روزنامه صمت شماره 1120 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1120

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1120

روزنامه صمت شماره 1120

‫مهم ترین مسئله امروز‬ ‫بازسازی اعتماد عمومی است‬ ‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 20‬اوت ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1120‬پیاپی ‪2438‬‬ ‫چهره‬ ‫معاون اول رییس جمهوری گفت‪ :‬ش��رایط کش��ور‪ ،‬ش��رایطی نیست که دولت‬ ‫تضعیف ش��ود‪ .‬تضعی��ف دولت‪ ،‬تضعیف ای��ران و نظام را به دنب��ال دارد و هر کس‬ ‫که دلس��وز ایران و اس�لام اس��ت برای بهتر اداره شدن کش��ور کمک کند‪ .‬به گفته‬ ‫جهانگیری ش��رایط کشور ش��رایط خطیری اس��ت و از لحاظ اقتصادی در مقطع‬ ‫خاصی قرار گرفته ایم اما به معنای ان نیست که در بن بست باشیم؛ حتی به شرایط‬ ‫بحران��ی هم ورود پیدا نکرده ایم‪ .‬جهانگیری افزود‪ :‬مهم ترین چیزی که می تواند ما‬ ‫را از این ش��رایط سخت با موفقیت بیرون ببرد بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد‬ ‫‪2‬‬ ‫عمومی است‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫لغو مصوبه پرداخت مابه التفاوت ارزی واردات‪ ،‬خواسته شفاف بخش خصوصی‬ ‫اروپا هنوز برای هزینه‬ ‫کردن اماده نشده است‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫و توسعه اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫زمان وقت کشی نیست‬ ‫چه کسی پاسخگوی هدررفت هزینه ها است؟‬ ‫پ��س از ابالغ بس��ته جدی��د ارزی در ‪۱۶‬مرداد‪ ،‬برخی کاالهایی ک��ه تا پیش از این‬ ‫مش��مول ارز دولتی ‪۴۲۰۰‬تومانی ب��رای واردات بودند‪ ،‬باید از ب��ازار ثانویه تامین ارز‬ ‫کنند‪ .‬همچنین برای جلوگیری از س��ودجویی ها از فاصله قیمتی ارز دولتی تا ثانویه‪،‬‬ ‫مصوب شد همه کاالهای وارداتی که در گمرک مانده اند و ترخیص نشده اند‪ ،‬مشمول‬ ‫پرداخت مابه التفاوت ارزی ش��وند و در این میان واردکنندگانی که می خواهند کاالی‬ ‫خ��ود را ترخیص کنند باید این مابه التفاوت را به س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان بپردازند‪ .‬رقم سنگینی که به واردکنندگان تحمیل شده و کمتر کسی‬ ‫می توان��د از پس ان براید‪ .‬ضمن اینکه بس��یاری از کاالها در گمرک در حال فاس��د‬ ‫ش��دن هس��تند که تمام این هزینه ها ابتدا به ضرر تاجر و بعد هم مردم است‪ .‬ان طور‬ ‫که ش��نیده می شود هنوز بسیاری از فعاالن تجاری کاالهای شان را از گمرک ترخیص‬ ‫نکرده اند‪ .‬در این ش��رایط عالوه بر مشکالتی که ممکن اس��ت در تولید و چرخه بازار‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬موضوع انبار کاالها بسیار نگران کننده خواهد بود‪.‬‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫صنعت‪2‬‬ ‫بخشنامه ها بدون مشورت‬ ‫صادر می شود‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫مصوبه ای که به‬ ‫واردکنندگان اسیب می زند‬ ‫گزارش های روز‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫تکیه بر یک شاخص‬ ‫اقتصاد را گمراه می کند‬ ‫صنعت‪2‬‬ ‫معدن‪3‬‬ ‫شمش های احتکار شده‬ ‫به بورس کاال بازمی گردد‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫نگرانی از نحوه توزیع اقالم‬ ‫کشف شده در بازار‬ ‫تجارت‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سهم خواهی یا‬ ‫مافیای سرقت معادن طال؟‬ ‫دست احتکارکنندگان لوازم خانگی رو شد‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 20‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1120‬‬ ‫پیاپی ‪2438‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫در سال های گذشته التهاب های اقتصادی و اجتماعی متاسفانه‬ ‫مجال الزم را به بخش خصوصی نداد که فعاالنه با جامعه مدنی‬ ‫وارد تعامل ش��ود و در روند تنش زدایی و توسعه شرکت کنند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که فعاالن بخ��ش خصوصی واقعی باید در‬ ‫میدان صلح و توس��عه ب��ا ابتکار عمــل پیش قدم ش��وند و در‬ ‫ارتباط مستقیم با مردم عادی‪ ،‬به اموزش و روشنگری بپردازند‪.‬‬ ‫به خوبــی می دانیم که این روزها فعاالن اقتصادی بیش��تر مورد‬ ‫توجه سیاس��ت مداران و دولتمردان ق��رار گرفته اند‪ ،‬اما به نظر‬ ‫می رسد دعوت از انها بیشتر برای مشارکت در جنگ اقتصادی‬ ‫اس��ت؛ نه توس��عه بازار‪ .‬حال ما فعاالن اقتص��ادی باید تصمیم‬ ‫بگیریم که ایا می خواهیم صلح افرین باشیم یا درخدمت مبارزه‬ ‫اقتصادی؟ پاسخ این پرسش کامال روشن است‪.‬‬ ‫ه��دف فعاالن اقتصادی حرکت به س��وی صل��ح اقتصادی و‬ ‫مب��ارزه ب��ا نااهالن این بخش اس��ت؛ چنانچه سیاس��ت مداران‬ ‫و دولت ه��ای کارامد همواره در حال بازتعریف خود و ش��رایط‬ ‫موج��ود و چش��م اندازهای پیش رو هس��تند تا ام��کان تامین‬ ‫حداکثری منافع ملی را فراهم کنند‪.‬‬ ‫ارزیابی این سیاست مداران براساس مولفه هایی مانند فلسفه‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬ظرفیت های موجود داخلی و شرایط منطقه ای و نیز‬ ‫بین المللی اس��ت‪ .‬ترکیب این مولفه ها در واقع رویکرد و ش��یوه‬ ‫اعمال سیاس��تی اس��ت که دولت حاضر به ان اذع��ان دارد‪ .‬اما‬ ‫تصوی��ری ک��ه امروز از جری��ان عملکردی دولت نمایان اس��ت‬ ‫بیش��تر حفظ وضع موجود اس��ت و اینده نگری در ان نقش��ی‬ ‫ندارد‪ .‬تصمیم های خلق الساعه و روزمره موجب ناتوانی دولت در‬ ‫بهره گیری از ظرفیت های موجود شده و دولت در شرایط بحران‬ ‫بخ��ش خصوص��ی را وارد میدان می کند‪ .‬اگر مبارزه با ش��رایط‬ ‫نامطلوب اقتصادی را به دو قدرت نرم و س��خت تقس��یم کنیم‪،‬‬ ‫در بخش نخس��ت مقامات و مسئوالن دولتی با ترفند وارد عمل‬ ‫می ش��وند و با صدور شیوه نامه ها و بخش��نامه های دست وپاگیر‬ ‫ق��درت نرم خود را نش��انه گیری می کنن��د و فعالیت در بخش‬ ‫قدرت سخت را به بخش خصوصی واگذار می کنند‪.‬‬ ‫این مکانیس��م راهی اس��ت که موردتوجه کش��ورهای بلوک‬ ‫ش��رق قرار دارد و به دلیلی اثرگ��ذار یا نافذ برای همگان‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی یا رش��د کاف��ی نیافته یا به عنوان اب��زاری لحظه ای و‬ ‫موقتی مورد بهره برداری قرار گرفته است‪ ،‬این درحالی است که‬ ‫می ت��وان با بازخوانی قدرت نرم دولت که همان برنامه اجرایی و‬ ‫عملیاتی است از قدرت بخش خصوصی به طور موثر و عملیاتی‬ ‫بهره برد‪.‬‬ ‫در این مس��یر باید دو اقدام اساس��ی انجام ش��ود‪ :‬نخس��ت‬ ‫بسترس��ازی دیپلماسی سیاس��ی برای فعاالن اقتصادی بخش‬ ‫خصوص��ی و دوم روان س��ازی فعالیت های اقتص��ادی از طریق‬ ‫ریل گذاری ه��ا در قال��ب دیپلماس��ی اقتصادی ب��ا بهره گیری‬ ‫مس��تقیم از توان نرم افزاری (برنامه ها) و س��خت افزاری (ابزار و‬ ‫امکانات اجرایی) بخش خصوصی‪.‬‬ ‫در نشس��ت های اخی��ر فع��االن بخش خصوصی ب��ا مقامات‬ ‫مس��ئول در وزارت امور خارجه به ویژه معاونت جدیدالتاسیس‬ ‫اقتصادی‪ ،‬مشخص شد مکانیسم های در نظر گرفته خام و بدون‬ ‫راهبردهای سیاس��تی‪ -‬اقتصادی اس��ت‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫بخش خصوصی از ظرفیت های باالیی برخوردار است و می تواند‬ ‫ب��ا ورود داوطلبانه به عرصه روابط بین الملل‪ ،‬گفتمان اعتدال را‬ ‫در سیاس��ت خارجی و اقتصادی و در مس��یر تعامل س��ازنده با‬ ‫جهان محقق سازد‪.‬‬ ‫واقعیت ه��ای موج��ود جهان حاکی از ش��کل گیری یک نظم‬ ‫نوین جهانی تکثرگرا اس��ت‪ .‬در این دیدگاه ش��رق به ویژه اسیا‬ ‫در نظم نوین جهانی از قدرت باالیی برخوردار خواهد ش��د‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که موقعیت ژئوپلتیکی ایران در اس��یا به عنوان‬ ‫یکی از کنش��گران قدرتمند نیز دارای اهمیت اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر بخواهیم در صحنه پراش��وب سیاس��ت منطقه و بین الملل‬ ‫موقعیتی داش��ته باش��یم باید حین توجه به ق��درت نظامی و‬ ‫امنیت��ی‪ ،‬در جایگاه یک کش��ور صلح طلب و اه��ل مذاکره قرار‬ ‫گیری��م‪ ،‬در غی��ر این صورت ق��درت ایران تصوی��ری منفی از‬ ‫کش��ور ارائ��ه خواه��د داد و راه تعامل و برون گرای��ی را خواهد‬ ‫بست‪.‬‬ ‫چنین رویکردی در عمل به معنی احترام به قوانین بین المللی‬ ‫و مشارکت در «دیپلماسی عمومی» به منظور ایجاد یک منطقه‬ ‫امن و باثبات است که بخش خصوصی می تواند با رعایت اصول‬ ‫و حاکمیت ملی کش��ور‪ ،‬توازن الزم را فراهم اورد و در مس��یر‬ ‫توسعه اقتصادی گام بردارد‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال باید توجه داش��ت ک��ه ش��کل گیری دنیای‬ ‫چندقطب��ی و پس��اغربی به این معنا نیس��ت که کش��ورهایی‬ ‫مانن��د چین و روس��یه به اس��تیالی منطق��ه ای و فرامنطقه ای‬ ‫بی میل شده اند‪ .‬رییس جمهــوری در دوران مبارزات انتخاباتی‬ ‫دوباره تاکی��د کرد که هیچ تفکری در درون جامعه قابل حذف‬ ‫نیس��ت‪ ،‬به همی��ن دلیل‪ ،‬هیـ��چ یک از قــدرت ه��ای جهانی‬ ‫تک قطبی یا چند قطب��ی در تعامـــالت بین المللی قابل حذف‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن برماس��ت ک��ه با تکیه بــ��ر خ��رد جمعـــی و در‬ ‫راستــای صیانت از منــافع ملی با رویکردی برد‪-‬برد بـه تعامل‬ ‫با جـــامعه بین المللی بپردازیم‪.‬‬ ‫هدف��ی که از مس��یر مش��ارکت بخش خصوص��ی در فرایند‬ ‫توس��عـــه اقتصـــادی می گذرد‪ .‬به قول اس��تاد هادی حدادی‬ ‫توس��عه کش��ور در گرو ت��داوم «پیروزی بخ��ش خصوصی در‬ ‫تغییرگفتم��ان اقتصادی کش��ور» اس��ت که امید اس��ت تاریخ‬ ‫شاهد رش��د این مهم در تعامالت میان بخش خصوصی‪ ،‬دولت‬ ‫و مجلس باشد‪.‬‬ ‫اروپا هنوز برای هزینه کردن اماده نشده است‬ ‫وزیر امورخارجه ایران گفت‪ :‬اراده سیاس��ی اروپا‬ ‫زمان��ی قابلیت پاس��خگویی از جانب ای��ران را پیدا‬ ‫می کند که با اقدام های اجرایی همراه شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬محمدجواد ظریف با اش��اره به‬ ‫اخری��ن اقدام ه��ای اروپا به منظور حف��ظ برجام و‬ ‫مقابل��ه با تحریم های امریکا گفت‪ :‬از زمان اظهارات‬ ‫رییس جمهوری درباره بسته اولیه ای که اروپایی ها‬ ‫به ای��ران ارائه دادند و پ��س از ان صحبت هایی که‬ ‫من در وین و در جلس��ه کمیسیون مشترک وزیران‬ ‫داشتم‪ ،‬تاکنون اروپایی ها نکات جدیدی را مطرح و‬ ‫اقدام هایی را که در دو حوزه مهم نفتی و بانکی انجام‬ ‫دادن��د‪ ،‬بیان کرده اند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اروپایی ها برخی‬ ‫اقدام ه��ای عملی از جمله اجرای��ی کردن مقررات‬ ‫مس��دودکننده و ارائه مجوز بانک س��رمایه گذاری‬ ‫اروپا را انجام داده اند‪.‬‬ ‫رییس نهاد دیپلماسی تصریح کرد‪:‬‬ ‫از ن��گاه ما ای��ن اقدام ها بی��ش از انکه‬ ‫اقدام��ی عملیاتی باش��د اعالم موضع‬ ‫اس��ت؛ هرچند انها حرک��ت رو به جلو‬ ‫داش��ته اند اما اعتقاد ما این اس��ت که‬ ‫اروپا هن��وز برای هزینه ک��ردن اماده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ظریف با بیان اینکه اروپایی ها تاکنون در ظاهر و‬ ‫در گفتار اراده سیاس��ی خود را نشان داده اند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اراده سیاسی اروپا زمانی قابلیت پاسخگویی از‬ ‫جان��ب ایران را پیدا می کند که با اقدام های اجرایی‬ ‫همراه ش��ود‪ .‬اروپایی ها می گویند برجام برای انها‬ ‫دس��تاوردی امنیتی اس��ت‪ .‬طبیعی اس��ت که هر‬ ‫کش��وری باید برای امنیت خود س��رمایه گذاری و‬ ‫هزین��ه کند و این هزینه ک��ردن را ما باید در همین‬ ‫ماه های اینده ببینیم‪ .‬وزیر امور خارجه‬ ‫با اش��اره به ضرب االجل تعیین ش��ده‬ ‫ای��ران در تاریخ ‪ ۱۵‬مرداد برای دریافت‬ ‫مکانیسم های عملیاتی از اروپا تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬این گونه نبوده که ما ‪ ۱۵‬مرداد را‬ ‫به عنوان یک ضرب االجل تعیین کنیم‬ ‫و االن ی��ک ضرب االجل دیگ��ر به انها‬ ‫داده باش��یم‪ .‬انها کارها را تا ح��دی جلو برده اند اما‬ ‫می��زان ان کاف��ی نبود؛ از این رو م��ا اروپایی ها را از‬ ‫اقدام هایی که مورد انتظارمان است مطلع کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹دوباره هرگز‬ ‫وزیر امور خارج��ه همچنین در پیامی در توییتر‬ ‫خود نوش��ت‪« :‬گروه اقدام» امریکا از طریق فش��ار‪،‬‬ ‫دروغ پردازی و عوام فریبی ارزوی تکرار س��ناریوی‬ ‫کودتای ‪ ۲۸‬مرداد را در س��ر می پروراند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا ظریف در این پیام نوش��ت‪ ۶۵ :‬س��ال پیش در‬ ‫چنین روزی‪ ،‬امریکا دولت منتخب مردمی مرحوم‬ ‫دکتر مصدق را س��رنگون و رژیم خودکامه را دوباره‬ ‫حاکم کرد و برای ‪ ۲۵‬س��ال بعد مردم ایران را تحت‬ ‫استیالی خویش قرار داد‪ .‬اکنون نیز «گروه اقدام»‬ ‫ان کشور از طریق فشار‪ ،‬دروغ پردازی و عوام فریبی‬ ‫ارزوی تکرار همان س��ناریو را در س��ر می پروراند؛‬ ‫دوباره هرگز! وزارت خارجه امریکا به تازگی گروهی‬ ‫موسوم به گروه اقدام ایران تشکیل داده است‪ .‬مایک‬ ‫پمپئو‪ ،‬وزیر خارجه امریکا هدف از تشکیل این گروه‬ ‫را هماهنگی و اجرای سیاست ایاالت متحده در برابر‬ ‫ایران با هدف تغییر رفتار جمهوری اسالمی عنوان‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬برایان هوک‪ ،‬رییس این گروه تشکیل‬ ‫این نهاد در اس��تانه س��الگرد کودتای ‪ ۲۸‬مرداد را‬ ‫کامال تصادفی توصیف کرده است!‬ ‫مهم ترین مسئله امروز بازسازی اعتماد عمومی است‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری گفت‪ :‬ش��رایط‬ ‫کشور‪ ،‬شرایطی نیس��ت که دولت تضعیف شود‪.‬‬ ‫تضعیف دولت‪ ،‬تضعیف ای��ران و نظام را به دنبال‬ ‫دارد و هر کس که دلس��وز ایران و اس�لام اس��ت‬ ‫برای بهتر اداره ش��دن کشور کمک کند‪ .‬به گفته‬ ‫جهانگیری شرایط کشور شرایط خطیری است و‬ ‫از لحاظ اقتصادی در مقطع خاصی قرار گرفته ایم‬ ‫اما به معنای ان نیس��ت که در بن بس��ت باشیم؛‬ ‫حتی به ش��رایط بحرانی هم ورود پیدا نکرده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جهانگیری اضافه کرد‪ :‬ما به عنوان‬ ‫کش��وری ‪ ۸۰‬میلیون نفری در میان کش��ورهای‬ ‫کوچک همیشه نشان داده ایم که در دوران سخت‬ ‫از انها حفاظت و حراست کرده ایم‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمهوری با بیان اینکه نماد‬ ‫این ش��رایط خطیر در یک جنگ اقتصادی شکل‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما باید ب��ا تدبیر از این دوران‬ ‫عب��ور کنی��م و تکیه اصلی ما ب��ه ظرفیت داخلی‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫مهم ترین چیزی که می تواند ما را از این شرایط‬ ‫س��خت با موفقیت بیرون ببرد بازسازی سرمایه‬ ‫اجتماعی و اعتماد عمومی است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بای��د همه نیروهایی را که در چارچوب جمهوری‬ ‫اس�لامی تعری��ف می ش��ود زیر یک‬ ‫چتر ق��رار دهیم‪ .‬زمان ان نرس��یده‬ ‫که مجموعه های بزرگ��ی را از پیکره‬ ‫جمهوری اسالمی جدا کنیم و بگوییم‬ ‫هیچ اتفاقی نیفتاده است‪ .‬امروز کسی‬ ‫که دلس��وز ایران و جمهوری اسالمی‬ ‫اس��ت می داند هی��چ موضوعی برای‬ ‫کش��ور واجب ت��ر از اتحاد و انس��جام و‬ ‫تفاهم ملی نیست‪ .‬معاون اول رییس جمهوری در‬ ‫ادامه به مس��ئله فساد در کشور اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫فساد در کشور وجود دارد و متاسفانه بزرگ شده‬ ‫و به برخی مس��ئوالن باالی کش��ور رسیده است‪.‬‬ ‫در دوره ای که می ش��د و می بایست جلوی فساد‬ ‫را می گرفتند‪ ،‬نگرفتند و برخی مس��ئوالن کشور‬ ‫را الوده کردند‪.‬‬ ‫جهانگیری افزود‪ :‬راه مبارزه با فساد این بود که‬ ‫با کسانی که به فساد الوده شده اند بدون تبعیض‬ ‫و بدون توجه به اینکه به کدام طیف و ش��خصیت‬ ‫وابسته هستند؛ برخورد شود‪.‬‬ ‫اگر با مسئوالنی که دامن جمهوری اسالمی را‬ ‫به فساد الوده کردند به موقع برخورد می شد امروز‬ ‫ای��ن گونه نبود که مبارزه با فس��اد به یک دغدغه‬ ‫امریکا با کارنامه ‪ ۲۸‬مرداد قصد سلطه بر ایران دارد‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی با محکوم کردن‬ ‫واقعه کودتای ‪ ۲۸‬مرداد ‪ ۱۳۳۲‬گفت امریکا امروز‬ ‫هم با کارنامه س��یاه ‪ ۲۸‬م��رداد‪ ،‬در زمینه دفاعی‬ ‫و هس��ته ای ما ب��ا تحریم های خود قصد س��لطه‬ ‫اقتصادی دارد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی الریجانی با‬ ‫اشاره به واقعه کودتای ‪ ۲۸‬مرداد عنوان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از مظاه��ر مکر زمانه واقع��ه دردناک کودتای ‪۲۸‬‬ ‫مرداد است که امریکا و انگلیس تدارک دیدند و با‬ ‫طرحی دقیق دولت ملی مصدق را سرنگون کرده‬ ‫و ایران را چند دهه در س��لطه دیکتاتوری وابسته‬ ‫به خود ق��رار دادند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬نکته عجیب این‬ ‫است که وقتی این اقدام غیرانسانی را انجام دادند‬ ‫با س��روصدای زیاد موضوع مبارزه با مارکسیسم‬ ‫را عل��م کردند؛ با این ادع��ا که مصدق با توده ای ها‬ ‫قصد وابس��تگی ایران به ش��وروی را داشته است‪،‬‬ ‫در حالی ک��ه توده ای ها در ای��ن ماجراها کارنامه‬ ‫منف��ی از خود ب��ه جاگذاش��تند‪ .‬در کودتای ‪۲۸‬‬ ‫م��رداد طراحی مکارانه ای انجام ش��د که اختالف‬ ‫مصدق با ایت اهلل کاش��انی زمین��ه انفعال ملت را‬ ‫فراهم کرد‪ .‬الریجانی تصریح کرد‪ :‬حضور نداشتن‬ ‫مردم در صحنه و مهم تر از ان به تعطیلی کشاندن‬ ‫مجلس شورای اس�لامی ازسوی دوستان مصدق‬ ‫و انحالل مجل��س فضا را برای کودت��ا و بازیگری‬ ‫امریکا و انگلیس فراهم کرد‪ .‬در خالل اشتباه هایی‬ ‫که ازس��وی دولت وقت انجام شد و اختالف هایی‬ ‫که در ان ش��رایط به هی��چ وجه به مصلحت نبود‪،‬‬ ‫دخالت امری��کا و انگلیس رقم خ��ورد؛ موضوعی‬ ‫که بس��یار پنداموز اس��ت‪ .