روزنامه صمت شماره 1124 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1124

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1124

روزنامه صمت شماره 1124

‫سالروز میالد مسعود حضرت امام هادی علیه السالم خجسته باد‬ ‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫کرباسیان‬ ‫از دولت دوازدهم رفت‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 27‬اوت ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1124‬پیاپی ‪2442‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫کسب وکار و سیاست ایران‬ ‫در حوزه انرژی‬ ‫گفت و گو‬ ‫دالل ها به بازار خودرو‬ ‫فرمان می دهند‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تقسیم بندی زمان‬ ‫برای موفقیت در امر تولید‬ ‫مناطق ازاد‬ ‫و تحریم های پسابرجامی امریکا‬ ‫گزارش های روز‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی با ادامه فعالیت مسعود کرباسیان در‬ ‫وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی مخالفت کردن��د و وی از همراهی با دولت‬ ‫دوازدهم بازماند‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬وزیر اقتصاد روز گذشته با ‪ ۱۳۷‬رای موافق‬ ‫استیضاح‪ ۱۲۱ ،‬رای مخالف استیضاح و دو رای ممتنع از مجموع ‪ ۲۶۰‬رای‬ ‫ماخ��وذه مجلس از ادامه فعالی��ت در وزارت امور اقتصادی و دارایی بازماند‪.‬‬ ‫تقاضای استیضاح کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی ‪ ۲۸‬مرداد با امضای‬ ‫‪ ۳۳‬نماینده در ‪ ۱۷‬محور در مجلس اعالم وصول شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫سازمان هواپیمایی سقف نرخ بلیت پروازهای داخلی را تعیین کرد‬ ‫‪2‬‬ ‫صنعت‪3‬‬ ‫بلیت خارجی از قیمت گذاری بازماند‬ ‫خالی شدن بخش زیادی از صندلی های هواپیما در پروازهای داخلی و لغو‬ ‫پرواز در برخی مسیرها به دلیل نبود مسافر‪ ،‬سرانجام سازمان هواپیمایی را به‬ ‫واکنش واداشت تا به اوضاع نابسامان این روزهای حمل ونقل هوایی رسیدگی‬ ‫کند و بار دیگر مسافران را با شرکت های هواپیمایی و فرودگاه ها اشتی دهد‪.‬‬ ‫در نخستین روز هفته جاری خبر رسید که سازمان هواپیمایی کشوری پای‬ ‫سخنان مدیران شرکت های هواپیمایی نشسته تا فکری برای اصالح وضعیت‬ ‫کند‪ .‬نکته جالب در این میان ان اس��ت که خود ش��رکت های هواپیمایی که‬ ‫جرقه گرانی بلیت را زدند‪ ،‬به پیش��واز پادرمیانی سازمان هواپیمایی رفته اند‬ ‫تا بخش��ی از زی��ان صندلی های خالی این روزهای خ��ود را با همفکری این‬ ‫سازمان جبران کنند‪.‬‬ ‫عصر شنبه اعالم شد س��ازمان هواپیمایی فهرستی از سقف قیمت ها برای‬ ‫پروازه��ای داخلی تعیین کرده تا جلوی گرانفروش��ی های بع��دی را بگیرد؛‬ ‫هر چن��د بلیت پروازهای خارجی از این قیمت گ��ذاری باز ماند و هنوز طبق‬ ‫بخش��نامه جدید شرکت های هواپیمایی براس��اس نرخ ارز در سامانه «نیما»‬ ‫نرخ بلیت پروازهای خارجی را تعیین کرده و به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صنعت‪3‬‬ ‫تجارت ‪2‬‬ ‫پرداخت اصل بدهی‬ ‫شرط بخشودگی معوقه صنعتگران‬ ‫صنعت‪4‬‬ ‫تولید پایین دست الومینیوم در استانه توقف‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫اتحادیه ها نامز د توزیع کاال های احتکاری‬ ‫تجارت‪3‬‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فروش صنایع دستی‬ ‫ساالنه به مرز ‪2‬میلیارد دالر می رسد‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 27‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1124‬‬ ‫پیاپی ‪2442‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫کسب وکار‬ ‫و سیاست ایران‬ ‫در حوزه انرژی‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫براورد پایگاه خبری (‪ )S & P Global Platz‬نش��انگر ان است‬ ‫که صادرات نفت ایران در ماه گذشته میالدی (ژوئیه) با کاهش خرید‬ ‫کره جنوبی و اروپا دچار افت ش��ده اما خرید چین و هند از ایران در‬ ‫سطوح سفارش های پیشین باقی مانده و صادرات به اسیا نیز با توقف‬ ‫خرید میعانات گازی ایران از سوی کره جنوبی و تایوان کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬همچنین نامه هشدارامیز وزیر نفت ایران به اوپک ‪ ۳‬خواسته‬ ‫او را در س��رفصل اخبار حوزه انرژی ایران و س��ایر کشورهای منطقه‬ ‫و نیز س��ازمان اوپک قرار داده اس��ت‪ .‬ایشان در پاسخ به نامه اول ماه‬ ‫اوت ‪ ۲۰۱۸‬س��هیل المزروعی‪ ،‬رییس کش��ورهای صادرکننده نفت‬ ‫(اوپک) نوش��ته اس��ت‪« :‬تالش های اوپک برای حفظ بازار و اهداف‬ ‫اوپک بسیار مهم است و ضروری است همه اعضای اوپک در اجرای‬ ‫تصمیم های نشس��ت ‪ ۱۷۱‬و نیز قطعنامه ش��ماره ‪ ۵۱۳‬در نشس��ت‬ ‫‪ ۱۷۴‬مصمم باش��ند و تمامی انها را با جدیت دنبال و اجرا کنند‪ .‬اما‬ ‫‪ 3‬خواس��ته وزیر نفت ایران از اوپک چه بود؟ اول‪ :‬تش��کیل کارگروه‬ ‫مش��ترک وزارت��ی نظارت بر توافق اوپ��ک و غیراوپک که موظف به‬ ‫نظارت بر تصمیم نشست ‪ ۱۷۴‬کنفرانس است‪ .‬در این زمینه تاکید‬ ‫شده که ضروری است این نظارت انچنان که در متن تصمیم نشست‬ ‫‪ ۱۷۴‬اوپک امده انجام و گزارش ان به طور مستمر به کشورهای عضو‬ ‫ارس��ال ش��ود‪ .‬دوم‪ :‬ضروری است کارگروه مش��ترک وزارتی نظارت‬ ‫ب��ر توافق اوپ��ک و غیراوپک از هر گونه تالش ب��رای بازتوزیع مازاد‬ ‫پایبن��دی میان کش��ورهای اوپک یا کاهش تعه��دات تولید اوپک و‬ ‫غیراوپک پرهیز کند‪ .‬سوم‪ :‬چنانچه کارگروه مشترک وزارتی نظارت‬ ‫بر توافق اوپک و غیراوپک مسئولیت واگذار شده مندرج در تصمیم‬ ‫نشس��ت ‪ ۱۷۴‬کنفرانس اوپک را انجام ندهد و برداش��ت دیگری از‬ ‫مصوبه این نشس��ت داشته باشد‪ ،‬باید موضوع در نشست فوق العاده‬ ‫اوپک مطرح و درباره ان تصمیم گیری ش��ود‪ ».‬ش��واهد حاکی از ان‬ ‫است که در مقاطعی از زمان صنعت نفت ایران در مسیر ضعف قرار‬ ‫گرفت و این روند در ش��رایطی رخ داد که موقعیت ایران در س��ازمان‬ ‫کشورهای صادرکننده نفت و منطقه نیز رو به نقصان گذاشته بود‪ .‬در‬ ‫این زمینه برنامه های توسعه ای در حوزه انرژی که نقطه اغازین ان‬ ‫در دومین برنامه توسعه ای کشور رقم خورد توانست محدودیت ها و‬ ‫نارس��ایی های ایجاد شده در سال های جنگ تحمیلی و پس از ان را‬ ‫تا اندازه ای جبران کند و روند تولید و صادرات را بهبود بخش��د‪ .‬این‬ ‫فرصت قدرت چانه زنی ایران را در اوپک به عنوان دومین تولیدکننده‬ ‫و عرضه کنن��ده نف��ت باال برد‪ ،‬اما به دلیل نبود انس��جام مدیریتی در‬ ‫بخش های توسعه ای و برنامه ریزی و نیز تغییرات نامنسجم در سطوح‬ ‫عالی وزارت نفت‪ ،‬روند توسعه ای سرمایه گذاری های اکتشاف و تولید‬ ‫در دهه ‪ ،۷۰‬در دهه بعد ادامه پیدا نکرد‪ .‬در مقابل روند توس��عه ای‬ ‫صنعت نفت کش��ور همس��ایه عراق‪ ،‬جایگاه دوم ایران در اوپک را به‬ ‫عراق واگذار کرد و از نیمه دهه ‪ ۱۳۸۰‬ایران در مقام سوم کشورهای‬ ‫تولیدکننده و عرضه کننده نفت در س��ازمان کشورهای صادرکننده‬ ‫نف��ت قرار گرفت‪ .‬نبود انس��جام مدیریت��ی در دولت های نهم و دهم‬ ‫و نیز انحراف از روند س��رمایه گذاری های بلندمدت و توس��عه ای در‬ ‫صنایع نفت و گاز از یک س��و و رش��د روزافزون این صنعت در س��ایر‬ ‫کش��ورهای عضو اوپک به ویژه عراق از سوی دیگر‪ ،‬موجب شد سهم‬ ‫ایران در بازارهای داخلی و خارجی رشد پیدا نکند و حتی وابستگی‬ ‫کش��ور ب��ه واردات فراورده های هیدروکربوری نیز ش��کل جدیدی‬ ‫به خ��ود گرف��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که اگر تولی��د و صادرات نفت‬ ‫براساس برنامه ریزی ها ادامه می یافت و پروژه های توسعه ای اکتشاف‬ ‫و تولید (‪ )S&P‬براس��اس انچه که در کارگروه بازنگری قراردادهای‬ ‫جدید نفتی مورد بررس��ی قرار گرفته بود در قالب مشارکت تولید با‬ ‫شرکت های بزرگ نفتی اجرا می شد‪ ،‬امروز امریکا یا هر کشور دیگری‬ ‫که متحد ان است به راحتی نمی توانستند صنعت نفت ایران را تحریم‬ ‫کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که ن��گاه محافظه کارانه در دولت یازدهم‬ ‫پس از برگزاری کنفرانس بین المللی نفت تهران که با حضور بیش از‬ ‫‪ ۱۳۲‬شرکت بین المللی نفتی اعم از توسعه ای‪ ،‬پیمانکاری‪ ،‬مهندسی‬ ‫مش��اور و مانند ان برگزار ش��د‪ ،‬مس��یر انعقاد و اجرای قراردادهای‬ ‫مشارکتی تولید و عرضه را طوالنی کرد و نتیجه ان شد که پس از ‪۵‬‬ ‫سال فعالیت دولت تدبیر و امید تنها ‪ ۵‬قرارداد عملیاتی شد‪ .‬عالوه بر‬ ‫ان تحمیل مشکالت سیاسی از سوی امریکا‪ ،‬روند توسعه ای صنایع‬ ‫نف��ت و گاز ای��ران را با کندی قابل توجهی روبه رو کرده‪ ،‬به طوری که‬ ‫می��زان صادرات گاز طبیع��ی تحت تاثیر فضای به وجود امده و نبود‬ ‫سرمایه گذاری توسعه ای در محدوده کمتر از ‪ ۵۰‬میلیون مترمکعبی‬ ‫متوقف شد و ایران دیگر قادر به حفظ و پایداری بازارهای منطقه یا‬ ‫سایر ظرفیت های صادراتی نبود‪ ،‬این در حالی است که ایران به عنوان‬ ‫دارنده بیشترین منابع گاز طبیعی در جهان باید جایگاه نخست را در‬ ‫صادرات گاز طبیعی داشته باشد‪ .‬از دیگر موانع اصلی توسعه صنعت‬ ‫گاز ایران در کنار نبود سرمایه گذاری های الزم‪ ،‬کوتاهی در مشارکت‬ ‫با کش��ورهای منطقه و اروپایی از مس��یر دریای مدیترانه و نظایر ان‬ ‫اس��ت که موجب ش��د طرح ایجاد خط لوله صلح ایران به پاکس��تان‬ ‫و هن��د متوق��ف و به جای ان خط لوله «تاپی» از طریق افغانس��تان‬ ‫جایگزین شود‪ .‬ناگفته نماند که کوتاهی در تخصیص منابع مالی الزم‬ ‫برای اجرای پروژه های دیگر مانند کش��ورهای حاشیه خلیج فارس و‬ ‫نیز سایر کشورهای اسیای میانه (سی ای اس) نیز جریان توسعه ای‬ ‫صنعت گاز را متوقف کرد‪ .‬تمام این موارد در ش��رایطی رخ داده که‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود در صنایع نفت و گاز ای��ران همواره بالتکلیف‬ ‫باقی مانده اند و امروز که کشور مورد تهاجم تحریم های ناجوانمردانه‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬باید به طور جدی در روند توس��عه ای و س��رمایه گذاری‬ ‫ای��ن صنعت تجدیدنظر کرد‪ .‬در این ش��رایط می توان از قابلیت های‬ ‫تولی��د‪ ،‬عرضه‪ ،‬مصرف و ص��ادرات مطلوب با تنوع مواد و محصوالت‬ ‫بهره برد و موجبات استحکام ساختار اقتصادی کشور را فراهم اورد‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم که با فعال سازی پروژه های نفت و گاز ضمن توسعه‬ ‫اقتصاد می توان اقتدار سیاس��ی برای کش��ور ایجاد کرد و اجازه نداد‬ ‫ب��ا هر بهانه ای این صنعت عظیم و درامدزا مورد تهاجم تحریم های‬ ‫ناجوانمردانه قرار گیرد‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا ادامه‬ ‫فعالیت مسعود کرباسیان در وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی مخالفت کردند و وی از همراهی با دولت‬ ‫دوازده��م بازماند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬وزیر اقتصاد روز‬ ‫گذش��ته با ‪ ۱۳۷‬رای موافق اس��تیضاح‪ ۱۲۱ ،‬رای‬ ‫مخال��ف اس��تیضاح و دو رای ممتن��ع از مجم��وع‬ ‫‪ ۲۶۰‬رای ماخ��وذه مجل��س از ادام��ه فعالی��ت در‬ ‫وزارت ام��ور اقتصادی و دارای��ی بازماند‪ .‬تقاضای‬ ‫استیضاح کرباس��یان وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫‪ ۲۸‬م��رداد با امضای ‪ ۳۳‬نماین��ده در ‪ ۱۷‬محور در‬ ‫مجل��س اعالم وصول ش��د‪ .‬کرباس��یان از ابتدای‬ ‫دول��ت دوازدهم مس��ئولیت وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی را برعهده داش��ت‪ .‬ناتوان��ی در اداره امور‬ ‫اقتصادی کشور‪ ،‬نداشتن تدبیر الزم در ساماندهی‬ ‫اقتصاد کشور‪ ،‬بی توجهی به اقتصاد مقاومتی‪ ،‬نبود‬ ‫نظ��ارت مالی درس��ت بر صحت جری��ان عملیات‬ ‫مبادالت اقتصادی کش��ور‪ ،‬ناتوانی در شفاف سازی‬ ‫و سالم س��ازی اقتص��اد کش��ور از محوره��ای این‬ ‫اس��تیضاح بود‪ .‬اعمال نش��دن تکالی��ف قانونی در‬ ‫حوزه فعالیت های بانکی‪ ،‬اجرا نش��دن برنامه های‬ ‫اعالم��ی در زمان گرفتن رای اعتم��اد از مجلس و‬ ‫اجرا نش��دن عادالنه نظ��ام مالیاتی به ش��کلی که‬ ‫بیش��ترین فش��ار مالیاتی به واحدهای تولیدی و‬ ‫قش��ر کم درامد وارد می ش��ود از دیگر محورهای‬ ‫اس��تیضاح وزیر امور اقتص��ادی و دارایی بود‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که بسیاری معتقدند این استیضاح‬ ‫سیاس��ی بوده و مدت یک سال برای هرگونه تغییر‬ ‫در اوض��اع اقتصادی فرصت کمی اس��ت؛ بنابراین‬ ‫دلیلی برای استیضاح وجود نداشت‪ .‬عده ای هم بر‬ ‫این نکته تاکید دارند که اقتصاد امروز ایران تنها در‬ ‫اختیار وزیر اقتصاد نیس��ت‪ .‬معصومه ابتکار معاون‬ ‫رییس جمهوری‪ ،‬محمد جواد اذری جهرمی وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬مرتضی بانک مشاور‬ ‫ریی��س جمه��وری‪ ،‬محمود واعظ��ی رییس دفتر‬ ‫رییس جمهوری‪ ،‬س��ورنا س��تاری معاون علمی و‬ ‫فناوری رییس جمهوری‪ ،‬علی اکبر صالحی رییس‬ ‫س��ازمان انرژی اتمی و بهروز کمالوندی سخنگوی‬ ‫این س��ازمان در جلس��ه اس��تیضاح وزی��ر اقتصاد‬ ‫حضور داشتند‪ .‬حسینعلی حاجی دلیگانی‪ ،‬هادی‬ ‫بهادری‪ ،‬هدایت اهلل خادمی‪ ،‬عباس پاپی زاده‪ ،‬طیبه‬ ‫سیاوشی‪ ،‬مهرداد الهوتی‪ ،‬الیاس حضرتی‪ ،‬شادمهر‬ ‫کاظم زاده‪ ،‬صدیف بدری و حسن نوروزی به عنوان‬ ‫موافقان اس��تیضاح کرباسیان س��خنرانی کردند‪.‬‬ ‫براساس مواد ‪ ۱۱۲‬و ‪ ۲۲۳‬ایین نامه داخلی مجلس‬ ‫شورای اسالمی مدت زمان رسیدگی به استیضاح‬ ‫برای هر وزیر ‪ ۵‬س��اعت اس��ت‪ .‬برای هر استیضاح‬ ‫ابتدا موافقان استیضاح دو ساعت فرصت دارند که‬ ‫به تش��ریح دیدگاه های خود نس��بت به استیضاح‬ ‫وزیران بپردازند و محدودیتی در تعداد افراد وجود‬ ‫ندارد‪ .‬همچنین براساس ایین نامه داخلی مجلس‬ ‫وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی و رییس جمهوری‬ ‫دس��ت کم ‪ ۳‬س��اعت فرصت داش��تند از عملکرد‬ ‫این وزارتخانه دفاع کنن��د که در نهایت با طی این‬ ‫روند نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی با ادامه‬ ‫فعالیت مسعود کرباسیان در وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی مخالفت کردند و وی از همراهی با دولت‬ ‫دوازده��م بازمان��د‪ .‬این اس��تیضاح درحالی انجام‬ ‫شد که فراکس��یون های امید‪ ،‬نمایندگان والیی و‬ ‫مستقلین والیی مجلس شورای اسالمی مخالفت‬ ‫خود را با استیضاح اعالم کرده بودند‬ ‫نباید همه چیز را به گردن استکبار جهانی انداخت‬ ‫وزیر امور خارجه گفت‪ :‬امریکایی ها بیشترین‬ ‫تمرک��ز را روی جنگ روانی دارند و بیش��ترین‬ ‫تالش انها وارد اوردن فشار روانی روی ایرانیان و‬ ‫شریکان بین المللی ما است‪ .‬محمدجواد ظریف‬ ‫در برنام��ه تلویزیونی «حاال خورش��ید» گفت‪:‬‬ ‫سیاست خارجی همان طور که من بارها عرض‬ ‫ک��ردم باید تالش کند که ب��ار را از دوش مردم‬ ‫ب��ردارد‪ .‬ما این تالش را کردیم‪ .‬ش��ما فراموش‬ ‫نکنی��د ما در یک ظرف واقعی زندگی می کنیم‪.‬‬ ‫سیاس��ت خارجی همه چیز کش��ور نیس��ت و‬ ‫همه کاره��ا را انجام نمی دهد‪ .‬ظریف در بخش‬ ‫دیگری از س��خنانش درباره نقش کش��ورهای‬ ‫دیگ��ر و دش��منان در به وج��ود امدن ش��رایط‬ ‫کنونی گفت‪ :‬همیش��ه معتق��دم یکی از عوامل‬ ‫کشورهای خارجی هستند و نباید همیشه همه‬ ‫چیز را گردن استکبار جهانی انداخت‪ .‬وزیر امور‬ ‫خارج��ه افزود‪ :‬همیش��ه (در کالس های درس)‬ ‫گفت��ه ام که راحت ترین کار این اس��ت که همه‬ ‫مشکالت را گردن استکبار جهانی‪ ،‬امریکا و رژیم‬ ‫صهیونیستی بیندازیم و خود را راحت کنیم‪ .‬انها‬ ‫یکی از عوامل مشکالت کشور هستند که نباید‬ ‫از انها غافل شویم‪ ،‬اما انهایی که در داخل امید‬ ‫نسبت به اینده را نابود و دستاوردها را فراموش‬ ‫می کنند هم نقش دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹دعوای سیاسی راه انداختیم‬ ‫ریی��س دس��تگاه دیپلماس��ی بااش��اره ب��ه‬ ‫دس��تاوردهای برجام اضافه کرد‪ :‬به جای اینکه‬ ‫از امکاناتی که فراهم ش��ده بود اس��تفاده کنیم‬ ‫دع��وای سیاس��ی را ادامه دادی��م و این دعوای‬ ‫سیاسی باعث یاس و ناامیدی در بین مردم شد‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارج��ه تصریح ک��رد‪ :‬در دنیای‬ ‫کنون��ی ه��ر قدر ه��م کار کنیم کافی نیس��ت؛‬ ‫ب��ه این دلیل که س��رعت تح��والت بین المللی‬ ‫بس��یار زیاد اس��ت و ما در ش��رایطی این کارها‬ ‫را انجام می دهیم ک��ه محدودیت هایی برای ما‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬وزیر امور خارجه گفت‪ :‬ما از برخی‬ ‫فش��ارهای خارجی تا حد زیادی مصون بودیم‪.‬‬ ‫البته این بار مجموعه ای از اختالف های داخلی‪،‬‬ ‫یک دعوای بی معن��ی داخلی و جو روانی ایجاد‬ ‫ش��د تا این فش��ارهای جدید به نظر‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بیای��د‪ ،‬در حالی که مبن��ای اقتصادی چندانی‬ ‫ندارد‪ .‬رییس دس��تگاه دیپلماسی در عین حال‬ ‫گف��ت‪ :‬معتق��دم این م��ردم در هم��ه بزنگاه ها‬ ‫باوجود همه مش��کالت به میدان امدند و زمانی‬ ‫که احس��اس کنند تمامیت ارض��ی‪ ،‬حاکمیت‬ ‫و کشورش��ان در خط��ر قرار گرفت��ه به میدان‬ ‫می ایند؛ البته یک شرط دارد که ما هم باید ان‬ ‫را درک کنیم‪ .‬جناح های سیاسی این را بفهمند‬ ‫و با هزینه مردم با یکدیگر دعوا نکنند‪ .‬مسئوالن‬ ‫باید متوجه شوند که هزینه دعواهای جناحی ما‬ ‫را مردم می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹متحدان امریکا در برابرش ایستادند‬ ‫ریی��س دس��تگاه دیپلماس��ی در پاس��خ به‬ ‫پرس��ش دیگری مبن��ی بر اینکه ای��ا راهکاری‬ ‫وجود نداش��ت که هزینه هایی ب��رای امریکا در‬ ‫صورت خ��روج از برجام ایجاد ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫رواب��ط بین الملل هزینه ها این طور نیس��ت که‬ ‫یک پلیس داش��ته باشیم تا کسی تخلفی کرد با‬ ‫او برخورد و جریم��ه اش کند‪ .