شد‪ ،‬نش��ان می دهد که سه چهارم‬ ‫از کشته های موتورسیکلت زیر ‪ 40‬سال سن دارند‪ .‬ضربه‬ ‫به س��ر و شکس��تگی های متعدد علت بیش از ‪ 80‬درصد‬ ‫مرگ های موتورسیکلت س��واران است‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که بیش از ‪ 60‬درصد کشته های موتورسیکلت سواران‪ ،‬زیر‬ ‫‪ 30‬سال هستند‪ .‬در فاصله سال های ‪ 1385‬تا ‪30 ،1389‬‬ ‫ه��زار و ‪ 901‬نفر موتورسیکلت س��وار در حوادث رانندگی‬ ‫جان خود را از دس��ت دادند که این رق��م ‪ 25/7‬درصد از‬ ‫کل قربانیان ح��وادث رانندگی را در برمی گیرد و این رقم‬ ‫بعد از قربانیان تصادفات خودروهای سواری که ‪34/6‬درصد‬ ‫تلفات را شامل می شود‪ ،‬دومین جایگاه را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬از سویی ‪ 42/3‬درصد موتورسواران در همان‬ ‫محل وقوع حادثه درگذش��ته اند که تمامی این موارد لزوم‬ ‫اس��تفاده از لوازم ایمنی مانند کاله ایمنی‪ ،‬لباس مناس��ب‬ ‫و در کنار ان احتیاط بیش��تر در رانندگی و حفظ س��رعت‬ ‫مطمئنه را بیش از پیش روشن می کند‪.‬‬ ‫از نظر س��نی نیز افراد ‪ 18‬تا ‪ 24‬س��ال با ‪ 34/1‬درصد‬ ‫موارد بیشترین کش��ته های تصادفات موتورسیکلت را‬ ‫به خود اختصاص داده اند و ‪ 60/4‬درصد کشته ها‬ ‫افراد زیر ‪ 30‬س��ال هستند؛ بنابراین اگر ‪15/4‬‬ ‫درصد کش��ته های ‪ 30‬تا ‪ 39‬ساله را هم‬ ‫ب��ه ان اضافه کنی��م‪ ،‬به ای��ن نتیجه‬ ‫می رسیم که س��ه چهارم کشته های‬ ‫موتورس��یکلت زیر ‪ 40‬س��ال سن‬ ‫دارن��د‪ .‬در ادامه این گ��زارش امده‬ ‫اس��ت ک��ه در مجم��وع ب��ه نظ��ر‬ ‫می رس��د ایمنی پایین این وس��یله‬ ‫نقلی��ه و به تب��ع ان درصد باالی کش��ته های‬ ‫ناشی از تصادفات موتورسیکلت ها و تعداد قابل‬ ‫توجه مجروحان‪ ،‬مصدوم��ان و معلوالن این نوع‬ ‫ام��ار‪ ،‬بیش��ترین انه��ا از‬ ‫تصادفات که طبق‬ ‫افراد نوجوان و‬ ‫جوان کش��ور‬ ‫هس��تند ‪،‬‬ ‫توجه جدی‬ ‫دستگاه ها را‬ ‫می طلبد‪.‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫متهم ردیف دوم الودگی هوا‬ ‫اماره��ای رس��می نش��ان‬ ‫می دهن��د‪ ،‬تنه��ا در پایتخت‬ ‫‪ 3‬میلیون موتورس��یکلت تردد‬ ‫می کنند‪ .‬مناب��ع متحرکی که‬ ‫به گفته مس��ئوالن س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست در کنار‬ ‫خودروها‪ ،‬نخس��تین متهمان‬ ‫الودگی هوا در شهرها هستند‪.‬‬ ‫محم��د حقانی‪ ،‬دبی��ر کمیته‬ ‫محیط زیس��ت ش��ورای شهر‬ ‫ته��ران در این باره به‬ ‫می گوید‪« :‬یک موتورس��یکلت‬ ‫بنزین��ی به ط��ور معمول ‪ 6‬تا‬ ‫‪ 8‬براب��ر یک خ��ودرو الودگی‬ ‫تولی��د می کن��د‪ ».‬ب ه همی��ن‬ ‫دلیل نخس��تین ب��ار در برنامه کاهش الودگی هوا که در س��ال‬ ‫‪ 74‬مصوب ش��د‪ ،‬ای��ن موضوع مورد توجه ق��رار گرفت‪ .‬به گفته‬ ‫دکتر س��عید متصدی ‪ ،‬معاون محیط انس��انی س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت؛ «عدم اجرای این برنامه و وضعیت بحرانی هوای‬ ‫کالنش��هرها س��بب ش��د در س��ال ‪ ،91‬الیحه دیگری به همین‬ ‫منظور به مجلس ارائه شود‪ .‬مرکز پژوهش های مجلس نیز اعمال‬ ‫اصالحات��ی بر این الیحه را اغاز ک��رد که این فعالیت ها منجر به‬ ‫ارائه طرحی در کمیس��یون های مختلف مجلس ش��د‪ .‬بر اساس‬ ‫مصوبه جدید مجلس موتورس��یکلت هایی اجازه شماره گذاری و‬ ‫عبور و مرور از شهر را دارا می شوند که استاندارد یورو ‪ 3‬را پاس‬ ‫کرده باش��ند‪ .‬این استاندارد بر اس��اس میزان مجاز برای انتشار‬ ‫گازهای االیند ه از موتورس��یکلت اعطا می ش��ود‪ .‬از این رو هیات‬ ‫وزیران مهلت مش��خصی را برای متولیان صنعت موتورس��یکلت‬ ‫در کش��ور تعیی��ن کرده اس��ت‪ .‬موتورس��یکلت ها باید تا س��ال‬ ‫‪ 96‬ب��ا اس��تاندارد ی��ورو ‪ 3‬و از ان به بعد با اس��تاندارد روز اروپا‬ ‫تولی د شوند‪».‬‬ ‫به گفته وی‪« ،‬استاندارد سوخت نیز معادل استاندارد خودروها‬ ‫در ای��ن مدت زم��ان باید اس��تانداردهای روز اروپ��ا ارتقا یابد‪».‬‬ ‫ب��ا این همه ب��ه دلیل عدم اج��رای مصوبه مورد نظ��ر در تولید‬ ‫موتورس��یکلت ‪ ،‬بار دیگر این مهلت تا اول مهرماه امس��ال تمدید‬ ‫شده است‪ .‬موتورسیکلت های برقی یکی از پیشنهادهایی بود که‬ ‫به عنوان جایگزین برای موتورهای بنزینی ارائه شد‪.‬‬ ‫درامد میلیونی از باربری با موتور‬ ‫فریاد می کشد‪« :‬یااهلل‪ ،‬یاهلل» همه کنار می روند‪ .‬ارتفاع کارتن هایی‬ ‫که پش��ت موتورسیکلت روی هم بسته است‪ ،‬به ‪ 2‬متر هم می رسد‪.‬‬ ‫هم��ان جا باید بار را خالی کند‪ .‬اول کاله کاس��کتش را که با طناب‬ ‫روی بار بسته بر می دارد‪« .‬وفا» ایالمی است‪ .‬لیسانس علوم سیاسی‬ ‫از دانش��گاه ازاد ایالم دارد‪ .‬این جا توی منطقه بازار فقط وفا نیس��ت‬ ‫که با موتور باربری می کند‪ ،‬کافی است دقیقه ای به خیابان زل بزنی‬ ‫تا چند موتوری دیگر را در همین شرایط ببینی‪ .‬وفا هیچ کار دیگری‬ ‫پیدا نکرده اس��ت‪« :‬ش��نیده بودم از طریق اگه��ی روزنامه کار پیدا‬ ‫می ش��ود‪ .‬امدم تهران و ‪ 5‬ماه وقتم را همین طور هدر دادم‪ .‬روزنامه‬ ‫می خریدم زنگ می زدم و می رفتم دنبال کار می گش��تم‪ 5 .‬ماه خانه‬ ‫عمویم مهمان بودم‪ .‬اما اخرش دیدم دیگر نمی ش��ود سر بار دیگری‬ ‫بود‪ .‬خدا رو ش��کر االن روزگارم می گذرد‪ .‬اما موتور خیلی س��نگین‬ ‫می ش��ود‪ .‬دس��ت ها‪ ،‬پاها و کمرم از شب تا صبح درد می کند‪ .‬بعضی‬ ‫شب ها از شدت درد خوابم نمی برد‪ ».‬در جواب اینکه درامدت چقدر‬ ‫اس��ت‪ ،‬می خندد‪« :‬راس��ت بگویم؟ روزانه از ‪ 80‬هزار تومان درامد‬ ‫دارم تا ‪ 120‬هزار تومان‪ ».‬چند کیلومتر باالتر‪« ،‬اس��ید مهدی»‬ ‫اطراف میدان ولیعصر با موتور‪ ،‬مسافرکشی می کند‪ .‬او همین طور‬ ‫زیر لب می گوید‪« :‬موتور! موتووور!» تا باالخره س��ر و کله مسافر‬ ‫پیدا ش��ود‪ .‬یک هیوندا ‪ 125‬دارد که به گفته خودش ارزان ترین‬ ‫موتور توی بازار است‪ .‬کرایه ها با تاکسی فرق می کند‪ .‬می گوید‪:‬‬ ‫«ترافیک که باشد‪ ،‬مسافر هم عجله داشته باشد دیگر قیمت‬ ‫خیلی باالتر می رود‪».‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫اینـه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سازمانتامین اجتماعیبزرگترینوانحصاری ترینسازمان‬ ‫رویای سالمتی با مصرف بی رویه دارو‬ ‫تخریب خالق‪ ،‬پنجره ای به سمت پیشرفت‬ ‫رویای برباد رفته اموزش رایگان‬ ‫بنفشه رنجی‪:‬اموزش و پرورش رایگان که اصل‬ ‫‪ 30‬قان��ون اساس��ی قرار ب��ود ان را تضمین کند‪،‬‬ ‫امروز تبدیل به رویایی برای خانواده ها شده است‪.‬‬ ‫طبق این اصل‪ ،‬دولت موظف اس��ت وسایل اموزش و پرورش‬ ‫رایگان را برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و‬ ‫وس��ایل تحصیالت عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور‬ ‫رایگان گسترش دهد‪ .‬با این حال‪ ،‬هزینه های دریافتی مدارس‬ ‫از والدین تمامی ندارد‪ ،‬مدارس��ی که با تقس��یم شدن به انواع‬ ‫مختل��ف دولتی‪ ،‬غیردولتی‪ ،‬نمونه دولتی‪ ،‬غیرانتفاعی‪ ،‬هیات‬ ‫امنایی‪ ،‬تیزهوش��ان‪ ،‬استثنایی‪ ،‬شاهد و اسالمی جدا از تبعات‬ ‫تفکی��ک دانش اموزان‪ ،‬هزینه های مختلف��ی را به خانواده ها‬ ‫تحمی��ل کرده اس��ت‪ .‬اگرچ��ه ممکن اس��ت در برخی موارد‬ ‫هزینه ها ناگهانی دریافت نشود‪ ،‬اما حتی در مدارس دولتی نیز‬ ‫هزینه ه��ای تدریجی اگر روی هم جمع ش��ود به یک میلیون‬ ‫تومان می رسد‪ .‬درحالی همیشه صحبت از این شده است که‬ ‫اخ��ذ وجه اگر به صورت اجباری باش��د‪ ،‬خالف قانون اس��ت و‬ ‫مس��ئوالن وزارت ام��وزش و پرورش با ای��ن موضوع برخورد‬ ‫می کنند که همچنان این رویه ادامه دارد‪ .‬چندی پیش اعالم‬ ‫ش��د که ‪ 2‬نفر از مدیران خاطی در خصوص اخذ اجباری وجه‬ ‫هنگام ثبت نام عزل ش��ده اند‪ .‬فرهاد بشیری‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫ام��وزش و تحقیقات مجلس در این رابطه گفته بود‪ :‬اگر اولیا با‬ ‫چنین مس��ئله ای روبه رو ش��دند می توانند به مراکز اموزش و‬ ‫پ��رورش اعالم کنند تا با ان برخورد ش��ود و در جلس��ه ای که‬ ‫برگزار ش��د مقرر ش��د کمیس��یون اموزش مجلس و وزارت‬ ‫اموزش و پرورش ش��ماره های تماس��ی را اعالم کنند تا مردم‬ ‫شکایت های خود را انعکاس دهند تا با ان برخورد قانونی شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که عده ای دیگر معتقدند که فقدان اعتبار‬ ‫مورد نیاز سرانه اموزش از جانب دولت‪ ،‬مدارس را با مشکالتی‬ ‫مواج��ه کرد که برای چرخاندن امور خ��ود مجبور به دریافت‬ ‫وجه می شوند‪ ،‬در غیر این صورت مدارس قادر به تامین مخارج‬ ‫خود و خدمات رسانی نخواهند بود و در این میان نیز عزل چند‬ ‫مدی��ر دردی را دوا نمی کند‪ .‬بس��یاری از م��دارس غیردولتی‬ ‫می گویند که‬ ‫مقطع متوسطه در پاس��خ به خبرنگار‬ ‫قیمت ها هنوز تصویب نش��ده است و بنابر هزینه سال گذشته‬ ‫ش��هریه دریافت می ش��ود و س��پس مابه التفاوت ان حساب‬ ‫می ش��ود‪ .‬در حالی که مدارس دیگر شهریه هایی از ‪ 4‬میلیون‬ ‫تومان تا ‪ 10‬میلیون تومان را عنوان می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹روایت خانواده ها از ثبت نام مدارس‬ ‫اقای مهدوی برای ثبت نام فرزند خود در مقطع اول متوسطه با‬ ‫اموزش رایگان ناقض کیفیت نیست‬ ‫یک عضو کانون صنفی معلمان‬ ‫ای��ران در گفت وگ��و با‬ ‫دریاف��ت وجه ب��رای تحصیل در‬ ‫م��دارس دولت��ی را مخالف قانون‬ ‫اساس��ی می دان��د و می گوی��د‪:‬‬ ‫هزینه ه��ای مدارس ب��ا توجه به مناط��ق مختلف تعیین‬ ‫می ش��ود‪ .‬در مناطق باال ممکن است ش��هریه ها گران تر و‬ ‫در مناط��ق پایین کمتر باش��د‪ .‬مهدی بهلولی با اش��اره به‬ ‫ی��ک مثال عنوان می کند‪ :‬ش��هریه مدرس��ه نمونه دولتی‬ ‫در منطق��ه ‪12‬حدود ‪ 400‬هزار تومان اس��ت‪ .‬به گفته این‬ ‫کارش��ناس‪ ،‬روحانی در باره اصل ‪ 30‬قانون اساس��ی گفته‬ ‫بود که ناقض کیفیت نیس��ت؛ یعنی اموزش وپرورش هم‬ ‫باید رایگان و هم کیفیت مناس��بی داش��ته باشد‪ .‬او ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬دریافت پول توسط مدارس از دوران وزارت اقای‬ ‫حاجی بابایی ش��تاب گرفت و در ای��ن دوره نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫بهلول��ی با بیان اینکه مدارس دولتی ادعا می کنند از دولت‬ ‫س��رانه دریافت نمی کنند‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬مدارس دولتی‬ ‫س��اختمان های قدیمی دارد و قدم��ت برخی از انها به ‪40‬‬ ‫س��ال پیش برمی گردد‪ .‬این س��اختمان ها مشکالتی دارد‬ ‫تو س��از را از‬ ‫که مدارس س��عی می کنند هزینه های ساخ ‬ ‫خانواده ها دریافت کنند‪.‬ب��ه گفته این عضو کانون صنفی‬ ‫معلمان‪ ،‬مدارس س��عی می کنند خانواده ها را به بهانه های‬ ‫مختل��ف مانند امتحان یا جلس��ه انجمن اولی��ا مربیان به‬ ‫مدرسه بکشانند و از انها پول دریافت کنند‪.‬‬ ‫سرانه مدارس‪ ،‬کمتر از هزینه یک امتحان‬ ‫یک عض��و کمیس��یون ام��وزش و تحقیق��ات مجلس در‬ ‫با اشاره به اینکه با وجود اصل ‪ 30‬قانون‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اساس��ی برای اموزش رایگان‪ ،‬نباید واقعیت مدارس دولتی را‬ ‫فراموش کرد‪ ،‬می گوید‪ 98 :‬درصد بودجه ‪ 20‬هزار میلیاردی‬ ‫ام��وزش و پرورش صرف امور جاری می ش��ود و کل پول در‬ ‫اختیار وزیر ‪ 400‬میلیارد تومان هم نیست‪.‬‬ ‫به گفته قاسم احمدی الشکی‪ ،‬سال گذشته سرانه دانش اموزی ‪ 50‬میلیارد تومان‬ ‫پرداخت ش��د‪ ،‬یعنی هر مدرس��ه ‪ 200‬تا ‪ 300‬هزار تومان که از هزینه یک جلسه‬ ‫امتحان نیز کمتر است‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬مجلس تالش می کند به اعتبار اموزش و‬ ‫پرورش برای خرج در مدارس اضافه کند‪ ،‬تا زمانی که مدارس مشکل تامین هزینه‬ ‫دارند نمی توان انتظار اموزش ‪ 100‬درصد رایگان داشت‪.‬‬ ‫اشباع شدن مدارس دولتی نزدیک به منزلش ان مجبور می شود‬ ‫پس��رش را در مدرس��ه هیات امنایی ثبت نام کند‪ .‬او شهریه این‬ ‫مدرسه را ‪ 540‬هزار تومان عنوان می کند‪ ،‬اما هزینه های جانبی‬ ‫نیز افزوده می شود‪ .‬اقای مهدوی همان ابتدا برای پوشه و تشکیل‬ ‫پرون��ده ‪5‬هزار تومان پرداخت می کند و به او گفته می ش��ود که‬ ‫باید یونیفورم کت و شلوار را سفارش دهند که حداقل ‪ 100‬هزار‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون اموزش با بی��ان اینکه امروز م��دارس دولتی ضعیف ترین‬ ‫مدارس هستند‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬دانش اموزان ممتاز در مدارس شاهد‪ ،‬هیات امنایی‬ ‫و غیرانتفاع��ی تحصی��ل می کنن��د و دانش اموزانی که چاره ای ندارن��د به مدارس‬ ‫دولتی می روند‪ .‬احمدی الشکی با بیان اینکه دریافت وجه اجباری غیرقانونی است‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬باید خیران مدرسه ساز را به این سمت هدایت کنیم که در گذراندن امور‬ ‫م��دارس نیز کمک کنند‪.‬او تاکید می کند‪ :‬اگر اقدام عملی از جانب دولت و مجلس‬ ‫برای کمک به مدارس نشود‪ ،‬نمی توان کاری از پیش برد و کنار گذاشتن فالن مدیر‬ ‫مدرسه نیز مشکلی را حل نمی کند‪.‬‬ ‫به گفته این نماینده مجلس‪ ،‬کمک به مدارس باید با ضابطه و در دامنه تعریف دار‬ ‫انجام ش��ود تا براس��اس همان ضابطه نیز برای خرج این پول ها پرس��ش شود و در‬ ‫انتظار پاسخ های معقول بود‪.‬‬ ‫تومان هزین��ه می برد‪ .‬او تخمین می زند تا اخر س��ال تحصیلی‬ ‫خ��رده هزینه ها به ‪ 1‬میلیون تومان برس��د‪ .‬ی��ک روزنامه نگار پا‬ ‫به س��ن گذاش��ته که نمی خواهد نامش در روزنامه چاپ ش��ود‬ ‫می گوید‪ :‬پس��رم در مدرسه مش��هور دولتی که باید رایگان باشد‬ ‫درس می خوان��د و ش��هریه ای ک��ه از او گرفتن��د ‪3‬برابر حقوق‬ ‫بازنشستگی من است‪ .‬در ضمن پسرم می خواهد کنکور هنر هم‬ ‫بدهد و باید ‪5‬میلیون هم به اموزشگاه هنر بدهیم‪ ،‬این رقم برای‬ ‫من کمرش��کن اس��ت و مجبورم چند کار سنگین را قبول کنم تا‬ ‫بتوانم از پس ان برایم‪ .‬اموزش کم کم خانواده ها را مثل درمان به‬ ‫زیر خط فقر می ران��د‪ .‬من اعتراضی ندارم‪ ،‬چراکه این اعتراض را‬ ‫بی فایده می دانم‪ .‬کاش حداقل قانون اساس��ی را تغییر دهند تا ما‬ ‫هم پول مان بر باد نرود و هم احساس قانون شکنی نکنیم‪.‬‬ ‫نگاه انضمامی به نظام اموزش��ی حلقه گمشده ای است‬ ‫که در غیاب ان بس��یاری از برنامه ها و اهداف کالن کشور‬ ‫با بن بست روبه رو می شوند‪ .‬در نگاه توسعه یافته همه جانبه‪،‬‬ ‫ام��وزش در خدمت برنامه ریزی جامعه ق��رار می گیرد‪ .‬از‬ ‫پیش همه می دانند در زمان مشخص صنعت‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫خدمات به چه نیروی انسانی با کدام مهارت ها نیاز است تا‬ ‫براس��اس ان دانشگاه ها برنامه های خود را شکل دهند و با‬ ‫استعدادیابی افراد ماهر‪ ،‬متعهد و باانگیزه را برای نیازهای‬ ‫اعالم شده تربیت کنند‪ .‬از این طریق در هم پیوندی مراکز‬ ‫اموزش��ی و بخش های مختلف اقتصادی م��ا با هم افزایی‬ ‫روبه رو می شویم که در عمل تولید ثروت را با سرعت کافی‬ ‫افزای��ش می دهد و اموزش عالی ه��م منابع کافی را برای‬ ‫بهبود کیفی خود می یابد‪.‬‬ ‫تجاری س��ازی اموزش نام تازه نگاه انضمامی به اموزش‬ ‫اس��ت و چون بحث تازه ای در ایران محس��وب می شود ما‬ ‫مس��لح به مبانی نظری کافی در این مورد نیستیم و برای‬ ‫رفع این فقدان ناچاریم وارد گفت وگوی انتقادی شویم که‬ ‫هم دولت در ان ش��رکت کنند و هم اهالی نظام اموزشی‬ ‫و هم کارافرینانی که اینده توس��عه کشور در گروی همت‬ ‫و اراده انهاس��ت‪ .‬در این گفت وگو الزم اس��ت ما شناخت‬ ‫نس��بی از وضعیت موجود کشور داشته باشیم و بدانیم در‬ ‫چه مرحله توسعه یافتگی به سر می بریم‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه در حالی ک��ه صنایع ما به تکنس��ین های‬ ‫اچار به دس��ت نی��از دارد ما در حالی که با مش��کل انبوه‬ ‫مهندس های جویا کار مواجهه بشویم با کمبود جدی این‬ ‫تکنسین ها روبه روییم و به این دلیل کل صنایع ما با بحران‬ ‫تعمی��ر و نگهداری دس��ت و پنجه ن��رم می کنند و به این‬ ‫دلیل ما باید مش��کل استهالک با نرخ باال را حل کنیم که‬ ‫منابع زیادی را می طلب��د و در بخش اموزش بحران نبود‬ ‫برگشت سرمایه در حالی که به شدت وجود دارد ولی هنوز‬ ‫هیچکس در مورد ان سخن نمی گوید‪ .‬در حالی که دولت‬ ‫و بس��یاری از خانواده ها به س��ختی این منابع را به دست‬ ‫اورده اند‪ .‬نبود تناس��ب بین شغل و تخصص از بحران های‬ ‫ی اس��ت که باید قبل از طرح تجاری سازی در مورد‬ ‫دیگر ‬ ‫ان دقت کافی انجام گیرد‪ .‬در حالی که مدیریت یک دانش‬ ‫خاص در جهان امروز محسوب می شود بسیاری از مشاغل‬ ‫مدیریتی توس��ط مهندسان و پزشکان اشغال می شود ‪ ،‬ان‬ ‫ه��م در حالی که بس��یاری از تحصیل کرده های مدیریتی‬ ‫بیکارند‪ .‬این س��ازگار نبودن در بلندمدت مراکز اموزش��ی‬ ‫و دانش��جویان را بی رغبت می کند که خود را مدام روزامد‬ ‫معاون اموزش متوسطه وزارت اموزش و پرورش خبر داد‪:‬‬ ‫پرداخت سرانه مدارس قبل از شروع سال تحصیلی‬ ‫معاون اموزش متوس��طه وزارت اموزش و پرورش با بیان اینکه در حال حاضر بحث اماده س��ازی فضاهای‬ ‫اموزش��ی در استان ها با حمایت س��ازمان نوسازی مدارس در حال انجام است و تا قبل از شروع سال تحصیلی‬ ‫به اتمام می رس��د‪ ،‬گفت ‪ :‬س��رانه مدارس را نیز تا قبل از شروع سال تحصیلی به انها پرداخت خواهیم کرد‪ .‬وی‬ ‫در پاسخ به پرسشی درباره پروژه مهر اظهار کرد‪ :‬در پروژه مهر بخش های مختلفی مطرح است که یکی از انها‬ ‫ثبت نام مدارس بود چندی پیش پایان یافت‪ .‬همزمان با بحث ثبت نام مدارس‪ ،‬ساماندهی نیروهای انسانی اغاز‬ ‫شده است‪ .‬درحال حاضر ساماندهی نیروهای انسانی در برخی مناطق کشور به صورت ‪ 100‬درصد انجام شده‬ ‫است‪ .‬زرافشان همچنین با بیان اینکه کتاب های درسی دانش اموزان تامین شده است‪ ،‬افزود‪ :‬امسال در تمام‬ ‫پایه ها بخش عمده کتاب ها چاپ و میان استان ها توزیع شده است‪ .‬تالش می کنیم چرخه توزیع تا ‪15‬شهریور‬ ‫ماه کامل ش��ود‪.‬وی درباره نقل وانتقال فرهنگیان نیز گفت‪ :‬بخش��ی از نقل وانتقال فرهنگیان از طریق سیستم‬ ‫کامپیوتری انجام ش��ده و بخشی از جابه جایی ها نیز بعد از ثبت نام همکاران برای نقل وانتقاالت اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال جابه جایی در ادارات و درخواست انتقال همسران باعنوان نقل وانتقاالت اضطراری مورد توجه‬ ‫ما است که البته جزو موارد خاص بوده و میزان ان اندک است‪.‬‬ ‫جمعیت جهان‬ ‫جمعیت کنونی جهان‬ ‫‪7.252.532.061‬‬ ‫متولدین امسال‬ ‫‪83.957.635‬‬ ‫متولدین امروز‬ ‫‪176.738‬‬ ‫گو میر امسال‬ ‫مر ‬ ‫‪34.641.928‬‬ ‫گو میر امروز‬ ‫مر ‬ ‫‪72.924‬‬ ‫رشد جمعیت در سال جاری‬ ‫‪49.315.708‬‬ ‫حکومت و اقتصاد‬ ‫هزینه های بهداشت و درمان توسط‬ ‫کشورهای جهان برای امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪4.884.273.046 $‬‬ ‫هزینه های اموزش توسط کشورهای‬ ‫جهان برای امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪4.324.557.294 $‬‬ ‫هزینه های نظامی توسط کشورهای‬ ‫جهان برای امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪2.225.065.008 $‬‬ ‫تولید امسال خودرو‬ ‫‪40.907.565‬‬ ‫تولید امسال دوچرخه‬ ‫‪84.330.908‬‬ ‫رایانه های فروخته شده در این سال‬ ‫‪212.930.734‬‬ ‫جامعه و رسانه‬ ‫کتاب های جدید منتشر شده‬ ‫امسال‬ ‫‪1.504.719‬‬ ‫روزنامه های منتشر شده امروز‬ ‫‪232.946.572‬‬ ‫گیرنده های تلویزیون فروخته‬ ‫شده امروز‬ ‫‪304.417‬‬ ‫تلفن های همراه فروخته شده‬ ‫امسال‬ ‫‪2.370.301‬‬ ‫هزینه صرف شده برای بازی های‬ ‫رایانه ای برای امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪86.228.578 $‬‬ ‫کاربران اینترنت در جهان‬ ‫‪2.948.623.047‬‬ ‫تعداد نامه الکترونیکی ارسال‬ ‫شده امروز‬ ‫‪96.897.672.239‬‬ ‫مطالب افزوده شده به وبالگ ها‬ ‫‪1.652.712‬‬ ‫برای امروز‬ ‫‪299.295.426‬‬ ‫تویت امروز‬ ‫محیط زیست‬ ‫جنگل های از دست رفته امسال (هکتار )‬ ‫‪3.140.436‬‬ ‫زمین های زراعی از بین رفته به دلیل‬ ‫فرسایش خاک امسال (هکتار )‬ ‫‪4.227.877‬‬ ‫دی اکسیدکربن (‪ ) CO2‬متصاعد شده‬ ‫امسال (تن )‬ ‫‪21.236.000.062‬‬ ‫کویرزایی امسال (هکتار )‬ ‫‪7.246.429‬‬ ‫مواد شیمیایی سمی رها شده در اب و هوا‬ ‫و خشکی توسط صنایع در این سال (تن )‬ ‫‪5.913.314‬‬ ‫غذا‬ ‫افراد دچار سوء تغذیه جهان در حال حاضر‬ ‫‪888.836.047‬‬ ‫افراد دارای اضافه وزن جهان در حال حاضر‬ ‫‪1.595.243.267‬‬ ‫افراد دچار چاقی جهان در حال حاضر‬ ‫‪531.747.756‬‬ ‫مرگ و میر ناشی از گرسنگی امروز‬ ‫‪14.216‬‬ ‫هزینه صرف شده برای بیماری های ناشی از‬ ‫چاقی در امریکا برای امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪221.218.778 $‬‬ ‫هزینه صرف شده برای کم کردن وزن در‬ ‫امریکا برای امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪87.878.137 $‬‬ ‫اب‬ ‫مصرف اب این سال (میلیارد لیتر )‬ ‫‪2.993.794‬‬ ‫مرگ و میر ناشی از بیماری های مرتبط با‬ ‫اب در این سال‬ ‫‪1.087.440‬‬ ‫افراد بدون دسترسی به اب اشامیدنی سالم‬ ‫‪730.729.931‬‬ ‫انرژی‬ ‫تجاری شدن اموزش‪ ،‬کلید معمای تحصیل کرده های بیکار‬ ‫کنن��د و کارایی خود را در صحنه عمل محک بزنند‪ .‬البته‬ ‫در بس��یاری از مواق��ع تحصیل کرده ها به مش��اغلی روی‬ ‫می اورن��د که بدون تحصیل هم می توانند ان را به دس��ت‬ ‫اورن��د‪ .‬تجاری س��ازی وقتی به دس��ت می ای��د که مراکز‬ ‫تولیدی و تصمیم گیران به صورت‬ ‫بنیادی��ن ب��ه تحقی��ق و پژوهش‬ ‫روی بیاورند و با ارجاع پروژه های‬ ‫تحقیقات��ی ارتب��اط همه جانبه و‬ ‫فراگی��ر با نظام ام��وزش عالی را‬ ‫در دستورکار خود قرار دهند‪ ،‬اگر‬ ‫این مراک��ز در ورود فناوری نوین‬ ‫به انتقال دانش از خارج به صورت‬ ‫جدی بپردازند و در این انتقال دانش مراکز دانش��گاهی را‬ ‫درگیر کنند هم س��طح دانش دانشگاه ها افزایش می یابد و‬ ‫ه��م در اینده نه چندان دور ما می توانیم وارد عصر نواوری‬ ‫و خالقی��ت هم بش��ویم و بتوانیم اخت��راع و نواوری ها در‬ ‫سطح جهان داشته باشیم و همچنین بسیاری از نیازهای‬ ‫مصرف��ی جامعه را خود تولید کنیم و ب��ه همان فرجامی‬ ‫برس��یم که نامش را خودکفایی گذاشته ایم‪ .‬به یاد بیاوریم‬ ‫اگر دانش��گاه ها تحقیق را در دستورکار قرار دهند از همان‬ ‫جهان در یک نگاه‬ ‫دبستان به جای پر کردن حافظه‬ ‫کودکان در انها روح پرسشگری‬ ‫و کنجکاوی را برمی انگیزند و نوع‬ ‫راهیابی دانشجو به دانشگاه دیگر‬ ‫نمی توان��د براس��اس مکانیزمی‬ ‫باش��د که عالق��ه در ان هیچ جایی نداش��ته باش��د‪ .‬تنها‬ ‫ادم های عالقمند می توانند پروژه های تحقیقاتی را ش��کل‬ ‫بدهن��د و در اینده نیروهای کارامدی برای مراکز تولیدی‬ ‫می شوند‪ .‬تجاری سازی تنها راهی است که کارامدی نظام‬ ‫اموزش عالی را تضمین می کند‪.‬‬ ‫*مطلع ش�دیم مجله پی�ام اوران ن�ور با موضوع‬ ‫تج�اری ش�دن ام�وزش ب�ه زودی چاپ و منتش�ر‬ ‫می شود‪ .‬در مورد این مجله بیشتر خواهیم نوشت‪.‬‬ ‫معاون عمرانی وزیر اموزش و پرورش اعالم کرد‪:‬‬ ‫وجود ‪ 31‬هزار کالس درس نیمه کاره در کشور‬ ‫رئیس س��ازمان نوسازی‪ ،‬توس��عه و تجهیز مدارس کش��ور با بیان اینکه ‪ 5000‬پروژه اموزشی نیمه کاره در‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مجموع این پروژه ها ‪ 31‬هزار کالس درس��ی و حدود ‪ 6‬میلیون مترمربع فضا را‬ ‫شامل می شود‪ .‬برای تکمیل و تجهیز این طرح های عمرانی بودجه ای به میزان ‪ 3300‬میلیارد تومان نیاز است‪.‬‬ ‫مرتض��ی رییس��ی عنوان کرد‪ :‬در س��ال گذش��ته باوجود اینکه تخصی��ص منابع دچار مش��کل بود‪ ،‬حدود‬ ‫‪1200‬پروژه در سراسر کشور اماده و تحویل شد‪.‬وی افزود‪ :‬امروز ‪ 6000‬پروژه نیمه تمام درکشور داریم‪ .‬از این‬ ‫تعداد حدود ‪ 240‬استخر و ‪ 800‬سالن ورزشی را می توان مورد اشاره قرار داد‪ .‬در واقع نزدیک به ‪ 1000‬پروژه‬ ‫ورزشی نیمه تمام وجود دارد‪.‬معاون عمرانی وزارت اموزش و پرورش اظهار کرد‪ :‬مجموع این پروژه ها ‪ 31‬هزار‬ ‫کالس درس��ی و حدود ‪ 6‬میلیون مترمربع فضا را ش��امل می شود‪ .‬برای تکمیل و تجهیز این طرح های عمرانی‬ ‫بودجه ای به میزان ‪ 3300‬میلیارد تومان نیاز است‪.‬رییسی با بیان اینکه بخشی از این پروژه ها از محل اعتبارات‬ ‫ملی به خصوص اعتبارات مربوط به تخریب‪ ،‬بازسازی و مقاوم سازی مدارس و بخشی از محل اعتبارات استانی‬ ‫اجرا و تکمیل می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬البته س��هم پروژه های ملی و مش��ارکتی یعنی پروژه های میان دولت و خیران‬ ‫که به صورت مشترک تامین منابع می شوند و سهم پروژه های مردمی بیشتر از سهم پروژه های استانی است‪.‬‬ ‫مصرف امروز انرژی در‬ ‫جهان (کیلو وات ) از ‪:‬‬ ‫‪182.090.556‬‬ ‫ـ منابع غیرقابل تجدید‬ ‫(کیلو وات )‬ ‫‪147.492.548‬‬ ‫ـ منابع قابل تجدید‬ ‫(کیلو وات )‬ ‫‪34.598.007‬‬ ‫انرژی خورشیدی دریافتی‬ ‫امروز زمین (کیلو وات )‬ ‫‪1.359.539.767.028‬‬ ‫نفت استخراج شده‬ ‫امروز‬ ‫‪38.967.860‬‬ ‫نفت باقیمانده (بشکه )‬ ‫‪1.206.391.560.924‬‬ ‫زمان اتمام نفت (روز )‬ ‫‪14.362‬‬ ‫گاز باقیمانده (واحد )‬ ‫‪1.135.965.168.110‬‬ ‫زمان اتمام گاز (روز )‬ ‫‪59.788‬‬ ‫زغال سنگ باقیمانده‬ ‫(واحد )‬ ‫‪4.377.764.984.023‬‬ ‫زمان اتمام زغال سنگ‬ ‫(روز )‬ ‫‪150.957‬‬ ‫سالمت‬ ‫گو میر در اثر بیماری های‬ ‫مر ‬ ‫واگیردار‬ ‫‪7.838.712‬‬ ‫گو میر کودکان زیر ‪5‬‬ ‫مر ‬ ‫سال‬ ‫‪4.589.722‬‬ ‫سقط جنین امسال‬ ‫‪25.367.261‬‬ ‫گو میر مادران هنگام‬ ‫مر ‬ ‫زایمان در این سال‬ ‫‪207.585‬‬ ‫افراد مبتال به ایدز‬ ‫گو میر ناشی از ایدز‬ ‫مر ‬ ‫امسال‬ ‫‪36.476.400‬‬ ‫‪1.015.072‬‬ ‫گو میر ناشی از سرطان‬ ‫مر ‬ ‫امسال‬ ‫‪4.959.185‬‬ ‫گو میر ناشی از ماالریا‬ ‫مر ‬ ‫امسال‬ ‫‪592.284‬‬ ‫سیگار های مصرف شده امروز‬ ‫‪7.036.424.886‬‬ ‫گو میر ناشی از استعمال‬ ‫مر ‬ ‫سیگار‬ ‫‪3.018.552‬‬ ‫گو میر ناشی از مصرف‬ ‫مر ‬ ‫الکل‬ ‫‪1.510.228‬‬ ‫خودکشی های امسال‬ ‫هزینه صرف شده برای مواد‬ ‫مخدر غیرقانونی (دالر امریکا)‬ ‫تلفات ناشی از تصادفات‬ ‫جاده ای امسال‬ ‫‪647.513‬‬ ‫‪241.560.316.119 $‬‬ ‫‪815.104‬‬ ‫نکته‬ ‫مدیران استراتژیک‬ ‫یا استراتژی مدیران؟!‬ ‫ش��اید به باور بس��یاری از تحلیلگران و کارشناسان‪،‬‬ ‫مشکالت سازمان عیالوار تامین اجتماعی‪ ،‬بیش و پیش‬ ‫از انکه برخاس��ته از متغیره��ا و پارامترهای اقتصادی‬ ‫باش��د‪ .‬فرایند سیاسی کاری و انسداد بیشتر روزنه های‬ ‫تنفس��ی در این س��ازمان بیمه ای اس��ت‪ .‬اگر مدیریت‬ ‫سازمان تامین اجتماعی در صدد برون رفت این سازمان‬ ‫از گرداب های خطرناک‪ ،‬سهمگین و مخرب اقتصادی و‬ ‫پس لرزه های سیاسی و فرهنگی در جامعه ایران زمین‬ ‫است‪ ،‬باید بدون فوت وقت به اقدامات ضربتی و فوریتی‬ ‫و خالصه ریکاوری س��ریع در تامین اجتماعی بپردازد‪.‬‬ ‫گمش��ده مهم و استراتژیک س��ازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫ش��فافیت و صداقت و بازگرداندن اعتماد عمومی احاد‬ ‫جامعه به این س��ازمان بیمه ای اس��ت‪ .‬دکتر نوربخش‪،‬‬ ‫متاسفانه با تاخیر زیاد به این مهم پی برد‪ .‬گرچه تعویض‬ ‫دی��ر هنگام تنی چند از مدی��ران کل تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫گامی مهم و اساس��ی محسوب می شود‪ ،‬اما ایشان باید‬ ‫بداند که تزریق اینگونه مسکن های موضعی برای بیماری‬ ‫که زیر تیغ جراحی س��نگین ب��وده و تاکنون با دردی‬ ‫جانکاه روزگار می گذرانده اس��ت‪ ،‬اب در هاون کوبیدن‬ ‫اس��ت و به قول معروف با یک گل بهار نمی شود‪ .‬امروز‬ ‫سازمان تامین اجتماعی به مدیران استراتژیک و صادق‬ ‫و ش��فاف نیازمند اس��ت‪ .‬مدیرانی که هم پاس��خگوی‬ ‫مدیریت ارشد سازمان باشند و هم پاسخگوی رسانه های‬ ‫گروهی به نمایندگی از سوی جامعه میلیونی مخاطب‬ ‫تامین اجتماعی‪ .‬اگ��ر دکتر نوربخش می خواهد و قصد‬ ‫دارد ت��ا اصالحات را در این س��ازمان بیمه ای اجرا کند‬ ‫باید باور داش��ته باش��د که این اصالحات بدون داشتن‬ ‫تریبون های تخصصی ازاد در س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫امکانپذیرنیست‪.‬متاسفانهاکنونسازمانتامین اجتماعی‬ ‫هیچ رسانه برون سازمانی نداشته و ندارد‪ .‬رسانه ای که‬ ‫در ان‪ ،‬مخاطب��ان به طرح انتقادها و اعتراض های خود‬ ‫بپردازند و مسئووالن سازمان هم بدون اعمال توجیه و‬ ‫سانسور مساله‪ ،‬مشکالت مطرح شده را پاسخ دهند‪ .‬این‬ ‫رسانه ها می توانند در فضایی کامال ژورنالیستی و با تولید‬ ‫گزارش‪ ،‬مصاحبه‪ ،‬خبر‪ ،‬یادداش��ت‪ ،‬مقاله و سرمقاله به‬ ‫تفاهم هرچه بهتر و بیشتر شرکای اجتماعی با سازمان‬ ‫تامین اجتماعی بپردازند‪ .‬امری که متاسفانه اگاهانه و یا‬ ‫نا اگاهانه مسئووالن سازمان تامین اجتماعی از ان غافل‬ ‫ش��ده اند‪ .‬اگر این مهم محقق شود‪ ،‬بی شک نیمی از راه‬ ‫سخت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیموده شده‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬میدان دادن به مدیران دلسوز و با‬ ‫دانش می تواند جس��ارت و شهامت این دسته از مدیران‬ ‫س��ازمان را برای حل مشکالت تامین اجتماعی افزایش‬ ‫دهد‪ .‬ری��کاوری اعتماد از دس��ت رفته بیمه ش��دگان‬ ‫و مس��تمری بگیران س��ازمان تامین اجتماعی‪ ،‬ضامن‬ ‫حل مش��کالت کالن این س��ازمان اس��ت‪ .‬اگر مدیران‬ ‫تامین اجتماع��ی خواهان و خواس��تار حل مش��کالت‬ ‫ف��راوان اقتصادی این س��ازمان بیمه ای هس��تند باید‬ ‫باور کنند و بدانند که تنها راه خروج از این مش��کالت‪،‬‬ ‫اعتماد به مردم و بازس��ازی زمینه مشارکت رسانه های‬ ‫گروهی برای انعکاس مشکالت بیمه شدگان و مستمری‬ ‫بگی��ران تامین اجتماعی اس��ت‪ .‬پیش ش��رط های این‬ ‫اعتماد دو س��ویه‪ ،‬خویش��تن داری مدیران و مسئوالن‬ ‫سازمان تامین اجتماعی از بر اشفتگی و افزایش ضریب‬ ‫انتقاد پذیری انها است‪ .‬انچه که امروز میلیون ها بیمه‬ ‫شده و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی از مدیریت‬ ‫محترم این سازمان انتظار داشته و دارند‪ ،‬شتاب و سرعت‬ ‫دادن هر چه بیش��تر به س��یر صعودی رون��د اقدامات‬ ‫درمانی ب��رای اصالح مش��کالت و چالش های موجود‬ ‫اس��ت‪ .‬انها نگرانی های خود را دارن��د‪ .‬نگرانی هایی که‬ ‫ریشه در ساختارهای اقتصادی متزلزل تامین اجتماعی‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه عنوان نمونه در حال��ی که دکتر نوربخش در‬ ‫برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک که از شبکه اول سیمای‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران پخش شد ب ه این مسئله مهم‬ ‫پرداخ��ت که س��ازمان تامین اجتماعی‪ ،‬یک س��ازمان‬ ‫بیمه ای است که تابع اعداد ریاضی و قواعد بیمه است و‬ ‫در صورت وجود توازن منطقی منابع و مصارف می توان‬ ‫به تحقق برخی ارزوها و از جمله همسان سازی حقوق‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی با سایر همتایان خود رسید‪،‬‬ ‫مس��تمری بگیران و بیمه ش��دگان انتظار داش��تند تا‬ ‫مدیریت محترم تامین اجتماعی‪ ،‬به این مطلب بپردازد‬ ‫که ایا تاکنون برای تحقق مطالبات میلیاردی س��ازمان‬ ‫تامین اجتماع��ی از دولت اقای روحان��ی‪ ،‬اقدام جدی‬ ‫نی��ز انجام ش��ده اس��ت؟ ایا مجموعه ش��رکت های پر‬ ‫ح��رف و حدیث و پر رمز و راز وابس��ته به شس��تا که‬ ‫مدیریت ه��ای انها با ورود دکتر نوربخش دس��تخوش‬ ‫تغییر و تحوالت بس��یاری نیز ش��د‪ ،‬تاکنون از شاخص‬ ‫رش��د منف��ی و ضرردهی به ش��اخص رش��د مثبت و‬ ‫سوددهی رسیده اند؟ مردم انتظار دارند مدیریت محترم‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی‪ ،‬خیلی شفاف و به زبان ساده‬ ‫به انها بگویدایا می توانند امیدوار باش��ند که س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی از حیاط خلوت و قلک خصوصی بودن‬ ‫دولت خارج شده و به جایگاه واقعی خود رسیده است؟‬ ‫دکتر نوربخش‪ ،‬مدیری شفاف و پاکدست است‪ .‬در این‬ ‫مسئله هیچ جای تردیدی وجود ندارد‪ ،‬اما مردم دوست‬ ‫دارند تا مدیر عامل محبوب ش��ان‪ ،‬مشکالت موجود را‬ ‫خیلی صریح و صمیمی با انها در میان بگذارد واطمینان‬ ‫داشته باشد که مردم فهیم این سرزمین‪ ،‬نگران کاستی‬ ‫و نقص��ان منابع و درامدهای س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫یک شنبه ‪19‬مرداد ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫اینه رفاهی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫بازیابی تامین اجتماعی در استانه یک سالگی دولت تدبیر و امید‬ ‫سازمان تامین اجتماعی بزرگترین و انحصاری ترین سازمان‬ ‫افشین اورکی _گروه اینه‪ :‬بیم ه ایران در استانه یکمین سال روی کارامدن دولت تدبیر و امید دکتر روحانی‪ ،‬در‬ ‫محک ازمونی بزرگ و اساس��ی قرار گرفته اس��ت ‪ .‬اینک می توان به نقد و ارزیابی عملکرد مدیریتی ان پرداخت و‬ ‫از ضعف ها و قوت ها گفت و نوش��ت‪ ،‬بی انکه مورد اتهام ها و محدودیت های ناش��ی از نگاه های بازمانده از دوران‬ ‫مدیریت های س��نتی در این س��ازمان قرارگرفت‪ .‬در نخستین گام باید به بحران شدید کس��ری درامدها و منابع در‬ ‫تامین اجتماعی پرداخت‪ .‬به گفته دکتر نوربخش‪ ،‬مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬این سازمان بیمه ای در اغاز به‬ ‫کار دولت تدبیر و امید با کسری درامد ‪ 5‬هزار میلیارد تومانی روبه رو بوده است‪ .‬این مبلغ شاید برای سازمانی که‬ ‫گردش مالی ان در س��ال رقمی حدود ‪ 100‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬رقم ناچیزی محسوب شود‪ ،‬اما نباید از یاد‬ ‫برد که منابع مالی این سازمان بیمه ای به طور عمده از محل حق بیمه های دریافتی از بیمه شدگان و کارگران تامین‬ ‫می شود و همین مسئله در اذهان مخاطبان میلیونی تامین اجتماعی‪ ،‬پارادوکسی عجیب ایجاد کرده است‪ .‬پارادوکسی‬ ‫معنایی که اگر به فوریت توسط تیم مدیران ستادی سازمان برای ان مرهمی پیدا نشود‪ ،‬می تواند گسست های موجود‬ ‫در بزرگ ترین سازمان بیمه ای کشور را به دره هایی عمیق و ژرف مبدل سازد‪ .‬نخستین پرسش ایجاد شده در اذهان‬ ‫مخاطبان میلیونی تامین اجتماعی این است که چرا سازمانی با این حجم از درامد و گردش مالی باال‪ ،‬با کسری درامدی‬ ‫چنین وحش��تناک و نجومی روبه رو شده است؟ ایا سوء مدیریت مدیران عامل گذشته تامین اجتماعی در چرایی این‬ ‫تراژدی موثر بوده است؟ ایا ضعف عملکرد ارگان های نظارتی در کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای‬ ‫قانونی دیگر مانند مجلس شورای اسالمی‪ ،‬قوه قضائیه و ‪...‬باعث بروز و شکل گیری هزاران مشکل ریز و درشت‬ ‫در تامین اجتماعی شده است؟ هر چه بوده و هست‪ ،‬مهم این است که اکنون جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی به‬ ‫شدت نسبت به اخبار ناخوشایندی که زمزمه ان از تابستان گذشته و درست در واپسین روزهای کاری دولت دهم‬ ‫اغاز شد‪ ،‬حساس شده است‪ .‬اخبار ناگواری که عمده ان حول محور تخلفات شدید مالی بعضی از مدیران ستادی‬ ‫در این سازمان بیمه ای‪ ،‬شکل گرفته است‪.‬‬ ‫س��ازمان تامین اجتماع��ی در واپس��ین روزه��ای‬ ‫مدیریت��ی قاضی مرتض��وی مانند کش��ورهای بحران‬ ‫زده و جنگ��زده ای ش��ده بود که هر ی��ک از نیروهای‬ ‫متخاصم‪ ،‬تکه ای از ان را به دندان گرفته و از ان خود‬ ‫می دانستند‪.‬‬ ‫درس��ت مانند کش��ور عراق در اس��تانه س��رنگونی‬ ‫دیکتاتور بعثی این رژیم‪ .‬خاطرمان هس��ت که نیروهای‬ ‫اجنبی و متجاوز امریکای��ی‪ ،‬حتی به موزه ها نیز رحم‬ ‫نکردند و اموال مردم مظلوم این کشور را به یغما بردند‪.‬‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی نیز با چنین وضعیتی روبه رو‬ ‫بود‪ .‬متاس��فانه بعضی از مدیران ستادی این سازمان‪ ،‬با‬ ‫پشت کردن به مردم و بیمه شدگان‪ ،‬برداشت هایی غیر‬ ‫قانونی از منابع مالی این س��ازمان داشتند و به گونه ای‬ ‫عم��ل کردند که مدت ها زمان می ب��رد تا ذهنیت های‬ ‫منفی ایجاد ش��ده در میان بیمه ش��دگان و مستمری‬ ‫بگیران تامین اجتماعی کمرنگ و حتی بی رنگ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ چالش ها و تنگناها‬ ‫از س��وی دیگر اوضاع و احوال ناخوشایند اقتصادی‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی را نمی توان ب��ه عهده یک یا‬ ‫چند مدیر عامل این س��ازمان انداخت و فرد خاصی را‬ ‫مقصر قلمداد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه ب��اور بس��یاری از تحلیلگ��ران و کارشناس��ان‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬ای��ن س��ازمان مانند بس��یاری دیگر از‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی تابع متغیره��ای درونی و بیرونی‬ ‫است‪ .‬متغیرهایی که بعضی از انها تاثیرات منفی بسیار‬ ‫باالیی بر منابع مالی این س��ازمان گذاشته و می گذارند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه افزایش قیمت بی س��ابقه ارز در کشور‬ ‫در س��ال گذش��ته‪ ،‬بس��یاری از معادله های اقتصادی‬ ‫س��ازمان تامین اجتماع��ی را ب��ر ه��م زد‪ .‬بودجه های‬ ‫ج��اری و س��رمایه ای تامین اجتماع��ی در س��ال مالی‬ ‫گذش��ته بر مبنای نرخ دالر س��ه هزار تومانی تنظیم‬ ‫ش��ده بود و افزای��ش نرخ براب��ری دالر در مقابل ریال‬ ‫و رس��یدن ان به حدود ‪ 4‬هزار توم��ان برای هر دالر‪،‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی را در تهیه دارو‪ ،‬اجرای طرح ها‬ ‫و پروژه های زیربنایی و س��رمایه ای مانند ایجاد مراکز‬ ‫درمانی جدید‪ ،‬نه تنها با مش��کالت فراوانی روبه رو کرد‬ ‫که در بس��یاری از موارد‪ ،‬این طرح ها و پروژه ها با رکود‬ ‫کامل نیز مواجه شدند‪.‬‬ ‫به این بحران ها و س��ونامی های گسترده و ژرف‪ ،‬باید‬ ‫نگاهی منصفانه به مدیریت های سیاس��ی این سازمان‬ ‫بیمه ای هم داشت‪ .‬شاید یکی از مهم ترین چالش هایی‬ ‫که در بسیاری از ادوار و زمان ها‪ ،‬تامین اجتماعی را دچار‬ ‫مخاطرات و چالش های فراوان کرده‪ ،‬مدیران سیاسی و‬ ‫سیاسی کاری های انها بوده است‪.‬‬ ‫برای ای��ن مدع��ا می توان ب��ه دوره مدیری��ت دکتر‬ ‫ذبیح��ی و قاض��ی مرتض��وی اش��اره ک��رد‪ .‬در ای��ن‬ ‫‪ 2‬دوره‪ ،‬ش��اهد تصمیم گیری های ش��بانه و احساسی‬ ‫و ب��دون منطق بیم��ه ای فراوانی بودیم که متاس��فانه‬ ‫ترکش ه��ای ان تاکن��ون بیمه ش��دگان و مس��تمری‬ ‫بگی��ران تامین اجتماعی را رها نکرده اس��ت! در زمان‬ ‫مدیری��ت دکتر ذبیح��ی‪ ،‬وی خواهان انضب��اط مالی‬ ‫ش��دید در تامین اجتماعی شد که شاید به خودی خود‬ ‫تصمیمی بد نباش��د‪ ،‬اما متاس��فانه اتخاذ تصمیم های‬ ‫احساس��ی و به دور از منطق بیم��ه ای و حذف مزایای‬ ‫کارکن��ان ش��اغل در ای��ن س��ازمان‪ ،‬چن��ان انفعال و‬ ‫یا س��ی ایجاد کرد که در عمل نه تنها انضباط مالی در‬ ‫تامین اجتماع��ی حاکم نش��د که به عل��ت بی انگیزگی‬ ‫و س��رخوردگی کارکن��ان‪ ،‬مناب��ع مال��ی و درام��دی‬ ‫تامین اجتماعی که از محل وصول حق بیمه ها توس��ط‬ ‫کارکنان شکل می گرفت با کمبود شدید و رشد منفی‬ ‫باالیی مواجه شد‪.‬‬ ‫از دیگر سو و از انجایی که وی هیچ اعتقادی به تفکر‬ ‫و اندیش��ه و جایگاه ان در این سازمان بیمه ای نداشت‪،‬‬ ‫موسس��ه ها و مراکز علمی‪ ،‬پژوهش��ی و اطالع رسانی‬ ‫مانند موسس��ه فرهنگی و هن��ری اهنگ اتیه (مجری‬ ‫انتش��ار هفته نامه داخل��ی تامین و هفت��ه نامه برون‬ ‫س��ازمانی اتیه) به محاق توقیف خودخواسته رفتند و‬ ‫از این باب می توان گفت و نوش��ت ک��ه نام دکتر علی‬ ‫ذبیحی‪ ،‬مدیر عامل اس��بق سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬به‬ ‫عنوان نخستین مدیر ضد تفکر و اندیشه در این سازمان‬ ‫بیمه ای برای همیش��ه ثبت و ضبط ش��د‪ .‬در ادامه نیز‬ ‫موسسه پژوهش��ی تامین اجتماعی تعطیل شد و پرده‬ ‫اخر نمایش و اوج این حمله های ناجوانمردانه به مراکز‬ ‫تولید فکر و اندیشه‪ ،‬حذف معاونت فرهنگی و اجتماعی‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی بود‪ .‬اما این همه ماجرا نبود‪.‬‬ ‫بس��یاری از مدیران توانمند این س��ازمان بیمه ای یا به‬ ‫خانه هایش��ان رانده شدند و یا در شرایطی قرار گرفتند‬ ‫سازمان را به لقای‬ ‫که عطای ماندن در‬ ‫یفه رسانه ا‬ ‫ی سازمانی چیست؟‬ ‫وظ‬ ‫از مسئوالن این سازمان‬ ‫از اظهارنظرهای برخی‬ ‫از سوی دیگر‬ ‫انها انتظار س��وداوری و‬ ‫یش��ود که‬ ‫ اینگونه مش��خص م ‬ ‫ک هفت��ه نامه تخصصی‬ ‫�د ثروت و س��رمایه از ی‬ ‫تولی�‬ ‫ورت باید به انها پاس��خ‬ ‫ های را دارن��د! در این ص‬ ‫بیم��‬ ‫وم رس��انه و کارکردهای‬ ‫که یا انها اساس��ا با مدی‬ ‫داد‬ ‫یکنند که هفته نامه‬ ‫نیس��تند و یا تصور م ‬ ‫ان اش��نا‬ ‫معظم اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫یک هولدینگ بزرگ و‬ ‫اتیه‪،‬‬ ‫��انی که در یک رسانه‬ ‫در هیچ کجای دنیا کس‬ ‫وال‬ ‫اص‬ ‫هداف اقتصادی و تجاری‬ ‫یکنند‪ ،‬ا‬ ‫س��رمایهگذاری م ‬ ‫رد‪ .‬همین صدا و سیمای‬ ‫ش��ان قرار نداشته و ندا‬ ‫مد نظر‬ ‫پخش اگهی و تیزرهای‬ ‫یایران که از محل‬ ‫ ‬ ‫الم‬ ‫اس‬ ‫ری‬ ‫جه‬ ‫جمهو‬ ‫ود‬ ‫یکند‪ ،‬ب‬ ‫درامد کسب کرده و م ‬ ‫و‬ ‫ویزیونی‪ ،‬میلیاردها تومان‬ ‫الن‬ ‫ئو‬ ‫س��‬ ‫م‬ ‫در اختی��ار دارد‪ .‬باید به‬ ‫تل‬ ‫بر ا ی‬ ‫ص میلی��اردی دولتی نیز‬ ‫نشان کنیم که یک رسانه‬ ‫مش��خ‬ ‫تولید ثروت‪.‬‬ ‫طر‬ ‫خا‬ ‫عی‬ ‫ان بیم های تامین اجتما‬ ‫و نه برای کسب سود و‬ ‫مدیران س��ازم‬ ‫عمومی منتشر می شود‬ ‫ود‪ ،‬بودجه عظیم میلیونی‬ ‫س��ازی و مهندسی افکار‬ ‫سال های نخست انتشار خ‬ ‫تصمیم‬ ‫ری (به لحاظ درامد) نیز در‬ ‫وظیفه مان ارائه خدمات‬ ‫تی روزنامه بزرگ همشه‬ ‫دار تهران به مردم گفت ما‬ ‫ح‬ ‫ی کرد‪.‬ایا یک بار هم شهر‬ ‫یگویند وظیفه ما‬ ‫دیران تامین اجتماعی م ‬ ‫شهرداری تهران دریافت م‬ ‫نامه؟! پس چرا بعضی از م‬ ‫از‬ ‫یه ؟ایا سازمان بیم های که‬ ‫دم است و نه انتشار روز‬ ‫و نه انتشار هفته نامه ات‬ ‫شهری به مر‬ ‫ای به بیمه شدگان است‬ ‫برون سازمانی و خارجی‬ ‫فقط ارائه خدمات بیم ه‬ ‫کار دارد‪ ،‬می تواند تریبونی‬ ‫فقط و‬ ‫شده اصلی و تبعی سر و‬ ‫بازگشت اعتماد‪ ،‬همدلی‪،‬‬ ‫ود ‪ 40‬میلیون نفر بیمه‬ ‫داشته باشد‪ ،‬در حالی که‬ ‫با حد‬ ‫گ خود به میلیون ها نفر ن‬ ‫با بودن یک رسانه ازاد و‬ ‫ای معرفی خدمات رنگارن‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‬ ‫بر‬ ‫دم در تصمی مسازی ها در‬ ‫و مش��ارکت عمومی مر‬ ‫اق‬ ‫وف‬ ‫ری امکانپذیر است و بس‪.‬‬ ‫مستقل به لحاظ فک‬ ‫پروژه های زیربنایی و سرمایه ای مانند ایجاد مراکز درمانی جدید‪ ،‬نه تنها با‬ ‫مشکالت فراوانی روبه رو است که در بسیاری از موارد‪ ،‬این طرح ها و پروژه ها‬ ‫با رکود کامل نیز مواجه شدند‪ .‬به این بحران ها و سونامی های گسترده و ژرف‪،‬‬ ‫باید نگاهی منصفانه به مدیریت های سیاسی این سازمان بیمه ای هم داشت‬ ‫فرهنگی و اجتماعی‬ ‫بازیابی معاونت‬ ‫ماعی از بحران های ایجاد‬ ‫ون رفت سازمان تامین اجت‬ ‫تی دکتر نوربخش برای بر‬ ‫ت‪ .‬تشکیل دوباره معاونت‬ ‫ش��اید مهم ترین اقدام ضرب‬ ‫سازمان تامین اجتماعی اس‬ ‫اما‬ ‫استراتژیک تعطیل شده در‬ ‫تنها‪ ،‬شاید خیلی کارساز‬ ‫توجه به احیای بخش های‬ ‫به صرف تشکیل ظاهری‬ ‫ده‪،‬‬ ‫ش‬ ‫چه‬ ‫��ه پژوهش��ی تامین‪ ،‬گر‬ ‫امین اجتماعی در تصمیم‬ ‫گی و اجتماعی و یا موسس‬ ‫دادن شرکای اجتماعی ت‬ ‫رهن‬ ‫زی‬ ‫ف‬ ‫جدید این سازمان برای با‬ ‫فعاالن عرصه رسانه و بویژه‬ ‫شد‪ ،‬اما نشان از عزم مدیریت‬ ‫مشارکت بیشتر و جدی تر‬ ‫نبا‬ ‫در این معاونت بر حضور و‬ ‫ای ایفای نقش کارمندی‪،‬‬ ‫ هاست‪ .‬به باور نگارنده‪ ،‬اگر‬ ‫ین اجازه داده شود تا به ج‬ ‫سازی‬ ‫در سازمان تاکید و به انها ا‬ ‫الن عرصه رسانه خواهند‬ ‫نگاران و گزارشگران شاغل‬ ‫دازند‪ ،‬به طور حتم این فعا‬ ‫خبر‬ ‫پر‬ ‫ هنگاری است به فعالیت ب‬ ‫ظر می رسد صرف تشکیل‬ ‫گاه واقعی خود که روزنام‬ ‫تر و بهتر ارتقاء دهند‪ .‬به ن‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫ت اجتماعی را هر چه بیش‬ ‫ت که از زمان تشکیل این‬ ‫ت تا جایگاه ساکن معاون‬ ‫یست‪.‬پرسش اصلی اینجاس‬ ‫نس‬ ‫توا‬ ‫ن‬ ‫شا‬ ‫خودی خود کافی و گره گ‬ ‫ری صورت گرفته است؟!‬ ‫ت فرهنگی و اجتماعی به‬ ‫چه کار برجسته و چشمگی‬ ‫معاون‬ ‫چند همایش کلیش��ه ای‪،‬‬ ‫ته‪ ،‬تولید هفته نامه «اتیه»‬ ‫ت تاکنون غیر از برگزاری‬ ‫جتماعی در سال های گذش‬ ‫عاون‬ ‫م‬ ‫و اجتماعی سازمان تامین ا‬ ‫گاه و مخاطبان خود را نیز‬ ‫ین رکن معاونت فرهنگی‬ ‫یگرفت و به درستی جای‬ ‫ تر‬ ‫م‬ ‫مه‬ ‫ ‬ ‫م‬ ‫و هنری اهنگ اتیه انجام‬ ‫ته است‪ ،‬چرا هیچ یک از‬ ‫که توسط موسسه فرهنگی‬ ‫عامل جدید خود را نیز یاف‬ ‫بود‬ ‫سه‪ ،‬هیات مدیره و مدیر‬ ‫عی سازمان تامین اجتماعی‬ ‫رده بود‪ .‬اکنون که این موس‬ ‫معاونت فرهنگی و اجتما‬ ‫ک‬ ‫یدا‬ ‫پ‬ ‫ ایا‬ ‫یبینند؟‬ ‫ن این دغدغه و نیاز را برای‬ ‫برای انتشار دوباره ان نم ‬ ‫عی سازمان را دارد‪ ،‬تاکنو‬ ‫مدیران سازمان ضرورتی‬ ‫دن دوباره شرکای اجتما‬ ‫مشارکت و به صحنه کشان‬ ‫که قصد‬ ‫مه احساس نکرده است؟!‬ ‫انتشار دوباره این هفته نا‬ ‫ان ترجیح دهند‪ .‬بعدها قاضی مرتضوی که از دوستان‬ ‫نزدی��ک محمود احمدی نژاد ب��ود ادامه روند تفریط و‬ ‫افراط ها را در پیش گرفت‪ .