‬رییس مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬نکته مهم تر تبلیغات دروغین‬ ‫تس��لط جهانی ب��ود که چنین اقدام��ی به منظور‬ ‫جلوگیری از نفوذ ش��وروی در ایران انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬حال انکه اس��ناد و مدارک و سیر تحوالت‬ ‫نشان می دهد مس��ئله اصلی نفت بود‪ .‬بعد از ملی‬ ‫ت سال ‪ ۱۳۳۰‬و‬ ‫ش��دن صنعت نفت در اردیبهش�� ‬ ‫بع��د از انکه انگلی��س در خرداد س��ال ‪ ۱۳۳۰‬به‬ ‫دیوان الهه ش��کایت کرد و موفق نشدن انها و بعد‬ ‫میانجی گری ترومن و حضور مصدق در س��ازمان‬ ‫ملل در عمل نفت به کنترل ملت ایران درامد‪.‬‬ ‫عمومی ملت تبدیل شود‪ .‬وی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬بس��یاری از کس��انی که امروز‬ ‫مدعی و طلبکار ش��دند وقتی به دوره‬ ‫مس��ئولیت های انها ن��گاه می کنیم‬ ‫ن اتفاق‬ ‫بیشترین فسادها در ان دورا ‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫همچنین جلس��ه دیدار جمعی از‬ ‫کارشناس��ان جوان اقتصادی با معاون‬ ‫اول رییس جمهوری عصر ش��نبه برگزار ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در این جلس��ه‬ ‫اداره مطل��وب کش��ور و جلوگی��ری از اس��یب‬ ‫رس��یدن به زندگی م��ردم در ش��رایط تحریم را‬ ‫مهم تری��ن اولویت دولت دانس��ت و گفت‪ :‬باید با‬ ‫ایجاد س��ازکارهای کارامد برای اداره کش��ور به‬ ‫ش��یوه ای عمل کنیم که زندگ��ی مردم و فعالیت‬ ‫بنگاه های اقتصادی دچار اس��یب نشود‪ .‬معاون‬ ‫اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه امریکایی ها‬ ‫ب��ا ایجاد اتاق فکر و گروه اقدام برای اعمال تحریم‬ ‫علیه ای��ران اقدام کرده اند‪ ،‬بر ل��زوم برنامه ریزی‬ ‫دقی��ق و واکنش به موق��ع برای مه��ار تحریم ها‬ ‫تاکید کرد و افزود‪ :‬باید در مقابل اقدام های امریکا‬ ‫برنامه هایی را به اجرا بگذاریم که کمترین فشار و‬ ‫اسیب به قشرهای گوناگون جامعه به ویژه طبقات‬ ‫ضعیف وارد ش��ود‪ .‬جهانگیری با اش��اره به اینکه‬ ‫دولت از نقد عالمانه و کارشناس��ی سیاست های‬ ‫اقتص��ادی خود اس��تقبال می کن��د‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫من به عنوان مع��اون اول رییس جمهوری باید از‬ ‫سیاس��ت های دولت حمایت کنم‪ ،‬در عین حال‬ ‫امادگی الزم برای اصالح مس��تمر سیاست های‬ ‫اقتص��ادی دولت وج��ود دارد تا ب��ا تقویت نقاط‬ ‫قوت سیاس��ت ها و برطرف کردن نقاط ضعف بر‬ ‫کارامدی سیاس��ت های اقتصادی دولت افزوده‬ ‫ش��ود‪ .‬رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی حاضر در جلسه خواست‬ ‫ب��ا بکارگیری هم��ه توان و ظرفی��ت علمی خود‬ ‫راهکارهای عملی و قابل اجرا و عملیاتی در جهت‬ ‫مهار تحریم ها و اداره هرچه بهتر کش��ور را تدوین‬ ‫کنند و راهکارهای پیش��نهادی ب��رای مدیریت‬ ‫کشور در شرایط تحریم را به دولت ارائه دهند‪ .‬در‬ ‫این جلس��ه که دبیر هیات دولت و رییس سازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق بهادار نیز حضور داش��تند‪ ،‬برخی‬ ‫راهکاره��ا برای مهار تحری��م و کاهش اثار منفی‬ ‫ان بر اقتصاد کش��ور مورد بحث و تبادل نظر قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫دادگاه علنی شود؛ چیز پنهانی از مردم نداریم‬ ‫رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با فردی ک��ه بیت المال را غارت می کن��د باید بدون‬ ‫مس��امحه برخورد قاطع انجام شود‪ .‬امیر خجسته در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به ضرورت مبارزه با مفاسد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬فس��اد اقتصادی همان طور که‬ ‫رهبر معظم انقالب فرمودند یک اژدهای هفت س��ر‬ ‫اس��ت که اگر ب��ا ان مقابله نکنیم کش��ور را می بلعد‪.‬‬ ‫مبارزه با فس��اد یک اصل اس��ت که امروز به مطالبه‬ ‫مردم تبدیل شده است‪ .‬امروز پرسش مردم این است‬ ‫که چرا با مفاسد مبارزه نمی شود؟ در ذهن مردم این‬ ‫پرس��ش وجود دارد که ایا مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫دولت و قوه قضاییه با مفس��دان رابطه ای دارند که با‬ ‫انها مبارزه نمی کنند؟ چرا مفسدان امنیت دارند؟‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬مجلس باید از ق��وه نظارت خود‬ ‫برای مبارزه با مفاسد اس��تفاده کند‪ .‬قوه قضاییه نیز‬ ‫باید با قدرت تکلیف مفسدان را مشخص کند‪ .‬رییس‬ ‫فراکس��یون مبارزه با مفاس��د اقتصادی اظهار کرد‪:‬‬ ‫بعد از انکه رهبر معظم انقالب به دنبال درخواس��ت‬ ‫ایت اهلل املی الریجان��ی اختیار کامل را برای مبارزه‬ ‫عکس روز‬ ‫با مفاس��د به ایشان دادند قرار بر تشکیل دادگاه ویژه‬ ‫ش��د و قرار اس��ت این دادگاه ها به ط��ور علنی برگزار‬ ‫ش��ود‪ .‬برگزاری دادگاه مفس��دان اقتص��ادی به طور‬ ‫علن��ی مطالبه مردم اس��ت‪ .‬ما چی��ز پنهانی از مردم‬ ‫نداریم‪ .‬افرادی که کش��ور را غ��ارت کرده اند و منجر‬ ‫به ناامیدی مردم ش��دند باید به مردم معرفی ش��وند‬ ‫و قاطعانه با انها برخورد ش��ود‪ .‬زمانی که با مفس��دان‬ ‫برخورد قاطع شود کسانی که مشغول فساد هستند‬ ‫حس��اب کار دست ش��ان می اید‪ .‬وی در ادامه با بیان‬ ‫اینک��ه زمانی که دولت و مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫در مقابل فس��اد سکوت کنند مفس��دان امنیت پیدا‬ ‫می کنند و گس��تاخ تر می ش��وند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫تش��کیل دادگاه ه��ا به طور علنی و مبارزه با مفاس��د‬ ‫یکی از ضروریات اس��ت‪ .‬این عضو کمیس��یون اصل‬ ‫‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬مجلس در ‪۱۰‬‬ ‫س��ال گذشته ‪ ۱۲‬هزار قانون تصویب کرده‪ ،‬در حالی‬ ‫که در فرانس��ه تنها ‪ ۲۰۰۰‬قانون تصویب شده است‪.‬‬ ‫اکنون مجل��س باید تمام توان خ��ود را روی نظارت‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫دانشگاه ها به یاری دولت می ایند‬ ‫مسابقات بین المللی شطرنج ابن سینا در همدان‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬میزان‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫رییس دانش��گاه صنعتی ش��ریف با اشاره به دیدار رییس��ان ‪ ۱۳‬دانشگاه برتر‬ ‫در روزهای گذش��ته با معاون اول رییس جمهوری گفت‪ :‬عمده ترین مس��ئله این‬ ‫جلس��ه هم اندیشی‪ ،‬تعامل و کمک بیشتر دانشگاه ها به دولت و ارائه راهکار برای‬ ‫برون رفت از شرایط و مشکالت کشور بود‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رییس جمهوری از دیدار با رییسان ‪ ۱۳‬دانشگاه‬ ‫برتر در هفته گذش��ته خبر داد و خواس��تار برقراری ارتباط بیش از پیش نخبگان‬ ‫با دولت برای توس��عه بیشتر کشور شد‪ .‬محمود فتوحی‪ ،‬رییس دانشگاه صنعتی‬ ‫ش��ریف در همین زمینه در گفت وگو با ایرنا گفت‪ :‬معاون اول رییس جمهوری در‬ ‫این دیدار که عصر سه شنبه‪ ۲۳ ،‬مرداد در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد‪،‬‬ ‫خواس��تار کمک و یاری بیشتر دانشگاهیان و اندیشمندان در مسائل و مشکالت‬ ‫جاری کش��ور شد‪ .‬وی گفت‪ :‬مهم ترین موضوع مطرح شده در جلسه هم اندیشی‬ ‫این بود که باتوجه به شرایط خطیر کشور‪ ،‬دانشگاه ها و مراکز علمی باید با اهتمام‬ ‫بیشتری برای کمک به دولت گام بردارند تا از وضعیت کنونی عبور کنیم‪ .‬فتوحی‬ ‫افزود‪ :‬هر دانش��گاه در زمینه تخصصی خود باید در راستای ایجاد امید در جامعه‬ ‫گام هایی بردارد زیرا بر این باوریم که انس��جام ملی تحت تاثیر برخی وقایع مانند‬ ‫مسائل و مشکالت ارزی دچار خلل شده است‪ .‬رییس دانشگاه صنعتی شریف در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید ناامیدی را در جامعه ریشه کن سازیم و برای این امر‬ ‫نیازمند یک وحدت و انسجام ملی هستیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این جلسه هم اندیشی‬ ‫مقرر ش��د دانش��گاه ها در هر حوزه ای که فعالیت می کنند اعم از علوم انس��انی‪،‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬تجارت‪ ،‬فنی و مهندسی و‪ ...‬به کمک دولت بیایند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزی��ر ام��ور خارج��ه در پیامی‬ ‫با گرامیداش��ت ی��اد کوفی عن��ان‪ ،‬هفتمین‬ ‫دبیرکل س��ازمان ملل متحد درگذش��ت او را‬ ‫تسلیت گفت‪ .‬محمد جواد ظریف در این پیام‬ ‫با یاداوری س��وابق سیاسی و حرفه ای کوفی‬ ‫عنان‪ ،‬دوران دبیرکلی وی را یکی از دوره های‬ ‫درخش��ان س��ازمان مل��ل متح��د در جهت‬ ‫تحق��ق صل��ح و امنیت بین الملل��ی و تقویت‬ ‫چندجانبه گرایی و توجه ویژه به کش��ورهای‬ ‫جنوب خواند که باعث ش��د در س��ال ‪۲۰۰۱‬‬ ‫(‪1380‬خورشیدی) مفتخر به دریافت جایزه‬ ‫صلح نوبل شود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬تارنمای ژاپن ت��ودی در مطلبی‬ ‫تحلیل��ی تصریح ک��رد‪ :‬ترامپ می کوش��د با‬ ‫تحریم ایران و بی اعتنایی به برجام‪ ،‬موضوعی‬ ‫را ح��ل کند ک��ه پیش تر قدرت ه��ای بزرگ‬ ‫س��ند حل ان را امضا کرده و در سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫(‪ )1394‬برای این مسئله به توافق رسیده اند‪.‬‬ ‫این رس��انه ژاپنی خاطرنشان می کند‪ :‬نگرانی‬ ‫اروپا این اس��ت که ترامپ به دنبال اقدام هایی‬ ‫علیه ایران اس��ت که می تواند باعث بی ثباتی‬ ‫منطق��ه ش��ود‪ .‬تارنم��ای این روزنام��ه ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬از دیدگاه کش��ورهای اروپایی‪ ،‬زیر پا‬ ‫گذاش��تن برجام و تحریم ایران باعث می شود‬ ‫امنیت این قاره نیز به خطر بیفتد در صورتی‬ ‫که در سال ‪ ۲۰۱۵‬با حل مسئله‪ ،‬این موضوع‬ ‫پایان یافته بود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬تقاض��ای اس��تیضاح مس��عود‬ ‫کرباس��یان‪ ،‬وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی با‬ ‫امض��ای ‪ ۳۳‬نماینده در جلس��ه علنی دیروز‬ ‫مجلس اع�لام وصول ش��د‪ .‬کرباس��یان باید‬ ‫حداکثر در مدت ‪ ۱۰‬روز در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی حضور یابد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارج��ی مجلس در گزارش تحقیق و تفحص‬ ‫از بررس��ی وضعیت افراد دوتابعیتی پیشنهاد‬ ‫کرد بانک اطالعات برای شناس��ایی این افراد‬ ‫تش��کیل ش��ود تا نهادهای امنیتی و نظارتی‬ ‫بتوانند با استفاده از این بانک نظارت و اشراف‬ ‫کارامدتری داشته باشند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬رییس مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬وزارت اطالعات در نامه ای اسامی افراد‬ ‫دوتابعیت��ی را ارائه و اع�لام کرد‪ :‬در حکومت‬ ‫ف��ردی دارای تابعیت مضاع��ف نداریم اما در‬ ‫بخش خصوصی این افراد وجود دارند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ن��وزاد غفور ربات��ی‪ ،‬معاون اتاق‬ ‫بازرگانی اس��تان س��لیمانیه عراق اعالم کرد‬ ‫اق��دام ضدایران��ی ترام��پ تاثیری ب��ر روابط‬ ‫اقتص��ادی ای��ران ب��ا اقلیم کردس��تان عراق‬ ‫نداش��ته و نخواهد داشت‪ .‬وی با اشاره به نشر‬ ‫ش��ایعه هایی مبنی بر بسته شدن دروازه های‬ ‫م��رزی بین دو طرف تاکید کرد داد و س��تد‬ ‫ادامه خواهد داش��ت و هی��چ تصمیمی برای‬ ‫بستن دروازه های مرزی بین دو طرف مطرح‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬والدیمیر پوتین‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫روس��یه و انگال مرکل‪ ،‬ص��در اعظم المان در‬ ‫دیداری سه س��اعته در خارج از برلین درباره‬ ‫موضوعات مربوط به ایران‪ ،‬س��وریه و اوکراین‬ ‫گفت وگ��و کردند‪ .‬به گزارش اس��پوتنیک‪ ،‬در‬ ‫این دیدار به بحث درباره موضوعات مرتبط با‬ ‫ایران پرداخته شد و برجام یکی از موضوعات‬ ‫اصلی در این دیدار بود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬نماین��ده م��ردم ش��یراز در‬ ‫مجلس شورای اس�لامی گفت سوال جمعی‬ ‫از نماین��دگان از وزیر خارجه درباره س��هم و‬ ‫ح��ق ایران از رژیم حقوقی دریای خزر تقدیم‬ ‫هیات رییس��ه مجلس ش��ورای اسالمی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهرام پارس��ایی اظهار کرد‪ :‬باتوجه به اینکه‬ ‫رژیم حقوق��ی دریای خزر از س��ال های دور‬ ‫م��ورد بحث ب��وده و نشس��ت های گوناگونی‬ ‫در نهاد دیپلماس��ی برگزار شده حساسیت ها‬ ‫نسبت به حق و سهم جمهوری اسالمی ایران‬ ‫از رژیم حقوقی دریای خزر نیز افزایش یافته‬ ‫و این نگرانی مطرح اس��ت ک��ه این موارد در‬ ‫پیش نویس تضمین نشده باشد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬معاون نظارت و بازرسی دیوان‬ ‫عدالت با تشریح دقیق شیوه رسیدگی دیوان‬ ‫ب��ه پرونده بورس��یه ها گفت‪ :‬دی��وان هیچ گاه‬ ‫حکم کلی درباره بورس��یه ها ص��ادر نکرده و‬ ‫به ط��ور موردی به ش��کایت های مطرح ش��ده‬ ‫رسیدگی و حس��ب مورد اقدام به صدور رای‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫همچنین دی��وان عدالت اداری ب��ه دور از‬ ‫فضاسازی های رس��انه ای به پرونده بورسیه ها‬ ‫رس��یدگی می کند‪ .‬غالمرضا موالبیگی افزود‪:‬‬ ‫مسئوالن از اظهارنظرهای غیرحقوقی درباره‬ ‫پرونده های قضایی بپرهیزند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬روز گذش��ته ‪ ۲۰۶‬نف��ر از‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی با امضای‬ ‫بیانیه ای اجرای قانون تقسیمات کشوری را از‬ ‫رییس جمهوری خواستار شدند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫و توسعه اقتصادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 20‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1120‬‬ ‫پیاپی ‪2438‬‬ ‫حمل ونقل و انرژی‬ ‫نگاهی به اخرین وضعیت نخستین قطار پرسرعت ایران نشان می دهد‬ ‫سرگردانی قطار پرسرعت اصفهان‪-‬تهران در قم‬ ‫بعد از س��ال ها انتظار و اما و اگر وقتی در تابس��تان سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬معاون اول رییس جمهوری اعالم کرد مش��کالت‬ ‫فاینانس قطار پرسرعت اصفهان‪-‬تهران سرانجام حل شده‬ ‫و وام ‪ ۲.۶‬میلی��ارد دالری چینی ه��ا برای این خط ریلی به‬ ‫جریان افتاده‪ ،‬کس��ی فکرش را هم نمی کرد چند ماه بعد‪،‬‬ ‫چ کس خطور‬ ‫این پروژه با مانعی روبه رو شود که به ذهن هی ‬ ‫نمی کرد و ان‪ ،‬مخالفت ساکنان شهر میانه این مسیر یعنی‬ ‫قم با عبور این قطار از شهرشان باشد!‬ ‫خبر مخالفت مقامات محلی قم با عبور قطار پرس��رعت‬ ‫تهران‪-‬اصفهان از داخل ش��هر را مه��رداد تقی زاده‪ ،‬معاون‬ ‫حمل ونقل وزیر راه و شهرس��ازی در نشس��ت خبری هفته‬ ‫گذش��ته خود به خبرن��گاران داد و گفت‪ :‬کار اجرای پروژه‬ ‫قطار پرسرعت تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان از سمت تهران و اصفهان‬ ‫شروع شده اما مسئوالن محلی شهر قم اجازه اجرای پروژه‬ ‫قطار پرسرعت در داخل شهر را نمی دهند و هنوز هم دلیل‬ ‫قانع کننده ای برای مخالفت خود اعالم نکرده اند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با بیان اینکه در همه جای دنیا س��عی‬ ‫می ش��ود ریل و راه اهن از مرکز ش��هر عبور کند اما در قم‬ ‫ب��ا مخالفت های جدی درزمینه اجرای ای��ن پروژه روبه رو‬ ‫هستیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حالی که در پاریس ‪ ۶‬ایستگاه راه اهن‬ ‫برون ش��هری و در لندن ‪ ۱۲‬راه اهن برون ش��هری از داخل‬ ‫شهر عبور می کنند‪ ،‬در شهر قم اجازه عبور راه اهن از درون‬ ‫شهر را نمی دهند‪ ،‬این در حالی است که ساخت راه اهن در‬ ‫درون ش��هر‪ ،‬هزینه های ساخت پروژه را افزایش می دهد و‬ ‫برای وزارت راه و شهرس��ازی به صرفه تر است که راه اهن را‬ ‫از بیرون ش��هر عبور دهد اما وزیر راه و شهرس��ازی به دلیل‬ ‫مزای��ای گوناگونی که عبور ریل از درون ش��هر برای مردم‬ ‫دارد اصرار دارد این پروژه براس��اس اس��تاندارد بین المللی‬ ‫ساخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جمکران ایستگاه اصلی نباشد‬ ‫گرچه معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید قمی ها هیچ‬ ‫دلیل مشخصی برای مخالفت با عبور قطار تهران‪-‬اصفهان‬ ‫از داخل شهرش��ان ارائه نکرده اند اما یکی از نمایندگان قم‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی می گوید این مخالفت‪ ،‬دالیل‬ ‫فنی دارد‪.‬‬ ‫احم��د امیرابادی فراهان��ی در گفت وگو با‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مس��ئوالن پروژه به ما اعالم کرده اند که بنا بر نظر مش��اور‬ ‫چین��ی‪ ،‬از نظ��ر فنی‪ ،‬عب��ور این خط اهن از داخل ش��هر‬ ‫امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه به ما اعالم شده قرار است ایستگاه‬ ‫قطار پرس��رعت اصفهان‪-‬تهران در جمکران ساخته شود و‬ ‫مسیری فرعی به صورت انتنی به ایستگاه مرکزی راه اهن‬ ‫در داخل شهر قم داده شود‪ ،‬افزود‪ :‬مسئوالن با این تصمیم‬ ‫مخالف و معتقدند این کار می تواند ضرر جبران ناپذیری به‬ ‫قم وارد کند زیرا در بهره برداری نهایی‪ ،‬امکان اینکه بیشتر‬ ‫قطارها از جمکران عبور کنند و در قم توقف نداشته باشند‬ ‫وجود دارد که در این صورت قم بسیار متضرر می شود‪.‬‬ ‫عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬اگر قطار‬ ‫پرس��رعت تهران‪-‬اصفهان به صورت زیرس��طحی از داخل‬ ‫شهر قم عبور کند مردم دچار ازار و نارضایتی نمی شوند و‬ ‫مهم تر اینکه تمامی قطارهایی که مقصد انها اصفهان است‬ ‫از داخل قم عبور می کنند که این مسئله می تواند در تبدیل‬ ‫شدن قم به یک شهر ریل پایه نقش مهمی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹یازیر زمین یا بیرون شهر!‬ ‫گرچ��ه نماین��ده مردم قم در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫می گوید ایجاد ایس��تگاه اصلی قطار تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان در‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب��رای جلوگیری از هزینه های فرهنگی اجتماعی و هزینه های ایجاد‬ ‫تقاطع ه��ای غیرهمس��طح‪ ،‬بهترین کار عبور این قط��ار از زیرزمین و‬ ‫ایجاد ایستگاه تبادلی در ایستگاه مرکزی فعلی است‬ ‫جمکران موجب کاهش مزیت های اقتصادی این خط اهن‬ ‫برای قم می شود اما معاون حمل ونقل و ترافیک قم معتقد‬ ‫اس��ت در شرایطی که مس��ئوالن وزارت راه و شهرسازی با‬ ‫عبور قطار به طور زیرس��طحی از داخل ش��هر قم مخالفند‪،‬‬ ‫این بهترین گزینه موجود است‪.