‬امریکایی ها عضو‬ ‫دائم ش��ورای امنیت هس��تند و تمام امکانات را‬ ‫در اختی��ار دارند‪ ،‬اما امروز چه اتفاقی برای انها‬ ‫افتاده است؟ امروز نزدیک ترین متحدان امریکا‬ ‫در براب��رش ایس��تاده اند؛ به هر ح��ال واقعیت‬ ‫روابط بین الملل این اس��ت‪ .‬وزیر امور خارجه در‬ ‫ادام��ه به کمک ‪ ۱۸‬میلی��ون یورویی اروپایی ها‬ ‫به ش��رکت های کوچک و متوس��ط اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اقدامی که اروپایی ها کردند اقدامی بسیار‬ ‫جزئ��ی در ح��وزه ای به خصوص ب��ود‪ .‬انها برای‬ ‫حف��ظ برجام ‪ ۱۲‬تعهد داده ان��د که یکی از انها‬ ‫هاشمی ابروی خود را برای سازندگی این کشور گذاشت‬ ‫رییس پیش��ین بانک مرک��زی در همایش‬ ‫عبور از بحران و توسعه ایران که در حسینیه‬ ‫ش��ماره ‪ ۲‬جماران برگزار ش��د‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫خاطراتش با ایت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت‪:‬‬ ‫من از منتقدان سیاست های ایت اهلل هاشمی‬ ‫رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری ایشان‬ ‫ب��ودم‪ .‬در واقع منتق��د برنامه ه��ای تعدیلی‬ ‫ایش��ان بودم و از س��وی دیگر موافق و مرید‬ ‫شیوه سازندگی ایشان بودم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرناپ�لاس مجی��د قاس��می‬ ‫افزود‪ :‬ایش��ان در تصمیم گی��ری الگو و نمونه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۶۲‬که بحث شکل گیری کارگروه‬ ‫تخصیص ارز مطرح بود س��رزده به ش��ورای‬ ‫اقتصاد امدند و در اعت��راض به اینکه بنا بود‬ ‫بودجه با ‪ ۱۲‬میلیارد دالر بسته شود‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫اگر بنا است بودجه را این گونه بنویسیم بهتر‬ ‫است تنگه هرمز را ببندیم و همین اظهارنظر‬ ‫ایش��ان باعث ش��د بودج��ه ان س��ال به ‪۲۲‬‬ ‫میلیارد دالر تغییر کند‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از صحبت های خود‬ ‫با اش��اره به خاطره ای از دوران ریاس��ت خود‬ ‫در بانک مرک��زی گفت‪ :‬بنا ب��ود محموله ای‬ ‫ط�لا از ایران به س��وئیس برود ت��ا دالر الزم‬ ‫برای خرید تجهیزات نظامی تامین ش��ود اما‬ ‫نیروهای نظامی در فرودگاه مانع ش��ده بودند‬ ‫و اق��ای مهندس موس��وی از من خواس��تند‬ ‫در جلس��ه س��ران قوا این موضوع را توضیح‬ ‫دهم‪.‬‬ ‫ای��ت اهلل هاش��می در ان زم��ان ب��ه من‬ ‫فرمودن��د تصمی��م درس��تی گرفت��ی و در‬ ‫ای��ن تصمی��م ش��جاعت و جس��ارت وج��ود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫قاسمی با اشاره به اینکه موضوع استقراض‬ ‫بع��د از انق�لاب موض��وع پیچیده ای ب��ود‪ ،‬با‬ ‫تش��ریح خاطره ای از مرحوم ایت اهلل هاشمی‬ ‫گف��ت‪ :‬ایش��ان در ماجرای اس��تقراض برای‬ ‫ساخت سد کارون ‪ ۳‬که ابعاد بین المللی برای‬ ‫کش��ورمان داش��ت گفت «من ابروی خود را‬ ‫برای سازندگی این کشور گذاشتم‪».‬‬ ‫عکس روز‬ ‫حمایت از شرکت های کوچک و متوسط است‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکا ب�ه اهداف خروج از برجام‬ ‫نرسید‬ ‫ظری��ف تصری��ح ک��رد‪ :‬از زمانی ک��ه ترامپ‬ ‫اعالم کرد از برجام خارج می ش��ود امریکایی ها‬ ‫به ان اهدافی که می خواس��تند نرسیدند‪ .‬مایک‬ ‫پمپئو وزیر امور خارجه امریکا چند س��خنرانی‬ ‫ک��رد یا ترامپ نیز یک نمایش اجرا کرد و گفت‬ ‫«می خواهی��م مذاک��ره کنیم» ام��ا بعد «گروه‬ ‫اق��دام» را تش��کیل دادن��د‪ .‬بعضی از دوس��تان‬ ‫ای��ن اقدام ه��ا را سلس��له اقدام های��ی از پیش‬ ‫تعیین ش��ده می دانن��د‪ ،‬در صورتی که این طور‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه اضافه کرد‪ :‬امریکایی ها باور‬ ‫نمی کردند که در برابر توافقی قرار گرفته باشند‬ ‫که اس��تحکامی دارد که نمی توانند به راحتی ان‬ ‫را به هم بزنند‪ .‬انها فکر می کردند در یک سال و‬ ‫نیم اول با ازار و اذیت می توانند ایران را از توافق‬ ‫خ��ارج یا بهانه ای پیدا کنند که ایران را به نقض‬ ‫توافق متهم کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬نمایش تلویزیونی‬ ‫که نتانیاهو‪ ،‬نخست وزیر رژیم صهیونیستی اجرا‬ ‫ک��رد برای این بود ک��ه راهی پیدا کند تا بگوید‬ ‫ایران برجام را نقض کرده‪ ،‬اما نتوانست‪.‬‬ ‫هاشمی شناسنامه انقالب اسالمی است‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری گف��ت‪:‬‬ ‫ایت اهلل هاش��می رفسنجانی به معنای واقعی‬ ‫شناسنامه انقالب اسالمی است و اگر کسی‬ ‫بخواهد تاریخچه انقالب اس�لامی را بررسی‬ ‫کند با بررس��ی شخصیت ایشان می تواند به‬ ‫ابعاد گوناگون انقالب اسالمی پی ببرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در‬ ‫حاش��یه ایین گش��ایش خانه موزه ایت اهلل‬ ‫هاش��می رفس��نجانی در جم��ع خبرنگاران‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ایت اهلل هاش��می رفس��نجانی‬ ‫کاره��ای ب��زرگ و مهمی در ط��ول حیات‬ ‫جمهوری اس�لامی ‪-‬چه در اس��تقرار نظام‬ ‫جمهوری‪ ،‬چه در جنگ و صلح و سازندگی‬ ‫و چه در اصالح��ات‪ -‬انجام دادند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در هم��ه دوران نقش ایت اهلل هاش��می‬ ‫رفس��نجانی ویژه اس��ت و ایش��ان در میانه‬ ‫می��دان حض��ور دارد و به معن��ای واقع��ی‬ ‫شناسنامه انقالب اسالمی است و اگر کسی‬ ‫بخواهد تاریخچه انقالب اس�لامی را بررسی‬ ‫کند با بررس��ی ش��خصیت ایت اهلل هاشمی‬ ‫رفسنجانی می تواند به ابعاد گوناگون انقالب‬ ‫اسالمی پی ببرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه ایت اهلل هاش��می رفسنجانی‬ ‫را از س��رمایه های نمادین کشور عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬امروز وقتی به توس��عه کش��ور و به‬ ‫ابعاد شخصیتی ایت اهلل هاشمی رفسنجانی‬ ‫ن��گاه می کنی��م می بینیم وی هم��واره یک‬ ‫ش��خصیت جامع نگر بود‪ .‬جهانگیری گفت‪:‬‬ ‫ایت اهلل هاشمی رفس��نجانی سیاستمداری‬ ‫بود که فک��ر می کرد هیچ بن بس��تی وجود‬ ‫ن��دارد؛ مهم تری��ن بن بست ش��کنی اش هم‬ ‫ای��ن بود که نه برای نظ��ام بلکه برای مردم‬ ‫بن بست قائل نبود‪.‬‬ ‫جهانگیری افزود‪ :‬در س��خت ترین شرایط‬ ‫وقتی به ایت اهلل هاشمی مراجعه می کردیم‬ ‫می دیدی��م برای مش��کالت راهکار و راه حل‬ ‫دارد‪ .‬فکر می کنم امروز هم کش��ور می تواند‬ ‫از خیل��ی از تنگناهایی ک��ه پیش رو دارد با‬ ‫روش های ایت اهلل هاش��می رفسنجانی عبور‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫پیشنهاد وزیر بهداشت برای ارز دارو‬ ‫هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫وزیر بهداش��ت ضمن تاکید چند باره بر مش��کالت ناش��ی از تاخیر بیمه ها در‬ ‫پرداخت طلب شرکت های دارویی و مراکز درمانی‪ ،‬در عین حال بر ارائه ارز دولتی‬ ‫دارو به بیمه ها به جای ارائه مستقیم ان به شرکت های دارویی به منظور جلوگیری‬ ‫از قاچاق و فساد تاکید کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سید حسن قاضی زاده هاشمی درباره‬ ‫پیش��نهاد مطرح ش��ده مبنی بر ارائه ارز دولتی به بیمه ها به جای ارائه مستقیم ان‬ ‫به ش��رکت های دارویی گفت‪ :‬این موضوع پیش��نهاد خود ما اس��ت‪ .‬ما از روز اول‬ ‫پیش��نهادمان این بود که ارز ‪ ۴۲۰۰‬دریافت کنیم‪ .‬باالخره در این ارز رانتی وجود‬ ‫دارد و دیدیم که در حوزه های گوناگون دچار مشکالتی شدیم‪ .‬هاشمی ادامه داد‪:‬‬ ‫ما در حوزه حرفه ای مان ابرو داریم؛ به ویژه اینکه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی‬ ‫افزون بر ‪ ۶۰‬هزار قلم کاال وجود دارد که قیمت گذاری شده اند و در عین حال نهاد‬ ‫نظارتی هم به طورحتم از نظارت بر این بخش ناتوان اس��ت؛ همچنان که تا کنون‬ ‫ثابت شده است‪ .‬بنابراین معتقدیم مابه التفاوت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی با ارز ازاد می تواند‬ ‫به بیمه ها تحویل داده شود و به طبع بیمه ها اجازه نمی دهند مردم اسیبی ببینند‪.‬‬ ‫به این ترتیب اگر کس��ی امپولی را با فرانش��یزی معین تهیه می کرد و از داروخانه‬ ‫تحویل می گرفت‪ ،‬درحال حاضر هم روال به همان شکل است اما مابه التفاوت نرخ‬ ‫ارز دولتی و ازاد را به جای اینکه به شرکت بدهند‪ ،‬می توانند به بیمه ها ارائه کنند‪.‬‬ ‫هاش��می تاکید کرد‪ :‬در عین حال این اقدام جلوی فس��اد بزرگ تر یعنی قاچاق را‬ ‫هم خواهد گرفت‪ .‬باید توجه داش��ت که محصوالت دارویی و تجهیزات پزشکی ما‬ ‫خریداران زیادی در کش��ورهای حاش��یه ای دارند و اگر این پیشنهاد ما اجرا شود‪،‬‬ ‫می توان از قاچاق البته نه به طور کامل اما بیش از ‪ ۹۰‬درصد جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫کرباسیان از همراهی با دولت دوازدهم بازماند‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی ریاس�ت جمه�وری‪-‬‬ ‫حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحانی روز‬ ‫یکش��نبه در تماس تلفنی ش��یخ تمیم بن حمد‬ ‫ال ثان��ی‪ ،‬امیر قطر با تبریک عید قربان و ارزوی‬ ‫س��ربلندی و موفقیت برای همه مسلمانان به ویژه‬ ‫م��ردم قطر‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬زمینه ها و ظرفیت های‬ ‫بس��یار فراوانی برای توسعه همکاری ها در عرصه‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی میان ایران و قطر وجود دارد‬ ‫و هیچ مانعی در مس��یر تقویت این همکاری های‬ ‫مشترک نیست‪.‬‬ ‫ایرنا پلاس‪ -‬وزی��ر امور خارجه ای��ران گفت‪:‬‬ ‫باید قدر فرصت دیپلماس��ی را بدانیم‪ .‬دیپلماسی‬ ‫می تواند فرصت عبور بدون مخاطره از مش��کالت‬ ‫را فراهم کند؛ اقای هاش��می ق��در این فرصت را‬ ‫می دانس��ت‪ .‬ظریف با بیان اینکه گاهی برخی بار‬ ‫سیاست خارجی را مردم تحمل می کنند‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬تالش ایت اهلل هاش��می رفسنجانی همواره‬ ‫این بود که سیاس��ت خارجی باری بر دوش مردم‬ ‫نباش��د‪ .‬باید خ��ود را فدای مصال��ح مردم کنیم؛‬ ‫ن��ه اینکه مصالح مردم را ف��دای خودمان‪ .‬بدانیم‬ ‫ک��ه هیچ ظرفیت��ی بدون چالش نیس��ت و هیچ‬ ‫چالشی بدون ظرفیت نیس��ت‪ .‬وزیر امور خارجه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اگر ایشان نگران بودند که جامعه‬ ‫درباره مذاکره با صدام چه می گوید‪ ،‬هرگز مس��یر‬ ‫منطقه را عوض نمی کردند‪ .‬اگر اقای هاش��می با‬ ‫امیرعبداهلل مذاکره نمی کرد‪ ،‬هرگز نمی توانس��ت‬ ‫مسیر تاریخ را عوض کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬دس��تیار وی��ژه رییس جمهوری در امور‬ ‫حقوق ش��هروندی گفت‪ :‬اراده بیش از پیش برای‬ ‫شفاف سازی به عنوان وجه ممیزه دولت دوازدهم‬ ‫مهم ترین اقدام حوزه حقوق ش��هروندی اس��ت‪.‬‬ ‫ش��هیندخت موالوردی ضمن گرامیداشت هفته‬ ‫دول��ت اظهار کرد‪ :‬تحرک و پاس��خ قابل مالحظه‬ ‫همه س��ازمان های اجرایی به موازات رشد مطالبه‬ ‫و انتظ��ار عموم��ی در این زمینه‪ ،‬اقدام مهم حوزه‬ ‫حقوق شهروندی در یک سال گذشته است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬یادگار امام (ره) با بیان اینکه هاش��می‬ ‫بزرگ بود و بزرگ رفت گفت‪ :‬هاشمی همیشه برای‬ ‫خود نقش مصلح اجتماعی قائل بود و موج س��وار‬ ‫نبود و در مقابل خواس��ت مردم نمی ایس��تاد؛ این‬ ‫درس��ی بود که از امام (ره) اموخت‪ .‬سیدحس��ن‬ ‫خمینی در همایش عبور از بحران و توس��عه ملی‬ ‫با بیان اینکه یکی از صفات هاش��می رفسنجانی‬ ‫گریز پررنگ از ریا بود‪ ،‬افزود‪ :‬هاشمی رفسنجانی‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۶۰‬به جماران امد‪ .‬من از کودکی به‬ ‫سبب رفاقت و قرابتی که با فرزندان ایشان داشتم‬ ‫همیشه در خانه وی رفت وامد می کردم و تا سال‬ ‫‪ ۹۵‬از نزدیک با زندگی هاشمی اشنا بودم‪.‬‬ ‫ایرناپالس‪ -‬اکبر ترکان‪ ،‬مشاور رییس جمهوری‬ ‫در همایش عبور از بحران و توس��عه ایران گفت‪:‬‬ ‫جای ایت اهلل هاش��می ب��رای تصمیم گیری های‬ ‫سخت خالی اس��ت‪ .‬وی با برشمردن بحران های‬ ‫کش��ور از جمله بحران اب‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬انرژی‪،‬‬ ‫صندوق های بازنشس��تگی و نظ��ام بانکی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همه به طور جدی درباره این بحران ها اظهار‬ ‫نگرانی کرده اند‪ ،‬ام��ا نظام امادگی تصمیم گیری‬ ‫ب��رای انها را نداش��ته اس��ت‪ .‬ت��رکان در ادامه با‬ ‫تش��ریح ویژگی های ایت اهلل هاشمی رفنسجانی‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از ویژگی های ایت اهلل هاش��می هنر‬ ‫گوش دادن بود‪ .‬ایش��ان همچنین تا زمانی که به‬ ‫مسئله مسلط نمی شد تصمیم گیری نمی کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬یک روزنامه ژاپنی گزارش کرد که چین‬ ‫به هیچ وجه حاضر نیست تحریم های نفتی امریکا‬ ‫علیه ای��ران را اجرا کند‪ .‬تارنم��ای روزنامه نیکی‬ ‫روز یکش��نبه در مطلب��ی تحلیلی نوش��ت‪ :‬چین‬ ‫واردکننده بزرگ نفت ایران اس��ت و بعید به نظر‬ ‫می رس��د زیر بار تحریم های یکجانبه امریکا برود‪.‬‬ ‫این گزارش رس��انه ژاپنی حاکی اس��ت که روابط‬ ‫چین با ایران اصوال دوس��تانه اس��ت و دو کش��ور‬ ‫در زمینه اقتصادی‪ ،‬تجاری و انرژی روابط بس��یار‬ ‫نزدیکی دارند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬عبدالرضا رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کش��ور‬ ‫به دنبال وقوع زلزله ‪ ۵.۹‬ریش��تری بامداد یکشنبه‬ ‫در اس��تان کرمانش��اه‪ ،‬امروز به این اس��تان سفر‬ ‫خواهد کرد‪ .‬وزیر کش��ور در این سفر که همزمان‬ ‫ب��ا هفته دولت انجام می ش��ود‪ ،‬عالوه بر پیگیری‬ ‫وضعیت زلزله زدگان و ش��رایط استان کرمانشاه و‬ ‫منطقه اس��یب دیده پس از زلزله‪ ،‬از سایر طرح ها‬ ‫و پروژه های این استان نیز بازدید خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬استاد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه‬ ‫«ه��ول» انگلیس گفت‪ :‬یک جنگ تجاری و مالی‬ ‫بین دو قاره اغاز شده است‪ .‬استفاده از محیط های‬ ‫قاعده مند مالی مانند سوئیفت اهداف دیپلماتیک‬ ‫و اقتص��ادی امریکا را براورده می س��ازد‪ .‬اتحادیه‬ ‫اروپ��ا ب��ه هم��ه تهدیدهایی که از س��وی امریکا‬ ‫مطرح شده بود پاسخ درخوری داده اند‪ .‬پروفسور‬ ‫«کریس��توفر بووی��س»‪ ،‬اس��تاد حق��وق تجارت‬ ‫بین الملل دانش��گاه «هول» انگلیس در گفت وگو‬ ‫با رادیو «اس��پوتنیک»‪ ،‬عواقب قطع دسترس��ی‬ ‫ایران به سوئیفت (جامعه جهانی روابط مالی بین‬ ‫بانکی) ازسوی امریکا را شرح داد و گفت امریکا با‬ ‫اقدام هایش به ایجاد یک سامانه موازی با سوئیفت‬ ‫کمک کرده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 27‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1124‬‬ ‫پیاپی ‪2442‬‬ ‫حمل ونقل و انرژی‬ ‫سازمان هواپیمایی سقف نرخ بلیت پروازهای داخلی را تعیین کرد‬ ‫اکرم امینی‪ :‬خالی ش��دن بخش زی��ادی از صندلی های‬ ‫هواپیما در پروازهای داخلی و لغو پرواز در برخی مسیرها‬ ‫به دلی��ل نبود مس��افر‪ ،‬س��رانجام س��ازمان هواپیمایی را‬ ‫به واکنش واداش��ت تا ب��ه اوضاع نابس��امان این روزهای‬ ‫حمل ونقل هوایی رس��یدگی کند و بار دیگر مسافران را با‬ ‫شرکت های هواپیمایی و فرودگاه ها اشتی دهد‪.‬‬ ‫در نخس��تین روز هفته جاری خبر رس��ید که س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری پای س��خنان مدیران ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی نشس��ته تا فکری برای اص�لاح وضعیت کند‪.‬‬ ‫نکته جالب در این میان ان اس��ت که خود ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی ک��ه جرقه گرانی بلی��ت را زدند‪ ،‬به پیش��واز‬ ‫پادرمیانی س��ازمان هواپیمایی رفته اند تا بخش��ی از زیان‬ ‫صندلی ه��ای خالی این روزهای خ��ود را با همفکری این‬ ‫سازمان جبران کنند‪.‬‬ ‫عصر ش��نبه اعالم شد س��ازمان هواپیمایی فهرستی از‬ ‫س��قف قیمت ها برای پروازه��ای داخلی تعیی��ن کرده تا‬ ‫جلوی گرانفروش��ی های بعدی را بگیرد؛ هر چند که بلیت‬ ‫پروازهای خارج��ی از این قیمت گ��ذاری باز ماندند‪ .‬طبق‬ ‫بخشنامه جدید ش��رکت های هواپیمایی براساس نرخ های‬ ‫ت پروازهای خارجی را تعیین‬ ‫ارز در سامانه «نیما» نرخ بلی ‬ ‫کرده و به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مقصود اسعدی سامانی‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی عصر ش��نبه با اعالم خبر تعیین‬ ‫س��قف نرخ بلی��ت پروازه��ای داخلی به ایس��نا گفت‪ :‬در‬ ‫جلس��ه ای که با حضور مسئوالن ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫داخلی و سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد‪ ،‬نرخ بلیت‬ ‫پروازها تا پایان ش��هریور تعیین شد و هیچ شرکتی اجازه‬ ‫ندارد بلیت را با نرخی باالتر از این نرخ ها بفروشد‪.