روزنامه صمت شماره 8 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 8

روزنامه صمت شماره 8

روزنامه صمت شماره 8

‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫به دستور رییس جمهور‬ ‫پرواز هواپیمای ایران ‪ 140‬متوقف شد‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬مردادماه ‪1393‬‬ ‫‪14‬شوال ‪1435‬‬ ‫‪ 11‬اگوست ‪2014‬‬ ‫سال هفتم دوره جدید شماره ‪ 8‬پیاپی ‪ 32 1326‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫گزارشی از بایدها و نبایدهای الیحه تجارت‬ ‫شورای نگهبان هم‬ ‫موافقت نکرد‬ ‫چشم انداز روشن اقتصاد از دید کارشناسان‪:‬‬ ‫تا حذف کامل تحریم ها‬ ‫راهی نمانده است‬ ‫‪5‬‬ ‫بررسی کارنامه رنو و پژو در مجلس‬ ‫فرانسوی ها مشروط‬ ‫شدند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امضای تفاهمنامه با اموزش و پرورش تاکید کرد‪:‬‬ ‫اموزش هایفنیوحرفه ایمنطبق‬ ‫بانیازهایجامعه‬ ‫معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫از معادن بزرگ مقیاس‬ ‫حمایت می شود‬ ‫‪11‬‬ ‫رشد ‪ ۲۳‬درصدی صادرات‬ ‫فرش دستباف‬ ‫سیمکارت تلفن همراه‬ ‫در ایران ‪ 20‬ساله شد‬ ‫‪9‬‬ ‫الریجانی‪ :‬سیاست ایران دخالت نکردن‬ ‫در امور همسایگان است‬ ‫‪31‬‬ ‫سیاست های ش��یطانی امریکا به همراه عملکرد گروه های جاهل‬ ‫که به نام اس�لام‪ ،‬تیغ بر اسالم و مسلمانی می کشند مانند دو لبه‬ ‫قیچی‪ ،‬حیات سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی مسلمانان را پاره پاره‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫بازگشت واحدهای‬ ‫تعطیل به چرخه صنعت‬ ‫سیدمحمدعلی سیدابریشمی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫رئیس جمهور روحانی دستور داد پرواز هواپیماهای نوع ایران ‪ ۱۴۰‬تا زمان‬ ‫رسیدگی کامل به حادثه دیروز متوقف شود‪.‬‬ ‫اقای روحانی از وزیر راه و شهرس��ازی خواسته گزارش کاملی از چگونگی‬ ‫وقوع س��انحه دیروز و علل ان تهیه کند‪.‬او همچنین به وزیر بهداشت دستور‬ ‫داده به وضعیت اسیب دیدگان حادثه سقوط هواپیمای ایران ‪ ۱۴۰‬رسیدگی‬ ‫کند‪.‬به گزارش س��ایت اطالع رس��انی دولت‪ ،‬در جلسه دیروز عالوه بر وزیر راه‪ ،‬وزیر دفاع و پشتیبانی‬ ‫نیروهای مس��لح هم گزارش��ی از سانحه س��قوط هواپیمای مسافری متعلق به ش��رکت سپاهان ارائه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 39‬کشته‬ ‫‪ 27‬میلیارد تومان خسارت‬ ‫نقش صنعت ساختمان‬ ‫در اقتصاد بدون نفت‬ ‫رشد تولید‬ ‫دور از دسترس نیست‬ ‫مجلس و نفت در مسیر‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫ولی اهلل افخمی راد‬ ‫غالم رضا مصطفی پور‬ ‫علی مروی‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت‪ ،‬نواوری‬ ‫‪26‬‬ ‫مدیرعامل بانک مهر ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫رییس کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫‪3‬‬ ‫افول نظام اطالع رسانی‬ ‫در اینه سقوط تلخ هواپیما‬ ‫محمد اقازاده‬ ‫‪4‬‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪3‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نخستین همایش ملی‬ ‫سازمان های مردم نهاد‬ ‫با حضور رییس جمهوری‬ ‫نخس��تین همای��ش مل��ی س��ازمان های مردم‬ ‫نهاد (س��من)ها با همکاری مش��ترک تش��کل های‬ ‫غیردولتی‪ ،‬وزارت کشور و دستگاه های اجرایی روز‬ ‫چهارش��نبه ‪ 22‬مردادماه با حضور رییس جمهوری‬ ‫در وزارت کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی وزارت کش��ور‪ ،‬این‬ ‫همایش با هدف نهادینه کردن مشارکت اجتماعی‬ ‫مردم و توسعه و تس��هیل فعالیت های سازمان های‬ ‫مردم نه��اد و تقویت تعامل و هم��کاری در فضای‬ ‫ملی روز برگزار می ش��ود‪ .‬در این همایش با تعامل‬ ‫و مش��ارکت س��ازمان های مردم نهاد‪ ،‬رویکردهای‬ ‫مسئوالن اجرایی کش��ور برای توسعه فعالیت ها و‬ ‫نقش افرینی سمن های اجتماعی طرح خواهد شد‪.‬‬ ‫بیش از ‪2‬هزار س��ازمان مردم نهاد که در کشور در‬ ‫س��طوح بین المللی‪ ،‬ملی و استانی و در موضوعات‬ ‫مختلف فعالیت دارند در این همایش دعوت ش��ده‬ ‫و حضور می یابند‪ .‬چندی قبل «مرتضی میرباقری»‬ ‫قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی در‬ ‫این باره به ایرنا‪ ،‬گفت‪« :‬در این همایش دکتر حسن‬ ‫روحانی دغدغه های س��من ها را از زبان نمایندگان‬ ‫ان��ان اس��تماع می کند‪ ».‬وی ادام��ه داد‪ 12 :‬نفر از‬ ‫نماین��دگان تش��کل ها و س��من ها در این همایش‬ ‫س��خنرانی خواهند ک��رد و دغدغه ها و مش��کالت‬ ‫سازمان های مردم نهاد را بیان می کنند‪.‬‬ ‫با تاکید امضاکنندگان استیضاح‬ ‫استیضاح فرجی دانا‬ ‫سه شنبه اعالم وصول می شود‬ ‫امضاکنندگان اس��تیضاح‬ ‫وزی��ر عل��وم در جلس��ه‬ ‫ظهر دی��روز خود ب��ه این‬ ‫جمع بن��دی رس��یدند که‬ ‫سه ش��نبه هیات رییس��ه‬ ‫مجل��س این اس��تیضاح را‬ ‫اعالم وصول کند‪ .‬سیدناصر‬ ‫موس��وی الرگانی ب��ا بیان‬ ‫ای��ن مطلب به ایس��نا گفت ‪ :‬پس از جلس��اتی که‬ ‫کمیته منتخب اس��تیضاح کنندگان ب��ا وزیر علوم‬ ‫داش��تند گزارش ان در جلسه دیروز امضاکنندگان‬ ‫اس��تیضاح ارائه ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬با توج��ه به اینکه‬ ‫کار عملی خاصی از س��وی وزیر انجام نشده است‪،‬‬ ‫امضاکنندگان اس��تیضاح به این نتیجه رسیدند که‬ ‫روز سه شنبه از سوی هیات رییسه مجلس استیضاح‬ ‫فرجی دانا اعالم وصول شود‪.‬‬ ‫پورابراهیمی و قوامی اعضای‬ ‫ناظر در شورای پول و اعتبار‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی پورابراهیمی‬ ‫و قوامی از اعضای کمیس��یون اقتص��ادی و برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاس��بات مجل��س را ب��رای نظارت در‬ ‫شورای پول و اعتبار انتخاب کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگ��زاری خانه ملت‪ ،‬نمایندگان در‬ ‫نشست علنی یکشنبه ‪19‬مردادماه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ 2 ،‬نفر از اعضای کمیس��یون اقتصادی و‬ ‫برنام��ه و بودجه و محاس��بات را به عن��وان ناظر در‬ ‫شورای پول و اعتبار انتخاب کردند‪.‬‬ ‫بنابر این گ��زارش احمد توکل��ی و هادی قوامی‬ ‫نمایندگانی از س��وی کمیس��یون برنامه و بودجه و‬ ‫محاس��بات مجلس پیشنهاد ش��دند که نمایندگان‬ ‫قوامی را با ‪ 117‬رای انتخاب کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن محم��د حس��ن نژاد و محمدرض��ا‬ ‫پورابراهیم��ی نیز از س��وی کمیس��یون اقتصادی‬ ‫معرفی شدند که نمایندگان پورابراهیمی را با ‪121‬‬ ‫رای به عنوان ناظر در ش��ورای پول و اعتبار انتخاب‬ ‫کردن��د‪ .‬گفتن��ی اس��ت مجم��وع ارای نمایندگان‬ ‫برای انتخاب اعضای ناظر در ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫‪ 200‬نفر بود‪.‬‬ ‫موالوردی‪:‬‬ ‫تا به حال غیرت دینی‬ ‫کجا رفته بود؟‬ ‫مع��اون رییس جمهور در امور زن��ان و خانواده با‬ ‫اش��اره به تفکیک جنس��یتی کارمندان‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫چ��را پس از گذش��ت ‪ 9‬س��ال از ش��هرداری اقای‬ ‫قالیباف‪ ،‬تفکیک جنس��یتی اجرا ش��ده است؟ تا به‬ ‫حال غی��رت دینی کجا رفته بود؟ چرا در ‪ 3‬س��ال‬ ‫اخی��ر این طرح به اجرا در نیامده اس��ت؟ که اینها‬ ‫پرسش های موجود در جامعه است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬ش��هیندخت م��والوردی در‬ ‫نشس��ت هم اندیشی با خبرنگاران که صبح یکشنبه‬ ‫در معاون��ت ام��ور زن��ان و خان��واده نهاد ریاس��ت‬ ‫جمه��وری برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر به پرس��ش های‬ ‫مطرح ش��ده در زمینه بخشنامه تفکیک جنسیتی‬ ‫در ش��هرداری تهران پاس��خ داده شود می توانیم به‬ ‫راهکارهایی دس��ت یابیم‪ .‬اگرچ��ه ناهنجاری هایی‬ ‫ممکن اس��ت در روابط زنان و مردان وجود داشته‬ ‫باشد اما نباید استثناها را به قاعده تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر داخلی‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫الریجانی‪:‬‬ ‫سیاست ایران دخالت نکردن در امور همسایگان است‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬سیاست های‬ ‫ضدمردمی و ضداس�لامی غرب به ویژه امریکا به همراه‬ ‫رفتاره��ای گروه های نادان و تن��درو در منطقه‪ ،‬جهان‬ ‫اسالم را دچار بحران و هرج و مرج کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی الریجانی در اغاز جلس��ه علنی‬ ‫روز یکش��نبه مجلس ش��ورای اس�لامی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫سیاست های شیطانی امریکا به همراه عملکرد گروه های‬ ‫جاه��ل که به نام اس�لام‪ ،‬تیغ بر اس�لام و مس��لمانی‬ ‫می کشند مانند دو لبه قیچی‪ ،‬حیات سیاسی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و اجتماعی مسلمانان را پاره پاره می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا ی��اداوری اینکه امروز از لیبی تا یمن ش��اهد‬ ‫فضای اشفته و پر از شقاوت و خونریزی هستیم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬انچه بی ارزش ش��ده است جان مسلمانان‪ ،‬امنیت‪،‬‬ ‫اسایش و اینده انان است‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫رژی��م صهیونیس��تی نیز فرص��ت را غنیمت ش��مرده‬ ‫و وحش��یانه ترین رفت��ار را علیه ملت عزیز فلس��طین‬ ‫روا م��ی دارد‪ ،‬ام��ا جالب تری��ن بخ��ش ای��ن ت��راژدی‬ ‫موضع گیری ه��ا و رفتار دولت امریکاس��ت که در میان‬ ‫تلخ تری��ن ح��وادث روزگار طنزترین اس��ت‪ .‬الریجانی‬ ‫همچنین گفت‪ :‬بیش از ‪ 40‬ماه اس��ت که مردم سوریه‬ ‫اعم از س��نی‪ ،‬علوی‪ ،‬مسیحی‪ ،‬ش��یعه و دروزی تحت‬ ‫فشار و کشتار تروریست ها از جمله داعش شرایط بسیار‬ ‫سختی را تحمل می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت امریکا در این مدت یکسره از‬ ‫تروریس��ت ها حمایت کرده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬نه اوارگی‬ ‫مسیحیان و تخریب مراکز دینی انها و سایرین اهمیت‬ ‫داش��ته و نه ش��قاوت و خونریزی تروریست ها عواطف‬ ‫اقای اوباما را جریحه دار کرده است‪.‬‬ ‫ریی��س مجلس اظهار کرد‪ :‬اقای اوباما باید پاس��خی‬ ‫ب��رای رفتارها و سیاس��ت های متناق��ض دولت امریکا‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬اگر شما طرفدار مس��لمانان هستید چرا‬ ‫وقتی تروریست ها به سامرا‪ ،‬موصل‪ ،‬انبار و تکریت حمله‬ ‫و ه��زاران نفر را اواره و مراکز دینی ش��یعه و س��نی را‬ ‫تخریب کردند‪ ،‬واکنشی نشان ندادید‪.‬‬ ‫الریجانی تصریح کرد‪ :‬اگر شما حامی کردها هستید‪،‬‬ ‫چ��را اوارگی هزاران نف��ر از انان را که پس از اش��غال‬ ‫موصل انجام شد تحمل کردید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر پش��تیبان مس��یحیان هستید چرا‬ ‫در واکن��ش به بالیی که تروریس��ت ها بر زنان و مردان‬ ‫مس��یحی در موصل و س��ایر ش��هرها اوردند‪ ،‬هواپیما‬ ‫نفرستادید و در اخر اگر طرفدار حقوق بشر هستید چرا‬ ‫در مقابل ‪ 70‬سال جنایت اسراییل علیه ملت فلسطین‪،‬‬ ‫‪ 40‬ماه فجایعی که تروریس��ت ها بر مردم س��وریه وارد‬ ‫کردند و همچنین چند ماه کشتار و اوارگی مردم غرب‬ ‫و ش��مال عراق چشم ها را بس��ته و ساکت هستید که‬ ‫غالبا هم از انها حمایت می کنید‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫واقعیت این اس��ت ک��ه دولت امریکا طرفدار ش��یعه یا‬ ‫س��نی‪ ،‬مس��یحی‪ ،‬ایزدی‪ ،‬کرد یا ع��رب و به طور کلی‬ ‫حقوق انسان و بشر نیست‪ ،‬پرونده این دولت سیاه تر از‬ ‫این حرف هاست‪ .‬الریجانی ادامه داد‪ :‬ان روز که صدام‬ ‫حس��ین بمب های شیمیایی را بر س��ر مردم حلبچه و‬ ‫سردشت ریخت و هزاران نفر را قتل عام و مجروح کرد‪،‬‬ ‫دول��ت امریکا نه تنها مانع نش��د و این فجایع را محکوم‬ ‫نک��رد‪ ،‬بلکه از این اق��دام حمایت هم ک��رد‪ ،‬ایا مردم‬ ‫حلبچه و سردشت کرد و سنی نبودند؟‬ ‫الریجان��ی یاداور ش��د‪ :‬دولت و ملت ای��ران همواره‬ ‫در کن��ار مظلومان بوده اس��ت و در عراق نیز همانگونه‬ ‫ک��ه رهبر معظم انق�لاب و مراجع عظیم الش��ان نجف‬ ‫علی مطهری کناره گیری کرد‬ ‫در حاش��یه جلس��ه دیروز مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬علی مطهری نامه ای را‬ ‫میان نمایندگان مجلس توزیع کرد که متن ان در ارتباط با کناره گیری وی از‬ ‫انتخاب نماینده مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات است‪.‬‬ ‫متن این نامه بدین شرح است‪:‬‬ ‫همکاران محترم‬ ‫با اهدای سالم‪،‬‬ ‫اتفاقی که درخصوص انتخاب نمایندگان قوه مقننه در شورای نظارت بر صدا‬ ‫و سیما و هیات نظارت بر مطبوعات در صحن علنی مجلس افتاد ابهاماتی را برای برخی همکاران عزیز ایجاد‬ ‫کرد که الزم اس��ت توضیح داده ش��ود‪ .‬همان طور که ماده ‪ 218‬ایین نامه داخلی مجلس می گوید کمیسیون‬ ‫تخصصی (فرهنگی) می بایس��ت حداقل ‪ 2‬برابر تعداد مورد نیاز را به مجلس معرفی می کرد که کمیس��یون‬ ‫فرهنگی ‪ 4‬نفر را برای صدا و س��یما و ‪ 2‬نفر را برای مطبوعات یعنی همان «حداقل» را معرفی کرد‪ .‬اش��کال‬ ‫برخ��ی هم��کاران از جمله بنده این بود که در کمیس��یون فرهنگی برای این که «حداقل» معرفی ش��ود یا‬ ‫بیشتر‪ ،‬رای گیری نشده و معرفی «حداقل» تصمیم رییس کمیسیون بوده است‪ ،‬عالوه بر این که ماده ‪218‬‬ ‫ابهام دارد و روش��ن نیست که تعداد معرفی شده از طرف کمیسیون تخصصی مفید حصر است و نمایندگان‬ ‫واجد رتبه های بعدی که در کمیس��یون درباره انها رای گیری شده‪ ،‬نمی توانند در صحن علنی کاندیدا شوند‬ ‫یا نظر کمیس��یون صرفا نظر مش��ورتی است و نمایندگان مذکور می توانند در صحن علنی کاندیدا شوند؟ لذا‬ ‫تصمی��م رییس محترم مجلس برای رفع ابهام به نظر اینجانب تصمیم درس��تی ب��ود‪ .‬این بنده برای انکه از‬ ‫یک طرف دست کمیسیون فرهنگی ‪-‬که به هر دلیلی مایل به معرفی من به عنوان کاندیدای نمایندگی قوه‬ ‫مقننه در هیات نظارت بر مطبوعات نیس��ت‪ -‬برای معرفی س��ایر افراد باز باش��د و از طرف دیگر شبهه تاثیر‬ ‫نس��بت خانوادگی اینجانب با رییس محترم مجلس در تصمیم هیئت رییس��ه مرتفع گردد‪ ،‬انصراف خود از‬ ‫کاندیدات��وری نمایندگ��ی قوه مقننه در هی��ات نظارت بر مطبوعات را اعالم می دارم و از کمیس��یون محترم‬ ‫فرهنگی می خواهم که کاندیداهای واجد رتبه های بعدی این هیئت یعنی اقایان هروی و کامران و نیز سایر‬ ‫کاندیداهای ش��ورای نظارت بر صدا و س��یما یعنی اقایان مفتح و میرمحمدی را نیز به صحن علنی مجلس‬ ‫معرفی کند تا در خصوص مطبوعات اوال یک انتخاب واقعی میان گرایش های مختلف سیاسی انجام شود نه‬ ‫انتخاب میان ‪ 2‬فرد مشابه از یک گرایش به طوری که مجلس در مقابل یک عمل انجام شده و در نوعی اجبار‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬و ثانیا شبهه اعمال نظر سیاسی از طرف کمیسیون فرهنگی برطرف شود؛ و درخصوص صداوسیما‬ ‫نیز گرایش های فکری بیشتری مطرح بوده و دست مجلس برای انتخاب اصلح بازتر باشد‪.‬‬ ‫فرموده اند حامی حقوق همه ملت عراق بوده و هس��ت‬ ‫و روابط صمیمانه ما با کردها‪ ،‬اهل تس��نن‪ ،‬ش��یعیان و‬ ‫مسیحیان اعم از اشوری‪ ،‬کلدانی یا مردم ایزدی مسلک‬ ‫مشخص و پیداست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ایا از ابتدا تاکنون جز ایران از دولت اقلیم‬ ‫در اربیل عراق حمایت کرده اس��ت؟ روزی که ان همه‬ ‫مخالف داش��تند تنها ای��ران کنار انها ایس��تاد‪ .‬ایا جز‬ ‫ایران و مرجعیت نجف از تدوین قانون اساس��ی توسط‬ ‫نماین��دگان برگزیده مردم ع��راق کس دیگری حمایت‬ ‫کرد؟ وی ادامه داد‪ :‬ایا دولت امریکا با همه توان مخالف‬ ‫برگزاری انتخابات و برقراری دموکراسی در عراق نبود؟‬ ‫ای��ن ایس��تادگی ما بود که سیاس��ت های امری��کا را با‬ ‫شکس��ت مواجه کرد و امروز در عراق دموکراسی حاکم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی یاداور شد‪ :‬همیشه به‬ ‫دوس��تان خود در ع��راق چه در بغداد و چ��ه در اربیل‬ ‫توصیه ه��ای برادران��ه مبنی بر حفظ وح��دت و رعایت‬ ‫حقوق همه احاد ملت داش��ته ایم‪ ،‬گرچه سیاست ایران‬ ‫دخالت نکردن در امور همس��ایگان است‪ ،‬اما از انجا که‬ ‫روابط بسیار عمیقی میان ملت ایران و عراق وجود دارد‪،‬‬ ‫از سر صمیمیت‪ ،‬برادری و خیرخواهی دیدگاه های خود‬ ‫را در میان گذاشتیم‪.‬‬ ‫مسئوالن ظرفیت پذیرش انتقاد را داشته باشند‬ ‫ایرنا‪ -‬معاون رییس جمهوری و رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست گفت‪:‬‬ ‫خبرنگاران حلقه واسط بین مردم و مسئوالن هستند و امیدواریم استانه تحمل‬ ‫مسئوالن نیز باال رود و ظرفیت پذیرش انتقاد را داشته باشند‪.‬‬ ‫معصوم��ه ابتکار روز یکش��نبه در مراس��م تجلی��ل از خبرن��گاران در جمع‬ ‫اصحاب رس��انه درباره رویکرد دولت در زمینه اطالع رسانی اظهار کرد‪ :‬دولت و‬ ‫رییس جمهوری بارها مواضع و سیاست خودشان را در این زمینه اعالم کرده اند‬ ‫که این سیاست فضای متفاوتی را نسبت به گذشته در زمینه انتقادهای ازادانه‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫معاون رییس جمهوری گفت‪ :‬هر چند تا وضعیت مطلوب در این زمینه فاصله زیادی داریم اما گام های خوبی‬ ‫برداش��ته ش��ده است و تالش شد تا فضایی صمیمی‪ ،‬ازاد و با نش��اط و در عین حال کارشناسی و تخصصی‬ ‫در دولت ایجاد ش��ود‪ .‬ابت��کار درباره رویکرد دیگر دولت توضیح داد‪ :‬این رویک��رد تغییر نگاه دولت در حوزه‬ ‫محیط زیست و توسعه پایدار است و روش جدید و دقیقی را در زمینه محیط زیست اتخاذ کرده است که تاثیر‬ ‫ان در خط مشی های رییس جمهوری کامال مشهود است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اولین جلسه دولت یازدهم با رویکرد زیست محیطی و درباره دریاچه ارومیه بوده است‪ .‬راه اندازی‬ ‫مجدد ش��ورای عالی محیط زیست‪ ،‬تقویت و حمایت از کارگروه نجات دریاچه ارومیه و حمایت از شورای عالی‬ ‫اب برخی اقداماتی است که دکتر روحانی به محض تحویل گرفتن دولت انجام داده است‪.‬‬ ‫ابتکار افزود‪ :‬به دنبال این رویکرد مهم‪ ،‬حوزه اطالع رس��انی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت هم مسئولیت‬ ‫سنگین تر و دقیق تری خواهد داشت که در این میان نقش خبرنگاران بسیار حایز اهمیت است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شرایط کنونی محیط زیست در کشور تا حدودی دشوار و پیچیده است که شاید نتیجه عملکرد‬ ‫نادرس��ت در س��ال های قبل است‪ ،‬اما می توان با برنامه ریزی و اطالع رس��انی صحیح این شرایط را پشت سر‬ ‫گذاش��ت و در این راه نقش مردم هم بسیار برجس��ته است و رسانه ها می توانند به طور دقیق و علمی ارتباط‬ ‫صحیح��ی بین مردم و حوزه های مختلف زیس��ت محیطی برقرار کنند‪ .‬ابتکار افزود‪ :‬قطعا مس��ئوالن به دلیل‬ ‫مشغله کاری که دارند از زوایای پنهان برخی مسائل دور می مانند که در این میان رسانه ها می توانند به کمک‬ ‫مسئوالن بیایند و امیدواریم استانه تحمل مسئوالن نیز باال رود و ظرفیت پذیرش انتقاد را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در بس��یاری از رس��انه ها بخش تخصصی محیط زیس��ت راه اندازی شده است اظهار کرد‪:‬‬ ‫امروزه مسائل زیست محیطی و اطالع رسانی در این مورد بسیار پیچیده و حساس شده است از این رو باید با‬ ‫دقت بیشتری اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫عبدالکریم رجبی‪ ،‬عضو کمیته تحقیق و تفحص از سیستم بانکی خبر داد‬ ‫تسهیالت‪2000‬میلیاردی بانک سرمایه به زنجانی ‬ ‫تحقیق و تفحص مجلس از بانک ها تخلف های بس��یاری را اشکار کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این بار پای بابک زنجانی هم به میان امده است‪ .‬میلیاردری که تا‬ ‫پی��ش از این نامش همراه با وزارت نفت و بدهی اش به این وزارتخانه گره‬ ‫خورده بود حاال پایش به تحقیق و تفحص از بانک ها هم کش��یده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬نقش بابک زنجانی این بار در زمین بانک سرمایه به چشم می اید‪.‬‬ ‫به گزارش تدبیر‪ ،‬اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس طرحی را تصویب‬ ‫کرده اند که در صورت رای اوردن در صحن علنی از بانک سرمایه تحقیق‬ ‫و تفح��ص می کنند‪ .‬ان گونه ک��ه این نماین��دگان می گویند اصلی ترین‬ ‫دلیلش��ان برای تحقیق و تفحص از بانک س��رمایه بده��ی ‪2000‬میلیارد‬ ‫ریال��ی بابک زنجانی به این بانک بدون هیچ گونه وثیقه یا ضمانتی اس��ت‪.‬‬ ‫پیش از این ناصر س��راج‪ ،‬رییس س��ازمان بازرس��ی کل کشور از محاکمه‬ ‫رییسان بانک های ملی‪ ،‬صادرات و مسکن خبر داده بود‪ .‬ابراهیم نکو‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون اقتص��ادی مجلس نیز در گفت وگو با تدبی��ر از ارتباط پرونده‬ ‫روس��ای پیش��ین این بانک ها با اختالس ‪ 3000‬میلیاردی و محمودرضا‬ ‫خاوری خبر داده بود‪ .‬حاال عبدالکریم رجبی‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجل��س از رخدادهای گس��ترده مال��ی در بانک س��رمایه خبر می دهد و‬ ‫می گوید‪« :‬در تحقیقات اعضای کمیس��یون اقتصادی درباره بانک سرمایه‬ ‫مش��خص ش��د که بابک زنجانی با ‪2000‬میلیارد ریال بزرگ ترین بدهکار‬ ‫این بانک اس��ت‪ ».‬نماینده کالله و مینودش��ت در مجلس شورای اسالمی‬ ‫ادام��ه می دهد‪« :‬بدهی باب��ک زنجانی حدود ‪ 200‬میلی��ارد تومان یعنی‬ ‫‪ 2000‬میلیارد ریال اس��ت که عمدتا تس��هیالت دریافتی اش بدون وثیقه‬ ‫بوده و در بس��یاری از موارد با ارائه چک ش��خصی خودش این تسهیالت‬ ‫پرداخت ش��ده است‪ .‬این کار خالف قانون است و حتی بانک مرکزی هم‬ ‫از این موضوع بی اطالع بوده اس��ت‪ ».‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫خب��ر می دهد‪«:‬هیچ کدام از چک های بابک زنجانی وصول نش��ده و همه‬ ‫برگشت خورده است‪ .‬درواقع بانک سرمایه بدون وثیقه و هیچ گونه ضامن‬ ‫و پش��توانه قانونی میلیاردها تومان به بابک زنجانی پرداخت کرده است‪».‬‬ ‫رجبی در پاسخ به این سوال که ایا تا به حال مدیر عامل بانک سرمایه به‬ ‫مجلس یا دستگاه های نظارتی دعوت شده است به تدبیر می گوید‪« :‬نه تنها‬ ‫برای کمیس��یون حتی برای خود بانک مرک��زی هم حرف ها و اظهارهای‬ ‫مدیرعامل بانک سرمایه قانع کننده نبود و کل اعضای کمیسیون اقتصادی‬ ‫نیز با ارای صد در صدی به این تحقیق و تفحص رای دادند و به احتمال‬ ‫زی��اد این هفت��ه در صحن علنی مجلس طرح تحقی��ق و تفحص از بانک‬ ‫س��رمایه مطرح می ش��ود‪ ».‬این عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک ها‬ ‫می گوید‪« :‬مشکالتی که سیستم بانکی با ان مواجه است عمدتا در حوزه‬ ‫مدیریت است‪ .‬درواقع تقصیر بابک زنجانی در این موضوع به اندازه مدیری‬ ‫که این اتهام را انجام داده نیست‪».‬‬ ‫پیش��تر حس��ین دهدش��تی‪ ،‬عضو کمیته پیگیری پرونده بدهی بابک‬ ‫زنجان��ی به تدبیر گفته بود که «یکی از چک های زنجانی مربوط به بانک‬ ‫اقتصاد نوین اس��ت و او ان را به عنوان ضمانت به وزارت نفت ارائه کرده‬ ‫اس��ت‪ ».‬در واکنش به این خبر‪ ،‬فاطمه ف��روزان‪ ،‬مدیرکل روابط عمومی‬ ‫بان��ک اقتصاد نوین در گفت وگو با تدبیر اظهار ک��رد که «این بانک هیچ‬ ‫اطالع��ی از چک بابک زنجانی که به وزارت نف��ت بابت بدهی هایش ارائه‬ ‫کرده است‪ ،‬ندارد‪».‬‬ ‫فروزان بیان ک��رد بابک زنجانی در بانک اقتصاد نوین «حس��اب بانکی‬ ‫جاری» داش��ته که از سال ‪ 87‬تا به امروز هیچ گردش مالی نداشته است‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل روابط عمومی بانک اقتصاد نوین در حال حاضر حس��اب‬ ‫بابک زنجانی در این بانک موجودی هم ندارد‪.‬‬ ‫ب��ازی بابک زنجانی ب��ا بانک ها بخش��ی از ترفند او ب��رای فعالیت های‬ ‫اقتصادی اش بوده اس��ت‪ .‬ترفندی که فعال بانک سرمایه را درگیر کرده اما‬ ‫بعید نیست پای بانک های دیگر نیز به ماجرای او باز شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫صبح روز گذشته در تهران روی داد‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سقوط هواپیما با ‪ 39‬کشته و ‪ 27‬میلیارد تومان خسارت‬ ‫لیدا ایاز‪ 39 :‬کش�ته و ‪ 10‬مجروح حاصل الش�ه باقیمانده هواپیمای سقوط کرده‬ ‫در پش�ت دیوارهای شهرک ازادی اس�ت‪ .‬هواپیمایی متعلق به شرکت هواپیمایی‬ ‫س�اها و در اجاره ش�رکت هواپیمایی سپاهان که صبح روز گذش�ته دقایقی بعد از‬ ‫برخاس�تن از باند فرودگاه مهراباد در غرب تهران س�قوط ک�رد‪ .‬علت حادثه نقص‬ ‫فنی در موتور هواپیما عنوان ش�ده که اتش گرفتن ان به خلبان اجازه نداده است‬ ‫تا هواپیمایش اوج بگیرد‪ .‬چند ساعت بعد جعبه سیاه پیدا می شود و احمد مجیدی‬ ‫معاون مدیریت بحران وزارت راه و شهرس�ازی می گوید به زودی علت اصلی سقوط‬ ‫هواپیما را بررسی کرده و به اطالع مردم می رسانیم‪.‬‬ ‫ورودی ه��ای اتوبان به س��مت ش��هرک‬ ‫ازادی مس��دود اس��ت‪ .‬ماموران راهنمایی‬ ‫و رانندگ��ی نقطه ب��ه نقطه ایس��تاده اند و‬ ‫با عالم��ت دادن از رانن��دگان می خواهند‬ ‫تغییر مسیر دهند‪ .‬ورود به شهرک از ضلع‬ ‫غربی‪ .‬خودروهای عب��وری کنار گارد ریل‬ ‫ایستاده اند‪ ،‬مستاصل‪.‬‬ ‫کارخانه ارج از شعاع دیدمان می گذرد و‬ ‫راننده اژانس پیچ دوربرگردان را می پیچد‬ ‫تا به سمت شهرک ازادی برسد‪ ،‬می گوید‪،‬‬ ‫صب��ح چن��ان دود غلیظ��ی از پش��ت این‬ ‫دیوارها به اسمان رفت که همه فکر کردیم‬ ‫کارخانه رفته است روی هوا‪.‬‬ ‫انتهای بلواری که شهرک فرهنگیان قرار‬ ‫دارد جمعیت ماشین ها باید از دوربرگردان‬ ‫اخر دور بزنند و عابران هم پیاده به سمت‬ ‫مح��ل حادثه برون��د‪ .‬بازار روز گرم اس��ت‬ ‫مردم در حال خرید هس��تند‪ .‬زن سبدش‬ ‫را ب��از می کند خیار چنبره��ا را می گذارد‬ ‫داخ��ل س��بدش‪ .‬پیرمرد فریاد می کش��د‪:‬‬ ‫انگور دانه ری��ز کیلویی‪ ...‬چند صد متر ان‬ ‫طرف تر ام��ا جرثقیل ها در حال جابه جایی‬ ‫دم هواپیما هستند‪ .‬دم جدا شده از بدنه با‬ ‫ارم شرکت هواپیمایی ساها که هواپیمایش‬ ‫را در اختیار باش��گاه سپاهان قرار داده بود‪.‬‬ ‫جمعیت تماش��اکننده صحن��ه زیادی زیر‬ ‫افت��اب ظهر ایس��تاده اند‪ .‬هم��ان جمعیت‬ ‫موبایل به دس��ت که تماش��اگران اشنای‬ ‫هم��ه حوادث ان��د‪« .‬هواپیم��ا دور خودش‬ ‫می چرخی��د‪ .‬ای��ن تقالی خلبان را نش��ان‬ ‫می داد که سعی می کرد در منطقه ای خالی‬ ‫از سکنه س��قوط کند‪ ».‬پسر جوان عینکی‬ ‫که به صورت��ی عصبی پلک می زند یکی از‬ ‫ش��اهدان عینی سقوط اس��ت‪ .‬بهت هنوز‬ ‫روی صورتش اشکار است‪ .‬او ‪ 8‬صبح روی‬ ‫سکوی ایستگاه اتوبوس انتهای بلوار منتظر‬ ‫دوستش نشسته بود‪ ،‬که ناگهان هواپیمای‬ ‫سرگردان را باالی سرش می بیند‪ .‬هواپیما‬ ‫چرخش��ی غیر عادی را پشت سر می گذارد‬ ‫تا ب��ر اس��مان بلوار خل��وت ق��رار بگیرد‪.‬‬ ‫‪.‬نوک هواپیم��ا به منبع اب ش��رکت مینا‬ ‫برخ��ورد می کند‪ ،‬بالش به تیر برق وس��ط‬ ‫خیاب��ان و وقتی برخورد ش��دیدی با دیوار‬ ‫ش��هرک ازادی می کن��د‪ ،‬حادثه س��قوط‬ ‫رق��م می خورد‪ .‬س��قوط ب��ا صدایی مهیب‬ ‫ک��ه در دم ات��ش ش��عله ور تم��ام بدنه را‬ ‫فرا می گیرد‪ .‬تکه تکه شدن بدنه هواپیما راه‬ ‫فرار را ب��رای ‪ 10‬نفر باز می گذارد که حاال‬ ‫در بیمارستان ها با مرگ دست و پنجه نرم‬ ‫ابراز تسلیت رییس جمهور‬ ‫در جلس�ه هی�ات دول�ت که روز گذش�ته به ریاس�ت دکترحس�ن روحانی‬ ‫رییس جمهوری برگزار شد‪ ،‬وزرای راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای‬ ‫مس�لح گزارشی از سانحه س�قوط هواپیمای مس�افربری ایران ‪ ۱۴۰‬متعلق به‬ ‫شرکت سپاهان ارائه کردند‪ .‬به گزارش ایسنا ‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین دکتر‬ ‫حس�ن روحانی با ابراز تاثر ش�دید از این حادثه تاس�ف بار‪ ،‬ضایعه درگذشت‬ ‫تعدادی از هموطنان عزیز را به خانواده انان و ملت بزرگ ایران تسلیت گفت و‬ ‫شفای عاجل مصدومان حادثه را از درگاه خداوند مسالت کرد‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫به وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی دستور داد‪ ،‬همه اقدامات الزم برای‬ ‫رسیدگی و تامین امکانات کامل درمانی برای اسیب دیدگان این سانحه صورت‬ ‫پذیرد‪ .‬دکتر روحانی همچنین از وزیر راه و شهرسازی خواست گزارش کاملی‬ ‫از چگونگی وقوع سانحه و علل ان ارائه کند و تا رسیدگی کامل‪ ،‬از ادامه پرواز‬ ‫این نوع هواپیما ممانعت به عمل امده و رعایت کامل اس�تانداردهای فنی در‬ ‫همه پروازها مورد تاکید و توجه ویژه قرار گیرد‪.‬‬ ‫می کنند‪ .‬مابقی مس��افران به طرز غیرقابل‬ ‫باوری به گفته شاهدان حادثه در ‪ 30‬ثانیه‬ ‫اول در یک کوره ادم سوزی ناگهانی به کام‬ ‫مرگ رفتن��د‪« .‬برخورد هواپیم��ا به دیوار‬ ‫شهرک ش��کلی از پرتاب خمپاره به سوی‬ ‫هدف را به همراه داشت که باعث شده بود‬ ‫هر بخش بدنه این غول هوایی را به سویی‬ ‫پرتاب کرده بود‪ ».‬پس��رک می گوید که با‬ ‫خودش حدود ‪ 8‬نفر دیگر به س��وی حادثه‬ ‫ش��تافته بودن��د تا بتوانن��د کاری کنند اما‬ ‫اتش چنان وسیع و غیرقابل کنترل بود که‬ ‫کاری از انها ساخته نبود‪ .‬منتظر می مانند‬ ‫تا اتش نش��انی دقایقی بعد برسد‪ .‬انچه از‬ ‫اجس��اد به ی��اد می اورد بدن ه��ای کوتوله‬ ‫واری اس��ت که به اندازه جسم یک بچه اند؛‬ ‫سوخته و غیرقابل شناسایی‪.‬‬ ‫که رسید باالی سر هواپیمایی که در اتش‬ ‫می سوخت‪« .‬صدای جیغ چند زن می امد‬ ‫اتش انقدر ش��دید بود که نمی توانس��تم‬ ‫نزدیک ش��وم حتی می خواستم با خاک و‬ ‫اب ریخت��ن روی اتش ان را خاموش کنم‬ ‫اما کاری از من س��اخته نبود‪ .‬چند دقیقه‬ ‫بع��د ص��دای جیغ ه��ا دیگر نم��ی امد‪».‬‬ ‫نگاه تلخ��ی به بی��رون از محوطه کارخانه‬ ‫می اندازد‪ .‬جایی که با دستش به ان اشاره‬ ‫کرده بود‪ ،‬وقتی که داش��ت حادثه سقوط‬ ‫را روایت می کرد‪ .‬نف��س کوتاهی را بیرون‬ ‫می ده��د و می گوی��د‪ :‬به نظر م��ن خلبان‬ ‫فداکاری به خرج داد‪ .‬س��عی کرد هواپیما‬ ‫را پشت دیوارهای شهرک مسکونی ازادی‬ ‫بنش��اند‪ .‬تا جایی که س��عی داش��ت مکان‬ ‫خلوتی را پیدا کند‪.‬‬ ‫نیروهای امداد و نجات‪ ،‬هالل احمر اتش‬ ‫نشانی و اورژانس کمی عقب تر از نیروهای‬ ‫یگان امداد به عنوان پشتیبان چند کیلومتر‬ ‫بلوار را پر کرده اند‪ .‬راننده ماش��ین اطفای‬ ‫حریق اتش نش��انی پشت فرمان نشسته او‬ ‫به عنوان نیروی پش��تیبان ب��ه حادثه اعزام‬ ‫شده و می گوید‪ :‬هواپیما ‪ 9:12‬دقیقه از باند‬ ‫بلند می ش��ود و ‪ 9:18‬دقیقه سقوط انها از‬ ‫پونک خودشان را رسانده اند‪ .‬می گوید باید‬ ‫در ‪ 5‬دقیقه پس از مخابره حادثه رس��یده‬ ‫باشند‪ .‬س��ند مدعی این حرف او شاهدان‬ ‫عینی اند‪ .‬ش��اهدانی که یکی از انها کارمند‬ ‫کارخان��ه شیش��ه مین��ا اس��ت‪ .‬از ورودی‬ ‫نگهبانی بیرون می اید‪ ،‬سراسیمه است اما‬ ‫می گوی��د‪ :‬خدا خیرش��ان بدهد خیلی زود‬ ‫رس��یدند برای خاموش کردن اتش‪ .‬مردی‬ ‫‪ 42‬س��اله است و می گوید اولین نفری بود‬ ‫نشس��ته و تکیه داده به دیوار «شیش��ه‬ ‫مینا» و سرش را در میان دو دستش گرفته‬ ‫و اشفته است‪ .‬زن چادری کنارش ایستاده‪.‬‬ ‫«پس��رم خانواده ات در هواپیم��ا بودند؟»‬ ‫سر دوشی های خدمه پرواز روی لباسش و‬ ‫ارم شرکت ماهان‪ .‬با نگاه بهت اوری سرش‬ ‫را بلن��د می کند‪« .‬نه‪ ،‬همکارانم در هواپیما‬ ‫بودند‪ ».‬اخری��ن اخبار از جان باختن تمام‬ ‫‪ 8‬نف��ر خدمه پ��رواز حکای��ت دارد‪ .‬گروه‬ ‫پروازی شامل ‪ 2‬نفر خلبان‪ 2 ،‬نفر مهماندار‪،‬‬ ‫‪ 2‬نفر گروه فنی و ‪ 2‬نفر گارد امنیت پرواز‪.‬‬ ‫پرده قرمز رنگی کش��یده ش��ده است تا‬ ‫دیوار فروریخته شهرک نظامی را که بخش‬ ‫بیش��تری از بدنه اتش گرفت��ه هواپیما در‬ ‫انجا قرار دارد‪ ،‬دیگر اشکار نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹صدای جیغ می امد‬ ‫‹ ‹جان باختن همه خدمه پرواز‬ ‫‹ ‹همه بیمه هستند‬ ‫به ج��ز جمع های مردم��ی و انتظامی و‬ ‫نیروهای س��پاه اف��راد دخی��ل در موضوع‬ ‫مش��غول مصاحبه ان��د‪ .‬امین��ی زاده‪ ،‬مدیر‬ ‫ش��رکت بیمه کوثر در جم��ع چند نفره ای‬ ‫شروع به مصاحبه می کند‪ ...‬چهره اشفته ای‬ ‫دارد و هم��را ه او م��رد جوان��ی اس��ت که‬ ‫اطالعاتی را روی کالس��ور مشکی رنگ اش‬ ‫به همراه دارد‪ .‬مدیر بیمه می گوید که این‬ ‫شرکت همه خسارت ناش��ی از این حادثه‬ ‫را در اس��رع وقت می پ��ردازد‪ .‬اعم از بیمه‬ ‫دی��ه جان باختگان و بیم��ه بدنه هواپیمای‬ ‫از بی��ن رفته که متعلق به ش��رکت س��اها‬ ‫است‪ .‬مدیر مهندسی ش��رکت کارشناسی‬ ‫می گوی��د‪ :‬ت��ا ای��ن لحظه نزدی��ک به ‪27‬‬ ‫میلیارد تومان خس��ارت براورد شده است‪.‬‬ ‫این شرکت بیمه ‪ 3‬فروند از همین هواپیما‬ ‫را زیر پوشش بیمه دارد‪ .‬به گفته کارشناس‬ ‫جوان این هواپیما از سال ‪ 2008‬از اوکراین‬ ‫در اختیار ایران و سپس هواپیمایی سپاهان‬ ‫ق��رار گرفت��ه اس��ت و به طور قط��ع موتور‬ ‫هواپیما نقص فنی پیدا کرده که در استانه‬ ‫پرواز دچار مش��کل شده است‪ .‬او می گوید‬ ‫که موتور هواپیما قبل از پرواز چکاب کلی‬ ‫ش��ده بود و خیلی عجیب است نقص فنی‬ ‫تشخیص داده نش��ده و همین موضوع در‬ ‫دست بررسی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رسیدن اتش نشان ها به حادثه‬ ‫خبرن��گاران و گروهی از مردم منطقه که‬ ‫توانس��ته اند از س��د ماموران نظامی محل‬ ‫حادثه بگذرند پش��ت دیوار جمع شده اند‪.‬‬ ‫بقایای هواپیما وسط بلوار شیشه مینا هنوز‬ ‫باقی مانده و ان س��وی بل��وار که با جدول‬ ‫و شمش��ادها جدا ش��ده دم و بخش بزرگ‬ ‫انتهای هواپیم��ا را که از اتش مهیب جان‬ ‫به در ب��رده در خود ج��ای داده و حاال به‬ ‫وس��یله جرثقیل ها در حال دور ش��دن از‬ ‫دید عموم اس��ت‪ .‬جالل ملکی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫اتش نش��انی تهران در سویی دیگر مشغول‬ ‫مصاحبه با خبرنگاران است‪ .‬او می گوید که‬ ‫تا این لحظه هیات بازرس��ی و کارشناسان‬ ‫نظر ‪ 4‬مسئول درباره تفکیک جنسیتی در شهرداری وکنسرت ها‬ ‫ح��دود یک ماه از تفکیک جنس��یتی در ش��هرداری‬ ‫می گ��ذرد و همچن��ان اظهارنظرها پیرام��ون تفکیک‬ ‫جنسیتی نه تنها در ش��هرداری که در مکان های دیگر‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اش��اره‬ ‫به تفکیک جنس��یتی کارمندان‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬چرا پس از‬ ‫گذش��ت ‪ 9‬س��ال از ش��هرداری اقای قالیباف‪ ،‬تفکیک‬ ‫جنس��یتی اجرا شده است؟ تا به حال غیرت دینی کجا‬ ‫رفت��ه بود؟ چرا در‪ 3‬س��ال اخیر این ط��رح به اجرا در‬ ‫نیامده اس��ت؟ که اینها پرس��ش های موجود در جامعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهیندخت موالوردی افزود‪ :‬اگر به پرسش های مطرح‬ ‫شده در زمینه بخشنامه تفکیک جنسیتی در شهرداری‬ ‫تهران پاس��خ داده شود‪ ،‬می توانیم به راهکارهایی دست‬ ‫یابیم‪ .‬اگرچه ناهنجاری هایی ممکن است در روابط زنان‬ ‫و مردان وجود داشته باشد اما نباید استثناها را به قاعده‬ ‫تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬تفکی��ک جنس��یتی ابالغیه کمیته‬ ‫صیانت از حقوق ش��هروندی و عفاف و حجاب مس��تقر‬ ‫در ش��ورای اجتماعی کشور است و این موضوع ‪ 3‬سال‬ ‫ت در شورای معاونین‬ ‫پیش ابالغ شده بود و از اردیبهش ‬ ‫شهرداری تهران مطرح شد‪.‬‬ ‫موالوردی در ادامه گفت‪ :‬شورای انقالب فرهنگی نیز‬ ‫در س��ال ‪ 84‬مصوبه ای در این زمینه داش��ته و شورای‬ ‫فرهنگ عمومی متولی ان بوده اس��ت که پس از مدتی‬ ‫به ش��ورای اجتماعی سپرده ش��ده و بخشنامه تفکیک‬ ‫جنسیتی نوشته شده اس��ت و شورای اجتماعی کشور‬ ‫طبق روال موجود بازرس های��ی دارد که این بازرس ها‬ ‫اجرای بخشنامه ها را بررسی می کنند‪.‬‬ ‫در همین رابطه قائم مقام وزیر کش��ور در حوزه امور‬ ‫اجتماعی و فرهنگی گفت‪ :‬اگر زنان و مردان در محیطی‬ ‫کنار هم کار می کنند به معنای این نیس��ت که فعالیت‬ ‫انها خالف قانون‪ ،‬شرع و غیرت دینی است‪.‬‬ ‫مرتضی میرباقری در رابطه با جداس��ازی پرسنل زن‬ ‫و مرد در ش��هرداری گفت‪ :‬این شرایط برای کارمندان‬ ‫فراهم ش��ده تا کار بهتر انجام ش��ود و هر شرایطی که‬ ‫باعث تسهیل امور باشد‪ ،‬مورد توجه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ام��ا اینکه ایا این امر واج��ب‪ ،‬ضروری یا‬ ‫قانونی باش��د ‪ ،‬یا خالف ان در جایی اتفاق نیفتاد باید‬ ‫بگویم که قانون رسمی در این حوزه وجود ندارد‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر کش��ور در ح��وزه ام��ور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی ب��ا بیان اینکه بس��یاری از اداره ها حتی خود‬ ‫ش��هرداری در س��ال های قبل چنین ضرورتی را برای‬ ‫محی��ط کاری نداش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ابالغی��ه ای که‬ ‫شهرداری نسبت به ان اس��تناد کرده است‪ ،‬مربوط به‬ ‫سال های قبل می شود‪.‬‬ ‫انچ��ه در ادارات می گذرد‪ ،‬این اس��ت که حضور زنان‬ ‫در کن��ار م��ردان در ضوابط و قوانی��ن و چارچوب های‬ ‫رس��می و شرعی اس��ت البته برخی فضاهای اجتماعی‬ ‫مانند برخی بیمارس��تان ها ایج��اب می کند که زنان در‬ ‫بخش های مستقل فعالیت کنند‪.‬‬ ‫میرباق��ری در ادام��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬در محیط های‬ ‫اجتماعی افراد با رعایت ضوابط و شرایط کاری محیط‪،‬‬ ‫فعالیت خود را انجام می دهند و ناهنجاری اساس��ی در‬ ‫این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی نیز با نادرست خواندن‬ ‫بحث تفکیک جنس��یتی گفت‪ :‬تفکیک جنسیتی باعث‬ ‫حذف معنای خانواده می شود‪.‬‬ ‫علی جنتی افزود‪ :‬به عنوان مثال نمی توان برای رفتن‬ ‫به یک کنسرت یا یک برنامه هنری یک روز را به اقایان‬ ‫اختصاص داد و روز دیگری را به خانم ها‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا فرمانده ناجادیروز در حاشیه مراسم‬ ‫تجلی��ل از خبرنگاران انتظام��ی نیز در رابطه با تفکیک‬ ‫جنس��یتی در کنس��رت ها با بیان اینکه به ما چه ربطی‬ ‫دارد که خانم و اقا در کنس��رت کنار هم می نشینند یا‬ ‫نه؟ گفت‪ :‬این فرد قبل از کسب مجوز بلیت را فروخته‬ ‫فنی در صحنه هس��تند و در حال بررسی‬ ‫موض��وع‪ .‬البت��ه هواپیما به چن��د بخش و‬ ‫تک��ه تبدیل ش��ده و در تم��ام باند پخش‬ ‫شده اس��ت‪ .‬او می گوید زمانی رسیدیم که‬ ‫هواپیم��ا س��قوط کرده ب��ود و اینکه گفته‬ ‫می ش��ود کسی توانس��ته از حادثه جان به‬ ‫در بب��رد‪ ،‬بنده اطالعی ندارم‪ .‬او در پاس��خ‬ ‫درباره اینک��ه ایا خانواده های‬ ‫به‬ ‫ارگان نظام��ی س��پاه از جان باختگان این‬ ‫سقوط هس��تند گفت که این موضوع باید‬ ‫توس��ط فرمانده عملی��ات اعالم ش��ود‪ .‬او‬ ‫سپس توضیح می دهد که بالفاصله پس از‬ ‫وقوع حادثه س��تاد فرماندهی اتش نشانان‬ ‫‪ 7‬ایس��تگاه را در نزدیک تری��ن موقعیت به‬ ‫محل سقوط هواپیما که در خیابان شیشه‬ ‫مینا قرار داشتند به محل حادثه اعزام کرده‬ ‫است‪ .‬جایی که حال کارگران به جمع اوری‬ ‫تکه های باقی مانده از هواپیما مشغول اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اسامی نجات یافتگان‬ ‫س��اعت از ظهر گذشته و به تدریج خبرها‬ ‫به روزتر می ش��وند‪ .‬اخرین خب��ر می تواند‬ ‫برای چند خانواده منتظر در طبس وتهران‬ ‫بهتر باشد‪ .‬اسامی ‪ 10‬نفر که از مهلکه اتش‬ ‫گریخته و در بیمارستان اند‪.‬‬ ‫در این س��انحه از مجموع ‪ 48‬سرنشین‬ ‫هواپیما ‪ 38‬نفر در دم کش��ته شدند و یک‬ ‫نفر نیز از مسافران در بیمارستان پیامبران‬ ‫ج��ان خ��ود را از دس��ت داد و ‪ 10‬نف��ر از‬ ‫مصدومان نیز در بیمارس��تان و هنوز زنده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اس��امی به ای��ن ترتیب است‪:‬ش��هربانو‬ ‫ش��وکت‪ ،‬امی��ن مزرعتی‪ ،‬عل��ی دالوندی‪،‬‬ ‫عزت اهلل دالوندی‪ ،‬محمدقاسم مزرعتی (در‬ ‫بیمارس��تان پیامبران فوت کرد)‪ ،‬حمید یا‬ ‫تیمور خس��روی‪ ،‬مطصفی مزرعتی‪ ،‬زهره‬ ‫ش��هریاری‪ ،‬همچنین زوجی به نام محمد‬ ‫عاب��دزاده و مریم قهرمان نی��ز هنوز زنده‬ ‫هستند که در بیمارستان امام خمینی(ره)‬ ‫بستری شده اند‪.‬‬ ‫و در ابت��دا نیز از ارائه تعهد س��رباز می زد و بعد از اخذ‬ ‫تعهد نیز عنوان کردند که ناجا پیشنهاد سانس بندی را‬ ‫ارائه کرده است‪.‬‬ ‫احمدی مقدم همچنین در مورد ورزشگاه ها نیز گفت‪:‬‬ ‫برخی دس��تور مقام معظم رهبری را انحصار به میادین‬ ‫فوتبال دانس��تند اما پس از پرس و جوها مشخص شد‬ ‫که این گونه نیس��ت و که پلیس دم در هر کنس��رت و‬ ‫رس��تورانی بایس��تد هرچند که ما تامین کننده امنیت‬ ‫هستیم‪ .‬وی با ابراز تعجب از نسبت دادن طرح تفکیک‬ ‫جنسیتی به ناجا گفت‪ :‬من اعالم کردم که در این راستا‬ ‫جوابی ندهید‪ ،‬چرا که ممکن است جریان رسانه ای این‬ ‫ادعا را به بحث تفکیک جنسیتی در شهرداری بچسباند‪،‬‬ ‫این در حالی است که من اطالعی از اتفاقات شهرداری‬ ‫ندارم اما این مهندس��ی رسانه ای تالش می کند که این‬ ‫موارد را به هم ربط دهد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در ناجا چنین ابالغیه و سیاستی مبنی بر‬ ‫تفکیک جنسیتی در کنسرت ها و مراکز موسیقی وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬احمدی مقدم با بیان اینکه ناجا از حقوق مردم‬ ‫دفاع می کند و عقب نمی نش��یند‪ ،‬گف��ت‪ :‬ما محیط را‬ ‫به لح��اظ اخالقی صیانت می کنیم و نی��روی انتظامی‬ ‫وظیفه اش پاس��داری از قانون اس��ت ن��ه اینکه فقط به‬ ‫افرادی که از چراغ قرمز رد می شوند ‪،‬توجه کند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫افول نظام‬ ‫اطالع رسانی در اینه‬ ‫سقوط تلخ هواپیما‬ ‫محمد اقازاده‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫سقوط هواپیمای ایرانی تمام خبرهای داخلی را تحت‬ ‫تاثیر خود ق��رار داد و همه دقیقه به دقیقه منتظرند‬ ‫که تعداد کش��ته ها و مجروحان را در یابند و راه را به‬ ‫این نکته بکش��ند که چه دلیلی موجب سرنگونی این‬ ‫هواپیما شد و متاس��فانه مثل همیشه فقدان انسجام‬ ‫خبری ش��یوه اطالع رسانی را با دش��واری های جدی‬ ‫روبه رو کرد‪ .‬به نظر می رسد دولت هنوز نتوانسته برای‬ ‫شیوه اطالع رسانی فکر اساسی بکند و از نیروهای زبده‬ ‫برای سرو سامان دادن به این مشکل بهره ببرد‪ .‬حادثه‬ ‫تلخ کش��ته ش��دن هموطنانمان اتفاقی نیست که در‬ ‫گذر زمان حل ش��ود و مردم این حادثه را به دس��ت‬ ‫فراموشی بسپارند‪ .‬متاسفانه تجربه نشان می دهد بعد‬ ‫از گذر زمان نهادهای مس��ئول از علت واقعی حوادث‬ ‫کمتر سخن می گویند و همیشه بار مشکل را بر عهده‬ ‫کسانی می س��پارند که دیگر قدرت جوابگویی ندارند‪.‬‬ ‫در حوادث سقوط هواپیماها همیشه عامل انسانی که‬ ‫همان خلبانان باش��ند را دلیل حادثه اعالم می کنند‪.‬‬ ‫اطالع رس��انی زمانی راه به تاثیرگذاری می کش��د که‬ ‫پیش��اپیش اعتماد را وثیقه خود داشته باشد و باید با‬ ‫درس اموزی از گذشته این بار تصمیم گرفته شود که‬ ‫به موقع دلیل سقوط هواپیما با مردم در میان گذاشته‬ ‫ش��ود و سیستم برخورد مناس��ب با خانواده قربانیان‬ ‫حادثه طراحی و به اجرا گذاش��ته شود‪ .‬متاسفانه در‬ ‫این موارد هیچ دس��تورالعمل تصویب شده ای وجود‬ ‫ندارد‪ .‬در این مواقع باید روانشناس��ان خبره ای باشند‬ ‫که خانواده های در ش��وک را مورد حمایت خود قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫حادثه سقوط هواپیما انچنان تلخ و غم انگیز‬ ‫اس�ت که کلم�ات توان بی�ان درد و رنجی که‬ ‫در ج�ان می گدازد را ندارد و م�ا در تحریریه‬ ‫خب�ر را با به�ت و حیرت ش�نیدیم‪.‬‬ ‫هیچوق�ت به ش�نیدن ای�ن حادثه ه�ا عادت‬ ‫نمی کنیم و وقتی همکاران مان برای تهیه خبر‬ ‫رفتند و برگشتند چهره غمگین شان نشان داد‬ ‫حادثه چقدر تلخ اس�ت‪ .‬این حادثه را به همه‬ ‫مردم ایران و بازماندگان تس�لیت می گوییم و‬ ‫چش�م به این امید داریم که با تدابیر الزم این‬ ‫حادثه ها تکرار نشود‪.‬‬ ‫واکنش‬ ‫پیام الریجانی در پی سقوط‬ ‫هواپیمای ایران‪140‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی با ص��دور پیامی‬ ‫ب��ه خانواده کشته ش��دگان حادثه س��قوط هواپیمای‬ ‫مس��افربری را تسلیت گفت و از س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری و دیگر سازمان های مسئول خواست تا علت‬ ‫بروز این س��انحه را مورد بررس��ی و شناسایی قرار داده‬ ‫و نتیجه را اعالم کنن��د‪ .‬علی الریجانی رییس مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در پیامی کش��ته ش��دن جمعی از‬ ‫هموطنان را در حادثه س��قوط هواپیمای مس��افربری‬ ‫تس��لیت گفته و پیگیری این موضوع را از دستگاه های‬ ‫مربوطه خواستار شد‪.‬‬ ‫دستور اخوندی برای بررسی‬ ‫علت سقوط انتونف‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی دس��تور داد تا کمیس��یون‬ ‫بررس��ی سوانح س��ازمان هواپیمایی کشوری به محل‬ ‫س��انحه اعزام و به بررس��ی علت ان بپردازند‪ .‬وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی ضمن عرض تسلیت به بازماندگان سانحه‬ ‫تاسف بار س��قوط هواپیمای انتونف ‪ 140‬هواپیمایی‬ ‫سپاهان دستور داد تا کمیسیون بررسی سوانح سازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری به محل سانحه اعزام و به بررسی‬ ‫علت ان بپردازند‪.‬‬ ‫دستور فوری سراج برای‬ ‫بررسیسانحهسقوطهواپیمایی‬ ‫در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری ایران‬ ‫‪ ،140‬رییس سازمان بازرسی کل کشور هیاتی ویژه را‬ ‫مامور پیگیری این موضوع کرد‪ .‬به گزارش انتخاب پس‬ ‫از وقوع حادثه سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری‬ ‫انتونف ایران ‪ ،140‬ناصر سراج رییس سازمان بازرسی‬ ‫کل کش��ور با دس��توری فوری‪ ،‬هیاتی وی��ژه را مامور‬ ‫پیگیری این موضوع کرد‪.‬‬ ‫خطربیخگوشبازیکنانسپاهان‬ ‫پیرو انتشار خبر سقوط هواپیمای مسافربری شماره‬ ‫‪ 140‬س��پاهان ای��ر در حوالی ف��رودگاه مهراباد وقتی‬ ‫مسئوالن باشگاه سپاهان اصفهان از این موضوع اطالع‬ ‫یافتند‪ ،‬شوکه شدند‪.‬به گزارش جام جم ورزشی‪ ،‬طبق‬ ‫تایید اعضای تیم فوتبال سپاهان‪ ،‬هواپیمایی که صبح‬ ‫امروز به دلیل نقص فنی در موتور س��مت چپ خود در‬ ‫حوالی محله تهرانس��ر س��قوط کرد همان هواپیمایی‬ ‫بوده که باشگاه سپاهان برای پرواز به تبریز برای دیدار‬ ‫با گسترش فوالد چارتر کرده بود‪ .‬اعضای تیم سپاهان‬ ‫درس��ت دو روز پیش با همین هواپیما که حاال تنها ُدم‬ ‫ان باقی مانده از تبریز به اصفهان بازگشته بودند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫مجلس و نفت‬ ‫در مسیر‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫علی مروی‬ ‫رییس کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫بازدید امس��ال رییس مجلس ش��ورای اس�لامی از‬ ‫پارس جنوب��ی و بخش دریایی اس��تخراج نفت و گاز‪،‬‬ ‫نقطه عطفی در ارتباط با صنعت نفت و مجلس اس��ت‪.‬‬ ‫دکتر الریجانی همواره در س��فرهای خارجی در کنار‬ ‫دیپلماسی پارلمانی به مقول ه توسعه روابط با محوریت‬ ‫نفت و گاز تاکید کرده و در عرصه داخلی عالوه بر رییس‬ ‫مجلس‪ ،‬روس��ای کمیسیون ها و نمایندگان مجلس بر‬ ‫افزایش توان کش��ور در بخش صنع��ت نفت نیز تاکید‬ ‫دارند‪.‬ام��ا هم��ه این بیان ه��ا با امدن سیاس��ت هایی‬ ‫از جن��س مقاوم��ت در عرصه اقتصاد ش��دت گرفت‪.‬‬ ‫خوش��بختانه نفتی ها با دریافت سیاس��ت های ابالغی‬ ‫رهبر معظم انقالب از طرف دولت به س��رعت وارد گود‬ ‫ش��دند تا انجا که وزیر نفت خردادماه امسال به صحن‬ ‫مجلس امد و ‪ ٦‬محور عمده این امر را تشریح کرد‪ .‬اقای‬ ‫زنگنه از افزایش درامدهای نفتی ایران در س��ال های‬ ‫این��ده خب��ر داد و مهم تر از ان از یک ضرورت س��خن‬ ‫گف��ت‪ .‬وزیر نفت می گوی��د‪« :‬از هم اکنون اتاق فکری‬ ‫مش��ترک میان مجلس و دولت برای چگونگی مصرف‬ ‫درامدهای نفتی تشکیل ش��ود‪ .‬وی‪ ،‬نخستین برنامه‬ ‫وزارت نف��ت در جهت اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی را‬ ‫افزایش ظرفیت تولید نفت خام با تاکید بر برداش��ت از‬ ‫میادین مشترک دانست؛ محوری که همه ارکان نظام‬ ‫تحقق ان را پیگیری می کنند‪».‬‬ ‫برنام��ه دوم‪ ،‬افزایش تولید گاز طبیعی اس��ت اینجا‬ ‫ه��م پ��ای میدان های مش��ترک در میان اس��ت‪ .‬زیرا‬ ‫سیاس��ت های اقتص��اد مقاومت��ی در وزارت نف��ت بر‬ ‫برداش��ت از میدان های مشترک اس��ت ان هم از نوع‬ ‫صیانتی‪ ،‬م��ا می خواهیم با افزایش تولید گاز‪ ،‬صادرات‬ ‫برق را نیز افزایش دهیم‪ .‬برنامه سوم‪ ،‬جهش در تکمیل‬ ‫زنجیره ارزش افزوده است‪ ،‬سخن از ارزش افزوده که به‬ ‫میان می اید ذهن نفتی ها به سمت پتروشیمی می رود‪.‬‬ ‫بله می خواهیم با سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی به‬ ‫ارزش نف��ت و گاز بیفزایی��م‪ .‬این را وزیر نفت در صحن‬ ‫مجلس گفته اس��ت‪ ،‬پس یعنی مح��ور کار قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬ما نیز در کمیسیون انرژی به دنبال ارزش افزوده‬ ‫هستیم‪ ،‬ارزشی که می دانیم اشتغال در پس ان نهفته‬ ‫اس��ت‪ .‬جای دیگری هم می توان سراغ ارزش افزوده را‬ ‫گرفت‪ ،‬بله صادرات فراورده های نفتی‪ .‬وقتی می گوییم‬ ‫فراورده یعنی پس زدن خام فروش��ی و گفتن یک اری‬ ‫بلند به ارزش اف��زوده‪ ،‬این بیان فحوای کالم وزیر نفت‬ ‫ب��ود وقت��ی در صحن مجلس به تبیی��ن محور چهارم‬ ‫برنامه ه��ای وزارت نف��ت در تحق��ق اقتصادمقاومتی‬ ‫ پرداخت‪.‬‬ ‫برنامه پنجم‪ ،‬ی��ک تلنگر بود‪ ،‬رهب��ر معظم انقالب‬ ‫پی��ش از ای��ن نیز در فرامی��ن خود به رعای��ت الگوی‬ ‫مصرف تاکید داش��ته اند‪ .‬ح��ال نفتی ها می خواهند با‬ ‫مدیریت مصرف به بهینه س��ازی انرژی برسند و برنامه‬ ‫پنجم خود را از این رهگذر محقق کنند‪ .‬صاحب نظران‬ ‫می دانند کاهش ش��دت مصرف انرژی به چه میزان به‬ ‫س��رمایه مردم می افزاید و محیط زیس��ت را تا چه حد‬ ‫پاک می کند‪ .‬ایمن سازی تقاضا و بازارهای فروش نفت‬ ‫خام و فراورده های نفتی برنامه دیگری است که باز هم‬ ‫نفتی ها می خواهند با تحقق ان‪ ،‬بنای اقتصاد مقاومتی‬ ‫را بگذارند‪ .‬همه اینها که گفته ش��د محوری بر گرفته از‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی است که وزیر نفت پیش‬ ‫از ط��رح در صحن مجلس در کمیس��یون های انرژی و‬ ‫برنامه و بودجه به ان پرداخته اس��ت اکنون سیاست ها‬ ‫اماده اس��ت؛ نفتی ها پا به رکاب و نمایندگان مردم در‬ ‫خانه ملت نیز همراه‪ ،‬تا سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‬ ‫در عظیم ترین صنعت کش��ور عملیاتی شود‪ .‬از این رو‬ ‫امیدوارم مجلس هم در اجرای سیاست درست جدایی‬ ‫بودجه از نفت و اختصاص س��هم مناسب از درامد نفت‬ ‫به س��رمایه گذاری در نفت‪ ،‬بودجه سال اینده و برنامه‬ ‫ششم را مورد توجه جدی قرار دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش بنزینی مجلس‬ ‫این هفته اماده می شود‬ ‫شانا‪ -‬رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس‬ ‫گفت‪ :‬گزارش این کمیسیون درباره بررسی کیفیت‬ ‫بنزین این هفته تقدیم رئیس مجلس می شود‪.‬‬ ‫حسینعلی ش��هریاری درباره گزارش «دستور کار‬ ‫بررس��ی میزان االیندگی بنزین تولیدی‪ ،‬وارداتی و‬ ‫س��وخت تولیدی پتروش��یمی ها» گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫اطالعات کافی در این زمینه جمع اوری شده و قرار‬ ‫است این هفته گزارش مذکور اماده و تقدیم رئیس‬ ‫مجلس شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬طی ماه ها کمیس��یون انرژی و‬ ‫بع��د از ان کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس‬ ‫بررس��ی کیفیت س��وخت تولیدی پتروشیمی ها و‬ ‫می��زان االیندگی بنزین تولیدی را در دس��تور کار‬ ‫خود قرار داده اند‪ .‬مسئوالن سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیس��ت معتقدند که تولید سوخت در مجتمع های‬ ‫پتروش��یمی مخت��ص زمان خاص بوده اس��ت و از‬ ‫منظ��ر االیندگی اثار مخربی برای محیط زیس��ت‬ ‫دارد‪ ،‬بنابراین تولید این نوع سوخت در این واحد ها‬ ‫در حال حاضر توجیه ندارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫انرژی و نفت‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر نفت از احتمال حضور فرانسوی ها در فازهای پارس جنوبی خبر داد‬ ‫سرمایه گذاری شرکت های خارجی در پروژه های صنعت نفت ایران‬ ‫وزیر نف��ت از تکذیب قرارداد فروش نفت‬ ‫ایران از سوی روسیه‪ ،‬افزایش ‪ ١٠٠‬میلیون‬ ‫مترمکعب��ی تولی��د گاز در پ��ارس جنوبی‪،‬‬ ‫احتمال حضور ش��رکت فرانسوی توتال در‬ ‫فازهای پارس جنوب��ی و همچنین افزایش‬ ‫‪ ٧٠٠‬هزار بش��که ای تولید نف��ت ایران در‬ ‫‪۳‬سال اینده خبر داد‪.‬‬ ‫بیژن نامدار زنگنه با اش��اره به سفر هفته‬ ‫گذش��ته به مس��کو ک��ه به عن��وان رئیس‬ ‫کمیسیون مش��ترک ایران و روسیه حضور‬ ‫داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در جریان سفر به روسیه‬ ‫تفاه��م نام��ه ای ب��ه منظور توس��عه روابط‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فنی و تجاری بین دو کش��ور به‬ ‫امضا رس��ید‪ .‬همچنی��ن توافقنامه ای برای‬ ‫اسان سازی عملیات بانکی میان بانک های‬ ‫ایرانی و روس��ی با هدف ش��تاب بخشی در‬ ‫عملیات تجار دو کشور نیز امضا شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در دیدار با همتای‬ ‫روس��ی خوداش (الکس��اندر نواک) درباره‬ ‫برگزاری بهتر و موفق تر اجالس مش��ترک‬ ‫همکاری های اقتصادی میان دو کشور (که‬ ‫قرار اس��ت ش��هریور در تهران برگزار شود)‬ ‫مذاکراتی انجام شد درباره خرید نفت ایران‬ ‫از س��وی روس��یه گفت‪ :‬در مذاکرات برای‬ ‫فروش نفت‪ ،‬خود را محدود به مورد خاصی‬ ‫نمی کنیم اما ش��ایعاتی ک��ه درباره امضای‬ ‫قرارداد با روس��یه برای ف��روش نفت ایران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬صحت ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ ۲۰۰‬میلی�ون مترمکعب�ی‬ ‫تولید گاز‬ ‫وزی��ر نفت درب��اره روند توس��عه فازهای‬ ‫‹ ‹پرداخت پول در مقابل صرفه‬ ‫جویی‬ ‫پارس جنوبی نیز گفت‪ :‬براساس برنامه قرار‬ ‫است تا پایان سال اینده‪ ٢٠٠ ،‬میلیون متر‬ ‫مکع��ب گاز به تولید پ��ارس جنوبی افزوده‬ ‫شود که سهم سال ‪ ٩٣‬و ‪ ٩٤‬هر کدام ‪١٠٠‬‬ ‫میلیون متر مکعب است‪.‬‬ ‫زنگنه درب��اره ف��از ‪ ١١‬و احتمال حضور‬ ‫ش��رکت فرانس��وی توتال در این فاز گفت‪:‬‬ ‫با برداش��ته ش��دن تحریم ها ممکن اس��ت‬ ‫بسیاری از ش��رکت ها در پروژه های صنعت‬ ‫نفت ایران سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه حتی اگ��ر تحریم ها‬ ‫برداشته نشود ایران توسعه فاز ‪ ١١‬را شروع‬ ‫خواه��د کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬البته توس��عه فاز ‪١١‬‬ ‫پ��س از هفت فاز اولوی��ت اول (‪١٢‬و ‪ ١٥‬تا‬ ‫‪ ١٧‬پارس جنوبی) و فازهای اولویت بعدی‬ ‫یعنی‪ ،‬فازهای ‪ ٢٠ ،١٣ ،١٩‬و ‪ ٢٣ ،٢١‬تا ‪٢٤‬‬ ‫و ‪ ١٤‬اغاز می شود‪.‬‬ ‫زنگنه با اشاره به اینکه هدف ما تولید گاز‬ ‫است نه تعریف طرح های جدید‪ ،‬افزود‪ :‬باید‬ ‫پول ها درست هزینه شود تا به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫زنگنه درب��اره واردات بنزی��ن نیز گفت‪:‬‬ ‫واردات بنزین طبق برنامه تا پایان امس��ال‬ ‫انجام می ش��ود و از خردادماه بنزین یورو ‪٤‬‬ ‫وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ ٧٠٠‬ه�زار بش�که ای تولید‬ ‫نفت‬ ‫وزی��ر نف��ت درب��اره افزای��ش ‪ ٧٠٠‬هزار‬ ‫بش��که ای ظرفیت تولید تا پایان س��ال ‪٩٤‬‬ ‫که در بس��ته "سیاست خروج غیر تورمی از‬ ‫رکود" به ان اشاره شده است‪ ،‬گفت‪ :‬تا پایان‬ ‫سال ‪ ٩٤‬چنین برنامه ای وجود ندارد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه این سیاس��ت به س��رعت روی رکود‬ ‫تاثیر نمی گذارد و در واقع برای س��ال های‬ ‫اینده است‪ .‬زنگنه افزود‪ :‬برنامه وزارت نفت‬ ‫برای افزایش ‪ ٧٠٠‬هزار بش��که ای ظرفیت‬ ‫تولید نفت سه ساله است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شانا‪ -‬پژوهشکده توسعه فناوری های شیمیایی‪ ،‬پلیمری و پتروشیمی پژوهشگاه‬ ‫ی مورد نیاز صنعت و خدمت به صنایع‬ ‫صنعت نفت با هدف توس��عه دانش های فن ‬ ‫باالدس��تی اغاز به کار کرد‪ .‬این پژوهش��کده جدید که از ادغام ‪ ۲‬پژوهشکده علوم‬ ‫و فناوری های ش��یمیایی و پلیمری تشکیل شده است‪ ،‬هم اکنون در مرحله تدوین‬ ‫ساختار جدید به منظور چابک سازی سیستم قرار دارد‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬اردشیر دادرس رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سی ان جی با بیان‬ ‫اینکه ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی هنوز جایگاه های س��ی ان جی را از‬ ‫لحاظ کیفی رتبه بندی نکرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس تصمیم ش��رکت ملی گاز‬ ‫ایران کارمزد های جدید در ‪ ۳‬مرحله در حال اجرایی شدن است که یک مرحله‬ ‫ان از تاریخ ‪ ۵‬اردیبهش��ت ماه اجرا ش��ده اس��ت‪ .‬نکته مهم این است که هنوز‬ ‫مش��کل مالیات برارزش افزوده برطرف نش��ده و جایگاه داران که در جایگاه های‬ ‫دو منظوره مشغول به فعالیت هستند‪ ،‬از جیب خودشان این مالیات را پرداخت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬در صورتی که مالیات ب��رارزش افزوده بای��د از مصرف کننده نهایی‬ ‫دریافت شود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬اولین مزرعه برق بادی ایران با ظرفیت تولید ‪ ۲۰‬مگاوات برق بادی فردا‬ ‫با حضور وزیر نیرو در تاکس��تان قزوی��ن در مدار بهره برداری قرار می گیرد‪ .‬یکی از‬ ‫سیاس��ت های صنعت برق افزایش ظرفیت تولید برق پاک و تجدیدپذیر کش��ور به‬ ‫‪ 5000‬مگاوات در قالب یک برنامه ‪ ۵‬ساله است‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ -‬حمیدرضا طیبی‪ ،‬رییس جهاد دانش��گاهی با اظه��ار این که تاکنون‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰۰‬دکل موجود در صنعت حفاری کش��ور بدون حتی یک برگ انتقال‬ ‫فناوری وارد ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬قرارداد س��اخت ‪ ۱۴‬دکل توسط سازندگان داخلی‬ ‫بالتکلیف مانده و اگر قرار اس��ت خرید خارجی انجام ش��ود‪ ،‬باید توسط سازندگان‬ ‫داخلی صورت بگیرد تا در مقابل خرید خارجی‪ ،‬امتیاز انتقال فناوری دریافت شود‬ ‫تا توان ساخت داخل ارتقا یابد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬عباس کاظمی‪ ،‬معاون وزیر نفت با تش��ریح جزئی��ات راه اندازی ‪ ۴‬طرح‬ ‫جدید پاالیش��گاهی از تولید نخستین بنزین با اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬اتحادیه اروپا در‬ ‫پاالیش��گاه بندرعباس خبر داد و اعالم کرد‪ :‬از س��ال اینده ب��ا راه اندازی طرح های‬ ‫جدید بنزین س��ازی عالوه بر توقف واردات ‪،‬ایران به صادرکننده این فراورده نفتی‬ ‫تبدیل می شود‪.‬‬ ‫ش�انا‪ -‬محمدتقی امانپور‪ ،‬مش��اور وزیر نفت با اشاره به اینکه همسو با ابالغیه‬ ‫وزیر نفت مبنی بر پیگیری صادرات کاال و خدمات مهندسی به ترکمنستان و دیگر‬ ‫کش��ورهای هدف‪ ،‬نخس��تین همایش صدور کاال‪ ،‬خدمات فنی و مهندسی صنایع‬ ‫نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش��یمی به کشور ترکمنستان امروز برگزار می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫میانگین خرید س��االنه گاز ترکمنس��تان از ایران در سال های اخیر ‪ ٢‬میلیارد یورو‬ ‫بوده که تالش می شود ‪ ٥٠‬درصد ان در قالب تهاتر کاال و خدمات فنی و مهندسی‬ ‫با این کشور پرداخت شود‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬وزارت نیرو با ارائه ‪ ۳‬فراخوان بس��ته های پیش��نهادی امض��ای قراردادهای‬ ‫بیع متقابل با س��رمایه گذاران بخش خصوصی به منظ��ور تبدیل نیروگاه های گازی‬ ‫به س��یکل ترکیب��ی که منجر به افزایش ظرفیت تولید ب��رق بدون احداث نیروگاه‬ ‫می ش��ود را ب��ه زودی اعالم می کند‪ .‬ب��ا افزایش ظرفیت تولید ب��رق ایران به بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬ه��زار مگاوات و افزایش تولید عملیاتی ب��رق در واحدهای نیروگاهی به ‪۵۰‬‬ ‫هزار مگاوات‪ ،‬مصرف س��وخت و انرژی نیروگاه های کش��ور به معادل ‪ ۲۴۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬اس��ماعیل احمدی‪ ،‬رییس پایانه صادرات میعانات گازی عس��لویه بوش��هر‬ ‫گفت‪ :‬برای نخستین بار همزمان پهلودهی و بارگیری دو کشتی به گوی های شناور‬ ‫صادراتی میعانات گازی واقع درس��احل عس��لویه و تمبک با موفقیت انجام شد که‬ ‫این عملیات مهم برای حمایت از زنجیره تولید و جلوگیری از سرریزش��دن مخازن‬ ‫ساحلی پاالیشگاه های پارس جنوبی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫کمک صندوق توسعه‬ ‫پتروشیمی به طرح های جدید‬ ‫تدوین استاندارد مصرف‬ ‫سوخت واحدهای ‪NGL‬‬ ‫معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی با اشاره به مشکل تامین منابع ریالی‬ ‫برخی سهامداران طرح های ‪۶۲‬گانه صنعت پتروشیمی گفت‪ :‬با ساخت صندوق‬ ‫توسعه پتروشیمی مشکالت این طرح ها حل خواهد شد‪ .‬عباس شعری مقدم‬ ‫با اش��اره به تشکیل صندوق توس��عه پتروشیمی با همکاری سازمان بورس و‬ ‫برخی بانک های کشور گفت‪ :‬در این صندوق‪ ،‬بانک ها‪ ،‬سرمایه گذاران و مردم‬ ‫می توانند از طریق خرید س��هام‪ ،‬س��رمایه گذاری کنند‪ ،‬ب��ه این ترتیب دیگر‬ ‫برای تامین مالی طرح ها‪ ،‬نیازی به فروش اوراق مشارکت نخواهد بود‪ .‬معاون‬ ‫وزیر نفت در امور پتروش��یمی با بیان اینکه یکی از اش��تباهاتی که مدیران‬ ‫برخی طرح های صنعت پتروشیمی در گذشته مرتکب می شدند‪ ،‬فروش اوراق‬ ‫مشارکت یک ساله بود درحالی که طرح ها حداقل ‪ 4‬سال زمان نیاز دارند تا‬ ‫به تولید و درامدزایی برسند‪ ،‬گفت‪ :‬تشکیل صندوق توسعه پتروشیمی برای‬ ‫تامین منابع ریالی‪ ،‬بهترین گزینه است‪ ،‬زیرا یک سرمایه گذار اصلی همراه با‬ ‫یک بانک حضور خواهند داشت؛ در اخر و در مرحله راه اندازی نیز مقداری از‬ ‫سهام برای خرید‪ ،‬از طریق بورس به مردم عادی عرضه می شود‪ .‬معاون وزیر‬ ‫نفت در امور پتروشیمی گفت‪ :‬یکی از ویژگی های مثبت دیگر صندوق توسعه‬ ‫پتروشیمی این اس��ت که زمانی که سرمایه گذاران مردمی می خواهند سهام‬ ‫خود را بفروشند‪ ،‬دیگر مانند اوراق مشارکت‪ ،‬ان را پس نمی دهند بلکه سهام‬ ‫خود را در بورس به شخص دیگری می فروشند‪.‬‬ ‫مدیر بهینه س��ازی انرژی در بخش صنعت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت‬ ‫گف��ت‪ :‬اس��تاندارد مص��رف س��وخت واحده��ای ‪ ،NGL‬واحده��ای یوتیلیتی‬ ‫پاالیشگاه های نفت‪ ،‬گاز و مجتمع های پتروشیمی و واحدهای نمک زدایی تدوین‬ ‫می ش��ود‪ .‬مهدی شریف از تدوین استانداردهای جدید خبر داد و گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫تدوین اس��تاندارد مصرف س��وخت واحده��ای ان جی ال‪ ،‬واحده��ای یوتیلیتی‬ ‫پاالیش��گاه های نفت‪ ،‬گاز و مجتمع های پتروش��یمی و واحدهای نمک زدایی در‬ ‫دستورکار این مدیریت قرار دارد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬استاندارد واحدهای‬ ‫روغن تصفیه و مرغداری ها نیز در دس��ت تدوین اس��ت و اس��تانداردهای جدید‬ ‫پس از تصویب اجرای ان‪ ،‬از س��وی س��ازمان ملی استاندارد اجباری اعالم خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه در مجموع تاکنون ‪ ۳۶‬اس��تاندارد در بخش صنعت شرکت‬ ‫بهینه س��ازی مصرف سوخت تدوین شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در این میان‪ ۱۰ ،‬استاندارد‬ ‫مربوط به صنایع پرمصرف انرژی ش��امل صنایع سیمان‪ ،‬کاشی و سرامیک‪ ،‬تایر و‬ ‫تیوپ‪ ،‬روغن نباتی‪ ،‬اهن و فوالد‪ ،‬قند و ش��کر‪ ،‬اجر ماشینی و فشاری‪ ،‬اهک‪ ،‬گچ و‬ ‫شیش��ه و ظروف شیشه ای در سال های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬بازنگری شدند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫تدوین استانداردهای مصرف انرژی در صنایع‪ ،‬کار جدیدی است و با توجه به تعدد‬ ‫واحدهای تولیدی صنعتی در سراس��ر کشور اجرای کامل استانداردهای مصرف‬ ‫انرژی زمان بر اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬به استناد ماده ‪ ۲۵‬قانون اصالح الگوی مصرف‪،‬‬ ‫وزارت نفت می تواند در پایش اجرای استاندارد حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه ایا منابع بخش نفت در‬ ‫بسته "سیاست خروج غیر تورمی از رکود"‬ ‫از بن��د "ق" تبصره ‪ ٢‬قانون بودجه س��ال‬ ‫‪ ٩٣‬تامین می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬به یک معنی از‬ ‫بند "ق" اس��ت اما منب��ع اصلی تامین ان‪،‬‬ ‫صندوق توس��عه است‪ .‬وی درباره اینکه ایا‬ ‫کمک ه��ای وزارت نفت ب��ه وزارتخانه های‬ ‫دیگر در قالب بند "ق" بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزارت نف��ت تاکن��ون ب��ه س��ازمان ها ی��ا‬ ‫وزارتخانه ای کمک نکرده و قولی هم به انها‬ ‫نداده است‪ .‬در واقع این پرداخت در مقابل‬ ‫صرفه جویی انرژی انجام می شود‪ .‬وزیر نفت‬ ‫در ادامه‪ ،‬س��وخت رسانی مناسب به کشور‬ ‫در زمستان سال ‪ ٩٢‬را بهترین خاطره خود‬ ‫در یکسال گذشته اعالم و تاکید کرد‪٣٦٥ :‬‬ ‫روز گذش��ته روزهای س��ختی بوده است‪،‬‬ ‫چون ع��ده ای ب��ه دنبال این هس��تند که‬ ‫واقعیت تغییر را در کش��ور نپذیرند و تمام‬ ‫تالش شان این است که کشور را به گذشته‬ ‫که دوران بس��یار بدی بود‪ ،‬برگردانند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬از این موضوع واقعا تاس��ف می خورم‬ ‫که چ��را واقعیت ه��ا پذیرفته نمی ش��ود و‬ ‫برای س��اماندهی کش��ور کمک نمی کنند‪.‬‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه مس��ئوالن کش��ور‬ ‫ه��م اکنون ت�لاش زیادی ب��رای خروج از‬ ‫این وضعیت انجام می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬با اراده‬ ‫مردم و تالش مس��ئوالن شرایط روز به روز‬ ‫بهتر خواهد ش��د و با عقالنیت بر مشکالت‬ ‫موجود‪ ،‬غلبه می کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحویل روزانه ‪230‬‬ ‫میلیون متر مکعب‬ ‫گاز به نیروگاه‬ ‫مجید بوجار زاده‬ ‫سخنگوی شرکت ملی گاز‬ ‫در س��ال های گذش��ته روند رش��د مصرف و توسعه‬ ‫پاالیشگاه ها در فصل سرد زمستان به یکی از چالش های‬ ‫جدی حوزه انرژی تبدیل شده بود‪ .‬از سوی دیگر گاز به‬ ‫عنوان یک منبع انرژی پاک‪ ،‬ارزان و غنی در بخش های‬ ‫مختلف��ی همچون صنعتی‪ ،‬خانگ��ی و نیروگاهی نیز با‬ ‫استقبال بیشتری روبه رو شد که این روند میزان مصرف‬ ‫را افزای��ش داد‪ .‬این مدل نگاه ب��ه گاز طبیعی در حوزه‬ ‫کاهش االینده ها و استفاده ان در صنایع االینده باعث‬ ‫ش��د تا مصرف ان به ش��دت افزایش یابد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در حوزه تامین سوخت نیروگاه ها که وزارت‬ ‫نفت متولی تامین ان است‪ ،‬بخش اعظمی از ان توسط‬ ‫گاز طبیعی تامین می ش��ود‪ .‬بر اس��اس اخرین امار ها‪،‬‬ ‫در ح��ال حاضر روزانه ‪ ۲۳۰‬میلی��ون متر مکعب گاز به‬ ‫نیروگاه ها تحویل داده می ش��ود که حجم بسیار زیادی‬ ‫را در بر می گیرد تا بخش��ی از مش��کالت تامین سوخت‬ ‫این بخش صنعتی تامین شود‪ .‬همچنین از ابتدای سال‬ ‫جاری حدود ‪ ۵.۵‬میلیارد متر مکعب بیشتر گاز نسبت‬ ‫به س��ال گذشته به نیروگاه ها تحویل داده شد که نشان‬ ‫می دهد نقش ش��رکت ملی گاز در تامین انرژی پررنگ‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بر این اس��اس می توان گفت به دلیل اینکه‬ ‫توسعه قابل توجهی در صنعت گاز کشور صورت نگرفته‬ ‫و روند مصرف در بخش خانگی و صنعت تفاوت فاحشی‬ ‫را تجرب��ه کرده باعث ش��ده که میزان عرض��ه و تقاضا‬ ‫متوازن نباشد‪ .‬در زمستان به دلیل نیاز مردم به موضوع‬ ‫گرمایشی بیش از ‪ ۲۱‬میلیون خانوار زیر پوشش شبکه‬ ‫سراس��ری گاز قرار می گیرند که ای��ن میزان در بخش‬ ‫ش��هری به بیش از ‪ ۹۷‬درصد می رسد و با توجه به اینکه‬ ‫س��االنه شهرهای جدیدی تاسیس می شود‪ ،‬این میزان‬ ‫نیاز افزایش می یابد‪ .‬در حال حاضر در حوزه روس��تایی‬ ‫باالی ‪ ۵۴‬درصد گازرس��انی انجام ش��ده که ‪ ۴۶‬درصد‬ ‫باقی مان��ده ان در مناطق صعب العبور ب��وده که باعث‬ ‫می شود سیکل مصرف به بخش خانگی برگردد‪ .‬ضمن‬ ‫ان که در کنار این ش��رایط گازرس��انی به صنایع نیز در‬ ‫کنار نیروگاه ها انجام می شود و اقدامی که شرکت ملی‬ ‫گاز در این راس��تا انجام می دهد این اس��ت که مبادی‬ ‫انتقال گاز را افزایش دهد زیرا مبادی تولید مس��یرهای‬ ‫انتقال گاز به مرکز‪ ،‬مسیرهای کاملی نیست که شرکت‬ ‫مل��ی گاز برنامه ریزی هایی را در این حوزه انجام داده تا‬ ‫این انتقال به درس��تی انجام ش��ود‪ .‬از سوی دیگر بحث‬ ‫بهینه س��ازی مص��رف گاز نیز مطرح می ش��ود که باید‬ ‫نس��بت به فعال شدن بیش��تر ان نیز اقدام کرد که الزم‬ ‫است بخش های مختلف همچون سازمان بهینه سازی‬ ‫مصرف سوخت‪ ،‬وزارت نفت و همچنین وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ مع��دن و تجارت در این زمین��ه ورود کرده و با توجه به‬ ‫اختیارات خود در کنترل و بهینه سازی مصرف سوخت‬ ‫تاثیر مستقیم داشته باشند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫رشد اقتصادی ایران‪ ،‬پیش بینی بانک جهانی‬ ‫بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت‬ ‫اقتصادی خاورمیانه با اش��اره به ارائه بس��ته خروج از‬ ‫رکود توس��ط دولت ایران نوش��ت‪ :‬دولت ایران اخیرا‬ ‫بس��ته اقتص��ادی جامع��ی را برای تثبی��ت وضعیت‬ ‫اقتصادی و افزایش رش��د اقتصادی اعالم کرده است‪.‬‬ ‫این بسته اقتصادی که شامل مجموعه ای از اصالحات‬ ‫در زمین��ه نظارت و سیس��تم مالیاتی اس��ت با هدف‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی‪ ،‬افزایش‬ ‫صادرات غیرنفتی‪ ،‬گسترش گردشگری و بازگرداندن‬ ‫انضباط مالی ارائه شده است‪.‬‬ ‫برخی نش��انه ها دیده می ش��ود که حاکی از بهبود‬ ‫فعالیت های اقتصادی پس از افت ش��دیدی است که‬ ‫در پ��ی تحریم ها و برخی س��وءمدیریت ها در اقتصاد‬ ‫شاهد بودیم‪ .‬امارهای رس��می نشان می دهد‪ ،‬میزان‬ ‫ورود گردش��گران خارجی در ‪ 3‬ماهه نخس��ت س��ال‬ ‫جاری نسبت به مدت مش��ابه سال قبل ‪ 2‬برابر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬نرخ تورم نس��بت به ‪ 45‬درصد ثبت شده در‬ ‫جوالی سال گذشته‪ ،‬در اوایل سال ‪ 2014‬نصف شده‬ ‫و به ‪ 23‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫براوردهای انجام ش��ده نش��ان می ده��د که تولید‬ ‫ناخالص داخلی ایران در نیمه اول سال مالی ‪-2015‬‬ ‫‪ 2014‬پ��س از ‪ 2‬س��ال متوال��ی انقب��اض‪ ،‬در حال‬ ‫بازگشت به رشد است‪ .‬هرچند ریسک های کوتاه مدت‬ ‫همچنان پابرجاست‪ ،‬اما رشدی ‪ 1‬تا ‪ 2‬درصدی برای‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ ،94‬اخرین سال فعالیت غیرمجاز‬ ‫اوراق تسهیالت مسکن رویایی دست نیافتنی‬ ‫قبض انبار در بورس کاال‬ ‫ایران در س��ال مال��ی ‪ 2014-2015‬براب��ر با ‪1393‬‬ ‫شمسی پیش بینی شده است‪ .‬بانک جهانی در بخش‬ ‫دیگ��ری از گزارش خود به وضعیت ذخایر ارزی ایران‬ ‫اش��اره کرده و نوشته است‪ :‬ایران مجبور شد از ذخایر‬ ‫ارزی خود برای جبران کس��ری بودجه رو به افزایش‬ ‫در سال های ‪ 2013‬و ‪ 2014‬استفاده کند‪ .‬این کشور‬ ‫از کاهش می��زان صادرات نفتی رنج می برد‪ .‬براوردها‬ ‫نش��ان می دهد ایران تا سال ‪ ،2015‬حداقل یک سوم‬ ‫ذخایر ارزی خود را از دست خواهد داد‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬جدیدترین امارهای رس��می نشان می دهد‬ ‫نرخ بیکاری میان جوانان در ایران ‪ 25‬درصد اس��ت‪،‬‬ ‫در حالی که براوردهای غیررسمی حکایت از ان دارد‬ ‫‪5‬‬ ‫که ارقام واقعی بیکاری ‪ 2‬برابر امارهای رس��می است‬ ‫و ن��رخ بیکاری در میان زن��ان تقریبا ‪ 3‬برابر امارهای‬ ‫رس��می منتشر شده است‪ .‬نرخ بیکاری زنان در ایران‬ ‫حدود ‪ 40‬درصد است‪.‬‬ ‫چشم انداز روشن اقتصاد از دید کارشناسان‪:‬‬ ‫تا حذف کامل تحریم ها راهی نمانده است‬ ‫سمیرا کرمی – گروه اقتصاد‪ :‬بازگشت تدریجی دارایی های نفتی ایران امیدواری ها را برای لغو‬ ‫کامل تحریم ها و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای بیشتر کرده است‪ .‬اخیرا هم بانک مرکزی‬ ‫اعالم کرده که هشتمین قسط از دارایی های نفتی ایران که ‪4/2‬میلیارد دالر بوده‪ ،‬به صورت کامل‬ ‫در اختیار ایران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در سال های اخیر تحریم های اقتصادی دنیا علیه کشور ما مشکالت اقتصادی زیادی را برای کشور ایجاد‬ ‫کرده بود‪ ،‬اما اخیرا در چالش های بزرگ بین سناتورهای تندرو امریکا و سنا‪ ،‬باراک اوباما با کاهش تحریم ها‬ ‫علیه ایران برنده شد‪ .‬باراک اوباما‪ ،‬رییس جمهوری کنونی امریکا‪ ،‬زمانی که برای نخستین بار وارد کاخ سفید‬ ‫شد‪ ،‬تاکید کرد که قصد دارد سیاست تعامل با ایران را دنبال کند اما در نتیجه همین کشمکش ها در دور‬ ‫نخست ریاست جمهوری وی‪ ،‬سخت ترین تحریم های تاریخ امریکا علیه ایران اعمال شد‪ .‬کاهش ارزش پول ایران‬ ‫با تشدید تحریم ها و چندنرخی شدن قیمت ارز در ایران‪ ،‬بازار پولی اقتصاد ما را اشفته کرد‪ .‬به واقع اقتصاد‬ ‫یک کشور چه میزان می تواند در برابر شوک های ناشی از تحریم مقاومت کند و تحریم ها در کدام بخش های‬ ‫اقتصادی نفوذ می کنند؟‬ ‫با روی کار امدن دولت یازدهم و سیاست های این دولت برای تعامل با جهان در جهت رفع تحریم ها‪ ،‬از سال‬ ‫گذشته تا امروز روند مذاکرات هسته ای در مسیری جدید قرار گرفته است که از نگاه قریب به اتفاق کارشناسان‬ ‫این مسیر جدید‪ ،‬چشم انداز روشنی نیز به همراه دارد‪ .‬اخرین دستاورد مذاکرات هسته ای که ادامه ان به اذرماه‬ ‫سال جاری موکول شد‪ ،‬تمدید ‪ 4‬ماهه کاهش تحریم ها بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تمدید تعلیق‪ ،‬ارام کننده فضای اقتصاد‬ ‫در همین ب��اره بهروز احمدی‪ ،‬کارش��ناس و مدرس‬ ‫اقتصادی درخصوص ازاد ش��دن دارایی های بلوک ه شده‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ایران و کاهش تحریم ها در گفت وگو با‬ ‫هرچند رقم ‪ 4/2‬میلیارد دالری که قرار است به اقتصاد‬ ‫ما تزریق شود در برابر مشکالت و کسری های اقتصادی‬ ‫ایران مبلغ بس��یار ناچیزی است‪ ،‬اما این موضوع ارزش‬ ‫روانی و اثار تثبیتی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نتایج نشست اخیر وین معتقد است‬ ‫تمدید توافقات اثار بس��یار زیادی برای اقتصاد ایران به‬ ‫همراه دارد‪ .‬احمدی ادام��ه داد‪ :‬این مذاکرات به همراه‬ ‫تمدی��د کاهش تحریم ها فضای مطمئ��ن و ارامی را به‬ ‫اقتصاد ما القا خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی سیاستگذاران اقتصادی و فضای حاکمیت‬ ‫به دنبال این هستند که فضای اقتصادی را ارام سازند و‬ ‫تثبیت را به روند پرشتاب امار و ارقام برگردانده و نبض‬ ‫بازار را طبیعی تر کنند‪.‬‬ ‫وی درخصوص اینکه کدام جنبه در اقتصاد کشور ما‬ ‫اسیب بیش��تری از تحریم ها پذیرفته است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن مقوله نیاز به مطالعه دقیق و کارشناس��ی دارد اما‬ ‫اگر رجوع کنیم به فهرس��ت و مفاد تحریم ها‪ ،‬می بینیم‬ ‫ک��ه نظ��ام بانکی در اقتص��اد ایران بیش��ترین ضربه را‬ ‫از تحریم ه��ا خورده اس��ت‪ .‬دنی��ا با کنت��رل و تحریم‬ ‫بانک ه��ا عمال رگ ه��ای ورود و خروج ارز به کش��ور را‬ ‫مسدود کرد‪.‬‬ ‫احمدی در ادامه بیان کرد‪ :‬اقتصاد ما ‪ 2‬موتور رش��د‬ ‫داش��ت یکی درامدهای نفتی بود که تا حدود بس��یار‬ ‫زیادی تخریب ش��د و دیگری زیرس��اخت هایی بود که‬ ‫صنای��ع مورد تحریم در ان فعالیت می کردند‪ .‬با تحریم‬ ‫بانک و بیمه در عمل تولید در اقتصاد فلج ش��د‪ ،‬چراکه‬ ‫تولید مورد هدف تحریم ها بود‪ ،‬یعنی براساس تحریم ها‬ ‫خود به خود صنعت و تولید مورد حمله قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹روابط اقتصادی گسترده‪ ،‬مهم تر از خودکفایی‬ ‫ای��ن اقتص��اددان درخصوص خودکفای��ی اقتصاد که‬ ‫پاس��خی به تحریم ه��ای جهانی علیه ای��ران بود‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬بح��ث خودکفای��ی در ادبیات اقتص��ادی جهان‪،‬‬ ‫دیگر مطرح نیس��ت‪ .‬در حال حاضر با توجه به وضعیت‬ ‫جامعه جهانی بهترین موضوع برای هر اقتصادی‪ ،‬ورود‬ ‫به تجارت جهانی و مبادالت جهانی اس��ت‪ .‬در گذشته‬ ‫هم اقتصاد ما با دنیا وارد تجارت ش��ده بود اما به اجبار‬ ‫تحریم ها به سمت مباحثی مثل خودکفایی رفتیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تحلی��ل هزینه فایده معتقد اس��ت‪،‬‬ ‫خودکفای��ی به نفع اقتصاد کش��ور نیس��ت و به اجبار‬ ‫تحریم ها شکل گرفته است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی افزود‪ :‬تحریم های‬ ‫بین المللی برخالف هدفی که در قدم اول دولت امریکا‬ ‫مطرح ک��رده بود‪ ،‬به خانوارهای ایرانی ضربه زد (دولت‬ ‫امریکا در گذش��ته اعالم کرده بود ه��دف از تحریم ها‪،‬‬ ‫فش��ار به دولت ایران اس��ت و ای��ن محدودیت ها مردم‬ ‫ای��ران را هدف قرار نمی دهد)‪ .‬ای��ن تحریم ها از طریق‬ ‫مکانیس��م های اقتصاد کالن مستقیما به مردم وارد شد‬ ‫و در نهای��ت اثار تحریم به تک ت��ک خانوارها منتقل و‬ ‫در کن��ار سیاس��تگذاری های داخلی ب��ه اقتصاد خرد و‬ ‫خانوارها تحمیل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمدیدها ‪ ،‬اقتصاد ایران را به کما می برد‬ ‫در ادامه‪ ،‬نس��رین قبادی‪ ،‬کارشناس مسائل اقتصادی‬ ‫نی��ز در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار‬ ‫در ای��ن‬ ‫بهروز احمدی‪:‬‬ ‫سیاستگذاران اقتصادی‬ ‫و فضای حاکمیت به‬ ‫دنبال این هستند که‬ ‫فضای اقتصادی را ارام‬ ‫سازند و تثبیت را به‬ ‫روند پرشتاب امار و‬ ‫ارقام برگردانده و نبض‬ ‫بازار را طبیعی تر کنند‬ ‫خصوص گف��ت‪ :‬من معتقدم هرچ��ه دوره تحریم ها‬ ‫تمدید ش��ود به ضرر اقتصاد ایران است‪ .‬تا زمانی که‬ ‫تحریم ها علیه ایران کامال برطرف نشود اقتصاد ایران‬ ‫همچن��ان دچار بحران خواهد ب��ود‪ .‬اقتصاد ایران در‬ ‫این زمان ‪ 4‬ماهه دوباره به کما فرو می رود و رکود در‬ ‫بخش هایی مثل مسکن ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت‪ :‬باید تمام کش��ورهایی که علیه‬ ‫ایران تحریم ها را امضا کرده اند تک تک به نفع اقتصاد‬ ‫ایران از تحریم ها عقب بکشند که این موضوع پروسه‬ ‫بس��یار زمانب��ری خواهد بود و ای��ن موضوع به ضرر‬ ‫اقتصاد ایران است‪.‬‬ ‫قب��ادی در ادام��ه اف��زود‪ :‬فع��االن اقتص��ادی و‬ ‫بازارگردان��ان در انتظ��ار نشس��ت و مذاکرات بعدی‬ ‫و نتایج مذاکرات ‪ 4‬اذرماه هس��تند ک��ه این انتظار‬ ‫پدیده ای اس��ت ک��ه اقتصاد را به کم��ا و تعلیق فرو‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیداری اقتصاد ایران‬ ‫روند مذاکرات و توافق های شکل گرفته نوید این را‬ ‫می دهد که تا حذف کامل تحریم ها راهی نمانده است‪.‬‬ ‫نبض اقتصاد ایران‪ ،‬این روزها تندتر می زند و برایند‬ ‫ارای اقتصاددان��ان و کارشناس��ان پیرام��ون کاهش‬ ‫تحریم های اقتصادی‪ ،‬مثبت اس��ت‪ .‬امیدوارکنندگی‬ ‫ش��رایط اقتصادی ایران ‪ ،‬ارامش را به بازارهای مالی‬ ‫حاکم کرده‪ ،‬ارامشی که یکی از نیازهای اقتصادهای‬ ‫فرو رفته در شرایط رکود تورمی است‪ .‬اگرچه نگرانی‬ ‫برخ��ی از اقتصاددان��ان در مورد کم��ای اقتصادی و‬ ‫دام��ن زدن به رکود‪ ،‬قابل توجه اس��ت اما این روزها‬ ‫بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود‬ ‫دریچه دیگری به سوی بهبود شرایط اقتصادی کشور‬ ‫گش��وده است‪ .‬با دریافت بخش دیگری از درامدهای‬ ‫بلوکه شده کشور ‪ ،‬دولت به اهداف ذکر شده در بسته‬ ‫سیاس��تی یعنی کاهش مالی��ات و افزایش صادرات‬ ‫نزدیک تر می شود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 10‬برابری اطالعات مالیاتی‬ ‫توسعه روابط اقتصادی ایران با گروه دی ‪8‬‬ ‫معاون س��ازمان امور مالیاتی کش��ور از افزایش ‪ 10‬برابری اطالعات مالیاتی مودیان‬ ‫نسبت به سال قبل خبرداد و گفت‪ :‬وقتی مودی می داند من ممیز اطالعاتش را دارم‪ ،‬از‬ ‫ترس اینکه با جریمه مالیاتی روبه رو نشود‪ ،‬ان را ابراز می کند‪.‬‬ ‫حس��ین وکیلی در گفت وگو با مهر درباره افزایش ‪ 49‬درصدی درامدهای مالیاتی در س��ال جاری افزود‪ :‬این‬ ‫درامدهای مالیاتی را که بعد از پایان تیرماه استحصال شده است‪ ،‬مردم به ما داده اند‪ ،‬نه اینکه ما از مردم گرفته‬ ‫باش��یم‪ .‬معاون س��ازمان امور مالیاتی کشور در توضیح بیش��تر این عبارت تاکید کرد‪ :‬ما در تیرماه ‪ 2‬اظهارنامه‬ ‫داری��م؛ یک��ی اظهارنامه ارزش افزوده که مربوط به ‪ 3‬ماهه س��ال اول بوده و مودیان باید ‪ 15‬تیرماه ان را به ما‬ ‫می دادند و دوم اظهارنامه عملکرد یک سال گذشته است و افزایش ‪ 49‬درصدی درامدهای مالیاتی هم مربوط به‬ ‫هر دوی این موارد بوده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مالیات های مربوط به عملکرد یک سال گذشته که ما تا خرداد ماه‬ ‫گرفته ایم ‪ 67‬درصد ان چیزی بوده که در بودجه پیش بینی شده است؛ اما در تیرماه و زمانی که اظهارنامه های‬ ‫‪3‬ماه اول سال هم رسید‪ ،‬میزان وصول مالیات های ‪ 3‬ماهه اول سال به ‪ 98‬درصد مالیات های ‪ 4‬ماه اول بالغ شد‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با دبیرکل گروه دی ‪ 8‬خواستار تقویت روابط‬ ‫اقتصادی ایران با این گروه شد‪.‬‬ ‫به گزارش شادا‪ ،‬علی طیب نیا در دیدار با سیدعلی محمد موسوی دبیرکل سازمان‬ ‫همکاری های اقتصادی کش��ورهای در حال توس��عه اسالمی (دی ‪ ،)8‬خواستار توس��عه روابط اقتصادی و‬ ‫تجاری بین کشورهای عضو این سازمان شد‪.‬‬ ‫دبیرکل دی‪ :8‬امضای توافقنامه تس��هیل صدور روادید برای تجار کش��ورهای عضو‪ ،‬تس��هیل و گسترش‬ ‫همکاری های گمرکی‪ ،‬همکاری های پژوهش��ی‪ ،‬همکاری های مالیاتی و توسعه سرمایه گذاری های مستقیم‬ ‫خارجی بین کش��ورهای عضو را از مهم ترین زمینه های توسعه روابط بین کشورهای این سازمان برشمرد‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بیان داشت‪ :‬باید از ظرفیت های این سازمان به نحوی مطلوب بهره گرفت‬ ‫تا در س��ازمان های بین المللی و مجامع تخصصی مواضع مشترک و هماهنگی از سوی اعضای این سازمان‬ ‫و به نفع همه اعضا اتخاذ شود‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫اقتصاد در بستر تحریم اقتصادی‬ ‫تحریم ه��ا ادام��ه دارد گاهی‬ ‫کاهش می یابد و گاهی تمدید‬ ‫کاهش ها‪ ،‬اما ت��ا حذف کامل‬ ‫تحریم ها راه زیادی مانده است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه گفت وگوی��ی‬ ‫را ب��ا محمدحس��ین صدرایی‪،‬‬ ‫کارشناس اقتصاد تهیه کردیم‪.‬‬ ‫€ €تعلی�ق تحریم ه�ا ب�ه مدت ‪ 4‬ماه توس�ط‬ ‫اتحادیه اروپا چه پیام�دی برای اقتصاد ایران‬ ‫دارد؟‬ ‫مهم تری��ن تاثیری که تحریم ها بر اقتصاد ایران از‬ ‫خود بر جا گذاشت دامن زدن به مسئله بی اعتمادی‬ ‫و افزای��ش ریس��ک در تصمیم گیری های اقتصادی‬ ‫عوامل اقتصادی کشور (خانوارها و بنگاه ها) است‪ .‬به‬ ‫اعتقاد من اقتصاد ایران از جانب این مسئله اسیب‬ ‫جدی دید‪ .‬در حال حاضر بحث این است که اگر دو‬ ‫طرف مذاکره کننده به یک همگرایی نمی رس��یدند‬ ‫و اصوال اگر خواس��ت های سیاسی ش��ان از یکدیگر‬ ‫واگرا بود‪ ،‬تمدید مذاکرات صورت نمی گرفت‪ .‬ایجاد‬ ‫اطمینان در اقتصاد فعلی کش��ور یعنی مش��خص‬ ‫شدن مس��یر اینده ‪ ،‬یعنی پول های راکد به چرخه‬ ‫اقتص��ادی باز می گردن��د‪ ،‬س��رمایه گذاری افزایش‬ ‫می یابد و چرخه تولید از ریسک هایی که با سیستم‬ ‫اقتصاد نامرتبط است خالی می شود‪.‬‬ ‫€ €بزرگترین معضلی که تحریم ها در اقتصاد‬ ‫ایران از خود به جای گذاشته‪ ،‬افزایش قیمت ها‬ ‫و گرانی بود‪ ،‬ایا با حذف کامل تحریم ها کشور‬ ‫به شرایط اولیه باز می گردد؟‬ ‫ای��ن معضل ناش��ی از تحریم ها نیس��ت‪ .‬البته در‬ ‫درجه اول‪ .‬من نگاهم اینگونه است که‪ :‬منشا اصلی‬ ‫ت��ورم افزایش پایه پول��ی یا پول قدرتمند اس��ت‪.‬‬ ‫البت��ه این نگاه من اس��ت و قابل نقد؛ کما اینکه در‬ ‫دولت ه��ای قبل بودند افرادی ک��ه قائل به این امر‬ ‫نبودند‪ .‬اما زمان حداقل در اقتصاد ایران این مسئله‬ ‫را روشن کرد‪ .‬تحریم در اقتصاد نبود اطمینان ایجاد‬ ‫کرد و این نبود اطمینان از یک س��و س��طوح باالی‬ ‫قیمت��ی را به همراه اورد و از س��وی دیگر رکود و‬ ‫پنچر کردن چرخ تولید را!‬ ‫نمی ت��وان گفت با حذف کام��ل تحریم (که البته‬ ‫حرف نادرس��تی است چرا که بخش��ی از تحریم ها‬ ‫پیش از بحران هس��ته ای که قدرت های غربی برای‬ ‫ما ساختند‪ ،‬بر ما وضع شده بود) اقتصاد ایران خالی‬ ‫از گران��ی یا افزایش ممت��د قیمت ها (تورم) خواهد‬ ‫شد‪ .‬ما مشکالت جدی در داخل کشور داریم‪ .‬رانت‬ ‫و بان��د! این دو از تحری م هم ب��رای ما و اقتصادمان‬ ‫خطرناک ترن��د‪ .‬اگرچه کاهش تدریج��ی تحریم ها‬ ‫می توان��د بی اطمینانی به این��ده اقتصاد را کاهش‬ ‫ده��د‪ ،‬قدرت تنفس را برای صنایع ما از منظر ورود‬ ‫فن��اوری ایجاد کند و ما را از چرخه تورم و س��پس‬ ‫رک��ود خارج کند ول��ی ما پس از ای��ن تعلیق های‬ ‫تدریج��ی نیاز به اص�لاح س��اختارهای داخلی در‬ ‫بع��د تصمیم گیری و اجرا داریم تا اقتصاد از رانت و‬ ‫باندبازی خارج شود‪.‬‬ ‫€ €ای�ا تحریم اقتص�اد کالن کش�ور را مورد‬ ‫هدف قرار داد یا اقتصاد خانوارهای ایرانی را با‬ ‫بحران روبه رو کرد؟ کدام بعد از اقتصاد بیشتر‬ ‫تحت تاثیر قرار گرفت؟‬ ‫اقتص��اد کالن ایینه اقتصاد خرد اس��ت‪ .‬اقتصاد‬ ‫کالن و ش��اخص های ان نش��ان می دهند که ما در‬ ‫س��طوح خرد در چه وضعیتی هس��تیم‪ .‬اماری که‬ ‫از جابه جایی طبقه متوس��ط و حرکت ان به سمت‬ ‫فقیرتر ش��دن اخی��را در امده‪ ،‬نش��ان می دهد که‬ ‫اقتص��اد خانوار به جد ضربه دیده اس��ت و طبیعی‬ ‫اس��ت اقتصاد کالن و مش��خص کننده های ان نیز‬ ‫این امر را تایید می کنند‪.‬‬ ‫باید بگویم ما در یک چرخه معیوب در زمانی در‬ ‫استانه فروپاش��ی تدریجی اقتصادی یا قابل فهم تر‬ ‫بگویم ورشکستگی قرار گرفتیم‪.‬‬ ‫از سیستم بانکداری تا بیمه ها و چرخ ه تولید! که‬ ‫بحم��دهلل در حال حاضر از ناحی��ه بحرانی در حال‬ ‫خارج شدن هس��تیم و با درایت و کمک مردم این‬ ‫روند ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €براوردی از ارزش هزینه های ریالی تحریم‬ ‫تاکنون در دست هست؟‬ ‫من ندیده ام‪ .‬کما اینکه می توان حساب کرد‪ .‬شما‬ ‫میزان کاهش صادرات نفت و گاز و سایر محصوالت‬ ‫در این صنع��ت را در قیمت های متوس��ط جهانی‬ ‫ضرب کنید‪ ،‬با هزینه های مالی مبادالتی و ‪ ...‬جمع‬ ‫کنید می شود براورد ساده ای از ارزش ریالی تحریم‪.‬‬ ‫اگرچه من می گویم ما ب��ه بخش هزینه نباید نگاه‬ ‫بیندازیم‪ ،‬این رویه حس��ابداران اس��ت که همیشه‬ ‫نگاه هزینه محور دارند‪ .‬از دید اقتصادی باید خالص‬ ‫را بررس��ی کرد‪ .