روزنامه صمت شماره 1012 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1012

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1012

روزنامه صمت شماره 1012

‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬اوریل ‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم دوره جدید شماره ‪ 1012‬پیاپی ‪2330‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫جنبه های تحقق حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫مجوزهای غیراصولی فوالدی‬ ‫باطل شدند‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫ظرفیت صادراتی با وجود‬ ‫‪ 10‬هزار بنگاه کوچک‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ضرورت حمایت‬ ‫دوطرفه‬ ‫بهار معدن در ‪ ۹۷‬رقم‬ ‫می خورد‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫با توسعه برند ملی‬ ‫گزارش روز‬ ‫صنعت‪4‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫دور دوم مذاکرات سه جانبه تهران‪،‬‬ ‫مسکو و انکارا‬ ‫رییس جمهوری اس�لامی ایران به دعوت رس��می همت��ای ترکیه ای خود‬ ‫و ب��رای حض��ور در دور دوم مذاکرات س��ه جانبه تهران‪ ،‬مس��کو و انکارا در‬ ‫زمینه سوریه‪ ،‬بعد از ظهر ‪ ۱۴‬فروردین(امروز) به انکارا سفر می کند‪ .‬معاون‬ ‫ارتباطات و اطالع رس��انی دفتر رییس جمهوری ب��ا اعالم این مطلب به ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬حجت االس�لام و المس��لمین دکتر حس��ن روحانی در این س��فر در‬ ‫اجالس س��ه جانبه ایران‪ ،‬روس��یه و ترکیه درباره سوریه شرکت و سخنرانی‬ ‫‪2‬‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ایا نحسی‪13‬‬ ‫بدون حبوبات به در نمی شود؟‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫صنعت‪2‬‬ ‫معدن ‪2‬‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫عزم ملی در حمایت از‬ ‫تولید داخل‬ ‫صنعت‪2‬‬ ‫طال چشم انتظار حرکت دالر‬ ‫تجارت‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بررسی رفتار احتمالی بازار ارز و فلز زرد در سال ‪97‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬اوریل ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1012‬‬ ‫پیاپی ‪2330‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دیپلماسی نوروزی دولت‪ ،‬فعال بود‬ ‫یادداشت‬ ‫جنبه های تحقق حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی‬ ‫منصور معظمی‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو‬ ‫‹ ‹سفر به حاشیه خزر‬ ‫روحانی صبح سه ش��نبه ‪ ۷‬فروردی��ن در راس‬ ‫هیات��ی بلندپایه با همراه��ی رییس دفتر و معاون‬ ‫اقتص��ادی خود و وزیران نفت ‪ ،‬راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نیرو در پاس��خ به دعوت‬ ‫رسمی همتایان خود در ترکمنستان و اذربایجان‬ ‫ع��ازم س��فری ‪ 3‬روزه به حاش��یه خزر ش��د‪ .‬وی‬ ‫در نخس��تین مرحله از این س��فر پ��س از ورود به‬ ‫عش��ق اباد‪ ،‬در کاخ ریاست جمهوری ترکمنستان‬ ‫در ایینی مورد اس��تقبال رسمی قربان قلی بردی‬ ‫محمد اف‪ ،‬همتای ترکمنستانی خود قرار گرفت‪.‬‬ ‫رییسان جمهوری دو کش��ور سپس در جلسه ای‬ ‫مذاکرات دوجانبه خود را انجام دادند و در نشست‬ ‫مشترک هیات های عالی رتبه ایران و ترکمنستان‬ ‫حضور یافتند و س��خنرانی کردند‪ .‬در حاشیه این‬ ‫دیدار روحانی با الهام علی اف‪ ،‬رییس جمهور جمهوری اذربایجان‬ ‫رییس جمه��وری و مع��اون اول او در ‪ ۱۴‬روز‬ ‫تعطیالت ن��وروز ‪ ۹۷‬روزهای پ��رکاری را تجربه‬ ‫کردن��د‪ .‬در ای��ن ای��ام رییس جمه��وری عالوه بر‬ ‫س��فر به اس��تان زلزله زده کرمانش��اه به دو کشور‬ ‫حاش��یه خزر رف��ت و گام های��ی در جهت تقویت‬ ‫روابط با همس��ایگان ش��مالی کش��ور برداشت و‬ ‫معاون اول او نیز با س��فر به اس��تان های کرمان و‬ ‫اذربایج��ان ش��رقی و همچنین شهرس��تان های‬ ‫پردیس و ش��هریار اس��تان تهران‪ ،‬تالش کرد در‬ ‫روزهای نخس��ت س��ال ‪ 97‬سیاست های دولت را‬ ‫در س��ال جدید اعالم کند‪ .‬محمود واعظی رییس‬ ‫دفتر رییس جمهوری‪ ،‬محم��د نهاوندیان معاون‬ ‫اقتصادی رییس جمهوری‪ ،‬معصومه ابتکار معاون‬ ‫امور زنان و خانواده رییس جمهوری‪ ،‬محمدجواد‬ ‫ظریف وزیر امور خارجه‪ ،‬مس��عود کرباسیان وزیر‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارایی‪ ،‬بی��ژن نامدار زنگنه وزیر‬ ‫نفت‪ ،‬عباس اخوندی وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬محمد‬ ‫ش��ریعتمداری وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رضا‬ ‫اردکانی��ان وزیر نیرو‪ ،‬مس��عود س��لطانی فر وزیر‬ ‫ورزش و جوان و تعدادی از مش��اوران سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی‪ ،‬رییس جمهوری را در این سفر همراهی‬ ‫می کردن��د‪ .‬نگاه��ی به هی��ات عالی رتب��ه همراه‬ ‫رییس جمه��وری نیز نش��ان م��ی داد حوزه های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬بانکی و گمرکی‪ ،‬انرژی و نیرو ش��امل‬ ‫نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬اب‪ ،‬ب��رق و زیرس��اخت های ترانزیت‬ ‫و محوره��ای مواصالت��ی در راه و شهرس��ازی و‬ ‫همچنی��ن روابط تجاری و بازرگانی دو کش��ور از‬ ‫اولویت ه��ای مذاکرات دوجانبه در س��طح هیات‬ ‫عالی همراه رییس جمهوری اس��ت و باید منتظر‬ ‫دستاوردهای اقتصادی موثر از این سفر منطقه ای‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫نشست نیز هیات های دو کشور ‪ ۱۲‬سند همکاری‬ ‫و یادداش��ت تفاهم را به امضا رس��اندند‪ .‬دو کشور‬ ‫ایران و ترکمنس��تان همچنین پس از این نشست‬ ‫ب��ا صدور بیانیه ای مش��ترک تاکید کردند مصمم‬ ‫به گسترش روابط خود در همه زمینه ها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹امضای ‪ 21‬سند همکاری‬ ‫رییس جمه��وری اس�لامی ای��ران نخس��تین‬ ‫س��فر منطق��ه ای خود را در س��ال ‪ 97‬با س��فر به‬ ‫ترکمنس��تان و جمهوری اذربایج��ان اغاز کرد؛‬ ‫س��فری ک��ه ‪ 13‬س��ند و تفاهمنام��ه هم��کاری‬ ‫مش��ترک در عشق اباد و ‪ 8‬س��ند دیگر در باکو در‬ ‫حوزه های گوناگون فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫ورزشی و انرژی برای تهران به ارمغان اورد‪ .‬حسن‬ ‫روحانی در دیدار مش��ترک هیات های عالی رتبه‬ ‫ای��ران و جمه��وری اذربایجان گس��ترش روابط‬ ‫تهران‪ -‬باکو را نه تنها به سود دو ملت‪ ،‬بلکه به سود‬ ‫منطقه دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬برق��راری تجارت‬ ‫ازاد می��ان ته��ران و باکو گامی در مس��یر تحرک‬ ‫ب��اال در روابط اقتص��ادی اس��ت‪ .‬روحانی تقویت‬ ‫بی��ش از پیش همکاری های بانک��ی میان ایران و‬ ‫جمهوری اذربایجان را ض��روری خواند و با اعالم‬ ‫امادگی ب��رای بکارگیری پول مل��ی در مبادالت‬ ‫مشترک‪ ،‬افزود‪ :‬تسهیل روابط بانکی‪ ،‬کلید توسعه‬ ‫همه جانبه روابط اس��ت‪ .‬روحانی ک��ه اظهاراتش‬ ‫از س��وی همتای اذربایجان��ی وی مورد تایید قرار‬ ‫می گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬مس��یر ترانزیت شمال‪ -‬جنوب‬ ‫که امروز دو کش��ور در قال��ب اجرای طرح راه اهن‬ ‫ت‪ -‬استارا در ان مشارکت می کنند‪ ،‬به معنای‬ ‫رش ‬ ‫مس��یر راحت تر‪ ،‬ارزان تر و کوتاه تر برای دو کشور‪،‬‬ ‫کشورهای منطقه و حتی برای اسیا‪ ،‬اروپا و افریقا‬ ‫دیدار با محمداف‪ ،‬رییس جمهوری ترکمنستان‬ ‫س��ال ‪ 9۷‬ب��ه تدبیر رهب��ر معظم انقالب‪ ،‬س��ال «حمای��ت از کاالی ایرانی»‬ ‫نام گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬اهمیت این موضوع به گونه ای است که اگر کاالی ایرانی‬ ‫حمایت ش��ود چرخ تولید به حرکت درامده و ش��تاب گیری ان ش��رایط را برای‬ ‫ایجاد مش��اغل جدید فراه��م می کند و در نتیجه نرخ بی��کاری کاهش می یابد‪.‬‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی باعث جلوگیری از انتقال س��رمایه ها به خارج از کش��ور و‬ ‫جذب سرمایه های خارجی به دلیل صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران و مقابله‬ ‫با تحریم های ناعادالنه و نابخردانه اقتصادی کشورهای سلطه گر می شود‪ .‬حمایت‬ ‫از تولید داخل یعنی کاهش صادرات مواد خام و بسترسازی ایجاد و افزایش ارزش‬ ‫افزوده روی مواد خام در کش��ور‪ .‬برای تحقق ش��عار سال ‪ 9۷‬رعایت این الزامات‬ ‫بسیار اثرگذار خواهد بود‪:‬‬ ‫بهبود کیفیت‪:‬‬ ‫رفع مش��کالت و ایراد های کیفی‪ ،‬استاندارد س��ازی کیفیت محصوالت‪ ،‬تولید‬ ‫متناس��ب ب��ا نی��از واقعی مش��تریان ایرانی حتی ب��ه صورت منطق��ه ای‪ ،‬تولید‬ ‫محصوالت با دوام بیشتر و مطمئن تر‪ ،‬توجه بیشتر به ایمنی و بهبود بسته بندی‪.‬‬ ‫توسعه تنوع و به روز کردن‪:‬‬ ‫تولید متناس��ب با استاندارد های جهانی‪ ،‬با سالیق و توقعات مشتریان به ویژه‬ ‫جوان��ان‪ ،‬گس��ترده کردن دامنه طرح ها‪ ،‬رنگ ه��ا‪ ،‬مدل ها و‪ )...‬کاهش نرخ تمام‬ ‫ش��ده‪ ،‬افزای��ش کارایی منابع‪ ،‬کاه��ش ظرفیت های خالی‪ ،‬بی اس��تفاده و نیمه‬ ‫استفاده‪ ،‬کاهش اتالف ها و ضایعات مواد‪ ،‬انرژی و ملزومات‪.‬‬ ‫بهبود خدمات پس از فروش‪:‬‬ ‫توج��ه ب��ه خدم��ات عام و خاص پس از فروش مورد نیاز مش��تریان و تقویت‬ ‫کیفی��ت و کمیت ش��بکه خدم��ات پس از ف��روش‪ ،‬استاندارد س��ازی خدمات‪،‬‬ ‫مدیری��ت و کنترل مطلوب کیفیت خدمات و ایجاد نظام واقعی ارزیابی عملکرد‬ ‫و رتبه بندی‪ ،‬الگو برداری از تجارب برتر‪.‬‬ ‫تبلیغات موثر و فرهنگ سازی ملی‪:‬‬ ‫استفاده از روش های نوین و اثر بخش معرفی کاال‪ ،‬اگاه سازی مردم از ویژگی ها‬ ‫و خواص برجسته کاال های داخلی‪ ،‬ایجاد پرستیژ اجتماعی برای استفاده از کاالی‬ ‫ایرانی‪ ،‬تش��ویق اس��تفاده کنندگان از کاالی ایرانی به شکل های مختلف از جمله‬ ‫تخفیف و تسهیالت خرید‪.‬‬ ‫بهبود بازاریابی‪:‬‬ ‫درک درس��ت از نیازهای واقعی مشتریان‪ ،‬اس��تفاده از مهندسی فروش برای‬ ‫کاالهای صنعتی و سرمایه ای‪ ،‬بکارگیری روش های نوین و به روز جذب مشتریان‬ ‫و سفارش‪ ،‬تقویت نیرو های متخصص بازاریابی و بازاریاب حرفه ای‪ ،‬ایجاد ارتباط‬ ‫قوی با شبکه بازار و عمده فروش ها و خرده فروش ها‪.‬‬ ‫بهبود نام و نشان تجاری‪:‬‬ ‫انتقال پیام مشتریان راضی و خشنود مصرف کننده کاال به جامعه‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫برند‪ ،‬اس��تفاده از نام ها و نش��ان های متناس��ب با فرهنگ‪ ،‬هنجارها و تمایالت‬ ‫اجتماعی جامعه‪ ،‬تبلیغ موثر نام و نشان در سراسر کشور‪ ،‬بهره گیری از امکانات‬ ‫رسانه ها و مراکز اطالع رسانی و تبلیغات و‪...‬‬ ‫جلوگیری از واردات کاالی قاچاق ارزان و کیفیت پایین‪:‬‬ ‫بررس��ی و شناس��ایی مجاری ورود عمده کاالی قاچاق به کشور‪ ،‬مشارکت هر‬ ‫‪ ۳‬قوای مجریه‪ ،‬قضاییه و مقننه برای برخورد با پدیده قاچاق کاال‪ ،‬شفاف سازی‬ ‫قوانی��ن و مقررات‪ ،‬افزایش تعرف��ه کاالهای وارداتی و کاهش تعرفه واردات مواد‬ ‫اولیه و قطعات ‪.‬‬ ‫ایجاد تسهیالت خرید‪:‬‬ ‫ایج��اد امکان خرید کاال به صورت اقس��اط کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت‪،‬‬ ‫تامی��ن بودج��ه خرید ب ه صورت اعتباری از طرف بانک ها برای مش��تریان‪ ،‬دادن‬ ‫وام های مناسب با نرخ بهره کم به خریداران کاال‪ ،‬دادن بخشی از حقوق و دستمزد‬ ‫به کارکنان به صورت غیرنقدی در قالب اجناس ایرانی‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری روی فناوری های نوین و به روز‪:‬‬ ‫بهب��ود کیفیت‪ ،‬کاهش هزینه و افزایش تن��وع محتاج فناوری های نو و به روز‬ ‫برای تامین هرچه بهتر و درس��ت تر نیاز های مش��تریان و افزایش قدرت و توان‬ ‫رقابت پذیری بنگاه ها است‪.‬‬ ‫توسعه نظام های مدیریت و مدیران‪:‬‬ ‫ض��رورت اص�لاح دیدگاه ها‪ ،‬نگرش و نظام فکری مدیران و دوری جس��تن از‬ ‫اندیش��ه ها و باور های کهنه و ناکارامد و بها دادن جدی و واقعی به خواس��ته ها‬ ‫و توقع های مش��تریان‪ ،‬استاندارد کردن سیس��تم های مدیریت به ویژه مدیریت‬ ‫کیفی��ت در بنگاه ه��ای تولیدی‪ ،‬تفکیک مالکیت از مدیریت و توجه اساس��ی به‬ ‫مدیریت حرفه ای و‪ ...‬از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫پرورش منابع انسانی متخصص‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه عوامل اصلی تولید و ایجاد ارزش افزوده‪ ،‬انسان و سرمایه هستند‪،‬‬ ‫نیاز به افراد متخصص‪ ،‬توسعه یافته و به روز که عالوه بر دانش اکادمیک‪ ،‬اموزش های‬ ‫حرفه ای را نیز دیده اند و افزون بر دانش در ابعاد نگرشی‪ ،‬فکری‪ ،‬انگیزشی و رفتاری‬ ‫در مدار بالندگی و توسعه یافتگی قرار گرفته اند‪ ،‬یک ضرورت است‪.‬‬ ‫بهبود طراحی و فرموالسیون‪:‬‬ ‫برای تولید بهتر از نظر کیفیت و بسته بندی و همچنین نرخ مناسب‪ ،‬بی تردید‬ ‫باید به فعالیت و مرحله طراحی و فرموله کردن محصول توجه ویژه کرد‪ .‬انطباق‬ ‫هر چه بهتر و بیش��تر با نیاز های مش��تریان‪ ،‬بهبود و ارتقای کیفیت و اس��تفاده‬ ‫هرچه بهتر از منابع به ویژه مواد اولیه‪ ،‬نیازمند طراحی بهتر‪ ،‬قوی تر و پیشرفته تر‪،‬‬ ‫استفاده از فناوری های نوین طراحی و بکارگیری افراد متخصص حرفه ای است‪.‬‬ ‫بهبود و مهندسی دوباره فرایندها‪:‬‬ ‫تحول و دگرگونی در فرایندهای اصلی‪ ،‬پشتیبان و مدیریتی اغلب بنگاه های‬ ‫تولیدی یک ضرورت اس��ت‪ .‬مهندس��ی دوباره فرایندهای شرکت های تولیدی‬ ‫موج��ب تح��ول و قرار گرفتن ش��رکت ها در مس��یر و راهی بهت��ر‪ ،‬با عملکردی‬ ‫بهره ورانه تر و حرکت در مسیر تعالی خواهد شد‪.‬‬ ‫جذب سرمایه گذار خارجی‪:‬‬ ‫جذب سرمایه گذاران خارجی باعث چندین نتیجه مثبت و خوب خواهد شد؛‬ ‫نخس��ت اینکه کمبود سرمایه برای توس��عه را جبران می کند‪ ،‬دوم اینکه دانش‬ ‫فنی و مدیریتی و فناوری روز را وارد بنگاه های اقتصادی کشور خواهد کرد‪ ،‬سوم‬ ‫اینکه فضا و شرایط ورود بنگاه های ایرانی به بازار های خارجی را فراهم می کند‪.‬‬ ‫ایجاد تسهیالت مالی برای تولید کنندگان‪:‬‬ ‫تولیدکننده ایرانی به ویژه ش��رکت های کوچک و متوس��ط مش��کالت کمبود‬ ‫نقدینگی دارند‪ .‬از این رو‪ ،‬برای توسعه و بهبود خود نیازمند حمایت مالی هستند‬ ‫به ویژه اگر قرار بر فروش کاال با تسهیالت میان مدت و بلندمدت باشد‪.‬‬ ‫سفر به حاشیه خزر برای توسعه تجارت ازاد‬ ‫خواهد بود و این نشان می دهد همکاری های ما به‬ ‫سود مردم منطقه و جهان است‪.‬‬ ‫‹ ‹مب�ادالت همکاری ه�ای تج�اری و‬ ‫فرهنگی‬ ‫همچنی��ن برنام��ه مب��ادالت همکاری ه��ای‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬هنری‪ ،‬علمی و اموزش��ی‪ ،‬یادداش��ت‬ ‫تفاهم همکاری های بازرگانی‪ ،‬یادداش��ت تفاهم‬ ‫هم��کاری صنعتی‪ ،‬یادداش��ت تفاه��م در زمینه‬ ‫تبادل الکترونیکی اطالعات گمرکی‪ ،‬یادداش��ت‬ ‫تفاه��م هم��کاری در زمین��ه تش��کیل ش��ورای‬ ‫مشترک تجاری ایران‪-‬ترکمنس��تان‪ ،‬یادداشت‬ ‫تفاه��م در زمین��ه ص��دور گواهی بین س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد ای��ران و اداره دولتی اس��تاندارد‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬برنام��ه اجرایی یادداش��ت تفاهم‬ ‫هم��کاری بین س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران و‬ ‫اداره دولتی اس��تاندارد ترکمنس��تان‪ ،‬یادداشت‬ ‫تفاه��م هم��کاری در بخ��ش کش��اورزی‪ ،‬برنامه‬ ‫اجرای��ی یادداش��ت تفاهم هم��کاری بین وزارت‬ ‫ورزش و جوانان ایران و وزارت ورزش و سیاس��ت‬ ‫جوانان ترکمنستان‪ ،‬یادداشت تفاهم حمل ونقل‬ ‫هوایی میان س��ازمان هواپیمایی کش��وری ایران‬ ‫و اداره دولتی هواپیمایی کش��وری ترکمنستان‪،‬‬ ‫یادداش��ت تفاهم همکاری می��ان دفتر مطالعات‬ ‫سیاس��ی و بین المللی وزارت ام��ور خارجه ایران‬ ‫و موسس��ه روابط بین المل��ل وزارت امور خارجه‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬یادداشت تفاهم دوجانبه همکاری‬ ‫علمی‪-‬اموزش��ی میان دانشگاه فردوسی مشهد و‬ ‫دانشگاه کشاورزی ترکمن به نام صفرمراد اتایویچ‬ ‫نیازاف و یادداش��ت تفاهم دوجانبه همکاری های‬ ‫علمی‪-‬اموزشی میان دانش��گاه فردوسی مشهد‬ ‫و موسس��ه ملی زبان ه��ای خارجی ترکمن دولت‬ ‫محمد ازادی‪ ۱۳ ،‬سند همکاری مشترکی بود که‬ ‫در حضور رییس��ان جمهوری ایران و ترکمنستان‬ ‫از س��وی مس��ئوالن عالی رتبه دو کش��ور به امضا‬ ‫رس��ید‪ .‬همچنین در نتیجه رایزنی ها و توافق های‬ ‫انج ام ش��ده و نهایی شدن این توافق ها به مناسبت‬ ‫سفر رییس جمهوری به کشور ترکمنستان‪۲۸۳ ،‬‬ ‫نفر از اتباع کش��ورمان که در زندان های ان کشور‬ ‫نگهداری می ش��دند‪ ،‬برای گذراندن ادامه دوران‬ ‫محکومیت خ��ود به ایران منتقل ش��دند‪ .‬در این‬ ‫مبادله ‪ ۴‬زندانی کش��ور ترکمنستان در ایران نیز‬ ‫تحویل عوامل ان کشور شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید مشترک خودرو‬ ‫صبح پنجشنب ه ‪ ۹‬فروردین نیز روحانی همراه با‬ ‫علی اف در حاشیه همایش اقتصاد و تجارت ایران‬ ‫و اذربایجان‪ ،‬کارخانه خودروسازی خزر (کارخانه‬ ‫تولی��د مش��ترک خ��ودرو ای��ران و اذربایجان) و‬ ‫همچنی��ن از طری��ق ویدئو کنفران��س خط اهن‬ ‫استارا‪-‬اس��تارا را افتتاح کردند‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫پس از س��خنرانی در این همایش‪ ،‬به سفر رسمی‬ ‫‪ ۳‬روزه خود به دو کش��ور همس��ایه ترکمنستان‬ ‫و جمه��وری اذربایج��ان پای��ان داد و ب��ه تهران‬ ‫بازگش��ت‪ .‬روحانی سه ش��نبه ‪ ۱۴‬فروردین نیز به‬ ‫دعوت رسمی همتای ترکیه ای خود و برای حضور‬ ‫در دور دوم مذاکرات س��ه جانبه ایران‪ -‬روس��یه‪-‬‬ ‫ ترکیه‪ ،‬به انکارا پایتخت ترکیه سفر می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رواب�ط تهران‪ -‬باک�و در مس�یر‬ ‫راهبردی شدن‬ ‫محس��ن پاک ایین‪ ،‬سفیر س��ابق ایران در باکو‬ ‫معتق��د اس��ت ک��ه وقت��ی دو رییس جمه��وری‬ ‫از س��ال ‪ 1392‬تاکن��ون بی��ش از ‪ 10‬دی��دار ب��ا‬ ‫یکدیگر داش��ته و این دیدارها ب��ه ایجاد تفاهم ها‬ ‫و اج��رای موافقتنامه ه��ای بس��یار موث��ر منجر‬ ‫می ش��ود یعنی «رواب��ط تهران‪ -‬باکو در مس��یر‬ ‫تبدی��ل ش��دن به مناس��بات راهبردی اس��ت‪» .‬‬ ‫به اعتقاد وی‪ ،‬تدابیر مش��ترکی در س��ایه دوستی‬ ‫رییس��ان جمهوری دو کشور و دیدارهای پیوسته‬ ‫انه��ا در ای��ن س��ال ها در حوزه ه��ای اقتصادی و‬ ‫همکاری های امنیتی به ویژه مقابله با تروریس��م‪،‬‬ ‫اتخاذ ش��ده است که نش��ان می دهد «جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران هی��چ محدودیتی برای توس��عه‬ ‫همکاری ها و تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات‬ ‫با جمهوری اذربایجان قائل نیست‪».‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۰‬دس�تاورد دیپلماسی نوروزی در‬ ‫جمهوری اذربایجان‬ ‫حس��ام الدین اش��نا‪ ،‬مش��اور رییس جمهوری‬ ‫ک��ه در هیات هم��راه دکتر روحانی در این س��فر‬ ‫نوروزی حضور داش��ت در پایان این س��فر ‪ ۴‬روزه‬ ‫س��فر نوروزی دکتر روحانی به باکو را «کوتاه ولی‬ ‫راهگش��ا» عنوان کرد و ‪ 10‬دستاور ان را بر شمرد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت که مهم ترین دس��تاورد سفر در‬ ‫یک کالم امضای س��ندی تاریخی برای بازش��دن‬ ‫قف��ل بهره برداری از منابع نف��ت و گاز دریای خزر‬ ‫اس��ت‪ .‬تدبی��ر دو رییس جمهوری باعث ش��د تا‬ ‫مش��ارکت در دریای خزر جای رقاب��ت را بگیرد‪.‬‬ ‫به اعتقاد اش��نا‪ ،‬کریدور ترانزیتی شمال‪ -‬جنوب‬ ‫برای اقتصاد و امنیت منطقه بس��یار مهم اس��ت‪.‬‬ ‫اجرایی ش��دن یک میلیارد دالر س��رمایه گذاری‬ ‫مش��ترک ای��ران و جمهوری اذربایج��ان در خط‬ ‫ریلی رش��ت به اس��تارا امکان اتصال شبکه ریلی‬ ‫"‪ CIS‬به اروپا را از طریق کشورمان فراهم می کند‪.‬‬ ‫گش��ایش بخ��ش نخس��ت پایان��ه ریلی اس��تارا‬ ‫ب��ا س��رمایه گذاری ‪ ۶۰‬میلی��ون دالر‪ ،‬گش��ایش‬ ‫کارخانه ه��ای داروی��ی ای��ران در جمه��وری‬ ‫اذربایجان‪ ،‬همکاری های درمانی و اعزام پزشکان‬ ‫ایران��ی‪ ،‬اغاز تولید مش��ترک ‪ ۵‬برن��د خودرویی‬ ‫و برنامه ری��زی ب��رای اتصال و س��نکرون ش��دن‬ ‫ش��بکه های ب��رق ‪ ۳‬کش��ور ای��ران‪ ،‬اذربایجان و‬ ‫روسیه نیز از دیگر ثمرات سفر نوروزی به باکو بود‪.‬‬ ‫مشاور رییس جمهوری به «توافق درباره بسیاری‬ ‫از مس��ائل بین طرف ها در ح��وزه دریای خزر» و‬ ‫«تس��هیل روابط بانکی‪ ،‬تجاری و گردش��گری و‬ ‫همکاری در زمینه توانمند سازی بانوان در زمینه‬ ‫های اش��تغال و خانواده» اشاره کرد و افزود‪« :‬حاال‬ ‫دیگر وی��زای فرودگاهی ب��رای ایرانیان اجرایی و‬ ‫مرزهای زمینی ‪ ۲۴‬ساعته شده است»‪.‬‬ ‫دور دوم مذاکرات سه جانبه تهران‪ ،‬مسکو و انکارا‬ ‫پیگیری احیای دریاچه ارومیه‬ ‫مذاکره برای تسهیل روادید‬ ‫رییس جمهوری اس�لامی ایران به دعوت رس��می همتای ترکیه ای خود و برای حضور در دور دوم‬ ‫مذاکرات س��ه جانبه تهران‪ ،‬مس��کو و انکارا در زمینه سوریه‪ ،‬بعد از ظهر ‪ ۱۴‬فروردین به انکارا سفر‬ ‫می کن��د‪ .‬معاون ارتباطات و اطالع رس��انی دفتر رییس جمهوری با اعالم این مطل��ب به ایرنا افزود‪:‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در این سفر در اجالس سه جانبه ایران‪ ،‬روسیه و ترکیه‬ ‫درباره سوریه ش��رکت و سخنرانی خواهد کرد‪ .‬پرویز اسماعیلی گفت‪ :‬رییس جمهوری عالوه بر این‪،‬‬ ‫دیدارهای دو جانبه ای با رجب طیب اردوغان و والدیمیر پوتین رییسان جمهوری ترکیه و فدراسیون‬ ‫روس��یه خواهد داش��ت که در ان مس��ائل مربوط به روابط بین طرف ه��ا و همچنین همکاری های‬ ‫منطقه ای و بین المللی مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت‪ .‬اجالس انکارا در ادامه گفت وگوهایی است‬ ‫که رییس��ان جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬ترکیه و روسیه در چارچوب مذاکرات استانه و برای رایزنی و‬ ‫همکاری سه جانبه در زمینه مسائل سوریه و از جمله به تازگی در بندر سوچی روسیه برگزار کردند‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه و چند تن از اعضای کابینه‪ ،‬رییس جمهوری را در این س��فر‬ ‫همراهی می کنند‪ .‬روحانی عصر ‪ ۱۵‬فروردین به میهن اسالمی باز می گردد‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری اسالمی ایران گفت‪ :‬طرح احیای دریاچه ارومیه‬ ‫با قدرت و حساسیت خاص از سوی دولت دنبال می شود و حتی اگر میلیاردها‬ ‫تومان برای ان الزم باشد باید تامین شود زیرا نمی توانیم به خشک شدن این‬ ‫دریاچه زیبا بی تفاوت باشیم‪ .‬به گزارش ایسنا اسحاق جهانگیری پس از بازدید‬ ‫از دریاچه ارومیه و بررسی اخرین وضعیت ان به خبرنگاران گفت‪ :‬بحث احیای‬ ‫این دریاچه از سال ‪ ۱۳9۲‬و بی درنگ پس از روی کار امدن دولت یازدهم در‬ ‫دستور کار قرار گرفت و راه اندازی ستاد احیا جزو نخستین مصوبه های دولت‬ ‫بود که مس��ئولیت ان به معاون اول رییس جمه��وری واگذار و تصمیم های‬ ‫مهم و تاثیرگذاری در طول س��ال های گذش��ته در این س��تاد گرفته ش��د‪.‬‬ ‫جهانگی��ری اضافه کرد‪ :‬بر همین اس��اس‪ ،‬انچه ب��رای احیای دریاچه الزم و‬ ‫مفید باش��د در قالب اعتبارات ملی و اس��تفاده از مناب��ع خارجی‪ ،‬برای این‬ ‫منظور مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫س��فیر جمهوری اس�لامی ایران و یوگنی ایوانف‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫امور خارجه روسیه در راس��تای تسهیل روادید سفر شهروندان‬ ‫دو کشور گفت وگو کردند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مهدی سنایی‪ ،‬سفیر‬ ‫ایران در روسیه و یوگنی ایوانف‪ ،‬معاون کنسولی وزیر امور خارجه‬ ‫روس��یه همچنین درباره موضوع های مربوط ب��ه همکاری های‬ ‫کنس��ولی تبادل نظر کردند‪ .‬دو ط��رف در این دیدار بر ضرورت‬ ‫توس��عه همکاری های کنسولی متناس��ب با روند شتابان و رو به‬ ‫رشد روابط دوجانبه تاکید کردند ‪ .‬ضرورت برگزاری نشست های‬ ‫کارشناسی‪ ،‬برقراری کنسولگری های جدید و گام های عملیاتی‬ ‫در عینیت بخشیدن به اهداف اقتصادی دو کشور و حل و فصل‬ ‫مس��ائل ایرانیان مقیم روس��یه از دیگر موضوع ه��ای مذاکره و‬ ‫توافق های دو طرف در این دیدار بود‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫عکس روز‬ ‫خروج امریکا از سوریه فاجعه خواهد بود‬ ‫تاب بازی در روز طبیعت ‪ -‬پل های فجر ‪ -‬بزرگراه مدرس‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫لیندس��ی گراهام یکی از سناتورهای ارش��د جمهوری خواه هشدار داد که خروج‬ ‫نیروهای امریکایی از س��وریه به معنی قدرت گرفتن دوباره داعش و افزایش نفوذ‬ ‫ایران در سوریه خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬گراهام‪ ،‬عضو کمیسیون نظامی س��نای امریکا در گفت وگو با‬ ‫ش رو» توصیف و داعش‬ ‫ش��بکه فاکس‪ ،‬این کار را «بدترین تصمیم» و «فاجعه پی ‬ ‫را به بوکس��وری تش��بیه کرد که روی رینگ افتاده و خروج س��ربازان امریکایی از‬ ‫س��وریه به ان امکان می دهد دوباره س��ر پا بایس��تاد‪ .‬او گفت «داعش ‪ ۳‬هزار نیرو‬ ‫در س��وریه دارد» و اگر امریکا نیروهایش را زود از س��وریه بیرون بکشد «داعش بر‬ ‫خواهد گش��ت‪ ،‬جنگ ترکیه و کردها از کنترل خارج خواهد شد و دمشق را بدون‬ ‫حضور امریکا به ایران داده اید‪».‬‬ ‫امریکا حدود ‪ ۲‬هزار نفر نیرو در س��وریه نیرو دارد‪ .‬رییس جمهوری امریکا گفت‬ ‫نیروهای این کشور «خیلی زود از سوریه بیرون خواهند امد»‪ .‬این برخالف چیزی‬ ‫بود که مقامات امریکایی تا به حال می گفتند؛ اینکه حضور امریکا در سوریه فقط به‬ ‫مبارزه با داعش محدود نمی شود بلکه مسئله توازن قوا در منطقه و به ویژه «مقابله‬ ‫با ایران» مطرح است‪ .‬به گزارش بی بی سی‪ ،‬مقامات نظامی و مشاوران ترامپ هم با‬ ‫او هم عقیده نیس��تند و خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد دولتی گفته است‬ ‫مش��اوران ترامپ فکر می کنند امریکا الزم است با تعداد کمی نیرو حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫دیگر در سوریه بماند‪.‬‬ ‫این مقام به رویترز گفت که رییس جمهوری امریکا از این مش��ورت راضی نبوده‬ ‫اما روش��ن نیست که ایا او واقعا فرمان خروج نیروهای امریکایی را از سوریه بدهد‬ ‫یا خیر‪.‬‬ ‫تجمع اعتراضی‬ ‫در مخالفت با‬ ‫شرکت معدنی‬ ‫«وِ دانتا»‬ ‫سال بیست و نهم دوره جدید شماره ‪ 1012‬پیاپی ‪2330‬‬ ‫پیام نوروزی رییس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫بهار بهره برداری از بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی استان چهارمحال و بختیاری‪:‬‬ ‫استخراج ‪ ۶‬میلیون تن مواد معدنی‬ ‫معادن کوچک‪ ،‬بخش عمده مشکل بیکاری را برطرف می کنند‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ای��ران گفت‪ :‬معادن‬ ‫کوچ��ک می توانند بخ��ش عم��ده ای از مش��کالت بیکاری‬ ‫و اش��تغال موج��ود در جامع��ه را برطرف کنن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫مس پ��رس‪ ،‬محمدرضا بنی اس��دی راد در نشس��تی با عنوان‬ ‫گزارش س��ال ‪ ۹۶‬و چش��م انداز ش��رکت مل��ی صنایع مس‬ ‫ایران در س��ال ‪ ۹۷‬در سالن سینمای ازادی شهر سرچشمه‬ ‫رفسنجان افزود‪ :‬در حوزه مس‪ ،‬تعدادی معادن کوچک فعال‬ ‫خواهند شد که در این راستا تولید کنسانتره در ‪ ۲‬سال اینده‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬هزار تن افزایش خواهد یافت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬توسعه‬ ‫اکتش��افات‪ ،‬کرامات نیروی انس��انی‪ ،‬تکمیل زنجیره تولید و‬ ‫توس��عه صنایع پایین دس��تی‪ ،‬محور تولید و توسعه ما است‬ ‫و عالوه بر ان‪ ،‬هلدینگ ش��دن شرکت مس و مدیریت سهام‬ ‫مس از اولویت های ش��رکت مس اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫س��اماندهی صندوق مس برنامه ریزی خواهد ش��د تا امنیت‬ ‫خاط��ر برای کارکنان و کارگران ش��رکت مس به وجود اید‪،‬‬ ‫ضمن اینکه اکتش��افات مع��ادن نیز راهبرد ش��رکت مس و‬ ‫محور توسعه است‪ .‬بنی اسدی راد تصریح کرد‪ :‬موضوع صنایع‬ ‫پایین دستی و تکمیل زنجیره تولید از معادن را دنبال خواهیم‬ ‫کرد تا به کارافرینی نس��بتا خوبی در حوزه مس برسیم‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬استان کرمان از ظرفیت های مهمی همچون‬ ‫شرکت های بالنده مس و فوالد برخوردار است‪ .‬بنی اسدی راد‬ ‫بیان کرد‪ :‬با چابک س��ازی‪ ،‬مسیر موفقیت امیزی را در حوزه‬ ‫مس در س��ال جدید دنبال خواهیم کرد تا در ‪ ۳‬سال اینده‪،‬‬ ‫تولید مس محتوا به ‪ ۴۰۰‬هزار تن برس��د و در همه زمینه ها‬ ‫اعم از اشتغال‪ ،‬رونق اقتصادی و‪ ...‬پویایی و شکوفایی را شاهد‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ریزش معدن «همکار» ‪ ۳‬کشته و زخمی بر جای گذاشت‬ ‫مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزش��کی دانش��گاه علوم‬ ‫پزش��کی کرمان از ریزش معدن همکار واقع در شهرس��تان‬ ‫راور و کشته و زخمی شدن ‪ ۳‬نفر در این حادثه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سیدمحمد صابری با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫ن به وقوع‬ ‫این حادثه در س��اعت ‪ 10:47‬دقیق��ه ‪ ۱۱‬فروردی ‬ ‫پیوست‪ .‬وی محل دقیق این معدن را بعد از تنگ فیض اباد‬ ‫شهرس��تان راور اعالم کرد و افزود‪ :‬در این حادثه متاس��فانه‬ ‫«صفر زارع» ‪ ۴۰‬س��اله جان خود را از دست داد و «علیرضا‬ ‫خواجویی» ‪ ۴۰‬س��اله و «مجتبی عباس��ی» ‪ ۳۰‬س��اله دچار‬ ‫مصدومیت شده اند‪.‬‬ ‫شماره مناقصه ‪96/029 - 1 :‬‬ ‫ش��رکت پاالی��ش گاز ای�لام در نظ��ر دارد موضوع ذی��ل را از طریق‬ ‫مناقصه عمومی به ش��رکتهایی که دارای گواهینامه صالحیت معتبر از‬ ‫مراج��ع ذیربط و ذیصالح در زمینه موضوع مناقصه می باش��ند‪ ،‬واگذار‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه ‪:‬‬ ‫تجدید مناقصه راهبری و نگهداری فضای س��بز ش��رکت پاالیش گاز‬ ‫ایالم‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ( مناقصه ) ‪748/700/000 :‬‬ ‫ریـال‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ( مناقصه) ‪ :‬ضمانتنامه بانکی‬ ‫یا فیش نقدی به حساب ‪ 0100556652009‬بانک صادرات کد ‪190‬‬ ‫نوبت اول‪1397/01/14 :‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬چشم به راه سالی پربـار‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت پاالیش گاز ایالم‬ ‫‪2‬‬ ‫مجوزهای‬ ‫غیراصولی‬ ‫فوالدی باطل‬ ‫شدند‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫برام��د ب��اد صبح و بوی نوروز‪ ،‬به کام دوس��تان و‬ ‫بخت پیروز‬ ‫مبارک بادت این سال و همه سال‪ ،‬همایون بادت‬ ‫این روز و همه روز‬ ‫س��ال ‪۱۳۹۶‬را باید سال اجرای طرح های معدنی‬ ‫و صنای��ع معدنی دانس��ت‪ .‬نتایج و دس��تاوردهای‬ ‫کارشناسان‪ ،‬مدیران و تالشگران بخش کارگری در‬ ‫حوزه دولتی و خصوصی‪ ،‬نمود عینی تری نس��بت به‬ ‫سال های گذشته داش��ت‪ .‬بهره برداری از طرح های‬ ‫فوالد و مس از ماه های نخس��ت س��ال و همچنین‬ ‫اغاز عملیات اجرایی پروژه های بزرگ از جمله روی‬ ‫و تیتانیوم از مهم ترین رویدادهای سالی که گذشت‪،‬‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫تمام تالش ای��ن مجموعه برای حمایت از بخش‬ ‫خصوصی بوده است‪ .‬نگاهی به راه اندازی طرح هایی‬ ‫که س��ال ها معطل بوده اند‪ ،‬تاکید این نکته است که‬ ‫خان��واده ایمیدرو‪ ،‬الگوی بکارگی��ری حداکثر توان‬ ‫بخ��ش خصوصی هم��گام با سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬اصل ‪ ۴۴‬و استراتژی کالن دولت است‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر ایجاد تعام�لات بین الملل��ی و جذب‬ ‫فناوری ه��ای جدی��د‪ ،‬در حوزه ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬هم��ه واحدهای تابع این س��ازمان‬ ‫ممیزی شدند‪ .‬همچنین در سال جاری در واحدهای‬ ‫تابع‪ ۷ ،‬سیستم پایش انالین نصب شده است که در‬ ‫لحظه می توان میزان خروجی االینده را نشان داد‪.‬‬ ‫ایمی��درو با توجه به اثرگذاری پیوند دانش��گاه و‬ ‫صنعت در اقتصاد؛ با مراکز علمی و دانشگاهی کشور‬ ‫تفاهمنامه های متعددی برای همکاری منعقد کرد‪.‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬در سال جاری حدود ‪ ۲۰‬دوره کارگاه ‬ ‫اموزش��ی معرف��ی فناوری های جدید ب��ا دعوت از‬ ‫مدرسان خارجی و ‪ ۹۲۸‬دوره با موضوع های مختلف‬ ‫برگزار کرده است‪.‬‬ ‫ایجاد ش��غل و افزایش درامد ب��رای مردمان این‬ ‫س��رزمین‪ ،‬بزرگترین نتیجه یک س��ازمان همچون‬ ‫ایمیدرو می تواند باشد‪ .‬خدا را شاکرم که با همکاری‬ ‫دس��ت اندرکاران معدن و صنای��ع معدنی‪ ،‬همت و‬ ‫تالش مجموعه را در این مسیر به کار گرفته ایم‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬نیز در سایه الطاف پروردگار‪ ،‬با عزمی‬ ‫دو چندان و پرتوان‪ ،‬قدم در راه توس��عه و راه اندازی‬ ‫پروژه ه��ا برمی داریم‪ .‬برخ��ی طرح ها با وجود اینکه‬ ‫تولید ازمایشی را اغاز کرده اند‪ ،‬فرصت بهره برداری‬ ‫را در سال جدید خواهند یافت و اخبار خوش ایجاد‬ ‫ش��غل در نقاط مختلف میهن عزیزمان را به اطالع‬ ‫خواهیم رساند‪.‬‬ ‫اغاز بهار را فرصتی برای ابراز تش��کر از همکاران‬ ‫ش��رکت ها و طرح ها‪ ،‬ش��رکت های خصوصی و نیز‬ ‫مقام��ات دولتی به ویژه وزیر محترم صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت می دان��م که پش��تیبان این س��ازمان در‬ ‫پیاده س��ازی برنامه ها همراستا با افزایش مشارکت‬ ‫بخش خصوصی بوده است‪.‬‬ ‫یاد و خاطره شهیدان و عزیزانی که اکنون در کنار‬ ‫ما نیستند اما اثار خدمات انها همواره در یاد و پیش‬ ‫روی ما قرار دارد را نیز گرامی می داریم‪.‬‬ ‫عزت‪ ،‬اقتدار و سربلندی ملت و کشور را از خداوند‬ ‫متعال خواستارم‪.‬‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪553‬‬ ‫نوبت دوم‪1397/01/16 :‬‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫شماره اول‬ ‫مجو‬ ‫‪8‬‬ ‫ز‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪/ 59‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫تاریخ درج اسناد در سایت شرکت پاالیش گاز ایالم ‪96 /12/22 :‬‬ ‫تاریخ اخرین مهلت تحویل اسناد به مناقصه گزار ‪97/01/20 :‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات ‪97/01/21 :‬‬ ‫ادرس دریاف�ت اس�ناد الکترونی�ک ‪www.nigc-igtc.ir :‬‬ ‫ بخش مناقصه و مزایده‬‫ادرس پستی مناقصه گزار ‪:‬‬ ‫ای�لام ‪ .‬بخش چوار ‪ .‬صندوق پس��تی ‪ . 69361 – 144‬کد پس��تی‬ ‫‪ . 6937181111‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات‬ ‫*مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن‬ ‫‪ 32912077‬و ‪ ( 084 - 32912076‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات)‬ ‫تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم‬ ‫اخرین اخبار و تازه ترین تحلیل ها را در پایگاه خبری گسترش صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت دنبال کنید‬ ‫‪www.Gostaresh.news‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫گفت‪ :‬این مقدار مواد معدنی از ‪ ۱۷۶‬معدن اس��تخراج ش��ده که‬ ‫‪ ۶۰۰‬تن معادل ‪ ۱۰‬درصد نس��بت به س��ال پی��ش از ان افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگزاری ص��دا و س��یما‪ ،‬ابراهیمی اف��زود‪ :‬مواد‬ ‫استخراج شده شامل سنگ الشه‪ ،‬سنگ نما‪ ،‬سیلیس‪ ،‬سنگ گچ‪،‬‬ ‫خاک نس��وز و س��نگ های تزئینی و مواد اولیه سیمان است‪ .‬وی‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫‪96- 806‬‬ ‫عیدی بورس به سهامداران در نخستین هفته سال‬ ‫ش��اخص بورس در هفته نخست س��ال جدید همانند سال های‬ ‫گذش��ته در س��ایه تعطیالت ن��وروزی و افت حجم مب��ادالت با‬ ‫سبزپوش��ی و معام�لات مثبت به کار خود پای��ان داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬بازار بورس هر س��ال در نخس��تین هفت��ه کاری فروردین‪،‬‬ ‫ب��ازاری کم رمق اما مثبت اس��ت؛ به طوری ک��ه پرونده این هفته‬ ‫کاری‪ ،‬با رش��د انواع ش��اخص ها و قیمت ها بسته می شود‪ .‬در این‬ ‫روزها از صف های فروش خبری نیس��ت و معامله ها به طور مثبت‬ ‫و با رشد انجام می شود‪.‬‬ ‫در هفته نخس��ت سال جدید نیز که بین تعطیالت نوروزی قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬س��هامداران به ندرت به فروش سهم خود اقدام کردند‪.‬‬ ‫شرکت الومینای ایران‬ ‫گفت‪ :‬این مواد عالوه بر صنعت ساختمانی در صنایع فوالد‪ ،‬ذوب‬ ‫اهن‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬صنایع نسوز و ساینده ها‪ ،‬تولید گچ‪ ،‬شن و ماسه‪،‬‬ ‫صنایع سیمان و تهیه اجرهای شاموتی کاربرد ویژه ای دارند‪.‬‬ ‫ابراهیمی افزود‪ :‬هم اکنون معادن چهارمحال و بختیاری‪ ،‬زمینه‬ ‫اشتغال هزار و ‪ ۸۵۰‬معدنکار را فراهم کرده اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��االنه بیش از ‪ ۷‬میلیون تن مواد معدنی از معادن‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری استخراج می شود‪.‬‬ ‫بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص نرخ‬ ‫(وزنی ‪ -‬ارزش��ی) که در ان ارزش سهام ش��رکت های بزرگ‪ ،‬اثر‬ ‫بیشتری بر شاخص می گذارد ‪ ۱۰۸‬واحد و شاخص کل (هم وزن)‬ ‫ک��ه در ان ارزش و وزن هم��ه ش��رکت های ب��زرگ و کوچک در‬ ‫محاس��به شاخص کل‪ ،‬یکس��ان در نظر گرفته می شود‪ ۳۶ ،‬واحد‬ ‫باال رفت‪.