‬‬ ‫اسعدی س��امانی افزود‪ :‬ش��رکت های هواپیمایی ایرانی‪،‬‬ ‫به طور داوطلبانه اعالم امادگی کردند که باوجود ازادسازی‬ ‫خ بلیت به منظور کمک به ش��رایط اقتصادی کش��ور و‬ ‫ن��ر ‬ ‫سیاس��ت های صنعت هواپیمایی‪ ،‬نرخ های مشخصی برای‬ ‫پروازهای داخلی شان اعالم کنند و تا پایان شهریور امسال‬ ‫تغییری در انها ایجاد نکنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬با اجرایی ش��دن این سیاس��ت‪ ،‬نرخ های‬ ‫اعمال شده در روزهای گذشته به طور قابل توجهی کاهش‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫سامانی ادامه داد‪ :‬نرخ های جدید سقف مجاز نرخ بلیت‬ ‫پروازها به ش��مار می رود و در صورت کشش نداشتن بازار‬ ‫و تصمیم گیری شرکت های هواپیمایی‪ ،‬امکان پایین امدن‬ ‫ان نیز وجود دارد‪ ،‬اما هیچ ش��رکتی اجازه ندارد با نرخی‬ ‫بیشتر از این نرخ بلیت فروشی کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کاهش تعداد مسافران ناشی از افزایش‬ ‫نرخ بلیت‪ ،‬برای ش��رکت ها اتفاق خوبی به ش��مار نمی رود‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬باوجود تمام فش��ارهای بین المللی که تامین‬ ‫نیازهای ش��رکت های هواپیمایی ایران را با دش��واری های‬ ‫ف��راوان روبه رو می کن��د و باوجود اینکه با سیاس��ت های‬ ‫جدید ارزی ش��رایط برای تامین نیازهای شرکت ها بسیار‬ ‫دش��وارتر از گذشته شده‪ ،‬ش��رکت های هواپیمایی داخلی‬ ‫تصمی��م گرفته ان��د در همراه��ی با سیاس��ت های دولت‪،‬‬ ‫نرخ های مش��خصی ب��رای پروازها تعیین کنن��د و به ان‬ ‫پایبند باشند‪.‬‬ ‫اس��عدی س��امانی ادامه داد‪ :‬برای پروازهای خارجی نیز‬ ‫تالش می ش��ود تصمیم های قطعی گرفته شود و نرخ ها در‬ ‫این بخش نیز کاهش یابد‪.‬‬ ‫به گفته دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی نرخ جدید‬ ‫پروازها روی سایت ش��رکت های هواپیمایی قابل مشاهده‬ ‫است‪ .‬براساس نرخ های اعالم شده‪ ،‬نرخ ارزان ترین پرواز از‬ ‫تهران به ش��هرهای نزدیک ‪ ۲۹۰‬هزار تومان و گران ترین‬ ‫پرواز از تهران به چابهار ‪ ۶۴۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین نرخ مغایر با ازادسازی نیست‬ ‫تعیی��ن نرخ برای بلیت پروازهای داخلی در حالی انجام‬ ‫می ش��ود که از سال ‪ ۹3‬ش��اهد اجرای طرح شناورسازی‬ ‫نرخ بلیت هس��تیم که دس��ت ش��رکت های هواپیمایی را‬ ‫ب��از می گذارد تا در یک بازار رقابتی‪ ،‬باتوجه به س��اعت و‬ ‫روز پ��رواز و میزان تقاض��ا قیمت ها را تعیین کنند‪ .‬معاون‬ ‫پیشین سازمان هواپیمایی کشوری معتقد است از انجا که‬ ‫تعیین س��قف قیمت برای پروازها با همراهی شرکت های‬ ‫هواپیمایی ‪-‬نه به صورت دستوری‪ -‬انجام شده‪ ،‬مغایرتی با‬ ‫بلیت خارجی از قیمت گذاری باز ماند‬ ‫انتظار داش��ته باش��یم باوجود تورم ریالی و جهش ارزی‪،‬‬ ‫شرکت هواپیمایی‪ ،‬بلیت را گران نکند و همچنان خدمات‬ ‫ارائه دهد و بعد خدمات ش��رکت ایرانی را با ش��رکت های‬ ‫خارجی مانند لوفت هانزا مقایسه کنیم مصداق شترسواری‬ ‫دوال دوالست!‬ ‫‹ ‹قیمت گذاری دس�توری یعنی بستن دست و‬ ‫پای ایرالین‬ ‫ازادسازی ندارد‪.‬‬ ‫علیرضا منظری در پاس��خ به این پرس��ش که ایا تعیین‬ ‫س��قف برای نرخ بلیت هواپیما ضد سیاس��ت ازادسازی و‬ ‫بازگش��ت به گذش��ته به ش��مار نمی رود؟ به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫انطور که مس��ئوالن مط��رح می کنند ای��ن روش به طور‬ ‫داوطلبانه ازس��وی ش��رکت های هواپیمایی در دستور کار‬ ‫قرار گرفته اس��ت؛ هرچند هماهنگی ان برعهده س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری بود‪ .‬بنابراین نمی ت��وان این نرخ ها را‬ ‫تکلیفی قلمداد کرد تا بازگش��ت به گذش��ته تلقی شده یا‬ ‫مغایر با سیاست شناورسازی نرخ بلیت باشد‪.‬‬ ‫منظ��ری ادام��ه داد‪ :‬البت��ه نکت��ه مه��م ان اس��ت که‬ ‫در مدت��ی که از اجرای سیاس��ت ازادس��ازی ن��رخ بیت‬ ‫هواپیم��ا می گ��ذرد‪ ،‬نه بخش حاکمیت و نه ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی‪ ،‬طرح شناورس��ازی نرخ بلی��ت را به طور کامل‬ ‫به اجرا درنیاوردند‪ .‬در واقع در این مدت اصالح ساختاری‬ ‫اتفاق نیفتاد و همچنان برخی ش��رکت های هواپیمایی از‬ ‫کمب��ود نقدینگی رنج می برند‪ ،‬به همین دلیل از س��رمایه‬ ‫چارترکنندگان بهره می برند و در همین راستا شرکت های‬ ‫هواپیمایی تعیین کننده نرخ بلیت در بازار نیستند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت هوان��وردی افزود‪ :‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر بخ��ش حاکمیت نی��ز در نظ��ارت خود بیش��تر با‬ ‫معلول ه��ا برخورد می کرد و امکان ایجاد س��امانه ای برای‬ ‫قیمت گذاری واقعی و برمبنای درامد‪-‬هزینه مناس��ب در‬ ‫شرکت های هواپیمایی به وجود نیامد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬در اقتصاد کشور نیز‬ ‫شوک تغییر ناگهانی نرخ تس��عیر ارز اتفاق افتاد که تاثیر‬ ‫قابل توجهی بر خدماتی مانند حمل ونقل هوایی داشت‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬ارزی بودن بی��ش از ‪ ۶۰‬درصد هزینه های‬ ‫شرکت های هواپیمایی و همچنین نوسان غیرقابل تحمل‬ ‫ن��رخ تس��عیر ارز موجب ش��د ش��رکت های هواپیمایی با‬ ‫محاس��به های معمول و بدون توجه ب��ه عرضه و تقاضا یا‬ ‫کش��ش بازار به جهت سطح درامد مردم‪ ،‬اقدام به افزایش‬ ‫نرخ غیرمتعادل کنند که این موجب شد شاهد افت تقاضا‬ ‫در بازار باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال بروز مشکالت بعدی برای ایرالین ها‬ ‫معاون پیشین سازمان هواپیمایی کشوری گفت‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد اکنون نیز س��ازمان هواپیمایی و شرکت ها بدون‬ ‫در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی در کوتاه مدت‪ ،‬تصمیم‬ ‫به کاهش قیمت ها گرفته اند تا بتوانند ش��وک وارد ش��ده‬ ‫را مدیری��ت کنند و با لغو پروازها ی��ا خالی بودن صندلی‬ ‫پروازها روبه رو نشوند‪.‬‬ ‫منظری ادامه داد‪ :‬البته ش��اید این راهکار به طور موقت‬ ‫عملی ش��ود اما از انجایی که بی اعتمادی ایجاد شده‪ ،‬این‬ ‫احتمال وج��ود دارد که چارترکنندگان نیز س��رمایه های‬ ‫خ��ود را از ای��ن صنعت خارج کنند و برخی ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی با کمبود نقدینگی روبه رو و همزمان با افزایش‬ ‫دادنام��ه پرونده کالس��ه ‪ 9609982163600625‬ش��عبه ‪ 211‬دادگاه عمومى حقوقى مجتمع‬ ‫قضایى ش��هید مفتح تهران تصمیم نهای��ى ش��ماره ‪ 9709972163600200‬خواهان ها‪ 1 :‬بانک‬ ‫پارس��یان با نمایندگى ش��رکت لیزینگ خودرو کار ‪ 2‬ش��رکت لیزینگ خودرو کار (س��هامى عام)‬ ‫ب��ا مدیریت عاملى اقاى مهدى حس��ین زاده امام ب��ا وکالت خانم راحله میرزائ��ى فرزند جمال به‬ ‫نشانى تهران اکباتان فاز یک خیابان نفیسى خیابان عظیمى پالک ‪( 54‬جهت تسریع در ابالغات)‬ ‫خواندگان‪ 1 :‬اقاى یوسف یلقی فرزند عراز دردى به نشانى‪ :‬استان گلستان شهرستان ترکمن بندر‬ ‫ترکمن را هبندان شمالى اسکاه ‪ 1‬کوچه بیدیلقی پالک اقای محمد قره دوالق فرزند قربان دردى‬ ‫به نش��انى‪ :‬استان گلستان شهرس��تان ترکمن بندر ترکمن خیابان پاسداران جنب مخابرات پالک‬ ‫‪ 3187‬خانم امان بی بى رنجبر فرزند اراز محمد به نش��انى‪ :‬استان گلستان شهرستان ترکمن بندر‬ ‫ترکمن خیابان پاسداران پالک ‪ 187‬خواسته ها‪ 1 :‬الزام به فک پالک خودرو ‪ 2‬استرداد مال(منقول)‬ ‫‪ 3‬مطالبه خس��ارت دادرس��ى ‪ 4‬مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه ‪ 5‬تامین خواسته ‪ 6‬مطالبه خسارت‬ ‫تاخیر تادیه ‪ 7‬مطالبه اجور معوقه گردشکار‪ :‬خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده‬ ‫باال تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این ش��عبه و ثبت به کالس��ه فوق و جرى تشریفات قانونى‬ ‫در وقت فوق العاده‪ /‬مقرر دادگاه به تصدى امضاءکننده زیر تش��کیل اس��ت و با توجه به محتویات‬ ‫پرون��ده ختم رس��یدگى را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت ب��ه صدور راى مینمای��د‪ :‬راى دادگاه در‬ ‫خصوص دعوى ش��رکت لیزینگ خودرو کار اصالتا و به نمایندگى از بانک پارسیان با وکالت راحله‬ ‫میرزائى و مدیریت عاملى مهدى حس��ین زاده امام به طرفیت یوس��ف یلقى و محمد قر هدوالق و‬ ‫امان بى بى رنجبر به خواسته محکومیت تضامنى خواندگان به استرداد یک دستگاه خودرو کامیون‬ ‫هوو و مطالبه اجور معوقه و خس��ارت تاخیر تادیه قراردادى ناشى از قرارداد اجاره به شرط تملیک‬ ‫و فک پالک به ش��رح دادخواس��ت و الزام به پرداخت خسارات دادرسى ماحصل خواسته این است‬ ‫اینکه انتظار داش��ته باش��یم باوجود تورم ریالی و جهش ارزی‪ ،‬ش��رکت‬ ‫هواپیمایی‪ ،‬بلیت را گران نکند و همچنان خدمات ارائه دهد و بعد خدمات‬ ‫ش��رکت ایرانی را با ش��رکت های خارجی مانند لوفت هانزا مقایس��ه کنیم‬ ‫مصداق شترسواری دوال دوالست‬ ‫هزینه ها به دلیل اس��تفاده از ارز با نرخ باال‪ ،‬دچار مشکالت‬ ‫اقتصادی شوند‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت ش��رکت ها بای��د با اس��تفاده از نظرات‬ ‫علمی اقتصادی به دنبال راهکارهای مناس��ب در راس��تای‬ ‫شناورس��ازی نرخ بلیت باش��ند و بتوانند به درستی بخش‬ ‫بازرگان��ی خ��ود را مدیریت کنند تا ضم��ن ارائه خدمات‬ ‫باکیفیت‪ ،‬در بازار عرضه و تقاضا به رقابت بپردازند‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس پیشکس��وت‪ ،‬بخ��ش حاکمیت‬ ‫نی��ز باید زمینه رقابت مضر را از بین ببرد تا ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی بتوانند در بازاری مس��تعد ب��ه رقابت بپردازند‬ ‫و خدم��ات خود را ب��ا قیمت های واقعی به مش��تری ارائه‬ ‫کنن��د و از طرف دیگر امکان تبان��ی در ارائه نرخ در بازار‬ ‫هم فراهم نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ بلیت طبیعی است‬ ‫یکی دیگر از کارشناس��ان حمل ونقل هوایی کش��ورمان‬ ‫معتقد اس��ت افزایش نرخ بلیت هواپیما باتوجه به وضعیت‬ ‫نرخ ارز و نیز تورم فعلی‪ ،‬امری طبیعی است اما شرکت های‬ ‫هواپیمایی باید خودش��ان با اصالح قیمت ها بازار را اصالح‬ ‫کنن��د زیرا دخال��ت دولت در قیمت گذاری مانع از رش��د‬ ‫اصول��ی بازار و ادامه چرخه معی��وب اقتصاد در حوزه های‬ ‫گوناگ��ون از جمله حمل ونقل هوایی می ش��ود‪ .‬ش��اهرخ‬ ‫ظه��راب زاده در گفت وگو با‬ ‫در پاس��خ به این نکته‬ ‫که تعیین س��قف نرخ برای بلیت هواپیما مغایر با سیاست‬ ‫ازادسازی است و به نظر می رس��د شرکت های هواپیمایی‬ ‫نتوانس��تند از فرصت ازادسازی استفاده کنند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مسئله فراتر از این است که بگوییم شرکت های هواپیمایی‬ ‫ظرفی��ت الزم ب��رای اس��تفاده از فرصت شناورس��ازی را‬ ‫نداشتند‪ .‬ما در ایران باید تکلیف را روشن کنیم که جامعه‬ ‫و اقتصاد رقابتی و ازاد می خواهیم یا دولتی و دس��توری؟‬ ‫مردم تصور می کنند ازادس��ازی و رقابت یعنی ارزانی‪ ،‬در‬ ‫حالی که ممکن اس��ت در اثر ازاد ش��دن نرخ ها گرانی هم‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حمل ونقل هوایی در پاسخ به این نکته‬ ‫ک��ه باتوجه به اینکه افزایش ن��رخ ارز‪ ،‬تاثیر چندانی روی‬ ‫نرخ پروازهای داخلی ندارد و به نظر می رس��د شرکت های‬ ‫هواپیمای��ی از گران��ی ارز و ازادبودن ن��رخ بلیت هواپیما‬ ‫سوءاستفاده کردند‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت هواپیمایی‪ ،‬خود هواپیما‬ ‫و قطعات ان را با دالر خریداری می کند‪ .‬همچنین تورم در‬ ‫کش��ور ما در ‪ ۵‬و ‪ ۶‬سال گذش��ته در مجموع حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره ‪ 8411504292‬مورخ ‪ 1384/10/26‬تنظیمى‬ ‫فیمابین شرکت لیزینگ به عنوان موجر و خوانده اول به عنوان مستاجر کامیون موصوف به شماره‬ ‫انتظامى ‪ 427‬ع ‪ 15‬ایران ‪ 15‬در قالب قرارداد اجاره به ش��رط تملیک در اختیار ایشان قرار گرفته‬ ‫و به موجب ماده ‪ 7‬ذیل قرارداد ضامن کلیه تعهدات ناش��ى از قرارداد را متضامنا با مس��تاجر تقبل‬ ‫نموده حس��ب بند ‪ 5‬ماده ‪ 6‬ذیل قرارداد مزبور در صورت تخلف مس��تاجر از مفاد قرارداد ملزم به‬ ‫رد و تحویل عین مس��تاجره به موجر می باش��د و طبق ماده ‪ 4‬قرارداد و تبصره ‪ 2‬ذیل ان خوانده‬ ‫متعهد به پرداخت اقساط مال االجاره و جرایم دیرکرد ناشى از ان بوده لیکن حسب ادعاى خواهان‬ ‫از ایف��اى تعه��د امتناع کرده و خواندگان ردیف ‪ 2‬و ‪ 3‬ضمن اع�لام فوت خوانده اول تعهد خود را‬ ‫منوط به عدم کفاف ماترک خوانده اول دانس��ته اند نظر به اینکه حس��ب گواهى ثبت احوال تاریخ‬ ‫ف��وت خوانده اول ‪ 1385/07/26‬و مقدم بر طرح دعوى بوده و مس��تند به م��اده ‪ 232‬قانون امور‬ ‫حس��بى قرار رد دعوى به طرفیت ایش��ان صادر و نسبت به خوانندگان ردیف دوم و سوم دعوى را‬ ‫وارد تشخیص و مستندا به مواد ‪ 10‬و ‪ 190‬و ‪ 230‬و ‪ 684‬و ‪ 694‬قانون مدنى و ‪ 519‬قانون ایین‬ ‫دادرس��ى مدنى با احراز تخلف از ش��رط و منقضى شدن مدت قرارداد حکم به محکومیت تضامنى‬ ‫خواندگان موصوف به اس��ترداد مال منقول موضوع خواسته و پرداخت مبلغ ‪ 453/632/985‬ریال‬ ‫بابت اصل اقس��اط و مبلغ ‪ 903/083/259‬ریال بابت خس��ارت تاخیر تادیه اقساط قراردادى و فک‬ ‫پالک و نیز پرداخت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و‬ ‫اعالم می نماید راى صادره حضورى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه‬ ‫محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد‪.‬‬ ‫‪ 110/57931‬رئیس شعبه ‪ 211‬دادگاه عمومى‬ ‫حقوقى مجتمع قضایى شهید مفتح تهران‪ -‬هادى رضوى‬ ‫درص��د بوده و هزینه های ریالی ش��رکت هواپیمایی مانند‬ ‫حقوق و دس��تمزد‪ ،‬کترینگ و‪ ...‬متناس��ب با تورم افزایش‬ ‫داشته است‪ .‬پایه حقوق سال ‪ ۹۷‬نسبت به سال ‪ ۹۲‬حدود‬ ‫‪ ۲‬برابر و حتی بیشتر و نرخ خرید و اجاره مسکن در همین‬ ‫بازه ‪ ۵‬ساله ‪ ۲‬برابر شده است‪ .‬یعنی بخشی از دلیل گران‬ ‫شدن دالر نیز ناشی از تورم داخلی است‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این نکته ک��ه افزایش نرخ بلیت هواپیما‬ ‫ناش��ی از تورم می توانس��ت به طور پلکانی اعمال شود اما‬ ‫افزای��ش ناگهان��ی ان همزمان با افزایش ن��رخ ارز به این‬ ‫معنی است که همه مسائل شرکت ها از ارز تاثیر می گیرد‪،‬‬ ‫درحالی که این گونه نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬علت این افزایش‬ ‫ناگهانی نرخ بلیت‪ ،‬دخالت های دولتی برای س��رکوب نرخ‬ ‫دالر و نیز تثبیت نرخ بلیت اس��ت؛ ان هم در شرایطی که‬ ‫در کشور تورم وجود دارد‪.‬‬ ‫ظهراب زاده توضی��ح داد‪ :‬بنا بر اظهارات اقتصاددان ها از‬ ‫س��ال ‪ ۸۴‬ت��ا ‪ ۹۰‬هم همین اتفاق افت��اد و در حالی که در‬ ‫کش��ور تورم وجود داش��ت‪ ،‬نرخ دالر روی ‪ ۹۰۰‬تا ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تومان ثابت مانده بود و یکباره جهش ایجاد شد و تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۹۱‬به ‪ ۴۰۰۰‬تومان رسید و س��پس به زیر ‪۴۰۰۰‬‬ ‫تومان برگش��ت‪ .‬دوباره بین سال های ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۶‬دولت نرخ‬ ‫دالر را روی حدود ‪ ۳۵۰۰‬تومان ثابت نگه داشت و نتیجه‬ ‫همین شد که امروز می بینیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد است هم افزایش نرخ دالر و قطع‬ ‫ارز دولتی ش��رکت های هواپیمایی و هم وضعیت اقتصاد و‬ ‫تورم کش��ور‪ ،‬بر افزایش ناگهانی ن��رخ بلیت هواپیما تاثیر‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬او در این زمینه توضیح داد‪ :‬تا همین چند‬ ‫وقت پیش شرکت هواپیمایی ارز دولتی دریافت می کرد و‬ ‫وقتی به طور ناگهانی ارز دولتی شان قطع می شود‪ ،‬افزایش‬ ‫نرخ بلیت اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬عالوه بر این ما در کش��ور‬ ‫تورم داریم و هزینه های ریالی شرکت ها نیز افزایش داشته‬ ‫است‪ .‬البته به این پرس��ش که افزایش نرخ بلیت هواپیما‬ ‫تا چه میزانی طبیعی و قابل توجیه اس��ت باید کسی پاسخ‬ ‫دهد که تخصص او بازرگانی شرکت های هواپیمایی است‬ ‫و می توان��د به ط��ور دقیق دخل و خرج این ش��رکت ها را‬ ‫تحلی��ل کند‪ .‬ظه��راب زاده افزود‪ :‬انچه م��ن به عنوان یک‬ ‫ش��هروند انتظار دارم این اس��ت که وقتی در کش��ور تورم‬ ‫وجود دارد و اقالمی مانند گوش��ت‪ ،‬ماست و حتی مسکن‬ ‫گران می شود‪ ،‬نرخ خودرو و بلیت هواپیما و‪ ...‬هم افزایش‬ ‫داش��ته باشد زیرا مس��ئله اصلی ما تورم اس��ت اما اینکه‬ ‫براساس انچه بیان ش��د این پرسش مطرح می شود که‬ ‫باتوج��ه به افزایش هزینه های ریالی و ارزی ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی‪ ،‬ایا انها برای ادامه حی��ات راهی جز افزایش‬ ‫نرخ بلیت هواپیما که منجر به ریزش مس��افران می شود‪،‬‬ ‫نداشتند؟ از سوی دیگر سازمان هواپیمایی نمی توانست به‬ ‫جای تعیین نرخ‪ ،‬از انها حمایت های مالی داش��ته باش��د؟‬ ‫ظه��راب زاده در ای��ن زمینه گفت‪ :‬اگر اعتق��اد داریم باید‬ ‫نرخ در بازار تعیین ش��ود‪ ،‬نه به ش��کل دستوری‪ ،‬وقتی از‬ ‫یک س��و ارز دولتی شرکت هواپیمایی را قطع می کنیم‪ ،‬از‬ ‫س��وی دیگر باید قیمت گذاری را به خود این بخش واگذار‬ ‫کنیم‪ .‬اگر ش��رکت نرخ را به میزان دلخواه افزایش داد و‬ ‫دچار کاهش تقاضای قابل توجهی نشد‪ ،‬یعنی قیمت گذاری‬ ‫درس��ت بود اما اگر کاهش تقاض��ا قابل توجه بود و منجر‬ ‫به از دس��ت دادن بازار شد‪ ،‬خود ش��رکت ها باید راه حلی‬ ‫پیدا کنند زیرا ش��رکت هواپیمای��ی باید به فکر چرخیدن‬ ‫چرخ کس��ب وکار و افزایش بهره وری و کاهش هزینه های‬ ‫زائد خود باش��د؛ این معنی بازار ازاد اس��ت و در نهایت به‬ ‫تعادل خواهد رسید‪ .‬این کارش��ناس با اشاره به این نکته‬ ‫که حمل ونق��ل هوایی مانند نان‪ ،‬اب و برق‪ ،‬جزو نیازهای‬ ‫اولیه زندگی نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همین حاال نیز دولت بابت‬ ‫سوخت هواپیما‪ ،‬به میزان زیادی به شرکت های هواپیمایی‬ ‫یاران��ه اختصاص می دهد‪ .‬از س��وی دیگر به نظر می رس��د‬ ‫شرکت های هواپیمایی‪ ،‬هزینه های سوخت و فرودگاهی را‬ ‫نیز با تاخیر پرداخت می کنند که با این وضعیت نمی توان‬ ‫انتظار پیش��رفت این صنعت را داش��ت‪ .