‬‬ ‫عباس ذاکریان در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به سخن‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی مبنی ب��ر مخالفت قمی ها با‬ ‫عبور قطار پرسرعت از درون شهر گفت‪ :‬کسی در قم مخالف‬ ‫امدن قطار به داخل شهر و قرار گرفتن ایستگاه تبادلی در‬ ‫ایس��تگاه مرکزی فعلی نیس��ت؛ به شرط انکه قطار به طور‬ ‫زیرزمینی وارد شهر و به شکل زیرزمینی نیز خارج شود‪.‬‬ ‫ذاکری��ان توضی��ح داد‪ :‬ق��م از جمله ش��هرهایی اس��ت‬ ‫ک��ه خط��وط راه اهن ان را چند تک��ه و معضالت فرهنگی‬ ‫و اجتماع��ی زی��ادی به ش��هر تحمیل ک��رد ه و در تمامی‬ ‫خیابان های��ی ک��ه منتهی به ریل راه اهن می ش��وند باید با‬ ‫هزینه های سرس��ام اوری تقاطع غیرهمس��طح ایجاد شود‪.‬‬ ‫عبور راه اهن از داخل ش��هر محله ه��ا و بافت های محلی را‬ ‫دوتک��ه و معض�لات زیادی برای مردم ایج��اد کرده و یکی‬ ‫از نیازه��ای قم ایجاد ارتباط بین دو س��وی ریل اس��ت‪ .‬از‬ ‫گذشته که خطوط راه اهن در قم ایجاد شده‪ ،‬این معضالت‬ ‫وجود دارد و مردم نسبت به ایجاد خطوط جدید که دوباره‬ ‫محله ه��ا را تفکی��ک کند و بر ارتباطات م��ردم اثر بگذارد‪،‬‬ ‫واکنش منفی دارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه قطار پرس��رعت ی��ا هر قطاری که‬ ‫ایس��تگاهش داخل شهر باش��د‪ ،‬مزیتی برای شهر به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬گفت‪ :‬براساس مطالعات مشاوری که در شهرداری‬ ‫ب��رای پ��روژه گرفته ایم‪ ،‬عبور قطار از زیرزمین مس��ئله ای‬ ‫منطقی و مرس��وم در دنیا اس��ت؛ به عنوان نمونه در مادرید‬ ‫اسپانیا دو قطار پرسرعت در شمال و جنوب مادرید فعالیت‬ ‫می کنند که با تونل زیرزمینی به یکدیگر متصل ش��ده اند و‬ ‫استان‬ ‫به�روز راعی‪ -‬ب��ازار گیاهان دارویی اصفهان در س��ال ‪۱۳۸۸‬‬ ‫برای نخس��تین بار در کش��ور با جمع اوری و اس��تقرار فعال ترین‬ ‫شرکت ها در زمینه های کشت و تولید‪ ،‬فراوری و تبدیل و بازرگانی‬ ‫که تش��کیل دهنده یک چرخه کام��ل در امر بورس مبادالت عمده‬ ‫گیاه��ان دارویی و محصوالت غذایی س��الم اس��ت‪ ،‬به بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ .‬به گزارش خبرن��گار‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬محمد مجیری‬ ‫با اش��اره ب��ه برگ��زاری پانزدهمین جش��نواره گیاه��ان دارویی و‬ ‫محص��والت غذایی س��الم گفت‪ :‬این جش��نواره از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۳۱‬مرداد‬ ‫در مح��ل بازار گیاه��ان دارویی در خیابان پروی��ن اصفهان برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬این مجموعه با حضور ‪ ۳۱‬ش��رکت و باهدف ساماندهی‬ ‫محدودیتی برایشان ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه معاون حمل ونقل و ترافیک قم‪ ،‬در صورت عبور‬ ‫قطار پرسرعت از زیرزمین قم می توان یک ایستگاه تبادلی‬ ‫ه��م با مترو و اتوبوس های ش��هری ایج��اد کرد که بهترین‬ ‫محدوده برای این کار‪ ،‬ایس��تگاه مرکزی فعلی قم است که‬ ‫در نزدیکی حرم حضرت معصومه و یکی از قطب های جاذب‬ ‫سفر این شهر قرار دارد‪.‬‬ ‫ذاکری��ان با تاکید بر اینکه قمی ه��ا موافق اجرای پروژه‬ ‫هستند؛ مشروط بر اینکه معضل جدیدی برای شهر ایجاد‬ ‫نش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای جلوگی��ری از هزینه های فرهنگی‬ ‫اجتماع��ی و هزینه ه��ای ایجاد تقاطع های غیرهمس��طح‪،‬‬ ‫بهتری��ن کار عب��ور این قطار از زیرزمین و ایجاد ایس��تگاه‬ ‫تبادلی در ایس��تگاه مرکزی فعلی است اما مسئوالن وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی تاکید دارند که قطار به طور سطحی وارد‬ ‫قم و از ش��هر خارج ش��ود و وقتی مخالفت و درخواس��ت‬ ‫کردی��م کار ب��ه ط��ور زیرزمینی اجرا ش��ود‪ ،‬ترجیح دادند‬ ‫پروژه از کنار شهر عبور کند که هزینه کمتری برای دولت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬وقتی با پیشنهاد عبور زیرسطحی قطار از‬ ‫داخل شهر قم مخالفت کردند ما اعالم کردیم اگر قرار است‬ ‫قطار از حاشیه شهر عبور کند بهترین گزینه برای ایستگاه‬ ‫ان‪ ،‬ایستگاه مترو قم در کنار جمکران است‪.‬‬ ‫می ت��وان در ای��ن مکان یک ایس��تگاه چندوجهی ایجاد‬ ‫کرد که در یک طبقه ان ایس��تگاه مترو‪ ،‬در یک طبقه ان‬ ‫ایس��تگاه قطار پرسرعت و در طبقه ای دیگر پایانه مسافری‬ ‫باشد‪ .‬در این صورت گرچه قطار را به حرم حضرت معصومه‬ ‫نرس��انده ایم اما ان را به جمکران متصل کرده ایم که یکی‬ ‫دیگر از قطب های جاذب سفر قم است‪.‬‬ ‫‹ ‹عبور قطار از جمکران‬ ‫مع��اون حمل ونق��ل و ترافیک ق��م با بیان اینک��ه درباره‬ ‫اخری��ن تصمیم ها در زمینه این پروژه از س��وی وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی به شهرداری قم اطالع رسانی نشده‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫نظر می رس��د در وزارت راه و شهرس��ازی تصمیم نهایی را‬ ‫گرفته اند و به پیمانکار اب�لاغ کرده اند و می خواهند قطار را‬ ‫از بیرون ش��هر عبور دهند‪ .‬او افزود‪ :‬براساس اطالعاتی که از‬ ‫پیمانکار پروژه گرفته ایم‪ ،‬عبور قطار از بیرون شهر و ایستگاه‬ ‫جمکران به پیمانکار ابالغ ش��ده است‪ .‬بر این اساس به نظر‬ ‫می رس��د قطار از ش��مال جمکران عبور کند و بعد از تقاطع‬ ‫با بلوار خلیج فارس و پیامبر اعظم قم‪ ،‬از شهر خارج شود‪.‬‬ ‫مهرداد تقی زاده‬ ‫‹ ‹نگاهی به جزئیات پروژه‬ ‫ط��ول راه اه��ن پرس��رعت اصفهان‪-‬قم‪-‬ته��ران ‪۴۱۰‬‬ ‫کیلومتر اس��ت که ‪ ۲۴۰‬کیلومت��ر ان در فاصله اصفهان تا‬ ‫قم و ‪ ۱۷۰‬کیلومتر ان از قم تا تهران اس��ت‪ .‬طرح راه اندازی‬ ‫نخس��تین خط اهن پرسرعت کش��ور در این مسیر در سال‬ ‫‪ ۸۶‬ب��ه تصویب دولت وقت رس��ید و نخس��تین گام ها برای‬ ‫اجرای این پروژه‪ ،‬در اواخر دولت دهم برداش��ته ش��د‪ .‬این‬ ‫پروژه در س��ال های گذشته همواره در تامین فاینانس ناکام‬ ‫ب��وده و باوجود اینکه توافقنام��ه تامین اعتبار خارجی برای‬ ‫ساخت راه اهن تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان در سال ‪ ۸۹‬بین ایران و‬ ‫چین امضا شد‪ ،‬در عمل تا سال گذشته اتفاقی در این زمینه‬ ‫نیفتاده بود اما تابس��تان سال گذش��ته اسحاق جهانگیری‪،‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری اعالم کرد سرانجام وام چینی ها‬ ‫به این پروژه به مبلغ ‪ ۲.۶‬میلیارد دالر نهایی شده و به جریان‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫عملی��ات اجرایی راه اهن پرس��رعت اصفهان‪-‬تهران در‬ ‫سال ‪۸6‬از سوی دولت نهم کلید خورد و گرچه بخشی از کار‬ ‫زیرس��ازی این پروژه از سمت قم به اصفهان‪ ،‬در دولت دهم‬ ‫انجام ش��د اما به دلیل تامین نشدن منابع مالی‪ ،‬کار متوقف‬ ‫شد تا اینکه در اسفند ‪ ۹۳‬روحانی در سفر به قم‪ ،‬فرمان اغاز‬ ‫عملیات س��اخت این خط اهن را ص��ادر کرد‪ .‬کلنگ اجرای‬ ‫این پروژه از س��مت اصفهان نیز‪ ،‬شهریور سال ‪ ۹۵‬با حضور‬ ‫وزیر راه و شهرسازی به زمین زده شد‪.‬‬ ‫ب��ا بهره برداری از این خط اهن با س��رعت ‪ ۳۰۰‬کیلومتر‬ ‫برساعت‪ ،‬زمان سفر از اصفهان به تهران به کمتر از ‪ ۳‬ساعت‬ ‫می رسد‪ .‬پیش بینی ش��ده این خط اهن ساالنه ‪ ۱۶‬میلیون‬ ‫مسافر جابه جا کند‪.‬‬ ‫احمد امیرابادی فراهانی‬ ‫توقف نیمی از‬ ‫اتوبوس های بی ارتی‬ ‫عباس ذاکریان‬ ‫برگزاری پانزدهمین جشنواره گیاهان دارویی در اصفهان‬ ‫مبادالت عمده درون کش��وری و ایجاد ارتباط فعال با کش��ورهای‬ ‫خارجی و صادرات عمده ش��روع به فعالیت کرد‪ .‬حضور نمایندگان‬ ‫‪ ۷‬اس��تان ک��ه از تولیدکنن��دگان محص��والت گیاهی هس��تند از‬ ‫ویژگی ه��ای این بازار به ش��مار م��ی رود‪ .‬در ب��ازار گیاهان دارویی‬ ‫ش��هرداری اصفهان انواع دمنوش و شربت های گیاهی‪ ،‬عرقیجات‬ ‫گیاهی‪ ،‬محصوالت ارایشی و بهداشتی گیاهی‪ ،‬روغن های گیاهی‪،‬‬ ‫گیاهان دارویی خشک‪ ،‬محصوالت غذایی سالم‪ ،‬طبیعی و ارگانیک‬ ‫و ان��واع ادویه جات به دو صورت عمده و جزئی دس��ت کم ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درصد پایین تر از نرخ های سطح شهر به فروش می رسد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان س��اماندهی مش��اغل ش��هری و فراورده های کشاورزی‬ ‫ش��هرداری با اشاره به اهداف این جشنواره گفت‪ :‬هدف از برگزاری‬ ‫این جشنواره حمایت از تولیدکنندگان داخلی و همچنین اشنایی‬ ‫بیش��تر ش��هروندان با گیاهان داروی��ی و فراورده ه��ای طبیعی‪،‬‬ ‫محصوالت غذایی س��الم‪ ،‬ارتقای ش��ناخت ش��هروندان در زمینه‬ ‫گیاه��ان دارویی و فراورده های گیاهی و ایجاد رقابت س��الم میان‬ ‫تولیدکنندگان برای ارتقای کیفی تولید‪ ،‬استانداردها و معیارهای‬ ‫جهانی توس��عه صادرات گیاه��ان دارویی اس��ت‪ .‬محمد مجیری‬ ‫ِ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ارائه مش��اوره رایگان تغذیه س��الم و مزاج شناس��ی به‬ ‫ش��هروندان‪ ،‬ارائه تخفیف ویژه جشنواره به شهروندان‪ ،‬پذیرایی از‬ ‫ش��هروندان با ش��ربت های گیاهی‪ ،‬برگزاری ایین پایانی جشنواره‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران و مس��کن اس��تان‬ ‫قدس رضوی گفت‪ :‬مقرر شد با همکاری شریکان‬ ‫خارج��ی‪ ،‬فاینانس ‪ ۸۵‬درصدی راه اهن زاهدان‪-‬‬ ‫مشهد‪-‬س��رخس را برعه��ده بگیریم‪ .‬محمدرضا‬ ‫رئیسی در گفت وگو با فارس اظهار کرد‪ :‬خط اهن‬ ‫چابهار‪-‬زاهدان‪-‬مشهد‪-‬س��رخس‪ ،‬دریای عمان‬ ‫را به کشورهای تازه اس��تقالل یافته شمال ایران‬ ‫متصل می کند‪ .‬این کری��دور ریلی به دلیل نقش‬ ‫ترانزیتی خود می تواند محصوالت تولیدی اسیای‬ ‫میان��ه را به اب ه��ای ازاد و برعکس جابه جا کند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬این مسیر ریلی کریدوری ترانزیتی‬ ‫خواه��د بود که ‪ ۱۰‬میلیون تن در س��ال ظرفیت‬ ‫خواهد داشت‪ .‬رئیسی با بیان اینکه توسعه محور‬ ‫شرق و س��اخت چنین خط اهنی موجب ارتقای‬ ‫امنی��ت در منطقه نیز خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫اش��تغال و رش��د اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫در شرق کش��ور‪ ،‬فقرزدایی و کاهش محرومیت‪،‬‬ ‫از دیگ��ر مزای��ای اج��رای این خط ریلی اس��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��ال گذش��ته استان قدس رضوی‬ ‫مذاکراتی با دولتمردان و متولیان پروژه ها داشت‬ ‫و به طور رس��می اعالم کرده ای��م امادگی حضور‬ ‫در پروژه های عمرانی توس��عه ش��رق را داریم و از‬ ‫ورود به پروژه خط اهن زاهدان‪-‬مشهد‪-‬سرخس‬ ‫نیز اس��تقبال کردیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت عمران‬ ‫و مسکن اس��تان قدس رضوی اضافه کرد‪ :‬بیش‬ ‫از دو س��ال اس��ت امادگی خود را برای مشارکت‬ ‫و تس��ریع در س��اخت راه اهن چابهار به سرخس‬ ‫به وزارت راه و شهرس��ازی اعالم کرده ایم‪ .‬رئیسی‬ ‫ادامه داد‪ :‬مذاکراتی با دو فاینانسر خارجی که با ما‬ ‫شریک هس��تند‪ ،‬انجام شد تا تامین ‪ ۸۵‬درصدی‬ ‫منابع مالی س��اخت این خط اهن را استان قدس‬ ‫رض��وی ب��ا مش��ارکت فاینانس کننده های خود‬ ‫برعه��ده بگی��رد و ‪ ۱۵‬درصد دیگر هم براس��اس‬ ‫قانون از س��وی دولت تامین می شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت عمران و مس��کن اس��تان قدس رضوی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر راه اهن چابهار‪ -‬زاهدان‬ ‫ازس��وی دولت و با پیمانکاری قرارگاه سازندگی‬ ‫خاتم االنبی��ا در حال س��اخت اس��ت و حدود ‪۴۰‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امیدواریم هرچه‬ ‫زودت��ر به بهره برداری برس��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در ادامه‬ ‫مس��یر خط زاهدان‪-‬مشهد‪-‬سرخس را داریم که‬ ‫حوزه زاهدان‪-‬خواف این مس��یر ریلی هم بسیار‬ ‫مهم اس��ت ک��ه امیدواریم هرچه زودتر ش��رایط‬ ‫تکمیل و بهره ب��رداری از این خط ریلی عملیاتی‬ ‫شود و بتوان این خط ریلی ترانزیتی را بین دریای‬ ‫عمان و اسیای میانه ایجاد کرد‪.‬‬ ‫هم��راه با قرعه کش��ی و اهدای جوایز از برنامه های این جش��نواره‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬در این جشنواره انواع گیاهان دارویی خشک‪،‬‬ ‫عرقیات‪ ،‬اسانس ها‪ ،‬ادویه جات‪ ،‬عس��ل‪ ،‬روغن گیاهی‪ ،‬محصوالت‬ ‫غذایی س��الم‪ ،‬طبیعی و ارگانیک و‪ ...‬به ص��ورت عمده و خرد ارائه‬ ‫و ش��یوه اس��تفاده از انها‪ ،‬ویژگی ه��ا و فواید ای��ن گیاهان معرفی‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬هر شب ساعت ‪ ۲۱‬برنامه های شاد همراه‬ ‫با قرعه کش��ی و اهدای جوایز در این جش��نواره برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی است این جشنواره از ‪ ۲۶‬مرداد به مدت ‪ 6‬روز از ساعت ‪ ۸‬تا‬ ‫‪ ۲۲‬در محل ب��ازار گیاهان دارویی واقع در خیابان پروین روبه روی‬ ‫فروشگاه رفاه‪ ،‬جنب ایستگاه اتش نشانی دایر است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون حمل ونقل ش��ورای ش��هر‬ ‫تهران از توقف ‪ ۵۰‬درصدی اتوبوس های س��امانه‬ ‫‪ ۵‬بی ارت��ی در پارکینگ ها گالیه کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬افشین حبیب زاده با بیان اینکه حمل ونقل‬ ‫عمومی یکی از مهم ترین دغدغه های ش��هر است‬ ‫و برنامه ری��زی برای اس��تفاده بهین��ه از امکانات‬ ‫موجود همواره جزو وظایف ش��ورا و ش��هرداری‬ ‫بوده‪ ،‬گف��ت‪ :‬باوجود کمبود وس��ایل حمل ونقل‬ ‫عمومی و فرس��وده بودن ناوگان اتوبوس��رانی‪ ،‬از‬ ‫‪ ۱۲۲‬اتوبوس سامانه ‪ ۵‬شرکت واحد اتوبوسرانی‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درص��د اتوبوس ها در توقفگاه متوقف‬ ‫هستند‪.‬عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ‪۲۰‬‬ ‫اتوب��وس بی ارتی به گفته عوامل س��امانه به علت‬ ‫وضعیت خاص جغرافیایی منطقه ‪ ۵‬و فرسودگی‬ ‫قابلیت استفاده ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬با این حال به مدت‬ ‫دو س��ال زیر برف و ب��اران و افتاب قرار دارند‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که کمبود اتوبوس در خطوط دیگر‬ ‫اتوبوس��رانی شهر تهران مشهود است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه مشاهدات عینی ام نش��ان داد ‪ ۲۹‬اتوبوس‬ ‫این سامانه به علت نقص فنی در توقفگاه هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عالوه بر ای��ن ‪ ۱۶‬اتوبوس نیز در تعمیرگاه‬ ‫بودند و با یک حس��اب سرانگش��تی می توان پی‬ ‫برد که ‪ ۵۰‬درصد اتوبوس های این مرکز غیرفعال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اخرین وضعیت فاینانس‬ ‫خط اهن چابهار‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مرداد ‪ 8 - 1397‬ذی الحجه ‪ 20 - 1439‬اوت ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1120‬پیاپی ‪2438‬‬ ‫رسانه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کالغ ها به نظافت‬ ‫پارک های فرانسه رفتند‬ ‫ایین تشییع پیکر عزت اهلل انتظامی از مقابل تاالر وحدت با حضور جمع زیادی از مردم برگزار شد‬ ‫«عزت» سینمای ایران به خانه ابدی رفت‬ ‫‹ ‹او در تاریخ ملت ایران ثبت شده است‬ ‫در ادام��ه فاطم��ه معتمداریا روی صحنه ام��د و عنوان کرد‪:‬‬ ‫م��ا امروز همه اینجا جمع ش��دیم تا کس��ی را بدرقه کنیم که‬ ‫بیش��ترین امید و انضباط را به ما اموخت‪ .‬با خودم گفتم دلیلی‬ ‫برای گریه کردن نیس��ت زیرا می بین��م او در تاریخ ملت ایران‬ ‫ثبت شده و همیشه در صدر نشست و سینمای ایران را بر صدر‬ ‫نشاند‪ .‬او عزت ملی بود و نشان او را در همه جای شهر می بینیم‪ .‬‬ ‫او مردی بود که بیش��ترین دستور را داد تا به هنرمندان احترام‬ ‫بگذارن��د‪ .‬او هنرمندی ب��ود که در تاریخ ملی ایران ثبت ش��د؛‬ ‫برای تاریخ ملی ایران نباید گریه کرد‪ ،‬خوش��حال باشیم زیرا او‬ ‫یگان��ه بود و به ما اموخت که هنرمند در مقام واالیی قرار دارد‬ ‫و نامیرا است‪ .‬در قلب خودم گریه می کنم اما ارزو می کنم همه‬ ‫هنرمندان عمری مانند عزت اهلل انتظامی داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظامی خاطره نسل های پیوسته زمانه ما است‬ ‫س��ید عباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی سخنران‬ ‫بعدی بود که روی صحنه امد و اظهار کرد‪ :‬فرهنگ و هنر ایینه‬ ‫‹ ‹جواهری بود که نتوانستم او را نگه دارم‬ ‫پ��س از س��خنرانی وزیر‪ ،‬مجید انتظامی‪ ،‬اهنگس��از و پس��ر‬ ‫ع��زت اهلل انتظامی در س��خنانی گف��ت‪ :‬ممنونم که م��ا را تنها‬ ‫نگذاش��تید‪ 70 .‬سال از پدرم می پرس��یدم دلیل این ماندگاری‬ ‫چیس��ت که او به من می گفت عاش��ق ش��و و مردم را دوس��ت‬ ‫داش��ته باش‪ .‬چند ماه پیش که حالش بهتر بود به من می گفت‬ ‫عاش��ق مردم ب��اش؛ در این صورت انها به ت��و کمک می کنند‪.‬‬ ‫من تمام تالش��م را در این زمینه می کن��م‪ .‬او جواهری بود که‬ ‫نتوانس��تم او را نگه دارم و از این بابت شرمنده ام‪ .‬در ادامه ایین‬ ‫حجت االس�لام دعایی بر پیکر عزت اهلل انتظام��ی نماز خواند و‬ ‫پیکر این هنرمند بر دوش هنرمندان و هنردوس��تان به س��مت‬ ‫قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع شد‪.‬‬ ‫ب��رای این ایین محل جداگانه ای در حیاط تاالر برای خانواده‬ ‫انتظام��ی و برخی هنرمندان و مدیران تدارک دیده ش��ده بود‬ ‫که عالوه بر وزیر ارش��اد‪ ،‬مجید انتظامی‪ ،‬پرس��تویی‪ ،‬نصیریان‪،‬‬ ‫معتمداریا چهره هایی مانند س��ید مجتبی حسینی معاون امور‬ ‫هنری وزارت ارش��اد‪ ،‬علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد س��ینمایی‬ ‫فارابی‪ ،‬محمدمهدی حیدریان رییس س��ازمان سینمایی وزارت‬ ‫ارش��اد‪ ،‬بهمن فرمان ارا‪ ،‬ابوالحس��ن تهامی‪ ،‬داریوش اس��دزاده‪،‬‬ ‫احترام برومند‪ ،‬منوچهر شاهس��واری‪ ،‬همایون اسعدیان‪ ،‬احمد‬ ‫مس��جدجامعی‪ ،‬سید محمد بهشتی‪ ،‬جمشید گرگین‪ ،‬شکرخدا‬ ‫گ��ودرزی‪ ،‬هادی مرزب��ان‪ ،‬حبیب رضایی‪ ،‬پ��وری بنایی‪ ،‬باران‬ ‫کوثری‪ ،‬جهانگیر کوث��ری‪ ،‬مازیار می��ری‪ ،‬قطب الدین صادقی‪،‬‬ ‫شهداد روحانی‪ ،‬شهرام ناظری‪ ،‬محمدباقر قالیباف‪ ،‬حسام الدین‬ ‫سراج و‪ ...