‬در همین زمان ه��ای تحریم ما در‬ ‫برخی از علوم و فنون پیش��رفت های شایان و قابل‬ ‫مالحظه ای داشتیم‪.‬‬ ‫€ €تحلی�ل هزینه ای فایده ای از انرژی اتمی و‬ ‫تولید سوخت هس�ته ای در دست هست؟ ایا‬ ‫اقتصاددانان برای ارزیابی میزان هزینه فایده‬ ‫ای�ن نوع انرژی تاکنون درگیر ش�ده یا به کار‬ ‫گرفته شده اند؟‬ ‫قطع��ا وجود دارد‪ .‬اما هزینه های ان مادی اس��ت‬ ‫ول��ی فایده های ان ش��اید غیرمادی باش��د و قابل‬ ‫اندازه گیری نباشد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫رشد ‪ 8‬درصدی پرداخت‬ ‫تسهیالت ازدواج‬ ‫مدی��رکل اعتب��ارات بان��ک مرکزی با اش��اره به‬ ‫رش��د ‪ 8‬درصدی پرداخت وام ازدواج در سیس��تم‬ ‫بانکی بعد از عید فطر سال جاری‪ ،‬گفت‪ :‬تسهیالت‬ ‫ازدواج از محل مدیریت منابع قرض الحسنه بانک ها‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫علی اصغ��ر میرمحم��د صادق��ی در جم��ع‬ ‫خبرنگاران درباره وضعیت پرداخت تس��هیالت‬ ‫قرض الحس��نه ازدواج در سیس��تم بانک��ی و‬ ‫منابع تامی��ن پرداخت این تس��هیالت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بان��ک مرکزی با هماهنگی ب��ا معاونت نظارت‬ ‫و راهب��ردی رئیس جمهور تصمیم گرفته روند‬ ‫اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج راتسریع‬ ‫بخشد‪.‬‬ ‫وی از هماهنگ��ی بان��ک مرکزی ب��ا بانک ها‬ ‫برای پرداخت سریع تس��هیالت قرض الحسنه‬ ‫ازدواج خب��ر داد و اظه��ار کرد‪ :‬براس��اس این‬ ‫هماهنگی ها‪ ،‬قرار ش��ده پرداخت تس��هیالت‬ ‫ازدواج تا پایان ش��هریور ماه س��رعت بیشتری‬ ‫به خود بگیرد‪ .‬مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬بانک ها با مدیریت منابع س��ایر‬ ‫س��رفصل های قرض الحسنه‪ ،‬تاکید بیشتری بر‬ ‫پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج دارند‪.‬‬ ‫صادقی در پاس��خ به پرسش��ی در خصوص‬ ‫اینک��ه چ��را بانک ها تس��هیالت ازدواج را اغاز‬ ‫کردن��د‪ ،‬در حالی که مدعی بودند منابع کافی‬ ‫برای اجرای این سیاست را ندارند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫باتوج��ه به اینکه این سیاس��ت از تاکید دولت‬ ‫ب��ود در اولویت قرار گرف��ت‪ ،‬از این رو تصمیم‬ ‫گرفتیم سرفصل سایر منابع قرض الحسنه ای را‬ ‫مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت‪ :‬سامانه‬ ‫ازدواج نش��ان می دهد که پرداخت تس��هیالت‬ ‫قرض الحس��نه ازدواج در دور جدید نسبت به‬ ‫دور قبل ‪ 7‬تا ‪ 8‬برابر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫عزم جدی‬ ‫برای یکسان سازی نرخ ارز‬ ‫برای یکسان س��ازی نرخ ارز مصمم هستیم‪،‬‬ ‫این از اهداف میان مدت بانک مرکزی اس��ت و‬ ‫پس از فراهم ش��دن الزامات‪ ،‬عملیاتی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در جمع‬ ‫خبرنگاران با اعالم اینکه نرخ رش��د اقتصادی‬ ‫امس��ال مثبت خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر برویم به‬ ‫س��مت یکسان سازی نرخ ارز ولی دوباره شروع‬ ‫به نوس��ان کند‪ ،‬بهتر است که چنین سیاستی‬ ‫را فعال اتخاذ نکنیم‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬دنبال نرخ‬ ‫ارزی هستیم که در کنار واحد بودن‪ ،‬ثبات هم‬ ‫داشته باشد و نقش مداخله گری و هدایت هم‬ ‫برای بانک مرکزی لحاظ می شود‪.‬‬ ‫قائ��م مقام بان��ک مرکزی درباره سیاس��ت‬ ‫دولت برای یکسان سازی نرخ ارز گفت‪ :‬شرایط‬ ‫درامده��ای نفتی ما و ش��رایط روابط خارجی‬ ‫کش��ور بر اقتصاد کشور اثرگذار است و اگر هم‬ ‫اعالم کنیم نرخ ها یکس��ان ش��ده ولی الزامات‬ ‫براورده نش��ود‪ ،‬ماندگاری ن��دارد و در واقع هر‬ ‫ن��وع ناپای��داری‪ ،‬اطمینان و ارام��ش فعلی را‬ ‫دستخوش تغییر قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫قائم مق��ام بانک مرکزی ب��ا بیان اینکه تمام‬ ‫تالش م��ا برای ایج��اد ثبات بیش��تر و حفظ‬ ‫موفقیت ها و دس��تاوردهای فعلی است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برای یکسان سازی نرخ ارز مصمم هستیم‪ ،‬این‬ ‫از اهداف میان مدت بانک مرکزی اس��ت و پس‬ ‫از فراهم شدن الزامات‪ ،‬عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هدف از شناورس��ازی نرخ س��ود‬ ‫در بس��ته خروج از رکود تغییر روزانه این نرخ‬ ‫نیست و بانک مرکزی حق مداخله در بازار ارز‬ ‫دارد ولی هدف این است که مداخله و هدایت‬ ‫به گونه ای باش��د که نرخ ارز واحد جریان پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫مدیرکل مق��ررات‪ ،‬مجوزهای بانکی و‬ ‫مبارزه با پولش��ویی بان��ک مرکزی‪ ،‬در‬ ‫اطالعیه ای درب��اره فعالی��ت صرافی ها‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬تصمیمات جدی��د درباره نح��وه فعالیت‬ ‫صرافی ها تا پایان شهریورماه سال جاری اتخاذ می شود‪.‬‬ ‫مدیرع��ام ل بیمه کوثر ب��ا اعالم اینکه‬ ‫هواپیمای سقوط کرده زیر پوشش بیمه‬ ‫کوثر بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬پرداخت خسارت‬ ‫توسط این شرکت در اسرع وقت انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ه��دف مجموعه ه��ای وزارت ارتباطات و‬ ‫فن��اوری اطالع��ات به ویژه پس��ت بانک‬ ‫ایران ایجاد تسهیل در امور و فراهم کردن‬ ‫دسترس��ی عمومی در جای جای کش��ور است‪ .‬این را‬ ‫ضیائی مدیرعامل پست بانک ایران می گوید‪.‬‬ ‫براس��اس ق��رارداد منعقده بی��ن بانک‬ ‫صادرات و ش��رکت ماشین سازی اراک‬ ‫«ف��اراک» س��هم س��ود نق��دی‬ ‫سهامداران حقیقی این شرکت از طریق تمامی‬ ‫شعب بانک صادرات ایران پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14- 1393‬شوال ‪ 11-1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫ویترین شلوغ موسسات مالی ساماندهی می شود‬ ‫‪ ،94‬اخرین سال فعالیت غیرمجاز‬ ‫گ�روه اقتصاد ‪ -‬چند س��ال پیش ب��ود که تعداد‬ ‫موسس��ه های مالی و اعتباری که وارد سیستم پولی‬ ‫کشور می شدند به ش��کل قارچ گونه ای افزایش یافت‬ ‫و این رش��د تا جایی پیش رفت که کمیت از کیفیت‬ ‫پی��ش افتاد‪ .‬در هم��ان روزها این س��وال مطرح بود‬ ‫که ای��ا بانک مرکزی نظارت دقیق��ی بر فعالیت این‬ ‫موسس��ه ها دارد و اصوال نظ��ام پولی و بانکی نیازمند‬ ‫فعالیت چنین موسساتی است؟‬ ‫ام��ا‪ ،‬خلف وعده ها و تخلفات باالخره تا جایی پیش‬ ‫رف��ت که بانک مرکزی را به صرافت س��اماندهی این‬ ‫موسس��ه ها انداخت‪ .‬بانک مرکزی ب��ه گروهی از این‬ ‫موسس��ه ها فرص��ت داد ت��ا تبدیل به بانک ش��وند‪،‬‬ ‫مج��وز برخی از انها را هم مغش��وش ی��ا باطل اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬پرداخت تعهدات بعضی از این موسسه ها را هم‬ ‫به موسس��ه ها دیگر واگذار کرد؛ ب��ا این حال به نظر‬ ‫می رسد هنوز این ش��بکه گسترده به سامان نشده و‬ ‫اقدامات بانک مرکزی برای نظم بخشیدن به این بازار‬ ‫ادامه دارد‪ ،‬تاجایی که مع��اون نظارتی بانک مرکزی‬ ‫می گوید دیگر در س��ال ‪ 94‬موسس��ه غیرمجازی در‬ ‫شبکه پولی کشور نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ،94‬دیگر موسسه غیرمجاز نداریم‬ ‫حمی��د تهرانفر در تازه ترین خبر ب��ا بیان این که تا‬ ‫س��ال ‪ 94‬با ادغام موسس��ات اعتباری دیگر موسسه‬ ‫غیرمج��ازی نخواهی��م داش��ت‪ ،‬درب��اره وضعی��ت‬ ‫س��اماندهی موسس��ات اعتباری‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با تمام‬ ‫موسسات صحبت کردیم و همه انها در مجرای کسب‬ ‫مجوز هس��تند اما این به معنای این نیست که تمام‬ ‫انها مجوز می گیرند‪.‬‬ ‫به گفته او موسسات غیرمجاز بزرگ اثر گذار ‪ 7‬تا ‪8‬‬ ‫موسس��ه هستند اما طبق توافقی که با انها داشته ایم‬ ‫تا پایان سال مجوز ‪ 5‬موسسه قطعی صادر خواهد شد‬ ‫و مابقی در س��ایر موسس��ات ادغام می شوند‪ .‬تهرانفر‬ ‫تاکی��د کرد ک��ه در س��ال ‪ 94‬موسس��ات غیر مجاز‬ ‫نخواهیم داش��ت چراکه انهایی که الزم اس��ت مجوز‬ ‫بگیرند‪ ،‬مجوز دریافت خواهند کرد و مابقی در دیگر‬ ‫موسسات ادغام می شوند‪.‬‬ ‫به هر حال تالش بانک مرکزی برای ساماندهی بازار‬ ‫غیرمتش��کل پولی در حالی ادامه دارد که بسیاری از‬ ‫کارشناسان حوزه اقتصاد از تبعات منفی فعالیت غیر‬ ‫مجازها در اقتصاد س��خن می گوین��د و براین باورند‬ ‫که این موسس��ات باعث ایج��اد اخالل درنظام بانکی‬ ‫و اقتصاد کش��ور شده اند‪.‬انها ساماندهی موسسات را‬ ‫به نفع کل اقتصاد می دانند و براین باورند که این امر‬ ‫موجب تعادل در سیاس��ت های پولی کشور می شود‬ ‫و بای��د بان��ک مرکزی ب��ه وعده های��ش درخصوص‬ ‫ساماندهی این موسسات عمل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تبعات منفی فعالیت غیر مجازها در اقتصاد‬ ‫بهنام ملکی استاد دانش��گاه و کارشناس اقتصادی‬ ‫در این باره‪ ،‬با بی��ان اینکه حداقل تبعاتی که فعالیت‬ ‫این موسس��ات با خود ب��ه هم��راه دارد‪ ،‬تاثیر منفی‬ ‫بر سیاس��ت های پولی کشور می باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا‬ ‫که فعالیت این موسس��ات با گستردگی همراه است‬ ‫بنابراین تاثی��ری که بر سیاس��ت های پولی خواهند‬ ‫داش��ت بسیار شدید خواهد بود و به نظر می رسد که‬ ‫باید هرچه سریعتر جلوی فعالیت انها گرفته شود‪.‬‬ ‫به گفته او شفاف نبودن فعالیت این موسسات باعث‬ ‫ش��ده تا امارهایی که از تجهیز و تخصیص منابع شان‬ ‫منتش��ر می شود چندان مشخص نباش��د‪.‬بنابراین با‬ ‫توجه به این شرایط‪ ،‬منابعی که می توانست به صورت‬ ‫هدفمند و ش��فاف از طریق بانک ها‪ ،‬به شکل سپرده‬ ‫جمع اوری و به بخش های مولد پرداخت ش��ود‪ ،‬اما از‬ ‫کانال موسس��ات غیرمجاز به بخش غیر مولد س��وق‬ ‫پیدا ک��رد که این به هیچ عن��وان تبعات مطلوبی به‬ ‫همراه نخواهد داشت‪.‬‬ ‫البرت بغزیان یکی دیگر از کارشناس��ان اقتصادی‬ ‫و استاد دانش��گاه تهران دراین زمینه‪ ،‬کاهش امنیت‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬ص��رف منابع جمع اوری ش��ده در‬ ‫بخش های غیر مولد‪ ،‬نبود تعادل در نرخ س��ود بانکی‬ ‫و بی نظمی و اختالل در سیستم بانکی‪ ،‬افزایش خلق‬ ‫پول در جامعه و دامن زدن به تورم را ازجمله تبعات‬ ‫منفی فعالیت این موسس��ات دانست و بر ساماندهی‬ ‫هرچه س��ریع ترین موسس��ات غیرمجاز تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اگ��ر بانک مرکزی ادغام این موسس��ات را در‬ ‫دس��تور کار دارد و ی��ا اینکه قرار اس��ت فعالیت انها‬ ‫تورم به زیر ‪ 15‬درصد می رسد‬ ‫را منح��ل و یا مجوز صادر کند‪ ،‬باید هرچه س��ریعتر‬ ‫تصمیم گیری و ان را به مرحله اجرا دراورد‪ ،‬تا بتواند‬ ‫از تبعات منفی فعالیت این موسسات بر اقتصاد بکاهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه فعالیت این موسس��ات به دلیل‬ ‫اینک��ه بدون نظ��ارت و کنترل الزم انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫از این رو‪ ،‬انها س��پرده های م��ردم را با وعده نرخ های‬ ‫س��ود باال از سطح جامعه جمع اوری می کنند و ان را‬ ‫درجایی ص��رف می کنند که هیچ گونه توجیهی برای‬ ‫اقتصاد کش��ور ندارد‪ ،‬در ادام��ه اظهار کرد‪ :‬در همین‬ ‫راس��تا بانک مرکزی بای��د هرچه س��ریع تر‪ ،‬اقدام به‬ ‫س��اماندهی یا جمع اوری این موسسات کند تا اثرات‬ ‫منف��ی که بر اقتصاد و سیس��تم بانکی داش��ته دارند‬ ‫را خنث��ی کند‪ .‬او با بیان اینک��ه مردم نیز نباید گول‬ ‫تبلیغات و س��ود های باالی این موسس��ات را بخورند‬ ‫و پول شان را در موسس��ات غیر مجاز نگهداری کنند‬ ‫افزود‪ :‬به هر حال بانک مرکزی باید شرایطی را ایجاد‬ ‫کاه��ش نرخ تورم ب��ه عنوان یک��ی از برنامه های مهم‬ ‫بانک مرکزی ‪ ،‬در یک س��ال گذش��ته ب��ه صورت جدی‬ ‫در دس��تور کار قرار گرفته و انط��ور که رییس کل بانک‬ ‫مرکزی پیش بینی کرده ‪ ،‬در پایان س��ال ‪ 94‬نرخ تورم به‬ ‫‪ 15‬درصد کاهش خواهد یافت‪ .‬ولی اهلل سیف با بیان اینکه‬ ‫این حداکثر تورمی است که می تواند محقق شود تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ضمن اینکه حتما دس��تاورد حاصل از بسته خروج‬ ‫از رکود کمتر از این نرخ خواهد ش��د‪ ،‬همچنین احتمال‬ ‫دارد در ماه های اینده درصدهای نزدیک تری از نرخ تورم‬ ‫را نس��بت به انچه در واقعیت اتفاق می افتد‪ ،‬اعالم کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت تورم در بس��ته خ��روج از رکود نیز با‬ ‫بیان ای��ن که در رابطه با تورم‪ ،‬تمرکز اصلی را در س��ال‬ ‫گذشته داشتیم که خوشبختانه دولت به دستاورد خیلی‬ ‫بزرگی هم رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬شاید اس��تمرار همان سیاست‬ ‫هدف ه��ای خیلی بیش��تری را در رابطه ب��ا کاهش تورم‬ ‫در س��ال ‪ 93‬بتوان��د محقق کند‪ .‬س��یف در ادامه درباره‬ ‫هدف گذاری تورمی بانک مرکزی در بسته خروج از رکود‬ ‫گفت‪ :‬در پایان س��ال ‪ 94‬بناس��ت نرخ تورم به ‪ 15‬درصد‬ ‫برسد ولی باید توجه داش��ته باشید‪ ،‬این حداکثر تورمی‬ ‫اس��ت که می تواند محقق ش��ود‪ ،‬و به طور حتم دستاورد‬ ‫حاصل از این بس��ته کمتر از این نرخ خواهد ش��د‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه احتمال دارد در ماه های اینده درصدهای‬ ‫نزدیک ت��ری از نرخ تورم را نس��بت به انچ��ه در واقعیت‬ ‫اتفاق می افت��د‪ ،‬اعالم کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬اما در حال حاضر نرخ‬ ‫‪ 25‬درصد را اعالم کردیم تا سیاست خروج از رکود بتواند‬ ‫عملیاتی شود‪ .‬سیاس��ت های خروج از رکود می تواند اثار‬ ‫تورمی داشته باشد ولی در حد هدفگذاری شده برای تورم‬ ‫قابل قبول اس��ت‪ .‬رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫مهر ماه سال گذشته پیش بینی می کردیم که تورم حدود‬ ‫‪ 35‬درصد باش��د که ‪ 34/7‬درصد تحقق یافت‪ .‬برای سال‬ ‫‪ 93‬هم پیش بینی حداکثر ‪ 25‬درصد را داشتیم که امارها‬ ‫نوید تورم ‪ 25‬درصد را می دهد و در این خصوص اطمینان‬ ‫برای ما حاصل ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان این که در س��ال‬ ‫‪ 93‬فقط سیاس��ت های مدیریت و کاهش تورم را نداریم‬ ‫بلکه سیاس��ت خروج از رکود باید به صورت جدی مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬با وجود اجرای بس��ته بازهم تورم‬ ‫‪ 25‬درص��د به عنوان حداکثر خواهد بود‪ ،‬بنابراین بعد از‬ ‫اجرای بسته هم تورم کمتر از ‪ 25‬درصد می باشد‪ .‬حتما تورم‬ ‫‪ 15‬درصدی در سال ‪ 94‬محقق می شود اما برای سال ‪93‬‬ ‫تمرکز و پیش بینی بانک مرکزی روی تورم ‪ 20‬درصدی‬ ‫است‪ .‬هدف اصلی بانک مرکزی تک رقمی کردن نرخ تورم‬ ‫است و امیدواریم در سال ‪ 95‬این هدف اجرایی شود‪.‬‬ ‫سکه گران شد‬ ‫از روند صعودی طال رقم خورد‪ .‬به گفته مرجان فتاحی‪،‬‬ ‫تحلیلگر بازارهای جهانی‪ ،‬افزایش درگیری ها در اوکراین‬ ‫ب��ه عنوان کاتالیزور اصلی این جهش قیمتی محس��وب‬ ‫می ش��ود‪ .‬به این ترتیب قیمت طال در روز پنجش��نبه‬ ‫مح��دوده ‪ 1314-1301‬دالری را برای انجام معامالت‬ ‫انتخاب کرد و معامالت طالی جهانی در روز جمعه روند‬ ‫رو به رش��دی را پیش گرفت و به سقف قیمتی ‪1322‬‬ ‫دالر دس��ت یافت‪ ،‬اما در نهایت روز گذشته در محدوده‬ ‫‪ 1310‬دالر ثابت ماند‪ .‬تحلیلگران اقتصادی بر این باورند‬ ‫که قیم��ت طال در روزه��ای اینده بیش��تر تحت تاثیر‬ ‫تنش های سیاسی بین المللی و انتشار امارهای اقتصادی‬ ‫در چین‪ ،‬امریکا و اروپا خواهد بود ‪ .‬به هر حال با رش��د‬ ‫قیمت ه��ا در بازاهای جهانی طال‪ ،‬معامالت بازار س��که‬ ‫در داخ��ل که در اواخر هفته گذش��ته تحت تاثیر افت‬ ‫به��ای اونس در بازارهای جهان��ی و قیمت دالر از ارزش‬ ‫س��که بهار ازادی ‪ 2800‬تومان کاس��ته بود‪ ،‬اما دیروز‬ ‫همزمان با رش��د دالر این کاهش جبران شد و قیمت ها‬ ‫باال کشید‪ .‬فعاالن بازار س��که علت افزایش قیمت سکه‬ ‫را عالوه بر افزایش نرخ دالر‪ ،‬رش��د نس��بی تقاضا عنوان‬ ‫کردند‪ .‬ازانجا که بازار س��که مدت هاست با رکود تقاضا‬ ‫مواجه اس��ت‪ ،‬با دستمایه قرار دادن روند طالی جهانی‪،‬‬ ‫ش��اهد رشد س��که های طالیی اس��ت؛ که امید می رود‬ ‫با رونق فصل مراس��م در فصل تابس��تان شاهد افزایش‬ ‫معامالت و رونق بیشتر باشد‪.‬‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬افت و خیزهای بازار س��که در هفته‬ ‫گذش��ته که ناش��ی از روند طالی جهانی و قیمت دالر‬ ‫در بازار داخل بود ‪ ،‬هفته ای افزایش��ی را بعد از یک دوره‬ ‫کاه��ش رق��م زد‪ .‬به این ترتیب نرخ ه��ا متاثر از اونس‬ ‫جهانی که به ‪ 1310‬دالر رسیده تا در هفته ای که گذشت‬ ‫رش��د ‪ 1/25‬درصدی را تجربه کند‪ ،‬ب��ا افزایش روبه رو‬ ‫ش��د و قیمت سکه بهار ازادی ‪ 5‬هزار و ‪ 200‬تومان باال‬ ‫کشید ‪ .‬معامالت قیمت جهانی طال در هفته گذشته در‬ ‫محدوده ‪ 1293‬دالر مورد بازگش��ایی قرار گرفته بود اما‬ ‫در اواخر روزهای هفته پیش‪ ،‬شکل گیری موج جدیدی‬ ‫نوع ارز‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪31190‬‬ ‫‪31290‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,770,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪41930‬‬ ‫‪42070‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,660,000‬‬ ‫‪2,730,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪52100‬‬ ‫‪52300‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪4,810,000‬‬ ‫درهم امارات‬ ‫‪8460‬‬ ‫‪8530‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,515,000‬‬ ‫‪9,555,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪34500‬‬ ‫‪34700‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪9,480,000‬‬ ‫‪9,550,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14690‬‬ ‫‪14790‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪958,900‬‬ ‫‪979,200‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9580‬‬ ‫‪9700‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,210,000‬‬ ‫‪4,240,000‬‬ ‫کند که ایجاد هرگونه انگیزه س��رمایه گذاری در این‬ ‫موسس��ات را از س��وی مردم از بین بب��رد تا مردم با‬ ‫اعتماد و اطمینان به این موسس��ات در نهایت دچار‬ ‫ضرر و زیان نشوند‪.‬‬ ‫باوج��ود اینکه گس��تره فعالیت موسس��ات پولی و‬ ‫اعتباری به اندازه بانک های بزرگ نبوده و برای نظام‬ ‫بانکی پرمخاطره نیس��ت اما به هرحال این موسسات‬ ‫در نظ��ام بانک��ی در حال فعالیت ب��وده و در مجموع‬ ‫ضمن اثرگ��ذاری بر این سیس��تم با س��رمایه مردم‬ ‫س��روکار داش��ته و باید همانطوری که بانک مرکزی‬ ‫حامی منافع مردم در بانک ها ست ضمانتی هم برای‬ ‫حفظ منافع مش��تریان در موسسات پولی و اعتباری‬ ‫از جمل��ه موسس��ات غیر مجاز وجود داش��ته باش��د؛‬ ‫بنابراین نظارت جدی تر بانک مرکزی نس��بت به این‬ ‫موسسات مورد اهمیت است نظارتی دقیق با سنجش‬ ‫عواقبی که می تواند در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد تولید‬ ‫دور از دسترس‬ ‫نیست‬ ‫غالم رضا مصطفی پور‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران‬ ‫از عواملی که در ایج��اد تورم نقش دارد ‪ ،‬یکی‬ ‫عامل پولی است ‪ ،‬ان هم از طریق رشد نقدینگی‬ ‫به خصوص در بخش تقاضا‪ .‬قاعدتا هر چه حجم‬ ‫نقدینگ��ی در بخش تقاضا افزای��ش یابد ‪ ،‬اثرات‬ ‫تورمی ان نیز در اقتصاد کش��ور بیش��تر خواهد‬ ‫ش��د و این ام��ر عالوه ب��ر ایجاد مش��کل برای‬ ‫س��رمایه گذاری و تولید‪ ،‬واجد اثار منفی رفاهی‬ ‫و اجتماعی نیز است‪.‬‬ ‫حال اگر بخواهیم ‪ ،‬سیاستی را اتخاذ کنیم که‬ ‫نقدینگی در جامعه افزایش نیابد و همان میزان‬ ‫منابع که در جامعه وجود دارد به س��مت تولید‬ ‫سوق پیدا کند و در واقع بخش عرضه را تحریک‬ ‫کنی��م تا افزایش یابد ‪ ،‬به دلیل این که در چنین‬ ‫شرایطی بخش تولید توس��عه پیدا می کند ‪ ،‬این‬ ‫امر به خ��ودی خود موجب باال رفتن اش��تغال‬ ‫در کش��ور می شود و کاهش بیکاری عاملی برای‬ ‫مب��ارزه با رکود حاکم در کش��ور اس��ت که این‬ ‫فراین��د در نهایت باعث رون��ق اقتصادی در کل‬ ‫جامعه می شود‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی ‪ ،‬به دلیل این که نقدینگی‬ ‫در جامع��ه افزای��ش نیافت��ه و عرضه ه��م زیاد‬ ‫ش��ده است ‪ ،‬در این راس��تا اثرا ان اثر ضدتورمی‬ ‫خواهد بود که دراین راس��تا بانک ها باید یا یک‬ ‫اس��تراتژی مدون جلو روند تا سیستم بانکی با‬ ‫محدودیت منابع مواجه نش��ود ک��ه بازگرداندن‬ ‫مطالبات معوق بانک ها در این راس��تا در دستور‬ ‫کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مطالبات معوق بانک ها مدت هاست که سیستم‬ ‫بانکی را با محدودیت منابع مواجه کرده است و‬ ‫توان پرداخت اعتب��ارات به بخش های اقتصادی‬ ‫را از فعاالن این بخش گرفته اس��ت که سیستم‬ ‫بانک��ی در تالش اس��ت ب��ا هم��کاری نهادهای‬ ‫مربوط��ه ‪ ،‬مطالب��ات غیر جاری ش��ان را وصول‬ ‫کنند تا بلکه این امر قدرت تس��هیالت دهی انها‬ ‫را افزای��ش دهد و به مروز زم��ان منابع الزم به‬ ‫بخش های تولیدی ‪ ،‬صنعتی ‪ ،‬کشاورزی اختصاص‬ ‫یاب��د که در چنین ش��رایطی ‪ ،‬رون��ق تولید و در‬ ‫نهایت توس��عه اقتصاد یکش��ور در فضای بدون‬ ‫تورم و رکود ‪ ،‬دور دسترس نیست‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گزارش «‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫ن نباتی گفت‪ :‬هیچ‬ ‫فارس‪ -‬دبیر انجمن صنایع روغ ‬ ‫روغنی بدون مجوز وزارت بهداشت وارد نمی شود‪.‬‬ ‫روابط عمومی گمرک‪ -‬وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫برای نخستین بار به عملکرد گمرک در دولت یازدهم‬ ‫واکنش نش��ان داد و گفت‪ :‬گمرک جمهوری اسالمی‬ ‫ایران یکی از پیشروترین سازمان ها در خصوص تسریع‬ ‫فرایندها محسوب می شود‪.‬‬ ‫ن صادرات بسته‬ ‫تسنیم‪ -‬نایب رییس کنفدراس��یو ‬ ‫خ��روج از رک��ود غیرتورمی را کامل دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫در ای��ن بس��ته معضالت بخش اقتصادی به درس��تی‬ ‫اسیب شناسی ش��ده اما اجرای برخی از بندها نیاز به‬ ‫زمان بیشتری دارد‪.‬‬ ‫تسنیم ‪ -‬پاکستان خواستار ایجاد بازارچه های مشترک‬ ‫مرزی با ایران ش��د‪ .‬س��روزیر ایالت بلوچس��تان پاکستان‬ ‫گفت‪ :‬بازارچه های مرزی مش��ترک بین ایران و پاکستان‬ ‫نه تنه��ا حجم مب��ادالت تجاری بین ‪ 2‬کش��ور را افزایش‬ ‫می دهد‪ ،‬بلکه به مبارزه با قاچاق نیز کمک می کند‪.‬‬ ‫مکاره ای داغ تر از بازار‬ ‫وقتی سرعت چاشنی تجارت می شود‬ ‫همه ساختمانی ها زیر یک سقف‬ ‫» از بایدها و نبایدهای الیحه تجارت‬ ‫شورای نگهبان هم موافقت نکرد‬ ‫ رشد ‪40‬درصدی صادرات‬ ‫خدماتفنی مهندسی‬ ‫خدم��ات فنی مهندس��ی مانند‬ ‫بس��یاری از بخش ه��ای دیگ��ر‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬س��ال های س��ختی را‬ ‫پشت س��ر گذاش��ته و امس��ال تا‬ ‫حدودی توانس��ت نفس��ی بکشد‪.‬‬ ‫در حالی خدمات فنی مهندس��ی‬ ‫ای��ران از توانایی و ظرفیت باالیی‬ ‫هم برخوردار است اما متاسفانه در صادرات ان نتوانستیم‬ ‫به خوب��ی عمل کنی��م‪ ،‬به نحوی که س��ال های ‪ 1390‬و‬ ‫‪ 1391‬س��ال های سخت و پرمحدودیتی برای این بخش‬ ‫مهم اقتصادی بود‪ .‬اما با توجه به رویکرد جدید دولت‪ ،‬در‬ ‫همین مدت اندک سال‪ 93‬شاهد رشد خوبی در صادرات‬ ‫خدمات فنی مهندس��ی ایران به کشورهای هدف بودیم‪.‬‬ ‫در همین زمینه با سهراب سلیمی‪ ،‬مدیرکل دفتر توسعه‬ ‫صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت وگویی‬ ‫داشتیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €در ‪ 3‬ماه نخس�ت امس�ال چه می�زان صادرات‬ ‫داشتیم؟‬ ‫از فروردین تا خرداد امسال‪490 ،‬میلیون دالر صادرات‬ ‫صورت گرفت که نس��بت به مدت مشابه سال قبل‪ ،‬رشد‬ ‫‪40‬درصدی را تجربه کردیم اما باید برای رسیدن به هدف‬ ‫پایانی سال بیشتر تالش کرد‪.‬‬ ‫€ €چشم انداز صادراتی سال ‪ 93‬چقدر است؟‬ ‫تا پایان سال جاری باید ‪6/7‬میلیارد دالر صادرات داشته‬ ‫باش��یم که البته تحقق این امر مستلزم حمایت دولت از‬ ‫صادرکنندگان و بهبود فضای تجاری بین کشورهاس��ت‪.‬‬ ‫در همین زمینه دولت تصمیم دارد مشوق های صادراتی‬ ‫و به عبارتی جوایز صادراتی را احیا کند تا انگیزه دوباره به‬ ‫صادرکنندگان داده شود‪.‬‬ ‫€ €از دیدگاه شما به این هدف خواهیم رسید؟‬ ‫اینکه بگوییم به هدف امس��ال خواهیم رس��ید یا خیر‪،‬‬ ‫زود اس��ت چون هنوز به نیمه نخست سال هم نرسیدیم‬ ‫اما به طور کلی فضای امیدبخشی بر اقتصاد حاکم است و‬ ‫این امر نویدبخش روزهای روشنی خواهد بود‪ .‬با روی کار‬ ‫امدن دولت یازدهم بخشی از تحریم ها و محدودیت های‬ ‫بین المللی حل ش��د و بخشی نیز در دست بررسی است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه مش��کالت ضمانت نامه ه��ای بانکی نیز حل‬ ‫می ش��ود که تاثیر بس��زایی در عملک��رد صادرکنندگان‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫€ €س�ال های ‪ 90‬و ‪ 91‬چه مق�دار صادرات خدمات‬ ‫فنی مهندسی داشتیم؟‬ ‫خدمات فنی‪-‬مهندس��ی در این س��ال ها رضایت بخش‬ ‫نبود‪ ،‬چون وابس��تگی ش��دیدی ب��ه جوای��ز صادراتی و‬ ‫مش��وق های نقدی داشت و در سال های ‪ 1380‬تا ‪1390‬‬ ‫نیز با همین عامل‪ ،‬توانست فعالیت خوبی داشته باشد‪ .‬اما‬ ‫از س��ال ‪ 1390‬به بعد با قط��ع جوایز صادراتی به نحوی‬ ‫فعالیت و صادرات خدمات فنی مهندس��ی کاهش یافت‪.‬‬ ‫س��ال‪ 1391‬به می��زان ‪2‬میلیارد و ‪400‬میلی��ون دالر و‬ ‫س��ال‪ 1392‬هم ‪2‬میلیارد و ‪300‬میلی��ون دالر صادرات‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫€ €عم�ده کش�ورهای ه�دف صادرات�ی م�ا چ�ه‬ ‫کشورهایی هستند؟‬ ‫طی س��ال های گذش��ته بهترین بازار صادرات خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی ایران‪ ،‬کش��ور عراق و کشورهای همجوار‬ ‫ب��ود که البت��ه تصمیم داریم دای��ره بازاره��ای هدف را‬ ‫گس��ترده کنی��م و ش��رکت های پیمان��کار را به س��مت‬ ‫کش��ورهای ‪ CIS‬س��وق دهی��م‪ .‬به عنوان نمون��ه برای‬ ‫اکس��پو ‪ 2017‬قزاقس��تان و جام جهان��ی ‪ 2022‬قط��ر‬ ‫برنامه های��ی داری��م‪ .‬در قطر پ��روژه ‪350‬میلیارد دالری‬ ‫تعریف ش��ده اس��ت ک��ه بای��د بتوانیم س��همی از ان را‬ ‫هم داش��ته باش��یم‪ .‬هم اکنون در ح��ال بازاریابی در این‬ ‫کشورها هس��تیم که امیدواریم به هدف صادراتی امسال‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫زهرا طهرانی‪ -‬الیحه تجارت که حدود‬ ‫‪ 10‬سال در راهروهای مجلس و روی میز‬ ‫مجلسیان خاک خورد‪ ،‬باالخره با تصویب‬ ‫کمیس��یون حقوق��ی و قضای��ی مجلس‬ ‫به ش��ورای نگهبان ارس��ال ش��د‪ .‬پس از‬ ‫بررسی های الزم‪ ،‬شورا این الیحه را مغایر‬ ‫با اصل ‪ 85‬قانون اساسی دانست و مجددا‬ ‫به خانه ملت فرستاد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که دولت یازدهم موافق قانون شدن این‬ ‫الیحه نیست و بسیاری از فعاالن تجاری‬ ‫نیز انتقاداتی به این الیحه دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ماجرا از انجا اغاز شد‬ ‫بررس��ی الیحه تجارت از اوایل مجلس‬ ‫هفتم در کمیسیون های تخصصی مجلس‬ ‫با حض��ور کارشناس��ان ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫وزارت بازرگان��ی و قوه قضائیه اغاز ش��د‬ ‫و زم��ان تدوین و اصالح ان به ‪ 12‬س��ال‬ ‫قبل ب��ر می گردد‪ .‬اما بازه��م پس از این‬ ‫س��ال ها هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و‬ ‫با رد ش��دن از سوی شورای نگهبان باید‬ ‫منتظر نظر ‪ 3‬قوه ماند‪ .‬هرچند این الیحه‬ ‫در کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرفت��ه و فقط از دید‬ ‫قضایی دیده شده است‪ ،‬الزم است تمامی‬ ‫کمیس��یون ها اع��م از برنام��ه و بودجه و‬ ‫کش��اورزی و اقتصاد تمام مواد این الیحه‬ ‫را بررس��ی کنند‪ .‬ضمن اینکه این الیحه‬ ‫‪ 1261‬ماده دارد و کامال تخصصی اس��ت‬ ‫از این رو امکان بررسی ان در صحن علنی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫با رد این الیحه توسط‬ ‫شورای نگهبان باز هم‬ ‫پرونده قانون تجارت باز‬ ‫می ماند‪ .‬چون این الیحه‬ ‫بیش از ‪1000‬ماده دارد‬ ‫که بررسی ان در صحن‬ ‫مجلس امکانپذیر نیست‬ ‫‹ ‹شورای نگهبان رد کرد‬ ‫در همین ح��ال ابوالفض��ل ابوترابی از‬ ‫رد ش��دن الیحه تجارت از سوی شورای‬ ‫نگهب��ان خبر می دهد‪ .‬عضو کمیس��یون‬ ‫حقوق��ی و قضایی مجل��س در گفت وگو‬ ‫با صمت اظهار کرد‪ :‬ش��ورای نگهبان این‬ ‫الیحه را مغایر با اصل ‪ 85‬قانون اساس��ی‬ ‫دانسته و ان را رد کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید براینکه دولت هم تمایلی‬ ‫به این الیحه جدید ندارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با رد‬ ‫این الیحه توس��ط شورای نگهبان باز هم‬ ‫پرون��ده قانون تجارت ب��از می ماند‪ .‬چون‬ ‫ای��ن الیحه بیش از ‪1000‬م��اده دارد که‬ ‫بررس��ی ان در صحن مجلس امکانپذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬ابوتراب��ی با بی��ان اینکه مجلس‬ ‫باید ‪4‬سال زمان برای بررسی این الیحه‬ ‫بگذارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید بخشی از قانون‬ ‫چک در این الیحه اصالح ش��ود و نیازی‬ ‫به قانون جدید نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹مجلس وفادار نبود‬ ‫در مقابل مشاور اقتصادی و بانکی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز معتقد است‪:‬‬ ‫با وجود بررسی الیحه قانون تجارت طی‬ ‫نگاه روز‬ ‫اگر مجلس به الیحه‬ ‫تجارت که از سال ‪82‬‬ ‫از سوی دولت مطرح‬ ‫شد‪ ،‬وفادار می ماند‬ ‫و پیشنهادات خود را‬ ‫جایگزین الیحه نمی کرد‬ ‫مشکالت کمتری داشتیم‬ ‫‹ ‹اصالح قانون قبلی کافی است‬ ‫س��ال های گذش��ته در مجلس‪ ،‬تصویب‬ ‫ان در کمیس��یون با ش��تابزدگی همراه‬ ‫ب��ود‪ .‬محم��ود دودانگه ب��ه صمت گفت‪:‬‬ ‫قان��ون قبلی به طور قطع با کاس��تی ها و‬ ‫نقایصی همراه اس��ت ک��ه در حال حاضر‬ ‫نمی تواند پاسخگوی نیاز فعلی کسب وکار‬ ‫و تجارت باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر مجلس‬ ‫به الیحه تجارت که از س��ال ‪ 82‬از سوی‬ ‫دول��ت مط��رح ش��د‪ ،‬وف��ادار می ماند و‬ ‫پیشنهادات خود را جایگزین الیحه نمی‬ ‫کرد مش��کالت کمتری داش��تیم؛چراکه‬ ‫مهم ترین مشکل این بود که خانه ملت‬ ‫از الیحه پیشنهادی دولت خارج شد‪.‬‬ ‫دودانگه ب��ا تاکید براینک��ه باید یکبار‬ ‫برای همیشه با نگاهی جامع و کامل این‬ ‫الیحه را بررسی و تایید کرد‪ ،‬افزود‪ :‬قانون‬ ‫قدیم تجارت که از قانون کش��ور فرانسه‬ ‫برگرفته شده اس��ت‪ ،‬قانون مناسبی بود‬ ‫الیحه قانون تجارت‪ ،‬معایب و مزیت ها‬ ‫گروه تجارت‪ :‬زمانی که حس��ن روحانی‪ ،‬کلید دولت را از احمدی نژاد تحویل گرفت‪،‬‬ ‫نمودار تراز تجاری ایران همانند بس��یاری دیگر از نمودارهای اقتصادی رو به رشد نبود و‬ ‫شرایط بازرگانی هم مثبت نبود‪.‬‬ ‫در ماه های پایانی دولت دهم‪ ،‬مردان دولت امار و ارقامی ارائه می دادند و مدعی بودند که‬ ‫با وجود تمام محدودیت ها و سختگیری های بین المللی‪ ،‬عملکرد دولت در زمینه تجارت‬ ‫خارج��ی قابل قبول بوده‪ ،‬ادعایی که با واقعیت های تراز تج��اری و اعداد و ارقام گمرک‬ ‫همخوانی نداشت‪ .‬نگاهی به امار ثبت شده واردات در فاصله سال های ‪ ۸۴‬تا ‪ ۹۱‬در دوران‬ ‫سکانداری دولت های نهم و دهم‪ ،‬نشان می دهد مجموعا ‪ 416/66‬میلیارد دالر کاال وارد‬ ‫کشور شده که در مقایسه با امار واردات دوره سال های ‪ ،۱۳۸۰-۸۳‬حاکی از ان است که‬ ‫بازرگانی ایران با رشد متوسط ‪ 24‬درصدی ساالنه واردات مواجه بوده است‪ .‬در مقابل‪ ،‬امار‬ ‫صادرات هم وضعیت بهتری نسبت به اعداد و ارقام واردات نداشت‪.‬‬ ‫در این بین «الیحه تجارت» یکی از ابزاری هایی است که تصویب ان با توجه به اصول‬ ‫مبتنی بر تجارت می تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کند‪ .‬این الیحه دارای ‪1261‬ماده‬ ‫اس��ت که برای بررس��ی دقیق ان باید زمان الزم را گذاشت که اگر این زمان الزم صرف‬ ‫نش��ود‪ ،‬مشکالت زیادی را برای کس��به و تجار پایین دست ایجاد می کند که بدون شک‬ ‫این به نفع جامعه نیست‪ .‬در مقابل موافقان تصویب این طرح بر این باورند که در صورت‬ ‫تصویب این الیحه بسیاری از مشکالت حل خواهد شد‪ .‬چنانچه امروزه ‪ 100‬میلیارد دالر‬ ‫کشش بازار تجاری ماست که بدون شک اگر این الیحه به تصویب برسد می توان از کشش‬ ‫بازار استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقادها‬ ‫اما با پیشرفت های تجارت‪ ،‬اقتصاد و علم‬ ‫روز‪ ،‬به روز بودن در قانون قدیم به چشم‬ ‫نمی امد‪.‬‬ ‫مشاور اقتصادی و بانکی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت تصری��ح ک��رد‪ :‬قانون‬ ‫جدید چند س��ال در فرایند بوروکراسی‬ ‫مجلس قرار گرفت و خروجی ان با الیحه‬ ‫پیش��نهادی کامال متف��اوت بود که عمال‬ ‫نشان از تاثیر پیشنهادهای نمایندگان بر‬ ‫این الیحه بوده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که عدم یکپارچگی در کنار نبود مباحث‬ ‫کارشناسی در ان دیده می شود‪.‬‬ ‫ام��ا منتقدان الیحه جدیدمواردی را به عنوان نقاط ضعف الیحه برش��مردند‪.‬این گروه‬ ‫ام��ا در ای��ن می��ان برخ��ی از فعاالن‬ ‫اقتص��ادی معتقدن��د تجارت نی��ازی به‬ ‫قانون جدید ن��دارد و اصالح قانون قبلی‬ ‫کافی اس��ت‪ .‬عضو هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگانی تهران با بیان اینکه اصالح قانون‬ ‫تج��ارت به مراتب بهت��ر از رها کردن ان‬ ‫است‪ ،‬درباره نگارش الیحه تجارت جدید‬ ‫گفت‪ :‬اخیرا روال بر این ش��ده که قوانین‬ ‫گذشته را رها کرده و قانون جدید و بلند‬ ‫تدوین کنند‪ .‬محمد مهدی راس��خ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬انتقادی به قانون قبلی تجارت وارد‬ ‫بود که ب��ا اصالح‪ ،‬رفع نقایص امکان پذیر‬ ‫ب��ود و از ورود قانون بس��یار طوالنی که‬ ‫اط�لاع دقیق از ان کار بس��یار مش��کلی‬ ‫است‪ ،‬جلوگیری می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹الیح�ه جدی�د ب�ا ش�رایط فعل�ی‬ ‫سازگار نیست‬ ‫عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران‬ ‫در این بین معتقد است‪ ،‬اصالح کل قانون‬ ‫تجارت حرکت درس��تی نبود و صالح بر‬ ‫ای��ن بود که اصالح ای��ن قانون به صورت‬ ‫بخش بخش انجام می شد‪.‬‬ ‫سید حمید حسینی اظهار کرد‪ :‬تدوین‬ ‫قانون جدید تجارت یک حرکت روبه جلو‬ ‫تلقی می ش��ود که نسبت به قانون جدید‬ ‫در اکثر موارد قدم های مثبتی برداش��ته‬ ‫ش��ده که از این موارد می توان به مبحث‬ ‫دفاتر الکترونیک‪ ،‬هلدینگ ها و‪ ...‬اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬به گفته وی قان��ون جدید به دلیل‬ ‫نگارش ‪ 10‬س��اله انچنان با شرایط فعلی‬ ‫سازگار نیست اما از قانون فعلی به مراتب‬ ‫بهتر اس��ت و نبای��د ان را بالتکلیف رها‬ ‫کرد‪ .‬حس��ینی افزود‪ :‬اجرا و رفع ایرادات‬ ‫قان��ون جدید از س��وی دول��ت و بخش‬ ‫خصوصی نس��بت به توقف ان از س��وی‬ ‫شورای نگهبان بیشتر به صالح است و در‬ ‫کن��ار ان با بازپس گیری قانون از مجلس‬ ‫می توان بندهای پر ایراد قانون تجارت را‬ ‫رفع و اصالح کرد‪.‬‬ ‫می گویند در الیحه جدید به سرمایه گذاری های خارجی توجه چندانی نشده است و حتی‬ ‫در الیحه جدید‪ ،‬تعریفی از ورشکستگی ارائه نشده است‪ .‬همچنین یکی دیگر از ایرادهای‬ ‫مهم��ی که به این پیش نویس گرفته ش��ده‪ ،‬به مقررات ش��خصیت حقوقی بازمی گردد‪.‬‬ ‫منتقدان می گویند که در الیحه جدید‪ ،‬نه تنها تالش دولت در رفع کاستی ها و پر کردن‬ ‫خالهای مربوط به زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت و اثار ان‪ ،‬کنار گذاشته شده‪ ،‬بلکه‬ ‫حتی مقررات قانون سابق نیز مدنظر قرار داده نشده است‪ .‬یکی از ایرادهای مهمی که به‬ ‫هر ‪ 2‬الیحه سال ‪ 84‬و ‪ 91‬می توان گرفت‪ ،‬این است که در قواعد مربوط به ورشکستگی‬ ‫که موضوعی جدید در ایران اس��ت و مانند کشورهای توسعه یافته به ان پرداخته نشده‪،‬‬ ‫ابهام و تناقض وجود دارد‪ .‬همچنین منتقدان می گویند که در الیحه جدید قانون تجارت‬ ‫نیز همانند قانون قدیمی تجارت‪ ،‬فقط مصادیق جرم کالهبرداری مشخص شده و مجازاتی‬ ‫برای این عمل تعیین نش��ده است‪ .‬نقدهایی به ضمانت نامه مستقل که در الیحه جدید‬ ‫تعریف شده نیز وارده شده است؛ پرداخت این ضمانت نامه می تواند به صورت عندالمطالبه‬ ‫و مشروط لحاظ شود و قابل توجیه و مقایسه با نهادهای سنتی ضمان نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت ها‬ ‫اما الیحه جدیدی که در مجلس مطرح ش��د‪ ،‬دارای مزایای زیادی نیز اس��ت؛ در این‬ ‫الیحه به ورشکستگی بین المللی اشاره شده‪ ،‬همچنین تخصصی کردن تسویه و نیز تربیت‬ ‫مدیران تسویه پیش بینی شده است‪ .‬یکی از مهم ترین جنبه های این الیحه‪ ،‬مانند الیحه‬ ‫قبلی‪ ،‬استفاده از اصول و استانداردهای حسابداری نوین است که باعث شفاف شدن روابط‬ ‫مالی ش��رکت ها می ش��ود‪ .‬همچنین در متنی از قانون تجارت که س��ال ‪ 91‬ارائه شد‪ ،‬بر‬ ‫تجارت الکترونیکی تمرکز زیادی شده و مباحث متنوعی ازجمله اسناد تجاری الکترونیکی‪،‬‬ ‫بارنامه الکترونیکی‪ ،‬اسناد الکترونیکی گروه اقتصادی مشترک‪ ،‬انتشار اگهی های شرکت‬ ‫در روزنامه های الکترونیکی‪ ،‬پذیره نویسی الکترونیکی سهام و نیز انتشار اگهی پذیره نویسی‬ ‫سهام جدید در پایگاه اطالع رسانی مرجع خرید سهام در ان مطرح شده است‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫درس هایی از‬ ‫صادرات کاالهای‬ ‫دانش بنیان ترکیه‬ ‫یوسف حسن پورکارساالری‬ ‫رییسپژوهشکدهمطالعاتراهبردی‬ ‫موسسهمطالعات‬ ‫ترکیه یکی از معدود کش��ورهای منطقه خاورمیانه‬ ‫است که توانسته صادرات صنعتی خود را در یک دهه‬ ‫نزدیک به ‪4‬برابر افزایش دهد و س��هم ان از صادرات‬ ‫صنعتی جهان را از رقم ‪0/6‬درصد در س��ال ‪ 2002‬به‬ ‫‪1‬درصد در سال ‪ 2012‬افزایش دهد‪ .‬تردیدی نیست‬ ‫که این کشور در ادوار اخیر تحوالت قابل مالحظه ای‬ ‫را در رشد کمی و کیفی صادرات صنعتی تجربه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به خصوص با اصالحات س��اختاری در سطح‬ ‫کالن‪ ،‬تحولی بزرگ در س��اختار صادرات این کش��ور‬ ‫به وجود امد‪.‬‬ ‫پیش��رفت برون مرزی صنایع ترکیه تنها در کمیت‬ ‫نب��وده و به لح��اظ کیفی نیز رش��د قابل مالحظه ای‬ ‫مش��اهده می ش��ود‪ .‬بررسی ها نش��ان می دهد که در‬ ‫سال های اخیر‪ ،‬نزدیک به ‪47‬درصد از صادرات صنعتی‬ ‫این کش��ور را کاالهای دانش بنیان (کاالهایی با سطح‬ ‫فناوری باال و متوسط به باال)تشکیل داده است‪ .‬نکته‬ ‫قاب��ل توجه اینکه ‪5‬درص��د ارزش صادرات صنعتی از‬ ‫محل ص��ادرات کاالهای با فناوری باال حاصل ش��ده‬ ‫است‪ .‬این امر نشان می دهد‪ ،‬صنایع این کشور که در‬ ‫گذش��ته به تولید محصوالت با سطح فناوری پایین و‬ ‫عمدتا کاربر وابسته بودند‪ ،‬اکنون با دسترسی بیشتر به‬ ‫فناوری های نوین قادر هستند محصوالتی دانش بنیان‬ ‫را تولی��د و صادر کنن��د‪ .‬صادرکنندگان این کش��ور‬ ‫توانسته اند همزمان با رشد تقاضای جهانی‪ ،‬سهم خود‬ ‫را در بازار جهانی به نحو چش��مگیری افزایش دهند‪.‬‬ ‫ارزش صادرات محصوالت دانش بنیان این کشور از رقم‬ ‫‪1/3‬میلیارد دالر در سال ‪ 1998‬به ‪40‬میلیارد دالر در‬ ‫سال ‪ 2012‬افزایش یافته که نزدیک به ‪ 40‬برابر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به ویژه اینکه در ی��ک دهه اخیر رقابت پذیری‬ ‫این کش��ور در صادرات کااله��ای دانش بنیان به نحو‬ ‫چشمگیری افزایش داشته است‪ .‬س��هم این کشور از‬ ‫صادرات جهان��ی کاالهای صنعتی دانش بنیان از رقم‬ ‫‪0/3‬درصد در س��ال ‪ 2000‬ب��ه ‪0/6‬درصد (‪2‬برابر) در‬ ‫سال ‪ 2012‬افزایش یافته است‪ .‬در حال حاضر ارزش‬ ‫صادرات کاالهای دانش بنیان ترکیه ‪ 5‬برابر کشورمان‬ ‫اس��ت‪ .‬چنانچه این روند ادامه یابد این کشور تا سال‬ ‫‪ 2020‬ب��ه یک��ی از صادرکنندگان عم��ده کاالهای‬ ‫دانش بنی��ان در منطقه اس��یای جنوب غربی تبدیل‬ ‫خواهد شد‪ .‬ترکیه در سال ‪ ،2013‬با انتشار سند توسعه‬ ‫فناوری نو در افق ‪ 2020‬افزایش مقیاس تولید کاالهای‬ ‫دانش بنیان از طریق سرمایه گذاری و اجرای تحقیقات‬ ‫در فناوری های نو و تجاری سازی تحقیقات‪ ،‬استفاده از‬ ‫فناوری های جدید‪ ،‬تکمیل علوم نو و پیشرفته‪ ،‬استفاده‬ ‫از فناوری های نو و سیاس��ت های نواورانه را هدف قرار‬ ‫داده و یکی از محورهای اصلی این استراتژی اطمینان‬ ‫از تولید نواورانه‪ ،‬پایدار و رقابتی همراه با رشد باالست‪.‬‬ ‫دو درس کلیدی‪:‬‬ ‫• دولت ترکیه در گام نخس��ت ب��ا انجام اصالحات‬ ‫اقتص��ادی در س��طح کالن و درک جدی��د از نق��ش‬ ‫دولت در اقتصاد‪ ،‬توانس��ته بس��یاری از اهداف کالن‬ ‫خ��ود ازجمله هدف گذاری نرخ تورم به س��طح کمتر‬ ‫از ‪10‬درصد‪ ،‬مش��ارکت حداکث��ر بخش خصوصی در‬ ‫اقتصاد‪ ،‬حکمرانی خوب‪ ،‬س��رمایه گذاری در توس��عه‬ ‫ظرفیت انس��انی‪ ،‬زمینه توس��عه ص��ادرات کاالهای‬ ‫دانش بنیان را بدون اینکه سیاست های حمایتی خاص‬ ‫و ویژه ای برای توسعه کسب وکارهای دانش بنیان اتخاذ‬ ‫کند‪ ،‬مهیا سازد‪.‬‬ ‫• در گام دوم دول��ت ب��ا اتخاذ سیاس��ت های پولی‬ ‫پیش��رفته عمدتا در راستای سالم س��ازی نظام مالی‬ ‫باعث شده‪ ،‬انباشت س��رمایه به جای انکه وابسته به‬ ‫سیاست های دولتی باشد مبتنی بر بازار شود‪ .‬نتیجه‬ ‫اینکه رفتارهای رانت جویانه میان کارافرینان کاهش‬ ‫یابد و رش��د س��رمایه گذاری به صنای��ع دانش بنیان‬ ‫برخوردار از مزیت رقابتی هدایت شود‪.‬‬ ‫• در گام س��وم دول��ت ب��ا اتخ��اذ راهب��رد تعاملی‬ ‫پیش برن��ده ب��ا قطب های اقتص��ادی جه��ان باعث‬ ‫مش��ارکت بیشتر س��رمایه گذاران خارجی در تولید و‬ ‫تجارت کاالهای دانش بنیان شد‪ .‬در حال حاضر میزان‬ ‫کل س��رمایه گذاری خارجی در این کشور به بیش از‬ ‫‪140‬میلیارد دالر بالغ می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مهلت‪ ۵‬ساله برای تولید ی ها‬ ‫مدی��رکل دفتر مقررات صادرات و واردات س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت بار دیگر بر اجرای مصوبه هیات دولت‬ ‫در خصوص افزایش ‪ 5‬ساله اعتبار کارت های بازرگانی‬ ‫برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری تاکید‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت‪،‬‬ ‫«س��یدعباس حس��ینی» گفت‪ :‬اتاق ه��ای بازرگانی‬ ‫موظفند بع��د از ابالغ این مصوبه‪ ،‬کارت های بازرگانی‬ ‫واحده��ای تولی��دی دارای ش��رایط الزم را با اعتبار‬ ‫‪ 5‬س��اله صادر یا تمدید کنن��د‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬از این‬ ‫پس تمامی مجوزهای صنعتی صادرش��ده توسط این‬ ‫وزارتخانه از جمله کارت های شناسایی‪ ،‬گواهی فعالیت‬ ‫صنعتی و پروانه بهره برداری از شرایط اعتباری یکسانی‬ ‫برخوردارند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫با خرده فروشی‬ ‫نمی شود‬ ‫برخورد قاطع کرد‬ ‫حمید کریمی‬ ‫رییس اتاق اصناف مرکز استان البرز‬ ‫برپای��ی بازارچه های خرده فروش��ی تنها معطوف‬ ‫به ایران نیس��ت و حتی در کش��ورهای پیش��رفته‬ ‫هم وجود دارد‪ .‬برای مثال کش��وری مثل ترکیه که‬ ‫یکی از قطب های فروش پوشاک محسوب می شود‬ ‫همچنین بازارهای س��یاهی دارد‪ .‬اما تفاوت برپایی‬ ‫این بازارچه ها با ایران در زمان برگزاری ش��ان است‪.‬‬ ‫در این کشورها وقتی کسبه‪ ،‬مغازه هایشان را تعطیل‬ ‫می کنند‪ ،‬دست فروش��ان به خیابان ها می ایند و تا‬ ‫ساعت ‪ 1 ،12‬ش��ب فعالیت می کنند‪ .‬اما متاسفانه‬ ‫در کش��ور ما این قوانین ساده هم رعایت نمی شود‬ ‫یعنی همزمان با فروش مغازه ها‪ ،‬دس��تفروش ها هم‬ ‫فعالیت کرده و جلوی درب مغازه ها بساط می کنند‪.‬‬ ‫واقعا نمی توان مخرب بودن فعالیت انها را نادیده‬ ‫گرفت‪ .‬مسلما حضور انها به صنف فروشندگان ضرر‬ ‫می زند‪ ،‬چراکه مغازه دارها به خاطر هزینه های خاص‬ ‫خودش��ان از جمله پرداخت مالیات‪ ،‬هزینه استفاده‬ ‫از تابلو و ‪ ...‬نمی توانند با رقمی که دستفروشان برای‬ ‫اجناس تعیین می کنند‪ ،‬جنس خاصی را بفروشند‪.‬‬ ‫به هر حال انها برای گرفتن جواز کسب و کار هزینه‬ ‫داده اند‪ ،‬با این اوصاف حق شان ضایع می شود‪.‬‬ ‫از سویی دیگر هم باید این نکته را مدنظر داشت‬ ‫که این قش��ر جزو قش��ر کم درامد جامعه اس��ت‪،‬‬ ‫برخورد با انها‪ ،‬اصول انس��انیت را تحت الشعاع قرار‬ ‫می دهد‪ .‬یعنی نه می ش��ود با انها برخورد کرد و نه‬ ‫می ش��ود به انه��ا اجازه داد که با فروش ش��ان‪ ،‬کار‬ ‫کسبه را کساد کنند‪ .‬در این چرخه‪ ،‬اتفاقات دیگری‬ ‫از جمل��ه نیازمندی جوانان ب��ه کار و ‪ ...‬هم دخیل‬ ‫اس��ت‪ .‬برای همین معتقدم واقعا نمی ش��ود با این‬ ‫موضوع به صورت قاطع برخورد کرد‪.‬‬ ‫شاید سازماندهی درس��ت و سالم انها تنها راهی‬ ‫باش��د که می توان به وسیله ان تعادل بازار را حفظ‬ ‫ک��رد‪ .‬مثال در چند نقطه ش��هر و تحت نظر هیات‬ ‫امنای مشخص‪ ،‬اجازه دهیم فعالیت کنند‪ .‬شب عید‬ ‫ما با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی در استان‬ ‫الب��رز این طرح را اجرایی کردیم و نتایج خوبی هم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در پایان باید اضافه کنم که متاس��فانه شهرداری‬ ‫در کار اصناف دخالت می کند‪ .‬این تداخل ها سبب‬ ‫شده که بین ارگان شهرداری و اصناف ناهماهنگی‬ ‫صورت بگیرد‪ .‬شاید این ناهماهنگی را نشود در این‬ ‫موضوع خاص دید اما هزینه هایی که ش��هرداری به‬ ‫مغ��ازه داران تحمیل می کند س��بب ناهماهنگی ها‬ ‫شده است‪ .‬برای مثال شهرداری عوارض تابلو مغازه‬ ‫را می گیرد و این اص�لا معنایی ندارد‪ .‬تابلو معرفی‬ ‫کاربری صنفی است و عوارض گرفتن از ان مفهوم‬ ‫ندارد‪ .‬البته در ح��ال رایزنی و هماهنگی های کلی‬ ‫هس��تیم و امیدوارم هر چه زودتر این هماهنگی ها‬ ‫صورت بگیرد‪.‬‬ ‫کوتاه از بازار‬ ‫تس�نیم‪ :‬مهدی یوس��ف خانی‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان ماهی و پرن��ده در رابطه ب��ا افزایش‬ ‫قیمت م��رغ و ماه��ی گفت‪ :‬ب��ا پای��ان یافتن ماه‬ ‫رمض��ان قیمت م��رغ رفته رفته کاه��ش یافت و به‬ ‫قیمت کیلویی ‪ 6800‬تومان رس��ید‪ .‬ماهی قزل اال‬ ‫و تیالپیال به ترتی��ب کیلویی ‪ 10‬هزار تومان و ‪25‬‬ ‫هزار تومان به فروش می رس��د‪ .‬قیمت مرغ منجمد‬ ‫کیلویی ‪5500‬تومان تا ‪ 5800‬تومان است‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬ناص��ر نبی پ��ور‪ ،‬ریی��س هیات مدیره‬ ‫اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران در مورد علت‬ ‫گرانی تخم مرغ گف��ت‪ :‬قیمت تخم مرغ بین ‪ 18‬تا‬ ‫‪ 20‬درص��د افزایش یافت��ه و میانگین قیمت ان در‬ ‫ح��ال حاضر به ‪ 3500‬تومان رس��یده اس��ت‪ .‬علت‬ ‫گران��ی تخم مرغ عالوه بر پایان یافتن ماه رمضان و‬ ‫انجام مقداری صادرات این است که به طور معمول‬ ‫ما در دهه س��وم تیر و اوایل مرداد ش��اهد افزایش‬ ‫قیمت این محصول هستیم‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬ارس�لان قاس��می‪ ،‬مدیرکل اتحادیه‬ ‫تعاونی ه��ای تکثیر و ص��ادرات در مورد ممنوعیت‬ ‫ص��ادرات میگوی دریایی از اس��تان بوش��هر گفت‪:‬‬ ‫با توجه ب��ه اینکه محصوالت ش��یالتی از غذاهای‬ ‫غالب در اس��تان های ساحلی کش��ور است کاهش‬ ‫صید میگو در بوش��هر س��بب ش��ده که قیمت این‬ ‫اب��زی در بازاره��ای محلی به ش��دت افزایش یابد‪.‬‬ ‫بر این اساس مس��ئوالن استان تصمیم گرفتند که‬ ‫ص��ادرات ان ممنوع و حتی خروج میگو از اس��تان‬ ‫نیز با محدودیت مواجه ش��ود (البته نه محدودیت‬ ‫‪ 100‬درص��دی)‪ .‬دالیل متعددی برای کاهش صید‬ ‫میگ��و از دریا وجود دارد ک��ه ازجمله انها می توان‬ ‫بح��ث الودگی خلیج ف��ارس را مطرح ک��رد؛ تردد‬ ‫کش��تی های مختلف نظامی‪ ،‬غیرنظامی‪ ،‬تجاری و‪...‬‬ ‫در خلیج فارس به عنوان یک ش��اهراه حیاتی باعث‬ ‫ایجاد الودگی های زیادی ش��ده است‪ ،‬صید قاچاق‪،‬‬ ‫برداش��ت بی رویه و ناب��ودی برخی زیس��تگاه ها و‬ ‫محل های تخم ریزی میگو در دریا‪ .‬برداشت میگوی‬ ‫پرورش��ی از اواخر شهریور ش��روع می شود‪ ،‬امیدوار‬ ‫هستیم کاهش صادرات میگوی دریایی با صادرات‬ ‫میگوی پرورشی جبران شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫از پدیده «خرده فروشی» در اقتصاد ایران‬ ‫مکاره ای‬ ‫داغ تر از بازار!‬ ‫بازار مکاره؛ نامش که می اید‪ ،‬ذهن را به بازاری پررفت و امد در سال های دور سوق‬ ‫می دهد که از ش��یر مرغ تا جان ادمیزاد در ان تجارت می ش��د‪ .‬اما جالب اینجاس��ت‬ ‫ک��ه هن��وز در قرن ‪ 21‬ب��ازار بازارهای مکاره داغ اس��ت و تقریبا به یک��ی از بازوهای‬ ‫اصلی اقتصاد کش��ورها تبدیل شده است‪ .‬ایران هم یکی از همان کشورهایی است که‬ ‫قانونی یا غیر قانونی‪ ،‬حجم عظیمی از نقدینگی اش در بس��اط های دوره گردها جابه جا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نگار خس�روی‪ -‬گروه تجارت‪ :‬صدا به میانگین بازار خیلی پایین تر است‪ .‬این تنها‬ ‫صدا نمی رس��د‪ .‬ازدحام جمعیت انقدر زیاد معطوف به صنف پوش��اک نیس��ت‪ .‬اینجا از‬ ‫اس��ت که حرکت ه��ر فرد ب��ه حرکت نفر پوش��اک گرفته ت��ا خوراکی هم��ه چیز در‬ ‫جلویی معطوف است‪ .‬اینجا درست مصداق بس��اط ها پیدا می ش��ود‪ .‬حتی لیموترش و‬ ‫ضرب المثل «جای سوزن انداختن نیست»‪ ،‬انبه هم حراج ش��ده اند! ازدحام جمعیت در‬ ‫قسمتی از بازار بیشتر از‬ ‫اس��ت‪ .‬هر طرف را که‬ ‫همه جاس��ت‪ .‬نزدیک تر‬ ‫ن��گاه می کنی��د ممل��و‬ ‫قیمت هایی که‬ ‫می ش��ویم‪ .‬اینجا قسمت‬ ‫از ادم های��ی اس��ت که‬ ‫فریادش می زنند از‬ ‫کفشی هاس��ت! ان��واع و‬ ‫بیشتر تماشاگر هستند‬ ‫میانگین بازار خیلی‬ ‫اقسامش��ان را هم دارند‪.‬‬ ‫ت��ا خریدار ام��ا باز هم‬ ‫ه��م اس��پورت و ه��م‬ ‫اجن��اس را قیم��ت پایین تر است‪ .‬این تنها‬ ‫مجلس��ی‪ .‬روی کفش ها‬ ‫می کنند!‬ ‫معطوف به صنف‬ ‫مارک و برندهای معروف‬ ‫پارچه ه��ای ب��زرگ‬ ‫پوشاک نیست‪ .‬اینجا از‬ ‫دوخته شده اما همه این‬ ‫روی زمین پهن شده اند‬ ‫و خروار ها کفش‪ ،‬کیف پوشاک گرفته تا خوراکی را می دانن��د ک��ه تقلبی‬ ‫و لباس روی ان تلنبار همه چی در بساط ها پیدا هستند‪.‬‬ ‫مانت��و‪ ،‬لب��اس خان��ه‪،‬‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬فروشنده می شود‪ .‬حتی لیموترش‬ ‫عین��ک‪ ،‬عط��ر و ه��زار‬ ‫ش��لواری را روی چوب‬ ‫و انبه هم حراج‬ ‫جنس دیگر هم فروخته‬ ‫بلن��دی اوی��زان کرده‬ ‫شده اند‬ ‫می شود‪ .‬بازار همگی شان‬ ‫اس��ت و ت��ا جای��ی که‬ ‫هم داغ اس��ت‪ .‬همه هم‬ ‫ت��وان دارد می لرزان��د‪.‬‬ ‫ان��گار توفانی با س��رعت ‪1000‬کیلومتر در تولید یک کش��ور اس��ت و با م��ارک و برند‬ ‫مع��روف و «بفروش» کش��ور دیگر فروخته‬ ‫ساعت می وزد!‬ ‫صداه��ای عجیب و غری��ب تمامی ندارد‪ .‬می شوند‪.‬‬ ‫صداهایی ک��ه نقش تبلیغاتی دارند و گاهی ‹ ‹پایین تر از قیمت بازار‬ ‫یک��ی از فروش��نده ها کاس��ه و بش��قاب‬ ‫انچن��ان خنده دار می ش��وند ک��ه به جای‬ ‫جنس‪ ،‬جذب صدا می ش��ویم‪ .‬بیراه نیس��ت می فروشد‪ .‬همگی بسته بندی شده هستند‬ ‫که بگوییم اینجا پر اس��ت از اس��تعداد های‬ ‫ناش��ناخته! در ه��ر دو طرف راهرو بس��اط‬ ‫کرده اند و کنار هم می فروش��ند‪ .‬یکی لباس‬ ‫نمونه بارز خرده فروش��ی ان هم از نوع سیار‪ ،‬مترو است‪ .‬اگر چند‬ ‫و دیگری کفش می فروشد‪ .‬جالب اینجاست‬ ‫ایس��تگاهی را مجبور باشید با ان طی کنید قطعا زمان پیاده شدن‪،‬‬ ‫که اینجا هیچ کس رقیب دیگری نیس��ت؛‬ ‫لحن صحبت کردنتان هم تغییر می کند! قطعا شما هم این جمله ها‬ ‫ای��ن را می ش��ود از پ��ول خ��رد کردن ها و‬ ‫را ش��نیده اید‪« :‬خانما‪ ،‬لواشک دارم؛ لواشک های ترش و خوشمزه‪.‬‬ ‫حمایت هایشان احساس کرد‪.‬‬ ‫هم ملس و هم ترش‪ .‬ببری پشیمون نمی شی! فقط هم هزار تومن!»‬ ‫اینجا نبوغ بیداد می کند؛ پش��ت بساطی‬ ‫جالب اینجاس��ت که در مترو همه جنس��ی فروخته می شود؛ از‬ ‫که پهن کرده اند‪ ،‬خودرو هایی پارک ش��ده‬ ‫س��یم ظرفشویی تا لوازم ارایش‪ .‬یکی از مسافرهای مترو می گوید‪:‬‬ ‫ک��ه با ب��از ک��ردن ‪ 2‬درب و وص��ل کردن‬ ‫«م��ن اصوال از مترو برای رفتن به بازار اس��تفاده می کنم‪ .‬اما تا قبل‬ ‫پارچه‪« ،‬اتاق پرو های س��یار» س��اخته اند‪.‬‬ ‫از اینکه به بازار برس��م همه خریدهایم را از دستفروش ها کرده ام و‬ ‫وقت��ی تاریک می ش��ود‪ ،‬نور ه��م از باتری‬ ‫چون قیمت های شان با بازار تفاوتی ندارد‪ ،‬می توانم همان ایستگاه‬ ‫ماشین تامین می ش��ود! فقط می ماند اینه‬ ‫امام خمینی برگردم!»‬ ‫که مشتریان به بزرگی خودشان می بخشند‬ ‫تعداد فروش��ندگان بی نهایت است‪ .‬گاهی در یک واگن چند صدا‬ ‫و البت��ه ب��ه نظ��ر همراهان و دوستانش��ان‬ ‫همزمان با هم تبلیغ می کنند‪ .‬استرس انها هم از شهرداری به همان‬ ‫اطمینان می کنند!‬ ‫اندازه فروش��نده های بازارهای شبانه است‪ .‬اما اینها راه بهتری برای‬ ‫‹ ‹از برندهای تقلبی تا مارک‬ ‫قیمت های��ی ک��ه فری��ادش می زنن��د از‬ ‫اما قیمت ش��ان تفاوت زی��ادی با مغازه های‬ ‫معمول دارد‪ .‬وقتی فروش��نده اش می شنود‬ ‫که برای تهی��ه گزارش وارد بازار ش��ده ایم‬ ‫دس��ت از ف��روش بر م��ی دارد‪ .‬می گوید در‬ ‫خیابان شوش مغازه کوچکی دارد که همین‬ ‫اجناس را می فروشد؛ ان هم با همان قیمت‪.‬‬ ‫وقت��ی از او دلی��ل حض��ورش ان هم در‬ ‫س��اعات پایانی روز در ب��ازار خرده فروش ها‬ ‫را می پرسیم‪ ،‬می خندد و می گوید‪« :‬قیمت‬ ‫جنس هایم در مغازه ب��ه قیمت جنس های‬ ‫مغازه ه��ای بازار رب��ط دارد‪ .‬یعنی اگر یکی‬ ‫از همس��ایه هایمان روی ‪ 12‬بش��قاب ‪5‬‬ ‫هزار تومان تخفی��ف بدهد من هم مجبورم‬ ‫هم��ان قدر قیمت را پایین بیاورم‪ ،‬این قصه‬ ‫در باال رفتن قیمت ها هم همینطور اس��ت‪.‬‬ ‫اما بودنم در ای��ن بازار خیلی مربوط به این‬ ‫ماجرا نیس��ت‪ .‬فروش در بازار رسمی کساد‬ ‫اس��ت‪ .‬مالیات مغازه کمرشکن و استهالک‬ ‫باال‪ .‬اگر ش��ب ها اینجا نیای��م‪ ،‬چرخ زندگی‬ ‫نمی چرخد‪».‬‬ ‫در ای��ن بازار تنها او نیس��ت ک��ه در بازار‬ ‫رس��می مغازه دارد؛ فروش��نده دیگری هم‬ ‫که لباس می فروش��د می گوید‪ ،‬جلوی درب‬ ‫اصلی پاس��اژ پالس��کو مغ��ازه دارد‪ .‬دلیلش‬ ‫برای حضور در این بازار خیلی با فروش��نده‬ ‫قبل��ی تفاوت ن��دارد ام��ا نکته ت��ازه ای در‬ ‫صحبت هایش است‪ .‬او می گوید‪« :‬بازار کساد‬ ‫اینجا نبوغ بیداد می کند؛‬ ‫پشت بساطی که‬ ‫پهن کرده اند‪،‬‬ ‫خودرو هایی پارک شده‬ ‫که با باز کردن ‪ 2‬درب‬ ‫و وصل کردن پارچه‪،‬‬ ‫«اتاق پرو های سیار»‬ ‫ساخته اند‪.‬‬ ‫فقط می ماند اینه که‬ ‫مشتریان به بزرگی‬ ‫خودشان می بخشند‬ ‫هس��ت اما کسادی بازار‬ ‫به همی��ن بازارچه های‬ ‫موق��ت ش��بانه اس��ت!‬ ‫درس��ت اس��ت که من‬ ‫در مغازه روی اجناس��م‬ ‫چن��د ده ه��زار توم��ان‬ ‫کش��یده ام ام��ا کام�لا‬ ‫منطقی است چون هم‬ ‫باید مالی��ات بدهم‪ ،‬هم‬ ‫شارژ پاساژ و هم اجاره‪.‬‬ ‫وقتی در این بازارچه ها‬ ‫هم��ان لباس های��ی که‬ ‫من می فروش��م با نصف‬ ‫قیمت فروخته می ش��ود دیگر مشتری برای‬ ‫خری��د از مغ��ازه رغبتی نش��ان نمی دهد‪،‬‬ ‫چ��ون می تواند با نصف قیم��ت بخرد؛ فقط‬ ‫س��ختی اش این است که س��اعت ‪ 9‬به بعد‬ ‫باید به خیابان بیاید‪».‬‬ ‫‹ ‹بازارچه های شبانه‬ ‫بازاری که ما برای گزارش انتخاب کرده ایم‪،‬‬ ‫بازاری اس��ت که درست پس از بسته شدن‬ ‫مغازه ه��ای خیابان جمهوری باز می ش��ود‪.‬‬ ‫برپای��ی اش ب��دون مج��وز اس��ت و همگی‬ ‫فروش��نده ها تمام ‪2‬س��اعت کاسبی شان را‬ ‫با استرس (مامور ش��هرداری) می گذرانند‪.‬‬ ‫اینک��ه هر لحظ��ه ممکن اس��ت مامور های‬ ‫ش��هرداری بریزند و بازار را قلع و قم کنند!‬ ‫متروها؛ این بازارچه های سیار‬ ‫فرار از ماموران را پیدا کرده اند‪ .‬به محض دیدن مامور‪ ،‬اجناس شان‬ ‫را ب��ه یک��ی از مس��افران می دهند و بعد از رفتن مام��ور از انها پس‬ ‫می گیرند‪ .‬البته قطعا این راه هم تا چند هفته دیگر کشف می شود!‬ ‫فعل مش��ترک همه این بازارهای خرده فروش��ی یک چیز است‪:‬‬ ‫«ف��روش» اما جنس فروش��ندگی انها با هم ف��رق می کند‪ .‬برای‬ ‫دس��ته ای شغل اصلی اس��ت و برای برخی دیگر شغل دوم‪ .‬اما انچه‬ ‫اهمی��ت دارد‪ ،‬تجارت اس��ت‪ .‬تجارت��ی که در ای��ن بازارها صورت‬ ‫می گی��رد و گاهی به خاطر بی اصول بودن ش��ان به اصناف مختلف‬ ‫ضربه می زند‪ .‬کم شدن قیمت‪ ،‬زیاد شدن دست (همان فروشندگی)‬ ‫و چند دلی��ل دیگر تعادل بازار را به هم می ریزد‪ .‬درد بیکاری از یک‬ ‫س��و و درد صدمه های جبران ناپذیر به هم خوردن تعادل قیمت ها‬ ‫باعث می شود که برای مخاطبان قضاوت درست بودن یا نبودن این‬ ‫شغل‪ ،‬راحت نباشد‪ .‬گاهی در بی قانونی ها قانون هایی وجود دارد که‬ ‫اساس یک زندگی را می سازد‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫عل��ی فاضلی‪ ،‬رییس اتاق اصناف ایران‪ ،‬دیروز در نشس��ت‬ ‫خبری که به مناس��بت تجلیل از خبرنگاران برگزار کرده بود‪،‬‬ ‫ب��ه بعضی از مس��ائل اخیر و مهم اصن��اف پرداخت‪ .‬او نادیده‬ ‫گرفت��ه ش��دن نقش اصناف در بس��ته پیش��نهادی دولت را‬ ‫کم کاری از س��وی اتاق اصناف دانس��ت و گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫در بس��ته پیش��نهادی دولت برای خروج از رکود غیرتورمی‪،‬‬ ‫بخش اصناف نادیده گرفته ش��ده است‪ .‬واقعیت این است که‬ ‫بخش��ی از ان به ضعف ما برمی گ��ردد که باید به عنوان طراح‬ ‫وارد می ش��دیم و کمرن��گ عمل کرده ای��م و بخش دیگر ان‬ ‫ب��ه وزارت صنعتری��ا‪ ،‬معدن و تجارت بر می گ��ردد که از زیر‬ ‫مجموعه خود دفاع نکرده اس��ت و یقیناً با این بسته به مدینه‬ ‫فاضله نخواهیم رسید‪ .‬البته انجایی هم که اصناف در تدوین‬ ‫قانون نظام صنفی نقش اساس��ی داشت‪ ،‬نمایندگان مجلس‬ ‫کمترین توجهی به نظر اصناف نداشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹اصناف‪ ،‬نیازمند توجه بیشتر‬ ‫ریی��س اتاق اصناف ایران با‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫اش��اره به قوانین فعلی و امکانات گف��ت‪ :‬اتاق اصناف ایران از‬ ‫لحاظ امکانات و قانون با ایرادهایی مواجه است که این مسئله‬ ‫را به اطالع رییس جمهور رسانده ایم و قرار است در باب قانون‬ ‫نظ��ام صنفی‪ ،‬کمیته ای زیر نظ��ر معاون وزیر صنعت در امور‬ ‫تجارت تش��کیل ش��ود و از متخصصان اصناف در این کمیته‬ ‫حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹امار دقیقی از واحدهای صنفی نداریم‬ ‫او در رابطه با ضعف امار اتاق اصناف ایران در بخش خدمات‬ ‫فن��ی و توزیع گفت‪ :‬امار و اطالع��ات در بخش اصناف‪ ،‬یکی‬ ‫از نقاط ضعف پیش روی ماس��ت‪ .‬باوج��ود ‪ 8800‬اتحادیه و‬ ‫‪3‬میلی��ون واحد صنفی در بخش خدمات فنی و توزیع ‪ ،‬هنوز‬ ‫نمی دانیم داشته هایش��ان چیس��ت و داللی غیرمفید رشد‬ ‫عجی��ب و غریبی در برخی بنگاه ه��ای صنفی پیدا کرده و در‬ ‫برخ��ی جاها حرف اول را می زنند که به دنبال هدفمند کردن‬ ‫نظام توزیع در کشور هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹همچنان از نام اتحادیه ها سوءاستفاده می کنند‬ ‫فاضلی در پایان با اشاره به رد پای اتحادیه ها گفت‪ :‬با وجود‬ ‫انحالل اتحادیه های کشوری هنوز برخی از نام این اتحادیه ها‬ ‫س��وء اس��تفاده می کنند‪ ،‬قانون قبل‪ ،‬زیرس��اخت تش��کیل‬ ‫اتحادیه کش��وری را ندی��ده بود و به همین دلی��ل قانونگذار‬ ‫در اص�لاح قانون جدید ان را منحل کرده و کمیس��یون های‬ ‫خاص تخصصی در این راس��تا تشکیل خواهد شد که اکنون‬ ‫‹ ‹پاتوق های همیشگی!‬ ‫اوضاع در بازارچه های سازمان یافته ای که‬ ‫ش��هرداری مجوز برپای��ی اش را داده‪ ،‬فرق‬ ‫می کند‪ .‬یک��ی از معروف ترین بازارچه هایی‬ ‫ک��ه هفتگی هم برپ��ا می ش��ود‪ ،‬پارکینگ‬ ‫پاس��اژ پروانه است‪ .‬پارکینگ چند طبقه ای‬ ‫که هر جمعه پر می شود از دستفروش هایی‬ ‫که انواع و اقس��ام وس��ایل را می فروش��ند‪.‬‬ ‫شهرداری مبلغی نزدیک به ‪ 20‬هزار تومان‬ ‫از انها دریافت می کند و مجوز بس��اط پهن‬ ‫کردن را به انها می دهد‪ .‬تا چند س��ال پیش‬ ‫عموم مش��تریان این بازارچه افرادی بودند‬ ‫که توان مالی باالیی برای خرید نداشتن اما‬ ‫چند سالی می شود که این بازارچه ها پاتوق‬ ‫قش��ر جوان جامعه شده است و حتی برخی‬ ‫از فروشنده های ش��ان هم همان جوان های‬ ‫خوش پوش هس��تند‪ .‬برای انه��ا این بازارها‬ ‫بیشتر حکم نمایش دارد تا شغل دوم‪.‬‬ ‫کمیسیون تخصصی امالک شکل گرفته و ‪ 2‬کمیسیون دیگر‬ ‫نیز در دستور کار است‪.‬‬ ‫فاضل��ی گفت‪ :‬در این زمینه تاکن��ون تفاهمنامه برگزاری‬ ‫دوره های متنوع اموزش��ی با جهاد دانش��گاهی منعقد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین با دانش��گاه پیام نور به منظ��ور تحصیالت‬ ‫دانش��گاهی بدون کنک��ور افراد صنفی در مقاط��ع کاردانی‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارش��د در استانه انعقاد تفاهمنامه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫علی فاضلی با اش��اره به برنامه ه��ای راهبردی اتاق اصناف‬ ‫ایران گفت‪ :‬این برنامه ها در ‪ 3‬سطح کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و‬ ‫بلندمدت تعریف ش��ده که در برنامه های کوتاه مدت به ایجاد‬ ‫ارام��ش در بازار و بازس��ازی ارتباط اصناف با دولت و مجلس‬ ‫در جهت رفع موانع و تنگناها کمک می ش��ود‪ .‬در سال جاری‬ ‫توافقنامه مالیاتی اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی به‬ ‫میزان ‪4‬درصد بوده که اصناف نس��بت به توافق فوق رضایت‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫هیات رییسه اتاق اصناف ایران از مهر ماه اتی هر ماه در یک‬ ‫اس��تان حضور خواهند یافت تا مس��ائل و مشکالت اصناف را‬ ‫از نزدیک مورد بررس��ی قرار ده��د‪ .‬این موضوع باعث خواهد‬ ‫شد تا تحلیل اتاق اصناف از وضعیت انها به روز و دقیق باشد‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬تش��کیل کارگروه سه جانبه اتاق اصناف اتاق‬ ‫بازرگان��ی و اتاق تعاون برای هم افزای��ی و توانمندی اقتصاد‬ ‫بخ��ش خصوصی و ایجاد بس��تر الزم به منظ��ور هماهنگی و‬ ‫برنامه ریزی کارامد و مناسب است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به امار عملکرد ‪4‬ماهه س��ال ‪ 93‬بازرس��ی اتاق‬ ‫اصناف کشور گفت‪ :‬در این مدت ‪ 1.423.707‬فقره بازرسی‬ ‫از صنوف خرده فروش��ی در سراسر کش��ور صورت گرفته که‬ ‫از ای��ن تعداد ‪ 73.448‬فق��ره پرونده به ارزش پیش��نهادی‬ ‫‪ 117.739.022.369‬ری��ال تش��کیل و همگی به تعزیرات‬ ‫حکومتی ارجاع شده است‪ .‬در مجموع طی این دوره ‪60.716‬‬ ‫ش��کایت توسط واحدهای بازرس��ی اصناف دریافت شده که‬ ‫‪62‬درصد در بخش و ‪ 38‬درصد در بخش خدمات بوده است‪.‬‬ ‫از مجموع ش��کایات دریافتی ‪20‬درصد به صورت حضوری‬ ‫‪64‬درص��د تلفنی و ‪16‬درصد به صورت کتبی دریافت و مورد‬ ‫رسیدگی واقع شده است‪.‬‬ ‫فاضل��ی افزود‪ :‬از مح��ل بازرس��ی ها ‪ 11/2‬میلیارد تومان‬ ‫درامد حاصل شده که با تقسیم با تعزیرات و سازمان حمایت‬ ‫تنه��ا یک س��وم ان عاید اصناف ش��ده که این رق��م معادل‬ ‫‪3/8‬میلیارد تومان بوده اس��ت‪ ،‬درحالی که بودجه ای که باید‬ ‫به اصناف تعلق می گرفت ‪ 12‬میلیارد تومان بود‪.‬‬ ‫علی فاضلی‪ ،‬رییس اتاق اصناف ایران مطرح کرد‬ ‫جای خالی اصناف در بسته خروج از رکود تورمی‬ ‫هر چن��د عده ای ش��ان‬ ‫انقدر محلی شده اند که‬ ‫هم با مامور ش��هرداری‬ ‫و هم با دس��ت اندرکاران‬ ‫ب��ازار رفاقت دارن��د اما‬ ‫اس��اس این ش��غل دوم‬ ‫«استرس» اس��ت‪ .‬یکی‬ ‫از فروش��نده هایی ک��ه‬ ‫اصلی ترین شغلش همین‬ ‫بازارچ��ه خودگ��ردان‬ ‫اس��ت‪ ،‬می گوی��د‪ :‬ه��ر‬ ‫م��اه نزدیک ب��ه ‪ 5‬یا ‪6‬‬ ‫میلی��ون توم��ان جنس‬ ‫می خرد و در همین بساط های خرده فروشی‬ ‫می فروشد‪ .‬اما هنوز تازه کار است و با عوامل‬ ‫دس��ت اندرکار رفاقت��ی ندارد‪« :‬چ��ون تازه‬ ‫کارم را ش��روع کرده ام اصوال طعمه می شوم‬ ‫(منظور دستگیر شدن است!) تقریبا هر ماه‬ ‫ی��ک بار اتفاق می افتد‪ .‬ماموران ش��هرداری‬ ‫بس��اطم را جمع می کنن��د و می برند‪ .‬فردا‬ ‫ب��رای پیگیری می روم مرک��ز‪ .‬با خواهش و‬ ‫تمنا چند صد هزار تومانی جریمه می ش��وم‬ ‫و اگر مامور اصلی رضایت بدهد‪ ،‬جنس هایم‬ ‫را پ��س می گی��رم‪ .‬البت��ه یک ب��ار هم کل‬ ‫جنس هایم را گرفتن��د و پس ندادند‪ ».‬این‬ ‫حال و روز بازارهایی اس��ت که بدون مجوز‬ ‫برپا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توافق ‪ 4‬درصدی اصناف با سازمان مالیات‬ ‫‹ ‹درامد ‪ 3/8‬میلیارد تومانی از بازرسی اصناف‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫فرانسوی ها مشروط شدند‬ ‫چ بک‏های ‪ 70‬تا ‪ 100‬میلیونی بازار ایران‬ ‫ها ‏‬ ‫دست انداز های یک ازادراه‬ ‫‪9‬‬ ‫با تصویب اختصاص ‪ 100‬هزار میلیارد ریال اعتبار به صنایع کوچک صورت می گیرد؛‬ ‫بازگشت واحدهای تعطیل به چرخه صنعت‬ ‫ش�کوفه حبیب‏زاده‪-‬گ�روه صنع�ت‪ :‬صنایع کوچک‬ ‫به‏عنوان صنایعی که می‏توانند با هم‏افزایی نقش مهمی را در‬ ‫اقتصاد یک کشور و ایجاد اشتغال ایفا کنند‪ ،‬متاسفانه سهم‬ ‫قابل توجهی را در اقتصاد ایران برعهده ندارند‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫معتقدند با توجه به اینکه در محافل قانون‏گذاری و اقتصادی‬ ‫کشور تاکیدها بر روی صنایع بزرگ معطوف شده است‪ ،‬باید‬ ‫نگاه مس��ئوالن را به س��وی صنایع کوچ��ک هدایت کرد‪ .‬از‬ ‫سویی با اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‏ها‪ ،‬بسیاری‬ ‫از واحدهای صنعتی کوچک تعطیل ش��دند و این نگرانی به‬ ‫وجود امد که تداوم این مس��ئله س��ایر واحدهای صنعتی را‬ ‫نیز با خطر مواجه کند‪ .‬اما خبرها حاکی از ان اس��ت که در‬ ‫دولت یازدهم این مس��ئله مورد توج��ه ویژه قرار گرفته و با‬ ‫اختصاص‪100‬هزار میلیارد ریال تسهیالت به صنایع کوچک‬ ‫کشور رسیدگی به این مسئله در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص تسهیالت جدید به صنایع کوچک‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک‏های صنعتی ایران در گفت‏وگو‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫ب��ا‬ ‫اختصاص‪100‬ه��زار میلی��ارد ری��ال‬ ‫تسهیالت به صنایع کوچک کشور‪ ،‬بر‬ ‫نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی‬ ‫کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫س��یدمحمدعلی سیدابریش��می گفت‪ :‬برپایه طرح ایجاد‬ ‫رونق در صنایع کوچک این س��ازمان‪ ،‬هیات دولت با هدف‬ ‫ایجاد اش��تغال پایدار و خروج از رکود برای ‪ 40‬درصد از این‬ ‫واحدها‪ 40 ،‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت ب��رای راه‪‎‬اندازی‬ ‫دوباره اختصاص خواهد داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک‪‎‬های صنعتی‬ ‫ای��ران با اش��اره به اینکه ‪ 67‬هزار واح��د صنعتی پایین‏تر از‬ ‫ظرفیت اس��می مشغول فعالیت هس��تند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫به‏منظ��ور افزایش ظرفیت تولید ‪ 20‬درص��د این واحدهای‬ ‫صنعتی ‪ 60‬هزار میلیارد ریال تسهیالت از سوی هیات دولت‬ ‫اختصاص یافت ک��ه اجرای پروژه های بهبود در این واحدها‬ ‫منجر به ایجاد ‪ 81‬هزار شغل جدید خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سهم صنایع کوچک‬ ‫از کل صنایع را ‪ 92‬درصد برشمرد و یاداور شد‪ :‬با اختصاص‬ ‫تس��هیالت ‪ 100‬ه��زار میلیارد ریالی هی��ات وزیران بخش‬ ‫عمده‏ای از مشکل اشتغال و کاهش ظرفیت تولید واحدهای‬ ‫صنعت��ی که از دغدغه‪‎‬ه��ای اصلی دولت به ش��مار می‏رود‪،‬‬ ‫رفع خواهد ش��د‪ .‬وی سهم صنایع کوچک از میزان اشتغال‬ ‫صنعتی کشور را ‪45‬درصد اعالم کرد و افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫سهم ارزش تولیدات این صنایع ‪ 17‬درصد کل صنایع است‪.‬‬ ‫ابریشمی با اشاره به اینکه ‪ 81‬هزار واحد صنعتی کوچک‬ ‫با اش��تغالی بالغ بر ‪ 1‬میلیون نفر در سراس��ر کشور مستقر‬ ‫هستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬از این تعداد ‪14‬هزار واحد صنعتی‬ ‫کوچک طی سال‪‎‬های اخیر به دالیل مختلف از چرخه تولید‬ ‫خارج و متوقف شده‪‎‬اند که راه‪‎‬اندازی این واحدها برای حدود‬ ‫‪ 112‬هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم در سیاست های محوری‬ ‫اقدامات مطلوبی را به انجام برسانیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید توسعه‬ ‫نوس��ازی و بازس��ازی واحدها به‏عنوان یکی از سیاست های‬ ‫اصلی توس��عه مورد توجه قرار گیرد و در این راس��تا توجه‬ ‫به دانش فنی‪ ،‬طراحی‪ ،‬توس��عه ص��ادرات‪ ،‬اقتصادی کردن‬ ‫ظرفیت تولید و ‪ ...‬مدنظر است‪.‬‬ ‫سیدابریشمی افزود‪ :‬مش��کالت تامین نقدینگی صنایع با‬ ‫توجه به ش��رایطی که در س��نوات قبل در این بخش حاکم‬ ‫شده و موضوع مسائل بانکی باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم صنایع کوچک در برنامه‏های کالن‬ ‫غالمرض��ا س��لیمانی‪ ،‬مع��اون صنایع‬ ‫کوچ��ک س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫تو‏گو با‬ ‫شهرک‏های صنعتی نیز در گف ‬ ‫گف��ت ‪ :‬در ح��ال حاض��ر‬ ‫‪92‬درصد واحدهای صنعتی کش��ور را‬ ‫صنای��ع کوچ��ک ب��ا س��همی معادل‬ ‫‪45‬درصد اش��تغال کش��ور تش��کیل‬ ‫می‏دهند‪ .‬در این ‪ 2‬ش��اخص تقریبا مشابه دیگر کشورهای‬ ‫جهان هستیم اما در ‪ 2‬شاخص دیگر ارزش افزوده صنعتی و‬ ‫س��هم تولیدات صنعتی در صادرات‪ ،‬فاصل��ه زیادی با دیگر‬ ‫کشورها داریم‪.‬‬ ‫سلیمانی در ادامه افزود‪ :‬بر این اساس اگر بخواهیم صنایع‬ ‫کوچک ما در اقتصاد کش��ور سهم خود را از لحاظ صادرات‬ ‫غیرنفتی‪ ،‬ایجاد فرصت‏های ش��غلی‪ ،‬توسعه متوازن مناطق‪،‬‬ ‫توزیع عادالنه ثروت و اش��تغال حفظ کنند‪ ،‬باید برنامه‏های‬ ‫هدفمندی داشته باشیم‪.‬‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچ��ک س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک‏های صنعتی با اش��اره به برنامه‏های این س��ازمان‬ ‫برای این منظور اظهار کرد‪ :‬بر این اس��اس س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬حساس‏سازی مسئوالن و مقامات عالی‏رتبه کشوری‬ ‫ب��ه اهمیت صنایع کوچک را به ط��ور جد پیگیری می‏کند‪.‬‬ ‫همانط��ور که می‏دانید بعد از انقالب توجه اساس��ی اقتصاد‬ ‫کش��ور در برنامه‏ها و مطالبات نمایندگان مجلس این بوده‬ ‫که در ش��هرها و اس��تان‏ها‪ ،‬صنایع بزرگی از جمله کارخانه‬ ‫پتروش��یمی یا کارخانه س��یمان و ‪ ...‬ش��کل گیرد و کسی‬ ‫خواهان ش��کل‏گیری صنایع کوچک که ضرورت کشور نیز‬ ‫به ش��مار می‏رود‪ ،‬نیس��ت‪ .‬بر این اساس نخستین وظیفه ما‬ ‫این بود که این حساسیت را در بین مسئوالن کشوری ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به این منظور شورای عالی فرهنگی ‪21‬‬ ‫مرداد را به‏عنوان روز حمایت از صنایع کوچک تصویب کرد‬ ‫که متعاقب ان جلساتی با مسئوالن کشوری داشتیم‪ .‬دولت‬ ‫با وجود برنامه‏های متعددی که داشت‪ ،‬طرح و برنامه سازمان‬ ‫صنای��ع کوچک را در اولویت ق��رار داد‪ .‬طبق طرحی که به‬ ‫دولت ارائ��ه داده‏ایم‪ ،‬تصمیم بر این ش��د تا حدود ‪10‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تس��هیالت با ش��رایط خاص به واحدها داده‬ ‫می‏ش��ود‪ .‬اما هنوز محل تامین این منابع مشخص نیست و‬ ‫دولت ان را تعیین می‏کند‪ .‬شیوه‏های مدیریت کردن و توزیع‬ ‫و انتخاب اولویت‏ها از س��وی سازمان تعیین شد و سرانجام‬ ‫این طرح در هیات وزیران دولت به تصویب رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹یکپارچه‏سازی دستگاه‏ها با هدف افزایش سهم‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫س��لیمانی با بیان اینکه س��ازمان صنای��ع کوچک به جد‬ ‫در حال پیگیری ان اس��ت که به‏عنوان س��ازمان توسعه‏ای‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬انس��جامی بین سیاس��ت‏ها‬ ‫و رویکردهای توس��عه صنایع کوچ��ک ایجاد کند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر فرصت خوبی است تا ظرفیت‏های کشور که در‬ ‫دستگاه‏های مختلف وجود دارد تجمیع گردد‪ .‬بر این اساس‬ ‫وحدت رویه و یکپارچه‏س��ازی و هم‏افزایی در سیاس��ت‏ها و‬ ‫همکاری بین دستگاه‏ها را پیگیری می‏کنیم تا بتوانیم سهم‬ ‫صنایع کوچک را در اقتصاد کشور افزایش دهیم‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‏های‬ ‫صنعتی با اشاره به اخرین امارها در خردادماه سال ‪،1393‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ 81‬هزار واحد صنعتی کوچک هم‬ ‫در داخل ش��هرک‏ها و هم در بیرون شهرک‏های صنعتی در‬ ‫کش��ور داریم که ‪14‬هزار واحد از این تعداد تعطیل هستند‪.‬‬ ‫از این ‪14‬هزار واحد تعطیل‏ش��ده‪ ،‬بیش از ‪70‬درصد از سال‬ ‫‪ 85‬ب��ه بعد تعطیل ش��ده‏اند که همزمان با اج��رای فاز اول‬ ‫قانون هدفمندی یارانه‏ها در کشور بود‪ .‬از انجا که صنایع در‬ ‫وضعیت اس��یب‏پذیری بودند نتوانستند متناسب با افزایش‬ ‫نهاده‏ها حرکت کنند و با ورشکستگی روبرو شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از واحدهای صنعتی نوپا‬ ‫س��لیمانی با تاکید بر اینکه صنایع کوچک مانند نوزادانی‬ ‫هس��تند که نیاز به مراقبت دارند تا ریزش نکنند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫تمام دنیا در ‪ 3‬س��ال اول زایش ای��ن واحدهای تولیدی‪ ،‬از‬ ‫این واحده��ا مراقبت‏های ویژه‏ای ص��ورت می‏گیرد‪ .‬اجرای‬ ‫هدفمندی یارانه‏ها و نوساناتی که در فضای اقتصادی کشور‬ ‫در این س��ال‏ها از سال ‪ 85‬تا ‪ 92‬به وجود امد‪ ،‬باعث شد تا‬ ‫صنایع کوچک اس��یب زیادی ببینند‪ .‬یکی از سیاست‏های‬ ‫سازمان این است که این واحدهای تعطیل‏شده را دوباره به‬ ‫عرصه تولید بازگرداند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از س��ویی از حدود ‪32‬هزار واحد صنعتی در‬ ‫شهرک‏ها‪5400 ،‬واحد تعطیل شده بوده‪ .‬در سال گذشته با‬ ‫یک برنامه از طریق منابع خود ش��رکت‏ها و با منابع اندکی‬ ‫که دولت در اختیار داش��ت‪ ،‬موفق ش��دیم ‪ 680‬واحد را در‬ ‫نیمه دوم سال دوباره فعال کنیم‪ .‬در داخل شهرک‏ها برنامه‬ ‫داریم که ‪ 800‬واحد دیگر را نیز فعال س��ازیم‪ .‬در بس��ته‏ای‬ ‫که به دولت ارائ��ه دادیم برای احیای ‪14‬هزار واحد صنعتی‬ ‫تعطیل‏ش��ده‪ ،‬ح��دود ‪ 40‬درصد این واحده��ا را در اولویت‬ ‫قرار دادیم‪ .‬این مقام مس��ئول با اش��اره به قراردادهای راکد‬ ‫در ش��هرک‏های صنعتی گفت‪ :‬حدود ‪ 64‬ه��زار قرارداد در‬ ‫داخل ش��هرک‏های صنعتی داریم که ‪32‬ه��زار واحد ان به‬ ‫بهره‏برداری رس��یده اس��ت و ‪5400‬واحد ان تعطیل شدند‪.‬‬ ‫در ح��دود ‪27‬هزار واحد نیز ط��رح نیمه‏تمام وجود دارد که‬ ‫از ‪ 20‬ت��ا ‪ 95‬درص��د فعالیت دارند‪ .‬وی اف��رود‪ :‬در کنار ان‬ ‫حدود ‪ 4‬هزار قرارداد نیز وجود دارد که صنعتگران با سازمان‬ ‫منعقد کرده اند اما ب��رای اجرای ان به دالیل مختلفی اقدام‬ ‫نکرده‏اند‪ .‬اولویت سازمان این است که این قراردادهای راکد‬ ‫را براساس شوراهایی که در سطح استانی گذاشت ‏ه و شورای‬ ‫حل اختالف و ش��عباتی که در محاک��م قضایی وجود دارد‪،‬‬ ‫سریع تر تعیین تکلیف کند و به انهایی که قصد فعالیت دارند‬ ‫فرصت دوباره‏ای داده می‏شود و از صنعتگرانی که نمی‏توانند‬ ‫به فعالیت بپردازند‪ ،‬این واحدها گرفته خواهد شد اما در این‬ ‫بین‪ ،‬حق و حقوق این افراد طبق قانون حفظ می‏شود‪.‬‬ ‫حال با توجه به تسهیالتی که در جهت حمایت از صنایع‬ ‫کوچ��ک ص��ورت گرفته‪ ،‬بای��د منتظر بود ت��ا محل تامین‬ ‫این منابع از س��وی دولت شناسایی ش��ده و برای کمک به‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک اقدامات الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امضای تفاهمنامه با اموزش و پرورش تاکید کرد‬ ‫اموزش هایفنیوحرفه ایمنطبقبانیازهایجامعه‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪ :‬در‬ ‫شرایطی که کش��ور با مضیقه مالی مواجه است راه حلی‬ ‫جز تدبیر و استفاده از توان و امکانات سایر نهادها نیست‬ ‫و در همین راس��تا اموزش و پرورش توسعه مشارکت را‬ ‫یکی از سیاست های جدی خود اعالم کرده است‪.‬‬ ‫مهن��دس محمدرض��ا نعم��ت زاده در مراس��م امضای‬ ‫تفاهمنام��ه ب��ا وزیر اموزش و پرورش ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫بای��د اموزش های فن��ی و حرفه ای منطبق ب��ر نیازهای‬ ‫جامعه و تقاضا محور باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در نظام های مختلف‬ ‫دنیا و به خصوص در رش��ته های فنی و حرفه ای اموزش‬ ‫ب��ا کاراموزی و کار همزمان ش��ده اس��ت و با این روش‬ ‫دانش ام��وزان این رش��ته ها به مس��ائل مربوطه مس��لط‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هم��راه نبودن اموزش ه��ا با کار در‬ ‫رش��ته های علوم انس��انی نیز به چش��م می خورد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به تازگی در زمینه پژوهشی در جلسه ای با مجلس نیز به‬ ‫جمع بندی خاصی رسیدیم که براساس این تفاهم باید از‬ ‫این پس برای اجرا نیز متعهد شویم و کارهای هدفمند با‬ ‫دیدگاه های نواورانه انجام شود‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده انج��ام بازدیده��ای دوره ای از واحده��ای‬ ‫صنعتی و معدنی را از س��وی دانش اموزان بس��یار مفید‬ ‫و مای��ه کاربردی کردن اموزش ه��ا عنوان و تصریح کرد‪:‬‬ ‫بازدید از واحدها‪ ،‬کاری اس��ت که در نظر داریم به صورت‬ ‫دوره ای برگزار ش��ود و باید واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫ملزم به انجام این بازدیدها شوند‪.‬‬ ‫در این مراس��م همچنین علی اصغر فانی‪ ،‬وزیر اموزش‬ ‫و پ��رورش همکاری بین دس��تگاهی را از مصادیق تدبیر‬ ‫مورد اش��اره رییس جمهور دانست و گفت‪ :‬مردم‪ ،‬اولیای‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬سایر دستگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی و‬ ‫نهادهای مردم نهاد و موسسات غیردولتی عمومی مانند‬ ‫شهرداری ها با این وزارتخانه مشارکت می کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬رویک��رد مهمی که ب��ا امضای این‬ ‫تفاهمنامه دنبال می کنیم تقاضا محوری است که اگر این‬ ‫مورد در اموزش و پرورش مدنظر باش��د راه حل اساس��ی‬ ‫برای برون رفت از شرایط فعلی به شمار می رود‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش با تاکید بر اینکه شورای ‪ 6‬نفره‬ ‫متشکل از هر ‪ 2‬وزارتخانه بر حسن اجرای این تفاهمنامه‬ ‫نظ��ارت و کار را عملیاتی خواهند ک��رد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تا‬ ‫اخر برنامه پنجم توس��عه باید ‪ 46/2‬درصد دانش اموزان‬ ‫متوسطه به هنرستان وارد شوند در حالی که این امار در‬ ‫حال حاضر ‪4۱/5‬درصد است و هنرستان ها از لحاظ تنوع‬ ‫رشته ای مشکل دارند و ‪ 8۰‬درصد رشته ها نیز در ‪ 5‬رشته‬ ‫محدود شده است‪.‬‬ ‫طبق این تفاهمنامه توس��عه مش��ارکت ‪ 2‬دستگاه در‬ ‫تربیت نیروی انس��انی ماهر‪ ،‬کمک تکنسین و تکنسین‬ ‫متناس��ب با نیاز حال و اینده بازار کار داخلی و خارجی‬ ‫در بخش های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬توس��عه و تقویت‬ ‫نگ��رش مثب��ت و گرای��ش دانش ام��وزان‪ ،‬هنرجویان و‬ ‫فرهنگی��ان به صنعت و تجارت کش��ور باید مدنظر قرار‬ ‫گیرد‪ .‬متناسب س��ازی س��رفصل و محتوای اموزش های‬ ‫س��طوح مختل��ف تحصیلی مرتب��ط با بخ��ش صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت به خص��وص فنی و حرف��ه ای و کار و‬ ‫دانش‪ ،‬همکاری در توس��عه مفاهیمی چون کارافرینی‪،‬‬ ‫تجاری سازی‪ ،‬فناوری پیشرفته‪ ،‬بهره وری‪ ،‬الگوی مناسب‬ ‫مصرف و رقابت پذیری و س��ایر مفاهیم توس��عه ای بین‬ ‫دانش اموزان و اس��تفاده بهینه از ظرفیت های اموزش��ی‬ ‫‪2‬ط��رف ب��رای نیل ب��ه اهداف مش��ترک نی��ز از دیگر‬ ‫موضوعات این تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫همچنی��ن همکاری در تالیف کتب درس��ی در زمینه‬ ‫معرفی خبرگان و کارافرینان‪ ،‬مدیران موفق و چهره های‬ ‫مان��دگار بخ��ش صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و اموزش و‬ ‫پ��رورش‪ ،‬بهره گیری از توان خبرگان ب��رای برنامه ریزی‬ ‫درسی و تهیه محتوای اموزشی‪ ،‬سخنرانی های تخصصی‬ ‫و حرفه ای‪ ،‬ارائه مش��اوره های شغلی و‪ ...‬به دانش اموزان‬ ‫در ح��وزه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ازجمل��ه زمینه های‬ ‫همکاری این ‪ 2‬وزارتخانه است‪.‬‬ ‫همکاری مشترک در تاسیس دبیرستان های تخصصی‬ ‫به ویژه در حوزه فناوری های جدید مانند دبیرس��تان بایو‬ ‫فناوری‪ ،‬نانو فناوری‪ ،‬مدرس��ه کارافرینی و اطالع رسانی‬ ‫برنامه های مشترک با تعامل میان سایت اموزش وزارت‬ ‫صنعت ب��ا وزارت اموزش و پ��رورش و تهیه برنامه های‬ ‫رس��انه ای مشترک برای معرفی مش��اغل حوزه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از دیگر موارد ذکر شده در این تفاهمنامه‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نبود زیرساخت ‬ ‫دلیل عقب ماندگی‬ ‫صنعت‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ایزیپو‬ ‫این روزها به پنجاهمین س��الگرد تاس��یس سازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران در‬ ‫حالی نزدیک می ش��ویم که در نظ��ر داریم با برگزاری‬ ‫همایش��ی‪ ،‬نسبت به معرفی‪ ،‬ارائه و تبیین ظرفیت ها و‬ ‫دس��تاوردهای صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و‬ ‫همچنین شرکت های تابعه اقدام کنیم‪ .‬بررسی توسعه‬ ‫زیرساخت های صنعتی صنایع کوچک با محوریت توجه‬ ‫ب��ه تولید صادرات گرا و ایجاد اش��تغال پایدار‪ ،‬ترغیب‬ ‫تصمیم گیران کالن کش��ور به توجه بیشتر به نقش و‬ ‫جایگاه سازمان های توسعه ای در برنامه ریزی های کالن‬ ‫به ویژه برنامه شش��م توسعه‪ ،‬ترغیب بخش خصوصی‬ ‫برای سرمایه گذاری در ایجاد و توسعه زیرساخت های‬ ‫صنعتی‪ ،‬ایجاد شهرک های صنعتی غیر دولتی و زمینه‬ ‫سازی برای همراس��تا شدن همه بخش های اقتصادی‬ ‫کش��ور برای کمک به توسعه صنایع کوچک از اهداف‬ ‫برگزاری همایش اس��ت‪ .‬توجه ب��ه صنایع کوچک در‬ ‫حالی اس��ت که پیش از این و در سال های گذشته نیز‬ ‫تاکیداتی بر این امر صورت گرفته اس��ت‪ ،‬به طوری که‬ ‫در ‪ ۱۷‬مهر ماه س��ال‪ ۶۱‬امام خمین��ی (ره)در دیدار با‬ ‫اقای بانکی وزیر‪ ،‬مش��اور و سرپرس��ت سازمان برنامه‬ ‫وقت اعالم نمودند « مردم باید س��عی کنند که اب ها‬ ‫به هدر ن��رود و از زمین ها اس��تفاده کنند و در بخش‬ ‫کش��اورزی و صنای��ع کوچک فعال باش��ند و توجه به‬ ‫صنای��ع بزرگ باعث نش��ود که صنای��ع کوچک هم از‬ ‫بین برود‪ ».‬در پایان برنامه ‪ ۷‬ساله دوم قبل از پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی در سال ‪ ،۴۰‬در بررس��ی و ارزیابی از‬ ‫صنعت مشخص ش��د که این بخش موفقیت چندانی‬ ‫در برنامه های توس��عه ای کشور کسب نکرده و یکی از‬ ‫اصلی ترین دالیل موفق نبودن صنعت در این برنامه ها‪،‬‬ ‫فقدان زیرساخت های الزم بوده است‪ .‬بر این اساس در‬ ‫برنامه س��وم توسعه ای در سال ‪ ،۴۱‬طرحی در سازمان‬ ‫برنام��ه به نام«طرح نواحی صنعتی ایران» ایجاد ش��د‬ ‫که ماموریت ایجاد زیرس��اخت های صنعتی را بر عهده‬ ‫گرفت‪ .‬این طرح در ‪۲۱‬مرداد سال‪ ۴۳‬با تصویب هیات‬ ‫وزی��ران وقت در نهایت به «س��ازمان نواحی صنعتی»‬ ‫تغییریافت‪ .‬بر این اس��اس ‪ ۲۱‬مرداد س��ال جاری وارد‬ ‫پنجاهمین س��ال فعالیت این س��ازمان می ش��ویم که‬ ‫در نظر داریم با برگزاری همایش پنجاهمین س��الگرد‬ ‫تاسیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران فعالیت ها و دستاوردهای ان را به تصمیم گیران‬ ‫ارائ��ه و نقش خود را در معضل رف��ع بیکاری و خروج‬ ‫از رک��ود تعیین کنیم‪ .‬این در حالی اس��ت که در ‪۱۸‬‬ ‫تیر امسال طرح «ایجاد رونق صنایع کوچک با تکمیل‬ ‫ظرفیت تولید» به تصویب هیات وزیران رس��ید که بر‬ ‫اس��اس ان ‪ ۱۹‬هزار واحد صنعت��ی با ایجاد ‪ ۱۹۳‬هزار‬ ‫شغل تکمیل ظرفیت خواهد شد که این روند نیازمند‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت بانکی اس��ت‪ .‬در‬ ‫حال حاض��ر ‪ ۸۱‬هزار واحد صنعتی در صنایع کوچک‬ ‫مشغول به کار هستند که از این تعداد حدود ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫واحد در شهرک ها مستقر بوده و حدود ‪ ۲۹‬هزار واحد‬ ‫نیز در مرحله تخصیص زمین‪ ،‬س��اخت س��وله و نصب‬ ‫ماش��ین االت هستند و به زودی این واحدها بر اساس‬ ‫دستورالعمل تدوین ش��ده از بین واحدهای متوقف با‬ ‫ظرفیت کمت��ر از ‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬واحدهای بین ‪ ۵۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد و همچنین باالی ‪ ۷۰‬درصد انتخاب شده و وارد‬ ‫چرخه تولید کشور خواهند شد‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫مخالفت مجلس با مدیریت‬ ‫خصوصی شهرک‏های صنعتی‬ ‫بنفش�ه بینش ـ صنایع کوچک به‏عن��وان یکی از‬ ‫ارکان تاثیرگذار در اقتصاد کشور همیشه مدنظر بوده‪،‬‬ ‫اما توجه الزم به ان صورت نگرفته است‪ .‬در این زمینه‬ ‫ب��ا الیاس طاهری‪ ،‬دبیر کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس به گفت‏وگو نشستیم که در زیر می‏خوانید‪:‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به اینکه صنایع کوچک نقش مهمی‬ ‫را در اقتصاد کش�ور برعهده دارند‪ ،‬ایا برای رفع‬ ‫مشکالت این صنایع همکاری بین این سازمان و‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس صورت گرفته‬ ‫است یا خیر؟‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن خود را ملزم می‏داند که با‬ ‫صنایع به‏ویژه س��ازمان صنایع کوچک همکاری داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬زیرا صنایع کوچک زودبازده هستند و مشکل‬ ‫اصلی اشتغال کش��ور نیز بحران بیکاری و اشتغالزایی‬ ‫است‪ .‬کمیسیون صنایع نیز در این زمینه حمایت کامل‬ ‫خود را اعالم می‏کند و همان طور که در گذشته پیگیر‬ ‫این مسئله بوده‪ ،‬ادامه هرگونه همکاری را نیز در پیش‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫€ €اخرین مس�ئله‏ای که از سوی کمیسیون در‬ ‫زمینه صنایع کوچک مورد بررس�ی قرار گرفته‪،‬‬ ‫چه بوده است؟‬ ‫ق��رار ب��ود ک��ه مدیریت این ش��هرک‏ها ب��ه بخش‬ ‫خصوصی واگذار شود که کمیسیون با ان مخالفت کرد‪.‬‬ ‫کمیس��یون بر این اعتقاد است که اگر بخش مدیریت‬ ‫این ش��هرک‏ها بر عهده دولت باشد‪ ،‬سریع تر می‏توان‬ ‫به ان رس��یدگی کرد‪ .