روزنامه صمت شماره 1122 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1122

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1122

روزنامه صمت شماره 1122

‫ویژه نامه سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستی‬ ‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫ویژه نامه‬ ‫سی امین‬ ‫نمایشگاه ملی‬ ‫صنایع دستی‬ ‫منتشر شد‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1122‬پیاپی ‪2440‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اهمیت روزافزون‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫‪2‬‬ ‫چهره ها‬ ‫وزیر اقتصاد‬ ‫مورد حمایت دولت است‬ ‫شرط و شروط گذر از‬ ‫دور دوم تحریم ها‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫رکود‪ ،‬چالش اصلی‬ ‫صنایع شوینده‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪ 3‬تا ‪ 9‬شهــــــریـور ‪1397‬‬ ‫‪25-31August 2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫غلتک ‪ ،‬در دست اندازخود تحریمی و واردات‬ ‫تولیدکنندگان داخلی قادر به تولید غلتک نورد برای تامین نیاز داخلی هستند‬ ‫و صادرات در خور توجهی نیز در این زمینه انجام می دهند اما این روزها که بازار‬ ‫نابس��امان اس��ت‪ ،‬این صنعتگران با کمبود مواد اولیه روبه رو هستند و مواد اولیه‬ ‫خود را با نرخی ‪۱۰‬برابر نرخ س��ال گذش��ته تهیه می کنند‪ .‬موضوع درخور توج ه‬ ‫این اس��ت که تولیدکنندگان غلتک مدعی هس��تند با وجود تولید داخلی‪ ،‬شاهد‬ ‫واردات ان هستیم و این کاال در شمار کاالهای وارداتی ممنوعه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه باور برخی از تولید کنن��دگان غلتک‪ ،‬در تولید این کاالی صنعتی که مورد‬ ‫اس��تفاده نوردسازان است با مشکل خاصی روبه رو نیس��تیم و فناوری ان نیز در‬ ‫کش��ور به روز ش��ده است‪ .‬مش��کل این روزهای غلتک س��ازی‪ ،‬تهیه مواد اولیه‬ ‫اس��ت‪ .‬البته گفته می ش��ود در زمینه مواد اولیه نیز کمبودی وجود ندارد و انچه‬ ‫بیش از پیش مش��کل ایجاد کرده‪ ،‬افزایش نرخ این مواد نس��بت به سال گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫صنعت‪2‬‬ ‫صنعت‪4‬‬ ‫بندبازی پتروشیمی ها و‬ ‫فوالدی ها بر فراز بورس کاال‬ ‫معدن‪3‬‬ ‫همیشه استاد‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪4‬‬ ‫وعده بازگشایی تولی پرس‬ ‫از هفته دوم شهریور‬ ‫یک بام و دوهوای‬ ‫نرخ سود بانکی‬ ‫صنعت‪4‬‬ ‫سازمان شیالت باید به تخلف چینی ها در دریای عمان رسیدگی کند‬ ‫سرقت ماهی در جوار «فانوس»ها‬ ‫تجارت‪3‬‬ ‫تجارت‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1122‬‬ ‫پیاپی ‪2440‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫با اس��تفاده از ‪ CSR‬و توجه به مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫می توان با مش��تریان خود ارتباط بهت��ری برقرار کرد‪.‬‬ ‫چ��ون این ارتباط گرفتن از طری��ق کار ثانویه و خیر و‬ ‫مناس��ب اس��ت‪ ،‬راحت تر انجام می شود‪ CSR .‬موجب‬ ‫می ش��ود عالوه ب��ر ارتباط ب��ا مش��تریان و مخاطبان‪،‬‬ ‫کارکن��ان و کارمن��دان یک ش��رکت و س��ازمان هم با‬ ‫یکدیگر بیش��تر در ارتباط باش��ند و درزمینه مشترکی‬ ‫با هم کار کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت های بورس��ی‪ ،‬ش��رکت های س��هامی عام یا‬ ‫شرکت هایی که در بازار سرمایه فعال هستند و هزاران‬ ‫س��هامدار دارند‪ ،‬باید بیش از دیگر ش��رکت ها به مقوله‬ ‫‪ CSR‬توجه کنند‪ .‬این روزها بسیاری از سرمایه گذاران‬ ‫ب��ه فعالیت های جانبی ش��رکت هایی ک��ه در انها پول‬ ‫می گذارند‪ ،‬اهمیت زیــادی می دهند‪.‬‬ ‫ب��رای بس��یاری از س��رمایه گذاران‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫تنها راهی برای پول دراوردن و به دس��ت اوردن س��ود‬ ‫زیاد نیس��ت‪ .‬همان طور که در ابتدای گفتار ارائه ش��د‪،‬‬ ‫نگاه برخی س��هامداران به ترازنامه ه��ا‪ ،‬از تک بعدی به‬ ‫سه بعدی تغییر کرده است‪.‬‬ ‫برخی سرمایه گذاران در شرکت هایی سرمایه گذاری‬ ‫می کنند که برای محیط زیس��ت بی ضرر باش��د‪ .‬به طور‬ ‫مثال از شرکت های تنباکو‪ ،‬شرکت های لوازم دفاعی و‬ ‫جنگی یا تولیدکنندگان نفت حمایت نمی کنند‪.‬‬ ‫برخی س��رمایه گذاران‪ ،‬ش��رکت هایی را وارد س��بد‬ ‫بورس��ی خ��ود می کنن��د که باور داش��ته باش��ند‪ ،‬ان‬ ‫ش��رکت ها برای محیط زیست اهمیت قائل هســتند و‬ ‫به ان توجه دارند‪ .‬همین طور در بسیاری از شرکت های‬ ‫بورس��ی و بزرگ‪ ،‬یک کارگروه مسئولیت اجتماعی‪ ،‬در‬ ‫سطح هیات مدیره تشکیل شده است‪.‬‬ ‫ب��رای مدیران امروز دیگر کافی نیس��ت که وظایفی‬ ‫چ��ون برنامه ری��زی‪ ،‬س��ازمان دهی و کنت��رل را انجام‬ ‫دهن��د و خ��ود را اثربخ��ش بنامند؛ بلکه پاس��خ گویی‬ ‫به نیازهای جامعه و خواس��ت ش��هروندان و مشتریان‬ ‫داخل��ی و خارجی‪ ،‬از زمره وظای��ف بااهمیت تر انها به‬ ‫ شمار می رود‪.‬‬ ‫موافقان سرمایه گذاری روی مسئولیت اجتماعی ادعا‬ ‫می کنند اگر شرکتی برای جامعه و حفظ محیط زیست‬ ‫اهمیت قائل ش��ود پس از گذش��ت زم��ان‪ ،‬تالش این‬ ‫ش��رکت ها باعث می ش��ود ارزش س��هام انه��ا در بازار‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫اقتصاددان��ان پیش��نهاد می کنند اگر کس��ب وکاری‬ ‫دارید که برای معرفی اثربخش و گسترده ان به جامعه‬ ‫مخاطبان بالقوه و بالفعل‪ ،‬به دنبال راهکاری هس��تید‪،‬‬ ‫تمرکز روی ‪ CSR‬می تواند ارزش��مند باشد‪ ۶ .‬توصیه‬ ‫زیر را در نظر داشته باشید‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بازیاف��ت پس��ماند‪ :‬برای جامعه‪ ،‬محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫رسانه ها‪ ،‬مشتریان و ذی نفعان‪ ،‬اهمیت دارد که بدانند‪،‬‬ ‫ش��رکت شما پسماند تولیدشده از تولید کاال و خدمات‬ ‫را چگون��ه مدیری��ت می کن��د‪ .‬روی این مقول��ه کار و‬ ‫برنامه ریزی کنید‪ .‬به ویژه برای شرکت های ساختمانی‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان لوازم ساختمانی و شیمیایی این موضوع‬ ‫راهبردی است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬حق��وق کارکنان‪ :‬برابری جنس��یتی در حقوق و‬ ‫دس��تمزد کارکن��ان اقا و خانم و فراه��م کردن فضای‬ ‫کاری به گونه ای که کارکنان‪ ،‬احس��اس خوب و خوشی‬ ‫در زمان کار داش��ته باشند‪ ،‬بخشی از مواردی است که‬ ‫مسئولیت اجتماعی به ان توجه دارد؛ هرچند ربطی به‬ ‫مسئولیت اجتماعی به طور مستقیم ندارد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ذی نفع��ان‪ :‬ذی نفعان خود را دریابید‪ .‬اگر فعالیت‬ ‫ش��ما سروصدای زیادی دارد‪ ،‬االیندگی زیست محیطی‬ ‫دارد‪ ،‬حمل ونقل کاالی ش��رکت ش��ما‪ ،‬مزاحمت هایی‬ ‫برای همس��ایه ها دارد‪ ،‬به فکر کاهش این موارد باشید‬ ‫و روش های خالقانه و دستاوردهای خود را در گزارش‬ ‫ساالنه منتشر کنید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬فعالیت ه��ای خیرخواهان��ه‪ :‬یک��ی از روش ه��ای‬ ‫توس��عه ‪ ،CSR‬می توان��د مش��ارکت غیرمس��تقیم در‬ ‫فعالیت های نیکوکاری در سراسر کشور باشد‪ .‬کمک به‬ ‫انجمن خیرین مدرسه س��از و همکاری در فعالیت های‬ ‫نیکوکاری‪ ،‬پرستیژ شرکت را در بلندمدت و میان مدت‬ ‫ارتقا می دهد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬کس��ب وکار س��بز‪ :‬کس��ب وکار س��بز در می��ان‬ ‫ش��رکت های ایرانی چه ب��زرگ و چه بورس��ی‪ ،‬جدی‬ ‫گرفته نمی ش��ود‪ .‬اگر شرکتی‪ ،‬خود را موظف به رعایت‬ ‫اصول و الزام های کسب وکار س��بز کند‪ ،‬اعتبار خاصی‬ ‫پی��دا ک��رده و نوعی تبلی��غ غیرمس��تقیم فعالیت های‬ ‫جامعه مح��ور خود را در دس��تور کار قرار داده اس��ت‪.‬‬ ‫بهینه س��ازی مصرف ان��رژی‪ ،‬کاهش مص��رف کاغذ و‬ ‫سوخت های فس��یلی در فعالیت های روزانه و هفتگی‪،‬‬ ‫مبانی کسب وکار سبز شرکت ها را نمایان می کند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ام��وزش کارکنان‪ :‬برای موفقیت در مقوله جدید‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬باید مدیران و کارکنان‪ ،‬اموزش‬ ‫الزم را ببینند‪ .‬برای این کار باید شرکت ها هزینه کنند‬ ‫و از مش��اوران متخص��ص و برنامه ری��زان حرفه ای این‬ ‫ح��وزه که تجربه های جهانی دارند بهره ببرند و خود را‬ ‫موظف به پیاده سازی کسب وکار سبز در راستای تامین‬ ‫منافع عمومی کنند‪.‬‬ ‫اروپایی ها نمی توانند همیشه منتظر زمان بمانند‬ ‫وزی��ر امور خارجه با تاکید بر اینکه مذاکرات‬ ‫ب��ا اروپایی ه��ا ادامه دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬همانطور که‬ ‫پیش از این گفت��م اروپایی ها در اعالم مواضع‬ ‫بس��یار خوب عم��ل کردند ام��ا در تبدیل این‬ ‫مواضع به اقدام های عملی باید تصمیم بگیرند‬ ‫و نمی توانند همیش��ه منتظر زمان باش��ند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمدجواد ظری��ف در جمع‬ ‫خبرنگاران درباره مذاکره ب��ا اروپایی ها‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اروپایی ه��ا در زمینه برج��ام چند اقدام‬ ‫مانن��د قانون انس��داد‪ ،‬اج��ازه دادن ب��ه بانک‬ ‫سرمایه گذاری اروپا برای تامین مالی یا تشویق‬ ‫شرکت های کوچک و متوسط برای کار با ایران‬ ‫انج��ام داده اند‪ ،‬اما برای اینکه ای��ن اقدام ها به‬ ‫نتیجه منجر شود الزم است اروپایی ها امادگی‬ ‫این را داش��ته باش��ند که منافع خود در قبال‬ ‫ای��ران‪ ،‬منطقه و نظ��م جهانی را در‬ ‫نظ��ر بگیرند ت��ا امریکایی ها نتوانند‬ ‫دیدگاه خود را ب��ه دیگران تحمیل‬ ‫کنند؛ در واقع حاضر باش��ند هزینه‬ ‫کنند‪ .‬وزی��ر امور خارج��ه با تاکید‬ ‫بر اینکه هیچ س��ودی در دنیا بدون‬ ‫هزین��ه به دس��ت نمی ای��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران برای اینکه نشان دهد‬ ‫می تواند اجماع امنیتی دروغین که امریکایی ها‬ ‫و رژی��م صهیونیس��تی توانس��ته بودن��د علیه‬ ‫کش��ورمان درس��ت کنند را از بین ببرد‪ ،‬وارد‬ ‫مذاکره برجام ش��د‪ ،‬این اجم��اع را از بین برد‬ ‫و به نتایج بس��یار بزرگی رس��ید‪ .‬ظریف افزود‪:‬‬ ‫برجام توانس��ت فضای امنیتی علیه ایران را به‬ ‫یک فضای انزوا علیه قانون شکنان امریکایی در‬ ‫دولت جدید تبدیل کن��د؛ بنابراین‬ ‫اروپایی ها برای اینکه بتوانند منافع‬ ‫بلندمدت شان را تضمین کنند باید‬ ‫امادگی این هزینه را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی بار دیگر یاداور ش��د‪ :‬اروپایی ها‬ ‫در اع�لام موضع خ��وب جلو امدند‬ ‫اما برای اینک��ه هزینه کنند نیاز به‬ ‫تصمیم گی��ری دارند که ای��ن تصمیم گیری ها‬ ‫وقت مح��دود دارد و انها نمی توانند همیش��ه‬ ‫منتظر زمان باش��ند‪ .‬وزیر ام��ور خارجه افزود‪:‬‬ ‫ما در حال اماده ش��دن برای شرایطی هستیم‬ ‫ک��ه بتوانیم فش��ارهای امری��کا را خنثی کنیم‬ ‫و امیدواریم این فش��ارها را ب��ا کمترین هزینه‬ ‫ب��رای مردم ایران خنثی کنیم تا س��ربلندی و‬ ‫عزت مردم را به دنبال داش��ته باشد‪ .‬وی درباره‬ ‫برنامه ها و عملکرد س��فیران برای خنثی کردن‬ ‫برنامه ه��ای امری��کا‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ران و امریکا دو‬ ‫روش متف��اوت دارند‪ .‬امریکا کش��وری اس��ت‬ ‫که با فش��ار و قل��دری در دنیا عم��ل می کند‬ ‫ام��ا ما کش��وری قانونمند هس��تیم و قانونمند‬ ‫عم��ل می کنیم‪ .‬ظریف اف��زود‪ :‬همه بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی اع�لام می کنن��د ک��ه امریکایی ها‬ ‫از طری��ق اعم��ال فش��ارهای غیرقانون��ی و‬ ‫غیرمتمدنانه سیاست هایشان را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫ظریف گفت‪ :‬برای مقابله با تحریم ها طراحی ها‬ ‫و برنامه ریزی های��ی انجام ش��ده و از طرفی در‬ ‫ح��وزه اقتصادی ه��م برنامه ریزی ه��ای خوبی‬ ‫داری��م‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬می دانیم فش��ارهایی به‬ ‫مردم وارد شده اما این فشارها برای اماده سازی‬ ‫بوده تا بتوانیم از مرحله سخت عبور کنیم‪.‬‬ ‫موگرینی از کمک ‪ ۱۸‬میلیون یورویی اتحادیه اروپا خبر داد‬ ‫کمک اروپا ربطی به بسته پیشنهادی برجام ندارد‬ ‫موگرینی مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه‬ ‫اروپ��ا‪ ،‬از کمک ‪ ۱۸‬میلی��ون یورویی اتحادیه‬ ‫اروپ��ا به ای��ران خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا به‬ ‫نقل از رویترز‪ ،‬اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای‬ ‫ب��ا اعالم اینک��ه مبلغ ‪ ۱۸‬میلیون ی��ورو برای‬ ‫اجرای پروژه های توسعه ای در ایران اختصاص‬ ‫می دهد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این مبلغ بخش��ی از بسته‬ ‫بزرگ ت��ر ‪۵۰‬میلی��ون یورویی اس��ت‪ .‬رییس‬ ‫سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه‬ ‫اتحادیه اروپا به همکاری با ایران پایبند است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این بس��ته روابط اقتصادی و بخشی که‬ ‫به طور مستقیم به س��ود شهروندان مان است‬ ‫را بهب��ود می بخش��د‪ .‬به نوش��ته رویت��رز‪ ،‬این‬ ‫اتحادی��ه مبل��غ ‪ ۸‬میلیون ی��ورو را در بخش‬ ‫خصوصی جمهوری اس�لامی ایران که کمکی‬ ‫برای موسسه های کوچک و متوسط و سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران است‪ ،‬صرف می کند و ‪۸‬‬ ‫میلیون یورو دیگر نیز صرف پروژه های محیط‬ ‫زیس��تی و ‪ ۲‬میلیون یورو هم صرف مبارزه با‬ ‫مواد مخدر می ش��ود‪ .‬این در حالی است که به‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬بهرام قاسمی در پاسخ به پرسش‬ ‫خبرنگاران درباره اخبار پیرامون بودجه ای که‬ ‫از س��وی اتحادیه اروپا به ایران تخصیص داده‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬کمیسیون اروپا روز پنجشنبه ‪۱۸‬‬ ‫میلیون یورو برای اجرای پروژه های توسعه ای‬ ‫در ایران تخصیص داد که این میزان بخش اول‬ ‫وزیر اقتصاد مورد حمایت دولت است‬ ‫معاون امور مجلس رییس جمهوری‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی‪ ،‬مدیری پرتالش‪ ،‬فروتن و‬ ‫مردم دار اس��ت‪ ،‬اظهار امیدواری کرد‬ ‫جلسه استیضاح مس��عود کرباسیان‬ ‫در فضایی ارام برگزار ش��ود و کشور‬ ‫کماکان از وجود وی بهره مند باش��د‪.‬‬ ‫حسینعلی امیری در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫اس��تیضاح حق نمایندگان مردم است اما دولت‬ ‫نیز به اس��تمرار اعتماد مجلس در ادامه کار وزیر‬ ‫اقتصاد امیدواری زیادی دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬امیدوارم‬ ‫با توضیحات وزی��ر امور اقتصادی و دارایی برای‬ ‫نماین��دگان‪ ،‬رفع ابهام ش��ده و کماکان دولت از‬ ‫خدمات کرباس��یان بهره مند باش��د‪ .‬امیری ابراز‬ ‫امی��دواری کرد توضیح��ات کرباس��یان و ارائه‬ ‫امار و ارقام و طرح ریش��ه های مشکالت موجود‬ ‫بتوان��د نمایندگان مجلس را قان��ع کند‪ .‬معاون‬ ‫رییس جمهوری گفت‪ :‬حل مش��کالت اقتصادی‬ ‫مردم دغدغه مشترک دولت و مجلس است و در‬ ‫ش��رایطی که امریکا و رژیم صهیونیستی جنگ‬ ‫تمام عی��ار اقتصادی علیه ای��ران راه انداخته اند‪،‬‬ ‫اتحاد و انسجام قوا و ثبات وضعیت سازمان های‬ ‫اقتص��ادی می تواند دش��من را از ایجاد التهاب و‬ ‫نارضایت��ی مایوس کند‪ .‬امی��ری افزود‪ :‬دولت به‬ ‫ط��ور کامل از مش��کالت اقتص��ادی مردم خبر‬ ‫دارد و هیچ گاه نارس��ایی ها را انکار نکرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش��ی از مش��کالت اقتصادی کشور‬ ‫از بودجه ‪ ۵۰‬میلیون یورویی است که به همین‬ ‫منظور از سوی کمیسیون اروپا اختصاص داده‬ ‫شده است‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بودجه ‪ ۱۸‬میلی��ون یورویی اروپا مربوط‬ ‫به همکاری ه��ای ایران با نهاد اتحادیه اروپایی‬ ‫اس��ت و ربطی به بس��ته اقتصادی پیشنهادی‬ ‫اروپ��ا ندارد که قرار اس��ت در چارچوب برجام‬ ‫و ب��رای مقابله با تحریم های امریکا علیه ایران‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬رییس سیاست خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه ایران‪ ،‬دو سال‬ ‫پیش بیانیه مش��ترکی در ته��ران امضا کردند‬ ‫که ناظ��ر بر همکاری می��ان طرف های ایرانی‬ ‫و کمیس��یون اروپ��ا به عنوان ب��ازوی اجرایی‬ ‫اتحادیه اروپا است‪ .‬این همکاری ها پیرو تبادل‬ ‫هیات های بلندپایه میان دوطرف وارد مراحل‬ ‫اجرای��ی در حوزه ه��ای گوناگون کش��اورزی‪،‬‬ ‫مهاجرت‪ ،‬صنعت و اموزش عالی ش��ده است‪.‬‬ ‫کمیس��یون اروپ��ا س��هم بس��زایی در تقویت‬ ‫همکاری ه��ا بی��ن اتحادیه اروپ��ا و ایران دارد‪.‬‬ ‫حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و ارائه‬ ‫کمک های فنی به سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫بخش��ی از پروژه های همکاری اتحادیه اروپا با‬ ‫ایران هس��تند‪ .‬قرار اس��ت ط��رف ایرانی برای‬ ‫اجرای این پروژه با مرک��ز تجارت بین المللی‪،‬‬ ‫کارگزاری های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و‬ ‫سایر سازمان ها همکاری کند‪.‬‬ ‫نظارت دیوان محاسبات بر فعالیت اقتصادی شرکت ها‬ ‫منط��ق اقتص��ادی ن��دارد و جن��گ‬ ‫روانی اس��ت که با هدایت بنگاه های‬ ‫خبرپراکن��ی رژی��م صهیونیس��تی‪،‬‬ ‫امریکا و دست نشانده های منطقه ای‬ ‫انها ایجاد شده است‪ .