روزنامه صمت شماره 1125 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1125

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1125

روزنامه صمت شماره 1125

‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫موانع گردشگری را‬ ‫برمی داریم‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1125‬پیاپی ‪2443‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تجارت یک‬ ‫رابطه قانون اصطکاک و‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫بانک ها‬ ‫تولید کننده نیستند‬ ‫ضرورت دستیابی به‬ ‫سهم مناسب معدنی‬ ‫دولت و فرصت تفویض‬ ‫قدرت در اقتصاد‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫چه کسی جانشین کرباسیان می شود؟‬ ‫«اقتصاد» در انتظـار تغییر‬ ‫مس��عود کرباس��یان‪ ،‬در جریان اس��تیضاح ‪۴‬ش��هریور‪ ،‬با ‪ ۱۳۷‬رای موافق استیضاح از‬ ‫س��کانداری وزارت امور اقتصادی و دا رایی بازماند‪ .‬انچه به عنوان محورهای مهم طرح‬ ‫استیضاح کرباسیان بیان شده‪ ،‬ضعف وزیر امور اقتصادی و دا رایی در مدیریت کارامد‬ ‫این وزارتخانه در حوزه اقتصاد و ضعف در ایجاد هماهنگی با سایر سازمان ها و نهاد ها‬ ‫ برای اجرای سیاست هایی مانند مدیریت نهادهای زیرساختی اقتصادی کشور از جمله‬ ‫بازارس��رمایه‪ ،‬گمرک‪ ،‬مالیات‪ ،‬س��رمایه گذاری خارجی ‪ ،‬بانک های دولتی و خصوصی و‬ ‫بیمه ها بوده اس��ت که در نهایت این عوامل س��بب ش��د‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��و رای‬ ‫اسالمی به کرباسیان رای اعتماد منفی بدهند و زمینه خداحافظی وی از کابینه دولت‬ ‫دوازده��م را فراه��م اورند‪ .‬ب��ه هرحال این اتفاق افتاد و تنها چند س��اعت پس از این‬ ‫اس��تیضاح‪ ،‬گمانه زنی ها درباره جانشینی مسعود کرباسیان اغاز شد‪ .‬به طور قطع افراد‬ ‫زیادی را می توان به عنوان جانشین کرباسیان در وزارت امور اقتصادی و دا رایی معرفی‬ ‫تجارت‪4‬‬ ‫کرد اما در این میان نام چند نفر بیش از بقیه به گوش می رسد‪.‬‬ ‫صنعت‪4‬‬ ‫معدن‪3‬‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫قطار ایران‪-‬افغانستان‬ ‫در ایستگاه نهایی‬ ‫دیرگداز ها در گیرودار‬ ‫ترخیص مواد اولیه‬ ‫بسیاری در داخل با بیگانگان همنوا شدند‬ ‫تا مردم را ناامید کنند‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫چهره ‬ ‫ارائه تسهیالت ارزان قیمت‬ ‫به هنرمندان صنایع دستی‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫اخرین کشتی از قرارداد سال ‪13 ۷۲‬اماده بهره برداری‬ ‫‪3‬‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫نمایندگی ها از «خدمات‬ ‫پس از فروش» طفره می روند‬ ‫صنعت ‪2‬‬ ‫صنعت‪3‬‬ ‫با حضور استاندارخراسان جنوبی‪ ،‬فرماندار و مقامات ارشد استانی واحد لعاب مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد افتتاح شد‪:‬‬ ‫مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد در تولید لعاب خودکفا شد‬ ‫استاندارخراسان جنوبی‪ :‬مهندس علی اکبر فالحی یکی از سرمایه های استان و کشور است‬ ‫در خراس��ان جنوب��ی‪:‬‬ ‫نمایندگ��ی روزنام��ه‬ ‫در نخس��تین گام بهره برداری از پروژه های استانی در هفته‬ ‫دولت‪ ،‬واحد رنگ و لعاب سازی مجتمع کارخانجات کاشی و‬ ‫س��رامیک فرزاد صادرکننده نمونه ملی با حضور علی اکبر‬ ‫فالحی مدیریت مجتمع‪ ،‬دکتر محمدمهدی مروج الش��ریعه‬ ‫اس��تاندار خراس��ان جنوبی‪ ،‬علی ناصری فرماندار شهرستان‬ ‫بیرجند و جمع زیادی از مدیران ارشد استانی به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹مجتمع کاشی فرزاد پویا و فعال‬ ‫دکت��ر محمدمهدی مروج الش��ریعه‪ ،‬اس��تاندار خراس��ان‬ ‫جنوب��ی پس از بهره برداری از واحد رنگ و لعاب و بازدید از‬ ‫مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد در گفت وگوی‬ ‫اختصاصی با‬ ‫«مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک‬ ‫فرزاد» را بس��یار فعال‪ ،‬پویا و رو به توس��عه دانست و عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ج��دا از فیزیک کار‪ ،‬اش��تغالزایی و کارافرینی که این‬ ‫مجموع��ه دارد‪ ،‬مهم مدیریت و نفس کار اس��ت‪ .‬اس��تاندار‬ ‫خراس��ان جنوبی ب��ا تاکید بر اینکه ما جدا از س��رمایه های‬ ‫کارخان��ه و کارافرینی ک��ه داریم‪ ،‬س��رمایه های بزرگ تری‬ ‫مانند اقای فالحی در خراسان جنوبی و کشور هستند که با‬ ‫وضعیت کنونی کش��ور و شرایط سخت اقتصادی به افزایش‬ ‫تولید و توسعه فکر می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تاندار‪ :‬ه�ر مس�ئله ای ک�ه از ط�رف اقای‬ ‫فالحی مطرح ش�ود به طورقطع پیگیری خواهیم‬ ‫کرد‬ ‫مروج الشریعه عنوان کرد‪ :‬توسعه و رونق تولید نشان دهنده‬ ‫م��رام‪ ،‬معرفت‪ ،‬منش و تفک��ر توس��عه ای مدیریت مجتمع‬ ‫کارخانجات کاش��ی و سرامیک فرزاد است که در این اوضاع‬ ‫یک واحد تولی��دی دیگر را راه ان��دازی می کند‪ .‬وی خطاب‬ ‫به مدیران اس��تان تاکید کرد‪ :‬مدیران باید برای رفع مشکل‬ ‫این صنعتگر تالش کنند‪ .‬استاندارخراس��ان جنوبی در پایان‬ ‫س��خنان خود بیان کرد‪ :‬همه ای��ن موفقیت ها به دلیل وجود‬ ‫مدیری توانمند‪ ،‬عالقه مند و عاش��ق صنعت و تولید صنعتی‬ ‫یعنی اقای فالحی اس��ت و هر مورد و مش��کلی را که اقای‬ ‫فالحی مطرح کنند به طور قطع پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مدی�ر مجتمع کاش�ی و س�رامیک ف�رزاد‪ :‬در‬ ‫تولید لعاب خودکفا شدیم‬ ‫مهن��دس علی اکبر فالح��ی‪ ،‬مدیر مجتم��ع کارخانجات‬ ‫کاشی و س��رامیک فرزاد نیز ضمن تشکر از حضور استاندار‬ ‫و مس��ئوالن هم��راه وی در ای��ن مجموعه بیان ک��رد‪ :‬ما از‬ ‫صنعتگران قدیمی این کش��ور هس��تیم و مدت ها لعاب را از‬ ‫نق��اط دیگر وارد می کردیم‪ ،‬اما با مش��کالتی که برای تامین‬ ‫مواد اولیه ایجاد شد و کیفیت ان هم مدنظر ما نبود و حجم‬ ‫تولید و تقاضای باال‪ ،‬تصمیم به راه اندازی واحد رنگ و لعاب‬ ‫گرفتی��م‪ .‬به گفته وی این واحد عالوه بر ‪ ۷۰۰‬نیرویی که در‬ ‫مجتمع مشغول فعالیت هس��تند‪ ،‬برای ‪ ۵۰‬فرد بومی شغل‬ ‫ایج��اد کرد ه و با هدف تولید لعاب��ی با کیفیت باالتر از انچه‬ ‫که از خارج اس��تان تهیه می شد‪ ،‬فعالیت خود را شروع کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری ‪۱۲‬میلیاردتومانی در واحد لعاب‬ ‫صادرکنن�ده نمون�ه ملی با اش��اره به اینک��ه راه اندازی‬ ‫این قبی��ل واحدها نیاز به س��رمایه گذاری س��نگینی دارد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مجموع سرمایه گذاری با وضع فعلی انبارها‬ ‫و خرید مواد اولیه‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫مهندس فالحی با بیان اینکه ظرفیت تولید به حدی است‬ ‫که می توان خارج از اس��تان را نیز پشتیبانی کرد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ای��ن واحد تولی��دی در زمینی به مس��احت ‪ ۳‬هکتار دارای‬ ‫ظرفیت تولید ‪ ۵۰‬تن محصول در روز اس��ت و می توان گفت‬ ‫اکنون در زمینه لعاب خودکفا ش��ده ایم و وابسته نیستیم؛ به‬ ‫ط��وری که می توانیم این محصول را به دیگر اس��تان ها هم‬ ‫صادر کنیم‪.‬‬ ‫مهن��دس فالحی با بیان اینکه صادرات پنج ماهه ما حدود‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ون دالر افزایش یافته‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬محصوالت ما به‬ ‫کشورهای اسیای میانه‪ ،‬شمال افریقا‪ ،‬افغانستان‪ ،‬پاکستان و‬ ‫عراق صادر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توج�ه ویژه مق�ام عال�ی دولت در اس�تان به‬ ‫کارخانه تولید کاغذ وابسته به مجتمع فرزاد‬ ‫وی با اش��اره به اینکه شرکت «کاغذسازی هادی گستر» با‬ ‫اس��تفاده از ماشین االت س��لولزی کاغذ و کربناتی در دست‬ ‫راه اندازی است‪ ،‬افزود‪ :‬اینده خوبی در انتظار این پروژه عظیم‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این پروژه مد نظر حجت االسالم عبادی‬ ‫نماین��ده مردم بیرجند‪ ،‬خوس��ف و درمیان‪ ،‬مروج الش��ریعه‬ ‫اس��تاندار و مسئوالن استان قرار گرفته و امیدواریم در اینده‬ ‫نزدیک با حل مش��کالت اب و زمین ش��اهد اجرایی ش��دن‬ ‫ان باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیرمجتمع کاش�ی و سرامیک فرزاد خطاب‬ ‫به مسئوالن کشوری‪ :‬شهرک های صنعتی بیرجند‬ ‫و قائن نیازمند توجه ویژه‬ ‫وی در پایان خطاب به مس��ئوالن اس��تانی گفت‪ :‬باتوجه‬ ‫به درخواس��ت های تولیدکنندگان خراس��ان جنوبی و حتی‬ ‫کش��ور‪ ،‬در زمین��ه معافیت های مالیاتی ک��ه در حقیقت به‬ ‫بس��یاری از تولیدکنندگان اس��یب وارد کرده و قدرت تولید‬ ‫را گرفته‪ ،‬پیگیر این موضوع ش��دیم‪ .‬وی از تک تک مسئوالن‬ ‫اس��تان و کش��ور تقاضا کرد برای حیات واحدهای صنعتی‬ ‫و حمای��ت از تولیدکنندگان به وی��ژه تولیدکنندگان منطقه‬ ‫خراسان جنوبی تالش کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خراسان جنوبی نیازمند معافیت های ‪۲۰‬ساله‬ ‫مهندس فالحی از تولیدکنندگان اس��تان به عنوان سربازان‬ ‫خ��ط مقدم جبهه اقتصادی و مرزبانانی برای حراس��ت از مرز‬ ‫کش��ور با افغانس��تان یاد کرد و ادامه داد‪ :‬محدودیت های این‬ ‫اس��تان اعم از جاده های دوطرفه به نام جاده مرگ‪ ،‬نبود خط‬ ‫ریلی‪ ،‬خط هواپیمایی و جاده های مبادالتی برون و درون مرزی‬ ‫مناسب‪ ،‬بر هیچ مسئولی پوشیده نیست و نیاز به معافیت های‬ ‫مالیاتی ‪۲۰‬ساله در راستای رونق و پیشرفت اقتصاد استان در‬ ‫تمام نقاط ان به ویژه در مرز احساس می شود‪.‬‬ ‫صادرکنن�ده نمون�ه ملی ای��ن توجه ه��ا را عاملی برای‬ ‫جلوگی��ری از مهاجرت مردم منطقه به کالنش��هرها عنوان‬ ‫کرد و یاداور شد‪ :‬شهرک های صنعتی فریمان‪ ،‬اردکان یزد و‬ ‫کاسپین قزوین از معافیت های مالیاتی ‪۲۰‬ساله بهره می برند‬ ‫اما ش��هرک های صنعتی بیرجند و قائن باوجود محرومیتی‬ ‫ک��ه در ای��ن منطقه وج��ود دارد در فهرس��ت مناطق کمتر‬ ‫توسعه یافته و محروم نیستند که همین موضوع باعث شده از‬ ‫معافیت های مالیاتی بهره مند نشوند‪ .‬وی افزود‪ :‬در این راستا‬ ‫اس��تاندار محترم خراس��ان جنوبی پیگیری ه��ای زیادی در‬ ‫سطح کالن کشور داشت ه که در جلسه جمعی از صنعتگران‬ ‫شهرک صنعتی بیرجند از ایشان تشکر ویژه شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گواهینامه های بین المللی‬ ‫ایران‪-‬کاشان صادر شد‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1125‬‬ ‫پیاپی ‪2443‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫رابطه قانون اصطکاک و‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫کارشناس خودرو‬ ‫داناتری��ن م��ردم کس��ی اس��ت که این��ده را بهت��ر ببیند‬ ‫(غررالحکم‪ ،‬ج ‪ ،۱‬ص ‪.)۲۱۱‬‬ ‫بق��ای مناص��ب و دولت ه��ا مرب��وط ب��ه برنامه ری��زی و‬ ‫چاره اندیشی در امور است (میزان الحکمه‪ ،‬ج ‪ ،۲‬ص ‪.)۵۵۱‬‬ ‫در فیزیک «اصطکاک» نیروی مقاومتی اس��ت که در برابر‬ ‫حرک��ت اجس��ام به وجود می اید‪ .‬این نی��رو هم خالف جهت‬ ‫حرکت و هم در جهت حرکت ایجاد شده و با حرکت اجسام‬ ‫مخالفت می کن��د و برای ایجاد حرکت در اجس��ام تنها باید‬ ‫نیرویی بزرگتر از نیروی اصطکاک را در جهت حرکت اعمال‬ ‫یا با استفاده از روش هایی برای کاهش اصطکاک تالش کرد‪.‬‬ ‫ح��ال اگ��ر در ای��ن م��دل بخ��ش خصوص��ی را به عنوان‬ ‫حرکت دهن��ده واقع��ی چرخ ه��ای اقتصادی بنا ب��ر نظریات‬ ‫جهان��ی اقتصاد مبتنی بر بازار ازاد و ش��عارهای مس��ئوالن‬ ‫بدانیم‪ ،‬با کم��ال تعجب قوانین‪ ،‬مق��ررات‪ ،‬مصوبه ها‪ ،‬ضوابط‬ ‫و قواع��د بس��یار زیادی در ه��ر یک از فعالیت ه��ای تولیدی‬ ‫ی��ا تجاری قابل پایش اس��ت که عدد هر ک��دام از این عوامل‬ ‫ایج��اد اصطکاک به بیش از ‪ ۳۰‬مورد خواهد رس��ید‪ .‬تصویب‬ ‫قوانی��ن با اهداف نظارت بیش��تر و شفاف س��ازی فرایندها یا‬ ‫تسریع در انجام فعالیت ها باتوجه به نداشتن اشنایی درست‬ ‫تصویب کنن��دگان ی��ا وضع کنندگان قوانی��ن در عمل نه تنها‬ ‫نتیج��ه ای معکوس به دنبال داش��ته‪ ،‬بلکه ب��ر پیچیدگی ها و‬ ‫هدررف��ت منابع که در اینجا صاحبان س��رمایه و کارافرینان‬ ‫هستند افزوده است‪.‬‬ ‫در نگاه اولیه به این موضوع در حالت خوش��بینانه می توان‬ ‫این نوع اقدام ها را ناشی از نااشنایی و نداشتن نگاه تخصصی‬ ‫تصویب کنندگان ان پنداش��ت اما اگر با دقت بیش��تر به این‬ ‫مهم نگاه ش��ود منافع حزبی و گروه��ی‪ ،‬هیجانات اجتماعی‬ ‫و پس از ان منافع ش��خصی در وضع چنین مقرراتی بی تاثیر‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬ای��ن قوانین و مقررات نه تنها با هدف تس��هیل‬ ‫و تس��ریع در فراین��د گ��ردش اقتصادی وضع نمی ش��ود که‬ ‫بالعک��س حفظ مناف��ع گروه های خاص و پ��س از ان بقای‬ ‫جایگاه تصویب کنندگان‪ ،‬نخس��تین اولویت قابل استخراج از‬ ‫این اقدام ها است‪.‬‬ ‫افزای��ش اصطکاک (هدررفت انرژی) به دالیل یادش��ده که‬ ‫بیش��تر بدون گرفتن نظر و توجه به خواس��ت های گروه های‬ ‫فع��ال یا درگی��ر در موضوع تولید یا تج��ارت تهیه‪ ،‬تنظیم و‬ ‫تصویب می ش��ود‪ ،‬حاصلی جز از بین بردن اس��تعداد بخش‬ ‫خصوصی به عنوان پیش��رو در اقتصاد ازاد و رقابتی و گاهی از‬ ‫بین رفتن کل یا بخشی از سرمایه صاحبان کسب وکار نداشته‬ ‫و این گون��ه به نظر می رس��د که دولت ها با تک��رار این رفتار‬ ‫خود قصد نابودی نگرش «اقتصاد ازاد» را دارند‪ ،‬زیرا اقتصاد‬ ‫ازاد زمینه اولیه تصدی ه��ای دولتی یا دخالت های دولت در‬ ‫امور اقتصادی را از بین می برد و فراهم اورنده خصوصی سازی‬ ‫واقعی خواهد بود‪.‬‬ ‫تحریم های خصمانه قدرت های سلطه جو نیز به عنوان عامل‬ ‫همیش��گی افزایش دخالت دولت ها در گردش کار و عملکرد‬ ‫فع��االن بخش خصوص��ی باعن��وان تنظیم ب��ازار و مدیریت‬ ‫ش��رایط اضط��رار ضربات مهلک��ی بر بدنه بخ��ش خصوصی‬ ‫وارد اورده اس��ت؛ کما اینکه بنا بر تجربه س��ال های متمادی‬ ‫پس از انقالب ش��کوهمند اسالمی تنها عامل کمک کننده به‬ ‫شکس��ت تحریم ها پ��س از قدرت نظام��ی در حفظ تمامیت‬ ‫ارضی و کورکننده چش��م طمع ورزان‪ ،‬همبستگی و استفاده‬ ‫از ظرفیت های بخش های خصوصی واقعی کش��ور بوده است‪.‬‬ ‫البته در برخی موارد نبود نظارت کافی بر این مقوله یا ایجاد‬ ‫بخش های خصوصی دولتی موجب ایجاد سوءجریان هایی نیز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این س��وءجریان ها زمانی بیشتر رش��د و نمو داشته اند که‬ ‫باز هم به جای بخش خصوص��ی واقعی و توزیع فعالیت های‬ ‫ضدتحریمی بین بخش ها و تاجران معتبر تنها بر یک شخص‬ ‫یا بخش خصوصی زاییده دولت متمرکز ش��ده و تاکنون این‬ ‫نوع تمرکز چیزی جز فس��ادهای کالن برای کشور و مردم به‬ ‫همراه نداشته و اش��تغالی روزمره را برای نهاد قضایی فراهم‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫ات��کا و اعتم��اد نا بجا و ن��اروا به اطالعات س��ودجویان که‬ ‫تمامی تنظیم های مربوط به ش��یوه نامه های های اجرایی را با‬ ‫توجیه تحریم یا بهینه س��ازی بهره وری در پوشش شعارهای‬ ‫انقالبی‪ ،‬ملی و میهنی انجام می دهند متاسفانه محصولی جز‬ ‫بدنامی کارگزاران نظام و برچس��ب های فساد سیستمی برای‬ ‫س��ازمان های متولی امور ملت به همراه نداش��ته اس��ت‪ .‬این‬ ‫تصمیم س��ازی ها که ب��ا برنامه طی یک س��ال و گاهی کمتر‬ ‫ازس��وی عده ای از افراد انجام شده و به عنوان بهترین راهکار‬ ‫حمایت از صنع��ت‪ ،‬تجارت‪ ،‬تولید‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬منافع ملی و‪...‬‬ ‫به دست مسئوالن تراز اول کشور رسیده و متاسفانه گاهی نیز‬ ‫مورد تایید ق��رار گرفته‪ ،‬حاصلی جز کاهش امنیت اقتصادی‬ ‫برای س��رمایه گذاران و افزایش منافع غیرقانونی و غیرشرعی‬ ‫تهیه کنندگان اولیه دربرنداشته است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د تنها راهکار مبارزه با اصطکاک و این نوع‬ ‫فساد استفاده از ابزار اندازه گیری رضایت مندی مردم به عنوان‬ ‫ولی نعمتان انقالب از مقررات وضع ش��ده یا سیاست های تازه‬ ‫اتخاذ شده به همراه تغییر موقعیت وزیران و مسئوالن اجرایی‬ ‫از ساختمان خود به س��اختمان اتاق های بازرگانی یا اصناف‬ ‫و در یک کالم میان مردم است‪ ،‬زیرا وجدان عمومی بهترین‬ ‫محک کارایی و اثربخش��ی تصمیم های سازمان های اجرایی‬ ‫اس��ت و می توان��د در تلفیق با نظر متخصصان در ش��وراها و‬ ‫انجمن های تخصصی بهینه ترین روش برای سیاست گذاری ها‬ ‫یا تنظیم مقررات باشد‪.‬‬ ‫دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی گفت‪ :‬به دنبال‬ ‫اتفاق های حوزه سیاست خارجی و خروج امریکا از برجام وضعیتی‬ ‫را در کش��ور شاهد بودیم که بس��یاری در داخل با بیگانگان همنوا‬ ‫ش��دند تا مردم را ناامید کنند‪ .‬ش��هیندخت موالوردی روز گذشته‬ ‫در همایش اموزشی حقوق شهروندی با حضور شهرداران مناطق‪،‬‬ ‫مدیران س��تادی و مشاوران شهردار مشهد در این شهر اظهار کرد‪:‬‬ ‫این افراد تالش کردند به مردم بگویند «ببینید به حرف ما رسیدید‬ ‫که هیچ اراده و اختیاری برای تغییر اوضاع نیست»‪ .‬عمل این افراد‬ ‫اب به اس��یاب دش��من ریختن است و اینکه مردم را بیش از پیش‬ ‫ناامی��د کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اقای کرباس��یان یکش��نبه در مجلس‬ ‫گفت ش��ما انتظار دارید مش��کالت تاریخی کش��ور را در یک سال‬ ‫ح��ل کنیم‪ .‬با این احوال فردا (ام��روز) رییس جمهوری به مجلس‬ ‫شورای اسالمی می رود تا انها که می گفتند «رییس جمهوری حاضر‬ ‫نیس��ت با مردم صحب��ت کند» ببینند که وی بس��یاری از حقایق‬ ‫را به مردم خواهد گفت‪ .‬دس��تیار وی��ژه رییس جمهوری در حقوق‬ ‫شهروندی گفت‪ :‬ما این امر را در هفته دولت به فال نیک می گیریم‬ ‫زیرا خروجی توضیحات رییس جمهوری ارتقای س�لامت اجتماعی‬ ‫و افزای��ش اعتم��اد عمومی به دولت‪ ،‬نظ��ام و حاکمیت خواهد بود‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با حضور در مجلس شورای اسالمی رازهای پشت‬ ‫پرده و افرادی را که با سناریوسازی و تشکیل اتاق فکر تمام تالش‬ ‫خود را برای رساندن کشور به این وضعیت کردند افشا می کند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬شعار امسال هفته دولت «شفافیت‪ ،‬پاسخگویی و کارامدی»‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت دوازدهم بنای فعالیت و کار خود را بر ش��فافیت امور‬ ‫گذاش��ته و اقدام شاخص دولت در حقوق شهروندی شفاف سازی و‬ ‫شفافیت است‪ .‬دولت اراده خود را بر شفاف عمل کردن گذاشته که‬ ‫نتیجه ان کارامدی خواهد بود اما در این زمینه امروز با مشکالتی‬ ‫در ارکان حاکمیتی نظام روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫واگذاری موارد اختالفی به اینده‪ ،‬دستاورد کنوانسیون خزر‬ ‫نشس�ت «واکاوی کنوانس�یون رژی�م حقوقی‬ ‫دری�ای خزر» با حضور الهه کوالیی اس�تاد علوم‬ ‫سیاس�ی دانشگاه تهران‪ ،‬محمد سعید ملک زاده‬ ‫ریی�س کل حق�وق عموم�ی دبیرخان�ه مجم�ع‬ ‫تش�خیص مصلحت نظ�ام‪ ،‬منوچه�ر متکی وزیر‬ ‫پیش�ین امور خارجه و مجید صابر مذاکره کننده‬ ‫کنوانس�یون و سفیر ایران در قزاقستان در محل‬ ‫خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد‪.‬‬ ‫به دنب�ال امض�ای کنوانس�یون رژی�م حقوقی‬ ‫دری�ای خ�زر مباح�ث گس�ترده ای درب�اره این‬ ‫کنوانس�یون در فضای سیاسی و رسانه ای کشور‬ ‫مطرح ش�د‪ .‬عمده این مباحث حول س�هم ایران‬ ‫از دریای خزر‪ ،‬منابع بس�تر و زیر بس�تر‪ ،‬تحدید‬ ‫حدود‪ ،‬مباحث امنیتی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹امضای کنوانسیون به تحریم ها ارتباطی ندارد‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬مجید صابر مذاکره کننده‬ ‫ای��ران در جری��ان امضای کنوانس��یون رژیم‬ ‫حقوق��ی دری��ای خ��زر در نشس��ت واکاوی‬ ‫کنوانس��یون رژیم حقوقی دریای خزر گفت‪:‬‬ ‫کنوانس��یون حقوقی دریای��ی خزر محصول‪،‬‬ ‫‪ ۱۶ ،15‬س��ال مذاکرات کش��ورهای ساحلی‬ ‫خ��زر اس��ت‪ .‬امض��ای ای��ن کنوانس��یون به‬ ‫تحریم های دونالد ترامپ ارتباطی ندارد‪ ،‬بلکه‬ ‫مربوط به دو س��ال پیش است و در این مدت‬ ‫کش��ورها ذی نفع مشغول بررسی های داخلی‬ ‫خود بودند‪ .‬س��فیر ایران در قزاقستان در این‬ ‫نشست ادامه داد‪ :‬معاهدات پیشین معاهده ای‬ ‫تیپ (الگو) بود که اتحاد جماهیر ش��وروی با‬ ‫سایر کشورهای همسایه از جمله ایران منعقد‬ ‫کرد و پر از موارد منفی اس��ت؛ به ویژه فصول‬ ‫‪ ۶ ،۵‬و ‪ ۷‬معاه��ده ‪ ۱۹۲۱‬ک��ه هنر ما این بود‬ ‫ک��ه این فصول را ح��ذف کردیم‪ .