‬اما بدانید که تامین نقدینگی در‬ ‫صنایع کوچک مورد تاکید ماست‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش کمرنگ دانش‬ ‫در ارزش افزوده‬ ‫محصوالت صادراتی‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫یک��ی از مولفه‏های اقتصاد مقاومت��ی توجه به اقتصاد‬ ‫دانش‏بنیان‪ ،‬ش��رکت‏های دانش‏بنیان و توجه به صنایع‬ ‫فناورانه و فناوری اس��ت‪ .‬ام��ا ترکیب ‪ ۱۰‬قلم اول کاالی‬ ‫صادراتی کش��ور در س��ال ‪ ۹۱‬حاک��ی از نقش کمرنگ‬ ‫دانش در ارزش افزوده ایجادشده در محصوالت صادراتی‬ ‫است‪ ،‬چراکه محصوالت پتروش��یمی و مواد اولیه نظیر‬ ‫س��نگ‏‏اهن ی��ا محصوالتی نظی��ر پس��ته در راس این‬ ‫محصوالت قرار گرفته اند‪ .‬در حالی که نگاهی به ‪ ۱۰‬قلم‬ ‫اول کاالی صادراتی دنیا ک��ه ‪ ۶۶‬درصد ارزش صادراتی‬ ‫جهان را تشکیل می‏دهد‪ ،‬نشان‏گر جایگاه باالی صنایع‬ ‫پیش��رفته اس��ت‪ .‬از سویی کاهش چش��مگیر اعتبارات‬ ‫مربوط به تحقیق و توس��عه از سوی دولت در سال‏های‬ ‫گذش��ته نیز نش��ان از توجه اندک به ای��ن صنایع دارد‪.‬‬ ‫به‏عنوان مثال برنامه تحقیقات صنعتی و معدنی از ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال در س��ال ‪ ۸۲‬و ‪ ۸۳/۷‬میلیارد ریال در سال‬ ‫‪ ۸۴‬به ‪ ۱۸/۹‬میلیارد در سال ‪ ۸۹‬رسیده است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم مرکز پژوهش‏ها در س��ال ‪ ۸۹‬در کل‬ ‫کشور حدود ‪ ۲۷۳۰‬میلیارد تومان برای تحقیق و توسعه‬ ‫هزینه ش��ده است‪ .‬در حالی که در سال گذشته میالدی‬ ‫شرکت اپل ‪۴‬میلیارد دالر در این حوزه هزینه کرده است‪.‬‬ ‫پس بی‏جهت نیس��ت که سود خالص شرکت یادشده از‬ ‫کل صادرات غیرنفتی (نه س��ود) کش��ور ما بیشتر بوده‬ ‫است‪ .‬در همین حال کشورهای امریکا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬المان‪ ،‬چین‬ ‫و فرانسه به ترتیب بیشترین هزینه را در این راستا انجام‬ ‫داده اند‪ .‬نس��بت کل اعتبارات پژوهشی دولت به بودجه‬ ‫کل کشور سال ‪ 0/64 ،۹۰‬معادل درصد‪ ،‬سال ‪0/69 ،91‬‬ ‫معادل درصد‪ ،‬سال ‪ 0/60 ،92‬معادل درصد و سال ‪،۹۳‬‬ ‫‪ 0/58‬معادل درصد بوده‪ ،‬درحالی که طبق قانون باید تا‬ ‫‪ ۳‬درصد اعتبارات به امور پژوهش��ی اختصاص می‏یافت‪.‬‬ ‫پروانه‏های بهره‏برداری صادر شده توسط وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در س��ال‏های اخیر بیشتر در طبقه ‪ ۳‬و‬ ‫‪ ۴‬طبقه‏بندی جهانی بوده اس��ت‪ ،‬در حالی که باید عمده‬ ‫س��رمایه‏گذاری‏ها به س��مت صنایع ب��ا فناوری‏های باال‬ ‫(طبقه ‪ ۱‬و ‪ )۲‬هدایت می‏ش��د‪ .‬براساس ماده ‪ ۵‬و تبصره‬ ‫‪ ۲‬قانون حمایت از شرکت‏ها و موسسه های دانش‏بنیان‬ ‫و تجاری‏س��ازی نواوری‏ها و اختراعات مصوب سال ‪،۸۹‬‬ ‫مقرر شده بود که در عرض ‪ ۳‬سال ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫به‏منظ��ور کمک به تجاری‏س��ازی نواوری‏ها و کاربردی‬ ‫کردن دانش فنی و‪ ...‬در اختیار این صندوق قرار گیرد که‬ ‫متاسفانه مبالغ بسیار ناچیزی به این امر اختصاص یافت‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫حس�ین علیزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬صنعت خودروی‬ ‫ایران ب��ه علت ظرفیت باالی تولید همچنی��ن بازار بزرگ‬ ‫تقاضای موجود در ان و از س��وی دیگر ش��رایط ویژه برای‬ ‫تولی��د خودرو به دلیل داش��تن منابع و معادن عظیم برای‬ ‫تامین م��واد اولیه‪ ،‬ت��وان باالیی برای تولید خ��ودرو دارد‬ ‫که ب��ا این احواالت انتظ��ار از این صنعت م��ادر باال رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬به س��بب همین انتظ��ارات باال از صنع��ت خودرو‬ ‫قیاس خودروس��ازان داخلی و محص��والت تولیدی انها با‬ ‫خودروس��ازان بزرگ جهان موجب می ش��ود ت��ا با علم به‬ ‫ظرفیت تولید در ایران این س��وال مطرح ش��ود که به چه‬ ‫دلیل خودروسازی ایران در جایگاه اصلی خود قرار ندارد؟‬ ‫ناکام��ی صنعت خ��ودرو در ایران عوامل بس��یار زیادی‬ ‫را در ب��ردارد که می توان اصلی تری��ن ان را تعامل محدود‬ ‫خودروس��ازان داخل��ی با غول ه��ای خودروس��ازی جهان‬ ‫دانس��ت‪ .‬در مقابل خودروس��ازان ما با تمامی توانایی خود‬ ‫در راس��تای به روز ب��ودن و خالقیت‪ ،‬همچن��ان در کانال‬ ‫تولید خودروهای س��اخت ‪ 2‬دهه پیش هس��تند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬ش��رایط نیز برای ورود خودروهایی فراهم ش��ده که‬ ‫در ازای پرداخ��ت مبالغ ب��اال از کیفیت کم و خدمات پس‬ ‫از ف��روش پایینی برخوردار هس��تند‪ .‬در این ش��رایط تنها‬ ‫راه برون رف��ت از انقباض تولی��د صنعت خودرو همکاری با‬ ‫خودروس��ازان بزرگ است که ان هم شرایط خاص خود را‬ ‫می طلبد‪ .‬در حال حاضر با رنگ باختن تحریم ها و امیدواری‬ ‫تولیدکننده به سیاست های تولیدمحور دولت یازدهم انچه‬ ‫ی می ماند‪ ،‬تالش خودروس��ازان ب��رای اتصال به بزرگان‬ ‫باق ‬ ‫تولید خودرو است‪ .‬در گذشته همکاری میان خودروسازان‬ ‫ما و ‪ ۲‬خودروساز بزرگ فرانسوی یعنی پژو و رنو برگی تازه‬ ‫در تح��ول صنعت خودرو ای��ران را رقم زد‪ .‬اما با خروج رنو‬ ‫و پژو فرانسه از صنعت خودرو ایران در شرایط تحریم های‬ ‫بین الملل و زیر فشار قرار گرفتن خودروسازان ایرانی‪ ،‬نقدها‬ ‫به نوع قراردادها منعقد شده با خارجی ها بیشتر شد‪ .‬این بار‬ ‫با ابراز تمایل این دو خودروساز فرانسوی برای بازگشت به‬ ‫صنعت خودرو ایران‪ ،‬مجلس پا پیش گذاش��ته و با ارسال‬ ‫نام��ه ای به وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ش��رایطی را‬ ‫برای خودروس��ازان لحاظ کرده که خودروس��ازان و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت را برای عقد قراردادهای خارجی‬ ‫ملزم به انجام ان کرده اس��ت‪ .‬در نامه ای که رضا رحمانی‬ ‫رئیس کمیس��یون صنایع مجلس چندی پیش برای وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و مدیران عامل ش��رکت های‬ ‫خودروسازی کشور ارس��ال کرده‪ ۴ ،‬شرط عنوان شده که‬ ‫ش��رط نخست داخلی ساز شدن خودروها عنوان شده است‬ ‫که در ان ش��رکت خارجی باید پ��س از راه اندازی خطوط‬ ‫تولید از چرخه تولید خارج ش��ود تا خودروس��از وابس��ته‬ ‫به کش��ور مرجع نش��ده و خودرو تولیدی مونتاژ نباش��د‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی کارنامه رنو و پژو در مجلس‬ ‫فرانسوی هامشروطشدند‬ ‫در این قراردادها مش��خص شود تا به نام ایران تمام شده و‬ ‫مزیتی برای خودروسازان داخلی باشد‪.‬‬ ‫وی با عنوان اینکه مطلب بسیار مهمی در شروط مجلس‬ ‫از قل��م افتاده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��رمایه گذاری خارجی مقوله‬ ‫بسیار مهمی است که خودروسازان بزرگ متعهد شوند در‬ ‫بحث تاس��یس کارخانه یا خدمات پس از فروش در حوزه‬ ‫تولید از ابتدا تا انتها در س��رمایه گذاری نیز شراکت داشته‬ ‫باشند‪ .‬این یعنی تامین س��رمایه خودروساز خارجی برای‬ ‫تولید یک خودرو در ایران‪.‬‬ ‫‹ ‹امنیت در تولید فارغ از تحوالت سیاسی‬ ‫شرط دوم‪ ،‬ایجاد تنوع محصوالت و شرط سوم نیز افزایش‬ ‫کیفی��ت خودروهای تولیدی اس��ت‪ .‬اما ش��رط چهارم که‬ ‫مهم ترین ان به ش��مار می رود‪ ،‬تضمین ش��رکای خارجی‬ ‫برای واگذاری بازارهای منطقه است که محصوالت تولیدی‬ ‫این خودروسازان از ایران تامین شود‪ .‬حال این سوال پیش‬ ‫می اید با توجه به ش��رایط اعالمی از س��وی مجلسی ها ایا‬ ‫خودروسازان خارجی تمایل گذشته خود برای بازگشت به‬ ‫بازارهای ایران را دارند؟‬ ‫‹ ‹تامین سرمایه از سوی خارجی ها‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه های خودرو با اعالم این مطلب که پیش شرط های‬ ‫اعالمی از س��وی مجلس کلی اس��ت درخصوص نخستین‬ ‫ش��رط یعنی داخلی س��ازی محصوالت گفت‪ :‬داخلی سازی‬ ‫محصوالت خواسته همه خودروسازان دنیاست که از قالب‬ ‫مونت��اژکاری به خودکفایی کلی یک محصول برس��ند‪ .‬اما‬ ‫باید توجه داش��ت که برای س��اخت خ��ودرو و خودکفایی‬ ‫در بخ��ش قطع��ات ان زمان خاص��ی را در بر می گیرد که‬ ‫ای��ن زمان بندی باید مورد توجه دو طرف قرار گیرد‪ .‬از این‬ ‫رو ای��ن زمان بندی باید در کمترین م��دت انجام بگیرد تا‬ ‫محصول تولیدی برای بازار جذابیت داشته باشد‪.‬‬ ‫فرهاد به نیا در گفت وگو با‬ ‫در ادامه درخصوص‬ ‫دومین ش��رط یعن��ی کیفیت محصوالت نی��ز عنوان کرد‪:‬‬ ‫خودروس��ازی که صاحب برند باش��د برای دف��اع از نام و‬ ‫محصول خود به کیفیت توج��ه خواهد کرد‪ .‬به طور مثال‬ ‫خودرو ال‪ ۹‬که در ش��رایط سخت و تحریم ها به تولید خود‬ ‫ادامه داد‪ ،‬عمال از فاز کیفی خارج نشد‪.‬‬ ‫وی در خصوص بحث تنوع محصول و س��ومین ش��رط‬ ‫مجلس تصریح کرد‪ :‬تنوع محصول یک مقوله داخلی است‬ ‫که مصرف کننده داخلی روی ان اصرار دارد و ما نمی توانیم‬ ‫در قراردادهای بس��ته شده با خودروس��ازان خارجی ان را‬ ‫نادیده بگیریم‪ .‬اما باید در نظر داش��ت که تنوع محصول به ‬ ‫چه تعداد؟ ایا در یک سال در نظر داریم ‪ ۲‬محصول جدید‬ ‫تولید کنیم که این روند باید مشخص شود که این موضوع‬ ‫نیاز به زمانبندی دارد که باید در قرارداد ذکر شود‪.‬‬ ‫به نیا در تعریف بازار منطقه زیرپوشش خودروساز داخلی‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬این بازار باید از س��وی طرف ایران مش��خص‬ ‫شود که برداش��ت دوطرف از این بازار چیست؟ یعنی بازار‬ ‫همسایگان‪ ،‬کشورهای عربی که خود بازارهایی فعال برای‬ ‫خودروسازان بزرگ هس��تند‪ .‬یا بازار کشورهای افریقایی‪،‬‬ ‫کشورهای مشترک المنافع که می تواند جذاب باشد نیز باید‬ ‫در همین حال عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن با بیان‬ ‫اینک��ه جذب س��رمای ه و دانش فنی خودروس��ازان خارجی‬ ‫ب��ه ارتقای جایگاه خودروس��ازان داخلی کمک خواهد کرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مش��ارکت با خودروسازان برای راه اندازی قطب سوم‬ ‫خودروسازی نیز موثر خواهد بود تا داخلی ها با تکیه بر توان‬ ‫خود و اس��تفاده از دانش فن��ی انها بتوانند در حوزه تولید و‬ ‫تامین بازارها داخلی و ص��ادرات محصوالت با اقبال روبه رو‬ ‫درخصوص‬ ‫شوند‪ .‬حسین گروسی در گفت وگو با‬ ‫ش��روط مجلس برای حضور و مشارکت خودروسازان بزرگ‬ ‫خارجی ب��ا تولید کنن��دگان داخلی‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��روط در‬ ‫راس��تای حمایت از حقوق مصرف کننده بوده تا بستر برای‬ ‫تولید خودروهای فراهم ش��ود که در ابتدا بتواند خودروساز‬ ‫ما را ملزم به خودکفایی در تولید محصوالت کند‪ .‬همچنین‬ ‫خودروس��از خارجی را متقاعد خواهد کرد تا خودروهای به‬ ‫روز و ب��ا کیفیت و تنوع باال را در اختیار تولیدکننده داخلی‬ ‫قرار دهد‪ .‬وی همچنین ایجاد بس��تر برای پوشش بازارهای‬ ‫منطقه از س��وی خودروساز ایرانی در قالب شروط مجلس را‬ ‫یک امتیاز بزرگ خواند و گفت‪ :‬ایران با نزدیک به ‪ ۱۶‬کشور‬ ‫مرز مش��ترک دارد که تمامی این کشورها به لحاظ مصرف‬ ‫می توانند بازارهای بس��یار جذابی برای حضور خودروسازان‬ ‫ما باش��ند‪ .‬البته این نکته را نباید فراموش کرد که تحریم ها‬ ‫مس��یر برخی از این مراودات را مسدود کرده که با خروج از‬ ‫بحث تحریم شرایط بالقوه ای در این زمینه برای خودروساز‬ ‫ما فراهم خواهد ش��د‪ .‬گروس��ی با عنوان اینکه قراردادهای‬ ‫جدید باید در قالبی تنظیم ش��ود که خودروساز خارجی به‬ ‫تعهدات خود پایبند باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با این شرایط است‬ ‫که خودروس��از داخلی می تواند با اطمینان و امنیت فارغ از‬ ‫تحوالت سیاسی به تولید ادامه دهد‪ .‬حال با این شرایط باید‬ ‫دید اوال خودروس��ازان خارجی به قبول ان تن خواهند داد؟‬ ‫و ازسوی دیگر با قبول این شرایط اجرای تعهدات انها تا چه‬ ‫اندازه زمانبر خواهد بود؟ اما نکته ای که ش��اید بیشتر مورد‬ ‫توجه مصرف کننده قرار می گیرد‪ ،‬این است که خودروسازان‬ ‫داخلی تا چ��ه اندازه در چانه زنی با خارجی ها به حقوق انها‬ ‫مبنی بر کیفی سازی و تنوع محصول بها خواهند داد؟‬ ‫سرمایه گذاری مشترک‪ ،‬شرط ایران خودرو برای همکاری با شرکای خارجی‬ ‫ش��اید با مروری بر پیش��ینه حضور پژو در ایران‪ ،‬به این نکته‬ ‫برخورده باشید که در اواخر سال ‪ 1356‬و اوایل سال ‪ ،1357‬میان‬ ‫مدیران ایران ناس��یونال با پژو فرانسه مذاکراتی انجام پذیرفت تا‬ ‫م��دل ‪ 305‬به عن��وان یک محصول جدید و پیش��رفته جایگزین‬ ‫پیکان قدیمی ش��ود‪ .‬هر چن��د این گفت وگوها ب��ه توافق و عقد‬ ‫قرارداد ب��رای راه اندازی خ��ط تولید محصول یادش��ده در ایران‬ ‫انجامی��د؛ اما پیش از اجرای ان‪ ،‬با وقوع انقالب اس�لامی تمامی‬ ‫صنایع در اختیار دولت قرار گرفت و قرارداد مزبور نیز لغو ش��د‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع همچنان مس��کوت مان��د تا زمانی که خودروس��از‬ ‫نام اش��نای اروپا در س��ال ‪ 69‬با هدف افزایش سهم بازار خارجی‬ ‫خویش دوباره رهس��پار ایران شد و سرانجام رویای گذشته اش به‬ ‫واقعیت پیوس��ت‪ .‬حال هرگاه از گذش��ته پژو در ایران‪ ،‬سخنی به‬ ‫میان می اید‪ ،‬یادخ��وش مدل های قدیمی ‪ 404‬و ‪ 504‬در اذهان‬ ‫زنده می ش��ود‪ .‬این ش��رکت در طول بیش از ‪ 24‬س��ال حضور و‬ ‫هم��کاری در کن��ار قدیمی ترین و بزرگ ترین خودروس��از ایران‪،‬‬ ‫رفته رفت��ه الگوها‪ ،‬اطالعات‪ ،‬فناوری ه��ا و تجهیزات الزم را به این‬ ‫کشور گسیل داشت و به یمن چنین همکاری حسنه ای‪ ،‬مهم ترین‬ ‫و موثرترین ش��ریک تجاری گروه صنعتی ایران خودرو به ش��مار‬ ‫رفت‪ .‬اس��تمرار و گس��ترش همکاری دو خودروساز بزرگ اروپا و‬ ‫خاورمیانه تا جایی پیش رفت که هر کدام خواس��ت ها و نیازهای‬ ‫ط��رف مقابل را محترم ش��مرده و در انجام تعهداتش��ان پایبند‬ ‫بودند‪ ...‬ناگهان پیمان شکنی از س��وی خودروساز اروپایی و عبور‬ ‫از خ��ط قرمز ـ نادیده گرفتن تعهدات ـ به بهانه تحریم‪ ،‬بس��اط‬ ‫همکاری دیرینه و س��وداور پژو را یک ش��به برچید و او را تا مرز‬ ‫ورشکستگی و سقوط پیش برد‪.‬‬ ‫این هم بگذش��ت و اکنون پس از توافقات هسته ای و رفع گام‬ ‫ب��ه گام تحریم ها‪ ،‬تالش ها برای بازس��ازی روابط کاری گذش��ته‬ ‫اغاز ش��ده است؛ اگرچه ش��رایط کنونی متفاوت است‪ ،‬اما زمینه‬ ‫همکاری همچنان مهیاست‪ .‬گزارشی که در پی می اید به پیشینه‬ ‫همکاری های دوجانبه ایران خودرو و پژو فرانسه پرداخته و سپس‬ ‫به حضور مدیران ارشد خودروساز اروپایی در ایران خودرو پاره ای‬ ‫از مذاکرات انان نگاهی گذرا می اندازد؛ با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹دوران فراز و رونق اقتصادی‬ ‫ش��رکت پ��ژو به عن��وان بزرگ ترین خودروس��از فرانس��وی و‬ ‫اروپای��ی فعالی��ت خ��ود را از س��ال ‪ 1889‬اغ��از ک��رد و پس از‬ ‫چن��دی با نواوری هایی در تولید خودرو‪ ،‬جایگاه خود را در ردیف‬ ‫خودروس��ازان بزرگ دنیا تثبیت کرد‪ .‬این ش��رکت از همان اغاز‬ ‫کار‪ ،‬در پ��ی دس��تیابی به بازاره��ای جهانی ب��ود‪ .‬از همین رو با‬ ‫خودروس��ازان ب��زرگ اروپایی و امریکایی و حت��ی در برهه ای از‬ ‫زمان با میتسوبیشی ژاپن به همکاری و تبادل فناوری پرداخت‪.‬‬ ‫خودروس��از اروپایی در پی گس��ترش س��هم بازارهای خارجی‬ ‫خود از س��ال ‪ 69‬مونتاژ و تولید انواع مدل های پژو را در ش��رکت‬ ‫ایران خ��ودرو اغاز کرد‪ .‬پس از ورود خط مونتاژ و تولید محصول‬ ‫در کش��ور‪ ،‬از سال ‪ 73‬نیز س��اخت داخلی قطعات انواع مدل های‬ ‫پژو از س��وی شرکت س��اپکو در دس��تور کار قرار گرفت‪ .‬این در‬ ‫حالی بود که ایرانیان از سال ها پیش‪ ،‬با محصوالت این خودروساز‬ ‫فرانسوی اشنا بودند‪.‬‬ ‫پ��ژو بنیان گذار روش های جدی��د تولید و تامین در ایران بود و‬ ‫اکنون نیز روش های ان مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬این شرکت‬ ‫بیش از هر خودروساز دیگری به بازار و مناسبات صنعت خودروی‬ ‫ایران اشناس��ت و ای��ن مهم از مزیت های بزرگ ش��ریک تجاری‬ ‫ایران خودرو به شمار می رود‪.‬‬ ‫ب��ا نگاهی به پیش��ینه حض��ورش در ایران‪ ،‬براحت��ی می توان‬ ‫نتیجه گرفت که محصوالت ان ش��رکت همواره مورد اس��تقبال‬ ‫خودروس��ازان داخل��ی بوده و همچنین جای��گاه ویژه ای در میان‬ ‫مش��تریان ایرانی داشته است‪ .‬بنابراین پس از توقف تولید پیکان‪،‬‬ ‫پژو به یکی از موثرترین برندها در صنعت خودروی کشورمان بدل‬ ‫گشت‪ .‬البته باید اذعان داش��ت که بازار پررونق ایران نیز همواره‬ ‫بازاری بی دردس��ر برای خودروساز فرانسوی بوده است‪ .‬به طوری‬ ‫که در بیش از دو دهه فعالیت این شرکت در ایران‪ ،‬سود تضمین‬ ‫شده ای برای پژو به ارمغان اورده است‪.‬‬ ‫س��هم پژو از درامد بازار ایران یک ونیم درصد بوده اس��ت اما‬ ‫از ان جا که این ش��رکت در طول ‪ 24‬س��ال حض��ورش در ایران‬ ‫بدون س��رمایه گذاری و با کم ترین هزین��ه تولید فعالیت کرده‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل همواره سود چشم گیری از این بازار پررونق نصیبش‬ ‫گردیده اس��ت‪ .‬براساس قوانین و ش��روط خودروسازان‪ ،‬پژو برای‬ ‫هر دس��تگاه خودرویی که در ایران س��اخته می شد‪ ،‬درصدی را‬ ‫به عن��وان حق تولید دریافت می کرد‪ .‬از ای��ن رو با توجه به تولید‬ ‫انبوه محصوالت این برند در کش��ورمان‪ ،‬سود خودروساز اروپایی‬ ‫از رهگذر تولید و فروش مدل های قدیمی در بازار خودروی ایران‬ ‫بسیار قابل توجه بوده است‪ .‬‬ ‫‹ ‹دوران فرود و شکست اقتصادی‬ ‫روند رو به رشد همکاری ها تا سال ‪ 91‬همچنان ادامه داشت و‬ ‫هر دو شرکت ایران خودرو و پژو به عنوان شرکای تجاری قدیمی‪،‬‬ ‫در این اوردگاه اقتصادی‪ ،‬برنده و خش��نود بودند‪ .‬تا این که در پی‬ ‫تحریم ه��ای امریکا و اروپا علیه ایران و همچنین با خرید س��هام‬ ‫شرکت پژو از سوی جنرال موتورز‪ ،‬ارسال قطعات به ایران متوقف‬ ‫شد‪ .‬در حالی که به نظر می رسید با توجه به بحران مالی اروپا‪ ،‬این‬ ‫شرکت مجبور به انجام این کار زیان اور شده بود‪ .‬چرا که در پس‬ ‫این تصمیم‪ ،‬ش��رکت فرانسوی و قطعه سازان این کشور با ضرر و‬ ‫زیان های بزرگی مواجه شدند‪.‬‬ ‫اواخر س��ال ‪ 91‬پژو به دلیل فشار تحریم ها و خط و نشان های‬ ‫دولتش‪ ،‬بس��اط چندین و چند سال فعالیت پرسودش را از ایران‬ ‫برچید و رفت و با وجود تعهداتش‪ ،‬حاضر نشد برای ارسال برخی‬ ‫قطع��ات با ایران خ��ودرو همکاری کند‪ .‬این تصمی��م پیش از ان‬ ‫که صنعت خودروس��ازی کش��ورمان را متاثر کند‪ ،‬خسارت های‬ ‫س��نگینی به انها وارد کرد‪ ،‬به طوری که در تاریخ «صنعت مادر»‬ ‫از ان به عن��وان ی��ک «خودزنی» ب��رای خودروس��از اروپایی یاد‬ ‫کردن��د‪ .‬این ضرر و زیان تا جایی پیش رفت که پژو مجبور ش��د‬ ‫برخی از س��ایت های تولیدی خود را تعطیل کرده و برای جبران‬ ‫بدهی هایش چاره ای بیندیشد‪.‬‬ ‫ب��ا کمک دولت فرانس��ه باز هم مش��کل پژویی ها حل نش��د و‬ ‫میزان بدهی انها سیر صعودی به خود گرفت و از مرز چهار هزار‬ ‫میلیارد یورو گذشت‪ .‬ایران خودرو نیز ان گونه که پیش بینی شده‬ ‫بود تا نیمه نخست س��ال ‪ 92‬با کاهش تولید مواجه شد‪ .‬طبیعتا‬ ‫ای��ن کاهش تولی��د دلیلی به جز قطع فوری و پیش بینی نش��ده‬ ‫واردات قطع��ات خودرو نداش��ت‪ .‬هر چند ایران خ��ودرو در تولید‬ ‫خودروهای پژو و قطعات وابس��ته‪ ،‬به درصد باالیی از خودکفایی‬ ‫رس��یده بود‪ ،‬اما در تولید برخی از قطعات نیز در ان برهه زمانی‪،‬‬ ‫وابستگی هایی داشت و تولید و تامین ان نیازمند فرصت و صرف‬ ‫سرمایه گذاری های فراوان بود‪.‬‬ ‫س��رانجام ایران خودرو برای برون رفت از ش��رایط پیش امده و‬ ‫جلوگیری از کاهش تولید به س��راغ قطعه س��ازان داخلی رفت و‬ ‫توانس��ت بیش از گذش��ته به پیروزی های بزرگی از جمله «قطع‬ ‫وابس��تگی از شرکت های خارجی» و «س��اخت و تامین قطعات‪،‬‬ ‫مطابق استانداردهای اروپا» دست یابد‪ .‬همین مساله موجب شد‬ ‫از نیمه دوم س��ال ‪ 92‬تولید برخی خودروها بویژه انواع مدل های‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوق دار و هاچ بک‪ ،405 ،‬پارس‪ ،‬رانا و انواع مدل های‬ ‫سمند اغاز و وارد بازار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تالشی برای جبران یک اشتباه‬ ‫سه ماهه سوم سال ‪ ،92‬جشن پیروزی در صنعت خودروسازی‬ ‫ای��ران‪ ،‬با توافق��ات اولیه مذاکره کنندگان گ��روه ‪ 5+ 1‬در اجالس‬ ‫ژنو به منظور لغو تدریجی تحریم ها همزمان ش��د‪ .‬این دو رویداد‬ ‫مهم تاریخی و امیدوارکننده با س��رازیر ش��دن نمایندگان برخی‬ ‫ش��رکت های امریکایی و اروپایی‪ ،‬به س��وی ای��ران همراه گردید‬ ‫ت��ا ب��رای راه یافتن به بازار اس��تراتژیک و پهناور ای��ران به تکاپو‬ ‫بیفتند‪ .‬در همین راس��تا هیات های تجاری و اقتصادی بس��یاری‬ ‫از کش��ورهای اروپایی برای بازاریابی و برقراری روابط تجاری وارد‬ ‫کشور شدند‪ .‬در حالی که شرایط کنونی ایرانی ها در همین مدت‬ ‫کوتاه‪ ،‬نس��بت به گذشته تفاوت اساسی کرده بود؛ فشار تحریم ها‬ ‫در زمینه ه��ای گوناگون نه تنها بازدارنده نش��ده بود‪ ،‬بلکه انان را‬ ‫برای رس��یدن ب��ه خودکفایی و تولید بیش تر‪ ،‬ب��ه ویژه در بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬مصمم و پرتالش تر از گذشته نشان می داد‪.‬‬ ‫س��رانجام همان گونه که پیش بینی می ش��د‪ ،‬قافله س��االرپژو‬ ‫(مدیرعام��ل) و جمع��ی از مدیران ارش��د و تصمیم گیرندگان ان‬ ‫ش��رکت با نامه ن��گاری و قول و قرارهای از پیش تعیین ش��ده به‬ ‫س��وی تهران رهس��پار ش��دند‪ .‬این در حالی بود که خودروس��از‬ ‫فرانس��وی با اگاهی کامل می دانس��ت‪ ،‬ایران ش��روط جدیدی را‬ ‫برای بازگش��ت احتمالی انان در نظر گرفته است؛ بازگشتی که با‬ ‫میدان داری کامل ایران خودرویی ها همراه خواهد بود؛ این شریک‬ ‫دیرینه‪ ،‬به خوبی دریافته بود که برای به چنگ اوردن ـ ان هم ـ‬ ‫بخش��ی از جایگاه گذشته اش راه سخت و پرفراز و فرودی را باید‬ ‫پشت سر بگذارد؛ مسیری که پیش از قهرش با ایران‪ ،‬بسیار سهل‬ ‫و اسان همچون «خوردن ابی گوارا» به دست امده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نشست طوالنی شرکای دیرینه‬ ‫پ��س از ک��ش و قوس های فراوان و انتش��ار ش��ایعاتی مبنی بر‬ ‫درخواست حضور دوباره خودروساز فرانسوی در بازار ایران – پس‬ ‫از توافق��ات هس��ته ای – ناگهان همه چیز رن��گ و بوی واقعی به‬ ‫خود گرفت و ماکس��یم پیکا مدیرعامل پژو‪ ،‬با همراهی تنی چند‬ ‫از مدیران ارش��دش وارد تهران ش��د‪ .‬وی در اغاز ضمن تاکید به‬ ‫بازگشت دوباره شرکتش به ایران‪ ،‬مدعی گردید که توافقات کلی‬ ‫در این زمینه صورت پذیرفته است‪.‬‬ ‫او ب��دون اش��اره‪ ،‬به جزیی��ات اظهار م��ی دارد‪« :‬اگرچه پژو در‬ ‫مقطعی به دلیل فشارهای وارده و برخی معذوریت ها‪ ،‬فعالیت های‬ ‫خ��ود در ایران را متوقف ک��رد اما برنامه بلندمدت این ش��رکت‬ ‫حض��ور دوباره در بازار خودروی ایران اس��ت‪ »...‬این گونه می توان‬ ‫نتیج��ه گرفت که محور مذاکرات‪« ،‬ماکس��یم پی��کا» در تهران‪،‬‬ ‫ایجاد بس��ترهای الزم و جلب نظر ط��رف ایرانی برای اغاز دوباره‬ ‫فعالیت های این خودروساز در تهران است‪ ،‬به همین منظور او در‬ ‫مذاکراتی‪ ،‬بر عالقه مندی ان ش��رکت برای حفظ و افزایش سهم‬ ‫بازار محصوالت خود در ایران اصرار می ورزد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که مدیرعامل ش��رکت ای��ران خودرو نیز‬ ‫خواس��تار سرمایه گذاری پژو در راه اندازی خطوط تولیدی در دور‬ ‫تازه فعالیت ها شده و تاکید می کند‪« :‬سرمایه گذاری‪ ،‬شرط اصلی‬ ‫بازگش��ت دوباره پژو به بازار ایران خواه��د بود‪ .‬چراکه در صورت‬ ‫س��رمایه گذاری پژو در ایران و تولید مشترک‪ ،‬زیان وارده به ایران‬ ‫خودرو جبران خواهد شد‪».‬‬ ‫مهندس هاش��م یکه زارع تصریح می کند‪« :‬ب��ه مدیرعامل پژو‬ ‫اعالم کرده ایم که ان ش��رکت تنها ش��ریک خارجی ایران خودرو‬ ‫نخواهد بود و در کنار انها‪ ،‬یک ش��ریک تجاری غیرفرانسوی قوی‬ ‫نیز خواهیم داشت‪».‬‬ ‫او همچنی��ن می خواه��د پ��ژو در دور جدی��د همکاری هایش‪،‬‬ ‫برخ�لاف روند گذش��ته که تنها به ارس��ال قطعه ب��ه ایران ختم‬ ‫می ش��د‪ ،‬می بایس��ت انتقال تکنولوژی‪ ،‬طراحی و تولید مشترک‬ ‫محصوالت جدید و به روز خود را در دستورکارش قرار دهد‪.‬‬ ‫یکه زارع حضور مدیرعامل پژو در ایران را در این مقطع زمانی‪،‬‬ ‫نش��انه درایت و زمان سنجی شرکت فرانسوی برای محکم کردن‬ ‫جای پای خود در ایران می داند و می گوید‪« :‬دو تا س��ه ماه پس‬ ‫از لغو تحریم ها و با اماده ش��دن برنامه ه��ای اجرایی ‪ ،‬دور جدید‬ ‫فعالیت ه��ای مش��ترک در ایران به طور گس��ترده ای اغاز خواهد‬ ‫شد‪».‬‬ ‫در عین حال مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم می کند‪« :‬این وزارتخانه در قرارداد‬ ‫میان پژو و ایران خودرو ورود نخواهد کرد‪ ».‬وی بر این باور است‪:‬‬ ‫«خودروسازان کشورمان‪ ،‬خودش��ان باید قراردادهای مشترک با‬ ‫ش��رکای خارج��ی را پیگیری کنند و در این زمینه الزم نیس��ت‬ ‫وزارت صنعت دخالت کند‪».‬‬ ‫اکن��ون توافق��ات کلی در س��طح مدیران ارش��د دو ش��رکت‬ ‫ایران خودرو و پژو برای اغاز دوباره همکاری ها صورت گرفته است‪،‬‬ ‫به گون��ه ای که به محض لغو تحریم‪ ،‬تهی��ه برنامه های زمان بندی‬ ‫ش��ده طبق مذاکرات و نیز اغاز فعالیت های دوجانبه اغاز خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین در مذاکرات یاد ش��ده تولید دو محصول جدید‬ ‫روی دو پالتف��رم متف��اوت‪ ،‬از جمله توافقاتی اس��ت که به گفته‬ ‫یکه زارع‪ ،‬در ابتدا به صورت ‪ CBU‬وارد خواهند شد و در هر زمان‬ ‫دو شرکت مزبور برای تولید انها به توافق برسند‪ ،‬این محصوالت‬ ‫در مدت یازده ماه تولید و به بازار عرضه می شوند‪.‬‬ ‫ختم کالم‬ ‫ش��اید هرگ��ز در مخیل��ه پژویی ه��ا و ایران خودرویی ها چنین‬ ‫اینده ای متصور نمی شد که با وقفه ای به نام «تحریم» جای عاشق‬ ‫و معش��وق عوض ش��ود! چرا که در گذش��ته نیاز از ما بود و ناز و‬ ‫عشوه گری از انان؛ حال به لطف توانمندی های به دست امده در‬ ‫همین دوران کوتاه ـ که صد البته اسان هم به دست نیامد ـ دیگر‬ ‫دس��ت کم ما ان نیازمند ناتوانی نیستیم که نتوانیم «گلیم خود را‬ ‫از اب بیرون کشیم»‪.‬‬ ‫ان دوران ب��ا هم��ه ضع��ف و قوت��ش ب��ه نقطه پایان رس��ید‪.‬‬ ‫ایران خودرو اکنون در قراردادهای جدید به منافع ملی کش��ورش‬ ‫می اندیش��د و نمی خواه��د تجربه های تلخ گذش��ته دوباره تکرار‬ ‫ش��ود؛ اگرچه در فعالیت های خود همواره به رضایت و سودمندی‬ ‫شرکایش نیز توجه داشته است‪.‬‬ ‫خت��م کالم این که در هزاره س��وم‪ ،‬هم��ه بنگاه های اقتصادی‬ ‫بزرگ در جهان اموخته اند که بدون احترام و تضمین س��ود برای‬ ‫مشتری و یا شریک تجاری‪ ،‬خود نیز از چرخه حیات اقتصادی به‬ ‫بیرون رانده خواهند ش��د؛ این یعن��ی همان نگاه «برنده ـ برنده»‬ ‫بنابراین نیم نگاهی به گذشته‪ ،‬شاید عبرت اموز و سودمند باشد!‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫بررسی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تقاضا‪ ،‬نمک های تقلبی را روانه بازار کرد‬ ‫ترکیه از حمله داعش برای کسب بازار سنگ عراق استفاده کرد‬ ‫‪ 10‬نقره ای جهان‬ ‫از وضعیت صنایع معدنی در بازار سرمایه‬ ‫سایه سنگین معادن برگردش سرمایه‬ ‫حامدشایگان_گروه معدن‪ :‬رکود اقتصادی ایران بیشتر ناشی از تحریم ها و کاهش سرمایه گذاری در‬ ‫بخش های تولیدی است و کارشناسان نیز معتقدند تبعات ان تا سال ها گریبانگیر رشد اقتصادی ایران خواهد‬ ‫بود به طوری که پس از یک سال تالش دولت یازدهم در مهار تورم‪ ،‬رشد اقتصادی از منفی ‪ 5/6‬به منفی‬ ‫‪ 2/2‬رسیده است‪ .‬از این رو دولت برای خروج از رکود تورمی بهبود بازار سرمایه را راهکاری مناسب‬ ‫می داند؛ بازاری که در چند سال اخیر در پی نتایج مذاکرات ‪ 5+1‬و تغییرات روزانه ارزی نوسانات زیادی‬ ‫را تجربه کرد‪ .‬با این حال طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شرکت های معدنی و صنایع وابسته به‬ ‫معدن کمترین نوسان را داشته و در زمره ‪ 100‬شرکت برتر سهمی ‪ 30‬درصدی در بورس دارند‪.‬‬ ‫بیشتر کارشناسان معتقدند شرکت های معدنی بر خالف سایر شرکت ها که نوسان انها ناشی از تحلیل های‬ ‫سیاسی و ارزی است بیشتر از تغییرات بازار جهانی متاثرند‪ .‬از سوی دیگر بازگشت دوباره دولت به حمایت‬ ‫از تولید و همچنین حاشیه سود مناسب محصوالت معدنی ثبات شرکت های معدنی در بورس را به ارمغان‬ ‫اورده اند‪.‬‬ ‫ای��ن روزها ش��اهد برنامه ری��زی منس��جم دولت در‬ ‫بهب��ود نقش معادن و صنایع وابس��ته در افزایش تولید‬ ‫ناخالص ملی و کاهش وابس��تگی به نفت هس��تیم‪ .‬در‬ ‫واق��ع دولت تصمی��م دارد در قالب الیح��ه حمایت از‬ ‫تولید نقش افرینی ش��رکت های معدن و صنایع وابسته‬ ‫را افزای��ش داده و در همین راس��تا گ��ردش مالی بازار‬ ‫سرمایه را رونق دهد‪.‬‬ ‫معدنی ها متاثر از بازار جهانی‬ ‫مرتضی علی اکبری‪ ،‬کارشناس سرمایه گذاری معادن‬ ‫در رابطه با اهمیت توجه به شرکت های معدنی در بهبود‬ ‫بازار س��رمایه می گوید‪ :‬نوسانات شرکت های معدنی در‬ ‫بورس بیش��تر از تغییر قیمت ه��ای جهانی محصوالت‬ ‫معدنی در بورس نش��ات می گی��رد و کمتر تحت تاثیر‬ ‫روند سیاس��ی بوده گرچه افزایش حقوق دولتی‪ ،‬وضع‬ ‫قوانی��ن جدید حق االرض و ع��وارض صادراتی تا حدی‬ ‫روند رشد ارزش این شرکت ها در بورس را کاهش داده‬ ‫است اما نسبت به ش��رکت های دیگر از ثبات بیشتری‬ ‫برخوردار بوده اند‪.‬‬ ‫الهوی��ردی دهقانی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع مجلس‬ ‫ب��ا تاکید بر نق��ش معادن در تامین م��واد اولیه صنایع‬ ‫پایین دستی معتقد است ش��رکت های معدنی یکی از‬ ‫محورهای توس��عه در راستای اقتصاد مقاومتی هستند‬ ‫به ط��وری که هیچ گاه نیاز به انه��ا کاهش نمی یابد به‬ ‫همین دلیل اس��ت که جزو شرکت های کم ریسک در‬ ‫بازار سرمایه محسوب می شوند‪.‬‬ ‫وی درخص��وص رون��ق بازار س��رمایه در خ��روج از‬ ‫رکود اقتصادی می افزاید‪ :‬با حمایت از س��رمایه گذاری‬ ‫در مع��ادن عالوه بر اینکه پ��ول موجود در بازار جمع و‬ ‫به بازار س��رمایه منتقل می شود‪ ،‬افزایش بهره برداری از‬ ‫ذخایر معدنی و در پی ان اشتغال نیز ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫طرح های توسعه ای معادن وصنایع وابسته رونق‬ ‫بخش بورس‬ ‫با توجه ب��ه اهتمام دولت در تس��ریع روند اجرایی و‬ ‫اماده س��ازی طرح های نیمه تمام انتظ��ار می رود میزان‬ ‫تولید و بازار س��رمایه بهبود یاب��د‪ .‬مرتضی علی اکبری‪،‬‬ ‫کارش��ناس س��رمایه گذاری معادن با بیان افق روش��ن‬ ‫معادن در بورس می گوید‪ :‬راه اندازی طرح های توسعه ای‬ ‫معادن و صنایع وابسته افزایش تولید را به کشور هدیه‬ ‫می کند که همین باعث گردش مالی و سوداوری بیشتر‬ ‫شرکت ها در بورس خواهد شد‪ .‬اما نباید این موضوع را‬ ‫نادیده گرفت که در صورتی حضور شرکت های معدنی‬ ‫در بورس پر رنگ تر خواهد ش��د ک��ه با کاهش هزینه‬ ‫نهایی تولی��د‪ ،‬بهره وری و مزی��ت رقابتی با محصوالت‬ ‫خارجی ایجاد شود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری در معادن در سال ‪ 89‬به میزان ‪6/53‬‬ ‫درصد رسیده بود و ساالنه ارزش افزوده ‪ 7/46‬درصد را‬ ‫به ثبت رسانده بود و همین چشم انداز توسعه ای عاملی‬ ‫برای ثبات معادن در بازار سرمایه به شمار می رود‪.‬‬ ‫حاشیه سود محصوالت معدنی‬ ‫ب��ه گفت��ه علی اکب��ری در س��ال های اخی��ر رون��د‬ ‫کن��د راه ان��دازی فاز ه��ای جدید ش��رکت ها ب��ه دلیل‬ ‫محدودیت ه��ای اعتب��اری کاهش ارزش انه��ا در بازار‬ ‫س��رمایه را در پی داش��ته با این حال در بخش معادن‬ ‫توس��عه و اجرای طرح ها قابل قب��ول تر بوده و همین‬ ‫امر باعث ش��ده تا نوسانات شرکت های معدنی و صنایع‬ ‫وابسته کاهش یابد‪.‬‬ ‫توجه به قوانین مربوط به تجارت خارجی محصوالت‬ ‫مع��دن نیز جالب توجه و حاوی نکات مهمی اس��ت‪ .‬به‬ ‫طوری که از یک س��و روی سنگ اهن عوارض صادراتی‬ ‫نس��بتا باالیی وضع می شود در حالی که با وضع عوارض‬ ‫گمرکی پایین محصوالت فوالدی داخل به راحتی توان‬ ‫رقابت با نمونه وارداتی را دارند این در حالی اس��ت که‬ ‫خودروس��ازان داخلی تنها با عوارض وارداتی نزدیک به‬ ‫‪ 100‬درص��د می توانند رقبای خارج��ی خود را تحمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال می توان گفت ویژگی س��اختاری اقتصاد‬ ‫کشور منجر به حاشیه سود باالی صنایع معدنی شده و‬ ‫این حاش��یه سود باال موجب شده این صنعت در مقابل‬ ‫تغییر پارامترهای اقتصادی‪ ،‬نوس��انات زیادی را تجربه‬ ‫نکند و میزان سود ان متعادل شود‪.‬‬ ‫طرح های توسعه ای عامل ثبات صنایع معدنی‬ ‫ثبات شرکت های معدنی در بورس موید‬ ‫تاثیر ک��م تحریم ها در س��رمایه گذاری و‬ ‫بهره ب��رداری از طرح های معدنی اس��ت‪.‬‬ ‫در همی��ن خص��وص با س��ید علی محمد‬ ‫خبی��ری مدیرعامل و عض��و موظف هیات‬ ‫مدیره شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا‬ ‫گفت و گو کردیم تا ضمن اگاهی از شرایط‬ ‫کنونی از دالیل ثبات این ش��رکت های در‬ ‫بازار سرمایه نیز مطلع شویم‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت ش�رکت های معدن�ی در‬ ‫بورس چگونه است؟‬ ‫در فهرس��ت گ��روه بندی ش��رکت های‬ ‫صنعتی در بورس‪ ،‬ش��اخه ای به نام شرکت‬ ‫معدنی وجود ن��دارد‪ .‬بنابراین انچه که در‬ ‫عرف بازار س��رمایه‪ ،‬گروه معدنی را معرفی‬ ‫می کنن��د‪ ،‬نمادهایی با عنوان «اس��تخراج‬ ‫کانه ه��ای فلزی» هس��تند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫نمادهای استخراج اهن یعنی کگل‪ ،‬کچاد‬ ‫و کنور و هلدینگ مهم ترین ش��رکت های‬ ‫معدن��ی این گ��روه را تش��کیل می دهند‬ ‫همچنین از دیگر نمادهای صنایع معدنی‪،‬‬ ‫کاماک بافق‪ ،‬کمنگنز‪ ،‬کدما‪ ،‬تکنار و کروی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫€ €میزان ثبات یا تغییر ش�رکت های‬ ‫معدن�ی در چندس�ال اخی�ر چگون�ه‬ ‫بوده است؟‬ ‫گروه کانه های فلزی درحالی س��ال ‪90‬‬ ‫را با ارزش ‪ 9168‬میلی��ارد تومان در بازار‬ ‫سرمایه اغاز کردند که در پایان همان سال‬ ‫ضمن تقس��یم س��ود نقدی ‪ 914‬میلیارد‬ ‫تومان��ی ‪ ،‬ارزش خود را ب��ه رقم ‪10428‬‬ ‫میلی��ارد تومان رس��اندند و بازدهی بیش‬ ‫از ‪23‬درص��د را به جیب س��هامداران خود‬ ‫هدایت کرد در س��ال ‪ 91‬تقس��یم سود و‬ ‫ارزش ب��ازار به ترتی��ب ‪ 1446‬و ‪20921‬‬ ‫میلیارد تومان رس��یده ب��ود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که نماد کن��ور در فروردین ماه ‪91‬‬ ‫با ارزش ‪ 360‬میلیارد تومان برای اولین بار‬ ‫در فرابورس عرضه و همین عاملی ش��د در‬ ‫ارتقای بازدهی ای��ن صنعت که به حدود‬ ‫‪ 107‬درصد رسیده بود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 92‬ارزش صنایع معدنی ضمن‬ ‫تقسیم سود ‪ 3131‬میلیارد تومانی به رقم‬ ‫‪ 29607‬میلی��ارد تومان رس��ید وبازدهی‬ ‫این گروه در س��ال ‪ 92‬مق��دار ‪ 54‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫همان طور که مشاهده می شود این گروه‬ ‫از لحاظ ارزش بازار‪ ،‬تقسیم سود و بازدهی‬ ‫همواره از گروه های پیشرو در بازار سرمایه‬ ‫بوده و جهت نوس��انات این گروه بیشتر در‬ ‫جهت مثبت و مقدار نوسانات همواره قابل‬ ‫قبول بوده است‪ ،‬به گونه ای که اهالی بازار‬ ‫همواره این گ��روه را یکی از گروه های کم‬ ‫ریسک و با ثبات بازار می دانند‪.‬‬ ‫€ €دلی�ل ثب�ات ی�ا تغیی�رات چ�ه‬ ‫بوده است؟‬ ‫برای پی ب��ردن به دالیل ثب��ات معادن‬ ‫و صنایع وابس��ته باید ب��ه ماهیت و نقش‬ ‫انه��ا در تولید ناخالص مل��ی و همچنین‬ ‫ویژگ��ی س��اختاری اقتصاد کش��ور توجه‬ ‫ک��رد‪ .‬به طوری ک��ه این بخ��ش تولیدی‬ ‫صنای��ع پایین دس��ت را تغذیه می کند اما‬ ‫مشکالت س��اختاری اقتصاد ایران به ویژه‬ ‫بهره وری پایین در اس��تفاده از نهاده های‬ ‫تولی��دی باعث ش��ده هر چق��در از تولید‬ ‫مواد اولیه به س��مت محصول نهایی پیش‬ ‫برویم حاشیه سود کاهش یابد‪ ،‬برای نمونه‬ ‫حاشیه سود شرکت های معدنی مثل کگل‬ ‫و کچاد در س��ال های اخیر نزدیک به ‪50‬‬ ‫درصد بوده این در حالی اس��ت که حاشیه‬ ‫س��ود ش��رکت های تولید کننده فوالد که‬ ‫محصول میانی را تولید می کنند بین ‪15‬تا‬ ‫‪ 20‬درصد و ش��اید کمتر اس��ت‪ .‬در مقابل‬ ‫برای صنعت خودروسازی که تولید کننده‬ ‫محصول نهایی هستند حاشیه سود به طور‬ ‫معمول حدود ‪ 3‬تا‪ 4‬درصد است گرچه در‬ ‫سال های اخیر در این صنعت شاهد حاشیه‬ ‫سود منفی بوده ایم‪.‬‬ ‫€ €ای�ا افزایش قیمت ارز باعث بهبود‬ ‫وضعیت ش�رکت های معدن�ی بوده یا‬ ‫تولید و توسعه معادن عامل این ثبات‬ ‫و ارزش افزوده است؟‬ ‫ب��ه طور قط��ع افزایش ن��رخ ارز یکی از‬ ‫پارامتره��ای مه��م اقتصادی در ‪ 2‬س��ال‬ ‫گذش��ته بوده ک��ه افزایش ش��اخص های‬ ‫بورس و رشد س��ود شرکت های بورسی را‬ ‫به همراه داشته است‪ .‬در مورد شرکت های‬ ‫معدنی عالوه بر افزایش قیمت ارز و رش��د‬ ‫افس��ار گس��یخته تورم که موجب افزایش‬ ‫نرخ فروش اس��می ش��ده‪ ،‬ایجاد طرح های‬ ‫توس��عه ای و افزای��ش مق��داری تولی��د و‬ ‫ف��روش نیز به وضعیت مناس��ب و مطلوب‬ ‫شرکت های این صنعت کمک کرده است‪.‬‬ ‫اگر چه این افزایش تولید ناشی از طرح های‬ ‫توسعه بیش��تر در ش��رکت های استخراج‬ ‫کننده س��نگ اهن مثل کگل و کچاد که‬ ‫از وزن عمده ای نی��ز در این صنعت دارند‬ ‫نمود پیدا کرده‪ ،‬ب��رای نمونه مقدار تولید‬ ‫کنستانتره سنگ اهن و گندله در شرکت‬ ‫گل گهر به ترتیب از میزان ‪ 6876‬و ‪3084‬‬ ‫هزار تن در س��ال ‪ 90‬ب��ه مقادیر ‪ 8500‬و‬ ‫‪ 5000‬ه��زار تن ب��رای بودجه س��ال ‪93‬‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫استراتژی ایمیدرو‬ ‫در همکاری‬ ‫با بخش خصوصی‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران (ایمیدرو) به عنوان یک س��ازمان توس��عه ای‪،‬‬ ‫متول��ی توانمندس��ازی و رقابت پذیری بخش معدن و‬ ‫صنایع معدن��ی و تبدیل منابع و محصوالت این بخش‬ ‫به ثروت پایدار کشور است‪ ،‬که با روی کار امدن دولت‬ ‫تدبیر و امید تالش کرده تا نقش واقعی این بخش را در‬ ‫اقتصاد کشور به نحو شایسته ارتقا دهد‪ .‬برای دستیابی‬ ‫به این هدف‪ ،‬این س��ازمان سند استراتژی جدید خود‬ ‫را با بهره گیری از اس��ناد باالدستی کشور به روز رسانی‬ ‫کرد که با ‪ 9‬استراتژی جدید تصویب شد‪.‬‬ ‫یک��ی از اولویت ه��ای ایمیدرو در بین ‪ 9‬اس��تراتژی‬ ‫این س��ازمان برای دس��تیابی به سند چش��م انداز که‬ ‫براس��اس سیاس��ت های دولت تدبیر و امی��د و اصول‬ ‫اقتصاد مقاومتی تعیین ش��ده استفاده از منابع بخش‬ ‫خصوصی و واگ��ذاری امور به این بخش اس��ت که در‬ ‫این راستا حضور بخش خصوصی‪ ،‬تامین مالی و جذب‬ ‫س��رمایه گذار خارجی از اولویت های مهم این سازمان‬ ‫محس��وب می ش��ود‪ .‬اگر بخواهیم به ص��ورت خالصه‬ ‫نی��ز عم��ده اولویت های ایمی��درو را بی��ان کنیم باید‬ ‫بگوییم مشارکت و حضور حداکثری بخش خصوصی‬ ‫داخل کش��ور‪ ،‬جذب س��رمایه های ایرانی��ان خارج از‬ ‫کشور‪ ،‬جذب س��رمایه گذاران خارجی‪ ،‬ایجاد تنوع در‬ ‫روش های تامی��ن مالی و تکمیل طرح های نیمه تمام‪،‬‬ ‫ایج��اد توازن در زنجیره تولی��د و حداکثر کردن ارزش‬ ‫اف��زوده انها‪ ،‬تلفی��ق ‪ 3‬عامل دانش مح��وری ‪ ،‬اقتصاد‬ ‫محوری و فرهنگ محوری در راس��تای پیاده س��ازی‬ ‫اقتصاد مقاومتی از جمله اولویت های مهم ایمیدرو در‬ ‫استراتژی جدید است‪.‬‬ ‫از انجای��ی ک��ه ج��ذب س��رمایه گذاران خارج��ی‬ ‫مهم ترین بخش مشارکت هر نهادی با بخش خصوصی‬ ‫است و این مشارکت به همراه مشوق های در نظر گرفته‬ ‫شده برای س��رمایه گذاران خارجی و داخلی در قانون‬ ‫و ایین نامه های اجرایی ان قید ش��ده که برخی از انها‬ ‫عبارت است از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ام��کان س��رمایه گذاری خارج��ی ب��ه ص��ورت‬ ‫‪ 100‬درصد در طرح های سرمایه گذاری‬ ‫‪ -2‬امکان تملک زمین به نام ش��رکت (ثبت شده در‬ ‫ایران) در سرمایه گذاری های مشترک‬ ‫‪ -3‬برخ��ورداری س��رمایه گذاری خارجی از حقوق‪،‬‬ ‫حمایت ها و تسهیالت یکسان با سرمایه گذاری داخلی‬ ‫‪ -4‬س��رمایه خارج��ی می تواند به ش��کل ارز نقدی‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و تجهی��زات‪ ،‬مواد اولی��ه‪ ،‬دانش فنی و‬ ‫س��ایر اش��کال حقوق مالکیت معنوی به کشور وارد و‬ ‫زیرپوشش قانون تشویق و حمایت قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -5‬اختص��اص زمی��ن در مناط��ق وی��ژه اقتصادی‬ ‫جهت اس��تفاده از مزایای خاص و راه های دسترسی به‬ ‫اسکله های مورد نیاز‬ ‫‪ -6‬س��رمایه گذاران خارج��ی می توانند بخش��ی از‬ ‫س��رمایه خود را از منابع داخلی و خارجی به صورت وام‬ ‫تهیه کنند‪ .‬بدیهی اس��ت تضمین تعهدات بازپرداخت‬ ‫وام اخذ شده برعهده وام گیرنده است‬ ‫‪-7‬تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی ش��دن و‬ ‫سلب مالکیت‬ ‫‪ -8‬ارائ ه تس��هیالت روادید اقامت ‪ 3‬س��اله در ایران‬ ‫برای س��رمایه گذاران خارجی‪ ،‬مدیران‪ ،‬کارشناسان و‬ ‫بستگان درجه یک انها و امکان تمدید ان‬ ‫‪ -9‬استفاده از خدمات ازمایشگاهی مرکز تحقیقات‬ ‫فراوری مواد معدنی ایران‬ ‫همچنین الزم به ذکر است که در سال ‪ 1393‬حدود‬ ‫‪ 10‬ط��رح معدن��ی و صنایع معدنی توس��ط ایمیدرو و‬ ‫بخش خصوصی افتتاح خواهد شد‪ .‬از جمله طرح هایی‬ ‫که توس��ط ایمیدرو افتتاح می شود می توان به سیمان‬ ‫ونزوئ�لا ‪ ،‬فاز اول طالی زرش��وران و پایل��وت تیتانیوم‬ ‫کهنوج اش��اره کرد ‪ .‬س��یمان ونزوئال تا شهریور ‪1393‬‬ ‫و با س��رمایه گذاری بالغ بر ‪ 273‬میلی��ون یورو افتتاح‬ ‫خواهد ش��د ک��ه در ارتباط با ان بای��د بگویم این طرح‬ ‫توان فنی و مهندس��ی کشور را در س��طح بین المللی‬ ‫نشان می دهد‪ .‬از س��وی دیگر فاز اول طالی زرشوران‬ ‫ب��ا ظرفیت تولید ‪ 3‬تن طال و ‪ 1/2‬تن نقره در س��ال و با‬ ‫رقم س��رمایه گذاری ‪ 48‬میلی��ون دالر ‪ ،‬تا پایان تیرماه‬ ‫‪ 1393‬ب��ه بهره ب��رداری خواهد رس��ید ‪ .‬طرح احداث‬ ‫واحد پایل��وت تیتانیوم کهنوج نیز با هدف تولید ‪ 2‬تن‬ ‫پیگمن��ت در روز ب��ا س��رمایه گذاری ‪ 3‬میلیون دالر تا‬ ‫اذرماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫مع��اون امور مع��ادن و صنای��ع معدنی گفت‪:‬‬ ‫در کش��ورما برخالف کشورهای توسعه یافته که‬ ‫دارای مع��ادن و ذخای��ر معدنی ب��زرگ مقیاس‬ ‫است فعالیت بیشتر معادن در کوچک مقیاس ها‬ ‫محدود می شود‪.‬‬ ‫جعفر س��رقینی افزود‪ :‬معدن��کاران باید توجه‬ ‫خود را به س��مت معادن بزرگ مقیاس معطوف‬ ‫کرده و ما نیز در این راس��تا امتیازات خاصی را‬ ‫قائل خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬امتی��ازات ی��اد ش��ده از‬ ‫معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‪:‬‬ ‫حمایت از معادن بزرگ مقیاس‬ ‫معافیت های مالیاتی‪ ،‬اعمال تخفیف در پرداخت‬ ‫حق��وق دولتی معادن‪ ،‬تمدید مهلت برداش��ت ‪،‬‬ ‫کم��ک به انجام صادرات انان و موارد اینچنینی‬ ‫مشابه است‪.‬‬ ‫س��رقینی گفت‪ :‬تعریف معادن بزرگ و اینکه‬ ‫اصوال به چه معادنی بزرگ گفته می ش��ود هنوز‬ ‫به طور مشخص در قانون معادن گنجانده نشده‬ ‫که ای��ن موضوع یکی از ابهام��ات بخش معدن‬ ‫کشور است که باتجزیه و تحلیل اعضای شورای‬ ‫عالی معادن این مهم بزودی انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی معادن تصریح کرد‪ :‬تخمین‬ ‫میزان ذخیره احتمالی و قطعی مواد معدنی ‪ ،‬عیار‬ ‫مع��دن و همچنین توجه به نظام عرضه و تقاضا‬ ‫در بورس از مباحثی اس��ت که در تعریف نهایی‬ ‫معادن بزرگ مقیاس باید لحاظ شود‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه هیچ نوع منع قانونی برای ورود بخش‬ ‫خصوص��ی به مع��ادن بزرگ مقیاس در کش��ور‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬اغاز فعالیت بخش خصوصی‬ ‫در معادن ب��زرگ می تواند مدیریت علمی را در‬ ‫معادن کشور حاکم ساخته و از وقوع بحران های‬ ‫طبیعی و ریسک های اقتصادی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫س��رقینی با بیان اینکه به طور متوسط روزانه‬ ‫ی��ک میلی��ون و ‪ 200‬هزار تن اس��تخراج مواد‬ ‫معدنی در کش��ور صورت می گی��رد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کش��ورمان از ذخای��ر و پتانس��یل های معدن��ی‬ ‫فراوانی برخوردار است که باید به بهترین روش‬ ‫مورد بهره برداری قرار گیرند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫بازوی اصلی توسعه صنعت فوالد‬ ‫مه��دی کرباس��یان‪ ،‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و رییس هیات عامل س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران با اش��اره به‬ ‫نقش ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان در تولید فوالد‬ ‫کش��ور و توس��ع ه این صنعت گفت‪ :‬این شرکت با‬ ‫توجه به اینکه بیش��ترین س��هم تولید فوالد کشور‬ ‫را به عه��ده دارد هم به لحاظ تولید و هم به لحاظ‬ ‫فنی و تکنولوژی و داشتن نیروهای مجرب و خبره‪،‬‬ ‫بازوی اصلی ایمیدرو در توس��عه و گسترش صنعت‬ ‫فوالد کش��ور است‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان با توجه به سرمایه گذاری های بسیار خوبی‬ ‫که در زنجیره تولید فوالد کش��ور انجام داده است‬ ‫با حضور در نقاط مختلف کش��ور از جمله سنگان‪،‬‬ ‫هرمزگان‪ ،‬چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان‪،‬‬ ‫این زنجی��ره تولید را تکمیل ک��رده که نتیجه ان‬ ‫گس��ترش و توس��ع ه صنایع منطقه و ایجاد اشتغال‬ ‫در کشور است‪ .‬کرباسیان در خصوص سرمایه گذاری‬ ‫این شرکت در فوالد سپیددشت گفت‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫با بهره گیری از دانش متخصصان داخلی هم اکنون‬ ‫در تالش اس��ت تا تجارب و دان��ش فنی خود را به‬ ‫س��ایر کارخانه های کش��ور انتقال دهد‪ .‬ضمن انکه‬ ‫حضور این شرکت در استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫می توان��د زمین��ه تکمیل چرخه تولی��د فوالد یک‬ ‫میلیون تنی را فراهم اورد‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‬ ‫مقصر حادثه معدن کیاسر‬ ‫رییس س��ازمان نظام مهندس��ی مع��دن ایران با‬ ‫اش��اره به اینکه س��وم خردادماه امس��ال نسبت به‬ ‫ناامن ب��ودن این معدن هش��دار داده بودند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اما وزارتخانه و س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مازندران اق��دام الزم را در این زمینه انجام ندادند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا هرمز ناصرنیا اظه��ار کرد‪ :‬طبق‬ ‫قانون‪ ،‬معدن بعد از ارس��ال گ��زارش ‪ 2‬ماه فرصت‬ ‫داش��ت نواقص خ��ود را برطرف کن��د‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت بهره بردار ان س��لب صالحیت می ش��د که‬ ‫این اتفاق رخ نداد‪ .‬رییس س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫مع��دن ایران ب��ا بیان اینکه وظیفه اصلی س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن تهیه گزارش های مربوط به‬ ‫ایمنی معادن اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر قصوری وجود‬ ‫داش��ته باشد فقط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫سازمان های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استانی‬ ‫اختیار اجرایی برای برخورد با بهره برداران را دارند‬ ‫و نظام مهندس��ی نمی تواند اقدام به ابطال پروانه و‬ ‫توقف کار در معدن کند‪.‬‬ ‫خرید ‪ 66‬درصد سهام فوالد‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫ف��والد مبارکه با خرید ‪ 66‬درصد از س��هام فوالد‬ ‫چهارمحال و بختیاری از سایپا توانست بزرگ ترین‬ ‫تولید کنن��ده تحت الیس��نس ورقه ه��ای گالوانیزه‬ ‫ف��والدی خودروی��ی در ای��ران ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫معدن نیوز‪ ،‬امیرحس��ین نادری‪ ،‬مع��اون اقتصادی‬ ‫و مال��ی فوالد مبارک��ه با بیان مطلب ف��وق درباره‬ ‫طرح های توسعه ای که شرکت در دست اجرا دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ف��والد مبارکه با خرید ‪ 66‬درصد از س��هام‬ ‫فوالد چهارمحال و بختیاری از س��ایپا ‪800‬هزار تن‬ ‫به ظرفیت سازی های فوالد اضافه کرد‪ .‬نادری درباره‬ ‫ش��رایط صادرات محصوالت ش��رکت اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫بازارهای جهانی طی سال گذشته با توجه به کاهش‬ ‫رکود در س��طح اروپا و همچنین افزایش نرخ یورو‬ ‫و باز شدن فضای ارتباطی ایران با جهان از شرایط‬ ‫بهتری نسبت به سال های قبل برخوردار است‪.‬‬ ‫نظارت جزو وظایف سازمان‬ ‫نظام مهندسی معدن نیست‬ ‫نایب رییس خانه معدن با انتقاد شدید از اظهارات‬ ‫اخیر رییس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن گفت‪:‬‬ ‫اق��ای ناصرنی��ا بهتر اس��ت به جای انتق��اد از یک‬ ‫تش��کل صنفی قانونی به وظایف خودشان از جمله‬ ‫نظارت بر معادن عمل کنند‪ .‬محمدرضا بهرامن در‬ ‫گفت وگو با ماین نی��وز در واکنش به اظهارات اخیر‬ ‫رییس سازمان نظام مهندسی معدن مبنی بر مقصر‬ ‫بودن خانه معدن در رخ دادن حوادث معدنی اخیر‬ ‫توضیح داد‪ :‬خانه معدن یک تش��کل صنفی قانونی‬ ‫بوده که طبق وظایفش عمل می کند و نظارت جزو‬ ‫وظایف این تش��کل نیست‪ .‬نایب رییس خانه معدن‬ ‫با اشتباه محض و غیرکارشناسی خواندن اظهارات‬ ‫رییس سازمان نظام مهندس��ی معدن گفت‪ :‬اتفاقا‬ ‫معاون��ت معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫با نگاه کنترل ش��ده در حوزه زغ��ال کار می کند و‬ ‫یکس��ری از مع��ادن کوچک نیز ک��ه در این زمینه‬ ‫فعالیت دارند‪ ،‬باید روی انها س��رمایه گذاری شده تا‬ ‫به روز شوند‪ .‬بهرامن تصریح کرد‪ :‬ایشان اگر چنین‬ ‫تصوری در مورد خانه معدن دارند که این تش��کل‬ ‫دنبال دفاع از معدنکاران است‪ ،‬باید بگویم که اتفاقا‬ ‫خیلی هم خوشحال هستیم که از معدنکاران دفاع‬ ‫می کنیم اما در نه در جهت تخریب محیط زیست و‬ ‫مواردی از این دست‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش «صمت»از تولید و بازار معادن نمک‪:‬‬ ‫تقاضا‪ ،‬نمک های تقلبی‬ ‫را روانه بازار کرد‬ ‫گروه معدن‪ :‬یک��ی از مواد معدنی که در‬ ‫ایران تولید شده و متوسط مصرف جهانی ان‬ ‫نیز ‪ 2‬تا ‪ 3‬برابر استاندارد جهانی اعالم شده‬ ‫نمک است‪ .‬همه چیز برای مهیا ساختن یک‬ ‫سفره ایرانی زمانی مهیا می شود که نمک در‬ ‫نمکدان ها وجود داشته باشد؛ بنابراین نمک‬ ‫یک��ی از مواد معدنی اس��ت که همه مراحل‬ ‫تولید ان از بهره ب��رداری‪ ،‬فراوری تا تصفیه‬ ‫و ی��ددار کردن ان باید زیر ذره بین ناظران و‬ ‫بازرسان مجرب و خبره انجام شود و از همه‬ ‫مهم تر اینکه کارخانه های تولید کننده نمک‬ ‫باید مجوز تولید نمک خوراکی را دارا باشند‬ ‫تا بتوانند نمک سالم و تصفیه شده مرغوب‬ ‫را میهمان سفره های مصرف کننده ها کنند‪.‬‬ ‫درهمی��ن راس��تا‪ ،‬یک��ی از دغدغه ه��ای‬ ‫اصل��ی در زمینه تولید نمک خوراکی‪ ،‬مجوز‬ ‫کارخانه های تولید کننده این محصول است‬ ‫که اگر گوش های خود را تیزتر کنیم اخباری‬ ‫مبنی بر تولید نمک خوراکی در کارخانه های‬ ‫تولیدکننده نمک صنعتی به گوش می رسد‪.‬‬ ‫ب��ه صورتی که این کارخانه ها مجاز به تولید‬ ‫نمک صنعتی در بسته های باالی ‪ 5‬کیلوگرم‬ ‫هس��تند اما پس از اینکه این بس��ته های ‪5‬‬ ‫الی ‪ 6‬کیل��و گرم��ی از درب کارخانه خارج‬ ‫می ش��وند به کارگاه ه��ای زیرزمینی بدون‬ ‫شناس��نامه کارگاهی منتقل شده و فقط با‬ ‫تغییر بس��ته بندی به نمک خوراکی تبدیل‬ ‫ش��ده و راه��ی س��فره های رنگین ش��ده و‬ ‫سالمت غذایی را تهدید می کند‪ .‬اگر از یددار‬ ‫نشدن این گونه نمک ها چشم پوشی کنیم‪،‬‬ ‫نمی توان وجود فلزات سنگین مانند سرب و‬ ‫ارس��نیک در این نمک ها را پنهان کرد زیرا‬ ‫این مواد موجود در نمک های غیراستاندارد‬ ‫موجبات ابت�لا به بیماری های مختلف را در‬ ‫بدن انسان مهیا می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمک های استاندارد‬ ‫نخستین اس��تاندارد نمک طعام در سال‬ ‫‪ 1344‬توسط موسسه استاندارد و تحقیقات‬ ‫صنعت��ی ایران تدوین ش��د‪ .‬این اس��تاندارد‬ ‫تاکنون ‪ 3‬بار و اخرین بار در س��ال ‪ 85‬مورد‬ ‫بازنگری قرار گرفته اس��ت‪ .‬بنابراین براساس‬ ‫ان نمک خوراکی مش��مول اس��تانداردهای‬ ‫اجب��اری بوده و حداقل خل��وص ان در این‬ ‫اس��تاندارد ‪99/2‬درصد اس��ت ک��ه درعمل‬ ‫به دلی��ل ضعف در چرخه نظارتی‪ ،‬نمک های‬ ‫تقلبی و نمک غیراس��تاندارد‪ ،‬به بالی جان‬ ‫مردم تبدیل شده است‪.‬‬ ‫در همین م��ورد‪ ،‬حمیدرضا مرادی‪ ،‬عضو‬ ‫انجمن تولیدکنندگان نمک تصفیه ش��ده با‬ ‫عن��وان اینکه بیش از ‪ ۷۰‬درص��د از معادن‬ ‫نمک در مناط��ق مرکزی کش��ور همچون‬ ‫ش��هرهای کرمان‪ ،‬س��منان و اطراف تهران‬ ‫تمرکز یافته‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت استخراج معادن‬ ‫نمک متناسب به میزان خلوص نمک حاصل‬ ‫شده متفاوت اس��ت و در این راستا سازمان‬ ‫استاندارد وجود ‪ ۳‬گروه نمک را به رسمیت‬ ‫شناخته است‪.‬‬ ‫وی در ای��ن خصوص افزود‪ :‬نوع اول نمک‬ ‫که بهتری��ن و ب��ا کیفیت ترین ن��وع نمک‬ ‫خوراکی را نیز تشکیل می دهد‪ ،‬نمک تصفیه‬ ‫شده است که در این نوع پس از استخراج و‬ ‫خرد کردن‪ ،‬نمک به دست امده را به صورت‬ ‫محل��ول در اب اشباع س��ازی می کنن��د به‬ ‫صورتی که در این مرحل��ه برخی از امالح و‬ ‫فلزات سنگین مضر جداسازی می شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پ��س از اشباع س��ازی و‬ ‫روشتولیدنمک های‬ ‫تصفیه ایگران ترینروش‬ ‫وباکیفیت ترینانمحسوب‬ ‫می شودبهگونه ایکه‬ ‫قیمتتمامشدهبرای‬ ‫کارخانجاتبرایتصفیه‬ ‫هر کیلو‪ ۴۵۰‬تا‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫بودهوتولیدکنندگان‬ ‫محصول خود را با قیمت هر‬ ‫کیلو‪ ۶۰۰‬تا‪ ۶۵۰‬تومان در‬ ‫بازاربهفروشمی رسانند‬ ‫جداسازی برخی امالح‪ ،‬تولیدکننده با افزودن‬ ‫ماده ای شیمیایی به نام فلوکالنت به محلول‬ ‫اش��باع ش��ده نمک‪ ،‬مابقی فلزات سنگین و‬ ‫امالح غیرقابل اس��تفاده را جداسازی کرده‬ ‫و برای کریس��تال ش��دن نمک محلول را به‬ ‫مرحله ای که از ان با عنوان کریستال ایزور‬ ‫یاد می شود‪ ،‬می فرستند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫ساخت ابر صنعت کشور در جنوب‬ ‫سیدموس�ی موس�وی‪ -‬عض�و کمیس�یون ان�رژی مجل�س‬ ‫شورای اسلامی‪ :‬الومینیوم پس از فوالد بیش��ترین تولید و‬ ‫مص��رف را در جهان دارد و میزان مصرف ان به تنهایى از‬ ‫مجموع سایر فلزات غیراهنى بیشتر است‪ ،‬به گونه اى که‬ ‫ان را فل��ز ق��رن‪ 21‬نامیده اند‪ .‬صنایع الومینیوم به دلی��ل قابلیت ذخیره‬ ‫انرژی و مصرف مجدد از سوی کشورهاى صنعتى جهان لقب بانک انرژى‬ ‫را به خود اختصاص داده اس��ت‪ ،‬از این رو بس��یاری از کش��ورهای دارای‬ ‫منابع و ذخایر انرژی همچون کشورهاى حوزه خلیج فارس و ایران به عنوان‬ ‫جایگاه مناسبى براى سرمایه گذارى در صنایع الومینیوم محسوب شده و‬ ‫در صدد توسعه این صنایع در مناطقی با دسترسی اسان به منابع انرژی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به طور کلی میزان مصرف فلز الومینیوم با توجه به اهمیت کاربردی ان‬ ‫در صنایع مختلف همچنان بیش از سقف تولید بوده‪ ،‬به گونه ای که تولید‬ ‫الومینیوم در سال گذشته از سوی ‪ 3‬شرکت (المهدی‪ ،‬ایرالکو و هرمزال)‬ ‫حدود ‪ 348‬هزار تن براورد ش��ده که این میزان کفاف مصرف الومینیوم‬ ‫در صنایع مختلف را نمی دهد‪ ،‬این در حالی اس��ت که در افق چش��م انداز‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یکی از مهم تری��ن مراحل در‬ ‫تصفی��ه نمک خوراکی اف��زودن ید به نمک‬ ‫اس��ت‪ .‬ید موردنیاز پ��س از ورود نمک های‬ ‫کریستالی به مرحله خش��ک کردن افزوده‬ ‫خواهد ش��د که در واقع اخرین مرحله قبل‬ ‫از بسته بندی و عرضه نمک به بازار است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این نوع نمک که بهترین‬ ‫کیفیت و خلوص را در بین س��ایر روش های‬ ‫تولید دارد‪ ،‬نمکی با خلوص ‪ ۹۹/۲‬درصدی را‬ ‫تولید می کند که مطابق با حداقل استاندارد‬ ‫تعیین شده از سوی موسسه استاندارد است‪.‬‬ ‫این عض��و انجمن تولیدکنن��دگان نمک‬ ‫تصفیه ای��ران همچنین درباره دومین روش‬ ‫تولید که از ان به عنوان نمک شس��ت و شو‬ ‫نام برده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در نمک شست وشو‬ ‫نیز مراحل خرد و اش��باع شدن و همچنین‬ ‫جداس��ازی فلزات س��نگین وجود دارد‪ ،‬اما‬ ‫تو شو اضافه‬ ‫اصلی ترین تفاوت در روش شس ‬ ‫نکردن مواد شیمیایی برای جداسازی بیشتر‬ ‫فلزات س��نگین و همچنین ح��ذف مراحل‬ ‫کریس��تالی و افزودن ید به نمک اس��ت که‬ ‫در این روش خلوص نمک به ش��دت پایین‬ ‫ام��ده و در برخی م��وارد خلوص نمک را به‬ ‫کمتر از ‪ ۸۷‬درص��د کاهش می دهد‪ .‬مرادی‬ ‫درخصوص سومین نوع نمک موجود گفت‪:‬‬ ‫نمک کوبشی س��ومین نوع نمک موجود در‬ ‫بازار است که در این روش تولیدکننده پس‬ ‫از اس��تخراج نم��ک تنها به خرد و اس��یاب‬ ‫ک��ردن نمک اکتفا کرده و ب��دون هیچ گونه‬ ‫عملیات جداس��ازی و خل��وص‪ ،‬نمک را به‬ ‫صورت بسته بندی به بازار عرضه می کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در نمک های کوبش��ی‬ ‫خالص بودن نمک تنها به میزان خلوص ان‬ ‫در طبیعت محدود ش��ده بنابراین نمی توان‬ ‫میزان مشخصی را برای ان متصور شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در حالی که در نمک های‬ ‫کوبشی میزان وجود فلزات سنگین و امالح‬ ‫مضر بسیار باالس��ت و خطرات زیادی برای‬ ‫مصرف کنن��ده ب��ه هم��راه دارد‪ ،‬هم اکنون‬ ‫افزایش تقاضا و کاهش عرضه موجب گشته‬ ‫تا عده ای سودجو به تولید نمک غیراستاندارد‬ ‫در کارخانه های بدون مجوز بپردازند‪.‬‬ ‫مرادی درباره نظارت بازار نمک با عینک‬ ‫ناظران انجمن تولیدکنندگان نمک تصفیه‬ ‫ش��ده تصریح کرد‪ :‬واگذاری نظارت این بازار‬ ‫به انجمن کاری بس دش��وار اس��ت زیرا در‬ ‫حال حاضر با تجهیزات ازمایشگاهی سازمان‬ ‫اس��تاندارد و اداره بهداشت و نیروهای خبره‬ ‫این کار به دش��واری انجام می شود و زمانی‬ ‫تولید نمک غیراس��تاندارد محرز شده که به‬ ‫یکیازراه هایمقابله با‬ ‫تولیدنمکغیراستاندارد‪،‬‬ ‫مقابلهبانانوایی هایی‬ ‫استکهمصرفنمک های‬ ‫غیراستاندارد را سرلوحه‬ ‫کارخود قرارداده اند‪.‬‬ ‫بعضیازنانوایی هااز‬ ‫‪ 2‬سالگذشتهکهقیمت‬ ‫نمکتصفیه دارافزایش‬ ‫یافتبهمصرفنمک های‬ ‫غیراستانداردرویاوردند‬ ‫دست مصرف کننده رسیده است‪ ،‬زیرا نمک‬ ‫در کارخانه مجوز دار توسط ناظران سنجیده‬ ‫و س�لامت ان تایید ش��ده اس��ت اما زمانی‬ ‫ک��ه از کارخانه بیرون امده ب��ه کارگاه های‬ ‫ب��دون مجوز رفته و با بس��ته بندی جدید و‬ ‫مخلوط ش��دن با نمک های دیگر به دس��ت‬ ‫مصرف کننده می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه ه�ای مقابل�ه ب�ا تولی�د و عرض�ه‬ ‫نمک های تقلبی‬ ‫انچه در س��خنان مرادی نهفته بود اما در‬ ‫بازار به وفور دیده می شود بسته های نمک های‬ ‫تقلب��ی ی��ا بهتر بگویی��م بس��ته های بدون‬ ‫شناسنامه اس��ت که نخستین راه برخورد با‬ ‫انها شناسایی و مقابله با چاپخانه هایی است‬ ‫که بس��ته های ان را تولید و چاپ می کنند‬ ‫بنابراین می توان چاپخانه ها را به چاپ نکردن‬ ‫سلفون و بسته های تولیدکنندگانی که مجوز‬ ‫تولید ندارند تشویق یا مجبور کرد‪.‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از راه ه��ای مقابله ب��ا تولید‬ ‫نمک غیراس��تاندارد‪ ،‬مقابله ب��ا نانوایی هایی‬ ‫اس��ت که مصرف نمک های غیراس��تاندارد‬ ‫را س��رلوحه کار خ��ود قرارداده اند‪ .‬بعضی از‬ ‫نانوایی ها از دو سال گذشته که قیمت نمک‬ ‫‪ 1404‬تولید این فلز تا س��قف ‪ 1/5‬میلیون تن در س��ال پیش بینی شده‬ ‫است‪ .‬به همین منظور موضوع احداث مجتمع الومینیوم جنوب در جهت‬ ‫پیشبرد اهداف کالن و همچنین ارتقای سهم این صنعت از ارزش افزوده‬ ‫کش��ور در منطقه ویژه صنایع انرژی بر المرد مطرح ش��ده است‪ .‬که قرار‬ ‫اس��ت اح��داث این مجتمع ‪ 4‬س��ال به طول بیانجامد که ب��ا احداث این‬ ‫مجتمع بزرگ الومینیوم به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم بیش از ‪ 5‬هزار‬ ‫ظرفیت ش��غلی ایجاد خواهد شد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬ظرفیت تولید الومینیوم‬ ‫جنوب به عنوان بزرگ ترین صنعت جنوب و الومینیوم کشور ‪ 1/2‬میلیون‬ ‫تن در س��ال بوده که در فاز اول راه اندازی ‪ 276‬هزار تن در سال و در فاز‬ ‫نهایی ‪ 1/2‬میلیون تن در س��ال تولید الومینیوم خواهد داش��ت‪ .‬در حال‬ ‫حاضر س��رمایه مورد نیاز برای احداث این مجتمع افزون بر ‪ 800‬میلیون‬ ‫یورو در نظر گرفته شده که ‪ 85‬درصد تامین اعتبار ان به صورت فاینانس‬ ‫به شرکت ‪ NFC‬چین و ‪15‬درصد ان نیز از طریق شرکای ایرانی که در‬ ‫بخش خصوصی شرکت س��رمایه گذاری غدیر و در بخش دولتی سازمان‬ ‫ایمیدرو تامین ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین تاکنون ش��رکای ایرانی مبلغ ‪20‬‬ ‫میلیارد تومان از س��هم خود را پرداخت کرده اند اما این در حالی اس��ت‬ ‫که با وجود فراهم بودن تمام زیرس��اخت های الزم جهت احداث مجتمع‬ ‫همچون زمین‪ ،‬اب‪ ،‬برق و گاز اما گشایش ال سی برای استقرار تجهیزات‬ ‫تصفیه دار افزایش یافت به مصرف نمک های‬ ‫غیراستاندارد روی اوردند در حالی که قیمت‬ ‫نمک تصفیه ش��ده را در هزینه تمام ش��ده‬ ‫خود احتس��اب می کنند‪ ،‬بنابراین با افزایش‬ ‫نظارت بازرس��ان سازمان اس��تاندارد و اداره‬ ‫بهداشت و حتی سازمان غذا و دارو می توان‬ ‫از این روش نیز برای برخورد بار تولید نمک‬ ‫تقلبی اس��تفاده کرد‪ .‬البته از زمانی که وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بازرس��ی اصناف‬ ‫و اتحادیه را از دولت س��لب و به خودش��ان‬ ‫واگذار ک��رد‪ ،‬می توان از اصن��اف دخیل در‬ ‫این ماجرا همچون بنک��داران مواد غذایی و‬ ‫نانوایان و خبازان درخواس��ت داشت تا انها‬ ‫بر موضوع نمک مصرف��ی نانوایی ها و نمک‬ ‫توزیعی در بازار نظارت داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ قیمت و بازار صادراتی‬ ‫این عضو انجمن درباره قیمت تمام شده و‬ ‫عرضه ان در بازار گفت‪ :‬روش تولید نمک های‬ ‫تصفیه ای گران ترین روش و باکیفیت ترین ان‬ ‫محسوب می شود به گونه ای که قیمت تمام‬ ‫شده برای کارخانجات برای تصفیه هر کیلو‬ ‫‪ ۴۵۰‬تا ‪ ۵۰۰‬تومان ب��وده و تولیدکنندگان‬ ‫محص��ول خود را با قیم��ت هر کیلو ‪ ۶۰۰‬تا‬ ‫‪ ۶۵۰‬تومان در بازار به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫وی درب��اره قیم��ت تم��ام ش��ده نم��ک‬ ‫تو ش��و و کوبش��ی توضیح داد‪ :‬قیمت‬ ‫شس ‬ ‫تمام شده برای نمک های شستشو در حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬تومان و برای نمک های کوبشی کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬توم��ان در هر کیلو اس��ت و این در‬ ‫حالی اس��ت که برخی از این تولیدکنندگان‬ ‫با بسته بندی محصوالت خود و درج عالمت‬ ‫جعلی استاندارد با همان قیمت ‪ ۶۵۰‬تومان‬ ‫نمک ه��ای تصفی��ه در ب��ازار را ب��ه فروش‬ ‫می رسانند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن درباره بازاره��ای صادراتی با‬ ‫عنوان اینکه میزان کل صادرات نمک حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار تن در سال است‪ ،‬گفت‪ :‬بیشترین‬ ‫بازاره��ای صادرات��ی را کش��ورهای عراق و‬ ‫افغانس��تان تش��کیل می دهند و نمک های‬ ‫تصفیه ش��ده کیلویی حدود ‪ ۳۰‬س��نت به‬ ‫این متقاضیان فروخته می ش��وند‪ .‬البته باید‬ ‫در نظر داش��ت که نمک های تصفیه شده ما‬ ‫امکان افزایش خلوص تا ‪ ۹۹/۵‬درصد را دارد‬ ‫که متناسب با اس��تاندارد نمک عرضه شده‬ ‫در اروپاست‪.‬‬ ‫و ماش��ین االت از س��وی بانک عامل به تعویق افتاده اس��ت‪ ،‬به طوری که‬ ‫برخ��ی از فعاالن بر این باورند که تعلل این بانک ضمن ایجاد اس��یب به‬ ‫صنایع الومینیوم موجبات زیان کشور را نیز فراهم خواهد کرد ‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت کارشناس��ان و فعاالن صنع��ت الومینیوم معتقدند‪،‬‬ ‫انتخاب منطقه المرد در جنوبی ترین نقطه کش��ور به دلیل برخورداری از‬ ‫ظرفیت انرژی و همچنین دسترس��ی به اب های ازاد بین المللی به دلیل‬ ‫امکان استفاده از نیروگاه برق ‪ 1500‬مگاواتی می توان ضمن کاهش هزینه‬ ‫تمام ش��ده تولید الومینیوم به عنوان فلز استراتژیک زمینه کاهش ارزبری‬ ‫را نیز فراهم خواهد اورد‪.‬‬ ‫احداث کارخانه ذوب الومینیوم به همراه نیروگاه اختصاصی و تاسیسات‬ ‫جانبی برای تولید ش��مش‪ ،‬بیلت و اسلب الومینیوم در اوزان و اندازه های‬ ‫مختلف با ظرفیت تقریبی ساالنه ‪ 400‬هزار تن در ‪ 3‬فاز در منطقه صنایع‬ ‫انرژی بر شهرس��تان الم��رد با به کارگیری مدرنتری��ن فناوری با بهترین‬ ‫کیفیت و قیمت تمام ش��ده پایین جهت استفاده در صنایع پایین دستی‬ ‫الومینی��وم از طریق به کارگی��ری منابع ارزان انرژی در کش��ور با هدف‬ ‫بومی س��ازی صنعتی و افزایش تولید ناخالص داخلی در راس��تای توسعه‬ ‫صنعتی کش��ور در حال اجراس��ت که مواد اولیه تولید این کارخانه شامل‬ ‫الومینا‪ ،‬پترولیوم کک‪ ،‬برق‪ ،‬اند و قیر صنعتی می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫زندگی در کنار کائولن ها‬ ‫مبصر هنرمند یا هنرمند همیشه مبصر‬ ‫سقف های نامهربان در پروژه مسکن مهر‬ ‫‪13‬‬ ‫سیمکارت در ایران ‪ 20‬ساله شد‬ ‫پرستو بیرانوند ‪ -‬گروه گزارش‪ :‬واگذاری سیمکارت موبایل به متقاضیان‬ ‫در ایران ‪ 20‬ساله شد‪ .‬در بیست سال پیش همزمان با ‪ 19‬مردادماه سال‬ ‫‪ 73‬نخس�تین فرد خوشبختی که س�یمکارت تحویل گرفت به اضافه‬ ‫گروه دیگر که از این امتیاز برخوردار شدند برای خرید گوشی به بازاری‬ ‫مراجعه کردند که بسیار محدود بود‪ .‬در ان زمان نخستین سیمکارت ها‬ ‫به کارکنانی که در نهاد ریاست جمهوری همکار حجت االسالم هاشمی‬ ‫رفس�نجانی بودند واگذار شد و قطعا این ‪ 4‬نفر یا جزو مقامات بودند یا‬ ‫اینکه از جایگاه خاص کارمندان بلندپایه در این نهاد برخوردار بودند‪.‬‬ ‫با واگذاری این سیمکارت ها برای نخستین بار مردم با پدیده استفاده از‬ ‫تلفن همراه در ایران اشنا شدند اما مدتی طول کشید که استفاده از این‬ ‫ابزار نوین ارتباطی فراگیر شد‪.‬‬ ‫خبرنگاران نیز جزو نخس�تین گروه هایی بودند که از امتیاز برخورداری‬ ‫از سیم کارت بهره مند شدند‪ .‬این درحالی بود که گوشی هایی به سبک‬ ‫بیس�یم های قدیمی به بازار امد که بعدها به گوش�ی های گوشتکوبی !‬ ‫معروف ش�د اما این گوش�ی ها واقعا اعجاز فناوری نوی�ن ارتباطی را به‬ ‫اثبات رس�اند‪ .‬اس�تناد به منابع و گزارش های قدیمی حاکی از ان است‬ ‫ک�ه بهره ب�رداری از اولین فاز ش�بکه تلفن همراه کش�ور در مرداد ماه‬ ‫س�ال ‪ ۱۳۷۳‬در شهر تهران با ‪ ۲۴‬ایس�تگاه رادیویی و با ظرفیت ‪۹۲۰۰‬‬ ‫شماره اغاز شد‪ .‬به دنبال استقبال مردم‪ ،‬شرکت مخابرات ایران درصدد‬ ‫گسترش پوش�ش ان از تهران به کل کش�ور برامد‪ .‬با استقبال زیادی‬ ‫که همه قش�رهای جامعه برای بهره مندی از این فناوری نوین ارتباطی‬ ‫به عمل اوردند ‪ ،‬هیات وزیران در ان زمان ‪ ،‬اساسنامه شرکت ارتباطات‬ ‫سیار را با سرمایه ‪2‬هزار میلیارد ریال تصویب کرد و تمامی وظایف امور‬ ‫ارتباطات سیار شرکت مخابرات به شرکت ارتباطات سیار ایران واگذار‬ ‫شد‪ .‬هم اکنون شرکت ارتباطات سیار ایران با حدود ‪ 66‬میلیون مشترک‬ ‫در ‪ ۱239‬شهر و بیش از ‪۷۰‬هزار کیلومتر از جاده های کشور پوشش دارد‪.‬‬ ‫ضریب نفوذ این اپراتور ‪۷5‬درصد و ارتباط رومینگ بین الملل ان با ‪۲۷۱‬‬ ‫اپراتور در ‪ ۱۱۲‬کشور جهان برقرار است‪.‬‬ ‫در س�ال ‪ 1373‬ایران جزو نخستین کشورهای جهان بود که در زمینه‬ ‫عرضه سیمکارت به شکل پیشتازانه عمل کرد‪ .‬در جهان نیز تلفن همراه‬ ‫فناوری تازه ای محسوب می شد‪ .‬هم اکنون کشور ما در رقابت با بهره گیری‬ ‫از فناوری های مهم در زمینه تلفن همراه همچنان قدم های پیشتازانه ای‬ ‫افتتاحنخستینخطتولیدسیمکارتدرکشور‬ ‫ت به ایران وارد شد اما فناوری تولید ان‬ ‫با اینکه س��ال ‪ 1373‬اولین سیمکار ‬ ‫در دی ماه سال ‪ 1392‬راه اندازی شد‪ .‬نخستین خط تولید سیمکارت در کشور‬ ‫توس��ط یکی از زیرمجموعه های موسس��ه اعتباری ثامن وابسته به بنیاد تعاون‬ ‫سپاه افتتاح ش��د‪ .‬این مجموعه با سرمایه گذاری مس��تقیم ‪10‬میلیون دالری‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫محس��ن س��جادی نیا‪ ،‬مدیرعامل پردازش تصویر رایان در یک نشس��ت خبری پس از افتتاح این مجموعه گفت‪ :‬هم اکنون ‪2‬‬ ‫کمپانی مطرح در دنیا در زمینه تولید تجهیزات سیمکارت فعالیت دارند که یک شرکت المانی و یک شرکت امریکایی هستند‬ ‫و خرید ما از شرکت المانی انجام می شود‪ .‬بحث بومی سازی ساخت ست سیمکارت باید توجیه اقتصادی داشته باشد زمانی این‬ ‫کار صرفه اقتصادی دارد که نیاز ساالنه بیش از ‪ 2‬میلیارد سیمکارت باشد این در حالی است که نیاز ساالنه ایران به سیمکارت‬ ‫حداکثر ‪ 20‬میلیون سیمکارت است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قیمت تمام شده تولید سیمکارت در داخل ‪ 20‬تا ‪ 30‬درصد کمتر از قیمت سیمکارت وارد شده است و از انجا که‬ ‫مواد اولیه از خارج وارد می شود با احتساب ‪ 30‬درصد هزینه گمرکی سیمکارت و ‪ 4‬درصد هزینه گمرکی مواد اولیه در مجموعه‬ ‫تولید س��یمکارت در داخل صرفه اقتصادی دارد‪ .‬این تولیدکننده داخلی س��یمکارت یاداور ش��د‪ :‬هزینه تولید یک سیمکارت در‬ ‫خارج از کشور ‪ 4000‬تومان و هزینه تولید در داخل حدود ‪ 2500‬تومان است‪.‬‬ ‫داستانجالبنخستینموبایلدرجهانومخترعان‬ ‫برمی دارد‪.‬‬ ‫البت�ه هم اکن�ون در‬ ‫دنی�ا ب�ا بهره گی�ری از ارتباط�ات‬ ‫ماه�واره ای ‪ ،‬روز به روز پیش�رفت های جدیدی‬ ‫می کن�د که حی�رت انگیز اس�ت‪ .‬به گونه ای ک�ه هم اکنون بس�یاری از‬ ‫کشورها در حال بهره گیری از سیستم راه اندازی نسل پنجم تلفن همراه‬ ‫هستند این درحالی است که نسل سوم تلفن همراه با تاخیر وارد کشور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫درحال حاضر مسئوالن شرکت ارتباطات سیار ایران اعالم کرده اند که‬ ‫به محض دریافت مجوز و فرکانس های مورد نیاز از سوی سازمان تنظیم‬ ‫مقررات و ارتباط�ات رادیویی‪ ،‬امکان برخورداری از مزایای نس�ل های‬ ‫جدیدتر سوم و چهارم تلفن همراه فراهم می شود‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫تلفن های همراه‬ ‫انقالبی در ارتباطات‬ ‫در ‪ 20‬س��ال پی��ش که ب��رای نخس��تین بار که‬ ‫سیمکارت به ‪ 4‬نفر از کارکنان نهاد ریاست جمهوری‬ ‫در س��ال ‪ 1373‬واگ��ذار ش��د‪ ،‬انقالب ت��ازه ای در‬ ‫ارتباطات داخلی و بین المللی کش��ور پدید امد‪ .‬در‬ ‫عرض چند سال به قدری اس��تفاده از تلفن همراه‬ ‫فراگیر ش��د که حت��ی کودکان دبس��تانی خواهان‬ ‫بهره گیری از تلفن همراه گشتند و به سرعت تلفن‬ ‫ت قش��رهای مختلف مردم ازجمله‬ ‫همراه در دس�� ‬ ‫نوجوان��ان و جوان��ان قرار گرفت و همه قش��رهای‬ ‫جامع��ه حت��ی در س��طوح پایین تری��ن گروه های‬ ‫درامدی در جامعه از این ابزار ارتباطی بهره بردند‪.‬‬ ‫درحقیق��ت اس��تفاده از تلفن های هم��راه که به‬ ‫برکت توسعه زیرس��اخت های ارتباطی و مخابراتی‬ ‫در کشور به وجود امده بود‪ ،‬راهگشای روش نوینی‬ ‫در زندگی اجتماعی‪ -‬اقتصادی شد‪.‬‬ ‫در س��ال های نخس��تین بهره گی��ری از تلف��ن‬ ‫هم��راه‪ ،‬گروه های��ی از جامع��ه ان را ام��ری تفنن��ی‬ ‫می دانس��تند ام��ا بعده��ا در هم��ه فرازه��ای زندگی‬ ‫اقتص��ادی ‪ -‬اجتماعی رس��وخ یافت‪ ،‬ب��ه گونه ای که‬ ‫بخش��ی از اف��راد جامعه با اس��تفاده از تلف��ن همراه‬ ‫به کس��ب و کار مش��غول ش��دند‪ .‬با گذشت ‪ 20‬سال‬ ‫از بهره گی��ری از س��یمکارت‪ ،‬تلف��ن هم��راه در همه‬ ‫زمینه های اقتصادی و اجتماعی کش��ور رس��وخ یافته‬ ‫و در حقیق��ت دوران تازه ای نه تنها در تاریخ بش��ریت‬ ‫بلکه در جامعه ایرانی به وجود امده است‪ .‬عصر تازه ای‬ ‫که قدم نهادن به نوعی زندگی مدرن و توس��عه یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫گذر تلفن همراه در جهان‬ ‫راه می رویم و صحبت می کنیم و به این نمی اندیشیم که این امر معمول زندگی ما که در هر ساعت جاری است روزی ارزوی بشر محسوب‬ ‫می شد‪ .‬فکر سیار کردن تلفن از دهه ‪ 1960‬در کشورهای اسکاندیناوی به وجود امد و تا اواخر دهه ‪ 70‬میالدی این فکر از حالت ارزو برای‬ ‫انس��ان ها خارج و دس��ت یافتنی شد‪ .‬این فناوری در سال ‪ ۱۹۷۵‬میالدی از س��وی کشورهای اسکاندیناوی با سیستم انالوگ به بازار عرضه‬ ‫شد‪ .‬اولین شبکه تلفن همراه‬ ‫نیز از سوی همین کشورها راه اندازی شد‪ 37.‬سال قبل‪ ،‬کانادا اولین شبکه اطالعات عمومی را طراحی و راه اندازی کرد‪ .‬شبکه های عمومی‬ ‫اطالع رسانی جهانی با استفاده از کامپیوتر‪ ،‬ماهواره و گیرنده ها و فرستنده های ماکروویو به وجود امده است‪.‬‬ ‫در ‪ 31‬س��ال پیش‪ ،‬امریکا سیس��تم ‪ )NMT) Nordic Mobile Telephone‬را وارد بازار کرد‪ .‬ژاپن نیز سومین کشور در جهان بود‬ ‫که سیس��تم س��یار خود را با ویژگی های ‪ 2‬نوع اس��کاندیناوی و امریکایی به نام ‪ HCMS‬عرضه و سپس سیستم‪ NTT‬با قابلیت اتصال به‬ ‫شبکه را ایجاد کرد‪ .‬انگلستان ‪ 299‬سال قبل با عرضه سیستم ‪ TACS‬بود که به گروه دارندگان تلفن سیار پیوست و سپس ایرلند نیز این‬ ‫سیستم را پذیرفت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۸۶‬میالدی‪ ،‬ش��بکه جهانی اطالع رس��انی اینترنت‪ ،‬فراگیرترین شبکه اطالع رس��انی بین الملل‪ ،‬راه اندازی شد و در ‪ ،‬طرح باند‬ ‫باریک انتخاب شد و در همان تاریخ ‪ ۱۳‬کشور اروپایی یادداشت تفاهمی تحت عنوان (‪MOU MEMORANDUM OF UNDER‬‬ ‫‪ )STANIG‬امضا کردند‪ ،‬مبنی بر اینکه هر عضو متعهد شد تمام مشخصات ‪ GSM‬را رعایت کند‪ .‬همچنین با موافقت این ‪ ۱۳‬کشور‪ ،‬بازار‬ ‫بزرگی برای فعالیت های تجاری در این زمینه ایجاد ش��د‪ .‬نس��ل اول تلفن های همراه در س��ال ‪ ۱۹۷۹‬میالدی ‪ 35‬سال پیش برای استفاده‬ ‫تجاری در امریکا و ژاپن به کار گرفته ش��د‪ .‬این تلفن ها که از سیس��تم مخابرات سلولی استفاده می کردند‪ ،‬بعدها تکامل پیدا کردند که این‬ ‫تکامل منجر به پیدایش نسل دوم تلفن همراه و سیستم های دیجیتالی شد‪ .‬تکامل این سیستم نیز که امکان شنود در ان کمتر بود و افزایش‬ ‫تعداد مشترکان را به همراه داشت‪ ،‬باعث پدید امدن نسل سوم تلفن همراه شد‪ ،‬به طوری که ارتباطات سیار بین المللی ‪ ۲۰۰۰‬دیدگاه ‪ITU‬‬ ‫در مورد ارتباطات سیار در قرن بیست ویکم است‪.‬‬ ‫‪ 40‬س��ال پیش در روز س��وم اوریل ‪ ۱۴( ۱۹۷۳‬فروردین ‪ ،)۱۳۵۲‬مردی به نام مارتین کوپر در حالی که از خیابان رد می شد‪،‬‬ ‫دستگاه کوچکی را در دستش می فشرد که بعدها تاریخ بشریت را برای همیشه متحول کرد‪ .‬این دستگاه نخستین تلفن دستی‬ ‫جهان بود و اقای کوپر گروهی خبرنگار را برای تماشای «اولین تماس عمومی با تلفن همراه» دعوت کرده بود‪ .‬در ان زمان چنین‬ ‫س��بک هم بود‪25/4،‬‬ ‫ادعایی حتی برای نیویورکی ها هم عجیب و غریب می نمود‪ .‬تلفن جدید نه فقط بی س��یم‪ ،‬که کوچک و ُ‬ ‫سانتیمتر طولش بود و یک کیلو و ‪ ۱۳۴‬گرم وزنش‪.‬‬ ‫س��ایت «دیلی بیس��ت» در چهلمین س��الگرد این روز تاریخی می نویسد‪ :‬مارتین کوپر هم اکنون ‪ ۸۴‬س��ال دارد و کماکان در‬ ‫«دره س��یلیکون» (س��یلیکون ولی) قطب فناوری جهان‪ ،‬به کار مش��غول اس��ت‪ .‬این مخترع س��الخورده که در ابتدای کار خود‬ ‫به عنوان مهندس در اس��تخدام نیروی دریایی ایاالت متحده بود‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۹۵۲‬به ش��رکت‬ ‫موتوروال پیوست‪ .‬کار اقای کوپر در این شرکت نصب پخش رادیو روی خودروها و فعال‬ ‫کردن برروی نسخه اولیه پیجر مخصوص پزشکان بود‪ .‬با این همه مخترع تلفن همراه‬ ‫می گوید منبع الهام اصلی او سریال تخیلی «پیشتازان فضا» بوده که در ان شخصیت‬ ‫کاپیتان کِرک یک دس��تگاه ارتباطی دس��تی تاشو به رنگ طالیی داشت‬ ‫که اس��مش را «ارتباط دهنده» گذاش��ته بودند‪« :‬به گروه طراحان ‪2‬‬ ‫هفته ای وقت دادیم که تلفنی شبیه این دستگاه طراحی کنند‪ ،‬بعد‬ ‫از ان یک شب همه شان را به شام دعوت کردم و از انها خواستم‬ ‫به نوبت بلند ش��وند و طرحش��ان را ارائه کنند‪ .‬بعضی از این‬ ‫طرح ها فوق العاده بودند و چنان طراحی ای داشتند که حتی‬ ‫برای تلفن های همراه امروز هم مناسب بودند‪ .‬گوشی های‬ ‫کشویی‪ ،‬تاشو و دیگر طرح ها‪ ،‬کارشان عالی بود‪ .‬در ضمن‬ ‫یادتان باشد که منظور سال ‪ ۱۹۷۲‬است‪ .‬به هر حال‪ ،‬در‬ ‫نهای��ت یکی را انتخاب کرد؛ یکی که لزوما از بقیه بهتر‬ ‫نبود‪ ،‬ام��ا خب ان موقع ها هم هرچه چیزی پیچیده تر‬ ‫می شد احتمال زودتر خراب شدنش باالتر می رفت‪».‬‬ ‫سوداوری از هزینه های تماس‬ ‫سیمکارت های بی سیم‬ ‫فناوری س��یمکارت های بی س��یم که برمبنای استانداردهای جهانی‬ ‫ساخته شده است ش��امل ‪ 3‬ماژول اصلی سیمکارت ‪ ،‬بلوتوث و ‪NFC‬‬ ‫می ش��ود که مجموعه هر ‪ 3‬انها قابلیت های متفاوت��ی را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫ش��رکت مخابراتی ‪ NTT DoCoMo‬ژاپن اعالم کرد که نخس��تین‬ ‫س��یمکارت بی س��یم با قابلیت کنترل از راه دور در جهان را تولید کرد‬ ‫ت می تواند اطالعات را به صورت بی سیم‬ ‫و توضیح داد که این سیمکار ‬ ‫و بدون هرگونه ارتباط فیزیکی به دستگاه ثانوی انتقال دهد‪ .‬دستگاهی‬ ‫که شرکت ‪ NTT‬با این هدف ساخته است به اندازه یک کارت اعتباری جا می گیرد و پیش بینی شده که در نسل اتی فناوری های پوشیدنی‬ ‫مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬این فناوری ‪ Portable SIM‬نام دارد و زمانی که روی یک دستگاه الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬می تواند‬ ‫از طریق سیستم ارتباطی بلوتوث و بدون استفاده فیزیکی از سیمکارت دیگر‪ ،‬خدمات مورد نظر را روی دستگاه ثانوی انتقال دهد‪ .‬با استفاده‬ ‫از این قابلیت به عنوان مثال صاحبان گوشی های هوشمند می توانند فضای کاری خود را از سیستم شخصی به فضای اشتراکی در تبلت انتقال‬ ‫دهند یا در محیط مجزا قابلیت های کاری مورد نظر خود را در اختیار بگیرند‪ .‬این سیستم هوشمند همچنین ابزار امنیتی ویژه ای دارد که در‬ ‫هنگام بروز هرگونه مشکل برای بلوتوث‪ ،‬شماره تلفن کاربر را قفل می کند و هرگونه سوءاستفاده از ان را از بین می برد‪.‬‬ ‫سال های اولی که تلفن همراه وارد کشور شده بود به عنوان نمادی از ثروت محسوب می شد اما طی سال های اخیر این فرایند تغییر‬ ‫کرد‪ .‬در سال های گذشته قیمت سیمکارت های در بازار حدود ‪1‬میلیون تومان بود اما در این روزها می توان با میانگین ‪ 15‬هزار تومان‬ ‫هدیه در اختیار مشتریان خود قرار می دهند‪.‬‬ ‫دارای سیمکارت شد‪ .‬حتی شرکت های واگذارکننده‪ ،‬سیمکارت به صورت رایگان و‬ ‫هزینه های تماس است که با این حرکت‬ ‫می توان اس��تنباط کرد که علت پیش گرفتن این رویه س��وداوری بیش��تر از راه‬ ‫می توان با جذب مش��تریان بیشتر صاحب درامدهای نجومی شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت مخابرات ای��ران در مورد درامد مخابرات در س��ال ‪ 1392‬گفته بود‪:‬‬ ‫درامد شرکت مخابرات ایران در سال ‪ 92‬مبلغ ‪ 11‬هزار و ‪ 566‬میلیارد تومان‬ ‫بوده است که این رقم در سال ‪ 91‬حدود ‪ 9‬هزار و ‪ 700‬میلیارد تومان‬ ‫بود‪ .‬مظفر پوررنجبر ادامه داده بود‪ :‬مخابرات های استانی نیز از نظر‬ ‫درامد ‪ 12‬درصد رشد داشته اند و از رقم ‪3‬هزار میلیارد تومانی در‬ ‫س��ال ‪ 91‬به درامد ‪4‬هزار میلیارد تومانی در س��ال ‪ 92‬رسیده اند‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت ارتباطات س��یار نیز در س��ال ‪ 91‬حدود ‪ 6‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان درامد داش��ته که این رقم در س��ال ‪ 92‬به ‪ 8‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫نقطه چین‬ ‫شب و خاطره و بوسه ای بر‬ ‫ضریح دوست‬ ‫محمدعلی عرفی نژاد‪ :‬زمانی که دست به ضریح‬ ‫امام زدم‪ ،‬قلبم لرزید و اشک شوق بر صورتم باریدن‬ ‫گرفت‪ ،‬گریستم به خاطر همه انچه را که سال ها در‬ ‫ارزویش بودم‪.‬‬ ‫ضریح مقدس ام��ام برای من امنیت س��ازی فکر و‬ ‫ج��ان را م��ی اورد‪ ،‬ان هم نه مقابل دوربین و ش��هود‬ ‫معبر س��لطانی‪ ،‬ضریح دست ساز عاش��قان طهارت و‬ ‫پاکی‪ ،‬با دس��ت های وضوگرفته هنرمن��دان‪ ،‬تکه تکه‬ ‫ش��کل گرفته و بوس��ه من و ما و لمس زیبایی هایش‪،‬‬ ‫احت��رام به تقدس و پاکی فکر و اندیش��ه اس��ت‪ ،‬در‬ ‫حالی که بوس��ه بر دس��ت های انهایی که نمی دانی و‬ ‫نمی دانیم در خلوت شان چه می گذرد‪ ،‬حاصلش تنها‬ ‫دریافت یک مس��تمری حقیرانه است‪ .‬ندیده ای؟ به‬ ‫هنگام حرکت عاشقانه ضریح دست ساز‪ ،‬شهر به شهر‬ ‫و دشت به دشت عاشقان صاحبش چگونه بر واقعیت‬ ‫خاط��ره اش‪ ،‬اش��ک محب��ت می بارن��د! بی انکه نامی‬ ‫بنویس��ند و دوربینی بر چهره شان باشد‪ ...‬و من باز در‬ ‫سه شب قدر و بزرگداشت امام اول‪ ،‬همان علی موالی‬ ‫تنهایان و دلشکس��ته ها‪ ،‬از دوردور بر ضریح مقدس و‬ ‫پاکش بوس��ه می زنم و در سکوت اشک می ریزم‪ ،‬در‬ ‫س��کوت اتاقم روی فرش و بوریای مسجد محله ام و تا‬ ‫س��حرگاه صدایش می کنم‪ ،‬باشد که صدایم را بشنود‬ ‫و‪ ...‬وام دار حتی یک قطره از خون پاکش باشم‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫تشکیل هلدینگ‬ ‫کاشی و سرامیک تنها‬ ‫راهکار خروج از رکود‬ ‫بهنام عزیززاده‬ ‫مدیر اجرایی انجمن صنفی‬ ‫تولیدکنندگان کاشی‬ ‫تولید و صادرات کاش��ی و س��رامیک به دلیل رکود‬ ‫اقتصادی کش��ور همچنان در اغما به س��ر برده و این‬ ‫در حالی اس��ت که بازار داخل��ی این محصول با توجه‬ ‫به ظرفیت تولید و میزان تقاضا با مازاد عرضه دس��ت‬ ‫و پنج��ه نرم کرده و از س��وی دیگ��ر به دلیل محدود‬ ‫شدن صادرات کاشی و سرامیک کشور به چند کشور‬ ‫همس��ایه به ویژه ع��راق هر گونه تغیی��ری در وضعیت‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی این کش��ورها به معنای از دست‬ ‫رفت��ن ب��ازار صادراتی ای��ن محصوالت خواه��د بود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال ع��راق به عنوان مهم ترین بازار صادراتی‬ ‫کاشی و سرامیک هم اکنون در چنگال بحران سیاسی‬ ‫اس��یر بوده که این تح��والت بر بازار مص��رف ان نیز‬ ‫تاثیر گ��ذار خواهد بود‪ .‬حال اگر در تحوالت سیاس��ی‬ ‫این کش��ور بازار مصرف کاش��ی و سرامیک روی ورود‬ ‫محصوالت ایرانی بس��ته ش��ود کارخانه ه��ای ایرانی‬ ‫تا مرز ورشکس��تگی پیش خواهند رف��ت‪ .‬بنابراین به‬ ‫نظر می رسد برای جلوگیری از اسیب های این چنینی‬ ‫باید ب��ا ایجاد هلدینگ��ی متش��کل از تولیدکنندگان‬ ‫ب��زرگ داخل��ی و در قال��ب برند بزرگ ت��ر در تالش‬ ‫برای کش��ف بازارهای صادراتی جدید برامد‪ .‬در واقع‬ ‫کیفیت و قیمت مناس��ب تولیدات کاشی و سرامیک‬ ‫ایران به گونه ای اس��ت که می تواند در بازارهای جهانی‬ ‫به عنوان رقیبی سرس��خت برای ش��رکت های بزرگ و‬ ‫صاحب نام خارجی محسوب شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر نزدیک به ‪ 120‬ش��رکت تولیدکننده‬ ‫کاشی و س��رامیک خرد و کالن در کشور محصوالت‬ ‫خ��ود را تولید و به ص��ورت انفرادی ص��ادر می کنند‪.‬‬ ‫این فعالی��ت جداگانه انچنان که در خور و شایس��ته‬ ‫است‪ ،‬نتوانسته در ایجاد برند کاشی و سرامیک ایرانی‬ ‫موفق عمل کن��د که همین موض��وع عامل اصلی در‬ ‫اس��یب پذیری ش��رکت ها در مقاب��ل تح��والت بازار‬ ‫ش��ناخته ش��ده و راه های نف��وذ در بازارهای جدید را‬ ‫ناممکن ساخته است‪.‬‬ ‫ایجاد هلدینگ شرکت های کاشی و سرامیک منافع‬ ‫زیادی را برای تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت‪،‬‬ ‫به طوری که ق��درت چانه زن��ی صادرکنن��دگان را در‬ ‫بازارهای صادراتی افزایش داده و در کنار ان بازار های‬ ‫جدید نیز به صورت پیوس��ته به مش��تریان س��ابق ان‬ ‫اضافه می شوند‪ .‬البته به نظر می رسد تشکیل هلدینگ‬ ‫نیازمند برنامه ریزی و در گام نخس��ت فرهنگ س��ازی‬ ‫مناسب است تا شرکت های کاشی و سرامیک بتوانند‬ ‫با منافعی مش��ترک در بازارهای یکس��ان حضور پیدا‬ ‫کنند‪ .‬ضمن انکه همکاری تولیدکنندگان با تش��کیل‬ ‫جلس��ات مکرر و بررس��ی وضعیت بازارهای خارجی‬ ‫و تقس��یم بندی ب��ازار ب��ا توج��ه به ن��وع محصوالت‬ ‫محق��ق خواهد ش��د‪ .‬در حال حاض��ر انجمن صنفی‬ ‫تولیدکنندگان کاش��ی و سرامیک با تشکیل جلساتی‬ ‫با فع��االن این صنف گام نخس��ت تعامل ش��رکت ها‬ ‫ب��رای ایجاد هلدینگ های مش��ترک ک��ه تنها راهکار‬ ‫نج��ات صادرات به بازارهای محدود و متمرکز اس��ت‪،‬‬ ‫برداش��ته است‪ .‬این موضوع برای ش��رکت ها غیرقابل‬ ‫انکار اس��ت‪ ،‬زیرا زمانی که بازار داخلی کش��ش الزم‬ ‫برای عرضه محصوالت را ندارد‪ ،‬ش��رکت ها برای ادامه‬ ‫چرخ��ه اقتصادی ناچار به فروش و عرضه در بازارهای‬ ‫جهانی هستند‪ .‬همچنین باید توجه داشت که به دلیل‬ ‫نب��ود بازار هدف خارجی‪ ،‬م��ازاد تولید موجبات زیان‬ ‫ش��رکت ها را فراهم می اورد‪ ،‬همچون سال گذشته که‬ ‫‪20‬میلی��ون متر مربع مازاد تولید در صنعت کاش��ی و‬ ‫سرامیک داشتیم که تولید کنندگان مجبور به فروش‬ ‫محصوالت با قیمت کمتر شدند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شناسنامه‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫حس�ن فرازمند – گزارش‪ :‬در‬ ‫گس��تره وس��یع ای��ران زمی��ن‪،‬‬ ‫مع��ادن‪ ،‬مناب��ع زیرزمینی غنی‪،‬‬ ‫حکایت ثروت و سرشاری موادکانی را در این‬ ‫سرزمین کهن نشان می دهد‪.‬‬ ‫کائول��ن یک ن��وع عنصر معدنی اس��ت که‬ ‫ف��راورده اولیه س��اخت ظروفی اس��ت که به‬ ‫ن��ام ظروف چینی در دنیا مش��هور هس��تند‬ ‫ام��ا «کائولن» یا خ��اک س��فید کاربردهای‬ ‫گوناگون��ی دارد‪ .‬در زندگ��ی خصوص��ی و‬ ‫عمومی مان ب��ا عنصری به نام «کائولن» زیاد‬ ‫س��روکار نداریم‪ ،‬اما ب��ا کمی دقت در محیط‬ ‫اطراف خود‪ ،‬متوجه می شویم که در بسیاری‬ ‫از وسایل و تجهیزات اطرافمان‪« ،‬کائولن» به‬ ‫عنوان یک عنصر تاثیرگ��ذار نقش دارد مثل‬ ‫همین رنگ هایی ک��ه به در و دیوار ‪،‬میزهای‬ ‫کارزده ش��ده‪ .‬حتی در بسیاری از دارو هایی‬ ‫که برای درمان دردهایمان استفاده می کنیم‬ ‫«کائول��ن» نق��ش دارد ما به کائول��ن انقدر‬ ‫نیازمندی��م که به برخی میوه ها و تجهیزات و‬ ‫پوشاک‪ ،‬برای اشنایی با این عنصر معدنی –‬ ‫صنعتی این گزارش را بخوانید‪:‬‬ ‫‹ ‹تولیدکنندگان کائولن در ایران‬ ‫تنها کارخان��ه کانه ارائی کائول��ن در ایران‬ ‫متعلق به ش��رکت خاک چینی ایران اس��ت‪.‬‬ ‫این کارخانه در بخش زنوز از شهرستان مرند‬ ‫اذربایجان شرقی واقع است‪.