روزنامه صمت شماره 1130 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1130

روزنامه صمت شماره 1130

روزنامه صمت شماره 1130

‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه مستقل تخصصی حوزه صنعت‪ ،‬معدن ‪،‬تجارت و اولین روزنامه سهامداری ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1130‬پیاپی ‪2448‬‬ ‫رییس جمهوری در جلسه هیات وزیران با تشکر از بیانات و رهنمودهای رهبر‬ ‫معظم انق�لاب در دیدار با اعضای دولت‪ ،‬این رهنمودها را راهگش��ا و راهنمای‬ ‫حرکت دولت دانست‪.‬حسن روحانی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب مبنی‬ ‫بر اینکه دولت در وس��ط گود و خط مقدم حل مسائل و مشکالت است‪ ،‬توصیه‬ ‫ایش��ان به همه ب��رای کمک به دولت در این مس��ئولیت خطیر را پش��توانه ای‬ ‫‪2‬‬ ‫ارزشمند برای دولت در انجام بهتر مسئولیت ها برشمرد‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫اخبار اشتباه به مردم ندهیم‬ ‫چهره‬ ‫تروریست ها باید‬ ‫از ادلب خارج شوند‬ ‫رهنمودهای رهبر معظم انقالب‬ ‫راهگشا و راهنمای حرکت دولت است‬ ‫همین صفحه‬ ‫بحران تعطیلی کتاب فروشی ها‬ ‫با طرح های حمایتی متوقف شد‬ ‫‪4‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫حتی اگر‬ ‫تحریم ها نبود‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫دارو قابلیت احتـکار ندارد‬ ‫ای��ن روزها‪ ،‬ت��ب مبارزه با محتکران باال گرفته و هر روز خبرهایی درباره کش��ف‬ ‫انبارهایی از کاال به نام «احتکار» در رسانه ها منتشر می شود‪ .‬این اقدامات که به بهانه‬ ‫جلوگی��ری از کاهش عرضه و مقابله با افزایش نرخ کاالها انجام می ش��ود‪ ،‬منجر به‬ ‫بروز نگرانی هایی بین فعاالن اقتصادی‪ ،‬تولیدکنندگان و بازرگانان شده است‪ .‬یکی از‬ ‫این محصوالت دارو است؛ کاالیی استراتژیک که به طور قطع نمی توان ان را احتکار‬ ‫کرد‪ ،‬مگر اینکه کسی به طور عمد بخواهد داروهای تاریخ مصرف گذشته را وارد بازار‬ ‫کند که داستانش متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه واردکنندگان دارو در این باره تاکید کرد اگر کس��ی داروی تاریخ‬ ‫چگونه می توان‬ ‫انگیزه تولید را ارتقا داد‬ ‫گزارشی از بازار ظروف یک بار مصرف در استانه محرم‬ ‫سوداگری‬ ‫به ظروف نذری هم رسید‬ ‫صنعت‪3‬‬ ‫سیاست های دستوری‬ ‫حال اقتصاد را بهبود نمی بخشد‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫فرهنگ توسعه و‬ ‫توسعه فرهنگ‬ ‫مصرف گذشته داشته باشد‪ ،‬موظف است ان را نگهداری و با حضور مسئوالن اداره‬ ‫مالیات‪ ،‬وزارت بهداش��ت و وزارت کشور در مراکز مش��خصی معدوم کند‪ .‬بنابراین‬ ‫اینکه گفته ش��ده فالن انبار مملو از داروهای احتکار شده بوده است‪ ،‬واقعیت ندارد‬ ‫زیرا اساسا دارو قابل احتکار و گرانفروشی نیست‪.‬‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫تجارت‪3‬‬ ‫تجارت ‪2‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫تامین مواد اولیه صنایع در گرو‬ ‫همکاری بورس و پتروشیمی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صنعت‪2‬‬ ‫نرخ گذاری دستوری را متوقف‬ ‫و با تشکل ها مشورت کنید‬ ‫معدن‪3‬‬ ‫تروریست ها باید از ادلب خارج شوند‬ ‫محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران دیروز برای انجام سفری یک روزه‪،‬‬ ‫وارد دمشق پایتخت سوریه شد‪ .‬وزیر امور خارجه‬ ‫در صدر یک هیات سیاس��ی به دعوت رسمی ولید‬ ‫معلم‪ ،‬وزیر امور خارجه س��وریه با هدف گفت وگو‬ ‫و رایزن��ی با همتای خود و همچنین بش��ار اس��د‪،‬‬ ‫رییس جمه��وری و عم��اد خمیس‪ ،‬نخس��ت وزیر‬ ‫س��وریه درب��اره اخری��ن تح��والت این کش��ور و‬ ‫مناسبات دوجانبه به دمشق رفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬ظریف در بدو ورود در فرودگاه‬ ‫بین المللی دمشق مورد اس��تقبال فیصل المقداد‪،‬‬ ‫معاون وزیر خارجه سوریه و جواد ترکابادی‪ ،‬سفیر‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در دمش��ق قرار گرفت‪.‬‬ ‫ش��ماری دیگ��ر از مقام های ایران و س��وریه نیز با‬ ‫حض��ور در ف��رودگاه بین المللی دمش��ق از ظریف‬ ‫اس��تقبال کردند‪ .‬محمد ج��واد ظریف در بدو ورود‬ ‫در ف��رودگاه بین الملل��ی دمش��ق در گفت وگو با‬ ‫خبرنگاران اظهار ک��رد‪ :‬پس از پیروزی های خوب‬ ‫جبهه مقاومت علیه گروه های افراطی و تروریس��م‬ ‫در س��وریه زمان بازسازی این کش��ور فرا رسیده‬ ‫و کش��ورهای متحد راهبردی س��وریه در این کار‬ ‫سهیم هستند‪ .‬وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬س��وریه در ح��ال پاکس��ازی کامل‬ ‫تروریس��م از این کشور اس��ت و باقی تروریست ها‬ ‫از جمله تحریرالش��ام (جبهه النصره) باید از ادلب‬ ‫خارج ش��وند‪ .‬وی گفت‪ :‬در اجالسی که روز جمعه‬ ‫اینده در تهران در ادامه روند سیاس��ی س��ه جانبه‬ ‫خواهیم داش��ت‪ ،‬ش��یوه چگونگی برخورد با گروه‬ ‫افراطی و تروریس��تی از جمله تحریرالشام (جبهه‬ ‫النصره) بررس��ی می شود‪ .