روزنامه صمت شماره 1121 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1121

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1121

روزنامه صمت شماره 1121

‫فرارسیدن عید سعید قربان را شادباش می گوییم‬ ‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 21‬اوت ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1121‬پیاپی ‪2439‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پارادوکس نواوری‬ ‫و استارت اپ های شرکتی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫در عمارت نوفل لوشاتو‬ ‫ضیافتی بر پاست‬ ‫توزیع عادالنه ثروت‬ ‫با رشد صنایع کوچک‬ ‫عناصر نادر طرحی نو‬ ‫برای بخش معدن‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫تحریم پذیر نیست‬ ‫گفت و گو‬ ‫سیاست امریکا جنگ افروزی و کشتار‬ ‫مسلمانان به دست یکدیگر است‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در پیامی به حجاج بیت اهلل الحرام با اشاره به سیاست‬ ‫جنگ افروزان��ه امریکا در میان مس��لمانان‪ ،‬تاکید کردند‪ :‬باید با هوش��یاری این‬ ‫سیاس��ت شیطانی را خنثی کرد‪.‬حجاج عزیز! دعا برای امت اسالمی و مظلومان‬ ‫در س��وریه و عراق و فلسطین و افغانس��تان و یمن و بحرین و لیبی و پاکستان‬ ‫و کش��میر و میانمار و دیگر نقاط را فراموش نکنید و قطع دست امریکا و دیگر‬ ‫‪2‬‬ ‫مستکبران و ایادی انان را از خداوند بخواهید‪».‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫عرضه محصوالت پتروشیمی و فوالدی در بورس کاال به نرخ ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی متوقف شد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صنعت‪4‬‬ ‫پاتک شورای عالی بورس به رانت خواران‬ ‫‪ ۲7‬مرداد‪ ،‬شورای عالی بورس‪ ،‬طرح توقف عرضه محصوالت پتروشیمی و فوالدی‬ ‫به نرخ ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی در بورس کاال را تصویب کرد‪ .‬در پی این تصمیم‪ ،‬گروه های‬ ‫تولیدکننده باالدست به حمایت از این مصوبه برخاستند تا با مشورت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬تصمیمی در راستای حمایت از تولید‪ ،‬مردم و پایان دونرخی شدن‬ ‫ی عالی‬ ‫محصوالت در بورس و بازار گرفته ش��ود‪ .‬کارشناسان معتقدند مصوبه شورا ‬ ‫ب��ورس مبنی بر توقف عرضه محص��والت به نرخ ارز ‪۴۲۰۰‬تومان��ی در بورس کاال‬ ‫می توان��د زمینه حذف قیمت گذاری دس��توری محصوالت را فراهم کند که س��بب‬ ‫دونرخی شدن کاالها و ایجاد رانت شده است‪ .‬گفتنی است محسن خدابخش‪ ،‬مدیر‬ ‫نظارت بر بورس ها و بازارهای س��ازمان بورس درباره چرایی توقف عرضه محصوالت‬ ‫در ب��ورس کاال گفت‪ :‬این تصمیم به دلیل مغایرت ش��یوه نامه اخیر وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با عرضه کاال بر مبنای نرخ ارز ازاد گرفته ش��ده و تا زمانی که این‬ ‫وزارت‪ ،‬مغایرت را اصالح نکند‪ ،‬این تصمیم پابرجا خواهد بود‪.‬‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫معدن‪4‬‬ ‫تجارت ‪2‬‬ ‫سهم ‪ ۹۰‬درصدی کاشی‬ ‫در صادرات صنایع کوچک یزد‬ ‫میزگرد‬ ‫صنعت‪4‬‬ ‫«فردا» دغدغه امروز صنعتگر‬ ‫صنعت‪3‬‬ ‫سلبریتی ها اقتصاد تئاتر را‬ ‫خراب کردند‬ ‫‪4‬‬ ‫دور زدن تحریم های فرش‬ ‫با پیمان سپاری ارزی‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫میزگرد اقتصاد در عرصه نمایش با حضور عوامل‬ ‫نمایش «ضیافت شبانه ای برای شبنم» برگزار شد‬ ‫فرش صلح ودوستی ایران در نمایشگاه بین المللی فرش دستباف رونمایی می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 21‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1121‬‬ ‫پیاپی ‪2439‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫مهرداد مهربد‬ ‫کارشناس و مدرس لجستیک‬ ‫در دوره ای زندگ��ی می کنیم که ن��واوری امری ضروری و‬ ‫تغییر امری غیرقابل انکار در جهان اطراف ما اس��ت‪ .‬فناوری‬ ‫و نرم افزار‪ ،‬کسب وکار را تغییر داده است و این روند همچنان‬ ‫با س��رعت بیشتری ادامه خواهد داش��ت‪ .‬بنابراین در دنیای‬ ‫ام��روز رهبران س��ازمان ها باید نگرش خود نس��بت به تاثیر‬ ‫فناوری و نواوری در کسب وکار را تغییر دهند‪ .‬نواوری دیگر‬ ‫نمی تواند به عنوان یک فرع در سازمان تلقی شود و راه ایجاد‬ ‫کس��ب وکار در قرن بیس��ت ویکم و کلید اصلی رش��د پایدار‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫این برای ش��رکت های بزرگ امری ضروری اس��ت زیرا با‬ ‫توس��عه استارت اپ ها‪ ،‬فناوری دائم در حال تغییر است‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که ثابت شده عملکرد ش��رکت های باسابقه‬ ‫نباید مانند یک اس��تارت اپ باش��د و این دست از شرکت ها‬ ‫باید خالق نواوری داخلی در زمینه محصول و خدمات باشند‬ ‫تا در نهایت شاهد ظهور استارت اپ های شرکتی باشیم‪.‬‬ ‫نواوری از دیدگاه استارت اپ شرکتی به معنی خلق محصول‬ ‫و خدمات جدید با ایجاد ارزش برای مش��تری به وسیله یک‬ ‫مدل کس��ب وکار سودمند و پایدار است؛ بنابراین این تعریف‬ ‫از نواوری در واحدهای تحقیق و توس��عه شرکت ها متفاوت‬ ‫است که در نهایت هدف خلق یک محصول یا خدمت جدید‬ ‫است‪ .‬محصوالت جدید بخشی از معادله هستند اما خروجی‬ ‫نهایی یک نواوری‪ ،‬مدلی پایدار از کسب وکار است‪ .‬یک مدل‬ ‫کسب وکار نیز زمانی پایدار است که ایده جدید‪ ،‬خلق کننده‬ ‫ارزش��ی برای مش��تری و درامدزا باش��د‪ .‬بدون این دو جزء‬ ‫یک محصول جدید نمی تواند نواوری تلقی شود و تنها خلق‬ ‫یک محصول جدید تلقی می شود؛ بنابراین نواوری باید طی‬ ‫فرایندهای��ی متف��اوت از روند مدیریت محص��ول‪ ،‬مدیریت‬ ‫شود‪ .‬این فرایندها وابس��ته به مدیریت و فرهنگ سازمان و‬ ‫همچنین میزان عالقه نواوران در نوع همکاری است‪.‬‬ ‫همچنین در اموخته های مدیریتی بر تمرکز بر اس��تراتژی‬ ‫به عنوان روش��ی برای یافتن مزایای رقابتی بلندمدت تاکید‬ ‫می ش��ود‪ .‬حال با تعیین مزیت رقابتی‪ ،‬دیگر وظیفه مدیران‬ ‫است که انرژی خود را در محافظت از ان به واسطه مدیریت‬ ‫مال��ی و عملیاتی به درس��تی ب��کار گیرن��د‪ .‬در مقابل‪ ،‬تفکر‬ ‫مدیریت��ی جدی��د بر این باور اس��ت که ای��ده مزیت رقابتی‬ ‫بلندمدت و پایدار اش��تباه است و ش��رکت ها باید به گونه ای‬ ‫مدیری��ت ش��وند ک��ه با س��رعت از مزی��ت رقابت��ی جاری‬ ‫بهره برداری و به س��مت مزیت جدی��د حرکت کنند‪ .‬به این‬ ‫منظور ش��رکت ها نیازمند استفاده از چارچوب های مدیریتی‬ ‫درست هستند‪.‬‬ ‫در این بین چالش��ی که ش��رکت های باسابقه با ان روبه رو‬ ‫هس��تند چگونگ��ی بهره ب��رداری از ظرفیت ه��ای موجود و‬ ‫بکارگیری برنامه های جدید با هدف پایداری اس��ت‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر این مهم اس��ت که بدانیم بس��یاری از اس��تارت اپ ها‬ ‫همچنان با شکست روبه رو می ش��وند‪ .‬پیام شفاف این است‬ ‫که استارت اپ بودن یک نقاشی رنگی یا یک برچسب نیست‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگر تمای��ز «کاوش» با «اج��را» مانند تفاوت‬ ‫کلیدی بین اس��تارت اپ ها و ش��رکت های باس��ابقه اس��ت‪.‬‬ ‫اس��تارت اپ س��ازمان موقتی اس��ت که هدفش کاوش برای‬ ‫یافتن مدل کس��ب وکاری س��ودمند و پایدار است و از طرف‬ ‫دیگر فعالیت یک ش��رکت باسابقه با تکیه بر مدل کسب وکار‬ ‫اجرا می ش��ود که به نیازهای ش��ناخته ش��ده بخشی از بازار‬ ‫پاسخ می دهد‪.‬‬ ‫این تمایز یک اس��تعاره قوی برای اس��تارت اپ ها است تا‬ ‫بدانند که در کجای سفرش��ان هس��تند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که شرکت های باسابقه برای موفقیت در نواوری باید روشی‬ ‫را طراح��ی کنند تا هنگام اج��را از عنصر «کاوش» نیز بهره‬ ‫ببرن��د‪ .‬با تم��ام انچه بیان ش��د می توان گف��ت تفکر ایجاد‬ ‫«استارت اپ ش��رکتی» جنگی اس��ت که از دو سو در حال‬ ‫اتفاق افتادن اس��ت‪ .‬از یک س��و ش��رکت های بزرگ نیازمند‬ ‫توقف تفکرات و اقدام هایی مانند ایجاد سازمان های یکپارچه‬ ‫با یک مدل کسب وکار هستند و از سوی دیگر باید رویکردی‬ ‫اکوسیستمی را برای کسب وکارشان اتخاذ کنند‪ .‬در حقیقت‬ ‫هر ش��رکت امروزی باید توازنی بین نواوری و محصول مورد‬ ‫نیاز بازار برقرار و این روند را مدیریت کند‪.‬‬ ‫هرچن��د اقدام ه��ای مدیریت��ی ب��رای محص��ول جدید با‬ ‫اقدام های موردنیاز برای مدیریت محصول موفق و مورد نیاز‬ ‫بازار متفاوت اس��ت‪ .‬در این بین اجرای مدل های کسب وکار‬ ‫شناخته ش��ده می تواند اغلب به وسیله روش های حسابداری‬ ‫س��نتی‪ ،‬بهینه س��ازی هزینه و کارامدی عملی��ات مدیریت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫می��زان موفقیت نیز با اس��تفاده از واحده��ای اندازه گیری‬ ‫س��نتی مانند سود‪ ،‬بازگشت س��رمایه (‪ ،)ROI‬نرخ بازدهی‬ ‫حس��ابداری (‪ )ARR‬و ارزش خال��ص فعل��ی (‪)NPV‬‬ ‫قابل محاسبه است‪.‬‬ ‫در مقاب��ل‪« ،‬اکتش��اف» بای��د به وس��یله روش شناس��ی‬ ‫اس��تارت اپی مانند تفکر طراحی‪ ،‬توسعه مشتری و ازمایش‬ ‫مدیریت شود‪.‬‬ ‫در ای��ن عرصه نیز می��زان موفقیت با س��نجش اینکه به‬ ‫چه میزان تیم های نواوری در کش��ف مدل های کس��ب وکار‬ ‫س��ودمند به خوبی عمل می کنند (یعنی حسابداری نواوری)‬ ‫اندازه گیری می شود‪.‬‬ ‫به گفته اس��تیو جابز انتخاب نیروی دریای��ی بودن یا دزد‬ ‫دریایی بودن س��اده نیست؛ شرکت ها نیز باید فرایندهایی را‬ ‫توس��عه دهند که اجازه می دهد نواوران دزدان دریایی وارد‬ ‫نیروی دریایی شوند‪ .‬این را پارادوکس نواوری گویند‪.‬‬ ‫سیاست امریکا جنگ افروزی و کشتار مسلمانان به دست یکدیگر است‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در پیامی به حجاج بیت اهلل الحرام با‬ ‫اشاره به سیاست جنگ افروزانه امریکا در میان مسلمانان‪ ،‬تاکید‬ ‫کردند‪ :‬باید با هوشیاری این سیاست شیطانی را خنثی کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظ��م رهبری‪،‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس�لامی در پیامی‬ ‫ب��ه حجاج بیت اهلل الحرام‪ ،‬تعیین یک میعادگاه دائمی برای انجام‬ ‫فریض��ه حج را نم��ادی برای وحدت مس��لمانان و امت س��ازی‬ ‫اسالم دانس��تند و با اشاره به سیاس��ت جنگ افروزانه امریکا در‬ ‫میان مس��لمانان تاکید کردند‪ :‬باید با هوش��یاری این سیاس��ت‬ ‫شیطانی را خنثی کرد و حج و برائت از مشرکان‪ ،‬زمینه ساز این‬ ‫هوش��یاری اس��ت‪ .‬در پیام رهبر معظم انقالب اسالمی که صبح‬ ‫دیروز حجت االسالم قاضی عسکر‪ ،‬نماینده ولی فقیه و سرپرست‬ ‫حج��اج ایرانی ان را در صحرای عرفات قرائت کرد‪ ،‬امده اس��ت‪:‬‬ ‫«اکنون ش��ما از ای��ن موهبت برخوردار گش��ته و در وادی امن‬ ‫مهمانس��رای الهی قدم نهاده اید‪ .‬عرفات و مش��عر و منی‪ ،‬صفا و‬ ‫مروه و بیت‪ ،‬مس��جدالحرام و مس��جدالنبی‪ ،‬جای جای همه این‬ ‫مناس��ک و مش��اعر‪ ،‬هر یک قطعه ای از زنجیره معنویت و عروج‬ ‫روحی برای حج گزاری اس��ت که قدر این توفیق را دانس��ته و از‬ ‫ان ب��رای طهارت خود بهره گیرد و برای بقیه عمر خود توش��ه‬ ‫ب��ردارد‪ .‬حج‪ ،‬در این مکان و در این محدوده زمانی‪ ،‬همیش��ه و‬ ‫در همه س��ال ها‪ ،‬با زبان رس��ا و منطق اش��کار‪ ،‬مسلمانان را به‬ ‫مقابل خواست دشمنان اسالم‬ ‫اتحاد فرامی خواند و این در نقطه‬ ‫ِ‬ ‫ن به ویژه در این دوره‪ ،‬مس��لمانان را به‬ ‫اس��ت که در هم��ه دورا ‬ ‫صف ارایی در برابر یکدیگر تشویق می کرده اند و می کنند‪ .‬امروز‬ ‫به رفتار امریکای مستکبر و جنایتکار بنگرید‪ .‬سیاست اصلی ان‬ ‫در برابر اس�لام و مسلمین‪ ،‬جنگ افروزی است‪ .