‬‬ ‫این کارخان��ه می تواند ان��واع کائولن برای‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به ذخایر معدنی و صنایع وابسته به کائولن در ایران و جهان‬ ‫زندگی در کنار کائولن ها‬ ‫عملیات اس��تخراج در این مرحله و حمل به‬ ‫کارخانه در نیم��ه دوم ‪ 1369‬صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬ماش��ین االت نصب شده برای احداث‬ ‫کارخانه ‪ 1676‬تن وزن داشت که ‪ 1312‬تن‬ ‫ان س��اخت چکس��لواکی (‪ )PSP‬و ‪ 116‬تن‬ ‫ان س��اخت المان غربی و ‪ 248‬تن س��اخت‬ ‫داخل اس��ت‪ .‬برای کارخانه ‪ 3‬خط تولید در‬ ‫نظر گرفته شده اس��ت که عبارت از خطوط‬ ‫تنها کارخانه کانه ارائی کائولن در ایران متعلق به شرکت خاک‬ ‫چینی است‪ .‬ظرفیت تولید ان در سال ‪ 72‬برابر با ‪ 75‬هزار تن در‬ ‫سال بوده که از سال ‪ 74‬به بعد به ‪ 150‬هزار تن افزایش یافته است‬ ‫مصارف مختلف ب��ه طور عمده نظیر مصارف تر و خش��ک و درجه کاشی است‪ .‬خطوط تر‬ ‫پوشش��ی و پرکنن��ده و همچنی��ن ظ��روف وخش��ک هر ی��ک ‪ 2‬محصول تر و خش��ک‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫سرامیک و چینی را تولید کند‪.‬‬ ‫کارخانه کائولن شویی گناباد‬ ‫می��زان س��رمایه گذاری ای��ن کارخانه ‪12‬‬ ‫ب��رای شستش��وی کائولن گناباد ش��رکت‬ ‫میلی��ون دالر ب��وده ک��ه در س��ال ‪1364‬‬ ‫نخستین گشایش ان انجام گرفته است‪ .‬کل کائولینیت با شرکت المانی ‪ AKW‬قرارداد‬ ‫میزان س��رمایه گذاری (ریالی و ارزی) انجام س��اخت یک کارخانه کائولن شویی را منعقد‬ ‫ش��ده ‪ 120000‬میلیون ری��ال براورد و ذکر کرده اس��ت‪ .‬ظرفیت کارخانه برای محصول‬ ‫ش��ده و در بخش ریز تر در قس��مت عمده ای اصل و درجه یک ‪ 15000‬تن در سال است‬ ‫از ان وج��ود ن��دارد‪ .‬به همی��ن دلیل با یک کاغذ درنظر گرفته شده است‪ .‬کارخانه دارای‬ ‫جدایش فیزیکی در دانه بندی ان‪ ،‬کوارتز را از ‪ 2‬خط تر و خش��ک است‪ .‬محصوالت درجه‬ ‫کائولن جدا می کنند این مس��اله در خصوص دوم ای��ن کارخان��ه برای بدنه و بیس��کویت‬ ‫کائولن زنوز اذربایجان شرقی صادق نیست و کاش��ی و نیز کاست های نسوز مناسب است‪.‬‬ ‫ذرات کوارتز ت��ا دانه بندی های ریز حتی زیر کارخانه معدن فراور کارخانه کوچکی اس��ت‬ ‫‪ 20‬میکرون همراه کائولینیت یافت می شوند‪ .‬که در مش��هد ب��ه فراوری کائولن مش��غول‬ ‫براس��اس مطالعاتی ک��ه روی کائولن زنوز می باشد که در س��ال ‪ 1371‬راه اندازی شده‬ ‫انجام شده‪ ،‬مشخص شده که امکان کوارتز که است‪ .‬ظرفیت اسمی ان ‪ 20000‬تن در سال‬ ‫به علت خاصیت س��ایندگی سبب محدودیت است که فعال میزان تولید ان ‪ 10000‬تن در‬ ‫مصرف ان در صنایع کاغذس��ازی می شود از سال می باشد و محصول تولیدی خود را اب‬ ‫اختالط با کائولن شرکت ‪ WBB‬برای لعاب‬ ‫طریق فلوکوالسیون انتخابی وجود دارد‪.‬‬ ‫به فروش می رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹کارخانه کائولن شویی زنوز‬ ‫عملی��ات اکتش��افی مع��دن زن��وز که در ‹ ‹ترکیبات کائولن‬ ‫به گفته کارشناس��ان؛ کائولن یک اصطالح‬ ‫ش��هریور ماه س��ال ‪ 1364‬اغاز شده بود در‬ ‫خردادماه س��ال ‪ 1364‬با ‪ 1606‬متر حفاری اقتصادی اس��ت که برای کانس��ارهای رسی‬ ‫اکتش��افی به کار خ��ود خاتمه داد‪ .‬ش��روع تقریبا س��فید به کار می رود‪ .‬این کانس��ارها‬ ‫اغلب ش��امل م��واد کان��ی «کائولینیت» یا‬ ‫فراورده های به دس��ت امده از ان هس��تند‪.‬‬ ‫در گذش��ته اصطالح خ��اک چینی به عنوان‬ ‫مترادف کائولن اس��تفاده می شد‪ .‬نام کائولن‬ ‫از کلم��ه کائولین��گ چینی ب��ه معنای تپه‬ ‫س��فید مشتق ش��ده اس��ت که از ان خاک‬ ‫کائولن اس��تخراج می ش��د‪ .‬کائولن یا خاک‬ ‫چین��ی به رنگ س��فید بیش��ترین کاربرد را‬ ‫در تولی��د چین��ی و س��رامیک دارد‪ .‬امریکا‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬جمهوری چک و برزیل بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنن��دگان کائول��ن هس��تند‪ .‬س��نگ‬ ‫کائول��ن ب��ه ‪ 2‬گ��روه پیون��د نرم و س��خت‬ ‫طبقه بن��دی می ش��ود‪ .‬یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫خصوصی��ات صنعت��ی کائول��ن ماهی��ت‬ ‫ش��یمیایی خنثی ان است‪ .‬کائولن با شرایط‬ ‫ش��یمیایی صنعتی و در مح��دوده ‪ PH‬بین‬ ‫‪ 3‬تا ‪ ،9‬پایدار اس��ت‪ .‬بنابرای��ن می تواند به‬ ‫راحتی به عنوان رنگدانه‪ ،‬پوشش و پرکننده‬ ‫با س��ایر ترکیبات اس��تفاده ش��ود‪ .‬از جمله‬ ‫خصوصیات اقتصادی مهم کائولن اندازه ریز‬ ‫ذرات ان اس��ت‪ .‬کائولن اغلب در فرایند های‬ ‫صنعتی به عن��وان «سوسپانس��یون پلیمر»‬ ‫مایع یا اب به کار می رود‪.‬‬ ‫مرغوب ترین کائولن ها تا حدود ‪ 20‬درصد‬ ‫ناخالصی را دارا هستند که برای کاهش این‬ ‫ناخالصی ها به طرق مختلف فراوری می شوند‬ ‫و در هر روش نوعی خاص از این ماده حاصل‬ ‫شده و هر کدام مصرف ویژه خود را دارد که‬ ‫عالوه بر صف��ات خاص ژنتیکی‪ ،‬نوع فراوری‬ ‫نیز محصول را از یکدیگر متمایز می کند‪.‬‬ ‫‪ 230‬میلیون تن تخمین زده ش��ده اس��ت و‬ ‫در سنگ های اذرین اس��یدی از پرکامبرین‬ ‫تا میوس��ن در اس��تان های فارس‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬زنجان‪ ،‬خراسان‪ ،‬مرکزی‪ ،‬قزوین‬ ‫و تهران پراکنده شده اند‪ .‬مصرف عمده ایران‬ ‫در اجر های شاموتی‪ ،‬پوشش داخلی کوره ها‪،‬‬ ‫دیگ های گرمایی و کاشی است‪ .‬نقشه های‬ ‫ذخایر معدنی نش��ان می دهد که کانسارهای‬ ‫کائول��ن و رس های کائولن��ی در ‪ 4‬گروه زیر‬ ‫براس��اس موقعیت جغرافیایی تقس��یم بندی‬ ‫می ش��ود که شامل ذخایر رس های کائولینی‬ ‫در بخش های مرکزی ایران و ذخایر رس های‬ ‫کائولینی در بخش های خاور ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹کائولن چگونه فراوری می شود؟‬ ‫کائول��ن ابت��دا به صورت خش��ک فراوری‬ ‫می شود که ش��امل خردکردن‪ ،‬خشک کردن‬ ‫و نرم کردن اس��ت که محص��ول ان کائولنی‬ ‫اس��ت که در س��رامیک‪ ،‬رنگ و الستیک به‬ ‫کار م��ی رود ف��راوری تر یا شستش��و با اب‬ ‫کانی ه��ای غیرکائولن را از مایع رس��دار جدا‬ ‫می کند کاربرد کائولن در صنایع‬ ‫بیش��ترین مصارف کائولن در پ��ر کننده‪،‬‬ ‫پوش��ش دهن��ده با ج�لای خاص و س��فید‬ ‫و تهیه کودهای شیمیایی است‪.‬‬ ‫مصرف در صنایع داروسازی‪:‬‬ ‫کائول��ن در صنع��ت داروس��ازی با ترکیب‬ ‫سیلیکات الومینیوم ابدار شناخته شده است‪.‬‬ ‫این کانی در تهیه داروهای ضداسهال کاربرد‬ ‫دارد که این داروها هر ‪ 4‬ساعت یک بار و به‬ ‫مقدار ‪ 2‬تا ‪ 6‬گرم مصرف می ش��ود‪ .‬از کائولن‬ ‫ب��رای تهی��ه پمادهای مس��کن درد‪ ،‬کاهش‬ ‫دردهای التهابی و معالجه بیماری های معده‬ ‫و روده استفاده می شود‪.‬‬ ‫بیش��ترین میزان رش��د مصرف کائولن در‬ ‫صنع��ت رنگ س��ازی در کش��ورهای ایاالت‬ ‫متح��ده امری��کا و اروپ��ا بوده ک��ه حدود ‪2‬‬ ‫درصد در س��ال براورد ش��ده اس��ت‪ .‬پیش‬ ‫بینی می ش��ود که به طور کل��ی و در اینده‬ ‫نزدیک میزان رش��د مص��رف کائولن در این‬ ‫صنعت‪ ،‬ی��ک درصد باش��د‪ .‬البته در صورت‬ ‫وجود رش��د اقتصادی در کشورهای اسیایی‬ ‫همچون گذش��ته‪ ،‬این رش��د به ‪ 1/5‬درصد‬ ‫خواه��د رس��ید‪ .‬مصرف کائول��ن در صنایع‬ ‫رنگ س��ازی در ایاالت متحده امریکا از ‪228‬‬ ‫هزار تن در س��ال ‪ 1991‬ب��ه ‪ 329‬هزار تن‬ ‫در س��ال ‪ 1997‬رس��ید و در سال ‪ 1998‬به‬ ‫‪ 268‬ه��زار تن کاهش یاف��ت‪ .‬از انجایی که‬ ‫تولی��د رنگ در ایاالت متح��ده امریکا حدود‬ ‫‪ 30‬درصد از کل تولید جهانی است‪ ،‬بنابراین‬ ‫مص��رف کائول��ن در صنایع رنگ س��ازی در‬ ‫جهان در س��ال ‪ 1998‬معادل ‪ 840‬هزار تن‬ ‫براورد ش��ده اس��ت‪ .‬اصوال کائولن به عنوان‬ ‫یک بس��ط دهنده و ماده اصلی رنگ س��فید‬ ‫به صورت جایگزین اکسید تیتانیوم در تولید‬ ‫رنگ مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫کائولن کلسینه شده اصلی ترین کائولن به‬ ‫کار برده ش��ده در صنایع رنگ سازی است‪.‬‬ ‫روش��ن بودن رنگ ضم��ن ناش��فاف بودن‪،‬‬ ‫از خصوصی��ات کائول��ن مصرف��ی در صنایع‬ ‫رنگ سازی است و مشابهت خاصی با کائولن‬ ‫مصرف��ی درصنایع کاغذ دارد‪ .‬س��طوح صاف‬ ‫کائولینیت‪ ،‬به ویژه در صنایع رنگ س��ازی با‬ ‫ارایشی خاص بر روی یکدیگر قرار گرفته که‬ ‫موجب استقامت ورقه رنگ می شود و به ان‬ ‫عمر طوالنی می دهد‪ .‬بزرگ ترین تقاضا برای‬ ‫کائولن در صنعت رنگ و س��اخت رنگ های‬ ‫ایران بین کشورهای جهان با دارا بودن ذخیره ای حدود ‪ 40‬میلیون‬ ‫تن‪ ،‬کمتر از ‪ 1‬درصد از کل ذخایر کائولن جهان را به خود اختصاص‬ ‫داده که مقدار ان حدود ‪ 20‬میلیارد تن در جهان تخمین زده شده است‬ ‫‹ ‹معدن های مهم کائولن‬ ‫رس ه��ای کائولن��ی در بخش های ش��مال‬ ‫و ش��مال باخت��ر ایران و ذخای��ر کائولنی در‬ ‫بخش ه��ای جنوب و جن��وب باخت��ر ایران‬ ‫شناخته شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخایر کائولن‬ ‫ذخی��ره کائول��ن دارای گس��تردگی الزم‬ ‫ب��رای تامین نیازهای این م��اده معدنی طی‬ ‫سال ها اینده اس��ت که مقدار ان حدود ‪20‬‬ ‫میلیارد تن در جهان تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫ذخایر کمربند جورجی��ا‪ ،‬کارولینای جنوبی‬ ‫در ایاالت متحده امریکا بین ‪ 5‬تا ‪10‬میلیارد‬ ‫تن براورد شده است‪ .‬کشورهای هندوستان‪،‬‬ ‫برزی��ل‪ ،‬چی��ن‪ ،‬انگلس��تان و اوکراین دارای‬ ‫ذخایر عظیم کائولن هستند‪.‬‬ ‫ای��ران بین کش��ورهای جهان ب��ا دارا بون‬ ‫ذخی��ره ای ‪ 1‬حدود ‪ 40‬میلی��ون تن‪ ،‬کمتر‬ ‫از ‪ 1‬درص��د از کل ذخای��ر کائولن جهان را‬ ‫به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫ذخایر احتمال��ی کائولن در کش��ور بیش از‬ ‫کننده‪ ،‬منبسط کننده‪ ،‬ایجاد کننده مقاومت‬ ‫در مقابل سایش‪ ،‬رقیق کننده‪ ،‬سخت کننده‬ ‫در صنای��ع پتروش��یمی‪ ،‬نرم کننده س��طح‬ ‫و ب��ه عن��وان کاتالیزور در صنای��ع مختلف‪،‬‬ ‫کاغذسازی‪ ،‬س��رامیک‪ ،‬مرکب و رنگ سازی‪،‬‬ ‫دیرگ��داز‪ ،‬پالس��تیک‪ ،‬الس��تیک‪ ،‬داروی��ی‪،‬‬ ‫فایبرگالس‪ ،‬صنایع نسوز‪ ،‬مصالح ساختمانی‪،‬‬ ‫حش��ره کش‪ ،‬جذب کننده‪ ،‬مواد پاک کننده‪،‬‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬تهیه داروها‪ ،‬صنایع کش��اورزی‬ ‫مات داخلی ساختمان است‪.‬‬ ‫اداره اس��تانداردهای ایاالت متحده امریکا‬ ‫توصیه کرده است که برای رنگ های خانگی‬ ‫حداقل ‪ 20‬درصد نس��بت از کائولن استفاده‬ ‫شود و معموال تا ‪ 10‬درصد وزنی به رنگ های‬ ‫براق می توان کائولن اضافه کرد‪ .‬کائولنی که‬ ‫در رنگ س��ازی مصرف شود باید از نظر رنگ‬ ‫روش��ن و از حداقل ناخالصی برخوردار باشد‬ ‫و ضریب تعلیق باالیی در اب داش��ته باشد‪..‬‬ ‫اجرهای باستانی‪ ،‬اجرهای صنعتی‬ ‫گروه گزارش‪:‬کمتر کس��ی را می ت��وان دید که از بوی خش��ت در کوچه های‬ ‫باران خورده در محله های قدیمی به وجد نیاید‪.‬‬ ‫م��ا همه به نوعی هن��وز خاطره هایی زیب��ا از اجرفرش ه��ای حیاط هایمان در‬ ‫بعدازظهرهای تابستان و ابپاشی انها داریم‪ ،‬دور هم می نشستیم تا چای عصرانه را‬ ‫همراه بوی اجرهای خیس شده بنوشیم‪ .‬اجرهایی که بوی انها هنوز در نفس های‬ ‫بسیاری از ما حضور دارد‪.‬‬ ‫در این گزارش ش��ما را با گوشه هایی از س��نت و صنعت اجر در ایران و جهان‬ ‫اشنا می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرهای َقجری‬ ‫زمانی که میرزاتقی خان امیرکبیر س��ر کار امد‪ ،‬وزن مشخص و منطقی و قابل‬ ‫قبول��ی برای اجرهای مصرفی در حوزه س��اختمان مش��خص ش��د و پیش از او‬ ‫اجرهایی که در ساخت بنای دارالخالفه تهران به کار برده می شد هر کدام نیم من‬ ‫تا س��ه چارک وزن داش��ت‪ ،‬اما امیرکبیر در پی گوش دادن به اعتراض های مردم‬ ‫تالش کرد که وزن قابل قبولی و اس��تانداردی را برای اجرهای ساختمانی تعیین‬ ‫کند‪.‬روزنامه «وقایع اتفاقیه» در ش��ماره ‪ 20‬مورخ نوزدهم شعبان ‪ 1267‬هجری‪ -‬‬ ‫قمری نوش��ته است‪ :‬سابقا که اجر به جهت بنایی عمارت دارالخالفه معمول بود‪،‬‬ ‫عددی نیم من تا س��ه چارک داش��ت‪ ،‬کارگزاران دولت ِعل ِیه‪ ،‬محض رعایت عموم‬ ‫خل��ق‪ ،‬وزن معین��ی به جهت اجر قرار دادند که ب��ا ان وزن از کوره های اجرپزی‬ ‫بیرون اورده و به مردم فروخته می شد و در این باب‪ ،‬به صالحدید «عالی جاهان»‬ ‫کالنتر و معمارباش��ی و ملک التجار‪ ،‬از کوره پزخانه های مربوطه التزام گرفته ش��د‬ ‫که اجر را از این قرار بفروش��ند و تفاوت وزن را بر قیمت بیفزایند و بنایی امسال‬ ‫به طور کلی از اجر جدید است‪:‬‬ ‫«اجر قالب شاهی تراش‪ ،1‬عددی یک من و ‪ 20‬سیر‪ ،‬اجر نظامی به جهت فرش‬ ‫ک��ردن (معابر و حیاط) ‪ 1‬عدد ‪6‬من‪ ،‬اج��ر نظامی به جهت دندانه (روی دیوارها)‬ ‫‪ 1‬ع��دد ‪5‬من‪».‬بنا به اخرین اس��تانداردهای ایران ک��ه در تاریخ ‪7‬خرداد در مورد‬ ‫اجرهای ُرسی تدوین شد‪ ،‬اجرها به ‪ 2‬گروه دستی و ماشینی تقسیم بندی شدند‪،‬‬ ‫اجر دستی به ‪ 2‬نوع فشاری و قزاقی و اخر ماشینی به «اجر توپر» سوراخ دار (یا‬ ‫لجنی) گروه بندی و مقرر شد که میزان جذب اب اجرها مطابق استاندارد ایران در‬ ‫اجرهای ماشینی ‪ 16‬درصد و حداقل برای هر ‪ 2‬نوع اجر ‪ 8‬درصد باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اجر در مسیر تاریخ‬ ‫مدارک و ش��واهد نشانگر ان اس��ت که اجر ماندنی ترین و بادوام ترین عنصری‬ ‫معدنی‪ -‬صنعتی اس��ت که به وس��یله بش��ر ساخته شده اس��ت و از موادی چون‬ ‫گرانیت‪ ،‬سنگ اهن و حتی اهن هم بیشتر عمر می کند‪.‬‬ ‫اسناد تاریخی نیز حکایت از ان دارند که بابلی ها و مصری ها حداقل ‪3000‬سال‬ ‫قبل از میالد مسیح اجر می ساختند و در بناهای ساختمانی خود به کار می بردند‬ ‫و برخی از حفاری های توسط باستان شناسان نشان می دهد که بابلی ها قبل از این‬ ‫تاریخ هم از اجر خام استفاده می کردند و در ان روزگار از خاک رس برای درست‬ ‫کردن اجر اس��تفاده می ش��د و هیچ نوع وسایل یا ماشین االتی برای ساختن اجر‬ ‫اختراع نش��ده بود‪ ،‬انها ابتدا س��نگ رس را خرد کرده و با اب مخلوط می کردند‬ ‫بعد چند نفر کارگر با پای برهنه از این مخلوط گِل به دست می اوردند و مقداری‬ ‫هم کاه و علف به ان اضافه می کردند س��پس این مخلوط را به صورت قالب های‬ ‫مختلفی دراورده و در افتاب می چیدند تا خشک شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روش درست کردن اجر‬ ‫با گذش��ت زمان‪ ،‬روش درس��ت کردن اجر ابداع ش��د‪ .‬عده ای کشف‬ ‫کردند که پختن اجر در کوره باعث می ش��ود که اجر در مقابل رطوبت‬ ‫حتی مقاوم تر و سخت تر هم بشود و دوام بیشتری پیدا کند و بعد از ان‬ ‫کم کم کاه هم در س��اختن اجر به کار برده ش��د‪ .‬البته این نوع اجرهای‬ ‫خام (که در حرارت افتاب خش��ک می ش��وند) به درد کش��ورهایی مثل‬ ‫انگلستان که دارای اب و هوای مرطوب است‪ ،‬نمی خورند ولی در عوض‬ ‫در کش��ورهای خاورمیانه اتفاقا بس��یاری هم عمر می کنند‪ ،‬به طوری که‬ ‫هن��وز برخ��ی از اجرهای��ی که در باب��ل قدیم به کار می رفته به چش��م‬ ‫می خورد و به این دلیل اس��ت که می گویند اجر از قدیمی ترین مصالح‬ ‫ساختمانی است که بنا بر عقیده بسیاری از کارشناسان‪ ،‬سابقه ان به ‪10‬‬ ‫هزار سال پیش می رسد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫اینـه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ 3‬تصور غلط در مورد روابط عمومی‬ ‫دستفروشی معضل نیست‪ ،‬نیاز جامعه است‬ ‫خانه هایی بدون مد ایرانی‬ ‫‪15‬‬ ‫تبلیغات؛ ‪99‬دالری که دود‬ ‫می شود و به هوا می رود‬ ‫نقل قولی در ایران دهان به دهان می ش��ود که اگر‬ ‫‪ 100‬دالر خرج تولی��د می کنید ‪ 99‬دالر ان را خرج‬ ‫تبلیغات کنید ‪ .‬نمی دانم این نقل قول درست است یا‬ ‫نه ‪ ،‬ولی می دان��م در جهان امروز بدون تبلیغات هیچ‬ ‫کاالی��ی نمی تواند رونقی را که امروز در جهان دارد به‬ ‫دست بیاورد ‪ .‬شاید شما بپندارید که با صدها میلیارد‬ ‫دالری که صرف تبلیغ کاالها می کنیم می توانس��تیم‬ ‫بس��یاری از گرفتاری های بش��ر را ح��ل کنیم که در‬ ‫ حال حاضر این مبلغ تلف می ش��ود بدون انکه ارزش‬ ‫افزوده ای برای جامعه بش��ری در پی داشته باشد ‪ .‬اما‬ ‫ف��ارغ از انتقاد همه می دانیم ای��ن ابداع همه زندگی‬ ‫ما را در بر گرفته اس��ت و دیگ��ر تا مدت ها نخواهیم‬ ‫توانست از منطق ان بگریزیم ‪ ،‬پس الاقل ناچاریم ان‬ ‫را حرفه ای تر و کارامدتر اجرا کنیم‪.‬‬ ‫جایی از ق��ول جان کاپلو در کت��اب ادبیات تبلیغ‬ ‫امده اس��ت ‪ :‬اگر شما با س��راغاز خوبی تبلیغ خود را‬ ‫ش��روع کنید ‪ ،‬باید به نتیجه مثبت ان اعتماد داشته‬ ‫باش��ید ‪ ،‬زی��را بزرگترین نویس��ندگان تبلیغات نیز با‬ ‫استفاده از س��ر اغازی محقر‪ ،‬قادر به نجات تبلیغات‬ ‫خود از ورطه ناب��ودی نخواهند بود‪ .‬این گفته نتیجه‬ ‫تبلیغ��ات را معی��ار ارزیاب��ی ش��یوه های اجرایی ان‬ ‫می داند ‪ ،‬فروش��نده ای که در کار خرید و فروش لوازم‬ ‫الکترونیک��ی اس��ت در این مورد به م��ا می گوید ‪ :‬ما‬ ‫سال گذش��ته دوران تورم تازنده را تجربه می کردیم‬ ‫و بیش��تر از انک��ه خواهان فروش کاال باش��یم بر ان‬ ‫بودیم که کاالهای خود را انبار کنیم ولی نمایندگانی‬ ‫چند تعریف‬ ‫‹ ‹ تولید برای بازار‬ ‫تولی��د خانگی ب��رای مصرف ش��خصی عمری به‬ ‫درازای عمر بش��ر دارد ‪ ،‬اما وقتی جهان شکل کنونی‬ ‫خ��ود را گرفت که تولید برای ان دیگری در دس��تور‬ ‫کار تولیدکنندگان قرار گرفت ‪ ،‬بازارهای محلی شکل‬ ‫گرفتند و معاوضه کاال با کاال شکل گرفت و به تدریج‬ ‫میزان تولید بیشتر از مصرف محلی شد و تاجرانی پیدا‬ ‫ش��دند که برای ثروتمند ش��دن دل به دریا زدند و از‬ ‫دریاها ‪ ،‬کویرها و کوهس��تان های صعب عبور کردند و‬ ‫به خرید و فروش پرداختند‪ .‬خطر رودررویی با راهزنان‬ ‫را به جان خریدند و اگر این گروه نبود شاید جنگ ها‬ ‫شکل نمی گرفت و کشتیرانی رونق امروز را نمی یافت‪.‬‬ ‫قطار ‪ ،‬خودرو و هواپیما اختراع نمی شدند‪ .‬تجارت روح‬ ‫پنهان صنعتی شدن است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار‬ ‫بازار یک سیستم باز ‪ ،‬منعطف و متکی بر خریدار‬ ‫اس��ت که هدف نهای��ی ان می��دان دادن به داد و‬ ‫س��تد مبتنی بر سود اوری است و می کوشند برای‬ ‫دستیابی به سود رضایت مخاطب را بر انگیزند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاریابی‬ ‫تولی��د کاال همیش��ه در براب��ر نیازهای بش��ری‬ ‫س��رعت کمتری داش��ته و ام��ا انها ک��ه می توانند‬ ‫همین کاالهای محدود را بخرند بس��یار محدودند‬ ‫و به همین دلیل همیش��ه برای دستیابی به همین‬ ‫عده محدود‪ ،‬ج��دال تجاری مهمی در می گیرد که‬ ‫به تدریج این جدال ش��کل خشن و ویرانگر خود را‬ ‫از دس��ت داد و به شکل رقابت ظریف درامد که به‬ ‫سالح تبلیغات مجهز شده است‬ ‫‹ ‹بازاریابی‬ ‫بازاریابی یک علم پیچیده و چند وجهی اس��ت و‬ ‫ام��روز خود را با فناوری بس��یار مدرن مجهز کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬امروز همه کمپانی های بزرگ به فتح بازارها‬ ‫می اندیش��ند ‪ ،‬نواوری ه��ا دیگر به نیازه��ای واقعی‬ ‫فرصت نمی دهد بلکه دست به سلیقه سازی می زنند‬ ‫و ذهن را ش��کل می دهند و ان را به تسخیر خود در‬ ‫می اورند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت بازاریابی‬ ‫صاحب نظران مدیریت بازاریابی را اقدامی اگاهانه‬ ‫ب��رای برانگیختن بازار برای خرید کاالی مش��خص‬ ‫می دانند و این مدیریت از لحظه تولید کاال ش��روع‬ ‫و تا لحظ��ه فروش ان ادامه می یابد‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫این پیش فرض را دارند که مصرف کنندگان همیشه‬ ‫کاالی��ی را می خرند ک��ه در دسترس ش��ان بوده و‬ ‫قدرت مالی خرید ان را داشته باشند‪ .‬بنابراین باید‬ ‫کاالیی را تولید کرد که هم ارزان باشد و هم امکان‬ ‫توزیع در بازارهای گس��ترده تری را داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان می دانند که مصرف کنندگان همیشه‬ ‫محصوالتی را در کان��ون رغبت خود قرار می دهند‬ ‫که بهترین کیفیت‪ ،‬کارکرد و شکل را دارند‪.‬‬ ‫در مرحله اول با استفاده از ابزار ‪Google Adwords‬‬ ‫می توانید مجموعه کلمات کلیدی مرتبط با کسب وکارتان‬ ‫را شناس��ایی کنید‪ .‬به محض اینکه داده ها وارد می شوند‪،‬‬ ‫معامالت و تبلیغات را خالصه سازی و بهینه سازی کنید تا‬ ‫کلمات کلیدی با حجم جس��ت وجوی باال و پایین‪ ،‬تعداد‬ ‫کلیک ها و تبدیل ه��ا را پیدا کنید‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تصور‬ ‫کنید یک گل فروش��ی اینترنتی داری��د‪ .‬از انجا که کلمه‬ ‫«گل» ش��انس کمی ب��رای پیدا کردن این س��ایت دارد‪،‬‬ ‫عبارت «گل فروش��ی نرگس تهران» بر اس��اس داده های‬ ‫جمعیت کنونی جهان‬ ‫‪7.252.761.066‬‬ ‫متولدین امسال‬ ‫‪84.347.559‬‬ ‫متولدین امروز‬ ‫‪185.767‬‬ ‫گو میر امسال‬ ‫مر ‬ ‫‪34.802.815‬‬ ‫گو میر امروز‬ ‫مر ‬ ‫‪76.650‬‬ ‫رشد جمعیت در سال جاری‬ ‫‪49.544.744‬‬ ‫حکومت و اقتصاد‬ ‫کشورهای جهان برای امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪5.134.254.778 $‬‬ ‫هزینه های اموزش توسط کشورهای‬ ‫جهان برای امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪4.545.818.543 $‬‬ ‫هزینه های نظامی توسط کشورهای‬ ‫جهان برای امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪2.338.746.685 $‬‬ ‫تولید امسال خودرو‬ ‫‪41.097.552‬‬ ‫تولید امسال دوچرخه‬ ‫‪84.722.565‬‬ ‫رایانه های فروخته شده در این سال‬ ‫‪213.919.644‬‬ ‫جامعه و رسانه‬ ‫کتاب های جدید منتشر شده‬ ‫امسال‬ ‫‪1.511.760‬‬ ‫روزنامه های منتشر شده امروز‬ ‫‪244.840.358‬‬ ‫گیرنده های تلویزیون فروخته‬ ‫شده امروز‬ ‫‪319.971‬‬ ‫تلفن های همراه فروخته شده‬ ‫امسال‬ ‫‪2.491.676‬‬ ‫هزینه صرف شده برای بازی های‬ ‫رایانه ای برای امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪90.645.351 $‬‬ ‫کاربران اینترنت در جهان‬ ‫‪2.949.247.862‬‬ ‫تعداد نامه الکترونیکی ارسال‬ ‫شده امروز‬ ‫‪101.858.778.299‬‬ ‫مطالب افزوده شده به وبالگ ها‬ ‫‪1.737.692‬‬ ‫برای امروز‬ ‫تویت امروز‬ ‫دی��داری و مکتوب میزان تاثیر تبلیغاتی به ش��دت‬ ‫افت کرده اس��ت‪ .‬ش��ما در سال هایی ش��اهد بودید‬ ‫فیلم هایی که راهی به تبلیغات روزنامه ها و تلویزیون‬ ‫ب��از می کردن��د از فروش خوب��ی بهره می بردند ‪ ،‬ولی‬ ‫امروز تهیه کنندگان ترجی��ح می دهند پول خود را‬ ‫با این تبلیغات به هدر ندهند ‪ ،‬مدتی هم بیلبوردهای‬ ‫شهری و استفاده از فضاهای تبلیغاتی مترو و اتوبوس‬ ‫ها تاثیر گذار بودند ولی امروز به خاطر بی س��لیقگی‬ ‫و انحصارگرایی این امکانات هم تاثیرگذاری ش��ان را‬ ‫از دست دادند‪.‬‬ ‫‪ 4‬مرحله برای اجرای درست بازاریابی دیجیتال‬ ‫‹ ‹ مرحله ‪ :1‬ش�بکه گس�ترده ای در جس�ت وجوی‬ ‫پولی ایجاد کنید‬ ‫جمعیت جهان‬ ‫هزینه های بهداشت و درمان توسط‬ ‫که برای ما کاال تهیه می کردند و نمی دانستند‬ ‫ایا قادر به ادامه کارشان هستند یا نه ‪ ،‬همچنان‬ ‫کم‬ ‫بر ادامه تبلیغات ش��ان ادامه می دادند و وقتی با‬ ‫پرسش و تردید ما روبه رو می شدند خیلی راحت‬ ‫می گفتند ما برای پرستیژمان این کار را می کنیم‬ ‫و بعضی از روابط دوس��تانه هم در این داد و س��تد‬ ‫تبلیغاتی بی تاثیر نبود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می ده��د االن ه��م ک��ه دوران رکود را‬ ‫می گذرانیم و س��طح فروش فروکش کرده اس��ت باز کا ر‬ ‫به همان تبلیغات تکراری و کلیشه ای ادامه می دهیم کنند‬ ‫به‬ ‫و کوچک تری��ن ابداع و نواوری در این تبلیغات دیده و‬ ‫نمی ش��ود ‪ .‬فکر می کنم در جامعه م��ا بین فروش و این دلیل در سال های‬ ‫تبلیغات هن��وز رابطه معناداری وج��ود ندارد‪ .‬حتی اخیر تبلیغات بیشتر کلیشه ای و‬ ‫بانک ه��ا و بنگاه ه��ای دولت��ی ب��رای هم��راه کردن نخ نما ش��ده اند و کوچکترین‬ ‫رس��انه های بزرگ مثل تلویزیون و مطبوعات اگهی جاذب��ه ای ب��رای مخاطب��ان‬ ‫می دهند ؛ یک نوع داد و س��تد سیاس��ی ‪ .‬وقتی برای ندارند ‪ .‬یک کارش��ناس تبلیغات‬ ‫خرید خودرو صف بس��ته می شود و مردم نمی توانند که نمی خواس��ت خود را معرف��ی کند گفت اگر به ‪4‬‬ ‫خودرویی را که می خواهند‪ ،‬بخرند تبلیغ این خودرو دهه اخیر نگاهی بیندازیم درمی یابیم تعداد تبلیغات‬ ‫به جای انکه سودی برای کسی داشته باشد یک نوع موفق از تعداد انگشتان ‪ 2‬دست کمتر است‪ .‬من تنها‬ ‫ی��ادم می ای��د تلویزیون بلر تبلیغاتی را داش��ت که با‬ ‫تحقیر خریدار محسوب می شود‪.‬‬ ‫وقتی تبلیغ��ات رابطه معناداری ب��ا تجارت واقعی ارزش های امروز جامعه همخوانی ندارد ولی در روزگار‬ ‫نداش��ته باشد س��خن گفتن از ش��یوه های مناسب خود بسیار موفق عمل کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما یادمان می اید در س��الهای گذش��ته‬ ‫تبلیغاتی چه معنایی دارد ؟ از سوی دیگر وقتی فضای‬ ‫تبلیغات انحصاری اس��ت و نیروه��ای خالق و نوجو تبلیغ الس��تیک دنا ب��ا یک ترفن��د مخالفت خوانی‬ ‫راهی برای ورود به این بازار سود ندارند انحصارگران توانس��ت در ذهن مخاطب تاثیر بگذارد و به فروش‬ ‫ترجیح می دهند با نیروهای غیرحرفه ای و با دستمزد خوبی دس��ت یاب��د ‪ ،‬اما ام��روز با افول رس��انه های‬ ‫بسیاری از کارافرینان یک جزء اصلی بازاریابی دیجیتال‪،‬‬ ‫یعنی هوش انسانی را حذف می کنند‪ .‬برندها برای موفقیت‬ ‫در فضای رقابتی بازار اینترنتی‪ ،‬به بهینه س��ازی و ارتباط‬ ‫مداوم بین کانال ها با تخصص انس��انی که به عنوان رابط‬ ‫در خدمت پایگاه های فناوری عمل می کند‪ ،‬نیاز دارند‪.‬‬ ‫به گزارش کاوش��گران روابط عمومی ‪ ،‬ایا فکر می کنید‬ ‫می توانی��د کل اس��تراتژی بازاریابی دیجیت��ال خود را به‬ ‫الگوریتم ه��ا و روبات ه��ا واگذار کنید؟ دوب��اره فکر کنید‪.‬‬ ‫درست است که داده ها بخش مهمی از بازاریابی انالین را‬ ‫تشکیل می دهند‪ ،‬اما نمی توانید دیگر عامل کلیدی یعنی‬ ‫انس��ان را نادیده بگیرید‪ .‬جست وجوی پولی‪، SEO 2 ،1‬‬ ‫رس��انه های اجتماعی و بازاریابی ایمیلی همگی ابزارهای‬ ‫این نوع بازاریابی هستند‪ .‬شاید فکر کنید اکنون اماده اید‬ ‫کمپین بازاریاب��ی دیجیتال تاثیرگذار خ��ود را راه اندازی‬ ‫کنی��د‪ .‬اما همه چیز به این س��رعت اتف��اق نمی افتد‪ .‬در‬ ‫دنی��ای اینترنت��ی و داده محور امروز کارافرینان دوس��ت‬ ‫دارند این م��وارد را چک و تصور کنند که بازاریابی انجام‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در اختیار داش��تن داده های فراوان می تواند‬ ‫شما را غرق در رضایت کند و باعث شود نتایج را به ارزش‬ ‫اسمی به دست اورید و وقتی این داده ها به شما می گویند‬ ‫که کمپین های بهینه سازی ش��ده را اداره می کنید‪ ،‬انها را‬ ‫باور کنید‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬بسیاری از کارافرینان یک جزء‬ ‫اصل��ی بازاریابی دیجیتال‪ ،‬یعنی هوش انس��انی را حذف‬ ‫می کنند‪ .‬برنده��ا برای موفقیت در فض��ای رقابتی بازار‬ ‫اینترنتی‪ ،‬به بهینه س��ازی و ارتب��اط مداوم بین کانال ها با‬ ‫تخصص انس��انی که به عنوان رابط در خدمت پایگاه های‬ ‫فناوری عمل می کند‪ ،‬نیاز دارند‪ .‬ترکیب داده ها و تخصص‬ ‫بازاریابی انسانی‪ ،‬به خصوص هنگام راه اندازی کمپین های‬ ‫جس��ت وجوی پولی و ارگانیک‪ 3‬بسیار مهم است‪ .‬بیشتر‬ ‫بازاریاب ه��ا با روش ه��ای پرداخت ب��ه ازای هر کلیک و‬ ‫‪ SEO‬رفتار تفکیک شده ای دارند‪ ،‬اما وقت ان رسیده که‬ ‫این دیوار فرو ریخته ش��ود و ش��روع به استفاده از ثروت‬ ‫اطالعات برای توسعه تمامی کانال های بازاریابی دیجیتال‬ ‫خود کنید‪ .‬در اینجا ‪ 4‬مرحله برای اجرای یک استراتژی‬ ‫که عامل انسانی را به کمپین های بازاریابی دیجیتال شما‬ ‫معرفی می کند‪ ،‬عنوان می کنیم‪:‬‬ ‫جهان در یک نگاه‬ ‫‪314.824.948‬‬ ‫محیط زیست‬ ‫جنگل های از دست رفته امسال (هکتار)‬ ‫‪3.155.022‬‬ ‫زمین های زراعی از بین رفته به دلیل‬ ‫فرسایش خاک امسال (هکتار)‬ ‫‪4.247.512‬‬ ‫دی اکسیدکربن (‪ )CO2‬متصاعد شده‬ ‫امسال (تن)‬ ‫‪21.336.393.654‬‬ ‫کویرزایی امسال (هکتار)‬ ‫‪7.280.083‬‬ ‫مواد شیمیایی سمی رها شده در اب و هوا‬ ‫و خشکی توسط صنایع در این سال (تن)‬ ‫‪5.940.777‬‬ ‫غذا‬ ‫افراد دچار سوء تغذیه جهان در حال حاضر‬ ‫‪888.807.942‬‬ ‫افراد دارای اضافه وزن جهان در حال حاضر‬ ‫‪1.595.290.890‬‬ ‫افراد دچار چاقی جهان در حال حاضر‬ ‫‪531.763.630‬‬ ‫مرگ و میر ناشی از گرسنگی امروز‬ ‫‪14.942‬‬ ‫هزینه صرف شده برای بیماری های ناشی از‬ ‫چاقی در امریکا برای امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪232.519.658 $‬‬ ‫هزینه صرف شده برای کم کردن وزن در‬ ‫امریکا برای امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪92.367.360 $‬‬ ‫اب‬ ‫مصرف اب این سال (میلیارد لیتر )‬ ‫‪3.007.698‬‬ ‫مرگ و میر ناشی از بیماری های مرتبط با‬ ‫اب در این سال‬ ‫‪1.092.491‬‬ ‫افراد بدون دسترسی به اب اشامیدنی سالم‬ ‫‪730.610.817‬‬ ‫انرژی‬ ‫اولیه می تواند این شانس را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ مرحله ‪ :2‬جست وجوی پولی را در ‪ SEO‬به کار‬ ‫گیرید‬ ‫به مح��ض اینکه نظ��م گس��ترده ای از کلم��ات کلیدی‬ ‫را ب��ا تغییرپذیری باالت��ر از حد میانگی��ن در کمپین های‬ ‫جست وجوی پولی شناسایی کردید‪ ،‬وقت ان رسیده که این‬ ‫درس ها را در ‪ SEO‬ب��ه کار گیرید‪ .‬می توانید از این کلمات‬ ‫کلیدی در وب سایت خود یا در برچسب های عنوان استفاده‬ ‫کنید‪ ،‬اما اگر در ایجاد محتوا به کار گرفته ش��وند‪ ،‬بیشترین‬ ‫مزیت رقابتی را ایجاد می کنند‪ .‬اگر در سایت تان با استفاده‬ ‫از ای��ن کلمات کلی��دی محتوا ایجاد کنید‪ ،‬ش��اهد افزایش‬ ‫قابل توجه رتبه جس��ت وجوی ارگانیک ب��رای این کلمات‬ ‫خواهید ب��ود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬گل فروش��ی اینترنتی مذکور‬ ‫اکنون دقیقا می دان��د با کدام عبارت هایی که مصرف کننده‬ ‫در جست وجوهای خود استفاده می کند‪ ،‬محتوا ایجاد کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اگر به دانش چگونگی عملکرد این کلمات کلیدی‬ ‫در جست وجوی پولی مجهز باش��ید‪ ،‬می توانید با اطمینان‬ ‫محتوای کامال قابل جس��ت وجویی ایجاد کنید که مشتری‬ ‫دقیقا به دنبال ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹ مرحل�ه ‪ :3‬از درس های ‪ SEO‬در جس�ت وجوی‬ ‫پولی خود استفاده کنید‬ ‫همان طور ک��ه کلمات کلیدی انتخابی ش��ما رتبه نتایج‬ ‫جس��ت وجوی ارگانیک را باال می برند‪ ،‬می توانید تالش های‬ ‫خود را در جست وجوی پولی با ان متناسب کنید‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬می توانید صفح��ات مورد نظر پرداخت ب��ه ازای هر‬ ‫کلیک را با قوی ترین کلمات کلیدی متناسب کنید تا ارتباط‬ ‫را افزای��ش دهید‪ ،‬متن تبلیغ را به متن مکمل در فهرس��ت‬ ‫جست وجوی ارگانیک تغییر دهید و بر اساس عملکرد ‪SEO‬‬ ‫در مورد تخصیص بودجه تصمیم گیری کنید‪ .‬اگر مشتریان‬ ‫ان گل فروش��ی اینترنتی جذب یک صفحه در مورد «حمل‬ ‫و نقل رایگان» ش��وند‪ ،‬ش��اید این اصطالح باید به تبلیغات‬ ‫جست وجوی پولی بپیوندد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬اگر تخفیف های‬ ‫ارائه ش��ده در تبلیغات جس��ت وجوی پول��ی به کلیک های‬ ‫بیشتری منجر شود‪ ،‬زبان ان باید در صفحه مورد نظر برای‬ ‫اهداف ‪ SEO‬نوش��ته شود‪ .‬حلقه های بازخورد مداوم بین ‪2‬‬ ‫کانال به نتایج بهتری منجر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ مرحله ‪ :4‬از کانال های دیگری هم استفاده کنید‬ ‫بازاریابی دیجیتال با جس��ت وجوی پولی و ‪ SEO‬به پایان‬ ‫نمی رس��د‪ .‬هر عاملی در اس��تراتژی این ن��وع بازاریابی باید‬ ‫تجربه هایی کسب ش��ده در تالش های قبلی شما را در نظر‬ ‫بگی��رد‪ .‬بنابراین وقتی اماده اید که از تبلیغات رس��انه های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬کمپین های ایمیلی یا کانال های نمایش��ی جدید‬ ‫اس��تفاده کنید‪ ،‬نتایج کمپین های جست وجوی ارگانیک و‬ ‫پولی می توانند در شکل گیری لحن‪ ،‬بودجه و زیبایی شناختی‬ ‫تبلیغات ش��ما کمک باشند‪ .‬وقتی یک عامل خاص در یکی‬ ‫از این کانال های جدید کاربرد خوبی داشته باشد‪ ،‬اثرات ان‬ ‫می تواند به کل استراتژی جست وجوی شما تعمیم داده شود‪.‬‬ ‫این نوع بهینه سازی بین کانال های مختلف فقط با تکیه بر‬ ‫داده اتفاق نمی افتد و نیاز به افراد باهوشی دارد که سوال های‬ ‫درستی را مطرح کنند‪ .‬تعامل انسان و ماشین با یکدیگر به‬ ‫شما کمک می کند کمپین های بازاریابی دیجیتال خود را به‬ ‫سطح کامال جدیدی پیش ببرید‪.‬‬ ‫‹ ‹ پی نوشت ها‪:‬‬ ‫‪ ،paidsearch -1‬روش��ی ک��ه در ان به ازای هر کلیک‪،‬‬ ‫به موتورهای جست وجوگر پولی پرداخت می کنید تا سایت‬ ‫ش��ما در باالترین نتایج جست وجو ظاهر شود‪ .‬این هزینه به‬ ‫صورتی است که با هر بار کلیک‪ ،‬مبلغی از شما کسر می شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬مخف��ف ‪ ،Search Engine optimization‬ب��ه‬ ‫معنای بهینه سازی س��ایت برای سهولت بررسی موتورهای‬ ‫جس��ت وجو و در واقع مجموعه ای از عملیات ها و تکنیک ها‬ ‫است که به منظور دریافت ترافیک بیشتر از سوی موتورهای‬ ‫جست وجو مانند گوگل ‪ ،‬یاهو و بینگ انجام می گیرد‪.‬‬ ‫‪ ،organic -3‬در این نوع جست وجو با پیدا کردن کلمه‬ ‫کلیدی مناسب می توانید شانس کلیک روی سایت را افزایش‬ ‫دهی��د‪ .‬این روش هیچ هزینه ای ن��دارد و در صورت تبدیل‬ ‫نش��دن بازدیدکننده به مش��تری‪ ،‬ضرری هم متوجه شما‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬کاوشگران روابط عمومی‬ ‫مصرف امروز انرژی در‬ ‫جهان (کیلو وات ) از ‪:‬‬ ‫‪191.392.586‬‬ ‫ـ منابع غیرقابل تجدید‬ ‫ ‬ ‫(کیلو وات )‬ ‫‪155.027.152‬‬ ‫ـ منابع قابل تجدید‬ ‫(کیلو وات )‬ ‫‪36.365.434‬‬ ‫انرژی خورشیدی دریافتی‬ ‫امروز زمین (کیلو وات )‬ ‫‪1.428.991.360.091‬‬ ‫نفت استخراج شده‬ ‫امروز‬ ‫‪40.958.519‬‬ ‫نفت باقیمانده (بشکه )‬ ‫‪1.206.305.600.942‬‬ ‫زمان اتمام نفت (روز )‬ ‫‪14.361‬‬ ‫گاز باقیمانده (واحد )‬ ‫‪1.135.945.712.147‬‬ ‫زمان اتمام گاز (روز )‬ ‫‪59.787‬‬ ‫زغال سنگ باقیمانده‬ ‫(واحد )‬ ‫‪4.377.735.269.461‬‬ ‫زمان اتمام زغال سنگ‬ ‫(روز )‬ ‫‪150.956‬‬ ‫سالمت‬ ‫گو میر در اثر بیماری های‬ ‫مر ‬ ‫واگیردار‬ ‫‪7.875.117‬‬ ‫گو میر کودکان زیر ‪5‬‬ ‫مر ‬ ‫سال‬ ‫‪4.611.038‬‬ ‫سقط جنین امسال‬ ‫‪25.485.074‬‬ ‫گو میر مادران هنگام‬ ‫مر ‬ ‫زایمان در این سال‬ ‫‪208.549‬‬ ‫افراد مبتال به ایدز‬ ‫گو میر ناشی از ایدز‬ ‫مر ‬ ‫امسال‬ ‫‪36.478.983‬‬ ‫‪1.019.786‬‬ ‫گو میر ناشی از سرطان‬ ‫مر ‬ ‫امسال‬ ‫‪4.982.217‬‬ ‫گو میر ناشی از ماالریا‬ ‫مر ‬ ‫امسال‬ ‫‪595.034‬‬ ‫سیگار های مصرف شده امروز‬ ‫‪7.395.878.085‬‬ ‫گو میر ناشی از استعمال‬ ‫مر ‬ ‫سیگار‬ ‫‪3.032.571‬‬ ‫گو میر ناشی از مصرف‬ ‫مر ‬ ‫الکل‬ ‫‪1.517.242‬‬ ‫خودکشی های امسال‬ ‫هزینه صرف شده برای مواد‬ ‫مخدر غیرقانونی (دالر امریکا)‬ ‫تلفات ناشی از تصادفات‬ ‫جاده ای امسال‬ ‫‪650.520‬‬ ‫‪242.682.190.589 $‬‬ ‫‪818.890‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫اشتیاق‪ ،‬اشتباه و اشباع‬ ‫در اموزش روابط عمومی‬ ‫ای��ن مصاحب��ه را به دلی��ل اهمیتی ک��ه دارد از‬ ‫س��ایت کاوش��گران که به بحث روابط عمومی نگاه‬ ‫کارشناس��انه دارد برداش��ته ایم‪ .‬ای��ن مصاحب��ه را‬ ‫می خوانید‪:‬‬ ‫دکتر حس��ین افخمی می گوی��د‪ :‬اگر درجازدن و‬ ‫غفل��ت در راه اندازی دوره ه��ای تحصیالت تکمیلی‬ ‫رش��ته روابط عمومی را نوع��ی بی توجهی ارزیابی‬ ‫کنی��م؛ راه ان��دازی دور ه کاردان��ی رواب��ط عمومی‬ ‫بزرگ ترین اشتباه اموزش عالی در این زمینه بوده‬ ‫اس��ت که بیش��ترین لطمه را به اعتبار حرفه ای ان‬ ‫وارد کرده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬ح��ذف دور ه کاردانی و‬ ‫راه اندازی دور ه ارش��د ان شاید تنها راه جبران یک‬ ‫اشتباه بزرگ باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاوشگران روابط عمومی‪ -‬حسین افخمی‪:‬‬ ‫اموزش روابط عمومی بازهم خبرس��از ش��د‪ .‬در‬ ‫روزهای پایانی س��ال گذشته در خبرهای اموزشی‬ ‫به نقل از رییس دانشگاه علمی‪-‬کاربردی امده بود‬ ‫که «‪ ...‬دانش��گاه علمی کاربردی در پی ان اس��ت‬ ‫تا رش��ته روابط عمومی را به طور کلی از رشته های‬ ‫خود حذف کند چراکه جامعه اش��باع شده است‪».‬‬ ‫وی درهمین سخنرانی بر تخصصی شدن دوره های‬ ‫اموزش��ی علمی‪-‬کاربردی نیز تاکی��د کرد‪ .‬چندی‬ ‫قب��ل از ان ه��م یکی از مدرس��ان رواب��ط عمومی‬ ‫در مراک��ز اموزش عال��ی در گفت وگویی بیان کرد‪:‬‬ ‫«‪ ...‬علم روابط عمومی که در دانش��گاه ها به صورت‬ ‫تخصصی اموزش داده می ش��ود طی ‪ 10‬سال اخیر‬ ‫رشد مناسبی داشته است‪.‬‬ ‫به نحوی ک��ه تاکن��ون ح��دود ‪15‬ه��زار نف��ر‬ ‫فارغ التحصیل روابط عمومی از دانشگاه های مختلف‪،‬‬ ‫مدرک تحصیلی خود را دریافت کرده اند و در حال‬ ‫حاضر نیز ‪5‬هزار دانش��جوی روابط عمومی مشغول‬ ‫به تحصیل هس��تند‪ .‬اما درخصوص تعداد پذیرش‬ ‫دانش��جویان رش��ته روابط عمومی در دانش��گاه ها‬ ‫می توان گفت که دانش��گاه جام��ع علمی کاربردی‬ ‫بیش��ترین جذب کننده دانش��جو برای این رشته و‬ ‫سپس دانش��گاه ازاد رتبه دوم در جذب دانشجو را‬ ‫در اختیار دارد‪ .‬اما متاس��فانه طی چندسال گذشته‬ ‫در دانش��گاه عالمه طباطبایی رشته روابط عمومی‬ ‫دستخوش فراز و نش��یب های فراوانی بوده است و‬ ‫گاه تا مرحله حذف رشته نیز پیش رفته است»‪.‬‬ ‫همزمان؛ مش��اور وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫و سرپرست موسس��ه اموزش عالی علمی کاربردی‬ ‫فرهن��گ و هنر نیز گف��ت‪« :‬در حال حاضر بیش از‬ ‫‪10‬هزار دانش��جوی رش��ته روابط عمومی در مراکز‬ ‫اموزش عال��ی علمی‪-‬کاربردی فرهن��گ و هنر در‬ ‫سراسر کشور به تحصیل مشغول هستند»‪.‬‬ ‫اگر این س��ه نقل ق��ول را در کن��ار یکدیگر قرار‬ ‫دهیم می توان اس��تنباط کرد که اموزش این رشته‬ ‫هنوز خبرساز است‪ .‬اغلب این دانشجویان همزمان‬ ‫از ش��اغالن واحدهای روابط عمومی بوده اند و بازار‬ ‫کار امروز ظرفیت ج��ذب فارغ التحصیالن جدید را‬ ‫ندارد‪ .‬از سوی دیگر توسعه و پیشرفت در ‪ 10‬سال‬ ‫گذشته نشانگر میزان عالقه و اشتیاق جمع زیادی‬ ‫از دانش��جویان به این رش��ته اموزشی و گسترش‬ ‫سراسری ان بوده اس��ت‪ .‬سوم اینکه در ذکر تعداد‬ ‫دانشجویان ش��اغل در بیان یک مدرس تا یک نفر‬ ‫مش��اور وزیر یکب��اره رقمی ‪5‬هزار نف��ری اختالف‬ ‫مش��اهده می ش��ود که البت��ه یکی از ای��ن دو رقم‬ ‫احتماال اشتباه یا نزدیک به درست است‪ .‬در هرحال‬ ‫این نقل قول ها همه از رشد کمی در اموزش روابط‬ ‫عمومی کشور خبر می دهد که در گرامیداشت ها و‬ ‫مناسبت ها خبری خوش به شمار می رود‪.‬‬ ‫اما با این رش��د کمی «چشمگیر» و ان حذف یا‬ ‫تعطیلی «ناخوش��ایند» چه باید کرد؟ اگر به حدود‬ ‫‪ 40‬سال قبل برگردیم یعنی در ان زمان که امثال‬ ‫من دانش��جوی دوره کارشناس��ی رواب��ط عمومی‬ ‫شدند تعداد پذیرش دانش��جویان ساالنه ‪ 20‬نفر و‬ ‫تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در ‪4‬سال دوره ‬ ‫کارشناسی کمتر از ‪ 100‬نفر بود‪ .‬اگر رشد جمعیت‬ ‫کش��ور را کمتر از ‪3‬براب��ر و افزایش تعداد جمعیت‬ ‫ش��اغل را هم حتی ‪ 4‬برابر محاس��به کنیم‪ ،‬تعداد‬ ‫دانشجویان امروز در این رشته را حیرت اور خواهیم‬ ‫یافت‪ .‬یعنی افزایشی صدبرابری را شاهد هستیم که‬ ‫البته قابل دفاع اس��ت‪ .‬اما چه شده است که چنین‬ ‫افزایش��ی هنوز قابل دفاع و پذیرفتنی اس��ت‪ .‬ساده‬ ‫ترین پاس��خ‪ ،‬اثرات ناش��ی از تغییر «تکنولوژیک»‬ ‫اس��ت که حرف ه رواب��ط عمومی و ب��ازار کار ان را‬ ‫چنین متحول کرده است‪.‬‬ ‫کافی است به پیرامون نگاهی بیندازیم و مقایسه‬ ‫کنیم‪ .‬در ‪ 40‬سال قبل تعداد روزنامه های سراسری‬ ‫در کش��ور به ‪ 5‬عنوان هم نمی رس��ید ولی امروز از‬ ‫پنجاه عنوان هم گذشته است‪.‬‬ ‫تع��داد کانال های تلویزیون در ح��د ‪ 2‬تا بود که‬ ‫سال هاس��ت از مرز ‪ 20‬ش��بکه هم گذش��ته است‪.‬‬ ‫اگر ش��بکه های جهانی ماهواره ای را بر ان بیفزاییم‬ ‫رشدی حیرت اور را در تعداد کانال ها خواهیم یافت‪.‬‬ ‫به طوری ک��ه می توان گف��ت در ام��وزش هنوز در‬ ‫کهکشان الکترونیک مک لوهان به سر می بریم‪ ،‬ولی‬ ‫در زندگی روزمره و «زیس��ت جهان» در کهکشان‬ ‫اینترنت هستیم و جهانی شدن فرهنگ و ارتباطات‬ ‫را تجربه می کنیم‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫اینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫گروه اینه ‪« :‬روابط عمومی» نامی اس��ت که اگرچه زیاد به گوشمان خورده است اما‪ ،‬معدود کسانی‬ ‫هس��تند که ش��ناخت درستی نسبت به ان داشته باشند‪ .‬این رش��ته که معادل انگلیسی ان ‪public‬‬ ‫‪ relations‬اس��ت نهادی مرس��وم داخل هر ارگان اس��ت‪ ،‬که برخی فعالیت های ان ش��امل اجرای‬ ‫برنامه های پیش بینی ش��ده و مشاوره مدیران سازمان هاس��ت‪ .‬این حوزه جای خود را انچنان که‬ ‫باید و ش��اید در ایران باز نکرده اس��ت‪ ،‬معضلی که به گفته برخی شاید از نام ان ناشی می شود‪.‬‬ ‫در همین زمینه چهار نفر از کسانی که در این حوزه در سازمان های مختلف مشغول به فعالیت‬ ‫هستند از بارزترین و مهم ترین مشکل فعالیت روابط عمومی سخن گفته اند‪ .‬در این میان‪ ،‬انچه‬ ‫که بیشتر این افراد معیارهای مهمی برای اشغال این پست در نظر می گیرند نه صرفا تخصص و‬ ‫تحصیالت بلکه مهارت های دیگر مانند قدرت تعامل است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫از جایگاه روابط عمومی در سازمان ها‬ ‫‪ 3‬تصور غلط‬ ‫در مورد روابط عمومی‬ ‫ابراهیم�ی مدی�ر ارتب�اط بارس�انه روابط عمومی‬ ‫متروی ته�ران‪ :‬به نظر من جای��گاه روابط عمومی در‬ ‫ایران چه در ارگان های دولتی و چه خصوصی مشخص‬ ‫نش��ده و ارزش و بهای این کار خودش را نش��ان نداده‬ ‫اس��ت‪ .‬به دلیل جایگاه نداش��تن‪ ،‬بودج��ه ای به روابط‬ ‫عموم��ی اختصاص نمی دهند ام��ا‪ ،‬انتظار کار و فعالیت‬ ‫فرهنگ��ی و رس��انه ای دارن��د و انتق��اد می کنن��د چرا‬ ‫فعالیت ها انجام نش��د‪ .‬می گویند دنیا‪ ،‬دنیای ارتباطات‬ ‫اس��ت‪ ،‬همچنین سیاس��ت خصوصی س��ازی در پیش‬ ‫گرفته می ش��ود اما برای اینها پول باید باشد‪ .‬مهم ترین‬ ‫مش��کالت این اس��ت که کار روابط عمومی را با دست‬ ‫خالی انجام می دهی��م‪ ،‬هنگامی که کار به خوبی پیش‬ ‫می رود دیده نمی شود‪ .‬هنگامی که کاری انجام نشود به‬ ‫چشم می اید‪ .‬همیشه این انتظار وجود دارد که برنامه ها‬ ‫پوشش رسانه ای داده شوند و عکاس و فیلمبردار حضور‬ ‫داشته باشند اما‪ ،‬بدون بودجه‪.‬‬ ‫جواد علیزاده‪ ،‬کارش�ناس روابط عمومی معاونت‬ ‫خدمات شهری ش�هرداری تهران‪ :‬بارزترین مشکل‬ ‫عدم تعام��ل صحیح با دس��ت اندرکاران س��ازمان های‬ ‫مختلف اس��ت‪ .‬روابط عمومی جدی گرفته نمی ش��ود‪.‬‬ ‫می توان گفت بیش��تر افراد تصور می کنند کسی که با‬ ‫چند خبرن��گار تعامل دارد مدی��ر روابط عمومی خوبی‬ ‫اس��ت و همه از او راضی هس��تند‪ .‬برای اس��تخدام در‬ ‫پس��ت روابط عمومی تحصیالت را در نظر نمی گیرند و‬ ‫هر ک��س را به دلیل اینکه ارتباط ق��وی دارد وارد این‬ ‫پست می کنند‪.‬‬ ‫منیر نورمحمدیان‪ ،‬مدیر امور رسانه وزارت علوم‪:‬‬ ‫مسئول روابط عمومی هم از جانب ارگان مربوطه و هم‬ ‫از جانب خبرنگار مورد بازخواس��ت قرار می گیرد و هر‬ ‫دو طرف از روابط عمومی انتظار دارند‪ .‬برای اس��تخدام‬ ‫به نظر من متخصص و رشته تحصیلی چندان اهمیتی‬ ‫ندارد و س��ابقه کار مهم است در حالی که‪ ،‬من بسیاری‬ ‫از افراد ب��ا تحصیالت مرتبط را دیده ام که کارایی الزم‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫س�یدجمال هادی�ان‪ ،‬مدی�رکل روابط عموم�ی‬ ‫شورای شهر‪ :‬بارزترین مش��کل شناخته نبودن نقش‬ ‫روابط عمومی در دستیابی به اهداف تعیین شده سازمان‬ ‫و مدیریت کالن است‪ .‬شاید بخشی از این مشکل به نام‬ ‫روابط عمومی برگردد‪ ،‬پیش��نهاد من این اس��ت که این‬ ‫نام عوض ش��ود‪ .‬معادل عمومی در انگلیس��ی ‪public‬‬ ‫اس��ت اما‪ ،‬گس��تره معنایی این کلمه با معادل فارسی‬ ‫ان متفاوت اس��ت‪ .‬در فارس��ی به هر جایی که هرکس‬ ‫می توان��د برود و بیاید عموم��ی می گویند‪ ،‬اما ‪public‬‬ ‫ب��ه لحاظ ظرفیت و ش��خصیت نازل نیس��ت بلکه نهاد‬ ‫پس��ندیده ای اس��ت‪ .‬مدیران در رابطه با روابط عمومی‬ ‫نسبت به روحیه و دانش شان ‪ 3‬تصور دارند‪ .‬یکی از این‬ ‫تصورات که مربوط به اغلب مدیران می ش��ود این است‬ ‫ک��ه روابط عمومی اتاق خبر اس��ت‪ ،‬باید عکس و اخبار‬ ‫معرفی‬ ‫نگاهی به بی ثباتی فضای کار مطبوعاتی در ایران‬ ‫روزنامه نگاری با خانه ای بر دوش‬ ‫لیدا ایاز‪ :‬بیش از ‪ 3‬هزار نش��ریه در کشور در مقابل‬ ‫خبرنگاران خانه به دوشی که گاه طول مدت کاری شان‬ ‫به چند روز نمی رس��د‪ .‬امار دقیقی نمی توان پیدا کرد‪.‬‬ ‫اینکه چه تعداد خبرنگار‪ ،‬اعضای وابس��ته به تحریریه‬ ‫و کارمن��دان بخش فنی مطبوعات بیکارند‪ ،‬چقدر زن‪،‬‬ ‫چق��در مرد‪ ،‬چه تعداد متاه��ل‪ ،‬چه تعداد مجرد و چه‬ ‫میزان خسارت مالی از مفقود بودن حلقه چرخش کار‬ ‫در این حرفه برجای مانده است‪.‬‬ ‫از این س��و هم مس��ئولیتی متوجه کس��ی برای خانه‬ ‫بدوشی خبرنگاران نیس��ت چراکه اولویت با رسیدگی‬ ‫به وضعی��ت انجمن صنفی مطبوعات و موسس��ان ان‬ ‫اس��ت که خودش��ان هم خانه به دوش هستند‪ ،‬گاه از‬ ‫ش��هری به ش��هری و گاه از این کشور به سرزمین های‬ ‫دور‪ .‬می گویند خبرنگاران مدعی حقوق حقه جامعه اند‬ ‫حاال اما ش��واهد در میان افراد مطبوعاتی نزدیک نشان‬ ‫می ده��د که انها برای ادع��ای حقوق خود راه به جایی‬ ‫نمی برند‪.‬‬ ‫مرور اتفاقات یک س��ال گذشته در عرصه مطبوعات‬ ‫نشان می دهد که در س��ال گذشته ‪ 2‬روزنامه شاخص‬ ‫توقیف موقت ش��دند‪ 2 ،‬روزنامه در اس��تانه انتشار در‬ ‫نهایت مجوز انتشار دریافت نکردند و ‪ 1‬روزنامه پس از‬ ‫کمتر از ‪ 10‬روز انتش��ار توقیف شد‪ .‬نگاهی به وضعیت‬ ‫روزنامه نگاران دور و نزدیک حاکی اس��ت که بسیاری‬ ‫بنابه دالیل اقتصادی یا از این شغل کناره گیری کرده اند‬ ‫ی��ا مهاجرت کرده اند یا ب��ا وضعیتی همچنان بی ثبات‬ ‫به کار مش��غول اند‪ .‬به جز روزنامه ها و خبرگزاری های‬ ‫دولتی مابقی گرفتار بی ثباتی اقتصادی اند‪.‬‬ ‫در ادامه اظهارات ‪ 3‬روزنامه نگار فعال در شهر تهران‬ ‫را می خوانید که به دلیل بی ثباتی وضعیت مطبوعات در‬ ‫چند سال گذشته تجربه های جابه جایی در روزنامه های‬ ‫مختلفی را از سر گذرانده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹جابه جایی باید به دلخواه باشد‬ ‫حامد شفیعی‪ -‬خبرنگار سایت‬ ‫دیپلماس�ی ایران�ی‪ :‬ابت��دا تجربه‬ ‫منفی چنین اتفاقات��ی برایم بیش از‬ ‫هر چیزی ازاردهنده است‪ .‬اینکه هر‬ ‫روز مجبور هس��تیم ب��ه جای جدید‬ ‫اسباب کش��ی کنی��م و ج��ای جدید هم اس��ترس و‬ ‫اضطراب جدید به همراه دارد‪ .‬احساس خوبی نیست‬ ‫وقت��ی که هر روز هر صفحه ای ک��ه می بندیم به این‬ ‫فکر می کنیم که شاید این اخرین صفحه ای است که‬ ‫بسته می شود‪ .‬هرچند این جابه جایی ها تجربه های ما‬ ‫را گس��ترده تر می کند و با رفتن به رس��انه ای جدید‬ ‫با سیاس��ت های جدید اش��نا می ش��ویم و روش ها و‬ ‫تجربیات تیم های کاری مختلف را می توان اس��تفاده‬ ‫ک��رد‪ .‬به همین عل��ت و با همه ای��ن اوصاف ترجیح‬ ‫می دهم در جایی که ثابت باش��د کار کنم و اگر قرار‬ ‫به رفتن باشد به دلخواه و انتخاب خودم باشد نه یک‬ ‫رویداد و اجبار‪.‬‬ ‫‹ ‹مطبوعات ما توسعه نیافته اند‬ ‫بنفش�ه رنجی‪-‬خبرنگار روزنامه‬ ‫‪ :‬به عنوان دانش��جوی س��ال‬ ‫دوم کارشناس��ی رشته ارتباطات کارم‬ ‫را در خبرگزاری ایس��نا ش��روع کردم‬ ‫و نخس��تین بار به طور جدی وارد کار‬ ‫خبری ش��دم اما ‪8‬ماه بدون حقوق مشغول به کار بودم‬ ‫و در نهای��ت پس از ‪ 8‬ماه اس��تعفا دادم‪ .‬پس از ان در‬ ‫ماهنامه گزارش مشغول به کار شدم و بر موضوعاتی کار‬ ‫کردم که دغدغه ام ب��ود البته به صورت حق التحریری‪،‬‬ ‫ان ماهنامه هم به دلیل مس��ائل مال��ی وضعیت خوبی‬ ‫نداش��ت‪ .‬محل کار بعدی روزنامه توس��عه بود‪ ،‬روزنامه‬ ‫به دلیل مش��کالت زیاد پس از یک ماه و نیم کار کردن‬ ‫در انجا منتشر نش��د و گروهی استعفا دادیم و بخشی‬ ‫از حقوق مان پرداخت نش��د‪ .‬محل بعدی روزنامه ارمان‬ ‫بود‪ ،‬قب��ول کرده بودم بدون بیمه و با حقوق ‪ 700‬هزار‬ ‫تومان انج��ا کار کنم‪ ،‬اما در م��وارد دیگر هم وضعیت‬ ‫خ��وب نبود و محیط کاری نامناس��ب ب��ود و فهمیدم‬ ‫ع��ده ای دیگر که در انج��ا کار می کنند وضعیت من را‬ ‫ندارن��د و حقوق بهتری می گیرن��د‪ .‬در حال حاضر در‬ ‫مشغول به کار هستم‪ .‬به طور کل‪ ،‬انچه‬ ‫روزنامه‬ ‫در این مدت برایم ارزش��مند بود‪ ،‬ارتباط با همکاران و‬ ‫روزنامه نگاران و کس��ب تجربه و اطالعات و باز ش��دن‬ ‫دیدم نسبت به خیلی مس��ائل بود‪ .‬اما تجربیات منفی‬ ‫من ش��امل بی توجهی به حقوق صنف��ی روزنامه نگاران‬ ‫عالوه بر فش��ارهای برون س��ازمانی ب��ر روزنامه نگاران‬ ‫بود‪ .‬مسئله این است که منافع مشترکی میان روزنامه‬ ‫نگاران و مدیران س��ازمان های رس��انه ای وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیران به فکر رس��یدن به کس��ب سرمایه اجتماعی و‬ ‫اقتصادی بدون حمایت‪ ،‬مس��ئولیت و تکلیف در قبال‬ ‫روزنامه نگاران هس��تند‪ .‬از س��وی دیگر روزنامه نگاران‬ ‫به دنب��ال دغدغه های خ��ود و بی توجهی ب��ه نیازهای‬ ‫رفاهی و مالی هس��تند و همین بهانه ای ش��ده اس��ت‬ ‫برای مدیران برای تضییع حقوق خبرنگاران‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫امی��دوارم در تجربه تازه خاط��رات بهتری رقم بخورد‪.‬‬ ‫مدیر رس��انه را منتشر کند تا او به شهرت برسد‪ .‬تصور‬ ‫دوم که از جهل نس��بت به این حوزه می اید این اس��ت‬ ‫ک��ه روابط عمومی اتاق تبلیغ به وی��ژه در موقعیت های‬ ‫مناس��بتی است مانند مراسم ختم و جشن‪ .‬تصور سوم‬ ‫که ویژه س��ازمان های تج��اری و اقتصادی اس��ت این‬ ‫اس��ت که روابط عمومی تنها نقش تبلیغات بازرگانی را‬ ‫در راس��تای دس��تیابی به پول و فروش کاال و خدمات‬ ‫دارد‪ .‬در واق��ع‪ ،‬هر کس از دید خ��ود به روابط عمومی‬ ‫نگاه می کند که معضلی عجیب است‪ .‬در روابط عمومی‬ ‫تخصص ش��رط الزم اس��ت اما کافی نیست بلکه‪ ،‬یک‬ ‫سری ویژگی ها مانند قدرت تعامل و ایجاد ارتباط‪ ،‬ذهن‬ ‫خالق‪ ،‬هوش سرشار و ابتکار اهمیت دارد‪ .‬اما‪ ،‬در ایران‬ ‫بالعکس است بیشتر کسانی که خالقیت ندارند و نیروی‬ ‫مازاد در یک ارگان هس��تند به روابط عمومی فرستاده‬ ‫می شوند و این پس��ت محل تجمع افراد ناکارامد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سایتی برای اموختن‬ ‫س��ایت کاوش��گران روابط عمومی درسال ‪ ۱۳۸۷‬با‬ ‫هدف اطالع رسانی و ایجاد فضای تبادل دیدگاه های‬ ‫کارشناسان راه اندازی شد‪.‬‬ ‫در بخش درباره ما در این سایت امده است‪:‬‬ ‫باور همکاران ما در س��ایت کاوشگران این است که هم‬ ‫اکنون تعداد بس��یار زیادی از کارکنان ش��اغل در روابط‬ ‫عمومی کش��ور در روند تح��والت و رویداده��ای روابط‬ ‫عمومی داخلی و خارجی کش��ور نبوده و نیازمند افزایش‬ ‫س��طح اموزش ها و اطالعات خود در حوزه های مختلف‬ ‫روابط عمومی هستند‪ .‬بدون تردید رسانه های الکترونیک‬ ‫همچون س��ایت کاوشگران به سبب س��رعت و سهولت‬ ‫دسترس��ی و ارتباط مستقیم و دوسویه با کارکنان روابط‬ ‫عمومی کش��ور می توانند در کنار س��ایر رسانه های هم‬ ‫خانواده نقش ارزنده ای در این حوزه ایفا کنند‪.‬‬ ‫به عنوان ش��خصی که تجربه روزنامه نگاری در کشوری‬ ‫توسعه یافته را دارم‪ ،‬به جرات می توانم بگویم مطبوعات‬ ‫ما توسعه نیافته است و بیشتر جامعه مطبوعاتی نیز از‬ ‫حداقل های مسئولیت و اخالق حرفه ای باخبر نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹همیشه از صفر‬ ‫ارزو ش�هبازی‪ -‬خبرن�گار روزنامه‬ ‫فرهیختگان‪ :‬مسلما نخستین چیزی که‬ ‫همه ما بر ان اتفاق نظر داریم‪ ،‬مس��ئله و‬ ‫وضعیت بغرنج مالی و اقتصادی است‪ .‬اما‬ ‫چیزی که به نظر من مهم تر از ان اس��ت‬ ‫این اس��ت که اساس پیش��رفت زاییده یک شرایط متداوم و‬ ‫تجرب��ه متمرکز اس��ت چراک��ه وقتی ما جابه جا می ش��ویم‬ ‫فقط جابه جایی بین روزنامه ای نیس��ت که مهم اس��ت بلکه‬ ‫جابه جای��ی بین تجربه ه��ا و ایده ه��ای و برنامه ریزی حوزه‬ ‫کاری اس��ت که اغل��ب مراحل تکامل یافت��ن را نیمه تمام‬ ‫باقی می گذارد‪ .‬به خاطر همین شرایط بغرنج‪ ،‬مجبور هستیم‬ ‫حوزه های کاری غیرتخصصی را تجربه کنیم و در نهایت این‬ ‫پراکندگی و فاصله کاری منجر به ش��کاف بین پیش��رفت و‬ ‫توسعه می شود‪ .‬به نظر می رس��د‪ ،‬تداوم همکاری با روزنامه‬ ‫ب��ه نف��ع روزنامه و پیش��رفت ان هم اس��ت‪ .‬چراکه تعهد و‬ ‫دلبس��تگی بین روزنامه نگار و اژانس خبری برای روزنامه‬ ‫و رس��انه هم مهم و هم مفید اس��ت‪ .‬با ای��ن وجود‪ ،‬تکرار‬ ‫جابه جایی کاری و گسست روزنامه ها که معموال به لحاظ‬ ‫سیاس��ت و محتوا با هم متفاوت هس��تند‪ ،‬باعث گسست‬ ‫فکری روزنامه نگاران می ش��ود چراکه ایده های هر روزنامه‬ ‫ب��رای روزنامه های دیگر قابل اجرا نیس��ت به همین علت‬ ‫ما خبرنگاران مجبور هس��تیم در روزنام��ه جدید از صفر‬ ‫شروع کنیم و این همواره در صفر بودن باعث می شود که‬ ‫هیچ وقت پروسه تکامل روزنامه نگاری روی ندهد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر نبود امنیت روانی به خاطر شرایط اقتصادی به جایی‬ ‫می رس��د که رویاها و اهداف روزنامه نگاری را تحت شعاع‬ ‫قرار ده��د‪ .‬برای نمونه اگر از ابت��دا روزنامه نگاری و تعهد‬ ‫برای ما مهم باش��د بعد از مدتی این کار صرفا به فعالیت‬ ‫اقتصادی تبدیل می شود که وابسته به درامد بیشتر است‬ ‫که می خواهد جبران روزهای بیکاری باشد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تمام کشور رومینگ ملی شد‬ ‫رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با‬ ‫اشاره به اینکه رومینگ بین این ‪ ۲‬اپراتور تا پایان هفته‬ ‫تکمیل می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با این طرح مشترکانی از‬ ‫این دو اپراتور که در برخی مناطق انتن دهی نداش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬می توانند از شبکه یکدیگر استفاده کنند‪.‬‬ ‫علی اصغ��ر عمیدی��ان ادامه داد‪ :‬بر مبن��ای این طرح‬ ‫‪ ۱۱۶۹‬شهر و ‪ ۷۰‬هزار کیلومتر از جاده های اصلی‪ ،‬فرعی‬ ‫و ریلی زیر پوش��ش رومینگ اپراتورها قرار می گیرد که‬ ‫این موضوع از دیروز بین ‪ ۲‬اپراتور اجرایی ش��ده و تا به‬ ‫امروز بین ‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬مش��ترک از خدمات اپراتور‬ ‫مقابل استفاده کرده اند‪ .‬وی با اشاره به اینکه کامل شدن‬ ‫رومینگ بین همراه اول و ایرانس��ل کمی زمانبر اس��ت‬ ‫گفت‪ :‬همراه اول از س��وئیچ های توزیع ش��ده اس��تفاده‬ ‫می کند و از این حیث تا جداول س��وئیچ ها بروزرس��انی‬ ‫ش��ود کمی زمان خواهد ب��رد؛ از دی��روز ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫مشترک همراه اول با رومینگ از شبکه ایرانسل و ‪۱۱۰۰‬‬ ‫مشترک ایرانس��ل از شبکه همراه اول استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره‬ ‫درخواس��ت اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در ارتباط‬ ‫نقاط زیر پوش��ش رومین��گ ملی اعالم کرد‪ :‬ایرانس��ل‬ ‫‪ ۹۰۰۰‬و هم��راه اول ‪ ۱۳۰‬نقطه را درخواس��ت داش��ته‬ ‫است که تا اخر این هفته تمامی موضوعات و مشکالت‬ ‫حل خواهد شد‪ .‬عمیدیان همچنین با اشاره به برقراری‬ ‫ارتباط رومینگ رایتل با همراه اول و ایرانس��ل از حدود‬ ‫یک ماه گذشته گفت‪ ۳۷ :‬هزار و ‪ ۹۴۰‬مشترک رایتل از‬ ‫ش��بکه همراه اول و ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬از شبکه ایرانسل به‬ ‫صورت رومینگ استفاده کردند‪ .‬وی در ادامه به خدمات‬ ‫نسل سوم ارتباطی اش��اره کرد و گفت‪ :‬در مصوبه ‪۱۸۶‬‬ ‫کمیسیون تنظیم مقررات ش��رایطی برای نسل سوم و‬ ‫نسل های باالتر در نظر گرفته شده که یکی از انها اجرای‬ ‫رومینگ بین اپراتورها و خدمات ترابردپذیری شماره های‬ ‫همراه (مشترکان یک اپراتور می توانند با حفظ شماره از‬ ‫خدمات اپراتور دیگر استفاده کنند) است‪.‬‬ ‫اینه شهر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫گفت وگو با فریبرز رییس دانا درباره دستفروشی‪:‬‬ ‫‪17‬‬ ‫دستفروشی معضل نیست‪ ،‬نیاز جامعه است‬ ‫گروه اینه‪ :‬دستفروش��ی همواره موضوعی محل منازعه بوده اس��ت‪ .‬این منازع��ه از وجوه مختلف اقتصادی‪،‬‬ ‫شهری و اجتماعی مطرح شده و نظرهای متفاوتی به موضوع طرح شده اند‪ .‬فراتر از این منازعات‪ ،‬انچه در واقعیت‬ ‫ش��هر جریان دارد‪ ،‬به حاشیه رفتن و طرد دستفروشان اس��ت‪ .‬سخن از دستفروشان‪ ،‬انعکاس حرف های ناگفته ای‬ ‫است که در دست های دستفروشان می توان خواند‪ .‬موضوع دستفروشی را از منتظر اقتصاد ‪ -‬سیاسی با دکتر فریبرز‬ ‫رییس دانا‪ ،‬اقتصاددان و صاحب اثاری چون «رویکرد و روش در اقتصاد»‪« ،‬بررس��ی های کاربردی توسعه و اقتصاد‬ ‫ایران»‪« ،‬جهانی س��ازی قتل عام اقتصادی» به گفت وگو گذاشته ایم تا بتوان ریشه های دستفروشی و ابعاد اقتصادی‬ ‫ان را مورد بحث قرار داد‪.‬‬ ‫€ €دستفروشی چیست؟‬ ‫دستفروشی به لحاظ اقتصادی به فعالیت های تجاری که‬ ‫در واحدهای تجاری رسمی که اصطالحا مغازه می خوانیم‪،‬‬ ‫صورت نمی گیرد‪ ،‬گفته می شود‪.‬‬ ‫€ €دستفروشی از کجا می اید؟‬ ‫دستفروشی ریش��ه تاریخی دارد و س��ابقه ان به دوران‬ ‫پیشاسرمایه داری برمی گردد‪ .‬برای مثال‪ ،‬در زمان های دور‬ ‫پیله وری بوده‪ ،‬کسانی که پارچه در روستاها ارائه می کردند‪.‬‬ ‫پیله وران کس��انی بودند که اجناس را ب��ا مال (چهارپایان‬ ‫باربر) به روس��تاها می بردند‪ .‬اینه��ا به طورمعمول در قبال‬ ‫اجناس‪ ،‬وجه دریافت نمی کردند‪ ،‬بلکه صورت حسابی تهیه‬ ‫می کردند و موعد برداشت محصول می امدند و متناسب با‬ ‫صورت حساب از محصول سهم می گرفتند‪ .‬خدماتی هم بود‬ ‫که برای روس��تاها ارائه می ش��د مثل سلمانی‪ .‬در شهر هم‬ ‫دستفروش��ی برای کااله��ا و خدماتی صورت می گرفت که‬ ‫به لحاظ اقتصادی صرفه نداش��ت که برای ان محل ثابتی‬ ‫اختصاص یابد‪.‬‬ ‫در دوران سرمایه داری با مهاجرت از روستاها و شهرهای‬ ‫کوچک تر به ش��هرها‪ ،‬با رانش طبقاتی‪ ،‬ش��کل گیری مازاد‬ ‫نیروی کار‪ ،‬ارزش��مند ش��دن س��رقفلی‪ ،‬در ش��رایطی که‬ ‫وضعیت طبقاتی جامعه‪ ،‬سطوح متفاوتی از مصرف را ایجاد‬ ‫کرده‪ ،‬بخشی از این جمعیت و مازاد نیروی کار که نتوانسته‬ ‫است جذب تجارت رسمی شود‪ ،‬به نیازهای مصرف سطوح‬ ‫پایین تر از طریق دستفروشی پاسخ می دهد‪.‬‬ ‫گفته می شود که کاالهایی که دستفروشان ارائه می کنند‬ ‫بنجل اس��ت‪ ،‬این در حالی است که تقاضا وجود دارد برای‬ ‫این اجناس بنجل‪ .‬یعنی اقشاری از جامعه توان خریدشان‬ ‫همین اجناس است‪.‬‬ ‫عرضه هم ‪ ،‬طبقاتی ش��ده اس��ت؛ یعنی توان استفاده از‬ ‫فض��ا برای ارائه کاال‪ .‬کس��ی می تواند س��رقفلی مغازه ای‬ ‫بزرگ در فالن راس��ته تجاری شمال شهر داشته باشد و‬ ‫کسی هم توانایی اجاره سرقفلی را ندارد و باید کنار خیابان‬ ‫بساط کند‪ .‬همین طور مصرف؛ یعنی همه نمی توانند از ان‬ ‫مغازه شمال شهر خرید کنند و برای تامین مایحتاج شان‬ ‫به دستفروش��ان رجوع می کنند‪ .‬این ش��کافی اس��ت که‬ ‫دستفروشی را پدید می اورد‪.‬‬ ‫در پاس��خ به این پدیده ‪ ،‬واکنش ه��ای متفاوتی صورت‬ ‫می گی��رد‪ .‬گاه به روش های س��نتی مثل دوش��نبه بازار‬ ‫و جمعه ب��ازار و‪ ...‬رجوع می ش��ود و گاه مکان هایی برای‬ ‫دستفروش��ان در نظر گرفته می شود تا به گونه ای جذب‬ ‫ش��وند و این رانش طبقاتی برایش سرپوش گذاشته شود‪.‬‬ ‫گاه ش��دت خش��ونت طبقاتی به حدی باالست که شاهد‬ ‫برخوردهای غیرانس��انی با دستفروشان هس��تیم‪ .‬با انها‬ ‫بدرفتاری می ش��ود ‪ .‬بس��اط و اجناس شان جمع و منهدم‬ ‫می شود‪ .‬برای شهرداری‪ ،‬فقط این دستفروش فقیر است‬ ‫که س��د معبر می کند اما ان طرف تر که برج ساز محترم ‪،‬‬ ‫پی��اده رو را با نخاله های س��اختمانی و مصالح و تیراهن و‬ ‫میلگرد بند اورده که خطرات و سوانحی را نیز همواره به‬ ‫همراه دارد‪ ،‬سد معبر نیست‪ .‬چرا؟ چون برج ساز پول دارد‬ ‫و دستفروش پول ندارد؟‬ ‫€ €دستفروش�ان از کجا می ایند؟ جایگاه طبقاتی‬ ‫دستفروشان چیست؟‬ ‫همان طور که اشاره کردم‪ ،‬دستفروشان حاصل جمعیت‬ ‫بیکار و فقر و تبعیض در ش��هر هستند‪ .‬جمعیت مهاجری‬ ‫که جذب اقتصاد رسمی نشده و دچار رانش طبقاتی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته از اقشار دیگر هم ممکن است به طور موقت‬ ‫نگاه روز‬ ‫دستفروشی‪ ،‬دیدی دیگر‬ ‫محمدکریم اسایش‬ ‫عضو مجمع حق بر شهر باهمستان‬ ‫دستفروشان‪ ،‬نیمه نادیده گرفته‬ ‫ش��ده اقتصاد ش��هری هس��تند‪.‬‬ ‫قش��ری که در شهر هس��تند اما‬ ‫از ش��هر نیستند‪ .‬در فضای ش��هری به چشم می ایند اما‬ ‫از فضای ش��هری طرد می شوند‪ .‬حق معیشت شان محل‬ ‫س��وال واقع می شود و حق شان در بهره مندی از فضاهای‬ ‫شهری‪ .‬اینکه دستفروشی از کجا می اید پرسشی است که‬ ‫می توان داشت‪ ،‬اما پرسشی است از جنس تفسیر و برای‬ ‫ش��ناخت‪ .‬پرسش��ی که به دنبال تغییر و مبتنی بر عمل‬ ‫اجتماعی اس��ت‪ ،‬چنین است‪ :‬دستفروشی چه جایگاهی‬ ‫باید داشته باشد؟‬ ‫ابتدا این جایگاه را به لحاظ حقوقی تبیین می کنیم‪:‬‬ ‫‹ ‹ح�ق کار و حق معیش�ت و حق بهره مندی از‬ ‫توسعه‬ ‫در اصل ‪ 46‬قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران امده‬ ‫است‪ :‬هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش‬ ‫است و کسی نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب‬ ‫و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند‪.‬‬ ‫مطابق بخش سوم‪ ،‬بند ‪ 1‬ماده ‪ 6‬میثاق حقوق اقتصادی‬ ‫و اجتماع��ی و فرهنگی منش��ور س��ازمان مل��ل متحد‪،‬‬ ‫ن را ک ه شامل ‬ ‫ق کارکرد ‬ ‫قح ‬ ‫ن میثا ‬ ‫ف ای ‬ ‫ی طر ‬ ‫کش��ورها ‬ ‫ت یابد به وسیل ه و کاری ‬ ‫ت ب ه اینک ه فرص ‬ ‫س اس ‬ ‫ق هر ک ‬ ‫ح ‬ ‫ش خود را تامین ‬ ‫ل می نماید معا ‬ ‫ب یا قبو ‬ ‫ک ه ازادان ه انتخا ‬ ‫ی برای ‬ ‫ت مقتض ‬ ‫ت می شناس��ند و اقداما ‬ ‫کند ـ ب ه رس��می ‬ ‫ل خواهند داش��ت ‪ .‬براس��اس بند ‪1‬‬ ‫ق معمو ‬ ‫نح ‬ ‫ظ ای ‬ ‫حف ‬ ‫ماده ‪ 2‬انسان موضوع مرکزی و اصلی توسعه است و باید‬ ‫شریک و سود برنده فعال حق توسعه باشد‪.‬‬ ‫بن��د ‪ 5‬م��اده ‪ 15‬می گوید‪ :‬ش��هرها باید م��روج ادغام‬ ‫تدریجی افراد کم درامد در اقتصاد رسمی و ارتقای افراد‬ ‫بیکار باش��ند‪ ،‬از حذف و س��رکوب انان نسبت به اقتصاد‬ ‫رس��می اجتناب کنند‪ ،‬فضاهای مناس��ب ب��رای اقتصاد‬ ‫غیررس��می باید فراهم شود و سیاست های مناسب برای‬ ‫الحاق ان به درون توسعه شهری مدون شود‪.‬‬ ‫بر همین مبانی اس��ت ک��ه در م��اده ‪ 16‬قانون بهبود‬ ‫مستمر محیط کسب و کار امده‪ :‬شهرداری ها موظفند به‬ ‫منظور باالبردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک‬ ‫و متوس��ط ایرانی به ب��ازار مصرف و ایج��اد امنیت برای‬ ‫فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین های متعلق به‬ ‫خود یا وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬مکان های مناسبی برای‬ ‫عرضه کاالهای تولید داخل اماده کنند و بر مبنای قیمت‬ ‫تمام شده به صورت روزانه‪ ،‬هفتگی و ماهانه به متقاضیان‬ ‫عرضه کاالهای ایرانی اجاره دهند‪ .‬در تقویت و تکمیل این‬ ‫قانون‪ ،‬در ماده ‪ 30‬دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی‬ ‫و حمایت از مشاغل خانگی مالحظه می کنیم که تمامی‬ ‫شهرداری ها موظفند به تناسب تعداد و تنوع کسب و کار‬ ‫خانگی ‪ ،‬مکان های مناس��بی (بازار محلی موقت) را برای‬ ‫عرضه محصوالت صاحبان مش��اغل مذک��ور‪ ،‬به صورت‬ ‫دوره ای در روزه��ای مش��خص هفته ‪ ،‬تامی��ن و از طریق‬ ‫رس��انه های عمومی اعالم کنند‪ .‬چنان که می بینیم این‬ ‫حق یعنی حق معیش��ت‪ ،‬حق کار و ح��ق بهره مندی از‬ ‫مواهب توس��عه ب��ه طور عام برای اف��راد و به طور خاص‬ ‫برای فروش��ندگان کم س��رمایه (دستفروش��ان) هم در‬ ‫اسناد حقوقی جهانی و هم در قوانین داخلی به رسمیت‬ ‫ش��ناخته شده و نمی توان به بهانه هایی نظیر خارج بودن‬ ‫این شکل از تامین معیشت از انچه اقتصاد رسمی خوانده‬ ‫می شود‪ ،‬ان را سلب کرد‪ .‬حق استفاده از فضا و بهره مندی‬ ‫از سرزندگی شهری و پیاده پذیری‪ :‬در ماده ‪ 9‬امده است ‪:‬‬ ‫همه افراد حق ارتباط‪ ،‬مالقات و بیانگری را باید داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬شهرها باید این را فراهم کنند و تضمین دهند که‬ ‫فضاهای عمومی این اثر را تامین می کند‪.‬‬ ‫در منشور جهانی برای راه رفتن‪ ،‬شعار اصلی این است‪:‬‬ ‫خلق جامعه ای سالم‪ ،‬کارا و پایدار‪ -‬جایی که مردم راه رفتن‬ ‫را انتخاب کنند‪ .‬یکی از ش��اخص های جامعه ای که مردم‬ ‫راه رفت��ن را انتخاب کنند یعنی جامعه پیاده پذیر در این‬ ‫منشور این است که چه میزان در پیاده روها فعالیت های‬ ‫جذاب‪ ،‬س��رگرم کننده و ایجاد کننده س��رزندگی وجود‬ ‫دارد‪ .‬در واقع نگاه منشور جهانی برای راه رفتن این نیست‬ ‫که انجام فعالیت هایی در پیاده رو مخل اس��ت و مغایر راه‬ ‫رفتن‪ .‬دلیل این امر این اس��ت که مفه��وم پیاده پذیری‬ ‫صرفا عبور کردن نیست‪ ،‬بلکه شامل درنگ کردن و لذت‬ ‫بردن از راه رفتن نیز می ش��ود‪ .‬در این چارچوب است که‬ ‫دستفروشی به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های موجد‬ ‫سرزندگی ش��هری به پیاده پذیری یاری می رساند‪ .‬با این‬ ‫حال در قانون ش��هرداری ها در ایران چالشی وجود دارد‪.‬‬ ‫ماده ‪ 55‬قانون ش��هرداری ها‪ ،‬شهرداری را مکلف کرده از‬ ‫سد معبر جلوگیری کرده و برای رفع موانع موجود و ازاد‬ ‫کردن معابر و اماکن به وس��یله ماموران خود اقدام کند‪.‬‬ ‫همچنین در تبصره ‪ 6‬ماده ‪ 96‬قانون‪ ،‬ش��هرداری موظف‬ ‫اس��ت از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند‬ ‫و همواره ان را برای اس��تفاده عم��وم اماده نگه دارد و از‬ ‫تجاوز اش��خاص نسبت به انها جلوگیری کند‪ .‬استفاده از‬ ‫معابر عموم��ی‪ ،‬میدان ها‪ ،‬پارک ها و باغ های عمومی حق‬ ‫طبیعی هر ش��هروند است و هیچ کس نمی تواند مانع این‬ ‫استفاده مشروع شود‪.‬‬ ‫با این حال در این خصوص باید به نکاتی توجه کرد‪:‬‬ ‫نخس��ت انکه این مبحث در قانون ش��هرداری ها که از‬ ‫زمان قانون بلدیه س��ابقه دارد در موضوع مقابله با تعرض‬ ‫وارد بازار دستفروشی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫€ €ایا دستفروشی‬ ‫ش�غل کاذب اس�ت؟ ایا دستفروش�ی لزوما نامولد‬ ‫است؟ ایا از نامولد بودن دستفروشی می توان کاذب‬ ‫بودن ان را نتیجه گرفت؟‬ ‫خیر‪ ،‬ش��غل کاذب یعن��ی چه؟ دس��تفروش دارد یک‬ ‫شغلی انجام می دهد‪ .‬دارد نیازهای یک سطحی از مصرف‬ ‫را پاس��خ می دهد‪ .‬باید یک بار برای همیش��ه این واژگان‬ ‫اقتصاددانان نئوکالسیک مثل شغل کاذب را به دور ریخت‪.‬‬ ‫دستفروش ‪ ،‬دستفروشی نکند چون کاذب است؟ چه کند؟‬ ‫برود دزدی کند؟ شغل کاذب است از نظر این اقتصاددانان‬ ‫چون خارج از اقتصاد برخی هاست؟ چون مزاحمش است؟‬ ‫این ممر معیشت را هم نمی توانند ببینند؟‬ ‫€ € دستفروشی معضل است یا فرصت؟‬ ‫دستفروش��ی معضل نیس��ت‪ ،‬نیاز جامعه است‪ .‬گاهی‬ ‫در ش��رایط اجتماعی و ش��هری معضالت کوچکی ایجاد‬ ‫می کن��د که قابل کنترل و رفع اس��ت و اث��رات ان کمتر‬ ‫از اثرات برخورد با دستفروش��ی بر زندگی دستفروشان و‬ ‫خانواده های انهاست‪.‬‬ ‫€ €در مواجه�ه ب�ا موض�وع دستفروش�ی و ب�رای‬ ‫سامان یابی ان باید به چه عواملی توجه شود؟‬ ‫نگاه س��امان یابی و ساماندهی‪ ،‬نگاهی رفرمیستی است‪.‬‬ ‫می ت��وان برای اینک��ه فضاهایی برایش��ان درنظر گرفت‪،‬‬ ‫اقدامات��ی صورت داد و برای حفاظت از انها حمایت هایی‬ ‫کرد‪ ،‬نظارت پلیس��ی داشت تا اینکه احیانا خالفی در این‬ ‫می��ان صورت نگیرد‪ .‬اما باید ریش��ه مس��ئله را که همان‬ ‫ش��کاف طبقاتی درجامعه است که موجب طبقاتی شدن‬ ‫عرضه و مصرف ش��ده اس��ت را حل کرد ن��ه اینکه صرفا‬ ‫موضوع را تخفیف داد‪.‬‬ ‫€ €نقش و وظیفه شهرداری به عنوان نهاد مدیریت‬ ‫شهری در قبال دستفروشی و دستفروشان چیست‬ ‫و چه باید باشد؟‬ ‫ب��ه نظرم س��وال را بای��د برعکس کرد‪ .‬یعنی مس��ئله‬ ‫را از اینک��ه ش��هرداری چه جایگاهی باید داش��ته باش��د‬ ‫به این برگرداند که ش��هروندان چه نقش��ی باید داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬این اقشار رانده ش��ده طبقاتی که به دستفروشی‬ ‫روی می اورند‪ ،‬چه نقش��ی باید داش��ته باشند‪ .‬مسئله در‬ ‫فقدان نظارت دموکراتیک اس��ت‪ .‬ش��هروندان باید اقشار‬ ‫زحمتکش و تهیدس��ت را مدیریت و نظارت کنند تا این‬ ‫رون��د و س��اختاری که به ظهور دستفروش��ی می انجامد‪،‬‬ ‫تغییرکند‪.‬‬ ‫مغازه ها و ساخت وس��ازها به معابر و پیاده رو وضع شده و‬ ‫به وضوح در قانون بلدیه ‪ 1286‬این موضوع احصای شده‬ ‫است‪ .‬دوم انکه بحث درخصوص سد معبر و منع استفاده‬ ‫از فضاس��ت و در واقع نوع استفاده از فضا اگر به گونه ای‬ ‫باشد که مفهوم سد و منع را ایجاد کند این قانون مصداق‬ ‫می یاب��د‪ .‬معابر عمومی‪ ،‬میدان ها‪ ،‬پارک ها هم صرفا برای‬ ‫عبور نیس��تند و در نتیجه افراد ح��ق درنگ ‪ ،‬بیانگری و‬ ‫ارتب��اط نیز دارند و دستفروش��ان از حق بیانگری خود و‬ ‫استفاده مش��روع خود از فضا در حدودی که به سدمعبر‬ ‫و منع استفاده سایرین نینجامد باید اجازه داشته باشند‪.‬‬ ‫س��وم انکه واگن ه��ای مترو را نمی توان معبر محس��وب‬ ‫کرد و این قان��ون را به انها تعمیم داد‪ ،‬در نتیجه با هیچ‬ ‫توجیهی نمی شود با دستفروشان مترو براساس این قانون‬ ‫برخورد کرد‪.‬‬ ‫محل��ی ‪ ،‬تقویت قابلیت بازیافت و کاهش دور ریز ضایعات‬ ‫(زیرا می توان تشویق کرد از طریق بازیافت‪ ،‬مشاغل خانگی‬ ‫اقدام به تولید کاالهای جدید و یا اثار هنری از زباله کنند‬ ‫و ان را برای ارزش افزایی عرضه شود) ‪ ،‬افزایش مشارکت‬ ‫اقتصادی( به ویژه در مورد زنان) و تضعیف روند انباش��ت‬ ‫از طریق س��لب مالکیت به دلیل ایجاد موقعیت برای کم‬ ‫درامدها برای بهره مندی از انباشت‪.‬‬ ‫‹ ‹فرص�ت اجتماعی‪ :‬توانمندسازی اجتماعی و مهارت‬ ‫اموزی ‪ ،‬افزایش تعامالت اجتماعی ‪ ،‬افزایش س��رزندگی‬ ‫ش��هری و افزای��ش ش��ادابی اجتماعی ‪ ،‬ک��م رنگ کردن‬ ‫فاصله های طبقاتی و افزایش احساس تعلق اجتماعی‪.‬‬ ‫‹ ‹فرص�ت فضای�ی‪ :‬تقوی��ت پی��اده پذی��ری‪ ،‬تقویت‬ ‫س��رزندگی ش��هری‪ ،‬تقویت امنیت اجتماع��ی و نظارت‬ ‫عمومی و کاهش تبعات فضاهای بی دفاع‪.‬‬ ‫حال که شناس��ایی این ح��ق و جایگاهش را به لحاظ‬ ‫حقوقی بررسی کردیم‪ ،‬درمی یابیم که رسمیت بخشی به‬ ‫دستفروشی ان را از وضعیتی که معضل خوانده می شود‬ ‫به فرصت بدل می س��ازد‪ .‬به طور تیتروار به برخی از این‬ ‫فرصت ها اشاره می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فرص�ت اقتصادی‪ :‬ایجاد کس��ب و کار خرد‪ ،‬امکان‬ ‫رقابت کم درامدها در بازار ‪ ،‬کاهش واسطه گری اقتصادی‬ ‫‪ ،‬کاه��ش هزینه های توزیع ‪ ،‬افزای��ش ظرفیت عرضه(هم‬ ‫کم��ی و هم کیفی‪ /‬به طور ویژه در مورد کاالهای تولیدی‬ ‫خانگ��ی) ‪ ،‬افزایش نواوری های کوچ��ک ‪ ،‬تقویت اقتصاد‬ ‫دستفروش��ان بنابر ترکی��ب عوامل مختل��ف اجتماعی از‬ ‫تهی دس��تان ش��هری تا کارگران تا طبقه متوسط فقیر و‬ ‫طبقه متوسط جدید (خرده بورژوازی مدرن) که در بازارکار‬ ‫و بازار عرضه رسمی به طور کل یا موقت جایی نیافته اند یا‬ ‫مزایای دستفروش��ی را بر وضعیت های متصور در بازار کار‬ ‫و بازار عرضه رس��می ترجیح می دهند‪ ،‬را در برمی گیرند‪.‬‬ ‫همچنین تبیین های ارزش گرایانه از مفاهیم اقتصادی نظیر‬ ‫کار مولد و نامولد (ان هم با تعاریف نادرست) را درخصوص‬ ‫دستفروشی باید کنار گذاشت‪ ،‬زیرا این تعابیر به سرکوب‬ ‫راه می برند‪.‬‬ ‫‹ ‹دستفروشی به عنوان فرصت‬ ‫‹ ‹بازاندیش�ی جای�گاه طبقات�ی دستفروش�ان‪:‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫نظرسنجی گرو ه اینه درباره‬ ‫دستفروشان‬ ‫رویکرده��ای متفاوتی نس��بت به دستفروش��ان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬با این حال شاید کمتر کسی پیدا شود‬ ‫که تا به حال از دستفروش خرید نکرده باشد‪ ،‬گروه‬ ‫اینه طی یک نظرس��نجی نگاه مردم را نس��بت به‬ ‫دستفروشان ارزیابی کرده است‪.‬‬ ‫سارا که همراه با همسر خود برای خرید به خیابان‬ ‫‪ 15‬خرداد امده اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬از دستفروش��ان‬ ‫زی��اد خرید نمی کن��د اما اگر ببیند دستفروش��ان‬ ‫چیز به درد بخوری با قیمت مناس��ب دارند از انها‬ ‫خرید می کند‪ .‬او در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‬ ‫دستفروش��ان مزاحم عبور و مرور عابران هس��تند‪،‬‬ ‫می گوی��د‪ :‬بس��یاری مواق��ع موتورس��وارها مزاحم‬ ‫هستند و تعدادشان در پیاده رو از دستفروشان هم‬ ‫بیشتر می شود‪ .‬دستفروشان معلول شرایط هستند‬ ‫و از روی بیکاری مجبور به این کار می شوند‪.‬‬ ‫مریم‪ ،‬دختر جوانی ک��ه در حال بیرون امدن از‬ ‫فروش��گاه پوشاک است‪ ،‬می گوید‪ :‬اگر دستفروشان‬ ‫کاالیی داشته باش��ند که او احتیاج داشته باشد از‬ ‫انها خرید می کند‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬اگرچه در برخی‬ ‫موارد دستفروش��ان مترو با س��ر و صدا مشکالتی‬ ‫را ایجاد می کنند اما دستفروش��ان در س��طح شهر‬ ‫مزاحمتی ندارند‪ ،‬بلک��ه موتورها و خودروهایی که‬ ‫وارد محوطه پیاده رو می ش��وند‪ ،‬چاله هایی که خود‬ ‫ش��هرداری حفر می کند و مغازه دارانی که محوطه‬ ‫جل��وی مغازه را به خود اختصاص می دهند عبور و‬ ‫مرور عابران را با مشکل مواجه کرده اند‪.‬‬ ‫شهروند دیگری که همراه با خواهر خود مشغول‬ ‫تماش��ای ویتری��ن فروشگاه هاس��ت در پاس��خ به‬ ‫عنوان می کند‪ :‬گاهی از دستفروش ها در‬ ‫مت��رو خرید می کنم‪ ،‬زیرا برخی اجناس انها خوب‬ ‫و ارزان اس��ت و بیشتر انها زنان سرپرست خانواده‬ ‫هستند و در راستای حمایت از انها خرید می کنم‪.‬‬ ‫او ش��غل دستفروش��ی را تایید نمی کند و ان را‬ ‫ازجمل��ه مش��اغل کاذب می داند اما معتقد اس��ت‬ ‫که دس��تفروش ها به خصوص انهای��ی که در کنار‬ ‫خیابان ه��ای پررفت وام��د بس��اط می کنن��د مانع‬ ‫رفت وامد اس��ان مردم می ش��وند و باعث شلوغی‬ ‫بیش از حد خیابان ها می شوند و از طرفی برخی از‬ ‫مغازه داران هم از این قضیه ش��اکی هستند‪ ،‬چون‬ ‫باعث رکود کار انها هم می گردند‪ .‬او ادامه می دهد‪:‬‬ ‫با این حال‪ ،‬برخی از این دس��تفروش ها از این راه‬ ‫خرج خانواده های شان را درمی اورند‪ ،‬از این رو بهتر‬ ‫است جایی متمرکز برای انها در سطح شهر توسط‬ ‫شهرداری ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دستفروشان‪ ،‬حیات بخش شهر‬ ‫خانم میانس��الی ک��ه در حال بازگش��ت به خانه‬ ‫اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬وقتی دستفروشان اجناسی دارند‬ ‫که الزم دارم و ارزان تر است‪ ،‬از انها خرید می کنم‪.‬‬ ‫او ه��دف دیگر خ��ود را حمایت از دستفروش��انی‬ ‫عن��وان می کند ک��ه اغلب انها سرپرس��ت خانواده‬ ‫هس��تند‪ .‬خانم رضایی درباره موان��ع عبور و مرور‬ ‫م��ردم عنوان می کند‪ :‬پیاده روه��ا در اغلب مناطق‬ ‫ش��هر خیلی کم عرض هس��تند و گویا ش��هرداری‬ ‫برای حل مش��کل ترافی��ک ب��ه پیاده روها هجوم‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬از نظر او‪ ،‬دستفروش ها فضای شهرها‬ ‫را جذاب می کنند و به زندگی حیات می بخش��ند‪.‬‬ ‫خانم رضایی ادام��ه می دهد‪ :‬خنزر پنزرهای رنگی‬ ‫دستفروش��ان باعث می شود ادم های خسته از کار‬ ‫لحظه ای از خودش��ون بیرون بیایند و اطراف ش��ان‬ ‫را ه��م ببینند‪ .‬من روزهای قبل از عید را به خاطر‬ ‫دستفروشی های خیابان خیلی دوست دارم و یکی‬ ‫از تفریحاتم این اس��ت که به خیابان بروم و از این‬ ‫جنب وجوش لذت ببرم‪.‬‬ ‫ن��گار که عجله دارد مختصر به س��وال ها پاس��خ‬ ‫می ده��د و می گوی��د‪ :‬زیاد از دستفروش��ان خرید‬ ‫نمی کنم و شاید به صورت اتفاقی از انها خرید کنم‪.‬‬ ‫اما در مجموع با اینکه با جمع کردن دستفروش��ان‬ ‫مش��کل حل شود‪ ،‬موافق نیستم و به نظرم مشکل‬ ‫مربوط به تامین معاش عده ای از مردم است‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫نگاهی به نقش دکمه در عرصه مد‬ ‫دکمه از دیرباز تاکنون‬ ‫دکمه یکی از لوازمی اس��ت که در بیشتر لباس ها‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬اما این جس��م س��اده‬ ‫تاریخچه پرفراز و نشیبی داشته است‪.‬‬ ‫دکم��ه یک��ی از س��اده ترین و در عی��ن ح��ال‬ ‫پرکاربردترین اجزای لباس اس��ت که از س��ال های‬ ‫دور برای بستن بخش باز لباس استفاده شده است‪.‬‬ ‫اختراع دکمه به بیش از ‪ 3000‬سال قبل از میالد در‬ ‫دوران برنز می رسد‪ .‬دکمه یا اشیایی شبیه دکمه در‬ ‫چین و رم باستان کش��ف شده که از صدف ساخته‬ ‫شده بودند‪ .‬در این دوران مردم از دکمه برای بستن‬ ‫لباس اس��تفاده نمی کردند بلکه ان را تنها به عنوان‬ ‫تزئین لب��اس به کار می بردند‪ .‬م��ردم در ان زمان از‬ ‫س��نجاق‪ ،‬گیره و کمربند برای بستن لباس هایشان‬ ‫اس��تفاده می کردند و دکمه کاربرد مهمی برای انها‬ ‫نداشت‪ .‬سرانجام بعضی افراد فکر کردند که می توان‬ ‫از دکم��ه ب��ه عنوان وس��یله ای برای بس��تن لباس‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬در نهایت دکمه از یک حلقه کوچک‬ ‫نخی رد شد و همانند سنجاق و سنجاق سینه برای‬ ‫بستن لباس استفاده شد‪ .‬حدود سال ‪ 1200‬میالدی‬ ‫دکمه به اروپا رسید‪ .‬دکمه های کاربردی نخستین بار‬ ‫در قرن س��یزدهم به المان وارد شد و به سرعت در‬ ‫سراس��ر اروپا پخش شد و مورد استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫فرانسه خیلی سریع اهمیت دکمه را کشف کرد و در‬ ‫حدود سال ‪ 1250‬میالدی انجمن سازندگان دکمه‬ ‫را تاسیس کرد‪ .‬اعضای این انجمن با هنرمندی زیاد‬ ‫دکمه های دست س��از زیبایی می ساختند که خاص‬ ‫طبقه اش��راف بود‪ .‬در ان زمان طبقات پایین جامعه‬ ‫حت��ی اگر توانایی خرید این دکمه ه��ای با ارزش را‬ ‫داشتند‪ ،‬اجازه اس��تفاده از دکم ه برای بستن لباس‬ ‫خ��ود را نداش��تند‪ .‬پس از ان طبقه اش��راف قانونی‬ ‫را تصویب ک��رد تا عموم مردم تنها اجازه اس��تفاده‬ ‫از دکمه های پارچه ای و نخی را داش��ته باش��ند‪ .‬در‬ ‫نتیجه دکمه به نمادی از اش��رافیت بدل ش��ده و باز‬ ‫هم به عنوان تزئین اس��تفاده می شد‪ .‬در اواسط قرن‬ ‫چهاردهم میالدی س��اخت دکمه به تجارت بزرگی‬ ‫تبدیل شد‪ .‬خیاط ها لباس هایی می دوختند که یک‬ ‫ردیف دکمه به همراه جادکمه متناسب با ان داشت‪.‬‬ ‫فرانس��ه در این زمان مرکز دکمه اروپا بود و انجمن‬ ‫س��ازندگان دکمه این کشور‪ ،‬س��ود قابل توجهی از‬ ‫س��اخت دکمه برای کت‪ ،‬پیراهن و سایر لباس ها به‬ ‫دست می اوردند‪.‬‬ ‫این عالقه ش��دید به دکمه باعث ش��د تا برخی از‬ ‫لباس ها با هزاران دکمه تزئین ش��ود‪ .‬اس��تفاده های‬ ‫تجمل��ی از دکمه تا جایی پی��ش رفت که فرقه ای از‬ ‫پروتستان های انگلس��تان که طرفدار سادگی بودند‬ ‫اس��تفاده از دکمه را گناه دانستند‪ ،‬بنابراین در قرن‬ ‫ش��انزدهم محبوبیت دکمه کم��ی کاهش یافت‪ .‬در‬ ‫قرن هفده��م هم دکم��ه اهمیت زیادی داش��ت و‬ ‫امریکا‪ ،‬انگلس��تان و المان به بازار پر سود سازندگان‬ ‫دکمه فرانس��ه تبدیل ش��دند‪ .‬از قرن نوزدهم به بعد‬ ‫دکمه ها در حجم وسیع و با تنوع زیادی از نظر شکل‬ ‫و جنس تولید می ش��د‪ .‬در قرن بیس��تم دکمه های‬ ‫طرح دار و جدید در اندازه و شکل های مختلف رواج‬ ‫یافته و به مد لباس تبدیل ش��د‪ .‬با ابداع پالستیک و‬ ‫تولید دکمه های پالس��تیکی‪ ،‬این اشیا که روزگاری‬ ‫ارزش مادی بس��یاری داشت دیگر خیلی ارزشمند و‬ ‫گران قیمت نبود‪ .‬در حال حاضر با توجه به پیشرفت‬ ‫صنعت‪ ،‬امکان تولید دکمه با همه اشکال دلخواه و از‬ ‫جنس های مختلف وجود دارد‪ .‬دکمه های پالستیکی‪،‬‬ ‫چوبی و فلزی با ش��کل ها و رنگ ه��ای متنوع باعث‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬اس��تفاده از انها گاهی از شکل رایج خود‬ ‫فراتر رفته و به جز بس��تن لباس به عنوان وسیله ای‬ ‫تزئینی یا ش��اخصه زیبایی شناس��ی یک لباس بدل‬ ‫ش��ود‪ .‬عالوه ب��ر ان بعضی افراد از دکم��ه به ابزاری‬ ‫س‬ ‫برای خلق اثار هنری استفاده می کنند و به جز لبا ‬ ‫یا کیف هایی که با دکمه های مختلف تزئین ش��ده‪،‬‬ ‫تابلو یا حجم هایی هم با استفاده از تعداد زیاد دکمه‬ ‫ساخته می شوند‪ .‬اما یک نکته جالب که شاید از نگاه‬ ‫بس��یاری از افراد مخفی مانده باشد‪ ،‬محل قرارگیری‬ ‫دکمه در لباس های زنانه و مردانه است‪.‬‬ ‫چون بیش��تر افراد با دس��ت راس��ت کار می کنند‪،‬‬ ‫دکمه های لباس در س��مت راس��ت دوخته می شود تا‬ ‫باز و بس��ته کردن انها ساده تر باش��د‪ .‬این موضوع در‬ ‫م��ورد لباس های مردانه همیش��ه رعایت می ش��ود اما‬ ‫دکمه لب��اس زنانه از زمان های قدیم در س��مت چپ‬ ‫دوخته شده است‪ .‬دلیل این کار که به شکل یک سنت‬ ‫درامده این است که زنان اشرافی قدیم خودشان لباس‬ ‫به تن نمی کردند بلکه خدمتکاری داشتند که این کار‬ ‫را برایش��ان انجام می داد‪ .‬با توجه ب��ه اینکه خدمتکار‬ ‫برای بس��تن و بازکردن دکمه لباس باید مقابل او قرار‬ ‫می گرفت‪ ،‬دوزندگان لباس زنانه معموال دکمه لباس را‬ ‫در سمتی قرار می دادند که خدمتکار بتواند به راحتی‬ ‫با دست راست خود انها را باز کرده یا ببندد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬هنرانالین‬ ‫‪18‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫اینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫خانه هایی بدون مد ایرانی‬ ‫توجه به مد‪ ،‬صنعت نساجی را پویا می کند‬ ‫لیدا ایاز‪ 2 :‬هفته توقیف موقت‪ .‬داستان از انجا شروع می شود که دخترانی با حجاب های کامل ایرانی و اسالمی‬ ‫با لباس های ‪ 3‬رنگ پرچم ایران روی سن یک مجموعه مد و زیبایی‪ ،‬راه رفتند‪ .‬دختران مدل های اموزش دیده‬ ‫یک موسسه مدلینگ بودند و لباس ها طرح یک سایت تازه تاسیس در زمینه پوشاک به نام «خانه مد ایرانی»‪.‬‬ ‫حاال خانه مد ایرانی در توقیف ‪ 2‬هفته ای یا شاید چند ماه باشد‪ .‬مدیرمسئول این سایت بعد از لغو شدن پروژه‬ ‫تقصیرها را برگردن گرفت و اعالم کرد «عیب از بی تجربگی ما در اجرای برنامه زنده بود‪ ،‬ظاهرا برای هر اجرای‬ ‫زنده یک مجوز جدا الزم بود‪ ».‬جاوید شیرازی‪ ،‬مدیرمسئول خانه مد ایرانی دوست ندارد این مصاحبه تا قبل از‬ ‫پایان دو هفته پلمب فعالیت مجموعه اش انجام شود اما این اطمینان او را راضی می کند که وقتی این مصاحبه‬ ‫چاپ می شود این دو هفته پایان یافته و فعالیت انها نیز از سر گرفته می شود‪.‬‬ ‫او که خودش طراح است می گوید خانواده اش ‪ 70‬سال در این حرفه فعالیت کرده اند‪ .‬تجربه و یا شاید همین‬ ‫اتفاق اخیر در همین مدت کوتاه به او ثابت کرده که جامعه سنتی ایرانی هنوز با تغییر‪ ،‬خالقیت و رنگ خو‬ ‫نکرده است‪ .‬گفت وگو با این مجموعه دار و اداره کننده نخستین خانه مد ایرانی را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €بی گمان نمی ش�ود از اتفاق�ی که اخیرا برای کنن��د‪ .‬برنامه این ب��ود که چنانچ��ه تولیدکنندگانی‬ ‫شما افتاده بدون اشاره گذشت‪ .‬این اجرای زنده حاضر ب��ه خرید این طرح ها باش��ند م��ا همه عواید‬ ‫حاصل از فروش ان را به حمایت از تیم های ملی مان‬ ‫به نظر خوب می امد اما مشکل چه بود؟‬ ‫اجرای زنده فضای خاص خود را می طلبد در اتفاق اختصاص دهیم‪ .‬متاسفانه به دلیل مشکالتی که پیش‬ ‫اخی��ر مجموعا ‪ 2‬موضوع وجود داش��ت که توس��ط امد تمامی قرارها بهم خورد و هیچ توزیعی هم انجام‬ ‫ان مج��وز اجرای زنده که پی��ش از این به طور کلی نشد و کل پروژه لغو شد‪.‬‬ ‫گرفته شده بود‪ ،‬تدارک دیده بودیم‪ .‬در ابتدای کار ما € €ایا دوست ندارید این پروژه را ادامه بدهید؟‬ ‫بله‪ ،‬دوس��تان در صورتی که مایل باشند این کار را‬ ‫موضوع را رونمایی لباس ورزشی بانوان اعالم کردیم‬ ‫اما مش��خصا نمی دانس��تیم که برای هر نمایش زنده می کنی��م و حتی ما می توانیم تا زمانی که درباره این‬ ‫بای��د اخذ مجوز موردی را ه��م پیگیری کنیم و این موضوع رفع ابهام نشده است‪ ،‬صبر کنیم‪.‬‬ ‫€ €تاکن�ون چن�د اج�را‬ ‫موضوع هم به خاطر بی تجربگی و‬ ‫بی اطالعی م��ا در اجرای زنده بود‪ .‬در دنیای امروز همه چیز داشتید؟‬ ‫پیش از این ما یک اجرا داشتیم‬ ‫در حال حاضر به طور مشخص در‬ ‫به هم وابسته است و‬ ‫این مهم است که عرضه که ان هم از س��وی بنیاد ملی مد‬ ‫کش��ور ما ‪ 3‬مجموع��ه وجود دارد‬ ‫و لباس از س��وی وزارت فرهنگ و‬ ‫که تخص��ص و کارش��ان اموزش‬ ‫اصلی در کجا اتفاق‬ ‫ارشاد اسالمی انجام شد‪.‬‬ ‫مدلین��گ اس��ت و هرک��س قصد‬ ‫بیفتد‪ .‬درست است که‬ ‫€ €ظاه�را به تازگ�ی مج�وز‬ ‫برپایی اج��رای زنده را دارد باید با‬ ‫نمایش هایی که در داخل فعالی�ت گرفته ای�د؟ در دولت‬ ‫انها هماهنگ کند‪.‬‬ ‫برای تولیدات انجام‬ ‫جدید؟‬ ‫€ €خان�ه م�د را چطور ش�کل‬ ‫بله از س��ال قبل بود که با مجوز‬ ‫دادید؟‬ ‫می شود تفاوت هایی با‬ ‫دنیای خارج دارد اما به فعالی��ت خانه مد ایران��ی موافقت‬ ‫خان��ه مد ایرانی ‪ 8‬س��ال اس��ت‬ ‫ش��د‪ .‬البته خانه مد ‪8‬س��ال است‬ ‫ک��ه در چارچوب س��ایت خانه مد نظر من این امر می تواند‬ ‫که به صورت س��ایت اداره می شد‬ ‫فعالی��ت می کند‪ .‬ه��دف خانه مد‬ ‫معرف��ی تولیدات و محت��وای مد کمک خوبی برای حمایت این درحالی اس��ت که خانواده ما‬ ‫از تولید داخل باشد‬ ‫‪ 70‬سال است که س��ابقه فعالیت‬ ‫ایرانی و اسالمی است که براساس‬ ‫در ای��ن حوزه را دارند‪ .‬هدف ما در‬ ‫ش��اخص های داخل��ی و هویت��ی‬ ‫تمام طول مدت فعالیتمان این بود‬ ‫کش��ور خودمان طراحی می شوند‬ ‫و سعی ش��ده در حوزه مد و لباس مجموعه ای که با که تولیدات داخلی را ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫هویت اسالمی هماهنگی دارد را به بازار معرفی کند‪€ € .‬با این س�ابقه چرا زودتر از این به فکر ایجاد‬ ‫در ح��ال حاضر طراحان جوانی با ما کار می کنند که این مجموعه نیفتادید؟‬ ‫پیش از این فضای جامع��ه ایجاب نمی کرد چراکه‬ ‫خودمان به انها موضوعی‪ ،‬س��فارش کار می دهیم‪ .‬در‬ ‫این مورد اخیر نیز س��عی کردیم تمامی ش��اخص ها اس��تانداردها تعری��ف نش��ده بود و ب��ازار داخلی هم‬ ‫را در نظ��ر بگیری��م و انچه که باعث می ش��ود بانوان نیازی نداش��ت تا در این ح��وزه ورود کند‪ .‬همانطور‬ ‫در فضای ورزش��ی راحت و ش��اد و پوشیده باشند را که می دانید چند سالی هم کشور دچار مسائل خاص‬ ‫ارائه کنیم و همینطور فضای ورزشی شاد را منعکس خود شده بود اما حاال که جامعه وارد فضای جدیدی‬ ‫ش��ده‪ ،‬صنعت لب��اس در داخل این نی��از را در خود‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین به لباس ها چارچوب ایرانی و اسالمی دادیم می بین��د که با رویکرد جدی��دی به دنبال احیا کردن‬ ‫که صرفا برای رونمایی و نمایش در این مجموعه بود تولی��دات داخل باش��د و کم کم از زیر فش��ار واردات‬ ‫و هیچ گاه قرار نبود به تولید و فروش برسد‪ .