‬او افزود‪ :‬دولت با‬ ‫دخالت در قیمت‪ ،‬دست ش��رکت هواپیمایی را می بندد و‬ ‫ش��رکت نیز هزینه سوخت و فرودگاه را پرداخت نمی کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر مردم نیز انتظار دارند شرکت های هواپیمایی‬ ‫در انجام پروازها تاخیر نداشته باشند و هواپیماهای جوان‬ ‫ب��ه کار بگیرن��د‪ ،‬به همین ترتیب این چرخ��ه باطل ادامه‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دول�ت به ج�ای نرخ گذاری‪ ،‬بای�د تورم را‬ ‫مهار کند‬ ‫ظه��راب زاده ی��اداور ش��د‪ :‬پایی��ن بودن ق��درت خرید‬ ‫شهروندان ایرانی دلیل موجهی برای این نیست که انتظار‬ ‫داشته باشیم نرخ بلیت هواپیما که خدمتی لوکس به شمار‬ ‫می رود و بخش قابل توجهی از زیرس��اخت های ان وارداتی‬ ‫است ارزان باشد‪.‬‬ ‫پایین بودن قدرت خرید ما‪ ،‬به دلیل ش��رایط اقتصادی‬ ‫و صنعتی کش��ورمان اس��ت و هرگاه در صنع��ت‪ ،‬تولید و‬ ‫ش��اخص هایی مانند س��رانه تولید ناخالص مل��ی‪ ،‬به پای‬ ‫کشورهای توس��عه یافته برس��یم‪ ،‬می توانیم انتظار داشته‬ ‫باش��یم قدرت خرید و رفاه مان هم مانند انها باشد؛ وگرنه‬ ‫هیچ دول��ت و هیچ اقتصاددانی نمی توان��د معجزه کند تا‬ ‫به عن��وان مثال کارگری با حقوق یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان به راحتی خانواده ‪ ۵‬نفره خود را با هواپیما به س��فر‬ ‫ببرد‪ .‬این کارش��ناس حمل ونقل هوایی ادامه داد‪ :‬خواسته‬ ‫م��ا از دولت و حاکمیت نباید این باش��د که در ش��رایطی‬ ‫ک��ه تورم قابل توجهی داش��ته ایم‪ ،‬قیمت ه��ا افزایش نیابد‬ ‫زی��را در چنین وضعیتی نمی توان جل��وی افزایش نرخ را‬ ‫گرف��ت‪ .‬انتظار ما از دولت و حاکمیت باید این باش��د که‬ ‫با روش های درس��ت اقتصادی‪ ،‬تورم را مهار و زمینه رشد‬ ‫اقتصادی را فراهم کند تا س��طح رفاه و وضعیت معیشتی‬ ‫طبقات گوناگون جامعه هم متناس��ب با رش��د اقتصادی‪،‬‬ ‫افزایش یابد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬چنین رشدی در یکی‪ ،‬دو سال‬ ‫اتفاق نمی افتد و نیازمند برنامه ریزی درس��ت و بلندمدت‬ ‫و عمل به برنامه اس��ت که متاس��فانه در کش��ور ما کمتر‬ ‫اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫ب��ه باور این کارش��ناس حمل ونقل هوای��ی دخالت های‬ ‫دول��ت در نرخ گ��ذاری‪ ،‬از مصداق ه��ای برهم زدن اصول‬ ‫اقتصادی است که در نهایت منجر به رشد نیافتن می شود‬ ‫و دود ان به چشم مردم می رود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬شهریور ‪ 15 - 1397‬ذی الحجه ‪ 27 - 1439‬اوت ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1124‬پیاپی ‪2442‬‬ ‫سینما‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫«همه می دانند» در فهرست‬ ‫سینمای اسپانیا برای اسکار‬ ‫کارتون روز‬ ‫فیل��م «هم��ه می دانند» س��اخته اصغر‬ ‫فره��ادی به همراه دو فیل��م دیگر به عنوان‬ ‫نامزده��ای نهای��ی برای معرف��ی به عنوان‬ ‫نماینده سینمای اس��پانیا در جوایز اسکار‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬انتخاب ش��دند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫«ماریان��و باروس��ا» ریی��س اکادمی فیلم‬ ‫اس��پانیا اعالم کرد از می��ان ‪ ۴۳‬فیلمی که‬ ‫از تاری��خ اول اکتب��ر ‪ ۲۰۱۷‬تا ‪ ۳۰‬نوامب��ر ‪( ۲۰۱۸‬مهر ‪ 96‬تا ابان ‪)97‬‬ ‫در س��ینماهای اس��پانیا اکران شد ه و خواهند ش��د تنها ‪ 3‬فیلم «همه‬ ‫می دانن��د» به کارگردانی اصغر فره��ادی‪ ،‬کمدی‪-‬درام «قهرمانان» به‬ ‫کارگردانی «خاویر فسر» و «غول پیکر» ساخته مشترک «ایتور ارگی»‬ ‫و «ژان گاران��و» نامزده��ای نهایی معرفی به عنوان نماینده س��ینمای‬ ‫اس��پانیا در شاخه بهترین فیلم خارجی جوایز سینمایی اسکار هستند‪.‬‬ ‫فیل��م «همه می دانند» که نخس��تین نمایش جهان��ی خود را در ایین‬ ‫گش��ایش هفتادویکمین جشنواره فیلم کن تجربه کرده‪ ،‬شانس باالیی‬ ‫برای نمایندگی سینمای اسپانیا در جوایز اسکار ‪ ۲۰۱۹‬دارد‪ .‬فرهادی‬ ‫به عنوان سینماگری بااستعداد مانند «خاور باردم»‪« ،‬ریکاردو دارین» و‬ ‫«پنه لوپه کروز» دارای یک چهره ملی است و فراز و نشیب های عاطفی‬ ‫در فیلم هایش امیزه ای از لذت‪ ،‬ملودرام و هیجان است‪« .‬همه می دانند»‬ ‫از تاریخ ‪ ۱۴‬سپتامبر ‪ ۲۳( ۲۰۱۸‬شهریور ‪ )1397‬در سینماهای اسپانیا‬ ‫اکران عمومی می شود‪ .‬ایین اعطای جوایز نودویکمین دوره اسکار ‪۲۴‬‬ ‫فوریه (‪ ۵‬اسفند) در لس انجلس برگزار می شود‪.‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نشست خبری برنامه «خندوانه» با حضور تهیه کننده و کارگردان برنامه برگزار شد‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫علی نعیمی‪ :‬نشست رس��انه ای برنامه «خندوانه» روز گذشته‬ ‫در محل اس��تودیو این برنامه برگزار شد و رامبد جوان به عنوان‬ ‫ط��راح‪ ،‬مج��ری و کارگ��ردان و س��یدعلی احم��دی در مق��ام‬ ‫تهیه کننده توضیحاتی درباره حواشی این برنامه ارائه کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬رامبد جوان در ابتدای این نشست‬ ‫ب��ا تاکید بر اینک��ه نظارتی کلی بر همه ش��بکه های تلویزیونی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه قوانینی کلی حاکم است و شاید‬ ‫برخی ش��بکه ها مانند شبکه یک و ‪ 3‬کارکردهای مشخص تری‬ ‫داشته باشند اما کارکرد شبکه «نسیم» سرگرمی است‪.‬‬ ‫مجری و کارگردان خندوانه اظهار کرد‪ :‬قرار بر این بوده که در‬ ‫این شبکه ش��وخی های زیادی وجود داشته باشد؛ چه در قالب‬ ‫برنامه های تامینی و چه تولیدی‪ .‬فصل پنجم برنامه خندوانه هم‬ ‫در همین راس��تا با تمرکز بر خل��ق کمدی و خنداندن مخاطب‬ ‫تولید شده و در این مسیر به تعریف جامع تری هم رسیده ایم‪.‬‬ ‫جوان تاکید کرد‪ :‬شبکه نسیم‪ ،‬یک شبکه کمدی است و باید‬ ‫در ان ظرفیت هایی ایجاد ش��ود‪ .‬خندوانه یکی از این ظرفیت ها‬ ‫است که معتقدم بعد از ‪ ۵‬فصل به گرامر مشخصی برای حضور‬ ‫کمدین ها و ارتباط با تماشاگر رسیده است‪.‬‬ ‫رامبد جوان‪ :‬ما گانگس��تر نیستیم‪ ،‬برنامه س��ازیم‪ .‬مکانیسم هزینه کردن و‬ ‫درامدزایی در حرفه ما به طور کامل معین است‪ .‬من اگر بتوانم پولی دربیاورم‬ ‫با همان دوباره فیلم می سازم‬ ‫‹ ‹نااش�نایی «خنداننده ه�ا» ب�ا خط�وط قرم�ز‬ ‫تلویزیون‬ ‫‹ ‹واکنش احمدی به اتهام های فرح بخش‬ ‫در بخش دیگری از این نشس��ت خبرن��گاری درباره اظهارات‬ ‫اخیر حس��ین فرح بخش درب��اره ابهام در گ��ردش مالی برنامه‬ ‫خندوانه و نیز برخی ش��نیده ها درباره سهم سپاه در تولید این‬ ‫برنامه پرس��ید که احمدی در مقام تهیه کننده در پاس��خ گفت‪:‬‬ ‫اینکه در پرس��ش تان از پول های س��پاه صحبت می کنید یعنی‬ ‫فضای مجازی بسیار گسترده شده و توقع ما این است که خود‬ ‫رس��انه ها به این موارد که س��ندی هم ن��دارد‪ ،‬نپردازند و حتی‬ ‫برخوردی هم با ان داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درباره این مسائل اگر هم سندی در فضای مجازی‬ ‫منتش��ر شده‪ ،‬مخدوش بوده است؛ مانند سندی که مدعی شده‬ ‫بود با دستور اقای عبدالحسینی از طرف شهرداری و به دستور‬ ‫اقای اوحدی مبلغی به این برنامه پرداخت شده است‪.‬‬ ‫احم��دی توضیح داد‪ :‬ما در تامی��ن بودجه یک برنامه‪ ،‬چیزی‬ ‫ب��ه نام براورد داریم که برای تولید یک برنامه تلویزیونی مبلغی‬ ‫پیش��نهاد داده می شود‪ .‬براساس همین براورد سقف بودجه در‬ ‫نظر گرفته می ش��ود و ما در مقام ی��ک پیمانکار فرهنگی ملزم‬ ‫به رعایت این س��قف هس��تیم‪ .‬روی این مبالغ هم نظارت انجام‬ ‫می ش��ود و این مکانیسم انقدر دقیق اس��ت که راهکاری برای‬ ‫تخطی از ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت مالی سپاه از خندوانه شوخی است!‬ ‫جوان نیز در واکنش به این پرسش عنوان کرد‪ :‬مگر خندوانه‬ ‫بودجه ندارد؟ چرا سپاه باید بیاید بودجه بدهد‪ .‬اینقدر برخی از‬ ‫مسائل مسخره است که نیازی نیست به انها پاسخ داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما گانگستر نیستیم‪ ،‬برنامه سازیم‪ .‬مکانیسم هزینه‬ ‫ک��ردن و درامدزایی در حرفه ما به طور کامل معین اس��ت‪ .‬من‬ ‫اگ��ر بتوانم پولی دربیاورم با همان دوباره فیلم می س��ازم‪ .‬من با‬ ‫همکاری ش��ریکانم امسال توانس��تم با ‪ 3‬گروه‪ 3 ،‬فیلم بسازم‪.‬‬ ‫به نظرم ش��ایعه پول دادن سپاه انقدر ش��وخی است که نیاز به‬ ‫جواب ندارد چراکه در صورت پرداخت چنین مبلغی به احتمالی‬ ‫ما هم باید تعهدی به سپاه می داشتیم‪ ،‬این درحالی است که ما‬ ‫خودمان اسپانسر داریم‪.‬‬ ‫جوان تصریح کرد‪ :‬ما از روز نخست تاکنون با یک هدف جلو‬ ‫امده و پای ان هم ایس��تاده ایم‪ .‬افراد تازه ای به این حوزه اضافه‬ ‫ش��ده اند اما مگر چند نفر داریم که در این س��طح برنامه سازی‬ ‫کنند‪ .‬به طور قطع برای ما راحت تر بود که سریال شبکه نمایش‬ ‫خانگی بسازیم؛ پول راحت تری هم درمی اوردیم و زمان کمتری‬ ‫هم می گذاشتیم چراکه با این انرژی و این تیم به راحتی می شود‬ ‫فیلم سینمایی ساخت‪ .‬در حال حاضر تصوری در جامعه به وجود‬ ‫امده که انگار همه در حال پول خوردن هستند!‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر مروری کنی��م‪ ،‬برنامه ای توانس��ته در ‪5‬‬ ‫فصل پویش های بس��یاری راه بیندازد؛ می ت��وان به این برنامه‬ ‫حس��ودی کرد‪ .‬به طور مثال فکر کنید یک برنامه ساز نمی تواند‬ ‫اسپانس��ر داشته باش��د و ناگزیر از تلویزیون که شرایط سختی‬ ‫ه��م دارد بودجه می گی��رد‪ ،‬بعد که برنامه را می س��ازد و دیده‬ ‫نمی شود‪ ،‬او را بازخواس��ت می کنند‪ .‬چنین فردی ممکن است‬ ‫برایش این ذهنیت پیش بیای��د که خندوانه که هزینه ای برای‬ ‫تلویزیون ن��دارد‪ ،‬البد روی پول می خواب��د و عواملش هم پول‬ ‫خوبی می خورند!‬ ‫جوان در بخش دیگری از این نشس��ت ضمن اش��اره به ادامه‬ ‫فصل پنج��م خندوانه تا نوروز ‪ ۹۸‬گف��ت‪ :‬در ادامه این فصل و‬ ‫پس از پایان خنداننده شو رقابت «ادا بازی» را داریم‪ .‬قرار است‬ ‫جش��نواره ای هم از تئاترهای کمدی راه بیندازیم و باید ببینیم‬ ‫می توانیم این گروه را جذب کنیم یا خیر‪.‬‬ ‫‹ ‹خندوان�ه در بدتری�ن ش�کل ب�االی ‪ ۷۰‬درص�د‬ ‫مخاطب داشته است‬ ‫احم��دی در ادامه بار دیگر به بحث نظارت تلویزیون بر برنامه‬ ‫پرداخت و تصریح کرد‪ :‬تطبیق خروجی برنامه با قوانین نظارتی‬ ‫تلویزیون به شکل روتین انجام می شود اما ما خودمان هم باید به‬ ‫مرزی برس��یم و ظرفیت نقدپذیری مان را افزایش دهیم‪ .‬در این‬ ‫ایام گاهی نقدهایی را دیده ایم که فارغ از نقد بیش��تر جوسازی‬ ‫بوده اند‪ .‬من معتقدم چند رسانه مشخص جوسازی کردند چون‬ ‫ما نقدها را می خوانیم و س��اعت ها درباره انها حرف می زنیم‪ .‬با‬ ‫این حال خندوانه برنامه ای است که در بدترین شکل ممکن زیر‬ ‫‪ ۷۰‬درصد مخاطب نداش��ته است‪ .‬پس نمی تواند بدون توجه به‬ ‫منتقدان به وضع مثبتی برس��د‪ .‬نظارت ها وجود دارد و ما هم از‬ ‫انها اس��تقبال می کنیم و تعامل ما با شبکه خیلی جدی و فارغ‬ ‫از قواعد کاری بوده اس��ت‪ .‬سعی می کنیم اگر هم اختالف نظری‬ ‫داریم با تکیه بر فضای مثبت برطرفش کنیم‪.‬‬ ‫ج��وان ه��م درباره جنس ش��وخی هایی که ب��ا خندوانه وارد‬ ‫تلویزیون ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع برخی از این ش��وخی ها در‬ ‫‹ ‹در جای�گاه رس�انه نمی توانی�د درباره دس�تمزد‬ ‫سوال کنید!‬ ‫احمدی نیز عنوان کرد‪ :‬اعالم دستمزد و درامد شرایطی دارد‬ ‫که به طور مثال قاضی باشید یا خواستگاری امده باشیم و شما‬ ‫درامد را بپرس��ید؛ وگرنه در جایگاه رسانه نمی توانید این سوال‬ ‫را بپرسید‪.‬‬ ‫ج��وان اضاف��ه کرد‪ :‬فک��ر می کنم چ��ون ش��رایط اقتصادی‬ ‫سخت شده‪ ،‬عده ای بپرس��ند اصال فالنی چرا دارد کار می کند‪.‬‬ ‫درامدزای��ی در حرفه ما کامال مش��خص اس��ت‪ .‬مش��خص کار‬ ‫می کنی��م و درام��د کس��ب می کنیم‪ .‬خ��دا را ش��کر از بودجه‬ ‫تلویزیون و بیت الم��ال پول نمی گیریم‪ ،‬بلکه پول هم می دهیم؛‬ ‫اما به هرحال خندوانه نسبت به سایر پروژه ها گران تر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مرس��وم اس��ت ک��ه وقتی اسپانس��ر می اورید‬ ‫درص��دی را به عن��وان «اورده» اسپانس��ر دریاف��ت کنید اما ما‬ ‫همین را ه��م نگرفتیم با این حال برخی از همین اسپانس��رها‬ ‫را ما اوردیم‪.‬‬ ‫شهیدان طبیعت‬ ‫احس�ان محمدی‪ ،‬روزنامه نگار‪ 4 :‬مرد در میان اتش سوختند؛ در‬ ‫مریوان‪ ،‬هنگام تالش برای خاموش کردن اتش��ی که به جان جنگل‬ ‫افتاده بود‪ .‬خیلی هایمان هیچ وقت اسم ش��ان را نش��نیده بودیم‪ .‬نه‬ ‫کس��ی به انها مدال داده بود‪ ،‬نه مدعی ژن خوب بودند‪ ،‬نه به کسی‬ ‫گفتن��د اگر نمی توانی��د پول دربیاورید بروی��د بمیرید‪ ،‬نه جای مهر‬ ‫روی پیشانی ش��ان را به دوربینی نش��ان دادند‪ ...‬اما پسران راستین‬ ‫این سرزمین بودند‪.‬‬ ‫اگ��ر البه الی ُکنده های زغال ش��ده‪ ،‬چیزی از پیکر س��وخته این‬ ‫‪ 4‬مرد مانده‪ ،‬نش��ان اختالس��گران‪ ،‬غارتگران ایم��ان و دزدان امید‬ ‫م��ردم بدهید‪ .‬نش��ان انها که فقط ادع��ای وطن پرس��تی دارند اما‬ ‫کاس��ب تحریم اند‪ ،‬نش��ان انها که داروها را انب��ار می کنند و از پرپر‬ ‫ش��دن بچه ه��ای بیمار روی دس��ت پدرها و مادرهای ناامید ش��رم‬ ‫نمی کنند‪ ،‬نش��ان انها که دالر و سکه انبار می کنند و می گویند گور‬ ‫بابای مملکت‪ ،‬ادم باید زرنگ باش��ه! تن های سوخته ش��ان را نشان‬ ‫انهایی بدهید که این کش��ور را لقمه چرب��ی می دانند برای بلعیدن‬ ‫اما حاضر نیستند برای ابادی اش قدمی بردارند‪ .‬این ‪ 4‬نفر اما جان‬ ‫عزیزش��ان را فدای بلوط ها کردند‪ ،‬فدای درخت ه��ا و بوته های این‬ ‫سرزمین‪ ،‬فدای طبیعتش‪ ...‬دو نفر از انها داوطلب بودند‪ .‬یعنی حتی‬ ‫حقوقی نمی گرفتند؛ چه رسد اینکه منتی بر سر کسی بگذارند‪ .‬این‬ ‫‪ 4‬نف��ر محمد پژوهی فرزند احمد‪ ،‬رحم��ت حکیمی نیا فرزند امین‪،‬‬ ‫ش��ریف باجور فرزند بایزید و امید حس��ین زاده (کهنه پوشی) فرزند‬ ‫احمد ش��هیدان طبیعت ایران هس��تند‪ .‬انها نتوانستند تاب بیاورند‬ ‫و س��وختن گوشه ای از سرزمین مادری شان را نظاره کنند‪ ...‬بر پیکر‬ ‫ایران در اتش‪.‬‬ ‫شما باید سجده کرد‪ ،‬پسران راستین‬ ‫ِ‬ ‫در حال��ی ک��ه یکی‬ ‫از رس��انه ها از ق��ول‬ ‫مدی��ر کل مطبوع��ات‬ ‫داخلی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی از‬ ‫برگزار نشدن نمایشگاه‬ ‫مطبوع��ات در س��ال‬ ‫جاری خبر داده‪ ،‬معاون مطبوعاتی این وزارتخانه‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬هنوز تصمیمی در ای��ن باره اتخاذ‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمد سلطانی فر‪،‬‬ ‫مع��اون ام��ور مطبوعات��ی و اطالع رس��انی وزیر‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی یکش��نبه ‪ ۴‬شهریور‬ ‫درباره اخرین تصمیم های گرفنه ش��ده پیرامون‬ ‫برگزاری بیس��ت وچهارمین نمایشگاه مطبوعات‬ ‫و خبرگزاری ه��ا گف��ت‪ :‬به دلی��ل فش��ارهای‬ ‫اقتصادی ک��ه روی مطبوعات به ویژه مطبوعات‬ ‫شهرس��تان ها وجود دارد‪ ،‬یکی از گزینه ها درباره‬ ‫نمایش��گاه امس��ال مطبوعات‪ ،‬برگزار نشدن ان‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به اینکه گزینه های دیگری هم‬ ‫در این زمینه وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هنوز هیچ‬ ‫تصمیم قطعی درباره نمایشگاه امسال مطبوعات‬ ‫گرفته نش��ده و فکر می کنم تا ‪ 4 ،3‬هفته دیگر‪،‬‬ ‫این موضوع به س��رانجام مشخصی برسد‪ .‬معاون‬ ‫مطبوعاتی وزیر ارش��اد افزود‪ :‬بعضی از رسانه ها‬ ‫مایل به برگزاری نمایش��گاه مطبوعات هستند و‬ ‫بعضی هم نیس��تند؛ بنابراین نمی توانیم بگوییم‬ ‫نظر همه رسانه ها در این باره‪ ،‬یک چیز است‪ .‬به‬ ‫هر حال برخی رسانه ها به ویژه رسانه های دولتی‪،‬‬ ‫نمایشگاه مطبوعات را فرصت خوبی برای عرض‬ ‫ان��دام می دانن��د و مایل به ت��داوم برگزاری ان‬ ‫هس��تند‪ .‬بعضی هم مخالف برگزاری نمایش��گاه‬ ‫هس��تند و می گویند هزینه ای است اضافه که بر‬ ‫ما (رسانه ها) تحمیل می شود و معلوم هم نیست‬ ‫کجا می رود‪ .‬س��لطانی فر درباره اینکه باتوجه به‬ ‫مشارکت تشکل های صنفی در برپایی چند دوره‬ ‫گذشته نمایش��گاه مطبوعات‪ ،‬ایا ضرورت ندارد‬ ‫که نظر انها هم درباره برگزار شدن یا نشدن این‬ ‫نمایش��گاه گرفته شود؟ به بیان این نکته بسنده‬ ‫کرد ک��ه بخش زیادی از هزینه های نمایش��گاه‬ ‫مطبوعات را وزارت ارشاد می پردازد‪.‬‬ ‫الوده ترین و پاک ترین‬ ‫شهر جهان کدامند؟‬ ‫پژوهش��گران اعالم کردند قاه��ره‪ ،‬الوده ترین‬ ‫ش��هر و زوریخ پاک ترین ش��هر جهان است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا ب��ه نق��ل از ارث‪ ،‬مطالعه انجام‬ ‫ش��ده ‪ ،Eco Experts‬بهترین و بدترین شهر‬ ‫جهان را براساس انواع گوناگون الودگی از جمله‬ ‫هوا‪ ،‬نور و صوت رتبه بندی کرده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫فهرست‪ ،‬قاهره (پایتخت مصر) الوده ترین شهر و‬ ‫زوریخ (در کشور سوئیس) پاک ترین شهر جهان‬ ‫است‪ .‬پژوهشگران اظهار کردند‪ :‬نخستین تصویر‬ ‫از الودگی‪ ،‬الودگی هواست اما موارد دیگری هم‬ ‫در میزان الودگی موثر هس��تند که شاید گاهی‬ ‫در نظر گرفته نش��وند‪ .‬این مطالعه در ‪ ۴۸‬شهر‬ ‫جهان با اس��تفاده از داده های الودگی هوا مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت‪ .‬س��ازمان بهداشت جهانی‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬از هر ‪ ۱۰‬نف��ر در جهان‪ ۹ ،‬نفر در‬ ‫معرض الودگی هوا قرار دارند‪ .‬حدود ‪ 7‬میلیون‬ ‫نفر س��االنه در مع��رض ذرات االینده هس��تند‬ ‫که ای��ن ذرات به بدن حمل��ه می کنند و منجر‬ ‫به بروز بیماری های قلبی و تنفس��ی می ش��وند‪.