‬نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫اطراف تاالر وحدت ازس��وی نیروه��ای انتظامی تحت کنترل‬ ‫بود تا نظم و ارامش در خیابان استاد شهریار برقرار شود‪.‬‬ ‫ع��زت اهلل انتظام��ی‪ ،‬جمعه ‪ ۲۶‬م��رداد پس از ط��ی دوره ای‬ ‫بیماری در سن ‪۹۴‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫یک��ی از بزرگ تری��ن پارک ه��ای معروف در‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬برای نظافت پارک گروهی از کارگران‬ ‫غیرمعمول را به کار گرفته اس��ت‪ .‬قرار است از‬ ‫هفته اینده ‪ 6‬کالغ به پاک نگه داش��تن محیط‬ ‫در پ��ارک «پوی دوفو» در منطقه وندی کمک‬ ‫کنند‪ .‬این پرندگان اموزش دیده اند ته س��یگار‬ ‫و ان��واع دیگر زبال��ه را جمع اوری و به جعبه ای‬ ‫مخص��وص بیندازن��د که با انداخت��ن زباله باز‬ ‫می شود و در مقابل به عنوان جایزه‪ ،‬غذا به انها‬ ‫می ده��د‪ .‬تعدادی از این پرندگان هم اکنون در‬ ‫پارک مش��غول کار هس��تند و بقیه قرار اس��ت‬ ‫هفت��ه اینده به انه��ا بپیوندن��د‪ .‬نیکوالس دو‬ ‫ویلی��از‪ ،‬رییس این پ��ارک گفته هدف از جلب‬ ‫پرندگان تنها نظافت پارک نیست بلکه تاکید به‬ ‫انسان هاست که طبیعت خود به ما یاد می دهد‬ ‫چگونه از محیط زیست مراقبت کنیم‪.‬‬ ‫اعزام بانوی گزارشگر‬ ‫برای بازی های اسیایی‬ ‫رادی��و اق��دام به اعزام بانوی گزارش��گر برای‬ ‫پوشش بازی های اسیایی جاکارتا کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سید غالمرضا میرحسینی‪،‬‬ ‫مدی��ر رادی��و ورزش درب��اره ش��یوه پوش��ش‬ ‫مس��ابقات بانوان در جاکارتای اندونزی توضیح‬ ‫داد‪ :‬از رادیو مائده عالقه مند به عنوان گزارشگر‬ ‫خانم قرار اس��ت بازی های مرتب��ط با بانوان را‬ ‫زنده گ��زارش کند؛ البته بازی ه��ای مرتبط با‬ ‫بان��وان فقط در جاکارتا نیس��ت و همکاران ما‬ ‫به دلی��ل هزینه های ب��اال خیلی ام��کان تردد‬ ‫در هم��ه مکان ها را ندارن��د‪ .‬خانم عالقمند در‬ ‫جاکارتا مستقر است و قرار است هم بازی های‬ ‫مرتب��ط ب��ا بان��وان را گزارش زن��ده کند و هم‬ ‫گزارش ه��ای لحظه به لحظ��ه ارائه خواهد داد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬البته در رش��ته هایی مانند وشو که‬ ‫کامال تخصصی اس��ت و اصطالحات دش��واری‬ ‫دارد‪ ،‬از گزارش��گر اق��ا اس��تفاده می کنیم اما‬ ‫در بقی��ه رش��ته ها از جمله کارات��ه‪ ،‬قایقرانی‪،‬‬ ‫تیراندازی و چند رش��ته دیگر بانوی گزارشگر‬ ‫بازی ها را گزارش خواهد کرد‪.‬‬ ‫رهب��ر مهمان ارکس��تر ملی ای��ران می گوید از‬ ‫صمی��م قلب ارزو دارد قوانین باتوجه به ش��رایط‬ ‫روز جامعه تغییر یابد تا با شخصیت امروزی بانوی‬ ‫ایران��ی هم خوانی پیدا کند‪ .‬نزهت امیری به عنوان‬ ‫رهبر مهمان ارکس��تر ملی ایران این ارکستر را ‪8‬‬ ‫ش��هریور در تاالر وح��دت رهبری می کند‪ .‬در این‬ ‫اجرا قطعات کنس��رتینو برای س��نتور و ارکستر‪،‬‬ ‫کنج مناجات‪ ،‬س��ربداران‪ ،‬بی��ژن و منیژه‪ ،‬ماهور‬ ‫برای ویولن و ارکس��تر‪ ،‬س��رود گل‪ ،‬هزاردستان‪،‬‬ ‫اس��مر و رقص دایره ازس��وی نوازندگان ارکس��تر‬ ‫نواخت��ه می ش��ود‪ .‬این بان��وی هنرمن��د با دفاع‬ ‫از فعالی��ت بان��وان در حوزه موس��یقی در تهران و‬ ‫شهرس��تان ها تاکید می کند‪ :‬انس��ان به امید زنده‬ ‫اس��ت‪ .‬من با تشکیل ارکس��تر بانوان سعی کردم‬ ‫برای خوانندگان و نوازندگان بانو فرصتی را ایجاد‬ ‫کنم و از صمیم قلب ارزو می کنم قوانین باتوجه به‬ ‫شرایط روز جامعه تغییر یابد تا با شخصیت امروزی‬ ‫بان��وی ایرانی هم خوانی پیدا کند‪ .‬معتقدم صدای‬ ‫زن‪ ،‬صدایی مادرانه است و لطیف ترین صدای دنیا‬ ‫اس��ت‪ .‬گرچه مش��خص بود که به عنوان یک رهبر‬ ‫ارکس��تر‪ ،‬در اقلیت مطلق خواهم بود‪ ،‬اما مسائل و‬ ‫مش��کالت باعث نش��دند از هدف و خواسته ای که‬ ‫دارم دست بردارم‪ .‬من راهم را ادامه دادم‪.‬‬ ‫موسیقی‬ ‫ارکستر ملی‬ ‫با رهبری بانوی ایرانی‬ ‫ورزش و رسانه‬ ‫بر دل مردم نشست و ماندگار شد‪ .‬او نمرده بلکه زنده است‪.‬‬ ‫ای��ن بازیگر پیشکس��وت خطاب به پیک��ر انتظامی گفت‪ :‬من‬ ‫نمی خواس��تم برای تش��ییع تو بیایم بلکه می خواستم دوباره با‬ ‫هم نقش افرینی کنیم‪.‬‬ ‫تمام نمای تاریخ ایران اس��ت و چهره زیبای ایران امروز را نشان‬ ‫می دهد و عزت اهلل انتظامی یکی از س��تاره های این اسمان بود‪.‬‬ ‫او خاطره نس��ل های پیوسته زمانه ما اس��ت‪ .‬او بیش از ‪ 7‬دهه‬ ‫کوش��ید و درخشید و بر صدر نشست و در اوج ماند‪ .‬انتظامی از‬ ‫دل مردم برخاست با مردم زندگی کرد و مردمی بودن او باعث‬ ‫ش��د بر دل مردم بنشیند‪ .‬متانت و وقار‪ ،‬او را در قاب هنرمندان‬ ‫مردمی جاودان کرد‪ .‬او ریش��ه در فرهنگ و مرزوبوم داش��ت و‬ ‫در این ترکیب میوه ها چید‪ .‬او با هنر زیس��ت‪ ،‬قدر این گوهر را‬ ‫شناخت و هنر خود را ارزان فروشی نکرد‪ ،‬در انتخاب نقش دقت‬ ‫داشت و به نقش جان می داد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که انتظامی نرفته بلکه همچنان با ما است‪.‬‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹سینمای خسته ما یتیم شد‬ ‫پرس��تویی سپس بیان کرد‪ :‬به نام خدای سفر بدون بازگشت‪،‬‬ ‫س��فری که جانمان را به اتش می کشد‪ .‬من هستم و یک سینه‬ ‫پ��ر از حرف‪ .‬مگر این س��ینما چند عزت اهلل داش��ت که یکی از‬ ‫انها را داریم راهی می کنیم؛ مگر یک موجود چند پدر دارد که‬ ‫داریم پدر سینما را راهی می کنیم؛ مگر چند بازیگر وجود دارد‬ ‫که بتواند مش حسن را بازی کند‪.‬‬ ‫ای��ن بازیگر ادامه داد‪ :‬ما دیروز خ��واب دیدیم که پدری را از‬ ‫دست دادیم که هرقدر َق َدر بودی به پایش نمی رسیدی‪ ،‬هرقدر‬ ‫بازیگری خوانده و ش��نیده بودی نمی توانستی انتهای بازی اش‬ ‫را بفهم��ی و هرقدر تجربه داش��تی مثل او نب��ودی‪ .‬پیر دیر ما‬ ‫رخت س��فر بس��ت و ما باز دیر جنبیدیم و گذاشتیم پر بکشد و‬ ‫تا بیکران پرواز کند و س��ینمای خسته ما یتیم شد‪ .‬امروز وقت‬ ‫س��خن گفتن است چون س��رانجام باور کردیم خواب ندیدیم و‬ ‫کابوس ما واقعی بود‪ .‬امروز زمان مناس��بی برای سخن گفتن از‬ ‫اقای بازیگر است‪ .‬برای شخص من عزت اهلل انتظامی مرادی بود‬ ‫که کلماتش را سرمه چشم می کردم و بارها و بارها بازی هایش‬ ‫را مرور می کردم تا از او یاد بگیرم پس برای من‪ ،‬اس��تادی رفته‬ ‫که دیگر کس��ی مانند او را نخواهم ش��ناخت‪ .‬ام��روز امده ام از‬ ‫روزهایی بگویم که با اقای بازیگر بودم‪ .‬امروز یک نفر اینجاست‬ ‫که مانند عزت اهلل عزت سینمای ایران است‪ .‬خاک استاد را بقای‬ ‫عمر علی نصیریان می خواهم‪ .‬سپس علی نصیریان روی صحنه‬ ‫امد و بیان کرد‪ :‬از ش��ما که به اینجا امده اید تش��کر و قدردانی‬ ‫می کنم‪ .‬عزت اهلل هنرمند ملی ایران بود‪ .‬او متعلق به ملت است‬ ‫و ب��ا ج��ان و روح خودش بر نقش هایش دمی��د و انها را تصویر‬ ‫و تجس��م کرد و این روح و جانی که در نقش هایش دمیده بود‬ ‫احتمال منتفی ش��دن برگزاری بیست وچهارمین نمایشگاه مطبوعات‬ ‫و خبرگزاری ه��ا به دلی��ل انچه «هزینه بر ب��ودن برپایی ان برای دولت و‬ ‫رس��انه ها» خوانده می شود‪ ،‬قوت گرفت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬سیدمحمدرضا‬ ‫دربندی مدی��رکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی با اعالم این خبر‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که برگزاری این نمایشگاه‬ ‫هزین��ه باالی��ی دارد و همچنی��ن این نکته که هم دول��ت االن در حال‬ ‫صرفه جویی در هزینه هایی است که صرف انها خیلی تاثیرگذار نیست یا‬ ‫ضرورتی ندارد و هم اینکه خود مطبوعات و رس��انه ها برای غرفه بندی و‬ ‫تزئین بندی ان‪ ،‬با کمبود نقدینگی روبه رو هستند‪ ،‬ما درحال حاضر به طور‬ ‫جدی به گزینه تعطیل کردن نمایش��گاه مطبوعات در س��ال جاری‪ ،‬فکر‬ ‫می کنیم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تصمیم برای برگزار نش��دن نمایشگاه مطبوعات‬ ‫در س��ال جاری هنوز قطعی نش��ده اما در صورت اتخاذ‪ ،‬این تصمیم دو‬ ‫فایده خواهد داشت؛ یکی اینکه در هزینه های دولت صرفه جویی می شود‬ ‫و دیگری اینکه هزینه هایی که رس��انه ها برای حضور در این نمایش��گاه‬ ‫متحمل می شوند‪ ،‬به ویژه رسانه هایی که از شهرستان ها به تهران می ایند‬ ‫و باید مبالغ زیادی را برای هزینه رفت و برگش��ت و س��کونت و اقامت‬ ‫خ��ود در تهران و همچنین هزینه غرفه ها بپردازند‪ ،‬حذف می ش��ود‪ .‬در‬ ‫حالی که نش��ریه ها و روزنامه های سراس��ریِ بخش خصوصی هر یک به‬ ‫طریقی با مش��کالت مربوط به افزایش سرس��ام اور نرخ کاغذ دس��ت به‬ ‫گریبان هس��تند‪ ،‬روزنامه های بزرگ بخش دولتی هم از اسیب های این‬ ‫بحران در امان نمانده اند و تنش های بازار کاغذ‪ ،‬دامن موسسه های بزرگ‬ ‫مطبوعاتی از جمله همشهری و اطالعات را هم گرفته است‪.‬‬ ‫محیط زیست‬ ‫عل�ی نعیمی‪ :‬ایین تش��ییع پیکر ع��زت اهلل انتظامی با حضور‬ ‫تع��داد زیادی از هنرمن��دان و عالقه من��دان او در تاالر وحدت‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬در حالی که قرار بود ایین تشییع‬ ‫س��اعت ‪ ۹:۳۰‬از مقابل تاالر وحدت اغاز ش��ود مردم از ساعت‬ ‫‪ ۸:۳۰‬ب��رای خداحافظی با هنرمند محبوب ش��ان امده بودند و‬ ‫بیش��تر انها با در دست داشتن پوسترهای منقش به تصویر این‬ ‫بازیگر مقابل تاالر وحدت حضور پیدا کردند‪.‬‬ ‫این ایین س��اعت ‪ ۹:۱۵‬با قرائت ایاتی چند از کالم اهلل مجید‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫با پخش موس��یقی س��ریال «هزاردس��تان» پیکر ان مرحوم‬ ‫روی س��ن قرار داده شد و سپس پرویز پرستویی پشت تریبون‬ ‫قرار گرفت و گفت‪ :‬خدمت جامعه هنری و مردم ش��ریف ایران‬ ‫تسلیت عرض می کنم و تسلیتی هم به خانواده ضیاءالدین دری‬ ‫نویس��نده و کارگردان می گویم که او را نیز روز جمعه از دست‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫احتمال برگزار نشدن‬ ‫نمایشگاه مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫معدن بدون ریل‬ ‫ یعنی گران تر‬ ‫تمام شدن تولید‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1120‬پیاپی ‪2438‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۷‬درصدی‬ ‫تولید فوالد خام‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 20‬اوت ‪2018‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫واکاوی‬ ‫ شمش های‬ ‫احتکار شده به بورس‬ ‫کاال بازمی گردد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫از پدیده برداشت غیرمجاز از معدن طالی ورزقان‬ ‫ سهم خواهی‬ ‫یا مافیای سرقت معادن طال؟‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ( ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980245600388‬ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺷﺎﺩ‬ ‫ﺑﺎﺑﺎﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ‪ 30‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ‬ ‫‪/46249‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 2‬ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺎﺭﻳﺎﺑﻰ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 960889‬ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻓﺸﺎﺭ‬ ‫ﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻣﻘﺪﻡ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ‬ ‫‪/46250‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 12‬ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻋﻤﻮﺯﺍﺩ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪/960386‬ﺩ‪ 3‬ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﭼﺎپ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺐ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ‬ ‫‪/46251‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 4‬ﺭﺳﺎﻟﺖ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺳﺮﺑﺎﺯ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ‬ ‫ﺧﺎﻧﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺷﻬﺮﺕ ﻭﺣﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪/950572‬ﺩ‪ 3‬ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺫﺍﻛﺮﻯ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﻜﻴﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ‬ ‫ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ‬ ‫‪/46252‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 4‬ﺭﺳﺎﻟﺖ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺳﺮﺑﺎﺯ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 960497‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﭘﺎﺯﻭﻛﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﻳﺰﺍﻯ ﺟﻌﻠﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 9‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻬﻬﺎﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫‪/46261‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 9‬ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫می��زان تولید ف��والد خام کش��ور در ‪۴‬ماه‬ ‫نخست سال جاری‪۱۷ ،‬درصد رشد یافت‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در این مدت واردات فوالد‬ ‫با کاهش محسوسی همراه شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایمی��درو‪ ،‬انجمن ف��والد ایران‬ ‫گزارش داد‪ :‬ش��رکت های فوالدس��از کش��ور‬ ‫از ابت��دای فروردین تا پای��ان تیر‪۸ ،‬میلیون و‬ ‫‪۲۷۹‬هزار تن فوالد خام تولید کردند‪ .‬این رقم‬ ‫در مدت مش��ابه سال ‪ ،۹۶‬بیش از ‪۷‬میلیون و‬ ‫‪۶۲‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن در ‪۴‬ماه نخس��ت امس��ال‪،‬‬ ‫‪۶‬میلی��ون و ‪۹۸۳‬ه��زار تن ان��واع محصوالت‬ ‫فوالدی(کالف‪ ،‬تیراهن‪ ،‬ورق عریض‪ ،‬میلگرد‪،‬‬ ‫ورق گرم‪ ،‬ورق س��رد‪ ،‬ورق پوشش��دار و‪ )...‬در‬ ‫کشور تولید شد که در مقایسه با میزان تولید‬ ‫مدت مشابه س��ال ‪۶( ۹۶‬میلیون و ‪۳۳۹‬هزار‬ ‫تن)‪ ،‬حاکی از رشد ‪۱۰‬درصدی است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ‪۴‬م��اه ی��اد ش��ده‪۸ ،‬میلیون‬ ‫و ‪۶۰۲‬ه��زار ت��ن اه��ن اس��فنجی تولی��د‬ ‫ش��د که نس��بت به امار مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته(‪۷‬میلیون و ‪۲۴۵‬هزار تن) ‪۱۹‬درصد‬ ‫رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫بن��ا به ای��ن گ��زارش‪ ،‬در مدت یاد ش��ده‬ ‫‪۲‬میلیون و ‪۴۸۷‬هزار تن ش��مش و ‪۸۹۸‬هزار‬ ‫ت��ن انواع محص��والت فوالدی صادر ش��د که‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته(‪۲‬میلیون‬ ‫و ‪۱۳۸‬ه��زار ت��ن ش��مش و ‪۴۱۴‬ه��زار ت��ن‬ ‫محص��والت فوالدی) با رش��د قاب��ل توجهی‬ ‫مواجه بوده است‪.‬‬ ‫اف��زون بر این‪ ،‬در این م��دت ‪۲۸۵‬هزار تن‬ ‫اهن اس��فنجی صادر شد که نس��بت به امار‬ ‫سال گذش��ته(‪۳۰۴‬هزار تن) حاکی از کاهش‬ ‫‪۶‬درصدی صادرات این محصول است‪.