‬خواست و تالش‬ ‫خباثت الود ان‪ ،‬کشتار مسلمانان به دست یکدیگر است‪ .‬ظالمانی‬ ‫را به جان مظلومانی انداختن‪ ،‬از جناح ظالم پش��تیبانی کردن‪،‬‬ ‫به دس��ت او جناح مظلوم را بیرحمانه سرکوب کردن و اتش این‬ ‫فتنه هولناک را همواره تیزوتند کردن‪ .‬مس��لمانان باید هوشیار‬ ‫باشند و این سیاست شیطانی را خنثی کنند‪ .‬حج زمینه ساز این‬ ‫هوشیاری است و این است فلسفه برائت از مشرکان و مستکبران‬ ‫در حج‪ .‬یاد خدا روح حج اس��ت‪ .‬در همه حال دل های خود را با‬ ‫این باران رحمت‪ ،‬زندگی و نشاط بخشیم و توکل و اعتماد به او‬ ‫را که اصل و سرچشمه قدرت و شکوه و عدل و زیبایی است‪ ،‬در‬ ‫دل خود ریشه دار کنیم‪ .‬در این صورت بر دشمن پیروز خواهیم‬ ‫شد‪ .‬حجاج عزیز! دعا برای امت اسالمی و مظلومان در سوریه و‬ ‫عراق و فلسطین و افغانستان و یمن و بحرین و لیبی و پاکستان‬ ‫و کشمیر و میانمار و دیگر نقاط را فراموش نکنید و قطع دست‬ ‫امریکا و دیگر مستکبران و ایادی انان را از خداوند بخواهید‪».‬‬ ‫توضیح می دهم چرا مبارزه با فساد به نتیجه نرسید‬ ‫تقاضای اس��تیضاح مس��عود کرباس��یان روز‬ ‫یکش��نبه با امضای ‪ ۳۳‬نماینده در جلسه علنی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی اعالم وصول شد‪ .‬وزیر‬ ‫ام��ور اقتص��ادی و دارایی در واکن��ش به اعالم‬ ‫وصول اس��تیضاح خود اعالم ک��رد‪ :‬در مجلس‬ ‫توضیح می دهم در چه نقطه ای ایستاده ایم؛ چرا‬ ‫برخی مطالبات اقتصادی مردم محقق نش��ده و‬ ‫مبارزه با رانت و فساد به نتیجه مطلوب نرسیده‬ ‫است و چرا خصوصی سازی را تنها راهبرد عملی‬ ‫و بلندمدت می شناسیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تارنم��ای وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی‪ ،‬مس��عود کرباس��یان اظهار کرد‪ :‬امکانی‬ ‫فراه��م ش��ده ک��ه در صح��ن پارلم��ان ضمن‬ ‫پاس��خگویی به پرس��ش ها‪ ،‬درباره چند دغدغه‬ ‫فرات��ر از موضوعات روزانه ب��ا نمایندگان ملت‬ ‫حرف بزنم‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق خصوصی سازی کامل‬ ‫کرباس��یان تصریح کرد‪ :‬به عن��وان وزیر همه‬ ‫مطالب��ات م��ردم و کارافرینان را درک می کنم‬ ‫اما واقعیت این اس��ت که با صدای رس��ا از چند‬ ‫عمل وزارت اقتصاد دفاع می کنم؛ اینکه در یک‬ ‫س��ال بیش از ‪ ۵۰۰‬مجوز مزاحم کارافرینان را‬ ‫بدون توجه به انواع س��نگ اندازی ها لغو کردیم‪،‬‬ ‫اینک��ه در مدت ‪ 7‬م��اه با هم��ه مقاومت هایی‬ ‫ک��ه انجام ش��د‪ ،‬بانک ه��ا را وادار کردیم ‪ ۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروش��ند‬ ‫و دس��ت از بنگاهداری بکشند و از همه مهم تر‬ ‫اینکه خصوصی س��ازی واقع��ی را با تمام قدرت‬ ‫پی��ش بردیم‪ ،‬به طوری که در یک س��ال و نیم‬ ‫گذشته ‪ ۶۹‬بنگاه به ارزش ‪3‬هزار میلیارد تومان‬ ‫را ب��ه بخش خصوصی واقعی‪ ،‬نه ش��رکت های‬ ‫ش��به دولتی و خصولت��ی واگ��ذار کردیم‪ .‬وزیر‬ ‫اقتصاد تاکید کرد‪ :‬در ‪ ۱۴‬س��ال گذش��ته ‪۸۸۶‬‬ ‫بن��گاه به ارزش ‪ ۱۴۴‬هزار میلیارد تومان واگذار‬ ‫ش��ده بود که س��هم بخش خصوصی واقعی از‬ ‫کل واگذاری ه��ای پیش از این فقط ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫ب��ود‪ .‬این عدد در دولت یازده��م به ‪ ۶۷‬درصد‬ ‫رس��ید و در دولت دوازدهم خوش��بختانه ‪۱۰۰‬‬ ‫درص��د واگذاری ها به کارافرین��ان واقعی بود‪.‬‬ ‫کرباس��یان اف��زود‪ :‬در دول��ت دوازدهم نه فقط‬ ‫ب��ا انتقال هیچ ش��رکتی به گ��روه فعالیت های‬ ‫غیرقابل واگذاری موافقت نشد‪ ،‬بلکه رفع موانع‬ ‫واگذاری بخش بزرگی از ش��رکت ها که تاکنون‬ ‫به دلیل مالحظاتی در فهرس��ت موارد مشمول‬ ‫قرار نگرفته بودند‪ ،‬نیز در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹گرانی؛ از محصوالت نهایی فساد و‬ ‫اقتصاد غیررقابتی‬ ‫وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی ب��ه برگزاری‬ ‫نشست های گوناگون با فعاالن بخش خصوصی‪،‬‬ ‫صاحب نظ��ران دلس��وز از هم��ه طیف ه��ای‬ ‫اقتصادی و کارافرینان بیشتر استان ها و صنایع‬ ‫در دو هفته گذش��ته اش��اره ک��رد و ادامه داد‪:‬‬ ‫راه حل همگی انها‪ ،‬راهبرد «ازادس��ازی اقتصاد‬ ‫و خصوصی س��ازی به معنای دقیق کلمه» بود‪.‬‬ ‫برجام بدون امریکا به حیات خود ادامه می دهد‬ ‫وزی��ر امور خارجه ایران در گفت وگو با ش��بکه خبری‬ ‫س��ی ان ان با اشاره به اینکه امریکا معتاد به تحریم شده‪،‬‬ ‫تاکید کرد توافق هس��ته ای ایران بدون حضور واشنگتن‬ ‫نیز به حیات خود ادامه می دهد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد‬ ‫جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نخستین مصاحبه‬ ‫خود با رس��انه های خارجی پس از خروج واش��نگتن از‬ ‫برجام‪ ،‬با ش��بکه تلویزیونی س��ی ان ان امریکا در این باره‬ ‫گفت وگ��و ک��رد‪ .‬ظریف در این گفت وگو ب��ا بیان اینکه‬ ‫امری��کا ی��ک بیماری دارد و ان اعتی��اد به تحریم کردن‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬حتی در زمان دولت اوباما (رییس جمهوری‬ ‫پیش��ین امری��کا) نیز ایاالت متحده ب��ر تحریم هایی که‬ ‫رفع نکرده بود بیش��تر تاکی��د می کرد تا اعمال تعهدات‬ ‫خود در تحریم هایی که رفع کرده بود‪ .‬براس��اس گزارش‬ ‫تارنمای س��ی ان ان‪ ،‬ظری��ف در این مصاحبه به صراحت‬ ‫تاکید کرد که توافق هس��ته ای ایران بدون حضور امریکا‬ ‫نیز می تواند به حیات خود ادامه دهد‪ .‬ظریف در پاس��خ‬ ‫به پرس��ش خبرنگار سی ان ان مبنی بر اینکه چرا باوجود‬ ‫اگاهی از اعتیاد امریکا به تحریم ها برجام را ادامه دادید‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬این یکی از اش��تباه ها بود‪ .‬مش��کل این بود که‬ ‫م��ا گم��ان می کردیم امریکا یاد گرفته ک��ه در ارتباط با‬ ‫ای��ران‪ ،‬تحریم ها دش��واری های اقتصادی ایجاد می کند‬ ‫ام��ا نتایج سیاس��ی را که انها ه��دف گرفته اند به دنبال‬ ‫ن��دارد؛ من گمان می ک��ردم امریکایی ه��ا این درس را‬ ‫عراق گذرگاه هیچ حمله نظامی نخواهد شد‬ ‫اموخته اند‪ ،‬متاس��فانه در این زمینه اش��تباه می کردم‪.‬‬ ‫به نوش��ته س��ی ان ان‪ ،‬ظریف در جای جای این مصاحبه‬ ‫احتم��ال مذاکره ب��ا دولت ترامپ در این��ده را رد و ابراز‬ ‫امی��دواری کرد که توافق حفظ ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫فش��ار اروپایی ه��ا ترام��پ را به تغییر نظ��ر خود ترغیب‬ ‫می کن��د‪ ،‬امریکا را به قلدرماب��ی برابر طرف های اروپایی‬ ‫برجام متهم کرد‪ .‬ظریف ادامه داد‪ :‬ما نمی خواهیم در این‬ ‫توافق هسته ای بازنگری کنیم‪ .‬ما از امریکا می خواهیم که‬ ‫همان توافق هس��ته ای را اعمال کند‪ .‬وزیر خارجه ایران‬ ‫در پاس��خ به اینکه ایا حس��ن روحانی‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫ای��ران دیدار رودررو با ترامپ خواهد داش��ت‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫اینکه «ابتدا باید توافق هسته ای موجود مورد احترام قرار‬ ‫گیرد»‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی پیش��رفت ش��گرفی که ما درگذشته‬ ‫داش��تیم به دور انداخته ش��ود؛ نه‪ .‬توافق پیشین برای ما‬ ‫ازم��ون ای��ن بود که می توانیم به امری��کا اعتماد کنیم یا‬ ‫خیر‪ .‬در ادامه این گفت وگو خبرنگار سی ان ان پرسید که‬ ‫ایا امکان توافقی پایدار با نویس��نده کتاب «هنر معامله»‬ ‫وجود دارد؟ ظریف در پاسخ گفت‪ :‬این به رییس جمهوری‬ ‫ترامپ بستگی دارد‪ .‬اینکه ایا او قصد دارد کاری کند که ما‬ ‫باور کنیم او طرفی قابل اعتماد است یا خیر‪ .‬اکنون اگر ما‬ ‫وقت م��ان را صرف او (کنیم) و او توافقی دیگر امضا کند‪،‬‬ ‫چقدر پایدار خواهد بود؟ تا پایان دوره ریاست جمهوری‬ ‫او؟ یا تا وقتی که او محل امضای توافق را ترک می کند؟‬ ‫عکس روز‬ ‫کرباسیان افزود‪ :‬اشتغال در یک سازمان دولتی‬ ‫یا فعالیت و کس��ب وکار در یک فضای س��الم و‬ ‫بدون رانت و فس��اد ج��زو مطالبات امروز مردم‬ ‫اس��ت‪ .‬گرانی کالفه کننده و عذاب اور اس��ت و‬ ‫یکی از محصوالت نهایی فس��اد به شمار می رود‬ ‫ک��ه از دل اقتص��اد غیررقابتی بی��رون می زند‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی تصریح کرد‪:‬‬ ‫اس��ایش مردم زمانی ممکن می شود که فساد‬ ‫و ران��ت از می��ان برود و اقتصاد رقابتی و س��الم‬ ‫ب��ه کارافرینان واقعی که در اقتصادی متکی به‬ ‫مردم کسب وکار می کنند‪ ،‬امکان تنفس بدهد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬نظر همه بزرگان کش��ور این است‬ ‫که زندگی و اس��ایش و توس��عه ایران به همین‬ ‫تک جمله گره خورده اس��ت «جلو کارافرینی و‬ ‫خصوصی سازی را نگیریم»‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فساد‬ ‫ک��ه از بی��ن برود‪ ،‬مردم به ارامش می رس��ند و‬ ‫تهدی��د خارجی نیز با عمل به منطق درس��ت‬ ‫پوچ می شود‪.‬‬ ‫ف��واد معصوم در گفت وگ��و با العالم‬ ‫درباره تحریم ه��ای امریکا علیه ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن تحریم ها به ض��رر عراق‬ ‫اس��ت؛ نه فقط عراق بلکه به ضرر تمام‬ ‫کشورهایی اس��ت که به همراه امریکا‬ ‫ای��ن توافق را امضا کردند‪ .‬این تصمیم‬ ‫یک تصمیم انف��رادی از جانب امریکا‬ ‫بود و طرف های گوناگونی وجود دارند‬ ‫ک��ه از این تصمیم متضرر می ش��وند و‬ ‫ب��ر این باورم که در اینج��ا منافع انها‬ ‫با مناف��ع ایران همخوان��ی دارد؛ پس‬ ‫می توان بر این مسئله تکیه کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا رییس جمهوری‬ ‫ع��راق درب��اره واکنش ه��ا در ایران به‬ ‫س��خنان نخس��ت وزیر عراق گفت‪ :‬باز‬ ‫هم می گویم اگر نخس��ت وزیر در جای‬ ‫دیگری بود‪ ،‬می توانس��ت این مس��ئله‬ ‫(تحریم ایران) را به گونه ای دیگر بیان‬ ‫کند اما چه بسا شتاب زده عمل کرد زیرا‬ ‫ما نمی توانیم تحریم های امریکا را اجرا‬ ‫کنیم‪ .‬نخست وزیر باید هیاتی از دولت‬ ‫را برای توضی��ح اوضاع کنونی عراق و‬ ‫روابطش با ایران به واشنگتن بفرستد‪.‬‬ ‫ما با جمهوری اس�لامی ایران و امریکا‬ ‫روابط عال��ی داریم؛ بنابراین باید برای‬ ‫کاهش مش��کالت ت�لاش و عراق را از‬ ‫چیزی که به صالح و س��ودش نیست‪،‬‬ ‫دور کنیم‪ .‬رییس جمهوری عراق درباره‬ ‫تنش میان ایران و امریکا و احتمال به‬ ‫جنگ کش��یده ش��دن اوضاع و موضع‬ ‫ع��راق در این ب��اره اظهار ک��رد‪ :‬عراق‬ ‫هی��چ گاه گذرگاهی ب��رای هیچ حمله‬ ‫نظامی نخواهد بود و وقوع چنین امری‬ ‫را تشویق نمی کند‪ .‬ممکن است عراق‬ ‫بس��یار متضرر شود و به سود ما نیست‬ ‫که وضعیت موجود میان ایران و عراق‬ ‫به جنگ کش��یده ش��ود زیرا به س��ود‬ ‫منطق��ه نیس��ت و در این جنگ طرف‬ ‫نخواهی��م ب��ود‪ .‬ما باید از این مس��ائل‬ ‫دور باش��یم زی��را امکانات ما س��اده و‬ ‫اندک است‪ .‬ما اینک درصدد بازسازی‬ ‫ارتش عراق و بازنگری در ان هس��تیم‬ ‫اما نه برای مش��ارکت در تجاوزی علیه‬ ‫کش��وری؛ بلکه برای حف��ظ وضعیت‬ ‫خ��ود و نیز در راس��تای عمل به قانون‬ ‫اساسی‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ایا اینها اب به اسیاب دشمن ریختن نیست؟‬ ‫مسافران تابستانی دریاچه سرخ ارومیه‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫ایت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی از مراجع تقلید در بیانیه ای با اش��اره به برگزاری تجمع‬ ‫طالب حوزه علمیه قم گفت‪ :‬درشرایط حساسی که در ان قرار داریم‪ ،‬تضعیف حوزه علمیه‬ ‫و مرجعیت و تهدید رییس جمهوری براساس چه ضابطه ای بوده است؟ ایا همه اینها اب‬ ‫به اسیاب دشمن ریختن نیست؟! در این بیانیه که نسخه ای از ان روز دوشنبه در اختیار‬ ‫ایرنا قرار گرفت امده اس��ت‪ :‬حادثه ای که در مدرس��ه فیضیه کانون حوزه علمیه در چند‬ ‫روز پیش رخ داد به تمام معنا یک فاجعه بود‪ .‬این بیانیه می افزاید‪ :‬متاس��فانه جمعی از‬ ‫طالب و اساتید را به انجا دعوت کرده بودند تا درباره مسائل اقتصادی مردم صحبت کنند‪،‬‬ ‫سپس ورق برگشت‪ ،‬گوینده ای را که هیچ اطالعی از وضع حوزه های علمیه شیعه نداشت‪،‬‬ ‫دعوت کرده و بدترین اهانت ها را به حوزه علمیه و مراجع ش��یعه کرد و پالکاردی را در‬ ‫دس��ت گرفتند که رییس جمهوری محترم را تهدید به مرگ می کرد و اعتراف ضمنی به‬ ‫مطالب دیگری داشت‪ .‬این مرجع تقلید در این بیانیه تصریح کرده است‪ :‬ایا صحیح است‬ ‫در کانون حوزه علمیه این گونه سخنان گفته شود؟ ایت اهلل مکارم شیرازی در این بیانیه‬ ‫خطاب به مسئوالن حوزه علمیه گفته است‪ :‬انها باید روشن سازند که این برنامه زیانبار‬ ‫با اجازه چه کسی برگزار شده و مسئوالن محترم سپاه نیز روشن سازند‪ ،‬ایا با اجازه انها‬ ‫گروهی از سپاهیان در این برنامه شرکت داشته اند؟! در بخش دیگری از این بیانیه امده‬ ‫اس��ت‪ :‬اگر گروهی از طالب و اس��اتید می خواستند نسبت به برنامه های اقتصادی انتقاد‬ ‫کنند‪ ،‬مانعی نداش��ت که با بیان منطقی س��خنان خود را بازگو کنند و راهکار برون رفت‬ ‫نشان دهند‪ ،‬چه کسانی دستور داشتند افتخارات شیعه را به این اسانی زیر سوال ببرند‬ ‫و دش��من را که گفته تا مرجعیت و عاش��ورا در میان شیعیان وجود دارد‪ ،‬نفوذ در انقالب‬ ‫اسالمی ممکن نیست‪ ،‬خوشحال کنند؟ خداوند همه ما را به راه راست هدایت فرماید‪.‬‬ ‫عصرای�ران‪ -‬بیزن��س اینس��ایدر نوش��ت‪:‬‬ ‫اش��تباه های ترامپ به تش��کیل محور روسیه‪-‬‬ ‫چین‪-‬ایران‪-‬ترکی��ه می انجام��د‪ .‬پایگاه خبری‬ ‫بیزنس اینس��ایدر امریکا با ارائه تحلیلی به قلم‬ ‫«جیم ادواردز» فشارهای فزاینده دولت ترامپ‬ ‫علیه ترکیه را یک سیاس��ت اشتباه دانست که‬ ‫نتیج��ه ان دور کردن هر چه بیش��تر ترکیه از‬ ‫محور غرب و نزدیکی این کشور به روسیه‪ ،‬چین‬ ‫و ایران است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬مع��اون رییس جمه��وری در ام��ور‬ ‫زن��ان و خانواده تاکید ک��رد‪ :‬رییس جمهوری با‬ ‫رعای��ت هم��ه جوانب و اقتدار و اش��رافی که به‬ ‫مس��ائل دارند‪ ،‬برای همگرایی بیش��تر‪ ،‬تقویت‬ ‫وحدت و انس��جام ملی و حل و فصل مشکالت‬ ‫و موانعی که رفع انها نیازمند همگرایی همه قوا‬ ‫اس��ت‪ ،‬در مجلس ش��ورای اسالمی حضور پیدا‬ ‫می کنن��د‪ .‬معصومه ابتکار درباره طرح س��وال‬ ‫از رییس جمهوری در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬اگر س��وال از رییس جمهوری در راستای‬ ‫نظارت بر دولت باش��د‪ ،‬می توان به ان به عنوان‬ ‫بخش��ی از فراین��د مردم س��االری نگریس��ت‪،‬‬ ‫می توان ان را بس��یار مثبت دانس��ت و فرصتی‬ ‫ب��رای اقای روحانی قلمداد کرد که با حضور در‬ ‫مجلس‪ ،‬به پرسش ها پاسخ دهند و شفاف سازی‬ ‫کرده و سیاس��ت های دول��ت را اعالم کنند و از‬ ‫س��ویی‪ ،‬موانع��ی که وج��ود دارد را برای حل و‬ ‫فصل مشکالت و تسهیل امور مطرح کنند‪.‬‬ ‫ای�ران انالی�ن‪ -‬علی اکب��ر صالحی‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان انرژی اتمی ایران در ایین نودونهمین‬ ‫سالروز استقالل افغانستان در محل سفارت این‬ ‫کش��ور در تهران‪ ،‬گفت‪ :‬مردم و حکومت ایران‬ ‫تمام تالش خود را در زمینه کمک به مهاجران‬ ‫افغانس��تان انج��ام دادند‪ .‬م��ا ‪ ۳‬میلیون مهاجر‬ ‫افغانس��تانی داریم که در ای��ران زندگی و برای‬ ‫زندگی خود در اینجا با تمام قوا تالش می کنند‬ ‫و هیچ گاه برای پول به کسی التماس نکرده اند‪.‬‬ ‫اگر مهاجران افغانستان در ایران نبودند ما برای‬ ‫انجام بس��یاری از پروژه های عمرانی با مش��کل‬ ‫روبه رو می شدیم‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش اسپوتنیک‪« ،‬جان بولتون»‬ ‫مش��اور امنی��ت ملی کاخ س��فید در مصاحبه با‬ ‫شبکه «ای بی سی» مدعی شد روسیه و امریکا‪،‬‬ ‫با خروج ایران از س��وریه موافق هستند‪ .‬بولتون‬ ‫گف��ت‪« :‬فکر می کنم‪ ،‬هدف امریکا‪ ،‬اس��رائیل و‬ ‫همانطور که پوتین گفت روس��یه‪ ،‬خارج شدن‬ ‫ایران و نیروهای وابسته به ایران از سوریه و عراق‬ ‫و توق��ف حمایت های ته��ران از حزب اهلل لبنان‬ ‫اس��ت‪ ».‬وی مدعی ش��د باوجود اینکه مسکو و‬ ‫تهران‪ ،‬هر دو از «بش��ار اسد» رییس جمهوری‬ ‫س��وریه حمایت می کنند‪ ،‬منافع انها در منطقه‬ ‫همسو نیست‪ .‬مشاور کاخ سفید افزود‪« :‬پوتین‬ ‫در مذاکره با ترامپ خیلی واضح گفت که منافع‬ ‫انها در سوریه با ایران همسو نیست‪».‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬به��روز نعمت��ی‪ ،‬س��خنگوی هیات‬ ‫رییس��ه مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬براساس‬ ‫گفت وگوهای��ی که با محم��ود واعظی‪ ،‬رییس‬ ‫دفت��ر و حس��ینعلی امی��ری مع��اون پارلمانی‬ ‫رییس جمهوری داش��تم‪ ،‬دکت��ر روحانی بعد از‬ ‫مالقات هی��ات دولت با رهبر معظم انقالب که‬ ‫‪ ۶‬ش��هریور انجام می ش��ود‪ ،‬در مجلس حضور‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رییس جمه��وری در جلس��ه عصر‬ ‫یکش��نبه هیات دول��ت‪ ،‬باتوجه به اعالم وصول‬ ‫طرح اس��تیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬عملکرد این وزارتخانه‬ ‫را در ش��رایط خطیر کنونی و انباش��ت مسائل‬ ‫مزم��ن اقتصادی س��ال های گذش��ته‪ ،‬مثبت و‬ ‫قابل قبول ارزیابی کرد‪ .‬حجت االس�لام حسن‬ ‫روحان��ی‪ ،‬ضمن ابراز رضای��ت از عملکرد وزیر‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارای��ی‪ ،‬اظهار امیدواری کرد‬ ‫با حضور وزیر در مجلس و ارائه توضیحات وی‪،‬‬ ‫ابهام های نمایندگان برطرف شود‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در حکمی‬ ‫امی��ر س��رتیپ خلبان عزی��ز نصی��رزاده را به‬ ‫فرمانده��ی نی��روی هوای��ی ارت��ش جمهوری‬ ‫اسالمی ایران منصوب کردند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬فاطمه ذوالقدر‪ ،‬نماینده مردم تهران در‬ ‫تش��ریح محورهای جلسه غیرعلنی روز گذشته‬ ‫خانه ملت اظهار کرد‪ :‬امیر سرتیپ امیر حاتمی‪،‬‬ ‫وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور‬ ‫در جلس��ه غیرعلنی مجلس شورای اسالمی از‬ ‫اخری��ن وضعیت دفاعی کش��ور و عملکرد این‬ ‫وزارتخانه به نمایندگان گزارش داد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با ادغام طرح های اعاده اموال‬ ‫نامش��روع مسئوالن‪ ،‬مبارزه با جرایم اقتصادی‪،‬‬ ‫اص�لاح قانون اجرای اصل ‪ ۴۹‬قانون اساس��ی و‬ ‫ایجاد س��ازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی‪ ،‬طرح‬ ‫مب��ارزه با جرایم اقتص��ادی را به منظور ارائه به‬ ‫صحن علنی مجلس نهایی کرد‪ .‬همچنین به این‬ ‫طرح در راس��تای اج��رای حکم حکومتی رهبر‬ ‫معظم انقالب به رییس قوه قضاییه برای برخورد‬ ‫با اخاللگران اقتصادی ماده ای اضافه شده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫پارادوکس نواوری‬ ‫و استارت اپ های شرکتی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 21‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1121‬‬ ‫پیاپی ‪2439‬‬ ‫استان‬ ‫بهروز راعی‪ -‬نخس��تین نشست تش��کل های اقتصادی‬ ‫اس��تان اصفهان با محوریت برندس��ازی و ص��ادرات کاال با‬ ‫حضور هیات مدیره تش��کل ها‪ ،‬مدی��ر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی استان‪ ،‬رییسان اتاق های تعاون و اصناف در سالن‬ ‫همایش های بین المللی اتاق اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬رییس کمیسیون تشکل های‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان در این نشس��ت گفت‪ :‬استان اصفهان‬ ‫در راه ان��دازی تش��کل های اقتصادی ایران دارای پیش��نیه‬ ‫طوالنی است و بسیاری از تشکل های کشوری از این استان‬ ‫منشا گرفته اند‪.‬‬ ‫محسن پورس��ینا با اشاره به هم افزایی و همراهی ‪ ۳‬اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬اصناف و تعاون اس��تان اصفهان گفت‪ ۳ :‬اتاق در‬ ‫استان اصفهان همواره هماهنگ و متحد فعالیت می کنند و‬ ‫برگزاری مشترک ایین روز ‪ ۲۲‬مرداد به عنوان روز تشکل ها‬ ‫یکی از پیامدهای این همراهی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رونمایی از برند ش��هری اصفهان ازسوی‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری گفت‪ :‬برند ش��هری اصفهان‬ ‫می تواند در رونق فضای کس��ب و کار اس��تان نقش بسزایی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پل ارتباطی بین فعاالن اقتصادی و مسئوالن‬ ‫حبی��ب اهلل بهرامی‪ ،‬رییس ات��اق تعاون اس��تان اصفهان‬ ‫در این نشس��ت گفت‪ :‬تش��کل ها پل ارتباط��ی بین فعاالن‬ ‫ن هس��تند و مس��ئوالن باید ارزش این‬ ‫اقتصادی ومس��ئوال ‬ ‫برندسازی‪ ،‬محور نخستین نشست تشکل های اقتصادی اصفهان‬ ‫ارتباط را بیش از پیش حفظ کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ه نق��ش کلی��دی تش��کل های اقتص��ادی در‬ ‫تصمیم س��ازی های مس��ئوالن دولتی و مجلس اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬هرجا که دولت از نظر تش��کل های اقتصادی برای‬ ‫تصمیم سازی بهره گرفت نتیجه مثبتی داشت‪.‬‬ ‫بهرامی افزود‪ :‬در نوس��ان های تازه ارزی دولت به نظرات‬ ‫بخ��ش خصوصی توج��ه نکرد و نتیجه ان را ش��اهد بودیم‪.‬‬ ‫وی از پیگیری تش��کیل مجمع تشکل های اقتصادی استان‬ ‫اصفهان ش��امل اتاق های بازرگانی‪ ،‬تعاون و اصناف خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬همراهی تش��کل های اقتص��ادی و هم صدایی انها‬ ‫می تواند دس��تاوردهای خوبی برای فضای اقتصادی استان‬ ‫و کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹به بخش خصوصی و تشکل ها اعتماد کنید‬ ‫رسول جهانگیری‪ ،‬رییس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان‬ ‫در این نشس��ت گفت‪ :‬به دلیل اقتصاد دولتی همواره دولت‬ ‫به عنوان پدر در عرصه اقتصادی نقش ایفا می کند؛ پدری که‬ ‫به فرزند امکان فعالیت و توانمند شدن را نمی دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه نوس��ان های ت��ازه ارزی در کش��ور‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت ب��دون توج��ه به نظ��رات بخ��ش خصوصی‬ ‫دس��ت ب��ه ازم��ون و خط��ا در ای��ن ب��ازار حس��اس زد‬ ‫و نتیج��ه ان را ام��روز در فض��ای اقتص��ادی ش��اهد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬نوس��ان های ارزی هم��ه بخش ه��ا از‬ ‫تولیدکننده تا مصرف کننده را با بحران روبه رو کرد‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که هشدارها از سوی بخش خصوصی به دولت‬ ‫داده شده بود‪.‬‬ ‫جهانگیری از دولت خواس��ت برای توانمند ش��دن بخش‬ ‫خصوصی کش��ور قسمتی از وظایف را به این بخش تفویض‬ ‫کند تا تش��کل های اقتصادی برای خ��ود تصمیم منطقی و‬ ‫اثربخش بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹برندسازی شهری‬ ‫محمدرضا رجالی‪ ،‬رییس کمیس��یون گردش��گری و برند‬ ‫ش��هری اتاق بازرگانی اصفهان در این نشس��ت گفت‪ :‬پروژه‬ ‫برن��د ش��هری اصفهان به هم��ت اتاق بازرگان��ی اصفهان و‬ ‫همراهی اس��تانداری‪ ،‬ش��هرداری‪ ،‬میراث فرهنگی و ارشاد‬ ‫استان رونمایی شد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬رونمای��ی از برند ش��هری اصفهان برای‬ ‫نخستین بار در ایران انجام شد و امیدواریم با همراهی بخش‬ ‫خصوص��ی و حمایت بخش دولتی نتایج ان برای بخش های‬ ‫گوناگون جامعه ملموس شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برندس��ازی ش��هری یک��ی از مهم ترین مولفه‬ ‫صنعت گردشگری اس��ت و برای توسعه این صنعت و رونق‬ ‫فضای کسب وکار در الیه های گوناگون جامعه به این پدیده‬ ‫بیش از پیش نیاز داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹عامل موفقیت در پویایی تشکل ها‬ ‫محس��ن نیرومند مدیر کل تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫اس��تان اصفهان در این نشست گفت‪ :‬استان اصفهان دارای‬ ‫‪ ۱۲۰‬تشکل کارفرمایی و ‪ ۴۲۰‬تشکل کارگری است‪.