‬‬ ‫کارشناسان محیط زیست اظهار کردند‪ :‬الودگی‬ ‫صوت��ی و نوری هم به ان��دازه الودگی هوا مضر‬ ‫هستند اما اغلب نادیده گرفته می شوند‪.‬‬ ‫محیط زیست‬ ‫طراح و کارگردان خندوانه درباره اینکه گاهی از خط قرمزها در‬ ‫این برنامه عبور شده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بچه هایی که به عنوان کمدین‬ ‫در برنامه حضور دارند‪ ،‬مکانیس��م تلویزیون را نمی شناس��ند و‬ ‫بیشتر انها در فضای مجازی کار کرده اند که شکل و شمایل ان‬ ‫با تلویزیون فرق می کند و شاید حتی شوخی های رکیک هم در‬ ‫ان فضا وجود داشته باشد‪ .‬در تلویزیون اما باید مراقبت بیشتری‬ ‫شود که این مراقبت ها ازسوی ما و ناظران انجام شده است‪.‬‬ ‫س��ید علی احمدی در توضیح کوتاه��ی در این بخش درباره‬ ‫رعایت خطوط قرمز در رقابت های «خنداننده ش��و» گفت‪ :‬غیر‬ ‫از اینکه این عزیزان با خط قرمزهای تلویزیون اش��نا نیس��تند‪،‬‬ ‫فضای رقابتی برنامه هم باعث تش��دید برخی حواشی می شود‪.‬‬ ‫البته بس��یاری از خط قرمزها را جامعه مشخص می کند و حتی‬ ‫تغییر می دهد‪.‬‬ ‫جوان هم در راس��تای همین توضیح بیان کرد‪ :‬یکی از عناصر‬ ‫مهم در این موضوع خود ش��ما هس��تید که واکنش تان س��بب‬ ‫می ش��ود یک شوخی وقیح به نظر بیاید یا نه‪ .‬همه ما باید دایره‬ ‫خط قرمز خود را گسترده تر کنیم؛ چه در سیاست و چه مسائل‬ ‫اجتماعی‪.‬‬ ‫وی درب��اره واکنش های انتقادی نس��بت به ش��وخی بیش از‬ ‫ان��دازه خنداننده ها با نزدیکان و خانواده ش��ان هم توضیح داد‪:‬‬ ‫اینکه می دیدیم این بچه ها مدام با خودش��ان و عمه و پدرشان‬ ‫ش��وخی می کردند به این دلیل بود که پیش تر سراغ هر صنفی‬ ‫می رفتند با انتقاد روبه رو می ش��دند و ناگزیر س��راغ خودشان و‬ ‫نزدیکان شان رفتند‪.‬‬ ‫تلویزیون وجود نداشت و با برنامه خندوانه وارد شده و تماشاگر‬ ‫هم اس��تقبال می کند چون اس��تنداپ خیلی تازه است و همه‬ ‫باید در ان ازمون و خطا کنیم تا به شکل درست تر ان برسیم‪.‬‬ ‫ش��رکت کنندگان در این برنامه همه جوان و کم تجربه هستند‪.‬‬ ‫من در طول این سال ها اس��تنداپ های زیادی تماشا کرده ام و‬ ‫برای خودمان هم مهم بود که این سبک اجرا را ایرانیزه کنیم و‬ ‫هرجا این اتفاق نیفتاده زور ما زیاد نبوده است‪.‬‬ ‫احم��دی هم درب��اره دورنم��ای برنامه گف��ت‪ :‬خندوانه یک‬ ‫س��رمایه ملی است و تا زمانی که تیم ما محتوای الزم را داشته‬ ‫باشد برنامه را تولید می کنیم‪.‬‬ ‫احم��دی در بخش دیگری درباره درامدهای خندوانه توضیح‬ ‫داد‪ :‬اسپانس��رها وارد تلویزیون می شوند و با خود شبکه قرارداد‬ ‫می بندن��د و در ش��ورایی این وجوه مش��خص و بع��د به خزانه‬ ‫پرداخت می شود‪ .‬براس��اس براورد هیچ اتفاقی خارج از نظارت‬ ‫تلویزی��ون برای ما رخ نداده و حتی هدیه م��ا به مهمان برنامه‬ ‫روی انتن داده می ش��ود که گفته می ش��ود از طرف اسپانس��ر‬ ‫است‪.‬‬ ‫تهیه کنن��ده خندوانه اف��زود‪ :‬نمی دانم بحث مراوده داش��تن‬ ‫با اسپانس��ر از کج��ا می اید‪ .‬حتی گاه��ی همکاران مان هم فکر‬ ‫می کنند وضع ما بس��یار خوب اس��ت‪ .‬البته خندوانه نسبت به‬ ‫پروژه ه��ای دیگ��ر زودتر قس��ط های خود را دریاف��ت می کند‪.‬‬ ‫خندوانه مستقیم با اسپانسر و غیرمستقیم با پیام های بازرگانی‬ ‫درامد دارد‪.‬‬ ‫رامبد جوان نیز عنوان کرد‪ :‬ما ارتباط مس��تقیم با اسپانس��ر‬ ‫نداریم و اجازه این کار را هم نداریم‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری درباره درامد خ��ود از خندوانه گفت‪:‬‬ ‫اصال چرا باید توضیح داده شود؟ زمانی خبری منتشر شد مبنی‬ ‫بر اینکه من از اپلیکیش��ن اپ پول گرفت��ه ام اما این چه ربطی‬ ‫به خندوانه دارد؟ من سال ها کار تبلیغاتی کرده ام و اینها را بلد‬ ‫هس��تم‪ .‬دس��تمزد من در فصل یک به عنوان طراح‪ ،‬کارگردان‪،‬‬ ‫سرپرس��ت گروه اتاق فکر‪ ،‬مج��ری ‪ 3‬میلیون تومان و در فصل‬ ‫دوم ‪ 5‬میلیون تومان بود و همینطور اضافه ش��د‪ .‬دستمزد یک‬ ‫مسئله خصوصی است‪.‬‬ ‫ما با تلویزیون در یک شرایط سخت مالی قرار داریم اما چرا‬ ‫باید بگوییم‪ .‬ما در خندوانه قرض و خیلی کارها را از جیب خود‬ ‫هزینه کرده ایم‪ .‬از جیب خود به کمدین ها دس��تمزد داده ایم و‬ ‫هزینه ان پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫مطبوعات‬ ‫ما گانگستر نیستیم‪ ،‬برنامه سازیم‬ ‫سلطانی فر‪ :‬برگزار‬ ‫نشدن نمایشگاه‬ ‫مطبوعات قطعی نیست‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫چشم انداز رشد‬ ‫تولید ‪ ۳۵‬ماده‬ ‫معدنی در امریکا‬ ‫بهره برداری از ‪ ۵.۵‬میلیارد‬ ‫دالر طرح معدنی در سال ‪۹۷‬‬ ‫مدی��ر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو خبر‬ ‫داد‪ :‬در سال جاری‪ ،‬بر اساس برنامه از ‪ ۵.۵‬میلیارد دالر‬ ‫طرح معدن و صنایع معدنی بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران‪ ،‬س��میه خلوصی به‬ ‫مناس��بت هفته دولت ضمن بیان ای��ن مطلب اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ایمیدرو و شرکت های بزرگ بخش خصوصی از‬ ‫ابتدای امسال ‪ ۳‬طرح در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫شامل کارخانه گندله ‪ ۲.۵‬میلیون تنی مجتمع فوالد‬ ‫خراس��ان‪ ،‬توسعه فوالدس��ازی و نورد پیوسته فوالد‬ ‫س��با (فوالد مبارکه) و احیای مستقیم فوالد سبزوار‬ ‫را به بهره برداری رس��انده اند و تا پایان امسال نیز ‪۲۸‬‬ ‫طرح و پروژه دیگر را به بهره برداری می رس��انند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬میزان اش��تغال این طرح ها‪ ۴۳۳۰ ،‬نفر به طور‬ ‫مس��تقیم و ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۸۷۵‬نفر به طور غیرمس��تقیم‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدی��ر برنامه ریزی و نظ��ارت راهب��ردی ایمیدرو‬ ‫با اش��اره به طرح های بهره برداری ش��ده در سال ‪۹۶‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ایمیدرو در مجموع ‪ ۲۷‬طرح و پروژه در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬به بهره برداری رساند‪.‬‬ ‫میزان سرمایه گذاری این طرح ها ‪ ۲‬میلیارد و ‪۹۷۷‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار دالر (براس��اس نرخ ارز در بانک‬ ‫مرکزی در ‪ ۵‬تیر‪ )۹۷‬بود‪.‬‬ ‫هماهنگی برای عبور‬ ‫از روزهای سخت‬ ‫انچه اقتضای حضور‬ ‫زنان در معادن است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سقف رقابت مس و‬ ‫الومینیوم برداشته‬ ‫شد‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1124‬پیاپی ‪2442‬‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪665‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪ 5‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 27‬اوت ‪2018‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫قطع عرضه در بورس‪ ،‬نرخ شمش الومینیوم را به کیلویی ‪30‬هزار تومان رساند‬ ‫تولید پایین دست الومینیوم در استانه توقف‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 27‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1124‬‬ ‫پیاپی ‪2442‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫هماهنگی‬ ‫برای عبور از‬ ‫روزهای سخت‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫صنای��ع پایین دس��ت الومینیوم‪ ،‬ای��ن روزها‬ ‫با مش��کل تامین م��واد اولیه روبه رو هس��تند و‬ ‫نوس��ان نرخ ش��مش الومینیوم و روند افزایشی‬ ‫قیم��ت ان‪ ،‬توانی برای تولیدکنن��دگان صنایع‬ ‫پایین دس��تی این صنعت باقی نگذاش��ته است‪.‬‬ ‫هم اکنون نیز ش��اهد احتکار ش��مش الومینیوم‬ ‫در شهرهای مختلف هستیم‪ .‬این در حالی است‬ ‫که پایین دس��ت این صنعت با کمبود مواد اولیه‬ ‫روبه رو ش��د ه و عرضه نش��دن این فلز نقره ای در‬ ‫تاالر بورس کاال مزید بر علت ش��ده است تا بازار‬ ‫به دس��ت دالالن و واس��طه گران بیفتد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر تولیدکنندگان ش��مش الومینیوم بیش از‬ ‫پی��ش تمایل دارند به دلیل مابه التفاوت نرخ ارز‪،‬‬ ‫شمش را صادر کنند تا اینکه ان را در بورس کاال‬ ‫و ب��ازار داخلی عرضه کنند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که صادرات ش��مش جزو مصادیق خام فروش��ی‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ .‬صنایع باالدس��ت الومینیوم‬ ‫معتقدند که ش��رکت ها بر اساس اصل‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی‪ ،‬واگذار شده اند و به نوعی بخش خصوصی‬ ‫قلمداد می شوند‪ .‬بنابراین تعهدی در قبال تامین‬ ‫م��واد اولی��ه پایین دس��ت ندارند اما اش��تغال و‬ ‫ارزش افزوده ای که در صنایع پایین دس��ت شکل‬ ‫گرفته ‪ ،‬چندین برابر صنایع باالدس��ت است و از‬ ‫این رو تامین نش��دن این صنایع س��بب تعطیلی‬ ‫ای��ن واحدها در دوره نه چندان بلندمدت خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬از ای��ن رو عقل اقتص��ادی حکم می کند تا‬ ‫جایی که امکان دارد زنجیره تولید در داخل ارائه‬ ‫ش��ود و در صورت مازاد ب��ودن اقدام به صادرات‬ ‫ش��ود‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به عنوان‬ ‫تنها متولی این صنعت باید زمینه هماهنگی بین‬ ‫امور باالدست و پایین دست صنعت الومینیوم را‬ ‫مهی��ا کند تا صنایع پایین دس��ت قادر به عبور از‬ ‫این شرایط سخت باشند‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫صنعت سبز‬ ‫است‬ ‫قطع عرضه در بورس‪ ،‬نرخ شمش الومینیوم را به کیلویی ‪30‬هزار تومان رساند‬ ‫تولید پایین دست الومینیوم دراستانه توقف‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫جذب ‪ ۹‬میلیون دالر‬ ‫در صنعت فوالدسازی‬ ‫‪ ۹.۵‬میلیون دالر سرمایه خارجی در کارخانه‬ ‫فروسیلیکو منگنز اس��تان مرکزی جذب شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬مدیرکل‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارایی اس��تان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫مرحل��ه نخس��ت کارخانه تولید فروس��یلیکو‬ ‫منگن��ز با حج��م س��رمایه گذاری ‪ ۹.۵‬میلیون‬ ‫دالر و ظرفی��ت ‪ ۲‬ه��زار ت��ن در ماه در ش��هر‬ ‫صنعتی کاوه س��اوه ایجاد شده که با جذب این‬ ‫حجم س��رمایه گذاری و بهره برداری از مرحله‬ ‫دوم ای��ن واحد تولیدی تا پایان س��ال جاری‪،‬‬ ‫ظرفیت تولید ان به ‪ ۴‬هزار تن افزایش می یابد‪.‬‬ ‫میرزاخانی گفت‪ :‬فروس��یلیکو منگنز‪ ،‬افزودنی‬ ‫مهم صنعت فوالدسازی است که اکنون عمده‬ ‫نیاز کشور با واردات تامین می شود‪.‬‬ ‫ح��دود ‪۳‬هفته اس��ت که دیگر ش��مش الومینیوم در‬ ‫بورس کاال عرضه نمی شود‪ ،‬در بازار ازاد نیز قیمت ها به‬ ‫چندین برابر ماه های گذشته رسیده است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫شاهد احتکار چند هزار تن شمش الومینیوم در اراک و‬ ‫قم هستیم و صنایع پایین دستی به دلیل نبود مواد اولیه‬ ‫و شمش در مضیقه قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹شمشی عرضه نمی شود‬ ‫بهره برداری از ‪۱۵‬‬ ‫پروژه صنعتی بوشهر‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان بوش��هر اعالم کرد‪۱۵ :‬طرح صنعتی با‬ ‫س��رمایه گذاری بیش از ‪۴‬ه��زار و ‪ ۱۵۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال همراه با اش��تغال مس��تقیم ‪ ۳۹۷‬نفر در‬ ‫زمینه ه��ای محص��والت صنای��ع غی��ر فلزی و‬ ‫صنایع معدنی در اس��تان بوش��هر به مناس��بت‬ ‫هفت��ه دول��ت م��ورد بهره برداری رس��می قرار‬ ‫خواهند گرفت‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬سیدحس��ین‬ ‫حس��ینی محمدی افزود‪ :‬فعالی��ت این پروژه ها‬ ‫شامل کارخانه های س��یمان خاکستری‪ ،‬المپ‬ ‫کم مصرف‪ ،‬محصوالت چوبی‪ ،‬کیسه بدون بافت‬ ‫پالستیکی‪ ،‬س��نگ اهک و بتن سیال معمولی‬ ‫اس��ت و در شهرس��تان های بوش��هر‪ ،‬دش��تی‪،‬‬ ‫دشتستان‪ ،‬کنگان و گناوه در حال اجرا هستند‪.‬‬ ‫حس��ینی محمدی با اش��اره به اولویت های مهم‬ ‫طرح های صنعتی تصریح کرد‪ :‬کارخانه سیمان‬ ‫من��د دش��تی با ظرفی��ت تولی��د ‪ ۲‬میلیون تن‬ ‫سیمان و کلینکر در سال با حجم سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۳۸۰۰‬میلیارد ریال و اشتغال مستقیم ‪ ۱۷۰‬نفر‬ ‫و اشتغال غیرمستقیم بیش از ‪ ۴۰۰‬نفر به عنوان‬ ‫س��ومین کارخانه تولید سیمان استان از جمله‬ ‫طرح ه��ای ملی کش��ور اس��ت ک��ه پیش بینی‬ ‫می ش��ود با حضور مقامات ملی در هفته دولت‪،‬‬ ‫ایین بهره برداری رسمی ان برگزار شود‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان عنوان‬ ‫کرد‪ :‬استان بوشهر با قابلیت ها و توانمندی های‬ ‫نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین همجواری با‬ ‫کشورهای حاشیه خلیج فارس‪ ،‬فرصت مناسبی‬ ‫برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی در اجرای‬ ‫دیگر طرح های مهم صنعتی فراهم کرده است‪.‬‬ ‫مع��اون رییس جمه��وری و ریی��س س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت کشور در هشتمین اجالس‬ ‫عمومی ش��ورای عالی اس��تان ها تصری��ح کرد‪ :‬به‬ ‫جای اینکه منتظر باش��یم تا شرکت هایی همچون‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬االینده اعالم ش��وند و بتوانیم از انها‬ ‫عوارض االیندگی اخذ کنیم‪ ،‬بهتر است این صنایع‬ ‫س��بز را تش��ویق کنیم‪ .‬باید مدیرعامل‪ ،‬کارکنان و‬ ‫صاحب��ان صنایع پاک را تش��ویق کنیم تا با جدیت‬ ‫ه��ر چ��ه تمام ت��ر در زمین��ه بهب��ود فعالیت های‬ ‫زیس��ت محیطی خ��ود گام های موثرت��ری بردارند‪.‬‬ ‫کالنتری تصریح کرد‪ :‬نباید شرایط به گونه ای باشد‬ ‫ک��ه برخی س��ازمان ها و اداره های کش��ور به دلیل‬ ‫ج��ذب منابع مال��ی و جبران کمب��ود درامد خود‪،‬‬ ‫برخی کارخانه ها ازجمله شرکت فوالد مبارکه را به‬ ‫االینده بودن متهم کنند‪ .‬رییس س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست با تاکید بر اینکه شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در زمینه ارتقای ش��رایــط زیست محیطــی خود‬ ‫س��رمایه گذاری های قابل توجهی انجام داده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به دستاوردهای زیست محیطی‬ ‫فوالد مبارکه باید اذعان کرد که این شرکت صنعت‬ ‫سبز است‪ .‬وی گفت‪ :‬امروز هوا‪ ،‬خاک‪ ،‬اب‪ ،‬پوشش‬ ‫گیاه��ی و منابع ژنتیکی ما دچار مش��کالت جدی‬ ‫ش��ده اند‪ .‬ما بدترین امانتدار بوده ایم و چیزی از این‬ ‫امانت را باقی نگذاشته ایم‪.‬‬ ‫کالنتری گفت‪ :‬از انرژی در کش��ور استفاده ناب ِجا‬ ‫شده که باعث تخریب محیط زیست شده است‪ .‬در‬ ‫این س��ال ها‪ ،‬با استفاده از فناوری های واردشده‪ ،‬از‬ ‫اب های زیرزمینی بیش از حد بهره برداری ش��د و‬ ‫در پی ان امروز ش��اهد خارج کردن درختان افتاده‬ ‫در جنگل های ش��مال کشور هس��تیم‪ .‬در حقیقت‬ ‫بهره گی��ری بی��ش از ح��د از محیط زیس��ت باعث‬ ‫تخریب ان ش��ده اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬بهره گیری از‬ ‫فناوری‪ ،‬بدون وجود فرهنگ اس��تفاده از ان باعث‬ ‫می شود ضربه های س��نگینی به محیط زیست وارد‬ ‫ش��ود‪ .‬سیاس��ت های غیرپایدار در کشور ما موجب‬ ‫ش��ده ک��ه ش��اهد فرس��ایش اب و خاک باش��یم‪.‬‬ ‫بی تردی��د مردم نی��ز در این روند مقصر نیس��تند‪.‬‬ ‫سیاس��ت های تحمیل��ی و سیاس��ت های حاصل از‬ ‫محدودیت ها س��بب شده که نخس��تین قربانی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬محیط زیست باش��د‪ .‬هنگامی که در سال‬ ‫‪ ۵۹‬موض��وع خودکفایی گندم مطرح ش��د‪ ،‬حمله‬ ‫همه جانبه ای به مراتع و کش��تزارها ش��د تا کشور‬ ‫به اس��تقالل دس��ت پیدا کند اما از س��وی دیگر با‬ ‫تخری��ب خاک و مراتع روبه رو ش��دیم‪ .‬به ش��کلی‬ ‫که این موضوع‪ ،‬ما را به نخس��تین کشور در حوزه‬ ‫تخریب خاک در جهان تبدیل کرد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به‬ ‫اینکه بر اس��اس گزارش ها‪ ۱۲ ،‬تن در هر هکتار به‬ ‫صورت ساالنه شاهد فرسایش خاک هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سیاس��ت های غل��ط در ‪۴‬دهه گذش��ته باعث بروز‬ ‫چنین روندی در کش��ور شده اس��ت‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به مشکل کمبود اب اشاره کرد‪ :‬وقتی مردم بدانند‬ ‫ب��ا معضل کمبود اب روبه رو هس��تیم‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫خواهند کرد اما متاس��فانه این موضوع ها را کتمان‬ ‫می کنیم و اگر این رون��د ادامه پیدا کند‪ ،‬در اینده‬ ‫شرایط بسیار بدتری در بخش اب خواهیم داشت‪.‬‬ ‫اریا صادق نیت حقیقی‬ ‫امیرحسین بابایی‬ ‫از ابتدای امسال تاکنون‪ ،‬بازار الومینیوم در زمینه نرخ‪،‬‬ ‫جهش های زی��ادی را ثبت کرده اس��ت‪ .‬درباره افزایش‬ ‫ن��رخ در بازار الومینیوم‪ ،‬اریا ص��ادق نیت حقیقی‪ ،‬دبیر‬ ‫سندیکای صنایع الومینیوم ایران در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اوایل س��ال با افزایش ن��رخ دالر‪ ،‬برخی به‬ ‫صادرات الومینیوم روی اوردند چراکه الومینیومی را که‬ ‫به نرخ دالر قبل خریداری کرده بودند می توانس��تند به‬ ‫نرخ دالر ازاد بفروشند‪ .‬این ماجرا سبب شد در فروردین‬ ‫و اردیبهشت‪ ،‬بیش از ‪ ۲۶‬هزار تن شمش از کشور صادر‬ ‫ش��ود‪ .‬این افزایش ص��ادرات‪ ،‬بازار داخل��ی را با کمبود‬ ‫روب��ه رو کرد و س��بب افزایش قیمت ها ش��د‪ .‬البته تمام‬ ‫صادرکنندگان ان در این بازه زمانی مش��خص هس��تند‬ ‫و اگر دولت تمایل داش��ته باشد می تواند مابه التفاوت ارز‬ ‫را از انها بگیرد‪.‬‬ ‫ص��ادق نی��ت حقیق��ی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت های المهدی و هرمزال از عرضه در بورس کاال‬ ‫خودداری کردند‪ .