‬این مسئله در ابعاد اقتصادی‬ ‫و فرهنگی نمود بیشتری یافت‪ .‬گرچه به ادعای قاضی‬ ‫مرتضوی بس��یاری از س��رمایه های بلوکه شده توسط‬ ‫دولت های گذش��ته توس��ط وی احیاء ش��د(‪ 35‬هزار‬ ‫میلیارد تومان)‪ ،‬اما انچه در عمل تامین اجتماعی به ان‬ ‫دست پیدا کرد نه ‪ 35‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬که تعدادی‬ ‫شرکت ورشکسته و زیانده بود‪.‬‬ ‫ش��اید بارزتری��ن نمونه برای ای��ن مدع��ا‪ ،‬واگذاری‬ ‫تحمیل��ی مجموع��ه هتل ه��ای «هما» که وابس��ته به‬ ‫شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران بودند است‪.‬‬ ‫واگذاری هتل هایی که ما را به یاد قراردادهای ننگین‬ ‫ترکمانچای و گلستان می اندازد‪.‬‬ ‫‹ ‹ واگذاری های بی برنامه‬ ‫اگر این هتل ها‪ ،‬منافع و درامد چش��مگیری داشتند‪،‬‬ ‫پرس��ش این است که چگونه وزارت راه و ترابری دولت‬ ‫ده��م حاضر ش��د در قب��ال بدهی دولت به س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی ‪ ،‬این هتل ها را به این س��ازمان بیمه ای‬ ‫واگذار کند؟!‬ ‫مرتضوی‪ ،‬اما تصمیمات غیر کارشناسی دیگری هم‬ ‫اتخاذ کرد که اثار و عواقب ان هنوز در تامین اجتماعی‬ ‫هویداست‪.‬‬ ‫بس��یاری از افراد که حتی استحقاق اداره یک شعبه‬ ‫تی��پ ‪ 4‬را هم نداش��تند‪ ،‬یک ش��به به جای��گاه مدیر‬ ‫کلی تامین اجتماعی در برخی از اس��تان ها رس��یدند و‬ ‫اتفاق��ا همین اف��راد نیز با تص��رف غیرقانونی در منابع‬ ‫و درامده��ای مالی س��ازمان تامین اجتماع��ی‪ ،‬زمینه‬ ‫بدگمانی و ش��ک و تردید جامع��ه میلیونی مخاطبان‬ ‫ این سازمان نس��بت به مدیران دلسوز و صادق و البته‬ ‫کارشناس و خبره را فراهم اوردند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان راه س��خت و ناهمواری باید توس��ط‬ ‫مدیریت جدید سازمان تامین اجتماعی پیموده شود تا‬ ‫ این ش��رکای اجتماعی و جامعه هدف‪ ،‬اعتماد از دست‬ ‫رفته را باز یابند ک��ه در ادامه به ان می پردازیم‪ .‬دکتر‬ ‫نوربخش‪ ،‬پنجم ش��هریور ‪ 1392‬پا به س��ازمان پر‬ ‫رمز و راز تامین اجتماعی گذاش��ت‪ .‬وی چند شعار‬ ‫در می��ان حرف هایش را بیش از همه تکرار می کند‬ ‫که امیدواریم نقد انها‪ ،‬موجب اصالح امور شود‪.‬‬ ‫موض��وع پرداخت ب��ه روز مطالب��ات داروخانه ها‬ ‫و یا س��ایر مراکز درمان��ی طرف قرارداد س��ازمان‬ ‫تامین اجتماع��ی موضوعی جدید و نو نیس��ت‪ .‬باید‬ ‫به ایش��ان یاداوری کنیم که مدیران عامل پیش��ین‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی نیز ای��ن موضوع را بارها و‬ ‫بارها تکرار و تکرار کردند و ش��اید دراینده نیز این‬ ‫موضوع توس��ط مدیران بعدی به عنوان برگ برنده‬ ‫مدیر عامل تکرار شود‪ .‬جناب اقای مدیر عامل باید‬ ‫به خوبی بداند که اگر مطالبات مراکز طرف قرارداد‬ ‫سازمان تامین اجتماعی هم به روز باشد‪ ،‬ایشان کار‬ ‫چندان شاقی انجام نداده است‪ .‬این وظیفه سازمان‬ ‫تامین اجتماعی اس��ت که به موض��وع درمان بیمه‬ ‫شدگان و مس��تمری بگیران بپردازد‪ .‬درست مانند‬ ‫یک پدر که وظیفه تامین مایحتاج خانواده اش را بر‬ ‫عهده داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیری��ت محترم تامین اجتماع��ی‪ ،‬در محورهای‬ ‫دیگ��ری از س��خنرانی های خود به موض��وع «دیتا‬ ‫س��نتر» و گس��ترش دامنه ارتباطات و اینترنت در‬ ‫تامین اجتماع��ی و مجموعه ش��عبه های ان اش��اره‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫خوب است ایش��ان بداند که هنوز در بس��یاری از‬ ‫شعبه های تامین اجتماعی داشتن یک خط اینترنت‬ ‫پر سرعت و بدون اختالل‪ ،‬به یک ارزو تبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫غیر از اینکه هنوز بس��یاری از کارکنان شعبه ها از‬ ‫دسترس��ی به اینترنت محروم هس��تند‪ .‬در این حال‬ ‫که کارکنان ش��اغل در تامین اجتماعی از داش��تن‬ ‫یک اینترن��ت متوس��ط مح��روم هس��تند‪ ،‬چگونه‬ ‫می توان نس��بت ب��ه بهبود این وضعی��ت و تقویت‬ ‫زی��ر س��اخت های ارتباط��ی در تامین اجتماع��ی‬ ‫امیدوار شد؟!‬ ‫اینه سالمت‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫ایرانی ها ساالنه هزاران میلیارد تومان قرص می خرند‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫رویای سالمتی‬ ‫با مصرف بی رویه دارو‬ ‫‪17‬‬ ‫ایران پس از چین دومین کشور پر مصرف دارو است‬ ‫گروه اینه‪ -‬محمدجواد صابری‪ :‬پنجم مرداد ماه جاری وقتی رییس سازمان غذا و دارو گفت‪« :‬ایران پس از چین دومین کشور پرمصرف‬ ‫داروس��ت‪ ».‬این برای اولین بار نبود که یک مقام ارش��د در حوزه سالمت نسبت به مصرف بی رویه دارو در ایران ابراز نگرانی می کرد‪ .‬پیش‬ ‫از این اظهارنظر رس��ول دیناروند‪ ،‬براوردهای مختلفی درباره مصرف بی رویه دارو در ایران و هزینه هایی که این مصرف بر جامعه تحمیل‬ ‫می کند‪ ،‬انجام شده بود‪ .‬در حالی که مصرف باالی استامینوفن میزان انتی اکسیدان را در بافت شش ها کاهش می دهد که این امر منجر به‬ ‫اسیب ریه و بروز بیماری های تنفسی و اسم می شود‪ ،‬اما تنها در سال ‪ 1391‬ایرانیان حدود یک میلیارد و ‪ 100‬میلیون قرص استامینوفن‬ ‫خورده اند‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬براورد ها نش��ان می دهد به طور میانگین هر ایرانی س��االنه ‪ 340‬قرص مصرف می کند‪ .‬اگر این عدد را بپذیریم‬ ‫س��االنه بیش از ‪ 26‬هزار میلیارد قرص در ایران مصرف می ش��ود که البته پراکندگی ان در نقاط مختلف کش��ور متفاوت است‪ .‬چنانکه در‬ ‫شهری مانند تهران مصرف دارو به مراتب بیشتر از شهرهای دیگر است و عنوان می شود مصرف دارو در پایتخت بیش از دوبرابر جمعیت‬ ‫این شهر است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا زیاد دارو مصرف می شود؟‬ ‫هرازچن��د گاه��ی مس��ئوالن اجرای��ی‪،‬‬ ‫کارشناسان حوزه سالمت‪ ،‬اعضای کمیسیون‬ ‫بهداش��ت و درم��ان مجلس و ‪ ...‬نس��بت به‬ ‫مص��رف بی روی��ه دارو در کش��ور هش��دار‬ ‫می دهند‪ .‬به تازگی یک نماینده مجلس گفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬تجویز بی رویه دارو توس��ط پزشکان‪،‬‬ ‫ارائه ب��دون نس��خه از س��وی داروخانه ها و‬ ‫خوددرمانی موج��ب افزایش مصرف دارو در‬ ‫کشور شده است‪.‬‬ ‫عاب��د فتاحی عنوان کرده اس��ت که این‬ ‫مص��رف بی روی��ه ب��ار مالی زی��ادی را بر‬ ‫جامعه تحمیل می کن��د و بخش بزرگی از‬ ‫هزینه کش��ور صرف خرید داروهای داخلی‬ ‫و حتی خارجی می ش��ود‪ .‬پیش از این هم‬ ‫ی��ک عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان‬ ‫مجلس در گفته های مشابهی ضمن هشدار‬ ‫نس��بت به افزای��ش بی رویه مص��رف دارو‬ ‫در کش��ور‪ ،‬گفته بود‪ :‬ام��روزه مصرف دارو‬ ‫به گونه ای بین مردم مرسوم شده که اغلب‬ ‫ایرانی ها خودسرانه دارو را استفاده و حتی‬ ‫در م��واردی ان را ب��ه یکدیگ��ر نیز تجویز‬ ‫می کنند که متاس��فانه این مهم در س��ایه‬ ‫فرهنگ غلطی اس��ت که نسبت به مصرف‬ ‫دارو در کشور ایجاد شده است‪.‬‬ ‫نعمت اهلل منوچهری افزوده بود‪ :‬از سویی‬ ‫دیگر برخی پزشکان نیز تعداد زیادی دارو‬ ‫را ب��رای بیمار تجوی��ز می کنند که همین‬ ‫امر منجر به مصرف بی رویه دارو در کش��ور‬ ‫شده است‪ .‬این در شرایطی است که برخی‬ ‫بیماری هایی که ممکن اس��ت گاهی با یک‬ ‫قلم دارو بهبود یابد اما از س��وی پزش��کان‬ ‫چندین قلم نسخه نویسی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خودتجویزی عام�ل افزایش مصرف‬ ‫دارو‬ ‫رییس انجمن متخصصان داخلی ایران در‬ ‫بر این واقعیت تاکید‬ ‫گف��ت و گو با‬ ‫می کند که سرانه مصرف دارو در ایران بیشتر‬ ‫از کشورهای دیگر است‪.‬‬ ‫ایرج خس��رونیا عن��وان می کن��د که این‬ ‫س��رانه باال به دلی��ل خودتجویزی‪ ،‬نس��خه‬ ‫نویس��ی بی حس��اب و کت��اب و دارو محور‬ ‫ساالنه بیش از ‪ 26‬میلیارد‬ ‫قرص در کشور به مصرف‬ ‫می رسد‪ .‬اگر تنها قیمت هر‬ ‫قرص را ‪ 100‬تومان بدانیم‬ ‫بیش از ‪ 2‬هزار میلیارد‬ ‫تومان هزینه مصرف‬ ‫قرص در ایران در یک سال‬ ‫است‬ ‫ب��ودن پزش��کان و همچنین ف��روش بدون‬ ‫نس��خه داروس��ت‪ .‬امار گمرک ایران حاکی‬ ‫از ان اس��ت که در فروردی��ن ‪ 1392‬بالغ بر‬ ‫‪ 549.7‬تن انواع محصوالت دارویی به ارزش‬ ‫‪ 34‬میلی��ون و ‪ 244‬ه��زار و ‪ 507‬دالر وارد‬ ‫کش��ور شده است‪ .‬با تقس��یم این دو عدد بر‬ ‫یکدیگر می توانی��م نتیجه بگیریم که قیمت‬ ‫هر تن محصول دارویی وارداتی در نخستین‬ ‫ماه سال جاری چیزی حدود ‪ 62‬هزار و ‪297‬‬ ‫گروه اینه‪« :‬دزدی در روز روشن‪ .‬کسی هم کاری به‬ ‫کارت ندارد‪ .‬روزانه کمتر از ‪۲۰۰‬هزار تومان درامد ندارد؛‬ ‫ی پر از اش��غالش را به زمین‬ ‫به اخر کوچه رس��یده‪ ،‬گون ‬ ‫می گذارد و به دیوار تکیه می دهد‪ .‬می گوید‪ :‬خدا رو شکر‬ ‫درامدمان خوب است ولی رئیس��مان پورشه سوار است‬ ‫و درامد میلیاردی دارد‪ .‬چند س��ال دیگر من هم ثروت‬ ‫افسانه ای خواهم داشت‪».‬‬ ‫این عبارات س��طرهای اولیه گزارشی است که حدود‬ ‫‪2‬س��ال پیش روی خروجی یک��ی از خبرگزاری ها قرار‬ ‫گرفت��ه بود‪ .‬قبل و بعد از ای��ن بارها در خبرگزاری ها و‬ ‫روزنامه های مختلف‪ ،‬اغلب با همین رویکرد‪ ،‬به موضوع‬ ‫زباله دزدی و در ادامه ان ضعف نهادها و س��ازمان های‬ ‫ش��هری در تفکی��ک زباله ه��ا و درامدزای��ی از این راه‬ ‫پرداخته شده اس��ت‪ .‬واقعیت این است که اکنون همه‬ ‫می دانن��د زباله «طالی کثیف» اس��ت و می توان از این‬ ‫راه درامد میلیاردی داشت اما نهادهای مسئول در این‬ ‫زمینه یا چنین چیزی را نمی دانند یا توانایی به دس��ت‬ ‫اوردن این س��ود میلیاردی را ن��دارد‪ .‬ماجرا از این قرار‬ ‫اس��ت‪ :‬روزانه میلیاردها پول به س��طل اش��غال ریخته‬ ‫می ش��ود اما در کمال تعجب ش��هرداری نه تنها از این‬ ‫ثروت باداورده س��ودی نمی برد که مدام غر می زند که‬ ‫تولید میلیاردها تن زباله در سال بخش زیادی از بودجه‬ ‫شهرداری را هدر می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹زباله کیلویی چند؟‬ ‫ان طور که مجتبی عبداللهی‪ ،‬معاون خدمات ش��هری‬ ‫شهرداری تهران می گوید‪ ،‬شهرداری روزانه یک میلیارد و‬ ‫‪۲۵۰‬میلیون تومان برای جمع اوری و دفن زباله و پسماند‬ ‫هزینه می کند‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬به جرات می توان گفت اگر در شهر بزرگی‬ ‫مثل تهران زندگی کنی امکان ندارد از خانه بیرون بیایی‪،‬‬ ‫مس��یری ‪ 10‬دقیقه ای را طی کنی و به ف��رد یا افرادی‬ ‫که گونی به دوش کنار س��طل های زباله ایستاده اند و در‬ ‫حال گش��تن در زباله ها هس��تند بر نخوری‪ .‬این تصویر‬ ‫اشنا‪ ،‬شهروندان را دچار انواع و اقسام تناقض ها می کند‪.‬‬ ‫انه��ا از طرف��ی اظهارنظرهای مقامات ش��هری مبنی بر‬ ‫هزینه بر بودن زباله را می شنوند و از طرف دیگر‪ ،‬کسانی‬ ‫را می بینن��د که با حرص و ولع زباله ها را از این رو به ان‬ ‫رو می کنند‪ .‬تالش انها و گاهی درگیری و مشاجره ای که‬ ‫دالر ب��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که قیمت هر‬ ‫تن داروی وارداتی در فروردین سال ‪،1391‬‬ ‫به میزان ‪ 111‬هزار و ‪ 927‬دالر بود‪ .‬حتی اگر‬ ‫هزینه ریالی واردات محصوالت دارویی را نیز‬ ‫محاسبه کنیم‪ ،‬این هزینه در فروردین امسال‬ ‫نس��بت به مدت مشابه در سال قبل کمتر از‬ ‫‪ 12‬درص��د افزای��ش یافته که رق��م باالیی‬ ‫محسوب نمی شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ارزش دالری ه��ر ت��ن‬ ‫محصول دارویی وارداتی در فروردین ‪1392‬‬ ‫نسبت به بهای متوس��ط دارویی وارداتی در‬ ‫اس��فند ‪ 1391‬و همچنین کل سال ‪1391‬‬ ‫نیز کاهش زیادی را نشان می دهد‪ .‬همچنین‬ ‫اگرچ��ه وزن محصوالت داروی��ی وارداتی در‬ ‫فروردی��ن امس��ال تنها ‪ 18‬درص��د کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬اما ارزش دالری ان نس��بت به س��ال‬ ‫قبل با کاهش ‪ 54‬درصدی مواجه شده است‪.‬‬ ‫کاهش هزینه محصوالت دارویی وارداتی به‬ ‫کشور در حالی در نخستین ماه سال ‪1392‬‬ ‫رخ داده که قیمت انواع دارو در بازار بین ‪20‬‬ ‫تا ‪ 500‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫با وجود این و در حالی که می توان به این‬ ‫واقعیت اش��اره کرد که سود اقتصادی نقش‬ ‫غیرقابل ان��کاری در مصرف ب��االی دارو در‬ ‫ایران دارد‪ ،‬رییس انجمن متخصصان داخلی‬ ‫ایران می گوید‪ :‬یک��ی از دالیل مصرف باالی‬ ‫دارو در ایران قیمت پایین داروست‪ .‬خسرونیا‬ ‫همچنی��ن به قاچاق دارو در کش��ور اش��اره‬ ‫می کن��د و می گوید‪ :‬داروهایی ک��ه به ایران‬ ‫قاچاق می ش��وند بیش��تر مکمل های غذایی‬ ‫هس��تند‪ .‬با وج��ود این‪ ،‬به ج��ز مکمل های‬ ‫دارویی قرص هایی مانند ریتالین و ترامادول‬ ‫هم که نظارت بیش��تری بر فروش شان وجود‬ ‫دارد و داروخانه ه��ا از ف��روش بدون نس��خه‬ ‫انها اکیدا منع ش��ده اند‪ ،‬به راحتی در اختیار‬ ‫ش��هروندان قرار می گیرد‪ .‬فروش بی دردس��ر‬ ‫ریتالین و ترامادول که حتی جزو مواد مخدر‬ ‫نیز دسته بندی می ش��ود این سوال را پیش‬ ‫می اورد که به نظر می رسد چنین قرص هایی‬ ‫هم جزو قرص های قاچاق هس��تند‪ .‬خسرونیا‬ ‫در پاس��خ به این س��وال که اگر فروش بدون‬ ‫نس��خه ریتالین و ترامادول غیرقانونی است‪،‬‬ ‫چرا تع��داد قرص هایی از این دس��ت که در‬ ‫اختی��ار داروخانه ها ق��رار می گی��رد کنترل‬ ‫نمی شود‪ ،‬می گوید‪ :‬داروخانه ها از شرکت های‬ ‫دارویی دارو می خرند و این ش��رکت ها برای‬ ‫ف��روش ریتالی��ن و ترام��ادول محدودیت��ی‬ ‫ندارن��د‪ .‬داروخانه ه��ا نباید دس��ت به تخلف‬ ‫بزنند و بدون نس��خه این قرص ها را بفروشند‬ ‫هر چند‪ ،‬با وجود نظارت های وزارت بهداشت‬ ‫در مواردی شاهد این عمل غیرقانونی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹س�االنه ‪ 2‬هزار میلی�ارد تومان قرص‬ ‫می خوریم‬ ‫گرفت��ار درم��ان و دارو ش��دن‪ ،‬نوع��ی‬ ‫گرفتاری اس��ت که بسیاری از ایرانیان از ان‬ ‫هراس دارند‪ .‬ان طور که مهر س��ال گذش��ته‬ ‫سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت‬ ‫شهرداری تهران جوینده طالی کثیف نیست‬ ‫درامد ‪ 3‬هزار میلیاردی زباله دزدها‬ ‫س��ر قلمرو خود با همکارانشان دارند‪ ،‬حاکی از این است‬ ‫که پای پول ان هم پول میلیونی و میلیاردی وسط است‪.‬‬ ‫ان طور که براورد های رس��می که فروردین امس��ال‬ ‫اعالم ش��ده است‪ ،‬نش��ان می دهد تهرانی ها در روزهای‬ ‫پایانی سال گذشته به طور متوسط روزانه یک کیلوگرم‬ ‫زباله تولی��د کرده اند که این رقم دوبرابر س��رانه تولید‬ ‫زبال��ه در ش��هرهای توس��عه یافته جهان اس��ت‪ .‬میزان‬ ‫تولی��د زبال��ه در ته��ران روزانه بین ‪7‬هزار ت��ا ‪7‬هزار و‬ ‫‪ 500‬ت��ن اس��ت‪ .‬اگر میزان زباله های خش��ک را نیمی‬ ‫از کل زباله ه��ا بدانی��م و عنوان کنیم ک��ه زباله دزد ها‬ ‫تنه��ا هزار تن از ای��ن زباله ها را می دزدن��د با توجه به‬ ‫اینکه ه��ر کیلو زباله ‪ 800‬تا ه��زار تومان قیمت دارد‪،‬‬ ‫روزان��ه حداقل ‪ 8‬میلیارد توم��ان‪ ،‬ماهانه ‪ 240‬میلیارد‬ ‫تومان و ساالنه نزدیک به ‪3‬هزار میلیارد تومان به جیب‬ ‫زبال��ه دزدها می رود‪ .‬با این وجود‪ ،‬این درامد میلیاردی‬ ‫که می تواند در ش��هری مانند تهران به تکمیل ش��بکه‬ ‫مت��رو‪ ،‬تجهیز ن��اوگان اتوبوس رانی و ه��زار و یک کار‬ ‫دیگ��ر اختصاص یاب��د‪ ،‬تنها زیان زباله دزدی نیس��ت‪.‬‬ ‫همه شاهد وضعیت اس��فناک زباله دزدها بوده ایم‪ .‬این‬ ‫افراد که اغلب س��ن و س��ال کم��ی دارند و جزو‬ ‫ک��ودکان کار ب��ه حس��اب‬ ‫می این��د در معرض انواع و‬ ‫اقس��ام بیماری جس��می و روانی هس��تند‪ .‬ان طور که‬ ‫بررسی ها نش��ان می دهد عالوه بر این‪ ،‬بازیافت زباله ها‬ ‫در شبکه های غیررسمی‪ ،‬غیرکارشناسی شده و زیانبار‬ ‫است‪ .‬وقتی نظارت درستی بر کار شبکه های غیررسمی‬ ‫جمع اوری زباله وجود ندارد انها به روش هایی متوسل‬ ‫می شوند که انواع و اقسام الودگی های زیست محیطی‬ ‫را ب��ه دنب��ال دارد‪ .‬در ش��هر تهران که بیش از س��ایر‬ ‫شهرها ش��اهد پدیده زباله دزدی هس��تیم‪ ،‬شهرداری‬ ‫به رغم وعده و وعیدهایی که داده‪ ،‬نتوانس��ته است این‬ ‫مس��ئله را کنترل کند‪ .‬این نهاد هر از چند گاهی اعالم‬ ‫می کند‪ ،‬زباله دزدی ممنوع است‪ .‬همین هفته گذشته‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران‪،‬‬ ‫جمع اوری زباله های خش��ک خارج از شبکه شهرداری‬ ‫را ممنوع اعالم کرد‪.‬‬ ‫حس��ن کریمیان گفت‪ :‬هم اکنون شهرداری برخی از‬ ‫نواح��ی از فعالیت زباله دزدان جلوگیری و اجناس انان‬ ‫را توقیف کرده است‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬کیس��ت که ندان��د چنین اظهاراتی در‬ ‫حد حرف و شعار باقی می ماند و زباله دزدی همچنان‬ ‫ادام��ه خواه��د یاف��ت‪ .‬برخ��ی از‬ ‫کارشناسان شهری و‬ ‫عنوان کرده اس��ت‪ ،‬هزینه های درمان ساالنه‬ ‫‪ 7‬درصد ایرانی ها را زیر خط فقر می برد‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن وجود‪ ،‬در همین کش��ور س��االنه‬ ‫میلیاردها تومان خرج داروهایی می شود که‬ ‫در بسیاری موارد غیرضروری و حتی زیان اور‬ ‫اس��ت‪ .‬هزینه مصرف استامینوفن در ایران با‬ ‫توجه به مصرف یک میلیارد و ‪ 100‬میلیون‬ ‫ق��رص از این نوع و ب��ا فرض اینکه هر قرص‬ ‫‪ 50‬تومان باش��د‪ 55 ،‬میلیارد تومان اس��ت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ای��ن نوع قرص انواع‬ ‫مختل��ف و قیمت های مختلف دارد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬اگر امار رییس س��ازمان غذا و دارو را‬ ‫مبنی بر اینکه هر ایرانی به طور متوسط ‪340‬‬ ‫قرص در س��ال اس��تفاده می کند‪ ،‬بپذیریم‪،‬‬ ‫س��االنه بیش از ‪ 26‬میلیارد قرص در کشور‬ ‫به مصرف می رسد‪ .‬اگر تنها قیمت هر قرص‬ ‫را ‪ 100‬تومان بدانیم بیش از ‪ 2‬هزار میلیارد‬ ‫تومان هزین��ه مصرف قرص در ایران در یک‬ ‫س��ال است‪ .‬قرص تنها یکی از انواع داروست‬ ‫و به جز این ش��ربت ها‪ ،‬کپس��ول ها و ‪ ...‬نیز‬ ‫به مصرف می رس��ند‪ .‬اگر این م��وارد را هم‬ ‫محاس��به کنیم ش��اهد خواهیم بود که بازار‬ ‫دارو در ایران درامد زیادی برای فروشندگان‬ ‫دارد‪ ،‬ه��ر چند برای خری��داران این بازار در‬ ‫بسیاری موارد هم هزینه اقتصادی گزاف دارد‬ ‫و هم سالمتی انها را تهدید می کند‪.‬‬ ‫اعضای شورای شهر تهران معتقدند‪ ،‬دلیل این تناقض‬ ‫در حرف و عمل ش��هرداری ناتوان بودن این س��ازمان‬ ‫در تفکی��ک و بازیافت زباله هاس��ت‪ .‬به نظر می رس��د‬ ‫شهرداری به زباله دزدها احتیاج دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرداری به حاشیه ها می پردازد‬ ‫رئیس کمیته بهداش��ت و سالمت ش��ورای شهر تهران‬ ‫در گفت وگو با گروه اینه با اش��اره به اینکه سال هاس��ت‬ ‫زباله را طالی کثیف می نامند و شهرداری ها و شرکت های‬ ‫بازیاف��ت می توانند درامدی میلیاردی از این راه کس��ب‬ ‫کنن��د‪ ،‬می گوی��د‪ :‬فن��اوری جدید باعث ش��ده کاری که‬ ‫طبیعت در طول ‪3‬هزار س��ال انجام می داد ‪3‬ساعته انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬غالمرضا انص��اری با انتقاد از ش��هرداری تهران در‬ ‫زمین��ه تفکیک و بازیافت زباله ه��ا‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬یکی از‬ ‫وظایف استراتژیک ش��هرداری تفکیک و بازیافت زباله ها‬ ‫به نحوی اس��ت که این زباله ها برای این نهاد درامدزایی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫او تصریح می کند‪ :‬اکنون نه تنها زباله ها برای شهرداری‬ ‫درامدی ندارد که ما شاهد هزینه کردن ساالنه میلیاردها‬ ‫تومان برای جمع اوری و امحای زباله ها هستیم‪.‬‬ ‫انص��اری ب��ا بیان اینک��ه تکنولوژی نیم بند ش��هرداری‬ ‫برای تفکیک زباله ها مربوط به ‪50‬ـ‪ 40‬س��ال پیش است‪،‬‬ ‫می گوی��د‪ :‬این بازیاف��ت غیرحرفه ای عالوه ب��ر اینکه ان‬ ‫سودی را که در بازیافت هست‪ ،‬تامین نمی کند‪ ،‬مشکالت‬ ‫زیس��ت محیطی به وجود می اورد‪ .‬برای مثال گازی که از‬ ‫این طریق حاصل می شود‪ ،‬س��می و خطرناک است‪ .‬این‬ ‫عضو ش��ورای شهر تهران ادامه می دهد‪ :‬شهرداری باید به‬ ‫جای پرداختن به مس��ائل حاشیه ای که ربطی به وظایف‬ ‫این س��ازمان ندارد‪ ،‬وظایفی که قانون بر دوشش گذاشته‬ ‫را انج��ام دهد‪ .‬با برنامه ریزی درس��ت می ش��ود طی ‪ 3‬تا‬ ‫‪5‬سال اینده به مرحله ای برسیم که زباله ها را از در خانه ها‬ ‫خریداری کنیم اما با روندی که ش��هردار کنونی دارد‪ ،‬به‬ ‫نظز نمی رسد موفقیتی در این زمینه به دست اوریم‪.‬‬ ‫او تصریح می کند‪ :‬مش��کل اینجاس��ت که در ‪ 10‬سال‬ ‫گذش��ته هر کسی شهردار شده صندلی شهرداری برایش‬ ‫راضی کننده نبوده و به صندلی دیگری می اندیشیده است‪.‬‬ ‫اقای احمدی نژاد و اقای قالیباف هر دو به دنبال ریاس��ت‬ ‫جمهوری بودند و هس��تند و این باعث می ش��ود به جای‬ ‫انجام وظایف‪ ،‬وقتشان صرف کاالهای تبلیغاتی می گردد‪.‬‬ ‫خبر اخر‬ ‫در هفته جاری‬ ‫تکلیف روغن پالم‬ ‫مشخص می شود‬ ‫ایسنا‪ :‬رییس سازمان غذا و دارو‪ ،‬اخرین اقدامات‬ ‫انجام ش��ده و همچنین توصیه هایش درباره روغن‬ ‫پالم را اعالم کرد‪.‬‬ ‫رس��ول دیناروند با بیان اینکه وزارت بهداش��ت‬ ‫در مورد س�لامت مواد غذایی حساس است‪ ،‬درباره‬ ‫مص��رف روغن پال��م در فراورده ه��ای لبنی گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه به هر دلیلی که یکی از ان دالیل ممکن‬ ‫اس��ت ارزان بودن قیمت پالم باش��د‪ ،‬در چند سال‬ ‫اخی��ر واردات روغن پالم س��هم بزرگ��ی از واردات‬ ‫روغن گیاهی و روغن نباتی را به کشور داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سال ‪ 92‬سهم واردات روغن پالم‬ ‫به کش��ور به ‪ 50‬درصد رسیده است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫واردات کل روغن ها به کشور از یک میلیون تن عبور‬ ‫کرده که متاس��فانه ‪ 50‬درصد ان روغن پالم است‪.‬‬ ‫دیناروند در توضیح مض��رات روغن پالم افزود‪ :‬این‬ ‫روغن دارای اسید چرب اشباع زنجیره بلند است و‬ ‫یافته ه��ای علمی ثابت کرده که مصرف زیاد ان در‬ ‫انس��داد عروق‪ ،‬بیماری های قلبی ‪ -‬عروقی و حتی‬ ‫در بیماری های سرطان اثرات سوئی دارد‪ .‬برهمین‬ ‫اساس توصیه می ش��ود که مصرف اسیدهای چرب‬ ‫اشباع زنجیره بلند از سوی مردم محدود شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬روغن پالم ش��بیه اس��یدهای چرب‬ ‫ترانس اس��ت که در روغن جامد وج��ود دارد البته‬ ‫روی اس��یدهای چرب تران��س در روغن های جامد‬ ‫بس��یار خ��وب کار کرده ایم و اکنون س��هم مصرف‬ ‫روغ��ن جامد در کش��ور تقریبا به زی��ر ‪ 25‬درصد‬ ‫رس��یده که این موضوع پیشرفت خوبی است‪ .‬البته‬ ‫اعتقاد داریم سهم مصرف خانوار روغن جامد باید به‬ ‫صفر برسد و مردم نباید از این روغن استفاده کنند‪.‬‬ ‫در روغن ه��ای مایع نیز توصیه ان اس��ت که روغن‬ ‫پالم مصرف نشود‪ .‬دیناروند افزود‪ :‬روغن پالم شبیه‬ ‫روغن جامد اس��ت و مصرف ان در هیچ جای دنیا‬ ‫ممنوع نیست اما از نظر تغذیه ای توصیه می شود که‬ ‫مردم ان را مصرف نکنن��د‪ .‬پالم ‪ 2‬ویژگی دارد که‬ ‫مص��رف ان را باال برده اس��ت؛ ابتدا ان که پایداری‬ ‫حرارتی ان باالس��ت‪ ،‬بنابراین در روغن های س��رخ‬ ‫کردنی از پالم اس��تفاده می کنند‪ ،‬درصد استفاده از‬ ‫این روغن در روغن های مختلف متفاوت اس��ت‪ .‬ما‬ ‫مواردی را شناس��ایی کرده ایم که تخلف کرده اند و‬ ‫‪ 70‬تا ‪ 80‬درصد از پالم استفاده کرده اند‪ .‬توصیه مان‬ ‫ان است که مردم روغن پالم و سرخ کردنی را کمتر‬ ‫مصرف کنند‪.‬‬ ‫او در این باره اظهارکرد‪ :‬مصرف عمده روغن پالم‬ ‫در صنعت است؛ قنادی ها‪ ،‬صنایع شیرینی‪ ،‬شکالت‬ ‫و ‪ ،...‬در اینج��ا نی��ز علت به کار ب��ردن روغن پالم‬ ‫ان اس��ت که این روغن مقداری نیمه جامد است‪،‬‬ ‫بنابراین برای اس��تفاده در این فراورده ها مناس��ب‬ ‫است‪ .‬نکته دیگر ان است که سوءاستفاده از روغن‬ ‫پالم در جاهایی که چربی های دیگر نیز وجود دارند‪،‬‬ ‫اتفاق می افتد‪ .‬به عنوان مثال در فراورده های لبنی‬ ‫پرچرب‪ ،‬طی سال های گذشته طبق استاندارد ملی‬ ‫اجازه داده ش��د که در تع��دادی از فراورده ها مانند‬ ‫پنیرها‪ ،‬بستنی‪ ،‬خامه و ‪ ...‬از روغن گیاهی استفاده‬ ‫شود و طبیعتا روغن گیاهی یعنی روغن پالم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان غذا و دارو از تشکیل کارگروهی‬ ‫برای بررسی به کار بردن روغن پالم در فراورده های‬ ‫مختلف خبر داد و گفت‪ :‬کمیته ای در حال بررسی‬ ‫اس��ت تا بتوانیم روغن پالم را در جاهایی که چربی‬ ‫طبیع��ی وجود دارد‪ ،‬حذف کنی��م‪ .‬در هفته جاری‬ ‫نتیجه بررس��ی های این کمیته مش��خص می شود‪.‬‬ ‫در این کمیت��ه نمایندگان صنایع لبنی‪ ،‬اس��تادان‬ ‫دانشگاه و دستگاه های نظارتی وزارت بهداشت نیز‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬پس از مشخص شدن نتیجه بررسی ها‪،‬‬ ‫فرصتی به صنعت داده می ش��ود که پروانه هایشان‬ ‫را اص�لاح کنند و روغن پالم به کلی حذف ش��ود‪.‬‬ ‫دینارون��د همچنی��ن در م��ورد تخلفات��ی که در‬ ‫مصرف روغن پالم ص��ورت می گیرد نیز گفت‪ :‬در‬ ‫هر صورت در هفته ج��اری تکلیف این موضوع را‬ ‫روش��ن می کنیم‪ .‬طی هفته گذشته بازرسان ما در‬ ‫تمام دانشگاه های علوم پزشکی از تمام تولیدی ها‬ ‫نمونه ب��رداری کرده ان��د که در ص��ورت تخلف هر‬ ‫کدام از این تولیدی ها به دس��تگاه قضایی معرفی‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬دیناروند افزود‪ :‬کار اساس��ی که در‬ ‫حال انجام داریم و مصوبه ان را نیز س��ال گذشته‬ ‫از دولت گرفته ایم ان اس��ت که واردات روغن پالم‬ ‫سیر نزولی را طی کند‪ .‬براساس این مصوبه‪ ،‬امسال‬ ‫س��قف واردات روغن پالم ‪ 30‬درصد‪ ،‬س��ال اینده‬ ‫‪ 15‬درصد و س��ال ‪ 95‬حداکثر ‪ 10‬درصد خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی در عی��ن حال تاکید کرد‪ :‬در مورد روغن پالم‬ ‫انچه که خطردارد مصرف باالی ان در کشور است‪.‬‬ ‫در گزارش��اتمان به رییس جمهوری نیز این موضوع‬ ‫را مط��رح کرده ایم و مردم نگران نباش��ند‪ ،‬چرا که‬ ‫به زودی تخلفات را شناس��ایی و این مشکل را حل‬ ‫می کنیم‪ .‬معتقدم می توانی��م برندهای معتبر را به‬ ‫راحتی کنترل کنیم و این امر امکانپذیر است‪ .‬هفته‬ ‫جاری این موضوع را یکس��ره خواهیم کرد‪ .‬توصیه‬ ‫همیشگی ما به مردم ان است که فراورده پرچرب‬ ‫مصرف نکنید‪ .‬این امر یک واقعیت است‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫پیشنهاد پولدارترین ادم جهان‪:‬‬ ‫ساعات کاری به ‪ 3‬روز در هفته‬ ‫کاهش یابد‬ ‫کار هر روز‪ ،‬لذت بردن از زندگی را سخت می کند‪.‬‬ ‫کاهش روزهای کاری به س��ه روز ب��ه معنی افزایش‬ ‫زمان برای استراحت‪ ،‬زندگی راحت تر و پرداختن به‬ ‫عالقه مندی هاست‪.‬‬ ‫پیشنهاد پولدارترین ادم جهان برای کاهش ساعت‬ ‫کاری ب��ه ‪ 3‬روز در هفت��ه ثروتمندتری��ن فرد جهان‬ ‫پیشنهاد کرد روزهای کاری به ‪ 3‬روز در هفته کاهش‬ ‫یابد‪ .‬به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه انگلیسی‬ ‫فایننشال تایمز‪« ،‬کارلوس سلیم» میلیاردر مکزیکی‬ ‫پیش��نهاد کرد روزه��ای کاری تنها به ‪ 3‬روز در هفته‬ ‫کاه��ش یابد اما س��اعت کاری روزانه به ‪ 11‬س��اعت‬ ‫افزایش و سن بازنشستگی هم به ‪ 70‬سال ارتقا یابد‪.‬‬ ‫این پیش��نهاد ثروتمندترین فرد جهان در نشستی‬ ‫در اوروگوئ��ه مطرح ش��د‪.‬در اکثر کش��ورهای جهان‪،‬‬ ‫ساعت کاری‪ 5 ،‬روز کاری در هفته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬افراد باید برای س��ال های طوالنی‬ ‫تری یعنی تا ‪ 70‬یا ‪ 75‬س��الگی کار کنند اما کار انها‬ ‫در هفته فقط ‪ 3‬روز و روزانه ‪ 11‬ساعت باشد‪.‬‬ ‫کارلوس که هم اکنون مالکیت ش��رکت های بزرگ‬ ‫مخابرات��ی به نام های «امری��کا موویل»‪« ،‬تلمکس»‬ ‫و «تل س��ل» را برعه��ده دارد تغییرات��ی را در س��ن‬ ‫بازنشستگی کارکنانش ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫در این ش��رکت ها افراد با ش��رایطی در س��ن ‪50‬‬ ‫س��الگی بازنشسته می شوند و پس از رسیدن به سن‬ ‫بازنشس��تگی می توانن��د با چه��ار روز کار در هفته‪،‬‬ ‫دستمزد کامل دریافت کنند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬کار هر روز‪ ،‬لذت ب��ردن از زندگی را‬ ‫س��خت می کند‪ .‬کاهش روزهای کاری به سه روز به‬ ‫معنی افزایش زمان برای استراحت‪ ،‬زندگی راحت تر‬ ‫و پرداختن به عالقه مندی هاست‪.‬‬ ‫کارلوس س��لیم یک مکزیکی لبنانی تبار اس��ت که‬ ‫براس��اس امار مجله فوربس امریکا با داش��تن ثروتی‬ ‫ب��ه ارزش ‪ 79.6‬میلیارد دالر در جایگاه ثروتمندترین‬ ‫فرد جهان قرار دارد‪ .‬پس از او بیل گیتس با داش��تن‬ ‫ثروتی به ارزش ‪ 79.1‬میلیارد دالر در رتبه دوم است‪.‬‬ ‫پیشنهاد نیم میلیارد تومانی‬ ‫بازیگر زن‬ ‫روند تولید فیلم های س��ینمایی در شرایطی شدت‬ ‫گرفته که قیمت برخی از عوامل س��ینما و مش��خصا‬ ‫بازیگ��ران به ش��دت افزایش یافته و عم�لا تولید اثار‬ ‫س��ینمایی را فاق��د صرفه اقتصادی س��اخته اس��ت؛‬ ‫رویک��ردی که در نهایت به زیان همه س��ینماگران به‬ ‫ویژه س��تاره هایی تمام می ش��ود ک��ه چنین رقم های‬ ‫عجیب��ی را طلب می کنند و نگاه اقتصادی به س��ینما‬ ‫را به عن��وان یک حوزه دارای ظرفی��ت بازدهی مالی‬ ‫مناس��ب ‪-‬برخالف س��ینمای دیگر کش��ورها‪ -‬به بن‬ ‫بس��ت می کش��اند‪ .‬به گزارش «تابن��اک»‪ ،‬تلفن که‬ ‫قطع می شود‪ ،‬سرمایه گذار و تهیه کننده چند لحظه ای‬ ‫در شوک هس��تند و پس از اندکی سکوت‪ ،‬عبارات نه‬ ‫چندان شایس��ته ای که گاهی ورد زبانش می شود و از‬ ‫بازاری ب��ودن کارنامه اش حکایت دارد‪ ،‬بلند می گوید؛‬ ‫انق��در بلند که اطرافیانش ح��س کنند در مکالمه ای‬ ‫که داش��ته‪ ،‬کباب بدجور روی س��یخ س��وخته و این‬ ‫معامله انجام ش��دنی نیس��ت‪ .‬بازیگر خانم سینما که‬ ‫ب��ازی خاص��ی هم ندارد و تنها س��تاره ش��ده و جزو‬ ‫چهره های جوان پسند است‪ ،‬بابت حضور در یک فیلم‬ ‫از س��ینمای بدنه‪ ،‬مبلغ ناقاب��ل ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫می خواه��د و در نهایت کمت��ر از ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان‬ ‫راضی نمی ش��ود و به طور طبیعی اگر تهیه کننده ای‬ ‫تازه کار باش��د و زیر بار این مبلغ برود‪ ،‬مغبون شده‪،‬‬ ‫چ��را که در س��ینمای ایران با این س��طح فروش ها‪،‬‬ ‫چنین دستمزدی در گیشه بازگشت ندارد‪ .‬این خبر‬ ‫به گوش برخی بازیگران زن س��ینما که میان ایشان‬ ‫بازیگر توانمند نیز وجود دارد‪ ،‬رسیده و ظاهرا موجی‬ ‫ب��ه راه افتاده ک��ه احتماال منجر ب��ه افزایش قرارداد‬ ‫بازیگ��ران زن س��ینما در ازای پیش��نهادهای جدید‬ ‫می ش��ود و ظاهرا در همین راستا‪ ،‬رقم ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان برای پروژه ای با ‪ 2‬تا ‪ 3‬ماه کار توسط بازیگران‬ ‫مطرح به عنوان پیشنهاد قاطع مطرح می شود و البته‬ ‫برخ��ی بازیگران نیز رقم ه��ای پرتی نظیر همان عدد‬ ‫ب��اال را می دهند‪ .‬یکی دیگر از بازیگ��ران مرد جوان‬ ‫سینما ـ که برخی رفتارهای عصبی و خاصی نیز از خود‬ ‫نشان داده ـ با افزایش چشمگیر رقم قرارداد‪ ،‬مبلغ ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان را خواس��ته که ظاهرا به واس��طه مطرح‬ ‫بودن کارگردان‪ ،‬تا رقم ‪ ۲۰‬میلیون تومان تخفیف داده‬ ‫و ق��رارداد ‪ ۸۰‬میلیون تومانی ب��رای پروژه ای که ظاهرا‬ ‫انچنان طوالنی نیست و بازیگر را حدود ‪ ۴۵‬روز درگیر‬ ‫می کند‪ ،‬بس��ته اس��ت؛ با اینکه این رقم نیز قابل توجه‬ ‫اس��ت‪ ،‬در قیاس با رقم ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان انچنان باال‬ ‫نیس��ت‪ .‬هرچند ش��اید رقم ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان برای‬ ‫بازیگری ک��ه توان بازگرداندن ‪ ۳۰۰‬میلیون به گیش��ه‬ ‫را داش��ته باشد‪ ،‬تا حدودی منطقی باشد‪ ،‬واقعیت اینکه‬ ‫پرداخت دس��تمزد ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۵۰۰‬میلیونی در س��ینمای‬ ‫ایران‪ ،‬منطق اقتصادی ندارد و سرمایه گذاری که تالش‬ ‫می کند در س��ینما ورود کند‪ ،‬اگر خوش شانس باشد و‬ ‫بازیگر ‪ ۵۰۰‬میلیونی به خدمت نگیرد و در بهترین زمان‬ ‫اثرش اکران ش��ود و مورد اقبال عمومی قرار گیرد‪ ،‬اصل‬ ‫سرمایه اش با اندکی سود‪ ،‬به گیشه بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫سلسله گزارش های‬ ‫اینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫تصویر اول‬ ‫فرهنگ نواورانه به صورت همبس��ته با هم ارتباط دارند و بدون دومی ظهور اولی‬ ‫کارافرینی و‬ ‫نیس��ت‪ .‬صاحب نظران توس��عه معتقدند برای دس��تیابی به توسعه پایدار متکی بر یک‬ ‫امکانپذیر‬ ‫عقالنی علم و فناوری در یک کش��ور وجود فرهنگ علمی اس��ت و در تعریف فرهنگ‬ ‫سیاس��ت‬ ‫انتقال فناوری و توس��عه نوش��ت ه نواز ش��ریف امده است‪« :‬فرهنگ علمی عبارت‬ ‫علمی در کتاب‬ ‫ه ای است که داشتن روح جس��ت وجوگر و پذیرش حق پرسیدن و مورد پرسش‬ ‫از ش��یوه اندیش‬ ‫اصول بنیادین ان به ش��مار م��ی رود ‪ ،‬فردی که به این فرهنگ تعلق دارد افزون بر‬ ‫قرار گرفتن از‬ ‫«چگونگی» و «چیستی» امور نیز سوال مطرح می کند و در حل مسائل همواره‬ ‫«چرایی» درباره‬ ‫روش علمی اس��ت‪ .‬این فضا را می توان از طریق اموزش علمی افرید که مس��تلزم‬ ‫در پی یافتن‬ ‫جامعه برای افزایش اگاهی های اجتماعی در باره اهمیت دانش و اهمیت کشورها‬ ‫رواج دانش در‬ ‫اس��ت که دارنده دانش اند‪.‬با این منظر می توان گفت نظام اموزش��ی زمینه اصلی‬ ‫و جامعه هایی‬ ‫را فراهم می کند و با این تعریف اموزش فرایندی مداوم اس��ت که ذهن ها را به‬ ‫فرهن��گ علمی‬ ‫نجکاوی و متدهای درست اندیشیدن مجهز می کند و از انسان ها موجوداتی خالق‬ ‫پرسشگری ‪ ،‬ک‬ ‫ سازد که به جای انفعال عاملیت را در دستور کار خود قرار می دهند‪ .‬این انسان ها‬ ‫و تاثیر گذار می‬ ‫فرهنگ مبتنی بر نواوری را شکل و در عمل بسط دهند ‪ ،‬باید با این رویکرد نظام‬ ‫می توانند یک‬ ‫خود را مورد مداقه قرار دهیم‪.‬رویکرد نظام اموزشی ما حافظه محور است و متکی‬ ‫اموزشی کشور‬ ‫ هایی است که بعد از فارغ التحصیل شدن‪ ،‬اکثریت ترجیح می دهند که این داده ها‬ ‫بر انباشت داده‬ ‫در این نظام‪ ،‬مس��ائل و شیوه حل ش��ان اموخته نمی شود و به این دلیل جوانان‬ ‫را دور بیندازند ‪،‬‬ ‫که انتخاب می کنند راه به نواوری و خالقیت نمی برند و ترجیح می دهند با همان‬ ‫در مش��اغلی‬ ‫و عادت شده سر کنند ‪ ،‬به همین دلیل بین رشته ای که افراد خوانده اند و کاری‬ ‫کلیشه های رایج‬ ‫ کنند نس��بت معناداری وجود ندارد ‪ ،‬در حقیقت جامعه منابع کلی خود را صرف‬ ‫که انتخاب می‬ ‫اموزشی می کنند که در عمل به هیچ دردی نمی خورد‪.‬‬ ‫وزش��ی ناتوان راه به فرهنگ علمی نمی دهد و در غیاب این فرهنگ تصمیم سازی ها و‬ ‫نظام ام‬ ‫متکی بر س�لایق نو ب ه نو شونده شکل می گیرد و بسط می یابد و در عمل راه به‬ ‫تصمیم گیری ها‬ ‫که در شوره زار ان امکان ظهور نواوران و کارافرینان وجود ندارد و اگر این مهم‬ ‫اشفتگی می برد‬ ‫جدی می دانیم باید تحولی ساختاری و همه جانبه در نظام اموزشی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫را‬ ‫درباره مبانی توسعه‬ ‫تخریب خالق‪ ،‬پنجره ای به سمت پیشرفت‬ ‫«تخریب خالق» اصطالحی اس��ت که یوزف الویس‬ ‫ش��ومپیتر اقتصاد دادن امریکایی ‪ -‬اتریشی بر سر زبان‬ ‫اقتصاددان و اهالی فکر انداخت‪ .‬وی باور داش��ت این‬ ‫کارافرینان ان��د که با تخریب فع��ال و خالق هر انچه‬ ‫هس��ت می کوشند راه به فضاهای تازه تولیدی بکشند‬ ‫و با نواوری و ابداع تداوم نظام سرمایه داری را تضمین‬ ‫کنند‪ .‬هر چند این کارافرینان هدفی جز سود ندارند‪،‬‬ ‫ول��ی نتیجه کارش��ان به س��ود چرخه س��رمایه تمام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن اقتص��اددان نهادگرا ک��ه در زمان خ��ود دگر‬ ‫و نواندی��ش محس��وب می ش��د‪ ،‬بحث ت��ازه ای را در‬ ‫اقتصاد گش��ود ک��ه به دلیل تس��لط باورهای متصلب‬ ‫پوزیتیویس��تی از نفس افت��اده بود ‪ ،‬ای��ن اقتصاددان‬ ‫نقش محوری کار افرین��ان را نو اوری از طریق تخریب‬ ‫خ�لاق می داند ‪ ،‬او ب��اور دارد ای��ن کارافرینان الگوی‬ ‫رفتاری مش��خصی دارن��د‪ .‬انها مهم ترین هدف ش��ان‬ ‫را کش��ف ایده های جدید می دانن��د ‪ ،‬ایده هایی که به‬ ‫روش ه��ای تازه تولی��دی نیاز دارد و ب��ه همین دلیل‬ ‫به جای پیدا کردن س��همی در نظام دادوستد موجود‪،‬‬ ‫می کوش��ند بازارهای ناموجود را هستی ببخشند ‪ ،‬انها‬ ‫روحی��ه بلندپروازانه دارند و می خواهن��د در قله قرار‬ ‫بگیرند و شکست را بیشتر از پیروزی کم دامنه دوست‬ ‫دارن��د ‪ ،‬انها بدون انکه بخواهن��د روحیه نواوری را در‬ ‫اطراف خود منتش��ر می کنند‪ .‬کارافرینان همیشه به‬ ‫جنگ س��نت های متصلب و ع��ادات دیرپا می روند و‬ ‫به خاطر روح مخاطره جویش��ان همیش��ه در معرض‬ ‫تنبی��ه محافظ��ه کاران و حافظان وض��ع موجود قرار‬ ‫می گیرن��د‪ .‬او مثل مارکس معتقد بود س��رمایه داری‬ ‫در بلندم��دت نمی توان��د جایگاه خ��ود را حفظ کند‪،‬‬ ‫ولی برخالف او باور داش��ت این کارگران نیستند که‬ ‫نظام موجود را س��رنگون و سوسیالیس��م را جایگزین‬ ‫ان می کنند ‪ ،‬بلکه خصلت تهاجم خالق و فعال تولید‬ ‫این نظام را از درون می پوس��اند ‪ ،‬هر چند پیش بینی‬ ‫ه��ر دو تاکن��ون تحقق نیافته اس��ت‪ ،‬ول��ی نقدهای‬ ‫جدی شان فرصتی فراهم کرد نظام‬ ‫س��رمایه نقص هایش را بشناسد و‬ ‫به اصالحش بپردازد‪«.‬کارافرینان»‬ ‫در تم��ام جه��ان کلید ب��از کردن‬ ‫درهای بسته بحران های اقتصادی ‬ ‫هس��تند ‪ ،‬ایا ما هم می توانیم برای‬ ‫گره گش��ایی از رکود تورمی از این‬ ‫مفهوم استفاده کنیم ‪ .‬نگاهی تند و‬ ‫سریع نشان می دهد فضای نواوری در کشور ما بسیار‬ ‫بسته و تنگ است ‪ ،‬این گروه برای عمل خالق شان نیاز‬ ‫به فضای کامال رقابتی دارند که در ان نیروهای رقیب‬ ‫نتوانن��د رقبا را با بهره گیری از ران��ت ثروت و قدرت‬ ‫به حاش��یه برانند ‪ ،‬مقرارت زدای��ی و کاهش اختیارات‬ ‫دیوانساالری از جمله مواردی است که برای نیروهای‬ ‫خالق حکم اب را دارد برای ماهی‪ .‬برای زنده ماندن ‪،‬‬ ‫داش��تن گارانتی نس��بت به اینده اولویت اصلی برای‬ ‫فضای خالق دارد و اگر فردا تضمین شده نباشد هیچ‬ ‫ف��رد خالقی راه به تولید ت��ازه نمی برد‪ .‬البته نوجویی‬ ‫همیش��ه موفق عمل نمی کند‪ ،‬ولی شکست از خود با‬ ‫رودررویی با فضای ناامن متفاوت است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫خصوصی سازی بدون حضور کارافرینان خالق بیشتر‬ ‫از انکه منتج به رش��د اقتصادی ش��ود فضا را به فساد‬ ‫و رانت خواری می سپارد ‪ ،‬قبل از ظهور این کارافرینان‬ ‫باید مراکز تحقیقاتی و پژوهش��ی مورد حمایت جدی‬ ‫شوند‪ .‬متاسفانه با این که در ‪ 2‬دهه اخیر واژه تحقیق‬ ‫و توسعه برای اهالی فن مفهومی شناخته شده است ‪،‬‬ ‫ول��ی در عمل کمتر به ان پرداخته می ش��ود‪ .‬تحقیق‬ ‫و توس��عه(‪ ) R&D‬عبارت است از کار خالقانه ای که‬ ‫به طور سیستماتیک انجام می شود تا به دانش موجود‬ ‫بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به کار‬ ‫ببرد‪ .‬تحقیق و توسعه شامل ‪ 2‬مدل اصلی است که در‬ ‫همه منابع به این گونه صورت بندی می شود‪ :‬در مدل‬ ‫اول وظیفه اصلی یک گروه تحقیق و توسعه دستیابی‬ ‫به محصول جدید اس��ت؛ در مدل دیگر‪ ،‬وظیفه اصلی‬ ‫گ��روه تحقیق و توس��عه‬ ‫عبارت اس��ت از ساخت‬ ‫و کش��ف دان��ش نوی��ن‬ ‫پیرامون عناوین علمی و‬ ‫فناورانه به منظور توس��عه ‬ ‫محص��والت‪ ،‬فراین��د‬ ‫و خدم��ات ارزش��مند‬ ‫و جدی��د‪ .‬در اکث��ر‬ ‫فعالیت های یک ش��رکت بازدهی سریع سود‬ ‫یا بهبود س��ریع در عملکردها ‪ ،‬با هدف تسریع‬ ‫در بازگش��ت س��رمایه گذاری معم��وال م��ورد‬ ‫انتظار اس��ت‪ ،‬اما این م��وارد درباره هیچ کدام‬ ‫از مدل های یاد شده از تحقیق و توسعه‪ ،‬صدق‬ ‫نمی کنند‪ .‬عموما مهندس��ان‪ ،‬کادر پرسنلی در‬ ‫مدل اول تحقیق و توسعه را تشکیل می دهند ‪،‬‬ ‫ام��ا در ای��ران هرازگاه��ی مثل ده��ه ‪ 70‬این‬ ‫فعالیت ها مورد توجه قرار گرفت ولی با وارداتی‬ ‫ش��دن اقتصاد نقش این واحدها کمرنگ شد و‬ ‫یا تبدیل به محلی ب��رای نمایش و بازدیدهای‬ ‫گروهی‪ .‬وقتی مش��تری ها نیاز به نواوری ش��ان‬ ‫توس��ط واردات تامی��ن می ش��ود جای��ی برای‬ ‫کارافرینان و مراکز تحقیق و توس��عه نمی ماند ‪،‬‬ ‫البته به باور بسیاری از صاحب نظران قبل از هر‬ ‫چیز باید در تحقیق پر دامنه فرصت های نسبی‬ ‫اقتصادی خود را کش��ف کنیم و بدانیم در چه‬ ‫زمینه هایی امکان رقابت در بازارهای بین المللی‬ ‫داری��م ‪ ،‬تا بتوانیم س��رمایه ها و خالقیت ها را به‬ ‫سمت شان هدایت کنیم ‪ .‬متاسفانه در این مورد‬ ‫کار ج��دی و در خوری انجام نش��ده اس��ت ‪ ،‬به‬ ‫ای��ن دلیل اقتصاد ما اصوال با تغییرات مبتنی بر‬ ‫تکنولوژی اشنا نیست و به این دلیل هنوز بعد از‬ ‫س��ال ها نتوانستیم به یک کشور صادراتی مبدل‬ ‫ش��ویم ‪ ،‬چراکه هن��وز کار افرین��ان واقعی ظهور‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫تصویر دوم‬ ‫کارافرینی چیست؟‬ ‫در م��ورد تعریف کارافرینی دیدگاه های مختلفی وجود دارد‬ ‫و درک کام��ل مفهوم و موض��وع «کارافرینی» نیازمند اطالع‬ ‫از دیدگاه های بین رش��ته ای است‪ .‬کارافرینی برحسب ماهیت‬ ‫خود و توجه محققان رش��ته های مختلف از نظر روانشناس��ی‪،‬‬ ‫جامعه شناس��ی‪ ،‬اقتص��اد‪ ،‬صنع��ت و حت��ی تاریخ��ی تعریف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫واژه کارافرینی از کلمه فرانسوی «‪ « Entrepreneurs‬به‬ ‫معنای «متعهد شدن» نشات گرفته است‪ .‬کارافرینی نخستین‬ ‫بار م��ورد توج��ه اقتصاددانان ق��رار گرفت و تمام��ی مکاتب‬ ‫اقتصادی از قرن ‪ 16‬میالدی تاکنون به نحوی کارافرینی را در‬ ‫نظریه های اقتصادی خویش تشریح کرده اند‪.‬‬ ‫کارافرین��ی از مباحثی اس��ت ک��ه در تمامی ابعاد توس��عه‬ ‫اقتصادی و اجتماعی از حدود ‪ 20‬س��ال به این طرف عمال در‬ ‫بو کار مطرح شده است‪ ،‬ازجمله تعاریف‬ ‫دنیای تجارت و کس�� ‬ ‫کارافرینی می توان به موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫چند تعریف از کارافرینی‬ ‫*ریچارد کانتیلون (‪ :)1730‬مبدع واژه کار افرین ‪ :‬کارافرین‬ ‫فردی اس��ت که اب��زار تولی��د را به منظور ترکی��ب به صورت‬ ‫محصوالتی قابل عرضه به بازار خریداری می کند‪ .‬کارافرین در‬ ‫هنگام خرید از قیمت نهایی محصوالت اطالع ندارد‪.‬‬ ‫*جان باپتیست سی (‪ :)1803‬کارافرین را فردی می داند که‬ ‫مسئولیت تولید و توزیع فعالیت اقتصادی خود را برعهده دارد‪.‬‬ ‫یشناس��د‬ ‫*فران��ک نایت (‪:)1921‬کارافرینان را کس��انی م ‬ ‫که در ش��رایط نبود قطعی��ت به اتخاذ تصمی��م می پردازند و‬ ‫پیامدهای کامل ان تصمیمات را نیز شخصا می پذیرند‪.‬‬ ‫* کاس��ون (‪ :)1982‬کارافرین فردی است که تخصص وی‬ ‫«تصمیم گیری عقالیی و منطقی در مورد ایجاد هماهنگی در‬ ‫منابع کمیاب» می باش��د‪ .‬وی «داشتن توان داوری و قضاوت»‬ ‫را عنصری مشترک در تمامی کارافرینان تشخیص داده است‪.‬‬ ‫*کارلند (‪ :)1984‬کارافرین فردی اس��ت که ش��رکتی را به‬ ‫ن را مدیریت کرده و از‬ ‫منظور سود و رشد تاسیس می کند و ا ‬ ‫ان برای پیشبرد اهداف شخصی استفاده می کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن به تعاریف زیر نیز می توان اش��اره کرد‪ :‬کارافرین‬ ‫بو کار‬ ‫کس��ی اس��ت که توانایی ان را دارد تا فرصت های کس ‬ ‫را ببین��د و انها را ارزیابی کند‪ ،‬مناب��ع الزم را جمع اوری و از‬ ‫انها بهره برداری و س��پس عملیات مناسبی را برای رسیدن به‬ ‫موفقیت پی ریزی کند‪.‬‬ ‫کسر بودجه یا خرج کردن با جیب مردم‬ ‫گروه اینه‪ :‬ش��ما هم ش��نیده اید که‬ ‫دولت ه��ا کش��ور را از طریق کس��ر بودجه‬ ‫اداره می کنن��د ‪ ،‬ش��اید انقدر ای��ن خبر را‬ ‫ش��نیده اید ک��ه دیگر از ش��نیدن این خبر‬ ‫ش��گفت زده نمی ش��وید ولی حق دارید از‬ ‫خود بپرسید چطور می شود به جای پول از‬ ‫طریق کس��ری پول به اداره امور پرداخت ‪،‬‬ ‫ول��ی در ای��ن واژه نکته ای وج��ود دارد که‬ ‫هرگز گفته نمی ش��ود ‪ ،‬انهم چیزی نیست‬ ‫جز این موضوع کس��ر بودجه اسم مستعار‬ ‫گرفت��ن مالیات پنهان از طریق بر انگیختن‬ ‫تورم پنهان است ‪ ،‬یعنی اگر دولت ‪20‬درصد‬ ‫کسر بودجه دارد یعنی با گرفتن استقراض‬ ‫از بانک مرکزی پول های بی پشتوانه به بازار‬ ‫می رس��د و بهای ان را شما با کاهش قدرت‬ ‫خریدتان می پردازید ‪ ،‬حال می فهمید دولت‬ ‫از کجا هزینه هایش را به دست می اورد‬ ‫البته این «ش��ما» تنها شامل خانواده ها و‬ ‫افراد نمی شود بلکه همه بنگاه های تولیدی‬ ‫نیز با افزایش هزینه تولیدش��ان بخش��ی از‬ ‫هزین��ه تولید را برعه��ده می گیرند ‪ ،‬بیایید‬ ‫از منظ��ر دیگری این بح��ث را پی بگیریم‬ ‫و بگوییم که کس��ری بودجه یارانه ای است‬ ‫که مردم بی س��ر و صدا ب��ه دولت می دهد‬ ‫بدون انک��ه غرولندی بکنند ‪ ،‬بیایید تعریف‬ ‫کالسیک کسری بودجه را با هم مرور کنیم ‪،‬‬ ‫در ویک��ی پدی��ا در این م��ورد می خوانیم‪:‬‬ ‫کس��ری بودج��ه (‪ )Deficit‬هنگام��ی رخ‬ ‫می ده��د که دول��ت و یا هر نه��اد دیگری‬ ‫بیش از درامد خود پول خرج کند‪ .