‬‬ ‫وی ب��ه ظرفی��ت بین الملل��ی تش��کل های کارگ��ری و‬ ‫کارفرمایی اش��اره کرد و گفت‪ :‬س��ازمان بین المللی کار هر‬ ‫سال اجالس��ی با حضور نمایندگان تش��کل های کارگری و‬ ‫کارفرمایی از سراس��ر جهان برگزار می کند که تش��کل های‬ ‫استان می توانند از این ظرفیت استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ایج��اد کارگروه ه��ای تخصصی تش��کل ها را عامل‬ ‫موفقیت در پویایی این تش��کل ها برشمرد و گفت‪ :‬داوری و‬ ‫حل اختالف یکی از کارکردهای مهم تش��کل های اقتصادی‬ ‫استان است که در نوع خود در کشور کم نظیر است‪.‬‬ ‫نیرومند ضعف کار تیم��ی‪ ،‬تفکر امتیاز گیری‪ ،‬تکروی به‬ ‫جای جمع گرایی و تعدد تش��کل را افت فعالیت تشکلی در‬ ‫استان اصفهان برشمرد‪.‬‬ ‫ایجاد شرایط خرید کاالهای اقساطی در نمایشگاه اصفهان‬ ‫بهروز راعی‪ -‬همزمان با برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی لیزینگ‬ ‫و فروش اقس��اطی کاال‪ ،‬ش��رایط برای خرید کاالهای اقساطی و لیزینگی‬ ‫در نمایشگاه اصفهان فراهم می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬این نمایش��گاه از روز ‪ ۳۰‬مرداد در محل‬ ‫برپایی نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان واقع در پل شهرستان‬ ‫اغاز می شود و تا ‪ 3‬شهریور به مدت ‪ 5‬روز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در دومین نمایشگاه تخصصی لیزینگ و فروش اقساطی کاالی اصفهان‬ ‫‪ ۱۰۵‬ش��رکت در فضایی افزون بر ‪ ۳۵۰۰‬مترمربع حضور خواهند داشت‬ ‫و به ارائه محصوالت و خدمات خود در زمینه های گوناگون مانند مبلمان‬ ‫و صنایع چوب‪ ،‬دوچرخه و موتورس��یکلت‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬فرش و لوستر‪،‬‬ ‫کاالی خواب‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬تجهیزات ورزشی‪ ،‬خودرو و ملک می پردازند‬ ‫تا قش��رهای گوناگ��ون جامعه امکان خرید اقس��اطی کاالهای مورد نیاز‬ ‫خود را پیدا کنند‪.‬‬ ‫لیزینگ (‪ )Leasing‬نوع خاصی از عملیات مالی به ش��مار می رود که‬ ‫معادل فارس��ی ان‪ ،‬اجاره اعتباری اس��ت‪ .‬در واقع‪ ،‬لیزینگ یک رش��ته‬ ‫فعالی��ت اعتب��اری تخصصی مبتنی بر روش اجاره اس��ت که در ان نوعی‬ ‫قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی)‬ ‫مصرفی بادوام‬ ‫به منظور بهره برداری از عین یا منفعت کاالی سرمایه ای یا‬ ‫ِ‬ ‫که از قابلیت اجاره برخوردار باشد‪ ،‬منعقد می شود‪.‬‬ ‫روش لیزین��گ مجموعه ای از مبادالت اقتصادی ش��امل خرید‪ ،‬اجاره‬ ‫و در نهای��ت ف��روش (تملیک) را دربرمی گیرد‪ .‬این قرارداد بین ش��رکت‬ ‫لیزینگ به عنوان مالک یا موجر (‪ )Lessor‬و متقاضی یا اس��تفاده کننده‬ ‫از تس��هیالت‪ ،‬به عنوان مس��تاجر (‪ )Lessee‬منعقد می شود‪ .‬استفاده از‬ ‫ل فروش کاال و‬ ‫لیزینگ یا فروش اقس��اطی کاال از جمله روش های متداو ‬ ‫خدمات به شمار می رود که عالوه بر کمک به زنجیره فروش کاال و ارتباط‬ ‫مس��تقیم بین عرضه و تقاضا‪ ،‬تس��هیالتی را نیز برای مصرف کننده فراهم‬ ‫م��ی اورد‪ .‬از جمل��ه این مزایا می توان به س��رعت عم��ل در خرید‪ ،‬امکان‬ ‫اس��تفاده بهینه از نقدینگی‪ ،‬مزای��ای مطلوب مالی و مالیاتی‪ ،‬ضد تورمی‬ ‫بودن‪ ،‬ایجاد اشتغال و انعطاف پذیری در شرایط خرید و فروش محصوالت‬ ‫متنوع اش��اره ک��رد که موجبات نفوذ این نوع فروش در میان قش��رهای‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980241500834‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 118‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9509970241500022‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺛﺎﻣﻦﺍﻻﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻧﻈﺮﻯ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ‬ ‫ﺍﻳﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺷﻬﺮﻙ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ‪ 35‬ﻣﺘﺮﻯ ﮔﻠﻬﺎ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﻳﺎﺱ ‪ 9‬ﭘﻼﻙ ‪ 38‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 4‬ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﻳﺎﺣﻰ ﻗﻬﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ‪ 1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ‪ 2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ‪ 3‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺛﺎﻣﻦﺍﻻﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ‬ ‫ﻧﻈﺮﻯ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻳﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﻳﺎﺣﻰ ﻗﻬﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 21696029‬ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1394/07/06‬ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﭼﻚ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻣﺮ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺩﻓﺎﻉ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 310‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 518‬ﻭ ‪ 519‬ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺭﺃﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ‪ 118‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻗﺎﻧﻌﻰ‬ ‫‪110/55015‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980242100077‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 124‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 970997024210053‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻴﮋﻥ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﻪﺯﺍﺩﻩ ﺍﺻﻞ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺣﻴﺪﻳﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺒﻼﻥ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﺴﻨﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺎﻟﻜﻰ ﭘﻼﻙ ‪ 9‬ﻃﺒﻘﻪ ‪ 3‬ﻭﺍﺣﺪ ‪11‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻫﺎﺩﻭﻯﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ‪ 1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ‪ 2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ‪ 3‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‪ /‬ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻴﮋﻥ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﻪﺯﺍﺩﻩ ﺍﺻﻞ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ‬ ‫ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎﻯ ‪ 884865‬ﺍﻟﻰ ‪ 884869‬ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1396/10/17‬ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻫﺎﺩﻭﻯﭘﻮﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﺳﻔﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻭﺟﻪ‬ ‫ﺳﻔﺘﻪﻫﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﺍﻣﺎﺭﻩ ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻳﻦ ﺑﺮ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ )ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ(‬ ‫ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻻﻳﺤﻪﺍﻯ ﻫﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ‬ ‫ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪249‬‬ ‫ﻭ ‪ 307‬ﻭ ‪ 308‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 198‬ﻭ ‪ 515‬ﻭ ‪ 519‬ﻭ ‪ 522‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻳﻮﻡﺍﻻﺩﺍء ﻭﻓﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ 110/55012‬ﺭﺋﻴﺲﺷﻌﺒﻪ‪124‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﺑﺎﻫﻨﺮﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﺍﺣﻤﺪﻗﺮﺑﺎﻧﻰﻗﺎﺩﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609980242101243‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 124‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9709970242100445‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮ ﻃﺎﻫﺮ ﺣﻜﺎﻙ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﺋﺰﻩ ﮔﻴﻼﻧﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﻛﻮﭼﻪ ﺭﺣﻴﻢﺯﺍﺩﻩ ﭘﻼﻙ ‪ 3‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 2‬ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻛﺒﺮ‬ ‫ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‪ /‬ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ‬ ‫ﻃﺎﻫﺮ ﺣﻜﺎﻙ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﺋﺰﻩ ﮔﻴﻼﻧﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎﻯ‬ ‫‪ 0928/723194‬ﻭ ‪ 0928/733195‬ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎﻯ ‪ 1395/04/25‬ﻭ ‪ 1395/05/25‬ﻫﺮ‬ ‫ﻛﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻧﻬﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻛﺒﺮ ﺣﻴﺪﺭﻯ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﭼﻚ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﺍﻣﺎﺭﻩ ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻳﻦ ﺑﺮ ﺫﻣﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ )ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻻﻳﺤﻪﺍﻯ ﻫﻢ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 249‬ﻭ ‪ 310‬ﻭ ‪ 311‬ﻭ ‪ 312‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 198‬ﻭ ‪ 515‬ﻭ ‪ 519‬ﻭ ‪522‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ‬ ‫ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭼﻚﻫﺎ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻳﻮﻡﺍﻻﺩﺍء ﻭﻓﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ 110/55006‬ﺭﺋﻴﺲﺷﻌﺒﻪ‪124‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﺑﺎﻫﻨﺮﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﺍﺣﻤﺪﻗﺮﺑﺎﻧﻰﻗﺎﺩﻯ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ‪ /‬ﺧﺎﻧﻢ ﺩﺍﻭﺩ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻴﺎﺗﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 590‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 970549/651‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺒﻴﺒﺎﻟﻪ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻴﺎﺗﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 19‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ -1 :‬ﺩﺍﻭﺩ ﺗﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﻴﺎﺗﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 590‬ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 