‬مصوبه ها و دس��توراتی برای مشخص‬ ‫شدن عرضه وجود داشت و شورای رقابت هم اعالم کرده‬ ‫بود که این دو شرکت باید در بورس عرضه داشته باشند‪،‬‬ ‫اما انها از قوانین بورس کاال س��رپیچی کردند و از سوی‬ ‫ش��ورای رقابت هم جریمه شدند‪ .‬البته بعد مشخص شد‬ ‫که این جریمه ها موضوعیت نداشته است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫عرضه نکردن ش��رکت های المهدی و هرمزال باعث شد‬ ‫فش��ار مضاعفی بر شرکت ایرالکو برای عرضه کردن وارد‬ ‫شود و در نهایت ایرالکو نیز از بورس کاال خارج شد‪.‬‬ ‫دبی��ر س��ندیکای صنایع الومینیوم ای��ران با تاکید بر‬ ‫ای��ن موضوع ک��ه صنعت الومینی��وم متولی ن��دارد اما‬ ‫تصمیم گیرهای بسیاری دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪۳‬هفته است‬ ‫که حتی یک گرم شمش الومینیوم در بورس کاال عرضه‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬همان اندازه ای هم که ایرالکو عرضه می کرد‪،‬‬ ‫دیگر عرضه نمی ش��ود‪ .‬درحال حاضر ب��ازار الومینیوم با‬ ‫کمبود مواد اولیه روبه رو است‪ .‬حقیقی ادامه داد‪ :‬عرضه‬ ‫در بازار انجام می ش��ود و دالالن با دالر ازاد ان را صادر‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ن��رخ داخلی را هم همان ها تعیی��ن می کنند‪ .‬صادق‬ ‫نیت حقیقی ادامه داد‪ :‬زمانی که در بورس کاال ش��مش‬ ‫الومینیوم عرضه می ش��د‪ ،‬نرخ هر کیلو شمش باالی ‪۱۲‬‬ ‫هزار تومان ب��ود و در بازار ازاد به حدود ‪ ۱۸‬هزار تومان‬ ‫می رسید اما قیمت ها به ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۸‬هزار تومان هم رسید‪.‬‬ ‫درحال حاضر نرخ هر کیلو شمش به ‪ ۳۰‬هزار تومان هم‬ ‫رسیده است‪ .‬صنایع پایین دستی نیز حدود ‪ ۱۰‬روز است‬ ‫که اندک ذخیره خود را به اتمام رسانده و بیشتر واحدها‬ ‫نیز تولید خود را متوقف کرده اند‪ ۸ .‬مرداد‪ ،‬اخرین زمان‬ ‫عرضه شمش الومینیوم به مقدار هزار تن بود و از ان روز‬ ‫به بعد دیگر عرضه ای انجام نشده است‪.‬‬ ‫نزدیک یک ماه است که حتی یک کیلوگرم الومینیوم‬ ‫در ب��ورس کاال عرضه نش��ده و هیچ کس��ی هم ب ه طور‬ ‫جدی پیگیر این موضوع نیست‪.‬‬ ‫بیش از ‪۳‬هفته است که حتی یک گرم شمش الومینیوم در بورس‬ ‫کاال عرضه نمی ش��ود‪ .‬همان اندازه ای هم که ایرالکو عرضه می کرد‪،‬‬ ‫دیگر عرضه نمی شود بنابراین درحال حاضر بازار الومینیوم با کمبود‬ ‫مواد اولیه روبه رو است‬ ‫ص��ادق نی��ت حقیقی در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ش��مش های الومینیوم احتکار ش��ده در استان مرکزی‪،‬‬ ‫از کجا تهیه ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬این شمش ها به طور عمده‬ ‫متعل��ق ب��ه هرمزال و المهدی هس��تند ک��ه به صورت‬ ‫غیرش��فاف در بازار عرضه ش��ده و س��ر از ای��ن انبارها‬ ‫دراورده اند تا به قیمت ها فش��ار بیاورند یا اگر در بورس‬ ‫عرضه می شوند‪ ،‬قیمت های بورس را افزایش دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما تالش کردیم مسئولی پیدا کنیم تا به‬ ‫اوضاع بازار الومینیوم سر و سامان بدهد‪ ،‬اما شاهدیم که‬ ‫همان عرضه اندک ایرالکو در بورس کاال هم متوقف شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این مدت‪ ،‬ش��اهد اقدام مثبتی نبودم و هیچ‬ ‫مسئولی هم از این قضیه بی اطالع نیست‪ .‬نامه نگاری های‬ ‫مک��رری با وزیر و معاون��ان مختلف او در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت داش��تیم‪ .‬ما ب��ه عنوان س��ندیکای‬ ‫الومینیوم‪ ،‬درخواس��ت های بس��یاری از وزی��ر داریم اما‬ ‫تاکنون حتی نتوانسته ایم یک بار وزیر را مالقات کنیم‪ .‬از‬ ‫سوی وزارتخانه‪ ،‬وعده های بسیاری شنیده ایم‪ ،‬اما شاهد‬ ‫هیچ اقدامی برای بهبود اوضاع نبوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹بخشنامه های دست و پاگیر‬ ‫حدود چند هفته است که شمش الومینیوم در بورس‬ ‫کاال عرضه نمی شود‪ .‬به نظر می رسد نفوذ عرضه کنندگان‬ ‫در بورس کاال بیش��تر اس��ت‪ .‬این مطلب را امیرحسین‬ ‫بابای��ی‪ ،‬تولیدکنن��ده صنایع پایین دس��ت الومینیوم در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫عنوان و اظهار کرد‪ :‬موضوع این است‬ ‫که باید ثباتی در بازار حاکم باش��د و صنعت باالدس��تی‬ ‫نیز به این ثبات ب��رای عرضه در بازار نیاز دارد‪ .‬بابایی با‬ ‫اشاره به اینکه در این مدت شاهد بخشنامه های مختلفی‬ ‫برای تنظیم بازار بوده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬یک مدت عنوان کردند‬ ‫که عرضه ها در بورس کاال باید با ارز دولتی انجام ش��ود‪.‬‬ ‫پ��س از ان ارز دولت��ی را قطع و عن��وان کردند که اگر‬ ‫کاالی��ی با ارز دولتی خرید کردند بای��د مابه التفاوت ان‬ ‫را به سازمان مصرف کننده و تولیدکننده پرداخت کنند‪.‬‬ ‫هفته پیش نیز بخش��نامه جدیدی ام��د مبنی بر اینکه‬ ‫برخی مواد اولیه خط تولید‪ ،‬از مالیات معاف هستند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬هر روز یک بخشنامه جدید صادر می شود و با‬ ‫این وضعیت نمی توان به تولید ادامه داد‪.‬‬ ‫این تولیدکننده صنایع پایین دست الومینیوم در ادامه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬هرچند تحریم ها ضرب ه خود را بر تولید‬ ‫وارد می کند اما بی اطالع��ی‪ ،‬کم تجربگی و تصمیم های‬ ‫غیرکارشناس��ی‪ ،‬بیش��ترین ضربه را به تولید وارد کرده‬ ‫است‪ .‬داخلی ها بیشتر از تحریم ها برای تولیدکننده مانع‬ ‫ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت سفارش‪ ،‬مانعی برای تولیدکنندگان‬ ‫بابایی همچنین با اش��اره به ثبت س��فارش ها‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬موضوع دیگر این است که ثبت سفارش ها در اداره‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مان��ع بزرگی برای تولیدکننده‬ ‫ایجاد می کند و بستگی به سلیقه تاییدکننده ان در این‬ ‫سازمان دارد‪.‬‬ ‫مگر این تصمیم درس��ت اس��ت که کل واردات کشور‬ ‫از زی��ر نظر ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬کارمن��د در اداره صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بگذرد و هیچ فسادی هم ایجاد نشود؟ رقم هایی‬ ‫ب��رای تایید کردن یا نکردن یک کاالی وارداتی به گوش‬ ‫می رسد که باورنکردنی است‪.‬‬ ‫م��ن تولیدکننده ‪ ۱۶‬ثبت س��فارش انج��ام داده ام که‬ ‫‪ ۳‬س��فارش ان به تایید رسیده اس��ت‪ .‬اگر همین روال‬ ‫ادامه داش��ته باش��د دیگر نمی توان تولید کرد‪ .‬این ثبت‬ ‫سفارش ها معضلی برای تولید شده اند‪ ،‬زیرا شاهد هستیم‬ ‫برخی افراد پس از ما ثبت س��فارش کرده اند و سفارش‬ ‫انها به تایید رس��ید ه اما س��فارش های ما هنوز به ثبت‬ ‫نرس��یده اند‪ .‬البته شرکت های ایرالکو‪ ،‬هرمزال و المهدی‬ ‫هم با همین مش��کالت روبه رو هس��تند‪ .‬با این وضعیت‬ ‫تمام تولیدکنندگان چه باالدس��ت چه پایین دست دچار‬ ‫مشکل شده اند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که ماده اولیه را چگونه‬ ‫تهیه می کنید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما به سختی مواد اولیه را در‬ ‫بازار تهیه می کنیم و حدود ‪ ۱۰‬روز نتوانستیم به مشتری‬ ‫نرخ بدهیم‪ .‬بابایی ادامه داد‪ :‬از ابتدای س��ال قیمت ها دو‬ ‫و نیم برابر شده است‪.‬‬ ‫ی��ک زمانی نرخ هر کیلو ش��مش الومینیوم ‪ ۱2‬هزار‬ ‫تومان بود اما هم اکنون هر کس��ی ی��ک نرخی بین ‪۲۴‬‬ ‫ه��زار تا ‪ ۳۰‬هزار تومان اع�لام می کند‪ .‬برای فروش هم‬ ‫همین مش��کل را داریم چون ‪ ۸۵‬درصد کاالی ما به نرخ‬ ‫شمش بستگی دارد‪.‬‬ ‫ما باید برای فروش این ‪۸۵‬درصد‪ ،‬نرخ را از فروش��نده‬ ‫دریافت کنیم و همان لحظه شمش بخریم چون ممکن‬ ‫اس��ت فردا نرخ دیگری داشته باشد‪ .‬نرخ دالر یک زمانی‬ ‫‪ ۴‬هزار تومان بود اما اکنون به ‪ ۱۰‬هزار تومان رس��یده‪،‬‬ ‫با این وجود کارمزدها هیچ افزایشی پیدا نکرده است‪ .‬با‬ ‫توجه به این شرایط در این ماه درامد ما یک و نیم برابر‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬مهم تری��ن مش��کل را دولت ایجاد‬ ‫می کن��د‪ .‬زمان��ی ک��ه واردات انج��ام می ش��د خ��ود‬ ‫واردکنندگان می دانس��تند چه چیزی را باید وارد کنند‪،‬‬ ‫اما اکنون دولت اقتصاد کش��ور را وابسته به ‪ ۳۰‬کارمند‬ ‫وزارتخانه برای واردات کرده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که هر کشوری نیاز به واردات دارد‪ .‬ما در دهکده جهانی‬ ‫زندگ��ی می کنیم و هی��چ کش��وری تولیدکننده صرف‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫هر کشوری در تولید یک نوع کاالیی مزیت دارد و ان‬ ‫را تولید می کند اما کشورهای دیگر این مزیت را ندارند‬ ‫و باید ان را وارد کنند‪ .‬وقتی جلوی واردات گرفته ش��ود‬ ‫برای تولیدکننده مانع ایجاد می شود‪.‬‬ ‫این تولیدکننده الومینیوم در ادامه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ت��ا پیش از ای��ن‪ ،‬اداره صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ما را‬ ‫می ش��ناخت اما هم اکنون برای یک ثبت س��فارش باید‬ ‫‪ ۲۰‬ب��ار به این اداره مراجعه کنیم و ‪ ۲۰‬بار مدارک ارائه‬ ‫بدهیم تا شرکت ما را به عنوان تولیدکننده برای واردات‬ ‫به رسمیت بشناسند‪.‬‬ ‫برای تایید ثبت س��فارش بای��د در صف های طوالنی‬ ‫بایس��تیم و با این وجود مش��خص نیس��ت ک��ه کاالی‬ ‫درخواس��تی ما مورد تایید است یا خیر‪ .‬من تولیدکننده‬ ‫ورق الومینیوم‪ ،‬اگر سفارش خودرو بدهم حق دارند که‬ ‫اج��ازه واردات به من ندهند‪ ،‬در حال��ی که تولیدکننده‬ ‫ورق الومینیوم به مواد اولیه مش��خصی نیاز دارد و نباید‬ ‫مانعی برای ان ایجاد کنند‪ .‬اگر واردات نداش��ته باش��یم‬ ‫باید کارخانه را تعطیل کنیم‪.‬‬ ‫با این روال نمی توان کار کرد و عرضه نکردن ش��مش‬ ‫هم در این ش��رایط طبیعی است‪ .‬بابایی در پایان تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬بهتر اس��ت دولت اصال ب��ه ما ارز نده��د اما ما را‬ ‫وابس��ته به بانک و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز‬ ‫نکند که برای ثبت س��فارش مدام در رفت و امد باشیم‪.‬‬ ‫ای��ن وابس��تگی واردات به ‪ ۳۰‬نفر‪ ،‬س��بب ایجاد رانت و‬ ‫فساد می شود‪.‬‬ ‫ضرر همزمان تولیدکننده و مصرف کننده به سود واسطه ها‬ ‫نرخ محصوالت فوالدی همچون میلگرد‪ ،‬شمش و تیراهن در‬ ‫بازار ازاد فاصله بس��یاری با بازار رس��می دارد و واسطه ها از این‬ ‫اختالف بهره مند می ش��وند‪ .‬برخی از این واس��طه ها با ایجاد جو‬ ‫رس��انه ای و تهمت احتکار به تولیدکنندگان‪ ،‬س��عی در انحراف‬ ‫افکار عمومی دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش بورس نی��وز‪ ،‬معاون بازاریابی و ف��روش ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی ک��ه با نوس��ان قیمت ها در‬ ‫بازار روبه رو هس��تیم‪ ،‬براساس ش��یوه نامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬محص��والت فوالدی ب��ر مبن��ای دالر ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫عرضه می شوند تا از مصرف کننده نهایی حمایت شود اما برخی‬ ‫واس��طه ها از این شرایط سوءاستفاده کرده و به تفاوت نرخ بازار‬ ‫ازاد و بازار رس��می دامن می زنند تا بیشترین استفاده را برده و‬ ‫موجب فشار بر مصرف کننده نهایی شوند‪.‬‬ ‫احس��ان دشتیانه با تاکید بر اینکه عرضه میلگرد و تیراهن در‬ ‫بورس کاال در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امسال نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته افزایش داشته‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه میزان ساخت وساز‬ ‫در س��ال جاری نسبت به س��ال گذشته رشد چشمگیری ندارد‪،‬‬ ‫تقاضای واقعی برای محصوالت فوالدی به ویژه میلگرد و تیراهن‬ ‫نیز نباید افزایش داشته باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬انچه تقاضای کاذب‬ ‫را دامن زده‪ ،‬حاصل فعالیت واس��طه های بوده که ضرر همزمان‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده نهایی را رقم می زنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولیدکننده در ش��رایط کنون��ی‪ ،‬افزایش نرخ مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬تحریم ها و س��ایر مشکالت را تحمل می کند و‬ ‫محصوالت خود را با قیمت های دستوری ارائه می دهد اما حاصل‬ ‫ان به جیب واسطه ها می رود‪.‬‬ ‫دش��تیانه با بیان این مطلب که بازار محصوالت فوالدی‪ ،‬ظلم‬ ‫اشکار به سهامداران و سرمایه گذاران در عرصه تولید بوده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از رس��انه ملی و سایر وسایل ارتباط جمعی انتظار می رود که نه‬ ‫تنها به جوسازی واسطه ها علیه تولیدکنندگان دامن نزنند‪ ،‬بلکه‬ ‫ب��ا حمایت از تولیدکنندگان واقعی‪ ،‬به ثبات بازار کمک کنند تا‬ ‫ه��م انگیزه تولیدکننده و س��هامداران ان ب��رای فعالیت در این‬ ‫عرصه افزایش یابد و هم فشاری بر مصرف کننده وارد نشود‪.‬‬ ‫مع��اون بازاریابی و فروش ذوب اهن اصفهان با تاکید بر اینکه‬ ‫ذوب اهن اصفه��ان‪ ،‬صنعتی مهم‪ ،‬اس��تراتژیک و تاثیرگذار در‬ ‫ابعاد سیاسی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی در کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬زمینه‬ ‫معیشت ‪۱۷‬هزار نفر از کارکنان به طور مستقیم و ‪۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫به طور غیرمستقیم در ان فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��ال هایی که با رک��ود بازار محصوالت فوالدی‬ ‫روبه رو بودیم‪ ،‬این ش��رکت با تحمل شرایط سخت و بدهی های‬ ‫سنگین توانست اشتغال و معیشت تالشگران این بخش صنعت‬ ‫را حفظ کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از این رو در ش��رایط کنونی نباید‬ ‫اج��ازه داد که اندک منافع این ش��رکت که می تواند بخش��ی از‬ ‫زی��ان انباش��ته دوران رکود را جبران کند‪ ،‬با فش��ار همزمان به‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬به جیب واسطه سرازیر شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 5‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 27‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1124‬‬ ‫پیاپی ‪2442‬‬ ‫معدن‬ ‫جزئیات ابالغیه جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره معامالت بورس کاال‬ ‫سقف رقابت مس و الومینیوم برداشته شد‬ ‫بر اس��اس ابالغیه اخیر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��قف‬ ‫رقابت در معامالت بورس کاال برای فوالد ‪ ۱۰‬درصد و برای مس‬ ‫و الومینیوم ازاد است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬س��تاد تنظیم بازار شیوه نامه معامالت بورس‬ ‫کاال برای محصوالت مسی‪ ،‬الومینیومی و فوالد‪ ،‬مصوبه کارگروه‬ ‫تخصصی را برای اجرا به تمام وزارتخانه های مرتبط‪ ،‬دستگاه های‬ ‫اجرای��ی و نظارتی‪ ،‬تولیدکنندگان و رییس��ان انجمن ها و اصناف‬ ‫کشور و بورس ابالغ کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این مصوبه‪ ،‬تمام تولیدکنندگان محصوالت مسی و‬ ‫الومینیومی برای فروش در داخل ملزم هستند‪ ،‬محصوالت خود‬ ‫را ب��ا رعای��ت ک��ف عرضه ابالغی در ب��ورس کاال در هر مرحله به‬ ‫صورت هفتگی و مستمر با سقف رقابت ازاد عرضه کنند‪.‬‬ ‫همچنین در زمینه فوالد و بر اس��اس تصمیم کمیته تخصصی‬ ‫فوالد‪ ،‬سقف رقابت در معامالت بورس کاال برای فوالد ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫تعیین شد و نرخ پایه میلگرد و ورق گرم حداکثر ‪ ۱۱‬درصد باالتر‬ ‫از نرخ پایه بیلت و اسلب خواهد بود‪.‬‬ ‫نرخ پایه ورق سرد‪ ،‬لوله و پروفیل هم به ترتیب ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫باالتر از نرخ ورق گرم خواهد بود‪.‬‬ ‫کف عرضه دو محصول الومینیومی و مسی با بررسی و پیشنهاد‬ ‫مع��اون امور مع��ادن و صنایع معدنی به تصویب کمیته تخصصی‬ ‫تنظیم بازار خواهد رسید‪ .‬در راستای ایجاد ساز کار مناسب برای‬ ‫رعای��ت کف عرض��ه و ضمانت اجرایی ان‪ ،‬درصورت احراز رعایت‬ ‫نش��دن کف عرضه با اعالم دس��تگاه های نظارت��ی و بورس کاال‪،‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی مکلف است نسبت به توقف و‬ ‫جلوگیری از صادرات تولیدکنندگان محصوالت مسی و پیگیری‬ ‫ایفای تعهدات اقدام کند‪.‬‬ ‫همچنین خروج هرگونه محصوالت مسی بدون مجوز معاونت‬ ‫یادش��ده در حکم قاچاق بوده و گمرک جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫نیروی انتظامی باید نسبت به کنترل و برخورد قانونی با تخلفات‬ ‫قاچاق خروجی این کاالها اقدام کنند‪.‬‬ ‫براس��اس مصوبه یادشده‪ ،‬معاونت امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫مج��از خواهد بود در صورت ایفای تعهدات ش��رکت های موضوع‬ ‫تبصره (‪ )۱‬ماده (‪ ،)۲‬به مدت دس��ت کم ‪2‬ماه پیاپی‪ ،‬نس��بت به‬ ‫برق��راری مج��دد اجازه صادرات‪ ،‬با اعالم کتبی دس��تگاه موضوع‬ ‫تبصره یادش��ده‪ ،‬اقدام کند‪ .