‬‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪661‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺮﺍﺩﻯ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪/960253‬ﺩ‪ 3‬ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 8‬ﻧﺒﻮﺕ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ‬ ‫ﺟﻤﺸﻴﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻌﻤﺘﺎﻟﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸﻮﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ‬ ‫)ﻉ( ﻭ ﺻﻴﺎﺩ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 8‬ﻧﺒﻮﺕ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 190‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫‪/46253‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 8‬ﻧﺒﻮﺕ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻰ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 970201‬ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺻﻮﻓﻰ‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﻭﺩ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ‬ ‫‪ 1397/06/31‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 08:00‬ﺻﺒﺢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫‪/46254‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 11‬ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 960886‬ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭﺯﻳﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺯﺍﻫﺪﻳﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪174‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ‬ ‫‪/46255‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 12‬ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻋﻤﻮﺯﺍﺩ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 960921‬ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﻡ‬ ‫ﻣﻘﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺠﻤﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪174‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪/46256‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 12‬ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻋﻤﻮﺯﺍﺩ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻈﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻛﻪ‬ ‫ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺿﺮﺏ‬ ‫ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 7‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ‬ ‫ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪174‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ‬ ‫‪/46259‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 7‬ﺳﻴﺪﺧﻨﺪﺍﻥ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺟﺎﻭﻳﺪ ﺷﺠﺎﻋﻰ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 970209‬ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻳﻜﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺳﻴﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﻏﻴﺮ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 9‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻬﻬﺎﻯ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫‪/46260‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 9‬ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻗﻄﺒﻰ‬ ‫ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 960007‬ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 8‬ﻧﺒﻮﺕ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﻄﺒﻰ‬ ‫ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺭﺳﺎﻟﺖ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ )ﻉ( ﻭ ﺻﻴﺎﺩ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 8‬ﻧﺒﻮﺕ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 190‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪970161‬ﺩ‪ 1‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺳﻬﻴﻞ ﻧﺠﻔﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ‬ ‫ﻋﻤﺪﻯ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻯ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‬ ‫ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺿﻤﻨﺎ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 190‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ‬ ‫ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ‬ ‫‪/46264‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 3‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻈﺎﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ :‬ﺷﻌﺒﻪ‪ 1090‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﺭﺷﺎﺩ(‬ ‫ﺷﺎﻛﻰ‪ :‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ‬ ‫‪ 21‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺭﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ )ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ( ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺩﺳﺖﺳﺎﺯ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪9610432123009196‬‬ ‫ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 1396/11/18‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 21‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺭﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ )ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ( ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺣﻤﻞ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺩﺳﺖﺳﺎﺯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻮﺭﺧﻪ‬ ‫‪ 1397/05/03‬ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻓﻰ ﻭ ﻛﺸﻒ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻠﺐ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﻭ‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ ﻓﻠﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 702‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ 1375‬ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪﻯ )ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ‪ (1387‬ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 345‬ﻭ ‪ 406‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ‪ 1392‬ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪﻯ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﻓﻰ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻣﻜﺸﻮﻓﻪ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﺿﺮﺑﻪ‬ ‫ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻳﺎﻡ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻗﺒﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﻛﺴﺮ ﺁﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ‬ ‫ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﺕ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻣﻜﺸﻮﻓﻪ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫‪/46262‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 8‬ﻧﺒﻮﺕ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻰ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1090‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫‪/46265‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1090‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(‪ -‬ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻯ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ‬ ‫ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺭﺍﻳﻨﻴﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 970342‬ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 8‬ﻧﺒﻮﺕ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﻛﺒﺮﻯ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻳﻨﺂﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺭﺳﺎﻟﺖ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ )ﻉ( ﻭ ﺻﻴﺎﺩ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 8‬ﻧﺒﻮﺕ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 190‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609982149701257‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1086‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1086‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9709972166900517‬ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻓﻌﻼ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪1396/05/07‬‬ ‫ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 181‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭﻯ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ‪ 180‬ﺭﻭﺯ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫‪/46263‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 8‬ﻧﺒﻮﺕ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻰ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1086‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫‪/46266‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1086‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(‪ -‬ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 20‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1120‬‬ ‫پیاپی ‪2438‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫بخشنامه ها‬ ‫بدون مشورت‬ ‫صادر می شود‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫با افزایش قیمت انواع محصوالت فوالدی در‬ ‫نیمه نخست سال جاری‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اقدام به صدور بخشنامه ای برای کنترل‬ ‫بازار کرد؛ بخش��نامه ای دس��توری که مبنای‬ ‫قیمت گذاری را دالر رس��می با کمترین نوسان‬ ‫در نظر گرفت‪ .‬به نظر می رس��د این بخش��نامه‬ ‫ب��ه صورت کارشناس��ی تنظیم نش��ده اس��ت‬ ‫چراک��ه باید در تنظیم چنین بخش��نامه هایی‬ ‫طیف��ی از تولیدکنن��دگان‪ ،‬مصرف کنندگان و‬ ‫بخ��ش خصوصی نیز حضور داش��ته باش��ند و‬ ‫ب��ا هم اندیش��ی‪ ،‬تمام بخش ها تهی��ه و تنظیم‬ ‫ش��وند‪ .‬اگرچه دولت می تواند بخشنامه هایی را‬ ‫ب��رای کارخانه های زیر نظر خود صادر کند اما‬ ‫نمی توان��د بخش خصوص��ی را بیش از این در‬ ‫تنگن��ا قرار دهد‪ .‬دولت بای��د در نظر بگیرد که‬ ‫س��هم قابل توجهی از تولید را بخش خصوصی‬ ‫در اختیار دارد‪ .‬از این رو باید به نظر و نیازهای‬ ‫این بخش توجه کند چراکه در این بین قدرت‬ ‫رقاب��ت نیز مطرح اس��ت و این موضوع را نباید‬ ‫نادی��ده گرف��ت زیرا بخ��ش خصوصی چرخه‬ ‫کامل��ی را در اختیار ندارد‪ .‬از این رو کنار امدن‬ ‫با قیمت های دولتی و بخش��نامه های ان برای‬ ‫این بخش مش��کل اس��ت‪ .‬بخش خصوصی در‬ ‫پایین دس��ت حلقه فوالد قرار دارد و زمانی که‬ ‫وارد بورس کاال می ش��ود با قیمت هایی روبه رو‬ ‫خواهد شد که به هیچ عنوان قدرت رقابت با ان‬ ‫را ندارد‪ .‬بخش��نامه های دولتی عالوه بر اینکه‬ ‫بخش خصوصی را در بر نمی گیرند‪ ،‬به گونه ای‬ ‫حالت رانت هم ایجاد می کنند و سبب می شوند‬ ‫که ش��فافیت ب��ازار از بین ب��رود‪ .‬در چند ماه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬قیمت ها به شدت افزایش پیدا کرده‬ ‫اما بخشنامه های دولتی مانع افزایش قیمت ها‬ ‫نش��ده اند‪ .‬هرچن��د نرخ ش��مش را به صورت‬ ‫دستوری در بورس کاال پایین نگه داشته اند اما‬ ‫در عمل ش��اهدیم که نرخ قراضه از نرخ شمش‬ ‫پیش��ی گرفته و هم اکنون ه��ر کیلو قراضه به‬ ‫باالی ‪۳‬هزار تومان رس��یده است‪ .‬شرکت های‬ ‫بزرگ زیاد به قراضه وابسته نیستند‪ ،‬اما فعالیت‬ ‫تولیدکنن��دگان کوچک صددرصد وابس��ته به‬ ‫قراضه اس��ت‪ .‬هم اکنون وضعیت موجود به نفع‬ ‫صادرات اس��ت نه به نفع بازار داخلی‪ .‬هرچند‬ ‫در ‪ ۳‬یا ‪۴‬ماه گذش��ته‪ ،‬نرخ محصوالت فوالدی‬ ‫نیز افزای��ش یافته اما موضوع مهم در وضعیت‬ ‫کنون��ی‪ ،‬افزایش نرخ قراضه نیس��ت چراکه در‬ ‫همین مدت تمام کاالها در بازار با روند افزایش‬ ‫قیمت به دلیل افزایش نرخ دالر روبه رو بوده اند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو برای کنترل بازار باید ان را ازاد نگه‬ ‫داشت تا خودش را پیدا کند‪.‬‬ ‫عرضه های‬ ‫ذوب اهن‬ ‫ثبات بازار را‬ ‫در پی داشت‬ ‫پرونده احتکار شمش الومینیوم اراک در دست بررسی است‬ ‫شمش های دپو شده به بورس کاال بازمی گردد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا حاجی پور‬ ‫افزون بر‬ ‫‪۲‬هزار و‬ ‫‪۲۰۰‬تن شمش‬ ‫الومینیوم در‬ ‫انبارهای واحد‬ ‫تولیدی‪ ،‬احتکار‬ ‫شده است‬ ‫هفته گذشته‪ ،‬خبری مبنی بر کشف ‪۲‬هزار و ‪۲۰۰‬تن‬ ‫ش��مش الومینیوم در اراک انتش��ار یافت؛ احتکاری که‬ ‫ارزش ‪۴۰‬میلیارد تومانی دارد‪ .‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬س��ازمان تعزیرات حکومتی و س��ازمان بسیج‬ ‫مس��تضعفین در حال بررس��ی این پرونده هستند‪ .‬این‬ ‫ش��مش ها در صورتی احتکار شده اند که صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط حتی توان خرید ‪۲۰‬تن شمش الومینیوم از‬ ‫بورس کاال را ندارند‪.‬‬ ‫البت��ه نوس��ان ارزی و تالطم اقتصادی کش��ور‪ ،‬بازار‬ ‫الومینی��وم را مانند دیگر بازارها تح��ت تاثیر قرار داده‬ ‫و صنای��ع کوچ��ک همچن��ان گرفتار مش��کالت تامین‬ ‫الومینیوم و نرخ باالی این ماده اولیه هس��تند‪ ،‬در حالی‬ ‫که دالالن به واس��طه بورس کاال به این بازار ورود کرده‬ ‫و ش��مش الومینیوم را خریداری و احتکار کرده اند و به‬ ‫نرخ باالتر به تولیدکننده پایین دست می فروشند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرونده در دست بررسی‬ ‫خبر‬ ‫شیوه نامه تنظیم بازار‬ ‫فوالد‪ ،‬نیازمند بازنگری‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ت��اراز چهارمح��ال از‬ ‫شیوه نامه تنظیم بازار فوالد انتقاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫این شیوه نامه که از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ابالغ شده‪ ،‬نیازمند بازنگری است‪.‬‬ ‫در غی��ر این صورت تولید در ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده ورق های پوششدار متوقف خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش معدن نیوز‪ ،‬مجی��د رضاپور با‬ ‫اشاره به اینکه تولیدکنندگان داخلی ورق های‬ ‫پوششدار تا پیش از ابالغ شیوه نامه تنظیم بازار‬ ‫فوالد از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫ورق م��ورد نیاز خ��ود را از فوالد مبارکه تامین‬ ‫می کردند‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس ش��یوه نامه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬تولیدکنندگان از‬ ‫ای��ن پس بای��د ورق مورد نیاز خود را از بورس‬ ‫کاال تامی��ن ک��رده و فوالد مبارک��ه نیز تمام‬ ‫محص��والت خود را در ب��ورس عرضه کند که‬ ‫این موضوع مشکالتی را برای خریداران ایجاد‬ ‫کرده و به طور قطع تولیدکنندگان را با چالش‬ ‫روبه رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ت��اراز چهارمحال اف��زود‪ :‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬تاراز تا پیش از این به وس��یله مچینگ‪،‬‬ ‫ورق مورد نیاز خود را تامین می کرد اما اکنون‬ ‫با وجود انکه بازار کش��ش ج��ذب تولیدات را‬ ‫دارد و می توان با بیشترین ظرفیت کار کرد‪ ،‬با‬ ‫ابالغ ش��یوه نامه یادشده نتوانستیم به ظرفیت‬ ‫اسمی خود برسیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تاراز ماهانه ‪۱۵‬هزار تن‬ ‫ورق از مجتمع فوالد مبارکه تامین می کرد اما‬ ‫در مرداد نتوانست نیاز خود را از بورس تامین‬ ‫کند‪ .‬این ش��رایط به نفع تولید و تولیدکننده‬ ‫نبوده و می تواند باعث توقف تولید شود‪.‬‬ ‫به�روز راعی‪ -‬ذوب اه��ن اصفهان به عنوان یک‬ ‫عرضه کننده مسئولیت پذیر و خوشنام‪ ،‬موجب ثبات‬ ‫بازار و کاهش التهابات کنونی ش��ده است‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان محمد اس��کندری‪ ،‬معاون توسعه‬ ‫بازار بورس کاالی ایران به اتفاق عباس یعقوبی‪ ،‬مدیر‬ ‫عملیات بازار و چند تن دیگر از مدیران این ش��رکت‬ ‫با حضور در کارخانه ذوب اهن اصفهان از خط تولید‬ ‫ان بازدی��د کردند‪ .‬در این بازدید مه��رداد توالئیان‪،‬‬ ‫معاون بهره برداری ش��رکت نیز حضور داشت‪ .‬در این‬ ‫بازدی��د که کجباف‪ ،‬مدی��ر بازاریابی و فروش داخلی‬ ‫و علیرضا عباس��یان‪ ،‬مدیر پشتیبانی و خدمات پس‬ ‫از ف��روش ذوب اه��ن نی��ز در ان حضور داش��تند‪،‬‬ ‫معاون بهره برداری ش��رکت ضمن ارائه گزارش��ی از‬ ‫اخرین ش��رایط تولید و عرضه محصوالت ذوب اهن‬ ‫به تنوع تولیدات و عرضه محصوالت جدید ش��رکت‬ ‫از جمله ریل ملی اش��اره ک��رد و امادگی ذوب اهن‬ ‫اصفهان را برای تولید و عرضه انواع محصوالت مورد‬ ‫نیاز مش��تریان داخلی و خارج��ی و کمک به تثبیت‬ ‫بازار فوالد و رفع التهابات مقطعی ایجاد ش��ده‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ .‬در حاشیه این بازدید‪ ،‬محمد اسکندری‪ ،‬معاون‬ ‫توس��عه بازار بورس کاالی ایران ه��دف از حضور در‬ ‫ذوب اه��ن و گفت وگو ب��ا مدیریت این ش��رکت را‬ ‫اش��نایی با وضعیت جدید ذوب اه��ن و نحوه تولید‬ ‫و عرض��ه محصوالت ان بیان ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬ذوب‬ ‫اهن یک��ی از بزرگترین عرضه کننده های محصوالت‬ ‫فوالدی در بورس کاالی ایران است که در سال های‬ ‫اخی��ر فرایند کاری و امکانات لجس��تیکی ان بهبود‬ ‫یافت��ه و بر اس��اس گفته مع��اون بهره ب��رداری این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬ش��رایط تولی��د در ذوب اهن رون��د رو به‬ ‫رش��دی پیدا کرده و با توجه به تن��وع محصوالت و‬ ‫عرضه محصوالت جدید و مورد درخواس��ت‪ ،‬زنجیره‬ ‫تولید فوالد کامل و رضایت بیش��تر مش��تریان جلب‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ذوب اهن اصفهان موجبات‬ ‫ثبات بازار و کاهش التهابات مقطعی کنونی را فراهم‬ ‫کرده و به زودی ش��رایط بازار ف��والد به وضع عادی‬ ‫باز خواهد گش��ت‪ .‬اس��کندری در ادامه یاداور شد‪:‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان یک عرضه کننده مس��ئولیت پذیر‬ ‫و خوش��نام بوده و مایه افتخار شرکت بورس کاالی‬ ‫ایران است‪ .‬معاون توس��عه بازار بورس کاالی ایران‬ ‫در پایان گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان با نوسازی خطوط‬ ‫تولید و ایجاد واحدهای تولیدی جدید از یک شرکت‬ ‫با ساز کار قدیمی به یک شرکت جدید و رو به رشد‬ ‫تبدیل ش��ده که با توجه به فروش داخلی و خارجی‬ ‫در س��طوح خ��رد و کالن‪ ،‬امتیاز وی��ژه ای را در بازار‬ ‫به دس��ت اورده و در اینده نیز شرایط بهتری خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬در این بازدید‪ ،‬یعقوب��ی‪ ،‬مدیر عملیات بازار‬ ‫شرکت بورس کاالی ایران نیز گفت‪ :‬ذوب اهن شاهد‬ ‫تغییرات کلیدی در واحدهای کک سازی و کوره بلند‬ ‫و همچنین تولید ریل ملی بوده و با فراز و نشیب های‬ ‫سال های اخیر پاسخگوی نیاز مشتریان و بازار داخلی‬ ‫و خارجی بوده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬تعامالت ذوب اهن‬ ‫با ش��رکت کاالی بورس ای��ران و اطالعات مربوط به‬ ‫عرض��ه محصوالت فوالدی ذوب اهن به بازار به طور‬ ‫کامل الکترونیکی‪ ،‬شفاف و س��ازنده بوده و کارگروه‬ ‫تنظیم بازار موجود با تعیین نرخ محصوالت فوالدی‪،‬‬ ‫منافع تولیدکننده و مصرف کننده را تامین می کند‪.