5579396899‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1343/11/04‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﺭﺿﺎ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻴﺎﺗﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 3‬ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 5579833695‬ﻣﺘﻮﻟﺪ‬ ‫‪ 1352/05/01‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻴﺎﺗﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪ 544‬ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 5579398115‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1339/01/11‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﻧﻴﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪-4‬‬ ‫ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻴﺎﺗﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 713‬ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 5579399472‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪1348/06/12‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -5‬ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻴﺎﺗﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 4565‬ﻛﺪ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 0064189211‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1355/04/23‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -6‬ﺍﻋﻈﻢ ﻣﻜﺘﺒﺪﺍﺭ‬ ‫ﺯﺍﺩﻓﺮﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 1128‬ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 0042474108‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1335/03/02‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 651‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 14‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/55001‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ‪ /‬ﺧﺎﻧﻢ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺮﻛﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 753‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 970434/659‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﺮﻛﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 7‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪1397/01/06‬‬ ‫ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪-1 :‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺑﺮﻛﺘﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 0037115774‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1347/09/01‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺮﻛﺘﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 0055261884‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1351/02/10‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮﻛﺘﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 0052591034‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1345/08/12‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -4‬ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺑﺮﻛﺘﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 0058949402‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1352/12/09‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -4‬ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﻭﺍﻻ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 004524580‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪1330/01/12‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 659‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 14‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/54998‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ‪ /‬ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﻣﻮﺳﻮﻯ‬ ‫ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺑﻬﺎءﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ‪ /‬ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻣﺮﺍﺩ ﺟﻌﻔﺮﻟﻮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺤﺒﺎﻟﻪ ﻏﻴﺒﺎﻟﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ‪ /‬ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪9709981065900423‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ 659‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 1397/07/08‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 15:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪110/54992‬‬ ‫‪ 659‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺳﻤﻴﻪ ﻛﻮﺛﺮﻯ ﻣﺠﺪ‬ ‫‹ ‹در برندس�ازی عقب تر از رقیب�ان بین المللی‬ ‫هستیم‬ ‫وحی��د خدری کیا‪ ،‬مش��اور ات��اق بازرگانی ای��ران در این‬ ‫نشست با اشاره به اهمیت برندسازی در صادرات کاال گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه ش��رکت های ایرانی در برندسازی بسیار عقب تر از‬ ‫رقیبان بین المللی هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باوج��ود اینک��ه ای��ران یک��ی از بزرگتری��ن‬ ‫تولیدکنندگان نفت و گاز جهان به ش��مار می اید‪ ،‬از داشتن‬ ‫ی��ک برن��د معتبر مانن��د ش��ل و «بی ‪.‬پی» محروم اس��ت‪.‬‬ ‫مص��داق این موض��وع در تولید زعفران‪ ،‬پس��ته و فرش نیز‬ ‫به چش��م می خورد و باوجود اینک��ه تولیدکننده اول جهان‬ ‫در این محصوالت هس��تیم از داشتن برند معتبر بین المللی‬ ‫محرومیم‪ .‬مش��اور ات��اق بازرگانی ایران نخس��تین گام در‬ ‫صادرات بلندمدت کاالهای ایرانی را برندس��ازی برشمرد و‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه اقتصاد ایران برمبنای خام فروشی بنا نهاده‬ ‫ش��ده و برای تولید محصوالت با ارزش اف��زوده باید تالش‬ ‫بیش��تری در برندس��ازی انجام داد‪ .‬در پایان این نشست از‬ ‫اتاق ه��ای تعاون و اصناف‪ ،‬کانون کارفرمایان و ‪ ۱۴‬تش��کل‬ ‫اقتصادی استان اصفهان قدردانی شد‪.‬‬ ‫رفع مشکالت‬ ‫صنعت سیستان و بلوچستان در دستور کار‬ ‫رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬رفع مشکالت صنعت سیستان و بلوچستان در‬ ‫دستور کار است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از سیس��تان و بلوچس��تان‪،‬‬ ‫حجت االس�لام ابراهیم حمیدی در راس��تای اجرای‬ ‫مصوب��ات س��تاد حمای��ت از سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومتی از واحدهای تولیدی مس��تقر در ش��هرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی بازدید کرده و با مش��کالت انها اشنا‬ ‫ش��د‪ .‬وی در این بازدید گفت‪ :‬به منظور رفع مشکالت‬ ‫صنایع تدابیری اندیشیده و اقدام های الزم با همکاری‬ ‫سازمان های مرتبط انجام می شود‪.‬‬ ‫حجت االس�لام حمیدی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این‬ ‫بازدید مش��خص ش��د عمده مش��کالت این واحدها‬ ‫کمبود س��رمایه در گردش‪ ،‬بانک ها‪ ،‬تامین اجتماعی‬ ‫و مالیات است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان اعالم ک��رد واحدهای مورد‬ ‫بازدی��د ارمی��ن لوله ش��رق‪ ،‬س��ی بل‪ ،‬بس��ته بندی‬ ‫س��بزیجات و حبوب��ات و واح��د تولی��دی لبنی��ات‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫حسینعلی سارانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اظهار کرد‪ :‬قرار اس��ت رییس کل دادگستری‬ ‫استان نشس��ت مش��ترکی با مدیران بانک ها‪ ،‬تامین‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬س��ازمان ام��ور مالیاتی‪ ،‬مدی��ران بخش‬ ‫صنعت و واحدهای تولیدی برای رفع مش��کالت انها‬ ‫برگزار کند‪.‬‬ ‫خسارت های زیست محیطی هوانوردی و حق فروش اجباری مالکان مجاور فرودگاه‬ ‫میلاد صادقی‪ /‬پژوهش�گر حقوق‬ ‫هوافضا‪ -‬لطمه های مالی و جانی ناشی از‬ ‫فعالیت هوانوردی‪ ،‬فقط محدود به سوانح‬ ‫و ح��وادث هوای��ی نیس��ت‪ .‬فعالیت های‬ ‫هوان��وردی می توان��د مش��کالت بس��یار‬ ‫زیادی را برای س��اکنان اط��راف فرودگاه‬ ‫پدی��د اورد‪ .‬چنی��ن مش��کالتی بیش��تر‬ ‫تحت عنوان خس��ارت های زیست محیطی مطرح‬ ‫می ش��وند‪ .‬ش��اید در میان این مش��کالت‪ ،‬صدای‬ ‫هواپیما برای ساکنان اطراف فرودگاه و به طور کلی‬ ‫برای مردم بیش از همه ازاردهنده باش��د‪ .‬صدای‬ ‫هواپیما نه فقط س��اکنان اطراف فرودگاه را از نظر‬ ‫روان��ی و ذهن��ی ناراحت می کند‪ ،‬بلک��ه بر ارزش‬ ‫ام��وال و زمین های انها نیز تاثیر منفی می گذارد‪.‬‬ ‫ب��رای مدیریت صدای هواپیم��ا‪ ،‬در عرصه حقوق‬ ‫بین الملل تالش های زیادی ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫ای��ن تالش های به ثمر نشس��ته‪ ،‬اتخ��اذ «رویکرد‬ ‫متعادل در قبال مدیریت صدای هواپیما» است که‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۱‬میالدی (‪ ۱۳۸۰‬خورشیدی ) مورد‬ ‫توافق و تصدیق مجمع عمومی سازمان بین المللی‬ ‫هواپیمایی کشوری (ایکائو) قرار گرفت‪.‬‬ ‫در نگ��رش متعادل چون وضعی��ت صدا در هر‬ ‫فرودگاهی منحصر به فرد است‪ ،‬راه حل واحدی که‬ ‫برای همه وضعیت ها مناس��ب باشد‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫در این نگرش‪ ،‬برای انکه مش��کل صدای هواپیما‪،‬‬ ‫کاه��ش یاب��د و مناس��ب ترین اقدام شناس��ایی‬ ‫ش��ود‪ ،‬بای��د همه گزینه ه��ای موج��ود ارزیابی یا‬ ‫ترکیب��ی از اقدام ه��ا اتخاذ ش��ود‪ .‬به ای��ن منظور‪،‬‬ ‫‪ 4‬اس��تراتژی معرفی شده اس��ت‪ :‬کاهش صدا در‬ ‫منب��ع‪ ،‬برنامه ریزی و مدیریت اس��تفاده از زمین‪،‬‬ ‫روش های عملیاتی کاهش صدا و محدودیت های‬ ‫عملیات��ی‪ .‬ب��رای اجرای هریک از ای��ن راهبردها‪،‬‬ ‫ابزارهای زیادی در دس��ت اس��ت‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در‬ ‫راهب��رد برنامه ریزی و مدیریت اس��تفاده از زمین‪،‬‬ ‫ابزارهای��ی از قبی��ل تملک زمی��ن و تحصیل حق‬ ‫ارتفاق ق��راردادی از مالکان مجاور فرودگاه وجود‬ ‫دارد‪ .‬تملک زمین ازسوی مالکان فرودگاه یا دولت‬ ‫و در فرایند س��لب مالکی��ت خصوصی با پرداخت‬ ‫غرام��ت یا بهای عادله انجام می ش��ود‪ .‬امتیاز این‬ ‫روش‪ ،‬کنترل مس��تقیم مالک فرودگاه یا دولت بر‬ ‫زمین تملک شده است‪.‬‬ ‫ص ب��ه ه��ر ترتیب تملک زمی��ن‪ ،‬گرچه روش‬ ‫مفی��دی برای درمان مش��کالت ص��دای هواپیما‬ ‫به ش��مار م��ی رود ام��ا بس��یار هزینه بر اس��ت‪ .‬با‬ ‫این حال تصور کنید س��اکنان اطراف یک فرودگاه‬ ‫سال هاس��ت با مشکالت ناش��ی از صدای هواپیما‬ ‫درگیرن��د و مال��ک فرودگاه یا دول��ت نیز تصمیم‬ ‫به توس��عه فرودگاه ندارد‪ ،‬یا از منابع‬ ‫مالی کافی برخوردار نیست یا توسل‬ ‫به سایر روش ها اوضاع را بهبود نداده‬ ‫اس��ت؛ ای��ا در این ص��ورت‪ ،‬مالکان‬ ‫اطراف فرودگاه می توانند برای نجات‬ ‫از مش��کالت‪ ،‬امالک خود را به اجبار‬ ‫به فروش برسانند؟‬ ‫چنی��ن حق��ی در حق��وق برخ��ی کش��ورها‬ ‫پیش بینی ش��ده است؛ اما در ش��رایط استثنائی‪.‬‬ ‫سوئد بهترین نمونه در این زمینه است‪ .