‬‬ ‫ش��اخص نرخ (هم وزن) که بیانگر س��طح عمومی نرخ س��هام‬ ‫شرکت های پذیرفته شده در بورس است‪ ۲۶ ،‬واحد و شاخص ازاد‬ ‫شناور که بیانگر بخشی از سهام شرکت های قابل معامله در بورس‬ ‫باشد‪ ۵۱۶ ،‬واحد رشد کرد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه شرکت الومینای ایران‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫راهبری نیروی انسانی‬ ‫مجتمع الومینا ‪ ،‬پروژه شمش‬ ‫الومینیوم جاجرم معادن‬ ‫بوکسیت و اهک شرکت‬ ‫الومینای ایران در منطقه‬ ‫جاجرم‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫دوم‬ ‫شرایط داوطلبین‬ ‫الف) در اختیار داشتن امکانات عملیاتی و اجرائی ‪ ،‬مدیریتی‪ ،‬توانایی مالی ‪ ،‬ماشین االت‬ ‫‪ ،‬و تجربیات مفید و مکفی در زمینه کار موضوع مناقصه‪.‬‬ ‫ب) داشتن گواهینامه صالحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی در رشته مرتبط با‬ ‫موضوع مناقصه‪،‬‬ ‫ج) سایر شرایط در اسناد مناقصه لحاظ شده است ‪.‬‬ ‫‪)1‬ن�ام و نش�انی مناقصه گزار‪ :‬ش��رکت الومینای ایران وابس��ته به‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‪.‬‬ ‫‪)2‬مهلت خریدو دریافت اس�ناد مناقصه‪ :‬از تاریخ درج اگهی نوبت‬ ‫دوم (مورخ ‪ )1397/01/14‬بمدت ‪ 7‬روز کاری (بجزء ایام تعطیل)‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪)3‬نش�انی محل دریافت اس�ناد مناقصه‪ :‬اس��تان خراسان شمالی‬ ‫ـ شهرس��تان جاجرم ـ ش��رکت الومین��ای ایران ـ واحد ام��ور حقوقی و‬ ‫قرارداده��ا در ضم��ن دریافت اس��ناد مناقصه از س��ایت ش��رکت الومینا‬ ‫(‪ )www.iranAlumina.ir‬نیز امکان پذیر می باشد ‪.‬‬ ‫‪)4‬قیمت خرید اس�ناد‪( 1.000،000//- :‬یک میلیون) ریال است که‬ ‫باید به ش��ماره حس��اب فراگیر ‪ 4725/85800‬نزد بانک تجارت ش��عبه‬ ‫جاجرم کد ‪ 4725‬بنام شرکت الومینای ایران واریز گردد‪.‬‬ ‫‪)5‬نش�انی محل تحویل اسناد‪ :‬اس��تان خراسان شمالی ـ شهرستان‬ ‫جاجرم ـ دبیرخانه امور اداری شرکت الومینای ایران‪.‬‬ ‫توضیح اینکه‪:‬‬ ‫س��ایر شرایط‪ ،‬در اسناد مناقصه مشخص گردیده است و داوطلبین می‬ ‫توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر با ش��ماره تلفن ‪058-32603067‬‬ ‫تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت الومینای ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬اوریل ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1012‬‬ ‫پیاپی ‪2330‬‬ ‫معدن‬ ‫یادداشت‬ ‫بهار معدن‬ ‫در ‪ ۹۷‬رقم‬ ‫می خورد‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۶۴‬درصدی‬ ‫تولید طالی موته‬ ‫میزان تولید شمش طال در مجتمع طالی‬ ‫موته در ‪ ۱۱‬ماهه امسال‪ ۶۴ ،‬درصد افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ایران‪،‬‬ ‫مجتمع طالی موته از ابت��دای فروردین تا‬ ‫پایان بهمن ‪ ۵۵۸ ،۹۶‬کیلوگرم شمش طال‬ ‫تولید کرد‪ .‬این رقم در مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته‪ ۳۴۰ ،‬کیلوگرم بود‪ .‬همچنین میزان‬ ‫تولید مجتمع یاد ش��ده نس��بت ب��ه برنامه‬ ‫(‪ ۲۵۸‬کیلوگرم)‪ ۱۱۶ ،‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫مجتمع طالی موته در بهمن ‪ ۶۸‬کیلوگرم‬ ‫ش��مش تولی��د کرد که نس��بت ب��ه تولید‬ ‫مدت مش��ابه سال گذش��ته(‪۴۵‬کیلوگرم)‪،‬‬ ‫‪ ۵۱‬درصد رش��د نش��ان می دهد‪ .‬افزون بر‬ ‫این‪ ،‬میزان تولید ماه یاد ش��ده‪ ،‬نس��بت به‬ ‫برنام��ه(‪ ۲۰‬کیلوگ��رم)‪ ۲۴۰ ،‬درصد رش��د‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫بن��ا به این گ��زارش‪ ،‬مجتمع طالی موته‬ ‫در ‪ ۷‬کیلومتری ش��مال غرب روستای موته‬ ‫از توابع شهرستان برخوار و میمه در استان‬ ‫اصفهان واقع است‪.‬‬ ‫ویژگی های‬ ‫یک معاون‬ ‫معدنی چه‬ ‫باشد؟‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو‪:‬‬ ‫مجوزهای غیراصولی فوالدی باطل شدند‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫حوزه اب‪ ،‬یکی‬ ‫از چالش های‬ ‫اصلی است‪ .‬نه‬ ‫فقط در حوزه‬ ‫فوالد بلکه در‬ ‫دیگر حوزه های‬ ‫معدن و صنایع‬ ‫معدنی نیز‬ ‫موضوع اب‬ ‫مطرح است‬ ‫برخی تامین سنگ اهن را پاشنه اشیل دستیابی به‬ ‫هدف تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن ف��والد می دانند اما رییس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو تاکید می کند؛ اکتش��افات جدید‬ ‫مشکل تامین سنگ اهن را حل خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نق��ل از ایمیدرو‪ ،‬بهره برداری از‬ ‫طرح های اهن اس��فنجی و اط�لاع از اخرین اقدامات‬ ‫ایمی��درو در زنجیره فوالد‪ ،‬بهانه ای ش��د ت��ا با مهدی‬ ‫کرباسیان هم صحبت شویم‪.‬‬ ‫€ €ایمی�درو در س�ال ‪ ۹۲‬ب�ا چ�ه تصوی�ری از‬ ‫فوالدهای اس�تانی رو به رو ب�ود و چه اقداماتی در‬ ‫این راستا انجام داد؟‬ ‫در ابت��دای دولت یازدهم ب��ا ‪ ۷‬طرح متوقف فوالدی‬ ‫روبه رو بودیم و همچنین اقدام عملیاتی در زمینه اهن‬ ‫اس��فنجی‪ ،‬فوالد و تامین مالی چین هنوز انجام نشده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫زیر س��اخت های این طرح ها به طور کلی با مشکالت‬ ‫عدیده ای روبه رو بود‪ .‬هش��تمین طرحی که به وس��یله‬ ‫اگهی فروخته ش��د؛ متوق��ف و در دادگاه‪ ،‬ضد ایمیدرو‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ک��ه وظایف خود را‬ ‫خوب انجام ندادند‪ ،‬ش��کایت ش��د‪ .‬ما تالش کردیم در‬ ‫یکی دو سال نخس��ت‪ ،‬این موضوع را با توجه به اینکه‬ ‫ایمیدرو بیش از ‪ ۲۱‬هزار میلیارد تومان از اموالش به نام‬ ‫خصوصی سازی و رد دیون به نهادهایی تخصصی یا غیر‬ ‫تخصصی واگذار شده بود‪ ،‬ساماندهی کنیم‪ .‬خوشبختانه‬ ‫سیاستی را در پیش گرفتیم مانند گرفتن سرمایه گذاران‬ ‫یا مشارکت که مش��ارکت ها از ‪ ۶۵‬درصد تا ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫پروژه ها را ش��امل ش��د‪ .‬با این ش��ریکان‪ ،‬شرکت های‬ ‫مشترک تش��کیل دادیم‪ .‬اهن اسفنجی را فعال کردیم‬ ‫و فاینانس چین را با ش��رکت ال سی س��ی فعال کردیم‬ ‫که خوش��بختانه اهن اس��فنجی تعدادی از واحدهای‬ ‫فوالدی‪ ،‬به بهره برداری رسیده است‪ .‬سپیددشت‪ ،‬میانه‪،‬‬ ‫ش��ادگان و نی ریز بهره برداری ش��دند و سبزوار هم در‬ ‫استانه بهره برداری است‪ .‬مشکالت هشتمین طرح را با‬ ‫ل حاضر شرکت ها‬ ‫س��رمایه گذار برطرف کردیم و در حا ‬ ‫به سمت فوالدس��ازی می روند‪ .‬پیش بینی ما این است‬ ‫که از س��ال ‪ ۹۸‬واحدهای فوالدسازی هم یکی پس از‬ ‫دیگری به بهره برداری خواهد رسید و به ظرفیت فوالد‬ ‫کشور اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €تکلیف زیربناها در طرح های فوالدی به ویژه‬ ‫در حوزه حمل ونقل چیست؟‬ ‫زیرس��اخت ها در حوزه فوالد ‪ ۵۵‬میلیون تن یکی از‬ ‫دغدغه های اصلی ما است‪ .‬ما در حوزه گاز و برق مشکل‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫درباره مس��ئله حمل ونقل‪ ،‬یکی از چالش های اصلی‬ ‫کش��ور در حوزه ریلی است که سرمایه گذاری سنگینی‬ ‫را نی��از دارد‪ .‬متاس��فانه در ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬س��ال گذش��ته‬ ‫سرمایه گذاری کافی در این بخش انجام نشده‪ ،‬به ویژه‬ ‫در برخی پروژه ها‪ ،‬جانمایی پروژه ها در جای مناس��ب‬ ‫نبوده؛ به این معنا ک��ه در نقاطی باید «بار» به صورت‬ ‫طوالن��ی حمل ش��ود تا ب��ه مقصد برس��د و در برخی‬ ‫مکان ه��ا ناوگان ریلی ظرفیت ن��دارد‪ .‬ما فکر می کنیم‬ ‫بخ��ش ریلی یکی از نگرانی ها و چالش هدف تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن فوالد است‪ .‬در این زمینه جلسه های موثری‬ ‫با کارگروه های شرکت راه اهن و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برگزار ش��د که امیدواریم مش��کالت برطرف‬ ‫شود اما باید بپذیریم که نیاز اصلی سرمایه گذاری است‬ ‫اکتش��افات اخیر‪ ،‬در عمق یک��ی از حفاری هایی که در‬ ‫فالت مرکزی انجام شده به حدود ‪ ۲‬میلیارد تن ذخیره‬ ‫س��نگ اهن عمیق رس��یدیم و پیش بینی می شود در‬ ‫جاهای دیگ��ر هم این عملیات عمی��ق را انجام دهیم‪.‬‬ ‫در معادن حتما ذخایر بیش��تری خواهیم داشت ضمن‬ ‫اینکه با توجه به داشتن گاز و قرار گرفتن صنایع معدنی‬ ‫و ف��والدی در کنار اب خلیج فارس و دریای عمان‪ ،‬اگر‬ ‫مصلحت باش��د یا از نظر اقتصادی به صرفه باشد سنگ‬ ‫اه��ن هم وارد می کنیم که از نظر اقتصادی غیر معقول‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫€ €ایمیدرو چ�ه سیاس�تی ب�رای بزرگ مقیاس‬ ‫شدن شرکت های فوالدی پیش رو دارد؟ ضمانت‬ ‫اجرایی ان چگونه است؟‬ ‫ادغام و رفتن به سمت شرکت های بزرگ مقیاس یکی‬ ‫از سیاست هایی است که اکنون در دنیا دنبال می شود‪.‬‬ ‫این سیاس��ت نه فقط در حوزه فوالد یا در حوزه صنایع‬ ‫معدنی بلکه در بقیه صنایع هم دنبال ش��ده است‪ .‬این‬ ‫روزها اگر نگاه کنید می بینید ش��رکت های چند ملیتی‬ ‫بزرگ در زنجیره ای قرار گرفته اند و س��هامدار هستند‪.‬‬ ‫حتی ش��رکت هایی همچون ریوتینت��و‪ ،‬اچ پی‪ ،‬گلنکور‬ ‫و ش��رکت هایی از این نوع در س��طح دنیا شرکت های‬ ‫مختلف یا سهامدار اصلی هستند یا سهامدار هستند و‬ ‫در حوزه مالی خیلی بیشتری کار می کنند‪.‬‬ ‫چینی ها این روش را از ‪ ۲‬سال گذشته شروع کردند‬ ‫و برای کاهش مصرف و رقابتی ش��دن به س��مت ادغام‬ ‫شرکت های کوچک رفتند تا به ظرفیت های زیاد تولید‬ ‫دست یابند‪.‬‬ ‫بدیهی است این موضوع جزو سیاست هایی است که‬ ‫بای��د برای تحقق ان کمک کنی��م چراکه اگر بخواهیم‬ ‫در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم به شرکت های‬ ‫بزرگ مقیاس نی��از داریم و اعتقاد داری��م این کار باید‬ ‫انجام شود‪ .‬دولت باید سیاست های تشویقی پیش بینی‬ ‫کن��د و ما هم ب��ه عنوان ایمی��درو در نقش��ه راه‪ ،‬این‬ ‫موضوع را پیش بینی کردیم‪ .‬امیدواریم با حمایت دولت‬ ‫و مجلس شورای اسالمی بتوانیم به سمت شرکت های‬ ‫بزرگ مقیاس حرکت کنیم به طوری که انحصار هم در‬ ‫کشور ایجاد نشود و منافع مصرف کننده و سرمایه گذار‬ ‫هم تامین شود‪.‬‬ ‫€ €اینده ش�رکت های ف�والد اس�تانی را از نظر‬ ‫تامی�ن م�واد اولیه تولید و ف�روش رقابتی چطور‬ ‫می بینید؟‬ ‫ب��ه دلیل اینک��ه پروژه ها کوچ��ک و ‪ ۸۰۰‬هزار تنی‬ ‫هس��تند؛ بای��د از نظر ب��ازار و زنجیره ف��والد حمایت‬ ‫شوند‪ .‬خوش��بختانه از نظر تامین مواد اولیه با توجه به‬ ‫اینکه توازن فوالد و زنجیره فوالد عملیاتی ش��ده است‪،‬‬ ‫پیش بین��ی می کنیم ب��رای تامین مواد اولیه مش��کلی‬ ‫نخواهیم داشت چراکه بازار فروش اهن اسفنجی فعال‬ ‫است و مشتری ویژه خودش را دارد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا س�تاد ف�والد‪ ،‬مجوزه�ای غیراصولی یا‬ ‫غیرمنطقی را باطل خواهد کرد؟‬ ‫خوشبختانه پیگیری این موضوع جزو تاکیدات دکتر‬ ‫ش��ریعتمداری است که در دس��تور ستاد زنجیره فوالد‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬بر اس��اس اخرین اطالعات‪ ،‬از ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیون تن مج��وزی که در ابتدای دول��ت یازدهم در‬ ‫دس��ت مردم بود‪ ،‬انهایی که اقدامی نکرده بودند‪ ،‬باطل‬ ‫شدند و برخی تمدید شده اند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬را برای بخ��ش معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی باید س��ال درو کردن کاش��ته های‬ ‫بخش معدن در سال ‪ ۹۶‬دانست‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬ب��رای معدن و صنای��ع معدنی‬ ‫به طور نس��بی س��ال موفقی بود و نس��بت‬ ‫ب��ه دیگر حوزه های اقتصادی کش��ور‪ ،‬وضع‬ ‫مطلوب تری داشت‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۹۶‬بسیاری از سرمایه گذاری های‬ ‫انجام ش��ده در بخش های مختلف معدن و‬ ‫صنایع معدنی به ثمر رسید‪ ۷ .‬طرح فوالدی‬ ‫که کابوس صنایع معدنی در دولت یازدهم‬ ‫و دوازده��م بودن��د‪ ،‬تعیین تکلیف ش��دند‪.‬‬ ‫سرمایه های الزم برای اجرا‪ ،‬به این پروژه ها‬ ‫تزریق شده و چند طرح اجرا شدند و بقیه با‬ ‫پیشرفت های قابل توجه به سرمنزل مقصود‬ ‫نزدیک شدند‪.‬‬ ‫تع��دادی از پروژه ه��ا از جمل��ه‪ ۴‬طرح از‬ ‫پروژه های اهن اس��فنجی ب��ه بهره برداری‬ ‫رس��یدند‪ .‬در ح��وزه م��س نیز تع��دادی از‬ ‫پروژه های مهم همچ��ون کاتد و پروژه های‬ ‫دیگر در سرچشمه به بهره برداری رسیدند‪.‬‬ ‫در حوزه شرکت های معدنی مانند گل گهر‪،‬‬ ‫چادرملو و ف��والد مبارکه‪ ،‬پروژه های خوبی‬ ‫به بهره ب��رداری رس��یدند‪ .‬مراح��ل نهایی‬ ‫کارخان��ه فوالد در واحد فوالد خراس��ان در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬در ح��وزه الومینیوم نیز‬ ‫پروژه الومینیوم جنوب(س��الکو) با قوت در‬ ‫حال پیشرفت است و بر اساس زمان بندی‪،‬‬ ‫کارها در ان انجام می شود‪.‬‬ ‫از طرف دیگر قیم��ت محصوالت معدنی‬ ‫تا حد زیادی به س��طوح گذشته بازگشت و‬ ‫س��وداوری انها را بهبود بخشید‪ .‬همچنین‬ ‫بازار س��رمایه نقش قابل توجهی در تامین‬ ‫س��رمایه مورد نیاز این بخ��ش بازی کرد و‬ ‫تمام مولفه ها به س��مت و سویی رفت که از‬ ‫این بازار‪ ،‬یک بازار پر اتیه و پرسود به ویژه‬ ‫در بورس به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫تمام��ی ای��ن مولفه ه��ا به عملک��رد این‬ ‫بخش در س��ال گذش��ته نم��ره قبولی داد‬ ‫اما این موضوع‪ ،‬هم��ه ماجرا نبود‪ .‬هر انچه‬ ‫در س��ال های گذشته انجام ش��د‪ ،‬به منزله‬ ‫بذرپاش��ی در زمین مرغوب معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی بود که امس��ال بیش از هر س��ال‬ ‫دیگری نوید به ثمر رسیدن می دهد‪.‬‬ ‫بررسی امار و شرایط‪ ،‬این نوید را می دهد‬ ‫که در سال پیش رو‪ ،‬وضعیت بسیار مناسبی‬ ‫خواهیم داش��ت ب��ه طوری که مس��ئوالن‬ ‫معدنی پیش بینی می کنند اگر در سال ‪۹۷‬‬ ‫اتفاق غیرمنتظره ای نیفتد و اروپا در زمینه‬ ‫محدودیت های مال��ی و صادراتی در جهت‬ ‫سیاس��ت های امریکا حرک��ت نکند باز هم‬ ‫ش��اهد بهبود وضعیت این صنعت خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫البت��ه اتفاق های��ی مانن��د تعیی��ن تعرفه‬ ‫امریکا بر فوالد و الومینیوم نیز ممکن است‬ ‫صادرات چین به این کش��ور را مختل کرده‬ ‫و بازار ما یا همان ب��ازار خاورمیانه را متاثر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫درخواست ‪ ۹‬تشکل‬ ‫تخصصی از‬ ‫وزیر‪:‬‬ ‫در اخری��ن روزه��ای س��ال ‪ ۹ ،۱۳۹۶‬تش��کل‬ ‫تخصصی معدن شامل «کمیسیون معادن و صنایع‬ ‫معدنی اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ای��ران»‪« ،‬خانه مع��دن ایران»‪« ،‬انجمن س��نگ‬ ‫اهن ای��ران»‪« ،‬انجمن س��نگ ای��ران»‪« ،‬انجمن‬ ‫صنایع و معادن س��رب و روی ای��ران»‪« ،‬اتحادیه‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان محص��والت‬ ‫معدن��ی ای��ران»‪« ،‬انجم��ن زغال س��نگ ایران»‪،‬‬ ‫«اتحادیه صادرکنندگان فراورده های سرب و روی‬ ‫ایران» و «انجمن مهندس��ی معدن ایران»‪ ،‬درباره‬ ‫ویژگی های الزم برای تصدی پس��ت معاونت امور‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬ضم��ن پرهیـز از پرداخت��ن به مصادیق‪،‬‬ ‫در نامه ه��ای جداگان��ه ای به جهانگی��ری معاون‬ ‫اول رییس جمهوری و ش��ریعتمداری وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬درباره انتص��اب معاونت معـدن‬ ‫و صنایع معدنی توجه به معیارهایی را خواس��تـار‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اقتصادنی��وز‪ ،‬در متن ای��ن نامه ها‬ ‫تس��لط بر قانون معادن‪ ،‬قوانی��ن و ایین نامه های‬ ‫مرتبط‪ ،‬بخش��نامه های موث��ر‪ ،‬ضوابط و معیارهای‬ ‫معدنی‪ ،‬قانون نظام مهندس��ی مع��دن و قوانین و‬ ‫ایین نامه های اجرایی کالن کشور مربوط به معدن‬ ‫و صنایع معدنی و شناخت کافی از وظایف الزامات‬ ‫حاکمیتی‪ ،‬روابط متقابل حوزه اس��تان ها و ستاد و‬ ‫داش��تن تجربه ستادی و اس��تانی در معاونت امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی را خواستار شدند‪.‬‬ ‫همچنین از دیگر م��واردی که در نامه ها عنوان‬ ‫ش��ده‪ ،‬ش��ناخت کس��ب و کار‪ ،‬بنگاه ه��ای بخش‬ ‫خصوص��ی فعال و الزامات م��ورد نیاز حوزه معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی و داش��تن دیدگاه توس��عه ای و‬ ‫تشخیص درست اولویت ها و تسلط بر حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدنی به منظور تدوین استراتژی کارامد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫انها همچنین درخواس��ت کردن��د فعالیت های‬ ‫معاونت امور مع��ادن و صنایع معدنی باید کل نگر‬ ‫باش��د‪ ،‬توجه به بنگاه های بزرگ و در نظر نگرفتن‬ ‫بنگاه های کوچک در تصمیم ه��ا‪ ،‬ضربه بزرگی به‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط بوده و عالوه بر اثار‬ ‫منفی اقتصادی‪ ،‬به کاهش سطح اشتغال به عنوان‬ ‫بزرگترین مطالبه مردم منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬همچنی��ن خواس��تار ان بودن��د که‬ ‫ت�لاش معاونت امور مع��ادن و صنایع معدنی باید‬ ‫بر کاهش نرخ تمام شده‪ ،‬توجه به کل زنجیره های‬ ‫مختلف از معدن تا صنعت و مشورت کارشناسی با‬ ‫تش��کل های غیـر دولتی و اجتناب از ایجـاد تقابل‬ ‫بین وزارتخانه و بخش خصوصی اس��تـوار باشد و‬ ‫ه��ر اقدامی در خالف ان‪ ،‬اقدامی ضد منافـع ملی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این نامه ها اورده ش��ده کـه ایج��اد تقابل با‬ ‫معدن��کاران و در نظـر نگـرفت��ن مصالح و منافـع‬ ‫قانون��ی و بـه ح��ق انها راه را بـر تعامـل س��ازنده‬ ‫می بندد‪.‬‬ ‫ح��ال انک��ه انتظار م��ی رود معاون��ت معادن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی‪ ،‬مداف��ع بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی در مقابل سایر نهادها باشد‪.‬‬ ‫و امیدواریم با عنایت دولت و مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫برای این مسئله مهم برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه بحران اب یکی از چالش های‬ ‫صنایع فوالدساز به عنوان صنایع اب بر است‪ ،‬ایا‬ ‫با هدف کاهش مصرف اب به س�مت اس�تفاده از‬ ‫فناوری های پیشرفته پیش خواهیم رفت؟ برنامه‬ ‫ایمیدرو در این زمینه چیست؟‬ ‫ح��وزه اب‪ ،‬یکی از چالش های اصلی اس��ت‪ .‬نه فقط‬ ‫در حوزه فوالد بلکه در دیگر حوزه های معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی نیز موض��وع اب مطرح اس��ت‪ .‬در حوزه فوالد‬ ‫بیشتر پروژه ها درون کشور هستند که متاسفانه بعضی‬ ‫مناطق از نظر اب دچار مش��کل هستند و پیشنهاد این‬ ‫است که پروژه های جدید در کنار اب طراحی شوند‪.‬‬ ‫س�نگ اهن را چگون�ه ارزیاب�ی می کنید؛ دولت‬ ‫بای�د چ�ه اقداماتی در این راس�تا انج�ام دهد و‬ ‫سیاست گذاری برای توسعه متوازن زنجیره فوالد‬ ‫باید چگونه باشد؟