روزنامه صمت شماره 1129 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1129

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1129

روزنامه صمت شماره 1129

‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه مستقل تخصصی حوزه صنعت‪ ،‬معدن ‪،‬تجارت و اولین روزنامه سهامداری ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫قرارگاه پدافند هوایی در خط مقدم‬ ‫مقابله با دشمنان است‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء (ص) ارتش جمهوری اسالمی ایران را بخشی‬ ‫بسیار حساس از نیروهای مسلح و در خط مقدم مقابله با دشمنان خواندند و بر افزایش امادگی ها و توانمندی های‬ ‫پدافن��د هوایی و کارکن��ان ان تاکید کردند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظم رهبری‪ ،‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان و مس��ئوالن قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران که به مناسبت روز پدافند هوایی برگزار شد با بیان اینکه از لحاظ محاسبات سیاسی احتمال وقوع‬ ‫جنگ نظامی وجود ندارد‪ ،‬افزودند‪ :‬در عین حال‪ ،‬نیروهای مس��لح باید با هوش��یاری و با مدیریت کارامد و چابک‪،‬‬ ‫‪ 12‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪ 1439‬توانایی های انس��انی و تجهیزاتی خود را روز به روز ارتقا دهند‪ .‬ایش��ان تصریح کردند‪ :‬نیروهای مس��لح بدانند هر‬ ‫گامی که در جهت تقویت امادگی های این نیروها برداشته شود‪ ،‬یک عبادت و حسنه نزد پروردگار متعال است‪.‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1129‬پیاپی ‪2447‬‬ ‫چهره‬ ‫دولت با محدودیت علمای اهل‬ ‫سنت مخالف است‬ ‫گفت و گو‬ ‫ریشه برخی احتکار های‬ ‫این روز ها‬ ‫سرمقاله‬ ‫مناطق جدید تجاری‪-‬صنعتی به رسالت اصلی خود پایبند باشند‬ ‫‪2‬‬ ‫صنعت‪3‬‬ ‫بیکاری بخش خصوصی‬ ‫و تخریب اقتصادی‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪ 141‬رای برای ‪ 106‬منطقه ویژه و ازاد جدید‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی به ایجاد مناطق ازاد و وی��ژه اقتصادی جدید رای‬ ‫دادن��د‪ .‬دولت حدود ‪2‬س��ال پیش الیحه افزایش ‪8‬منطقه ازاد جدید جاس��ک‪ ،‬بوش��هر‪،‬‬ ‫مهران‪ ،‬بانه‪-‬مریوان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬اینچه برون‪ ،‬زابل و قصرش��یرین و ‪12‬منطقه ویژه اقتصادی را‬ ‫به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد که سرانجام پس از بررسی های گوناگون این موضوع‬ ‫مورد موافقت قرار گرفت و حتی ایجاد ‪۸۶‬منطقه ویژه اقتصادی دیگر نیز ازسوی نمایندگان‬ ‫خانه ملت تصویب ش��د‪ .‬نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه علنی دیروز‪ ،‬الیحه‬ ‫ایجاد ‪8‬منطقه ازاد تجاری‪-‬صنعتی‪ ،‬اصالح محدوده ‪3‬منطقه ازاد تجاری‪-‬صنعتی و ایجاد‬ ‫‪ 98‬منطق��ه ویژه اقتصادی را ب��ا ‪۱۴۱‬رای موافق‪۷۵ ،‬رای مخالف و ‪۷‬رای ممتنع ازمجموع‬ ‫‪۲۳۶‬نماینده حاضر در مجلس شورای اسالمی تصویب کردند‪.‬‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫فرسودگی‪ ،‬دومینوی مرگ‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫صنعت‪2‬‬ ‫یک ظرفیت خوب معدنی‬ ‫در راه است‬ ‫معدن‪3‬‬ ‫استراتژی توسعه صنعتی‬ ‫در مناطق ازاد جدید‬ ‫گزارش های روز‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫صنعت‪4‬‬ ‫ساخت واحد های فوالدی‬ ‫به شرط تامین ‪ 10‬ساله اب‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫نوسازی و سدهای پیش رو‬ ‫فرسودگی صنایع ‪ ،‬عامل کاهش تولید ناخالص ملی‬ ‫صنعت ‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ساخت نیروگاه خورشیدی‬ ‫در تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1129‬‬ ‫پیاپی ‪2447‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫اقتصاد ایران در س��ال های اغازین ده��ه ‪ ۱۳۹۰‬با چالش های‬ ‫گوناگون��ی روبه رو بود؛ چالش هایی که ش��اید اولویت بندی برای‬ ‫رفع ان برای سیاس��ت گذاران اقتصادی کش��ور به راحتی میس��ر‬ ‫نب��ود‪ .‬از جمل��ه چالش های مورد اش��اره و نیز پیش روی اقتصاد‬ ‫ایران پدیده بیکاری اس��ت؛ پدیده ای ک��ه برخورد با ان نیازمند‬ ‫تصویر درست از تغییرات و دگرگونی های بازار کار است‪ .‬بنابراین‬ ‫نخس��تین پیش��نهاد به دولت ک��ه مراحل بحرانی ی��ا تغییرات‬ ‫تحمیلی را سپری می کند‪ ،‬موضوع اشتغال و تمرکز بر فعال سازی‬ ‫عموم مردم در دس��ته ها و گروه ه��ای تخصصی به ویژه در بخش‬ ‫خصوصی اس��ت‪ .‬پیش بینی و روند امار بیکاری در کشور نشانگر‬ ‫ان اس��ت که تصدی گ��ری و حکمرانی دولتی کم��اکان اقتصاد‬ ‫ای��ران را مورد تهدید جدی ق��رار می دهد و واگذاری امور به ویژه‬ ‫طرح های توس��عه ای که براساس اس��ناد باالدستی باید از سوی‬ ‫بخش خصوصی اجرا ش��ود‪ ،‬به بوته فراموش��ی سپرده شده و این‬ ‫مهم می تواند اقتصاد کشور را تخریب یا متوقف کند‪ .‬عالوه بر ان‬ ‫بروز بحران های وارداتی اقتصادی و تحریم های در جریان و اینده‬ ‫نیز شرایطی را رقم زده که می تواند اسیب های جدی را به اقتصاد‬ ‫ایران وارد کند؛ اس��یب هایی که جبران هر مرحله از ان نیازمند‬ ‫صرف زمان طوالنی و هزینه های گزاف خواهد بود و عالوه بر ان‬ ‫بیکاری را به دو شکل اشکار و پنهان نمایان خواهد کرد‪.‬‬ ‫اس��تاد مجتب��ی برزگر در یک مطالعه علم��ی بیکاری را به دو‬ ‫نوع بیکاری اشکار و پنهان تقسیـــم می کند‪ .‬براساس مطالعات‬ ‫انجام شده بیکاری اشکار به معنای نداشتن شغل است؛ یعنی فرد‬ ‫تمای��ل به کار کردن دارد اما کاری برای او نیس��ت‪ .‬در مقابل در‬ ‫بیکاری پنهان به ظاهر فرد مشغول کار است اما کار او تاثیری در‬ ‫اقتصاد کش��ور ندارد‪ .‬یکی از موانع رش��د و توسعه اقتصادی امار‬ ‫باالی بیکاری پنهان اس��ت که به مثابه ترمزی برای قطار توس��عه‬ ‫کشور عمل می کند‪.‬‬ ‫در این زمینه ضرورت دارد جایگاه و موقعیت اشتغال و بیکاری‬ ‫را در صحنه اقتصاد کشور مورد مطالعه قرار دهیم و اثار هر یک را‬ ‫در مسیر اجرایی و عملیاتی بررسی کنیم‪ .‬ما تعداد زیادی صنف‬ ‫داری��م که در ظاهر افراد را مش��غول کار کرده اند‪ ،‬مانند نانوایی‪،‬‬ ‫برنج فروش��ی‪ ،‬میوه فروش��ی‪ ،‬انواع خرده فروش��ی های مصرفی و‬ ‫مانن��د انه��ا؛ به قدری هم در این زمین��ه تخصصی عمل کرده ایم‬ ‫که س��بزی را از میوه و گوش��ت س��فید را از گوش��ت قرمز جدا‬ ‫کرده ایم‪ .‬این مش��اغل تعداد زیادی از افراد به ویژه جوان ها را که‬ ‫می توانس��تند در زمینه تولید و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد‬ ‫فعالی��ت کنند جذب خود کرده اند؛ مش��کلی که در کش��ورهای‬ ‫پیشرفته شاهد ان نیستیم و سال هاست ان را با ایجاد و گسترش‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای یا هایپرمارکت ه��ا حل کرده اند‪ .‬رابطه‬ ‫اقتصاد کشور با مردم مانند رابطه پدر و پسر در یک خانواده است‪.‬‬ ‫اگر پدر هزینه زندگی پسر را پرداخت کند‪ ،‬درظاهر پسر مشکل‬ ‫مالی نخواهد داشت اما بهبودی در وضعیت مالی خانواده حاصل‬ ‫نخواهد شد و به اصطالح از این جیب به ان جیب شده است‪.‬‬ ‫در اقتص��اد اگ��ر نتوانیم تولید‪ ،‬صادرات و جذب درامد از خارج‬ ‫کش��ور داشته باش��یم‪ ،‬رشد اقتصادی و توسعه را تجربه نخواهیم‬ ‫کرد؛ چه بسا روزبه روز با خروج جوانان از عرصه تولید و رو اوردن‬ ‫به مشاغل خدماتی بازگشت به عقب هم داشته باشیم‪.‬‬ ‫تنها راه خروج از این وضعیت یا بحران‪ ،‬توس��عه کارافرینی و‬ ‫حمایت همه جانبه از تولید با بس��یج تمام امکانات کش��ور است‪.‬‬ ‫نمون��ه بس��یج تمام امکانات کش��ور برای توس��عه کارافرینی را‬ ‫می توان در کشور چین برای حمایت از بخش خصوصی و استفاده‬ ‫از امکانات لجستیکی ارتش برای جابه جایی کاالهای تولیدی در‬ ‫تمام سطح کشور به طور رایگان مشاهده کرد‪.‬‬ ‫یعن��ی تولیدکننده بخش خصوصی می تواند کاالی تولیدی را‬ ‫به وس��یله کامیون های ارتش به طور رایگان به تمام نقاط کش��ور‬ ‫انتقال دهد‪.‬‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ته��ران در بیانیه ای ‪ ۵۰‬انتظار خ��ود از دولت‬ ‫دوازده��م را در زمین��ه خطر بیکاری برای بخش خصوصی‪ ،‬در ‪۹‬‬ ‫محور اصلی اعالم کرد که می تواند یک تحول در فضای اقتصادی‬ ‫کشور تلقی شود‪ .‬این محورها عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور‬ ‫‪ -۲‬بهبود محیط کسب وکار برای فعاالن بخش خصوصـــی با‬ ‫ارائه یک مدل توسعه ای‬ ‫‪ -۳‬مب��ارزه جدی با فس��اد و رانت دولتی که موجب تخــریب‬ ‫اقتصاد کشور شــده است‬ ‫‪ -۴‬رقابت��ی کردن اقتصاد‪ ،‬رش��د درون زا و برون گرا براس��اس‬ ‫مدل های توسعه ای در دنیا‬ ‫‪ -۵‬تجدی��د جدی س��اختار اجرای��ی و عملیاتــ��ی دولـت و‬ ‫مشارکت بخش خصوصی‬ ‫‪ -۶‬ش��کل گیری و تعمیق رونق در تم��ام بخش های اقتصادی‬ ‫برای عبور از بحران های تحمیلی‬ ‫‪ -۷‬اس��تمرار ثب��ات اقتص��ادی و حف��ظ دس��تــاوردهــای‬ ‫مشارکــت اقتصادی با بخش خصوصی‬ ‫‪ -۸‬ضرورت کاهش بیکاری و افزایش نرخ مش��ارکت اقتصادی‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫‪ -۹‬بهره ب��رداری کارامــ��د و بهین��ه از مناب��ع طبیع��ی و‬ ‫زیست محیطی کشور براساس الگوهای توسعه ای‬ ‫در ای��ن بی��ن ب��ا اعم��ال سیاس��ت هایی متک��ی بر تناس��ب‬ ‫اقدام ه��ای مورد انتظ��ار با توان و ظرفیت ه��ای موجود‪ ،‬حرکت‬ ‫در مس��یرخودکفایی در مقابل رش��د تولی��دات رقابتی‪ ،‬کاهش‬ ‫وابستگی به منابع محدود طبیعی به ویژه منابع اب‪ ،‬حذف تمامی‬ ‫مش��وق های مربوط به تولید کاال و خدمات فاقد مزیت رقابتی و‬ ‫بهره گیری از تمامی ظرفیت های بخش خصوصی می توان به طور‬ ‫جدی از تخریب اقتصادی پیش رو جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫هی��ات ‪۷‬نف��ره «بررس��ی پاس��خ های‬ ‫رییس جمهوری به نمایندگان مجلس» صبح روز‬ ‫گذشته به منظور بررسی موضوع‪ ،‬تشکیل جلسه‬ ‫داد‪ .‬س��خنگوی هیات رییسه مجلس گفت‪ :‬بنا بر‬ ‫تصمیم هیات رییس��ه مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫س��وال از رییس جمهوری به ق��وه قضاییه ارجاع‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬بهروز نعمتی درگفت وگو با ایرنا با‬ ‫اشاره به جلسه هیات رییسه مجلس افزود‪ :‬در این‬ ‫جلسه که درباره سوال از رییس جمهوری برگزار‬ ‫شد‪ ،‬اعضا به این نتیجه رسیدند که به دلیل انکه‬ ‫رییس جمهوری استنکاف از قانون نداشته سوال‬ ‫از وی به قوه قضاییه ارجاع نشود‪ .‬حسن روحانی‬ ‫‪ ۶‬ش��هریور برای پاسخ به ‪ ۵‬سوال نمایندگان در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی حضور پیدا کرد‪ .‬طرح‬ ‫س��وال از رییس جمهوری با ‪ ۸۰‬امضا در جلس��ه‬ ‫علنی ‪ ۱۰‬مرداد امس��ال در مجلس اعالم وصول‬ ‫ش��د و روحانی با حضور در مجلس به ‪ ۵‬س��وال‬ ‫نمایندگان درباره موفق نبودن دولت در مدیریت‬ ‫بهروز نعمتی‬ ‫علی الریجانی‬ ‫قاچاق کاال و ارز‪ ،‬استمرار تحریم های بانکی‪ ،‬موفق‬ ‫نب��ودن دول��ت در کاهش نرخ بی��کاری در چند‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬رکود اقتصادی شدید چندساله و‬ ‫افزای��ش روزافزون ن��رخ ارز و کاهش ارزش پول‬ ‫ملی پاس��خ داد که در نهای��ت نمایندگان تنها از‬ ‫خ یک سوال رییس جمهوری قانع شدند‪.‬‬ ‫پاس ‬ ‫بهمن کشاورز‬ ‫از س��واالت از رییس جمهوری نقض یا استنکاف‬ ‫از قانون نبود؛ بنابراین قابل ارجاع به قوه قضاییه‬ ‫نیس��ت‪ .‬ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬عل��ی الریجانی در‬ ‫پاس��خ به تذکر س��لیمی‪ ،‬نماینده مردم محالت‬ ‫درب��اره تعیی��ن تکلیف موضوع ارجاع س��وال از‬ ‫رییس جمهوری به قوه قضاییه در جلس��ه علنی‬ ‫روز چهارش��نبه گذشته مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع روشن است‪.‬‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۲۱۳‬اگر بیش��تر نمایندگان از‬ ‫پاسخ به سوالی قانع نشدند و موضوع سوال نقض‬ ‫‹ ‹موض�وع قابل ارجاع به قوه قضاییه‬ ‫نیست‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی نیز پیش از‬ ‫ای��ن گفته بود؛ معتقد اس��ت موضوع هیچ کدام‬ ‫قانون یا اس��تنکاف از قانون باش��د به قوه قضاییه‬ ‫ارجاع می ش��ود‪ ،‬اما موضوع هیچ کدام از سواالت‬ ‫نقض قانون یا استنکاف نبود‪.‬‬ ‫البته برخی اقایان در البه الی صحبت هایشان‬ ‫اش��اره هایی داش��تند‪ ،‬اما موضوع سوال نقض یا‬ ‫اس��تنکاف از قانون نبود‪ .‬اگر می خواس��تید این‬ ‫کار انجام ش��ود باید دست کم یک سوال تان ناظر‬ ‫ب��ه این بود که نقض یا اس��تنکاف از قانون انجام‬ ‫شده تا براساس ان سوال ارجاع شود؛ وگرنه قابل‬ ‫ارجاع نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹نقض قانون یا استنکاف مطرح نیست‬ ‫بهمن کشاورز‪ ،‬حقوقدان نیز در این باره به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬انچه که در مقام سوال از رییس جمهوری و‬ ‫پاسخ های ایشان مطرح شد‪ ،‬درظاهر بحث نقض‬ ‫قانون یا استنکاف از اجرا مطرح نبود بلکه پاره ای‬ ‫ابهام ها عنوان شد که گفته های رییس جمهوری‬ ‫درظاهر ای��ن ابهام ها را رفع نکرد؛ بنابراین بحث‬ ‫ارسال سوال به قوه قضاییه مطرح نیست‪.‬‬ ‫نمایندگان از پاسخ ظریف قانع شدند‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه با حضور‬ ‫در جلس��ه علنی دیروز مجلس به پرس��ش های‬ ‫نماین��دگان مش��هد‪ ،‬ارومی��ه و ته��ران درب��اره‬ ‫مذاک��رات برج��ام‪ ،‬دوتابعیتی ه��ا و سدس��ازی‬ ‫غیرقانون��ی کش��ورهای همس��ایه پاس��خ داد‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه همچنین به س��وال ملی نادر‬ ‫قاضی پ��ور و علیرضا محج��وب نمایندگان مردم‬ ‫ارومی��ه و تهران درب��اره علت ادای احترام وی به‬ ‫پرچم اقلیم کردستان عراق در ایین خاکسپاری‬ ‫مرحوم طالبانی‪ ،‬رییس جمهوری پیش��ین عراق‬ ‫پاسخ داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم در باالترین سطح گرفته شد‬ ‫وزیر امور خارجه گفت‪ :‬تصمیم برای ش��رکت‬ ‫در ایین خاکسپاری مرحوم طالبانی در باالترین‬ ‫س��طح در ش��ورای عالی امنیت ملی گرفته شد و‬ ‫مورد اجماع همه دوس��تان در نیروهای مس��لح‪،‬‬ ‫س��پاه قدس‪ ،‬وزارت امور خارجه و ش��ورای عالی‬ ‫امنی��ت مل��ی ب��ود و ضرورت داش��ت بن��ده به‬ ‫نمایندگ��ی از جمهوری اس�لامی ای��ران در این‬ ‫ایین ش��رکت کنم‪ .‬ظریف افزود‪ :‬حضور بس��یار‬ ‫‪ ۸۰‬بازمی گردد که موضوع محرمانه ای هم نبوده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬باند نیویورک یک مفهوم موهوم‬ ‫اس��ت که در دهه ‪ ۷۰‬هجری شمس��ی در زمان‬ ‫وزارت دکت��ر کمال خرازی درباره کس��انی که با‬ ‫وی در نیویورک کار می کردند در ش��ب نامه های‬ ‫داخلی وزارت امور خارجه مطرح می ش��د؛ بنده‬ ‫نه رییس باند نیویورک هستم و نه چنین باندی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫پررنگ جمهوری اسالمی و استقبال گسترده ای‬ ‫ک��ه از حضور جمه��وری اس�لامی در این ایین‬ ‫به عمل امد نش��ان داد که جایگاه ایران در عراق‬ ‫و کردس��تان عراق در چه س��طحی است‪ .‬ظریف‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در اجرای ایین همکاران بارزانی‬ ‫سوء استفاده کردند و برخالف توافقی که با دولت‬ ‫عراق داش��تند به جای پرچم این کشور از پرچم‬ ‫اقلی��م کردس��تان روی تابوت مرح��وم طالبانی‬ ‫اس��تفاده کردند ک��ه این باعث تعجب ش��د‪ .‬در‬ ‫ان ش��رایط کسی جلسه را ترک نکرد و در ایین‬ ‫اهدای تاج گل هم تنها کسی که از سر خم کردن‬ ‫در براب��ر جنازه خودداری کرد‪ ،‬بنده بودم و بقیه‬ ‫ایین ادای احترام را به شکل دیگری به جا اوردند‪.‬‬ ‫‹ ‹از وزارت اطالعات استعالم شد‬ ‫وزی��ر امور خارج��ه درباره دیگر س��وال جواد‬ ‫کریمی قدوس��ی‪ ،‬نماینده مش��هد درباره اینکه‬ ‫چگون��ه و از چ��ه طریقی ‪ ۴‬نف��ر از دو تابعیتی ها‬ ‫در تیم کارشناس��ی و هیات مذاکرات هس��ته ای‬ ‫نف��وذ کردن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬جمهوری اس�لامی برای‬ ‫پیش��برد اهداف خود در سطح بین المللی از همه‬ ‫ابزارها مانند سایر کشورها استفاده می کند‪ .‬همه‬ ‫افرادی که در مذاکرات با ما کار کردند را به وزارت‬ ‫اطالع��ات معرفی کردیم و اجازه حضور این افراد‬ ‫را گرفتیم؛ من تنها مس��ئول بکارگیری این افراد‬ ‫در مذاکرات بودم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شما امروز شاهد‬ ‫‹ ‹باند نیویورک مفهوم موهوم است‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ظریف در ادامه جلسه در پاسخ‬ ‫به سوال جواد کریمی قدوسی درباره ماهیت باند‬ ‫نیوی��ورک و نق��ش وی در ش��کل گیری این باند‬ ‫اظهار کرد‪ :‬انچه که نماینده مش��هد مطرح کرد‬ ‫به زمان حض��ور من در دفتر نمایندگی ایران در‬ ‫س��ازمان ملل متحد در ده��ه ‪ ۷۰‬و ابتدای دهه‬ ‫استیضاح بطحایی منتفی شد؛ شرط برای شریعتمداری‬ ‫یک عضو کمیس��یون برنامه و بودجه درباره‬ ‫اس��تیضاح وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫تعداد امضاهای استیضاح اقای شریعتمداری به‬ ‫‪ ۷۰‬نفر رس��یده که اگر امروز وزیر بگوید امور را‬ ‫اصالح می کند این استیضاح را پس می گیریم‪.‬‬ ‫حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی در گفت وگ��و با‬ ‫ایلن��ا‪ ،‬درباره اظه��ارات برخی خودروس��ازان و‬ ‫قطعه س��ازان که عنوان می کنن��د در این روزها‬ ‫که تحریم ها بازگش��ته از کمبود مواد اولیه رنج‬ ‫می برند و مجبور به تعدیل نیرو هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید بررس��ی ش��ود چرا این رفتارها را با مردم‬ ‫انجام می دهند؟ این عضو کمیس��یون برنامه و‬ ‫بودجه با اشاره به استیضاح وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گفت‪ :‬اقای وزیر بیاید پاس��خ دهد که‬ ‫چرا این اتفاق ها در بازار خودرو رخ داده است؟‬ ‫چه ش��ده یک ش��به نرخ خودرویی مانند پراید‬ ‫این گونه افسار گسیخته باال رفته است؟‬ ‫حاج��ی دلیگانی با بی��ان اینکه ما جز اصالح‬ ‫قصد دیگ��ری نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬ما با کس��ی کینه‬ ‫و دش��منی نداریم‪ .‬ش��خص اقای وزیر را بسیار‬ ‫محت��رم و س��الم می دانیم اما از ایش��ان انتظار‬ ‫داریم کاری انجام دهد؛ مقصود از کار مصاحبه‬ ‫و صحبت نیس��ت بلکه یک کار عملی اس��ت تا‬ ‫منج��ر به ثبات در بازار ش��ود‪ ،‬قیمت ها کاهش‬ ‫پیدا کند و فضای روانی که علیه اقتصاد ش��کل‬ ‫گرفته‪ ،‬از بین برود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬امروز هم اگ��ر وزیر بیاید و‬ ‫بگوید مشکالت چیس��ت و قصد دارد اوضاع را‬ ‫سروس��امان دهد‪ ،‬ما هم ب��ه او کمک خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫همچنین اس��تیضاح وزیر ام��وزش و پرورش‬ ‫منتفی ش��د‪ .‬احمد امیراب��ادی فراهانی درباره‬ ‫اس��تیضاح وزیر اموزش و پرورش گفت‪ :‬تمامی‬ ‫اس��تیضاح کنندگان امضاه��ای خ��ود را پ��س‬ ‫گرفته اند و این اس��تیضاح از دس��تور کار خارج‬ ‫شده است‪ .‬براساس این گزارش استیضاح سید‬ ‫محمد بطحایی با ‪ ۲۲‬امضا تقدیم هیات رییسه و‬ ‫در جلسه علنی ‪ 7‬شهریور ‪ ۹۷‬اعالم وصول شد‪.‬‬ ‫هستید که در جلس��ه استماع دیوان بین المللی‬ ‫دادگس��تری از طرف ایران وکیالن انگلیس��ی و‬ ‫فرانس��وی هم حضور داش��تند و از طرف ایاالت‬ ‫متحده هم وکیالن انگلیس��ی حضور داش��تند‪.‬‬ ‫در اینجا کس��ی س��وال نمی کند که چرا ش��ما از‬ ‫وکیالن دارای تابعیت های دیگر استفاده کردید؛‬ ‫گرچه این وکیالن در جریان مذاکرات خصوصی‬ ‫و بحث ه��ای خصوصی قرار دارند که این عرف و‬ ‫رس��م بین المللی اس��ت‪ .‬وزیر امور خارجه افزود‪:‬‬ ‫در جری��ان مذاکرات هس��ته ای موظف بودیم از‬ ‫تمامی امکانات اس��تفاده کنیم‪ .‬همه افرادی که‬ ‫در مذاک��رات ب��ا م��ا کار می کردن��د را به وزارت‬ ‫اطالع��ات معرفی کردیم‪ .‬انها هم خودش��ان به‬ ‫ما معرفی ش��ده بودند ک��ه ما به وزارت اطالعات‬ ‫معرف��ی کردیم و از وزارت اطالعات اجازه حضور‬ ‫این افراد را گرفتیم‪ .‬ظریف گفت‪ :‬این افراد که ‪۴‬‬ ‫نفر انها را اقای کریمی قدوسی مطرح کردند‪ ،‬یا‬ ‫از طریق س��ایر سازمان ها به ما معرفی شدند یا با‬ ‫ش��ناختی که در گذشته داشتیم از انها استفاده‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫دولت با محدودیت علمای اهل سنت مخالف است‬ ‫دس��تیار رییس جمه��وری در ام��ور اقوام و‬ ‫اقلیت ها از مخالفت دول��ت با محدودیت های‬ ‫اعمال شده برای علمای اهل تسنن خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬حجت االسالم علی یونسی‪،‬‬ ‫دس��تیار رییس جمه��وری در ام��ور اق��وام و‬ ‫اقلیت ه��ا‪ ،‬درباره محدودیت های ایجاد ش��ده‬ ‫برای علمای اهل تس��نن زاهدان گفت‪ :‬دولت‬ ‫با این محدودیت ها مخالف است‪.‬‬ ‫وی درب��اره اقدام هایی ک��ه دولت برای رفع‬ ‫ای��ن محدودیت ها انج��ام داده‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫م��ا صحبت های زی��ادی در این ب��اره با مراکز‬ ‫گوناگون داش��ته ایم و اقدام های بس��یاری هم‬ ‫در این زمینه انجام داده ایم‪ .‬یونسی همچنین‬ ‫به برنامه روز عید قربان در کش��ور اشاره کرد‬ ‫و یاداور ش��د‪ :‬به منظور برگزاری بدون مشکل‬ ‫نماز عید قربان اهل تس��نن نی��ز تالش هایی‬ ‫انجام دادیم که نماز این روز انها بدون مشکل‬ ‫اقامه شد‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬سال گذشته مولوی‬ ‫عبدالحمی��د‪ ،‬امام جمعه اهل س��نت زاهدان‬ ‫عکس روز‬ ‫در نام��ه ای به رهب��ر معظم انقالب اس�لامی‬ ‫نس��بت به محدودیت های خود و بعضی دیگر‬ ‫از چهره ه��ای مذهبی و سیاس��ی اهل س��نت‬ ‫گالیه کرد و دفتر مق��ام معظم رهبری بعد از‬ ‫مدت کوتاهی نامه ای دراین باره منتش��ر کرد‬ ‫که در ان تاکید شده بود همه ارکان جمهوری‬ ‫اسالمی موظفند براساس معارف دینی و قانون‬ ‫اساس��ی هیچ گونه تبعی��ض و نابراب��ری بین‬ ‫ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند‪.‬‬ ‫با گذش��ت یک سال از دس��تور رهبر معظم‬ ‫انقالب ب��رای رفع ای��ن محدودیت ها چندی‬ ‫پیش ‪ ۲۱‬نف��ر از نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی نس��بت به این مسئله اعتراض کردند‬ ‫و در جلس��ه ای به وزیر اطالعات در این زمینه‬ ‫تذکر دادن��د و در تذکر خود بی��ان کردند در‬ ‫حال��ی که در برابر تهدیدهای بیگانگان نیاز به‬ ‫تقویت و همبس��تگی ملی داریم‪« ،‬علت ایجاد‬ ‫محدودی��ت در تردد و مس��افرت های مولوی‬ ‫عبدالحمید چیست؟»‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫عالقه به تکرار تجربه و خطا‬ ‫دومین جشنواره موسیقی مناطق کردنشین‪ .‬داالهو‪.‬کرمانشاه‪.‬‬ ‫ایرنا‬ ‫عکس‪:‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در خبره��ا امده بود مس��عود نیلی دس��تیار ویژه رییس جمه��وری در امور اقتصادی با‬ ‫بی��ان اینکه هیچ موقعیتی در تاریخ کش��ور به اندازه انچه ام��روز در ان قرار داریم خطیر‬ ‫نبوده‪ ،‬گفت‪« :‬در ماه های پیش رو کش��ور بیش از هر چیز دیگر نیازمند ارامش‪ ،‬طمانینه‬ ‫و مس��ئولیت پذیری علمی و انسانی کسانی است که به دالیل گوناگون‪ ،‬امکان دیدن چند‬ ‫گام جلوتر کش��ور را دارند‪ .‬سیاس��تمداران‪ ،‬دانش��گاهیان‪ ،‬مدیران و کارشناس��ان در این‬ ‫موقعیت‪ ،‬رسالتی بسیار حساس دارند‪ .‬از انجا که اهرم های فشار بیرونی بر کشور‪ ،‬همگی‬ ‫اقتصادی اند‪ ،‬عامل پرتاب تا هر عمقی هم اقتصادی‪ ،‬اما پیامدهای ان لزوما تنها اقتصادی‬ ‫نخواهد بود؛ بنابراین رسالتی بزرگ بر دوش اقتصاددانان و اصحاب قلم و سخن سنگینی‬ ‫می کند‪».‬‬ ‫و اما تحلیل سخنان دکتر نیلی از نگاه نگارنده‪:‬‬ ‫خیلی برایم جالب اس��ت که ما در ایران با طیفی روبه رو هس��تیم که قدرت دارند! پست‬ ‫مشاور رییس جمهوری را یدک می کشند! و به «احتمال» در تک تک تصمیم ها هم مورد‬ ‫مشورت هستند اما زمانی که وضعیت بغرنج می شود این جمله از تمام انها شنیده می شود‪:‬‬ ‫«کشور در شرایط خطیری است و تمام دانشگاهیان‪ ،‬اقتصاددانان‪ ،‬اصحاب قلم و‪ ...‬وظیفه‬ ‫سنگینی بر عهده دارند!» اقای دکتر نیلی ارجمند! ایا راهی غیر از حضور افراد «جدید»‪،‬‬ ‫«توانمند»‪« ،‬مستقل»‪« ،‬اگاه» و با اختیارات تام در کادر اقتصادی کشور الزم است؟ توجه‬ ‫داشته باشیم به این جمله انیشتین‪« :‬برای حل یک مشکل نیازمند سطح باالتری از درک‬ ‫ایجادکننده ان هستیم!» متاسفانه در ایران نیازی به شنیدن دیدگاه های نوین در حوزه‬ ‫اقتصادی احساس نمی شود و عالقه زیادی به تکرار تجربه و خطا وجود دارد!‬ ‫پیمان مولوی‪ ،‬دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫عص�ر ایران‪ -‬باوج��ود تردیدهای صدراعظم‬ ‫المان‪ ،‬وزیر خارجه این کشور از ایجاد نظام مالی‬ ‫اروپایی مس��تقل از امریکا دفاع کرد‪ .‬هایکو ماس‬ ‫در دی��دار با همتایان اروپایی خود در وین گفت‪:‬‬ ‫«من معتقدم ما باید در این زمینه صحبت کنیم‪،‬‬ ‫در غی��ر ای��ن صورت چینی ها چنین ش��بکه ای‬ ‫ایج��اد خواهن��د کرد و به نظر م��ن این به صالح‬ ‫اروپا نیست‪».‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران و فرانس��ه عص��ر ش��نبه در گفت وگویی‬ ‫تلفن��ی درباره اخری��ن وضع رواب��ط دوجانبه‪،‬‬ ‫برج��ام و تحوالت منطقه ای رایزنی و تبادل نظر‬ ‫کردن��د‪ .‬این دومین تم��اس تلفنی و تبادل نظر‬ ‫محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان‬ ‫با «ژان ایو لودریان» در روزهای اخیر اس��ت که‬ ‫درباره مس��ائل منطقه ای به ویژه برجام و تعامل‬ ‫ایران و اروپا انجام ش��ده اس��ت‪ .‬روز گذشته نیز‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه کش��ورمان در‬ ‫واکن��ش ب��ه اظه��ارات اخیر وزیر ام��ور خارجه‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬به بیان مواضع جمهوری اسالمی ایران‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫دوفوریت طرح��ی موافقت کردند که در صورت‬ ‫تصوی��ب نهای��ی ان‪ ،‬دولت موظف ب��ه تامین و‬ ‫س��اماندهی نیازهای اساس��ی خانواره��ا با نرخ‬ ‫مورد تایید س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان و ن��رخ ترجیح��ی ارز اس��ت‪.‬‬ ‫نماین��دگان دوفوری��ت طرح تامی��ن کاالهای‬ ‫اساس��ی را ب��ا ‪ ۱۵۹‬رای موافق‪ ۳۴ ،‬رای مخالف‬ ‫و ‪ 4‬رای ممتن��ع از مجموع ‪ ۲۲۱‬نماینده حاضر‬ ‫تصویب کردند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬با افزایش تنش ها بر سر تنگه هرمز‪،‬‬ ‫فرمانده��ی مرکزی امریکا اظهار کرد برای حفظ‬ ‫حمل ونقل ه��ای تج��اری و ازاد در خلیج فارس‬ ‫امادگ��ی کام��ل دارد‪ .‬ب��ه گزارش وب س��ایت‬ ‫خب��ری «میلیتری»‪ ،‬پس از اظهارات سرلش��کر‬ ‫محم��د باقری درباره تنگه هرمز س��رگرد جاش‬ ‫ت��ی‪ .‬جیکس از فرمانده��ی مرکزی امریکا اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬امریکا و ش��ریکانش به همراه بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای دیگر اماده هستند تا امنیت و ثبات‬ ‫را در منطقه برقرار کنند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نشس��ت کارگ��روه امنیتی چهارجانبه‬ ‫ایران‪ ،‬روس��یه‪ ،‬عراق‪ ،‬س��وریه با حضور معاونان‬ ‫ستاد مشترک ‪ 4‬کشور روز شنبه در محل وزارت‬ ‫دفاع عراق در شهر بغداد برگزار شد‪ .‬این کارگروه‬ ‫از ‪ ۳‬سال پیش تاکنون با هدف هماهنگی امنیتی‬ ‫و تبادل اطالعاتی میان ‪ 4‬کش��ور برای مبارزه با‬ ‫گروهک تروریس��تی تکفیری داعش در عراق و‬ ‫سوریه به طور متناوب تشکیل جلسه می دهد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬خبرگ��زاری رویت��رز از دوبی گزارش‬ ‫داد ک��ه یک مقام بلندپای��ه وزارت امور خارجه‬ ‫انگلیس روز ش��نبه برای نخس��تین ب��ار از زمان‬ ‫خ��روج واش��نگتن از توافق هس��ته ای (برجام)‬ ‫ب��ا همت��ای ایرانی خود در ته��ران مذاکره کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬رویترز افزود‪ :‬الیستر برت‪ ،‬معاون وزارت‬ ‫امور خارجه انگلیس در امور خاورمیانه با عباس‬ ‫عراقچ��ی‪ ،‬معاون وزیر امور خارجه ایران مالقات‬ ‫ک��رده و موض��وع مذاک��رات انها به ط��ور عمده‬ ‫همکاری های اقتصادی و س��ازکارهای مبادالت‬ ‫مالی و پولی میان دو کشور پس از خروج دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری امریکا از توافق هسته ای‬ ‫و تحوالت منطقه ای بوده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر ام��ور خارجه امریکا در واکنش‬ ‫ب��ه ادعای خبرگ��زاری رویترز مبن��ی بر انتقال‬ ‫موشک های ایران به عراق گفت بغداد باید درباره‬ ‫انچ��ه در عراق اتف��اق می افتد تصمیم بگیرد؛ نه‬ ‫ته��ران‪ .‬مایک پمپئو‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه امریکا‬ ‫با انتش��ار پیامی در صفح��ه توییتر خود به خبر‬ ‫ادعای��ی روز جمعه رویترز که در ان بیان ش��ده‬ ‫بود‪ ،‬ایران موشک هایش را در خاک عراق مستقر‬ ‫کرده‪ ،‬واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��خنگوی وزارت امور خارجه ادعای‬ ‫مط��رح ش��ده تازه درب��اره انتقال موش��ک های‬ ‫بالس��تیک از س��وی ایران به عراق را به ش��دت‬ ‫تکذی��ب کرد و ان را ادعای��ی کذب‪ ،‬بی معنی و‬ ‫مضح��ک خواند‪ .‬بهرام قاس��می اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫اخب��ار تنها با هدف ایجاد هراس در کش��ورهای‬ ‫منطقه و در ادامه سیاس��ت های ایران هراس��ی و‬ ‫ایران گریزی مطرح ش��ده اس��ت؛ اخباری کامال‬ ‫ک��ذب و مضح��ک ک��ه هدفی جز تح��ت تاثیر‬ ‫ق��رار دادن روابط خارجی ایران‪ ،‬به ویژه روابط با‬ ‫همسایگان ندارد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬دستیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان‬ ‫در امور ویژه سیاسی با بیان اینکه پایان سریع تر‬ ‫بحران س��وریه از اولویت های سیاست منطقه ای‬ ‫ایران اس��ت‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬موضوعات انس��انی و‬ ‫بشردوستانه در طول بحران سوریه همواره مورد‬ ‫اهتمام تهران بوده و سیاست ایران در این زمینه‬ ‫به طورکامل ش��فاف و روشن است‪ .‬مارتین النگ‬ ‫دن‪ ،‬نماینده ویژه انگلیس در امور س��وریه عصر‬ ‫ش��نبه در مح��ل وزارت امور خارجه با حس��ین‬ ‫جابری انصاری‪ ،‬دس��تیار ارش��د وزیر خارجه در‬ ‫امور ویژه سیاسی دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫سوال از رییس جمهوری به قوه قضاییه ارجاع نمی شود‬ ‫بیکاری بخش خصوصی‬ ‫و تخریب اقتصادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1129‬‬ ‫پیاپی ‪2447‬‬ ‫حمل ونقل و انرژی‬ ‫شرکت های هواپیمایی خارجی از ایران می روند‬ ‫زمانی برای قدرت نمایی ایران ایر‬ ‫هن��وز یکی‪ ،‬دو س��ال از داغ ش��دن خبر بازگش��ت‬ ‫شرکت های هواپیمایی خارجی به ایران در سایه اجرای‬ ‫برجام نگذشته که این روزها اخبار خروج این شرکت ها‬ ‫از کشورمان یکی پس از دیگری منتشر می شود‪.‬‬ ‫بریتیش ایرویز ابتدای ماه جاری اعالم کرد باتوجه به‬ ‫اینکه پروازهای این ش��رکت به ایران توجیه اقتصادی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬به فعالیت خود در کش��ورمان پایان می دهد و‬ ‫اخرین پرواز این شرکت از تهران به لندن در نخستین‬ ‫روز مهر انجام خواهد شد‪ .‬هواپیمایی کی ال ام هلند نیز‬ ‫خبر داده که به دلیل مالحظات تجاری‪ ،‬پروازهای خود‬ ‫به ایران و برعکس را از سومین روز مهر به حالت تعلیق‬ ‫درخواهد اورد‪ .‬ش��رکت ایرفرانس نیز در اردیبهشت از‬ ‫توق��ف فعالیت خود در ایران از ‪ ۲۷‬ش��هریور خبر داد‪،‬‬ ‫این درحالی اس��ت که پیش تر این شرکت اعالم کرده‬ ‫بود پروازهای خود به ایران را در زمستان به طور موقت‬ ‫متوقف خواهد کرد‪.‬‬ ‫این شرکت ها در حالی تصمیم به توقف فعالیت خود‬ ‫در ایران گرفته اند که از دو سال پیش و با اجرای برجام‪،‬‬ ‫فرصت حمل ونق��ل هوایی ایران را غنیمت ش��مرده و‬ ‫دوباره به اس��مان پرسود ایران بازگشته بودند‪ .‬افزایش‬ ‫نرخ بلیت هواپیما و کاهش س��فرهای خارجی ایرانیان‪،‬‬ ‫فقط یک��ی از دالیلی اس��ت که می توان ب��رای خروج‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی خارجی از ایران برشمرد‪ .‬علت‬ ‫دیگر این تصمیم ش��رکت های خارجی می تواند خروج‬ ‫دونالد ترامپ از برجام و خطر تحریم کش��ورهایی که با‬ ‫ایران همکاری می کنند از سوی امریکا باشد‪ .‬مشکالت‬ ‫بانکی ایران زیر س��ایه تحری��م و گرفتاری هایی که این‬ ‫ش��رکت ها در نقل و انتقال درامدش��ان از کش��ورمان‬ ‫دارند‪ ،‬می تواند از دیگر دالیلی باش��د که ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی خارجی را به ترک ایران واداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط استفاده بهینه از فرصت پیش امده‬ ‫برخی فعاالن حوزه گردش��گری و حمل ونقل هوایی‬ ‫معتقدند خروج شرکت های هواپیمایی خارجی از ایران‬ ‫می تواند زمینه را برای درامدزایی بیش��تر شرکت های‬ ‫داخلی فراهم کند‪.‬‬ ‫مهدی میرجمالی در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی ای��ران از نظر کمیت و کیفیت‬ ‫پروازها‪ ،‬توان رقابت با شرکت های خارجی را نداشتند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خروج این شرکت ها از ایران به سود شرکت های‬ ‫هواپیمایی بزرگ ایرانی اس��ت ک��ه پروازهای خارجی‬ ‫دارند و در ش��رایط پیش امده می توانند به راحتی برای‬ ‫پروازهای خارجی خود مسافرگیری داشته باشند؛ البته‬ ‫به شرط اینکه نرخ های متعادل و نه چندان گرانی ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او با تاکی��د بر اینکه خروج ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫خارج��ی از ای��ران‪ ،‬فرصت��ی برای ش��رکت های ایرانی‬ ‫اس��ت تا ب��ازار از دس��ت رفت��ه پروازه��ای خارجی را‬ ‫به دس��ت بیاورند‪ ،‬افزود‪ :‬برای ای��ن کار نیازمند تقویت‬ ‫زیرس��اخت ها هس��تیم؛ به عنوان نمون��ه باید خدمات‬ ‫درون پ��رواز را افزایش دهی��م‪ .‬عملیات زمینی پروازها‬ ‫به ط��ور مطلوب و به موقع انجام و از تاخیرهای بی مورد‬ ‫جلوگی��ری ش��ود‪ .‬همچنین مهمان��داران و گروه پرواز‬ ‫باید ش��یوه مناس��بی برای تعامل با مسافران در پیش‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ح��وزه حمل ونق��ل هوایی معتقد اس��ت‬ ‫ش��رکت های هواپیمای��ی ایران��ی به وی��ژه ایران ای��ر‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خ��روج ش��رکت های هواپیمای��ی خارج��ی از ایران‪ ،‬فرصت��ی برای‬ ‫شرکت های ایرانی است تا بازار از دست رفته پروازهای خارجی را‬ ‫به دست بیاورند‬ ‫هواپیم��ا و مس��یرهای پروازی مناس��ب ب��رای جذب‬ ‫مس��افران ش��رکت های هواپیمای��ی خارج��ی دارن��د‬ ‫و می توانن��د از فرص��ت پیش ام��ده بهره ب��رداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫میرجمال��ی ادام��ه داد‪ :‬این گونه نیس��ت که به دلیل‬ ‫خ��روج ش��رکت های هواپیمای��ی خارج��ی از ای��ران‪،‬‬ ‫مس��افران ای��ن پروازها کاهش داش��ته باش��ند و اگر‬ ‫اس��تقبال از پروازهای خارجی کم ش��ود‪ ،‬فقط به دلیل‬ ‫افزایش نرخ بلیت است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصتی برای ایران ایر‬ ‫یکی دیگر از فعاالن صنعت گردشگری و حمل ونقل‬ ‫هوایی کش��ورمان نیز معتقد اس��ت ایران ای��ر به عنوان‬ ‫ش��رکت هواپیمایی ملی ای��ران و ش��رکتی که دارای‬ ‫بیشترین پروازهای خارجی اس��ت‪ ،‬می تواند بیشترین‬ ‫اس��تفاده را از فرص��ت خروج ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫خارجی از ایران داشته باشد‪.‬‬ ‫محمدناص��ر گلدوس��ت‪ ،‬عضو هیات مدی��ره انجمن‬ ‫صنف��ی دفاتر خدمات مس��افرت هوای��ی و جهانگردی‬ ‫درباره علت خروج شرکت های‬ ‫ایران در پاسخ به‬ ‫هواپیمایی خارجی از ایران گفت‪ :‬به طور طبیعی وقتی‬ ‫بیشتر صندلی های یک ش��رکت در پرواز خالی بماند‪،‬‬ ‫ان ش��رکت پروازهای خود را کاهش می دهد یا متوقف‬ ‫خواهد کرد و دلیل این تصمیم نیز ش��رایطی است که‬ ‫در کشور ما ایجاد شده است‪ .‬از یک سو شاهد افزایش‬ ‫نرخ دالر هس��تیم و از س��وی دیگر ارز مسافرتی قطع‬ ‫شده‪ ،‬به همین دلیل طبیعی است که بسیاری از مردم‪،‬‬ ‫سفرهای خارجی خود را لغو کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در اثر این وضعیت ش��اهد کاهش سفر‬ ‫و تورهای خارجی هس��تیم و یک��ی از نتایج این اتفاق‪،‬‬ ‫خروج ش��رکت های هواپیمایی خارجی از ایران به دلیل‬ ‫توجی��ه اقتصادی نداش��تن ادامه فعالیت اس��ت‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر این باتوجه به رکود فعالیت اژانس های مس��افرتی‪،‬‬ ‫ش��اهد تعدی��ل نی��رو در برخ��ی از این کس��ب وکارها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫گلدوس��ت با تاکید ب��ر اینکه موقعی��ت پیش امده‪،‬‬ ‫بهترین فرصت برای ش��رکت ایران ای��ر در زمینه انجام‬ ‫پروازه��ای خارجی اس��ت‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬ج��ز ایران ایر‬ ‫ش��رکت هواپیمایی دیگری نداریم که بتواند جایگزین‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی خارجی در پروازهای خارج از‬ ‫کشور شود‪.‬‬ ‫البته ش��رکت ماهان تعدادی از پروازهای خارجی را‬ ‫پوشش می دهد اما از س��وی برخی کشورهای اروپایی‬ ‫تحریم است‪ .‬شرکت های هواپیمایی بزرگ دیگر مانند‬ ‫اس��مان نیز پروازه��ای خارجی چندان��ی ندارند‪ .‬البته‬ ‫ایران ایر نیز به تمام کش��ورها و مقاص��د پرتقاضا پرواز‬ ‫ن��دارد اما ب��ا همین پروازه��ای موج��ود می تواند بازار‬ ‫سفرهای خارجی را پوشش دهد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه گردشگری و حمل ونقل هوایی معتقد‬ ‫اس��ت در صورت مدیری��ت درس��ت‪ ،‬ایران ایر موقعیت‬ ‫مناس��بی برای پوش��ش پروازهای خارجی دارد و برای‬ ‫اس��تفاده بهینه از ش��رایط به وجود امده باید نرخ های‬ ‫مناس��ب برای س��فرهای خارج��ی پیش��نهاد دهد تا‬ ‫مشتری پروازهای خارجی را جذب کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مسئوالن می گویند نگران نباشید!‬ ‫عالوه بر بخ��ش خصوصی‪ ،‬مس��ئوالن دولتی نیز بر‬ ‫ای��ن باورند که خروج ش��رکت های هواپیمایی خارجی‬ ‫از ایران‪ ،‬فرصت مناسبی پیش روی شرکت های ایرانی‬ ‫برای پوشش پروازهای خارجی خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ارش خدایی‪ ،‬قائم مقام س��ازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫در ای��ن زمینه گفت‪ :‬با خروج ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫خارج��ی از ایران ممکن اس��ت در کوتاه مدت ش��اهد‬ ‫کاهش پروازها به کش��ورمان باش��یم اما تعداد زیادی‬ ‫مس��افر ایرانی داریم ک��ه باهدف تحصی�لات‪ ،‬اقامت‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری و دالی��ل دیگر‪ ،‬نیاز به مس��افرت های‬ ‫خارج��ی دارن��د‪ .‬او ب��ا بی��ان اینک��ه کاه��ش فعالیت‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی خارجی یا کاهش مس��یرهای‬ ‫خارجی‪ ،‬تصمیم سیاسی ناش��ی از تحریم نیست بلکه‬ ‫به دلیل واقعیت های اقتصادی اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به طور‬ ‫قطع پ��س از اعمال تحریم های جدی��د‪ ،‬محدودیت ها‬ ‫بیش��تر می شود اما ما نیز ظرفیت های زیادی داریم که‬ ‫موجب می شود نگرانی در این زمینه نداشته باشیم‪.‬‬ ‫خدای��ی اف��زود‪ :‬البت��ه نمی توان گفت ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی داخلی می توانن��د همه نیاز ما به پروازهای‬ ‫خارج��ی را پوش��ش دهد ام��ا بخش بس��یار زیادی از‬ ‫نیازمندی های صنعت هوایی به شرط تجمیع توانایی ها‬ ‫از سوی شرکت های داخلی قابل تامین است‪.‬‬ ‫مهدی میرجمالی‬ ‫‹ ‹فرصت میلیارد دالری‬ ‫دلیل خروج ش��رکت های هواپیمایی خارجی از ایران‬ ‫هرچه که باش��د‪ ،‬بس��یاری از فعاالن حوزه حمل ونقل‬ ‫هوای��ی معتقدن��د فرصت��ی به س��ود ایران اس��ت‪ .‬در‬ ‫ش��رایطی که ح��دود ‪ ۶۰‬ش��رکت هواپیمایی خارجی‬ ‫در ای��ران فعالیت دارند و تعداد این ش��رکت ها حدود‬ ‫‪ ۴‬برابر ش��رکت های هواپیمایی داخلی است‪ ،‬خروج هر‬ ‫یک از این ش��رکت ها از ای��ران‪ ،‬می تواند عرصه را برای‬ ‫قدرت نمایی داخلی ها بازتر کند؛ هرچند ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی داخلی ن��ه از نظر ناوگان‪ ،‬نه از نظر خطوط‬ ‫پروازی و نه از نظر خدمات‪ ،‬قابل مقایسه با شرکت های‬ ‫هواپیمایی خارجی نیس��تند‪ .‬در س��ال های گذش��ته و‬ ‫پی��ش از اینکه نرخ دالر در بازاری پرتب وتاب به باالی‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تومان برس��د‪ ،‬مس��ئوالن از پرداخت س��االنه‬ ‫‪۵‬میلیارد دالر پول ایرانی ها به ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫خارجی خبر داده بودند‪ .‬اکنون گرچه سفرهای خارجی‬ ‫ایرانی��ان کاهش یافته اما به طور قطع با کاهش فعالیت‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی خارجی در ایران‪ ،‬زمینه برای‬ ‫جذب بخش��ی از این درامد از سوی شرکت های ایرانی‬ ‫به ویژه ایران ایر فراهم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش گ�زارش تخلف�ات در‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫محمدناصر گلدوست‬ ‫ارش خدایی‬ ‫ضعف فرودگاه ها در اتصال به حمل ونقل شهری‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت توجه به مسئله پرورش‬ ‫منابع انس��انی در فرودگاه ها گفت‪ :‬فرودگاه ها باید عالوه بر داشتن‬ ‫کیفیت باال و در س��طح اس��تاندارد جهانی‪ ،‬هویت ایرانی داش��ته‬ ‫باشند و به عنوان نقطه توسعه شهری عمل کنند‪.‬‬ ‫‪ ،‬عباس اخوندی در ایی��ن اغاز به کار طرح‬ ‫به گ��زارش‬ ‫پرورش مدیران اینده فرودگاهی (اینگام) گفت‪ :‬مس��افران در هر‬ ‫لحظه فرودگاه های ایران را با فرودگاه های رقیب در س��طح جهان‬ ‫مقایسه می کنند‪ .‬تمام مسافران اعم از مسافران ایرانی و غیرایرانی‬ ‫به محض فرود در فرودگاه نخس��تین تجربه از ایران و شهری که‬ ‫به ان وارد ش��ده اند را دریافت می کنند‪ .‬بس��یار مهم است که این‬ ‫نخس��تین تجربه مثبت باش��د و خاطره خوبی را در ذهن مس��افر‬ ‫حک کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به لزوم وجود استانداردهای بین المللی در فرودگاه ها‬ ‫گفت‪ :‬البته نکته ای که افزون بر س��طح خدمت مهم است‪ ،‬داشتن‬ ‫ویژگی ایرانی بودن است‪ .‬در بازدیدهایی که از شرکت فرودگاه ها و‬ ‫فرودگاه های گوناگون داشتم همیشه گفته ام که باید سطح خدمت‬ ‫فرودگاه های م��ان را با س��طح خدمت فرودگاه هایی با اس��تاندارد‬ ‫جهانی مقایسه کنیم‪.‬‬ ‫اخوندی افزود‪ :‬این همان طرح ‪ ASQ‬اس��ت که در ان قرار شد‬ ‫فرودگاه ها خود را در معرض قضاوت بین المللی قرار دهند‪ .‬برخی‬ ‫فرودگاه های ما مانند مش��هد و مهراباد توانستند رتبه های خوبی‬ ‫در منطقه به دست اورند‪ .‬امیدواریم باقی فرودگاه ها نیر بتوانند در‬ ‫این زمینه رتبه های خوبی کسب کنند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کابینه دول��ت تدبیر و امید وجود هوی��ت ایرانی در‬ ‫فرودگاه ها را دارای اهمیت دانست و گفت‪ :‬افزون بر مسئله سطح‬ ‫خدمات فرودگاهی و این مس��ئله که فرودگاه ها باید به‬ ‫اخرین فناوری ها برپایه استانداردها مجهز باشند‪ ،‬بسیار‬ ‫مهم است مسافری که وارد فرودگاه های ایران می شود‪،‬‬ ‫بتواند حال و هوای ایران را استشمام کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بیش��تر فرودگاه ه��ا‪ ،‬به وی��ژه در‬ ‫فرودگاه های در حال س��اخت اگر کسی با چشم بسته‬ ‫به فرودگاه بیاید‪ ،‬باید احس��اس کند کجا قرار دهد؛ در‬ ‫غیر این صورت در معم��اری و طراحی فرودگاه ایرادی‬ ‫وجود داشته است‪.‬‬ ‫اخوندی با اشاره به اهمیت رفتار نیروی انسانی در انتقال هویت‬ ‫ایران��ی گفت‪ :‬چه در معماری و چه در رفتار تمام عوامل فرودگاه‪،‬‬ ‫باید احساس ایرانی بودن به مسافر منتقل شود‪ .‬این حس باید در‬ ‫ادب‪ ،‬نزاکت‪ ،‬شیوه پوشش‪ ،‬رفتار مهربانانه‪ ،‬شیوه کمک به مسافر‬ ‫و در هم��ه ای��ن حرکات نمود پی��دا کند‪ .‬ما هم نی��از به وفاداری‬ ‫س��ازمانی و هم وفاداری ملی داریم‪ .‬باید فهمی از ایران اسالمی و‬ ‫به ان تعلق و تعهد داش��ته باشیم‪ .‬در کنار ان باید تعهد سازمانی‬ ‫نیز داشته باشیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اهمیت پرداختن به مس��ئله‬ ‫حمل ونقل شهری در فرودگاه ها گفت‪ :‬نکته دیگری که در فرودگاه‬ ‫مهم اس��ت‪ ،‬ش��یوه عمل فرودگاه با شهر اس��ت‪ .‬فرودگاه با شهر‬ ‫ارتباط مس��تقیم دارد‪ .‬مقصد اخر مسافر منزل و محل کار است؛‬ ‫بنابراین باید همواره به مس��ئله جابه جایی «در تا در» توجه کنیم‪.‬‬ ‫در این صورت مدیر فرودگاه باید به این مس��ئله دقت داشته باشد‬ ‫که چگونه مسافر از فرودگاه باید به مقصد خود برسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��یوه کارکرد فرودگاه با شهر و حمل ونقل درون‬ ‫شهری بسیار مهم است‪ .‬بی توجهی به این مسئله باعث‬ ‫ش��ده اتصال مترو و ریل به ف��رودگاه امام خمینی (ره)‬ ‫محقق نشود‪ .‬اکنون تنها وسیله ای که می تواند مردم را‬ ‫از این فرودگاه به تهران برس��اند تاکسی یا وسیله نقلیه‬ ‫ش��خصی اس��ت که این به دلیل نگاه داخلی به فرودگاه‬ ‫است؛ اما اگر فرودگاه به عنوان بخشی از عملکرد شهری‬ ‫دیده می ش��د‪ ،‬همان روز نخس��ت که فرودگاه طراحی‬ ‫ش��د و کلنگ س��اخت ان به زمین خورد‪ ،‬باید ش��بکه‬ ‫حمل ونقل��ی ان طراحی می ش��د‪ .‬مدیران وقت بای��د به این نکته‬ ‫توجه می کردند که این فرودگاه باید در ش��بکه حمل ونقل درون‬ ‫شهری نقش افرینی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۰۰۰‬میلی�ارد توم�ان پ�روژه عمران�ی و خری�د‬ ‫تجهیزات ناوبری و فرودگاهی‬ ‫در بخ��ش دیگری از این ایین‪ ،‬رحمت اله مه ابادی‪ ،‬مدیرعامل و‬ ‫رییس هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره‬ ‫به ضعف عرصه های مدیریتی در کش��ور گفت‪ :‬این واقعیت تلخی‬ ‫اس��ت که کشور ما باوجود ظرفیت های باالی مادی و غیرمادی از‬ ‫ش��رایط خوبی برخوردار نیست‪ .‬بسیاری دلیل ان را سوء مدیریت‬ ‫یا فس��اد در مدیریت می دانند‪ ،‬اما من دلیل ان را اهمیت ندادن و‬ ‫کم توجهی به امر مدیریت می دانم که البته س��وءمدیریت و فساد‬ ‫در مدیریت هم از همین جا ناشی می شود‪.‬‬ ‫مه ابادی ادامه داد‪ :‬متاسفانه این بی توجهی به مدیریت به حدی‬ ‫رس��یده که در کشور اگر کس��ی بخواهد کار حرفه ای و بی حاشیه‬ ‫انجام دهد‪ ،‬به انواع روش ها و با تمس��ک به تفسیرهای متفاوت از‬ ‫قانون‪ ،‬برای او مانع تراش��ی و هزینه سازی می کنند که نمونه ان را‬ ‫ریی��س س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن‬ ‫و تج��ارت اس��تان‬ ‫و‬ ‫سیس��تان‬ ‫بلوچس��تان گف��ت‪:‬‬ ‫نمایش��گاه پایی��زه‬ ‫ب��ا ه��دف تامی��ن‬ ‫کاال و تنظی��م ب��ازار‬ ‫ایام بازگش��ایی مدارس‪ ۱۴ ،‬تا ‪ ۲۱‬ش��هریور‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۰‬صب��ح ت��ا ‪ ۲۲‬در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های استان واقع در زاهدان‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬نادر میرشکار اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نمایش��گاه پاییزه با اولویت عرضه اقالم‬ ‫پرمص��رف ای��ن ایام از جمله کی��ف و کفش‪،‬‬ ‫پوش��اک‪ ،‬نوش��ت افزار و‪ ...‬با قیمتی دست کم‬ ‫‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬درص��د پایین تر از نرخ ب��ازار‪ ،‬به‬ ‫ش��هروندان زاهدانی خدمات رس��انی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫میرش��کار ادام��ه داد‪ :‬باتوج��ه به ش��رایط‬ ‫موجود و با ه��دف تنظیم ب��ازار‪ ،‬برای ایجاد‬ ‫غرفه کاالهای اساس��ی از جمل��ه برنج و‪ ...‬در‬ ‫این نمایشگاه برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬براساس قانون‪ ،‬اتاق اصناف‬ ‫متولی برگزاری این نمایش��گاه است و باید از‬ ‫ورود افراد بدون پروانه کس��ب به نمایش��گاه‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫میرشکار گفت‪ :‬بازرس��ان سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬ستاد کاالی قاچاق‪ ،‬تعزیرات‬ ‫حکومتی و اتاق اصناف در نمایش��گاه حضور‬ ‫خواهن��د داش��ت تا از ب��روز هرگون��ه تخلف‬ ‫جلوگی��ری ش��ود و در صورتی ک��ه غرفه ای‬ ‫اق��دام به عرض��ه کاالی قاچ��اق کند‪ ،‬ضمن‬ ‫تعطیلی غرفه با مس��ئوالن ان برخورد جدی‬ ‫خواهد شد‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان سیس��تان و بلوچستان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر از طرف مسئوالن تعدادی‬ ‫از شهرستان های اس��تان‪ ،‬درخواست برپایی‬ ‫نمایشگاه پاییزه وجود دارد که این مسئله در‬ ‫حال بررسی است‪.‬‬ ‫در پرونده فالیت چک شاهد بودیم‪.‬‬ ‫مه ابادی با اشاره به اینکه در ‪ ۳‬سال و نیم گذشته در دو بخش‬ ‫ناوب��ری هوایی و تجهی��زات فرودگاهی اتفاق ه��ای مهمی افتاده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خری��د هزار میلیارد توم��ان س��امانه های راداری و ناوبری‬ ‫در فرصت کوتاه پس��ابرجام و همچنین اجرای پروژه های عمرانی‬ ‫در ‪ ۶۰‬نقطه از فرودگاه های کش��ور با اعتب��ار هزار میلیارد تومان‬ ‫از جمل��ه این اقدام های مهم اس��ت‪ .‬ما توانس��تیم تمام طرح های‬ ‫نیمه تمام فرودگاه ها را که دو دهه از اغاز برخی از انها می گذشت‬ ‫به پایان برسانیم‪.‬‬ ‫مه ابادی در توضیح دالیل اجرای اینگام در ش��رکت فرودگاه ها‬ ‫و ناوب��ری هوایی ایران گفت‪ :‬پ��رورش مدیران بین المللی‪ ،‬نمایش‬ ‫ظرفی��ت ت��وان داخل��ی‪ ،‬تقوی��ت نف��وذ و بازیگ��ری منطقه ای و‬ ‫بین المللی نظام جمهوری اسالمی ایران با استفاده از این راهبرد‪،‬‬ ‫تحکی��م نظام شایسته س��االری‪ ،‬یافتن لیاقت و ت��وان و ابزار الزم‬ ‫برای رس��یدن صنعت هوانوردی ایران به اس��تانداردهای جهانی‪،‬‬ ‫خدمت رس��انی به مردم در س��طح جهانی و ایجاد فرصت برابر از‬ ‫جمله دالیل پرداختن به طرح اینگام است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اینگام ش��امل ‪ 3‬مرحله اموزش متفاوت و متمایز‬ ‫نسبت به اموزش های دیگر است؛ مرحله نخست اموزش به منظور‬ ‫ایجاد نگرش��ی فلس��فی به مس��ائل و تغییر در نگرش نس��بت به‬ ‫جامعه‪ ،‬مردم و خدمت رسانی به انها است‪ .‬مرحله دوم اموزش های‬ ‫تئوریک با استفاده از استادان باتجربه بین المللی و داخلی را شامل‬ ‫می شود و در مرحله س��وم نیز افراد به طور عملی در فرودگاه های‬ ‫ت��راز اول جهان دوره کاراموزی خ��ود را می گذرانند تا تبدیل به‬ ‫مدیرانی باتجربه عملی در چنین فرودگاه هایی شوند‪.‬‬ ‫میرش��کار همچنین از رش��د ‪ ۹۱‬درصدی‬ ‫ت مردمی با س��تاد خبری بازرسی و‬ ‫مش��ارک ‬ ‫نظارت در ‪ ۵‬ماه امسال نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته خبر داد‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬در ‪۵‬‬ ‫ماه نخس��ت س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در مجموع ‪۱۶۱۵‬‬ ‫ش��کایت پیرام��ون کاال و خدمات از س��وی‬ ‫ستاد خبری مستقر در سازمان دریافت شده‬ ‫که نس��بت به مدت مشابه س��ال ‪ ۹۶‬رشدی‬ ‫معادل ‪ ۹۱‬درصد داشته است‪ .‬رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان ادامه داد‪ :‬از مجموع شکایت های‬ ‫دریافتی در ‪ 5‬ماه امسال‪ ،‬هزار و ‪ ۱۰۲‬گزارش‬ ‫به ص��ورت تلفن��ی‪ ۲۶۳ ،‬گزارش ب��ا مراجعه‬ ‫حضوری شاکی‪ ۷۳ ،‬گزارش به طور کتبی‪۱۸ ،‬‬ ‫گ��زارش در قالب پورتال و ‪ ۱۵۹‬گزارش از راه‬ ‫پیامگیر داده ش��ده که پس از بررس��ی‪۶۸۷ ،‬‬ ‫گزارش متخلف و ‪ ۷۵۹‬گ��زارش غیرمتخلف‬ ‫تشخیص داده ش��ده و ‪ ۵۹‬پرونده شکایت به‬ ‫رضایت شاکی ختم ش��ده و ‪ ۱۱۰‬گزارش در‬ ‫دست بررسی است‪.‬‬ ‫میرش��کار افزود‪ :‬در مجموع ‪ ۹۳.۱۸‬درصد‬ ‫ش��کایت ها بررس��ی ش��ده و ‪ ۶.۸۲‬درص��د‬ ‫ش��کایت ها نیز به دلی��ل اس��تعالم و مراحل‬ ‫کارشناسی الزم در دست بررسی است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬از مجم��وع گزارش های‬ ‫دریافت��ی در س��طح اس��تان ‪ ۸۱.۵۵‬درص��د‬ ‫مربوط به کاال اس��ت که ب��ه ترتیب عبارتند‬ ‫از می��وه و س��بزی‪ ،‬نوش��ابه‪ ،‬روغ��ن نباتی‪،‬‬ ‫گوش��ت‪ ،‬لبنیات‪ ،‬مرغ‪ ،‬قن��د و برنج‪۱۸.۴۴ .‬‬ ‫درصد گزارش ها نیز مربوط به خدمات شامل‬ ‫کافی نت‪ ،‬تعمیرکاری‪ ،‬عکاسی و فیلمبرداری‬ ‫و ارایشگران است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان گفت‪ :‬هم استانی ها‬ ‫می توانن��د گزارش های خ��ود درباره تخلفات‬ ‫اقتصادی از جمله گرانفروش��ی‪ ،‬کم فروش��ی‬ ‫و تقلب‪ ،‬احتکار و‪ ...‬را با ش��ماره ‪ ۱۲۴‬س��تاد‬ ‫خبری سازمان از ساعت ‪ ۶‬صبح تا ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۶‬تا‬ ‫‪ ۱۹‬با پاسخگویی اپراتور و از ساعت ‪ ۱۹‬به بعد‬ ‫از طریق پیامگیر یا با حضور در محل سازمان‬ ‫به ص��ورت حضوری و کتب��ی ارائه کنند‪ .‬پس‬ ‫از دریافت گزارش‪ ،‬بازرس��ان این س��ازمان به‬ ‫سرعت اقدام به بررسی و اعالم نتیجه گزارش‬ ‫(متخلف یا غیرمتخل��ف) می کنند که پس از‬ ‫ان در تماس با ش��اکی نتیج��ه گزارش اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫استان‬ ‫برپایی نمایشگاه پاییزه‬ ‫در زاهدان‬ ‫دوشنبه‬ ‫برای خالق «واال پیام دار محمد‬ ‫‪ 12‬شهریور ‪ 22 - 1397‬ذی الحجه ‪ 3 - 1439‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1129‬پیاپی ‪2447‬‬ ‫یادبود‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫(ص)‬ ‫کارتون روز‬ ‫»‬ ‫هات��ف خالدی‪ :‬انقالبیون ک��ه تلویزیون‬ ‫را گرفتن��د‪ ،‬تران��ه وحدت جزو نخس��تین‬ ‫سروده های انقالبی ان روزها بود که فرهاد‬ ‫خوان��د و از تلویزی��ون پخش ش��د‪ .‬اما ان‬ ‫ش��اید اغازی بود ب��ر دو دهه بی محبتی به‬ ‫خواننده ای که ش��یدا بود‪ ،‬س��ر شوریده ای‬ ‫داش��ت و پیش از انق�لاب تک صدای بلند‬ ‫ازادی خواه��ی علیه خفقان شاهنش��اهی بود و ش��عرهایش مضامین‬ ‫غنی و بزرگی داش��تند‪ .‬از ‪ ۱۳۵۷‬تا ‪ ۱۳۷۲‬ممنوع الکار ش��د تا سرانجام‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۷۳‬البومی به نام «خواب در بیداری» از او منتش��ر شد‪ .‬وقتی‬ ‫مهاجرانی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد پیشین در دهه ‪ 70‬استیضاح می شد‬ ‫یکی از دالیل اس��تیضاحش مجوز دادن به البوم فرهاد بود‪ .‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۶‬البوم وحدت او نیز ازسوی فردی ناشناس منتشر شد که شامل‬ ‫ترانه ه��ای ده��ه ‪ ۱۳۵۰‬او بود‪ .‬همچنین در س��ال ‪ ۱۳۷۷‬توانس��ت در‬ ‫هتل ش��رق تهران کنس��رتی را اجرا و البوم برف را نیز منتش��ر کند‪.‬‬ ‫پس از انتش��ار اخری��ن البومش به نام «برف»‪ ،‬درص��دد تهیه البومی‬ ‫ب��ا نام «امین» بود ک��ه ترانه هایی از کش��ورها و زبان های گوناگون را‬ ‫دربرمی گرفت‪ ،‬اما از س��ال ‪ ۱۳۷۸‬بیماری اش ش��دت گرفت و در سن‬ ‫‪ ۵۹‬س��الگی درگذش��ت‪ .‬پس از درگذش��تش مجموعه اثار و فیلم های‬ ‫مستندی مانند «امین»‪« ،‬برف» و «جمعه های فرهاد» از او منتشر شد‪.‬‬ ‫مرد تنهای دیار نغمه و اواز ‪ ۹‬ش��هریور ‪ ۱۳۸۱‬چمدان هایش را بس��ت؛‬ ‫خوانن��ده انقالبی وحدت همو ک��ه خواند‪ :‬گفتی که یک دیار‪ ..‬هرگز به‬ ‫ظلم و جور نمی ماند‪ ..‬برپا و استوار‪ ..‬هرگز هرگز‪ ..‬واال پیام دار محمد‪..‬‬ ‫مطبوعات‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تجسمی‬ ‫و حکومت‪ ،‬کمک کند‪ .‬در بخش هایی از س��رمقاله‬ ‫شماره نخست این نشریه امده است‪« :‬صنعتی شدن‬ ‫در جامعه امروز ایران‪ ،‬مس��تلزم بازتعریف الگویی از‬ ‫توس��عه با بن مای��ه وطن خواهی و ملت دوس��تی و‬ ‫مبتن��ی ب��ر ائتالف و همکاری می��ان دولت‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی و نیروه��ای اجتماعی تحول خواه و موثر‬ ‫بر توس��عه صنعتی‪ ،‬اعم از روشنفکران‪ ،‬هنرمندان‪،‬‬ ‫بازاریان‪ ،‬بانکداران‪ ،‬کارگران و احزاب و رسانه‪ ،‬حول دفاع از منطق‬ ‫تولیدی و بنیادهای کارافرینی است‪.»...‬‬ ‫دومین نمایش��گاه «عکس نگاشت» با موضوع «ایران‬ ‫در اس��تانه ‪ »۱۴۰۰‬در گالری فرهنگس��رای سرو تهران‬ ‫اغ��از به کار ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬این نمایش��گاه با‬ ‫حضور س��یروس ابراهیم زاده‪ ،‬بازیگر س��ینما‪ ،‬تلویزیون‬ ‫و تئات��ر و ‪ ۴۷‬ع��کاس در قال��ب ‪ ۳۹‬مجموع��ه عکس و‬ ‫‪ ۱۸‬تک عک��س ب��ه موضوعات��ی مانند محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫خشکسالی‪ ،‬زندگی ایرانیان خارج از کشور‪ ،‬زیرساخت ها‬ ‫و توانایی های گردشگری و بحث میراث فرهنگی می پردازد‪ .‬همزمان‬ ‫با این نمایشگاه ایینی به منظور تجلیل از امیر سعید گرجی عکاس و‬ ‫گرافیست پیشکسوت به پاس بیش از ‪ 3‬دهه فعالیت در‬ ‫حوزه عکس و گرافیک برگزار شد‪ .‬برگزاری کارگاه های‬ ‫اموزشی در حوزه برندسازی شخصی‪ ،‬کسب وکار هنری‪،‬‬ ‫داس��تانگویی دیجیتال‪ ،‬اشنایی با امکانات دوربین های‬ ‫هم��راه و کارکرد عک��س در گرافیک از دیگر برنامه های‬ ‫جنبی این نمایشگاه است که از روز یکشنبه ‪ ۱۱‬شهریور‬ ‫برگزار شد‪ .‬گفتنی است شرکت در این کارگاه ها رایگان‬ ‫و برای همه عالقه مندان ازاد اس��ت‪ .‬نمایشگاه «عکس نگاشت ‪ »۲‬تا‬ ‫جمعه ‪ ۱۶‬شهریور از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۷‬برپا است‪.‬‬ ‫بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران در تاالر وحدت برگزار شد‬ ‫«بدون تاریخ بدون امضا» جوایز را درو کرد‬ ‫علی نعیمی‪ :‬بیس��تمین جشن بزرگ س��ینمای ایران با ریاست‬ ‫علی نصیریان برگزار شد و برندگان در بخش های گوناگون معرفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬بیس��تمین جش��ن بزرگ سینمای‬ ‫ایران شنبه‪ 10 ،‬شهریور با پخش سرود ملی در حضور اهالی سینما‬ ‫در تاالر وحدت اغاز شد‪ .‬در ابتدای برنامه نماهنگی با صدای محسن‬ ‫چاوش��ی پخش شد که در ان اش��اره ای به درگذشتگان یک سال‬ ‫گذش��ته سینمای ایران داشت‪ .‬س��پس محمدرضا شهیدی فرد به‬ ‫عنوان مجری روی صحنه امد و به حاضران خوشامد گفت‪.‬‬ ‫علی نصیریان‪ ،‬رییس بیس��تمین جش��ن بزرگ س��ینمای ایران‬ ‫به عنوان نخس��تین سخنران برنامه در سخنانی گفت‪ :‬این جشن بر‬ ‫همه ش��ما مبارک باش��د‪ .‬در دوران ما کار کردن خیلی سخت تر از‬ ‫حاال بود و ما سختی های بسیاری کشیدیم اما امروز سینما نسبت‬ ‫به دوره ما پیش��رفت کرده و امیدوارم شما این سختی ها را نکشید‪.‬‬ ‫یک روز به اقای روحانی‪ ،‬البته منظورم رییس جمهوری نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫ش��هداد روحانی است گفتم این توسعه فرهنگی به دلیل ارتباطات‬ ‫اینترنتی اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به جشن های س��ینمایی افزود‪ :‬این‬ ‫جش��ن ها برای هنر خوب اس��ت و امیدوارم موجب دوس��تی میان‬ ‫هنرمندان ش��ود چراکه هنر بنیادش بر مهر اس��ت‪ .‬رقابت در همه‬ ‫جای دنیا وجود دارد و این رقابت س��ازنده است‪ .‬ارایی که امروز به‬ ‫ان پی می برید سلیقه شخصی و با اعمال نفوذ نبوده و تعداد زیادی‬ ‫از هنرمندان در این انتخاب سهیم بوده اند‪.‬‬ ‫این بازیگر پیشکس��وت س��ینما و تئاتر ایران تاکید کرد‪ :‬ملت ما‬ ‫به موس��یقی و نمای��ش نیاز دارد و در ش��رایط فعلی هنر می تواند‬ ‫نقش بس��یار مهمی در این زمینه ایفا کند‪ .‬هنرمندان بزرگی مانند‬ ‫کیمیایی و دیگر هنرمندان دهه ‪ ۴۰‬گام بزرگی در سینما برداشتند‪.‬‬ ‫فیلم فارس��ی را فراموش نکنیم زیرا همان فیلم فارسی رایج بود که‬ ‫مردم را با سینما اشنا کرد و ما برای این سینما حرمت قائل هستیم‪.‬‬ ‫رییس بیس��تمین جش��ن بزرگ س��ینمای ایران در پایان گفت‪:‬‬ ‫هنرمندان دهه ‪ ۴۰‬باعث پیش��رفت س��ینمای ایران بعد از انقالب‬ ‫شدند‪ .‬ما هنرمندان باید با همدلی جور این هنر را بکشیم و نشان‬ ‫دهیم که می توانیم فیلم و تئاتر خوب بسازیم و قصه خوب بنویسیم‪.‬‬ ‫در ادامه برنامه منوچهر شاهس��واری‪ ،‬مدیرعامل خانه سینما نیز‬ ‫با حضور روی س��ن گفت‪ :‬راز ماندگاری س��ینمای ایران جز عشق‪،‬‬ ‫کوشش و خالقیت نیست‪ .‬هر کس سینمای ایران را به جز عشق و‬ ‫احترام به مردم ببیند به طورحتم اشتباه می کند زیرا سینما تاریخ‬ ‫گذشته و اینده ما را به بهترین شکل روایت می کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ما نمی توانس��تیم این جش��ن‪ ،‬یعنی ایین اهدای‬ ‫جایزه ها را نداش��ته باش��یم‪ ،‬به همین دلیل ناگزیر ش��دیم جش��ن‬ ‫کوچک تری در تاالر وحدت بگیریم و جای ‪۵‬هزار نفر اعضای خانه‬ ‫سینما خالی است‪ .‬ما در خانه سینما در عین ارامش برای پایداری‬ ‫س��ینمای ایران تالش می کنیم‪ .‬اگر جایی سخنی گفته می شود و‬ ‫ما پاس��خی نمی دهیم حمل بر بی احترامی ما ندانید بلکه سخن ها‬ ‫کوچک است و جای پاسخگویی نیست‪.‬‬ ‫در ادام��ه ایی��ن تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم انیمیش��ن‬ ‫ازس��وی روانبخش صادقی و گالره عباسی به حسین مالیمی برای‬ ‫انیمیشن «بدو رستم بدو» اهدا شد‪ .‬مجید برزگر و پانته ا پناهی ها‬ ‫تندی��س و دیپلم افتخ��ار بهترین فیلم کوتاه را ب��ه «بچه خور» به‬ ‫کارگردانی محمد کارت اهدا کردند‪.‬‬ ‫سپس رامین حیدری فاروقی و رویا نونهالی روی صحنه امدند و‬ ‫تندیس و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی مستند را به ارد عطارپور‬ ‫برای مستند نیمه بلند «پرسپولیس‪-‬شیکاگو» اهدا کردند‪.‬‬ ‫همچنین تندیس و دیپلم افتخار بهترین مس��تند بلند به ازاده‬ ‫موسوی و کورش عطایی برای «در جست وجوی فریده» اهدا شد‪.‬‬ ‫ازاده موس��وی پس از دریافت جایزه اش گفت‪ :‬مستند سینمایی با‬ ‫مس��تند تلویزیون متفاوت اس��ت و باید در سینما دیده شود‪ .‬البته‬ ‫گام هایی در این زمینه برداشته شده که امیدوارم ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫ک��ورش عطایی نیز بی��ان کرد‪ :‬جایزه بزرگ تر این اس��ت که ما‬ ‫فرصت اکران عمومی این مستند را داشته باشیم‪.‬‬ ‫تندیس و دیپلم افتخار بهترین جلوه های بصری ازسوی سیروس‬ ‫ابراهیم زاده و ماهور الوند به فرید ناظرفصیحی برای فیلم «چهارراه‬ ‫استانبول» اهدا شد‪.‬‬ ‫جالل معیریان و حسن معجونی تندیس و دیپلم افتخار بهترین‬ ‫چهره پ��ردازی را ب��ه مه��رداد میرکیانی برای فیل��م «خوک» اهدا‬ ‫کردند‪ .‬تندیس و دیپلم افتخار بهترین صدابرداری ازس��وی حسن‬ ‫زاهدی‪ ،‬محمود سماک باشی و جمشید گرگین به رشید دانشمند‬ ‫برای فیلم «پل خواب» اهدا شد‪.‬‬ ‫تندیس و دیپلم افتخار بهترین صداگذاری نیز به علیرضا علویان‬ ‫برای فیلم «به وقت شام» اهدا شد‪.‬‬ ‫اتوسا قلم فرسایی و لیلی رشیدی تندیس و دیپلم افتخار بهترین‬ ‫طراحی لباس را به نگار نعمتی برای فیلم «خوک» اهدا کردند‪.‬‬ ‫محسن شاه ابراهیمی و ستاره اسکندری تندیس و دیپلم افتخار‬ ‫بهترین طراحی صحنه را به حجت اش��تری برای فیلم «سد معبر»‬ ‫اهدا کردند‪ .‬در ادامه جواد عزتی روی صحنه امد و گفت‪ :‬این بخش‬ ‫خیلی جذاب و مهم اس��ت زیرا قرار اس��ت از بانویی تجلیل شود که‬ ‫سال ها عشق به سینما داشته است‪ .‬به همین مناسبت لوح تقدیر به‬ ‫خانوم السلطنه امینی اهدا می شود که یکی از عاشقان سینما است‪.‬‬ ‫خانوم السلطنه امینی سوژه و بازیگر مستند «دادا سلطنه» است‪.‬‬ ‫خانوم السلطنه روی صحنه امد و گفت‪ :‬خیلی ممنونم که من را‬ ‫تماشا می کنید‪ .‬هانیه توسلی و صابر ابر تندیس بهترین بازیگر نقش‬ ‫مکمل زن را به زکیه بهبهانی برای فیلم «بدون تاریخ بدون امضا»‬ ‫اه��دا کردند‪ .‬امیر جدی��دی‪ ،‬طناز طباطبایی و جواد عزتی تندیس‬ ‫بهتری��ن بازیگر نقش مکمل مرد را به نوید محمدزاده برای «بدون‬ ‫تاریخ بدون امضا» اهدا کردند‪.‬‬ ‫تندیس بهترین فیلمبرداری ازسوی علیرضا زرین دست و مرضیه‬ ‫برومند به مسعود سالمی برای فیلم «خفه گی» اهدا شد‪.‬‬ ‫شهداد روحانی و شبنم مقدمی تندیس بهترین موسیقی فیلم را‬ ‫به پیمان یزدانیان برای فیلم «خوک» اهدا کردند‪.‬‬ ‫سیروس الوند و عباس گنجوی تندیس بهترین تدوین را به احمد‬ ‫مرادپور برای فیلم «سارا و ایدا» اهدا کردند‪.‬‬ ‫تندیس بهترین بازیگر زن ازسوی نگار جواهریان و حسن فتحی‬ ‫به غزل شاکری برای فیلم «سارا و ایدا» اهدا شد‪.‬‬ ‫تندیس بهترین بازیگر مرد ازسوی پریناز ایزدیار و امین تارخ به‬ ‫حامد بهداد برای فیلم «سد معبر» اهدا شد‪.‬‬ ‫فرهاد توحیدی و هومن س��یدی تندیس بهترین فیلمنامه را به‬ ‫عل��ی زرنگار و وحید جلیلوند برای فیلم «بدون تاریخ بدون امضا»‬ ‫اه��دا کردند‪ .‬وحید جلیلوند بیان ک��رد‪ :‬کلمات ما حروف بی جانی‬ ‫بودند که اعضای صنوف خانه سینما به ان جان دادند‪« .‬بدون تاریخ‬ ‫بدون امضا» ازسوی دستیاران و عوامل پشت صحنه جان گرفت‪.‬‬ ‫تندیس بهترین کارگردانی ازسوی همایون اسعدیان و ابوالحسن‬ ‫داودی به وحید جلیلوند برای «بدون تاریخ بدون امضا» اهدا شد‪.‬‬ ‫عل��ی نصیری��ان و هارون یش��ایایی تندیس بهتری��ن فیلم را به‬ ‫عل��ی جلیلوند ب��رای فیلم «بدون تاریخ بدون امض��ا» اهدا کردند‪.‬‬ ‫علی جلیلوند گفت‪ :‬هر جایزه ای ارزش��مند اس��ت اما وقتی اعضای‬ ‫خانواده ات بگویند فیلمت را دوس��ت داش��تند برای من بسیار مهم‬ ‫اس��ت‪ .‬مهدی ش��جاعی پیش از این گفته بود جامعه ما بی ارمان‬ ‫ش��ده و وظیفه س��ینما این اس��ت که این شرایط را نشان دهد‪ .‬من‬ ‫امروز احساس می کنم سینما به وظیفه خود عمل کرده‪ ،‬اما اقایان‬ ‫نمی بینن��د که س��ینما این روزها جلوجلو مس��ائل جامعه را فریاد‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫دیزی درباز گربه را بی حیا می کند‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی‪ :‬ضرب المثل‬ ‫«در دیزی باز است‪ ،‬حیای گربه کجا رفته؟» را به طورحتم شنیده اید‪.‬‬ ‫کار حکومت و سیاست گذاری عمومی نباید برمبنای ضرب المثل باشد؛‬ ‫به ویژه نباید براساس این ضرب المثل بنا شود اما سیاست گذاری عمومی‬ ‫در ایران به طرز عجیبی بر همین اساس بنا شده است‪ .‬سیاست گذار در‬ ‫ایران دیزی های بس��یاری بار گذاش��ته که هر کدام حاوی گوشت های‬ ‫بسیار است‪ .‬سیاست گذار دیزی ارز حاصل از فروش نفت را بار گذاشته‬ ‫ک��ه در ان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هس��ت‪ ،‬صنعت پتروش��یمی و فوالد بار‬ ‫گذاش��ته که به انها گاز خوراک پتروش��یمی با نرخ بس��یار ارزان تر از‬ ‫نرخ گاز در بازار واقعی واگذار می کند‪ .‬سیاس��ت گذار برق را با قیمتی‬ ‫بین حدود دوس��وم تا یک چهارم نرخ واقعی به مصرف کننده می دهد‬ ‫(بس��ته به محاسبه شدن یا نشدن نرخ سوخت)‪ ،‬بیمه ها را به صندوق‬ ‫پرداخت نظام س�لامت تبدیل کرده و ش��ان نظ��ارت بیمه در کنترل‬ ‫هزینه ه��ای درمان را به کمترین میزان ممکن رس��انده و‬ ‫ب��ا تضعیف جایگاه نظام های ارزیاب��ی اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و محیط زیس��تی به سیاس��تمداران‪ ،‬پیمانکاران و طراحان‬ ‫پروژه ها و س��ازه ها اجازه داده هر جور دل ش��ان می خواهد‬ ‫ب��رای هزینه ک��ردن منابع عمومی و محیط زیس��ت چاله‬ ‫بکنند؛ این ها همه دیزی های درباز هس��تند‪ .‬سیاست گذار‬ ‫عالوه ب��ر دیزی های اقتصادی‪ ،‬دیزی های درباز سیاس��ی‬ ‫هم بار گذاش��ته اس��ت‪ .‬سیاس��ت در ایران عرصه تریبون هایی اس��ت‬ ‫ک��ه صاحبانش حق دارند س��خن بگویند؛ بی انکه مس��ئولیت عواقب‬ ‫و تاثی��رات س��خن را بپذیرند‪ .‬سیاس��ت دیزی درباز مع��ادل «اختیار‬ ‫بی مس��ئولیت» اس��ت‪ .‬اختیار بی مس��ئولیت ادمی را به بهره برداری‬ ‫بی رویه و مطابق میل و س��لیقه ش��خصی از اختیار وسوس��ه می کند‪.‬‬ ‫سیاس��ت گذار همه یافته های اقتصاد‪ ،‬جامعه شناس��ی و علوم سیاسی‬ ‫درباره کوتاه مدت نگر بودن ادمی و حتی اموزه های دینی‬ ‫درب��اره نفع طلبی ادمی و هش��دار کتاب ه��ای دینی در‬ ‫زمین��ه زیان های این ویژگی ادمی��زاد را نادیده می گیرد‬ ‫و در «جامعه و سیاست دیزی های درباز» دائم ادمیان را‬ ‫ب��ه رعایت اخالق اقتصادی و اداری توصیه می کند‪ .‬البته‬ ‫عاقبت کارش را هم می بیند؛ جامعه ای که هر روز بیشتر‬ ‫از دیروز اخالقش تحت تاثیر ش��رایط اقتصادی برامده از‬ ‫کردار و رفتار سیاست گذار تضعیف شده است‪ .‬اخالق اقتصادی‪ ،‬اداری‬ ‫و سیاسی (همان حیای گربه) و حتی کلیت اخالق در اکثریت ادمیان‪،‬‬ ‫بیش از انکه تحت تاثیر دانسته ها و اموخته ها و نصیحت هایی باشد که‬ ‫فرد می خواند و می شنود‪ ،‬از زندگی واقعی و زیست جمعی اش حاصل‬ ‫می ش��ود و عرصه زندگی اقتصادی شاید بیش از هر چیز تعیین کننده‬ ‫اخالق افراد اس��ت‪« .‬جامعه و سیاس��ت دیزی های درباز» که ادمیان‬ ‫در ان دائم وسوس��ه می ش��وند‪ ،‬بی اخالقی را به شکلی نظام مند ترویج‬ ‫می کند‪ .‬بیش��تر م��ردم اخالق را نه در کتاب های درس��ی و پای منبر‬ ‫واعظ‪ ،‬بلکه در جریان زندگی واقعی می اموزند‪ .‬نمی شود سیاست های‬ ‫رانت زا داش��ت‪ ،‬اختیار بی مسئولیت توزیع کرد‪ ،‬قدرت بی نظارت پدید‬ ‫اورد و مصرف بی قیمت یا کم قیمت را تس��هیل کرد و انتظار داش��ت‬ ‫جامعه اخالقی باقی بماند‪ .‬بیش��تر هتاکان‪ ،‬اختالسگران‪ ،‬رانت خواران‬ ‫و خالص��ه گربه هایی ک��ه به بی حیایی متهم ان��د‪ ،‬محصول «جامعه و‬ ‫سیاس��ت دیزی های درباز» هس��تند‪ .‬بسیاری از دیگرانی که دست به‬ ‫این کارها نمی زنند نیز فقط خوش ش��انس بوده اند که به اش��پزخانه‬ ‫(عرص��ه ق��درت) ‪-‬که دیزی ها را در ان بار گذاش��ته اند‪ -‬راه نیافته اند‪،‬‬ ‫وگرنه انها نیز راه و رسم بی حیایی را می اموختند یا به کار می بستند‪.‬‬ ‫انتظ��ار عمل اخالقی در «جامعه و سیاس��ت دیزی های درباز» اب در‬ ‫هاون کوبیدن است‪.‬‬ ‫فیروزه عس�گری‪،‬‬ ‫کارشناس ارشد روابط‬ ‫عمومی‪ :‬بهترین شعار‬ ‫اخالقی ب��رای روابط‬ ‫عمومی ه��ا و هم��ه‬ ‫حرفه ای ه��ا «با مردم‬ ‫چنان رفت��ار کن که‬ ‫دوست داری با تو رفتار کنند‪ ».‬مهم ترین عامل‬ ‫اجتماعی ارتقای س��طح اگاهی مردم است که‬ ‫به افزایش سالمت فردی و اجتماعی جامعه نیز‬ ‫کمک ش��ایانی می کند‪ .‬در همین مسیر تعهد‬ ‫ب��ه اجرای اخ�لاق و رفتار حرف��ه ای تهدیدی‬ ‫برای مرگ س��ازمان تلقی می شود‪ .‬به موضوع‬ ‫اخالق حرفه ای در ح��وزه روابط عمومی از دو‬ ‫منظر روابط درون و برون س��ازمانی نگاه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬از بعد برون س��ازمانی روابط عمومی ها‬ ‫برای رس��یدن به مرز مان��دگاری و پایداری در‬ ‫اف��کار عمومی باید صداق��ت‪ ،‬امانت و حقیقت‬ ‫را که از اس��اس یک ارتباط اخالق مدار اس��ت‪،‬‬ ‫رعای��ت کنن��د‪ .‬در بعد درون س��ازمانی یکی از‬ ‫عوامل موثر بر اخالق حرفه ای ساختار سازمان‬ ‫شکل گرفته اس��ت‪ .‬از نظر کارکنان مهم ترین‬ ‫دلیل ضعف اخ�لاق‪ ،‬بی عدالتی های موجود در‬ ‫محیط کار است‪ .‬وجود تبعیض نیز مانع بزرگی‬ ‫در برابر تحقق اهداف س��ازمانی مطرح است‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬یکی از مسائل اساسی جوامع بشری‪،‬‬ ‫اخالق حرفه ای است که نوعی تعهد اخالقی و‬ ‫وجدان کاری نس��بت به هر نوع کار‪ ،‬وظیفه و‬ ‫مسئولیت به ش��مار می اید‪ .‬در عصر حاضر که‬ ‫جامعه با ارزش های بس��یار متنوعی در محیط‬ ‫کار و زندگ��ی س��روکار دارد‪ ،‬رعای��ت اخ�لاق‬ ‫منافع زیادی ب��رای اجتماع دارد؛ اعم از منافع‬ ‫عملک��ردی و منافع اخالق��ی‪ .‬می توان اخالقی‬ ‫بودن در حرفه را حاصل دانس��تن‪ ،‬خواس��تن‬ ‫و نگرش دانس��ت‪ .‬رعایت نکردن اخالقیات در‬ ‫س��ازمان می تواند حیات و بقای س��ازمان را به‬ ‫مخاطره بیندازد چراکه سازمان عالوه بر کسب‬ ‫سود باید مس��ئولیت های اجتماعی خود را نیز‬ ‫ایف��ا کند‪ .‬ش��رکت ها باید با قاطعی��ت به این‬ ‫تصمیم برس��ند ک��ه در س��ازمان یک فرهنگ‬ ‫مبتن��ی بر اخالق را جاری کنن��د‪ .‬ویژگی های‬ ‫تعریف شده برای اخالق حرفه ای عواملی مانند‬ ‫دلبس��تگی به کار‪ ،‬روحیه مش��ارکت و اعتماد‪،‬‬ ‫تعامل با یکدیگر و مواردی از این دست است‪.‬‬ ‫رعایت اخالق در همه زمینه های ش��غلی از‬ ‫جمله روابط عمومی جزو مباحث بس��یار مهم‬ ‫سازمانی است که در حیطه کار روابط عمومی‬ ‫باید به ان توجه کامل داشت‪ .‬اخالق همان گونه‬ ‫که از احس��اس ها و باورهای فرد متاثر می شود‬ ‫تابعی از ارزش ه��ا‪ ،‬هنجارها و قوانین حاکم بر‬ ‫جامعه اس��ت‪ .‬درباره اخالق حرف��ه ای رعایت‬ ‫امانت‪ ،‬درستکاری‪ ،‬انصاف‪ ،‬حریم خصوصی افراد‬ ‫و وفاداری در قلب حرفه ای ارتباطی قرار داد و‬ ‫جلوگیری از مسائلی مانند تبعیض‪ ،‬بی عدالتی‪،‬‬ ‫تضیی��ع حق��وق اداری و اجتماع��ی کارکنان‬ ‫حائز اهمیت اس��ت‪ .‬رواب��ط عمومی ها نباید و‬ ‫نمی توانند اگاهانه و از لحاظ اخالقی سازمان را‬ ‫درگیر مسائل ناشایست کنند زیرا انها وجدان‬ ‫اجتماعی س��ازمان و حلقه واسط میان سازمان‬ ‫و مردم اند و نقش ش��ان پش��تیبانی از خدمات‬ ‫عمومی و مس��ئولیت پذیری اجتماعی اس��ت‪.‬‬ ‫روابط عمومی نباید در خدمت مدیران ارشد با‬ ‫بله قربان گویی ها تعهد اخالقی خود را زیر سوال‬ ‫ببرد و باید در هر موقعیت و شرایطی با رعایت‬ ‫اصول اخالقی هرگون��ه موارد را با رعایت اصل‬ ‫حمایت از حقوق ذی نفعان کارشناس��ی کند‪ .‬و‬ ‫تنها در یک جمله درس��تکاری رمز پایداری و‬ ‫ماندگاری روابط عمومی خواهد بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«کارخانه دار» منتشر شد‬ ‫ماهنامه «کارخانه دار» به مدیرمس��ئولی قاس��م‬ ‫‪ ،‬این نشریه‬ ‫خرمی منتشر ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ویژه صاحبان سرمایه‪ ،‬کارافرینان و مدیران صنعتی‬ ‫اس��ت که در ‪ ۶۴‬صفحه رنگی و به دو زبان فارس��ی‬ ‫و انگلیسی با مدیرمسئولی و سردبیری دکتر قاسم‬ ‫خرمی منتش��ر شده است‪« .‬کارخانه دار» بنا دارد با‬ ‫رویکری نهادگرایانه و با تاکید بر اقتصاد سیاسی به‬ ‫تحلیل و بیان مس��ائل صنعت و توس��عه صنعتی ایران بپردازد و‬ ‫به تقویت و تس��هیل روابط و مناسبات بخش خصوصی با جامعه‬ ‫گشایش نمایشگاه «ایران در استانه ‪ »۱۴۰۰‬در سرو‬ ‫شعار اخالقی‬ ‫برای روابط عمومی ها‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫‪ 104‬میلیون تن‬ ‫تولید و ‪25‬میلیارد‬ ‫دالر صادرات‬ ‫چرخه تولید در زنجیره‬ ‫پتاس کامل می شود‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد‬ ‫راه اندازی دو کارخانه‬ ‫الومینیوم و مس در سال جاری‬ ‫‪3‬‬ ‫پروژه سالکو‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬طرح تولید‬ ‫کلرید کلس��یم و هیدروکسید منیزیم‪ ،‬چرخه‬ ‫تولی��د محصوالت در مجتمع پت��اس را کامل‬ ‫می کن��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی‬ ‫ای��ران (ایمیدرو)‪ ،‬مه��دی کرباس��یان که در‬ ‫ایین اغاز عملیات اجرایی این طرح در منطقه‬ ‫خور و بیابانک س��خن می گف��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تولید کلرید کلس��یم از ش��ورابه باطله فرایند‬ ‫کارنالیت گی��ری‪ ،‬در راس��تای تکمیل زنجیره‬ ‫محص��والت در مجتمع پتاس خ��ور و بیابانک‬ ‫تعریف شده است‪ .‬وی درباره اشتغالزایی طرح‬ ‫گفت‪ :‬عالوه بر افزایش سود اقتصادی مجتمع‪،‬‬ ‫اشتغال مس��تقیم برای ‪ ۵۰‬نفر و غیر مستقیم‬ ‫ب��رای ‪ ۱۵۰‬نفر در منطقه کمتر توس��عه یافته‬ ‫خور و بیابانک به وجود خواهد امد‪.‬‬ ‫در ایی��ن ش��روع پ��روژه کلرید کلس��یم و‬ ‫هیدروکسید منیزیم در خور و بیابانک‪ ،‬محسن‬ ‫مهرعلیزاده استاندار اصفهان‪ ،‬وجیه ا‪ ...‬جعفری‪،‬‬ ‫عباس��علی پوربافران��ی نماینده م��ردم خور و‬ ‫بیابانک در مجلس ش��ورای اسالمی و اردشیر‬ ‫س��عد محمدی معاون طرح های توسعه معدن‬ ‫و صنایع معدنی نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫کرباس��یان در این ایین تاکید کرد‪ :‬با انتقال‬ ‫گاز به این منطقه‪ ،‬شاهد توسعه بیشتر صنایع‬ ‫در خور و بیابانک خواهیم بود‪.‬‬ ‫این طرح به صورت ای‪.‬پی‪.‬سی اجرا می شود‬ ‫و قرار اس��ت در مدت ‪ ۱۸‬ماه ب��ه بهره برداری‬ ‫برس��د‪ .‬این پروژه که در کن��ار کارخانه تولید‬ ‫پتاس قرار گرفته اس��ت ب��رای ‪ ۷۰‬نفر فرصت‬ ‫شغلی مستقیم و برای ‪ ۳۰۰‬نفر فرصت شغلی‬ ‫غیر مستقیم ایجاد می کند‪.‬‬ ‫ساخت واحدهای‬ ‫فوالدی به شرط‬ ‫تامین ‪10‬ساله اب‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1129‬پیاپی ‪2447‬‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪670‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺷﻤﺴﻌﻠﻲ ﻳﻌﻘﻮﺑﺠﺎﻧﻲ ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻤﺮﻭﺩﻱ ﺁﺫﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﺷﻤﺴﻌﻠﻲ‬ ‫ﻳﻌﻘﻮﺑﺠﺎﻧﻲ ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﺭﻫﻦ ﻭ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﻄﺮﺡ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980213500121‬ﺷﻌﺒﻪ‪184‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ ‪1397/8/7‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‪ 10‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/61802‬ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 184‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻳﻨﺎﻟﻮ ﻧﻌﻤﺖ ﻟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻴﻨﺎ ﺳﺒﻘﺘﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻳﻨﺎﻟﻮ ﻧﻌﻤﺖ ﻟﻮ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980213500417‬ﺷﻌﺒﻪ‪ 184‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/7/22‬ﺳﺎﻋﺖ ‪9:30‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/61795‬ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 184‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻱ ﻭ ﻋﻈﻴﻢ ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫ﻟﻮ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻃﻠﻌﺖ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺯﻫﺮﺍ‬ ‫ﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻱ ﻭ ﻋﻈﻴﻢ ﻗﺎﺳﻢ ﻟﻮ ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980943500410‬ﺷﻌﺒﻪ‪ 229‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ ‪1397/8/12‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‪ 9:45‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ‬ ‫ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/61791‬ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 229‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫دادنام��ه پرونده کالس��ه ‪ 9609980228901150‬ش��عبه ‪ 29‬دادگاه عمومى حقوقى‬ ‫مجتم��ع قضایى مدنی تهران تصمیم نهایی ش��ماره ‪ 97099702289004631‬خواهان‪:‬‬ ‫اقای حامد محمدی تهرانی فرزند اس��معیل با وکالت نس��ترن خیراندیش فرزند ارس�لان‬ ‫خوان��ده‪ :‬محمد گودرزی فرزند جمال خواس��ته ها‪ :‬مطالبه وجه چک و مطالبه خس��ارت‬ ‫دادرس��ی و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و تامین خواسته گردشکار‪ :‬خواهان دادخواستى‬ ‫به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت‬ ‫کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدى امضاءکننده‬ ‫ذیل تش��کیل اس��ت و باتوجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر‬ ‫مب��ادرت به ص��دور راى مى نمای��د‪ .‬راى دادگاه درخصوص دعوى اق��ای حامد محمدی‬ ‫تهرانی با وکالت نسترن خیراندیش بطرفیت محمد گودرزی بخواسته مطالبه وجه نه فقره‬ ‫چک بشماره های مضبوط در دادخواست جمعا به مبلغ ‪ 838/000/000‬ریال با احتساب‬ ‫هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه مدارک تقدیمی از ناحیه خواهان‬ ‫داللت بر اس��تقرار دین به میزان خواس��ته برعهده خوانده داش��ته و بقا اصول مستندات‬ ‫مذک��ور در ی��د مدعی داللت بر بقاء دین و اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در‬ ‫مطالبه وجه ان دارد و نیز چون خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه نداش��ته و دلیلی‬ ‫بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است لذا با عنایت به مراتب فوق و احراز دین و اصل‬ ‫بقاء ان اصل اس��تصحاب دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانس��ته و مستندا به مواد‬ ‫‪ 519-515-198‬قانون ائین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد‬ ‫‪ 314-313-312-311-310‬قان��ون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ‬ ‫‪ 838/000/000‬ریال بابت اصل خواسته مبلغ ‪ 29/180/000‬ریال بابت هزینه دادرسی و‬ ‫همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه موجود و پرداخت خسارت تاخیرتادیه‬ ‫از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول ان بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی‬ ‫ب��ه اس��تناد تبصره الحاقی به م��اده ‪ 2‬قانون صدور چک مص��وب ‪ 76/3/10‬و ماده واحده‬ ‫مصوب ‪ 779/21‬مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد‬ ‫شد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید توضیحا اینکه اجرای احکام مکلف است هزینه‬ ‫دادرسی در خصوص خسارت تاخیر تادیه را از خواهان وصول نماید‪ .‬این راى غیابى است‬ ‫و ظرف ‪ 20‬روز پس از رویت قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس ظرف ‪ 20‬روز دیگر‬ ‫قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است‪.‬‬ ‫‪ 110/61770‬دفتر شعبه ‪ 29‬دادگاه عمومی حقوقی تهران‬ ‫اگه��ی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمایم به اقای مجی��د ظهرابی طاالری‬ ‫خواهان اقای محمد ملکی دادخواس��تی به طرفیت خوان��ده اقای مجید ظهرابی طاالری‬ ‫به خواس��ته مطالبه خسارت دادرس��ی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه‬ ‫مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ‪ 9709980213800162‬شعبه‬ ‫‪ 189‬دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی مطهری تهران ثبت و وقت رس��یدگی مورخ‬ ‫‪ 1397/9/24‬س��اعت ‪9‬صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ‪ 73‬قانون‬ ‫ائین دادرس��ی مدنی به عل��ت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب‬ ‫ی��ک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار اگهی می گردد ت��ا خوانده ظرف یک ماه پس‬ ‫از تاری��خ انتش��ار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه‬ ‫ثان��ی دادخواس��ت و ضمایم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه‬ ‫حاضر گردد‪.‬‬ ‫‪ 110/61823‬دفتر شعبه ‪ 189‬دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی مطهری تهران‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻏﺮﻳﺐ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻏﺮﻳﺐ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺩﺍﺩﺍﺷﻲ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺣﺴﻴﻦ‬ ‫ﺍﺣﻤﺪﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻏﺮﻳﺐ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ‬ ‫ﻏﺮﻳﺐ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻠﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980943500406‬ﺷﻌﺒﻪ‪ 229‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ ‪1397/7/22‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ 11‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ‬ ‫ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/61787‬ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 229‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻨﺪﺁﺑﺎﺩﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺻﺪﻑ‬ ‫ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980214000382‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 191‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/8/29‬ﺳﺎﻋﺖ‪ 11‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/61785‬ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 191‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻣﺸﻬﺪﻱ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻣﺸﻬﺪﻱ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980215300787‬ﺷﻌﺒﻪ‪ 251‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/7/30‬ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 11:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/61777‬‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 251‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609980242501012‬ﺷﻌﺒﻪ ‪128‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪9709970242500599‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﺎ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻫﺎﺷﻢ ﺩﺍﻣﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﺎﺭﺗﻲ ﻫﺎﺩﺍﻟﻠﺘﺠﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﺩﺍﻣﺮﻱ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ‪ 215051‬ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﻭ ﺳﺎﺭﺍ ﺑﻨﺎﺋﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺼﺮﺕ ﺷﺎﻛﺮﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﻋﺼﻤﺖ‬ ‫ﺷﺎﻛﺮﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﻏﻼﻡ ﺭﻳﻴﺴﻲ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻣﺠﻮﻣﺮﺩ ﻭ ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ‬ ‫ﻭ ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ‪ . .‬ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪9609980242501012‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪128‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9709970242500599‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﺎ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ ﻫﺎﺷﻢ ﺩﺍﻣﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻭ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﺎﺭﺗﻲ ﻫﺎﺩﺍﻟﻠﺘﺠﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﺩﺍﻣﺮﻱ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ‪ 215051‬ﺑﺎ‬ ‫ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺳﺎﺭﺍ ﺑﻨﺎﺋﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﺁﻗﺎﻱ‬ ‫ﻧﺼﺮﺕ ﺷﺎﻛﺮﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﻋﺼﻤﺖ ﺷﺎﻛﺮﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﻏﻼﻡ ﺭﻳﻴﺴﻲ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻣﺠﻮﻣﺮﺩ ﻭ ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ‪ . .‬ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 97/7/5‬ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 128‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 961042‬ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻫﺎﺷﻢ ﺩﺍﻣﺮﻱ ﻭ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﺩﻟﻠﺘﺠﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ‬ ‫ﻏﻼﻡ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻣﺠﻮﻣﺮﺩ ﻭﻧﺼﺮﺕ ﺷﺎﻛﺮﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﻋﺼﻤﺖ‬ ‫ﺷﺎﻛﺮﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ ﻭ ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ‪ 7‬ﻭ ﻧﻴﻢ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ‪1222500‬ﺩﺭﻫﻢ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﻲ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ‪ 2003 -1261‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 2003/10/23‬ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﻭ‬ ‫ﻣﻮﺭﺙ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ‪ 15‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺷﺮﺍﻛﺘﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ‪2445000‬ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺛﻤﻦ ﺣﺼﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺛﻤﻦ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﻴﻊ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻴﻊ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻣﻮﻛﻠﻴﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻟﺬﺍ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻳﺎ ﺩﻓﺎﻋﻲ‬ ‫ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻭﻱ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﭙﻲ ﻣﺼﺪﻕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‪2003/10/23-2003-1261‬‬ ‫ﻭ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‪ 91/12/14 -9101754‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮﻡ ‪ 11‬ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻱ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩﻱ‬ ‫ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺟﻌﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺩﻋﻮﻱ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪-519-198‬‬ ‫‪ 522‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮﺏ‪ 79‬ﻭ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ‪10‬ﻭ ‪ 362-328-224-220-219‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ‪1222500‬ﺩﺭﻫﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ‬ ‫ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻊ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺭﺙ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻗﺎﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻟﺬﺍ ﻭﺭﺛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺛﻤﻦ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 197‬ﻗﺎﻧﻮﻥﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ‬ ‫ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻬﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺭﺯ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﻤﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 522-197‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/61774‬‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ‪ 128‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺳﻮﻝ ﺭﻧﺠﺒﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩﻱ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻬﺪﻭﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﺭﻧﺠﺒﺮ‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ ﺁﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ‪ -‬ﺍﻋﺴﺎﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980243300993‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 285‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/7/28‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 8:15‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/61826‬‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 285‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1129‬‬ ‫پیاپی ‪2447‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫حفظ توازن‬ ‫با امایش‬ ‫سرزمین‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫فوالد جزو صنایع اب بر به شمار می رود که‬ ‫پی��ش از اح��داث ان باید به فک��ر تامین اب‬ ‫ان ب��ود؛ موضوعی که در چند دهه گذش��ته‬ ‫سیاس��ت گذاران از ان غافل شده اند و بیشتر‬ ‫واحده��ای فوالدی و زنجی��ره ان را در مرکز‬ ‫ای��ران ک��ه مناطق کم اب��ی هس��تند‪ ،‬ایجاد‬ ‫کرده اند‪ .‬هرچند اکنون از س��وی دولت منع‬ ‫ایج��اد واحدهای ف��والدی در مناطق کم اب‬ ‫مطرح است اما باید از پیش به موضوع امایش‬ ‫س��رزمین در ایجاد واحده��ای فوالدی توجه‬ ‫می ش��د‪ .‬توجه به سواحل جنوب کشور برای‬ ‫ایجاد واحدهای فوالد‪ ،‬برنامه ای اس��ت که در‬ ‫چند س��ال گذش��ته بر ان تاکید شده است‪.‬‬ ‫در استان هرمزگان نیز احداث کارخانه فوالد‬ ‫برای حدود یک پنجم چشم انداز فوالد کشور‬ ‫برنامه ریزی ش��ده اس��ت‪ .‬در صنعت فوالد از‬ ‫انج��ا ک��ه بخ��ش ذوب بی��ش از بخش های‬ ‫دیگ��ر نیازمن��د اب اس��ت باید ب��ه ایجاد و‬ ‫اس��تقرار این واحدها در حاشیه خلیج فارس‬ ‫شتاب بیش��تری بخشیده شود و به معادن تا‬ ‫مرحله کنسانتره س��ازی و گندله سازی‪ ،‬اجازه‬ ‫توس��عه بیش��تر را نداد چراکه بیشتر معادن‬ ‫در مناطق ک��م اب قرار دارند ام��ا تا مرحله‬ ‫س��اخت واحدهای ذوب نیز پی��ش رفته اند‪.‬‬ ‫در ایج��اد واحده��ای ذوب‪ ،‬باید تامین اب را‬ ‫مقدم بر تامین سنگ اهن برشمرد زیرا برخی‬ ‫معدنکاران به س��مت ساخت واحدهای ذوب‬ ‫رفته ان��د و برخی واحدهای فوالدی نیز بدون‬ ‫پش��توانه مع��ادن در نقاط دورافت��اده ایجاد‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬بنابراین باید از ای��ن ناهماهنگی ها‬ ‫پیش��گیری به عم��ل اورد‪ .‬از انجا که یکی از‬ ‫ابرچالش های ما در اینده‪ ،‬تامین اب اس��ت‪،‬‬ ‫باید به ایجاد واحدهای ذوب نیز در حاش��یه‬ ‫خلیج فارس شتاب بیشتری بخشید و ظرفیت‬ ‫ان را کامل کرد‪ .‬در زمینه ایجاد زیرساخت ها‬ ‫و دسترسی جاده ای‪ ،‬حمل ونقل ریلی و ایجاد‬ ‫اس��کله‪ ،‬نیروگاه های برق و اب شیرین کن نیز‬ ‫باید اقدام های مناسبی انجام داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با اصالح شیوه نامه‬ ‫موافقت شد‬ ‫ش��یوه نامه اخی��ر تنظیم بازار ف��والد‪ ،‬نیازمند‬ ‫بازنگ��ری ب��ود و تصمیم جدید ب��رای بازنگری‪،‬‬ ‫منطقی اس��ت چون بررسی عرضه ها پس از ابالغ‬ ‫ش��یوه نامه نش��ان می دهد این عرضه ها به تولید‬ ‫بازنگشت و در مسیر داللی قرار گرفت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ورق های پوشش��دار تاراز چهارمحال با‬ ‫الزامی خواندن بازنگری در شیوه نامه تنظیم بازار‬ ‫فوالد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر با اصالح این ش��یوه نامه موافقت‬ ‫نمی شد‪ ،‬باید در انتظار توقف تولید در شرکت های‬ ‫تولیدکنن��ده ورق های پوشش��دار می ماندیم‪ .‬به‬ ‫گزارش چیالن‪ ،‬مجید رضاپور‪ ،‬با اش��اره به اینکه‬ ‫تولیدکنندگان داخلی ورق های پوششدار تا پیش‬ ‫از ابالغ شیوه نامه تنظیم بازار فوالد از سوی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬ورق مورد نیاز خود را‬ ‫از فوالد مبارکه تامین می کردند‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫ش��یوه نامه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان از این پس بای��د ورق مورد نیاز‬ ‫خ��ود را از بورس کاال تامین کنند و فوالد مبارکه‬ ‫نی��ز باید تمام محصوالت خود را در بورس عرضه‬ ‫کند که این موضوع مش��کالتی را برای خریداران‬ ‫ایجاد کرده چراکه ش��رکتی مانند تاراز تا پیش از‬ ‫ای��ن در قالب قراردادهای مچینگ اقدام به خرید‬ ‫ورق از فوالد مبارکه می کرد و مشکل ایجاد شده‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان را با چالش روبه رو خواهد کرد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬با وجود انکه بازار‪ ،‬کش��ش جذب تولیدات‬ ‫را داش��ته و امکان فعالیت با بیش��ترین ظرفیت‬ ‫برای تاراز وجود داش��ت‪ ،‬این ش��رکت نتوانست‬ ‫به ظرفیت اس��می خود برس��د‪ .‬مدیرعامل تاراز‬ ‫چهارمحال خاطرنشان کرد‪ :‬تاراز ماهانه ‪۱۵‬هزار‬ ‫تن ورق از مجتمع فوالد مبارکه تامین می کرد اما‬ ‫در مرداد نتوانس��ت محصوالت را از بورس تامین‬ ‫کند‪ .‬در این ش��رایط‪ ،‬تولید ورق های پوششدار به‬ ‫واسطه تامین نشدن خوراک‪ ،‬در ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ماه اینده‬ ‫متوقف خواهد ش��د و همین ام��ر به تعدیل نیرو‬ ‫منجر می ش��ود که به س��ود تولید و تولیدکننده‬ ‫نیس��ت‪ .‬رضاپور با بیان اینکه مسئوالن باید نگاه‬ ‫واقع بینانه ای به شیوه نامه اخیر تنظیم بازار فوالد‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬شیوه نامه اخیر تنظیم بازار‬ ‫ف��والد‪ ،‬نیازمن��د بازنگری ب��ود و تصمیم جدید‬ ‫درباره بازنگری این ش��یوه نامه جنجالی‪ ،‬منطقی‬ ‫اس��ت چراکه عرضه های پس از ابالغ ش��یوه نامه‬ ‫به تولید بازنگشت و در مسیر داللی قرار گرفت‪.‬‬ ‫تولید در گروه‬ ‫ملی صنعتی‬ ‫فوالد ایران از‬ ‫سر گرفته شد‬ ‫مدیرعامل گروه ملی صنعت��ی فوالد ایران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولی��د محصوالت ای��ن بنگاه با دریاف��ت مواد اولیه‬ ‫از س��ر گرفته ش��ده و این واحد تولی��دی بار دیگر‬ ‫ب��ه روزهای اوج خ��ود برمی گردد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‬ ‫از بان��ک ملی ایران‪ ،‬کس��ری غفوری اف��زود‪ :‬پس از‬ ‫رایزنی ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مش��کل‬ ‫تامین مواد اولیه گروه ملی صنعتی فوالد به وس��یله‬ ‫فوالد خوزستان حل شده است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬گروه‬ ‫ملی صنعتی فوالد ایران روزانه ‪ ۲‬هزار تن مواد اولیه‬ ‫دریافت و ان را به محصوالت نهایی تبدیل می کند؛‬ ‫در نتیجه فعالیت دوب��اره این بنگاه بزرگ اقتصادی‬ ‫اغاز ش��ده است‪ .‬مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد‬ ‫ایران همچنین با اش��اره به حل مش��کل نقدینگی و‬ ‫س��رمایه در گردش این شرکت افزود‪ ۲ :‬ماه از ‪ ۴‬ماه‬ ‫حق��وق کارگران و کارکنان ای��ن بنگاه که به تعویق‬ ‫افتاده بود‪ ،‬پرداخت شده و با اغاز تولید در این بنگاه‬ ‫اقتصادی و از محل س��ود حاصل از فروش‪ ،‬به زودی‬ ‫همه مطالبات کارگران تس��ویه خواهد شد‪ .‬غفوری‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬این بنگاه اقتص��ادی پس از واگذاری به‬ ‫بانک ملی ایران به عنوان طلب ناشی از بدهی گروه‬ ‫امیر منصور اریا با مش��کالت متعددی روبه رو ش��د‬ ‫اما در دوره جدید و با دس��تور مدیرعامل بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬نقاط بحرانی و چالش های اساسی فعالیت ان‬ ‫شناسایی شد‪ .‬گفتنی اس��ت معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی و توس��عه منابع اس��تانداری خوزستان در‬ ‫گفت وگوی خبری از تخصیص ‪ ۲‬هزار میلیارد ریال‬ ‫ب��رای راه اندازی خ��ط تولید و تامین م��واد اولیه از‬ ‫شرکت فوالد خوزستان به گروه ملی خبر داده بود‪.‬‬ ‫عل��ی بحرینی مقدم در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خ��ود از ورود روزان��ه ‪ ۲‬هزار تن ش��مش فوالد در‬ ‫س��قف ‪ ۴۰‬هزار تن ش��مش فوالدی از ش��نبه ‪۱۰‬‬ ‫ش��هریور به کارخانه گروه ملی خبر داده بود‪ .‬معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع استانداری‬ ‫خوزستان گفته بود که این میزان شمش فوالدی با‬ ‫مجوز وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صادر می شود‪.‬‬ ‫استاندار خوزس��تان نیز خرداد ‪ ۹۶‬در مصاحبه ای با‬ ‫تاکید بر پیگیری پرونده و مطالبات ش��رکت‪ ،‬اعالم‬ ‫کرده بود دادگس��تری برای پیگیری این پرونده در‬ ‫قوه قضاییه و ازادس��ازی یک ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال از دارایی این ش��رکت قول مساعد داده‪ ،‬با این‬ ‫وجود هن��وز کارکنان گروه مل��ی می گویند خبری‬ ‫از این ازادسازی نیس��ت‪ .‬کارکنان گروه ملی فوالد‪،‬‬ ‫مرداد امس��ال بارها تجمعاتی را روبه روی استانداری‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬فرمانداری‪ ،‬ش��عبه مرکزی بانک ملی و‬ ‫همچنین مسجد ارشاد اهواز برگزار کرده و خواستار‬ ‫مشخص ش��دن وضعیت تولید این شرکت و حقوق‬ ‫معوق خود ش��ده بودند‪ .‬الزم به یاداوری اس��ت که‬ ‫گروه ملی فوالد خوزس��تان در سال ‪ ۱۳۴۲‬به عنوان‬ ‫نخستین کارخانه نورد فوالد کشور در اهواز تاسیس‬ ‫شد و در سال ‪ ۱۳۸۸‬با هدف خصوصی سازی به یکی‬ ‫از شرکت های زیرمجموعه «امیرمنصور اریا» واگذار‬ ‫ش��د اما با کش��ف اختالس ‪۳۰‬هزار میلیارد ریالی و‬ ‫ارتباط ان با ‪ ۲‬بانک بزرگ کش��ور‪ ،‬در س��ال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫مدیریت ان به طور موقت در اختیار دادگستری قرار‬ ‫گرف��ت و در نهایت در اس��فند ‪ ۱۳۹۵‬به بانک ملی‬ ‫واگذار شد‪.‬‬ ‫ساخت واحدهای فوالدی به شرط تامین ‪10‬ساله اب‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سیف اهلل امیری‬ ‫یکی از تصمیم هایی که طی سال های اخیر در زمینه‬ ‫مکان یابی واحدهای فوالدی در کشور گرفته شده و از‬ ‫س��وی سیاست گذاران مورد پیگیری قرار گرفته‪ ،‬بردن‬ ‫واحدهای فوالدی کنسانتره س��ازی‪ ،‬گندله سازی‪ ،‬اهن‬ ‫اسفنجی و فوالدسازی به سمت دریای جنوب است‪ .‬از‬ ‫این رو وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مجوزی برای‬ ‫تاسیس واحدهای فوالدی در مناطق کم اب نمی دهد‪.‬‬ ‫با توجه به این موضوع چندی پیش عیسی کالنتری‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه به‬ ‫دلیل نفوذ سیاسیون‪ ،‬همه صنایع اب بر به مراکز کشور‬ ‫و جاهایی رفته که منبع ابی نداشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬به هیچ‬ ‫پروژه تولید فوالد اس��فنجی مجوز نخواهیم داد چراکه‬ ‫مصرف اب انها زیاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹مناط�ق ک�م اب‪ ،‬مج�وز تاس�یس واح�د‬ ‫فوالد نمی گیرند‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫س��یف اهلل امیری‪ ،‬مدیر دفتر صنای��ع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در گفت وگو با‬ ‫درباره‬ ‫ج��واز تاس��یس واحدهای ف��والدی در مناطق کم اب‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در چند س��ال گذش��ته به هی��چ عنوان به‬ ‫مناطق��ی که کم اب هس��تند و مش��کل کم ابی دارند‪،‬‬ ‫مجوز تاس��یس واح��دی از زنجیره فوالد داده نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬امیری در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در دولت های‬ ‫گذشته‪ ،‬در برخی مناطق کم اب مجوزهایی صادر شد‬ ‫که اش��تباه بود‪ .‬وی همچنین یاداور شد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫به واحدی اجازه تاس��یس داده می شود که ذخیره اب‬ ‫‪ ۱۰‬سال را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در غیر این صورت راهنمایی شان می کنیم‬ ‫که برای گرفتن مجوز به کنار دریا بروند‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل استراتژیک را نادیده می گیریم‬ ‫مجید محمودی‬ ‫درباره موضوع امایش س��رزمین در ایجاد واحدهای‬ ‫ف��والدی‪ ،‬حمید گرماب��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫مع��ادن و نماینده مردم نیش��ابور در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫مش��کالت چند سال گذش��ته این بود که برای ایجاد‬ ‫صنایع‪ ،‬امایش سرزمین انجام نشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در زمینه صنعت فوالد نیز این اتفاق روی‬ ‫داد و ب��ه صورت موردی تصمیم گرفته ش��د که واحد‬ ‫فوالدسازی در کجا تاسیس شود‪ .‬گاهی این تصمیم ها‬ ‫ممکن اس��ت به دلیل فش��ار برخی نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی یا خود دولت باشد که براساس مطالعه‬ ‫‹ ‹مکان یابی اشتباه‬ ‫در چند سال گذشته به هیچ عنوان به مناطقی که کم اب هستند و‬ ‫مشکل کم ابی دارند‪ ،‬مجوز تاسیس واحدی از زنجیره فوالد داده نشده‬ ‫ی می کنیم که برای گرفتن مجوز به کنار دریا‬ ‫است و انها را راهنمای ‬ ‫بروند‬ ‫دقیق علمی نبوده اما هم اکنون مجوز تاسیس��ی برای‬ ‫واحدهای فوالدی در مناطق کم اب داده نمی شود‪.‬‬ ‫گرمابی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا بردن تمام‬ ‫واحدهای فوالدی به کنار دریا سیاس��ت درستی است‪،‬‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬در حالت کل��ی‪ ،‬بردن تم��ام واحدهای‬ ‫فوالدس��ازی به کن��ار دری��ا تصمیم درس��تی به نظر‬ ‫می رس��د چراکه اب این واحدها از دریا به راحتی قابل‬ ‫تامین خواهد بود اما مباحث اس��تراتژیکی نیز باید در‬ ‫نظر گرفته ش��وند که ایا واقعا به لحاظ امنیتی چنین‬ ‫چیزی به صالح اس��ت؟ اگر از این نظر به موضوع نگاه‬ ‫کنیم شاید صد درصد درست نباشد که تمام واحدهای‬ ‫فوالدسازی را به کنار دریا ببریم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ع�لاوه بر موضوع‬ ‫امایش س��رزمین که تمام ابع��اد طبیعی و جغرافیایی‬ ‫را در نظر می گیرد‪ ،‬باید مس��ائل سیاسی را نیز در نظر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در ادام��ه تاکید ک��رد‪ :‬درحال حاضر موضوع‬ ‫امایش سرزمین برای صنایع کشور در نظر گرفته شده‬ ‫ام��ا این امایش نباید تنها بر مبن��ای عوامل طبیعی و‬ ‫جغرافیایی باشد بلکه باید عوامل استراتژیک و سیاسی‬ ‫را نیز در ان منظور کرد‪.‬‬ ‫گرماب��ی گف��ت‪ :‬در گذش��ته‪ ،‬مکان یابی م��وردی و‬ ‫بدون امایش س��رزمین انجام ش��ده و ایج��اد واحدها‬ ‫مبنای علمی نداش��ته و هم اکنون نیز با وجود امایش‬ ‫س��رزمین‪ ،‬ابعاد دیگری برای ایجاد واحدهای فوالدی‬ ‫نادیده گرفته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بنادر‪ ،‬مکان مناسب واحدهای فوالدی‬ ‫در ‪ ۳۰‬س��ال گذش��ته‪ ،‬واحدهای فوالدی و زنجیره‬ ‫صنعت فوالد‪ ،‬رش��د قابل توجهی داشته اند اما بر اساس‬ ‫مطالعات امایش سرزمین نبوده است‪.‬‬ ‫این موضوع را مجید محمودی‪ ،‬کارش��ناس فوالد در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫عن��وان و اظهار ک��رد‪ :‬در دوره ‪۸‬‬ ‫س��اله دولت های نهم و دهم‪ ،‬سازمان ایمیدرو به عنوان‬ ‫متول��ی امایش س��رزمین برای توس��عه صنعت فوالد‪،‬‬ ‫بس��یار ضعیف عمل کرد‪ .‬رس��الت ایمیدرو در صنعت‬ ‫فـوالد‪ ،‬امایش سرزمین بود؛ به عبارت دیگر واحدهای‬ ‫فـوالدی باید بـر اس��اس مطالعات امایش س��رزمین و‬ ‫توجه به زیرس��اخت‪ ،‬ریل‪ ،‬جاده و اب‪ ،‬مجـوز تاسیس‬ ‫می گرفتند‪.‬‬ ‫محمودی گفت‪ :‬در دوره یاد ش��ده‪ ،‬سازمان ایمیدرو‬ ‫از مطالعاتی ک��ه باید در صنعت ف��والد انجام می داد‪،‬‬ ‫منفک شد زیرا سیاست دولت های نهم و دهم این بود‬ ‫که واحدهای فوالدی که صنعتی زودبازده و اش��تغالزا‬ ‫به نظر می رسیدند‪ ،‬در نقاط محروم ایجاد شوند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ایمیدرو در ان زمان مجری این کار شد‬ ‫و نه سیاس��ت گذار‪ ،‬از ای��ن رو مجبور بود انچه را از باال‬ ‫دیکته می شد‪ ،‬انجام دهد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬به دنبال این سیاس��ت ها‪ ،‬طرح های‬ ‫هش��ت گانه و مش��ابه نی��ز ب��ه تصویب رس��یدند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس فوالد ادامه داد‪ :‬طرح های فوالدی برخالف‬ ‫تصور زودبازده بودن و اشتغالزایی‪ ،‬به موقع به بهره برداری‬ ‫نرسیدند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اگر واحدهای فوالدی در جای مناسبی‬ ‫ایجاد نشوند نه تنها اقتصادی نخواهند بود‪ ،‬بلکه ضررده‬ ‫نیز هستند‪.‬‬ ‫محمودی با اش��اره ب��ه موض��وع اب و توجه به ان‬ ‫در امای��ش س��رزمین‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع دیگ��ر در ایجاد‬ ‫واحدهای فوالدی‪ ،‬توجه به تامین اب است زیرا فوالد‬ ‫یک صنعت اب بر به شمار می رود و به هیچ عنوان نباید‬ ‫از اب های زیرزمینی برای ان استفاده کرد‪ ،‬همان گونه‬ ‫که در هی��چ جای جهان نیز این کار انجام نمی ش��ود‬ ‫زیرا اب های زیرزمینی سرمایه ملی به شمار می روند و‬ ‫رسالت دیگری دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬واحدهای‬ ‫فوالدی را در اس��تان های کرمان‪ ،‬یزد و خراس��ان که‬ ‫با مش��کل کم ابی روبه رو هستند‪ ،‬مس��تقر کردند‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که بهتری��ن جایی که می توانس��تیم واحدهای‬ ‫فوالدس��ازی را در ان مس��تقر کنیم‪ ،‬بندرهای جنوبی‬ ‫کشور بودند‪.‬‬ ‫این کارشناس فوالد عنوان کرد‪ :‬سایر کشورها مانند‬ ‫ژاپن واحدهای فوالدسازی را در بندرها ایجاد کرده اند‬ ‫تا م��واد اولیه به راحتی انتقال داده ش��وند و محصول‬ ‫تولید شده‪ ،‬به بازار داخلی منتقل یا صادر شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زنجیره فوالد در اس��تان های کرمان و یزد‬ ‫در حالی کامل ش��ده که این استان ها با مشکل کم ابی‬ ‫روبه رو هستند‪.‬‬ ‫محم��ودی گفت‪ :‬از ای��ن رو مجبورند ب��ا هزینه های‬ ‫سنگین به غیر از اب شیرین کن هایی که به کار می گیرند‪،‬‬ ‫اب را از جن��وب به مرکز ایران و این کارخانه ها انتقال‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته بهتر بود این صنایع در جنـوب‬ ‫ایجاد می ش��دند و س��نگ اهـن از گل گهـر یا چادرملو‬ ‫با ریل های باری بـه جنوب حمل می ش��د زیـرا هزینه‬ ‫انتقال س��نگ اهن ب��ه مراتب کمتر از اب اس��ت‪ .‬این‬ ‫کارشناس فوالد ادامه داد‪ :‬سیاست کلـی این است که‬ ‫واحـدهای فوالدی جدیـدی برای رس��یدن به تولیـد‬ ‫‪ ۵۵‬میلی��ون تن فوالد در حاش��یه خلیج فارس ایجـاد‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫محمودی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در چابه��ار برنامه ایجاد‬ ‫یک مجموعه بزرگ فوالدس��ازی در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪ .‬اگر واحدهای فوالدی را در حاشیه خلیج فارس‬ ‫یا دریای عمان مس��تقر کنند‪ ،‬بس��یار مناسب خواهد‬ ‫بود زی��را تامین اب در تولید فوالد‪ ،‬حرف نخس��ت را‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫س��نگ اهن را ب��ا اس��تفاده از ری��ل منتق��ل یا اگر‬ ‫کمب��ودی وجود داش��ته باش��د‪ ،‬ان را از خ��ارج وارد‬ ‫می کنند‪ .‬در سال های اینده نیز ممکن است بخشی از‬ ‫سنگ اهن را وارد کنیم زیرا معادن ما به اندازه ظرفیت‬ ‫‪۵۵‬میلی��ون تن تولی��د فوالد‪ ،‬توس��عه نخواهند یافت‪.‬‬ ‫بنابراین اگر قرار است واردات سنگ اهن داشته باشیم‬ ‫تبدی��ل ان به فوالد در بندرها بس��یار بهتر و راحت تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫سیاست شرکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬حمایت از تولیدکنندگان داخلی است‬ ‫مش��اور مدیرعامل و مدیر امور سهام‪ ،‬سرمایه گذاری و مجامع‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬سیاس��ت قطعی ش��رکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران را حمایت از تولیدکنندگان داخلی اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��رکت مل��ی صنایع مس ای��ران‪ ،‬بهروز رحمتی‬ ‫در حاش��یه بازدید از نمایش��گاه توانمندی ه��ا و نیازمندی های‬ ‫مجتمع مس سرچشمه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بدون شک برگزاری چنین‬ ‫نمایش��گاه هایی به توانمندسازی صنایع پایین دستی و صنایعی‬ ‫که در زمینه های مختلف به ویژه در بومی سازی قطعات خدمات‬ ‫ارائ��ه می کنند‪ ،‬کمک می کند‪ .‬وی بی��ان کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫تحریم ه��ا را در پی��ش داریم احتم��ال دارد تامی��ن قطعات و‬ ‫مواد مصرفی فرایند تولید با مش��کالتی روبه رو ش��ود‪ ،‬از این رو‬ ‫برگزاری چنین نمایشگاه هایی کمک می کند تا در بستر اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی‪ ،‬فرایند تولید با تمام قدرت و بدون توقف پیش برود‪.‬‬ ‫رحمت��ی افزود‪ :‬هدف دیگر برگزاری این نمایش��گاه این اس��ت‬ ‫که شرکت های کوچک و متوس��طی که در زمینه های مختلف‬ ‫به ویژه در زمینه ساخت قطعات و تامین مواد اولیه فرایند تولید‬ ‫فعالیت می کنند با حمایت دوجانبه ‪ ،‬توانمندتر شوند‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعامل و مدیر امور سهام‪ ،‬سرمایه گذاری و مجامع‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد‪ :‬شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران و مجتمع مس سرچش��مه با خرید قطعات و مواد از‬ ‫این ش��رکت های کوچک و متوس��ط با افزایش تولید می توانند‬ ‫هم افزایی کنند که به سود دو طرف خواهد بود‪.‬‬ ‫رحمتی تاکید کرد‪ :‬سیاس��ت شرکت ملی صنایع مس ایران‪،‬‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان داخلی است چراکه در راستای اقتصاد‬ ‫مقاومتی اس��ت که از منویات رهبر معظم انقالب اس��ت و خود‬ ‫ش��رکت نیز ترجیح می دهد از شرکت های داخلی حمایت کند‬ ‫زیرا از نظر اقتصادی به س��ود ما اس��ت و باعث توانمندس��ازی‬ ‫شرکت های داخل کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1129‬‬ ‫پیاپی ‪2447‬‬ ‫معدن‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد‬ ‫راه اندازی دو کارخانه الومینیوم و مس در سال جاری‬ ‫ریی��س هیات عامل ایمیدرو خبر داد تا پایان س��ال‪،‬‬ ‫دو کارخان��ه بزرگ در حوزه الومینیوم و مس راه اندازی‬ ‫می ش��ود‪ .‬کرباس��یان تاکید ک��رد‪« :‬الومینیوم جنوب»‬ ‫بزرگ ترین و مدرن ترین کارخانه تولید الومینیوم ایران‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬رییس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو گف��ت‪ :‬کارخانه الومینیوم جنوب (س��الکو) با‬ ‫ظرفی��ت ‪۳۰۰‬هزار تن تا پایان امس��ال ب��ه بهره برداری‬ ‫می رس��د‪ .‬ای��ن کارخانه به اکس��ید و پ��ودر الومینیوم‬ ‫واردات��ی نیاز دارد‪ ،‬زی��را مواد اولیه به ان��دازه کافی در‬ ‫ایران وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ای��ران در گینه کوناک��ری معدن‬ ‫بوکس��یت دارد که به تازگی فعال شده و ‪ ۶‬کنسرسیوم‬ ‫اروپایی و چینی برای مناقصه وارد ایران شده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬راه اندازی کامل ای��ن کارخانه می تواند ما‬ ‫را از تامین مواد اولیه الومینیوم از خارج بی نیاز کند‪.‬‬ ‫کرباس��یان تاکید کرد‪ :‬البته این اقدامات باعث غفلت‬ ‫ما از صنایع مس نمی شوند‪ .‬شرکت میدکو‪ ،‬پروژه بزرگ‬ ‫م��س را در اختی��ار گرفت��ه و ب��ه زودی ان را به پایان‬ ‫می رساند‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش درب��اره تامین‬ ‫مالی اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس پیش بینی ها‪ ،‬تا پایان برنامه‬ ‫شش��م توس��عه باید ‪۵۰‬میلیارد دالر در معادن کش��ور‬ ‫سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان افزود‪ :‬درباره جذب منابع خارجی‬ ‫نی��ز باید اعت��راف کرد که کمبود ج��دی در این زمینه‬ ‫احس��اس می ش��ود‪ .‬متاس��فانه خروج امریکا از برجام و‬ ‫اعم��ال تحریم های یکجانبه علی��ه ایران‪ ،‬چالش هایی را‬ ‫در این زمینه ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چین و روسیه‪ ،‬کشورهای جایگزین‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اروپایی ه��ا به طور ج��دی وارد این بخش‬ ‫نش��ده اند‪ ،‬اما انتظار می رود بر اساس مذاکره هایی که با‬ ‫چین و روسیه شده است‪ ،‬س��رمایه خود را وارد صنایع‬ ‫معدنی ایران کنند‪.‬‬ ‫رییس هی��ات عامل ایمی��درو با بی��ان اینکه صنایع‬ ‫معدنی ایران نس��بت به سایر صنایع و حوزه ها کمترین‬ ‫ضربه پذیری را از تحریم ها دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫درباره جذب منابع خارجی باید اعتراف کرد که کمبود جدی در این‬ ‫زمینه احس��اس می شود‪ .‬متاس��فانه خروج امریکا از برجام و اعمال‬ ‫تحریم های یکجانبه علی��ه ایران‪ ،‬چالش هایی را در این زمینه ایجاد‬ ‫کرده است‬ ‫پس از پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬فوالد به عنوان یکی از‬ ‫اصلی ترین حوزه های توسعه‪ ،‬خودی نشان داد‪.‬‬ ‫کرباس��یان افزود‪ :‬البته در تمام جهان فوالد به عنوان‬ ‫صنعتی اس��تراتژیک ش��ناخته می ش��ود و اکنون سهم‬ ‫‪۴۳‬درص��دی در بخ��ش ص��ادرات مواد معدن��ی جهان‬ ‫دارد‪ .‬صنایع وابس��ته و پایین دستی فراوانی هم دارد که‬ ‫می تواند نقشی مهم در اشتغالزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت رکورد تولید و صادرات‬ ‫وی با بیان اینکه س��ال گذش��ته توانس��تیم افزون بر‬ ‫‪۹‬میلیارد دالر فقط از صادرات فوالد و صنایع وابسته به‬ ‫ان درامد ارزی داشته باشیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬پیش از دولت‬ ‫یازده��م‪ ،‬تولید ف��والد به طور کلی با رکود روبه رو ش��د‬ ‫اما توانس��تیم مقام سیزدهم تولید فوالد جهان را کسب‬ ‫کنیم که اگر پروژه های در دس��ت اج��را به بهره برداری‬ ‫برسند‪ ،‬این مقام به جایگاه تک رقمی ارتقا می یابد‪.‬‬ ‫کرباس��یان ادام��ه داد‪ :‬ایمی��درو در ای��ن م��دت به‬ ‫‪۵۰۰‬میلی��ون ت��ن س��نگ اهن‪ ۴۰ ،‬تن طال و‪ ...‬دس��ت‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬در حوزه ف��والد وابس��تگی از بین رفته و‬ ‫مهم ترین اقدامات دفتر زیرساخت ایمیدرو در سال ‪ ۹۶‬و برنامه های امسال‬ ‫وسیله ش��رکت گاز‪ ،‬تعریف و به وسیله‬ ‫شرکت تامین و توسعه زیرساخت اجرا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در بخ��ش تامی��ن برق نی��ز افزایش‬ ‫ظرفی��ت ب��رق منطقه با ایجاد پس��ت‬ ‫‪ ۴۰۰/۳۳‬ساخت خط انتقال ‪ ۴۰۰‬کیلو‬ ‫ولت به طول ‪ ۱۴.۵‬کیلومتر از س��وی‬ ‫شرکت زیرساخت در حال اجراست‪.‬‬ ‫با توجه به ظرفی��ت باالی تولیدات‬ ‫زنجی��ره ف��والد از منطقه س��نگان در‬ ‫اف��ق ط��رح و کمبود زیرس��اخت های‬ ‫ریل��ی در مس��یر مقاص��د باره��ای‬ ‫خروجی (‪۸‬میلی��ون تن) درحال حاضر‬ ‫و از طرف��ی طوالن��ی ب��ودن عملیات‬ ‫اجرایی دوخطه ک��ردن ‪ ۶۵۰‬کیلومتر‬ ‫مس��یر س��نگان‪ -‬ترب��ت حیدری��ه ‪-‬‬ ‫جندق (ح��دود ‪ ۵‬س��ال) مذاکره های‬ ‫س��ازمان های مرب��وط انج��ام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی صنایع‬ ‫معدنی و فل��زی خلیج فارس نیز فراهم‬ ‫کردن ش��رایط جذب س��رمایه گذاری‬ ‫داخلی و خارج��ی و هدایت انها برای‬ ‫ساخت واحدهای صنعتی و مواد معدنی‬ ‫و نفت��ی صنای��ع انرژی بر پتروش��یمی‬ ‫(غی��ر نفت��ی) ‪ ،‬خدم��ات ب��ه منظور‬ ‫پش��تیبانی از تولیدات داخلی و توسعه‬ ‫صادرات در ش��مار برنامه ها قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن طراح��ی مهندس��ی‬ ‫س��اخت و اجرای طرح ها و پروژه های‬ ‫زیربنایی مانند توسعه زیر ساخت های‬ ‫اس��کله ها‪ ،‬نیروگاه و ش��بکه های اب‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬گاز‪ ،‬مخاب��رات‪ ،‬خطوط ارتباطی‪،‬‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫بر اساس‬ ‫پیش بینی ها‬ ‫تا پایان برنامه‬ ‫ششم توسعه‬ ‫باید ‪۵۰‬میلیارد‬ ‫دالر در‬ ‫معادن کشور‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫شود‬ ‫فرمول نرخ پایه مس‬ ‫ی��ک مقام مس��ئول در حوزه‬ ‫م��س گفت‪ :‬باز ش��دن س��قف‬ ‫قیمتی ب��رای معامالت مس در‬ ‫ب��ورس کاال حرکتی رو به جلو‬ ‫است و ما موافق انجام معامالت‬ ‫بر اساس ارز ثانویه هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬محس��ن‬ ‫بازارنویی با اشاره به باز شدن سقف قیمتی‬ ‫برای معامالت م��س در بورس کاال گفت‪:‬‬ ‫این ش��یوه نامه‪ ،‬حرکتی رو به جلو است و‬ ‫از این بابت باید از مسئوالن تشکر کرد اما‬ ‫موافق انجام معامالت بر اس��اس ارز ثانویه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تنها راه نجات بازار مس‪،‬‬ ‫مبن��ا قرار گرفتن ن��رخ ارز ثانویه اس��ت؛‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬خواهان ان هس��تیم که در‬ ‫نرخ محصوالت عرضه شده در بورس کاال‬ ‫دخالت��ی نش��ود و نرخ ها براس��اس عرضه‬ ‫و تقاضا و ش��رایط بازار تعیین ش��وند‪ .‬اما‬ ‫دولت نگران اس��ت که قیمت ه��ا در بازار‬ ‫افزایش ناگهانی داشته باشند در حالی که‬ ‫اکنون نیز کاالها در بازار ازاد به نرخ واقعی‬ ‫معامله می شوند‪.‬‬ ‫معاون مالی ش��رکت صنای��ع ملی مس‬ ‫ایران ادامه داد‪ :‬مبنای محاس��به نرخ پایه‬ ‫کاتد در بورس کاال‪ ،‬باید براساس متوسط‬ ‫‪ LME‬ضربدر نرخ ارز در بازار ثانویه باشد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که س��قف قیمتی نیز‬ ‫باید برداش��ته ش��ود و با انجام‬ ‫رقاب��ت‪ ،‬ن��رخ بر اس��اس تقابل‬ ‫عرضه و تقاضا کشف شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬از هفت��ه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت بخش��نامه ای صادر‬ ‫ک��رد که بر اس��اس ان‪ ،‬فرمول‬ ‫متوس��ط ‪ LME‬ضربدر ن��رخ ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان ضربدر ‪ ،۱.۱‬به عنوان نرخ پایه قرار‬ ‫گرفت و سقف قیمتی نیز برداشته شد‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته با مبنا ق��رار گرفتن این‬ ‫فرمول محاس��باتی‪ ،‬نرخ کات��د در رقابت‬ ‫رشدی نداشت اما مفتول از رشد برخوردار‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بازارنویی اضاف��ه کرد‪ :‬بنابراین معامالت‬ ‫کاتد‪ ،‬هفته گذشته باطل شد و نرخ مفتول‬ ‫مبنای محاس��به نرخ کاتد قرار گرفت‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط‪ ،‬از نرخ مفت��ول ‪ ۵‬درصد کم‬ ‫می ش��ود و وقتی نرخ مفتول کش��ف شد‪،‬‬ ‫بر ‪ ۱.۰۵‬تقس��یم و نرخ پای��ه کاتد تعیین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینک��ه در روز جاری‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬تن نرخ پای��ه کاتد بر مبنای هفته‬ ‫گذش��ته‪ ،‬کش��ف و در بورس کاال عرضه و‬ ‫فروخته شد‪ ،‬گفت‪ :‬فردا شرکت ملی مس‬ ‫اعالمیه عرضه خود را منتشر می کند و بر‬ ‫این اساس دوشنبه مفتول و سه شنبه کاتد‬ ‫در بورس کاال عرضه می شود‪.‬‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫کرباس��یان‪ ،‬ریی��س هیات عام��ل ایمیدرو در‬ ‫حالی از راه اندازی کارخانه سالکو تا پایان امسال‪،‬‬ ‫ان ه��م با کمک خرید مواد اولی��ه وارداتی خبر‬ ‫می دهد که ایران هنوز به معدن بوکسیتی که در‬ ‫گینه دارد‪ ،‬دست نزده و از ان بهره برداری نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬بوکس��یت‪ ،‬ماده اولیه پودر الومیناست و‬ ‫پودر الومین��ا نیز ماده اولیه ش��مش الومینیوم‬ ‫است‪.‬‬ ‫معدن بوکسیت گینه در یک قرارداد ‪ ۲۰‬ساله به‬ ‫ایران واگذار شد تا خوراک مورد نیاز کارخانه های‬ ‫ایرالک��و‪ ،‬المه��دی و هرمزال را تامین کند‪ .‬با این‬ ‫حال مش��کالت زیرس��اختی نظیر جاده و فاصله‬ ‫‪ ۴۰۰‬کیلومت��ری معدن تا نخس��تین جاده قابل‬ ‫حمل در این کش��ور موجب ش��د ‪ ۲۰‬سال زمان‬ ‫ما نیز بگذرد و طلس��م این معدن ناگشوده باقی‬ ‫بماند‪ .‬با توجه به پیگیری های وزارت امور خارجه‬ ‫و همچنین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬زمان‬ ‫بهره برداری از معادن بوکسیت گینه به مدت ‪۲۵‬‬ ‫س��ال در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬دوباره تمدید شد‪ .‬در پی‬ ‫ای��ن اقدام‪ ،‬وزیر مع��دن گینه به هم��راه هیات‬ ‫بلندپایه ای در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به جمهوری اسالمی‬ ‫ایران س��فر ک��رد‪ .‬در ماه های اخی��ر نیز گزارش‬ ‫نهایی ط��رح توجیه فنی و اقتصادی بوکس��یت‬ ‫گینه کوناکری از س��وی هی��ات فنی به مقامات‬ ‫دو کشور ارائه شد‪ .‬در ادامه این رایزنی ها‪ ،‬مهدی‬ ‫کرباس��یان‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫ریی��س هیات عام��ل ایمیدرو و هیات��ی فنی از‬ ‫سوی این وزارتخانه‪ ،‬ضمن شرکت در سمپوزیوم‬ ‫معدنی گینه برای نهایی کردن پروژه به کوناکری‬ ‫عزیم��ت کردند و در نهایت‪ ،‬گزارش نهایی طرح‬ ‫توجیه فنی و اقتصادی بوکسیت گینه کوناکری‪،‬‬ ‫تایید و تصویب و اردیبهش��ت امسال توافق ایران‬ ‫و کش��ور افریقای��ی گین��ه برای تولی��د و انتقال‬ ‫بوکس��یت ب��ه کش��ورمان‪ ،‬نهایی ش��د‪ .‬گزارش‬ ‫توجیهی ای��ن معدن‪ ،‬دربرگیرنده بررس��ی های‬ ‫فنی و اقتص��ادی(‪ )Feasibility Study‬طرح‬ ‫تولید و حمل بوکسیت از معدن گینه کوناکری به‬ ‫س��واحل جنوبی ایران است که از سوی مشاوران‬ ‫خارجی‪ ،‬انجام‪ ،‬بررس��ی و نهایی شده است‪ .‬این‬ ‫اقدام‪ ،‬گامی اساس��ی در بهره برداری از معدن یاد‬ ‫شده به شمار می اید‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ذخیره بوکس��یت این معدن به‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون تن می رس��د و یکی از منابع تامین‬ ‫مواد اولیه برای دستیابی به اهداف توسعه صنعت‬ ‫الومینیوم در ایران است‪.‬‬ ‫در این دیدار مقرر شد استخراج و بهره برداری‬ ‫از این معدن به مناقصه بین المللی گذاشته شود‬ ‫و حاال کرباسیان خبر از حضور ‪ ۶‬شرکت خارجی‬ ‫در این مناقصه می دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن قرار ش��د منابع مال��ی این طرح از‬ ‫بانک توسعه اسالمی و بانک توسعه افریقا تامین‬ ‫ش��ود‪ .‬با توجه به برنامه های توس��عه جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و نیاز صنایع الومینیوم‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود س��االنه ‪ ۴‬میلیون تن بوکسیت از این‬ ‫معدن استخراج و برای تبدیل به پودر الومینا به‬ ‫جنوب ایران منتقل شود‪.‬‬ ‫تجدید فراخوان‬ ‫مناقصه زرشوران‬ ‫مناقص��ه عموم��ی ی��ک مرحل��ه ای ش��رکت‬ ‫گسترش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران‬ ‫ب��ا عنوان «طراحی‪ ،‬تامی��ن قطعات‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫نصب و راه اندازی سیستم اعالن و اطفای حریق»‬ ‫دوباره به فراخوان گذاشته شد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عموم��ی ایمیدرو‪ ،‬ش��رکت طالی زرش��وران به‬ ‫منظور ایجاد فضای رقابتی بیش��تر‪ ،‬در نظر دارد‬ ‫با توجه به قانون برگزاری مناقصه ها‪ ،‬نس��بت به‬ ‫تجدید فراخوان یاد شده اقدام کند‪.‬‬ ‫از تم��ام ش��رکت های ذی صالح ک��ه مایل به‬ ‫ش��رکت در مناقصه هس��تند دعوت می ش��ود‪،‬‬ ‫ب��رای دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ب��ه دبیرخانه‬ ‫کمیسیون معامالت ش��رکت گسترش معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی طالی زرش��وران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫از اش��خاصی ک��ه تمایل به ش��رکت در مناقصه‬ ‫مزبور دارن��د دعوت به عمل می اید برای اگاهی‬ ‫و دریاف��ت اس��ناد مربوط‪ ،‬پ��س از واریز مبلغ ‪۲‬‬ ‫میلیون ریال در وجه ش��رکت گس��ترش معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی طالی زرش��وران به دبیرخانه‬ ‫کمیس��یون معامالت ش��رکت زرشوران مراجعه‬ ‫ک��رده و پیش��نهادهای خ��ود را حداکثر تا پایان‬ ‫وق��ت اداری (س��اعت ‪ )۱۶‬روز سه ش��نبه مورخ‬ ‫‪ ۹۷/۷/۷‬به دبیرخانه کمیسیون معامالت تحویل‬ ‫دهند‪ .‬اطالعات تکمیلی این خبر را می توانید در‬ ‫پرتال خبری ایمیدرو مشاهده کنید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیری��ت زیرس��اخت ایمی��درو به‬ ‫مناس��بت هفت��ه دول��ت‪ ،‬اقدام��ات‬ ‫انج��ام ش��ده در س��ال گذش��ته این‬ ‫ح��وزه‪ ،‬ب��ا محوریت تامین و توس��عه‬ ‫زیرس��اخت های طرح ه��ا و همچنین‬ ‫برنامه های امسال را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬در‬ ‫این گزارش به تامین زیرس��اخت های‬ ‫نقاط مختل��ف معدنی و صنایع معدنی‬ ‫اش��اره ش��ده است که ش��امل مناطق‬ ‫ویژه اقتص��ادی صنایع معدنی و فلزی‬ ‫خلیج ف��ارس‪ ،‬صنایع انرژی ب��ر المرد‪،‬‬ ‫پارس��یان‪ ،‬کاش��ان و منطق��ه معدنی‬ ‫سنگان است‪.‬‬ ‫در منطقه معدنی سنگان‪ ،‬تامین اب‬ ‫صنایع معدنی به میزان ‪ ۲۲.۵‬میلیون‬ ‫مترمکعب در سال به عنوان بزرگترین‬ ‫گل��وگاه زیرس��اختی صنای��ع معدنی‬ ‫س��نگان مطرح ش��ده و از س��ال ‪۹۲‬‬ ‫مورد پیگیری ایمیدرو و ش��رکت های‬ ‫سرمایه گذار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به افزایش تقاضای‬ ‫گاز مورد نیاز برای کارخانه های گندله‬ ‫در منطق��ه س��نگان به می��زان ‪۳۸۰‬‬ ‫میلیون متر مکعب در س��ال و ناکافی‬ ‫بودن ظرفیت گاز منطقه‪ ،‬پروژه ساخت‬ ‫خط لوله ‪ ۱۶‬اینچ رشتخوار‪ -‬سنگان به‬ ‫منظور گازرس��انی به صنایع سنگان به‬ ‫ریلی – جاده ای و دریایی در دس��تور‬ ‫کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫از اقدام��ات برنامه ری��زی ش��ده و‬ ‫اجرایی در مناطق ویژه صنایع انرژی بر‬ ‫پارس��یان – المرد در س��ال گذش��ته‬ ‫می ت��وان به ش��روع عملی��ات اجرایی‬ ‫س��اخت ایس��تگاه تقلیل فش��ار گاز و‬ ‫خط��وط انتقال و توزی��ع گاز‪ ،‬انتخاب‬ ‫پیمانکار اجرای س��یل بندهای فاز یک‬ ‫پیرامون��ی منطقه ویژه الم��رد‪ ،‬اجرای‬ ‫بخش��ی از فنس ف��از اول محدوده ‪۵۰‬‬ ‫هکتاری گمرک‪ ،‬پایان عملیات اجرایی‬ ‫س��اخت بخش��ی از خط دو مداره برق‬ ‫داخلی منطقه وی��ژه‪ ،‬عملیات اجرایی‬ ‫جاده ش��ریانی برای دسترس��ی سایر‬ ‫صنایع و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫در منطق��ه وی��ژه صنای��ع انرژی بر‬ ‫پارس��یان‪ ،‬برای تامین زیرساخت های‬ ‫دوران س��اخت و تامین زیرساخت های‬ ‫دوران بهره برداری صنایع‪ ،‬فاز اول بندر‬ ‫پارس��یان به ظرفیت ‪ ۹‬میلیون تن در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬اغاز شد و در مدت ‪ ۳۶‬ماه به‬ ‫پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫اقدامات زودهنگام پروژه یک پست‬ ‫اسکله فله خشک برای رفع نیاز شرکت‬ ‫الومینیوم جنوب در دس��ت اجراست‬ ‫که تا ابت��دای نیمه دوم س��ال ‪ ۹۷‬به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫فقط بخش��ی از مواد اولیه وارد می ش��ود که چشم انداز‬ ‫ما نشان می دهد در سال اینده این وابستگی هم به طور‬ ‫کامل قطع می شود‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬می توان گفت حوزه صنایع معدنی‪ ،‬اسیب‬ ‫ج��دی از تحریم ها نمی بیند به این ش��رط که مدیریت‬ ‫درس��ت در ان وجود داش��ته باش��د‪ .‬البته بدیهی است‬ ‫که تحریم به انواع مختلف دس��ت اندازهایی را به وجود‬ ‫می اورد و نمی توان ان را کتمان کرد‪.‬‬ ‫کرباسیان گفت‪ :‬بیشترین مش��کل هم به حمل ونقل‬ ‫دریایی و جابه جایی پول بازمی گردد و نمی توانیم به ان‬ ‫میزانی که محصول صادر می کنیم‪ ،‬ارز وارد کشور کنیم‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه برای خرید مواد اولیه نیز با مشکل‬ ‫روبه رو می ش��ویم و بای��د راه های دیگ��ری را جایگزین‬ ‫خری��د دالری کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگ��ر اروپایی ها بر عهد‬ ‫خود پایبن��د بمانند و ماندگاری در برج��ام را از حالت‬ ‫ش��عاری خ��ارج کنند‪ ،‬به نظر نمی رس��د اس��یب جدی‬ ‫متوجه صنایع معدنی شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫موفقیت‬ ‫پژوهشگران‬ ‫دانشگاهی در‬ ‫تولید نیکل از‬ ‫کاتالیست های‬ ‫مستعمل‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با همکاری‬ ‫بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬روش��ی را ب��رای تولی��د نی��کل از‬ ‫کاتالیس��ت های مس��تعمل ارائه دادند که به گفته انها‬ ‫دستاوردهای این طرح‪ ،‬مانع خروج ارز از کشور خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬دکتر می�لاد رضایی‪ ،‬مجری‬ ‫ط��رح‪ ،‬با بیان اینکه فلز نیکل برای س��اخت فوالدهای‬ ‫زنگ نزن‪ ،‬کاتالیس��ت های پتروش��یمی‪ ،‬س��وپرالیاژها‬ ‫و صنای��ع نیروگاه��ی کارب��رد دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن فلز از‬ ‫کش��ورهایی همچون بلژیک‪ ،‬کانادا‪ ،‬فنالند‪ ،‬روس��یه و‬ ‫ژاپن وارد می ش��ود‪ .‬وی با بی��ان اینکه تولید این فلز در‬ ‫کش��ور‪ ،‬جلوگیری از خ��روج ارز را به دنبال دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬نی��کل‪ ،‬نرخ باالیی (بی��ش از ‪ ۱۴‬دالر به ازای هر‬ ‫کیلوگرم) دارد؛ از این رو ارزش اقتصادی بس��یار خوبی‬ ‫ب��رای تولیدکننده دارد‪ .‬رضایی از اجرای طرحی در این‬ ‫زمین��ه با عن��وان بازیافت فلز نیکل از کاتالیس��ت های‬ ‫مس��تعمل‪ ،‬خبر داد و یاداور ش��د‪ :‬از صفر تا صد کار به‬ ‫وس��یله تیم تحقیقاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام‬ ‫ش��ده و تالش ما این است که ایرادهای فرایند بازیافت‬ ‫نیکل از سوی پژوهشگران داخلی برطرف شود‪ .‬مجری‬ ‫طرح‪ ،‬فرایند بازیافت نیکل از کاتالیست های مستعمل‬ ‫را بر اس��اس خردایش مواد اولیه‪ ،‬کربن زدایی و انحالل‬ ‫اسیدی دانس��ت و خاطرنشان کرد‪ :‬پس از این مراحل‪،‬‬ ‫با تصفیه و خالص س��ازی محل��ول از عناصر ناخالصی از‬ ‫جمل��ه اهن‪ ،‬مس‪ ،‬الومینی��وم‪ ،‬روی‪ ،‬منیزیوم‪ ،‬کبالت‪،‬‬ ‫کلس��یم و م��واد ال��ی و در نهایت الکترولی��ز نیکل به‬ ‫محص��ول نهایی رس��یدیم‪ .‬این پژوهش��گر‪ ،‬الکترولیز‬ ‫نی��کل از محلول غیرخالص حاوی یون نیکل را از دیگر‬ ‫فرایندهای این تحقیقات دانس��ت و افزود‪ :‬این فرایند‪،‬‬ ‫دارای دان��ش فنی بس��یار پیچیده ای اس��ت‪ .‬رضایی با‬ ‫بی��ان اینکه درحال حاضر فاز نیمه صنعتی (ازمایش��ی)‬ ‫این طرح اجرایی ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬قرارداد فاز صنعتی‬ ‫ ش��دن تولی��د نیکل از کاتالیس��ت های مس��تعمل را با‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذار امضا کردیم و امیدواریم تا سال‬ ‫این��ده‪ ،‬فاز صنعتی (تولی��د ماهانه ‪ ۶‬تن نیکل) اجرایی‬ ‫ش��ود و بتوانیم بخش��ی از نیکل مصرفی کشور را تامین‬ ‫کنی��م‪ .‬مجری طرح‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به موضوع بازیافت‪،‬‬ ‫ای��ن کار به لحاظ زیس��ت محیطی‪ ،‬جل��وی دفن مواد‬ ‫الوده کننده (کاتالیست های مستعمل) را می گیرد‪ .‬وی‬ ‫مزیت اصلی نیکل تولیدشده را نرخ تمام شده ان عنوان‬ ‫ک��رد و ادام��ه داد‪ :‬ماده خام اولیه ب��رای تولید‪ ،‬قیمتی‬ ‫ح��دود ‪ ۳‬دالر به ازای هر کیلوگ��رم نیکل محتوا دارد‪.‬‬ ‫ب��ه عالوه با توجه به وارداتی بودن نیکل موجود در بازار‬ ‫فل��زات ایران و هزینه ه��ای گمرکی و حمل ونقل‪ ،‬بدون‬ ‫در نظر گرفتن نوس��ان نرخ ارز‪ ،‬نرخ نیکل در بازار ایران‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬درصد بیش از نرخ جهانی (بازار بورس لندن)‬ ‫است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬کاربردهای اصلی فلز نیکل در صنایع‬ ‫فوالدسازی‪ ،‬ابکاری و پوشش دهی‪ ،‬سوپرالیاژها‪ ،‬تولید‬ ‫کاتالیست های صنایع روغن نباتی‪ ،‬تولید کاتالیست های‬ ‫صنایع پتروشیمی برای شکستن گاز طبیعی و تولید اهن‬ ‫اسفنجی و نیز صنایع تولید شیراالت‪ ،‬قاشق‪ ،‬چنگال و‬ ‫کارد اس��ت‪ .‬این طرح از سوی میالد رضایی عضو هیات‬ ‫علمی گروه مواد و متالورژی‪ ،‬دانشکده مهندسی معدن‬ ‫و متالورژی‪ ،‬دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر و با همکاری‬ ‫امیرحس��ین قمشلویی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد‬ ‫مهندسی مواد و متالورژی این دانشگاه با سرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی اجرا شده است‪.‬‬ ‫یک ظرفیت‬ ‫خوب معدنی‬ ‫در راه است‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪ 12‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1129‬‬ ‫پیاپی ‪2447‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫برگزاری دوره اموزشی‬ ‫«اصول تجارت بین المللی‬ ‫مواد معدنی» ‬ ‫‪ 104‬میلیون تن تولید و ‪25‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹میزان تولید اهن خام‬ ‫امریکا تعرفه واردات‬ ‫فوالد تایوان‬ ‫را کاهش می دهد‬ ‫امری��کا کاه��ش تعرفه ضد دامپینگ��ی را درباره‬ ‫ورق مق��اوم در برابر خوردگ��ی تایوان تایید کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش چی�لان‪ ،‬وزارت بازرگان��ی امریکا تصمیم‬ ‫گرفته می��زان تعرفه ه��ای انتی دامپینگ واردات‬ ‫ورق های فوالدی مقاوم در بـرابر خوردگی از تایوان‬ ‫را به میزان ‪ ۱‬تا ‪ ۵‬درصد کاهش دهد‪ .‬بررس��ی های‬ ‫وزارت بازرگانی امریکا از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی‬ ‫(‪ ۲۰۱۶‬می�لادی) اغ��از ش��د و دوره تحقیق از ‪۱۳‬‬ ‫خرداد ‪ ۱۳۹۵‬تا ‪ ۸‬م��رداد ‪ ۲( ۱۳۹۶‬ژوئن ‪ ۲۰۱۶‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬ژوئیه ‪ )۲۰۱۷‬بود‪.‬‬ ‫اخرین تحوالت بازار‬ ‫سنگ اهن چین‬ ‫جمعه اخیر‪ ،‬نرخ س��نگ اه��ن وارداتی در چین‬ ‫ب��ا بهبود تقاضا کمی باال رفت‪ .‬ن��رخ فوالد در چین‬ ‫نزول��ی بود و هنوز روند ب��ازار در ماه اینده میالدی‬ ‫روشن نیس��ت‪ .‬اخرین نرخ سنگ اهن خلوص ‪۶۲‬‬ ‫درصد اس��ترالیا ‪ ۴۰‬س��نت باال رفت��ه و ‪ ۶۵.۴‬دالر‬ ‫هر تن س��ی اف ار ثبت شده اس��ت‪ .‬به گزارش ایفنا‬ ‫به نقل از متال اکس��پرت‪ ،‬بازار فوالد چین وضعیت‬ ‫متفاوتی داش��ت‪ .‬نرخ بیلت در بازار داخلی ‪ ۷.۳‬دالر‬ ‫افت داش��ت و میلگرد در بورس شانگهای ‪ ۵‬دالر در‬ ‫هر تن ارزان تر شد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ موج��ودی قابل فروش انباره��ای بورس فلزات‬‫لندن با تداوم لغو مجوزهای فروش از سوی مالکان به‬ ‫‪ ۷۸۱‬هزار تن رسیده که کمترین رقم از سال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫خورش��یدی (‪ ۲۰۰۷‬میالدی) است‪ .‬همزمان بهای‬ ‫پودر الومینا روندی افزایش��ی داشته و بازار به دنبال‬ ‫انتقال رش��د نرخ ماده اولیه به نرخ شمش الومینیوم‬ ‫است‪ .‬بهای پودر الومینا در چین باالترین میزان در‬ ‫‪ ۹‬ماه گذشته است‪.‬‬ ‫ تقاضایس��نگ اهن پرعیار ‪۶۵‬درصد چین باال‬‫بوده و نزدیک شدن به فصل محدودیت تولید پاییزه‬ ‫و زمستانه و ذخیره سازی فوالدسازان چین‪ ،‬محرک‬ ‫ب��ازار اس��ت‪ .‬نتیجه ای��ن اتفاق رش��د ‪ ۳۹‬درصدی‬ ‫پرمیوم گندله از ‪ ۶۶‬دالر به ‪ ۹۲‬دالر در هر تن است‪.‬‬ ‫ رش��د س��وداوری صنایع چین در ژوئیه (نیمه‬‫تیر تا نیمه مرداد) به ‪۱۶‬درصد رس��یده که نس��بت‬ ‫به ماه گذش��ته که ‪۲۰‬درصد ب��ود‪ ،‬روند نزولی طی‬ ‫می کند‪ .‬این اتفاق‪ ،‬برامده از کاهش س��رعت رش��د‬ ‫اقتص��ادی بوده و ش��تاب تقاض��ای کامودیتی ها را‬ ‫محدود می کند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال کامودیتیز‬ ‫مجمع الجزایر ژاپن‪ ،‬کش��وری در اقیانوس ارام و اس��یای‬ ‫شرقی است که یکی از قدرت های اصلی اقتصادی جهان و‬ ‫س��ومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی به ‬ ‫ش��مار می اید‪ .‬ژاپن یکی از پیشرفته ترین کشورها در تولید‬ ‫اتومبیل‪ ،‬تجهیزات الکترونیکی‪ ،‬ماش��ین ابزار‪ ،‬کشتی سازی‪،‬‬ ‫صنایع ش��یمیایی‪ ،‬نس��اجی و غذای��ی و همچنین فوالد و‬ ‫فلزات غیر اهنی ب ه شمار می اید‪ .‬ژاپن پس از چین‪ ،‬دومین‬ ‫تولیدکننده و صادرکننده بزرگ فوالد در جهان است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫کورپوریشن‬ ‫عکس‪ /asia.nikkei.com :‬نیپون استیل و سومیتومومتال‬ ‫نخستین دوره اموزشی یونیدرو با عنوان «اصول‬ ‫تج��ارت بین الملل��ی موادمعدن��ی» ب��ا همکاری‬ ‫موسس��ه اموزش��ی و پژوهشی مش��ترک دانشگاه‬ ‫تهران و ایمیدرو و تدریس کیوان جعفری طهرانی‪،‬‬ ‫کارشناس ارشد بازارهای بین المللی معدن و صنایع‬ ‫معدنی برگزار شد‪ .‬به گزارش پردازش انالین‪ ،‬دوره‬ ‫اموزش��ی اصول تجارت بین المللی م��واد معدنی‪،‬‬ ‫نخس��تین دوره اموزش��ی یونیدرو است که پس از‬ ‫مطالعات تطبیقی با چند کشور موردنظر و منتخب‪،‬‬ ‫با مشاوره و همکاری کارشناسان و متخصصان حوزه‬ ‫اموزش و دانش��کده معدن دانشگاه تهران‪ ،‬طراحی‬ ‫و اجرا ش��د‪ .‬مدرس دوره‪ ،‬کی��وان جعفری طهرانی‪،‬‬ ‫کارش��ناس ارش��د بازارهای بین الملل��ی معدن و‬ ‫صنایع معدنی بود و دوره یادش��ده در ‪ ۵۴‬س��اعت‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در پایان دوره نی��ز گواهینامه معتبر به‬ ‫شرکت کنندگان اعطا شد‪.‬‬ ‫دستاورد دومین غول فوالدی جهان‬ ‫مجمع الجزایر‬ ‫ژاپن به بیشتر‬ ‫از ‪ ۱۹۰‬کشور‬ ‫جهان فوالد‬ ‫صادر می کند‪.‬‬ ‫کشورهای‬ ‫امریکا‪ ،‬مکزیک‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫تایلند‪ ،‬ویتنام‪،‬‬ ‫مالزی‪ ،‬اندونزی‪،‬‬ ‫تایوان و‬ ‫کره جنوبی‪،‬‬ ‫اصلی ترین‬ ‫بازارهای فوالد‬ ‫ژاپن هستند‬ ‫بن��ا بر داده های منتش��ر ش��ده در‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫وب س��ایت انجمن اهن و فوالد ژاپن‪ ،‬تولید اهن خام ژاپن‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی ‪۷۸‬هزار و ‪ ۳۲۹.۷‬تن بود‪ .‬این‬ ‫رقم در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‪۸۰ ،‬ه��زار و ‪ ۱۸۶.۲‬تن و در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی ‪۸۱‬هزار و ‪ ۱۰.۸‬تن بود‪ .‬از ‪۷۸‬هزار و‬ ‫‪ ۳۲۹.۷‬تن اهن خامی که در س��ال گذشته در ژاپن تولید‬ ‫ش��د‪۷۸ ،‬هزار و ‪ ۱۳.۵‬تن در فوالدسازی و ‪ ۳۱۶.۲‬هزار تن‬ ‫در ریخته گری استفاده شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن تولید فوالد ژاپن در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫به ‪۱۰۴‬هزار و ‪ ۶۶۱.۱‬تن رس��ید‪ .‬این رقم در س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫می�لادی ‪۱۰۴‬ه��زار و ‪ ۷۷۵.۳‬و در س��ال‪ ۲۰۱۵‬می�لادی‬ ‫‪۱۰۵‬هزار و ‪ ۱۳۴.۴‬تن بود‪ .‬ژاپن در س��ال گذشته میالدی‬ ‫‪۷۹‬هزار و ‪ ۳۴۲.۶‬تن فوالد خام به روش اکسیژن پایه تولید‬ ‫کرد‪ .‬این رقم در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی ‪۸۱‬هزار و ‪۵۱۲.۹‬‬ ‫تن و در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی ‪۸۱‬هزار و ‪ ۸۱.۲‬میلیون تن‬ ‫بود‪ .‬این کش��ور همچنین در سال گذشته میالدی ‪۲۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۱۸.۵‬تن فوالد در کوره های قوس الکتریکی تولید کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‪ ،‬تولید فوالد این کش��ور به روش‬ ‫قوس الکتریک��ی‪۲۳ ،‬هزار و ‪ ۲۶۲.۴‬تن و در س��ال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی ‪۲۴‬هزار و ‪ ۵۳.۲‬تن بود‪.‬‬ ‫تولید شمش معمولی فوالد ژاپن در سال گذشته میالدی‬ ‫‪۷۹‬هزار و ‪ ۴۱۳.۳‬تن و در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪۸۰‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۹.۹‬ت��ن و در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی ‪۸۱‬ه��زار و ‪۵۴۴.۹‬‬ ‫تن بود‪ .‬این کش��ور ش��مش فوالد با کیفیت ویژه هم تولید‬ ‫می کند‪ .‬رقم تولید این محصول در س��ال گذشته میالدی‬ ‫‪۲۴‬ه��زار و ‪ ۸۷۳.۳‬تن‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪۲۳‬هزار و‬ ‫‪ ۴۸۴.۲‬ت��ن و در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی ‪۲۳‬ه��زار و ‪۳۴۸.۲‬‬ ‫تن بود‪.‬‬ ‫ژاپن همچنین در سال گذشته میالدی ‪ ۳۷۵.۵‬تن فوالد‬ ‫ریخته گ��ری تولید کرد‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی این رقم‬ ‫‪ ۳۱۷.۲‬تن و در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی ‪ ۳۲۰.۱‬تن بود‪.‬‬ ‫مجموع فوالد معمولی که ژاپن در س��ال گذشته میالدی‬ ‫تولید کرد به ‪۷۹‬هزار و ‪ ۵۶۴.۴‬تن رس��ید‪ .‬این رقم در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬می�لادی ‪۸۰‬ه��زار و ‪ ۷۴۱.۵‬تن و در س��ال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫می�لادی ‪۸۱‬هزار و ‪ ۶۸۳.۲‬تن ب��ود‪ .‬مجموع تولید فوالد با‬ ‫خواص ویژه این کش��ور نیز در س��ال های ‪ ۲۰۱۶ ،۲۰۱۷‬و‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میالدی به ترتیب به ‪۲۵‬هزار و ‪ ۹۶.۷‬تن‪۲۴ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۳۳.۸‬تن و ‪۲۳‬هزار و ‪ ۴۵۱.۲‬تن رسید‪.‬‬ ‫مجم��وع محصوالت فوالدی نورد گرم ژاپن نیز در س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی‪۹۲ ،‬ه��زار و ‪ ۴۴۱.۲‬تن‪ ،‬در س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی ‪۹۲‬ه��زار و ‪ ۶۳۶.۴‬تن و در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫‪۹۳‬هزار و ‪ ۱۹.۶‬تن بود‪.‬‬ ‫در سال گذشته میالدی‪ ۷۵.۸ ،‬درصد فوالد ژاپن به روش‬ ‫اکس��یژن پایه و ‪ ۲۴.۲‬درصد در کوره های قوس الکتریکی‬ ‫تولید شد‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‪ ،‬این نسبت ‪ ۷۷.۸‬درصد‬ ‫به ‪ ۲۲.۲‬درصد و در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی ‪ ۷۷.۱‬درصد به‬ ‫‪ ۲۲.۹‬درصد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان تولید محصوالت پایین دست فوالد‬ ‫بخشی دیگر از داده هایی که در وب سایت انجمن اهن و‬ ‫فوالد ژاپن منتش��ر شده و ارقام مربوط به تولید محصوالت‬ ‫فوالدی را نش��ان می دهد‪ ،‬حکای��ت از این دارد که مجموع‬ ‫محص��والت نورد گ��رم فوالد معمولی در س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی‪۷۲ ،‬هزار و ‪ ۹۶.۸‬تن ش��د‪ .‬این رقم در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی و ‪ ۲۰۱۵‬میالدی به ترتیب ‪۷۳‬هزار و ‪ ۱۸۷.۳‬تن و‬ ‫در سال گذشته میالدی‪ ۱۶۹۱.۲ ،‬میلیون تن فوالد در جهان تولید‬ ‫شد‪ .‬از این رقم بیشتر از ‪ ۱۰۴‬میلیون تن محصول ژاپن بود‪.‬‬ ‫ژاپن دومین کش��ور تولیدکننده بزرگ فوالد در جهان پس از چین‬ ‫است‬ ‫‪۷۴‬هزار و ‪ ۱۳۲.۸‬تن بود‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬به جزئیات محصوالت پایین دس��ت فوالد ژاپن‬ ‫ب��ه ترتی��ب در س��ال های ‪ ۲۰۱۶ ،۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫پرداخته می شود‪.‬‬ ‫حجم محصوالت ریلی‪ ،‬حلقه الس��تیک و چرخ ژاپن در‬ ‫سال های یادشده به ترتیب به ‪ ۷۶۰.۵ ،۶۴۷‬و ‪ ۸۱۲.۹‬تن و‬ ‫حج��م تیرهای ورقی به ترتیب به ‪ ۷۱۱ ،۷۱۰.۲‬و ‪ ۶۱۳‬تن‬ ‫رسید‪ .‬حجم تولید تیرهای لبه پهن ژاپن نیز در این سال ها‬ ‫ب��ه ترتیب به ‪۳‬ه��زار و ‪ ۸۶۲.۴‬تن‪۳ ،‬ه��زار و ‪ ۷۷۰.۵‬تن و‬ ‫‪۳‬هزار و ‪ ۹۸۸.۸‬تن رسید‪.‬‬ ‫همچنین حجم قطعات س��نگین (‪)heavy sections‬‬ ‫تولید ش��ده در ای��ن مجمع الجزایر به ترتی��ب ‪ ۸۴۲.۲‬تن‪،‬‬ ‫‪ ۸۵۱.۹‬تن و ‪ ۹۰۹.۷‬ت��ن بود‪ .‬به این ترتیب حجم قطعات‬ ‫متوس��ط و س��بک (‪ )medium & light sections‬به‬ ‫ترتیب ‪۱‬هزار و ‪ ۵۷.۷‬تن‪۱ ،‬هزار و ‪ ۷.۶‬تن و ‪۱‬هزار و ‪۵۹.۹‬‬ ‫تن شد‪.‬‬ ‫تولید میل ه��ای فوالدی ژاپن نیز در س��ال های ‪،۲۰۱۷‬‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬و ‪ ۲۰۱۵‬می�لادی ب��ه ای��ن ترتیب ب��ود؛ میل های‬ ‫س��نگین به ترتیب‪ ۳۷۴.۴ ،۳۷۰.۸ ،‬و ‪ ۳۶۴.۴‬تن‪ .‬میل های‬ ‫متوسط به ترتیب ‪ ۴۲۴.۸ ،۴۲۱.۹‬و ‪ ۴۳۲.۳‬تن و میل های‬ ‫سبک ‪۸‬هزار و ‪۸ ،۵۰۵‬هزار و ‪ ۳۳۵.۵‬و ‪۸‬هزار و ‪ ۶۴۰.۶‬تن‪.‬‬ ‫ژاپن همچنین در سال گذشته میالدی‪ ۴۴۷.۶ ،‬تن مهره‬ ‫دور لول��ه تولید ک��رد؛ رقمی که در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫‪ ۴۱۹.۲‬تن و در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی ‪ ۴۰۶‬تن بود‪.‬‬ ‫در مجموعه محصوالتی که در گروه میل های مفتولی جا‬ ‫می گیرد‪ ،‬تولید ژاپن به ترتیب در سال های ‪۲۰۱۵ ،۲۰۱۷‬‬ ‫و ‪ ۲۰۱۶‬میالدی به این شرح بود‪:‬‬ ‫میل های س��یم پیچی به ترتیب ‪ ۳۶۹.۶ ،۴۰۴.۵‬و ‪۳۶۷.۱‬‬ ‫ت��ن‪ .‬میل های مفتولی معمولی به ترتی��ب ‪۶۱۰.۵ ،۶۰۹.۶‬‬ ‫و ‪ ۶۶۵‬ت��ن‪ .‬میل ه��ای مفتولی کم کربن ب��ه ترتیب ‪،۸۴.۸‬‬ ‫‪ ۷۶.۶‬و ‪ ۷۷.۸‬تن و میل های مفتولی با کربن باال به ترتیب‬ ‫‪ ۷۱۰.۸ ،۶۳۹.۸‬و ‪ ۶۸۷.۵‬تن‪ .‬در گروه صفحات و ورق های‬ ‫نورد گرم‪ ،‬تولید صفحات سنگین ژاپن در سال های یادشده‬ ‫ب��ه ترتیب ‪۹‬هزار و ‪۱۰ ،۱۷۰۲‬ه��زار و ‪ ۱۶۹.۳‬و ‪۱۰‬هزار و‬ ‫‪ ۲۲۲.۸‬تن بود و تولید صفحات نورد گرم متوسط به ترتیب‬ ‫به ‪ ۱۴۴.۱ ،۱۵۰‬و ‪ ۱۴۰.۱‬تن رس��ید‪ .‬تولید نوار پهن نورد‬ ‫گرم ژاپن در س��ال های ‪ ۲۰۱۶ ،۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۵‬میالدی به‬ ‫ترتی��ب ‪۴۳‬ه��زار و ‪۴۳ ،۵۹۴.۰‬ه��زار و ‪ ۸۶۶.۰‬و ‪۴۴‬هزار و‬ ‫‪ ۱۴۵.۶‬تن بود‪ .‬همچنین تولید نوار و حلقه های باریک نورد‬ ‫گرم ژاپن در همین س��ال ها به ترتیب به ‪ ۵۸۴.۸ ،۵۷۹.۱‬و‬ ‫‪ ۵۹۹.۱‬تن رس��ید‪ .‬مجموع تولی��د محصوالت نورد گرم از‬ ‫ل گذشته میالدی‬ ‫فوالد با ویژگی های خاص در ژاپن در سا ‬ ‫و همچنی��ن س��ال های ‪ ۲۰۱۶‬و ‪ ۲۰۱۵‬میالدی به ترتیب‬ ‫‪۲۰‬ه��زار و ‪۱۹ ،۳۴۴.۴‬ه��زار و ‪ ۴۴۹.۲‬و ‪۱۸‬هزار و ‪۸۸۶.۸‬‬ ‫تن شد‪.‬‬ ‫حجم تولید نوار پهن فوالدی نورد س��رد با فوالد معمولی‬ ‫در ژاپن نیز در سال های یادشده‪۱۸ ،‬هزار و ‪۱۸ ،۶۵۷.۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۹.۳‬و ‪۱۸‬ه��زار و ‪ ۵۲۰.۹‬ب��ود‪ .‬تولی��د نوار و صفحات‬ ‫برقی ژاپن به عنوان دیگر محصوالت فوالدی پایین دس��ت‬ ‫این کش��ور در سال های ‪ ۲۰۱۶ ،۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۵‬میالدی به‬ ‫ترتی��ب ‪۱‬هزار و ‪۱ ،۴۰۸.۲‬هزار و ‪ ۳۴۶.۹‬و ‪۱‬هزار و ‪۳۷۶.۵‬‬ ‫تن بود‪ .‬وزن تولید ورق های قلع ژاپن نیز در این سال ها به‬ ‫ترتی��ب ‪ ۹۳۸.۳ ،۸۶۰.۷‬و ‪ ۹۱۹.۷‬تن ب��ود‪ .‬همچنین وزن‬ ‫ورق های گالوانیزه تولید شده در ژاپن در سال های یادشده‬ ‫ب��ه ترتیب به ‪۱۱‬هزار و ‪۱۰ ،۰۳۳.۶‬هزار و ‪ ۶۸۶.۹‬و ‪۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۹۸.۱‬تن رسید‪.‬‬ ‫در گ��روه محصوالت لوله های ف��والدی معمولی گرم نیز‬ ‫میزان تولید ژاپن در لوله های بدون درز در این س��ال ها به‬ ‫ترتی��ب ‪ ۳۷۰.۸ ،۳۲۹.۵‬و ‪ ۴۶۲.۹‬ت��ن بود‪ .‬درباره لوله های‬ ‫فوالدی ج��وش داده ش��ده نیز حجم تولید در س��ال های‬ ‫یادشده به ترتیب ‪۴‬هزار و ‪۳ ،۰۳۶.۲‬هزار و ‪ ۸۱۰.۸‬و ‪۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۴.۹‬ت��ن ش��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬مجم��وع تولید محصوالت‬ ‫فوالدی ژاپن در گروه محصوالت لوله های فوالدی معمولی‬ ‫گرم در س��ال گذش��ته میالدی ‪۴‬هزار و ‪ ،۳۶۵.۷‬در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬می�لادی‪۴ ،‬هزار و ‪ ۱۸۱.۵‬و ‪۴‬هزار و ‪ ۲۶۷.۹‬تن بود‬ ‫و در نهایت تولید لوله های چدنی ژاپن در سال های ‪،۲۰۱۷‬‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬و ‪ ۲۰۱۵‬می�لادی ب��ه ترتیب ب��ه ‪ ۳۰۹.۶ ،۲۴۸.۹‬و‬ ‫‪ ۳۹۸.۱‬تن رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات فوالدی ژاپن‬ ‫در سال گذش��ته میالدی‪ ۱۶۹۱.۲ ،‬میلیون تن فوالد در‬ ‫جه��ان تولید ش��د‪ .‬از این رقم بیش��تر از ‪ ۱۰۴‬میلیون تن‬ ‫محص��ول ژاپن بود‪ .‬ژاپن دومین کش��ور تولیدکننده بزرگ‬ ‫ف��والد در جهان پس از چین اس��ت‪ .‬تولید چین در س��ال‬ ‫گذشته میالدی ‪ ۸۳۱.۷‬میلیون تن بود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ژاپن‬ ‫دومی��ن صادرکنن��ده بزرگ فوالد جهان به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫بر اس��اس داده های منتش��ر شده از س��وی نهاد امریکایی‬ ‫اداره تج��ارت بین المل��ل (‪international trade‬‬ ‫‪ )administration‬ژاپ��ن در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی‬ ‫(‪ ۲۰۱۶‬می�لادی) ‪ ۴۰.۴‬میلیون تن ف��والد صادر کرد که‬ ‫نس��بت به س��ال پیش از ان‪ ،‬یک درصد کاهش داشت‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی نیز صادرات فوالد این کش��ور ‪۴۰.۷‬‬ ‫میلیون تن ب��ود که در واقع صادرات ف��والد ژاپن ‪۹‬درصد‬ ‫کل فوالدی را شامل می شد که در سال یاد شده در سراسر‬ ‫جهان صادر ش��د‪ .‬میزان ص��ادرات فوالد ژاپ��ن نصف کل‬ ‫فوالدی اس��ت که چین به عن��وان بزرگ ترین صادرکننده‬ ‫فوالد جهان ص��ادر می کند‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی ‪۳.۹‬‬ ‫درصد از ارزش کاالهای صادراتی ژاپن مربوط به فوالد بود‪.‬‬ ‫در همین س��ال ارزش صادرات فوالد ژاپن به ‪ 25.2‬میلیارد‬ ‫دالر رسید‪.‬‬ ‫مجمع الجزایر ژاپن به بیش��تر از ‪ ۱۹۰‬کشور جهان فوالد‬ ‫ص��ادر می کند‪ .‬کش��ورهای امریکا‪ ،‬مکزی��ک‪ ،‬هند‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫تایلن��د‪ ،‬ویتن��ام‪ ،‬مالزی‪ ،‬اندون��زی‪ ،‬تایوان و ک��ره جنوبی‪،‬‬ ‫اصلی ترین بازارهای فوالد ژاپن هستند که هر یک در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی وزنی برابر یک میلیون تن و بیش��تر از این‪،‬‬ ‫فلز از ژاپن وارد کردند و ‪۷۹‬درصد کل فوالد صادراتی ژاپن‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی به این کشورها وارد شد‪.‬‬ ‫از ‪ ۷۹‬درصد فوالدی که ژاپن در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی به‬ ‫این کش��ورها صادر کرد‪ ،‬کره جنوبی ‪۱۷‬درصد‪ ،‬تایلند ‪۱۴‬‬ ‫درصد‪ ،‬چین ‪۱۳‬درصد‪ ،‬ویتن��ام ‪ ۷‬درصد‪ ،‬تایوان ‪ ۶‬درصد‪،‬‬ ‫اندونزی ‪ ۵‬درصد‪ ،‬امریکا ‪ ۵‬درصد‪ ،‬مکزیک ‪ ۵‬درصد‪ ،‬مالزی‬ ‫‪ ۴‬درصد و هند ‪ ۳‬درصد سهم داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹برترین شرکت های فوالدی ژاپن‬ ‫همچنین براساس داده های منتشر شده از سوی انجمن‬ ‫جهانی فوالد در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی (‪ ۲۰۱۵‬میالدی)‬ ‫شرکت های نیپون استیل و س��ومیتومومتال کورپوریشِ ن‪،‬‬ ‫ِجی اف ای اس��تیل کورپوریشِ ��ن‪ ،‬کوب اس��تیل‪ ،‬ال تی دی‬ ‫و نیش��ین اس��تیل‪.‬کو‪ ،‬برترین تولیدکننده ه��ای فوالد این‬ ‫کش��ور بودند‪ .‬تولید نیپون در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی ‪۴۶.۴‬‬ ‫میلیون تن بود و شامل میله های فوالدی‪ ،‬صفحات فوالدی‪،‬‬ ‫ورق های فوالدی و لوله های فوالدی می شد‪.‬‬ ‫جی اف ای در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی ‪ ۲۹.۸‬میلیون تن فوالد‬ ‫تولید کرد که محصوالت ان شامل صفحات‪ ،‬ورق ها‪ ،‬لوله ها‪،‬‬ ‫ابزار الکتریکی‪ ،‬فوالد ضدزنگ‪ ،‬میله های فوالدی و میل های‬ ‫سیمی بود‪.‬‬ ‫کوب اس��تیل در همان سال ‪ ۷.۵‬میلیون تن فوالد شامل‬ ‫میل و مفتول تولید کرد و در نهایت در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫‪ ۳.۸‬میلیون تن فوالد تولید کرد که محصوالت ان ش��امل‬ ‫فوالد پوش��ش داده ش��ده‪ ،‬ن��ورد گرم‪ ،‬نورد س��رد و فوالد‬ ‫ضدزنگ می شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!