‬در برابر‬ ‫کس��ری بودجه‪ ،‬مازاد بودجه وجود دارد‪ .‬به‬ ‫کسری بودجه انباش��ته شده در چند سال‬ ‫بدهی دولت گفته می ش��ود‪ .‬تامین کسری‬ ‫بودجه معموال از طریق استقراض داخلی و‬ ‫یا خارجی انجام می شود‪.‬‬ ‫استقراض دولت از بانک ها وام بی بازگشت‬ ‫اس��ت و به این دلیل هر س��ال بدهی های‬ ‫دولت انباشت می شود و به مرز باورنکردنی‬ ‫می رس��د ‪ ،‬چ��را دولت ه��ا ب��ه ای��ن اقدام‬ ‫مخاطره امیز تن می دهند و با افزایش تورم‬ ‫در دور بعدی خود نیز دچار مشکل می شوند‬ ‫و نی��از به منابع جدی��دی می یابند ‪ ،‬چراکه‬ ‫انها خود نی��ز بزرگ ترین مصرف کننده در‬ ‫هر کشوری محسوب می شوند ‪ ،‬پاسخ به این‬ ‫پرسش را به س��ادگی می توان داد ‪ ،‬مخارج‬ ‫دولت ها به دالی��ل مختلف افزایش می یابد‬ ‫ولی درامدش��ان به دالیل دیگ��ر به همان‬ ‫نس��بت اضافه نمی ش��ود و به همین دلیل‬ ‫روی به استقراض می اورند‪.‬‬ ‫دولت ع�لاوه بر چاپ پ��ول دو راه دیگر‬ ‫ه��م برای تامین کس��ری بودجه خود دارد‬ ‫که یکی از انها استقراض خارجی است که‬ ‫باید حتما برگردانده شود انهم با سودهای‬ ‫قابل توجه ‪ ،‬وضعیت اس��تقراض خارجی ها‬ ‫بعض��ی از کش��ورها به جایی می رس��د که‬ ‫حتی برای دادن بهره قرض هایشان از توان‬ ‫کافی برخوردار نیس��تند و ب��ه ناچار تا مرز‬ ‫ورشکستگی پیش می روند ‪ ،‬راه دیگری که‬ ‫دولت در پیش می گیرند استفاده از انتشار‬ ‫اوراق بهادار اس��ت ‪ ،‬یعنی برای انجام بعضی‬ ‫از پروژه هایش اوراق قرضه منتشر می کنند‬ ‫و برای ای��ن که این اوراق از جذابیت کافی‬ ‫برخوردار باش��د س��ودهای تضمین شده و‬ ‫ان هم با نرخ باال می پردازند و از این طریق‬ ‫سرمایه گذاری در بخش خصوصی را اخالل‬ ‫می کنند و ب��ا کاهش تقاضا ناخواس��ته به‬ ‫رکود دامن می زنند‪.‬‬ ‫در س��ه دهه اخی��ر دولت ه��ا در ایران با‬ ‫گرایش های مختلف از هر س��ه طریق برای‬ ‫کس��ب درامد اس��تفاده کرده ان��د و به این‬ ‫دلیل در تمام همه این مدتها ما با ش��رایط‬ ‫تورمی فزاینده روبه رو بودیم و تازیانه تورم‬ ‫همه بر ش��انه های مردم فرود می اید ‪ ،‬یکی‬ ‫از پیامدهای این وضعیت کاهش دس��تمزد‬ ‫واقع��ی حقوق بگیران اس��ت و ای��ن امر در‬ ‫بلندمدت ت��ورم را دچار رکود می کند و به‬ ‫این دلیل ما در شرایط رکود تورمی وخیمی‬ ‫گرفت��ار مانده ایم و هم��ه توان دولت صرف‬ ‫خروج از ان می ش��ود ‪ ،‬ولی همزمان با این‬ ‫تالش همچن��ان دولت به ناچ��ار از طریق‬ ‫کس��ر بودج��ه کش��ور را اداره می کند و تا‬ ‫مدت های طوالنی اداره خواهد کرد‪.‬‬ ‫شناسنامه‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫خاطره احداث نخستین کارخانه تولید فیبر نوری در ایران‬ ‫‪19‬‬ ‫مالقات با فیبرنوری در دره پونک‬ ‫حسن فرازمند – گروه گزارش‪ :‬کلنگ احداث‬ ‫س��اختمان مرک��زی دفت��ر نخس��تین‬ ‫پژوهش��کده فیبر ن��وری در منطقه ای در‬ ‫تهران ک��ه امروز به ن��ام ‪ 35‬متری مخب��ری یا بلوار‬ ‫گلس��تان نامی��ده می ش��ود‪ ،‬زی��ر عنوان نخس��تین‬ ‫پژوهش��کده فیبرنوری در س��ال ‪ 1363‬در ایران زده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نخس��تین کارخانه فیبرنوری نیز در ایران‪ ،‬مجتمع‬ ‫پژوهش��کده فیبرنوری ب��ود که با ه��دف تولید انواع‬ ‫کابل ه��ای مخابرات��ی مس��ی‪ ،‬کابل ه��ای مخابراتی‬ ‫فیبرنوری و توس��عه ارتباطات و ایج��اد ارتباطات در‬ ‫ش��هر یزد در زمینی به مس��احت ‪ 200‬هزار مترمربع‬ ‫در س��ال ‪ 1367‬تاس��یس ش��د‪ .‬هم اکنون «شرکت‬ ‫کابل های مخابراتی» ش��هید قندی بخش عمده ای از‬ ‫کابل های مخابراتی کشور را تولید می کند‪.‬‬ ‫روابط عمومی وزارتخانه پس��ت‪ ،‬تلگراف و تلفن در‬ ‫ابان ماه س��ال ‪ 63‬جمعی از خبرنگاران را با اتوبوسی‬ ‫به دره های دور افت��اده ان روزها در اطراف باغ فیض ‬ ‫ان روزگار (ش��هید اشرفی اصفهانی امروز) تهران برد‬ ‫تا در مراسم افتتاح اولین پژوهشکده فیبرنوری ایران‬ ‫در اطراف دره پونک حضور داشته باشند‪ .‬من یکی از‬ ‫ان خبرنگاران خیلی جوان بودم و در مجله س��روش‬ ‫فعالی��ت و همراه ای��ن جمع حضور داش��تم‪ .‬ان روز‬ ‫اتوب��وس حامل خبرنگاران که از زیر پل س��یدخندان‬ ‫حرکت کرده ب��ود بعد از گذش��تن از دره پونک (ان‬ ‫روزها جاده دسترسی به پونک از کف رودخانه پونک تبدیل به یک نحله صنعتی در کشور شد‪ ،‬اشنا شدم‪.‬‬ ‫می گذش��ت و بزرگ��راه ام��روزی ش��هید همت فقط مت��ن ان کتابچ��ه‪ ،‬در واقع گزی��ده ای از مطالبی بود‬ ‫تا لب پارک پردیس��ان اجرا ش��ده بود) به بیابان ها و که کریم معتمدی وزیر پس��ت‪ ،‬تلگراف و تلفن رژیم‬ ‫تپه زارهایی رسیدیم که هیچ نشانی از ابادی و ابادانی گذش��ته ترجمه کرده بود و من مدت ها ان را داشتم‬ ‫دیده نمی ش��د و ان ب��االی تپه ها فقط یک باغ و یک و نمی دانم کجا گم ش��د اما خ��وب به خاطر دارم که‬ ‫در قس��متی از ان تاکید ش��ده بود که «بشر امروزی‬ ‫خانه در حال ساخت دیده می شد‬ ‫مدت هاست که می خواهد‬ ‫ان روز یک بروشور پلی‬ ‫ن��ور را جایگزین فلزات در‬ ‫کپی ش��ده سیاه و بدرنگ‬ ‫نخستینکارخانهفیبرنوریدرایران کابل های مخابراتی بکند»‬ ‫به دست خبرنگاران دادند‬ ‫مجتمعپژوهشکدهفیبرنوریبودکه و مدت ه��ا ذهن من درگیر‬ ‫که در ان مختصات فنی و‬ ‫عمرانی نخستین پروژه با باهدفتولیدانواعکابل هایمخابراتی این مطل��ب بود که چگونه‬ ‫عنوان مجتمع پژوهشکده مسی‪،‬کابل هایمخابراتیفیبرنوریو نور جای یک فلز را خواهد‬ ‫«فیبرن��وری» ذک��ر و نیز توسعه ارتباطات و ایجاد ارتباطات در گرفت یا هم��ان ماموریتی‬ ‫را انج��ام خواه��د داد ک��ه‬ ‫تاکید ش��ده بود قرار است‬ ‫شهر یزد در زمینی به مساحت‬ ‫فل��ز یا برن��ج یا م��س در‬ ‫این مجتمع با هدف تولید‬ ‫‪ 200‬هزارمترمربعتاسیسشد‪.‬‬ ‫صنای��ع مخابرات��ی‪ ،‬برق و‬ ‫انواع کابل ه��ای مخابراتی‬ ‫الکترونیک انجام می دهند؟‬ ‫هم اکنوناینکارخانهبانام«شرکت‬ ‫مسی‪ ،‬کابل های مخابراتی‬ ‫اما ظاه��را این کار پیش‬ ‫فیبرن��وری و توس��عه کابل هایمخابراتی»شهیدقندیبخش‬ ‫ارتباطات و ایجاد ارتباطات عمده ای از کابل های مخابراتی کشور را از انک��ه در تصورات من یا‬ ‫کارشناسان علوم مخابرات‬ ‫و تحول در ش��بکه عظیم‬ ‫در دست تولید دارد‬ ‫ایران��ی بگنج��د‪ ،‬در ده��ه‬ ‫مخابرات��ی در ش��هر یزد‬ ‫‪ 1960‬می�لادی از س��وی‬ ‫کارخانه ای را در زمینی به‬ ‫وسعت یک میلیون مترمربع و بازیربنایی معادل ‪ 200‬دانش��مندان علوم مخابرات��ی و ارتباطات حل و تولید‬ ‫هزار مترمربع تاسیس کند افتتاح این پروژه صنعتی و ان نی��ز در دهه های پیش از ان در جهان اغاز ش��ده‬ ‫مخابراتی کشور یعنی تولید فیبرنوری در پونک مقارن ب��ود و ایران چند دهه بعد متوجه این فناوری و نقش‬ ‫با افتتاح س��الن تولید کابل های مخابراتی خواهد بود ان در توسعه صنایع مخابراتی شد و ما ان روزها شاید‬ ‫که گفته می ش��د ظرف ‪ 4‬س��ال اینده در کشور و در در ردیف اخرین کش��ورهایی بودیم که قصد داشتیم‬ ‫س��ال ‪ 1367‬محقق خواهد ش��د ان ش��رکت نامش از پدیده فیبر نوری برای توسعه مخابرات و ارتباطات‬ ‫شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی بود که اکنون کشور استفاده کنیم‪.‬‬ ‫م��ن ان روزه��ا تصمی��م گرفت��م که ای��ن فناوری‬ ‫نیز بخش عمده ای از کابل های مخابراتی کشور را در‬ ‫دس��ت تولید و تامین دارد و من ک��ه ان روزها برایم وارداتی غرب به کش��ورمان را به ساده ترین زبان برای‬ ‫عبارت «فیبرنوری» یک عبارت تازه و نامفهوم بود از خوانن��دگان گزارش ها و مطالب��م تحریر کنم‪ ،‬اما کار‬ ‫یکی از کارشناسان ان دفتر خواستم که برایم توضیح بس��یار دش��واری بود و نمی توانس��تم ذهنم را به ان‬ ‫ده��د که فیبرنوری چیس��ت؟ او کتابچه ای کوچک و نزدیک کن��م‪ ،‬زیرا پای علم در می��ان بود و محققان‬ ‫سیاه و سفید انگلیسی زبان را در اختیارم گذاشت که و پژوهش��گران علوم صنع��ت مخابرات دهه ‪ 50‬و ‪60‬‬ ‫زیر هر سطر متن ترجمه شده و فارسی ان نیز نوشته میالدی هم تالش زی��ادی در این زمینه کرده بودند‬ ‫ش��ده ب��ود و ان روز من با این پدیده که به س��رعت که بشر بتواند به جای کابل های سنگین مسی و فلزی‬ ‫نگاه‬ ‫در توس��عه تلفن و ارتباطات از کابل های سبک حاوی‬ ‫نور استفاده کند و با استفاده از کابل هایی که از داخل‬ ‫انها «نور» به جای «سیم مسی» عبور می کند بتواند‬ ‫صدا و تصویر را از جایی به جایی دیگر منتقل کند‪.‬‬ ‫م��ن ان روزه��ا ب��ه عنوان خبرن��گار با ش��نیدن و‬ ‫دیدن این پدیده ها ش��گفت زده می ش��دم و می گفتم‬ ‫«جل الخال��ق»‪ ،‬اما مطمئن بودم که بش��ر به هر چه‬ ‫بخواهد می تواند دس��ت یابد و حاال که یادداشت های‬ ‫برخی متخصصان علوم ارتباطات را در مورد فیبرنوری‬ ‫مطالع��ه می کنم‪ ،‬می بینم که بش��ر بس��یار هم از این‬ ‫فراتر رفته اس��ت و فیبرنوری که امروز در کش��ورمان‬ ‫یک رده صنعتی در حوزه صنایع مخابراتی به حساب‬ ‫می ای��د‪ ،‬اکنون نس��بت به دیگ��ر پدیده های صنعت‬ ‫ارتباطات‪ ،‬کمی هم عقب مانده اس��ت‪ .‬اما تمام انچه‬ ‫که از ان روزها به یادم مانده این اس��ت که در همان‬ ‫جزوه س��یاه و سفیدی که در مجتمع فیبرنوری برای‬ ‫ت‬ ‫مطالعه به ما دادند عبارتی نوش��ته بود که مرا شگف ‬ ‫زده ک��رد و ان اینکه بنیانگ��ذار فیبرنوری در جهان‬ ‫یک مهندس ایرانی به نام دکتر علی جوان اس��ت که‬ ‫مخت��رع لیزر بوده و بعد از اخت��راع لیزر‪ ،‬متخصصان‬ ‫توانسته اند در حوزه صنعت مخابرات نیز از ان بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫کارخانه های تولید فیبرنوری در ایران‬ ‫اگرچه از کارخانجات تولید کابل و سیم شهید قندی یزد همواره به عنوان بزرگ ترین کارخانه در زمینه تولید‬ ‫فیبرهای نوری یاد شده و می شود‪ ،‬اما از اواسط دهه ‪ 60‬کارخانجات دیگری نیز در زمینه تولید فیبرهای نوری‬ ‫به زنجیره تولید این ابزار مهم مخابراتی در کشور مشغول شدند‪.‬‬ ‫در این حوزه البته در س��ال ‪ 1346‬کارخانه های کابل س��ازی ایران در ش��یراز فعالیت خود را اغاز کرده بود و‬ ‫ش��رکت هایی چون کابل مسین‪ ،‬کابل کرمان‪ ،‬رابط الکتریک‪ ،‬سیمکو‪ ،‬گویا موج تهران‪ ،‬تهران سیمین فر‪ ،‬مس‬ ‫کاران و رابط‪ ،‬تولید س��یمباف‪ ،‬مجریان ارتباطات فاران‪ ،‬تهران سیمین‪ ،‬تولیدی تک کابل‪ ،‬صنایع کابل کرمان‬ ‫و کاب��ل البرز فعالیت های عمده ای را در ح��وزه تولید انواع کابل های مخابراتی به ویژه کابل های فیبر نوری در‬ ‫‪ 3‬دهه اخیر اغاز کردند تا به تامین مایحتاج و تجهیزات پروژه های فیبر نوری که توسط پیمانکاران شرکت های‬ ‫مخابرات در تهران و شهرهای تهران در دست اجرا بود بپردازند‪.‬‬ ‫با این حال نخستین پروژ ه فیبر نوری بین شهری به طول ‪ 54‬کیلومتر بین تهران و کرج در سال ‪ 1368‬به‬ ‫اجرا درامد و در ادامه ان طرح های فیبر نوری دیگر در چهار مسیر با طول ‪ 516‬کیلومتر در مسیرهای تهران –‬ ‫ساوه‪ ،‬تهران ‪ -‬گرمسار و تهران – قزوین اجرا شد و البته ارتباطات بین ساختمان مخابرات‪ ،‬میدان امام خمینی‬ ‫(توپخانه) تهران و مجتمع مخابراتی انقالب اسالمی همه به اجرا گذاشته شد و بخشی از شبکه اصلی فیبر نوری‬ ‫بالغ بر ‪ 2130‬کیلومتر مربوط به پروژ ه فیبر نوری ‪ TAE‬است که با نصب و راه اندازی این پروژه اسیا و اروپا از‬ ‫طریق کابل نوری به هم متصل شده اند و ایران در این مسیر یکی از مهم ترین مراکز ترانزیت مخابراتی است‪.‬‬ ‫هم اکنون ش��رکت مخابرات کشورمان پروژه های مهم و گسترده ای در زمینه توسعه استفاده از فیبرنوری در‬ ‫دس��ت اجرا دارد مثل پروژه ‪ TAE‬که از ش��انگ های چین اغاز می شود و در فرانکفورت المان خاتمه می یابد‪،‬‬ ‫مسیر اصلی که پروژه در ایران طی کرده است‪ 2130 .‬کیلومتر است که ورودی ان از مرز بازرگان در اذربایجان‬ ‫غربی و خروجی ان از مرز جگیران در استان خراسان است و از شهرهای تبریز‪ ،‬زنجان‪ ،‬قزوین‪ ،‬تهران‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫شاهرود‪ ،‬سبزوار و قوچان عبور کرده است‪.‬‬ ‫‪ FH‬اجرای پروژه فیبرنوری جاس��ک ‪ -‬فجیره هم که از س��ال ‪ 1370‬به طول ‪ 160‬کیلومتر بین جاس��ک و‬ ‫فجیره شروع شده و در کشور امارات مورد بهره برداری قرار گرفت و ارتباطات بین المللی بین ایران و کشورهای‬ ‫حوزه خلیج فارس اغاز شد‪.‬‬ ‫ماموریت فیبرها در گذر زمان‬ ‫رش��ته های بلند و ش��فافی که از جنس شیشه یا پالستیک هستند‪،‬‬ ‫امروز ماموریت های بزرگی در جهان ارتباطات و دیگر صنایع الکترونیکی‬ ‫به عهده دارند‪ .‬رش��ته هایی که ب��ه ان «فیبر نوری» می گویند و همین‬ ‫رشته ها امروز به جهان ثابت کرده اند که قادرند پهنای باند بسیار باالتر‬ ‫و بیشتری از کابل های فلزی و معمولی ایجاد کنند و باری بسیار بیشتر‬ ‫را به دوش بکشند و اکنون مخترعان و مبتکران فیبر نوری هر روز و هر‬ ‫س��اعت در این اندیشه اند که چگونه از توانایی‪ ،‬استعداد و قدرت نهفته‬ ‫در ای��ن فیبرها می توان بهره گیری کرد و پهنای باند مخابراتی را تا ‪10‬‬ ‫گیگابای��ت ب��ر ثانیه و باالتر انتقال داد و به این خاطر اس��ت که امروزه‬ ‫مخابرات با استفاده از تجهیزات فیبرنوری‪ ،‬به دلیل پهنای باند وسیع تر‬ ‫در مقایس��ه با کابل های مس��ی و تاخیر کمتر در مقایس��ه با مخابرات‬ ‫ماهواره ای از مهم ترین ابزار انتقال اطالعات محسوب می شود‪.‬‬ ‫خ��وب که دقت می کنی��م می بینیم اولین تالش ها در س��یر تکاملی‬ ‫سیس��تم ارتباط نوری به وس��یله الکس��اندر گراهام بل‪ ،‬در سال ‪1880‬‬ ‫میالدی درس��ت ‪ 4‬س��ال پس از اخت��راع تلف��ن رخ داد‪ .‬در ان روزها‬ ‫اخت��راع تلفن نوری ی��ا همان فوتوفون بحث های زی��ادی را در محافل‬ ‫علمی برانگیخته بود و بس��یاری از دانشمندان و حتی دوستان نزدیک‬ ‫گراهام بل به دنبال اختراع و تکمیل سیستمی بودند که صدا را تا فواصل‬ ‫چندین صدمتر منتقل کند‪ ،‬که دس��ت اخر همین اختراع هم توس��ط‬ ‫گراهام بل به ثبت رسید‪.‬‬ ‫تلفن نوری بر مبنای مدوله کردن نور خورشید بازتابیده یا به ارتعاش‬ ‫در اوردن اینه ای کار می کرد‪ ،‬گیرنده یک فتوس��ل بود و در این روش‬ ‫نور در هوا منتش��ر می ش��د‪ ،‬بنابراین امکان انتقال اطالعات تا بیش از‬ ‫‪ 200‬متر میسر نبود‪ .‬به همین دلیل اگرچه دستگاه اختراع شده توسط‬ ‫گراهام بل کار می کرد‪ ،‬اما نتوانس��ت تولید ش��ود یا به موفقیت تجاری‬ ‫برسد‪ .‬ایده استفاده از انکسار برای هدایت نور (که اساس فیبرهای نوری‬ ‫امروزی است) برای نخستین بار در سال ‪ 1840‬میالدی از سوی افرادی‬ ‫چون «دنیل کالدن» و «جاکوبس بابی نت» در پاریس پیش��نهاد ش��د‬ ‫همچنین نویس��نده ای به نام «جوهان تیندال» در سال ‪ 1870‬میالدی‬ ‫در کتاب��ی به تش��ریح ویژگی های کلی انکس��ار ن��ور پرداخت و پس از‬ ‫او افرادی به نام «کاکو» و «کوکهام» در انگلس��تان برای نخس��تین بار‬ ‫استفاده از شیشه را به عنوان محیط انتشار مطرح ساختند و انان مبنای‬ ‫کار خود را بر ان گذاشتند که به سرعتی حدود ‪ 100‬مگابایت بر ثانیه‬ ‫و بیش��تر به روی محیط های انتشار دست یافتند‪ .‬این سرعت انتقال با‬ ‫تضعیف زیادی انرژی همراه بود‪ .‬این دو محقق انگلیس��ی کاهش انرژی‬ ‫را تا انجا می پذیرفتند که کمتر از ‪ 20‬دس��ی بل نباشد‪ ،‬اگرچه انان در‬ ‫رس��یدن به اهداف خود ناکام ماندند‪ ،‬اما ش��رکت امریکایی «کورنینگ‬ ‫گل��س» به این هدف دس��ت یافت و در اوایل س��ال ‪ 1960‬میالدی با‬ ‫اختراع اش��عه لیزر‪ ،‬ارتباطات از طریق فیبر نوری ممکن شد و در سال‬ ‫‪ 1966‬می�لادی دانش��مندان در این نظریه که نور در الیاف شیش��ه ای‬ ‫هدایت می ش��ود پیش��رفت کردند که حاص��ل ان از کابل های معمولی‬ ‫بسیار سودمندتر بود‪ ،‬چراکه فیبرهای نوری بسیار سبک تر و ارزان تر از‬ ‫کابل های مسی بودند و در عین حال ظرفیت انتقال انها تا چندین هزار‬ ‫برابر کابل های مسی بود‪.‬‬ ‫در گذر تاریخ صنعت‬ ‫پدر واقعی فیبرهای نوری جهان‬ ‫همه کارشناس��ان صنایع مخابراتی می گویند که اگر‬ ‫لیزر اختراع نمی شد قطعا اختراع فیبر نوری و بسیاری‬ ‫از دیگر اختراعات الکترونیکی امکان پذیر نبود‪ ،‬اختراعی‬ ‫ک��ه حتی در جهان غرب نیز به ن��ام یک ایرانی اصیل‬ ‫از س��رزمین تبریز به ثبت رس��یده اس��ت‪ .‬او پروفسور‬ ‫علی جوان اس��ت که جهان علم و صنعت امروز او را به‬ ‫عنوان یکی از پیشتازان تکنولوژی نوین عصر ارتباطات‬ ‫و پزشکی می شناس��د و بسیاری معتقدند اختراع لیزر‬ ‫توس��ط او منجر به اختراع فیبرنوری شد و فیبر نوری‬ ‫در واقع فرزند مشروع لیزرهاست‪ .‬این فیزیکدان بزرگ‬ ‫جهان که در تاریخ ‪ 5‬دی ماه ‪ 1305‬در تبریز به دنیا امد‪،‬‬ ‫مخترع نخستین لیزر گازی در جهان بود‪ .‬لیزری که از‬ ‫دو گاز هلیوم و نئون ترکیب شد‪ .‬این لیزر از نوع لیزرهای‬ ‫بی خطر به حس��اب می اید که رنگ ان س��رخ است و‬ ‫در ازمایش��گاه های دانشگاه ها برای بررسی پدیده هایی‬ ‫مانند تداخل ام��واج و ازمایش های ش��بیه ان کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬اختراع او نه تنها باعث توس��عه و ایجاد تجهیزات‬ ‫پیشرفته ای در صنایع مخابراتی شد‪ ،‬بلکه در اکثر صنایع‬ ‫تاثیر عمده و زیربنایی گذاش��ت و اکن��ون این لیزر در‬ ‫خیلی از امور زندگی روزانه ما نقش عمده ای دارد حتی‬ ‫‪CD‬ها‪DVD ،‬هایم��ان بی لی��زر نمی خوانند‪ ،‬هنگام‬ ‫خرید از فروشگاه ها نیز بارکدها و کدهای محصوالتمان‬ ‫را ب��ا لیزر می خوانن��د‪ ،‬حتی در ب��رش زدن فلزات در‬ ‫دس��تگاه های برش سبک و س��نگین‪ ،‬فاصله یابی های‬ ‫ماهواره ای‪ ،‬حفاری های تونل های مترو و راهس��ازی ها‪،‬‬ ‫نقش��ه برداری زیرزمینی (نظیر مترو‪ ،‬مثل رس��یدن به‬ ‫نقطه ای که از دو طرف حفاری می شود تا به هم برسند‪،‬‬ ‫چاپگرها‪ ،‬گسترش و بزرگ تر شدن ارتباطات لیزری در‬ ‫ش��اهراه های اینترنتی‪ ،‬خواندن و نوش��تن اطالعات در‬ ‫حافظه نوری در کامپیوتره��ا‪ ،‬بخیه زدن در بافت بدن‬ ‫هنگام جراحی پزش��کی‪ ،‬برداش��تن خال های مزاحم‪،‬‬ ‫درم��ان پوس��یدگی های دندانی‪ ،‬تهیه حف��ره برای پر‬ ‫کردن و جراحی ریشه دندان‪ ،‬بیماری های مخاط دهان‪،‬‬ ‫جراحی چش��م با لیزر‪ ،‬جداسازی ایزوتوپ ها‪ ،‬نام نگاری‬ ‫(هولوگرافی)‪ ،‬عکسبرداری ‪ 3‬بعدی از یک جسم یا یک‬ ‫صحنه‪ ،‬گرافیک لیزری که این روزها توس��ط بسیاری‬ ‫از ناش��ران برای انتقال رونوش��ت صفحات به کار برده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬همه اینها از تاثیرات اختراع لیزرنگاری است‬ ‫که به وسیله این مخترع بزرگ ایرانی در امریکا رخ داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولد لیزر‬ ‫فیبر نوری پدران زیادی دارد‪ ،‬پدرانی که تالش کردند‬ ‫لیزر را برای نخستین بار اختراع و در تکوین کاربرد ان‬ ‫راه های بس��یاری را تجربه کنند‪ .‬اما برای اولین بار یک‬ ‫فیزیکدان امریکایی به ن��ام «تئودور هرولدند میمن»‪،‬‬ ‫مخترع و سازنده اولین لیزر جامد در جهان بود‪.‬‬ ‫او در اغ��از برای تحقیقات روی میز (وس��یله ای برای‬ ‫تقویت امواج ریز موج) به شرکت هوگز پیوست و پیشنهاد‬ ‫س��اخت دستگاه لیزر را به انان داد که در نهایت مدیران‬ ‫شرکت به او ‪ 9‬ماه وقت و ‪ 50‬هزار دالر دادند و او سرانجام‬ ‫در سال ‪ 1960‬میالدی توانست لیزر را به جهانیان ارائه‬ ‫دهد و بعد از ان نام او در کنار دانشمندانی چون نیکالی‬ ‫باسوت‪ ،‬گوردون گولد‪ ،‬ارتور لئوناردو شالو‪ ،‬رابرت دیک‪،‬‬ ‫س��ی کومران باتل‪ ،‬احمد رودیل‪ ،‬دنیس گابور‪ ،‬نیکالس‬ ‫بلومبرگ��ن‪ ،‬چارلز ه��ارد تاونز و الکس��اندر میخایلوویچ‬ ‫بروخ��ووف برده می ش��د و برخی از انه��ا نیز این پدیده‬ ‫بزرگ علمی قرن بیستم را تکوین بخشیدند و تکمیل تر‬ ‫کردند‪ .‬با این حال اختراع لیزر گازی توسط پروفسور علی‬ ‫جوان در س��ال ‪ 1958‬میالدی جهان را غافلگیر کرد‪ .‬او‬ ‫در س��ال ‪ 1958‬یکی از اعضای گروه تحقیقاتی البراتوار‬ ‫الکساندر گراهام بل امریکا بود و بعد از ‪ 2‬سال تالش در‬ ‫البراتوار ساعت ‪ 4‬و ‪ 20‬دقیقه بعدازظهر روز ‪ 12‬دسامبر‬ ‫سال ‪ 1960‬در حالی که برف سنگینی شروع به باریدن‬ ‫کرده بود‪ ،‬موفق شد که لیزر گازی هلیوم ـ نئون را ابداع‬ ‫کند که در این اختراع دو همکارش یعنی اقایان «ویلیام‬ ‫به نت» و «دونالد هه ریوت» خیلی به او کمک کردند‪ .‬ان‬ ‫روز دکتر علی جوان لیزر گازی را به وسیله فرستادن یک‬ ‫پیام تلفنی امتحان کرد و برای نخستین بار در تاریخ یک‬ ‫مکالمه تلفنی را با استفاده از لیزر نوری انجام داد‪ ،‬واقعه ای‬ ‫که در ‪ 13‬دسامبر سال ‪ 1960‬میالدی رخ داد‪ .‬پروفسور‬ ‫ج��وان که هنوز درگی��ر اختراعات جدید خود اس��ت‪،‬‬ ‫بزرگ ترین ازمایشگاه تحقیقاتی را در سال های ‪ 1960‬تا‬ ‫‪ 1970‬در دانشگاه ماساچوست امریکا برپا کرد‪ ،‬بسیاری‬ ‫از پیش��رفت ها در صنعت لیزر را در این ازمایشگاه انجام‬ ‫داد و در این سال ها باعث پیشرفت در صنایع الکترونیک‬ ‫شد‪ ،‬وی تحقیقات گسترده ای در زمینه لیزرهای پرانرژی‪،‬‬ ‫رادارهای مولتی اس��تاتیک لیزری که توسط ساعت های‬ ‫نوری دقیق کنترل می شود و نیز لیزرهای پزشکی داشته‬ ‫است‪ .‬لیزرهای گازی نوع ویژه ای از لیزرهاست که در ان‬ ‫گازی درون یک لوله ش��فاف مثل المپ مهتابی می رود‪.‬‬ ‫عب��ور جری��ان گاز از این لوله باعث رف��ت و امد فوتون‬ ‫می ش��ود‪ .‬یعنی جریان الکتریکی برای تولید نور در یک‬ ‫گاز تخلیه می ش��ود‪ .‬اولین نوع این لیزرها «هلیم نئون»‬ ‫بود‪ ،‬یعنی همین لیزرهای خانگی و مدارس‪ ،‬او این لیزر‬ ‫را در موسسه ازمایشگاه بل اختراع کرد که در جهان یک‬ ‫نقطه عطف در تاریخ فناوری های نوین به حساب می اید‪.‬‬ ‫البته هنگامی که دکتر علی ج��وان کار اختراع لیزر‬ ‫را اغ��از کرد‪ ،‬دو محقق دیگر به نام «چارلز هارد تاونز»‬ ‫که اس��تاد او بود ـ و دکتر «لئونارد ش��الو» راهی دیگر‬ ‫را برای به دس��ت اوردن لیزر پیگیری می کردند که در‬ ‫نهایت منجر به اختراع لیزرهای گازی شد‪ ،‬همان لیزری‬ ‫که از ان فیبر نوری تولید شد و صنایع مخابراتی امروز‬ ‫جهان وابستگی کامل به ان دارد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫طرح سرباز‪ -‬صنعت و‬ ‫اشتغالزاییبراینیروهایجوان‬ ‫محم�د عارف‪-‬گ�روه گ�زارش‪:‬‬ ‫چش��م اندازهای جدی��د و اینده س��از و باالتر از‬ ‫هم��ه توام با اش��تغالزایی ب��رای نیروهای جوان‬ ‫اماده به کار تدارک دیده ش��ده است‪ ،‬البته اگر‬ ‫همه سازمان ها و نهادهای در حال فعالیت و نیز‬ ‫وزارتخان��ه ای مثل صنعت و معدن و تجارت‪ ،‬در‬ ‫یک حرکت دامنه دار نس��بت به شکل گیری این‬ ‫اتفاق همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫ازجمله این برنامه ریزی ها‪ ،‬طرح سرباز صنعتی‬ ‫و معدنی برای دستیابی به یک اینده حساب شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این ش��کل کار و فعالی��ت‪ ،‬گروهی از‬ ‫نیروه��ای مربوط به نظام وظیفه که قرار اس��ت‬ ‫دوران سربازی شان را بگذرانند‪ ،‬به عنوان سربازان‬ ‫ط��رح صنعت انتخاب و مش��غول فعالیت ش��ده‬ ‫و به ط��ور کلی در زمینه ه��ای صنعتی و معدنی‬ ‫اموزش دیده و پ��س از امادگی و فراگیری های‬ ‫مورد نیاز و البد با دریافت یک دستمزد حداقلی‬ ‫در دوران یادگی��ری‪ ،‬پ��س از اح��راز موفقیت و‬ ‫تمام ش��دن م��دت خدمت‪ ،‬در ای��ن بخش های‬ ‫صنعتی و معدنی مش��غول به کار شده و در کار‬ ‫تولیدات صنعتی و معدنی و ‪ ...‬سهمی را به عهده‬ ‫خواهن��د گرفت‪ .‬این قبیل طرح ه��ا به کارگیری‬ ‫نیروه��ای وظیفه در بخش های س��واداموزی و‬ ‫دیگر ابتکارات اینده س��از ش��هری و روس��تایی‬ ‫قب�لا ازمایش خود را پس داده و بس��یار موفق‬ ‫هم بوده اس��ت‪ .‬نکته مه��م و قابل توجه در این‬ ‫میان‪ ،‬اینده سازی جوانان اماده خدمت سربازی‬ ‫اس��ت که با پیوستن به طرح س��رباز صنعت یا‬ ‫نیروی صنعت��ی‪ ،‬هم دوران وظیفه را براس��اس‬ ‫ی��ک برنامه ریزی قابل مطالعه ط��ی می کنند و‬ ‫ه��م اینکه در ‪ 2‬س��ال معمول خدمت‪ ،‬نس��بت‬ ‫ب��ه فراگیری ی��ک کار صنعت��ی و معدنی اقدام‬ ‫کرده و ه��م اینکه خود این نی��رو و خانواده اش‬ ‫اطمینان خاطری را به دس��ت می اورند که پس‬ ‫از گذر ‪ 2‬سال حضور در بخش خدمت سربازی‪،‬‬ ‫فعالیت های اغازین را برای اش��تغال مس��تمر و‬ ‫واقعی به زندگی اینده خود گره بزنند‪ .‬این را هم‬ ‫فراموش نکنی��م‪ ،‬در وضعیت تقریبا ناامیدکننده‬ ‫و اس��فناک یکی‪ ،‬دو دهه اخیر ک��ه روزبه روز بر‬ ‫نیروه��ای جوان جویای کار افزوده ش��ده و این‬ ‫نیروه��ا ب��ه ناچار برای یافتن ش��غلی مناس��ب‬ ‫زندگ��ی و حفظ خانواده‪ ،‬به ش��کل ق��راردادی‬ ‫و بیش��تر به صورت برون سپاری ش��غل و کار‪ ،‬با‬ ‫گذران یک س��ال‪ ،‬به ناچار برای س��ال بعد باید‬ ‫در ص��ورت راضی بودن کارفرما یا حق العمل گیر‬ ‫و قبول همه اوام��ر و فرامین صاحب کار اصلی‪،‬‬ ‫برای یک س��ال دیگر این ق��رارداد را تکرار کنند‬ ‫و این سلس��له کار توام با ناامیدی تا خواس��ت و‬ ‫رضایت کارفرما ادامه یابد‪.‬‬ ‫هم اکنون باتوجه به گام نخستی که در صورت‬ ‫فراه��م بودن هم��ه امکان��ات در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برداشته می شود که امید داریم‬ ‫به دیگ��ر وزارتخانه ها و نهاده��ای اقتصادی هم‬ ‫سرایت و تسری پیدا کند‪ ،‬الاقل حرکت های اول‬ ‫برای حل و فصل استخدام و اینده سازی طبیعی‬ ‫نیروهای جوان صورت بگیرد و با پیش��رفت های‬ ‫در حال انجام پس از این شاهد نباشیم که بابت‬ ‫حضور هر نیروی کار‪ ،‬بخشی از درامد در اختیار‬ ‫صاحب کار یا همان کارفرمای انس��انی قرار گیرد‬ ‫تا او ه��م قرارداد همکاری نیروها را با س��ازمان‬ ‫مربوطه به امضا برساند که می دانیم به این عمل‬ ‫می گویند برون سپاری مس��ئولیت ها و نیروهای‬ ‫کار‪ ،‬کارفرمای مربوطه س��همش را می گیرد ان‬ ‫هم به صورت چمدانی! س��ازمان برون س��پار هم‬ ‫بدون هیچ مشکل اس��تخدامی‪ ،‬کارش به انجام‬ ‫می رس��د و در این میان نی��روی پیمانی به مثابه‬ ‫توپی س��رگردان از این س��و به ان س��و پرتاب‬ ‫می ش��ود تا خرج خود و خان��واده و اجاره خانه و‬ ‫خ��ورد و خ��وراک و دارو و درمانش را از همین‬ ‫دریافت های یک س��اله دراورد‪ .‬باز هم فراموش‬ ‫نکنی��م ‪ ،‬هر نی��روی کار جوان‪ ،‬ی��ک هموطن‬ ‫به ش��مار می ای��د و طبق تعریف باید نس��بت به‬ ‫اش��تغال و تحصیل و اینده س��ازیش اقدام شود‬ ‫و نی��ز امیدوار باش��یم با احترام به ش��خصیت و‬ ‫تحصیل و دانش همه نیروهای مورد نیاز‪ ،‬سهمی‬ ‫از شغل و فعالیت و اموزش و‪ ...‬درامد بدون نیاز‬ ‫به دالل و میانجی در اختیار انان قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫دلنوشته ای از سر خلوص و صفا‬ ‫خبرنگار‪ ،‬روزنامه نگار‪ ،‬دیروز‪ ،‬امروز و ‪ ...‬فردا‬ ‫محمدعل�ی عرفی ن�ژاد – گ�روه‬ ‫گ�زارش‪ :‬ای��ن روز ه��ا‪ ،‬روزه��ای م��ا‬ ‫خبرنگاران کهنه قلم و نوقلم و دیجیتال‬ ‫قلم و ‪ ...‬دیگر قلم هاس��ت‪ ،‬یک س��ال دیگر هم با کار‬ ‫بودیم‪ .‬بیکار بودیم‪ .‬از نام ما‪ ،‬خیلی ها بهره برداشتند‪،‬‬ ‫خیلی ها به االف و الوفی رسیدند و خود مانده بودیم‬ ‫انگشت به دهان با درد دندان بدون بیمه‪ ،‬خیلی های‬ ‫دیگر مانده بودیم تماشاگری که چشم هامان عینک‬ ‫می خواست‪ ،‬اما خرج دویست هزار تایی را نداشتیم‪،‬‬ ‫باید شیک می امدیم و شیک می رفتیم‪ ،‬باید با این و‬ ‫ان مصاحب��ه می کردی��م‪ ،‬عکس های ش��ان را چاپ‬ ‫می کردیم و معروف شان می کردیم‪ ،‬اما دریغ از اینکه‬ ‫نامی از ما در میان باش��د‪ ،‬کتک خورمان ملس بود‪،‬‬ ‫هر از راه رس��یده ای که اتفاقا از نوع خبرنویس��ی و‬ ‫اندیشه مان خوشش نمی امد‪ ،‬مچ مان را می گرفت و‬ ‫می گفت‪ ،‬اقا این شماره تلفن ‪ 110‬چنده‪ ،‬می خواهم‬ ‫تکلیف��م رو با این به اصطالح خبرنگار روش��ن کنم‪،‬‬ ‫بگذریم؛ حرف و حدیث فراوان بوده و هس��ت‪ ،‬برای‬ ‫مثال دیدن کارت بیمه و خبرنگاری ارشاد‪ ،‬در دست‬ ‫غیرروزنامه نگارها امان ما را می برید‪ ،‬مگر می ش��ود‪،‬‬ ‫من ‪ 40‬س��ال کار کن��م‪ ،‬هزار وعده وعید بش��نوم‪،‬‬ ‫همیشه این سوی میز باشم و به روسا احترام بگذارم‬ ‫بعد بعضی از این نامردها بروند در «بی بی س��ی» ما‬ ‫را مس��خره کنند؟ من نه بازنشستگی داشته باشم یا‬ ‫مثل رنگ کارهای ساختمان که ‪ 6‬ماه کار می کنند و‬ ‫‪ 6‬م��اه لبو می فروش��ند هنوز بیمه نش��ده‪ ،‬بی بیمه‬ ‫بش��وم‪ .‬لبوفروشی هم بلد نباشم‪ ...‬یا نشستن جلوی‬ ‫دوربین ه��ای (‪ VOA‬و ‪ )BBC‬ان ه��م ب��ا زدن‬ ‫کراوات ه��ای پی��رکاردن و ص��د تا م��ارک کوفت و‬ ‫زهرم��ار‪ ،‬بر همین اس��اس هم س��الی یکبار ان هم‬ ‫یکبار هفتگی‪ ،‬تقدیرنامه های چاپی از قبل امضا شده‬ ‫در قاب های خوش��گل و قشنگ را به ما تقدیم کنند‬ ‫و اجازه بدهند کنار دس��ت رییس و روسا بایستیم و‬ ‫عکس ی��ادگاری بگیریم‪ ،‬ک��ه چ��ی‪ !...‬خبرنگاریم‪،‬‬ ‫خبرن��گار و نویس��نده ای که همه ق��ول می دهند و‬ ‫داده اند‪ ،‬این بار س��ری توی س��ر ها داشته باشیم‪ ،‬به‬ ‫خاطر چاپ مطلب رایگان��ی در روزنامه دلخواه مان‬ ‫مسخره نشویم‪ ،‬تا رییس و روسا یادشان بیاید ما هم‬ ‫سری داریم و سامانی‪...‬‬ ‫ح��اال در این هفته گاه ی��ا روز خبرنگار‪ ،‬در حضور‬ ‫رییس و روسای س��ال های دور رفته و امده‪ ،‬باز بار‬ ‫دیگر یادمان افتاده یا ش��اید هم به یادمان اورده اند‬ ‫که ادم هایی هس��تیم اه��ل کار‪ ،‬اگر کاری باش��د‪،‬‬ ‫روزنامه نگار‪ ،‬اگر روزنامه ای باش��د ک��ه بتواند بماند‪،‬‬ ‫اه��ل فضل و صدالبته هوش��یاری که اگر غیر از این‬ ‫بود و باشد‪ ،‬کاله مان پس معرکه است‪.‬‬ ‫به هر حال اگرچه باز هم دیر رس��یده ام‪ ،‬دیر کاله‬ ‫از س��ر برداش��ته ام و دیر متوجه ش��ده ام که عمری‬ ‫گذشته اس��ت و هنوز اندرخم یک کوچه ام‪ ،‬که گاه‪،‬‬ ‫ادم تازه از راه رس��یده ای که دس��تی پش��ت سرش‬ ‫هس��ت که او را به جلو هل بدهد بشود رییس و من‬ ‫و ما که عمری در این بادیه بس��یار گشته ایم چون‬ ‫در مقابلش خم نمی ش��ویم و گ��ردن کج نمی کنیم‬ ‫مغضوب واقع ش��ده و هر وقت او اراده کند البد نانی‬ ‫که باالخره بوده و خورده ایم‪ ،‬قطع شود‪.‬‬ ‫باز به یاد بیاوریم که به هر حال زیر دست بزرگانی‬ ‫کار کرده ای��م که واقعا بزرگ بوده اند و واقعا اس��تاد‬ ‫گرچه هنوز هم هس��تند و ه��ر روزنامه نگار و قلم به‬ ‫دس��تی اگر بزرگ نباش��د حتما هم نمی ماند‪ ،‬چون‬ ‫مان��دگاری به اندیش��ه بزرگ‪ ،‬فکر ب��از و مغز فعال‬ ‫اس��ت‪ ،‬گرچه این روزها‪ ،‬می توان با کمک گرفتن از‬ ‫نوش��ته های قدیمی تر یا بی صاحب‪ ،‬حاضر در رایانه‬ ‫و دیگر وس��ایل ارتباط جمعی‪ ،‬نویس��نده ش��د و با‬ ‫اضافه کردن ی��ک «لید» و «تیتر» س��ر باال گرفت‬ ‫و م��زد طلب کرد‪ ،‬حتی می ت��وان اگر به نمره دادن‬ ‫باشد‪ ،‬نمره خوب هم گرفت‪ .‬اما‪ ،‬نویسنده و خبرنگار‬ ‫جماعتی ک��ه عمری را کار کرده و نوش��ته و تولید‬ ‫کرده‪ ،‬انقدر وجدان دارد که الاقل از دیگران طلبکار‬ ‫نباش��د‪ .‬قرار گذاش��تیم این یک روز ی��ک هفته را‬ ‫مال خودمان باش��یم‪ ،‬اهل خرد باش��یم‪ ،‬بی گدار به‬ ‫اب نزنی��م و احترام قلم را داش��ته باش��یم‪ ،‬انچنان‬ ‫ک��ه به دقت پایان کار و نشس��تن و رفتن روی مان‬ ‫س��یاه نباشد‪ ،‬حتی اگر دوس��ت و رفیق و دشمن ما‬ ‫را ب��ه هیچ نینگارن��د‪ ،‬و می ماند حرف اخر که ‪ ...‬در‬ ‫این عجیب روزگار‪ ،‬قلم ها پرجوهر باش��د و جوهرها‬ ‫پرغیرت و زنده باش��د یاد و خاطر ان دوستان رفته‬ ‫و یاد و خاطره ای هم اگر هست از ما به نیکی باشد‪.‬‬ ‫حت��ی اگ��ر دیر ش��ده‪ ،‬روزتان و روزم��ان به خیر‬ ‫و خوش��ی و ب��ه امی��د روزهای خوبی که هر س��اله‬ ‫وعده مان می دهند ‪ ...‬و تمام‬ ‫هنوز هم گرانی در بازار میوه و تره بار‬ ‫م‪-‬ابن�وس‪ :‬مس��ئول ب��ازار می��وه و تره ب��ار و هی��ات مدی��ره و‬ ‫قدیمی تره��ای ب��ازار می��وه‪ ،‬در طرح تولی��د میوه و ارائه ان از س��وی‬ ‫باغداران به بازارهای توزیع گفته اس��ت‪ ،‬در هیچ زمانی مثل سال جاری‬ ‫ب��ا ناهماهنگ��ی در تهیه‪ ،‬توزی��ع و باالخره فروش این متاع ارزش��مند‬ ‫و م��ورد نیاز همه افراد جامع��ه روبه رو نبوده ایم‪ .‬توج��ه به اینکه بهای‬ ‫مثال انگور‪ ،‬در میوه فروش��ی های س��طح شهر تا این زمان از ‪ 4‬تا ‪ 5‬هزار‬ ‫تومان پایین تر نیامده‪ ،‬یا هندوانه که بس��یار مورد نظر و پسند مردم در‬ ‫ش��هرهای بزرگ و کوچک اس��ت‪ ،‬بین ‪ 1200‬تا ‪ 1500‬تومان در کیلو‬ ‫امد و شد می کند و طالبی که در سال های قبل در این فصل سال باالتر‬ ‫از ‪ 300‬تومان در کیلو عرضه نمی شد‪ ،‬اینک در مرز ‪ 1200‬تومان مانده‪،‬‬ ‫خبر خوبی نیست! و اشاره کنیم!‬ ‫ب��ه فراوان تری��ن و دم دس��ت ترین صیفی ج��ات مثل خیار س��بز که‬ ‫هیچ گاه با قیمت مش��خصی روی ترازو قرار نگرفت‪ ،‬بدون اش��اره بیشتر‬ ‫ب��ه قیمت ها در گفت وگوه��ای معمول با مصرف کنن��ده و تولیدکننده‬ ‫و توزیع کنن��ده و به وی��ژه گروه دالالن و س��لف خرهای سرش��ناس به‬ ‫براوردها و نتیجه گیری های جالبی می رس��یم‪ ،‬طبق امار ارائه ش��ده از‬ ‫س��وی عوامل توزیع میوه و تره ب��ار و بارفروش های ب��زرگ میدان‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که کل بارفروش های فع��ال در بازارهای می��وه و تره بار و حتی‬ ‫بازارهای وابس��ته به ش��هرداری و میادین تحت نظر ای��ن نهاد‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 800‬تن را به نمایش می گذارد‪ ،‬در حالی که تعداد دالل های ش��ناخته‬ ‫ش��ده و سرش��ناس در همین دوره زمانی پنج برابر تعداد بارفروشان را‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬یعنی همان دست هایی که حداقل در چند سال اخیر و‬ ‫به ویژه س��ال ‪ ،93‬بازار میوه را در اختیار گرفته‪ ،‬افزون بر ‪ 4‬هزار نفر را‬ ‫معرفی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه میلیاردی و سود بی حساب‬ ‫این را هم می دانیم‪ ،‬کسی که به عنوان دالل در هر زمینه ای مشغول به کار‬ ‫می شود‪ ،‬نه احتیاج به محل کار و اجاره محل دارد و نه این که اصوال بابت امر‬ ‫داللی‪ ،‬مالیاتی را به دولت می دهد و نوعی فعالیت دوسر برد را ادامه می دهد‪،‬‬ ‫در همین زمینه با دکتر سیدمحمد جزایری استاد دانشگاه صحبت کرده ایم‬ ‫که نظ��رش را اینگونه بیان می کند‪ .‬یک��ی از بزرگ ترین دالیل حضور انواع‬ ‫دالل در هم��ه زمینه های فعالیت در ب��ازار کار جامعه‪ ،‬وجود نقدینگی های‬ ‫بیکار است که قبل از این در خرید و فروش سکه و ارز بیشتر فعال بود و حاال‬ ‫و به خصوص در فصل گرم س��ال‪ ،‬توس��ط چند دالل کارشناس باالتر قدم به‬ ‫میدان میوه و تره بار و همچنین میوه جات و صیفی جات لوکس تولید خارج‬ ‫و گلخانه ای گذاش��ته و به نوعی هم مصرف کنندگان را درگیر کرده اس��ت‪،‬‬ ‫ب��رای مثال وقتی در میدان تجریش لیموترش به درد بخور را باالی کیلویی‬ ‫‪ 10‬هزار تومان عرضه می کنند و مش��تری هم دارد‪ ،‬یا «اواکادو» مورد عالقه‬ ‫ساالدخورهای مرفه را دانه ای ‪ 6‬تا ‪ 10‬هزار تومان می فروشند و مشتری هم‬ ‫دارد‪ ،‬یا اش��اره کنیم به مارچوبه که هر دس��ته ‪ 6‬تایی ان باز حدود ‪ 10‬هزار‬ ‫تومان و کنس��روی ‪ 15‬هزار تومان قیمت گذاری می شود دلیلی ندارد‪ ،‬دالل‬ ‫پولش را در تولید به کار گیرد یا حتی به بانک ببرد تا ‪ 22‬درصد سود بگیرد‪،‬‬ ‫دالل های بزرگ همه جا هستند‪ ،‬نگاه کنید به صفحات اگهی و نیازمندی های‬ ‫روزنامه های صبح و عصر‪ ،‬که با ارائه س��ودهای باال برای شرکت در ساخت و‬ ‫ساز و ‪ ...‬هر مقدار نقدینگی را می پذیرند یا مراجعه کنید به بنگاه های فروش‬ ‫و اجاره و رهن ملک‪ ،‬که با سند معتبر و چک و ضامن سرمایه های باالی ‪10‬‬ ‫و ‪ 100‬میلیارد را یک س��اعته به کار می گیرند‪ ،‬و همین سرمایه هاست که به‬ ‫هنگام لزوم و در فصول مختلف به وسیله دالل های کارکشته در سلف خری‬ ‫و انبوه خ��ری میوه جات بکار گرفته می ش��ود‪ ،‬بنابرای��ن می توان فهمید که‬ ‫همین دس��ت نامهربان و ازمند دالل اس��ت که طعم ش��یریان میوه ها را به‬ ‫دهان افراد دس��ت تنگ جامعه تلخ می کن��د و به قول یک توزیع کننده میوه‬ ‫مرغوب‪ ،‬وقتی تعداد افراد میانجی و دالل ‪ 5‬برابر بارفروش��ان مطرح میادین‬ ‫باش��د معلوم است سودی که به کیسه دالل ها می رود‪ ،‬نتیجه عقب کشیدن‬ ‫همین بارفروش هاس��ت که هم باید مالیات بدهند‪ ،‬هم اجاره محل ‪ ،‬پول اب‬ ‫‪ ،‬برق ‪ ،‬گاز و کارگر و نگهبان شب را به دوش گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر قیمت ها در باال و پایین شهر‬ ‫در بررس��ی ن��وع میوه و فروش ان در محل های توزی��ع خارج از مغازه ها و‬ ‫میادین به نکته های جالبی برمی خوریم‪ ،‬برای مثال مصرف «انبه» این میوه‬ ‫خوش طعم هندی تبار‪ ،‬با توجه به س��فارش برخی پزش��کان و این که با وارد‬ ‫نش��دن و خرید دولتی مواجه ش��ده‪ ،‬بیشتر مورد توجه افراد مرفه و پولدار تر‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬در سه نقطه شهر ان را بررسی کرده ایم‪.‬‬ ‫در می��دان تجری��ش‪ ،‬انبه درجه یک براق تا کیلوی��ی ‪ 9‬هزار تومان عرضه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬همین میوه خوش خوراک هندی را در منطقه ش��کوفه از خیابان‬ ‫پی��روزی ‪ 6‬ه��زار ومان قیمت دارد‪ ،‬البته نه ب��ه ان مرغوبی میدان تجریش‪.‬‬ ‫اما تعجب برانگیزتر این اس��ت که میوه انبه درجه یک کامال رس��یده و براق‬ ‫درس��ت ‪ 100‬متر انطرف تر شکوفه‪ ،‬در بخش میوه فروشگاه «اتکا» به بهای‬ ‫‪ 6‬هزار تومان عرضه می ش��د‪ ،‬یا هم��ان گوجه فرنگی کیلویی ‪ 2500‬تومان‬ ‫اطراف ظفر و فرشته‪ ،‬در همین اطراف شکوبه بین ‪ 1000‬تا ‪ 1200‬تومان در‬ ‫دسترس مشتریان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود نظارت یا همکاری‬ ‫در همین یکی دو روزه گردش و بررس��ی‪ ،‬درباره علت گرانی میوه با موارد‬ ‫دیگری هم روبه رو ش��دیم‪ ،‬برای مثال با افتتاح یک میوه فروشی دو دهانه در‬ ‫اطراف قائم مقام و نزدیک دفترروزنامه خودمان با گفته عجیبی روبه رو شدم‪،‬‬ ‫در حالی که داخل میوه فروشی دو دهانه با نورپردازی و تزئین سطح باال کار‬ ‫خود را تبلیغ می ردند‪ ،‬روی انواع میوه های تازه چیده شده و با جذابیت های‬ ‫ویچه و باال و پایین س��بدها‪ ،‬هیچ نش��انه ای از قیمت گذاری دیده نمی شود‪،‬‬ ‫یکی از فروشندگان را هدف می گیریم و سراغش می روم‪ ،‬با روی باز و لبخند‬ ‫دعوتم می کند تا برایم میوه های مورد نظر و حتی میوه های ویژه زیرجعبه ای‬ ‫را فراهم کند‪ ،‬به ارامی می گویم‪ ،‬اخر اینها که قیمت ندارد‪ ،‬با خنده می گوید‪:‬‬ ‫مشتری ما خودش می داند ما چه جنسی را به او می دهیم‪ .‬بنابراین کاری به‬ ‫قیمت ندارد‪ ،‬البته ش��ما بفرمایید کدام میوه مورد نظرتان است تا قیمتش را‬ ‫بگویم‪ ،‬تعجب زده می گویم‪:‬‬ ‫ـ اما فقط میوه فروش ها قیمت ش��ان را با رنگ های مختلف اعالم می کنند‪،‬‬ ‫چون به هر حال هم مردم دوس��ت دارند قیمت ها را بدانند و حس��اب ش��ده‬ ‫خرید کنند و هم اصوال دستور تعزیرات هم هست که قیمت ها جلوی چشم‬ ‫مشتری باشد‪.‬‬ ‫باتعجب به اطراف چشم می دوزد و در حالی که حرف مرا به هیچ نمی انگارد‬ ‫و ب��ه طرف دیگر مغازه م��ی رود‪ ،‬می گوید‪ :‬این اطراف چند میوه فروش دیگر‬ ‫هم هس��ت‪ .‬با تبسمی می گویم‪ ،‬شما به همه اینطور پاسخ می دهید؟ حتی‬ ‫اگر دستی هم در تعزیرات داشته باشد؟‬ ‫ب��از می خندند و با ص��دای بلند به یک��ی از ش��اگردهایش می گوید‪ :‬اون‬ ‫اتیکت های قیمت را که دادم روی صندوق ها بچسبونید‪ ،‬چرا نزدین؟‬ ‫وشاگردکاربلدشهمهمراهمعذرت خواهیجوابمی دهد‪:‬چسب دارهاش‬ ‫تموم شده بود‪ ،‬گفتیم از بازار بخرن‪ ،‬قیمت هام که هر روز متغیره‪.‬‬ ‫طرف دارد با گوشی همراهش صحبت می کندخارج می شوم و بعد با خودم‬ ‫فکر می کنم‪ .‬من اگر صدها فقره کارت تعزیرات داشتم و صدها نیرو در مقابل‬ ‫‪ 4‬هزار دالل اعالم ش��ده که عامل مهم گرانفروشی میوه هستند‪ ،‬چه کاری‬ ‫می توانم از پیش ببرم‪ ،‬در ثانی قیمت ها مثل س��که و ارز فقط باتلفن دالالن‬ ‫بزرگ و اینس��و و انس��و می ش��ود و تا زمانی که قیمت ها از در باغ و سر زمین‬ ‫یعنی تولیدکننده و دالل و بارفروش و مغازه دار لحظه به لحظه قد می کش��د‪.‬‬ ‫اش همین اش است و کاسه همین کاسه‪.‬‬ ‫وبرای پایان قال و مقال نگاه کنیم به قیمت لیموترش که تا این لحظه بین‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 6‬هزار تومان در نوسان است و هنوز هم زیر ‪ 6‬هزار تومان نیامده‪ .‬این از‬ ‫لیموترش تا ان انبه و گیالس شیرین و به قول خریدار و مصرف کننده جیب‬ ‫سبک ما از پول سنگین‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مرداد ماه ‪ 13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪21‬‬ ‫از دالیل واردات گندله از هند‬ ‫گندله سنگ اهن هم از فشار تحریم در امان نماند‬ ‫حسن س�اعدی‪ -‬گروه معدن‪ :‬در هفته س��نگ اهن ایران بوده که بعد از فراوری این‬ ‫گذش��ته خب��ری مبنی ب��ر واردات گندله از م��اده معدن��ی روی کش��تی ان را مجدد به‬ ‫کشور هند منتشر شد که این تصمیم در پی ایران و س��ایر کش��ورهای حوزه خلیج فارس‬ ‫س��فر اخیر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به صادر می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬واقعیت امر این اس��ت که این‬ ‫دهلی نو به منظور ارائه پیشنهادی درخصوص‬ ‫ایجاد ی��ک مکانیزم صادراتی ب��رای مبادله کشورها به دلیل در اختیار داشتن تکنولوژی‬ ‫س��نگ اهن میان ‪2‬کش��ور بوده است که به فراوری مواد معدنی س��ود بسیار باالیی را از‬ ‫موجب ان ایران با ارسال سنگ اهن تولیدی این طریق به جیب می زنند‪.‬‬ ‫عض��و انجم��ن‬ ‫خود ب��ه هن��د و تبدیل‬ ‫سنگ اهن ایران تصریح‬ ‫ان به گندل��ه حدود ‪20‬‬ ‫کشور چین‬ ‫ک��رد‪ :‬س��نگ اهنی که‬ ‫میلی��ون ت��ن گندل��ه به‬ ‫یکی از خریداران‬ ‫ب��رای تهیه کنس��انتره‬ ‫مدت ‪ 5‬س��ال از کش��ور‬ ‫اصلی سنگ اهن‬ ‫به کار می رود سنگ های‬ ‫هند وارد خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫با عی��ار پایین در حدود‬ ‫موضوع از ان جهت حائز‬ ‫ایران بوده که بعد‬ ‫‪ 49‬ت��ا ‪ 52‬درصد بوده‬ ‫اهمیت است که کشور ما‬ ‫از فراوری این ماده‬ ‫که بعد از انجام فراوری‬ ‫با وجود در اختیار داشتن‬ ‫معدنی روی‬ ‫و تبدی��ل ان ب��ه عی��ار‬ ‫منابع عظیم س��نگ اهن‬ ‫کشتی ان را مجدد‬ ‫باالی ‪ 60‬درصد قابلیت‬ ‫ک��ه بخ��ش بزرگ��ی از‬ ‫به ایران و سایر‬ ‫اس��تفاده در صنای��ع را‬ ‫بازار مصرف فوالدس��ازان‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫جهان��ی همچون چین را‬ ‫کشورهای حوزه‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یک��ی از‬ ‫تامی��ن می کن��د چگونه‬ ‫خلیج فارس صادر‬ ‫بحث های ج��دی که با‬ ‫ب��رای تامین م��واد اولیه‬ ‫می کند‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫م��ورد نی��از کارخانجات‬ ‫تجارت در حال بررسی‬ ‫فوالدی خود ب��ه واردات‬ ‫گندله و کنس��انتره از هند وابس��ته اس��ت؟ و پیگیری هستیم درخصوص کاهش میزان‬ ‫در این رابطه برخی از کارشناس��ان معتقدند واردات گندل��ه و کنس��انتره س��نگ اهن در‬ ‫صنعت فراوری به دلیل نبود زیرس��اخت ها و سال های اینده با راه اندازی واحدهای گندله‬ ‫امکان��ات کافی تا حد زی��ادی مغفول مانده سازی و کنسانتره جدید است‪.‬‬ ‫شکوری با اشاره به چشم انداز تولید فوالد و‬ ‫اس��ت که این امر خود به معضلی در تامین‬ ‫مواد اولیه صنایع وابسته و همچنین صادرات‬ ‫مواد معدنی به صورت خام به س��ایر کشورها‬ ‫مبدل شده است‪ .‬البته به اعتقاد برخی دیگر‬ ‫از فع��االن این حوزه‪ ،‬ای��ن تصمیم به منظور‬ ‫دولت برای‬ ‫فع��ال نگ��ه داش��تن صنایع ف��والدی اتخاذ‬ ‫رهایی از صادرات‬ ‫ش��ده و این در حالی است که به دلیل وجود‬ ‫تک محصولی و‬ ‫تحریم ه��ا چاره ای به ج��ز واردات مواد اولیه‬ ‫جایگزینی ان با‬ ‫از هند و چی��ن باقی نمی ماند‪ .‬در این رابطه‬ ‫صنایعی همچون‬ ‫گفت وگویی را با بهرام شکوری‪ ،‬عضو انجمن‬ ‫س��نگ اهن ایران و هوش��نگ ادهمی‪ ،‬عضو‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران ترتیب‬ ‫می تواند با افزایش‬ ‫داده ایم که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹سوداوری باالی هند و چین از قبل‬ ‫فراوری مواد معدنی‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬عضو انجمن س��نگ اهن‬ ‫ای��ران در خصوص واردات گندله از کش��ور‬ ‫می گوی��د‪ :‬در حال حاضر‬ ‫هند ب��ه‬ ‫سنگ اهن ایران برای انجام فراوری و تبدیل‬ ‫ش��دن به گندله تنها به هند صادر نمی شود‬ ‫بلکه کشور چین نیز یکی از خریداران اصلی‬ ‫افزایش قیمت بیلت‬ ‫و میلگرد در ترکیه‬ ‫اهمیت افزایش تولید گندله در کشور اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت با اتخاذ یک رویکرد منس��جم و‬ ‫کارام��د می تواند ضمن ایج��اد انگیزه برای‬ ‫فعاالن و جذب سرمایه گذاری های خارجی در‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدنی زمینه را برای‬ ‫تکمیل زنجیره های تولید گندله و کنسانتره‬ ‫س��نگ اهن فراهم کرده و سود بسیار زیادی‬ ‫را عاید خود و دیگر سرمایه گذاران این بخش‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ام��ا دولت هرازگاه��ی با اتخاذ‬ ‫تصمیماتی از جمله بس��تن عوارض بر روی‬ ‫صادرات سنگ اهن و افزایش حقوق دولتی‪،‬‬ ‫موانع جدیدی را بر س��ر راه صاحبان سرمایه‬ ‫ایجاد کرده و مانع افزایش س��رمایه گذاری ها‬ ‫در بخش معدن و صنایع معدنی می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با مطرح کردن این س��وال که‬ ‫چرا گندله و کنس��انتره تولید داخل توس��ط‬ ‫صنای��ع داخلی به قیمت جهان��ی خریداری‬ ‫نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬کارخانجات و صنایع داخلی‬ ‫باوج��ود باال ب��ودن هزینه ه��ای حمل ونقل‬ ‫ترجیح می دهند تا گندله و کنس��انتره مورد‬ ‫نیاز خ��ود را از طریق واردات از کش��ورهای‬ ‫چی��ن و هن��د تامی��ن کنند‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که همین محصول با قیمت و کیفیت‬ ‫مناسب در داخل کشور تولید می شود‪.