‬‬ ‫علیرضا احمدی‬ ‫کسی که در‬ ‫بورس کاال‬ ‫خرید می کند‬ ‫نمی تواند کمتر‬ ‫از ‪۲۰‬تن(یک‬ ‫کامیون) خرید‬ ‫کند‬ ‫درباره احتکار انجام ش��ده در اراک‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان مرک��زی در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬البته موضوع احت��کار الومینیوم‬ ‫در اراک‪ ،‬هنوز تعیین تکلیف نش��ده اس��ت‪ .‬محمدرضا‬ ‫حاجی پ��ور در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ا هماهنگی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬س��ازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی و س��ازمان بسیج مس��تضعفین‪ ،‬این مجموعه‬ ‫مورد بازدید قرار گرفت و مش��خص شد افزون بر ‪۲‬هزار‬ ‫و ‪۲۰۰‬تن شمش الومینیوم در انبارهای واحد تولیدی‪،‬‬ ‫احتکار ش��ده اس��ت‪ .‬از این مجموعه درخواست کردیم‬ ‫امار تولی��د و خرید خود و مدت زمان خرید این میزان‬ ‫شمش را به ما اعالم کند‪ .‬وی افزود‪ :‬این پرونده در اداره‬ ‫تعزیرات در حال ارزیابی است و در نهایت برای ان حکم‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫حاجی پور در پاس��خ به این پرس��ش که ایا این واحد‬ ‫ج��زو صنایع پایین دس��تی الومینیوم به ش��مار می رود‬ ‫و نی��از به ای��ن میزان ش��مش دارد؟ عنوان ک��رد‪ :‬این‬ ‫نخواه��د اورد‪ ،‬در ضمن زمینه س��از ثب��ات قیمت ها در‬ ‫بازار می ش��ود‪ .‬بنابراین واح��د کوچکی که نمی تواند در‬ ‫ب��ورس خریداری کند به ناچ��ار به قیمت های دالل تن‬ ‫می دهد‪ .‬از این رو نرخ تمام شده برای واحدهای کوچک‬ ‫باال می رود‪ ،‬قدرت رقابت پذیری این واحدها کم می شود‬ ‫و در نهایت‪ ،‬محصول هم گران تر به دست مصرف کننده‬ ‫نهایی می رسد‪.‬‬ ‫ی��ک واح��د متخلف‪ ،‬لول��ه پروفی��ل و مقاط��ع الومینیوم تولی��د می کند‪.‬‬ ‫البت��ه ای��ن مجموع ه به ص��ورت متع��ارف از ش��مش اس��تفاده نمی کند و‬ ‫بیل��ت الومینی��وم را م��ورد اس��تفاده ق��رار می ده��د اما چ��ون کوره های‬ ‫ذوب در واح��د وجود دارد می توان گفت ش��مش هم مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گیرد‬ ‫واح��د‪ ،‬لوله پروفیل و مقاط��ع الومینیوم تولید می کند‪.‬‬ ‫البت��ه ای��ن مجموع ه ب��ه ص��ورت متعارف از ش��مش‬ ‫اس��تفاده نمی کند و بیلت الومینیوم را مورد اس��تفاده‬ ‫ق��رار می دهد اما چون کوره ه��ای ذوب در واحد وجود‬ ‫دارد می ت��وان گفت ش��مش هم م��ورد اس��تفاده قرار‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در نهایت با صدور حکم‬ ‫از سوی سازمان تعزیرات حکومتی‪ ،‬مشخص خواهد شد‬ ‫که باید جریمه بپردازند یا این میزان ش��مش دپو شده‬ ‫باید در بازار عرضه شود‪.‬‬ ‫در هر ص��ورت حکم این واحد نی��ز در هماهنگی با‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬اجرا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل ورود دالالن به بازار الومینیوم‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی‬ ‫در پاسخ به این پرسش که مهم ترین دالیل ورود دالالن‬ ‫و احتکار الومینیوم در ش��رایط کنونی چیست؟ عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬یکی از مهم ترین دالیل‪ ،‬نوس��ان نرخ ارز در چند‬ ‫ماه گذش��ته است زیرا ماده اولیه تولید الومینیوم‪ ،‬پودر‬ ‫الومیناست که از خارج از کشور تامین می شود‪.‬‬ ‫البته تنه��ا مجموعه داخلی که پ��ودر الومینا تولید‬ ‫می کن��د و در اختیار تولیدکنندگان ش��مش الومینیوم‬ ‫مانن��د ایرالکو قرار می دهد‪ ،‬جاجرم اس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫می��زان تولید پودر الومین��ای جاجرم با می��زان تولید‬ ‫شمش در ایرالکو همخوانی ندارد‪ .‬به عبارت دیگر میزان‬ ‫این پودر جوابگوی تولید شمش نیست و تولیدکنندگان‬ ‫ش��مش مجبور هستند ان را از کش��ورهایی مانند هند‬ ‫وارد کنند‪.‬‬ ‫از این رو یکی از دالیل افزایش نرخ ش��مش‪ ،‬واردات‬ ‫پودر الومیناس��ت‪ .‬حاجی پور در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫دلیل دوم افزایش نرخ شمش‪ ،‬بورس ال ام ای لندن است‬ ‫ک��ه یک ش��اخص در بورس جهانی به ش��مار می اید و‬ ‫سبب افزایش قیمت ها در چند وقت گذشته شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نکته س��وم‪ ،‬عرضه ش��مش الومینیوم در‬ ‫بورس کاالس��ت‪ .‬مشکل این اس��ت که عرضه در بورس‬ ‫کاال از ‪۲۰‬تن به باالست‪ ،‬در حالی که واحدهای کوچک‬ ‫و متوس��ط‪ ،‬توان خرید ش��مش های ‪۲۰‬تن��ی را نیز در‬ ‫بورس ندارند‪ .‬همین موضوع سبب می شود‪ ،‬این واحدها‬ ‫با ش��رکت هایی که توان خرید دارند وارد مذاکره شوند‬ ‫و نس��بت به خریدهای ‪۲۰‬تنی و باالتر اقدام کنند تا به‬ ‫عنوان واسطه‪ ،‬نیاز انها را تامین کنند‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫مرکزی در ادامه تاکید کرد‪ :‬البته ما مکاتبه هایی با وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و معاون معدنی ان داش��تیم‬ ‫که عرضه ه��ای بلوکی در ب��ورس کاال را به عرضه های‬ ‫کوچکتر ‪۵‬ت��ن به باال تبدیل کنیم تا واحدهای تولیدی‬ ‫کوچکتر بتوانند براس��اس نیاز خ��ود خریداری کنند و‬ ‫نیازمند واسطه نباشند‪.‬‬ ‫این موضوع نقش واس��طه ها و دالل ه��ا را در بورس‬ ‫کاال کمرن��گ خواه��د کرد و زمینه احت��کار را به وجود‬ ‫‹ ‹تف�اوت نرخ پ�ای دالالن را به بورس کاال‬ ‫باز کرد‬ ‫الومینیوم و صنایع پایین دس��ت ان جزو صنایع فلزی‬ ‫به ش��مار می روند که تحت تاثیر اختالف نرخ ارز دولتی‬ ‫و ارز ازاد دچار نوسان شده بودند‪.‬‬ ‫ای��ن مطلب را علیرضا احم��دی‪ ،‬معاون برنامه ریزی‪،‬‬ ‫توس��عه و تحقیقات ایرالکو‪ ،‬چندی پیش در گفت وگو با‬ ‫عنوان و اظهار کرد‪ :‬با تعیین دالر ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫از س��وی دولت‪ ،‬فاصله و شکاف قیمتی بین دالر دولتی‬ ‫و ازاد به وجود امد که س��بب جذاب ش��دن بازار برای‬ ‫دالالن ش��د چراکه صنایع پایین دستی‪ ،‬مواد اولیه را با‬ ‫دالر دولتی از ب��ورس کاال خریداری می کنند و به دالر‬ ‫ازاد در بازار به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫احمدی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬البته این اتفاق برای‬ ‫بازار مس و فوالد هم روی داده اس��ت‪ .‬برخی دالالن از‬ ‫این فاصله بهره می گیرند و اقدام به خرید می کنند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا بورس کاال نظارتی‬ ‫بر خریداران ندارد؟ گفت‪ :‬کسی که در بورس کاال خرید‬ ‫می کن��د نمی تواند کمت��ر از ‪۲۰‬تن(یک کامیون) خرید‬ ‫کند‪ .‬از این رو افرادی ک��ه توان مالی دارند وارد بورس‬ ‫کاال می ش��وند و خرید می کنند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬وظیفه‬ ‫کارخان��ه یا بورس کاال نیس��ت که خری��دار واقعی را از‬ ‫غیر واقعی مش��خص کند و ممکن است این کار از توان‬ ‫انها خارج باش��د‪ .‬بنابراین برخی خری��داران غیر واقعی‬ ‫وارد بورس شده‪ ،‬بازار را به دست می گیرند و محصول را‬ ‫احتکار می کنند که سبب افزایش نرخ ها می شود‪.‬‬ ‫بازدید صاحبان صنایع از ذوب اهن اصفهان‬ ‫بهروز راع�ی‪ -‬غرفه داران و صاحبان صنایع ش��رکت کننده‬ ‫در دهمین نمایش��گاه بین المللی متالورژی‪ ،‬فوالد و ریخته گری‬ ‫روز جمع��ه ‪۱۹‬م��رداد از خط تولید ذوب اه��ن اصفهان بازدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی ش��رکت ذوب اهن اصفهان در جمع این‬ ‫بازدیدکنندگان در س��خنانی به تشریح اقدامات اجتماعی ذوب‬ ‫اه��ن پرداخت و گفت‪ :‬اتوب��ان ذوب اهن به عنوان نخس��تین‬ ‫ازادراه کش��ور و فوالدشهر نیز به عنوان نخستین شهر جدید از‬ ‫سوی ذوب اهن اصفهان ساخته شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه خبری گس��ترش‪ ،‬علیرض��ا امیری در این‬ ‫بازدید با اش��اره به مس��ئولیت های اجتماعی و ارائه خدمات به‬ ‫ذی نفعان‪ ،‬س��اخت بیمارس��تان ش��هید مطهری را اقدام دیگر‬ ‫ذوب اهن در جهت مس��ئولیت های اجتماعی برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫‪۱۶‬ه��زار هکتار جنگل در دس��ت کاش��ت از مهم ترین اقدامات‬ ‫زیس��ت محیطی شرکت اس��ت که با وجود بحران کمبود اب به‬ ‫روش های گوناگون نسبت به نگهداری ان اهتمام می شود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه بیشتر صنعت کاران و مدیران صنایع‪ ،‬در ذوب اهن‬ ‫اموزش دیده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این افراد توانس��ته اند در س��اخت‬ ‫صنایع گوناگون در سطح کشور منشا اثر باشند‪.‬‬ ‫در حاش��یه این بازدید‪ ،‬تنی چند از مسئوالن شرکت به بیان‬ ‫دیدگاه های خود درباره ذوب اهن اصفهان پرداختند‪.‬‬ ‫محمود بندرچی‪ ،‬مدیرعامل شرکت رستاد پاد ویژن که مجری‬ ‫دهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی‪ ،‬فوالد و ریخته گری بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این نمایش��گاه از ‪ ۱۶‬تا ‪۱۹‬مرداد در اصفهان برگزار شد و‬ ‫مشارکت ذوب اهن اصفهان به همراه شرکت های اقماری‪ ،‬نقطه‬ ‫عطف نمایشگاه امسال بود‪.‬‬ ‫وی تولی��د ری��ل در ذوب اهن را باعث غ��رور ملی هر ایرانی‬ ‫خوان��د و افزود‪ :‬بازدید از خط تولید این محصول‪ ،‬افتخاری بود‬ ‫که نصیب من و سایر ش��رکت کنندگان در نمایشگاه متالورژی‬ ‫اصفه��ان ش��د‪ .‬جعف��رزاده‪ ،‬تولیدکننده ش��یراالت و اتصاالت‬ ‫صنعت نفت و پتروش��یمی با تبریک تولی��د و تامین ریل مورد‬ ‫نیاز کش��ور به کارکنان ذوب اهن گفت‪ :‬تولید فوالد ضد سایش‬ ‫ویژه ریل‪ ،‬کار بس��یار بزرگی است که متخصصان ذوب اهن از‬ ‫عهده ان برامدند‪.‬‬ ‫جبار صابر‪ ،‬مدیرعامل شرکت کاالی متالورژی ارمان صنعت‬ ‫ک��ه مدیریت خرید ش��رکت تراکتورس��ازی را در پرونده کاری‬ ‫خود دارد نیز گفت‪ :‬ش��ناخت نام ب��زرگ و صنعت عظیم ذوب‬ ‫اه��ن نیاز به تخص��ص دارد و باید ماه ها وق��ت برای ان صرف‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ارمان صنعت که در مقطعی مدیریت‬ ‫ریخته گری ش��رکت تراکتورس��ازی را نیز بر عهده داش��ت‪ ،‬به‬ ‫پیچیدگ��ی و ظرافت های فوالد مورد نیاز س��اخت ریل‪ ،‬اش��اره‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬از دیرباز صنعت کاران کش��ورمان ارزو داش��تند‬ ‫ری��ل مورد نیاز ایران از س��وی صنایع داخلی س��اخته و تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بازدید از خط تولید ریل ذوب اهن‪ ،‬توانمندی‪،‬‬ ‫تخص��ص و اهتم��ام وی��ژه کارکنان ای��ن ش��رکت را از نزدیک‬ ‫مش��اهده کردم و مطمئنم در اینده نه چن��دان دور ریل ذوب‬ ‫اهن به کشورهای دیگر صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 20‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1120‬‬ ‫پیاپی ‪2438‬‬ ‫معدن‬ ‫مذاکره برای‬ ‫تعیین نرخ ارز‬ ‫محصوالت‬ ‫واکاوی‬ ‫از پدیده برداشت غیرمجاز از معدن طالی ورزقان‬ ‫سهم خواهی یا مافیای سرقت معادن طال؟‬ ‫سیرانوش موسوی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹برداشت غیر مجاز در سال های اخیر‬ ‫در همین زمین��ه‪ ،‬مهرانگیز رحمانی‪ ،‬معاون معدنی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اذربایجان‬ ‫شرقی در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬افزود‪ :‬برداشت غیرمجاز‬ ‫از مع��دن طالی ورزقان یک داس��تان طوالنی اس��ت‪.‬‬ ‫نی��روی انتظامی همواره در این قضی��ه ورود کرده تا‬ ‫مانع ادامه این روند شود اما این برخوردها نتیجه بخش‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به تبصره ‪ ۲‬م��اده ‪۱۹‬قانون‬ ‫معادن‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر اس��اس این اصل قانون‪ ،‬بنا به‬ ‫درخواست بهره بردار و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫نیروی انتظام��ی باید در این م��ورد ورود کند و مانع‬ ‫ادامه تخلفات و س��رقت از معادن شود‪ .‬چندین مرتبه‬ ‫برداش��ت کنندگان از این معدن بازداشت شدند اما با‬ ‫قی��د ضمانت ازاد ش��دند و پ��س از ازادی‪ ،‬دوباره راه‬ ‫رفت��ه را دنبال کردند‪ .‬به نظر م��ن باید بازدارنده های‬ ‫قانونی انچنان تشدید شوند که متخلفان به این سمت‬ ‫متمایل نشوند‪.‬‬ ‫رحمان��ی درباره دیگر مش��کالت بهره ب��ردار معدن‬ ‫ورزقان با روس��تاییان این منطقه‪ ،‬گفت‪ :‬در استحصال‬ ‫طال‪ ،‬از محلول س��یانور استفاده می شود‪ .‬مقدار کاربرد‬ ‫این محلول با نظر کارشناس��ان محیط زیس��ت تعیین‬ ‫می شود اما برای محلی های انجا بار روانی ایجاد کرده‬ ‫و انه��ا به روش های مختلف مخالفت خود را با کاربرد‬ ‫ای��ن محلول بیان کرده اند‪ .‬این درگی��ری با بهره بردار‬ ‫انچنان باال گرفت که جلس��ه هایی در ش��ورای تامین‬ ‫اس��تان برگزار ش��د تا راهکاری برای حل و فصل این‬ ‫مشکل پیدا کنند‪.‬‬ ‫مع��اون معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان اذربایج��ان ش��رقی با اش��اره ب��ه نتیجه این‬ ‫جلس��ه ها گفت‪ :‬در نهایت قرار شد ‪۲‬محیط بان در این‬ ‫محل مس��تقر ش��وند و تایید کنند که کاربرد محلول‬ ‫س��یانور هیچ خطری را متوجه روستاییان نمی کند‪ .‬با‬ ‫این وجود هنوز هم روس��تاییان ارام نش��ده اند چراکه‬ ‫خواهان سهم خود از این ماده معدنی هستند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که بر اساس مصوبه های‬ ‫شورای معادن استان ها‪ ،‬بهره برداران نسبت به ساکنان‬ ‫منطقه دارای مس��ئولیت های اجتماعی هستند و باید‬ ‫درصدی از عواید معدن را برای روستاییان خرج کنند؛‬ ‫ای��ا بهره بردار معدن ورزقان نیز در این راس��تا قدمی‬ ‫برداشته اس��ت؟ گفت‪ :‬بهره بردار روسی این معدن به‬ ‫تازگ��ی کار خود را اغاز کرده اس��ت‪ .‬انها خود را ملزم‬ ‫ب��ه رعایت قانون می دانند و تا امروز بر اس��اس قانون‬ ‫جلو رفته اند‪ .‬س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز با‬ ‫تمام توان برای احقاق حقوق س��اکنان منطقه تالش‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر گرانی طال بر برداشت های غیرمجاز‬ ‫این مقام مس��ئول در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‬ ‫گرانی طال تاثیری در افزایش برداش��ت های غیرمجاز‬ ‫داشته است؟ بیان کرد‪ :‬بدون تردید پاسخ این پرسش‬ ‫مثبت اس��ت ام��ا فراموش نکنیم که اس��تحصال طال‬ ‫نیازمند دانش و تجربه زیاد بوده و بسیار هزینه بر است‬ ‫و اینگونه نیست که به راحتی بتوان طالی خالص را از‬ ‫خاک جدا کرد اما این مسئله چندان برای روستاییان‬ ‫جا نیفتاده اس��ت و انها خاک ه��ای معدنی که حاوی‬ ‫طال است را برداشت کرده و با نرخ پایین می فروشند‪.‬‬ ‫رحمانی تصریح کرد‪ :‬طالیی که به این ش��یوه وارد‬ ‫بازار می ش��ود مرغوبیت ندارد و بهتر است مانع فروش‬ ‫و ورود ان به بازار شویم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ثبت معدن چارچوب قانونی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬معادن جزو انفال اس��ت و هر کس��ی نمی تواند‬ ‫ان را برداش��ت کند‪ .‬در ضمن فراموش نکنیم که این‬ ‫برداشت ها باعث تضییع حقوق بهره بردار می شود زیرا‬ ‫انها برای برداش��ت هر تن طال حقوق دولتی پرداخت‬ ‫می کنن��د پس ب��رای انها توجیه اقتص��ادی ندارد که‬ ‫حقوق دولتی پرداخت کنند و عواید کمی نصیب شان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مع��اون معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان اذربایجان ش��رقی در پایان به روستاییان این‬ ‫مح��دوده معدنی توصیه کرد به قانون پایبند باش��ند‬ ‫چراک��ه قانون بهترین راه حل ها را پیش پای افراد قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹طالی خالص در طبیعت نداریم‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬نصیر ن��وری‪ ،‬ریی��س خانه معدن‬ ‫‪ ،‬افزود‪ :‬طالی‬ ‫اذربایجان ش��رقی در گفت وگو با‬ ‫ن��اب و خال��ص در طبیعت موج��ود نیس��ت و انچه‬ ‫به صورت غیرمجاز برداش��ت می ش��ود‪ ،‬خاک معدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی گفت‪ :‬وس��عت این معدن ‪۴‬هزار‬ ‫هکتار اس��ت‪ .‬از این رو حفاظت از ان دشوار است زیرا‬ ‫نمی توان در سراس��ر این محل‪ ،‬نگهبان مس��تقر کرد‬ ‫پس طبیعی اس��ت افرادی به شیوه های مختلف اقدام‬ ‫به سرقت کنند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬برای اینکه دیگر ش��اهد موضوع هایی‬ ‫از این دست نباشیم بهتر است مراجع قضایی همکاری‬ ‫بیش��تری با بهره بردار داشته باشند‪ .‬برداشت غیرمجاز‬ ‫از این معدن مش��کل ش��رعی دارد زیرا هم بیت المال‬ ‫اس��ت و هم س��هم بهره بردار؛ بهره ب��ردار معدن برای‬ ‫اکتش��اف این م��اده معدنی هزینه زی��ادی کرده و به‬ ‫ازای ه��ر تن ماده معدنی نیز حق��وق دولتی پرداخت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رییس خانه معدن اذربایجان ش��رقی‪ ،‬در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که ب��رای محافظت از ای��ن محدوده چه‬ ‫اقدامات��ی بای��د انجام ش��ود؟ گفت‪ :‬دس��تگاه قضا به‬ ‫گونه ای باید با فرد خاطی برخورد کند که دیگر جرات‬ ‫تکرار جرم را نداشته باشد‪.‬‬ ‫ن��وری در ادامه بیان کرد‪ :‬برداش��ت ط�لا نیازمند‬ ‫اطالعات فنی دقیق و تجربه زیاد است و شخص عامی‬ ‫نمی تواند ان را شناس��ایی کند اما ای��ن امکان وجود‬ ‫دارد که با شناس��ایی یک رگه‪ ،‬نسبت به دیگر رگه ها‬ ‫نیز ش��ناخت حاصل شود ضمن اینکه برداشت از یک‬ ‫رگه به زمان زیادی نیاز دارد‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره ب��ه نقش نیروی انتظامی‬ ‫در محافظت از این محدوده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬چندین مرتبه‬ ‫بهره بردار ای��ن محدوده از س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درخواست کمک کرد تا با انها برای محافظت‬ ‫از منطق��ه هم��کاری کند ام��ا این درخواس��ت ها به‬ ‫نتیجه نرس��ید‪ .