‬ ‫برای رسیدن به ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد در افق ‪،1404‬‬ ‫بحث سنگ اهن‪ ،‬کنسانتره‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن اسفنجی و در‬ ‫نهایت برای زیرس��اخت ها اعم از حمل ونقل‪ ،‬اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز و مسائل مربوط به ان‪ ،‬قرار شد طراحی انجام شود‪.‬‬ ‫خوشبختانه مشاور طرح این موارد را پیش بینی کرده‬ ‫ل حاضر ظرفیت فوالد ‪ ۳۳‬میلیون تن است‬ ‫است‪ .‬در حا ‬ ‫که از ‪ ۲۲‬میلیون تن به این عدد رسیدیم و در کنار ان‬ ‫تولید گندله بیش از صددرصد و کنس��انتره هم نزدیک‬ ‫ب��ه صد در صد افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬پیش بینی ما‬ ‫ادغ��ام و رفت��ن ب��ه س��مت ش��رکت های بزرگ مقی��اس یک��ی از‬ ‫سیاست هایی اس��ت که اکنون در دنیا دنبال می شود‪ .‬این سیاست‬ ‫نه فقط در حوزه فوالد یا در حوزه صنایع معدنی بلکه در بقیه صنایع‬ ‫هم دنبال شده است‬ ‫در زمینه اب‪ ،‬پس��اب ش��هرها یک��ی از راهکارهای‬ ‫اساس��ی اس��ت که خوش��بختانه مورد نظر طراح های‬ ‫فوالدی اس��ت‪ .‬برای نمونه ش��رکت بزرگی مانند فوالد‬ ‫مبارکه پس��اب اطراف را استفاده می کند و شرکت های‬ ‫دیگر کم و بیش همین گونه عمل می کنند‪.‬‬ ‫یکی از راهکارها این اس��ت که فناوری های جدیدی‬ ‫را اس��تفاده کنیم که کم اب بر باش��د‪ .‬ای��ن موضوع در‬ ‫پروژه های جدید قابل اس��تفاده اس��ت و جزو مواردی‬ ‫اس��ت که س��رمایه گذاران باید مورد نظر ق��رار دهند‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت هم روی این مس��ئله‬ ‫حساس اس��ت اما برای پروژه هایی که از گذشته داریم‬ ‫و اب بر هستند‪ ،‬طرح های جدیدی پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫درباره اهن اسفنجی‪ ،‬پروژه های میدرکس از پروژه هایی‬ ‫است که سال ها در ایران به ان اقدام شده و این پروژه ها‬ ‫با فناوری های جدید ‪ ۴۰‬درصد صرفه جویی اب دارند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توج�ه ب�ه می�زان ذخای�ر س�نگ اهن و‬ ‫افزایش ظرفیت های فوالد در اینده‪ ،‬خطر کمبود‬ ‫این اس��ت که چون زنجیره فوالد در حال تکمیل است‬ ‫بای��د هدف بین ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬میلیون تن صادرات فوالد را‬ ‫در دس��تور کار جدی قرار دهیم‪ .‬خوش��بختانه در سال‬ ‫‪ ۹۶‬به ح��دود ‪ ۸‬میلیون تن فوالد خواهیم رس��ید که‬ ‫نشان می دهد اگر بتوانیم روی این مسئله تمرکز شویم‬ ‫و حمایت ه��ای الزم را انجام دهیم می توانیم به اهداف‬ ‫صادراتی هم دست یابیم‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت کش��ور ما ش��انس بزرگی در داش��تن‬ ‫معادن س��نگ اهن دارد‪ ۳ .‬میلی��ارد تن ذخیره قطعی‬ ‫س��نگ اهن در کش��ور وجود دارد که پیش بینی ما در‬ ‫زمینه اکتش��افات انجام ش��ده است و به رقم دست کم‬ ‫‪ ۵۰‬درصد افزایش می رس��یم‪ .‬گاز نی��ز به میزان و نرخ‬ ‫مناسب داریم‪.‬‬ ‫با توجه به سند‪ ۱۴۰۴‬پیش بینی ما این است که ‪۱۰‬‬ ‫س��ال بعد هم با تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن‪ ،‬مش��کل سنگ‬ ‫اهن نداریم اما پیش بینی ما این اس��ت که با اکتشافات‬ ‫جدید؛ س��نگ اهن به میزان کافی خواهیم داشت‪ .‬در‬ ‫مرکز امار ایران گزارش داد‪:‬‬ ‫افزایش ‪ ۲/۵‬درصدی اشتغال معادن در سال ‪۹۵‬‬ ‫مرکز امار ایران گزارش داد‪ :‬میزان اشتغال معادن کشور در‬ ‫سال ‪ ،۹۵‬به میزان ‪ ۲/۵‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران‪ ،‬در اج��رای طرح امارگیری مرکز امار‬ ‫ایران از معادن که عملکرد س��ال ‪ ۹۵‬مورد س��وال قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا مراجعه‪ ۱۸۰‬نف��ر از ماموران امارگیر ب��ه حدود ‪۶۵۰۴‬‬ ‫معدن در سراسر کشور‪ ،‬مشخص شد تعداد شاغالن این بخش‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ ۲۲۷۵ ،۹۴‬نفر افزایش یافته است‪ .‬افزون بر‬ ‫این‪ ،‬جبران خدمات ش��اغالن با ‪ ۳۱۸۹‬میلیارد ریال افزایش‪،‬‬ ‫‪ ۱۵/۴‬درصد تغییر کرده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬تعداد معادن در حال بهره برداری کشور در سال‬ ‫‪ ۹۵‬در مقایسه با سال ‪ ۳۰۱ ،۹۴‬مورد کاهش داشته که حاکی‬ ‫از کاهش ‪ ۵/۸‬درصدی است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۵‬ح��دود ‪ ۳۵۴‬میلیون و ‪ ۱۰۴‬ه��زار تن مواد‬ ‫معدن��ی به ارزش ‪ ۱۶۵‬هزار و ‪ ۷۳۴‬میلیارد ریال تولید ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این میزان‪ ،‬حدود ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۶۴۵‬هزار تن مواد‬ ‫معدن��ی به ارزش یک میلی��ارد و ‪ ۴۳۷‬میلیون دالر به خارج‬ ‫صادر ش��ده اس��ت‪ .‬ارزش افزوده معادن در حال بهره برداری‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬نسبـت به سال ‪ ۴۵/۵ ،۹۴‬درصد افزایش یافتـه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارزش س��رمایه گذاری معادن در حال بهره برداری در س��ال‬ ‫‪ ۹۵‬نس��بت بـه س��ال ‪ ۳۰/۸ ،۹۴‬درصد کاهش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫ارزش ص��ادرات مس��تقیم نیز ‪ ۱۹۳/۹‬درصـ��د افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به��ره وری نیروی کار در س��ال ‪ ۹۵‬معادل ی��ک میلیارد و‬ ‫‪ ۳۰۸/۱‬میلیون ریال و در سال ‪ ۹۲۱/۷ ،۹۴‬میلیون ریال بوده‬ ‫است و به این ترتیب ‪۴۱/۹‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬اوریل ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1012‬‬ ‫پیاپی ‪2330‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬چشم به راه سالی پربـار‬ ‫و از سوی دیگر تقاضایی است که می توانیم ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫اگر بتوانیم بازار مصرف کش��ورهای حاشیه خلیج فارس‬ ‫را در دس��ت بگیریم‪ ،‬می توانیم بازار خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر مع��اون اول رییس جمهوری ب��ا عراق‬ ‫تفاهمنام��ه صادراتی منعقد کرده اس��ت‪ .‬ای��ن اتفاق ها‬ ‫می توانند س��بب تحرک بازار الومینیوم شوند‪ .‬در زمینه‬ ‫صادرات نیز بازارهای بکر اطراف می تواند س��بب تحول‬ ‫صادرات الومینیوم کشور شود‪ .‬در کل دورنمای خوبی را‬ ‫می توان برای سال اینده در بازار الومینیوم متصور بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سال ‪ ۹۷‬سالی برای صادرات فوالدی ها‬ ‫‹ ‹افزایش ظرفیت الومینیوم‬ ‫ظرفیت تولید الومینیوم‪ ،‬س��االنه حدود ‪ ۴۰۰‬هزار تن‬ ‫اس��ت اما با طرح هایی که س��ال ‪ ۹۷‬قرار است وارد مدار‬ ‫تولید ش��وند‪ ،‬می توان چشم انداز به نسبت خوبی را برای‬ ‫ای��ن صنعت در س��ال جاری متصور ب��ود‪ .‬این مطلب را‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتص��ادی صنایع انرژی بر المرد‬ ‫‹ ‹چشم انداز صنعت سیمان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫از سال های گذشته در کشور ما دوران پساتحریم اغاز‬ ‫ش��د و این رویکرد فوالدی ها را دچ��ار تغییر و تحوالت‬ ‫مثبت��ی ک��رد‪ .‬این مطل��ب را عزیز قنوات��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت فوالد امیرکبیر با نگاهی به سال گذشته و نیم‬ ‫نگاه��ی به امس��ال‪ ،‬در گفت و گو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫در س��ال گذش��ته تا حدی رویکرد‪ ،‬فوالدی ها در جهت‬ ‫بازاره��ای صادراتی تقویت ش��د و برخی تولیدکنندگان‬ ‫این بخش توانس��تند بازاره��ای تازه صادرات��ی را برای‬ ‫خود شناس��ایی کنن��د‪ .‬تعامل ما با فوالدس��ازان جهانی‬ ‫نی��ز راحت تر و بیش��تر ش��د و هیات ه��ای گوناگونی از‬ ‫کش��ورهای دیگر به کشورمان وارد ش��دند‪ .‬بنابراین در‬ ‫زمینه اصالح ساختار فناوری با شرکت های خارجی وارد‬ ‫مذاکره شدیم و بس��یاری از سرمایه گذاری های فوالدی‬ ‫س��ال گذشته انجام ش��د‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬سال‬ ‫گذش��ته بس��ترهای صادراتی برای کشور ما فراهم شده‬ ‫بود و برخی واحدهای فوالدس��ازی که سال های گذشته‬ ‫از انها بهره برداری ش��ده بود نیز در س��ال ‪ ۹۶‬وارد مدار‬ ‫تولید شدند و شاهد بودیم صادرات‪ ،‬روند مثبتی را طی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به اتفاق های جهانی بازار فوالد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی از اتفاق های مهمی که در سطح‬ ‫بین المللی رخ داد‪ ،‬محدود ش��دن تولید فوالد چین بود‬ ‫که س��بب ش��د زمینه های صادرات فوالد برای کشور ما‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬البته هم اکنون نیز لزوم بازس��ازی عراق و‬ ‫س��وریه برای ما یک فرصت فراهم کرده اس��ت‪ .‬وی در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که چش��م انداز امس��ال کشور را‬ ‫چگون��ه پیش بینی می کنید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با توجه به روند‬ ‫مثبت امس��ال می توان فضای مثبتی را برای سال اینده‬ ‫پیش بینی کرد و می توان یاداور ش��د فضا در این زمینه‬ ‫حتی بهتر از س��ال گذش��ته خواهد بود و روند افزایشی‬ ‫ب��رای تولید و صادرات در نظر گرفته می ش��ود‪ .‬با توجه‬ ‫به این چش��م انداز به دنبال بازارهای ت��ازه صادراتی نیز‬ ‫می توان بود‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫و پارس��یان در گفت وگو با‬ ‫عن��وان و اظهار کرد‪:‬‬ ‫سال اینده‪ ،‬کارخانه های جدیدی در زمینه تولید شمش‬ ‫الومینیوم‪ ،‬به ظرفیت تولیدی کشور اضافه می شود‪.‬‬ ‫محم��د اشفته اج بیش��ه در ادام��ه گف��ت‪ :‬کارخان��ه‬ ‫الومینی��وم جن��وب در ح��ال حاضر بی��ش از ‪۵۰‬درصد‬ ‫پیش��رفت فیزیکی دارد و براس��اس برنامه ریزی ها زمان‬ ‫جنوب به مدار تولید ‪ ۴۰۰‬هزار تن کسری وارداتی تا حد‬ ‫قابل توجهی جبران می ش��ود‪ .‬اشفته اج بیش��ه در زمینه‬ ‫ص��ادرات الومینیوم نیز عن��وان کرد‪ :‬تقاض��ای داخلی‬ ‫کش��ور بیش از صادرات است و صادرات ما بیشتر به طور‬ ‫تهاتری و در قبال مواد اولیه انجام می شود اما در زمینه‬ ‫صادرات باید بیشتر به س��مت صنایع پایین دست مانند‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه افزایش می��زان تولی��د الومینی��وم با وارد ش��دن‬ ‫ظرفیت ه��ای جدی��د‪ ،‬تقاضای داخل��ی را می توان پوش��ش داد‪ .‬این‬ ‫چش��م انداز س��بب ب��اال رفت��ن ظرفیت تولید س��ال ج��اری صنعت‬ ‫الومینیوم کشور می شود‬ ‫بهره برداری از این پروژه‪ ،‬نیمه دوم س��ال اینده اس��ت‪.‬‬ ‫این کارخانه الومینیوم با ظرفیت ‪ ۳۰۰‬هزار تن توانسته‬ ‫ح��دود نیم��ی از ظرفیت تولی��د کنونی را ب��ه ظرفیت‬ ‫الومینیوم کش��ور اضاف��ه کند‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه ب��ه افزایش میزان تولید الومینیوم با وارد ش��دن‬ ‫ظرفیت های جدید‪ ،‬تقاضای داخلی را می توان پوش��ش‬ ‫داد‪ .‬این چشم انداز س��بب باال رفتن ظرفیت تولید سال‬ ‫ج��اری صنعت الومینیوم کش��ور می ش��ود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر المرد و پارس��یان‬ ‫در ادامه با اش��اره ب��ه ظرفیت تولید الومینیوم کش��ور‪،‬‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬ظرفیت تولید الومینیوم کش��ور ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫تن اس��ت که حدود همین میزان نیز ب��رای تامین نیاز‬ ‫داخل وارد می شود‪ .‬به عبارت دیگر حدود ‪۸۰۰‬هزار تن‬ ‫مصرف داخلی کش��ور اس��ت که با وارد شدن الومینیوم‬ ‫کاب��ل و الیاژهای گوناگون الومینیومی پیش برویم‪ .‬وی‬ ‫در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار امسال را چگونه‬ ‫پیش بینی می کنید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با توجه به سیاست هایی‬ ‫که ترامپ در پیش گرفته و تالطمی که برای اروپایی ها‬ ‫ایج��اد کرده‪ ،‬باید منتظ��ر ماند تا ببینی��م اروپایی ها به‬ ‫کدام س��مت کشیده می ش��وند و چه سیاستی را اتخاذ‬ ‫می کنند‪ .‬ایا اروپایی ها با امریکایی ها اش��تی می کنند یا‬ ‫این دعوا ادامه دار می شود؟ اگر این سیاست امریکا ادامه‬ ‫داشته باشد‪ ،‬نرخ الومینیوم ممکن است روند کاهشی به‬ ‫خود بگیرد و از س��وی دیگر اروپایی ها نیز ممکن اس��ت‬ ‫در پی تصاحب بازارهای جدید باش��ند‪ .‬اشفته اج بیش��ه‬ ‫همچنی��ن در پاس��خ به این پرس��ش که امس��ال تا چه‬ ‫اندازه تقاضای داخلی ش��اهد تح��رک خواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در زمینه الومینیوم از یک سو تقاضای پایدار وجود دارد‬ ‫درباره چش��م انداز امس��ال صنعت خاکس��تری‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬برای امسال اگر به وسیله بودجه های‬ ‫اختصاص یافته وارد ش��ویم‪ ،‬پروژه ه��ای عمرانی چندان‬ ‫امیدوارکننده به نظر نمی رسند اما ساخت وساز و نوسازی‬ ‫بافت های فرسـوده‪ ،‬از اولویت های دولت در سال جاری‬ ‫است و اگر احیای بافت های فرسوده شروع شود می تواند‬ ‫تحرک خوبی را در صنعت سیمان ایجاد کند‪ .‬عبدالرضا‬ ‫ش��یخان همچنین با اشاره به استفاده از رویه های بتنی‬ ‫به جای اس��فالت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وزارت راه و شهرسازی در‬ ‫زمینه اجرای رویه های بتنی پیشقدم شده است‪ .‬سازمان‬ ‫مدیری��ت و برنامه ری��زی و پیمانکاران��ی ک��ه در زمینه‬ ‫راه س��ازی مشغول به فعالیت هس��تند نیز در چند سال‬ ‫گذشته‪ ،‬این موضوع را مطرح کرده و در این زمینه نسبت‬ ‫به ‪ ۲‬سال پیش فرهنگ س��ازی کرده اند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫استفاده از سیمان در رویه های بتنی جاده ها در حال جا‬ ‫افتادن است و فکر می کنم سال ‪ ۹۷‬زمان بهره برداری از‬ ‫این موضوع باش��د‪ .‬وی در ادامه‪ ،‬با اشاره به راهکارهای‬ ‫صادراتی بیش��تر در زمینه س��یمان گفت‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫روی صادرات می توان برنامه ریزی های بهتری انجام داد‪.‬‬ ‫عراق یکی از مهم ترین بازارهای صادراتی ما در گذش��ته‬ ‫بوده اس��ت و پیش از اینکه صادرات ما به عراق محدود‬ ‫ش��ود‪ ،‬صادرات به نس��بت خوبی را در سال های گذشته‬ ‫انج��ام داده ایم‪ .‬دبیر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت‬ ‫سیمان ادامه داد‪ :‬از انجا که موضوع بازسازی عراق برای‬ ‫س��ال اینده در مجامع بین المللی مطرح اس��ت به یقین‬ ‫ایران نیز در این بازس��ازی می تواند س��هم داشته باشد‬ ‫که بخش��ی از ان به س��یمان اختصاص خواهد یافت‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر اگر صلح سوریه ادامه داشته باشد این کشور‬ ‫هم متقاضی سیمان خواهد بود‪ .‬البته اگر نتوانیم به طور‬ ‫مستقیم سیمان به س��وریه بفرستیم می توانیم برای ان‬ ‫برنامه ریزی کرده و به وسیله عراق بخشی از نیاز سوریه‬ ‫را پوشش دهیم‪ .‬شیخان در ادامه تاکید کرد‪ :‬اگر ارامش‬ ‫مالی در صنعت س��یمان همچنان برقرار باشد‪ ،‬توجه به‬ ‫مس��ائل گوناگون فناوری می تواند در س��ال اینده مورد‬ ‫نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫محمد اشفته اج بیشه‬ ‫عبدالرضا شیخان‬ ‫عزیز قنواتی‬ ‫تولید فوالد با راهبرد اقتصاد مقاومتی در سالی که گذشت‬ ‫‹ ‹فوالد‪ ،‬ظرفیت ملی و اقتصاد مقاومتی‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی از جمله راهبردهای مهم در زمینه‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی به ش��مار می رود که بر اس��اس اس��ناد‬ ‫باالدستی از جمله سند توسعه صادرات غیرنفتی کشور و برنامه‬ ‫ششم توسعه تدوین شده است‪.‬‬ ‫یک��ی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تکیه بر توانمندی های‬ ‫داخلی و پرداخت تس��هیالت به صنعت اس��ت که نشان دهنده‬ ‫عملیاتی ش��دن بخش مهمی از اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬در این زمینه صنعت ف��والد می تواند یکی از مهم ترین‬ ‫الزمه های تحقق اقتصاد مقاومتی باشد زیرا این صنعت به دلیل‬ ‫فراهم کردن زیرس��اخت های توسعه س��ایر صنایع و بخش های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ضریب باالی اشتغالزایی دارد‪ .‬اهمیت فوالد در صنایع‬ ‫سبک و س��نگین موجب ش��ده تا دولت ها در سیاست گذاری و‬ ‫برنامه های اجرایی‪ ،‬نگاه ویژه ای به این صنعت مادر داشته باشند‪.‬‬ ‫نرخ محصوالت معدنی‬ ‫‹‬ ‫‹نرخ صنایع ساختمانی‬ ‫‹‬ ‫‹نرخ محصوالت تیراهن‬ ‫شاخص‬ ‫تیپ‬ ‫واحد‬ ‫نرخ (ریال)‬ ‫شاخص‬ ‫کارخانه‬ ‫نرخ کیلویی(ریال)‬ ‫نرخ شاخه ای(ریال)‬ ‫سیمان تهران‬ ‫‪۲‬‬ ‫کیسه ‪ ۵۰‬کیلویی‬ ‫‪۷۶۰۰۰‬‬ ‫تیراهن‪۱۲‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪---‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫گچ زیوان‬ ‫‪---‬‬ ‫‪ ۴۰‬کیلویی‬ ‫‪15,500‬‬ ‫تیراهن‪۱۴‬‬ ‫کرمانشاه (‪ 150‬کیلویی)‬ ‫‪26700‬‬ ‫‪3,820,000‬‬ ‫ماسه شکسته‬ ‫‪---‬‬ ‫یک تن‬ ‫‪۱۴۰۰۰۰‬‬ ‫تیراهن‪۱۸‬‬ ‫اریان فوالد‬ ‫‪5350000‬‬ ‫‪5,370,000‬‬ ‫خاک ُرس‬ ‫‪---‬‬ ‫‪ ۲۰‬کیلویی‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫تیراهن‪۲۴‬‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪---‬‬ ‫‪9,350,000‬‬ ‫سفال تهران‬ ‫‪7×20×25‬‬ ‫عدد‬ ‫‪۲۶۰۰‬‬ ‫تیراهن‪۳۰‬‬ ‫روسیه (‪ 400‬کیلویی)‬ ‫‪---‬‬ ‫‪15,150,000‬‬ ‫بلوک پرسی‬ ‫‪۲۰×20×40‬‬ ‫عدد‬ ‫‪۹۵۰۰‬‬ ‫منبع‪ :‬نرخ باکس‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫شعار «حمایت از کاالی ایرانی» که با اغاز‬ ‫سال ‪ ۹۷‬از سوی رهبر معظم انقالب انتخاب‬ ‫شد‪ ،‬به یقین تحقق اقتصاد مقاومتی را بیش‬ ‫از پیش امکان پذیر خواهد کرد‪ .‬این ش��عار با‬ ‫مصداق خارجی پیدا کردن و به طور مشخص‬ ‫در حمایت از تولید داخلی می تواند در اقتصاد‬ ‫بس��یار راهگشا باش��د‪ .‬بدون ش��ک یکی از‬ ‫بهترین بازارهای ف��روش کاالهای واحدهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬بازار داخلی است که می تواند پیوند‬ ‫نزدیک��ی بی��ن تولیدکنن��ده و مصرف کننده‬ ‫ایج��اد کن��د و این تعام��ل بهترین کمک را‬ ‫به چرخ��ه اقتصادی و رون��ق تولید می کند‪.‬‬ ‫از این رو رون��ق بازار داخلی می تواند س��بب‬ ‫رونق تمامی صنای��ع از جمله صنایع معدنی‬ ‫در کشور شود‪.‬‬ ‫در سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی‪،‬‬ ‫بر اص�لاح الگ��وی مصرف و تروی��ج مصرف‬ ‫کااله��ای داخلی همراه ب��ا برنامه ریزی برای‬ ‫ارتق��ای کیفی��ت و رقابت پذی��ری در تولید‬ ‫تاکید شده است‪ .‬بنابراین در دستور کار قرار‬ ‫دادن ان ب��رای اقتصاد کش��ور یک ضرورت‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬از این رو یک��ی از مهم ترین‬ ‫زمینه ه��ای حمایت از خری��د کاالی ایرانی‪،‬‬ ‫اموزش و فرهنگ سازی است‪ .‬فرهنگ سازی‬ ‫باید فراتر از یک ش��عار ساالنه پیش برود که‬ ‫در س��ال های اینده و با تغییر شعار به وادی‬ ‫فراموش��ی سپرده نش��ود‪ .