‬‬ ‫شکوری افزود‪ :‬معتقدم اگر تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی ف��والد و صنای��ع وابس��ته بتوانن��د‬ ‫قیمت ه��ای خود را براس��اس ن��رخ جهانی‬ ‫تعیی��ن کنند به ط��ور قط��ع تولیدکنندگان‬ ‫تولید و صادرات‬ ‫این بخش از رکود‬ ‫اقتصادی حاکم‬ ‫بر اقتصاد جامعه‬ ‫رهایی یابد‬ ‫گروه معدن‪ :‬این هفته عرضه کنندگان ترکیه‬ ‫قیمت میلگرد‪ ،‬مفتول و بیلت خود را با افزایش‬ ‫قیمت قراضه داخلی و وارداتی و افت ارزش لیره‬ ‫باال بردند‪ .‬قیمت جدید میلگرد کارخانه کاردمیر با ‪ 9‬دالر رش��د به‬ ‫‪ 564‬دالر هر تن درب کارخانه رسیده است‪ .‬قیمت بیلت نیز ‪ 7‬دالر‬ ‫رشد داشته و با قیمت ‪ 524‬دالر در هر تن فروخته شده است‪.‬‬ ‫قیمت بلوم کارخانه کاردمیر نیز ‪ 627‬دالر هر تن ثبت ش��ده البته‬ ‫باید توجه داش��ت که این قیمت ها بدون احتساب ‪ 18‬درصد مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده است‪.‬‬ ‫قیمت قراضه در اروپا‬ ‫افزایش یافت‬ ‫س��نگ اهن تمایلی برای ص��ادرات نخواهند می توان��د در تمام محص��والت تولید داخلی‬ ‫مطرح باش��د به گونه ای که کشور با توجه به‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی یکی از دالیل اصلی واردات محصوالت باال بودن تولی��دات انواع محصوالت صنعتی‬ ‫فراوری ش��ده از کش��ورهای هند و چین را باز نیازمند واردات از سایر کشورهای جهان‬ ‫تحریم ه��ا اعالم ک��رد و گفت‪ :‬کش��ور ایران است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هدفی که از اتخاذ این تصمیم‬ ‫به لحاظ تحریم قادر ب��ه واردات محصوالت‬ ‫معدنی از سایر کشورها نبوده و به اجبار برای دنبال می ش��ود فعال نگه داش��تن معادن و‬ ‫تامین مواد اولی��ه تولید‪ ،‬خود را به بازارهای صنای��ع وابس��ته به ان بوده به ط��وری که با‬ ‫توس��عه کارخانج��ات‬ ‫هند و چین محدود کرده‬ ‫ف��والدی خود ب��ه خود‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارخانجات‬ ‫زنجی��ره تولی��د م��واد‬ ‫عضو انجمن سنگ اهن‬ ‫و صنایع داخلی‬ ‫اولیه گندله و کنسانتره‬ ‫ای��ران خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫باوجود باال بودن‬ ‫تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫اگر می خواهیم توس��عه‬ ‫عضو کمیسیون معادن‬ ‫پی��دا کنیم دول��ت باید هزینه های حمل ونقل‬ ‫اتاق بازرگانی ایران یکی‬ ‫یک مق��دار نگاه و نگرش‬ ‫ترجیح می دهند تا‬ ‫از الزمه ه��ای اساس��ی‬ ‫خ��ود را تغیی��ر دهد و با‬ ‫گندله و کنسانتره‬ ‫کش��ور را دسترس��ی‬ ‫برداشتن دیوارها و ایجاد‬ ‫مورد نیاز خود را‬ ‫ب��ه ی��ک برنامه ری��زی‬ ‫مشوق های مناسب مسیر‬ ‫از طریق واردات از‬ ‫توسعه صنعتی جامع و‬ ‫را برای س��رمایه گذاران‬ ‫کاربردی عن��وان کرد و‬ ‫داخل��ی و خارجی هموار‬ ‫کشورهای چین‬ ‫گفت‪ :‬دولت برای رهایی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫و هند‬ ‫از صادرات تک محصولی‬ ‫‹ ‹ص�ادرات‪ ،‬مع�ادن‬ ‫تامین کنند‬ ‫کش�ور را فع�ال نگ�ه‬ ‫و جایگزین��ی ان ب��ا‬ ‫می دارد‬ ‫صنایعی همچون صنایع‬ ‫هوش��نگ ادهمی‪ ،‬عضو کمیسیون معادن معدنی می تواند ب��ا افزایش تولید و صادرات‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران درخص��وص اینکه چرا این بخش از رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد‬ ‫ایران با دارا بودن معادن عظیم س��نگ اهن جامعه رهایی یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در شرایط کنونی این تصمیم‬ ‫نیازمند واردات گندله از کش��ور هند ش��ده‬ ‫می گوی��د‪ :‬ای��ن موضوع را می توان یک تصمیم منطقی دانست چراکه‬ ‫اس��ت به‬ ‫در راستای توس��عه معادن کشور باید بخش‬ ‫کوچک��ی از مواد معدنی صادر گردد ولی اگر‬ ‫زیرس��اخت ها برای صادرات این مواد بعد از‬ ‫فراوری فراهم ش��ود به عنوان یک کار بسیار‬ ‫ارزش��مند و کارامد در جهت حفظ منابع و‬ ‫ثروت ملی کشور حائز اهمیت خواهد بود‪.‬‬ ‫ادهمی تصریح کرد‪ :‬صادرات گندله بالطبع‬ ‫بهتر از ص��ادرات س��نگ اهن به صورت خام‬ ‫بوده چراکه می توان مش��تریان زیادی را در‬ ‫بازارهای صادراتی به دست اورد و سوداوری‬ ‫و ارزش افزوده بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫را ارتقا داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این کش��ور ب��ا این منابع عظیم‬ ‫نفت��ی و غیرنفتی نیازمند ی��ک برنامه ریزی‬ ‫توس��عه صنعت��ی نه تنها در بخ��ش معدن و‬ ‫صنایع معدنی بلکه در س��ایر صنایع سوداور‬ ‫اس��ت که اگر این توس��عه صنعت��ی با یک‬ ‫ش��اخصه مناس��ب تعریف ش��ود‪ ،‬می توانیم‬ ‫شاهد گسترش و رش��د صنعت کشور بیش‬ ‫از پیش باشیم‪.‬‬ ‫گروه مع�دن‪ :‬ش��اخص قیمت قراض��ه مورد‬ ‫محاسبه یوروفر در ماه گذشته رشد داشته است‪.‬‬ ‫شاخص قیمت قراضه خرد شده با ‪ 3‬واحد رشد به‬ ‫‪ 262‬واحد رسید و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز کمی باالتر‬ ‫بود‪ .‬قیمت قراضه س��نگین کالس ‪ 1‬و‪ 2‬خلوص ‪ 20-80‬ماه گذش��ته‬ ‫بین ‪ 370‬تا ‪ 375‬دالر هر تن سی اف ار ترکیه بود که بیشتر به دلیل ماه‬ ‫رمضان در ثبات بود‪ .‬تا پایان جوالی قیمت قراضه وارداتی به ترکیه با‬ ‫اتمام ماه رمضان به ‪ 380‬دالر در هر تن س��ی اف ار رسید که تا اواسط‬ ‫شهریور با فعال شدن بازار‪ ،‬روند قیمت قراضه روشن تر خواهد شد‪.‬‬ ‫همکاری ژاپن و شیلی‬ ‫در بخش مس‬ ‫گروه معدن‪ :‬ژاپن و شیلی به تحکیم روابطشان‬ ‫در بخش معدنی درخصوص م��س اقدام کرده و‬ ‫توافقاتی را در زمینه علوم و فناوری امضا کرده اند‪.‬‬ ‫ژاپن در حال حاضر ‪ 90‬درصد از س��رمایه گذاری خود در ش��یلی را‬ ‫به معدنکاری اختصاص داده و ممکن اس��ت به دنبال توافق میتس��وئی‬ ‫با غول مس دولتی کودلکو‪ ،‬حضورش در این کشور را افزایش دهد‪.‬‬ ‫این ش��رکت ها درخص��وص انتقال فن��اوری برای بهب��ود بهره وری‬ ‫معدنکاری با یکدیگر همکاری خواهند کرد‪ .‬ژاپن با چین و روسیه برای‬ ‫دسترسی به انرژی و مواد معدنی در شیلی رقابت دارد‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫بررسی تغییرات جهانی فلزات‬ ‫ایران با داشتن ذخایر عظیم معدنی و قرار گرفتن‬ ‫روی کمربند فلزی دنیا پتانسیل زیادی برای تولید‬ ‫مواد معدنی داش��ته و می تواند با سرمایه گذاری در‬ ‫ای��ن بخش به خودکفایی برس��د‪ .‬الومینیوم و مس‬ ‫از فلزات مهم در صنعت به ش��مار می ایند‪ .‬این در‬ ‫حالیس��ت که س��ازمان ایمیدرو نیز قصد دارد تا با‬ ‫س��رمایه گذاری و تولید هرچه بیشتر این دو فلز به‬ ‫عنوان دومین و س��ومین فل��زات صنعتی پرمصرف‬ ‫جه��ان به یکی از قطب ه��ای تولیدکننده در حوزه‬ ‫خلیج فارس تبدیل شود‪.‬‬ ‫الومینی��وم به عنوان یک فلز انرژی بر ش��ناخته‬ ‫ش��ده و ح��دود ‪ 40‬درص��د بهای تمام ش��ده این‬ ‫محص��ول به دلیل مص��رف انرژی م��ورد نیاز برای‬ ‫فراوری و تولید ان صرف می ش��ود‪ .‬یکی از دالیلی‬ ‫که س��ازمان ایمیدرو تصمیم به س��رمایه گذاری در‬ ‫تولی��د الومینیوم گرفته وج��ود ذخایر گاز طبیعی‬ ‫فراوان در کش��ور اس��ت‪ .‬از انجایی که برای تولید‬ ‫الومینیوم به انرژی فراوانی نیاز است و ذخایر ماده‬ ‫معدنی بوکسیت به عنوان مواد اولیه تولید این فلز‬ ‫رو به اتمام بوده گاز را می توان جایگزین مناس��بی‬ ‫به عنوان منبع انرژی برای تولید الومینیوم در نظر‬ ‫گرفت‪ .‬پیش بینی ه��ا در این زمینه خبر از برقراری‬ ‫پایگاه های تولید الومینیوم در مراکز انرژی در اینده‬ ‫نزدیک داده اند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به این نکته که اس��تفاده از گاز طبیعی‬ ‫به جای بوکس��یت در هزینه تولید نی��ز تاثیر گذار‬ ‫و به صرف��ه بوده ایمیدرو نیز ب��ا توجه به این نکته‬ ‫قصد دارد با اس��تفاده از این نعمت خدادادی زمینه‬ ‫توسعه و رش��د اقتصادی کشور را از طریق افزایش‬ ‫ظرفیت تولید الومینیوم فراهم اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل نوسان قیمت فلزات‬ ‫در دنی��ای صنعتی امروز ش��اهد نوس��ان قیمت‬ ‫فلزات در بورس جهانی هس��تیم‪ .‬یکی از علت های‬ ‫مه��م تغییر قیمت فلزات در دنیا به خاطر نوس��ان‬ ‫قیمت‪ ،‬تغییرات نرخ ارزهای مبادالتی جهان مانند‬ ‫دالر و یورو اس��ت‪ .‬از انجا که عمده تبادالت فلزات‬ ‫پایه به ویژه در بورس لندن براساس نرخ دالر انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تضعیف بهای ان منجر به افزایش قدرت‬ ‫خرید مش��تریان با واحدهای پول��ی همچون یورو‪،‬‬ ‫یوان و‪ ...‬ش��ده و فلز مورد نظر را با بهای ارزان تری‬ ‫در بورس کاال تهیه خواهن��د کرد‪ .‬البته باید توجه‬ ‫کرد که بهبود یا افت وضعیت اقتصادی هر کش��ور‬ ‫ب��ا واحد پول��ی ان تقویت یا تضعیف خواهد ش��د‪.‬‬ ‫بنابراین با بحران مالی حاکم بر اروپا و پایین امدن‬ ‫نرخ یورو شاهد کاهش قدرت خرید این ‪ 2‬فلز و در‬ ‫نتیجه کاهش تقاضای فلزات هستیم‪ .‬پس می توان‬ ‫گف��ت که افزایش ی��ا کاهش ن��رخ ارزهای جهانی‬ ‫به وی��ژه دالر و یورو از عوام��ل تاثیرگذار بر قیمت‬ ‫فلزات پایه ب��وده به طوری که قیم��ت فلزات پایه‬ ‫با تقوی��ت یورو و تضعیف دالر افزایش و برعکس با‬ ‫تضعیف یورو و تقویت دالر کاهش می یابد‪.‬‬ ‫همچنی��ن از عوام��ل تاثیرگذار دیگ��ر در تغییر‬ ‫قیمت فل��زات در دنیا می توان ب��ه اختالف قیمت‬ ‫فروش فل��زات در بورس لندن و بورس ش��انگهای‬ ‫اشاره کرد‪ .‬با توجه به این نکته که هرچقدر قیمت‬ ‫فلزات در بورس ش��انگهای نس��بت به بورس ‪lme‬‬ ‫باالتر بوده‪ ،‬تقاضا برای خرید چشم بادامی ها بیشتر‬ ‫شده و منجر به افزایش واردات به چین و در نتیجه‬ ‫ذخیره س��ازی بیش��تر و در نهای��ت افزایش قیمت‬ ‫فلزات خواهد شد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال یکی از عوامل مثبت در باال رفتن‬ ‫قیمت مس را می توان اینگونه ش��رح داد‪ :‬در ژانویه‬ ‫‪ 2014‬بورس لندن با بحران مالی سنگینی روبه رو‬ ‫ش��د که این امر باعث افزایش صادرات کنستانتره‬ ‫م��س و کاتد مس��ی برزیل ش��ده و قیمت مس را‬ ‫نسبت به ماه قبل از ‪ 16‬دالر یعنی ‪ 7329‬باال برد‪.‬‬ ‫با وجود تمام دالیل ذکر شده می توان در ادامه به‬ ‫این نکته اش��اره کرد که عامل موثر بر روی توسعه‬ ‫اقتصادی کش��ور های بزرگ دنیا و ترازهای تجاری‬ ‫انه��ا بهای فلز مس اس��ت‪ .‬الزم به ذکر اس��ت که‬ ‫الومینی��وم دارای ثبات قیمتی باالتری نس��بت به‬ ‫مس بوده و عمدتاً از اصول خاص حاکم بر بازار خود‬ ‫یعنی عرضه و تقاضا تاثیر می پذیرد که حاش��یه ای‬ ‫امن برای س��رمایه گذاران صنعت الومینیوم ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بازار معدن‬ ‫شاخص‬ ‫قیمت روز (دالر)‬ ‫درصد تغییرات‬ ‫پالتین‬ ‫‪1471‬‬ ‫‪+2‬‬ ‫نقره‬ ‫‪19/91‬‬ ‫‪-0/01‬‬ ‫پاالدیوم‬ ‫‪858‬‬ ‫‪+1‬‬ ‫الومینیوم‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪+3‬‬ ‫فوالد‬ ‫‪420‬‬ ‫‪+10‬‬ ‫مس‬ ‫‪7020‬‬ ‫‪+40‬‬ ‫نیکل‬ ‫‪18620‬‬ ‫‪-240‬‬ ‫قلع‬ ‫‪22300‬‬ ‫‪-25‬‬ ‫سرب‬ ‫‪2237‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫روی‬ ‫‪2304‬‬ ‫‪-16‬‬ ‫طال‬ ‫‪1310‬‬ ‫‪0‬‬ ‫یادداشت‬ ‫زغال سنگ‬ ‫احیاکننده فوالد‬ ‫محمد مجتهدزاده‬ ‫رییس انجمن زغال سنگ ایران‬ ‫در کش��ور ما س��االنه ‪3‬میلی��ون تن زغال س��نگ و‬ ‫‪1/5‬میلیون تن کنسانتره زغال سنگ تولید می شود که‬ ‫در صنایع فوالدسازی مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬البته‬ ‫باید توجه داش��ت که این می��زان تولید کمتر از نیمی‬ ‫از نی��از صنایع ف��والد را براورده می کن��د و فوالدی ها‬ ‫برای تهیه زغال سنگ مورد نیاز خود به واردات وابسته‬ ‫هستند‪ .‬در واقع در کشور ما با وجود در اختیار داشتن‬ ‫ذخای��ر عظی��م نف��ت و گاز س��رمایه گذاری الزم روی‬ ‫زغال س��نگ به عنوان مهم ترین س��وخت جامد صورت‬ ‫نگرفته و با وجود منابع عظیم زغال سنگی همچنان به‬ ‫واردات این سنگ سیاه وابسته هستیم‪.‬‬ ‫در این ح��وزه س��رمایه گذاری های بخش خصوصی‬ ‫قطع��ا می تواند موجبات رش��د و توس��عه را در بخش‬ ‫اکتشاف و اس��تخراج فراهم اورد‪ .‬اما باید توجه داشت‬ ‫ک��ه ماش��ین االت و تجهی��زات الزم برای اکتش��اف و‬ ‫استخراج زغال سنگ هزینه های باالیی را طلب می کند‬ ‫که معموال توانایی بخش خصوصی به تنهایی برای این‬ ‫میزان سرمایه گذاری کافی نبوده و الزم است تا وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز برای این منظور تخصیص‬ ‫تسهیالت را در اولویت قرار دهد‪.‬‬ ‫کار در معادن زغال سنگ همواره به عنوان سخت ترین‬ ‫مش��اغل دنیا شناخته ش��ده و همواره در نقاط مختلف‬ ‫جهان ش��اهد بروز سوانح ناخوش��ایند هستیم‪ .‬بنابراین‬ ‫ایمنی در معادن به خصوص معادن زغال س��نگ که در‬ ‫ان کارگران مجبور به فعالیت در داخل زمین هس��تند‬ ‫از مهم ترین مسائل محسوب شده و این در حالی است‬ ‫که در معادن زغال سنگ کشور ایمنی معادن کمتر مورد‬ ‫توجه قرار گرفته و حوادثی را در پی داش��ته است‪ .‬البته‬ ‫کار در معادن زغال س��نگ با سختی های زیادی همراه‬ ‫بوده اما از انجایی که دولت مشتری انحصاری زغال سنگ‬ ‫کک و کنسانتره محسوب می شود قیمت گذاری نیز در‬ ‫اختیار مشتریان دولتی قرار داشته به طوری که معامالت‬ ‫ب��ا مبالغی پایین تر از قیمت واقع��ی انجام گرفته و این‬ ‫موض��وع انگی��زه الزم را ب��رای س��رمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی فراهم نمی اورد‪ .‬با توجه به اهمیت زغال سنگ‬ ‫در صنعت تولید فوالد و همچنین کاربرد ان در احیای‬ ‫س��نگ اهن متولیان بخش معدن باید بیش از گذشته‬ ‫توس��عه و رشد این ماده معدنی را مورد توجه قرار داده‬ ‫تا در اینده با اس��تفاده از این منبع عظیم انرژی شاهد‬ ‫جایگزینی کاربرد زغال سنگ به جای منابع نفتی باشیم‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫گفت وگوی معدنی‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مرداد ماه ‪ 13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫از بزرگ ترین معدن فیروزه جهان‬ ‫فیروزه نیشابور باتراش عربی‬ ‫گروه معدن‪ :‬شهرستان فیروزه را به راستی می توان‬ ‫قلب تپن��ده فیروزه جه��ان لقب داد‪ ،‬ش��هری که در ‪۴۰‬‬ ‫کیلومتری شهرستان نیش��ابور در استان خراسان رضوی‬ ‫واقع ش��ده و به واس��طه در اختیار داش��تن بزرگ ترین و‬ ‫قدیمی تری��ن معدن فی��روزه جهان ک��ه قدمتی چندهزار‬ ‫س��اله را یدک می کشد‪ ،‬توانسته است نام خود را به عنوان‬ ‫تنها تولید کننده بهترین و مرغوب ترین فیروزه به جهانیان‬ ‫معرفی کند‪ .‬امار ارائه ش��ده نشان می دهد که این معدن‬ ‫دارای ذخایر قطعی ‪ ۸‬هزار و ‪ ۵۲۱‬تن اس��ت که س��االنه‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬تن انواع فیروزه را به نام های عجمی‪ ،‬ش��جری‪،‬‬ ‫ابوی‪ ،‬توفان و شکوفه استخراج و به بازار عرضه می کند‪.‬‬ ‫تاریخ ش��روع به کار معدن فیروزه نیش��ابور به حدود ‪۸۰‬‬ ‫س��ال قبل برمی گردد‪ ،‬این معدن که در ان زمان از سوی‬ ‫دولت اداره می ش��د‪ ،‬به دلیل فقدان اطالعات و عدم تجربه‬ ‫کافی در استخراج نتوانس��ت کارنامه موفقی را برای خود‬ ‫ثبت کند‪ .‬اما در نهایت از چند س��ال قبل و برای حمایت‬ ‫از اهالی ‪ ۲‬روس��تای مجاور معدن که به نوعی زندگی انها‬ ‫با فیروزه عجین ش��ده‪ ،‬دولت حق بهره برداری را به اهالی‬ ‫روستای علیا و سفال و برای مدت ‪ ۲۵‬سال واگذار کرد که‬ ‫در نتیجه اهالی در قالب تش��کیل شرکت تعاونی روستایی‬ ‫هم اکن��ون به ش��غل خرید و ف��روش و اس��تخراج فیروزه‬ ‫مشغول هستند‪.‬‬ ‫حسین مردانی از اهالی روستا که بیش از ‪ ۳‬دهه از عمر‬ ‫خود را در معدن فیروزه مش��غول به کار بوده در گفت وگو‬ ‫می گوید‪ :‬ش��رکت تعاونی فیروزه نیش��ابور‬ ‫ب��ا‬ ‫هم اکنون با بیش از ‪ ۳۴۰‬نفر از اهالی روس��تا روزانه حدود‬ ‫‪ ۲۰‬کیلوگرم فیروزه را استخراج می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پس از اس��تخراج فیروزه ه��ا و درجه بندی‬ ‫محص��والت در یک بازه زمانی ‪ ۳‬ماه��ه‪ ،‬مدیران تعاونی با‬ ‫صدور اطالعیه هایی نسبت به برگزاری حراج های حضوری‬ ‫اقدام کرده تا فیروزه های خام اس��تخراج ش��ده با باالترین‬ ‫قیمت به فروش گذاشته شوند‪.‬‬ ‫وی درخصوص قیمت فیروزه ها در حراج‪ ،‬گفت‪ :‬معموال‬ ‫فیروزه های در وزن ه��ای ‪ ۱۰۰‬کیلوگرمی به درجه ‪ 1‬و ‪۲‬‬ ‫تقس��یم بندی ش��ده و با پایه قیمتی بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومانی که نسبت به کیفیت و شفافیت فیروزه قابل افزایش‬ ‫است‪ ،‬به متقاضی فروخته می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به درامد باالی اس��تخراج فی��روزه گفت‪:‬‬ ‫در برخ��ی از مواق��ع قیمت فیروزه ها متناس��ب با کیفیت‬ ‫محصول و درخواست خریداران افزایش چشمگیری یافته‬ ‫به گونه ای که تا مرز ‪ ۲۰‬میلیون تومان نیز می رسد‪.‬‬ ‫این کارگر باس��ابقه معدن درخصوص نحوه اس��تخراج‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل قرار داشتن رگه های فیروزه در داخل زمین‬ ‫برای استخراج چاره ای جز به کارگیری مواد منفجره وجود‬ ‫ندارد که در برخی مواقع این انفجارها خس��اراتی را نیز به‬ ‫منابع طبیعی وارد اورده اس��ت تا جایی که حتی شاهد از‬ ‫بین رفتن چشمه ها و قنات های این منطقه هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نحوه تراش عامل تعیین کننده قیمت‬ ‫ب��ا وجود ش��هرت جهانی فیروزه نیش��ابور ام��ا بیش از‬ ‫‪۹۰‬درص��د از فیروزه تولیدی این معدن در مصارف داخلی‬ ‫استفاده شده و تنها سهم اندکی از این ثروت خدادادی ان‬ ‫هم به صورت صادرات از طریق توریس��ت عرضه می ش��ود‪.‬‬ ‫در ای��ن رابط��ه ادریس رس��ولی‪ ،‬مدیر ش��رکت انگش��تر‬ ‫دات کام که در زمینه تراش و خرید و فروش سنگ قیمتی‬ ‫می گوید‪ :‬سنگ های خام‬ ‫فیروزه فعالیت دارد به‬ ‫فیروزه معموال در ‪ ۲‬نوع فیروزه عجمی و فیروزه ش��جری‬ ‫دسته بندی می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ظرافت و دقت باالی تراش فیروزه باعث شده‬ ‫ت��ا نحوه تراش س��نگ نیز در قیمت ان تاثیر داش��ته‪ ،‬به‬ ‫گون��ه ای ک��ه در برخی از مواقع فق��ط کیفیت تراش یک‬ ‫نوع از فیروزه باعث ایجاد تفاوت تا ‪ ۱۰‬برابری ش��ده است‪.‬‬ ‫رس��ولی درخص��وص قیمت ه��ای موجود در ب��ازار گفت‪:‬‬ ‫قیمت ها باتوجه به اندازه و کیفیت س��نگ متفاوت بوده و‬ ‫از حدود ‪۵‬هزار تومان ش��روع شده و در برخی از موارد به‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬میلیون تومان نیز قابل افزایش است‪.‬‬ ‫وی درخص��وص عوامل موث��ر در قیمت گفت‪ ۴ :‬فاکتور‬ ‫رنگ‪ ،‬یکدس��تی که به ان پاکی گفته می ش��ود‪ ،‬س��ایز و‬ ‫مهارت تراش دهنده عواملی هس��تند که در تعیین قیمت‬ ‫فیروزه نقش اساسی برعهده دارند‪.‬‬ ‫وی درخص��وص چگونگی تش��خیص فی��روزه تقلبی از‬ ‫اصلی گفت‪ :‬در چند س��ال اخی��ر و با وجود کیفیت باالی‬ ‫فیروزه ایرانی اما شاهد حضور سنگ های فیروزه مصنوعی‬ ‫و حتی طبیعی بی کیفیت از س��وی دوستان چشم بادامی‬ ‫هس��تیم که در برخی از مواقع مشاهده شده این فیروزه ها‬ ‫با قیمت های باال فروخته می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس س��نگ های قیمت��ی با عن��وان اینکه‬ ‫فیروزه های تقلبی یا از مواد پالس��تیک یا از فشرده شدن‬ ‫سنگ های اسیاب شده به دس��ت می ایند‪ ،‬گفت‪ :‬راه های‬ ‫زیادی برای تش��خیص تقلب��ی بودن فی��روزه از اصل ان‬ ‫وجود ندارد و باید بیش��تر فرد به تجربه خود متکی باشد‬ ‫اما معموال پش��ت س��نگ های اصلی به ص��ورت خاکی یا‬ ‫گچ��ی به نظر می اید که می تواند هنگام خرید مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکا و هند رقیبان فیروزه نیشابور‬ ‫بزرگ ترین معدن فیروزه جهان به دلیل عدم دسترس��ی‬ ‫به فناوری های نوین استخراج و با استفاده از مواد منفجره‪،‬‬ ‫صدمات جبران ناپذیری را به معدن و اکوسیس��تم منطقه‬ ‫وارد می کن��د‪ .‬در کش��ورهایی همچون امری��کا و هند که‬ ‫معادن انها از لحاظ کیفیت در مقابل فیروزه نیشابور حرفی‬ ‫برای گفتن ندارند‪ ،‬استخراج با روش های علمی باعث شده‬ ‫ت��ا هر روزه ش��اهد ارزش افزوده در محصوالت اس��تخراج‬ ‫ش��ده توسط انها باش��یم‪ .‬علی مروی‪ ،‬نماینده نیشابور در‬ ‫مجلس شورای اس�لامی و مدیر موزه علوم زمین سازمان‬ ‫زمین شناسی معتقد است‪ :‬استفاده از انفجار برای استخراج‬ ‫فیروزه نیشابور باعث وارد شدن اسیب به رگه های فیروزه‬ ‫و شکس��ت ه و کوچک تر شدن س��نگ های فیروزه می شود‪.‬‬ ‫استخراج س��نتی فیروزه موجب کاهش شدید قیمت این‬ ‫محصول با ارزش می شود‪ .‬مروی می افزاید‪ :‬امریکا توانسته‬ ‫اس��ت با استفاده از فناوری پیش��رفته در استخراج فیروزه‬ ‫و بازاریابی مناس��ب‪ ،‬س��نگ فیروزه معادن اریزونا را که از‬ ‫نظر کیفیت قابل مقایسه با سنگ فیروزه نیشابور نیست تا‬ ‫‪ ۳۰‬برابر قیمت در جهان به فروش برس��اند‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که با اس��تفاده از فناوری های نوین هنگام استخراج‬ ‫و بازاریابی مناس��ب‪ ،‬فیروزه نیشابور تا ‪ ۱۳۰۰‬برابر قیمت‬ ‫سنگ خام ارزش گذاری خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فیروز ه و اقتصاد‬ ‫در شرایطی که سنگ های فیروزه نیشابور با قیمت های‬ ‫نس��بتا ارزان در اکثر فروش��گاه های نق��ره و بدلیجات به‬ ‫فروش می روند‪ ،‬برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس با‬ ‫اگاهی از ارزش فیروزه نس��بت به خرید این سنگ معدنی‬ ‫به ص��ورت خام اقدام ک��رده و پس از تراش و تبدیل ان به‬ ‫جواهرات با قیمت هایی گزاف به فروش می رسانند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که دسترسی به چنین بازارهایی برای تجار و‬ ‫هنرمندان گوهرتراش ایرانی میسر نیست‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫ مقایسه تفاوت تعرفه خودروسازان بزرگ جهان نشان می دهد‬ ‫‪23‬‬ ‫ساختارتولید ‪،‬مالکواردات‬ ‫حمید رضا نوری حق‪ -‬کارش�ناس خ�ودرو‪ :‬کاهش تعرفه‬ ‫واردات خودرو نس��خه ای اس��ت که س��ال ها در کنار دیگر‬ ‫اهرم های فش��ار روی خودرو س��ازان برای افزایش کیفیت و‬ ‫کاهش قیمت ها‪ ،‬بارها و بارها از سوی مسئوالن و مجلسی ها‬ ‫مطرح شده اس��ت‪ .‬اگرچه در هر دوره ای‪ ،‬صنعت خودروی‬ ‫ما از تحوالت سیاس��ی و به تبع ان بین المللی متاثر شده و‬ ‫کش��تی تولید ان به هر سو مسیر عوض می کند اما تجربه‬ ‫نشان داده تصمیمات این چنینی و بدون کار کارشناسی تا‬ ‫چه اندازه گام های صنعت بزرگی چون خودرو را سس��ت و‬ ‫کن��د می کند‪ .‬با این حال هراز چند گاهی با توجه به اینکه‬ ‫دیگر عوامل کاهش تولی��د و در پی ان افزایش قیمت ها و‬ ‫کاهش کیفیت محصوالت خودروسازان بررسی و کارشناسی‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬شاهدیم برای خالی نبودن عریضه بحث کاهش‬ ‫تعرفه ه��ا مطرح که هم��واره با موضع گیری خودرو س��ازان‬ ‫روبه رو می شود‪ .‬این نکته را نیز نباید فراموش کرد که لزوم‬ ‫رقابتی کردن بازارهای متنوعی چون خودرو‪ ،‬افزایش کیفیت‬ ‫و کاهش قیمت ها در کنار خدمات پس از فروش اس��ت که‬ ‫با حضور خودروهای خارجی در کنار خودرو های داخلی ساز‬ ‫امکان پذیر خواهد شد‪ .‬کارشناسان این حوزه نیز معتقدند که‬ ‫بازار خودرو در ایران بازاری انحصاری است‪ ،‬اما این موضوع‬ ‫که کاهش تعرفه واردات در شرایط کنونی و شکننده صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬چاره س��از است غیرکارشناسی و غیرممکن خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬به این دلیل که با کاهش تعرفه‪ ،‬ب��ازار خودرو در این‬ ‫شرایط رقابتی نمی ش��ود‪ ،‬چراکه کیفیت تولید محصوالت‬ ‫داخل به حدی نیست که توان رقابت با خودروهای خارجی‬ ‫را داش��ته باش��د‪ .‬در هر صورت کاهش تعرفه واردات زمانی‬ ‫نتیج��ه می دهد که کیفیت تولیدات داخل به حدی ش��ود‬ ‫که بتواند در بازارهای جهانی حضور یابد‪ .‬از س��وی دیگر با‬ ‫توجه به امارهای موجود از واردات خودرو در ایران‪ ،‬شاهدیم‬ ‫عمال بخش مح��دودی از مصرف کننده ه��ا از امکان خرید‬ ‫خودروه��ای لوک��س برخوردارند بخش اعظ��م دیگر که از‬ ‫قدرت خرید کمتری برخوردارند‪ ،‬نمی توانند از این ش��رایط‬ ‫بهره بگیرند‪ .‬از س��وی دیگر با کاهش تعرفه ها در ش��رایط‬ ‫کنونی تنها راه برای ورود خودروهای بی کیفیت چینی برای‬ ‫مصرف کننده قشر متوسط هموار خواهد شد که تنها قابلیت‬ ‫این خودروها ظاهر زیبای انهاست که از کیفیت و استاندارد‬ ‫پایینی برخوردار هستند‪ .‬با نگاهی به تولید خودروی ایران‬ ‫در س��ال ‪ 91‬و در ش��رایطی که این صنعت با تحریم های‬ ‫حدود ‪ 12‬س��ال پیش وقت��ی برای نخس��تین بار اولین‬ ‫خودرو با نش��ان ملی روانه بازار ش��د‪ ،‬همگان این حرکت‬ ‫رو به جلو را سراغاز تحول اساسی در صنعت خودروسازی‬ ‫کش��ور در نظر گرفتند‪ ،‬به خصوص اینکه س��مند به فاصله‬ ‫اندکی از پ��ژو پارس که خود از بهتری��ن فیس لیفت بهره‬ ‫می برد‪ ،‬عرضه ش��ده بود‪ .‬در ط��ول این مدت‪ ،‬ایران خودرو‬ ‫س��عی در به روز نگه داش��تن و بهبود کیف��ی این خودرو‬ ‫داش��ته تا شاهد ظهور مدل هایی همچون سمند ال ایکس‪،‬‬ ‫س��ریر و س��ورن باش��یم‪ .‬در این میان‪ ،‬س��ورن بیشترین‬ ‫تغییرات ظاهری را در مقایس��ه با س��مند به خود می بیند‬ ‫تا عمال در کالس��ی باالت��ر از ان قرار گی��رد و در صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬این محصول تنها فیس لیفتی از س��مند به حساب‬ ‫می اید تا هر چه بیشتر چهره ان را مطابق با مد روز حفظ‬ ‫نماید‪ .‬اما س��ومین خودروی مل��ی همان طور که از نام ان‬ ‫مش��خص اس��ت‪ ،‬با اقتدار و قدرت‪ ،‬ورود خ��ود را به بازار‬ ‫جشن می گیرد تا به راحتی بتوان ان را یک خودروی کامال‬ ‫جدی��د خطاب کرد‪ .‬باالخره پس از مدت ها انتظار‪ ،‬فرصتی‬ ‫پیش امد تا ‪ 2‬دس��تگاه از این خ��ودرو یک روز در اختیار‬ ‫قرار گیرد و اولی��ن تجربه رانندگی با بهترین و به روزترین‬ ‫خودروی کامال ایرانی‪ ،‬ماحصل ان باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشینه‬ ‫ه��ر اندازه که طراحی س��مند در زم��ان عرضه خود به‬ ‫بازار م��ورد توجه ق��رار گرفته بود‪ ،‬این موض��وع در مورد‬ ‫دن��ا وضعیتی به مراتب مهیج تر نیز به خود گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫داخلی و خارجی مواجه ش��د‪ ،‬تولید خ��ودر و با کاهش ‪38‬‬ ‫درصدی نس��بت به س��ال ‪ 90‬به ‪ 626‬هزار دستگاه رسید‬ ‫که از رتبه س��یزدهم در س��ال ‪ ،89‬به مقام بیستمی جهان‬ ‫رسید‪ .‬شاید مقایسه ساختار تولید خودروی ایران و مقایسه‬ ‫تعرف��ه واردات خودرو به دلیل متف��اوت بودن وجهه تولید‬ ‫در ای��ران با دیگر تولیدکنندگان در ح��وزه خودرو در وهله‬ ‫اول غیرمنطقی به نظر برس��د اما هستند خودروسازانی که‬ ‫در فهرس��ت ‪ 10‬خودروس��از بزرگ قرار گرفته اند اما تعرفه‬ ‫خودروی انها ‪ 3‬برابر تعرفه خودرو در ایران اس��ت‪ .‬با نگاهی‬ ‫دقیق تر به جایگاه خودروسازانی چون چین‪ ،‬امریکا و ژاپن به‬ ‫عنوان ‪ 3‬خودروساز بزرگ جهان می توان دریافت که تفاوت‬ ‫تعرفه در این کشورها به ساختار تولید انها بازمی گردد‪ .‬یعنی‬ ‫غول های اقتصادی و صنعتی جهان همچون امریکا ‪ ،‬چین و‬ ‫ژاپن به لح��اظ توانمندی در بخش صنعت و تولید خودرو‪،‬‬ ‫برای تعدیل بازارهای خود به کاهش یا صفر کردن تعرفه ها‬ ‫دست زدند تا بر اساس ان هم بازار داخلی رقابتی شود و هم‬ ‫مسیر برای ارتقای کیفیت و تنوع محصوالت افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تعرفه برای رقابتی شدن بازار‬ ‫چین در حالی بزرگ ترین خودروس��از جهان است که با‬ ‫جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و ‪ 360‬میلیون نفر و تقاضای باال‬ ‫ب��رای بازار خودرو‪ ،‬با تعرفه واردات ‪ 25‬درصدی نیاز مصرف‬ ‫داخل��ی خود را با خودروهای خارج��ی در کنار خودروهای‬ ‫ساخت داخل براورده می کند‪ .‬البته این نکته نیز قابل ذکر‬ ‫است که بخشی از خودروهای تولیدی خود را نیز به بازارهای‬ ‫جهانی عرضه می کند که یکی از این بازارهای هدف و موفق‪،‬‬ ‫بازار خودروی ایران اس��ت‪ .‬همچنین امریکا و ژاپن به دلیل‬ ‫حمایت از بخش صنعت خودرو با مشوق هایی چون کاهش‬ ‫مالیات و دیگر ابزارهای حمایتی‪ ،‬عمال شرایط را برای رقابتی‬ ‫کردن خودروهای س��اخت داخل و خ��ارج فراهم اوردند تا‬ ‫جایی ک��ه ژاپن با صفر درصد تعرفه واردات و امریکا با ‪2/5‬‬ ‫درص��د‪ ،‬توازنی منطقی برای بازاره��ای داخل و خارج خود‬ ‫به وج��ود اورده اند‪ .‬این درحالی اس��ت که به نظر می رس��د‬ ‫امریکا با داشتن ش��رکت های بزرگی چون جنرال موتورز و‬ ‫ژاپن با شرکت تویوتا و نیسان غول های بزرگ خودروسازی‪،‬‬ ‫عمال نیازی به واردات دیگر خودروها ندارند‪ .‬اما هم امریکا با‬ ‫داشتن بازاری گسترده میزبان خودروهای اسیایی و اروپایی‬ ‫اس��ت و هم ژاپن پذیرای محصوالت امریکای��ی و اروپایی‪.‬‬ ‫همین امر نشان دهنده تفاوت ساختار تولید این کشورهاست‬ ‫که بر مبنای ان تعرف��ه واردات و میزان حجم واردات خود‬ ‫را تعریف می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تعرفه برای حمایت از تولید‬ ‫اما این نکته قابل تامل اس��ت که کش��وری چون هند با‬ ‫کس��ب رتبه شش��م تولید خودرو در جهان با تولید ‪3/88‬‬ ‫میلیون دستگاه خودرو در سال ‪ 92‬تعرفه واردات خودرو را‬ ‫برای حمایت از خودروسازان داخلی به ‪ 125‬درصد رسانده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در شرایطی است که شرکت خودروسازی «تاتا‬ ‫موتورز» بزرگ ترین خودروس��از هندی که تاکنون به دلیل‬ ‫س��اخت ارزان ترین خودروی س��واری با نام «نانو» معروف‬ ‫اس��ت‪ ،‬در س��ال ‪1387‬جگوار و لندور را از فورد خریداری‬ ‫کرد‪ .‬با این حال این کش��ور ب��رای حمایت از بخش تولید‬ ‫داخل��ی همچنان معتقد ب��ه تعرفه باال در کن��ار باال بردن‬ ‫توان تولیدکنندگان داخلی اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫صنع��ت خودروی ای��ران که پیش از این و قبل از ش��رایط‬ ‫تحریم روند تولید مناس��بی با ظرفیت واقعی خود داشت؛‬ ‫عمال با سیاس��ت های مدون ان روزها در حوزه تولید دچار‬ ‫چالشی هایی ش��د که هنوز پس لرزه های ان پیکره صنعت‬ ‫خودرو را از رخوت خارج نکرده است‪ .‬این عوامل را می توان‬ ‫کمبود نقدینگی‪ ،‬تخصیص نیافتن ارز مبادله ای ‪ ،‬گش��ایش‬ ‫اعتب��ار از ‪ 30‬درص��د به ‪ 130‬درص��د و همچنین افزایش‬ ‫هزینه های تولید دانست که همه و همه دست به دست هم‬ ‫داد تا ش��انه های این صنعت به خاک مالیده شود‪ .‬از این رو‬ ‫بحث واردات و کاهش تعرفه زمانی باید شکل جدی و واقعی‬ ‫به خود بگیرد که تولیدکننده داخلی توان تولید خودروهایی‬ ‫متنوع و باکیفیت را داش��ته باشد تا با دیگر رقبای وارداتی‬ ‫بتواند دس��ت و پنج��ه نرم کند‪ .‬از این رو در ش��رایط حال‬ ‫حاضر صنعت خودرو و با مقایس��ه تعرفه واردات خودروی‬ ‫ایران و تعرفه واردات خودروی دیگر کشورهای تولیدکننده‪،‬‬ ‫می توان نتیجه گرفت تعرفه ‪40‬درصد واردات خودرو به نظر‬ ‫منطقی می رسد‪.‬‬ ‫تعرفه پایین تر از ‪25‬درصد واردات خودرو در کشورهای منتخب‬ ‫ژاپن‬ ‫صفر درصد‬ ‫امریکا‬ ‫‪2/5‬درصد‬ ‫چین‬ ‫‪25‬درصد‬ ‫المان‬ ‫‪10‬درصد‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪10‬درصد‬ ‫فرانسه‬ ‫‪10‬درصد‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪10‬درصد‬ ‫روسیه‬ ‫‪25‬درصد‬ ‫چراک��ه برای نخس��تین بار‪ ،‬ب��ا خودرویی روبه رو هس��تیم‬ ‫که کامال قابل رقابت با اس��تانداردهای روز طراحی س��ایر‬ ‫ش��رکت های معتبر خودروسازی است‪ ،‬اما این رویه از کجا‬ ‫اغاز ش��د؟ اواخر س��ال ‪ 1388‬برای اولین ب��ار زمزمه های‬ ‫طراحی یک خودروی جدید با نش��ان ملی در ایران خودرو‬ ‫به گوش می رسید تا در اقدامی بی سابقه تنها کمتر از یک‬ ‫س��ال بعد شروع پروژه سومین خودروی ملی کلید بخورد‪.‬‬ ‫همی��ن رکورد در فرایند تکوین محصول جدید‪ ،‬به خودی‬ ‫خود‪ ،‬عزم راس��خ دست اندرکاران این پروژه را برای ساخت‬ ‫خودرویی کامال متفاوت و هم س��و با استانداردهای جهانی‬ ‫نش��ان می داد‪ .‬تنها یک س��ال و اندی بعد‪ ،‬اولین نمونه دنا‬ ‫در مراس��می به صورت رس��می رونمایی ش��د تا در همان‬ ‫هنگام نیز اکثر منتقدان را به تقدیر از تیم پروژه و تحسین‬ ‫محصول نهایی وادار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی بدنه‬ ‫ب��ا اینکه دنا در بخش هایی از پالتفرم س��مند اس��تفاده‬ ‫می کند‪ ،‬ولی به راستی باید ان را خودرویی کامال متفاوت‬ ‫دانس��ت‪ .‬خوش��بختانه اندک انتقادهایی که ب��ه برخی از‬ ‫فیس لیفت های انجام ش��ده توس��ط ایران خودرو در میان‬ ‫منتق��دان وجود دارد‪ ،‬در مورد دن��ا در حداقل میزان خود‬ ‫قرار دارد‪ .‬البته ش��اید بتوان همچنان در مورد طراحی دنا‬ ‫نیز قلم نقد را برداش��ت و نوش��ت‪ ،‬اما پیش از ان باید دید‬ ‫که جدیدترین محصول ایران خودرو در طراحی ظاهری چه‬ ‫برای عرضه دارد و در مقایس��ه با دیگر خودروهای داخلی‬ ‫فراخوان ‪ 300‬هزار‬ ‫محصول جنرال موتورز‬ ‫واحد مرکزی خبر‪ -‬شرکت خودروسازی امریکایی‬ ‫جنرال موتورز جمعه گذشته اعالم کرد‪ :‬بیش از ‪300‬‬ ‫هزار محصول خود را در سراسر جهان به علت مشکلی‬ ‫که در کلید روشن و خاموش این خودروها وجود دارد‪،‬‬ ‫جم��ع اوری می کند‪ .‬مس��ئوالن جنرال موتورز اعالم‬ ‫کردند‪ ،‬در کلید روشن و خاموش خودرو مشکلی وجود‬ ‫دارد که ممکن است هنگام رانندگی به حادثه منجر‬ ‫ش��ود و جان سرنشینان خود را به خطر اندازد‪ .‬بنا بر‬ ‫اعالم مسئوالن جنرال موتورز‪ ،‬تاکنون ‪ 2‬مورد سانحه‬ ‫ناشی از این مشکل در خودروهای این شرکت گزارش‬ ‫شده که بر اثر ان یک نفر زخمی شده است‪.‬‬ ‫ ‪ ۵۰‬میلیون دالر‬ ‫برای فراری مسن‬ ‫تعرفه باالتر از ‪35‬درصد واردات خودرو در کشورهای منتخب‬ ‫مصر‬ ‫‪135‬درصد‬ ‫هندوستان‬ ‫‪125‬درصد‬ ‫پاکستان‬ ‫‪100‬درصد‬ ‫تایلند‬ ‫‪80‬درصد‬ ‫ویتنام‬ ‫‪70‬درصد‬ ‫ونزوئال‬ ‫‪40‬درصد‬ ‫ارژانتین‬ ‫‪35‬درصد‬ ‫برزیل‬ ‫‪35‬درصد‬ ‫کلمبیا‬ ‫‪35‬درصد‬ ‫اکوادور‬ ‫‪40‬درصد‬ ‫ایران‬ ‫‪40‬درصد‬ ‫اندونزی‬ ‫‪40‬درصد‬ ‫نیجریه‬ ‫‪35‬درصد‬ ‫لذت رانندگی با دنا را تجربه کنید‬ ‫و حت��ی برخی از خودروهای وارداتی چه برتری هایی دارد‪.‬‬ ‫کار را از بخ��ش جلویی خودرو ش��روع می کنیم‪ ،‬جایی که‬ ‫طبیعتا همانند تمامی خودروها به عنوان چهره‪ ،‬بیش ترین‬ ‫توجهات را به سوی خود جلب می کند‪ .‬مطمئنا طراحان به‬ ‫خوبی این موضوع را می دانستند‪ ،‬زیرا دنا در این نما بدون‬ ‫ش��ک بهترین نتیجه را در میان تمام مدل های تولیدی و‬ ‫فیس لیفت شده داخلی و حتی برخی از محصوالت خارجی‬ ‫به دست می اورد‪ .‬چراغ های بزرگ جلو با شکل تهاجمی و‬ ‫جذاب خود‪ ،‬س��عی بر ان دارند تا با شیشه کریستالی خود‬ ‫نظر بیننده را به سوی گرافیک داخلی این مجموعه متمایل‬ ‫کنند‪ .‬هر چند کش��یدگی این چراغ ه��ا بر روی گل گیرها‬ ‫مطابق با رویه موجود جهانی اس��ت‪ ،‬اس��تفاده از رفلکتور‬ ‫جدی��د نیز در افزای��ش ابهت این بخش موثر بوده اس��ت‪.‬‬ ‫چراغ ه��ای کوچک خودرو مجهز ب��ه تکنولوژی ال ایی دی‬ ‫است که در مکان معمول راهنماها واقع در حاشیه بیرونی‬ ‫تعبیه شده اند و به خصوص در تاریکی نمای زیبایی را برای‬ ‫دنا به وجود می اورند‪ .‬مطابق معمول‪ ،‬دو پروژکتور مه شکن‬ ‫نیز در پایین سپر قرار داده شده اند تا تکمیل کننده سیستم‬ ‫روش��نایی جلو باش��ند‪ .‬جل��و پنجره خودرو ب��رای هر چه‬ ‫اسپرت تر شدن خودرو‪ ،‬فاقد هرگونه پره های تزئینی افقی‬ ‫یا عمودی است تا تنها با اتکا به پوشش النه زنبوری که در‬ ‫بخش ورودی های هوای پایین سپر نیز به کار گرفته شده‪،‬‬ ‫چهره ای خش��ن از دنا را تداعی کند‪ .‬درپوش پیش��رانه که‬ ‫در مقایس��ه با هر دو مدل خانواده سمند (سمند و سورن)‬ ‫با کشیدگی بیش��تری همراه است‪ ،‬با یک خط سرتاسری‪،‬‬ ‫ش��کلی عضالنی برای ان ایجاد کرده و قدرت را به بیننده‬ ‫القا می کند‪ .‬در نمای جانبی با دس��تگیره های جدیدی که‬ ‫تاکنون در محصوالت ایران خودرو به کار گرفته نشده است‬ ‫روبه رو هس��تیم که به دستگیره بنزی معروف است‪ .‬اعمال‬ ‫برخ��ی تغییرات هر چند کوچک در این قس��مت می تواند‬ ‫تاثیر شگرفی در نمای جانبی خودرو داشته باشد که به طور‬ ‫مثال باید به فالپ بغل یا همان رکاب اش��اره داش��ت‪ .‬در‬ ‫نم��ای عقب‪ ،‬دنا باز ه��م مولفه های یک خودروی کامال به‬ ‫روز و مدرن را با خود یدک می کشد‪ .‬چراغ های بزرگ عقب‬ ‫که از گرافیک داخلی کریس��تالی و ش��فاف بهره می برند و‬ ‫مجموعه چراغ های اس��تاندارد ال ای��ی دی را نیز در داخل‬ ‫خود می بینند‪ ،‬بدون ش��ک نقش اصلی را در شکل دهی به‬ ‫ویژگی های این بخش برعهده دارند‪ .‬در صندوق عقب نیز با‬ ‫الهام از درپوش موتور‪ ،‬از خط برجسته یک تکه روی سطح‬ ‫خود س��ود می برد تا به نوعی در تضاد با س��پر ساده عقب‬ ‫باشد‪ .‬استفاده از یک چراغ مه شکن عقب در بخش پایینی‬ ‫س��پر و تعبیه س��وییچ برای باز کردن در صندوق‪ ،‬ازجمله‬ ‫نکات قابل ذکر در این نما به شمار می ایند‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫‹ ‹نمای داخلی‬ ‫ب��دون هرگونه اغ��راق‪ ،‬کل فضای داخلی دن��ا را باید یک‬ ‫شاهکار در تولیدات داخلی به حساب اورد که از کیفیت مونتاژ‬ ‫و ساخت بسیار خوبی نیز بهره می برد‪ .‬در این قسمت‪ ،‬فرمان‬ ‫چندمنظ��وره چهارپره و جدید خ��ودرو که کلیدهای کنترل‬ ‫سیستم صوتی در سمت چپ و کروز کنترل در سمت راست‬ ‫غربیلک را ب��ر روی خود می بیند در کنار نش��ان دهنده های‬ ‫بس��یار مدرن‪ ،‬جذاب و اس��پرت جلو امپر موجب تحس��ین‬ ‫هر بیننده خواهد شد‪ .‬کنس��ول وسط داشبورد که به صورت‬ ‫استاندارد‪ ،‬صفحه نمایش لمسی رنگی با وضوح باال و سیستم‬ ‫تهویه مطبوع اتوماتیک را به خود می بیند‪ ،‬با ش��یب مالیمی‬ ‫ت��ا نزدیکی اهرم تعویض دنده پیش رفته تا به لطف تزئینات‬ ‫طرح چوب در حاش��یه های طرفین‪ ،‬حالت��ی لوکس را برای‬ ‫این محصول ملی به ارمغان اورد‪ .‬دنا به صورت اس��تاندارد از‬ ‫کیس��ه های هوا برای راننده و سرنشین جلو برخوردار است‪،‬‬ ‫ضمن اینکه امکان س��فارش دو نوع ترکیب رنگ برای داخل‬ ‫اتاق وجود دارد تا کامال برتر و متمایزتر از همکالسان خود به‬ ‫چشم اید‪ .‬طراحان تا حد ممکن سعی کرده اند که از فضاهای‬ ‫موجود به نحو احس��ن اس��تفاده کنند که نتیجه کار‪ ،‬وجود‬ ‫فضاه��ای مختلف (حت��ی در درهای عقب) ب��رای قرار دادن‬ ‫وسایل است‪ ،‬چیزی که برخی از محصوالت داخلی از کمبود‬ ‫ان رنج می برند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه رانندگی‬ ‫دنا در حال حاضر با ‪ 2‬پیشرانه بنزین سوز در فهرست تولید‬ ‫ش��رکت قرار گرفته که البته در ادامه‪ ،‬م��دل پرقدرت تر این‬ ‫خودرو با پیشرانه توربوشارژ نیز به این دو مدل اضافه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬خودروهای مورد اس��تفاده در این بررسی هر دو مجهز‬ ‫به پیش��رانه ‪( EF7‬موتور ملی) بودند که در مقایسه با نمونه‬ ‫دولیتری ایکس یو ام‪ ،‬با وجود حجم کمتر‪ ،‬قدرت بیش��تری را‬ ‫در اختیار راننده قرار می دهد‪ .‬با قرار گرفتن پشت فرمان دنا‬ ‫و تنظیم صندلی ها و ایینه ها که همگی به سادگی و به صورت‬ ‫برقی انجام می شود‪ ،‬پیشرانه پرتوان خودرو را روشن می کنیم‪.‬‬ ‫اولین نکته که در دنا جلب توجه می کند عایق بندی بس��یار‬ ‫عالی اتاق است‪ ،‬به طوری که به سختی می توان صدای موتور‬ ‫را در این فضا ش��نید‪ .‬با فش��ار دادن پ��دال گاز‪ ،‬صدای بم و‬ ‫گیرای پیش��رانه ‪ 114‬اسبی ‪ ،EF7‬احس��اس بسیار خوب و‬ ‫هیجان انگیزی در راننده به وجود می اورد‪ .‬به واس��طه طراحی‬ ‫بس��یار خوب فرمان و ارگونومی مناس��ب کابی��ن‪ ،‬به راحتی‬ ‫می توانید خود را مسلط بر خودرو بیابید تا فشار دادن بر پدال‬ ‫گاز کار چندان دش��واری نباشد! برای اینکه حداکثر فشار را‬ ‫بر خودرو وارد کنیم و البته در گرمای بس��یار زیاد تیرماهی‪،‬‬ ‫سیس��تم تهویه مطبوع در تمام مدت روش��ن بود که با این‬ ‫وجود‪ ،‬دنا در شتاب گیری اولیه و افزایش سرعت های ثانویه‬ ‫عصرخ�ودرو‪ -‬یک دس��تگاه خ��ودروی فراری‬ ‫م��دل ‪ GTO‬مدل ‪ 1962‬قرار اس��ت در مزایده ای‬ ‫در کالیفرنیای امریکا به فروش برس��د که به اعتقاد‬ ‫کارشناسان این خودرو به قیمتی معادل ‪ 50‬میلیون‬ ‫دالر دس��ت خواهد یافت و براساس این پیش بینی‬ ‫این فراری گران ترین خودروی جهان لقب می گیرد‪.‬‬ ‫این خودرو که در س��ال ‪ 1962‬تولید شده یکی از‬ ‫بهترین خودروهای مس��ابقه و اس��پرت تولید شده‬ ‫در جهان محسوب می ش��ود‪ ،‬به گونه ای که نه تنها‬ ‫این خودرو در پیست مسابقه عملکرد خوبی داشته‬ ‫است‪ ،‬بلکه رانندگی با ان در جاده های معمولی نیز‬ ‫لذت بخش خواهد بود‪.‬‬ ‫عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد‪ .‬با رسیدن به دنده سه‪،‬‬ ‫خودرو در حالت کولر روش��ن تا حدودی برای شتاب گیری با‬ ‫کندی عم��ل می کند ولی با خاموش کردن تهویه اتوماتیک‪،‬‬ ‫ای��ن موضوع تا ح��دود زیادی رفع می ش��ود‪ .‬دنا در پیچ های‬ ‫جاده دقیقا حس اس��تحکام برادر بزرگ خود یعنی س��مند‬ ‫را به راننده منتقل می کند‪ ،‬ضمن اینکه سیس��تم تعلیق ان‬ ‫به راحتی‪ ،‬بیش��تر ضربات وارده به چرخ ه��ا را در خود جذب‬ ‫می کند تا سرنشینان از راحتی مناسبی برخوردار باشند‪ .‬کار‬ ‫با سیستم رهیاب ماهواره ای دنا نیز جذابیت های خاص خود‬ ‫را دارد‪ .‬در حال��ت کلی‪ ،‬موقعی��ت قرارگیری صفحه نمایش‬ ‫در جایی اس��ت که راننده با بیش��ترین تمرک��ز بر رانندگی‬ ‫می تواند نس��بت به انتخ��اب وضعیت مورد نظ��ر خود اقدام‬ ‫کند‪ ،‬هر چند همه تنظیمات با دکمه های نصب شده بر روی‬ ‫فرمان نیز قابل انجام اس��ت‪ .‬البته پیشنهاد می شود هنگامی‬ ‫که عینک پوالریزه بر چش��م دارید از نگاه کردن به این نوع‬ ‫صفحه نمایش ها و ازجمله صفحه نمایش کوچک تری که در‬ ‫میان نشانگرهای س��رعت و دور موتور قرار گرفته خودداری‬ ‫کنید‪ ،‬چون اعداد و ارقام را به خوبی نخواهید دید‪ .‬سیس��تم‬ ‫ترمز دنا به واس��طه مجهز بودن به دیسک در هر چهار چرخ‬ ‫و همچنین سیس��تم های ضدقفل و توزیع الکترونیکی نیرو‬ ‫بی��ن چرخ ها‪ ،‬تقریبا در هر ش��رایطی اعم از مس��یر لغزنده‬ ‫که در هنگام تس��ت ازمایش شده است‪ ،‬این اطمینان را به‬ ‫راننده می دهد تا با تس��لط بیشتری به رانندگی بپردازد‪ .‬در‬ ‫مدل های مورد بررس��ی که تجاری نشده بودند‪ ،‬ترمز دستی‬ ‫نی��از به رگالژ داش��ت که چندان جدی به نظر نمی رس��ید‪.‬‬ ‫هن��گام راندن دنا‪ ،‬صندلی ها از راحت��ی خوبی برخوردارند و‬ ‫در مجم��وع‪ ،‬دربرگیرندگی قابل قبولی را در اختیار راننده و‬ ‫سرنش��ین جلو قرار می دهند‪ .‬وضعیت قرارگیری سرنشینان‬ ‫در ردیف عقب نیز اگر افراد‪ ،‬قدی بلندتر از ‪ 185‬س��انتیمتر‬ ‫نداشته باشند‪ ،‬حتی برای مس��افرت های نسبتا طوالنی نیز‬ ‫مناسب است‪ .‬نکته مثبت دیگر دنا که در میان خانواده ها هم‬ ‫طرفداران بس��یاری دارد‪ ،‬ظرفیت زیاد صندوق عقب و از ان‬ ‫مهم تر‪ ،‬دهانه عریض این صندوق اس��ت تا قرار دادن وسایل‬ ‫مختلف در ان به راحتی امکانپذیر باشد‪ .‬سانروف نیز ازجمله‬ ‫تجهیزاتی است که در اینده نزدیک توسط شرکت خودروهای‬ ‫سفارشی ایران خودرو (اپکو) به صورت فابریک برای دنا قابل‬ ‫عرض��ه خواهد بود‪ .‬در مجموع‪ ،‬دن��ا را باید بهترین محصول‬ ‫ایران خودرو و صنایع خودروس��ازی کش��ور تاکنون دانست‬ ‫که عالوه ب��ر داخل‪ ،‬توانایی عرضه موفقیت امیز در بازارهای‬ ‫خارجی را نیز به خوبی دارد تا توانمندی مهندسان‪ ،‬طراحان‬ ‫و متخصصین داخلی بیش از پیش بر همگان مشخص شود‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مش��خصات فنی دنا به هم��راه برخی از تجهیزات‬ ‫ایمنی و رفاهی ان ذکر شده است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫امور زیربنایی‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫در شرایط کنونی صنعت ساختمان کشور دیگر جایی برای اتالف وقت و هدر رفتن انرژی ندارد‪ .‬مطالعات انجام شده در بسیاری از‬ ‫ساختمان های اسیب دیده از زلزله های گذشته دنیا نشان می دهد که در بسیاری از موارد‪ ،‬خرابی ساختمان به هنگام زلزله به علت‬ ‫کاربرد مصالح ضعیف‪ ،‬غیراستاندارد بودن اجرا و ساخت‪ ،‬نبود چسبندگی بین مصالح و بی دقتی در پرکردن همه درزها با مالت‪،‬‬ ‫نبودن قفل و بست الزم بین اجزای مختلف ساختمان و ضعف اتصاالت است‪ .‬در حالی که در کشور های پیشرفته سعی بر این است‬ ‫که با استفاده از نکات فنی در روند ساختمان سازی و نیز نگهداری و مراقبت مداوم از بنا‪ ،‬عمر مفید ساختمان را به حداکثر برسانند‪.