‬اگر نیروی انتظام��ی به صورت جدی‬ ‫از این منطقه محافظت کند دیگر ش��اهد این اتفاق ها‬ ‫نخواهیم ب��ود اما این نهاد دولتی ب��ه بهره بردار اعالم‬ ‫کرده ک��ه نمی تواند هر روز نیروه��ای خود را در این‬ ‫منطقه مستقر کند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تصری��ح ک��رد‪ :‬ف��رض کنی��د ک��ه‬ ‫برداش��ت کنندگان غیرمج��از‪ ،‬روزان��ه ‪۱۰۰‬کیلو ماده‬ ‫معدنی برداش��ت کنند‪ .‬ش��اید این حجم چندان قابل‬ ‫توجه نباش��د اما اگر ادامه دار باش��د زی��ان زیادی به‬ ‫معدن و بهره بردار وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫جمشید مالرحمان‬ ‫‹ ‹برداشت غیرمجاز توجیه اقتصادی ندارد‬ ‫در این زمینه نیز جمشید مالرحمان‪ ،‬مشاور رییس‬ ‫هی��ات عامل ایمی��درو در گفت وگو ب��ا‬ ‫‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫عیار س��نگ ط�لا در حد گرم در تن اس��ت‪ ،‬از این رو‬ ‫برداش��ت غیرمجاز از معادن طال‪ ،‬ب��ه کمترین میزان‬ ‫ممکن می رسد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بی��ان کرد‪ :‬حمل س��نگ ط�لا برای‬ ‫برداشت کنندگان غیرمجاز‪ ،‬توجیه اقتصادی ندارد مگر‬ ‫اینکه ی��ک واحد فراوری در نزدیکی محل برداش��ت‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ .‬گاهی بهره برداران بیشتر از حد‬ ‫مجازی که در پروانه اس��تخراج ثبت شده است اقدام‬ ‫به برداش��ت می کنند و این مق��دار را اعالم نمی کنند‬ ‫ام��ا باید بگویم بازرس��ان س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استانی بر این مهم نظارت دقیق دارند و امکان‬ ‫تخلف های این چنینی را به کمترین میزان می رسانند‪.‬‬ ‫مهرانگیز رحمانی‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که در بس��یاری از کش��ورها‬ ‫مسئولیت محافظت از مناطق دارای فلزهای گرانبها با‬ ‫دولت است‪ .‬ضمن اینکه بار خاک معدنی حاوی فلزات‬ ‫گرانبها در جاده حمل می ش��ود و نی��روی انتظامی با‬ ‫رصد جاده ها می تواند مانع قاچاق و حمل این بار شود‪.‬‬ ‫همچنین اس��تحصال طال از این خاک باید در کوره ها‬ ‫ی��ا ازمایش��گاه های مجهز انجام ش��ود ک��ه رصد این‬ ‫کارگاه ها و ازمایشگاه ها نیز بسیار ساده تر از محافظت‬ ‫فیزیکی از ‪۴‬هزار هکتار زمین است اما به نظر می رسد‬ ‫قاچاقچی��ان طال چیزی فراتر از م��ردم منطقه معدن‬ ‫ورزق��ان هس��تند و به ص��ورت مافیا و ش��بک ه عمل‬ ‫می کنند‪ .‬به نظر می رسد این شبکه در تمام دستگاه ها‬ ‫نفوذ کرده و به همین دلیل داس��تان طوالنی برداشت‬ ‫غیر مجاز طال از رگه های معدن ورزقان ادامه دار شده‬ ‫است‪ .‬پرونده این گزارش بسته نمی شود و در ادامه به‬ ‫س��راغ دیگر معادن طال خواهیم رفت‪ .‬همچنین گروه‬ ‫معدن پذیرای نظر کارشناسان و مسئوالن مربوط اعم‬ ‫از اداره راه��داری اذربایجان ش��رقی‪ ،‬نیروی انتظامی‪،‬‬ ‫اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این اس��تان و بهره بردار‬ ‫ان خواهد بود‪.‬‬ ‫نصیر نوری‬ ‫محمدرضا خالصی‬ ‫دبیر انجمن مهندسی معدن ایران‬ ‫ط�لا در رگه ه��ا و نهش��ته های ابرفتی وجود‬ ‫دارد و از س��نگ ها و دیگر مواد معدنی به وسیله‬ ‫اس��تخراج و عملیات گل شویی یا گداختن جدا‬ ‫می ش��ود‪ .‬ط�لا از کانه های ان ب��ه چند روش از‬ ‫جمله سیانیداس��یون‪ ،‬ملقمه سازی و گداختن‪،‬‬ ‫استحصال شده و تصفیه و خالص سازی ان نیز با‬ ‫الکترولیز انجام می شود‪ .‬در حقیقت اگر طال ازاد‬ ‫باش��د روش استخراج ان به صورت ثقلی‪ ،‬پیش‬ ‫ف��راوری و روش نهایی ان امالگاس��یون خواهد‬ ‫بود‪ .‬اگر طال به صورت ترکیب با کانی های دیگر‬ ‫باشد فراوری مشکل تر و پیچیده تر است و هزینه‬ ‫فراوری ان باال خواهد رفت‪ .‬در ایران نیز به دلیل‬ ‫اینکه خاک و کانس��نگ حاوی طال عیار پایینی‬ ‫دارد به طور عمده به دو صورت سیانیداس��یون و‬ ‫گداختن خالص سازی می شود که روش نخست‪،‬‬ ‫حرفه ای تر است و به وسیله افراد حرفه ای انجام‬ ‫می شود و روش دوم گداختن در کوره به صورت‬ ‫س��نتی اس��ت‪ .‬با این حال اگر از معادن سرقت‬ ‫ش��ود‪ ،‬از روش دوم اس��تفاده می شود و طال در‬ ‫کوره های��ی که ب��رای ذوب هرگونه ماده معدنی‬ ‫مناس��بند و کمتر نظارتی بر انها می شود‪ ،‬ذوب‬ ‫خواهد شد‪ .‬با این حال این روش مقرون به صرفه‬ ‫نیست و تنها زمانی که نرخ طال باال می رود صرفه‬ ‫اقتصادی باالتری دارد که بیش��تر این اتفاق رخ‬ ‫می ده��د‪ .‬مگر اینک��ه کارگران ای��ن معادن که‬ ‫شناخت بهتری از رگه های پر عیار دارند‪ ،‬انها را‬ ‫به صورت غیر مجاز برداشت کرده و سرقت کنند‪.‬‬ ‫در تناژهای باالتر‪ ،‬روش سیانیداسیون مناسب تر‬ ‫و حرفه ای تر است اما رهاسازی باطله های حاوی‬ ‫س��یانید خطر زیادی برای محیط زیست‪ ،‬انسان‬ ‫و دام ب��ه وج��ود می اورد و ممکن اس��ت حیات‬ ‫خاطیان و برداش��ت کنندگان غی��ر مجاز خاک‬ ‫ط�لا را نیز به خطر اندازد‪ .‬ای��ن روش در زمانی‬ ‫که نرخ طال پایین اس��ت صرفه اقتصادی ندارد و‬ ‫به خطراتش نمی ارزد‪ ،‬مگر اینکه نرخ طال انقدر‬ ‫باال برود که تمام این ریس��ک ها را پوشش دهد‪.‬‬ ‫با این حال اگر بهره بردار نظارت کافی و مطمئن‬ ‫بر سایت معدنی داشته باشد‪ ،‬این تخلفات کمتر‬ ‫رخ می دهد‪.‬‬ ‫تایید دوباره محصوالت‬ ‫ذوب اهن اصفهان برای‬ ‫صادرات به اتحادیه اروپا‬ ‫ب��ا برگ��زاری دو دوره ممی��زی خارج��ی به‬ ‫م��دت ‪۵‬روز در ذوب اهن اصفه��ان‪ ،‬گواهینامه‬ ‫‪CARES‬ب��رای ص��ادرات میلگرد ب��ه انگلیس‬ ‫و کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس و همچنین‬ ‫گواهینام��ه ‪ CE MARK‬ب��ه منظور صادرات‬ ‫محصول به کش��ورهای عضو اتحاد اروپا تمدید‬ ‫اعتبار شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری گسترش‪ ،‬شیرین پرور‪،‬‬ ‫مدیر کیفیت فراگی��ر ذوب اهن اصفهان ضمن‬ ‫اع�لام این خبر اف��زود‪ :‬ممی��زی ‪۳‬روزه تمدید‬ ‫گواهینام��ه ‪ CARES‬در روزه��ای ‪ ۱۵‬ت��ا ‪۱۷‬‬ ‫مرداد از س��وی سرممیز موسس��ه یادشده و در‬ ‫مدیریت ه��ای مرتبط انجام ش��د که با توجه به‬ ‫مش��اهده نش��دن «ع��دم انطب��اق» گواهینامه‬ ‫‪CARES‬تمدید اعتبار صادر شد‪.‬‬ ‫در جلس��ه پایان��ی این ممیزی ک��ه با حضور‬ ‫معاون��ان مدیرعامل و مدیران بخش های مرتبط‬ ‫شرکت برگزار شد‪ ،‬سرممیز موسسه‪CARES‬‬ ‫ضم��ن اب��راز رضایت کامل از عملکرد ش��رکت‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬ذوب اه��ن اصفه��ان را به یک‬ ‫دانش��گاه بزرگ تش��بیه کرد‪ .‬گفتنی است ذوب‬ ‫اه��ن اصفهان تنها دارنده گواهینامه ‪CARES‬‬ ‫در ایران اس��ت‪ .‬همچنین ممیزی ‪۲‬روزه تمدید‬ ‫گواهینام��ه‪CE MARK‬برای س��ال پنجم در‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان در روزهای ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۱‬مرداد‬ ‫از سوی سرممیز موسسه ‪VERUS‬از اسپانیا با‬ ‫موفقیت انجام ش��د‪ .‬در این زمینه‪ ،‬شیرین پرور‪،‬‬ ‫مدی��ر کیفیت فراگیر ش��رکت ذوب اهن ضمن‬ ‫ش مدیریت های مرتبط‬ ‫قدردانی از زحمات و تال ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ای��ن ممیزی‪ ،‬الزامات گواهینامه‬ ‫‪ CE‬م��ورد ممی��زی ق��رار گرفت و ب��ا توجه به‬ ‫اینکه هیچ گونه عدم انطباقی از س��وی سر ممیز‬ ‫خارجی در نمونه های اخذ ش��ده از محصوالت و‬ ‫مستندات مورد بررسی مشاهده نشد‪ ،‬گواهینامه‬ ‫‪ CE‬نیز برای س��ال پنجم تمدید ش��د‪ .‬سرممیز‬ ‫موسس��ه‪VERUS‬همچنین از عملک��رد ذوب‬ ‫اهن اصفهان در انطباق با نیازمندی های مرتبط‬ ‫و کیفیت باالی محص��والت ذوب اهن‪ ،‬رضایت‬ ‫کام��ل خود را اعالم کرد و دس��تیابی و افزایش‬ ‫س��هم در کش��ورهای اروپایی برای ذوب اهن را‬ ‫امکان پذیر دانست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هفته گذش��ته خبری منتش��ر ش��د مبنی بر اینکه‬ ‫افرادی در محدوده معدن طالی ورزقان در اذربایجان‬ ‫شرقی اقدام به س��رقت رگه های طالدار کرده اند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که تا کنون مسئوالن امکان معدنکاری‬ ‫و برداش��ت های غیر مجاز را تکذیب کرده بودند‪ .‬این‬ ‫موضوع زمانی رس��انه ای ش��د که در محل اکتش��اف‪،‬‬ ‫س��نگ ریزش ک��رد و یک نفر جان خود را از دس��ت‬ ‫داد‪ .‬افزایش لجام گسیخته نرخ طال در ایران‪ ،‬برداشت‬ ‫غیر قانون��ی و پرخطر طال از رگه ه��ای اطراف معدن‬ ‫طالی ورزقان و معادن دیگر را جذاب کرده است‪ .‬باید‬ ‫دید حفاظت فیزیکی از این معادن چگونه اس��ت و ایا‬ ‫احتمال همکاری نگهبانان این معادن با سارقان وجود‬ ‫دارد؟ چگون��ه اس��ت که رگه های ط�لای یک معدن‬ ‫خارج از منطقه حفاظت شده قرار گرفته است؟‬ ‫مس��ئوالن و فعاالن معدنی استان اذربایجان شرقی‬ ‫در پاس��خ به این پرسش ها از پش��ت پرده این حادثه‬ ‫برای ما گفتند‪ .‬انها می گویند که روستاییان‪ ،‬برداشت‬ ‫از ای��ن معدن را حق خود می دانن��د و با انجام چنین‬ ‫اقداماتی در واقع احقاق حق می کنند‪.‬‬ ‫مهرانگی��ز رحمانی‪ :‬برداش��ت غیرمجاز از مع��دن طالی ورزقان‬ ‫یک داستان طوالنی است‪ .‬نیروی انتظامی همواره در این قضیه‬ ‫ورود ک��رده ت��ا مان��ع ادامه این روند ش��ود اما ای��ن برخوردها‬ ‫نتیجه بخش نبوده است‬ ‫‹ ‹خروج خاک طال از ایران به ترکیه‬ ‫همچنی��ن در این زمینه‪ ،‬یک منبع اگاه از اداره کل‬ ‫راهداری و حمل و نق��ل جاده ای ورزقان در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫‪ ،‬افزود‪ :‬برداش��ت کنندگان غیرمجاز از معدن‬ ‫ط�لای ورزق��ان‪ ،‬خاک های حاوی رگ ه��ای طال را با‬ ‫کامیون یا وانت از این ش��هر خارج می کنند و به شهر‬ ‫صوفیان نزدیک مرز بازرگان می برند‪ .‬با این کار‪ ،‬امکان‬ ‫نظارت اداره حمل و نقل شهرستان از بین می رود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که ایا مس��ئوالن‬ ‫راهداری شهرس��تان صوفیان بر جاده ها نظارت دارند‬ ‫و این مهم را رصد می کنند که چه کاالهایی وارد این‬ ‫ش��هر می ش��ود؟ گفت‪ :‬من از چند و چون این ماجرا‬ ‫خب��ر ندارم‪ .‬بهتر اس��ت در این باره از فرمانده اس��تان‬ ‫ورزقان نظر بخواهید‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معاون اقتصادی‬ ‫صنایع ملی مس‬ ‫خواستار شد‬ ‫در روزهای گذش��ته‪ ،‬زمزمه هایی مبنی بر فروش‬ ‫محصوالت ملی مس به ویژه کاتد مس بر مبنای دالر‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی در بازار مطرح ش��ده که س��بب شده‬ ‫بازار نس��بت به این خبر واکنش مثبت نشان ندهد‪.‬‬ ‫همین مسئله سبب ش��ده بود که عرضه محصوالت‬ ‫این شرکت در بورس کاال متوقف شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش بورس انالین‪ ،‬در این راس��تا محس��ن‬ ‫بازارنوی��ی‪ ،‬مع��اون مال��ی و اقتص��ادی صنایع ملی‬ ‫مس ای��ران می گوید‪ :‬با توجه به تصویب نامه هئیت‬ ‫وزیران مورخ ‪ ۹۷/۰۵/۱۹‬درباره نرخ ارز و اینکه فقط‬ ‫کاالهای اساسی‪ ،‬ضروری‪ ،‬دارو‪ ،‬ملزومات و تجهیزات‬ ‫پزش��کی مش��خص ش��ده از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت با نرخ ارز مصوب ه��ر دالر امریکا‬ ‫به بازار تامین و عرضه ش��وند‪ ،‬پیشنهاد این شرکت‬ ‫به مقامات مربوط به قیمت گذاری محصوالت(قیمت‬ ‫پایه نقدی) برای عرضه در بورس کاال بر اساس نرخ‬ ‫ارز ازاد(دس��ت کم بر اساس نرخ بازار ثانویه) است و‬ ‫مجدانه در حال مذاکره با مقامات مربوط هستیم تا‬ ‫این مهم محقق ش��ود‪ .‬در هر صورت‪ ،‬نظر نهایی در‬ ‫این زمینه از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫عنوان نماینده دولت اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫اما بهروز رحمتی‪ ،‬مدیر امور سهام‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫و مجامع ش��رکت مل��ی صنایع مس ای��ران هم در‬ ‫این زمینه گفته ب��ود‪ :‬محصوالت ملی مس از هفته‬ ‫گذشته تا امروز معامله نمی شوند و عرضه محصوالت‬ ‫متوقف شده اس��ت‪ .‬نظر ما این است که محصوالت‬ ‫باید بر اس��اس نرخ ارز ب��ازار ثانویه معامله ش��وند‪،‬‬ ‫اما متاس��فانه وزارت یاد ش��ده بر نرخ ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫پافشاری می کند‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬شرکت ملی مس‬ ‫هم زیر بار ای��ن نرخ گذاری نرفته و عرضه را متوقف‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه قیمت گ��ذاری محصوالت‪،‬‬ ‫امروز یا فردا تعیین تکلیف خواهد ش��د‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫با وجود رایزنی هایی که با ستاد تنظیم کاالی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام داده ایم‪ ،‬تا امروز موفق‬ ‫به نهایی کردن این مسئله نشده ایم‪.‬‬ ‫رحمتی تصریح کرد‪ :‬دولت به طور ش��فاف درباره‬ ‫نرخ گذاری ه��ا صحبت ک��رده و ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی را‬ ‫برای کااله��ای خاص در نظر گرفته‪ ،‬اما مس��ئوالن‬ ‫حاضر در ستاد یادشده‪ ،‬این مسئله را تفسیر کرده و‬ ‫می گویند که با نرخ کاالهای اساسی باید محصوالت‬ ‫خود را عرضه کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬ای��ن درحالی اس��ت که ما‬ ‫هیچ سوبس��یدی از س��وی دولت دریافت نمی کنیم‬ ‫ک��ه بخواهی��م محص��والت تولیدی خ��ود را با نرخ‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی معامل��ه کنیم‪ .‬به طور مث��ال اگر در‬ ‫ش��رکت پتروش��یمی کار کرده و خ��وراک را با نرخ‬ ‫پایین تری دریافت می کردیم‪ ،‬این استدالل منطقی‬ ‫ب��ود اما وقتی هی��چ گونه حمایتی از س��وی دولت‬ ‫نمی ش��ود ما هم نبای��د محصوالت خ��ود را با نرخ‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومان عرضه کنیم‪.‬‬ ‫مدیر امور س��هام‪ ،‬سرمایه گذاری و مجامع شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به همین مس��ئله و شایعه ای که درباره عرضه‬ ‫محصوالت با نرخ ‪۴۲۰۰‬تومانی در بازار منتشر شده‪،‬‬ ‫سهم فملی با ریزش نرخ روبه رو شده است‪.‬‬ ‫خطرات‬ ‫زیست محیطی‬ ‫سرقت‬ ‫خاک طال‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪ 29‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 20‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1120‬‬ ‫پیاپی ‪2438‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫افزایش سود‬ ‫فوالدساز روسی‬ ‫ش��رکت ف��والد «ا ِوراز» روس��یه در نیم��ه‬ ‫نخس��ت امس��ال س��ود حاصل از ف��روش را‬ ‫افزایشی اعالم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش چیالن‪ ،‬ا ِوراز اعالم کرده س��ود‬ ‫و درام��د حاصل از فروش ش��رکت در مدت‬ ‫یادش��ده با ‪۲۴‬درصد رشد به ‪۶.۳‬میلیون دالر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫ای��ن افزایش س��ود‪ ،‬ناش��ی از افزایش نرخ‬ ‫فوالد و کاه��ش هزینه های ان و بهبود فوالد‬ ‫در بازارهای جهانی و بین المللی بوده است‪.‬‬ ‫س��ود ش��رکت در ‪۶‬ماه نخس��ت امسال با‬ ‫‪۲۹۴‬میلیون دالر رشد نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته به ‪۱.۵‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫ا ِوراز اع�لام کرده که احتم��ال کاهش نرخ‬ ‫فوالد در نیمه دوم امس��ال وجود دارد‪ .‬با این‬ ‫حال او مطمئن است که عملکرد مالی مثبت‬ ‫این کار پایدار باقی بماند‪.‬‬ ‫حمایت چین از ترکیه در‬ ‫نبرد اقتصادی با امریکا‬ ‫ارزانی‬ ‫کم سابقه‬ ‫پالتین در پی‬ ‫شوک ارزی‬ ‫نگاهی به نقش اساسی خطوط ریلی در توسعه پروژه های معدنی ایران و جهان‬ ‫معدن بدون ریل‪ ،‬یعنی گران تر تمام شدن تولید‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‬ ‫در ایران‬ ‫بسیاری از‬ ‫معادن هنوز‬ ‫به شبکه ریلی‬ ‫وصل نشده اند‬ ‫و به دلیل هزینه‬ ‫باالیی که ایجاد‬ ‫خطوط ریلی و‬ ‫ایستگاه های‬ ‫راه اهن دارند‪،‬‬ ‫معادن خصوصی‬ ‫ایران نمی توانند‬ ‫در این زمینه‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫و به صورت‬ ‫شخصی‬ ‫هزینه کنند‬ ‫وجود زیرس��اخت های ریلی در بیشتر پروژه های معدنی‬ ‫حیاتی است و در توفیق اقتصادی انها نقش بسزایی دارد‪.‬‬ ‫به عبارتی دیگر ش��اید بتوان اکتش��اف را مهم ترین بخش‬ ‫یک پروژه معدنی دانس��ت اما یافتن ذخایر چشمگیر‪ ،‬تنها‬ ‫اغاز داس��تان اس��ت و اقتصاد یک پروژه به عواملی بیشتر‬ ‫از غنای منابع کش��ف شده بستگی دارد که بدون در نظر‬ ‫گرفت��ن انها حتی س��وداورترین پروژه ها نیز با شکس��ت‬ ‫روبه رو خواهند ش��د‪ .‬دسترس��ی موثر به زیرس��اخت های‬ ‫مناسب و بازارهای منطقه ای و جهانی از جمله این عوامل‬ ‫اس��ت‪ .‬ارتباط��ات ناکافی عامل کندی کار اس��ت و باعث‬ ‫می شود پروژه ها نتوانند به اندازه کافی از ظرفیت استخراج‬ ‫خود بهره ببرند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در میان انواع زیرس��اخت ها خطوط‬ ‫حمل ونقل ریلی گزینه انتخابی بیش��تر پروژه های معدنی‬ ‫است چون ظرفیت حمل ونقل بسیار زیادی برای پروژه ها‬ ‫فراهم می اورد‪ ،‬مسیر ان از شبکه های جاده ای مستقیم تر‬ ‫است و همچنین امکان دسترسی اختصاصی به بندرهای‬ ‫نزدیک به سایت معدنی را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫با خطوط ریل��ی در پروژه های معدنی می توان کارگران‬ ‫و م��واد را به داخل یا خارج از معدن انتقال داد‪ .‬این مواد‪،‬‬ ‫کانی ها و باطله های حاصل از اس��تخراج انها هس��تند‪ .‬در‬ ‫س��ال های دور ترکیب مواد س��نگین و ب��زرگ که باید به‬ ‫داخل یا خارج از معادن کش��یده می شد‪ ،‬نیاز به نخستین‬ ‫ل خطوط ریلی را در معادن ایج��اد کرد‪ .‬این خطوط‬ ‫نس�� ‬ ‫ابتدا با چوب س��اخته می ش��دند اما ب��ا اضافه کردن اهن‬ ‫محافظ ش��کل جدیدی به خود گرفتند و به شکل امروزی‬ ‫درامدن��د‪ .