‬صابر با بیان‬ ‫اینکه یکی از دس��تاوردهای کنوانسیون حل‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬ایراد به کنوانسیون دریای خزر‬ ‫ملک زاده رییس کل حقوق عمومی دبیرخانه‬ ‫مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام با اش��اره به‬ ‫ایرادهای وارد ش��ده به کنوانسیون رژیم حقوقی‬ ‫دری��ای خزر گفت‪ :‬مقام��ات وزارت امور خارجه‬ ‫ای��ران باره��ا اع�لام کرده اند که بح��ث تحدید‬ ‫ح��دود به بعد موکول ش��ده و ممکن اس��ت ‪10‬‬ ‫یا ش��اید ‪ 50‬س��ال به طول انجامد‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که تحدید حدود بس��تر و زیربستر میان‬ ‫‪ ۴‬کش��ور باقی مانده از اتحاد جماهیر ش��وروی‬ ‫خالف رژی��م حقوقی موج��ود اس��ت و باوجود‬ ‫مخالفت جمهوری اس�لامی ایران انجام ش��ده و‬ ‫این کش��ورها مش��غول بهره برداری هستند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬براس��اس بن��د یک ماده ‪ 8‬کنوانس��یون‪،‬‬ ‫تعیین حدود بس��تر و زیر بس��تر دریای خزر باید‬ ‫از طریق توافق میان کش��ورهای دارای سواحل‬ ‫مجاور و مقابل ب��ا در نظر گرفتن اصول و موازین‬ ‫ش��ناخته ش��ده حقوق بین الملل به منظور قادر‬ ‫س��اختن دولت ها به اعمال حق��وق حاکمه خود‬ ‫برای بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر و سایر‬ ‫فعالیت های مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر‬ ‫و زیر بستر انجام شود‪ .‬این موضوع به این معناست‬ ‫که انچه روس��یه با قزاقستان‪ ،‬روسیه با جمهوری‬ ‫اذربایج��ان و قزاقس��تان با ترکمنس��تان انجام‬ ‫منوچهر متکی‬ ‫مس��ائل مه��م و واگذاری م��وارد اختالفی به‬ ‫اینده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هیچ کش��وری نمی تواند‬ ‫از س��هم ‪۲۰‬درصدی ایران در منابع زیر بستر‬ ‫بهره ب��رداری کند و ویژگ��ی جغرافیایی این‬ ‫منابع به جز حوزه مش��ترک البرز (میان ایران‬ ‫و اذربایجان) هم اعالم شده و حق استفاده از‬ ‫حوزه های مشترک را هم به کسی نمی دهیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حقوق بین الملل با بیان اینکه‬ ‫فقط روس��یه و قزاقستان سهم خود را از خزر‬ ‫مجید صابر‬ ‫الهه کوالیی‬ ‫مش��خص کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬تا ایران با دو کشور‬ ‫جمهوری اذربایجان و ترکمنس��تان قرارداد‬ ‫نبندد س��هم ان دو کشور مشخص نمی شود‪.‬‬ ‫سفیر ایران در قزاقستان در پاسخ به پرسشی‬ ‫درباره س��هم کش��ورها از دری��ای خزر گفت‪:‬‬ ‫روس��یه ‪ ۱۸‬درصد و قزاقس��تان ‪ ۲۹‬درصد از‬ ‫دریای خزر (که درمجموع ‪ ۴۷‬درصد اس��ت)‬ ‫سهم دارند و ‪۵۳‬درصد بقیه به توافق ‪ ۳‬کشور‬ ‫جنوبی وابسته است‪.‬‬ ‫‹ ‹رژیم حقوقی خزر یک مسئله سیاسی است‬ ‫داده یا خواهد داد ارتباطی به ما نخواهد داش��ت‬ ‫و می مان��د تحدید حدود ایران و ترکمنس��تان و‬ ‫ایران و جمهوری اذربایجان که ش��اید ‪ 50‬س��ال‬ ‫ب��ه طول انجامد‪ .‬ملک زاده با بیان اینکه اش��کال‬ ‫دوم کنوانس��یون‪ ،‬موک��ول ش��دن تعیین خط‬ ‫مب��دا به بعد اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬براس��اس اعالم‬ ‫مقامات وزارت ام��ور خارجه و صراحت ماده یک‬ ‫کنوانس��یون روش تعیین خطوط مبدا مستقیم‬ ‫باید در موافقتنامه جداگانه ای میان همه طرف ها‬ ‫انجام شود‪ ،‬این در حالی است که تعیین اب های‬ ‫داخلی و س��رزمینی و ماهیگیری و پهنه دریایی‬ ‫کش��ور هم ب��ه تعیین خط مبدا موکل ش��ده که‬ ‫ممکن اس��ت س��ال ها به طول انجامد‪ .‬وی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بند ‪ 3‬ماده ‪ ۷‬کنوانس��یون مق��رر می دارد‬ ‫تعیین حدود اب های داخلی و س��رزمینی میان‬ ‫کش��ورها دارای سواحل مجاور با توافق میان انها‬ ‫انجام خواهد ش��د‪ .‬ملک زاده نبود ضمانت اجرای‬ ‫موثر برای کنوانسیون را اشکال سوم ان دانست‪.‬‬ ‫وی ایراد چهارم را نس��خ ضمنی تمام قراردادها و‬ ‫اسناد و مدارک و مکاتبات و رژیم حقوقی موجود‬ ‫برش��مرد و اظهار کرد‪ :‬همه قراردادهای گذشته‪،‬‬ ‫به وی��ژه قرارداده��ای ‪ ۱92۱‬و ‪1940‬و ضمائ��م‬ ‫اسناد ان نسخ می شود و از بین می رود‪.‬‬ ‫اله��ه کوالی��ی‪ ،‬تحلیلگر مس��ائل سیاس��ت‬ ‫خارج��ی نیز با بیان اینکه رژیم حقوقی دریای‬ ‫خزر یک مس��ئله حقوقی نیس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫رژی��م حقوقی دری��ای خزر بیانگ��ر وظایف و‬ ‫تکالیف کش��ورها در خزر است که یک مسئله‬ ‫سیاس��ی و مبتن��ی و تابع موازن��ه قدرت میان‬ ‫کش��ورها اس��ت‪ .‬این اس��تاد روابط بین الملل‬ ‫دانشگاه تهران ادامه داد‪ :‬هرچند ادعا می شود در‬ ‫کنوانس��یون خزر تصمیمی برای تحدید حدود‬ ‫بستر گرفته نشده اما در واقع پذیرش دوفاکتو‬ ‫و غیررس��می توافق ها غیرقانونی و غیرحقوقی‬ ‫اس��ت‪ .‬جای اقای صفری مذاکره کننده ارشد‬ ‫پیشین ایران درباره خزر خالی است که بگویند‬ ‫چه شد سهم ایران از ‪ 18‬درصد به اینجا رسید‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه تهران با بیان اینکه روسیه‬ ‫همسایه بزرگ ماست و باید با این کشور روابط‬ ‫گس��ترده و متوازن داش��ته باش��یم‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫وقتی کنوانس��یون خزر در استانه تحریم امضا‬ ‫می ش��ود یعنی کشورهای ساحلی خزر امیدوار‬ ‫به کوتاه امدن ایران از حقش شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹«انصاف» خط راهنمای رژیم حقوقی خزر‬ ‫وزیر پیش��ین امور خارجه نیز با بیان اینکه با‬ ‫تکی��ه بر اصل انصاف می توانیم به مرز ‪20‬درصد‬ ‫برس��یم‪ ،‬گف��ت‪ :‬ای��ن مس��ئله خ��ط راهنمای‬ ‫مذاک��رات طوالنی تیم مذاکره کننده براس��اس‬ ‫مصوبات ش��ورای عالی امنیت ملی با جمهوری‬ ‫اذربایجان و ترکمنس��تان بوده اس��ت‪ .‬منوچهر‬ ‫متک��ی با طرح این پرس��ش که حقوق ایران در‬ ‫دریای خ��زر تاکنون چگونه بوده‪ ،‬افزود‪ :‬به طور‬ ‫معمول حقوق کش��ورها یا برمبنای معاهدات و‬ ‫قراردادها و عرف است یا از نوع تحمیلی است که‬ ‫با هدف محدودس��ازی کشورها انجام می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با این کنوانسیون بعد از ‪ ۶۲‬سال‬ ‫از ذهنیت موهومی که ما را از کشتیرانی و حقوق‬ ‫زیر بستر و‪ ...‬محروم می کرد عبور کرده ایم و این‬ ‫ذهنیت به فراموش��ی سپرده ش��ده است‪ .‬وزیر‬ ‫پیشین امور خارجه گفت‪ :‬داشتن سهم مناسب‬ ‫از نفت و گاز دریای خزر از برنامه های جمهوری‬ ‫اس�لامی اس��ت؛ عالوه بر ای��ن تعیین محدوده‬ ‫بهره ب��رداری جمهوری اس�لامی هم از اهدافی‬ ‫است که ما دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫الهه بررسی شکایت ایران از امریکا را اغاز کرد‬ ‫نخستین جلسه استماع ش��فاهی برای بررسی شکایت ایران علیه‬ ‫ازس��رگیری تحریم های ضد ایرانی از س��وی امریکا از صبح دیروز در‬ ‫الهه هلند و در کاخ صلح دیوان دادگس��تری بین المللی اغاز ش��د‪ .‬به‬ ‫ی ک��ه در تارنمای مرکز امور‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬براس��اس برنامه زمان بند ‬ ‫حقوقی بین المللی ریاست جمهوری منتشر شده‪ ،‬دیوان دادگستری‬ ‫بین المللی اعالم کرد‪ ،‬جلس��ه اس��تماع عمومی درباره صدور دستور‬ ‫موق��ت در پرون��ده نقض تعهدات عهدنامه م��ودت روابط اقتصادی و‬ ‫حقوقی کنس��ولی از تاریخ دوش��نبه ‪ 27‬تا پنجشنبه ‪ 30‬اوت ‪2018‬‬ ‫(‪ ۵‬ت��ا ‪ ۸‬ش��هریور ‪ )1397‬در کاخ صلح الهه (هلن��د) برگزار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬خبرگزاری رویترز هم خبر داد که پس از ‪ 4‬روز بررسی شکایت‬ ‫عکس روز‬ ‫ایران در دیوان دادگس��تری بین المللی‪ ،‬این نهاد قضایی سازمان ملل‬ ‫در م��دت یک ماه رای خود را صادر می کند‪ .‬به نوش��ته رویترز‪ ،‬امریکا‬ ‫هنوز پاس��خ علنی به ش��کایت ایران نداده و انتظار می رود وکالی این‬ ‫کشور استدالل کنند که دیوان دادگستری بین المللی فاقد صالحیت‬ ‫رسیدگی به این اختالف است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫گروه «خودسر» نداریم؛ این کار خودزنی است‬ ‫عروسی به سبک سنتی لرستان‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مشاور پیشین زنده یاد ایت اهلل هاشمی رفسنجانی به تجمع اخیر طالب در قم و‬ ‫حاشیه های برنامه دعای عرفه در تهران واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫غالمعلی رجایی در گفت وگو با ایس��نا در پاس��خ به این پرس��ش که تجمع برخی‬ ‫طالب در قم و ش��عارهایی که در ان مطرح شد‪ ،‬چه تاثیری بر افکار عمومی خواهد‬ ‫گذاش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬من پی��ش از این هم گفته بودم این کار یک خودزنی اس��ت‪.‬‬ ‫به ط��ور حتم انهایی که در این تجمع بوده اند نماینده طالب نیس��تند و گفته ام که‬ ‫بخشی از نظام‪ ،‬دارد با این کار خودش را می زند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درب��اره انچه در این تجمع مرتبط با ایت اهلل هاش��می بوده و در قالب‬ ‫ش��عار مطرح ش��ده باید گفت در این مدت هم اطرافیان ایش��ان و هم دیگران سعی‬ ‫می کردند بگویند مرگ ایشان طبیعی نبوده و با شعاری که در ان تجمع مطرح شد‪،‬‬ ‫این موضوع نیز به گونه ای مجال طرح پیدا کرد‪ .‬مش��اور ایت اهلل هاش��می رفسنجانی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬من فکر می کنم اینکه گفته شده این شعار تنها به این تجمع وارد شده‪،‬‬ ‫صحت ندارد‪ .‬ما خبرهایی داریم که می گوید بعد از برنامه این پالکاردها و نوش��ته ها‬ ‫به جای پیش��ین خود برگشته که این نشان می دهد این کار کامال سازماندهی شده‬ ‫بود و ما از اس��اس گروه خودس��ری نداریم‪ .‬رجایی در پایان گفت‪ :‬بدتر از ان‪ ،‬برنامه‬ ‫دع��ای عرف��ه در تهران بود که قضیه قم را تایید کرد و زودتر از انچه انتظار می رفت‬ ‫دیدیم این قضیه افشا شد‪ ،‬اما باز هم تاکید می کنم که این افراد حتی بخشی از حوزه‬ ‫هم نیستند‪ ،‬بلکه یک جریان افراطی اند که به زودی نیز طرد خواهند شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنا‪ ،‬حجت االس�لام غالمحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه هم گفت‪ :‬کار‬ ‫رسیدگی به پرونده مدرسه فیضیه اغاز شده و باید ببینیم تحقیقات به کجا می رسد‬ ‫اما درباره ماجرای فوت ایت اهلل هاشمی پرونده ای باز نشده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫بسیاری در داخل با بیگانگان همنوا شدند تا مردم را ناامید کنند‬ ‫ایرنا‪ -‬س��یده فاطمه حسینی‪ ،‬رییس کارگروه‬ ‫تش��کیل خزانه واحد کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی از برگزاری چهارمین جلس��ه‬ ‫مجل��س با نمایندگان دولت ب��رای تعیین تکلیف‬ ‫قانون��ی تش��کیل خزان��ه واحد خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫براس��اس قانون برنامه ششم توسعه‪ ،‬حساب های‬ ‫سازمان های دولتی باید به حساب واحد خزانه نزد‬ ‫بانک مرکزی منتقل شود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬دفتر رییس جمه��وری در اطالعیه ای‬ ‫در واکن��ش به اظهارات یک نماینده مجلس اعالم‬ ‫کرد‪ :‬هرگون��ه القای جدایی و تقاب��ل میان ارکان‬ ‫نظ��ام کمک به جن��گ روانی و توطئه دش��منان‬ ‫انق�لاب اس�لامی اس��ت‪ .‬در بخش��ی از اطالعیه‬ ‫دفتر رییس جمهوری امده اس��ت‪ :‬نماینده مردم‬ ‫ش��ریف ارومیه در جلسه ‪ ۴‬ش��هریور ‪ ۹۷‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬ضمن برداش��ت نادرس��ت و‬ ‫ناقص‪ ،‬اظهارات حجت االسالم والمسلمین حسن‬ ‫روحانی‪ ،‬رییس جمهوری در برنامه سالروز صنعت‬ ‫دفاع��ی را‪ ،‬دخال��ت در عزل و نص��ب فرماندهان‬ ‫نظام��ی و انتظامی دانس��ته و برمبن��ای ان اقدام‬ ‫به اخطار قانون اساس��ی کرده اس��ت‪ .‬روحانی در‬ ‫س��خنرانی یادش��ده ‪ 3‬رکن «مردمی بودن‪ ،‬اتحاد‬ ‫درونی نیروهای مسلح و فرماندهی اسالم شناس‪،‬‬ ‫مدی��ر‪ ،‬مدبر و مورد اعتماد دین��ی مردم» را عامل‬ ‫اصلی بازدارندگی و س��اختار دفاعی کشور دانسته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬حس��ین امیرعبداللهی��ان‪ ،‬دس��تیار‬ ‫ویژه رییس مجلس ش��ورای اس�لامی و مدیرکل‬ ‫بین المل��ل مجلس با اش��اره ب��ه جای��گاه مهم و‬ ‫استراتژیک عراق در منطقه گفت‪ :‬حفظ استقالل‬ ‫و تمامیت ارضی عراق مهم ترین دستاورد است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪« -‬یو چان��گ هیان» س��فیر جدید کره‬ ‫جنوبی در تهران با اش��اره به ت��داوم خرید نفت از‬ ‫ایران ازسوی این کشور گفت‪ :‬کره جنوبی باوجود‬ ‫خروج امری��کا از برجام در چارچ��وب توافق های‬ ‫دوطرفه به خرید نفت از ایران ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬ناصر شریفی‪ ،‬نماینده مردم بندرلنگه‬ ‫در مجلس گفت‪ :‬برای روش��ن شدن موضوع صید‬ ‫غیرمجاز ازس��وی چینی ها به اتف��اق معاون صید‬ ‫سازمان شیالت‪ ۴ ،‬روز در تمامی بندرهای صیادی‬ ‫حضور پی��دا کردیم و با صی��ادان صحبت هایی را‬ ‫به صورت رودررو داشتیم‪ ،‬کسی اعالم و تایید نکرد‬ ‫که چینی ها صید صنعتی انجام می دهند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ش��بکه «ان‪.‬ت��ی‪.‬وی» اعالم کرد رجب‬ ‫طی��ب اردوغ��ان‪ ،‬رییس جمهوری ترکی��ه برای‬ ‫شرکت در نشست س��ه جانبه سران ایران‪ ،‬روسیه‬ ‫و ترکی��ه درباره بحران س��وریه‪ 7 ،‬س��پتامبر (‪۱۶‬‬ ‫شهریور) به تهران سفر می کند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام گفت‪ :‬در ش��رایط سیاسی کشور انچه بسیار‬ ‫مهم است انسجام‪ ،‬وحدت و همفکری است و االن‬ ‫وقت تفرقه‪ ،‬جدایی‪ ،‬حسابکش��ی و انتقام گیری از‬ ‫انتخابات نیس��ت‪ .‬محمد هاشمی افزود‪ :‬این کارها‬ ‫خواس��ت دشمن اس��ت و انچه که می تواند ما را از‬ ‫بح��ران نجات ده��د همراهی‪ ،‬همدلی و انس��جام‬ ‫ماست‪ .‬دش��من روی تفرقه و جدایی مردم از نظام‬ ‫و تفرقه بین مسئوالن سرمایه گذاری کرده و یکی‬ ‫از راه هایی که می تواند به نظام ضربه بزند کارهای‬ ‫این گونه است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ربیعی نس��بت به فضای مجلس در روز‬ ‫سوال از رییس جمهوری هشدار داد و گفت‪ :‬تشنج‬ ‫در روز سه ش��نبه برنده ای ندارد‪ .‬عل��ی ربیعی در‬ ‫توییتر خود نوشت‪ :‬در کوچه و خیابان می بینم که‬ ‫مردم نگران زندگی می کنند و بیمناک التهابات و‬ ‫اینده هس��تند‪ .‬رفتار مجلس در رویارویی با پدیده‬ ‫کم سابقه س��وال از رییس جمهوری می تواند این‬ ‫نگران��ی را افزای��ش یا کاهش دهد‪ .‬تش��نج در روز‬ ‫سه شنبه برنده ای ندارد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬عض��و فراکس��یون نماین��دگان والیی‬ ‫مجل��س گفت‪ :‬طرح اس��تیضاح ش��ریعتمداری و‬ ‫جم��ع اوری امض��ا برای ان در مجلس اغاز ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬احم��د علیرضابیگی با بی��ان اینکه مقصر‬ ‫اصلی بی تدبیری و تخلف بزرگ در برخی مس��ائل‬ ‫اقتص��ادی عالوه بر رییس پیش��ین بانک مرکزی‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درباره‬ ‫واگذاری بی حد و حصر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به نحوی‬ ‫که صرف اولویت ها نشد و همچنین فسادی که در‬ ‫ثبت سفارش خودرو رخ داده‪ ،‬مقصر اصلی شخص‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت؛ به طوری که‬ ‫دولت نیز رسیدگی به این موضوع را به قوه قضاییه‬ ‫سپرده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬موافقتنامه همکاری های دفاعی و فنی‬ ‫بین وزارتخانه های دفاع جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫و جمهوری عربی س��وریه یکش��نبه شب با حضور‬ ‫وزیران دو کش��ور به امضا رس��ید‪ .‬در این س��ند بر‬ ‫گس��ترش همکاری های دفاع��ی و نظامی بین دو‬ ‫کشور ایران و س��وریه تاکید شده است‪ .‬بشار اسد‪،‬‬ ‫رییس جمهوری سوریه نیز در دیدار با وزیر دفاع و‬ ‫پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران‬ ‫گفت‪ :‬رفتار امریکا نشان می دهد که تقویت قدرت‬ ‫این محور برای مقابله با شیوه های تخریبی امریکا‬ ‫و سیاس��ت های برهم زننده ثبات جهانی ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1125‬‬ ‫پیاپی ‪2443‬‬ ‫حمل ونقل و انرژی‬ ‫خط اهن خواف‪-‬هرات؛ ‪ ۱۳‬سال پس از کلنگ زنی در چه وضعیتی است؟‬ ‫حدود ‪ ۱۳‬س��ال از نخس��تین گام های اجرایی ایران و‬ ‫افغانستان در مس��یر اتصال ریلی دو کشور می گذرد اما‬ ‫این خط اهن مش��ترک هنوز به طور کامل ساخته نشده‬ ‫و بخش هایی از ان همچنان در مرحله ساخت وساز باقی‬ ‫مانده است‪.‬البته روز گذشته‪ ،‬خیراهلل خادمی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل در نشست‬ ‫با خبرنگاران اعالم کرد کار ساخت این خط اهن تا پایان‬ ‫امسال به طور کامل به پایان می رسد‪ .‬تسهیل در انتقال‬ ‫س��نگ اهن از ایران به افغانس��تان‪ ،‬فق��ط یکی از دالیل‬ ‫تمایل دو کشور به این اتصال ریلی است‪ .‬گسترش سایر‬ ‫مب��ادالت تجاری و ترانزیت ریلی کاال و مس��افر از دیگر‬ ‫مزیت هایی اس��ت ک��ه این اتصال ریلی برای دو کش��ور‬ ‫به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬اتصال ریلی ایران و افغانس��تان‬ ‫در قالب س��اخت خط اهن خواف‪-‬هرات طراحی ش��ده‬ ‫و کار س��اخت این خط اه��ن ‪ ۱۳۸‬کیلومتری از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬کلی��د خورده اس��ت‪ .‬دو قطع��ه از این خط اهن‬ ‫ب��ه طول ح��دود ‪ ۷۶‬کیلومتر در خاک ای��ران قرار دارد‬ ‫و ‪ ۶۲‬کیلومتر نیز در خاک افغانس��تان در حال س��اخت‬ ‫اس��ت‪ .‬مس��ئوالن امیدوارند با تکمیل و اغاز به کار این‬ ‫خط اهن و اتصال ان به ش��بکه ریلی کشورهای اسیای‬ ‫میان��ه و چین‪ ،‬ترانزیت کاال و جابه جایی مس��افر در این‬ ‫مس��یر رونق یابد و دو کشور از اثار مثبت اقتصادی این‬ ‫اتصال ریلی بهره مند شوند‪ .‬خط اهن خواف‪-‬هرات عالوه‬ ‫بر توس��عه و پیشرفت منطقه‪ ،‬در تکمیل و توسعه شبکه‬ ‫ریلی کشورهای اکو و ترانزیت از کشورهای اسیای میانه‬ ‫به اقیانوس هند و از مس��یر ای��ران به ترکیه و اروپا تاثیر‬ ‫بسزایی خواهد داشت‪ .‬به گفته مسئوالن راه اهن ایران‪ ،‬با‬ ‫بهره ب��رداری از این خط اهن‪ ،‬یک میلیون تن به ظرفیت‬ ‫حمل بار منطقه افزوده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹س�هم ب�االی ای�ران در س�اخت خط اه�ن‬ ‫مشترک‬ ‫خط اهن خواف‪-‬هرات از ‪ ۴‬قطعه تش��کیل ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫قطع��ات ی��ک و دو این خط اه��ن از شهرس��تان خواف در‬ ‫خراس��ان رضوی اغاز می شود و تا شمتیغ افغانستان در مرز‬ ‫دو کشور ادامه می یابد‪ .‬قطعات ‪ ۳‬و ‪ ۴‬نیز از مرز شمتیغ شروع‬ ‫قطار ایران‪-‬افغانستان در ایستگاه نهایی‬ ‫می ش��ود و با عبور از شهرس��تان های غوریان و زنده جان تا‬ ‫نزدیکی فرودگاه ش��هر هرات در حاش��یه جاده هرات‪-‬کابل‬ ‫امتداد پیدا می کند‪ .‬این خط اهن در ایران دارای ‪ ۴‬ایس��تگاه‬ ‫در سنگان‪ ،‬میوتک‪ ،‬خوشاب و شمتیغ است‪ .‬ساخت ‪ ۳‬قطعه‬ ‫از این پروژه برعهده طرف ایرانی است‪ .‬این قطعات شامل دو‬ ‫قطعه در خاک ایران اس��ت که تکمیل شده و به بهره برداری‬ ‫رسیده و قطعه سوم در افغانستان است که ایران هزینه های‬ ‫ان را از مح��ل منابع کمک به بازس��ازی افغانس��تان تامین‬ ‫می کند‪ .‬س��اخت قطعه چهارم این مس��یر را افغانستانی ها‬ ‫برعهده دارند‪ .‬راه اهن خواف‪-‬هرات در ایران از کیلومتر ‪۲۴‬‬ ‫راه اهن س��نگان‪-‬تربت حیدریه در نزدیکی ایستگاه خواف‬ ‫اغاز می ش��ود و با گ��ذر از جاده تایباد‪-‬خ��واف‪ ،‬در کیلومتر‬ ‫‪ ۲۱‬جاده معدن س��نگان را به ش��کل زیرگذر قطع می کند‪.‬‬ ‫ای��ن خط اهن در ادامه ب��ا عبور از ارتفاع��ات خواجه انجیر‪،‬‬ ‫وارد منطقه کم عارضه و همواری می ش��ود و به مرز شمتیغ‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫اکنون سرنوشت کار در دست طرف افغانستان است‪.‬‬ ‫محمود نگهبان سالمی‪ ،‬نماینده خواف در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در این زمینه به‬ ‫ل حاضر کار‬ ‫گف��ت‪ :‬در حا ‬ ‫ساخت بخش کوچکی از این پروژه در خاک افغانستان ادامه‬ ‫دارد‪ .‬نگهبان سالمی با اشاره به پیگیری های تازه اش از وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی و مدیرعامل راه اهن درب��اره وضعیت این‬ ‫پروژه اظهار کرد‪ :‬به گفته مس��ئوالن فقط کار ساخت بخشی‬ ‫از قطعه چهارم مانده که در خاک افغانستان در حال پیگیری‬ ‫است و ‪ 3‬قطعه دیگر تکمیل شده است‪ .‬این نماینده مجلس‬ ‫شورای اسالمی با یاداوری اینکه نخستین بخش از خط اهن‬ ‫خواف‪-‬هرات در س��ال ‪ ۹۵‬در نقطه صفر مرزی در ش��متیغ‬ ‫راه اندازی و فعال ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در زمین��ه این پروژه انچه در‬ ‫تعهد ایران بوده انجام ش��ده اس��ت‪ .