‬‬ ‫ارزیابی‬ ‫روش های‬ ‫ساختمان سازی‬ ‫عوام‬ ‫روش‬ ‫ل موثر‬ ‫سا‬ ‫ختما ‬ ‫نسازی‬ ‫‪ -1‬عمر و دوام (میانگین)‬ ‫‪ -2‬شرایط شروع اولیه‬ ‫‪ -3‬مقاومت در مقابل زلزله‬ ‫‪ -4‬حداکثر طبقات‬ ‫‪ -5‬نیاز به نیروی انسانی غیرماهر‬ ‫بسیار اسان‬ ‫اسان‬ ‫دانش متداول‬ ‫تخصصی‪-‬برنامه ریزی‬ ‫کم‬ ‫متوسط‬ ‫خوب‬ ‫خیلی خوب‬ ‫تخصصی‪،‬‬ ‫سرمایه‪ ،‬مدیریت‬ ‫عالی‬ ‫تخصصی‪،‬‬ ‫سرمایه‪ ،‬مدیریت‬ ‫خیلی خوب‬ ‫تخصصی‪،‬‬ ‫سرمایه‪ ،‬مدیریت‬ ‫خوب‬ ‫زیاد‬ ‫کم‬ ‫حداقل‬ ‫حداقل‬ ‫حداقل‬ ‫حداقل‬ ‫‪2‬طبقه‬ ‫خیلی زیاد‬ ‫محدودیتی ندارد‬ ‫محدودیتی ندارد‬ ‫‪3‬طبقه‬ ‫‪4‬طبقه‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫کم‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫زیاد‬ ‫زیاد‬ ‫زیاد‬ ‫‪ -6‬نیاز به نیروی انسانی نیمه ماهر‬ ‫‪ -8‬ماشین االت سبک مورد نیاز‬ ‫کم‬ ‫به مقدار مورد نیاز‬ ‫کم‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫زیاد‬ ‫متوسط‬ ‫‪ -9‬ماشین االت سنگین مورد نیاز‬ ‫‪ -10‬هزینه های سرمایه ای اولیه‬ ‫‪ -11‬هزینه های جاری‬ ‫‪ -12‬زمان ساخت (مترمربع ساعت)‬ ‫‪ -13‬سرعت نصب‬ ‫‪ -14‬قیمت تمام شده‬ ‫‪ -15‬محدودیت های فرمی‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ‫متوسط‬ ‫زیاد‬ ‫متوسط‬ ‫کم‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫‪40-50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24-34‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20-28‬‬ ‫خوب‬ ‫‪14-24‬‬ ‫خیلی خوب‬ ‫‪10-14‬‬ ‫عالی‬ ‫‪14-8‬‬ ‫خیلی خوب‬ ‫‪14-8‬‬ ‫عالی‬ ‫ندارد‬ ‫ندارد‬ ‫تا حدودی‬ ‫دارد‬ ‫تا حدودی‬ ‫دارد‬ ‫خیلی‬ ‫خوب‬ ‫خیلی خوب‬ ‫خیلی خوب‬ ‫خوب‬ ‫متوسط‬ ‫خوب‬ ‫ندارد‬ ‫کم‬ ‫خوب‬ ‫خوب‬ ‫ندارد‬ ‫متوسط‬ ‫کم‬ ‫‪ -18‬مشکالت نگهداری‬ ‫بد‬ ‫متوسط‬ ‫خوب‬ ‫ساده‬ ‫زیاد‬ ‫خوب‬ ‫خوب‬ ‫خوب‬ ‫کم‬ ‫خوب‬ ‫خوب‬ ‫برای ساخت و سازهای مقاوم‪ ،‬استفاده از نیروی انسانی‬ ‫حرفه ای و ماهر در ساخت وسازها نقش اساسی دارد زیرا‬ ‫هرقدر هم که از مصالح مرغوب و نقشه های مناسب‬ ‫در ساخت وسازها استفاده شود‪ ،‬اگر نیروی انسانی ماهر‬ ‫مکمل ان نباشد‪ ،‬همه زحمات به هدر خواهد رفت‪.‬‬ ‫خوب‬ ‫متوسط‬ ‫کم‬ ‫متوسط‬ ‫زیاد‬ ‫متوسط‬ ‫بد‬ ‫خوب‬ ‫کم‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫بد‬ ‫بد‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫یکی از شرایطی که در مقررات ملی ساختمان برای مصالح‬ ‫ذکر شده‪ ،‬این است که این فراورده های ساختمانی نباید اثر‬ ‫زیان بخشی بر سالمتی کارگران‪ ،‬ساکنان و استفاده کنندگان اتی‬ ‫ساختمان های مجاور و عابران داشته باشد‪ .‬مصالح ساختمانی از‬ ‫این لحاظ باید استاندارد باشند‪ .‬مالک دیگر برای فراورده های‬ ‫ساختمانی عمر و دوام است‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬این مصالح نباید به‬ ‫محیط زیست اسیب برسانند‪ .‬این مصالح باید مورد تایید موسسه‬ ‫استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر نهادهای مسئول‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫زمانی که صنعت ساختمان رونق می یابد‪ ،‬بیش از ‪۲۶۰‬‬ ‫و به نقلی دیگر بیش از ‪ ۳۶۰‬صنعت فعال خواهد شد‪.‬‬ ‫امارهایی وجود دارد که به ازای هر متر مربع ساختمان‬ ‫برای ‪ 5/5‬نفربه طور مستقیم اشتغال ایجاد می شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ :‬فریبرز واحدی مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران با‬ ‫بیان اینکه روزانه ‪ ۱‬میلیارد تومان جهت اس��فالت جاده ها بدون وجود اعتبارات هزینه‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬تلفات تصادفات جاده ای در استان تهران در بهار امسال نسبت به زمان‬ ‫مش��ابه سال گذشته افزایش یافته است‪ ،‬به طوری که در سال ‪ ۹۱‬معادل ‪ ۴۱۳‬نفر در‬ ‫راه های روس��تایی و ازادراه ها اس��تان تهران جان خود را از دست دادند و در اسفندماه‬ ‫همین سال نیز ‪ ۳۵۳‬نفر جان خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬علی جهاندیده معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی ارزش کل‬ ‫تس��هیالت پیش بینی شده برای س��اخت ‪ ۳۰‬شناور جدید مسافری را ‪ ۹۰۰‬ریال اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬برای خرید ش��ناورهای مس��افری و گردشگری به متقاضیان تسهیالت با‬ ‫س��ود صفر درصدی پرداخت می ش��ود‪ .‬با تاکید بر ظرفیت ها و توانمندی های ایران در‬ ‫زمینه توس��عه دریامحور افزود‪ :‬ایران یک کش��ور دریایی است و سازمان بنادر به عنوان‬ ‫مرجع دریایی کشور وظیفه خود می داند که در راستای ایجاد زیرساخت های مسافری‬ ‫ظرفیت سازی کند‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرس�ازی‪ :‬وزارت راه و بانک اقتصاد نوین با امضای تفاهم نامه ای‬ ‫برای تامین منابع مالی مورد نیاز فعاالن و سرمایه گذاران بخش غیردولتی جهت اجرای‬ ‫طرح های صنعت حمل ونقل‪ ،‬ساختمان و شهرسازی از محل تسهیالت اعتباری صندوق‬ ‫توسعه ملی توافق کردند‪ .‬در این تفاهم نامه درخصوص تعهد و وظایف بانک امده است‪:‬‬ ‫بانک موافقت اصولی خود را به منظور پذیرش عاملیت پرداخت تسهیالت ارزی از محل‬ ‫منابع صندوق توسعه ملی تودیع شده نزد ان بانک به متقاضیان بخش غیردولتی برای‬ ‫سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل‪ ،‬مسکن و شهرسازی که از سوی وزارتخانه معرفی‬ ‫می شوند‪ ،‬اعالم می کند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬عباس اخوندی وزیر راه و شهرسازی کمبود اعتبارات را مهم ترین مشکل‬ ‫پروژه عظیم مس��کن مهر دانست و گفت‪ :‬سایر مش��کالت نیز با تدبیر و بررسی دقیق‬ ‫برطرف خواهند ش��د‪ .‬وی با اش��اره به مشکالت مس��کن مهر اظهار کرد‪ :‬این طرح در‬ ‫سراسر کشور دارای مشکالت بنیادی از لحاظ زیربنایی و روبنایی است‪ .‬اخوندی کمبود‬ ‫اعتبارات را از مهم ترین مش��کل پروژه عظیم مس��کن مهر برش��مرد و تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫زیاد‬ ‫خیلی زیاد‬ ‫خیلی زیاد‬ ‫خیلی زیاد‬ ‫متوسط‬ ‫ساده‬ ‫‪ -20‬قابلیت به مناقصه گذاشتن و رقابت‬ ‫‪-‬‬ ‫زیاد‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ‫خیلی زیاد‬ ‫‪ -16‬هماهنگی طرح های معماری وساخت‬ ‫‪ -19‬هماهنگی با ایین های ایران‬ ‫‪-‬‬ ‫زیاد‬ ‫محدودیتی ندارد‬ ‫‪6‬طبقه‬ ‫خیلی زیاد‬ ‫خوب‬ ‫‪ -17‬هماهنگی با محیط‬ ‫«مقاوم سازی» در علم مهندسی عمران به مفهوم باال بردن‬ ‫مقاومت یک سازه (ساختمان) در برابر نیروهای وارده است‪ .‬امروزه‬ ‫از این اصطالح بیشتر در مورد نیروی زلزله استفاده می شود‪ .‬از‬ ‫دیدگاه علمی‪ ،‬مقاوم سازی واژه کام ً‬ ‫ال درستی برای این منظور‬ ‫نیست‪ .‬چرا که منظور از اصطالح «مقاوم سازی» به طور قطع‬ ‫باال بردن مقاومت در برابر نیروی زلزله نیست بلکه منظور بهبود‬ ‫عملکرد اجزای سازه (ساختمان) در برابر نیروی زلزله است‪ .‬به‬ ‫همین دلیل اصطالح «بهسازی» و در حالت خاص برای نیروی‬ ‫زلزله‪« ،‬بهسازی لرزه ای» اصطالح درست تری است‪.‬‬ ‫کم‬ ‫(‪ 10‬سال)‬ ‫متوسط‬ ‫(‪ 25‬سال)‬ ‫خوب‬ ‫(‪ 25‬سال)‬ ‫خیلی خوب‬ ‫(‪55‬سال)‬ ‫متوسط‬ ‫(‪ 25‬سال)‬ ‫خیلی خوب‬ ‫(‪ 55‬سال)‬ ‫خیلی خوب‬ ‫(‪ 50‬سال)‬ ‫کم‬ ‫‪ -7‬نیاز به نیروی انسانی ماهر‬ ‫عمر ساختمان ها در کشور ما بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬سال است‬ ‫در حالیکه در دنیا عمر ساختمان ها بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫سال است‪ .‬عمر ساختمان به کیفیت ساخت و مصالح‬ ‫بستگی دارد‪ .‬کیفیت ساخت در سازه ساختمان دخیل‬ ‫است و به شرایط بهره برداری ان نیز بستگی دارد‪.‬‬ ‫ابتدایی‬ ‫سنتی یا‬ ‫متداول‬ ‫متداول‬ ‫پیشرفته‬ ‫صنعتی‬ ‫پیش ساخته‬ ‫سبک‬ ‫پیش ساخته‬ ‫نیمه سنگین‬ ‫پیش ساخته‬ ‫سنگین‬ ‫یادداشت‬ ‫مناطقی که نیاز به زیرس��اخت هایی چون سیس��تم تصفیه خانه اب و فاضالب و شبکه‬ ‫انتقال وجود دارد نیاز به تامین اعتبارات داریم که با وزارت نیرو در حال بررسی هستیم‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬محمدحس��ین میرشفیع معاون س��اخت و نگهداری راه روستایی با اشاره‬ ‫به هدفگذاری اسفالت س��االنه ‪ ۵۰۰‬کیلومتر راه روستایی‪ ،‬گفت‪ :‬امسال ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای روکش و س��اخت راه های روس��تایی از طری��ق وزارت نفت دریافت کردیم‬ ‫که به تدریج در حال تحویل اس��ت‪ .‬به گفته وی در حال حاضر ‪ ۱۹۵‬هزار کیلومتر راه‬ ‫روس��تایی در سطح کشور داریم که ‪ ۱۵۳‬هزار کیلومتر ان شامل روستاهای باالی ‪۲۰‬‬ ‫خانوار اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد امس��ال‪ ،‬اعتباراتی متمرکز برای نگهداری و ایمن س��ازی‬ ‫راه های روستایی نداریم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬ایرالین های بین الملل��ی به دنبال بمباران هوایی مواضع داعش از س��وی‬ ‫امریکا‪ ،‬از اس��مان ع��راق دوری کردند‪ .‬ام��ار لحظه ای وب س��ایت های ردیابی پروازها‬ ‫نش��ان داد پروازه��ا به مقصد منطقه خلیج فارس و مناطق دیگ��ر که معموال از راه های‬ ‫هوای��ی عراق عبور می کنند‪ ،‬مس��یرهای م��وازی از طریق ای��ران را در پیش گرفتند‪.‬‬ ‫س��ازمان هواپیمایی فدرال امریکا در واشنگتن چند ساعت پس از اینکه جنگنده های‬ ‫امریکای��ی مواض��ع داعش را که بخش هایی از ش��مال ع��راق را تصرف کرده اس��ت‪،‬‬ ‫بمب��اران کردن��د‪ ،‬پ��رواز همه هواپیماهای مس��افری امری��کا بر فراز ع��راق را ممنوع‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫خبرانالین‪ :‬یک فعال بازار مس��کن معتقد اس��ت‪ :‬از حدود ‪2‬سال پیش و پس از‬ ‫افزایش قیمت های مس��کن بازار با رکود مواجه ش��د‪ .‬او کاهش قدرت خرید متقاضیان‬ ‫را دلیل کاهش تقاضا در بازار مس��کن می داند و می گوید‪ :‬با افزایش وام مس��کن به ‪۳۵‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬این امیدواری وجود داشت که مسکن از رکود خارج شود اما متقاضیان‬ ‫همچنان رغبتی برای خرید مس��کن ندارند‪ .‬در این میان افزایش قیمت اوراق مس��کن‬ ‫هم از دالیلی اس��ت که ق��درت خرید را در بازار افزایش ن��داد و حتی قیمت اوراق در‬ ‫ماه مبارک رمضان تا حدود ‪ ۱۰‬میلیون تومان هم برای تس��هیالت ‪ ۴۵‬میلیون تومانی‬ ‫مسکن افزایش پیدا کرد هرچند هم اکنون نرخ این اوراق نسبت به هفته گذشته کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫افزایش مقاومت و ایمنی در برابر زلزله با سبک سازی‬ ‫سیدبهلول حسینی‬ ‫عضو کمیسیون عمران و نماینده‬ ‫مردم میانه در مجلس‬ ‫ب��ا افزای��ش روزاف��زون‬ ‫جمعی��ت در کش��ور و نی��از‬ ‫مبرم به مس��کن‪ ،‬شیوه های‬ ‫قدیم��ی ساخت وس��از نمی تواند پاس��خگوی این‬ ‫نیاز باش��د‪ ،‬بنابرای��ن اس��تفاده از روش هایی که‬ ‫بتوان ساخت وس��از را تس��هیل و سرعت بخشید‪،‬‬ ‫بیش از پیش مطرح می ش��ود‪ .‬یکی از روش های‬ ‫جدیدی که چند سال اخیر در کشور و در صنعت‬ ‫س��اختمان مورد توجه قرار گرفته‪ ،‬سبک سازی با‬ ‫حفظ مقاومت و استحکام سازه است‪ .‬واقعیت این‬ ‫اس��ت که افزایش موثر مقاومت و ایمنی بناها در‬ ‫برابر زلزله در گستره وس��یع‪ ،‬اهمیت ویژه ای در‬ ‫صنعت ساخت وساز دارد‪.‬‬ ‫بدیهی است که مقاوم و ایمن سازی بنا در برابر‬ ‫زلزله فق��ط محدود به کاه��ش وزن اجزا‪ ،‬همراه‬ ‫با بهره گیری از س��امانه های یکپارچه تر امکانپذیر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه توجه به انتخ��اب محل و طراحی و‬ ‫اج��رای اصولی «پی»‪« ،‬اس��کلت»‪« ،‬اتصاالت» و‬ ‫مجموع��ه اج��زای مربوط‪ ،‬پیکره بن��دی مطلوب‪،‬‬ ‫انتخاب و اجرای صحیح پوش��ش و نمای مقتضی‬ ‫با وزن کمتر و درگیری کافی‪ ،‬برقراری هماهنگی‬ ‫الزم بین مهندس��ان معمار‪ ،‬س��ازه و تاسیس��ات‪،‬‬ ‫تامین رفت��ار یکپارچه و نیز متناسب س��ازی هر‬ ‫ی��ک از اج��زا در کل س��امانه‪ ،‬فرهنگ س��ازی و‬ ‫اعمال نظارتی جدی‪ ،‬مستمر و نظام یافته در همه‬ ‫س��طوح و بخش ها و عوامل متعدد دیگر‪ ،‬همگی‬ ‫در این میان جای خود را خواهند داشت‪.‬‬ ‫اما نباید فراموش کرد که در بخش سبک سازی‬ ‫هرچ��ه طبقات بنا باالتر رود‪ ،‬نیاز به اس��تفاده از‬ ‫مصال��ح س��بک تر بیش از پیش ض��روری به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫سبک سازی نه تنها منافاتی با مقاوم سازی ندارد‪،‬‬ ‫بلکه همسو با ایجاد مقاومت ساختمان درحرکت‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه مصال��ح س��نگین تر در زمان بروز‬ ‫حادثه بیش از مصالح س��بک می توانند خسارت‬ ‫جان��ی و مالی به همراه داش��ته باش��ند‪ .‬در کنار‬ ‫همه این موارد سبک سازی عالوه بر صرفه جویی‬ ‫در زم��ان‪ ،‬باعث کاهش هزینه های ساخت و س��از‬ ‫می ش��ود و نباید فراموش کرد که مهندس��ان در‬ ‫طراح��ی‪ ،‬با در نظر گرفتن ش��رایط س��اختمان‪،‬‬ ‫نقاط��ی از بن��ا را به ص��ورت س��بک یا س��نگین‬ ‫طراح��ی کنن��د‪ .‬در هر ص��ورت س��رمایه گذاری‬ ‫در بخ��ش سبک س��ازی ساخت وس��از می توان��د‬ ‫کم��ک ش��ایانی ب��ه صنعت س��اختمان داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫المان صدرنشین در اقتصاد و بازرگانی جهان‬ ‫‪25‬‬ ‫تجارت به شیوه ژرمن ها!‬ ‫فرانک میرزایی‪ -‬گروه تجارت‪ :‬به طور حتم زمانی که س��خن از قدرت اقتصادی در جهان مطرح می ش��ود‪ ،‬نام‬ ‫چند کش��ور بدون تامل بر زبان می اید‪ .‬یکی از این کش��ورها بدون ش��ک‪ ،‬ابرقدرت المان با داشتن عنوان دومین‬ ‫قدرت اقتصادی دنیا و سومین صادر کننده جهان است‪ .‬این کشور با داشتن باالترین میزان تولید داخلی و بیشترین‬ ‫کرسی در اتحادیه اروپا از مهم ترین مناطق تجاری‪ -‬اقتصادی جهان به شمار می‏رود‪ .‬با بررسی بازار تجارت جهانی و‬ ‫ارائه خدمات تجارتی کشورهای بزرگ جهان‪ ،‬به این نتیجه می رسیم که کشور المان پس از ایاالت متحده امریکا‪،‬‬ ‫جایگاه دوم را در رده‏بندی اقتصادی کس��ب کرده اس��ت‪ .‬اگر بخواهیم راز این موفقیت جهانی را رمزگشایی کنیم‪،‬‬ ‫بی ش��ک به چیزی جز نواوری خالقانه و دارا بودن ش��رکت‏های فعال در عرصه بین‏الملل نمی رس��یم‪ .‬در این بین‬ ‫نیروی انسانی اموزش داده شده در ساختاری کامال توسعه یافته از دیگر رمزهای موفقیت المان در حوزه تجارت‬ ‫ی رسانده است‪ .‬به عالوه‬ ‫اس��ت که در س��ایه این بایدها و نبایدها در نهایت ژرمن ها را در رشد اقتصادی به کامیاب ‏‬ ‫المان دارای موقعیت جغرافیایی مس��اعدی در منطقه اروپاست‪ .‬این امر در به حرکت دراوردن چرخ های اقتصادی‬ ‫این کش��ور کمک قابل توجهی کرده اس��ت‪ .‬المان به دلیل قرارگرفتن در مرکز اروپا با بازارهای اقتصادی‪ -‬تجاری‬ ‫جدید در جنوب و شرق اروپا ارتباط تجاری و بازرگانی شایان توجهی دارد‪ .‬از این رو قرار گرفتن در عرصه رقابتی‪،‬‬ ‫رونق تجاری المان را بیش از پیش کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جهش در صادرات المان‬ ‫براساس گزارش های منتشر شده‪ ،‬صادرات المان در ‪ 3‬ماه‬ ‫اول سال میالدی جاری رشد جهشی داشت‪ .‬صادرات از المان‬ ‫در این فصل ‪ 7/3‬درصد بیش��تر از فصل قب��ل و ‪ 0/8‬درصد‬ ‫بیشتر از پیش بینی ها بوده است‪ .‬در این دوره المان بیش از ‪98‬‬ ‫میلیارد یورو کاال صادر کرد در حالی که رقم واردات این کشور‬ ‫‪ 79/5‬میلیارد یورو بود‪ .‬صادرات المان در این دوره نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه در سال قبل ‪ 15/8‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین سازمان تجارت جهانی در گزارش خود بزرگ ترین‬ ‫صادرکنندگان کاالدر جهان در س��ال ‪ 2012‬را معرفی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬براین اساس‪ ،‬چین با ‪ 2048‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات در مقام اول و امریکا با ‪ 1547‬میلیارد دالر در‬ ‫رده دوم جای دارد‪ .‬صادرات المان البته با کاهش ‪5‬‬ ‫درصدی به ‪ 1407‬میلیارد دالر رسیده است‪ .‬با‬ ‫این رقم‪ ،‬سهم المان از صادرات جهان به‬ ‫‪ 7/7‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توپ صادرات در‬ ‫دستان ژرمن ها‬ ‫اگر نگاهی‬ ‫دقیق به ش��رایط زندگی اجتماعی در المان داش��ته باشیم‪،‬‬ ‫به این نتیجه خواهیم رس��ید که کش��ور الم��ان‪ ،‬از زندگی‬ ‫اقتصادی پیش��رفته‏تری نس��بت به دیگر کشورهای صنعتی‬ ‫جهان برخوردار اس��ت‪ .‬همانطور که در ابت��دای گزارش نیز‬ ‫اش��اره شد‪ ،‬کشور المان در کنار چین و امریکا به عنوان یکی‬ ‫از ‪ 3‬کشور اصلی صادرکننده بزرگ جهان به شمار می‏رود‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬از مجموع هر ‪ 4‬شغل(حرفه)‪ ،‬یک شغل وابسته به امور‬ ‫صادراتی اس��ت‪ .‬برهمین اساس بود که کشور المان با کسب‬ ‫درامد ‪ 129‬میلیون یورویی از محل تجارت خارجی در سال‬ ‫‪ 2003‬توانست با پیش��ی گرفتن از ایاالت متحده امریکا‪ ،‬به‬ ‫مقام اول صادراتی جهان دست پیدا کند‪ .‬قدرت باالی کشور‬ ‫الم��ان در زمینه رقابت جهانی این کش��ور را تبدیل به یکی‬ ‫از نیرومندترین مناطق صادراتی کاالو خدمات کرده اس��ت‪.‬‬ ‫در سال ‪ ،۲۰۰۳‬فرانس��ه به عنوان اصلی‏ترین شریک تجاری‬ ‫المان شناخته شد‪ .‬در این بررسی‏ها پس از کشور فرانسه در‬ ‫امر صادرات‪ ،‬کشور هلند و ایاالت متحده امریکا قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مهم ترین خریداران محصوالت المان و اس��تفاده‏کنندگان از‬ ‫خدمات رفاهی این کشور‪ ،‬پس از فرانسه‪ ،‬امریکا و انگلستان‬ ‫بودن��د‪ .‬همچنین ای��االت مرکزی و ش��رقی اروپا به خصوص‬ ‫کشور لهستان‪ ،‬جمهوری چک و مجارستان در زمینه تجارت‬ ‫خارجی با کشور المان به حد باالیی رسیده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت‪ ،‬مهم ترین در اقتصاد‬ ‫مهم ترین بعد فعالیت‏های تجاری و اقتصادی‬ ‫المان همواره مرب��وط به صنعت‬ ‫بوده اس��ت که بیشترین سهم در‬ ‫تولید اقتصادی این کشور را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬بیش از‬ ‫‪90‬درصد کارخانجات المانی‬ ‫متکی به کارخانجات کوچک‬ ‫و متوسط هستند که چیزی‬ ‫در حدود ‪ ۳۳‬درصد از تولید‬ ‫سازمان تجارت جهانی در گزارش خود اعالم کرد‪ :‬چین با‬ ‫اقتصادی این کش��ور را به‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪ 2048‬میلیارد دالر صادرات در مقام اول و امریکا با‬ ‫خود اختصاص می‏دهند‪.‬‬ ‫میلیارد دالر در رده دوم قرار دارد و صادرات المان با‬ ‫در کن��ار توس��عه‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬ارائه‏دهن��دگان‬ ‫کاهش ‪ 5‬درصدی به ‪ 1407‬میلیارد دالر رسیده است‬ ‫‹ ‹فهرست کشورها بر پایه صادرات‪ ،‬سال ‪2011‬‬ ‫رتبه‬ ‫بخش‏های خدماتی نیز نقش��ی برجس��ته ایفا می‏کنند و این‬ ‫بخش‏ها به جزئی از صنعت تبدیل شده اند‪ .‬صنایع دستی یکی‬ ‫از قدیمی ترین تجارت های کش��ور المان بوده و هس��ت‪ .‬این‬ ‫کش��ور با دارا بودن بیش از ‪ 800‬هزار حرفه‪ ،‬به عنوان یکی از‬ ‫متنوع‏ترین بخش‏های اقتصادی شناخته شده است و به دلیل‬ ‫متنوع بودن زمینه‏های صنعت‪ ،‬از پیش��روهای اصلی تجارت‬ ‫در جهان شناخته می ش��ود‪ .‬همچنین کشور المان به عنوان‬ ‫س��ومین تولیدکنن��ده اتومبی��ل جهان‪ ،‬بی��ش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫وس��ایل نقلیه دنیا را تولید می‏کند‪ .‬در کنار ان‪ ،‬تولید گیاهی‬ ‫و ماشین‏االت گوناگون در المان یکی از فراوری‏های صنعتی‬ ‫این کش��ور به ش��مار می‏رود و از اهمیتی چشمگیر در سطح‬ ‫جهان برخوردار است‪.‬‬ ‫جدا از ان‪ ،‬این کشور یکی از برترین های صنعت شیمیایی‬ ‫دنیا نیز هست‪ .‬این کشور با نواوری انرژی‏های مختلفی چون‬ ‫اطالعات فناوری و بیوتکنولوژی در بین کش��ورهای صنعتی‬ ‫جهان سرامد است‪.‬‬ ‫‹ ‹سردمدار برپایی نمایشگا ه تجاری‬ ‫بسیاری از کشورهای جهان میزبانی نمایشگاه های تجاری‬ ‫را عهده دارن��د اما الم��ان به عنوان منطقه‏ای ب��رای برگزاری‬ ‫نمایشگاه‏های تجاری و ارائه سرویس‏های خدماتی درجهان در‬ ‫مقام اول قرار دارد‪ .‬این جایگاه سبب می شود که از میان ‪10‬‬ ‫کشور سازمان دهنده نمایشگاه ها در سطح جهان‪ 5 ،‬نمایشگاه‬ ‫برعهده این کش��ور قرار گیرد‪ .‬بر همین اساس است که در‬ ‫حدود دوس��وم نمایشگاه‏های بخش‏های تجاری خصوصی در‬ ‫کشور المان برگزار می‏شود‪ .‬در میان انها می‏توان از نمایشگاه‬ ‫کت��اب فرانکف��ورت‪ ،‬نمایش��گاه صنعتی هان��ور (بزرگ ترین‬ ‫نمایشگاه صنعتی جهان) نمایشگاه کتاب سی بیت (‪)Cebit‬‬ ‫و نمایشگاه بین‏المللی موتور در فرانکفورت نام برد‪.‬‬ ‫‹ ‹دخل و خرج جیب المانی ها‬ ‫کشور المان بزرگ ترین اقتصاد اروپا و جایگاه چهارم تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی از نظر نرخ تبدیل ارز و پنجم تولید ناخالص‬ ‫داخلی از برابری قدرت خرید را به نام خود دارد‪ .‬این کش��ور‬ ‫بعد از انقالب صنعتی در اقتصاد جهانی مطرح شد و تا به امروز‬ ‫همواره از ان به عنوان یک کش��ور پیشرو و نواور و همچنین‬ ‫سرمایه گذار در پروژه های تحقیقاتی نام برده می شود‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش خبری تراز‪ ،‬نزدیک ب��ه ‪ ۷۴‬درصد افراد‬ ‫شاغل در المان‪ ،‬در بخش خدمات فعالیت می کنند که از این‬ ‫بخش می توان به حمل ونقل‪ ،‬هتل ها و رس��توران ها‪ ،‬خدمات‬ ‫اجتماعی و بهداشت و درمان‪ ،‬مسکن و بخش مالی اشاره کرد‪.‬‬ ‫بخش تولید نیز نزدیک به ‪ ۲۴‬درصد از نیروی کار المان را در‬ ‫خود دارد که این افراد در حوزه هایی نظیر شیالت‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و جنگلداری مشغول به فعالیت اند‪.‬‬ ‫پ��س از بروز رکود اقتص��ادی‪ ،‬المان به س��رعت از طریق‬ ‫افزایش صادرات خود توانس��ت از این رکود بزرگ خارج شود‪.‬‬ ‫این موفقیت تا جایی بود که این کش��ور توانس��ت در زمانی‬ ‫کوتاه‪ ،‬لقب بزرگ ترین اقتصاد اروپا را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫ش��اخص قیمت مصرف کنن��ده این کش��ور ‪ 86/57‬درصد‬ ‫گزارش ش��ده اس��ت‪ .‬براس��اس گزارش های منتش��ر شده‪،‬‬ ‫ق��درت خرید مردم المان برابر با حدود ‪ 104‬یورو می باش��د‪.‬‬ ‫مردم این کش��ور به طور متوس��ط ‪ 2070‬یورو حقوق ماهانه‬ ‫(پس از کس��ر مالی��ات) دریافت می کنند که ای��ن میزان از‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬تا ‪ ۲۶۰۰‬یورو در مناطق مختلف این کش��ور متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��هروندان المانی از می��زان حق��وق دریافتی خود‪،‬‬ ‫ح��دود ‪28/9‬درص��د از ان را ص��رف تهیه مایحت��اج زندگی‬ ‫می کنن��د‪ .‬مایحتاج مورد نظر در این بررس��ی ش��امل هزینه‬ ‫موادی همچون ش��یر‪ ،‬نان‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬برنج‪ ،‬م��رغ‪ ،‬میوه‪ ،‬اب‬ ‫و غیره می گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹شایسته ساالری حرف اول را می زند‬ ‫این موفقیت بزرگ در عرصه اقتصاد‪ ،‬دالیل متعددی دارد‪.‬‬ ‫یک��ی از این دالیل‪ ،‬مدیریت درس��ت در سازمان هاس��ت‪ .‬در‬ ‫المان‪ ،‬مدیریت در دست کسانی است که شایستگی الزم برای‬ ‫انجام وظایف خود را داشته باشند‪ .‬کارمندان «بله قربانگو» در‬ ‫نظام مدیریتی المان معنا ندارد و در مقابل نیز همگی موظفند‬ ‫دس��تورات را بس��یار واضح و روش��ن بدون کلنجار بپذیرند‪.‬‬ ‫برهمین اساس است که از نظر فرهنگ های دیگر‪ ،‬رابطه مدیر‬ ‫و کارمند در المان خشک و رسمی است‪.‬‬ ‫‹ ‹فهرست کشورها بر پایه واردات‪-‬سال ‪2010‬‬ ‫رتبه‬ ‫کشور‬ ‫واردات(دالر)‬ ‫جهان‬ ‫‪۱۲,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫کشور‬ ‫صادرات(دالر)‬ ‫جهان‬ ‫‪۱۷,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اتحادیه اروپا (به جز تجارت داخلی) ‪۲,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اتحادیه اروپا‬ ‫‪۱‬‬ ‫چین‬ ‫‪۱,۸۹۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫ایاالت متحده امریکا‬ ‫‪۲‬‬ ‫ایاالت متحده امریکا‬ ‫‪۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫چین‬ ‫‪۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫المان‬ ‫‪۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫المان‬ ‫‪۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫ژاپن‬ ‫‪۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫ژاپن‬ ‫‪۶۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫فرانسه‬ ‫‪۵۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫فرانسه‬ ‫‪۵۷۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫هلند‬ ‫‪۵۷۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪۵۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪۴۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪۴۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫روسیه‬ ‫‪۵۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫هلند‬ ‫‪۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪۴۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫کانادا‬ ‫‪۴۰۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫از هر ‪ 10‬نفر ‪ 3‬نفر میلیاردر‬ ‫رونق مناسبات تجاری میان برلین و تهران‬ ‫اقتص��اد اروپا اگرچه روزهای خوبی را س��پری نمی کند اما ثروتمندان جهان‬ ‫هنوز این قاره را برای س��کونت انتخاب می کنن��د‪ .‬به گزارش خبرانالین‪ ،‬نرخ‬ ‫بیکاری باال‪ ،‬بحران بدهی های دولتی و رش��د اقتصادی کند بخش��ی از اخباری‬ ‫را تش��کیل می دهند که هر روز در مورد اقتصاد اروپا به گوش می رسند با این‬ ‫حال وبسایت مانی سی ان ان (‪ )Money CNN‬می نویسد که اگر کسی قصد دارد میلیونرها را تماشا‬ ‫کند بهتر است راهی اروپا بشود‪ .‬البته منظور از میلیونرها افرادی هستند که سرمایه انها چند میلیون‬ ‫یورو معادل چند میلیارد تومان اس��ت‪ .‬طبق این گزارش در کش��ور موناکو_ کشوری کوچک چسبیده‬ ‫به فرانس��ه _که مساحت ان معادل مساحت پارک مرکزی نیویورک است‪ ،‬از هر ‪ 10‬نفر ‪ 3‬نفر میلیونر‬ ‫هستند‪ .‬در زوریخ سوئیس نیز بیش از ‪ 27‬درصد افراد میلیونر هستند و پس از انها شهر دیگر سوئیس‬ ‫یعنی ژنو قرار می گیرد که درصد میلیونرهای ان به ‪ 18‬درصد جمعیت می رس��د‪ .‬در ش��هر نیویورک‬ ‫امریکا نیز از هر ‪ 25‬نفر یک نفر میلیونر است‪ .‬فرانکفورت‪ ،‬لندن و اسلو دیگر شهرهای اروپایی هستند‬ ‫که درصد قابل توجهی از جمعیت انها یعنی بین ‪ 3‬تا ‪ 4‬درصد افراد را میلیونرها تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال با اشاره به اشتیاق فزاینده بخش صنعت‬ ‫و تجارت المان برای بازگش��ت به بازار ایران‪ ،‬نوش��ت که روند احیای مناسبات‬ ‫تجاری میان برلین و دیگر پایتخت های اروپایی با تهران کلید خورده است‪ .‬این‬ ‫نشریه نوش��ت‪ :‬مقام های بخش صنعت می گویند که شرکت های سراسر المان‬ ‫مناسبات تجاری با ایران را بی سروصدا از سرگرفته اند‪ .‬این روزنامه چاپ نیویورک با جذاب توصیف کردن‬ ‫ب��ازار ایران به رغم تمامی موانع فوق‪ ،‬از قول ولک��ر تریر‪ ،‬رییس تجارت بین المللی اتاق بازرگانی المان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬ایران یک بازار بالقوه بزرگ برای ما محسوب می شود‪ ،‬اما قبل از اینکه شرکت های ما طرح های‬ ‫خود را در خصوص ایران به طور علنی ارائه کنند‪ ،‬باید مطمئن شوند که کارها در ایران خوب پیش خواهد‬ ‫رفت‪ .‬وال اس��تریت ژورنال پرش��مار بودن جمعیت جوان و تحصیلکرده ای��ران و منابع عظیم نفت وگاز‬ ‫کش��ورمان را از مهم ترین انگیزه های المان برای بازگش��ت به بازار ایران دانست و افزود‪ :‬اتاق بازرگانی و‬ ‫صنایع المان پیش بینی کرده است که در صورت رفع تحریم ها‪ ،‬میزان صادرات المان به ایران از ساالنه‬ ‫‪ 1‬میلیارد و ‪ 85‬میلیون یورو (در سال گذشته) می تواند به سرعت به ساالنه ‪ 10‬میلیارد یورو افزایش یابد‪.‬‬ ‫گفت وگو‬ ‫ کیفیت کاالی المانی‪،‬‬ ‫چین را مغلوب کرد‬ ‫ت��ا پیش از بروز مس��ائل اتمی‬ ‫ای��ران‪ ،‬رواب��ط تج��اری طوالنی‬ ‫م��دت ایران و الم��ان در منطقه‬ ‫خاورمیان��ه بر کس��ی پوش��یده‬ ‫نب��ود‪ .‬انها س��ال ها ب��ه عنوان ‪2‬‬ ‫ش��ریک قوی در زمینه مراودات‬ ‫تج��اری در منطق��ه خاورمیانه با‬ ‫یکدیگر در ارتباط بودند‪ .‬س��ال های اخیر این روابط رو‬ ‫به کاهش گذاش��ت‪ .‬حاال با طرح گشایش در مذاکرات‬ ‫‪ 5+1‬با ایران در خصوص مسائل اتمی و رفع تحریم ها‪،‬‬ ‫زمینه برای همکاری دوباره با یکدیگر فراهم شده است‪.‬‬ ‫جمشید عدالتیان‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران و ایران و عضو ات��اق بازرگانی ایران و المان ‪ ،‬از‬ ‫روند دوباره ش��کل گیری تجارت المان و ایران س��خن‬ ‫می گوید‪.‬‬ ‫€ €اقتص�اد و بازرگانی الم�ان در جهان امروز را‬ ‫چگونه می بینید؟‬ ‫همانطور که مدارک نشان می دهد‪ ،‬المان قوی ترین‬ ‫اقتصاد اروپا و در حال حاضر سمت بزرگ ترین اقتصاد‬ ‫منطقه یورو را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬تا ‪ 3‬سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬المان با بی��ش از ‪ 1000‬میلیارد دالر حجم‬ ‫صادرات به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان مطرح‬ ‫بود‪ .‬در حال حاضر این جایگاه به چین اختصاص یافته‬ ‫و المان با یک پله نزول در مقام دوم قرار دارد‪.‬‬ ‫€ €اقتصاد المان فعالیت های بازرگانی و تجاری‬ ‫خود را بر چه مبنایی قرار داده است؟‬ ‫اقتص��اد المان مبن��ای کار خود را بر اس��اس تولید‬ ‫کاالهای��ی با کیفیت بس��یار باال گذاش��ته اس��ت‪ .‬این‬ ‫موفقیت تا جایی اس��ت که چین به عنوان بزرگ ترین‬ ‫صادرکنن��ده جه��ان برای خط��وط تولی��دی خود از‬ ‫ماش��ین االت المانی استفاده می کند‪ .‬بر همین اساس‬ ‫رش��د اقتصادی چین باعث رش��د اقتصادی المان نیز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €رابط�ه تجاری الم�ان با دنیا بر چه اساس�ی‬ ‫است؟‬ ‫انچه در اقتصاد المان مش��اهده می ش��ود‪ ،‬ان است‬ ‫که الم��ان رابطه تجاری کمی با کش��ورهای در حال‬ ‫توسعه دارد و بیشتر تجارت ان با کشورهای اروپایی و‬ ‫امری��کا و بعد خاور دور صورت می پذیرد‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫سال های بسیار طوالنی ای ایران در منطقه خاورمیانه‬ ‫تنها ش��ریک تجاری المان بود که متاسفانه این روابط‬ ‫ی المان با امریکا در مس��ئله تحریم ها‪،‬‬ ‫به دلیل همکار ‬ ‫رفته رفته کاهش پیدا کرد و س��بب شد تا این روابط‬ ‫کمرنگ تر از همیشه شود و به حداقل ممکن برسد‪.‬‬ ‫€ €بازار تولیدات المان کدام کشورهاست؟‬ ‫صنایع المان عموما در بازار کشورهای توسعه یافته‬ ‫بیش��تر جذابیت و طرفدار دارد‪ .‬کشورهایی که توانایی‬ ‫خری��د تولیدات خ��ودرو‪ ،‬پتروش��یمی و دیگر صنایع‬ ‫گرانقیم��ت الم��ان را دارند‪ .‬برای مث��ال تعداد فروش‬ ‫خودروی بنز در بازارهای خاورمیانه کم است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا تجارت چی�ن تاثیری بر تج�ارت المان‬ ‫گذاشته است؟‬ ‫المان در بازار کاالهای با کیفیت پایین رقابتی ندارد‬ ‫و تنها رقابت خود را در زمینه کاالهای باکیفیت انجام‬ ‫می ده��د که در این بازار‪ ،‬چین توانای��ی رقابت با او را‬ ‫ندارد‪ .‬ش��اید این تنها دلیلی باش��د که المان توانسته‬ ‫از حج��م عظیم کاالهای چینی در ب��ازار جهانی جان‬ ‫س��الم به در ببرد‪ .‬به عالوه المان‪ ،‬برخی کاالهای خود‬ ‫را در چی��ن تولید می کند و به نام المان به دنیا عرضه‬ ‫می کند‪ .‬المان از س��ال ‪ 1380‬ب��ازار خودروی چین را‬ ‫به طور کامل مورد بررسی قرار داد و بازارهای مختلف‬ ‫چین را در اختیار گرفت‪ .‬از زمانی که چین به تهدیدی‬ ‫برای کاالهای ارزانقیمت در دنیا تبدیل شده‪ ،‬خود بازار‬ ‫چین یک فرصت بزرگ برای المان محس��وب می شود‬ ‫چ��را که چین نیز یک��ی از خری��داران اصلی کاالهای‬ ‫المانی شده است‪.‬‬ ‫€ €دلیل موفقیت تجارت المان چیست؟‬ ‫حدود ‪ 50‬درصد از تولیدات المان به کش��ورهای دیگر‬ ‫صادر می ش��ود‪ .‬این که دلیل این موفقیت چیست‪ ،‬بحث‬ ‫طوالنی ای اس��ت‪ .‬برخی کارشناسان مس��ائل فرهنگی از‬ ‫جمل��ه دقت و تخصص گرایی المان��ی را مطرح می کنند‪.‬‬ ‫انچه مشخص اس��ت اینکه در مدت کوتاه نمی توان همه‬ ‫موارد را به خوبی شرح و تفصیل داد اما به طور کلی انچه‬ ‫در دنیا مطرح است دقت و پشتکار انهاست‪.‬‬ ‫€ €روابط تجاری ایران و المان به چه شکل است؟‬ ‫ایران و المان ‪ 2‬ش��ریک تجاری سنتی هستند‪ .‬از نظر‬ ‫مراودات اقتصادی ش��اید بیش از ‪ 100‬س��ال است که با‬ ‫یکدیگر روابط تجاری داشته اند به طوری که گاهی مواقع‬ ‫ایران بهترین راب��ط تجاری با المان در منطقه خاورمیانه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در چند س��ال اخیر به دلیل اعمال تحریم ها‪،‬‬ ‫حجم تجارت به حداقل رسیده است‪ .‬در این شرایط‪ ،‬ایران‬ ‫کاالهایی که تا پیش از ان از المان خریداری می کرد‪ ،‬به‬ ‫اجبار از چین تهیه می کند‪.‬‬ ‫€ €روند فعلی روابط تجاری ایران و المان را چگونه‬ ‫می بینید؟‬ ‫المان تمام تالش خ��ود را خواهد کرد تا روابط تجاری‬ ‫خود با ایران را به دس��ت اورد چرا که در این مدت اخیر‬ ‫المان یکی از کشورهایی بوده که درمورد مراودات تجاری‬ ‫با ایران مذاکره کرده است‪ .‬به نظر می اید تا مسائل مربوط‬ ‫به تحریم مش��خص نش��ود‪ ،‬المان برای بازگش��ت روابط‬ ‫تجاری با ایران پا پیش نگذارد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫«برند» مهم ترین‬ ‫دارایی معنوی‬ ‫شرکت ها‬ ‫‪26‬‬ ‫یک شنبه‪19‬مرداد‪13 - 1393‬شوال ‪10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫دالیل موفقیت نمایشگاه در گفت وگوی‬ ‫با مدیرکل دفتر امور ترویج تجارت‬ ‫«بازارسازی» زیر سایه نمایشگاه‬ ‫محمد علمی‬ ‫کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل‬ ‫بنا به گزارش موسس��ه ‪ ILWARD BROWN‬‬ ‫‪M‬‬ ‫که همه س��اله تحوالت برندهای معتبر دنیا را بررس��ی و‬ ‫تحلی��ل می کن��د‪ ،‬در س��ال ‪ 2014‬ارزش ‪ 100‬برند برتر‬ ‫دنیا بالغ بر ‪ 2/9‬تریلیون دالر بوده که این رقم معادل ‪310‬‬ ‫میلیارددالر نس��بت به س��ال ‪ 2013‬افزایش نشان داده‬ ‫اس��ت‪ .‬رش��د ارزش ‪ 100‬برند برتر جهان در سال ‪2014‬‬ ‫حدود ‪ 12‬درصد براورد ش��ده است که باالترین نرخ رشد‬ ‫طی ‪ 5‬س��ال اخیر پ��س از بحران مالی و اقتصادی س��ال‬ ‫‪ 2008‬محسوب می شود‪.‬‬ ‫براس��اس تعریف انجمن بازاریابی امریکا «برند عبارت‬ ‫اس��ت از نام‪ ،‬عبارت‪ ،‬طرح‪ ،‬نم��اد یا هر ویژگی دیگری که‬ ‫یک فروش��نده برای شناس��اندن کاالها و خدمات خود یا‬ ‫متمایز س��اختن انه��ا از محصوالت فروش��ندگان دیگر‬ ‫به کار می برد‪».‬‬ ‫به نظ��ر برخی از کارشناس��ان‪« ،‬برند تصویری اس��ت‬ ‫که افراد از یک کاال یا یک ش��رکت در ذهن خود ترس��یم‬ ‫می کنند و معرف طرز تلقی یا تفکر انان اس��ت‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر «برند» رابطه احساس��ی است که فرد پس از خرید‬ ‫یا «تس��ت ک��ردن» یک کاال یا خدمت یا اش��نایی با یک‬ ‫شرکت با ان برقرار می کند‪».‬‬ ‫در سال ‪ 2014‬شرکت گوگل موفق شد با ‪ 40‬درصد رشد‬ ‫نسبت به سال ‪ 2013‬ارزش برند خود را به ‪158/8‬میلیارد‬ ‫دالر برس��اند و به مقام اول بی��ن برندهای برتر دنیا صعود‬ ‫کند در حالی که شرکت اپل نتوانست موقعیت برتر ‪ 2‬سال‬ ‫قب��ل را حف��ظ کند و ارزش برند ان ب��ا ‪ 20‬درصد کاهش‬ ‫از ‪ 185‬میلی��ارد دالر در س��ال ‪ 2013‬به ‪ 147/9‬میلیارد‬ ‫در س��ال جاری س��قوط ک��رد و در رد ه دوم قرار گرفت‪.‬به‬ ‫نظر کارشناسان‪ ،‬در دنیای امروز برند باارزش ترین دارایی‬ ‫معنوی (نامش��هود) ش��رکت ها و موسس��ات بین المللی‬ ‫محس��وب می شود‪ .‬باید یاداور ش��ویم که در سال ‪2014‬‬ ‫ارزش کل سهام «گوگل» و «اپل» در بازار به ترتیب ‪375‬‬ ‫و ‪ 548‬میلیارد دالر بوده و معروفیت برند این ش��رکت ها‬ ‫و س��وداوری باالی انها در افزایش ارزش کل سهام ش��ان‬ ‫تاثیر قاطع داشته است‪.‬‬ ‫نواوری‪ ،‬ابتکار و خالقی��ت در تولید محصوالت جدید‬ ‫الکترونیک��ی ک��ه در همه بازارهای دنیا ب��رای انها تقاضا‬ ‫وجود دارد‪ ،‬س��بب ش��ده اس��ت که بی��ش از ‪ 29‬درصد‬ ‫ارزش کل ‪ 100‬برن��د برت��ر دنیا به ش��رکت هایی که در‬ ‫بخش فناوری اطالع��ات و ارتباطات فعالیت دارند‪ ،‬تعلق‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫برای نش��ان دادن اهمیت «برندس��ازی» در توس��عه‬ ‫صادرات دنیا‪ ،‬کافی است به این نکته اشاره کنیم که کشور‬ ‫چین که بزرگترین صادرکننده کاال در دنیاس��ت (‪11/8‬‬ ‫درصد کل صادرات دنی��ا یعنی ‪ 2210‬میلیارد دالر ان را‬ ‫در س��ال ‪ 2013‬در اختیار داشته است)‪ 6‬برندسازی برای‬ ‫محصوالت چینی را به عنوان یکی از اهداف مهم اکسپوی‬ ‫‪ 2010‬ش��انگهای تعیین کرده بود‪ .‬این کشور موفق شد‬ ‫تع��داد برندهای معتبر خود بی��ن ‪ 100‬برند برتر دنیا را از‬ ‫‪ 6‬برند در سال ‪ 2009‬به ‪ 12‬برند در سال ‪ 2012‬برساند‪.‬‬ ‫رس��انه های گروهی ـ به ویژه نشریات اقتصادی پرتیراژ‬ ‫ـ و موسس��ات بازاریاب��ی و تبلیغات��ی در اگاهی دادن به‬ ‫مخاطبان برنده��ا یا مصرف کنندگان نق��ش مهمی ایفا‬ ‫می کنند اما میزان تاثیر هر یک از رس��انه ها در شناساندن‬ ‫برندهای برتر در کش��ورهای مختلف یکسان نیست‪ .‬مثال‬ ‫در کش��وری مانند سوئد که بیش از ‪ 90‬درصد جمعیت به‬ ‫اینترنت دسترس��ی دارند تنها ‪ 31‬درصد افراد تحت تاثیر‬ ‫تبلیغ کاال از طریق تلویزیون قرار می گیرند‪.‬‬ ‫در موفقیت برندهای برتراین عوامل نقش پررنگ تری‬ ‫ایفا می کنند‪:‬‬ ‫‪1‬ـ جلب رضایت مصرف کنندگان و مش��تریان و توجه‬ ‫سریع به ذوق و سلیقه انان‬ ‫‪2‬ـ بهره گی��ری از مناس��ب ترین ابزاره��ای تبلیغاتی‬ ‫و روش ه��ای نوی��ن بازاریاب��ی‪ 7‬ب��رای معرف��ی برند در‬ ‫اقصی نقاط عالم‬ ‫‪3‬ـ در اختیار داش��تن نیروی کار مج��رب‪ ،‬فرهیخته و‬ ‫مبتکر‬ ‫‪4‬ـ برخ��ورداری از حمای��ت کام��ل س��هامداران و‬ ‫س��رمایه گذاران در شرکت یا موسس��ه ای که برند به ان‬ ‫تعلق دارد‪.‬‬ ‫بیش��تر ش��رکت های ایرانی تا دهه گذش��ته‪ ،‬اهمیت‬ ‫برندس��ازی را به خوب��ی درک نمی کردند و اطالعات انها‬ ‫در زمینه «برندینگ» بسیار محدود بود و «برند» را صرفا‬ ‫ی��ک «نام تجاری»‪« ،‬لوگو» ی��ا «عنصر گرافیکی» تصور‬ ‫می کردند اما فرهنگ س��ازی های انج��ام گرفته از طریق‬ ‫همایش ه��ای تخصصی ی��ا چند کنفران��س بین المللی‬ ‫برگزار ش��ده در س��ال های اخی��ر تا ح��دودی صاحبان‬ ‫صنایع ب��زرگ و تولیدکنندگان محصوالت صادراتی را با‬ ‫اهمیت برندسازی در توس��عه بازارهای صادراتی و ایجاد‬ ‫دارایی های نامحسوس اشنا کرده است اما ضروری است‬ ‫که فعالیت های گس��ترده در این زمینه ـ به ویژه توس��ط‬ ‫نهاده��ای تخصص��ی‪ ،‬تش��کل ها و اتاق ه��ای بازرگانی‪،‬‬ ‫اتحادیه های صنعتی و ‪ ...‬ـ انجام گیرد‪.‬‬ ‫در پای��ان یاداور می ش��ود که بی��ن ‪ 100‬برند برتر دنیا‬ ‫در س��ال ‪ 2014‬نام هیچ ش��رکت یا موسسه ایرانی دیده‬ ‫نمی شود‪ ،‬زیرا اخرین شرکتی که نام ان در فهرست ‪100‬‬ ‫برند برتر دنیا قرار دارد ش��رکت المانی ‪ ALDI‬است که‬ ‫بیش از ‪ 8000‬فروشگاه زنجیره ای در کشورهای مختلف‬ ‫دایر کرده و ارزش برند ان ‪ 9/6‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت نمایشگاهی یکی از مهم ترین ابزارهای بازاریابی است و اگر بخواهیم‬ ‫سابقه ان را از ‪ 2‬قرن پیش تا امروز بررسی کنیم ‪ ،‬به این نتیجه می رسیم‬ ‫که این صنعت نه تنها سیستم های تجارت الکترونیک و سیستم های‬ ‫ماهواره ای و امثال ان را تحت الشعاع قرار نداده‪ ،‬بلکه تمام این ابزارها را به‬ ‫خدمت گرفته است‪ .‬به گفته کارشناسان ‪ ،‬دستیابی به بازارهای گسترده‬ ‫جهانی‪ ،‬مستلزم حرکت به سوی اقتصاد باز ‪ ،‬به کارگیری استراتژی های جهش صادراتی و نگاه‬ ‫مدبرانه به نیازها و خواسته های مشتریان گوناگون در بازارهای مختلف است‪ .‬توفیق در دستیابی‬ ‫به این هدف نیز نیازمند حضور پررنگ بخش خصوصی و همچنین بخش های وابسته دولتی در‬ ‫بازارهای مختلف است‪ .‬بنابراین می توان گفت‪ ،‬یکی از سکوهای بسیار مهم در معرفی و شناسایی‬ ‫توانمندی ها و قابلیت های فنی واحدهای تولیدی و خدماتی ‪ ،‬نمایشگاه ها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاریابی در مبادالت تجاری‬ ‫مه��رداد جاللی پور‪ ،‬مدی��رکل دفتر امور‬ ‫تروی��ج تج��ارت در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫می گوی��د‪« :‬هم��ه بای��د بدانن��د صنع��ت‬ ‫نمایش��گاهی یک��ی از مهم تری��ن ابزارهای‬ ‫بازاریابی اس��ت که با اس��تفاده از ابزار های‬ ‫مختلف الکترونیک و ماهواره ای ‪ ،‬دانش های‬ ‫مدیریتی مختل��ف‪ ،‬به خصوص بازاریابی را‬ ‫تح��ت تاثیر قرار داده ‪ ،‬ت��ا انجا که کماکان‬ ‫ب��ه عنوان مهم ترین بازار توس��عه مبادالت‬ ‫تج��اری در ح��وزه بازاریابی‪ ،‬ب��ازارداری و‬ ‫بازارسازی محسوب می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اصول شکل گیری نمایشگاه ها‬ ‫نمایش��گاه ها این روزها از حالت های اولیه‬ ‫و غیرحرفه ای خودش��ان خارج شده و فقط‬ ‫موضوع خرید و فروش کاال در نمایشگاه ها‬ ‫مطرح نیست‪ .‬چنانچه برخی از افراد در کنار‬ ‫نمایش��گاه برای اهداف خاصی مانند ش��غل‬ ‫مناسب ‪،‬کسب اطالعات مش��اغل‪ ،‬اشنایی‬ ‫ب��ا تولیدکنن��دگان ی��ا ایجاد رابط��ه میان‬ ‫تولیدکنن��دگان در یک نمایش��گاه گردهم‬ ‫می ایند‪ .‬در صورت همپوش��انی تالقی این‬ ‫موضوعات با یکدیگر اس��ت که باعث ایجاد‬ ‫یک نمایش��گاه مفید و س��ودمند می شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر امور ترویج تج��ارت هم در‬ ‫می گوی��د‪« :‬صنعت‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫نمایش��گاهی ‪ ،‬صنعتی اس��ت که حوزه های‬ ‫مختلف��ی را در بخش ه��ای مختل��ف در‬ ‫خدم��ت خودگرفته و ابزارها و ش��اخه های‬ ‫ش��غلی را در کن��ار ه��م ق��رار می دهد‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر بخش ه��ای مختلف بازاریابی‪،‬‬ ‫خدم��ات مدیریت��ی‪ ،‬مدیری��ت صنای��ع‪،‬‬ ‫حم��ل و نق��ل‪ ،‬ام��وزش ‪ ،‬تبلیغ��ات و‬ ‫اطالع رس��انی‪ ،‬بانک و بیم��ه‪ ،‬امور گمرکی‪،‬‬ ‫خدمات فنی و مهندس��ی و گردش��گری و‬ ‫همچنی��ن مدیریت بر پای��ه همایش ها باید‬ ‫در کنار یکدیگر قرار گیرند تا نمایش��گاهی‬ ‫موفق شکل بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهدافی برای رسیدن به موفقیت‬ ‫همه ساله در ایران و جهان نمایشگاه های‬ ‫ب��زرگ بازرگان��ی داخل��ی و بین الملل��ی‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ .‬بس��یاری از ش��رکت ها‬ ‫برای دس��تیابی به اهدافی مشخص در این‬ ‫نمایش��گاه ها حضور می یابند‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫ام��ور تروی��ج تج��ارت در رابطه ب��ا اهداف‬ ‫قاب��ل پی گی��ری در نمایش��گاه ها می گوید‪:‬‬ ‫«یک نمایش��گاه با اهداف توس��عه مبادالت‬ ‫و ارتباطات بین المللی و همچنین توس��عه‬ ‫مبادالت فرهنگی و اجتماعی با نگاه توسعه‬ ‫س��رمایه گذاری چه در بخش خارجی و چه‬ ‫در بخش داخلی برگزار می ش��ود‪ .‬به عالوه‬ ‫مواردی مانند رش��د و تکامل صنایع کشور‬ ‫در کن��ار تبادل اطالع��ات و ایجاد بازاری از‬ ‫دیگر اهداف برگزاری نمایش��گاه اس��ت که‬ ‫شرکت کنندگان به دنبال تحقق ان هستند‪.‬‬ ‫ایجاد ش��غل های مس��تقیم و غیرمس��تقیم‬ ‫و همچنی��ن کس��ب درام��د مس��تقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم از دس��تاوردهایی است که در‬ ‫صورت برگ��زاری نمایش��گاه موفق‪ ،‬نصیب‬ ‫شرکت کنندگان می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نحوه شکل گیری نمایشگاه ها در دنیا‬ ‫برنامه ری��زی برای ش��رکت در نمایش��گاه‬ ‫فعالیتی بسیار مهم و کلیدی در موفقیت یک‬ ‫نمایشگاه و یک بازاریابی تمام عیار محسوب‬ ‫می ش��ود‪ .‬در صورتی که ش��رکت کنندگان و‬ ‫برگزار کنن��دگان وظایف خ��ود را به صورت‬ ‫کامال صحی��ح انجام ندهند یک نمایش��گاه‬ ‫تم��ام عیار تبدیل به یک بازاریابی بد ش��ده‬ ‫و چیزی ج��ز بدنامی ب��رای برگزارکننده و‬ ‫ش��رکت کننده ندارد‪ .‬بنابراین می توان گفت‬ ‫‪،‬صنعت نمایشگاهی در تمام دنیا از اصولی‬ ‫برای تش��کیل برخوردار است که باید مدنظر‬ ‫برگزارکنندگان و ش��رکت کنندگان باش��د‪.‬‬ ‫مه��رداد جاللی پور در خصوص ش��کل گیری‬ ‫نمایش��گاه های خ��ارج از کش��ور می گوی��د‪:‬‬ ‫«صنعت نمایشگاهی در دنیا شکل نمی گیرد‪،‬‬ ‫مگر اینکه طبق منش��وری باشد که ما به ان‬ ‫منش��ور تعامل می گوییم‪ .‬این منشور شامل‬ ‫نهاده��ای حاکمیت��ی‪ ،‬تش��کل ها‪ ،‬صاحبان‬ ‫صنایع تولیدی و خدمات��ی‪ ،‬برگزارکنندگان‬ ‫و فع��االن حوزه ه��ای نمایش��گاهی و‬ ‫بازدیدکنن��دگان اع��م از فروش��ندگان و‬ ‫خریداران و همچنین شرکای بین المللی و یا‬ ‫بهتر بگویم رقبای بین المللی است‪».‬‬ ‫‹ ‹عوامل موثر در موفقیت‬ ‫مدیریت ویژه ای که بر صنعت نمایشگاهی‬ ‫ایران حاکم اس��ت ‪ ،‬درامده��ای کوتاه مدت‬ ‫برای این صنعت را در نظر دارد و گس��ترش‬ ‫بازرگانی را مد نظر قرار نمی دهد‪.