‬به یقین حمایت از‬ ‫کاالی داخلی‪ ،‬نیازمند برنامه ریزی منسجم و‬ ‫زمان بر خواهد بود که ثمره ان را در سال های‬ ‫اینده شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫البته تاکید بر مصرف کاالی ایرانی‪ ،‬تنها با‬ ‫توصیه امکان پذیر نخواهد بود و نیازمند تعامل‬ ‫کامل بین مصرف کننده و تولیدکننده در یک‬ ‫بازه زمانی بلندمدت هستیم‪ .‬تولیدکننده باید‬ ‫کیفی��ت تولی��د کاال را در اولویت قرار دهد و‬ ‫مصرف کنن��ده ب��ا حمای��ت از کاالی ایرانی‪،‬‬ ‫ب��ه کاالی خارج��ی ن��ه بگوی��د‪ ،‬در این بین‬ ‫دست اندرکاران کشور نیز با سیاست گذاری و‬ ‫برنامه ریزی های اقتصادی دقیق و حساب شده‬ ‫سعی در تقویت اقتصاد ملی داشته باشند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن برنامه ریزی و نقش��ه راه کالن و‬ ‫روش عمل��ی ان از وظای��ف مس��ئوالن بوده‬ ‫و ارتق��ای کیفی��ت محصوالت ج��زو وظایف‬ ‫تولیدکنندگان اس��ت و پس از این دو مرحله‬ ‫خواه نخواه خرید کاالی ایرانی بر عهده مردم‬ ‫خواهد بود‪ .‬بدون ش��ک هی��چ مصرف کننده‬ ‫داخلی به کاالی باکیفی��ت ایرانی نه نخواهد‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫قیمت صادراتی فلزات‬ ‫‪ ۴‬گ��روه کاالی صادرات��ی ش��امل فلزات‬ ‫معمول��ی‪ ،‬م��واد معدنی و مواد ش��یمیایی و‬ ‫پتروشیمی در بهمن سال گذشته بیشترین‬ ‫افزایش قیمت را نس��بت به بهمن ‪ 95‬ثبت‬ ‫کردن��د که در این میان میزان افزایش بهای‬ ‫فل��زات معمولی بی��ش از ‪ 45‬درصد بود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬بر این اساس نگاهی به شاخص‬ ‫به��ای ‪ 16‬گ��روه کاالی صادرات��ی ایران که‬ ‫بانک مرکزی ان را محاس��به می کند‪ ،‬نشان‬ ‫می ده��د این ش��اخص در بهمن امس��ال به‬ ‫عدد ‪ ۳۲۳/۱‬رس��ید که نس��بت به ماه پیش‬ ‫از ان(دی) مع��ادل ‪ ۷/۵‬درصد افزایش یافت‬ ‫و بیش��تر از ‪ ۵/۳‬درصد ترقی این ش��اخص‪،‬‬ ‫در دی ب��ود‪ .‬این ش��اخص نس��بت ب��ه ماه‬ ‫مشابه س��ال گذشته (بهمن ‪ )95‬برابر ‪۳۳/۵‬‬ ‫درصد و در ‪ 11‬ماه ابتدای امس��ال نسبت به‬ ‫دوره مش��ابه سال گذشته ‪ ۱۹/۴‬درصد رشد‬ ‫نشان می دهد‪ .‬بخش��ی از این افزایش بهای‬ ‫کاالهای صادراتی ایران‪ ،‬ناشی از رشد قیمت‬ ‫دالر و ی��ورو در بازار ازاد بود زیرا ش��اخص‬ ‫بهای کااله��ای صادرات��ی در بانک مرکزی‬ ‫بر اس��اس ری��ال و براب��ری انها با ن��رخ ارز‬ ‫ازاد محاس��به می ش��ود که در بهمن‪ ،‬نرخ‬ ‫دالر و ی��ورو به ترتیب مع��ادل ‪۷/۳‬درصد و‬ ‫‪ ۱۱/۱‬درصد نس��بت به ماه گذشته افزایش‬ ‫داش��ت‪ .‬همچنین ش��اخص یاد شده در ‪12‬‬ ‫م��اه منتهی به بهمن ‪ 96‬نس��بت به ‪ 12‬ماه‬ ‫منته��ی به بهم��ن ‪ 95‬مع��ادل ‪۱۹/۱‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬در مجموع در بهمن‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۴‬گروه فلزات معمولی‪ ،‬مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬مواد ش��یمیایی و پتروشیمی نسبت‬ ‫به بهمن ‪ 95‬رشد قیمتی بیش از ‪ 40‬درصد‬ ‫را ثبت کردند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یکی از ش��اخص های توسعه یافتگی و رشد اقتصادی کشورها‪،‬‬ ‫میزان تولید و مصرف س��رانه فوالد در ان کش��ور است‪ .‬با وجود‬ ‫مش��کالتی که در زمینه توس��عه صنعتی و رشد اقتصادی وجود‬ ‫دارد در ‪ ۲‬دهه گذش��ته‪ ،‬صنعت فوالد کشور رشد چشمگیری را‬ ‫تجربه کرده است‪.‬‬ ‫الیاژ فوالد به عنوان یکی از پرکاربردترین صنایع‪ ،‬در یک سده‬ ‫گذش��ته رشد چشمگیری داشته تا جایی که میزان تولید ان در‬ ‫س��طح جهانی‪ ۵۹ ،‬برابر یکصد س��ال پیش اس��ت‪ .‬در این دوره‬ ‫زمان��ی به تدریج حجم تولید فوالد در امریکا و اروپا کاهش یافت‬ ‫و کشورهای اسیایی رشد چشمگیری در این زمینه داشتند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ایران در زمره کش��ورهایی قرار دارد که تولید‬ ‫فوالد خام در ان روند رو به رش��دی داش��ته اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫جدیدترین گ��زارش انجمن جهانی اهن و ف��والد‪ ،‬میزان تولید‬ ‫فوالد ایران در ‪ ۸‬ماه��ه ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪ ،‬افزایش ‪ ۱۵/۷‬درصدی‬ ‫را تجرب��ه کرده در حال��ی که تولید فوالد جه��ان در این مدت‬ ‫رش��د ‪ ۴/۹‬درصدی داشته اس��ت‪ .‬همچنین از نظر میزان ذخایر‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬ایران با ‪۲/۸‬میلیارد تن ذخیره قطعی و ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫ت��ن ذخیره احتمالی‪ ،‬رتبه نخس��ت را در خاورمیانه و رتبه دهم‬ ‫را در جهان دارد‪.‬‬ ‫افزایش می��زان تولید فوالد در ایران در ش��رایطی روند رو به‬ ‫رشدی را در پیش گرفته که بر اساس راهبردهای مدون دولت‪،‬‬ ‫قرار است بیش از ‪ ۲۰‬میلیون تن ظرفیت جدید تولید فوالد خام‬ ‫از رهگذر طرح های توس��عه در دس��ت اجرا قرار گیرد و تا پایان‬ ‫سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله به ‪ ۵۵‬میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫البته اهمیت فوالد تنها در بعد داخلی نیست بلکه میزان تجارت‬ ‫جهانی این الیاژ‪ ،‬نشان دهنده جایگاه ویژه و اثرگذار این صنعت‬ ‫در س��اختار اقتصادی کش��ورها به منظور دس��تیابی به اهداف‬ ‫کوتاه مدت و بلندمدت است‪.‬‬ ‫اهمیت فوالد در صنایع سبک و سنگین موجب شد مسئوالن‬ ‫در س��ند چش��م انداز کش��ور در افق ‪ ،۱۴۰۴‬تولید س��االنه ‪۵۵‬‬ ‫میلی��ون تن ف��والد خام را هدف گذاری کنند‪ .‬با وجود گذش��ت‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬سال از سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله تولید فوالد ایران به‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های داخلی و جذب س��رمایه گذاری برای‬ ‫توسعه صنایع صادرات محور‪ ،‬یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه دولت برای تحقق اهداف و چشم اندازهای‬ ‫اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬اولویت های ‪ ۲۱‬گانه س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫برای تحقق جذب ‪ ۳۰‬میلیارد دالر سرمایه خارجی در نقشه راه‬ ‫معدن را تدوین کرد‪.‬‬ ‫همچنین براساس برنامه ششم توسعه‪ ،‬دولت ها موظفند برای‬ ‫حوزه مع��دن اقدام به جذب ‪ ۳۰‬میلیارد دالر س��رمایه خارجی‬ ‫کنن��د تا این برنامه تحول الزم را در بخش معدن به وجود اورد‪.‬‬ ‫ب��رای تحقق این مهم الزم اس��ت تا پایان ای��ن برنامه در بخش‬ ‫معدن ‪ ۱۵‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر س��رمایه جذب ش��ود‪ .‬به‬ ‫اعتقاد برخی کارشناس��ان اقتصادی‪ ،‬برای تحقق جذب سرمایه‬ ‫و رس��یدن به هدف گذاری های سند چشم انداز توسعه ‪ ۲۰‬ساله‬ ‫در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬الزم اس��ت در برنامه شش��م توسعه ساالنه ‪۱۵‬‬ ‫درصد س��رمایه گذاری شود‪ .‬برای رسیدن به چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله‬ ‫توس��عه در بخش فوالد الزم اس��ت برنامه ای مدون تدوین شود‬ ‫که در س��ال های پایانی اجرای این چش��م انداز به بازتعریفی از‬ ‫شیوه بهره برداری و اجرای پروژه های فوالدی متناسب با شرایط‬ ‫اقلیمی مناطق مختلف کش��ور منجر شود‪ .‬در این راستا تاکنون‬ ‫راهبردهای فراوانی تدوین شده که در بخش فوالد ثمربخش به‬ ‫نظر می رس��ند زیرا ظرفیت تولید فوالد خام کشور از ‪ ۷‬میلیون‬ ‫تن در پایان برنامه دوم توس��عه به تدریج رش��د نسبی داشته تا‬ ‫جای��ی که هم اکنون ایران در زمره ‪ ۱۵‬کش��ور تولیدکننده این‬ ‫الیاژ قرار گرفته اس��ت و گفتنی اس��ت در شرایط کنونی‪ ،‬ایران‬ ‫رتب��ه ‪ ۱۴‬را بی��ن فوالدس��ازان جهان دارد و باالتر از فرانس��ه و‬ ‫انگلیس قرار گرفته است‪ .‬بر اساس برنامه ریزی های میان مدت و‬ ‫طوالنی مدت برنامه های توس��عه‪ ،‬استفاده از ظرفیت های معدنی‬ ‫به ویژه در بخش فوالد می تواند یک راهکار جایگزین برای رهایی‬ ‫بودجه از وابستگی به نفت باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬با فراز و نشیب های بسیار در حالی به پایان‬ ‫رس��ید که صنایع معدنی در انتظار سالی بهتر و پویاتر از‬ ‫س��ال گذشته برای خود هستند؛ سالی که اگر قرار باشد‬ ‫ب��ا حمایت از کاالی ایران اغاز ش��ود ب��ه یقین می تواند‬ ‫رون��ق را به بازار و به دنبال ان ب��رای صنایع معدنی به‬ ‫همراه اورد‪.‬‬ ‫بایدهای‬ ‫تحقق‬ ‫یک شعار‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬اوریل ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1012‬‬ ‫پیاپی ‪2330‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫هند‪ ،‬دومین کشور‬ ‫تولیدکننده فوالد جهان‬ ‫هن��د با تولی��د ‪ ۸/۴‬میلیون ت��ن فوالد در‬ ‫س��ال جاری میالدی از ژاپن س��بقت گرفت‬ ‫و در فهرست بزرگترین تولیدکنندگان فوالد‬ ‫جهان پس از چین در رتبه دوم قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا به نق��ل از مانی کنترل که‬ ‫بازارهای تجاری جهان را رصد می کند‪ ،‬تولید‬ ‫ف��والد ژاپ��ن در فوریه(نیمه بهم��ن تا نیمه‬ ‫اس��فند) با ‪ ۰/۵‬درصد کاهش به ‪ ۸/۲‬میلیون‬ ‫تن رسید اما در همین ماه تولید فوالد هند با‬ ‫‪ ۳/۴‬درصد رشد به ‪ ۸/۴‬میلیون افزایش یافت‪.‬‬ ‫هن��د در دوره ژانویه ت��ا فوریه(نیمه دی تا‬ ‫نیمه اسفند) بیش��ترین تولید فوالد را تجربه‬ ‫ک��رد‪ ،‬در حالی ک��ه پیش از ای��ن‪ ،‬ژاپن نرخ‬ ‫باالت��ری از تولید فوالد در مقایس��ه با هند را‬ ‫ثب��ت کرده بود اما چی��ن همچنان به عنوان‬ ‫بزرگترین تولیدکننده ف��والد در جهان باقی‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته‪ ،‬تولید کل ف��والد ژاپن‬ ‫‪ ۱۰۴/۷‬میلی��ون ت��ن و تولید هن��د ‪۱۰۱/۴‬‬ ‫میلی��ون ت��ن فوالد بوده اس��ت اما در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬می�لادی(‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی) فاصله‬ ‫دو کش��ور در تولید فوالد بیش��تر بود‪ .‬دولت‬ ‫هند به دنبال افزایش ظرفیت س��االنه تولید‬ ‫فوالد خود به ‪ ۲۰۰‬میلیون تن است‪ .‬هند در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی) با‬ ‫سبقت از امریکا به سومین تولیدکننده فوالد‬ ‫در جهان تبدیل شد‪.‬‬ ‫بیشترین‬ ‫ذخایر نقره‬ ‫جهان‬ ‫پ��رو همچنین دومین تولیدکننده برتر جهان در بخش مس و س��ومین‬ ‫تولیدکنن��ده برت��ر روی و قلع و نیز پنجمین تولیدکنن��ده برتر طال در‬ ‫به دنبال اسیب های زیست محیطی یک واحد ذوب مس در هند انجام شد‬ ‫«ودانتا»‬ ‫تجمع اعتراضی در مخالفت با شرکت معدنی ِ‬ ‫اس��یب های زیس��ت محیطی برام��ده از فعالیت های‬ ‫معدنی باز هم به اعتراض جوامع محلی انجامید‪ .‬این بار‬ ‫در هند و در مقابله با توسعه فعالیت یک واحد ذوب مس‬ ‫که متعلق به یک شرکت انگلیسی است این شرکت اتهام‬ ‫وارد به خود را تکذیب می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ب��ه نقل از ماینین��گ صدها نفر از‬ ‫هندی ه��ا در منطقه «توتی کورین» در جنوب ش��رقی‬ ‫ایالت «تامیل نادو» جمع ش��دند تا اعت��راض خود را به‬ ‫فعالیت یک واحد ذوب مس نش��ان دهند‪ .‬این کارخانه‬ ‫«استرالیت» نام دارد و متعلق به شرکت ِودانتاریسورسِ ز‬ ‫اس��ت‪ .‬ودانتا یک ش��رکت معدنی اس��ت که در سراسر‬ ‫جهان فعالی��ت می کند‪ .‬دفتر اصلی ان در لندن اس��ت‬ ‫و دفت��ر هند ان نیز در بمبئی قرار دارد‪ .‬ودانتا از س��ال‬ ‫‪ ۱۹۷۶‬میالدی(‪ ۱۳۵۵‬خورشیدی) فعالیت خود را اغاز‬ ‫کرده و مس‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬روی‪ ،‬س��رب‪ ،‬طال‪ ،‬سنگ اهن‪،‬‬ ‫اهن خام و زغال کک تولید می کند و در زمینه اکتشاف‬ ‫نفت و گاز هم فعالیت دارد‪.‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سود کمتر واحدهای‬ ‫تولیدکننده نیکل کم عیار‬ ‫مغولستان نسبت به چین‬ ‫چندین س��ال اس��ت ک��ه نی��کل کم عیار‬ ‫به عن��وان یک جایگزین مناس��ب با فرونیکل‬ ‫از س��وی چی��ن معرفی ش��ده اس��ت‪ .‬تولید‬ ‫ای��ن محصول که ابتدا به ط��ور انحصاری در‬ ‫چین تولید می ش��د بعدها با افزایش تقاضای‬ ‫جهانی به ویژه از س��وی چی��ن‪ ،‬در اندونزی و‬ ‫فیلیپین نیز از سر گرفته شد‪ .‬مغولستان نیز از‬ ‫تولیدکنندگان کوچک این محصول به ش��مار‬ ‫می رود اما ب��ا چالش های��ی در تولید رو به رو‬ ‫است که منجر به کاهش سوداوری واحدهای‬ ‫تولیدی ان شده است‪ .‬در این گزارش‪ ،‬سایت‬ ‫«فلزات انالین» چالش های موجود در تولید‬ ‫نیکل کم عیار را بررسی کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار فل��زات‪ ،‬چین اصلی ترین‬ ‫مصرف کننده نیکل کم عی��ار (‪Nickel Pig‬‬ ‫‪ )Iron‬در جه��ان اس��ت‪ .‬این کش��ور‪ ،‬نیکل‬ ‫کم عیار مصرفی خود را عالوه بر تولید داخل از‬ ‫اندونزی و فیلیپین تامین می کند‪ .‬در این بین‬ ‫مغولستان که به جمع کشورهای تولیدکننده‬ ‫این محصول پیوسته است‪ ،‬از محدودیت های‬ ‫خود در ب��ازار رقاب��ت تاثیر پذیرفته اس��ت‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال این محص��ول که ب��ا عنوان‬ ‫کلی نیکل کم عیار ش��ناخته می ش��ود دارای‬ ‫درجه های مختلفی از عیار اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫پژوهش های موسس��ه بازار فلزات شانگهای‪،‬‬ ‫کارخانه ها و واحدهای تولیدی نیکل کم عیار‬ ‫در چی��ن در اواخر ماه مارس(نیمه فروردین)‬ ‫به دالیل مختلف س��ودهای مطلوبی را شاهد‬ ‫بوده اند‪ ،‬در حالی که واحدهای مغولستان به‬ ‫همان اندازه س��وددِه نبوده اند‪ .‬در حالی که بر‬ ‫اساس اطالعات موسسه بازار فلزات شانگهای‪،‬‬ ‫برخ��ی از کارخانه ه��ای تولیدکنن��ده نیکل‬ ‫کم عیار در استان شاندونگ (‪)Shandong‬‬ ‫چین بیش از ‪ ۳۰‬درصد از افزایش سود را در‬ ‫عملکرد مالی خود ثبت کردند‪ ،‬در استان های‬ ‫جیانگ س��و (‪ )Jiangsu‬و اس��تان فوجی��ان‬ ‫(‪ )Fujian‬میزان س��ود حاصل شده چیزی‬ ‫بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد بوده اس��ت‪ .‬با این حال‬ ‫در مغولستان‪ ،‬میزان سوددهی واحدها کمتر‬ ‫از ‪ ۵‬درصد ثبت شده است‪.‬‬ ‫یک��ی از دالی��ل افزای��ش س��وددهی‬ ‫تولیدکنن��دگان نی��کل کم عی��ار در اس��تان‬ ‫ش��اندونگ‪ ،‬مانن��د ‪Shandong Xinhai‬‬ ‫‪ Technology‬اس��تفاده از نیروگاه ه��ای‬ ‫داخلی و متعلق به واحدهای تولیدی اس��ت‪.‬‬ ‫این کار مزیت های بسیاری برای این واحدها‬ ‫در بر دارد‪.‬‬ ‫نتیج��ه این کار‪ ،‬اس��تفاده از مزیت کاهش‬ ‫در هزینه ه��ای انرژی ب��ر س��ایر رقیب��ان در‬ ‫اس��تان های جیانگ س��و و فوجی��ان اس��ت‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان نیکل کم عیار در مغولس��تان‬ ‫نیز با هزینه های باالی حمل ونقل واردات مواد‬ ‫اولیه نیکل روبه رو هستند‪ .‬این تولیدکنندگان‬ ‫همچنی��ن واحده��ای کوچکتری نس��بت به‬ ‫ش��اندونگ هس��تند و به دلیل ظرفیت تولید‬ ‫پایین تر‪ ،‬از قدرت چانه زنی کمتری نسبت به‬ ‫سایر رقیبان برخوردارند‪.‬‬ ‫یکی از مس��ائلی که سرمایه گذاران به انها عالقه مند هستند دستیابی‬ ‫ب��ه اطالعات ذخایر مواد معدنی در کشورهاس��ت تا بتوانن��د از این راه‬ ‫سرمایه گذاری درستی انجام دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو الزاما نمی ت��وان گفت برترین تولیدکنندگان نقره‬ ‫دارای باالتری��ن می��زان ذخایر هس��تند بلکه برخی ها برای اس��تفاده از‬ ‫ذخایر‪ ،‬نیاز به رش��د این بخش دارند ت��ا تولید را افزایش دهند‪ .‬به طور‬ ‫کلی مجموع ذخایر جهانی نقره ‪ ۵۳۰‬هزار تن اس��ت‪ .‬در اینجا به ذخایر‬ ‫نقره جهان و میزان تولید کش��ورهای برت��ر دارای ذخایر غنی این ماده‬ ‫معدنی می پردازیم‪.‬‬ ‫پرو ب��ا دارا بودن ‪ ۹۳‬هزار تن ذخایر نقره به عنوان غنی ترین کش��ور‬ ‫دارای ذخای��ر این ماده معدنی ش��ناخته می ش��ود‪ .‬این کش��ور یکی از‬ ‫تولیدکنندگان برتر نقره جهان در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی بود که با تولید‬ ‫‪۴‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬ت��ن نقره در رتب��ه دوم تولیدکنندگان برت��ر جهان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬مواد معدنی ‪ ۶۰‬درصد صادرات این کش��ور را تش��کیل می دهد‪.‬‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬استرالیا دارای ‪ ۸۹‬هزار تن ذخایر نقره است و توانسته در‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی هزار و ‪ ۲۰۰‬تن نقره تولید کند‪ .‬تاریخچه تولید‬ ‫نقره در استرالیا به اوایل دهه ‪ ۱۹۰۰‬بر می گردد‪ .‬شرکت بی اچ پی بیلتون‬ ‫‪ BHP Biliton‬ب��ه عنوان تولیدکننده نقره در دهه ‪ ۱۹۲۰‬میالدی کار‬ ‫خود را در استرالیا ش��روع کرد و اکنون ‪South۳۲‬که زیرمجموعه این‬ ‫شرکت اس��ت‪ ،‬تولید نقره از معدن کنینگتون که بزرگترین معدن نقره‬ ‫استرالیاست را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫ذخایر نقره لهس��تان‪ ،‬س��ال گذش��ته افزایش یافت و به میزان ذخایر‬ ‫اس��ترالیا رس��ید‪ .‬با وجود برخورداری از ذخایر ‪۸۹‬هزار تنی‪ ،‬لهستان در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی توانست تنها هزار و ‪ ۴۰۰‬تن نقره تولید کند‪.‬‬ ‫دیگر کشورهایی که دارای ذخایر غنی نقره هستند عبارتند از‪ :‬روسیه‬ ‫‪۵۵‬هزار تن‪ ،‬چین ‪ ۳۹‬هزار تن‪ ،‬مکزیک ‪ ۳۷‬هزار تن‪ ،‬شیلی ‪ ۲۷‬هزار تن‪،‬‬ ‫امریکا ‪ ۲۵‬هزار تن و بولیوی ‪۲۲‬هزار تن‪.‬‬ ‫سایر کشورها در مجموع دارای ‪ ۵۷‬هزار تن ذخایر نقره هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتراض به اسیب های زیست محیطی‬ ‫بیش از ‪ 2‬دهه‬ ‫است که انتشار‬ ‫گاز از این‬ ‫مکان و ورود‬ ‫فاضالب ان به‬ ‫اب زیرزمینی‪،‬‬ ‫سبب بروز‬ ‫بیماری های‬ ‫جدی در ساکنان‬ ‫روستاهای‬ ‫همجوار‬ ‫شده است‬ ‫هندی های معترض‪ ،‬خواهان این هس��تند که مقامات‬ ‫مس��ئول مانع توس��عه عملیات ذوب شده و فعالیت این‬ ‫کارخانه را تعطی��ل کنند‪ .‬انها می گویند بیش از ‪ 2‬دهه‬ ‫است که انتش��ار گاز از این مکان و ورود فاضالب ان به‬ ‫اب زیرزمینی‪ ،‬سبب بروز بیماری های جدی در ساکنان‬ ‫روس��تاهای همجوار شده است‪ .‬بس��یاری از مغازه های‬ ‫منطقه نیز در راستای همین اعتراض ها بسته شده و ‪۵۰‬‬ ‫انجمن نیز حمایت خود را به این اعتراض ها اعالم کردند‪.‬‬ ‫این تجمع اعتراضی‪ ،‬یکش��نبه ‪ ۵‬فروردین(‪ ۲۵‬مارس)‬ ‫انجام ش��د در حالی که یک ماه پیش از این تاریخ ‪۲۵۰‬‬ ‫نفر در همین منطقه به دلیل اعتصاب غذا در اعتراض به‬ ‫توسعه فعالیت همین کارخانه دستگیر شدند‪.‬‬ ‫اقدام��ات اعتراضی به فعالیت این واحد ذوب از زمانی‬ ‫ش��دت گرفت ک��ه ودانتا ش��روع به افزای��ش دو برابری‬ ‫ظرفی��ت این واحد کرد و قابلی��ت ان را از ‪ ۴۰۰‬کیلوتن‬ ‫به ‪ ۸۰۰‬کیلوتن در ‪ ۲۴‬م��اه ارتقا داد‪( .