روزنامه صمت شماره 1127 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1127

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1127

روزنامه صمت شماره 1127

‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه مستقل تخصصی حوزه صنعت‪ ،‬معدن ‪،‬تجارت و اولین روزنامه سهامداری ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫اول سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1127‬پیاپی ‪2445‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در ارزیابی عملکرد یک ساله دولت دوازدهم‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک س��ال کارهای خوبی در زمینه رش��د اقتص��ادی‪ ،‬انرژی‪ ،‬افزایش‬ ‫کردن��د‪ :‬در این ی ‬ ‫صادرات غیرنفتی و کاهش واردات انجام ش��ده که باید روند افزایش صادرات و کاهش‬ ‫واردات با ش��تاب بیش��تر ادامه یابد ‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای با تاکید بر اینکه دولت‬ ‫توانایی مدیریت اقتصادی کش��ور را دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کردند‪ :‬الزمه چنین مدیریت‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اهتمام جدی‪ ،‬ورود مجاهدانه در وس��ط میدان و نظارت کامل و مس��تمر‬ ‫‪2‬‬ ‫به منظور بستن منافذ فساد است تا دیگر نیازی به برخورد قوه قضاییه نباشد‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫کارشناسان در پی انتقاد رهبر معظم انقالب از بنگاهداری بانک ها تاکید کردند‪:‬‬ ‫پذیرفتن تعهدات‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪2‬‬ ‫چهره ها‬ ‫مقررات مانع سرمایه گذاری‬ ‫را کنار بگذاریم‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫راه اهن مسافری باید‬ ‫سودده باشد؛ اما نشد!‬ ‫بانک ها بانکداری کنند‪ ،‬اقتصاد متحول می شود‬ ‫مدیریت نقدینگی و نظارت بر امور بانکی دو محور از سخنان رهبر معظم انقالب در دیدار‬ ‫با اعضای هیات دولت بود که روز چهارش��نبه گذش��ته ب ه مناس��بت هفته دولت‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫ایت اهلل خامنه ای از بانک مرکزی خواس��تند «با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مش��کالتی‬ ‫مانند مس��ائل س��پرده گذاران برخی بانک ها و موسسه های مالی شود»‪ .‬موضوع بنگاهداری‬ ‫بانک ها در حالی انتقاد رهبر معظم انقالب اس�لامی را به دنبال داش��ته که بحث فروش اموال‬ ‫ل گذشته مورد توجه قرار گرفته و‬ ‫مازاد بانک ها براس��اس قانون رفع موانع تولید‪ ،‬در چند سا ‬ ‫اردیبهش��ت‪ ۹۴‬ازس��وی رییس جمهوری برای اجرا ابالغ شده است‪ .‬براساس ماده‪ ۱۶‬قانون‬ ‫رفع موانع تولید‪ ،‬به مدت ‪۳‬س��ال به همه بانک ها و موسس��ه های اعتباری فرصت داده شده‬ ‫تجارت‪4‬‬ ‫اموال مازاد خود را تعیین تکلیف و ساالنه ‪۳‬درصد اموال شان را واگذار کنند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫صادرات‪ ،‬نخستین گام‬ ‫برای توسعه‬ ‫دولت توانایی مدیریت‬ ‫اقتصاد کشور را دارد‬ ‫؟؟؟‬ ‫صنعت‪3‬‬ ‫هفت خوان‬ ‫ثبت سفارش‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫بازاریابی فرامرزی مسیر‬ ‫ورود به بازارهای صادراتی‬ ‫گزارش های روز‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫صنعت‪3‬‬ ‫ارز مسافرتی باید سازکار‬ ‫مشخصی داشته باشد‬ ‫تجارت ‪2‬‬ ‫کاهش مالیات ارزش افزوده‬ ‫به ضرر دولت‪ ،‬به نفع تولید‬ ‫صنعت‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بازنگری در سیاست های صنعتی‬ ‫ضروری است‬ ‫بررسی سناریوی کاهش ‪ ۶‬درصدی مالیات ارزش افزوده نشان داد‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫اول سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1127‬‬ ‫پیاپی ‪2445‬‬ ‫خبر‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ناصربزرگمهر‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫مسئولیت اجتمــــاعی شرکت ها و س��ازمان های کوچک و بزرگ‬ ‫مفهومی اس��ت که چندی است در دنیای امروز به ویژه در سازمان های‬ ‫بزرگ جایگاهی برای خود پیدا کرده اس��ت‪ .‬فجایع زیست محیطی که‬ ‫برخی س��ازمان های بزرگ مانند ش��رکت های نفتی به وجود اوردند یا‬ ‫رعایت نش��دن حقوق افراد از س��وی ش��رکت های مهم‪ ،‬در این سال ها‬ ‫رس��وایی هایی را برای انها به وجود اورده اس��ت و همین امر بر اهمیت‬ ‫و توجه به مس��ئولیت های اجتماعی که شرکت ها برعهد ه دارند افزوده‬ ‫اس��ت‪ .‬ازاین رو‪ ،‬س��ازمان های بزرگ جهانی نیز ای��ن موضوع را جدی‬ ‫گرفته و به طور ساالنه گزارش هایی را پیرامون فعالیت ها و خدماتی که‬ ‫در این زمینه و در ارتباط با جامعه ارائه می دهند منتشر می کنند‪ .‬امروز‬ ‫به راحت��ی می توان با مراجعه به وب س��ایت ش��رکت های بزرگی مانند‬ ‫‪ IBM، SAMSUNG، Coca Cola‬و‪ ...‬گزارش ه��ای یادش��ده را‬ ‫مطالعه و دریافت کرد‪ .‬مس��ئولیت اجتماعی شرکت روش یا راهکاری‬ ‫اس��ت که ش��رکت ها به کار می گیرند تا ع�لاوه بر اینکه به خود س��ود‬ ‫می رس��انند‪ ،‬برای جامعه نیز سودمند باش��ند‪ .‬البته باید توجه کرد که‬ ‫‪ CSR‬قرار نیس��ت مشکالت دنیا را حل کند‪ ،‬بلکه راهکارها و تعهداتی‬ ‫را برای س��ازمان به منظور تعامل با ذی نفعان به ویژه جامعه اطراف خود‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬برخی ممکن اس��ت با ش��نیدن این مفه��وم تنها به یاد‬ ‫کمک های خیریه ای که س��ازمان ها به برخ��ی مراکز توان خواه جامعه‬ ‫ارائ��ه می دهند یا فعالیت ه��ای نمادینی که این س��ازمان ها در زمینه‬ ‫محیط زیس��ت انجام می دهند‪ ،‬بیفتند‪ ،‬اما باید گفت ‪ CSR‬تنها انجام‬ ‫فعالیت های س��اده ای مانند انچه گفته شد نیست؛ ‪ CSR‬چیزی فراتر‬ ‫از این هاست‪ .‬این مفهوم به معنی پذیرفتن تعهداتی است که سازمان ها‬ ‫در ش��رایط عادی حاضر به پذیرفتن انها نیستند‪ .‬ترکیب ‪ CSR‬با واژه‬ ‫«مسئولیت» اغاز می شود؛ یعنی س��ازمان این مسئولیت را می پذیرد‬ ‫که تعهداتی در قبال جامعه دارد و خواهد داش��ت؛ اما این مسئله زمانی‬ ‫ارزش��مند خواهد ش��د که سازمان یادش��ده در برابر مس��ئولیتی که‬ ‫پذیرفته‪ ،‬پاسخگو نیز باشد‪ .‬در واقع پاسخگویی یکی از اصول مسئولیت‬ ‫اجتماعی ش��رکت است و نشان می دهد که سازمان به تعهداتی فراتر از‬ ‫تعهدات عادی پایبند اس��ت‪ .‬دو اص��ل بااهمیت دیگر ‪ CSR‬را می توان‬ ‫«پایداری» و «ش��فافیت» بیان کرد‪« .‬پایداری» به این معنا اس��ت که‬ ‫س��ازمان تنها به زمان خود فکر نکند و نس��ل های این��ده را نیز در نظر‬ ‫بگیرد ‪ .‬سازمان باید ببیند که اثرات فعالیت هایش روی نسل های اینده‬ ‫چیس��ت؟ یک سازمان متعهد باید ببیند که چه اقدام هایی می تواند در‬ ‫راستای مسئولیت های اجتماعی خود برای جامعه انجام دهد که برای‬ ‫نس��ل های اینده نیز سودمند باشد‪« .‬ش��فافیت» یعنی اینکه سازمان‬ ‫درب��اره فعالیت های اثرگ��ذار خود در جامعه به گونه ای اطالع رس��انی‬ ‫کن��د که ب��رای همه قابل فهم باش��د و نکته بااهمیت این اس��ت که در‬ ‫این اطالع رس��انی‪ ،‬نباید چیزی را پنهان کند‪ .‬درواقع گزارش هایی که‬ ‫س��ازمان ها در زمینه مسئولیت های اجتماعی خود ارائه می دهند‪ ،‬باید‬ ‫اینه تمام نما و شفافی از فعالیت هایی باشد که به هر نحوی ممکن است‬ ‫بر جامعه و محیط اطراف اثر بگذارد‪ .‬اما چه چیزی باعث شده سازمان ها‬ ‫امروز به فکر مس��ئولیت های اجتماعی خود باشند؟ یکی از دالیل توجه‬ ‫بیش از پیش س��ازمان ها به مفهوم مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬می تواند‬ ‫افزایش حساس��یت جامعه به فعالیت هایی باش��د که سازمان ها انجام‬ ‫می دهن��د‪ .‬بحث ها و مناقش��اتی ک��ه به دنبال حوادث��ی به وجود امد و‬ ‫خس��ارت هایی که ای��ن حوادث هم برای جامعه و محیط زیس��ت و هم‬ ‫برای ش��رکت ها ایجاد کردند‪ ،‬باعث شده سازمان ها این مسئله را جدی‬ ‫بگیرند؛ اما دالیل دیگری نیز سازمان ها را به این اندیشه وادار ساخته که‬ ‫انها نیز مانند یک شهروند در برابر جامعه خود مسئول هستند‪ .‬برخی از‬ ‫این دالیل را می توان این گونه برشمرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬نواوری‪ :‬درزمینه ‪ ،CSR‬نواوری مزیت بزرگی برای یک ش��رکت‬ ‫و جامعه اس��ت‪ .‬به طور مثال یک شرکت با تولید محصوالتی بهداشتی‬ ‫که باعث می ش��ود اب کمتری مصرف شود‪ ،‬نواوری ایجاد کرده که هم‬ ‫برای خودش و هم برای جامعه س��ودمند اس��ت‪ .‬بدون توجه به مفهوم‬ ‫«پایداری» تالش های تحقیق و توسعه ممکن نیست‪.‬‬ ‫‪ -۲‬صرفه جویی در هزینه ها‪ :‬یکی از س��اده ترین راه ها برای ش��رکت‬ ‫به منظور پایدار بودن‪ ،‬اس��تفاده از پایداری به عنوان روشی برای کاهش‬ ‫هزینه ها اس��ت‪ .‬چه این کار اس��تفاده کمتر از بس��ته بندی باشد و چه‬ ‫مصرف کمتر انرژی؛ همه به صرفه جویی در هزینه ها منجر خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تمایز برند‪ :‬درگذش��ته تمایز برند یک��ی از دالیل اولیه ای بود که‬ ‫ش��رکت ها را ترغیب به توج��ه به مفهوم ‪ CSR‬می ک��رد‪ ،‬اما هرچه به‬ ‫فراگیرتر ش��دن این مفهوم نزدیک تر می شویم‪ ،‬ایجاد تمایز برندها در‬ ‫این حوزه دشوارتر می ش��ود‪ .‬کوکاکوال و پپسی دو شرکتی هستند که‬ ‫همواره در جنگ با یکدیگر بوده اند و هر یک سعی در تصاحب سهم بازار‬ ‫دیگری داشته اند‪ .‬در زمینه ‪ CSR‬نیز این شرکت ها رویکردهای مشابه‬ ‫با اندکی تفاوت اتخ��اذ کرده اند‪ .‬هر دو بطری های ابی را ارائه می دهند‬ ‫که از بس��ته بندی دوستدار محیط زیس��ت در انها استفاده شده است‪.‬‬ ‫توجه و اهمیتی که این دو ش��رکت به موضوع مسئولیت های اجتماعی‬ ‫داده اند و اینکه هیچ یک ان را تنها هوس��ی زودگذر ندیده‪ ،‬باعث ش��ده‬ ‫این شرکت ها نتوانند تمایز قابل توجهی برای برند خود نسبت به دیگری‬ ‫در این زمینه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تفکر بلندمدت‪ CSR :‬تالشی برای نگریستن به منافع بلندمدت‬ ‫ش��رکت و اطمینان از این مس��ئله است که اینده شرکت خوب و پایدار‬ ‫باش��د‪ ،‬به همین دلیل برخ��ی تمایل دارن��د از واژه «پایداری» به جای‬ ‫«مسئولیت های اجتماعی شرکت» استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬مش��ارکت مش��تری‪ :‬در س��ال های اخی��ر ش��رکت ها ب��ه‬ ‫مس��ائل زیس��ت محیطی توج��ه ویژه ای داش��ته اند‪ .‬در س��ال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫(‪1387‬خورش��یدی) ش��رکت والمارت پویش تبلیغات��ی را به منظور‬ ‫ی درب��اره مس��ائل زیس��ت محیطی و انتخاب هایی که‬ ‫افزای��ش اگاه ‬ ‫مش��تریان محصوالت باتوجه به این مس��ائل می توانند انجام دهند‪ ،‬راه‬ ‫ن ترتیب اس��تفاده از ‪ CSR‬می تواند به ش��رکت ها کمک‬ ‫انداخت‪ .‬به ای ‬ ‫کند تا با مشتریان شان با روش نوینی تعامل کنند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬مشارکت کارکنان‪ :‬اگر کارکنان شرکتی ندانند که چه اتفاق هایی‬ ‫در ان ش��رکت می افتد‪ ،‬می توان گفت این شرکت فرصتی قابل توجه را‬ ‫ت داده است‪ .‬برخی ش��رکت ها‪ ،‬گروه های کاری به منظور ایجاد‬ ‫از دس�� ‬ ‫اس��تراتژی برای پایداری تشکیل داده اند‪ .‬این ش��رکت ها این کار را به‬ ‫این منظ��ور انجام داده اند تا کارکنان خ��ود را در خدمات جامعه محور‬ ‫در زمینه اولویت های مسئولیت های اجتماعی شرکت درگیر کنند‪.‬‬ ‫دولت توانایی مدیریت اقتصاد کشور را دارد‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی در دیدار رییس جمهوری و اعضای هیات‬ ‫دولت‪ ،‬شاخص های حکومت علوی یعنی «عدالت‪،‬‬ ‫پاکدامن��ی‪ ،‬پارس��ایی و با مردم ب��ودن» را معیار‬ ‫ارزیابی و سنجش اقدامات مسئوالن برشمردند و با‬ ‫بیان نکات مهمی درباره مسائل اقتصادی‪ ،‬سیاست‬ ‫خارجی و اتحاد و انس��جام داخلی تاکید کردند‪ :‬در‬ ‫زمین��ه اقتصاد باید قوی‪ ،‬پرحج��م و باکیفیت کار‬ ‫کرد و مس��ئوالن اقتصادی در حل مشکالت مردم‬ ‫شب و روز نشناسند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم‬ ‫رهب��ری‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی با تاکید بر‬ ‫اینکه هفته دولت فرصتی برای ارزیابی نقاط قوت و‬ ‫ضعف دستگاه ها و مسئوالن دولتی است‪ ،‬افزودند‪:‬‬ ‫در ای��ن ارزیابی باید نقاط قوت و ضعف‪ ،‬با یکدیگر‬ ‫دیده شود تا بر نقاط قوت افزوده شود و نقاط ضعف‬ ‫برطرف شوند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامن��ه ای در ارزیابی عملکرد‬ ‫یک س��اله دول��ت دوازدهم‪ ،‬خاطرنش��ان کردند‪:‬‬ ‫ک س��ال کارهای خوبی در زمینه رش��د‬ ‫در ای��ن ی ‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ان��رژی‪ ،‬افزایش ص��ادرات غیرنفتی و‬ ‫کاهش واردات انجام ش��ده که بای��د روند افزایش‬ ‫صادرات و کاهش واردات با شتاب بیشتر ادامه یابد‬ ‫و در ضم��ن این گونه خدمات با بیان هنرمندانه به‬ ‫مردم گفته شود‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی در ادامه به مسائل‬ ‫اقتصادی کش��ور پرداختند و با اش��اره به تشکیل‬ ‫جلس��ه هماهنگی رییس��ان ‪ 3‬قوه‪ ،‬افزودند‪ :‬هدف‬ ‫از تش��کیل این جلس��ه‪ ،‬تمرکز بر مس��ائل اصلی‬ ‫اقتص��ادی و هماهنگی جهت حل س��ریع تر انها‬ ‫است‪ ،‬بر همین اساس باید در این جلسات‪ ،‬از طریق‬ ‫گفت وگو و رایزنی‪ ،‬نقاط اشتراک را افزایش داد‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامن��ه ای با تاکی��د بر اینکه‬ ‫دش��من به دلی��ل برخ��ی ضعف ه��ا و خاله��ای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬بر موضوع اقتصاد کش��ور متمرکز شده‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کردن��د‪ :‬حجم و کیفی��ت فعالیت و‬ ‫عملکرد مسئوالن اقتصادی کشور باید به گونه ای‬ ‫باشد که شب و روز نشناسند و محور فعالیت ها هم‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی باشد که اساس ان‬ ‫تکیه بر تولید داخلی است‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با تاکید بر اینکه تولید‬ ‫داخل و برطرف کردن مشکالت ان یکی از مسائل‬ ‫مهمی اس��ت که باید در جلسه هماهنگی روسای‬ ‫‪ 3‬قوه بر ان تمرکز ش��ود‪ ،‬گفتند‪ :‬مشکالت تولید‪،‬‬ ‫راه حل دارد و اقتصاددان ها نیز برای ان راهکار ارائه‬ ‫داده اند که اگر به انها عمل شود‪ ،‬معیشت مردم که‬ ‫اکنون بخش مهمی از جامعه دچار مشکل هستند‪،‬‬ ‫بهبود خواهد یافت‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه باید‬ ‫ت�لاش همه جانبه ای ب��رای جلوگیری از تعطیلی‬ ‫کارخانه ه��ا یا زی��ر ظرفیت کار ک��ردن انها انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬به موضوع مدیریت اقتصادی اشاره کردند‬ ‫و گفتند‪ :‬وظیفه دولت‪ ،‬مدیریت اقتصادی اس��ت؛‬ ‫البته این مدیریت به معنای تصدی گری نیس��ت و‬ ‫هدف از سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬نیز این است‬ ‫که تصدی گری انجام نشود‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی یک��ی از راه های‬ ‫همه تالش دولت این بوده که کشور را‬ ‫به نقطه مطلوب برساند‬ ‫رییس جمه��وری در دیدار اعض��ای هیات دولت با رهب��ر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی ضمن ارائه گزارش��ی از اقدام ها و برنامه ه��ای دولت‪ ،‬گفت‪ :‬همه‬ ‫ت�لاش دولت این بوده که کش��ور را به نقطه مطلوب برس��اند و در ‪ 5‬س��ال‬ ‫گذش��ته توفیقات خوبی مانند کاهش تورم‪ ،‬رشد اقتصادی و افزایش درامد‬ ‫ناخالص ملی حاصل ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحانی با اش��اره به خدمات دولت به‬ ‫روستاییان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬همه روس��تاهای باالی ‪ ۱۰‬خانوار دارای برق‬ ‫هس��تند و بسیاری از روستاها به شبکه گاز و نیز شبکه ارتباطی کشور متصل شده اند‪ .