‬وزیر خارجه ایران گفت‪:‬‬ ‫در این نشست هماهنگی برای ادامه روند سیاسی‬ ‫و مقابله با تروریس��ت ها در س��وریه نیز بررس��ی‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬رس��یدگی به امور انس��انی و‬ ‫بازگشت اوارگان س��وری به کشورشان اغاز شده‬ ‫و کش��ورهای همس��ایه نقش مهمی در این زمینه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫روحانی چند طرح مهم اقتصادی بوشهر را افتتاح می کند‬ ‫اس��تاندار بوش��هر گفت‪ :‬دکتر حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رییس جمهوری امروز در س��فر به عسلویه استان‬ ‫بوش��هر چند طرح مهم اقتصادی را افتتاح خواهد‬ ‫کرد‪ .‬عبدالکری��م گراوند در گفت وگو با ایرنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پتروش��یمی های مرجان‪ ،‬فاز س��وم پردیس‬ ‫و فاز ی��ک نیروگاه پتروش��یمی دماوند در س��فر‬ ‫رییس جمهوری به عس��لویه مورد بهره برداری قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬همچنین در این س��فر‬ ‫ق��راردادی بی��ن هلدینگ خلیج ف��ارس و مناطق‬ ‫نفت خیز جنوب برای جم��ع اوری گازهای همراه‬ ‫نفت منعقد می شود‪ .‬اس��تاندار بوشهر اظهار کرد‪:‬‬ ‫با انعقاد این ق��رارداد و جمع اوری گازهای همراه‬ ‫نفت (فلرینگ) الودگی های زیست محیطی و هوا‬ ‫در عس��لویه که یکی از دغدغه های جدی مردم و‬ ‫مسئوالن است برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫ساماندهی تهران نیازمند مدیریت جامع است‬ ‫معاون اول رییس جمهوری س��اماندهی وضعیت‬ ‫فعلی ته��ران را نیازمند مدیریت جامع و یکپارچه‬ ‫دانست و گفت‪ :‬باید تدابیر و راهکارهایی برای حل‬ ‫مش��کالت حمل ونقل تهران و شهرهای اطراف ان‬ ‫بیندیش��یم و برنامه ای قابل اج��را به منظور انتقال‬ ‫صنایع به خارج از شهر تدوین کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی مع��اون اول‬ ‫رییس جمهوری‪ ،‬جلسه ش��ورای ساماندهی مرکز‬ ‫سیاس��ی و اداری کش��ور و تمرکز زدایی از تهران‬ ‫روز گذشته به ریاست اس��حاق جهانگیری برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬معاون اول رییس جمهوری در این جلسه به‬ ‫مشکالت و مسائل تهران بزرگ و شهرهای اطراف‬ ‫اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬حدود یک چه��ارم جمعیت‬ ‫کش��ور در تهران بزرگ ساکن هستند و نمی توان‬ ‫مس��ائل انباشته ش��ده و مش��کالت این میزان از‬ ‫جمعیت را نادیده گرفت و از ان چشم پوشی کرد‪.‬‬ ‫جهانگیری با تاکید بر اینکه س��اماندهی وضعیت‬ ‫فعلی ته��ران نیازمند مدیریت جام��ع و یکپارچه‬ ‫است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید تدابیر و راهکارهایی‬ ‫برای حل مش��کالت حمل ونقل تهران و شهرهای‬ ‫اط��راف ان بیندیش��یم و برنام��ه ای قاب��ل اج��را‬ ‫به منظور انتق��ال صنایع به خارج از ش��هر تدوین‬ ‫کنی��م‪ .‬وی همچنین به تکلیف قانونی برای انتقال‬ ‫مرکز سیاس��ی و اداری کش��ور به خارج از تهران‬ ‫اش��اره و تصریح کرد‪ :‬حتی اگ��ر انتقال پایتخت و‬ ‫مرکز سیاس��ی و اداری کش��ور به خارج از تهران‬ ‫انج��ام ش��ود‪ ،‬باز ه��م از اهمیت و جای��گاه تهران‬ ‫کاس��ته نمی ش��ود و به جهت جمعیت بزرگی که‬ ‫در تهران بزرگ س��اکن هستند‪ ،‬ساماندهی تهران‬ ‫بای��د همچنان در دس��تور کار و به عن��وان یکی از‬ ‫موضوع��ات و اولویت ه��ای اصلی مدیریت کش��ور‬ ‫مطرح باش��د‪ .‬معاون اول رییس جمه��وری درباره‬ ‫مدیری��ت ش��هر بزرگ��ی مانند تهران در ش��رایط‬ ‫بحران��ی تاکید ک��رد‪ :‬همواره مدیری��ت تهران در‬ ‫ش��رایط بحران احتمالی یکی از دغدغه های اصلی‬ ‫و مهم مس��ئوالن کشور اس��ت؛ بنابراین نمی توان‬ ‫نسبت به س��اماندهی منطقه شهری تهران صرف‬ ‫نظر از اینکه پایتخت اداری و سیاس��ی کش��ور به‬ ‫مکان دیگری منتقل بشود یا نشود‪ ،‬بی تفاوت بود‪.‬‬ ‫امریکا برای حفظ منافع خود کشورها را تهدید می کند‬ ‫معاون امنیتی و انتظامی وزیر کش��ور بر پایبندی‬ ‫ایران به توافق هس��ته ای تاکید کرد و گفت‪ :‬امریکا‬ ‫ب��رای حفظ منافع خ��ود‪ ،‬همه کش��ورها را تهدید‬ ‫می کند اما جامعه جهانی باید اثبات کند به تعهدات‬ ‫خود پایبن��د و مانع یکجانبه گرایی امریکاس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت کشور‪ ،‬حسین‬ ‫ذوالفق��اری در دی��دار «اونگ کنگ یانگ» س��فیر‬ ‫اکرودیت��ه س��نگاپور در تهران با اش��اره با امادگی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران برای توسعه همکاری های‬ ‫همه جانبه با این کش��ور در س��طوح کارشناسی و‬ ‫مقامات تصمیم گیرنده اظهار ک��رد‪ :‬ایران تهدیدی‬ ‫برای هیچ یک از کشورهای منطقه نیست و امادگی‬ ‫تعامل منطقی با همه کش��ورهای منطقه را داریم‪.‬‬ ‫مع��اون امنیتی و انتظامی وزیر کش��ور بر پایبندی‬ ‫کشورمان به توافق هسته ای تاکید کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫امریکا برای حفظ منافع خود‪ ،‬همه کشورها را تهدید‬ ‫می کند اما جامعه جهانی باید اثبات کند به تعهدات‬ ‫خود پایبند و مانع یکجانبه گرایی امریکاس��ت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬ه��دف امریکا از ترویج ایران هراس��ی فروش‬ ‫سالح های خود و تصاحب ثروت کشورهای منطقه‬ ‫و ترتیبات سیاسی در راستای منافع خود است‪.‬‬ ‫صنعت ‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گرانی مواد اولیه‬ ‫دامنگیر تولید یک بارمصرف ها‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1130‬‬ ‫پیاپی ‪2448‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫حتی اگر‬ ‫تحریم ها نبود‪...‬‬ ‫عبداله توکلی الهیجانی‬ ‫کارشناس مهندسی خودرو‬ ‫ای��ن روزه��ا صنعت خودرو کش��ور‪ ،‬حال و روز مناس��بی ندارد‪.‬‬ ‫بس��یاری از ناظ��ران‪ ،‬کاهش می��زان تولید یا افزای��ش قیمت ها را‬ ‫به تحریم ها علیه کش��ورمان ربط می دهند اما بی ش��ک ریشه این‬ ‫میزان از ش��کنندگی و ناپایداری ش��رایط صنعت کش��ور را باید در‬ ‫کاستی های ناشی از راهبردهای بلندمدت بکارگرفته در این صنعت‬ ‫جس��ت وجو کرد؛ کاس��تی هایی که حتی اگر تحریم ها نیز نبود دیر‬ ‫یا زود‪ ،‬صنعت خودرو کش��ور را دچار بحران می کرد‪ .‬حقیقت این‬ ‫است که غفلت از طراحی و توسعه محصول در سال های گذشته و‬ ‫تولید نشدن محصوالت با برند خودی (‪ )own brand‬سبب شده‬ ‫ابتکار عمل در قس��مت عم��ده ای از زنجیره ارزش صنعت خودرو‪،‬‬ ‫در اختیار خودروس��از داخلی نباش��د‪ .‬زنجیره ارزش مجموعه ای از‬ ‫عملیاتی اس��ت که در یک صنعت‪ ،‬زنجیروار انجام می ش��ود تا به‬ ‫خلق ارزش منجر ش��ود‪ .‬محص��والت از حلقه های این زنجیر عبور‬ ‫می کنند و در هر حلقه‪ ،‬ارزشی به محصول نهایی افزوده می شود و‬ ‫طراحی و توس��عه محصول می تواند به عنوان کلیدی برای مالکیت‬ ‫پای��دار (‪ )sustainable‬حلقه ه��ای ش��کل دهنده ارزش در یک‬ ‫صنعت تلقی ش��ود‪ .‬از طرف دیگر سهم هزینه ای عملیات گوناگون‬ ‫در ن��رخ یک محصول به ط��ور معمول می تواند نم��ادی از اهمیت‬ ‫ه��ر کدام از حلقه های زنجیره ارزش در یک صنعت قلمداد ش��ود؛‬ ‫به عن��وان مثال در صنعت خ��ودرو نزدیک ‪ ۶۰‬درصد ارزش خودرو‬ ‫ن قطعات و مجموعه ها ش��کل می گیرد و تنها حدود‬ ‫در بخش تامی ‬ ‫‪ ۱۰‬درصد ارزش یک خودرو در سایت تولید خودرو خلق می شود؛‬ ‫از ای��ن رو مدیریت زنجیره تامین کنندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرو برای خودروسازان پراهمیت تلقی می شود و این گونه است‬ ‫ک��ه مونتاژ یک خودرو‪ ،‬در بهتری��ن حالت می تواند تنها حدود ‪۱۰‬‬ ‫درص��د عوای��د نهفته در کل زنجیره ارزش یک خ��ودرو را برایمان‬ ‫ایج��اد کند؛ ان ه��م در زمانی که مبلغی باعن��وان حق مالکیت یا‬ ‫‪ royalty‬به صاحب برند پرداخت نشود! باتوجه به سهم کم ارزش‬ ‫تولید شده در سایت خودروسازی در مقابل سایر حلقه های زنجیره‬ ‫ارزش گاهی مونتاژ خودرو در س��ایت تولید به دور از محل تمرکز‬ ‫س��ایر حلقه های ایجادکننده ارزش ان صنعت سبب می شود با باال‬ ‫رفتن هزینه های لجستیک‪ ،‬اقتصادی بودن برایند فعالیت های ان‬ ‫حوزه زیرسوال برود یا محصول صنعتی در ان بخش قابلیت رقابت‬ ‫قیمتی در مقیاس جهانی را از دست بدهد‪ .‬با این نگاه شاید بتوان‬ ‫راحت تر درک کرد که چگونه است که بسیاری از محصوالت مونتاژ‬ ‫ش��ده در داخل کش��ور نمی توانند براساس نرخ جهانی خود عرضه‬ ‫ش��وند و اگر کاهش تعرفه ناش��ی از مونتاژ در داخل کش��ور را در‬ ‫نظ��ر نگیریم‪ ،‬کل فعالیت مربوط به مونتاژ محصول در کش��ورمان‬ ‫غیراقتصادی خواهد بود‪ .‬این گونه است که حتی اگر تحریم ها نبود‬ ‫استراتژی اتخاذ ش��ده ازسوی سیاست گذاران حوزه خودرو کشور‬ ‫در زمین��ه مونتاژ ص��رف محصوالت خارجی در داخل کش��ور (به‬ ‫هم��راه واردات بی روی��ه قطعات) دیر یا زود صنعت خودرو کش��ور‬ ‫را دچ��ار بحران های ج��دی می کرد‪ .‬از این رو می توان چنین گفت‬ ‫که رخنه کردن خودروس��ازان پرقدرت فرانس��وی در خودروسازی‬ ‫داخلی با تاکید بر استفاده از سایت های تولیدی خودروسازان بزرگ‬ ‫داخلی به جای ایجاد سایت های جدید تولید‪ ،‬گرچه در کوتاه مدت‬ ‫می توانست سبد محصوالت خودروساز داخلی را رنگین تر کند‪ ،‬اما‬ ‫در بلندمدت مانند «بوس��ه مرگ» ب��رای صنعت خودرو ایران بود‬ ‫زیرا برای یک خودروس��از‪ ،‬تنها داش��تن محصول خودی (‪Own‬‬ ‫‪ )Brand‬که طراحی و توسعه ان ازسوی خو ِد خودروساز و زنجیره‬ ‫تامین مرتبطش‪ ،‬انجام ش��ده باش��د امکان دستیابی به تمام ارزش‬ ‫نهفته در زنجیره ارزش یک خودروس��از را مهیا می کند و در مقابل‬ ‫عمق‬ ‫مونتاژ محصوالتی با برند کشورهای دیگر حتی با فرض محال ِ‬ ‫داخلی سازی باال‪ ،‬امکان دستیابی به تمام سود نهفته در کسب وکار‬ ‫خودروس��ازی را فراهم نمی کند و در نهایت س��ناریوی محتمل ان‬ ‫اس��ت که به س��بب باال رفتن دیون خودروس��از داخلی به شریک‬ ‫خارجی‪ ،‬شریک امروز به صاحب فردا مبدل شود؛ صاحبی که تنها‬ ‫ب��ازار ج��ذاب داخلی را هدف گرفته و به طبع به دلیل مدل حاکم بر‬ ‫کسب وکار صنعت خودرو (که تولید در ان به صرفه و بهره ور نیست)‬ ‫به دنبال انتقال کل زنجیره ارزش مرتبط با محصوالت خود به داخل‬ ‫کشور نخواهد بود اما ان وقت دیگر زمانی برای جبران فرصت های‬ ‫از دست رفته باقی نمی ماند‪ .‬خودروساز خارجی کل بازار را تصاحب‬ ‫ک��رده و حتی اگ��ر به دالیل منطقی و نقصان های موجود در فضای‬ ‫کس��ب وکار کش��ور نخواهد یا نتواند به افزایش عمق داخلی سازی‬ ‫محصوالت خود ادامه دهد‪ ،‬راهی برای احیای صنعت از دست رفته‬ ‫خودرومان باقی نخواهد ماند؛ داس��تانی که به کرات در این سال ها‬ ‫برای دیگر صنایع کش��ور به وقوع پیوس��ته است‪ .‬بازاری که ابتدا با‬ ‫وعده های ش��یرین سرمایه گذاری ازسوی تولیدکنندگان جهانی از‬ ‫دس��ت تولیدکننده داخلی گرفته ش��ده و سپس با از میدان به در‬ ‫شدن تولیدکننده داخلی‪ ،‬به راحتی در اختیار واردکنندگان صرف‬ ‫کاالهای خارجی قرار گرفته است‪ .‬اری؛ حقیقت این است که حتی‬ ‫واگذاری صنایع نیمه جان داخلی به س��رمایه گذار بخش خصوصی‬ ‫یا حتی س��رمایه گذار خارجی در ش��رایط کنونی کسب وکار کشور‬ ‫تنها به خاموش ش��دن این ش��عله کم جان خواهد انجامید‪ .‬بدون‬ ‫سیاس��ت گذاری مناسب در جهت رونق افزایی تولید و بدون اصالح‬ ‫فضای کسب وکار کشور‪ ،‬واگذاری شتابزده شرکت های خودروساز‬ ‫به بهانه تکیه بر مدیران حرفه ای سرمایه گذار خارجی یا حتی بخش‬ ‫خصوصی داخلی‪ ،‬راه به جایی نخواهد برد و تنها شانه خالی کردن‬ ‫از بار مس��ئولیتی است که بر دوش وزارتخانه های مرتبط سنگینی‬ ‫می کن��د‪ .‬از این رو می توان گفت باید به تحریم ها به عنوان فرصتی‬ ‫دوباره برای احیای صنایع از دس��ت رفته داخلی نگریست؛ فرصتی‬ ‫برای بازنگری اس��تراتژیک در برنامه های توس��عه صنعتی کش��ور؛‬ ‫فرصتی که به زعم نگارنده می تواند با خودباوری و مسئولیت پذیری‬ ‫بیش��تر دریچه ای به س��مت احیای صنعت خودرو کشور با تکیه بر‬ ‫طراحی و توسعه محصوالت داخلی باشد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری در جلس��ه هی��ات وزیران‬ ‫ب��ا تش��کر از بیان��ات و رهنموده��ای رهب��ر‬ ‫معظم انقالب در دی��دار با اعضای دولت‪ ،‬این‬ ‫رهنمودها را راهگشا و راهنمای حرکت دولت‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت‬ ‫جمهوری‪ ،‬حجت االسالم والمس��لمین حس��ن‬ ‫روحانی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب‬ ‫مبن��ی بر اینک��ه دولت در وس��ط گود و خط‬ ‫مقدم حل مس��ائل و مش��کالت است‪ ،‬توصیه‬ ‫ایش��ان به همه برای کمک ب��ه دولت در این‬ ‫مسئولیت خطیر را پشتوانه ای ارزشمند برای‬ ‫دولت در انجام بهتر مسئولیت ها برشمرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با ی��اداوری تاکی��دات رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب در افزای��ش ارتب��اط بی��ن‬ ‫ق��وا ب��رای هم افزای��ی و هماهنگی بیش��تر و‬ ‫بهره گی��ری از ظرفی��ت خوب ش��ورای عالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی‪ ،‬این رهنمودها را از جمله‬ ‫رهنمودهای کارس��از در مدیری��ت اقتصادی‬ ‫کشور برشمرد و ارشادها و حمایت های ایشان‬ ‫درباره مصوبات این شورا را کمک بسیار خوبی‬ ‫برای دولت دانست‪.‬‬ ‫رییس جمهوری اعض��ای دولت را به تالش‬ ‫مضاعف برای اجرای کامل رهنمودهای رهبر‬ ‫معظ��م انقالب توصیه ک��رد و افزود‪ :‬ضرورت‬ ‫دارد به گونه ای عمل ش��ود ک��ه پس از مدت‬ ‫کوتاهی گ��زارش اقدام های خود را در اجرای‬ ‫این فرمایشات خدمت ایشان ارائه کنیم‪.‬‬ ‫روحانی همچنین رهنمودهای رهبر معظم‬ ‫انق�لاب در مدیری��ت اقتص��ادی‪ ،‬واگ��ذاری‬ ‫طرح های نیمه تمام‪ ،‬توسعه خصوصی سازی و‬ ‫حمایت کامل از بخش خصوصی‪ ،‬پش��تیبانی‬ ‫از بنگاه ه��ای اقتصادی‪ ،‬اص�لاح نظام بانکی‪،‬‬ ‫مدیری��ت نقدینگی‪ ،‬پرهیز از خام فروش��ی و‬ ‫توس��عه همکاری ه��ای منطق��ه ای و ارتباط‬ ‫بیش��تر با همس��ایگان را از اولویت های مهم‬ ‫دولت دانست که با تمام توان در سازمان های‬ ‫مسئول پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان ب��ا تش��کر از ت�لاش ارزنده‬ ‫وزارت ورزش و جوان��ان و کارگ��روه مل��ی‬ ‫المپیک و ورزش��کاران و مربیانی که با کسب‬ ‫موفقیت های درخشان‪ ،‬موجب شادی و نشاط‬ ‫نشست تهران به پیشرفت صلح در سوریه کمک می کند‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه برگزاری‬ ‫نشس��ت س��ران ایران‪ ،‬روس��یه و ترکیه در‬ ‫ته��ران را گام��ی در جهت پیش��رفت صلح‪،‬‬ ‫امنیت و ثبات در س��وریه دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫همچنان راهکار سیاس��ی تنها مسیر ممکن‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬بهرام قاس��می روز‬ ‫گذشته در نشس��ت خبری با خبرنگاران در‬ ‫پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره نشست سران ‪ ۳‬کشور‬ ‫ضامن اس��تانه در تهران اظهار کرد‪ :‬این نشست در ادامه‬ ‫چندین جلسه کارشناسی و وزیران خارجه ایران‪ ،‬روسیه‬ ‫و ترکیه اس��ت که در استانه قزاقس��تان برگزار شد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬تصور اینکه با یک نشس��ت مسئله دیرپایی مانند‬ ‫س��وریه حل می شود‪ ،‬منطقی نیست اما همچنان راهکار‬ ‫سیاسی تنها مس��یر ممکن است‪ .‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه یاداور ش��د‪ :‬به طور قطع نشست تهران می تواند‬ ‫به پیش��رفت صلح‪ ،‬امنیت و ثبات در س��وریه کمک کند‬ ‫و امیدوارم نشس��ت کارامدی برای مردم منطقه به ویژه‬ ‫سوریه باشد‪ .‬وی در پاسخ به سوال دیگری درباره نشست‬ ‫روز جمعه سران ‪ 3‬کشور و اینکه ایا در این نشست عالوه‬ ‫بر موضوع س��وریه‪ ،‬مس��ائل دیگری هم مطرح می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نشس��ت سران ‪ 3‬کشور تاثیرگذار و قدرتمند‬ ‫منطق��ه به طورقط��ع نمی تواند به ی��ک موضوع منتهی‬ ‫ش��ود و به طورحتم در کنار بحث سوریه اخرین تحوالت‬ ‫منطقه و مس��ائل بین المللی و همکاری ه��ای دوجانبه‬ ‫مورد عالقه هر ‪ 3‬کش��ور هم م��ورد بحث و گفت وگو قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬قاس��می همچنین در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫ک��ه ایا روز جمعه پیمان س��ه جانبه پولی بین ‪ 3‬کش��ور‬ ‫امضا می ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬موضوعات بسیاری در دستور‬ ‫کار اجالس س��ران ‪ ۳‬کشور اس��ت که در نشست خبری‬ ‫رییس��ان جمهوری ایران‪ ،‬روس��یه و ترکیه در پایان این‬ ‫جامعه به ویژه نس��ل جوان شدند‪ ،‬به طور ویژه‬ ‫از حضور فعال بانوان ورزش��کار که با موفقیت‬ ‫بیش��تری در مقایسه با گذش��ته همراه بوده‪،‬‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه جلس��ه وزی��ر ورزش و جوان��ان‬ ‫گزارش��ی از نتایج تیم ه��ای ایرانی حاضر در‬ ‫بازی های المپیک اسیایی ‪ ۲۰۱۸‬در اندونزی‬ ‫ب��ه هیات وزی��ران ارائ��ه داد‪ .‬براس��اس این‬ ‫گزارش‪ ،‬ایران در این بازی ها با کسب مجموع‬ ‫‪ ۶۲‬م��دال طال‪ ،‬نقره و برنز‪ ،‬بیش��ترین تعداد‬ ‫مدال را بعد از پیروزی انقالب اس�لامی از ان‬ ‫خود کرده اس��ت‪ .‬همچنین بانوان ورزش��کار‬ ‫ایرانی در این مس��ابقات موفق به کس��ب ‪۱۷‬‬ ‫مدال شدند‪.‬‬ ‫اروپا برای حفظ برجام اقدام عملی انجام دهد‬ ‫اجالس اطالع رس��انی می ش��ود‪ .‬سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارج��ه همچنین درباره برخی‬ ‫پیش��نهادهای اروپا در قال��ب برجام گفت‪:‬‬ ‫در بحث همکاری های این��ده میان ایران و‬ ‫تو امدهایی انجام‬ ‫اروپا چند ماه است که رف ‬ ‫و پیش��نهادهایی ارائه می ش��ود که در حال‬ ‫بررسی است‪ .‬قاسمی افزود‪ :‬هنوز انگونه که‬ ‫انتظ��ار ما بوده به مرحله نهایی نرس��یدیم و امیدوارم در‬ ‫زمان باقیمانده بتوانیم به نتیجه خوبی با اروپا برس��یم و‬ ‫انه��ا بتوانند از این ازمون س��ربلند بی��رون بیایند و نظر‬ ‫ای��ران را جلب و منافع کش��ورمان را تامین کنند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه ما درباره مس��ائل گوناگون مالی‪ ،‬پولی‪ ،‬بانکی‬ ‫و مباح��ث دیگر اقتصادی با طرف اروپایی گفت وگوهای‬ ‫ل حاضر از بیان جزئیات‬ ‫زیادی داشتیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در حا ‬ ‫ان و مکانیس��م هایی که وجود دارد‪ ،‬خودداری و تا اینده‬ ‫صبر می کنیم‪ .‬س��خنگوی نهاد دیپلماس��ی در پاسخ به‬ ‫پرسشی درباره س��فرهای غیرمنتظره وزیر امور خارجه‬ ‫به کش��ورهای منطقه نیز اظهار کرد‪ :‬این سفرها در ادامه‬ ‫سیاست خارجی ایران و استمرار رایزنی با همسایگان به‬ ‫کش��ورهای سوریه‪ ،‬پاکس��تان و ترکیه انجام شد‪ .‬وی در‬ ‫پاسخ به پرسش��ی درباره عملیات ارتش سوریه در ادلب‬ ‫و ش��یوه هم��کاری ایران در این عملی��ات گفت‪ :‬ادلب از‬ ‫موضوعات پیچیده ای است که اخرین سنگر شورشیان‬ ‫مخالف دولت ملی س��وریه اس��ت و عناصر تروریست در‬ ‫انجا سکنا گزیده اند‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه ایران‬ ‫ادامه داد‪ :‬دولت س��وریه مصمم است در ادامه پیروزی ها‬ ‫و سرکوب تروریست در این نقطه هم به این فاجعه پایان‬ ‫ده��د و این بحث امروز باعث نگرانی برخی محافل حامی‬ ‫تروریس��ت ها شده و انها دس��ت به تبلیغات گسترده ای‬ ‫زده اند‪.‬‬ ‫رییس مرک��ز پژوهش های‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫اش��اره به لزوم اق��دام جدی‬ ‫اروپ��ا ب��رای حف��ظ برجام‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬اروپا برای حفظ‬ ‫برجام گام هایی عملی بردارد‬ ‫و تنها به ش��عار اکتفا نکند تا‬ ‫ماندن جمهوری اس�لامی ایران در این‬ ‫توافق منطقی باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬کاظ��م جاللی که‬ ‫به منظ��ور دیدار و گفت وگ��و با مقامات‬ ‫سیاس��ی و مس��ئوالن پارلم��ان اروپ��ا‪،‬‬ ‫بلژی��ک و لوکزامبورگ‪ ،‬ب��ه این منطقه‬ ‫س��فر کرده‪ ،‬در دیدار «گی��رت بورژوا»‬ ‫نخست وزیر منطقه فالندر بلژیک افزود‪:‬‬ ‫‪ ۱۲‬گ��زارش اژان��س بین المللی انرژی‬ ‫اتمی نش��ان می دهد جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران به تمام��ی تعهدات��ش در برجام‬ ‫عمل کرده و به طور واقعی بر این تعهد‬ ‫پایبند بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه پیش��ینه تاریخی‬ ‫همکاری ه��ای ایران و بلژیک‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران همکاری های‬ ‫خوب و گس��ترده ای ب��ا بلژیک دارد که‬ ‫امیدواریم ب��ا برنامه ریزی م��دون روند‬ ‫این همکاری ها علیرغم میل و بدعهدی‬ ‫امریکا‪ ،‬گسترش پیدا کند‪.‬‬ ‫جالل��ی ب��ا اش��اره ب��ه زمینه ه��ای‬ ‫موج��ود همکاری میان ای��ران و بلژیک‬ ‫در حوزه ه��ای گوناگ��ون‪ ،‬باتوج��ه ب��ه‬ ‫ظرفیت های منطق��ه فالندر‬ ‫بلژیک بر ایجاد و گس��ترش‬ ‫همکاری ه��ای دوجانب��ه در‬ ‫بخش ه��ای گوناگ��ون تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم ته��ران‪،‬‬ ‫ری‪ ،‬ش��میرانات‪ ،‬اسالمشهر‬ ‫و پردیس در مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫با اش��اره به روند توافق هس��ته ای میان‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و ‪ 5+1‬و امضای‬ ‫برج��ام و بدعهدی امریکا در این زمینه‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬باوجود کارش��کنی ها و‬ ‫پیمان شکنی امریکا در برجام‪ ،‬اروپا باید‬ ‫به تعهداتش در این زمینه پایبند باشد و‬ ‫برای اجرای ان اقدام های عملی و جدی‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫ریی��س مرکز پژوهش ه��ای مجلس‬ ‫با بی��ان اینکه پیمان ش��کنی امریکا در‬ ‫برجام موجب ش��د بار اجرای این توافق‬ ‫بر دوش اروپا بیفت��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اقدام‬ ‫امریکا در برجام نشان داد که این کشور‬ ‫قابل اعتم��اد نیس��ت و نمی ش��ود با ان‬ ‫مذاکره کرد‪.‬‬ ‫جاللی ب��ا تاکید بر اینک��ه اکنون در‬ ‫مسیر حفظ برجام بار سنگینی بر دوش‬ ‫اروپا اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اروپا برای‬ ‫حف��ظ برج��ام گام هایی عمل��ی بردارد‬ ‫و تنه��ا به ش��عار اکتفا نکند ت��ا ماندن‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در این توافق‬ ‫منطقی باشد‪.‬‬ ‫تالش انگلیس برای همکاری با ژاپن با هدف مقابله با تحریم های امریکا‬ ‫رس��انه های انگلیس��ی گ��زارش کرده اند که‬ ‫مقام��ات دولت��ی ای��ن کش��ور ب��رای مقابله با‬ ‫تحریم ه��ای امریکا علیه ایران با مقامات ژاپنی‬ ‫تبادل نظر کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬به نق��ل از پایگاه خبری‬ ‫صدای امری��کا‪ ،‬انگلیس از امریکا درخواس��ت‬ ‫ک��رده ک��ه از برخ��ی تحریم های این کش��ور‬ ‫علیه ایران معاف ش��ود‪ .‬گفته می شود مقامات‬ ‫انگلیسی خواستار روابط بانکی محکمی با ایران‬ ‫و همچنین واردات نفت از این کش��ور هستند‪.‬‬ ‫با بازگش��ت تحریم های امریکا علیه ایران پس‬ ‫از خروج این کش��ور از توافق هس��ته ای‪ ،‬برخی‬ ‫رس��انه ها گزارش های��ی منتش��ر کرده ان��د که‬ ‫حاک��ی از تالش انگلیس برای همکاری با ژاپن‬ ‫در راس��تای جلوگیری از برخی تحریم ها علیه‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬ژاپن در گذشته قادر بود که بدون‬ ‫پیروی از تحریم های امریکا با ایران توافق نفتی‬ ‫و تجاری امضا کند‪.‬‬ ‫تحریم های جدید امریکا هر ش��رکت خارجی‬ ‫ک��ه با ایران در ارتباط باش��د را تحت تمهیدات‬ ‫تنبیه��ی خود قرار می دهد و انه��ا را از تجارت‬ ‫در امری��کا منع می کند‪ .‬ای��ن تهدید هم اکنون‬ ‫موجب ش��ده بی��ش از ‪ ۵۰‬کس��ب وکار غربی‪،‬‬ ‫فعالیت ه��ای خود در ای��ران را متوقف کنند‪ .‬از‬ ‫جمله این شرکت ها می توان به رنو‪ ،‬پژو‪ ،‬شرکت‬ ‫نفتی توتال‪ ،‬شرکت راه اهن دویچه بان و دویچه‬ ‫عکس روز‬ ‫تلکام اشاره کرد‪ .‬وزیران انگلیسی ابراز امیدواری‬ ‫کرده اند که در زمینه واردات نفت و روابط بانکی‬ ‫و همچنین بیمه کشتی های حمل ونقل نفتی‪ ،‬از‬ ‫تحریم های امریکا علیه ایران معاف شوند‪ ،‬با این‬ ‫حال مقامات انگلیس��ی درب��اره وضعیت میدان‬ ‫گازی در ‪ ۳۸۶‬کیلومت��ری ابردی��ن که مالکیت‬ ‫مش��ترک ان در دس��ت ش��رکت نفت بی پی و‬ ‫ش��رکت نفت دولتی ایران اس��ت‪ ،‬اب��راز نگرانی‬ ‫کرده اند‪ .‬وزارت ام��ور خارجه انگلیس بیانیه ای‬ ‫درباره مذاکره با مقامات ژاپنی درباره جلوگیری‬ ‫از این تحریم ها علیه ایران منتش��ر کرده است‪.‬‬ ‫در ای��ن بیانیه امده اس��ت‪ :‬دیپلمات ها در حال‬ ‫همکاری با اروپا و س��ایر ش��ریکان هس��تند تا‬ ‫بهره مندی ایران از مزایای کاهش این تحریم ها‬ ‫را تضمین کنند‪ .‬براس��اس این بیانیه‪ ،‬ایران باید‬ ‫به تعهدات خود بر مبنای توافق هسته ای پایبند‬ ‫باش��د‪ .‬اتحادی��ه اروپا در راس��تای حفظ روابط‬ ‫مال��ی خود با ای��ران اقدام هایی را ب��رای مقابله‬ ‫با تحریم های امریکا از جمله منع ش��هروندان و‬ ‫کسب وکارهای اروپایی از پیروی از این تحریم ها‬ ‫انجام داده اس��ت‪ .‬کمیس��یون اروپا اعالم کرده‬ ‫پی��روی از ای��ن تحریم ها بدون مج��وز رهبری‬ ‫اتحادی��ه اروپا در بروکس��ل برای ش��رکت های‬ ‫اروپایی ممنوع است؛ با این حال بسیاری از این‬ ‫شرکت ها نگران از دست دادن تجارت های خود‬ ‫در امریکا هستند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫به نام مداحی‬ ‫کارهای سیاسی و جناحی نشود‬ ‫جشنواره گردشگری غذا و هنر در همدان‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫یک مرجع تقلید ش��یعه گفت‪ :‬امروزه مداحی نس��بت به گذش��ته گسترده تر شده‪ ،‬به‬ ‫همی��ن دلی��ل باید مراقبت های ویژه ای در این زمینه انجام ش��ود و نباید به نام مداحی‪،‬‬ ‫کارهای سیاسی و جناحی کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬ایت اهلل ناصر مکارم شیرازی‪ ،‬در دیدار‬ ‫مدیران رادیو معارف و رادیو محرم‪ ،‬محرم و عاش��ورا را از س��رمایه های مهم شیعه دانست‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬دشمنان به دنبال ضربه زدن به مرجعیت و عاشورا هستند و به این مسئله‬ ‫اذعان می کنند و برای تحقق ان سرمایه گذاری عظیمی انجام داده اند‪ .‬وی انقالب اسالمی‬ ‫ایران را نش��ات گرفته از قیام عاش��ورا ارزیابی و تصریح کرد‪ :‬در مسائل مربوط به محرم و‬ ‫عاشورا تمام جناح ها و گروه ها ورود می کنند و اختالف ها کنار می رود؛ این حلقه اتصال‬ ‫بسیار ارزشمند است‪ .‬این مرجع تقلید شیعه با اشاره به نقشه های دشمنان برای کمرنگ‬ ‫کردن حضور مردم در برنامه های عزاداری محرم و عاشورا‪ ،‬نسبت به وقوع برخی اسیب ها‬ ‫هشدار داد و بر لزوم مراقبت همگان در این زمینه تاکید کرد‪ .‬وی با یاداوری توصیه های‬ ‫همیش��گی خود به مداحان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امروزه مداحی نسبت به گذشته گسترده تر شده‪،‬‬ ‫به همی��ن دلی��ل باید مراقبت های ویژه ای در این زمینه انجام ش��ود‪ .‬نباید به نام مداحی‬ ‫کارهای سیاسی و جناحی کرد‪ .‬خطیبان محترم نیز باید مراقبت های الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫سبک و‬ ‫ایت اهلل مکارم ش��یرازی با اش��اره به س��بک های رایج در مداحی‪ ،‬برخی از انها را ُ‬ ‫دور از ش��ان عزاداری امام حس��ین (ع) دانست و بر پرهیز از این گونه سبک ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در برنامه های مربوط به رادیو محرم از جنبه های معرفتی غفلت نشود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬رادیو محرم باید جنبه تبیین گری و هدایت گری داش��ته باش��د‪ .‬رسانه ها نیز‬ ‫نباید تابع خواسته ها باشند‪ ،‬بلکه باید باتوجه به اموزه های دینی معیارها را رعایت کنند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫رهنمودهای رهبر معظم انقالب راهگشا و راهنمای حرکت دولت است‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی وزارت کش�ور‪-‬‬ ‫عبدالرض��ا رحمانی فضلی در دی��دار «فیلیپو‬ ‫گرندی» کمیس��رعالی سازمان ملل متحد در‬ ‫امور پناهندگان با تاکید بر اینکه ایران به مدت‬ ‫‪ ۳۵‬س��ال اس��ت که به دالیل اسالمی و انسانی‬ ‫پناهندگان را در کش��ور خ��ود پذیرفته و انواع‬ ‫خدم��ات با انها ارائه می کند‪ ،‬گفت‪ :‬کمک های‬ ‫بین الملل��ی ب��رای رس��یدگی ب��ه وضعی��ت‬ ‫پناهن��دگان قابل توجه نیس��ت‪ .‬وی همچنین‬ ‫با اش��اره به حضور ح��دود ‪ 3‬میلیون پناهنده‬ ‫مجاز و غیرمجاز افغان در کش��ور تصریح کرد‪:‬‬ ‫پناهندگان باید به طور قانونی و مش��خص وارد‬ ‫کشور شوند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬محمد صالح صدقیان‪ ،‬رییس مرکز‬ ‫عرب��ی مطالعات ایران گفت‪ :‬نشس��ت س��ران‬ ‫ای��ران‪ ،‬ترکی��ه و روس��یه در ته��ران جایگاه‬ ‫تعیین کننده ای برای حل و فصل مسئله ادلب‬ ‫س��وریه خواهد داشت؛ به ویژه اگر انکارا بتواند‬ ‫ب��ا همکاری تهران ‪-‬مس��کو نق��ش مثبتی در‬ ‫مصالحه در این منطقه ایفا کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬معاون وزیر خارجه انگلیس در تهران‬ ‫با اش��اره به حمایت کشورش از تداوم برجام و‬ ‫با بیان اینکه این توافق سند مهمی برای ادامه‬ ‫همکاری های ایران و اروپا است‪ ،‬گفت‪ :‬ما بدون‬ ‫توجه به سیاست های ایاالت متحده درباره این‬ ‫س��ند‪ ،‬مایل به حفظ برجام هس��تیم‪ .‬الیستر‬ ‫برت یاداور ش��د‪ :‬از اقدام انسان دوستانه ایران‬ ‫برای اعطای مرخصی به نازنین زاغری و دیدار‬ ‫او ب��ا خانواده اش تش��کر می کنیم و امیدواریم‬ ‫با تداوم این رویکرد ش��اهد ازادی و بخش��ش‬ ‫چنین افرادی باشیم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��ردار س��رتیپ قدی��ر نظامی پور‪،‬‬ ‫معاون رییس س��تاد نیروهای مسلح جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در امور بین الملل و هیات همراه‬ ‫در بغ��داد با سرلش��کر عرفان محمود الحیالی‪،‬‬ ‫وزی��ر دفاع عراق دیدار ک��رد‪ .‬در این دیدار بر‬ ‫گسترش روابط دفاعی و نظامی میان دو کشور‬ ‫همسایه تاکید شد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬جلس��ه بررس��ی اخری��ن وضعیت‬ ‫خشکسالی کش��ور دیروز به ریاست عبدالرضا‬ ‫رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کش��ور و جانشین رییس‬ ‫ش��ورای عالی مدیری��ت بح��ران در محل این‬ ‫وزارتخانه برگزار ش��د‪ .‬وزیر کش��ور با تاکید بر‬ ‫اولویت موضوع اب شرب در سال اینده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫موضوع استقرار دستگاه های اب شیرین کن و‬ ‫همچنین انتقال اب از دریای عمان به طورحتم‬ ‫با اولویت ازس��وی سازمان مس��ئول پیگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مش��اور کرملی��ن یکی از مس��ائل‬ ‫احتمال��ی مورد بحث در نشس��ت س��ه جانبه‬ ‫ایران‪ ،‬ترکیه و روس��یه را تحرکات ش��یمیایی‬ ‫س��وریه عنوان ک��رد‪ .‬به گ��زارش خبرگزاری‬ ‫اس��پوتنیک‪ ،‬ی��وری اوش��اکوف‪ ،‬اع�لام کرد‬ ‫والدیمیر پوتین‪ ،‬رییس جمهوری روس��یه‪ ،‬در‬ ‫نشس��ت خود با س��ران ای��ران و ترکیه در روز‬ ‫جمعه ممکن اس��ت درباره تحرکات شیمیایی‬ ‫سوریه رایزنی کند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬حیدر العبادی در سخنانی تصریح کرد‬ ‫رییس پیشین حشد ش��عبی‪ ،‬نماینده ائتالف‬ ‫النصر نیست‪ .