‬هر کیلوتن برابر‬ ‫با ‪ ۱۰۰۰‬تن است)‬ ‫بنا بر گفته مسئوالن این کارخانه‪ ،‬با عملیاتی شدن این‬ ‫طرح‪ ،‬واحد ذوب توتی کورین تبدیل به یکی از بزرگترین‬ ‫واحدهای تک مکانی ذوب مس در جهان می شود اما این‬ ‫طرح توس��عه ای ک��ه ودانتا برای واحد یادش��ده ترتیب‬ ‫داده‪ ،‬بس��یاری از س��اکنان منطقه را نگران می کند که‬ ‫تجربه س��ال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی (‪ ۱۳۹۲‬خورشیدی) تکرار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در ان سال هیات کنترل الودگی تامیل نادو مجبور به‬ ‫بستن کارخانه شد زیرا حسگر موجود در دودکش واحد‬ ‫ذوب نش��ان داد سطوح دی اکس��ید سولفور بیش از دو‬ ‫برابر غلظت مجاز در ان زمان بود‪.‬‬ ‫ام��ا پس از چند روز دادگاه عالی هن��د اجازه داد این‬ ‫کارخانه فعالیت خود را از سر بگیرد هر چند ان را ملزم‬ ‫ب��ه پرداخت جریم��ه ای بیش از ‪ ۱۵‬میلی��ون دالر برای‬ ‫الودگ��ی زمی��ن و اب های اطراف کارخان��ه و همچنین‬ ‫فعالیت بدون مجوز در یک دوره زمانی چشمگیر شد‪.‬‬ ‫مصرف مس در سال ‪ 1414‬چگونه خواهد بود؟‬ ‫مصرف مس افزایش پیدا می کند؛ این پیش بینی موسس��ه پژوهشی‬ ‫سی اریو است‪ .‬این موسسه با برشمردن دالیل این پیش بینی می گوید‬ ‫تا سال ‪ ۲۰۳۵‬میالدی (‪ ۱۴۱۴‬خورشیدی) تقاضای مس تصفیه شده با‬ ‫رشد ساالنه ‪ ۱/۵‬درصد به حدود ‪ ۲۹‬میلیون تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود در سال های ‪ ۲۰۱۵‬تا ‪ ۲۰۳۵‬میالدی (‪ ۱۳۹۴‬تا‬ ‫‪ ۱۴۱۴‬خورش��یدی) مصرف جهانی مس با رش��د ساالنه ‪ ۱/۶‬درصدی‬ ‫افزایش یابد‪ .‬از این میان‪ ،‬تقاضای مس تصفیه ش��ده با رشد ساالنه ‪۱/۵‬‬ ‫درصد به حدود ‪ ۲۹‬میلیون تن خواهد رسید و مصرف مستقیم قراضه‬ ‫در س��اخت محصوالت نیمه ساخته‪ ،‬رشد س��االنه ‪ ۲/۳‬درصدی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گزارش عصر مس انالین‪ ،‬موسس��ه پژوهشی سی اریو بر این باور‬ ‫است که روندهای اقتصاد کالن و سرمایه گذاری‪ ،‬به ویژه در چین‪ ،‬عامل‬ ‫تعیین کنن��ده تقاضا در دو دهه این��ده خواهد بود و برخی از روندهای‬ ‫خُ رد ب��ازار مس را بی اثر می کن��د‪ .‬دورنمای س��رمایه گذاری به عنوان‬ ‫سهمی از تولید ناخالص داخلی در چین با کاهش ‪ ۱۰‬واحدی به حدود‬ ‫‪۳۵‬درصد در س��ال ‪ ۲۰۳۵‬میالدی خواهد رس��ید که یکی از مهم ترین‬ ‫پیش فرض ه��ای این تحلیل اس��ت‪ .‬یکی از روندهای خُ ��رد اثرگذار بر‬ ‫تقاضای مس‪ ،‬افزایش س��هم تولید برق از منابع تجدیدپذیر اس��ت که‬ ‫اس��تفاده از مس در بخش تولید برق را از یک هزار و ‪ ۱۰۰‬تن به ازای‬ ‫هر گیگاوات در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی(‪ ۱۳۹۳‬خورشیدی) به یک هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬ت��ن به ازای هر گیگاوات در س��ال ‪ ۲۰۳۵‬میالدی افزایش خواهد‬ ‫داد؛ اس��تفاده بیشتر از مس سبب افزایش بازدهی نیز می شود‪ .‬افزایش‬ ‫مصرف م��س برای تولید وس��ایل نقلیه الکتریکی نیز تا س��ال ‪۲۰۲۵‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۴۰۴‬خورش��یدی) تقاضای ساالنه این فلز صنعتی را حدود‬ ‫‪ ۲۶۴‬ه��زار تن افزایش می دهد‪ .‬موسس��ه س��ی اریو از پیش بینی های‬ ‫بلندمدت صنایع مصرف کننده داخلی‪ ،‬برای مدل س��ازی رشد تقاضای‬ ‫مس چین اس��تفاده کرده اس��ت که امکان تغییرات احتمالی در شدت‬ ‫مصرف مس را مورد بررسی قرار می دهد‪ .‬این موسسه بر این باور است‬ ‫که مصرف جهانی مس با رشد ساالنه ‪۰/۲‬درصدی در سال های ‪۲۰۱۵‬‬ ‫تا ‪ ۲۰۳۵‬میالدی افزایش خواهد یافت‪ .‬همراستا با اهداف بیان شده از‬ ‫س��وی دولت چین برای متعادل سازی اقتصاد این کشور‪ ،‬اینده مصرف‬ ‫مس در صنایع مصرف کننده خوشبینانه است‪ .‬تخمین موسسه سی اریو‬ ‫از رش��د مصرف مس در خودروسازی و ساخت تجهیزات تهویه مطبوع‬ ‫و خنک کننده در س��ال های ‪ ۲۰۱۵‬تا ‪۲۰۳۵‬میالدی‪ ،‬به ترتیب برابر با‬ ‫‪ ۲/۸‬اس��ت و در بخش تولید تهویه مطبوع‪ ،‬این بازار ‪ ۱/۴‬درصد رش��د‬ ‫ساالنه خواهد داشت‪ .‬خوشبینی کمتری نسبت به صنایع مصرف کننده‬ ‫س��نتی در اقتصاد وجود دارد و فرض می ش��ود نرخ رش��د ساالنه این‬ ‫بخش ‪ ۰/۹‬درصد باشد‪ .‬از سوی دیگر تنزل در بخش مصرف پروژه های‬ ‫عمرانی و س��اختمانی در مدت مش��ابه وجود خواهد داش��ت‪ .‬برخالف‬ ‫دیگر بخش ها‪ ،‬بخ��ش صنایع عمومی(همگانی) به ط��ور کلی به دلیل‬ ‫افزایش ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر‪ ،‬نقطه روش��نی است‪ ،‬هرچند‬ ‫در بلندمدت خوش��بینی کمتری نس��بت به ان وجود دارد زیرا رش��د‬ ‫مصرف س��االنه برق چین در چند س��ال گذش��ته حدود ‪۳‬درصد بوده‬ ‫اس��ت و انتظار می رود در س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬با نرخ مشابه‪ ،‬کمتر‬ ‫از نصف س��رعت رش��د تولید ناخالص داخلی رش��د کند‪ .‬عالوه بر این‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی بخش دولتی‪ ،‬در ش��بکه برق ‪ ۴۹۷/۷‬میلیارد‬ ‫یوان چین برابر با ‪ ۷۲‬میلیارد دالر امریکا س��رمایه گذاری کرده اس��ت‪.‬‬ ‫این رقم در ش��رایط رش��د اندک مصرف انرژی‪ ،‬به میزان چش��مگیری‬ ‫غیرمحتم��ل خواهد ب��ود‪ .‬همچنین پیش بینی می ش��ود تقاضای مس‬ ‫تصفیه ش��ده چین‪ ،‬با رش��د ساالنه ‪ ۰/۲‬درصد در س��ال های ‪ ۲۰۱۵‬تا‬ ‫‪ ۲۰۳۵‬می�لادی کاهش یابد؛ درحالی که مصرف مس��تقیم قراضه ‪۲/۳‬‬ ‫درص��د افزایش خواهد یافت‪ .‬مصرف مس��تقیم قراضه مس��ی در چین‬ ‫حدود ‪۱۲‬درصد کل ماده اولیه است که در مقایسه با استاندارد جهانی‬ ‫کمترین میزان مصرف است‪ .‬در مقابل‪ ،‬تولیدکنندگان اروپایی و شمال‬ ‫شرقی اسیا برای تولید نیمه ساخته ها‪ ،‬حدود ‪۳۰‬درصد ماده اولیه خود‬ ‫را از قراضه تامین می کنند‪ .‬موسس��ه س��ی اریو چنین گمان می برد که‬ ‫افزایش جمع اوری داخلی قراضه‪ ،‬س��بب بهبود شرایط اقتصادی برای‬ ‫بازیافت قراضه در این کشور شود‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش ودانتا‬ ‫در همین حال پاس��خی که ودانتا به وس��یله رسانه ها‬ ‫به اعتراض ها می دهد‪ ،‬این است‪ :‬شرکت ودانتاریسورسز‬ ‫و ش��رکت تابع ان‪ ،‬اس��ترالیت کاپر به طور کامل با همه‬ ‫قوانین زیس��ت محیطی که قابلیت اجرا دارند‪ ،‬س��ازگار‬ ‫هس��تند‪ .‬این دو ش��رکت همچنین خ��ود را متعهد به‬ ‫کار در هماهنگ��ی ب��ا بهترین تکنیک ه��ای بین المللی‬ ‫می دانن��د‪ .‬جریان کار ما ب��ا اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫مانند استانداردهای عملکرد ای اف سی (‪ IFC‬سنجیده‬ ‫می شود؛ همان روشی که در چرخه فعالیت سایر بخش ها‬ ‫اعمال می ش��ود‪ .‬مفهوم «تخلیه صفر» یک امر کلیدی‬ ‫برای اس��ترالیت کاپر به شمار می اید که از زمان اغاز به‬ ‫کار تاکنون همواره بر ان تمرکز شده و با تکیه بر ان به‬ ‫صفررسانی اس��یب های زیست محیطی‪ ،‬هدفی ضروری‬ ‫و یک اولویت اصلی برای کس��ب و کار ما تلقی می شود‪.‬‬ ‫ارزیاب��ی ای ک��ه به تازگ��ی درباره اثار زیس��ت محیطی‬ ‫واحد ذوب انجام ش��ده نش��ان می ده��د فعالیت های ما‬ ‫عملکرد خوب��ی د زمینه اس��تانداردهای معین از خود‬ ‫نش��ان داده ان��د‪ .‬این ش��رکت در ادام��ه دفاعیات خود‬ ‫افزود‪ :‬توسعه این واحد با دریافت همه مجوزهای قانونی‬ ‫موردنیاز انجام ش��ده و اولوی��ت اصلی ما نیز اطمینان از‬ ‫سالمت ساکنان جوامع محلی حول و حوش این کارخانه‬ ‫اس��ت‪ .‬این واحد همچنین از فناوری ه��ای مدرن برای‬ ‫ارتق��ای امنیت در کار‪ ،‬صرفه جوی��ی در مصرف انرژی و‬ ‫کاهش میزان باطله استفاده خواهد کرد‪ .‬استرالیت کاپر‬ ‫همچنین در تامین اب و انرژی موردنیاز‪ ،‬خودکفاس��ت‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر اینها در این پ��روژه‪ ،‬بس��یاری از افراد محلی‬ ‫اس��تخدام شده و مشغول کار هس��تند در نتیجه وجود‬ ‫ان در ارتقای ش��رایط اقتصادی‪-‬اجتماعی منطقه نقش‬ ‫مهمی ایفا می کند‪.‬‬ ‫برترین کشورهای تولیدکننده کبالت جهان‬ ‫کنگو در صدر فهرس��ت برترین تولیدکنندگان برتر کبالت‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬به نقل از وب س��ایت‬ ‫‪ Investing News‬تولی��د کبالت جهان در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی به ‪۱۱۰‬هزار تن رس��ید که نس��بت به س��ال پیش‬ ‫از ان ه��زار ت��ن کاه��ش را تجربه کرد‪ .‬در ای��ن مدت کنگو‬ ‫همچون سال گذش��ته در صدر تولیدکنندگان این فلز باقی‬ ‫ماند‪ .‬اسامی و میزان تولید‪ ۱۰‬کشور برتر تولیدکننده کبالت‬ ‫جهان در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی به این شرح است‪:‬‬ ‫‪.۱‬جمهوری دموکراتیک کنگو‬ ‫این کشور در رتبه نخست تولیدکنندگان برتر کبالت جهان‬ ‫قرار دارد و ‪۵۸‬درص��د تولید این ماده معدنی را در جهان به‬ ‫خود اختصاص داده و چندین سال است که در رتبه نخست‬ ‫قرار دارد‪ .‬تولید کبالت درکنگو در سال های ‪ ۲۰۱۶‬و ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی بدون تغییر بوده و ‪۶۴‬هزار تن به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫‪.۲‬روسیه‬ ‫تولید کبالت در این کش��ور با افزای��ش جزئی از ‪ ۵‬هزار و‬ ‫‪۵۰۰‬تن در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی به ‪۵‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن در سال‬ ‫گذشته میالدی به ثبت رسید‪.‬‬ ‫‪.۳‬استرالیا‬ ‫استرالیا سومین تولیدکننده برتر کبالت است در حالی که‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی تولید کبالت در این کشور شاهد‬ ‫اف��ت بود و از ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی به‬ ‫‪۵‬هزار تن در سال ‪ ۲۰۱۷‬کاهش یافت‪.‬‬ ‫‪.۴‬کانادا‬ ‫کان��ادا با تولید ‪۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تن کبالت توانس��ت در رتبه‬ ‫چه��ارم جای گیرد‪ .‬درکانادا نیز تولید کبالت حاصل از تولید‬ ‫نیکل و مس به عن��وان محصول جانبی در این معادن تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪.۵‬کوبا‬ ‫کوبا در س��ال گذش��ته میالدی با تولید ‪۴‬هزار و ‪۲۰۰‬تن‬ ‫کبالت و بدون تغییر نس��بت به سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی توانست‬ ‫پنجمین تولیدکننده برتر کبالت جهان شود‪.‬‬ ‫‪.۶‬فیلیپین‬ ‫فیلیپین شش��مین تولیدکننده برتر این م��اده معدنی در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی اس��ت که میزان تولی��د کبالت ان با‬ ‫کاهش ‪۱۰۰‬تنی نس��بت به س��ال پی��ش از ان ‪۴‬هزار تن به‬ ‫ثبت رسید‪.‬‬ ‫‪.۷‬ماداگاسکار‬ ‫تولی��د این ماده معدنی در ماداگاس��کار در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی نسبت به سال پیش از ان تغییری نداشت و ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬تن ثبت شد‪.‬‬ ‫‪.۸‬پاپوا گینه نو‬ ‫این کشور که به تازگی به جمع کشورهای برتر تولیدکننده‬ ‫کبالت پیوسته است توانست در سال گذشته میالدی ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تن کبالت تولید کن��د‪ .‬بزرگترین معدن تولیدکننده‬ ‫کبالت این کشور‪ ،‬نیکل رامو ‪ Ramu‬است‪.‬‬ ‫‪.۹‬زامبیا‬ ‫زامبیا نیز در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪ ،‬ش��اهد افت ‪ ۱۰۰‬تنی‬ ‫تولی��د این م��اده معدنی ش��د و با تولید ‪۲‬ه��زار و ‪ ۹۰۰‬تن‬ ‫کبالت توانس��ت نهمین تولیدکننده کبالت جهان و سومین‬ ‫تولیدکننده این محصول در افریقا شود‪.‬‬ ‫‪.۱۰‬کالدونیای جدید‬ ‫تولی��د کبال��ت این کش��ور از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳۹۰‬تن در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬می�لادی به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن کاه��ش یافت‪ ،‬با این‬ ‫حال به عن��وان دهمین تولیدکننده برتر کبالت در جهان به‬ ‫ثبت رسید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬اوریل ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1012‬‬ ‫پیاپی ‪2330‬‬ ‫استان ها‬ ‫برگزاری نخستین نوروزگاه ایران در نمایشگاه بین المللی مشهد‬ ‫خراسان جنوبی به اقتصاد جهانی می پیوندد‬ ‫‹ ‹تشویق برای خرید کاالی ایرانی‬ ‫محمدرض��ا امیرحس��نخانی‪ ،‬نماین��ده م��ردم‬ ‫شهرستان های فردوس‪ ،‬سرایان‪ ،‬بشرویه و طبس‬ ‫در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برگزاری‬ ‫نمایش��گاه با این ابعاد کاری جدید و بزرگ برای‬ ‫خراسان جنوبی بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به دلیل استقبال‬ ‫خوب مردم از نوروزگاه ایران در مشهد بسیاری از‬ ‫عرضه کنندگان درخواست کاالی بیشتری کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ش��خصیت هایی نی��ز به دنبال‬ ‫بس��تن ق��رارداد بودن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫خراس��ان جنوب��ی در زمینه صنایع دس��تی نیز‬ ‫کارهای خوبی انجام دادند‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم فردوس‪ ،‬س��رایان‪ ،‬بش��رویه و‬ ‫مصطفی مالئی‪ -‬نخس��تین نشست خبری محمد مهدی مروج‬ ‫الشریعه‪ ،‬استاندار خراسان جنوبی با حضور معاونان وی و تعدادی‬ ‫از اعضای شورای اطالع رسانی استان برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬اس��تاندار خراس��ان جنوبی با بیان اینکه بیش از ‪ ۱۰‬میلیون نفر‬ ‫ب��ا فعالیت بی��ش از ‪ ۷‬هزار کارخانه و واحد تولیدی در ‪ ۳‬اس��تان‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬خراس��ان جنوبی و سیستان و بلوچستان ساکن‬ ‫هس��تند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬وجود بیش از ‪ ۸‬میلی��ون راس دام و تولید‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون تن محصوالت کشاورزی در سال در استان هایی که با‬ ‫کمبود منابع ابی روبه رو هستند‪ ،‬باید مورد توجه بیشتر مسئوالن‬ ‫کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خالی شدن روستاهای مرزی‬ ‫اس��تاندار خراس��ان جنوب��ی در ای��ن نشس��ت درب��اره موضوع‬ ‫حاشیه نشینی و خالی شدن روستاهای مرزی از سکنه هشدار داد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬مهم ترین مس��ئله خراسان جنوبی رسیدگی به امور‬ ‫جوانان و تامین معیشت روستاهای مرزی است‪.‬‬ ‫مروج الش��ریعه ادامه داد‪ :‬اگر از انچه در اختیار اس��تان است که‬ ‫ناشی از سیاست های دولت مرکزی است‪ ،‬به درستی استفاده نشود‪،‬‬ ‫به طورقطع با تخلیه جمعیت روبه رو خواهیم شد و اکنون نیز گرفتار‬ ‫این مسئله هستیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬نتایج ‪ ۲‬سرشماری انجام شده‬ ‫در س��ال های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۵‬نش��ان می دهد در برخی شهرس��تان ها با‬ ‫تخلیه روستاها و مهاجرت روبه رو بوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از ظرفیت گردشگری‬ ‫مصطفی مالئی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ارگ کاله فرنگی بیرجند‬ ‫نخستین نوروزگاه ایران در نمایشگاه بین المللی‬ ‫مش��هد با حضور قدرتمن��د صنعتگ��ران صنایع‬ ‫دس��تی‪ ،‬س��نتی‪ ،‬معدنی و گردش��گری خراسان‬ ‫جنوبی به همت اس��تاندار خراسان جنوبی برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزنامه‬ ‫از خراس��ان جنوبی‬ ‫مهدی اخالقی پور‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان همیاری‬ ‫ش��هرداری های اس��تانداری خراس��ان جنوبی و‬ ‫مجری برگزاری این نمایش��گاه در مشهد مقدس‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬س��الن اختصاص��ی توانمندی های‬ ‫خراس��ان جنوب��ی به مس��احت ‪ ۴‬ه��زار و ‪۴۰۰‬‬ ‫مترمربع با ‪ ۱۷۹‬غرفه در ‪ ۱۳۰‬نوع شغل و صنف‬ ‫در اختیار فعاالن اقتصادی اس��تان قرار گرفت تا‬ ‫این گروه بتوانند توانمندی ها و محصوالت خود را‬ ‫در سبد هدایای مسافران نوروزی قرار دهند‪ .‬وی‬ ‫نمایشگاه را محلی برای ارتباط با بازارهای جهانی‬ ‫دانس��ت و ادامه داد‪ :‬حضور خراس��ان جنوبی در‬ ‫نمایش��گاه بین المللی مشهد فرصت مغتنمی بود‬ ‫تا فعاالن اقتصادی این اس��تان برای نخستین بار‬ ‫انسجام خود را نشان دهند‪.‬‬ ‫مدیر عامل س��ازمان همیاری ش��هرداری های‬ ‫خراسان جنوبی بیان کرد‪ ۱۱ :‬سیاه چادر از استان‬ ‫در این نمایشگاه برپا بوده که به ارائه توانمندی ها‬ ‫و تولیدات صنایع دستی و فراورده های کشاورزی‬ ‫و دامپروری پرداختند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینک��ه باید کاالهایی با کیفیت‬ ‫ب��اال را در ای��ن نمایش��گاه ارائ��ه کنی��م‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همچنین باید شرایط برای تولید کاالهای ایرانی‪،‬‬ ‫صادرات و برندسازی تسهیل پیدا کند‪.‬‬ ‫اخالقی پ��ور ب��ا بیان اینک��ه مس��ئوالن باید با‬ ‫دید باز نگاه کنند و پاس��خگوی تولید و اش��تغال‬ ‫م��ردم باش��ند‪ ،‬اف��زود‪ :‬حمای��ت از کاالی ایرانی‬ ‫نی��ز به معنای واقعی‪ ،‬تولید ب��ا کیفیت و وضعیت‬ ‫مطلوب و براساس استانداردهای بین المللی است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان همیاری ش��هرداری های‬ ‫خراسان جنوبی بیان کرد‪ :‬شعار سال ازسوی رهبر‬ ‫معظم انقالب اسالمی «حمایت از کاالی ایرانی»‬ ‫انتخاب شده و باید بدانیم برخوردهای سخت در‬ ‫اس��تان این شعار را با چالش روبه رو می کند‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه مردم استان باید به تولید کمک‬ ‫ کنند و تولیدکنندگان نیز نگران س��خت گیری ها‬ ‫نباش��ند‪ ،‬اف��زود‪ :‬امیدواریم این نمایش��گاه نقطه‬ ‫عطفی برای پیوس��تن اس��تان ب��ه اقیانوس ابی‬ ‫تجارت و اقتصاد در سطح جهانی باشد‪.‬‬ ‫اب‪ ،‬معیشت ‪ ،‬راه و راه اهن‬ ‫طبس در مجلس ش��ورای اس�لامی بی��ان کرد‪:‬‬ ‫تبلیغات برای این نمایش��گاه گسترده نبود و باید‬ ‫قوی تر عمل می شد‪.