‬در سوئد‪،‬‬ ‫قانون محیط زیس��تی مصوب سال ‪ ۱۹۹۸‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۷۷‬خورش��یدی) در بخ��ش مربوط به جبران‬ ‫خسارت چنین مقرر کرده است‪:‬‬ ‫«اگر در نتیجه فعالیت اشاره شده در این فصل‪،‬‬ ‫ملک��ی‪ ،‬به طور کلی یا جزئی از س��ودمندی برای‬ ‫مالک ان بیفتد یا در ارتباط با اس��تفاده ان‪ ،‬زیان‬ ‫بزرگی ناش��ی شود‪ ،‬ملک یا بخش��ی از ان باید به‬ ‫درخواس��ت مالک ازس��وی ش��خصی که فعالیت‬ ‫مربوط را دنبال می کند‪ ،‬به اجبار خریداری شود»‪.‬‬ ‫بدین ش��کل اس��تحقاق مالکان اطراف فرودگاه‬ ‫به فروش اجباری‪ ،‬مش��روط به ان است که ارزش‬ ‫مل��ک به میزانی کاهش یابد که بت��وان ان را یک‬ ‫«زیان استثنائی» توصیف کرد‪.‬‬ ‫این زیان استثنائی می تواند هم به معنی کاهش‬ ‫قابل توجه در ارزش ملک باشد و هم به معنای تغییر‬ ‫در هدف اس��تفاده‪ .‬برای نمون��ه‪ ،‬اگر مالک ملکی‬ ‫به دلیل صدای مخرب ناشی از عبور و مرور وسایل‬ ‫هوای��ی از فضای هوایی ملک خود‪ ،‬مجبور ش��ود‬ ‫اس��تفاده مس��کونی از ملک را به استفاده دیگری‬ ‫تغیی��ر دهد‪ ،‬به نظر می رس��د زی��ان بزرگ تحقق‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬دو مسئله پیچیده درزمینه این حق‬ ‫وجود دارد‪ :‬نخس��ت‪ ،‬چه کس��ی باید امالک را به‬ ‫اجب��ار خریداری کند؟ دوم‪ ،‬ش��یوه قیمت گذاری‬ ‫امالک چگونه است؟ ایا نرخ ملک باتوجه به شرایط‬ ‫فعلی ان محاس��به یا ارزش مل��ک بدون توجه به‬ ‫اثرات نامطلوب‪ ،‬تعیین می شود؟‬ ‫پاس��خ به پرسش نخست س��اده نیست‪ ،‬اما دو‬ ‫س��رنخ بزرگ در دس��ت اس��ت‪ .‬یکی اینکه ملک‬ ‫باید از س��وی کس��ی که فعالیت زیان بار را دنبال‬ ‫می کن��د‪ ،‬ب��ه اجب��ار خری��داری ش��ود و دیگری‬ ‫اص��ل «الوده کنن��ده می پ��ردازد» (‪Polluter‬‬ ‫‪ )Pays Principle‬اس��ت ک��ه در حقوق محیط‬ ‫زیس��ت‪ ،‬جایگاه ویژه ای دارد‪ .‬برای اینکه در ایجاد‬ ‫خس��ارت های زیس��ت محیطی هوان��وردی‪ ،‬چه‬ ‫کس��ی فعالیت زیان بار را دنب��ال و اقدام به ایجاد‬ ‫الودگی صوتی می کند‪ ،‬هنوز پاس��خ قاطعی ارائه‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬برخی بر این باورند که برای تعیین‬ ‫شخص مسئول در الودگی محیط زیست به وسیله‬ ‫هواپیما‪ ،‬منطقی اس��ت شخصی را مسئول بدانیم‬ ‫که در انجام مدیریت ریس��ک‪ ،‬نقش مناسب تری‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬از لحاظ عملی در موارد بسیاری‪،‬‬ ‫فرودگاه ها برای پاسخ به مشکالت ناشی از الودگی‬ ‫صوتی به دعوا خوانده شده اند و دعوا نیز به طرفیت‬ ‫انها به اثبات رس��یده اس��ت‪ .‬می توان گفت طرح‬ ‫دع��وا علیه فرودگاه منطق روش��نی دارد‪ ،‬زیرا این‬ ‫فرودگاه ها هس��تند که با ج��ذب ترافیک هوایی‪،‬‬ ‫مش��کالتی برای س��اکنان اطراف ف��رودگاه ایجاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ام��ا درباره ش��یوه قیمت گذاری ام�لاک‪ ،‬قانون‬ ‫محیط زیس��تی سوئد به طور مستقیم حاوی حکم‬ ‫خاصی نیس��ت‪ .‬حکم مس��ئله تابع قانون مصادره‬ ‫‪ ۱۳۵۱( ۱۹۷۲‬شمس��ی) این کشور است‪ ،‬زیرا از‬ ‫منظر قانون محیط زیس��تی‪ ،‬قانون مصادره نسبت‬ ‫ب��ه خریدهای اجباری مق��رر در این قانون‪ ،‬اعمال‬ ‫خواهد شد‪ .‬براساس قانون مصادره حکم کلی‪ ،‬اگر‬ ‫ی��ک واحد ملکی به طور کلی مصادره ش��ود‪ ،‬نرخ‬ ‫خری��د به میزانی باید پرداخت ش��ود که مطابق با‬ ‫ارزش ب��ازاری واحد ملکی باش��د؛ مگر انکه روش‬ ‫دیگری به موجب مقررات این قانون‪ ،‬مقرر ش��ده‬ ‫باشد‪ .‬یکی از استثنائات این قاعده کلی‪ ،‬به این قرار‬ ‫اس��ت‪« :‬اگر بنگاهی که به منظور فعالیت ان یک‬ ‫واحد ملکی مصادره می ش��ود‪ ،‬متضمن هر درجه‬ ‫از تاثیر روی ارزش بازاری واحد ملکی باش��د‪ ،‬نرخ‬ ‫خرید باید بر مبنای ان ارزش بازاری تعیین ش��ود‬ ‫ک��ه واح��د ملکی در صورت نب��ود چنین تاثیری‪،‬‬ ‫خواهد داشت»‪.‬‬ ‫بنابراین به نظر می رس��د در حقوق س��وئد اگر‬ ‫مال��کان اطراف ف��رودگاه به جهت زی��ان بزرگ‪،‬‬ ‫تقاضای ف��روش اجباری کنند‪ ،‬ام�لاک انها باید‬ ‫بدون درنظ��ر گرفتن اثرات نامطل��وب و زیان بار‪،‬‬ ‫قیمت گذاری شود‪.‬‬ ‫در نظ��ام حقوقی ای��ران حق ف��روش اجباری‬ ‫مال��کان مجاور ف��رودگاه به جهت خس��ارت های‬ ‫زیست محیطی شناسایی نشده است‪ .‬از انجایی که‬ ‫گاه سود مالکان مجاور فرودگاه در فروش اجباری‬ ‫مل��ک اس��ت‪ ،‬پیش بینی ای��ن راه ح��ل‪ ،‬در زمان‬ ‫تدوی��ن قانون هواپیمایی جدید و در فصل مربوط‬ ‫به مقررات حفاظت از محیط زیس��ت‪ ،‬مناس��ب به‬ ‫نظر می رس��د‪ .‬وانگهی این راه حل می تواند به سود‬ ‫س��ایر ذی نفعان صنعت هوانوردی نیز تمام شود‪،‬‬ ‫زیرا دیگر اتخاذ سیاست هایی مانند خاموشی شب‬ ‫و برق��راری محدودیت های پروازهای ش��بانه نیاز‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980241500006‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 118‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9709970241500501‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻫﺮﻣﺰ ﭘﺰﺷﻜﻰﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﻴﺮﺍﻟﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺭﻧﺠﺒﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﻓﻠﻜﻪ ﺍﻭﻝ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﻠﺒﺮگ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺭﺷﻴﺪ ﭘﻼﻙ ‪ 106‬ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫‪ 3‬ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻛﻴﺎﻣﺮﺯ ﻧﻈﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ‪ 1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ‪ 2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ‪ 3‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‪ /‬ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﻫﺮﻣﺰ ﭘﺰﺷﻜﻰﭘﻮﺭ ﺑﺎ‬ ‫ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻛﻴﺎﻣﺮﺯ ﻧﻈﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ‪ 704/234/500‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺑﺎﺑﺖ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺩﺭﺑﻬﺎﻯ ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻭ ﻳﺮﺍﻕﺁﻻﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺍﻣﺮ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 198‬ﻭ ‪ 519‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﻓﻖ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 522‬ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻣﻮﺛﺮ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﻼﺋﺖ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻭﻯ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺍﻣﺮ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺭﺩ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ‪ 118‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻌﻰ‬ ‫‪110/55018‬‬ ‫گوناگون مردم را نیز فراهم کرده است‪ .‬شرکت نمایشگاه های بین المللی‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬پس از تجربه مطلوب نخستین دوره نمایشگاه لیزینگ و‬ ‫فروش اقساطی در سال ‪ ،۹۶‬اقدام به برگزاری دومین دوره این نمایشگاه‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬کرده است‪ .‬این نمایشگاه در دوره گذشته با استقبال مطلوبی‬ ‫از سوی مشارکت کنندگان و فروشندگان کاال و خدمات روبه رو شد و در‬ ‫کن��ار ان‪ ،‬مردم نیز به دلیل ش��رایط مطلوب عرض��ه کاالها و خدمات‪ ،‬در‬ ‫ان حضور پیدا کردند‪.‬‬ ‫نمایشگاه تخصصی لیزینگ و فروش اقساطی کاال از جمله نمایشگاه های‬ ‫عمومی ش��رکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان به شمار می رود‬ ‫که به صورت س��االنه برگزار می ش��ود و طیف وس��یعی از افراد جامعه را‬ ‫دربرمی گیرد‪ .‬اصلی ترین دلیل برگزاری این نمایش��گاه‪ ،‬توجه به س��لیقه‬ ‫مخاطبان و همه گیر کردن رویدادهای نمایش��گاهی اس��ت‪ .‬عالقه مندان‬ ‫به بازدید از این نمایش��گاه می توانند در روزهای ‪ ۳۰‬مرداد تا ‪ ۳‬ش��هریور‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۳‬به محل برگزاری نمایش��گاه های بین المللی اس��تان‬ ‫اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اضافه‬ ‫کرد‪ :‬سه جانبه گرایی در تشکل های کارگری و کارفرمایی با‬ ‫اداره کار می تواند نمونه موفقیت امیز همگرایی بخش دولتی‬ ‫و خصوصی در یک کار تیمی باشد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ 30‬مرداد ‪ 9 - 1397‬ذی الحجه ‪ 21 - 1439‬اوت ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1121‬پیاپی ‪2439‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫ناصر بزرگمهر _ مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫به نظر می رس��ید با تغییر فرهنگ و پیش��رفت فناوری و‬ ‫گس��ترش زندگی شهرنش��ینی و پیدا شدن کلمات جدید‬ ‫و اصطالح��ات مدرن‪ ،‬س��ال های هزاره س��وم‪ ،‬س��ال های‬ ‫مفاهیمی از قبیل عش��ق و دوس��تی و معرفت و مردانگی‬ ‫و رفیق و رفیق بازی و لوطی گری و پهلوانی و همکالسی و‬ ‫بچه محل و همس��ایه و همشهری نباشد‪ .‬اما در ظاهر هنر‬ ‫همچنان زنده است تا شاید مفاهیمی را که در هر روزگاری‪،‬‬ ‫از ذه��ن مردم دور می ماند‪ ،‬دوب��اره در دل انها زنده کند‪.‬‬ ‫روزی «تنگسیر» صادق چوبک به ما می گفت‪ ،‬حق گرفتنی‬ ‫اس��ت و ش��یرمحمد را روانه خانه ظلم می کرد تا با تفنگ‬ ‫ت رفته را بازس��تاند و روزی دیگر ناصر‬ ‫خود‪ ،‬حق از دس�� ‬ ‫تقوای��ی تالش می کرد «ای ایران» را زنده نگه دارد‪ ،‬روزی‬ ‫هم مسعود کیمیایی چاقو ضامن دار را توی دست «قیصر»‬ ‫می گذاش��ت تا عدالت را ان طور ک��ه خود تعریف می کرد‬ ‫ب��ه تصویر بکش��د تا تفاوت های مرد و نام��رد زنده بماند و‬ ‫فردین سینمای ایران هم دو دهه جوان ماند تا بگوید «گنج‬ ‫قارون» نمی خواهد و دنبال جوانمردی است‪ .‬امروز هم که‬ ‫‪ 4‬دهه از دوران سینمای کاله مخملی و ناصر ملک مطیعی‬ ‫و پاش��نه طال التی راه رفتن ایرج قادری به ظاهر گذش��ته‪،‬‬ ‫مفاهیمی سبک تر با لمپنیسمی عمیق تر روی پرده نقره ای‬ ‫س��ینما و در رنگ و قالبی دیگر در س��ریال های تلویزیونی‬ ‫با اب و رنگ مذهبی در جریان اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایط‬ ‫میزگرد روزنامه‬ ‫پیچیده هنر و تلخی هایی که در کام تماشاگر‬ ‫سینما و تلویزیون هر شب جاری است‪ ،‬تئاتر‬ ‫به عنوان هنر مادر در س��الن های شهر سوسو‬ ‫می زند و گاهی روشنایی یک اجرا چشم را به‬ ‫خود خیره می س��ازد‪ .‬در عمارت نوفل لوشاتو‬ ‫نمایش��ی روی صحنه می ای��د که درون مایه‬ ‫خود را از قصه ضیافت مسعود کیمیایی گرفته‬ ‫و ب��ر محور رفاقت دور می زن��د‪ ،‬هنوز چاقوی ضامن دار در‬ ‫جیب است‪ ،‬دختر ماطاوس جای مادر نشسته و برای بقای‬ ‫رفاقت‪ ،‬کرکره مغازه اش را تا نیمه پایین می کش��د تا شاید‬ ‫بتواند با دورهم جمع کردن دوس��تان دانش��گاه‪ ،‬به شبنم‬ ‫دورمانده از وطن کمک کند‪.‬‬ ‫او می خواه��د تئات��ر را بهانه این جمع ش��دن قرار دهد‬ ‫زی��را هن��ر تئات��ر این ویژگ��ی خالقان��ه را دارد که از یک‬ ‫مفهوم لمپنیستی س��ینما که فقط جاذبه بصری همراه با‬ ‫اکش��ن های بزن بزن برای تماش��اگر خاص خودش فراهم‬ ‫می کن��د به سمت وس��وی تفکر و اندیش��ه حرکت کند و‬ ‫تماش��اگرش را در پله ای باالتر از تماش��اگر سینما بنشاند‪.‬‬ ‫نکته دوم در تئاتر‪ ،‬محدودیت صحنه و لوکیش��ن است‪ .‬در‬ ‫س��ینما‪ ،‬دوربین از فضای باز به فضای بس��ته می رود و در‬ ‫زمین و اس��مان می چرخد و درنهایت هم روی میز مونتاژ‬ ‫با استفاده از فناوری های جدید و رایانه ها‪ ،‬هر کار که دلش‬ ‫خواس��ت می کند‪ ،‬ام��ا در تئاتر باید روی یک‬ ‫صحن��ه چندمتر در چندمت��ر همه خالقیت‬ ‫کارگردان به نمایش گذاش��ته شود‪ .‬اکسسوار‬ ‫یا وس��ایل صحنه در تئاتر محدود است و یک‬ ‫تکه چوب مفهوم جنگلی بزرگ را القا می کند‪.‬‬ ‫تماشاگر باید قدرت رویاپردازی خود را به کار‬ ‫اندازد و با کالم همراه ش��ود تا پشت صحنه را‬ ‫هم ببیند‪ .‬اتومبیل بنز را باید تصور کند و غم غربت شبنم‬ ‫را هم بفهمد‪ .‬در تئاتر نمی توان با اسب کیمیایی در میدان‬ ‫ولیعصر و در نیمه شب تاخت و در حمام سر دشمن را برید‬ ‫و چاقوی ضامن دار را شس��ت و پشت کفش را باال کشید و‬ ‫از زیرگذر عبور کرد و در راه اهن دنبال دیگری دوید‪ .‬تئاتر‬ ‫محدودیت های خاص خودش را دارد؛ حاال اگر نویس��نده‬ ‫و کارگردان��ی س��ناریوی یک فیلم س��ینمایی را که کامال‬ ‫ش��ناخت ه شده است جلوی خود بگذارد و از دو ساعت یک‬ ‫فیلم س��ینمایی‪ ،‬تئاتری یک س��اعته خلق کند و تماشاگر‬ ‫احس��اس خس��تگی نکند و به مفاهیم موردنظر کارگردان‬ ‫ه��م نزدیک ش��ود و درد او را حس کن��د‪ ،‬باید به کل گروه‬ ‫نمایش افرین گفت‪ .‬نمایش ضیافت شبانه ای برای شبنم‪،‬‬ ‫به کارگردانی روزبه روحی پور و تهیه کنندگی لیلی مقیمی‬ ‫یک نمایش موفق اس��ت؛ نمایشی که به همه ویژگی های‬ ‫الزم در تئات��ر وف��ادار می ماند و خود را از هرگونه حش��و و‬ ‫پیرامون اقتصاد در عرصه نمایش با حضور عوامل نمایش «ضیافت شبانه ای برای شبنم» برگزار شد‬ ‫سلبریتی ها اقتصاد تئاتر را خراب کردند‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گلبرگ بقایی‬ ‫علی توانگری‬ ‫حضور بی حس��اب س��لبریتی ها موجب ش��ده مخاطب‬ ‫دیگر به اثر نمایش��ی به مثابه یک اثر قابل اعتنا نگاه نکند‬ ‫و هم��واره میزان ارزش یک اثر تنها به حضور چند چهره‬ ‫شاخص محدود شود‪ .‬این ظرفیت استفاده از سلبریتی ها‬ ‫هم به واسطه خاصیت تئاتر که مخاطب می تواند در چند‬ ‫قدم��ی چهره محبوبش بنش��یند و ب��ازی او را از نزدیک‬ ‫تماش��ا کند در افزایش این اقبال تاثیرگذار اس��ت‪ .‬این‬ ‫بازیگر تئاتر در ادامه گفت‪ :‬اگر بش��ود این ذهنیت اشتباه‬ ‫را از مخاط��ب دور کرد که وقتی یک چهره مطرح در یک‬ ‫نمایش حضور دارد به تماش��ای ان اثر بنش��یند و اگر در‬ ‫یک اثر نمایشی بازیگران مطرحی حضور ندارند از دیدن‬ ‫ان اجتن��اب کند‪ ،‬می توانیم به این��ده حیات گروه های‬ ‫نمایشی که با عش��ق بی وصف خود به عرصه نمایش در‬ ‫حال فعالیت هستند‪ ،‬امیدوار باشیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬البته ماجرای نسبت فروش یک اثر با حضور‬ ‫س��لبریتی ها هم در این س��ال ها با اماواگرهایی روبه رو‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاضر ص��رف حضور یک چه��ره مطرح‬ ‫نمی تواند تضمین فروش یک اثر باش��د و س��ازکارهای‬ ‫عجی��ب و ت��ازه ای برای جلب تماش��اگر ب��ه کار گرفته‬ ‫می ش��ود که از قدرت درک عرص��ه نمایش به طور کلی‬ ‫خ��ارج اس��ت‪ .‬ما در حال حاضر ش��اهد ان هس��تیم که‬ ‫برخی از نمایش ها مخاطب س��ازی می کنند و تماشاگر‬ ‫را به روش دیگری به تماش��ای اثر ترغیب می کنند‪ .‬این‬ ‫باعث می ش��ود وجه هنری یک اثر زیر سوال برود و تمام‬ ‫تالش و هنر کارگردان ه��ا و بازیگران تئاتر منوط به این‬ ‫ ش��ود که چه کسانی مهمان نمایش انها هستند‪ .‬درواقع‬ ‫حضور مهمان هایی که تنها چهره مطرحی در س��ینما و‬ ‫تلویزیون هس��تند موجب می شود مخاطب به تماشای‬ ‫یک اثر بنش��یند و یک اثر فارغ از وجوه هنری اش جذب‬ ‫مخاطب می کند‪.‬‬ ‫رضای��ی یکی دیگر از مش��کالت اقتصادی پیش امده‬ ‫در عرصه نمایش را ناکارامدی تبلیغات دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫تبلیغات در عرصه نمایش به طور حرفه ای انجام نمی شود‬ ‫و یک اثر نمایشی باتوجه به محدودیت زمانی و شرایطی‬ ‫که برای فعالیت دارد باید طوری برنامه ریزی کند که در‬ ‫نیمه دوم اجرای خود به س��وددهی برس��د که متاسفانه‬ ‫اج��رای برنامه های تبلیغات��ی تازه از نیمه دوم ش��روع‬ ‫می شود و این ضعف در مدیریت تبلیغات است که دامن‬ ‫بیشتر گروه های نمایشی را گرفته است‪.‬‬ ‫لیلی مقیمی در ادامه صحبت های رضایی با اش��اره به‬ ‫حضور جوانان در نمایش «ضیافت شبانه ای برای شبنم»‬ ‫گفت‪ :‬حضور چهره ها و تضمین فروش یک اثر یک معادله‬ ‫پیچیده در تهیه کنندگی یک اثر نمایشی است و به چند‬ ‫مولفه بس��تگی دارد‪ .‬نخس��ت انکه در شرایط اقتصادی‬ ‫هدیه رضایی‬ ‫فعلی سرمایه گذاری در تئاتری که به ورطه ورشکستگی‬ ‫می رود یک عش��ق توام با دیوانگی می طلبد‪ ،‬در حالی که‬ ‫ه��ر کار دیگری انجام دهید به لحاظ اقتصادی منطقی تر‬ ‫از فعالیت در عرصه نمایش اس��ت‪ .‬ضمن انکه تولید یک‬ ‫اثر نمایش��ی کاری فرسایشی‪ ،‬وقت گیر و زمان بر است و‬ ‫چیزی نیست که سریع به سود برسد و شما بتوانید خیلی‬ ‫سریع به نتیجه ان فکر کنید‪ .‬در تولید یک اثر نمایشی از‬ ‫لحظه شروع تهیه متن نمایشی تا زمانی که یک اثر روی‬ ‫صحنه برود هر روزش هزینه بر اس��ت و برای رسیدن به‬ ‫مرحله ای که بتوانید به سود حاصل از فروش دست یابید‬ ‫باید زمان بسیاری س��پری کنید‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫از زمانی که تئاتر به بخش خصوصی واگذار ش��ده ذائقه‬ ‫مخاطب هم تغییر کرده و در ش��رایطی که ما تئاتر را یک‬ ‫هنر مردمی می دانستیم‪ ،‬ذائقه تماشاگر به سمت گیشه‬ ‫و حضور س��تاره ها رفته و فلسفه وجودی نمایش در حال‬ ‫کمرنگ شدن است‪.‬‬ ‫مقیمی درباره هزینه های تولید یک اثر نمایشی گفت‪:‬‬ ‫ش از تولید یک‬ ‫اگ��ر بخواهیم بخش بندی کنیم ه��ر بخ ‬ ‫اثر نمایش��ی هزینه های خودش را دارد‪ .‬از اجاره س��الن‬ ‫تمرین که باید به طور میانگین دست کم ساعتی ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫توم��ان بابت پالتوی تمرین پرداخت کنیم و با متوس��ط‬ ‫روزانه ‪ 4‬س��اعت تمرین در بازه زمانی یکماهه به عددی‬ ‫می رسد که هزینه بس��یاری را برای گروه ایجاد می کند‬ ‫تا دس��تمزدهای بازیگران و عوامل که با ش��رایط فعلی‬ ‫اقتصادی بس��ته به میزان س��ابقه و فعالیت و محبوبیت‬ ‫اعداد متفاوتی را باید در نظر بگیریم‪ .‬فعالیت هنرمندان‬ ‫تئاتر فصلی و مقطعی اس��ت و در این ش��رایط نمی توان‬ ‫به این موض��وع بی اهمیت بود‪ .‬ضمن اینکه یک هنرمند‬ ‫نمی توان��د وقتی در یک اثر حضور دارد به ش��غل دیگر یا‬ ‫اجرای همزمان فکر کند؛ این اصال ش��دنی نیس��ت‪ .‬این‬ ‫ش��رایط مالی و هزینه کردها باعث شده تولید یک اثر از‬ ‫وجه هنری فاصله بگیرد و به یک بیزینس تبدیل ش��ود‪.‬‬ ‫حس��اب س��ود و زیان از لحظه اجاره سالن اجرا تا حضور‬ ‫بازیگر روی سن و حساب اینکه بتواند به فروش اثر کمک‬ ‫کند یا نه؟ تا هزینه های تبلیغات همگی موجب می شود‬ ‫نمایش تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شود که همگی این‬ ‫شرایط را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬واقعیت این اس��ت به دلیل همین‬ ‫ش��رایط اقتصادی ما به بازیگران چه��ره هم فکر کردیم‬ ‫و با انها وارد مذاکره ش��دیم‪ .‬برخی از انها از لحاظ زمانی‬ ‫نمی توانس��تند در کنار ما باشند و برخی به دلیل شرایط‬ ‫دس��تمزد و بودج��ه مح��دود نمایش ام��کان همکاری‬ ‫نداش��تند‪ .‬ضمن اینکه با فرض حضور یک سلبریتی در‬ ‫نمایش چه تضمینی وج��ود دارد که مخاطبان او که در‬ ‫و یارانه ای برای س��الن ها مشخص کند که امورات انها از‬ ‫طریق بودجه عمومی مرتفع شود دیگر صاحبان سالن ها‬ ‫برای بقای خود به گروه های نمایش��ی فشار نمی اورند و‬ ‫اجاره های عجیب و غریب طلب نمی کنند‪.‬‬ ‫س�ید پویا بیگی بازیگر نقش میالد در نمایش با اشاره‬ ‫به صحبت های مطرح ش��ده درب��اره اقتصاد تئاتر گفت‪:‬‬ ‫س��الن های تئاتر خصوصی خیلی بی در و پیکر هس��تند‬ ‫و هیچ س��ازکاری برای قیمت گ��ذاری ندارند و هر کس‬ ‫هر نرخ��ی که دلش بخواهد از گروه ه��ای تئاتری طلب‬ ‫می کند‪ .‬از طرفی مخاطبان تئاتر تغییر کرده اند و دوست‬ ‫دارند به دیدن نمایشی بروند که در ان چهره حضور دارد‪.‬‬ ‫تولید تئاتر در بعضی شرایط به تولید یک فیلم سینمایی‬ ‫نزدیک شده است‪ .‬در چنین شرایطی هر کس که بتواند‬ ‫با پول بیش��تری گ��روه مطرح تری را برای اج��را اماده‬ ‫کن��د به طور قطع در فروش هم به ش��رایط مطلوب تری‬ ‫می رسد‪ .‬گاهی هزینه های تولید یک نمایش انقدر خارج‬ ‫از تصور است که پیش از انکه بخواهیم وارد فرایند تولید‬ ‫شویم از ادامه ان منصرف می شویم و قید کار را می زنیم‪.‬‬ ‫بیگ��ی ک��ه فارغ التحصیل رش��ته بازیگری اس��ت با‬ ‫انتقاد از ورک ش��اپ های بازیگری گف��ت‪ :‬برگزاری این‬ ‫ورک ش��اپ ها که هیچ ب��ار علمی ندارن��د‪ ،‬تنها موجب‬ ‫می ش��ود عده ای اف��راد با صرف هزینه ه��ای هنگفت به‬ ‫جمع نابازیگران مدعی اضافه شوند که نه تنها نمی توانند‬ ‫وارد فضای حرفه ای تئاتر ش��وند که با س��رخوردگی به‬ ‫جمع عالقه مندان این حرفه اضافه می شوند‪.‬‬ ‫در پایان این نشست روزبه روحی پور کارگردان این اثر‬ ‫نمایش��ی در جمع بندی صحبت های این میزگرد گفت‪:‬‬ ‫هنر به طور کلی وقتی قرار اس��ت از نبض حضور مخاطب‬ ‫بقا پیدا کند و مس��تقیم با مخاطب سر و کار داشته باشد‬ ‫به طور خودکار بس��یاری از مسائل را هم با خود به همراه‬ ‫می اورد‪ .‬مسائل اقتصادی در این زمینه وجه پررنگی پیدا‬ ‫می کند و در کنار ان نمی توان توقع داش��ت که مس��ائل‬ ‫اقتص��ادی در تولید ی��ک اثر تاثیر نگ��ذارد‪ .‬در تئاتر این‬ ‫مس��ئله بیشتر خود را نشان می دهد زیرا به طور مثال در‬ ‫رس��انه ای مانند تلویزیون وقتی هنرمند یا برنامه ساز اثر‬ ‫خود را می سازد دیگر به این فکر نمی کند که ایا مخاطب‬ ‫ان اثر را می بیند یا نه‪ .‬همین که اثری ساخته و دستمزدها‬ ‫گرفته ش��ود دیگر کارایی اثر اهمیتی ندارد؛ اما در تئاتر‬ ‫حضور تماش��اگر و مخاطب و رش��د یک اثر هنری بسیار‬ ‫دارای اهمیت اس��ت‪ .‬در کنار ای��ن موضوع یک هنرمند‬ ‫عالوه ب��ر اینکه باید تالش کند که از لحاظ حرفه ای یک‬ ‫اثر قابل توجه خلق کن��د باید به موضوعاتی فکر کند که‬ ‫خارج از محدوده تولید یک اثر است‪ .‬در تئاتر و سینمای‬ ‫ایران همین که ش��ما دارای گروه و باندی باشید که شما‬ ‫را در هر ش��رایطی حمای��ت و معرفی کنند‪ ،‬می توانید به‬ ‫موفقیت های بیش��تری برس��ید‪ .‬من نمی خواهم بگویم‬ ‫وجود چنین گروه ها و مافیاهایی خوب است یا بد‪ .‬مسئله‬ ‫این اس��ت که در شرایط فعلی هنرهای نمایشی در ایران‬ ‫وجود چنین دسته هایی الزم است و بقای هر هنرمندی‬ ‫به وجود چنین شرایطی است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬یک بار همراه گروه��ی از بازیگران به یک‬ ‫تور گردش��گری رفتیم و تورلیدر ان گروه به بس��یاری از‬ ‫مس��ائل و اطالعات مناطق گوناگون جغرافیایی اشنایی‬ ‫کامل داش��ت‪ ،‬ام��ا به عنوان یک ف��رد باتجربه می گفت‬ ‫درحال حاضر تورلیدری موفق تر است و می تواند مسافر‬ ‫بیش��تری را همراه خود کند که بتوان��د در اتوبوس و در‬ ‫مسیر رفت و برگشت حرکات موزون بیشتری خلق کند‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی مهم نیست ش��ما اطالعات کافی از‬ ‫منظ��ر تاریخی و جغرافیایی داش��ته باش��ید‪ .‬همین که‬ ‫بتوانید در طول مس��یر شرایط شادی مسافران را فراهم‬ ‫کنید کافی است‪ .‬این موضوع را می توان به عرصه نمایش‬ ‫هم تعمیم داد؛ یعنی در چنین شرایطی مهم نیست شما‬ ‫چه اثری خلق کردی��د و روی صحنه بردید‪ .‬باید بتوانید‬ ‫با هر ترفندی مخاطب را به س��الن بکشانید‪ .‬اگر نتوانید‬ ‫ای��ن کار را انج��ام دهید به طور قطع با شکس��ت روبه رو‬ ‫می شوید‪.‬‬ ‫عکس ‪ :‬سینا سعیدی‬ ‫عل�ی نعیمی‪ :‬در حالی که نمایش «ضیافت ش��بانه ای‬ ‫برای ش��بنم» این روزها در عمارت نوفل لوشاتو اخرین‬ ‫اجراهای خود را سپری می کند‪ ،‬روزنامه‬ ‫میزبان‬ ‫جمع��ی از اعض��ای این گروه نمایش��ی بود ت��ا پیرامون‬ ‫چگونگی اجرای این نمایش و مش��کالت و سختی های‬ ‫فعالی��ت در عرصه نمایش و چالش های اقتصادی در این‬ ‫عرصه گفت وگو کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت لیلی مقیم��ی تهیه کنن��ده‪ ،‬روزبه‬ ‫روحی پور کارگردان‪ ،‬هدیه رضایی دس��تیار کارگردان و‬ ‫بازیگر‪ ،‬علی توانگری مدیر تولید و بازیگر‪ ،‬گلبرگ بقایی‬ ‫بازیگر و پویا بیگی بازیگر نمایش «ضیافت شبانه ای برای‬ ‫شبنم» به بیان مسائل و دغدغه های خود پرداختند‪.‬‬ ‫گزارش میزگردی که می خوانید تالش کرده به سهم‬ ‫خود فض��ای فعالیت در عرصه تئات��ر باوجود تنگناهای‬ ‫مالی را مورد بررسی قرار دهد‪.‬‬ ‫در ابت��دای ای��ن نشس��ت که ب��ه میزبانی موسس��ه‬ ‫مطبوعاتی‬ ‫برگزار شد لیلی مقیمی تهیه کننده‬ ‫نمایش «ضیافت شبانه ای برای شبنم» با اشاره به اجرای‬ ‫این نمایش گفت‪ :‬اق��ای روزبه روحی پور کارگردان این‬ ‫نمایش سال های بسیاری را در کنار اقای کیمیایی بودند‬ ‫و تجربه دس��تیاری دو فیلم ایشان را در کارنامه دارند‪ .‬از‬ ‫انجایی که پیشینه ایش��ان تئاتری است تصمیم گرفته‬ ‫بود اثری را روی صحنه ببرد که مولفه های اثار کیمیایی‬ ‫هم درون ان باش��د‪ .‬باتوجه به اینکه یک داستان واقعی‬ ‫دستمایه نمایش قرار گرفته بود اقای روحی پور به همراه‬ ‫خان��م تاجیک در حال نگارش مت��ن بودند که در همان‬ ‫مقطع من در جریان متن قرار گرفتم و با بازنویس��ی های‬ ‫گوناگون به شکلی رسید که اکنون روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬چیزی که برای من در متن جذاب‬ ‫ب��ود این بود که گذار تاریخی از حدود ‪ ۲۰‬س��ال پیش تا‬ ‫امروز را می توانیم در دو اثر مش��اهده کنیم‪ .‬فیلم ضیافت‬ ‫س��اخته اقای کیمیایی که حدود ‪ ۲۰‬سال پیش ساخته‬ ‫ش��د تا این ضیاف��ت که روی صحنه رفت نش��ان دهنده‬ ‫مخدوش ش��دن روابط بین انسان ها است و انعکاس ان‬ ‫را در جامعه ش��اهد هس��تیم‪ .‬اگر در فیلم ضیافت ادم ها‬ ‫ب��ه خاطر رفاقت و انس��انیت و با هدف اینک��ه به داد هم‬ ‫برس��ند‪ ،‬دور هم جمع ش��دند در نمایش ضیافت ادم ها‬ ‫ی هستند و بر خالف‬ ‫سرش��ار از ناکامی ها و س��رخوردگ ‬ ‫ضیافت کیمیایی و به دلیل گذشت زمان و تغییر نسل ها‬ ‫ش��اهد ان هستیم که افراد تنها به فکر خودشان هستند‬ ‫و ب��ه جای اینکه ب��ه هم کمک کنند دس��ت به تخریب‬ ‫یکدیگ��ر می زنن��د و ان قرار و ان ضیاف��ت تنها فضایی‬ ‫اس��ت برای محاکمه کردن یکدیگر و فرار از مسئولیت ها‬ ‫و اش��تباه های خود‪ .‬البته این به معنای ناامیدی نیست و‬ ‫صحن��ه اخر نمایش و تابلوی ش��ام اخر جوانه های امید‬ ‫به این��ده را کماکان حفظ می کند و می توان گفت هنوز‬ ‫هم با تمام س��ختی ها می توان مانند شخصیت های علی‬ ‫و ش��یرین در نمایش روی اصول خود ایس��تاد و به اینده‬ ‫فکر کرد‪.‬‬ ‫هدیه رضایی‪ ،‬دس��تیار کارگردان و بازیگر نقش شیوا‬ ‫در نمایش در ادامه صحبت های لیلی مقیمی با اش��اره به‬ ‫همکاری با گروه نمایش «ضیافت شبانه ای برای شبنم»‬ ‫گفت‪ :‬من ابت��دا به عنوان بازیگر به گروه ملحق ش��دم و‬ ‫بعد افتخار داشتم که به عنوان دستیار با اقای روحی پور‬ ‫همکاری کنم‪ .‬این نخستین همکاری من با خانم مقیمی‬ ‫است که تجربه موفقی بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به ش��رایط اقتصادی گروه های‬ ‫تئات��ری گف��ت‪ :‬اقتصاد تئاتر در ش��رایط فعلی منوط به‬ ‫داشتن سلبریتی اس��ت‪ .‬چهره های مطرحی که اقتصاد‬ ‫تئاتر براس��اس حضور انها باال و پایین می شود و سنجش‬ ‫و معیار حضور مخاط��ب را تعیین می کنند‪ .‬این بدترین‬ ‫اتفاقی است که در سال های اخیر افتاده و در دهه های ‪70‬‬ ‫و ‪ 80‬که من کار می کردم وجود نداش��ت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫اگر س��لبریتی ها در نمایش ها حضور نداشته باشند یک‬ ‫اثر نمایشی با مشکالت اقتصادی روبه رو می شود؛ یعنی‬ ‫مخاطب را به حضور س��لبریتی ها عادت داده ایم‪ .‬بحران‬ ‫در عمارت نوفل لوشاتو ضیافتی برپاست‬ ‫اضافات بری می سازد‪ .‬بازی های قاعده مند و میزانسن های‬ ‫درس��ت‪ ،‬طراحی صحنه مش��خص و تعریف شده‪ ،‬استفاده‬ ‫حداقل و منطقی از اکسس��وار و وس��ایل صحنه‪ ،‬انتخاب‬ ‫لباس های مناس��ب‪ ،‬نور و صدا و موس��یقی خوب‪ ،‬ما را به‬ ‫ضیافتی می ب��رد که غم‪ ،‬نامردی‪ ،‬خیان��ت‪ ،‬بی بندوباری‪،‬‬ ‫لودگی و کمی ته مانده رفاقت در ان می جوشد‪ .‬مهم ترین‬ ‫ویژگ��ی ای��ن نمایش بازی ه��ای خ��وب‪ ،‬روان و جاافتاده‬ ‫بازیگران جوانی اس��ت که در می��ان انها بازی های ریحانه‬ ‫س�لامت‪ ،‬فربد فرهنگ و پویا بیگ��ی در ذهن می ماند‪ .‬در‬ ‫این نمایش س��اغر مسعودی در نقش شبنم (بازیگری که‬ ‫مجبور به مهاجرت از ایران شده)‪ ،‬ریحانه سالمت در نقش‬ ‫شیرین (صاحب کافه)‪ ،‬علی توانگری در نقش علی (همکار‬ ‫شیرین در کافه)‪ ،‬فربد فرهنگ در نقش رضا (مست)‪ ،‬پویا‬ ‫بیگ��ی در نقش میالد (پولدار و نق��ش منفی با بنز امده)‪،‬‬ ‫گلناز عباسی در نقش نازی (دختر بد همراه میالد)‪ ،‬هدیه‬ ‫رضایی در نقش شیوا (همسر سابق محمد‪ ،‬دختری که به‬ ‫شوهرش خیانت کرده)‪ ،‬محمدرضا جمال در نقش محمد‬ ‫(دستیار کارگردان) و متین نظری در نقش متین (تراکت‬ ‫پخش کن) و گلبرگ بقایی در نقش س��حر (عش��ق قبلی‬ ‫رضا) بازی دارند که من به س��هم تماش��اگری خود به همه‬ ‫انها خس��ته نباش��ید می گویم‪ .‬در بروشور‪ ،‬نمایش به همه‬ ‫هنرمندان در غربت و همه پناهجویان ‪ un‬در سراسر دنیا‬ ‫ب��دون م��رز و ن��ژاد و قومیت و کیش تقدیم ش��ده و گروه‬ ‫نمایش ارزو کردند مقصد هر انسان وطنش باشد‪.‬‬ ‫روزبه روحی پور‬ ‫لیلی مقیمی‬ ‫اینستاگرام بیش از یک میلیون نفر هستند برای تماشای‬ ‫ان نمایش حضور یابند و فروش خوبی را رقم بزنند؟ چه‬ ‫میزان از فالوورهای اینستاگرام این چهره ها واقعی است‬ ‫و چه اندازه می توان به فروش براس��اس محبوبیت امید‬ ‫داشت؟ پاسخ این پرسش ها قطعی نیست و باید هر کدام‬ ‫را براساس موقعیت ها و شرایط متفاوت سنجید‪ .‬فروش‬ ‫یک اثر نمایش��ی به بس��یاری از عوامل بستگی دارد که‬ ‫حضور س��لبریتی ها شاید بخشی از ان باشد؛ نه همه ان‪.‬‬ ‫بخش مهم دیگر شرایط و قدرت اقتصادی جامعه است‪.‬‬ ‫در حال حاضر تماش��ای یک نمایش برای دو نفر بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان در یک ش��ب هزینه دربرخواهد داشت‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بسیاری از مردم در شرایط سخت‬ ‫اقتصادی امکان هزینه کردن برای نمایش را ندارند‪.‬‬ ‫تهیه کننده نمایش «ضیافت شبانه ای برای شبنم» با‬ ‫انتقاد از شیوه تبلیغات و فعالیت روابط عمومی در عرصه‬ ‫نمای��ش گفت‪ :‬در این زمینه متاس��فانه با کاس��تی های‬ ‫بسیاری روبه رو هستیم‪ .‬وقتی با یک مدیر روابط عمومی‬ ‫برای پوشش خبری و تبلیغاتی نمایش صحبت می کنیم‬ ‫در ابتدا هزینه های بس��یاری را به عنوان دستمزد طلب‬ ‫می کند اما درنهایت خروجی کار نامطلوب اس��ت و هیچ‬ ‫کمکی به فروش و رش��د مخاطب اث��ر نمی کند‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که مدیر روابط عمومی تهیه متریال‪ ،‬ساخت‬ ‫تیزر‪ ،‬تهیه خبر و گزارش را بر دوش تهیه کننده می گذارد‬ ‫و هیچ تعهدی در برابر اثری که مس��ئولیت ان را برعهده‬ ‫گرفته ندارد‪ .‬در ادامه این نشس��ت گلبرگ بقایی‪ ،‬بازیگر‬ ‫نقش س��حر در نمایش «ضیافت شبانه ای برای شبنم»‬ ‫با اش��اره به حضورش در این نمایش و نقش سحر گفت‪:‬‬ ‫سحر دختری است که با سن کم به دنبال مطرح شدن در‬ ‫عرصه بازیگری است‪ ،‬به همین دلیل از عشقش می گذرد‬ ‫و به موقعیت های بهتر می رس��د اما ب��ا همه موفقیت ها‬ ‫جای خالی عش��ق را در وج��ودش حس و تالش می کند‬ ‫دوباره با عشق گذشته اش زندگی را از سر بگیرد‪.‬‬ ‫بقایی درب��اره فعالیت در عرصه بازیگری گفت‪ :‬عرصه‬ ‫بازیگری و نمایش در ایران روند حرفه ای خود را س��پری‬ ‫نمی کند‪ .‬در ش��رایطی که تنها عشق به تئاتر فعاالن این‬ ‫عرصه را مجاب به ادامه فعالیت می دهد باید از بس��یاری‬ ‫از چیزها گذش��ت تا بتوان در این عرصه حضور پیدا کرد‪.‬‬ ‫من برای حضور در این نمایش حاضر ش��دم از شغلی که‬ ‫داشتم اس��تعفا بدهم تا با تمرکز بیشتری در کار حضور‬ ‫یاب��م‪ .‬اما چقدر فضای تئاتر کش��ور می تواند مرا به اینده‬ ‫فعالیتم در این عرصه امیدوار نگه دارد؟ شرایط اقتصادی‬ ‫گروه های نمایش��ی اصال مناس��ب نیس��ت و بسیاری از‬ ‫بازیگ��ران تنها به دلی��ل عالقه همچن��ان در این عرصه‬ ‫فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫پویا بیگی‬ ‫عل�ی توانگری‪ ،‬بازیگر نقش علی در نمایش با اش��اره‬ ‫ب��ه حضورش در این نمایش گفت‪ :‬دوس��تی من با روزبه‬ ‫روحی پور پیشینه زیادی دارد و من جزو نخستین نفراتی‬ ‫بودم که به گروه نمایش ملحق ش��دم و از ابتدا در جریان‬ ‫شکل گیری اثر قرار داشتم‪ .‬کاراکتر علی پسری است که‬ ‫به دلیل فعالیت های سیاسی در دانشگاه با بی مهری هایی‬ ‫روبه رو و س��تاره دار ش��ده که با همه این ها زندگی اش را‬ ‫نباخت��ه و کماکان به اینده امیدوار و معتقد اس��ت باید‬ ‫اصول خود را حفظ کند و به زندگی امیدوار باش��د‪ .‬علی‬ ‫ش��خصیت ارامی دارد و به دنبال ارامش اس��ت و به هیچ‬ ‫وجه دوس��ت ندارد حاش��یه و ش��کافی بین دوستانش‬ ‫به وجود بیاید‪ .‬توانگری که مدیر تولید این اثر نمایش��ی‬ ‫نیز اس��ت با اش��اره به وضعیت اقتصاد تئاتر گفت‪ :‬تولید‬ ‫نمایش در ایران فرایند بسیار سختی دارد‪ .‬سختی کار در‬ ‫عرصه تئاتر بسیار بیشتر از سینما و تلویزیون است‪ .‬تولید‬ ‫یک اثر سینمایی و تلویزیونی باتوجه به اینکه نظام مندتر‬ ‫اس��ت از لح��اظ اقتصادی ش��رایط بهت��ری دارد اما در‬ ‫عرصه نمایش مش��کالت تولید یک اثر به مراتب بیش��تر‬ ‫اس��ت‪ .‬همانطور که خانم مقیمی توضیح دادند ش��رایط‬ ‫درحال حاضر به گونه ای اس��ت که فعالیت در عرصه های‬ ‫دیگر سود بیشتری نسبت به کار در تئاتر دارد‪ .‬کسی که‬ ‫در این عرصه و برای یک اثر نمایش��ی بیش از ‪ 6‬ماه وقت‬ ‫می گذارد و دستمزد یک میلیون تومانی می گیرد‪ ،‬غیر از‬ ‫دیوانگی و عاش��قی چه چیز دیگری می تواند او را ترغیب‬ ‫به این کار کند؟‬ ‫این بازیگر در ادامه گفت‪ :‬حتی اگر با ش��رایط س��خت‬ ‫اقتص��ادی گروه کنار بیاییم و با کم و زیاد ان جلو برویم و‬ ‫کار را به س��رانجام برسانیم عوامل بیرونی بسیاری وجود‬ ‫دارد ک��ه به کار ضربه می زند‪ .‬ما در ش��رایطی کار را روی‬ ‫صحنه می بریم که صاحبان سالن توقعات یکجانبه خود‬ ‫را دارند و اصال به فکر گروه های تئاتری نیستند‪.‬‬ ‫مقیم��ی در ادامه صحبت های توانگری گفت‪ :‬البته به‬ ‫صاحبان س��الن های نمایش هم نمی توان خرده گرفت‪.‬‬ ‫انها نی��ز مجبورند ب��رای حفظ حی��ات و ادامه فعالیت‬ ‫خود اجاره ها را ثابت نگه دارند‪ .‬صاحبان س��الن هر شب‬ ‫ی��ک میلیون و ‪ 200‬ه��زار تومان اجاره س��الن را در هر‬ ‫ش��رایطی دریافت می کنند و برای انها مهم نیس��ت که‬ ‫اثر نمایش��ی با سالن خالی از تماش��اگر اجرا برود یا تمام‬ ‫بلیت هایش فروخته شود‪ .‬البته ایراد کار از جای دیگری‬ ‫اس��ت؛ اگر س��الن های نمایش خصوص��ی در پایتخت‬ ‫براس��اس ضابطه ای ش��کل می گرفتند و ظهور و تعداد‬ ‫این س��الن ها قاعده مندتر بود با این ش��رایط و حکمرانی‬ ‫صاحبان س��الن روبه رو نبودیم‪ .‬یا اگر دولت در مدیریت‬ ‫فرهنگی سالن های خصوصی را به نیمه خصوصی تبدیل‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!