‬همانطور خارج شویم و به تدریج پوشاک ایرانی را بر تن ایرانی‬ ‫که دیدید از تعدادی طراح و خبرنگار هم دعوت کرده ببینیم‪.‬‬ ‫بودی��م تا در رونمایی و معرف��ی لباس با ما همکاری € €ام�ا م�ردم و اختصاصا جوان�ان در بیرون از‬ ‫جشنواره مد و لباس در دیار اذربایجان غربی‬ ‫نخس��تین جش��نواره مد و لب��اس اذربایجان غربی‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬حاال استان های سراسر کشور اماده‬ ‫می شوند تا در فصل های مختلف پذیرای نمایشگاه ها‬ ‫و جشنواره های مد و لباس شوند‪.‬‬ ‫مس��ئول بخ��ش اس��تان های بنی��اد مل��ی م��د و‬ ‫لب��اس از برگزاری نخس��تین جش��نواره مد و لباس‬ ‫اذربایجان غرب��ی خب��ر داد‪ .‬علی اصغر زیالیی‪ ،‬از اغاز‬ ‫نخستین جش��نواره مد و لباس اذربایجان غربی خبر‬ ‫داد و در این ب��اره ب��ه هنرانالی��ن گف��ت‪ 26 :‬مرداد‬ ‫ماه نخس��تین جش��نواره مد و لباس اذربایجان غربی‬ ‫و هش��تمین نمایشگاه اس��تانی در این زمینه افتتاح‬ ‫می ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬عم��ده تمرکز این جش��نواره بر‬ ‫خروجی مربوط به اموزش��گاه های اس��تان اس��ت تا‬ ‫از بی��ن انها کاره��ای منتخب اس��تان و بخش های‬ ‫اط��راف ان را انتخاب کنند‪ ،‬ب��ه همین خاطر داوران‬ ‫ای��ن برنامه از تهران و توس��ط بنیاد ملی مد و لباس‬ ‫اعزام می ش��وند‪ .‬مسئول بخش استان های بنیاد ملی‬ ‫م��د و لب��اس تصریح کرد‪ :‬پس از گس��ترده ش��دن‬ ‫فعالیت ه��ای حوزه مد و لباس به دنبال تمرکززدایی‬ ‫و مشارکت سایر اس��تان ها در این عرصه هستیم‪ ،‬به‬ ‫همین خاطر این جش��نواره با همکاری بنیاد ملی مد‬ ‫و لباس اس�لامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و اداره کل فن��ی و حرفه ای اس��تان برگزار می ش��ود‬ ‫ت��ا عالقه مندان به عرصه طراح��ی و تولید در زمینه‬ ‫لباس و لوازم جانب��ی ان بتوانند زمینه ای برای بروز‬ ‫استعدادهای خود بیابند‪.‬‬ ‫زیالی��ی ادام��ه داد‪ :‬ت��ا ام��روز اس��تقبال خوب و‬ ‫گس��ترده ای از س��وی طراح��ان و عالقه مندان برای‬ ‫شرکت در جشنواره گزارش شده است که امیدواریم‬ ‫با همین روند ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اس��تان ها دارای استعدادهای بالقوه خوب‬ ‫و خالقی در زمینه طراحی لباس هس��تند‪ ،‬از این رو‬ ‫باید روی این بخش ها س��رمایه گذاری کنیم تا شاهد‬ ‫شکوفایی باشیم‪.‬‬ ‫مس��ئول بخش اس��تان های بنیاد ملی مد و لباس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این جشنواره از ‪ 26‬مرداد به مدت ‪ 3‬روز‬ ‫در مجتمع فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد ارومیه‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬زیالیی با اشاره به ادامه فعالیت های‬ ‫اس��تانی بنیاد ملی مد و لباس گف��ت‪ :‬در نظر داریم‬ ‫چنین برنامه ها و جش��نواره هایی را گسترش دهیم‪،‬‬ ‫ب��ه همین خاطر اس��تان های دیگری نظی��ر اردبیل‪،‬‬ ‫خراسان و تعدادی دیگر نیز در اینده نزدیک میزبان‬ ‫این جشنواره و برنامه های موجود در ان خواهند بود‪.‬‬ ‫نگاه دولتی در تمام این س�ال ها به دنبال جایی‬ ‫برای پیدا کردن یک مد داخلی بودند؟‬ ‫بله اما این نیاز نباید یک طرفه باش��د و باید در دو‬ ‫سوی دولت و مردم حس ش��ود‪ .‬مد مقوله ای نیست‬ ‫ک��ه مختص به دیروز و امروز باش��د‪ .‬همه جوامع در‬ ‫طول تاریخش��ان مدل ها و رنگ ه��ای خاص خود را‬ ‫در پوش��اک داشتند و مد همیش��ه از شرق به غرب‬ ‫رفته نه مثل امروز که از غرب به ش��رق وارد می شود‪.‬‬ ‫بنابراین این س��اختار در کش��ور ما از گذشته وجود‬ ‫داش��ته اما ش��رایط فعالیت س��الم در ای��ن زمینه تا‬ ‫سال های قبل کمتر مهیا بود‪ .‬اگر شوهای زیرزمینی‬ ‫هم وجود داش��ت برای ف��روش و بازاریابی تولیدات‬ ‫وارداتی بود‪.‬‬ ‫€ €ش�ما می گویید حاال فضا اماده اس�ت اما ما‬ ‫هنوز یک برند مشخص برای عرضه هم نداریم؟‬ ‫در حال حاضر هم‪ ،‬ما برندهای خوبی داریم اما الزم‬ ‫اس��ت که این کار از یک جایی شروع شود‪ .‬در دنیای‬ ‫امروز همه چیز به هم وابس��ته است و این مهم است‬ ‫که عرضه اصلی در کجا اتفاق بیفتد‪ .‬درس��ت اس��ت‬ ‫که نمایش های��ی که در داخل ب��رای تولیدات انجام‬ ‫می ش��ود تفاوت هایی با دنیای خ��ارج دارد اما به نظر‬ ‫من این ام��ر می تواند کمک خوبی ب��رای حمایت از‬ ‫تولید داخل باشد‪.‬‬ ‫€ €اما همین اتفاق اخیر نش�ان داد که بخش�ی‬ ‫از بدنه جامعه هن�وز نمی خواهد فضا برای مد و‬ ‫لباس جای خود را پیدا کند؟‬ ‫یکی از مشکالت ما هم همین است که مدت هاست‬ ‫فرهنگ بصری و رنگی پوش��اک در جامعه ما ضعیف‬ ‫شده است‪ .‬ما در نمایش اخیرمان اگاهانه از رنگ هایی‬ ‫اس��تفاده کردیم که هویت دار و اصیل بودند و خیلی‬ ‫اگاهانه از برخی عالیم و نش��انه ها اس��تفاده نکردیم‪.‬‬ ‫متاس��فانه اطالعات و عادت ه��ای جامعه ما انقدر که‬ ‫الزم اس��ت جلو نرفته اس��ت‪ .‬درست اس��ت که این‬ ‫لباس ها رنگ پرچم کش��ور بود اما در قانون اساس��ی‬ ‫ما کامال هویت پرچم ایران تعریف ش��ده است‪ .‬پرچم‬ ‫کشور دارای ‪ 3‬رنگ سبز‪ ،‬سفید و سرخ است و وسط‬ ‫ان نماد اهلل دارد و حاشیه ان عالیم‪ .‬ما بسیار اگاهانه‬ ‫س��عی کردیم از این نمادها استفاده نکنیم اما برخی‬ ‫از دوس��تان از این موضوع اطالع نداشتند‪ .‬در دنیای‬ ‫طراح��ی غیر از دوخ��ت از رنگ ها‪ ،‬المان ها و حرف و‬ ‫نش��انه ها می توان برای انتقال پیام استفاده کرد‪ .‬مثل‬ ‫ان ‪ 3‬رن��گ یا نش��انه یوزپلنگ و یا ب��رازوکا که همه‬ ‫هویت بخش هس��تند‪ .‬ما باید عادت کنیم که بدانیم‬ ‫هرکج��ا که قرار اس��ت این ‪ 3‬رن��گ را ببینیم لزوما‬ ‫معنی پرچم کشور نیس��ت‪ .‬برای بازی های تیم ملی‬ ‫در برزیل دیدید که بس��یاری از افراد پرچم تیم ملی‬ ‫را به عنوان لباس پوش��یده بودند اما ما س��عی کردیم‬ ‫با همان ‪ 3‬رنگ لباس��ی طراحی کنیم که پوشیده و‬ ‫راحت و زنده باشد‪.‬‬ ‫€ €انچ�ه از نتیجه کار ش�ما در فض�ای مجازی‬ ‫و ش�بکه های اجتماعی نمود پی�دا کرد این بود‬ ‫که می خواستید همه را با این لباس حول محور‬ ‫پرچ�م ایران جم�ع کنید‪ .‬ح�ال با ه�ر تفکر و‬ ‫سلیقه ای‪.‬‬ ‫ما اصال وارد مس��ائل سیاس��ی این موضوع نش��دیم‪.‬‬ ‫قصد داشتیم با این لباس این امکان را فراهم کنیم که‬ ‫ایرانی هایی که تیم ملی ش��ان را دوست داشتند با این‬ ‫لباس زیبا ازاد باشند‪ .‬البته این لباس برای بازار داخلی‬ ‫تهیه شده بود‪ .‬در طراحی ان هم سعی شده بود که همه‬ ‫چیز ساده و قابلیت استفاده داشته باشد‪ .‬حال این لباس‬ ‫می توانست در بازی هایی که خانم ها در ورزشگاه ها انجام‬ ‫می دهند هم مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬متاسفانه جامعه‬ ‫ما عادت به ارائه کار تازه ندارد و همین باعث می ش��ود‬ ‫که خالقیت کمتر ایجاد شود اگر اجازه ایجاد نواوری به‬ ‫طراح داده ش��ود مطمئن باشید طراح همه چارچوب ها‬ ‫و س��اختارهای داخلی را می شناسد‪ .‬البته ممکن است‬ ‫اشتباهی هم س��هوا به وجود اید اما باید اجازه داد این‬ ‫صنعت هویتش را پیدا کند و به خودش ببالد‪.‬‬ ‫واینکمانکن هایکودک‬ ‫فعالیت ه��ای نمایش��گاه های م��د در ای��ران‬ ‫تکاپوی بیش��تری به خ��ود گرفته چنانچه پس از‬ ‫اجراه��ای زنده توس��ط مانکن های م��رد و زن با‬ ‫مجوز وزارت ارش��اد اینک رئیس بخش فرهنگی‬ ‫و هن��ری بنیاد ملی م��د و لباس و متولی نمایش‬ ‫زن��ده لباس کودک از ش��روع گزین��ش مانکن ها‬ ‫خبر می دهد‪.‬‬ ‫س��یدعلی کاش��فی‪ ،‬رئیس بخ��ش فرهنگی و‬ ‫هنری بنی��اد ملی مد و لباس از ش��روع گزینش‬ ‫ک��ودکان برای برگزاری نمای��ش زنده لباس خبر‬ ‫داد و در این ب��اره ب��ه هنرانالین گفت‪ :‬یکش��نبه‬ ‫‪ 19‬مرداد تس��ت اولیه ب��رای گزینش مانکن های‬ ‫کودک برای عکاس��ی و نمایش زنده لباس انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ح��دود ‪ 50‬نفر برای ش��رکت در این‬ ‫تس��ت و بازیگری نمای��ش زنده لب��اس ثبت نام‬ ‫کرده اند که در مرحله نخست برای حفظ کیفیت‬ ‫بیشتر بین ‪ 10‬تا ‪ 15‬نفر انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫سردبیر نشریه کودک شهرزاد تصریح کرد‪ :‬بعد‬ ‫از انتخ��اب کودکان‪ ،‬ی��ک دوره یک ماهه زیر نظر‬ ‫مدرسان مختلف برگزار می شود تا تخصص کافی‬ ‫در این گروه ایجاد شود‪.‬‬ ‫کاشفی درباره گزینه های انتخاب در این تست‬ ‫گف��ت‪ :‬موارد مختلفی مد نظر ق��رار می گیرد‪ ،‬اما‬ ‫استعداد و عالقه مندی کودک به کار نمایش زنده‬ ‫لباس در کن��ار روابط اجتماعی و اعتماد به نفس‬ ‫او برای ما در اولویت است‪.‬‬ ‫او درب��اره مالک ه��ای ظاهری ک��ودکان برای‬ ‫انتخ��اب اظهار کرد‪ :‬در ح��ال حاضر مالک اصلی‬ ‫ظاهر کودکان نیست‪ ،‬زیرا به نظر ما تمام کودکان‬ ‫چهره جذاب و دلپذیری دارند‪ ،‬لذا روی این گزینه‬ ‫تمرکز خاصی وجود ندارد‪.‬‬ ‫سردبیر نشریه شهرزاد بیان کرد‪ :‬این موسسه با‬ ‫همکاری مشترک موسس��ه بهپوشی و با حمایت‬ ‫معن��وی بنیاد مل��ی مد و لباس اس�لامی‪ ،‬برنامه‬ ‫گزینش را برگزار می کند و پس از اتمام دوره های‬ ‫اموزش��ی ان ش��اءاهلل متولی برنام��ه نمایش زنده‬ ‫لباس کودک خواهد بود‪.‬‬ ‫طب��ق اعالم رس��می بنی��اد ملی م��د و لباس‬ ‫‪ 3‬موسس��ه ویولت‪ ،‬بهپوش��ی و ش��هرزاد متولی‬ ‫برگ��زاری نمایش زنده لباس هس��تند که از این‬ ‫میان تنها موسسه شهرزاد اجازه برگزاری نمایش‬ ‫لباس کودک را داراست‪.‬‬ ‫اقتصاد فرهنگ و هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫محمدعل�ی عرفی نژاد‪ -‬گروه گزارش‪ :‬وقتی با‬ ‫حس��ی از ترس و نگرانی و البته کمی هم ش��وق برای‬ ‫دس��تیابی ب��ه راز واقع��ی کالس و نیمک��ت و بخاری‬ ‫زغال س��نگی و ان س��وی واقعیت برای دریافت زندگی‬ ‫ت��وام با خوش��حالی‪ ،‬پیدا کردن همراه و همکالس��ی و‬ ‫یک س��ایه س��نگین مردی قدرتمند‪ ،‬طلبکار‪ ،‬با صدای‬ ‫کلف��ت و چوب البالو در دس��ت به نام «اق��ا» یا بهتر‬ ‫بگویم اق��ا معلم برای نخس��تین بار روی نیمکت کهنه‬ ‫وصل ش��ده به می��زی دراز که جاکتابی هم داش��ت و‬ ‫هی��چ جای صافی هم در ان دیده نمی ش��د و پر بود از‬ ‫یادگاری های بچه مدرس��ه ای ها نشستیم‪ ،‬اقای مدیر با‬ ‫نش��ان دادن یک همکالس��ی کمی بزرگ تر از خودمان‬ ‫خواس��ت تا به حرف هایش گوش کنیم و تا اخر س��ال‬ ‫تحملش کنیم و این همکالس��ی «مبصر» نام داش��ت؛‬ ‫کم��ی قدرتر‪ ،‬کمی بزرگ تر که تنه��ا فرقش با اقا این‬ ‫ب��ود که یک برپا می گفت و ی��ک برجا و چوب البالو را‬ ‫مثل چیزی گرانبها‪ ،‬با احت��رام‪ ،‬روی میز چهارگوش و‬ ‫به موازات دست راست اقا قرار می داد‪ ،‬از همین لحظه‪،‬‬ ‫همه ابهت و زورگویی و فش��ارهای روانی اش به ناگهان‬ ‫فرو می ریخت و‪« ...‬اقا» هر وقت می خواس��ت ما را ادب‬ ‫کند یک جمله تکراری را بر لب می اورد‪...‬‬ ‫ اگه می خواین مث��ل این جعفری (منظورش مبصر‬‫کالس بود) هر کالس را ‪ 2‬س��ال و ‪ 3‬سال طی نکنین‪،‬‬ ‫اول باادب باش��ین‪ ،‬بعد هم خ��وب درس بخونین‪ ،‬این‬ ‫جعفری ه��م اگه س��عی می کرد باادب باش��ه و درس‬ ‫بخونه‪ ،‬اینقدر کالس به کالس درجا نمی زد‪...‬‬ ‫در این جمله بلن��د ازاردهنده خیلی حرف ها بود‪ ،‬در‬ ‫حالی ک��ه همه ما از جعفری حس��اب می بردیم و بابت‬ ‫گردن کلفت��ی اش‪ ،‬مقداری از چاش��ت نیمروزی مان را‬ ‫تقدیمش می کردیم‪ ،‬اما هرگز دلمان نمی خواست جای‬ ‫او باشیم‪ .‬اما او همین گردن کلفتی و ایجاد ترس در دل‬ ‫بچه ه��ا را بهتر از ادب و درس خواندن و ش��اگرد خوب‬ ‫بودن دوس��ت داش��ت‪ ،‬بعدها که ب��ه کالس های باالتر‬ ‫رفتیم‪ ،‬جعفری هنوز هم چوب خوش دست البالوی اقا‬ ‫معلم ها را می شست و خشک می کرد و می گذاشت روی‬ ‫می��ز «اقا» تا یک روز که وقتی از کنار پنجره کالس��ی‬ ‫که مبصرش بود‪ ،‬می گذشتم شنیدم که اقای اسمعیلی‪،‬‬ ‫معلم زورگوی حساب به او می گفت‪:‬‬ ‫ جعفری‪ ...‬به خودت ظل��م کردی‪ ،‬به پدر و مادرت‬‫ظلم کردی‪ ،‬به بچه های همکالس��ت چش��م غره رفتی‪،‬‬ ‫سهم شکالت و ش��یرینی ات را گرفتی‪ ،‬اما یکدفعه شد‬ ‫فکر کنی‪ ،‬عاقبت که چی؟‬ ‫بعدها جعفری غیر از مبصر بودن‪ ،‬جاسوس��ی و حق‬ ‫گرفتن و زورگویی اش را افزایش داد و هنگامی که روی‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪19‬‬ ‫یک خاطره‬ ‫مبصر هنرمند‬ ‫یا هنرمند همیشه مبصر‬ ‫تابلوی قبولی ها و تجدیدی ها و ردی ها دور اس��مش را‬ ‫ب��ا خودنویس با جوهر قرمز خط کش��یدند و نوش��تند‬ ‫مردود‪ ،‬چ��وب البالوی کهنه و کارک��رده معلم ها را در‬ ‫دست داشت و می خندید‪.‬‬ ‫جعف��ری این بار می خندید و چوب را مثل اقای ناظم‬ ‫ب��ه پایش می کوبی��د و ما فهمیدیم‪ ،‬قرار اس��ت اتفاقی‬ ‫بیفتد‪ ،‬صبح فردا که برای گرفتن کارنامه کالس نهم یا‬ ‫همان س��یکل به مدرسه رفتیم با دیدن ناظم و معلم و‬ ‫شاگردان هراس زده و درسوخته دفتر مدرسه تعجب زده‬ ‫به دنب��ال واقعیت س��ر می چرخاندیم ک��ه تعجب زده‬ ‫دیدی��م ‪ 2‬پاس��بان در حالی که مچ دس��ت جعفری را‬ ‫محکم گرفته بودند او را به طرف یک تاکس��ی ایستاده‬ ‫جلوی در مدرس��ه هدایت می کردند و جعفری طوری‬ ‫می خندید که دندان های زرد مس��واک ن��زده اش را به‬ ‫نمایش می گذاش��ت‪ .‬او انتقامش را از مدرسه و معلم ها‬ ‫و همه ما بچه ها گرفته بود‪ ،‬بعدها دیگر او را ندیدیم‪ ،‬تا‬ ‫اینک��ه هنگام انتخاب بازیگر برای یک پروژه تلویزیونی‪،‬‬ ‫ناگهان دیدم با خوش��حالی از اتاق انتخاب بیرون امد‪...‬‬ ‫باز هم یادم افتاد که دوران مبصری اش‪ ،‬یکبار گفت‪...‬‬ ‫م��ن یه قهرمانم‪ ،‬می بینین که قهرمان هم می ش��م‪...‬‬ ‫حاال ش��ماها هی درس بخونین‪ ...‬مرا دید و نش��ناخت‪،‬‬ ‫بعد که داش��ت سیاهی لشگرها را توی یک صف ردیف‬ ‫می کرد‪ ،‬رفتم نزدیکش و زیر گوشش گفتم‪...‬‬ ‫ باالخره قهرمان شدی؟‬‫اصال نگاه هم نکرد‪ ،‬با یک ترکه ش��اید البالو یا سیب‬ ‫یا گوجه سبز‪ ...‬چه فرقی می کرد‪ !...‬یک سیاهی لشگر را‬ ‫توی صف کرد و با خنده گفت‪...‬‬ ‫ فکر کردی نشناختمت‪ ،‬ش��ناختمت‪ ،‬اما من هنوز‬‫ه��م قهرمانم‪ ،‬هنوز هم مبصر هس��تم‪ ،‬حاال هم خدا رو‬ ‫چه دیدی‪ ...‬ش��اید یه روز ش��دم کارگردان‪ ،‬دنیا پره از‬ ‫قهرمان ها و مبصرهایی مثل من‪ ،‬فکر کردی همه اینها‬ ‫که دارن فیلم می س��ازن‪ ،‬کاربلدن؟ یا همه اونهایی که‬ ‫موندن پش��ت در بیس��وادن؟ نه داداش‪ ،‬بای��د دید رو‬ ‫پیشونی هاشون چی نوشته‪...‬‬ ‫دستیار کارگردان داد کشید‪:‬‬ ‫ جعفری‪ ...‬یه خورده بجنب‪ ،‬همه برن سرجاهاشون‪،‬‬‫خودت هم فقط یه دیالوگ داری‪ ...‬میدونی که؟‬ ‫جعف��ری ب��ا لبخندی نگاه��م کرد و بع��د در جواب‬ ‫دستیار گفت‪:‬‬ ‫ یادتون باشه‪ ...‬هر چی گردن کلفت تر باشین‪ ،‬زودتر‬‫زمین می خورین‪ ...‬حاال جون بکنین‪...‬‬ ‫دستیار کارگردان راضی از کار جعفری سرش را تکان‬ ‫داد و گفت‪...‬‬ ‫ این ادم زحمتکش‪ ،‬جزو درس خوان های همه دوره‬‫مدرسه اش بوده‪ ،‬بهترین نمره ها رو داشته‪ ،‬اما عشق به‬ ‫هنر باعث ش��ده بیاد تو کار سینما‪ ،‬یعنی هیچ کس قدر‬ ‫او رو نشناخته‪...‬‬ ‫و م��ن حی��رت زده از کار روزگار‪ ،‬مان��ده ام ک��ه همه‬ ‫اطالعات درب��اره افراد نخبه و نادر ‪ ،‬به همین ش��کل و‬ ‫قیافه و نتیجه گیری منتشر می شود!‬ ‫باشد که این گونه نباشد‪.‬‬ ‫پای صحبت های مجید جعفری‪ ،‬رییس انجمن تئاترایران‬ ‫وضعیت اقتصادی تئاترهای ازاد پایتخت خوب نیست‬ ‫بازده مالی تقریبا مناسب «تئاترهای ازاد»‬ ‫و اس��تقبال مخاطبان به ویژه خانواده ها از این‬ ‫نمایش ه��ا با وج��ودی که به ط��ور معمول در‬ ‫سالن های غیراس��تاندارد و نامناسبی هم اجرا‬ ‫می ش��وند‪ ،‬یکی از دالیلی است که باعث شده‬ ‫در یکی دو سال گذشته شاهد رشد و گسترش‬ ‫چنین نمایش هایی به ویژه در پایتخت باشیم؛‬ ‫به طوری که این روزها تعداد تئاترهای ازاد روی‬ ‫صحنه در تهران به عدد ‪ 40‬رس��یده است‪ .‬در‬ ‫واقع به نظر می رسد بدنه «تئاتر ازاد» کشور‪،‬‬ ‫حدود ‪ 3‬دهه است که بدون هیچ گونه حمایت‬ ‫دولتی و تنها با تکیه بر اس��تقبال مخاطب از‬ ‫نمایش هایی که روی صحنه می روند و عموما‬ ‫هم نمایش های کمدی موزیکال هستند‪ ،‬عالوه‬ ‫بر فعالیت تئاتری مستمر‪ ،‬معیشت خود را نیز‬ ‫تا حدی تامین کرده است‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه اینکه مقوله تماش��ای تئاتر در‬ ‫میان مردم و جامع��ه ما هنوز ان طور که باید‬ ‫و شایسته است‪ ،‬نهادینه نشده و تئاتر به هیچ‬ ‫عنوان در س��بد فرهنگی خانواده ها قرار ندارد‪،‬‬ ‫نخس��تین پرسش��ی که به ذهن می رسد این‬ ‫اس��ت که تولید روزافزون تئاتره��ای ازاد در‬ ‫نقاط مختلف ش��هر چگونه و بر چه اساس��ی‬ ‫صورت می گیرد؟ این س��والی است که پس از‬ ‫مطرح ش��دن موضوع گردش مالی ‪ 6‬میلیارد‬ ‫تومانی «تئاتر ازاد» در طول س��ال گذش��ته‬ ‫که تقریب��ا معادل یک س��وم کل بودجه تئاتر‬ ‫کشوراست‪ ،‬به عنوان مسئله ای تعیین کننده در‬ ‫مورد جنبه های اقتصادی تئاتر مطرح می شود‬ ‫به وی��ژه که ای��ن روزها ح��رف و حدیث هایی‬ ‫درباره دخالت های بی ضابطه وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی در موازنه اقتصادی نمایش های‬ ‫ازاد می شنویم‪.‬‬ ‫برای روش��ن ش��دن موضوع به سراغ مجید‬ ‫جعف��ری رییس انجمن تئات��ر ازاد رفتیم تا با‬ ‫نحوه فعالیت این انجم��ن و موانع پیش روی‬ ‫تئاتر ازاد کشور از نزدیک اشنا شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹گ�ردش مالی تئاترهای ازاد ربطی به‬ ‫بازدهی مالی ندارد‬ ‫پیش از ه��ر چیز‪ ،‬ابت��دا از مجید جعفری‪،‬‬ ‫نویسنده‪ ،‬کارگردان و رییس انجمن تئاتر ازاد‬ ‫که پیش از این چندین س��ال س��ابقه ریاست‬ ‫مجموع��ه تئاتر ش��هر را نیز برعهده داش��ته‬ ‫درخواس��ت کردیم ت��ا به عن��وان رییس این‬ ‫انجمن‪ ،‬درباره رقم های عنوان ش��ده در بحث‬ ‫گردش مالی تئاتر ازادنظرش را مطرح کند‪.‬‬ ‫رییس انجمن تئاتر ازاد با بیان اینکه گردش‬ ‫مالی تئاترهای ازاد بس��یار بیشتر از ‪ 6‬میلیارد‬ ‫تومان است‪ ،‬می گوید‪ :‬گردش مالی تئاترها در‬ ‫یک سال‪ ،‬با میزان س��وددهی یا ضرر گروه ها‬ ‫دو مقوله جدا از یکدیگر هستند‪ .‬ممکن است‬ ‫گ��ردش مال��ی م��ا ‪ 20‬میلیارد‬ ‫تومان باشد ولی باز ما ضرر کنیم‬ ‫اما گردش مال��ی تئاترهای ازاد‬ ‫خیلی بیشتر از این حرف هاست‪.‬‬ ‫جعفری در این زمینه توضیح‬ ‫می دهد‪ :‬فرض کنی��د ‪ 50‬گروه‬ ‫تئاتری در تئاتر ازاد وجود داشته‬ ‫باش��د و در هر گروه به طور متوس��ط ‪ 10‬نفر‬ ‫فعال باش��ند‪ ،‬که می شود ‪ 500‬نفر و اگر برای‬ ‫این افراد نفری ‪1‬میلیون تومان در نظر بگیریم‬ ‫می شود ‪ 500‬میلیون تومان که اگر در ‪12‬ماه‬ ‫س��ال ضرب کنیم‪ ،‬به رقم ‪ 6‬میلی��ارد تومان‬ ‫می رس��یم که چنانچه چنین فرضی درس��ت‬ ‫باش��د به این معنی اس��ت که هم��ه ما فقیر‬ ‫هس��تیم‪ .‬البته افرادی هس��تند که هم اکنون‬ ‫ماهی ‪ 4‬میلیون توم��ان هم حقوق می گیرند‬ ‫و درامد تئاترهای ازاد خیلی باالتر اس��ت‪ .‬اما‬ ‫وقت��ی تع��داد گروه ها بدون حس��اب و کتاب‬ ‫باال می رود و از طرفی تعداد س��الن ها و تعداد‬ ‫تماش��اگران هم ثابت است‪ ،‬این رقم هم ثابت‬ ‫می ماند و در این صورت ممکن است که خیلی‬ ‫از سالن ها متضرر بشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�دور مجوز بدون تعام�ل با انجمن؛‬ ‫نقطه اغاز ضررهای مالی‬ ‫جعف��ری در ادام��ه درباره وضعی��ت فعلی‬ ‫تئاتره��ای ازاد از نظ��ر مالی و به لحاظ کیفی‬ ‫می گوید‪ :‬ما تا مدتی قبل وضعیت مان جوری‬ ‫ب��ود که هم ایجاد فض��ای فرهنگی می کردیم‬ ‫وهم با افزایش سالن های مان تمامی بچه های‬ ‫تئاتر ازاد می توانس��تند فعالیت کنند و کسی‬ ‫بیکار نماند‪ ،‬اما از وقتی وزارت ارش��اد در این‬ ‫جریان دخالت های خود را‬ ‫اغاز ک��رده وضعیتی که به‬ ‫سمت ش��رایط مطلوب در‬ ‫حرکت بود‪ ،‬اس��یب دید‪ .‬رییس انجمن تئاتر‬ ‫ازاد ادامه می دهد‪ :‬ما یک صنف هس��تیم که‬ ‫هیچ حمایتی از س��وی هیچ ارگان و سازمان‬ ‫و نه��ادی به ما نمی ش��ود به همی��ن دلیل ما‬ ‫باید سیاس��ت های اقتص��ادی و فرهنگی مان‬ ‫را خودمان تعیین کنیم ت��ا بتوانیم بهای این‬ ‫حرف��ه و این صنف را رقم بزنی��م‪ .‬اما از وقتی‬ ‫وازرت ارشاد قوانین ما را زیر پا گذاشته و بدون‬ ‫هماهنگ��ی با ما تعداد این گروه ها را به صورت‬ ‫خودس��رانه افزایش داده و ب��ه انها مجوز اجرا‬ ‫می دهد‪ ،‬ش��رایط ما را به سمت نامطلوب برده‬ ‫و زیان ما در واقع از این نقطه اغاز شده است‪.‬‬ ‫این نویس��نده و کارگ��ردان تئات��ر‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه هیچ توجه��ی به حرف ها و اس��تدالل‬ ‫صنوف هنری و بخش های فرهنگی نمی شود‪،‬‬ ‫درباره روند صدور مجوز تئاترهای ازاد توضیح‬ ‫می ده��د‪ :‬در واقع وزارت ارش��اد متولی صدور‬ ‫مجوز است و در این باره هم هیچ بحثی نیست‬ ‫و انجمن در این رابطه مسئولیتی ندارد اما در‬ ‫گذش��ته بین ما و وزارت ارشاد تعاملی وجود‬ ‫داشت‪ ،‬به این معنی که برای ایجاد یک سالن‬ ‫ی��ا گ��روه جدید با م��ا هماهنگی و مش��ورت‬ ‫می شد‪ ،‬چراکه بضاعت ما به عنوان یک صنف‬ ‫در یک حد معین و مشخصی است و نمی تواند‬ ‫بی��ش از ت��وان و بضاعت خ��ودش کاری که‬ ‫برعهده اش است را به درستی انجام بدهد‪.‬‬ ‫جعفری می افزاید‪ :‬به عنوان مثال فرض کنید‬ ‫که از نظر انجمن ‪ 30‬کمدین خوب وجود دارد‬ ‫که اگر به طور میانگین در هر گروه قرار باش��د‬ ‫‪ 2‬کمدین حضور داش��ته باشند‪ ،‬درنهایت ‪15‬‬ ‫نمایش با کیفیت خواهیم داشت و ما می دانیم‬ ‫ک��ه چنین بضاعتی داریم‪ .‬ام��ا وقتی خارج از‬ ‫ای��ن محدوده و خارج از ای��ن امار اقدام کنیم‬ ‫و مث�لا ‪ 30‬نمایش مجوز بدهیم خود به خود‬ ‫کمدین های ما در گروه های مختلف تقس��یم‬ ‫می ش��وند و ب��ه طورکلی در ه��ر نمایش یک‬ ‫کمدی��ن حض��ور خواهد داش��ت و در نتیجه‬ ‫کیفیت کارها پایین می اید‪ .‬حاال حساب کنید‬ ‫وقتی تعداد نمایش ها به بیش از ‪ 40‬می رسد‪،‬‬ ‫طبیعی ترین اتفاق این است که کیفیت کارها‬ ‫بسیار افت می کند و تماشاگر ریزش می کند و‬ ‫در نتیجه با زیان مواجه می شویم که متاسفانه‬ ‫به خاطر دخالت های ارشاد در حال حاضر این‬ ‫اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ص�دور مجوز ب�ه گروه ها به‬ ‫همه اسیب زده است‬ ‫رییس انجمن تئاترهای ازاد و رییس سابق‬ ‫مجموعه تئاتر ش��هر همچنین درباره وضعیت‬ ‫کیفی بعضی از نمایش ها که س��ال گذش��ته‬ ‫باعث ش��د تا تع��دادی از فع��االن این عرصه‬ ‫به صورت رسمی و غیررسمی به دادگاه احضار‬ ‫شوند‪ ،‬بیان می کند‪ :‬ما گروه هایی را داریم که‬ ‫از سوی وزارت ارشاد بدون تعامل و هماهنگی‬ ‫با ما به انها مجوز داده ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫چون این هماهنگی ه��ا و تعاملی که پیش از‬ ‫این وجود داش��ته‪ ،‬اکنون وجود ندارد‪ ،‬اثاری‬ ‫خلق می ش��ود که چه به لحاظ هنری‪ ،‬چه به‬ ‫لحاظ محت��وا و چه به لحاظ ف��رم قابل دفاع‬ ‫نیستند‪ .‬وقتی کار به اینجا رسید‪ ،‬این گروه ها‬ ‫هم خودشان دچار اس��یب می شوند و هم ما‬ ‫دچار اسیب می شویم‪.‬‬ ‫جعفری ب��ا تاکید بر اینکه صنف باید بتواند‬ ‫گروه ه��ای زی��ر نظر خ��ود را مدیری��ت کند‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬ما هیچ بحثی درباره صدور مجوزها‬ ‫نداری��م‪ ،‬چراکه صدور مجوزها به عهده وزارت‬ ‫ارشاد اس��ت اما این مجوزها باید با هماهنگی‬ ‫ما صادر شود تا ما به عنوان یک صنف بتوانیم‬ ‫کار این گروه ها را مدیریت کنیم و برای اینکه‬ ‫کارهای��ی روی صحنه برود که بتواند مخاطب‬ ‫داش��ته باشد و به مرور گسترش و تحول پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کارگ��ردان نمای��ش «صع��ود مقاومت پذیر‬ ‫ارت��ورو و اوئ��ی» با اش��اره به اینک��ه تربیت‬ ‫نمایشگر و افزایش تماشاگر فرایندی است که‬ ‫به م��رور و با اجرای اثار ب��ا کیفیت به وجود‬ ‫می اید‪ ،‬تصری��ح می کند‪ :‬سیاس��ت گذاری ها‬ ‫و برنامه ها برای گس��ترش و تح��ول در تئاتر‬ ‫خصوص��ی و تئاتره��ای ازاد باید ب��ا توجه به‬ ‫خواس��ت های صنف باش��د و این صنف است‬ ‫که باید تشخیص بدهد که چه تعداد اجراهای‬ ‫خوب می تواند داشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن نویس��نده و کارگردان تئات��ر در پایان‬ ‫خاطر نش��ان می کند‪ :‬در هر کاری به خصوص‬ ‫کاری مث��ل تئات��ر وقتی تعداد اف��راد ماهر و‬ ‫کاربلد کم بش��ود‪ ،‬تماش��اگر ری��زش می کند‬ ‫ول��ی اگر افرادی که کارش��ان را بلد هس��تند‬ ‫و می توانن��د با مهارت ش��ان م��ردم را به وجد‬ ‫بیاورن��د‪ ،‬فرقی نمی کند که موضوع کار ش��ما‬ ‫کمدی باش��د یا جدی‪ ،‬مطمئن باشید که ان‬ ‫کار تماش��اگر خود را پی��دا می کند و عالوه بر‬ ‫کار فرهنگ��ی که صورت می گیرد از نظر مالی‬ ‫نیز برای تولیدکنندگان ان سود خواهد داشت‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫فشار اقتصادی انگیزه و امید را‬ ‫از هنرمند می گیرد‬ ‫فایقیان‪-‬گ�روه‬ ‫به�روز‬ ‫گ�زارش‪ :‬ق��درت اهلل معماری��ان‬ ‫مجسمه س��از و م��درس هن��ر از‬ ‫جمله هنرمندانی است که بیشتر‬ ‫با طراحی و س��اخت مجس��مه ها‬ ‫و یادمان های ش��هری ش��ناخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬این هنرمن��د ده ها اثر‬ ‫و س��ازه حجمی را برای نصب در محیط های ش��هری‬ ‫طراحی کرده است‪ ،‬از مهم ترین انها می توان به یادمان‬ ‫شهید باکری در بزرگراهی به همین نام اشاره کرد که‬ ‫شاید بارها از کنار ان گذشته باشیم‪ .‬گفت وگویی که با‬ ‫این هنرمند در پی می اید‪ ،‬نگاهی دارد به هنر ـ حرفه‬ ‫مجسمه سازی و مشکالت و کمبودهایی که هنرمندان‬ ‫این عرصه با ان روبه رو هستند‪.‬‬ ‫€ €مجسمه سازی هنر شماس�ت یا شغلتان؟ ایا‬ ‫زندگی تان را از این راه می گذرانید؟‬ ‫ـ مجسمه س��ازی ه��م ش��غل و هم هنر من اس��ت‪.‬‬ ‫در حقیق��ت تنها مهارت و توانایی جدی من س��اخت‬ ‫مجس��مه و اثار حجمی اس��ت که با اتکا به ان تالش‬ ‫ک��رده ام ب��ه اصطالح گلیم��م را از اب بکش��م و امور‬ ‫زندگ��ی ام را بگذرانم‪ .‬البته بای��د همین جا این نکته را‬ ‫اضافه کنم که مشکالت معیشتی زیادی را هم تحمل‬ ‫کرده ام و این طور نبوده که از راه مجسمه سازی درامد‬ ‫مکفی داشته باشم و بتوان همه هزینه های زندگی ام را‬ ‫پوشش دهم‪ .‬به همین دلیل است که همه این سال ها‬ ‫که در زمینه مجسمه س��ازی فعالیت کرده ام‪ ،‬تدریس‬ ‫مجسمه س��ازی را هم به موازات س��اخت مجس��مه و‬ ‫یادمان های شهری پیش برده ام و بخشی از هزینه های‬ ‫معیش��ت خود را از همین طریق تامین کرده ام که ان‬ ‫هم به اصطالح اب باریکه ای بیشتر نبوده‪ ،‬به طوری که‬ ‫هنوز بعد از ‪ 35‬س��ال فعالیت هن��ری‪ -‬حرفه ای و ‪14‬‬ ‫س��ال تدریس در دانشگاه و س��اخت و نصب ده ها اثر‬ ‫ماندگار در سطح کشور هنوز نتوانسته ام خانه شخصی‬ ‫برای خودم و خانواده ام تهیه کنم‪.‬‬ ‫€ €مس�ئوالن نهاده�ای دولتی تا چه ان�دازه از‬ ‫حرف�ه هنرمندان حمایت می کنند؟ چون معموال‬ ‫در س�خنان انه�ا حمای�ت از هنرمن�دان لحاظ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ـ متاس��فانه مدی��ران در زم��ان تصدی مس��ئولیت‬ ‫وعده ه��ای زیادی می دهند که بیش��تر انها به مرحله‬ ‫عمل نمی رس��د و این مس��ئله بیشتر از همه در زمینه‬ ‫فرهنگ و هنر اتفاق می افتد‪ ،‬چراکه شانه خالی کردن‬ ‫از تعهدات در این خصوص به راحتی امکان پذیر است و‬ ‫به اصطالح به جایی برنمی خورد اما در مورد پروژه های‬ ‫عمرانی و خدماتی ای��ن بدقولی ها کمتر پیش می اید‬ ‫و اگر دیر و زود داش��ته باش��د‪ ،‬سوخت و سوز نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬به همین دلی��ل چون ضرورت وج��ودی اثار‬ ‫هنری هنوز برای طیف وسیعی از مسئوالن دولتی جا‬ ‫نیفت��اده‪ ،‬بیش از هر پروژه دیگر در معرض کم لطفی و‬ ‫حذف شدن قرار می گیرند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه مع�اش خ�ود را از راه‬ ‫مجسمه سازی می گذرانید‪ ،‬چگونه با نوسان های‬ ‫اقتصادی روبه رو می شوید؟‬ ‫ با سختی زیاد‪ .‬متاسفانه در عرصه اقتصادی طی ‪2‬‬‫ماه قیمت س��که و دالر دو برابر می شود اما ارزش پول‬ ‫جی��ب هنرمند به یک دهم کاه��ش پیدا می کند‪ .‬این‬ ‫فش��ار اقتصادی انگیزه و امید را از هنرمند می گیرد و‬ ‫جایگزین ان اس��ترس و اضطراب و حس تلخ ناامیدی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €یعنی معتقدید که شرایط نامناسب اقتصادی‬ ‫در سطح کیفی اثار هنری تاثیرگذار بوده است؟‬ ‫ االن م��ا با واقعیت هایی درگیر هس��تیم که کم کم‬‫به معضل تبدیل می شوند‪ .‬دغدغه های معیشتی ذهن‬ ‫خالق هنرمند را کور کرده اس��ت‪ .‬شاید در دوره هایی‬ ‫از تاریخ‪ ،‬هنرمند در گوشه ای طرحی می زد و کاری به‬ ‫کسی نداش��ت‪ ،‬زندگی ساده و انتظارات محدودی هم‬ ‫داش��ت که به هرحال به طریقی براورده می شدند اما‬ ‫واضح است که مناسبات دنیای امروز دیگر این اجازه را‬ ‫به هنرمند نمی دهد‪ .‬حال باید دید در این ش��رایط چه‬ ‫کسانی ضرر خواهند کرد؟ اگر روحیه هنرمند تخریب‬ ‫شود‪ ،‬گالری های هنری مان خالی از اثار اثرگذار خواهد‬ ‫شد‪ .‬امروز احساس می کنم واقعا جامعه هنری در حال‬ ‫اسیب دیدن است‪ .‬اگر مدیران توجهی نکنند به تدریج‬ ‫این اتفاقات به یک معضل بزرگ تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €درباره مبالغ قراردادهای س�فارش مجس�مه‬ ‫چه نظری دارید؟‬ ‫ وقتی بنده مجس��مه ای را می س��ازم و بعد متوجه‬‫می ش��وم کس��ی که پایه ان را س��اخته بیش��تر از من‬ ‫دس��تمزد گرفته‪ ،‬به نوع��ی ضرب المثل «ب��ه نام من‬ ‫و ب��ه کام دیگ��ری» عیان و عملی می ش��ود‪ .‬البته اگر‬ ‫سفارش کار به هنرمندان زیاد باشد شاید این اتفاقات‬ ‫کمتر به چش��م بیاید‪ ،‬اما بنده بزرگ ترین کار هنری ام‬ ‫‪4‬سال پیش بوده اس��ت و به تازگی پس از این ‪ 4‬سال‬ ‫نخستین کار بزرگی هنری ام را سفارش گرفته ام که در‬ ‫مرحله اجرا هم با مشکل قرارداد مواجه شده ام‪ .‬عده ای‬ ‫از مدیران بر این باورند که با یک سری اقدامات جلوی‬ ‫هزینه های بی رویه را گرفته اند‪ ،‬اما در واقع سیاست شان‬ ‫به ما هنرمندان فشار اورده و جلوی رسیدن به حق و‬ ‫حقوق مان را س��د کرده است و با این سیاست‪ ،‬حقوق‬ ‫هنرمند در ازای اجرای اثر‪ ،‬هزینه بخش های دیگر این‬ ‫عرصه می شود‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫پرونده‬ ‫سقف های نامهربان در پروژه مسکن مهر‬ ‫مریم نظ�ری ـ گروه گزارش‪ :‬پای‬ ‫مس��کن مهر برای اج��رای عدالت به‬ ‫زندگی ایرانیان باز شد‪ .‬پروژه پرحرف‬ ‫و حدیثی که به نظر می رس��د نه تنها به هدف خود‬ ‫دست نیافت‪ ،‬بلکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان‬ ‫امر‪ ،‬س��وء مدیریت ها در ان س��بب شد که تبعات‬ ‫اج��رای غیراصول��ی ان به عنوان مش��کالت ریز و‬ ‫درشتی در زندگی مردم سر براورد‪ .‬کمی به عقب‬ ‫برگردی��د‪ ،‬روزهای��ی ک��ه تبلیغ��ات گس��ترده و‬ ‫پرطمطراق دولت نهم همه مستاجرها را در رویایی‬ ‫ش��یرین فرو می برد‪ .‬رویای خانه دار شدن! رویایی‬ ‫که انها را از افزایش س��ال به سال ودیعه مسکن و‬ ‫اسباب کشی های طاقت فرسا نجات می داد‪ .‬هرچند‬ ‫هنوز بسیاری از متقاضیان خانه دار نشده اند اما ان‬ ‫تع��داد از متقاضی��ان ک��ه خان��ه خ��ود را تحویل‬ ‫گرفته اند نیز با مش��کالتی روبه رو هستند‪ .‬شاید به‬ ‫مسکن مهر از اغاز‬ ‫همزم��ان با روی کار امدن دولت نهم در س��ال ‪ ،84‬نام مس��کن مهر بر س��ر زبان ها افتاد و‬ ‫یک س��ال بعد‪ ،‬مس��کن مهر اجرایی شد‪ .‬هرچند مس��ئوالن دولتی همواره از اجرای این پروژه‬ ‫ابراز خوش��حالی می کردند اما این س��وی دوربین ها نه از لبخند خبری بود و نه خوش��حالی‪.‬‬ ‫تنه��ا انتقاده��ا بود که دامن دولت نهمی ها را می گرفت و بس‪ .‬صاحبنظران در حوزه مس��کن‪،‬‬ ‫عملیات مس��کن مهر را نافرجام می خواندند‪ ،‬چرا که تورم بازار مس��کن در ماه های اغاز به کار‬ ‫دولت نهم بر اثر تزریق بی حساب و کتاب نقدینگی به بازار تعادل را به هم زد‪ .‬پس از ان رکود‬ ‫تورمی و سیاس��ت انقباضی بانک مرکزی نیز هزینه هایی را به بازار مس��کن تحمیل کرد‪ .‬این‬ ‫روند تا سال ‪ 88‬به طول انجامید‪ .‬اما با وجود همه این مشکالت‪ ،‬ساخت مسکن مهر تحت هر‬ ‫شرایطی ادامه داشت‪ .‬افتتاح ساختمان هایی که هنوز نیمه کاره بوده و تکمیل نشده بودند یکی‬ ‫از ژس��ت های تبلیغاتی در دولت دهم بود‪ .‬با وجود همه کمبودها در تامین اعتبارات در س��ایر‬ ‫بخش ها‪ ،‬هرچند مس��کن مهر هم فراز و نش��یب هایی را طی کرد اما روند ساخت ساختمان ها‬ ‫در جریان بود‪ .‬همزمان با روی کار امدن دولت یازدهم و اغاز وزارت حسن قاضی زاده هاشمی‬ ‫در وزارت بهداش��ت و درمان‪ ،‬او پرده از این راز برداش��ت که چرا این روند متوقف نشده است‪.‬‬ ‫به گفته وزیر بهداش��ت‪ ،‬اعتبارات زیادی در س��ال های گذشته باید به بخش سالمت اختصاص‬ ‫پیدا می کرد که بخش��ی از ان به پروژه مسکن مهر رفته است‪ .‬حداقل ‪ 50‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اعتبار به این پروژه تعلق گرفته است ‪ ،‬نتیجه ان شده که نه این پروژه به جای درستی رسیده‬ ‫و نه اینکه مش��کالت س��ایر بخش ها ازجمله بخش سالمت حل ش��ده است و ما با کمبودهای‬ ‫متعددی روبه رو شده ایم‪».‬‬ ‫امکانات جوابگو نیست‬ ‫س��اکنان شهرک پردیس��ان قم هم از‬ ‫مس��کن های تحویل داده ش��ده به انان‬ ‫چندان راضی نیس��تند‪ .‬این شهرک در‬ ‫‪12‬کیلومتری جنوب قم ساخته شد‪ .‬به‬ ‫نظر می رس��د روزی ک��ه کلنگ احداث‬ ‫مجتمع ها یکی پس از دیگری در زمین‬ ‫شهرک پردیسان زده می شد هیچ یک از‬ ‫دولتم��ردان نه نگران اب و برق و گاز‬ ‫در ای��ن منطقه بودن��د و نه نگران‬ ‫دوری از مراکز اموزشی و درمانی‪.‬‬ ‫این ساختمان ها در حالی تحویل‬ ‫مردم شد که به دلیل خارج بودن از محدوده شهر و دسترسی سخت به مرکز شهر‪ ،‬افرادی‬ ‫که در خانواده خود بیمار یا زن باردار داش��تند از س��کونت در این منطقه س��ر باز زدند‪.‬‬ ‫کمب��ود بانک‪ ،‬نبود مراکز عرضه کاالهای مورد نیاز مردم‪ ،‬کوچه‬ ‫پس کوچه های نامناس��ب و کم عرض و خاکی‪ ،‬نبود اب و برق‬ ‫و گاز در برخ��ی از واحدها‪ ،‬کمبود روش��نایی معابر و کمبود‬ ‫شدید وس��ایل نقلیه عمومی از جمله مشکالت مهمی است‬ ‫ساکنان این منطقه با ان دست و پنجه نرم می کنند‪ .‬شهرک‬ ‫پردیسان قم برای جمعیتی معادل ‪ 300‬هزار نفر پیش بینی‬ ‫شده است اما اکنون که تعداد ساکنانش حدود ‪ 90‬هزار نفر‬ ‫اس��ت‪ ،‬امکانات موجود جوابگوی انها نیست‪ .‬رفت و امد به‬ ‫این شهرک با تعداد محدودی اتوبوس‪ ،‬مینی بوس‪ ،‬تاکسی‬ ‫و سواری های شخصی و در زمان های خاصی از روز صورت‬ ‫می گیرد اما این تعداد به هیچ وجه پاسخگوی نیاز ساکنان‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫همین دلیل اس��ت که دولت یازده��م هرچند به‬ ‫تعه��دات دولت قبلی درباره مس��کن مهر در قبال‬ ‫متقاضیان متعهد اس��ت اما با رویکرد متفاوتی به‬ ‫پروژه مسکن مهر ورود پیدا کرده است‪ .‬رویکردی‬ ‫با عنوان «مسکن اجتماعی» برای اصالح مشکالت‬ ‫مهر‪ .‬مش��کالت مس��کن مهر یکی دو تا نیست‪ .‬از‬ ‫یک س��و انگش��ت انتق��اد ب��ه س��وی مکان یاب��ی‬ ‫س��اختمان ها نش��انه رفته اس��ت و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫مهندس��ان به مصالح به کار گرفته شده در مسکن‬ ‫مهر اشکاالتی وارد کرده اند‪ .‬یک روز خبر می رسد‬ ‫که مسکن مهر در بستر رودخانه یا شالیزار ساخته‬ ‫ش��ده است و روز دیگر بر س��اختمان های نوساز و‬ ‫هنوز تکمیل نش��ده با کوچک ترین لرزش زمین‪،‬‬ ‫ش��کاف های عمیق نق��ش می بندد‪ .‬ام��ا این همه‬ ‫ماجرا نیست‪ .‬استانی نیست که مسکن مهر در ان‬ ‫طی س��ال های اخیر معطل تامی��ن اعتبار نمانده‬ ‫باش��د‪ .‬این خانه ها قرار بود با س��اخته ش��دن در‬ ‫اراضی ملی و مانند ان احداث شوند تا با کم شدن‬ ‫قیمت زمین از قیمت کل‪ ،‬خانه ها به قیمتی کمتر‬ ‫از ان به متقاضیان کم درامد و جوانان‪ ،‬عرضه شود‬ ‫تا انها هم بتوانند باالخره صاحبخانه شوند‪.‬‬ ‫نداش��تن امکانات رفاهی در کنار ساختمان های‬ ‫واگذار ش��ده به متقاضیان نیز روی دیگر این سکه‬ ‫است‪ .‬کافی اس��ت پای درددل مردمی که در این‬ ‫س��اختمان ها ساکن ش��ده اند‪ ،‬بنش��ینید‪ .‬یکی از‬ ‫اینکه شهرک محل سکونتش مدرسه ندارد‪ ،‬گالیه‬ ‫می کند و دیگری برای خرید نان باید چند مس��یر‬ ‫س��وار تاکسی ش��ود تا بتواند خودش را به نانوایی‬ ‫برس��اند‪ .‬اسفالت نبودن معابر و خیابان ها نیز یکی‬ ‫از مشکالت س��اکنان مسکن مهر اس��ت‪ .‬معابری‬ ‫ک��ه با هر رفت و امد خ��ودرو و وزیدن باد در ان‪،‬‬ ‫خ��اک بر جان س��اکنانش می نش��یند‪ .‬مکان یابی‬ ‫نادرس��ت‪ ،‬کیفیت پایین ساخت و نیاز به تعمیر و‬ ‫بازسازی از س��وی صاحبخانه پیش از سکونت در‬ ‫ان‪ ،‬نداشتن پارکینگ‪ ،‬امکانات و خدماتی همچون‬ ‫نبود مکان های اموزشی یا مراکز خرید و بهداشتی‬ ‫و درمانی مس��ائلی اس��ت که در بس��یاری از این‬ ‫مجتمع ها قابل مشاهده است‪ .‬به گفته علی نیکزاد‪،‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی س��ابق‪« ،‬دول��ت دهمی ها‬ ‫‪ 4‬میلی��ون و ‪ 400‬ه��زار واحد مس��کن مهر را در‬ ‫دست ساخت داشتند» که تعدادی از این واحدها‬ ‫پی��ش از انک��ه امکانات زیربنایی برایش��ان تامین‬ ‫شود‪ ،‬افتتاح شده و به مردم تحویل داده شدند‪.‬‬ ‫مسکن مهر پس از زلزله‬ ‫اگ��ر مس��کن مه��ر در ورزقان و‬ ‫هری��س‪ ،‬بع��د از زلزل��ه ب��ه کمک‬ ‫م��ردم ام��د تا ع��ده ای را س��رپناه‬ ‫دوب��اره بخش��د‪ ،‬اما در ش��هرهایی‬ ‫چون س��راوان در اس��تان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان و خوس��ف در استان‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬زلزله عاملی شد‬ ‫برای نش��ان دادن مستحکم‬ ‫نبودن مس��کن مهر‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته پ��س از زلزل��ه‬ ‫سراوان در حالی که هیچ‬ ‫بنایی حت��ی خانه های‬ ‫قدیم��ی ف��رو نریخته‬ ‫بودن��د‪ ،‬ش��کاف های‬ ‫بزرگ��ی ب��ر دیوارهای‬ ‫مس��کن مهر س��راوان‬ ‫دی��ده می ش��د‪ .‬زلزله‬ ‫مهرماه سال گذشته در‬ ‫«خوسف» نیز وضعیت‬ ‫چندان متفاوت��ی را به‬ ‫نمایش نگذاشت‪ .‬شدت‬ ‫زلزله در این اس��تان ش��کاف هایی‬ ‫ب��ر دیوارهای واحدهای مس��کونی‬ ‫ازجمله مس��کن مهر ایجاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫مسکن مهر در گورستان عمومی‬ ‫انهایی که س��ری به قروه در استان کردستان زده اند‪ ،‬بدون‬ ‫شک ماجرای احداث ساختمان های مسکن مهر در این شهر‬ ‫را ش��نیده اند‪ .‬حدود ‪ 400‬واحد از مس��کن مهر در ارامستان‬ ‫قروه و در دامنه کوه واقع ش��ده اس��ت‪ ،‬این امر سبب شد تا‬ ‫برخ��ی از متقاضیان از ثبت نام انصراف دهند‪ ،‬چراکه به گفته‬ ‫انها وجود گورستان در اطراف این واحدها‪ ،‬دلیلی کافی برای‬ ‫مکان نادرست ساخت مسکن مهر است‪ .‬موقعیت جغرافیایی‬ ‫در غرب کش��ور به شکلی است که این شهر‪ ،‬به داشتن دشت‬ ‫مشهور است‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن ترتیب فض��ای کافی برای س��اخت مس��کن مهر‬ ‫در س��ایر نقاط وجود داش��ته اس��ت ام��ا به دلیل اص��رار به‬ ‫س��اخت خانه ه��ا در اراض��ی مل��ی و نخریدن زمین توس��ط‬ ‫دولت‪ ،‬از زمینی در جوار گورس��تان ش��هر اس��تفاده شد‪ .‬اما‬ ‫ام��اده کردن دامن��ه کوه س��رانجیک برای س��اخت خانه ها‬ ‫هزین��ه ای بس��یار بیش��تر از قیم��ت زمین به انه��ا تحمیل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫گذش��ته از ان‪ ،‬س��ال گذش��ته برخی از رس��انه ها از زبان‬ ‫کارشناس��ان اداره اب و فاضالب منتشر کردند که بسیاری از‬ ‫این واحدها با مشکل اب مواجه خواهند شد و ممکن است با‬ ‫استفاده از پمپ بتوان به انها اب رساند‪ ،‬چراکه ارتفاع انها از‬ ‫منبع تامین کننده اب قروه باالتر است‪.‬‬ ‫حادثه در اسانسورهای مسکن مهر‬ ‫روزه��ای پایانی تیرم��اه امس��ال‪ ،‬جوانی‬ ‫‪ 28‬س��اله از اسانس��ور طبقه هفتم یکی از‬ ‫بلوک های مسکن مهر اردکان فارس‪ ،‬سقوط‬ ‫کرد و جان خود را از دس��ت داد‪ .‬ش��اهدان‬ ‫عینی در این باره اعالم کرده اند که اسانسور‬ ‫در دس��ت تعمیر بوده است اما به علت قفل‬ ‫نشدن درهای اسانسور در سایر طبقات این‬ ‫جوان به گمان اینکه اسانس��ور کار می کند‬ ‫در را باز کرده و پا به درون ان گذاشته است‬ ‫که این امر منجر به س��قوط او به داخل چاه‬ ‫اسانس��ور شده است‪ .‬کمی پس از ان نیز در‬ ‫یازدهم مردادم��اه‪ ،‬دختر جوانی در‬ ‫زنجان در سرنوش��تی مش��ابه‬ ‫ب��ه کام م��رگ ف��رو رفت‪.‬‬ ‫این تنها ساکنان مسکن‬ ‫مهر نیستند که از نصب‬ ‫اسانسورهای بی کیفیت‬ ‫خس��ارت دیده ان��د‪.‬‬ ‫س��ال‬ ‫خردادم��اه‬ ‫گذش��ته محمدرض��ا‬ ‫رحیمی‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫رییس جمه��ور در دولت دهم به همراه وزیر‬ ‫راه و شهرسازی وقت‪ ،‬زمانی که برای افتتاح‬ ‫سیستم تله مترینگ امور اب استان اردبیل‪،‬‬ ‫به این اس��تان رفته بودند‪ ،‬حدود ‪ 10‬دقیقه‬ ‫در اسانس��ور خراب مسکن مهر گرفتار شده‬ ‫بودن��د اما باالخ��ره با تالش مهندس��ان در‬ ‫اسانس��ور در طبقه س��وم باز شد‪ .‬در همین‬ ‫سفر بود که هنگام سخنرانی رحیمی در یکی‬ ‫از واحدهای مسکن مهر‪ ،‬به ناگاه شیر اب از‬ ‫مح��ل ابگرمکن فوران کرد و اب بر س��ر و‬ ‫صورت ساکنان خانه و همه شرکت کنندگان‬ ‫مراسم پاشید‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش می دهد‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ترکیه از حمله داعش برای کسب بازار سنگ عراق استفاده کرد‬ ‫حس�ن س�اعدی‪ -‬گ�روه معدن‪ :‬کش��ور ما در تالش اس��ت تا با تکی��ه بر اقتص��اد معدنی خ��ود را از اقتصاد‬ ‫تک محصولی رها س��اخته و س��هم صادرات غیرنفتی را افزایش دهد‪ .‬در حال حاضر س��نگ های تزئینی با توجه‬ ‫به تعداد باالی معادن در کش��ور و همچنین میزان تقاضای جهانی برای این محصول می تواند جایگزین صادراتی‬ ‫مناسبی برای محصوالت نفتی تلقی شود‪ .‬در شرایط کنونی ایران رتبه ‪ 5‬جهان از نظر تولید و رتبه ‪ 4‬از نظر ذخایر‬ ‫سنگ تزئینی را داراست اما نتوانسته به یک جایگاه با ثبات در زمینه صادرات این محصول دست پیدا کند‪ .‬در این‬ ‫رابطه کارشناسان معتقدند دلیل اصلی عقب ماندگی در بخش صادرات سنگ های تزئینی بی ثباتی در سیاست های‬ ‫صادراتی‪ ،‬پایین بودن کیفیت تولید و همچنین سایه سنگین تحریم ها بوده است به طوری که این موضوع موجبات‬ ‫کاهش س��هم صادراتی و از دس��ت رفتن بازارهای هدف را فراهم اورده است‪ .‬این در حالی است که کشور ترکیه با‬ ‫توجه به تولید کم س��نگ های تزئینی توانس��ته با افزایش کیفیت محصوالت خود اغلب بازار صادراتی منطقه را در‬ ‫زمینه سنگ های تزئینی به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫در این رابطه گفت وگویی با ابوالقاس��م ش��فیعی رییس انجمن سنگ تزئینی و وحید لک‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫سنگ ایران ترتیب داده ایم که در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫ابوالقاسم ش��فیعی‪ ،‬رییس انجمن س��نگ ایران در می شود‪.‬‬ ‫رابطه با جایگاه کنونی ایران از نظر صادرات سنگ های‬ ‫وی درب��اره مزیت ه��ای صادراتی کش��ور ترکیه نیز‬ ‫تزئین��ی ب��ه‬ ‫می گوید‪ :‬صادرات س��نگ های اف��زود‪ :‬ترکیه به دلی��ل نزدیکی به اروپ��ا و همچنین‬ ‫تزئینی کش��ور در سال ‪ 1386‬حدود ‪ 80‬میلیون دالر نداش��تن ع��وارض گمرکی ب��رای صادرات توانس��ته‬ ‫ب��وده که در مقایس��ه با ص��ادرات ‪ 40‬میلیون دالری بازاره��ای زی��ادی را ب��رای خ��ود مهیا و ب��ا صادرات‬ ‫کش��ور ترکیه که یکی از رقبای اصلی ما در این بخش س��نگ های تزئینی به کش��ورهای اروپایی سوداوری‬ ‫محسوب می شود یک رقم بسیار قابل توجه است‪.‬‬ ‫قابل توجهی را نصیب خود کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صادرات س��نگ تزئینی کش��ور ترکیه در‬ ‫ش��فیعی ادام��ه داد‪ :‬در مقابل ایران نی��ز با نزدیکی‬ ‫س��ال ‪ 92‬به ‪ 5‬میلیارد دالر افزایش یافت در حالی که به کش��ورهای حوزه خلیج فارس‪ ،‬ارمنس��تان و روسیه‬ ‫صادرات ایران در س��ال ‪ 92‬فقط در رقم ‪ 200‬میلیون توانس��ته این خال به وجود ام��ده در روابط بین الملل‬ ‫دالر باقی ماند‪.‬‬ ‫و صادرات کاالها به س��ایر کشورهای جهان را پوشش‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن س��نگ با تاکید بر اینکه داده و س��هم بس��زایی از بازارهای کشورهای عربی و‬ ‫باید س��هم ایران از نظ��ر صادرات در برنامه ‪ 5‬س��اله روسیه را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫توسعه به ‪ 2‬میلیارد دالر در سال برسد‪ ،‬گفت‪ :‬گردش‬ ‫ریی��س انجمن س��نگ ایران همچنی��ن درخصوص‬ ‫مالی س��االنه صنعت سنگ ساختمانی در جهان بیش بازار عراق اظهار کرد‪ :‬در ماه های قبل از حمله داعش‬ ‫از ‪ 80‬میلی��ارد دالر اس��ت که حق‬ ‫ب��ه ش��مال ع��راق اکث��ر بازارهای‬ ‫ایران حداقل س��هم ‪ 10‬درصدی از‬ ‫سنگ های تزئینی این کشور متعلق‬ ‫وحید لک با‬ ‫این میزان صادرات است‪.‬‬ ‫به ای��ران بود که بعد از حمله گروه‬ ‫بیان اینکه در‬ ‫ش��فیعی ب��ا بی��ان اینک��ه تعداد‬ ‫داعش در ش��رایط کنونی صادرات‬ ‫حال حاضر‬ ‫معادن سنگ تزئینی کشور نزدیک‬ ‫ای��ن محص��والت به ش��مال عراق‬ ‫حجم‬ ‫ترکیه‬ ‫ب��ه ‪ 1700‬مع��دن دارای پروان��ه‬ ‫متوقف شده است ولی ترکیه هنوز‬ ‫صادراتی سنگ تزئینی‬ ‫بهره برداری اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬از این‬ ‫با اتخ��اذ تدابیری خ��اص صادرات‬ ‫را از ‪ 3‬میلیارد دالر به‬ ‫تعداد مع��دن س��نگ های تزئینی‬ ‫س��نگ تزئینی ب��ه ع��راق را ادامه‬ ‫فقط ‪ 1200‬معدن به صورت فعال‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‪ 5‬میلیارد دالر رسانده‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه دالی��ل‬ ‫مشغول تولید بوده و از ‪ 6600‬واحد است‪،‬گفت‪ :‬ترکیه با حمایت ها‬ ‫عق��ب ماندگ��ی از افزایش س��هم‬ ‫سنگبری فقط ‪ 700‬واحد به تولید و سرمایه گذاری های موثر‬ ‫س��نگ های بریده ش��ده مش��غول‬ ‫صادرات��ی س��نگ های تزئین��ی در‬ ‫در بخش تولید توانسته‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بازارهای جهانی افزود‪ :‬در سال ‪89‬‬ ‫بازارهای هدف زیادی را‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ران از لحاظ تولید‬ ‫جای��گاه ایران از نظ��ر صادرات این‬ ‫کسب کند‬ ‫جزو ‪ 5‬کشور عمده جهان و از نظر‬ ‫محصول یک جایگاه منحصربه فرد‬ ‫تنوع س��نگ های تزئینی مقام اول‪،‬‬ ‫ب��وده که حت��ی رقبای��ی همچون‬ ‫از لح��اظ ذخای��ر مقام ‪ 4‬و از نظ��ر بازارهای صادراتی ترکی��ه و هن��د هی��چ حرفی ب��رای گفت��ن در زمینه‬ ‫سهم ‪ 2‬تا ‪ 3‬درصدی جهان را داراست‪.‬‬ ‫صادرات سنگ های تزئینی نداشتند اما با وضع عوارض‬ ‫رییس انجمن س��نگ ای��ران بازاره��ای هدف برای صادراتی و همچنین تحریم کش��ور بال های پرواز این‬ ‫صادرات این محصول را شامل چین‪،‬اروپا و کشورهای صنعت به کلی بسته شد و رتبه صادراتی ایران در دنیا‬ ‫حوزه خلیج ف��ارس عنوان کرد و گفت‪ :‬بازارهای هدف کاهش یافت‪.‬‬ ‫در این صنعت را می توان کش��ورهای حوزه اقتصادی ‹ ‹س�هم ‪ 5‬میلیارد دالری صادرات سنگ تزئینی‬ ‫اک��و‪ CIS‬و کش��ورهای حوزه خلیج ف��ارس که تراکم ترکیه‬ ‫وحی��د لک‪ ،‬عضو انجمن س��نگ ایران در خصوص‬ ‫جمعیتی ‪ 800‬میلیون نفری را ش��امل می ش��ود قرار‬ ‫داد ک��ه تنها دارندگان س��نگ های تزئین��ی در حوزه جای��گاه ای��ران از لح��اظ بازارهای صادراتی س��نگ‬ ‫می گوید‪ :‬صنعت س��نگ در ایران‬ ‫خاورمیانه فقط کشورهای ایران و ترکیه اند که فرصت تزئینی به‬ ‫بسیار مناسبی برای ارتقای جایگاه صادراتی محسوب سابقه ‪ 70‬س��اله داشته که از دهه ‪ 70‬عمال صادرات‬ ‫س��نگ به صورت کوپ و نیمه فراوری از س��ر گرفته ترکی��ه وارد می کردن��د که این امر ب��ر کاهش حجم‬ ‫ش��د و میزان ان در سال ‪ 76‬به بیشترین مقدار خود صادراتی ایران دامن زد‪.‬‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫این عضو انجمن س��نگ ایران با بیان اینکه در حال‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال های ‪ 80‬تا ‪ 82‬بخش خصوصی با حاض��ر ترکیه حجم صادراتی س��نگ تزئین��ی را از ‪3‬‬ ‫ورود جدی و سرمایه گذاری های موثر در بخش تولید میلیارد دالر به ‪ 5‬میلیارد دالر رس��انده اس��ت‪،‬گفت‪:‬‬ ‫س��نگ های تزئینی توانس��ت بازارهای ایتالیا‪ ،‬مالزی‪ ،‬ترکی��ه ب��ا حمایت ه��ا و س��رمایه گذاری های موثر در‬ ‫تایوان و چین را به صورت گسترده‬ ‫بخ��ش تولی��د س��نگ های تزئینی‬ ‫به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫به ص��ورت کوپ و بریده توانس��ت‬ ‫شفیعی‬ ‫از‬ ‫ که‬ ‫ی‬ ‫طور‬ ‫ل��ک ادام��ه داد‪ :‬ب��ه‬ ‫بازاره��ای ه��دف زی��ادی را برای‬ ‫رییس انجمن‬ ‫‪ 10‬میلی��ون ت��ن س��نگ تزئینی‬ ‫ص��ادرات محص��والت خ��ود مهیا‬ ‫تولی��د ش��ده در س��ال ‪ 89‬حدود سنگ ایران‬ ‫کرده و همچنین با افزایش کیفیت‬ ‫گفت‪ :‬سهم‬ ‫‪ 500‬هزار تن به صورت مس��تقیم‬ ‫س��نگ های تزئینی‪ ،‬سهم صادرات‬ ‫صادرات‬ ‫نظر‬ ‫به کش��ورهای اروپایی و کشورهای ایران از‬ ‫این بخش را به صورت قابل توجهی‬ ‫اسیای میانه صادر می شد طی این‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫در برنامه ‪ 5‬ساله‬ ‫س��ال ها صادرات این بخش از ‪80‬‬ ‫وی می��زان تولید س��نگ تزئینی‬ ‫توسعه به ‪ 2‬میلیارد‬ ‫دالر‬ ‫میلی��ون دالر به ‪ 250‬میلیون‬ ‫را ح��دود ‪ 14‬میلیون تن در س��ال‬ ‫دالر خواهد رسید که‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫اعالم ک��رد و اف��زود‪ :‬از این میزان‬ ‫در حال حاضر این‬ ‫عضو انجمن س��نگ ایران تصریح‬ ‫تولید فقط ‪ 4‬درص��د ان به صورت‬ ‫رقم ‪250‬میلیون دالر‬ ‫ک��رد‪ :‬در هم��ان س��ال های اوج‬ ‫س��نگ های بری��ده به کش��ورهای‬ ‫صادرات سنگ های‬ ‫ص��ادرات س��نگ‪ ،‬دولت ب��ا اتخاذ‬ ‫حاشیه خلیج فارس و روسیه صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ع��وارض ‪ 70‬درص��دی ب��ر روی تزئینی در سال است‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬زیان ج��دی را به بخش‬ ‫عض��و انجم��ن س��نگ ای��ران‬ ‫خصوصی تحمیل کرد به طوری که‬ ‫درخصوص سهم ایران از بازار عراق‬ ‫بازار صادرات این محصول را تحت الشعاع قرار داد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬س��هم ایران در س��ال های گذش��ته از صادرات‬ ‫وی اف��زود‪ :‬چینی ه��ا به دلی��ل نب��ود ثب��ات در س��نگ تزئینی به عراق س��هم باالیی بود که با ایجاد‬ ‫سیاس��ت های صادراتی ایران تقاضاهای خرید خود را تحریم و افزایش قیمت های تمام ش��ده س��هم خود از‬ ‫پس گرفته و بیش��تر به سمت ترکیه سوق پیدا کردند این بازار را از دست داد و در مقابل ترکیه با باال بردن‬ ‫ک��ه به موجب این کار ص��ادرات ترکیه از ‪ 40‬میلیون کیفیت تولید توانست س��هم بسزایی از این بازار را به‬ ‫دالر به ‪ 3‬میلیارد دالر در سال ‪ 89‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫خود اختصاص دهد‪ .‬ل��ک تاکید کرد‪ :‬اگر می خواهیم‬ ‫ل��ک ادام��ه داد‪ :‬هر چن��د تصمیم اخ��ذ ‪ 70‬درصد در این حوزه براس��اس شایس��تگی ها عمل کنیم باید‬ ‫عوارض صادراتی بعدها لغو ش��د ول��ی دیگر چینی ها بخ��ش دولتی متاثر و پذیرای بدنه صنف س��نگ های‬ ‫هی��چ تمایلی ب��رای واردات س��نگ تزئین��ی از ایران تزئین��ی بوده و از نظرات انها در جهت بهبود وضعیت‬ ‫نداشتند و بیشتر س��نگ های تزئینی خود را از کشور صادرات و ارتقای جایگاه صادراتی استفاده کند‪.‬‬ ‫تازه های بین الملل‬ ‫یادداشت‬ ‫دلیل خام فروشی‬ ‫کرومیت‪ ،‬نداشتن‬ ‫صرفه اقتصادی است‬ ‫خسرو رشیدی‬ ‫کارشناس مواد معدنی‬ ‫کرومیت ماده معدنی اس��ت که ب��ه دلیل خاصیت‬ ‫ضدزنگ��ی که به اهن االت می دهد در تولید اس��تیل‪،‬‬ ‫ضدزن��گ‪ ،‬الیاژ فوالد و صنایع متال��وژی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫در ای��ران س��الیانه بی��ش از‪ 450‬هزار ت��ن کرومیت‬ ‫تولی��د می ش��ود که کمتر از ‪ 20‬درص��د ان در داخل‬ ‫برای تولید فروکروم اس��تفاده ش��ده و بقیه به صورت‬ ‫خام به کش��ورهایی همچ��ون چین ‪ ،‬ژاپ��ن و‪ ...‬صادر‬ ‫می شود‪ .‬کرومیت که بیشتر در مناطقی از بندرعباس‪،‬‬ ‫س��بزوار و کرمان یافت می شود به ‪ 2‬روش روباز و زیر‬ ‫زمینی قابلیت استخراج داشته و به دلیل نیاز نداشتن‬ ‫ب��ه عیارس��ازی امکان ص��ادرات پس از اس��تخراج را‬ ‫داراس��ت‪ .‬اینکه چرا در ای��ران کرومیت به صورت خام‬ ‫و ب��دون هی��چ گون��ه ارزش افزوده ای به کش��ورهای‬ ‫منطقه صادر می ش��ود دالیل زی��ادی دارد دالیلی که‬ ‫به ساختار تکنولوژیکی و نبود امکانات برمی گردد‪ .‬در‬ ‫این رابطه باید توجه داشت در ایران تنها یک کارخانه‬ ‫فروک��روم وج��ود دارد که ظرفیت تولید ان س��الیانه‬ ‫‪25‬هزار تن است‪ ،‬اما هنوز موفق به دستیابی ظرفیت‬ ‫فوق نش��ده اس��ت‪ ،‬از طرف دیگر هزینه نهایی تولید‬ ‫فروکروم درایران بسیار باالست که بیش از ‪ 30‬درصد‬ ‫ان به هزینه مص��رف برق برمی گردد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫فروکرومی که در ایران با کرومیت داخلی تولید ش��ده‬ ‫بسیار گران تر از فروکروم تولید چین است که کرومیت‬ ‫ان از طریق واردات تهیه ش��ده اس��ت‪ .‬چرا که در ان‬ ‫کشور از تولیدات صنعتی و معدنی با معافیت مالیاتی‬ ‫و یارانه تولید حمایت شده و همواره سرمایه گذاری در‬ ‫محصوالت جدید مورد توجه دولتمردان ان کشور قرار‬ ‫داشته است‪ .‬برای نمونه کشور چین در منطقه ای که‬ ‫از نظر اقتصادی فقیر است کارخانه های تولید فروکروم‬ ‫احداث کرده و برای تشویق س��رمایه گذاران عالوه بر‬ ‫معافیت مالیاتی‪ ،‬برق مصرفی را با قیمت بسیار پایین‬ ‫در اختیار کارخانه ها قرار می دهد‪ .‬بنابراین مجموع این‬ ‫عوامل دست به دس��ت هم داده تا تولید فروکروم در‬ ‫کش��ور چینی که فاقد ذخایر کرومیت است در مقابل‬ ‫ایران ک��ه از ذخایر بالقوه و خ��دادادی کرومیت بهره‬ ‫می برد‪ ،‬صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد‪ .‬همچنین‬ ‫باید توجه داش��ت یکی از مشکالت سرمایه گذاران در‬ ‫تولید فروکروم عالوه بر گران بودن قیمت تمام شده‪،‬‬ ‫نبودن ثبات در هزینه های تولید است که باعث انصراف‬ ‫سرمایه گذاری در بلند مدت می شود‪ .‬در این خصوص‬ ‫می توان به حضور س��رمایه گذار استرالیایی اشاره کرد‬ ‫که برای تولید فروکروم در ایران برنامه ریزی کرده بود‬ ‫اما تنها به دلیل نبودن اطالعات کافی از سرمایه گذاری‬ ‫انصراف داد‪ .‬این س��رمایه گذار استرالیایی پس از طرح‬ ‫پیش��نهاد خود برای براورد هزینه ه��ا به اطالعاتی در‬ ‫م��ورد قیمت برق ایران در ‪ 3‬س��ال اینده و مواردی از‬ ‫این دس��ت نیاز داش��ت که به جهت نبود برنامه ریزی‬ ‫مدون و نداشتن ضمانت اجرایی در بخش های مختلف‬ ‫تولید و خدمات از س��رمایه گذاری در تولید فروکروم‬ ‫صرف نظر کرد‪ .‬همچنین یکی دیگر از مشکالت معادن‬ ‫ایران به طور کل��ی حضور افراد فاقد تخصص الزم در‬ ‫اکتش��اف و بهره برداری اس��ت البته دولت می تواند با‬ ‫ورود به بحث علمی کردن اکتشافات معدنی در کاهش‬ ‫قیمت تمام شده بسیاری از محصوالت موثر واقع شود‬ ‫به گونه ای که بهره برداری و تولید مواد معدنی با قیمت‬ ‫تمام شده مناس��ب موجبات افزایش سرمایه گذاری را‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد ترکیه به ایران برای تولید مشترک فوالد‬ ‫فیک��ری ایش��یق‪ ،‬وزیر علوم‪ ،‬صنع��ت و فناوری ترکی��ه اظهار کرد‪:‬‬ ‫همکاری میان ترکیه و ایران برای فعال کردن ظرفیتی که ایران دارد‪،‬‬ ‫اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬ترکیه مخالف تحریم های بین المللی علیه ایران‬ ‫بوده و این کش��ور قص��د دارد‪ ،‬حجم تجارت میان ‪ 2‬کش��ور را از ‪15‬‬ ‫میلی��ارد دالر کنونی ب��ه ‪ 30‬میلیارد دالر افزایش ده��د‪ .‬ما می توانیم‬ ‫ب��ه طور مش��ترک الومینیوم‪ ،‬اه��ن و فوالد تولید کنی��م‪ .‬محمدرضا‬ ‫نعمت زاده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به وجود ‪ 750‬منطقه‬ ‫ویژه در ایران‪ ،‬برای استفاده از تجارب ترکیه از طریق کمیته مشترکی‬ ‫که قرار است تشکیل شود‪ ،‬ابراز تمایل کرد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه دو مرحله ای احداث جاده و فنس بخش جنوبی اراضی‬ ‫سایت توسعه شماره ‪93/3‬‬ ‫‹ ‹سنگ اهن ‪ 2‬رقمی شد‬ ‫شاخص قیمت سنگ اهن خلوص ‪ 62‬درصد از اواسط ماه می تاکنون‬ ‫زیر ‪ 100‬دالر در هر تن بوده و از س��ال ‪ 2009‬تاکنون نخس��تین فصلی‬ ‫اس��ت که قیمتی ‪2‬رقمی دارد‪ .‬امسال قیمت سنگ اهن ‪ 30‬درصد افت‬ ‫داش��ته که علت ان را افت تقاضای چین که مصرف کننده اصلی اس��ت‪،‬‬ ‫اعالم کردند‪ .‬این در حالیست که تا سال ‪ 2015‬شرکت های معدنی بزرگ‬ ‫دنیا ‪ 83‬درصد معادل یک میلیارد و ‪ 150‬میلیون تن از بازار س��نگ اهن‬ ‫را در دس��ت خواهند داشت‪ .‬الزم به ذکر است که با افزایش هزینه تولید‬ ‫سنگ اهن بسیاری از شرکت های معدنی کوچک از بازار خارج می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش موجودی بازارهای فوالد اروپا‬ ‫اخرین امار یورومتال نش��ان می دهد‪ ،‬موجودی ورق و مقاطع تجار‬ ‫اروپایی نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته باالتر است‪ .‬در این بین‬ ‫موجودی بازار در المان افزایش داشته ولی در فرانسه افت چشمگیری‬ ‫را تجربه کرده اس��ت‪ .‬تجار فوالد در س��طح اروپا ف��روش ماه ژوئن را‬ ‫مناس��ب دانسته ولی نسبت به اغلب ماه های سال جاری هنوز پایین تر‬ ‫عنوان کرده اند‪ .‬در ماه ژوئن فروش ورق و مقاطع در اروپا بهبود داشته‬ ‫و شاخص فروش ورق از ‪ 86‬واحد به ‪ 90‬واحد رسید و شاخص فروش‬ ‫مقاطع از ‪ 111‬واحد به ‪ 113‬واحد افزایش یافت‪.‬‬ ‫‪ -1‬نام دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس‬ ‫‪ -2‬نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬بندر عباس – کیلومتر ‪ 13‬بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ‬ ‫تلفن ‪)0761( 5112201-10‬‬ ‫‪ -3‬موضوع مناقصه‪ :‬احداث جاده و فنس بخش جنوبی اراضی سایت توسعه‬ ‫‪ -4‬شرح مختصری از کار ‪ :‬احداث خیابان به طول ‪ 27000‬متر(عرض اسفالت ‪ 30-7‬متر) ‪ -‬حصار کشی بتنی پیش ساخته‬ ‫بطول تقریبی ‪ 27000‬متر ‪ -‬تعداد ‪ 64‬کالورت‬ ‫‪-5‬مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 5‬میلیارد ریال به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع مناقصه گزار‬ ‫‪ -6‬قیمت اسناد و شماره حساب‪ :‬ارائه فیش واریزی به مبلغ ‪ 5،000،000‬ریال به حساب ‪ 2175375402000‬بانک ملی‬ ‫شعبه مرکزی‬ ‫‪ -7‬مهلت فروش اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 93/05/20‬لغایت پایان وقت اداری ‪93/05/27‬‬ ‫‪ -8‬مهلت تحویل اسناد ‪ :‬مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ‪93/06/8‬‬ ‫‪ -9‬مکان دریافت وتحویل اسناد‪ :‬بندر عباس – کیلومتر ‪ 13‬بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ‬ ‫دبیرخانه کمیسیون معامالت‬ ‫‪ -10‬زمان بازگشایی پاکات‪ :‬پاکات الف و ب راس ساعت ‪ 11‬صبح مورخ ‪ 93/06/9‬و پاکات ج راس ساعت‪ 11‬صبح مورخ‬ ‫‪93/06/12‬‬ ‫‪ -11‬نشانی سایت شرکت‪www.PGSEZ.ir :‬‬ ‫داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه ‪ 2‬در رشته راه و باند از معاونت راهبردی ریاست جمهوری‬ ‫الزامی میباشد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معادن منگنز‬ ‫محدودیت استخراج‬ ‫ندارند‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫گفت و گوی معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫وحید صائب فر‬ ‫رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن‬ ‫اولین دوره شناس��ایی و اکتش��اف عنصر منگنز در‬ ‫ایران به ‪ 60‬تا ‪ 70‬س��ال پیش برمی گردد؛ در ان زمان‬ ‫کانسارهای منگنز در منطقه رباط کریم مورد شناسایی‬ ‫قرار گرفت که در ابتدا صادرات به کش��ورهای اروپایی‬ ‫و ژاپن هدف اصلی از اکتش��اف این م��اده معدنی بود‬ ‫ام��ا چندی پس از اغ��از به کار صنایع ف��والدی برای‬ ‫باال بردن مقاومت محصوالت فوالدی و همچنین ایجاد‬ ‫خاصیت چکش خواری در ان میزان تقاضا برای منگنز‬ ‫در ایران افزایش یافت‪.‬‬ ‫بررس��ی ترکیبات کانس��ارهای منگنز نشان می دهد‬ ‫که ولکاژنیک‪ ،‬رس��وبی و اذرین ‪ 3‬منش��اء اصلی ماده‬ ‫منگنز را تشکیل داده و براساس ساختار جغرافیایی در‬ ‫مناطق مختلفی به وجود امده اند‪ .‬به عنوان مثال منشاء‬ ‫ولکاژنیک بیش��تر در منطقه کمربند ارومیه دختر قرار‬ ‫داش��ته و منشاء رسوبی منگنز نیز در کوه های زاگرس‬ ‫به ویژه در محدوده های نیریز و استهبان یافت می شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر باید توجه داشت که در توسعه معادن‬ ‫منگنز تجهی��زات و فناوری های مدرن نبوده که حرف‬ ‫اول را می زند بلکه در این بخش شناس��ایی و اکتشاف‬ ‫منطقه های معدنی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار‬ ‫اس��ت که در این راستا الزم اس��ت دولت با استفاده از‬ ‫کارشناسان خبره گام های نخستین را بردارد‪.‬‬ ‫از انجایی ک��ه برای س��اخت هر تن ف��والد با خواص‬ ‫س��ختی و چکش خواری ب��ه ‪ 5/5‬کیلوگرم منگنز نیاز‬ ‫اس��ت و همچنین با توجه به برنامه های توس��عه فوالد‬ ‫که در چند س��ال اخیر مورد توج��ه دولت قرار گرفته‬ ‫بار دیگر اکتش��اف و افزایش تولی��د منگنز در اولویت‬ ‫قرار گرفته به طوری که در مناطق تهران‪ ،‬قم‪ ،‬ش��یراز‪،‬‬ ‫سیس��تان و بلوچستان و خراسان که خاک ان ظرفیت‬ ‫کش��ف معادن منگن��ز را دارد طرح های شناس��ایی و‬ ‫واکاوی افزایش یافته اس��ت‪.‬همچنین با وجود اهمیت‬ ‫تولید منگنز به دلیل نبود برنامه مدون از سوی دولت و‬ ‫هزینه های باالی اکتشاف و استخراج‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫تاکن��ون فعالیت چندانی نداش��ته که به نظر می رس��د‬ ‫افزایش تس��هیالت بانکی از سوی صندوق توسعه ملی‬ ‫و صن��دوق بیم��ه س��رمایه گذاری می توان��د عاملی در‬ ‫تح��رک موتور فعالیت بخش خصوص��ی در این بخش‬ ‫باشد‪ .‬ضمن انکه اموزش نیروهای متخصص با قابلیت‬ ‫حفاری در اعماق باال نیز عامل دیگری در توسعه معادن‬ ‫منگنز خواهد بود که باید بیش از گذش��ته مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫نقره ای جهان‬ ‫گروه معدن‪ :‬نقره به عنوان یکی از فلزات باارزش‪ ،‬کاربرد وسیعی را در صنایع مختلف به خود اختصاص داده ‪ ،‬کاربردهایی که از تولید و ساخت مصنوعات‬ ‫زینتی گرفته تا ریزتراشه های موجود در ساخت ابررایانه ها گستره استخراج نقره در کشورهای جهان از امریکای جنوبی تا کشورهای افریقایی و اسیایی را در بر‬ ‫می گیرد‪ ،‬به طوری که در کشور ما نیز شاهد استخراج و فراوری این فلز در برخی از مناطق هستیم‪ .‬در واقع استخراج نقره در کنار معادن مس و سرب باعث شده‬ ‫تولی این فلز در اکثر مناطق قابل دسترس باشد‪ .‬در این گزارش تالش کرده ایم تا ‪ 10‬کشور بزرگ و صاحب نام در تولید نقره را معرفی کنیم‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ مکزیک با ‪169/7‬میلیون اونس نقره‬ ‫مکزیک رتبه نخس��ت در تولید نق��ره را با ذخیره‬ ‫‪169/7‬میلی��ون اونس به خ��ود اختصاص داده و در‬ ‫عرصه تولید نقره در دنیا پیشتاز است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که از سال ‪ 2012‬مکزیک شاهد کاهش اندک‬ ‫در تولی��د این فل��ز گرانبها بوده اس��ت‪ .‬معدنکاری‬ ‫تج��اری در مکزی��ک قدمتی بیش از ‪ 500‬س��ال را‬ ‫یدک می کش��د و یک��ی از مهم تری��ن جذابیت های‬ ‫سرمایه گذاری در این کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪2‬ـ پ�رو ب�ا ‪ 118/1‬میلی�ون اون�س نق�ره‬ ‫دومین کش��ور در عرصه تولید نقره ب��از هم از قاره‬ ‫امریکای جنوبی اس��ت‪ .‬کش��ور پرو با داشتن ذخیره‬ ‫‪118/1‬میلیون اونسی نقره دومین قطب تولیدکننده‬ ‫این فلز معدنی محس��وب می شود‪ .‬معدن پایانکاتای‬ ‫پرو یکی از بزرگ ترین معادن نقره در جهان اس��ت‪.‬‬ ‫این در حالی است که میزان تولید نقره پرو در سال‬ ‫‪ 2012‬ح��دود ‪ 111/9‬میلی��ون اونس بوده اس��ت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این کشور در تالش است تا با افزایش‬ ‫تولی��د در نقره نیز همچون م��س رتبه خود را ارتقا‬ ‫بخشد‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ چین با ‪ 118‬میلیون اونس نقره‬ ‫اما سومین کش��ور دنیا در تولید نقره کشور پهناور‬ ‫چین است‪ .‬این کشور با جمعیتی بیش از یک میلیارد‬ ‫و ‪ 500‬میلیون نفر با تولید ‪ 118‬میلیون اونس نقره در‬ ‫عرصه رقابت با کش��ورهای امریکای جنوبی قرار دارد‪.‬‬ ‫چین این فلز گرانبها را به عنوان یک محصول جانبی‬ ‫در کنار اس��تخراج فلزات دیگ��ر از جمله مس ‪ ،‬طال ‪،‬‬ ‫تنگستن ‪ ،‬س��رب و روی تولید می کند‪ .‬گفتنی است‬ ‫چینی ها عالوه بر نقره در تولید طال نیز توانس��ته اند‬ ‫رتبه سوم را کسب کنند‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ استرالیا با ‪ 59/2‬میلیون اونس نقره‬ ‫بع��د از چین این بار اس��ترالیا به عن��وان یکی از‬ ‫غول ه��ای معدن��ی س��نگ اهن در تولید نق��ره نیز‬ ‫توانس��ته در بین ‪ 10‬کشور نخس��ت دنیا قرار گیرد‪.‬‬ ‫اس��ترالیا با تولید ‪ 59/2‬میلیون اونس نقره به عنوان‬ ‫چهارمین کش��ور نقره ای دنیا ش��ناخته شده است‪.‬‬ ‫جالب اس��ت که بیش��ترین تولید نقره این کشور از‬ ‫پایگاهی در بروکن هیل به دست می اید که نخستین‬ ‫مرکز کشف نقره در سال ‪ 1883‬میالدی است‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ روسیه با ‪ 45/4‬میلیون اونس نقره‬ ‫به نظر می رس��د روس ها پ��ای ثابت معادن جهان‬ ‫هس��تند به گونه ای که در تولید نقره نیز روس��یه با‬ ‫‪ 45/4‬میلی��ون اون��س جزو ‪ 5‬کش��ور اول دنیا قرار‬ ‫گرفت��ه اس��ت‪ .‬البته لهس��تان هم در کنار روس��یه‬ ‫به تولی��د این فلز با ارزش کمک کرده و در نقش��ه‬ ‫معدنکاری نقره قرار گرفته است‪ .‬روسیه مانند چین‬ ‫بیش��تر تولید نق��ره را از فلزات دیگ��ر به ویژه نیکل‬ ‫به دس��ت می اورد و از نیکل نوریلیس��ک می توان به‬ ‫عن��وان یکی از مهره های س��نگین جهان��ی در این‬ ‫زمینه نام برد‪.‬‬ ‫‪6‬ـ بولیوی با ‪ 42/2‬میلیون اونس نقره‬ ‫کش��ور بولیوی واق��ع در امریکای جنوب��ی که در‬ ‫منطق��ه ای خش��ک محصور ش��ده با تولی��د ‪42/2‬‬ ‫میلی��ون اونس نقره در رده شش��م تولی��د این فلز‬ ‫زیبا قرار گرفته اس��ت‪ .‬الزم به ذکر اس��ت که تولید‬ ‫این فلز با رش��د ‪ 3/8‬درصدی در سال ‪ 2012‬همراه‬ ‫بوده است‪ .‬بولیوی سابقه تاریخی در معدنکاری نقره‬ ‫داشته و معدن پوتوسی ان نیز از معادن قدیمی این‬ ‫کشور بوده که همچنان پابرجاست و به فعالیت خود‬ ‫ادامه می دهد‪.‬‬ ‫‪ 7‬ـ شیلی با ‪ 39/2‬میلیون اونس نقره‬ ‫هفتمین کش��ور در تولید نقره جه��ان باز هم در‬ ‫امریکای جنوب��ی واقع ش��ده اس��ت‪ .‬عالق��ه و توجه‬ ‫مردم ش��یلی به اکتش��اف نقره به س��ال ‪ 1830‬باز‬ ‫می گ��ردد که تا امروز نی��ز ادامه پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫معدن اس��کوندیدا یک��ی از بزرگ ترین معادن تولید‬ ‫نقره در شیلی بوده و ‪ 30‬درصد ان متعلق به شیلی‬ ‫ریوتینتو اس��ت ش��رکتی که در حوزه اکتشاف مواد‬ ‫معدنی فعالیت داش��ته و توس��ط بی اچ پی بیلیتون‬ ‫اداره می ش��ود‪ .‬می��زان نقره موجود در این کش��ور‬ ‫‪ 39/2‬میلیون اونس است‪.‬‬ ‫‪ 8‬ـ لهستان با ‪ 37/6‬میلیون اونس نقره‬ ‫هش��تمین کش��ور قدرتمند دنیا در تولید نقره از‬ ‫قاره اروپاس��ت‪ .‬کشور لهستان که در مرکز اروپا قرار‬ ‫دارد با تولید ‪ 37/6‬میلیون اونس عنوان هش��تمین‬ ‫تولیدکننده بزرگ را به خود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫این کش��ور با وجود کاه��ش تولید این فلز همچنان‬ ‫ب��ه عنوان ی��ک تولیدکننده مهم اروپایی ش��ناخته‬ ‫می ش��ود ‪ .‬بزرگتری��ن کارخان��ه تولیدکنن��ده نقره‬ ‫لهستان ‪ KGHM Polska Miedz‬است‪.‬‬ ‫‪ 9‬ـ امریکا با ‪ 35‬میلیون اونس نقره‬ ‫این بار نوبت خود امریکاس��ت‪ .‬این کشور با داشتن‬ ‫مناب��ع و ذخایر معدنی فراوان با داش��تن ‪ 35‬میلیون‬ ‫اون��س نقره در رتبه نهم دنیا قرار گرفته اس��ت‪ .‬طبق‬ ‫امار سازمان زمین شناسی امریکا سال گذشته ‪ 3‬معدن‬ ‫نقره در این کش��ور اکتشاف ش��ده و تولید این فلز در‬ ‫‪ 39‬پایگاه به عنوان محصول جانبی استخراج و تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬از االسکا و نوادا می توان به عنوان بزرگترین‬ ‫ایالت های تولیدکننده نقره در امریکا یاد کرد‪.‬‬ ‫‪10‬ـ ارژانتین با ‪ 24/7‬میلیون اونس نقره‬ ‫ارژانتین اخرین کش��ور از ‪ 10‬غول نقره ای دنیا از‬ ‫امریکای جنوبی اس��ت‪ .‬ارژانتین که در رتبه هش��تم‬ ‫جهان از لحاظ مس��احت قرار دارد با تکیه بر ذخایر‬ ‫معدنی خود به تولید و اس��تخراج نق��ره پرداخته و‬ ‫با داش��تن ‪ 24/7‬میلیون اونس نق��ره در رتبه دهم‬ ‫غول های نقره ای قرار گرفته اس��ت‪ .‬جالب است که‬ ‫نام التین نقره «ارژانتم» اس��ت‪ .‬از معادن مهم این‬ ‫کش��ور می توان به پیرکیتاس اشاره کرد که با تولید‬ ‫نقره اس��تاندارد موجودی این فلز را در ارژانتین باال‬ ‫برده است‪.‬‬ ‫‪ 660‬ریال سود نقدی هر سهم شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان یکش��نبه ‪ 1393/04/29‬در محل س��الن‬ ‫اجتماعات س��اختمان نگین نقش جهان با حضور‬ ‫‪ 90/7‬درصد از سهامداران تشکیل شد‪.‬‬ ‫از اصفهان‪ ،‬در‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار‬ ‫این مجمع پس از انتخاب هیات رئیسه اقای دکتر‬ ‫سبحانی مدیر عامل ش��رکت‪ ،‬گزارش مبسوطی از‬ ‫عملکرد هیات مدیره در س��ال مالی ‪ 92‬ارائه نمود‪.‬‬ ‫ایشان در خصوص عملکر تولید شرکت ضمن بیان‬ ‫رش��د سهم فوالد مبارکه در تولید فوالد خام کشور‬ ‫از ‪ 49/5‬درصد در سال ‪ ،91‬به ‪ 50/1‬درصد در سال‬ ‫‪ 92‬افزود؛ با تولی��د ‪ 5‬میلیون و ‪ 390‬هزار و ‪991‬‬ ‫ت��ن فوالد در فوالد مبارکه و ‪ 713‬هزار و ‪ 46‬تن‬ ‫در نورد پیوسته سبا که با احتساب تولید ‪ 1‬میلیون‬ ‫و ‪ 74‬ه��زار و ‪ 303‬تن فوالد خام در ش��رکت فوالد‬ ‫هرمزگان جن��وب جمعا در مجموعه فوالد مبارکه‬ ‫اصفه��ان ‪ 7‬میلیون و ‪ 178‬ه��زار و ‪ 340‬تن فوالد‬ ‫خام تولید نموده اس��ت که نسبت به سال گذشته‬ ‫به لحاظ مق��داری ‪ 694‬هزار و ‪ 945‬تن و به لحاظ‬ ‫درصدی ‪ 10/7‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫گزارش عملکرد درخشان فوالد مبارکه اصفهان در مجمع عمومی سالیانه شرکت‬ ‫ایشان عملکرد فروش شرکت را درسال ‪ 92‬بسیار‬ ‫مطل��وب توصیف کرد و افزود ‪ :‬در س��ال ‪ 92‬مبلغ‬ ‫فروش ش��رکت به بی��ش از ‪ 97,000‬میلیارد ریال‬ ‫رسید که این مقدار رشدی معادل ‪ 38‬درصد نسبت‬ ‫به س��ال گذش��ته تجربه نمود‪ .‬همچنین ش��رکت‬ ‫توانس��ت ب��ا صادرات بی��ش از یک میلی��ون و ‪18‬‬ ‫هزار تن محصوالت خود رش��د ‪ 66‬درصدی نسبت‬ ‫به س��ال قبل را تجربه کند‪ .‬دکتر س��بحانی سند‬ ‫چش��م انداز تولید فوالد تا سال ‪ 1404‬را تولید ‪55‬‬ ‫میلیون تن فوالد عنوان کرد و افزود ‪ :‬در این راستا‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اس��تراتژی تولید ‪ 25‬میلیون‬ ‫تن را تا سال ‪ 1404‬برای خود ترسیم کرده است و‬ ‫امیدواریم با تحقق افزایش ظرفیت فوالد مبارکه به‬ ‫‪ 7/2‬میلیون تن‪ ،‬نورد پیوس��ته سبا به ‪ 1/6‬میلیون‬ ‫ت��ن و فوالد هرمزگان با ظرفیت ‪ 1/5‬میلیون تن تا‬ ‫س��ال ‪ 1395‬به ظرفیت ‪ 10/3‬میلیون تن درفوالد‬ ‫مبارکه دست یابیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان اهم پروژه های‬ ‫توسعه شرکت را در سال ‪ 92‬توسعه مدول ‪ B‬شهید‬ ‫خرازی با ظرفیت ‪ 1/5‬میلیون تن اهن اس��فنجی‪،‬‬ ‫بهره برداری از دو واحد اکسیژن هر کدام با ظرفیت‬ ‫‪ 30,000‬نرم��ال متر مکعب‪ ،‬توس��عه میز غلطکی‬ ‫ماش��ین ریخته گری ش��ماره ‪ 4‬و راه اندازی واگن‬ ‫برگردان شماره ‪ 2‬عنوان کرد‬ ‫دکتر س��بحانی افزود ‪ :‬توس��عه نورد گ��رم ‪ 2‬با‬ ‫ظرفیت ‪ 4/5‬میلیون تن و توس��عه فوالد هرمزگان‬ ‫از ‪ 1/5‬ب��ه ‪ 3‬میلیون تن از طرح های در حال عقد‬ ‫قرارداد می باش��د‪ .‬ایشان در خصوص عملکرد مالی‬ ‫شرکت در س��ال مالی ‪ 92‬عنوان کرد‪ :‬سود خالص‬ ‫ش��رکت در اولین پیش بینی س��ود سال ‪ 92‬مبلغ‬ ‫‪ 20,697‬میلیارد ری��ال بود که طی عملکرد مالی‬ ‫س��ه ماهه با تعدیل های مثبت روب��رو بود و نهایتاً‬ ‫توانس��ت س��ود خالص خود را به ‪ 30,887‬میلیارد‬ ‫ریال در عملکرد واقعی خود برساند‪ .‬همچنین طی‬ ‫سال ‪ 92‬معامالت سهام شرکت از ‪ 4‬میلیارد سهام‬ ‫در س��ال ‪ 91‬به ‪ 4/6‬میلیارد سهم افزایش یافت که‬ ‫باعث بهبود رتبه نقد شوندگی سهام شرکت گردید‪.‬‬ ‫ضمن اینکه ارزش بازار س��هام شرکت از ‪ 110‬هزار‬ ‫میلیارد ریال به ‪ 155‬هزار میلیارد ریال رشد یافت‬ ‫و در بین ‪ 5‬شرکت برتر بورس به لحاظ ارزش بازار‬ ‫قرارگرفت‪.‬‬ ‫دکتر سبحانی عملکرد سرمایه گذاری های انجام‬ ‫ش��ده در سهام شرکتهای سرمایه پذیر در سال ‪92‬‬ ‫بسیار مطلوب بود به گونه ای که سود نقدی دریافت‬ ‫ش��ده از شرکت های بورسی با رشدی معادل ‪151‬‬ ‫درصد به ‪ 3,574‬میلیارد ریال افزایش یافت‪.‬‬ ‫ایشان خاطر نش��ان کرد‪ :‬ارزش بازار سبد بورس‬ ‫ش��رکت رش��د قابل مالحظ��ه ای به می��زان ‪214‬‬ ‫درص��د تجربه نم��ود و ‪ 22,878‬میلی��ارد ریال به‬ ‫ارزش ان افزوده ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت پ��س از ارائه‬ ‫گزارش عملکرد هیات مدیره در سال ‪ ،92‬صورتهای‬ ‫مالی ش��رکت جهت دوره منتهی به ‪1392/12/29‬‬ ‫ب��ه اتف��اق ارا تصویب ش��د و در ادامه در خصوص‬ ‫تقس��یم سود س��ال مالی ‪ 92‬تصمیم گیری شد و‬ ‫مقرر گردید ‪ 660‬ریال به ازای هر سهم سود نقدی‬ ‫تقس��یم گردد که این رقم معادل ‪ 77‬درصد س��ود‬ ‫خالص شرکت در سال ‪ 92‬می باشد‪ .‬براین اساس از‬ ‫کل سود خالص شرکت به میزان ‪ 30,887‬میلیارد‬ ‫ریال مبلغ‪ 23,760‬میلیارد ریال تقسیم شد‪ .‬در این‬ ‫مجمع سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و‬ ‫حسابرس مستقل شرکت و روز نامه های اطالعات‬ ‫و دنیای اقتصاد جهت درج اگهی های ش��رکت در‬ ‫سال ‪ 93‬انتخاب شد‪.‬‬ ‫پ��س از خاتمه مجمع عمومی ع��ادی‪ ،‬برگزاری‬ ‫مجمع عمومی فوق العاده با دس��تور جلسه افزایش‬ ‫س��رمایه از ‪ 36,000‬میلی��ارد ری��ال ب��ه ‪50,000‬‬ ‫میلیارد ریال به میزان ‪ 38/9‬درصد اغاز شد‪ ،‬لیکن‬ ‫نهایتاً مجمع فوق العاده با تنفس روبرو شد و تصمیم‬ ‫گی��ری نهایی در این خصوص ب��ه دو هفته اینده‪،‬‬ ‫یکشنبه ‪ 93/5/12‬موکول شد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫هاچ‏ بک‏های ‪ 70‬تا ‪ 100‬میلیونی بازار ایران‬ ‫‪23‬‬ ‫در بحث طراحی خودرو‪ ،‬محصوالتی با هدف فتح بازار یک قش�ر خاص از جامعه تولید می ش�وند‪ .‬برای‬ ‫مثال س�دان های کامپکت (فش�رده)‪ ،‬قل�ب خانواده های کم جمعی�ت با درامد نه چن�دان باال را هدف‬ ‫س هاچ بک‪ ،‬قشر جوان هدف اصلی خودروسازان است‪ .‬در هر حال این خودروها‬ ‫می گیرد و در مورد کال ‬ ‫در ایران به دلیل باال بودن قیمت جزو خودروهای لوکس محس�وب می شوند و با هدف کارخانه سازنده‬ ‫ی هاچ بک س�دان هایی هستند که در بخش ستون‬ ‫که ارزان بودن اس�ت فاصله زیادی دارد‪ .‬خودروها ‬ ‫‪ C‬و ش�یب صندوق عقب دس�تخوش تغییرات می شوند‪ .‬در این خودروها‪ ،‬فضای بار فدای جثه کوچک‬ ‫می شود و به همین خاطر‪ ،‬دست و بال خودروساز برای استفاده از پیشرانه های کم هزینه تر‪ ،‬بدون افت‬ ‫قابلیت های دینامیک�ی‪ ،‬بازتر می ماند‪ .‬به گزارش عصرخودرو‪ ،‬هاچ بک ها به دلیل برخورداری از فضای‬ ‫بار و سرنشین بیشتر نسبت به خودروهای کالس «میکروکار» و همچنین جثه کوچک تر از «سدان های‬ ‫کامپکت»‪ ،‬گزینه هایی متعادل در اس�تفاده روزمره به نظر می رس�ند اما توجه داشته باشید که انتخاب‬ ‫چنی�ن خودرویی باید با توجیه اقتصادی‪ ،‬چه از لحاظ قیمت خ�ودرو و چه از نظر هزینه های نگهداری‬ ‫ی هاچ بکی همچون مرس�دس ‪A‬‬ ‫همراه باش�د؛ مس�ئله ای که با توجه به قیمت ای�ن روزهای خودروها ‬ ‫کالس جدی�د‪ ،‬ولوو ‪ C30‬و چند مورد محدود دیگر در بازار داخلی مورد اهمیت قرار نگرفته‪ .‬در اینجا‬ ‫ی هاچ بک قابل دسترسی در بازار ‪ 70‬تا ‪ 100‬میلیون تومانی معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ 8‬مورد از خودروها ‬ ‫‪ 118i ،116i‬و ‪ 120i‬برای عرضه در ایران انتخاب‬ ‫شده بودند که به ندرت نمونه های ‪ 130i‬با پیشرانه‬ ‫‪ 6‬س��یلندر نیز در س��بد محصوالت این واردکننده‬ ‫دیده می ش��د‪ .‬در ای��ن روزها با پرداخ��ت تنها ‪90‬‬ ‫میلیون تومان می توانید یک ‪120i‬س��ال ‪ ،2007‬با‬ ‫امکانات متعادل و کارکرد مناسب را تصاحب کنید‪.‬‬ ‫خودرو‪ ،‬نمونه ‪ 4‬سیلندر ‪ 2‬لیتری بتا ‪ 2‬با ‪ 141‬اسب‬ ‫بخ��ار قدرت را در نظر گرفته بود که این پیش��رانه‬ ‫خروجی هایی همچون شتاب صفر تا صد ‪ 11‬ثانیه‪،‬‬ ‫حداکثر س��رعت ‪ 205‬کیلومتر بر س��اعت و مصرف‬ ‫س��وخت ‪ 7/6‬لیت��ر در ‪ 100‬کیلومت��ر را در اختیار‬ ‫راننده ق��رار می ده��د‪ ،2011، 30i .‬از ‪ 70‬تا ‪ 80‬و‬ ‫‪ 2012‬از ‪ 80‬تا ‪ 86‬میلیون تومان قیمت می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹الفارومئو میتو‬ ‫ای��ن هاچ ب��ک س��وپرمینی ایتالیای��ی‪ ،‬ب��ر پایه‬ ‫پلت فرمی نش��ات گرفته از اپل کورسا و فیات گرند‬ ‫پونتو‪ ،‬به صورت ‪ 3‬درب طراحی و س��پس به همراه‬ ‫پیش��رانه های متعددی اعم از انواع بنزینی و دیزلی‬ ‫راهی بازار ش��د که از این می��ان‪ ،‬نمونه ‪ 1/4‬لیتری‬ ‫(‪ 135‬و ‪ 170‬اس��ب بخار در نمونه های اتمسفریک‬ ‫و توربو) این خودرو به همراه جعبه دنده ‪ 6‬س��رعته‬ ‫اتوماتی��ک به بازار ایران راه پیدا کرد‪ .‬میتو در اوایل‬ ‫عرضه‪ ،‬قیمتی نزدیک به ‪ 45‬میلیون تومان داش��ت‬ ‫اما با افزایش ن��رخ ارز مبادالتی‪ ،‬قیمت این خودرو‬ ‫در نمونه های خشک به ‪ 130‬میلیون تومان رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و سری ‪1‬‬ ‫ب ام و س��ری‪ ،1‬کوچک تری��ن و ارزان ترین ب ام و‬ ‫حاضر روی خط تولید در س��ال ‪ 2004‬و به عنوان‬ ‫جانش��ینی برای س��ری ‪ 2‬فقید که در اواسط دهه‬ ‫‪ 70‬میالدی از خط تولید خداحافظی کرد‪ ،‬طراحی‬ ‫و عرضه شد‪ .‬از س��ری‪ 1‬هاچ بک‪ ،‬بیشتر نمونه های‬ ‫‹ ‹سئات لئون‬ ‫س��ئات اس��پانیایی در ابتدای دوره شدت گرفتن‬ ‫واردات به کش��ور‪ ،‬به بازار راه پی��دا کرد و به دلیل‬ ‫قیمت گ��ذاری ناصحی��ح‪ ،‬س��رویس دهی نه چندان‬ ‫مناس��ب و همچنین عدم فراوان��ی در بازار داخلی‪،‬‬ ‫چندان مورد استقبال قرار نگرفت‪ .‬دومین نسل این‬ ‫خودرو در س��ال ‪ ،2005‬بر پایه پلت فرمی مشترک‬ ‫با ائودی ‪ A3‬طراحی ش��د و در اواخر سال ‪2011‬‬ ‫ب��ه بازار ای��ران راه پیدا کرد‪ .‬اما با ای��ن حال‪ ،‬اکثر‬ ‫نمونه ه��ای موجود در بازار‪ ،‬چیزی حدود ‪ 80‬تا ‪90‬‬ ‫میلیون تومان قیمت گذاری می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مزدا ‪ 3‬هاچ بک‬ ‫نخس��تین نس��ل از مزدا ‪ 3‬در سال ‪ 1386‬به بازار‬ ‫ایران راه پیدا ک��رد؛ این خودرو به لطف بهره گیری‬ ‫از پیشرانه قدرتمند کم استهالک‪ ،‬طراحی جذاب و‬ ‫همچنی��ن خدمات پس از فروش مناس��ب‪ ،‬به بازار‬ ‫فروش خوبی دس��ت یافت‪ .‬این خودرو با بهره گیری‬ ‫از پیش��رانه ‪ 4‬سیلندر ‪ 2‬لیتری ‪ 16‬سوپاپ‪ ،‬توانایی‬ ‫تولید ‪ 148‬اس��ب بخ��ار ق��درت و ‪ 187‬نیوتن متر‬ ‫گش��تاور و انتق��ال ان ب��ه جعبه دنده ‪ 5‬س��رعته‬ ‫تیپ ترونیک را دارد‪ .‬حدود یک س��ال اس��ت که از‬ ‫پایان عرض��ه این خودرو در بازار ایران می گذرد اما‬ ‫هم اکنون نمونه های ‪ 91‬بسیار سالم مزدا‪ 3‬هاچ بک‬ ‫را می ت��وان با بودج��ه کمت��ر از ‪ 90‬میلیون تومان‬ ‫خریداری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هیوندای ‪30i‬‬ ‫این روزه��ا هیوندا را می توان پرطرفدارترین‬ ‫و پرفروش تری��ن برن��د واردات��ی کش��ور دانس��ت‪.‬‬ ‫محصوالت این خودروس��از در سال ‪ 1386‬به بازار‬ ‫ایران راه پیدا کرد‪ 30i .‬نخس��تین هاچ بکی از میان‬ ‫محص��والت هیون��دا بود که به ای��ران راه پیدا کرد‪.‬‬ ‫وارد کننده از بین ‪ 5‬پیشرانه قابل سفارش برای این‬ ‫‹ ‹تویوتا یاریس‬ ‫محص��والت تویوت��ا را همگ��ی ب��ه دوام و کیفی��ت‬ ‫می شناسیم؛ برندی که س��ابقه حضور چند دهه در بازار‬ ‫ای��ران را دارد‪ ،‬در اواس��ط ده��ه ‪ 80‬هجری شمس��ی با‬ ‫محصوالت بیش��تری پا به بازار ایران گذاش��ت که از این‬ ‫میان‪ ،‬یاریس کوچک ترین محصولی بود که توس��ط این‬ ‫عاملی��ت عرضه می ش��د‪ .‬این خودرو در ‪2‬کالس س��دان‬ ‫کامپک��ت ش��هری و هاچ بک کوچک ش��هری ب��ه تولید‬ ‫می رس��د و هر ‪ 2‬نوع ان نی��ز به بازار ای��ران راه یافتند‪.‬‬ ‫وارد کننده از بین پیشرانه های الین اپ این خودرو‪ ،‬نمونه‬ ‫‪ 4‬سیلندر خطی ‪ 16‬سوپاپ ‪ 1/3‬لیتری با ‪ 84‬اسب بخار‬ ‫و مصرف س��وخت بسیار بهینه را برای بازار ایران در نظر‬ ‫گرفته است‪ .‬اگرچه یاریس هاچ بک قدیمی با قیمت هایی‬ ‫حتی کمتر از ‪ 40‬میلیون تومان نیز قابل خریداری است‬ ‫اما نمونه های ‪ 2012‬و ‪ 2013‬این خودرو قیمتی بین ‪70‬‬ ‫تا ‪ 82‬میلیون تومان دارند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایسنا‪ -‬محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از رشد ‪ 70‬درصدی خودروهای‬ ‫س��بک و س��واری در ‪ 4‬ماه گذش��ته خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه س��ال ‪ 1391‬در بخش صنعت‬ ‫‪ 36‬درصد رش��د منفی داشتیم‪ .‬سال گذشته نیز‬ ‫این رش��د منفی با س��رعت کمتری ادامه یافت‬ ‫اما خوش��بختانه در زمینه خودروهای س��بک و‬ ‫س��واری در ‪ 4‬ماه گذشته رش��د خوبی داشتیم‪،‬‬ ‫ب��ه نحوی که این رش��د ب��االی ‪ 70‬درصد بوده‬ ‫و قطعه س��ازان م��ا فعال تر ش��ده اند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫قطعه س��ازان در ‪4‬ماه نخست امس��ال ‪ 20‬هزار‬ ‫نیروی جدید جذب کرده اند‪ ،‬این بخش به رکود‬ ‫کشیده و اشتغال در ان کم شده بود و متاسفانه‬ ‫قطعات هم از خارج می امد ولی با سیاس��تی که‬ ‫در وزارتخان��ه اتخ��اذ کردیم ای��ن رکود کاهش‬ ‫یافت و امارها رو به بهبود رفت‪.‬‬ ‫ش�اتا‪ -‬در تیرماه امس��ال ‪102‬هزار و ‪265‬‬ ‫دس��تگاه انواع خودرو تولید شد که این رقم در‬ ‫مقایس��ه با تیر ماه سال ‪ 92‬رشد ‪ 7/63‬درصدی‬ ‫را نش��ان می ده��د‪ .‬در تیرم��اه امس��ال تولی��د‬ ‫خودروهای س��واری با رشدی معادل‪ 64‬درصدی‬ ‫نسبت به تیرماه سال گذشته و به تعداد ‪ 87‬هزار‬ ‫و‪ 442‬دس��تگاه رسیده اس��ت‪ .‬در تیرماه امسال‬ ‫وانت‪ 13‬هزار و‪ 728‬دستگاه؛ کامیون یک هزار‬ ‫و ‪ 66‬دستگاه‪ ،‬اتوبوس‪ 23‬دستگاه و مینی بوس‬ ‫‪ 6‬دستگاه تولید شد‪.‬‬ ‫خبر خودرو‪ -‬ابراهیم نکو‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس گفت‪ :‬امروز خودروس��ازان باید‬ ‫در تولید و کیفیت محصوالت داخلی تغییر جدی‬ ‫ایجاد کنند تا همزمان با افزایش قیمت خودرو و‬ ‫هماهنگ با سطح توقع جامعه‪ ،‬خطوط جدیدی‬ ‫فعال و محصوالت جدیدی تولید و عرضه کنند‪.‬‬ ‫باید پذیرفت که امروز کیفیت در صنعت خودرو‪،‬‬ ‫وضعیت قابل قبولی نیست و انچه که به صنعت‬ ‫خودرو لطمه زده همین موضوع است‪.‬‬ ‫خبرخودرو‪ -‬عباسعلی غیاثی‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو‬ ‫با اش��اره ب��ه واردات ‪ 21‬هزار و ‪ 832‬دس��تگاه‬ ‫خودروی سواری در ‪ 3‬ماهه نخست امسال گفت‪:‬‬ ‫این تعداد خودرو در مقایس��ه با واردات ‪ 3‬ماهه‬ ‫نخس��ت سال گذشته که ‪ 8‬هزار و ‪ 835‬دستگاه‬ ‫خودرو وارد ش��ده‪ ،‬افزایش حدود ‪ 147‬درصدی‬ ‫را نش��ان می دهد‪ .‬در حالی که براس��اس امارها‬ ‫ش��بکه خدمات پ��س از فروش ای��ن خودروها‬ ‫به تناس��ب افزایش نرخ رش��د واردات توس��عه‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫هزینه تکمیل‬ ‫ازادراه باید از‬ ‫پس انداز انرژی‬ ‫تامین شود‬ ‫یادداشت‬ ‫‪24‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫رئیس کمیسیون حمل ونقل‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫روی خط خبر‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ -‬نریم��ان‪ ،‬دبیرکل‬ ‫اتاق تعاون گفت‪ :‬با اش��اره به اینکه در نمایشگاه‬ ‫فرصت های س��رمایه گذاری در تمامی شهرهای‬ ‫جدی��د دارای رتب��ه‪ 1‬ازجمل��ه پردی��س‪ ،‬پرند‪،‬‬ ‫هشتگرد‪ ،‬فوالد شهر‪ ،‬بهارستان‪ ،‬گل بهار‪ ،‬صدرا‬ ‫و س��هند و همچنین ش��هرهای جدی��د گروه ‪2‬‬ ‫ازجمل��ه مجلس��ی‪ ،‬بینالود‪ ،‬اندیش��ه‪ ،‬مهاجران‪،‬‬ ‫عالی ش��هر و ش��هرهای جدید گروه دارای رتبه‬ ‫‪ 3‬از جمله علوی‪ ،‬رامین‪ ،‬ش��یرین شهر‪ ،‬رامشار‬ ‫و امیرکبیر فراهم ش��ده است‪ .‬وی گفت‪ :‬در این‬ ‫نمایش��گاه ظرفیت های بالقوه ش��هرهای جدید‬ ‫ایران به س��رمایه گذاران معرفی می شود و تالش‬ ‫می کنی��م امکانات و مدیریت بخش خصوصی را‬ ‫جذب کنی��م‪ .‬وی افزود‪ 5 :‬تا ‪ 20‬درصد تخفیف‬ ‫تش��ویق و ترغیب برای س��رمایه گذاران در نظر‬ ‫گرفت��ه ش��ده و می توانی��م با تصوی��ب مجمع‬ ‫عمومی تخفیف های بیشتر از ‪ 20‬درصد را برای‬ ‫سرمایه گذاران در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ -‬عزی��ز اهلل مهدیان‪،‬‬ ‫معاون امور روس��تایی بنیاد مسکن با بیان اینکه‬ ‫تسهیالت بهس��ازی و نوسازی واحدهای مسکن‬ ‫روس��تایی در س��ال ‪ 93‬افزایش می یابد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیش��نهاد ما به بانک مرکزی ‪ 18‬میلیون تومان‬ ‫اس��ت که تاکنون این بان��ک موافقت نکرده ولی‬ ‫به طور قطع تس��هیالت مس��کن روس��تایی ‪12‬‬ ‫میلیون و ‪ 500‬هزار تومان نیست‪.‬‬ ‫با وجود صرف هزینه های گزاف‪ ،‬ازادراه تهران‪-‬شمال همچنان تکمیل نشده است‬ ‫دست انداز های یک ازادراه‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫یک��ی از ارکان مه��م س��اخت و تکمی��ل هر‬ ‫پروژه ای تامین منابع مالی ان است‪ .‬این موضوع‬ ‫ک��ه هزینه های یک طرح چگون��ه و از کجا باید‬ ‫تامین شود تا برگش��ت سرمایه را تضمین کند‪،‬‬ ‫دغدغه همیش��گی دولتم��ردان بوده اس��ت‪ ،‬از‬ ‫ای��ن رو ورود س��رمایه گذاران بخش خصوصی به‬ ‫س��رمایه گذاری در پروژه های دولتی‪ ،‬می تواند تا‬ ‫حدود زیادی راهگش��ای تامین منابع مالی این‬ ‫پروژه ها باش��د‪ ،‬اما در صورتی که س��رمایه گذار‬ ‫از برگشت س��رمایه خود اطمینان نداشته باشد‪،‬‬ ‫نمی توان ب��ه پایان یک پروژه در یک بازه زمانی‬ ‫مشخص امیدوار بود‪ .