‬دکتر روحانی به‬ ‫اقدام های قوه مجریه در حوزه کش��اورزی از جمله خودکفایی در تولید گندم و شکر اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫درامد کش��اورزان هم از لحاظ میزان تولید محصول و هم از لحاظ نرخ بهتر از گذش��ته شده و در تولید‬ ‫بس��یاری از محصوالت کشاورزی ش��اهد افزایش بوده ایم‪ .‬رییس جمهوری افزایش ‪۹۰‬درصدی تولید‬ ‫گاز در پارس جنوبی و افزایش تولید نفت از مخازن مش��ترک را از جمله دس��تاوردهای دولت در حوزه‬ ‫انرژی دانس��ت و گفت‪ :‬کش��ور در زمینه تولید گاز و گازوئیل خودکفا ش��ده و تا پایان سال می توانیم در‬ ‫تولید بنزین نیز به خودکفایی برس��یم‪ .‬روحانی‪ ،‬نوسازی ناوگان حمل ونقل‪ ،‬افزایش دوبرابری صادرات‬ ‫غیرنفتی و اتکای بیشتر به صادرات غیرنفتی را از دیگر خدمات دولت خواند و افزود‪ :‬گرچه در ماه های‬ ‫گذشته با مشکالتی به ویژه در حوزه ارز روبه رو بوده ایم اما همان گونه که در گذشته مشکالت سخت تری‬ ‫را پش��ت سر گذاش��ته ایم‪ ،‬با تدبیر می توانیم از این مش��کالت هم عبور کنیم‪ .‬رییس جمهوری با اشاره‬ ‫به تحریم های امریکا‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط امروز راه حل سیاس��ی پیش روی ما نیس��ت چراکه دولتی که‬ ‫تحریم ه��ا را برخ�لاف همه مق��ررات بین المللی به ایران تحمیل کرده‪ ،‬به هیچ چیزی پایبند نیس��ت‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه هدف امریکایی ها باالتر از فشار اقتصادی است و می خواهند یک بار دیگر به ایران‬ ‫برگردند و بر کشور مسلط شوند‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬انها می خواهند دوباره استقالل ایران را زیر پا بگذارند‬ ‫و بر مردم ایران اقایی کنند اما ملت ما هرگز چنین چیزی را نمی پذیرد و این را با ایستادگی و مقاومت‬ ‫خود به جهان نش��ان خواهد داد‪ .‬رییس جمهوری تاکید کرد‪ :‬همه ملت ایران پش��ت س��ر رهبر معظم‬ ‫انقالب و با هدایت ایشان نخواهند گذاشت که توطئه های دشمنان تحقق پیدا کند‪.‬‬ ‫مقررات مانع سرمایه گذاری را کنار بگذاریم‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به‬ ‫تالش های ش��ورای اقتصادی س��ران ق��وا برای‬ ‫تسهیل سرمایه گذاری در ایران گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی کشور باید فرایند سرمایه گذاری تسهیل‬ ‫ش��ود‪ .‬یکی از مش��کالت حوزه س��رمایه گذاری‬ ‫کشور وجود مقررات فراوان است‪ .‬بخشنامه های‬ ‫فراوان باعث می ش��ود صنعتگران نتوانند زندگی‬ ‫قابل پیش بینی داش��ته باشند که البته این گونه‬ ‫موانع در زمین��ه افزایش تولیدات داخلی فراوان‬ ‫اس��ت‪ .‬وقت��ی نیازمند توس��عه س��رمایه گذاری‬ ‫هستیم باید زمینه سرمایه گذاری را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا علی الریجان��ی اظهار کرد‪ :‬باید‬ ‫در این حوزه بازنگری جدی ش��ود؛ البته قانونی‬ ‫تصویب شد تا با کمک اتاق بازرگانی مقررات زائد‬ ‫را ح��ذف کنند اما در این زمینه فعاالنه برخورد‬ ‫بهب��ود فضای کس��ب وکار را جلوگی��ری از صدور‬ ‫بخش��نامه های پ��ی در پ��ی و احیان��ا متناق��ض‬ ‫برشمردند و تاکید کردند‪ :‬باید ثبات و ارامش برای‬ ‫فعال اقتصادی تامین ش��ود ت��ا بتواند برای اینده‬ ‫خود برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامن��ه ای مبارزه با مفس��د‬ ‫و بس��تن مناف��ذ فس��اد را نیازمند چش��مان باز و‬ ‫نشد که این مشکل باید به طور جدی دنبال شود‬ ‫تا مش��کالت این حوزه از بین برود‪ .‬در ش��ورایی‬ ‫که س��ران قوا به دس��تور رهبر معظ��م انقالب‬ ‫تش��کیل می دهند‪ ،‬به دنبال رفع مق��ررات مانع‬ ‫سرمایه گذاری هستیم تا دست کم به طور موقت‬ ‫این مقررات را کنار بگذاریم‪ .‬الریجانی با اش��اره‬ ‫به تحریم های جدید اعمال ش��ده علیه ایران از‬ ‫سوی امریکا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رییس جمهوری امریکا‬ ‫از توافق هس��ته ای خارج ش��د که ای��ن اقدام ها‬ ‫بی انضباطی بین الملل��ی را به وجود می اورد‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬تاکنون کش��ورهای اروپایی قول هایی‬ ‫را در زمینه همکاری های بانکی‪ ،‬نفتی و تولیدی‬ ‫به جمهوری اس�لامی ای��ران داده اند که در این‬ ‫روزه��ا باید حرف های خود را روی کاغذ بیاورند‬ ‫تا ببینیم چند مرده حالج هستند‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫هوشمندی مدیران سازمان های دولتی دانستند‬ ‫و با اش��اره به قضایای ماه های گذش��ته بازار سکه‬ ‫و ارز خاطرنش��ان کردند‪ :‬گرچ��ه در خصوص این‬ ‫قضایا توجیهاتی بیان شد اما به هر حال بی توجهی‬ ‫و غفلت مدیریتی نیز رخ داده است‪.‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامن��ه ای با تاکی��د بر اینکه‬ ‫دول��ت توانای��ی مدیری��ت اقتص��ادی کش��ور را‬ ‫دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کردند‪ :‬الزم��ه چنین مدیریت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اهتمام جدی‪ ،‬ورود مجاهدانه در وسط‬ ‫میدان و نظارت کامل و مس��تمر به منظور بس��تن‬ ‫منافذ فس��اد اس��ت تا دیگر نیازی به برخورد قوه‬ ‫قضاییه نباشد‪.‬‬ ‫ایش��ان «ب��د اس��تفاده ک��ردن از ظرفیت ها و‬ ‫مناب��ع داخل��ی» را از دیگر مش��کالت موجود در‬ ‫بحث مدیریت اقتص��ادی خواندند و ایجاد جاذبه‬ ‫برای ورود بخش خصوصی ب��ه تکمیل طرح های‬ ‫نیمه تم��ام را از جمله راه های اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫فعاالن اقتصادی و مهار نقدینگی دانس��تند‪ .‬رهبر‬ ‫معظم انقالب ب��ا تاکید بر امکان مه��ار نقدینگی‬ ‫افزودند‪ :‬نقدینگی س��رگردان به هر س��و که برود‬ ‫س��که‪ ،‬ارز‪ ،‬مس��کن یا هر زمینه دیگ��ر‪ -‬ویرانگر‬‫خواه��د بود و بای��د مجموع��ه ای تمام وقت‪ ،‬فعال‬ ‫و جه��ادی مس��ئول کنترل و مدیریت ان ش��ود‪.‬‬ ‫«مدیری��ت و کنترل قوی بانک مرک��زی بر دیگر‬ ‫بانک ه��ا»‪ ،‬توصیه دیگر حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫برای مدیریت اقتصادی کشور بود‪.‬‬ ‫ایش��ان با انتقاد از ادامه بنگاه��داری بانک ها و‬ ‫کارهای هزینه اور دیگر مانند افزایش ش��عبه های‬ ‫بانک��ی گفتن��د‪ :‬بان��ک مرک��زی باید ب��ا نظارت‬ ‫کامل و دقیق مانع بروز مش��کالتی نظیر مس��ائل‬ ‫س��پرده گذاران برخی بانک ها و موسسه های مالی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بخش دوم س��خنان حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫در دیدار رییس جمهوری و اعضای هیات دولت به‬ ‫بیان نکاتی در زمینه سیاس��ت خارجی اختصاص‬ ‫داش��ت که تاکید ب��ر ارتباط خ��وب و روزافزون با‬ ‫همس��ایگان از جمله این نکات ب��ود‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انق�لاب اس�لامی در بخش پایانی سخنان ش��ان‪،‬‬ ‫«اتحاد و انسجام مس��ئوالن کشور» را بیش از هر‬ ‫زمان دیگ��ر الزم خواندند و افزودند‪ :‬روس��ای قوا‬ ‫و مس��ئوالن بخش های مختلف باید پش��تیبان و‬ ‫کمک کار یکدیگر باشند؛ به ویژه همه باید به دولت‬ ‫کمک کنند زیرا دولت در وسط میدان است‪.‬‬ ‫دعوت از اردوغان برای نشست تبریز‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان‬ ‫اخری��ن روزهای هفته گذش��ته در ادامه دیدارها با‬ ‫مقامات کشورهای همسایه راهی ترکیه و پاکستان‬ ‫شد‪ .‬در این سفر ظریف با مولود چاووش اوغلو‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه و رجب طیب اردوغان‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫ترکی��ه دیدار کرد و عالوه بر رایزنی درباره مس��ائل‬ ‫دوجانبه‪ ،‬از انها برای حضور در نشس��ت سه جانبه‬ ‫ایران درباره س��وریه دعوت کرد‪ .‬نشس��تی که قرار‬ ‫است ‪ ۱۶‬شهریور با حضور رییسان جمهوری ایران‪،‬‬ ‫ترکیه و روس��یه در تبریز برگزار شود‪ .‬محمدجواد‬ ‫ظریف پس از ترکیه روز پنجش��نبه راهی پاکستان‬ ‫ش��د‪ .‬سفر ظریف به پاکس��تان‪ ،‬نخستین سفر یک‬ ‫مق��ام دیپلماتیک ب��ه این کش��ور در دولت جدید‬ ‫پاکستان به رهبری «عمران خان» است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫انکارا گفت‪ :‬فش��ارهای امریکا علیه برخی کشورها‬ ‫ممکن اس��ت تاثیرات زودگذری داش��ته باشد اما‬ ‫باعث تقویت روابط همه کشورها با یکدیگر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬امریکایی ها نش��ان دادند که در اعمال فشار و‬ ‫در واقع تالش ب��رای گرفتن امتیازها حدودی قائل‬ ‫نیس��تند و حتی متحدان خود را نیز از این فش��ارها‬ ‫مصون نمی دانند‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه جمه��وری اس�لامی ایران‬ ‫همچنی��ن در دی��دار با اس��دقیصر‪ ،‬رییس مجلس‬ ‫ملی پاکستان گفت‪ :‬ایران‪ ،‬بهترین و مستحکم ترین‬ ‫روابط را با همس��ایه خود ‪-‬پاکس��تان‪ -‬خواس��تار‬ ‫اس��ت‪ .‬ظریف همچنین در این دی��دار با تمجید از‬ ‫اقدام های پاکس��تان در مبارزه با تروریس��م‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما پاکستان را ش��ریک ایران برای پایداری صلح در‬ ‫منطقه می دانیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫توضیحاتی درباره تجمع طالب‬ ‫جشنواره سیر و موسیر سوالن همدان‬ ‫عکس‪:‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مهر‬ ‫دفتر ایت اهلل مکارم ش��یرازی از مراجع عظام تقلید‪ ،‬پیرامون س��خنانی که در تجمع اخیر‬ ‫طالب در مدرس��ه فیضیه مطرح ش��د‪ ،‬توضیحاتی را بیان کرد‪ .‬تجمع طالب و روحانیان حوزه‬ ‫علمی��ه قم ب��ا موضوع مطالبه عدالت اقتصادی‪ ،‬در اواخر مرداد گذش��ته با ش��عار «روحانیت‬ ‫هم درد و همراه مردم» با سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی‪ ،‬عضو شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫در مدرس��ه فیضیه قم برگزار ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در بخشی از متنی که پایگاه اطالع رسانی‬ ‫ایت اهلل مکارم ش��یرازی منتشر کرده‪ ،‬امده اس��ت‪ :‬این گوینده محترم که سوابق خوبی دارد‪،‬‬ ‫در مدرس��ه فیضیه در س��خنرانی خود مطالبی را عنوان کرد که نشان می دهد‪ ،‬متاسفانه هیچ‬ ‫اگاهی از وضع حوزه علمیه ندارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ایشان می گوید‪« :‬ریشه سکوالریزم در حوزه‬ ‫اس��ت‪ ،‬س��کوالریزم یعنی چه؟ یعنی تفکیک دین از حکومت و دولت و تمدن‪ ،‬تفکیک نظری‬ ‫وقتی اس��ت که شما حرفی ندارید»‪ .‬در پاسخ به این سخن دفتر ایت اهلل مکارم شیرازی اورده‬ ‫اس��ت‪ :‬انقالب از حوزه های علمیه برخاس��ته و االن هم مهم ترین پشتیبان انقالب حوزه های‬ ‫علمیه و مراجع بزرگ هس��تند‪ .‬اگر اقلیت کوچک��ی در حوزه خالف این عمل می کنند‪ ،‬ان را‬ ‫نمی شود به حوزه تس��ری داد‪ ،‬بیشترین شهیدان انقالب را حوزویان دادند‪ .‬در بخش دیگری‬ ‫از این توضیحات بیان شده است‪ :‬ایشان می گوید‪« :‬شما ‪ ۵‬تا درس خارج ‪-‬نه یک درس خارج‬ ‫فقه‪ -‬در قم‪ ،‬نجف‪ ،‬مشهد و اصفهان دارید که پرسش ها را از بیرون بگیرد»‪ .‬در پاسخ این سخن‬ ‫نیز امده است‪ :‬در بسیاری از دروس خارج حوزه علمیه به ویژه مراجع و به ویژه حضرت ایت اهلل‬ ‫العظمی مکارم ش��یرازی مسائل مستحدثه را عنوان و پاسخ الزم را فراهم کردند و کتاب های‬ ‫زیادی در این زمینه نوش��ته و منتشر ش��ده که تمام پرسش ها را از بیرون گرفته اند و فهرست‬ ‫این کتاب های چاپ ش��ده حداقل به ‪ ۱۵۰‬کتاب می رسد‪ .‬امیدواریم هنگام قضاوت‪ ،‬خدا را در‬ ‫نظ��ر بگیری��م و از روی اطالع و بدون حب و بغض قضاوت کنیم‪ .‬مایل نبودیم این مس��ائل تلخ‬ ‫بازگو ش��ود اما اصرار جمعی از پرسشگران سایت‪ ،‬ما را وادار کرد‪ .‬ما این گوینده را هرگز متهم‬ ‫به سوء نیت نمی کنیم‪ ،‬اما سخنان مزبور برخالف واقعیات است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬علی اصغر یوس��ف نژاد‪ ،‬عضو هیات‬ ‫رییس��ه مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬جلسه‬ ‫اس��تیضاح س��ید محمد بطحایی‪ ،‬وزیر اموزش و‬ ‫پرورش سه ش��نبه برگزار می ش��ود‪ .‬علل کاهش‬ ‫اعتبارات ام��وزش و پرورش‪ ،‬کاه��ش اعتبارات‬ ‫نوس��ازی و بازس��ازی مدارس‪ ،‬تضعیف دانشگاه‬ ‫فرهنگیان ب��ا گرفتن نیروه��ای خدماتی‪ ،‬جعل‬ ‫مطال��ب در کتاب های درس��ی‪ ،‬ورود زودهنگام‬ ‫دانشگاه فرهنگیان به تبلیغات انتخاباتی‪ ،‬پایبند‬ ‫نبودن به برنامه های ارائه شده در روز گرفتن رای‬ ‫اعتم��اد‪ ،‬بی توجه��ی به زبان محل��ی‪ ،‬نپذیرفتن‬ ‫مس��ئولیت در زمین��ه حوادث برخ��ی مدارس و‬ ‫س��وءمدیریت در برخی مدارس از محورهای این‬ ‫استیضاح است‪.‬‬ ‫خبرانالی�ن‪ -‬محمدجواد اذری جهرمی‪،‬‬ ‫وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات‪ :‬با معاونانم‬ ‫هم قس��م ش��دیم تا با توانی مضاعف‪ ،‬برای تحقق‬ ‫اه��داف وعده داده ش��ده دولت و خدمت به مردم‬ ‫تالش کنیم‪.‬‬ ‫اقتص�اد انالی�ن‪ -‬وزی��ر خارج��ه ایران‬ ‫در پیام��ی به مناس��بت «روز جهان��ی مقابل��ه با‬ ‫ازمایش ه��ای هس��ته ای» نوش��ت‪ :‬بمب ه��ای‬ ‫هس��ته ای موجود در منطقه ما متعل��ق به رژیم‬ ‫صهیونیس��تی و امریکا اس��ت‪ .‬اولی یک متجاوز‬ ‫همیش��گی و ان یکی‪ ،‬تنه��ا اس��تفاده کننده از‬ ‫تس��لیحات اتمی‪ .‬ب ه یاد داشته باش��ید که ایران‬ ‫از س��ال ‪1353( ۱۹۷۴‬خورش��یدی) خواس��تار‬ ‫منطقه عاری از سالح اتمی بوده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬غالمعلی خوشرو در نشست شورای‬ ‫امنی��ت که درب��اره میانجی گ��ری و حل و فصل‬ ‫اختالف ها برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬میانجی گری باید از‬ ‫زاویه وسیع تری چون تقویت حاکمیت قانون در‬ ‫سطح بین المللی بررسی شود‪ .‬نماینده دائم ایران‬ ‫در س��ازمان ملل متحد با انتقاد از دولت امریکا در‬ ‫اجبار دیگر کش��ورها به نادی��ده گرفتن قطعنامه‬ ‫ش��ورای امنیت‪ ،‬گف��ت‪ :‬یکی از اص��ول بنیادین‬ ‫س��ازمان ملل این اس��ت که دنیا باید با قانون و نه‬ ‫با زور اداره شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬بهرام قاسمی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه درباره ادعای مطرح ش��ده از س��وی یکی‬ ‫از خبرگزاری ه��ای خارجی مبنی بر اینکه دولت‬ ‫فرانسه سفرهای غیرضروری دیپلمات های خود‬ ‫به ایران را محدود کرده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در هیچ کجا و‬ ‫از هیچ منبع موثقی از سوی دولت فرانسه چنین‬ ‫اخب��اری را دریافت نکرده ام و اص��وال هیچ گونه‬ ‫ض��رورت و دلیلی ب��رای گرفتن چنین تصمیمی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫اقتصادانالی�ن‪ -‬یک مقام ارش��د هندی‬ ‫اع�لام ک��رد‪ ،‬هن��د واردات نفت خ��ود از ایران را‬ ‫ادامه می دهد و مقامات کش��ور در سفر به امریکا‪،‬‬ ‫اس��تراتژی خود در زمینه خری��د نفت از تهران را‬ ‫نهای��ی خواهند کرد‪ .