‬بدیهی اس��ت در صورت تکرار رعایت‬ ‫نکردن کف عرضه‪ ،‬جلوگیری از صادرات دست کم به مدت ‪ ۶‬ماه‬ ‫برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬ش��رکت های تولیدکننده می توانند نس��بت به‬ ‫عرض��ه محصوالت خ��اص در قالب قرارداده��ای بلندمدت (یک‬ ‫س��اله) با ش��رکت های واجد شرایط و با هماهنگی بورس کاال‪ ،‬در‬ ‫قالب ضوابطی که با پیشنهاد معاونت امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫در م��دت ‪ ۲۰‬روز پ��س از ابالغ این ش��یوه نامه‪ ،‬ارائه و به تصویب‬ ‫کمیته تخصصی تنظیم بازار می رسد‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس فهرست ش��رکت های یادشده و گزارش تولید و‬ ‫ف��روش این اقالم به ص��ورت ‪ ۱۵‬روز یک بار به دبیرخانه کارگروه‬ ‫تنظیم بازار و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫ارائ��ه و به وس��یله بورس اطالع رس��انی خواهد ش��د‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫قرارداده��ای بلندمدت به صورت عرضه خاص در روزهای غیر از‬ ‫عرضه عمومی انجام خواهد شد و بورس مکلف است ضمن اعمال‬ ‫حداکثر تخفیف کارگزاری‪ ،‬کارمزد بورس را نیز معادل یک دهم‬ ‫کارمزد معامالت عمومی اعمال کند و همزمان تصویب در هیات‬ ‫مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از سوی شرکت بورس کاالی‬ ‫ایران پیگیری شود‪.‬‬ ‫ای��ن مصوب��ه درباره ضوابط عرضه محص��ول در بورس کاال نیز‬ ‫تولیدکنندگان را موظف کرده است معادل کف عرضه تعیین شده‬ ‫نس��بت به عرض��ه محصول در ت��االر اصلی بورس اق��دام کنند‪.‬‬ ‫همچنین بر این اس��اس ش��رکت‪ ،‬بورس کاالی ایران مکلف است‬ ‫اطالعات ریز معامالت خریداران محصوالت مس��ی در بورس کاال‬ ‫را ب��ه ص��ورت هفتگی برای معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان و مراجع‬ ‫ذی ربط‪ ،‬حس��ب درخواس��ت و تایید دبیرخان��ه کارگروه تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬ارس��ال و دسترسی س��امانه ای را برای دستگاه های نظارتی‬ ‫این مصوبه‪ ،‬ایجاد کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس ابالغیه‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بورس کاال‬ ‫و س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان بر فرایند‬ ‫عرض��ه در ب��ورس‪ ،‬کنترل رعای��ت مقادیر کف عرض��ه ابالغی و‬ ‫نحوه مصرف محصوالت مسی در چرخه تولید کاال نظارت کامل‬ ‫خواهند داش��ت و دستگاه های نظارتی باید نسبت به شناسایی و‬ ‫معرف��ی واحده��ای متخلف و غیرفعال‪ ،‬برای مس��دود کردن کد‬ ‫بورسی انها‪ ،‬به معاونت های تخصصی و سامانه بهین یاب‪ ،‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همچنین براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار‪ ،‬سقف رقابت در‬ ‫معامالت بورس کاال برای محصوالت مسی و الومینیومی باز است‪.‬‬ ‫ن��رخ پایه محصوالت��ی که تا کنون در بورس کاالی ایران پذیرش‬ ‫نش��ده اند و در این��ده با رعایت مق��ررات مربوط پذیرش خواهند‬ ‫ش��د‪ ،‬با توجه به اخرین نرخ کش��ف ش��ده محصول باالدستی و‬ ‫س��ایر عوامل موثر از جمله هزینه حمل ونقل‪ ،‬هزینه تولید‪ ،‬سود‬ ‫و‪ ...‬از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی‪ ،‬پیشنهاد و پس از‬ ‫تصویب کارگروه تنظیم بازار اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن دریافت هرگونه وجه به ج��ز موارد قانونی مصوب از‬ ‫س��وی دس��تگاه های نظارتی مورد پیگیری قانونی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫نکته مورد تاکید در مصوبه یادشده این است که تامین نیاز داخل‬ ‫و مدیریت ارامش بازار داخلی در اولویت نخست است‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس تولیدکنندگان��ی که محصول انه��ا در بورس‬ ‫پذیرفته نشده است‪ ،‬موظفند در مدت یک ماه از تاریخ ابالغ این‬ ‫شیوه نامه نسبت به پذیرش محصول خود در بورس کاال با رعایت‬ ‫مق��ررات مربوط اقدام کنند‪ .‬بورس کاال مکلف اس��ت نس��بت به‬ ‫تسهیل شرایط حضور و پذیرش این واحدها به صورت حداکثری‬ ‫اقدام الزم را انجام دهد‪ .‬همچنین هر نوع عرضه محصوالت مسی‬ ‫و الومینیومی در کش��ور (اعم از س��رزمین اصلی و مناطق ازاد و‬ ‫ویژه اقتصادی) که خارج از بورس کاال انجام شود‪ ،‬عرضه خارج از‬ ‫ش��بکه مجاز تلقی می شود و مستند به قانون تعزیرات حکومتی‪،‬‬ ‫تخلف محس��وب ش��ده و بر اس��اس قوانین و مقررات مربوط‪ ،‬با‬ ‫ان برخورد می ش��ود‪ .‬در همین راستا شرکت بورس کاالی ایران‬ ‫تخلف��ات رعای��ت نکردن کف عرضه محصوالت مس��ی در بورس‬ ‫کاال را (بر اساس مفاد تبصره ‪ ۱‬و ‪ ۵‬ماده ‪ )۳‬به دبیرخانه کارگروه‬ ‫تنظی��م بازار منعکس می کند تا پس از بررس��ی و تایید کارگروه‬ ‫برای رس��یدگی به س��ازمان تعزیرات حکومتی ارس��ال شود‪ .‬به‬ ‫موجب مصوبه کارگروه تنظیم بازار‪ ،‬تش��خیص سهمیه خرید در‬ ‫بورس برای صنایع پایین دس��تی محصوالت مسی و الومینیومی‪،‬‬ ‫با اس��تفاده از اطالعات س��امانه بهین یاب و پیشینه خرید سنوات‬ ‫گذش��ته (با پیشنهاد معاونت های تخصصی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و تصویب کمیته تخصصی تنظیم بازار) خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پایش مداوم بازار‬ ‫در صورت افزایش نرخ حاشیه بازار با وجود رعایت کف مقادیر‬ ‫عرضه از سوی تولیدکنندگان‪ ،‬دستگاه های نظارتی و بورس کاال‬ ‫موظفند با پایش مداوم بازار‪ ،‬نیاز واقعی را برای تعدیل نرخ حاشیه‬ ‫ب��ازار‪ ،‬احص��ا و به منظور بازنگری در مقادی��ر کف عرضه و اتخاذ‬ ‫تصمی��م الزم به معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی و دبیرخانه‬ ‫کارگ��روه تنظیم بازار برای تصمیم گیری و اعمال ضوابط گزارش‬ ‫کنن��د‪ .‬در ادام��ه ابالغیه اخیر وزارت یادش��ده‪ ،‬به دس��تگاه های‬ ‫مرتبط تاکید شده است که تمام تولیدکنندگان محصوالت مسی‬ ‫و الومینیومی با هم��کاری انجمن های مربوط مکلفند‪ ،‬اطالعات‬ ‫ماهانه تولید‪ ،‬موجودی انبار‪ ،‬صادرات و برنامه تعمیرات واحدهای‬ ‫تولیدکنن��ده را ب��ه معاون ام��ور معادن و صنای��ع معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬به صورت منظم اعالم کنند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬حقوق‬ ‫دولتی معادن عمده تولیدکننده مس کش��ور متناسب با افزایش‬ ‫نرخ محصوالت مسی در بورس با مکانیسم های قانونی موجود از‬ ‫سوی شورای عالی معادن افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹سقف رقابت فوالد‪ ،‬حداکثر ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫همچنین به دنبال ابالغیه اخیر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بر اس��اس ش��یوه نامه تنظیم بازار محصوالت فوالدی و با توجه به‬ ‫تصمی��م کمیت��ه تخصصی فوالد که به منظ��ور مدیریت ارامش‬ ‫بازار محصوالت فوالدی و اجرای هرچه بهتر و سریع تر شیوه نامه‬ ‫یادش��ده بوده اس��ت‪ ،‬س��قف رقابت در معامالت بورس کاال برای‬ ‫فوالد‪ ،‬حداکثر ‪ ۱۰‬درصد تعیین شد و نرخ پایه میلگرد و ورق گرم‬ ‫حداکثر ‪ ۱۱‬درصد باالتر از نرخ پایه بیلت و اسلب خواهد بود‪ .‬نرخ‬ ‫پایه ورق سرد‪ ،‬لوله و پروفیل هم به ترتیب ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۰‬درصد باالتر‬ ‫از نرخ ورق گرم خواهد بود‪ .‬همچنین نرخ جهانی بیلت و اس��لب‬ ‫براساس متوسط نرخ ‪ FOB‬گزارش شده در منطقه ‪ CIS‬و دریای‬ ‫سیاه مجله متال بولتن (هفته پیش از عرضه) تعیین و حداکثر‪۲۰‬‬ ‫دالر به عنوان هزینه حمل به ان اضافه می شود‪ .‬بر این اساس تمام‬ ‫خریداران بیلت‪ ،‬اس��لب و ورق از بورس مکلفند ‪ ۷۵‬درصد وزنی‬ ‫محص��ول تولیدی واحد خود را در م��دت ‪ ۳‬هفته پس از تحویل‬ ‫کاالی خری��داری ش��ده از بورس با صدور اطالعی��ه و با نرخ پایه‬ ‫اعالمی در بورس عرضه کنند (خریداران اهن اسفنجی موظفند‪،‬‬ ‫معادل ‪ ۶۰‬درصد وزنی کاالی خریداری ش��ده محصول تولیدی‬ ‫واحد خود را به همان روش در بورس عرضه کنند) و فروش بقیه‬ ‫محصوالت تولیدی نیز پس از کس��ر پرت به صورت مچینگ در‬ ‫بورس انجام می شود‪ .‬خریدارانی که محصول بعدی انها در بورس‬ ‫عرضه نمی شود یا به قصد فروش به حلقه بعدی (مصرف کنندگان‬ ‫و توزیع کنندگان خرد در سراسر کشور) کاال را از بورس خریداری‬ ‫می کنند‪ ،‬مشمول ضوابط قیمت گذاری کاالی تولید داخل هیات‬ ‫تعیی��ن و تثبی��ت قیمت ها و ضرایب س��ود مص��وب هیات عالی‬ ‫نظارت‪ ،‬براساس نرخ مواد اولیه خریداری شده در بورس هستند‪.‬‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است‪،‬‬ ‫بر مبنای معامالت بورس‪ ،‬سقف نرخ مصرف کننده سراسر کشور‬ ‫درباره انواع پروفیل فوالدی‪ ،‬تیراهن‪ ،‬نبش��ی‪ ،‬میلگرد‪ ،‬ناودانی و‬ ‫ورق ه��ای فوالدی در ضخامت های مختلف اعم از خام‪ ،‬گالوانیزه‬ ‫و رنگ ش��ده را تعیین و در پایان هر دو هفته به روزرس��انی کند‬ ‫و به روش های مناس��ب به اطالع عموم برساند‪ .‬تمام فروشندگان‬ ‫مل��زم ب��ه رعایت قیمت های تعیین ش��ده خواهند بود و تخلف از‬ ‫ان از مصادیق گران فروش��ی بوده و قابل رس��یدگی در س��ازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی اس��ت‪ .‬همچنین مقرر ش��د در راستای تامین‬ ‫نیاز مصرف کنندگان واقعی مقاطع فوالدی طویل‪ ،‬لوله و پروفیل‬ ‫و جلوگی��ری از س��فته بازی‪ ،‬احتکار‪ ،‬گران فروش��ی و‪ ...‬عالوه بر‬ ‫تعیین سقف نرخ مصرف کننده‪ ،‬کارگروهی با مسئولیت سازمان‬ ‫حمایت و متش��کل از س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫تهران‪ ،‬دفتر صنایع معدنی‪ ،‬اتاق اصناف (اتحادیه های موضوعی)‬ ‫و دفتر برنامه ریزی تامین‪ ،‬توزیع و تنظیم بازار تش��کیل ش��ود و‬ ‫نس��بت به احصای فرایند اجرایی تحقق هدف یادشده و استفاده‬ ‫از ظرفیت س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تانی‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی (س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان‪ ،‬اتحادیه توزیعی‬ ‫و‪ )...‬اقدام کند‪ .‬گفتنی اس��ت ش��یوه نامه تنظیم بازار محصوالت‬ ‫مس��ی‪ ،‬محص��والت الومینیومی و تصمیم��ات کمیته تخصصی‬ ‫فوالد که کارگروه تنظیم بازار کشور تصویب کرده است‪ ،‬از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دس��تگاه های اجرایی و نظارتی‬ ‫و رییسان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استانی ابالغ شده است‬ ‫و از تاریخ معین شده نیز الزم االجراست‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه س��نگ بر و سنگ تراش از وجود‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰۰‬ن��وع س��نگ تراورت��ن و مرمریت‬ ‫بی نظی��ر در جه��ان در معادن ایران خب��ر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش تس��نیم‪ ،‬مهدی ملک زاده با اشاره به اینکه‬ ‫این س��نگ ها با کیفیت بس��یار باال فقط در معادن‬ ‫ایرانی وجود دارند‪ ،‬افزود‪ :‬بازاریابی نامناس��ب این‬ ‫س��نگ ها که متقاضی��ان خارجی نی��ز دارد‪ ،‬مانع‬ ‫ص��ادرات فراوری ش��ده انها ب��ه بازارهای جهانی‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه صادرات س��نگ های‬ ‫فراوری ش��ده‪ ۵ ،‬براب��ر صادرات خ��ام انها درامد‬ ‫ارزی ب��رای کش��ور دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه تمام ش��ده‬ ‫فراوری س��نگ ها در ای��ران ‪ ۳۰‬درصد بیش��تر از‬ ‫چین اس��ت که دلیل دیگری برای صادرات سنگ‬ ‫خام به ش��مار می رود‪ .‬رییس اتحادیه س��نگ بر و‬ ‫س��نگ تراش با اش��اره به فرس��ودگی تجهیزات و‬ ‫دستگاه های سنگ تراش��ی و سنگ بری ادامه داد‪:‬‬ ‫این صنعت می تواند اش��تغالزایی قابل توجهی در‬ ‫کش��ور ایجاد کند به ش��رطی که بت��وان بازارهای‬ ‫صادراتی برای محصوالت ان فراهم کرد‪ .‬ملک زاده‬ ‫با بیان اینکه سنگ های ایرانی به صورت خام صادر‬ ‫و پس از ف��راوری در چین‪ ،‬ترکیه و ایتالیا با نام ان‬ ‫کش��ورها دوباره صادر می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬حضور در‬ ‫نمایش��گاه های جهانی یکی از بهترین روش های‬ ‫عرضه س��نگ ایران در جهان است اما متاسفانه از‬ ‫حضور تولیدکنندگان حمایت نمی شود‪.‬‬ ‫حل مشکالت‬ ‫‪۱۰‬معدن کردستان‬ ‫مدی��ر کل صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫کردس��تان گفت‪ ۱۰ :‬مورد اکتشافی و بهره برداری‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرفت که مشکل تمام انها برای‬ ‫اج��را رفع ش��د‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬دومین جلس��ه‬ ‫شورای معادن اس��تان درباره حل مسائل معدنی‪،‬‬ ‫اکتشاف و پروانه بهره برداری معادن در استانداری‬ ‫کردس��تان برگزار ش��د‪ .‬محم��د دره وزمی گفت‪:‬‬ ‫تمدید پروانه های اکتش��اف و بهره ب��رداری‪ ،‬رفع‬ ‫س��لب صالحیت پروانه های بهره ب��رداری و اعمال‬ ‫ماده ‪ ۲۰‬معادن برای ابطال پروانه های بهره برداری ‬ ‫گذشته از موضوع های قابل بررسی بود‪.‬وی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬معارضین محلی و دستگاه های اجرایی مانند‬ ‫منابع طبیعی و محیط زیست‪ ،‬مانع فعالیت معادن‬ ‫هس��تند که این مشکالت باید حل شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫‪ ۱۰‬مورد اکتش��افی و بهره برداری در این جلس��ه‬ ‫بررس��ی شد که مش��کل تمام این موارد برای اجرا‬ ‫رفع شد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فراوری سنگ‪ ،‬درامد‬ ‫ارزی را ‪ ۵‬برابر می کند‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪ 5‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 27‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1124‬‬ ‫پیاپی ‪2442‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انچه اقتضای‬ ‫حضور زنان‬ ‫در معادن است‬ ‫ب��ر پایه جدیدترین گزارش «اس اند پی گلوبال»‪ ،‬تولید طال در برخی‬ ‫از مناطق تولیدکننده بزرگ این فلز ارزش��مند‪ ،‬در س��ال های اینده به‬ ‫رکورد پایینی سقوط خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪« ،‬اس اند پی گلوبال» در گزارش ساالنه «تولید طال»‬ ‫اعالم کرد‪ :‬تولید جهانی طال پس از اینکه در س��ال گذشته میالدی به‬ ‫رکورد ‪ ۱۰۶.۵‬میلیون اونس رس��ید‪ ،‬در ‪ 2‬سال اینده میالدی به رکورد‬ ‫باالی جدیدی صعود خواهد کرد اما از ‪ 3‬س��ال اینده به بعد دچار افت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کریس گالبریث‪ ،‬تحلیلگر «اس اند پی گلوبال»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با افزایش‬ ‫تولید بس��یاری از معادن جدید و پیش��رفت مستمر فعالیت شان‪ ،‬تولید‬ ‫بیشتر طال تا ‪ 2‬سال دیگر و رسیدن به ‪ ۱۱۱.۷‬میلیون اونس پیش بینی‬ ‫می شود اما افت تولید معادن فعلی در سال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی از رشد تولید‬ ‫جدید پیشی خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬تولید جهانی به دلیل افت عیار س��نگ های‬ ‫گوِرس‬ ‫تِ ِروِر این ‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫در چند سال گذشته بیش از هر زمان دیگری‪،‬‬ ‫بخش معدن در س��طح جهان به پررنگ ش��دن‬ ‫حضور زنان در این بخش پرداخت‪ .‬چشمگیرتر از‬ ‫هر اقدامی‪ ،‬ترسیم چشم انداز بی اچ پی بیلتون بود‬ ‫که ب��ر مبنای ان وعده حضور ‪ ۵۰‬درصدی زنان‬ ‫را در همه س��طوح حرفه ای خود تا س��ال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫خورشیدی (‪ ۲۰۲۵‬میالدی) داد‪ .‬در همین سال‬ ‫فورتس��کیو و ریوتینتو بر رشد شمار کارکنان زن‬ ‫خ��ود تاکید کردند‪ .‬تعادل جنس��یتی نه تنها در‬ ‫معادن بلکه در س��ایر بخش ها نیز همواره یکی از‬ ‫دغدغه های افکار عمومی در جوامع توسعه یافته‬ ‫ب��وده‪ ،‬اما انچه اکنون با افزایش ش��مار زنان در‬ ‫حرفه معدن��کاری بیش از پیش مورد توجه قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬نیاز به رش��د بیش��تر امنیت و سالمت‬ ‫انها در معادن است؛ مقوله ای که با قوانین جاری‬ ‫در ای��ن حوزه ارتب��اط قوی پیدا می کند‪ .‬حضور‬ ‫زن��ان در مع��ادن تنها به معنای اس��تخدام انها‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه به معنای رف��ع محرومیت انها در‬ ‫ای��ن بخش در ابعاد مختلف اس��ت که در نتیجه‬ ‫ان‪ ،‬نی��از به ارتقای قوانین و تطبیق ش��رایط کار‬ ‫ب��ا حضور انها وج��ود دارد تا بتوان نیروی حاضر‬ ‫را به ارتقا در س��طوح مدیریتی س��وق داد و نسل‬ ‫جوان تر را به ورود به این بخش ترغیب کرد‪ .‬در‬ ‫واق��ع نیاز به این تغییرات‪ ،‬ش��رکت های معدنی‬ ‫داعیه دار تعدیل جنس��یتی را به ا ِعمال اقداماتی‬ ‫وامی دارد که در نوع خود ویژه به شمار می ایند؛‬ ‫اقداماتی که نه تنها به ورود زنان بلکه به سهولت‬ ‫ش��رایط کار انها در س��طوح مختلف این بخش‬ ‫می انجام��د و نیاز به بکارگیری تس��هیالت را در‬ ‫زمینه های امنیتی‪ ،‬جس��می‪ ،‬بهداشتی و روانی‬ ‫یاداور می ش��ود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬تعادل جنس��یتی را‬ ‫نمی ت��وان در افزایش کمیت حضور زنان در این‬ ‫بخش خالصه کرد و چیزی که در کنار این مقوله‬ ‫برای غول های معدنی مدعی الزم اس��ت‪ ،‬ارتقای‬ ‫شرایط کار و کیفیت حضور انهاست‪.‬‬ ‫یزِن‬ ‫منبع‪ :‬وب سایت سیت ‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ارزانی قراضه در ترکیه‬ ‫قیم��ت قراضه وارداتی س��نگین کالس ‪ ۱‬و‪۲‬‬ ‫خل��وص ‪ ۸۰-۲۰‬در ترکی��ه از حدود ‪ ۳۱۰‬دالر‬ ‫ب��ه ‪ ۲۹۷‬دالر ه��ر تن س��ی اف ار کاهش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایفنا به نقل از پلتس بس��ته ش��دن‬ ‫معامله ه ا در قیمت های پایین‪ ،‬روند فعالیت بازار‬ ‫را دوب��اره نزولی کرد‪ .‬واضح اس��ت که در اینده‬ ‫نزدیک نیز رون��د فعالیت در بازار نزولی خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬خریداران به دنبال رس��اندن نرخ به ‪۲۹۰‬‬ ‫دالر هر تن س��ی اف ار هستند اما در حال حاضر‬ ‫با مقاومت عرضه کننده ها روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫رشد نرخ ورق گرم‬ ‫صادراتی چین‬ ‫قیمت ورق گرم صادراتی چین در روزهای اخیر‬ ‫بهبود داشت و به س��طح اوایل ماه جاری میالدی‬ ‫بازگشت‪ .