‬او با اشاره به وعده های‬ ‫مس��ئوالن مبنی بر پایان کار س��اخت ای��ن خط اهن تا مهر‬ ‫‪ ۹۶‬گفت‪ :‬به نظر می رس��د مش��کالت مالی مانع اصلی پایان‬ ‫کار بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس گفته های مسئوالن‪ ،‬در زمینه تکمیل خط اهن‬ ‫خواف‪-‬هرات‪ ،‬انچه برعهده طرف ایرانی بوده انجام ش��ده و‬ ‫پیشرفت مطلوب خط اهن خواف‪-‬هرات‪ ،‬از جمله اخباری‬ ‫است که از نشست اخیر وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزیر‬ ‫‹ ‹ادامه کار در دست افغانستان است‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻭﻳﺴﺘﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺣﻔﺎﺭﺍﻥ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 520654‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14007306308‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1396,11,04‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -‬ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ ‪ -‬ﺷﻬﺮ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﺩﺭﺏ ﺩﻭﻡ‪-‬ﻛﻮﭼﻪ ‪12‬ﻣﺘﺮﻯ ﺣﺒﻴﺒﻰ‪-‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ‪ -‬ﭘﻼﻙ‬ ‫‪-5‬ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ‪-‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 5‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ‪ 1939679856‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ‪1 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(231684‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ‪ /‬ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﻗﻠﻴﭙﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻛﻤﺎﻝ ﺭﻧﺠﺒﺮ ﭘﻴﺮﺍﻳﻮﺍﺗﻠﻮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ‪ -1‬ﺣﺴﻦ ﻧﻮﺭﺷﻮﻧﺪ ‪ -2‬ﺳﻤﻴﻪ‬ ‫ﻗﻠﻴﭙﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609981010101241‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 51‬ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪1397/07/16‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ ‪51‬‬ ‫‪110/57941‬‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪ /‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ‪ :‬ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻮﻕ ﻧﺸﺎﻧﻰ‪ :‬ﻓﻠﻜﻪ ﺍﻭﻝ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ‬ ‫ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺧﺴﺮﻭ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺮﻟﻴﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﻫﻤﻜﻒ ﭘﻼﻙ ‪ 6‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ /‬ﻣﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪:‬‬ ‫ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﻠﻤﺎﺳﻰ ﻧﺸﺎﻧﻰ‪ :‬ﺳﻌﺎﺩﺕﺁﺑﺎﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻳﻚ ﺳﺮﻭ‬ ‫‪ 20‬ﻃﺒﻘﻪ ‪ 6‬ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻰ ‪ 6‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ 9609971010201276‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺩﻩ‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 1396/06/05‬ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪110/57938‬‬ ‫‪ 52‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺳﺎﻧﺎﺯ ﺑﻠﻮﻙ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪ /‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ‪ :‬ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻌﻠﻰ ﻧﺸﺎﻧﻰ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺳﺘﺎﺭﺧﺎﻥ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﭘﻼﻙ ‪ 4‬ﻃﺒﻘﻪ ‪ 4‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ /‬ﻣﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﺩﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ‪ :‬ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9509981011400355‬ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ 9609971011400953‬ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 200/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ‬ ‫‪ 3/040/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻘﺎﻟﻮﻛﺎﻟﻪ‬ ‫ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪110/57935‬‬ ‫‪ 64‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺳﭙﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮﻯ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ‪ /‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﺣﻘﮕﻮﻯ ﻛﻮﻳﺨﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ‪ /‬ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ‪ /‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ‬ ‫ﺣﻘﮕﻮﻯ ﻛﻮﻳﺨﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9709981010500334‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 55‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/07/17‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 09:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪110/57934‬‬ ‫‪ 55‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻓﻼﺡ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ‪ /‬ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻴﻤﺎ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻯ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪ 0016906160‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 316/65/97‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻯ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 2497‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1397/04/13‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻨﺎﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ -1 :‬ﻧﻴﻤﺎ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻯ‬ ‫ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 0016906160‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1373/02/27‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫‪ -2‬ﻧﻴﻮﺷﺎ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻯ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 40195‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1367/04/02‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/57932‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 264‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 6‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‹ ‹ارزیابی وزیر راه از وضعیت پروژه‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609982163600623‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 211‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9609972163601937‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥﻫﺎ‪1 :‬‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺎﺭ ‪ 2‬ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺎﺭ )ﺳﻬﺎﻣﻰ‬ ‫ﻋﺎﻡ( ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﺴﻴﻦﺯﺍﺩﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺍﺣﻠﻪ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻤﺎﻝ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻛﺒﺎﺗﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﻳﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﻔﻴﺴﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﭘﻼﻙ ‪ 54‬ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ 1 :‬ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺟﺎﺑﺮ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﻴﻦﺍﻟﻪ ‪ 2‬ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﺟﺮ ﻛﺮﺩﻛﺘﻮﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰﺁﺑﺎﺩ ﻋﻠﻲﺁﺑﺎﺩ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﺜﺎﻕ ‪ 2‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﻓﺘﺎﺏ ‪ 17‬ﭘﻼﻙ ‪ 3 5‬ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ‬ ‫ﻛﺮﺩﻛﺘﻮﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻠﻜﻪ ﺩﻭﻡ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﻳﺖﺍﻟﻪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ ﻛﻮﻯ‬ ‫ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺁﻗﺎﺧﺎﻟﻰ ﭘﻼﻙ ‪ 13‬ﻃﺒﻘﻪ ‪ 3‬ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ‪ 1 :‬ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻝ )ﻣﻨﻘﻮﻝ(‬ ‫‪ 2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ‪ 3‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ‪ 4‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﻮﺭ ﻣﻌﻮﻗﻪ ‪ 5‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‪ /‬ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻱ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺍﺣﻠﻪ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﺴﻴﻦﺯﺍﺩﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﻛﺮﺩﻛﺘﻮﻟﻰ ﻭ ﺟﺎﺑﺮ ﻧﻌﻤﺘﻲ ﻭ ﻫﺎﺟﺮ ﻛﺮﺩﻛﺘﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻫﻮﻭ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﻮﺭ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 8411504836‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1384/11/18‬ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ‪275‬ﻉ‪ 26‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ‪11‬‬ ‫ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 7‬ﺫﻳﻞ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺿﺎﻣﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﺪ‬ ‫‪ 5‬ﻣﺎﺩﻩ ‪ 6‬ﺫﻳﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ‬ ‫ﻋﻴﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 4‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ 2‬ﺫﻳﻞ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺘﻌﻬﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﺎﻝﺍﻻﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺩﻳﺮﻛﺮﺩ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻟﻴﻜﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ‬ ‫ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻧﺪ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ‪ 10‬ﻭ ‪ 190‬ﻭ ‪ 230‬ﻭ ‪ 684‬ﻭ ‪ 694‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ‪ 519‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺷﺮﻁ ﻭ ﻣﻨﻘﻀﻰ ﺷﺪﻥ ﻣﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 403/209/385‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/159/034/217‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﻗﺴﺎﻁ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻘﺎﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110/57930‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ‪ 211‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻫﺎﺩﻯ ﺭﺿﻮﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609982163600687‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 211‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9609972163601687‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥﻫﺎ‪:‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﺴﻴﻦﺯﺍﺩﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺍﻛﺒﺮﭘﻮﺭ ﻛﺎﺳﻜﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﺒﺎﺩﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺎﺟﺪﻯ ﭘﻼﻙ ‪ 57‬ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪1 :‬‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﺍﺏ ﻋﻠﻴﺎﺭﻯ ﺑﺮﻭﺟﻨﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺎﺟﻰ ﺑﺎﺑﺎ ‪ 2‬ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﺪﺍ ﻋﻠﻴﺎﺭﻱ ﺑﺮﻭﺟﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺮﺍﺏ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻛﻮﻱ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ‪ 9‬ﭘﻼﻙ ‪) 24‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ‪:‬‬ ‫‪ (6177813557‬ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ‪ 1 :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ‪ 2‬ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻝ )ﻣﻨﻘﻮﻝ( ‪3‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ‪ 4‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﻮﺭ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‪ /‬ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻱ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ‬ ‫ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺍﻛﺒﺮﭘﻮﺭ ﻛﺎﺳﻜﺮﻯ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﺴﻴﻨﺰﺍﺩﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻟﻴﺪﺍ ﻋﻠﻴﺎﺭﻯ‬ ‫ﺑﺮﻭﺟﻨﻰ ﻭ ﻣﻬﺮﺍﺏ ﻋﻠﻴﺎﺭﻯ ﺑﺮﻭﺟﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻳﻚ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻫﻮﻭ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﻮﺭ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ‬ ‫ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪46505‬‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1385/07/20‬ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ‪425‬ﻉ‪ 26‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ‪ 14‬ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 7‬ﺫﻳﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺿﺎﻣﻦ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﺪ ‪ 5‬ﻣﺎﺩﻩ ‪6‬‬ ‫ﺫﻳﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻴﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 4‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ 2‬ﺫﻳﻞ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﺎﻝﺍﻻﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺩﻳﺮﻛﺮﺩ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻟﻴﻜﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ‬ ‫ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻧﺪ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 10‬ﻭ ‪ 190‬ﻭ ‪ 230‬ﻭ ‪ 684‬ﻭ ‪ 694‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ‪ 519‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺷﺮﻁ ﻭ ﻣﻨﻘﻀﻰ ﺷﺪﻥ ﻣﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪475/343/100‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 940/863/329‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﻗﺴﺎﻁ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻘﺎﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110/57928‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ‪ 211‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻫﺎﺩﻯ ﺭﺿﻮﻯ‬ ‫حمل ونقل و هوانوردی ملکی افغانس��تان بیرون امد‪ .‬عباس‬ ‫اخوندی در دیدار ماه گذشته خود با محمد حمید طهماسی‬ ‫با اشاره به اخرین وضعیت راه اهن خواف‪-‬هرات گفت‪ ۳ :‬فاز‬ ‫از راه اهن خواف‪-‬هرات در افغانس��تان اجرایی ش��ده است‪.‬‬ ‫این راه اهن اکنون به جنو رس��یده و به زودی به بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‪ .‬منتظر تصمیم دولت افغانستان برای ساخت‬ ‫ف��از ‪ ۴‬میان جنو تا هرات هس��تیم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬امیدوارم‬ ‫براساس تصمیم پیشین رییس جمهوری افغانستان مبنی بر‬ ‫یکسان سازی استاندارد راه اهن افغانستان با استانداردهای‬ ‫بین المللی‪ ،‬به تغییر بوژی در داخل این کش��ور نیاز نداشته‬ ‫باشیم‪ .‬اخوندی تاکید کرد‪ :‬برای انکه بتوانیم این راه اهن را‬ ‫فعال کنیم‪ ،‬نیاز داریم مرز ش��متیغ را هم از طرف ایران و هم‬ ‫افغانس��تان به عنوان مرز رس��می بشناسیم‪ .‬گفته های وزیر‬ ‫حمل ونقل افغانس��تان نش��ان می دهد مراحل تصویب این‬ ‫مرز در افغانستان طی ش��ده و به زودی می توانیم این مرز را‬ ‫به عنوان مرز رس��می جدید بین دو کشور باز کنیم‪ .‬اخوندی‬ ‫با اش��اره به اهمیت راه اهن خواف‪-‬ه��رات ادامه داد‪ :‬باتوجه‬ ‫ب��ه اینکه معادن افغانس��تان روی مرز ق��رار دارند‪ ،‬چنانچه‬ ‫بهره برداری و اس��تخراج از این معادن انجام شود‪ ،‬افغانستان‬ ‫نیازمند مس��یری برای دسترسی به دریا است و این امر از راه‬ ‫شمتیغ قابل تحقق است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۴‬کیلومتر از مسیر فعال است‬ ‫از خط اهن خواف‪-‬هرات‪ ،‬قطعه ‪ ۱۴‬کیلومتری خواف‪-‬‬ ‫سنگان در خاک ایران با هزینه نهایی ‪ ۲۳۰‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫ش��هریور ‪ ۹۵‬ب��ه بهره برداری رس��ید‪ .‬به دلی��ل اهمیت‬ ‫اقتصادی و استراتژیک این خط اهن‪ ،‬این قطعه با حضور‬ ‫وزیر راه و شهرسازی کشورمان اغاز به کار کرد و همزمان‬ ‫نی��ز عملیات ریل گ��ذاری راه اهن خواف‪-‬ه��رات از مرز‬ ‫شمتیغ در افغانستان اغاز شد‪ .‬این قطعه ‪ ۱۴‬کیلومتری‪،‬‬ ‫گرچه طول قابل توجهی ندارد اما به دلیل دسترس��ی به‬ ‫معادننقشقابل توجهیدرکاهشهزینه هایحملمواد‬ ‫معدنی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم زمینه س�ازی برای بهره برداری بهینه از‬ ‫پروژه‬ ‫یک��ی از فعاالن اقتصادی خراس��ان رضوی معتقد اس��ت‬ ‫گرچه راه اندازی خط اهن خواف‪-‬ه��رات مزیت هایی برای‬ ‫تجارت و اقتصاد این منطقه و کشور خواهد داشت اما مهم تر‬ ‫از تکمیل این پروژه‪ ،‬توجه دولت به مس��ائلی مانند نرخ مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬نرخ ارز و س��ایر مسائلی اس��ت که در کسب وکار افراد‬ ‫تاثیر می گذارد و بر بازدهی چنین پروژه هایی اثرگذار است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا میخچ��ی‪ ،‬ریی��س پیش��ین کمیس��یون‬ ‫حمل ونق��ل اتاق بازرگانی مش��هد در گفت وگو با‬ ‫با‬ ‫تاکی��د بر اینکه کار پروژه ریل��ی خواف‪-‬هرات در ایران تمام‬ ‫ش��ده و فقط بخشی از کار در افغانس��تان باقی مانده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن خط اهن به طور قطع در کاه��ش هزینه های صنعت و‬ ‫تج��ارت منطقه تاثیرگذار خواهد ب��ود و به عنوان یک پروژه‬ ‫بین المللی‪ ،‬اثرات مثبتی نیز در بهبود وضعیت تجارت ایران‬ ‫و افغانستان خواهد داشت‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی ادام��ه داد‪ :‬البته مهم تر از تکمیل این‬ ‫پروژه‪ ،‬کاهش س��ایر موانع و مش��کالتی اس��ت که در حوزه‬ ‫تجارت و بازرگانی وجود دارد و مزیت های چنین پروژه ای را‬ ‫نیز در س��ایه قرار می دهد‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬حمل ونقل ریلی‬ ‫فقط بخش��ی از زیرس��اخت های الزم ب��رای بهبود وضعیت‬ ‫تجارت و کاهش هزینه هاست‪ .‬به عنوان نمونه در این زمینه‬ ‫باید حل مش��کالتی مانند گرانی مواد اولیه‪ ،‬نرخ باالی ارز و‪...‬‬ ‫که فعالیت های تجاری بازرگانان را تحت تاثیر قرار می دهد‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر برای استفاده بهینه از پروژه ای بین المللی‬ ‫مانند خواف‪-‬هرات باید بهبود قوانین تجاری بین کش��ورها‬ ‫مدنظر مسئوالن باشد‪ .‬وی با بیان اینکه با مشکالت اقتصادی‬ ‫فعلی‪ ،‬بازرگانان دچار اس��یب های زیادی شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫چنین ش��رایطی حتی اگر پروژه ای مانند خواف‪-‬هرات هم‬ ‫ب��ه بهره برداری برس��د‪ ،‬نمی توان از هم��ه ظرفیت های ان‬ ‫بهره ب��رداری کرد‪ .‬میخچی تصریح ک��رد‪ :‬در حال حاضر در‬ ‫بس��یاری از مناطق کش��ور خطوط ریلی داری��م اما به دلیل‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی و نیز نبود تس��هیالت قانونی در عمل‬ ‫بهره ب��رداری خوبی از این ظرفیت ها نمی ش��ود و مزیت این‬ ‫خطوط فراموش شده است‪ .‬بنابراین به جای اینکه در انتظار‬ ‫بهره برداری از یک خط ریلی باش��یم‪ ،‬بهتر است ابتدا شرایط‬ ‫تجارت را تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‪/970410‬ﺏ‪ 1‬ﺍﺗﻬﺎﻣﻲ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻤﺴﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ‬ ‫ﻭ ﺯﻳﻨﺐ ﺭﺷﻴﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺍﻓﺘﺮﺍء ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺧﻤﺴﻪ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺧﻴﺮﺍﻟﺬﻛﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﻱ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﻜﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ‪ 30‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﻱ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪/47834‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ‪16‬‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺑﻌﺜﺖ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‪/970487‬ﺏ‪ 1‬ﺍﺗﻬﺎﻣﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺷﻤﺲ ﺯﺭﻧﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺁﺭﺯﻭ‬ ‫ﺻﺪﺍﻗﺘﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻴﺴﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺍﺧﻴﺮﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ‬ ‫ﻭ ﺍﺩﺍﻱ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻟﻜﻦ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ‪ 30‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﻱ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪/47835‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ‪16‬‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺑﻌﺜﺖ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺷﺎﻛﻲ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻧﻘﻲ ﺋﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﻓﻀﻠﻲ ﺧﺎﻧﻲ ﻓﺰﻧﺪ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮﻱ ‪ 2‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1146‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1146‬ﺟﺰﺍﻳﻲ‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ( ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺪﺱ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 970287‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺩﺭ ‪ 1397/7/17‬ﺳﺎﻋﺖ‪ 9‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 344‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﺼﻮﺏ‪ 1392‬ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪/47836‬ﻡﺍﻟﻒ ﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ‪ 1146‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻛﻴﻔﺮﻱﺩﻭﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺑﻌﺜﺖﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺷﺎﻛﻲ ﺳﻴﺮﻭﺍﻥ ﺧﺎﻟﺪﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻬﺪﻱ‬ ‫ﺭﺿﺎﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮﻱ‪ 2‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪1146‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1146‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ( ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺪﺱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 970288‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺩﺭ ‪1397/7/18‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‪ 9‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺷﺎﻛﻲ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 344‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﺼﻮﺏ‪1392‬‬ ‫ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪/47837‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1146‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عباس اخوندی‬ ‫محمود نگهبان سالمی‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﻬﺪﻱ‬ ‫ﺁﺑﺎﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﺎﻛﻲ ﺟﺎﻭﻳﺪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﻬﺪﻱ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309982142300374‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1028‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ‬ ‫ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ)‪ 1028‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ( ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ ‪1397/7/17‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪/47839‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺩﻭ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻱ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻲ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‪1028‬‬ ‫ﻗﺪﻭﺳﻲ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻭ ‪180‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ )ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﻣﻬﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﻣﺮﺍﺛﻲ( ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺗﻬﺎﻣﻲ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 970406/1034‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻱ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪/‬ﺧﺼﻮﺻﻲ( ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ‪97/7/15‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‪ 8:30‬ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻔﺘﺢ‪ -‬ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺭﺯﺷﻲ‬ ‫ﺷﻴﺮﻭﺩﻱ‪ -‬ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻴﺮﻭﺩﻱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑ ًﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺭﺍﻱ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪/47840‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺩﻭ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻱ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪1034‬‬ ‫ﻗﺪﻭﺳﻲ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻲ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺎﺩﺭ ﻓﻼﺡ ﺟﻤﺎﻝ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺗﻬﺎﻣﻲ ﻭﻱ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 970410/1035‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻓﺘﺮﺍ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻛﺎﺫﻳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 97/7/21‬ﺳﺎﻋﺖ‪ 10:30‬ﺻﺒﺢ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑ ًﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺭﺍﻱ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪/47841‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺩﻭ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻱ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪1035‬‬ ‫ﻗﺪﻭﺳﻲ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻲ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻌﻔﺮ ﭼﮕﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺗﻬﺎﻣﻲ‬ ‫ﻭﻱ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 970367/1035‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ ‪ 97/7/21‬ﺳﺎﻋﺖ‪ 11‬ﺻﺒﺢ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑ ًﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺭﺍﻱ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪/47842‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺩﻭ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻱ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪1035‬‬ ‫ﻗﺪﻭﺳﻲ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻲ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور ‪ 16 - 1397‬ذی الحجه ‪ 28 - 1439‬اوت ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1125‬پیاپی ‪2443‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫اقدام تحسین برانگیز پدر یکی‬ ‫از شهدای حادثه تروریستی کابل‬ ‫چن��د روزی از حادث��ه تروریس��تی‬ ‫کورس موعود در غرب کابل می گذرد‪.‬‬ ‫در این حادثه بیش از ‪ ۵۰‬دانش اموز که‬ ‫برای کنکور امادگی می گرفتند کشته‬ ‫و بیش از ‪ ۱۰۰‬تن دیگر زخمی ش��دند‪.‬‬ ‫به گزارش شفقنا‪ ،‬داعش مسئولیت این‬ ‫حمل��ه را برعهده گرفته و طالبان نیز با‬ ‫انتش��ار بیانیه ای دست داشتن در این‬ ‫حمله را رد کرده اند‪.‬‬ ‫مدین��ه لعلی ‪17‬س��اله‪ ،‬یکی از قربانی��ان این حادثه و فرزند حاجی‬ ‫اس��ماعیل لعلی پس از تحمل دو روز کما و بیهوش��ی‪ ،‬در بیمارستانی‬ ‫در کاب��ل ج��ان به جان افرین تس��لیم کرد‪ .‬پدر و خانواده این ش��هید‬ ‫راه دانایی در اقدامی تحس��ین برانگیز اعالن کردند که به جز مراس��م‬ ‫فاتحه خوانی س��ایر هزینه ها از جمله نان چاش��ت و‪ ...‬را برای مداوای‬ ‫مجروحان بی بضاعت حادثه تروریستی کورس موعود و همچنین ‪ 4‬تن‬ ‫از شهدایی که در ان حادثه شهید شدند مصرف می کنند‪.‬در اطالعیه‬ ‫ترحیم ش��هید مدینه لعلی نوش��ته شده اس��ت‪ :‬هیچ کس نمی تواند‬ ‫جریان تحصیل و کس��ب دانایی را از م��ا بگیرد‪ .‬اگر یک دانش اموز ما‬ ‫را به ش��هادت برس��انید‪ ،‬ما دس��ت ‪ 5‬تن دیگر را گرفته و وارد مکتب و‬ ‫دانشگاه خواهیم کرد‪ .‬ما دوباره از میان خون و خاکستر برمی خیزیم و‬ ‫به خرد و دانایی سالم می دهیم‪ .‬هیچ کس نمی تواند ما را حذف کند‪.‬‬ ‫ادبیات‬ ‫دالالن و افزایش ‪80‬درصدی قیمت میوه‬ ‫تجسمی‬ ‫«نیل سایمون» درگذشت‬ ‫خورش��یدی) اغاز کرد و به ندرت می شد زمانی‬ ‫از س��ال را یافت که یکی از اثار وی روی صحنه‬ ‫تئاتر‪ ،‬سینما یا گاهی تلویزیون نباشد‪.‬‬ ‫س��ایمون در دوران فعالیت خود بیش از ‪۳۰‬‬ ‫نمایش��نامه نوش��ت و ‪ ۱۶‬بار نامزد جایزه تونی‪،‬‬ ‫مهم ترین جایزه در عرصه تئاتر ش��د و ‪ 3‬بار نیز‬ ‫ای��ن جایزه را برای بهترین نمایش��نامه دریافت‬ ‫ک��رد‪ .‬او همچنین در س��ال ‪ 1370( ۱۹۹۱‬خورش��یدی)‬ ‫برای نگارش نمایشنامه «گمشده در یانکر» جایزه پولیتزر‬ ‫نمایش��نامه را به خود اختصاص داد‪ .‬کس��ب ‪ 4‬نامزدی در‬ ‫جوایز سینمایی اس��کار و همچنین جایزه «مارک تواین»‬ ‫تنها بخشی از افتخارات پرش��مار «نیل سایمون» به شمار‬ ‫می رود‪ .‬گفتنی است یکی از سالن های تئاتر برادوی به نام‬ ‫نیل سایمون نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫دومین نمایشگاه گروهی عکس «عکس نگاشت»‬ ‫با موضوع «ایران در استانه ‪ »۱۴۰۰‬عصر جمعه‪۹ ،‬‬ ‫شهریور از س��اعت ‪ ۱۸‬در فرهنگسرای سرو افتتاح‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬تجلیل از «امیرسعید گرجی» به پاس‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال فعالی��ت در حوزه عکاس��ی و گرافیک و‬ ‫همچنی��ن رونمایی از کتاب ای��ن مجموعه ازجمله‬ ‫برنامه هایی اس��ت که همزمان با گشایش نمایشگاه‬ ‫در سالن امفی تئاتر فرهنگسرای سرو برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬این نمایش��گاه که با حضور ‪ ۴۷‬عکاس در‬ ‫قال��ب ‪ ۳۹‬مجموعه عکس و ‪ ۱۳‬تک فریم به مدت یک هفته در‬ ‫فرهنگس��رای س��رو برپا خواهد بود‪ ،‬نگاهی به شرایط ایران در‬ ‫استانه ورود به قرن جدید می اندازد‪ .‬مشکالت زیست محیطی‪،‬‬ ‫خشک ش��دن دریاچه ها‪ ،‬س��نت و فرهنگ های محلی‪ ،‬میراث‬ ‫فرهنگی و همچنین زندگی ایرانیان خارج از کش��ور بخش��ی از‬ ‫موضوعاتی است که عکاسان این نمایشگاه در قالب‬ ‫‪ ۳۱۰‬فریم عکس به انها پرداخته اند‪.‬‬ ‫همزمان ب��ا برپایی نمایش��گاه ایران در اس��تانه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬کارگاه های��ی ب��ا موضوعات��ی مانند «عکس‬ ‫در بس��تر گرافی��ک»‪« ،‬تصویرب��رداری‪ ،‬تدوی��ن و‬ ‫انتش��ار ب��ا موبای��ل»‪ Digital storytelling،‬و‬ ‫همچنین ‪ Personal branding‬برگزار می شود‬ ‫و عالقه من��دان می توانن��د در کنار بازدید از نمایش��گاه در این‬ ‫کارگاه ها شرکت کنند‪.‬‬ ‫نمایش فیلم سینمایی «‪ »BangBang Clob‬که به زندگی‬ ‫‪ ۵‬عکاس مطرح خبری در افریقای جنوبی می پردازد و همچنین‬ ‫مستندی درباره نمایشگاه فتوکینا و پخش گفت وگوی مفصل با‬ ‫‪ lars Boering‬مدی��ر بنیاد ورلدپرس فوتو از دیگر برنامه های‬ ‫جانبی این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫گزارشی از وضعیت فروش فیلم های سینمایی در نیمه نخست سال‬ ‫افزایش چشمگیر مخاطبان سینما از فروردین تا شهریور‬ ‫عل�ی نعیمی‪ :‬به نظر می رس��د باوجود گرانی ه��ا و التهاب های‬ ‫اقتصادی چند ماه گذشته به لطف فیلم های روی پرده سالن های‬ ‫سینما از رونق خوبی برخوردار هستند‪ .‬فروش سینمای ایران در‬ ‫نیمه نخست سال رشد محسوس��ی نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته داش��ته و این نوید سالی پرتماش��اگر را برای سینمای‬ ‫ایران می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬محم��ود اربابی‪ ،‬معاون توس��عه فناوری و‬ ‫مطالعات س��ینمایی اعالم کرد براس��اس بررسی های انجام شده‬ ‫از امار فروش فیلم ها در ‪ 5‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ،۹۷‬میزان فروش‬ ‫فیلم ها و تعداد مخاطبان سینما نسبت به مدت مشابه سال ‪۹۶‬‬ ‫افزایش چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 15‬میلیون تماشاگر‬ ‫محمود اربابی با بیان مطلب یادش��ده افزود‪ :‬سینمای ایران در‬ ‫‪ 5‬ماه نخست سال ‪ ۱۳۹۷‬به فروشی معادل ‪ ۱۴۰‬میلیارد و ‪۳۰۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۵۲‬هزار تومان رس��یده و در این مدت ‪ ۱۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۷۳‬هزار و ‪ ۶۰‬نفر به تماشای فیلم های درحال اکران نشستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬میزان ف��روش فیلم های س��ینمایی در ‪ 5‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ ۹۶‬نیز معادل ‪ ۹۱‬میلیارد و ‪ ۷۱۸‬میلیون و ‪۵۲‬‬ ‫هزار تومان و تعداد تماش��اگران ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۱۷۸‬هزار و ‪۵۶۹‬‬ ‫نفر بوده اس��ت‪ .‬اربابی با اش��اره به افزایش چشمگیر مخاطبان و‬ ‫همچنین میزان فروش فیلم ها در س��ال ‪ ۹۷‬اظهار کرد‪ :‬براساس‬ ‫بررس��ی های معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی میزان‬ ‫افزایش فروش فیلم ها در ‪ 5‬ماه ابتدایی سال ‪ ۹۷‬نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال ‪43 ،۹۶‬درصد و تعداد تماش��اگران نیز ‪ 35‬درصد‬ ‫رش��د داشته است‪ .‬معاون توس��عه فناوری و مطالعات سینمایی‬ ‫همچنین با اش��اره به فروش مرداد امس��ال گفت‪ :‬میزان فروش‬ ‫س��ینمای ایران در مرداد س��ال ‪ ۹۷‬مع��ادل ‪ ۲۸‬میلیارد و ‪۳۶۱‬‬ ‫هزار تومان بوده و ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۱۹۳‬هزار و ‪ ۴۴۲‬نفر به تماشای‬ ‫فیلم های اکران شده نشستند‪ .‬وی با مقایسه مرداد سال جاری با‬ ‫مدت زمان مش��ابه سال ‪ ۹۶‬اظهار کرد‪ :‬این رقم در سال گذشته‬ ‫‪ ۱۶‬میلی��ارد و ‪ ۴۰۵‬میلیون و ‪ ۵۶۷‬هزار تومان بوده و ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۰۷‬هزار و ‪ ۷۱۳‬نفر به تماش��ای فیلم ها نشس��تند که براین‬ ‫اساس در مرداد ‪ ۹۷‬سینما ‪ ۷۱‬درصد افزایش فروش و ‪ ۵۲‬درصد‬ ‫افزایش بیننده را شاهد بوده است‪ .‬اربابی همچنین از جمع اوری‬ ‫اطالعات فروش ‪ ۳۰‬سال سینمای ایران در قالب کتابی خبر داد‬ ‫س��یدغالمرضا موس��وی‪ ،‬یک تهیه کننده درب��اره افزایش نرخ‬ ‫‪DVD‬ه��ای نمایش خانگی معتقد اس��ت افزایش نرخ عالوه بر‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬به صاحب اثر و ش��رکت پخش اسیب خواهد زد‬ ‫اما باید به ای��ن نکته توجه کنیم که کارخانه های تولید ‪DVD‬‬ ‫ه��م باید این ‪ CD‬یا ‪DVD‬ه��ا را با ارز ازاد از خارج خریداری‬ ‫و تکثیر کنند‪ .‬به گزارش ایرنا موس��وی درباره افزایش حدود دو‬ ‫برابری نرخ ‪ DVD‬فیلم های ش��بکه نمایش خانگی و در پاسخ‬ ‫و گفت‪ :‬این کتاب شامل فروش فیلم ها از سال ‪ ۶۴‬تا ‪ ۹۵‬می شود‬ ‫که در حال اماده سازی است‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه های تولید و چالش دستمزد‬ ‫یکی از چالش های جدی در حوزه تولید فیلم سینمایی باتوجه‬ ‫به گرانی ه��ای اخیر در تمامی حوزه ها باال رفتن دس��تمزدها و‬ ‫هزینه تولید فیلم اس��ت‪ .‬درحال حاضر تهیه کنندگان با حجمی‬ ‫از گرانی هایی روبه رو هس��تند که می تواند هزینه تمام شده یک‬ ‫فیلم س��ینمایی را به بیش از ‪ ۲‬میلیارد تومان برساند‪ .‬دستمزد‬ ‫بازیگران در برخی پروژه های سینمایی گاه تا یک میلیارد تومان‬ ‫هم می رسد که این ارقام توازن تولید در سینمای ایران را دچار‬ ‫از هم گس��یختگی کرده است‪ .‬سیدجمال ساداتیان‪ ،‬تهیه کننده‬ ‫فیلم سینمایی «به رنگ ارغوان» گفت‪ :‬با دستمزدهای باالیی که‬ ‫بازیگران می گیرند‪ ،‬مخالفم اما برای ساخت پروژه های سینمایی‬ ‫خودم این پول ه��ا را پرداخت کرده ام‪ .‬س��اداتیان درباره چالش‬ ‫افزایش بی رویه دس��تمزد بازیگران س��ینما و بیانیه هشدارگونه‬ ‫کان��ون کارگردان��ان درب��اره این موض��وع‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��ینما‬ ‫زنجیره ای از هنرهای گوناگون اس��ت ک��ه اتفاق های هر صنف‪،‬‬ ‫صن��وف دیگر را تحت تاثیر قرار می ده��د‪ .‬وی افزود‪ :‬وقتی یک‬ ‫بازیگر تقاضای دستمزد باال می کند‪ ،‬این اتفاق روی قراردادهای‬ ‫صن��وف دیگر مانند فیلمبردار و صدابردار نیز تاثیر می گذارد که‬ ‫منجر به گران شدن تولید فیلم در سینما می شود و درنهایت دود‬ ‫ان به چشم خود اهالی سینما می رود‪ .‬تهیه کننده فیلم سینمایی‬ ‫«چهارش��نبه س��وری» با اش��اره به اینکه برای نخستین بار این‬ ‫پول های کالن از طریق افرادی خارج از س��ینما وارد هنر هفتم‬ ‫شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬افرادی با پول زیاد برای کسب شهرت‪ ،‬بودجه های‬ ‫خود را وارد سینما کردند و به عنوان سرمایه گذار بدون تخصص‬ ‫وقتی بازیگری دس��تمزدی خارج از عرف طل��ب کرد‪ ،‬پرداخت‬ ‫کردند‪ .‬س��اداتیان تاکید کرد‪ :‬این رویه غلط با پرداخت های این‬ ‫طیف از س��رمایه گذاران در سینما شکل گرفت و حاال به قدری‬ ‫رواج یافته که تهیه کنندگان باتجربه هم در نهایت برای پیشبرد‬ ‫پروژه های سینمایی خود مجبور به پرداخت این پول ها هستند‪.‬‬ ‫تهیه کننده فیلم س��ینمایی «ب��رف روی کاج ها» گفت‪ :‬به عنوان‬ ‫یک��ی از منتقدان جدی این کار هم��واره گفته ام پرداخت بدون‬ ‫حس��اب و کتاب به بازیگران اس��یب زا است اما خودم هم گاهی‬ ‫مجبور به این پرداخت ها شده ام‪.‬‬ ‫س��اداتیان ادام��ه داد‪ :‬تصمی��م دارم ب��رای مدت��ی بازیگران‬ ‫زیاده خ��واه را بایکوت کنم اما از انج��ا که بازیگر جایگزین برای‬ ‫ان نقش نداریم در نهایت مجبور به پرداخت هزینه های بیش��تر‬ ‫می ش��ویم اما اگر قانونی در این باره وجود داشته باشد‪ ،‬به تولید‬ ‫فیلم نیز کمک می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه های فاخر و رشد دستمزدها‬ ‫پروژه های ملی که با بودجه های عظیم با تعریف «پروژه فاخر»‬ ‫پیامدهای افزایش نرخ فیلم های شبکه نمایش خانگی‬ ‫به این پرسش که ایا در این شرایط زیانی متوجه تهیه کنندگان‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬خرید فیلم ها در شبکه های ویدئویی به ‪ 3‬شکل‬ ‫انجام می شود؛ نخستین شیوه ان است که شرکت پخش کننده‬ ‫ان را می خ��رد و دیگر تهیه کننده کاری به س��ود و زیان فروش‬ ‫ندارد‪ .‬شیوه دیگر این است که کمترین تعداد فروش ‪DVD‬ها‬ ‫را گارانتی می کنند؛ یعنی ش��رکت خریدار می گوید من فروش‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار نسخه را گارانتی می کنم‪ .‬از این مقدار به باال بر اساس‬ ‫ق��راردادی که بین صاحب فیلم و پخش کننده بس��ته می ش��ود‬ ‫مبلغی را ش��رکت پخش به تهیه کنن��ده پرداخت می کند‪ .‬روش‬ ‫س��وم هم این اس��ت که خود تهیه کننده ‪DVD‬ه��ا را تکثیر و‬ ‫از طریق پخش توزیع می کند‪ .‬در این ش��یوه س��ود یا زیان فیلم‬ ‫به طور مستقیم متوجه خود تهیه کننده است‪.‬‬ ‫موس��وی با بی��ان اینکه قیمت کنونی این محص��والت باید با‬ ‫بررسی بیشتری تعیین می شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬من احساس می کنم‬ ‫س��اخته ش��دند یکی از عوامل رشد دس��تمزد بازیگران در چند‬ ‫سال گذشته بوده اند‪.‬‬ ‫محس��ن علی اکبری‪ ،‬تهیه کننده فیلم س��ینمایی «استرداد»‬ ‫گفت‪ :‬بازیگرانی که دس��تمزد نجومی می گیرند در واقع به پیکر‬ ‫نحیف سینما اسیب جدی وارد می کنند و بدون تعارف باید انها‬ ‫را بایکوت کرد‪.‬‬ ‫علی اکب��ری درباره چالش افزایش بی رویه دس��تمزد بازیگران‬ ‫س��ینما و بیانیه هشدارگونه کانون کارگردانان درباره این ماجرا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بدون ش��ک من هم جزو مخالف��ان افزایش بی رویه‬ ‫دستمزد بازیگران هس��تم چراکه این ماجرا شاید در کوتاه مدت‬ ‫برای بازیگران س��ود مالی داشته باش��د اما در بلندمدت به طور‬ ‫قطع تاثیرات منفی روی همین بازیگران و سینما خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه البته تعداد بس��یار اندکی از بازیگران ما‬ ‫دس��تمزدهای غیرمتعارف دریافت می کنن��د‪ ،‬افزود‪ :‬به طورقطع‬ ‫همین تعداد اندک هم باید اصالح ش��وند اما معتقدم بسیاری از‬ ‫هنرمندان ما از قشر متوسط جامعه هستند که دردهای مردم را‬ ‫کامال احساس می کنند‪.‬‬ ‫علی اکبری با بیان اینکه عامل اصلی افزایش بی رویه دستمزد‬ ‫بازیگران‪ ،‬در خارج از س��ینما بوده‪ ،‬گف��ت‪ :‬یعنی افرادی که در‬ ‫خارج از س��ینما به ثروت رس��یده اند حاال برای دست یافتن به‬ ‫ش��هرت‪ ،‬پول هایشان را وارد س��ینما می کنند‪ .‬تهیه کننده فیلم‬ ‫س��ینمایی «تلفن همراه رییس جمهوری» با اش��اره به اینکه در‬ ‫نگاه نخس��ت اینکه ف��ردی پول خود را در هن��ر هزینه می کند‬ ‫خوب است‪ ،‬افزود‪ :‬مشکل از انجا اغاز می شود که ان فرد بدون‬ ‫داش��تن تخصص تصمیم می گیرد در فالن پروژه به طور حتم از‬ ‫فالن بازیگر استفاده شود؛ در این شرایط است که هنرمندان نیز‬ ‫با سوءاستفاده‪ ،‬دستمزدهای انچنانی طلب می کنند‪.‬‬ ‫وی دریاف��ت یک میلیارد تومان از س��وی یک بازیگر برای ‪۵‬‬ ‫جلس��ه فیلمبرداری را نوعی فاجعه دانس��ت و گفت‪ :‬به طورقطع‬ ‫تهیه کنن��ده و کارگردان حرفه ای زیر بار این گونه دس��تمزدها‬ ‫نمی رود اما متاس��فانه ش��اهدیم که این اتفاق در س��ینمای ما‬ ‫می افتد و این دس��تمزدها پرداخت شده است‪ .‬علی اکبری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هرچند این اتفاق در س��ینما اندک اس��ت‪ ،‬ام��ا باید با ان‬ ‫برخورد جدی کرد تا به پیکره نحیف سینمای ایران اسیب وارد‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫این افزایش نرخ زیاد اس��ت و باید ح��دود ‪2‬هزار تومان کمتر از‬ ‫نرخ کنونی می بود‪ .‬باتوجه به گرانی ها نباید ش��اهد افزایش نرخ‬ ‫به این اندازه می بودیم‪ .‬البته من امیدوارم باتوجه به این ش��رایط‬ ‫مردم به جای انکه به س��مت دانل��ود غیرقانونی بروند‪VOD ،‬‬ ‫را جایگزین خرید ‪ DVD‬کنند‪ ،‬زیرا تماش��ای اینترنتی فیلم ها‬ ‫به طور قطع به صرفه و اس��تفاده از ان راحت تر خواهد بود و نرخ‬ ‫محصول نهایی هم مناسب تر خواهد شد‪.‬‬ ‫یارانه ‪ ۵۰‬میلیاردی‬ ‫رسانه ها و شفاف سازی‬ ‫س��ال گذش��ته ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان به عنوان‬ ‫یارانه از س��وی وزارت‬ ‫ارش��اد ب��ه رس��انه ها‬ ‫پرداخت شده و امسال‬ ‫هم تاکنون ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫تخصی��ص یافته که از‬ ‫این مبل��غ ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫ان پرداخت ش��ده است‪ .‬به گزارش ایسنا ان طور‬ ‫که وزیر ارش��اد می گوید‪ ،‬اصل بر شفاف س��ازی‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفت��ه وی می توان ش��یوه توزیع یارانه‬ ‫به رس��انه ها را با مراجعه به س��ایت وزارت ارشاد‬ ‫مش��اهده کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در سال های ‪۹۵‬‬ ‫و ‪ ۹۶‬هزینه بیمه خبرنگاران را معاونت مطبوعاتی‬ ‫وزارت ارش��اد برعهده گرفته بود؛ بر این اس��اس‬ ‫هر رس��انه ای فهرس��تی را به معاونت مطبوعاتی‬ ‫تحوی��ل م��ی داد و معاونت نیز بخش��ی از هزینه‬ ‫بیمه خبرنگاران را پرداخت می کرد‪ ،‬اما امس��ال‬ ‫این بودجه در یارانه رس��انه ها در نظر گرفته شده‬ ‫تا رس��انه ها موظف شوند خودشان نیروهای شان‬ ‫را بیمه کنند‪ .‬این توضیحات را سلطانی فر‪ ،‬معاون‬ ‫مطبوعاتی داده است‪ .‬او راهکارهای جدیدی برای‬ ‫بیمه خبرنگاران ارائه داده و تصمیم گرفته شیوه‬ ‫حمایت از خبرنگاران را به همان ش��یوه س��نتی‬ ‫بازگرداند‪ .‬در دوره مس��ئولیت حس��ین انتظامی‬ ‫در معاون��ت مطبوعات��ی‪ ،‬هزینه بیمه خبرنگاران‬ ‫به طور مجزا در اختیار رسانه ها قرار می گرفت‪ ،‬اما‬ ‫سلطانی فر ترجیح داد‪ ،‬هزینه بیمه خبرنگاران را‬ ‫به س��بد یارانه مستقیم مدیران مسئول برگرداند‬ ‫و در مقابل مدیران موظفند نیروهای شان را بیمه‬ ‫کنن��د؛ اما اینکه مدیران مس��ئول چقدر خود را‬ ‫موظ��ف به انجام ای��ن کار می دانند و چقدر این‬ ‫مسئله پیگیری خواهد شد‪ ،‬موضوعی است که در‬ ‫اینده مشخص می شود‪ .‬محمد سلطانی فر مرداد‬ ‫امس��ال این گونه عنوان کرد که با اصل پرداخت‬ ‫یارانه مخالف است‪ ،‬اما در شرایط کنونی‪ ،‬تنها راه‬ ‫حمای��ت از مطبوعات را همی��ن راهبرد می داند‪.‬‬ ‫معاون مطبوعاتی وزیر ارش��اد اردیبهشت امسال‬ ‫نیز در نخستین نشست خبری اش با خبرنگاران‪،‬‬ ‫اعالم کرد در ‪ 3‬ماه گذش��ته برای ‪ ۲۵۰۰‬رسانه‪،‬‬ ‫یارانه تعریف و پرداخت ش��ده است‪ .‬بعضی از این‬ ‫پرداخت ه��ا در ی��ک نوبت و بعضی ه��م در ‪ 2‬یا‬ ‫‪ 3‬نوبت انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی نیز ک��ه در تلویزیون حاضر ش��ده بود‪،‬‬ ‫بخشی از صحبت هایش را به توضیح درباره یارانه‬ ‫رس��انه ها اختص��اص داد‪ .‬صالح��ی چنین گفت‪:‬‬ ‫اقدام خوبی که از دولت گذش��ته ش��روع شده و‬ ‫در این دولت ادامه دارد‪ ،‬شفافیت در بخش یارانه‬ ‫مطبوعات اس��ت‪ .‬در س��امانه یاران��ه مطبوعاتی‪،‬‬ ‫یارانه های توزیع شده‪ ،‬مشخص است‪ .‬می توان با‬ ‫مراجعه به سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫دید که ‪ ۵۰‬میلیارد تومانی که در سال گذشته به‬ ‫مطبوعاتی داده شده به چه مطبوعاتی بوده است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۲۰‬میلی��ارد یارانه ای که مربوط به‬ ‫امسال است و ‪ ۱۰‬میلیارد ان پرداخت شده و بقیه‬ ‫ان در حال پرداخت است‪ ،‬مشخص است‪ .‬کمبود‬ ‫کاغذ و گرانی ان س��ر فص��ل دیگر صحبت های‬ ‫صالحی در حوزه رس��انه بود ک��ه در قالب برنامه‬ ‫«نگاه یک» از ش��بکه یک س��یما پخش ش��د‪ .‬او‬ ‫درباره این مسئله بیان کرد‪ :‬شاید وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی در دهه ‪ ۷۰‬متولی کاغذ بود و‬ ‫کاغ��ذ وارداتی را عرضه می کرد اما این وزارتخانه‬ ‫از ده��ه ‪ ۸۰‬و بع��د از هدفمن��دی یارانه ه��ا در‬ ‫سیاس��ت گذاری این بخش نقشی نداشت‪ .‬میزان‬ ‫مص��رف کاغذ ما حدود ‪ ۴۰۰‬هزار تن اس��ت که‬ ‫بخش��ی از ان در ام��وزش و پرورش‪ ،‬بخش��ی به‬ ‫صورت ازاد و بخش دیگری در نش��ر و مطبوعات‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رسانه‬ ‫«نیل س��ایمون» نمایش��نامه نویس برنده‬ ‫جایزه پولیتزر و از بزرگترین نمایشنامه نویسان‬ ‫تاریخ امریکا در سن ‪۹۱‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا ب��ه نقل از س��ی ان ان‪،‬‬ ‫سایمون‪ ،‬نمایش��نامه نویس و فیلمنامه نویس‬ ‫امریکای��ی که با اثار کم��دی اش مانند «زوج‬ ‫ناجور»‪« ،‬پابرهنه در پارک»‪« ،‬پسران افتاب»‬ ‫و «مرور کردن خاطرات ساحل» نام خود را به عنوان یکی از‬ ‫بزرگترین نویسندگان تاریخ امریکا و تئاتر برادوی ماندگار‬ ‫کرده بود در بیمارس��تانی در شهر نیویورک بر اثر عوارض‬ ‫ناش��ی از ابتال به بیماری ذات الریه در س��ن ‪۹۱‬س��الگی از‬ ‫دنیا رفت‪ .‬وی که بیش از ‪ 6‬دهه در عرصه س��رگرمی فعال‬ ‫بود‪ ،‬فعالیت خود را با نخس��تین نمایشنامه موفقش به نام‬ ‫«بیا در ش��یپورت بدم» در س��ال ‪ ۱۹۶۱‬میالدی (‪1340‬‬ ‫ایران در استانه ‪ ۱۴۰۰‬به نمایش درمی اید‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫انقالب فناوری‬ ‫ در معادن‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1125‬پیاپی ‪2443‬‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪666‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪ 6‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2018‬‬ ‫دیرگداز ها در‬ ‫گیرودار ترخیص‬ ‫مواد اولیه از گمرک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ازادسازی بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬پهنه اکتشافی‬ ‫مشتریان در بورس کاال پاالیش می شوند‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980280400092‬ﺷﻌﺒﻪ‪ 1175‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪9709972181500899‬‬ ‫ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﻓﻴﺮﻭﺯﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﺥ‪ 19‬ﺩﻱ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﻱ ‪ 19‬پ‪ 365‬ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ‪ :‬ﻣﻬﺪﻱ‬ ‫ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻛﻨﺪﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍﺍﻗﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﺥ ﻣﻈﻔﺮﻱ ﻧﺒﺶ‪2/176‬‬ ‫ﺷﺮﻗﻲ پ‪ 10‬ﻁ‪ 1‬ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻓﻮﺍﺩ ﺍﻣﺠﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻣﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﻓﻴﺮﻭﺯﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻭ ﻣﺮﻗﻮﻡ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺠﺮﻱ ﺣﻜﻢ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ‪5‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺎﻡ ﺍﺣﺪﻱ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‪ 9509972181501037‬ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 95/7/17‬ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﺠﺪ ﺭﺿﺎﻳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 309‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺭﺍﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﻱ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪/47847‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1175‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر ام��ور‬ ‫اکتش��اف با اش��اره به نوبت‬ ‫سوم ازادس��ازی محدوده ها‬ ‫و پهنه های اکتش��افی کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬این ازادس��ازی راس‬ ‫س��اعت ‪ ۱۰‬صبح سه ش��نبه‬ ‫‪ ۲۰‬ش��هریور ‪ ۹۷‬به طور همزمان در سراس��ر کش��ور‬ ‫انجام خواهد ش��د‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬اسداله کشاورز‬ ‫ب��ا بیان این مطلب اظهار ک��رد‪ :‬متقاضیان حقیقی و‬ ‫حقوق��ی می توانند با مراجعه به س��امانه کاداس��تر‬ ‫معدن‪ ،‬نس��بت به ثب��ت محدوده مورد درخواس��ت‬ ‫خ��ود در تاریخ یادش��ده اقدام کنند‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫محدوده ها و پهنه های مش��مول ازادس��ازی افزود‪:‬‬ ‫تمام محدوده های درخواس��ت صدور پروانه اکتشاف‬ ‫ابطالی‪ ،‬پروانه های اکتش��اف ابطالی و محدوده های‬ ‫اکتش��افی بالتکلیف‪ ،‬بدون سابقه قبلی و مجهول که‬ ‫دست کم یک بار به مزایده رفته و متقاضی نداشته اند‬ ‫از جمله محدوده های مش��مول ازادس��ازی هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور اکتش��اف ادامه داد‪ :‬محدوده هایی‬ ‫که مشمول ازادسازی مرحله قبل بوده و به هر دلیلی‬ ‫ازاد نش��ده اند (محدوده های م��رزی که با هماهنگی‬ ‫اس��تان مجاور تعیین تکلیف شده اند و محدوده های‬ ‫طرح کمک به تجهیز و اکتش��اف پای��ه که به مزایده‬ ‫رفته و متقاضی نداش��ته اند و‪ )...‬و درحال حاضر منع‬ ‫قانونی برای ازادسازی ندارند نیز مشمول ازادسازی‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬کش��اورز با بیان اینکه در این مرحله از‬ ‫ازادس��ازی‪ ،‬بیش از ‪ ۴۰‬پهنه اکتش��افی ازاد خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬باقی مانده پهنه های مصوب که جلس��ه‬ ‫نهای��ی انها برگزار ش��ده و مناط��ق امیدبخش انها با‬ ‫تایی��د وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��رای ادامه‬ ‫کار به س��ازمان استان ها ابالغ شده است نیز مشمول‬ ‫ازادسازی مرحله سوم خواهد بود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1125‬‬ ‫پیاپی ‪2443‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اهن کیلویی ‪ ۷۰۰‬تومان‬ ‫ارزان شد‬ ‫رییس اتحادیه اهن فروش��ان ب��ا بیان اینکه‬ ‫درحال حاض��ر نرخ ه��ر کیلو اه��ن و میلگرد‬ ‫حدود ‪ ۴۶۰۰‬تا ‪ ۴۵۰۰‬تومان است‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫قیمت ها نس��بت به هفته گذشته کاهش ‪۷۰۰‬‬ ‫تومانی داشته اند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم محمد ازاد‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫اینکه بازار منتظر اجرای دس��تور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای فروش کاالهای کارخانه ها‬ ‫در بورس کاال به اهن فروشان است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بورس کاال هنوز این دس��تور را اجرایی نکرده‬ ‫و ح��دود دو هفته اس��ت که خری��د و فروش‬ ‫نیمه تعطیل است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه درحال حاضر نرخ هر کیلو‬ ‫اهن و میلگرد ح��دود ‪ ۴۵۰۰‬تا ‪ ۴۶۰۰‬تومان‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن قیمت ها نس��بت به هفته‬ ‫گذشته شاهد کاهش ‪ ۷۰۰‬تومانی است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه اهن فروش��ان تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫وج��ود این کاهش نرخ هن��وز فاصله زیادی با‬ ‫نرخ واقعی اهن که حدود ‪ ۳۸۰۰‬تومان است‪،‬‬ ‫داریم‪ .‬امیدواریم با فروش کاال به اهن فروشان‬ ‫نیاز بازار تامین ش��ود و شاهد کاهش قیمت ها‬ ‫در بازار باشیم‪.‬‬ ‫ذخیره محصوالت‬ ‫ایرالکو باید به واحدهای‬ ‫پایین دستی عرضه شود‬ ‫اس��تاندار اس��تان مرک��زی گف��ت‪ :‬ذخیره‬ ‫محص��والت تولی��دی ایرالکو باید ب��رای رفع‬ ‫مش��کالت نقدینگ��ی ب��ه واحده��ای صنعتی‬ ‫پایین دس��ت که به این مواد اولی��ه نیاز دارند‪،‬‬ ‫عرضه شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری اریا‪ ،‬س��یدعلی اقازاده‬ ‫در نشس��ت س��تاد تنظیم بازار استان مرکزی‬ ‫اف��زود‪ :‬حدود ‪ ۹۰‬واحد صنعتی پایین دس��تی‪،‬‬ ‫اس��تفاده کننده محصوالت ایرالکو هستند که‬ ‫تولیدات این ش��رکت باید با نظارت جدی بین‬ ‫انها عرضه شود‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬بیش از یک ماه اس��ت که‬ ‫محصوالت تولیدی ایرالکو ذخیره ش��ده و این‬ ‫شرکت با بحران نقدینگی روبه رو است‪.‬‬ ‫اس��تاندار اس��تان مرک��زی ادام��ه داد‪ :‬این‬ ‫در ش��رایطی اس��ت ک��ه مجموع��ه واحدهای‬ ‫پایین دس��تی ایرالک��و که از محص��والت این‬ ‫ش��رکت مادرتخصصی ب��ه عنوان م��واد اولیه‬ ‫اس��تفاده می کنند نیز دچار مشکالت تولید و‬ ‫کارگری هستند‪.‬‬ ‫اقازاده اظهار ک��رد‪ :‬تالش زیادی برای قطع‬ ‫ارتباط واس��طه ها شده و اجازه سوء استفاده در‬ ‫این زمینه داده نمی شود‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه‬ ‫منابع اس��تانداری مرکزی نیز در این نشس��ت‬ ‫گفت‪ :‬بررس��ی نرخ عرضه الومینیوم به خارج‬ ‫از بورس‪ ،‬نیازمند تش��کیل کمیته ای متشکل‬ ‫از س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تعزیرات‬ ‫حکومت��ی‪ ،‬اداره کل اطالع��ات‪ ،‬دادگس��تری‪،‬‬ ‫دفتر امور اقتصادی استانداری و شرکت ایرالکو‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��عید فرخی افزود‪ :‬گزارش های مربوط به‬ ‫احتکار و اختفا باید از سوی تعزیرات حکومتی‬ ‫اعالم ش��ود و زمانی که به قطعیت رسید اعالم‬ ‫عمومی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایرالکو نیز در این نشست‬ ‫گفت‪ ۲۰ :‬روز اس��ت که ش��یوه نامه چگونگی‬ ‫عرضه کاال در بورس اعالم نشده است‪.‬‬ ‫احمد مجیدی افزود‪ :‬ایرالکو موظف به عرضه‬ ‫تولیدات خود در بورس است و شیوه نامه عرضه‬ ‫محصوالت باید از مجاری قانونی پیگیری شود‪.‬‬ ‫مجی��دی بیان کرد‪ :‬مطالبات ‪۴‬ماه گذش��ته‬ ‫این ش��رکت ب��ه ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال رس��یده و‬ ‫اجازه نداشتن ورود محصوالت تولیدی ایرالکو‬ ‫به بورس‪ ،‬تامین مواد اولیه و نقدینگی را برای‬ ‫این ش��رکت با مش��کالت زیادی روبه رو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجیدی بیان کرد‪ :‬یک کشتی مواد اولیه این‬ ‫ش��رکت از چین روی اب اس��ت که به محض‬ ‫رسیدن باید مبالغ ان پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬قراردادهایی ب��رای تامین برخی‬ ‫دیگر از مایحتاج تولید این ش��رکت در ماه های‬ ‫اینده منعقد شده که باید نقدینگی انها تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان مرکزی نیز در این نشست گفت‪۲۵۵ :‬‬ ‫گزارش نظارتی در مرداد س��ال گذشته در این‬ ‫استان انجام شده که این رقم در مرداد امسال‬ ‫به ‪ ۸۵۱‬مورد رسیده است‪.‬‬ ‫محمدرضا حاجی پ��ور اف��زود‪ ۶۰ :‬انبار این‬ ‫اس��تان در مرداد امس��ال بازرس��ی شدند که‬ ‫چندین پرونده تخلف نیز در این راستا تشکیل‬ ‫و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫الومینیوم‬ ‫به وضعیت‬ ‫طبیعی‬ ‫بازمی گردد‬ ‫اس��تاندار اس��تان مرکزی می گوید‪ :‬با اصرار اس��تان‬ ‫مرک��زی مبنی ب��ر قیمت گذاری منطق��ی الومینیوم و‬ ‫تصمی��م وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬بازار این فلز‬ ‫به وضعیت طبیعی باز می گردد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬به دنبال نوسان ارز در کشور‪ ،‬صنایع‬ ‫بیشترین خسارت را متحمل شدند‪ ،‬به طوری که برخی‬ ‫ب��رای تامین مواد اولیه خود با س��د بزرگ قیمت ها که‬ ‫روزانه افزایش پیدا می کرد‪ ،‬روبه رو شدند‪.‬‬ ‫اس��تان مرک��زی ی��ک اس��تان صنعت��ی و در واقع‬ ‫قطب الومینیوم کش��ور اس��ت‪ ،‬اما درست از زمان اغاز‬ ‫چالش ه��ای اقتصادی و نوس��ان های ن��رخ ارز‪ ،‬صنایع‬ ‫وابسته به الومینیوم استان با چالش های جدی در حوزه‬ ‫تامی��ن مواد اولیه روبه رو ش��دند‪ ،‬به نحوی که باید نیاز‬ ‫خود را با پرداخت مبالغ بیشتر تامین می کردند که این‬ ‫امر گاهی از توان یک تولیدکننده خارج بوده و هست‪.‬‬ ‫مش��کالت ای��ن صنعت به ق��وت خود باق��ی بود که‬ ‫خبر کش��ف یک انبار ‪ ۲۲۰۰‬تنی ش��مش الومینیوم به‬ ‫ارزش ‪ ۴۰‬میلیارد تومان در اراک‪ ،‬فضای این صنعت را‬ ‫ملتهب کرد و تولیدکنندگان چشم به عرضه این حجم‬ ‫الومینیوم به بازار دوختند تا این س��د قیمتی شکس��ته‬ ‫ش��ود و بازار به تعادل برسد‪ .‬گفته می شود وضعیت این‬ ‫انبار به وس��یله س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫در حال بررس��ی اس��ت و موضوع احتکار به طور قطعی‬ ‫تایید نشده است‪.‬‬ ‫وضعیت این بازار طوری اشفته بود که به بحث اصلی‬ ‫ش��ورای گفت وگ��وی دولت و بخش خصوصی اس��تان‬ ‫مرکزی تبدیل ش��د و اس��تاندار مرک��زی‪ ،‬ضرب االجل‬ ‫یک هفته ای برای قیمت گذاری از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تعیین کرد که این فرصت‪ ،‬هفته گذشته‬ ‫به پایان رسید‪.‬‬ ‫چن��د روز گذش��ته‪ ،‬تی��م مدیریتی اس��تان مرکزی‬ ‫در س��تاد تنظی��م بازار‪ ،‬ب��ر کنترل ب��ازار و ممانعت از‬ ‫سوءاس��تفاده در این حوزه و همچنین عرضه الومینیوم‬ ‫تولیدش��ده در ش��رکت الومینیوم ایران(ایرالکو) تاکید‬ ‫کرد چراکه براس��اس تصمیم شورای گفت وگوی دولت‬ ‫و بخش خصوصی با دس��تور اس��تاندار استان مرکزی‪،‬‬ ‫عرضه الومینیوم ایرالکو به بازار برای تعیین نرخ متوقف‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫اس��تاندار مرک��زی در این ب��اره به ایس��نا‪ ،‬گفت‪ :‬روز‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در ستاد تنظیم بازار تصمیم هایی گرفته شد‪،‬‬ ‫اما امروز خوش��بختانه بخشنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای نرخ الومینیوم که اس��تان منتظر ان بود‪،‬‬ ‫واصل شد‪ .‬سیدعلی اقازاده افزود‪ :‬براساس این بخشنامه‬ ‫قرار اس��ت الومینیوم با نرخ ارز بازار ثانویه عرضه شود‪،‬‬ ‫ب��ه طوری که م��واد اولیه با این نرخ خریداری ش��ده و‬ ‫محصوالت نیز با این نرخ در بازار به فروش برسند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه اص��رار اس��تان مرکزی بر‬ ‫قیمت گذاری و تعیین تکلیف این بازار جواب داد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اقدام قابل قبولی از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫انجام شده و ایرالکو نیز مشکلی برای عرضه محصوالت‬ ‫خود به بازار نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اق��ازاده بیان ک��رد‪ :‬درحال حاضر ایرالکو ‪ ۱۵‬هزار تن‬ ‫ذخیره ش��مش الومینیوم دارد که می تواند طبق روال‬ ‫گذش��ته وارد بورس کند و بفروش��د‪ .‬ب��ه این ترتیب با‬ ‫تصمی��م وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت بازار به روال‬ ‫طبیعی برمی گردد‪.‬‬ ‫دیرگداز ها در گیرودار ترخیص مواد اولیه از گمرک‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت نس��وز به عنوان تامین کننده صنایع مادر کشور‪،‬‬ ‫در این روزهای س��خت بازار‪ ،‬دچ��ار افزایش نرخ حدود ‪۶‬‬ ‫برابری ش��ده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر مواد اولیه این صنعت‬ ‫ثبت س��فارش نمی شوند یا ثبت س��فارش های گذشته در‬ ‫گمرک باقی مانده و اجازه ترخیص به انها داده نمی ش��ود؛‬ ‫موضوعی که سبب شده اس��ت کار تولیدکنندگان در این‬ ‫صنعت دشوار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹منع واردات‪ ،‬تصمیمی ناپخته‬ ‫علی حسین زاویه‬ ‫مهدی نعیمی‬ ‫دبیر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت مواد نس��وز در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درباره وضعیت بازار صنعت نس��وز و‬ ‫منع واردات مواد اولیه ان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای تولید نسوز در‬ ‫کش��ور نیاز به برخی مواد اولیه داریم اما اجازه واردات ان‬ ‫را نمی دهند‪ .‬همپای تحریم ها‪ ،‬دولت نیز واردات بوکسیت‪،‬‬ ‫گرافی��ت‪ ،‬منیزی��ت و الومینا که مواد اولی��ه وارداتی برای‬ ‫صنعت نسوز به شمار می روند را تحریم کرده است‪.‬‬ ‫علی حس��ین زاویه در ادامه توضی��ح داد‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬بانک مرکزی و مجلس شورای اسالمی هر‬ ‫بار با قوانین بازدارنده‪ ،‬مانع تولید می شوند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که ثبت سفارش ها در چه‬ ‫بازه زمانی تایید می ش��وند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ب��رای واردات هر‬ ‫کاالی��ی باید ان را در اداره صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ثبت‬ ‫س��فارش کرد اما موضوع بدتر این اس��ت که کاالهایی که‬ ‫بخشی از پول انها پرداخت شده نیز در گمرک انبار شده اند‬ ‫و تنها به بهانه مابه التفاوت نرخ ارز ترخیص نمی ش��وند که‬ ‫ترخیص نشدن انها س��بب می شود کاالیی مانند نسوز در‬ ‫داخل تولید نش��ود و در اختیار فوالد قرار نگیرد‪ .‬وقتی به‬ ‫ابان نزدیک شویم این واحدها نیز تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت مواد نس��وز در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬نکته بعدی این اس��ت که برخی‬ ‫واردکنن��دگان بدون انتقال ارز‪ ،‬مواد اولیه موردنیاز خود را‬ ‫وارد کرده اند اما گمرک با این اس��تدالل که باید منشا ارز‬ ‫انها مشخص شود‪ ،‬اجازه ترخیص را نمی دهد‪ .‬این عملکرد‬ ‫در حقیقت همکاری با ترامپ به ش��مار م��ی رود‪ .‬زاویه در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در واقع انه��ا در جایی دیگر ثبت‬ ‫س��فارش ش��ده اند اما اجازه واردات به انها داده نمی شود‪.‬‬ ‫ثبت س��فارش ها را انقدر نگه می دارند که موعد تحریم ها‬ ‫برسد و نتوان کاال را وارد کرد‪.‬‬ ‫زاویه تاکید کرد‪ :‬کاالها خریداری شده و در گمرک باقی‬ ‫مانده اند اما به بهانه های مختلف انها را ترخیص نمی کنند‪،‬‬ ‫در حال��ی که بای��د این کاالها را هر چ��ه زودتر از گمرک‬ ‫ترخی��ص و از خری��دار انها تضامینی دریاف��ت کنند‪ .‬باید‬ ‫اجازه داده شود که مواد اولیه نسوز وارد شوند و در اختیار‬ ‫صنایع فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬روی‪ ،‬برق‪ ،‬پتروش��یمی و‪ ...‬قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬نس��وز تنها اجر شومینه نیست‪،‬‬ ‫برخ��ی از واردکنندگان‪ ،‬ب��دون انتقال ارز‪ ،‬م��واد اولیه موردنیاز‬ ‫خود را وارد کرده اند اما گمرک با این اس��تدالل که باید منش��ا ارز‬ ‫انها مش��خص شود‪ ،‬اجازه ترخیص نمی دهد‪ .‬این عملکرد در حقیقت‬ ‫همکاری با ترامپ به شمار می رود‬ ‫بلکه یکی از ضروریات صنایع مادر به شمار می رود‪ .‬صنعت‬ ‫نسوز ثروتی پنهانی است که اگر تعطیل شود‪ ،‬صنایع مادر‬ ‫هم تعطیل خواهند شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خیلی کودکانه است‬ ‫که اجازه واردات را به مواد اولیه ندهیم‪ .‬اگر این روال ادامه‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬بسیاری از صنایع مادر و به دنبال ان صنایع‬ ‫کوچک در کشور تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخشنامه های دست وپاگیر‬ ‫مهدی نعیمی‪ ،‬مدیرعامل یک ش��رکت تولید نس��وز در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫درباره وضعیت این روزهای بازار نسوز‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬مهم ترین مصرف کنندگان نس��وز در کش��ور‪،‬‬ ‫واحدهای فوالد هس��تند‪ .‬از این رو ب��ا تولیدکننده فوالد و‬ ‫انجمن نس��وز جلس��ه هایی را برگزار کردیم تا برای تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬ارز دریافت کنیم‪ .‬نعیمی در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬از دو ماه گذشته که قوانین ارزی تغییر کرده‪ ،‬صنعت‬ ‫نس��وز هیچ گونه ارزی را برای واردات م��واد اولیه دریافت‬ ‫نکرده است‪ .‬در ماه های گذشته نیز هیچ ارزی از بازار نیما‬ ‫دریافت نکرده ایم‪ .‬تنها در یک مورد توانس��تیم مجوزهای‬ ‫الزم را برای بازار ثانویه به وسیله بانک عامل دریافت کنیم‪.‬‬ ‫این فعال حوزه نسوز در ادامه به واردات مواد اولیه نسوز‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬نسوز‪ ،‬صنعتی اس��ت که بخش عمده‬ ‫مواد اولیه ان وابس��ته به واردات است‪ .‬مشکل واردات این‬ ‫اس��ت که از دو سه هفته گذش��ته بار مواد اولیه مورد نیاز‪،‬‬ ‫وارد ش��ده اما در گمرک باقی مانده اس��ت‪ .‬نعیمی افزود‪:‬‬ ‫موضوع این است که تصمیمی را می گیرند اما پس از ان به‬ ‫سراغ نوشتن ش��یوه نامه می روند و به وضعیت تولیدکننده‬ ‫نمی اندیشند‪ .‬در واقع مشخص نمی کنند که از چه راهی و‬ ‫به چه شکلی می توان این کاالها را ترخیص کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه بخش��نامه های دس��ت وپاگیر ب��رای‬ ‫تولیدکنندگان عنوان کرد‪ :‬تولیدکننده هر روز منتظر یک‬ ‫بخش��نامه جدید اس��ت‪ .‬این موضوع برای ما بسیار عجیب‬ ‫اس��ت که چگونه بخش��نامه ای صادر می ش��ود بدون انکه‬ ‫جوانب ان سنجیده شود‪.‬‬ ‫بدون کار کارشناس��ی و فکر‪ ،‬کاالهایی را در گمرک نگه‬ ‫داشته اند و ما هر روز باید پیگیر ترخیص این کاالها باشیم‪،‬‬ ‫در حال��ی ک��ه طرف های ق��رارداد ما ش��رکت های بزرگی‬ ‫همچون فوالد مبارکه‪ ،‬ذوب اهن اصفهان‪ ،‬فوالد خوزستان‬ ‫و س��ایر واحدهای بزرگ فوالدی هس��تند‪ .‬این مدیرعامل‬ ‫شرکت نسوز در ادامه گفت‪ :‬درحال حاضر تمام قراردادهای‬ ‫ما نیمه کاره مانده و کار تولید هم خوابیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هنوز ثبات قیمت داریم‬ ‫نعیمی در پاس��خ به این پرسش که قیمت ها در صنعت‬ ‫نسوز از ابتدای س��ال تاکنون چه اندازه افزایش پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت م��وادی که از خارج تهی��ه می کنیم‬ ‫تغییری نکرده اس��ت‪ .‬موضوع این است که نرخ ارز داخلی‬ ‫تغییر کرده و براساس سامانه نیما به ‪ ۸۲۰۰‬تومان رسیده‬ ‫اما ما هنوز نتوانسته ایم به این نرخ ارز دسترسی پیدا کنیم‪.‬‬ ‫به طور کلی با توجه به افزایش نرخ ارز‪ ،‬نرخ نس��وز دوبرابر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬اتفاق دیگر ان است که قیمت‬ ‫نسوز پایه قلیایی که بر مبنای منیزیت است‪ ،‬سال گذشته‬ ‫در چین ‪۳‬برابر رشد کرد‪.‬‬ ‫در حقیق��ت نرخ جهان��ی ان افزایش یافته و اگر نرخ ارز‬ ‫داخل��ی را هم برای ان در نظر بگیرید‪ ،‬نقدینگی الزم برای‬ ‫تهیه این مواد در یک سال تا یک سال و نیم گذشته حدود‬ ‫‪۶‬برابر شده است‪.‬‬ ‫نعیمی تاکید کرد‪ :‬این نقدینگی در گردش را یک واحد‬ ‫تولیدی چگونه می تواند تامین کند؟ البته با مش��تری های‬ ‫فوالدی که ش��رکت های بزرگ هس��تند‪ ،‬در حال مذاکره‬ ‫هس��تیم که مقداری پیش پرداخت بگیریم‪ .‬البته خود این‬ ‫ش��رکت ها هم مش��کالتی دارند اما در مجموع‪ ،‬در شرایط‬ ‫حاضر تولید دشوار شده است‪.‬‬ ‫لغو عرضه شمش فوالد خوزستان در بورس کاال‬ ‫قرار بود تاالر صنعتی بورس کاالی ایران شاهد عرضه شمش فوالد خوزستان باشد‪.‬‬ ‫این نخستین عرضه فوالدی ها پس از ابالغ اصالحیه شیوه نامه ستاد تنظیم بازار فوالد‬ ‫بود اما اخبار حاکی از لغو عرضه یادشده در تاالر صنعتی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش چی�لان‪ ،‬قرار بود دیروز ‪ ۱۰‬ه��زار تن تختال ‪ C‬فوالد خوزس��تان قابل‬ ‫افزایش تا ‪ ۶۰‬هزار تن از س��وی کارگزاری بانک انص��ار در تاالر صنعتی بورس کاالی‬ ‫ایران عرضه ش��ود اما بر اساس برخی اخبار رسیده‪ ،‬عرضه شمش فوالد خوزستان لغو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ش��نیده ها حاکی از این است که هنوز نرخ پایه ای از سوی ستاد تنظیم بازار وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای این محموله در نظر گرفته نش��ده اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این‬ ‫عرضه به روزهای بعد موکول خواهد شد‪ .‬قرار بود هر کیلوگرم از این محموله همچون‬ ‫رشد ‪۲۳‬درصدی تولید فوالد خام ایران‬ ‫انجم��ن جهانی فوالد اعالم ک��رد‪ :‬در ‪ ۷‬ماه ابتدای‬ ‫س��ال‪۲۰۱۸‬میالدی (‪ ،)۱۳۹۶-۹۷‬تولید فوالد خام‬ ‫ایران و جهان نس��بت به مدت مشابه سال گذشته به‬ ‫ترتیب‪ ۲۳.۶‬درصد و ‪ ۵‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ایران‪ ،‬بر اس��اس گزارش‬ ‫انجم��ن جهانی ف��والد‪ ،‬ایران در ‪۷‬ماه ابتدای س��ال‬ ‫‪۲۰۱۸‬میالدی‪۱۴ ،‬میلیون و ‪ ۴۵۷‬هزار تن فوالد خام‬ ‫تولید کرد‪ .‬این رقم در مدت مشابه سال گذشته‪۱۱ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۹۷‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن ای��ران در ژوئی��ه ‪ ،۲۰۱۸‬یک میلیون و‬ ‫‪۹۸۱‬هزار تن فوالد خام تولید کرد‪ .‬این امار در مدت‬ ‫مشابه سال گذشته میالدی‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار‬ ‫تن بود که حاکی از رش��د ‪ ۱۳.۲‬درصدی تولید فوالد‬ ‫خام نسبت به مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫در ‪ ۷‬م��اه ابت��دای ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی‪ ۶۴ ،‬کش��ور‬ ‫تولیدکنن��ده ف��والد در مجموع یک میلی��ارد و ‪۳۸‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۳۶۹‬هزار تن ف��والد خام تولید کردند که‬ ‫نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته(‪ ۹۸۸‬میلیون‬ ‫و ‪۵۸۷‬هزار تن) ‪ ۵‬درصد رش��د نشان می دهد‪ .‬تولید‬ ‫جهان��ی فوالد خام در ژوئیه نیز با ‪ ۵.۸‬درصد افزایش‬ ‫به ‪۱۵۴‬میلیون و ‪ ۵۷۶‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫تولید فوالد خام چین در ‪ ۷‬ماه گذش��ته ‪۶.۳‬درصد‬ ‫افزای��ش یافت و این کش��ور با تولی��د ‪۵۳۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۴۶‬ه��زار تن به عنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد‬ ‫خام جهان ش��ناخته ش��د‪ .‬هند با تولید ‪ ۶۱‬میلیون‬ ‫و‪۸۳۱‬ه��زار ت��ن فوالد خ��ام‪ ،‬ژاپن ب��ا ‪ ۶۱‬میلیون و‬ ‫‪۳۹۰‬ه��زار تن‪ ،‬امریکا ب��ا ‪ ۴۹‬میلیون و ‪۳۳۴‬هزار تن‪،‬‬ ‫کره جنوبی با ‪ ۴۲‬میلیون و ‪ ۲۳۸‬هزار تن و روس��یه‬ ‫ب��ا ‪ ۴۲‬میلیون و ‪۹۴‬هزار تن‪ ،‬بیش��ترین میزان تولید‬ ‫فوالد خام در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی را پس از چین به‬ ‫خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫همچنین در ژوئیه ‪( ۲۰۱۸‬نیمه تیر تا نیمه مرداد‬ ‫‪ )۹۷‬تولید فوالد در ترکیه با افت ‪ ۲.۳‬درصدی نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته به ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۶۶‬هزار‬ ‫تن کاهش یافت‪.‬‬ ‫در ‪ ۷‬م��اه ابتدای س��ال جاری می�لادی‪ ،‬ایران ‪۱۵‬‬ ‫میلیون و ‪۲۷۷‬هزار تن اهن اس��فنجی تولید کرد که‬ ‫نشان از رشد ‪ ۴۹‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی دارد‪ .‬میزان تولید اهن اسفنجی ایران‬ ‫در سال گذشته میالدی ‪۱۰‬میلیون و ‪۲۵۶‬هزار تن به‬ ‫ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫تولید اهن اس��فنجی ای��ران در ژوئیه ‪ ۲۰۱۸‬نیز با‬ ‫‪ ۴۱.۲‬درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫به ‪۲‬میلیون و ‪۱۹‬هزار تن افزایش یافت‪.‬‬ ‫عرضه هفته گذشته (‪ ۳۰‬مرداد) ‪ ۲۳۳۱‬تومان قیمت گذاری شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬هفته گذشته با دستور شورای عالی بورس‪ ،‬عرضه ها در بورس کاال لغو‬ ‫و پس از چند روز دوباره از س��ر گرفته ش��د‪ .‬در اخرین روزهای مرداد‪ ،‬ش��اهد عرضه‬ ‫تختال فوالد خوزس��تان در بورس بودیم که البته از ‪ ۷۰‬هزار تن تختال عرضه ش��ده‪،‬‬ ‫تقاضای ‪ ۲۰‬هزار تنی برای ان به ثبت رسید‪.‬‬ ‫‹بقای صنعت الومینیوم‬ ‫در گرو خروج از ارز مرجع‬ ‫الومینی��وم به دلیل تامین مواد اولی��ه تولید با ارز‬ ‫بازار ازاد‪ ،‬نخستین فلزی خواهد بود که در نخستین‬ ‫فرص��ت از دایره قیمت گذاری با مرجع ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫خارج می شود و به سمت بازار ثانویه حرکت می کند‪.‬‬ ‫در غیر این صورت ش��رایط ت��داوم تولید و بقای این‬ ‫صنعت به خط��ر می افتد‪ .‬به گزارش کامودیتی‪ ،‬ماده‬ ‫اولی��ه تولید ش��مش الومینی��وم در بازارهای جهانی‬ ‫همچن��ان صعودی اس��ت و قیمت ه��ای ان در ‪ ۲‬ماه‬ ‫گذش��ته ‪ ۲۶‬درص��د و در هفته گذش��ته ‪ ۶.۳‬درصد‬ ‫افزایش داشته و به ‪ ۵۷۰‬دالر در هر تن رسیده است‪.‬‬ ‫عالوه بر اعتصاب کارکنان ش��رکت الکوا در استرالیا‪،‬‬ ‫بازار الومینا ش��اهد تداوم محدودیت تولید ش��رکت‬ ‫الونورت برزیل اس��ت که محرک قیمت ها بوده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬هر تن ش��مش الومینیوم نیاز به ‪ ۲‬تن‬ ‫پ��ودر الومین��ا دارد‪ .‬تولید الومینیوم ایران در س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۳۳۷‬هزار تن بوده و با توجه به تولید الومینا‬ ‫در واحد جاجرم یعنی ‪ ۲۵۰‬هزار تن‪ ،‬کش��ور نیازمند‬ ‫واردات ساالنه ‪ ۴۰۰‬هزار تن پودر الومیناست که باید‬ ‫ب��ا ارز ازاد نیما (‪ ۸۰۰۰‬تومان) انجام ش��ود‪ .‬همزمان‬ ‫س��ایر مواد اولیه تولید الومینیوم شامل اند‪ ،‬پترولیم‬ ‫کک‪ ،‬الومینی��وم فلورای��د‪ ،‬کریولی��ت و کاتد بلوک‪،‬‬ ‫نیازمند ارز نیما هستند‪.‬‬ ‫الومینی��وم نخس��تین فلزی اس��ت ک��ه از دایره‬ ‫قیمت گذاری با مرجع ‪ ۴۲۰۰‬تومان خارج می ش��ود‬ ‫و به سمت بازار ثانویه حرکت می کند تا شرایط تداوم‬ ‫تولید و بقای این صنعت فراهم شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 6‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1125‬‬ ‫پیاپی ‪2443‬‬ ‫معدن‬ ‫سقف رقابت بلندتر شد‬ ‫مشتریان در بورس کاال پاالیش می شوند‬ ‫‹ ‹عدالت رعایت شود‬ ‫در حاش��یه برگزاری نمایش��گاه بین المللی متالورژی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫ریخته گری‪ ،‬ماش��ین االت و صنایع‪ ،‬مدی��ر روابط عمومی فوالد‬ ‫این افراد هر چه بیش��تر بهره مند ش��ده اند و بیشتر سود برده اند‪،‬‬ ‫حمالت ش��ان به فوالدسازان و بورس کاال بیشتر شده است! وی‬ ‫در پای��ان ضمن ابراز امی��دواری از اصالح امور در روزهای اینده‬ ‫گف��ت‪ :‬انتظار ما از مس��ئوالن محترم‪ ،‬درک درس��ت وضعیت و‬ ‫تصمیم گیری مناسب است‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬تا اطالع‬ ‫یک کارش��ناس بورس در این زمینه به‬ ‫ثانوی‪ ،‬عرضه محصوالت فوالدی و پتروش��یمی در بورس انجام‬ ‫می ش��ود کما اینکه پس از ابالغ س��تاد ویژه تنظیم بازار مبنی بر‬ ‫عرض��ه دوب��اره در بورس کاال‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد خوزس��تان و‬ ‫فوالد کاوه جنوب در بورس عرضه هایی داش��تند البته با نوس��ان‬ ‫قیمتی ‪۱۰‬درصد‪.‬‬ ‫علی اصغ��ر بهرام��ی‪ ،‬کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در پاس��خ‬ ‫ب��ه ای��ن پرس��ش که س��تاد تنظیم ب��ازار چه تمهیدات��ی برای‬ ‫شناس��ایی متقاضی��ان واقع��ی در نظر گفته‪ ،‬گف��ت‪ :‬تمهیدات‬ ‫و فیلترهای��ی برای شناس��ایی خری��داران واقع��ی از دالالن در‬ ‫نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬فق��ط خریدارانی می توانن��د تقاضای‬ ‫خرید کنند که نام ش��ان در فهرس��ت خریداران س��ال های ‪۹۵‬‬ ‫و ‪ ۹۶‬ب��وده اس��ت‪ .‬همچنی��ن محموله خریداری ش��ده باید به‬ ‫کارخانه های نورد حمل ش��ود یعنی خرید‪ ،‬صوری و روی کاغذ‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه‪ ،‬الزام به اجرای عرضه در بورس‬ ‫کاال را ج��دی دانس��ت و ضم��ن اینکه اجرای ان را با خواس��ته‬ ‫تولیدکنن��دگان باالدس��تی در مناف��ات دانس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫باالدس��تی ها محصول تولیدی خود را با قیمت ‪ ۴۲۰۰‬تومان به‬ ‫دالالن می فروش��ند و مواد اولیه مورد نیازش��ان را با دالر ‪۸۰۰۰‬‬ ‫تومان خریداری می کنند‪ .‬این شیوه نامه اجباری نمی تواند خیلی‬ ‫ادامه دار باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه جلس��ه ها بین تولیدکنن��دگان‪ ،‬وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ممکن است این جلسه ها به سود تولیدکنندگان باالدستی‬ ‫تغییر کنند‪.‬‬ ‫اما به گفته این کارشناس بازار سرمایه‪ ،‬این بار وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت کوتاه امد‪ ،‬س��قف رقابت م��س و الومینیوم را‬ ‫برداش��ت و دامنه نوس��ان نرخ فوالد را از ‪ ۵‬درصد به ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫مبارک��ه اصفهان با اش��اره به اینکه صنعت ف��والد‪ ،‬همانند دیگر‬ ‫صنای��ع‪ ،‬فرصت ه��ا و چالش های بس��یاری دارد‪ ،‬ب��ه ایلنا گفت‪:‬‬ ‫در ش��رایط فعلی‪ ،‬نرخ تمام ش��ده واردات فوالد بیش از ‪ ۲‬برابر‬ ‫نرخ محصول فوالدی تولید داخل اس��ت و کش��ور در گذش��ته‪،‬‬ ‫بخشی از نیاز خود را وارد می کرد اما درحال حاضر واردات صرفه‬ ‫اقتص��ادی ندارد؛ به همین دلیل حج��م زیادی از تقاضای فوالد‬ ‫به تولیدکنندگان ارائه می ش��ود که این موضوع شرایط را سخت‬ ‫کرده است‪ .‬وی اذعان کرد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬قیمتی که دولت برای‬ ‫فوالد تعیین کرده اس��ت با نرخ بازار ازاد تفاوت دارد؛ به همین‬ ‫دلیل بخشی از نقدینگی سرگردان در کشور که گاهی به سمت‬ ‫ارز‪ ،‬خودرو‪ ،‬طال و‪ ...‬س��رازیر می شده‪ ،‬اکنون به سمت بازار فوالد‬ ‫امده است؛ بنابراین تقاضای برخی از محصوالت در بورس کاال‪،‬‬ ‫ب��ه ط��ور غیرمعمول‪ ۳ ،‬و حتی ‪ ۴‬برابر ش��ده و معضالت بزرگی‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬مکانیس��م بورس کاال موجب شفاف س��ازی‬ ‫و ایج��اد فضای س��الم در براب��ر عرضه و تقاضاس��ت اما با وجود‬ ‫افزایش تحویل محصول از س��وی فوالد مبارکه در س��ال جاری‪،‬‬ ‫منفعت طلبی برخی موجب ش��ده اس��ت محص��ول ارزان قیمت‬ ‫دریافت��ی از فوالد مبارکه به جای اینکه در صنایع پایین دس��تی‬ ‫اس��تفاده ش��ود و با نرخ منصفانه به مصرف کننده نهایی برس��د‪،‬‬ ‫کام برخ��ی افراد فرصت طلب را ش��یرین کند‪ .‬نکت��ه تلخ اینکه‬ ‫‹ ‹اجبار دوباره‬ ‫برداشت شن و ماسه؛ بالی جان سیمره‬ ‫رییس اداره حفاظت محیط زیس��ت کوهدشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برداش��ت غیرمجاز شن و ماس��ه‪ ،‬رودخانه‬ ‫س��یمره را تهدید می کند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حمید‬ ‫طوالبی اظهار کرد‪ :‬برداش��ت منابع ش��ن و ماسه‬ ‫از بستر رودخانه س��بب بریدگی بستر رودخانه ها‬ ‫می ش��ود‪ .‬طوالبی ب��ا بی��ان اینکه متاس��فانه در‬ ‫کوهدش��ت ش��اهد برداش��ت از رودخانه هستیم‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬هم اکنون با یک نمونه برداش��ت غیرمجاز‬ ‫بهروز برنا‬ ‫عضو هیات مدیره ایمپاسکو‬ ‫بیش از ‪ 48.5‬میلیارد تن ذخیره قطعی در کشور‬ ‫وجود دارد و بیش از ‪ ۱۰‬هزار معدن در اختیار داریم‪.‬‬ ‫تولیدات معدنی ما بیش از ‪ ۴۰۰‬میلیون تن است‪ ،‬در‬ ‫حالی که یک درصد خاک خشکی های جهان را در‬ ‫اختیار داریم و این عدد باید دست کم‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تن باشد‪ .‬از ‪ ۱۰‬هزار معدن کشور تنها ‪ ۵۹۰۰‬معدن‬ ‫فعال اس��ت که از این تعداد بخش زیادی به دالیل‬ ‫مختل��ف از جمله اقتصادی نبودن مواد اس��تخراج‬ ‫ش��ده که ممکن است ناشی از عیار پایین یا کاهش‬ ‫نرخ جهانی باشد‪ ،‬با ظرفیت کامل فعالیت نمی کند‪.‬‬ ‫البته سخت شدن اس��تخراج مواد معدنی به دلیل‬ ‫رو به پایان رفتن ذخایر س��طحی در کش��ور باعث‬ ‫ش��ده که دپو باطله های معدن��ی مانند یک معدن‬ ‫کم عیار تلقی ش��ده و اس��تحصال و فراوری دوباره‬ ‫ان با فناوری های جدیدتر‪ ،‬اقتصادی شود‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت ‪۱۰‬درصد معادن کش��ور فلزی است که در‬ ‫نتیج��ه ان ‪ ۳۵‬درص��د تولیدات معدن��ی نیز فلزی‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال به نظر می رس��د معادن کوچک‬ ‫و متوسط خصوصی با تش��کیل کنسرسیوم‪ ،‬اقدام‬ ‫به س��اخت یک کارخانه فراوری کرده اند تا هزینه‬ ‫س��رمایه گذاری بین چند معدن سرشکن شود‪ .‬در‬ ‫این راستا نیاز به یک بانک اطالعاتی متمرکز از تمام‬ ‫معادن کشور و میزان و عیار ذخایرشان الزامی است‪.‬‬ ‫اگرچه تالش های پراکنده انجام شده اما یک اقدام‬ ‫متمرکز‪ ،‬ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫به همین دلیل ایمیدرو می تواند متولی فراوری‬ ‫باشد و سازمان زمین شناس��ی نیز می تواند متولی‬ ‫اکتش��افات و اطالعات باشد‪ .‬در جهان ‪ ۸۵‬میلیارد‬ ‫ت��ن ذخیره قطعی وجود دارد که س��هم ایران بیش‬ ‫از ‪ ۳‬میلیارد تن اس��ت‪ .‬تیپ ه��ای مختلفی از اهن‬ ‫در کش��ور وجود دارد اما یکی از ضعف ها ان اس��ت‬ ‫که اکتش��افات را به خوبی عملیاتی نکرده ایم‪ .‬به هر‬ ‫میزانی که اکتش��افات در کشور داشته باشیم بدون‬ ‫ش��ک به همان اندازه به نتایج بهتر دس��ت خواهیم‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫محبوبه ناطق‪ -‬در حالی نامه نگاری بورس کاال با دادس��تان‬ ‫برای استعالم از انتشار یا اعالم نشدن خریداران مورد درخواست‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در حال انجام اس��ت که عرضه‬ ‫محصوالت فلزی و فوالدی در بورس کاال بر خالف مصوبه شورای‬ ‫ عالی بورس انجام می ش��ود‪ .‬با این حال برخی نگران انحراف در‬ ‫اعالم اسامی سوءاستفاده کنندگان هستند و معتقدند بورسی که‬ ‫مبنای فعالیتش شفاف س��ازی اطالعات است به چه دلیل باید از‬ ‫اعالم فهرس��ت خریداران در بورس کاال به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت سرباز بزند و ان را منوط به اجازه مقام های قضایی کند‪.‬‬ ‫از زمان اعالم ش��یوه نامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر‬ ‫عرضه محصوالت فلزی و پتروشیمی به خریداران بر مبنای دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان‪ ،‬بورس کاال به جوالنگاه و ترک تازی دالالنی تبدیل‬ ‫ش��د که در غیاب خریداران واقع��ی و کارخانه های متقاضی که‬ ‫توان خرید نقدی یک محموله بزرگ را نداش��تند‪ ،‬به خریداران‬ ‫عمده بورس کاال تبدیل ش��دند اما محصوالت خریداری شده را‬ ‫ب��ه نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان به متقاضیان خرد محصوالت نفروختند و‬ ‫ان را ب��ه ن��رخ ازاد به مصرف کننده دادند ت��ا از این گپ قیمتی‬ ‫نه تولیدکننده باالدستی بهره مند شود نه مصرف کننده نهایی‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن کارزار‪ ،‬فوالدس��ازان و مصرف کنندگان نهایی‬ ‫بورس کاال و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جلسه های متعددی‬ ‫برگزار کردند تا از واریز رانت به جیب عده ای که به گفته برخی‬ ‫به ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان می رس��ید‪ ،‬جلوگیری کنند‪ .‬ش��ورای ‬ ‫عالی بورس نیز ‪ ۲۷‬مرداد اجازه فروش این محصوالت را به نرخ‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان نداد‪.‬‬ ‫توق��ف عرض��ه محص��والت پتروش��یمی و ف��والدی در تاالر‬ ‫ب��ورس کاال‪ ،‬حاش��یه های زیادی را ایجاد ک��رد و اکنون نیز پس‬ ‫از نامه نگاری ه��ای وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و مدیران عامل س��ازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫و بورس کاال‪ ،‬بسیاری از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی منتظر‬ ‫واکنش بورس کاال در انتش��ار نام انها هس��تند و توقع دارند که‬ ‫در انتشار ان‪ ،‬موضوع به انحراف کشیده نشود‪ .‬با این حال ستاد‬ ‫تنظیم بازار نگذاشت بیش از ‪ ۲‬روز عرضه در بورس متوقف بماند‬ ‫و ان را با شیوه نامه دیگری به جریان انداخت‪ ،‬اما این بار شروط‬ ‫بیشتری برای شناسایی خریداران واقعی گذاشت‪.‬‬ ‫سوم اینکه این خریداران ‪ ۷۵‬درصد شمش خریداری شده را‬ ‫به صورت محصول در بورس کاال عرضه کنند‪.‬‬ ‫بهرام��ی در ادامه تاکید کرد‪ :‬خریداران باید خریدش��ان را در‬ ‫س��امانه بهین یاب ثبت کنند‪ .‬مجموع این فیلترها باعث می شود‬ ‫مش��تریان پاالیش ش��وند تا هر کسی وارد فهرس��ت خریداران‬ ‫ش��مش در بورس کاال نش��ود و محصول به دس��ت مصرف کننده‬ ‫نهایی برسد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که این ش��روط قبال هم وجود‬ ‫داشت و چیز جدیدی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬در گذشته این شروط اعمال‬ ‫نمی شد‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که چگونه بورس کاال‬ ‫ادعای ش��فافیت اطالعات می کند‪ ،‬در حالی که نام خریداران در‬ ‫بورس اعالم نمی شود و دسترسی همگان حتی وزارتخانه ناظری‬ ‫مانند صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به این فهرست امکان پذیر نیست‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬موضوع این اس��ت که قانون‪ ،‬اجازه افش��ای اطالعات‬ ‫خریداران را نمی دهد‪ .‬براساس قانون‪ ،‬انتشار اطالعات مشتریان‬ ‫بورس ممنوع است مگر با اجازه قوه قضائیه‪.‬‬ ‫بهرام��ی همچنین افزود‪ :‬بس��یاری از خری��داران برای خرید‬ ‫خود ش��رط می گذارند که اگر اطالعات ش��ان اعالم ش��ود خرید‬ ‫نمی کنند‪ .‬این شرط خریدار است که قانون در بورس کاال اجازه‬ ‫انتشار اطالعات را نمی دهد‪.‬‬ ‫از رودخانه برخورد ش��ده است‪ .‬متاسفانه برداشت‬ ‫غیرمجاز یکی از تهدیدات زیست محیطی منطقه به‬ ‫ش��مار می رود که متخلفان انجام می دهند‪ .‬رییس‬ ‫اداره محیط زیس��ت کوهدشت گفت‪ :‬دستگاه های‬ ‫مس��ئول مانند اب منطقه ای نبای��د اجازه این کار‬ ‫را بدهن��د چراکه تاثیر ب��دی روی رودخانه دارد و‬ ‫باعث تهدید جان زیس��تمندان می ش��ود‪ .‬طوالبی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم اکنون چند دشت شهرستان‬ ‫ممنوعه ش��ده اند و باید مانع تخریب منابع ابی به‬ ‫ویژه رودخانه ها شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سقف رقابت مس و الومینیوم برداشته شد‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ‪,‬ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺣﻴﻢ ﻳﺨﺪﺍﻧﺴﺎﺯ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 439‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 507,970220‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﻳﺨﺪﺍﻧﺴﺎﺯ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 12940‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪97,1,5‬‬ ‫ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ‪ -1‬ﺭﺣﻴﻢ‬ ‫ﻳﺨﺪﺍﻧﺴﺎﺯ ﻧﻮﻳﻦ ﺵ ﺵ ‪ 439‬ﺕ ﺕ ‪ 1309,7,1‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﺭﻗﻴﻪ ﻓﺮﻫﺒﺨﺶ‬ ‫ﭘﻮﺭ ﺵ ﺵ ‪ 25664‬ﺕ ﺕ ‪ 1314,5,4‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩﻯ ﺵ ﺵ‬ ‫‪ 471‬ﺕ ﺕ ‪ 1348,1,1‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 507‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪110/58335‬‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ‪,‬ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺻﺪﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﺮﺍ ﭘﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 809‬ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 970384,9,97‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ‬ ‫ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺁﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 20986‬ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1397,3,1‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ‪ -1‬ﺯﻫﺮﺍ ﺻﺪﺭ ﺵ ﺵ ‪ 809‬ﺕ ﺕ ‪ 1333‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺪﺭ‬ ‫ﺵ ﺵ ‪ 496‬ﺕ ﺕ ‪ 1330‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﺳﻴﺴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺻﺪﺭ ﺵ ﺵ ‪822‬‬ ‫ﺕ ﺕ ‪ 1328‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110,58333‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 9‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ‪,‬ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺿﺎ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﻭ ﺁﺭﻣﺎﻥ‬ ‫ﭘﻄﺮﻭﺳﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ‪,‬ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻓﺸﺎﺭﻯ ﻣﻄﻠﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ‪,‬ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺿﺎ‬ ‫ﺳﻠﻤﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﻭ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﭘﻄﺮﻭﺳﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709981050200273‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 502‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,07,10‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110,58332‬ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻌﺒﻪ‪502‬ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﻳﺎﺯﺩﻩﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ‪,‬ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺿﺎ ﻧﻮﺭﻯ ﻛﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ‪,‬ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻋﺎﺷﻖ ﻭﻃﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ‪,‬ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺿﺎ ﻧﻮﺭﻯ‬ ‫ﻛﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9709981050200106‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 502‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,07,10‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110,58329‬ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻌﺒﻪ‪502‬ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﻳﺎﺯﺩﻩﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609980227500709‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 15‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9709970227500162‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥﻫﺎ‪ -1 ,‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ‬ ‫ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﻰ ﻧﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ‪ -2‬ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻫﺎﺷﻢﺯﺍﺩﻩ ﺧﺒﺎﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺻﻐﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ‬ ‫ﺟﻌﻔﺮﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ‪ -3‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ ,‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺴﺮﻭﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ‪ -1 ,‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ‪ -2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ‪ -3‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ ,‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺘﺼﺪﻯ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ‪ -1‬ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﻰ ﻧﻴﺎ‬ ‫‪ -2‬ﺭﺿﺎ ﻫﺎﺷﻢﺯﺍﺩﻩ ﺧﺒﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﺟﻌﻔﺮﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1,084,105,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺛﻤﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻣﻨﻀﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ‬ ‫ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻨﻀﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 394‬ﻭ ‪ 395‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 198‬ﻭ ‪ 515‬ﻭ ‪ 519‬ﻭ ‪ 522‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺪﺭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 36,371,675‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪28,800,000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ )‪ (1396,9,4‬ﺗﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110,58328‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 15‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت‬ ‫دستیابی به‬ ‫سهم مناسب‬ ‫معدنی‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻠﻴﻞ ﺍﻣﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‪ 960212‬ﺏ‪ 1/‬ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺍﻭﻝ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ 37‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ‬ ‫ﻣﻨﻴﺮﻳﻪ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﭘﻼﻙ‪ 1072‬ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﺼﻮﺏ‪92‬‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ‪ 190‬ﻕ‪.‬‬ ‫ﺁ‪ .‬ﺩ‪ .‬ﻙ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪/47830‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ‪37‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻨﺒﺎﻁ ﺳﺮﻛﻴﺴﻴﺎﻥ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﻚ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ‬ ‫ﭘﻠﻤﭗ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ‪ 7‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‪960342‬‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ 37‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻨﻴﺮﻳﻪ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻦ‬ ‫ﺑﺴﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﭘﻼﻙ‪ 1072‬ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﺼﻮﺏ‪ 92‬ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪/56661‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ‪37‬‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9609982121300430‬ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/7/10‬ﺳﺎﻋﺖ‪ 9:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 115‬ﻭ ‪ 180‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‪.‬‬ ‫‪ /47832‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1031‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻗﺪﻭﺳﻲ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9509982144700517‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﮔﻴﻼﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﻌﻞ‬ ‫ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ‬ ‫ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/7/10‬ﺳﺎﻋﺖ‪ 9:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ‪ 115‬ﻭ ‪ 180‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‪.‬‬ ‫‪ /47833‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1031‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻗﺪﻭﺳﻲ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪ 6‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 28‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1125‬‬ ‫پیاپی ‪2443‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انسان‬ ‫انقالب گر‬ ‫عرصه معدن‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫وب س��ایت انگلیسی بی بی س��ی در ‪ ۱۹‬تیر‬ ‫(‪ ۱۰‬ژوئی��ه) گزارش��ی با این عنوان منتش��ر‬ ‫ک��رد؛ «چگونه فن��اوری در مع��ادن‪ ،‬انقالب‬ ‫می افرین��د؟» گابری�لا مولیگان‪ ،‬گزارش��گر‬ ‫ی کس��ب و کار در این گزارش‬ ‫حوزه فن��اور ‬ ‫ب��ه فناوری ه��ای نوظهوری اش��اره کرده که‬ ‫بخش مع��دن را ارتقا داده اس��ت‪ .‬بنا بر این‬ ‫گزارش‪ ،‬توس��عه فناوری ها به افزایش امنیت‬ ‫فضای کار در محیط پرریس��کی مانند معدن‬ ‫انجامیده‪ ،‬بازدهی تولید را باال برده و سالمت‬ ‫نیروی انس��انی را ارتقا داده اس��ت‪ .‬فناوری ها‬ ‫حتی در کاهش شدت اسیب های معدنکاری‬ ‫غیرقانون��ی نیز موث��ر بوده اما انچ��ه در این‬ ‫مجال جای توجه دارد‪ ،‬این واقعیت است که‬ ‫فناوری‪ ،‬حاصل ذهن هوشمند انسان است و‬ ‫می ت��وان نتیجه گرفت ک��ه در اصل انچه به‬ ‫افرین��ش انقالب در بخش مع��دن انجامیده‪،‬‬ ‫نه فناوری بلکه انس��انی اس��ت که خالق این‬ ‫فناوری بوده اس��ت‪ .‬البته هوش��مندی انسان‬ ‫ن��ه تنها بخش مع��دن بلکه س��ایر صنایع را‬ ‫در تاری��خ منقل��ب کرده و حاال ه��م خود او‬ ‫ب��ا همین می��زان ذکاوت دریافته که فناوری ‬ ‫روز صنای��ع مصرف کنن��ده انه��ا ابعاد منفی‬ ‫هم دارد‪ .‬توس��عه همین صنایع اس��ت که به‬ ‫ایجاد دغدغه گرمایش زمین برای انسان عصر‬ ‫حاض��ر انجامید و حاال همی��ن موجود خالق‬ ‫بای��د در صنایع خود انق�لاب ایجاد کند تا به‬ ‫تعادل دست یابد‪ .‬روی اوری به انرژی های نو‬ ‫و ت�لاش برای تولید برق از منابعی مانند باد‪،‬‬ ‫نور خورش��ید و زیست توده و جایگزینی این‬ ‫منابع با منبع االینده ای همچون زغال سنگ‬ ‫از اقدامات او در این زمینه است تا باز هم در‬ ‫عرصه فناوری‪ ،‬انقالب بیافریند و این داستان‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫خبر‬ ‫«سیسا» به دنبال‬ ‫گسترش مکانیسم‬ ‫قیمت گذاری سنگ اهن‬ ‫انجم��ن اهن و فوالد چی��ن (‪ )CISA‬در ماه‬ ‫این��ده می�لادی با ‪ ۴‬تولیدکننده ب��زرگ و برتر‬ ‫عمده سنگ اهن جهان برای استفاده از یک سبد‬ ‫ش��اخص در قیمت گذاری سنگ اهن وارداتی از‬ ‫مس��یر دری��ا ب��ه چین‪ ،‬مذاک��ره خواه��د کرد‪.‬‬ ‫سیس��ا ‪ ۲۸‬تا ‪ ۳۰‬ش��هریور (‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۱‬سپتامبر)‬ ‫همزم��ان ب��ا برگ��زاری هجدهمی��ن کنفرانس‬ ‫بین المللی ساالنه فوالد و مواد خام با نمایندگان‬ ‫ش��رکت های انگلیسی‪-‬اس��ترالیایی ریوتینتو و‬ ‫بی اچ پ��ی بیلتون‪ ،‬واله برزیل و گروه فورتس��کیو‬ ‫اس��ترالیا دیدار خواهد کرد‪ .‬لیو ژنجیانگ‪ ،‬دبیر‬ ‫کل سیسا گفت‪ :‬امروز شاخص های زیادی برای‬ ‫قیمت گ��ذاری م��واد معدنی وج��ود دارد تا این‬ ‫حس القا نش��ود که تنها از یک شاخص حمایت‬ ‫می ش��ود‪ .‬از سوی دیگر استفاده از چند شاخص‬ ‫باع��ث می ش��ود که دیگر نیازی به مقایس��ه هر‬ ‫ش��اخص با شاخص دیگر نداشته نباشیم‪ .‬قیمت‬ ‫سنگ اهن وارداتی به چین درحال حاضر با معیار‬ ‫عیار ‪ ۶۲‬درصد س��نجیده می ش��ود که منجر به‬ ‫اعتراض و ش��کایت فوالدس��ازان چینی درباره‬ ‫منصفانه نبودن مکانیس��م قیمت گذاری ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬چین بیش از ‪ ۸۵‬درصد سنگ اهن مورد‬ ‫نی��از خ��ود را از واردات دریایی تامین می کند و‬ ‫انتظ��ار می رود که تقاضای واردات در میان مدت‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬زیرا این کش��ور محدودیت هایی را‬ ‫برای بازرس��ی از مع��ادن روباز و کنترل الودگی‬ ‫ه��وا ایجاد کرده و کارخانه های فوالد هم موظف‬ ‫به اس��تفاده بیش��تر از س��نگ اهن عی��ار باال به‬ ‫منظور رسیدن به استانداردهای انتشار گازهای‬ ‫االینده ش��ده اند‪ .‬لیو می گوید که ش��رکت های‬ ‫معدنی بزرگ نباید در مذاکره های قیمتی‪ ،‬میان‬ ‫ش��رکت های دولتی‪ ،‬خصوصی ی��ا کارخانه های‬ ‫کوچک و ب��زرگ فوالدی تبعیض قائل ش��وند‪.‬‬ ‫در کنفرانس دالیان نیز اجرای مکانیس��م فعلی‬ ‫قیمت گذاری س��نگ اهن که بنا به توافق سیسا‬ ‫و ش��رکت های معدنی بوده و از س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی اجرا می ش��ود‪ ،‬بررسی خواهد شد‪ .‬لیو‬ ‫گف��ت‪ :‬من همچنین به مدیران این ‪ ۴‬ش��رکت‬ ‫برت��ر معدنی گفته ام که سیس��ا حتی یک مقدار‬ ‫جزئ��ی از مناف��ع ای��ن معامالت س��نگ اهن را‬ ‫دریافت نمی کند و هدف از این اقدام مهم‪ ،‬توجه‬ ‫به دس��تور بازار است که عرضه و تقاضا را تعیین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫کانال خبری‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‬ ‫رشد نرخ‬ ‫جهانی فلزات‬ ‫پس از کاهش‬ ‫یک ماهه ‬ ‫بر اس��اس اخری��ن امار بورس فل��زات لندن‪ ،‬خیز‬ ‫شدید قیمتی در فلزاتی مانند روی‪ ،‬سرب و قلع اغاز‬ ‫ش��ده اما قیمت فوالد و الومینیوم تحت تاثیر جنگ‬ ‫تعرفه ای امریکا کاهش��ی اس��ت‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬بر‬ ‫اساس اخرین تغییرات قیمتی بازارهای بورس لندن‪،‬‬ ‫نرخ فلز الومینیوم در یک ماه گذشته با نوسان زیادی‬ ‫همراه بوده اس��ت‪ .‬نرخ این فلز پرکاربرد در صنایع به‬ ‫ویژه هواپیمایی‪ ۲۴ ،‬ماه گذشته میالدی ‪ ۲۰۸۰‬دالر‬ ‫در هر تن بود که در ‪ ۹‬اوت (‪ ۱۸‬مرداد) به بیش��ترین‬ ‫نرخ ماه جاری یعنی ‪ ۲۱۱۷‬دالر معامله شد‪.‬‬ ‫قیمت این فلز‪ ،‬مس��یر پرنوس��ان خود را طی کرد و‬ ‫در اخرین قیمتی که در بورس فلزات لندن ثبت شده‬ ‫‪ ۲۰۶۱‬دالر اس��ت‪ .‬نرخ فوالد هم روند کاهش��ی را در‬ ‫یک ماه گذش��ته طی کرده است‪ .‬نرخ این فلز از ‪۵۴۰‬‬ ‫دالر در ‪ ۲۴‬ژوئیه به ‪ ۵۱۷‬دالر در ‪ ۲۴‬اوت رس��یده و‬ ‫کاهش ‪ ۲۳‬دالری را در یک ماه تجربه کرده است‪.‬‬ ‫قیم��ت دو فلز فوالد و الومینیوم تحت تاثیر جنگ‬ ‫تجاری اس��ت ک��ه امریکا اغازگر ان بود‪ .‬این کش��ور‬ ‫روی واردات فوالد و الومینیوم به ترتیب تعرفه ‪ ۲۵‬و‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی اعمال کرد و توازن معامالت جهانی این‬ ‫دو فلز را بر هم زد‪ .‬اعمال تعرفه بیش��تر باعث کاهش‬ ‫تقاضا و کاهش نرخ در بازارهای جهانی شده است‪.‬‬ ‫امریکا اعمال تعرفه را بیشتر با هدف کاهش واردات‬ ‫از چین انجام داد زیرا این کش��ور را رقیب اصلی خود‬ ‫در اقتص��اد جهانی می داند‪ .‬ح��دود ‪ ۹۰‬درصد فوالد‬ ‫جهان در چین تولید می شود‪.‬‬ ‫قیمت فلز مس به عنوان پیشران نرخ فلزات اساسی‬ ‫در ب��ورس فلزات لندن هم در یک ماه گذش��ته روند‬ ‫پرنوسان و کاهشی را طی کرده است‪ .‬نرخ این فلز در‬ ‫یک ماه گذشته ‪ ۶۱۶۶.۵‬دالر در هر تن بود که امروز‬ ‫به ‪ ۶۰۰۰‬دالر رسیده است‪.‬‬ ‫فل��ز روی ه��م در اخرین تغیی��رات قیمتی بورس‬ ‫فلزات لندن از حدود ‪ ۱۰‬روز گذش��ته روند افزایش��ی‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬اگرچه نرخ این فلز نس��بت به یک ماه‬ ‫گذشته کاهش یافته اما پس از انکه در ‪ ۱۴‬اوت (‪۲۳‬‬ ‫م��رداد) به کمترین میزان در یک ماه گذش��ته یعنی‬ ‫‪ ۲۳۲۴‬دالر در هر تن رسید‪ ،‬روند افزایشی را در پیش‬ ‫گرفت و ‪ ۲۵۰۷.۵‬دالر به فروش رفت‪.‬‬ ‫قیم��ت فلز نی��کل هم اگرچه در یک ماه گذش��ته‬ ‫کاهش��ی بود اما نوسان داش��ت و بیشترین نرخ در ‪۹‬‬ ‫اوت (‪ ۱۸‬مرداد) با ‪ ۱۴۵۵‬دالر در هر تن معامله شد‪.‬‬ ‫روز گذش��ته نیز نرخ ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۳۰۵‬دالر در هر تن‬ ‫برای این فلز رقم خورد‪.‬‬ ‫قیمت س��رب در ب��ازار بورس فلزات لن��دن از روز‬ ‫گذش��ته صعودی ش��ده اس��ت و هر تن ‪ ۲۰۷۷‬دالر‬ ‫ب��ه فروش می رود‪ .‬قیمت فلز قلع هم بر اس��اس امار‬ ‫بورس فلزات لندن‪ ،‬در یک ماه گذشته مسیر پرنوسان‬ ‫کاهش��ی را طی کرد اما از ‪ ۱۶‬اوت (‪ ۲۵‬مرداد) نقطه‬ ‫عطف منحنی به طور کامل صعودی شد‪.‬‬ ‫انقالب فناوری در معـادن‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫فراتر از امنیت‬ ‫و بازدهی‪ ،‬این‬ ‫امید وجود دارد‬ ‫که فناوری های‬ ‫نوظهور در‬ ‫معضالت‬ ‫اجتماعی و‬ ‫زیست محیطی‬ ‫که بخش‬ ‫معدن با انها‬ ‫روبه روست‬ ‫موثر باشند‬ ‫استفاده از مواد منفجره در معادن اجتناب ناپذیر است‬ ‫اما اگر این مواد به درس��تی به کار گرفته نش��وند‪ ،‬عامل‬ ‫مرگ و میر خواهند بود‪ ،‬همچنین اگر معدنکاران اصول‬ ‫ق��رار دادن مواد منفج��ره را به درس��تی ندانند یا نقاط‬ ‫مناسبی برای انفجار انتخاب نشود‪ ،‬شکست صخره ها در‬ ‫اشکال نامناس��ب اتفاق خواهد افتاد که به ایجاد شرایط‬ ‫پرخط��ر در رو و زیر زمی��ن می انجامد‪ .‬حال تصور کنید‬ ‫که می توانید این کار را بدون خطر های ذاتی ان در یک‬ ‫معدن شبیه سازی شده‪ ،‬انجام دهید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫به نقل از بی بی س��ی انگلیس��ی‪،‬‬ ‫نخس��تین انفجار به روش معدن شبیه سازی شده را یک‬ ‫ش��رکت مس��تقر در افریقای جنوبی به نام «سیمول ِیتِد‬ ‫ِت ِرینین��گ ُسلوشِ ��نز» انجام داد‪ .‬این فن��اوری در معدن‬ ‫مس��ی به نام موپانی متعلق به شرکت سوئیسی گلنکور‬ ‫اج��را ش��د‪ .‬از ان پس‪ ،‬دو دی��واره در افریق��ای جنوبی‬ ‫س��اخته شد و س��ومین ان نیز در حال س��اخت است‪.‬‬ ‫این فناوری مانند یک اتاق تاریک اس��ت و در ان تصویر‬ ‫سنگ بر جسمی شبیه یک بوم نقاشی نقش می بندد که‬ ‫کارشناس می تواند با استفاده از جسمی مانند یک ترکه‬ ‫حلبی‪ ،‬محل س��وراخ های انفجار را نش��انه گذاری کند و‬ ‫درستی محل قرارگیری مواد منفجره را بسنجد و ببیند‬ ‫صخره ها چگونه می ش��کنند و به م��واد منفجره واکنش‬ ‫نشان می دهند‪ .‬در نش��انه گذاری با این روش‪ ،‬اشتباه ها‬ ‫مشخص می شوند‪.‬‬ ‫یوه��ان بو ِور‪ ،‬رییس بخش فناوری های نو در ش��رکت‬ ‫س��یمول ِیتِد ِت ِرینینگ ُسلوشِ ��نز می گوید ای��ن دیواره ها‬ ‫از نزدیک تری��ن بازنمایی های اموزش هن��گام کار برای‬ ‫معدن��کاران هس��تند و از روش ه��ای اموزش��ی معمول‬ ‫مانند اموزش ویدئویی و اموزش روی تخته سیاه بسیار‬ ‫موثرترند‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬اموزش انفجار به معنای صرفه جویی در‬ ‫هزینه ها برای معدنکاران است‪ .‬در معادن فلزات گرانبها‬ ‫یک انفجار اش��تباه می تواند تولید را به تاخیر بیندازد و‬ ‫منجر به افزایش هزینه های پاکسازی و نیروی کار شود‪.‬‬ ‫البت��ه این دیواره ها تنها فناوری نیس��تند که چش��م‬ ‫ش��رکت های معدنی را گرفته اند؛ در واقع مجموعه ای از‬ ‫فناوری ه��ا روش های کار در مع��ادن را روز به روز تغییر‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫هم اکنون شرکت معدنی انگلیسی‪-‬استرالیایی ریوتینتو‬ ‫مش��غول پیاده س��ازی پروژه های معدنی خود در سراسر‬ ‫جهان است‪ ،‬به ویژه پروژه هایی که در استرالیا قرار دارند‪.‬‬ ‫در ای��ن پروژه ها کامیون ها‪ ،‬مته های خودکار و همچنین‬ ‫کارش��ناس می تواند با اس��تفاده از جس��می مانند یک ترکه حلبی‬ ‫مح��ل س��وراخ های انفج��ار را نش��انه گذاری کن��د و درس��تی محل‬ ‫قرارگیری مواد منفجره را بسنجد و ببیند صخره ها چگونه می شکنند‬ ‫و به مواد منفجره واکنش نشان می دهند‬ ‫هواپیماهای بدون سرنش��ین به کار گرفته می شوند‪ .‬این‬ ‫ش��رکت همچنین به دنبال ان است که نخستین قطار‬ ‫سنگین خودکار را برای حمل ونقل مواد معدنی تا پایان‬ ‫سال جاری میالدی راه اندازی کند‪.‬‬ ‫ا ِس ِتفِن َمکینتاش‪ ،‬مدیر واحد رشد و نواوری ریوتینتو‬ ‫می گوید‪ :‬مزایای فناوری های نو‪ ،‬هم در افزایش ایمنی و‬ ‫هم در افزایش تولید‪ ،‬چشمگیر و قابل توجه است‪.‬‬ ‫هواپیماه��ای بدون سرنش��ین کاربرده��ای گوناگونی‬ ‫دارن��د‪ .‬از جمله این کاربرده��ا‪ ،‬ارزیابی زمین‪ ،‬نظارت بر‬ ‫تجهی��زات و فیلمبرداری از انفجارهاس��ت‪ .‬به طور کلی‬ ‫انها دسترسی سریع و ایمن را به ان بخش از پروژه های‬ ‫معدن��ی فراهم می اورن��د که در ارتفاعات ق��رار دارند و‬ ‫دسترسی به انها سخت است‪.‬‬ ‫مته ه��ا و کامیون های خودکار‪ ،‬امنی��ت و بهره وری را‬ ‫در س��ایت های معدنی باال بردند و با استفاده از انها یک‬ ‫زمان خرید طال فرا رسیده است؟‬ ‫از نظ��ر برخ��ی از تحلیلگ��ران کاال‪ ،‬اکنون که‬ ‫سیاس��ت پولی بان��ک مرکزی امری��کا حمایت‬ ‫کمت��ری از روند صع��ودی دالر می کند‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت زمان مناس��بی برای خرید طال باش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬به نظر می رس��د ب��ه دنبال انچه‬ ‫اقتصاددان��ان اظه��ارات خنثی ی��ا منفی جروم‬ ‫پاول‪ ،‬رییس بانک مرکزی امریکا درباره دورنمای‬ ‫افزای��ش نرخ های بهره توصی��ف می کنند‪ ،‬روند‬ ‫نزولی ‪ ۴‬ماهه طال متوقف ش��ده است‪ .‬طال هفته‬ ‫گذشته بزرگترین رشد هفتگی را از اواخر مارس‬ ‫(اواس��ط فروردین) داشت و به کاهش ‪ ۶‬هفته ای‬ ‫خود پایان داد‪ .‬این فلز برای تحویل در دسامبر در‬ ‫بازار امریکا‪ ،‬اخرین بار ‪ ۱۲۱۳.۵‬دالر معامله شد‬ ‫که بیش از ‪ ۲‬درصد نس��بت به هفته پیش از ان‬ ‫افزایش داشت‪ .‬به نظر می رسد طال در میان سایر‬ ‫فلزات ارزش��مند پیشتاز است‪ ،‬در حالی که نقره‬ ‫همچن��ان ضعیف ترین عملکرد را از خود نش��ان‬ ‫می دهد و اخرین بار ‪ ۱۴.۷۹۵‬دالر معامله ش��د‬ ‫که بیش از یک درصد نسبت به هفته پیش باالتر‬ ‫بود‪ .‬بیل باروچ از ش��رکت «بلو الین فیوچرز» به‬ ‫افزایش نرخ طال خوشبین شده و انتظار دارد روند‬ ‫صعودی طال پیش از ضعیف شدن‪ ،‬تا مرز ‪۱۲۵۰‬‬ ‫دالر ادامه پیدا کند‪ .‬وی به مش��تریان ش��رکتش‬ ‫توصی��ه کرده که طال خریداری کنند و معامالت‬ ‫را ب��ه دقت زیر نظر بگیرند‪ .‬افزایش نرخ طال پس‬ ‫از این رخ داد که جروم پاول ش��یوه نامه جدیدی‬ ‫درباره اینده سیاس��ت پولی ارائه نکرد‪ .‬وی گفت‬ ‫اقتصاد امریکا به میزان قابل توجهی قوی ش��ده‬ ‫اما سیاس��ت پولی این کش��ور خنثی بوده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد به نظر نمی رس��د ریس��ک‬ ‫باالی��ی برای داغ��ی بیش از ح��د اقتصاد وجود‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬دیوید میدن‪ ،‬استراتژیست بازار در‬ ‫ش��رکت «سی ام سی مارکتس» معتقد است که‬ ‫س��خنرانی رییس بانک مرکزی امریکا انتظارات‬ ‫از سیاس��ت پولی را کم کرد و این پیام را داش��ت‬ ‫که همه چیز ثابت اس��ت و این امر ممکن اس��ت‬ ‫برای طال خوب باشد‪ ،‬در حالی که به دلیل رشد‬ ‫اقتصادی خوب‪ ،‬بازارها انتظار داشتند پاول لحن‬ ‫موافقی برای افزایش بیشتر نرخ های بهره داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به گفته سیمون دریک‪ ،‬مدیرکل شرکت‬ ‫بی ان وای مِلون‪ ،‬اظهارات رییس بانک مرکزی به‬ ‫فضای ضعیفی که برای دالر امریکا وجود داشت‪،‬‬ ‫افزوده می شود‪ .‬اوله هانسن‪ ،‬مدیر استراتژی کاال‬ ‫در ساکس��و بانک ب��ه کیتکونیوز گف��ت‪ :‬تغییر‬ ‫انتظ��ارات‪ ،‬نرخ ط�لا را باالتر خواهد برد و زمانی‬ ‫که چنین اتفاقی روی دهد هیچ مانعی نمی تواند‬ ‫ب��اال رفت��ن نرخ این فل��ز زرد را متوقف کند‪ .‬در‬ ‫حالی که برخی از سرمایه گذاران‪ ،‬مقاومت جدی‬ ‫را در م��رز ‪ ۱۲۵۰‬دالر برای روند صعود نرخ طال‬ ‫پیش بین��ی می کنند‪ ،‬برخی دیگ��ر انتظار دارند‬ ‫صع��ود طال در م��رز ‪ ۱۲۳۶‬دالر به مانع برخورد‬ ‫کن��د‪ .‬بانک مرک��زی امریکا موض��ع خنثی تری‬ ‫را در قب��ال سیاس��ت پولی اتخ��اذ کرده و برخی‬ ‫اقتصاددانان به ضعف رو به رش��د اقتصاد امریکا‬ ‫اش��اره می کنند‪ .‬هانس��ن با اش��اره به دورنمای‬ ‫اقتصادی مبهم می گوید وی به شاخص سورپرایز‬ ‫س��یتی توجه دقیق تری کرده است‪ .‬جدیدترین‬ ‫امار نش��ان می ده��د اوضاع اقتص��ادی وخیم تر‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬در حالی که امار اقتصادی اروپایی‪،‬‬ ‫وضعیت قوی تر را نشان می دهد‪ .‬کاهش اختالف‬ ‫دو اقتص��اد بزرگ جهان ممکن اس��ت از ارزش‬ ‫یورو در برابر دالر پش��تیبانی کرده و به رشد نرخ‬ ‫ط�لا کمک کند‪ .‬برخی از اقتصاددانان می گویند‬ ‫اگرچ��ه اقتصاد امریکا‪ ،‬قدرت کافی برای حمایت‬ ‫از دو دور دیگ��ر افزایش نرخ های بهره در س��ال‬ ‫جاری را دارد‪ ،‬اما دورنمای اقتصادی برای س��ال‬ ‫اینده میالدی مبهم تر است‪ .‬درحال حاضر بازارها‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد احتمال می دهند که افزایش‬ ‫نرخ های بهره در نشست ماه اینده میالدی بانک‬ ‫مرکزی امریکا تصویب شود و بیش از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫نی��ز افزای��ش نرخ ه��ا در دس��امبر را پیش بینی‬ ‫می کنن��د‪ .‬انچه اوض��اع را بدتر می کند‪ ،‬اختالف‬ ‫تجاری امریکا و چین است‪ .‬اگرچه مسائل تجاری‬ ‫جهانی هنوز مانع رشد اقتصادی امریکا نشده اما‬ ‫سرمایه گذاران نمی توانند ان را نادیده بگیرند‪.‬‬ ‫اپراتور می تواند چند مته را به طور همزمان کنترل کند‪.‬‬ ‫ش��بکه خودکار همچنین می تواند داده های حفاری را‬ ‫ب��ا کیفیت ب��اال تولید کند و این داده ها در ش��کل دهی‬ ‫بهت��ر انفجاره��ا و تخمین اندازه ش��کاف کان��ی به کار‬ ‫می این��د‪َ .‬مکینت��اش می گوید‪ :‬با اس��تفاده از فناوری ها‬ ‫نیروی انس��انی را از اش��تغال دور نگه می داریم و تماس‬ ‫انها با پیامدهای خطرناک مرتبط با تجهیزات س��نگین‬ ‫را کم می کنیم؛ پیامدهایی مانند اس��یب های برامده از‬ ‫خس��تگی و کش��یدگی عضالنی‪ ،‬رگ به رگ ش��دگی و‬ ‫دیگر اسیب های وارد به بافت نرم‪.‬‬ ‫فرات��ر از امنی��ت و بازده��ی‪ ،‬ای��ن امید وج��ود دارد‬ ‫ک��ه فناوری ه��ای نوظه��ور در معض�لات اجتماع��ی و‬ ‫زیست محیطی که بخش معدن با انها روبه روست‪ ،‬موثر‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫از جمله تالش ها در این زمینه‪ ،‬کاهش شمار کودکانی‬ ‫اس��ت که در معادن غیرقانونی کبال��ت در افریقا به کار‬ ‫گرفت��ه می ش��وند‪ .‬بیش��تر از نیمی از کبال��ت جهان از‬ ‫جمه��وری دموکراتی��ک کنگ��و در همین ق��اره تامین‬ ‫می شود و یونیسف براورد می کند که بیشتر از ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫کودک در استخراج کبالت فعالیت دارند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی (‪ ۲۰۱۶‬می�لادی) اتاق‬ ‫تج��ارت فل��زات‪ ،‬مواد معدن��ی و ش��یمیایی چین‪ ،‬نهاد‬ ‫«پیش��تاز در مس��ئولیت کبالت» را برپا ک��رد‪ .‬این نهاد‬ ‫اکنون ‪ ۳۲‬عضو دارد که ش��رکت های تصفیه کننده فلز‪،‬‬ ‫شرکت های تولیدکننده باتری به عنوان مصرف کنندگان‬ ‫کبالت و برندهای س��ازنده لوازم و خودروهای الکتریکی‬ ‫مانند اپل‪ ،‬سونی‪ ،‬دایملر و ولوو از اعضای ان هستند‪.‬‬ ‫نه��اد یادش��ده پژوهش می کن��د که چط��ور فناوری‬ ‫ چی��ن» می تواند در پیش��رفت ردیابی کبالت در‬ ‫«بالک ِ‬ ‫داخل زنجیره تامین ان به کار اید و این اطمینان حاصل‬ ‫می ش��ود که کبالت مصرفی صنایع از منابع غیراخالقی‬ ‫تامین نمی شود‪.‬‬ ‫َمکینت��اش به بی بی س��ی می گوید‪ :‬ما در چش��م انداز‬ ‫اینده قصد داریم نخس��تین معدن هوش��مند را بسازیم‪.‬‬ ‫در ای��ن معدن ه��ر انچه در مس��یر خودکارس��ازی در‬ ‫دهه گذش��ته اموخته ایم به کار گرفته می ش��ود و همه‬ ‫فناوری ه��ا همچون خودکارس��ازی و هوش مصنوعی به‬ ‫طور یکپارچه به کار گرفته می شوند‪.‬‬ ‫حمله دوباره ترامپ به بازار فلزات اساسی‬ ‫با وجود فروکش کردن نسبی جنگ تجاری چین و امریکا‪،‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمه��وری ایاالت متحده در تازه ترین‬ ‫اقدام تعرفه های چش��مگیری ب��ر واردات خودرو وضع کرده‬ ‫ک��ه بازار فلزات ازجمله مس را متاثر خواهد کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫عصرم��س انالین‪ ،‬تعرفه های پیش��نهادی رییس جمهوری‬ ‫ای��االت متحده امری��کا‪ ،‬هزاران دالر ب��ر هزینه های واردات‬ ‫وس��ایل نقلیه می افزاید‪ .‬این در حالی است که اتومبیل های‬ ‫امریکای��ی نیز ش��امل اجزا و قطعات وارداتی هس��تند‪ .‬این‬ ‫تعرفه ها بر زنجیره تامین وس��ایل نقلیه در سراسر امریکای‬ ‫ش��مالی و س��ایر نقاط جهان اعمال می ش��وند‪ ،‬به طوری که‬ ‫نزدیک تری��ن متح��دان امریکا نیز تحت تاثی��ر این اقدامات‬ ‫قرار می گیرند‪ ۴ .‬خرداد (‪ ۲۵‬مه)‪ ،‬دولت ترامپ پژوهش��ی را‬ ‫برای تعیین اینکه ایا واردات وسایل نقلیه و قطعات خودرو‪،‬‬ ‫تهدیدی برای امنیت ملی ایاالت متحده است یا خیر‪ ،‬انجام‬ ‫داد‪ .‬براس��اس نتای��ج این پژوه��ش‪ ،‬رییس جمهوری امریکا‬ ‫پیش��نهاد اعمال تعرفه ‪ ۲۵‬درصدی بر واردات این کاالها را‬ ‫داد‪ .‬این در حالی اس��ت که تعرفه پیشنهادی‪ ،‬نسبت به نرخ‬ ‫فعلی ‪ ۲.۵‬درصدی رش��د شدیدی دارد‪ .‬این تعرفه ها مشابه‬ ‫ِ‬ ‫تعرفه اعمالی بر واردات کامیون ها هستند که از سال ‪۱۳۴۳‬‬ ‫خورش��یدی (‪ ۱۹۶۴‬میالدی) وضع شده اند‪ .‬ایاالت متحده‬ ‫ب��رای براورده ک��ردن تقاضای خودرو‪ ،‬به ش��دت به واردات‬ ‫متکی است و واردات این کشور خیلی بیشتر از صادرات است‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬کل حجم واردات این بخش در‬ ‫ایاالت متحده به حدود ‪ ۲۹۴‬میلیارد دالر رسید و در مقابل‪،‬‬ ‫تنها ‪ ۱۳۰‬میلیارد دالر خودرو صادر ش��د‪ .‬خودرو و قطعات‬ ‫ان ح��دود ‪ ۱۵‬درصد کل واردات ایاالت متحده را تش��کیل‬ ‫می دهن��د و این صنع��ت‪ ،‬بزرگ ترین دس��ته از محصوالت‬ ‫واردات��ی ب��ه ایاالت متحده اس��ت‪ .‬بس��یاری از تحلیلگران‬ ‫معتقدند که تعرفه های جدید‪ ،‬بازار فلزات را هدف قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬فوالد‪ ،‬الومینیوم و مس از فلزات اساس��ی در ساخت‬ ‫خودرو هس��تند‪ .‬اگرچه فوالد و الومینیوم حجم بیشتری را‬ ‫در س��اخت خودروها به خود اختصاص می دهند و بازار این‬ ‫دو فلز بیش��تر از مس از تعرفه های جدید متاثر می ش��ود اما‬ ‫از انجا که در وس��ایل نقلیه س��واری ‪ ۹‬تا ‪ ۲۵‬کیلوگرم مس‬ ‫مص��رف می ش��ود‪ ،‬باید منتظر تغییر در ب��ازار مس نیز بود‪.‬‬ ‫گفتنی است خودروسازان مکزیک و کانادا بیشترین اسیب‬ ‫را از تعرفه های جدید خواهند دید چراکه گزارش های سال‬ ‫گذش��ته میالدی نش��ان دهنده حجم باالی صادرات وسایل‬ ‫نقلیه از این دو کش��ور به امریکاس��ت‪ .‬ان طور که گفته شده‬ ‫در س��ال گذشته میالدی ارزش واردات خودروهای مکزیک‬ ‫و کان��ادا به امری��کا بیش��تر از‪۴۰‬میلیارد دالر بوده اس��ت‪.‬‬ ‫کش��ورهای اروپایی در جایگاه بعدی صادرکنندگان خودرو‬ ‫به امریکا هس��تند‪ .‬چین دهمین کشور صادرکننده خودرو‬ ‫به امریکاس��ت‪ .‬این کشور به س��ختی توانست بخشی از بازار‬ ‫وسایل نقلیه سواری ایاالت متحده را به خود اختصاص دهد‬ ‫و با وضع تعرفه های جدید‪ ،‬بخش��ی از بازار خود در امریکا را‬ ‫از دس��ت می دهد‪ .‬از س��وی دیگر وضع تعرفه ‪ ۲۵‬درصدی‪،‬‬ ‫اقتصاد چین را که حجم تولید ساالنه ‪ ۲۸.۱‬میلیون خودرو‬ ‫دارد‪ ،‬متاث��ر می کند و با کاهش رش��د اقتصادی چین‪ ،‬بازار‬ ‫مس دوباره تحت تاثیر قرار خواهد گرفت‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!