‬‬ ‫امیرحسنخانی با بیان اینکه اگر تبلیغات بیشتر‬ ‫ بود‪ ،‬شاهد حضور بیشتر هموطنان در این رویداد‬ ‫بودیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬رس��انه های بومی اس��تان باید‬ ‫نقاط ضعف و قوت این نمایشگاه را احصا کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به شعار امس��ال بیان کرد‪ :‬رهبر‬ ‫معظم انقالب با ش��عار امسال بهترین هدیه را به‬ ‫تولیدکنندگان و غرفه داران دادند‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫نیز باید با ارتقای کیفیت بس��ته بندی در راستای‬ ‫تحقق این شعار تالش کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹امض�ای تفاهمنامه با ات�اق بازرگانی‬ ‫بیرجند‬ ‫س��ید حام��د حس��ینی‪ ،‬مش��اور ام��ور مالی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری و بانکی استاندار خراسان جنوبی‬ ‫نیز در حاش��یه این نمایشگاه به خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس تفاهم با ریاس��ت اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و کش��اورزی بیرجن��د‪ ،‬تم��ام‬ ‫غرفه داران حاضر در نوروزگاه ایران و سایر فعاالن‬ ‫اقتصادی که از سوی استانداری خراسان جنوبی‬ ‫ب��ه اتاق بازرگانی معرفی ش��وند‪ ،‬به عضویت اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن وکش��اورزی بیرجند‬ ‫درمی این��د و برای ش��ان کارت عضوی��ت ص��ادر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬عالوه بر این اتاق بازرگانی بیرجند‪،‬‬ ‫اموزش ه��ای تخصص��ی بازرگان��ی و بازاریابی را‬ ‫ب��ه همه این اعضا ارائه خواهد کرد و پش��تیبانی‬ ‫الزم ب��رای امادگی ش��ان به منظ��ور حض��ور در‬ ‫نمایش��گاه های مل��ی و بین المللی از س��وی اتاق‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫س��ید حامد حسینی بیان کرد‪ :‬در بازار سوغات‬ ‫مش��هد که حداقل ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان گردش‬ ‫مالی دارد سهم کاالهای داخلی کم است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این امر خالئی در بازار مشهد‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ ،‬افزود‪ :‬باید این خ�لا را با ارائه‬ ‫کاالی باکیفیت و نرخ های رقابتی بپوشانیم‪.‬‬ ‫حس��ینی با بی��ان اینکه بای��د بتوانیم کاالهای‬ ‫بی کیفی��ت چینی را از بازار خ��ارج کنیم‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬مشهد کلکس��یون کاالهای گوناگونی است‬ ‫که از کشورهای متفاوت وارد می شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تاکنون چندی��ن گروه خارجی‬ ‫از کش��ورهای الم��ان‪ ،‬چی��ن‪ ،‬ترکی��ه و هلند به‬ ‫نمایش��گاه مراجعه کردن��د و تفاهمنامه هایی هم‬ ‫منعقد شد‪.‬‬ ‫مش��اور امور بانک��ی‪ ،‬س��رمایه گذاری و تامین‬ ‫منابع مالی اس��تاندار خراس��ان جنوبی بیان کرد‪:‬‬ ‫این نمایشگاه می توانس��ت تخصصی برگزار شود‬ ‫که در این زمینه اندکی ضعف داشتیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬هدف ما این است که ظرفیت ها‬ ‫و توانمندی های خراسان جنوبی را معرفی کنیم؛‬ ‫بنابراین در راس��تای برپایی نمایش��گاه تخصصی‬ ‫حساس��یت زی��ادی نداش��تیم‪ .‬در ه��ر ص��ورت‬ ‫موف��ق عمل کردیم و این رویداد مورد اس��تقبال‬ ‫سرمایه گذاران هم قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت ‪ ۱۲‬واحد صنعتی‬ ‫مرتض��ی صفدری زاده‪ ،‬رییس س��ازمان منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی خراس��ان جنوب��ی نیز در نوروزگاه‬ ‫ایران در مشهد بیان کرد‪ :‬ظرفیت ها و قابلیت های‬ ‫خراسان جنوبی بیش از ان چیزی است که مردم‬ ‫ای��ران از ان اگاه��ی دارن��د و این نمایش��گاه ها‬ ‫می توانن��د ب��ه شناس��اندن بیش��تر فرصت ه��ا و‬ ‫قابلیت های استان کمک کند‪ .‬صفدری زاده تصریح‬ ‫کرد‪ :‬س��ازمان منطقه ویژه اقتص��ادی نیز تالش‬ ‫می کند مزیت های خ��اص منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫و شرکت های فعال در منطقه و مزیت های قانونی‬ ‫و مالیاتی و گمرکی استان را معرفی کند‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی خراس��ان جنوبی‬ ‫با بیان اینکه در این نمایش��گاه ما ش��اهد حضور‬ ‫س��فیران برخی کش��ورها بوده ایم‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫این امر فرصت خوبی ب��رای معرفی ظرفیت های‬ ‫منطق��ه ویژه اقتص��ادی بود‪ .‬صف��دری زاده بیان‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه تاکنون منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫توانس��ته در ‪ ۳۷‬مورد صنعتی عقد قرارداد داشته‬ ‫باش��د و حدود ‪ ۱۲‬واحـد سرمایه گذاری ش��ده به‬ ‫بهره برداری رس��یده و سایـر واحدها نیز در حال‬ ‫اتمام هس��تند‪ .‬وی با بیان اینکه نخس��تین پایانه‬ ‫صادراتی سنگ کش��ور در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫خراسان جنوبی وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬نخستین واحد‬ ‫طراحی و س��اخت ماشین االت خط تولید کاشی‬ ‫و س��رامیک و نخس��تین مرکز مب��ادالت تجاری‬ ‫محص��والت راهبردی کش��اورزی اس��تان نیز در‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان‬ ‫جنوبی گف��ت‪ :‬باتوجه ب��ه رس��الت منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی که کمک به توس��عه صادرات و انتقال‬ ‫فن��اوری اس��ت‪ ،‬واحده��ای صنعتی ک��ه بتوانند‬ ‫فناوری ه��ای نوی��ن را وارد ای��ران کنن��د مورد‬ ‫استقبال بیشتری قرار می گیرند‪.‬‬ ‫صفدری زاده بیان کرد‪ :‬فعالیت هایی مانند تولید‬ ‫نس��ل جدید فیبرهای ن��وری را نیز اغاز کردیم و‬ ‫امید است بتوانیم باتوجه به فرصت های غنی که‬ ‫در بخش معدن‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬ترانزیت و حمل ونقل‬ ‫کاال وج��ود دارد و باتوجه به برخورداری از مزیت‬ ‫مرز عملکرد بهتری را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه زیرساخت های جاده ای‬ ‫محمدرضا امیرحسنخانی‬ ‫با شعار حمایت‬ ‫از تولید داخل‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫نیز باید در‬ ‫راستای تحقق‬ ‫این شعار‬ ‫تالش کنند‬ ‫‹ ‹صادرات کاال به افغانستان‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬باوجود اینک��ه چندماهی از‬ ‫عملیاتی ش��دن قطع��ه منفصله م��رز نمی گذرد‬ ‫توانس��ته ایم حج��م قابل توجه��ی از کاالهایی را‬ ‫که از ایران به افغانس��تان صادر می ش��ود به خود‬ ‫اختصاص دهیم و اینده بس��یار روش��نی متوجه‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان‬ ‫جنوب��ی با بی��ان اینک��ه منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫به عنوان یکی از موتورهای محرک توسعه استان‬ ‫توانس��ته تاکنون نقش خود را به خوبی ایفا کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امید اس��ت در اینده نزدیک با کمک همه‬ ‫اعض��ا و اجزای دخی��ل در توس��عه‪ ،‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی بهتر از گذش��ته ب��ه فعالیت خود ادامه‬ ‫ده��د‪ .‬صفدری زاده با بیان اینکه در مجموع ‪۲۱۲‬‬ ‫میلیارد تومان واحدهای س��رمایه گذاری که عقد‬ ‫قرارداد ش��ده اند را ب��ه خود اختص��اص داده اند‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬امیدواری��م تا پایان س��ال افزایش‬ ‫چش��مگیری در ایج��اد فرصت ه��ای ش��غلی در‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب منطقه ای لرستان گفت‪ :‬مادیان‬ ‫رود در حال احتضار و جان کندن است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر رضا میرزایی در بازدید از رودخانه‬ ‫مادیان رود که تامین کننده اب باغ های معروف انجیر سیاه‬ ‫در منطق��ه زیودار شهرس��تان پلدختر اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مادیان رود یکی از سرش��اخه های مهم رودخانه کش��کان‬ ‫اس��ت که از شهرستان کوهدشت سرچش��مه گرفته و در‬ ‫مسیر جریان اب چندین چشمه نیز در ان تخلیه می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬به علت کاه��ش بارندگی ها و بیالن‬ ‫منفی دشت کوهدشت‪ ،‬ابدهی مادیان رود به شدت کاهش‬ ‫یافت��ه و باغ های انجیر زیودار در اس��تانه فص��ل ابیاری با‬ ‫کمبود شدید اب روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫میرزای��ی با بی��ان اینکه منطقه زیودار ب��ه هیچ وجه در‬ ‫ش��رایط فعل��ی‪ ،‬ظرفیت توس��عه باغ های جدی��د را ندارد‪،‬‬ ‫موضوع راه و راه اهن از دیگر مسائل مهم استان بود که استاندار‬ ‫به ان اش��اره کرد و افزود‪ :‬این اس��تان نیاز به ازادراه دارد و برای‬ ‫این مهم تالش های زیادی انجام شد و هنوز در دست اجرا است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬باوجود اینکه ما موظف نیستیم در طرح های ملی‬ ‫کمک کنیم‪۱۵ ،‬میلیارد تومان برای پروژه دوبانده س��ازی بزرگراه‬ ‫بیرجند‪-‬قائن بودجه گذاشتیم‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراس��ان جنوبی اضاف��ه کرد‪ :‬اگر فرهن��گ رانندگی‬ ‫مناسب نباش��د در بزرگراه ها اتفاق های بیش��تری رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫توسعه زیرس��اخت های راه از اولویت های مهم استان در سال ‪۹۷‬‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹فاینانس راه اهن در انتظار تایید‬ ‫مروج الش��ریعه درب��اره خط اهن خراس��ان جنوب��ی گفت‪ :‬ابتدا‬ ‫باید راه اهن چابهار به زاهدان هرچه س��ریع تر مس��یر خود را طی‬ ‫کن��د و برای قطع��ه زاهدان ‪ -‬بیرجند ‪ -‬مش��هد باید یک فایناس‬ ‫در نظر گرفته ش��ود‪ .‬هیچ راه دیگری جز این وجود ندارد زیرا این‬ ‫پروژه نیازمند اعتبار کالنی اس��ت‪ .‬استاندار خراسان جنوبی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مقدم��ات فاینانس این قطعه در وزارت راه فراهم می ش��ود و‬ ‫امید است به زودی در ش��ورای اقتصاد این طرح مصوب شود‪ .‬وی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬یکی از معضالتی که در اس��تان وجود دارد این اس��ت‬ ‫ک��ه به دلیل ضعف زیرس��اخت های حمل ونقل‪ ،‬نرخ کاال و خدمات‬ ‫س��رمایه گذار که قرار اس��ت ان را به مقصد برس��اند‪ ،‬گران تر تمام‬ ‫می شود و این مهم برای س��رمایه گذار به یک مشکل تبدیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬راه و راه اهن به عنوان یک زیرس��اخت اقتصادی فوق العاده‬ ‫برای اس��تان دارای اهمیت است و ما نیز تا حد توان این مسائل را‬ ‫پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه صنعتی امسال هم ادامه دارد‬ ‫مرتضی صفدری‬ ‫نمایشگاه ها‬ ‫می توانند به‬ ‫شناساندن‬ ‫بیشتر‬ ‫فرصت ها و‬ ‫قابلیت های‬ ‫استان ها کمک‬ ‫کنند‬ ‫«مادیان رود» در حال مرگ است‬ ‫افزود‪ :‬با اینکه از ‪ ۱۰‬سال گذشته تا به حال هیچ گونه مجوز‬ ‫برداش��ت ابی از مادیان رود ازس��وی شرکت اب منطقه ای‬ ‫صادر نشده‪ ،‬متاسفانه از سال ‪ ۹۰‬تاکنون به طور غیرمجاز‪،‬‬ ‫مساحت باغ های انجیر حدود دو برابر افزایش یافته که این‬ ‫وضعی��ت ابیاری باغ های قدیمی تر را با بحران روبه رو کرده‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای لرستان تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای تامی��ن اب باغ های انجیر زیودار به حداقل ‪ ۷۰۰‬لیتر‬ ‫استاندار خراسان جنوبی حوزه گردشگری را از دیگر ظرفیت های‬ ‫استان دانس��ت و افزود‪ :‬خبرنگاران باید به سراغ ائمه جمعه بروند‬ ‫و در زمینه گردش��گری با کارشناس��ان و ائم��ه جمعه و جماعات‬ ‫گفت وگ��و کنن��د‪ ،‬نظر انه��ا را بخواهن��د و گفتم��ان را مدیریت‬ ‫کنند‪ .‬مروج الش��ریعه خطاب به خبرن��گاران گفت‪ :‬تاکنون از خود‬ ‫پرسیده اید چرا س��رمایه گذاران بومی تمایلی به سرمایه گذاری در‬ ‫استان خود ندارند‪ ،‬از خود پرسیده اید چرا نیروهای کارامد استان‬ ‫با نخس��تین دعوت به خارج از اس��تان عزیمت می کنند‪ ،‬می دانید‬ ‫چقدر زمان می برد یک مدیر‪ ،‬مدیر توانایی شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه هتل کویر بیرجند در حال تبدیل ش��دن به‬ ‫یک میراث فرهنگی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اکنون که سرمایه گذار وارد‬ ‫ش��ده باید ش��رایط را برای وی فراهم کرد‪ .‬مطالبه گری از اهمیت‬ ‫زیادی برخوردار اس��ت و از مرکز کشور باید مطالبه گری شود‪ .‬وی‬ ‫از خبرنگاران خواس��ت برای گردش��گری قلم بزنند و مطالبه گری‬ ‫کنند؛ عالوه بر این از اندیشمندان دانشگاهی‪ ،‬علما‪ ،‬ائمه جمعه و‪...‬‬ ‫بخواهند نقاط اسیب‪ ،‬ضعف و مشکالت را بیان کنند‪.‬‬ ‫در ثانیه اب نیاز اس��ت‪ ،‬در صورتی که کل ابدهی رودخانه‬ ‫درحال حاضر ح��دود صد لیتر در ثانیه اس��ت و ‪ ۶۰۰‬لیتر‬ ‫در ثانی��ه کمبود اب داریم‪ .‬وی با بی��ان اینکه مادیان رود‬ ‫در حال احتضار و جان کندن اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وضعیت‬ ‫این رودخانه بسیار نگران کننده است و پیش بینی می شود‬ ‫در خرداد امس��ال ابدهی ان به صفر برس��د و به طورکامل‬ ‫خشک شود‪.‬‬ ‫استاندار خراس��ان جنوبی در ادامه به توسعه صنعت در استان‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در همایش سرمایه گذاری که با حضور بیش از‬ ‫‪ ۹۷‬سرمایه گذار خراسان رضوی برگزار شد‪ ۱۲ ،‬تفاهمنامه منعقد‬ ‫شد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬دولت مرکزی باید در راه جذب سرمایه گذار در‬ ‫استان به ما کمک کند‪ .‬تسهیالتی که اکنون در استان وجود دارد‬ ‫در تمامی استان ها نیز موجود است‪ .‬سرمایه گذاران باتوجه به نبود‬ ‫شرایط متفاوت و مناسب سرمایه گذاری وارد استان نمی شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در سال ‪ ۹۷‬نیز برای جذب سرمایه گذار از نقاط‬ ‫گوناگون کش��ور برنامه ریزی خواهیم کرد‪ ،‬خط��اب به خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬هرقدر در تبیین ش��رایط برای جذب سرمایه گذار داخلی و‬ ‫خارجی قلم بزنید باز هم کم است‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬جلس��ات اقتصاد مقاومتی کماکان ادامه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬همچنین ابالغ قانون بودجه سال ‪ ۹۷‬و سیاست های‬ ‫بودجه‪ ،‬س��ند امای��ش اس��تان‪ ،‬برگزاری جلس��اتی ب��ا نخبگان‪،‬‬ ‫دانش��گاهیان‪ ،‬فرهنگیان‪ ،‬برگزاری شورای اداری در ‪ ۱۱‬شهرستان ‬ ‫و‪ ...‬از دیگر اولویت های سال جاری در استان خواهد بود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول تاکید کرد‪ :‬باید به س��مت ایجاد شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان بروی��م‪ ،‬بای��د کار نهادس��ازی انج��ام دهی��م که با‬ ‫فرهنگ س��ازی توام اس��ت‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬هر کس در هر جایی‬ ‫بخواهد شهرک کارگاهی ایجاد کند کمک خواهیم کرد؛ به شرطی‬ ‫ک��ه نیروهای ج��وان در انجام فعالیت های جدید دیده ش��وند‪ .‬در‬ ‫هر ش��هرک یا ناحیه صنعتی که بخواهند برای تولید زیرساخت ها‬ ‫فراهم شود‪ ،‬برای انها فراهم می کنیم‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫گسترش روابط‬ ‫تجاری ایران و‬ ‫جمهوری اذربایجان‬ ‫با خط اهن‬ ‫استارا‪ -‬استارا‬ ‫اس��تاندار گیالن گفت‪ :‬خط اهن استارا‪-‬استارا‬ ‫پیوند ای��ران و جمهوری اذربایج��ان را اهنین و‬ ‫روابط تجاری دو کشور را به تناسب روابط فرهنگی‬ ‫و اجتماعی انها گسترده تر خواهد کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنا‪ ،‬مصطفی ساالری در گفت وگو با خبرنگاران‪،‬‬ ‫با قدردانی از تالش های انجام ش��ده از س��وی دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این پروژه استحکام بیشتری‬ ‫در روابط دو کش��وری ک��ه دارای پیوند تاریخی‬ ‫عمیق و ریش��ه ای هس��تند‪ ،‬ایجاد می کند‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به نوروز و بهار طبیعت‪ ،‬گفت‪ :‬شاهد رویداد‬ ‫مبارکی هس��تیم که با تالش این جمع و رییسان‬ ‫جمه��وری دو کش��ور رخ داده و دکت��ر روحانی‬ ‫همواره بر توسعه این خط ریلی و اتصال راه اهن‬ ‫رش��ت ‪ -‬استارا تاکید فراوانی داشته است‪ .‬به طور‬ ‫قط��ع همکاری جمه��وری اذربایجان‬ ‫در مش��ارکت تامین مالی این مس��یر‬ ‫به س��اخت خط ریلی مورد نظر کمک‬ ‫می کند و مجموعه مدیریتی در استان‬ ‫گی�لان نیز بر خود تکلیف می داند که‬ ‫مسائل مالکیتی و اجتماعی این پروژه‬ ‫را ح��ل کند تا پروژه در موعد مقرر به‬ ‫بهره برداری برس��د‪ .‬ای��ن خط ریلی با‬ ‫توافق رییسان جمهوری اسالمی ایران و جمهوری‬ ‫اذربایج��ان و با تالش عوامل راه اهن دو کش��ور‬ ‫س��اخته ش��د و جمهوری اذربایجان‪ ۵۰ ،‬درصد‬ ‫هزینه های مالی ساخت راه اهن رشت ‪ -‬استارا را‬ ‫نیز تقبل خواهد کرد‪ .‬ساالری ادامه داد‪ :‬به کمک‬ ‫هم��ه نیاز داری��م تا باران��داز راه اه��ن به محلی‬ ‫برای ارائه خدمات لجس��تیک تبدیل‬ ‫ش��ود و بخش��ی از اقتصاد راه اهن به‬ ‫شهرستان استارا و گیالن کمک کند‬ ‫و بسته بندی و توزیع کاالها در همین‬ ‫نقطه اتفاق بیفتد و پیشنهاد می کنیم‬ ‫ای��ن ناحیه به منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫اس��تارا ملحق ش��ود ک��ه دارای یک‬ ‫روند اداری کوتاه تری است و در ادامه‬ ‫می تواند به منطقه ازاد تبدیل شود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫مزیت های منطقه ویژه اقتصادی در قوانین جاری‬ ‫کش��ور‪ ،‬گف��ت‪ :‬باتوافق طرفین می توانیم ش��اهد‬ ‫تس��هیل ورود و خروج بین دو کش��ور و افزایش‬ ‫ترانزیت نیز باشیم‪ .‬نماینده عالی دولت در استان‬ ‫گیالن با بیان اینکه اتصال راه اهن رشت به استارا‬ ‫کریدور شمال ‪ -‬جنوب را تکمیل می کند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این اتفاق دستاورد بزرگی برای هر دو کشور‬ ‫اس��ت و اتصال این منطقه ب��ه ‪ ۸‬کیلومتری بندر‬ ‫اس��تارا نی��ز در برنامه کاری جمهوری اس�لامی‬ ‫ق��رار دارد که س��بب پیون��د حمل ونق��ل ریلی‪،‬‬ ‫جاده ای و دریایی خواهد ش��د‪ .‬استاندار گیالن با‬ ‫قدردان��ی از پیمانکاران و کارکن��ان این پروژه در‬ ‫ای��ران و جمهوری اذربایجان اظه��ار کرد‪ :‬هر دو‬ ‫کش��ور به طور جدی پیگیر تکمیل کریدور شمال‬ ‫ جنوب هستند و مس��ئوالن جمهوری اسالمی‬‫در حوزه ملی و اس��تانی بر عملیاتی شدن سریع‬ ‫راه اهن رش��ت ‪ -‬اس��تارا تاکید دارند و امیدوارم‬ ‫گام های بعدی با همدلی بیشتری در هر دو کشور‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫اولویت های خراسان جنوبی در سال ‪۹۷‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خارق العاده باش اما عادی زندگی کن‬ ‫‪ 14‬فروردین ‪ 16 - 1397‬رجب ‪ 3 - 1439‬اوریل ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1012‬پیاپی ‪2330‬‬ ‫گزارش اقلیت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫عل�ی نعیم�ی‪ :‬راس��تش زندگ��ی خیلی‬ ‫ش��گفت انگیز و غافلگیرکننده اس��ت‪ .‬حتی‬ ‫نمی ت��وان تص��ورش را ه��م کرد ک��ه چقدر‬ ‫می تواند ش��ما را در لحظه هایی که حواستان‬ ‫به او نیس��ت به ط��رز محیرالعقولی غافلگیر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ب��ه گمان��م این بیش��تر به نظ��م طبیعت‬ ‫برمی گردد‪ .‬این غیرقابل پیش بینی بودن زندگی‪ .‬اصال ش��اید ش��رط بقا‬ ‫همی��ن باش��د‪ .‬همین که حتی از ‪ 10‬دقیق��ه بعد هم خبر نداری؛ که کجا‬ ‫نشسته ای و به چه چیز فکر می کنی‪.‬‬ ‫اصال ان لحظه ممکن است مانند طناب بازهای قهار میان زمین و هوا‬ ‫س��رگردان باش��ی و با ترمز دیرهنگام یک راننده سر به هوا‪ ،‬میان اسمان‬ ‫و زمین دس��ت و پا بزنی‪ .‬ممکن اس��ت ان لحظه که به فکر ش��کفتن یک‬ ‫لحظه حساس در زندگی هستی به یکباره همه چیز برای تو تمام شود و‬ ‫درست در لحظه ای که دور تا دور خودت و زندگی ات را سیمان گرفته ای‬ ‫و در حصار س��نگی و س��خت خودت گرفتار شدی رویش بی اجازه گیاهی‬ ‫تو را به اینده امیدوار کند‪.