‬به گزارش اکونومیک تایمز‪،‬‬ ‫سوش��ما س��واراج‪ ،‬وزیر ام��ور خارج��ه و نیرماال‬ ‫س��یتارامان‪ ،‬وزیر دفاع هند قرار است با همتایان‬ ‫امریکایی خود در نشس��ت موسوم به ‪ ۲+۲‬در ماه‬ ‫سپتامبر دیدار کنند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬پروفس��ور الن پله‪ ،‬وکی��ل ایران در‬ ‫دادگاه اله��ه گفت‪ :‬برجام منطبق با منافع امنیت‬ ‫ملی امریکا بوده و اس��تثنای مطرح شده در ماده‬ ‫‪ ۲۰‬عهدنامه مودت در زمینه حفظ منافع اساسی‬ ‫امنیتی ان کش��ور قابل استناد نیست‪ .‬پنجشنبه‬ ‫گذشته‪ ،‬دور دوم و نهایی ارائه شفاهی نمایندگان‬ ‫و وکالی ای��االت متحده برگزار ش��د و دیوان در‬ ‫روزهای اینده در جلس��ات بسته با حضور قضات‬ ‫و در غیاب نمایندگان دو طرف وارد ش��ور شده و‬ ‫در چند هفته اینده قرار خود را درباره درخواست‬ ‫ایران صادر خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ب��رات البایراک وزی��ر خزانه داری و‬ ‫دارای��ی ترکیه گفت‪ :‬اعتب��ار دالر امریکا در نظام‬ ‫پولی‪-‬بانک��ی و مبادالت تجاری جهان از دس��ت‬ ‫رفته و دیگر اطمینانی به ان نیست‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬برخی رس��انه های روس��ی از جمله‬ ‫خبرگزاری ت��اس و اژانس اخبار فدرال روس��یه‬ ‫از س��فر علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس ایران برای‬ ‫ش��رکت در نشس��ت پارلمانی ایران و روسیه که‬ ‫‪ ۱۶‬ش��هریور در ولگوگراد روسیه برگزار می شود‪،‬‬ ‫خبر دادند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬اژانس بین المللی انرژی اتمی بار‬ ‫دیگ��ر پایبندی ایران به مفاد توافق هس��ته ای را‬ ‫تایید کرد‪ .‬وزیر امور خارجه کشورمان نیز با اشاره‬ ‫به دوازدهمین گ��زارش اژانس بین المللی انرژی‬ ‫هس��ته ای درباره پایبندی ایران به تعهداتش در‬ ‫برجام در صفحه ش��خصی خود در توییتر نوشت‪:‬‬ ‫«اگ��ر هدف حفظ برج��ام اس��ت‪ ،‬ان وقت هیچ‬ ‫گریزی از این نیست که تعهد عادی سازی روابط‬ ‫اقتصادی ایران عملی شود؛ نه اینکه خواسته های‬ ‫نامربوط مطرح ش��ود‪ .‬اینکه ایران تنها کش��وری‬ ‫باش��د که هنوز تعهدات برجامی خود را در عمل‬ ‫و نه تنها در حرف اج��را می کند تنها گزینه ایران‬ ‫نیست‪».‬‬ ‫مه�ر‪ -‬رییس جمهوری ترکی��ه اعالم کرد‪:‬‬ ‫به منظ��ور جلوگی��ری از تکرار فاجع��ه حلب در‬ ‫ادلب‪ ،‬همکاری با ایران و روسیه را ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫پذیرفتن تعهدات‬ ‫اجتماعی (‪)۹‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫اول سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1127‬‬ ‫پیاپی ‪2445‬‬ ‫حمل ونقل و انرژی‬ ‫با مجری پیشین پروژه برقی کردن راه اهن در ایران مطرح شد‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫راه اهن مسافری‬ ‫باید سودده باشد؛ اما نشد!‬ ‫مش��کالت پروژه برقی ک��ردن راه اهن در ای��ران‪ ،‬اخرین‬ ‫موضوعی بود که می توانس��ت محور گفت وگوی ما با مجری‬ ‫پیشین این پروژه در ایران باشد‪.‬‬ ‫عب��اس قربانعلی بیک قرار بود برای‬ ‫م��ا از گرفتاری های ای��ن روزهای‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی از جمله ش��یوه‬ ‫دریاف��ت مالی��ات ارزش اف��زوده از‬ ‫شرکت های حمل ونقل ریلی سخن‬ ‫بگوید اما وقتی صحبت به س��ودده‬ ‫نبودن حمل ونقل ریلی مسافری در‬ ‫ایران رس��ید او یاداوری کرد که برقی کردن راه اهن تهران‪-‬‬ ‫مشهد و نیز ساخت خط اهن پرسرعت اصفهان‪-‬قم‪-‬تهران از‬ ‫جمله پروژه های مس��افری در ایران هستند که می توانستند‬ ‫قانون نانوش��ته س��ودده نبودن حمل ونقل ریلی در ایران را‬ ‫نقض کنند اما به دلیل مشکالت مدیریتی‪ ،‬از تحقق بخشیدن‬ ‫به این هدف بازماندند‪.‬‬ ‫مش��روح گفت وگوی ما با عباسعلی قربانعلی بیک‪ ،‬مجری‬ ‫پیشین پروژه برقی کردن راه اهن را می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ازجمله مش�کالتی که در حال حاضر شرکت های‬ ‫ریلی درگیر ان هس�تند‪ ،‬شیوه دریافت مالیات ارزش‬ ‫اف�زوده از انهاس�ت‪ .‬درحالی که براس�اس قانون این‬ ‫مالیات باید با نرخ صفر برای انها محاس�به شود‪ ،‬این‬ ‫اتفاق نمی افتد‪.‬‬ ‫موض��وع مالی��ات ارزش افزوده از حدود ‪ ۱۰‬س��ال پیش‬ ‫در مجلس مطرح و تبدیل به قانون ش��د اما به نظر می رسد‬ ‫به دلی��ل تعجیلی ک��ه در تصویب این قانون ش��د روی این‬ ‫موضوع به طور اصولی کار نکردند و نتیجه این شد که گرچه‬ ‫مالی��ات ارزش اف��زوده فواید زیادی دارد اما خس��ارت های‬ ‫س��نگینی را نیز ب��ه اقتصاد کش��ور وارد کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫مشکالت تا اندازه ای است که امسال نمایندگان مجلس هم‬ ‫به این موضوع اعتراض کردند‪ .‬از جمله اشکاالت قانون فعلی‬ ‫این اس��ت که قرار ب��ود مالیات ارزش اف��زوده‪ ،‬به میزان ‪۳‬‬ ‫درصد ن��رخ محصول و خدمات اعمال ش��ود اما اکنون این‬ ‫ویژه‬ ‫رقم به ‪ ۹‬درصد رس��یده است‪ .‬از س��وی دیگر قرار بود این‬ ‫مالیات از مش��تری نهایی محصول و خدمات گرفته شود؛ نه‬ ‫از کسی که محصول را می سازد یا جابه جا می کند‪ .‬بنابراین‬ ‫در شرایط فعلی خسارتی که مالیات ارزش افزوده به اقتصاد‬ ‫کشور می زند بیش از منافعش است و باید هرچه زودتر این‬ ‫قانون اصالح شود‪.‬‬ ‫€ €ش�یوه دریافت این مالیات ب�رای حمل ونقل ریلی‬ ‫چه مشکالتی ایجاد کرده است؟‬ ‫به طور کلی حوزه حمل ونقل ریلی از ابتدا با مشکل کمبود‬ ‫نقدینگی روبه رو بوده اس��ت‪ .‬وقتی مالی��ات ارزش افزوده با‬ ‫قوانین حمایتی یکطرفه به ش��رکت های ریلی که در شرایط‬ ‫عادی هم زیانده هس��تند تحمیل می ش��ود‪ ،‬این شرکت ها‬ ‫مجبورن��د ب��رای پرداخت تعهدات خود در ای��ن زمینه‪ ،‬وام‬ ‫دریافت کنند و این مس��ئله انها را به س��مت ورشکستگی‬ ‫سوق می دهد‪ .‬البته این مشکالت در بخش مسافری بیشتر‬ ‫دیده می شود‪ .‬ش��رکت های ریلی مش��کالت دیگری مانند‬ ‫بیم��ه نیز دارند و در نتیجه این گرفتاری ها‪ ،‬بیکاری و رکود‬ ‫س��رمایه در این حوزه دیده می شود‪ .‬به دلیل یادشده است‬ ‫که در چند سال گذش��ته شاهد سرمایه گذاری جدیدی در‬ ‫حمل ونقل ریلی نبوده ایم تا جایی که وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫می گوید نمی توانیم برای سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل‬ ‫ریلی و خرید واگن‪ ،‬معطل شرکت های خصوصی شویم‪.‬‬ ‫€ €چرا چنین اتفاقی افتاده است؟‬ ‫وقتی شرکت ها زیان می دهند کسانی که انها را راه اندازی‬ ‫کرده اند تمایل به س��رمایه گذاری بیشتری ندارند و ترجیح‬ ‫می دهن��د س��رمایه خ��ود را ب��ه حوزه های دیگ��ری مانند‬ ‫پتروش��یمی وارد کنند ک��ه در ان درامدها ارزی و مصارف‪،‬‬ ‫ریالی اس��ت‪ .‬در نتیجه این موارد حوزه ریلی‪ ،‬غیراقتصادی‬ ‫می شود و رو به ورشکس��تگی می گذارد و دوباره دولت باید‬ ‫در این حوزه دخالت و برای خرید واگن و لکوموتیو‪ ،‬ساخت‬ ‫خطوط‪ ،‬برقی ک��ردن و‪ ...‬پول پرداخت کند‪ ،‬در صورتی که‬ ‫اگر الگوهای فعالیت بخش خصوصی مناسب و معقول باشد‬ ‫و یکطرفه نباشد خود بخش خصوصی به حوزه های گوناگون‬ ‫حمل ونقل ریلی ورود می کند‪.‬‬ ‫€ €نمونه ای ب�رای حضور موفق بخ�ش خصوصی در‬ ‫حمل ونقل ریلی سراغ دارید؟‬ ‫ح��دود ی��ک دهه پیش ب��رای بخش ه��ای گوناگ��ون از‬ ‫جمل��ه برقی ک��ردن و حتی دوخطه ک��ردن راه اهن‪ ،‬بخش‬ ‫خصوص��ی را ترغیب به حض��ور در حمل ونقل ریلی کردیم‬ ‫ام��ا س��رمایه گذاران بخ��ش خصوص��ی وقت��ی رفتارهای‬ ‫نادرس��ت و اجرای سیاس��ت های غلط را می بینند‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت که عقب نش��ینی کنند‪ .‬به دلیل همین رفتارها بخش‬ ‫خصوصی انگیزه ای برای مش��ارکت و سرمایه گذاری جدید‬ ‫در حمل ونقل ریلی ندارد و حاصل این بحث‪ ،‬همین اس��ت‬ ‫که کش��ته های جاده ای ما در ایران ‪ ۴‬برابر ترکیه و مصرف‬ ‫سوخت ما چندین برابر متوسط جهانی است و اگر بخواهیم‬ ‫همین دو خس��ارت بزرگ را جبران کنی��م‪ ،‬هزینه ان برابر‬ ‫رشد ساالنه ای است که کشور از ان محروم است‪.‬‬ ‫€ €بنابرای�ن می توان گف�ت اجرای نادرس�ت قانون‬ ‫مالیات ارزش افزوده به جای کمک به اقتصاد ریلی به‬ ‫ان ضربه زده است؟‬ ‫مالیات ارزش اف��زوده به دولت کمک می کند منابع مالی‬ ‫مناس��بی برای پرداخت حقوق کارکنان و اجرای پروژه های‬ ‫عمران��ی به دس��ت اورد اما درب��اره حمل ونق��ل ریلی نکته‬ ‫اینجاست که این حوزه اقتصادی نیست و وقتی پولی از این‬ ‫بخش گرفته و ش��رکت تعطیل می ش��ود‪ ،‬دولت باید دوباره‬ ‫خودش در این حوزه س��رمایه گذاری کند‪ .‬اکنون سیاس��ت‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی این اس��ت که در حوزه هایی مانند‬ ‫خرید ناوگان ورود کند‪ ،‬درحالی که براس��اس قانون این کار‬ ‫ممنوع اس��ت اما به دلیل اینکه سرمایه گذاری در این زمینه‬ ‫ب��رای بخش خصوصی اقتصادی نیس��ت‪ ،‬دولت چاره ای جز‬ ‫دخال��ت ن��دارد‪ .‬به دلیل اقتصادی نب��ودن‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫دیگر این کار را نمی پذیرد؛ مگر با دریافت امتیازهای فراوانی‬ ‫از راه اهن مانند معافیت های چندین ساله از عوارض و‪...‬‬ ‫€ €دولت برخ�ی وظای�ف خ�ود در حمل ونقل ریلی‬ ‫را ب�ه بخ�ش خصوصی واگذار کرده اس�ت‪ .‬از س�وی‬ ‫مشارکت قشم ایر در عملیات حج‬ ‫پروازهای ش��رکت هواپیمایی قشم در مسیر‬ ‫جده‪-‬ته��ران و مدینه‪-‬ته��ران برای بازگش��ت‬ ‫حجاج ایرانی از ‪ 6‬ش��هریور اغاز ش��ده و تا ‪21‬‬ ‫شهریور ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت هواپیمایی قشم ایر‪ ،‬محمود پورعبداله‪،‬‬ ‫مسئول عملیات حج ش��رکت هواپیمایی قشم‬ ‫گفت‪ :‬پروازهای حج ش��رکت هواپیمایی قش��م‬ ‫با هواپیماه��ای پهن پیکر ایرب��اس ‪۳۰۰-۶۰۰‬‬ ‫با ظرفیت ‪ ۲۸۴‬مس��افر انجام می شود‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬تعداد پروازهای حج این شرکت‪ ۲۳ ،‬پرواز‬ ‫است که به منظور همکاری با شرکت هواپیمایی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران انجام می شود‪.‬‬ ‫مسئول عملیات حج شرکت هواپیمایی قشم‬ ‫گف��ت‪ :‬در عملیات حج س��ال ‪ ۱۳۹۷‬بیش از ‪۶‬‬ ‫هزار نفر از حجاج ایرانی ازس��وی این ش��رکت‪،‬‬ ‫از دو مب��دا جده و مدینه به فرودگاه بین المللی‬ ‫امام خمینی (ره) انتقال خواهند یافت و شرکت‬ ‫هواپیمایی قش��م همه تالش خود را برای ارائه‬ ‫خدمات مناس��ب به حجاج ایرانی به کار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫افزایش مسیرهای بین المللی قشم ایر‬ ‫متخصص��ان ش��رکت هواپیمای��ی قش��م ایر‬ ‫عملی��ات چک س��نگین هواپیم��ای پهن پیکر‬ ‫ایرب��اس ‪ ۳۰۰-۶۰۰‬را ب��ا موفقی��ت ب��ه پایان‬ ‫رس��انده و ای��ن هواپیم��ا را وارد ف��از عملیاتی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت هواپیمایی قش��م‪ ،‬به مناسبت عیدغدیر‬ ‫خ��م و همزم��ان ب��ا پای��ان موفقیت امیز چک‬ ‫س��نگین هواپیم��ای پهن پیکر ایرب��اس ‪-۶۰۰‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬و عملیاتی ش��دن ای��ن هواپیما‪ ،‬محمود‬ ‫ش��کرابی‪ ،‬مدیرعام��ل قش��م ایر در جم��ع‬ ‫نیروهای این ش��رکت‪ ،‬تخصص‪ ،‬عالقه مندی و‬ ‫مسئولیت پذیری واحد مهندسی و تعمیرات این‬ ‫شرکت را از عوامل تاثیرگذار در انجام پروازهای‬ ‫به موقع و ایمن در این شرکت و کسب جایگاهی‬ ‫مهم بین شرکت های هواپیمایی داخلی عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫شکرابی با تاکید بر پویایی شرکت هواپیمایی‬ ‫قشم گفت‪ :‬با تالش بی وقفه کارکنان مهندسی‬ ‫و تعمی��رات و هماهنگ��ی و هم��کاری خوب و‬ ‫موث��ری که بین واحدهای عملیاتی و س��تادی‬ ‫هواپیمایی قشم وجود دارد‪ ،‬در اینده ای نزدیک‬ ‫پ��س از تامین قطعات الزم‪ ،‬با اضافه ش��دن ‪۵‬‬ ‫هواپیما به ناوگان فعال و پروازی قشم ایر‪ ،‬تعداد‬ ‫مس��یرهای بین المللی ما نی��ز افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬هواپیمایی قش��م در نظر‬ ‫دارد ب��ا تقوی��ت زیرس��اخت های تخصصی از‬ ‫لحاظ امکان��ات عملیاتی و همچنین بکارگیری‬ ‫اموزش های الزم‪ ،‬با افزایش مسیرهای پروازی‬ ‫داخلی و بین المللی‪ ،‬در خدمت رس��انی به ملت‬ ‫ایران در ش��رایط موجود‪ ،‬س��همی بسزا داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫دیگر‪ ،‬سال هاس�ت که گفته می ش�ود بخش مسافری‬ ‫حمل ونقل ریلی‪ ،‬اقتصادی نیس�ت و در همین زمینه‬ ‫ش�اهدیم که راه اه�ن می خواهد برای جب�ران زیان‬ ‫بخش مس�افری ب�ه بخش خصوصی کم�ک کند‪ .‬این‬ ‫رفتار با خصوصی سازی و رقابتی شدن منافات ندارد؟‬ ‫اینکه بخش مسافری حمل ونقل ریلی‪ ،‬زیان ده است تعبیر‬ ‫درستی اس��ت؛ البته اگر گذشته نگر باشیم و فقط به تجربه‬ ‫گذش��ته نگاه کنیم اما نمی توانیم بگوییم به طور کلی بخش‬ ‫مسافری زیانده است و زیانده بودن‪ ،‬ویژگی ان است‪ .‬درواقع‬ ‫بخش مس��افری حمل ونقل ریلی می تواند سودده باشد و در‬ ‫دنیا این اتفاق افتاده اس��ت؛ به عن��وان نمونه در ژاپن بخش‬ ‫مسافری ریلی‪ ،‬س��ودده شده است‪ .‬در سال ‪ ۱۹۸۴‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۶۳‬خورش��یدی) راه اهن این کشور خصوصی شد و در‬ ‫کمتر از ‪ ۵‬سال نسبت درامد به هزینه حمل ونقل ریلی این‬ ‫کش��ور که ‪ ۶۰‬درصد بود به ‪ ۱۱۰‬درصد رسید و درامدها از‬ ‫هزینه ها پیشی گرفت‪ .‬در این کشور الگوهای اقتصادی را که‬ ‫پیش تر از سوی دولت و راه اهن دولتی بنیانگذاری شده بود‪،‬‬ ‫بهینه کردند و به نتیجه مطلوبی دست یافتند‪.‬‬ ‫€ €در ایران نیز می توانیم این تجربه را داشته باشیم؟‬ ‫بله؛ یکی از بهترین پروژه ها برای سودده کردن حمل ونقل‬ ‫ریلی مس��افری‪ ،‬برقی کردن راه اهن تهران‪-‬مش��هد اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین پ��روژه راه اهن پرس��رعت تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان که‬ ‫در س��ال های گذشته برای این مس��یر در بخش قم‪-‬تهران‬ ‫حتی سرمایه گذار هم جذب کردیم تا پروژه در قالب بی اوتی‬ ‫(ساخت‪ ،‬بهره برداری و واگذاری) اجرا شود اما عملیاتی نشد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۸۷‬مناقصه تعیی��ن پیمانکار این پ��روژه را برگزار‬ ‫کردی��م ک��ه در ان اروپایی ه��ا (ش��رکت های زیمن��س و‬ ‫الس��توم) با یک کنسرس��یوم داخلی در قراردادی به ارزش‬ ‫‪ ۷۹۳‬میلیون یورو برنده ش��دند که ش��امل نگهداری‪ ،‬خرید‬ ‫لکوموتی��و و برقی کردن بود‪ .‬این مبلغ از هزینه ای که برای‬ ‫خرید لکوموتیو دیزلی برای این مس��یر شده کمتر است اما‬ ‫متاسفانه اجرایی نشد‪.‬‬ ‫€ €چرا اجرایی نشد؟‬ ‫در کش��ور ما حرف های هیجانی و عجوالنه درباره پروژه ها‬ ‫زده می ش��ود اما روی انها فکر و بررس��ی دقیق نمی ش��ود‪.‬‬ ‫درواق��ع به نظر می رس��د اهمی��ت حوزه ریلی در کش��ور ما‬ ‫روشن نشده است‪ .‬موضوعات بخش ریلی چندبعدی هستند‬ ‫و روی بخش ه��ای دیگر هم اثر می گذارن��د‪ .‬اگر به راه اهن‬ ‫یک بعدی نگاه ش��ود نتیجه نامطلوب گرفته می شود‪ .‬برای‬ ‫این بخش باید مدیرانی داشته باشیم که راه اهن را بفهمند‪،‬‬ ‫نگاه چندبعدی داشته باشند و تصمیم ها و جهت گیری ها را‬ ‫قطعی کنند‪.‬‬ ‫€ €بنابراین می توان گفت مشکالت مدیریتی موجب‬ ‫ش�د برقی کردن خط اه�ن تهران‪-‬مش�هد به عنوان‬ ‫نخس�تین حض�ور بخ�ش خصوص�ی در حمل ونق�ل‬ ‫مسافری شکست بخورد؟‬ ‫در این پروژه مدیرانی داش��تیم که می خواس��تند مسئله‬ ‫را از بخش ه��ای غیراولویت دار ش��روع کنن��د‪ ،‬این درحالی‬ ‫اس��ت که براس��اس طرح جامع حمل ونق��ل‪ ،‬تصمیم گیری‬ ‫برای سرمایه گذاری ها باید براساس کسب وکار هدایت شود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال ما پیشنهاد دادیم این پروژه در قالب بی اوتی‬ ‫اجرا شود‪ .‬حتی مسئله اجرا شدن این پروژه در قالب بی اوتی‬ ‫را در اوایل دهه ‪ ۹۰‬از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫در ماده ‪ ۱۶۴‬قانون بودج��ه جای دادیم تا بخش خصوصی‬ ‫بتواند در این بخش س��رمایه گذاری کند اما این مس��ئله به‬ ‫سرانجام نرسید‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور ‪ 20 - 1397‬ذی الحجه ‪ - 1439‬اول سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1127‬پیاپی ‪2445‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫موسیقی‬ ‫نخستین کنسرت خیابانی‬ ‫در امنیت برگزار شد‬ ‫کنسرت خیابانی ارکس��تر سازهای ملی با‬ ‫خوانندگ��ی محمد معتمدی بدون حواش��ی‬ ‫امنیتی در بوس��تان اب و اتش برگزار شد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬ارکس��تر س��ازهای ملی به‬ ‫رهبری علی اکبر قربان��ی و خوانندگی محمد‬ ‫معتمدی ک��ه نخس��تین اجرای موس��یقی‬ ‫رایگان برای عموم مردم بود‪ ،‬پنجشنبه ‪ ۸‬ش��هریور در بوستان اب و اتش‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در ابتدای کنس��رت خیابانی ارکستر س��ازهای ملی‪ ،‬مرشد‬ ‫میرزا علی به نقالی از امام علی (ع) پرداخت‪ .‬کنس��رت خیابانی ارکس��تر‬ ‫س��ازهای ملی در نخستین ش��ب اجرا با استقبال مناس��ب مردم روبه رو‬ ‫شد‪ ،‬اما مشکالتی مانند کمبود صندلی برای تماشاچیان و طوالنی شدن‬ ‫زمان کوک کردن سازها روی صحنه در ان به چشم می خورد‪ .‬با این حال‬ ‫این کنس��رت با همکاری و همدلی مردم برگزار ش��د و مشکل امنیتی در‬ ‫هنگام اجرا پیش نیامد‪ .‬این کنسرت خیابانی از صداگذاری تقریبا خوبی‬ ‫برخوردار بود‪ .‬تماش��اچیان به افتخار اجرای قطع��ه «ای ایران» که بدون‬ ‫تمرین قبلی برگزار ش��د با معتمدی و گروه نوازندگان همخوانی کردند‪.‬‬ ‫این کنسرت جمعه‪ 9 ،‬شهریور نیز از ساعت ‪ ۲۰:۳۰‬در بوستان اب و اتش‬ ‫برایعالقه مندانبهموسیقیسنتیبرگزارخواهدشد‪.‬‬ ‫ایین پایانی جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک برگزار شد‬ ‫شهرداری سینما و تئاتر را تبلیغ کند‬ ‫علی نعیمی‪ :‬ایین پایانی هفدهمین جشنواره بین المللی‬ ‫تئاتر عروس��کی تهران مبارک شامگاه چهارشنبه‪ ۷ ،‬شهریور‬ ‫در تاالر وحدت برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬هفدهمین جش��نواره بین المللی تئاتر‬ ‫عروس��کی ته��ران مبارک که ب��ا دبیری مرضی��ه برومند از‬ ‫اول ش��هریور در تهران اغاز به کار کرد‪ ،‬ش��امگاه چهارشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۷‬ش��هریور به نقطه پایانی کار خود رس��ید‪ .‬ایین پایانی این‬ ‫دوره از جش��نواره با میزبانی تاالر وحدت با حضور چهره های‬ ‫فرهنگی و هنری در فضای ب��از این مکان فرهنگی و هنری‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫مرضی��ه برومند‪ ،‬دبیر ای��ن دوره از جش��نواره ضمن ارائه‬ ‫گزارش��ی از روند برگزاری جش��نواره هفدهم‪ ،‬به قدردانی و‬ ‫تش��کر از نهادها و افرادی پرداخت که در برگزاری جشنواره‬ ‫هفدهم تئاتر عروس��کی تهران مبارک هم��کاری و حمایت‬ ‫داش��تند‪ .‬وی در بخش��ی از س��خنان خود وقتی به سازمان‬ ‫زیباس��ازی ش��هرداری رس��ید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدوارم سازمان‬ ‫زیباس��ازی ش��هرداری به جای تصاویری که در بیلبوردهای‬ ‫شهری خود منعکس می کند‪ ،‬به تبلیغ سینما و تئاتر بپردازد‪.‬‬ ‫برومند در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه از‬ ‫صداوس��یما دلخور بودم‪ ،‬افزود‪ :‬با حمایتی که صداوسیما از‬ ‫برگزاری جشنواره تئاتر عروس��کی داشت‪ ،‬دلخوری ام کمتر‬ ‫شد‪ .‬باید حمایت صداوس��یما از کارهای فرهنگی ادامه پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی س��پس در واکن��ش به مطلب یکی از رس��انه ها مبنی‬ ‫بر اینکه بودجه ‪ ۲‬میلیارد تومانی جش��نواره تئاتر عروس��کی‬ ‫تهران مبارک از کجا امده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نباید پرس��ید بودجه‬ ‫از کج��ا امده زیرا این بودجه را معاون هنری وزیر ارش��اد و‬ ‫مدیرکل هنرهای نمایش��ی داده اند‪ .‬باید پرس��ید این بودجه‬ ‫به کجا می رود که ما به زودی در زمینه بودجه هزینه شده و‬ ‫هزینه های جشنواره هفدهم شفاف سازی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫دبیر هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران‬ ‫مبارک در پایان س��خنان خود از گروه های خارجی به خاطر‬ ‫اینکه نترس��یدند و در جش��نواره شرکت کردند تشکر کرد و‬ ‫گفت‪ :‬حضور گروه های خارجی در این مقطع زمانی در ایران‬ ‫معن��ادار بود‪ .‬هنرمندان در همه جای دنیا خارج از مس��ائل‬ ‫سیاسی و غیرمرتبط با فرهنگ و هنر‪ ،‬در کنار هم هستند‪.‬‬ ‫در این بخش از برنامه موس��یقی «اسمان عروسک ها ابی‬ ‫اس��ت» که شعار جش��نواره نیز از این موسیقی گرفته شده‪،‬‬ ‫اجرا شد‪.‬‬ ‫جزئیات وام ‪۲۰‬میلیونی خبرنگاران‬ ‫معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی جزئیات جدیدی‬ ‫از تسهیالت ‪۲۰‬میلیون تومانی به خبرنگاران را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمد سلطانی فر‪ ،‬معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی در این باره گفت‪ :‬تفاهمنامه ای با یک‬ ‫بانک در این باره منعقد ش��ده و ما هم در معاونت مطبوعاتی‪ ،‬کارگروه‬ ‫سه نفره ای تشکیل داده ایم که به محض عودت متن تفاهمنامه از بانک‬ ‫به وزارتخانه و در واقع اغاز روند اجرایی ان‪ ،‬این کارگروه کار تشخیص‬ ‫صالحی��ت خبرنگاران را برای تخصیص وام و اینکه به کدام خبرنگاران‬ ‫چه مقدار وام تعلق بگیرد‪ ،‬شروع می کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬س��قف تسهیالت یادش��ده که به صورت قرض الحسنه با‬ ‫س��ود ‪ ۴‬درصد پرداخت می ش��ود‪ ،‬برای هر خبرنگار ‪ ۲۰‬میلیون تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ادامه ایین پایانی هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر‬ ‫عروس��کی تهران مبارک از وحید خسروی‪ ،‬عروسک گردانی‬ ‫ک��ه برای ک��ودکان مناطق زلزله زده کرمانش��اه اجرا کرده و‬ ‫همچنین فرشته ابراهیمی از هنرمندان تئاتر عروسکی مقیم‬ ‫شهرس��تان قدردانی شد‪ .‬س��پس با حضور بهروز غریب پور‪،‬‬ ‫اردش��یر صالح ور و ش��هرام کرمی از زهرا صبری‪ ،‬کارگردان‬ ‫تئاتر عروسکی به پاس حضور موثر در عرصه تئاتر عروسکی‬ ‫و عرصه بین المللی تئاتر تجلیل شد‪.‬‬ ‫صب��ری در این بخ��ش از برنامه گفت‪ :‬در جش��نواره های‬ ‫گوناگون اگر رقابتی بودند جایزه گرفته ام اما امشب برای من‬ ‫چیز دیگری اس��ت‪ .‬یک ترم را تمام کردم و اگر عمری باشد‬ ‫از فردا باید ترم دوم را شروع کنم‪.‬‬ ‫قدردانی از علی رمضانی‪ ،‬مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت‬ ‫نامزدهای نهایی نوبل ادبیات‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬اعالم شدند‬ ‫اکادم��ی جایگزی��ن نوبل ادبیات در کش��ور س��وئد اس��امی‬ ‫نویسندگان نامزدهای نهایی دریافت جایزه نوبل ادبیات امسال‬ ‫را معرفی کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبنا به نقل از بوک ریوت‪ ،‬فینالیس��ت های اعالم‬ ‫ش��ده برای کسب نوبل ادبیات ‪ ۲۰۱۸‬شامل هاروکی موراکامی‬ ‫از ژاپن‪ ،‬کیم توی از کانادا‪ ،‬ماریس کونده از فرانسه و نیل گایمن‬ ‫از انگلیس هستند‪.‬‬ ‫هیات داوران جای��زه نوبل ادبیات جایگزین اعالم کرده برنده‬ ‫نهایی در تاریخ ‪ ۱۲‬اکتبر (‪ ۲۰‬مهر) اعالم خواهد شد و در ایینی‬ ‫در ‪ 9‬دسامبر (‪ ۱۸‬اذر) جایزه به نفر برگزیده اعطا می شود‪.‬‬ ‫اموزش و پرورش از دیگر بخش های ایین پایانی هفدهمین‬ ‫جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک بود‪ .‬در این‬ ‫بخش برومند اظهار کرد‪ :‬خیلی وقت است که در مدارس ما‬ ‫خبری از هنر و موس��یقی نیست و بچه ها در فضای خشکی‬ ‫رش��د می کنند‪ .‬حرکتی که با حمای��ت اموزش و پرورش در‬ ‫جش��نواره تئاتر عروس��کی ش��کل گرفت‪ ،‬فرخنده و مبارک‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در ادامه خط��اب به مدیرعامل بنیاد س��ینمایی‬ ‫فاراب��ی که از مهمانان این برنامه بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقای تابش‬ ‫در س��ینما هم برای مدارس باید فیلم ساخته شود و امکانات‬ ‫سینمایی در مدارس شکل بگیرد‪.‬‬ ‫رمضان��ی‪ ،‬مدیرکل فرهنگ��ی و هن��ری وزارت اموزش و‬ ‫پرورش نیز تاکید کرد‪ :‬به طورقطع این مس��یر بی بازگش��ت‬ ‫است و حمایت وزارت اموزش و پرورش از تئاتر دانش اموزی‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫س��پس از گروه های حاض��ر در بخش بین المل��ل‪ ،‬تجربه‪،‬‬ ‫فضای باز‪ ،‬مهمان و بزرگسال هفدهمین جشنواره بین المللی‬ ‫تئاتر عروسکی تهران مبارک قدردانی شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه مرضیه برومند به انتخاب و مس��ئولیت خود به‬ ‫نمایش «اس��ب ابنوس» به کارگردانی مریم ضیایی‪ ،‬نمایش‬ ‫محیطی «مترسک» به کارگردانی حسین عباس زاده و گروه‬ ‫نمایش «ماهی» برای نمایش «سیمین و فرزاد» جایزه داد‪.‬‬ ‫در پایان ایین پایانی هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر‬ ‫عروسکی تهران مبارک نیز همه هنرمندانی که لوح تقدیر و‬ ‫تندیس جش��نواره را دریافت کرده بودند‪ ،‬روی صحنه که در‬ ‫فضای باز تاالر وحدت تدارک دیده شده بود‪ ،‬عکس یادگاری‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫درگذشت بنیانگذار عکاسی اکادمیک ایران‬ ‫هادی ش��فائیه که از او به عنوان بنیانگذار عکاسی اکادمیک‬ ‫در ای��ران و پدر عکاس��ی نوین ایران یاد می ش��د ش��امگاه ‪۷‬‬ ‫شهریور در امریکا از دنیا رفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا هادی ش��فائیه متولد ‪ ۱۳۰۲‬در تبریز بود که‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۱۲‬برای نخستین بار عکاسی و چاپ و ظهور عکس‬ ‫را تجربه کرد‪ .‬او در سال ‪ ۱۳۲۰‬برای نخستین بار در یک مسابقه‬ ‫عکاسی که انجمن فرهنگی ایران و فرانسه ترتیب داده بود شرکت‬ ‫کرد و برنده نخس��ت مسابقه شد‪ .‬او به عنوان طراح و پایه گذار رشته عکاسی در دانشگاه های‬ ‫ایران ش��ناخته می ش��ود و در س��ال ‪ ۱۳۴۹‬مدیرگروه و رییس دپارتمان عکاسی در پردیس‬ ‫هنر دانشگاه تهران شد‪ .‬هادی شفائیه در سال ‪ ۱۳۶۷‬به امریکا مهاجرت کرد و ‪ ۳۰‬سال بعد‬ ‫همانجا درگذش��ت؛ هنوز جزئیاتی از برگزاری ایینی برای این عکاس در ایران اعالم نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫حمله امریکا به چین‬ ‫از خاکریز مواد معدنی‬ ‫حیاتی‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1127‬پیاپی ‪2445‬‬ ‫اغاز ساخت کارخانه کلرید‬ ‫کلسیم و هیدروکسید منیزیم‬ ‫ایین س��اخت پروژه کلرید کلسیم و هیدروکسید‬ ‫منیزیم و همچنین بهره برداری از فاز نخست دهکده‬ ‫نمک��ی در خ��ور و بیابانک‪ ،‬امروز ب��ا حضور رییس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو برگزار می ش��ود‪ .‬کرباسیان در‬ ‫برنام��ه ای مجزا‪ ،‬کارخانه جدید فراوری س��رب در‬ ‫نخلک را نیز بهره برداری می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایمی��درو‪ ،‬به مناس��بت هفته دولت‪،‬‬ ‫ایین س��اخت کارخانه ‪ ۳۰‬هزار تنی کلرید کلسیم‬ ‫و ‪ ۵۰۰۰‬تنی هیدروکس��ید منیزیم با حضور مهدی‬ ‫کرباس��یان و اس��تاندار اصفهان برگزار می شود‪ .‬این‬ ‫پروژه برای ‪ ۷۰‬نفر فرصت ش��غلی مستقیم و برای‬ ‫‪ ۳۰۰‬نفر فرصت شغل غیر مستقیم ایجاد می کند‪.‬‬ ‫همزم��ان‪ ،‬بهره ب��رداری از ف��از نخس��ت دهکده‬ ‫نمک��ی مجتمع پتاس نیز از دیگر برنامه های رییس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو اس��ت‪ .‬با توجه به ظرفیت های‬ ‫ک��م نظیر ای��ن منطقه کویری‪ ،‬برای نخس��تین بار‬ ‫گردش��گری معدنی با رویکرد همزیس��تی معدن و‬ ‫طبیعت به عنوان یکی از طرح های س��رمایه گذاری‬ ‫ایمیدرو تعریف ش��ده و در حال اجراست‪ .‬با تکمیل‬ ‫این طرح‪ ،‬گام موثری برای رشد و توسعه پایدار این‬ ‫منطق��ه و همچنین اش��تغالزایی قابل توجه جوانان‬ ‫برداش��ته خواهد ش��د‪ .‬همچنین کارخانه جدیدی‬ ‫در مجتم��ع س��رب و روی نخلک به طور رس��می‬ ‫بهره برداری می شود‪ .‬این کارخانه که پیش تر تولید‬ ‫ازمایش��ی را اغاز کرده‪ ،‬با استفاده از ورودی خاک‬ ‫س��رب با عیار ‪۶-۳‬درصدی‪ ،‬کنسانتره ‪۵۵‬درصدی‬ ‫تولید می کند‪.‬‬ ‫از خودتحریمی امریکا‬ ‫تا تحریم ایران‬ ‫‪4‬‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪668‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫اول سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪3‬‬ ‫تالش‬ ‫قله های معدنی‬ ‫برای حمایت از‬ ‫معادن کوچک‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫دست صنایع معدنی در حنای ثبت سفارش‬ ‫ثبت سفارش بخش تولید به استان ها واگذار شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫اول سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1127‬‬ ‫پیاپی ‪2445‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫هفت خوان‬ ‫ثبت سفارش‬ ‫مهدیه گوینده‬ ‫فعال حوزه نسوز‬ ‫حال ای��ن روزه��ای تولیدکنن��دگان داخلی در‬ ‫س��ال حمایت از تولید مل��ی‪ ،‬ح��ال گالدیاتوری‬ ‫اس��ت بی دفاع در میدان نبرد که از هر طرف ضربه‬ ‫به او وارد می ش��ود‪ .‬کمرمان در حال شکستن زیر‬ ‫ن همه تغییرات ناگهانی اس��ت که هیچ کدام‬ ‫بار ای ‬ ‫به سود تولیدکننده و خریدار نهایی نیست‪ .‬ما یک‬ ‫تولیدکننده هس��تیم که برای تولی��د محصوالت‬ ‫خود به اجبار‪ ،‬برخ��ی از مواد اولی��ه را از خارج وارد‬ ‫می کنیم‪ .‬همه چیز‪ ،‬خوب که نه‪ ،‬اما پیش می رفت‪.‬‬ ‫با وجود تم��ام مش��کالت مان تولی��د می کردیم‪،‬‬ ‫مذاکره با فروش��نده خارج��ی و فراین��د خرید از‬ ‫خارج و فرایندهای بانکی و گمرک��ی‪ ،‬همه و همه‬ ‫گرچه مشکالت خاص خود را داش��تند و دارند‪ ،‬اما‬ ‫ما نیاز داخل��ی را تامین و بقیه را ص��ادر می کردیم‪.‬‬ ‫ثبت سفارش می کردیم و پذیرفته بودیم که برخی‬ ‫از کاالها ب��ا ارز متقاضی و برخی ب��ا ارز دولتی وارد‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬این فرایند زمان بر نب��ود و در نهایت‬ ‫یک روزه ثبت سفارش می ش��د‪ .‬تکلیف مان معلوم‬ ‫بود؛ از بان��ک حواله می زدیم ی��ا صرافی های مجاز‪.‬‬ ‫اما همین فرایند ی��ک روزه‪ ،‬این روزه��ا تبدیل به‬ ‫یک فرایند دو مرحله ای شده که برای نهایی شدن‬ ‫ک ماه زم��ان نیاز دارد‪.‬‬ ‫ثبت س��فارش‪ ،‬به بیش از ی ‬ ‫پیش از توضی��ح درباره این فراین��د‪ ،‬اجازه بدهید‬ ‫بگویم اگر بخت با ش��ما یار باش��د و در درخواست‬ ‫خود تنها یک کاال داش��ته باشید‪ ،‬می توانید منتظر‬ ‫مجوز صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بمانید اما اگر خدای‬ ‫نکرده چند کاال با چند تعرفه داش��ته باش��ید باید‬ ‫کفش اهنین بپوش��ید و وارد میدان شوید چراکه‬ ‫اولویت های کاالها متفاوت هس��تند‪ .‬گام نخست‪،‬‬ ‫درخواس��ت از فروش��نده و متقاعد کردن او برای‬ ‫ارس��ال چند درخواس��ت اس��ت‪ .‬ثبت س��فارش‬ ‫می کنیم و ب��رای تخصیص ارز بای��د منتظر مجوز‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باشیم؛ مجوزی که‬ ‫صدورش زمان براست! این مجوز چرا انقدر با تاخیر‬ ‫باید صادر ش��ود؟ با اداره مربوط تماس می گیریم‬ ‫و با بداخالقی فقط یک جمله می ش��نویم‪ :‬منتظر‬ ‫بمانید! فروش��نده منتظر دریافت وجه است‪ ،‬خط‬ ‫تولید‪ ،‬منتظر گزارش از زمان دریافت کاالست و ما‬ ‫هنوز در نخستین خوان گیر کرده ایم‪ .‬به وزارتخانه‬ ‫مراجع��ه می کنیم و خی��ل انب��وه تولیدکنندگان‬ ‫را می بینیم که همه وضعیت مش��ابه دارند‪ .‬به میز‬ ‫خدم��ات مراجعه می کنی��م و متوجه می ش��ویم‬ ‫خود کارشناس��ان هم توجیه نیستند که چه کاری‬ ‫باید بکنند‪ .‬کارش��ناس می گوید ش��ماره پیگیری‬ ‫خودتان را بنویس��ید‪ ،‬ما پیگی��ری می کنیم‪ .‬فقط‬ ‫همین‪ .‬به دفتر صنایع معدن��ی مراجعه می کنیم‪،‬‬ ‫کارش��ناس این دفتر می گوید‪ :‬برای بررس��ی ثبت‬ ‫س��فارش‪ ،‬به پروانه بهره برداری‪ ،‬می��زان تولیدات‬ ‫از س��امانه بهین یاب و اخری��ن اظهارنامه گمرکی‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬مدارک را کامل تحویل می دهید و باید‬ ‫منتظر نتیجه بررس��ی کارشناس��ان باشید‪ .‬توجه‬ ‫کنید این اتف��اق در حالی می افتد که در س��ایت به‬ ‫شما گوش��زد ش��ده به وزارتخانه مراجعه نکنید و‬ ‫فقط منتظر نتیجه بمانید‪ .‬پرس��ش‪ :‬چرا دفاتر در‬ ‫یک س��اختمان نیس��تند و تولیدکننده باید مثل‬ ‫توپ پینگ پنگ از یک س��اختمان به س��اختمان‬ ‫دیگر در تردد باش��د؟ چ��را وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬امار تولیدکنن��دگان که خودش برای انها‬ ‫مجوز تولید صادر کرده است را ندارد؟ وقتی سایت‬ ‫سامانه به شما ش��ماره پیگیری می دهد‪ ،‬چرا باید‬ ‫برای درخواس��ت‪ ،‬ثبت س��فارش ارائه دهید؟ چه‬ ‫س��ازمانی تعیین می کن��د که ک��دام کاال در کدام‬ ‫گروه اولوی��ت تخصی��ص ارز قرار گی��رد؟ چگونه‬ ‫ممکن اس��ت کاالیی که تولیدکننده داخلی ندارد‬ ‫در اولویت ‪ ۳‬قرار بگیرد؟ درنهای��ت کاال به گمرک‬ ‫رس��یده و از بخت بد در همین ش��رایط نابسامان‪،‬‬ ‫س��اده ترین اتفاق ممکن این است که مهلت اعتبار‬ ‫‪ ۳‬ماهه ثبت سفارش منقضی شده و شما باید دوباره‬ ‫ثبت سفارش را برای اینکه بتوانید فرایند ترخیص‬ ‫را انجام دهی��د‪ ،‬ویرایش کنید‪ .‬این ش��روع فاجعه‬ ‫است‪ .‬اولویت کاال تغییر کرده اس��ت و باید منتظر‬ ‫صدور مجوز باش��ید‪ .‬اگر به دای��ره مربوط مراجعه‬ ‫می کنی��د می فرمایند از بانک عام��ل نامه بیاور که‬ ‫تایید کند این کاال قبال تخصیص گرفته اس��ت‪ .‬به‬ ‫بانک مراجعه می کنید و کارمند واحد ارزی بانک‪،‬‬ ‫متعجب از این درخواست است‪ ،‬یعنی این فرایندها‬ ‫برای هیچ نهاد و بانکی حتی بخشنامه و ابالغ نشده‬ ‫اس��ت؟! و حاال دوباره وارد چرخ��ه فرایند گرفتن‬ ‫مجوز از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می ش��وید‪.‬‬ ‫خیلی باید خوش ش��انس باش��ید که در این مدت‪،‬‬ ‫موجودی انبارتان به صفر نرس��د یا به دلیل شرایط‬ ‫بد نگهداری‪ ،‬کاال در گمرک فاس��د نشود‪ .‬خسارت‬ ‫کاالی م��ا را ک��دام س��ازمان پرداخ��ت می کند؟‬ ‫پرس��ش اخر اینکه چرا در این ش��رایط با این همه‬ ‫قوانین دس��ت وپاگیر‪ ،‬باید مش��کلی به مشکالت‬ ‫تولیدکننده اضافه شود؟‬ ‫احیای یک‬ ‫کارخانه تولید‬ ‫ورق خودرو‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬باید زمینه‬ ‫س��رمایه گذاری را تس��هیل کنیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علی‬ ‫الریجانی‪ ،‬رییس مجلس ش��ورای اس�لامی در جش��ن‬ ‫دس��تیابی به تولید ‪ ۴۰‬هزار تن ظرفیت اس��می شرکت‬ ‫فوالد غرب اسیا‪ ،‬ضمن تبریک عید سعید غدیر‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این کارخانه ابتدا وضع اشفته ای داشت و تصمیم‬ ‫گرفته ش��د مس��یر جدیدی برای ان ایجاد شود‪ .‬در این‬ ‫راه‪ ،‬مدیرعامل کارخانه همت مضاعفی داشت و استاندار‬ ‫قم نیز به خوبی پش��تیبانی کرد‪ .‬در نهایت بس��یاری از‬ ‫مشکالت مالی که در گذشته وجود داشت‪ ،‬در حال رفع‬ ‫ش��دن اس��ت‪ .‬گزارش بانک سپه درباره فعالیت شرکت‬ ‫فوالد غرب اسیا نشان داد که رویکرد این شرکت مثبت‬ ‫اس��ت و بانک نیز تمایل به س��رمایه گذاری دارد؛ بنابر‬ ‫شرایط حاضر می توان به این نتیجه رسید که ظرفیت‬ ‫خوبی از نظر نیروی انسانی و مواد اولیه در کشور وجود‬ ‫دارد و باید با برنامه ریزی درست و اعتماد به توان داخل‬ ‫از ان اس��تفاده کنی��م‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ورق های تولیدی‬ ‫ش��رکت فوالد غرب اسیا برای استفاده در کارخانه های‬ ‫خودروسازی بسیار مفیدند اما سوال این است که چرا‬ ‫خودروسازی ها برای استفاده از این ورق ها ترس دارند؟‬ ‫اگر کیفیت این ورق ها مناسب است واحدهای تولیدی‬ ‫داخلی نباید به سمت واردات بروند که البته در شرایط‬ ‫ارزی کنون��ی‪ ،‬کارخانه های تولی��دی داخلی مجبور به‬ ‫استفاده از تولیدات داخلی هستند و می توان گفت گاهی‬ ‫دیگران می خواهند برای کش��ور ایجاد مشکل کنند اما‬ ‫با هوش��یاری ملی می توان س��عادت را برای ملت ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬در گذشته‪ ،‬کارخانه های داخلی به دنبال‬ ‫واردات بودند اما اکنون با شرایط سختی که ایجاد شده‪،‬‬ ‫مجبور به خرید تولیدات داخلی هس��تند‪ .‬ممکن اس��ت‬ ‫دیگران گمان کنند که این س��ختی یک فش��ار غیرقابل‬ ‫تحمل اس��ت اما کش��وری که دارای نیروی متخصص‪،‬‬ ‫اتحاد و خودباوری بوده و درگیری های داخلی را کاهش‬ ‫ده��د می توان��د بر همه س��ختی ها فائق اید‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه س��رمایه در گردش کارخانه ها باید افزایش یابد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پرسش این است که چرا بانک ها به کمک تولید‬ ‫نمی ایند؟ باید توجه کرد که وقتی نرخ س��ود باالس��ت‬ ‫یعنی مش��کالتی در داخل بانک ها وجود دارد‪ ۲ .‬س��ال‬ ‫پیش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و دولت‬ ‫تاکید داش��تند که مش��کل بانک ها باید حل ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫ای��ن دو چال��ش را حل کنی��م فضا برای تولیدکنندگان‬ ‫کارافرین امیدوارکننده می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬هنگام بازدید‬ ‫از ش��رکت فوالد غرب اس��یا بس��یار لذت بردم که در‬ ‫این کارخانه‪ ،‬زنجیره نیازهای شرکت را تامین کرده اند‪.‬‬ ‫چنین اقداماتی‪ ،‬کار را تسهیل کرده و هزینه ها را کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬اقدام خوب دیگری که انجام شده‪ ،‬تولید قطعات‬ ‫مورد نیاز این کارخانه اس��ت که س��بب می شود سوار بر‬ ‫این فناوری شوید‪ .‬به طور کلی این مسیر به توانمندی‬ ‫تولید در کشور کمک می کند‪.‬‬ ‫دست صنایع معدنی در حنای ثبت سفارش‬ ‫ثبت سفارش بخش تولید به استان ها واگذار شود‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫پس از ممنوعی��ت واردات از س��وی دول��ت در چند ماه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تولیدکنندگان‬ ‫را ملزم به ثبت س��فارش س��ختگیرانه ب��رای واردات مورد‬ ‫نیاز خ��ود کرده اس��ت‪ .‬ثبت س��فارش هایی که نس��بت به‬ ‫گذش��ته کار را هم برای خود وزارتخانه دش��وار کرده و هم‬ ‫تولیدکنن��دگان را درگیر صف های طوی��ل و وقت گیر برای‬ ‫این امر کرده است‪.‬‬ ‫به مواد اولیه ندهیم‪ ،‬بسیار ابتدایی است‪ .‬اگر این روال ادامه‬ ‫یابد‪ ،‬بس��یاری از صنایع مادر و به دنبال ان صنایع کوچک‬ ‫تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹با ثبت سفارش دیگر نمی توان تولید کرد‬ ‫‹ ‹بررسی ثبت س�فارش ها بر اساس شیوه نامه ‪۹‬‬ ‫ماده ای‬ ‫سیف اهلل امیری‬ ‫علی حسین زاویه‬ ‫امیرحسین بابایی‬ ‫درب��اره چگونگی و چرایی ثبت س��فارش ب��رای واردات‪،‬‬ ‫مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تا پیش از این‪ ،‬ثبت سفارش‬ ‫به وسیله سازمان توسعه و تجارت انجام می شد اما هم اکنون‬ ‫در دفاتر تخصص��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت انجام‬ ‫می شود‪ .‬سیف اهلل امیری در ادامه توضیح داد‪ :‬این بررسی به‬ ‫لحاظ کیفیت‪ ،‬نرخ و واردات مورد نیاز واحد نس��بت به سال‬ ‫گذشته انجام می ش��ود یعنی مورد به کارش��ناس ها ارجاع‬ ‫داده می شود و بر اس��اس ش��یوه نامه ‪ ۹‬ماده ای که ‪ ۳‬مرداد‬ ‫‪ ۹۷‬ابالغ شد‪ ،‬کار کارشناس��ی روی ان انجام می شود و اگر‬ ‫واحدی حائز شرایط بود‪ ،‬ثبت س��فارش ان مورد تایید قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از بندهای ان‪ ،‬نظارت‬ ‫بر عملیات اجرایی اس��ت که دقت و صالحیت واردکننده را‬ ‫بررس��ی می کند‪ .‬همچنین واردات تقاضاکننده نس��بت به‬ ‫سال گذشته بررسی می شود‪ .‬قیمت ها با توجه به خریدهای‬ ‫گذش��ته تعیین می ش��وند و اولویت های کاالی��ی هم باید‬ ‫موردنظر قرار گیرند‪.‬‬ ‫مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫تاکید بر این موضوع که برخ��ی دالالن به بازار نفوذ کرده اند‬ ‫و واردات انجام می دهند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ثبت س��فارش به این‬ ‫منظور اس��ت که واحدهای تولیدی‪ ،‬بی��ش از نیاز خود وارد‬ ‫نکنند یا دالالن وارد بازار واردات نشوند‪ .‬حراست هم بر این‬ ‫روند نظارت کامل دارد‪ .‬در هر دفتری‪ ،‬به طور روزانه به ثبت‬ ‫سفارش ها پاس��خ داده می شود و اگر کس��ی اعتراضی به رد‬ ‫ثبت سفارش خود داشته باش��د می تواند ان را اعالم کند و‬ ‫دفتر‪ ،‬ان مورد را بررسی خواهد کرد‪.‬‬ ‫امیری درباره میزان ثبت س��فارش های انجام شده عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تاکن��ون ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬ثبت س��فارش در دفتر انجام‬ ‫ش��ده که حدود ‪۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تا ‪۲‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬مورد‪ ،‬تایید‬ ‫یا رد ش��ده اند‪ .‬در حال بررس��ی روزانه این ثبت سفارش ها‬ ‫هستیم و روزانه حدود ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬ثبت سفارش را بررسی‬ ‫می کنیم‪ .‬البته تعداد بررسی ها بس��تگی به سرعت اینترنت‬ ‫هم دارد‪ .‬از زمانی که ثبت س��فارش ها اغاز شده‪ ،‬کارمندان‬ ‫این دفاتر از ساعت ‪ ۷‬صبح تا ‪ ۱۰‬یا ‪ ۱۱‬شب در حال بررسی‬ ‫انها هستند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا این روش سبب طوالنی‬ ‫ش��دن کار برای وزارتخانه و تولیدکننده نخواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کار‪ ،‬روال طوالنی پیدا کرده اس��ت‪ .‬پیش��نهاد ما این است‬ ‫پیشنهاد ما این است که ثبت سفارش ها به استان ها واگذار شوند‬ ‫چون در حال حاضر برای این کار از کل کشور به وزارتخانه در تهران‬ ‫مراجعه می کنند‬ ‫که ثبت سفارش ها به اس��تان ها واگذار شوند چون در حال‬ ‫حاضر برای ای��ن کار از کل کش��ور به وزارتخان��ه در تهران‬ ‫مراجعه می کنند‪ ،‬در حالی که وزارتخانه ای که باید به دنبال‬ ‫سیاس��ت گذاری باش��د به دنبال جوابگویی به ارباب رجوع‬ ‫است‪ .‬اگر این هدف در اختیار استان ها باشد‪ ،‬کارها راحت تر‬ ‫انجام می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹دالالن‪ ،‬بازار را نابود کرده اند‬ ‫مدیر کل صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اشاره به دالالنی که به بازار رس��وخ کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از‬ ‫واردکنندگان‪ ،‬دالل و کالهبردار هس��تند که از اب گل الود‬ ‫ماهی می گیرند‪ .‬با این ثبت سفارش به خوبی متوجه شدیم‬ ‫که یک عده دالل خون تولیدکنندگان را در شیشه کرده اند‪.‬‬ ‫اگر تولیدکننده ای بخواهد کاالیی را از خارج وارد کند هیچ‬ ‫مش��کلی برای ثبت س��فارش ان نداریم اما واسطه هایی در‬ ‫بازار هستند که کار را برای تولیدکنندگان دشوار کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ثب�ت س�فارش را انق�در نگ�ه می دارن�د که‬ ‫موعد تحریم ها برسد‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ان صنعت مواد نس��وز‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫‪ ،‬درب��اره ثبت س��فارش هایی که در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام می ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫برای واردات ه��ر کاالیی بای��د ان را در اداره صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ثبت س��فارش کرد ام��ا موضوع بدتر این اس��ت‬ ‫که کاالهایی که بخش��ی از پول انها پرداخت ش��ده نیز در‬ ‫گمرک انبار شده اند و به بهانه مابه التفاوت نرخ ارز ترخیص‬ ‫نمی ش��وند که ترخیص نشدن انها س��بب می شود کاالیی‬ ‫مانند نس��وز در داخل تولید نش��ود و در اختی��ار فوالد قرار‬ ‫نگیرد‪ .‬وقتی به ابان نزدیک ش��ویم این واحدها نیز تعطیل‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫علی حس��ین زاویه در ادامه توضی��ح داد‪ :‬نکته بعدی این‬ ‫اس��ت که برخی واردکنندگان بدون انتق��ال ارز‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫موردنیاز خ��ود را وارد کرده اند اما گمرک با این اس��تدالل‬ ‫که باید منش��ا ارز انها مش��خص ش��ود‪ ،‬اج��ازه ترخیص را‬ ‫نمی ده��د‪ .‬زاوی��ه در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در واقع انها‬ ‫در جای��ی دیگر ثبت س��فارش ش��ده اند اما اج��ازه واردات‬ ‫به انه��ا داده نمی ش��ود‪ .‬ثب��ت س��فارش ها را انق��در نگه‬ ‫می دارند ک��ه موع��د تحریم ها برس��د و نت��وان کاال را وارد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫زاویه تاکی��د کرد‪ :‬کااله��ا‪ ،‬خریداری ش��ده و در گمرک‬ ‫باق��ی مانده اند اما ب��ه بهانه ه��ای مختلف انه��ا را ترخیص‬ ‫نمی کنند‪ ،‬در حالی ک��ه باید این کاالها را ه��ر چه زودتر از‬ ‫گمرک ترخی��ص و از خریدار انها تضامین��ی دریافت کنند‪.‬‬ ‫باید اجازه داده ش��ود که مواد اولیه نس��وز وارد ش��وند و در‬ ‫اختیار صنایع فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬روی‪ ،‬برق‪ ،‬پتروش��یمی و‪ ...‬قرار‬ ‫گیرند‪ .‬وی در ادامه یاداور شد‪ :‬این تفکر که اجازه واردات را‬ ‫امیرحس��ین بابای��ی‪ ،‬تولیدکنن��ده ورق الومینی��وم در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با اش��اره ب��ه ثبت س��فارش ها در حوزه‬ ‫الومینیوم‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬موض��وع دیگر این اس��ت که ثبت‬ ‫س��فارش ها در اداره صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬مانع بزرگی‬ ‫ب��رای تولیدکنن��ده ایج��اد می کند و بس��تگی به س��لیقه‬ ‫تاییدکنن��ده ان دارد‪ .‬بابایی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬این‬ ‫چه تصمیمی است که کل واردات کش��ور باید به تایید ‪۳۰‬‬ ‫نفر در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برس��د؟ این تصمیم‪،‬‬ ‫نتیجه ای جز فس��اد به همراه نخواهد اورد‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫ثبت س��فارش های واحدهای تولیدی‪ ،‬گفت‪ :‬واحد تولیدی‬ ‫ما ‪ ۱۶‬ثبت س��فارش انجام داده که تنها ‪ ۳‬مورد ان به تایید‬ ‫رسیده است‪ .‬اگر همین روش ادامه دار شود‪ ،‬دیگر نمی توان‬ ‫به تولید ادامه داد چراکه این ثبت سفارش ها معضل بزرگی‬ ‫برای تولید ش��ده اند‪ .‬شاهد هس��تیم که برخی افراد‪ ،‬پس از‬ ‫ما ثبت سفارش کرده اند و س��فارش انها به تایید رسیده اما‬ ‫سفارش های ما هنوز به ثبت نرسیده اند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرس��ش که ماده اولیه را چگونه تهیه‬ ‫می کنید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما به سختی مواد اولیه را در بازار تهیه‬ ‫می کنیم و حدود ‪ ۱۰‬روز نتوانستیم به مشتری نرخ بدهیم‪.‬‬ ‫بابایی ادامه داد‪ :‬از ابتدای س��ال قیمت ها دو و نیم برابر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این فعال حوزه الومینی��وم در ادامه تاکید کرد‪ :‬مهم ترین‬ ‫مش��کل را خ��ود دول��ت ایجاد ک��رده اس��ت‪ .‬زمان��ی که‬ ‫تولیدکنندگان واردات را انج��ام می دادند اگاه بودند که چه‬ ‫چیزی را وارد کنند‪ ،‬اما اکنون دولت اقتصاد کشور را وابسته‬ ‫به ‪ ۳۰‬کارمند در وزارتخانه برای واردات کرده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که کش��ورها نی��از ب��ه واردات دارند‬ ‫چراکه ه��ر کش��وری در تولی��د یک ن��وع کاالی��ی مزیت‬ ‫دارد و ان را تولی��د می کند اما کش��ورهای دیگر این مزیت‬ ‫را ندارن��د و بای��د ان را وارد کنن��د‪ .‬اگر مان��ع واردات مواد‬ ‫اولیه ش��وند‪ ،‬تولیدکنن��ده چگونه ق��ادر به تولی��د خواهد‬ ‫بود؟‬ ‫بابایی افزود‪ :‬ت��ا پیش از این‪ ،‬وقتی ب��ه وزارتخانه مراجعه‬ ‫می کردیم ما را به عنوان تولیدکننده می شناختند اما اینک‬ ‫برای یک ثبت س��فارش باید ‪ ۲۰‬بار ب��ه وزارتخانه مراجعه‬ ‫کنیم و م��درک ارائه بدهیم ت��ا ما را به عن��وان تولیدکننده‬ ‫برای واردات به رسمیت بشناسند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضی��ح داد‪ :‬برای تایید ثبت س��فارش نیز‬ ‫باید س��اعت ها در صف ه��ای طوالن��ی بایس��تیم البته در‬ ‫نهایت مشخص نیس��ت که کاالی درخواستی ما مورد تایید‬ ‫قرار می گیرد یا خی��ر‪ .‬به نظر من بهتر اس��ت اصال دولت به‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬ارز اختصاص ندهد تا انها را وابسته به بانک‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز نکند زی��را برای ثبت‬ ‫سفارش مدام در رفت و امد هستند‪.‬‬ ‫تاکید مرکز پژوهش های مجلس بر اعمال سازکار عرضه و تقاضا در بورسکاال‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی به منتقدان شیوه نامه‬ ‫تنظی��م بازار فوالد پیوس��ت و به نقد سیاس��ت های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره تنظیم بازار محصوالت فوالدی پرداخت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم‪ ،‬در نقد مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی بر اصالح س��قف رقابت و ایجاد امکان به تعادل رس��یدن‬ ‫عرضه و تقاضا بر اس��اس س��از کارها و قوانین بورس‪ ،‬تاکید شده و‬ ‫درباره اش��تباه های ش��یوه نامه تنظیم بازار فوالد که از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ شد‪ ،‬چنین توضیح داده شده است‪ :‬بر‬ ‫اساس مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ی‪ ،‬رس��یدگی و نظارت بر بازارها از جنبه انحصار و رویه های‬ ‫ضد رقابتی بر عهده ش��ورای رقابت گذاش��ته ش��ده است و تنظیم‬ ‫نرخ‪ ،‬تعیین مقدار و ش��رایط دسترس��ی به بازارها از اختیارات این‬ ‫شوراست‪.‬‬ ‫ش��ورای رقابت در سیصدمین جلس��ه خود در ‪ ۲‬مرداد ‪ ،۱۳۹۵‬با‬ ‫تش��خیص بازار ورق های گرم فوالدی کم ضخام��ت به عنوان بازار‬ ‫انحصاری‪ ،‬شیوه نامه ای را به منظور تنظیم بازار در این حوزه مصوب‬ ‫و اجرایی کرده است‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به طور جداگانه‬ ‫برای تمام محصوالت فوالدی ازجمله ورق گرم‪ ،‬ش��یوه نامه تنظیم‬ ‫صادر کرده اس��ت که براس��اس بند «‪ »۵‬م��اده (‪ )۵۸‬قانون اجرای‬ ‫سیاست های کلی اصل ‪ ۴۴‬از اختیارات شورای رقابت است‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس م��اده (‪ )۱۸‬قانون توس��عه ابزارها و نهادهای‬ ‫مال��ی جدی��د‪ ،‬دول��ت مکلف اس��ت کااله��ای پذیرفته ش��ده در‬ ‫ب��ورس را از نظام قیمت گ��ذاری خارج کند که در ش��یوه نامه های‬ ‫ص��ادر ش��ده وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به صراح��ت برای‬ ‫کاالهای��ی که در ب��ورس کاال عرضه می ش��وند‪ ،‬نرخ تعیین ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری‬ ‫از ای��ن گزارش به چالش های ایجاد ش��ده در صادرات به دلیل این‬ ‫ش��یوه نامه و دریاف��ت نکردن نتیج��ه مطلوب و م��ورد نظر وزارت‬ ‫یادشده‪ ،‬راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی را چنین تشریح کرد‪:‬‬ ‫ـ اصالح نرخ پایه فوالد‪ ،‬مس و الومینیوم در بورس کاال بر اساس‬ ‫ارز بازار ثانویه (س��امانه نیما)‪ ،‬اصالح س��قف رقاب��ت و ایجاد امکان‬ ‫به تعادل رس��یدن عرضه و تقاضا بر اس��اس س��از کارها و قوانین‬ ‫بورس (بدیهی است در این صورت باید شیوه نامه های ابالغی وزارت‬ ‫یادش��ده درباره قیمت گ��ذاری محصوالت فلزی لغو ش��ود و موارد‬ ‫مربوط به تعیین میزان عرضه در بورس کاال از سوی تولیدکنندگان‬ ‫مورد بازبینی قرار گیرد و تش��خیص و تنظیم بازارهای انحصاری با‬ ‫هماهنگی شورای رقابت باشد)‪.‬‬ ‫ـ تش��کیل مستمر جلس��ه هم اندیش��ی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ه منظور ارتب��اط تنگاتن��گ تولیدکنن��دگان‪ ،‬صنایع‬ ‫پایین دستی و سیاس��ت گذاران به منظور رصد مستمر بازار‪ ،‬تامین‬ ‫نی��از داخ��ل‪ ،‬همکاری‪ ،‬تصمیم گیری و تصمیم س��ازی با مش��ورت‬ ‫تولیدکنندگان و بخش خصوصی تا زمان به تعادل رسیدن قیمت ها‬ ‫و تنظیم بازار‪.‬‬ ‫ـ فراه��م کردن ش��رایط عرضه تم��ام حلقه ه��ای زنجیره ارزش‬ ‫محص��والت معدنی و فلزی به ویژه زنجی��ره ارزش فوالد در بورس‬ ‫کاال به منظور واقعی شدن و به تعادل رسیدن نرخ مواد اولیه مانند‬ ‫سنگ اهن‪ ،‬کنسانتره‪ ،‬گندله و اهن اسفنجی براساس ساز کارها و‬ ‫مقررات بورس کاال‪.‬‬ ‫ـ خودداری از ابالغ ش��یوه نامه های واحد برای محصوالت مختلف‬ ‫معدن��ی و فلزی ب��ه دلیل متفاوت بودن ش��رایط تامین ماده اولیه‪،‬‬ ‫ان��رژی‪ ،‬بازاره��ای هدف و یکس��ان نب��ودن امکان نظ��ارت بر این‬ ‫محصوالت تا رسیدن ب ه مصرف کننده نهایی‪.‬‬ ‫ـ رفع موانع (بروکراس��ی اداری‪ ،‬گمرک و…) و تسهیل صادرات‬ ‫محصوالت فلزی به منظور جلوگیری از زیان واحدهای تولیدی و از‬ ‫دست رفتن بازارهای صادراتی‪ ،‬به ویژه با توجه به اعمال تحریم های‬ ‫ایاالت متحده امریکا‬ ‫ـ وضع عوارض ص��ادرات به منظور ایجاد امکان حمایت دولت از‬ ‫صنایع پایین دس��تی و مصرف کنندگان برای محصوالتی که تامین‬ ‫م��اده اولیه و انرژی انه��ا در داخل با یارانه ه��ای دولتی انجام می‬ ‫شود(این راهکار در صورتی که اصالح نرخ پایه در بورس کاال انجام‬ ‫شود امکان اجرایی شدن خواهد داشت)‪.‬‬ ‫ـ ارائه برنامه مش��خص و ش��فاف از سوی دولت به منظور اصالح‬ ‫تدریجی نرخ اب و حامل های انرژی براساس بند «الف» ماده (‪)۳۹‬‬ ‫قانون برنامه توسعه پنج ساله ششم‬ ‫ـ اصالح سامانه بهین یاب به دلیل وابسته بودن به نظر کارشناسان‬ ‫در استان ها و امکان ایجاد فساد و رانت‪.‬‬ ‫ـ تغییر رویکرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از ارائه بخشنامه ها‬ ‫و سیاس��ت گذاری دس��توری‪ ،‬ناگهانی و بدون مشورت و گفت وگو‬ ‫با تولیدکنندگان و صنایع پایین دس��تی بخش خصوصی به منظور‬ ‫جلوگیری از وارد ش��دن ش��وک ناگهانی به صنایع معدنی و ایجاد‬ ‫امکان برای عمل به تعهدات قبلی صادراتی و س��فارش ها از س��وی‬ ‫تولیدکنندگان‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫اول سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1127‬‬ ‫پیاپی ‪2445‬‬ ‫معدن‬ ‫تالش برای حمایت از معادن کوچک‬ ‫در نشس��ت مش��ترک کارگروه احیای معادن کوچک و‬ ‫متوس��ط و فعاالن حوزه کس��ب و کار س��نگ اهن استان‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬بخش خصوصی در مش��هد‪ ،‬به بررسی‬ ‫مشکالت و موانع احیای معادن کوچک و متوسط پرداخت‪.‬‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬انتظار ما از دس��ت اندرکاران این اس��ت که از‬ ‫ای��ن کار حمایت کرده و به شناس��ایی موارد کمک کنند‪.‬‬ ‫حضور کنسرسیوم ها در کنار هم موجب رونق اقتصادی و‬ ‫فعال شدن معادن می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی انجمن س��نگ اهن‪ ،‬رییس‬ ‫انجمن در نشست مشترک کارگروه احیای معادن کوچک‬ ‫و متوسط و فعاالن حوزه کسب و کار سنگ اهن در استان‬ ‫خراسان رضوی گفت‪ :‬س��نگ اهنی های بخش خصوصی‪،‬‬ ‫در وضعیت خوبی قرار ندارند و کش��ور با تحریم ها روبه رو‬ ‫ بوده و مشکالت دیگری از جمله توقف صادرات نیز مطرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫مه��رداد اکبریان با بیان این مطل��ب در ادامه افزود‪ :‬در‬ ‫معدن یک بحث کالن مطرح اس��ت‪ .‬نخس��ت اینکه ما با‬ ‫تفکر دولتی مشکل داریم زیرا دولت هر زمانی که بخواهد‪،‬‬ ‫می تواند تصدی گری خود در بخش معدن را افزایش دهد‬ ‫و ما به عنوان بخش خصوص��ی نمی توانیم این موضوع را‬ ‫قبول کنیم‪.‬‬ ‫اکبری��ان با بی��ان اینکه راهکار خروج از ش��رایط فعلی‪،‬‬ ‫اعتماد دولت به بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬معادن‬ ‫چادرملو‪ ،‬گل گه��ر و‪ ...‬افتخار ما هس��تند اما این موضوع‬ ‫جدا از بحث امروز اس��ت زیرا احیای معادن کوچک‪ ،‬باعث‬ ‫توسعه اجتماعی‪ ،‬محرومیت زدایی و امنیت ملی می شود‪.‬‬ ‫اکبریان افزود‪ :‬میزان ثبت شده در گواهی کشف معادن‬ ‫کوچک‪ ،‬نشانه ای از ذخایر بزرگ بوده و امروز زمان احیای‬ ‫معادن کوچک رسیده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تحریم همیش��ه ماندنی نیست‪ ،‬اما کشور‬ ‫می ماند‪.‬‬ ‫اکبری��ان ادام��ه داد‪ :‬ب��رای ف��والد برنامه ری��زی و‬ ‫سرمایه گذاری شده تا به تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن دست پیدا‬ ‫کنیم‪ ،‬هرچند دس��تیابی به ان کمی جای سوال دارد اما‬ ‫این هدف باید محقق ش��ود زیرا برای ان برنامه ریزی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن س��نگ اهن ادامه داد‪ :‬ای��ران بیش از ‪۶‬‬ ‫میلی��ارد تن ذخیره س��نگ اهن دارد اما چ��ون مطالعات‬ ‫هدفمند نیست‪ ،‬تنها نیمی از ان تخمین زده می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��ورای احیای معادن کوچک و متوسط در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تش��کیل شده است‪ .‬طرف‬ ‫حس��اب این شورا معادنی هس��تند که راکد مانده اند‪ .‬این‬ ‫ش��ورا اعالم می کند که این معادن را جزء به جزء بررسی‬ ‫می کن��د یعنی ممکن اس��ت یک معدن‪ ،‬مش��کل فروش‬ ‫داش��ته باش��د درنتیجه ی��ک کارخانه خری��دار را معرفی‬ ‫کرده و ق��رارداد طوالنی مدت منعق��د می کند تا معدنکار‬ ‫اسوده خاطر کار خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫اکبریان در بخش دیگری از س��خنانش ادامه داد‪ :‬ما به‬ ‫دنبال اجرا نکردن قوانین محیط زیس��ت نیس��تیم‪ .‬وظیفه‬ ‫همه ما عمل به قوانین محیط زیس��ت است اما تفسیر این‬ ‫قوانین در استان های مختلف متفاوت است‪ .‬درباره اختالف‬ ‫زیست محیطی نیز این شورا وارد کار می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره ش��ورای احیای معادن کوچک و متوس��ط‬ ‫گفت‪ :‬وظیفه این شورا راه اندازی معادن کوچک است‪ ،‬اما‬ ‫این موضوع یک ش��رط دارد و ان اینک��ه معدن به لحاظ‬ ‫راضی��ه علیرضایی‪ ،‬رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراس��ان رضوی نیز در نشس��ت احی��ای معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط گفت‪ :‬اگر یک فهم مش��ترک ش��کل‬ ‫بگیرد می توان به راحتی مش��خص کرد که دوستان ما در‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدن��ی باید چه اقدامی انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫راضیه علیرضایی در نشست مش��ترک کارگروه احیای‬ ‫مع��ادن کوچک و متوس��ط و فعاالن حوزه کس��ب و کار‬ ‫س��نگ اهن در اس��تان خراس��ان رضوی‪ ،‬گفت‪ :‬همیش��ه‬ ‫صحبت درباره س��نگ اهن سخت است‪ .‬انجمن سنگ اهن‬ ‫بای��د فردی را معرفی کند تا بروکراس��ی اداری اس��تان را‬ ‫بررس��ی کند و مش��خص ش��ود ای��ن بروکراس��ی در چه‬ ‫قسمت هایی سخت تر از دیگر نقاط کشور است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬محدوده کار برای همکاری با گل گهر ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تن است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حفظ معادنی که در اختیار داریم کار درستی‬ ‫است‪ ،‬اما نگه داشتن انها هم نیازمند بررسی است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خراسان‬ ‫رض��وی ادامه داد‪ :‬امادگی برای ورود س��رمایه گذار بخش‬ ‫خصوصی وج��ود دارد‪ .‬در واقع هر اندازه س��رمایه گذاری‬ ‫ب��ا هزینه کمتری انجام ش��ود‪ ،‬س��ود بیش��تری به همراه‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬حقوق دولتی برای دولت اس��ت و مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی نیز ساالنه میزان ان را تعیین می کند اما‬ ‫درباره جرایم‪ ،‬انجمن سنگ اهن باید با جهانگیری مکاتبه‬ ‫کند‪ .‬برای حمل مواد معدنی باید خطوط ریلی مناس��بی‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬ما نیز امادگی داریم ‪ ۲‬خطه شدن ریل را‬ ‫برای پروژه اهن به سرمایه گذاران معرفی کنیم‪ .‬اگر امروز‬ ‫سرمایه گذاران قرارداد خرید و انتقال اب به سنگان را امضا‬ ‫کنند‪ ،‬این پروژه به مرحله اجرا می رسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مش��کل معادن کم بازده با روش اکتشاف‬ ‫حل خواهد شد‪ .‬از هر کسی که برای توسعه معدن سنگان‬ ‫اقدام کند‪ ،‬استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹س�نگ اهنی های کوچک حال شان خوب‬ ‫نیست‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نیازمند فهم مشترک‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫وظیفه شورای احیای معادن کوچک و متوسط راه اندازی معادن‬ ‫کوچک اس��ت‪ ،‬اما این موضوع یک شرط دارد و ان اینکه معدن‬ ‫به لحاظ زمین شناسی و ذخیره‪ ،‬دارای ظرفیت کار باشد‬ ‫زمین شناسی و ذخیره‪ ،‬دارای ظرفیت کار باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت های گل گهر و میدکو در این زمینه‬ ‫اع�لام امادگی کرده ان��د زیرا برای خط��وط فراوری خود‬ ‫نیازمند ماده اولیه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی منابع غیر دولتی و دولتی‬ ‫س��یدرضا عظیمی‪ ،‬نماینده ش��ورای کارگ��روه احیای‬ ‫معادن کوچک و متوس��ط در ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی نیز در این نشس��ت گفت‪ :‬ش��رکت ایمپاس��کو ‪۲‬‬ ‫تفاهمنامه را در راس��تای احیای معادن کوچک و متوسط‬ ‫به امضا رسانده است‪.‬‬ ‫وی در نشست مشترک کارگروه احیای معادن کوچک‬ ‫و متوسط و فعاالن حوزه کسب و کار سنگ اهن در استان‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬گف��ت‪ :‬یک��ی از تفاهمنامه ها به صورت‬ ‫‪ ۴‬جانبه ب��ا میدکو‪ ،‬خانه معدن ای��ران‪ ،‬ایمیدرو و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بوده و دیگری با شرکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر بسته شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬هدف از ای��ن کار‪ ،‬احیای معادن کوچک‬ ‫و متوس��ط‪ ،‬افزایش اش��تغال پایدار‪ ،‬افزای��ش تولید مواد‬ ‫معدنی و اس��تفاده از اطالعات نیروی انس��انی است‪ .‬پس‬ ‫از این تفاهمنامه‪ ،‬شورای کارگروه احیای معادن کوچک و‬ ‫متوسط شکل گرفت‪.‬‬ ‫عظیمی ادامه داد‪ :‬در نخستین حرکت‪ ،‬برخی استان ها‬ ‫به عنوان نمونه ازمایشی انتخاب شدند و براساس جلسه ها‬ ‫ی شد‪.‬‬ ‫و جمع بندی ها‪ ،‬تصمیم گیر ‬ ‫وی اف��زود‪ :‬شناس��ایی مناب��ع غیردولت��ی و دولت��ی‪،‬‬ ‫همکاری در زمینه تامین زیرس��اخت ها‪ ،‬فناوری‪ ،‬فروش و‬ ‫ی مش��ترک ملی و‬ ‫پیش ف��روش م��واد معدن��ی‪ ،‬هم��کار ‬ ‫بین المللی و‪ ...‬از اقدامات این کارگروه است‪.‬‬ ‫نماینده شورای کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط‬ ‫در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی گفت‪ :‬امروز واحدهای‬ ‫فراوری در کشور شکل گرفته اند که در زمینه تامین مواد‬ ‫اولی��ه با چالش همراه هس��تند‪ .‬یک��ی از راهکارهای این‬ ‫چالش‪ ،‬احیای معادن کوچک و متوسط است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از ایجاد شورای هماهنگی‪ ،‬مادرگروه های‬ ‫تخصصی شکل گرفت و به دنبال ان کلینیک های تخصصی‬ ‫ایجاد شدند‪ .‬در ‪ ۴‬استان‪ ،‬کار به شکل ازمایشی انجام شد‬ ‫و پس از ان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬شرکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی را به عنوان مجری انتخاب کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مش��کالت مرب��وط به صن��دوق بیمه‪ ،‬قبول‬ ‫پروانه ها برای اعطای تسهیالت و نبود بازار برای فروش از‬ ‫مواردی بود که در این کارگروه در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین بر اساس هر مش��کل و موردی‪ ،‬تصمیم خاصی‬ ‫برای معادن کوچک اخذ می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬این طرح ش��امل خری��د و فروش معدن‬ ‫نیست بلکه به دنبال حمایت هستیم و از موضوع مشارکت‬ ‫بس��یار اس��تقبال خواهیم کرد‪ .‬معادن نیز در صورتی که‬ ‫فع��ال باش��ند‪ ،‬می توانن��د در ط��رح کارا صن��دوق بیمه‬ ‫سرمایه گذاری معادن ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫ی را با‬ ‫وی افزود‪ :‬در زمینه بازار صادراتی می توان همکار ‬ ‫اتاق بازرگانی ادامه داد و در زمینه زیرساخت نیز می توان‬ ‫با ایمیدرو وارد همکاری شد و اقداماتی را انجام داد‪.‬‬ ‫به گفته عظیمی‪ ،‬از شورای عالی معادن اجازه گرفته ایم‬ ‫موارد مطرح در ش��ورای کارگروه را بدون نوبت در شورای‬ ‫عالی معادن بررسی کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حمایت از استارت اپ های معدنی‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬به دنبال تس��هیل حضور در نمایش��گاه های خارجی‬ ‫‹ ‹اعتماد به بخش خصوصی‬ ‫علی اکبر اشرفی‪ ،‬معاون طرح و توسعه شرکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر با بیان اینکه معدن در کشور ایجاد ثروت‬ ‫می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید در معادنی که نیازمند اکتش��اف‬ ‫هستند‪ ،‬این کار انجام ش��ود‪ .‬متاسفانه اکتشاف در کشور‬ ‫ضعیف است‪.‬‬ ‫وی در نشست مشترک کارگروه احیای معادن کوچک‬ ‫و متوس��ط و فع��االن حوزه کس��ب و کار س��نگ اهن در‬ ‫اس��تان خراس��ان رضوی‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مشکالت کشور‪،‬‬ ‫کوچک نمایی معادن اس��ت‪ .‬معاون طرح و توسعه شرکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی گل گه��ر همچنین تصریح ک��رد‪ :‬باید‬ ‫معادن کوچک تجمیع ش��وند‪ .‬قرار اس��ت بستر قانونی در‬ ‫این زمینه از سوی شورای کارگروه احیای معادن کوچک‬ ‫و متوسط ایجاد شود؛ به این شرط که به بخش خصوصی‬ ‫اعتماد کنیم‪.‬‬ ‫راضیه علیرضایی‬ ‫رییس خانه معدن ایران گفت‪ :‬سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی‪ ،‬بیش��تر ب��ا ن��گاه انتقال فن��اوری در‬ ‫معدن های ایران سرمایه گذاری می کنند‪ ،‬چراکه‬ ‫ظرفیت پاسخگویی به نیاز صنایع این کشورها با‬ ‫هزینه منطقی وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمدرض��ا بهرامن‪ ،‬اواخر‬ ‫هفته گذش��ته در نشست کمیس��یون معادن و‬ ‫صنایع معدنی شهرستان کاشان بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫جذب س��رمایه گذاران خارجی با شرکت هایی از‬ ‫المان‪ ،‬لهستان و برخی کشورهای اروپایی دیگر‬ ‫مذاک��ره کردیم و هم اکنون نی��ز مذاکره هایی با‬ ‫فعاالن معدنی در کانادا در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬ش��رکت های روس��ی نیز‬ ‫عالقه مند به سرمایه گذاری هستند و کشورهای‬ ‫حوزه خلیج ف��ارس هم برای تامی��ن مواد اولیه‬ ‫معدنی شان امادگی خود را برای همکاری اعالم‬ ‫کرده ان��د‪ .‬اکنون ‪ ۱۲‬محدوده معدنی کش��ور در‬ ‫اختیار سرمایه گذاران خارجی است و اگر مسائل‬ ‫مرب��وط ب��ه نقل و انتقال پولی تس��هیل ش��ود‪،‬‬ ‫خارجی ها با شرایط بهتری برای سرمایه گذاری‬ ‫به ایران خواهند امد‪.‬‬ ‫بهرام��ن ادامه داد‪ :‬نتیج��ه دادن تالش ها در‬ ‫بخش معدن دس��ت ک��م به ‪ ۳‬س��ال زمان نیاز‬ ‫دارد و اگر س��رمایه گذاران خارجی در این زمینه‬ ‫ورود کنند‪ ،‬بازارها به طور دائمی در اختیار مواد‬ ‫تولیدی خواهند بود‪ .‬در این راس��تا حمایت های‬ ‫دولت نیز در بخش معدن باید بیش از پیش باشد‬ ‫که نمونه ان را در تش��کیل کنسرس��یومی برای‬ ‫اج��رای طرح های یک میلی��ارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫دالری در معدن مهدی اباد مشاهده کردیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬هم اکن��ون ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬معدن‬ ‫فعال در کشور وجود دارد که ساالنه ‪ ۳۹۰‬میلیون‬ ‫تن انواع محصول از انها برداشت می شود‪.‬‬ ‫واگذاری ‪ ۶‬شرکت‬ ‫غیربورسی از «ومعادن»‬ ‫مهرداد اکبریان‬ ‫علی اکبر اشرفی‬ ‫شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات‪،‬‬ ‫‪ ۶‬ش��رکت غیر بورس��ی خود را به وسیله مزایده‬ ‫عمومی واگذار می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماین نی��وز‪ ،‬رواب��ط عمومی این‬ ‫ش��رکت اعالم کرد علت این واگذاری ها‪ ،‬کاهش‬ ‫پراکندگی مدیریتی ب��ا حذف زیرمجموعه های‬ ‫کوچک مقی��اس و تمرکز بیش��تر ب��ر بنگاه های‬ ‫بزرگ مقیاس و اجرای طرح های کالن به تناسب‬ ‫جای��گاه و ماموریت «ومعادن» و چابک س��ازی‬ ‫مجموعه با هدف بازدهی و سوداوری بیشتر این‬ ‫هلدینگ بزرگ معدنی و فلزی است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬ومعادن تصمیم دارد‬ ‫سهام ش��رکت های فوالد درخشان اراک‪ ،‬فوالد‬ ‫نور‪ ،‬فوالد گستر یزد‪ ،‬فوالد سدید ماهان و فوالد‬ ‫س��هند اغاز و ف��والد توس را واگ��ذار کند‪ .‬این‬ ‫ش��رکت ها در زمینه تولیدی‪ ،‬تبدیلی‪ ،‬صنعتی‪،‬‬ ‫بازرگان��ی و خدماتی محصوالت فلزی و فوالدی‬ ‫فعالیت داشت ه و دارای سهمیه محصوالت فوالد‬ ‫مبارکه هستند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫در نشست بررسی مشکالت و موانع احیای معادن کوچک و متوسط مشهد مطرح شد‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در‬ ‫معادن با انتقال فناوری‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪ 10‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫اول سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1127‬‬ ‫پیاپی ‪2445‬‬ ‫یادداشت‬ ‫از خودتحریمی‬ ‫امریکا تا‬ ‫تحریم ایران‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫وزارت داخل��ی امریکا ‪ ۳۵‬م��اده معدنی را‬ ‫معرفی کرده و می گوید تاثیر حیاتی بر امنیت‬ ‫و اقتصاد ملی این کشور دارند‪ .‬امریکا که بخش‬ ‫زی��ادی از نیاز خود را به ای��ن مواد از واردات‬ ‫تامی��ن می کند‪ ،‬از این پ��س باید برای تامین‬ ‫انها به اس��تخراج ذخایر دست نخورده داخلی‬ ‫روی بیاورد‪ .‬این سیاست امریکا را می توان به‬ ‫نوعی «خودتحریمی» نام داد؛ به عبارت دیگر‬ ‫این کش��ور با قطع نیاز خود به ذخایر وارداتی‬ ‫تالش می کند در تامین انچه به ان نیاز دارد‪،‬‬ ‫بر توانمندی های خود متکی باشد و به همان‬ ‫میزان از وابس��تگی خود بکاهد‪ .‬با این کار هم‬ ‫فرصت های اشتغال و سرمایه گذاری در داخل‬ ‫رشد می کند و هم امریکا می تواند کشورهایی‬ ‫را ک��ه تاکنون از بازار مص��رف انها در جایگاه‬ ‫توانمندترین اقتصاد جه��ان بهر ه می برد‪ ،‬هر‬ ‫چه بیشتر در جهت سیاس��ت های مورد نظر‬ ‫خود پیش ببرد‪ .‬انچه در این مجال جای تامل‬ ‫دارد این است که هر چند ایران نیز در شرایط‬ ‫تحریم‪ ،‬فش��ار چش��مگیری را بر اقتصاد خود‬ ‫تحمل می کند اما همین تحریم فرصت خوبی‬ ‫است که به بهانه ان بر توانمندی های داخلی‬ ‫خود بیفزاید و از فرصت های داخلی برای غلبه‬ ‫بر چالش های تحریم سود ببرد‪ .‬بی شک تکیه‬ ‫بر توانمندی های کشور در بخش های معدن و‬ ‫صنایع معدنی در این زمینه‪ ،‬جای توجه دارد‪.‬‬ ‫همچنین هر قدر ای��ران بتواند در زمینه های‬ ‫گوناگون‪ ،‬اقتص��اد داخل��ی را در رویارویی با‬ ‫تحریم ها تقویت کند‪ ،‬در مقابله با چالش های‬ ‫صادرات نفت در ش��رایط تحریم نیز با قدرت‬ ‫بیشتری ظاهر می شود‪.‬‬ ‫بهبود‬ ‫عملکرد مالی‬ ‫انتوفاگاستا‬ ‫در نیمه دوم‬ ‫سال جاری‬ ‫کارشناسان‪ ،‬اینده ‪ 35‬ماده معدنی را پیش بینی می کنند‬ ‫حمله امریکا به چین از خاکریز مواد معدنی حیاتی‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تجهیزات استخراج عناصر نادر مولی کورپ مان تین پاس در صحرای مجاوه در ایالت کالیفرنیای امریکا‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تکذیب خبر قطع‬ ‫فعالیت های دانیلی‬ ‫ایتالیا در ایران‬ ‫مدیرعامل گروه فوالد دانیلی پرشیا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خب��ر قطع همکاری دانیل��ی در ایران‪ ،‬جعلی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫روبرت��و لیتا در گفت وگو با تس��نیم درباره‬ ‫طرح موض��وع خروج ش��رکت فوالدس��ازی‬ ‫دانیل��ی ایتالیا از اس��تان البرز و فضاس��ازی‬ ‫رسانه های خارجی در این زمینه‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫خب��ر قطع همکاری دانیل��ی در ایران‪ ،‬جعلی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه فوالد دانیلی پرش��یا افزود‪:‬‬ ‫اش��تباه هایی در اخب��اری ک��ه درب��اره قطع‬ ‫همکاری این شرکت مخابره شد وجود داشت‬ ‫چراک��ه دانیلی از ایران نخواهد رفت و حضور‬ ‫این ش��رکت در کرج نشانه ادامه ماندگاری و‬ ‫همکاری با ایران است‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینکه ایا فاز توس��عه ش��رکت‬ ‫دانیلی در ایران محقق می شود؟ افزود‪ :‬فرایند‬ ‫سرمایه گذاری و پیش��رفت ما بر اساس سال‬ ‫اس��ت و نمی توانیم از حاال برای اینده حرفی‬ ‫بزنیم‪ .‬اگر ش��رایط خوب باش��د فعالیت ها در‬ ‫ایران بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫لیتا درب��اره همکاری دس��تگاه هایی مانند‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی‪ ،‬اداره مالیات‬ ‫و س��ازمان های متول��ی درب��اره حمای��ت از‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬در تمام‬ ‫س��ازمان هایی که ش��رکت دانیلی ب��ا انها در‬ ‫ارتباط اس��ت‪ ،‬مش��کلی وجود ندارد و روابط‬ ‫خوبی برقرار ش��ده و حمایت الزم از شرکت‬ ‫دانیلی پرشیا محقق شده است‪.‬‬ ‫پیش از این تعدادی از رسانه های خارجی از‬ ‫جمله خبرگزاری رویترز‪ ،‬از قطع فعالیت های‬ ‫دانیلی در ایران خبر داده بودند‪.‬‬ ‫صعود تقاضای فوالد‬ ‫هند در ‪ ۳‬سال اینده‬ ‫پیش بینی می ش��ود در ‪ ۳‬سال اینده‪ ،‬رشد‬ ‫تقاضای فوالد در هندوستان ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫باشد‪ .‬این پیش بینی را رییس کمیته مشترک‬ ‫کارخانه های هند (‪ )JPC‬اعالم کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬تقاضای فوالد بیشتر به‬ ‫دلیل توس��عه فعالیت های ساخت وساز است‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال مالی جاری تا سال‬ ‫اینده می�لادی‪ ،‬تقاضای داخلی فوالد هند ‪۸‬‬ ‫درصد رش��د داشت‪ .‬با این وجود ممکن است‬ ‫محدودیت هایی نظیر ظرفیت های کافی برای‬ ‫براورده کردن نیاز داخل و تولید فوالد وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫انتوفاگاس��تا در دوره ‪ ۶‬ماهه نخس��ت سال جاری‬ ‫می�لادی‪ ،‬ب��ا کاهش درام��د روبه رو ش��د که دلیل‬ ‫ان هزینه های بیش��تر تولید و حج��م فروش کمتر‬ ‫محص��ول بود‪ .‬به گفته مدیرعامل این ش��رکت‪ ،‬این‬ ‫ش��رایط بر اس��اس پیش بینی مجموعه بود و انتظار‬ ‫می رود در نیمه دوم س��ال‪ ،‬عملکرد ش��رکت بهبود‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬این شرکت معدنی شیلیایی‬ ‫در نیمه نخس��ت س��ال با کاهش متوسط عیار مس‬ ‫معادن و بس��ته شدن خط لوله معدن لس پالمبرس‬ ‫روبه رو ش��د که به بهای کاهش ‪ ۱۰‬هزار تنی حجم‬ ‫تولید و ‪ ۱۵‬هزار تنی حجم فروش بود‪.‬‬ ‫ای��وان اریاگادا‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت انتوفاگاس��تا‬ ‫دراین ب��اره گفت‪ :‬س��ال ج��اری میالدی ب��رای این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬دونیم��ه متف��اوت خواهد داش��ت؛ نیمه‬ ‫نخس��ت س��ال که با کاهش حجم فروش‪ ،‬افت عیار‬ ‫و افزای��ش هزینه های تولید هم��راه بود و نیمه دوم‬ ‫س��ال که با افزایش حجم تولید و کاهش چشمگیر‬ ‫هزینه ه��ای ان همراه خواهد ب��ود‪ .‬با توجه به پالن‬ ‫معدنی‪ ،‬این ش��رکت انتظار دارد در نیمه دوم امسال‬ ‫و همچنین در س��ال اینده میالدی‪ ،‬ش��اهد افزایش‬ ‫عیار کانسنگ های استخراجی باشد‪.‬‬ ‫میزان فروش مس انتوفاگاس��تا در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری میالدی نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬افت ‪ ۶.۸‬درصدی داش��ت و به ‪ ۲۸۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬تن رسید‪.‬‬ ‫عایدی پیش از کس��ر بهره‪ ،‬مالیات و اس��تهالک‬ ‫نیز با ‪ ۳.۱۶‬درصد افت به ‪ ۹۰۴‬میلیون دالر (معادل‬ ‫‪ ۷۹۳‬میلی��ون یورو) رس��ید‪ .‬عایدی پیش از کس��ر‬ ‫مالیات نیز افت ‪ ۴.۳۲‬درصدی داشت و ‪ ۴۶۶‬میلیون‬ ‫دالر شد‪.‬‬ ‫هزینه نقدی تولید مس در این ش��رکت‪ ،‬در دوره‬ ‫م��ورد بررس��ی‪ ،‬براب��ر ‪ ۹۲/۱‬دالر بر پون��د (معادل‬ ‫‪۴‬هزار و ‪ ۲۳۳‬دالر بر تن) مس محتوا محاس��به شد؛‬ ‫درحالی که در مدت مش��ابه س��ال گذشته‪ ،‬این رقم‬ ‫برابر ‪ ۱.۵۶‬دالر ب��ر پوند (معادل ‪۳‬هزار و ‪ ۴۳۹‬دالر‬ ‫بر تن) مس محتوا شده بود‪ .‬هزینه تولید با احتساب‬ ‫درامد حاصل از محصوالت جانبی (مولیبدن و طال)‬ ‫این شرکت نیز در نیمه نخست سال‪ ،‬به ‪۵۲/۱‬دالر بر‬ ‫پوند (معادل ‪ ۳۵۱ ،۳‬دالر بر تن) مس محتوا رسید‪.‬‬ ‫این رقم در نیمه نخس��ت س��ال ‪۲۰۱۷‬میالدی‪،‬‬ ‫برابر ‪ ۱.۲۴‬دالر بر پوند (معادل ‪ ۷۳۴ ،۲‬دالر بر تن)‬ ‫مس محتوا بود‪ .‬درامد حاصل از فروش انتوفاگاستا‬ ‫در این نیمه‪ ،‬رش��د ‪ ۳.۶‬درصدی داش��ت و به ‪۲.۱۲‬‬ ‫میلیون دالر رس��ید‪ .‬حج��م ف��روش مولیبدن این‬ ‫مجموعه با ‪ ۴۱.۹‬درصد رش��د‪ ،‬حجم ‪۶‬هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫تن را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫ب��ا انتش��ار نتایج عملک��رد انتوفاگاس��تا در نیمه‬ ‫نخست س��ال جاری میالدی‪ ،‬برنامه تولید سال نیز‬ ‫مورد بازبینی قرار گرفت و حجم تولید مس برای کل‬ ‫سال‪ ،‬در بازه ‪ ۷۰۵‬تا ‪ ۷۴۰‬هزار تن مس محتوا اعالم‬ ‫شد‪ .‬هزینه تولید مس با احتساب درامد محصوالت‬ ‫جانبی نیز برای کل سال جاری میالدی‪ ،‬برابر ‪۱.۳۵‬‬ ‫دالر بر پوند (معادل ‪ ۹۷۶ ،۲‬دالر بر تن) مس محتوا‬ ‫پیش بینی ش��د‪ .‬در بازبینی اخی��ر برنامه تولید‪ ،‬نرخ‬ ‫تسعیر پزو به دالر و نرخ مولیبدن بدون تغییر ماند‪.‬‬ ‫وزارت داخلی امریکا ‪ ۳۵‬ماده معدنی را معرفی کرده و‬ ‫رش��د تولید انها را در خودکفایی معدنی این کشور موثر‬ ‫دانس��ته است‪ .‬تاکنون حجم چش��مگیری از این مواد از‬ ‫نقاط مختلف جهان به ویژه چین به امریکا وارد می ش��د؛‬ ‫مس��ئله ای که به نظر می رسد چالش بزرگی برای دولت‬ ‫ترامپ در عملی کردن چش��م انداز پیش رو به شمار اید‪.‬‬ ‫در همین حال اما کارشناس��ان بر ای��ن باورند که منابع‬ ‫معدنی امریکا از غنای مطلوبی برای رسیدن به این هدف‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقاط ضعف امریکا در تامین ‪ 35‬ماده‬ ‫پیمان افضل‬ ‫دهه ‪۱۹۹۰‬‬ ‫میالدی همه‬ ‫اقتصاددان ها و‬ ‫استراتژیست های‬ ‫جهان به کشورهای‬ ‫در حال توسعه‬ ‫صاحب منابع‬ ‫معدنی هشدار‬ ‫ دادند که امریکا‬ ‫دست به منابع‬ ‫خود نمی زند و‬ ‫این مواد را از‬ ‫سایر کشورها‬ ‫وارد می کند‬ ‫ب��ه نق��ل از ماینینگ‪-‬تکنولوژی‪،‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫امری��کا ‪ ۳۵‬ماده معدن��ی حیاتی را شناس��ایی کرده که‬ ‫ب��ه گفته وزارت داخلی این کش��ور ب��رای امنیت ملی و‬ ‫اقتصادی این کش��ور حیات��ی تلقی می ش��وند‪ .‬نیوبیوم‪،‬‬ ‫اسکاندیوم‪ ،‬تیتانیوم‪ ،‬اورانیوم‪ ،‬کبالت‪ ،‬لیتیوم‪ ،‬الومینیوم‪،‬‬ ‫پتاس‪ ،‬انتیموان‪ ،‬ارس��نیک‪ ،‬باریت‪ ،‬بریلیوم‪ ،‬بیس��موت‪،‬‬ ‫س��زیم‪ ،‬روبیدیوم‪ ،‬ک��روم‪ ،‬فلوئورین‪ ،‬گالی��وم‪ ،‬ژرمانیوم‪،‬‬ ‫گرافیت طبیعی‪ ،‬هلیوم‪ ،‬ایندیوم‪ ،‬منیزیوم‪ ،‬منگنز‪ ،‬فلزات‬ ‫گ��روه پالتینوم‪ ،‬عناصر نادر خاکی‪ ،‬رنیوم‪ ،‬استرانس��یوم‪،‬‬ ‫تانتالیوم‪ ،‬تلوریوم‪ ،‬قلع‪ ،‬تنگس��تن‪ ،‬وانادیوم‪ ،‬زیرکونیوم و‬ ‫هافنیوم‪ ،‬نا م این مواد اس��ت ک��ه تامین ذخیره انها برای‬ ‫امریکا‪ ،‬بخشی از برنامه های دولت ترامپ به منظور برتری‬ ‫یافتن امریکا در بخش معدن جهان اس��ت‪ .‬بر مبنای این‬ ‫تصمیم‪ ،‬امری��کا باید از اتکای خود ب��ر واردات این مواد‬ ‫ک��م کند؛ این در حالی اس��ت که بخش چش��مگیری از‬ ‫این مواد تاکنون به امریکا وارد می ش��ده و بنا بر گزارش‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی‪ ،‬مبدا ‪ ۲۰‬م��ورد از واردات انها‬ ‫چین اس��ت‪ .‬در نتیجه ب��ه نظر می رس��د کمیاب بودن‬ ‫مواد معدنی حیاتی بتواند به ابطال «پیش��تازی امریکا»‬ ‫در بخش مع��دن بینجامد‪ .‬امریکا هن��وز از هیچ طرحی‬ ‫ب��رای خودکفای��ی در تامی��ن این م��واد خبر ن��داده و‬ ‫ رشد ‪۶۲‬درصدی غول فوالدی چین‬ ‫در نیمه سال جاری میالدی‬ ‫س��ود خالص بزرگترین فوالدساز چین‪ ،‬بائو اس��تیل‪ ،‬در نیمه نخست سال جاری‬ ‫میالدی ‪۶۲‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمیدرو) به نقل از مجله متال بولتن‪ ،‬س��ود خالص شرکت فوالدساز چین در‬ ‫نیمه نخست سال جاری میالدی در مجموع به ‪ ۱‬میلیارد و ‪ ۴۷۰‬میلیون دالر رسید‬ ‫که حاکی از رشد ‪ ۶۲.۲‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫همچنین درامد بائو اس��تیل در مدت یادش��ده با ‪ ۲.۲‬رشد نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته میالدی به ‪۱۴۸‬میلیارد و ‪۵۳۰‬میلیون یوان افزایش یافت‪.‬‬ ‫بائو اس��تیل در گزارش��ی‪ ،‬عواملی همچون افزایش نرخ فوالد و کاهش هزینه های‬ ‫تولید در نیمه نخس��ت س��ال جاری میالدی را در افزایش سود خالص شرکت موثر‬ ‫دانست‪ .‬در مدت یادشده‪ ،‬نرخ فوالد در چین به دلیل بازرسی های زیست محیطی و‬ ‫سطوح پایین تر موجودی افزایش یافت‪.‬‬ ‫این فوالدس��از بزرگ چین در نیمه نخس��ت س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی با افزایش ‪۲.۷‬‬ ‫درصدی نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته‪۲۳ ،‬میلیون و ‪۹۶۰‬هزار تن فوالد خام‬ ‫تولید کرد‪.‬‬ ‫کمیاب بودن مواد معدنی حیاتی می تواند به ابطال «پیشتازی امریکا»‬ ‫در بخ��ش معدن بینجام��د‪ .‬همچنین امریکا هن��وز از هیچ طرحی برای‬ ‫خودکفایی در تامین مواد معدنی حیاتی خبر نداده است‬ ‫تالش هایی که به تازگی برای تامین عناصر خاکی مانند‬ ‫ایتریوم و پرازئودیمیم انجام ش��ده نی��ز به دلیل افزایش‬ ‫تعرفه های واردات به امریکا از سوی ترامپ‪ ،‬منجر به این‬ ‫اتفاق ش��ده ک��ه هزینه تولید این م��واد در داخل امریکا‬ ‫براب��ر همان قیمتی باش��د ک��ه این مواد به کش��ور وارد‬ ‫می ش��د‪ .‬همچنین گزارشی که س��ازمان زمین شناسی‬ ‫امری��کا به ن��ام «خالصه ای از کااله��ای معدنی ‪»۲۰۱۸‬‬ ‫منتش��ر کرده‪ ،‬حاکی اس��ت که این کش��ور ب��ا کمبود‬ ‫ذخایر نوبیدیوم‪ ،‬اس��کاندیوم و تیتانیوم برای تولید پایدار‬ ‫این مواد روبه روس��ت‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬از س��ال ‪۱۹۵۹‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۳۸‬شمس��ی) نوبیدیوم در امریکا استخراج‬ ‫نش��ده و معادن امریکا نیز تنه��ا ظرفیت تولید ‪۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬ت��ن تیتانیوم را دارند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬امریکا در تولید‬ ‫شمش و فلز اسکاندیوم نیز ظرفیت محدودی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقاط قوت امریکا در تامین ‪ 35‬ماده‬ ‫با این تفاس��یر به نظر می رس��د دول��ت ترامپ در این‬ ‫زمینه با چالش های چش��مگیری روبه رو باشد‪ ،‬اما پیمان‬ ‫افضل‪ ،‬دانش��یار دانش��کده فنی و مهندسی دانشگاه ازاد‬ ‫واحد تهران جنوب در گفت وگو با‬ ‫از نگاه دیگری‬ ‫ب��ه این اتفاق می پردازد و توضیح می دهد‪ :‬اگر مروری بر‬ ‫توانمندی های معدنی امریکا داشته باشیم‪ ،‬می بینیم که‬ ‫این کش��ور یکی از ‪ ۳‬کش��ور پهناور جهان در کنار چین‬ ‫و روسیه اس��ت که از دیدگاه اقلیم و همچنین زون های‬ ‫زمین شناس��ی و کانه زایی از تنوع زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫درب��اره ‪ ۳۵‬عنصر یادش��ده نیز امری��کا از همه این مواد‬ ‫و فناوری اس��تحصال انها برخوردار اس��ت و نخس��تین‬ ‫کشوری به ش��مار می اید که معدنکاری در این زمینه را‬ ‫شروع کرده است‪ .‬در ادامه اما به دالیل زیست محیطی و‬ ‫یک دلیل استراتژیک که همان حفظ ذخایر معدنی است‪،‬‬ ‫اس��تخراج انها در امریکا متوقف شد‪ .‬وی می افزاید‪ :‬دهه‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬میالدی (‪ ۱۳۶۹‬خورشیدی) همه اقتصاددان ها و‬ ‫استراتژیست های جهان نیز به کشورهای در حال توسعه‬ ‫صاحب منابع معدنی هش��دار دادند که امریکا دس��ت به‬ ‫منابع خود نمی زند و این مواد را از س��ایر کش��ورها وارد‬ ‫می کند و با این کار‪ ،‬این کشورها را به خام فروشی عادت‬ ‫می دهد‪ .‬با این کار صنایع االینده محیط زیس��ت در این‬ ‫کش��ورها مس��تقر می ماند و محصول انها به امریکا وارد‬ ‫می ش��ود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬امریکا سرمایه گذاری خود را بر‬ ‫یت ِک متمرکز می کند‪ .‬افضل در‬ ‫علوم زیستی و صنایع ها ‬ ‫ادامه به ظرفیت های مربوط به ‪ ۳۵‬ماده یادشده در امریکا‬ ‫می پردازد و در این باره می گوید‪ :‬دریاچه های پهناور نمکی‬ ‫که در صحراهای ایالت اریزونا و ایالت یوتای این کش��ور‬ ‫وجود دارن��د‪ ،‬منابع بزرگ لیتیوم هس��تند‪ .‬در واقع این‬ ‫امریکاست که فناوری دستیابی به لیتیوم از این شورابه ها‬ ‫را ابداع و ارائه کرد‪ .‬همچنین محیط تش��کیل نیوبیوم در‬ ‫توده های اولترامافیک بسیار مهم است که امریکا محیط‬ ‫تکتونیکی مناس��بی برای این ماده دارد‪ .‬فالت کلورادوی‬ ‫امری��کا نیز دربردارنده ذخایر چش��مگیر اورانیوم اس��ت‪.‬‬ ‫دلی��ل اینکه امریکا منابع متنوع معدنی دارد این اس��ت‬ ‫که چندین زون بزرگ کانه زایی از این کش��ور عبور کرده‬ ‫ قیمت طال در بدترین عملکرد ماهانه‬ ‫‪ ۵‬سال گذشته‬ ‫به دنبال گمانه زنی ها درباره افزایش نرخ بهره فدرال‬ ‫رزرو امری��کا‪ ،‬نرخ طال روز جمعه ب��ار دیگر با کاهش‬ ‫روبه رو شد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت طال به نق��ل از رویترز‪ ،‬در حالی‬ ‫که سرمایه گذاران بین المللی‪ ،‬نگران تشدید تنش های‬ ‫تج��اری امریکا و چین هس��تند و گمانه زنی ها درباره‬ ‫افزایش نرخ بهره فدرال رزرو امریکا بیشتر شده است‪،‬‬ ‫ارزش دالر با افزایش روبه رو شد و این مسئله موجب‬ ‫کاهش نرخ جهانی طال شده است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬نرخ هر اونس طال در بازارهای‬ ‫جهان��ی با ‪ ۰.۱‬درصد کاهش ب��ه کمتر از ‪ ۱۱۹۸‬دالر‬ ‫رس��ید‪ .‬نرخ طال در حال کاهش ب��رای پنجمین ماه‬ ‫متوالی اس��ت‪ .‬این روند از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬خورش��یدی‬ ‫(‪ ۲۰۱۳‬میالدی) تاکنون بی سابقه بوده است‪ .‬نرخ طال‬ ‫در ماه جاری تاکنون ‪ ۲‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫ش��اخص ارزش دالر امریکا نیز با اندکی افزایش به‬ ‫بیش از ‪ ۹۴.۷۰‬واحد رس��ید‪ .‬ش��اخص ارزش دالر‪ ،‬با‬ ‫افزایش ‪ ۰.۱‬درصدی روبه رو ش��د‪ .‬این برای نخستین‬ ‫بار در ‪ ۵‬روز گذش��ته اس��ت ک��ه ارزش دالر افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫تازه ترین امار رس��می نش��ان می ده��د هزینه های‬ ‫مصرف��ی در اقتص��اد امریکا در ماه گذش��ته میالدی‬ ‫افزایش داش��ته است‪ .‬انتشار امارهای مثبت اقتصادی‬ ‫در امری��کا‪ ،‬احتمال افزایش نرخ به��ره فدرال رزرو را‬ ‫بیش��تر کرده است‪ .‬ش��بکه خبری بلومبرگ گزارش‬ ‫داده ک��ه دونالد ترام��پ‪ ،‬رییس جمهوری امریکا برای‬ ‫تشدید جنگ تجاری با چین و اعمال تعرفه علیه ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر واردات کاال و خدمات از این کشور اماده‬ ‫می ش��ود‪ .‬میزان ذخایر طالی صندوق اس پی دی ار با‬ ‫‪ ۰.۲۷‬درصد کاهش به ‪ ۷۵۷‬تن رسیده است‪.‬‬ ‫است‪ .‬کمربند عظیم کوهزایی کوردیل ِرا‪ ،‬کل غرب امریکا‬ ‫را پوش��ش داده و کوه ه��ای راکی و کوه های س��یران ِوادا‪،‬‬ ‫منابع تیپی از کانس��ارهای هیدروترمال��ی و ماگمایی به‬ ‫شمار می ایند و انواع فلزات مختلف چه کمیاب و چه پایه‬ ‫را در خود دارند‪ .‬با این تفاس��یر امریکا یکی از بزرگترین‬ ‫مناب��ع عناصر ن��ادر خاکی جهان اس��ت‪ .‬در اس��تخراج‬ ‫اس��کاندیوم نیز مع��دن مانتِین پاس امریکا سال هاس��ت‬ ‫به دلیل اقتضائات زیس��ت محیطی تعطیل ش��ده است و‬ ‫همچنان ذخایر قابل استخراج را در خود دارد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در زمین��ه تیتانیوم و وانادیوم هم امریکا این دو ماده‬ ‫را از توده های مافیک و اولترابازیک و از منطقه استیل واتر‬ ‫همراه با کانس��ارهای س��نگ اهنی به دست می اورد‪ .‬در‬ ‫واق��ع در کمپلکس اس��تیل واتر امریکا‪ ،‬ع�لاوه بر نیکل؛‬ ‫کبالت و کروم و همچنین اهن تیتانیوم وانادیوم دار یافت‬ ‫می شود‪ .‬این اس��تاد دانشگاه در ادامه بیان می کند‪ :‬حاال‬ ‫امری��کا با ه��دف خودکفایی در اس��تحصال مواد معدنی‬ ‫موردنیاز صنایع خود به اس��تخراج دوباره این مواد روی‬ ‫اورده تا از اتکای صنایع خود به کش��ورهای صادرکننده‬ ‫که گاه سیاست های ش��ان با سیاست های امریکا در تضاد‬ ‫است‪ ،‬کاس��ته ش��ود‪ .‬در واقع حاال این کشورها هستند‬ ‫ک��ه به بازار امریکا برای فروش محصوالت معدنی خود و‬ ‫ب��ه فناوری های امریکا در زمینه صنایع تبدیلی این مواد‬ ‫متکی هستند‪ .‬به ویژه درباره چین که امریکا اصلی ترین‬ ‫بازار مصرف ان در زمینه عناصر نادر اس��ت و در صورتی‬ ‫ک��ه این ب��ازار را از دس��ت بدهد با توجه ب��ه تنش های‬ ‫دیگری که با امریکا داش��ته‪ ،‬با بحران های اساسی روبه رو‬ ‫می ش��ود‪ .‬این اتفاق باعث می ش��ود که اژدهای سرخ به‬ ‫عنوان پرجمعیت ترین کش��ور جهان در مسیر پیشرفت‬ ‫با چالش های اساسی روبه رو شود و در نهایت ریشه همه‬ ‫این مس��ائل در رقابت های سیاس��ی موجود در در جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازارهای جایگزین امریکا‬ ‫برای ترکیه‬ ‫ترکیه به دلیل تحریم های امریکا‪ ،‬صادرات فوالد به خاور دور‬ ‫را هدف گذاری کرد‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬تعرفه در نظر گرفته ش��ده از سوی امریکا‪،‬‬ ‫صادرات فوالد ترکیه به امریکا را با محدودیت هایی روبه رو کرده‪،‬‬ ‫بنابراین فوالدس��ازان این کش��ور ص��ادرات ‪ ۱.۳‬میلیارد دالری‬ ‫محصوالت فوالدی به خاور دور از جمله هنگ کنگ‪ ،‬س��نگاپور‪،‬‬ ‫فیلیپین‪ ،‬مالزی و امریکای جنوبی را هدف گذاری کرده اند‪.‬‬ ‫سال گذشته حدود ‪ ۲‬میلیون تن فوالد به ارزش ‪ ۱.۳‬میلیارد‬ ‫دالر از ترکیه به امریکا صادر ش��د‪ ،‬درحالی که در نیمه نخست‬ ‫س��ال جاری میالدی‪ ،‬صادرات تنها ‪ ۸۰۰‬هزار تن به ارزش ‪۷۲۰‬‬ ‫میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫ظرفیت س��االنه تولی��د فوالد ترکیه نی��ز ‪ ۵۰‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫دولت ترکیه الزم دانس��ته که برای حمایت از صنعت فوالد خود‬ ‫در مقاب��ل تعرفه های وارداتی امریکا‪ ،‬اقدامات قانونی را تدوین و‬ ‫برنامه ریزی کند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!