‬ازادراه تهران‪ -‬شمال نیز از‬ ‫ان دس��ت طرح هایی است که به دلیل مشکالت‬ ‫مالی و نبود تضمین برگش��ت س��رمایه دست به‬ ‫دست‪ ،‬از این دولت به ان دولت می چرخد‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی ب��ه دلیل سیاس��ت های‬ ‫نادرس��ت دولت پیش��ین در تکمیل این ازادراه‬ ‫دولت با کمبود بودجه مواجه شده است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر بنیاد مس��تضعفان که تکمیل این پروژه را‬ ‫به عهده گرفته اس��ت‪ ،‬در صورتی که از برگشت‬ ‫سرمایه خود اطمینان نداشته باشد‪ ،‬بودجه خود‬ ‫را در ای��ن راه هزینه نمی کن��د‪ .‬در همین حال‬ ‫ش��رکت های خارجی مانند ش��رکت های چینی‬ ‫نیز ب��ه دالیل مالی‪ ،‬زیر ب��ار تکمیل این ازادراه‬ ‫نرفته اند در نتیجه این می شود که پروژه ازادراه‬ ‫تهران‪ -‬ش��مال با گذشت سال ها از زمان احداث‬ ‫ان همچنان در بالتکلیفی بسر می برد‪.‬‬ ‫در ی��ک نگاه کل��ی می توان گف��ت که وزارت‬ ‫راه وشهرس��ازی دس��ت از این پروژه شس��ته و‬ ‫اولوی��ت خود را تعریض جاده ه��راز و فیروزکوه‬ ‫ق��رار داده اس��ت‪ ،‬در حالی ک��ه تکمی��ل ازادراه‬ ‫تهران‪-‬ش��مال از اتالف بخش عظیمی از انرژی‬ ‫جلوگی��ری می کن��د‪ .‬در توضی��ح ای��ن موضوع‬ ‫بای��د اف��زود در صورت کوتاه تر ش��دن مس��یر‬ ‫تهران‪ -‬ش��مال بی ش��ک میزان سوخت مصرفی‬ ‫هر اتومبیل به اندازه مس��افت کوتاه ش��ده‪ ،‬کم‬ ‫می ش��ود؛ برای مثال اگ��ر اتومبیلی در مس��یر‬ ‫جاده ه��راز یا فیروزکوه به ط��ور میانگین ‪ 17‬تا‬ ‫‪ 20‬لیتر بنزین مص��رف کند‪ ،‬در صورت کاهش‬ ‫مسافت‪ ،‬بنزین مصرفی نیز کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫اگر دولت هزینه بنزین م��ازاد حاصل از کاهش‬ ‫مس��افت را صرف تکمی��ل ازادراه کند‪ ،‬به یقین‬ ‫سوداوری بیش��تری نس��بت به واگذاری پروژه‬ ‫ب��ه بخش خصوصی خواهد داش��ت‪ .‬در واقع اگر‬ ‫دولت از بودجه ‪100‬میلیارد دالری که بر اساس‬ ‫بن��د «ق» قانون بودجه در اختی��ار وزارت نفت‬ ‫قرار گرفته اس��ت برای تکمیل ازادراه اس��تفاده‬ ‫کند‪ ،‬گره این ازادراه هر چه سریع تر باز می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه دولت بای��د الیحه بودجه ای را به‬ ‫مجلس ارائه کند تا بخشی از درصد فروش نفت‬ ‫برای تکمیل ازادراه هزینه شود‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د این حرکت برای دولت هزینه‬ ‫کمت��ری در مقایس��ه با واگ��ذاری ان به بخش‬ ‫خصوصی یا شرکت های خارجی دارد‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی که بنیاد مس��تضعفان توانایی تکمیل‬ ‫پروژه را ندارد‪ ،‬دولت باید بر اس��اس قانون پروژه‬ ‫را از بنیاد تحویل گرفته و خود برای تکمیل ان‬ ‫وارد عمل شود‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫بهروز فتاحی‪ -‬گروه صنعت‪ :‬پروژه ازادراه تهران ‪ -‬شمال یکی از پرحاشیه‏ترین پروژه‏های عمرانی کشور‬ ‫است که ‪ ۲۷‬سال از کلنگ‏زنی ان می‏گذرد و همچنان بدون سرانجام‪ ،‬بالتکلیف مانده است‪ .‬این پروژه را بنیاد‬ ‫مستضعفان در دست گرفته بود‪ ،‬اما به سبب مشکالتی که برای تحویل ان وجود داشت و این نهاد نتوانسته‬ ‫بود ان را به انجام برساند‪ ،‬دولت دهم این پروژه را از این نهاد گرفت و به قرارگاه خاتم‏االنبیا(ص) داد‪ .‬با‬ ‫اینکه قرارگاه وعده داده بود با پرداخت هزینه‏ها این پروژه را ‪ ۳‬ساله به پایان برساند‪ ،‬اما در اغاز دولت جدید‬ ‫این پروژه پیشرفت نکرد و علت ان نیز به توافق نرسیدن قرارگاه با دولت اعالم شد‪ .‬حال دوباره این پروژه‬ ‫در دستان بنیاد مستضعفان است و دولت حاضر وعده داده تا فاز اول ان را تا ‪ ۳۰‬ماه دیگر به پایان برساند‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم که نخستین ماموریت خود را با پیگیری وضعیت ازادراه تهران‪ -‬شمال‬ ‫اغاز کرد‪ ،‬سرانجام زمان افتتاح قطعه اول این پروژه را اعالم کرد‪ .‬به گفته معاون شرکت ساخت و توسعه‬ ‫زیربناهای حمل ونقل؛ این فاز تا ‪ ۳۰‬ماه دیگر افتتاح خواهد شد‪ .‬هرچند که پرتنش‏ترین قطعه این پروژه‪،‬‬ ‫قطعه دوم ان است که هنوز براورد جدیدی از زمان تکمیل ان اعالم نشده است‪ .‬با این شرایط نمی‏توان زمان‬ ‫دقیقی را برای اتمام این طرح پرماجرا براورد کرد‪ .‬به گفته صادقی؛ مدیرعامل سابق شرکت زیرساخت وزارت‬ ‫راه و شهرسازی گردن کلفت ترین شرکت های خصوصی همچون «کیسون» و «پرلیت» برای همکاری تا پای‬ ‫قرارداد هم امدند‪ ،‬اما خبرگزاری ها اعالم کردند که این شرکت ها به دلیل حضور بنیاد مستضعفان وارد این‬ ‫پروژه نشدند‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله دولت و بنیادها‬ ‫«ماهیت اقتصاد به‏گونه‏ای است که گروه‏های قدرتمند‬ ‫اقتصادی می‏توانند حرف خود را به کرسی بنشانند‪ ».‬این‬ ‫گفته یک کارش��ناس اقتصادی است‪ .‬علی‏اکبر نیکواقبال‬ ‫می افزاید‪ :‬در ابتدا وزارت راه با ش��رکت‏های ژاپنی مذاکره‬ ‫کرد و طبق قرارداد‪ ،‬قرار بود که این پروژه را به مدت ‪۲‬سال‬ ‫به پایان ببرد و به مدت ‪۱۰‬سال‪ ،‬امتیاز تعیین قیمت‏های‬ ‫ورودی به ازادراه را در دس��ت داشته باشد‪ ،‬ولی به دالیل‬ ‫نامشخصی این طرح اجرایی نشد‪.‬‬ ‫این اقتصاددان در انتقاد از تعلل دولت‏ها در انعقاد قرارداد‬ ‫پ��روژه ازادراه تهران‪ -‬ش��مال با ش��رکت خارجی ژاپنی‬ ‫می گوی��د‪ :‬اگر این پروژه در همان ابتدای کار به ش��رکت‬ ‫خارجی داده می‏ش��د‪ ،‬اکنون این ازادراه در اختیار دولت‬ ‫قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم ورود بخش خصوصی‬ ‫نیکواقبال حضور بخش خصوصی در پروژه‏هایی از این‬ ‫دست را گام مثبتی در این پروژه می داند و تاکید می کند‪:‬‬ ‫بسیاری از این پروژه‏ها نباید دست دولت و وزارت راه باشد‪.‬‬ ‫دول��ت تنها باید برنامه‏ری��زی ان را برعهده بگیرد و انجام‬ ‫این پروژه‏ها را به بخش خصوصی با مشارکت شرکت‏های‬ ‫خارجی بسپارد‪ .‬مدتی بود که سخن از مشارکت‏چینی‏ها‬ ‫برای اتم��ام این پروژه به گوش می‏رس��ید که به دالیلی‬ ‫همچون تحریم این کار نیز منتفی شد‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬سرنوش��ت ای��ن پروژه بی‏ش��باهت به‬ ‫پ��روژه تونل کندوان نیس��ت‪ .‬این پروژه نیز ‪ ۱۴‬س��ال به‬ ‫طول انجامید و ح��دود ‪ ۱۰‬پیمانکار با دریافت بودجه‏ای‬ ‫مسئولیت ان را برعهده می‏گرفتند‪ ،‬اما سرانجام به پیمانکار‬ ‫یادداشت روز‬ ‫بعدی تحویل داده می شد‪ .‬به نظر می‏رسد اکنون این پروژه‬ ‫نیز سرنوشت مش��ابهی خواهد داشت و کسانی حاضر به‬ ‫گذشتن از نفع خود برای نفع ملی نیستند و اگر این اتفاق‬ ‫نیفتد‪ ،‬این مشکالت حل نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه ملی یا محلی؟‬ ‫نماینده مردم س��منان و مهدی شهر و عضو کمیسیون‬ ‫می گوید‪ :‬به نظر‬ ‫عمران مجلس در این مورد به‬ ‫می‏رسد اراده سیاس��ی کافی برای اتمام این پروژه وجود‬ ‫ندارد و ب��ه ان به عنوان یک پروژه محلی نگاه می‏ش��ود‪،‬‬ ‫نه یک پروژه ملی‪ .‬به گفته علیرضا خس��روی؛ کش��ور ما‬ ‫از امکانات کاف��ی و متخصصان باتجربه برای تکمیل این‬ ‫ازادراه برخوردار است‪ ،‬اما باید مانع اصلی در راه این پروژه‬ ‫را در جای دیگری جس��ت وجو کنیم‪ .‬وی معتقد اس��ت‬ ‫که با جابه‏جایی دولت‏ها نباید سیاس��ت‏های کالن تغییر‬ ‫کند‪ .‬این پروژه‪ ،‬پروژه ملی است و باید به ان توجه ویژه‏ای‬ ‫شود‪ .‬دولت باید به‏صورت جدی وارد این پروژه‏ها شود‪ .‬این‬ ‫درست نیس��ت که دولت خود را از پروژه‏های عظیم کنار‬ ‫بکشد و ان را از اولویت خارج کند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با کنار گذاشتن بنیاد مستضعفان‬ ‫از این پروژه مخالف اس��ت‪ ،‬چراکه معتقد است؛ اگر بنیاد‬ ‫نتوانسته این پروژه را به اتمام برساند‪ ،‬بهتر است دولت یا‬ ‫شرکت‏های خصوصی به کمک ان بیایند‪ ،‬نه اینکه ان را‬ ‫کنار بگذاریم‪ ،‬زیرا تعویض پیمانکار بسیار هزینه‏بر است‪.‬‬ ‫اخوندی ‪ ۱۱‬اسفندماه سال گذشته در حاشیه ششمین‬ ‫کنفرانس توسعه نظام تامین مالی به خبرگزاری ها اعالم‬ ‫کرده بود که موضوع ازادراه تهران‪ -‬ش��مال مورد بررسی‬ ‫جامعی قرار گرفته و در این باره با رییس بنیاد مستضعفان‬ ‫ازادراه تهران ‪ -‬ش�مال بخش�ی از ازادراه سراس�ری شمال ‪ -‬جنوب اس�ت که کوتاه ترین مسیر‬ ‫ارتباط�ی دری�ای خزر با خلیج فارس خواهد ب�ود و در ترانزیت منطقه عمده تری�ن نقش را برعهده‬ ‫خواهد داشت‪ .‬مسیر ازادراه از محل تقاطع غیرهمسطح با بزرگراه ‪ ۷۶‬متری شهید همت و بزرگراه‬ ‫ازادگان ش�روع می شود و در امتداد دره کن پس از گذشتن از حاشیه روستای سولقان به تدریج از‬ ‫منطقه کوهستانی توچال عبور می کند و سپس توسط تونل بلند تالون به طول ‪ ۴۸۵۰‬متر این رشته‬ ‫کوه را قطع می کند و در دامنه های ش�مالی ان در منطقه دو اب شهرس�تانک قرار می گیرد‪ .‬اجرای‬ ‫این قس�مت که طول تقریبی ان ‪ ۳۲‬کیلومتر اس�ت‪ ،‬باعث می ش�ود مسیر فعلی حدود ‪ ۶۰‬کیلومتر‬ ‫کوتاه تر شود‪ .‬از ان پس مسیر به موازات جاده قدیم کرج‪ -‬چالوس امتداد می یابد و در دره سرهنگ‬ ‫وارد تونل البرز به طول ‪ ۶۳۰۰‬متر ش�ده و در پل زنگوله خارج می ش�ود س�پس با عبور از ارتفاعات‬ ‫الب�رز به موازات جاده موجود کرج ‪ -‬چالوس تا ش�هر چال�وس ادامه یافته و در نهایت با یک تقاطع‬ ‫غیرهمسطح به کمربندی نوشهر ‪ -‬چالوس ‪ -‬تنکابن متصل می شود‪ .‬طول ازادراه ‪۱۲۱‬کیلومتر است‬ ‫و دو خط در هر باند دارد‪ .‬تعداد تونل های ان در باند رفت و برگش�ت ‪ ۱۴۵‬دس�تگاه به طول تقریبی‬ ‫‪ ۸۸‬کیلومتر است که بلندترین انها تونل های «تالون» و «البرز» هستند و تعداد پل های بزرگ این‬ ‫مسیر در باند رفت و برگشت جمعا ‪ ۹۷‬دستگاه و طول کل ان حدود ‪ ۱۳‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫مذاکره و خواسته شده تا بنیاد یک برنامه را برای تسریع‬ ‫روند اجرایی پ��روژه ارائه کند و در قالب این برنامه‪ ،‬اعالم‬ ‫کنند که ازادراه چگونه ساخته می شود‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫دول��ت برنامه ری��زی دیگ��ری را برای س��اخت این پروژه‬ ‫اتخاذ کند‪.‬‬ ‫ارگان های زیادی پا به ازادراه تهران‪ -‬شمال گذاشته اند‬ ‫تا شاید تکمیل ان هرچه سریع تر به پایان برسد‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در این‬ ‫زمینه وعده داده اس��ت که براساس تازه ترین توافق ایران‬ ‫طرح های دولت باید مبنای اقتصادی داشته باشد‬ ‫زه�را فریدزادگان‪-‬گ�روه صنعت‪ :‬گویا قصه‬ ‫تکمی��ل و بهره ب��رداری از ازادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال طوالنی تر از مسافتی است که‬ ‫باید برای رس��یدن طی کرد‪ .‬یک مثنوی هفتاد من که‬ ‫سنگینی ان از دوش دولتی به دولت دیگر افتاده و وعده‬ ‫و وعیدهای بی س��رانجام هم س��رانجام این پروژه را در‬ ‫هاله ای از ابهام فرو برده اس��ت‪ .‬حاال که از زمان واگذاری‬ ‫ساخت ازادراه تهران‪-‬شمال به بنیاد مستضعفان حدود‬ ‫‪ ۱۸‬سال می گذرد‪ ،‬عباس اخوندی پس از تکیه بر کرسی‬ ‫ریاس��ت وزارت راه و شهرس��ازی از تکمیل ان در دوران‬ ‫تصدیگ��ری خود خب��ر داد و گفت که این پ��روژه را در‬ ‫اولویت طرح های وزارتخان��ه قرار می دهد‪ .‬از انجایی که‬ ‫بهره ب��رداری از ای��ن ازادراه می تواند به عنوان ش��اهرگ‬ ‫حیاتی راه های شمال کشور محسوب شود‪ ،‬کارشناسان‬ ‫معتقدند؛ با توجه به ش��رایط کنونی‪ ،‬عملی شدن وعده‬ ‫وزیر راه وشهرسازی تا حدود زیادی غیرممکن است‪ ،‬اما به‬ ‫هر حال امید می رود که تا پایان عمر دولت یازدهم‪ ،‬پایان‬ ‫خوش��ی برای این ازاد راه رقم بخ��ورد‪ .‬در این زمینه با‬ ‫مسعود خوانس��اری‪ ،‬عضو کمیس��یون حمل ونقل اتاق‬ ‫بازرگانی ایران گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما گره کور این ازاد راه کجاست؟ چرا‬ ‫تغییر مسیر شرکت های هواپیمایی‬ ‫بین المللی از عراق‬ ‫ایس�نا‪ :‬به دنبال ادامه ناارامی ها در عراق‪ ،‬بیش��تر‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی بین الملل��ی از بیم حمالت‬ ‫تروریس��تی داعش‪ ،‬مسیر پروازهای خود بر فراز عراق‬ ‫را تغیی��ر داده اند‪ .‬بیش��تر ش��رکت های هوایی مطرح‬ ‫بین المللی اعالم کرده اند‪ ،‬پروازهای رفت و برگش��ت‬ ‫به کش��ورهای حوزه خلیج فارس که عموما از خطوط‬ ‫هوایی عراق عبور می کند تا اطالع ثانوی مس��یرهای‬ ‫م��وازی از طریق ایران را انتخاب خواهند کرد‪ .‬در یک‬ ‫ماه گذش��ته تعداد بس��یاری از هواپیماهای مسافری‬ ‫متعلق به ش��رکت های اروپایی‪ ،‬اس��یایی و امریکایی‬ ‫مسیر خود را به طور کلی تغییر داده و به جای عراق از‬ ‫حریم هوایی غرب ایران پرواز می کنند‪.‬‬ ‫مس�ئوالن پس از س�ال ها‪ ،‬هنوز در پیچ وخم این‬ ‫ازادراه مانده اند؟‬ ‫براساس طرح جامع وزارت راه وشهرسازی‪ ،‬این وزارتخانه‬ ‫موظف اس��ت که در حوزه حمل ونقل جاده ای طرح های‬ ‫مهم را در اولویت فعالیت های خود قرار دهد‪ .‬این اولویت ‬ ‫باید براس��اس تقاضا طبقه بندی ش��ود‪ .‬بی ش��ک ازاد راه‬ ‫تهران‪-‬ش��مال به دلیل حجم زیاد تردد یکی از مهم ترین‬ ‫پروژه های حوزه حمل ونقل کش��ور اس��ت که متاسفانه‬ ‫در طول دولت های گذش��ته به ش��دت مورد بی توجهی‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬به اعتقاد من‪ ،‬در دولت های گذش��ته‬ ‫مبن��ای اعتبارگذاری و تخصیص بودجه ب��ه این ازادراه‬ ‫براساس تقاضا نبوده‪ ،‬بلکه فشارهای سیاسی روند تکمیل‬ ‫این پروژه را در دس��ت انداز انداخته اس��ت‪ .‬به بیان دیگر‬ ‫باید گفت که این ازاد راه دغدغه اصلی دولت های پیشین‬ ‫نبوده است‪ .‬بنده معتقدم‪ ،‬عدالت این نیست که هزینه های‬ ‫زیادی برای س��اخت و تکمیل ج��اده در دورافتاده ترین‬ ‫روستاهای کش��ور صرف شود؛ جاده هایی که شاید تردد‬ ‫در انها حتی به ان��دازه یک صدم تردد در ازادراه تهران‪-‬‬ ‫شمال نباش��د‪ .‬این بودجه باید در پروژه هایی صرف شود‬ ‫که بیشترین مورد استفاده را در کشور دارد‪ .‬حتی با یک‬ ‫محاسبه کوچک نیز می توان دریافت که تکمیل این پروژه‬ ‫ت��ا چه اندازه می تواند در مصرف انرژی و زمان مقرون به‬ ‫صرفه باشد و میزان مصرف انرژی و زمان را کاهش دهد‪.‬‬ ‫€ €ورود بخ�ش خصوصی(بنیاد مس�تضعفان) به‬ ‫این پروژه تا چه اندازه موجب تس�ریع یا تاخیر در‬ ‫تکمیل ان می شود؟‬ ‫ب��ه یقین در صورتی که بنیاد به تعهدات خود در این‬ ‫زمینه عمل کند‪ ،‬روند تکمیل ازادراه تهران‪ -‬ش��مال با‬ ‫سرعت هرچه بیشتر انجام می شود‪.‬‬ ‫€ €گفته می ش�ود که دولت توانای�ی خارج کردن‬ ‫این پروژه از دس�ت بنیاد مس�تضعفان را ندارد‪.‬به‬ ‫نظر شما این نظریه درست است؟‬ ‫خی��ر‪ .‬این موضوع به توانایی ی��ا ناتوانی دولت در پس‬ ‫گرفتن پروژه از دست بنیاد ربطی ندارد‪ .‬پروژه های حوزه‬ ‫حمل ونقل و راه‪ ،‬پروژه هایی هستندکه در طوالنی مدت‬ ‫بازدهی دارند‪ .‬به هر حال بنیادها و ارگان هایی که این گونه‬ ‫پروژه ها را به دس��ت می گیرند‪ ،‬محاس��بات اقتصادی را‬ ‫مبنای کارخود قرار می دهند‪ .‬البته نباید فراموش کرد که‬ ‫قرارداد باید براساس منافع دوطرف تهیه و تنظیم شود‪.‬‬ ‫در این زمینه باید گفت‪ ،‬ش��اید نوع تنظیم قرارداد میان‬ ‫دولت و بنیاد مستضعفان به گونه ای بوده که این تفکر را‬ ‫وجود اورده است‪.‬‬ ‫به ‬ ‫امار دقیقی از کاهش اشتغال‬ ‫بخش مسکن نیست‬ ‫ترانزیت ‪ 4‬میلیون و ‪571‬هزار تن‬ ‫کاال از مرزهای کشور‬ ‫تس�نیم‪ :‬اس��ماعیل نجار‪ ،‬معاون وزیر کش��ور‬ ‫گف��ت‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪ ۶۰‬درصد خانه های‬ ‫موج��ود در تهران باالی ‪ ۳۵‬س��ال عمر دارند که‬ ‫این س��بب نگرانی های��ی در زمان بحران اس��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس امارهای موجود در ‪ 50‬سال‬ ‫‏اخیر ح��دود ‪ 14‬زلزله بین ‪ 2/6‬تا ‪ 7/7‬ریش��تر با‬ ‫‪ 130‬ه��زار کش��ته در ای��ران رخ داده و همی��ن‬ ‫نش��ان دهنده ای��ن نکته اس��ت که ای��ران در بین‬ ‫‪ 10‬کش��ور حادثه خیز جهان ق��رار دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫با اطالع رس��انی به موقع می توانیم از اس��یب های‬ ‫موجود پیش��گیری کنیم‪ ،‬مانند حادثه سیل چند‬ ‫سال قبل که در قم شاهد ان بودیم‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬محمدجواد عطرچیان‪ ،‬مدیرکل دفتر ترانزیت و‬ ‫پایانه های مرزی با بیان این که در ‪ 4‬ماه امسال ‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ 4‬میلی��ون و ‪ 571‬هزار تن کاال از مرزهای کش��ور‬ ‫ترانزیت ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬در راس��تای برنامه ها و اقدامات‬ ‫انجام ش��ده از سوی این س��ازمان در زمینه توسعه و‬ ‫بهبود زیرساخت های حمل ونقل و تقویت کریدورهای‬ ‫ترانزیتی از مس��یر ایران طی ‪ 4‬ماه سال جاری بالغ بر‬ ‫‪ 4‬میلی��ون و ‪378‬ه��زار ت��ن انواع کااله��ای نفتی و‬ ‫غیرنفتی معادل ‪ 96‬درصد از طریق جاده و ‪ 191‬هزار‬ ‫تن معادل ‪ 4‬درصد از طریق راه اهن ترانزیت شد که در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ترانزیت جاده ای ‪2‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫و چین‪ ،‬فاز نخس��ت ازادراه تهران‪ -‬ش��مال تا پایان سال‬ ‫عملیاتی می شود‪ .‬به گفته اس��داهلل عسگراوالدی؛ در این‬ ‫زمینه برخی اختالفات میان ایران و چین وجود دارد که با‬ ‫مذاکرات اخیر صورت گرفته‪ ،‬حل شده و تا پایان زمستان‬ ‫ازادراه تهران‪ -‬شمال را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫چینی ها در مورد ازادراه تهران‪ -‬شمال معتقدند که نباید‬ ‫کار از انها گرفته ش��ده و به پیمانکار دیگری ارائه ش��ود‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه انها معتقدند اگر ایران بن��ا دارد این قرارداد‬ ‫را به پیمانکار دیگری بدهد‪ ،‬باید قرارداد چین را لغو کند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫‪ 2014‬مرگبارترین سال‬ ‫سفرهای هوایی است؟‬ ‫ایس�نا‪ :‬با وقوع دست کم ‪ 4‬س��انحه هوایی مرگبار‬ ‫تا هش��تمین م��اه س��ال ‪ 2014‬میالدی این س��وال‬ ‫به ذهن بس��یاری از مردم دنیا خط��ور می کند که ایا‬ ‫امسال مرگبارترین سال سفرهای هوایی است؟ وقوع‪3‬‬ ‫سانحه هوایی طی تنها یک هفته تمام نگاه های نگران‬ ‫را به س��مت مسئله امنیت سفرهای هوایی جلب کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در تاریخ ‪ 17‬ژوئیه پ��رواز ‪ MH17‬هواپیمایی‬ ‫مالزی با ‪ 298‬سرنش��ین در مرز اوکراین سرنگون شد‬ ‫و تمام سرنش��ینان ان ج��ان باختند‪ 6 .‬روز بعد یعنی‬ ‫‪ 23‬ژوئی��ه نیز یک فرون��د هواپیمای تایوانی متعلق به‬ ‫ش��رکت هواپیمایی «‪ »TransAsia‬به ش��ماره پرواز‬ ‫‪ 222‬هنگام فرود دچار س��انحه شد و ‪ 48‬سرنشین ان‬ ‫کشته شدند‪ .‬فردای همین روز نیز یک فروند هواپیما‬ ‫متعلق به شرکت هواپیمایی «‪ »AirAlgerie‬الجزایر‬ ‫به ش��ماره پرواز ‪ 5017‬در مالی سقوط کرد و ‪ 116‬نفر‬ ‫مسافر ان جان باختند‪ .‬به این حوادث مرگبار باید پرواز‬ ‫‪ MH370‬هواپیمایی مال��زی را نیز اضافه کرد که در‬ ‫ماه مارس تیتر اول تمام رس��انه های جهان ش��د‪ .‬این‬ ‫هواپیما با ‪ 239‬سرنش��ین‪ ،‬ف��رودگاه کواالالمپور را به‬ ‫مقص��د پکن ترک کرد اما کمتر از یک س��اعت پس از‬ ‫بلند ش��دن از باند هواپیما‪ ،‬ارتب��اط ان با برج مراقبت‬ ‫قطع شد‪ .‬با گذشت ‪ 156‬روز از این ماجرا و تالش های‬ ‫جامع��ه بین الملل تاکنون کوچکترین س��رنخی از این‬ ‫هواپیما به دست نیامده است‪ .‬وقتی در یک بازه زمانی‬ ‫‪ 156‬روزه‪ ،‬بی��ش از ‪ 700‬مس��افر و خدمه پرواز جان‬ ‫خود را از دس��ت می دهند‪ ،‬مسافران حق دارند درباره‬ ‫امنیت س��فرهای هوایی دچار تردید و نگرانی شوند و‬ ‫از خود این س��وال را بپرسند که ایا ممکن است سال‬ ‫‪ 2014‬میالدی به سمت کس��ب عنوان «مرگبارترین‬ ‫س��ال در تاریخ س��فرهای هوایی» گام ب��ردارد؟ با این‬ ‫حال متخصصان اطمینان می دهند که چنین تصوری‬ ‫صحت ندارد و نگرانی ها دراین باره بی مورد است و برای‬ ‫رفع نگرانی عمومی به امار اعالم ش��ده از سوی شبکه‬ ‫ایمنی هواپیمای��ی (‪ )ASN‬اس��تناد کرده اند‪ .‬اما این‬ ‫نگرانی ها با س��قوط هواپیمای ایران ‪ 140‬سپاهان ایر‬ ‫بار دیگر جان تازه ای می گیرد‪.‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪25‬‬ ‫تجارت بدون کاغذ‪ ،‬راهی برای تقویت بازرگانی‬ ‫وقتیسرعتچاشنیتجارتمی شود‬ ‫فرانک میرزایی‪ -‬گروه تجارت‪ :‬تجارت الکترونیک واژه ای است که برای تجارت از طریق سیستم های‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬ارتباطی به کار می رود‪ .‬مدت زیادی از عمر این نوع تجارت در اقتصاد کشورهای جهان نمی گذرد ولی‬ ‫با وجود این عمر کوتاه‪ ،‬نقش بسزا و چشمگیری در زندگی روزمره ما برعهده گرفته است‪ ،‬به طوری که اجتناب‬ ‫از ان کار اسانی نیست‪ .‬یکی از ساده ترین و کارامدترین نقش های تجارت الکترونیک در زندگی روزمره کاربران‬ ‫اینترنتی‪ ،‬خرید و فروش اجناس و تبادل وجوه مربوطه از طریق کارت های هوشمند است‪ .‬بر همین اساس‬ ‫«پردازش و انتقال الکترونیک داده ها‪ ،‬انتقال الکترونیکی وجوه‪ ،‬مبادله الکترونیک سهام‪ ،‬بارنامه و سایر انتقاالت‬ ‫الکترونیک و در کل انجام تمامی فعالیت های تجاری با استفاده از شبکه های ارتباطی رایانه ای به ویژه اینترنت» از‬ ‫مهم ترین تعاریفی است که از تجارت الکترونیک یا تجارت بدون کاغذ بیان می شود‪.‬‬ ‫ورود به هزاره سوم و روبه رو شدن با پدیده فناوری‬ ‫ارتباط��ات و اطالع��ات‪ ،‬ما را ب��رای ورود به دنیایی‬ ‫جدی��د اماده می کند‪ .‬دنیایی ک��ه در ان همه ابعاد‬ ‫زندگی دس��تخوش تحوالت زیرس��اختی اطالعاتی‬ ‫جهان می ش��ود‪ .‬یکی از بزرگ تری��ن نمودهای این‬ ‫فناوری‪ ،‬دسترس��ی افراد به شبکه ارتباطی مجازی‬ ‫یا همان اینترنت اس��ت‪ .‬به وسیله این فناوری افراد‬ ‫در سراس��ر جهان می توانند به اطالعات گس��ترده و‬ ‫نامحدودی دست یابند‪.‬‬ ‫این فناوری تمام بخش های زندگی بش��ر را تحت‬ ‫تاثیر قرار داده اس��ت‪ .‬در ای��ن بین‪ ،‬تجارت به عنوان‬ ‫ی��ک فعالیت برای تبادل کااله��ا و خدمات در یک‬ ‫مقیاس وسیع نیز از این امر مستثنی نبوده و نیست‪.‬‬ ‫در طول چند دهه‪ ،‬تجارت پیش��رفت بسیاری کرده‬ ‫است‪ ،‬به طوری که حجم وس��یعی از مبادالت دیگر‬ ‫چهره به چهره نیس��ت و معامالت بیش��تر از طریق‬ ‫تلفن‪ ،‬پست و با استفاده از کارت های اعتباری انجام‬ ‫می شود‪ .‬همه این عوامل باعث ظهور نوعی از تجارت‬ ‫به نام تجارت الکترونیکی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت را به الکترونیک مجهز کنیم‬ ‫با بررس��ی دقیق نواوری های بش��ر در س��ال ها و‬ ‫قرن های گذش��ته‪ ،‬می توان به این نتیجه رس��ید که‬ ‫مزایای تجارت الکترونیکی و تاثیراتی که در اقتصاد‬ ‫جهان گذاش��ته‪ ،‬کم نظیر است‪ .‬کشورهای در حال‬ ‫توسعه ای مثل ایران که با موانع زیرساختی عمده ای‬ ‫روبه رو هس��تند نیز درصدد تجهی��ز تجارت خود به‬ ‫تجارت الکترونیکی هستند‪.‬‬ ‫فرانک اس��کویی‪ ،‬قائم مقام مرکز توس��عه تجارت‬ ‫الکترونیک��ی در گفت وگ��و باخبرن��گار‬ ‫می گوید‪ :‬تج��ارت خارجی اص��وال تجارتی هزینه بر‬ ‫اس��ت چراکه زم��ان زیادی برای ص��دور کاال صرف ‬ ‫می ش��ود و این زمان زیاد در مبادالت باعث افزایش‬ ‫هزین��ه می ش��ود‪ .‬بنابرای��ن می توان گف��ت یکی از‬ ‫مواردی که باعث افزایش هزینه ارائه کاال و خدمات‬ ‫در اقتصاد یک کشور می شود هزینه مربوط به تجارت‬ ‫خارجی اس��ت بنابراین کش��ورهای جه��ان با هدف‬ ‫کاه��ش هزینه به اس��تفاده از تجارتی به نام تجارت‬ ‫الکترونی��ک روی می اورند‪ .‬اینچنین بود که تجارت‬ ‫الکترونیکی یا همان تجارت بدون کاغذ وارد اقتصاد‬ ‫بیشتر بدانیم‪...‬‬ ‫اش��نایی ب��ا اصطالح��ات و قوانی��ن تجاری و‬ ‫بازرگانی یکی از الزاماتی است که برای موفقیت‬ ‫در عرصه تجارت باید می بایست مدنظر بازرگانان‬ ‫و تج��ار قرار گی��رد‪ .‬انچه در ادام��ه می خوانید‬ ‫اش��نایی با مفاهیم و اصطالحات و قوانین عرصه‬ ‫تجارت و بازرگانی است‪.‬‬ ‫‪- Customs Union‬اتحادیه گمرکی ‪:‬‬ ‫اتحادیه گمرکی ش��بیه بازار مشترک است با این‬ ‫تفاوت که اتحادیه های گمرکی تحرک ازاد از تمامی‬ ‫عوام��ل تولید را من��ع می کند‪ .‬جامع��ه اروپا (‪)EC‬‬ ‫بهترین مص��داق اتحادیه گمرکی به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫س��ازمان جهانی گمرک‪ ،‬اتحادیه گمرکی را به شرح‬ ‫زیر تعریف کرده اس��ت‪« :‬نهادی اس��ت ایجادش��ده‬ ‫توس��ط یک قلمرو گمرکی ک��ه جایگزین ‪ 2‬یا چند‬ ‫قلم��رو گمرکی می ش��ود» و در حال��ت نهایی خود‬ ‫دارای خصوصیات زیر است‪:‬‬ ‫‪ .۱‬یک تعرفه گمرکی مشترک و یک قانون گمرکی‬ ‫مشترک یا هماهنگ شده برای اجرا ان تعرفه‬ ‫‪ .۲‬نب��ود هرگونه حق��وق و هزینه های گمرکی که‬ ‫در تجارت بین کش��ورهای تش��کیل دهنده اتحادیه‬ ‫گمرکی‪ ،‬در م��ورد محصوالتی که مب��دای انها کال‬ ‫همان کشورهاس��ت‪ ،‬تاثیر همس��نگ داشته باشد یا‬ ‫درخصوص محصوالت کش��ورهای دیگر که در مورد‬ ‫انها تشریفات ورودی اعمال شده و حقوق گمرکی و‬ ‫هزینه هایی که دارای تاثیر همسنگی هستند‪ ،‬برقرار‬ ‫یا تضمین شده باشد‪ ،‬در صورتی که از استرداد تمام‬ ‫یا بخش��ی از چنی��ن حقوق و هزینه هایی اس��تفاده‬ ‫نشده باشد‬ ‫‪ .۳‬حذف مق��ررات محدودکننده تجارت در داخل‬ ‫اتحادیه گمرکی ‪ -‬بازار مشترک‬ ‫مثل فردی که وارد یک فروش��گاه بزرگ می ش��ود‬ ‫جهان شد‪.‬‬ ‫و معموال س��بدی در دس��ت می گیرد ‪ ،‬در فروشگاه‬ ‫‹ ‹پنجره ای برای تجارت فرامرزی‬ ‫براساس توصیه س��ازمان های بین المللی و تجارب اینترنت��ی هم همین طور اس��ت و یک س��بد خرید‬ ‫کش��ورهای موف��ق در تس��هیل تج��ارت خارجی‪ ،‬وجود دارد ک��ه خریدار می تواند از صفحات مختلف‬ ‫یک��ی از بهترین رویکردهای ممک��ن برای مدیریت کااله��ا را انتخ��اب کند و بع��د از ان چندین روش‬ ‫مب��ادی ورودی و خروجی در حوزه تجارت خارجی‪ ،‬برای حم��ل کاال وجود دارد؛ مث�لا می تواند رایگان‬ ‫استقرار س��امانه پنجره واحد تجارت فرامرزی است‪، .‬ب��ا پیک ‪،‬ی��ا با پس��ت معمولی ی��ا سفارش��ی و‪...‬‬ ‫اس��کویی با بی��ان این موضوع که تا ام��روز بیش از انجام ش��ود‪ .‬وی ادام��ه می دهد‪ :‬مرحل��ه بعدی که‬ ‫‪ 70‬کش��ور در دنی��ا پنجره واحد تج��ارت فرامرزی بس��یار مهم است ش��یوه پرداخت وجه کاالست که‬ ‫ب��ا قابلیت های مختل��ف راه ان��دازی کرده اند‪ ،‬تاکید احتیاج به رمز دوم دارد و االن خوش��بختانه با طرح‬ ‫دارد ک��ه راه ح��ل عمل��ی ب��رای مدیری��ت تجارت ش��اپرک امکان پرداخ��ت از تم��ام درگاه های بانکی ‬ ‫خارجی‪ ،‬اس��تفاده از س��امانه پنج��ره واحد تجارت فراهم شده است‪.‬‬ ‫فرامرزی است‪.‬‬ ‫نوع دیگر پرداخ��ت اینکه افراد‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬این س��امانه در‬ ‫می توانن��د پرداخ��ت در محل را‬ ‫براساس توصیه‬ ‫حقیقت ب��ا هدف ارائ��ه یک فرم‬ ‫انتخاب کنن��د یعنی وقتی مامور‪،‬‬ ‫الکترونیک��ی امن‪ ،‬قاب��ل اعتماد‪،‬‬ ‫سازمان های بین المللی کاال را تحویل داد وجه مورد نظر‬ ‫ش��فاف و مبتنی بر استانداردهای‬ ‫را در محل به همان فرد بپردازند‬ ‫و تجارب کشورهای‬ ‫ب��از به منظ��ور تس��هیل جری��ان‬ ‫موفق در تسهیل تجارت و به این وس��یله چ��ون با تحویل‬ ‫تبادل اطالعات و یکپارچه س��ازی‬ ‫کاال‪ ،‬پ��ول پرداخ��ت می ش��ود‬ ‫خدم��ات دس��تگاه های دولتی و خارجی‪ ،‬یکی از بهترین‬ ‫بخش زی��ادی از نگرانی ها کاهش‬ ‫توس��عه فرصت های جدید تجاری‬ ‫رویکردهای ممکن برای پیدا می کند‪.‬‬ ‫و بهبود فضای رقابت س��الم برای مدیریت مبادی ورودی و ‹ ‹نخستین تجارت‬ ‫تمام بازیگران اقتصادی کشور در خروجی در حوزه تجارت الکترونیک‬ ‫قائم مقام مرکز توس��عه تجارت‬ ‫دس��تور کار مرکز توسعه تجارت خارجی‪ ،‬استقرار سامانه‬ ‫الکترونیکی قرار گرفته اس��ت‪ .‬با‬ ‫الکترونیک در پاسخ به این سوال‬ ‫پنجره واحد تجارت‬ ‫توجه به فراس��ازمانی بودن طرح‬ ‫که سردمداران تجارت الکترونیک‬ ‫فرامرزی است‬ ‫پنجره واح��د تج��ارت فرامرزی‪،‬‬ ‫در جه��ان چه کس��انی هس��تند‬ ‫تمامی بازرگانان و س��ازمان هایی‬ ‫‪،‬بیان می کند‪ :‬کشورهای اتحادیه‬ ‫که جه��ت انجام الزام��ات قانونی‬ ‫اروپ��ا‪ ،‬کره و ژاپن از س��ردمداران‬ ‫فرایندهای تج��اری (ص��ادرات‪ ،‬واردات و ترانزیت) استفاده از تجارت به ش��یوه الکترونیک هستند‪ .‬در‬ ‫تس��لیم کننده یا اس��تفاده کننده داده ه��ای تجاری بخش تجارت داخلی‪ ،‬از نظر میزان تعامالتی که در‬ ‫هس��تند‪ ،‬به نحوی ذی نفع این طرح هس��تند‪ .‬این حال انجام اس��ت‪ ،‬چین میزان فروش باالیی در بازار‬ ‫اقدامی اس��ت که در بسیاری از کشورهای پیشرفته داخلی خود دارد‪ .‬بعد از ان انگلیس است که درصد‬ ‫باالیی از تجارت خود را الکترونیکی کرده است‪ .‬پس‬ ‫جهان صورت می گیرد‪.‬‬ ‫از اینها خرده فروش��ی انالین کره نیز س��هم بسیار‬ ‫‹ ‹خرید از نوع الکترونیکی‬ ‫فرانک اس��کویی‪ ،‬قائم مقام مرکز توس��عه تجارت باالیی دارد‪.‬‬ ‫الکترونیک درب��اره مراحل خرید اینترنتی می گوید‪‹ ‹ :‬تقویت زیرساخت های حقوقی و فرهنگی‬ ‫اس��کویی یکی از دالیلی که س��بب موفقیت این‬ ‫خری��د اینترتی درس��ت مثل خریدی اس��ت که از‬ ‫فروش��گاه های مختلف انجام می دهید‪ .‬در درجه اول کشورها ش��ده است را وجود زیرس��اخت های قوی‬ ‫می دان��د و می افزای��د‪ :‬یک��ی از علت ه��ای موفقیت‬ ‫کشورهای پیشرو در بهره گیری از تجارت الکترونیک‬ ‫همان وجود زیرساخت هاست‪ .‬زیرساخت های فنی و‬ ‫حقوقی در این موض��وع از اهمیت خاصی برخوردار‬ ‫است‪ .‬زیرساخت های فنی شامل مواردی چون پهنای‬ ‫باند و سرعت دسترس��ی به اینترنت می شود که در‬ ‫ایران با ضعف ش��دید روبه روا ست و زیرساخت های‬ ‫حقوقی همان پش��توانه های قانونی هس��تند که به‬ ‫مشتری اعتماد و اطمینان الزم را می دهد‪.‬‬ ‫اسکویی درباره قوانین این حوزه در ایران می گوید‪:‬‬ ‫وی دلی��ل دیگر موفقیت در تج��ارت الکترونیک را‬ ‫فرهنگ سازی داخل کشورها بیان کرده و می گوید‪:‬‬ ‫ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک به جای‬ ‫تجارت سنتی با هدف سرعت بخشی در فعالیت های‬ ‫تجاری‪ ،‬امری است که باید در جامعه نهادینه شود‪.‬‬ ‫الزم��ه تحقق ای��ن فرهنگ‪ ،‬ایجاد بس��تر اعتماد در‬ ‫جامعه است‪ .‬این بخش در ایران بسیار ضعیف است‪.‬‬ ‫فض��ای مجازی اغلب فضای مج��ازی غیرحرفه ای و‬ ‫بی ارتباط با تجارت اس��ت که خطرناک نیز هس��ت‪.‬‬ ‫الزم اس��ت که ای��ن فضا اصالح ش��ده و اینترنت به‬ ‫ابزاری برای توسعه کسب وکار تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت ما و تجارت دنیا‬ ‫قائم مق��ام مرک��ز توس��عه تج��ارت الکترونیک در‬ ‫پاس��خ به این س��وال که قوانین تجارت ایران چقدر‬ ‫با تج��ارت الکترونیک در دنیا تفاوت دارد‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫قان��ون تجارت ایران از قان��ون جهانی تجارت گرفته‬ ‫ش��ده و چارچوب ان به طور تقریبی یکی اس��ت‪ .‬با‬ ‫این تفاوت که یکسری تغییرات در این قانون اعمال‬ ‫شده که باعث بروز نواقص گشته است‪.‬‬ ‫ج��دا از اینکه یکس��ری اش��کاالت ه��م در زمان‬ ‫تصویب قوانین وجود داش��ته که مرتفع نشده است‪.‬‬ ‫مث�لا در قانون تجارت ما امده م��دت زمان در نظر‬ ‫گرفته ش��ده برای مرجوع ک��ردن کاالی خریداری‬ ‫ش��ده از راه دور ‪ 7‬روز اس��ت‪ .‬در واقع حداقل ‪ 7‬روز‬ ‫ک��ه این امر اصال معنا ندارد بلکه باید حداکثر ‪ 7‬روز‬ ‫باش��د‪ .‬این اشکالی اس��ت که در قانون وجود دارد و‬ ‫نیاز اس��ت تا مرتفع شود‪ .‬در این راستا مرکز‪ ،‬اصالح‬ ‫قوانین و ایین نامه های دارای اشکال را در دستورکار‬ ‫خود قرار داده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری بانک جهانی برای تولید برق‬ ‫در ‪ 6‬کشور افریقایی‬ ‫«ای��ن بان��ک ‪ 5‬میلی��ارد دالر برای‬ ‫توس��عه انرژی در ‪ 6‬کش��ور افریقایی‬ ‫و برق��دار ک��ردن ‪ 600‬میلی��ون نفر‬ ‫س��رمایه گذاری می کند‪ ».‬این خبری‬ ‫اس��ت که از سوی رئیس بانک جهانی‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش بانک جهان��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫این بانک اظه��ار کرد‪ 5 :‬میلیارد دالر‬ ‫برای توس��عه انرژی ‪ 6‬کشور اتیوپی‪،‬‬ ‫غنا‪ ،‬کنی��ا‪ ،‬لیبریا‪ ،‬نیجری��ه و تانزانیا‬ ‫می پ��ردازد‪ .‬دکتر جی��م رئیس بانک‬ ‫جهانی گف��ت‪ :‬این مبلغ برای افزایش‬ ‫تولید برق برای‪ 600‬میلیون افریقایی‬ ‫که دسترسی به برق ندارند‪ ،‬اختصاص‬ ‫یافته است‪ .‬افریقا خود بزرگترین منبع‬ ‫تامین کننده برق ابی کشورهای دیگر‬ ‫است‪ .‬منبع عظیم گاز طبیعی نفت و‬ ‫ظرفیت های زیاد انرژی گرمایی و باد‬ ‫در ای��ن قاره ها وجود دارد‪ .‬براس��اس‬ ‫اعالم بانک جهان��ی‪ ،‬بحران انرژی در‬ ‫افریقا باعث شده است که خانواده های‬ ‫افریقایی به استفاده از سوخت ناسالم‬ ‫که برای س�لامتی انها مضر اس��ت از‬ ‫جمله سوخت دیزلی برای حمل ونقل‬ ‫و هی��زم برای پخت وپز روی بیاورند و‬ ‫بخ��ش زیادی از درامد خود را به این‬ ‫بخش اختصاص دهند‪.‬‬ ‫توافق روسیه و چین برای حذف دالر‬ ‫از مبادالت تجاری‬ ‫بانک ه��ای مرک��زی روس��یه و چین‬ ‫موافقت کردند که تمام مبادالت تجاری‬ ‫‪ 2‬کش��ور را ب��دون اس��تفاده از دالر با‬ ‫ارزهای کش��ور خود‪ ،‬یوان و روبل‪ ،‬انجام‬ ‫دهند‪.‬ب��ه گزارش ایتارت��اس‪ ،‬بانک های‬ ‫مرک��زی روس��یه و چی��ن روی طرحی‬ ‫ب��رای مب��ادالت ارزی بین ‪ 2‬کش��ور و‬ ‫تبدیل روبل به یوان و بالعکس به توافق‬ ‫رس��یدند‪ .‬این طرح در حال حاضر باید‬ ‫مراحل رسمی خود را برای اجرایی شدن‬ ‫طی کرده و میزان مبادالت ارزی بین ‪2‬‬ ‫کش��ور و همچنین زمان اغاز این طرح‬ ‫بسته به نیاز ‪ 2‬کشور تعیین خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن طرح مبادالت دوجانبه را به میزان‬ ‫قابل توجهی بین چین و روسیه افزایش‬ ‫داده و تاثی��ر نوس��انات ارزی دالر را بر‬ ‫روابط تجاری دو ط��رف کاهش خواهد‬ ‫داد‪ .‬ای��ن طرح ن��ه تنها باع��ث افزایش‬ ‫اس��تقالل اقتصادی دو طرف نسبت به‬ ‫دالر می شود‪ ،‬بلکه ثبات اقتصادی را در‬ ‫هر ‪ 2‬کشور باال برده و در شرایط بحرانی‬ ‫هر‪ 2‬طرف می توانند نقدینگی های خود‬ ‫را حف��ظ کنند‪ .‬این تصمیم طی س��فر‬ ‫چند ماه گذش��ته والدیمی��ر پوتین به‬ ‫چین بین ‪ 2‬کش��ور صورت گرفته است‬ ‫و از ان زمان تاکنون ‪ 2‬کش��ور در حال‬ ‫زمینه سازی برای حذف دالر از مبادالت‬ ‫دوجانبه خود هستند‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫پهنای باند و ضمانت اجرایی؛‬ ‫الزمه تجارت الکترونیکی‬ ‫تج��ارت الکترونیکی در دنیای‬ ‫ام��روز توانس��ته جایگزی��ن‬ ‫مناس��بی برای تجارت س��نتی‬ ‫باش��د‪ .‬ای��ن ن��وع از تج��ارت‬ ‫باع��ث ش��ده اس��ت مرزه��ای‬ ‫زمان و مکان برداش��ته ش��ود‬ ‫و اف��راد دیگر ب��رای خریدهای‬ ‫خ��ود‪ ،‬متحمل ص��رف وقت اضافه نش��وند‪ .‬در این‬ ‫بینکش��ورهای پیش��رفته موفقیت خوبی در حوزه‬ ‫تجارت الکترونیکی کسب کرده اند اما این که کشور‬ ‫ما در این نوع از تجارت چه میزان موفق شده است‬ ‫با پریسا یعقوبی منظری‪ ،‬کارشناس ارشد مهندسی‬ ‫فناوری اطالعات و تج��ارت الکترونیکی به صحبت‬ ‫نشسته ایم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت تج�ارت الکترونیک�ی در ایران‬ ‫چگونه است؟‬ ‫تج��ارت الکترونیک��ی می تواند تج��ارت معمول‬ ‫را افزای��ش دهد ولی ب��ا توجه به ش��رایطی که ما‬ ‫در ح��ال حاضر داری��م‪ ،‬مثل بحث قان��ون تجارت‬ ‫الکترونیک��ی‪ ،‬این حوزه نتوانس��ته می��زان تجارت‬ ‫ما را افزایش دهد‪ .‬علت این مس��ئله این اس��ت که‬ ‫تج��ارت الکترونیک��ی نیاز به زیر س��اخت های قوی‬ ‫دارد‪ .‬مهم تری��ن زیرس��اخت پهنای بان��د اینترنت‬ ‫اس��ت که الزمه اولیه این نوع از تجارت است‪ .‬از ان‬ ‫جایی که در حال حاضر اینترنت از پهنای باند الزم‬ ‫برای این اقدام برخوردار نیست‪ ،‬این نوع تجارت در‬ ‫ایران رش��د قابل توجهی نداشته است‪ .‬جدا از ان‪،‬‬ ‫یکسری زیرساخت های حقوقی و قانونی وجود دارد‬ ‫که این زیرساخت ها ممکن است نوشته شده باشد‪،‬‬ ‫ول��ی ضمانت اجرایی برای ان نیس��ت‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫خرید اینترنتی انجام گرفته است‪ .‬اگر اشتباهی در‬ ‫این روند باش��د‪ ،‬مرجعی برای رسیدگی به شکایت‬ ‫ش��ما وجود ندارد‪ .‬زیرساخت های حقوقی و قانونی‬ ‫م��ا هنوز ضمانت اجرایی ندارد‪ ،‬بنابراین این اعتماد‬ ‫الزم فراهم نش��ده که بتوان با اطمین��ان و اعتماد‬ ‫خرید را انجام داد‪.‬‬ ‫€ €مهم ترین نوع تجارت کدام است؟‬ ‫در ح��وزه بنگاه ه��ا ‪ 9‬مدل تج��ارت الکترونیکی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬اجزای بازار ش��امل بنگاه مش��تری و‬ ‫دولت می ش��ود‪ .‬ارتباط هر یک از ای��ن اجزا با هم‬ ‫نوعی از تجارت را خلق می کند‪ .‬مهم ترین نوعی که‬ ‫وجود دارد س��ه رابطه دولت است که باعث افزایش‬ ‫س��رعت و کاهش در اتالف وقت می ش��ود‪ .‬ارتباط‬ ‫دول��ت با بنگاه ها و نمونه ان اظهارنامه های مالیاتی‬ ‫اس��ت که بنگاه ها به صورت الکترونیکی برای دولت‬ ‫ارسال می کنند‪ .‬مشتری با دولت نوع دیگری است‬ ‫که نمونه ان قبوضی است که به صورت الکترونیکی‬ ‫پرداخ��ت می ش��ود‪ .‬ارتباط س��ازمان های دولتی با‬ ‫یکدیگر هم نوع س��وم ارتباط است‪ .‬این نوع ارتباط‬ ‫بین‪ 2‬دو کشور و در حوزه واردات و صادرات انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €رش�د ایران نس�بت ب�ه کش�ورهای دیگر‬ ‫چطور بوده است؟‬ ‫ایران نس��بت به کش��ورهای پیش��رفته دنیا رشد‬ ‫خوبی نداش��ته است‪ .‬زیرس��اخت ها تاثیر مهمی بر‬ ‫رش��د ان دارند و ایران از ضعف زیر س��اخت ها رنج‬ ‫می ب��رد‪ .‬فرهنگ و اعتم��اد زمانی ایجاد می ش��ود‬ ‫ک��ه ما نس��بت به قوانی��ن مطمئن باش��یم و برای‬ ‫کس��ب این اطمینان در وهله اول بای��د به قوانین‬ ‫اگاه ب��ود‪ .‬این اگاه��ی نیازمند رس��انه ای کردن و‬ ‫فرهنگ س��ازی اس��ت‪ ،‬در غیر این صورت فرهنگ‬ ‫نادرس��ت قالب خواهد ش��د‪ .‬البته شرایط نسبت به‬ ‫چند سال گذشته خیلی بهتر شده است‪ .‬نمونه ان‬ ‫نماد الکترونیکی اس��ت که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت وضع کرده است‪ .‬خریداران می توانند تنها از‬ ‫س��ایت هایی اقدام به خرید کاال و خدمات کنند که‬ ‫دارای نماد الکترونیکی باش��د‪ .‬البته این نماد هنوز‬ ‫از س��وی شهروندان شناخته شده نیست‪ .‬به همین‬ ‫دلیل نیاز اس��ت که دولت با اطالع رسانی گسترده‪،‬‬ ‫این اگاهی و فرهنگ خرید ایمن را ایجاد کنند‪.‬‬ ‫€ €در حال حاضر س�ایت هایی ایجاد شده که‬ ‫تخفیف های�ی برای مش�تریان ارائه می دهند‪،‬‬ ‫این به معنای رشد تجارت است؟‬ ‫ای��ن اقدامات ج��زو تبلیغات به حس��اب می اید‪.‬‬ ‫ب��ا رواج اینترن��ت و کاربرده��ای متع��دد از ان‪ ،‬ما‬ ‫در ش��رایط رقابت��ی ش��دید در بحث تج��ارت قرار‬ ‫گرفته ای��م؛ چراک��ه می ت��وان تمام اطالع��ات را از‬ ‫طریق اینترنت کس��ب کرد‪ .‬در ای��ن فضا بازاریابی‬ ‫الکترونیکی به ش��دت رش��د داشته اس��ت‪ .‬به این‬ ‫ش��کل که زمانی که ش��ما می توانید تمام نیازهای‬ ‫خود را از طریق اینترنت و با مراجعه به سایت های‬ ‫مختلف به دست اورید‪ ،‬در این فضا‪ ،‬سایت ها برای‬ ‫اینکه بتوانند توجه ش��ما را جلب کنند‪ ،‬نیاز دارند‬ ‫از تبلیغات اس��تفاده کنند تا در ای��ن رقابت پیروز‬ ‫ش��وند‪ .‬بازاریابی اینترنتی به این صورت اس��ت که‬ ‫ب��ازار ه��دف شناس��ایی و بع��د از ان‪ ،‬تبلیغاتی را‬ ‫براس��اس خواست و هدف مشتری ارائه می کنند‪ .‬با‬ ‫جلب مش��تری اولیه‪ ،‬مشتری بعد از استفاده از این‬ ‫امکان��ات‪ ،‬تبلیغات مرکز را به صورت دهان به دهان‬ ‫به نزدیکان و اطرافی��ان خود منتقل می کند و این‬ ‫یک موفقیت و پیروزی بزرگ برای ان مرکز است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نقشصنعتساختمان‬ ‫در اقتصاد بدون نفت‬ ‫رییس س��ازمان توس��عه تجارت‪ ،‬نواوری با رویکرد‬ ‫بومی و اس�لامی را ضرورت امروز صنعت س��اختمان‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬این صنعت زیربنایی کشور با ایجاد‬ ‫رش��د و رونق اقتصادی‪ ،‬تولید ناخالص ملی را افزایش‬ ‫داده و نقش موث��ری را در رهایی از اقتصاد متکی به‬ ‫نفت دارد‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت‪« ،‬ولی اهلل افخم��ی راد» اظهار ک��رد‪ :‬تنوع و‬ ‫گستردگی مش��اغل مرتبط با این صنعت که بیش از‬ ‫‪ ۲۴۰‬حرفه مختلف را در خود تنیده‪ ،‬زمینه اش��تغال‬ ‫تعداد زیادی از افراد با تخصص های مختلف را فراهم‬ ‫کرده است‪ .‬وی گردش اقتصادی صنعت ساختمان و‬ ‫شعاع تاثیرگذاری ان در فرایندهای اقتصادی را عاملی‬ ‫دانس��ت که تعالی و بالندگی بسیاری از بخش ها را به‬ ‫خود معطوف کرده است و افزود‪ :‬این صنعت زیربنایی‬ ‫کش��ور با ایجاد رشد و رونق اقتصادی‪ ،‬تولید ناخالص‬ ‫مل��ی را افزایش داده و نقش موث��ری را در رهایی از‬ ‫اقتصاد متکی به نفت دارد‪ .‬افخمی راد با اشاره به اینکه‬ ‫صنعت استراتژیک س��اختمان بر ظرفیت های بالقوه‬ ‫اقتصادی و زیربناهای گس��ترده ساختمانی کشور بنا‬ ‫ش��ده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پیشرفت و سرامدی در این‬ ‫عرصه با توانایی نواوری‪ ،‬خالقیت در ساخت وسازها و‬ ‫رقابت با مدعیان بازار جهانی پیوند خورده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬مطابق با نقش��ه راه اقتصاد مقاومتی‪ ،‬بخش‬ ‫صنع��ت و مع��دن و محصوالت و خدم��ات صادراتی‬ ‫ای��ن ح��وزه‪ ،‬نقش اصلی خ��روج از رک��ود اقتصادی‬ ‫را ب��ر عه��ده دارد و در این میان صنعت س��اختمان‬ ‫ب��ار عظیمی را به دوش می کش��د‪ .‬رییس س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت با تاکید بر نقش صنعت ساختمان در‬ ‫پیشرفت دیپلماسی اقتصادی کشور گفت‪ :‬با روزامد‬ ‫کردن فناوری ها و فرایندهای ساخت وس��از همچون‬ ‫افزایش کیفی��ت‪ ،‬ایمنی و عمر مفید س��اختمان ها‪،‬‬ ‫صنعتی سازی ساخت وس��ازها و استفاده از سازه های‬ ‫سبک و بومی س��ازی انها مبتنی بر فرهنگ ایرانی و‬ ‫اس�لامی نه تنها چرخه اقتصاد کش��ور شاهد تحولی‬ ‫عظیم خواهد بود‪ ،‬بلکه گام موثری در جهت افزایش‬ ‫ص��ادرات به ویژه صادرات خدمات فنی و مهندس��ی‬ ‫برداش��ته می ش��ود‪ .‬وی بر ع��زم دولت ب��رای از بین‬ ‫بردن رکود تورمی‪ ،‬افزایش امنیت در س��رمایه گذاری‬ ‫و حمایت از تولیدات با رویکردهای صادراتی تاکید و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اقدامات دولت اطمینان خاطری را برای‬ ‫صنعتگران و تالشگران صنعت ساختمان فراهم کرده‬ ‫است تا از ظرفیت های عمرانی کشور برای حرکت رو‬ ‫به جلو استفاده کنند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫مقرراتملیساختمانچیست؟!‬ ‫مقررات ملی ساختمان مجموعه قوانین الزم االجرایی‬ ‫است که رعایت ان در ساخت و ساز می تواند به تامین‬ ‫ایمنی و اسایش ساکنان انها منجر شود‪ .‬مقررات ملی‬ ‫که با توجه به س��طح فناوری کش��ور تدوین ش��ده‪،‬‬ ‫امروزه میثاق جامعه مهندسی کشور است و توانسته‬ ‫قابلیت های خود را در عرصه های مرتبط نش��ان دهد‪.‬‬ ‫مقررات ملی در کش��ور ما سابقه طوالنی نداشته و در‬ ‫مواردی نیز حس��ب نیاز ضوابط س��ایر کشورها بومی‬ ‫ت و سازها‬ ‫شده‪ ،‬اما امروز با توجه به حجم باالی ساخ ‬ ‫و نی��از روزافزون به روش های ط��رح و اجرای نوین و‬ ‫مصالح و فراورده های س��اختمانی‪ ،‬باید بیش از پیش‬ ‫مورد توجه جامعه مهندس��ی و صنایع مرتبط کشور‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬به گونه ای که مقررات ملی س��اختمان در‬ ‫تمام وجوه و ارکان س��اخت و س��از حاکم باشد‪ .‬این‬ ‫وظیفه بزرگی است که باید جامعه مهندسی به دوش‬ ‫بکشد‪ .‬تجربه زلزله های گذشته‪ ،‬پایین بودن عمر مفید‬ ‫س��اختمان ها‪ ،‬نیاز به تعمیرات ف��راوان در طول دوره‬ ‫بهره برداری ساختمان ها و ‪ ...‬نشان می دهد که ساخت ‬ ‫و س��ازهای س��نتی دیگر جوابگوی جامعه روب ه رشد‬ ‫ایران اسالمی نیست و با توجه به افق سند چشم انداز‬ ‫بیست ساله کش��ور‪ ،‬اهمیت مقررات ملی ساختمان‬ ‫بیش از پیش اشکار می شود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫شنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫توانمندی های صنعت ساختمان در چهاردهمین نمایشگاه عرضه می شود‬ ‫همه ساختمانی ها زیر یک سقف‬ ‫گروه تجارت‪ :‬امس�ال تعداد متقاضیان برای حضور در نمایش�گاه حدود ‪ 60‬درصد نس�بت به دوره قبل‬ ‫افزایش داشته و این میزان استقبال باعث شد سالن های مختلف با ظرفیت ‪100‬درصدی به ارائه و معرفی‬ ‫‪ ،‬مراس�م افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت‬ ‫امکانات خود بپردازند‪ .‬به گزارش‬ ‫س�اختمان صبح دیروز (یکش�نبه) در محل دائمی نمایشگاه های تهران با حضور دکتر نعمت زاده‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و محمد صادق مفتح‪ ،‬دبیرکل اتاق تعاون برگزار شد‪ .‬این نمایشگاه از ‪ 19‬تا ‪22‬‬ ‫مردادماه در قالب ‪ 24‬غرفه و با محصوالتی چون ابزاراالت‪ ،‬تجهیزات و ماشین االت ساختمانی‪ ،‬لوله و‬ ‫اتصاالت‪ ،‬یراق االت ساختمانی‪ ،‬مصالح ساختمانی و‪ ...‬دایر خواهد بود‪.‬‬ ‫مهندس نعمت زاده در این مراس��م با حضور در سالن‬ ‫اصلی نمایشگاه به بازدید از غرفه های مختلف نمایشگاه‪،‬‬ ‫مشاهده دس��تاوردهای شرکت های داخلی و خارجی و‬ ‫پو گفت با مسئوالن غرفه ها پرداخت‪.‬‬ ‫گ ‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در انتهای این بازدید‬ ‫دقایقی را ب��ه گفت وگو با خبرن��گاران اختصاص داد و‬ ‫در ابتدای س��خنان خود با تاکید بر توسعه اقتصاد ملی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این موضوع بس��یار حائز اهمیت بوده و باید‬ ‫تولید ملی را گس��ترش داد‪ .‬ب��ه گفته نعمت زاده ‪ ،‬اگر از‬ ‫جنبه مس��کونی بخواهیم این موضوع را در نظر بگیریم‬ ‫در حال حاضر تولید ‪ 1‬میلیون مسکن در سال با توجه‬ ‫به مصالح مختلفی که ما در اختیار داریم اعم از مصالح‬ ‫پایه مثل س��یمان‪ ،‬ف��والد و دیگر تجهیزات و وس��ایل‬ ‫جنبی که در این نمایشگاه شاهد ان هستیم امکان پذیر‬ ‫است و بخش اعظمی از کار و فعالیت تولید و صنعتی و‬ ‫اجرایی را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از نمایشگاه چهاردهم‬ ‫نسبت به نمایشگاه های قبل‬ ‫خوش��بختانه صنعت ما در سال جاری روند صعودی را‬ ‫پیش گرفته و با توجه به این که در ‪ 2-3‬س��ال گذشته‬ ‫یعنی از ‪ 90‬تا ‪ 92‬روند نزولی داشتیم‪ ،‬این رشد صنعتی‬ ‫را باید نشانه بهبود شرایط تلقی کرد و امیدوارم که این‬ ‫رش��د ادامه داشته باشد‪ .‬با توجه به سیاست های دولت‬ ‫در جهت خروج از رکود به این پیشرفت امیدوار هستیم‬ ‫و اگر همه دست به دس��ت ه��م بدهیم قول می دهم که‬ ‫موانع و مشکالت به زودی برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹الیحه ای جدید در راه مجلس‬ ‫وزی��ر دول��ت یازده��م ضم��ن تقدی��ر و تش��کر از‬ ‫مس��اعدت های مجلس ش��ورای اس�لامی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ه زودی الیحه ای در خصوص موضوعات و مش��کالت‬ ‫صنعت��ی تقدیم مجلس خواهد ش��د ک��ه امیدواریم با‬ ‫توجه به فوریت داشتن این الیحه‪ ،‬مجلس نیز با همان‬ ‫میزان فوری��ت ان را تصویب کند تا بتوانیم موانع را به‬ ‫حداقل برس��انیم‪ .‬در هر صورت بخش مسکن و صنایع‬ ‫ساختمانی هم از لحاظ تجهیزات و‬ ‫مهندس نعمت زاده‪:‬‬ ‫اس��تحکامات و ه��م از لحاظ ابزار و‬ ‫امکانات جنبی بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫خوشبختانهصنعت‬ ‫وی در خص��وص تغیی��رات‬ ‫نمایش��گاه چهارده��م نس��بت ب��ه‬ ‫ما در سال جاری روند‬ ‫س��ال گذش��ته عنوان کرد‪ :‬امسال‬ ‫صعودی را پیش گرفته و‬ ‫وی در بخ��ش بعدی صحبت های‬ ‫تع��داد متقاضیان ب��رای حضور در‬ ‫نمایش��گاه حدود ‪ 60‬درصد نسبت با توجه به این که در ‪ 2-3‬خود با تاکید بر اهمیت صرفه جویی‬ ‫به دوره قبل افزایش داش��ته و این سال گذشته یعنی از ‪ 90‬تا در مص��رف انرژی اظه��ار کرد‪ :‬ایران‬ ‫‪ 92‬روند نزولی داشتیم‪ ،‬کش��وری ‪ 4‬فصل است که هم هوای‬ ‫میزان استقبال باعث شد سالن های‬ ‫این رشد صنعتی را باید خیلی سرد داریم و هم هوای خیلی‬ ‫مختلف ب��ا ظرفی��ت ‪100‬درصدی‬ ‫به ارائ��ه و معرف��ی امکان��ات خود نشانه بهبود شرایط تلقی گرم‪ .‬متاسفانه در این کشور میانگین‬ ‫مصرف انرژی نسبت به سرانه مصرف‬ ‫بپردازن��د‪ .‬ضم��ن این ک��ه فضای‬ ‫کرد و امیدوارم که این‬ ‫جهان��ی بس��یار باالتر اس��ت و باید‬ ‫بیرونی نمایش��گاه نیز مورد استفاده‬ ‫رشد ادامه داشته باشد‬ ‫س��اختمان های خودم��ان را طوری‬ ‫قرار گرفت و این نشان دهنده عشق‬ ‫به عایق ه��ای ایمن و مطمئن مجهز‬ ‫و عالقه صنعتگران عزیز اس��ت که‬ ‫کنیم که همواره در برابر گرما و سرما‬ ‫واقعا به اینده کشور امیدوار شده و‬ ‫در تالش هستند تا در کنار هم به رشد اقتصادی کشور مقاوم باشند‪ .‬خوش��بختانه در بازدیدی که از غرفه های‬ ‫مختلف در این نمایش��گاه داشتم دیدم که تدابیر خوبی‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫مهندس نعمت زاده در ادامه با ابراز خوشبینی نسبت در این زمینه اندیشیده شده است‪ .‬رعایت مقررات در این‬ ‫به ارتقای ش��رایط صنعتی کشور در دولت جدید گفت‪ :‬زمینه الزامی است و امیدوارم همه انها را رعایت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رضایت از تجهیزات‬ ‫صرفه جویی‬ ‫* امسال تعداد متقاضیان حضور در نمایشگاه ‪ 60‬درصد افزایش داشت‬ ‫* توانایی تولید ‪ 1‬میلیون مسکن در سال را داریم‬ ‫* رعایت اصول ایمنی ساختمان سازی برای صرفه جویی در انرژی الزامی است‬ ‫‹ ‹سیاست های تشویقی و تنبیهی برای‬ ‫ساختمان سازی‬ ‫در ادامه مراسم افتتاحیه محمدصادق مفتح ‪ ،‬دبیرکل‬ ‫ات��اق تعاون نی��ز دقایقی را به گفت وگو ب��ا خبرنگاران‬ ‫اختصاص داد و در پاسخ به پرسش خبرنگاری پیرامون‬ ‫بافت قدیمی س��اختمان های ش��هر ته��ران گفت‪ :‬من‬ ‫فکر می کنم ش��هرداری باید قوانین سختگیرانه تری را‬ ‫در خصوص ساخت وس��ازهای ش��هری اعمال کند‪ .‬ما‬ ‫هنوز در حوزه ساخت وساز مسکن سنتی ساز هستیم و‬ ‫فکر می کنم باید سیاس��ت های تشویقی و تنبیهی برای‬ ‫ارتقای این موضوع در پیش بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹در اجرای سیاست های مسکن مهر تابع دولت‬ ‫هستیم‬ ‫وی در جواب خبرنگار دیگری که از شرایط همکاری‬ ‫وزارت کار با اتاق تعاون برای تش��کیل مسکن کارگران‬ ‫پرسیده بود‪ ،‬گفت‪ :‬در حال پیگیری این موضوع هستیم‬ ‫و این پیش��نهاد را به وزارت مس��کن هم داده ایم تا در‬ ‫مسیر تهیه مس��کن برای کارگران با ما همکاری کنند‪.‬‬ ‫انچه مسلم است ما اماده هستیم تا از تمام ظرفیت های‬ ‫نگاه روز‬ ‫خودنمایی ژیان در سعداباد‬ ‫با فناوری روز دنیا فاصله داریم‬ ‫نمایش��گاه خودروهای کالسیک‬ ‫در محوط��ه مجموعه س��عداباد‬ ‫ته��ران از ‪ 17‬م��رداد (جمعه) تا‬ ‫دیروز میزب��ان عالقه مندان بود‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه که هر س��اله‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ ،‬خودروه��ای‬ ‫قدیمی از نخس��تین نمونه هایی‬ ‫ک��ه وارد کش��ور ش��دند ت��ا‬ ‫خودروه��ای امریکایی مربوط به‬ ‫ده��ه ‪ 50‬و ‪ 60‬در مع��رض دید‬ ‫عموم گذاشته می ش��ود‪ .‬غیر از‬ ‫ایران ‪ 4‬کشور دیگر نیز در حوزه‬ ‫نمای��ش خودروهای کالس��یک‬ ‫فعال هستند که برخی از انها در‬ ‫ادامه می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردها و ضوابط صنعت ساختمان‬ ‫مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و شهرسازی به عنوان‬ ‫بازوی پژوهش��ی وزارت راه و شهرس��ازی و مطابق با‬ ‫اساسنامه بر پایه تحقیقات و پژوهش های درازمدت بر‬ ‫روی مصالح و فراورده های س��اختمانی از چند طریق‬ ‫اقدام به تهیه و تدوین استانداردها و ضوابط مورد نیاز‬ ‫صنعت ساختمان می کند از جمله‪:‬‬ ‫ـ تدوین اس��تاندارد های ملی مصالح و فراورده های‬ ‫س��اختمانی در قالب مشارکت با موسسه استاندارد و‬ ‫تحقیقات صنعتی ایران‬ ‫ـ تدوی��ن ایین کاره��ا و دس��تورالعمل های کاربرد‬ ‫مصالح ساختمانی و روش های طراحی و اجرایی نوین‬ ‫ـ تدوین ش��یوه نامه های تعیی��ن کیفیت مصالح و‬ ‫تولیدات ساختمانی برای صدور گواهینامه فنی‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه خودروه�ای کوب�ا در‬ ‫هاوانا‬ ‫کوب��ا کش��وری اس��ت که بیش��ترین‬ ‫خودروهای قدیمی جه��ان در ان تردد‬ ‫دارند‪ .‬علت این مس��ئله ان نیس��ت که‬ ‫مردم کوبا بس��یار ثروتمند هستند‪ ،‬بلکه‬ ‫علت این وضع به مس��ائل سیاسی کوبا‬ ‫مربوط می ش��ود‪ .‬چند سال پیش فیدل‬ ‫کاس��ترو اعالم ک��رد‪ :‬ای��ن خودروهای‬ ‫قدیمی بخشی از هویت ملی کوبا است و‬ ‫نمی توان انها را از کوبا خارج کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه خودروهای فرانسه در‬ ‫پاریس‬ ‫خودروه��ای بس��یار مجل��ل قدیمی‪،‬‬ ‫ستارگان نمایشگاه خودروهای کالسیک‬ ‫پاریس هس��تند‪ .‬خودروه��ای متعلق به‬ ‫مهاراجه های هن��دی جایگاه ویژه ای در‬ ‫این نمایش��گاه دارند‪ .‬در این نمایش��گاه‬ ‫همچنین برخ��ی از خودروه��ا به طرح‬ ‫گذاشته می ش��وند و مشتریان از سراسر‬ ‫جه��ان ب��رای خری��د و تماش��ای ای��ن‬ ‫خودروها به پاریس سفر می کنند‪.‬‬ ‫ش��بکه های تعاون برای مسکن کارگران استفاده کنیم‪.‬‬ ‫یکی از مزیت های نس��بی ما بحث تعاون مسکن است‬ ‫که کارهای خوبی در این زمینه ش��کل گرفته؛ ازجمله‬ ‫مسکن مهر‪.‬‬ ‫مفتح همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار‬ ‫که پرس��یده بود برنامه اتاق تعاون ب��رای هماهنگی با‬ ‫دول��ت در زمینه مس��کن مهر چیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت‬ ‫یازدهم در نظر دارد که زمین های مسکن مهر به صورت‬ ‫تمام و کمال به خود متقاضیان و اش��خاصی که خانه ها‬ ‫را خریداری می کنند اهدا شود‪ .‬ما نیز تابع دستورات و‬ ‫سیاست های دولتی هستیم و تعاونی ها قطعا در اجرای‬ ‫این سیاست ها همکاری خواهند کرد‪.‬‬ ‫نمایشگاه صنعت ساختمان که به همت اتاق تعاون‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و ش��رکت تعاون��ی کارکنان‬ ‫نمایش��گاه با حضور ‪ 21‬کش��ور مختلف نظی��ر امریکا‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬امارات متحده‬ ‫عرب��ی‪ ،‬چین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ژاپن و ‪ ...‬بر پا ش��ده هر روز از‬ ‫س��اعت ‪ 9‬صبح الی ‪ 16‬بعد ازظهر پذیرای عالقه مندان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه خ�ودروی ایتالی�ا در‬ ‫گرند هتل ویال‬ ‫این نمایش��گاه مجلل که از ان با نام‬ ‫«گردهمایی الگانس» نیز یاد می شود‬ ‫از سال ‪ 1929‬میالدی در «گرند هتل‬ ‫ویال» برگزار می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت «بی ام دبلیو» در ‪ 10‬س��ال‬ ‫اخی��ر و با هم��کاری گرن��د هتل ویال‬ ‫مسئول تامین هزینه های این نمایشگاه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه خودروی قرقیزس�تان‬ ‫در بیشکک‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه تعداد زی��ادی از‬ ‫ماش��ین های لوک��س و زیب��ا مربوط به‬ ‫دوران ش��وروی به نمای��ش درمی ایند‪.‬‬ ‫ای��ن خودروها اغلب متعل��ق به صنعت‬ ‫خودروس��ازی اتحاد جماهیر شوروی و‬ ‫از تولیدات کمپانی «ولگا» هس��تند که‬ ‫در ش��هر بیشکک قرقیزستان به نمایش‬ ‫عموم گذاشته می شوند‪.‬‬ ‫حجت اهلل عام�ری‪ -‬عضو هیات مدیره صنعت‬ ‫ساختمان گلستان‪ :‬در کشور ما‪ ،‬پیشرفت های زیادی‬ ‫در صنعت س��اختمان رخ نداده اس��ت‪ .‬در این حوزه‬ ‫مشکالت زیادی وجود دارد تا بتوانیم به استانداردهای‬ ‫جهانی دس��ت یابیم‪ .‬در این صنع��ت مقررات خوبی‬ ‫وضع ش��ده اس��ت اما نتوانس��ته ایم به درستی از این‬ ‫مقررات استفاده کنیم و هنوز هم ساختمان هایی که‬ ‫ساخته می شوند دارای مشکالت زیادی هستند‪ .‬یکی‬ ‫از راه های برطرف کردن مشکالت ساختمان سازی در‬ ‫کشور ما‪ ،‬استفاده از مصالح سنگین است‪ .‬بنابراین در‬ ‫س��اختمان باید بتوانیم از مصالح سبک تری استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬با توجه به اینکه در دنیا بر اس��تفاده از مصالح‬ ‫سبک تاکید می ش��ود‪ .‬هنوز هم در کشور ما با حجم‬ ‫انبوه مصالح روبه رو هس��تیم و با فرم های سبک سازی‬ ‫و فن��اوری روز دنی��ا فاصل��ه داری��م‪ .‬از دوره تجدید‬ ‫س��اختمان ها حدود ‪ 80‬س��ال می گذرد‪ .‬متاسفانه در‬ ‫این دوره ش��اهد تحوالت اساس��ی و چشمگیری در‬ ‫صنعت ساختمان س��ازی نبوده ای��م و تغییرات خیلی‬ ‫کم بوده اس��ت‪ .‬این در حالی است که فرصت های به‬ ‫وجود امده برای بهتر شدن وضعیت ساختمان سازی‬ ‫بس��یار است‪ .‬از نگاه مهندسان هدفمندی یارانه ها‪ ،‬به‬ ‫خص��وص با تاکیداتی که ب��ر صرفه جویی در مصرف‬ ‫انر‍‍��ژی ب��ود فرصت خوب��ی را برای حج��م انبوه کار‬ ‫مهندس��ان ایجاد کرده بود‪ .‬در این فرصت مهندسان‬ ‫می توانستند در حوزه های مختلفت انرژی با توجه به‬ ‫حجم انبوه کار اس��تفاده کنند که متاسفانه باال رفتن‬ ‫نرخ ارز و قیمت ها مش��کالت بیشتر شد‪ .‬پژوهش در‬ ‫کشور از سابقه زیادی برخوردار نیست و در این مدت‬ ‫کوتاه انتظارات از این حوزه براورده نش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫واقع این موضوع جزو اولویت های محس��وب نش��ده‬ ‫اس��ت و می توانس��تند از این راه در جهت درامدزایی‬ ‫درس��ت اس��تفاده کنن��د و در بخش ه��ای مختلف‬ ‫اقتصادی م��ورد توجه قرار گیرد‪ .‬ژب��ا توجه به اینکه‬ ‫می توانس��تیم از پژوهش در صنعت س��اختمان برای‬ ‫پیش��رفت در این حوزه اس��تفاده کنیم اما نتوانستیم‬ ‫به خوب��ی از این موضوعات در این صنعت اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫با رشد بی رویه قیمت «تسه ها»‬ ‫‪27‬‬ ‫اوراق تسهیالت مسکن ‪،‬رویایی دست نیافتنی‬ ‫کیمیا بامدادیان‪ -‬گروه بورس‪ :‬اوراق تسهیالت مسکن با هدف تسهیل شرایط خرید‬ ‫مسکن برای مردم عادی حدود ‪3‬سال پیش وارد بازار فرابورس شد‪ .‬مهم ترین هدف‬ ‫انتشار این ابزار مالی و همکاری دوسویه فرابورس و بانک مسکن خروج دالالن از بازار‬ ‫تسهیالت مسکن و ارزان تر شدن این وام ها برای خریداران ملک بود‪ .‬اما در سال جاری ورود‬ ‫پررنگ واسطه گران و سفته بازان به این بازار‪ ،‬خرید این اوراق برای مصرف کنندگان واقعی را سخت‬ ‫و بسیار گران کرد‪ .‬محدودیت های معامالتی که فرابورس برای خرید و فروش این اوراق اعمال کرد‬ ‫نیز نتوانست قیمت ها را کنترل کند‪ .‬در این شرایط فریاد اعتراض مصرف کنندگان این اوراق باعث‬ ‫شده است مسئوالن بازار سرمایه و بانک مسکن گردهم ایند تا با راهکاری مانع افزایش قیمت‬ ‫لجام گسیخته این برگه ها شوند‪.‬‬ ‫در ای��ن رابطه امیر هامون��ی‪ ،‬مدیرعامل فرابورس در‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اکن��ون تقاضای اوراق‬ ‫گفت وگو با‬ ‫مس��کن به میزان واقعی رسیده و با توجه به تمهیداتی‬ ‫ک��ه در نحوه انجام معامالت صورت گرفته‪ ،‬مانند حذف‬ ‫خرید کد معامالتی و محدودیت خرید و فروش اوراق تا‬ ‫‪ 2‬ماه‪ ،‬می توان اظهارکرد که تقاضای سفته بازی در این‬ ‫بازار وجود ندارد و به صفر درصد رسیده است‪.‬‬ ‫وی عمده خریداران این اوراق را واقعی دانست و بیان‬ ‫کرد‪ :‬البته در گذش��ته هم میزان معامالت سفته بازی و‬ ‫م��ازاد در این بازار ح��دود ‪ 5‬درصد بود و ‪ 95‬درصد بازار‬ ‫خریداران واقع��ی بودند‪ ،‬اما اکنون می توان ادعا کرد که‬ ‫همین ‪ 5‬درصد تقاضای سفته بازانه را نیز نداریم‪.‬‬ ‫هامونی با اشاره به تقویت طرف عرضه در بازار گفت‪ :‬در‬ ‫جلسات سازمان بورس و بانک مسکن مدل هایی مطرح‬ ‫شد که بر اساس ان همه افراد عقیده داشتند با توجه به‬ ‫منابعی که بانک مس��کن برای وام دهی در اختیار دارد‪،‬‬ ‫باید قدرت وام دهی ای��ن بانک افزایش یابد و همچنین‬ ‫طرف عرضه بازار تقویت ش��ود‪ .‬وی تقویت طرف عرضه‬ ‫را نیازمند راهکارهایی دانست و تصریح کرد‪ :‬برای تقویت‬ ‫طرف عرضه‪ ،‬راهکارهایی پیش��نهاد شد و در ‪ 2‬تا ‪ 3‬روز‬ ‫اینده طی بخش��نامه ای به صندوق های سرمایه گذاری‬ ‫اعالم می ش��ود‪ .‬هامونی در ادامه بیان کرد‪ :‬نخس��تین‬ ‫راهکار ان اس��ت که صندوق ها ع�لاوه بر انکه مجاز به‬ ‫سرمایه گذاری در سپرده های بانکی هستند‪ ،‬بتوانند در‬ ‫سپرده ممتاز بانک مسکن هم سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫وی تصمیم دیگر را درخواست صندوق سرمایه گذاری‬ ‫ویژه از سوی کارگزاری بانک مسکن خواند و گفت‪ :‬این‬ ‫صندوق درصد خاصی از وجوه را در بانک مسکن سپرده‬ ‫کرده و امتیاز دریافت می کند‪ ،‬سپس می تواند ان امتیاز‬ ‫را در بازار خرید و فروش کند‪.‬‬ ‫هامون��ی ب��ه افزای��ش تقاضای مس��کن اش��اره کرد و‬ ‫ادامه داد‪ :‬افزایش قیمت اوراق مسکن به دلیل کاهش سطح‬ ‫عرضه نیست‪ ،‬بلکه سطح تقاضا چند برابر میزان قبل شده‬ ‫است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با رایزنی های انجام شده با بانک مرکزی‬ ‫و به پشتوانه مطالبات بانک مسکن‪ ،‬اوراق تسهیالت مسکن‬ ‫به صورت مس��تقیم در بازار فروخته می شود و به نوعی به‬ ‫متعادل شدن قیمت در بازار کمک می کند‪.‬‬ ‫همچنین حس��ین خزلی خرازی‪ ،‬کارش��ناس ارش��د‬ ‫بی��ان کرد‪:‬‬ ‫ب��ازار س��رمایه نی��ز در گفت وگو با‬ ‫قب��ل از اعمال محدودیت خری��د و فروش تا ‪ 2‬ماه برای‬ ‫اوراق تسهیالت مس��کن‪ ،‬برخی بر این عقیده بودند که‬ ‫بورس بازان با معامله این اوراق‪ ،‬باعث افزایش قیمت ان‬ ‫می شوند‪ .‬اما بعد از اجرای محدودیت معامله این اوراق‪،‬‬ ‫باز هم شاهد افزایش قیمت ان هستیم‪.‬‬ ‫وی به واقعی بودن تعداد متقاضیان این اوراق در بازار‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬به دلیل وجود تقاضا‪ ،‬نرخ موثر سود‬ ‫همین میزان کنونی است و مردم تمایل دارند با نرخ های‬ ‫حدود ‪30‬درصد هم تس��هیالت دریافت ک��رده و واحد‬ ‫مسکونی خود را خریداری کنند‪ .‬خزلی خرازی انتظارات‬ ‫تورم��ی را در این افزایش قیمت موثر دانس��ت و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هنوز انتظارات تورمی در کش��ور فروکش نکرده و‬ ‫مردم نگران گرانی مسکن هستند‪ .‬اگر ارامش ذهنی در‬ ‫سطح جامعه وجود داشته باشد و انتظارات تورمی مانند‬ ‫ن��رخ تورم کاهش یابد‪ ،‬قطعا نرخ تس��هیالت بانکی هم‬ ‫کم می شود‪ .‬با پایین امدن واقعی نرخ تسهیالت بانکی‪،‬‬ ‫قیمت اوراق تسهیالت مسکن نیز کاهش می یابد‪.‬‬ ‫عرضه و تقاضا متعادل می شود‬ ‫رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس از ابالغ مجوز سازمان بورس به صندوق های سرمایه گذاری برای‬ ‫سپرده گذاری در بانک مسکن و دریافت اوراق حق تقدم تسهیالت این بانک خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضا توکلی با اشاره به تصمیمات اخیر سازمان بورس‪ ،‬فرابورس و بانک مسکن برای تعدیل در قیمت‬ ‫اوراق تس��هیالت (تسه) گفت‪ :‬همه صندوق های سرمایه گذاری طبق اساسنامه و امیدنامه خود مجاز به هر‬ ‫نوع س��پرده گذاری نزد بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی هستند و با ابالغ‬ ‫مجوز سازمان بورس برای این صندوق ها سپرده گذاری در بانک مسکن از جمله سپرده سرمایه گذاری ممتاز‬ ‫و دریافت سود و اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن و فروش اوراق حق تقدم در بازار فرابورس‪ ،‬بالمانع است‪.‬‬ ‫وی این تصمیم را در راستای تجهیز منابع بانک مسکن و باالبردن توان این بانک برای عرضه اوراق بیشتر‬ ‫در بازار تس��هیالت مس��کن عنوان کرد و یاداور شد‪ :‬یکی از دالیل باال رفتن قیمت اوراق تسهیالت مسکن‬ ‫عدم تطابق عرضه و تقاضاس��ت که با این اقدام‪ ،‬بخش عرضه اوراق تقویت می ش��ود و بازار س��رمایه تا حد‬ ‫زیادی پاسخگوی تقاضاهای به وجود امده خواهد بود‪ .‬توکلی همچنین با بیان اینکه اوراق تسهیالت مسکن‬ ‫تاریخ انقضا دارد‪ ،‬بار دیگر به دارندگان و خریداران اوراق تاکید کرد که به زمان انتشار اوراق خریداری شده‬ ‫توجه کنند و افزود‪ :‬اوراق تسهیالت مسکن هر ماه با اعتبار ‪2‬ساله منتشر می شود و پس از پایان ‪ 2‬سال از‬ ‫زمان انتش��ار این اوراق باطل خواهند ش��د‪ ،‬از این رو خریداران باید در نظر داشته باشند که پس از انقضای‬ ‫اوراق دیگر نمی توانند وام مسکن مورد نظر خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫روی خط خبر‬ ‫محمد حسن نژاد‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس گف��ت‪ :‬اقدام دولت ب��رای پرداخت بدهی‬ ‫پیمانکاران ازطریق صکوک‪ ،‬اقدام مبارکی اس��ت‪،‬‬ ‫زیرا صکوک‪ ،‬فراگیرتـر از اوراق مش��ارکت مشابه‬ ‫عمل می کند؛ ضمن اینکه چون خود دارای ارزش‬ ‫اس��ت‪ ،‬از فعالیت های س��فته بازی و سوداگرانه که‬ ‫بدون خلق ارزش و کار انجام می ش��ود جلوگیری‬ ‫و در مقابل‪ ،‬ظرفیت های تولید و اش��تغال را فعال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫محمودرضا خواجه نصیری‪ ،‬مدیر نظارت بر‬ ‫بورس ها و بازارهای س��ازمان بورس اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای ورود به بازار برتر ش��رکت ها ازنظر مواردی‬ ‫مانن��د افش��ای اطالع��ات‪ ،‬ش��رایط اطالعاتی‪،‬‬ ‫اس��تانداردهای حاکمیت ش��رکتی و س��اختار‬ ‫سرمایه‪ ،‬مورد بررسی قرار می گیرند‪ .‬در این بازار‬ ‫تغییرات��ی از قبیل کاهش حج��م مبنا و افزایش‬ ‫دامنه نوسان‪ ،‬کاهش مدت توقف نمادها و اقدام‬ ‫سریع برای از بین بردن صف ها و اصالح قیمت ها‬ ‫در حداق��ل زم��ان در چارچ��وب س��اختارهای‬ ‫معامالتی دیده شده است‪.‬‬ ‫صندوق بازارگردانی تجارت ایرانیان جهت‬ ‫افزایش نقدش��وندگی و مدیریت سهام مجموعه‬ ‫بانک تجارت تشکیل شد و دیروز رسما معامالت‬ ‫خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫مرتضی دلخوش‪ ،‬کارشناس بازار سرمایه به‬ ‫بسته خروج از رکود اشاره کرد و گفت‪ :‬در بسته‬ ‫سیاس��تی دولت برای خروج رکود تورمی عنوان‬ ‫شده است که باید به سود تقسیمی که بین افراد‬ ‫توزیع می ش��ود‪ ،‬مالیات تعلق بگیرد‪ .‬این امر در‬ ‫حالی اس��ت که یکی از عوام��ل ایجاد انگیزه در‬ ‫بازار سرمایه توزیع س��ود نقدی بین سهامداران‬ ‫است‪.‬‬ ‫ضعف نقدینگی بر بازار غلبه کرد‬ ‫خواب شاخص در بورس تهران‬ ‫گروه اقتصاد‪ -‬بازار س��هام روز گذش��ته در حالی فعالیت خود را اغاز کرد که‬ ‫ضعف نقدینگی و فضای منفی حاکم بر بازار‪ ،‬باعث ش��د تا ش��اخص دیروز بدون‬ ‫حرکت بماند‪ .‬مهم ترین مشکل این روزهای بازار ضعف نقدینگی است‪.‬‬ ‫هرچند این روزها خبرهای خوب هم در بازار کم نیست‪ .‬قیمت ها نیز به سطوحی‬ ‫رسیده اند که فروش��نده ها حاضر به فروش در قیمت های پایین نیستند‪ .‬بازهم در‬ ‫شرایط فعلی توصیه می شود س��رمایه گذاران به سمت نمادهایی با شرایط بنیادی‬ ‫خوب و نس��بت قیمت بر درامد پایین متمایل ش��وند و افق سرمایه گذاری خود را‬ ‫بلندم��دت کنند‪ .‬در بررس��ی روند صنایع بازار می بینیم که در گروه پتروش��یمی‬ ‫با رش��د قیم��ت اوره در بازارهای جهانی‪ ،‬س��رمایه گذاران ش��اهد بهبود معامالت‬ ‫اوره س��ازان خواهند بود‪ .‬شرایط بنیادی گروه پتروش��یمی خوب است و این گروه‬ ‫برای س��رمایه گذاری بلند مدت مناس��ب هس��تند‪ .‬در گروه سیمان‪ ،‬اگرچه نسبت‬ ‫قیمت بر درامد س��یمانی ها نس��بتا پایین امده اس��ت اما ناامنی های عراق مشکل‬ ‫صادرات��ی را برای این صنعت فراهم کرده اس��ت‪ .‬مذاک��رات برای پذیرش و عرضه‬ ‫دوباره سیمان در بورس کاال در حال ادامه است‪ .‬گروه دارو برخالف سیمانی ها از‬ ‫شرایط بنیادی خوبی برخوردارند و تحت حمایت دولت قرار دارند‪ .‬این گروه اصالح‬ ‫قیمتی خوبی داش��ته و بازار به این گروه متمایل خواهد ش��د‪ .‬برای خرید س��هام‬ ‫دارویی‪ ،‬طرح های توسعه‪ ،‬نسبت قیمت بر درامد سهم را باید مورد نظر قرار داد‪.‬‬ ‫در گ��روه بانکی خبر تحقیق و تفحص از بانک ها س��بب ش��د تا س��هام با وجود‬ ‫گ��زارش ه��ای مالی خوب با صف فروش همراه از ط��رف دیگر دولت برای کاهش‬ ‫ن��رخ تورم به ‪ 25‬درص��د برنامه ریزی کرده که در صورت تحق��ق‪ ،‬نرخ بهره بانکی‬ ‫بایدکاهش یابد که این موضوع نیز در روند معامالت این گروه تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫گروه خودرو این روزها گروه مورد توجه نوس��ان گیران است‪ .‬هنوز اتفاق بنیادی‬ ‫خاصی در این گروه رخ نداده و قیمت گذاری خودرو نیز در کش و قوس قرار دارد‬ ‫اما از نظر تکنیکی قیمت خودروسازان در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد‪.‬‬ ‫در مجموع در دادوستدهای دیروز بورس تهران‪ ،‬گروه مالی در میان ‪ 39‬گروه‬ ‫حاضر در بازار توانس��ت در صدر برترین گروه ه��ای صنعت قرار بگیرد و گروه های‬ ‫ش��یمیایی و بانک ها در جایگاه دوم و سوم نشس��تند‪ .‬این برتری به دلیل افزایش‬ ‫حجم معامالت است که نشان از افزایش عرضه ها در این گروه دارد‪.‬‬ ‫اخبار روز‬ ‫ه صندوق ها‬ ‫تدوین برنام ‬ ‫در بازار سرمایه‬ ‫در نشس��ت روز ش��نبه مدیران ارش��د بنگاه های‬ ‫اقتصادی تامی��ن اجتماعی‪ ،‬مدیران وزارت تعاون و‬ ‫رئیس سازمان بورس درباره مشکالت بازار سرمایه‬ ‫و قیمت گ��ذاری دس��توری دولت در ن��رخ خوراک‬ ‫پتروش��یمی ها بحث و تبادل نظر ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬مدیران ارش��د تامین اجتماعی و‬ ‫خبرنگار‬ ‫برخی مدیران وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در‬ ‫جلس��ه ای با حضور علی صالح ابادی رئیس سازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق بهادار در رابطه با مس��ائل روز بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬مش��کالت صندوق ها و تصمیمات اخیر‬ ‫دولت در افزایش ن��رخ خوراک بنگاه های اقتصادی‬ ‫که عامل ریزش ش��دید شاخص طی ماه های اخیر‬ ‫ب��ورس بود‪ ،‬گرد هم امدند‪ .‬در این نشس��ت نیمی‬ ‫از زمان صرف مباح��ث مربوط به تصمیمات دولت‬ ‫و اس��یب های مربوط به ان در حوزه قیمت گذاری‬ ‫خوراک بنگاه ها به ویژه پتروشیمی ها شد‪ .‬همچنین‬ ‫میزان تاثیر افزایش نرخ خوراک و تصمیمات دولتی‬ ‫بر بازار س��رمایه طی س��ال گذش��ته بررس��ی شد‬ ‫تا نظ��رات مدیران این نه��اد نیمه دولتی که حدود‬ ‫‪ 50‬درص��د ارزش بازار س��رمایه را در اختیار دارد‪،‬‬ ‫جمع بندی ش��ود‪ .‬یک��ی از مفاد مهم این نشس��ت‬ ‫تعیین برنامه و س��ازوکار فعالیت در بازار س��رمایه‬ ‫توس��ط صندوق های تامین اجتماعی بوده است‪ ،‬به‬ ‫طوری که ضمن افزایش نقد شوندگی سهام‪ ،‬ارزش‬ ‫بازاری شرکت ها کاهش نیابد‪ .‬بر اساس این گزارش‬ ‫در این جلس��ه مقرر شد به زودی این برنامه کاری‬ ‫از س��وی تامین اجتماعی به س��ازمان بورس ارائه‬ ‫ش��ود‪ ،‬تا طبق ان فعالیت و به نوعی از بازار س��هام‬ ‫حمایت شود‪ .‬علی صالح ابادی رئیس سازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار‪ ،‬سیدتقی نوربخش مدیرعامل تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اکبر محققی مدیرعامل س��رمایه گذاری‬ ‫صندوق بازنسش��تگی کش��وری‪ ،‬رضا راعی معاون‬ ‫مال��ی اداری تامین اجتماع��ی‪ ،‬نجات امینی معاون‬ ‫اقتص��ادی برنامه ریزی تامین اجتماعی‪ ،‬حس��ینی‬ ‫مدیرعامل س��رمایه گذاری عش��ایر‪ ،‬علی رس��تمی‬ ‫عضو هیات مدیره شس��تا و دیگ��ر فعاالن تاثیرگذار‬ ‫مجموعه ب��زرگ تامین اجتماعی در این نشس��ت‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه‬ ‫‪ 8‬شرکت بورسی‬ ‫افزایش س��رمایه ‪ 8‬ش��رکت بورس و فرابورس��ی‬ ‫در س��امانه کدال نشست‪ .‬ش��رکت های بیمه رازی‪،‬‬ ‫بیمه پاس��ارگاد‪ ،‬پتروش��یمی داراب‪ ،‬پتروش��یمی‬ ‫جهرم‪ ،‬فس��ا‪ ،‬س��مگا و قلرس��ت قرار است افزایش‬ ‫س��رمایه بدهند‪ .‬بیش��تر روش های افزایش سرمایه‬ ‫از طریق اورده نقدی س��هامداران اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال پتروش��یمی فس��ا افزایش س��رمایه ‪140/59‬‬ ‫درص��دی از محل اورده نقدی‪ ،‬پتروش��یمی داراب‬ ‫افزایش سرمایه ‪114‬درصدی از محل اورده نقدی‪،‬‬ ‫پتروشیمی جهرم افزایش سرمایه ‪133/33‬درصدی‬ ‫از مح��ل اورده نقدی‪ ،‬بیمه رازی افزایش س��رمایه‬ ‫‪ 219/56‬درصدی از محل اورده نقدی‪ ،‬س��مگا نیز‬ ‫افزایش سرمایه ‪ 100‬درصدی از محل اورده نقدی‬ ‫دارد‪ .‬بیمه پاس��ارگاد افزایش سرمایه ‪25‬درصدی و‬ ‫قند لرستان افزایش سرمایه ‪ 900‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫استقالل و پرسپولیس‬ ‫امسال واگذار نمی شوند‬ ‫در این روز سرمایه گذاران بیش از ‪ 503‬میلیون برگه سهم و حق تقدم را در بازار‬ ‫دست به دست کردند که ارزش این مبادالت رقمی افزون بر ‪ 1‬هزار و ‪ 282‬میلیارد‬ ‫ریال بود که در ‪47‬هزار نوبت معامالتی انجام شد‪ .‬یکشنبه شاخص کل درجا زد و‬ ‫به عدد ‪74‬هزار و‪ 398‬رسید‪.‬‬ ‫دی��روز در تاالر حاف��ظ نمادهای ف��والد مبارکه اصفهان‪ ،‬س��رمایه گذاری غدیر‪،‬‬ ‫گس��ترش نفت و گاز پارس��یان و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید بیشترین تاثیر‬ ‫مثبت رابر ش��اخص داشتند و در مقابل نمادهای بانک پاسارگاد‪ ،‬معدنی و صنعتی‬ ‫چادرملو وگروه مپنا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص گذاشتند‪.‬‬ ‫همچنین حمل ونقل بین المللی خلیج فارس‪ ،‬حمل ونقل توکا‪ ،‬المپ پارس شهاب‪،‬‬ ‫افست‪ ،‬کاشی سعدی‪ ،‬کارخانجات تولیدی شیشه رازی و صنایع شیمیایی فارس با‬ ‫بیشترین رشد قیمت در صدر جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در مقابل نمادهای س��یمان کردس��تان‪ ،‬گروه صنعتی بوتان‪ ،‬مس ش��هید باهنر‪،‬‬ ‫شیرپاستوریزه پگاه اصفهان‪،‬کارتن ایران‪ ،‬شیشه همدان و عمران و توسعه فارس با‬ ‫بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معامالت نشستند‪.‬‬ ‫اطالعات سود و زیان شرکت ها‬ ‫نام شرکت‬ ‫اخرین سرمایه(میلیون ریال)‬ ‫سال مالی‬ ‫دوره‬ ‫پتروشیمی جم‬ ‫‪4800000‬‬ ‫‪1393/12/29‬‬ ‫‪ 3‬ماهه‬ ‫اخرین پیش بینی سود هر سهم‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1602‬‬ ‫میزان پوشش در دوره‬ ‫(ریال)‬ ‫توسعه اذربایجان‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪1393/6/31‬‬ ‫‪ 12‬ماهه‬ ‫‪71‬‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫قند شیرین خراسان‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪1393/3/31‬‬ ‫‪ 9‬ماهه‬ ‫‪346‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪179‬‬ ‫سامان گستر اصفهان‬ ‫‪221941‬‬ ‫‪1393/3/31‬‬ ‫‪ 9‬ماهه‬ ‫‪228‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪411‬‬ ‫درصد پوشش‬ ‫‪26‬‬ ‫مع��اون حقوق��ی وزارت ورزش و جوان��ان گفت‪ :‬با‬ ‫گذشت یک ماه هنوز سازمان خصوصی سازی نسبت‬ ‫ب��ه معرفی ‪ 2‬تیم حس��ابرس قانونی برای اس��تقالل‬ ‫و پرس��پولیس اقدام نکرده اس��ت و به نظر می رس��د‬ ‫با این ش��رایط در س��ال جاری مزایده و واگذاری این‬ ‫‪ 2‬باش��گاه انجام نشود‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬امیررضا‬ ‫خادم گفت‪ :‬با گذش��ت بیش از یک ماه هنوز سازمان‬ ‫خصوصی سازی نسبت به توافق بین نمایندگان وزارت‬ ‫ورزش و جوانان و این سازمان عمل نکرده است‪ .‬معاون‬ ‫وزی��ر و نماینده ت��ام االختیار در واگذاری ‪ 2‬باش��گاه‬ ‫استقالل و پرسپولیس افزود‪ 1 :‬ماه قبل در جلسه ای‬ ‫با مدیران سازمان خصوصی سازی برای رفع شائبه ها‬ ‫و دس��تیابی به یک راهکار مش��ترک برای طی شدن‬ ‫مس��یر قانونی برگزاری مزایده و واگذاری ‪ 2‬باش��گاه‬ ‫استقالل و پرسپولیس جلسه ای را با حضور برخی از‬ ‫اعضای هیات رییسه پرسپولیس و استقالل در محل‬ ‫سازمان خصوصی سازی برگزار کردیم‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫توافقات این جلسه ادامه داد‪ :‬در پایان این نشست قرار‬ ‫ش��د سازمان خصوصی سازی نسبت به معرفی ‪ 2‬تیم‬ ‫حسابرس قانونی برای اس��تقالل و پرسپولیس اقدام‬ ‫کند و مقدمات ورود به مزایده و واگذاری ‪ 2‬باشگاه هر‬ ‫چه سریع تر انجام شود‪.‬‬ ‫خ��ادم افزود‪ :‬با گذش��ت ‪ 1‬ماه هن��وز هیچ اتفاقی‬ ‫نیفت��اده اس��ت و ب��ه همی��ن دلی��ل ‪ 2‬هفته پیش‬ ‫دوباره نامه ای به س��ازمان خصوصی س��ازی ارس��ال‬ ‫کردم و رونوش��ت ان را نیز ب��ه نمایندگان مجلس‪،‬‬ ‫وزی��ر اقتصاد و وزی��ر ورزش و جوانان هم دادم با این‬ ‫حال هنوز س��ازمان خصوصی سازی جواب نامه های‬ ‫م��ا را نداده اس��ت و فکر می کنم با این ش��رایط در‬ ‫س��ال جاری مزایده و ف��روش باش��گاه مطابق قانون‬ ‫محقق نشود‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫ظرفیت های بورس کاال‬ ‫برای خروج از رکود‬ ‫اس��تفاده دول��ت از ظرفیت ه��ای ب��ورس کاال برای‬ ‫ازادسازی نرخ محصوالت مختلف یکی از اقدامات موثر‬ ‫و قابل تحسین دولت تدبیر و امید است که با این کار‬ ‫بیش��ترین منابع متوجه فعالیت های اقتصادی و تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری تس��نیم‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس با بیان این مطلب‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه در‬ ‫سال های گذش��ته نحوه قیمت گذاری کاالها در بورس‬ ‫کاالی ایران تا حدودی دس��توری ب��ود که این روند با‬ ‫رسالت و روح بورس تضاد داشت؛ اما با رویکرد مناسب‬ ‫دولت‪ ،‬قیمت کاالها در مس��یر واقعی شدن قرار گرفته‬ ‫تا میزان عرضه و تقاضا قیمت محصوالت را تعیین کند‪.‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی افزود‪ :‬وجود ش��کاف قیمتی‬ ‫در ب��ازار کاالی کش��ور به یک افت تبدیل ش��ده که‬ ‫اکنون زمان ان رسیده با واقعی کردن قیمت ها‪ ،‬دست‬ ‫واس��طه ها و دالالن را از بازار کاال کوتاه کنیم‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬تنها حاصل تعیین قیمت های دس��توری توس��ط‬ ‫دولت‪ ،‬ایج��اد رانت و سوء اس��تفاده دالالن از اختالف‬ ‫قیمت های رس��می و غیررس��می بود که با نگاه فعلی‬ ‫دولت به زودی شاهد پاکسازی زنجیره تولید تا مصرف‬ ‫کاالها خواهیم بود‪ .‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با‬ ‫بیان اینکه ازادسازی قیمت ها به سود واحدهای تولیدی‬ ‫خواهد بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در گذشته با نرخ گذاری دولت‬ ‫بر کاالهای مختلف‪ ،‬سود تولیدکنندگان ناچیز بود اما‬ ‫اکنون با واقعی ش��دن قیمت ها حاشیه سود واحدهای‬ ‫تولیدی نیز افزایش می یابد و طرح های توس��عه ای در‬ ‫دستور کار این واحدها قرار خواهد گرفت‪ .‬پورابراهیمی‬ ‫با اشاره به اینکه دولت از طریق مکانیزم بورس کاال به‬ ‫دنبال تخصیص بهینه منابع است‪ ،‬افزود‪ :‬بازار سرمایه‬ ‫دارای ظرفیت های زیادی اس��ت ک��ه اگر دولت بتواند‬ ‫از ظرفیت ه��ا به خصوص بورس کاال به درس��تی بهره‬ ‫ببرد‪ ،‬در راستای خروج از رکود اقتصادی گامی بزرگ‬ ‫برداشته است‪.‬‬ ‫تسهیل معامالت اوراق سلف‬ ‫سنگ اهن گل گهر‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تامین س��رمایه امیــد از امکان‬ ‫معامالت ثانویه نخس��تین اوراق س��لف کش��ور از روز‬ ‫ش��نبه مورخ ‪ 93/05/11‬خبر داد و گفت‪ :‬تسویه وجوه‬ ‫اوراق ‪ t+1‬و س��اعات معامالت ان از ساعت ‪ 9:30‬الی‬ ‫‪ 14‬اس��ت و معامالت اوراق براس��اس نرخ خرید اعالم‬ ‫ش��ده بازارگردان (شرکت تامین سرمایه امید) صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬سیدمحس��ن فاضلیان با اشاره به استفاده از‬ ‫روش های بازاریابی جدید به منظ��ور افزایش جذابیت‬ ‫اوراق با درامد ثابت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ش��رکت تامین سرمایه‬ ‫امید به عن��وان بازارگردان اوراق مش��ارکت گهر زمین‬ ‫(نم��اد گهر‪ )1‬در نظر دارد با تغییر ش��یوه بازارگردانی‬ ‫این اوراق‪ ،‬بازده مازاد ‪2‬درصدی را به س��رمایه گذاران‬ ‫ارائ��ه کند‪ .‬در این مدل بازارگردانی که مدل امید‪ 2‬نام‬ ‫دارد‪ ،‬بازارگ��ردان قیمت های خرید و فروش خود را که‬ ‫سود مازاد ‪2‬درصد روزشمار را عالوه بر ‪ 20‬درصد سود‬ ‫علی الحس��اب اوراق برای سرمایه گذار به همراه خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬اعالم می کند‪ .‬به عالوه کارم��زد خرید اوراق‬ ‫به صورت ازمایش��ی برای مدت ‪ 3‬ماه توس��ط شرکت‬ ‫تامین س��رمایه امی��د (بازارگردان اوراق) تقبل ش��ده‬ ‫است و س��رمایه‪‎‬گذاران از پرداخت کارمزد خرید اوراق‬ ‫معاف هس��تند‪ .‬فاضلیان با تفکیک دارندگان وجوه به‬ ‫سرمایه گذاران با افق بلندمدت و سرمایه گذاران با افق‬ ‫کوتاه مدت (س��فته بازان) اوراق مشارکت گهرزمین را‬ ‫مناس��ب هر ‪ 2‬گروه به ویژه س��فته بازان دانست‪ .‬وی‬ ‫اضافه ک��رد‪ :‬در صورتی که س��رمایه گذار قصد خرید و‬ ‫نگهداری اوراق و س��رمایه گذاری بلندمدت را داش��ته‬ ‫باشد می تواند با خرید اوراق مشارکت گل گهر یا اوراق‬ ‫س��لف گل گهر بازدهی ‪ 25‬درصدی یا باالتر را نصیب‬ ‫خود کند و در صورتی که قصد س��رمایه گذاری وجوه‬ ‫بال اس��تفاده خود را برای مدت��ی محدود دارد یا منابع‬ ‫خود را به قصد س��فته بازی ی��ا انگیزه های احتیاطی‬ ‫ب��ه صورت نقد نگه��داری می کند‪ ،‬می توان��د با خرید‬ ‫اوراق مش��ارکت گهرزمین نس��بت به کس��ب بازدهی‬ ‫‪22‬درصد روزش��مار (باالترین نرخ سود سپرده بانکی)‬ ‫اق��دام کند‪ .‬همچنین با توجه ب��ه حذف کارمزد خرید‬ ‫اوراق‪ ،‬افزایش دفعات معامل��ه موجب کاهش بازدهی‬ ‫این سرمایه گذاران نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫رینگ کشاورزی با امضای تفاهم نامه سه جانبه رونق می گیرد‬ ‫سمانه گالب‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬بورس‬ ‫کاالی ای��ران اب��زار متفاوتی را ب��رای رونق‬ ‫هرچه بیش��تر رین��گ کش��اورزی طراحی‬ ‫کرده اس��ت که برخی از انها اجرایی ش��ده‬ ‫و برخی دیگ��ر نیز در مراح��ل تدوین قرار‬ ‫دارند‪ .‬از جمله این ابزار‪ ،‬قبوض انبار اس��ت‪.‬‬ ‫کارشناسان‪ ،‬این اوراق را دارای کارایی های‬ ‫متفاوت و متنوعی دانس��ته اند که می تواند‬ ‫خدمات ارزنده ای را به کشاورزان ارائه دهد‪.‬‬ ‫خدمات انبارداری‪ ،‬رعایت اس��تانداردها در‬ ‫تولی��د و تج��ارت‪ ،‬حذف واس��طه ها‪ ،‬تامین‬ ‫مالی کش��اورزان و تنظیم ب��ازار محصوالت‬ ‫کش��اورزی کش��ور ازجمله امتیازاتی است‬ ‫که در صورت اجرایی ش��دن این ابزار شامل‬ ‫حال کش��اورزان می ش��ود و حتی در سطح‬ ‫کالن کشور نیز به سیاس��تگذاری های این‬ ‫بخ��ش کمک می کند‪ .‬در همین راس��تا نیز‬ ‫روز شنبه تفاهم نامه سه جانبه بورس کاالی‬ ‫ای��ران‪ ،‬ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی و‬ ‫سازمان مرکزی تعاون روستایی با محوریت‬ ‫پذیرش انبارهای منتخب این س��ازمان در‬ ‫ب��ورس کاال و عرض��ه ان��واع کاالها از محل‬ ‫ای��ن انباره��ا به پش��توانه گواهی س��پرده‬ ‫کاالیی منعقد ش��د‪ .‬ه��دف از انعق��اد این‬ ‫تفاهمنامه بهره گی��ری از ابزارهای نوین در‬ ‫بازار محصوالت کشاورزی‪ ،‬دسترسی فعاالن‬ ‫بخ��ش کش��اورزی به بازارهای ش��فاف تر و‬ ‫نظام مند تر‪ ،‬حذف واسطه های غیرضروری و‬ ‫زمینه س��ازی اجرای ماده ‪ 33‬قانون افزایش‬ ‫بهره وری بخش کشاورزی در این بازار و نیز‬ ‫بهره گیری از روش های تامین مالی کارامدتر‬ ‫در بستر بورس کاالی ایران‪ ،‬اعالم شد‪ .‬این‬ ‫تفاهمنامه می تواند زمین��ه ای برای به اجرا‬ ‫درامدن س��از و کار قبض انبار باشد که در‬ ‫نهای��ت می تواند رونق رینگ کش��اورزی را‬ ‫به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن میان س��وال اصلی ب��رای فعاالن‬ ‫ب��ورس و ذی نفع��ان ای��ن ط��رح در مورد‬ ‫سازوکار اجرایی این قبض هاست‪ .‬در همین‬ ‫رابطه قائ��م مقام مدیرعامل اتحادیه مرکزی‬ ‫تعاونی های روس��تایی و کشاورزی کشور در‬ ‫قبض انبار‬ ‫گفت وگو با خبرن��گار‬ ‫را ی��ک ابزار جه��ت اجرای بهت��ر ماده ‪33‬‬ ‫قانون افزایش بهره وری بخش کش��اورزی و‬ ‫منابع طبیعی دانس��ت و گف��ت‪ :‬طبق ماده‬ ‫‪ 33‬ای��ن قانون دولت به ج��ز در مورد گندم‬ ‫و برن��ج خرید تضمینی نخواهد داش��ت‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس برای دیگر محصوالت کشاورزی‬ ‫هر ساله یک قیمت تضمینی اعالم می شود‬ ‫و کشاورز متعهد است محصوالت خود را در‬ ‫بورس عرض��ه کند‪ .‬با ای��ن توصیف که اگر‬ ‫قیمت ه��ا در تابلوی ب��ورس کمتر از قیمت‬ ‫تضمین��ی ب��ود‪ ،‬وزارت جهاد کش��اورزی با‬ ‫تایید س��ازمان بورس ملزم به پرداخت این‬ ‫مابه التفاوت به کشاورز است‪.‬‬ ‫قبض انبار در بورس کاال‬ ‫محمدرضا گرامی پ��ور افزود ‪ :‬بورس کاالی‬ ‫ای��ران برای اینکه تولیدکنندگان محصوالت‬ ‫کش��اورزی بتوانن��د از این روش اس��تفاده‬ ‫کنند در همه شهرس��تان های کشور انباری‬ ‫مش��خص کرده که زیرنظر این نهاد فعالیت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬کش��اورز در هر منطقه‬ ‫به این انب��ار مراجعه می کند و کارش��ناس‬ ‫محصول وی را از نظ��ر کیفی مورد ارزیابی‬ ‫قرار می دهد و در نهایت قیمت ان را تخمین‬ ‫می زند‪ .‬پس از اینکه فروشنده محصول خود‬ ‫را ب��ه انب��ار تحوی��ل داد قبضی که ش��امل‬ ‫اطالعات کاالی وی اس��ت‪ ،‬صادر می ش��ود‪.‬‬ ‫کش��اورز این قبض را به یکی از کارگزاری ها‬ ‫ارائ��ه می ده��د و کارگزاری ای��ن کاال را در‬ ‫ب��ورس عرضه می کن��د‪ .‬زمانی ک��ه کاال در‬ ‫ب��ورس ف��روش رف��ت‪ ،‬خریدار قب��ض را از‬ ‫کارگزاری تحویل می گیرد و به انبار مراجعه‬ ‫می کن��د‪ .‬مس��ئوالن انبار نی��ز در ازای ارائه‬ ‫قب��ض‪ ،‬کاال را به خریدار تحویل می دهند و‬ ‫به این طریق معامله انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹در چه مرحله ای هستیم‬ ‫ب��ا ای��ن توصی��ف به نظ��ر می رس��د در‬ ‫صورت اجرایی ش��دن این طرح بس��یاری از‬ ‫محصوالت کشاورزی می توانند راهی بورس‬ ‫ش��وند‪ .‬اما ایا در حال حاض��ر بورس کاالی‬ ‫کش��ور به لحاظ زیرس��اختی توانایی اجرای‬ ‫این طرح را دارد؟ این س��والی اس��ت که با‬ ‫رییس اداره انبارهای معاونت توس��عه بورس‬ ‫کاال مطرح کردیم‪.‬‬ ‫اکبر میرزاپور در پاس��خ به این سوال بیان‬ ‫کرد‪ :‬م��اده ‪ 33‬قانون بهره وری کش��اورزی‬ ‫معامالت بخش بس��یار گسترده ای را شامل‬ ‫می ش��ود‪ .‬تعداد کاالهای بس��یاری مشمول‬ ‫سیاس��ت های حمایتی دولت هستند و اگر‬ ‫ای��ن برنام��ه در س��طح کل کش��ور اجرایی‬ ‫ش��ود یک پروژه مل��ی خواهد بود‪ .‬به همین‬ ‫دلیل ب��ا صالحدید وزارت جهادکش��اورزی‬ ‫قرار ش��د این طرح به ص��ورت پایلوت و در‬ ‫مورد کاالهای خاص در چند استان مشخص‬ ‫اجرا شود‪.‬‬ ‫هدف اصلی از استقرار‬ ‫نظام انبارداری و‬ ‫صدور قبض انبار‪،‬‬ ‫کاهش هزینه های‬ ‫معامالتی در اقتصاد‬ ‫ملی است‬ ‫وی در ای��ن زمینه توضی��ح داد‪ :‬ماده ‪33‬‬ ‫ی��ک مصوبه باالدس��تی اس��ت که مس��ائل‬ ‫اجرای��ی در ان مش��خص نش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫همین دلیل طی ‪ 30‬جلس��ه مش��ترک بین‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی و س��ازمان بورس‬ ‫کاال دس��تورالعمل اجرایی این ماده تدوین‬ ‫شد‪ .