‬در هر حال تقاضای خارجی هنوز ضعف‬ ‫اس��ت و علت بهبود نس��بی وضعیت بازار‪ ،‬کاهش‬ ‫تولید کارخانه هاس��ت‪ .‬به گ��زارش ایفنا به نقل از‬ ‫متال اکسپرت‪ ،‬بهای کنونی ورق گرم ‪ ۵۸۰‬تا ‪۵۸۵‬‬ ‫دالر هر تن فوب اس��ت که ‪ ۵‬دالر هر تن نسبت به‬ ‫هفته گذشته باال رفته و مشابه نرخ ‪۲‬هفته گذشته‬ ‫ش��ده است‪ .‬بازار صادرات در سکوت است و تقاضا‬ ‫در بازاره��ای اصلی خریدار از جمل��ه ویتنام‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی و پاکستان کم است‪ .‬همه مطمئن هستند‬ ‫ک��ه قیمت ها کاه��ش می یابد‪ ،‬از ای��ن رو منتظر‬ ‫می مانن��د‪ .‬در بازار داخلی نیز به تازگی قیمت ورق‬ ‫گرم تا ‪ ۴‬دالر هر تن بهبود داش��ته اما فعاالن بازار‬ ‫تردید دارند ک��ه در اینده نزدیک قیمت ها فضای‬ ‫کافی برای بهبود بیشتر داشته باشند‪.‬‬ ‫تقاضای باالی زغال‬ ‫کک شو در هندوستان‬ ‫فوالدس��ازان هندی ب��ه دلیل افزای��ش تولید‬ ‫ف��والد‪ ،‬واردات زغال کک ش��و به ویژه از اس��ترالیا‬ ‫را افزای��ش خواهند داد‪ .‬به گ��زارش کانال کیوان‬ ‫جعف��ری طهران��ی‪ ،‬درحال حاض��ر تولی��د زغال‬ ‫کک ش��و و تامین زغال س��نگ موج��ود در داخل‬ ‫هند با مش��کل روبه رو شده اس��ت‪ .‬در این شرایط‬ ‫دس��تیابی ب��ه اهداف تولی��د در نیمه دوم س��ال‬ ‫جاری میالدی مش��کل ب��ه نظر می رس��د و تنها‬ ‫راهکار‪ ،‬افزایش واردات اس��ت‪ .‬عالوه بر این حمل‬ ‫زغال س��نگ داخلی هند به علت توسعه نیافتگی‬ ‫شبکه های حمل ونقل جاده ای و ریلی با مشکالتی‬ ‫روبه رو شده و روند توزیع را مختل کرده است‪.‬‬ ‫تولید‬ ‫غول های طال‬ ‫اب می رود‬ ‫استخراج شده تا سال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی (‪1401‬خورشیدی) به میزان ‪۱۵‬‬ ‫درصد کاهش خواهد یافت و مناطقی که دچار کاهش تولید می ش��وند‪،‬‬ ‫استرالیا و پرو هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته تحلیلگ��ر اس اند پی گلوبال‪ ،‬براورد می ش��ود تولید طال در‬ ‫اس��ترالیا در مدت ‪۳‬س��ال ‪ ۳۳‬درصد کاهش پیدا کند و تا سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫میالدی به رکورد پایین تر از ‪ ۶.۸‬میلیون اونس برسد‪.‬‬ ‫این دورنما تعجب اور است به ویژه با توجه به این پیش بینی که تولید‬ ‫طالی اس��ترالیا سال اینده میالدی به ‪ ۱۰.۲‬میلیون اونس که باالترین‬ ‫رکورد در ‪ ۲۶‬سال گذشته است‪ ،‬خواهد رسید‪.‬‬ ‫یکی از دالیل افت تولید اس��ترالیا‪ ،‬پایان عمر برخی از معادن بزرگ‬ ‫در این کشور است‪.‬‬ ‫اما درباره پرو علت کاهش تولید‪ ،‬راه اندازی نکردن معادن جدید طال‬ ‫در این کشور از سال گذشته میالدی است‪ .‬براورد می شود تولید پرو تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی به ‪ ۱.۹‬میلیون اونس کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫در مقاب��ل‪ ،‬کان��ادا در اینده ب��ه بازیگر بزرگ��ی در تولید طال تبدیل‬ ‫می ش��ود به طوری که اس اند پی گلوبال‪ ،‬رش��د ‪ ۶۲‬درصدی تولید این‬ ‫کشور از سطح تولید سال گذشته میالدی را پیش بینی می کند‪ .‬با این‬ ‫حال با کاهش نرخ اکتش��اف که توسعه معادن جدید را محدود خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬براوردهای بلندمدت از تولید جهانی چندان مثبت نیست‪.‬‬ ‫در ادامه تالش ترامپ برای کاهش وابستگی کشورش به واردات محقق می شود‬ ‫چشم انداز رشد تولید ‪ ۳۵‬ماده معدنی در امریکا‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫هر گونه کمبود‬ ‫در حجم این‬ ‫منابع یک اسیب‬ ‫استراتژیک به‬ ‫امنیت و رفاه‬ ‫امریکایی هاست‬ ‫ایاالت متح��ده امریکا به دنب��ال افزایش تولید ‪۳۵‬‬ ‫نوع ماده معدنی اس��ت تا از وابستگی خود به واردات‬ ‫انها بکاهد‪ .‬این مواد معدنی ش��امل اقالمی می ش��وند‬ ‫که نقش اساس��ی در تولید انواع محصوالت در امریکا‬ ‫دارن��د؛ محصوالتی که طیفی از م��واد اولیه غذایی تا‬ ‫ل��وازم الکترونیکی و اب��زار های ت ِ��ک (فناورانه) را در‬ ‫برمی گیرند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از رویترز‪ ،‬وزارت داخلی‬ ‫امریکا می گوید این کش��ور باید تولید داخلی ‪ ۳۵‬ماده‬ ‫معدنی مهم را افزایش دهد‪.‬‬ ‫نمونه های��ی از این مواد‪ ،‬اورانی��وم‪ ،‬کبالت و لیتیوم‬ ‫هس��تند که در نتیجه رش��د تولید انها از وابس��تگی‬ ‫ای��االت متح��ده ب��ه عرضه کنندگان خارجی کاس��ته‬ ‫می شود‪ .‬عالوه بر ‪ ۳‬ماده معدنی یادشده‪ ،‬الومینیوم و‬ ‫پتاس نیز در فهرست این ‪ ۳۵‬ماده مهم قرار می گیرند‪.‬‬ ‫ای��ن دو ماده در تولید محصوالت اساس��ی‪ ،‬باتری ها و‬ ‫لوازم برقی به کار می ایند‪.‬‬ ‫در کنار اورانیوم‪ ،‬کبالت‪ ،‬لیتیوم‪ ،‬الومینیوم و پتاس‪،‬‬ ‫اس��امی ای��ن ‪ ۳۰‬ماده نیز در فهرس��ت م��واد معدنی‬ ‫موردنظر امریکا جای می گیرد؛ انتیموان‪ ،‬ارس��نیک‪،‬‬ ‫باریت‪ ،‬بریلیوم‪ ،‬بیس��موت‪ ،‬س��زیم و روبیدیوم‪ ،‬کروم‪،‬‬ ‫فلورس��انس‪ ،‬گالی��وم‪ ،‬ژرمانی��وم‪ ،‬گرافی��ت طبیعی‪،‬‬ ‫هلی��وم‪ ،‬ایندیوم‪ ،‬منیزی��وم‪ ،‬منگنز‪ ،‬نیوبی��وم‪ ،‬فلزات‬ ‫گروه پالتینوم‪ ،‬عناصر نادر خاکی‪ ،‬رنیوم‪ ،‬اس��کاندیوم‪،‬‬ ‫استرانس��یوم‪ ،‬تانتالی��وم‪ ،‬تلوری��وم‪ ،‬قل��ع‪ ،‬تیتانی��وم‪،‬‬ ‫تنگستن‪ ،‬وانادیوم‪ ،‬زیرکونیوم و هافنیوم‪.‬‬ ‫این اقدام از جمله اقدام های انجام شده وزارت داخلی‬ ‫امریکاست تا به وسیله ان وعده ترامپ در زمینه قطع‬ ‫وابس��تگی به واردات مواد معدنی عملی شود‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که لیتیوم و کبال��ت‪ ،‬عناصر حیاتی برای‬ ‫س��اخت باتری های شارژی به شمار می ایند که انرژی‬ ‫موردنیاز خودروهای برقی را تامین می کنند‪ .‬هم اکنون‬ ‫شرکت های خودروس��ازی ت ِسال و فولکس واگن در پی‬ ‫منابعی هستند که بتوانند نیاز خود را به این دو عنصر‬ ‫به طور مستمر و در طوالنی مدت تامین کنند‪.‬‬ ‫تیم پِتی‪ ،‬معاون وزیر داخلی ایاالت متحده می گوید‬ ‫ه��ر گونه کمب��ود در حجم ای��ن منابع یک اس��یب‬ ‫استراتژیک به امنیت و رفاه امریکایی هاست‪ .‬در نتیجه‬ ‫دولت تصمی��م دارد منابع جدی��دی از «مواد معدنی‬ ‫مهم» را در داخل کش��ور شناس��ایی کند‪ ،‬اکتش��اف‪،‬‬ ‫ایاالت متحده امریکا به دنبال افزایش تولید ‪ ۳۵‬نوع ماده معدنی است‬ ‫تا از وابستگی خود به واردات انها بکاهد‪ .‬این مواد معدنی شامل اقالمی‬ ‫می شوند که نقش اساسی در تولید انواع محصوالت در امریکا دارند‬ ‫اس��تخراج و بازیافت این اقالم را افزایش دهد و امکان‬ ‫دسترسی به تجهیزات الکترونیکی موردنیاز معدنکاران‬ ‫و تولیدکنن��دگان را فراه��م اورد ت��ا نقش��ه برداری و‬ ‫دریافت داده های زمین شناس��ی با س��هولت بیشتری‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬همچنین مصمم به تس��هیل فرایند ارائه‬ ‫مجوز به معادن جدید است‪.‬‬ ‫ای��ن خبر موجب نگرانی ش��ریکان تج��اری ایاالت‬ ‫متحده و در راس انها کانادا ش��ده اس��ت‪ .‬در یکی از‬ ‫واکنش ها‪ ،‬ریچارد داونی‪ ،‬س��خنگوی شرکت کانادایی‬ ‫«نوتری اِن��ت» ک��ه بزرگترین تولیدکنن��ده پتاس در‬ ‫امریکای ش��مالی است‪ ،‬می گوید‪ :‬افزایش تولید پتاس‬ ‫در امریکا برای این کش��ور اقدامی چالش زاست چون‬ ‫ذخایر پتاس ان به اندازه ای نیست که تولید را مقرون‬ ‫به صرفه کند‪ ،‬در حالی که این ذخایر در کانادا بس��یار‬ ‫است‪.‬‬ ‫پتاس در تولید کود برای کش��اورزان به کار می رود‬ ‫و برای کس��انی که ذرت و گندم تولید می کنند‪ ،‬یک‬ ‫ماده مغذی حیاتی به ش��مار می اید‪ ،‬در نتیجه انها به‬ ‫پتاس کانادا نیاز دارند‪ .‬در نهایت وزارتخانه یادشده بر‬ ‫موضع خود تاکید دارد و جویای نظر افکار عمومی در‬ ‫این زمینه است‪.‬‬ ‫خبر این طرح در حالی اعالم می ش��ود که توس��عه‬ ‫منابع تولید سوخت های فسیلی و غیرفسیلی‪ ،‬بخشی‬ ‫از سیاس��ت های اولی��ه دول��ت ترامپ اس��ت و انتظار‬ ‫می رود ا ِعمال انها به گسترش صادرات و مهار واردات‬ ‫با اس��تفاده از تعرفه ها و دیگر اقداماتی بینجامد که در‬ ‫طرفداری از مصنوعات داخلی انجام می شود‪.‬‬ ‫تعیین چش��م انداز برای تولید م��واد معدنی‪ ،‬تنها به‬ ‫امریکا خالصه نمی شود‪ .‬اتحادیه اروپا نیز مجموعه ای‬ ‫از م��واد معدنی را با عنوان مواد خام حیاتی ‪critical‬‬ ‫با غول صنعت فلزات و معادن هند اشنا شوید‬ ‫انی��ل اگاروال‪ ،‬غ��ول صنع��ت فلزات و‬ ‫مع��ادن هند‪ ،‬صد و س��یزدهمین میلیاردر‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬مجله فوربز در س��ال ‪۱۳۸۹‬‬ ‫خورش��یدی (‪ ۲۰۱۰‬می�لادی) ثروت او را‬ ‫حدود‪۴.۶‬میلیارد دالر تخمین زده اس��ت‪.‬‬ ‫او بیش از ‪ ۳۱‬س��ال تجربه کاری در زمینه‬ ‫صنعت دارد‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار فلزات‪ ،‬اگاروال‪ ،‬موسس‬ ‫و رییس ش��رکت « ِودانتا ریسورسز» است‬ ‫ک��ه در بریتانیا قرار دارد‪ .‬این ش��رکت در‬ ‫زمین��ه فل��زات و معدن فعالی��ت می کند‬ ‫و بزرگ ترین ش��رکت فل��زات غیراهنی و‬ ‫مع��دن در هندوس��تان بر اس��اس درامد‬ ‫است‪ .‬این شرکت در هند‪ ،‬زامبیا و استرالیا‬ ‫فعالی��ت می کند و در زمین��ه تولید مس‪،‬‬ ‫روی‪ ،‬الومینیوم و سنگ اهن فعالیت دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت به تازگی وارد حرف��ه تولید نیرو‬ ‫نیز شده اس��ت‪ِ .‬ودانتا ریسورسز‪ ،‬نخستین‬ ‫ش��رکت هندی اس��ت ک��ه در فهرس��ت‬ ‫مبادالت س��هام لندن وارد ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫این ش��رکت در س��ال های اخی��ر با خرید‬ ‫ش��رکت های مختلف و توس��عه پروژه های‬ ‫خ��ود در زمینه کس��ب وکار م��س‪ ،‬روی و‬ ‫الومینیوم نیز رش��د چش��مگیری داش��ته‬ ‫است‪ .‬همچنین شرکت سزاگوئا را در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬خورشیدی ( ‪ ۲۰۰۷‬میالدی) خرید‬ ‫و در نتیجه این دستاورد توانست به حرفه‬ ‫تولید سنگ اهن نیز وارد شود‪.‬‬ ‫ش��رکت های زیرمجموع��ه گ��روه منابع‬ ‫ودانتا ش��امل ش��رکت صنایع اس��ترلیت‪،‬‬ ‫ش��رکت بالکو‪ ،‬اچ زدال‪ ،‬س��زا گوئا‪ ،‬مالکو‪،‬‬ ‫ش��رکت الومینیوم ودانتا‪ ،‬استرلیت انرژی‪،‬‬ ‫ش��رکت معادن مس اس��ترالیا و ش��رکت‬ ‫معادن مس کانکوال می ش��ود‪ .‬این شرکت‬ ‫با بیش از‪ ۳۰‬هزار کارمند در س��ال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫می�لادی درام��دی حدود‪۹.۷‬میلیارد دالر‬ ‫و درامد خالصی ح��دود ‪ ۵.۱‬میلیارد دالر‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬محصوالت اصلی ش��رکت‬ ‫«مناب��ع ودانتا» ش��امل م��س‪ ،‬الومینیوم‪،‬‬ ‫روی‪ ،‬سرب‪ ،‬طال‪ ،‬سنگ اهن‪ ،‬شمش چدن‬ ‫و زغال متالورژی می شود‪ .‬دفتر مرکزی این‬ ‫گروه در لندن قرار دارد‪.‬‬ ‫انیل اگاروال در سال ‪ ۱۳۳۳‬خورشیدی‬ ‫(‪ ۱۹۵۴‬می�لادی) در پتن��ا مرک��ز ایال��ت‬ ‫بیهار در هندوس��تان متولد شد‪ .‬پدر او در‬ ‫حرفه تولید رساناهای الومینیومی فعالیت‬ ‫می کرد‪ .‬انیل اگاروال در دبیرس��تان میلر‬ ‫در پتنا پذیرفته ش��د‪ .‬اللو پراساد یاداو‪ ،‬از‬ ‫اعضای پارلمان هند‪ ،‬وزیر پیش��ین راه اهن‬ ‫و سیاس��تمدار مع��روف هن��دی‪ ،‬یک��ی از‬ ‫همکالس��ی های او در ای��ن دبیرس��تان‬ ‫ب��ود‪ .‬اگاروال هیچ وقت ب��ه کالج نرفت و‬ ‫تحصیالتش را ادامه نداد‪.‬‬ ‫انیل اگاروال در سال ‪ ۱۳۵۸‬خورشیدی‬ ‫(‪ ۱۹۷۹‬میالدی) به وس��یله کسب وکاری‬ ‫ک��ه از پ��در ب��ه ارث ب��رده بود‪ ،‬ش��رکت‬ ‫«شامش��ر اس��ترلینگ» را خرید و در سال‬ ‫‪ ۱۳۶۵‬خورش��یدی (‪ ۱۹۸۶‬می�لادی) نیز‬ ‫ن��ام این ش��رکت را به صنایع اس��ترالیت‬ ‫تغیی��ر داد‪ .‬اگاروال ب��ا گ��رد ه��م اوردن‬ ‫کس��ب وکارهای مختلف‪ ،‬ش��رکت «منابع‬ ‫ودانتا» را تاسیس کرد‪ .‬وی در سال ‪۱۹۸۶‬‬ ‫می�لادی‪ ،‬یک ش��رکت جدی��د در زمینه‬ ‫کابل ه��ای مخابراتی و فیبره��ای نوری به‬ ‫نام اس��ترلیت اپتیکال فناوریز تاسیس کرد‪.‬‬ ‫او از س��ال ‪ ۱۳۵۹‬خورش��یدی (‪۱۹۸۰‬‬ ‫می�لادی) ت��ا س��ال ‪ ۱۳۸۳‬خورش��یدی‬ ‫(‪ ۲۰۰۴‬میالدی) مدیرعامل و مدیر شرکت‬ ‫صنایع اس��ترلیت ب��ود‪ .‬انی��ل اگاروال در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۷۲‬خورشیدی (‪ ۱۹۹۳‬میالدی)‬ ‫کارخان��ه ای ب��رای تولی��د ورق و فوی��ل‬ ‫الومینیوم تاس��یس کرد‪ .‬شرکت مالکو در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۷۹‬خورشیدی (‪ ۲۰۰۰‬میالدی)‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۸‬درصد س��هام ش��رکت فویل‬ ‫هن��د را خرید‪ .‬اگاروال همچنین در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬خورشیدی (‪ ۲۰۰۱‬میالدی) حدود‬ ‫‪ ۵۱‬درصد سهام ش��رکت بالکو را از دولت‬ ‫هند خرید‪ .‬یک س��ال بعد نیز توانست ‪۲۶‬‬ ‫درصد س��هام شرکت اچ زدال (شرکت روی‬ ‫هندوس��تان) را از دولت هند و ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫دیگر از س��هام ان را از ب��ازار بورس برای‬ ‫ش��رکت بخرد‪ .‬اگاروال یک س��ال بعد نیز‬ ‫حدود ‪ ۱۹‬درصد دیگر س��هام این شرکت‬ ‫را خریداری کرد‪ .‬ش��رکت منابع ودانتا در‬ ‫همین سال توانس��ت به بازار بورس لندن‬ ‫وارد ش��ود‪ .‬انی��ل اگاروال از س��ال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫خورش��یدی (‪ ۲۰۰۴‬میالدی) رییس این‬ ‫شرکت شده است و در همین سال شرکت‬ ‫او ‪ ۵۱‬درصد س��هام ش��رکت معادن مس‬ ‫کانکوال در زامبیا را خرید‪ .‬شرکت استرلیت‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۷‬خورش��یدی (‪۲۰۰۸‬‬ ‫می�لادی) برای خرید بخش��ی از ش��رکت‬ ‫تولید مس اس��ارکو در امریکا توافقنامه ای‬ ‫امضا کرد‪.‬‬ ‫انیل اگاروال از س��ال ‪۱۳۸۲‬خورشیدی‬ ‫(‪ ۲۰۰۳‬می�لادی) تا ‪ ۱۳۸۴‬خورش��یدی‬ ‫(‪ ۲۰۰۵‬میالدی) مدیرعامل شرکت منابع‬ ‫ودانتا بود‪.‬‬ ‫اگاروال ازدواج ک��رده‪ ،‬دو فرزن��د دارد و‬ ‫درحال حاضر ساکن شهر لندن در انگلیس‬ ‫است‪ .‬او در سال ‪ ۱۳۸۶‬خورشیدی (‪۲۰۰۷‬‬ ‫میالدی) یک میلیون دالر به دانشگاه ودانتا‬ ‫در اوریس��ا در شرق هند کمک مالی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ raw materials‬معرف��ی کرده و در یک فهرس��ت‬ ‫بیست وهفتگانه جای داده تا بر رشد تولید انها تمرکز‬ ‫داش��ته باش��د و از وابستگی کش��ورهای عضو به انها‬ ‫بکاهد‪ .‬این م��واد در اقتصاد اعض��ای اتحادیه جایگاه‬ ‫بسزایی دارند و کشورهای اروپایی بخش زیادی از نیاز‬ ‫خود را با واردات از تولیدکننده های انحصاری به ویژه‬ ‫چین تامین می کنند‪.‬‬ ‫جال��ب اینکه در فهرس��ت م��واد معدن��ی موردنظر‬ ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬بخش های مش��ترک با فهرس��ت امریکا‬ ‫وجود دارد‪ .‬نام مواد معدنی یادشده به این شرح است؛‬ ‫انتیموان‪ ،‬فلورسنت‪ ،‬عناصر نادر خاکی سبک‪ ،‬فسفر‪،‬‬ ‫باریت‪ ،‬گالیوم‪ ،‬منیزیوم‪ ،‬اسکاندیوم‪ ،‬برلیوم‪ ،‬ژرمانیوم‪،‬‬ ‫گرافیت طبیعی‪ ،‬س��یلیکون متال‪ ،‬بیسموت‪ ،‬هافنیوم‪،‬‬ ‫رزی��ن طبیع��ی‪ ،‬تانتالیوم‪ ،‬ب��ورات‪ ،‬هلی��وم‪ ،‬نیوبیوم‪،‬‬ ‫تنگس��تن‪ ،‬کبالت‪ ،‬عناصر نادر خاکی س��نگین‪ ،‬فلزات‬ ‫گ��روه پالتینوم‪ ،‬وانادی��وم‪ ،‬زغال کک ش��و‪ ،‬ایندیوم و‬ ‫سنگ فسفات‪.‬‬ ‫از عناصر مشترک در فهرست امریکا و اتحادیه اروپا‬ ‫می ت��وان دریافت که نیاز صنایع رو به رش��د جهان به‬ ‫م��واد معدنی در چش��م اندازی درازم��دت رو به تغییر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ساخت برج ایفل بااهن دزدی‬ ‫یک پایگاه عربی در گزارشی نوشت‬ ‫برج ایفل که به عنوان نماد غرور ملی‬ ‫فرانس��ه شناخته می ش��ود‪ ،‬از اهن و‬ ‫فوالدی س��اخته ش��ده که از معادن‬ ‫الجزای��ر ب��ه س��رقت رفته اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬شاید کمتر کسی بداند در کنار‬ ‫جنایت های متعددی که فرانس��ه در‬ ‫زمان اس��تعمار الجزایر در این کشور‬ ‫انجام داد‪ ،‬بس��یاری از معادن و منابع‬ ‫طبیعی ان را نیز به سرقت برد‪.‬‬ ‫فرانس��ه از س��ال ‪ ۱۸۳۰‬تا ‪۱۹۶۲‬‬ ‫میالدی به مدت ‪ ۱۳۲‬س��ال الجزایر‬ ‫را در اش��غال خ��ود داش��ت و در این‬ ‫م��دت جنایت ه��ای زی��ادی در این‬ ‫کش��ور مرتکب ش��د؛ از جمله بریدن‬ ‫س��ر هزاران نفر از م��ردم و نیروهای‬ ‫مقاومت این کشور که امروز جمجمه‬ ‫بیش از ‪ ۱۸‬هزار نف��ر از انها در موزه‬ ‫مردم شناس��ی پاریس در معرض دید‬ ‫عموم قرار دارد‪.‬‬ ‫ی��ک پای��گاه عربی به نام «ساس��ه‬ ‫بوست» با بیان این مقدمه در گزارشی‬ ‫نوشت فرانسه در دوران استعمارگری‬ ‫خود ع�لاوه بر ای��ن جنایت ها‪ ،‬منابع‬ ‫زیرزمینی الجزایر را نیز برای باشکوه‬ ‫کردن پایتخت خود و ساخت بناهای‬ ‫بلند به س��رقت برد‪ .‬بر اساس گزارش‬ ‫این پایگاه عربی‪ ،‬در حالی که فرانسه‬ ‫مدعی اس��ت اه��ن موردنی��از برای‬ ‫ساخت برج ایفل را از شهرهای لوریان‬ ‫و نان��ت تامین کرده اس��ت‪ ،‬ش��واهد‬ ‫تاریخ��ی حاکی از ان اس��ت که اهن‬ ‫به کاررفته در بلندترین و پربازدیدترین‬ ‫بنای جهان از معادن الجزایر به دست‬ ‫امده است‪ .‬ارتفاع برج ایفل که ساخت‬ ‫ان در س��ال ‪ ۱۸۸۷‬میالدی اغاز شد‬ ‫و پ��س از ‪ ۲۶‬م��اه در س��ال ‪۱۸۸۹‬‬ ‫میالدی ب��ه پایان رس��ید‪ ۳۲۴ ،‬متر‬ ‫اس��ت و در س��اخت ان از حدود ‪۱۸‬‬ ‫ه��زار قطعه اه��ن و ‪ ۲.۵‬میلیون پیچ‬ ‫و مهره اس��تفاده شده است‪ .‬بر اساس‬ ‫گزارش پایگاه خبری «ساسه بوست»‪،‬‬ ‫در زمان استعمار الجزایر‪ ،‬پس از انکه‬ ‫فرانس��وی ها اهن معادن این کشور را‬ ‫اس��تخراج کرده و به کشور خودشان‬ ‫فرستادند‪« ،‬گوستاو ایفل»‪ ،‬طراح برج‬ ‫ایفل‪ ،‬از کیفیت ان ابراز شگفتی کرد‬ ‫و در نتیجه‪ ،‬ده ه��ا تن اهن از معادن‬ ‫الجزایر اس��تخراج و به فرانسه منتقل‬ ‫ش��د تا از انها برای ساخت برج ایفل‬ ‫استفاده شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!