‬‬ ‫مه��م این اس��ت که تو گاه بتوان��ی زندگی را غافلگیر کنی‪ .‬می ش��ود؟‬ ‫نمی دان��م‪ ،‬اما می دانم باید در تمام لحظات و از صدم های ثانیه اس��تفاده‬ ‫کرد‪ .‬از رد نگاه کس��ی تا لبخند ماس��یده روی لب های منتظری در میان‬ ‫ج��اده زندگ��ی که به امید قراری ارام می گیرد و جان را به جهانی بی انتها‬ ‫نوید می دهد‪ .‬تو باید خودت س��عی کنی خارق العاده باش��ی‪ .‬وقتی به این‬ ‫درجه از اعتماد به نفس رسیدی حاال وقت زندگی کردن است‪ .‬خارق العاده‬ ‫باش اما عادی زندگی کن‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫در حاشیه سیزده بدر‬ ‫نگاهی به وضعیت اکران فیلم های سینمای ایران در نوروز ‪۹۷‬‬ ‫علی نعیمی‪ :‬س��ینمای ایران در اغاز س��ال جدید‬ ‫روزهای پررونقی را پشت سر گذاشت و اثار به نمایش‬ ‫درامده در این روزها با استقبال مخاطبان روبه رو شد‪.‬‬ ‫تنوع اثار س��ینمایی که تمامی سلیقه ها را پوشش‬ ‫می داد‪ ،‬موجب ش��د طیف گسترده ای از مخاطبان در‬ ‫تعطیالت نوروزی بخش��ی از اوقات فراغت خود را به‬ ‫حضور در سینماها اختصاص دهند‪.‬‬ ‫رش��د ف��روش فیلم ه��ای س��ینمایی در تعطیالت‬ ‫ن��وروزی در روز ‪ ۱۲‬فروردین به باالترین میزان خود‬ ‫رسید و رکورد فروش در این روز جابه جا شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬فروردی��ن ‪ ۹۷‬با اس��تقبال بس��یار مخاطبان با‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلی��ارد تومان ف��روش‪ ،‬پرفروش ترین روز‬ ‫اکران نوروزی س��ینماها بود و رک��ورد فروش روزانه‬ ‫س��ینمای ایران جابه جا ش��د‪ .‬پیش از این جمعه ‪۱۰‬‬ ‫فروردی��ن به عن��وان پرفروش ترین روز س��ینماها در‬ ‫نوروز ‪ ۹۷‬ثبت ش��ده ب��ود که این رک��ورد در فاصله‬ ‫‪ ۲‬روز جابه جا ش��د‪ .‬اما س��وی دیگر اک��ران نوروزی‬ ‫فیلم های س��ینمایی روایتی است که پخش کنندگان‬ ‫و تهیه کنندگان سینمای ایران از اقتصاد سینما ارائه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫قطع پخش تبلیغات تلویزیونی یک فیلم‪ ،‬نبود روال‬ ‫مشخص در پخش تیزر تبلیغاتی فیلم های سینمایی‪،‬‬ ‫حمایت بیش��تر از برخی فیلم ها‪ ،‬تاثیر بیش��تر فضای‬ ‫مجازی در دیده ش��دن یک فیلم‪ ،‬درخواست حمایت‬ ‫بیش��تر از تنها فیلم کودک و نوجوان سینماها در ایام‬ ‫نوروز و‪ ...‬دغدغه های نوروزی دس��ت اندرکاران سینما‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در ن��وروز ‪ ۹۷‬ب��ر پ��رده س��ینمای ای��ران ‪ ۷‬فیلم‬ ‫سینمایی به نمایش گذاش��ته شد که ‪ ۳‬فیلم در ژانر‬ ‫کم��دی‪ ۳ ،‬فیل��م در ژانر اجتماعی و یک انیمیش��ن‬ ‫سینمایی برای گروه سنی کودکان و نوجوانان در این‬ ‫فهرست حضور داشتند‪.‬‬ ‫اث��اری که در جدول اکران نوروزی س��ینماها قرار‬ ‫گرفتن��د‪ ،‬از ‪ ۲۳‬اس��فند روی پرده س��ینماها رفتند‬ ‫و نمای��ش خ��ود را اغاز کردن��د اما ب��ه گفته برخی‬ ‫تهیه کنندگان و پخش کنندگان س��ینمایی‪ ،‬مقداری‬ ‫زمان می برد تا فیلم های سینمایی نوروزی جا بیفتند‬ ‫و بین مردم شناخته شوند و در نهایت بتوانند مخاطب‬ ‫خ��ود را جذب کنند که در ای��ن راه پخش تیزرهای‬ ‫تلویزیون��ی‪ ،‬تبلیغات مجازی‪ ،‬محیطی و ش��هری در‬ ‫دیده شدن و اگاه سازی مردم بسیار موثر است‪.‬‬ ‫همای��ون امکانی��ان از دفتر پخش نی��کان فیلم که‬ ‫پخش فیلم سینمایی «مصادره» به کارگردانی مهران‬ ‫احم��دی و تهیه کنندگی محمد حس��ین قاس��می را‬ ‫برعهده دارد با تاکید بر اینکه تبلیغات مجازی فیلم ها‬ ‫تاثیر زیادی در جذب مخاطب دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬فیلم ها‬ ‫در تعطیالت نوروز باید جا بیفتند‪ .‬اکنون بیش��ترین‬ ‫چیزی که باعث جذب مخاطب و اطالع رسانی مناسب‬ ‫می شود‪ ،‬تبلیغات مجازی است و ما هم برای تبلیغات‬ ‫مجازی این فیلم انرژی زیادی گذاشتیم به طوری که‬ ‫هربار ک��ه به صفحات مجازی س��ر می زنید تیزرها و‬ ‫عکس های جدیدی از این فیلم برای مخاطب رونمایی‬ ‫می شود تا جذابیت ان بیشتر شود‪.‬‬ ‫او اضاف��ه ک��رد‪ :‬باتوجه ب��ه اینکه ه��رم جمعیتی‬ ‫کش��ور ما جوان اس��ت‪ ،‬تبلیغات مجازی از تبلیغات‬ ‫تلویزیونی تاثیر بیشتری دارد و هدف اصلی فیلم های‬ ‫س��ینمایی که جذب جوانان به سینما است از طریق‬ ‫فضای مجازی قابل تحقق است‪ .‬در سینما فیلم هایی‬ ‫داش��تیم که اصال تیزرهای تلویزیونی نداشتند و فقط‬ ‫ب��ا تبلیغات مجازی توانس��تند فروش خوبی داش��ته‬ ‫باش��ند و در نهای��ت تبلیغ��ات ش��هری و محیطی و‬ ‫بنرها زمینه ای اس��ت ب��رای تبلیغات مجازی و از این‬ ‫طریق مسیر اگاه سازی‪ ،‬اطالع رسانی و جذب مخاطب‬ ‫تکمیل می شود‪.‬‬ ‫ن این امکان‬ ‫امکانیان با بیان اینکه در پایان فروردی ‬ ‫ایجاد می ش��ود که میزان فروش را با س��ال گذش��ته‬ ‫مقایس��ه کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬فروش گیشه س��ینما تاکنون‬ ‫مناس��ب ب��وده اما ب��رای نتیجه گیری نهای��ی باید تا‬ ‫پای��ان ماه صبر کنیم و ببینیم میزان فروش ها چطور‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬برای اینکه فیلمی بتواند با هزینه ساخت‬ ‫متوسط یک و نیم تا ‪ ۲‬میلیارد تومان از طریق فروش‬ ‫به حداقل س��ود برس��د باید ب��االی ‪ 6‬میلیارد تومان‬ ‫ف��روش کند؛ در غیر ای��ن صورت اک��ران فیلم هیچ‬ ‫توجیه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫فیاض پارسیان که پخش فیلم سینمایی «التاری»‬ ‫به کارگردانی محمد حسین مهدویان و تهیه کنندگی‬ ‫س��ید محمود رضوی را بر عهده دارد نیز با اش��اره به‬ ‫اینک��ه در روزهای نوروز به طورمعمول مردم بیش��تر‬ ‫راغب هستند که فیلم های کمدی ببینند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ما پی��ش از اکران این نگرانی را داش��تیم که التاری‬ ‫یک فیلم اجتماعی اس��ت و ش��اید نتواند در نوروز به‬ ‫خوبی دیده ش��ود؛ به ویژه که بیش��تر سینماداران در‬ ‫شهرستان ها فیلم های کمدی را برای نمایش ترجیح‬ ‫می دهند‪ .‬با این حال بسیاری از سینماداران خودشان‬ ‫تقاضا کردند که این فیلم را در سینماهایشان نمایش‬ ‫دهند‪ .‬او ب��ا تاکید بر اینکه تبلیغ��ات تلویزیونی این‬ ‫فیلم دیر شروع شد و روال مشخصی هم در تبلیغات‬ ‫تلویزیون��ی فیلم ه��ا وجود ندارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬این اتفاق ها‬ ‫باعث شده برخی از مردم هنوز ندانند که این فیلم در‬ ‫سینماها اکران شده‪ ،‬در صورتی که حدود ‪ ۲۰۰‬تیزر‬ ‫تبلیغات��ی تلویزیونی داریم و بنا بر برنامه ای که وجود‬ ‫دارد ‪ ۶۰‬یا ‪ ۷۰‬زیرنویس هم خواهیم داشت‪.‬‬ ‫علی س��رتیپی‪ ،‬مدیرعامل موسسه پخش فیلمیران‬ ‫درب��اره اک��ران فیلم س��ینمایی «به وقت ش��ام» به‬ ‫کارگردان��ی ابراهیم حاتمی کیا و تهیه کنندگی محمد‬ ‫خزایی و همچنین ش��رایط فروش و اس��تقبال از این‬ ‫فیل��م توضیح داد‪ :‬باتوجه به اینک��ه این فیلم کمدی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬در حال شناخته ش��دن و جا باز کردن است‬ ‫و امس��ال هم افزایش ف��روش و هم گاه��ی افزایش‬ ‫مخاطب داشتیم و به طورقطع امسال فروردین بهتری‬ ‫نسبت به سال گذش��ته خواهیم داشت‪ .‬صدا و سیما‬ ‫ه��م همکاری خوبی با ما داش��ته و پخش برنامه های‬ ‫پربینن��ده در تلویزی��ون ب��ه دی��ده ش��دن تیزرهای‬ ‫تبلیغاتی فیلم های سینمایی کمک خوبی کرده است‪.‬‬ ‫س��عید خانی‪ ،‬مدیرعامل دفت��ر پخش خانه فیلم و‬ ‫جدول فروش فیلم های نوروز ‪97‬‬ ‫همچنین تهیه کننده فیلم س��ینمایی «لونه زنبور» به‬ ‫کارگردانی برزو نیک نژاد با اشاره به اینکه فروش چند‬ ‫روز پایانی هفته نخس��ت تعطیالت نوروزی نسبت به‬ ‫فروش هفته گذش��ته ان به طور تقریبی ‪ ۳‬برابر شده‪،‬‬ ‫درباره ش��رایط تبلیغات تلویزیونی ای��ن فیلم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درمجم��وع ‪ ۴۵۰‬تیزر تبلیغاتی به این فیلم اختصاص‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬مسئوالن صداوس��یما معتقد بودند‬ ‫ای��ن فیلم خانوادگی اس��ت و از م��ا به خوبی حمایت‬ ‫کردند اما اکنون مش��کل ما بیشتر سانس گرفتن در‬ ‫سینماها است و از انجایی که فیلم های دولتی بیشتر‬ ‫در این زمینه حمایت می شوند ما باید تالش کنیم تا‬ ‫سانس های بیشتری به این فیلم اختصاص پیدا کند‪.‬‬ ‫حبیب اس��ماعیلی‪ ،‬تهیه کننده و پخش کننده فیلم‬ ‫س��ینمایی «خرگیوش» که فیلمی در ژانر کمدی به‬ ‫کارگردانی مانی باغبانی است‪ ،‬ضمن اعتراض به شیوه‬ ‫تبلیغات تلویزیونی فیلم های س��ینمایی گفت‪ :‬به این‬ ‫فیلم حدود ‪ ۳۱‬تیزر تلویزیونی اختصاص داده ش��ده‬ ‫ب��ود که فقط ‪ 3‬یا ‪ 4‬تیزر ان در یک روز پخش ش��د‬ ‫و بعد از ان بدون هیچ دلیلی تبلیغات تلویزیونی این‬ ‫فیل��م را قطع کردند‪ .‬خرگیوش باتوجه به اینکه نه در‬ ‫جشنواره ای حضور داشته و نه از پیش برای ان تبلیغ‬ ‫ش��ده‪ ،‬به نس��بت دیگر فیلم های اکران شده گمنام تر‬ ‫بود؛ با این حال فروش به نس��بت خوبی داشته است‪.‬‬ ‫او همچنی��ن درب��اره هزینه باالی س��اخت فیلم های‬ ‫سینمایی گفت‪ :‬در س��ال های گذشته هزینه ساخت‬ ‫فیلم ها و همچنین دس��تمزدها پایین تر بود اما اکنون‬ ‫هزینه س��اخت یک فیلم کمت��ر از یک و نیم میلیارد‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬البت��ه افزایش ن��رخ بلیت ه��ا و همچنین‬ ‫س��اخت پردیس های سینمایی جدید باعث باال رفتن‬ ‫میزان فروش و میلیاردی ش��دن فیلم ها می ش��ود در‬ ‫صورتی که افزایش مخاطب نداشتیم‪.‬‬ ‫غالمرض��ا فرجی‪ ،‬مدیر پخش و بازاریابی موسس��ه‬ ‫«بهمن سبز» که پخش انیمیشن سینمایی «فیلشاه»‬ ‫ب��ه کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد‬ ‫جعف��ری را برعه��ده دارد از ل��زوم حمای��ت از ای��ن‬ ‫انیمیش��ن گفت و اضافه ک��رد‪ :‬تبلیغ��ات تلویزیونی‬ ‫به طور منسجم انجام نش��ده است‪ ،‬درحالی که جذب‬ ‫مخاطب به س��ینما مس��تلزم این اس��ت که تبلیغات‬ ‫تلویزیونی و محیطی و مجازی بیش��تر شود‪ .‬ما هنوز‬ ‫به خواسته خود نرس��یده ایم و باتوجه به اینکه اکران‬ ‫انیمیشن متفاوت از فیلم های سینمایی است و فضای‬ ‫ویژه ای می طلبد باید از ان حمایت بیش��تری شود و‬ ‫اگر تلویزیون بیشتر به ان بپردازد در نهایت به صنعت‬ ‫سینمای کشور کمک خواهد کرد‪ .‬به طور معمول بین‬ ‫‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪ ۴۰۰‬تیزر به فیلم های س��ینمایی اختصاص‬ ‫داده می ش��ود اما به طورقطع زمان پخش تیزرها هم‬ ‫مهم است‪.‬‬ ‫«گفت وگوی ملی» درباره تلگرام‬ ‫محم�د فاضل�ی‪ ،‬عض�و هیات علمی دانش�گاه ش�هید‬ ‫بهش�تی‪ :‬خبرها از تصمیم های جدی ب��رای فیلترینگ تلگرام‬ ‫حکای��ت می کند‪ .‬تایید و تکذیب ها هم ش��اید برای س��نجیدن‬ ‫واکنش هاست‪ .‬من خودم که قاطعانه با فیلترینگ تلگرام مخالفم‬ ‫و معتقدم جز افزودن بر ش��مار کسانی که از فیلترشکن استفاده‬ ‫می کنن��د‪ ،‬بیش��تر کردن ش��مار ناراضیان و از دس��ترس خارج‬ ‫کردن امکانات مثبت تلگرام برای کس��ب وکارها‪ ،‬افزایش اگاهی‬ ‫و دسترس��ی به مردم برای رس��اندن پیام ه��ای مثبت‪ ،‬نتیجه ای نخواهد داش��ت؛ اما اگر‬ ‫سیاس��ت گذارانی اصرار دارند فیلترینگ تلگرام به نفع مردم و منافع ملی است‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫می کنم این ‪ 3‬اقدام را انجام دهند تا حس��ن نیت و صدق گفتارش��ان بیشتر اشکار شود‪:‬‬ ‫پیش��نهاد اول‪ :‬اختصاص وقت کافی در برنامه های زنده تلویزیونی به گفت وگوهای جامع‬ ‫با حضور دیدگاه ها و تفکرات گوناگون و متخصصانی از رش��ته های مختلف درباره تلگرام‬ ‫و ضرورت های فیلترینگ‪ .‬سیاس��ت گذارانی که در درس��تی گزین��ه فیلترینگ و نفع ان‬ ‫برای منافع و امنیت ملی ش��ک ندارند‪ ،‬در این گفت وگوها‪ ،‬اطمینان و ایمان خود به این‬ ‫امر را به مردم منتقل خواهند کرد و با اس��تقبال عمومی روبه رو خواهند ش��د‪ .‬چه چیزی‬ ‫برای سیاس��ت گذار بهتر از اینک��ه تصمیمش با اقبال عمومی و مقبولیت روبه رو ش��ود؟‬ ‫(گفت وگوی ملی درباره تلگرام) پیش��نهاد دوم‪ :‬گروهی متش��کل از متخصصان گوناگون‬ ‫دارای مقبولی��ت عمومی و حتی االمکان بی ط��رف‪« ،‬گزارش ملی تلگرام» را تدوین کنند‪.‬‬ ‫گ��زارش ملی تلگ��رام می تواند به این موضوع��ات بپردازد‪ :‬چرا مردم از تلگرام اس��تقبال‬ ‫می کنند؟ چرا مردم از پیام رس��ان های داخلی اس��تقبال نمی کنند؟ پیامدهای اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی اس��تفاده گسترده از تلگرام چیست؟ تلگرام سبب‬ ‫چه اس��یب هایی ش��ده است؟ س��هم تلگرام در پیدایش هر یک از این اسیب ها چیست؟‬ ‫فیلترینگ تلگرام چقدر در رفع این اسیب ها موثر است؟ فیلترینگ تلگرام چه اسیب های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬امنیتی و فرهنگی جدیدی ایجاد می کند؟ راهکارهای جلب‬ ‫اعتماد به پیام رسان های داخلی چیست؟ خاصیت چنین گزارشی این است که کلی گویی‬ ‫به دقت های مکتوب تبدیل می شود‪ .‬چنین گزارشی نمی تواند به طور کلی بگوید «تلگرام‬ ‫باعث تضعیف خانواده‪ ،‬گس��ترش اسیب های اجتماعی و بی اخالقی شده است» بلکه باید‬ ‫با روش علمی و ش��واهد نش��ان دهد اسیب های برشمرده ش��ده برای تلگرام چقدر است‪.‬‬ ‫حداقل خاصیت چنین گزارش��ی این است که بعد از فیلترینگ تلگرام می توانیم بپرسیم‪:‬‬ ‫حاال که تلگرام فیلتر ش��د‪ ،‬ان اسیب ها رفع یا کاسته شدند؟ چنین گزارشی باید تکلیف‬ ‫مهم ترین ادعاها درباره خوبی ها و بدی های تلگرام را روش��ن کند‪ ،‬سناریوهای اینده پس‬ ‫از تلگرام را معلوم کند و مسئولیت سازمان ها در قبال جامعه پس از تلگرام (جایگزین ها‪،‬‬ ‫خدمات پس از تلگرام و عواقبی مانند افزایش فیلترش��کن ها) را مشخص سازد‪ .‬پیشنهاد‬ ‫سوم‪ :‬طرفداران فیلترینگ تلگرام به طورقطع خود را خیرخواهان جامعه می دانند‪ .‬ادم های‬ ‫خیرخواه نباید از شفافیت گریزان باشند‪ .‬شورای عالی فضای مجازی یا هر شورای دیگری‬ ‫که مس��ئول تصمیم درباره فیلترینگ تلگرام اس��ت‪ ،‬می تواند براساس سازوکاری شفاف‪،‬‬ ‫تصمیم خود درباره فیلترینگ را اعالم کند‪ .‬این به ان معناست که در جلسه تصمیم درباره‬ ‫فیلترینگ‪ ،‬ارای افراد علنی باش��د و به اطالع عموم برس��د‪( .‬شفافیت رای درباره تلگرام)‬ ‫ابهام در ارای کس��انی که درزمینه فیلترینگ نظر می دهند سبب می شود همه مسئولیت‬ ‫ای��ن خیرخواهی در نهایت متوجه رییس جمهوری‪ ،‬حس��ن روحان��ی و محمدجواد اذری‬ ‫جهرمی‪ ،‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ش��ود‪ ،‬این در حالی است که چنین تصمیمی‬ ‫در ش��وراهای عالی و با حضور مقامات گوناگون گرفته می شود‪ .‬شایسته نیست طرفداران‬ ‫چنین خیرخواهی دلس��وزانه ای رای خود درباره فیلترینگ تلگرام و مسئولیت پذیری در‬ ‫قبال این رای را پنهان کنند‪ .‬گزارش ملی می تواند ش��امل اطالعاتی درباره مش��خصات‬ ‫افراد تصمیم گیر درباره سرنوشت تلگرام‪ ،‬استدالل ها و رای نهایی شان درزمینه فیلترینگ‬ ‫تلگرام نیز باشد‪.‬‬ ‫هر ‪ 3‬پیش��نهاد در راس��تای حداکثرس��ازی شفافیت‪ ،‬اش��کار کردن خیرات پنهان در‬ ‫فیلترینگ تلگرام‪ ،‬افزایش مسئولیت پذیری مقامات و تصمیم گیران و روشن شدن مواضع‬ ‫انها برای مردم است و تصور نمی کنم پیشنهادهای بدی باشند‪ .‬سیاست گذاران اگر به این‬ ‫‪ 3‬پیش��نهاد تن دهند‪« ،‬موفقیت های کوچک»ی به دست اورده اند که روی هم «موفقیت‬ ‫بزرگ» ی را خواهد ساخت؛ ارتقای شفافیت و جلب اعتماد مردم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فروش فیلم های نوروزی با کمک شبکه های اجتماعی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫دوتار به یونسکو می رود‬ ‫‪1‬‬ ‫مصادره ( مهران احمدی)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪2,916,356,000‬‬ ‫‪6,462,295,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫به وقت شام ( ابراهیم حاتمی کیا)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪1,687,258,000‬‬ ‫‪4,096,327,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التاری ( محمدحسین مهدویان)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪1,647,227,000‬‬ ‫‪4,083,454,00‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لونه زنبور ( برزو نیک نژاد)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪1,442,556,000‬‬ ‫‪3,384,235,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فیلشاه (انیمیشن) ( هادی محمدیان)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪386,238,000‬‬ ‫‪961,322,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خرگیوش ( مانی باغبانی)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪377,781,000‬‬ ‫‪874,946,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بدون تاریخ بدون امضا ( وحید جلیلوند)‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪187,603,000‬‬ ‫‪4,427,323,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫فِراری ( علیرضا داودنژاد)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪76,961,000‬‬ ‫‪178,111,000‬‬ ‫خبر‬ ‫رتبه‬ ‫فیلم‬ ‫هفته‬ ‫تعداد سالن‬ ‫فروش هفتگی (تومان)‬ ‫فروش کل‬ ‫پرونده «هنر و مهارت های سنتی ساختن و نواختن دوتار» ‪ 10‬فروردین برای بررسی‬ ‫و ثبت در فهرست میراث جهانی ناملموس ‪ ۲۰۱۹‬به یونسکو ارسال شد‪ .‬فرهاد نظری‪،‬‬ ‫مدیرکل دفتر ثبت اثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی ضمن اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬دالیل ارس��ال دوتار گوناگون اس��ت؛ یکی اینکه نوازندگان دوتار هنرمندان چند‬ ‫اس��تان را دربرمی گیرند؛ مانند مازندران‪ ،‬خراس��ان ش��مالی‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬خراسان‬ ‫جنوبی و گلس��تان‪ .‬اگر دو تار ثبت جهانی ش��ود شاید نخستین ساز محلی ایران باشد‬ ‫که ثبت ش��ده و گس��تره وس��یعی دارد و اقوام گوناگون کش��ور با ان مانوس هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تدوین گر این پرونده اقای بهروز وجدانی اس��ت که از پژوهش��گران معتبر‬ ‫موس��یقی ایران است‪ .‬با همکاری او و مرکز میراث ناملموس تهران و پژوهشگاه میراث‬ ‫فرهنگی و گردش��گری این پرونده برای ثبت جهانی تهیه و فرس��تاده شد‪ .‬پیش از این‬ ‫محمدحس��ن طالبیان‪ ،‬معاون میراث فرهنگی کشور اذر س��ال ‪ ۹۶‬در نشست خبری‬ ‫معاون رییس جمهوری گفته بود‪ :‬تا پایان امس��ال یا فروردین سال ‪ 3 ،۹۷‬پرونده یلدا‪،‬‬ ‫بادگی��ر و عود برای ثبت جهانی تکمیل خواهند ش��د که البت��ه برخی از این پرونده ها‬ ‫به طورمشترک باید ثبت جهانی شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!