‬این دس��تورالعمل که در ان به موضوع‬ ‫انبارها نیز توجه بس��یاری ش��ده‪ ،‬در اذر‪92‬‬ ‫توس��ط وزیر جه��اد کش��اورزی جهت اجرا‬ ‫ابالغ شده است‪.‬‬ ‫میرزاپور مرحله بع��دی این کار را مربوط‬ ‫ب��ه اج��رای پایل��وت ان دانس��ت و اف��زود‪:‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر محص��والت ذرت ب��رای‬ ‫اس��تان های کرمانشاه‪ ،‬خوزس��تان و فارس‪،‬‬ ‫جو برای اس��تان های اصفهان و تهران‪ ،‬دانه‬ ‫سویا برای اس��تان مازندران‪ ،‬دانه کلزا برای‬ ‫اس��تان گلس��تان‪ ،‬پیاز برای استان اصفهان‬ ‫و س��یب زمینی در اس��تان هم��دان ب��رای‬ ‫ط��رح پایلوت انتخاب ش��دند‪ .‬در این زمینه‬ ‫دوره های اموزش��ی متعددی برای متولیان‬ ‫امر در اس��تان ها برگزار ش��د‪ .‬ع�لاوه بر این‬ ‫بورس کاالی ایران سامانه الکترونیکی صدور‬ ‫قبض کاال را طراحی و نهایی کرده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مشکلی که در این مسیر‬ ‫وجود دارد این است که برای اجرایی شدن‬ ‫م��اده ‪ 33‬در ردیف های بودجه ای امس��ال‬ ‫هیچ مبلغی پیش بینی نشده است‪ .‬اگر این‬ ‫بودجه از محل ه��ای مربوط تخصیص داده‬ ‫ش��ود‪ ،‬این امادگی وجود دارد که ماده ‪33‬‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های اوراق انبار‬ ‫اس��تفاده از قبض های انبار تنها محدود به‬ ‫عرضه کاالها در بورس نمی شود‪ .‬در صورت‬ ‫اجرایی ش��دن این ط��رح می ت��وان انتظار‬ ‫داشت که تغییرات گسترده ای در سطح بازار‬ ‫محصوالت کشاورزی را شاهد باشیم‪ .‬در این‬ ‫زمینه نیز مدیرعامل بورس کاالی کشاورزی‬ ‫به پ��رور مزیت های قبض های انبار را بس��یار‬ ‫گسترده دانست‪.‬‬ ‫حس��ن رضایی پور در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫نخس��تین امتی��از ای��ن اوراق را‬ ‫مربوط به تامین مالی کش��اورزان دانست و‬ ‫گفت‪ :‬کاالیی که در انبار نگهداری می ش��ود‬ ‫یک دارایی اس��ت و نهادهای اعتباری مثل‬ ‫بانک ها و بورس ها می توانند روی قبض انبار‬ ‫اعتبار در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫وی امتی��از دوم را مرب��وط ب��ه خدم��ات‬ ‫انبارداری دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬کشاورزان‬ ‫می توانن��د کااله��ای خ��ود را در انبارهای‬ ‫زیرنظر بورس کاال نگه��داری کنند تا ان را‬ ‫در زمان مناسب به فروش برسانند‪.‬‬ ‫رضایی پور همچنین این سیستم را مشوق‬ ‫تولید کیفی و اس��تاندارد دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫کاالیی که در بورس کاال پذیرش می ش��ود‬ ‫باید حائز اس��تانداردهای مش��خص باش��د‪،‬‬ ‫از این رو کش��اورزان ب��رای فروش محصول‬ ‫خود در بورس باید این استانداردها را رعایت‬ ‫کنند ک��ه این موض��وع به تولی��د کیفی تر‬ ‫محصوالت می انجامد‪.‬‬ ‫کاهش هزینه ه��ای معامالتی نیز از دیگر‬ ‫مزیت ه��ای قبض های انبار اس��ت‪ .‬در این‬ ‫رابطه مدیر مطالعات اقتصادی‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫و ام��وزش بورس کاالی ای��ران با تاکید بر‬ ‫اینکه استقرار نظام انبارداری و صدور قبض‬ ‫انبار هم باعث تس��هیل ورود کشاورزان به‬ ‫بورس کاال و هم تس��هیل در اجرای کارامد‬ ‫طرح های عمرانی است‪ ،‬گفت‪ :‬هدف اصلی‬ ‫از اس��تقرار نظام انب��ارداری و صدور قبض‬ ‫انبار‪ ،‬کاهش هزینه های معامالتی در اقتصاد‬ ‫ملی است‪.‬‬ ‫عل��ی پناهی اف��زود‪ :‬مجری��ان طرح های‬ ‫عمران��ی می توانن��د از مزایای قب��ض انبار‬ ‫صادره در قب��ال تجهیزاتی که در انبارهای‬ ‫تحت نظ��ارت بورس کاال تودی��ع کرده اند‪،‬‬ ‫به��ره ببرند و انب��ارداران نی��ز می توانند از‬ ‫طریق س��امانه ب��ورس با ارائه تس��هیالت‬ ‫خاص‪ ،‬از بازاریابی در این حوزه به نفع خود‬ ‫بهره برداری کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه گس��ترش دایره‬ ‫فعالیت ه��ای بورس به اس��تان ها و مناطق‬ ‫از جمل��ه اولویت ه��ای اصل��ی ب��ورس کاال‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر انبارهای م��ورد پذیرش‬ ‫بتوانن��د اس��تانداردهای الزم را اخذ کنند‪،‬‬ ‫می توانند به عنوان مرکز شعب و نمایندگی‬ ‫کارگزاری بورس کاال انتخاب شوند؛ به این‬ ‫معنی که هر کدام از کارگزاری ها می توانند‬ ‫در انبارهای تایید ش��ده نماینده ای مستقر‬ ‫کنند و به بازاریابی و ارائه خدمات بپردازند‬ ‫و معامالت الزم را در مراحل اولیه به صورت‬ ‫ثبت سفارش و در مراحل نهایی به صورت‬ ‫انجام معامالت انالین انجام دهند‪.‬‬ ‫با توجه به همه این موارد به نظر می رسد‬ ‫ه��ر زم��ان ک��ه موض��وع قبض ه��ای انبار‬ ‫اجرایی ش��ود‪ ،‬بخش مهمی از مشکالت در‬ ‫حوزه بازاریابی و س��اماندهی بازار کاالهای‬ ‫کش��اورزی رفع خواهد ش��د و این موضوع‬ ‫می تواند به ارتقای بخش کش��اورزی کشور‬ ‫بینجامد‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫عرضه های مسی بی تقاضا ماند‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬روز گذش��ته بورس کاال تحت تاثیر عرضه های شرکت ملی‬ ‫مس ایران ب��ود‪ .‬در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی‪ 4 ،‬هزار تن مس کاتد‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران به قیمت پایه ‪ 214‬هزار و ‪ 312‬ریال راهی‬ ‫تاالر معامالت شد‪ .‬از این میزان عرضه‪ 560 ،‬تن ان در قیمت پایه به فروش‬ ‫رس��ید‪ .‬این ش��رکت همچنین ‪ 3500‬تن مس مفتول را به قیمت پایه ‪221‬‬ ‫ه��زار و ‪ 9‬ری��ال عرضه کرد که برای ‪1100‬تن ان تقاضا پیدا ش��د‪ .‬از دیگر‬ ‫محصوالت عرضه شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می توان به‬ ‫‪ 3‬هزار تن انواع مس کم عیار‪ 160 ،‬تن سولفور مولیبدن و ‪ 12‬تن کنسانتره‬ ‫فلزات گرانبها اشاره کرد که برای کنسانتره فلزات تقاضا وجود نداشت و تنها‬ ‫‪1000‬تن مس کم عیار به فروش رسید‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ 270 ،‬تن مس مفتول ش��رکت صنای��ع تولیدی دنیای مس‬ ‫کاشان عرضه را به قیمت پایه ‪ 221‬هزار و ‪ 559‬ریال تجربه کرد که همه این‬ ‫محموله مورد معامله قرار گرفت‪ .‬در گروه فوالد نیز‪ ،‬شرکت فوالد خوزستان‬ ‫ب��ا ‪ 30‬هزار تن تخت��ال ‪ C‬به قیمت پایه ‪ 15‬ه��زار و ‪ 20‬ریال و به صورت‬ ‫سلف در تاالر معامالت محصوالت صنعتی و معدنی حضور یافت که ‪ 16‬هزار‬ ‫تن ان در قیمت پایه معامله ش��د‪ .‬الزم به ذکر است‪ ،‬یک هزار تن انواع کک‬ ‫متالورژی شرکت کک سازی زرند در تاالر مذکور عرضه شد‪.‬‬ ‫در این روز و در تاالر صادراتی‪ 96 ،‬هزار تن انواع قیر شعب مختلف شرکت‬ ‫نفت پاس��ارگاد روی تابلوی عرضه رفت که ‪69‬هزار تن ان به فروش رسید‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ 480 ،‬تن عایق رطوبتی پی ‪ BOF‬ش��رکت دانا گام عرضه شد‬ ‫ک��ه مورد رقابت قرار گرف��ت و در قیمت ‪12‬هزار و ‪414‬ریال معامله ش��د‪.‬‬ ‫همچنین ‪ 200‬تن قیر معدنی ‪ 6070‬ش��رکت پترو میالد کاسپین‪ 370 ،‬تن‬ ‫قیر ‪ 6070‬ش��رکت پشم شیشه بام گسترسفید ‪ 2000‬و ‪ 600‬تن قیر ‪6070‬‬ ‫شرکت مهر پارسیان عرضه را تجربه کردند که تا لحظه تنظیم گزارش تنها‬ ‫‪600‬تن محموله مهر پارسیان معامله شد‪.‬‬ ‫‪ 20‬هزار تن گوگرد کلوخه ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس نیز به قیمت‬ ‫‪ 182‬دالر در هر تن عرضه شد که تقاضایی برای ان نبود‪.‬‬ ‫تاالر محصوالت کشاورزی نیز شاهد عرضه ‪ 100‬تن خرمای کبکاب بوشهر‬ ‫بود که مانند روزهای گذشته هیچ تقاضایی برای ان نبود‪.‬‬ ‫در این روز در مجموع‪ ،‬حدود ‪ 248‬هزار تن انواع کاال در تاالرهای مختلف‬ ‫بورس کاال عرضه شد‪.‬‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه کننده‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه کننده‬ ‫تختال ‪C‬‬ ‫‪15,020‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪100‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫تختال ‪C‬‬ ‫‪15,020‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪13,998‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪221,009‬‬ ‫‪1,180‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪14,514‬‬ ‫‪430‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪221,559‬‬ ‫‪270‬‬ ‫شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪14,527‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫مس کاتد‬ ‫‪214,312‬‬ ‫‪560‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪13,866‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪272,508‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪15,319‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪273,799‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪16,640‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫سولفور مولیبدن‬ ‫‪273,998‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪86‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫کک متالورژی ‪60-140‬‬ ‫‪7,100‬‬ ‫‪600‬‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪14,791‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫کک متالورژی ‪0-3‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪600‬‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪14,819‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫کک متالورژی ‪3- 5‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫تهیه وتولیدموادمعدنی ایران‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتی‬ ‫‪13,523‬‬ ‫‪600‬‬ ‫قیر مهر پارسیان‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪2,320‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫پلی اتیلن سنگین تزریقی ‪2200J‬‬ ‫‪44,435‬‬ ‫‪154‬‬ ‫شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (ح)‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪580‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,157‬‬ ‫‪5,300‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت شیراز‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪500‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,261‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪21,042‬‬ ‫‪50‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫عایق رطوبتی پی ‪ - BOF‬صادراتی‬ ‫‪12,414‬‬ ‫‪480‬‬ ‫شرکت دانا گام‬ ‫امار معامالت‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫تعداد معامالت‬ ‫قیمت دیروز کمترین قیمت بیشترین قیمت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫حجم معامله‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫همکاران سیستم‬ ‫‪178‬‬ ‫‪4402‬‬ ‫‪4182‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪584021‬‬ ‫‪4189‬‬ ‫‪2446201718‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪4380‬‬ ‫‪1000002‬‬ ‫‪4380007000‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪-4.84‬‬ ‫سیستم‬ ‫همکاران‬ ‫بورسی )‬ ‫ایرانیان (‬ ‫لیزینگ‬ ‫‪0‬‬ ‫درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫لیزینگماهه ‪20‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه‬ ‫خودرو غدیر‬ ‫واسط مالی فروردین‬ ‫پذیره نویسی اوراق اجاره‬ ‫شرکتسایپا‬ ‫لیزینگ رایان‬ ‫پذیره نویسی اوراق اجاره شرکت واسط مالی فروردین‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪8430‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪8430000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه‬ ‫‪63‬‬ ‫‪4598‬‬ ‫‪4555‬‬ ‫‪4615‬‬ ‫‪381087‬‬ ‫‪4589‬‬ ‫‪1748792653‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫معدنی خاور میانه‬ ‫صنایع‬ ‫لیزینگمعادن و‬ ‫مادر تخصصی توسعه‬ ‫معدن‬ ‫صنعت و‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3360‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3360000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪156‬‬ ‫‪7732‬‬ ‫‪7355‬‬ ‫‪7990‬‬ ‫‪191583‬‬ ‫‪7519‬‬ ‫‪1440471544‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪1599‬‬ ‫‪1024432‬‬ ‫‪1558‬‬ ‫‪1596346755‬‬ ‫‪-4.24‬‬ ‫افرانت‬ ‫پاسارگاد‬ ‫ت‪-‬بانک‬ ‫پ‬ ‫بانک‪.‬س‪.‬‬ ‫ا‬ ‫پاسارگاد‬ ‫پتروشیمی زاگرس‬ ‫‪102‬‬ ‫‪21967‬‬ ‫‪21813‬‬ ‫‪22047‬‬ ‫‪330562‬‬ ‫‪21997‬‬ ‫‪7271530755‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫اجاره سامان سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6070‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6070000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بازرسی فنی تکین کو‬ ‫‪240‬‬ ‫‪9151‬‬ ‫‪9189‬‬ ‫‪9498‬‬ ‫‪377856‬‬ ‫‪9322‬‬ ‫‪3522547147‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران‬ ‫‪715‬‬ ‫‪7668‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪7690‬‬ ‫‪3405370‬‬ ‫‪7585‬‬ ‫‪25831400943‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫تجارت الکترونیک پارسیان‬ ‫‪223‬‬ ‫‪8586‬‬ ‫‪8243‬‬ ‫‪8549‬‬ ‫‪2707173‬‬ ‫‪8326‬‬ ‫‪22539298926‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫خدمات انفورماتیک‬ ‫‪71‬‬ ‫‪10628‬‬ ‫‪10366‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪253184‬‬ ‫‪10589‬‬ ‫‪2636230270‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫شهرسازی وخانه سازی باغمیشه‬ ‫‪310‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪1687113‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪3712717982‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمالشرق‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1846‬‬ ‫‪1811‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪543115‬‬ ‫‪1819‬‬ ‫‪988145212‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫ایران ارقام‬ ‫‪91‬‬ ‫‪2659‬‬ ‫‪2560‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪496853‬‬ ‫‪2591‬‬ ‫‪1287153144‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫‪132‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪1447950‬‬ ‫‪1957‬‬ ‫‪2833710431‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫سخت اژند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪7449‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪35925450‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بین المللی توسعه ساختمان‬ ‫‪104‬‬ ‫‪1314‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪831481‬‬ ‫‪1305‬‬ ‫‪1078753394‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫نوسازی و ساختمان تهران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪3222‬‬ ‫‪3222‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪1933200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مجتمع های ابادگران ایران‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1924‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪225640‬‬ ‫‪1853‬‬ ‫‪418062936‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫نارنجستان‪3‬ایران‬ ‫مشارکت لیزینگ‬ ‫پتروشیمی زاگرس‬ ‫بانک انصار‬ ‫اجاره سامان سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫بازرسی فنی تکین کو‬ ‫بانک تجارت‬ ‫مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران‬ ‫بانک ملت‬ ‫تجارت الکترونیک پارسیان‬ ‫بانک سینا‬ ‫خدمات انفورماتیک‬ ‫بانک پارسیان‬ ‫شهرسازی وخانه سازی باغمیشه‬ ‫بانک اقتصاد نوین‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمالشرق‬ ‫بانک کار افرین‬ ‫ایران ارقام‬ ‫امتیاز مسکن بهمن‪90‬‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫ارتباطات سیار ایران‬ ‫سخت اژند‬ ‫مخابرات ایران‬ ‫بین المللی توسعه ساختمان‬ ‫دی‪90‬‬ ‫امتیاز ومسکن‬ ‫تهران‬ ‫ساختمان‬ ‫نوسازی‬ ‫مسکن اذر‬ ‫ابادگران‪90‬ایران‬ ‫امتیازهای‬ ‫مجتمع‬ ‫گذاری ابان‪90‬‬ ‫امتیاز مسکن‬ ‫خوارزمی‬ ‫سرمایه‬ ‫‪714‬‬ ‫‪1578‬‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪5930127‬‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪9216997208‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫‪239‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪1193397‬‬ ‫‪2148‬‬ ‫‪2563547096‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪2276‬‬ ‫‪2349‬‬ ‫‪2079573‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪4782343877‬‬ ‫‪-2.95‬‬ ‫ملتمهر‪90‬‬ ‫مسکن‬ ‫امتیاز بیمه‬ ‫پارسیانخلیجفارس‬ ‫بینالمللی‬ ‫حمل و نقلبیمه‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪211‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1640837‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪2014166060‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫بیمه اسیا‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1283‬‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪501708‬‬ ‫‪1264‬‬ ‫‪622219404‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫پتروشیمی‬ ‫نقلاسیا‬ ‫حمل وبیمه‬ ‫بیمه البرز‬ ‫‪118‬‬ ‫‪1057‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪1060‬‬ ‫‪625203‬‬ ‫‪1048‬‬ ‫‪648122990‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫درصدکارکنان بانکها‬ ‫بازنشستگی‬ ‫گذاری‬ ‫صندوقماهه ‪20‬‬ ‫ماهان سه‬ ‫شرکت سرمایهاجاره‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪1338‬‬ ‫‪165372‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪217816950‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫سرمایه گذاری توسعه ملی‬ ‫‪363‬‬ ‫‪3102‬‬ ‫‪3073‬‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪3857828‬‬ ‫‪3099‬‬ ‫‪11956887870‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫سرمایه گذاری نیرو‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2067‬‬ ‫‪83581‬‬ ‫‪2045‬‬ ‫‪171969533‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪1149‬‬ ‫‪238672‬‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪262954185‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران‬ ‫‪38‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪2097‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪274703‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪591732484‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫سرمایه گذاری توسعه اذربایجان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪18776‬‬ ‫‪1441‬‬ ‫‪26392621‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫سرمایه گذاری بوعلی‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪2155‬‬ ‫‪94312‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪202848975‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫سرمایه گذاری توس گستر‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3267‬‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪3360‬‬ ‫‪42642‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪137207520‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫سرمایه گذاری صنعت نفت‬ ‫‪926‬‬ ‫‪2348‬‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪2441‬‬ ‫‪6965590‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪16796557538‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫سرمایه گذاری اتیه دماوند‬ ‫‪501‬‬ ‫‪3679‬‬ ‫‪3660‬‬ ‫‪3826‬‬ ‫‪2508941‬‬ ‫‪3809‬‬ ‫‪9556586116‬‬ ‫‪3.53‬‬ ‫سرمایه گذاری توکا فوالد‬ ‫‪191‬‬ ‫‪4970‬‬ ‫‪5050‬‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪351407‬‬ ‫‪5059‬‬ ‫‪1789743990‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری‬ ‫‪127‬‬ ‫‪4057‬‬ ‫‪3979‬‬ ‫‪4095‬‬ ‫‪3890759‬‬ ‫‪4079‬‬ ‫‪15871855489‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫سرمایه گذاری صنعت بیمه‬ ‫‪611‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪5365981‬‬ ‫‪1284‬‬ ‫‪6888278599‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫توسعه صنعتی ای‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪1823‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪233728‬‬ ‫‪1885‬‬ ‫‪436527110‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات‬ ‫‪490‬‬ ‫‪3046‬‬ ‫‪2925‬‬ ‫‪3120‬‬ ‫‪5226439‬‬ ‫‪2997‬‬ ‫‪15663251627‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫سرمایه گذاری صنعت و معدن‬ ‫‪48‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪174565‬‬ ‫‪2171‬‬ ‫‪376349828‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫سرمایه گذاری ساختمان ایران‬ ‫‪242‬‬ ‫‪3161‬‬ ‫‪3036‬‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪1723337‬‬ ‫‪3063‬‬ ‫‪5279064407‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫ت‪-‬شرکت سرمایه گذاری پردیس‬ ‫‪310‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪3338835‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪1187699376‬‬ ‫‪-6.56‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری پردیس‬ ‫‪133‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪838512‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪1008916607‬‬ ‫‪-2.98‬‬ ‫سرمایه گذاری پارس توشه‬ ‫‪393‬‬ ‫‪3344‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪3320‬‬ ‫‪2353458‬‬ ‫‪3232‬‬ ‫‪7605737329‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫سرمایه گذاری غدیر‬ ‫‪455‬‬ ‫‪6810‬‬ ‫‪6799‬‬ ‫‪6950‬‬ ‫‪7027427‬‬ ‫‪6929‬‬ ‫‪48691145896‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫گروه صنعتی رنا‬ ‫شرکت‬ ‫سرمایهنام‬ ‫گروه توسعه ملی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه گذاری ملت‬ ‫سیستم‬ ‫همکاران‬ ‫ایران‬ ‫سازی‬ ‫تراکتور‬ ‫موتور سازان‬ ‫پتروشیمی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫سپه ماهان‪) 2‬‬ ‫درصد (‬ ‫‪20‬‬ ‫ماهه‬ ‫خودرو‬ ‫پارس‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سهسرمایه گذاری‬ ‫واسط مالی فروردین‬ ‫شرکت‬ ‫پذیره نویسی اوراق اجاره‬ ‫زامیاد‬ ‫صنعتی ملی‬ ‫گروه‬ ‫معدنی خاور میانه‬ ‫صنایع‬ ‫سایپاو‬ ‫معادن‬ ‫مادر تخصصی توسعه‬ ‫ملی ایران‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫بهشهردرصد‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫نارنجستان‪3‬‬ ‫دیزل‬ ‫مشارکت سایپا‬ ‫صنایع‬ ‫توسعه‬ ‫افرانت‬ ‫بهمن‬ ‫گروه‬ ‫سرمایه گذاری البرز‬ ‫س ‪.‬پ‬ ‫ت‪ -‬ا‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫ایران‬ ‫زاگرس‬ ‫پتروشیمیخودرو‬ ‫ایران‬ ‫درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫ایران ماهه‬ ‫اجاره سامان سه‬ ‫‪20‬دیزل‬ ‫خودرو‬ ‫کو‬ ‫کشتیرانیفنی‬ ‫بازرسی‬ ‫تکینخزر‬ ‫دریای‬ ‫نیروگاهی ایران‬ ‫پروژه های‬ ‫سازی ایران‬ ‫مدیریت کنتور‬ ‫پارسیان‬ ‫تجارت‬ ‫الکترونیکارفع‬ ‫اهن و فوالد‬ ‫انفورماتیک‬ ‫خدمات‬ ‫شرق‬ ‫غدایی مینو‬ ‫صنایع‬ ‫‪464‬‬ ‫معامالت‬ ‫تعداد ‪382‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪237178‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1159‬‬ ‫‪1128‬‬ ‫‪1144‬‬ ‫قیمت‬ ‫قیمت بیشترین‬ ‫‪4837‬‬ ‫دیروز کمترین‪4737‬‬ ‫قیمت‪4812‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪4402‬‬ ‫‪2123‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪826‬‬ ‫‪2319‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪12407‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪87874‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪274358‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪5915‬‬ ‫‪4598‬‬ ‫‪1335‬‬ ‫‪1913‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪748‬‬ ‫‪3162‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪21967‬‬ ‫‪2555‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪44156‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1865‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪688‬‬ ‫‪4182‬‬ ‫‪2066‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪2297‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪5684‬‬ ‫‪4555‬‬ ‫‪1324‬‬ ‫‪1837‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‪3091‬‬ ‫‪4615‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫‪1935‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪3174‬‬ ‫‪21813‬‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪22047‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪783‬‬ ‫‪330562‬‬ ‫‪10008066‬‬ ‫‪6070‬‬ ‫‪8296407‬‬ ‫‪10366‬‬ ‫‪5510‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪2253‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪2349‬‬ ‫‪253184‬‬ ‫‪312480‬‬ ‫‪1687113‬‬ ‫‪482116‬‬ ‫‪7732‬‬ ‫‪1604‬‬ ‫‪4590‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪9151‬‬ ‫‪5672‬‬ ‫‪7668‬‬ ‫‪10924‬‬ ‫‪8586‬‬ ‫‪3827‬‬ ‫‪9189‬‬ ‫‪5450‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪10801‬‬ ‫‪8243‬‬ ‫‪3754‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪5684‬‬ ‫‪6022740‬‬ ‫‪584021‬‬ ‫‪43311‬‬ ‫‪1388260‬‬ ‫‪4380‬‬ ‫‪6564087‬‬ ‫‪929196‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪4189‬‬ ‫‪2118‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪1000002‬‬ ‫‪816‬‬ ‫‪2308‬‬ ‫‪8430‬‬ ‫‪4782953‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪381087‬‬ ‫‪8289670‬‬ ‫‪654123‬‬ ‫‪3360‬‬ ‫‪4081374‬‬ ‫‪1252499‬‬ ‫‪7355‬‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪4433‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪10628‬‬ ‫‪5646‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪2366‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪2094‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪835‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪5104004‬‬ ‫معامله‬ ‫حجم‬ ‫‪3184109‬‬ ‫‪1136‬‬ ‫پایانی‬ ‫قیمت‪4752‬‬ ‫‪7990‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪4520‬‬ ‫‪1599‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪9498‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪7690‬‬ ‫‪11250‬‬ ‫‪8549‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪5911‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪5798677664‬‬ ‫تغییر‬ ‫‪ 15132226747‬درصد‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪4343335001‬‬ ‫‪2446201718‬‬ ‫‪91167482‬‬ ‫‪2840986667‬‬ ‫‪4380007000‬‬ ‫‪5357532107‬‬ ‫‪2138518872‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫‪-4.84‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-2.25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪4589‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1896‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪3124‬‬ ‫‪8430000000‬‬ ‫‪5759563374‬‬ ‫‪20462400‬‬ ‫‪1748792653‬‬ ‫‪11193570058‬‬ ‫‪1211905197‬‬ ‫‪3360000000‬‬ ‫‪3003708415‬‬ ‫‪3905679064‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.6‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪21997‬‬ ‫‪2578‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪766‬‬ ‫‪7271530755‬‬ ‫‪25802272680‬‬ ‫‪6070000000‬‬ ‫‪6356556995‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪10589‬‬ ‫‪5635‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪2636230270‬‬ ‫‪1760981075‬‬ ‫‪3712717982‬‬ ‫‪1100251746‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪-3.55‬‬ ‫‪191583‬‬ ‫‪3082012‬‬ ‫‪142522‬‬ ‫‪1024432‬‬ ‫‪117000000‬‬ ‫‪7519‬‬ ‫‪1606‬‬ ‫‪4566‬‬ ‫‪1558‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪377856‬‬ ‫‪386328‬‬ ‫‪3405370‬‬ ‫‪816562‬‬ ‫‪2707173‬‬ ‫‪401038‬‬ ‫‪9322‬‬ ‫‪5519‬‬ ‫‪7585‬‬ ‫‪11090‬‬ ‫‪8326‬‬ ‫‪3804‬‬ ‫‪1440471544‬‬ ‫‪4950733725‬‬ ‫‪634314790‬‬ ‫‪1596346755‬‬ ‫‪1.6614E+11‬‬ ‫‪3522547147‬‬ ‫‪2131990989‬‬ ‫‪25831400943‬‬ ‫‪9055969406‬‬ ‫‪22539298926‬‬ ‫‪1525421403‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪-4.24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫باغمیشه‬ ‫گذاریسازی‬ ‫شهرسازی وخانه‬ ‫اعتالء البرز‬ ‫سرمایه‬ ‫مسکن شمالشرق‬ ‫گذاریبی سی‬ ‫سرمایه کی‬ ‫ایران ارقام‬ ‫کارخانجات پارس الکتریک‬ ‫سرمایه گذاری شاهد‬ ‫تولید برق عسلویه مپنا‬ ‫سخت اژند‬ ‫المپ پارس شهاب‬ ‫بین المللی توسعه ساختمان‬ ‫کابل های مخابراتی شهید قندی‬ ‫نوسازی و ساختمان تهران‬ ‫صنایع جوشکاب یزد‬ ‫مجتمع های ابادگران ایران‬ ‫کابل البرز‬ ‫سرمایه گذاری خوارزمی‬ ‫پارس سوئیچ‬ ‫بیمه ملت‬ ‫نیرو ترانس‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫ایران ترانسفو‬ ‫بیمه دانا‬ ‫موتوژن‬ ‫بیمه اسیا‬ ‫داده پردازی ایران‬ ‫بیمه البرز‬ ‫اوراق مشارکت پروژه های شهرداری شیراز‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها‬ ‫توسعه فناوری اطالعات خوارزمی‬ ‫سرمایه گذاری توسعه ملی‬ ‫گروه صنعتی بوتان‬ ‫سرمایه گذاری نیرو‬ ‫صنعتی پارس خزر‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران‬ ‫گسترش صنایع و خدمات کشاورزی‬ ‫سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران‬ ‫تراکتور سازی ایران‬ ‫سرمایه گذاری توسعه اذربایجان‬ ‫کمباین سازی ایران‬ ‫سرمایه گذاری بوعلی‬ ‫صنایع سرما افرین‬ ‫سرمایه گذاری توس گستر‬ ‫ابسال‬ ‫سرمایه گذاری صنعت نفت‬ ‫ماشین سازی نیرو محرکه‬ ‫سرمایه گذاری اتیه دماوند‬ ‫مهندسی‬ ‫تکنوتارفوالد‬ ‫گذاری توکا‬ ‫سرمایه‬ ‫‪95‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪714‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪552‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪1846‬‬ ‫‪11952‬‬ ‫‪2659‬‬ ‫‪3540‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪12373‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪12683‬‬ ‫‪1314‬‬ ‫‪1597‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪11002‬‬ ‫‪1924‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪1578‬‬ ‫‪3379‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪5804‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪4777‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪7696‬‬ ‫‪1283‬‬ ‫‪2091‬‬ ‫‪1057‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪6326‬‬ ‫‪3102‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪6812‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪6053‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪4615‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪2107‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪2485‬‬ ‫‪3267‬‬ ‫‪4930‬‬ ‫‪2348‬‬ ‫‪2083‬‬ ‫‪3679‬‬ ‫‪1797‬‬ ‫‪4970‬‬ ‫‪1811‬‬ ‫‪11810‬‬ ‫‪2560‬‬ ‫‪3399‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪12120‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪13190‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪1535‬‬ ‫‪3222‬‬ ‫‪10621‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫‪1666‬‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪3387‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪5650‬‬ ‫‪2276‬‬ ‫‪4650‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪7502‬‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪6131‬‬ ‫‪3073‬‬ ‫‪1935‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪6540‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪6050‬‬ ‫‪2097‬‬ ‫‪4431‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪4744‬‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪3660‬‬ ‫‪1726‬‬ ‫‪5050‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪3399‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪12394‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪13190‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪3222‬‬ ‫‪11198‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪3514‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪5930‬‬ ‫‪2349‬‬ ‫‪4740‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪7845‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪2174‬‬ ‫‪1060‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1338‬‬ ‫‪6300‬‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪2088‬‬ ‫‪2067‬‬ ‫‪6540‬‬ ‫‪1149‬‬ ‫‪6249‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪4555‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪2105‬‬ ‫‪2155‬‬ ‫‪2569‬‬ ‫‪3360‬‬ ‫‪4899‬‬ ‫‪2441‬‬ ‫‪2138‬‬ ‫‪3826‬‬ ‫‪1809‬‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪543115‬‬ ‫‪92736‬‬ ‫‪496853‬‬ ‫‪12117‬‬ ‫‪1447950‬‬ ‫‪881706‬‬ ‫‪7449‬‬ ‫‪54449‬‬ ‫‪831481‬‬ ‫‪279374‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪40183‬‬ ‫‪225640‬‬ ‫‪32840‬‬ ‫‪5930127‬‬ ‫‪415930‬‬ ‫‪1193397‬‬ ‫‪216729‬‬ ‫‪2079573‬‬ ‫‪946827‬‬ ‫‪1640837‬‬ ‫‪86060‬‬ ‫‪501708‬‬ ‫‪3342929‬‬ ‫‪625203‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪165372‬‬ ‫‪102177‬‬ ‫‪3857828‬‬ ‫‪2958303‬‬ ‫‪83581‬‬ ‫‪6801‬‬ ‫‪238672‬‬ ‫‪23778‬‬ ‫‪274703‬‬ ‫‪289830‬‬ ‫‪18776‬‬ ‫‪4278329‬‬ ‫‪94312‬‬ ‫‪116479‬‬ ‫‪42642‬‬ ‫‪477654‬‬ ‫‪6965590‬‬ ‫‪90254‬‬ ‫‪2508941‬‬ ‫‪450206‬‬ ‫‪351407‬‬ ‫‪1819‬‬ ‫‪11868‬‬ ‫‪2591‬‬ ‫‪3533‬‬ ‫‪1957‬‬ ‫‪12263‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪13190‬‬ ‫‪1305‬‬ ‫‪1544‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪11005‬‬ ‫‪1853‬‬ ‫‪1715‬‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪3495‬‬ ‫‪2148‬‬ ‫‪5744‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪4690‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪7698‬‬ ‫‪1264‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪1048‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪6248‬‬ ‫‪3099‬‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪2045‬‬ ‫‪6797‬‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪4560‬‬ ‫‪1441‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪2472‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪4801‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪2084‬‬ ‫‪3809‬‬ ‫‪1737‬‬ ‫‪5059‬‬ ‫‪988145212‬‬ ‫‪1100568744‬‬ ‫‪1287153144‬‬ ‫‪41185683‬‬ ‫‪2833710431‬‬ ‫‪10812007223‬‬ ‫‪35925450‬‬ ‫‪718182310‬‬ ‫‪1078753394‬‬ ‫‪431420905‬‬ ‫‪1933200‬‬ ‫‪442207815‬‬ ‫‪418062936‬‬ ‫‪55228328‬‬ ‫‪9216997208‬‬ ‫‪1453631202‬‬ ‫‪2563547096‬‬ ‫‪1244819575‬‬ ‫‪4782343877‬‬ ‫‪4440277884‬‬ ‫‪2014166060‬‬ ‫‪662881166‬‬ ‫‪622219404‬‬ ‫‪7154426269‬‬ ‫‪648122990‬‬ ‫‪101000000‬‬ ‫‪217816950‬‬ ‫‪638430146‬‬ ‫‪11956887870‬‬ ‫‪5757792640‬‬ ‫‪171969533‬‬ ‫‪44478540‬‬ ‫‪262954185‬‬ ‫‪146264276‬‬ ‫‪591732484‬‬ ‫‪1297636759‬‬ ‫‪26392621‬‬ ‫‪8694385925‬‬ ‫‪202848975‬‬ ‫‪287905411‬‬ ‫‪137207520‬‬ ‫‪2293386695‬‬ ‫‪16796557538‬‬ ‫‪188098006‬‬ ‫‪9556586116‬‬ ‫‪782209420‬‬ ‫‪1789743990‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪3.43‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪-2.95‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-11.14‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪-2.62‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪3.53‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫ایاطلس‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫صندوق‬ ‫صنعتی‬ ‫توسعه‬ ‫اساس‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫صندوق‬ ‫فلزات‬ ‫معادن و‬ ‫توسعه‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫اب‬ ‫اذر‬ ‫صنایع‬ ‫سرمایه گذاری صنعت و معدن‬ ‫‪31‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪9360‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪7587‬‬ ‫‪3046‬‬ ‫‪2172‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪9321‬‬ ‫‪1823‬‬ ‫‪7450‬‬ ‫‪2925‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪9399‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪7520‬‬ ‫‪3120‬‬ ‫‪2230‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪504155‬‬ ‫‪233728‬‬ ‫‪5750‬‬ ‫‪5226439‬‬ ‫‪2458425‬‬ ‫‪174565‬‬ ‫‪9399‬‬ ‫‪1885‬‬ ‫‪7498‬‬ ‫‪2997‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫‪2171‬‬ ‫‪4738536755‬‬ ‫‪436527110‬‬ ‫‪43113950‬‬ ‫‪15663251627‬‬ ‫‪5414780164‬‬ ‫‪376349828‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫پارسایران‬ ‫گذاریروی‬ ‫سرمایهسرب و‬ ‫ملی‬ ‫توشه‬ ‫‪49‬‬ ‫‪393‬‬ ‫سرمایه گذاریجام دارو‬ ‫بازنشستگی کشوری‬ ‫المیرانصنعت بیمه‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫سازی‬ ‫سرمایهماشین‬ ‫اراک ایران‬ ‫ساختمان‬ ‫گذاری‬ ‫گذاریایران‬ ‫صنایع مس‬ ‫شرکتملی‬ ‫ت‪-‬شرکت‬ ‫پردیس‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاری ایران‬ ‫مواد معدنی‬ ‫فراوری‬ ‫پردیس‬ ‫سرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫ایران‬ ‫الومینیوم‬ ‫غدیر‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫کالسیمین‬ ‫صنعتی رنا‬ ‫گروه‬ ‫شهید باهنر‬ ‫صنایع‬ ‫توسعه ملی‬ ‫مسگروه‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫الومینیوم‬ ‫کارخانه های‬ ‫نوردملت‬ ‫گذاری‬ ‫گروه سرمایه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪12063‬‬ ‫‪4057‬‬ ‫‪2567‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪11581‬‬ ‫‪3979‬‬ ‫‪2465‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪11581‬‬ ‫‪4095‬‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪809‬‬ ‫‪3890759‬‬ ‫‪19826‬‬ ‫‪5365981‬‬ ‫‪12051‬‬ ‫‪4079‬‬ ‫‪2562‬‬ ‫‪1284‬‬ ‫‪9369029‬‬ ‫‪15871855489‬‬ ‫‪50639340‬‬ ‫‪6888278599‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪5066‬‬ ‫‪3161‬‬ ‫‪2609‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪5730‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪4870‬‬ ‫‪3036‬‬ ‫‪2510‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪5601‬‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪4909‬‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪2587‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪5959‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪19276‬‬ ‫‪1723337‬‬ ‫‪1816606‬‬ ‫‪3338835‬‬ ‫‪161484‬‬ ‫‪838512‬‬ ‫‪5059‬‬ ‫‪3063‬‬ ‫‪2597‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪5886‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪94306911‬‬ ‫‪5279064407‬‬ ‫‪4609775750‬‬ ‫‪1187699376‬‬ ‫‪950450571‬‬ ‫‪1008916607‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪6810‬‬ ‫‪4287‬‬ ‫‪6799‬‬ ‫‪4380‬‬ ‫‪6950‬‬ ‫‪2216558‬‬ ‫‪7027427‬‬ ‫‪4374‬‬ ‫‪6929‬‬ ‫‪9695220029‬‬ ‫‪48691145896‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪914852690‬‬ ‫‪15132226747‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪1826‬‬ ‫‪3344‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪3955‬‬ ‫‪1144‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪4247‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪4812‬‬ ‫‪1810‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪3821‬‬ ‫‪1128‬‬ ‫‪2304‬‬ ‫‪4737‬‬ ‫‪4078‬‬ ‫‪688‬‬ ‫‪1865‬‬ ‫‪3320‬‬ ‫‪4073‬‬ ‫‪1159‬‬ ‫‪2325‬‬ ‫‪4837‬‬ ‫‪4416‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪211555‬‬ ‫‪2353458‬‬ ‫‪1833‬‬ ‫‪3232‬‬ ‫‪2289089‬‬ ‫‪5104004‬‬ ‫‪3994‬‬ ‫‪1136‬‬ ‫‪1176108‬‬ ‫‪6022740‬‬ ‫‪4263‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪397067‬‬ ‫‪3184109‬‬ ‫‪2304‬‬ ‫‪4752‬‬ ‫‪388118101‬‬ ‫‪7605737329‬‬ ‫‪9142949788‬‬ ‫‪5798677664‬‬ ‫‪5013186808‬‬ ‫‪4343335001‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪-6.56‬‬ ‫‪2.72‬‬ ‫‪-2.98‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫داناتوکا‬ ‫بیمهنقل‬ ‫حمل و‬ ‫مشارکت بیمه‬ ‫فصلی‪17‬درصد‬ ‫نفت البرز‬ ‫توسعهفنملی‬ ‫سرمایه‬ ‫اور‬ ‫گذاری روان‬ ‫مهندسی صنعتی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫نیرویزد‬ ‫الیاژی‬ ‫فوالد‬ ‫صنایع‬ ‫فارسبهشهر ایران‬ ‫توسعهصنایع‬ ‫گذاریوگروه‬ ‫ت‪-‬سرمایه عمران‬ ‫بهشهر ایران‬ ‫صنایع‬ ‫سرمایهگروه‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫مسکن‬ ‫گذاری‬ ‫اذربایجان‬ ‫توسعه‬ ‫گذاری‬ ‫اصفهان‬ ‫گستر‬ ‫سرمایهسامان‬ ‫بوعلی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫گسترش سرمایه گذاری ایرانیان‬ ‫سرمایه گذاری توس گستر‬ ‫سبحان دارو‬ ‫سرمایه گذاری صنعت نفت‬ ‫تولید اتومبیل سایپا)اوراق مشارکت(‬ ‫سرمایه گذاری اتیه دماوند‬ ‫سرمایه گذاری امید‬ ‫سرمایه گذاری توکا فوالد‬ ‫سرمایهگذاری اعتبار ایران‬ ‫سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری‬ ‫گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو‬ ‫سرمایه گذاری صنعت بیمه‬ ‫تولید محور خودرو‬ ‫توسعه صنعتی ای‬ ‫مهندسی نصیر ماشین‬ ‫سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات‬ ‫سازه پویش‬ ‫سرمایه گذاری صنعت و معدن‬ ‫مهرکام پارس‬ ‫سرمایه گذاری ساختمان ایران‬ ‫رینگ سازی مشهد‬ ‫ت‪-‬شرکت سرمایه گذاری پردیس‬ ‫شرق‬ ‫ت‪-‬الکتریک خودرو‬ ‫شرکت سرمایه گذاری پردیس‬ ‫پارسشرق‬ ‫خودرو‬ ‫الکتریک‬ ‫توشه‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫سایپا‬ ‫اذینغدیر‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫سازی ایران‬ ‫تراکتور‬ ‫ریخته گری‬ ‫گروه صنعتی رنا‬ ‫تراکتور‬ ‫اهنگری‬ ‫ایران‬ ‫گروهسازی‬ ‫ملی‬ ‫توسعه‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫کاربراتور ایران)‬ ‫صنعت(‬ ‫ایرکاپارت‬ ‫گذاری ملت‬ ‫سرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫سرمایهنام‬ ‫ایندامین سایپا‬ ‫گذاریفنر‬ ‫کمک‬ ‫کارخانجات‬ ‫پتروشیمی‬ ‫خاور‬ ‫سرمایهسازی‬ ‫فنر‬ ‫سپه‬ ‫گذاری‬ ‫سیستم‬ ‫همکاران‬ ‫دشتستان‬ ‫سیمان‬ ‫صنایع‬ ‫ملی‬ ‫صنعتی‬ ‫گروه‬ ‫ایران‬ ‫رادیاتور‬ ‫ایران ماهان‪) 2‬‬ ‫ایران(‬ ‫درصد‬ ‫گذاری‪20‬‬ ‫ماهه‬ ‫اجاره ماهان‪2‬‬ ‫داراب‬ ‫سهسیمان‬ ‫ملی‬ ‫سرمایه‬ ‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫صنایع‬ ‫بهشهر‬ ‫صنایع‬ ‫توسعه‬ ‫واسط مالی فروردین‬ ‫اجاره‬ ‫اردبیل‬ ‫فنرارتا‬ ‫سیمان‬ ‫شرکتزر‬ ‫سازی‬ ‫پذیره نویسی اوراقت‪-‬‬ ‫سرمایه‬ ‫البرزمعدنی خاور میانه‬ ‫صنایع‬ ‫معادن و‬ ‫کارون‬ ‫سیمان‬ ‫گذاریزر‬ ‫سازی‬ ‫مادر تخصصی توسعهفنر‬ ‫خودرودرصد‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫نارنجستان‪3‬‬ ‫مشارکت‬ ‫خاش‬ ‫سیمان‬ ‫ایران‬ ‫محور سازان‬ ‫افرانت‬ ‫بهبهان‬ ‫سیمان‬ ‫چرخشگر‬ ‫نیروپ‬ ‫سیمانس‪.‬‬ ‫صنعتیا‪.‬‬ ‫هگمتان‬ ‫محرکه‬ ‫تعداد معامالت‬ ‫‪178‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪975‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1742‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪1541‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪714‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قیمت دیروز کمترین قیمت بیشترین قیمت‬ ‫‪4402‬‬ ‫‪1959‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1939‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪4598‬‬ ‫‪2137‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪7732‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪1851‬‬ ‫‪21967‬‬ ‫‪2465‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪9151‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪7668‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪8586‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪10628‬‬ ‫‪2806‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪2347‬‬ ‫‪1846‬‬ ‫‪2501‬‬ ‫‪2659‬‬ ‫‪881219‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪31333‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪2591‬‬ ‫‪1314‬‬ ‫‪895856‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪890230‬‬ ‫‪1924‬‬ ‫‪889611‬‬ ‫‪1578‬‬ ‫‪887951‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪1461‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪4182‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1872‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪4555‬‬ ‫‪2115‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪7355‬‬ ‫‪699‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪1777‬‬ ‫‪21813‬‬ ‫‪2367‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪9189‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪2087‬‬ ‫‪8243‬‬ ‫‪1902‬‬ ‫‪10366‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪2310‬‬ ‫‪1811‬‬ ‫‪2401‬‬ ‫‪2560‬‬ ‫‪860000‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪30700‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪2523‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪885000‬‬ ‫‪3222‬‬ ‫‪880101‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫‪890000‬‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪881000‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪1577‬‬ ‫‪2276‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪2780‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1057‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3102‬‬ ‫‪6956‬‬ ‫‪3073‬‬ ‫‪6800‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪482‬‬ ‫معامالت‬ ‫تعداد ‪69‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪2232‬‬ ‫‪1283‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪2722‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪2777‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪1681‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪1709‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪1595‬‬ ‫‪3267‬‬ ‫‪28480‬‬ ‫‪2348‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3679‬‬ ‫‪3938‬‬ ‫‪4970‬‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪4057‬‬ ‫‪3112‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪1714‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪4832‬‬ ‫‪3046‬‬ ‫‪20187‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪2256‬‬ ‫‪3161‬‬ ‫‪2568‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪1687‬‬ ‫‪3344‬‬ ‫‪2554‬‬ ‫‪6810‬‬ ‫‪1887‬‬ ‫‪1144‬‬ ‫‪1839‬‬ ‫‪4812‬‬ ‫‪2656‬‬ ‫‪2319‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪3162‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪15236‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪4590‬‬ ‫‪4598‬‬ ‫‪6292‬‬ ‫‪1472‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪128‬‬ ‫زاگرس‬ ‫پتروشیمی‬ ‫دورود‬ ‫سیمان‬ ‫ایران‬ ‫اتومبیل‬ ‫قطعات‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2774‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪2666‬‬ ‫‪2097‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪1516‬‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪28480‬‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3660‬‬ ‫‪3790‬‬ ‫‪5050‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪3979‬‬ ‫‪3043‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪1646‬‬ ‫‪1823‬‬ ‫‪4944‬‬ ‫‪2925‬‬ ‫‪20994‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪2167‬‬ ‫‪3036‬‬ ‫‪2481‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪789‬‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪2471‬‬ ‫‪6799‬‬ ‫‪1847‬‬ ‫‪1128‬‬ ‫‪1766‬‬ ‫‪4737‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪4615‬‬ ‫‪2151‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪7990‬‬ ‫‪749‬‬ ‫‪1599‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫‪22047‬‬ ‫‪2449‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪816‬‬ ‫‪9498‬‬ ‫‪1004‬‬ ‫‪7690‬‬ ‫‪2115‬‬ ‫‪8549‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪2798‬‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪2345‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪2403‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪900000‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪31548‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪2580‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪900000‬‬ ‫‪3222‬‬ ‫‪905000‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪903910‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪900000‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪2349‬‬ ‫‪2939‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2585‬‬ ‫‪1913‬‬ ‫‪1861‬‬ ‫‪2560‬‬ ‫‪2297‬‬ ‫‪4182‬‬ ‫‪3889‬‬ ‫‪5684‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2482‬‬ ‫‪1837‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪3091‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪15793‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪4433‬‬ ‫‪4555‬‬ ‫‪6062‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪584021‬‬ ‫‪1017419‬‬ ‫‪4380‬‬ ‫‪3753425‬‬ ‫‪8430‬‬ ‫‪2044905‬‬ ‫‪381087‬‬ ‫‪638252‬‬ ‫‪3360‬‬ ‫‪533938‬‬ ‫‪191583‬‬ ‫‪7943664‬‬ ‫‪1024432‬‬ ‫‪17854043‬‬ ‫‪330562‬‬ ‫‪772520‬‬ ‫‪6070‬‬ ‫‪14276939‬‬ ‫‪377856‬‬ ‫‪45512268‬‬ ‫‪3405370‬‬ ‫‪17923650‬‬ ‫‪2707173‬‬ ‫‪2182089‬‬ ‫‪253184‬‬ ‫‪686829‬‬ ‫‪1687113‬‬ ‫‪969252‬‬ ‫‪543115‬‬ ‫‪194430‬‬ ‫‪496853‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪1447950‬‬ ‫‪1368033‬‬ ‫‪7449‬‬ ‫‪3017527‬‬ ‫‪831481‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪225640‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪5930127‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪1193397‬‬ ‫‪1485709‬‬ ‫‪2079573‬‬ ‫‪4589‬‬ ‫‪2126‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪7519‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪1558‬‬ ‫‪1795‬‬ ‫‪21997‬‬ ‫‪2441‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪809‬‬ ‫‪9322‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪7585‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪8326‬‬ ‫‪1916‬‬ ‫‪10589‬‬ ‫‪2791‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪2337‬‬ ‫‪1819‬‬ ‫‪2495‬‬ ‫‪2591‬‬ ‫‪892489‬‬ ‫‪1957‬‬ ‫‪31311‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪2578‬‬ ‫‪1305‬‬ ‫‪895452‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪896910‬‬ ‫‪1853‬‬ ‫‪896624‬‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪891797‬‬ ‫‪2148‬‬ ‫‪1635‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪3360000000‬‬ ‫‪1063856284‬‬ ‫‪1440471544‬‬ ‫‪5681188578‬‬ ‫‪1596346755‬‬ ‫‪32054245433‬‬ ‫‪7271530755‬‬ ‫‪1846447606‬‬ ‫‪6070000000‬‬ ‫‪11528429482‬‬ ‫‪3522547147‬‬ ‫‪45528487308‬‬ ‫‪25831400943‬‬ ‫‪37638258668‬‬ ‫‪22539298926‬‬ ‫‪4165919050‬‬ ‫‪2636230270‬‬ ‫‪1866894505‬‬ ‫‪3712717982‬‬ ‫‪2240384237‬‬ ‫‪988145212‬‬ ‫‪466833137‬‬ ‫‪1287153144‬‬ ‫‪244541916‬‬ ‫‪2833710431‬‬ ‫‪42828825756‬‬ ‫‪35925450‬‬ ‫‪7642562776‬‬ ‫‪1078753394‬‬ ‫‪299976313‬‬ ‫‪1933200‬‬ ‫‪286114324‬‬ ‫‪418062936‬‬ ‫‪197257290‬‬ ‫‪9216997208‬‬ ‫‪344233499‬‬ ‫‪2563547096‬‬ ‫‪2429682872‬‬ ‫‪4782343877‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪-4.24‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪11.91‬‬ ‫‪-2.95‬‬ ‫‪537273‬‬ ‫‪1640837‬‬ ‫‪2916‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪1060‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪625203‬‬ ‫‪2960‬‬ ‫‪1048‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪648122990‬‬ ‫‪2960000000‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪7140‬‬ ‫‪3857828‬‬ ‫‪33657‬‬ ‫‪3099‬‬ ‫‪6932‬‬ ‫‪11956887870‬‬ ‫‪233319830‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪2321‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪1338‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2067‬‬ ‫‪2842‬‬ ‫‪1149‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪1699‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪1664‬‬ ‫‪2155‬‬ ‫‪1570‬‬ ‫‪3360‬‬ ‫‪28890‬‬ ‫‪2441‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3826‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪4095‬‬ ‫‪3145‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪1681‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪5025‬‬ ‫‪3120‬‬ ‫‪20994‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪2339‬‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪838‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪1754‬‬ ‫‪3320‬‬ ‫‪2623‬‬ ‫‪6950‬‬ ‫‪1912‬‬ ‫‪1159‬‬ ‫‪1820‬‬ ‫‪4837‬‬ ‫‪2565‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪3889‬‬ ‫‪5684‬‬ ‫‪4556‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪1935‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪3174‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪15793‬‬ ‫‪644‬‬ ‫‪4520‬‬ ‫‪4615‬‬ ‫‪6300‬‬ ‫‪1530‬‬ ‫‪418427‬‬ ‫‪501708‬‬ ‫‪165372‬‬ ‫‪3140‬‬ ‫‪83581‬‬ ‫‪130044‬‬ ‫‪238672‬‬ ‫‪300669‬‬ ‫‪274703‬‬ ‫‪247406‬‬ ‫‪18776‬‬ ‫‪190381‬‬ ‫‪94312‬‬ ‫‪1056052‬‬ ‫‪42642‬‬ ‫‪1871‬‬ ‫‪6965590‬‬ ‫‪11602‬‬ ‫‪2508941‬‬ ‫‪10119178‬‬ ‫‪351407‬‬ ‫‪329743‬‬ ‫‪3890759‬‬ ‫‪716012‬‬ ‫‪5365981‬‬ ‫‪60888‬‬ ‫‪233728‬‬ ‫‪158641‬‬ ‫‪5226439‬‬ ‫‪3047‬‬ ‫‪174565‬‬ ‫‪685286‬‬ ‫‪1723337‬‬ ‫‪250590‬‬ ‫‪3338835‬‬ ‫‪1395079‬‬ ‫‪838512‬‬ ‫‪2099055‬‬ ‫‪2353458‬‬ ‫‪218873‬‬ ‫‪7027427‬‬ ‫‪213497‬‬ ‫‪5104004‬‬ ‫‪122615‬‬ ‫‪3184109‬‬ ‫‪2263353‬‬ ‫‪6022740‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2045‬‬ ‫‪2805‬‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪2671‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪1676‬‬ ‫‪1441‬‬ ‫‪1657‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪1522‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪28499‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3809‬‬ ‫‪3992‬‬ ‫‪5059‬‬ ‫‪2064‬‬ ‫‪4079‬‬ ‫‪3102‬‬ ‫‪1284‬‬ ‫‪1704‬‬ ‫‪1885‬‬ ‫‪5016‬‬ ‫‪2997‬‬ ‫‪20218‬‬ ‫‪2171‬‬ ‫‪2266‬‬ ‫‪3063‬‬ ‫‪2516‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪827‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪3232‬‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪6929‬‬ ‫‪1862‬‬ ‫‪1136‬‬ ‫‪1819‬‬ ‫‪4752‬‬ ‫‪217816950‬‬ ‫‪3140000000‬‬ ‫‪171969533‬‬ ‫‪364815559‬‬ ‫‪262954185‬‬ ‫‪802966906‬‬ ‫‪591732484‬‬ ‫‪409052476‬‬ ‫‪26392621‬‬ ‫‪315476920‬‬ ‫‪202848975‬‬ ‫‪1607698314‬‬ ‫‪137207520‬‬ ‫‪53321250‬‬ ‫‪16796557538‬‬ ‫‪11602000000‬‬ ‫‪9556586116‬‬ ‫‪40395926374‬‬ ‫‪1789743990‬‬ ‫‪680556077‬‬ ‫‪15871855489‬‬ ‫‪2221036324‬‬ ‫‪6888278599‬‬ ‫‪101014448‬‬ ‫‪436527110‬‬ ‫‪795781989‬‬ ‫‪15663251627‬‬ ‫‪63968718‬‬ ‫‪376349828‬‬ ‫‪1553085073‬‬ ‫‪5279064407‬‬ ‫‪630572401‬‬ ‫‪1187699376‬‬ ‫‪1154086813‬‬ ‫‪1008916607‬‬ ‫‪3673820824‬‬ ‫‪7605737329‬‬ ‫‪558665665‬‬ ‫‪48691145896‬‬ ‫‪397507042‬‬ ‫‪5798677664‬‬ ‫‪584021‬‬ ‫‪1098‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪940200‬‬ ‫‪4380‬‬ ‫‪305107‬‬ ‫‪654123‬‬ ‫‪73572‬‬ ‫‪1252499‬‬ ‫‪8430‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1837984‬‬ ‫‪142522‬‬ ‫‪381087‬‬ ‫‪80944‬‬ ‫‪206083‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7622‬‬ ‫‪1917‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪6057‬‬ ‫‪1496‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪5850‬‬ ‫‪1464‬‬ ‫‪1599‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪1024432‬‬ ‫‪7022‬‬ ‫‪670050‬‬ ‫‪191583‬‬ ‫‪7031‬‬ ‫‪104748‬‬ ‫‪21967‬‬ ‫‪16465‬‬ ‫‪2539‬‬ ‫‪21813‬‬ ‫‪15807‬‬ ‫‪2438‬‬ ‫‪22047‬‬ ‫‪15807‬‬ ‫‪2499‬‬ ‫‪330562‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪121780‬‬ ‫‪1000002‬‬ ‫‪2530‬‬ ‫‪1896‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.53‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪-2.02‬‬ ‫‪-6.56‬‬ ‫‪6.57‬‬ ‫‪-2.98‬‬ ‫‪3.73‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪-4.84‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-3.44‬‬ ‫‪4189‬‬ ‫‪4051‬‬ ‫‪5911‬‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪3124‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪15237‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪4566‬‬ ‫‪4589‬‬ ‫‪6270‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪3.05‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪-2.25‬‬ ‫‪2446201718‬‬ ‫‪4270122‬‬ ‫‪20462400‬‬ ‫‪4066828419‬‬ ‫‪36642‬‬ ‫‪929196‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪220469372‬‬ ‫‪15132226747‬‬ ‫معامله‬ ‫حجم‬ ‫‪371299‬‬ ‫‪1388260‬‬ ‫‪2612‬‬ ‫‪2308‬‬ ‫‪3.49‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫‪668199686‬‬ ‫‪2840986667‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7380‬‬ ‫‪1841‬‬ ‫‪7990‬‬ ‫‪35966‬‬ ‫‪1775‬‬ ‫‪2310‬‬ ‫‪1264‬‬ ‫‪966521049‬‬ ‫‪622219404‬‬ ‫‪3972‬‬ ‫‪721‬‬ ‫پایانی‬ ‫قیمت‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7382‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪7732‬‬ ‫‪35608‬‬ ‫‪1767‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2184‬‬ ‫‪8430000000‬‬ ‫‪4466714455‬‬ ‫‪1748792653‬‬ ‫‪1356922362‬‬ ‫‪-4.84‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪1566490271‬‬ ‫‪2014166060‬‬ ‫‪3360‬‬ ‫‪8069‬‬ ‫‪170262‬‬ ‫‪7355‬‬ ‫‪34950‬‬ ‫‪1697‬‬ ‫‪4189‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪1000002‬‬ ‫‪1911‬‬ ‫‪2446201718‬‬ ‫‪1951873672‬‬ ‫‪4380007000‬‬ ‫‪7171231422‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪4.89‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪3991‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪3838‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪688‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪1838‬قیمت‬ ‫‪1776‬قیمت بیشترین‬ ‫دیروز کمترین‬ ‫قیمت‬ ‫‪1825‬‬ ‫‪2094‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪4402‬‬ ‫‪4051‬‬ ‫‪5915‬‬ ‫‪4479‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2822‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪1948‬‬ ‫حجم معامله‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪29‬‬ ‫‪8989354490‬‬ ‫‪4343335001‬‬ ‫‪93811500‬‬ ‫‪2138518872‬‬ ‫‪4380007000‬‬ ‫‪762520732‬‬ ‫‪1211905197‬‬ ‫‪139509570‬‬ ‫‪3.49‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫‪-1.66‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.13‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪1.88‬‬ ‫‪3905679064‬‬ ‫‪8430000000‬‬ ‫‪3948250‬‬ ‫‪1123898531‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7603‬‬ ‫‪1872‬‬ ‫‪3360000000‬‬ ‫‪59558893‬‬ ‫‪318673607‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪-2.35‬‬ ‫‪1558‬‬ ‫‪6054‬‬ ‫‪1525‬‬ ‫‪1596346755‬‬ ‫‪41295450‬‬ ‫‪1021589204‬‬ ‫‪-4.24‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1.94‬‬ ‫‪7519‬‬ ‫‪35622‬‬ ‫‪1719‬‬ ‫‪634314790‬‬ ‫‪1748792653‬‬ ‫‪505631849‬‬ ‫‪311629071‬‬ ‫‪1440471544‬‬ ‫‪250962500‬‬ ‫‪179358729‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪2.72‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪-2.72‬‬ ‫‪21997‬‬ ‫‪16464‬‬ ‫‪2488‬‬ ‫‪7271530755‬‬ ‫‪1011648‬‬ ‫‪298328567‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-2.01‬‬ ‫درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫اجاره سامان سه‬ ‫شاهرود‬ ‫سیمان‬ ‫‪28‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5086‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5030‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5089‬‬ ‫‪6070‬‬ ‫‪25313‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5084‬‬ ‫‪6070000000‬‬ ‫‪127923197‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫تکین کو‬ ‫بازرسی‬ ‫فنی قاین‬ ‫سیمان‬ ‫‪240‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9151‬‬ ‫‪29294‬‬ ‫‪9189‬‬ ‫‪28123‬‬ ‫‪9498‬‬ ‫‪28124‬‬ ‫‪377856‬‬ ‫‪3105‬‬ ‫‪9322‬‬ ‫‪29209‬‬ ‫‪3522547147‬‬ ‫‪87323955‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫نیروگاهی ایران‬ ‫های‬ ‫مدیریت پروژه‬ ‫سپاهان‬ ‫سیمان‬ ‫‪715‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪7668‬‬ ‫‪2054‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪7690‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪3405370‬‬ ‫‪739272‬‬ ‫‪7585‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪25831400943‬‬ ‫‪1475761559‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫ارومیهپارسیان‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارتسیمان‬ ‫‪223‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8586‬‬ ‫‪6309‬‬ ‫‪8243‬‬ ‫‪6062‬‬ ‫‪8549‬‬ ‫‪6153‬‬ ‫‪2707173‬‬ ‫‪25806‬‬ ‫‪8326‬‬ ‫‪6292‬‬ ‫‪22539298926‬‬ ‫‪157416250‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫انفورماتیک‬ ‫خدماتسیمان غرب‬ ‫صنایع‬ ‫‪71‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪10628‬‬ ‫‪5615‬‬ ‫‪10366‬‬ ‫‪5442‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪5555‬‬ ‫‪253184‬‬ ‫‪88380‬‬ ‫‪10589‬‬ ‫‪5558‬‬ ‫‪2636230270‬‬ ‫‪482693710‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫سازی باغمیشه‬ ‫وخانه شرق‬ ‫شهرسازیسیمان‬ ‫‪310‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪2208‬‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫‪1687113‬‬ ‫‪2566775‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪2216‬‬ ‫‪3712717982‬‬ ‫‪5687510537‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫شمالشرق‬ ‫مسکن‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫خوزستان‬ ‫فارس و‬ ‫سیمان‬ ‫‪95‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪1846‬‬ ‫‪3018‬‬ ‫‪1811‬‬ ‫‪2898‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪543115‬‬ ‫‪3152639‬‬ ‫‪1819‬‬ ‫‪2917‬‬ ‫‪988145212‬‬ ‫‪9195009406‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫ایران ارقام‬ ‫سیمان صوفیان‬ ‫کارخانجات‬ ‫‪91‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2659‬‬ ‫‪4264‬‬ ‫‪2560‬‬ ‫‪4094‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪4150‬‬ ‫‪496853‬‬ ‫‪18883‬‬ ‫‪2591‬‬ ‫‪4257‬‬ ‫‪1287153144‬‬ ‫‪77473882‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫کرمانشاهد‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫سیمان‬ ‫‪132‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪9387‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪9012‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪9120‬‬ ‫‪1447950‬‬ ‫‪145039‬‬ ‫‪1957‬‬ ‫‪9098‬‬ ‫‪2833710431‬‬ ‫‪1310597523‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫سخت اژند‬ ‫شمال‬ ‫سیمان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪3142‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪3017‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪7449‬‬ ‫‪301167‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪3098‬‬ ‫‪35925450‬‬ ‫‪917238624‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫ساختمان‬ ‫توسعه‬ ‫بین المللی‬ ‫تهران‬ ‫سیمان‬ ‫‪104‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪1314‬‬ ‫‪4154‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪3988‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪4080‬‬ ‫‪831481‬‬ ‫‪610147‬‬ ‫‪1305‬‬ ‫‪4058‬‬ ‫‪1078753394‬‬ ‫‪2450584049‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪-2.31‬‬ ‫تهران‬ ‫ساختمان‬ ‫نوسازی‬ ‫تولیدیوکاشی‬ ‫تکسرام‬ ‫‪1‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪3222‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪3222‬‬ ‫‪2098‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1483254‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪1933200‬‬ ‫‪3099868393‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.57‬‬ ‫ایران‬ ‫مجتمع‬ ‫ابادگرانسینا‬ ‫هایسرامیک‬ ‫کاشی و‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1924‬‬ ‫‪13810‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫‪13258‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪13258‬‬ ‫‪225640‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1853‬‬ ‫‪13777‬‬ ‫‪418062936‬‬ ‫‪132580000‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫گذاریوخوارزمی‬ ‫سرامیک الوند‬ ‫سرمایه کاشی‬ ‫کارخانجات‬ ‫‪714‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1578‬‬ ‫‪2271‬‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪2184‬‬ ‫‪5930127‬‬ ‫‪35219‬‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪2261‬‬ ‫‪9216997208‬‬ ‫‪76827016‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫کارخانجات بیمه‬ ‫ملتسرامیک حافظ‬ ‫کاشی و‬ ‫‪239‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪4541‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪4360‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪4360‬‬ ‫‪1193397‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪2148‬‬ ‫‪4540‬‬ ‫‪2563547096‬‬ ‫‪1983800‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫کاشیپارسیان‬ ‫بیمه‬ ‫پارس‬ ‫‪28‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪8390‬‬ ‫‪2276‬‬ ‫‪8160‬‬ ‫‪2349‬‬ ‫‪8712‬‬ ‫‪2079573‬‬ ‫‪12400‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪8366‬‬ ‫‪4782343877‬‬ ‫‪102381104‬‬ ‫‪-2.95‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫کارخانجات بیمه‬ ‫کاشی وداناسرامیک سعدی‬ ‫‪211‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪4190‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪4357‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪4357‬‬ ‫‪1640837‬‬ ‫‪121825‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪4357‬‬ ‫‪2014166060‬‬ ‫‪530791525‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫هایاسیا‬ ‫فراوردهبیمه‬ ‫نسوز اذر‬ ‫‪85‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪1283‬‬ ‫‪5694‬‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪5510‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪5850‬‬ ‫‪501708‬‬ ‫‪963942‬‬ ‫‪1264‬‬ ‫‪5662‬‬ ‫‪622219404‬‬ ‫‪5457860005‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫هایالبرز‬ ‫فراوردهبیمه‬ ‫نسوز پارس‬ ‫‪118‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪1057‬‬ ‫‪3610‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪3466‬‬ ‫‪1060‬‬ ‫‪3591‬‬ ‫‪625203‬‬ ‫‪504153‬‬ ‫‪1048‬‬ ‫‪3473‬‬ ‫‪648122990‬‬ ‫‪1750796812‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫بازنشستگی کارکنان بانکها‬ ‫شرکت سرمایه گذاری‬ ‫صندوقنسوز ایران‬ ‫فراورده های‬ ‫‪40‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪15113‬‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪14509‬‬ ‫‪1338‬‬ ‫‪14890‬‬ ‫‪165372‬‬ ‫‪218841‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪14614‬‬ ‫‪217816950‬‬ ‫‪3198223307‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫توسعه ملی‬ ‫گذاریسرام‬ ‫سرمایه پارس‬ ‫‪363‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3102‬‬ ‫‪6573‬‬ ‫‪3073‬‬ ‫‪6460‬‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪6835‬‬ ‫‪3857828‬‬ ‫‪26586‬‬ ‫‪3099‬‬ ‫‪6761‬‬ ‫‪11956887870‬‬ ‫‪179748605‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪2.86‬‬ ‫شیشهنیرو‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫دارویی رازی‬ ‫تولیدی‬ ‫کارخانجات‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪2067‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪83581‬‬ ‫‪210712‬‬ ‫‪2045‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪171969533‬‬ ‫‪495173200‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫شیشهصنایع بهشهر ایران‬ ‫گروه‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری‬ ‫سایپا‬ ‫‪66‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪1149‬‬ ‫‪2684‬‬ ‫‪238672‬‬ ‫‪39819‬‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪2613‬‬ ‫‪262954185‬‬ ‫‪103571400‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫صنایع بهشهر ایران‬ ‫گروههمدان‬ ‫سرمایه گذاریشیشه‬ ‫‪38‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪7350‬‬ ‫‪2097‬‬ ‫‪7056‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪7250‬‬ ‫‪274703‬‬ ‫‪310736‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪7068‬‬ ‫‪591732484‬‬ ‫‪2196160361‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫گاز اذربایجان‬ ‫توسعه‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫شیشه و‬ ‫‪5‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪4860‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪4866‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪5054‬‬ ‫‪18776‬‬ ‫‪3946724‬‬ ‫‪1441‬‬ ‫‪5042‬‬ ‫‪26392621‬‬ ‫‪19899768494‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪3.74‬‬ ‫بوعلی‬ ‫گذاریایران‬ ‫سرمایهو شیشه‬ ‫پشم‬ ‫‪33‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪5402‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪5360‬‬ ‫‪2155‬‬ ‫‪5469‬‬ ‫‪94312‬‬ ‫‪26294‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪5385‬‬ ‫‪202848975‬‬ ‫‪141151841‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫توس گستر‬ ‫‪ETF‬گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫کاریس‬ ‫صندوق س‬ ‫سهام‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3267‬‬ ‫‪10606‬‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪10540‬‬ ‫‪3360‬‬ ‫‪10550‬‬ ‫‪42642‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪10541‬‬ ‫‪137207520‬‬ ‫‪32676500‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫دارونفت‬ ‫صنعت‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاریتولید‬ ‫داروسازی‬ ‫‪926‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪2348‬‬ ‫‪10841‬‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪10652‬‬ ‫‪2441‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪6965590‬‬ ‫‪95797‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪10805‬‬ ‫‪16796557538‬‬ ‫‪1035064519‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫دماوند‬ ‫گذاری اتیه‬ ‫سرمایه‬ ‫‪ETF‬‬ ‫ایندگان‬ ‫ارمان سپهر‬ ‫مختلط‬ ‫‪501‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3679‬‬ ‫‪11061‬‬ ‫‪3660‬‬ ‫‪11160‬‬ ‫‪3826‬‬ ‫‪11160‬‬ ‫‪2508941‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3809‬‬ ‫‪11160‬‬ ‫‪9556586116‬‬ ‫‪1116000‬‬ ‫‪3.53‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫توکا فوالد‬ ‫گذاری کار‬ ‫سرمایه پالسکو‬ ‫‪191‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪4970‬‬ ‫‪1095‬‬ ‫‪5050‬‬ ‫‪1092‬‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪1138‬‬ ‫‪351407‬‬ ‫‪1129385‬‬ ‫‪5059‬‬ ‫‪1135‬‬ ‫‪1789743990‬‬ ‫‪1281907838‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫سهندکشوری‬ ‫بازنشستگی‬ ‫گذاریالستیکی‬ ‫سرمایه صنایع‬ ‫‪127‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪4057‬‬ ‫‪7258‬‬ ‫‪3979‬‬ ‫‪7475‬‬ ‫‪4095‬‬ ‫‪7548‬‬ ‫‪3890759‬‬ ‫‪445569‬‬ ‫‪4079‬‬ ‫‪7546‬‬ ‫‪15871855489‬‬ ‫‪3362176964‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫رابربیمه‬ ‫صنعت‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاریتایر و‬ ‫ایران یاسا‬ ‫‪611‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪15209‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪14802‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪15090‬‬ ‫‪5365981‬‬ ‫‪27045‬‬ ‫‪1284‬‬ ‫‪15110‬‬ ‫‪6888278599‬‬ ‫‪404979116‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫صنعتی ای‬ ‫بارز‬ ‫توسعهصنعتی‬ ‫گروه‬ ‫‪62‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪8661‬‬ ‫‪1823‬‬ ‫‪8450‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪8730‬‬ ‫‪233728‬‬ ‫‪58062‬‬ ‫‪1885‬‬ ‫‪8645‬‬ ‫‪436527110‬‬ ‫‪492307920‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫معادن و فلزات‬ ‫توسعه پارس‬ ‫گذاریصنعتی‬ ‫سرمایه دوده‬ ‫‪490‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪3046‬‬ ‫‪3831‬‬ ‫‪2925‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪3120‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪5226439‬‬ ‫‪249652‬‬ ‫‪2997‬‬ ‫‪3843‬‬ ‫‪15663251627‬‬ ‫‪959474462‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫صنعت و معدن‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫کربن ایران‬ ‫‪48‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪2711‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪2690‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪2750‬‬ ‫‪174565‬‬ ‫‪839238‬‬ ‫‪2171‬‬ ‫‪2721‬‬ ‫‪376349828‬‬ ‫‪2283517566‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫پاکشو ایران‬ ‫ساختمان‬ ‫گذاری‬ ‫صنعتی‬ ‫سرمایهگروه‬ ‫‪242‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪3161‬‬ ‫‪8717‬‬ ‫‪3036‬‬ ‫‪8797‬‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪8845‬‬ ‫‪1723337‬‬ ‫‪491158‬‬ ‫‪3063‬‬ ‫‪8797‬‬ ‫‪5279064407‬‬ ‫‪4326345638‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫گلتاشگذاری پردیس‬ ‫ت‪-‬شرکت سرمایه‬ ‫‪310‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪8850‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪8496‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪8839‬‬ ‫‪3338835‬‬ ‫‪19055‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪8810‬‬ ‫‪1187699376‬‬ ‫‪162194306‬‬ ‫‪-6.56‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫گذاری پردیس‬ ‫شرکت سرمایه‬ ‫پاکسان‬ ‫‪133‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪5077‬‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪4934‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪838512‬‬ ‫‪28032‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪5056‬‬ ‫‪1008916607‬‬ ‫‪140051845‬‬ ‫‪-2.98‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫داروییتوشه‬ ‫گذاری پارس‬ ‫تامین‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪393‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪3344‬‬ ‫‪6072‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪5970‬‬ ‫‪3320‬‬ ‫‪6078‬‬ ‫‪2353458‬‬ ‫‪1400950‬‬ ‫‪3232‬‬ ‫‪6002‬‬ ‫‪7605737329‬‬ ‫‪8405387045‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫غدیر‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫سبحان‬ ‫داروسازی‬ ‫‪455‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪6810‬‬ ‫‪7040‬‬ ‫‪6799‬‬ ‫‪6811‬‬ ‫‪6950‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪7027427‬‬ ‫‪36996‬‬ ‫‪6929‬‬ ‫‪7036‬‬ ‫‪48691145896‬‬ ‫‪258738220‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫صنعتی رنا‬ ‫داروپخش‬ ‫گروه اولیه‬ ‫تولید مواد‬ ‫‪464‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1144‬‬ ‫‪17103‬‬ ‫‪1128‬‬ ‫‪16810‬‬ ‫‪1159‬‬ ‫‪16810‬‬ ‫‪5104004‬‬ ‫‪1693‬‬ ‫‪1136‬‬ ‫‪17098‬‬ ‫‪5798677664‬‬ ‫‪28459330‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫داروپخش ملی‬ ‫کارخانجاتگروه توسعه‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‪382‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪4812‬‬ ‫‪7513‬‬ ‫‪4737‬‬ ‫‪7213‬‬ ‫‪4837‬‬ ‫‪7214‬‬ ‫‪3184109‬‬ ‫‪37578‬‬ ‫‪4752‬‬ ‫‪7478‬‬ ‫‪15132226747‬‬ ‫‪271055114‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪30‬‬ ‫امار معامالت‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫تعداد معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫داروسازیسیستم‬ ‫همکاران‬ ‫کوثر‬ ‫داروپخشدرصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪20‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪4402‬‬ ‫‪4306‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اسوهواسط مالی فروردین‬ ‫شرکت‬ ‫پذیره نویسی اوراق اجاره‬ ‫داروسازی‬ ‫رازکمعدنی خاور میانه‬ ‫های صنایع‬ ‫معادن و‬ ‫مادر تخصصی توسعه‬ ‫البراتوار‬ ‫‪63‬‬ ‫‪11‬‬ ‫کیمیدارو‬ ‫افرانت‬ ‫داروسازی ابوریحان‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫داروسازی جابر ابن حیان‬ ‫پتروشیمی زاگرس‬ ‫ت‪-‬لعابیران‬ ‫اجاره سامان سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫لعابیران‬ ‫بازرسی فنی تکین کو‬ ‫شیمیایی پارس پامچال‬ ‫مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران‬ ‫سرمایه گذاری سایپا‬ ‫تجارت الکترونیک پارسیان‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫خدمات انفورماتیک‬ ‫کرمانشاه‬ ‫پتروشیمی‬ ‫صنایع‬ ‫باغمیشه‬ ‫سازی‬ ‫شهرسازی وخانه‬ ‫‪39‬‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫قیمت دیروز کمترین قیمت بیشترین قیمت‬ ‫‪12‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪886‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪15961‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪11171‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3360‬‬ ‫‪86753‬‬ ‫‪4598‬‬ ‫‪22886‬‬ ‫‪6278‬‬ ‫‪7732‬‬ ‫‪17631‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪7844‬‬ ‫‪21967‬‬ ‫‪2079‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3255‬‬ ‫‪9151‬‬ ‫‪28430‬‬ ‫‪7668‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪8586‬‬ ‫‪7937‬‬ ‫‪10628‬‬ ‫‪7020‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪6191‬‬ ‫‪7355‬‬ ‫‪17020‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪7580‬‬ ‫‪21813‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3220‬‬ ‫‪9189‬‬ ‫‪27293‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪8243‬‬ ‫‪7941‬‬ ‫‪10366‬‬ ‫‪6821‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪5236‬‬ ‫‪2659‬‬ ‫‪5221‬‬ ‫‪2560‬‬ ‫‪5279‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫بین المللینیرو‬ ‫کلر ساختمان‬ ‫توسعه‬ ‫ایران‬ ‫ابادگران‬ ‫مجتمع‪-‬های‬ ‫شازند‬ ‫پتروشیمی‬ ‫ت‬ ‫‪52‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪1924‬‬ ‫‪6374‬‬ ‫ت‪ -‬بیمه‬ ‫ملتخارک‬ ‫پتروشیمی‬ ‫پارسیان‬ ‫بیمه‬ ‫خارک‬ ‫پتروشیمی‬ ‫‪239‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪714‬‬ ‫‪276‬‬ ‫خوارزمی‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاریشازند‬ ‫پتروشیمی‬ ‫صنایعبیمه دانا‬ ‫شیمیایی سینا‬ ‫‪28‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8188‬‬ ‫‪1846‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪4175‬‬ ‫‪3222‬‬ ‫‪4280‬‬ ‫‪3222‬‬ ‫‪4342‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪300865‬‬ ‫‪1578‬‬ ‫‪7775‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪17311‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪19232‬‬ ‫‪7629‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪10334‬‬ ‫‪3102‬‬ ‫‪10032‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪11047‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪2087‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪2474‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪14877‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪22866‬‬ ‫‪3267‬‬ ‫صنعتی‬ ‫امتیاز توسعه‬ ‫مسکنایاذر‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪62‬‬ ‫‪179‬‬ ‫پردیس‬ ‫گذاری‬ ‫شرکت‬ ‫ت‪-‬‬ ‫مرداد‪92‬‬ ‫سرمایهمسکن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪310‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪92‬معدن‬ ‫صنعت و‬ ‫گذاری‬ ‫مسکن مهر‬ ‫سرمایهامتیاز‬ ‫ساختمان‪92‬ایران‬ ‫امتیازگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫مسکن شهریور‬ ‫گذاری پردیس‬ ‫شرکت سرمایه‬ ‫افست‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪7573‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪17211‬‬ ‫‪2276‬‬ ‫‪19200‬‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪898615‬‬ ‫‪ 92‬و فلزات‬ ‫معادن‬ ‫توسعهابان‬ ‫گذاریمسکن‬ ‫سرمایه امتیاز‬ ‫‪1848‬‬ ‫‪6221‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪10235‬‬ ‫‪1283‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪900843‬‬ ‫‪4057‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪4250‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪10398‬‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪2826‬‬ ‫پارس‬ ‫سرمایه نفت‬ ‫اتیه دماوند‬ ‫گذاری‬ ‫فوالد‪92‬‬ ‫توکااسفند‬ ‫مسکن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫بازنشستگیبهمن‪92‬‬ ‫تسهیالت مسکن‬ ‫امتیازگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫کشوری‬ ‫‪490‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪1057‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪10224‬‬ ‫‪3073‬‬ ‫‪9230‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪11488‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪2097‬‬ ‫‪2408‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪14651‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪22700‬‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪9992‬‬ ‫‪2348‬‬ ‫‪12768‬‬ ‫‪3679‬‬ ‫‪898505‬‬ ‫‪4970‬‬ ‫‪9605‬‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪12400‬‬ ‫‪3660‬‬ ‫‪883001‬‬ ‫‪5050‬‬ ‫‪899402‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪880150‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪3046‬‬ ‫‪909501‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪897712‬‬ ‫‪3161‬‬ ‫‪898646‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪896604‬‬ ‫‪881551‬‬ ‫‪3979‬‬ ‫‪1823‬‬ ‫‪880500‬‬ ‫‪2925‬‬ ‫‪881000‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪880001‬‬ ‫‪3036‬‬ ‫‪870000‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪861547‬‬ ‫سرمایه گذاری پارس توشه‬ ‫‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسکن تیر‬ ‫سرمایه گذاری غدیر‬ ‫امتیاز مسکن خرداد‪92‬‬ ‫گروه صنعتی رنا‬ ‫امتیاز مسکن اردیبهشت‪92‬‬ ‫سرمایه گذاری گروه توسعه ملی‬ ‫امتیاز مسکن فروردین‪92‬‬ ‫سرمایه گذاری ملت‬ ‫پخش البرز‬ ‫سرمایه گذاری پتروشیمی‬ ‫کارتن ایران‬ ‫سرمایه گذاری سپه‬ ‫شاخصراه اهن‬ ‫نامساختمان و تاسیسات‬ ‫خدمات مهندسی‬ ‫گروه صنعتی ملی‬ ‫پتروشیمی خراسان‬ ‫سرمایه گذاری ملی ایران‬ ‫پاسارگاد‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫بهشهر‬ ‫نفتصنایع‬ ‫توسعه‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪10048‬‬ ‫‪9662‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪3344‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪861001‬‬ ‫‪895097‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪6799‬‬ ‫‪6810‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪860021‬‬ ‫‪895475‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1128‬‬ ‫‪1144‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪882151‬‬ ‫‪896339‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪4737‬‬ ‫‪4812‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪862000‬‬ ‫‪894715‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪688‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪3722‬‬ ‫‪3816‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪4112‬‬ ‫‪4283‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪2297‬‬ ‫‪2319‬‬ ‫‪87‬‬ ‫شاخص‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪57‬مقدار ‪10366‬‬ ‫‪5684‬‬ ‫‪5915‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7801‬‬ ‫‪7863‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪1837‬‬ ‫‪1913‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪21423‬‬ ‫‪21590‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪7093.3‬‬ ‫‪3091‬‬ ‫‪3162‬‬ ‫‪274‬‬ ‫تولیدی فیبر ایران‬ ‫‪3855‬‬ ‫شاخص صنایع بورس‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫سرمایه گذاری البرز‬ ‫سنگ‪10-‬‬ ‫ذغال‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫فراورده های غذایی و قندچهارمحال‬ ‫زرین معدن اسیا‬ ‫فلزی‪13-‬‬ ‫کانه‬ ‫بانک خاورمیانه‬ ‫معادن‪14-‬‬ ‫سایر‬ ‫صنعت روی زنگان‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12725‬‬ ‫‪4590‬‬ ‫‪847.9‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪713.1‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪2085‬‬ ‫‪4252.9‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪194210‬‬ ‫‪543115‬‬ ‫‪9276327‬‬ ‫‪496853‬‬ ‫‪1405913‬‬ ‫‪1447950‬‬ ‫‪15090‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪25151‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪92‬‬ ‫صنعتدی‬ ‫گذاریمسکن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫بیمه‬ ‫سرمایه‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1024432‬‬ ‫‪39696‬‬ ‫‪330562‬‬ ‫‪1330673‬‬ ‫‪6070‬‬ ‫‪606047‬‬ ‫‪377856‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪3405370‬‬ ‫‪10089712‬‬ ‫‪2707173‬‬ ‫‪5022310‬‬ ‫‪253184‬‬ ‫‪157469‬‬ ‫‪1687113‬‬ ‫‪14680‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪25000‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪191583‬‬ ‫‪15100‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪26157‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫بیمه اسیا‬ ‫الیاف مصنوعی‬ ‫تولید مواد اولیه‬ ‫بیمه البرز‬ ‫صنایع شیمیایی ایران‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها‬ ‫معدنی امالح ایران‬ ‫سرمایه گذاری توسعه ملی‬ ‫ت‪-‬پتروشیمی فارابی‬ ‫سرمایه گذاری نیرو‬ ‫پتروشیمی فارابی‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمالغرب‬ ‫سرمایه گذاری توسعه اذربایجان‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫سرمایه گذاری بوعلی‬ ‫نفت بهران‬ ‫سرمایه گذاری توس گستر‬ ‫‪39‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪7868‬‬ ‫‪1811‬‬ ‫‪8240‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪381087‬‬ ‫‪5146‬‬ ‫‪688012‬‬ ‫‪7449‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪16‬‬ ‫گذاری پارس‬ ‫سرمایهت‪-‬نفت‬ ‫صنعت نفت‬ ‫‪85‬‬ ‫‪4555‬‬ ‫‪22600‬‬ ‫‪4615‬‬ ‫‪23220‬‬ ‫‪6350‬‬ ‫‪7990‬‬ ‫‪17020‬‬ ‫‪1599‬‬ ‫‪7849‬‬ ‫‪22047‬‬ ‫‪2245‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3385‬‬ ‫‪9498‬‬ ‫‪27293‬‬ ‫‪7690‬‬ ‫‪1155‬‬ ‫‪8549‬‬ ‫‪8080‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪6950‬‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪104‬‬ ‫تهران‬ ‫نوسازی‬ ‫ساختمانفارس‬ ‫صنایع وشیمیایی‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪15500‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10725‬‬ ‫‪4250‬‬ ‫‪1314‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪4340‬‬ ‫‪4380‬‬ ‫‪1129‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10890‬‬ ‫مسکن شیراز‬ ‫پتروشیمی‬ ‫مجتمع‬ ‫شمالشرق‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫ارقام پتروشیمی تامین‬ ‫ایرانو گاز‬ ‫سرمایه گذاری نفت‬ ‫شاهدفارس‬ ‫گذاریخلیج‬ ‫پتروشیمی‬ ‫هلدینگ‬ ‫سرمایه‬ ‫اوران‬ ‫سختفن‬ ‫پتروشیمی‬ ‫اژند‬ ‫‪584021‬‬ ‫‪163423‬‬ ‫‪4189‬‬ ‫‪4271‬‬ ‫‪8430‬‬ ‫‪118174‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1257‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4182‬‬ ‫‪4250‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪15323‬‬ ‫حجم معامله‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫‪4546‬‬ ‫‪17366.4‬‬ ‫‪3368‬‬ ‫‪1252.9‬‬ ‫‪12400‬‬ ‫‪4433‬‬ ‫‪3703‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪4543‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪3237‬‬ ‫‪4299‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪6500‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪8070‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪18632‬‬ ‫‪2349‬‬ ‫‪19770‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪10449‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪2997‬‬ ‫‪1060‬‬ ‫‪7544‬‬ ‫‪1338‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪2067‬‬ ‫‪11488‬‬ ‫‪1149‬‬ ‫‪2136‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪2489‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪14800‬‬ ‫‪2155‬‬ ‫‪23780‬‬ ‫‪3360‬‬ ‫‪10100‬‬ ‫‪2441‬‬ ‫‪12948‬‬ ‫‪3826‬‬ ‫‪1193397‬‬ ‫‪304363‬‬ ‫‪2079573‬‬ ‫‪666662‬‬ ‫‪1640837‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪501708‬‬ ‫‪120064‬‬ ‫‪625203‬‬ ‫‪113141‬‬ ‫‪165372‬‬ ‫‪8313‬‬ ‫‪3857828‬‬ ‫‪76469‬‬ ‫‪83581‬‬ ‫‪30609‬‬ ‫‪238672‬‬ ‫‪341550‬‬ ‫‪274703‬‬ ‫‪244665‬‬ ‫‪18776‬‬ ‫‪229588‬‬ ‫‪94312‬‬ ‫‪1287280‬‬ ‫‪42642‬‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪1819‬‬ ‫‪5261‬‬ ‫‪2591‬‬ ‫‪7615‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪10331‬‬ ‫‪3099‬‬ ‫‪9321‬‬ ‫‪2045‬‬ ‫‪11384‬‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪2462‬‬ ‫‪1441‬‬ ‫‪14811‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪23409‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪5226439‬‬ ‫‪1490‬‬ ‫‪2997‬‬ ‫‪900261‬‬ ‫‪3338835‬‬ ‫‪1426‬‬ ‫‪838512‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪10048‬‬ ‫‪3320‬‬ ‫‪1539‬‬ ‫‪910000‬‬ ‫‪7027427‬‬ ‫‪6950‬‬ ‫‪591‬‬ ‫‪908870‬‬ ‫‪5104004‬‬ ‫‪1159‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪910000‬‬ ‫‪3184109‬‬ ‫‪4837‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪908000‬‬ ‫‪6022740‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪161393‬‬ ‫‪3849‬‬ ‫‪1388260‬‬ ‫‪2094‬‬ ‫‪169865‬‬ ‫‪4280‬‬ ‫‪929196‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد ‪55507‬‬ ‫‪10428‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪5684‬‬ ‫‪187899‬‬ ‫‪7850‬‬ ‫‪654123‬‬ ‫‪1935‬‬ ‫‪24635‬‬ ‫‪21780‬‬ ‫‪3.750237681‬‬ ‫‪1252499‬‬ ‫‪3174‬‬ ‫‪2353458‬‬ ‫‪12700‬‬ ‫‪367253‬‬ ‫‪3710‬‬ ‫‪1280‬‬ ‫‪142522‬‬ ‫‪4520‬‬ ‫‪0.844433873‬‬ ‫‪3.844473569‬‬ ‫‪292716‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪52818‬‬ ‫‪4650‬‬ ‫‪-0.69646962‬‬ ‫‪1477329‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪-1.950432277‬‬ ‫‪86030‬‬ ‫‪3489‬‬ ‫‪-0.815389487‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪744.6‬‬ ‫‪-0.067105087‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪19857.2‬‬ ‫‪-0.125740612‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪9729‬‬ ‫‪-1.608009709‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪37367.7‬‬ ‫‪3.995023962‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪297233.1‬‬ ‫‪0.189165202‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪16209.5‬‬ ‫‪0.321831967‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪35787.6‬‬ ‫‪0.790834432‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪17750.5‬‬ ‫‪0.212840432‬‬ ‫ماشین االت‪29-‬‬ ‫‪9546‬‬ ‫‪-2.89109072‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪229364.2‬‬ ‫‪-0.729797481‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪1745.6‬‬ ‫‪-0.20580837‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪2400.7‬‬ ‫‪1.522391847‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪11498.8‬‬ ‫‪0.377984374‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪4741.1‬‬ ‫‪-0.143221214‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪7644.7‬‬ ‫‪1.082932247‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪-0.591310309‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4587.4‬‬ ‫‪-0.425439549‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪5348.1‬‬ ‫‪0.379136245‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪2520.1‬‬ ‫‪0.250616596‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪806.3‬‬ ‫‪-1.442366459‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1662.6‬‬ ‫‪-1.135755486‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1507.6‬‬ ‫‪-0.573765086‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪668‬‬ ‫‪-1.081001037‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1628.3‬‬ ‫‪-0.73762497‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪2538.1‬‬ ‫‪0.20925458‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪556.4‬‬ ‫‪-0.286738351‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7079‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6932‬‬ ‫‪7732‬‬ ‫‪15006‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪4858‬‬ ‫‪21967‬‬ ‫‪2901‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪18565‬‬ ‫‪9151‬‬ ‫‪4773‬‬ ‫‪7668‬‬ ‫‪2061‬‬ ‫‪8586‬‬ ‫‪5595‬‬ ‫‪10628‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪19574225‬‬ ‫‪1078753394‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫ساختمان‬ ‫بین والمللی‬ ‫خراسان‬ ‫توسعهشیرین‬ ‫کشاورزی‬ ‫صنعتی‬ ‫‪104‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1314‬‬ ‫‪5266‬‬ ‫‪418062936‬‬ ‫‪14063064509‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫ابادگران ایران‬ ‫مجتمع هایسالمین‬ ‫‪2563547096‬‬ ‫‪5573603015‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪5.78‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪714‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1924‬‬ ‫‪2670‬‬ ‫‪1578‬‬ ‫‪8316‬‬ ‫بیمه دانا‬ ‫لبنیات کالبر‬ ‫بیمه اسیا‬ ‫شیر پاستوریزه پگاه اذربایجان غربی‬ ‫بیمه البرز‬ ‫شیر پاستوریزه پگاه اصفهان‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها‬ ‫لبنیات پاستوریزه پاک‬ ‫سرمایه گذاری توسعه ملی‬ ‫اجاره مسکن سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫سرمایه گذاری نیرو‬ ‫کشت و صنعت پیاذر‬ ‫ت‪-‬سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران‬ ‫نوش مازندران‬ ‫سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران‬ ‫شهد ایران‬ ‫سرمایه گذاری توسعه اذربایجان‬ ‫‪91‬‬ ‫اسفند‬ ‫سرمایهمسکن‬ ‫امتیاز‬ ‫گذاری بوعلی‬ ‫‪28‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪1936‬‬ ‫‪1283‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪1057‬‬ ‫‪6360‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪4572‬‬ ‫‪3102‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪3771‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪3764‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪2205‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪891991‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫مسکن اذر‬ ‫امتیاز‬ ‫صنعت‪91‬نفت‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪70‬‬ ‫‪926‬‬ ‫توکا‪91‬‬ ‫مسکن مهر‬ ‫فوالد‬ ‫امتیازگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪52‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪889861‬‬ ‫‪3679‬‬ ‫‪887320‬‬ ‫‪4970‬‬ ‫‪3.36‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪-2.95‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪343187240‬‬ ‫‪648122990‬‬ ‫‪846467860‬‬ ‫‪217816950‬‬ ‫‪85362725‬‬ ‫‪11956887870‬‬ ‫‪712783946‬‬ ‫‪171969533‬‬ ‫‪351636192‬‬ ‫‪262954185‬‬ ‫‪713440652‬‬ ‫‪591732484‬‬ ‫‪602485725‬‬ ‫‪26392621‬‬ ‫‪3380849734‬‬ ‫‪202848975‬‬ ‫‪30133544487‬‬ ‫‪137207520‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-7.09‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪3.05‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫توس‪91‬‬ ‫مسکن دی‬ ‫گستر‬ ‫امتیازگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪3.53‬‬ ‫ابان‪91‬‬ ‫دماوند‬ ‫مسکناتیه‬ ‫امتیازگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫‪1885‬‬ ‫‪901134‬‬ ‫‪3385‬‬ ‫خوراکملت‬ ‫ت‪ -‬بیمه‬ ‫دام پارس‬ ‫پارسیان‬ ‫بیمه‬ ‫پارس‬ ‫خوراک دام‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪2323836626‬‬ ‫‪9556586116‬‬ ‫‪1433010383‬‬ ‫‪6888278599‬‬ ‫‪15663251627‬‬ ‫‪1341388646‬‬ ‫‪376349828‬‬ ‫‪1122519404‬‬ ‫‪5279064407‬‬ ‫‪1404405567‬‬ ‫‪1187699376‬‬ ‫‪1285585400‬‬ ‫‪1008916607‬‬ ‫‪401920000‬‬ ‫‪7605737329‬‬ ‫‪1381081281‬‬ ‫‪48691145896‬‬ ‫‪532349717‬‬ ‫‪5798677664‬‬ ‫‪413815732‬‬ ‫‪15132226747‬‬ ‫‪617346003‬‬ ‫‪4343335001‬‬ ‫‪612066235‬‬ ‫‪2840986667‬‬ ‫‪699072686‬‬ ‫‪2138518872‬‬ ‫‪565971099‬‬ ‫‪20462400‬‬ ‫‪1467500095‬‬ ‫‪1211905197‬‬ ‫‪529334308‬‬ ‫‪3905679064‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7058‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7209‬‬ ‫‪7355‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪4750‬‬ ‫‪21813‬‬ ‫‪2871‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪17823‬‬ ‫‪9189‬‬ ‫‪4720‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪8243‬‬ ‫‪5372‬‬ ‫‪10366‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7209‬‬ ‫‪7990‬‬ ‫‪15500‬‬ ‫‪1599‬‬ ‫‪4870‬‬ ‫‪22047‬‬ ‫‪2980‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪18200‬‬ ‫‪9498‬‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪7690‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪8549‬‬ ‫‪5580‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪6580‬‬ ‫‪3360‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪191583‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪1024432‬‬ ‫‪315432‬‬ ‫‪330562‬‬ ‫‪63875‬‬ ‫‪6070‬‬ ‫‪7616‬‬ ‫‪377856‬‬ ‫‪36285‬‬ ‫‪3405370‬‬ ‫‪627794‬‬ ‫‪2707173‬‬ ‫‪42005‬‬ ‫‪253184‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6936‬‬ ‫‪7519‬‬ ‫‪15162‬‬ ‫‪1558‬‬ ‫‪4822‬‬ ‫‪21997‬‬ ‫‪2927‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪18378‬‬ ‫‪9322‬‬ ‫‪4784‬‬ ‫‪7585‬‬ ‫‪2043‬‬ ‫‪8326‬‬ ‫‪5545‬‬ ‫‪10589‬‬ ‫‪6580000000‬‬ ‫‪3360000000‬‬ ‫‪2580822‬‬ ‫‪1440471544‬‬ ‫‪182866520‬‬ ‫‪1596346755‬‬ ‫‪1520146158‬‬ ‫‪7271530755‬‬ ‫‪188739426‬‬ ‫‪6070000000‬‬ ‫‪136457008‬‬ ‫‪3522547147‬‬ ‫‪174973993‬‬ ‫‪25831400943‬‬ ‫‪1282321290‬‬ ‫‪22539298926‬‬ ‫‪226992852‬‬ ‫‪2636230270‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪-4.24‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪4182‬‬ ‫‪12672‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5070‬‬ ‫‪4555‬‬ ‫‪3201‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪35661‬‬ ‫‪1811‬‬ ‫‪5590‬‬ ‫‪2560‬‬ ‫‪9531‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪889104‬‬ ‫‪3267‬‬ ‫‪888531‬‬ ‫‪2348‬‬ ‫‪860001‬‬ ‫‪3660‬‬ ‫‪870000‬‬ ‫‪5050‬‬ ‫‪3440‬‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪37187‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪5650‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪258938‬‬ ‫‪543115‬‬ ‫‪10039‬‬ ‫‪496853‬‬ ‫‪1957‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪9637‬‬ ‫‪7449‬‬ ‫‪24644‬‬ ‫‪1447950‬‬ ‫‪831481‬‬ ‫‪1009‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪103838‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪2570‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪8648‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪1142‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪6106‬‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪4390‬‬ ‫‪3073‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪3651‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪2097‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪875000‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪867000‬‬ ‫‪3210‬‬ ‫‪875001‬‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪50629‬‬ ‫‪1687113‬‬ ‫‪3222‬‬ ‫‪4397‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫‪2564‬‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫‪4734‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪5763‬‬ ‫‪4615‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪5268‬‬ ‫‪3222‬‬ ‫‪4135‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪4650‬‬ ‫‪2276‬‬ ‫‪5993‬‬ ‫‪381087‬‬ ‫‪9531‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪1957‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪4267‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪12700‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪5264‬‬ ‫‪225640‬‬ ‫‪12914‬‬ ‫‪5930127‬‬ ‫‪5683‬‬ ‫‪1193397‬‬ ‫‪63184‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪4948‬‬ ‫‪2349‬‬ ‫‪5993‬‬ ‫‪2079573‬‬ ‫‪8340‬‬ ‫‪1640837‬‬ ‫‪1606768‬‬ ‫‪501708‬‬ ‫‪583075‬‬ ‫‪625203‬‬ ‫‪91920‬‬ ‫‪165372‬‬ ‫‪33761‬‬ ‫‪3857828‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪83581‬‬ ‫‪63463‬‬ ‫‪238672‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪274703‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪18776‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪94312‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪1195‬‬ ‫‪1060‬‬ ‫‪6344‬‬ ‫‪1338‬‬ ‫‪4583‬‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2067‬‬ ‫‪3850‬‬ ‫‪1149‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪936590‬‬ ‫‪2155‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪42642‬‬ ‫‪909000‬‬ ‫‪3360‬‬ ‫‪904888‬‬ ‫‪2441‬‬ ‫‪634‬‬ ‫‪6965590‬‬ ‫‪910115‬‬ ‫‪3826‬‬ ‫‪919997‬‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪4589‬‬ ‫‪3306‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪37019‬‬ ‫‪1819‬‬ ‫‪5793‬‬ ‫‪2591‬‬ ‫‪9806‬‬ ‫‪1957‬‬ ‫‪1884‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪1305‬‬ ‫‪5266‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪4144‬‬ ‫‪1853‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪8338‬‬ ‫‪2148‬‬ ‫‪4703‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪5883‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪1907‬‬ ‫‪1264‬‬ ‫‪1177‬‬ ‫‪1048‬‬ ‫‪6106‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪4529‬‬ ‫‪3099‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2045‬‬ ‫‪3681‬‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪3764‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪2205‬‬ ‫‪1441‬‬ ‫‪899618‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪894713‬‬ ‫‪3263‬‬ ‫‪894832‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪2508941‬‬ ‫‪895319‬‬ ‫‪3809‬‬ ‫‪897513‬‬ ‫‪5059‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪351407‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪1748792653‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪164090487‬‬ ‫‪3712717982‬‬ ‫‪9585580662‬‬ ‫‪988145212‬‬ ‫‪56330131‬‬ ‫‪1287153144‬‬ ‫‪3.53‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪234881964‬‬ ‫‪2833710431‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18859609‬‬ ‫‪35925450‬‬ ‫‪1078753394‬‬ ‫‪5314300‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪418062936‬‬ ‫‪33122139‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.88‬‬ ‫‪1933200‬‬ ‫‪430310905‬‬ ‫‪9216997208‬‬ ‫‪48153416‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪-2.95‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪2563547096‬‬ ‫‪297127710‬‬ ‫‪4782343877‬‬ ‫‪49981620‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪2014166060‬‬ ‫‪3064785470‬‬ ‫‪622219404‬‬ ‫‪686400085‬‬ ‫‪648122990‬‬ ‫‪561306846‬‬ ‫‪217816950‬‬ ‫‪148271263‬‬ ‫‪11956887870‬‬ ‫‪110000000‬‬ ‫‪171969533‬‬ ‫‪233590783‬‬ ‫‪262954185‬‬ ‫‪33300‬‬ ‫‪591732484‬‬ ‫‪1244440‬‬ ‫‪26392621‬‬ ‫‪431816767‬‬ ‫‪202848975‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪567323352‬‬ ‫‪16796557538‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫‪362595073‬‬ ‫‪1789743990‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪570827182‬‬ ‫‪137207520‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪3.53‬‬ ‫‪287397293‬‬ ‫‪9556586116‬‬ ‫بازنشستگی ‪91‬‬ ‫مسکن شهریور‬ ‫سرمایهامتیاز‬ ‫گذاری‬ ‫کشوری‬ ‫‪41‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪886646‬‬ ‫‪4057‬‬ ‫‪880000‬‬ ‫‪3979‬‬ ‫‪900000‬‬ ‫‪4095‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪3890759‬‬ ‫‪898328‬‬ ‫‪4079‬‬ ‫‪371908009‬‬ ‫‪15871855489‬‬ ‫بیمه‬ ‫صنعت‬ ‫سرمایه‬ ‫گری‬ ‫گذاریریخته‬ ‫تامین ماسه‬ ‫‪611‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪6889‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪6614‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪6955‬‬ ‫‪5365981‬‬ ‫‪96226‬‬ ‫‪1284‬‬ ‫‪6755‬‬ ‫‪6888278599‬‬ ‫‪649963428‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪ 91‬و فلزات‬ ‫معادن‬ ‫توسعه تیر‬ ‫گذاری مسکن‬ ‫سرمایه امتیاز‬ ‫‪490‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫ساختمان‪91‬ایران‬ ‫امتیازگذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫مسکن خرداد‬ ‫‪3046‬‬ ‫‪895805‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪6535‬‬ ‫‪5226439‬‬ ‫‪552‬‬ ‫‪2997‬‬ ‫‪897929‬‬ ‫‪2171‬‬ ‫‪6537‬‬ ‫‪15663251627‬‬ ‫‪495656777‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪5279064407‬‬ ‫‪287190603‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪-6.56‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫صنعتی‬ ‫توسعه‬ ‫ای‪91‬‬ ‫مرداد‬ ‫مسکن‬ ‫امتیاز‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪72‬‬ ‫معدن‬ ‫اولیهصنعت‬ ‫گذاری‬ ‫فوالد وصبانور‬ ‫سرمایه مواد‬ ‫تامین‬ ‫‪-6.56‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪36‬‬ ‫پردیس‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫اردیبهشت‪91‬‬ ‫شرکتمسکن‬ ‫ت‪ -‬امتیاز‬ ‫‪-2.98‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪38‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری پردیس‬ ‫‪35‬‬ ‫بیمه سامان‬ ‫سرمایه گذاری غدیر‬ ‫بیمه میهن‬ ‫گروه صنعتی رنا‬ ‫توکاریل‬ ‫سرمایه گذاری گروه توسعه ملی‬ ‫باما‬ ‫سرمایه گذاری ملت‬ ‫معادن منگنز ایران‬ ‫سرمایه گذاری پتروشیمی‬ ‫توسعه معادن روی ایران‬ ‫سرمایه گذاری سپه‬ ‫معادن بافق‬ ‫گروه صنعتی ملی‬ ‫شاهرود‬ ‫شمالشرق‬ ‫معدنی‬ ‫صنتعی‬ ‫گذاری ملی ایران‬ ‫سرمایه‬ ‫‪47‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪133‬‬ ‫امتیاز مسکن فروردین‪91‬‬ ‫سرمایه گذاری پارس توشه‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪-2.25‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪393‬‬ ‫پرمعامله ترین نمادها‬ ‫ت‪-‬ایران خودرو‬ ‫‪117000000‬‬ ‫‪-1.8‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪4740890‬بانک ‪-0.13‬‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫بهشهرگهر‬ ‫اهن گل‬ ‫ت‪-‬‬ ‫سنگصنایع‬ ‫توسعه‬ ‫گهر‬ ‫سرمایهاهن‬ ‫سنگ‬ ‫گلالبرز‬ ‫گذاری‬ ‫‪45512268‬‬ ‫معدنی و صنعتی چادر ملو‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫ملت‬ ‫‪1003012354‬بانک‬ ‫‪17923650‬‬ ‫بانک ‪-3.36‬‬ ‫‪2976149489‬‬ ‫پاسارگاد‬ ‫‪17854043‬‬ ‫‪291174889‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4189‬‬ ‫‪13046‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7050‬‬ ‫‪584021‬‬ ‫‪15187‬‬ ‫‪4380‬‬ ‫‪310217‬‬ ‫‪8430‬‬ ‫‪50929‬‬ ‫‪1000002‬‬ ‫‪5116‬‬ ‫‪2446201718‬‬ ‫‪192460520‬‬ ‫‪4380007000‬‬ ‫‪1587198183‬‬ ‫‪8430000000‬‬ ‫‪357721055‬‬ ‫‪-4.84‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪242742906‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪9928‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫حجم معامله‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪-1.95‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪4589146450‬‬ ‫‪634314790‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪34‬‬ ‫خوارزمی‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاریگرجی‬ ‫بیسکویت‬ ‫‪4782343877‬‬ ‫‪13004415567‬‬ ‫‪2014166060‬‬ ‫‪10411295‬‬ ‫‪622219404‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪132‬‬ ‫ساختمان تهران‬ ‫نوسازی و‬ ‫قند نیشابور‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪436527110‬‬ ‫‪1201212160‬‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪1882‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪3326‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪35757‬‬ ‫‪1846‬‬ ‫‪5814‬‬ ‫‪2659‬‬ ‫صنعتی ثابت خراسان‬ ‫کارخانه های تولیدی‬ ‫سختواژند‬ ‫‪897852‬‬ ‫‪5059‬‬ ‫‪903429‬‬ ‫‪4079‬‬ ‫‪3427‬‬ ‫هگمتان‬ ‫شهرسازی قند‬ ‫سازی باغمیشه‬ ‫وخانه‬ ‫گذاریلرستان‬ ‫سرمایه قند‬ ‫مسکن شمالشرق‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪-2.56‬‬ ‫‪3070654861‬‬ ‫‪1789743990‬‬ ‫‪1461748143‬‬ ‫‪15871855489‬‬ ‫‪12496‬‬ ‫‪4566‬‬ ‫‪3850‬‬ ‫تولیدی مهرام‬ ‫افرانت‬ ‫چین چین‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫صنعتی پارس مینو‬ ‫پتروشیمی زاگرس‬ ‫کارخانجات قند قزوین‬ ‫اجاره سامان سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫شهد (قند خوی)‬ ‫بازرسی فنی تکین کو‬ ‫قند اصفهان‬ ‫مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران‬ ‫شکر شاهرود‬ ‫تجارت الکترونیک پارسیان‬ ‫انفورماتیکپیرانشهر‬ ‫خدماتغذایی و قند‬ ‫فراورده های‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪10048‬‬ ‫‪3232‬‬ ‫‪897389‬‬ ‫‪6929‬‬ ‫‪900761‬‬ ‫‪1136‬‬ ‫‪899599‬‬ ‫‪4752‬‬ ‫‪894704‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪3792‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪4115‬‬ ‫‪2308‬‬ ‫‪10196‬‬ ‫‪5911‬‬ ‫‪7810‬‬ ‫‪1896‬‬ ‫‪21487‬‬ ‫‪3124‬‬ ‫اجاره مپنا سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-4.24‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.98‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪531230981‬‬ ‫‪16796557538‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪901533‬‬ ‫مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫‪2171‬‬ ‫‪900176‬‬ ‫‪3063‬‬ ‫‪900260‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪4598‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪7812‬‬ ‫‪2148‬‬ ‫‪18312‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪19507‬‬ ‫‪1048‬‬ ‫‪-4.84‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫سیستم‬ ‫همکاران‬ ‫مرینوس‬ ‫ایران‬ ‫ماهان‪) 2‬‬ ‫درصد (‬ ‫سرمایهماهان‪2‬‬ ‫اجاره‬ ‫کرمان‬ ‫استان‬ ‫ماهه و‪20‬عمران‬ ‫گذاریسهتوسعه‬ ‫ایران واسط مالی فروردین‬ ‫شرکت‬ ‫پذیره نویسی اوراق اجاره‬ ‫بهنوش‬ ‫‪178‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪4402‬‬ ‫‪13200‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5184‬‬ ‫‪1579818518‬‬ ‫‪988145212‬‬ ‫‪48802842046‬‬ ‫‪1287153144‬‬ ‫‪21074434032‬‬ ‫‪2833710431‬‬ ‫‪9216997208‬‬ ‫‪8929946654‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪10244‬‬ ‫‪1264‬‬ ‫‪2858‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫نام شرکت‬ ‫تعداد معامالت‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.33‬‬ ‫قیمت دیروز کمترین قیمت بیشترین قیمت‬ ‫مرودشت‬ ‫قند‬ ‫ایران ارقام‬ ‫جهان‬ ‫سرمایه نقش‬ ‫قند‬ ‫شاهد‬ ‫گذاری‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪4341‬‬ ‫‪1592‬‬ ‫‪5365981‬‬ ‫‪1723337‬‬ ‫‪1560‬‬ ‫‪1021200‬‬ ‫‪1596346755‬‬ ‫‪302668338‬‬ ‫‪7271530755‬‬ ‫‪2942984200‬‬ ‫‪6070000000‬‬ ‫‪2031598356‬‬ ‫‪3522547147‬‬ ‫‪1091720‬‬ ‫‪25831400943‬‬ ‫‪11355577722‬‬ ‫‪22539298926‬‬ ‫‪40405680978‬‬ ‫‪2636230270‬‬ ‫‪1077069254‬‬ ‫‪3712717982‬‬ ‫‪1933200‬‬ ‫‪1306092830‬‬ ‫‪900132‬‬ ‫‪1284‬‬ ‫‪174565‬‬ ‫‪1247‬‬ ‫‪540225916‬‬ ‫‪1440471544‬‬ ‫‪15071‬‬ ‫‪1957‬‬ ‫‪25995‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪53009‬‬ ‫‪6965590‬‬ ‫‪180191‬‬ ‫‪2508941‬‬ ‫‪1748792653‬‬ ‫‪117826680‬‬ ‫‪17945557942‬‬ ‫‪35925450‬‬ ‫‪10022‬‬ ‫‪2411‬‬ ‫‪12884‬‬ ‫‪3809‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪910000‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪920000‬‬ ‫‪6255‬‬ ‫‪7519‬‬ ‫‪17630‬‬ ‫‪1558‬‬ ‫‪7815‬‬ ‫‪21997‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3352‬‬ ‫‪9322‬‬ ‫‪28428‬‬ ‫‪7585‬‬ ‫‪1125‬‬ ‫‪8326‬‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪10589‬‬ ‫‪6988‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪225640‬‬ ‫‪2191312‬‬ ‫‪233728‬‬ ‫‪1333‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪910000‬‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪911000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3360000000‬‬ ‫‪4589‬‬ ‫‪22886‬‬ ‫‪1853‬‬ ‫‪6418‬‬ ‫‪910000‬‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪919000‬‬ ‫‪4095‬‬ ‫‪3120‬‬ ‫‪940000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10911‬‬ ‫‪4585‬‬ ‫‪831481‬‬ ‫‪5930127‬‬ ‫‪1143135‬‬ ‫‪2446201718‬‬ ‫‪697903685‬‬ ‫‪4380007000‬‬ ‫‪17384627‬‬ ‫‪8430000000‬‬ ‫‪1268035900‬‬ ‫‪4251‬‬ ‫‪1305‬‬ ‫‪3420‬‬ ‫‪351407‬‬ ‫‪1618‬‬ ‫‪3890759‬‬ ‫‪915000‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪1000002‬‬ ‫‪15960‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫اجاره جوپار سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1795‬‬ ‫‪809‬‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫‪14276939‬‬ ‫سرمایه گذاری امید‬ ‫‪10119178‬‬ ‫‪3992‬‬ ‫سرمایه گذاری سایپا‬ ‫‪10089712‬‬ ‫‪1125‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪2925‬‬ ‫‪890001‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪6600‬‬ ‫‪3161‬‬ ‫‪893040‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪894340‬‬ ‫‪3036‬‬ ‫‪890000‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪890001‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪896143‬‬ ‫‪3344‬‬ ‫‪2043‬‬ ‫‪6810‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪1144‬‬ ‫‪7331‬‬ ‫‪4812‬‬ ‫‪10854‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪5333‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪2443‬‬ ‫‪2319‬‬ ‫‪5695‬‬ ‫‪5915‬‬ ‫‪10197‬‬ ‫‪1913‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪905000‬‬ ‫‪3120‬‬ ‫‪905000‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪6700‬‬ ‫‪174565‬‬ ‫‪13204‬‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪906980‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪905000‬‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪890000‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪6799‬‬ ‫‪1590‬‬ ‫‪1128‬‬ ‫‪7120‬‬ ‫‪4737‬‬ ‫‪10420‬‬ ‫‪688‬‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫‪2421‬‬ ‫‪2297‬‬ ‫‪5468‬‬ ‫‪5684‬‬ ‫‪10280‬‬ ‫‪1837‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪915000‬‬ ‫‪3320‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪6950‬‬ ‫‪1659‬‬ ‫‪1159‬‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪4837‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪2094‬‬ ‫‪2537‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪5749‬‬ ‫‪5684‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪1935‬‬ ‫‪5350‬‬ ‫‪4433‬‬ ‫‪5982‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪4520‬‬ ‫‪6174‬‬ ‫‪1723337‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪3338835‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪838512‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4424‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪2294‬‬ ‫‪3063‬‬ ‫‪900284‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪898564‬‬ ‫‪436527110‬‬ ‫‪480740310‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪376349828‬‬ ‫‪88056100‬‬ ‫‪1187699376‬‬ ‫‪370208303‬‬ ‫‪124594‬‬ ‫‪7027427‬‬ ‫‪383334‬‬ ‫‪5104004‬‬ ‫‪551760‬‬ ‫‪3184109‬‬ ‫‪184606‬‬ ‫‪6022740‬‬ ‫‪15253‬‬ ‫‪1388260‬‬ ‫‪2670950‬‬ ‫‪929196‬‬ ‫‪266708‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪120813‬‬ ‫‪654123‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪896704‬‬ ‫‪3232‬‬ ‫‪2074‬‬ ‫‪6929‬‬ ‫‪1611‬‬ ‫‪1136‬‬ ‫‪7185‬‬ ‫‪4752‬‬ ‫‪10446‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪5296‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪2501‬‬ ‫‪2308‬‬ ‫‪5483‬‬ ‫‪5911‬‬ ‫‪10348‬‬ ‫‪1896‬‬ ‫‪1008916607‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪258354340‬‬ ‫‪48691145896‬‬ ‫‪617572377‬‬ ‫‪5798677664‬‬ ‫‪3964511244‬‬ ‫‪15132226747‬‬ ‫‪1928434970‬‬ ‫‪4343335001‬‬ ‫‪78367725‬‬ ‫‪2840986667‬‬ ‫‪6679022230‬‬ ‫‪2138518872‬‬ ‫‪1462238999‬‬ ‫‪20462400‬‬ ‫‪1250226214‬‬ ‫‪1211905197‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪-1.77‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪-1.99‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪-2.25‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1.48‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪1325269‬‬ ‫‪142522‬‬ ‫‪1275598‬‬ ‫‪5506‬‬ ‫‪4566‬‬ ‫‪6146‬‬ ‫‪7304386294‬‬ ‫‪634314790‬‬ ‫‪7642984408‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪2353458‬‬ ‫‪-2.98‬‬ ‫‪403517011‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪7605737329‬‬ ‫بیشترین ارزش بازار‬ ‫نام شرکت‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 4146‬ت‪-‬ایران‬ ‫‪4222‬‬ ‫‪3174‬‬ ‫‪3091‬‬ ‫‪373936‬‬ ‫‪1252499‬‬ ‫سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2062‬غدیر‬ ‫‪2000‬سرمایه گذاری‬ ‫ارزش معامله‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫‪1.6614E+11‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪1559418767‬‬ ‫‪4170‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪3905679064‬‬ ‫‪3124‬‬ ‫‪5261‬‬ ‫‪48802842046‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪6929‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪54290581‬‬ ‫‪48691145896‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪45528487308‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90000000‬‬ ‫‪31311‬‬ ‫‪42828825756‬‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪40405680978‬‬ ‫سرمایه گذاری امید‬ ‫‪3992‬‬ ‫‪40395926374‬‬ ‫‪4424‬‬ ‫‪27143‬‬ ‫‪65341‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪ 1000000‬بانک تجارت‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2210‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪3781102‬‬ ‫‪2276‬‬ ‫ارتباطات سیار ایران‬ ‫‪4424‬‬ ‫‪2238‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪289073834‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪8460899661‬‬ ‫بیشترین درصد افزایش‬ ‫درصد تغییر‬ ‫سیمان کردستان‬ ‫‪4705‬‬ ‫‪-11.63‬‬ ‫گروه صنعتی بوتان‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪-11.14‬‬ ‫ت‪-‬پتروشیمی فارابی‬ ‫‪9321‬‬ ‫‪-7.09‬‬ ‫ت‪-‬شرکت سرمایه گذاری پردیس‬ ‫‪356‬‬ ‫‪-6.56‬‬ ‫همکاران سیستم‬ ‫‪4189‬‬ ‫‪-4.84‬‬ ‫گسترش سرمایه گذاری ایرانیان‬ ‫‪1522‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫ا‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1558‬‬ ‫‪-4.24‬‬ ‫نمای بازار‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪885137‬‬ ‫‪4190‬‬ ‫‪3162‬‬ ‫‪5502‬‬ ‫‪4590‬‬ ‫‪6231‬‬ ‫بیشترین درصد کاهش‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫‪1823‬‬ ‫‪864001‬‬ ‫‪233728‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪1885‬‬ ‫‪898580‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫قیمت پایانی درصد تغییر‬ ‫نام شرکت‬ ‫حمل و نقل بینالمللی خلیجفارس‬ ‫‪1635‬‬ ‫‪11.91‬‬ ‫ت‪-‬الکتریک خودرو شرق‬ ‫‪827‬‬ ‫‪6.57‬‬ ‫ت‪-‬لعابیران‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫ت‪-‬پتروشیمی خارک‬ ‫‪18312‬‬ ‫‪5.78‬‬ ‫حمل و نقل توکا‬ ‫‪2916‬‬ ‫‪4.89‬‬ ‫افست‬ ‫‪10048‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المپ پارس شهاب‬ ‫‪13190‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫فرش‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‪ 20‬مردادماه ‪ 14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫سرپرست مرکز ملی فرش خبر داد‬ ‫‪31‬‬ ‫رشد ‪ ۲۳‬درصدی صادرات فرش دستباف‬ ‫فرش دستباف ایرانی به عنوان پرچم کشور شناخته شده است‬ ‫گروه تجارت‪ -‬تحریم ها و محدودیت های بین المللی‬ ‫هرچن��د گریبانگی��ر فرش دس��تباف ایران هم ش��د اما‬ ‫ای��ن حوزه با ق��درت و کیفیت باالیی که دارد توانس��ت‬ ‫بازار ه��ای جدی��دی را جایگزی��ن کش��ور هایی که خط‬ ‫قرمز ایران محسوب می شدند‪ ،‬کند‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫«صمت» سرپرست مرکز ملی فرش ایران از رشد ‪23/7‬‬ ‫درص��د صادرات فرش دس��تباف به لحاظ ارزش��ی طی‬ ‫‪ 3‬ماه نخس��ت س��ال جاری خبر داد و گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫می شود صادرات فرش دس��تباف در سال جاری به رقم‬ ‫‪۴۰۰‬میلیون دالر برسد‪ .‬حمید کارگر در نشستی خبری‬ ‫به مناسبت برگزاری بیست وسومین نمایشگاه بین المللی‬ ‫فرش دستباف‪ ،‬با بیان اینکه در این مدت بیش از ‪57/47‬‬ ‫میلیون دالر فرش دس��تباف صادر ش��ده است‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در س��ال های اخیر صادرات ف��رش روند مثبت و‬ ‫رو به بهبودی نداش��ته و در پایان س��ال ‪ ۹۲‬به کمترین‬ ‫میزان خود طی دهه های گذشته رسید‪.‬‬ ‫وی میزان صادرات فرش دس��تباف در س��ال گذشته‬ ‫را ح��دود ‪ ۳۱۴‬میلیون دالر عن��وان کرد و افزود‪ :‬عوامل‬ ‫مختل��ف داخل��ی و خارجی ب��ر میزان ص��ادرات فرش‬ ‫دستباف ایران تاثیر داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تحری�م واردات ف�رش دس�تباف ایران توس�ط‬ ‫امریکا‬ ‫کارگر س��پس تحری��م واردات فرش دس��تباف ایران‬ ‫توسط امریکا را عمده ترین مشکل فراروی صادرات فرش‬ ‫دستباف کشورمان دانست و اظهار کرد‪ :‬امریکا یک چهارم‬ ‫صادرات فرش دستباف ایران را به خود اختصاص می داده‬ ‫که از ‪ 4‬س��ال پیش تاکن��ون واردات فرش از مبدا ایران‬ ‫به این کش��ور ممنوع شد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مشکالتی مانند‬ ‫تحریم ه��ای بین المللی علیه ای��ران‪ ،‬افزایش هزینه های‬ ‫حمل و نقل و بیمه‪ ،‬بحران های سیاس��ی در کشور های‬ ‫عربی و وق��وع رکود اقتصادی در کش��ور های اروپایی و‬ ‫همچنی��ن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫حامل ه��ای انرژی و نوس��انات ارزی از مجموعه عواملی‬ ‫به ش��مار می ایند که صادرات فرش دس��تباف ایران را‬ ‫تحت تاثیر قرار داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹روند رو به رشد صادرات فرش دستباف ایران‬ ‫سرپرس��ت مرکز ملی ایران با اظهار امیدواری که روند‬ ‫رو به رش��د صادرات فرش دستباف ایران همچنان ادامه‬ ‫پی��دا کند‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه صادرات فرش دس��تباف قرار‬ ‫نیس��ت معجز ه ها رخ دهد‪ ،‬در حال��ی که حجم تجارت‬ ‫جهانی فرش در ش��رایط کنونی حدود یک میلیارد دالر‬ ‫است و انتظاری نیست که میزان صادرات فرش دستباف‬ ‫ایران از این رقم بیشتر باشد‪.‬‬ ‫دس��تباف گفت‪ :‬این موضوع موافق��ان و مخالفانی دارد‬ ‫و مرک��ز قص��د ورود حاکمیتی به این ح��وزه را ندارد و‬ ‫قرار نیس��ت این موضوع اجباری شود‪ .‬اما موافق این امر‬ ‫هس��تیم و امیدواریم تس��هیل یابد‪ .‬کارگر در بخشی از‬ ‫سخنان خود با بیان این که مرکز امسال انواع فعالیت های‬ ‫نمایش��گاهی را در دس��تور کار دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در تدارک‬ ‫تدوین برنام ه تبلیغاتی گس��ترده ب��رای حفظ بازار های‬ ‫سنتی و ورود به بازار های جدید هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فرش دستباف ایرانی‪ ،‬پرچم دوم‬ ‫کارگر در خصوص میزان تولیدات فرش دستباف ایران‬ ‫نیز گفت‪ :‬در این مورد امار های مستند و دقیقی در دست‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما برای تخمین میزان تولیدات فرش دستباف‬ ‫شاخصه هایی همچون کارت های شناسایی فرش‪ ،‬تعداد‬ ‫کارگاه ه��ا‪ ،‬میزان تولیدات انها و واردات مواد اولیه وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬بر این اس��اس امار های موجود‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ 3‬میلیون مترمربع فرش دس��تباف به طور س��االنه در‬ ‫کش��ور تولید می ش��ود که دو س��وم ان صادر می شود و‬ ‫مابقی ان در داخل به مصرف می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف ایران‬ ‫کارگر همچنین از برگزاری بیست و سومین نمایشگاه‬ ‫فرش دس��تباف ایران طی روز های یکم تا هفتم شهریور‬ ‫س��ال جاری خب��ر داد و گفت‪ :‬این نمایش��گاه با حضور‬ ‫بیش از ‪ ۶۲۰‬ش��رکت تولیدی و صادراتی در نمایش��گاه‬ ‫بین المللی تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫سرپرست مرکز ملی فرش ایران افزود‪ :‬نمایشگاه امسال‬ ‫ب��ه لحاظ کمی و کیف��ی و از نظر تعداد غرفه ها و فضای‬ ‫نمایشگاهی رش��دی را تجربه خواهد کرد‪ .‬کارگر اضافه‬ ‫کرد‪ :‬متراژ نمایشگاه امسال نیز نسبت به نمایشگاه سال‬ ‫گذشته با رشدی معادل ‪ ۱۳‬درصد از ‪ ۴۶‬هزار مترمربع به‬ ‫‪ ۵۲‬هزار مترمربع رسیده است‪ .‬وی با بیان اینکه از ‪۱۲۰‬‬ ‫بازرگانی خارجی برای حضور در نمایشگاه دعوت به عمل‬ ‫امده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از این تعداد تاکنون حضور ‪ ۶۰‬نفر‬ ‫قطعی شده است‪.‬‬ ‫کارگ��ر همچنی��ن برگ��زاری همای��ش و کارگاه های‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬برگزاری جش��نواره فرش برتر و اجرای اپرای‬ ‫ف��رش را از دیگر برنامه های جانبی بیس��ت و س��ومین‬ ‫نمایشگاه فرش دستباف ایران عنوان کرد‪.‬‬ ‫سرپرست مرکز ملی فرش ایران با بیان این که در ‪3‬ماه‬ ‫امسال ‪ ۸۷۲‬تن فرش دستباف صادر کردیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به برنامه ریزی های انجام شده درصددیم به لحاظ‬ ‫وزن و ارزش‪ ،‬صادرات را افزایش دهیم‪ ،‬در‪ 3‬ماهه امسال‬ ‫به لحاظ وزنی صادراتمان کاهش داشت‪.‬‬ ‫کارگر تاکید کرد‪ :‬با توجه به بهبود مناس��بات ش��اهد‬ ‫کم ش��دن بار تحریم ها ب��وده و امیدواریم س��ال خوبی‬ ‫ب��رای صادرات ف��رش رقم بخورد‪ .‬به گفت��ه وی برخی‬ ‫از مبلغان و پژوهش��گران فرش دس��تباف را از امریکا و‬ ‫اروپا برای بازدید از نمایش��گاه دعوت کردیم و در دومین‬ ‫روز از نمایش��گاه‪ ،‬همایش ویژه مبلغان فرش دستباف را‬ ‫خواهیم داش��ت و کارگاه هایی نیز درحوزه های اموزش‬ ‫تجارت الکترونیکی در فرش دس��تباف‪ ،‬مقررات تجارت‬ ‫بین المللی‪ ،‬سیستم های خرید و انبارداری‪ ،‬حمل ونقل و‪...‬‬ ‫برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چین رقیب ایران نیست‬ ‫کارگر در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر اینکه‬ ‫کش��ور چین رقیب ما در فرش های دس��تباف نیس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طبقه ثروتمندی در چین ایجاد شده که به دنبال‬ ‫کاال های لوکس و برند دار هستند و فرش دستباف ایرانی‬ ‫نیز این قابلیت را داشته که به نام این نوع کاالها مطرح‬ ‫ش��ود و این کش��ور در حال حاضر پنجمین وارد کننده‬ ‫فرش دستباف ایران در ‪ 3‬ماهه امسال شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به شناس��نامه دار کردن فرش‬ ‫به گفته وی‪ ،‬فرش دستباف ایرانی به عنوان پرچم دوم‬ ‫کشور شناخته می ش��ود‪ .‬برای اشنایی کشور های دیگر‬ ‫با این تولید داخلی از پژوهش��گران حوزه فرش در اروپا‬ ‫و امریکا برای حضور در نمایش��گاه ف��رش تهران که در‬ ‫ش��هریورماه سال جاری برگزار می ش��ود‪ ،‬دعوت صورت‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬کارگر تصریح کرد‪ :‬فرش دستباف ایرانی‬ ‫ویژگی های فرهنگی‪ ،‬جغرافیایی و تاریخی گوناگونی دارد‬ ‫که شغل های متعددی را در کنار خود ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه های این مرکز برای‬ ‫توس��عه فروش داخلی فرش دستباف تصریح کرد‪ :‬هیچ‬ ‫گروهی شایسته تر از ایرانی ها برای پا گذاشتن روی فرش‬ ‫دستباف نیست و اگر قرار است استفاده از فرش دستباف‬ ‫توس��عه یابد‪ ،‬ایرانی ها بهترین استفادهکنندگان از فرش‬ ‫دستباف به شمار می ایند‪.‬‬ ‫رئی��س مرکز مل��ی فرش ای��ران ادام��ه داد‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د باید باور های غلط نسبت به فرش دستباف را‬ ‫از میان برد؛ چراکه مردم فکر می کنند فرش دس��تباف‬ ‫گران اس��ت‪ ،‬یا با دکوراس��یون منازل انه��ا همخوانی‬ ‫ن��دارد‪ .‬کارگر افزود‪ :‬با توجه به نقش س��رمایه ای‪ ،‬پس‬ ‫اندازی فرش دس��تباف‪ ،‬کیفیت و نیز اسیب های اندک‬ ‫ان نسبت به الیاف های مصنوعی به نظر می رسد فرش‬ ‫دس��تباف کامال صرفه اقتصادی دارد‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫برگزاری بیس��ت وس��ومین نمایش��گاه فرش دستباف‬ ‫گف��ت‪ :‬در دوره های اخیر صرفا این نمایش��گاه مباحث‬ ‫تج��اری را دنبال می ک��رده‪ ،‬اما اکن��ون برنامه ریزی ها‬ ‫به ش��کلی اس��ت که ‪ ۱۲۰‬بازرگان خارج��ی از طریق‬ ‫س��فارتخانه ها در این نمایش��گاه حضور خواهند یافت‪،‬‬ ‫ضمن اینکه پژوهشگران و خبرنگاران امریکایی نیز در‬ ‫این نمایشگاه حاضر خواهند بود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود‪ :‬کارگاه های اموزشی‬ ‫به منظور تزریق نگاه علمی به فرش دستباف تدارک دیده‬ ‫ش��ده که از جمله ان تجارت الکترونیک در حوزه فرش‪،‬‬ ‫اصول و فنون مذاکره‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬بیمه‪ ،‬سیس��تم های‬ ‫خرید و مقررات تجارت بین الملل است‪.‬‬ ‫نگاهی به طراحی های بی نظیر فرش دستباف ایرانی‬ ‫نقش در نقش‬ ‫طرح های فرش دس��تباف ای��ران اوازه بلند‬ ‫دارد‪ .‬انچه در ادامه می خوانید معرفی برخی از‬ ‫طرح های فرش ایران است که در سایت مرکز‬ ‫ملی فرش ایران منتشر شده است‪.‬‬ ‫طرح ش�اه عباسی‪ :‬طرح های شاه عباسی‬ ‫بر پایه گل و بوته های ویژه ای که به نام «گلهای‬ ‫شاه عباس��ی» مشهورند‪ ،‬ش��کل گرفته اند‪.‬این‬ ‫گل ه��ا همراه با اس��لیمی ها‪ ،‬ختایی ها و دیگر‬ ‫نقشمایه های رایج در نقوش فرش‪ ،‬نگاره های‬ ‫اصل��ی را در حاش��یه و متن ف��رش به وجود‬ ‫می اورند‪.‬طرح ه��ای شاه عباس��ی گونه ه��ای‬ ‫مختلف��ی دارند که برخی از انه��ا عبارتند از‪:‬‬ ‫شاه عباسی لچک و ترنج‪ ،‬شاه عباسی تصرفی‪،‬‬ ‫شاه عباسی افشان و شاه عباسی طره ای‪.‬‬ ‫‪ ‬ط�رح اس�لیمی ‪ :‬در طراح��ی ف��رش به‬ ‫مجموعه ای از اش��کال تزیینی ویژ ه که شبیه‬ ‫دهان باز مار هستند‪« ،‬اسلیمی» گفته می شود‪.‬‬ ‫اس��لیمی را ریش��ه گرفته از واژه «اسلیم» به‬ ‫معنی «جوانه» دانس��ته اند ک��ه چندان دور از‬ ‫ذهن نیس��ت و گروهی نیز ریشه این واژه را از‬ ‫کلمه «اسالم» می دانند‪ ،‬هرچند که طرح های‬ ‫اس��لیمی پیش از ورود اسالم به‪  ‬ایران نیز به‬ ‫کار می رفته است‪.‬طرح های اسلیمی که بیشتر‬ ‫در مناطق مرکزی ایران مانند اصفهان استفاده‬ ‫می شود‪ ،‬خود انواع مختلفی دارد که اسلیمی‬ ‫دهان اژدری‪ ،‬اسلیمی ماری و اسلیمی شکسته‬ ‫از ان دسته اند‪.‬‬ ‫‪ ‬طرح گلدانی‪ :‬در این طرح‪ ،‬شکل گلدانی‬ ‫مزین به ش��اخه های گل‪ ،‬عنصر اصلی و غالب‬ ‫را تش��کیل می دهد که در اندازه های مختلف‬ ‫(گاه��ی ب��زرگ و به ص��ورت واح��د و گاهی‬ ‫کوچک و در ردیف های موازی) تمامی زمینه ‬ ‫ف��رش را پوش��ش می دهند‪.‬ط��رح گلدانی از‬ ‫دیرباز در میان فرش��بافان قم‪ ،‬تبریز‪ ،‬کاشان‪،‬‬ ‫اباده و کردس��تان مقبولیت فراوانی داش��ته و‬ ‫خود انواع��ی دارد که گلدانی محرابی‪ ،‬گلدانی‬ ‫ظل الس��لطان‪ ،‬گلدانی حاج خانمی و گلدانی‬ ‫تکراری از ان جمله اند‪ .‬در این بخش طرح های‬ ‫گلدانی ظل الس��لطان و ‪ ‬گلدانی حاج خانمی‬ ‫نیز جای می گیرند‪.‬‬ ‫‪ ‬طرح بت�ه‪ :‬درباره ریش��ه نقش��مایه بته‬ ‫نظرات گوناگونی مطرح ش��ده است‪ .‬شباهت‬ ‫این نقش با ش��عله مقدس اتش زرتشتیان‪،‬‬ ‫می��وه کاج‪ ،‬قط��ره اب‪ ،‬س��رو‪ ،‬ش��اخه نخل‪،‬‬ ‫پرنده مهر و‪ ...‬دیدگاه های متفاوتی را درباره‬ ‫منش��ای بته ایجاد کرده است‪ .‬نقشمایه بته‬ ‫در طرح های فرش در اندازه ها و ش��کل های‬ ‫گوناگونی به چش��م می خ��ورد‪ .‬گاهی چنان‬ ‫بزرگ اس��ت که چند بته برای پوشش سطح‬ ‫فرش کفایت می کند اما در بیش��تر موارد به‬ ‫اندازه های کوچ��ک در ردیف های موازی در‬ ‫مت��ن فرش یا ب��ه دنبال هم در حاش��یه ان‬ ‫دیده می ش��ود که گاهی در س��بک شکسته‬ ‫نیز اس��تفاده می ش��ود‪.‬طرح بت��ه معموالً در‬ ‫فرش های کرمان‪ ،‬س��نندج‪ ،‬همدان‪ ،‬کاشان‪،‬‬ ‫س��رابند و قم دیده می ش��ود و معروف ترین‬ ‫گونه ه��ای ان عبارتند از‪ :‬بته جقه‪ ،‬بته ترمه‪،‬‬ ‫بته مادر و فرزند‪ ،‬بته س��رابندی‪ ،‬بته قلمکار‬ ‫اصفهانی‪ ،‬بته کردستانی یا هشت پر‪.‬‬ ‫طرح ماه�ی درهم (هرات�ی)‪ :‬از انجا که‬ ‫نخستین نمونه های این طرح در هرات به دست‬ ‫امده‪ ،‬به این طرح «هراتی» نیز می گویند‪ .‬طرح‬ ‫ماه��ی درهم از دو نگاره ماه��ی و یک گل در‬ ‫میان انها تشکیل شده است‪ .‬در برخی مناطق‬ ‫غربی ای��ران‪ ،‬گل میانی در وس��ط یک لوزی‬ ‫قرار دارد و چه��ار ماهی یا چهار برگ خمیده‬ ‫همانند خمیدگ��ی کمرماهی در کناره بیرونی‬ ‫چهار ضلعی لوزی بافته می شود‪.‬استان مرکزی‪،‬‬ ‫خراسان‪ ،‬همدان‪ ،‬بیجار و سنندج جایگاه اصلی‬ ‫طرح ماهی درهم به شمار می ایند‪.‬‬ ‫‪ ‬طرح درختی‪ :‬نقش گیاهان و درختان به‬ ‫دلیل مقدس بودن انها نزد ایرانیان باس��تان‪،‬‬ ‫هم��واره مورد توج��ه قالیبافان بوده اس��ت و‬ ‫امرزه نیز نقش درختی همچنان در بسیاری از‬ ‫نقاط ایران بافته می شود اما کارشناسان ریشه‬ ‫اصلی این ط��رح را در راور کرم��ان می دانند‪.‬‬ ‫طرح درختی برپایه عنصرهای مورد اس��تفاده‬ ‫در ان به نقش های گوناگونی تقسیم می شود‬ ‫ک��ه ط��رح حی��وان دار (جانوری)‪ ،‬س��بزیکار‬ ‫(اب نم��ا)‪ ،‬ترن��ج دار‪ ،‬س��روی‪ ،‬سراس��ری و‬ ‫لچک وترنج از ان جمله اند‪.‬طرح های درختی‬ ‫حی��وان دار و درخت��ی ش��کارگاه ودرخت��ی‬ ‫سبزیکاراز دیگر طرح های این دسته هستند‪.‬‬ ‫‪ ‬طرح بندی‪ :‬اگر نقشمای ه یا نقش کوچکی‬ ‫از ط��رح در متن ف��رش در جهت های طولی‬ ‫و عرضی تکرار ش��ده باش��د‪ ،‬ط��رح را بندی‬ ‫می نامن��د‪ .‬معروف تری��ن طرح ه��ای بن��دی‬ ‫عبارتنداز‪ :‬بن��دی ورامین (میناخانی)‪ ،‬بندی‬ ‫اسلیمی‪ ،‬بندی بازوبندی (شیرشکری)‪ ،‬بندی‬ ‫کتیبه ای و بندی شاخ گوزن حیوان دار‪.‬‬ ‫طرح محرابی‪ :‬ش��کل محراب‪ ،‬الهام بخش‬ ‫طراح��ان فرش در به وج��ود اوردن این طرح‬ ‫بوده است‪ .‬فرش هایی که با برخورداری از طرح‬ ‫این طاق های هاللی بافته می ش��وند‪ ،‬معموالً‬ ‫صحنه های ش��کار ندارند چرا که در طرح انها‬ ‫کوش��ش می شود قداس��ت محراب عبادت به‬ ‫بیننده القا شود و با برخورداری از درخت ها و‬ ‫گل ها‪ ،‬بهشت موعود را در چشم بیننده تداعی‬ ‫کند‪.‬طرح محرابی براین پایه که در تزیین ان‬ ‫س��تون های نگهدارنده طاق ها مورد اس��تفاده‬ ‫قرار گرفته باش��ند و یا قندیلی از تاق محراب‬ ‫اویخته باش��د و ی��ا از درخت ها و گلدان هایی‬ ‫برای تزیین متن استفاده شده باشد‪ ،‬به ترتیب‬ ‫به طرح محرابی س��توندار‪ ،‬قندیلی‪ ،‬درختی و‬ ‫گلدانی تقس��یم می شود‪ .‬طرح محرابی بیشتر‬ ‫در می��ان بافن��دگان قم‪ ،‬کاش��ان‪ ،‬اصفهان و‬ ‫بلوچی رایج است‪.‬‬ ‫‪ ‬طرح محرمات‪ :‬در صورتی که متن فرش‬ ‫دریچه‬ ‫تاریخچه فرش ایران‬ ‫قدیمی ترین فرش دستبافت ایرانی در دومین مرحله‬ ‫کاوش های باس��تان شناس روسی‪ ،‬رودنکو در منطقه‬ ‫پازیریک کش��ف و به نام فرش پازیریک نامیده ش��د‪.‬‬ ‫رودنکو در کتابی که به مناس��بت این اکتش��افات در‬ ‫س��ال ‪1953‬میالدی در روسیه منتش��ر کرد‪ ،‬درباره‬ ‫فرش مکش��وفه توضیحات مفصلی نگاش��ت و ان را‬ ‫ب��ه صراحت کار ای��ران و قدیمی ترین ف��رش ایرانی‬ ‫در دنی��ا بیان کرد‪ .‬او نوش��ت‪« :‬ب��دون اینکه بتوانیم‬ ‫به ط��ور حت��م بگوییم ای��ن ف��رش کار کدامیک از‬ ‫س��رزمین های ماد‪-‬پارت(خراس��ان قدی��م) یا پارس‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاریخ ف��رش مذک��ور و پارچه های��ی که در‬ ‫پازیریک کش��ف ش��د قرن پنجم یا اوایل قرن چهارم‬ ‫پیش از میالد تش��خیص داده می ش��ود‪ ».‬سپس او‬ ‫اضافه می کند‪« :‬تاریخ این قالی از روی ش��کل اسب‬ ‫س��واران معلوم می شود‪ .‬طرز نش��ان دادن اسب های‬ ‫جنگی که به جای زین قالی بر پشت انها گسترانده اند‬ ‫و پارچه روی سینه اسب از مشخصات اشوری ها است‬ ‫ام��ا در روی فرش پازیریک ری��زه کاری های مختلف‬ ‫و طرز گره زدن دم اس��بها ‪ ،‬در نقوش برجسته تخت‬ ‫جمش��ید نیز دیده می شود‪ ».‬در زمان تسلط مغول ها‬ ‫(قرن سیزدهم و چهاردهم میالدی) قالیبافی به سطح‬ ‫بسیار رفیعی از زیبایی وتکنیک رسید‪ .‬شکوفایی این‬ ‫صنعت ش��اید با حکومت غازان خان (‪1295-1307‬‬ ‫میالدی) مصادف بود‪ .‬اما اوج قالی کالس��یک ایرانی‬ ‫را که از ان با رنس��انس قالی ایران یاد می شود زمان‬ ‫س�لاطین صفوی (‪ 1499-1722‬می�لادی) به ویژه‬ ‫زمان حاکمیت ش��اه طهماس��ب اول (‪1524-1587‬‬ ‫میالدی) و شاه عباس کبیر(‪ 1587-1629‬میالدی)‬ ‫ثب��ت ک��رده ان��د‪ .‬از ای��ن دوران ح��دود ‪3000‬‬ ‫تخت��ه ف��رش ب��ه ی��ادگار مانده ک��ه درم��وزه های‬ ‫ب��زرگ دنی��ا در مجموعه ه��ای ش��خصی نگهداری‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫در ای��ن دوران در کن��ار قصر ه��ای پادش��اهان‬ ‫کارگاه های قالیبافی بناشد و مراکز گوناگون که قبال‬ ‫در تبریز ‪ ،‬اصفهان ‪ ،‬کاش��ان ‪ ،‬مشهد ‪ ،‬کرمان ‪ ،‬جوشقان ‪،‬‬ ‫یزد ‪ ،‬اس��تراباد ‪ ،‬هرات و ایاالت شمالی نظیر شیروان ‪،‬‬ ‫قره باغ و گیالن وجود داشتند توسعه و رونق بیشتری‬ ‫گرفتند‪ .‬در همان زمان ‪ ،‬نقاش��ان و نگارگران بلندپایه‬ ‫طرح ه��ای خالصه ش��ده و ترکیبی ترنج در وس��ط‬ ‫قال��ی و لچک ه��ا را در ان وارد کردن��د‪ .‬یعنی همان‬ ‫طرحی که قبال ب��ه زیباترین وضعی در قرن پانزدهم‬ ‫روی جل��د کتاب ه��ای ارزش��مند به کار م��ی رفت‪.‬‬ ‫با اشغال کش��ور به وس��یله افغان ها (‪1721-1722‬‬ ‫می�لادی) این صنعت و هنر رو به انحطاط گذاش��ت‪.‬‬ ‫در ق��رن نوزدهم قالی های ایران��ی ‪ ،‬به ویژه فرش های‬ ‫نفی��س ناحیه تبری��ز به اروپ��ا راه یافتند‪ .‬از س��وی‬ ‫کش��ور های اروپایی نمایندگانی به تمام کش��ور های‬ ‫مشرق زمین گسیل ش��دند و با رقابت بسیار فشرده‬ ‫تمام��ی فرش های کهنه و عتیقه را گرداوری کرده به‬ ‫قسطنطنیه که هنوز هم مهم ترین بازار قالی مشرق‬ ‫زمین بود‪ ،‬فرستادند‪.‬‬ ‫با ب��ه پای��ان رس��یدن مناب��ع فرش ه��ای کهنه‪،‬‬ ‫ش��رکت های انگلیس��ی (زیگل��ر ‪ 1883‬م) امریکایی‬ ‫و المانی ب��ه طور نامحدود اقدام به تاس��یس کارگاه‬ ‫هایی در تبریز ‪ ،‬س��لطان اب��اد(اراک) ‪ ،‬کرمان کردند‪.‬‬ ‫ای��ن روال تا جنگ جهانی اول که تولید قالی به طور‬ ‫قابل توجهی افزایش یافته بود ‪،‬ادامه داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فارس‪ ،‬مقام اول تولید‬ ‫و صادرات فرش‬ ‫به نوارهای��ی با عرض مس��اوی و با رنگ های‬ ‫مختل��ف و مزی��ن به نقش��مایه های کوچکی‬ ‫تقس��یم ش��ود‪ ،‬به طوری که زمین��ه فرش به‬ ‫صورت راه راه به نظر اید‪ ،‬به ان طرح محرمات‬ ‫می گویند‪.‬این ط��رح که در برخی نقاط به ان‬ ‫«قلمدانی» نیز گویند‪ ،‬در کردستان‪ ،‬تبریز وقم‬ ‫مورد توجه بافندگان قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ ‬طرح افش�ان‪ :‬در طرح افش��ان خبری از‬ ‫قالب های مرس��وم برای جداس��ازی نقوش در‬ ‫فرش نیس��ت و لچک و ترن��ج و بند و‪ ...‬وجود‬ ‫ندارد و اجزای تشکیل دهنده طرح به صورت‬ ‫پراکنده ولی با فواصل منظم از هم قرار دارند‪.‬‬ ‫طرح افشان بنا بر استفاده از گل ها و گیاهان و‬ ‫حیوانات به انواع مختلفی تقسیم می شود که‬ ‫از ان جمله اند‪ :‬افشان اسلیمی‪ ،‬افشان ختایی‪،‬‬ ‫افشان بندی‪ ،‬افشان شاه عباسی و‪....‬‬ ‫‪ ‬ط�رح ش�خصیت ها و اث�ار تاریخ�ی‪:‬‬ ‫ش��کل اساس��ی این طرح ها را همانگونه که از‬ ‫نام انها برمی اید‪ ،‬مناظری از ابنیه و تصاویری‬ ‫از ش��خصیت های معروف تش��کیل می دهد‪.‬‬ ‫تصاویر پادشاهان افسانه ای‪ ،‬پهلوانان باستانی‪،‬‬ ‫ش��خصیت های سیاس��ی دنی��ا‪ ،‬بناهای کهن‬ ‫همچون تخت جمش��ید و‪ ...‬از اینگونه طرح ها‬ ‫هستند که در فرش نقش بسته اند‪.‬‬ ‫‪ ‬طرح گلفرنگ‪ :‬عناصر تشکیل دهنده این‬ ‫طرح‪ ،‬گل های س��رخ با گلبرگها ی منظم پنج‬ ‫تا هش��ت پر به صورت دس��ته گل هستند که‬ ‫در سراس��ر زمینه فرش تکرار شده اند‪.‬گلفرنگ‬ ‫گاهی درون گل��دان و گاهی بدون ان طراحی‬ ‫می شود و گلفرنگ بیجار‪ ،‬ترنج دار‪ ،‬بازوبندی‪،‬‬ ‫دس��ت ه گل و مس��توفی و‪ ...‬از گونه ه��ای ان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ ‬ط�رح اقتباس‪ :‬در این گون��ه از طرح ها‪،‬‬ ‫طرح هایی از مناطق فرشبافی مجاور ایران که‬ ‫روزگاری جزیی از خاک ایران بوده اند همچون‬ ‫ترکیه‪ ،‬قفقاز‪ ،‬افغانس��تان و‪ ...‬گرفته شده و با‬ ‫تغییراتی مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‪ ‬طرح تلفیقی‪ :‬هنرمندان با الهام از نقوش‬ ‫گوناگون و تلفیق نقش��مایه های موزون انها با‬ ‫یکدیگر‪ ،‬نقش های بدیع��ی را می افرینند که‬ ‫به طرح های تلفیقی موس��ومند‪ .‬این طرح ها‬ ‫از الگ��و و رنگ های خاصی پیروی نمی کنند و‬ ‫انتخاب انها به س��لیقه طراح و نقاشی بستگی‬ ‫دارد به گون��ه ای که گاه طرح ه��ای بته جقه‪،‬‬ ‫گلفرن��گ‪ ،‬قاب ه��ا‪ ،‬کتیبه ه��ا و گلدان ها در‬ ‫یک فرش گرده��م می ایند‪.‬طرح های تلفیقی‬ ‫انواع گوناگونی دارند که ش��اخه پیچ ترنجدار‪،‬‬ ‫سلس��ه ای ترنجدار‪ ،‬لچک ترن��ج گلدانی‪ ،‬بند‬ ‫اس��لیمی‪ ،‬ترنجی دسته گل‪ ،‬ترنجی کف ساده‬ ‫و‪ ....‬از ان جمله اند‪.‬‬ ‫مدی��رکل گمرک اس��تان ف��ارس از افزایش ‪54‬‬ ‫درصدی صادرات فرش این استان به خارج از کشور‬ ‫خبر داد‪ .‬مدیرکل گمرک اس��تان فارس از افزایش‬ ‫‪ 54‬درص��دی ص��ادرات فرش این اس��تان به خارج‬ ‫از کش��ور خبر داد‪ .‬به گزارش باش��گاه خبرنگاران‪،‬‬ ‫مدیرکل گمرک اس��تان فارس گفت‪ :‬صادرات فرش‬ ‫فارس از ابتدای امس��ال از لح��اظ وزنی ‪ 70‬درصد‬ ‫و از لحاظ ارزش��ی ‪ 54‬درصد افزایش داش��ته است‪.‬‬ ‫سیاحی ادامه داد‪ :‬امس��ال ‪ 102‬تن فرش به ارزش‬ ‫‪3‬میلیون و ‪ 797‬هزار و ‪ 727‬دالر از فارس به خارج‬ ‫از کشور صادر شده است‪ ،‬در حالی که امار صادرات‬ ‫فرش فارس در مدت مشابه پارسال ‪60‬تن فرش به‬ ‫ارزش بی��ش از ‪ 2‬میلیون دالر بود‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫فرش فارس بیشتر به کشورهای حوزه خلیج فارس‪،‬‬ ‫امارات‪ ،‬المان و ژاپن صادر شده است‪.‬‬ ‫بهره برداری از نخستین کارگاه‬ ‫تولید فرش ابریشم در گیالن‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫گیالن از راه ان��دازی نخس��تین کارگاه تولید فرش‬ ‫ابریش��م در نصیرمحله شهرستان ش��فت خبر داد‪.‬‬ ‫عل��ی منتظ��ری از راه ان��دازی اولی��ن کارگاه تولید‬ ‫فرش ابریش��م در نصیرمحله شهرستان شفت خبر‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گزارش ایرنا وی افزود‪ :‬با بهره برداری از این‬ ‫کارگاه برای‪ 40‬بافنده فرش اشتغال مستقیم ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬براساس تفاهمنامه سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گی�لان با اداره کل فنی و‬ ‫حرفه ای استان‪ 16 ،‬مرکز کارگاهی به منظور تولید‬ ‫انبوه فرش دستباف در اختیار این سازمان قرار داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‪ 20‬مردادماه ‪14 - 1393‬شوال ‪ 11 -1435‬اگوست ‪2014‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫سبد فرهنگی‬ ‫در جامعه فرهنگی‬ ‫سید هادی منبتی‬ ‫مدیر عامل موسسه رسانه شهر‬ ‫اخالق شهرنش��ینی ویژگی های خاص خ��ود را دارد ‪،‬‬ ‫این اخالق تنها در گرو اراده و تصمیم گیری های فردی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه بخ��ش مهمی از ان ب��ه چگونگی اعمال‬ ‫مدیریت شهری است‪ .‬در شهرهای بزرگ که مناسبات‬ ‫انسانی فشرده اس��ت و انسان ها درگیر زندگی سخت و‬ ‫دش��وارند ایجاد محیط های فرهنگی ‪ ،‬هنری ‪ ،‬تفریحی و‬ ‫بوستان ها یک سرمایه گذاری پرسود است که تنها افراد‬ ‫فرهیخته و باتجربه می توانند این سوداوری را رصد کنند‬ ‫و راه به حیاتی بودن ان بکش��ند‪ .‬گسترش ناهنجاری و‬ ‫وقوع جرایم اجتماعی بخشی از مازاد موجود در جامعه‬ ‫را می بلعد ؛ بخش��ی از هزینه هایی ک��ه صرف نیروهای‬ ‫انتظامی ‪ ،‬قوه قضائیه و احداث بازداش��تگاه ها می شود را‬ ‫می توان با برنامه ریزی دقیق کاه��ش داد ‪ ،‬در حالی که‬ ‫این نهادها امروز مرتب از کمبود بودجه گالیه و شکایت‬ ‫می کنند و این گالیه و ش��کایت به خاطر حجم جرایم‪،‬‬ ‫برحق اس��ت‪ .‬در حال��ی که کمتر ب��ه موضوع کاهش‬ ‫جرایم پرداخته می ش��ود و هیچ کس از خود نمی پرسد‬ ‫راز جرم زدای��ی از جامعه توجه ج��دی به اوقات فراغت‬ ‫شهروندان است؟ نگاهی به امار ها نشان می دهد ‪ ،‬روز به‬ ‫روز تعداد کس��انی که رفتن به س��الن های سینما را در‬ ‫س��بد فرهنگی و دستور کار هفتگی شان قرار می دهند‬ ‫کمتر می شود و در مراکز دیگر فرهنگی و هنری هم این‬ ‫کاهش محسوس است‪ .‬شاید گفته شود این بی رغبتی‬ ‫به خاطر وجود ماهواره ها و ش��بکه های اجتماعی است‬ ‫ولی وقتی با فروش فیلم های خوب و اس��تقبال فراوان‬ ‫مخاط��ب از انها روب��ه رو می ش��ویم‪ ،‬می فهمیم اغلب‬ ‫تولی��دات اثار هنری و فرهنگی بدون توجه به س��لیقه‬ ‫مخاطب رخ می دهد و گویی فیلمسازان و تولیدکنندگان‬ ‫اث��ار هنری برای خود و نصب در گنجین��ه ‪ ،‬این اثار را‬ ‫تولید می کنند‪ .‬البته بعضی از سخت گیری های بیهوده‬ ‫که حاصل کج س��لیقگی های بی تجربه است در کاهش‬ ‫کیفیت فیلم ها موثر اس��ت‪ .‬جدا از انکه اگر گشایش��ی‬ ‫در فضای هنری ایجاد ش��ود و اثار فاخر باب س��لیقه و‬ ‫نیاز مخاطب تولید و عرضه شود ‪ ،‬دیر نیست که نیاز به‬ ‫سوبسید و یارانه دولتی در عرصه فرهنگ نه تنها از بین‬ ‫خواه��د رفت‪ ،‬بلکه این حوزه ظرفیت تامین هزینه ها و‬ ‫تامین سرمایه برای توسعه فعالیت های خود را نیز خواهد‬ ‫داشت‪ .‬با فرهنگی شدن جامعه خیلی از منابع همان گونه‬ ‫که برش��مردیم در نهادهایی هزینه می شود که به ظاهر‬ ‫هیچ ربطی به فرهنگ و هنر نیز ندارند‪.‬‬ ‫یک نکته‬ ‫در ایستگاه ها راننده های اتوبوس شرکت واحد کلی‪،‬‬ ‫سوخت مصرف و اعصاب مسافران را خراب می کنند تا‬ ‫‪ 2‬مس��افر بیشتر سوار کنند‪ .‬اگر مصرف سوخت را در‬ ‫تعداد اتوبوس ها ضرب کنیم مبلغی که هزینه می شود‬ ‫سر به فلک می زند‪ .‬اگر ما مدیریت کالن نگر داشتیم‪،‬‬ ‫می فهمیدیم که نم��ی ارزد برای درامد ش��رکت های‬ ‫خصوصی کلی به کشور زیان بزنیم‪ .‬بگذریم از الودگی‬ ‫هوا که جان میلیون ها شهروند را به خطر می اندازد و‬ ‫کلی منابع را هدر می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹لغتنامه مدیریتی از البه الی اینترنت‬ ‫* این بس��تگی دارد به ‪ ...‬یعنی‪ :‬جواب سوال شما را‬ ‫نمی دانم!‬ ‫* این موضوع پس از روزها تحقیق و بررسی فهمیده‬ ‫شد‪ .‬یعنی‪ :‬این موضوع را به طور تصادفی فهمیدم!‬ ‫* نحوه عمل دس��تگاه بس��یار جالب است‪ .‬یعنی‪:‬‬ ‫دستگاه کار می کند و این برای ما تعجب برانگیز است!‬ ‫* ما پیشگویی می کنیم ‪ ...‬یعنی‪ 90 :‬درصد احتمال‬ ‫خطا می رود!‬ ‫* کل کوشش ما برای این است که مشتری راضی‬ ‫ش��ود‪ .‬یعنی‪ :‬انقدر از زمان بندی عقبیم که هر چه به‬ ‫مشتری بدهیم راضی می شود!‬ ‫* ب��ه علت اهمیت تئوری و عملی ای��ن موضوع ‪...‬‬ ‫یعنی‪ :‬به علت عالقه من به این موضوع‪.‬‬ ‫* بقیه نتایج در گزارش بعدی ارائه می ش��ود‪ .‬یعنی‪:‬‬ ‫بقیه نتایج را تا فشار نیاورید‪ ،‬نخواهیم داد!‬ ‫* ثابت شده که ‪ ...‬یعنی‪ :‬من فکر می کنم که ‪!...‬‬ ‫* در این مورد طبق اس��تاندارد عمل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫یعنی‪ :‬از جزئیات کار اص ً‬ ‫ال اطالع ندارید!‬ ‫‹ ‹چگونه پیشرفت کنیم‬ ‫افرادی که زیاد کار می کنند‪ ،‬زیاد اشتباه می کنند‪.‬‬ ‫کارمندانی که کمتر تالش می کنند‪ ،‬کمتر اش��تباه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫کسانی که اصال کار نمی کنند‪ ،‬اصال اشتباه نمی کنند‪.‬‬ ‫کسانی که اصال اشتباه نمی کنند‪ ،‬ارتقا می یابند‪.‬‬ ‫بهتر اس��ت اگر نیاز به ارتق��ا دارید در محل کارتان‬ ‫بیش��تر وقت خ��ود را صرف ایمیل فرس��تادن و بازی‬ ‫رایانه ای کنید ‪ ،‬البته اگر دل تان برای تنبیه تنگ شده‬ ‫است تا می توانید کار کنید‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی و بازرگانی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬محمود مقدس‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪:‬علی رضا فخرابادی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه عمومی‪ :‬محمد اقازاده‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفر‬ ‫دبیر گروه تجارت‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه عکاسی‪ :‬شیرین برناستی‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهان�ی‪ ،‬کوچه ازادگان‬ ‫شماره ‪ 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫مدیریت‪management@smtnews.ir:‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫نشست ادبیات مقاومت فلسطین برگزار شد‬ ‫اسرائیل خواهد رفت‬ ‫نشس��ت نقد و بررسی ادبیات مقاومت فلسطین با حضور غالمرضا امامی‬ ‫در ترنجستان سروش برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬در این نشست غالمرضا امامی به بررسی و خوانش اشعار‬ ‫محمود درویش و اثار داستانی غسان کنفعانی پرداخت‪.‬‬ ‫امامی با بیان اینکه ادبیات مقاومت یک داس��تان دراز است‪ ،‬گفت‪ :‬غسان‬ ‫کنفعانی و محمود درویش در نش��ر و ش��عر ‪ 2‬قله در این حوزه به ش��مار‬ ‫می ایند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اندیشه محمود درویش ‪ 2‬روایت همیشگی وجود دارد؛‬ ‫یکی عش��ق و دیگری فلس��طین که این دو در هم معنی می ش��وند‪ .‬او به‬ ‫فلس��طین عش��ق می ورزید‪ ،‬مردی که ازدواج نکرد و قلبش شصت و اندی‬ ‫س��ال تپید و در بیمارس��تانی در امریکا خاموش شد اما برخالف ان غسان‬ ‫کنفعانی زود بزرگ شد و زود ازدواج کرد ان هم با خانمی دانمارکی به نام‬ ‫انا که هنوز هم زنده است‪.‬‬ ‫امامی گفت‪ :‬این روز ها سوالی که همیشه از خودم می پرسم این است که‬ ‫اس��رائیل خواهد ماند‪ ،‬اما ندای درونی به من می گوید اسرائیل خواهد رفت‬ ‫این را نه من بلکه تمام ازادگان جهان می گویند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ازادی و دغدغه ازادی‪ ،‬ش��اخص و مولف ه اصلی این نوع‬ ‫ادبیات مقاومت اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تجمع ادبیات مقاومت در جهان را باید‬ ‫در فلسطین مشاهده کرد که این نوع ادبیات‪ ،‬ادبیاتی واقعی و متعالی است‪.‬‬ ‫وی درباره مشخصه های ادبیات مقاومت گفت‪ :‬اگاهی بخشی‪ ،‬هوشیاری‬ ‫و بیداری مشخصه اول ادبیات مقاومت است که در مشخصه دوم ان یعنی‬ ‫اعتقاد به پیروزی معنی می شود‪.‬‬ ‫وی اش��اره کرد‪ :‬مشخصه س��وم ادبیات مقاومت صریح و روشن بودن در‬ ‫برابر دش��من اس��ت که باعث می ش��ود نوعی دلیری و شجاعت در ان پیدا‬ ‫ش��ود‪ .‬مرگ و زندگی در ان به بازی گرفته ش��ود و در این جهت است که‬ ‫به چهارمین مش��خصه یعنی طنز و بازی با زندگی و جدی نگرفتن دشمن‬ ‫می رسد‪ .‬امامی در ادامه به اوضاع و شرایط فلسطین پرداخت و گفت‪ :‬جنگ‬ ‫فلسطین و اس��رائیل‪ ،‬جنگ داد با بیداد است‪ .‬جنگ عشق و نفرت است و‬ ‫هیچ ربطی به مذهب ندارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متاسفانه ‪ ۴۲‬کشور اسالمی و سران عرب یک درخواست ساده‬ ‫از شورای امنیت برای حمایت از مردم مظلوم غزه نکرده اند‪.‬‬ ‫امام��ی همچنی��ن در ای��ن نشس��ت ب��ه ‪ ۴‬دوره ادبیات مقاوم��ت عربی‬ ‫اشاره کرد و بیان داشت‪ :‬دوره اول از اوایل قرن بیستم تا ‪ ۱۹۴۸‬را دربرمی گیرد‬ ‫که در این دوره مقاومت در برابر اس��تبداد عثمانی معنی پیدا می کند اما در‬ ‫ نهایت از س��ال ‪ ۱۹۴۸‬تا سال ‪۱۹۶۷‬در پی شکست اعراب از اسرائیل قرارداد‬ ‫ننگینی با کش��ورهای عربی بسته می شود که کتاب غسان کنفعانی با عنوان‬ ‫«ادبیات مقاومت در فلسطین اشغالی» اثر فاخر این سال هاست‪.‬‬ ‫امام��ی ادامه داد‪ :‬س��ومین دوره از س��ال ‪ ۱۹۶۷‬تا س��ال ‪ ۱۹۷۷‬بوده و‬ ‫چهارمین دوره نیز که در ان به س��ر می بریم با انتفاضه و از سنگ هایی که‬ ‫بچه های فلسطین بر اسرائیل می اندازند اغاز می شود‪.‬‬ ‫اشغال های دوست داشتنی‬ ‫مجوز نمی گیرد‬ ‫علی جنتی دیروز در جمع خبرنگاران اعالم کرد‪ :‬فیلم سینمایی اشغال های‬ ‫دوست داشتنی به کارگردانی امیرحسین یوسفی مجوز نمایش نمی گیرد و‬ ‫تصمیم جدید و درستی نیز درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران گرفته نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بعد از جلسه با مدیران‬ ‫خود در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سوالی پیرامون حمایت از فیلمسازان گفت‪ :‬ما از هنرمندان‬ ‫انقالب حمایت می کنیم اما اینکه گفته می شود ما از هنرمندانی که با منافع انقالب منافات دارند نیز حمایت‬ ‫می کنیم درست نیست‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬گاهی هنرمند یا فیلمسازی که رابطه نزدیکی با انقالب ندارد فیلمی‬ ‫می سازد که خارج از چارچوب قوانین کشور‪ ،‬منافع ملی و نظام و انقالب نیست و منافاتی با ارزش های کشور‬ ‫ندارد و معیارهای کلی را رعایت کرده اس��ت؛ قطعا این فیلم می تواند نمایش داده ش��ود اما وقتی فیلمی در‬ ‫راستای نظام و انقالب است ما از ان حمایت و به ان کمک می کنیم‪ .‬جنتی درباره نظارت بر تئاترها گفت‪:‬‬ ‫بعضی اوقات در اجرای بعضی نمایش ها مطالبی دیده می شود یا دیالوگ هایی گفته می شود که در متن اصلی‬ ‫نبوده یا در بازبینی نبوده است؛ این موارد با بررسی قابل اصالح است و اگر تخلفی صورت گرفته باشد قطعا‬ ‫با ان برخورد می شود‪ .‬وزیر ارشاد درخصوص بازگشایی دفتر بی بی سی در تهران هم گفت‪ :‬اصال قرار نیست‬ ‫دفتر هیچکدام از شبکه های بی بی سی فارسی و بی بی سی انگلیسی و عربی در تهران بازگشایی شود و هیچ‬ ‫مجوزی برای شبکه بی بی سی صادر نشده است‪ .‬وی در پاسخ به سوالی پیرامون اخرین وضعیت انجمن صنفی‬ ‫روزنامه نگاران گفت‪ :‬اتفاق خاصی در این بخش نیفتاده اس��ت و وضعیت مانند سابق است‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫سوالی پیرامون فیلم اشغال های دوست داشتنی گفت‪ :‬این فیلم مجوز نگرفته است و مجوز نمی گیرد‪.‬‬ ‫تداوم جایزه گلشیری‬ ‫منـتفی شد‬ ‫مدیر بنیاد گلشیری پاسخی را برای عالقه مندان به تداوم «جایزه ادبی هوشنگ‬ ‫گلشیری» منتشر کرد‪ .‬به گزارش ایسنا فرزانه طاهری در این متن نوشته است‪:‬‬ ‫«دوستان و عالقه مندان جایزه گلشیری و داستان نویسان عزیزی که با نوشته های‬ ‫خود و نیز امضای نامه جمعی ما را به تداوم جایزه گلشیری فراخوانده اید‪ ،‬از همه‬ ‫شما بابت حسن نظرتان سپاسگزارم‪ .‬شاید نیازی به تاکید بر این واقعیت نباشد که گرفتن این تصمیم برای من و‬ ‫ما‪ ،‬دست اندرکاران جایزه ابدا ساده نبوده و حاصل ماه ها اندیشیدن و ارزیابی و بحث بوده است‪ .‬تردید نکنید که‬ ‫اگر راهی می یافتیم تا جایزه را در همان سطح کیفی مورد نظرمان ادامه بدهیم‪ ،‬مطمئنا چنین می کردیم‪ .‬پس با‬ ‫احترام به همگی شما‪ ،‬امیدوارم موقعیت ما را درک کنید‪ ،‬به تصمیم ما احترام بگذارید و ما را در ادامه راهی که‬ ‫برگزیده ایم‪ ،‬یاری کنید‪ .‬با سپاس از طرف هیات مدیره بنیاد گلشیری‪ ،‬فرزانه طاهری مرداد ‪»1393‬‬ ‫چندی پیش بنیاد گلشیری از توقف برگزاری «جایز ه ادبی هوشنگ گلشیری» خبر داد و اعالم کرد‪ ،‬پس‬ ‫از برگزاری ‪13‬دوره جایز ه هوشنگ گلشیری‪ ،‬به این نتیجه رسیده که بهتر است برگزاری این جایزه را متوقف‬ ‫کند‪ .‬این بنیاد در بیانیه ای عنوان کرد‪« :‬به این نتیجه رسیده ایم که بهتر است در وضع کنونی ان نیرو و منابع‬ ‫اندکی را که برای بنیاد گلشیری باقی مانده‪ ،‬وقف بخشی دیگر از هدف های مندرج در اساسنامه بنیاد کنیم که‬ ‫به دلیل مشغل ه نفس گیر جایزه تا حدی مغفول مانده است‪ ».‬در پی این موضوع‪ ،‬بیش از ‪ 100‬داستان نویس‬ ‫در نامه ای به فرزانه طاهری‪ ،‬مدیر بنیاد هوشنگ گلشیری‪ ،‬ضمن تقدیر از سال ها کوشش او و این بنیاد در‬ ‫برگزاری جایز ه ادبی گلشیری‪ ،‬خواستار ادام ه کار این جایزه شدند‪.‬‬ ‫در پایان امامی گفت‪ :‬در فلس��طین و مقاومت فلس��طین‪ ،‬مرگ به بازی‬ ‫گرفته شده و باعث شده است که فلسطین از یک اسم به یک رسم تبدیل‬ ‫ش��ود و رس��م ان مقاومت در راه ازادی است که ریشه در جان ها دارد و به‬ ‫زبان مردم سخن می گوید‪.‬‬ ‫انـتشار ماهنامه جامعه زنان انقالب اسالمی‬ ‫به مدیرمسئولی اعظم طالقانی‬ ‫نخستین شماره ماهنامه «پیام ابراهیم» به صاحب امتیازی جامعه زنان‬ ‫انقالب اسالمی و مدیرمسئولی اعظم طالقانی روی دکه ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫در ش��ماره اول ای��ن ماهنامه ک��ه عکس مرحوم محمد مص��دق بر روی‬ ‫جلد ان خودنمایی می کند‪ ،‬مصاحبه هایی با ش��هیندخت مالوردی‪ ،‬معاون‬ ‫رییس جمهور در امور زنان‪ ،‬سعید حجاریان و پرونده های ویژه ای در مورد مصدق‪ ،‬کودتای ‪ 28‬مرداد و مرحوم‬ ‫دکتر ش��ریعتی منتشر شده است‪ .‬در س��رمقاله این ماهنامه که به قلم اعظم طالقانی و با عنوان «چرا پیام‬ ‫ابراهیم؟» به نگارش درامده‪ ،‬عنوان شده است‪« :‬در سال ‪ 59‬با همکاری اقای حسین بنکدار اساسنامه نشریه‬ ‫پیام هاجر تهیه و تنظیم گردید و سپس پروانه و مجوز انتشار از وزارت ارشاد دریافت شد‪ .‬پس از مدتی که‬ ‫از انتشار نشریه گذشت حسین بنکدار در ظهر عاشورا در سوسنگرد به شهادت رسید و به یاد ان شهید پیام‬ ‫هاجر مدت ‪ 23‬س��ال در ‪ 312‬ش��ماره و چندین ویژه نامه به فارسی و انگلیسی منتشر شد‪ .‬در این مدت دو‬ ‫بار هم توقیف شد‪ .‬بار نخست توسط دادسرای ویژه روحانیت به خاطر انتشار برخی از جلسات درس ایت اهلل‬ ‫منتظری و بار دوم در سال ‪ 1379‬در شبی که ‪ 16‬روزنامه و نشریه توقیف شد؛ در حالی که اماده چاپ بودیم‬ ‫نامه توقیف توسط ‪4‬جوان به دفتر پیام هاجر ارائه شد‪ .‬از ان تاریخ تاکنون حدود ‪ 14‬سال می گذرد‪ .‬بعد از‬ ‫مدتی به عنوان دبیرکل جامعه زنان مجوز انتشار مجله ای با عنوان رهیابان نور را درخواست کردم‪ .‬این مجوز‬ ‫پس از چند ماه که از تشکیل دولت جدید گذشته بود‪ ،‬صادر شد‪ .‬چون عالقه مند بودیم پیام هاجر را به ما‬ ‫برگرداند و مورد قبول واقع نشد نام ان را به «پیام ابراهیم» تغییر دادیم‪».‬‬ ‫منبع‪ :‬ایسنا‬ ‫دومین البوم گروه پالت‬ ‫در راه است‬ ‫دومین البوم گروه موسیقی پالت در راه است؛ البومی که به گفته امید‬ ‫نعمتی خواننده گروه کارهای ان با وسواس خاصی دنبال می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرانالین‪ ،‬اعضای گروه موسیقی پالت این روزها سرگرم کار‬ ‫روی البوم دوم خود هستند‪ ،‬البومی که تالش می کنند قطعات و اجرای‬ ‫ان پخته تر از کار نخست ش��ان باشد‪« .‬اقای بنفش» نخس��تین البوم این گروه جوان بود که انتشارش‬ ‫با اس��تقبال خوبی در بازار موس��یقی ایران مواجه شد‪ .‬دومین البوم گروه هم قرار بود تابستان سال ‪93‬‬ ‫روانه بازار شود‪ .‬اما سفرهای گروه به خارج از کشور باعث شد تا انها از برنامه انتشار البوم عقب بیفتند‪.‬‬ ‫س��فرهایی که به گفته امید نعمتی‪ ،‬کاری بوده اس��ت‪ .‬پالت ‪ 5‬عضو دارد و از سال ‪ 1387‬تشکیل شده‪،‬‬ ‫اما فعالیت جدی اش را از ‪ 2‬س��ال پیش در فضای موس��یقی ایران اغاز کرده اس��ت‪ .‬دلیل این وقفه هم‬ ‫همکاری اعضای این گروه با س��ایر گروه های موس��یقی بوده اس��ت‪ .‬انها پیش از اینکه نخستین البوم‬ ‫رسمی خود را منتشر کنند‪ ،‬به دلیل انتشار برخی از قطعات شان در فضای مجازی‪ ،‬به گروهی پرطرفدار‬ ‫تبدیل شده بودند‪ ،‬همین مسئله و جنس موسیقی این گروه باعث شد تا هومن سیدی و حبیب رضایی‬ ‫برای اجرای زنده موس��یقی تئاتر «روایت های ناتمام یک فصل معلق» به سراغ این گروه بروند و از انها‬ ‫برای همکاری در این اجرا استفاده کنند‪ .‬باران کوثری‪ ،‬هومن سیدی‪ ،‬ازاده صمدی‪ ،‬هوتن شکیبا‪ ،‬نوید‬ ‫محمدزاده‪ ،‬امیرجدیدی و نفیسه میرشمس بازیگران این تئاتر بودند و هومن سیدی کارگردان ان بود‪.‬‬ ‫حبیب رضایی هم در این اجرا مشاور کارگردان بود‪.‬‬ ‫شهرنوشت‬ ‫یک روایت خیابانی‬ ‫روح اهلل س�پندارند‪ -‬خیابان تاریک بود‪ .‬چش��م های گربه ای می درخشید‪.‬‬ ‫م��رد ارام ارام داش��ت راه می رفت و با خودش حرف م��ی زد و خیابان را زیر پا‬ ‫می گذاش��ت‪ .‬جوانی بود با شانه های اس��تخوانی و پایی که روی زمین کشیده‬ ‫می شد‪ .‬نور ماشینی از دور توی چشم می زد‪ .‬نزدیک شد و موسیقی ارامی را از‬ ‫شیشه های پایینش به خیابان می پاشید‪.‬‬ ‫مرد جوان ش��انه های اس��تخوانی اش را تکان داد و صدای قدم هایی را پشت‬ ‫س��رش احساس کرد‪ .‬خودش را به عادت همیش��گی کنار کشید تا عاب ِر پشت‬ ‫سرش بگذرد‪ .‬اما کسی عبور نکرد‪.‬‬ ‫مرد برگشت پشت سرش را نگاه کرد‪ .‬برق چشم هایی با تیغ چاقویی در دست‪ ،‬‬ ‫پش��ت سرش ایس��تاده بود‪« .‬موبایلت را رد کن بیاید‪ ».‬مرد جوان پای راستش‬ ‫را کنار کشید و گفت ‪« :‬یادداشت کن ‪ » 091234... :‬حرفش تمام نشده بود که‬ ‫عاب ِ ر چاقو به دست ‪ ،‬تیغه تیز را زیر گلویش گرفت ‪« :‬شوخیت گرفته؟ شماره ت‬ ‫به چه درد من می خورد؟ گوشی موبایلت را بده» مرد جوان خنده اش گرفت و‬ ‫گفت ‪« :‬گوشی موبایل؟ کی گفته من گوشی موبایل دارم؟» عابر چاقو به دست‬ ‫که حاال مشخص شده بود دزد سر گردنه است ‪ ،‬عصبانی شد ‪« :‬پس شماره چی‬ ‫بود؟» مرد لنگان لنگان خودش را کنار دیوار کشید ‪« :‬خب هنوز گوشی نخریدم‪ ،‬‬ ‫چند بار رفتم برای خرید اما منصرف شدم ‪ ،‬قیمت ها خیلی باال رفته است‪».‬‬ ‫دزد با همان چاقوی در دست‪ ،‬زد روی شانه مرد و گفت ‪« :‬مگر چه گوشی ای‬ ‫می خواهی که گران است؟»‬ ‫«از همین گوش��ی های ‪ Smart‬که با انگشت همه چیز این طرف و انطرف‬‫می رود»‬ ‫دزد خنده اش گرفت ‪« :‬گوش��ی تاچ می خواهی؟ خب اش��تباه می کنی از این‬ ‫مغازه داره��ا می خری‪ ،‬می ش��ود از همین همکارهای من بهترین گوش��ی را با‬ ‫نازل ترین قیمت خرید‪».‬‬ ‫مرد جوان‪ ،‬دس��تش را به دیوار تکیه داد ‪« :‬نمی شود به این همکارانت اعتماد‬ ‫کرد؛ گاهی وقت ها گوشی قالبی قالب می کنند‪».‬‬ ‫دزد که دیگر چاقویش را قالف کرده بود ‪ ،‬گفت‪« :‬حق داری‪ ،‬متاسفانه بعضی ها‬ ‫انصاف را رعایت نمی کنند‪».‬‬ ‫صحبت ش��ان گل انداخته بود که موت��وری امد و کنار خیابان توقف کرد‪ .‬دو‬ ‫مامور پلیس پیاده شدند و سراغ مرد امدند ‪ ،‬یکی از پلیس ها پرسید ‪« :‬اینجا چه‬ ‫می کنید؟»‬ ‫مرد پای راستش را کنار کشید و گفت‪« :‬در مورد بازار صحبت می کنیم‪ .‬وضع‬ ‫بازار خراب است‪».‬‬ ‫مامورها سری به نشان تایید تکان دادند و رفتند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ :