روزنامه صمت شماره 1126 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1126

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1126

روزنامه صمت شماره 1126

‫فرارسیدن عید سعید غدیر را شادباش می گوییم‬ ‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه مستقل تخصصی حوزه صنعت‪ ،‬معدن ‪،‬تجارت و اولین روزنامه سهامداری ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 29‬اوت ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1126‬پیاپی ‪2444‬‬ ‫خبر روز‬ ‫پاسخگو بودن باالترین نقطه قوت‬ ‫مسئوالن نظام است‬ ‫رییس جمهوری صبح دیروز برای پاس��خ به س��وال نمایندگان مردم به صحن‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی رف��ت‪ .‬رییس جمه��وری در صحن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪« ،‬پاس��خگو بودن» را باالترین نقطه قوت مسئوالن نظام دانست و گفت‪:‬‬ ‫هی��چ ک��س فکر نکند که پاس��خگو بودن یک نقطه ضعف اس��ت‪ .‬در این جلس��ه‬ ‫‪ ۵‬س��وال ب��ا محوره��ای «کنترل قاچ��اق کاال و ارز»‪« ،‬ارزه��ای خارجی و ارزش‬ ‫پ��ول ملی»‪« ،‬رکود اقتص��ادی»‪« ،‬کاهش نرخ بی��کاری» و «تحریم های بانکی»‬ ‫مطرح شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫در بررسی روزهای دشوار اقتصاد برالزام تکیه به علم تاکید شد‬ ‫فرصت دفاع از عملکرد‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫طرح اس��تیضاح وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ب��ا امضای ‪۵۱‬‬ ‫نفر از نمایندگان به هیات رییسه‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی تقدیم‬ ‫شد‪ .‬حسینعلی حاجی دلیگانی‪،‬‬ ‫نماینده مردم شاهین ش��هر در مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫ای��ن طرح در چند محور تدوین ش��ده که از جمله محورهای‬ ‫ان می توان به مدیریت نش��دن ب��ازار خودرو و افزایش نرخ در‬ ‫این بخش اشاره کرد‪.‬‬ ‫پیام شرایط سخت‪:‬هوشمندانه تر رفتار کنید‬ ‫کار در ب��ازار و امرار معاش از راه خرید وفروش کاال در مغازه های کوچک به دالیل‬ ‫ گوناگونی سخت تر از سال گذشته می گذرد‪ .‬رکود‪ ،‬کاهش توان خرید مردم‪ ،‬افزایش‬ ‫روزانه و گاه ساعتی نرخ کاالها‪ ،‬خرید هیجانی مردم‪ ،‬سیاست های غیرثابت دولتی‪،‬‬ ‫احتکار کاال‪ ،‬خیانت برخی دریافت کنندگان ارز دولتی و وارد نکردن کاال‪ ،‬مشکالت‬ ‫ایجادشده در گمرک به دنبال اعالم تفاوت نرخ ارز و‪ ...‬همه و همه اینها کسب وکار را‬ ‫برای بازاریان سخت کرده است‪ .‬برخی ازانها مجبور به بستن مغازه های شان شده اند‪،‬‬ ‫برخی به مسافرکشی روی اورده اند و البته برخی دیگر که با افت وخیز بازار اشنایی‬ ‫بیشتری دارند با قدرت به کار خود ادامه می دهند‪ .‬در چنین شرایطی شاید عده ای‪،‬‬ ‫اص��ول علمی رقابت در بازار را نادیده بگیرند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬بازاریابی پیش از تولید‬ ‫را هزینه ای گزاف بدانند یا برخی دیگر که خرده فروش هستند برای رقابت با واحد‬ ‫تجاری مجاور‪ ،‬دست وپای بیهوده بزنند‪ .‬حال اینکه به نظر کارشناسان‪ ،‬پیام شرایط‬ ‫سخت و محدودیت بیشتر‪ ،‬این است‪« :‬هوشمندانه تر رفتار کنید!»‬ ‫تجارت‪3‬‬ ‫چهره ها‬ ‫همه مسئوالن خود را‬ ‫در مقابل مردم و نمایندگان‬ ‫پاسخگو می دانند‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫در این راه ناهموار‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫طنین اواز های محلی‬ ‫در نمایشگاه صنایع دستی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تجارت یک‬ ‫پس انداز ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫صندوق بیمه معدن‬ ‫معدن‪3‬‬ ‫«بازارثانویه» واقعی‬ ‫انچه در بازار ارز کم داریم‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫شیرینی سنتی در امار صادرات غیرنفتی جایی ندارد‬ ‫غفلت از یک ارزاوری شیرین‬ ‫صنعت‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 29‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1126‬‬ ‫پیاپی ‪2444‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫معاون سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫توس��عه صنعت��ی در ادبیات اقتصادی ام��روز‪ ،‬فراتر از مرزهای‬ ‫بکارگیری قدرت خالقه و مهارت های مفهومی انسان برای ایجاد‬ ‫رف��اه بیش��تر م��ردم و بهره گیری از دانش و فن��اوری مدرن برای‬ ‫خلق و پاس��خ به نیازهای اینده بش��ر است‪ .‬توسعه صنعتی امروز‬ ‫ارتباطی پیوسته و زنده با مفاهیم بنیادی تری مانند محیط زیست‪،‬‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی و برابری و عدالت انسانی دارد و انسان‬ ‫مدرن‪ ،‬دیگر فقط در تعریف «انس��ان صنعتی» خالصه نمی شود؛‬ ‫انسانی که از ابزارها و محصوالت کارخانه ای بهره می برد و مصرف‬ ‫می کند و به فناوری روز مجهز اس��ت‪ .‬بلکه انس��ان مدرن‪ ،‬انسانی‬ ‫اس��ت که درک درس��تی از پیامدهای تصمیم ه��ا و اقداماتی که‬ ‫ام��روز انها را انتخاب کرده و براس��اس انها پی��ش می رود‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫در حقیق��ت محیط کالن اقتصادی که توس��عه در ان تجلی پیدا‬ ‫می کند‪ ،‬برایند محیط کس��ب وکارهای کوچکی است که در کنار‬ ‫هم ش��کل گرفته اند و چنانچه این محی��ط‪ ،‬ناهمگن‪ ،‬نامتوازن و‬ ‫اش��فته باشد‪ ،‬طبیعی است که ناسازگاری و ناهماهنگی را به کل‬ ‫فضای کالن اقتصادی تس��ری می دهد و موجب می ش��ود مسیر‬ ‫توس��عه‪ ،‬ناهموار و منحرف شود و در نتیجه ان‪ ،‬هارمونی توسعه‪،‬‬ ‫ناموزون و ناخوش اهنگ باشد‪.‬‬ ‫اما نکته مهم این اس��ت که محیط کسب وکار نیز‪ ،‬حاصل جمع‬ ‫جب��ری فعالیت های خرد و کالن افراد و بنگاه هایی اس��ت که در‬ ‫ای��ن کلون��ی بزرگ گرد ه��م امده و هر یک متکی ب��ه رفتارها و‬ ‫اندیش��ه های افرادی اس��ت که راهبری این مشاغل را عهده دارند‪.‬‬ ‫بی گمان اندیش��ه های مدرن و توس��عه یافته‪ ،‬باعث رش��د و تعالی‬ ‫محیط کسب وکار می شوند و بالندگی و پویایی این محیط‪ ،‬توسعه‬ ‫فضای اقتصاد کالن را رقم می زند‪ ،‬اما این یک رابطه دوسویه است‬ ‫که هر عملی در ان عکس العملی متناس��ب و در خالف جهت را‬ ‫موجب می ش��ود‪ .‬به این معنا که توسعه فردی‪ ،‬بر توسعه صنعتی‬ ‫و در نهای��ت توس��عه اقتصادی تاثیر می گذارد و در مقابل س��ایه‬ ‫محی��ط و فضای اقتصاد کالن‪ ،‬بر عملکرد و اندیش��ه افراد جامعه‬ ‫اثرگذار است‪.‬‬ ‫این نکته در انجایی اهمیت بیش��تری می یابد که شاخص های‬ ‫کالن اقتصادی‪ ،‬جایگاه ایران را در بین س��ایر کش��ورهای جهان‬ ‫تعیی��ن می کنند‪ ،‬درحالی که ایران به لحاظ ‪ ،GDP‬هجدهمین‬ ‫اقتص��اد ب��زرگ دنیا و به لحاظ ذخایر زیرزمینی و منابع خدادادی‬ ‫جزو ‪ 10‬کش��ور برتر جهان اس��ت و اقلیم چهار فصل ان‪ ،‬ایران را‬ ‫در فهرست ‪ ۱۰‬کشور برتر دنیا به لحاظ ظرفیت گردشگری جای‬ ‫داده و ب��ازار ان دوازدهمین بازار بزرگ دنیاس��ت‪ ،‬ش��اخص های‬ ‫ازادی محیط کسب وکار‪ ،‬رقابت پذیری‪ ،‬سهم از صادرات غیرنفتی‬ ‫و توس��عه یافتگی‪ ،‬چنان پایین هستند که تصور این همه ظرفیت‬ ‫که بر این شاخص ها بی تاثیر بوده‪ ،‬بسیار دشوار و باورنکردنی است‪.‬‬ ‫اینکه مسئولیت اصالح و ارتقای این شاخص های با کیست و نیز‬ ‫ایا فقط دولت مس��ئول و متولی بهبود جایگاه ایران در رده بندی‬ ‫جهانی اس��ت یا مردم هم به همان میزان در این فرایند س��هم و‬ ‫نقش دارند‪ ،‬پرسش های مهمی است که باید در سطح کالن جامعه‬ ‫به انها پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫بس��یاری در تفس��یر و تعیین وضعیت ارزی کش��ور در ماه های‬ ‫نخست امسال‪ ،‬هیجانات عمومی را به عملکرد نامطلوب دولتمردان‬ ‫نسبت داده اند و این تشنج و سراسیمگی و صف های طوالنی خرید‬ ‫ارز و س��که را به عامل بی سیاس��تی و بی درایتی مسئوالن مربوط‬ ‫دانس��ته اند و تردیدی نیست که اشتباه ها و انحراف های سیاستی‬ ‫در تی��م اقتصادی دولت (ناش��ی از نب��ود همگرایی و هماهنگی و‬ ‫درک یکس��ان از مش��کالت پیش امده) یکی از مهم ترین عوامل‬ ‫این تنش ها و شوک های اقتصادی در بازار ارز و سکه بوده‪ ،‬اما ایا‬ ‫عوامل دیگر در ناکارامدی سیاس��ت های اقتصادی دولت‪ ،‬کم اثر‬ ‫و کم اهمی��ت بوده اند؟ ایا بخش عمومی جوامع توس��عه یافته نیز‬ ‫رفتاری مشابه رفتار ما در شرایط اقتصادی مشابه انجام می دادند؟‬ ‫و اگر پاسخ منفی است‪ ،‬ایا این بدان معنی است که انها از هوش‬ ‫و درک پایین تری نس��بت به مردم ما برخوردارند؟ ایا انها معنی‬ ‫کس��ب س��ود باداورده و مفت را نمی فهمند و از درک لذت منافع‬ ‫ناگهانی و ارزان عاجزند؟!‬ ‫یا اینکه از قدرت تجزیه و تحلیل باالتری نسبت به ما برخوردارند‬ ‫و چند گام جلوتر از ما را در همین امروزش��ان می بینند؟! گرچه‬ ‫شاید می دانند که در دوران سراسیمگی‪ ،‬ایمن کردن منابع محدود‬ ‫پولی با تبدیل ان به ارز و طال‪ ،‬ممکن است ضرر کمتری را موجب‬ ‫شود‪ ،‬اما انها نه خود را‪ ،‬بلکه کشتی عظیمی را می بینند که دچار‬ ‫توفان ش��ده و اگر قرار بر غرق کش��تی باش��د‪ ،‬صندوقچه سنگین‬ ‫ش��ما‪ ،‬فقط وزن ش��ما را س��نگین تر و در عمق بیشتری غرق تان‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫چمدان های بسته و مهاجرت نیز پاسخ مناسبی به ناهنجاری های‬ ‫وضعیت موجود نیست‪ .‬دنیا رفتار ما را با دیده تحلیل رصد می کند‬ ‫و بابت این فرار و گریزها‪ ،‬ما را زرنگ و باهوش و هوش��یار نخواهد‬ ‫خواند‪ .‬خاطره یکی از دوستان‪ ،‬بسیار تامل برانگیز است‪ :‬در المان‬ ‫خانمی از من پرس��ید اهل کجا هس��تم‪ .‬وقتی پاسخ دادم ایران‪ ،‬با‬ ‫تعجب پرس��ید‪ :‬اینجا ایرانی ها خیلی زیاد ش��ده اند‪ .‬ایا اتفاقی در‬ ‫ایران افتاده؟ جنگ ش��ده؟ قحطی امده؟ ناامنی اس��ت؟‪ ...‬و وقتی‬ ‫پاسخ دادم که خیر‪ ،‬فقط مردم از وضعیت موجود خود گالیه مند‬ ‫و ناراضی هستند‪ ،‬متعجب نگاهم کرد و پاسخ داد‪ :‬در المان پس‬ ‫از جنگ جهانی دوم‪ ،‬همه چیز ویران و نابوده شده بود و بسیاری‬ ‫از م��ا از فرط نداری و قحطی‪ ،‬حتی موش می خوردیم‪ ،‬اما ماندیم‬ ‫و کش��ورمان را از نو س��اختیم‪ .‬شما چرا به جای زحمت پخت غذا‬ ‫به دنبال سفره پهن و اماده دیگران هستید؟‬ ‫بی شک پاسخ این بانوی المانی را نه فقط دولت ها بلکه تک تک‬ ‫مردم ایران باید بدهند‪ .‬پاسخ به مردمی که هرگز به این مهمانان‬ ‫ناخوانده خیرمقدم و خوشامد نمی گویند و میلی به تقسیم طعام‬ ‫و خانه شان با انها که هرگز مجبور به جالی وطن نیستند‪ ،‬ندارند؛‬ ‫بنابراین توجیه شان را نیز قانع کننده و پسندیده نمی دانند‪.‬‬ ‫استیضاح وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ‪ ۵۱‬امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شد‬ ‫طرح اس��تیضاح وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با امضای ‪ ۵۱‬نفر از نمایندگان به هیات رییس��ه‬ ‫مجلس شورای اسالمی تقدیم شد‪.‬‬ ‫براس��اس خب��ر گس��ترش نیوز‪ ،‬حس��ینعلی‬ ‫حاجی دلیگان��ی‪ ،‬نماینده مردم شاهین ش��هر در‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬این طرح در چند‬ ‫مح��ور تدوین ش��ده که از جمل��ه محورهای ان‬ ‫می توان به مدیریت نشدن بازار خودرو و افزایش‬ ‫نرخ در این بخش اشاره کرد‪ .‬متن طرح استیضاح‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به این شرح است‪:‬‬ ‫«هیات رییسه محترم مجلس شورای اسالمی‬ ‫اینجانب��ان امضاکنن��دگان زی��ر به عن��وان‬ ‫نماین��دگان ملت در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫به اس��تناد اصل ‪ ۸۹‬قانون اساس��ی و ماده ‪۲۲۲‬‬ ‫ایین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی به دالیل‬ ‫زیر تقاضای استیضاح اقای محمد شریعتمداری‬ ‫وزی��ر محترم صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت را داریم‪.‬‬ ‫خواهش��مند اس��ت دس��تور فرمایید برابر مفاد‬ ‫ایین نام��ه داخل��ی مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫اقدام های الزم مبذول شود‪.‬‬ ‫‪ -۱‬کنترل و مدیریت نش��دن بازار و در نتیجه‬ ‫افزای��ش بی رویه قیمت ه��ا و احتکار‬ ‫کاال‪.‬‬ ‫‪ -۲‬نبود مدیریت درس��ت بر تامین‬ ‫م��واد اولی��ه واحده��ای تولیدی که‬ ‫منجر به تعطیل��ی و کاهش ظرفیت‬ ‫تولی��د ه��زاران واح��د صنعت��ی و‬ ‫کارگاه ه��ای صنفی تولیدی ش��ده و‬ ‫درنهایت اخ��راج صدها هزار کارگر و مهندس را‬ ‫به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نبود مدیریت کافی بر تامین حق بافندگان‬ ‫ف��رش دس��تباف‪ ،‬پوش��ش نیافتن کام��ل بیمه‬ ‫قالیباف��ان و ضعف در حف��ظ جایگاه فرش ایران‬ ‫در بازار جهانی‪.‬‬ ‫‪ -۴‬پیشگیری نکردن از گران فروشی محصول‬ ‫واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابس��ته به‬ ‫دولت هستند؛ از جمله ذوب اهن‪ ،‬پتروشیمی ها‪،‬‬ ‫فوالدسازی ها و‪...‬‬ ‫‪ -۵‬ضعف مدیریت در تکمیل بهره وری و اعمال‬ ‫قانون در شهرک ها و نواحی صنعتی که منجر به‬ ‫معطل ماندن سرمایه های ملی شده است‪.‬‬ ‫‪ -۶‬اجرا نش��دن مصوبه دولت در فروردین ‪۹۷‬‬ ‫برای اجرای کامل شناس��ه رهگیری‬ ‫در فرص��ت دو م��اه ک��ه زمینه برای‬ ‫هدررفت��ن میلیارده��ا دالر (‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی) را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫‪ -۷‬انج��ام ن��دادن کام��ل وظایف‬ ‫قانون��ی در مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫به ویژه طرح شناسه رهگیری‪.‬‬ ‫‪ -۸‬ثبت نش��دن تمام��ی مجوزهای صنفی در‬ ‫پایگاه مجوزهای کسب وکار موضوع اصل ‪.۴۴‬‬ ‫‪ -۹‬بی توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬وجود فس��اد و رانت در واردات خودرو و‬ ‫ثبت سفارش برای دریافت ارز‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬نب��ود نظ��ارت بر صنایع خودروس��ازی‬ ‫کش��ور که سبب گرانفروش��ی‪ ،‬احتکار خودرو و‬ ‫به هم ریختگی بازار شده است‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬نبود ش��فافیت و وجود ضعف در نظارت‬ ‫بر فعالیت های ایمیدرو‪.‬‬ ‫‪ -۱۳‬ضع��ف مدیریت در بهره برداری درس��ت‬ ‫از مع��ادن و گرفت��ن حقوق کام��ل بیت المال از‬ ‫معادن‪.‬‬ ‫‪ -۱۴‬اجرا نش��دن کامل برنامه ها و محورهای‬ ‫اصلی اعالمی به مجلس شورای اسالمی در زمان‬ ‫رای اعتماد شامل‪:‬‬ ‫ بهب��ود محی��ط س��رمایه گذاری و فض��ای‬‫کسب وکار‬ ‫ توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی‬‫ رف��ع موانع‪ ،‬تثبیت و ارتق��ای رونق تولید و‬‫توانمندسازی بخش خصوصی‬ ‫ توسعه صادرات غیرنفتی‬‫ ارتقای س��هم و نقش فعالیت های معدنی در‬‫تولید ناخالص داخلی‬ ‫ بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی‬‫ بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی‬‫ ارتقای بهره وری عوامل تولید‬‫ توسعه فناوری‪ ،‬نواوری و تحقیق و توسعه‬‫ پش��تیبانی و مش��ارکت در ایجاد و توس��عه‬‫زیرساخت های تولید‬ ‫ مدیری��ت واردات و هم��کاری و پیگی��ری‬‫مجدانه در مبارزه با قاچاق‬ ‫ ارتق��ای توانمندی منابع انس��انی ش��اغل و‬‫موردنیاز‬ ‫‪ -‬بازنگری معماری سازمانی»‬ ‫رییس جمهوری برای پاسخ به ‪ ۵‬سـوال نمایندگان به مجلس رفت‬ ‫پاسخگو بودن باالترین نقطه قوت مسئوالن نظام است‬ ‫رییس جمه��وری صبح دیروز برای پاس��خ‬ ‫به س��وال نمایندگان م��ردم به صحن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی رفت و ب��ا اس��تقبال علی‬ ‫مطهری نایب رییس مجلس‪ ،‬محمدرضا عارف‬ ‫رییس فراکسیون امید و جمعی از اعضای این‬ ‫فراکس��یون وارد مجلس ش��د‪ .‬در این جلسه‬ ‫‪ ۵‬س��وال با محورهای «کنت��رل قاچاق کاال و‬ ‫ارز»‪« ،‬ارزه��ای خارج��ی و ارزش پول ملی»‪،‬‬ ‫«رکود اقتص��ادی»‪« ،‬کاهش ن��رخ بیکاری»‬ ‫و «تحریم ه��ای بانک��ی» مطرح ش��د که در‬ ‫نهایت پس از اینکه براساس ایین نامه داخلی‬ ‫مجلس ‪ ۵‬س��وال نماین��دگان به طور جداگانه‬ ‫ب��ه رای مجل��س گذاش��ته ش��د‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس و س��وال کنندگان تنها از پاس��خ های‬ ‫رییس جمه��وری درب��اره تحریم ه��ای بانکی‬ ‫قانع ش��دند‪ .‬به گفته بهروز نعمتی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫هیات رییسه مجلس‪ ،‬برخی متقاضیان سوال‬ ‫از رییس جمهوری یکشنبه اینده جلسه ای با‬ ‫نمایندگان حقوقدان مجلس خواهند داش��ت‬ ‫تا تکلیف ارجاع س��وال از رییس جمهوری به‬ ‫قوه قضاییه را مشخص کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹امی�دوارم توصیه ه�ای رهب�ر معظم‬ ‫انقالب درباره این جلسه را رعایت کنم‬ ‫حس��ن روحانی‪ ،‬رییس جمهوری در پاس��خ به‬ ‫پرس��ش های نمایندگان در صحن مجلس گفت‪:‬‬ ‫امی��دوارم بتوان��م توصیه هایی ک��ه رهبر معظم‬ ‫انقالب درباره این جلس��ه به من داش��تند را دقیقا‬ ‫رعایت کنم‪ .‬ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬رییس جمهوری در‬ ‫صحن مجلس شورای اسالمی‪« ،‬پاسخگو بودن» را‬ ‫باالترین نقطه قوت مسئوالن نظام دانست و گفت‪:‬‬ ‫هیچ کس فکر نکند که پاس��خگو بودن یک نقطه‬ ‫ضعف است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬سوال نمایندگان‬ ‫محترم علی القاعده باید از دولت دوازدهم باشد؛ نه‬ ‫یازدهم اما لحن سواالت دولت یازدهم و دوازدهم‬ ‫اس��ت‪ .‬از نظر من هم ایرادی ندارد؛ با اینکه دولت‬ ‫یازده��م و دولت دوازدهم دو ش��خصیت حقوقی‬ ‫هس��تند‪ .‬رییس دولت تدبیر و امی��د اضافه کرد‪:‬‬ ‫هم��واره در دولت یازده��م و دوازدهم تالش من‬ ‫این بود که بین دولت و مجلس یک ارتباط نزدیک‬ ‫و برادران��ه برقرار باش��د و به نظ��ر من این چنین‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬رییس جمهوری خاطرنش��ان کرد‪ :‬به‬ ‫نظ��ر من س��وال نمایندگان محت��رم که در ‪ ۵‬بند‬ ‫تدوین ش��ده و بس��یاری از س��واالت دیگر مشابه‬ ‫این سواالت‪ ،‬س��واالت ملت ایران هم‬ ‫هست‪ .‬نه تنها یک چهارم نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی این سواالت‬ ‫را دارند بلکه به اعتقاد من بس��یاری از‬ ‫مردم این سواالت را دارند چرا بیکاری‪،‬‬ ‫چرا وضع بانک این چنین و چرا قاچاق‬ ‫ن چنان‪ ،‬چرا رکود و رونق ش��رایطی‬ ‫ا ‬ ‫را طی می کنند که مورد انتظار مردم نیست و چرا‬ ‫رش��د نرخ ارز‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬ش��ما به هر کوچه و‬ ‫خیابانی بروید باید بخشی از سواالت مردم همین‬ ‫گونه سواالت باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا در ‪ ۸ ،۷‬ماه اخیر ناگهان ش�رایط‬ ‫نویی اغاز شد؟‬ ‫روحانی اظهار کرد‪ :‬س��وال اصلی این اس��ت که‬ ‫چرا در طول ‪ 4‬س��ال و نیم حرکت ما به س��رعت‬ ‫رو به جلو بود‪ .‬در رش��د اقتصادی‪ ،‬تورم‪ ،‬اشتغال و‬ ‫تعادل نرخ ارز و رونق اقتصادی تمامی امار و ارقام‬ ‫وجود دارد و چیزی مخفی نیست اما در این ‪۸ ،۷‬‬ ‫ماه اخیر چرا ناگهان شرایط نویی اغاز شد؟ ممکن‬ ‫است بفرمایید این ش��رایط از اشتغال‪ ،‬ارز‪ ،‬رکود‪،‬‬ ‫قاچ��اق یا نظ��ام بانکی بود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬به نظر‬ ‫بنده اش��کال از تصور مردم و ترس��یم ملت ایران‬ ‫درباره اینده بود‪ .‬تصور مردم نسبت به اینده ایران‬ ‫ناگهان دچار تغییر ش��د و این درد بزرگ اس��ت‪.‬‬ ‫رییس جمهوری اظهار کرد‪ :‬اش��تغال بس��یار مهم‬ ‫و بیکاری درد بزرگی است؛ قبول دارم‪ ،‬نابسامانی‬ ‫بانکی هم مش��کل است‪ .‬قبول دارم مسئله رونق و‬ ‫قیمت ارز هم مهم هس��تند اما همه اینها در برابر‬ ‫اعتماد و امید مردم ناچیز است‪ .‬رییس جمهوری با‬ ‫بیان اینکه نخستین سوال این است که چرا دولت‬ ‫در زمین��ه قاچ��اق کاال و ارز موف��ق نبوده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال ‪ ۸۱‬با فرمان رهبر‬ ‫معظم انقالب شروع شد و نمایندگان در سال ‪۹۲‬‬ ‫قانون مربوط را نوشتند و ابالغ کردند و دولت همه‬ ‫ایین نامه ه��ای ان را تدوین کرد‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬وقتی به کاالها یارانه می دهیم نرخ شان باال‬ ‫م��ی رود‪ .‬هرچه نرخ ارز پایین بیاید واردات قاچاق‬ ‫بیشتر می شود و برعکس هر چه نرخ ارز باال برود‬ ‫واردات قاچ��اق کاهش می یابد‪ .‬برای جلوگیری از‬ ‫قاچ��اق باید از تولید داخل��ی حمایت کنیم و اگر‬ ‫از تولیدکنن��دگان دفاع کنی��م دیگر معنی ندارد‬ ‫قاچاق وارد شود‪ .‬روحانی افزود‪ :‬ما چطور توانستیم‬ ‫از ‪ ۲۵‬میلیارد دالر قاچاق در ‪ 4‬سال و نیم گذشته‬ ‫ب��ه ‪ ۱۲.۵‬میلیارد دالر برس��یم؟ این‬ ‫تحول چگونه ایجاد شد؟ ستاد مبارزه‬ ‫ب��ا قاچاق نه��ادی فراقوه ای اس��ت و‬ ‫مختص دولت نیس��ت؛ همه با هم در‬ ‫حال تالش هس��تیم‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫در قاچ��اق خروجی ک��ه به طور عمده‬ ‫سوخت است اقدامات ما باعث شد ‪۲۵‬‬ ‫میلیارد دالر س��ال ‪ ۹۲‬اکنون به ‪ ۱۲‬میلیارد دالر‬ ‫برسد‪ .‬دولت با برنامه ریزی برای پیمایش خودروها‬ ‫و دادن گازوئی��ل بر مبن��ای پیمایش‪ ،‬قاچاق ‪۷.۸‬‬ ‫میلی��ارد دالری را ب��ه نیم میلیارد دالر در س��ال‬ ‫‪ ۹۵‬رس��اند‪ .‬رییس جمهوری اظهار کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫قاچاق نقش س��ربازان گمنام‪ ،‬نی��روی انتظامی‪،‬‬ ‫نیروهای مس��لح به ویژه س��پاه اهمیت داشت‪ .‬از‬ ‫‪ ۱۰‬م��اه پیش کنترل قاچاق در اب های جنوبی و‬ ‫همچنین مرزهای غربی و ش��رقی در اختیار سپاه‬ ‫قرار داده ش��د‪ .‬همه به کمک هم توانستیم به این‬ ‫عدد برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برجام برای چه بود‬ ‫رییس جمهوری گفت‪ :‬من از ش��ما می پرس��م‬ ‫برجام برای چه بود؟ برجام برای این بود که ما به‬ ‫دنیا بگوییم که فعالیت هسته ای ما که انها به دروغ‬ ‫گفتند غیرصلح امیز است و برمبنای همین دروغ و‬ ‫اتهام ناروا قطعنامه های فراوانی را علیه ما تصویب‬ ‫کردند و به ذهن دنیا این چنین رسانده اند که برنامه‬ ‫هسته ای ایران برای صلح جهانی خطرافرین است‬ ‫وبه دنبال ان ما را به فصل هفتم منش��ور سازمان‬ ‫ملل متحد بردند‪ ،‬صلح امیز است‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫ادامه داد‪ :‬در برجام ما دس��تاوردهایی داشتیم که‬ ‫هی��چ گاه از بین نمی رود؛ دس��تاورد بین المللی و‬ ‫دس��تاورد سیاسی و اخالقی و همچنین پی ام دی‬ ‫را از بین بردیم‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫گزارشی به من داده که بیانگر ان است که از سال‬ ‫‪ ۹۴‬ت��ا امروز حدود ‪ ۷۰‬میلیارد دالر پول از طریق‬ ‫ش��بکه بانکی تبادل ش��ده اس��ت؛ بنابراین روابط‬ ‫اولی��ه در حوزه بانک برقرار اس��ت‪ .‬روحانی افزود‪:‬‬ ‫در زمین��ه بانک ما ‪ ۴‬الیحه تقدیم مجلس کردیم‬ ‫ای��ن ‪ 4‬الیحه نه تنها ب��رای روابط بانکی که برای‬ ‫حیثیت ایران اساس��ی اس��ت‪ .‬ما کشوری هستیم‬ ‫ضد تروریسم و ضد پولشویی؛ بنابراین این موضوع‬ ‫برای ما مهم است‪ .‬مصوبات شما می تواند در زمینه‬ ‫روابط بانکی بس��یار به ما کمک کند‪ .‬یکی از این‬ ‫‪ 4‬الیحه تصویب شده و ‪ 3‬الیحه دیگر باقی مانده‬ ‫ک��ه من از ریاس��ت محترم مجل��س و نمایندگان‬ ‫محترم درخواس��ت می کنم در تصویب این لوایح‬ ‫ک��ه می تواند در روابط بانکی ما بس��یار تاثیرگذار‬ ‫باشد‪ ،‬تسریع بفرمایید‪ .‬رییس جمهوری گفت‪ :‬شما‬ ‫می دانید که ما س��رمایه و فاینانس زیادی در این‬ ‫مدت از کشورهای خارجی گرفتیم که موارد اجرا‬ ‫ش��ده انها بی��ش از ‪ ۲۲‬میلیارد دالر اس��ت‪ .‬البته‬ ‫در ش��رایط فعلی که امریکا تحریم ها را اغاز کرده‬ ‫مش��کالت جدیدی برای ما به وجود امده که باید‬ ‫از انها عبور کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۷۵۶‬هزار شغل ایجاد شده است‬ ‫رییس جمهوری درباره ایجاد اش��تغال و مقابله‬ ‫با بیکاری گفت‪ :‬کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم‬ ‫بسیار درخشان است و جزو کارنامه هایی است که‬ ‫در کمتر کشوری می توانید بیابید‪.‬‬ ‫روحانی با اش��اره به امار اش��تغال در س��ال ‪۸۴‬‬ ‫تا ‪ ۹۱‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اش��تغال خالص ما در ان‬ ‫دوران انقدر کم بوده که نمی توانم بگویم‪ .‬اشتغال‬ ‫خال��ص م��ا در ان زمان فقط ‪ ۱۰‬هزار نفر بوده اما‬ ‫اش��تغال خالص کشور در طول ‪ ۵‬سال گذشته ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر بوده که یک افتخار بزرگ‬ ‫برای کش��ور اس��ت‪ .‬روحانی تاکید کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫اش��تغال موفقیت بس��یار بزرگی داشتیم‪ .‬ما برای‬ ‫نخستین بار در بهار ‪ ۹۷‬بیش از انچه داوطلب کار‬ ‫بودند‪ ،‬کار و اشتغال ایجاد کردیم‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫در بخ��ش دیگری از س��خنانش اظهار کرد‪ :‬اینکه‬ ‫ما بیکاری مزمن چندس��اله داریم درس��ت است‪.‬‬ ‫نرخ بیکاری ما ‪ ۱۲.۱‬درصد اس��ت که بس��یار زیاد‬ ‫اس��ت و قابل قبول نیست‪ .‬اما من از شما خواهش‬ ‫می کنم به یک نکته توجه داشته باشید‪ .‬اگر دولت‬ ‫یازده��م و دوازده��م مانند دولت نه��م و دهم در‬ ‫زمینه اش��تغال کار می ک��رد امروز نرخ بیکاری ما‬ ‫ب��ه جای ‪ ۱۲‬درصد ‪ ۲۲‬درصد بود‪ .‬این هنر دولت‬ ‫یازدهم و دوازدهم است‪ .‬البته قوای دیگر ازجمله‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی هم کم��ک کردند‪ .‬وی‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬در زمینه رکود چندین س��اله‪ ،‬ما بعد‬ ‫از جنگ نخس��تین دولتی بودیم که با رشد منفی‬ ‫روی کار امدیم‪ .‬در سال ‪ ۹۱‬رشد منفی ‪ ۷.۷‬و در‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬هم رشد منفی داش��تیم‪ .‬روحانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۳‬رش��د مثبت داشتیم و در سال‬ ‫‪ ۹۴‬ن��رخ نفت کاهش یافت‪ .‬از اخرین فصل ‪ ۹۴‬تا‬ ‫امروز ‪ ۹‬فصل متوالی دارای رش��د اقتصادی مثبت‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫همه مسئوالن خود را در مقابل مردم و نمایندگان پاسخگو می دانند‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬پاس��خگو‬ ‫ب��ودن باالترین مقام اجرایی کش��ور را ارزش��ی‬ ‫ب��زرگ برای مل��ت ایران دانس��ت و گفت‪ :‬همه‬ ‫مسئوالن خود را خادم ملت و پاسخگو در مقابل‬ ‫مردم و نمایندگان انها می دانند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی الریجانی در جلسه علنی‬ ‫روز سه شنبه مجلس و پیش از اغاز جلسه سوال‬ ‫از رییس جمه��وری به دکت��ر روحانی و اعضای‬ ‫هی��ات وزیران که در این جلس��ه حضور یافتند‪،‬‬ ‫خیر مقدم گفت و اظهار کرد‪ :‬براس��اس اصل ‪۸۸‬‬ ‫قانون اساس��ی حداقل یک چه��ارم نمایندگان‬ ‫می توانن��د از وظای��ف رییس جمهوری س��وال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این اص��ل نش��انگر عمیق بودن‬ ‫تفکرات دموکراتیک در نظام جمهوری اسالمی‬ ‫ایران است که باالترین مقام اجرایی کشور خود‬ ‫را پاسخگو می داند و این ارزشی بزرگ برای ملت‬ ‫ما اس��ت که همه مسئوالن‪ ،‬حتی در‬ ‫باالترین سطوح خود را خادم ملت و‬ ‫پاسخگو در مقابل ملت و نمایندگان‬ ‫ملت می دانند‪.‬‬ ‫الریجان��ی از نماین��دگان‬ ‫س��وال کننده و از رییس جمه��وری‬ ‫خواس��ت که براس��اس ماده ‪ ۲۱۳‬و‬ ‫‪ ۱۱۳‬ایین نامه مطالب خود را بدون‬ ‫خروج موضوعی از بحث که مستلزم تذکر رییس‬ ‫مجلس باشد‪ ،‬بیان کنند‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید کرد‪:‬‬ ‫رعایت انصاف کالم فاخر اس��ت که در بیان رهبر‬ ‫معظم انقالب ب��ا حفظ کرام��ت یکدیگر ظهور‬ ‫یافت و انش��اءاهلل بر حس��ن ظن نس��بت به هم‬ ‫استوار باشد‪.‬‬ ‫الریجان��ی افزود‪ :‬ب��ا رعایت اصول��ی که بیان‬ ‫ش��د‪ ،‬جلس��ه امروز می تواند در نوع خود کمال‬ ‫سیاست ورزی در کشور را نشان دهد‬ ‫و ش��رافت در حکمران��ی را به تصویر‬ ‫بکشد و چون به طور مستقیم مطالب‬ ‫در اختیار م��ردم عزیز قرار می گیرد‬ ‫در عی��ن جدیت موضوع��ات مطرح‬ ‫ش��ده عواطف برادرانه و ادب دیوانی‬ ‫نظام را عیان کند‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از س��خنان‬ ‫خود با گرامیداشت هفته دولت و سالروز شهادت‬ ‫ش��هیدان رجای��ی و باهنر گفت‪ :‬این ش��هیدان‬ ‫اس��وه های مدیران انقالبی کش��ور ما بودند که‬ ‫س��مت های مدیریتی حتی در باالترین درجات‬ ‫را تنها وسیله ای برای خدمتگزاری به ملت تلقی‬ ‫می کردند‪ .‬رییس مجلس افزود‪ :‬ش��هید رجایی‬ ‫خ��ود را فرزن��د مجلس و مقلد رهب��ری و خادم‬ ‫ملت می دانس��ت و اراستگی روحی شهید باهنر‬ ‫او را به اس��وه ادب و تواضع و فهم انقالبی در نظام‬ ‫اسالمی تبدیل کرد‪ .‬الریجانی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫گرچه عمر مدیریتی انها کوتاه بود و جنایتکاران‬ ‫منافق امریکایی نگذاشتند ملت ایران از خدمات‬ ‫انها بهره مند ش��وند‪ ،‬اما این دو بزرگوار در قلوب‬ ‫ملت ایران برای همیشه ماندگار شدند‪ .‬وی ابراز‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬در این ش��رایط حس��اس با تکیه‬ ‫بر میراث انقالبی شهدای ماندگار دولت باوجود‬ ‫دش��منی های رذیالنه امریکا سفینه انقالب را با‬ ‫صالب��ت به اه��داف مورد نظر ام��ام (ره) و رهبر‬ ‫معظم انقالب و خواس��ت ملت به س��احل امن و‬ ‫ترقی برساند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به بازگشت حجاج بیت اهلل الحرام‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬ب��رای حجاج عزی��ز قبولی‬ ‫طاع��ات ارزومندی��م و از اینک��ه امس��ال برای‬ ‫عزیزان امکان مناس��بی ب��رای انجام این فریضه‬ ‫اله��ی حاصل امد از دولت عربس��تان س��عودی‬ ‫تشکر می کنم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬محمدج��واد اذری جهرم��ی در‬ ‫توییتی نوش��ت‪ :‬دول��ت الکترونی��ک راهکاری‬ ‫برای جلوگیری از فس��اد اس��ت‪ ،‬اما نمی گذارند‬ ‫ک��ه دولت الکترونیک انگونه که باید پیش برود‪.‬‬ ‫وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات همچنین با‬ ‫‪#‬گزارش_به_م��ردم اعالم امادگ��ی کرده اگر‬ ‫س��یمای مل��ی وقت کافی دهد‪ ،‬به تش��ریح این‬ ‫فرایندهای مافیاپرور و امضاهای طالیی فسادزا‬ ‫پرداخت��ه و برای م��ردم توضیح ده��د‪ ،‬چگونه‬ ‫دول��ت الکترونیک راهکاری ب��رای جلوگیری از‬ ‫فساد است و چرا انگونه که باید پیش نمی رود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪« -‬ف��واد معص��وم» رییس جمه��وری‬ ‫عراق در دیدار ایرج مس��جدی‪ ،‬سفیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در بغداد با وی‪ ،‬بر تحکیم روابط‬ ‫ب��ا ای��ران تاکید ک��رد‪ .‬معصوم در ای��ن دیدار با‬ ‫اش��اره به مواضع مثبت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫نس��بت به عراق در س��ال های گذشته بیان کرد‪:‬‬ ‫عراق برای حفظ و گس��ترش مناس��بات خود با‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران اهمیت قائل است‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬عراق هرگز کمک های ایران در‬ ‫جنگ با گروه تروریس��تی داع��ش و نقش موثر‬ ‫این کش��ور در پیروزی بر این گروه تروریس��تی‬ ‫را از یاد نمی برد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ای��رج مس��جدی‪ ،‬س��فیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در بغداد در دی��دار با گروهی از‬ ‫فع��االن رس��انه ای جبهه مقاومت ع��راق گفت‪:‬‬ ‫مخالفان روابط ایران و عراق دنبال بهانه هستند‬ ‫ت��ا به تخری��ب پیوند فرهنگ��ی و تاریخی میان‬ ‫دو مل��ت بپردازند اما به جایی نخواهند رس��ید‪.‬‬ ‫مس��جدی گفت‪ :‬دش��منان دو ملت یک روز به‬ ‫ن��ام عرب‪-‬فارس یک روز به نام شیعه‪-‬س��نی و‬ ‫ی��ک روز به نام دخال��ت در امور داخلی یکدیگر‬ ‫و روز دیگر با بزرگنمایی برخی حاش��یه ها‪ ،‬سعی‬ ‫در ایج��اد اخت�لاف و فتنه در می��ان ایرانی ها و‬ ‫عراقی ها دارند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬رییس شورای راهبردی روابط خارجی‬ ‫با تشریح علت اصلی تداوم بحران یمن و سوریه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬علت ادامه بحران یمن‪ ،‬بازگذاش��تن‬ ‫دس��ت عربستان و امارات از س��وی امریکا برای‬ ‫ادامه بمباران ها و نبود اراده سیاس��ی برای حل‬ ‫این بحران اس��ت‪ .‬س��یدکمال خرازی در دیدار‬ ‫هیات��ی از بنی��اد المانی برگه��وف همچنین به‬ ‫موضوع س��وریه اش��اره کرد و گفت‪ :‬روند استانه‬ ‫در کاهش بحران سوریه موثر بوده و همه باید از‬ ‫این روند و مذاکرات حمایت کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬روح اهلل جمعه ای‪ ،‬مشاور وزیر کشور‬ ‫در تویی��ت خود نوش��ت‪ :‬وزیر کش��ور ش��ایعه‬ ‫سوءاس��تفاده زائ��ران عراق��ی از زن��ان ایرانی را‬ ‫تکذیب کرده و خواستار برخورد قاطع قضایی با‬ ‫عامالن نشر این مطالب اختالف برانگیز و خالف‬ ‫واقع ش��د‪ .‬جمعه ای نوشت‪ :‬هشدار! پس از موفق‬ ‫نش��دن دش��منان ملت ایران در بلواسازی‪ ،‬این‬ ‫ بار دش��منان فتنه گ��ر و اختالف افکن‪ ،‬با پخش‬ ‫شایعاتی درصدد ایجاد تفرقه میان دو ملت برادر‬ ‫و همس��ایه ایران و عراق هس��تند‪ .‬هیچ گزارش‬ ‫رسمی و مس��تندی درباره شایعه هایی مبنی بر‬ ‫تع��رض به زنان ایرانی وج��ود ندارد‪ .‬باید مراقب‬ ‫شیطنت تفرقه افکنان بود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر امور خارجه امریکا در بیانیه ای‬ ‫به ش��کایت ایران از امری��کا در دیوان بین المللی‬ ‫دادگس��تری واکن��ش نش��ان داد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫رویترز‪ ،‬مایک پمپئ��و‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا‪،‬‬ ‫در این بیانیه ادعا کرد‪ :‬ش��کایت ایران به دیوان‬ ‫بین المللی دادگس��تری‪ ،‬اقدامی برای دخالت در‬ ‫حق بی چون و چرای امریکا برای اتخاذ اقداماتی‬ ‫قانونی مانند اعمال دوباره تحریم هایی اس��ت که‬ ‫برای امنیت ملی امریکا ضروری است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬المان و فرانس��ه اعالم کردند به دنبال‬ ‫راه��کاری برای گری��ز از تحریم های امریکا علیه‬ ‫کش��ورهایی مانن��د ایران هس��تند و ب��رای این‬ ‫منظ��ور گزینه های��ی از جمله نق��ش بانک های‬ ‫مرکزی را بررس��ی می کنند‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫خب��ری بلومبرگ‪ ،‬این اقدام��ات که انگلیس نیز‬ ‫در ان همکاری دارد‪ ،‬نشانی از تالش قدرت های‬ ‫اروپای��ی برای اقدامی ج��دی در زمینه افزایش‬ ‫اس��تقالل خ��ود در برابر دولت دونال��د ترامپ‪،‬‬ ‫رییس جمهوری امریکا اس��ت‪ .‬برونو لومیر‪ ،‬وزیر‬ ‫دارای��ی فرانس��ه در همی��ن باره اظه��ار کرد‪ :‬ما‬ ‫ب��ه هم��راه المان برای کار روی ی��ک ابزار مالی‬ ‫اروپای��ی مس��تقل ی��ا المانی‪-‬فرانس��وی که از‬ ‫قربانی ش��دن مان در تحریم های خارجی امریکا‬ ‫جلوگیری کند‪ ،‬مصمم هستیم‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت‪:‬‬ ‫مطاب��ق اصول گوناگون قانون اساس��ی هر یک از‬ ‫قوای مقنن��ه و مجریه دارای وظایف و اختیاراتی‬ ‫هستند و انجام و اجرای این اصول به عنوان میثاق‬ ‫ملی ازس��وی نمایندگان و دولت به معنای تقابل‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه موجبات تالیف قلوب و نزدیک شدن‬ ‫هریک از قوا با یکدیگر را فراهم خواهد کرد‪ .‬امیری‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬دولت و مجل��س با تعامل و همراهی‬ ‫یکدیگر به دنبال حفظ شان‪ ،‬عظمت و اقتدار ملت‬ ‫و انقالب اسالمی هستند و اجازه نخواهند داد این‬ ‫موضوعات تقابل دو قوه تلقی شود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫در این راه ناهموار‪...‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 29‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1126‬‬ ‫پیاپی ‪2444‬‬ ‫استان ها‬ ‫در سفر والی والیت فراه افغانستان به ایران عنوان شد‬ ‫گشایش دومین مرزگمرکی خراسانجنوبی با افغانستان‬ ‫مصطفی مالئی‪ -‬والی والیت فراه افغانستان و هیات همراه‪،‬‬ ‫در سفری چهارروزه به خراسان جنوبی‪ ،‬ضمن نشست با فعاالن‬ ‫اقتصادی این استان‪ ،‬از صنایع بزرگ و متوسط شهرک صنعتی‬ ‫خراس��ان جنوب��ی بازدید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫از خراس��ان‬ ‫جنوبی‪ ،‬والی فراه جمهوری اس�لامی افغانس��تان در جلس��ه با‬ ‫استاندار خراسان جنوبی گفت‪ :‬بخش عمده ای از کاالهای مورد‬ ‫نیاز کش��ور افغانس��تان وارداتی اس��ت؛ بنابراین انتظار می رود‬ ‫کاالهای��ی که از ایران وارد کش��ورمان می ش��ود‪ ،‬با س��هولت و‬ ‫س��رعت بیشتری وارد ش��ود‪ .‬عبدالبصیر سالنگی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫یکی از مرزهای افغانس��تان به دلیل بروز برخی مشکالت داخلی‬ ‫افغانستان‪ ،‬رفت وامدها کم شده و در مرز دیگر با مشکل کمبود‬ ‫اب و ب��رق روبه رو هس��تیم و بی��ش از پیش نی��از به همکاری‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران داریم تا مانند گذش��ته ما را در تامین‬ ‫زیرس��اخت ها یاری کند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه دو کش��ور برادر‬ ‫و همس��ایه جمهوری اسالمی ایران و افغانستان از گذشته های‬ ‫دور تاکنون رابطه بس��یار خوبی داش��ته اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با تمامی‬ ‫مشکالت و جنگی که در کشورمان وجود داشت‪ ،‬ایران همیشه‬ ‫ب��ا م��ا همراه بوده و س��عی می کنیم مش��کالت مان را در مرزها‬ ‫حل کنیم تا ورود کاالها از کش��ور ش��ما به افغانستان به راحتی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫والی فراه افغانس��تان در ادامه س��فر به خراس��ان جنوبی‪ ،‬در‬ ‫اتاق بازرگانی بیرجند حضور یافت‪ .‬محمدمهدی مروج الشریعه‪،‬‬ ‫استاندار خراسان جنوبی و محمود افخمی‪ ،‬سرکنسول ایران در‬ ‫افغانستان نیز در این جلسه حضور داشتند‪ .‬عبدالبصیر سالنگی‬ ‫در این نشس��ت از ظرفیت های بالقوه خراسان جنوبی در زمینه‬ ‫زیرس��اخت های مرزی ابراز خرس��ندی کرد و افزود‪ :‬متاس��فانه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به درستی این مرز را به کشور افغانستان‬ ‫معرفی نکرده است‪ .‬وی با بیان اینکه مشکالت امنیتی ما در مرز‬ ‫هنوز حل نشده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬وجود امنیت پایدار در مرز ماهیرود‬ ‫و والیت فراه افغانستان می تواند واردات ما به این استان و کشور‬ ‫را از ایران افزایش دهد‪ .‬والی والیت فراه افغانس��تان با تاکید بر‬ ‫اینکه بازارهای کش��ورمان پر از کاالهای چینی و اماراتی شده‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬اکنون مردم اس��تان ما و کشور افغانستان به‬ ‫برن��د و مارکتین��گ توجه ویژه ای دارند و جنس بی کیفیت را به‬ ‫هی��چ عنوان نمی خرند که جمهوری اس�لامی ایران باید به این‬ ‫موضوع توجه بسیاری کند‪ .‬عبدالبصیرسالنگی با تاکید بر اینکه‬ ‫ارتقای کیفیت س��وخت یکی از مهم ترین موضوعاتی اس��ت که‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران باید رعایت کند‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬تاجران‬ ‫افغانس��تانی به هیچ وجه اقالم بی کیفیت مانند س��وخت‪ ،‬دارو و‬ ‫مواد غذایی ایرانی را نمی خرند‪ .‬والی فراه یاداور شد‪ :‬کشور ما و‬ ‫والیت فراه امادگی هرگونه همکاری با خراس��ان جنوبی و شهر‬ ‫بیرجند را دارد چراکه برای تامین زیرس��اخت های مان به کمک‬ ‫همسایگان نیاز داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه ویژه دولت به توسعه شرق کشور‬ ‫محم��ود افخمی‪ ،‬سرکنس��ول ایران در افغانس��تان با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه تاجران افغانس��تانی که دارای مجوز تجارت هس��تند‬ ‫نبای��د دغدغه ای برای ویزای ایران داش��ته باش��ند‪ ،‬افزود‪ :‬ما تا‬ ‫یک س��ال بدون هیچ توصیه نامه ای به تاجران معتبر افغانستان‬ ‫ویزا می دهیم و تاکنون نام ‪ ۳‬هزار تاجر افغانس��تانی در س��امانه‬ ‫ما ثبت ش��ده و هیچ مش��کلی برای تردد انها وجود ندارد‪ .‬وی از‬ ‫بازگش��ایی بازارچه یزدان خبر داد و بیان کرد‪ :‬به زودی تحولی‬ ‫بزرگ در حوزه تجارت خراسان جنوبی با والیت فراه افغانستان‬ ‫ایجاد خواهد ش��د و دومین مرز رس��می گمرکی این اس��تان با‬ ‫افغانستان گشایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫سرکنس��ول ایران در افغانس��تان با بیان اینکه بیش��تر از ‪۱۰‬‬ ‫هزار خودرو افغانستانی در ایران تردد می کنند خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫براس��اس قوانین افغانس��تان اگر خودرویی حامل مواد مخدر و‬ ‫س��ند ان به نام راننده باش��د مصادره می ش��ود و اگر غیر از این‬ ‫باشد استرداد خواهد شد‪.‬‬ ‫کشور به افغانستان به لحاظ وزن اعالم کرد و گفت‪ :‬ارزش ریالی‬ ‫صادرات ما به افغانستان ‪ ۳۳‬درصد مجموع صادرات کشور است‬ ‫ک��ه ای��ن موضوع اهمیت و جایگاه باالی مرز ماهیرود را نش��ان‬ ‫می دهد‪ .‬وی با اش��اره به س��رمایه گذاری زیادی که دو کشور در‬ ‫مرزهای خراسان جنوبی و والیت فراه انجام داده اند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫در حوزه حمل ونقل و ترانزیت کاال جایگاه خوبی نداریم که این‬ ‫مش��کل باید هرچه سریع تر رفع شود‪ .‬خامه زر خواستار افزایش‬ ‫زمان اعتبار ویزای تاجران و خانواده هایش��ان و رانندگان معتبر‬ ‫ترانزیتی ش��د تا از یک س��و هزینه های حمل ونقل کاهش یابد‬ ‫و از سوی دیگر تاجران بتوانند به راحتی به ایران سفر کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�کیل کارگروه همکاری ه�ای اتاق بازرگانی‬ ‫بیرجند و فراه‬ ‫در این ایین همچنین محمدمهدی مروج الش��ریعه‪ ،‬استاندار‬ ‫خراس��ان جنوبی به تجارت ‪۳۰‬س��اله س��اکنان والی��ت فراه با‬ ‫خراس��انی ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬با تش��کیل کارگروه مشترک‬ ‫ات��اق بازرگانی بیرجند با اتاق بازرگانی والیت فراه افغانس��تان‬ ‫مس��ائل حقوقی‪ ،‬گمرکی‪ ،‬ویزا‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬فنی و مهندسی‬ ‫و نظام مالی به پش��توانه اتاق ایران و کمیس��یون مشترک ایران‬ ‫و افغانس��تان به ریاس��ت محمد جواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫برطرف خواهد ش��د و می توان سیاس��ت ها و راهبردهای کالنی‬ ‫تدوین کرد‪ .‬استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه در سرتاسر‬ ‫نوار شرقی کشور فقط دانشگاه بیرجند مرکز افغانستان شناسی‬ ‫معاون اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در گفت و گو با‬ ‫بازگشایی دروازه واحد اقتصادی مرز تا ‪ ۱۵‬روز اینده‬ ‫مش��یرالحق عابدی‪ ،‬معاون امور اقتصادی استانداری خراس��ان جنوبی در حاشیه بازدید والی فراه از منطقه ویژه اقتصادی به‬ ‫گفت‪ :‬در وازه واحد اقتصادی مرز تا ‪ ۱۵‬روز اینده بازگش��ایی خواهد ش��د‪ .‬پیش از این‪ ،‬اس��تاندار خراسان جنوبی در وازه‬ ‫واحد اقتصادی را امنیتی دانسته بود که با تالش سازمان های اجرایی استان به ویژه مسئوالن استانداری و منطقه ویژه اقتصادی‪،‬‬ ‫این دروازه واحد اقتصادی باز خواهد شد و افزایش مبادالت مرزی را رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات ‪ ۵۰‬درص�د کاال ب�ه افغانس�تان از م�رز‬ ‫ماهیرود‬ ‫در این جلس��ه علیرضا خامه زر‪ ،‬رییس کمیس��یون صادرات‪،‬‬ ‫واردات و ام��ور گمرکی اتاق بازرگانی بیرجند نیز‪ ،‬امار صادرات‬ ‫از اس��تان خراسان جنوبی از مرز ماهیرود را ‪ ۵۰‬درصد صادرات‬ ‫دارد‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬بازارچه مرزی دوکوهانه به عنوان پایانه صنعت‬ ‫دام و دامپروری و بازارچه یزدان به عنوان پایانه انرژی و سوخت‬ ‫کش��ور در امایش ش��رق ایران در سازمان توسعه تجارت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تصویب رسیده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اتاق بازرگانی اماده همکاری با والیت فراه‬ ‫محس��ن احتش��ام‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی بیرجن��د نیز در این‬ ‫جلس��ه با بیان اینکه خراس��ان جنوبی از مزیت های نس��بی در‬ ‫زمینه تولید برخوردار اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬می توانیم بخش��ی از‬ ‫نیازهای افغانس��تان و ساکنان والیت فراه را فراهم کنیم‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه والیت فراه افغانستان در حوزه کشاورزی می تواند‬ ‫بخشی از نیازهای خراسان جنوبی و کشور را تامین کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تبادل کاال بین خراسان جنوبی و والیت فراه افغانستان می تواند‬ ‫رف��اه عمومی و رونق تجارت در این منطقه را به همراه داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬رییس اتاق بازرگانی بیرجند ب��ا تاکید بر اینکه خواهان‬ ‫بازگشایی بازارچه های مرزی تعطیل شده بین خراسان جنوبی و‬ ‫افغانستان هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬برای رفع مشکالت حقوقی و گمرکی‬ ‫اتاق بازرگانی بیرجند خواس��تار تشکیل کارگروه مشترک اتاق‬ ‫بازرگانی بیرجند و والیت فراه اس��ت چراکه جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران زیرس��اخت های خوبی ب��رای تجارت و تب��ادل کاال در‬ ‫مرزهای خراسان جنوبی فراهم کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹امتیاز به اتباع خارجی در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫اخرین روز از س��فر والی فراه افغانس��تان به خراسان جنوبی‬ ‫به بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و دانش��گاه بیرجند گذش��ت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪ ،‬مرتض��ی صفدری زاده‪،‬‬ ‫رییس منطقه ویژه اقتصادی خراس��ان جنوبی در این ایین این‬ ‫منطقه را از نظر ارتقای سطح بین المللی و ایجاد فضای تجاری‪،‬‬ ‫در کش��ور منحص��ر به فرد دانس��ت و عنوان ک��رد‪ :‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی خراس��ان جنوبی با اعط��ای امتیازهای خاص به اتباع‬ ‫خارجی اماده ارائه خدمت به سرمایه گذاران است‪ .‬صفدری زاده‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬بن��ا داریم زیرس��اخت های الزم را فراهم و کاالهای‬ ‫تولی��دی ف��راه را به ایران وارد یا کاالهای م��ان را به این منطقه‬ ‫صادر کنیم‪ .‬وی منطقه ویژه اقتصادی را ظرفیت مناسبی برای‬ ‫نگهداری و جمع اوری محصوالت کشاورزی والیت فراه دانست‬ ‫و بی��ان کرد‪ :‬منطقه منفصله مرزی ماهیرود بازوی کمکی برای‬ ‫مدیریت تجارت والیت فراه است‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط حضور تاجران افغانی در ایران‬ ‫عبدالبصیر س��النگی‪ ،‬والی فراه افغانس��تان در این نشست با‬ ‫تاکید بر اینکه منطقه ویژه اقتصادی خراس��ان جنوبی بهش��ت‬ ‫سرمایه گذاری است اما باید قوانین ان تسهیل شود‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫تاجران و س��رمایه گذاران افغانستانی فقط خواستار استقالل در‬ ‫ایران هستند‪ .‬وی با اشاره به اینکه تاجران افغانی نمی توانند در‬ ‫ایران خانه یا خودرویی را به نام خودشان ثبت کنند‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609980241800527‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 121‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ ,‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺩﻛﺘﺮﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺴﻜﺮﻯ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻠﻜﻴﺎﻥﺧﻮﺍﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﻳﺮﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ ,‬ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ ﻗﻨﺒﺮﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ‪ -1 ,‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ‪ -2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ‪ -3‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﻭﺩ ﻗﻨﺒﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 128,000,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ‬ ‫ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 802575‬ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1393,2,21‬ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪128,000,000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ‬ ‫ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﭼﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ‬ ‫‪ 0093374525‬ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺍﺟﻤﺎﻻ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺨﺶ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﭼﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﻟﻰ ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ‬ ‫ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻋﻮﺕ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ )ﺩﻻﻳﻞ( ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﺽ‬ ‫ﻭ ﺧﺪﺷﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻌﺎﺭﺿﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﭼﻚ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺑﻘﺎء ﺍﺻﻞ ﭼﻚ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ )ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﺍﺻﻞ ﭼﻚ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻳﺖ ﺷﺪ( ﻧﻴﺰ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﻘﺎء ﻃﻠﺐ ﻭﻯ‬ ‫ﻭ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩﺵ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﻋﻮﻯ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪198‬‬ ‫ﻭ ‪ 502‬ﻭ ‪ 515‬ﻭ ‪ 519‬ﻭ ‪ 522‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ‪ 310‬ﻭ ‪ 313‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ‪1258‬‬ ‫)ﺑﻨﺪ ‪ 1284 (2‬ﻭ ‪ 1301‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 17‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺭﺍﻯ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 128,000,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ )‪ (1393,2,21‬ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ )ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ( ﺑﻌﻼﻭﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 3,475,800‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ )ﻗﻀﺎﻳﻰ( ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻳﺎ ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ 30‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 1339‬ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺁﺗﻰ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺼﺪﻯ ﮔﺮﻯ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 197‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ‪ 1257‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺑﻴﺤﻘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪﺕ )ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ( ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺕ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110/58919‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 121‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫اگر این موضوع به درس��تی برای ما تعریف ش��ود سرمایه گذاران‬ ‫افغانس��تانی که در دوبی‪ ،‬ترکیه یا روس��یه هستند به طور قطع‬ ‫به ایران سفر خواهند کرد و سرمایه گذاری های خود را در اینجا‬ ‫انجام می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫محمود افخمی‪ ،‬سرکنس��ول ایران در افغانس��تان نیز در این‬ ‫جلسه بیان کرد‪ :‬تاجران ایران را بهشت اقتصادی می نامند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به مزیت های منطقه ویژه اقتصادی خراس��ان جنوبی‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬در این منطقه ‪ ۱۲‬نوع تسهیالت به تاجران افغانستانی‬ ‫ارائه می شود و تمام کسانی که در ایران سرمایه گذاری کنند از‬ ‫تمام خدمات کنسولی استفاده خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدیه بورسیه استاندار به والی فراه‬ ‫برنام��ه بعدی س��فر والی ف��راه بازدید از دانش��گاه بیرجند و‬ ‫اش��نایی با توانمندی ان بود که با همراهی اس��تاندار خراس��ان‬ ‫جنوبی انجام شد‪ .‬در این جلسه ظرفیت های دانشگاه های استان‬ ‫معرفی و مقرر ش��د به جوانان و رییس��ان اداره های والیت فراه‬ ‫تخفیف ه��ای ویژه و حتی بورس��یه هایی داده ش��ود‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا استاندار خراسان جنوبی بورسیه ‪ ۱۵‬نفر در دانشگاه های‬ ‫بیرجند را به والی فراه افغانستان هدیه داد‪.‬‬ ‫‹ ‹انعق�اد تفاهمنام�ه س�ه جانبه بی�ن والی�ت فراه و‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫در پایان سفر چهارروزه عبدالبصیر سالنگی‪ ،‬والی والیت فراه‬ ‫افغانس��تان و تی��م تخصصی بازرگانی‪ ،‬فرهنگ��ی و اجتماعی او‬ ‫به خراس��ان جنوبی‪ ،‬تفاهمنامه س��ه جانبه اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫اجتماعی و امنیتی و مرزی‪ ،‬بین مسئوالن ارشد خراسان جنوبی‬ ‫و والیت فراه افغانستان امضا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪ ،‬مهم ترین موارد این‬ ‫تفاهمنامه افزایش س��اعت کاری گمرک های دو کشور‪ ،‬تشکیل‬ ‫اتاق بازرگانی مشترک بین اتاق بازرگانی بیرجند و والیت فراه‪،‬‬ ‫برگزاری جلس��ات مش��ترک بین معاونان تخصصی اس��تاندار‬ ‫خراس��ان جنوبی با وال��ی والیت فراه‪ ،‬اعالم امادگی خراس��ان‬ ‫جنوبی برای پذیرش مردم افغانس��تان در حوزه گردش��گری و‬ ‫توریس��م درمانی‪ ،‬افزایش مبادالت فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫(ف��اوا)‪ ،‬ص��ادرات خدم��ات فنی و مهندس��ی به منظ��ور ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های کشور افغانستان‪ ،‬برگزاری برنامه های مشترک‬ ‫فرهنگی و تبادل اطالعات فنی و مهندسی شهرداری بیرجند با‬ ‫شهرداری والیت فراه اعالم شد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪ ,‬ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻣﻬﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ ,‬ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 229‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪ 790‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺗﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺩﻳﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﻳﻮﻡ ﺍﺟﺮﺍ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻳﺼﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺣﻖ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻥ‬ ‫ﺣﻜﻢ‪ ،‬ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ ﺍﺧﺬ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‬ ‫ﻳﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﺁ‪,‬ﺩ‪,‬ﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 9‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺩﺭﺝ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ‬ ‫ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪110,58916‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﻣﻄﻬﺮﻯ‬ ‫‪229‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ ,‬ﺍﻣﻴﺮﺑﻬﻤﻦ ﻫﺎﺭﻭﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ ,‬ﺑﺎﺑﻚ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺑﻴﮕﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪ ,‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709982163800033‬ﺷﻌﺒﻪ ‪213‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 1397,09,10‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 11:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ‬ ‫‪110,58914‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﻣﻔﺘﺢ‬ ‫‪213‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ ,‬ﺭﺿﺎ ﻋﺎﺩﻟﻰ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺠﺎﺭﻯ‪ -‬ﻣﺮﺍﻝ ﻋﺎﺩﻟﻰ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺠﺎﺭﻯ‪ -‬ﻏﺰﺍﻝ ﻋﺎﺩﻟﻰ‬ ‫ﺭﺍﻧﻜﻮﻫﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ ,‬ﺍﻧﻮﺭ ﺣﺠﺎﺯﻯ ﻧﻴﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪ ,‬ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ‪ -‬ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609982163801307‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 213‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 1397,09,05‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ‬ ‫‪110,58911‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﻣﻔﺘﺢ‬ ‫‪213‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥﻫﺎ ‪ -1‬ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﺩﺭﻩ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻧﺴﻞ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮﺩ ‪ -2‬ﺧﺎﻧﻢ ﭘﮕﺎﻩ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ‬ ‫ﻛﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ ,‬ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻣﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺫﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 275‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ‬ ‫ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮﺯﻳﺒﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺟﻨﺐ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709982164800816‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1397,07,15‬ﻭ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ 11:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪,‬ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪,‬ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪110,58910‬ﻣﻨﺸﻰﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺣﻘﻮﻗﻰﺷﻌﺒﻪ‪275‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﺷﻬﻴﺪﻣﻔﺘﺢﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫چهارشنبه‬ ‫مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات در نشست خبری مطرح کرد‬ ‫‪ 7‬شهریور ‪ 17 - 1397‬ذی الحجه ‪ 29 - 1439‬اوت ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1126‬پیاپی ‪2444‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫موسیقی‬ ‫اجرای موسیقی مقامی خراسان‬ ‫جنوبی در قلب روسیه‬ ‫رسانه‬ ‫شماره ‪ ۱۳۴‬نشریه بانک سامان‬ ‫منتشر شد‬ ‫مصطف�ی مالئی‪ -‬نشس��ت خبری امیر اکبرپور‪ ،‬سرپرس��ت تیم‬ ‫اعزامی موس��یقی مقامی خراس��ان جنوبی به روسیه و تنها نماینده‬ ‫ایران در مسکو در موسسه فرهنگی و هنری عرفان خراسان جنوبی‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪ ،‬سرپرست تیم‬ ‫اعزامی موسیقی مقامی ایران به روسیه عنوان کرد‪ :‬هفته فرهنگی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در مسکو روسیه به همت رایزن فرهنگی‬ ‫ای��ران در روس��یه‪ ،‬س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات اس�لامی‪ ،‬اداره‬ ‫همکاری های فرهنگی خارج از کش��ور و موسس��ه فرهنگی هنری‬ ‫عرف��ان خراس��ان جنوبی به مدت یک هفته از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬ش��هریور‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬اکبرپور هدف از برگزاری این هفته را اش��نایی‬ ‫مردم روسیه با فرهنگ ایرانی در شهرهای مسکو و اوفا دانست‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر اینکه گروه موس��یقی مقامی سلم ابادی خراسان جنوبی‬ ‫تنها گروه موسیقی مقامی کشور در هفته فرهنگی ایران در روسیه‬ ‫خواه��د ب��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در این هفته ‪ ۴۰‬هنرمند از تمام نقاط کش��ور‬ ‫فرهنگ ایرانی اس�لامی را به رخ جهانیان خواهند کش��ید‪ .‬محمد‬ ‫س��لم ابادی‪ ،‬نوازنده و عضو گروه موسیقی سلم ابادی های خراسان‬ ‫جنوبی نیز در این نشس��ت بیان کرد‪ :‬این گروه از س��ال ‪ ۱۳۵۲‬با‬ ‫مجوز سازمان فرهنگ و هنر ان زمان اغاز به کار کرد‪ .‬در ان زمان‬ ‫تفاهمنامه ای برای اعزام این گروه بین ایران‪ ،‬انگلیس و چین منعقد‬ ‫ش��ده بود که به اجرا نرس��ید‪ .‬س��لم ابادی گفت‪ :‬در نوروز سال ‪۷۲‬‬ ‫موسیقی مقامی خراسان جنوبی ‪ ۱۴‬شب از صدا و سیمای خراسان‬ ‫جنوبی پخش شد که یکی از مهم ترین افتخارات ما بوده است‪.‬‬ ‫جشن خانه سینما به تاالر وحدت رفت‬ ‫سینما‬ ‫ایین پایانی بیس��تمین جش��ن س��ینمای ای��ران به منظ��ور اهدای‬ ‫تندیس های خانه سینما به برگزیدگان این رویداد بزرگ سینمایی عصر‬ ‫روز شنبه‪ 10 ،‬شهریور در تاالر وحدت برگزار می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این ایین برندگان رشته های گوناگون که ازسوی داوران انجمن عالی‬ ‫هنرها و فنون س��ینمایی برگزیده شده اند معرفی خواهند شد و با اهدای‬ ‫لوح تقدیر و تندیس های جش��ن سینما مورد تقدیر قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫بیس��تمین جشن سینمای ایران با ریاست علی نصیریان برگزار می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل خانه س��ینما ‪ ۱۹‬تیر اعالم کرد بیستمین جشن خانه سینما‬ ‫ب��دون برگزاری برنامه ای ویژه‪ ،‬تنها با داوری فیلم ها برگزار می ش��ود‪ .‬در‬ ‫حالی جش��ن س��ینما قرار اس��ت در تاالر وحدت برگزار ش��ود که به نظر‬ ‫می رس��د باتوجه به ظرفیت کمتر این سالن نس��بت به سالن برج میالد‪،‬‬ ‫عمارت مس��عودیه‪ ،‬باشگاه پیام و‪ ...‬که در چند سال گذشته این جشن با‬ ‫حضور گس��ترده مردم در ان س��الن ها با ظرفیت بیشتری برگزار می شد‬ ‫این بار جشن در ابعاد کوچک تری برگزار می شود‪.‬‬ ‫از انکه دولت نهم س��ر کار امد‪ ،‬ما موضوع را به مس��ئوالن وزارت‬ ‫ارشاد منتقل کردیم اما انها گفتند بروید طلب تان را از دولت قبل‬ ‫بگیرید! خالصه این طلب پرداخت نش��د تا این فرد مِلک شرکت‬ ‫تعاون��ی مطبوعات را که ارزش ان ‪ ۸‬میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬به نام‬ ‫خود ثبت کرد‪.‬‬ ‫بهبهان��ی تصری��ح کرد‪ :‬ما به دلیل اینکه وزارت ارش��اد در این‬ ‫زمینه حق الناس را زیر پا گذاش��ته‪ ،‬ب��ا پرداخت هزینه فراوان از‬ ‫این وزارتخانه ش��کایت کردیم‪ .‬مراجعه های ما به وزارت ارش��اد‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۸۹‬که من مس��ئولیت مدیرعاملی تعاونی را برعهده‬ ‫گرفتم‪ ،‬تاکنون به هیچ جا نرس��یده‪ ،‬این در حالی اس��ت که شعار‬ ‫دولت «اعتدال و توس��عه» اس��ت‪ .‬وی در ش��رح ادامه این ماجرا‬ ‫گف��ت‪ :‬در دوره وزارت اقای جنتی‪ ،‬ایش��ان حرف ما را پذیرفت و‬ ‫دس��تور پرداخت بدهی را به معاونت مطبوعاتی داد که در ارجاع‬ ‫نامه به معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ارشاد‪ ،‬این معاونت‬ ‫تایید کرد که وزارت ارش��اد ‪ ۳۹‬میلیارد ریال بابت این موضوع به‬ ‫شرکت تعاونی مطبوعات بدهکار است‪ .‬دیوان محاسبات هم این‬ ‫موض��وع را تایید کرد و در نهایت در نامه ای به س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه عنوان ش��د‪« :‬وزارت ارش��اد پولی برای تسویه این بدهی‬ ‫ندارد» و از این س��ازمان خواست که بدهی یادشده را تسویه کند‬ ‫اما این سازمان در پاسخ نامه‪ ،‬به وزارت ارشاد اعالم کرد که «شما‬ ‫خودتان باید این بدهی را تسویه کنید»‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تعاونی مطبوعات کشور در توضیح تفاوت‬ ‫مبلغ فعلی (‪ ۳۹‬میلیارد ریال) با طلب قبلی (‪ ۳۹۰‬میلیون تومان)‬ ‫افزود‪ :‬همانطور که گفتم این ش��کایت در سال ‪ ۸۹‬تنظیم شده و‬ ‫باتوج��ه به دیرکرد ایجاد ش��ده در پرداخت این بدهی‪ ،‬این مبلغ‬ ‫امروز به ‪۳‬میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫بهبهانی با اش��اره به اینکه علیه وزارت ارشاد و فردی که مِلک‬ ‫این تعاونی را متصرف ش��ده‪ ،‬ش��کایت کرده‪ ،‬گفت‪ :‬من شمشیر‬ ‫شکس��ته و ِزر ه َدریده بر جای مانده ام و دیگر جای مقاومت ندارم‬ ‫اما تسلیم نمی شوم‪.‬‬ ‫ل حاضر پش��ت بام ساختمان‬ ‫بهبهانی با اش��اره به اینکه در حا ‬ ‫ش��رکت تعاونی مطبوعات با اجرای دس��تور قضایی که طلبکار‬ ‫گرفته‪ ،‬مس��دود ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬مصیبت بارتر این اس��ت که این‬ ‫طلبکار به دادگاه شکایت کرده که من (علی اکبر بهبهانی) سالن‬ ‫کنفرانس ش��رکت تعاونی را که ما در ان برنامه های خو ِد تعاونی‬ ‫و برنامه ختم همکاران را برگزار می کنیم اجاره داده اس��ت‪ .‬نکته‬ ‫دیگری که مدیرعامل ش��رکت تعاونی مطبوعات کش��ور در این‬ ‫نشس��ت خبری به ان اشاره کرد‪ ،‬این بود که فرد طلبکار در سال‬ ‫‪ ۹۲‬مِل��ک تعاونی مطبوعات را به نام خود ثبت کرده‪ ،‬در حالی که‬ ‫وی (بهبهانی) و دیگر اعضای هیات مدیره این تعاونی در سال ‪۹۴‬‬ ‫متوجه این مسئله شده اند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به اینکه از طرف حدود نیمی از اعضای‬ ‫ش��رکت تعاونی مطبوعات یعنی هزار نف��ر برای برگزاری تجمع‬ ‫جلوی وزارت ارشاد زیر فشار قرار گرفته ‪ ،‬عنوان کرد این موضوع‬ ‫را در حال حاضر به صالح نمی دان��د‪ .‬بهبهانی اظهار کرد‪ :‬باتوجه‬ ‫ب��ه اینکه روزی ‪ ۱.۵‬میلیون توم��ان جریمه دیرکرد به طلب ما از‬ ‫وزارت ارشاد اضافه می شود‪ ،‬درحال حاضر این طلب به ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫خوش غدیر‬ ‫ایرانی بودن و حس‬ ‫ِ‬ ‫اش�کان تقی پور‪ ،‬کارش�ناس ارشد فرهنگ‬ ‫و زبان ه�ای باس�تانی‪ :‬س��بب عقالن��ی ام ب��ر‬ ‫«مس��لمان ب��ودن» و نه صرفا «مس��لمان زاده‬ ‫بودن» به سبب دین اکثریت مردمان زادبومم‪،‬‬ ‫در گام نخس��ت‪ ،‬خوانش ابتدای هر سوره قران‬ ‫مجید اس��ت‪ ...‬انجا که خداوند‪« ،‬بخش��نده و‬ ‫مهربان» وصف می ش��ود و در مرحله بعد گفته‬ ‫پیامبر مسلمانان اس��ت که فرموده اند‪« :‬انچه‬ ‫ب��رای خ��ود می پس��ندی‪ ،‬برای دیگ��ران هم‬ ‫بپسند»‪ .‬اگر خود‪ ،‬سبب عقالنی خویشتن را بر‬ ‫«شیعه علی» بودن‪ ،‬در حد توان‪ ،‬بجویم جدای‬ ‫از «ش��یعه زاده بودن» ابیات ابتدای ش��اهنامه‬ ‫فردوس��ی ب��زرگ‪ ،‬بزرگترین نق��ش را دارند‪.‬‬ ‫فردوس��ی حکیم‪ ،‬شاعری اس��ت که افزون بر‬ ‫هزار سال پیش «تالش برای حفظ موجودیت‬ ‫فرهنگی و جغرافیای ایران» و «سرودن روایات‬ ‫شعر‬ ‫صدوسی وچهارمین شماره نشریه بانک‬ ‫س��امان با موضوع ویژه گرامیداش��ت روز‬ ‫خبرنگار منتشر شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در‬ ‫این ش��ماره ناصر بزرگمهر سردبیر نشریه‬ ‫س��امان به بهانه ‪ 17‬م��رداد روز خبرنگار‬ ‫یادداش��تی باعنوان «روزنامه نگاری کاری‬ ‫سخت و پیچیده است» نوشته است‪ .‬دکتر‬ ‫داوود سوری‪ ،‬مدیرعامل اکادمی سامان در یادداشتی درباره کارلوس‬ ‫کی روش س��فیر برند س��امان بیان کرده است کی روش نشان داد که‬ ‫ب��رای موفقیت باید جنگید‪ .‬حمیدرضا مهراور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫کارگ��زاری بان��ک س��امان در این ش��ماره در گفت وگویی مفصل به‬ ‫تشریح برنامه ها و فعالیت های کارگزاری سامان پرداخته است‪ .‬در این‬ ‫ش��ماره مصاحبه ای با حس��ن دهقانی زاده‪ ،‬مدیر بانکداری بین الملل‬ ‫بانک سامان درباره اهداف و برنامه های بانکداری بین الملل و خدمات‬ ‫ارزی به چاپ رس��یده اس��ت‪ .‬در شماره ‪ ۱۳۴‬نشریه سامان عالوه بر‬ ‫اخبار گروه مالی س��امان گزارش هایی متفاوت از انبار بانک س��امان‪،‬‬ ‫هفدهمین دوره مسابقات فوتسال جام سامان‪ ،‬نشست صمیمانه گروه‬ ‫مالی سامان با اصحاب رسانه‪ ،‬جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی‬ ‫و کنفرانس س��یملس پیتمنتز که در دوبی برگزار ش��د می خوانیم‪.‬‬ ‫گفت وگو با رییس و کارکنان شعبه ارژانتین بانک سامان و گفت وگو‬ ‫با برنده قرعه کشی وین بانک سامان از دیگر مطالب خواندنی شماره‬ ‫ی است‪ ،‬نشریه سامان به عنوان یکی از‬ ‫‪ ۱۳۴‬نشریه سامان است‪ .‬گفتن ‬ ‫قدیمی ترین نشریه های بانک های خصوصی‪ ،‬در ‪ ۱۴‬سال اخیر بدون‬ ‫وقفه با سردبیری دکتر ناصر بزرگمهر منتشر شده است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‪ :‬مدیرعامل ش��رکت تعاونی مطبوعات کش��ور از‬ ‫توقیف مِلک این تعاونی بابت اجرا نش��دن تعهدات در سال های‬ ‫‪ ۸۱‬تا ‪ ۸۹‬و پرداخت نکردن حق العمل این تعاونی در زمینه صدور‬ ‫حواله های کاغذ برای نشریه ها خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرن��گار‬ ‫‪ ،‬علی اکبر بهبهان��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت تعاونی مطبوعات کشور روز گذشته‪ ،‬سه شنبه ‪ ۶‬شهریور‬ ‫در نشس��تی خبری که با اهالی رسانه برگزار کرد‪ ،‬از توقیف مِلک‬ ‫این تعاونی به س��ود یکی از اعضای ان که از تعاونی طلبکار است‪،‬‬ ‫خبر داد و به تشریح جزئیات این مسئله پرداخت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه م��ا هم از طرف وزارت ارش��اد و هم از طرف‬ ‫ی��ک طلبکار جفاکار زیر فش��ار قرار گرفته ای��م‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از ‪۳۰‬‬ ‫س��ال مِلکی متعلق به شرکت تعاونی مطبوعات کشور که با حق‬ ‫عضویت های گرفته شده از اعضای ان خریداری شده بود‪ ،‬با رای‬ ‫دادگاه‪ ،‬توقیف و به نام فرد طلبکار از تعاونی شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تعاونی مطبوعات کشور افزود‪ :‬هفته پیش‬ ‫وس��ایل ش��رکت تعاونی مطبوعات به حیاط ریخته شد و مکانی‬ ‫هم که در حال حاضر در ان قرار داریم‪ ،‬موقتی است و تا چند روز‬ ‫دیگر باید اینجا را هم تخلیه کنیم‪.‬‬ ‫بهبهانی با اشاره به اینکه این تعاونی با ‪ ۲۰۰۰‬عضو که همه انها‬ ‫مدیران رسانه ها و صاحبان امتیاز انها هستند‪ ،‬بزرگ ترین تشکل‬ ‫صنفی مطبوعاتی اس��ت‪ ،‬درباره پیشینه شکایت یادشده گفت‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۱‬شرکت تعاونی مطبوعات کشور با وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اسالمی قراردادی منعقد می کند تا با کمک یک شرکت‬ ‫س��رمایه گذار‪ ،‬حواله های صادر شده ازس��وی وزارت ارشاد برای‬ ‫تامین کاغذ به انها داده ش��ود و وزارت ارش��اد هم بابت این کار به‬ ‫تعاونی حق العمل بپردازد‪ .‬در اخرین روزهای دولت هش��تم و در‬ ‫دوره وزارت اقای مسجدجامعی‪ ،‬طلب شرکت تعاونی مطبوعات‬ ‫کش��ور از این وزارتخان��ه بابت پرداخت نش��دن این حق العمل‪،‬‬ ‫افزون بر ‪ ۳۹۰‬میلیون تومان می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درحالی که ما‬ ‫خودمان از وزارت ارش��اد طلبکار بودیم‪ ،‬طلبکار اصلی‪ ،‬از ما بابت‬ ‫نپرداختن این مبلغ ش��کایت می کند‪ .‬وزارت ارش��اد در ان دوره‬ ‫حاضر به پرداخت پول نش��د و ما محک��وم به پرداخت بدهی مان‬ ‫ش��دیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت تعاونی مطبوعات کشور افزود‪ :‬پس‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫جزئیات توقیف ملک تعاونی مطبوعات کشور‬ ‫اس��اطیری‪ ،‬داس��تان های پهلوان��ی و تاری��خ‬ ‫باس��تانی ایران زمین» انگیزه زیس��تن اوست‬ ‫و بی ش��ک هم اوس��ت که بزرگتری��ن اثر ادبی‬ ‫حماس��ی جهان را در قالب ش��عر و شناسنامه‬ ‫ملی ایرانی��ان می افرین��د‪ .‬به طورقطع نه تنها‬ ‫زبان فارس��ی بلکه تاریخ و تمدن ایران زمین‪،‬‬ ‫بخش بزرگی از بقای خود را در س��یل حمالت‬ ‫گوناگ��ون بیگانگان و وقایع س��خت تاریخی‪،‬‬ ‫مدی��ون حض��ور‪ ،‬تفکر‪ ،‬علم و عمل فردوس��ی‬ ‫بزرگ است‪.‬‬ ‫حکیم ابوالقاس��م فردوس��ی در روزگاری در‬ ‫ابت��دای ماحصل «بس��ی رنج بردنش در س��ی‬ ‫س��ال» خود با صدایی بلند خود را ش��یعه علی‬ ‫می نامد که ش��یعه علی ب��ودن اگر جرم تلقی‬ ‫نمی ش��د به طورقط��ع هیچ فضیل��ت و امتیاز‬ ‫مادی و جایگاه سیاس��ی و اجتماعی را برایش‬ ‫به ارمغان نمی اورد‪.‬‬ ‫فردوس��ی در ابتدای ش��اهنامه و‬ ‫پیش از اغاز ابیات بخش اس��اطیری‬ ‫ایران زمین‪ ،‬چنین می سراید‪:‬‬ ‫که من شارس��تانم عل َّیم در است‪/‬‬ ‫درست این سخن گفت پیغمبر است‬ ‫ی��ا به روایت نس��خ خطی قدیمی‬ ‫دیگر از شاهنامه‪:‬‬ ‫که من شهر علمم عل َّیم در است‪ /‬درست این‬ ‫سخن گفت پیغمبر است‬ ‫در ادامه‪:‬‬ ‫گواهی دهم کین سخن راز اوست‪ /‬تو گویی‬ ‫دو گوشم بر اواز اوست‬ ‫و در ادامه‪:‬‬ ‫اگر چش��م داری به دیگر سرای‪ /‬بنزد ّنبی و‬ ‫وصی گیر جای‬ ‫گرت زین بد اید گناه من ا ست‪/‬‬ ‫ن‬ ‫چنین اس��ت و ای��ن دین و راه م ‬ ‫است‬ ‫بری��ن زادم و ه��م برین بگذرم‪/‬‬ ‫چنان دان که خاک پی حیدرم‬ ‫کتم��ان نمی کن��م ک��ه بس��ی‬ ‫ش��ادمانم از اینک��ه الحاقی نبودن‬ ‫و تعل��ق قطع��ی این ابیات به فردوس��ی بزرگ‬ ‫از جانب بزرگ ترین و معتبرترین شرق شناس‬ ‫و شاهنامه شناس ایرانی قرن حاضر در مجامع‬ ‫ادب��ی و تاریخی بین المللی‪ ،‬اس��تاد گرانقدرم‬ ‫دکتر جالل خالقی مطلق‪ ،‬تایید شده است‪.‬‬ ‫این بدان معناس��ت که از دیدگاه اکادمیک‬ ‫هم تاییدی استوار بر صراحت اعتقاد فردوسی‬ ‫بزرگ با ان طبع بی مانند میهن پرس��تی اش به‬ ‫علی (ع) بی هیچ سود «مادی» و «این جهانی»‬ ‫در ان روزگار وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��رای یک کارش��ناس ارش��د و پژوهش��گر‬ ‫اکادمی��ک فرهنگ و زبان های باس��تانی ایران‬ ‫و فع��ال در ح��وزه مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬غیر‬ ‫از عالقه ه��ای س��نتی مذهب��ی‪ ،‬خانوادگی و‬ ‫عرفی برامده از زیس��ت بوم‪ ،‬همین سبب های‬ ‫اکادمیک کافی است که «عید غدیر» را بسیار‬ ‫گرام��ی بدارد و مانند فردوس��ی بزرگ نه تنها‬ ‫«مسلمان ش��یعه بودن» و «ایرانی بودن»‬ ‫بین‬ ‫ِ‬ ‫تمایزی قائل نش��ود بلکه ش��یعه علی بودن را‬ ‫احساس و باوری بسیار خوش و نیکو تلقی کند‪.‬‬ ‫احساسی که در کنار احساس خوش هم میهنان‬ ‫اهل سنت‪ ،‬زردش��تی‪ ،‬مسیحی و کلیمی مان‪،‬‬ ‫هر ک��دام با اعتق��ادات انسان دوس��تانه خود‪،‬‬ ‫رنگارنگی زیبا و دلنش��ینی بر جامه مش��ترک‬ ‫ایرانی بودن همه ایرانیان بخشیده است‪.‬‬ ‫از نو زاده می شوی‬ ‫به دلشدگان طبیعت‬ ‫شریف باجور و یارانش‬ ‫هرگز‬ ‫ندیده ام‬ ‫*‬ ‫اری‬ ‫*‬ ‫به عمر خویش‬ ‫*‬ ‫هرگز‬ ‫ندیده ام‬ ‫درختی‬ ‫این سان‬ ‫انسان‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫این سان‬ ‫درخت‬ ‫که خویش را‬ ‫نه با اب‬ ‫که با اتش‬ ‫سیراب کند‬ ‫تا سبز جنگل‬ ‫همچنان‬ ‫ُ‬ ‫سبز بماند‬ ‫*‬ ‫پای در زمین‬ ‫و‬ ‫سر به اسمان‬ ‫تو را‬ ‫این ُچنین‬ ‫می دانم‬ ‫*‬ ‫درخت‪ -‬انسان‬ ‫و‬ ‫انسان‪ -‬درخت‬ ‫بحران اب در تهران‬ ‫عض��و ش��ورای ش��هر ته��ران ب��ا تاکید بر‬ ‫ل��زوم توجه به بح��ران اب در تهران‪ ،‬در یک‬ ‫چشم انداز بلندمدت گفت‪ :‬بهای اب در تهران‬ ‫باید منطقی شود‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬سید ارش‬ ‫حس��ینی میالنی‪ ،‬عضو شورای ش��هر تهران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬موض��وع بحران ابی در تهران را‬ ‫باید در یک چش��م انداز بلندمدت نگاه کنید‪.‬‬ ‫نکته بس��یار مهمی که درباره کنترل مصرف‬ ‫اب در ته��ران وجود دارد‪ ،‬مرب��وط به اب بها‬ ‫اس��ت‪ .‬نرخ یک لیتر اب ش��رب ش��هری ‪5‬‬ ‫ریال اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬وقتی اب شرب را‬ ‫به ن��رخ تقریبا مفت و ب��ا ‪ ۱۰۰‬درصد تامین‬ ‫به پایتخت می دهید‪ ،‬مش��خص اس��ت که از‬ ‫ش��هرهای دیگر به ته��ران مهاجرت می کنند‬ ‫اما پرس��ش این اس��ت که مگر می شود برای‬ ‫ته��ران اب تامین نکرد؟ به��ای اب در تهران‬ ‫بای��د منطقی ش��ود و این واقعیتی اس��ت که‬ ‫نمی ت��وان ان را ان��کار ک��رد و فق��ط از این‬ ‫طری��ق می توانیم بگوییم عدالت برقرار ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو شورای ش��هر درباره مصرف اب‬ ‫ازسوی ش��هرداری ها گفت‪ :‬شهروندان تهرانی‬ ‫ح��دود یک میلی��ارد مترمکع��ب اب مصرف‬ ‫می کنند و این اب تنها از پش��ت س��د تامین‬ ‫نمی ش��ود بلک��ه اب س��فره های زیرزمین��ی‬ ‫ه��م نقش مهم��ی در تامی��ن ان دارد‪ .‬نکته‬ ‫اساس��ی این اس��ت که بدون اص�لاح قیمت‪،‬‬ ‫اه��رم بازدارنده ای برای کاه��ش مصرف اب‬ ‫تصفیه شده و ش��رب وجود ندارد که نکته ای‬ ‫اساسی است‪.‬‬ ‫تو را‬ ‫این ُچنین‬ ‫می خوانم‬ ‫*‬ ‫بلوط های وطن‬ ‫این روزها‬ ‫سوگوار تواند‬ ‫*‬ ‫و ب��ه ی��اد داس��تان‬ ‫اتشناکت‬ ‫ای شرافت جنگل‬ ‫خاموش‬ ‫و‬ ‫بی حرکت‬ ‫ایستاده اند‬ ‫*‬ ‫و قاصدک ها‬ ‫خاکستر خبرت را‬ ‫با خود‬ ‫خواهند برد‬ ‫و در جای جای وطن‬ ‫خواهند پراکند‬ ‫*‬ ‫تا جنگل های دور‬ ‫به همنوایی‬ ‫در سوگ خاموشی ات‬ ‫دردناک‬ ‫بنالند‬ ‫و به پاس خود افشانی ات‬ ‫سبزناک‬ ‫ببالند‬ ‫*‬ ‫و تو اینک‬ ‫یگانه با‬ ‫زمین و زمان‬ ‫هر روز‬ ‫سبزتر از پیش‬ ‫از نو‬ ‫زاده می شوی‬ ‫هنگام‬ ‫که درختی‬ ‫دیگر بار‬ ‫جوانه می زند‬ ‫یا گلی‬ ‫دیگر بار‬ ‫می شکفد‬ ‫سعید شهرتاش‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪1397‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫فوالد در گیرودار‬ ‫موافقان و مخالفان‬ ‫شیوه نامه‬ ‫تنظیم بازار‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1126‬پیاپی ‪2444‬‬ ‫ابالغ نقشه راه معدن‬ ‫و صنایع معدنی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 29‬اوت ‪2018‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫از عملکرد دولت تدبیر و امید در بخش معدن‬ ‫برندسازی مواد معدنی‪ ،‬دستاورد ویژه دولت دوازدهم‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫درامد عـالی‬ ‫بهترین جنبه‬ ‫شغل من است‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫گزارش‬ ‫نقش��ه راه مع��دن و صنای��ع معدن��ی با هدف‬ ‫ارتق��ای وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی از‬ ‫س��وی محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ابالغ ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫ایمی��درو‪ ،‬در این نقش��ه راه که حاصل همفکری‬ ‫مس��ئوالن وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و‬ ‫تش��کل ها ب��ا محوریت ایمیدرو اس��ت‪ ،‬اهداف و‬ ‫چش��م انداز بخش معدن و صنایع معدنی تعیین‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در متن ابالغیه نقش��ه راه از سوی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خطاب به مدیران‬ ‫ایمیدرو و وزارتخانه امده است؛ «ارتقای وضعیت‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد‪ ،‬تعیین‬ ‫راهبردها و خطوط سیاسی کشور در حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدنی اس��ت‪ .‬در این راس��تا تهیه نقشه‬ ‫راه بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی به عنوان یک‬ ‫س��ند باالدست‪ ،‬اقدامی موثر و ارزشمند است که‬ ‫امیدواریم با عملیاتی کردن سیاست های تدوین‬ ‫ش��ده‪ ،‬به اهداف و چشم انداز مصوب در این سند‬ ‫نیز دس��ت یابیم‪ .‬بدینوس��یله از تالش صادقانه و‬ ‫ارزش��مند جنابعالی در تهیه این سند‪ ،‬قدردانی‬ ‫می کنم و ارزومندم همواره در توس��عه و ارتقای‬ ‫عرصه ه��ای علم��ی‪ ،‬صنعتی و اقتصادی کش��ور‬ ‫س��ربلند باشید‪ ».‬ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت پیش ت��ر اعالم کرده بود یکی از‬ ‫وعده های من در ش��روع دولت دوازدهم این بود‬ ‫که برنامه ‪ ۴‬ساله ای را برای توسعه معدنی کشور‬ ‫تهیه کنم و به اجرا در بیاورم‪.‬‬ ‫کنترل بازار‬ ‫سوداگرانه‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪667‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 7‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 29‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1126‬‬ ‫پیاپی ‪2444‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫رانت اختالف نرخ دستوری در جیب دالالن‬ ‫کنترل بازار‬ ‫سوداگرانه‬ ‫محمدصادق علیپور‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫التهاب هایی در ب��ازار ارز به وجود امده که‬ ‫زمینه س��از مشکالت اساس��ی در ان شده اند‪.‬‬ ‫این واقعیت را باید بپذیریم که هم اکنون بازار‬ ‫با کمبود ارز روبه رو شده است‪ .‬این کمبود ارز‬ ‫چ��ه به دلیل تقاضا برای ورود مواد اولیه‪ ،‬چه‬ ‫به دلیل تقاضا برای ورود کاالهای واس��طه ای‬ ‫و چه ب��ه دلی��ل جایگزین ک��ردن کاالهای‬ ‫سرمایه ای که مس��تهلک شده‪ ،‬افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬از ای��ن رو با توجه ب��ه کمبودها‪ ،‬نیاز‬ ‫بالقوه به ارز در بازار وجود دارد‪ .‬این نیاز بالقوه‬ ‫در بازار سبب ایجاد سوداگری پول می شود و‬ ‫به التهاب بازار دام��ن می زند‪ .‬بنابراین دولت‬ ‫ب��رای پیش��گیری از التهاب بازار به س��مت‬ ‫دستوری ش��دن پیش رفته اس��ت؛ هر چند‬ ‫برخی صنایع مانند پتروش��یمی و فوالد را به‬ ‫س��مت بازار ثانویه پیش برده اند‪ .‬البته دولت‬ ‫باید این مسیر را نیز مدیریت شده بپیماید و‬ ‫کانال های ان را مشخص کند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد در شرایط بحرانی کنونی‪،‬‬ ‫دولت چ��اره ای جز دس��توری پی��ش رفتن‬ ‫ندارد‪ .‬هر چند اقتصاد‪ ،‬دس��توری بودن بازار‬ ‫را برنمی تابد اما در ش��رایط کنونی که بازار از‬ ‫حال��ت تعادل خارج می ش��ود نمی توان ان را‬ ‫رها کرد‪ .‬دولت باید بر این بازار نظارت کند و‬ ‫تمایل دارد کاالهایی چون پتروشیمی و فوالد‬ ‫را به نرخ ازاد واگذار کند چراکه بس��یاری از‬ ‫این واحدها در این صنایع به نوعی وابسته به‬ ‫دولت هستند‪.‬‬ ‫بر اساس تفکر لیبرال و بازار ازاد نیز عرضه‬ ‫و تقاضا باید بازار و قیمت ها را مشخص کنند‬ ‫اما دس��توری ش��دن بازار از سوی دولت‪ ،‬این‬ ‫روزها ب��ه دلیل فروک��ش کردن ب��ازار ارز و‬ ‫التهابات ان است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تنظیم بازار به اتحادیه ها‬ ‫سپرده می شود‬ ‫هفته این��ده‪ ،‬نظرها در کارگروه تنظیم بازار‬ ‫فوالد‪ ،‬جمع بندی و به جلسه سران سه قوه ارائه‬ ‫می ش��ود‪ .‬نهایت کار این است که تنظیم بازار‬ ‫ب��ه تولیدکنندگان‪ ،‬ش��بکه توزیع و اتحادیه ها‬ ‫سپرده شود و دولت نظارت کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خان��ه ملت‪ ،‬فری��دون احمدی‪،‬‬ ‫نای��ب ریی��س کمیس��یون صنای��ع مجل��س‬ ‫ش��ورای اسالمی در تش��ریح نشست یکشنبه‬ ‫‪ ۴‬ش��هریور کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با فوالدس��ازان و مسئوالن‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نشست درباره س��اماندهی بازار اهن با حضور‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد از جمل��ه فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫فوالد خوزستان‪ ،‬ذوب اهن و همچنین تعدادی‬ ‫از تولیدکنن��دگان بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬ب��ورس کاال و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برگزار شد‪.‬‬ ‫احم��دی با بی��ان اینکه وضعی��ت بازار اهن‬ ‫در این نشس��ت بررسی ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ذی نفعان‬ ‫مختلف در زمینه اهن‪ ،‬نظرها و مشکالت خود‬ ‫را مطرح کردند و مس��ئوالن مربوط در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز ش��یوه نامه موجود‬ ‫در این زمینه را تشریح کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه می��زان تولید اهن و‬ ‫فوالد کشور بیش از نیاز داخلی است و مازاد ان‬ ‫صادر می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مقرر شد سیاست ها‬ ‫به گونه ای تنظیم شود تا بازار داخلی ساماندهی‬ ‫ش��ود و در عین حال به توسعه صادرات کمک‬ ‫شود‪ ،‬همچنین تصمیم گرفته شد تا هفته اینده‬ ‫نظرها در کارگروه تش��کیل شده‪ ،‬جمع بندی و‬ ‫به جلس��ه س��ران سه قوه و مسئوالن در دولت‬ ‫و مجلس ش��ورای اسالمی ارائه شود تا بازار به‬ ‫ثبات نسبی دست پیدا کند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم زنجان و ط��ارم در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینکه در زنجیره‬ ‫تولی��د اهن و فوالد رانت وجود دارد و به دلیل‬ ‫اینک��ه اقتصاد موجود رقابتی و س��الم نیس��ت‬ ‫این مش��کالت بروز پی��دا می کند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫زمانی ک��ه در زنجی��ره رانت وجود دارد همه به‬ ‫دنبال اس��تفاده از ان هس��تند‪ .‬نهایت کار این‬ ‫اس��ت که تنظیم بازار به تولیدکنندگان‪ ،‬شبکه‬ ‫توزیع و اتحادیه ها سپرده شود و دولت نظارت‬ ‫کن��د‪ .‬احم��دی در پایان با بی��ان اینکه اگر به‬ ‫مفه��وم واقعی بخش خصوص��ی اعتماد کنیم‬ ‫مشکالت موجود را نمی بینیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ش��اید بخشی از مش��کالت‪ ،‬ناشی از جو روانی‬ ‫تحریم ها و تغییر نرخ ارز باشد‪ .‬امیدواریم شاهد‬ ‫ثبات نسبی و کاهش قیمت ها در بازار باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد هرمزگان گفت‪ :‬فاصله نرخ دس��توری فوالد‬ ‫ب��ا نرخ ب��ازار‪ ،‬رانتی ایجاد کرده که به جی��ب تولیدکننده فوالد و‬ ‫مصرف کننده محصوالت نهایی نمی رود‪ ،‬بلکه به جیب واس��طه ها‬ ‫رفته و فشار ان به مصرف کننده و تولیدکننده وارد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬فرزاد ارزانی با اشاره به قیمت گذاری دستوری‬ ‫محص��والت فوالدی گف��ت‪ :‬قیمت گذاری دس��توری باعث ایجاد‬ ‫مش��کالت عدیده ای می ش��ود و در بلندمدت هم جواب نمی دهد‬ ‫زیرا صنعت فوالد یک زنجیره است که از معدن اغاز و به محصول‬ ‫نهایی ختم می ش��ود‪ .‬زمانی دستوری شدن نرخ منطقی است که‬ ‫تم��ام فرایندها به ویژه محصول نهایی که به دس��ت مصرف کننده‬ ‫می رسد را کنترل کنیم نه اینکه تنها برای یک بخش از این فرایند‬ ‫به صورت دستوری نرخ تعیین شود‪ .‬البته قیمت گذاری دستوری‬ ‫ش��یوه مناس��بی نیست و بهتر اس��ت نرخ بر اساس عرضه و تقاضا‬ ‫تعیین شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قیمت خودروی داخلی که یک محصول‬ ‫نهایی اس��ت در کنترل دولت قرار دارد اما فوالد یک کاالی میانی‬ ‫بوده و نحوه قیمت گذاری ان متاثر از نرخ ورودی های مورد نیاز این‬ ‫صنعت اس��ت‪ .‬درحال حاضر نرخ مواد اولیه‪ ،‬قطعات و ماشین االت‬ ‫مورد نیاز فوالدسازان بر اساس نرخ بازار تعیین می شود‪ .‬محصوالت‬ ‫نهای��ی از جمل��ه خودرو نی��ز در این مدت افزایش نرخ بس��یاری‬ ‫داشته اند و قطعات تشکیل دهنده خودرو نیز با نرخ خودرو حرکت‬ ‫می کنن��د‪ .‬در این میان فاصله نرخ دس��توری فوالد ب��ا نرخ بازار‪،‬‬ ‫رانت��ی ایجاد ک��رده که به جیب تولیدکننده فوالد و مصرف کننده‬ ‫محص��والت نهایی نم��ی رود بلکه تنها به جیب واس��طه ها رفته و‬ ‫فش��ار ان به مصرف کننده و تولیدکننده وارد می ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫باید توجه کرد که بورس کاال محل کشف نرخ است یعنی در انجا‬ ‫خریدار و فروشنده با هم تماس برقرار کرده و توافق می کنند‪ .‬این‬ ‫توافق پیرو نیاز بازار و صنعت کشور خواهد بود یعنی عرضه و تقاضا‬ ‫تع��ادل را ایجاد می کنن��د و قیمت ها ثبات پیدا خواهند کرد‪ .‬ذکر‬ ‫این نکته ضروری اس��ت که میزان عرض��ه باید با تقاضا همخوانی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬با توجه به میزان نیاز کشور به محصوالت نهایی و‬ ‫اع�لام ان به ب��ورس‪ ،‬می توان از انتهای زنجیره مقدار عرضه را نیز‬ ‫مدیریت و تامین کرد‪.‬‬ ‫ارزان��ی عن��وان کرد‪ :‬ما هم برای تولید فوالد نیاز به خرید گندله‬ ‫داری��م اما هم اکنون کمبود گندله وجود دارد زیرا صادرات گندله‬ ‫با توجه به نرخ دالر به صرفه ش��ده اس��ت‪ .‬ضروری اس��ت که مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز ش��رکت های فوالدی ابتدا از منابع داخلی و معادن‬ ‫تامین ش��ود و در صورت ظرفیت مازاد‪ ،‬ان را صادر کنند‪ .‬در غیر‬ ‫این صورت تعادل تولید بهم می خورد و تولید محصوالت نهایی و‬ ‫عرضه ان به بازار دچار مشکل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بورس کاال فضای بس��یار خوبی ب��رای خریداران و‬ ‫فروش��ندگان اس��ت و باید از این نهاد پشتیبانی کرد اما الزم است‬ ‫شیوه قیمت گذاری محصوالت فوالدی در بورس کاال در هماهنگی‬ ‫بیشتر ذی نفعان اصالح شود‪.‬‬ ‫ارزانی با اش��اره به اینکه ش��رکت فوالد هرمزگان در حال حاضر‬ ‫فقط تختال تولید می کند‪ ،‬از اقدام این شرکت برای افزایش تولید‬ ‫ورق ف��والدی خب��ر داد و گف��ت‪ :‬در این زمینه‪ ،‬ق��راردادی با یک‬ ‫شرکت المانی امضا کرده ایم‪.‬‬ ‫همچنین بر اساس این قرارداد‪ ،‬ظرفیت تولید ما از ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫ت��ن در س��ال به ‪ 3‬میلیون تن خواهد رس��ید‪ .‬این پ��روژه با ‪250‬‬ ‫میلیون یورو فاینانس خارجی اجرا می ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫طرح توسعه با تامین منابع مالی ان اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫ارزانی با اشاره به تحریم های امریکا گفت‪ :‬در حال حاضر سفارش‬ ‫برای صادرات وجود داش��ته و مش��تریان خودمان را داریم که از‬ ‫محصوالت ما راضی هس��تند اما موض��وع نقل و انتقال پول کمی‬ ‫دچار مش��کل ش��ده که امیدواریم به کمک مسئوالن نظام بانکی‪،‬‬ ‫راهکارهایی برای ان اندیشیده شود‪.‬‬ ‫جلسه مشترک تولیدکنندگان فوالد با دولت و مجلس شورای اسالمی برگزار شد‬ ‫فوالد در گیرودار موافقان و مخالفان شیوه نامه تنظیم بازار‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫جلس��ه هم اندیشی فوالدی ها با دولت و مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬با حضور مدیران کارخانه های بزرگ فوالدساز‪،‬‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬مقام ها و مس��ئوالن وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی برای اصالح ش��یوه نامه تنظیم بازار فوالد برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬یکی از دستاوردهای این جلسه‪ ،‬تشکیل کارگروهی‬ ‫ش��امل ‪۳‬نفر از نماین��دگان مجلس و معاون��ان معدنی و‬ ‫اقتص��ادی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای اخذ نظر‬ ‫و راهکاره��ای تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان فوالد و‬ ‫اصالح شیوه نامه تنظیم بازار فوالد تا هفته اینده بود‪ .‬اخبار‬ ‫رس��یده حاکی از ان اس��ت که گزارش این کارگروه برای‬ ‫س��ران سه قوه ارسال خواهد ش��د‪ .‬در ادامه‪ ،‬جزئیات این‬ ‫جلسه تشریح می شود‪.‬‬ ‫اما درحال حاضر در ش��رایطی ق��رار نداریم که واحد ها به‬ ‫دنبال کس��ب سود بیش��تر باشند‪ .‬شرایط کنونی‪ ،‬جنگ و‬ ‫اضطرار اس��ت و تصمیم هایی ه��م که وزارتخانه می گیرد‪،‬‬ ‫برای حفظ صنعت داخلی و اش��تغال در این شرایط است‪.‬‬ ‫امیری در پاسخ به این پرسش که تولیدکنندگان معتقدند‬ ‫مبنای نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در بورس کاال برای فلزات سبب‬ ‫رانت ش��ده اس��ت‪ ،‬ایا فکر نمی کنید که دس��توری پیش‬ ‫رفت��ن س��بب ایجاد رانت می ش��ود؟ گف��ت‪ :‬تصمیم ها و‬ ‫بخش��نامه های دولتی در شرایط سخت ممکن است برای‬ ‫برخی‪ ،‬محدودیت هایی ایجاد کند‪ .‬ممکن است رانت هایی‬ ‫هم در این راس��تا ایجاد ش��ود اما م��ا در وزارتخانه تالش‬ ‫می کنیم بازار را به سمت و سویی ببریم که کمترین رانت‬ ‫شکل بگیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان در جلس��ه مش��ترک‬ ‫فوالدی ه��ا ب��ا دولت و مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫شیوه نامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای تنظیم بازار‬ ‫فوالد‪ ،‬فلسفه بورس کاال را زیر سوال برده است‪ .‬به گزارش‬ ‫چیالن‪ ،‬بهرام س��بحانی افزود‪ :‬این ش��یوه نامه‪ ،‬مشکالت‬ ‫فن��ی و اجرای��ی دارد و تامین مواد اولیه مش��تریان فوالد‬ ‫مبارک��ه مثل خودروس��ازان‪ ،‬تولیدکنندگان لوازم خانگی‬ ‫و لوله س��ازان را با مش��کل روبه رو کرده است‪ .‬وی در ادامه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شیوه نامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫تنوع محصوالت و مش��تریان واحدهای فوالدی را در نظر‬ ‫نگرفته است‪ .‬مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با بیان اینکه‬ ‫با افتخار می گویم فوالد مبارکه باالتر از ظرفیت اسمی در‬ ‫حال تولید اس��ت و یک کیلو محصول تولیدی کارگرانش‬ ‫را به دالل ها نمی دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از ما می پرسند چرا هر‬ ‫زمان و هر مقداری را که می گوییم عرضه نمی کنید؟ پاسخ‬ ‫این اس��ت که محصول مان را تا ابان پیش فروش کرده ایم‪.‬‬ ‫س��بحانی گفت‪ :‬مش��تریان فوالد مبارکه؛ خودروس��ازان‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان لوازم خانگی‪ ،‬لوله سازان و چندین صنعت‬ ‫پایین دستی دیگرند‪ .‬چرا ‪ ۸‬میلیون تن تولید فوالد مبارکه‬ ‫را با یک میلیون تن تقاضای لوله و پروفیل تنظیم می کنید‬ ‫و بقی��ه را نادیده می گیرید؟ وی ادام��ه داد‪ :‬ورق تحویلی‬ ‫ف��والد مبارکه به صنف لوله و پروفیل‪ ،‬در ‪ ۵‬ماهه امس��ال‬ ‫نس��بت به سال گذشته ‪ ۳۴‬درصد افزایش یافت‪ .‬محصول‬ ‫تولیدی این ورق کجا رفته است؟ ایا ساخت وساز افزایش‬ ‫یافته است؟‬ ‫عزی��ز قنوان��ی‪ ،‬مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاش��ان نیز‬ ‫درب��اره عرضه ف��والد با ارز ثانوی��ه در گفت وگو با‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬عرض��ه در ب��ورس کاال با ارز ثانویه س��بب‬ ‫افزای��ش قیمت ها نمی ش��ود و کاالها ب��ه همان نرخ چند‬ ‫وقت گذش��ته به دس��ت مصرف کننده نهایی می رسند‪ ،‬اما‬ ‫س��ودی که تا پیش از این به دالل ها و واسطه ها می رسید‬ ‫به خود فوالدس��از بازمی گردد‪ .‬به عبارت دیگر س��ود این‬ ‫بازار به کسی تعلق می گیرد که مستحق ان است و بازار از‬ ‫دست تاجر به دست تولیدکننده خواهد افتاد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬زمانی که قیمت ها براس��اس بازار ثانویه‬ ‫تنظیم شوند‪ ،‬میزان عرضه در بازار افزایش می یابد که در‬ ‫نهایت این عملکرد س��بب کاهش قیمت ها و تنظیم بازار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬باید به بازار اج��ازه بدهیم که عرضه و تقاضا‬ ‫قیمت ها را مشخص کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نادیده گرفتن سایر صنایع پایین دست‬ ‫بهرام سبحانی‬ ‫سیدرسول خلیفه سلطانی‬ ‫منصور یزدی زاده‬ ‫‹ ‹سایه تعزیرات را از فوالد دور کنید‬ ‫فریدون احمدی‬ ‫امیر حسین کاوه‬ ‫دبی��ر انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران نیز در این‬ ‫جلس��ه با بیان اینکه بسته پیشنهادی انجمن برای اصالح‬ ‫ش��یوه نامه تنظی��م بازار فوالد ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ارائه ش��ده‪ ،‬گفت‪ ۷۰ :‬درصد افزایش عرضه فوالد‬ ‫در بورس کاال تا سقف یک میلیون تن را به شرط پذیرش‬ ‫ساز کار عرضه و تقاضا‪ ،‬اصالح نرخ پایه‪ ،‬حذف سقف رقابت‬ ‫و پرهیز از رویکرد تعزیراتی متعهد شده ایم‪.‬‬ ‫سیدرس��ول خلیفه س��لطانی افزود‪ :‬بازار ف��والد با این‬ ‫ش��یوه نامه قفل ش��ده و کارخانه ها نمی توانند بفروشند و‬ ‫بخرند‪ .‬وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬به بخش خصوصی فوالد‬ ‫اعتماد کنید و سایه تعزیرات را از فوالد دور کنید تا بازار‪،‬‬ ‫خودش را تنظیم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹شارژ کوره با شمش فوالد‬ ‫سیف اهلل امیری‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان که یکی دیگر از چهره های‬ ‫حاضر در این جلسه مهم بود‪ ،‬گفت‪ :‬فوالد خوزستان از یک‬ ‫هفته پیش خرید قراضه را متوقف کرده چون نرخ شمش‬ ‫تولیدی این ش��رکت به واس��طه شیوه نامه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬کمتر از قراضه اس��ت‪ .‬محمد کش��انی در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬بخشی از شمش تولیدی را دوباره‬ ‫به عنوان قراضه در کوره شارژ می کنیم‪.‬‬ ‫عزیز قنوانی‬ ‫نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در بخش‬ ‫دیگ��ری از این جلس��ه گفت‪ :‬ن��رخ ارز برای همه کاالهای‬ ‫غیر اساس��ی‪ ،‬ارز ثانویه اعالم ش��ده است‪ .‬حتی به قطعات‬ ‫یدکی و الکت��رود هم ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نمی دهند‪ .‬پس با‬ ‫چ��ه منطقی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی برای فوالد اصرار می کند؟‬ ‫حمیدرضا طاهری زاده‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بورس کاال‬ ‫‹ ‹چرا بورس کاال دستوری عمل می کند؟‬ ‫‹ ‹عرضه و تقاضا بازار را تنظیم می کند‬ ‫کش��ور اکن��ون صادرکنن��ده ف��والد اس��ت و ب��ه زودی ج��زو ‪۱۰‬‬ ‫تولیدکننده بزرگ جهان می ش��ویم‪ .‬بنابراین سیاست گذاری ها باید‬ ‫متفاوت از سال های گذشته باشد که واردکننده فوالد بوده ایم‬ ‫یک نهاد مس��تقل برای ایجاد ش��فافیت و تعادل عرضه و‬ ‫تقاضاست‪ .‬چرا بورس کاال دستوری عمل می کند؟‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬چرا مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬صدای س��رمایه گذاران‬ ‫بخ��ش خصوصی را نمی ش��نود؟ کمی به بخش خصوصی‬ ‫هم اعتماد کنید و صدایش را بش��نوید‪ .‬مطمئن باشید در‬ ‫مدیری��ت بازار بر اس��اس عرضه و تقاض��ا به دولت کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شیوه نامه تنظیم بازار کمر فوالد را شکست‬ ‫مع��اون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز در‬ ‫این جلسه گفت‪ :‬شیوه نامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای تنظیم بازار فوالد‪ ،‬رانت را می کشد اما متاسفانه برخی‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف کنندگان‪ ،‬رانت را دوس��ت دارند‬ ‫و به همین دلیل با ش��یوه نامه مخالفند‪ .‬جعفر س��رقینی‬ ‫افزود‪ :‬این ش��یوه نامه کمر نرخ فوالد را شکس��ته و به سود‬ ‫مصرف کنندگان نهایی است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬از این به بعد فقط دارندگان پروانه های‬ ‫ی اتحادی ه اهن فروشان می توانند‬ ‫ساختمانی به وسیله تعاون ‬ ‫میلگرد و تیراهن از بورس کاال بخرند‪.‬‬ ‫‹ ‹اخ�ذ مصوب�ه از س�ران قوا و ش�ورای عالی‬ ‫بورس‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اه��ن اصفهان در جلس��ه فوالدی ها‬ ‫با مجلس ش��ورای اس�لامی و دولت گفت‪ :‬کش��ور اکنون‬ ‫صادرکننده فوالد اس��ت و به زودی جزو ‪ ۱۰‬تولیدکننده‬ ‫بزرگ جهان می ش��ویم‪ .‬بنابراین سیاس��ت گذاری ها باید‬ ‫متفاوت از س��ال های گذشته باش��د که واردکننده فوالد‬ ‫بوده ای��م‪ .‬منصور ی��زدی زاده در ادامه اظهار کرد‪ :‬کش��ور‬ ‫صادرکننده فوالد نباید نگران تامین نیاز داخل باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر قرار است اجرای شیوه نامه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از س��وی بورس کاال تداوم یابد‪ ،‬الزم است‬ ‫مصوبه های قانونی الزم از س��ران قوا و شورای عالی بورس‬ ‫اخذ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد را کوپنی می کنیم‬ ‫در ای��ن جلس��ه از جان��ب دولتی ها مطرح ش��د‪ :‬برای‬ ‫تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬شیوه نامه تنظیم بازار فوالد را ملغی‬ ‫نخواهیم کرد و اگر مقاومت ها در اجرای ش��یوه نامه ادامه‬ ‫یابد‪ ،‬ش��اید فوالد کوپنی ش��ود تا هر واحدی که بر اساس‬ ‫ش��یوه نامه در بورس کاال عرضه نکند‪ ،‬به تعزیرات معرفی‬ ‫ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تنظیم ب�ازار به تولیدکنندگان و اتحادیه ها‬ ‫سپرده شود‬ ‫نایب رییس کمیس��یون صنایع مجلس شورای اسالمی‬ ‫نیز درباره این جلس��ه گفت‪ :‬هفته اینده‪ ،‬نظرها در زمینه‬ ‫تنظی��م ب��ازار اهن و فوالد‪ ،‬در کارگروه تش��کیل ش��ده‪،‬‬ ‫جمع بندی خواهد ش��د و به جلس��ه س��ران س��ه قوه ارائه‬ ‫می شود‪ .‬فریدون احمدی افزود‪ :‬میزان تولید اهن و فوالد‬ ‫کشور بیش از نیاز داخلی است که مازاد ان صادر می شود‪.‬‬ ‫در نتیجه مقرر ش��د سیاست ها به گونه ای تنظیم شوند که‬ ‫بازار داخلی س��اماندهی ش��ده و به توسعه صادرات کمک‬ ‫ش��ود‪ .‬وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تنظیم بازار باید به‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬ش��بکه توزیع و اتحادیه ها س��پرده شود و‬ ‫دولت تنها نظارت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقاط قوت شیوه نامه‬ ‫مدیرعامل فوالد کویر نیز در این جلسه با بیان اینکه به‬ ‫نقاط قوت ش��یوه نامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم‬ ‫باید توجه شود‪ ،‬گفت‪ :‬فروش مواد اولیه به تولیدکنندگان‬ ‫و اعمال مصوبه ضریب ‪ ۸۹‬درصدی نرخ شمش بر مبنای‬ ‫میلگرد‪ ،‬از نقاط قوت این ش��یوه نامه است‪ .‬احمد خوروش‬ ‫افزود‪ :‬نرخ باید کف بازار تعیین ش��ود‪ .‬تا موقعی که اصرار‬ ‫به تعیین نرخ دس��توری داریم‪ ،‬عرضه ها زیاد نمی ش��وند‬ ‫و مشکل تقاضای صنایع پایین دستی نیز حل نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انجماد قیمتی با شیوه نامه تنظیم بازار‬ ‫بهادر احرامیان‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن تامین کنندگان‬ ‫فوالد ایران اظهار کرد‪ :‬کاهش نرخ فوالد در بازار به خاطر‬ ‫ش��یوه نامه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نبوده بلکه به‬ ‫دلی��ل کاهش انتظ��ار تورمی فعاالن بازار و ثبات نس��بی‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی کش��ور بوده اس��ت‪ .‬البته ش��یوه نامه‬ ‫وزارتخانه موجب کاهش معامالت شده که انجماد قیمتی‬ ‫را به همراه داشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬هر نوع تصمیم گیری در‬ ‫اقتصاد که مبتنی بر دستور و اعتماد نداشتن به مکانیسم‬ ‫عرضه و تقاضا باش��د‪ ،‬به سود مصرف کننده نهایی نخواهد‬ ‫بود و محکوم به شکست است‪ .‬این یک تجربه تاریخی در‬ ‫اقتصاد ایران و جهان است‪.‬‬ ‫‹ ‹بورس کاال و فوالدس�ازان بزرگ‪ ،‬مقصران‬ ‫اصلی افزایش قیمت فوالد‬ ‫دبیر س��ندیکای لوله و پروفیل نیز در این جلس��ه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ ۹‬میلیون تن فوالد خام شامل ورق و‬ ‫ش��مش با نرخ ارزان از کش��ور صادر ش��د‪ ،‬در حالی که ارز‬ ‫حاصل از ان حتی به اندازه پول اب و برق الزم برای تولید‬ ‫این محصوالت هم نیست! امیر حسین کاوه در ادامه افزود‪:‬‬ ‫سازمان ایمیدرو‪ ،‬بورس کاال و انجمن فوالد و فوالدسازان‬ ‫بزرگ‪ ،‬مقصر اصلی افزایش نرخ فوالد هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نباید اجازه افزایش قیمت ها را بدهیم‬ ‫در زمینه دستوری شدن نرخ شمش فوالد در بورس کاال‪،‬‬ ‫از سوی‬ ‫گزارش های مختلفی با حضور کارشناسان‬ ‫موافق و مخالف در این زمینه تهیه ش��ده اس��ت‪ .‬سیف اهلل‬ ‫امیری‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به عنوان یک مقام دولتی در گفت وگو با‬ ‫در حمای��ت از ش��یوه نامه تنظیم بازار از س��وی وزارتخانه‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬تنظیم ب��ازار در اختیار وزارتخان��ه قرار دارد‬ ‫‹ ‹دس�توری کردن اقتصاد س�بب س�فته بازی‬ ‫می شود‬ ‫کارشناس��ان بورس نیز با دستوری شدن قیمت ها در‬ ‫بورس کاال مخالف هس��تند‪ .‬در این ب��اره‪ ،‬محمدمهدی‬ ‫رفیعی‪ ،‬کارش��ناس بورس در گفت وگو با‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‪ :‬دستوری شدن قیمت ها در بورس کاال برای صنایع‬ ‫فلزات و پتروش��یمی انجام شده اس��ت‪ .‬در این حوزه ها‪،‬‬ ‫جلس��ه هایی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با حضور‬ ‫صاحبان این صنایع برگزار شد و حاضران از این موضوع‬ ‫شکایت داش��تند که چرا در بورس کاال قیمت گذاری ها‬ ‫دس��توری شده است‪ .‬این کارش��ناس بورس با اشاره به‬ ‫این موضوع که مکانیسم عرضه و تقاضا می تواند قیمت ها‬ ‫را در بازار تعیین کند‪ ،‬گفت‪ :‬انچه در زمینه فلزات روی‬ ‫داده‪ ،‬این است که تقاضا برای فلز در تیراهن‪ ،‬میلگرد و‬ ‫ورق های فوالدی وجود ندارد‪ .‬تقاضایی هم که در بورس‬ ‫کاال وجود دارد به دلیل دالر ‪۴۲۰۰‬تومانی است‪ .‬رفیعی‬ ‫در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در حقیق��ت حجم زیادی از‬ ‫س��فته بازی‪ ،‬رخ داده که متوجه بورس کاال ش��ده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬مکانیس��م قیمت گذاری دس��توری‬ ‫باید در بورس کاال برداش��ته شود و اقتصاد تعدیل شود‪.‬‬ ‫دستوری پیش رفتن در بلندمدت جوابگو نیست و سبب‬ ‫سفته بازی می ش��ود‪ ،‬همان گونه که شاهدیم سفته بازی‬ ‫در اقتص��اد ای��ران در ح��ال ریش��ه دواندن اس��ت‪ .‬این‬ ‫قیمت گذاری ه��ا به نوعی رانت اس��ت و قصه این اس��ت‬ ‫که از جیب برخ��ی می گیریم و به جیب یک عده دیگر‬ ‫س��رازیر می کنیم‪ .‬در ای��ن میان س��هامداران خرد هم‬ ‫متضرر می شوند و به جای اینکه حاشیه سود به صنعت‪،‬‬ ‫تولیدکننده و کارخانه فوالد منتقل ش��ود‪ ،‬به جیب یک‬ ‫عده دالل در بازار س��رازیر می شود‪ .‬موضوع مهم تر اینکه‬ ‫میزان س��ودی که به این ش��یوه منتقل می شود‪ ،‬حجم‬ ‫قابل توجهی دارد‪ .‬شاید به طور متوسط ‪۲‬هزار تومان در‬ ‫ن به وس��یله رانت به دالل انتقال داده ش��ود‪.‬‬ ‫هر کیلو اه ‬ ‫این کارش��ناس بورس گفت‪ :‬این مکانیس��م دس��توری‬ ‫س��بب بهره مند شدن برخی شده اس��ت؛ کسانی که از‬ ‫قبل ارتباط ویژه خودش��ان را داشته اند‪ .‬البته دولت هم‬ ‫از این مسائل اگاهی دارد اما جایی که باید برخورد کند‬ ‫کوتاهی می کند و جایی که نباید دس��توری اقدام کند‪،‬‬ ‫دس��توری عمل می کند و این موضوع را متبادر می کند‬ ‫ک��ه گویی به عمد قصد درامدزایی برای یک عده خاص‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 29‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1126‬‬ ‫پیاپی ‪2444‬‬ ‫معدن‬ ‫گزارش‬ ‫از عملکرد دولت تدبیر و امید در بخش معدن‬ ‫برندسازی مواد معدنی‪ ،‬دستاورد ویژه دولت دوازدهم‬ ‫دس��تاوردهای دولت دوازدهم در بخش معدن چه بود؟‬ ‫ایا این دولت توانست در بخش معدن که از دید کارشناسان‬ ‫به عنوان جایگزین نفت در اقتصاد کش��ور ش��ناخته شده‬ ‫است‪ ،‬موفق عمل کند؟ در پاسخ به این پرسش ها مسئوالن‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت می گوین��د‪ :‬در مجموع‬ ‫عملکرد دولت در بخش معدن موفق بوده است‪ ،‬به ویژه در‬ ‫بخش اکتش��افات معدنی و برندسازی ‪ ۷‬ماده معدنی‪ .‬این‬ ‫در حالی است که فعاالن بخش خصوصی معتقدند دولت‬ ‫در تصویب طرح ها موفق عمل کرد اما در اجرای انها حرف‬ ‫چندانی برای گفتن نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹سال ‪ ۹۳‬شروع دوره جدید اکتشاف‬ ‫دولت یازدهم با توجه به اهمیت توسعه اکتشاف های معدنی‪،‬‬ ‫برنامه جدیدی را در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬اغاز کرد؛ براساس چارچوب‬ ‫همکاری تعریف ش��ده بین سازمان توس��عه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور‪ ،‬گستره محدوده های معدنی افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹برند شدن ‪ ۷‬ماده معدنی‬ ‫همچنین در این زمینه‪ ،‬مجید پورمقدم‪ ،‬مش��اور معاون‬ ‫امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬رهبر معظم انقالب‪ ،‬سال‬ ‫ج��اری را «حمای��ت از کاالی ایرانی» نام گذاری کردند‪ ،‬از‬ ‫این رو برای حمایت از کاالی ایرانی در بخش معدن اقدام‬ ‫به برندس��ازی مواد معدنی در کشور کردیم‪ .‬برای حرکت‬ ‫در این مسیر الزم است نخست مواد معدنی که قابلیت برند‬ ‫شدن دارند را شناسایی کرده سپس انها را به بازار داخلی‬ ‫و بازار بین المللی معرفی کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که کدام مواد معدنی در‬ ‫کش��ور قابلیت برند ش��دن دارن��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ت��ا امروز ‪۷‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اکتشافات طال و رکورد تولید در سال ‪۹۶‬‬ ‫‹ ‹گام های ارزنده دولت در بخش اکتشافات‬ ‫عباسعلی ایروانی‪ ،‬مدیر کل دفتر نظارت بر امور معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در گفت وگو با‬ ‫درب��اره عملکرد دولت دوازده��م در بخش معادن‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فعالیت ه��ای معدن��ی را می ت��وان به ‪ ۳‬بخش اکتش��اف‪،‬‬ ‫اس��تخراج و فراوری فراورده های معدنی تقسیم کرد‪ .‬در‬ ‫دولت یازدهم و دوازدهم گام های ارزنده ای برای توس��عه‬ ‫فعالیت های اکتش��افی معادن برداش��ته ش��د‪ .‬براس��اس‬ ‫چارچوب همکاری تعریف ش��ده بین س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‪ ،‬گستره ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫کیلومتر از مساحت کشور در برنامه جست وجو قرار گرفت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که این گس��تره در دولت دوازدهم به‬ ‫‪ ۲۷۰‬هزار کیلومتر مربع افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به برخ��ی برنامه های اکتش��افی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ژئوفیزیک هوایی و چندین نقش��ه زمین شناس��ی مهم در‬ ‫این دولت تهیه و تدوین شد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با بیان اینکه در دولت دوازدهم تمرکز‬ ‫بر توس��عه معادن فلزی افزایش یافته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬رونق‬ ‫تولید در معادن فلزی عالوه بر تامین مواد اولیه کارخانه ها‬ ‫می تواند ما را به افزایش صادرات امیدوار کند‪ .‬اما از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬رکود در فعالیت های عمرانی باعث ش��د تعداد قابل‬ ‫توجهی از معادن تولیدکننده مصالح ساختمانی به حالت‬ ‫تعطیل یا نیمه تعطیل درایند‪.‬‬ ‫ایروانی با اشاره به لزوم فراوری فراورده های فلزی‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬دولت دوازدهم بر توس��عه کارخانه های فراوری مواد‬ ‫معدن��ی‪ ،‬تمرکز ویژه دارد و ب��رای محقق کردن این مهم‬ ‫با بخش خصوصی و ش��رکت های دولتی‪ ،‬تعامل مناس��بی‬ ‫برق��رار ک��رد‪ .‬بیش��تر کارخانه های فراوری م��واد معدنی‬ ‫معطوف به فراوری سنگ اهن هستند‪.‬‬ ‫وی با مثب��ت ارزیابی کردن عملکرد دولت دوازدهم در‬ ‫زمینه معادن‪ ،‬گفت‪ :‬درست است که امار تولید در معادن‬ ‫نس��بت به دوره های گذشته چندان قابل توجه نیست و با‬ ‫ن چنددرصدی روبه رو شده است‪ ،‬اما کیفیت تولید‬ ‫نوس��ا ‬ ‫در مع��ادن ارتق��ا پیدا کرده اس��ت‪ .‬به نظر م��ن در دولت‬ ‫دوازدهم ساخت کارخانه های بزرگ در محوریت برنامه ها‬ ‫ق��رار گرفت‪ ،‬از این رو نتوانس��تیم امار تولید را در کش��ور‬ ‫ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫مدی��ر کل دفتر نظارت بر ام��ور معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت درباره میزان اش��تغال در بخش معادن‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در دول��ت دوازدهم امار اش��تغال در بخش معدن‬ ‫بیش��تر نش��د اما برنامه ما این اس��ت که در اینده با ایجاد‬ ‫واحدهای فراوری مواد معدنی به طور غیرمستقیم در این‬ ‫بخش ایجاد اشتغال کنیم‪.‬‬ ‫وی در پایان تصریح کرد‪ :‬فعالیت های معدنی‪ ،‬زیرساخت‬ ‫سایر صنایع از جمله ساخت وساز و تولید است‪ .‬اگر تولید‬ ‫مواد اولیه معدنی رشد کند‪ ،‬کارخانه ها از نظر تامین مواد‬ ‫اولیه با مشکل خاصی روبه رو نخواهند شد‪.‬‬ ‫سیرانوش موسوی‬ ‫تا امروز ‪ ۷‬ماده معدنی در کش��ور برند ش��ده اند‪ ،‬ب��ه عنوان مثال عقیق‬ ‫نمین‪ ،‬س��نگ تراورتن محالت‪ ،‬گچ س��منان‪ ،‬سنگ تزئینی کردستان‪ ،‬عقیق‬ ‫قم و‪ ....‬برند ش��دند‪ .‬برند ش��دن این مواد معدنی باعث خواهد ش��د که‬ ‫بهره برداران داخلی و خارجی با انگیزه در این معادن سرمایه گذاری کنند‬ ‫ماده معدنی در کش��ور برند شده اند‪ ،‬به عنوان مثال عقیق‬ ‫نمین‪ ،‬س��نگ تراورتن محالت‪ ،‬گچ سمنان‪ ،‬سنگ تزئینی‬ ‫کردس��تان‪ ،‬عقیق قم و‪ ....‬برند شدند‪ .‬برند شدن این مواد‬ ‫معدنی باعث خواهد شد که بهره برداران داخلی و خارجی‬ ‫با انگیزه در این معادن سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫پورمقدم با بیان اینکه برندس��ازی عالوه بر اشتغالزایی‪،‬‬ ‫ارزش افزوده مواد معدنی را باال می برد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به نظر‬ ‫من تالش برای برندسازی مواد معدنی یکی از عملکردهای‬ ‫موفق معاونت معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫از این رو س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان های‬ ‫مختلف موظف ش��دند مواد معدنی ک��ه قابلیت ارزاوری‬ ‫دارند را شناسایی و انها را به وزارتخانه معرفی کنند‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول با بیان اینکه ‪ ۷۰‬ن��وع ماده معدنی‬ ‫در کش��ور شناس��ایی شده است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬تعداد‬ ‫قاب��ل توجه��ی از این مواد به صورت خ��ام خرید و فروش‬ ‫می ش��وند چراکه هنوز دانش فنی برای فراوری انها را در‬ ‫کش��ور نداریم‪ .‬تم��ام تالش ما در معاون��ت امور معادن و‬ ‫صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬معطوف به‬ ‫ایجاد کارخانه های فراوری مواد معدنی اس��ت تا در سایه‬ ‫ان بتوانی��م عالوه بر ایج��اد ارزش افزوده برای تعداد قابل‬ ‫توجهی از نیروی کار نیز ایجاد اشتغال کنیم‪.‬‬ ‫پورمقدم واگذاری ش��ورای عالی معادن به اس��تان ها را‬ ‫از دیگ��ر موفقیت های دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫با هدف روان تر ش��دن بخش معدن‪ ،‬اختیار ش��ورای عالی‬ ‫معادن به استان ها تفویض شد‪.‬‬ ‫در این صورت سیاس��ت های کل��ی مربوط به معادن در‬ ‫استان ها اعمال می شود‪ .‬دبیر شورای عالی معادن‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تانی و مدیریت این‬ ‫ش��ورا بر عهده استانداری هر اس��تان است‪ .‬وظیفه اصلی‬ ‫ای��ن ش��ورا نی��ز تمدید و باط��ل کردن مج��وز معادن در‬ ‫استان هاست‪.‬‬ ‫مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در ادامه بیان کرد‪ :‬تشکیل کارگروه تعامل‬ ‫فعالیت های معدنی با محیط زیست و منابع طبیعی دیگر‪،‬‬ ‫اقدام مهم دولت تدبیر و امید برای رونق فعالیت معدنی در‬ ‫کشور است‪ .‬بسیاری از بهره برداران معادن پیش یا پس از‬ ‫همکاری با سازمان محیط زیست با مشکل روبه رو می شوند‬ ‫و هدف تشکیل این کارگروه‪ ،‬رفع این موانع و هموار کردن‬ ‫فعالیت معدنکاری در کشور است‪.‬‬ ‫وی در پایان تصریح کرد‪ :‬در دولت دوازدهم تعداد قابل‬ ‫توجهی از معادن کوچک و متوسط فعال شدند که می تواند‬ ‫در راستای ایجاد اشتغال و افزایش تولید بسیار تاثیرگذار‬ ‫باشد‪ ،‬از این رو در مجموع عملکرد دولت در بخش معادن‬ ‫را مثبت ارزیابی می کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت در اجرا موفق نبود‬ ‫اما موفقیت دولت در بخش معدن فقط از زبان دولتی ها‬ ‫شنیدنی نیست و بهتر است دیدگاه فعاالن بخش خصوصی‬ ‫را نیز در این زمینه جویا شویم‪ ،‬از این رو محمود گوهرین‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره خانه معدن ایران در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به نظر من دولت در تصویب طرح های معدنی‬ ‫موف��ق عمل ک��رد اما در اجرای انها ح��رف چندانی برای‬ ‫گفتن نداشت‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که موفق نبودن دولت در‬ ‫اج��رای طرح ه��ای معدنی را با ذکر مث��ال توضیح دهید‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬احیای معادن کوچک و متوس��ط‪ ،‬در دس��تور کار‬ ‫دول��ت دوازدهم قرار گرفت‪ .‬همانگونه که می دانید معادن‬ ‫در نزدیکی روستاها ساخته می شوند به همین دلیل اجرای‬ ‫ای��ن ط��رح می تواند برای تعداد قابل توجهی از س��اکنان‬ ‫نزدیک معادن ایجاد اش��تغال کند‪ ،‬عالوه بر این با احیای‬ ‫معادن کوچک و متوس��ط‪ ،‬زیرس��اخت ها نیز در نزدیکی‬ ‫روس��تاها تامین می ش��وند که می تواند در چهره روستاها‬ ‫بسیار تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫به گفته گوهرین‪ ،‬رونق فعالیت معادن کوچک و متوسط‬ ‫عالوه بر تامین مواد اولیه باعث افزایش تولید خواهد ش��د‬ ‫و می ت��وان م��ازاد ان را صادر و ارزاوری قابل توجهی برای‬ ‫کشور ایجاد کرد‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با بیان اینکه کاغذبازی در کشور روند‬ ‫فعالیت در معادن را دش��وار کرده اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بروکراس��ی در ایران طوالنی اس��ت و همین مسئله انگیزه‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی در معدن را گرفته است‪.‬‬ ‫البته نباید انتظار داش��ته باش��یم که دول��ت تمام موانع و‬ ‫مش��کالت پیشروی معدنکاران را رفع کند زیرا به تنهایی‬ ‫نمی تواند در این زمینه کارساز باشد و نیازمند یاری بخش‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تصری��ح کرد‪ :‬از دید م��ن زمانی می توان‬ ‫منتظر اجرای موفق برنامه های دولت بود که نخست روند‬ ‫کاغذبازی ه��ا را در کش��ور کاهش دهی��م و دوم قوانینی‬ ‫وضع کنیم که بخش خصوصی با اطمینان بیش��تری برای‬ ‫سرمایه گذاری در معادن ورود کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشافات جدید معدنی‪ ،‬اورده مهم دولت‬ ‫تدبیر و امید‬ ‫دولت تدبیر و امید‪ ،‬گام ارزنده ای در توسعه فعالیت های‬ ‫اکتش��افی معادن برداش��ت‪ ،‬به طوری که از سال ‪ ۱۳۹۳‬تا‬ ‫پای��ان ‪ ۹۶‬می��زان ذخایر جدید فلزی ب��ه ‪ ۱.۵‬میلیارد تن‬ ‫رسید‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬امارهای منتشر شده پیش از سال‬ ‫‪ ۹۳‬نشان می دهد که میزان ذخیره شناسایی شده معدنی‬ ‫کشورمان حدود ‪ ۶۰‬میلیارد تن بود که از این رقم نزدیک‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است‪.‬‬ ‫فعالیت های اکتش��افی طال‪ ،‬پیامد شناسایی ‪ ۴۲‬تن ذخیره‬ ‫جدید در این بخش را به دنبال داش��ت که ش��روع عملیات از‬ ‫دولت یازدهم بود و دولت دوازدهم این روند را تداوم بخشید‪ ،‬به‬ ‫طوری که سال گذشته نیز با دستیابی به تولید حدود ‪ ۶‬تن طال‪،‬‬ ‫برای نخس��تین بار تولید ش��مش این فلز زرد در کشور رکورد‬ ‫زد‪ .‬ش��مار معادن طالی کشور در دولت یازدهم و دوازدهم رو‬ ‫به فزونی گذاشته و برای امسال نیز فعال سازی معادن کوچک‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت؛ با توجه به ارزش اقتص��ادی این فلز‪،‬‬ ‫اس��تخراج از معادن کوچک نیز توجی��ه اقتصادی دارد‪ .‬بر پایه‬ ‫گزارش ه��ای موجود‪ ،‬ذخایر طالی جهان به بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تن رسیده که ‪ ۴۷‬هزار تن ان قطعی است‪.‬‬ ‫‹ ‹کش�ف ‪ ۵۰۰‬میلی�ون ت�ن ذخی�ره جدی�د‬ ‫سنگ اهن‬ ‫اطالعات منتشر ش��ده در زمینه ویژگی های معدنی کشور‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬ش��ماری از معادن در اندازه های جهانی است‬ ‫که از جمله انها می توان به معادن سنگ اهن گل گهر (کرمان)‬ ‫و س��نگان (خراسان رضوی) اشاره کرد‪ .‬ذخیره شناسایی شده‬ ‫س��نگ اهن براساس امار منتشر ش��ده در این بخش‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۳.۱‬میلی��ارد تن براورد ش��ده که ‪ ۲.۴‬ت��ا ‪ ۲.۶‬میلیارد تن ان‬ ‫ذخیره قطعی و بقیه احتمالی اس��ت‪ .‬از جمله دس��تاوردهای‬ ‫مهم دولت های یازدهم و دوازدهم در توسعه فعالیت اکتشافی‪،‬‬ ‫ذخایر معدنی جدید فلزی اس��ت که می توان به ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تن ذخیره قطعی جدید س��نگ اهن اشاره کرد‪ .‬انتظار می رود‬ ‫تولید این ماده معدنی با توجه به برنامه سند چشم انداز ‪۱۴۰۴‬‬ ‫که دستیابی به ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد پیش بینی شده‪،‬‬ ‫به ‪ ۵۱‬تا ‪ ۵۲‬میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫عباسعلی ایروانی‬ ‫‹ ‹کشف بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیون تن زغال سنگ‬ ‫اکتشافات س��ازمان ایمیدرو در چارچوب برنامه دولت های‬ ‫یازدهم و دوازدهم‪ ،‬امکان دستیابی به بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیون تن‬ ‫زغال س��نگ را فراهم کرد که از این رقم ‪ ۲۰۰‬میلیون تن زغال‬ ‫حرارتی و ‪ ۳۴۵‬میلیون تن زغال کک شو است‪ .‬بررسی ها نشان‬ ‫می دهد میزان ذخیره کنونی زغال سنگ کشور یک میلیارد و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تن زغال کک ش��و و ‪ ۱.۵‬میلیارد تن زغال سنگ‬ ‫حرارت��ی اس��ت و ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬براب��ر این ارقام نیز ذخی��ره احتمالی‬ ‫زغال سنگ کشور است‪.‬‬ ‫مجید پورمقدم‬ ‫‹ ‹رکوردشکنی صادرات زنجیره فوالد‬ ‫موضوع مهم در س��ال گذش��ته‪ ،‬صادرات بیش از ‪ ۹‬میلیون‬ ‫تن��ی زنجیره فوالد بود که در عمر ‪ ۴‬دهه از فعالیت این صنعت‬ ‫در نظام جمهوری اس�لامی بی سابقه است؛ ارزاوری ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫دالری در واق��ع ‪ ۲۲‬درصد از ارزش صادرات کش��ور را به خود‬ ‫اختصاص داد‪ .‬ایران امس��ال برنامه تولید ‪ ۲۴‬میلیون تن فوالد‬ ‫خام(میان��ی) را دارد و با توجه به کاه��ش طرح های عمرانی و‬ ‫کم تحرکی بخش مس��کن‪ ،‬انتظار می رود بیش از ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تن صادرات زنجیره فوالد در سال ‪ ۹۷‬محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتق�ای ظرفیت فوالدس�ازی همس�و با س�ند‬ ‫چشم انداز‬ ‫س��ال گذشته در چارچوب سیاس��ت های پیش بینی شده‪،‬‬ ‫ظرفیت فوالدس��ازی کشور به ‪ ۳۱‬میلیون تن رسید و امسال با‬ ‫توجه به سند چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬انتظار می رود به ‪ ۳۵‬میلیون تن‬ ‫برسد‪ .‬همچنین انتظار می رود تا پایان امسال حدود ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫هدف پیش بینی شده در قالب سند چشم انداز که دستیابی به‬ ‫ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون تن است‪ ،‬محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تداوم شناسایی ذخایر جدید معدنی‬ ‫اطالع��ات ام��اری موجود نش��ان می دهد ع�لاوه بر ذخایر‬ ‫جدید طال‪ ،‬س��نگ اهن و زغال س��نگ‪ ،‬شناسایی ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫تن بوکس��یت‪ ۱۰۳ ،‬میلیون تن باریت‪ ۳۰ ،‬هزار تن انتیموان‬ ‫و ‪ ۶۵‬هزار تن عناص��ر نادرخاکی‪ ،‬بخش دیگری از تالش ها در‬ ‫حوزه اکتشاف دولت های یازدهم و دوازدهم است‪ .‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود با تداوم این سیاس��ت مهم دولت در حوزه اکتشاف‪،‬‬ ‫تا پایان برنامه ششم توسعه (‪ )۱۳۹۶ -۱۴۰۰‬ذخایر ارزشمند‬ ‫دیگری در چارچوب فعالیت اکتش��افی در ‪ ۲۷۰‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع از مساحت کشور شناسایی شود‪.‬‬ ‫محمود گوهرین‬ ‫یادداشت‬ ‫حقوق معادن‬ ‫استان مرکزی‬ ‫وصول شد‬ ‫معاون امور معدن سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان مرکزی گفت‪ ۱۳۶ :‬میلیارد ریال حقوق دولتی‬ ‫بخش معدن این استان در سال جاری وصول شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محس��ن بس��ارده افزود‪ :‬امس��ال‬ ‫‪۱۰‬پروانه اکتش��اف جدید در این اس��تان صادر و ‪۶‬‬ ‫گواهی کش��ف معدنی نیز ب��ا ظرفیت ‪ ۸۹۸‬هزار تن‬ ‫ذخیره قطعی داده شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬امسال ‪ ۷‬پروانه بهره برداری معدنی‬ ‫با ظرفیت اس��می ‪ ۸۱‬هزار تن استخراج و بیش از ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۶۵‬هزار تن ذخیره قطعی نیز در این استان‬ ‫صادر شد‪ .‬معاون امور معدن سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان مرکزی بیان کرد‪ :‬س��رمایه گذاری‬ ‫مع��ادن در س��ال ج��اری ‪ ۳۴‬میلیارد ری��ال بوده و‬ ‫فعالیت در این بخش ‪ ۴۲‬فرصت ش��غلی در اس��تان‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬بس��ارده با بیان اینکه امس��ال ‪۷‬‬ ‫مجوز برداشت معدن در نقاط مختلف استان مرکزی‬ ‫صادر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت استخراج این معادن‬ ‫‪ ۱۰۳‬هزار تن در سال است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ ۱۰ :‬پروانه اکتش��اف سنگ‪ ،‬امسال‬ ‫در این استان صادر شده که ‪۴‬پروانه در بخش سنگ‬ ‫تزئینی‪ ۲ ،‬پروانه در غیر سنگ طبقه یک‪ ،‬یک پروانه‬ ‫در غیر س��نگ طبقه ‪(۲‬فلزی) و ‪ ۳‬پروانه نیز در غیر‬ ‫سنگ طبقه ‪(۲‬غیرفلزی) هستند‪.‬‬ ‫معاون امور معدن سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان مرکزی افزود‪ :‬معادن‪ ،‬کانون محوری در حوزه‬ ‫کسب و کار‪ ،‬درامدزایی و پیشبرد امور توسعه پایدار‬ ‫هس��تند که سهم ان باید در حوزه تولید و باال بردن‬ ‫درام��د ناخال��ص ملی به خوبی دیده ش��ود‪ ۳ .‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۱۱‬نی��روی کار در ‪ ۵۳۰‬معدن اس��تان مرکزی‬ ‫فعالیت دارند‪ .‬استان مرکزی به سبب قرار گرفتن در‬ ‫دو منطقه زمین شناسی مهم کشور که شامل منطق ه‬ ‫دگرگونی س��نندج سیرجان و ایران مرکزی است به‬ ‫لحاظ شرایط زمین شناس��ی‪ ،‬خاستگاه مواد معدنی‬ ‫مختلف و متنوعی مانند کانی های دگرگونی‪ ،‬اذرین‬ ‫و رس��وبی از قبیل م��واد معدنی غیرفل��زی‪ ،‬فلزی‪،‬‬ ‫مصالح ساختمانی و سنگ های تزئینی است‪.‬‬ ‫این اس��تان با ‪ ۳۸۰‬معدن و اس��تخراج ساالنه ‪۱۴‬‬ ‫میلیون تن ماده معدنی‪ ،‬رتبه هفتم معدنی کشور را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪ .‬تاکنون از ‪ ۵۷‬نوع ماده‬ ‫معدنی موجود در کش��ور ‪ ۴۲‬نوع در استان مرکزی‬ ‫شناس��ایی ش��ده و از ح��دود ‪ ۳۵‬نوع م��اده معدنی‬ ‫بهره برداری می شود‪ .‬تراورتن‪ ،‬سولفات سدیم‪ ،‬سرب‪،‬‬ ‫روی‪ ،‬سنگ اهن‪ ،‬سنگ گچ‪ ،‬پوزوالن‪ ،‬کائولن‪ ،‬باریت‬ ‫و خاک های صنعتی از مهم ترین ذخایر غنی معدنی‬ ‫قابل بهره برداری در این استان هستند‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۲‬نوع ماده معدنی در اس��تان مرکزی‬ ‫شناس��ایی ش��ده و امکانات بالفعل برای اس��تخراج‬ ‫تنگس��تن‪ ،‬قلع‪ ،‬مولیب��دن‪ ،‬طال‪ ،‬م��س‪ ،‬اندالوزیت‪،‬‬ ‫مرمریت ه��ای س��یاه‪ ،‬گرانیت‪ ،‬کانی ه��ای قیمتی و‬ ‫زینتی ش��امل فیروزه‪ ،‬کریزوکوال‪ ،‬جاس��پر‪ ،‬ازوریت‬ ‫و ماالکیت‪ ،‬عقی��ق‪ ،‬بلور کوارتز‪ ،‬ارپیمان (س��ولفور‬ ‫ارسنیک)‪ ،‬بنتونیت و کلسیت در منطقه وجود دارد‪.‬‬ ‫برخ��ی مواد اس��تخراج ش��ده در معادن اس��تان‬ ‫مرکزی در واحدها و کارخانه های گچ‪ ،‬اهک‪ ،‬سیمان‬ ‫س��فید‪ ،‬رنگ‪ ،‬پوکه‪ ،‬کاشی‪ ،‬الستیک و شیشه سازی‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫پس انداز ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومانی‬ ‫صندوق بیمه‬ ‫معدن‬ ‫ محمدرضا بهرامن‬ ‫رییس خانه معدن ایران‬ ‫نبود نقش��ه راه م��دون در بخ��ش معدن‪،‬‬ ‫باعث شده که نتوانیم معدنکاری در کشور را‬ ‫توسعه دهیم اما نباید فراموش کرد که مزیت‬ ‫معادن برای توس��عه اقتصادی و اش��تغال در‬ ‫مناطق محروم اثبات شده است‪.‬‬ ‫هر جامعه ای که با بحران روبه رو می ش��ود‬ ‫تالش می کند با استمداد از مزیت ها مشکالت‬ ‫پیش رو را رفع کند‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫م��ا تالش نکردیم از قابلیت معادن برای بهتر‬ ‫شدن شرایط اقتصادی کشور کمک بگیریم‪.‬‬ ‫تصمیم های گرفته ش��ده در بخش معدن‬ ‫نتوانس��ت در توس��عه مع��ادن به م��ا یاری‬ ‫برس��اند‪ .‬درس��ت اس��ت که در این س��ال ها‬ ‫با کمب��ود تولی��د روب��ه رو نبودی��م و حتی‬ ‫در ص��ادرات برخی م��واد معدن��ی از جمله‬ ‫س��نگ اهن موفق عمل کردیم اما بهتر است‬ ‫که نگاه ما به موفقیت ها مقطعی نباش��د و با‬ ‫توج��ه به توانمندی هایی که داریم رو به جلو‬ ‫برویم‪ .‬گفتنی اس��ت که ذخایر معادن ایران‬ ‫ج��زو ‪ ۱۰‬کش��ور نخس��ت جهان اس��ت اما‬ ‫نتوانس��تیم در بازارهای جهان��ی برای خود‬ ‫سهم ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫به نظ��ر من نبود موفقی��ت در این بخش‪،‬‬ ‫ارتب��اط چندانی با عملک��رد دولت دوازدهم‬ ‫ندارد و بیش��تر به برنامه های راهبردی کشور‬ ‫در ده��ه ‪ ۶۰‬باز می گردد‪ .‬اس��تراتژی های ما‬ ‫در ای��ن مقطع‪ ،‬توس��عه ای نب��ود و رویکرد‬ ‫ضعیف س��ال های گذش��ته‪ ،‬اثار خ��ود را در‬ ‫این روزها به خوبی نش��ان داده است‪ .‬درست‬ ‫اس��ت که دولت دوازدهم می تواند به عنوان‬ ‫س��کاندار برنامه راهبردی‪ ،‬گره های کور را با‬ ‫هماهنگی تش��کل های معدنی باز کند اما با‬ ‫این ح��ال نمی توان تمام ضعف ها را بر دوش‬ ‫این دولت گذاشت‪ .‬کشور ما در زمینه تولید‬ ‫سنگ های س��اختمانی‪ ،‬بس��یار موفق است‬ ‫و اگ��ر در ای��ن زمینه ب��ا برنامه جل��و برویم‬ ‫می توانیم از این ف��راورده معدنی برای خود‬ ‫یک سهم ‪ ۲‬میلیارد دالری ایجاد کنیم‪ .‬وضع‬ ‫عوارض بر س��نگ های ساختمانی‪ ،‬بزرگترین‬ ‫اشتباه دولت بود و همین مسئله باعث ایجاد‬ ‫ناامیدی در سرمایه گذاری این بخش شد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از ضعف های ما در بخش معدن‪،‬‬ ‫توان پایین در جذب س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫بود‪ .‬این س��خن به این معنا نیست که متولی‬ ‫بخش معدن در این زمینه ضعیف عمل کرد‬ ‫بلکه محیط کس��ب وکار در کش��ور‪ ،‬شرایط‬ ‫الزم را ب��رای ج��ذب س��رمایه گذاران بزرگ‬ ‫خارجی ندارد‪ .‬معادن کوچک و متوس��ط در‬ ‫کش��ور این توان را دارند که س��رمایه گذاران‬ ‫خارج��ی را ج��ذب کنند اما بای��د بگویم با‬ ‫وج��ود قانون مع��ادن‪ ،‬باز ه��م تصمیم های‬ ‫اش��تباه گرفته می شود و همین مسئله باعث‬ ‫رویگردان��ی س��رمایه گذاری خارجی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬درحال حاضر ض��رورت تدوین نقش��ه‬ ‫راه ب��رای پیش��برد فعالیت معدنی از س��وی‬ ‫متولیان بخش معدن احس��اس شده است و‬ ‫تالش می کنیم در زمینه فوالد‪ ،‬س��نگ اهن‪،‬‬ ‫ط�لا‪ ،‬الومینیوم و س��نگ های س��اختمانی‪،‬‬ ‫برنامه های راهبردی تدوین کنیم‪ .‬الزم است‬ ‫در این راس��تا از ظرفیت تش��کل های بخش‬ ‫خصوصی بیشتر بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫کش��ورهای دارای ذخای��ر معدن��ی ب��رای‬ ‫اس��تخراج و فراوری مواد معدن��ی‪ ،‬با برنامه‬ ‫جل��و می روند‪ ،‬این در حالی اس��ت که ما در‬ ‫این زمین��ه چندان با برنام��ه جلو نمی رویم‬ ‫و س��عی نمی کنی��م از ظرفی��ت مع��ادن‬ ‫کوچک و متوس��ط برای رفع کمبودها بهره‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫فارغ از این س��خنان باید بگویم که دولت‬ ‫دوازدهم در بخش اکتش��افات معدنی بسیار‬ ‫قوی عمل ک��رده و حرکت های رو به جلویی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬ما امیدواریم این نگاه باز در‬ ‫بخش های دیگر نیز دنبال شود‪.‬‬ ‫یکی دیگر از موفقیت های دولت دوازدهم‪،‬‬ ‫افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی اس��ت‪ .‬افزایش س��رمایه‬ ‫در ای��ن صن��دوق رو به جلو اس��ت‪ ،‬هر چند‬ ‫ما انتظ��ار داریم که س��رمایه ای��ن صندوق‬ ‫دس��ت کم ب��ه ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان برس��د تا‬ ‫بتواند پاسخگوی بخش معدن کشور باشد اما‬ ‫هنوز کافی نیست‪.‬‬ ‫متولیان معدن امیدوار هس��تند بتوانند تا‬ ‫پایان فصل نخست‪ ،‬س��رمایه این صندوق را‬ ‫به ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان برس��انند و از ظرفیت‬ ‫صندوق برای حمایت از فعاالن بخش معدن‬ ‫به ویژه معادن کوچک و متوسط بهره بگیرند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪ 7‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 29‬اوت ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1126‬‬ ‫پیاپی ‪2444‬‬ ‫راننده کانادایی کامیون های معدنی در گفت وگو با «ماینینگ»‪:‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫ واردات طالی چین‬ ‫نصف شد‬ ‫واردات ط�لای چی��ن از هنگ کن��گ در پ��ی‬ ‫تقاضای ضعیف‪ ،‬حدود ‪ ۴۵‬درصد در ژوئیه (نیمه‬ ‫تیر تا نیمه مرداد) نسبت به ژوئن (نیمه خرداد تا‬ ‫نیمه تیر) کاهش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز‪ ،‬دپارتمان‬ ‫امار هنگ کنگ اعالم کرد واردات از این کش��ور‬ ‫از ‪ ۸۰.۸۶۷‬تن در ژوئن به ‪ ۴۴.۸۰۲‬تن در ژوئیه‬ ‫کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫به��ای معام�لات هر اونس طال ب��رای تحویل‬ ‫فوری در ژوئیه ‪ ۲.۳‬درصد کاهش داشت‪.‬‬ ‫سامس��ون ل��ی‪ ،‬تحلیلگ��ر تامس��ون رویترز‬ ‫جی اف ام اس در هنگ کنگ اظهار کرد از انجا که‬ ‫بهای معامالت بورس طالی شانگهای پایین بود‪،‬‬ ‫بانک ه��ای داخلی انگیزه چندان��ی برای واردات‬ ‫طال نداش��تند‪ ،‬تقاضای فیزیکی زیادی نیز وجود‬ ‫نداشت‪ .‬چین امار تجارت طال را منتشر نمی کند‬ ‫و امار هنگ کن��گ معیاری برای ارزیابی واردات‬ ‫طال به سرزمین اصلی چین است‪ .‬با این حال امار‬ ‫یاد شده ممکن است تصویر کاملی را فراهم نکند‪،‬‬ ‫زیرا طال از شانگهای و پکن نیز وارد می شود‪.‬‬ ‫کاهش واردات فوالد‬ ‫ضد زنگ روسیه‬ ‫بین ماه ه��ای ژانویه تا ژوئن ‪( ۲۰۱۸‬نیمه دی‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬تا نیمه تیر ‪ )۱۳۹۷‬روس��یه ‪ ۱۳۴.۸‬هزار‬ ‫ت��ن فوالد ضد زنگ وارد کرد‪ .‬به گزارش چیالن‪،‬‬ ‫ارزش واردات ف��والد ض��د زن��گ روس��یه ‪۳۱۰‬‬ ‫میلیون دالر براورد ش��ده اس��ت‪ .‬حجم واردات‪،‬‬ ‫کاهش ‪ ۰.۵‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته داش��ت درحالی که ارزش واردات رشد‬ ‫‪ ۶.۶‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫درامد عـالی‬ ‫بهترین جنبه شغل من است‬ ‫ چ��ر‪ ،‬ی��ک‬ ‫ثم�ن رحیم�ی راد‪ -‬مای��م بری ِ‬ ‫ن معدن��ی اهل کاناداس��ت که به‬ ‫رانن��ده کامیو ‬ ‫صورت فصل��ی در معادن زیرزمینی این کش��ور‬ ‫کار می کن��د‪ .‬او در گفت وگویی که با وب س��ایت‬ ‫ماینین��گ انجام داده‪ ،‬از حرفه خود گفته اس��ت‪.‬‬ ‫برگردان این گفت وگو را در شماره امروز روزنامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫€ €از خودت بگو و اینک�ه چطور به عنوان‬ ‫راننده ماش�ین های س�نگین به یک معدن‬ ‫زیرزمینی وارد شدی؟‬ ‫من در نیوبرانزویک (یکی از ‪ ۴‬استان اتالنتیک‬ ‫کانادا) زندگی می کردم و راننده کامیون جاده ای‬ ‫بودم‪ .‬پس از ‪ ۷‬سال اش��تغال به این کار‪ ،‬کم کم‬ ‫متوجه شدم بعضی از دوستانم به فورت مک موری‬ ‫(از شهرهای کانادا) می روند‪ .‬پرسیدم چرا؟ پاسخ‬ ‫انها سه چیز بود؛ شغل‪ ،‬نفت و پول!‬ ‫مق��داری پ��ول جم��ع ک��ردم و تصمی��م‬ ‫گرفت��م ب��ه مدرس��ه تجهی��زات س��نگین در‬ ‫ش��هر ساسِ ��کس نیوبرانزویک و پ��س از ان ب��ه‬ ‫فورت مک موری بروم‪ .‬در واقع می خواس��تم پیش‬ ‫ت به دس��ت‬ ‫از رفتن به این ش��هر برای کار‪ ،‬مهار ‬ ‫اورم‪ .‬در ان مدرسه یاد گرفتم که چطور بولدوزر‪،‬‬ ‫ماش��ین حفاری و ل��ودر را بران��م‪ .‬مربی من هم‬ ‫پیش��نهاد ک��رد ک��ه پ��س از فارغ التحصیلی‪ ،‬به‬ ‫یلونایف (ش��هری در کانادا) ب��روم و تالش کنم‬ ‫ب��ه یکی از مع��ادن الماس وارد ش��وم‪ .‬این ایده‬ ‫برای من جذاب بود‪ ،‬بنابراین س��عی کردم ان را‬ ‫امتحان کنم‪ .‬پ��س از فارغ التحصیلی ‪۶‬هزار دالر‬ ‫پول داشتم‪ .‬سوار ماش��ینم شدم و سراسر کانادا‬ ‫را رانندگی کردم‪ .‬نمی دانستم دقیقا چه انتظاری‬ ‫دارم‪ .‬وقتی به مقصد رسیدم به دنبال فرصت های‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9509980245400580‬ﺷﻌﺒﻪ‪ 1174‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪1174‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9709972181400559‬ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺝ ﺷﻬﺮﻛﺮﺝ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻬﺮﺷﻬﺮ ﺥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﻛﻮﭼﻪ‬ ‫ﻻﻟﻪ ﭘﻼﻙ‪ 8‬ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙ ﻏﺮﺏ ﻓﺎﺯ‪ 6‬ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺩﺍﺩﻣﺎﻥ ﺥ ﮔﻞ ﺍﻓﺸﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻙ‪ 4‬ﭘﻼﻙ‪ 13‬ﻭ‬ ‫ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻓﻨﻲ ﻭ‬ ‫ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪﻱ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻲ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭﺛﻴﻘﻪ ‪ -2‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﺑﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻤﻦ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻲ‬ ‫ﻏﻴﺮﻋﻤﺪﻱ ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ‪ 50‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ‪ 15‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺍﺣﺪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻗﺎﺭﻳﺮ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺻﺮﻳﺢ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺍﻳﺮﺍﺩ‬ ‫ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 714-709-449-448‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 176-95-91‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪ ﺙ ﻣﺎﺩﻩ‪ 38‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﻗﻮﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﺹ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺟﻨﺒﻪ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺟﺮﻡ ﺑﭙﺮﺩﺍﺧﺖ ‪-1‬ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺎﺋﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺧﻠﻒ ﺭﺍﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺧﻠﻒ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ‪-2‬ﻛﺒﻮﺩﻱ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎﺧﻦ ﺍﻧﮕﺸﺖ‬ ‫ﺳﻮﻡ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﻳﻚ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ‪ -3‬ﺍﺭﺵ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮﻡ ﺳﺎﻋﺪ‬ ‫ﺭﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ‪ -4‬ﺍﺭﺵ ﭘﺎﺭﮔﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺎﻧﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﻭﺁﺳﻴﺐ ﻧﺴﺞ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﻭﻱ ﺭﺍﺳﺖ ﺟﻤﻌﺎ ﺳﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫‪-5‬ﺍﺭﺵ ﭘﺎﺭﮔﻲ ﻋﻀﻠﻪ ﺧﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﺠﻤﻊ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﻇﺮﻑ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫‪ 50‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ‪ 15‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺮﻡ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﻇﺮﻑ ‪20‬‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪/47843‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1174‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609980283600846‬ﺷﻌﺒﻪ‪ 1178‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪9709972181800804‬‬ ‫ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﻣﻬﺮﻱ ﻧﺎﺯ ﺯﺍﺭﻋﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺑﻮﺣﻤﺰﻩ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻙ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻏﺮﺑﻲ پ‪ 61‬ﻣﺘﻬﻢ‪:‬‬ ‫ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺮﺯﮔﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﺮﺕ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪:‬‬ ‫ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺮﺯﮔﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﺮﺕ ﺍﻟﻪ ﺁﺯﺍﺩ‬ ‫ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﻙ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮﻱ ﻧﺎﺯ ﺯﺍﺭﻋﻲ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﺑﻮﺣﻤﺰﻩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺸﺮﺡ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ‬ ‫ﺑﺰﻩ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 53‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ‬ ‫ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪/47844‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1178‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫شغلی می گشتم‪ .‬خیلی طول نکشید که فهمیدم‬ ‫به دس��ت اوردن یک ش��غل در یکی از ‪ ۳‬معدن‬ ‫الماس منطقه‪ ،‬بسیار سخت تر از ان چیزی است‬ ‫ک��ه فکر می کردم‪ ،‬اما این ایده را رها نکردم و در‬ ‫ادامه با انجمن اموزش معادن اش��نا شدم‪ .‬برای‬ ‫ورود به انجا تقاضا دادم و با تقاضای من موافقت‬ ‫ش��د‪ .‬در انجا بود که موضوع های اصلی مشترک‬ ‫در معدن��کاری را یاد گرفتم‪ .‬پس از ان از س��وی‬ ‫یک پیمان��کار معدنی به عن��وان راننده کامیون‬ ‫استخدام شدم‪.‬‬ ‫€ €یک روز کاری تو چطور می گذرد؟‬ ‫س��اعت ‪ ۴‬صب��ح از خ��واب بیدار می ش��وم و‬ ‫همزم��ان با چک ک��ردن ایمیل هایم یک فنجان‬ ‫قهوه می خورم‪ .‬دوش می گیرم و برای صبحانه در‬ ‫ساعت ‪ ۴‬و ‪ ۴۵‬دقیقه به رستوران می روم‪ .‬ساعت‬ ‫‪ ۵‬و ‪ ۱۵‬دقیقه سوار اتوبوس می شوم‪.‬‬ ‫س��اعت ‪ ۵‬و ‪ ۴۵‬دقیقه در جلسه ایمنی حاضر‬ ‫می ش��وم‪ .‬پس از جلس��ه ایمنی یک قهوه دیگر‬ ‫می خ��ورم و پ��س از ان به زیر زمی��ن برای کار‬ ‫می روم‪.‬‬ ‫€ €بهترین نکته درباره شغل تو چیست؟‬ ‫درامد بسیار خوب‬ ‫€ €و بدترین نکته؟‬ ‫ی��اد گرفتن اینکه چط��ور با ادم ه��ای بدقلق‬ ‫روبه رو ش��وم‪ .‬از خانه‪ ،‬خانواده و دوس��تانم بسیار‬ ‫دور هستم‪ .‬با ابزاری سر و کار دارم که دچار عیب‬ ‫و ایراد می شوند و باید منتظر شوم تعمیر شوند‪.‬‬ ‫€ €با این چالش ها چطور روبه رو می شوی؟‬ ‫گفت وگ��و با افراد منفی را ب��ه کمترین میزان‬ ‫ممکن کاهش می دهم و سعی می کنم با ادم های‬ ‫مثبت ارتباط داشته باشم‪ .‬با انها دوست می شوم‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺣﻀﺎﺭﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺳﺮﻗﺖ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ‬ ‫ﻋﻤﺪﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﻭ ﻫﺎﺩﻱ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ‪ 960577‬ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ 37‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻨﻴﺮﻳﻪ ﺿﻠﻊ‬ ‫ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﭘﻼﻙ‪ 1072‬ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ‬ ‫ﻣﺼﻮﺏ‪ 92‬ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪/47838‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ‪37‬‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9509980245300726‬ﺷﻌﺒﻪ‪ 1171‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9709972181100664‬ﺷﺎﻛﻲ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻗﺮﺍﺋﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﭘﻮﻧﻚ ﻛﻮﭼﻪ‪ 11‬پ‪ 17‬ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﻴﻜﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻬﺪﻱ ﻗﺮﺍﺋﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺪﻳﻪ‬ ‫ﻗﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺎﺑﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ ﻧﺠﻒ‬ ‫ﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺳﺎﻭﺟﺒﻼﻍ ﺷﻬﺮ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺯﻳﺮﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻛﻮﭼﻪ ﻳﺎﺱ ‪ 5‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺎﺱ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ‪ 5‬ﻭ ﺁﻗﺎﻱ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺮﺍﺋﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ‪ 15‬ﺧﺮﺩﺍﺩ‪ -‬ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻫﻨﮕﺮﺍﻥ ﻙ‬ ‫ﻛﻼﻧﺘﺮﻱ ﭘﺎﺳﺎژ ﻭﻃﻦ پ‪ 28‬ﻭ ﺩﺍﻭﺩ ﭘﻴﻜﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ‬ ‫ﺑﻠﻮﺍﺭﻛﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﺎﺭﻭﻧﺪ پ‪ 17‬ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ‪ :‬ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻭ‬ ‫ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﻴﻜﺎﻧﻲ‪ -‬ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺮﺍﻳﻲ‬ ‫ﻭ ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻗﺮﺍﻳﻲ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﻗﺖ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻗﺮﺍﻳﻲ‪ -‬ﻋﻨﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻤﺪﻗﺎﺳﻢ ﻗﺮﺍﻳﻲ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﻴﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ‬ ‫ﻫﻤﺴﺮﺵ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻛﺒﺮ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺑﺸﺮﺡ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪ 60‬ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﮔﺮﺷﺎﺳﺒﻲ ﺑﺸﺮﺡ ﺻﻔﺤﻪ‪ 68‬ﺍﺻﻞ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺷﺎﻛﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﮔﺮﺷﺎﺳﺒﻲ ﻋﻮﺩﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﺎﻃﻤﻪ‬ ‫ﭘﻴﻜﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺤﺴﻦ ﻭ ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻗﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺤﺮﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻨﻈﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 656‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ‪ 6‬ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺳﻲ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺩ ‪46‬ﻭ ‪ 48‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺪ‪ -‬ﻗﺼﺎﺹ‪ -‬ﺩﻳﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺗﺎﺩﺭ ﺟﻪ ﻫﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻴﺖ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ ﻟﻐﻮ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ‪ 85‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﻭ ‪ 700‬ﮔﺮﻡ ﻃﻼ‪ -‬ﺳﻨﮓ ﻓﺮﺯ‪-‬‬ ‫ﺩﺭﻳﻞ‪ -‬ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‪ 754683‬ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺳﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﻨﺰﻝ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺑﺎ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﻮﺩ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻛ ًﺎ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺭﺩ ﻋﻴﻦ‬ ‫ﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎﻱ ﺷﺎﻛﻲ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻓﻘﺪ ﺍﺩﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺍﺻﻞ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍً ﺑﻪ ﺍﺻﻞ‬ ‫‪ 37‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺎﺑﻲ ﻭ ﺩﺍﻭﺩ ﭘﻴﻜﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺮﻳﻢ ﻭ ﻣﻬﺪﻱ ﻗﺮﺍﻳﻲ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﺩﻟﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺍﺻﻞ ﺑﺮﺍﺋﺖ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ‪ 37‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﻴﻜﺎﻧﻲ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪/47846‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1171‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫و کم��ک حال هم هس��تیم‪ .‬دور ب��ودن از خانه‬ ‫خیلی سخت است‪ ،‬بنابراین ارتباط خوب در این‬ ‫ش��رایط یک الزام است‪ .‬داش��تن یک ذهن سالم‬ ‫و همچنین یک بدن س��الم مهم اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫منظم به باشگاه می روم و ورزش می کنم‪ .‬ورزش‬ ‫مناسب مانع ایجاد جراحت ناشی از کار در معدن‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €هی�چ وق�ت از اینکه در زی�ر زمین کار‬ ‫می کنی‪ ،‬احساس ترس کرده ای؟‬ ‫بی ش��ک تا به حال اوقات پراسترسی را پشت‬ ‫سر گذاشته ایم‪ .‬در یک شیفت داشتیم زیر زمین‬ ‫ناهار می خوردیم که صدای یک ضربه غیر عادی‬ ‫ب��ه گوش مان رس��ید‪ .‬صدای ی��ک قطعه بزرگ‬ ‫گرانی��ت بود ک��ه از چال معدن جدا ش��ده و به‬ ‫داخل ان افتاده بود‪ .‬یک بار دیگر هم کامیون من‬ ‫اتش گرفت که همکارم به سرعت واکنش نشان‬ ‫داد و سیستم اتش نشانی کامیون را فعال کرد‪.‬‬ ‫€ €پیشنهادت به جوان هایی که به شغل تو‬ ‫تمایل دارند‪ ،‬چیست؟‬ ‫توصی��ه می کنم به م��دارس معدن��ی بروند و‬ ‫اموزش های الزم را ببینند‪ .‬اموزش همواره مسیر‬ ‫خوبی برای کسب تجربه است‪ .‬همچنین باید در‬ ‫نظر داشته باشند که برای این شغل باید در شهر‬ ‫نزدیک مع��دن زندگی کنند‪ .‬با این کار ش��انس‬ ‫بیش��تری برای اس��تخدام خواهند داشت‪ ،‬چون‬ ‫ش��رکت های معدنی ترجیح می دهند محلی ها را‬ ‫اس��تخدام کنند نه اینکه نیروه��ای انها به طور‬ ‫مستمر از شهری دیگر به منطقه ای که معدن در‬ ‫ان قرار دارد‪ ،‬پرواز کنند‪.‬‬ ‫€ €ب�رای اینک�ه در مع�دن زیرزمینی کار‬ ‫کنی‪ ،‬نیاز به انجام امور پزشکی داشتی؟‬ ‫بله‪ .‬چک اپ کامل جس��می دادم‪ .‬ش��رکت ها‬ ‫ازمایش اعتیاد و ادرار هم می خواهند‪.‬‬ ‫€ €فکر می کنی که ش�رکت های معدنی به‬ ‫اندازه کافی به سلامت و امنیت معدنکاران‬ ‫توجه می کنند؟‬ ‫من فقط می توانم درباره دو شرکتی که تاکنون‬ ‫با انها همکاری ک��رده ام حرف بزنم و بگویم انها‬ ‫به س�لامت و امنیت نیروی انس��انی خود توجه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در واق��ع توجه به بهداش��ت حرفه ای و ایمنی‪،‬‬ ‫وظیفه مهمی در بخش معدن به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980245700430‬ﺷﻌﺒﻪ‪ 1175‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪9709972181500935‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ‪-1 :‬ﺣﺴﺎﻡ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﻧﻴﻜﺠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺮﻡ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺥ ﺩﻝﺁﺭﺍ پ‪ 1‬ﻭﺍﺣﺪ ﻭ‪502‬‬ ‫‪ -2‬ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﻣﻨﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﺮﺩﻥ ﺥ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ پ‪ 2‬ﻭﺍﺣﺪ‪1‬‬ ‫ﻭ ‪ -3‬ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻮﻣﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻮﻱ ﻧﺼﺮ ﺥ‪ 28‬پ‪ 12‬ﻭﺍﺣﺪ‪ 7‬ﻭ‪-4‬‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﺿﺎﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺥ ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ‬ ‫ﻙ‪ 34‬پ‪ 50‬ﻭ ‪-5‬ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﭘﺎﻙ ﺑﺎﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻌﻴﺪﻩ ﻇﻔﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻛﺎﻇﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻠﻜﻪ ﺍﻭﻝ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ﺟﻨﺐ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﭘﻮﻳﺎ ﻁ‪ 1‬ﻭﺍﺣﺪ‪ 4‬ﻭ ‪-6‬ﺍﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺭﻭﻳﺸﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺭﺿﺎ‬ ‫ﺍﺣﻤﺪﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻱ پ‪ 83‬ﻭﺍﺣﺪ‪7‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ‪ 09121055627‬ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻱ پ‪ 83‬ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﻭﺍﺣﺪ ‪7‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮﻱ ‪-7‬ﺁﻗﺎﻱ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻢ ﻫﻮﻟﻮﺷﻴﺨﻼﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ‬ ‫ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ﺩﺍﻣﺎﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺿﺮﺑﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺥ ﺑﻬﺸﺘﻲ پ‪ 3‬ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻮﻫﻴﻦ ‪-8‬ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﺮﺯﮔﺮ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﺰﻩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺑﺎﻍ ﻧﺮﺩﻩ ﻙ‪8‬پ‪ 70‬ﻭ ‪ -9‬ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻧﻮﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺍﻩ ﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻙ ﻏﺮﺏ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺥ ﺩﺭﺧﺘﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ‬ ‫ﻁ ﺳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ‪ 5‬ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪-1 :‬ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﺿﺎﭘﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ ﺁﻗﺎﺋﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻏﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺥ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ‬ ‫پ‪ 56‬ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻭﻝ ﺟﻨﻮﺑﻲ ‪ -2‬ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺮﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫‪-3‬ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺷﺎﻫﻲ ﭘﻴﭽﺎﻗﭽﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺭﺿﺎ ﻧﻮﺭﻱ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺘﺎﺭﺧﺎﻥ ﻧﺒﺶ ﺥ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻬﻲ ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ‬ ‫پ‪ 404‬ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ‪ -4‬ﺍﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺟﻠﻴﻠﻲ ﺍﺣﻤﺪﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺷﻬﺮﻙ ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ ﻛﻮﭼﻪ‪ 43‬ﭘﻼﻙ‪ 97‬ﻭ‪-5‬ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻠﻴﻠﻲ ﻛﻤﻖ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺝ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﭘﺎﺷﺎﺋﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﻫﻜﺪﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‬ ‫ﻛﻮﭼﻪ‪ 35‬ﭘﻼﻙ‪ 3‬ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻮﺍﺩ ﺻﺎﺑﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﻫﻜﺪﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻛﻮﭼﻪ‪ 3‬پ‪ 35‬ﻃﺒﻘﻪ ‪ 1‬ﻭ ‪-6‬ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻴﻼﺩ ﺁﺷﭙﺰﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻙ‬ ‫ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺥ‪ 20‬ﻣﺘﺮﻱ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺥ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ پ‪ 123‬ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ‬ ‫ﻭ ‪ -7‬ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﺮﺍﻧﻲ ﺟﺰﺩﺍﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‪ 256‬ﻭﺍﺣﺪﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﺎﺭﻭﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺁ‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ‪ 4‬ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺭﺏ‪ 1‬ﻭ ‪-8‬ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﺮﺯﮔﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺑﻴﻀﺎ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﺮﻭﻱ ﺥ ﻭﻓﺎﻣﻨﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﺁﺑﻨﻮﺱ ﭘﻼﻙ‪ 29‬ﻁ‪ 5‬ﻭﺍﺣﺪ‪ 10‬ﻭ‬ ‫ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺐ ﺍﻟﻪ ﺁﻗﺎﺋﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ‬ ‫ﺥ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ پ‪ 56‬ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻭﻝ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﺭﺍﻱ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ‬ ‫ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺭﺍﻯ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺐ ﺍﷲ ﺁﻗﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺟﻠﻴﻠﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﺭﺍﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 970997218150740‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 97/4/24‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 309‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮﺏ‪1379‬‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺟﻠﻴﻠﻲ‬ ‫ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺍﻱ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺣﻀﻮﺭﻱ )ﻧﻪ ﻏﻴﺎﺑﻲ( ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻓﺮﺟﻪ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺭﺍﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺻﻼﺣﻲ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪/47848‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1175‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫وقتی نیروی انسانی اس��یب ببیند برای شرکت‬ ‫هزین��ه دارد‪ ،‬بنابراین پیش��گیری بهترین دارو و‬ ‫روش درمان است‪.‬‬ ‫€ €فکر می کنی به معدنکارانی که زیر زمین‬ ‫کار می کنن�د ان طور که باید و ش�اید‪ ،‬پول‬ ‫پرداخت می شود؟‬ ‫نمی توانم شکایتی کنم‪ .‬با کار در معدن زندگی‬ ‫خیلی راحتی دارم‪ .‬اگر نگرش مثبت و همچنین‬ ‫اشتیاق به یادگیری داشته باشید‪ ،‬پول خوبی هم‬ ‫ی و به‬ ‫به دست می اورید‪ .‬در طول زمان نیز توانای ‬ ‫موازات ان درامدتان بیشتر می شود‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409982135800188‬ﺷﻌﺒﻪ‪ 1018‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪9709972186800423‬‬ ‫ﺷﻜﺎﺕ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎﺑﻚ ﻧﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺳﻤﻴﻪ ﻙ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺴﺎﺭﻱ پ‪ 6‬ﻭﺍﺣﺪ‪ 8‬ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﻣﻴﺮﺯﺍﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﻙ ﺷﺎﻫﺪ پ‪ 5‬ﻭ ﺳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻭﺭﺟﻌﻠﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮﻙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻙ ﺣﻜﻴﻢ پ‪ 17‬ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻛﻴﻬﺎﻥ‬ ‫ﭘﻴﺮﺗﺎﺟﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻣﻬﺎ‪ :‬ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎﺑﻚ ﻧﻴﺎ ﻭ ﺳﺠﺎﺩ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﻭ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﺗﺎﺟﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺮﻳﻢ ﻏﻔﺎﺭﻱ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ‬ ‫ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1395/7/28‬ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺳﺒﻖ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻠﺐ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ‬ ‫ﺷﻜﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺩﻟﻪ ﺍﺛﺒﺎﺗﻲ ﻣﻜﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻗﻨﺎﻉ ﺑﺎﻃﻨﻲ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ‬ ‫ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﺻﻞ‪ 37‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍﻱ ﺑﺮﺍﺋﺖ‬ ‫ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻨﺘﺴﺒﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪/47849‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1018‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609980283601196‬ﺷﻌﺒﻪ‪ 1178‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9709972181800801‬ﺷﻜﺎﺕ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺥ ﺑﻬﺎﺭﺷﻤﺎﻟﻲ ﺥ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺷﺮﻗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻬﺮ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ‪ 6‬ﻭ ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻓﺮﺩﻭﺱ‬ ‫ﺥ ﺑﻬﺎﺭﺷﻤﺎﻟﻲ ﺥ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻱ ﺷﺮﻗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ‪ 4‬ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﻣﻬﺪﻱ‬ ‫ﻋﻄﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻤﺪﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ‬ ‫ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻄﺎﺭﺍﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻓﺤﺎﺷﻲ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻤﺪﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺯﺍﺋﻴﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻴﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ ﺑﺸﺮﺡ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻤﺪﻱ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪134‬ﻭ ‪608‬ﻭ ‪ 677‬ﻭ ‪37‬ﻭ ‪ 38‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ‬ ‫ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻤﺪﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‬ ‫ﻭ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ‬ ‫ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺑﺰﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻭﻱ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪/47845‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1178‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!