‬معاون پارلمانی‬ ‫رییس جمه��وری اضافه ک��رد‪ :‬پس‬ ‫از برج��ام و توفیق ه��ای بین المللی‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬دشمنان قس��م خورده ایران تالش‬ ‫زی��ادی ب��رای ان��زوا و ایج��اد محدودیت ه��ای‬ ‫اقتصادی برای مردم ما انجام دادند اما با هدایت و‬ ‫حمایت رهبر معظم انقالب‪ ،‬ریاست جمهوری و‬ ‫پشتیبانی ملت از این مسیر دشوار عبور خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬امیری با بیان اینکه دش��منان ایران چشم‬ ‫دیدن موفقیت های کش��ورمان را ندارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انها حتی تالش دارند با ایران هراس��ی کشورمان‬ ‫را من��زوی کنند اما ما متح��دان زیادی داریم و‬ ‫با دیپلماس��ی هوشمندانه و مس��یر درستی که‬ ‫در پی��ش گرفته ای��م‪ ،‬نگران��ی نداری��م‪ .‬معاون‬ ‫پارلمان��ی رییس جمهوری اف��زود‪ :‬ایجاد فضای‬ ‫ارام در اقتصاد کش��ور ضرورتی اجتناب ناپذیر و‬ ‫ی��ک اصل مهم و حیاتی اس��ت ک��ه اتحاد ‪ 3‬قوه‬ ‫می تواند موجب تقویت ارامش موجود در کشور‬ ‫و از میان بردن التهاب های طراحی شده‪ ،‬ازسوی‬ ‫بدخواهان شود‪ .‬وی گفت‪ :‬درامد نفتی و صادرات‬ ‫غیرنفت��ی ایران پایدار و باثبات اس��ت و عالوه بر‬ ‫ذخیره های خوب��ی که داریم در تامین کاالهای‬ ‫اساسی با هیچ مشکلی روبه رو نیستیم‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫مجلس��ی ها ای��ن روزه��ا طرحی را‬ ‫تدوی��ن کردن��د تا دیوان محاس��بات‬ ‫بتوان��د بر فعالیت برخی ش��رکت ها و‬ ‫موسس��ه ها که تاکنون بر انها نظارت‬ ‫نداش��ته‪ ،‬نظ��ارت کند‪ .‬ای��ن طرح با‬ ‫هدف ش��فافیت فعالیت اقتصادی این‬ ‫ش��رکت ها و س��ازمان ها تهیه شد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬طرح «لغ��و احکام و مجوزهای عام‬ ‫و خاص��ی که بعضی از س��ازمان ها‪ ،‬موسس��ه ها و‬ ‫ش��رکت ها را از ش��مول قوانین استثنا می کند» با‬ ‫هدف مبارزه با فساد اقتصادی تهیه شده و تمامی‬ ‫طیف های سیاس��ی مجلس ش��امل اصولگرایان‪،‬‬ ‫اصالح طلب��ان و اعتدالی��ون ان را امض��ا کردن��د‪.‬‬ ‫محم��ود صادقی‪ ،‬رییس فراکس��یون ش��فافیت و‬ ‫س�لامت اداری مجلس و طراح ای��ن طرح درباره‬ ‫ای��ن ط��رح توضیح داد‪ :‬مب��ارزه با فس��اد نیاز به‬ ‫ع��زم عموم��ی دارد‪ .‬اگر مبارزه با فس��اد جناحی‬ ‫ش��ود به ضد خودش تبدیل می ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ط��رح لغو اح��کام و مجوزهای ع��ام و خاصی که‬ ‫بعضی از س��ازمان ها‪ ،‬موسس��ه ها و شرکت ها را از‬ ‫ش��مول قوانین اس��تثنا می کند‪ ،‬با امضای ‪ ۷۸‬نفر‬ ‫از نماین��دگان از طیف ه��ای گوناگ��ون به هیات‬ ‫رییس��ه مجلس تقدیم ش��د‪ .‬ابوالفض��ل ابوترابی‪،‬‬ ‫عضو فراکس��یون والیی و نماینده مردم نجف اباد‬ ‫نیز درباره این طرح گفت‪ :‬براس��اس قانون‪ ،‬دیوان‬ ‫محاس��بات نمی تواند بر برخی سازمان ها نظارت‬ ‫کند و درباره ان به مجلس گزارش ارائه دهد‪ .‬وی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬براس��اس این طرح‪ ،‬دیوان‬ ‫محاس��بات می تواند بر فعالیت برخی‬ ‫سازمان ها از جمله شرکت های نفتی‪،‬‬ ‫گازی‪ ،‬اب و فاضالب و برق که مشمول‬ ‫نظارت ای��ن دیوان نیس��تند‪ ،‬نظارت‬ ‫کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بودجه ساالنه این‬ ‫سازمان ها و ش��رکت ها بسیار باالست‬ ‫و نظارت��ی بر انها وج��ود ندارد‪ .‬طراحان این طرح‬ ‫تاکید دارند که این طرح به منظور ایجاد بس��تری‬ ‫مناس��ب برای ش��فافیت فعالیت ه��ای اقتصادی‬ ‫ش��رکت ها و موسسه هایی که به نحوی از انحاء از‬ ‫بودجه عمومی کشور استفاده می کنند و همچنین‬ ‫در جهت نظارت موثرتر بر شرکت ها و موسسه های‬ ‫یادش��ده و اجتناب از سوءاستفاده از ابزارهایی که‬ ‫با پوش��ش قانونی و حقوقی انجام می ش��ود‪ ،‬تهیه‬ ‫شده است‪ .‬براساس ماده واحده این طرح از تاریخ‬ ‫تصویب این قانون‪ ،‬تمامی احکام و مجوزهای عام و‬ ‫خاص ناظر بر وزارتخانه ها‪ ،‬موسسه ها‪ ،‬شرکت های‬ ‫دولتی و س��ازمان های ملتزم ذک��ر یا تصریح نام‪،‬‬ ‫لغو و س��ازمان های اجرایی یادش��ده تابع قوانین‬ ‫و مق��ررات عمومی از جمله اح��کام قانون بودجه‬ ‫س��االنه‪ ،‬قوانین برنامه پنجس��اله توس��عه کشور‪،‬‬ ‫قان��ون احکام دائمی برنامه های توس��عه کش��ور‪،‬‬ ‫قانون رف��ع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام‬ ‫مالی کش��ور و س��ایر مقررات عمومی می شوند و‬ ‫هرگون��ه اس��تثنا از این قانون من��وط به تصویب‬ ‫مجلس شورای اسالمی است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫درخواست سناتورهای امریکایی بر قطع سوئیفت‬ ‫جشنوار دف نوازی رحمت در سنندج‬ ‫عکس‪:‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مهر‬ ‫‪۱۶‬سناتور جمهوری خواه امریکا در نامه ای به وزیر خزانه داری این کشور‪ ،‬ضمن اذعان‬ ‫به کارامدی سوئیفت در برابر تحریم های ترامپ خواستار قطع دسترسی ایران به شبکه‬ ‫مالی «س��وئیفت» شدند و هشدار دادند که موفق نش��دن در این زمینه‪ ،‬موجب ناکامی‬ ‫سیاس��ت «فشار حداکثری» خواهد شد‪ .‬به گزارش ایرنا به نقل از اسوشیتدپرس‪ ،‬هدف‬ ‫از ای��ن اقدام در نامه ای که «تد کروز» نماینده ایالت تگزاس ان را نگاش��ته و به امضای‬ ‫دیگر سناتورهای امریکایی هم رسیده‪« ،‬تضعیف ذخایر مالی ایران» عنوان شده است‪.‬‬ ‫س��ناتورها از وزارت خزانه داری امریکا خواس��ته اند «تمامی اقدامات الزم» برای قطع‬ ‫دسترسی بانک مرکزی و دیگر موسسه های مالی ایران به شبکه سوئیفت را انجام دهد‪.‬‬ ‫تام کاتن‪ ،‬تاد یانگ‪ ،‬ران جانس��ون و مارکو روبیو از دیگر امضاکنندگان این نامه هستند‪.‬‬ ‫نامه س��ناتورهای امریکایی س��اعاتی پس از ان منتشر شد که اتحادیه اروپا از اختصاص‬ ‫یک بسته مالی ‪ ۲۱‬میلیون دالری در راستای اجرای تعهدات برجامی خود خبر داد‪ .‬این‬ ‫نامه همچنین یک روز پس از ان ارس��ال می ش��ود که «هایکو ماس» وزیر امور خارجه‬ ‫المان‪ ،‬خواستار تشکیل نظام پرداختی مستقل از اقتصاد امریکا برای حفظ روابط مالی و‬ ‫تجاری با تهران شد‪ .‬ماس گفته بود‪ :‬تقویت خودمختاری اروپا با ایجاد کانال های پرداخت‬ ‫مس��تقل از ایاالت متحده و ایجاد نهاد مالی اروپایی و نظام س��وئیفت بدون وابس��تگی‪،‬‬ ‫ناگزیر و ضروری است‪.‬‬ ‫خبرگزاری اسپوتنیک هم به نقل از منابع خود در اتحادیه اروپا‪ ،‬از تالش ها برای ایجاد‬ ‫نظامی پرداختی شبیه سوئیفت خبر داد‪ .‬سوئیفت شبکه ای جهانی برای ارسال و دریافت‬ ‫اطالعات تراکنش های مالی در محیطی با ضوابط مشخص و امنیت باال است‪ .‬بانک های‬ ‫ایرانی پس از اجرای برجام در سال ‪ ۱۳۹۴‬و رفع تحریم ها به سوئیفت متصل شدند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬حضرت ایت اهلل خامن��ه ای‪ ،‬فرمانده‬ ‫معظ��م کل ق��وا در احکام جداگان��ه ای دریادار‬ ‫پاسدار «علیرضا تنگسیری» را به سمت فرمانده‬ ‫نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و‬ ‫دریادار پاس��دار «علی فدوی» را به عنوان معاون‬ ‫هماهنگ کننده سپاه منصوب کردند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪« -‬س��رگئی ریابک��وف» مع��اون وزیر‬ ‫امورخارجه روس��یه گفت‪ :‬به اقدام های ایران که‬ ‫با هدف تامین امنیتش انجام می ش��ود‪ ،‬از جمله‬ ‫حض��ور در س��وریه که به دع��وت دولت قانونی‬ ‫این کش��ور انجام ش��ده‪ ،‬احترام می گذاریم‪ ،‬اما‬ ‫این موضوع به معنی نبودن چش��م انداز و فضای‬ ‫همکاری نیست‪.‬‬ ‫بی بی س�ی فارس�ی‪ -‬ترام��پ هش��دار داد‬ ‫که اس��تیضاح او به س��قوط ب��ازار بورس منجر‬ ‫می ش��ود‪ .‬دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری امریکا‬ ‫در گفت وگ��و با ش��بکه تلویزیون��ی فاکس نیوز‬ ‫گفت اگر او اس��تیضاح شود اقتصاد امریکا چنان‬ ‫صدمه ای خواهد دید که باعث فقیر ش��دن همه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ماریا زاخارووا‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه روسیه درباره اظهارات تازه مشاور امنیت‬ ‫ملی رییس جمهوری امریکا مبنی بر خواس��ت‬ ‫ای��ن کش��ور برای خروج ایران از س��وریه گفت‪:‬‬ ‫نیروهای امریکایی غیرقانونی در س��وریه حضور‬ ‫دارند؛ بنابراین انها باید از خود شروع کنند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��ید عم��ار حکی��م‪ ،‬رهب��ر جریان‬ ‫حکمت ملی عراق بار دیگر نس��بت به اقدام های‬ ‫ضد ایرانی ترامپ هش��دار داد و گفت کشورش‬ ‫در براب��ر تحریم ه��ای اقتصادی علیه ملت ایران‬ ‫دست بسته نخواهد ماند‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬جاس��تین ل��ی‪ ،‬مدی��رکل‬ ‫سیاست های چندجانبه وزارت خارجه استرالیا‬ ‫ب��ا انتق��اد از نقض برجام ازس��وی امریکا گفت‪:‬‬ ‫وضعی��ت کنونی برجام مش��کالتی در مس��یر‬ ‫م��راودات دوط��رف به وج��ود اورده ام��ا دولت‬ ‫اس��ترالیا ب��ه ت��داوم تعامالتش با ای��ران ادامه‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ادریس الجزیری گزارشگر ویژه حقوق‬ ‫بش��ر در بیانی��ه ای تاکید کرد‪« :‬اعم��ال دوباره‬ ‫تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران متعاقب‬ ‫خروج یکجانبه امریکا از توافق هس��ته ای که با‬ ‫اجماع و به موجب قطعنامه ش��ورای امنیت و با‬ ‫حمایت خود امریکا به تصویب رس��ید‪ ،‬نامشروع‬ ‫بودن این اقدام ها را اشکار می سازد‪».‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬کوایچ��ی هاگی اودا مع��اون دبیرکل‬ ‫ح��زب لیبرال دموکرات ژاپن و نماینده پارلمان‬ ‫این کشور با اشاره به روابط دیرینه ایران و ژاپن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دولت و پارلمان این کش��ور به دنبال‬ ‫توس��عه رواب��ط سیاس��ی و اقتصادی ب��ا ایران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬دونال��د ترام��پ در واکن��ش ب��ه رد‬ ‫درخواستش برای دیدار و گفت وگو با مقام های‬ ‫ایرانی‪ ،‬مدعی ش��د این موض��وع برای او «حائز‬ ‫اهمی��ت نیس��ت»‪ .‬رییس جمه��وری امریکا به‬ ‫خبرگ��زاری رویترز گفت دولت امریکا تماس��ی‬ ‫ب��رای زمینه چین��ی گفت وگوه��ای احتمالی با‬ ‫ایران نداشته است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬نماینده رییس جمهوری روس��یه در‬ ‫امور خاورمیانه از برنامه دیدار نمایندگان ایران‪،‬‬ ‫روس��یه و ترکیه در ژنو با استفان دی میستورا‪،‬‬ ‫نماینده دبیر کل س��ازمان ملل در س��وریه خبر‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گزارش ت��اس‪« ،‬میخایی��ل بوگدانف»‬ ‫گفت‪ :‬دیدار نمایندگان ایران‪ ،‬روس��یه و ترکیه‬ ‫به عنوان کش��ورهای حامی روند صلح استانه در‬ ‫سوریه با دی میستورا در نیمه نخست سپتامبر‬ ‫(شهریور) انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬حجت االسالم مصباحی مقدم با اشاره‬ ‫به مش��کالت اقتصادی جهان اسالم‪ ،‬گفت‪ :‬دالر‬ ‫بای��د از مبادالت اقتصادی جهان اس�لام حذف‬ ‫ش��ود‪ .‬دبیر اتحادیه اقتصاددانان جهان اس�لام‬ ‫افزود‪ :‬ثروت عظیم جهانی به س��مت امریکاست‬ ‫و انها کاغذ دادند و ثروت خریدند؛ بنابراین باید‬ ‫به سمت حذف دالر از مناسبات اقتصادی جهان‬ ‫اسالم برویم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ب��ه گ��زارش وال اس��تریت ژورنال‪،‬‬ ‫علیرضا میریوس��فی‪ ،‬ریی��س بخش مطبوعاتی‬ ‫هی��ات نمایندگی ایران در س��ازمان ملل متحد‬ ‫در واکنش به حذف برخی حس��اب های کاربری‬ ‫مرتبط با ایران و روس��یه در توییتر و فیس بوک‬ ‫گف��ت‪ :‬چنی��ن ادعای��ی مضحک و بخش��ی از‬ ‫اقدام ه��ای امریکا ب��رای تغییر نظ��ام در ایران‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬بهروز کمالوندی‪ ،‬س��خنگوی سازمان‬ ‫انرژی اتمی با اش��اره به صادرات رادیوداروهای‬ ‫تولیدی به ‪ ۱۴‬کش��ور جهان‪ ،‬گف��ت‪ :‬به تازگی‬ ‫داروه��ای تولی��دی در این بخش به دو کش��ور‬ ‫اروپایی صادر می شود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��خنگوی اتحادیه س��رمایه گذاران‬ ‫اقلیم کردستان عراق اعالم کرد سفر شهروندان‬ ‫کرد عراقی به ایران در حال رکورد زدن اس��ت؛‬ ‫به نحوی که در ماه گذش��ته تنها از یک دروازه‬ ‫مرزی ‪ ۱۵۰‬هزار نفر به ایران سفر کردند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اهمیت روزافزون‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫(‪)۸‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1122‬‬ ‫پیاپی ‪2440‬‬ ‫لو نقل و انرژی‬ ‫حم ‬ ‫باتوجه به پیشنهاد معاون وزیر راه مبنی بر افزایش نرخ سوخت‪ ،‬کارشناسان پاسخ دادند‬ ‫بنزین گران جاده ها را خلوت می کند؟‬ ‫س��االنه ‪۱۶‬هزار نفر در سوانح جاده ای کشور جان‬ ‫می دهن��د‪ .‬این رق��م در عین بزرگ��ی‪ ،‬رقمی کاهش‬ ‫یافته است‪ ۱۳ .‬سال پیش تعداد جان باختگان سوانح‬ ‫جاده ای در ایران به بیش از ‪ ۲۷‬هزار نفر رس��یده بود‬ ‫که با بس��یج نهادهای دست اندرکار روند کاهشی ان‬ ‫اغ��از و در طول یک دهه تعداد این تلفات حدود ‪۱۰‬‬ ‫هزار نفر کاهش داشت‪.‬‬ ‫انس��ان‪ ،‬راه و خودرو را س��ه ضلع مثلث تصادف ها‬ ‫می دانند و براس��اس نظر کارشناسان بهبود عملکرد‬ ‫انسانی در رانندگی‪ ،‬کاهش نقاط حادثه خیز در راه ها‬ ‫و افزایش کیفیت خودروها راهکارهایی هس��تند که‬ ‫می توانند در حفظ روند کاهشی تلفات جاده ای موثر‬ ‫باش��ند و توجه به همین عوامل را می توان از دالیل‬ ‫ایجاد روند کاهشی در زمینه تلفات انسانی تصادف ها‬ ‫در کشورمان دانست‪ .‬با این حال هنوز هم جاده های‬ ‫ایران ش��لوغند و در هر تعطیالتی‪ ،‬برخی مسیرها از‬ ‫هجوم خودروها قفل می شود‪.‬‬ ‫برای بهب��ود این وضعی��ت و کاه��ش زمینه بروز‬ ‫تصادف های جاده ای‪ ،‬برخی ها معتقدند باید به سمت‬ ‫افزایش نرخ س��وخت گام برداشت زیرا درحال حاضر‬ ‫س��وخت در ایران با نرخ واقعی عرضه نمی ش��ود که‬ ‫این موضوع موجب ش��ده س��فرهای ج��اده ای حتی‬ ‫در مس��یرهای طوالنی برای مردم ما به صرفه باش��د‬ ‫و همین‪ ،‬انها را ترغیب به حضور بیش��تر در جاده ها‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بنزین گران و خودرو ارزان شود‬ ‫مه��رداد تقی زاده‪ ،‬مع��اون حمل ونق��ل وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی از موافق��ان افزایش نرخ س��وخت برای‬ ‫خل��وت کردن جاده ه��ا و کاهش ام��ار تصادف های‬ ‫جاده ای است‪ .‬او در نشستی که به تازگی با خبرنگاران‬ ‫داش��ت در این زمینه گف��ت‪ :‬وقتی نرخ بلیت رفت و‬ ‫برگش��ت در مسیر تهران‪-‬مش��هد برای یک خانواده‬ ‫چهارنف��ره‪ ۲ ،‬میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان باش��د‪ ،‬یا‬ ‫ن��رخ قطار برای همان خانواده ‪ ۸۰۰‬هزار تومان تمام‬ ‫شود‪ ،‬این خانواده ترجیح می دهد با ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫بنزین این مسیر را با خودرو شخصی طی کند‪.‬‬ ‫تق��ی زاده با بیان اینک��ه ارزانی س��وخت و گرانی‬ ‫خودرو در کش��ور ما فاجعه اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ارزان‬ ‫نگه داش��تن ن��رخ بنزین یعن��ی کمک ب��ه افزایش‬ ‫بیماری هایی مانند سرطان و اسم‪ .‬بهتر است دولت ها‬ ‫برای کمک به مردم نرخ خودرو را کاهش دهند‪ .‬اگر‬ ‫نرخ خودروها نصف شود‪ ،‬مردم با افزایش نرخ بنزین‬ ‫مشکلی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در همه جای دنیا س��وخت گران و‬ ‫خودرو ارزان است اما در ایران برعکس است زیرا این‬ ‫نگرانی وجود دارد که اگر سوخت را گران کنیم مردم‬ ‫معترض خواهند ش��د‪ ،‬در حالی ک��ه اگر نرخ خودرو‬ ‫نصف شود و چند ماه بعد‪ ،‬نرخ سوخت به نرخ واقعی‬ ‫نزدیک شود‪ ،‬مردم رضایت خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ن�رخ بنزی�ن به تنهای�ی کاف�ی‬ ‫نیست‬ ‫سعید قصابیان‪ ،‬کارشناس حمل ونقل در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫درباره تاثیر افزایش ن��رخ بنزین بر خلوت‬ ‫ش��دن جاده ها گف��ت‪ :‬به طور طبیعی ه��ر عاملی که‬ ‫باعث ش��ود مردم برای مس��افرت از خودرو شخصی‬ ‫اس��تفاده نکنند و ب��ه قطار و هواپیم��ا روی بیاورند‪،‬‬ ‫می تواند در کاهش تلفات جاده ای موثر باشد‪.‬‬ ‫او معتقد است افزایش نرخ سوخت به طور قطع در‬ ‫کاهش س��فرها و در نتیجه تلفات جاده ای موثر است‬ ‫زیرا هزینه مسافرت با خودرو را افزایش می دهد و از‬ ‫جذابیت ان می کاهد ام��ا نمی توان گفت این کار به‬ ‫طور قطع موجب انتقال مس��افران از جاده به ریل و‬ ‫هواپیما می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس توضیح داد‪ :‬مشکل این است که در‬ ‫حمل ونقل ریلی ما جذابیتی برای جذب مسافر وجود‬ ‫ندارد؛ نه از نظر نرخ و نه از نظر کیفیت خدمات دهی‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت اقتصاد حمل ونقل مس��افری ریلی و‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای کاهش زمینه بروز تصادف های جاده ای‪ ،‬برخی ها معتقدند باید به‬ ‫سمت افزایش نرخ س��وخت گام برداشت زیرا درحال حاضر سوخت در‬ ‫ایران با نرخ واقعی عرضه نمی شود که این موضوع موجب شده سفرهای‬ ‫جاده ای حتی در مسیرهای طوالنی برای مردم ما به صرفه باشد‬ ‫هوایی در کش��ور ما به طور کامل شکست خورده‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل حتی با افزایش نرخ س��وخت مس��افران‬ ‫جاده به این بخش ها منتقل نخواهند شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬البته گران��ی س��وخت و افزایش هزینه‬ ‫مس��افرت های ج��اده ای می توان��د باع��ث حرک��ت‬ ‫س��رمایه گذاری ها به س��مت ریل ش��ود‪ ،‬با این حال‬ ‫تا وقتی س��رمایه گذاری ریلی‪ ،‬نرخ برگشت مناسبی‬ ‫نداش��ته باش��د نیز نمی توان انتظار داش��ت کیفیت‬ ‫مس��افرت های ریلی بهبود یابد‪ .‬وضعیت شرکت های‬ ‫هواپیمایی نیز در زمینه جذب مسافر چندان مطلوب‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫قصابی��ان با بیان اینکه ه��م حمل ونقل ریلی و هم‬ ‫هوای��ی با یارانه دولتی به حیات خود ادامه می دهند‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬زندگ��ی با یارانه دولت��ی مانند زندگی‬ ‫نباتی اس��ت و به بهبود کیفیت منجر نمی ش��ود؛ از‬ ‫همی��ن رو باوجود تحمیل هزینه ه��ای مالی و حتی‬ ‫جانی‪ ،‬افراد ترجیح می دهند با خودرو ش��خصی سفر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن گرانی س��وخت به خ��ودی خود موجب‬ ‫انتقال بار سفرها از جاده به مسیرهای ریلی و هوایی‬ ‫نمی ش��ود؛ مگر اینکه این اقدام با مناسب شدن نرخ‬ ‫برگش��ت س��رمایه در حمل ونقل ریلی و نیز افزایش‬ ‫کیفیت و جاذبه سفرهای هوایی همراه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹گرانی س�وخت به معنی تغییر شیوه سفر‬ ‫نیست‬ ‫رییس هیات مدیره جمعیت ایمنی راه ها نیز ضمن‬ ‫مخالفت با افزایش نرخ س��وخت معتقد اس��ت اینکه‬ ‫زی��اد بودن تلفات جاده ای را به گردن نرخ س��وخت‬ ‫بیندازیم‪ ،‬توجیه کم کاری ماست‪.‬‬ ‫محم��د بخارایی در گفت وگو ب��ا تین نیوز با مغلطه‬ ‫دانستن مسئله افزایش نرخ بنزین با هدف هزینه کرد‬ ‫ان ب��رای ایمنی و کاهش تصادف ها اظهار کرد‪ :‬هزار‬ ‫راه دیگ��ر به جز گ��ران کردن بنزین ب��رای افزایش‬ ‫ایمنی وجود دارد‪.‬‬ ‫بخارای��ی با بیان اینکه ایمن��ی نیاز به حمایت های‬ ‫مال��ی‪ ،‬اجرایی و فرهنگی به وی��ژه در بلندمدت دارد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اینکه کس��ی طرحی ب��رای کاهش میزان‬ ‫تصادف ه��ا ده��د و بعد خ��ود او پیش��نهاد افزایش‬ ‫س��وخت را مطرح کن��د و بگوید اگر س��وخت گران‬ ‫نشود میزان تلفات جاده ای زیاد می شود نشانی غلط‬ ‫دادن و توجیه کم کاری است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره جمعی��ت ایمنی راه ها با بیان‬ ‫اینکه ایج��اد ایمنی نیاز به فعالیت ه��ای همه جانبه‬ ‫دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ب��رای اص�لاح و افزای��ش کیفیت‬ ‫خودروها نی��از به بودجه داریم ام��ا این دلیلی برای‬ ‫گرانی بنزین نیس��ت‪ .‬ای��ا وظیفه مندکردن نهادهای‬ ‫اموزش��ی مانند صداوسیما‪ ،‬افزایش مشارکت بیمه یا‬ ‫کنترل موتورس��واران با افزایش نرخ سوخت ارتباطی‬ ‫دارد؟‬ ‫به گفته بخارایی براس��اس نقش��ه راه ایمنی کشور‪،‬‬ ‫باید شبکه ریلی کامل شود اما همین حاال نیز از همه‬ ‫ظرفیت موجود در شبکه ریلی استفاده نمی شود‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت از نظر منطقی‪ ،‬سوخت باید گران‬ ‫ش��ود زیرا نرخ صادراتی ان گران شده و واقعی شدن‬ ‫ن��رخ ان‪ ،‬به کاه��ش مصرف و جلوگی��ری از قاچاق‬ ‫کمک می کن��د‪ ،‬اما ایمنی باید از مح��ل منابع خود‬ ‫افزایش یابد‪ .‬بخارایی گفت‪ :‬تصور اینکه اگر س��وخت‬ ‫گران ش��ود مردم به س��مت ناوگان عمومی می روند‪،‬‬ ‫تصوری اشتباه است‪.‬‬ ‫رییس هی��ات مدیره جمعیت ایمن��ی راه ها تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر ه��م از نصف ظرفیت اتوبوس ها‬ ‫استفاده می ش��ود و از همه ظرفیت حمل ونقل ریلی‬ ‫مس��افری نیز اس��تفاده نمی ش��ود؛ بنابراین افزایش‬ ‫بکارگیری این ناوگان حمل ونقلی و کاهش سفرهای‬ ‫خودرویی نیاز به اموزش و نظارت دارد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید ب��ر اینکه پیش از هر چیز باید بس��تر‬ ‫انتقال مسافرت های خودرویی به حمل ونقل عمومی‬ ‫اماده ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬راه هایی به جز گرانی بنزین برای‬ ‫کاهش اس��تفاده از خودرو ش��خصی وج��ود دارد و‬ ‫افزایش نرخ بنزین ارتباطی با افزایش ایمنی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سفر با خودرو به صرفه تر است‬ ‫یکی دیگ��ر از کارشناس��ان کش��ورمان نیز ضمن‬ ‫مخالفت با افزایش نرخ سوخت‪ ،‬معتقد است این کار‬ ‫جاده ه��ا را خلوت تر نخواهد کرد زیرا حتی با افزایش‬ ‫نرخ بنزین‪ ،‬باز هم س��فر با خودرو شخصی به صرفه تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫مه��رداد فرش��یدی‪ ،‬کارش��ناس حمل ونق��ل در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫در واکنش به پیش��نهاد مطرح‬ ‫ش��ده از س��وی معاون وزیر راه و شهرس��ازی مبنی‬ ‫بر گران ش��دن بنزین با هدف کاه��ش تصادف های‬ ‫جاده ای گفت‪ :‬این حرف مانند همان حرفی است که‬ ‫مس��ئوالن راهنمایی و رانندگی می زنند و می گویند‬ ‫برای کاهش تصادف ها و تلفات باید میزان جریمه ها‬ ‫را افزای��ش داد‪ ،‬در حال��ی که اینه��ا ارتباطی با هم‬ ‫ندارند و به نوعی پاک کردن صورت مسئله است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مسئوالن ما هنوز نپذیرفته اند که‬ ‫س��فر جزو برنامه های عادی زندگی است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در گذش��ته گفته می شد بش��ر برای ادامه زندگی به‬ ‫امنیت‪ ،‬س��رپناه تغذیه و پوشاک نیاز دارد‪ ،‬در حالی‬ ‫که بشر متمدن به این نتیجه رسیده که افراد به دلیل‬ ‫مش��کالت و معض�لات دنی��ای کنونی‪ ،‬ب��رای تمدد‬ ‫اعصاب و ارامش نیاز به تفریح و گردشگری دارند‪.‬‬ ‫فرش��یدی با بیان اینکه در ایران هزینه گردشگری‬ ‫گران است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وقتی نرخ بلیت قطار در مسیر‬ ‫تهران‪-‬مش��هد ‪ ۱۸۰‬هزار تومان و نرخ بلیت هواپیما‬ ‫در این مس��یر باالی ‪ ۳۰۰‬هزار تومان اس��ت شخص‬ ‫ترجی��ح می دهد با خودرو خود س��فر کند؛ حال اگر‬ ‫هزینه س��فر برای این فرد گران شود‪ ،‬قرار است چه‬ ‫چیزی جایگزین ان شود؟‬ ‫این کارشناس با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی‬ ‫براس��اس کیفیت فن��ی و معم��اری جاده ها‪ ،‬حداقل‬ ‫س��رعت را پیش��نهاد می ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬مدت هاس��ت‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی می خواهد حداقل سرعت را‬ ‫در جاده های گوناگون ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬کیلومتر بر س��اعت‬ ‫افزایش دهد اما پلیس راه مخالف این مس��ئله است‬ ‫زی��را می خواهد بهان��ه ای برای جریمه ک��ردن افراد‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بیش��تر خودروهای جدید مدام‬ ‫نمی ت��وان ترمز گرف��ت و خودرو به س��رعت از مرز‬ ‫سرعت های حداقلی رد می شود که این موضوع مورد‬ ‫اعتراض وزارت راه و شهرسازی است اما پلیس اجازه‬ ‫افزایش حداقل سرعت را نمی دهد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد است درگیری مداوم پلیس‬ ‫در جاده ها با رانن��دگان و کمین کردن برای جریمه‬ ‫خودروس��واران از عوامل تحریک اعص��اب رانندگان‬ ‫اس��ت که روی شیوه رانندگی انها نیز اثر می گذارد و‬ ‫می تواند منجر به سانحه شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬البته برخی جاده ها نیز از نظر کیفیت‪،‬‬ ‫در سطح اس��تاندارد نیستند‪ .‬از س��وی دیگر بیشتر‬ ‫خودروه��ای تولید داخل نیز اس��تانداردهای الزم را‬ ‫ندارند و در بروز سانحه نقش دارند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬افزای��ش کیفیت خ��ودرو و جاده و‬ ‫اص�لاح رفتار پلیس راه می توان��د از عوامل اصلی در‬ ‫کاهش تصادف ها و تلفات جاده ای باشد‪.‬‬ ‫مهرداد تقی زاده‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫محمد بخارایی‬ ‫مهرداد فرشیدی‬ ‫خبر‬ ‫تداوم پرواز «لوفت ها نزا و اتریش» به تهران‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی لوفت هانزا و اتریش همچنان به‬ ‫تهران پرواز می کنند‪ .‬سخنگوی شرکت هواپیمایی اتریش‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬پروازهای این کش��ور به ته��ران کماکان ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا «پیتر تیر»‪ ،‬س��خنگوی «اس��ترین‬ ‫ایرالین» به خبرگزاری «اپا» اتریش گفت‪ :‬پروازهای روزانه‬ ‫وین‪-‬ته��ران و بلعکس براس��اس برنامه و بدون توقف ادامه‬ ‫می یابد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬در روزهای گذش��ته برخی‬ ‫ایرالین ه��ای معتبر خارجی ازجمله ایرالین های متعلق به‬ ‫کش��ورهای فرانسه‪ ،‬انگلیس و هلند اعالم کردند پروازهای‬ ‫مستقیم خود به تهران را به دالیل اقتصادی متوقف خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تصمیم «بریتیش ایرویز» مایه تاسف است‬ ‫س��فیر ای��ران در انگلیس به توقف پروازه��ای «بریتیش‬ ‫ایرویز» به تهران واکنش نش��ان داد‪ .‬بعیدی نژاد در واکنش‬ ‫به تصمیم این ش��رکت مبنی ب��ر توقف پروازهایش به ایران‬ ‫از اواخر س��پتامبر‪ ،‬تاکید کرد می توان این تصمیم را به یک‬ ‫فرص��ت تبدیل کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬حمی��د بعیدی نژاد‬ ‫سفیر ایران در انگلیس در صفحه توییتر خود به تصمیم تازه‬ ‫بریتیش ایرویز برای لغو پروازهایش به ایران واکنش نش��ان‬ ‫داده است‪ .‬او در توییتر خود نوشت‪ :‬بریتیش ایرویز اعالم کرد‬ ‫به دالیل تجاری از اواخر س��پتامبر پروازهای خود به تهران‬ ‫را ادامه نخواهد داد‪ .‬این تصمیم باتوجه به تقاضای مسافران‬ ‫این خط مس��تقیم مایه تاسف اس��ت‪ .‬بعیدی نژاد ادامه داد‪:‬‬ ‫امیدواریم ایران ایر با داش��تن ‪ ۳‬پرواز هفتگی مس��تقیم به‬ ‫لندن با اس��تفاده از این فرصت‪ ،‬جای خالی این ش��رکت را‬ ‫پر کند‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ 699‬پروژه حمل ونقل‬ ‫بیش از ‪ ۶۹۹‬پروژه با اعتباری افزون بر ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۷۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان و ‪ ۶۲‬میلی��ون ی��ورو در بخش حمل ونقل و راهس��ازی‪،‬‬ ‫همزمان با هفته دولت سال جاری به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬در هفته‬ ‫دولت ‪ ۷۸‬پروژه راهسازی به طول ‪ ۴۶۷‬کیلومتر با اعتبار بیش از‬ ‫‪5‬هزار و ‪ ۶۴۰‬میلیارد ریال ازسوی اداره های کل راه و شهرسازی‬ ‫استان ها به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫س��اخت بزرگراه و باند دوم ‪ ۳۲‬پروژه به طول ‪ ۲۹۱‬کیلومتر با‬ ‫اعتباری معادل ‪3‬هزار و ‪ ۹۳۶‬میلیارد ریال و س��اخت و بهسازی‬ ‫راه اصل��ی ‪ ۲۵‬پروژه به طول ‪ ۱۷۶‬کیلومتر ب��ا اعتباری بیش از‬ ‫هزار و ‪ ۳۲۴‬میلیارد ریال بخشی از این پروژه ها است‪.‬‬ ‫رف��ع نقاط پرحادث��ه در ‪ ۱۳‬پ��روژه با بی��ش از ‪ ۲۰۳‬میلیارد‬ ‫ریال اعتبار و س��اخت تقاطع غیرهمس��طح (‪ ۸‬پ��روژه) با ‪۱۷۷‬‬ ‫میلی��ارد ری��ال بخش دیگ��ر پروژه ه��ای حمل ونقلی کش��ور را‬ ‫تشکیل می دهند که همزمان با هفته دولت بهره برداری خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین در ای��ن روزها ‪ 3‬پروژه بیمارس��تانی با اعتباری‬ ‫افزون بر هزار و ‪93‬میلیارد ریال با ‪ ۴۰۰‬تخت‪ ،‬ازس��وی سازمان‬ ‫مجری س��اختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫این ‪ 3‬پروژه بیمارس��تانی در ش��هرهای خوی با ‪ ۲۱۷‬تخت‪،‬‬ ‫پارس اب��اد ب��ا ‪ ۱۴۸‬تخت و باش��ت با ‪ ۳۵‬تخت ب��ه بهره برداری‬ ‫می رسد‪ .‬عالوه بر این در هفته دولت امسال‪ ۱۷ ،‬پروژه در زمینه‬ ‫ایستگاه و سامانه های هواشناسی با اعتباری افزون بر ‪ ۹۰‬میلیارد‬ ‫ریال در ‪ ۶‬اس��تان کش��ور ازسوی س��ازمان هواشناسی کشور به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫پایش برخط پارامترهای هواشناس��ی‪ ،‬ثبت و ارسال داده های‬ ‫هواشناس��ی به ط��ور خ��ودکار‪ ،‬راه اندازی ایس��تگاه باران س��نج‪،‬‬ ‫سامانه های پیش بینی امور کشاورزی و دامی‪ ،‬توسعه سامانه های‬ ‫نوین س��نجش از دور و هواشناس��ی در بحران بخشی از این ‪۱۷‬‬ ‫پروژه هواشناسی در ‪ ۶‬استان است‪.‬‬ ‫محمدعلی محمدی‪-‬کارشناس بازار‬ ‫س�رمایه‪ :‬به تازگ��ی نماین��دگان محت��رم‬ ‫مجلس شورای اسالمی طرحی را برای نرخ‬ ‫خوراک واحدهای پتروش��یمی و پاالیش��ی‬ ‫تهیه کرده ان��د که براس��اس ان خریداران‬ ‫داخل��ی نفت خ��ام‪ ،‬گاز و میعان��ات گازی‬ ‫از وزارت نف��ت مکلف هس��تند بهای ان را‬ ‫براس��اس نرخ مصوب و ب��ه صورت ارزی به‬ ‫حس��اب بانک مرکزی واری��ز کنند و بانک‬ ‫مرکزی نیز مکلف است معادل ریالی درامد‬ ‫ارزی مربوط را حداکثر در فرصت ‪3‬ماهه به‬ ‫حساب خزانه واریز کند‪.‬‬ ‫این طرح در نظر دارد خوراک با نرخ های‬ ‫جهان��ی محاس��به و وجه حاصل به ش��کل‬ ‫ارزی به حس��اب بانک مرکزی واریز ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن براس��اس تبصره ‪ ۲‬ای��ن طرح‪،‬‬ ‫واحده��ای موضوع ای��ن م��اده واحده که‬ ‫عرضه کننده محصوالت فراوری ش��ده مانند‬ ‫بنزین‪ ،‬نفت س��فید‪ ،‬گازوئیل و‪ ...‬به وزارت‬ ‫نفت هس��تند‪ ،‬پس از تهاتر بهای مواد اولیه‬ ‫دریافتی از دولت و بهای محصوالت عرضه‬ ‫ش��ده به دول��ت‪ ،‬مکلف به تسویه حس��اب‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫این طرح به منظور ح��ذف رانت خوراک‬ ‫واحدهای پتروشیمی و پاالیشی تهیه شده‬ ‫که یک وجه مثبت و یک وجه منفی دارد‪.‬‬ ‫وجه مثبت ان حذف رانت از این صنعت‬ ‫و در نتیجه اهمیت یافتن بهره وری و کاهش‬ ‫قاچاق به دلیل اختالف قیمت های داخلی و‬ ‫خارجی است که بس��یار مهم است و برای‬ ‫ایج��اد تعادل در ب��ازار راهی جز حذف این‬ ‫رانت و تعدیل قیمت های داخلی متناس��ب‬ ‫ب��ا قیمت ه��ای منطقه ای نیس��ت و اجرای‬ ‫امروز ان از فردا بهتر اس��ت‪ .‬الزمه این امر‪،‬‬ ‫محاس��به نرخ خوراک برمبنای قیمت های‬ ‫جهانی و فروش فراورده برهمین مبناس��ت‬ ‫که در این طرح پیش بینی شده است‪ .‬البته‬ ‫متن پیش��نهادی در زمینه نرخ های فروش‬ ‫دارای ابهام هایی اس��ت که توضیح بیشتری‬ ‫درباره انها داده نشده است‪.‬‬ ‫اما وجه منفی و اش��کال عمده این طرح‬ ‫ان اس��ت ک��ه درحال حاضر بخش��ی از ارز‬ ‫حاصل از فروش نفت به خریداران خارجی‬ ‫که می��زان ان در بودجه پیش بینی ش��ده‬ ‫ازسوی دولت به حساب بانک مرکزی واریز‬ ‫و معادل ریالی ان به حساب خزانه به منظور‬ ‫مص��ارف بودج��ه ای و بقی��ه ارز حاصل از‬ ‫ص��ادرات نف��ت به صن��دوق توس��عه ملی‬ ‫واریز می ش��ود که مصارف ان در اساسنامه‬ ‫صندوق مشخص شده است‪.‬‬ ‫نکته مغفول اینجاست که در گذشته و تا‬ ‫همین حاال هم واریز ارز حاصل از صادرات‬ ‫نفت‪ ،‬ازسوی دولت به حساب بانک مرکزی‬ ‫(به دلیل افزایش دارایی های بانک مرکزی)‬ ‫س��بب افزایش پایه پولی می شده و یکی از‬ ‫علل تورم مزمن کش��ور همین افزایش پایه‬ ‫پولی اس��ت‪ .‬هر میزانی که بانک مرکزی با‬ ‫دریافت ارز به دولت ریال می دهد از طریق‬ ‫خلق پول در نظ��ام بانکی چندین برابر ان‬ ‫در اقتصاد کش��ور نقدینگی ایجاد می کند و‬ ‫درعمل ای��ن طرح‪ ،‬بانک مرک��زی را وادار‬ ‫به چ��اپ پول می کند؛ مس��ئله ای که یکی‬ ‫از خط قرمزهای اصل��ی بانک های مرکزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫تصویب این طرح مغایر با اصل اس��تقالل‬ ‫بان��ک مرک��زی اس��ت و در عم��ل نق��ش‬ ‫بان��ک مرک��زی را در اعمال سیاس��ت های‬ ‫پول��ی کمرنگ ت��ر می کن��د و هدف گذاری‬ ‫تورم نیز دش��وارتر می ش��ود‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی همواره نس��بت ب��ه اثرات تورمی‬ ‫واری��ز ارز حاصل از ص��ادرات نفت خام به‬ ‫حس��اب بانک مرک��زی انتقاد داش��ته اند و‬ ‫اس��تدالل انها همین رش��د پایه پولی و در‬ ‫نتیج��ه تورمی اس��ت که بخش��ی از تورم‬ ‫فعلی حاصل س��ال ها اعمال چنین رویه ای‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بنابراین طرح یادشده با اینکه‬ ‫با ه��دف اص�لاح و رانت زدایی از بخش��ی‬ ‫از اقتص��اد تهیه ش��ده‪ ،‬اگر به ش��کلی که‬ ‫در ط��رح امده اجرا ش��ود ب��دون تردید با‬ ‫دمیدن در تنور تورم به ان ش��تاب خواهد‬ ‫داد‪ .‬بنابرای��ن تهیه کنندگان ط��رح باید به‬ ‫شکلی دیگر درصدد حذف این رانت برایند‪.‬‬ ‫یکی از راه ها‪ ،‬محاسبه نرخ خوراک براساس‬ ‫معادل ریالی فراورده ب��ه نرخ ارز بازار ازاد‬ ‫و پرداخت ریالی ان ازس��وی پاالیش��گاه به‬ ‫دولت اس��ت‪ .‬پرداخت ریال��ی نرخ خوراک‬ ‫به ن��رخ ارز ازاد‪ ،‬حس��ن رانت زدایی از این‬ ‫صنعت را خواهد داشت؛ بدون انکه فشاری‬ ‫روی رشد پایه پولی و نقدینگی وارد کند و‬ ‫در نتیجه تورم را افزایش دهد‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫اشکاالت یک طرح برای‬ ‫نرخ خوراک پتروشیمی ها‬ ‫ شنبه‬ ‫نماز باران هزاران نفر در استرالیا‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪ 13 - 1397‬ذی الحجه ‪ 25 - 1439‬اوت ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1122‬پیاپی ‪2440‬‬ ‫بحران اب‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫حدود ‪30‬هزار مس��لمان روز سه ش��نبه در‬ ‫ش��هر سیدنی اس��ترالیا جمع ش��دند تا برای‬ ‫پایان انچه که بدترین خشکس��الی این کشور‬ ‫خوانده شده‪ ،‬نماز باران بخوانند‪ .‬نمازگزاران از‬ ‫‪ ۱۶‬مس��جد گرد امدند تا با کشاورزان و افراد‬ ‫دیگ��ری که از خشکس��الی اس��یب دیده اند‪،‬‬ ‫اعالم «همبس��تگی و اتحاد» کنند‪ .‬این ایین‬ ‫به مناس��بت عید قربان برگزار ش��ده بود‪ .‬کارزاری برای جمع اوری کمک‬ ‫مالی به کشاورزان اسیب دیده از خشکسالی هم راه اندازی شده است‪ .‬این‬ ‫ایین که در مس��جد الکمبا در غرب س��یدنی برگزار شد‪ ،‬از سوی انجمن‬ ‫مسلمانان لبنانی در استرالیا سازماندهی شده بود‪ .‬سمیر دندن‪ ،‬رییس این‬ ‫انجمن گفت‪« :‬به عنوان یک خانواده اس��ترالیایی‪ ،‬همه ما باید سهم مان را‬ ‫ادا کنیم و با کسانی که نیازمند هستند‪ ،‬همبستگی داشته باشیم‪ .‬اکنون‬ ‫زمان ان رس��یده که متحد باشیم و به سوی کسانی که سختی می کشند‬ ‫دس��ت دوس��تی دراز کنیم‪ ».‬احمد مالس‪ ،‬مدیر انجمن مسلمانان لبنانی‬ ‫به بی بی س��ی گفت‪ :‬برنامه نماز ب��اران «خیلی مثبت» بود‪ .‬بخش هایی از‬ ‫استرالیا‪ ،‬از جمله نیوساوت ولز که پرجمعیت ترین ایالت این کشور است‪،‬‬ ‫دچار خشکسالی شدید شده است‪ .‬بیش از نیمی از اطراف کوئینزلند هم‬ ‫دچار خشکسالی شده و بخش هایی از مناطق ویکتوریا و استرالیای جنوبی‬ ‫هم اب و هوای خش��ک دارد‪ .‬کش��اورزان به ویژه دچار مشکل شده اند و با‬ ‫کمبود شدید اب روبه رو هستند‪ .‬خشکسالی باعث شده علف کافی برای‬ ‫تغذیه دام وجود نداشته باشد‪ .‬مالکوم ترنبول‪ ،‬نخست وزیر استرالیا هشدار‬ ‫داد کشورش به «سرزمین خشکسالی» مبدل شده است‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫محیط زیست‬ ‫همیشه استاد‬ ‫س��ازمان جهانی یونس��کو در گزارش جدید خود درباره تامین‬ ‫منابع اب‪ ،‬از روش حفاری تونل های ابرس��انی موس��وم به قنات‬ ‫در ایران باس��تان‪ ،‬به عنوان یکی از قدیمی ترین مهندس��ی های‬ ‫هوشمندانه و یک روش خردمندانه برای تامین اب مورد نیاز در‬ ‫فهرست میراث جهانی یاد کرد‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از یونسکو‬ ‫«قن��ات ایران��ی» که دو س��ال پیش به فهرس��ت میراث جهانی‬ ‫یونسکو اضافه شد‪ ،‬یکی از قدیمی ترین معجزات مهندسی جهان‬ ‫است‪ .‬این شبکه باستانی از تونل های زیرزمینی برای تامین اب‬ ‫تشکیل شده است‪ .‬این کانال های هوشمند ‪۳‬هزار ساله هنوز هم‬ ‫منبعی قابل اعتماد برای تامین اب برخی از خشک ترین مناطق‬ ‫ایران به ش��مار می ایند‪ .‬حفاری قنات ها در عصر اهن اغاز ش��د؛‬ ‫زمانی که زمین پیمایان کشف کردند که منبع اب در ابتدای یک‬ ‫دره رودخانه ای می تواند با حفر تونل هایی‪ ،‬به جایی که می خواهد‬ ‫منتقل ش��ود و در نهایت به مناطق بیابانی برس��د‪ .‬امروز قنات ها‬ ‫به وس��یله سوراخ هایی که به شکل تونل های هوا در زمین ایجاد‬ ‫ش��ده اند تا گرد و غبار بیرون برود و اکس��یژن به کارگران برسد‪،‬‬ ‫ش��ناخته می ش��وند و هنوز هم از نمای باال می توان ش��اهد انها‬ ‫بود‪ .‬کمیل س��هیلی‪ ،‬مستندساز ایرانی‪ ،‬قنات ایرانی را در نشریه‬ ‫معروف نشنال جئوگرافیک (‪ )National Geographic‬ثبت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی به این نشریه گفته معتقد است قنات ها بخشی‬ ‫جدایی ناپذیر از چش��م انداز استان مادری اش هستند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫تن��وع مناظ��ر و فرهنگ ه��ا در ایران چیزی اس��ت که در جهان‬ ‫به خوبی ش��ناخته نشده اس��ت‪ .‬یکی از قدیمی ترین تمدن های‬ ‫جهان از این ملت ش��گفت انگیز برخاسته است‪ 11 .‬قنات ایرانی‬ ‫که یک شبکه قابل توجه و منظم چشمگیر را تشکیل می دهند‪،‬‬ ‫یک ش��اهکار بوده است‪ .‬حفر هر قنات مستلزم دقت بسیار زیاد‬ ‫اس��ت‪ ،‬زیرا زاویه های تونل ها باید در ش��یبی مناسب قرار گیرند‬ ‫تا اطمینان حاصل ش��ود که اب‪ ،‬ازادانه جریان می یابد‪ ،‬اما نه به‬ ‫اندازه ای که فرسایش را تشدید کند و موجب ریزش تونل شود‪.‬‬ ‫تا امروز نیز این ش��بکه تا حدودی ش��کننده است و هنوز نیاز به‬ ‫نگهداری و تعمیرات س��االنه دارد‪ .‬بی توجهی به ان‪ ،‬به اس��انی‬ ‫می توان��د به خراب��ی تونل ها منجر ش��ود‪ .‬در دهه های ‪ ۱۹۶۰‬و‬ ‫‪ ۱۹۷۰‬می�لادی (‪ 40‬و ‪50‬خورش��یدی)‪ ،‬قنات های ایران دچار‬ ‫اسیب های جدی شدند‪ .‬سهیلی گفت این معضل به طور تقریبی‬ ‫به دلیل بی توجهی و رسیدگی نکردن جوامع به این تونل ها ایجاد‬ ‫ش��ده است‪ .‬فناوری قنات با اثبات سودمندی خود‪ ،‬تا مراکش و‬ ‫اس��پانیا گس��ترش پیدا کرد‪ .‬این بدان علت بود که این شبکه به‬ ‫کاهش دمای داخلی هم کمک می کند و به این معنی اس��ت که‬ ‫از ان اغل��ب به عنوان یک روش باس��تانی تهویه مطبوع و تبرید‬ ‫استفاده می شود؛ این یعنی نواوری‪.‬‬ ‫برندگان دهمین جشن سینمای مستند معرفی شدند‬ ‫زنان در جشن سینمای مستند درخشیدند‬ ‫علی نعیمی‪ :‬ایین جش��ن مس��تقل سینمای مستند چهارشنبه‬ ‫‪ ۳۱‬مرداد همزمان با ش��ام عید قربان‪ ،‬با حضور خانواده س��ینمای‬ ‫مستند در محل تاالر قلم کتابخانه ملی با اجرای منصور ضابطیان‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نخستین بخش پس از قرائت قران‬ ‫و پخ��ش س��رود ملی‪ ،‬پخش ویدئوی یادبود ع��زت اهلل انتظامی به‬ ‫هم��راه بریده فیلم های وی بود‪ .‬همچنین از س��وی مجری برنامه‬ ‫خواس��ته ش��د یک دقیقه به احترام اس��تاد انتظامی سکوت شود‪.‬‬ ‫س��پس محس��ن خانجهانی‪ ،‬دبیر دهمین جشن سینمای مستند‬ ‫در س��خنان کوتاهی گفت‪ :‬هیات انتخاب با س�لامت و بدون هیچ‬ ‫مالحظه ای اثار را داوری کردند‪ .‬در این جشن به مواردی از تخلف‬ ‫برخوردیم که بدون هیچ مالحظه ای انها را از رقابت کنار گذاشتیم‪.‬‬ ‫وی خبر داد‪ :‬جشن سینمای مستند از سال اینده به معنای واقعی‬ ‫صنفی برگزار خواهد ش��د؛ یعنی فقط تهیه کنندگان و کارگردانان‬ ‫س��ینمای مس��تند در ان حضور خواهند داشت‪ .‬بعد از سخنرانی‬ ‫خانجهانی‪ ،‬گزارش ویدئویی از فعالیت ستاد جشنواره و هیات های‬ ‫داوری و انتخاب پخش ش��د‪ .‬بعد از ان‪ ،‬ویدئوهای س��لفی معرفی‬ ‫هیات انتخاب به نمایش درامد‪ .‬سپس در کلیپی فیلم های جشن‬ ‫معرفی شدند‪ .‬در ادامه ایین نوبت به اهدای جوایز رسید‪.‬‬ ‫محمدرضا دلپاک و حس��ام اس�لامی روی س��ن امدند‪ .‬دلپاک‬ ‫اعالم کرد بخش صدابرداری و صداگذاری به صورت تفکیک شده‬ ‫داوری ش��ده اند و تندیس بهترین صداگذاری به انسیه ملکی برای‬ ‫«در جس��ت وجوی فریده» اهدا ش��د‪ .‬فتح اهلل امیری و سید مهدی‬ ‫طباطبایی نژاد برای اهدای جایزه بهترین فیلمبرداری روی س��ن‬ ‫امدند‪ .‬جایزه بهترین فیلمبرداری به پویان اقابابایی برای «اس��رار‬ ‫دریاچه» اهدا ش��د‪ .‬سیف اهلل صمدیان و سحر رضوی برای اهدای‬ ‫جایزه بهترین تدوین روی س��ن امدن��د‪ .‬تندیس و دیپلم بهترین‬ ‫تدوین به فرید دغاغله برای «‪ ۳۳۰‬سی سی خاطره» رسید‪.‬‬ ‫از ه��ارون یش��ایایی و باب��ک بهداد برای اه��دای جایزه بهترین‬ ‫موس��یقی دعوت ش��د که روی س��ن بیایند‪ .‬برگزیده این بخش‬ ‫کیانوش صاحب نس��ق برای «زنبورک در گام مینور» معرفی شد‬ ‫که به دلیل نبودن وی در سالن‪ ،‬کارگردان اثر جایزه را به نمایندگی‬ ‫دریاف��ت ک��رد‪ .‬علی عالیی و محبوبه هنریان ب��رای اهدای جایزه‬ ‫بهترین تحقیق و پژوهش روی س��ن امدند‪ .‬جایزه بهترین تحقیق‬ ‫و پژوهش به جواد وطنی برای فیلم «ورس» رس��ید‪ .‬بزرگداش��ت‬ ‫دوم به نورالدین نیک روش‪ ،‬فیلمبردار پیشکسوت سینمای مستند‬ ‫اختصاص داشت که علیرضا رضاداد‪ ،‬مرتضی رزاق کریمی و پدرام‬ ‫اکبری بر ای اهدای ان روی سن حاضر شدند‪ .‬کانون بازنشستگان‬ ‫س��ازمان صداوس��یما هم هدیه ای به نیک روش اه��دا کرد‪ .‬مهناز‬ ‫مظاه��ری ب��ه نمایندگی این هدی��ه را اهدا و متن ل��وح تقدیر را‬ ‫قرائت کرد‪ .‬اجرای موس��یقی ازس��وی ‪ 3‬نوازنده خیابانی که برای‬ ‫نخس��تین بار روی صحنه می رفتند ادامه برنامه بود که ضابطیان‬ ‫گفت این افراد می توانند سوژه مستند باشند‪ .‬منوچهر شاهسواری‪،‬‬ ‫مدیرعامل خانه سینما در سخنانی گفت‪ :‬من به گروه های موسیقی‬ ‫خیابانی ارادت دارم و همین جا از اقای مس��جدجامعی می خواهم‬ ‫کاری کنند تا شرایط برای فعالیت این گروه ها فراهم تر شود و این‬ ‫جوانان بتوانند در تغییر فضای شهر سهمی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باعث افتخار است که نقش بسیار اندکی در برگزاری‬ ‫جش��ن دهم داشتم و خوش��بختم که مناعت سینمای مستند در‬ ‫حال انتقال به سینمای داستانی است و همین امروز هم می بینید‬ ‫ک��ه چه تعاملی میان س��ینمای مس��تند و داس��تانی وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل خانه س��ینما تاکید کرد‪ :‬خانه س��ینما وظیفه ملی بر‬ ‫دوش دارد؛ این نه خانه س��ینمای تهران اس��ت و نه خانه سینمای‬ ‫داس��تانی؛ بنابراین با مصوبه هیات مدیره یکی از ماموریت های ما‬ ‫توسعه نمایندگی خانه سینما در تمام نقاط ایران است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این جشن های سینمایی توضیح داد‪ :‬مگر جز این‬ ‫است که این ایین ها برای در کنار هم بودن برگزار می شود‪ .‬بدون‬ ‫سینما ملت ها صدا و تصویر ندارند و چه خوب که ملت ایران صدا‬ ‫و تصویری دارد که در دنیا شنیده و دیده می شود‪.‬‬ ‫شاهس��واری در پایان صحبت هایش گفت‪ :‬به عنوان پیشاهنگ‬ ‫توس��عه تاسیس خانه سینما در شهرستان های ایران روی انجمن‬ ‫مستندسازان و فیلم کوتاه حساب ویژه باز کرده ایم و امیدوارم در‬ ‫کنار یکدیگر بتوانیم گام های جدی و بلند در این زمینه برداریم‪.‬‬ ‫سپس جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه اهدا شد‪ .‬در این بخش‬ ‫از سام کالنتری‪ ،‬محمد کارت و کیوان کثیریان دعوت شد که روی‬ ‫سن حاضر شوند‪ .‬جایزه این بخش به محمدرضا وطن دوست برای‬ ‫فیلم «لوتوس» رسید‪ .‬بعد از ان شهرام درخشان‪ ،‬رضا درمیشیان‬ ‫و محمد اطبایی برای جایزه بهترین فیلم مس��تند نیمه بلند روی‬ ‫صحنه امدند‪ .‬جایزه بهترین فیلم نیمه بلند مستند به محمد صادق‬ ‫دهقانی برای مستند «تاالن» اهدا شد‪.‬‬ ‫اس��تاد محمد تهامی نژاد‪ ،‬رویا نونهالی و رامین حیدری فاروقی‬ ‫جایزه بهترین کارگردانی مستند نیمه بلند را به ارد عطارپور برای‬ ‫پرسپولیس‪-‬شیکاگو اهدا کردند‪.‬‬ ‫محس��ن امیریوس��فی‪ ،‬مازیار میری و علیرضا تابش برای اهدای‬ ‫جایزه بهترین کارگردانی فیلم بلند روی سن امدند‪ .‬دیپلم افتخار‬ ‫این بخش به «در جست وجوی فریده» به کارگردانی ازاده موسوی‬ ‫و کوروش عطایی اعطا ش��د‪ .‬تندیس این بخش به مریم س��پهری‬ ‫برای «زنبورک در گام مینور» رسید‪.‬‬ ‫جایزه پایانی این ایین که مربوط به بهترین فیلم مس��تند بلند‬ ‫بود با حضور فرشته طائرپور‪ ،‬کتایون شهابی‪ ،‬منوچهر شاهسواری‬ ‫و احمد مسجدجامعی اهدا شد‪ .‬در این بخش دیپلم بهترین فیلم‬ ‫مس��تند بلند به ط�لا ازادروش برای فیلم «خرام��ان» و تندیس‬ ‫بهترین فیلم مس��تند بلند به سودابه بیضایی برای مستند «اسمم‬ ‫پگاه» اهدا شد‪.‬‬ ‫پایان بخش ایین پخش فیلم کوتاهی درباره تاریخچه س��ینمای‬ ‫مستند ایران بود‪.‬‬ ‫علیرض��ا رض��اداد‪ ،‬احم��د مس��جدجامعی‪ ،‬علیرض��ا تاب��ش‪،‬‬ ‫محمدمه��دی طباطبایی ن��ژاد‪ ،‬فاطمه ذوالق��در نماینده مجلس‪،‬‬ ‫ه��ارون یش��ایایی‪ ،‬مازیار میری‪ ،‬منوچهر شاهس��واری‪ ،‬فرش��ته‬ ‫طائرپور‪ ،‬حس��ن پورش��یرازی‪ ،‬رویا نونهال��ی و‪ ...‬از جمله مهمانان‬ ‫حاضر در این ایین بودند‪.‬‬ ‫مبارزه با افراط گرایی یا انگیزه هایی شوم با تکیه بر معصومیت کودکان‬ ‫پایان ‪ ۷۰۹‬میلیونی‬ ‫صداثر‪ ،‬صد هنرمند‬ ‫بیست وشش��مین دوره صد اث��ر‪ ،‬صد هنرمند‬ ‫گالری گلس��تان را می توان دراماتیک ترین دوره‬ ‫ان دانس��ت‪ .‬فروش ‪ ۷۰۹‬میلیون تومانی ‪ ۱۳۳‬اثر‬ ‫ان هم در روزهایی که نوس��ان بازارهای اقتصادی‬ ‫کام مردم را تلخ کرده بود‪ ،‬هوایی تازه با خود اورد‪.‬‬ ‫ب��رای هر اثر هنری ح��دود ‪5‬میلیون و ‪ ۳۳۰‬هزار‬ ‫تومان پول پرداخت ش��ده که از نقش فعال طبقه‬ ‫متوسط در این خرید خبر می دهد؛ این شاید نوید‬ ‫گامی به س��وی تحقق شعار «هر خانه ایرانی یک‬ ‫اثر هنری» باش��د و ای��ن گمانه را تقویت کند که‬ ‫خری��د اثر هنری جای خود را در س��بد هزینه ای‬ ‫خانواده ایرانی باز می کند‪ .‬بیست وشش��مین صد‬ ‫اث��ر‪ ،‬صد هنرمند‪ ،‬ب��ا ارائه اثار ‪ ۱۸۲‬هنرمند عصر‬ ‫جمعه ‪ 12‬مرداد گشایش یافت و ‪ 30‬مرداد به کار‬ ‫خود پایان داد‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫اش�کان تقی پور‪ ،‬عضو مجمع خیرین کش�ور‪ :‬ارتش میانمار ادعا‬ ‫می کند حمالت سهمگین و اتش زدن خانه های مسلمانان اقلیت‬ ‫روهینگی��ا در اس��تان راخین میانمار در واق��ع حمله به گروه های‬ ‫تروریس��تی افراطی مسلمان و جلوگیری از انسجام و تشکیل انها‬ ‫در کشور میانمار با اکثریت جمعیت بودایی بوده است‪.‬‬ ‫بر اثر حمالت خش��ن ارتش به مردم روهینگیایی استان راخین‬ ‫میانمار‪ ،‬دس��ت کم ‪ ۶۰۰‬هزار مس��لمان روهینگیایی اواره شدند و‬ ‫از ترس جان‪ ،‬ناچار پای پیاده و در وضعیتی دهش��تناک رهس��پار‬ ‫کش��ور مس��لمان همس��ایه‪ ،‬بنگالدش ش��دند‪ .‬در منطقه مرزی‬ ‫کمپ ه��ای بزرگ ب��ا کمترین امکانات ب��رای این جمعیت عظیم‬ ‫اوارگان مس��لمانی که ش��انس رس��اندن خود به مرز بنگالدش را‬ ‫داش��ته اند تش��کیل شده است‪ .‬بس��یاری از کش��ورهای جهان از‬ ‫جمله جمهوری اس�لامی ایران حمایت خ��ود را تحت برنامه های‬ ‫هالل احمر و یونیس��ف و نهادهای کمک رس��ان بین المللی‪ ،‬البته‬ ‫در سکوت تقریبی رسانه های قدرتمند غربی‪ ،‬انجام دادند‪ .‬تحلیل‬ ‫دقی��ق انچه در میانمار می گذرد به تخصص تاریخی و جغرافیایی‬ ‫ان منطقه نیاز دارد و پژوهش طوالنی تاریخی و قوم شناس��ی این‬ ‫کش��ور را می طلب��د که در تخصص بنده نیس��ت‪ .‬اما انچه در این‬ ‫می��ان موجبات اضطراب بنده در جایگاه فعالی کوچک‬ ‫در عرصه «اس��ایش‪ ،‬س�لامت و ام��وزش» کودکان را‬ ‫ایجاد می کند‪ ،‬ازدحام کودکان بی سرپرس��ت یا محروم‬ ‫از اموزش و اس��ایش و امنیت حداقلی است که هم در‬ ‫کمپ های اس��کان موقت مرزی و هم در مناطق استان‬ ‫راخین میانمار به نوعی اواره اند‪ .‬براس��اس امار سازمان‬ ‫ِ‬ ‫ملل متحد تعداد «کودکانی که نه پدر و نه مادر دارند»‬ ‫در کمپ های قابل امایش در بنگالدش حدود ‪ ۶۰۰۰‬نفر اس��ت‪ .‬به‬ ‫این جمعیت‪ ،‬کودکان یتیم اواره دیگر در خاک میانمار و کودکان‬ ‫اس��یب دیده ش��دید روانی از نتایج حمالت ارت��ش میانمار را که‬ ‫جمعیتی حدود ‪۳۶۰‬هزار نفر تخمین زده شده‪ ،‬بیفزایید‪ .‬کودکانی‬ ‫که وضعیت شان به استناد گفته های نماینده سازمان ملل به سبب‬ ‫اموزش ندیدن‪ ،‬اس��کان نامناسب‪ ،‬تغذیه نامناسب و نداشتن پدر‬ ‫یا مادر و دیگر اس��یب های جنگ و مهاجرت اجباری و پاکس��ازی‬ ‫دین��ی و قومی می تواند یک نس��ل کامل از روهینگیایی ها را نابود‬ ‫کند‪ .‬حال پرس��ش من به عنوان یک فعال بیست س��اله «اسایش‪،‬‬ ‫س�لامت و ام��وزش» ک��ودکان این اس��ت که به واق��ع چه میزان‬ ‫می توان توقع داش��ت این حجم از کودکان اواره‪ ،‬بدون بهره مندی‬ ‫از تربیت مناس��ب‪ ،‬اموزش‪ ،‬سالمت و زندگی حداقلی‪،‬‬ ‫به دور از خانواده و با کابوس های جنگی نژادپرس��تانه‬ ‫و رانده شدن از خانه خود در کشورشان‪ ،‬در نوجوانی و‬ ‫جوانی جذب گروه های سازمان یافته خالفکار‪ ،‬افراطی‬ ‫یا گروه هایی انتقامجو از انها که خانه و کاشانه و خانواده‬ ‫انها را گرفتند‪ ،‬نش��وند‪ .‬به طورقطع قربانی نخست این‬ ‫ِ‬ ‫خشونت قوم گرا در گام نخست کودکان‬ ‫س��یکل باطل‬ ‫معصومی هس��تند ک��ه در جوانی و بزرگس��الی‪ ،‬دنیا بس��ان یک‬ ‫جنایتکار به انها می نگرد؛ بدون انکه بداند در کودکی چه بر س��ر‬ ‫انها اورده اند و جنایتکار یا افراطی شدن انها نه ماحصل سنت های‬ ‫اسالمی و مسلمان بودن شان بلکه نتیجه خشونت بی حد و حصری‬ ‫اس��ت که ارتشی مانند ارتش میانمار بر سر انها در دوران کودکی‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬ح��ال اگر دولت های غرب��ی و رییس جمهوری برنده‬ ‫جایزه صلح نوبل!!! میانمار از دیدگاه انس��انی به سرنوشت و اوضاع‬ ‫ح��ال کودکان روهینگیایی نمی اندیش��ند‪ ،‬حداقل از ترس اینده‬ ‫خود و لطماتی که صدمات روانی وارد شده از سوی انها به کودکان‬ ‫در اینده ای نه چندان دور در شکل خشم‪ ،‬خشونت و نفرت به سوی‬ ‫انها‪ ،‬کشورهای شان‪ ،‬منطقه شان و فراتر از ان دنیای غرب برخواهد‬ ‫گش��ت بیندیشند و دست از این «بی رحمی اشکار ضد کودکان»‬ ‫بردارن��د‪ .‬نتایج این فرایند س��یکل تولید خش��ونت را تاریخ بارها‬ ‫دیده و متاس��فانه همچنان صاحبان زر و زور در عرصه سیاس��ت‬ ‫به ان ادامه داده اند‪ .‬البته قابل کتمان نیست که شاید این تحمیل‬ ‫خشونت ورزی به کودکان روهینگیایی بخشی از برنامه ای باشد که‬ ‫در اینده نه چندان دور همچنان مس��لمانان را مروج افراطی گری‬ ‫و خش��ونت گرایی معرفی کند و حداکثر استفاده را برای دستیابی‬ ‫به خواسته خود در بین افکار عمومی جهان که بدنام کردن بی قید‬ ‫و ش��رط اس�لام برای موجه جل��وه دادن اقدام ه��ای بعدی علیه‬ ‫کشورهای مسلمان و سود فراوان حاصل از ان است‪ ،‬ببرد‪ .‬جدا از‬ ‫ناشایست بودن تمام عیار این اقدام ها‪ ،‬به طور قطع استفاده ابزاری‬ ‫از سرنوشت «کودکان» ناشایست و غیرانسانی بودن این نگرش را‬ ‫چندین برابر خواهد کرد‪ .‬در کنار هوش��یاری کشورهای مسلمان‬ ‫جه��ان و توجه نهادهای کمک رس��ان بین الملل��ی در این قحطی‬ ‫روزاف��زون نگاه به معصومیت کودکان‪ ،‬دریابیم که «حق کودک»‬ ‫فارغ از دین‪ ،‬مذهب‪ ،‬قومیت و نژاد اسایش‪ ،‬سالمت و اموزش است‬ ‫و ه��ر انچه جز این‪ ،‬تفکری جهنمی و اینده ای خش��ونت بار برای‬ ‫«کودک» امروز و به طورقطع جهان فرداست‪.‬‬ ‫صادق صندوقی در سن‬ ‫‪73‬س��الگی درگذشت؛‬ ‫در س��کوت و تنهای��ی‪.‬‬ ‫مرد بزرگ��ی که با طرح‬ ‫جلده��ای ج��ذاب و‬ ‫بی نظی��رش تاثی��ر بزرگی در کتاب خوانی نس��ل‬ ‫م��ن گذاش��ت‪ .‬در دوره ای که نه فتوش��اپ بود و‬ ‫نه جلوه ه��ای رایانه ای صندوق��ی تصویرهایی را‬ ‫ارائ��ه می کرد که در نوع خود بی نظیر بود و چنان‬ ‫ش��وری در تصویر می افرید که ه��ر بیننده ای را‬ ‫مجاب می کرد کتاب را بخرد‪ .‬ناش��ران در دوره ای‬ ‫بر س��رش دعوا داشتند و ستاره تصویرگران نسل‬ ‫خودش شده بود‪ .‬مینیاتور کار می کرد و روزی که‬ ‫من و افشین صادقی زاده مهمانش بودیم چنان با‬ ‫ش��ور و عشق از نقاش��ی هایش‪ ،‬مینیاتورهایش و‬ ‫حتی کاریکاتورهایش س��خن می گفت که ما را به‬ ‫وجد اورده بود‪ .‬با ا نکه کمرش خمیده ش��ده بود‬ ‫و درد می کرد همچنان‬ ‫قلم در دس��ت داشت و‬ ‫خوابیده نقاشی می کرد‪.‬‬ ‫ی��ادم می ای��د ‪18 ،۱۷‬‬ ‫ س��ال بیشتر نداشتم که‬ ‫در دفتر کار نقاشی های‬ ‫کتاب ه��ای درس��ی در‬ ‫خیابان ایرانش��هر پیش��ش رفتم‪ .‬کلی چیز یادم‬ ‫داد؛ که از قلم فلزی اس��تفاده کنم؛ که روی کاغذ‬ ‫کالک نقاش��ی کنم؛ که امضایم را واضح بزنم؛ که‬ ‫کاریکات��ور را ج��دی بگیرم! مهرب��ان بود و انچه‬ ‫می دانس��ت برایم با دس��ت و دلبازی بسیار شرح‬ ‫می داد و س��خاوتمندانه رازه��ای طراحی را برایم‬ ‫افش��ا می کرد‪ .‬یادم می اید همان روز گفت سمت‬ ‫جمهوری می روی؟ می دانستم کاری ان طرف ها‬ ‫دارد؛ الک��ی گفت��م بله‪ .‬گفت پ��س این کار من را‬ ‫هم پیش فالن ناش��ر ببر‪ .‬اصل کارش را دس��تم‬ ‫داد‪ .‬روی مق��وای فابریانو با گواش طرح جلدی از‬ ‫کتابی که ش��بیه کتاب های ژول ورن بود کشیده‬ ‫ش��ده بود‪ ...‬ان امضای خاص و بی نظیرش پایین‬ ‫کارش بود و با س��لیقه ای خاص کاغذ پوس��تی ای‬ ‫نیز رویش چس��بانده شده بود‪ .‬از ذوق دیدن اصل‬ ‫کار اس��تاد در پوست نمی گنجیدم‪ .‬کار را با سالم‬ ‫و صل��وات زیر بغل زدم و به ادرس��ی که داده بود‬ ‫در کوچه پس کوچه های جایی در جمهوری بردم‪.‬‬ ‫لذت و حالوت ان دیدار‪ .‬ان دیدن اصل کار ایشان‬ ‫و بغل کردن کارشان و بردن تا مسیری سال ها مرا‬ ‫به جلو هل می داد‪ .‬راستش را بخواهید هیچ کس‬ ‫قدر او را انچنان که باید ندانس��ت؛ حتی خودش!‬ ‫یادش گرامی‬ ‫یادداشت‬ ‫قنات؛ معجزه ایرانیان باستان برای تامین اب‬ ‫بزرگمهر حسین پور‪،‬‬ ‫کارتونیست و تصویرگر‪:‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫«غلتک»‬ ‫در دست انداز خود‬ ‫ تحریمی و واردات‬ ‫کاالی مشابه‬ ‫گذر از فوالد‬ ‫«عمومی» به سوی‬ ‫فوالد «های تک»‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2018‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1122‬پیاپی ‪2440‬‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪663‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫از سر گیری عرضه دوباره‬ ‫فوالدی ها در بورس کاال‬ ‫با وج��ود مخالف��ت مع��اون اول رییس جمهوری‬ ‫و ش��ورای عالی ب��ورس با مبنا ق��رار دادن ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی برای عرضه در بورس کاال‪ ،‬بنا به دس��تور ستاد‬ ‫تنظیم بازار قرار است تا اطالع ثانوی با رفع اختالف ها‪،‬‬ ‫عرضه های فوالدی با همان شیوه نامه پیشین وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��قف ‪ ۱۰‬درصدی رقابت‬ ‫انجام شود‪ .‬از این رو پس از کش و قوس های فراوان و‬ ‫توقف چند روزه عرضه ها در بورس کاال‪ ،‬از سه ش��نبه‬ ‫هفته گذش��ته دوباره عرضه ها اغاز ش��دند و ش��اهد‬ ‫معامله در گروه های کاالیی فوالد بودیم‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن به نقل از انجمن فوالد ایران‪۱۰ ،‬‬ ‫هزار تن شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش‪ ۱۰ ،‬هزار‬ ‫تن اهن اسفنجی پارس فوالد سبزوار‪ ۵۸ ،‬هزار و ‪۸۶۰‬‬ ‫تن ورق گرم ‪ ،B‬ورق گرم ‪ C‬و ورق سرد فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۲۴‬تن ش��مش بل��وم و ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۳۱۰‬تن‬ ‫تختال فوالد خوزستان در تاالر صنعتی بورس کاالی‬ ‫ایران عرضه شد‪.‬‬ ‫اگرچه به دلیل تاثیر ثبت س��فارش ها در س��امانه‬ ‫بهین یاب‪ ،‬تقاض��ای چندین برابری برای محصوالت‬ ‫به جز شمش بلوم مشاهده نشد اما باز هم تقاضا فراتر‬ ‫از عرضه بود و موجب شد سقف ‪ ۱۰‬درصدی قیمت ها‬ ‫به ثبت برسد‪.‬‬ ‫ورق گ��رم فوالد مبارکه با ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۸۲۰‬تن تقاضا‬ ‫روبه رو شد و همین امر سبب ثبت سقف ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫قیمت ها و رسیدن نرخ به ‪ ۲۸۴۶‬تومان شد‪ .‬ورق سرد‬ ‫فوالد مبارک��ه هم با ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تن تقاضا روبه رو‬ ‫شد و قیمت ها به ‪ ۳۲۴۴‬تومان رسید‪.‬‬ ‫همراه جدید زغال سنگ‬ ‫در گرمایش زمین‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان مطرح کرد‪:‬‬ ‫بخشی از توسعه فوالد خوزستان را در فوالد اکسین دیده ایم‬ ‫مزیت فوالد اکسین امروز برای فوالد خوزستان بیشتر است‬ ‫چراکه تاس��یس فوالد اکس��ین از همان ابتدا‪ ،‬نشات گرفته از‬ ‫فوالد خوزس��تان بوده اس��ت و باید به این شرکت بازگردانده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی‪ ،‬محمد کش��انی مدیرعامل فوالد‬ ‫خـوزس��تان درباره خرید فوالد اکس��ین به خبـرنگار ماهنامه‬ ‫چی�لان گف��ت‪ :‬اینکه فوالد اکس��ین توس��ط چـه ش��رکتی‬ ‫خـریداری مـی شود مهـم نیست‪ .‬انچـه اهمیت دارد این است‬ ‫کـه یک فوالدی این شـرکت را بخرد تا بتواند شـرایط را بهینه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته نکته ای کـه در این بین وجود دارد این‬ ‫اس��ت که مـزیت فوالد اکس��ین امروز برای فـوالد خوزستان‬ ‫بیشتر است چراکه تاسیس فوالد اکسین از همان ابتدا‪ ،‬نشات‬ ‫گرفته از فـوالد خـوزس��تان بوده و باید به فوالد خـوزس��تان‬ ‫بازگردد‪.‬‬ ‫کش��انی با تاکی��د بر این نکته که فوالد اکس��ین مزیت های‬ ‫خوبی دارد اظهار کرد‪ :‬این ش��رکت اگرچه امروز در ش��رایط‬ ‫مناسبی نیست اما امیدواریم با واگذاری این شرکت‪ ،‬تولید در‬ ‫ان به سمت محصوالت خاص حرکت کند‪.‬‬ ‫البته باید این نکته را هم بگویم که فوالد خوزس��تان بخشی‬ ‫از توسعه خود را در اکسین دیده است!‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫زغال سنگ‬ ‫همچنان در کشاکش سیاست های امریکا‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1122‬‬ ‫پیاپی ‪2440‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تبدیل «خواف» به یکی از‬ ‫قطب های فوالدی کشور‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع‬ ‫اس��تانداری خراسان رضوی گفت‪ :‬در افق برنامه‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬کشور‪ ،‬خواف به یکی از قطب های فوالدی‬ ‫کش��ور تبدیل می ش��ود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬قربان‬ ‫میرزایی در حاش��یه بازدید خبرنگاران از معادن‬ ‫سنگ اهن س��نگان خواف و صنایع فوالدی این‬ ‫منطق��ه اظهار ک��رد‪ :‬تا پایان امس��ال در خواف‪،‬‬ ‫تولی��د گندله به ‪ ۱۲.۵‬میلیون تن و کنس��انتره‬ ‫به ‪ ۱۳‬میلیون تن خواهد رس��ید‪ .‬وی افزود‪ :‬قرار‬ ‫است ‪ ۲۳.۵‬میلیون تن گندله و ‪ ۲۷‬تا ‪ ۲۸‬میلیون‬ ‫تن کنس��انتره اهن در خواف تولید ش��ود یعنی‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د فوالد کش��ور از ای��ن منطقه تامین‬ ‫خواهد شد‪ .‬میرزایی گفت‪ :‬با این حال شهرستان‬ ‫خواف ظرفیت بس��یار زیادی برای ایجاد صنایع‬ ‫پایین دس��تی معدنی و تولید اشتغال پایدار دارد‬ ‫که نیاز اس��ت س��رمایه گذاران و مردم منطقه به‬ ‫ان توج��ه کنند‪ .‬در ادامه‪ ،‬فرماندار خواف هم در‬ ‫بازدید میدانی از طرح های معدنی سنگان خواف‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۱۴‬کارخانه کنس��انتره و‬ ‫گندله در حال فعالیت و تکمیل طرح هس��تند و‬ ‫برای ساخت انها افزون بر ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫سرمایه گذاری شده است‪ .‬محمدرضا پهلوان نژاد‬ ‫گفت‪ :‬شهرس��تان خواف از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬به بعد‬ ‫در ح��وزه صنع��ت‪ ۲۰۰۰ ،‬درص��د رش��د ک��رد‬ ‫به طوری ک��ه پیش از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬یک کارخانه‬ ‫با پیش��رفت فیزیکی ‪۱۵‬درص��د بود اما با اجرای‬ ‫طرح های جدید ف��والدی‪ ،‬مجموع کارخانه های‬ ‫فوالدی منطقه س��نگان خواف ب��ه ‪ ۱۹‬کارخانه‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬وی رش��د ‪۱۰‬درصدی طرح های‬ ‫عمرانی در حوزه اب شهری و روستایی‪ ،‬راه های‬ ‫مواصالتی و برق و گازرس��انی را از دستاوردهای‬ ‫دول��ت تدبیر و امید در منطقه خواف برش��مرد‪.‬‬ ‫ت تولید انرژی های‬ ‫پهلوان نژاد همچنین به ظرفی ‬ ‫نو و پاک در خواف اشاره کرد و گفت‪ :‬بنا به گفته‬ ‫وزیر پیش��ین نیرو‪ ،‬حمی��د چیت چیان‪ ،‬بهترین‬ ‫تونل بادی در منطقه خواف است‪ .‬فرماندار خواف‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬میانگین بازدهی تولید برق در‬ ‫توربین ه��ای بادی ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد اما در خواف‬ ‫بیش از ‪ ۵۵‬درصد است‪ .‬وی همچنین اظهار کرد‪:‬‬ ‫بیشترین روزهای سال در خواف‪ ،‬اسمان افتابی‬ ‫است و ظرفیت نصب پنل های خورشیدی تولید‬ ‫برق در این منطقه بسیار زیاد است‪ .‬پهلوان نژاد به‬ ‫کمبود اب در س��فره های زیرزمینی خواف اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬میزان بارندگی امسال نسبت به سال‬ ‫گذشته از ‪ ۱۸۰‬میلی متر به ‪ ۷۰‬میلی متر کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬فرماندار خواف گفت‪ :‬از همین رو برای‬ ‫تامی��ن اب مورد نی��از صنایع فوالدی‪ ،‬طرح های‬ ‫صرفه جویی ش��امل تغییر کش��ت های زراعی به‬ ‫کش��ت های کم اب درباره زعفران‪ ،‬پس��ته و گل‬ ‫محمدی اجرا شد‪ .‬پهلوان نژاد از اجرای طرح های‬ ‫بازچرخانی اب در صنایع‪ ،‬اس��تفاده از پساب ها‪،‬‬ ‫مطالعات انتقال اب از دریای عمان به استان های‬ ‫ش��رق کشور‪ ،‬اس��تفاده از فناوری های جدید در‬ ‫صنایع فوالدی و حرکت به س��مت تولید خشک‬ ‫گندل��ه بی نی��از از اب خبر داد‪ .‬وی گفت‪ :‬ذخیره‬ ‫س��نگ اهن س��نگان خواف در زمان اکتش��اف‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬کیلو تن پیش بینی ش��د اما‬ ‫تاکن��ون افزون بر ‪ ۲‬میلی��ارد تن ذخیره معدنی‬ ‫شناسایی شده است‪ .‬فرماندار خواف خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬معادن س��نگ اهن سنگان خواف به لحاظ‬ ‫عیار‪ ،‬مرغوب ترین معادن س��نگ اهن خاورمیانه‬ ‫ب��وده و به دلی��ل روی زمین بودن ان‪ ،‬مقرون به‬ ‫صرفه ترین معادن در بحث هزینه های برداش��ت‬ ‫و استخراج است‪.‬‬ ‫رانت‬ ‫‪ ۴۰‬هزار‬ ‫میلیاردی‬ ‫در بازار فوالد‬ ‫غلتک ‪ ،‬در دست اندازخود تحریمی و واردات کاالی مشابه‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تولیدکنندگان داخلی کش��ور قادر به تولید غلتک نورد‬ ‫برای تامین نیاز داخلی هستند و صادرات در خور توجهی‬ ‫نی��ز در این زمینه انجام می دهند اما ای��ن روزها که بازار‬ ‫نابسامان است‪ ،‬این صنعتگران با کمبود مواد اولیه روبه رو‬ ‫هستند و مواد اولیه خود را ‪۱۰‬برابر نرخ سال گذشته تهیه‬ ‫می کنند‪ .‬موضوع درخور توج ه این است که تولیدکنندگان‬ ‫غلتک مدعی هستند با وجود تولید داخلی‪ ،‬شاهد واردات‬ ‫ان هس��تیم و این کاال در شمار کاالهای وارداتی ممنوعه‬ ‫قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مواد اولیه گران شده است‬ ‫بابک نظری‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫امریکا برجام را‬ ‫نادیده گرفته‬ ‫تامین مواد‬ ‫اولیه در فرایند‬ ‫غلتک سازی‬ ‫سخت و دشوار‬ ‫شده است‬ ‫شرایط جدید عرضه‬ ‫سه محصول در بورس‬ ‫ش��رایط جدید عرضه س��ه محصول فوالد در‬ ‫بورس کاال اعالم شد‪ .‬شرکت فوالد مبارکه چند‬ ‫روز پیش ش��رایط جدید عرض��ه ‪ ۳‬محصول در‬ ‫ب��ورس کاال را اعالم کرد‪ .‬به گزارش بورس پرس‪،‬‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه ش��رایط ‪۷.۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی جزئیات عرضه روز سه ش��نبه در بورس‬ ‫کاال را منتش��ر و اعالم ک��رد تمام محصوالت به‬ ‫ص��ورت نقدی و براس��اس نماد ثبت س��فارش‬ ‫می ش��وند و واری��ز ‪ 10‬درصد وجه به حس��اب‬ ‫وکالتی الزامی است‪.‬‬ ‫‪ 3‬محصول ورق سیاه نازک‪ ،‬ورق سیاه ضخیم‬ ‫و ورق س��رد ‪ B‬به این ش��رح مقداری و قیمتی‬ ‫عرضه می شوند‪:‬‬ ‫ورق س��یاه نازک(گ��رم‪ :)HB‬مق��دار‬ ‫عرض��ه ‪ 60،060‬ت��ن‪ ،‬ف��ی ‪ 25874‬ری��ال‬ ‫تحویل‪ ،30/07/97‬حداکثر خرید ‪ 550‬تن‬ ‫ورق س��یاه ضخی��م (گ��رم‪:)HC‬‬ ‫عرضه‪40،040:‬ت��ن‪ ،‬ف��ی ‪ 25874‬ری��ال‬ ‫تحویل‪ ،30/07/97‬حداکثر خرید ‪ 550‬تن‬ ‫ورق سرد‪ :B‬عرضه‪ 15،000:‬تن‪ ،‬فی ‪29496‬‬ ‫ری��ال تحوی��ل ‪ ،۹۷/08/۳۰‬حداکثر خرید ‪۵۰۰‬‬ ‫تن‪.‬‬ ‫رییس سابق انجمن فوالد معتقد است که دستوری‬ ‫ب��ودن فروش فوالد‪ ،‬باعث ایجاد رانت ‪ ۴۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی در این حوزه شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬محمود‬ ‫اسالمیان اظهار کرد‪ :‬فوالد کشور در چند سال گذشته‬ ‫رشد باالیی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوش��بختانه امسال به تولید ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫تنی فوالد خواهیم رس��ید‪ .‬واردات نیز کم ش��ده است‬ ‫تا جایی که در ‪ ۴‬ماه ابتدای س��ال ‪ ۹۷‬تنها ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تن واردات فوالد داش��ته ایم‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫گذش��ته ح��دود ‪ ۱۲‬میلیون تن فوالد به کش��ور وارد‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫اسالمیان دلیل اصلی رشد صنایع فوالدسازی کشور‬ ‫را فعالیت و ورود بخش خصوصی به این حوزه دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬با وجود تحری��م هیچگونه نگرانی بابت تولید‬ ‫فوالد در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫ریی��س س��ابق انجم��ن ف��والد اف��زود‪ :‬ب��ه علت‬ ‫سیاس��ت های اخیر‪ ،‬تالطمی در ب��ازار فوالد به وجود‬ ‫ام��د اما به نظر من موقتی بود و صنعت فوالد با قدرت‬ ‫به پیش می رود‪.‬‬ ‫اس�لامیان تاکید ک��رد‪ :‬برای تامین ف��والد در بازار‬ ‫داخلی مش��کلی نداریم و در صورت��ی که اجازه دهند‬ ‫قیمت ها در بورس تعیین شود و تعیین نرخ به صورت‬ ‫دس��توری نباشد‪ ،‬دس��ت واس��طه ها کوتاه می شود و‬ ‫رانت های ایجاد شده از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در س��ال ح��دود ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به طور دس��توری ایجاد رانت کرده ایم‪.‬‬ ‫عده زیادی به دنبال ان هس��تند که فوالد را با نرخ کم‬ ‫خریده و با نرخ باال بفروشند‪.‬‬ ‫اس�لامیان تاکی��د کرد‪ :‬ورود واس��طه ها به ش��بکه‬ ‫قیمت گذاری دس��توری موجب می ش��ود فوالد با نرخ‬ ‫مناسب به دست مردم نرسد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وضعیت صادراتی فوالد یاداور ش��د‪:‬‬ ‫س��ال گذشته ‪ ۸/۵‬میلیون تن فوالد به ارزش حدود ‪۵‬‬ ‫میلیارد دالر به خارج از کشور صادر شد‪ .‬پس از صنایع‬ ‫نفتی بیشترین صادرات کشور مربوط به فوالد بود‪.‬‬ ‫اس�لامیان تاکید کرد‪ :‬ف��والد ایرانی با مرغوبیت باال‬ ‫در هم��ه ج��ای جهان مش��تری دارد‪ .‬اکن��ون ترامپ‬ ‫تحریم هایی علیه کشور ما وضع کرده اما ما راهکارهای‬ ‫دور زدن تحریم ها را به خوبی می شناسیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬باید توجه داش��ت که در تحریم های‬ ‫جدید فقط با امریکا مش��کل داریم و نباید مش��کالت‬ ‫مرب��وط به تحریم ه��ا را انقدر بزرگ جل��وه دهیم که‬ ‫فعاالن اقتصادی کشور ناامید شوند‪.‬‬ ‫اس�لامیان تاکید کرد‪ :‬بدون ش��ک ب��ر اثر تحریم ها‬ ‫مش��کالتی پیش خواهد امد اما از مش��کالت قدیمی‬ ‫کمتر است و راه مقابله با ان را می دانیم‪.‬‬ ‫رییس سابق انجمن فوالد تصریح کرد‪ :‬امسال حدود‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۱‬میلیون تن اضافه تولید داریم که باید ان را‬ ‫صادر کنیم‪ .‬خوش��بختانه بر اساس امار توانسته ایم در‬ ‫‪۴‬ماه نخس��ت امسال ‪ ۳/۵‬میلیون تن فوالد به خارج از‬ ‫کشور صادر کنیم‪.‬‬ ‫اس�لامیان یاداور شد‪ :‬خواهش ما از دولت این است‬ ‫ک��ه صنعت فوالد را به حال خود بگذارد‪ .‬درصورتی که‬ ‫این اتفاق بیفتد قیمت ها تناس��ب پیدا می کند و بازار‬ ‫فوالد باثبات تر خواهد شد‪.‬‬ ‫فرهاد منفرد‬ ‫درحال حاضر‬ ‫بسیاری از‬ ‫واحدها اقدام‬ ‫به واردات‬ ‫غلتک می کنند‪.‬‬ ‫چرا یک شرکت‬ ‫داخلی باید ما‬ ‫را در برابر یک‬ ‫قرارداد چینی‬ ‫و در مقایسه با‬ ‫نرخ این شرکت‬ ‫قرار دهد؟‬ ‫ب��رای تولید هر یک تن نورد‪ ،‬یک کیلو غلتک اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬درب��اره تولید غلتک در کش��ور‪ ،‬باب��ک نظری‪،‬‬ ‫تولیدکنن��ده غلتک عنوان کرد‪ :‬در زمینه تولید غلتک که‬ ‫مورد اس��تفاده نوردسازان است با مش��کل خاصی روبه رو‬ ‫نیس��تیم و فناوری ان نیز در کش��ور به روز ش��ده است‪.‬‬ ‫مش��کل این روزهای غلتک س��ازی‪ ،‬تهیه مواد اولیه است‪.‬‬ ‫نظری با مقایس��ه نرخ مواد اولیه امس��ال با س��ال گذشته‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬در زمینه مواد اولی��ه کمبودی وجود ندارد و‬ ‫انچه بیش از پیش مش��کل ایجاد ک��رده‪ ،‬افزایش نرخ ان‬ ‫است‪ .‬امسال نس��بت به سال گذشته با افزایش ‪۱۰‬برابری‬ ‫نرخ برخی م��واد اولیه روبه رو هس��تیم‪ .‬وی درباره دالیل‬ ‫افزای��ش چندین برابری نرخ مواد اولیه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫البته تنها دلی��ل افزایش نرخ مواد اولیه‪ ،‬افزایش نرخ دالر‬ ‫در داخ��ل نیس��ت و افزای��ش قیمت های جهان��ی هم در‬ ‫ای��ن زمینه بی تاثیر نبوده اس��ت‪ .‬روابط تج��اری امریکا و‬ ‫کشورهای دیگر نیز سبب شده که نرخ مواد اولیه افزایش‬ ‫یابد چراک��ه برای تولید غلتک به م��واد اولیه خاص مثل‬ ‫فروالیاژ‪ ،‬مولیبدن‪ ،‬تنگس��تن و‪ ...‬نیاز است که بیشتر این‬ ‫مواد وارداتی هستند و نرخ انها بسیار افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬غلتک یکی از اساس��ی ترین‬ ‫ابزارها برای تمام نوردکاران به ش��مار می رود و در فرایند‬ ‫ش��کل دادن به محص��والت نهایی مثل تیراهن‪ ،‬نبش��ی‬ ‫و‪ ...‬یک ابزار اساس��ی اس��ت‪ .‬بنابراین اگ��ر بخواهیم یکی‬ ‫از قطع��ات اصلی ن��وردکاران را برش��مریم غلتک یکی از‬ ‫ل تاثیر‬ ‫‪۱۰‬قطعه اصلی است که روی نرخ تمام شده محصو ‬ ‫بسیاری می گذارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬موض��وع مهم‪ ،‬تامین مواد اولیه اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین ب��ا توجه به اینکه امریکا برجام را نادیده گرفته و‬ ‫تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرده‪ ،‬تامین مواد اولیه در‬ ‫این صنعت سخت و دشوار شده است‪.‬‬ ‫این تولیدکننده غلتک در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر مشکالت داخلی هم محدودیت هایی ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫برای مثال درحال حاضر سیستم ثبت سفارش‪ ،‬مسدود یا‬ ‫محدود ش��ده اس��ت و تامین مواد اولیه ب��ه راحتی انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫نظ��ری ادامه داد‪ :‬موضوع بااهمی��ت در این بین‪ ،‬تامین‬ ‫به موقع مواد اولیه است چراکه فرایند تولید طوالنی است‬ ‫و از تولید تا تحویل نیز ‪ ۴‬تا ‪۶‬ماه طول می کشد‪ .‬برای مثال‬ ‫م��ا غلتک هایی را تولید می کنیم که قرارداد ان را برج ‪۱۱‬‬ ‫یا ‪ ۱۲‬سال گذشته بسته ایم‪ .‬درحال حاضر مواد اولیه ای که‬ ‫تامین می کنیم برای تولید غلتک های اخر سال است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بخش��ی از مشکالتی که پیش پای ما قرار دارد‬ ‫داخلی و بخش��ی هم خارجی است‪ .‬خارجی ها برخی مواد‬ ‫اولیه را به ایرانی ها نمی دهند‪ ،‬حاال اگر به هزار زحمت انها‬ ‫را تهیه کنیم‪ ،‬وارد مرحله ثبت س��فارش می شویم و تازه‬ ‫متوجه می ش��ویم که ثبت سفارش مسدود شده است‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر بیش از انکه از بیرون تحریم شویم‪ ،‬خودمان‬ ‫را در داخ��ل تحریم می کنیم و این اقدا م حدود ‪ ۶‬تا ‪۷‬ماه‬ ‫دیگر اثار خود را روی تحویل ها نش��ان می دهد‪ .‬وی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر نتوانیم مواد اولیه را تامی��ن کنیم باید به عقب‬ ‫برگردی��م و با روش های قدیمی تولی��د کنیم‪ .‬برای مثال‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬س��ال گذش��ته‪ ،‬مقدار مص��رف غلتک به‬ ‫ازای ه��ر تن ف��والد بین ‪۲‬هزار تا ‪۲۲۰۰‬ت��ن بود که حاال‬ ‫ای��ن مقدار در ورق به حدود ‪۵‬هزار تا ‪۵۵۰۰‬تن می رس��د‬ ‫و این ‪ ۲.۵‬برابر ش��دن مصرف‪ ،‬ناشی از بکارگیری فناوری‬ ‫خاصی اس��ت‪ .‬نظری در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬اگر نتوانیم‬ ‫از فناوری جدید استفاده کنیم‪ ،‬مجبور می شویم یک نسل‬ ‫به عقب برگردیم‪ ،‬درست شبیه انکه صنایع خودروسازی‪،‬‬ ‫«کاربرات» روی خودروهای خود نصب کنند‪ .‬این موضوع‬ ‫به عبارت دیگر حدود ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬سال‪ ،‬صنعت ما را به عقب‬ ‫برمی گردان��د‪ .‬بنابراین اگر سیاس��ت گذارها واردات دارو را‬ ‫ض��روری می پندارند باید واردات م��واد اولیه برای صنایع‬ ‫کیفیت غلتک ایرانی از نمونه مشابه چینی بهتر است‪ .‬این در حالی‬ ‫ک��ه نرخ غلتک چینی را با ایرانی مقایس��ه می کنیم اما نمی بینیم که‬ ‫تولیدکنن��ده چینی چه یارانه هایی از دول��ت خود دریافت می کند و‬ ‫چگونه حمایت می شود‬ ‫استراتژیک را نیز ضروری بش��مارند‪ .‬در زمینه غلتک هم‬ ‫روال اینگونه اس��ت و پس از مدتی روی فوالدس��ازی ها و‬ ‫زنجیره تولید فوالد تاثیر خواهد داشت‪ .‬از این رو باید مواد‬ ‫اولیه غلتک س��ازان در اولویت واردات قرار گیرد‪ .‬حاال اگر‬ ‫قادر نیستند ارزش��ان را تامین کنند باید دست کم مجوز‬ ‫واردات ان را بدهند چراکه غلتک ‪ ،‬محصول اس��تراتژیکی‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده غلتک در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫می��زان واردات و ص��ادرات غلت��ک چقدر اس��ت؟ گفت‪:‬‬ ‫واردات محدودی انجام می ش��ود چراکه نرخ واردات برای‬ ‫نوردکاران گران تر می ش��ود اما خود غلتک سازان صادرات‬ ‫انجام می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹دور زدن تحریم ها هزینه بر است‬ ‫نظ��ری در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه ای��ا تحریم ها‬ ‫محدودیتی برای صادرات ایجاد نمی کند؟ گفت‪ :‬در زمینه‬ ‫تحریم ها موضوع انتقال پول مطرح است‪ ،‬البته شاید بتوان‬ ‫ب��ا دور زدن تحریم ها صادرات انجام داد اما باید حدود ‪۱۵‬‬ ‫تا ‪۲۰‬درصد سود کار را بابت ان هزینه کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که عمده صادرات به کجا‬ ‫انجام می ش��ود؟ گف��ت‪ :‬عمده صادرات ما به کش��ورهایی‬ ‫چون اس��تونی‪ ،‬ترکیه و المان اس��ت‪ .‬به تازگی به اسپانیا‬ ‫هم صادرات داش��ته ایم‪ ،‬البته برنامه هایی برای صادرات به‬ ‫روسیه و اوکراین هم در دست اقدام داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت غلتک سازان‬ ‫درباره مشکالت غلتک سازی در ایران نیز فرهاد منفرد‪،‬‬ ‫مدیرعامل یک شرکت غلتک سازی در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بیش��تر از ‪۲‬واحد غلتک سازی در ایران فعالیت‬ ‫نمی کنند البته تا پیش از این ‪۴‬واحد مشغول تولید بودند‬ ‫که ‪۲‬واحد از مدار تولید خارج شدند‪ .‬منفرد در ادامه توضیح‬ ‫داد‪ :‬غلتک سازی در بخش نورد کاربرد دارد و از انجایی که‬ ‫نوردکاران در چند سال گذشته وضعیت مطلوبی نداشتند‪،‬‬ ‫وصول مطالبات ما از این بخش به درازا کشیده است‪ .‬وی‬ ‫در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در حقیقت یکی از مش��کالت‬ ‫اساسی غلتک سازی‪ ،‬دوره وصول مطالبات است که گاهی‬ ‫به یک س��ال هم می رسد و مشکالتی را برای این صنعت‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن مدیرعام��ل ش��رکت غلتک س��ازی توضی��ح داد‪:‬‬ ‫شرکت های غلتک سازی با نوردکاران قراردادهای مدت دار‬ ‫منعقد می کنند‪ .‬براس��اس این قراردادها در مدت ‪۶‬ماه تا‬ ‫یک س��ال متعهد می ش��ویم غلتک ه��ا را تحویل دهیم و‬ ‫همین اندازه نیز طول می کش��د که وصول خود را مطالبه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به تحوالت اخیر نرخ ارز‪ ،‬این روند کار به هیچ‬ ‫عنوان ب��رای ما به صرفه نخواهد ب��ود چراکه برخی مواد‬ ‫اولیه غلتک س��ازی‪ ،‬وارداتی است‪ .‬برای مثال قراردادهایی‬ ‫از سال گذشته داریم که با دالر ‪۳۸۰۰‬تومان بسته شده اند‬ ‫و ما هنوز وصول خود را از این قراردادها دریافت نکرده ایم‪.‬‬ ‫منفرد تاکید کرد‪ :‬نوس��ان ارز برای ما مش��کالت بسیاری‬ ‫ایج��اد کرده زیرا ثباتی وجود ن��دارد‪ .‬اگر بخواهیم همین‬ ‫لحظه قراردادی را منعقد کنیم بر اس��اس نرخ ارز نخواهد‬ ‫بود و به ریال محاس��به می ش��ود که نوسان ان در قرارداد‬ ‫در نظر گرفته نمی ش��ود‪ .‬بنابراین برای تامین مواد اولیه با‬ ‫مشکل روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات غلتک را ممنوع نکرده اند‬ ‫این مدیرعامل شرکت غلتک سازی در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬مش��کل دیگر ما در غلتک سازی این است که طیف‬ ‫گس��ترده ای از ش��رکت های نوردی‪ ،‬غلتک وارد می کنند‪،‬‬ ‫در حال��ی که ای��ن دو ش��رکت از صفر تا ص��د غلتک را‬ ‫می توانن��د تولید کنند ام��ا نظارتی در ای��ن زمینه وجود‬ ‫ندارد و شرکت های بزرگ‪ ،‬غلتک های خود را از کشورهای‬ ‫خارجی وارد می کنند‪ .‬جالب اس��ت که هیچ تعرفه ای هم‬ ‫در این زمینه اعمال نمی شود‪.‬‬ ‫منف��رد در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ا غلتک جزو‬ ‫کااله��ای ممنوعه وارداتی از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت معرفی نش��ده اس��ت؛ عنوان کرد‪ :‬نه متاس��فانه‪.‬‬ ‫درحال حاضر بس��یاری از واحدها اق��دام به واردات غلتک‬ ‫می کنند‪ .‬چرا یک ش��رکت داخل��ی باید ما را در برابر یک‬ ‫قرارداد چینی و در مقایسه با نرخ این شرکت قرار دهد؟‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که کیفی��ت محصوالت‬ ‫داخلی با خارج��ی تفاوتی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬اطمینان داش��ته‬ ‫باشید که کیفیت غلتک ایرانی از نمونه مشابه چینی بهتر‬ ‫اس��ت‪ .‬موضوع از انجا ناشی می شود که نرخ غلتک چینی‬ ‫را با ایرانی مقایسه می کنیم اما نمی بینیم که تولیدکننده‬ ‫چین��ی چه یارانه های��ی از دولت خ��ود دریافت می کند و‬ ‫چگونه حمایت می ش��ود‪ .‬از این رو نمی توان این مقایس��ه‬ ‫را انج��ام داد‪ .‬چ��را دولت در برابر غلت��ک چینی تعرفه ای‬ ‫اعمال نمی کند؟‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که ایا تولیدکننده چینی‬ ‫برای تولید غلتک‪ ،‬یارانه ای از دولت خود دریافت می کند‬ ‫که نرخ تمام شده ان را ارزان تر کند؟ گفت‪ :‬لزوما این اتفاق‬ ‫رخ نمی دهد اما عوامل زی��ادی در این بین تاثیرگذارند و‬ ‫در این زمینه مقایس��ه منطقی به نظر نمی رسد‪ .‬نخستین‬ ‫دغد غ ه من تولیدکننده‪ ،‬این است که صبح از خواب بیدار‬ ‫شوم و بپرسم دالر چند شده است‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده غلتک ادامه داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت می تواند ظرفیت و کیفی��ت تولیدات داخلی را‬ ‫بررسی کند و اگر تولیدکننده داخلی نمی تواند صفر تا صد‬ ‫غلتک را تولید کند‪ ،‬باید اجازه واردات بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسان نرخ دالر‬ ‫منفرد در ادامه یاداور ش��د‪ :‬مش��کل عمده دیگر که به‬ ‫صورت کلی گریبانگیر صنعت ما ش��ده‪ ،‬نوس��ان نرخ دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬م��ن می خواهم به وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬این موضوع را یاداور ش��وم که‬ ‫اگر ش��رایط تولید برای این دو کارخانه مهیا نباش��د تمام‬ ‫شرکت های نوردی باید غلتک وارد کنند‪.‬‬ ‫این مدیرعامل ش��رکت غلتک س��ازی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که ایا این دو شرکت غلتک سازی قادر به تامین‬ ‫نیاز کل واحدهای نوردکاری در کشور هستند؟ گفت‪ :‬این‬ ‫دو ش��رکت با کیفی��ت باال قادر به تامین نیاز کل کش��ور‬ ‫هستند اما مورد حمایت دولت قرار نمی گیرند‪.‬‬ ‫منفرد در ادامه عنوان کرد‪ :‬مگر نباید در ش��رایط جنگ‬ ‫از کاالی داخل��ی حمای��ت کرد؟ کاالی داخل��ی به دلیل‬ ‫واردات و وصول بلندمدت مطالباتش در حال از بین رفتن‬ ‫است‪ .‬پول ما در مجموعه های دولتی بلوکه شده و قادر به‬ ‫دریافت ان نیستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹با استراتژی زمان صلح پیش نرویم‬ ‫منف��رد تاکید کرد‪ :‬زمانی ک��ه در جنگ اقتصادی قرار‬ ‫داری��م نمی توانیم با اس��تراتژی زمان صل��ح پیش برویم‪.‬‬ ‫بروکراس��ی ما نیز باید بروکراسی زمان جنگ باشد‪ .‬البته‬ ‫این مش��کل تمام کارخانه هاس��ت و به وی��ژه برای صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط‪ ،‬این وضعیت بس��یار خطرناک است‪،‬‬ ‫درحالی که بخش مهمی از جی دی پی کشور –حدود ‪۶۰‬‬ ‫تا ‪۷۰‬درصد‪ -‬به صنایع کوچک و متوس��ط اختصاص دارد‬ ‫و این صنایع نمی توانند جزیره ای عمل کنند‪ .‬راهکارهایی‬ ‫هم که در این زمینه ارائه می ش��ود بیشتر شعاری هستند‬ ‫و تاکن��ون ندیده ایم که یک مرجع قانون گذار و مجری‪ ،‬از‬ ‫این صنایع حمایت کند‪ .‬در کل‪ ،‬قوانین زیادی وجود دارند‬ ‫که مانع تولید ش��ده اند‪ .‬ما زمانی اصرار داشتیم که قانونی‬ ‫را برای تولید وضع کنند اما هم اکنون اصرار داریم که این‬ ‫قوانین را بردارند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه پیش��نهاد داد‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت باید با وزارت کش��ور و استاندارها‪ ،‬کارگروه هایی را‬ ‫ایجاد کند تا به صورت اس��تانی نیاز خود را برطرف کنند‪.‬‬ ‫بای��د در این زمینه دست ش��ان را باز بگذاریم‪ .‬یک مجری‬ ‫قوی باید در این زمینه وجود داش��ته باشد تا واحدها را به‬ ‫ش��رط کیفیت موظف به خرید داخلی کند ‪ .‬چرا این اتفاق‬ ‫نیفت��اده و همه به صورت جزیره ای عمل می کنند؟ چرا با‬ ‫انجمن ها مش��ورت نمی ش��ود و با حضور افراد متخصص‪،‬‬ ‫کارگروه تشکیل نمی دهند؟‬ ‫منفرد در ادامه تاکید کرد‪ :‬اگر کارخانه های غلتک سازی‬ ‫حمایت نش��وند باید به تولید همگن رو بیاورند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر من غلتک س��از باید به ش��مش رو بیاورم و فضا هم‬ ‫برای تولیدکننده ش��مش تنگ نشود‪ .‬او باید شمش تولید‬ ‫کند و من هم به ارتقای کیفیت کار خود بیندیشم‪ ،‬بازار را‬ ‫توسعه دهم و کیفیت کار خود را ارتقا بخشم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��رکت های خصوص��ی از ترکیه غلتک‬ ‫می خرن��د و دولتی ه��ا هم انها را از چی��ن وارد می کنند‪.‬‬ ‫تولید غلتک کار س��اده ای نیس��ت و فراین��د «های تک»‬ ‫به ش��مار می رود که دولت باید نگاه ویژه و حمایتی به ان‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬افرادی که در این کارخانه ها کار می کنند‪،‬‬ ‫متخص��ص هس��تند و باید قدر انها را دانس��ت‪ .‬ما منتظر‬ ‫هس��تیم که یک مرجع قانون گ��ذار‪ ،‬واردات غلتک را منع‬ ‫کند‪ .‬اگر شرکتی از نبود غلتک گله مند شد‪ ،‬حق با اوست‬ ‫و دول��ت باید اجازه واردات بدهد‪ .‬ما خواس��تار تش��کیل‬ ‫جلسه ای به این منظور هستیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1122‬‬ ‫پیاپی ‪2440‬‬ ‫معدن‬ ‫به جلو گام برداریم‬ ‫گذر از فوالد «عمومی» به سوی فوالد «های تک»‬ ‫صنعت فوالدسازی کشور در چند سال گذشته رشد قابل‬ ‫مالحظه ای کرده اس��ت و رسیدن به چشم انداز این صنعت‬ ‫با هدف ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‪ ،‬دور از ذهن نیس��ت اما تولید‬ ‫این فلز در کش��ور به صورت «عمومی» رش��د کرده و جای‬ ‫فوالد «های تک» در ان خالی است تا با خلق چنین فوالدی‬ ‫بتوان به ارزش افزوده باالتری دس��ت یافت و در فوالدسازی‬ ‫یک گام به جلو پیش رفت‪.‬‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹‪ ۸۰‬درص�د فوالدس�ازی در کش�ور عموم�ی‬ ‫است‬ ‫مدی��ر عملیات مجتمع فوالد س��با در گفت وگو با‬ ‫درب��اره فوالد های ت��ک اظهار کرد‪ :‬تولید فوالد در کش��ور‪،‬‬ ‫های تک به ش��مار نمی رود‪ .‬فوالدی که در کش��ور ما تولید‬ ‫می شود‪ ،‬عمومی است و برای زیرساخت هایی مانند مخازن‪،‬‬ ‫س��دها‪ ،‬ساختمان س��ازی و‪ ...‬اس��تفاده می ش��ود‪ .‬محمود‬ ‫محمدی فش��ارکی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬به عبارت دیگر ‪۸۰‬‬ ‫درصد فوالد کش��ور به صورت عمومی تولید می ش��ود و ‪۲۰‬‬ ‫درص��د دیگر در فوالدهای خاص مانند لوله های انتقال گاز‪،‬‬ ‫اب و نفت مورد استفاده قرار می گیرد که این دسته محدود‬ ‫نیز جزو فوالد های تک به شمار نمی رود‪ .‬وی با اشاره به موارد‬ ‫استفاده فوالد های تک در کشور عنوان کرد‪ :‬فوالد های تک‬ ‫در صنای��ع نظامی‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬صنایع بیمارس��تانی و‪...‬‬ ‫م��ورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬این صنای��ع نیاز به ورق های‬ ‫خ��اص دارند که در کش��ور م��ا خریداری ش��ده‪ ،‬تبدیل به‬ ‫محصول نهایی می ش��وند و مورد استفاده قرار می گیرند‪ .‬در‬ ‫حقیقت به نوعی فوالد ضد زنگ قلمداد می شوند‪.‬‬ ‫مدی��ر عملیات مجتمع فوالد س��با در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬خط��ی در ف��والد مبارکه وجود دارد ک��ه قوطی های‬ ‫کنس��رو تولید می کند که البته جزو فوالد های تک به شمار‬ ‫نمی رود‪ .‬این قوطی ها با همان ورق معمولی تولید می شوند‬ ‫اما یک پوش��ش قلع روی انها اضافه می ش��ود تا مواد غذایی‬ ‫در تماس مس��تقیم با ان قرار نگیرد‪ .‬محمدی فش��ارکی در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که ش��مش فوالد های تک متفاوت از‬ ‫فوالد عمومی است‪ ،‬گفت‪ :‬شمش این نوع فوالد با فوالدهای‬ ‫عمومی متفاوت است و بیشتر در کشورهایی همچون المان‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬کره جنوبی و چین تولید می شود‪ .‬در کشور ما مصرف‬ ‫چنین فوالدهایی زیاد نیست‪ ،‬از این رو احساس نیاز چندانی‬ ‫ش��مش فوالد های تک با فوالد عمومی متفاوت اس��ت و بیشتر در‬ ‫کش��ورهایی همچون المان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره جنوبی و چین تولید می شود‪.‬‬ ‫در کشور ما مصرف چنین فوالدهایی زیاد نیست‬ ‫برای تولید انها نش��ده و کارخان��ه ای هم برای تولید چنین‬ ‫فوالدهایی س��اخته نش��ده اما به تدریج ممکن است مصرف‬ ‫ان در کش��ور افزایش یابد‪ .‬در هر صورت ما جزو کشورهای‬ ‫جهان س��وم به شمار می رویم و مصرف ان چندان در کشور‬ ‫ما رواج نیافته است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه ایا تولید‬ ‫ش��مش هایی که در فوالد های تک مورد نیاز است‪ ،‬نیازمند‬ ‫فناوری خاصی اس��ت؟ گفت‪ :‬برای تولید فوالد های تک باید‬ ‫بخش فنی و ماش��ین االت به روز ش��ود تا از اخرین فناوری ‬ ‫روز بهره ببریم‪ .‬این موضوع نیازمند س��رمایه و هزینه است‬ ‫بنابراین واحدهای فوالدس��ازی تمای��ل چندانی به این کار‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری یک میلیارد دالری‬ ‫زکری��ا نایبی‪ ،‬مدیر تحقیق و توس��عه فوالد ناب تبریز نیز‬ ‫درب��اره ف��وال د های تک در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫ورق های فوالدی های تک که به نوعی فوالد ضدزنگ به شمار‬ ‫می رون��د‪ ،‬کاربردهای مختلفی دارن��د‪ .‬این قبیل ورق ها در‬ ‫صنایع لوله سازی کاربرد دارند و بخشی از ان نیز وارد صنایع‬ ‫خودروسازی می شود‪ .‬البته در ظروف اشپزخانه مانند قاشق‪،‬‬ ‫چنگال و‪ ...‬نیز این نوع فوالد به کار گرفته می شود‪ .‬در صنایع‬ ‫نفت و شیمیایی نیز کاربردهای بسیاری دارد‪.‬‬ ‫نایب��ی در ادامه با اش��اره به اینک��ه تولید این نوع فوالدها‬ ‫ارزش اف��زوده زیادی دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬کاربرد ورق های ضدزنگ‬ ‫بس��یار متنوع است و تولید ان می تواند ارزش افزوده زیادی‬ ‫داشته باشد‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در کشور ما کاربرد‬ ‫فوالد های تک در صنایع نفت‪ ،‬پتروشیمی و مواد شیمیایی‬ ‫است‪ .‬نیاز سایر صنایع به چنین فوالدی نیز به وسیله ترکیه‪،‬‬ ‫امارات‪ ،‬چین و‪ ...‬تامین می شود‪.‬‬ ‫مدیر تحقیق و توسعه فوالد ناب تبریز با اشاره به اینکه در‬ ‫سطح جهان بهترین تولیدکننده فوالد های تک‪ ،‬کشور ژاپن‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬فوالد های تک یا ضدزنگ‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫زی��ادی دارد اما مواد اولی��ه این نوع فوالد‪ ،‬نیکل و مولیبدن‬ ‫اس��ت‪ ،‬درحالی که در ایران تنها کروم موجود اس��ت و نیکل‬ ‫که ماده بسیار گرانی است را باید وارد کرد‪.‬‬ ‫نایبی در ادامه با اشاره به سرمایه گذاری برای تولید فوالد‬ ‫های تک مورد نیاز‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اگر بخواهید برای تولید این‬ ‫نوع فوالد خاص س��رمایه گذاری کنید‪ ،‬بیش از یک میلیارد‬ ‫دالر س��رمایه م��ورد نیاز اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر نیز بهترین‬ ‫فناوری تولید این نوع فوالد مربوط به المان است‪.‬‬ ‫محمود محمدی فشارکی‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫تولید ‪ ۳۵۷۰۶‬هزار مترمکعب فاضالب به وسیله معادن‬ ‫تعداد‪ ۶۴۰ ،‬معدن از تصفیه فیزیکی‪ ۲۹ ،‬معدن‬ ‫از تصفی��ه ش��یمیایی و ‪ ۲۵‬مع��دن نیز از روش‬ ‫بیولوژیکی (زیستی) استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫دف��ع فاض�لاب ‪ ۶۹۴‬مع��دن در زمین ه��ای‬ ‫غیرکش��اورزی‪ ۲۱۳ ،‬مع��دن در چ��اه‪۱۱۴ ،‬‬ ‫مع��دن در رودخان��ه‪ ۷۵ ،‬مع��دن در زمین های‬ ‫کش��اورزی‪ ۲۹ ،‬مع��دن در ش��بکه فاضالب‪۵ ،‬‬ ‫معدن در دریاچه‪/‬تاالب و ‪ ۱۷۶‬معدن در س��ایر‬ ‫محل هاست‪.‬‬ ‫‪ ۳۴۸۹‬مع��دن دارای باطل��ه (‪ ۰ ،۷۱‬درص��د)‬ ‫بوده ان��د که از این تع��داد ‪ ۵۲۱‬معدن از مخزن‬ ‫سد باطله‪ ۲۷۲۰ ،‬معدن از مخزن دپوی باطله و‬ ‫‪ ۲۴۸‬معدن از سایر روش ها برای دفع مواد باطله‬ ‫معدن استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫از ‪ ۴۹۱۳‬مع��دن‪ ۵۸۰ ،‬مع��دن (‪11.8‬درصد)‬ ‫در بخش محیط زیست سرمایه گذاری کرده اند‪.‬‬ ‫بررس��ی مع��ادن بر اس��اس نوع فعالیت نش��ان‬ ‫می ده��د‪ ،‬گروه ه��ای اس��تخراج س��نگ اهک‪،‬‬ ‫اس��تخراج شن و ماسه و سنگ الشه به ترتیب با‬ ‫‪ ۱۳۶ ،۱۶۴‬و ‪ ۶۵‬معدن‪ ،‬بیش��ترین تعداد معادن‬ ‫دارای س��رمایه گذاری در بخش محیط زیست را‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫در مجموع ‪ ۲۴۱۹۳۱۷‬میلیون ریال در بخش‬ ‫محیط زیست معادن در حال بهره برداری کشور‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری ش��ده که معادن استخراج سنگ‬ ‫مس ب��ا ‪ ۱۹۰۸۹۶۰‬میلی��ون ریال‪ ،‬بیش��ترین‬ ‫س��رمایه گذاری را در بخش محیط زیست انجام‬ ‫داده اس��ت و مع��ادن اس��تخراج س��نگ اهن و‬ ‫ش��ن و ماس��ه ب��ا ‪ ۴۰۱۵۱۵‬و ‪ ۷۲۴۴۴‬میلیون‬ ‫ری��ال س��رمایه گذاری در رتبه ه��ای بعدی قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در ‪ 4‬ماه نخست امسال محقق شد‬ ‫افزایش ‪ ۴۹‬درصدی تولید کنسانتره فسفات‬ ‫می��زان تولی��د مجتمع فس��فات اس��فوردی‬ ‫در ‪۴‬م��اه نخس��ت امس��ال‪۴۹ ،‬درص��د افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬مجتمع‬ ‫فسفات اسفوردی از ابتدای فروردین تا پایان تیر‬ ‫‪۳۱ ،۹۷‬هزار و ‪۴۶۱‬تن کنس��انتره فسفات تولید‬ ‫کرد‪ .‬این رقم در مدت مشابه سال ‪ ،۹۶‬به میزان‬ ‫‪۲۱‬هزار و ‪۱۷۵‬تن بود‪.‬‬ ‫میزان تولید این ش��رکت نسبت به برنامه(‪۱۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تن)‪۸۰ ،‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫همچنین در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امس��ال‪۳ ،‬هزار و‬ ‫‪۱۰۷‬تن کنس��انتره فسفات ارس��ال شد‪ .‬میزان‬ ‫اس��تخراج ماده معدنی از س��وی این شرکت در‬ ‫مدت یادشده‪۱۰۲ ،‬هزار و ‪۴۳۷‬تن بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ر شد ‪۸۴‬درصدی تولید در تیرماه‬ ‫شرکت فسفات اسفوردی در تیر‪۹ ،‬هزار و ‪۳‬تن‬ ‫کنسانتره فس��فات تولید کرد که نسبت به رقم‬ ‫مدت مش��ابه سال گذشته(‪۴‬هزار و ‪۹۰۶‬تن) ‪۸۴‬‬ ‫درصد رشد یافت‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش‪ ،‬مجتمع فس��فات اسفوردی‬ ‫تنها تولیدکننده کنس��انتره فس��فات کش��ور از‬ ‫جمله ش��رکت های زیر مجموعه شرکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی وابس��ته به ایمیدرو است که‬ ‫در ‪۳۵‬کیلومتری شهرس��تان بافق در استان یزد‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫پ��س از محاس��به ن��رخ پایه م��واد اولیه در‬ ‫ب��ورس کاال بر اس��اس دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی که‬ ‫با هدف حمایت از تولیدکنندگان پایین دستی‬ ‫و همچنین جلوگیری از رش��د کاذب قیمت ها‬ ‫به اجرا درامد‪ ،‬بازار به تدریج با رش��د تقاضای‬ ‫هیجان��ی برای خری��د مواد اولیه روبه رو ش��د‪.‬‬ ‫م��وج ش��دید انتقاد ب��ه این وضعی��ت موجب‬ ‫ش��د ش��ورای عالی ب��ورس ‪ ۲۷‬م��رداد عرضه‬ ‫محصوالت پتروشیمی و فوالدی بر مبنای دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی را در بورس کاال متوقف کند تا‬ ‫با مشورت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬برای‬ ‫حمایت از تولید و پایان رانت ناشی از ‪ ۲‬نرخی‬ ‫ش��دن محصوالت در بورس و ب��ازار تصمیمی‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪۳‬روز بعد اعالم کرد‪ :‬به رییس بورس کاال گفته‬ ‫بودیم فهرس��ت خریداران برخ��ی محصوالت‬ ‫(پتروش��یمی و فوالدی) را اعالم کند تا شائبه‬ ‫حضور دالالن پایان پذیرد اما تعلل بورس کاال‬ ‫در این مورد تعجب برانگیز است‪.‬‬ ‫حامد س��لطانی نژاد‪ ،‬مدیرعام��ل بورس کاال‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پس از درخواست وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت دوباره چند روز پیش‪ ،‬این اطالعات را‬ ‫به وزارت مربوط ارسال کردیم اما گویا هنوز به‬ ‫رویت ایشان نرسیده است‪.‬‬ ‫وی تعلل در اعالم این فهرس��ت را مکاتبه با‬ ‫مراجع قضایی برای دریافت مجوز قانونی الزم‬ ‫عنوان کرد‪ .‬این اس��تعالم انجام شده و منتظر‬ ‫نظر نهایی مرجع قضایی هستیم‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد تا زمانی که پاس��خ اس��تعالم‬ ‫دریاف��ت ش��ود برای تس��ریع در ای��ن زمینه‪،‬‬ ‫اطالعات کامل معام�لات را به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ارائ��ه می کنی��م ت��ا میزان‬ ‫پایبن��دی خریداران ب��ه تعهدات خریدش��ان‬ ‫راستی ازمایی شود‪.‬‬ ‫این رویه سال هاس��ت در بورس کاال جریان‬ ‫دارد‪ .‬ح��ال بای��د منتظر بود و دید فهرس��ت‬ ‫خری��داران ف��والد و پتروش��یمی ب��ه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می رس��د تا وزارتخانه‬ ‫در نرخ گذاری دس��توری این دو کاال در بورس‬ ‫تجدی��د نظر کند؟ و ایا بورس کاال این بازی را‬ ‫هر چند طول بکش��د ادامه خواهد داد؟ اگرچه‬ ‫ستاد تنظیم بازار فعال رای به عرضه محصوالت‬ ‫در بورس داده اما این دستور نیز دیری نخواهد‬ ‫پایید‪.‬‬ ‫از طرف دیگر توپخانه صنایع پایین دس��تی‬ ‫این دو محصول عرضه ش��ده در بورس کاال نیز‬ ‫با تمام توان به توقف عرضه محصوالت فوالدی‬ ‫و پتروش��یمی با ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان ش��لیک‬ ‫خواه��د ک��رد و می خواهن��د که با ای��ن افراد‬ ‫مانند خائنان زمان جنگ برخورد کنند‪ .‬با این‬ ‫حال به نظر می رس��د عرضه نشدن محصوالت‬ ‫پتروش��یمی و فوالد بی��ش از همه به ضرر این‬ ‫کارخانه هاس��ت و هرگون��ه تعل��ل بخش های‬ ‫قضایی و وزارتخانه‪ ،‬اقتص��اد این کارخانه ها را‬ ‫به خطر خواهد انداخت‪.‬‬ ‫دوره اموزشی راهبری‬ ‫استاندارد مدارهای‬ ‫خردایش؛ ‪۲‬تا‪ ۴‬مهر‬ ‫دوره اموزشی راهبری اس��تاندارد مدارهای‬ ‫خردایش و چالش های پیش رو و اینده صنعت‬ ‫فراوری مواد معدنی در مرکز تحقیقات فراوری‬ ‫مواد معدنی ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ایران‪ ،‬مرکز‬ ‫تحقیقات ف��راوری مواد معدن��ی ایران ‪۲‬دوره‬ ‫اموزش��ی ‪۳‬روزه برای مدیران‪ ،‬پژوهش��گران‪،‬‬ ‫دانش��جویان و عالقه من��دان بخ��ش دولتی و‬ ‫خصوصی در روزهای دوم تا چهارم مهر برگزار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدرس این دوره اموزش��ی‪ ،‬دکتر محس��ن‬ ‫یحیایی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه کوئینزلند‬ ‫استرالیا و مدیر پروژه ‪ AMIRA P۹Q‬است‪.‬‬ ‫گواهینام��ه پایان دوره به صورت مش��ترک از‬ ‫سوی مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران‬ ‫و شرکت ‪ CTS‬استرالیا برای شرکت کنندگان‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫عالقه من��دان در ص��ورت تمایل ب��ه حضور‬ ‫در دوره های یادش��ده‪ ،‬تا ‪۱۵‬ش��هریور فرصت‬ ‫دارند به وب س��ایت مرکز تحقیق��ات فراوری‬ ‫مواد معدنی ایران ‪ -‬بخش دوره های اموزشی‪،‬‬ ‫مراجع��ه و ب��ه ص��ورت الکترونیک��ی ثبت نام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۵‬تع��داد ‪ ۴۹۱۳‬معـ��دن فع��ال‬ ‫در کش��ور وج��ود داش��ت ک��ه ‪ ۱۲۵۳‬مع��دن‬ ‫(‪25.5‬درص��د) دارای فاض�لاب بوده اند‪ .‬از میان‬ ‫معادن دارای فاضالب‪ ،‬معادن اس��تخراج شن و‬ ‫ماسه‪ ،‬س��نگ تزئینی و سنگ اهک به ترتیب با‬ ‫تعداد ‪ ۳۳۷ ،۴۹۵‬و ‪ ،۲۲۲‬بیشترین معادن دارای‬ ‫فاضالب را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬امارگیری از اطالعات محیط‬ ‫زیس��تی مع��ادن در حال بهره برداری کش��ور با‬ ‫رویکرد جمع اوری اطالعات محیط زیستی بخش‬ ‫معدن برای ارزیابی وضعیت رایج محیط زیس��ت‬ ‫معادن و برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور‬ ‫دستیابی به توسعه پایدار اجرا شده است‪.‬‬ ‫نتای��ج امارگیری از اطالعات محیط زیس��تی‬ ‫مع��ادن در ح��ال بهره برداری کش��ور در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬نشان می دهد که‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۹۵‬تع��داد ‪ ۴۹۱۳‬معـدن فعال‬ ‫در کش��ور وجود داشته که ‪ ۱۲۵۳‬معدن (‪25.5‬‬ ‫درصد) دارای فاضالب بوده ان��د‪ .‬از میان معادن‬ ‫دارای فاضالب‪ ،‬معادن اس��تخراج ش��ن و ماسه‪،‬‬ ‫سنگ تزئینی و س��نگ اهک به ترتیب با تعداد‬ ‫‪ ۳۳۷ ،۴۹۵‬و ‪ ،۲۲۲‬بیش��ترین مع��ادن دارای‬ ‫فاضالب را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫توزی��ع اس��تانی مع��ادن‪ ،‬نش��ان می دهد که‬ ‫اس��تان های اصفهان‪ ،‬خراسان رضوی و فارس به‬ ‫ترتی��ب با ‪ ۱۲۹ ،۱۷۹‬و ‪ ۱۱۵‬معدن‪ ،‬بیش��ترین‬ ‫تعداد معادن دارای فاضالب را داشته اند‪.‬‬ ‫مقدار کل فاضالب تولید شده در معادن دارای‬ ‫فاضالب کشور‪ ۳۵۷۰۶ ،‬هزار متر مکعب است‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۲۵۳‬مع��دن دارای فاضالب‪ ۶۹۴ ،‬معدن‬ ‫دارای ش��بکه تصفی��ه فاضالب بوده ان��د‪ .‬از این‬ ‫یادداشت‬ ‫بندبازی‬ ‫پتروشیمی ها‬ ‫و فوالدی ها بر‬ ‫فراز بورس کاال‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪ 3‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1122‬‬ ‫پیاپی ‪2440‬‬ ‫یادداشت‬ ‫همراه جدید‬ ‫زغال سنگ در‬ ‫گرمایش زمین‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال سنگ‬ ‫عالوه بر زغال سنگ که عامل اصلی تغییرات‬ ‫اب و هوایی اس��ت‪ ،‬مصرف س��ایر سوخت های‬ ‫فسیلی هم عامل اصلی ایجاد گازهای گلخانه ای‬ ‫و گرمای تدریجی زمین اس��ت‪ .‬از جمله موارد‬ ‫مصرف این سوخت ها‪ ،‬در هواپیماهاست‪ .‬موتور‬ ‫هواپیما که با س��وخت های فسیلی کار می کند‬ ‫در هن��گام حرک��ت‪ ،‬حرارت‪ ،‬س��روصدا‪ ،‬ذرات‬ ‫معل��ق‪ ،‬گاز کربنیک‪ ،‬بخار اب‪ ،‬هیدروکربورها‪،‬‬ ‫مونوکس��یدکربن‪ ،‬اکس��یدهای نیت��روژن‪،‬‬ ‫اکسیدهای گوگرد‪ ،‬س��رب و کربن سیاه تولید‬ ‫می کن��د که ای��ن مواد پس از خ��روج از موتور‬ ‫هواپیم��ا‪ ،‬در فضا با اتمس��فر موج��ود ترکیب‬ ‫ش��ده و به محی��ط منتقل می ش��وند‪ .‬با توجه‬ ‫به پیش��رفت فناوری و بهینه س��ازی سیس��تم ‬ ‫سوخت رس��انی موتورهای خ��ودرو‪ ،‬هواپیما و‬ ‫سایر وسایل نقلیه‪ ،‬گازهای خروجی خودروها و‬ ‫هواپیماها و همچنین میزان سوخت انها نسبت‬ ‫به مدل های قدیمی تر بس��یار کاهش یافته اما‬ ‫ب��ه دلیل افزایش تع��داد خودروها و هواپیماها‬ ‫و افزای��ش س��فرهای هوای��ی و زمینی در چند‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬میانگین گازه��ای گلخانه ای‬ ‫خروجی این نوع وسایل نقلیه به ویژه هواپیماها‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬بر اس��اس امار سال های‬ ‫‪ ۱۳۷۱‬تا ‪ ۱۳۸۴‬خورش��یدی(‪ ۱۹۹۲‬تا ‪۲۰۰۵‬‬ ‫میالدی)‪ ،‬تعداد مس��افر و میزان کیلومتر حمل‬ ‫شده به وسیله هواپیماهای مسافری در هر سال‬ ‫به طور متوس��ط ‪ ۵.۲‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫میزان تصاعد گازهای گلخانه ای در کشورهای‬ ‫اتحادیه اروپا به وسیله هواپیماها بین سال های‬ ‫‪ ۱۳۶۹‬تا ‪ ۱۳۸۵‬خورش��یدی (‪۱۹۹۰‬تا ‪۲۰۰۶‬‬ ‫میالدی) نیز ‪ ۸۷‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫پژوهش ه��ای انج��ام ش��ده نش��ان می دهد‬ ‫پیشرفت های فراوانی برای جلوگیری از الودگی‬ ‫جو به وس��یله هواپیماها انجام ش��ده است اما با‬ ‫توجه به توسعه حمل ونقل مسافر و بار با هواپیما‬ ‫به نظر نمی رس��د بتوان افزایش روزافزون ورود‬ ‫گازهای مضر از س��وی هواپیماها را کاهش داد‪،‬‬ ‫به ویژه اینکه ارائه نرخ های ارزان و راحتی سفر‬ ‫ب��ا هواپیما همواره متقاضیان س��فر با هواپیما‬ ‫را افزایش می دهد‪ .‬برای درک بیش��تر مطلب‪،‬‬ ‫در صورت��ی که هواپیما در مس��یر نیویورک به‬ ‫لس انجل��س در ارتفاع عادی پرواز کند‪ ،‬به ازای‬ ‫هر مسافر ‪ ۷۱۵‬کیلوگرم گاز کربنیک وارد فضا‬ ‫می ش��ود و در صورتی که به دلیل ش��رایط بد‬ ‫جوی مجبور به صعود به ارتفاع باالتر ش��ود این‬ ‫میزان به ‪۱۹۱۷‬کیلوگرم افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی (‪ ۲۰۱۶‬میالدی) در‬ ‫جلس��ه ایکائو که با حضور ‪ ۱۹۱‬عضو تش��کیل‬ ‫ش��د‪ ،‬عنوان شد که در سال ‪ ۱۳۸۹‬خورشیدی‬ ‫(‪ ۲۰۱۰‬میالدی) ‪۴۵۸‬میلیون تن گاز کربنیک‬ ‫به وس��یله هواپیماهای مس��افربری و باری غیر‬ ‫نظام��ی به فضا رها ش��ده که بزرگترین س��هم‬ ‫را امری��کا و چی��ن داش��ته اند‪ .‬در این جلس��ه‬ ‫تصمیم گیری ش��د با توجه ب��ه مخاطراتی که‬ ‫گرم ش��دن زمین در طوالنی م��دت برای پرواز‬ ‫هواپیماها خواهد داش��ت‪ ،‬برنامه ای ارائه ش��ود‬ ‫که تا سال ‪ ۱۴۱۴‬خورشیدی (‪ ۲۰۳۵‬میالدی)‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ ۱۳۹۹‬خورش��یدی (‪۲۰۲۰‬‬ ‫می�لادی) می��زان تصاعد گازه��ای گلخانه ای‬ ‫ناش��ی از هواپیماها به میزان ‪ ۸۰‬درصد کاهش‬ ‫یابد‪ .‬گفتنی است در صورت گرمای بیش از حد‬ ‫مجاز‪ ،‬پرواز هواپیما از فرودگا ه با توجه به ارتفاع‬ ‫ف��رودگاه به دلیل کم ش��دن غلظ��ت هوا و باال‬ ‫رفتن درجه حرارت گاز خروجی از موتور‪ ،‬مجاز‬ ‫نیست‪ .‬دانشمندان‪ ،‬پژوهش های زیادی را برای‬ ‫جایگزینی سوخت های شیمیایی‪ ،‬بیولوژیکی‪،‬‬ ‫گازه��ای مایع و انرژی خورش��یدی به منظور‬ ‫ایجاد الودگی کمتر انجام داده اند که تاکنون به‬ ‫نتیجه قطعی نرس��یده است‪ .‬یکی از پژوهش ها‬ ‫مرب��وط ب��ه ش��رکت های جنرال الکتری��ک و‬ ‫ویرجین تول��ز اس��ت‪ .‬این دو ش��رکت به دنبال‬ ‫فن��اوری س��وخت های بیولوژیکی قابل مصرف‬ ‫در موتورهای جت هستند‪ .‬بعضی از موتورهای‬ ‫موجود با اعمال تغییراتی‪ ،‬می توانند با روغن های‬ ‫گیاهی و س��وخت اتان��ول نیز حرکت کنند‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۷‬خورشیدی (‪ ۲۰۰۸‬میالدی) یک‬ ‫هواپیمای‪ ۷۴۷‬به صورت ازمایش��ی با حرکت‬ ‫یک موتور از ‪ ۴‬موتور ان با س��وخت بیولوژیکی‬ ‫از لندن به امس��تردام پرواز کرد که سوخت ان‬ ‫روغن گیاهی نارگیل بود اما چون تولید این نوع‬ ‫سوخت های گیاهی و اتانول باعث از بین رفتن‬ ‫جنگل ها می ش��ود مخالفان زیادی برای توسعه‬ ‫ان وج��ود دارد‪ .‬بنابراین باید منتظر باش��یم تا‬ ‫علم راه جایگزینی را برای مان ترس��یم کند‪ .‬در‬ ‫غیر این صورت هر سال باید منتظر نتایج ناگوار‬ ‫گرمای زمین بود‪.‬‬ ‫چین برای‬ ‫تعرفه های‬ ‫جدید ترامپ‬ ‫خط و نشان‬ ‫کشید‬ ‫چین اعالم کرد قصد دارد ش��کایت جدیدی علیه‬ ‫تعرفه ه��ای دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری امریکا در‬ ‫سازمان تجارت جهانی مطرح کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ای��ن تهدید به دنب��ال اجرای‬ ‫دور دوم تعرفه ه��ای امریکا روی واردات ‪ ۱۶‬میلیارد‬ ‫دالر کاالهای چینی مطرح ش��د‪ .‬تعرفه ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫از پنجش��نبه ب��ر واردات کااله��ای چینی ش��امل‬ ‫موتورسیکلت و انتن اعمال می شود‪.‬‬ ‫نگرانی هایی نس��بت به اس��یب دیدن شرکت ها و‬ ‫مصرف کنندگان از این تعرفه ها وجود دارد‪.‬‬ ‫وزارت بازرگان��ی چی��ن پس از اینکه واش��نگتن‬ ‫تعرفه ه��ای جدی��د را وضع کرد‪ ،‬نس��بت ب��ه اقدام‬ ‫متقابل هشدار داد و اعالم کرد امریکا به شکل اشکار‬ ‫مقررات س��ازمان تجارت جهانی را نقض کرده است‪.‬‬ ‫چین نخس��تین ش��کایت خود را در ماه ژوئیه علیه‬ ‫امریکا در سازمان تجارت جهانی تنظیم کرده بود‪.‬‬ ‫این کش��ور تعرفه های تالفی جویانه روی کاالهای‬ ‫امریکایی به ارزش مش��ابه وضع ک��رد‪ .‬این تعرفه ها‬ ‫شامل کاالهایی مانند زغال سنگ‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫خودروی سواری و اتوبوس می شود‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬واردات��ی به ارزش ‪ ۵۰‬میلیارد دالر از‬ ‫هر دو طرف در دور دوم مشمول تعرفه شده اند‪.‬‬ ‫تعرفه های تالفی جویانه در حالی به اجرا گذاش��ته‬ ‫می ش��وند ک��ه مذاکره هایی در س��طح پایین میان‬ ‫مقام��ات چین��ی و امریکای��ی در واش��نگتن برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بسیاری از شرکت ها هشدار داده اند که‬ ‫تعرفه های جدید به کس��ب و کار انها صدمه می زند‬ ‫ت برای‬ ‫و انها قادر نخواهند ب��ود بدون افزایش قیم ‬ ‫مصرف کنندگان امریکایی‪ ،‬یک افزایش مالیات دیگر‬ ‫را تحمل کنند‪.‬‬ ‫رییس جمهوری امریکا در ماه پیش تهدید کرد که‬ ‫ام��اده اس��ت روی واردات ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر کاالی‬ ‫چینی تعرفه اعمال کند‪.‬‬ ‫بس��یاری از کاالهایی که در چین مونتاژ می شوند‬ ‫در واقع از کش��ورهای اس��یای جنوب شرقی مانند‬ ‫مالزی و اندونزی می ایند‪.‬‬ ‫اقتصاددان��ان می گوین��د در حقیق��ت برخ��ی از‬ ‫کش��ورهای منطقه اسیا و اقیانوس��یه ممکن است‬ ‫ش��اهد کاهش رش��د اقتص��ادی باش��ند‪ .‬اگر جنگ‬ ‫تجاری امریکا و چین ادامه پیدا کند دورنمای رش��د‬ ‫اقتصادی اسیا تیره خواهد شد‪.‬‬ ‫امری��کا تهدی��د کرده ک��ه در دور س��وم‪ ،‬بر ‪۲۰۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر کاالی چینی تعرفه ‪ ۲۵‬درصدی وضع‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫چی��ن نیز تهدید ک��رده که ب��ر ‪ ۶۰‬میلیارد دالر‬ ‫کاالی امریکایی تعرفه اعمال خواهد کرد‪ .‬برای پکن‬ ‫تهدیدی معادل تهدید امریکا دشوار خواهد بود زیرا‬ ‫تولیدکنندگان چینی‪ ،‬محصوالت بیشتری را نسبت‬ ‫به کاالهای��ی که امریکایی ها به چین می فروش��ند‪،‬‬ ‫صادر می کنند‪.‬‬ ‫دفت��ر نماین��ده تج��اری امری��کا هفت��ه ج��اری‬ ‫جلسه هایی را برای بررس��ی تاثیر تعرفه های بیشتر‬ ‫بر کاالهای چینی برگزار کرد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش شبکه خبری بی بی سی‪ ،‬نشانه ها‬ ‫حاکی از ان اس��ت که جنگ تج��اری‪ ،‬تاثیر خود را‬ ‫گذاشته و به عملکرد اقتصاد جهانی اسیب زده است‪.‬‬ ‫ترامپ از کاهش محدودیت بر نیروگاه های زغالی می گوید‬ ‫زغال سنگ همچنان در کشاکش سیاست های امریکا‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در نتیجه تحقق‬ ‫وعده های‬ ‫ترامپ در‬ ‫راستای حمایت‬ ‫از استخراج‬ ‫زغال سنگ‬ ‫در امریکا‬ ‫نیروگاه های‬ ‫قدیمی عمر‬ ‫بیشتری‬ ‫خواهند یافت‬ ‫و فعالیت‬ ‫انها همچنان‬ ‫ادامه پیدا‬ ‫خواهد کرد‬ ‫احیای زغال س��نگ از وعده ه��ای ترامپ در رقابت های‬ ‫چه��ل و پنجمی��ن انتخابات ریاس��ت جمه��وری امریکا‬ ‫ب��ود‪ .‬حاال او دس��ت به عملی ک��ردن وعده های خود زده‬ ‫و می گوی��د از محدودیت های کربنی وارد بر نیروگاه های‬ ‫امریکا می کاهد تا از اس��تخراج کانی س��یاه زغال حمایت‬ ‫کند‪ .‬ترامپ از وضع قوانین جدید در این زمینه خبر داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬هر چن��د مخالفان او که هم��واره دالیل محکمی‬ ‫برای رویارویی با وعده هایش داش��تند‪ ،‬همچنان مصرانه‬ ‫بر مخالفت خود پافشاری می کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از ماینین��گ‪ ،‬دونالد ترامپ‬ ‫رییس جمه��وری امری��کا در گفت وگویی ک��ه به تازگی‬ ‫با رس��انه ها انج��ام داده‪ ،‬وعده داده ک��ه قوانین جدیدی‬ ‫وض��ع می کند ت��ا از محدودیت هایی که ب��ر نیروگاه های‬ ‫زغال س��نگی وج��ود دارد‪ ،‬بکاهد‪ .‬ای��ن محدودیت ها به‬ ‫منظور کاهش میزان کربنی وضع شده که این نیروگاه ها‬ ‫به جو وارد می کنند‪ .‬کربن تاثیر زیادی بر افزایش گرمای‬ ‫زمی��ن به عنوان یک دغدغه جهان��ی دارد و همچنین بر‬ ‫سالمت عمومی تاثیر منفی می گذارد‪.‬‬ ‫در نتیجه تحقق وعده های ترامپ در راس��تای حمایت‬ ‫از اس��تخراج زغال س��نگ در امریکا‪ ،‬نیروگاه های قدیمی‬ ‫عمر بیشتری خواهند یافت و فعالیت انها همچنان ادامه‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که تاکن��ون انتظار می رفت اعمال‬ ‫اس��تانداردهای الودگ��ی که ب��رای نیروگاه ها پیش��نهاد‬ ‫ش��ده و با عنوان «قوانین مرتبط با انرژی پاک که از نظر‬ ‫اقتصادی مقرون به صرفه اس��ت» ش��ناخته ش��ده‪ ،‬باعث‬ ‫ش��ود قیمت های برق تا سال ‪ ۱۴۰۴‬خورشیدی (‪۲۰۲۵‬‬ ‫می�لادی) ب��ه میزان ‪ ۰.۲‬تا ‪ ۰.۵‬درص��د کاهش یابد‪ .‬این‬ ‫کاهش قرار بود در نتیجه عملی ش��دن طرح انرژی پاک‬ ‫باراک اوباما اجرا شود‪.‬‬ ‫دول��ت اوباما همچنین درصدد وض��ع قوانینی بود که‬ ‫بر مبنای ان انتش��ار گازهای گلخانه ای را تا س��ال ‪۱۴۰۹‬‬ ‫خورش��یدی (‪ ۲۰۳۰‬میالدی) ‪ ۱۹‬درصد کاهش دهد اما‬ ‫حاال با وعده های ترامپ خیلی چیزها به نفع زغال س��نگ‬ ‫تغییر می کند‪.‬‬ ‫در همین حال این نیروگاه های زغالی هستند که بیشتر‬ ‫از ه��ر منبع دیگری الودگی کربن��ی تولید می کنند‪ .‬هر‬ ‫چن��د زغال س��نگ از دیگر منابع تولید ان��رژی مانند گاز‬ ‫طبیعی‪ ،‬نور خورشید و باد ارزان تر است‪ ،‬اما هزین ه زیادی‬ ‫را بر سالمت عمومی تحمیل می کند‪.‬‬ ‫مسئوالن نهاد حمایت از محیط زیست امریکا می گویند‬ ‫که طرح های ترامپ مبنی بر احیای زغال س��نگ امریکا‪،‬‬ ‫شرکت های استخراج کننده را تشویق می کند تا عملیات‬ ‫خود را از س��ر بگیرند‪ ،‬در حالی که این نهاد سیاست های‬ ‫دیگ��ری در پی��ش گرفته ت��ا با بکارگیری انه��ا از میزان‬ ‫االینده های سنتی بکاهد‪.‬‬ ‫اس��کوندیدا‪ ،‬بزرگ ترین تولیدکننده مس در جهان اس��ت؛‬ ‫به طوری ک��ه وقف��ه در تولید ای��ن معدن ش��یلیایی‪ ،‬عرضه و‬ ‫تقاضای جهانی فلز س��رخ را دستخوش تغییر می کند‪ .‬با این‬ ‫معدن بی نظیر مس‪ ،‬طال و نقره اشنا شوید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش عصرم��س انالی��ن‪ ،‬اس��کوندیدا معدن��ی در‬ ‫ش��مال ش��یلی در صحرای اتاکاماس��ت‪ .‬این مع��دن حاصل‬ ‫س��رمایه گذاری مش��ترک چندین غول معدنی نظیر بی اچ پی‬ ‫بیلتون(‪۵۷.۵‬درص��د)‪ ،‬ریوتینتو(‪۳۰‬درص��د)‪ ،‬موسس��ه مالی‬ ‫بین المللی(‪۲.۵‬درص��د) و یک کنسرس��یوم ژاپنی(‪۱۰‬درصد)‬ ‫اس��ت‪ .‬اسکوندیدا اواخر دهه ‪۹۰‬میالدی به بهره برداری رسید‬ ‫و درحال حاضر‪۱.۲۷۰‬کیلو تن تولید دارد‪.‬‬ ‫اس��کوندیدا یک معدن مس پرفیری اس��ت ک��ه در امتداد‬ ‫س��ه ذخیره مس پرفیری غرب ش��یلی قرار گرفته است‪ .‬عیار‬ ‫م��س این معدن ‪ ۰.۲‬تا یک درصد اس��ت و کانی های دیگری‬ ‫نظی��ر پریت‪ ،‬کالکوپیریت‪ ،‬کالکوزیت و‪ ...‬نیز از ان اس��تخراج‬ ‫می ش��وند‪ .‬ذخیره اثبات ش��ده و احتمالی این معدن براساس‬ ‫اخری��ن براورد ه��ا ‪ ۲.۰۱۸‬متریک ت��ن س��نگ مع��دن مس‬ ‫سولفیدی با عیار ‪ ۱.۲۴‬درصد‪۱.۷۰۱،‬متریک تن سنگ معدن‬ ‫مس س��ولفیدی با عیار ‪ ۰.۵۵‬درص��د و ‪ ۲۹۰‬متریک تن مس‬ ‫اکسیدی با عیار ‪ ۰.۷۳‬درصد است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د احتم��ال ضعیفی وج��ود دارد ک��ه ترکیب‬ ‫انرژی در امریکا تغییر چش��مگیری را تجرب��ه کند یا تقاضای داخلی‬ ‫زغال سنگ در امریکا با استقبال چشمگیری روبه رو شود‬ ‫بنا بر براوردهای این نهاد‪ ،‬انتشار گاز گلخانه ای از سوی‬ ‫بخش انرژی امریکا در سال های پیش رو باید کاهش یابد‬ ‫اما این اتفاق با فش��ارهای بازار برای تقاضای زغال س��نگ‬ ‫گره خورده است‪.‬‬ ‫در هر حال این قوانین‪ ،‬اخرین تالش های ترامپ مبنی‬ ‫بر تحقق وعده هایی است که او در زمینه احیای زغال سنگ‬ ‫و از س��رگیری مشاغل معدنی داده است‪ ،‬اما کارشناسان‬ ‫معتقدند احتمال ضعیفی وجود دارد که ترکیب انرژی در‬ ‫امریکا تغییر چش��مگیری را تجربه کند یا تقاضای داخلی‬ ‫زغال سنگ در امریکا با استقبال چشمگیری روبه رو شود‪،‬‬ ‫چون این کانی با رقیبان سرس��ختی همچون گاز طبیعی‬ ‫و انرژی های تجدیدپذیر روبه رو اس��ت که نرخ انها رو به‬ ‫کاهش است‪.‬‬ ‫مس��ئله بعدی این اس��ت ک��ه طرح های ترام��پ تاثیر‬ ‫چش��مگیری بر س�لامت عمومی و محیط زیست خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬نهاد حمایت از محیط زیس��ت امریکا پیش بینی‬ ‫می کن��د در ص��ورت عملی ش��دن طرح های او‪ ،‬ش��یوع‬ ‫حمله های منجر به اس��م و س��ایر بیماری های تنفسی و‬ ‫مرگ زودرس بیشتر شود‪.‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۲‬س��ال دیگر ‪ ۴۷۰‬ت��ا ‪ ۱۴۰۰‬م��رگ زودرس به‬ ‫میزان کنونی اضافه خواهد ش��د و در همین حال ش��مار‬ ‫بیماران مبتال به اس��م افزایش خواهد یافت‪ .‬در ‪ ۸‬س��ال‬ ‫دولت اوباما‪ ،‬قوانین داخلی امریکا بیشتر به محیط زیست‬ ‫پرداخت و در فضای بین المللی نیز دولت امریکا در کاهش‬ ‫گازهای االینده مشارکت داشته است؛ گازهایی که بیشتر‬ ‫دانشمندان می گویند عامل گرم شدن زمین اند‪ .‬وعده های‬ ‫دونال��د ترامپ خیلی از فعاالن زیس��ت محیطی را نگران‬ ‫می کند و انها امیدوارند که او به وعده هایش وفا نکند‪ .‬اما‬ ‫ترامپ حاال رییس جمهوری دومین کش��ور االینده جهان‬ ‫اس��ت و بارها گفته که به حرف دانش��مندان درباره تاثیر‬ ‫گازهای گلخان��ه ای بر گرمای زمین اعتقادی ندارد چون‬ ‫ساختگی است‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت های ایالتی و قضایی‬ ‫دبرا ناپمن‪ ،‬پژوهشگر بنگاه مطالعاتی رند‪ ،‬امیدوار است‬ ‫ماهیت فدرالی حکومت در امریکا دست کم در کوتاه مدت‬ ‫به نفع محیط زیس��ت عمل کند‪ .‬قوانین زیس��ت محیطی‬ ‫ایالت ها بیش��تر از سوی خود ایالت ها تصویب و اجرا شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیجه دور از ذهن است که ترامپ بتواند رفتار‬ ‫دولت های ایالتی را در این زمینه عوض کند‪.‬‬ ‫ناپمن اش��اره می کند که دولت های ایالتی در سال های‬ ‫اخی��ر تالش فراوان��ی در زمینه محیط زیس��ت کرده اند؛‬ ‫از جمل��ه تالش ه��ای انه��ا در زمینه توس��عه انرژی های‬ ‫اسکوندیدا؛ قلب معادن مس جهان‬ ‫نخستین برنامه استخراجی تصویب شده برای این معدن در‬ ‫سال ‪۱۳۶۹‬خورشیدی(‪ ۱۹۹۰‬میالدی) شامل تولید ‪۳۲۰‬هزار‬ ‫تن کنس��انتره در سال بود اما یک سال بعد‪ ،‬این برنامه تغییر‬ ‫ک��رد و تولید ‪۴۸۰‬هزار تن در س��ال به عن��وان هدف تعیین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کمی بعد با توس��عه این معدن‪ ،‬دوب��اره برنامه تولید تغییر‬ ‫ک��رد و در س��ال ‪۱۳۷۵‬خورش��یدی(‪۱۹۹۶‬میالدی) ظرفیت‬ ‫تولید ‪۸۰۰‬هزار تن در سال در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫این افزایش تولید با توس��عه های جدی��د ادامه پیدا کرد و‬ ‫در سال ‪۱۳۸۴‬خورش��یدی(‪۲۰۰۵‬میالدی) به ظرفیت تولید‬ ‫فعلی نزدیک شد‪.‬‬ ‫مهم ترین توس��عه اس��کوندیدا در س��ال های اخی��ر‪ ،‬پروژه‬ ‫«اس��کوندیدا نورت��ه» اس��ت‪ .‬ای��ن پ��روژه در ‪۵‬کیلومت��ری‬ ‫ش��مال پیت فعل��ی مع��دن ق��رار دارد‪ .‬بهره ب��رداری از این‬ ‫پ��روژه ‪۴۰۰‬میلی��ون دالر س��رمایه گذاری الزم داش��ت و‬ ‫اس��کوندیدا نورت��ه در س��ال ‪۲۰۰۵‬میالدی ب��ه بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫یکی دیگر از پروژه های توس��عه ای که در اس��کوندیدا انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬بهره برداری از پروژه تولید کات��د به روش بیولیچینگ‬ ‫اس��ت‪ .‬این پ��روژه ک��ه در س��ال ‪۱۳۸۶‬خورش��یدی(‪۲۰۰۷‬‬ ‫می�لادی) ب��ه بهره برداری رس��ید تولید ‪۱۸۰‬ه��زار تن کاتد‬ ‫در س��ال از س��نگ های معدنی کم عیار معدن اس��کوندیدا و‬ ‫اسکوندیدا نورته را هدف قرار داده است‪ .‬هزینه سرمایه گذاری‬ ‫در این پروژه ‪۸۷۰‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۱۳۹۱‬خورش��یدی(‪ ۲۰۱۲‬می�لادی) نی��ز پروژه‬ ‫اُجی پی‪ ۱‬در اسکوندیدا کلید خورد‪ .‬اُجی پی‪ ۱‬پروژه جایگزینی‬ ‫کارخانه تغلیظ الس کول��ورادوس با کارخانه ای جدید بود که‬ ‫ظرفیت را تا ‪۱۵۲‬هزار تن باال می برد‪.‬‬ ‫به عالوه امکان دسترس��ی به یک ذخی��ره پرعیار را که در‬ ‫زی��ر کارخانه قبلی ق��رار گرفته بود‪ ،‬فراهم می ک��رد‪ .‬در این‬ ‫پروژه‪۳.۸ ،‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری ش��د و کارخانه جدید‬ ‫در س��ال ‪۱۳۹۴‬خورش��یدی(‪ ۲۰۱۵‬میالدی) به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫همی��ن پروژه ه��ای ب��زرگ باعث ش��ده که اس��کوندیدا به‬ ‫تولیدکنن��ده ای تبدیل ش��ود که کوچک تری��ن وقفه در خط‬ ‫تولیدش بازار جهانی را متاثر می کند‪ .‬در هفته های اخیر‪ ،‬ادامه‬ ‫مذاکره درباره دس��تمزد بین نماینده های کارگری و بی اچ پی‬ ‫بیلت��ون‪ ،‬نگرانی های��ی درباره این��ده بازار م��س ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این نخس��تین بار نیس��ت که اس��کوندیدا تولی��د خود را‬ ‫تجدیدپذیر بوده اس��ت‪ ۲۹ .‬ایالت‪ ،‬برنامه های تش��ویقی‬ ‫ب��رای جایگزین کردن انرژی بادی و خورش��یدی به جای‬ ‫س��وخت های فس��یلی دارند و همچنین محدودیت های‬ ‫قضایی وجود دارد که کنار زدن بخشی از مقررات را برای‬ ‫رییس جمهوری کنونی دشوار می کند‪.‬‬ ‫ام��ا فعاالنی ک��ه در این س��ال ها برای وض��ع مقررات‬ ‫محدودکننده و کاهش االینده های زیست محیطی تالش‬ ‫می کرده اند‪ ،‬می گویند انچه تاکنون انجام شده است کافی‬ ‫نیست و در جا زدن هم به ضرر اینده بشر است‪.‬‬ ‫«اتحادیه دانش��مندان دغدغه مند» از گروه هایی است‬ ‫ک��ه بارها مواضع دونال��د ترامپ را رد کرده و درباره رفتار‬ ‫دولت او هشدار داده است‪.‬‬ ‫ال��دن مه یر‪ ،‬مدیر سیاس��ت گذاری این گروه می گوید‪:‬‬ ‫ما نگران اس��تانداردهای خودروسازی و همین طور نگران‬ ‫تولید متان در پاالیشگاه های نفت و گاز هستیم؛ موضوعی‬ ‫ک��ه دولت اوبام��ا تازه ان را در نظر گرفت��ه بود تا برایش‬ ‫قوانین و مقررات بگذارد اما حاال روش��ن اس��ت که دولت‬ ‫ترام��پ عالقه ای به وضع مقررات برای صنعت نفت و گاز‬ ‫در ان حوزه ندارد‪.‬‬ ‫دونال��د ترام��پ از توافق اب و هوای��ی پاریس هم کنار‬ ‫کش��یده؛ بزرگ تری��ن توافق��ی که کش��ورهای جهان تا‬ ‫کنون برای حفظ محیط زیس��ت کرده اند و بر اس��اس ان‬ ‫هر کش��وری بر مبنای توافقنامه امضا ش��ده باید سوخت ‬ ‫فسیلی کمتری بسوزاند تا جلوی گازهای گلخانه ای را که‬ ‫دانشمندان‪ ،‬ان را عامل گرمای زمین می دانند بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ناسازگاری تعهدات زیست محیطی با منافع‬ ‫رییس جمه��وری جدی��د امریکا که ش��عارش «اولویت ‬ ‫دادن به امریکا» بوده‪ ،‬می گوید این توافق برای کند کردن‬ ‫پیشرفت صنعت امریکاست؛ نظری که حامیان این توافق‬ ‫از جمل��ه ال��دن مه یر رد می کنند و در این باره می گویند‪:‬‬ ‫تعهدات��ی که کش��ورها تحت توافق پاری��س داده اند‪ ،‬در‬ ‫راس��تای منافع اقتصادی خودش��ان هم بوده است‪ .‬مدیر‬ ‫سیاس��ت گذاری «اتحادی��ه دانش��مندان دغدغه من��د»‬ ‫همچنی��ن می افزاید‪ :‬به طور مثال‪ ،‬چین تصریح کرده که‬ ‫قصد دارد استفاده از سوخت زغال سنگ را کاهش دهد‪.‬‬ ‫امیدواری حامیان محیط زیست این است که حتی حاال‬ ‫ک��ه امریکا پ��ای خود را از توافق پاریس بیرون کش��یده‪،‬‬ ‫بقیه کشورهای جهان راه خودشان را بروند‪ ،‬هرچند بدون‬ ‫مشارکت دومین کش��ور تولیدکننده گازهای گلخانه ای‪،‬‬ ‫نمی توان جلوی الوده ترشدن زمین را گرفت‪.‬‬ ‫دبرا ناپمن‪ ،‬پژوهش��گر بنگاه مطالعاتی رند‪ ،‬در این باره‬ ‫می گوید‪ :‬هرچند بیش از ‪ ۱۹۰‬کشور جهان‪ ،‬توافق پاریس‬ ‫را امضا کرده اند و این قوانین حاال در حال اجرایی ش��دن‬ ‫است اما اگر امریکا تعهدی به این توافق نشان ندهد‪ ،‬هم‬ ‫تاثیر عمده ای روی پیشرفت اجرای این توافق دارد و هم‬ ‫جایگاه رهبری امریکا را در این باره از بین می برد‪.‬‬ ‫کاه��ش می ده��د‪ .‬در ابت��دای س��ال ‪۲۰۰۴‬میالدی(اواخ��ر‬ ‫‪۱۳۹۲‬خورش��یدی) با افت نرخ جهانی‪ ،‬مس اسکوندیدا تولید‬ ‫خود را کاهش داد و تنها ‪۳۳۷‬متریک تن از ان اس��تخراج شد‬ ‫اما با افزایش نرخ در س��ال ‪۱۳۸۷‬خورشیدی(‪۲۰۰۸‬میالدی)‬ ‫اس��تخراج این معدن افزایش بی سابقه ای پیدا کرد و تولید ان‬ ‫به ‪۱.۲۴۵‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫در همین سال اسکوندیدا‪ ۲۳۸.۳۵۷‬تن کاتد تولید کرد‪ .‬در‬ ‫دوره بعدی رکود که از سال ‪۱۳۹۳‬خورشیدی(‪۲۰۱۴‬میالدی)‬ ‫اغاز ش��د‪ ،‬اس��کوندیدا می��زان س��رمایه گذاری در پروژه های‬ ‫توسعه ای خود را کاهش داد‪.‬‬ ‫به همین دلیل تولید سال گذشته میالدی این معدن برابر‬ ‫اس��ت با تولید بی نظیر اسکوندیدا در ‪ ۱۰‬سال گذشته‪ .‬با این‬ ‫حال ای��ن معدن همچنان اصلی ترین تولیدکننده کنس��انتره‬ ‫مس در جهان است‪.‬‬ ‫کنس��انتره تولیدی اس��کوندیدا به وس��یله یک لوله به طول‬ ‫‪۱۷۰‬کیلومت��ر و قطر ‪۹‬اینچ از کارخان��ه تغلیظ این معدن به‬ ‫بندر ساحلی کولوزو منتقل می شود و پس از ان که رطوبتش‬ ‫به وس��یله فیلترهای هیدروکربنی س��رامیکی گرفته شد برای‬ ‫صادرات به نقاط مختلف جه��ان و البته چین که بزرگ ترین‬ ‫مصرف کننده مس شیلی است‪ ،‬اماده می شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!