‬‬ ‫این نگرش باعث شده نمایشگاه های فروش‬ ‫در تصمیم گیری ه��ای مدیریت��ی ارجحیت‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬چرا که می توانند درامدزایی‬ ‫انی داش��ته باشند‪.‬مهرداد جاللی پور در این‬ ‫خصوص می گوی��د‪« :‬تنها عام��ل موفقیت‬ ‫نمایشگاه ان است که برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫به صورتی ترسیم شود که هم برگزارکننده‬ ‫و هم شرکت کننده نتیجه «برنده ـ برنده»‬ ‫را داش��ته باش��ند‪ .‬اما در صورتی که یکی از‬ ‫شرکت کنند گان احساس ضرر و زیان کند‪،‬‬ ‫به طور عملی نمایش��گاه با کمیت و کیفیت‬ ‫الزم برگزار نشده است‪.‬‬ ‫در استانه برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد غذایی مطرح شد‪:‬‬ ‫ضرورت حمایت از صنایع غذایی‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی از برنامه ها و فعالیت صنعت‬ ‫غذایی کشور در سایر کش��ورها حمایت می کنیم‪ .‬این گفته‬ ‫ابراهیم نک��و ‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اس��ت‪ .‬که معتقد اس��ت؛ ایران از صنای��ع غذایی‬ ‫حمایت های الزم را نکرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فودن��ا ‪ ،‬ابراهی��م نکو ب��ا بیان ای��ن مطلب‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬توانمندی های کش��ور در زمینه صنایع غذایی‬ ‫بس��یار مطلوب اس��ت‪ ،‬به طوری که در بسیاری از کشورها‬ ‫به ویژه به کشورهای حوزه خلیج فارس صادرات محصوالت‬ ‫غذای��ی را داری��م‪ ،‬ام��ا متاس��فانه از این حوزه بس��یار کم‬ ‫حمایت ش��ده اس��ت‪ .‬وی صنایع غذایی در هر کشوری را از‬ ‫اهمیت خاصی برخوردار دانس��ت و ادامه داد‪ :‬برای توس��عه‬ ‫این صنعت باید به س��مت کیفی س��ازی پیش برویم‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اس�لامی با تاکید بر‬ ‫اینک��ه افراد بس��یاری در صنعت غذا مش��غول ب��ه فعالیت‬ ‫هستند و بخش عظیمی از اشتغالزایی کشور در این صنعت‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬باید بازتعریفی از صنعت غذا در کش��ور‬ ‫و نق��ش ان در نظام اقتصادی انجام ش��ود ت��ا از این طریق‬ ‫بتوان با شناس��ایی نیازها و ضعف ه��ای موجود در بهبود و‬ ‫گسترش فعالیت های صنایع غذایی موثر واقع شد‪ .‬ابراهیم‬ ‫نکو ب��ا تاکید بر اینکه زمانی می توانیم در صادرات کاالهای‬ ‫تولید داخل موثر باش��یم که تبلیغات گسترده انجام دهیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یکی از راه های تبلیغات‪ ،‬برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫در س��طح بین المللی اس��ت و برگزاری نمایش��گاه ها سبب‬ ‫می ش��ود قابلیت ه��ای فع��االن ای��ن صنعت ش��ناخته و‬ ‫ظرفیت های موجود در این بخش به س��ایر کشورها معرفی‬ ‫و راه تعام��ل و تبادل نیز باز ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به برگزاری‬ ‫ساالنه نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی در مشهد مقدس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مش��هد مقدس یکی از شهرهای کشور است که‬ ‫س��االنه میزبان میلیون ها زائر و مس��افر است‪ ،‬همچنین در‬ ‫نزدیکی کشورهای ترکمنستان و افغانستان قرار گرفته که‬ ‫تمام این عوامل از ظرفیت های موثر این ش��هر برای معرفی‬ ‫توانمندی های کشور است‪ ،‬درنتیجه برگزاری نمایشگاه در شمالی کش��ور می توانند با تولید مس��ائل غذایی و شیالتی‬ ‫بخش عمده صادرات به اس��یای میانه را در اختیار خود قرار‬ ‫مشهد مقدس را امری مطلوب ارزیابی می کنم‪.‬‬ ‫دهند و برای تحقق این امر دولت باید امور گمرکی را تسهیل‬ ‫‹ ‹نمایشگاه صنایع غذایی‪ ،‬کمک به اقتصاد کشور‬ ‫علی اکب��ر ناصری ‪ ،‬عضو دیگر کمیس��یون صنایع مجلس کن��د‪ .‬وی با تاکید بر اینکه برای بهره وری بیش��تر در عرصه‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬یکی از راهکارهای معرفی محصوالت صنایع غذایی باید زیرس��اخت های کش��اورزی را تقویت و‬ ‫غذایی و تنوع انها در کش��ور‪ ،‬برگزاری نمایشگاه های صنایع محصوالت زراع��ی و باغی را ب��ه روش ارگانیک تولید کرد‪،‬‬ ‫غذایی به ش��کل بین المللی اس��ت و به نظر بن��ده برگزاری گفت‪ :‬عرضه و ص��ادرات محصوالت غذایی در دنیا می تواند‬ ‫نمایش��گاه صنایع غذایی در این ش��هر برای اقتصاد کش��ور ارزش افزوده بس��یار خوبی را برای کش��ور به دنبال داش��ته‬ ‫بس��یار مطل��وب خواه��د ب��ود‪ .‬وی با اش��اره ب��ه برگزاری باش��د‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه یک��ی از راهکارهای معرفی‬ ‫نمایش��گاه صنای��ع غذایی در مش��هد‬ ‫محصوالت غذایی و تنوع انها در کشور‬ ‫مقدس ادام��ه داد‪ :‬موضوعات زراعی‪،‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های صنایع غذایی‬ ‫دام��ی و لبن��ی باید م��ورد توجه زیاد‬ ‫پانزدهمین نمایشگاه‬ ‫به ش��کل بین المللی است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ق��رار گیرد‪ ،‬زی��را با توجه ب��ه فراوری‬ ‫بین المللی مواد غذایی‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه بس��یاری از باغات‬ ‫صنایع تبدیلی می توان عالوه بر اینکه‬ ‫و صنایع وابسته‬ ‫و صنایع تبدیلی در اس��تان خراس��ان‬ ‫زمینه اش��تغال و صادرات را در کشور‬ ‫(‪ 22 )iFood2014‬تا ‪ 25‬رضوی ق��رار دارد و همچنین س��االنه‬ ‫بهبود بخش��ید‪ ،‬ب��ه رون��ق اقتصادی‬ ‫نی��ز کمک کرد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬می توانیم مرداد ماه در نمایشگاه‬ ‫زائ��ران و مس��افران بس��یاری از داخل‬ ‫و خارج کش��ور به مش��هد مقدس سفر‬ ‫ب��ا توجه ب��ه عرضه محص��والت دامی‬ ‫بین المللی مشهد‬ ‫می کنن��د‪ ،‬این اس��تان نقش مهمی در‬ ‫همچ��ون گوش��ت قرمز و م��رغ با مهر‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫تولید محصوالت غذایی بازی می کند و‬ ‫حالل به کش��ورهای اس�لامی و حتی‬ ‫به نظر بنده برگزاری نمایش��گاه صنایع‬ ‫اروپای��ی‪ ،‬بازارهای منطق��ه و دنیا را به‬ ‫س��مت خود جذب کنیم‪ ،‬البته این امر نیازمند برنامه ریزی غذایی در این شهر برای اقتصاد کشور بسیار مطلوب خواهد‬ ‫صحیح است‪ .‬نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی بود‪ .‬پانزدهمین نمایش��گاه بین المللی مواد غذایی و صنایع‬ ‫با بیان اینکه ای��ران از جایگاه خوبی در صادرات محصوالت وابس��ته (‪ )iFood2014‬همراه با سمینار تخصصی صنایع‬ ‫غذایی به ویژه لبنی در کش��ورهای اس��یای میانه و حاشیه غذایی و نشس��ت مش��ترک با بازرگانان خارجی‪ 22 ،‬تا ‪25‬‬ ‫خلیج ف��ارس برخ��وردار اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اس��تان های مرداد ماه در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود‪.‬‬ ‫گسترش همکاری ایران و المان در صنعت نمایشگاهی‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران میزبان پوشاک ترکیه‬ ‫در دی��دار اس��فهبدی با مدیرعامل نمایش��گاه بین المللی مونیخ‪ ،‬زمینه های هم��کاری دوجانبه بین‬ ‫‪ 2‬کشور جمهوری اسالمی ایران و المان در امور نمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی و امور بین الملل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ج‪.‬ا‪.‬ایران‪ ،‬دکتر اسفهبدی رییس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ج‪.‬ا‪.‬ایران با «اویگن اوکتن مایر»‬ ‫مدیرعامل نمایش��گاه ه��ای بین المللی مونیخ و هیات همراه دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬اس��فهبدی گفت ‪:‬‬ ‫باتوجه به ش��رایط مساعدی که در زمینه تفاهمات ایجاد ش��ده بین ایران و کشورهای اروپایی ‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود در س��ال های اینده زمین ه همکاری های متقابل نمایشگاهی هرچه بیشتر و بهتر گسترش یابد‪.‬‬ ‫در ادامه ‪ :‬مدیرعامل نمایشگاه های مونیخ نیز ضمن معرفی نماینده ایماگ‪ ،‬اقای برت لنگر در تهران به‬ ‫برنامه های اتی نمایش��گاه مونیخ برای مش��ارکت در نمایشگاه های ج‪.‬ا‪.‬ایران اشاره و ابراز امیدواری کرد‬ ‫تا با برنامه ریزی های به عمل امده بتواند نمایش��گاه «کان مین» را از ‪2‬س��االنه به ساالنه تبدیل کرده و‬ ‫در قدم های بعدی هم نمایشگاه های دیگر ازجمله خودرو و صنعت نیز حضوری فعال داشته باشند‪.‬‬ ‫براس��اس تفاهمنامه ای که در تهران امضا ش��د‪ ،‬اتاق بازرگانی اس��تانبول ترکیه با مش��ارکت شرکت‬ ‫سهامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اس�لامی ایران در محل دائمی نمایشگاه های تهران اقدام‬ ‫به برگزاری نمایش��گاه پوشاک خواهد کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬این تفاهمنامه توسط مجید عروجی معاون‬ ‫مالی و اداری ش��رکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران و دورسون توپکو نایب‬ ‫ریی��س هی��ات اجرایی اتاق بازرگانی ترکیه امضا ش��د‪ .‬ب��ر پایه این گزارش‪ ،‬قرار اس��ت به موجب این‬ ‫تفاهمنامه نمایش��گاه پوش��اک ترکیه در (فصل زمستان امسال) برگزار ش��ود‪ .‬براساس این تفاهمنامه‬ ‫ش��رکت سهامی نمایشگاه ها بس��تر و تمهیدات الزم را برای تس��هیل برگزاری این گونه نمایشگاه ها را‬ ‫فراهم خواهد کرد‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬حجم تجارت ایران و ترکیه در ‪ 6‬ماهه نخس��ت سال گذشته‬ ‫اف��زون بر ‪ 8‬میلیارد و ‪ 264‬میلیون دالر بود‪ .‬حجم مبادالت تجاری ‪ 2‬کش��ور در ‪ 6‬ماهه س��ال جاری‬ ‫میالدی (‪ )2014‬در مقایس��ه با دوره مش��ابه س��ال گذش��ته بیش از ‪ 1‬میلی��ارد و ‪ 749‬میلیون دالر‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مرداد ماه ‪ 13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫صنایع در بورس زمینگیر شدند‬ ‫زنگ خطر شاخص در تاالر حافظ‬ ‫مهدیه انوشه‪ -‬گروه اقتصاد‪:‬‬ ‫بازار سرمایه از ابتدای سال جاری‬ ‫تا امروز ش��اهد روزهای سختی‬ ‫بود‪ .‬در ‪ 3‬ماه ابتدایی س��ال‪ ،‬سهامداران تاالر‬ ‫حاف��ظ ش��اهد اب ش��دن لحظه ب��ه لحظه‬ ‫سرمایه های خود بودند‪ .‬اما با اغاز فصل گرما‬ ‫و پررنگ تر شدن سیاست های حمایتی دولت‬ ‫و مجلس‪ ،‬روند افت قیمت ها در بازار س��هام‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت میانگین بازدهی بازار سهام‬ ‫در ‪ 3‬ماه ابتدایی س��ال منفی ‪ 11‬درصد بود‬ ‫اما از ابتدای تیرماه تا امروز س��رمایه گذاران‬ ‫شاهد بازگشت ارام و محتاطانه بازار هستند‪.‬‬ ‫در یک ماه و نیمی که از تابس��تان گذشته‬ ‫است این بازار بازدهی مثبت ‪ 2/5‬درصدی را‬ ‫ثبت کرده است‪.‬‬ ‫هرچند در نگاهی کلی به روند معامالت از‬ ‫ابتدای س��ال تا پایان ‪ 15‬مردادماه میانگین‬ ‫س��وداوری ب��ازار س��هام منف��ی ‪5/5‬درصد‬ ‫اس��ت اما توقف س��قوط ادامه دار شاخص تا‬ ‫حدودی امیدوارکننده است که بازار سرمایه‬ ‫در ماه های باقیمانده از س��ال بتواند بازدهی‬ ‫بیش��تر از ب��ازار پول برای س��رمایه گذارانش‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫در بررس��ی مهم ترین متغیر بازار س��رمایه‬ ‫می بینیم که شاخص بورس در حالی پرونده‬ ‫س��ال ‪ 92‬را بس��ت که در رقم ‪79‬هزار و ‪15‬‬ ‫قرار داشت‪ .‬در افت وخیزهای ‪ 3‬ماهه ابتدایی‬ ‫س��ال این متغیر تا مرز ‪ 70‬هزار واحد پایین‬ ‫امد ام��ا در نهایت با سیاس��ت های حمایتی‬ ‫دولت سقوط بازار متوقف شد‪ .‬سرمایه گذاران‬ ‫این روزها ترجیح داده اند تا زمان رفع ابهام ها‬ ‫و بازگش��ت فضایی متعادل به تاالر حافظ‪ ،‬با‬ ‫احتیاط حرکت کنند‪.‬‬ ‫در ادامه بررس��ی متغیرهای بازار س��رمایه‬ ‫می بینیم که ش��اخص صنع��ت نیز در حالی‬ ‫سال گذش��ته در عدد ‪65‬هزار و ‪ 837‬به کار‬ ‫خود پایان داد ک��ه تا نیمه مردادماه بازدهی‬ ‫منف��ی ‪5‬درص��دی را ثبت کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫متغیر در دوران سقوط پرسرعت بازار تا مرز‬ ‫‪ 59‬هزار واحد نیز پایین امد‪.‬‬ ‫افت ادامه دار بازار س��رمایه در ابتدای سال‬ ‫به دلیل ابهام��ات در تصمیم های اقتصادی و‬ ‫سیاس��ت انقباضی دولت ب��رای کنترل تورم‬ ‫ب��ود‪ ،‬با اغاز فصل تابس��تان و پس از اجرای‬ ‫بخش��ی از سیاس��ت های حمایت��ی دول��ت‬ ‫از صنایع��ی مث��ل ازادس��ازی ن��رخ فروش‬ ‫محصوالت پتروش��یمی در بورس کاال و رفع‬ ‫ابهامات صنعت پاالیش��ی تا حدودی متوقف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اما این بازارس��رمایه هنوز نتوانس��ته است‬ ‫در مس��یر رشدی پایدار قرار بگیرد‪ .‬گواه این‬ ‫مدعا کاهش نزدیک به ‪5‬درصدی ارزش بازار‬ ‫سرمایه است به این ترتیب که این متغیر در‬ ‫پایان س��ال گذشته ‪ 386‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بود ام��ا در حال حاضر به ح��دود ‪340‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین نس��بت قیمت به درامد نیز این‬ ‫روزها در بازار افت قابل توجهی داشته است‪.‬‬ ‫این نس��بت در پایان سال گذشته ‪ 7/1‬مرتبه‬ ‫ب��وده و در حال حاضر ب��ا افتی ‪ 18‬درصدی‬ ‫ب��ه ‪5/8‬درص��د رس��یده اس��ت‪ .‬ای��ن اتفاق‬ ‫نش��ان دهنده ارزان ش��دن قیمت س��هام در‬ ‫بازار س��رمایه است‪ .‬البته اکثر قریب به اتفاق‬ ‫کارشناسان نیز بر این موضوع تاکید دارند که‬ ‫قیمت سهام این روزها به کف رسیده است‪.‬‬ ‫بررسی ها از روند صنایع در این بازار نشان‬ ‫می دهد که از ‪ ۱۰‬صنعت بزرگ بازار سرمایه‪،‬‬ ‫فقط ‪ 3‬گروه شاهد بازدهی مثبت بودند‪.‬‬ ‫به این ترتیب که گروه محصوالت شیمیایی‬ ‫به عن��وان بزرگ ترین صنعت حاضر در بورس‬ ‫در م��دت مورد بررس��ی ض��رر ‪ 5‬درصدی را‬ ‫نصیب س��رمایه گذاران ک��رد‪ .‬دومین صنعت‬ ‫بزرگ بورس نیز بانک ها و موسسه های مالی‬ ‫هستند که در سال جاری زیان‪ 10‬درصدی را‬ ‫نصیب سرمایه گذارانش کرده است‪.‬‬ ‫صنعت س��وم نیز فلزات اساس��ی است که‬ ‫با بازدهی منف��ی ‪10‬درصدی از ضرر و زیان‬ ‫بی نصیب نماندند‪.‬‬ ‫عالوه بر اینها شاخص صنعت فراورده های‬ ‫نفتی‪ ،‬کک و سوخت هسته ای نیز ‪13‬درصد‬ ‫افت را ثبت کردند‪.‬‬ ‫گروه ش��رکت های چند رشته ای‪ ،‬از صنایع‬ ‫مثب��ت این روزها بودن��د و بازدهی مثبت ‪4‬‬ ‫درص��دی را ثب��ت کردن��د‪ .‬در ادام��ه گروه‬ ‫مخاب��رات ب��ا بازده��ی ‪4‬درص��دی در میان‬ ‫صنایع مثبت بازار قرار گرفت‪ .‬گروه استخراج‬ ‫کانه ه��ای فل��زی نیز ب��ا بازده��ی منفی ‪6‬‬ ‫درصدی هفتمین صنعت بزرگ بورس است‬ ‫که در این مدت بازدهی منفی داشته است‪.‬‬ ‫هش��تمین گروه بزرگ ب��ازار‪ ،‬خودرویی ها‬ ‫هس��تند ک��ه امس��ال در می��ان ‪ ۱۰‬صنعت‬ ‫بزرگ‪ ،‬بیش��ترین بازدهی را داش��تند و رشد‬ ‫‪11‬درصدی را در شاخص خود ثبت کردند‪.‬‬ ‫در ادامه بررس��ی ‪ ۱۰‬صنعت بزرگ بازار‪2 ،‬‬ ‫صنعت س��یمان‪ ،‬اهک و گچ با بازدهی منفی‬ ‫‪8‬درص��دی و م��واد و محص��والت دارویی با‬ ‫بازدهی منفی ‪7‬درصدی ب��ه کار خود پایان‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫صنای��ع حاضر در بازار س��رمایه این روزها‬ ‫با مش��کالت زیادی روبه رو هستند‪ .‬در کنار‬ ‫سیاست های انقباضی دولت که اجازه افزایش‬ ‫نرخ فروش را به راحت��ی به صنایع نمی دهد‪،‬‬ ‫ابهام هایی نی��ز وجود دارد ک��ه فضا را برای‬ ‫سرمایه گذاری مه الود کرده است‪.‬‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬حسنعلی بشارت احسانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل کارگزاری توس��عه سرمایه دنیا در‬ ‫‪ ،‬شرایط رکودی‬ ‫گفت وگو با خبرنگار‬ ‫ب��ازار را دلی��ل اصلی بازده��ی منفی بورس‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬سیاست های کنترل‬ ‫ت��ورم دول��ت در س��ال جاری و جلوگیری از‬ ‫افزایش قیمت محصوالت تاثیر مس��تقیم بر‬ ‫روند نزولی بازار داش��ته است‪ .‬طبیعی است‬ ‫صنایع بورس��ی نیز از وضعیت رکودی متاثر‬ ‫شده و به تبع ان شاهد افت شاخص هستیم‪.‬‬ ‫وی در م��ورد وضعیت صنای��ع برتر حاضر‬ ‫در ب��ورس توضیح داد‪ :‬با توجه به اینکه اقالم‬ ‫غذایی از ضروریات زندگی به ش��مار می روند‪،‬‬ ‫به همی��ن دلیل کمت��ر از رکود ب��ازار تاثیر‬ ‫می پذیرند‪ .‬بر همین اس��اس به نظر می رسد‬ ‫صنایع غذایی وضعیت بهتری نسبت به دیگر‬ ‫بازارسرمایه هنوز‬ ‫نتوانسته است در مسیر‬ ‫رشدی پایدار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫گواه این مدعا کاهش نزدیک‬ ‫به ‪5‬درصدی ارزش بازار‬ ‫سرمایه است به این ترتیب‬ ‫که این متغیر در پایان سال‬ ‫گذشته ‪ 386‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بود اما در حال حاضر‬ ‫به حدود ‪340‬هزار میلیارد‬ ‫تومان رسیده است‬ ‫صنایع داشته باشند‪.‬‬ ‫این کارشناس بورس‪ ،‬شرایط اینده بازار را‬ ‫وابسته به سیاست های دولت دانست و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نزول بازار نمی تواند دائمی باش��د و در‬ ‫یک مقطع این روند متوقف خواهد ش��د که‬ ‫زمان ان نیز بس��تگی به سیاست های دولت‬ ‫در زمینه کنترل نقدینگی‪ ،‬تورم و همچنین‬ ‫نتایج مذاکرات هسته ای دارد‪.‬‬ ‫مصطف��ی حاجی حس��ینی‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫کارگ��زاری بان��ک پاس��ارگاد و کارش��ناس‬ ‫‪27‬‬ ‫فیروزه عسگری‬ ‫کارشناس سهام‬ ‫دیگر بازار س��رمایه نیز ضمن تاکید بر تاثیر‬ ‫سیاست های انقباضی دولت بر بازار سرمایه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عوامل حاش��یه ای مث��ل ایجاد فضای‬ ‫هیجانی منفی و تش��کیل صف های سنگین‬ ‫فروش بدون تحلیل و صرفا از روی تقلید در‬ ‫روند پرسرعت افت بازار نقش مهمی دارند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن بالتکلیفی در نشس��ت های‬ ‫گروه ‪ 5+1‬درخصوص مذاکرات هس��ته ای را‬ ‫بر روند نزولی بازار موثر دانس��ت و ادامه داد‪:‬‬ ‫تا زمانی که این مذاکرات به نتیجه روش��نی‬ ‫نرسیده‪ ،‬بازار نسبت به خبرهای ان بی تفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر کاهش دسته جمعی قیمت‬ ‫س��هام در همه صنای��ع بازار گف��ت‪ :‬میزان‬ ‫تاثیرپذی��ری صنایع از وضعیت رکودی فعلی‬ ‫متفاوت اس��ت و به نظر می رس��د در صورت‬ ‫به نتیجه رس��یدن مذاکرات‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫می تواند اقبال سرمایه گذاران را در پی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫حاجی حس��ینی درخصوص وضعیت اینده‬ ‫بازار س��هام نیز تصریح کرد‪ :‬هر خبر رسمی‬ ‫که بتواند روی بهبود وضعیت تولید اثر پایدار‬ ‫داشته باشد به تناسب بر بازار سرمایه نیز اثر‬ ‫مثبت خواهد گذاشت و می تواند روند نزولی‬ ‫بازار را متوقف کند‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫سقوط ادامه دار قیمت سهام‬ ‫گروه اقتصاد‪-‬روز گذشته بازار سرمایه در حالی فعالیت‬ ‫خود را اغاز کرد که هفته کم رمقی را پش��ت سرگذاش��ته‬ ‫بود‪.‬‬ ‫هفته گذشته صنایع ابزار پزشکی‪ ،‬سایر محصوالت کانی‬ ‫غیرفلزی‪ ،‬منسوجات‪ ،‬حمل ونقل و خدمات فنی مهندسی‬ ‫و بیمه بیشترین رشد شاخص را در بین صنایع داشتند و‬ ‫استخراج س��ایر معادن‪ ،‬خودرو‪ ،‬استخراج زغال سنگ هم‬ ‫بیشترین کاهش را متحمل شدند‪.‬‬ ‫گفتنی است بازار سهام این روزها کم رمق است و صنایع‬ ‫بزرگ به حاش��یه رانده ش��دند تا صنایع کوچک در سایه‬ ‫س��فته بازی دالالن برای دریافت س��ودی ان��دک‪ ،‬مرکز‬ ‫توجه باش��ند‪ .‬حج��م و ارزش معامالت چندان قابل توجه‬ ‫نیس��ت‪ .‬صف های خرید س��نگین برای نمادهای کوچکی‬ ‫مثل شیش��ه و گاز‪ ،‬گلتاش‪ ،‬قند لرستان و قند ثابت نشان‬ ‫می دهد س��هامداران ای��ن روزها با ن��گاه کوتاه مدت و در‬ ‫صنایع کوچک فعالند‪ .‬در مجموع بازار روز گذشته در ادامه‬ ‫روند منفی هفته قبل‪ ،‬بازاری منفی بود‪ .‬شاخص نیز با افت‬ ‫‪ 215‬واحدی در عدد ‪ 74‬هزار و ‪ 398‬قرار گرفت‪ .‬نمادهای‬ ‫بانکی دیروز بیشترین تاثیر را بر افت بازار داشتند‪.‬‬ ‫اما در س��وی دیگر ب��ازار‪ ،‬مذاکرات ی��ک روزه معاونان‬ ‫محمدجواد ظریف و جان کری‪ ،‬وزیران امور خارجه ایران‬ ‫و امریکا در چارچوب مذاکرات هس��ته ای روز پنجش��نبه‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬ای��ن مذاکرات براس��اس اعالم س��یدعباس‬ ‫عراقچ��ی با هدف ادامه رایزنی ها از مذاکرات وین ‪ 6‬درباره‬ ‫موضوعات مورد اختالف و نیز بررسی نحوه نزدیک کردن‬ ‫دیدگاه های دو طرف برگزار شد‪.‬‬ ‫هی��ات مذاکره کننده ایران عص��ر روز جمعه پس از یک‬ ‫روز مذاکره به تهران بازگشتند‪ .‬گفتنی است ایران و ‪5+1‬‬ ‫در مذاکرات وین ‪ 6‬بر س��ر انچه اختالفاتی اساسی درباره‬ ‫ظرفیت غنی سازی ایران‪ ،‬سایت غنی سازی فردو و راکتور‬ ‫اب سنگین اراک است نتوانسته اند به یک نتیجه مشخص‬ ‫و نهایی دست پیدا کنند و مذاکرات تا سوم اذرماه تمدید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در بازاره��ای جهان��ی نیز قیمت فلزات اساس��ی اندکی‬ ‫عقب نش��ینی کرد‪ .‬روز جمعه قیمت مس ب��ا ‪ 0/1‬درصد‬ ‫کاهش به ‪ 7000‬دالر رس��ید‪ .‬قیمت ه��ر تن روی با ‪1/1‬‬ ‫درصد کاهش به ‪ 2300‬دالر رس��یده است‪ .‬یکی از دالیل‬ ‫کاهش قیمت نمادهای معدنی ازجمله کالسیمین‪ ،‬توسعه‬ ‫معادن روی و فراوری مواد معدنی در روز گذشته نیز افت‬ ‫قیمت های جهانی بود‪.‬‬ ‫در اقتصاد داخلی‪ ،‬خبر جدیدی منتش��ر نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫خبرهای رس��می نی��ز منتفی ش��دن ع��وارض صادراتی‬ ‫س��نگ اهن تا پایان سال را تایید کردند‪ .‬گفتنی است روز‬ ‫گذش��ته گروه پیمانکاران تحت تاثیر خبر پرداخت بدهی‬ ‫دول��ت به پیمانکاران تا حدودی مورد توجه قرار گرفتند و‬ ‫لیدر این گروه نیز مپنا بود‪.‬‬ ‫در گ��روه بیمه‪ ،‬خبرهایی از افزایش نرخ بیمه ش��خص‬ ‫ثالث منتش��ر شده اس��ت ولی دلیل توجه به این گروه در‬ ‫هفته گذش��ته حضور نوس��ان گیران در این صنعت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در گروه پتروش��یمی‪ ،‬ش��رایط بنیادی شرکت ها خوب‬ ‫اس��ت‪ .‬زاگ��رس از مح��ل واگ��ذاری س��هام ‪ 33/9‬درصد‬ ‫از پتروش��یمی مرجان با رش��د س��ود همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫هلدینگ های گروه هم ظرفیت رشد سود را دارند‪.‬‬ ‫این روزها بازار س��رمایه همچنان صدرنشین‬ ‫رکوده��ای پی در پی اس��ت‪ ،‬اما با ی��ک تفاوت؛‬ ‫در بعض��ی از گروه ه��ا مانن��د س��اختمانی ها‬ ‫و پتروش��یمی ها تقاض��ا افزای��ش پی��دا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به روند هر روزه معامالت این رکود‬ ‫موجود در بازار کامال مش��هود اس��ت و با وجود‬ ‫وعده وعیدهای مکرر مس��ئوالن نیز گویا مردم‬ ‫ان را بی اثر می دانند و همچنان نشاطی در بازار‬ ‫بورس به چشم نمی خورد‪.‬‬ ‫در حال حاضر بازار سرمایه در مسیر حرکتی‬ ‫رو به رش��د ق��رار گرفته اس��ت ک��ه این خود‬ ‫نمایانگر شکسته شدن کانال نزولی می باشد‪.‬‬ ‫ام��ا روند ان هنوز به صورتی واضح و ش��فاف‬ ‫نیس��ت که بت��وان قطعی ب��ودن تغیی��ر روند‬ ‫معامالت و شکس��ت روند نزول��ی را تایید کرد‬ ‫و خ��ود این م��ورد باعث ترس بیش��تر در بین‬ ‫سهامداران را موجب شده است که به شناسایی‬ ‫س��ود ناش��ی از فضای روانی موجود در بورس‬ ‫رضایت دهند‪.‬‬ ‫تردیده��ا و رفتارهای سینوس��ی معامله گران‬ ‫در بازار س��رمایه خود نشانگر نوسان گیری های‬ ‫کوتاه مدت اس��ت که در بلند مدت به ش��دت‬ ‫بورس را بیمار می کند‪.‬‬ ‫زیرا هر س��هم ارزان قیمتی نیز دوباره کشف‬ ‫قیمت خواهد شد و کف سازی ها و حمایت های‬ ‫فعلی سهم شکسته ش��ده و مجدد به کف های‬ ‫پایین تری س��وق پیدا می کند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫حت��ی فعالی��ت حرفه ای ه��ا نی��ز نمی توان��د‬ ‫س��رمایه گذاران مردم��ی را دوب��اره ترغیب به‬ ‫سهامداری کند‪.‬‬ ‫به ط��وری که بر خالف پیش بینی تحلیلگران‬ ‫در ص��ورت انتظار جو مثبت بر بازار س��رمایه با‬ ‫حجم معامالت ضعیف روبرو گش��ته و به فضای‬ ‫منف��ی گرایش می یاب��د که این خود نش��انگر‬ ‫بی نش��اطی و بی حوصلگی در س��رمایه گذاران‬ ‫اس��ت‪ .‬از این روست که بازار را بسیار کم حجم‬ ‫دنب��ال می کنی��م‪ ،‬گوی��ی همه از این ش��رایط‬ ‫خسته شده اند!‬ ‫بیش��تر کارشناس��ان فع��ال ب��ازار س��رمایه‬ ‫معتقدن��د‪ ،‬تاکید بر اینک��ه خاطره ریزش هفت‬ ‫ماهه قیمت ها در بورس در ذهن سرمایه گذاران‬ ‫به ویژه اف��راد غیرحرفه ای حک ش��ده و با این‬ ‫ذهنیت به محض بروز روند منفی در قیمت ها‪،‬‬ ‫بسیاری فروشنده شده اند و با این رفتار‪ ،‬ریزش‬ ‫را در اکثر نمادها نیز تقویت می کنند‪.‬‬ ‫انتظار می رود دولت در تصمیم گیری های خود‬ ‫از یک خط مشی خاص پیروی کند در غیر این‬ ‫صورت اقتصاد با نا اطمینانی روبه رو می ش��ود و‬ ‫تا زمانی که بخواهد ترمیم شود فرصت هایی نیز‬ ‫از بین می رود‪.‬‬ ‫و در ی��ک نگاه کلی بازار س��رمایه این روزها‬ ‫چش��م به نهایی ش��دن مذاکرات دوخته است‬ ‫گویی نش��اط از دس��ت رفته این روزهای بازار‬ ‫س��رمایه در ش��وک نتای��ج نهای��ی مذاک��رات‬ ‫هسته ای گره خورده است‪ ،‬به طوری که حصول‬ ‫نتیج��ه مثبت در مذاکرات هس��ته ای منجر به‬ ‫رفع ابهامات و در نتیجه براورده شدن انتظارات‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن چنانچه دروازه های کش��ور به روی‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی بازش��ود‪ ،‬رش��د بازار‬ ‫سرمایه قطعی خواهد بود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شاخص کل‬ ‫اطالعات سود و زیان شرکت ها‬ ‫نام شرکت‬ ‫اخرین سرمایه(میلیون ریال)‬ ‫سال مالی‬ ‫دوره‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫‪5600000‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫‪ 3‬ماهه‬ ‫اخرین پیش بینی سود هر سهم‬ ‫(ریال)‬ ‫‪380‬‬ ‫میزان پوشش در دوره‬ ‫(ریال)‬ ‫فوالد کاویان‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫‪3‬ماهه‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 4‬درصد‬ ‫لبنیات پاک‬ ‫‪177545‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫‪3‬ماهه‬ ‫‪393‬‬ ‫(‪)88‬‬ ‫‪-‬‬ ‫کارخانجات تولیدی شهید قندی‬ ‫‪300000‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫‪3‬ماهه‬ ‫‪92‬‬ ‫(‪)116‬‬ ‫‪-‬‬ ‫گرانیت بهسرام‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫‪3‬ماهه‬ ‫(‪)84‬‬ ‫(‪)29‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪117‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سهامداران بی نشاط‬ ‫و بی حوصله‬ ‫درصد پوشش‬ ‫‪31‬درصد‬ ‫روز گذش��ته علی صالح ابادی رئیس سازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق به��ادار‪ ،‬س��یدتقی نوربخ��ش‬ ‫مدیرعام��ل تامین اجتماع��ی‪ ،‬احمد فیاض بخش‬ ‫مدیرعامل شستا (شرکت س��رمایه گذاری تامین‬ ‫اجتماع��ی)‪ ،‬ایراندخ��ت عطاری��ان مدیرعام��ل‬ ‫صن��دوق بازنشس��تگی کش��وری‪ ،‬مس��لم دریه‪،‬‬ ‫مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سرمایه گذاری عش��ایر‪ ،‬علی رستمی عضو هیات‬ ‫مدیره شس��تا و دیگر فع��االن تاثیرگذار مجموعه‬ ‫بزرگ تامین اجتماعی در نشستی درباره وضعیت‬ ‫صندوق ها ب��ا محوریت حمایت از بازار به مذاکره‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫س��ازمان خصوصی س��ازی اعالم کرد‪ :‬سهام‬ ‫‪ 3‬ش��رکت دولتی در هفته سوم مرداد جاری در‬ ‫فرابورس واگذار می شود‪.‬‬ ‫علی صحرای��ی‪ ،‬معاون بازار ش��رکت بورس‬ ‫تهران با اش��اره به اخرین جزئیات تش��کیل بازار‬ ‫جدید برای شرکت های خوش��نام بورسی درباره‬ ‫معیاره��ای انتخاب این ش��رکت ها اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫وجود س��ابقه معامالتی خوب‪ ،‬شناوری متناسب‬ ‫با وضعیت شرکت‪ ،‬چشم انداز سوداوری و صنعت‬ ‫از جمل��ه معیاره��ای تش��کیل این بازار اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت های این بازار جدید از وضعیت و شرایط‬ ‫ویژه ای پیروی خواهند کرد‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫اغاز هفته جدید‬ ‫با عرضه ‪ 157‬هزار تنی‬ ‫گروه اقتصاد_ روزگذشته‪ ،‬حدود ‪ 157‬هزار تن انواع‬ ‫کاال در تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران عرضه شد‪.‬‬ ‫از ت��االر بورس کاال‪ :‬در‬ ‫به گ��زارش خبرنگار‬ ‫این روز‪ ،‬شرکت فوالد خوزستان با ‪ 74‬هزار و ‪ 400‬تن‬ ‫تختال ‪ C‬به قیمت پایه ‪15‬هزار و ‪ 20‬ریال در هر کیلو‬ ‫و به صورت سلف در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی‬ ‫حض��ور یافت که برای همه ای��ن محموله تقاضا وجود‬ ‫داشت و در قیمت پایه معامله شد‪.‬‬ ‫همچنین در تاالر فراورده های نفتی و پتروش��یمی‪،‬‬ ‫انواع محصوالت پتروشیمی مجتمع های ارومیه‪ ،‬اروند‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬ایالم‪ ،‬ابادان‪ ،‬برزویه‪ ،‬بندرامام‪ ،‬بوعلی س��ینا‪،‬‬ ‫پارس‪ ،‬تندگویان‪ ،‬خراس��ان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬شیراز‪ ،‬کارون‪،‬‬ ‫کرمانش��اه و شرکت پلیمر کرمانشاه روی تابلوی عرضه‬ ‫رفت‪ .‬از مهم ترین محصوالت پتروش��یمی عرضه شده‬ ‫در ای��ن روز می توان به کریس��تال مالمی��ن‪،PVC ،‬‬ ‫پارازایلین‪ ،‬پلی اتیلن‪ ،‬سود کاستیک‪ ،‬اروماتیک سنگین‪،‬‬ ‫استایرن منومر‪ ،‬امونیاک‪ ،‬اپوکسی رزین‪ ،‬اسید نیتریک‬ ‫و تولوئن دی ایزو سیانات اشاره کرد که تا لحظه تنظیم‬ ‫ای��ن گزارش ‪ 10‬تن پلی اتیلن س��نگین در قیمت پایه‬ ‫معامله ش��د‪ .‬همچنین برای ‪1296‬تن سودکاس��تیک‬ ‫بن��در ام��ام و ‪ 2480‬تن سودکاس��تیک پتروش��یمی‬ ‫ارون��د در قیمت پایه تقاضا وجود داش��ت که در همان‬ ‫قیمت نیز به فروش رسید‪ .‬از ‪2016‬تن استایرن منومر‬ ‫پتروشیمی فارس نیز ‪576‬تن ان در قیمت پایه معامله‬ ‫ش��د‪ .‬در گروه قیر نی��ز‪26 ،‬هزار و ‪ 500‬ت��ن انواع قیر‬ ‫شرکت نفت جی و ‪18‬هزار و ‪ 600‬تن انواع قیر شرکت‬ ‫نفت پاسارگاد عرضه شد که تا لحظه تنظیم گزارش از‬ ‫محموله های نف��ت جی‪5134‬تن در قیمت پایه فروش‬ ‫رفت و ‪762‬تن هم از عرضه های نفت پاسارگاد معامله‬ ‫ش��د‪ .‬تاالر صادراتی نیز ش��اهد عرضه ‪5‬ه��زار تن قیر‬ ‫پلیمری ‪ 6070‬شرکت معماران تجارت افتاب و ‪3500‬‬ ‫تن قیر ‪ 6070‬شرکت های اذر دوام یول و اذربام عایق‬ ‫کار بود ک��ه برای‪1000‬تن از عرضه ش��رکت معماران‬ ‫تجارت افتاب تقاضا پیدا شد و ‪ 2‬شرکت دیگر نیز کل‬ ‫اورده خود به بازار را به فروش رس��اندند‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫در ای��ن روز و در تاالر محصوالت کش��اورزی نیز ‪100‬‬ ‫تن خرمای کبکاب بوش��هر به قیم��ت ‪14‬هزار ریال در‬ ‫هر کیلو عرضه شد که برای ان تقاضایی پیدا نشد؛ این‬ ‫در حال��ی بود که هفته گذش��ته نیز برای این محصول‬ ‫تقاضایی وجود نداشت‪.‬‬ ‫خبر خوان‬ ‫انعقاد تفاهم نامه سه جانبه‬ ‫برای پذیرش انبارها‬ ‫تفاهم نام��ه س��ه جانبه بورس کاالی ایران‪ ،‬ش��رکت‬ ‫س��پرده گذاری مرک��زی و س��ازمان مرک��زی تع��اون‬ ‫روس��تایی با محوریت پذی��رش انبارهای منتخب این‬ ‫س��ازمان در بورس کاال و عرضه ان��واع کاالها از محل‬ ‫این انبارها به پشتوانه گواهی سپرده کاالیی منعقد شد‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪« ،‬علی پناهی» سرپرس��ت معاونت‬ ‫توس��عه بازار و مطالعات اقتص��ادی بورس کاالی ایران‬ ‫ب��ا اعالم این خب��ر‪ ،‬گفت‪ :‬پذی��رش انبارهای منتخب‬ ‫س��ازمان تعاون روس��تایی در ب��ورس کاال و رایزنی با‬ ‫بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری به منظور تامین‬ ‫مالی کش��اورزان‪ ،‬به پش��توانه گواهی س��پرده کاالیی‬ ‫محوری ترین موضوع های این تفاهم نامه است‪.‬‬ ‫وی ضمن اش��اره به تعهدات بورس کاال و س��ازمان‬ ‫مرک��زی تعاون روس��تایی افزود‪ :‬ب��ورس کاالی ایران‬ ‫در تالش اس��ت که بازار محصوالت کش��اورزی کشور‬ ‫را با هم��کاری دولت‪ ،‬اتحادیه ها‪ ،‬اصن��اف و گروه های‬ ‫ذی نفع این بخ��ش از اقتصاد کش��ور کاراتر‪ ،‬مدرن تر‬ ‫و بین المللی کند‪.‬‬ ‫امادگی بورس انرژی‬ ‫برای پذیرش فراورده های نفتی‬ ‫بورس ان��رژی با توج��ه به زیرس��اخت های موجود‬ ‫امادگ��ی دارد ت��ا فراورده ه��ای نفت��ی جدی��دی را‬ ‫پذیرش کند‪.‬‬ ‫به گزارش شانا‪ ،‬سیدعلی حسینی ‪ ،‬مدیرعامل بورس‬ ‫انرژی‪ ،‬در این خصوص اظهار کرد‪ :‬این بورس امادگی‬ ‫کام��ل دارد تا فراورده های جدید نفتی و پتروش��یمی‬ ‫را م��ورد پذی��رش ق��رار دهد‪ ،‬ضم��ن اینک��ه از نظر‬ ‫زیرساخت های مورد نیاز هیچ گونه مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تامین مالی ریالی و ارزی در برخی‬ ‫فراورده ها در دست بررسی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در تالش هس��تیم معامالت سلف‬ ‫فراورده های نفتی را برای دوره های ‪ 2‬تا ‪ ٦‬ماه و نیز ‪٦‬‬ ‫ماه تا ‪ 1‬ساله اجرایی کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬مذاکره با وزارت نفت‬ ‫در این خصوص همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مرداد ماه ‪ 13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی شرایط عرضه سیمان در بورس کاال‬ ‫بازار کاالی خاکستری‪ ،‬سبز می شود؟‬ ‫سمانه گالب‪-‬گروه اقتصاد‪:‬‬ ‫هفته گذش��ته خبری مبنی بر‬ ‫اینکه به زودی عرضه گستـرده‬ ‫مـحصوالت شرکت های تولیدکننده سیمان‬ ‫در ب��ورس کاال اغ��از می ش��ود‪ ،‬از س��مت‬ ‫خبرگزاری های مختلف منتشر شد‪ .‬در این‬ ‫زمین��ه اع�لام ش��د‪ ،‬مجتبی خس��روتاج‪،‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫نام��ه ای از مهندس محمدرض��ا نعمت زاده‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خواس��ته‪،‬‬ ‫شرایط عرضه س��یمان در رینگ صادراتی‬ ‫بورس کاال تس��هیل ش��ود‪ .‬در همین راستا‬ ‫روز چهارش��نبه هفته گذش��ته نخس��تین‬ ‫جلسه مشترک انجمن کارفرمایان سیمان و‬ ‫ش��رکت بورس کاالی ایران برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این جلسه مقرر شد برای ازادسازی قیمت‬ ‫س��یمان و عرضه کامل ان در بورس کاالی‬ ‫ایران اقدام های الزم صورت گیرد و شرایط‬ ‫برای دستیابی به این هدف مهیا شود‪.‬‬ ‫البته این نخس��تین بار نیست که تصمیم‬ ‫ب��ر عرضه س��یمان در ب��ورس کاال گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬پیش از این و در سال های ‪ 89‬تا‬ ‫‪ 91‬نیز سیمان در بورس کاال عرضه می شد‬ ‫که به دالیل مختل��ف از جمله کنترل های‬ ‫قیمتی دولت قبل‪ ،‬تولیدکنندگان ش��رایط‬ ‫را از نظ��ر اقتصادی به صرف��ه ندیدند و این‬ ‫عرض��ه متوقف ش��د‪ .‬ب��ا این ح��ال دالیل‬ ‫مختلفی باعث ش��ده که با گذش��ت ‪2‬سال‬ ‫دوب��اره مس��ئوالن انجمن س��یمان به فکر‬ ‫عرض��ه کاالهای خ��ود در بورس باش��ند‪.‬‬ ‫رکود اقتص��ادی حاکم بر اقتص��اد به ویژه‬ ‫در بخش س��اختمان و پروژه های عمرانی‪،‬‬ ‫افزایش تولید محصوالت سیمانی و کمبود‬ ‫نقدینگ��ی واحده��ای تولی��دی را می توان‬ ‫مهم ترین انگی��زه حضور تولیدکنندگان در‬ ‫بورس کاال دانست‪.‬‬ ‫کند‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که عرضه‬ ‫سیمان در بورس کاال چه تاثیری بر قیمت‬ ‫این��ده این محص��ول دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬از حاال‬ ‫نمی توان افزایش یا کاهش قیمتی را در این‬ ‫زمینه پیش بینی ک��رد‪ .‬باید عرضه و تقاضا‬ ‫ب��ه بورس بیای��د و قیمت ه��ا از این طریق‬ ‫کشف شود‪ .‬امینی البته کشف قیمت واقعی‬ ‫را تنها در ش��رایطی امکان پذیر دانست که‬ ‫کل محصوالت س��یمانی به بورس بیایند و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این رابطه انجمن س��یمان‬ ‫باید بتواند ش��رایطی را ایجاد کند که همه‬ ‫تولیدات سیمانی در بورس عرضه شوند‪ ،‬در‬ ‫غیر این صورت تش��کیل یک بازار ش��فاف‬ ‫برای این محصول امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫در همی��ن رابط��ه مدیرعام��ل س��یمان‬ ‫فیروزک��وه در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫عرضه س��یمان در ب��ورس را م��ورد قبول‬ ‫تولیدکنن��دگان س��یمان دانس��ت و بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬مهم تری��ن ویژگی عرض��ه کاالها در‬ ‫بورس این اس��ت که قیمت ها به طور شفاف‬ ‫و براس��اس عرضه و تقاضا تعیین می شود‪.‬‬ ‫علی امینی انجام معامالت به صورت نقدی‬ ‫در بورس کاال را ویژگی مثبت دیگر عرضه‬ ‫از این طریق دانست و افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫صنعت سیمان دچار مشکل نقدینگی است‬ ‫و انجام معامالت به صورت نقدی در بورس‬ ‫می توان��د بخش��ی از این مش��کالت را حل‬ ‫اما ایا انجمن صنفی سیمان این قدرت را‬ ‫دارد که واحدهای تولیدی را ملزم به حضور‬ ‫در ب��ورس کاال کند؟ این پرسش��ی بود که‬ ‫با دبیر انجمن س��یمان‬ ‫خبرن��گار‬ ‫کش��ور مطرح کرد‪ .‬عبدالرضا ش��یخان نیز‬ ‫در پاس��خ بیان کرد‪ :‬انجم��ن این هدف را‬ ‫دنبال می کند اما بای��د این نکته را در نظر‬ ‫داشت که سیمان با محصوالتی مثل فوالد‬ ‫و ش��یمیایی ها تفاوت دارد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫‪ 70‬میلی��ون تن س��یمان در کش��ور تولید‬ ‫می ش��ود که این میزان در س��طح کش��ور‬ ‫پراکنده اس��ت و تجمیع این تولید پراکنده‬ ‫کار دش��واری اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬با این حال‬ ‫‹ ‹کل عرضه به بورس بیاید‬ ‫کارخانه تولید سیمان است‪ ،‬از این رو باید با‬ ‫اقدامات کارشناسی‪ ،‬راهکاری برای این مازاد‬ ‫تولید پیدا کرد‪.‬‬ ‫ولی اهلل نیکبخ��ت‪ ،‬مدیر فروش س��یمان‬ ‫اصفهان نیز از دیگر کارشناس��انی است که‬ ‫امید چندانی به تغییر وضعیت بازار سیمان‬ ‫در نتیجه عرضه ان در بورس کاال ندارد‪ .‬وی‬ ‫در گفت وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر متقاضیان سیمان خرید خود‬ ‫از ب��ازار را به صورت اعتباری انجام می دهند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اگ��ر کاال در بورس‬ ‫عرضه ش��ود خرید به صورت نقدی است‪ .‬در‬ ‫این حالت تولیدکننده باید جذابیتی را برای‬ ‫خرید از ب��ورس ایجاد کند و ممکن اس��ت‬ ‫قیمت در بورس کاهش داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹از رقابت تخریبی بپرهیزیم‬ ‫‹ ‹مشکالت ریشه یابی شوند‬ ‫تاریخچه معامالت سیمان در بورس‬ ‫نخستین عرضه سیمان ‪ 27‬تیر سال ‪ 1389‬با سیمان کردستان با حجم یک هزار تنی‬ ‫اغاز ش��د که تقاضای ‪ 5‬هزار تنی خریداران نوید معامالت پررونقی را برای این کاالی‬ ‫خاکس��تری می داد‪ .‬از ان زمان تا پایان س��ال ‪ 1390‬نیز معامالت این محصول به طور‬ ‫مستمر در بورس کاال انجام می شد تا اینکه حجم کلی این بازار به ‪1‬میلیون و ‪ 69‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۳۰‬تن رس��ید‪ .‬در این مدت ‪ 1‬میلیون و ‪ 478‬هزار و ‪ 680‬تن س��یمان روی تابلوی‬ ‫عرضه رفت که صف تقاضای ‪ 1‬میلیون و ‪ 209‬هزار و ‪ 370‬تن در تاالر تش��کیل ش��د‪.‬‬ ‫براساس امارها‪ ،‬از تیرماه سال ‪ 1389‬تا خرداد ‪ 1391‬در روندی خیره کننده ‪ ۳۶‬شرکت‬ ‫س��یمانی در بورس کاال پذیرش ش��دند که از این بین ‪ ۲۴‬شرکت محصوالت شان را در‬ ‫رینگ صنعتی و معدنی بورس کاال عرضه کردند‪ .‬رشد عرضه های سیمان در بورس کاال‬ ‫تاجایی پیش رفت که اهالی تاالر نقره ای شاهد عرضه این محصول خاکستری در تاالر‬ ‫صادراتی بودند‪ .‬با این حال در سال ‪ 1391‬اوضاع معامالت سیمان در بورس کاال به کلی‬ ‫تغییر کرد و این محصول به غایب همیشگی جدول معامالت بورس کاال تبدیل شد‪.‬‬ ‫انجم��ن ت�لاش می کند در ص��ورت تحقق‬ ‫ش��رایط عرضه س��یمان در ب��ورس بخش‬ ‫مهمی از تولید را به بورس بیاورد تا کش��ف‬ ‫قیمت به خوبی انجام شود‪.‬‬ ‫ش��یخان تصریح کرد‪ :‬ما نخستین جلسه‬ ‫را ب��ا ب��ورس کاال برگ��زار کردی��م و هدف‬ ‫ای��ن بود ک��ه امکان��ات ب��ورس کاال برای‬ ‫این ه��دف‪ ،‬کارشناس��ی ش��ود‪ .‬در نتیجه‬ ‫این جلس��ه کمیته ای مش��خص ش��د تا با‬ ‫بررسی های جامع مزایا و معایب این طرح را‬ ‫مشخص کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬باید توجه داش��ت که‬ ‫س��ازوکار عرضه س��یمان در بورس کاال با‬ ‫دیگ��ر محص��والت متفاوت اس��ت و حتی‬ ‫تجرب��ه جهانی زی��ادی نیز در ای��ن زمینه‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬از این رو باید کار کارشناس��ی‬ ‫دقیقی ب��رای این موضوع صورت گیرد و تا‬ ‫زمانی که به نتیجه نهایی نرسیده ایم‪ ،‬بهتر‬ ‫است این کار وارد فاز اجرایی نشود‪.‬‬ ‫ش��یخان گفت‪ :‬انجمن در نظر دارد برای‬ ‫بررسی عرضه سیمان در بورس‪ ،‬جلسه های‬ ‫هفتگی برگزار کند تا در این زمینه به یک‬ ‫اجم��اع برس��یم‪ .‬کارخانه ه��ای مختلف در‬ ‫سراسر کشور نیز جلسه های مختلفی را در‬ ‫این راستا خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬از انجا ک��ه رقابت بین‬ ‫کارخانه ه��ای س��یمان بس��یار باالس��ت‪،‬‬ ‫می تواند به تخریب قیمت بینجامد که این‬ ‫موض��وع در بلندمدت ب��ه زیان این صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو پیش از حض��ور در بورس‬ ‫باید این مشکالت ریشه یابی و روی انها کار‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��یمان تاکید ک��رد‪ :‬ما در‬ ‫ابتدا به دنب��ال راه انداختن رینگ صادراتی‬ ‫سیمان هستیم و در نظر داریم با بهره گیری‬ ‫از تجربه های رینگ صادراتی‪ ،‬رینگ داخلی‬ ‫را فعال کنیم‪.‬‬ ‫خ��ارج ش��دن ‪ 20‬کارخانه تولید س��یمان‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این رو باید با اقدامات کارشناسی‪،‬‬ ‫راهکاری برای این مازاد تولید پیدا کرد‪.‬‬ ‫به��روز نعمتی در گفت وگ��و با خانه ملت‪،‬‬ ‫درخص��وص ورود س��یمان به ب��ورس کاال‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عرضه س��یمان در ب��ورس کاال اقدام‬ ‫بس��یار مفیدی اس��ت‪ ،‬اما این سوال مطرح‬ ‫می ش��ود که ای��ا ش��رایط برای ای��ن اقدام‬ ‫وج��ود دارد ی��ا خی��ر‪ ،‬چراکه س��یمان یک‬ ‫کاالی حجیم بوده و ش��رایط جابه جایی ان‬ ‫دشوار است‪.‬‬ ‫نماینده مردم اس��داباد در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬مورد دیگ��ر اینکه هم اکنون‬ ‫‪14‬میلی��ون تن س��یمان م��ازاد در انبارها‬ ‫وج��ود دارد و با این ش��رایط‪ ،‬ب��ورس کاال‬ ‫نمی تواند کمکی به تولیدکنندگان س��یمان‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دپوی این میزان سیمان‬ ‫خط��ری بزرگ برای این صنعت اس��ت و به‬ ‫عقی��ده م��ن‪ ،‬اکنون ش��رایط ب��رای حضور‬ ‫سیمان در بورس کاال مهیا نیست‪.‬‬ ‫نعمتی پیش��نهاد داد که نخس��تین اقدام‬ ‫ب��رای بهبود وضعیت‪ ،‬تغیی��ر الگوی مصرف‬ ‫سیمان در کشور است‪ .‬وی گفت‪ :‬همچنین‬ ‫در بحث راهس��ازی باید به شدت فعال شد‬ ‫و در ای��ن زمینه مقرر ش��ده که هفته اینده‬ ‫اعضای انجمن صنعت س��یمان‪ ،‬جلسه ای را‬ ‫با وزیر راه و شهرس��ازی برگزار کنند تا برای‬ ‫کارخانه های سیمان برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫اف��زود‪ :‬با ادام��ه روند کنون��ی‪ ،‬میزان دپوی‬ ‫س��یمان تا پایان س��ال ب��ه ‪20‬میلیون تن‬ ‫می رسد که به معنی از مدار خارج شدن ‪20‬‬ ‫نیکبخ��ت در ص��ورت عرضه س��یمان در‬ ‫ب��ورس کاال‪ ،‬فرهنگ س��ازی را عامل مهمی‬ ‫در موفقی��ت ای��ن کار عنوان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫کارخانه ه��ای س��یمان هر کدام مش��تریان‬ ‫خاص خ��ود را دارند و تغیی��ر الگو از خرید‬ ‫س��نتی ب��ه ش��کل خری��د از ب��ورس باید‬ ‫فرهنگ سازی شود‪.‬‬ ‫وی در م��ورد صادرات س��یمان از بورس‬ ‫کاال نی��ز اظه��ار ک��رد‪ :‬بیش��ترین صادرات‬ ‫ایران به عراق اس��ت‪ .‬در حال حاضر در این‬ ‫کش��ور تقاضای خوبی برای س��یمان ایران‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫نیکبخت اما مش��کل را در رقابت تخریبی‬ ‫تولیدکنن��دگان س��یمان دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫به دلیل رقابت ش��دید بی��ن تولیدکنندگان‬ ‫س��یمان‪ ،‬قیمت س��یمان صادراتی به عراق‬ ‫بس��یار پایی��ن اس��ت و اگر یارانه س��وخت‬ ‫واحده��ای س��یمانی نبود‪ ،‬قیمت س��یمان‬ ‫صادراتی هزینه ها را جبران نمی کرد‪.‬‬ ‫وی ح��ل ای��ن مش��کالت را در گ��رو‬ ‫برنامه ریزی دولت دانس��ت و بیان کرد‪ :‬تنها‬ ‫در صورتی که دولت ب��ر رفتار کارخانه های‬ ‫تولید س��یمان نظارت داش��ته باشد و بتواند‬ ‫ب��ازار صادرات به ع��راق را نیز مدیریت کند‬ ‫می ت��وان انتظار داش��ت که مش��کالت این‬ ‫صنعت تا حدودی حل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سیمان در اینه امار‬ ‫براساس امار س��ال ‪ 1392‬میزان ظرفیت‬ ‫تولید سیمان در کشور ‪77‬میلیون تن و برای‬ ‫کلینکر ‪75‬میلیون تن بود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که بازده تولید در این صنعت برای س��یمان‬ ‫ب��ه ‪89‬درص��د و برای کلینکر ب��ه ‪94‬درصد‬ ‫می رسد‪ .‬سال گذش��ته در کشور ‪71‬میلیون‬ ‫کلینکر و ‪69‬میلیون تن سیمان تولید شد که‬ ‫به دلیل رک��ود مصرف در داخل‪13 ،‬میلیون‬ ‫تن کلینکر و یک میلیون تن سیمان در انبار‬ ‫کارخانه ها باقی مانده اس��ت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫ایران چهارمین تولیدکننده سیمان در جهان‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫نام کشور‬ ‫میلیون تن در سال‬ ‫چین ‪ -‬نخستین تولیدکننده سیمان‬ ‫‪2.300‬‬ ‫هندوستان‬ ‫‪230‬‬ ‫امریکا‬ ‫‪77‬‬ ‫ایران‬ ‫‪75‬‬ ‫ترکیه‬ ‫‪70‬‬ ‫برزیل‬ ‫‪70‬‬ ‫‹ ‹مخالفان چه می گویند؟‬ ‫البته طرح عرضه س��یمان در بورس کاال‬ ‫مخالفان��ی نی��ز دارد‪ .‬در ای��ن می��ان عضو‬ ‫هیات رییس��ه مجل��س مقدار س��یمان در‬ ‫انبارها را ‪ 14‬میلیون تن اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫میزان دپوی س��یمان تا پایان س��ال به ‪20‬‬ ‫میلیون تن می رس��د که ب��ه معنی از مدار‬ ‫منبع‪ :‬سایت سیمان ایران‬ ‫امار معامالت‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه کننده‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه کننده‬ ‫تختال ‪C‬‬ ‫‪15,020‬‬ ‫‪74,400‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪3,868‬‬ ‫‪1,296‬‬ ‫پتروشیمی بندر امام‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪576‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫سود کاستیک‬ ‫‪3,868‬‬ ‫‪2,480‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(تامین سرمایه نوین)‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪1,330‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫اوره صنعتی گرانوله‬ ‫‪7,865‬‬ ‫‪20‬‬ ‫صنایع پتروشیمی کرمانشاه‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪2,480‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫امونیاک (مایع)‬ ‫‪13,481‬‬ ‫‪150‬‬ ‫شرکت پتروشیمی خراسان‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪21,042‬‬ ‫‪48‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫امونیاک (گاز)‬ ‫‪13,481‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫امونیاک (محلول)‬ ‫‪3,370‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪700‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫امونیاک (مایع)‬ ‫‪13,481‬‬ ‫‪160‬‬ ‫صنایع پتروشیمی کرمانشاه‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪14,514‬‬ ‫‪641‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫اسید استیک‬ ‫‪15,776‬‬ ‫‪23‬‬ ‫شرکت پتروشیمی فن اوران‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪20,140‬‬ ‫‪25‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫تولوئن دی ایزو سیانات (‪)TDI‬‬ ‫‪76,320‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ب‪.‬مسکن)‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪96‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫استایرن منومر‬ ‫‪46,848‬‬ ‫‪576‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس(ملی)‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪13,972‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫شرکت اذربام عایق کار‬ ‫پلی اتیلن سنگین تزریقی ‪5030SA‬‬ ‫‪47,989‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پتروشیمی تبریز‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪14,527‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫اذر دوام یول‬ ‫پلی اتیلن سنگین تزریقی ‪I3‬‬ ‫‪45,731‬‬ ‫‪21‬‬ ‫پلیمر کرمانشاه‬ ‫قیر پلیمری ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪19,809‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫معماران اقتصاد بین الملل تندیس‬ ‫پلی اتیلن سنگین تزریقی ‪2200J‬‬ ‫‪44,435‬‬ ‫‪990‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ح)‬ ‫اسید نیتریک‬ ‫‪5,989‬‬ ‫‪60‬‬ ‫پتروشیمی شیراز‬ ‫پلی اتیلن ترفتاالت نساجی ‪SUPER BRIGHT‬‬ ‫‪37,467‬‬ ‫‪200‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس (مفید)‬ ‫اسید نیتریک‬ ‫‪5,040‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ)‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,157‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫صنعت‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫ریشه‏یابی مشکالت تولید و راه‏حل‏های برون‏رفت از ان در گفت‏‏و‏گو با حسین راغفر‪:‬‬ ‫‪29‬‬ ‫تعداد کارخانه‏ها مالک صنعتی شدن نیست‬ ‫ش�کوفه حبی�ب‏زاده ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬ب��ا اینکه‬ ‫صنعت در ایران س��ابقه‏ای ‪۵۰‬س��اله دارد اما می‏بینیم‬ ‫که به نس��بت کش��ورهای دیگری ک��ه از ایران عقب‏تر‬ ‫بوده‏اند‪ ،‬رشد کمتری را تجربه کرده است‪ .‬اقتصاد ایران‬ ‫نتوانس��ته خود را از اقتصاد نفت جدا کرده و در دامان‬ ‫اقتصاد صنعت ارام گیرد‪ .‬حس��ین راغفر‪ ،‬اقتصاددان و‬ ‫اس��تاد دانش��گاه الزهرا در گفت‏وگ��و با‬ ‫‪ ،‬صنعت‬ ‫را مادر اصلی توس��عه کشور دانس��ت و بر اولویت قرار‬ ‫دادن ان در راستای نیل به توسعه اقتصادی تاکید کرد‪.‬‬ ‫راغفر که وضعیت صنعت در ایران را بسیار نگران‏کننده‬ ‫ارزیابی می‏کند‪ ،‬می‏گوید‪ :‬صنعتی ش��دن به معنای این‬ ‫نیس��ت که تعداد کارخانه‏ه��ا را افزایش دهیم اما انچه‬ ‫از صنعت در ایران برداش��ت شده رشد کمی واحدهای‬ ‫تولیدی اس��ت‪ ،‬نه رش��د کیفی و بهره‏وری این واحدها‪.‬‬ ‫این گفت‏وگو را در ادامه می‏‏خوانید‪:‬‬ ‫€ €دکتر راغفر برای اغاز بحث‪ ،‬وضعیت صنعت و‬ ‫تولید در کشور را چگونه ارزیابی می‏کنید؟‬ ‫به عقی��ده من‪ ،‬صنعت در کش��ور در وضعیت خوبی‬ ‫به س��ر نمی‏برد‪ .‬انچه امروز از صنعت خواسته می شود‬ ‫مشخص نیست و به همین دلیل برنامه مشخصی برای‬ ‫توس��عه این بخش وجود ندارد‪ .‬با توجه به بررسی‏های‬ ‫صورت گرفته پس از افزای��ش قیمت حامل‏های انرژی‪،‬‬ ‫ش��اخص ‪( PPI‬ش��اخص قیم��ت تولیدکنن��ده) برابر‬ ‫ش��اخص ‪( CPI‬ش��اخص قیمت مصرف‏کننده) ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این اتف��اق به معنای رکود اقتصادی در کش��ور‬ ‫اس��ت که در این مدت عمیق‏تر هم شده است‪ .‬در واقع‬ ‫می‏توان گفت تولید بیش��ترین هزین��ه را در این رکود‬ ‫اقتصادی متحمل شده است‪ .‬یعنی تولید ‪۲‬برابر هزینه‬ ‫عمومی جامعه هزینه داش��ته اس��ت‪ .‬از یک سو تقاضا‬ ‫برای کاال کاهش یافته و از س��وی دیگر میزان تولید به‬ ‫س��بب این هزینه‏ها کاهش یافته اس��ت‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫صنعتی شدن به معنای این نیست که تعداد کارخانه‏ها‬ ‫را افزای��ش دهیم اما انچه از صنعت در ایران برداش��ت‬ ‫شده‪ ،‬رشد کمی واحدهای تولیدی است نه رشد کیفی‬ ‫و بهره‏وری این واحدها‪.‬‬ ‫€ €صنع�ت در ای�ران تقریب�ا س�ابقه‏ای براب�ر با‬ ‫نیم‏قرن دارد‪ .‬با این وجود ما در این عرصه چندان‬ ‫پیش�رفت نکرده‏ایم‪ .‬فکر می‏کنید چرا ما صنعتی‬ ‫نشدیم؟‬ ‫بهت��ر اس��ت این پرس��ش را ب��ا مثالی پاس��خ دهم‪.‬‬ ‫میزان واردات ارز کش��ور با س��رمایه‏گذاری خارجی در‬ ‫کره جنوب��ی از اواخر دهه ‪ ۱۹۶۰‬تا پایان ‪ ،۲۰۱۲‬تقریبا‬ ‫نصف منابع درامدهای ارزی نفت و گاز در ایران اس��ت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۶۶‬س��رانه تولید ناخالص ملی کره جنوبی‬ ‫برابر ب��ا ‪ ۱۷۵‬دالر و در ایران برابر با ‪ ۲۶۵‬دالر اس��ت‪.‬‬ ‫چرا انها به توسعه دست یافتند و ما نتوانستیم؟ دالیل‬ ‫متعددی دارد اما یکی از دالیل مهم ان‪ ،‬نبود برنامه ای‬ ‫مش��خص اس��ت‪ ،‬زیرا هیچ تصویری نسبت به صنعتی‬ ‫ش��دن نداریم‪ .‬با چند مثال می‏توان سطح نازل صنایع‬ ‫و بهره‏وری را در کش��ور نشان داد‪ .‬در شرایط کنونی ‪۷‬‬ ‫ذوب اهن در خراسان داریم که این کارخانه ها در شعاع‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰۰‬کیلومتر با یکدیگر قرار دارند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که یکی از نهاده‏های اصلی ذوب‏اهن اب است و‬ ‫به دلیل اینکه در این منطقه اب نیست‪ ،‬این کارخانه‏ها‬ ‫کمتر از ‪ ۲۰‬درصد ظرفیت خود فعالیت می‏کنند و این‬ ‫رون��د به معنای اتالف منابع ملی و دفن انها در وس��ط‬ ‫کویر است‪ .‬این اتفاق برای ذوب‏اهن اصفهان هم افتاده‬ ‫اس��ت‪ .‬این ذوب‏اهن قرار ب��ود در بندرعباس و در کنار‬ ‫ّاب ش��کل بگیرد اما به سبب فشار سیاسی نمایندگان‬ ‫مجلس و نفوذ سیاس��ی به اصفهان منتقل ش��ده است‬ ‫و این نمایندگان اگر با ش��رایط مورد نظرشان موافقت‬ ‫نمی‏ش��د‪ ،‬وزیر مربوطه را استیضاح می‏کردند‪ .‬بنابراین‬ ‫این اتفاق اس��یب‏های جدی محیط‏زیس��تی به منطقه‬ ‫وارد کرده و به اقتصاد کشاورزی منطقه نیز اسیب زده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €بای�د چ�ه رون�دی در پیش گرفته می‏ش�د تا‬ ‫چنین مشکالتی به وجود نمی‏امد؟‬ ‫اگر این منابع را در مناطق مناس��ب س��رمایه‏گذاری‬ ‫کرده بودیم‪ ،‬میزان باالیی ش��غل ایجاد ش��ده بود و در‬ ‫کن��ار ان تولید ملی و صادرات ه��م افزایش یافته بود‪.‬‬ ‫بهره‏وری باید هدف صنعتی ش��دن باش��د‪ .‬امری که در‬ ‫ای��ن روند نادیده گرفته‏ش��د و در نهایت منجر به هدر‬ ‫رفتن منابع و دفن ان در وسط کویر شد‪.‬‬ ‫این تنها اتفاقی نیس��ت که به صنعت کش��ور اسیب‬ ‫زده اس��ت‪ .‬در کشور تعداد باالیی پتروشیمی داریم که‬ ‫عمال خام‏فروش‏اند‪ .‬در س��ال‏های گذشته پتروشیمی‏ها‬ ‫به عنوان پیش��رفته‏ترین صنعت کش��ور خ��وراک را به‬ ‫قیمت بس��یار ارزان از دولت دریاف��ت می‏کردند و بالغ‬ ‫ب��ر ‪ ۸۰‬درص��د از تولید خود را هم به خارج از کش��ور‬ ‫ص��ادر می‏کردند‪ .‬به علت مابه‏التف��اوت نرخ ارز در این‬ ‫مدت‪ ،‬سودهای باالیی را در بورس کاال نشان می‏دادند‬ ‫و قیمت سهام‏هایشان افزایش می‏یافت اما این افزایش‬ ‫قیمت سهام به خاطر افزایش کارایی ایجاد نشده بود و‬ ‫نمی‏توان ان را به عملکردشان نسبت داد‪ .‬ما منابع نفتی‬ ‫خود را ب��ه چین و کره جنوبی با هزاران کیلومتر فاصله‬ ‫می‏فروش��یم و وقت��ی به کاالی نهایی تبدیل می‏ش��ود‬ ‫چه بسا از تولید داخل ارزان‏تر است‪.‬‬ ‫مس��ئله‏ای که در صنعت و اقتصاد کش��ور گم ش��ده‬ ‫است‪ ،‬مسئله شاخص‏های بهره‏وری است‪ .‬سیاست‏های‬ ‫حمایتی دولت باید مش��روط به دسترس��ی واحدهای‬ ‫تولیدی به شاخص‏های بهره‏وری بوده و این شاخص‏ها‪،‬‬ ‫ش��اخص‏های کمی س��الیانه باش��د و صنایع��ی که به‬ ‫این ش��اخص‏ها دسترس��ی پیدا می‏کنند را مش��مول‬ ‫دریاف��ت یارانه از دولت قرار دهیم‪ .‬ای��ن اتفاق باید در‬ ‫بس��تر کالن اقتصاد کش��ور صورت گیرد و برای اجرای‬ ‫طرح‏ها منطقه‏یابی صورت گیرد‪ .‬برای توسعه اقتصادی‬ ‫کش��ور توزیع جغرافیای��ی باید تعیین‏کننده باش��د نه‬ ‫مصالح سیاس��ی و فش��ار گروه‏های صاح��ب‏نفوذ‪ .‬باید‬ ‫براس��اس مصالح اقتصادی بلندمدت و بین‏نسلی کشور‬ ‫تصمیم‏گیری‏ها اتخاذ ش��ود‪ .‬این موارد نکاتی است که‬ ‫همواره در تمام طول دوره‏های برنامه‏ریزی اقتصادی در‬ ‫کش��ور مغفول مانده است‪ .‬ضمن اینکه تحول جمعیتی‬ ‫را بای��د همیش��ه در برنامه‏ریزی‏های اقتصادی کش��ور‬ ‫ببینیم‪ .‬هیچ گاه در برنامه‏ریزی‏های کش��وری به تحول‬ ‫جمعیتی چه از لح��اظ مهاجرت‏های داخلی و خارجی‬ ‫چه از لحاظ نیازهای سرمایه انسانی توجه نشده است‪.‬‬ ‫€ €با اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی همچنان‬ ‫مشکل نقدینگی دارند و دولت وعده داده که این‬ ‫کمبود نقدینگ�ی را جبران می‏کند‪ ،‬ت�ا به امروز‬ ‫چنین نش�ده است اما از سویی برخی واحدها در‬ ‫‪3‬ماهه اغازین س�ال جاری نسبت به مدت مشابه‬ ‫در سال گذشته با رش�د صنعتی مواجه بوده‏اند‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫فکر می‏کنید علت ان چیست؟‬ ‫این واحدها مدتی اس��ت که امار تولید خود را عرضه‬ ‫نکرده‏اند‪ .‬به عقیده من این مس��ئله قابل تامل است و‬ ‫باید بررس��ی ش��ود‪ .‬به هر حال ف��ارغ از امیدی که در‬ ‫جامعه تزریق ش��د‪ ،‬این واحدها نیازمند سرمایه و مواد‬ ‫اولیه هس��تند‪ .‬حال این پرس��ش مطرح می ش��ود که‬ ‫چگونه بدون این س��رمایه‪ ،‬تولید با رش��د مواجه بود ‏ه‬ ‫اس��ت؟ یا اینکه این س��رمایه‏ها تامین شده و باید دید‬ ‫منبع ان کجاست؟ انچه مسلم است به این بازمی‏گردد‬ ‫که بدون حل مسئله نظام بانکی در کشور امکان رشد‬ ‫صنعت وجود ندارد‪ .‬نظام بانکی ایران در دولت‏های نهم‬ ‫و دهم تبدیل به یک غده س��رطانی برای اقتصاد کشور‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬درس��ت در زمانی که صنعت ورشکست‬ ‫می‏ش��ود و با رک��ود ش��دیدی روبروس��ت‪ ،‬بانک‏ها و‬ ‫موسسه های مالی و اعتباری که به صورت قارچ‏گونه در‬ ‫کش��ور رشد کرده‏اند و اغلب متعلق به نهادهای قدرت‬ ‫ازجمل��ه نهادهای نظامی و انتظامی هس��تند‪ ،‬به دنبال‬ ‫حداکثر کردن س��ود خود بوده و تنها چیزی که به ان‬ ‫توجه ندارند‪ ،‬تولید و توسعه در کشور است‪ .‬انها تنها به‬ ‫سود انی خود توجه می‏کنند‪ ،‬بنابراین منابع این افراد‬ ‫وارد تولید نمی‏ش��ود‪ ،‬بلکه صرف فعالیت‏های داللی و‬ ‫سفته‏بازی می شود‪.‬‬ ‫€ €به درس�تی به نظام بانکی اشاره کردید‪ .‬نرخ‬ ‫ب�االی س�ود بانکی‪ ،‬صنع�ت را به زان�و دراورده‬ ‫است‪...‬‬ ‫همین طور است‪ .‬این مسئله خود عاملی برای افزایش‬ ‫تورم کش��ور اس��ت و این تورم نیز یکی از دالیل اصلی‬ ‫رکود در اقتصاد کشور بوده که ریشه ان در فعالیت‏های‬ ‫م تولید ضعیف در کشور با پارادایم‬ ‫بانکی است‪ .‬پارادای ‏‬ ‫سرمایه‏داری مالی جایگزین ش��ده است‪ .‬بخش عمده‬ ‫معوق��ات بانکی کش��ور متعلق به نهادهای وابس��ته به‬ ‫دولت بود که این‏ها ریش��ه‏های ش��کل‏گیری بانک‏ها و‬ ‫موسس��ه های مالی بعدی ش��دند‪ .‬این افراد از بانک‏ها‬ ‫به اس��م تولید وام دریافت کردند اما سرمایه‏ها را وارد‬ ‫فعالیت‏های س��وداگری و غیرمولدی چون مس��کن و‬ ‫س��که و ارز و‪ ...‬کردند‪ .‬این مسائل تورم را افزایش داده‪،‬‬ ‫هزینه تولید را از طریق نرخ سود بهره بانکی باال برده و‬ ‫سهل‏ابادی در گفت‏وگو با‬ ‫رکود را تمدید کرده است‪ .‬مادامی‏که یک اقدام اساسی‬ ‫در مورد کنترل این نهادهای مالی صورت نگیرد امکان‬ ‫خروج از شرایط کنونی وجود ندارد‪ .‬بانک‏ها وظایف شان‬ ‫تجمیع منابع خرد مردم برای توس��عه است‪ .‬اتفاقی که‬ ‫در کشور ما معنا ندارد و بانک‏ها برای سود خود دست‬ ‫به کار می‏ش��وند و زمانی که تولید ورشکسته می‏شود‬ ‫این بانک‏ها هستند که بیشترین سود را دارند‪.‬‬ ‫€ €رئیس‏جمهوری در س�خنرانی روز «صنعت و‬ ‫مع�دن» اعالم کرد که باید کش�ور رو به صنعتی‬ ‫شدن پیش رود‪ .‬از سویی در سیاست‏های اقتصاد‬ ‫مقاومتی نیز معادن در اولویت قرار گرفته اس�ت‪.‬‬ ‫به نظر ش�ما صنعت اولویت بیش�تری نس�بت به‬ ‫معدن دارد یا بالعکس؟‬ ‫این صنعت اس��ت ک��ه می‏تواند حتی به��ره‏وری در‬ ‫معدن را ارتق��ا دهد‪ .‬بنابراین بای��د صنعت در اولویت‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬مهم ترین صنعتی که ب��ه ان نیاز داریم اما‬ ‫به ان بی‏توجهیم صنعت ماشین‏سازی در کشور است‪.‬‬ ‫صنایعی که ماشین‏االت صنایع دیگر را تولید می‏کنند‪،‬‬ ‫بنابراین صنعت مادر اصلی توسعه کشور است‪ .‬به عقیده‬ ‫من‪ ،‬هدف‏گذاری اصلی باید معطوف صنعت شود‪ .‬نظام‬ ‫بانکی باید اصالح ش��ده و مناب��ع بانکی باید برای حل‬ ‫موض��وع کمب��ود نقدینگی به بخ��ش تولید اختصاص‬ ‫داده ش��ود‪ .‬یارانه‏ای که به بخش تولید اختصاص داده‬ ‫می‏ش��ود باید متناسب با تعداد شغلی باشد که صنایع‬ ‫ایجاد کرده‏ان��د‪ .‬در واقع هدف‏گذاری باید چندمنظوره‬ ‫باشد‪ .‬حل مسئله اشتغال بدون رشد امکان‏پذیر نیست‪.‬‬ ‫هدف‏گذاری‏ه��ا باید معطوف به بخش تولید و صنایعی‬ ‫که می‏تواند به اش��تغال قابل توجهی دس��ت پیدا کند‪،‬‬ ‫باشد‪ .‬امیدوار بودیم که دولت یازدهم در ابتدا فهرستی‬ ‫از بنگاه‏های ورشکس��ت شده در دولت‏های نهم و دهم‬ ‫را تنظیم و دالیل ورشکستگی انها را ریشه‏یابی کند و‬ ‫اینکه چگونه می‏تواند این‏ها را با اولویت‏هایی به فعالیت‬ ‫بازگرداند‪ .‬هنوز زیرس��اخت های بس��یاری از واحدهای‬ ‫تولیدی وجود دارد ولی ورشکس��ت شده‏اند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل دولت می تواند با ریش��ه‏یابی به انها کمک کند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه صنایع دیگری مانند صنایع دس��تی وجود‬ ‫دارند که با کمک حداقلی دولت می‏توانند احیا شوند‪.‬‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫بیان شفاف بندها در الیحه حمایت از تولید‬ ‫بنفش�ه بینش‪ -‬دغدغه تولید در کشور همواره برای تولیدکنندگان و متولیان‬ ‫این عرصه وجود داشته است‪ .‬برای بررسی مشکالت این بخش مهم اقتصادی با‬ ‫سیدعبدالوهاب سهل‏ابادی‪ ،‬رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران به گفت‏وگو‬ ‫نشس��تیم‪ .‬س��هل‏ابادی راه‏های حمایت از تولید را نیز مورد ارزیابی قرار داده و‬ ‫نقدهای خود را بر الیحه حمایت از تولید بیان داشته است‪ .‬این گفت‏وگوی کوتاه‬ ‫را در ادامه می‏‏خوانید‪:‬‬ ‫€ €بزرگ ترین مشکل اقتصادی کشور را چه می دانید؟‬ ‫ریشه بسیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی کشور‪ ،‬نفت‏محور بودن اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که اقتصاد کشور باید تولید‏محور باشد‪ .‬اگر اقتصاد بر پایه کار و‬ ‫تولید بنا شود‪ ،‬بیکاری و مشکالت ناشی از ان نیز در جامعه کاسته می شود‪ .‬در‬ ‫واقع کار و تولید بر فرهنگ و ش��رایط اجتماعی هم اثر دارد‪ ،‬از همین روست که‬ ‫رهبر معظم انقالب امس��ال را با نام اقتصاد و فرهنگ نامگذاری کرده اند‪ ،‬چراکه‬ ‫این دو کامال با همدیگر مرتبط هستند‪ ،‬اما متاسفانه در کشور ما ان گونه که الزم‬ ‫است به نظام تولید اهمیت داده نمی شود‪ .‬از این رو استراتژی صنعتی و معدنی هم‬ ‫ان طور که باید تدوین نشده است‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما تولید در شرایط حاضر از چه چیزی رنج می‏برد؟‬ ‫متاس��فانه نبود استراتژی مناس��ب در حوزه صنعت و معدن‪ ،‬سوءمدیریت ها‪،‬‬ ‫اختص��اص ندادن مناب��ع الزم برای حمایت از تولید‪ ،‬ایج��اد چالش های بانکی‪،‬‬ ‫بیمه ای و مالیاتی برای تولیدکنندگان و بس��یاری دیگر از عوامل‪ ،‬اکنون دست‬ ‫به دست هم داده اند تا شرایط برای فعاالن اقتصادی کشور سخت و دشوار شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط به دلیل تغییرات نرخ ارز‪ ،‬اس��تفاده از تسهیالت صندوق توسعه‬ ‫ملی برای کارفرمایان س��خت شده اس��ت و ان ها باید تسهیالت دریافت شده را‬ ‫چندین برابر به صندوق بازگردانند‪ .‬در گذشته بازپرداخت تسهیالت این صندوق‬ ‫براس��اس نرخ روز ارز محاسبه می ش��د و اسیب زیادی به واحدها وارد کرد‪ .‬باید‬ ‫امنیت برای استفاده از این تسهیالت فراهم شود‪ ،‬یعنی شرایطی به وجود بیاید‬ ‫که تولیدکنندگان بتوانند از این تسهیالت استفاده کنند بدون اینکه با مسائلی از‬ ‫این دست در بازپرداخت ان مواجه باشند‪.‬‬ ‫€ €دولت جدید ان طور که نشان داده است‪ ،‬سعی دارد مشکالت تولید‬ ‫را رفع کند‪ ،‬مهم ترین اقدامی که دولت در این زمینه باید انجام دهد را‬ ‫چه می دانید؟‬ ‫یکی از مسائل جامعه صنعت و معدن کشور‪ ،‬نبود روابط با دیگر کشورها بود‬ ‫که خوش��بختانه در حال حاضر دولت جدید بخش زی��ادی از تالش خود را بر‬ ‫این موضوع معطوف کرده اس��ت‪ .‬نبود ارتباطات بین المللی مشکالتی در زمینه‬ ‫حمل ونقل و ارتباطات بانکی را به دنبال داشته است که امیدواریم هرچه زودتر‬ ‫با بهبود این روابط‪ ،‬مسائلی از این دست هم رفع شوند که این امر به طور قطع‬ ‫یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت بخش صنعت و معدن خواهد بود و باید اعالم‬ ‫کنم جامعه کار و تولید از بهبود روابط بین المللی کش��ور که توسط دولت دکتر‬ ‫روحانی پیگیری می ش��ود‪ ،‬حمایت می کند‪ .‬امید داریم هرچه زودتر مذاکرات به‬ ‫نتیجه برسد و به نفع مردم انقالبی کشورمان تمام شود‪.‬‬ ‫€ €دول�ت در اقدامی دیگ�ر‪ ،‬با تدوین و تصویب م�واردی مانند الیحه‬ ‫حمایت از تولید و‪ ...‬س�عی داشته است گامی در جهت رفع موانع تولید‬ ‫بردارد‪ ،‬مواد این الیحه را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫الیحه حمایت از تولید‪ ،‬می تواند در شرایط و وضعیت تولیدکنندگان تغییراتی‬ ‫ایجاد کند‪ .‬خوشبختانه مواردی در الیحه حمایت از تولید دیده شده که می تواند‬ ‫وضعیت صنعت و معدن را بهبود بخش��د‪ .‬این مواد با توجه به مش��کالت تولید‬ ‫تدوین شده اند و در صورت اجرایی شدن می توانند بسیاری از چالش های صنایع‬ ‫را حل کنند‪ .‬افزایش سرمایه صندوق توسعه ملی در بانک های توسعه صادرات‪،‬‬ ‫صنعت و معدن و صندوق ضمانت صادرات که یکی از بندهای این الیحه است‪،‬‬ ‫در صورت اجرایی شدن می تواند به افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی‬ ‫کمک کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬صدور رای قطعی مراجع قضایی برای ممنوع الخروج‬ ‫کردن مالکان و مدیران واحدها هم از دیگر مواد این الیحه است که می تواند به‬ ‫یاری بخش تولید بیاید‪ .‬تعیین س��قف زمانی برای استعالم از سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت در زمان صدور پروانه بهره برداری هم یکی از موارد مثبت الیحه‬ ‫حمایت از تولید است که گنجاندن ان جای تقدیر دارد‪.‬‬ ‫€ €پیشنهادتان درباره این الیحه چیست؟‬ ‫باید شرایطی را ایجاد کنیم که نیازی به تفسیر از قانون وجود نداشته باشد‪ .‬در‬ ‫این الیحه هم‪ ،‬الزم است که جزئیات برخی از مواد بیان و تصویب شود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬در ماده ‪ ۲۸‬که به حمایت دولت از ایجاد و تقویت برندهای تجاری داخلی‬ ‫اشاره دارد‪ ،‬نحوه این حمایت مشخص نشده است‪ ،‬در حالی که در ماده بعد از ان‪،‬‬ ‫یعنی ماده ‪ ،۲۹‬جزئیات حمایت از حضور برندهای خارجی در کشور تعیین شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در بعضی مواد هم مانند ماده ‪ ۱۳‬درخصوص تقس��یط تسهیالت معوق‪،‬‬ ‫«مکلف بودن» یا تنها «مجاز بودن» بانک مش��خص نیست که می تواند تفسیر‬ ‫متفاوت از قانون را به دنبال داشته باشد‪ .‬تهاتر بدهی های دولت به بخش خصوصی‬ ‫با مالیات واحدها گرچه یکی از مثبت ترین نکات این الیحه اس��ت‪ ،‬اما باید دید‬ ‫ایا به دلیل تهاتر بین دو سازمان متفاوت‪ ،‬این موضوع شدنی است یا نه؟ ولی در‬ ‫نهایت باتوجه به مفاد این الیحه امیدواریم تصویب و اجرای ان بتواند راهگشای‬ ‫بخش صنعت و معدن باشد‪ .‬با این حال‪ ،‬اجرای این الیحه نیازمند ضمانت اجرایی‬ ‫اس��ت که دولت باید در صورت تصویب ان توسط مجلس‪ ،‬ضمانت اجرای ان را‬ ‫هم در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫سالمت اداری در تمام ارکان‬ ‫دولت مورد توجه قرار دارد‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گف��ت‪ :‬دولت بحث‬ ‫پاکدس��تی و س�لامت اداری را به طور جدی در تمامی‬ ‫ارکان سازمانی و اداری دنبال می کند‪ .‬مهندس محمدرضا‬ ‫نعمت زاده در جلس��ه هم اندیشی مس��ئوالن هماهنگی‬ ‫هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اجرایی‬ ‫که به میزبانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شده‬ ‫بود‪ ،‬افزود‪ :‬توجه به مسائل انسانی و نظارت بر حسن اجرای‬ ‫مقررات تخلفات اداری از ارکان مهم عملیاتی هیات های‬ ‫رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه ها و سازمان های دولتی‬ ‫محسوب می ش��وند‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به پیچیدگی کار‬ ‫قضاوت و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و مدیران‪،‬‬ ‫می بایس��ت هنگام صدور رای جوانب مختلف را بررسی‬ ‫کرد‪ .‬به گفته مهندس نعمت زاده‪ ،‬افرادی که در هیات های‬ ‫رسیدگی به تخلفات اداری مشغول انجام وظایف هستند‪،‬‬ ‫می بایست ضمن رعایت حقوق خدا و مردم‪ ،‬رای درست‬ ‫و صحیحی صادر کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬داش��تن جدیت‪ ،‬نظم‬ ‫و انضباط کاری‪ ،‬مس��ئولیت پذیری و جوابگویی درس��ت‬ ‫و ب��ه موقع به مردم الزم��ه هرگونه اقدامی در هیات های‬ ‫رس��یدگی به تخلفات اداری است‪ .‬مهندس نعمت زاده با‬ ‫اش��اره به اهمیت جلسه هم اندیشی مسئوالن هماهنگی‬ ‫هیات های رس��یدگی به تخلف��ات اداری دس��تگاه های‬ ‫اجرایی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در این نوع جلسات تجارب‪ ،‬اطالعات‬ ‫و هماهنگی بین دستگاهی برای رسیدن به نتایج سریع تر‬ ‫همچنین روش های سیاست گذاری های درست و هدایت‬ ‫و نظارت که الزمه کار هیات های رس��یدگی به تخلفات‬ ‫اداری است‪ ،‬حاصل می شود‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫امارهای نگران‏کننده‬ ‫صنعت‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫دبیرکل سابق کنفدراسیون صنعت‬ ‫یک��ی از موضوعاتی ک��ه در حوزه صنعت باید به ان‬ ‫پرداخت‪ ،‬شفاف بودن سیاس��ت‏های دولت و نهادهای‬ ‫دولتی است‪ .‬اما می‏بینیم که طبق اخرین امارهایی که‬ ‫مجمع جهانی اقتصاد ارائه داده است‪ ،‬از بین ‪ ۱۴۸‬کشور‬ ‫مورد بررس��ی در س��ال‪ ۲۰۱۳‬در قیاس با سال ‪،۲۰۱۲‬‬ ‫ایران از رتبه ‪ ۱۲۷‬در ش��فافیت سیاست‏های دولتی و‬ ‫نهادهای وابس��ته به دولت در سال ‪ ۲۰۱۲‬به رتبه ‪۱۳۱‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۳‬نزول پیدا کرده است‪ .‬این موارد عملکرد‬ ‫نهادهای دولتی و نهادهای تصمیم‏گی��ر در ایران را به‬ ‫رخ می‏کشد‪ .‬براساس این شاخص‏ها وضعیت ما بسیار‬ ‫وخیم اس��ت‪ .‬با این وضعیت نمی‏توان انتظار داشت که‬ ‫دولت بتواند در کوتاه‏مدت شرایط صنعت را تغییر دهد‪.‬‬ ‫این صحیح نیست که فکر کنیم می‏توانیم در کوتاه‏مدت‬ ‫با انجام اقداماتی‪ ،‬زیرساخت‏ها را تغییر دهیم بلکه تنها‬ ‫می‏توانیم مسکنی برای ان مقطع خاص تجویز کنیم و‬ ‫درمانی صورت نمی‏گیرد‪.‬‬ ‫ب��ا اینکه رتبه ایران در حمایت از س��رمایه‏گذاری در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۰ ،۲۰۱۲‬ب��وده و در س��ال ‪ ،۲۰۱۳‬به ‪۱۲۳‬‬ ‫کاهش یافته است اما این میزان هم کفاف نمی‏کند‪ .‬از‬ ‫سویی وقتی کارایی مسیرهای قانونی در اصالح مقررات‬ ‫در این بررسی را مشاهده می‏کنیم به اتفاق خوشایندی‬ ‫نمی‏رس��یم‪ .‬رتبه ایران در کارایی مسیرهای قانونی در‬ ‫اصالح مقررات در س��ال ‪ ۱۰۴ ،۲۰۱۲‬بوده که در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬ب��ه رتبه ‪ ۱۲۴‬افت داش��ته اس��ت‪ .‬باید در نظر‬ ‫داش��ت که این ش��اخص‏ها تنها به موضوعات بیرون از‬ ‫بنگاه اقتصادی بازمی‏گردد و در واقع فضای کسب وکار‬ ‫دولت‏ها را نشان می‏دهد‪.‬‬ ‫در ‪ ۵۰‬س��ال گذش��ته نوس��انات موجود در صنعت‬ ‫نش��ان می‏دهد که ممکن اس��ت یک دولت در دوره‏ای‬ ‫خوب عمل کرده باش��د اما این اقدام��ات انقدر اندک‬ ‫بوده که ما همیشه در وضعیت نامناسبی قرار داشتیم‪.‬‬ ‫کره جنوبی هم با وضعیتی مشابه وضعیت ما مواجه بود‬ ‫اما با برنامه‏ریزی‏های صحیح و بلندمدت اقتصاد خود را‬ ‫ارتقا بخشید و در حال حاضر مهره‏ای اقتصادی در دنیا‬ ‫محسوب می‏شود‪.‬‬ ‫به عقیده من تا زمانی که از ادم‏های بزرگ و توانمند‬ ‫در عرصه اقتصاد کش��ور بهره‏مند نشویم نمی‏توانیم به‬ ‫توس��عه برسیم و ش��رایط به همین منوال طی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به نظر م��ن همانطور که در عرص��ه ورزش با به‬ ‫کارگیری فردی متخصص و در کالس جهانی توانستیم‬ ‫تغییراتی اساس��ی در والیبال کش��ور ایجاد کنیم و ان‬ ‫را در جه��ان مطرح کنیم‪ ،‬می‏توانی��م در صنعت نیز با‬ ‫به کارگیری فردی متخصص و در کالس جهانی نه تنها‬ ‫از این وضعیت خارج ش��ویم بلکه صنعت کش��ور را در‬ ‫جهان مطرح کنیم‪ .‬در کشور ما این افراد کم هستند‪ .‬ما‬ ‫نمی‏توانیم برای رسیدن به کالس جهانی به افراد داخلی‬ ‫اکتفا کنیم بلکه باید از افراد خارجی هم بهره ببریم‪ .‬چرا‬ ‫نباید برای توسعه تیم صنعتی چنین اتفاقی بیفتد؟ تا‬ ‫زمانی که ادم‏هایی در کالس جهانی وارد کشور نشوند‪،‬‬ ‫توس��عه صنعتی و اقتصادی در کش��ور اتفاق نمی‏افتد‪.‬‬ ‫همانطور که در ورزش اجازه دادیم از بیرون کسی وارد‬ ‫ش��ود و اصالحات را انجام دهد‪ ،‬می‏توانیم در صنعت و‬ ‫اقتصاد هم چنین کنیم و وقتی که افراد داخل نمی‏توانند‬ ‫گره را باز کنند اجازه بدهیم دیگران این گره را باز کنند‬ ‫و ما ان را مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جای خالی چوب‬ ‫در صنعتی سازی ساخت و ساز‬ ‫‪30‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫کارشناسان استفاده بیشتر از چوب در صنعت ساخت وساز را توصیه می کنند‬ ‫چندوچون چوبکاری ساختمان!‬ ‫مهندس فرزاد بکتاش�یان‪ -‬معم�ار و طراح داخلی‬ ‫س�اختمان‪ :‬چ��وب از قدیم االی��ام ب��ا زندگی مردم‬ ‫عجین بوده و در دس��ترس ترین م��اده ای بوده که‬ ‫برای ساخت و س��از به ویژه در س��اخت خانه از ان‬ ‫استفاده می شد‪ .‬چوب باعث گرمی محیط و پویایی‬ ‫فضا می شود و از نماهای کامپوزیت که شهر را سرد‪،‬‬ ‫خش��ک و صنعت��ی جلوه می دهد‪ ،‬خ��ارج می کند‪.‬‬ ‫س��خن در وصف چ��وب و کاربرده��ای ان‪ ،‬مجالی‬ ‫بیش از این می خواهد‪ ،‬اما از انجایی که اس��تفاده‬ ‫از چوب در صنعت ساختمان در ایران اندکی مورد‬ ‫بی توجه��ی قرار گرفته اس��ت‪ ،‬بنابراین به بررس��ی‬ ‫مزایای اس��تفاده از چوب در صنعت ساخت وس��از‬ ‫می پردازیم‪.‬‬ ‫فنالن��د یک��ی از کش��ورهای پیش��رو در صنعت‬ ‫چوب اس��ت‪ .‬گفته می شود که ‪87‬درصد خاک این‬ ‫کشور پوشیده از جنگل است‪ ،‬ولی با این وجود به‬ ‫ازای ه��ر درختی که بریده می ش��ود‪ 100 ،‬نهال‬ ‫کاشته می شود‪ .‬در این کش��ور از چوب در صنایع‬ ‫مختلف با استفاده از پیش��رفته ترین و جدیدترین‬ ‫فناوری های روز اس��تفاده می ش��ود‪ .‬بهره برداری از‬ ‫چوب با روش های گوناگونی انجام می ش��ود‪ ،‬یکی‬ ‫از روش ه��ای م��درن بهره وری چ��وب‪ ،‬تکنولوژی‬ ‫‪ ThermoWood‬است‪.‬‬ ‫در تکنولوژی «ترمو وود»‪ ،‬چوب برای استفاده در‬ ‫محیط خارجی مهیا و در مقابل عوامل جوی مقاوم‬ ‫می شود‪ .‬در این روش‪ ،‬چوب در دستگاه مخصوص‬ ‫«ترمو وود» و در دمایی بین ‪ 190‬تا ‪ 215‬درجه قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬با این روش اکسیژن از منافذ چوب خارج‬ ‫می ش��ود‪ .‬این روش چوب را بسیار سبک می کند‪،‬‬ ‫همچنین قدرت ِد ُفرمِگی را کامال از چوب می گیرد‬ ‫و این مطابق با مبحث ‪ 19‬مقررات ملی ساختمان‬ ‫و در راس��تای نیل به سبک سازی است‪ .‬بعد از این‬ ‫مرحله‪ ،‬عملیات تثبیت رطوبت انجام می ش��ود‪ .‬در‬ ‫ای��ن روش‪ ،‬ابتدا رطوبت داخلی چ��وب را به صفر‬ ‫درصد می رس��انند و در مرحله بع��د روی ‪6‬درصد‬ ‫تثبیت می شود‪ ،‬این کار باعث می شود که اگر چوب‬ ‫داخل رطوبت ‪98‬درصد قرار گیرد‪ ،‬رطوبت داخلی‬ ‫چوب به زیر ‪16‬درصد برس��د و در این صورت هیچ‬ ‫اتفاق��ی برای چوب نمی افتد‪ .‬برای نمونه اگر چوب‬ ‫داخل یک س��طل اب گذاش��ته ش��ود‪ ،‬در صورتی‬ ‫ک��ه رطوبت چ��وب صفر درصد باش��د‪ ،‬به رطوبت‬ ‫‪30‬درص��د می رس��د و یکنواخت می ش��ود‪ ،‬چون‬ ‫ماکزیم��م دریافت رطوبت برای چ��وب ‪30‬درصد‬ ‫اس��ت و مرز خطر برای اینکه چوب ِد ُفرمه شود از‬ ‫‪ 20‬تا ‪30‬درصد است‪.‬‬ ‫در مرحل��ه بعد‪ ،‬هموس��لولز و مواد غنی چوب‬ ‫از ان خارج می ش��ود و این عملیات باعث مقاوم‬ ‫شدن چوب در مقابل موریانه می شود و در نهایت‬ ‫چوب در مقابل رطوبت‪ ،‬عوامل جوی مانند برف‪،‬‬ ‫باران و باد‪ ،‬موریانه و افتاب مقاوم می ش��ود‪ .‬این‬ ‫فناوری را حدود ‪ 10‬سال پیش‪ ،‬کمپانی لوناوود‬ ‫توسط انجمن ترمووود فنالند اختراع کرده است‪.‬‬ ‫اما ایا فواید اس��تفاده از چوب در ساخت وس��از‬ ‫به همی��ن چند نکته ختم می ش��ود؟ در نتیجه‬ ‫فرایند تولید محصوالت چوبی‪ ،‬ضایعات فراوانی‬ ‫نیز به دست می اید که همه انها قابل بهره برداری‬ ‫است‪ .‬بخشی از براده های چوب حاصل از تولید‪،‬‬ ‫به عن��وان منبع��ی ب��رای تولید ان��رژی حرارتی‬ ‫اس��تفاده و بخش دیگ��ری از ان ص��رف تولید‬ ‫مصنوعات شیمیایی چوبی مانند نئوپان می شود‪.‬‬ ‫هیچ قس��متی از چ��وب در این صنع��ت بدون‬ ‫استفاده نیست‪ .‬از سوی دیگر تولید الوار ساده از‬ ‫چ��وب به کمترین میزان انرژی نیاز دارد ‪ .‬این در‬ ‫مقایسه با بس��یاری از محصوالت دیگر ‪ ،‬فرایند‬ ‫تولید ساده تر و سالم تری دارد ‪ .‬برای نمونه تولید‬ ‫بتن ‪ 2‬برابر و تولید اجر‪ 4 ،‬برابر به مصرف انرژی‬ ‫بیشتری نیاز دارد‪.‬‬ ‫در رتبه بندی بازگش��ت به چرخه طبیعی حیات‪،‬‬ ‫چوب نسبت به موادی مانند بتن‪ ،‬اجر یا فوالد رتبه‬ ‫بسیار باالتری دارد ‪ .‬خانه هایی که با الوارهای چوبی‬ ‫س��اخته می شوند؛ اصال قابل مقایس��ه با خانه های‬ ‫بتنی و اجری نیستند ‪.‬‬ ‫تحقیقات نش��ان می دهد که برای س��اخت یک‬ ‫خان��ه از الواره��ای چوبی ‪ 1480‬ت��ن مواد مصرف‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در صورتی که برای ساخت همان خانه با‬ ‫همان ساختار باید ‪ 6280‬تن بتن مصرف کرد‪ .‬این‬ ‫به معنای ان است که برای ساخت یک خانه بتنی‬ ‫‪ 943‬هزار کیلوگرم س��وخت فسیلی نیاز است که‬ ‫این عدد برای س��اخت خانه ه��ای چوبی ‪320‬هزار‬ ‫کیلوگرم براورد شده است‪.‬‬ ‫چ��وب پس از پای��ان دوره مصرف خ��ود در هر‬ ‫صورت یا به عنوان منبع حرارتی س��وزانده می شود‬ ‫یا تبدیل به مواد الی ش��ده و به عنوان کود و امثال‬ ‫ان م��ورد بهره برداری قرار می گیرد‪ .‬حال که ایران‬ ‫قدم در راه صنعتی سازی ساختمان گذاشته است‪،‬‬ ‫ایا شایس��ته نیس��ت که اس��تفاده از چوب بخشی‬ ‫از ساخت وس��از را به خود اختص��اص دهد؟ دولت‬ ‫و مس��ئوالن با حمایت خ��ود از فعاالن این صنعت‬ ‫می توانند گامی موثر در پیش��برد صنعتی س��ازی‬ ‫ساختمان بردارند‪.‬‬ ‫زیربنایی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫زهرافریدزادگان‪-‬گ�روه صنع�ت‪ :‬تغییر مواد و‬ ‫مصالح س��اختمانی در صنعت ساخت وساز‪ ،‬تحولی‬ ‫اس��ت که با هدف بهینه س��ازی و صرف��ه اقتصادی‬ ‫در این صنعت رخ داده اس��ت‪ .‬صنعت ساختمان به‬ ‫عنوان یکی از صنایع مادر س��هم بس��یار زیادی در‬ ‫تولید ناخالص داخلی و همچنین ایجاد اشتغال دارد‬ ‫و گردش چرخ های این صنعت باعث پویایی صنایع‬ ‫دیگر می شود‪ .‬هنوز از عمر صنعتی سازی ساختمان‬ ‫در ایران‪ ،‬زمان زیادی نمی گذرد و ورود فناوری های‬ ‫نوی��ن در این صنع��ت‪ ،‬دریچه های جدی��دی را به‬ ‫روی ساخت وساز گشوده اس��ت‪ .‬استفاده از مصالح‬ ‫پیش ساخته‪ ،‬سیس��تم های گرمایشی و سرمایشی‪،‬‬ ‫در و پنجره ه��ای دوج��داره و انواع و اقس��ام مواد و‬ ‫مصالح گوناگون‪ ،‬س��بک زندگی را تغییر داده است‪.‬‬ ‫در این میان شاید اس��تفاده از چوب به عنوان یکی‬ ‫از بهتری��ن م��واد و مصالح س��اختمانی در صنعت‬ ‫ساخت وس��از ایران نادیده گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫در حال��ی اس��ت که مهندس��ان اروپای��ی به تازگی‬ ‫پیش��رفته ترین م��اده س��اختمانی جه��ان را چوب‬ ‫معرفی کرده اند‪ .‬جمعیت شناس��ان نی��ز پیش بینی‬ ‫می کنن��د ن��رخ جمعیت ش��هری ک��ره زمین طی‬ ‫‪ ۳۶‬س��ال اینده‪ 2 ،‬برابر خواهد ش��د و این موضوع‬ ‫تقاضا را برای س��اختمان های مرتفع تر در شهرهای‬ ‫متراکم ت��ر از ح��ال حاضر افزای��ش می دهد‪ ،‬اینکه‬ ‫معماران و شرکت های ساخت وساز‪ ،‬این برج ها را با‬ ‫استفاده از مواد دوام ناپذیر مانند فوالد و بتن بسازند‬ ‫یا اینکه از مواد جدیدی مانند چوب مهندسی ش��ده‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬در سالمت زمین تفاوت بزرگی ایجاد‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬اینده ش��هری جهان‬ ‫در دس��تان قدیمی ترین ماده س��اخت و ساز یعنی‬ ‫چوب قرار دارد‪ .‬به نظر می رس��د ساخت وساز با این‬ ‫م��اده طبیعی و تجدیدپذیر‪ ،‬ان هم به صورت مدرن‬ ‫و فراوری شده در ایران به صورت ‪ MDF‬بیشتر در‬ ‫اشپزخانه مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬چند و چون‬ ‫اس��تفاده از چ��وب در صنعت س��اختمان را در این‬ ‫گزارش می خوانید‪.‬‬ ‫ساختمان استفاده ش��ود‪ ،‬چراکه تقاضا برای خرید‬ ‫چنین خانه هایی محدود به افرادی با س��طح درامد‬ ‫باال می ش��ود‪ .‬وی با تاکید ب��ر اینکه ایران می تواند‬ ‫یک��ی از قطب های مهم تولیدات چوبی س��اختمان‬ ‫باش��د‪ ،‬می گوید‪ :‬با وجود اینکه ایران از منابع غنی‬ ‫در ای��ن صنعت برخوردار اس��ت ام��ا در حال حاضر‬ ‫نی��از ایران در ای��ن بخش از طری��ق واردات تامین‬ ‫می ش��ود‪ .‬نبود تجهیزات الزم ب��رای فراوری چوب‬ ‫در کارخانه های ایران مشکلی است که فخفوری بر‬ ‫ان صح��ه می گذارد و ادامه می ده��د‪ :‬ما واحدهای‬ ‫تولی��دی فراورده ه��ای چوبی به صورت پیش��رفته‬ ‫در ایران نداری��م‪ ،‬بنابراین نمی توانیم در این بخش‬ ‫صادرات داش��ته باش��یم‪ .‬مدیرعامل شرکت پارس‬ ‫ارای کوهس��تان‪ ،‬بیش��ترین مورد استفاده از چوب‬ ‫در ای��ران را ب��ه ص��ورت ‪ MDF‬عن��وان می کند‪.‬‬ ‫او معتق��د اس��ت‪ MDF :‬از طری��ق واردات تامین‬ ‫می ش��ود و به صورت خام و روکش ش��ده است که‬ ‫بیشتر از کشورهای ترکیه‪ ،‬اندونزی‪ ،‬روسیه‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬المان‪ ،‬اتریش و فنالند تامین می شود‪ .‬البته‬ ‫محصوالت ترکیه و اندونزی نسبت به سایر کشورها‬ ‫بر اساس اخرین امار‬ ‫تا پایان سال ‪349، 92‬‬ ‫هزار متر مکعب چوب از‬ ‫روسیه توسط گمرک‬ ‫انزلی وارد کشور شده‬ ‫است‪.‬این مقدار چوب‬ ‫پس از بررسی به لحاظ‬ ‫افت و بیماری های‬ ‫قرنطینه ای نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪ 12‬درصد کاهش داشته‬ ‫است‬ ‫‹ ‹‪0‬صرفه اقتصادی ندارد!‬ ‫علیرض��ا فخف��وری مدیرعام��ل ی��ک ش��رکت‬ ‫تولیدکننده پوش��ش های چوب��ی‪ ،‬پارکت و مبلمان‬ ‫خارجی اس��ت‪ .‬وی دلیل اصلی استفاده نکردن از‬ ‫چوب در صنعت ساختمان ر ایران را گران بودن ان‬ ‫و قیمت تمام شده ساختمان هایی که در ان از چوب‬ ‫اس��تفاده شده ‪ ،‬می داند و می گوید‪ :‬برای سازندگان‬ ‫به صرفه نیس��ت که از چ��وب بیش از اندازه الزم در‬ ‫ارزان تر هستند و طرفداران بیشتری در بازار دارند‬ ‫و ام��روزه حدود ‪ 80‬تا ‪ 90‬درص��د واردات از ترکیه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹باقی ماندن در شیوه های سنتی‬ ‫انچه مدیرعامل این ش��رکت تولی��دی می گوید‪،‬‬ ‫مورد تایی��د نایب ریی��س اتحادی��ه تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان مبلمان نیز هس��ت‪ .‬او می گوید‪:‬‬ ‫مردم با فواید استفاده از چوب در ساخت وساز اشنا‬ ‫نیس��تند و همین موضوع باعث تمایل نداشتن انها‬ ‫به اس��تفاده بیشتر از چوب در س��اختمان های انها‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گفته علیرضا عباس��ی‪ ،‬اتش نخستین‬ ‫دغدغه ای است که هنگام فکر کردن به ساخت وساز‬ ‫ب��ا چوب به ذهن خطور می کند‪ ،‬در حالی که چوب‬ ‫مهندسی شده از فوالد در اتش‪ ،‬ایمن تر است‪ .‬یک‬ ‫تخته ضخیم چوب در بخش بیرونی نیم سوز می شود‬ ‫و چ��وب درونی را از اس��یب حفظ می کند‪ .‬وی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫ش��یوه س��نتی کاشت ‪ ،‬داشت و‬ ‫برداش��ت از درخ��ت را یکی از عوام��ل عدم پویایی‬ ‫ای��ن صنعت می داند و می افزاید‪ :‬روش های س��نتی‬ ‫برداش��ت از درختان‪ ،‬پرتی زی��اد دارد‪ .‬تجهیزات ما‬ ‫برای فراوری چوب به روز نیس��ت و فاصله زیادی با‬ ‫کشورهای پیشرفته در این زمینه داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹فاصله تا خودکفایی‬ ‫عباس��ی ادام��ه می ده��د‪ :‬مزیت های��ی که چوب‬ ‫نس��بت به س��ایر مواد دیگر در اصول س��اختمانی‬ ‫دارد‪ ،‬بی شمار است‪ .‬مثال برای سبک سازی می توان‬ ‫دیوارها‪ ،‬س��قف ها یا حتی کف را از چوب درس��ت‬ ‫کرد‪ .‬امروزه بعضی س��اختمان ها توس��ط پانل های‬ ‫چوبی صنعتی ساخته می شوند‪ .‬این پانل های چوبی‬ ‫بسیار راحت نصب می شوند و مقاومت بسیار زیادی‬ ‫در برابر باد و زلزل��ه دارند‪ .‬همچنین این پانل ها در‬ ‫گپ‬ ‫همزمان با لغو تحریم ها صورت گرفت‬ ‫بندر شهید رجایی میزبان نخستین کشتی بین المللی‬ ‫پس از لغو تحریم های بندری‪ ،‬نخس��تین کشتی‬ ‫الینر خارجی متعلق به خط کانتینری ‪Wan Hai‬‬ ‫طی مراس��می با حضور مس��ئوالن س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی و مدیران بندر شهیدرجایی در بزرگترین‬ ‫بندر تجاری کشور پهلو گرفت‪.‬این کشتی با ظرفیت‬ ‫‪ 6‬هزار ‪ TEU‬کانتینر از بندر سنگاپور به جبل علی و‬ ‫از انجا به بندر شهیدرجایی امده است‪.‬کشتی مذکور‬ ‫که ‪ 260‬متر طول و ‪ 33‬متر عرض دارد‪ ،‬قرار اس��ت‬ ‫در ترمینال دوم کانتینری بندر ش��هید رجایی ‪900‬‬ ‫کانتینر را بارگیری و ‪ 800‬کانتینر را نیز تخلیه کند‪.‬‬ ‫خ��ط کش��تیرانی ‪ Wan Hai‬تای��وان یک��ی از‬ ‫‪ 20‬خط کش��تیرانی برتر دنیاس��ت که ت��ا پیش از‬ ‫تحریم ه��ای غرب علیه ای��ران در زمینه های بیمه‬ ‫ه��ای دریایی‪ ،‬به بزرگترین بن��در تجاری ایران تردد‬ ‫داش��ته است ‪.‬با از س��رگیری تردد مستقیم خطوط‬ ‫معتبر کش��تیرانی جهان در بندر شهیدرجایی فاصله‬ ‫دستیابی به کاالها به میزان ‪ 7‬روز کاهش می یابد و‬ ‫این امر تا حدود زیادی در کوتاه کردن دست واسطه‬ ‫ه��ا و دالل ها در بازار تجارت بین المللی ایران موثر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر این که ب��ا رف��ع تحریم ه��ای بندری‬ ‫و دریان��وردی‪ ،‬کااله��ا از طری��ق خط��وط الینر به‬ ‫صورت مس��تقیم وارد بندر ش��هید رجایی می شود‪،‬‬ ‫در حالیک��ه پی��ش از این کاالها نخس��ت ب��ه بنادر‬ ‫کش��ورهای ترکی��ه‪ ،‬ام��ارات‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬عمان و‬ ‫امارات منتقل و از انجا با یک کش��تی دیگر به ایران‬ ‫حمل می ش��ود‪.‬این تبادل مستقیم محموله ها بین‬ ‫‪ 40‬تا ‪ 100‬دالر در هر تن هزینه تمام ش��ده کاال را‬ ‫کاهش می دهد‪.‬به نظر می رسد ورود این کشتی اغاز‬ ‫س��ریالی دنباله دار برای بازگشت خطوط کشتیرانی‬ ‫معتبر جهان به بندر ش��هید رجایی باش��د‪ ،‬خطوط‬ ‫کش��تیرانی اورگرین‪ ،‬هایوندای‪ ،‬هانجین و کاس��کو‬ ‫نیز طی چند ماه گذش��ته با برگزاری جلسات متعدد‬ ‫با مس��ئوالن س��ازمان بنادر‪ ،‬اعالم امادگی کرده اند‬ ‫ت��ا فعالیت خود را در این بندر از س��ر گیرند‪.‬فعالیت‬ ‫این خطوط کش��تیرانی در زمین��ه صادرات‪ ،‬واردات‪،‬‬ ‫ترانزیت و ترانشیپ است‪.‬سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫کش��ور در قال��ب تفاهم نامه‪ ،‬درخواس��ت مکتوب و‬ ‫اعالم بین المللی‪ ،‬امادگی بندر شهیدرجایی را برای‬ ‫پذیرش کشتی ها اعالم کرده است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت‪ ،‬مجتمع بندری شهیدرجایی با‬ ‫‪ 40‬پس��ت اسکله و در اختیار داشتن پیشرفته ترین‬ ‫ترمینال های کانتینری کش��ور‪ ،‬در مسیر تبدیل به‬ ‫بندر کانونی در عملیات جابجایی کاالهای کانتینری‪،‬‬ ‫اساس��ی‪ ،‬فوالدی و فراورده های نفت��ی قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫عل��ی جهاندیده مع��اون بندری س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی گف��ت‪ :‬محموله ای که وارد بندر ش��هید‬ ‫رجایی ش��ده اس��ت حدود ‪ 3‬هزار ‪ teu‬است که بر‬ ‫اس��اس هماهنگی های صورت گرفته قرار اس��ت این‬ ‫کش��تی تایوانی به طور مرتب به ایران تردد داش��ته‬ ‫باش��د و به دلیل اینکه ورود کاالها به کشور مستقیم‬ ‫انجام می شود ازنظر زمانی ‪ 15‬روز و از لحاظ دالری‬ ‫بزرگراه ها و پل های راه اهن کاربرد زیادی دارند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال رییس انجم��ن صنایع چوب نیز‬ ‫در گفت وگ��و با صمت‪ ،‬افزایش تمایل به اس��تفاده‬ ‫از صنای��ع چوب در صنعت س��اختمان را تمایل به‬ ‫اس��تفاده از ‪ MDF‬می دان��د و می گوی��د‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر در زمینه تولی��د نئوپان در ای��ران خودکفا‬ ‫هس��تیم حتی این محصول را به کشورهایی مانند‬ ‫ترکمنس��تان و ع��راق نیز ص��ادر می کنی��م اما در‬ ‫تولید ‪ MDF‬هنوز به مرحله خودکفایی نرسیدیم‪،‬‬ ‫بنابرای��ن نیمی از نی��از کش��ور را از طریق واردات‬ ‫تامین می کنیم‪.‬‬ ‫عبدالعظی��م اقاجانی معضل اصل��ی گرانی چوب‬ ‫برای اس��تفاده در صنعت ساختمان را کمبود چوب‬ ‫عنوان می کند و علت گرانی قیمت تمام ش��ده و در‬ ‫نتیجه عدم تمایل به اس��تفاده بیشتر از محصول در‬ ‫ساخت وس��از را همین مورد می دان��د‪ .‬این اظهارات‬ ‫نش��ان می دهد که با مدرن شدن شیوه زندگی ها و‬ ‫استفاده از مصالحی نوین به جای شیوه های سنتی‬ ‫و قدیمی‪ ،‬الزم اس��ت در کنار توجه تولیدکنندگان‬ ‫این موضوعات‪ ،‬مسئوالن امر نیز بر بسترسازی های‬ ‫الزم برای رواج این گونه س��اخت و س��از نیز اقدام‬ ‫ک��رده و ضمن فرهنگ س��ازی ب��رای اس��تفاده از‬ ‫محص��والت نوین‪ ،‬راه های الزم برای این امر را مهیا‬ ‫کرده و نس��بت به رفع کاس��تی های موجود در این‬ ‫زمینه اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ 1000‬دالر به نفع ایران است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اقداماتی را جه��ت تجهیز بنادر‬ ‫و اماده ش��دن برای ورود کشتی های خارجی انجام‬ ‫داده ایم همچنین مذاکراتی را با خطوط کش��تیرانی‬ ‫کشورهای هند‪ ،‬چین‪ ،‬تایوان و کره جنوبی داشته ایم‪.‬‬ ‫معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ‬ ‫به این سئوال که صحبتی با شرکت های کشتی رانی‬ ‫امریکا‪ ،‬کانادا و اروپایی ش��ده است گفت‪ :‬ایران اماده‬ ‫پذیرش کش��تی های الینری بزرگ در اب های خود‬ ‫اس��ت همچنین صحبت هایی با کش��ورهای اروپایی‬ ‫داشته ایم که به زودی این مذاکرات به نتیجه خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫جهاندیده در خصوص زمان برگزاری مناقصه بندر‬ ‫ش��هید رجایی گفت‪ :‬تا پایان س��ال و به طور موقت‬ ‫ش��رکت های س��ینا و بتا در این بندر مشغول به کار‬ ‫هس��تند و ‪ 4‬م��اه اینده مناقص های ک��ه تلفیقی از‬ ‫پیمان��کاران داخلی و خارجی اس��ت برگزار خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫عزم کمیسیون صنایع برای به‬ ‫روزکردنتجهیزاتفراوریچوب‬ ‫یلدا ی�زدان فرح�ی‪ :‬از انجایی که موضوع‬ ‫صنعتی س��ازی ساخت وس��از در ای��ران فاصله‬ ‫زیادی با صنعتی س��ازی روز دنیا دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫نمی توان توقع داش��ت که استفاده از چوب در‬ ‫صنعت ساختمان جایگاه خود را یافته باشد‪ .‬در‬ ‫این زمینه با علی اکبر ناصری‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنایع و نماینده مردم بابل در مجلس گفت وگو‬ ‫کردی��مک��هدرادام��همی خوانی��د‪:‬‬ ‫€ € اس�تفاده از چ�وب و فراورده ه�ای در‬ ‫صنعت ساخت وس�از ایران کمتر مورد توجه‬ ‫قرار گرفت�ه‪ .‬راهکار بهبود ای�ن روند را چه‬ ‫می دانی�د؟‬ ‫بای��د پذیرفت ک��ه ای��ران در صنعت چوب و‬ ‫فراوری ان فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته‬ ‫دارد و همی��ن موض��وع باع��ث ب��ه کارگی��ری‬ ‫روش های نادرس��ت اس��تفاده از چوب می شود‬ ‫ت��ا جایی ک��ه در یک دوره زمانی‪ ،‬برداش��ت از‬ ‫جنگل های ش��مال‪ ،‬به ش��دت افزایش یافت و‬ ‫ای��ن موض��وع جنگل های ش��مال را در معرض‬ ‫خطر ج��دی ق��رار داد‪ .‬این رخداد باعث ش��د‬ ‫ت��ا نمایندگان خطه ش��مال ب��ا رییس مجلس‬ ‫جلس��ه ای برگزار کنن��د‪ .‬در این جلس��ه مقرر‬ ‫ش��د جنگل ها با هدف بازسازی و جلوگیری از‬ ‫برداشت های بی رویه‪ ،‬در یک دوره تنفسی قرار‬ ‫گرفته و هرگونه برداش��تی ممنوع ش��ود‪.‬‬ ‫€ €ای�ران برای ف�راوری چ�وب همچنان از‬ ‫روش های س�نتی اس�تفاده می کند و همین‬ ‫موض�وع باع�ث هدررفت بخ�ش عمده ای از‬ ‫این منابع می شود‪ .‬کمیسیون صنایع مجلس‬ ‫در این زمینه اقدامی انجام داده اس�ت؟‬ ‫اعضای کمیس��یون صنای��ع مجلس برای به روز‬ ‫کردن فناوری و تجهیزات فراوری چوب در ایران‬ ‫به ویژه در شمال کشور پیگیری های الزم را انجام‬ ‫می دهن��د‪ ،‬اما این مه��م زمانی ب��ه مرحله عمل‬ ‫می رس��د که زمینه های الزم برای به روز ش��دن‬ ‫تجهیزات مدرن در ایران وجود داش��ته باش��د که‬ ‫در حال حاضر این ش��رایط مهیا نیس��ت‪.‬‬ ‫گفت وگو‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به صنعت گردشگری در گفت وگو با دکتر حمید ضرغام‬ ‫گردشگری ابزاری موثر برای انتقال ثروت و سرمایه‬ ‫€ €چ�ه عوامل�ی باع�ث روی اوری کش�ورهای تس��هیل کننده رشد محس��وب می ش��دند ولی بعدها مفهوم‬ ‫توسعه بس��ط یافت و حاال با در برگرفتن مالحظات اجتماعی‪،‬‬ ‫درحال توسعه به صنعت گردشگری شده است؟‬ ‫ما معموال توفیق توس��عه گردش��گری را به کمک نخستین اخالقی و زیست محیطی از طریق افزایش فرصت های انتخاب‬ ‫گونه ان‪ -‬گردشگری انبوه‪ -‬ارزیابی می کنیم‪ .‬بنابراین هر وقت به بهتر شدن زندگی بشر می پردازد‪ .‬چنین توسعه ای نیازمند‬ ‫موضوع توسعه گردشگری مطرح می شود تعداد گردشگران و مشارکت عمومی در برنامه هاس��ت‪ .‬به هرحال‪ ،‬اگرچه توسعه‬ ‫درامد حاصل از انان مالک قضاوت در مورد توفیق گردشگری پایدار گردشگری اصوال مفید است‪ ،‬اما اجرای ان برای رسیدن‬ ‫ق��رار می گیرد‪ .‬اما گردش��گران چ��را به کش��ورهای در حال به هدف های مورد انتظار با توجه به ش��رایط مسلط اجتماعی‪-‬‬ ‫توس��عه روی می اورند؟ گردش��گری فعالیتی است که افراد با اقتصادی و سیاسی در جهان درحال توسعه کاری بسیار دشوار‬ ‫مذاهب و فرهنگ های متف��اوت را به یکدیگر پیوند می دهد و است‪ .‬از این رو هرگونه بهره برداری از اصول توسعه گردشگری‬ ‫به انها کمک می کند تا یکدیگر را با وجود تنش های سیاس��ی پایدار مستلزم اراده ای جدی برای انتخاب سیاسی و اقتصادی‬ ‫و اجتماع��ی بهت��ر درک کنند‪ .‬در واقع جس��ت وجوی مکانی و تصمیم گیری مبتنی بر ش��ناخت روابط پیچیده اجتماعی‪،‬‬ ‫مقدس و امید به کش��ف و دس��تیابی به جامعه ای که مردم ان اقتصادی و زیست محیطی و تجارت است‪.‬‬ ‫به معنای واقعی کلمه‪ ،‬همدل باش��ند؛ یعنی روح همس��انی‪€ € ،‬ورود انبوه گردشگر به کش�ورهای در حال توسعه‬ ‫یکپارچگی و برابری در ان حس ش��ود‪ ،‬انسان ها را وادار به سفر روی مس�ائل فرهنگ�ی و سیاس�ی ای�ن کش�ورها چه‬ ‫از مامن معمول ش��ان می کند‪ .‬ظاهرا چنین مقصدهایی را هم تاثیری دارد؟‬ ‫بس��یاری از کشورهای درحال توسعه دارای ان چنان قدرت‬ ‫نه در مناطق توس��عه یافته (که مردمانش بیش از پیش درگیر‬ ‫منفعت طلبی های فردی شده اند) بلکه در مناطق عقب مانده‪ ،‬سیاس��ی و اقتداری که بتواند مردم را در تصمیم گیری دخیل‬ ‫س��ازد‪ ،‬نیستند‪ .‬به عالوه بس��یاری از تصمیم گیری های کالن‬ ‫راحت تر می توان یافت‪.‬‬ ‫ل توس��عه‪ ،‬از س��وی دولت هایی و خ��رد گردش��گری بین الملل ه��م در جای دیگر و توس��ط‬ ‫این تمایل به مناطق درحا ‬ ‫که حضور گردش��گر برایشان حکم درامد ارز خارجی را داشت شرکت های چندملیتی گرفته می شود‪ .‬انها هم اغلب به منافع‬ ‫به ش��دت مورد اس��تقبال قرار گرفت و درهای کش��ور را برای کش��ور میزبان توجهی ندارند‪ ،‬به طوری ک��ه اگر نیک بنگریم‬ ‫ورود گردشگران گشودند‪ .‬برای انان گردشگری بهترین عامل کشورهای جهان س��ومی ای که از گردش��گری به عنوان ابزار‬ ‫توس��عه تلقی می شد و چون گردشگر بیشتر را معادل موفقیت توسعه استفاده می کنند تحت تسلط شرکت های چندملیتی‬ ‫گردشگری می دانس��تند از تخصیص تسهیالت به این بخش درمی این��د‪ .‬تئوری ه��ا و مدل های توس��عه گردش��گری هم‬ ‫برای جذب گردش��گر بیش��تر دریغ نمی کردن��د‪ .‬به ویژه انکه عمدتا متناس��ب با شرایط کشورهای توس��عه یافته ساخته و‬ ‫پرداخته ش��ده اند‪ ،‬بنابرای��ن اجرای انها‬ ‫توسعه این بخش نه به سرمایه کالن نیاز‬ ‫در کش��ورهای درحال توسعه با چالش ها‬ ‫داشت و نه به منابع خارجی‪ .‬ولی گذشت‬ ‫توسعه گردشگری‬ ‫و کش��مکش هایی مواجه می ش��ود‪ .‬این‬ ‫زم��ان و اث��رات اجتماع��ی‪ -‬فرهنگی‬ ‫و زیس��ت محیطی حض��ور بی��ش از لزوما به معنی حضور‬ ‫محدودیت ه��ا اغل��ب انعکاس��ی از غلبه‬ ‫س��اختارهای فرهنگ��ی‪ ،‬اقتص��ادی و‬ ‫ظرفیت تحمل بیگانگان در مقصدهای‬ ‫تعداد بیشتر گردشگر‬ ‫سیاس��ی‪ -‬اجتماع��ی در کش��ورهای‬ ‫گردش��گری وجه ناخرسند گردشگری‬ ‫نیست‪ .‬با این حال‬ ‫درحال توسعه اس��ت و نشان می دهد هر‬ ‫انبوه را اش��کار ساخت و اش��کال نوین‬ ‫محدودیت هایی مانند‬ ‫کجا مالحظات فرهنگی‪ -‬اجتماعی الزم‬ ‫گردش��گری جایگزین گردشگری انبوه‬ ‫موانع سازمانی‪،‬‬ ‫را در نظ��ر نگرفته و بیش از حد مش��تاق‬ ‫شد‪.‬‬ ‫منافع اقتص��ادی این فعالیت ش��ده ایم‬ ‫ساختارهای قدرت‪،‬‬ ‫€ €ممکن است درباره این اشکال‬ ‫اثرات منفی گردش��گری از اثرات مثبت‬ ‫نوین توضیح دهید؟‬ ‫گروه های فشار و‬ ‫ان بیشتر شده است‪.‬‬ ‫گردش��گری ان��واع مختلف��ی دارد و‬ ‫سیستم های اقتصادی و‬ ‫€ €اث�رات مثبت گردش�گری در‬ ‫متناس��ب با این انواع‪ ،‬خواست ها‪ ،‬نیازها‬ ‫قانونی‪ ،‬از موانع تحقق چه حوزه هایی است؟‬ ‫و خدمات مورد درخواس��ت گردشگران‬ ‫مختلف نیز یکس��ان نیست؛ برای مثال هدف ها به شمار می روند‬ ‫با توجه به ظرفیت بالقوه گردش��گری‬ ‫در ایج��اد اش��تغال به وی��ژه مش��اغل و‬ ‫گردش��گرانی که به قصد دی��دار اقوام و‬ ‫کس��ب وکارهای کوچک‪ ،‬مش��ارکت در‬ ‫دوستان مس��افرت می کنند معموال به‬ ‫هتل و حتی رس��توران بیرون از منزل نیاز ندارند‪ ،‬اما از س��ایر برنامه های گردشگری می تواند فرصت های شغلی بی شماری‬ ‫تسهیالت استفاده می کنند‪ .‬در مقابل برای گردشگرانی که به ب��رای جامعه گردش��گرپذیر به دنب��ال داش��ته و گامی موثر‬ ‫قصد تجارت س��فر می کنند‪ ،‬هتل و تسهیالت اقامتی اهمیت در زمین��ه تحقق معیش��تی پایدار برای مردم به حس��اب اید‪.‬‬ ‫زیادی دارد‪ ،‬درحالی که ممکن اس��ت عالقه ای به جاذبه های توسعه گردش��گری در مناطق کمتر توس��عه یافته منافعی به‬ ‫محلی نداشته باشند‪ .‬یا گردشگر روستایی (‪ )rural tourist‬ش��رح زیر دارد‪ :‬ارتقای مقام و جایگاه مردم ساکن مقصدهای‬ ‫معم��وال تمایلی ب��ه خدمات ش��هری ندارد و مایل اس��ت در گردش��گرپذیر‪ ،‬افزایش حضور م��ردم محلی در مدیریت های‬ ‫طول س��فر در روس��تا اقامت کند‪ .‬بر این اساس صاحب نظران س��ازمانی به عن��وان تصمیم گی��ران کلی��دی‪ ،‬افزایش تالش‬ ‫و س��ازمان های بین الملل��ی ب��ا توجه به معیاره��ای مختلف‪ ،‬فردی و مدیریتی مس��ئوالنه به جهت رضایت روانی از مالکیت‬ ‫دس��ته بندی های متع��ددی از گردش��گری ارائ��ه کرده اند‪ ،‬کس��ب وکار خود‪،‬توانمندس��ازی جامعه محلی اشتغال افراد‬ ‫گردش��گری نوین یا گردش��گری جایگزین یکی از این اشکال نات��وان‪ ،‬پیر یا نوجوان‪ ،‬زن��ان‪ ،‬اعضای خان��واده و به طور کلی‬ ‫اس��ت که در پاس��خ به مشکالت ناشی از توس��عه گردشگری افرادی که بیکار باش��ند با توجه به مالکیت خانوادگی بر کسب‬ ‫انب��وه مطرح ش��د و هدف ان توجه به محیط زیس��ت و جامعه وکاره��ای گردش��گری‪ ،‬افزایش به��ره وری از طریق تحریک‬ ‫گردشگرپذیر اس��ت نه صرفا منافع اقتصادی سرمایه گذاران‪ .‬ظرفیت های��ی که علی رغ��م قابلیت غیرقابل انکارش��ان مورد‬ ‫در یک تقس��یم بندی دیگر‪ ،‬گردش��گری به ‪ 3‬ن��وع فرهنگی‪ ،‬بهره برداری قرار نگرفته اند‪.‬‬ ‫طبیعت گردی و ماجراجویانه تقس��یم ش��ده است‪ .‬انواع دیگر € €با ای�ن فواید چگونه می توان گردش�گر بیش�تری‬ ‫گردشگری نظیر گردشگری فضایی‪ ،‬گردشگری الکترونیکی جذب کرد؟‬ ‫مطالعه در مورد راه های افزایش تعداد گردشگران عمده ترین‬ ‫و اینترنتی که در س��ال های اخیر اغاز ش��ده‪ ،‬درحال افزایش‬ ‫اس��ت‪ .‬به هرحال‪ ،‬در گردش��گری های امروزی (‪ New Age‬بخش تحقیقات گردش��گری بوده است‪ .‬این تحقیقات بیشتر‬ ‫‪ )tourism‬مسافران قصد دارند از دنیای مادی فاصله گرفته از س��وی اقتصاددانان صورت گرفته و بر نکاتی در سطوح ملی‪،‬‬ ‫محلی و منطقه ای به عنوان اثرات مثبت تمرکز داش��ته است‪.‬‬ ‫و به مفهوم عمیق و معنوی تری از زندگی دست یابند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا گردش�گری می تواند موتور محرک�ه اقتصاد و نکات��ی مانند کمک ب��ه درامدهای دولتی‪ ،‬کم��ک به افزایش‬ ‫درامد ارزی‪ ،‬اشتغالزایی و کمک به توسعه منطقه ای‪.‬‬ ‫ابزار توسعه باشد؟‬ ‫توس��عه عبارت است از بهس��ازی فرصت ها و ارتقای سطح € €چ�ه محدودیت هایی در راه توس�عه گردش�گری‬ ‫کیفیت زندگی مردم برای دستیابی گسترده تر به زندگی بهتر وجود دارد؟‬ ‫توجه دارید که توسعه گردشگری لزوما به معنی حضور تعداد‬ ‫ش��امل هدف های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و سیاس��ی‪.‬‬ ‫ازاین روی در کش��ورهای کمتر توسعه یافته فرایندی مستمر بیشتر گردشگر نیست‪ .‬با این حال محدودیت هایی مانند موانع‬ ‫و بلندمدت اس��ت که از رش��د اقتصادی سرچشمه می گیرد‪ .‬سازمانی‪ ،‬س��اختارهای قدرت‪ ،‬گروه های فشار و سیستم های‬ ‫توس��عه بعد از جنگ جهانی دوم‪ ،‬معادل رشد اقتصادی در نظر اقتص��ادی و قانونی‪ ،‬فقدان همکاری و هماهنگی در بنگاه های‬ ‫گرفته می ش��د و عامل های فرهنگی و اجتماعی تنها به عنوان درگیر خدمات گردش��گران و درنهای��ت نبود اطالعات موثق‪،‬‬ ‫در دس��ترس جامع��ه محلی از موانع تحقق هدف ها به ش��مار‬ ‫می روند‪ .‬مش��کالت دیگ��ری مانند نبود یک سیس��تم قانونی‬ ‫مناسب‪ ،‬کم توجهی به منابع انسانی اموزش دیده و نبود منابع‬ ‫مالی نیز از جمله مشکالت پیش روی مشارکت محلی است‪.‬‬ ‫€ €چگونه می ت�وان بر این محدودیت ها و مش�کالت‬ ‫غلبه کرد؟‬ ‫سیاس��ت های گردش��گری‪ ،‬تنها درصورتی ک��ه به گونه ای‬ ‫طراحی ش��ده باش��ند که بتوانن��د نابرابری ه��ای اجتماعی‪-‬‬ ‫اقتصادی را تا حد ممکن کاهش داده و اطمینان حاصل ش��ود‬ ‫که این سیاس��ت ها به ش��کلی صحیح و بی نق��ص قابلیت اجرا‬ ‫دارن��د‪ ،‬موفق خواهند ش��د‪ .‬نکته قابل توجه ان اس��ت که در‬ ‫کش��ور ما اصوال بیشتر انتقادها از توس��عه گردشگری متوجه‬ ‫نگرانی ه��ای فرهنگ��ی و اجتماع��ی اس��ت‪ .‬به ح��دی که در‬ ‫سال های اخیر‪ ،‬انتقادها در مورد هزینه های توسعه گردشگری‬ ‫ب��ه انتقاد در م��ورد هزینه های فرهنگی ک��ه جوامع برخوردار‬ ‫از رواج گردش��گری انبوه بین المللی متحمل می شوند‪ ،‬تغییر‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬به هر صورت‪ ،‬حضور گردشگرانی که نسبت‬ ‫به فرهنگ و ارزش های م��ورد احترام مردم محلی‪ ،‬بی توجه و‬ ‫بی مس��ئولیتند‪ ،‬مخالفت مردم محلی را با توسعه گردشگری‬ ‫برمی انگیزد‪ .‬اما در کش��ورهایی که خواس��تار منافع اقتصادی‬ ‫گردشگری هستند پاسخ دولت ها به این مشکل را می توان در‬ ‫‪ 2‬گروه از سیاس��ت ها طبقه بندی کرد‪ :‬یکی حمایت از کنترل‬ ‫گردشگری و دیگری جداسازی گردشگران‪.‬‬ ‫€ € می شود درباره این‪ 2‬سیاست بیشتر توضیح دهید؟‬ ‫در برخی کش��ورها ورود گردش��گران را با توجه به ظرفیت‬ ‫تحم��ل (اجتماع��ی‪ -‬کالبدی و سیاس��ی‪ -‬فرهنگی) به طرق‬ ‫مختلف کنترل می کنند‪ .‬ش��رایط خاصی برای ورود خارجیان‬ ‫مص��وب می کنن��د و رفتاره��ای ان��ان را به دق��ت تحت نظر‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫برخی دیگر اصوال مناطق خاصی را برای حضور گردشگران‬ ‫در نظ��ر می گیرند و ان مناطق را از دید جوامع محلی اس��تتار‬ ‫می کنند‪ .‬مثال در کشورهای اسالمی‪ ،‬سواحل خاصی را ایزوله‬ ‫می کنند تا گردش��گران بتوانند فعالیت هایی را که با اعتقادات‬ ‫معمول مردم مغایرت دارد‪ ،‬ازادانه انجام دهند‪.‬‬ ‫€ €رویکرد دولت ایران نس�بت به توسعه گردشگری‬ ‫چگونه است؟‬ ‫ی��ک واقعیت غیرقابل انکار ان اس��ت که گردش��گری برای‬ ‫جمهوری اسالمی ایران ان طور که گفته اند «اکل میته» است‪.‬‬ ‫گردش��گری بین الملل در س��ال های اخیر روندهای تازه ای را‬ ‫ش��اهد بوده اس��ت‪ .‬این روندها عوامل کلیدی در تهیه برنامه‬ ‫توسعه و شیوه های گردش��گری خواهند بود و توان برنامه ریز‬ ‫و سیاس��ت گذار را در پیش بین��ی تقاضای ان��واع محصوالت‬ ‫گردش��گری افزای��ش می دهند‪ .‬از نتایج ای��ن روندها می توان‬ ‫به چند مورد اش��اره کرد‪ :‬اول اینکه س��هم صنعت گردشگری‬ ‫در تولید ناخالص ملی و رش��د اقتصادی از بخش های س��نتی‬ ‫اقتص��اد (مانند صنایع تولیدی و کش��اورزی) پیش��ی گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬دوم؛ محاس��به هزینه‪ -‬فایده گردش��گری در اقتصاد‬ ‫دشوار است اما حساب اقماری گردشگری که از سوی سازمان‬ ‫جهانی تجارت طراحی شده به رفع این معضل پرداخته است‪.‬‬ ‫سوم؛ گردشگران به مسائل زیست محیطی و میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫بیش از پیش توجه پیدا کرده اند‪ .‬چهارم؛ توس��عه فناوری های‬ ‫حمل ونق��ل و ارتباطات موج��ب ظهور مس��تمر فعالیت ها و‬ ‫مقصدهای نوین گردش��گری ش��ده اس��ت‪ .‬پنجم؛ روندهایی‬ ‫مانند فراملی ش��دن گردش��گری‪ ،‬حضور بیش��تر سالمندان‪،‬‬ ‫حض��ور اف��راد دارای ناتوانایی ه��ای جس��می‪ ،‬گردش ه��ای‬ ‫اموزشی‪ ،‬افزایش گردشگران اشرافیت طلب‪ ،‬فرصت مناسبی‬ ‫ب��رای تامین نیازهای انها فراهم کرده است‪.‬شش��م؛ با افزایش‬ ‫تقاضا برای گردشگری دریایی و افزایش تمایل به فعالیت های‬ ‫ماجراجوی��ی و ورزش��ی در زمان گذران ایام فراغت‪ ،‬اش��کال‬ ‫جدیدی از گردشگری به وجود امده است‪.‬‬ ‫افزای��ش همکاری ه��ای منطقه ای و طراح��ی کریدورهای‬ ‫بین المللی گردش��گری‪ ،‬اینده امیدبخشی را برای گردشگری‬ ‫ایران فراهم کرده است‪ .‬هفتم؛ انگیزه اصلی همه کسانی که به‬ ‫سفر می روند‪ ،‬کش��ف واقعیت هایی ورای زندگی معمول شان‬ ‫است‪ .‬از این نظر‪ ،‬به نوعی یک حرکت مذهبی انجام می دهند‪.‬‬ ‫با این نگاه اصوال به جز گردش��گری مذهبی‪ ،‬ش��کل دیگری از‬ ‫گردش��گری وجود ندارد‪ .‬سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دس��تی ای��ران به عن��وان متول��ی ای��ن فعالیت مهم‬ ‫فرهنگی‪ -‬اقتصادی می تواند برای ممانعت از تبعات ناخرسند‬ ‫توسعه گردش��گری بین الملل‪ ،‬ضمن انعقاد تفاهمنامه هایی با‬ ‫کش��ورهایی که با ایران تبادل گردش��گر دارند (مانند ترکیه‪،‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪31‬‬ ‫بابک مهدیزاده – گروه گزارش‪ :‬دکتر حمید ضرغام‬ ‫بروجنی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی‪،‬‬ ‫فوق لیسانس خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه‬ ‫سانفرانسیسکو و دکترای خود را نیز در رشته مدیریت‬ ‫گرایش تحقیق در عملیات از دانشگاه تهران گرفته است‪.‬‬ ‫اما تخصص اش برنامه ریزی توسعه گردشگری است و‬ ‫سال هاست در این حوزه فعالیت می کند و اثار و تحقیقات‬ ‫فراوانی نیز در این حوزه دارد‪ .‬‬ ‫پاکستان‪ ،‬هند‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬مالزی‪ ،‬تایلند‪ ،‬عربستان اطالعات گردش��گری‪ ،‬پارک های ملی ‪ ،‬موسسه های اموزشی‬ ‫صعودی‪ ،‬چین‪ ،‬س��نگاپور و‪ )...‬روند توسعه را تسهیل کرده و با و نظایر ان ممکن اس��ت براس��اس روش های تحلیل هزینه‪-‬‬ ‫س��ایر کش��ورها به منظور بهره برداری از تجربه های انان وارد فایده قابل توجیه باش��د نه صرف س��وداوری تجاری‪ .‬دوم‪ ،‬در‬ ‫مقصدهای گردش��گری‪ ،‬هدف از تشکیل سرمایه ثابت‪ ،‬عمدتا‬ ‫مذاکره شود‪.‬‬ ‫€ €اگ�ر چنی�ن روندی طی ش�ود چ�ه دورنمایی برای ایج��اد دارایی اس��ت‪ .‬بنگاه هایی که در درجه اول س��ازندگان‬ ‫دارایی هس��تند‪ .‬به ج��ای احداث اداره‪ ،‬کارخانه ی��ا انبار کاال‪،‬‬ ‫توسعه گردشگری ایران متصور هستید؟‬ ‫هدف های برنامه توسعه‪ ،‬ایجاد توسعه پایدار و بالمال و بهبود بناهای جدید مانند هتل‪ ،‬تفریحگاه‪ ،‬دهکده های گردشگری‪،‬‬ ‫کیفیت زندگی مردم است‪ .‬نظریه ها و مدل های گوناگونی برای پیس��ت اسکی‪ ،‬سالن کنفرانس و‪ ...‬می س��ازند‪ .‬هرچند انگیزه‬ ‫توس��عه در سرتاسر جهان مطرح شده اس��ت که دیدگاه های این بنگاه ها‪ ،‬کس��ب س��ود از این بناهاس��ت اما انگیزه مهم تر‬ ‫خوش��بینانه و بدبینانه ای درباره اینده توسعه دارند‪ .‬به استناد رشد چشمگیر ارزش دارایی است‪ .‬بخش گردشگری تنها یک‬ ‫گ��زارش توس��عه جهانی‪ ،‬این نظریه ها در م��ورد اینده عناصر بهره بردار اس��ت که دارایی را اجاره می کند و بازده این کار باید‬ ‫سیاست های توسعه توافقی همگانی دارند‪ .‬عناصری که شامل با بازده حاص��ل از اجاره دارایی ب��رای فعالیت های دیگر قابل‬ ‫این اصول هستند؛ یک‪ :‬هدف های توسعه پایدار‪ ،‬دو‪ :‬وابستگی رقابت باشد‪ .‬بنابراین س��رمایه گذاران می توانند موسسه هایی‬ ‫سیاس��ت های توسعه به یکدیگر‪ ،‬سه‪ :‬نقش حیاتی دولت ها در مانند بانک ها‪ ،‬ش��رکت های بیمه‪ ،‬ساختمانی و صنعتی باشند‬ ‫امر توسعه و چهار‪ :‬اهمیت یکسان فرایندها به اندازه سیاست ها‪ .‬که عمال خود در صنعت گردشگری نقشی ندارند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‪ ،‬چارچوب جامع توس��عه را به منظور تالش برای € €به عنوان اخرین سوال‪ ،‬چرا اصال سرمایه گذار در‬ ‫عملی کردن یک رهیافت جامع در دس��تیابی به توسعه تنظیم بخش گردش�گر س�رمایه گذاری می کند‪ ،‬درحالی که‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬هدف از طراحی این چارچوب دستیابی به ابزاری می تواند سرمایه اش را در حوزه های بزرگ تری چون‬ ‫در خدم��ت برنامه ری��زی و مدیریت‪ ،‬ب��رای هماهنگ کردن صنعت هزینه کند؟‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش گردشگری‪ ،‬چند ویژگی دارد که‬ ‫پاس��خ ها‪ ،‬غلبه بر موانع و رسیدن به توسعه پایدار است‪ .‬اجرای‬ ‫موفق این راهبردها در هر کش��وری مستلزم همکاری دولت‪ ،‬بیش از بخش های دیگر جاذب��ه ایجاد می کند‪ .‬این ویژگی ها‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬سازمان های مردم نهاد(‪ )NGO‬و گروه های در کل‪ ،‬بازده مالی بالقوه س��رمایه گذاری را افزایش می دهند‪.‬‬ ‫خیریه اس��ت (گزارش توسعه جهانی س��ال ‪ .)2000‬در مورد بعضی از پروژه های س��رمایه گذاری گردش��گری با این هدف‬ ‫توسعه گردش��گری در دنیا و ایران به عنوان یکی از شاخه های اجرا می ش��وند ک��ه گردش��گران و س��ایر مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫توس��عه پایدار باید بگویم که گردشگری (به ویژه در دهه اخیر) محص��والت حاصل را مش��ترکا مورد اس��تفاده ق��رار دهند‪.‬‬ ‫به عنوان ابزاری برای دستیابی به توسعه‬ ‫برای مث��ال‪ ،‬اتوبوس های گش��ت های‬ ‫مقصده��ا مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫س��یاحتی قادرند نیازهای مس��افرتی‬ ‫در واق��ع علت تروی��ج ان در هر منطقه و سرمایه گذاری داخلی به‬ ‫مصرف کننده محلی را نیز تامین کنند‪.‬‬ ‫‪ 2‬صورت خصوصی و‬ ‫ناحیه در کشورهای درحال توسعه نقش‬ ‫به ای��ن ترتیب ب��ا هر س��رمایه گذاری‬ ‫جدی��د در تجهی��زات‪ ،‬جریان ه��ای‬ ‫ان در تس��ریع فرایند توس��عه است‪ .‬این دولتی انجام می شود که‬ ‫نقش گردش��گری رس��ما مورد پذیرش‬ ‫پولی و بازده مش��ترکی از ه��ر ‪ 2‬گروه‬ ‫هر بخش دربرگیرنده‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ ،‬به حدی که مطالعات‬ ‫مصرف کنندگان (محلی و گردشگران)‬ ‫تشکیل سرمایه در‬ ‫عاید خواهد ش��د‪ .‬ای��ن درامد مضاعف‬ ‫س��ازمان جهانی جهانگ��ردی (‪)1980‬‬ ‫زیربناها‪ ،‬تاسیسات و‬ ‫توجیه کننده خرید دارایی هایی اس��ت‬ ‫نشان می دهد در طول ‪ 50‬سال گذشته‪،‬‬ ‫که ب��رای اس��تفاده در یک ب��ازار قابل‬ ‫گردش��گری از فعالیت��ی تفری��ح محور‬ ‫عوامل نرم افزاری است‪.‬‬ ‫به بخ��ش اصلی تج��ارت جهانی تبدیل مالحظات زیادی الزم است توجی��ه نیس��تند‪ .‬گردش��گری عرصه‬ ‫مناس��بی ب��رای اج��رای پروژه ه��ای‬ ‫ش��ده و می تواند بر ایج��اد نظم جدید‬ ‫در تا سرمایه گذاری خارجی‬ ‫کوتاه مدت و با بازیافت فوری س��رمایه‬ ‫اقتص��اد جهانی تاثیر داش��ته‪ ،‬ب��ه از بین‬ ‫بردن شکاف بین کشورهای توسعه یافته در تسهیالت گردشگری به اس��ت‪ .‬گردش��گران با س��فر ب��ه محل‬ ‫وابستگی منجر نشود‬ ‫تولید عمدت��ا مصرف کننده خدمات و‬ ‫و درحال توسعه کمک کرده و ثبات رشد‬ ‫غالب��ا متقاضی جاذبه های نو هس��تند‪،‬‬ ‫و توس��عه س��ریع اقتصادی و اجتماعی را‬ ‫بنابرای��ن می توان پروژه های��ی را اجرا‬ ‫به وی��ژه در کش��ورهای درحال توس��عه‬ ‫تضمین کند‪ .‬برای بس��یاری از کش��ورهای درحال توسعه که ک��رد که بازدهی فوری دارند‪ .‬بعض��ی از این پروژه ها همچون‬ ‫از نظ��ر صنعتی محدود و از نظر منابع طبیع��ی کم توانند و به رویدادهای ورزشی یا جش��ن ها نیاز به سرمایه جاری دارند و‬ ‫کمک های بین المللی وابس��ته اند‪ ،‬گردش��گری ممکن است از تسهیالت ثابت فعالیت های دیگر استفاده می کنند‪ .‬بعضی‬ ‫تنها گزینه واقعی کس��ب درامدهای خارجی‪ ،‬ایجاد اش��تغال دیگر مانند نمایش��گاه ها نیاز به تشکیل سرمایه ثابت بیشتری‬ ‫و جذب س��رمایه خارجی باشد‪ .‬گردش��گری ابزاری موثر برای دارند‪ .‬اما این سرمایه نیز در کوتاه مدت بازیافت می شود‪ .‬بازده‬ ‫انتقال ثروت و س��رمایه از کش��ورها یا مناط��ق ثروتمندتر به سرمایه در صنعت گردش��گری عمدتا در طول دوره برگزاری‬ ‫نواحی کمتر توس��عه یافته و فقیرتر اس��ت‪ .‬این توزیع ثروت در ای��ن وقایع عاید می ش��ود که می تواند فقط ی��ک دوره زمانی‬ ‫نتیجه هزینه کرد گردشگران در مقصدهای گردشگری عالوه کوتاه باشد‪ .‬بنابراین سرمایه گذاری در چنین پروژه هایی برای‬ ‫بر س��رمایه گذاری داخلی و خارجی در تاسیسات و تسهیالت س��رمایه گذارانی که معیار ارزیابی س��رمایه گذاری را بازیافت‬ ‫گردش��گری اتفاق می افتد‪ .‬مع الوصف مالحظات زیادی الزم س��ریع سرمایه قرار می دهند‪ ،‬بس��یار جاذبه دارد‪ .‬بنگاه هایی‬ ‫اس��ت تا سرمایه گذاری خارجی در تس��هیالت گردشگری به که در دارایی های گردشگری سرمایه گذاری می کنند معموال‬ ‫سایر کاربردهای بعدی ان را نیز مورد توجه قرار می دهند‪ .‬این‬ ‫استثمار و وابستگی منجر نشود‪.‬‬ ‫€ €سرمایه گذاری ها به چه شکل انجام می گیرد؟‬ ‫توج��ه‪ ،‬ارزش نهایی این دارایی ها را باال می برد‪ .‬در مقایس��ه با‬ ‫س��رمایه گذاری داخل��ی ب��ه ‪ 2‬صورت خصوص��ی و دولتی س��رمایه گذاری در دارایی هایی چون ماشین االت خاص یک‬ ‫انجام می ش��ود که هر بخش دربرگیرنده تش��کیل سرمایه در صنعت که تنها یک نوع کاربرد و یک ارزش نهایی دس��ت دوم‬ ‫زیربناها‪ ،‬تاسیس��ات و عوامل نرم افزاری از قبیل تربیت نیروی (با توجه ب��ه وضعیت اقتصادی ان صنع��ت) دارند‪ .‬در بخش‬ ‫انسانی و‪ ...‬است‪ .‬درخصوص سرمایه های خارجی ‪ 3‬نوع تامین گردش��گری‪ ،‬به رغم وجود پروژه هایی که بازگش��ت سرمایه‬ ‫مالی‪ :‬بدون مش��ارکت طرف خارجی‪ ،‬با مش��ارکت خارجی و س��ریعی دارند؛ بس��یاری س��رمایه گذاری ها به جهت منافع‬ ‫تجارت متقابل قابل بحث اس��ت که خود ش��امل انواع مختلف بلندمدتش��ان توجیه دارند‪ .‬خدمات گردشگری عمدتا فصلی‬ ‫وام سرمایه گذاری خارجی مستقیم‪ ،‬غیرمستقیم و‪ ...‬می شود‪ .‬هس��تند و در نتیجه‪ ،‬درامدهای ان ماهیت نامنظم و مقطعی‬ ‫در فعالیت های گردش��گری‪ ،‬سرمایه گذاری از همان اصول دارن��د‪ .‬این ویژگی‪ ،‬س��وداوری مورد انتظار س��رمایه گذاری‬ ‫تجاری حاکم بر صنایع دیگر تبعیت می کند‪ .‬عرضه کنندگان‪ ،‬گردش��گری را کاهش می دهد‪ .‬کنترل اثرات اقتصادی فصلی‬ ‫از مح��ل ف��روش محص��ول به گردش��گران یا ب��ه یک بخش بودن گردش��گری نیاز ب��ه مدیریت صحی��ح نقدینگی دارد‪.‬‬ ‫پشتیبان گردش��گری‪ ،‬بازده سوداوری را پیش بینی می کنند تصمیم گیری درباره س��رمایه گذاری در بخش گردش��گری‬ ‫اما س��رمایه گذاری در گردش��گری دالیل دیگری نیز دارد که ب��ا در نظ��ر گرفتن پراکندگ��ی فعالیت های ای��ن بخش (که‬ ‫اغلب ب��ا هدف های کل��ی بنگاه های این بخ��ش ارتباط دارد‪ :‬یک��ی از ویژگی های بارز این صنعت اس��ت) به ش��دت نیاز به‬ ‫اول‪ ،‬دولت ه��ا اغلب به منظ��ور تامین اه��داف اجتماعی و نه مطالعات امکان سنجی دارد‪ .‬این مطالعه متغیرهای اقتصادی‪،‬‬ ‫اقتصادی در پروژه های گردش��گری سرمایه گذاری می کنند‪ .‬بازاریابی‪ ،‬مالی و عملیاتی را ش��امل می شود و عملیاتی بودن‬ ‫س��رمایه گذاری در تاسیس��ات زیربنایی حمل ونق��ل‪ ،‬مراکز پروژه موردنظر را ارزیابی می کند‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مردادماه ‪13 - 1393‬شوال ‪ 10 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫تلنگر‬ ‫* پیشنهاد‬ ‫کافیست لوله جمع اوری پسمانده دستشویی ها و‬ ‫حم��ام به توالت فرنگی یا فالش تانک ها وصل ش��ود تا‬ ‫کلی در مصرف اب صرفه جویی شود‪.‬‬ ‫در شست وشو می ش��ود یک لگن اب را پر کرد و‬ ‫به جای دوش از ان برای شست وشو استفاده کرد تا کلی‬ ‫در مصرف اب اسراف نکنید‪.‬‬ ‫دول��ت اگر یاران��ه ای برای نگهداری ش��بکه اب‬ ‫داخل س��اختمان ها صرف کند چندبرابر از میزان کلی‬ ‫سرمایه گذاری اش برای ابرسانی بی نیاز خواهد شد‪.‬‬ ‫مخاطبان اگر در این مورد پیش��نهادی دارند با ما‬ ‫در میان بگذارند‪.‬‬ ‫یک فرمول ساده اما فراموش شده‪.‬‬ ‫در رابطه مش��تری و فروشنده ‪ 2‬فرمول ساده وجود‬ ‫دارد‪ -1 :‬همیش��ه حق با مشتری است‪ -2 .‬اگر حق با‬ ‫مشتری نباشد حتما فرمول اول را از نو بخوانید‪.‬‬ ‫* لطیفه‬ ‫‪ 5‬ادمخ��وار به عنوان برنامه نویس در یک ش��رکت‬ ‫کامپیوتری استخدام شدند‪ .‬هنگام مراسم خوشامدگویی‬ ‫رییس شرکت می گوید‪« :‬شما همه جزو تیم ما هستید‪.‬‬ ‫شما اینجا می توانید حقوق خوبی بگیرید و می توانید به‬ ‫غذاخوری شرکت رفته و هر مقدار غذا که دوست دارید‬ ‫بخورید‪ .‬بنابراین فکر پرس��نل بخش دیگر را از سر خود‬ ‫بی��رون کنید‪ ».‬ادمخوارها قول می دهند که با پرس��نل‬ ‫بخش ش��رکت کاری نداشته باشند‪ 4 .‬هفته بعد رییس‬ ‫شرکت به انها سر می زند و می گوید‪« :‬شما خیلی سخت‬ ‫کار می کنید و من از همه ش��ما راضی هس��تم‪ .‬یکی از‬ ‫خانم های برنامه نویس ما ناپدید شده است‪ .‬کسی از شما‬ ‫می داند که چه اتفاقی برای او افتاده اس��ت؟» ادمخوارها‬ ‫اظهار بی اطالعی می کنند‪ .‬بعد از اینکه رییس ش��رکت‬ ‫می رود‪ ،‬رهبر ادمخوارها از بقیه می پرس��د‪« :‬کدوم یک‬ ‫از ش��ما نادونا اون خان��وم برنامه نویس را خورده؟» یکی‬ ‫از ادمخواره��ا با تردید دس��تش را باال م��ی اورد‪ .‬رهبر‬ ‫ادمخواره��ا می گوید‪« :‬ای احمق! ط��ی این ‪ 4‬هفته ما‬ ‫رهبران و مدیران پروژه ها را خوردیم و هیچ کس چیزی‬ ‫نفهمی��د و حاال تو اون خانوم را خوردی و رییس متوجه‬ ‫ش��د‪ .‬پس‪ ،‬از این به بعد لطفا افرادی را که کار می کنند‬ ‫نخورید‪».‬‬ ‫در یک��ی از خیابان های اصلی ش��هر چاله ای بود‬ ‫که باعث بروز حوادث متعدد برای ش��هروندان می شد‪.‬‬ ‫مدیران ش��هر طی جلسه ای بر ان شدند که مشکل را‬ ‫حل کنند‪ .‬مدیر اول گفت‪ :‬باید امبوالنسی همیشه در‬ ‫کنار چاله اماده باش��د تا مصدومان را به بیمارس��تان‬ ‫برس��اند‪ .‬مدیر باالتر گفت‪ :‬نه‪ ،‬وقت تلف می شود‪ .‬بهتر‬ ‫است بیمارستانی در کنار چاله احداث کنیم‪ .‬مدیر ارشد‬ ‫گفت‪ :‬نه‪ ،‬بهترین کار ان است که این چاله را پر کنیم‬ ‫و چاله مشابهی در نزدیکی بیمارستان احداث کنیم‪.‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫«سرامد»‬ ‫«سرامد» ماهنامه خبری‪،‬‬ ‫علمی‪ ،‬اموزش��ی و تحلیلی‬ ‫ستاد ملی نخبگان با مطالب‬ ‫متنوعی از نویسندگان چاپ‬ ‫و منتش��ر ش��د که به شرح‬ ‫زیر می باش��د‪« :‬بی نقد فقیر‬ ‫است» نوشته سردبیر پرویز‬ ‫کرمی‪« ،‬کارها و کاردان ها»‪،‬‬ ‫«ما حق ناامیدی نداریم» دکتر س��عید س��هراب پور‪،‬‬ ‫«مده کار معظم به نوخاسته» محمد یوسف نیا‪« ،‬عالمی‬ ‫از نو بباید ساخت و از نو ادمی» امیر رازی‪« ،‬پرستوها‬ ‫به النه باز می گردند» س��یدرضا علوی‪« ،‬گفت وگو با‬ ‫میرجالل کزازی» مهدی وزیربافی‪« ،‬ارمان شهر قرن‬ ‫‪ »21‬حنا خدابنده‪« ،‬گفت وگو با کیومرث منشی زاده‬ ‫مهدی وزیرانی‪ ،‬ارمان ش��هر قرن ‪ »20‬س��یدمحمد‬ ‫بهش��تی و‪...‬در این ش��ماره پرونده ای درباره الودگی‬ ‫هوا در کالنشهرها با تیتر و نفس های سنگینی که به‬ ‫شماره افتاده‪ .‬نیز چاپ شده است‪.‬‬ ‫نمایشگاه «د رابیت هول»‬ ‫نمایشگاه «د رابیت هول»‬ ‫ب��ا اثار مریم امی��ر واقفی‪-‬‬ ‫امیر خجسته و زیبا رجبی‬ ‫از ‪10‬مرداد اغاز ش��ده و تا‬ ‫‪20‬مرداد در نگارخانه مهرور‬ ‫در خیاب��ان کریمخان زند‪،‬‬ ‫خیابان ابان جنوبی‪( ،‬شهید عضدی) شماره ‪ ۳۸‬برگزار‬ ‫می باشد‪ .‬در معرفی این نمایشگاه امده است ‪ :‬نقاشی ها و‬ ‫طراحی های ما بدون حرف و توضیح اغاز می ش��وند‪ .‬از‬ ‫ش��ادی بی اندازه و کودکان ه ما سخن می گویند‪ .‬اما این‬ ‫سرخوش��ی توامان ش��امل ش��ادی و تلخی است‪ .‬چرا؟‬ ‫این س��والی است که درگیرش هس��تیم ولی به دنبال‬ ‫پاس��خی برای ان نیستیم‪ .‬طرح همین سوال برخاسته‬ ‫از تضاد و تناقض‪ ،‬نهایت پاس��خی اس��ت که می توانیم‬ ‫پیگیرشباشیم‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی و بازرگانی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬محمود مقدس‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪:‬علی رضا فخرابادی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه عمومی‪ :‬محمد اقازاده‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفر‬ ‫دبیر گروه تجارت‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه عکاسی‪ :‬شیرین برناستی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫نش�انی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهان�ی‪ ،‬کوچه ازادگان‬ ‫شماره ‪ 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫مدیریت‪management@smtnews.ir:‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫هنرمندان نوگرا‪ ،‬شجریان و پیکاسو در گالری های تهران‬ ‫این هفته ‪ 5‬نمایش��گاه در گالری های حنا‪ ،‬نی‪ ،‬ش��کوه‪،‬‬ ‫مژده و طراحان ازاد اغاز به کار کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش هنرانالین‪ ،‬جمعه ‪ 17‬مرداد ش��اهد افتتاح‬ ‫ی‪‎‬های تهران بودیم‪.‬‬ ‫نمایشگاه های متنوعی در گالر ‬ ‫‹ ‹«هنرمندان نوگرا و معاصر ایران» در گالری مژده‬ ‫‹ ‹«خودیافتگی» در گالری حنا‬ ‫ش��یوا یغمای��ی مجموع��ه نقاش��ی هایش را ب��ا عنوان‬ ‫«خودیافتگ��ی» در گال��ری حن��ا ب��ه نمای��ش دراورده‬ ‫اس��ت‪ .‬او در ای��ن نمایش��گاه ب��ا کن��ار ه��م ق��رار دادن‬ ‫‪ 20‬کاراکتر از میان مش��اهیر ایران و جهان چون پیکاسو‪،‬‬ ‫ش��جریان و فره��اد مه��راد در حقیقت پ��روژه ای را دنبال‬ ‫می کن��د که بی��ش از هر چیز زوایای فرمی��ک و گرافیکی‬ ‫س��وژه ها را مورد توجه ق��رار می دهد‪ ،‬اما ویژگی اصلی اثار‬ ‫او در فروکاس��تن چهره هایی که س��وژه اثرش قرار داده به‬ ‫صرفه جویانه ترین تصویرهای ممکن و در عین حال با حفظ‬ ‫ویژگی های شخصیتی انهاست‪.‬‬ ‫یغمایی در این مجموعه نشان می دهد که نوعی ایجاز و‬ ‫مینیمالیس��م در بیان تصویری را نشانه رفته که قرار است‬ ‫بیش از هر چیز نمادی تازه از ش��خصیت هایی را به دست‬ ‫دهند که پیش از این بارها و بارها به شکل های مختلف به‬ ‫تصویر کشیده شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه اثار نقاشیخط امیر ساسان مصطفوی در‬ ‫گالری نی‬ ‫گالری نی که به نام موالنا و شمس تبریزی شناخته شده‬ ‫است‪ ،‬این بار شاهد برگزاری اثاری بود که سنخیت زیادی‬ ‫با نام ان داش��ت‪ .‬نقاش��یخط های امیر ساسان مصطفوی‬ ‫اگرچه از شیوه سنتی خوشنویسی با قلم نی فاصله گرفته و‬ ‫فضایی جدید در زمینه هنرهای تجسمی به وجود اورده اند‪،‬‬ ‫اما هرچه باش��د در نهایت اثاری برامده از خط نستعلیق و‬ ‫قلم نی هستند‪.‬‬ ‫مصطف��وی در این اثار ب��ا بهره گرفتن از اس��امی اهلل و‬ ‫بسم اهلل یا بعضی اشعار فارس��ی‪ ،‬تابلوهایی به وجود اورده‬ ‫اس��ت که در بیش��تر موارد قابلی��ت خوان��دن ندارند‪ .‬در‬ ‫واق��ع حروف و کلمات ابزارهایی هس��تند ک��ه برای ایجاد‬ ‫ترکیب بندی در صفحه استفاده شده اند‪ .‬ترکیب بندی هایی‬ ‫که اشکال متنوعی را از شمسه تا سیاه مشق دربرمی گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹«عشق هنرکویر» در گالری شکوه‬ ‫«عش��ق هنرکویر» عنوان نمایشگاه سهیال احمدی است‬ ‫که روز گذشته در گالری شکوه افتتاح شد‪ .‬احمدی در این‬ ‫مجموعه ‪ 30‬اثر نقاشیخط با تکنیک میکس مدیا در ابعاد‬ ‫متفاوت ارائه داده است‪ .‬او در این اثار اشعار شعرای بزرگی‬ ‫چون حافظ‪ ،‬موالنا‪ ،‬س��هراب س��پهری و ‪ ...‬را با بهره گیری‬ ‫از خط نس��تعلیق‪ ،‬شکسته و ثلث روی بوم هایش منعکس‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه هنرمندان نوگرا و معاصر ایران که پنجشنبه‬ ‫‪16‬مرداد در گالری مژده افتتاح شد‪ ۶٧ ،‬نقاشى و نقاشیخط‬ ‫از ‪ ٢٩‬هنرمن��د ش��اخص را به نمایش دراورده اس��ت‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه تالش مى کند تا زوایایى ناب از کوشش بزرگان‬ ‫هنر کش��ورمان در تطبیق مدرنیس��م و مولفه هاى زیبایى‬ ‫شناسى ایرانى را به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه «هنرمندان نوگرا و معاصر ایران» س��عی در‬ ‫معرف��ی برگ��ی از تاریخ هنر ایران و هنرمندانی اس��ت که‬ ‫در زمینه ش��کل دهى موج نوین نقاشى ایران نقش اساسى‬ ‫ایفا کرده اند‪ .‬این دوره خاص ش��امل زیرشاخه های مختلف‬ ‫هنری می ش��ود و س��عی ش��ده اثاری از بعضی هنرمندان‬ ‫نوگ��را و معاصر که در این دوره زمانی موثر بوده اند‪ ،‬در این‬ ‫مجموعه ارائه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عکاسی از حشرات در گالری طراحان ازاد‬ ‫میالد هوشمندزاده در مجموعه عکس هایی که از جمعه‬ ‫‪ 17‬مرداد در گالری طراحان ازاد به نمایش دراورده‪ ،‬چنین‬ ‫می نماید که به س��راغ گونه ای از عکاس��ی رفته که دغدغه‬ ‫اصل��ی اش ثبت و ضبط ریزجهان هایی اس��ت که عموما از‬ ‫چش��مان غیرمس��لح ما پنهان می مانند اما هوش��مندزاده‬ ‫در برخ��ورد با ماکروگرافی از نوع رایج اش می کوش��د نگاه‬ ‫زیبایی شناسانه اش را جایگزین جنبه های تکنیکی و صرف‬ ‫بازنمایانه کند‪.‬‬ ‫مقدمه ای از ستوده‪ ،‬مجلسی‪ ،‬تفرشی‪ ،‬بارسقیان‬ ‫زندان نوشته های بابی ساندز منتشر شد‬ ‫زندان نوشته های بابی ساندز‪ ،‬مبارز ایرلندی با ترجمه‬ ‫حمید جعفری منتش��ر ش��د‪ .‬به همراه مقدمه مترجم‪،‬‬ ‫‪4‬مقدم��ه از نس��رین س��توده «عضو کان��ون مدافعان‬ ‫حقوق بشر و حقوقدان»‪ ،‬فریدون مجلسی «نویسنده و‬ ‫پژوهش��گر»‪ ،‬مجید تفرشی «پژوهشگر تاریخ» و سرگه‬ ‫بارس��قیان «روزنام��ه نگار» در این کتاب امده اس��ت‪.‬‬ ‫این اثر که به تازگی توس��ط نش��ر قطره منتشر شده‪،‬‬ ‫س��ومین کتاب حمید جعفری اس��ت‪ .‬حمید جعفری‬ ‫عض��و فدراس��یون بین المللی روزنامه نگاران اس��ت که‬ ‫پی��ش از این در روزنامه های س��رمایه‪ ،‬اعتماد‪ ،‬یاس نو‪،‬‬ ‫صدای عدالت‪ ،‬بهار‪ ،‬ش��رق و ‪ ...‬به عن��وان روزنامه نگار‬ ‫فعالیت داشته است‪.‬‬ ‫انچ��ه در ادامه می اید بخش��ی از ترجمه این کتاب‬ ‫است؛ «من اقا هس��تم»‪ .‬کلماتش در گورم طنین انداز‬ ‫ش��د‪« .‬من اقا هس��تم»‪ .‬دوباره همه جا لرزید‪« .‬من اقا‬ ‫هس��تم‪ ،‬تو ‪ ۱۰۶۶‬هس��تی!» در با ص��دای انفجارگونه‬ ‫رعب انگیزی پش��ت س��رش به هم خ��ورد و نور مبهم‬ ‫ورودی هم به دنبالش خاموش شد‪ .‬هنوز هم از حرکت‬ ‫کردن می ترس��م و در تاریکی مطلق‪ ،‬همانجا که بودم‬ ‫ایستاده ام‪ .‬فکر می کنم این ‪ ۱۰۶۶‬دیگر چیست؟ واضح‬ ‫اس��ت که من هستم اما می توانم فکر کنم‪ ،‬حرف بزنم‪،‬‬ ‫بو کن��م و تکان بخ��ورم‪ .‬تمام حواس��م کار می کنند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن یک ع��دد نیس��تم‪ .‬من ‪ ۱۰۶۶‬نیس��تم‪ .‬من‬ ‫انسانم‪ ،‬من یک عدد نیستم‪ ،‬من ‪ ۱۰۶۶‬نیستم! این اقا‬ ‫تمبر «اقای رمان ایران»‬ ‫رونمایی شد‬ ‫تمب��ر یادبود محمود دولت ابادی همزمان با هفتادوچهارمین س��الگرد‬ ‫تولد این نویسنده با عنوان «اقای رمان ایران» در زادگاهش سبزوار‪ ،‬دیار‬ ‫ابوالفضل بیهقی و شهر نثر ایران‪ ،‬رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سبزوار بعدازظهر جمعه ‪ 17‬مردادماه میزبان مراسمی‬ ‫بود که در ان با حضور ش��ماری از اعضای شورای شهر این شهرستان‪ ،‬عالقه مندان به عرصه فرهنگ و‬ ‫ادبیات و برخی از چهره های دانشگاهی‪ ،‬هنری و اجتماعی شهرستان‪ ،‬عالوه بر خوانده شدن بخش هایی‬ ‫از رمان «کلیدر» دولت ابادی همراه با ساز‪ ،‬از تمبر اختصاصی این نویسنده پیشکسوت معاصر به دست‬ ‫حاج علی فتاحی ‪ -‬پدر شهیدان دوران دفاع مقدس ‪ -‬رونمایی شد‪.‬‬ ‫پس از رونمایی از تمبر یادبود دولت ابادی‪ ،‬نوبت به خواندن پیام سیمین بهبهانی ‪-‬شاعر پیشکسوت‪-‬‬ ‫رس��ید که مدتی قبل به مناس��بت تول��د محمود دولت اب��ادی در اختیار برگزارکنندگان این مراس��م‬ ‫ق��رار داده ب��ود‪ .‬در مت��ن پیام س��یمین بهبهانی که این روزه��ا در کما و در بخ��ش مراقبت های ویژه‬ ‫بیمارس��تان بس��تری اس��ت‪ ،‬امده اس��ت‪« :‬یادی مکرر از ان بزرگ» «محمود دولت ابادی نویسنده ای‬ ‫اس��ت که از خراس��ان به تهران امده است تا اوازه ش��هرت اثارش را به جهان برساند‪ .‬من بیشتر اثار او‬ ‫را خوانده ام و بر اندیش��ه و قلم او افرین گفته ام‪ .‬توانایی او در داس��تان پردازی‪« ،‬قولی ست که جملگی‬ ‫برانند» اکنون این چند س��طر را در بس��تر بیماری می نویس��م و برای سعادت و سالمتش ارزوی خیر‬ ‫می کنم‪ .‬بی ش��ک او غنیمتی اس��ت در حوزه ادبیات ایران و یاداور می ش��وم که بس��یاری از اثار او به‬ ‫زبان های مختلف ترجمه شده است‪ .‬عمرش دراز و قلمش همچنان توانمند باد‪».‬‬ ‫دیگر چه کس��ی یا چه موجودی است؟ من را ترساند‪.‬‬ ‫ش��یطان بود‪ .‬حس کردم از من نفرت دارد‪ .‬اشتیاق اش‬ ‫برای تسلط بر من و قساوت مرگبار درونی اش را حس‬ ‫کردم‪ .‬اه‪ ،‬از من چه می ماند؟ به یاد می اورم که زمانی‬ ‫یک خانواده داش��تم‪ .‬حالشان چطور است؟ ایا یک بار‬ ‫دیگ��ر می توانم یک��ی از انها را ببینم یا صدایش��ان را‬ ‫بش��نوم؟ نگاهم می کند؛ یک بار دیگر در باز می ش��ود‪.‬‬ ‫ان نور مبهم کمی قوی تر شده است و یونیفرم سیاه در‬ ‫درگاه‪ ،‬خودش را نش��ان می دهد‪« .‬من اقا هستم‪ ».‬بار‬ ‫دیگر همان جمله لعنتی‪ ...‬و «این هم غذایت ‪».۱۰۶۶‬‬ ‫ ‬ ‫ای��ن کتاب در ‪ ١٠٠‬صفحه ب��ا قیمت ‪ 5000‬تومان در‬ ‫دسترس مخاطبان است‪.‬‬ ‫یک خواننده مجالس عروسی‬ ‫روی صحنه تئاتر‬ ‫کارگ��ردان نمایش «همه چیز درباره اقای ف» معتقد اس��ت؛ موضوع‬ ‫مطرح ش��ده در این نمایش‪ ،‬مسئله عالقه مندان و دانشجویان رشته های‬ ‫هنری است‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت ایران تئا ت��ر‪ ،‬هادی عزیزی با اش��اره به موضوع این‬ ‫نمایش گفت‪« :‬این نمایش داس��تان فردی اس��ت که خواننده مجالس عروسی است و از این راه ارتزاق‬ ‫می کند‪ .‬رفته رفته صدایش خراب می ش��ود و همین مسئله مجالس عروسی را به هم می زند‪ .‬حاال تنها‬ ‫نگرانی او تامین معاش برای ادامه زندگی اش است‪».‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه این نمایش زبان حال تمام جوانانی است که به هنر عالقه دارند‪ ،‬ادامه داد‪« :‬من‬ ‫ از همان زمانی که این متن را خواندم به ان عالقه پیدا کردم‪ .‬این عالقه هم از احساس همذات پنداری‬ ‫با جوان این نمایش ناش��ی می ش��ود‪ .‬او می خواهد خواننده بزرگ و معروفی ش��ود‪ ،‬اما در این مس��یر‬ ‫س��رخوردگی هایی برایش اتفاق می افتد‪ .‬این مس��ئله برای عالقه مندان به هنر و دانش��جویان هنری و‬ ‫به خصوص تئاتری هم رخ می دهد‪».‬‬ ‫این نمایش تک نفره اجرا می ش��ود و س��ه صداپیش��ه نیز در طول اجرا بازیگر را همراهی می کنند‪.‬‬ ‫کارگردان «همه چیز درباره اقای ف» با بیان اینکه صداپیشگان هر شب در اتاق فرمان حاضر هستند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪« :‬از انجایی که بده بستان دیالوگی در این کار مهم است‪ ،‬اگر قرار بود صدای دوستان ضبط‬ ‫یا مد‪ .‬انها هر ش��ب در اتاق فرمان حضور دارند و‬ ‫ش��ده پخش می ش��د‪ ،‬زنده بودن کار به خوبی درنم ‬ ‫به صورت زنده نمایش را اجرا می کنند‪».‬‬ ‫شهرنوشت‬ ‫سـقـوط‬ ‫روح اهلل س�پندارند ‪ :‬مرد خودش را به پارک رس��انده بود‪ .‬به زحمت نشست روی‬ ‫نیمکتی که افت��اب داغ رویش می تابید‪ .‬پیش از او پیرمردی انجا بود و حرکات درداور‬ ‫مرد را می پایید‪« .‬سن و سالی نداری مرد!» ‪ ،‬پیرمرد با تردید این را گفته بود‪.‬‬ ‫مرد نگاهی به عصای چوبی پیرمرد انداخت و گفت ‪« :‬س��ن و س��ال نمی شناسد‪ .‬کافی‬ ‫است بدبختی به سراغت بیاید‪ ،‬وقتی امد دیگر نمی پرسد چند ساله هستی‪ ،‬نگاه نمی کند‬ ‫زن داری ‪ ،‬بچه داری و هزار جور خرج زندگی روی دوشت سنگینی می کند‪».‬‬ ‫پیرمرد عصایش را به نیمکت تکیه داد ‪« :‬دل پر دردی داری ‪ ،‬مرد!» افتاب داغ تر شده‬ ‫بود و پوس��ت را می سوزاند‪ .‬صدای امبوالنسی از دور می امد‪ .‬نزدیک شد و لحظه ای بعد‬ ‫دیگ��ر رفته بود‪ .‬پیرمرد گ��ذر امبوالنس را از البه الی ش��اخه های درختان پارک دنبال‬ ‫می کرد که ناله ای از مرد بلند شد‪ .‬پیرمرد نگاهش را از خیابان دزدید و پرسید ‪« :‬دردت‬ ‫چیست مرد؟»‬ ‫صدای امبوالنس دیگر نمی امد که مرد به عصای پیرمرد نگاه کرد و گفت‪« :‬از کدام یک بگویم؟»‬ ‫پیرمرد خنده اش گرفت ‪« :‬انگار ماجرا جدی اس��ت‪ ».‬مرد هم خنده اش گرفت ‪« :‬اوایل‬ ‫فکر می کردم ش��وخی است‪ .‬ازدواج کردم ‪ ،‬بچه دار ش��دم‪ ،‬کار می کردم و روی داربست‬ ‫س��اختمان ها باال و پایین می رفتم؛ زندگی چندان روبه راه نبود اما هر چه بود‪ ،‬چرخش‬ ‫می چرخید تا روزی که خودم چرخیدم و از روی داربست سقوط کردم‪».‬‬ ‫پیرمرد ش��وکه ش��د ‪« :‬زنده ماندی؟» م��رد پوزخن��د زد ‪« :‬نه‪ُ ،‬مردم‪ .‬ان��گار وجود ما‬ ‫بی معناس��ت پدر جان!» پیرمرد ‪ ،‬نگاهی به عصایش انداخت و پرسید ‪« :‬بیمه؟ بیمه هم‬ ‫نداشتی؟» مرد دوباره خنده اش گرفت ‪« :‬روی داربست کسی بیمه ندارد‪ .‬فقط نیاز دارد‪».‬‬ ‫دوباره صدای امبوالنس از دور بلند شد‪ .‬داشت از همان راهی که رفته بود بازمی گشت‪.‬‬ ‫از میانه راه صدای اژیر قطع شد‪ .‬امبوالنس سرعتش را کم کرده بود و با چراغ خاموش‬ ‫از روبه روی پارک عبور کرد‪.‬‬ ‫افتاب همچنان داغ بود‪ .‬پیرمرد حرکت امبوالنس را با نگاهش دنبال کرد‪ .‬به خودش‬ ‫که امد ‪ ،‬مرد با ناله و درد بلند شده بود و داشت جسمی خسته و بیمار را با خودش می کشید و می برد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!