‬در ای��ران خطوط ریلی معدنی‪ ،‬در مقایس��ه با‬ ‫حجم ذخایر معدنی موجود در کشور چشمگیر نیست زیرا‬ ‫م��واد معدنی هنوز جایگاه قابل توجه��ی در اقتصاد ایران‬ ‫ندارند و سرمایه گذاری کالنی در این زمینه نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگ ترین خطوط ریلی معدنی در جهان‬ ‫وب س��ایت ماینینگ‪-‬تکنولوژی‪۴ ،‬م��ورد از بزرگ ترین‬ ‫خط��وط اهن معدن��ی را معرفی کرده ک��ه در پروژه های‬ ‫معدنی نقش چش��مگیری داشته اند‪ .‬نخس��تین انها خط‬ ‫ریلی ش��مالی نام دارد و در مغولس��تان اس��ت‪ .‬این خط‬ ‫ل ِویز» در شراکت با شرکت‬ ‫ریلی را شرکت «نورسِ ��رن ِری ‬ ‫اس��ترالیایی اَس��پای ِرماینینگ راه ان��دازی ک��رد‪ .‬اس��پایر‪،‬‬ ‫تب ِیسین را در مغولستان بر عهده دارد‪.‬‬ ‫استخراج معدن اُوو ‬ ‫خط ریلی ش��مالی ‪۵۴۷‬کیلومت��ر درازا دارد و ‪۱.۳‬میلیارد‬ ‫دالر سرمایه برای ساخت ان صرف شده است‪ .‬با این خط‬ ‫اهن‪ ،‬زغال سنگ از معدن اُووت به شهر ا ِردنت مغولستان‬ ‫منتقل می شود تا از انجا به بازارهای جهانی از جمله چین‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬ژاپن و روسیه صادر شود‪.‬‬ ‫دیگر خط اهن معدنی برجس��ته جهان در استرالیاست‬ ‫و پ��روژه ریلی یکپارچه «سِ ��نترال کویینزلن��د» نام دارد‪.‬‬ ‫این خط اهن یک ش��بکه ریلی س��نگین است که معادن‬ ‫زغال س��نگ را از منطقه ای به نام ح��وزه گالیله در غرب‬ ‫ایالت کویینزلند استرالیا به بنادر شرقی این ایالت مرتبط‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫خط اهن س��یماندو در گینه‪ ،‬دیگر پ��روژه ریلی عظیم‬ ‫معدن��ی در جه��ان و دربردارن��ده خط ریلی ب��ه درازای‬ ‫خط ریلی سایت استخراج سنگ اهن اس ‪11‬دی در برزیل‬ ‫وزیر خارجه چین پش��تیبانی پکن از انکارا‬ ‫را در نبرد اقتصادی با واش��نگتن اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ ،‬دولت چی��ن از تالش های ترکیه برای‬ ‫حفظ امنیت و ثبات اقتصادی در این کش��ور‬ ‫حمایت می کند‪ .‬به گ��زارش فارس به نقل از‬ ‫رویت��رز «وانگ یی» وزی��ر خارجه چین روز‬ ‫ش��نبه در گفت وگو با همتای ترکیه ای خود‬ ‫تاکی��د کرد‪ ،‬پکن از تالش ه��ای دولت ترکیه‬ ‫برای حف��ظ امنیت و برقراری ثبات اقتصادی‬ ‫حمایت می کن��د‪ .‬بنا بر گ��زارش «رویترز»‪،‬‬ ‫وزارت خارجه چین با انتشار بیانیه ای در این‬ ‫زمین��ه اعالم کرد‪ ،‬وانگ ای��ن اظهارات را در‬ ‫گفت وگوی تلفنی با «مول��ود چاووش اوغلو»‬ ‫وزیر خارجه ترکیه مطرح کرده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬چاووش اوغلو در‬ ‫ای��ن مکالمه تلفنی درباره اوضاع فعلی ترکیه‬ ‫صحب��ت کرد و گفت‪ ،‬دول��ت ترکیه مایل به‬ ‫تقویت ارتباط استراتژیک با چین است‪.‬‬ ‫وزارت خارج��ه چی��ن روز جمع��ه نیز در‬ ‫بیانی��ه ای‪ ،‬حمایت معنوی خ��ود از ترکیه را‬ ‫ش با‬ ‫در ش��رایط فعلی اقتصادی و به دلیل تن ‬ ‫امریکا اعالم کرده بود‪.‬‬ ‫در هفته ه��ای گذش��ته به دلی��ل افزایش‬ ‫تنش ه��ا میان انکارا و واش��نگتن‪ ،‬ارزش لیر‬ ‫ترکی��ه به ش��دت س��قوط کرده اس��ت‪ .‬روز‬ ‫گذش��ته نیز ارزش لیر ‪۳‬درصد س��قوط کرد‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق پس از ان افتاد ک��ه دادگاهی در‬ ‫ترکیه درخواست ازادی کشیش امریکایی را‬ ‫رد کرد‪.‬‬ ‫امری��کا ‪۱۰‬م��رداد ب��ه بهان��ه ن��اروا بودن‬ ‫اتهام ه��ای وارد ش��ده به «اندرو برونس��ون»‬ ‫کشیش امریکایی که در ترکیه بازداشت شده‬ ‫و لزوم ازادی فوری وی‪ ،‬وزیران دادگستری و‬ ‫کشور ترکیه را تحریم کرد و تنش دیپلماتیک‬ ‫میان دو کش��ور کلید خ��ورد؛ البته روابط دو‬ ‫کش��ور پیش از ان و با راه افتادن زمزمه های‬ ‫لزوم نقض توافق دو کشور و به فروش نرفتن‬ ‫بقی��ه جنگنده ه��ای اف‪ ۳۵-‬در راهروه��ای‬ ‫کنگره تیره شده بود‪.‬‬ ‫ترکیه که اتهام های وارد ش��ده را بی اساس‬ ‫می دانست‪ ،‬به تحریم متقابل وزیران امریکایی‬ ‫روی اورد و اینج��ا بود ک��ه «دونالد ترامپ»‬ ‫رییس جمهوری امریکا با توس��ل به اقدامات‬ ‫تنبیهی اقتصادی‪ ،‬تعرفه واردات الومینیوم و‬ ‫فوالد ترکیه را دو برابر کرد‪.‬‬ ‫ب��ا این اق��دام امریکا‪ ،‬جن��گ اقتصادی دو‬ ‫کش��ور کلید خورد و با افت ارزش لیر ترکیه‪،‬‬ ‫مقامات این کش��ور از مردم استمداد کردند و‬ ‫انه��ا را به فروش ذخایر خانگی طال و ارزهای‬ ‫خارجی به بانک ها فراخواندند‪ .‬ترکیه نیز چند‬ ‫روز پی��ش واردات محص��والت الکترونیک��ی‬ ‫امریکای��ی را ممن��وع ک��رد و با انتش��ار خبر‬ ‫س��رمایه گذاری ‪۱۵‬میلی��ارد دالری قط��ر در‬ ‫این کشور‪ ،‬روند نزولی ارزش پول ملی ترکیه ‬ ‫برعکس شد‪.‬‬ ‫«س��ارا س��ندرز» س��خنگوی کاخ س��فید‬ ‫‪۲۵‬مرداد گفته بود که «اگر اندرو برونسون از‬ ‫زندان ازاد شود‪ ،‬تعرفه(تنبیهی) واردات فوالد‬ ‫و الومینیوم به صورت کامل لغو نمی شود اما‬ ‫امکان تعلیق موقت ان میسر است» که انکارا‬ ‫روز گذشته این درخواست را رد کرد‪.‬‬ ‫قیم��ت پالتین در پ��ی ریزش ارزش لیر ترکیه که در‬ ‫بازارها منعکس ش��د و اف��ت ارزش ارز افریقای جنوبی‬ ‫بزرگ تری��ن تولیدکننده پالتین جه��ان ‪ -‬را به دنبال‬‫داشت‪ ،‬به کمترین حد در ‪۱۰‬سال گذشته سقوط کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اون��س پالتین برای تحویل در‬ ‫اکتب��ر در معامالت روز جمع��ه بازار امریکا با ‪۰.۹‬درصد‬ ‫کاهش در ‪۷۷۷.۳۰‬دالر بسته شد که پایین ترین نرخ در‬ ‫یک دهه گذشته بود و حدود ‪۶.۳‬درصد کاهش هفتگی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫پالتین با فروش گس��ترده از س��وی سرمایه گذارانی‬ ‫روب��ه رو ش��د که به دالر به عنوان ی��ک دارایی مطمئن‬ ‫هج��وم بردن��د و با ب��اال ب��ردن ارزش ای��ن ارز‪ ،‬فلزات‬ ‫ارزش��مندی که به دالر قیمت گذاری می ش��ود را برای‬ ‫خریداران غیر امریکایی گران تر کردند‪.‬‬ ‫اما پالتین که در دس��تگاه های کاهش دهنده الودگی‬ ‫خودروها به کار برده می ش��ود‪ ،‬نس��بت به س��ایر فلزات‬ ‫ارزشمند کاهش نرخ بیشتری داشته است‪.‬‬ ‫پالتی��ن که زمان��ی قیمتی تر از ط�لا و پاالدیوم بود‪،‬‬ ‫از س��طح قیمت��ی ژانویه ‪۲۵‬درصد س��قوط ک��رده و به‬ ‫کمتر از ‪۷۸۰‬دالر رس��یده اس��ت‪ .‬پالتین هفته گذشته‬ ‫ب��ه پایین ترین نرخ خود از اکتب��ر ‪(۲۰۰۸‬مهر ‪)۱۳۸۷‬‬ ‫سقوط کرد و رکورد نرخ پایین جدیدی نسبت به طال بر‬ ‫جای گذاشت‪ .‬به گفته کارستن منکه‪ ،‬تحلیلگر شرکت‬ ‫«جولیوس بائر» سوئیس‪ ،‬دورنمای پالتین تغییر کرده‬ ‫و علت ان ضعف راند افریقای جنوبی اس��ت‪ .‬ارزش راند‬ ‫در براب��ر دالر در ی��ک هفته‪ ،‬بیش از ‪۱۰‬درصد س��قوط‬ ‫کرده و درامد ش��رکت های افریقای جنوبی را که حدود‬ ‫‪۷۰‬درصد پالتین جهان را تولید می کنند‪ ،‬تقویت کرده‬ ‫و از فشار بر انها برای کاهش تولید کاسته است‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه کاه��ش تولید برای مقابله با مازاد عرضه با توجه به‬ ‫رشد نکردن تقاضا برای پالتین ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫تحلیلگران در ش��رکت «متال فوکوس» انتظار دارند در‬ ‫بازار پالتین در سال جاری میالدی ‪۴۰‬هزار اونس مازاد‬ ‫عرضه این فلز وجود داشته باشد اما جانسون متی برای‬ ‫امس��ال مازاد عرضه ‪۳۱۶‬هزار اونسی را پیش بینی کرده‬ ‫که بزرگ ترین میزان از سال ‪۱۳۹۰‬خورشیدی(‪۲۰۱۱‬‬ ‫میالدی) اس��ت‪ .‬متوسط هزینه نقدی تولید پالتین در‬ ‫افریقای جنوبی ‪۸۳۴‬دالر در س��ال گذشته بود‪ .‬به گفته‬ ‫جانات��ان والتر‪ ،‬اگ��ر ارزش راند در بانک میتسوبیش��ی‬ ‫ضعیف تر شود‪ ،‬تولیدکنندگان فضای بیشتری خواهند‬ ‫داش��ت و تولید پرهزینه در برخی از معادن اس��تخراج‬ ‫ای��ن فل��ز ادامه دارد‪ .‬پالتین از ابتدای امس��ال با رش��د‬ ‫ارزش دالر و نگرانی ه��ا نس��بت ب��ه اختالف تجاری که‬ ‫به رش��د اقتصادی لطمه زده و تقاضای س��رمایه گذاران‬ ‫ب��رای ای��ن فلز را مح��دود می کند‪ ،‬کاه��ش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬همچنین عامل دیگری که باعث عملکرد ضعیف‬ ‫پالتین ش��ده‪ ،‬افت فروش خودروه��ای دیزلی فولکس‬ ‫واگن پس از کش��ف تقلب این ش��رکت در ازمایش های‬ ‫االیندگی خودروها بوده اس��ت‪ .‬اوتوکاالتالیست ها از هر‬ ‫دو فلز پالتین و پاالدیوم استفاده می کنند اما موتورهای‬ ‫دیزلی از پالتین بیشتری استفاده می کنند‪ .‬با این حال‬ ‫بیش��تر تحلیلگران انتظار دارند ن��رخ فلزی بهبود پیدا‬ ‫کند‪ .‬در نظرس��نجی رویت��رز در ژوئیه(نیمه تیر تا نیمه‬ ‫م��رداد) ‪۲۹‬تحلیلگ��ر پیش بینی کردند ن��رخ هر اونس‬ ‫پالتین‪ ،‬امس��ال به ‪۹۲۲‬دالر و در س��ال اینده میالدی‬ ‫به ‪ ۹۷۲‬دالر برسد‪.‬‬ ‫در می��ان انواع زیرس��اخت ها‪ ،‬خط��وط حمل ونقل ریل��ی گزینه‬ ‫انتخابی بیش��تر پروژه های معدنی است چون ظرفیت حمل ونقل‬ ‫بس��یار زی��ادی ب��رای پروژه ها فراهم م��ی اورد و مس��یر ان از‬ ‫شبکه های جاده ای مستقیم تر است‬ ‫‪۶۵۰‬کیلومتر اس��ت‪ .‬در این خط‪ ،‬سنگ اهن از معدنی به‬ ‫همین ن��ام به بندری در جنوب کوناکِ��ری پایتخت گینه‬ ‫منتقل می شود‪.‬‬ ‫در س��ایت اس��تخراج س��نگ اهن اس‪۱۱‬دی‪ ،‬شرکت‬ ‫وال��ه در برزیل هم یک پروژه عظی��م خط ریلی با درازای‬ ‫‪۸۹۲‬کیلومت��ر را اج��را کرده که بزرگ تری��ن معدن روباز‬ ‫س��نگ اهن جه��ان را در منطق��ه کاراجاس در ش��مال‬ ‫برزیل به بندری به نام پونتادامادِیرا در شمال کشور وصل‬ ‫می کند‪ .‬این خط ریلی‪ ،‬توانمندی انتقال ‪۱۲۰‬میلیون تن‬ ‫کانی و ‪۳۵۰‬هزار مسافر را در سال دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به ضعف های ریلی در ایران‬ ‫کیوان جعفری طهران��ی‪ ،‬تحلیلگر بازاره��ای بین الملل‬ ‫س��نگ اهن و ف��والد نیز در گفت وگ��و با‬ ‫بر نقش‬ ‫اساسی خطوط ریلی در بخش معدن جهان تایید می کند‬ ‫و در این باره توضیح می ده��د‪ :‬در حرفه معدنکاری‪ ،‬وزن‬ ‫مواد معدنی و حجم ان به قدری زیاد است که حمل ونقل‬ ‫جاده ای توجیه اقتصادی ندارد‪ ،‬در حالی که ظرفیت انتقال‬ ‫خطوط ریلی در هر سیکل کاری‪ ،‬بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬در اصطالح به تع��داد واگن هایی که به‬ ‫یک لکوموتیو وصل می ش��ود یک «رام» گفته می شود‪ .‬در‬ ‫ایران یک رام قابلیت جابه جایی ‪۲‬هزار تا ‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫محصوالت معدنی در هر سیکل کاری را دارد که البته این‬ ‫رقم نس��بت به قدرت لکوموتیو و ظرفیت واگن ها متفاوت‬ ‫اس��ت؛ هر قدر دیواره های واگن ها بلندتر باش��ند‪ ،‬قابلیت‬ ‫حم��ل انها باالتر می رود‪ .‬به همین ترتیب باال بودن قدرت‬ ‫موتور لکوموتیو به معنای باال بودن قدرت کش��ندگی ان‬ ‫اس��ت‪ .‬در ایران ی��ک نقطه ضعف اساس��ی در این زمینه‬ ‫وجود دارد و ان اینکه زیرس��اخت های الزم برای حمل بار‬ ‫معدنی بیش از استانداردهای کنونی وجود ندارد و خطوط‬ ‫ریلی کنونی هم توانایی تحمل حرکت لکوموتیوهای باربر‬ ‫با سرعت باالتر از ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۲۰‬کیلومتر در ساعت را ندارند‪،‬‬ ‫هر چند درباره واگن های مسافربر‪ ،‬این امکان را در کشور‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫جعفری طهران��ی در ادامه می گوید‪ :‬در ایران بس��یاری‬ ‫از معادن هنوز به ش��بکه ریلی وصل نش��ده اند و به دلیل‬ ‫هزینه باالیی که ایجاد خطوط ریلی و ایستگاه های راه اهن‬ ‫دارند‪ ،‬مع��ادن خصوصی ایران نمی توانن��د در این زمینه‬ ‫سرمایه گذاری و به صورت شخصی هزینه کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه درباره پهنای ریل ها توضیحاتی می دهد و‬ ‫اظهار می کند‪ :‬مس��ئله دیگر‪ ،‬استاندارد شبکه ریلی ایران‬ ‫است که براساس استاندارد اروپاست‪ .‬در ایران پهنای ریل‬ ‫همانن��د چین و اروپا ‪۱۴۳۵‬میلی متر اس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫پهنای ریل در افغانستان که بین ایران و چین قرار گرفته‬ ‫‪۱۵۲۰‬میلی متر است و در نتیجه ایران نمی تواند به وسیله‬ ‫خطوط افغانس��تان به چین یا به جاده ابریشم وصل شود‪.‬‬ ‫این امر درباره پاکستان که پهنای ریل ان ‪۱۶۷۶‬میلی متر‬ ‫است و همسایگان ش��مالی که پهنای ریل های انها مانند‬ ‫افغانس��تان و بنا بر اس��تاندارد روس��یه اس��ت نیز صادق‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیجه ایران با همسایگان شرقی و شمالی خود‬ ‫نمی تواند ارتباط ریلی داش��ته باشد و به شبکه ریلی انها‬ ‫وصل ش��ود‪ .‬این موض��وع در حمل ب��ار محدودیت ایجاد‬ ‫می کند که هر چند مبتنی بر اس��تانداردهای جهانی است‬ ‫اما با کش��ورهای همسایه هماهنگی ندارد‪ ،‬در صورتی که‬ ‫اگر ما می توانس��تیم به افغانس��تان وصل ش��ویم‪ ،‬چه بسا‬ ‫تامین س��نگ اهن از معدن حاج��ی گک یا مس از معدن‬ ‫مس عینک افغانس��تان‪ ،‬برای مصرف داخلی و ترانزیت به‬ ‫بندر چابهار ممکن بود‪.‬‬ ‫جعفری طهرانی به پرسش��ی درب��اره معرفی بزرگ ترین‬ ‫خ��ط ریلی برجس��ته معدن��ی در جهان پاس��خ می دهد‪:‬‬ ‫بزرگ ترین خط ریلی معدنی جهان را اس��ترالیا در اختیار‬ ‫دارد و بین ش��رکت های استرالیایی نیز شرکت فورتسکیو‬ ‫بزرگ ترین ن��اوگان خط ریلی را دارد که با این ناوگان در‬ ‫هر رام قطار ‪۴۰‬هزار تن با س��رعت دست کم ‪۱۲۰‬کیلومتر‬ ‫در ساعت را جابه جا می کند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر در ادامه می گوید‪ :‬توسعه حمل و نقل ریلی‬ ‫می تواند به کاهش هزینه های تولید شرکت ها کمک کند و‬ ‫قدرت رقابت انها را در بازارهای جهانی باال ببرد‪ .‬بیشترین‬ ‫هزینه سرمایه گذاری در جهان در درجه نخست‪ ،‬به شبکه‬ ‫ریلی کشور سپس به بنادر و فرودگاه ها اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫به نظر من یکی از راهکارهای مهمی که در زمینه توس��عه‬ ‫صادرات مواد معدنی در ایران پیش��نهاد می ش��ود توسعه‬ ‫خط راه اهن چابهار به خاش و خاش به زاهدان به درازای‬ ‫‪۶۱۰‬کیلومتر اس��ت که در دو فاز ح��دود ‪۳۰۰‬کیلومتری‬ ‫اجرا می ش��ود‪ .‬این پروژه می تواند به توس��عه بندر چابهار‬ ‫بینجامد‪ .‬در واقع به وس��یله این دو خط بسیاری از معادن‬ ‫داخل کشور را می توان به بندر چابهار متصل کرد و چون‬ ‫بندر چابهار نس��بت به بندرعباس ب��ه اقیانوس نزدیک تر‬ ‫اس��ت‪ ،‬هزینه حمل دریایی هم کاهش پی��دا می کند اما‬ ‫اکنون پس از ‪۷‬س��ال تنها ‪۲۷‬درصد این پروژه پیش رفته‬ ‫اس��ت و این کندی روند پیشرفت می تواند به قدرت گیری‬ ‫بنادر رقی��ب مانند بندر گ��وادر پاکس��تان در برابر ایران‬ ‫بینجامد‪.‬‬ ‫اکتشافات جدید مس بر چه مداری می چرخد؟‬ ‫ساَندپی گلوبال می گوید تا ‪۲۰‬سال اینده‬ ‫موسسه مطالعاتی ا ِ ‬ ‫به دلیل کاهش اکتش��افات‪ ،‬تولید م��س کاهش می یابد‪ .‬اگرچه‬ ‫افزایش نرخ مس در س��ال های اخیر تمایل به اکتشافات جدید‬ ‫را بیش��تر کرده اما رویکردها به اکتشافات جدید در جهان تغییر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ساَندپی‬ ‫به گ��زارش عصرمس انالین‪ ،‬موسس��ه مطالعات��ی ا ِ ‬ ‫گلوبال (‪ )S&P Global‬در تازه ترین گزارش خود از تالش های‬ ‫جهانی برای اکتش��اف منابع جدید مس نوش��ته است‪ .‬بر اساس‬ ‫ای��ن گ��زارش که روز جمعه منتش��ر ش��د‪ ،‬س��رمایه گذاری در‬ ‫زمین��ه معادن جدید م��س پس از رکودی که در س��ال ‪۱۳۸۷‬‬ ‫خورشیدی(‪ ۲۰۰۸‬میالدی) ایجاد شد‪ ،‬کاهش شدیدی را تجربه‬ ‫کرد؛ کاهشی که با وجود افزایش قابل توجه نرخ مس هنوز هم‬ ‫جبران نشده است‪.‬‬ ‫ساَندپ��ی گلوبال با‬ ‫کوین مورفی‪ ،‬تحلیلگر ارش��د موسس��ه ا ِ ‬ ‫بیان این مطلب گفت‪ :‬اگرچه در برخی س��ال ها س��رمایه گذاری‬ ‫در زمین��ه اکتش��اف معادن مس افزایش چش��مگیری داش��ت‬ ‫و رق��م بی س��ابقه ‪۴.۷‬میلی��ارد دالر امری��کا در س��ال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫خورشیدی(‪ ۲۰۱۲‬میالدی) را تجربه کرد اما اکتشافات چندان‬ ‫امیدوارکننده نیس��ت و در ‪۳‬سال گذش��ته‪ ،‬تنها ‪۹‬ذخیره جدید‬ ‫کش��ف شده اس��ت‪ .‬دلیل این امر را باید در کاهش نرخ جهانی‬ ‫مس در سرمایه گذاری های اندکی که در فاصله سال های ‪۱۳۹۱‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی(‪ ۲۰۱۲‬تا ‪ ۲۰۱۶‬میالدی) انجام شده است‪،‬‬ ‫جست وجو کرد‪.‬‬ ‫ساَندپی گلوبال پیش بینی می کند تا ‪۲۰‬سال اینده‪،‬‬ ‫بنابراین ا ِ ‬ ‫تولید مس با کاهش روبه رو ش��ود‪ .‬کم ش��دن سرمایه گذاری در‬ ‫زمینه اکتش��افات جدید در یک دهه گذشته‪ ،‬توسعه های جدید‬ ‫در ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬سال اینده را با مشکل روبه رو خواهد کرد که منجر‬ ‫به کاهش تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫ساَندپی گلوبال می گوید با رش��د نرخ مس تالش ها‬ ‫گزارش ا ِ ‬ ‫برای افزایش اکتش��افات هم بیش��تر ش��ده اس��ت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫ش��رکت های معدنی که در زمینه اکتش��اف فعالی��ت دارند‪ ،‬در‬ ‫س��ال های اخیر نسبت به اکتش��اف در راستای گسترش ذخایر‬ ‫شناخته ش��ده ابراز تمایل کرده اند‪ ،‬درصورتی که تولیدکنندگان‬ ‫اصل��ی مس در جه��ان ترجیح می دهند روی هم��ان معادن در‬ ‫ح��ال بهره برداری خود تمرکز کنند ک��ه این موضوع به کاهش‬ ‫اکتش��افات منجر می ش��ود‪ .‬یکی دیگر از بخش های این گزارش‬ ‫به کش��ورهایی که هدف اکتش��افات گس��ترده معادن مس قرار‬ ‫ساَندپی گلوبال‪ ،‬امریکای‬ ‫گرفته ان��د‪ ،‬اختصاص دارد‪ .‬به گفت��ه ا ِ ‬ ‫التین از س��ال ‪۱۹۹۰‬میالدی تاکنون میزب��ان نیمی از عملیات‬ ‫اکتش��اف در کل جهان بوده اس��ت‪ .‬این کش��ور در ‪۲‬دهه اخیر‬ ‫یک سوم کل بودجه اکتشافات در حوزه مس را از ان خود کرده‬ ‫ساَندپی گلوبال با اشاره به این‬ ‫اس��ت‪ .‬تحلیلگر ارشد موسس��ه ا ِ ‬ ‫موضوع گفت‪ :‬بیش��تر اکتش��افات در امریکای التین‪ ،‬متعلق به‬ ‫ش��یلی و پرو اس��ت و نیمی از منابع جدید نیز در این دو کشور‬ ‫یافت شده است‪.‬‬ ‫در نقطه مقابل ش��یلی و پرو‪ ،‬کانادا و روس��یه ق��رار دارند که‬ ‫میزان اکتش��اف در انها بس��یار پایین اس��ت‪ .‬در کانادا با وجود‬ ‫ذخایر چشمگیر مس‪ ،‬تمایل به ذخایر کوچک مس و بهره برداری‬ ‫از انها وجود دارد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!