‬نخست وزیر عراق در گفت وگو با‬ ‫اسکای نیوز گفت‪ :‬فالح الفیاض (رییس پیشین‬ ‫حشد شعبی) نماینده ائتالف النصر که ریاست‬ ‫ان را العبادی برعهده دارد‪ ،‬نیست و اگر الفیاض‬ ‫ب��ه نمایندگی از این ائت�لاف صحبت کند‪ ،‬از‬ ‫او ش��کایت خواهی��م کرد‪ .‬نخس��ت وزیر عراق‬ ‫با اعالم این خبر که روز دوش��نبه در جلس��ه‬ ‫پارلمان ش��رکت می کند مدعی ش��د‪« :‬منافع‬ ‫مردم عراق را برای رضایت ایران یا هر کش��ور‬ ‫دیگری به خط��ر نمی اندازیم‪ ».‬حیدرالعبادی‬ ‫گفت هی��چ عالقه ای به نخس��ت وزیری ندارد‬ ‫و دلی��ل نام��زدی اش برای این جای��گاه اصرار‬ ‫ائتالف النصر بوده است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی با‬ ‫فرستاده ویژه واشنگتن در سوریه دیدار و درباره‬ ‫مسائل منطقه ای و ایران مذاکره کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬نتانیاهو در دیدار با نماینده‬ ‫امریکا در سوریه‪ ،‬درباره شرایط سوریه و حضور‬ ‫ایران در این کشور مذاکره کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ج��ان کری در گفت وگویی با ش��بکه‬ ‫‪ CBS‬ب��ه تصمیم دونال��د ترامپ برای خروج از‬ ‫برجام تاخت و گفت‪ :‬ترامپ بیشتر مواقع نمی داند‬ ‫که چه می گوید و مسائل را سرهم بندی می کند‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه پیشین امریکا همچنین اظهار‬ ‫ک��رد ادعای ترام��پ درباره ضعی��ف خواندن و‬ ‫اس��یب زننده بودن توافق هس��ته ای ایران برای‬ ‫امریکا ادعایی غلط و تفرقه برانگیز اس��ت‪ .‬کری‬ ‫همچنی��ن با اش��اره به تالش های کش��ورهایی‬ ‫مانند چین‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان و انگلیس برای حفظ‬ ‫برجام گفت‪ :‬تنها امریکا از این توافق خارج شد؛‬ ‫تنها دونالد ترامپ‪ .‬وزیر دفاع و مقامات اطالعاتی‬ ‫او نی��ز ب��ر این باور بودند که بای��د در این توافق‬ ‫بمانند‪ .‬حقیقت این است که این توافق همچنان‬ ‫کارکرد مطلوب را دارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1130‬‬ ‫پیاپی ‪2448‬‬ ‫حمل ونقل و انرژی‬ ‫نبود منابع مالی موتور پروژه ‪۱۲‬ساله را از کار انداخت‬ ‫چرخ مترو برای اهواز نچرخید‬ ‫‹ ‹وعده غیرکارشناسی وزیر درباره پروژه!‬ ‫مانن��د بس��یاری از پروژه های عمرانی کش��ور‪ ،‬مت��رو اهواز‬ ‫نیز سال هاس��ت در پیچ و خم مش��کالت مالی و نبود بودجه‬ ‫گیر افتاده اما تفاوت ان با س��ایر پروژه های عمرانی ان اس��ت‬ ‫که مس��ئوالن اس��تانی از حل این مش��کالت ناامید شده و از‬ ‫هم اکنون پروژه را مختومه می دانند!‬ ‫اسفند سال گذش��ته عبدالرضا رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کشور‬ ‫در جمع خبرنگاران از راه اندازی مترو اهواز در س��ال ‪ ۹۷‬خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬باتوجه به مشکالتی که در زمینه پیمانکاری پروژه‬ ‫داش��تیم‪ ،‬ش��اهد تاخیر در این پروژه هس��تیم اما برای خرید‬ ‫ناوگان این پروژه اقدام کرده ایم‪.‬‬ ‫باتوج��ه به پیش��رفت ک��م مترو اه��واز‪ ،‬وعده وزیر کش��ور‬ ‫درب��اره زم��ان راه اندازی این پ��روژه به ان��دازه ای غیرعملی و‬ ‫غیرکارشناس��ی بود که منصور کتانباف‪ ،‬ش��هردار اهواز را به‬ ‫‹ ‹توقف تقریبا مطلق پروژه!‬ ‫هرچند گاه و بیگاه خبری از پیش��رفت فیزیکی مترو اهواز‬ ‫مخابره می ش��ود اما گفت وگو با مقامات محلی و کس��انی که‬ ‫از نزدی��ک در جریان وضعیت پروژه هس��تند بیش از هر چیز‬ ‫غیرواقعی بودن وعده هایی مانند انچه وزیر کشور درباره نهایی‬ ‫شدن پروژه در سال ‪ ۹۷‬مطرح کرده را نشان می دهد‪.‬‬ ‫علی س��اری‪ ،‬نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی‬ ‫از جمله کس��انی اس��ت ک��ه پیگیری های زی��ادی برای حل‬ ‫مش��کالت مترو اهواز انجام داده و باتوجه به بی سرانجام بودن‬ ‫این وعده ها‪ ،‬امیدی به پایان پروژه ندارد‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎﻻﻥ ﺧﺎﻙ ﺁﺯﻣﺎ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪420759‬‬ ‫ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10320723470‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ‬ ‫ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,04,03‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺑﺎﺑﻚ‬ ‫ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0068341229‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺍﻓﺸﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0610092049‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ‪1‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(238211‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎﻻﻥ ﺧﺎﻙ ﺁﺯﻣﺎ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪420759‬‬ ‫ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10320723470‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 1397,05,16‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‪ :‬ﻗﺮﭼﻚ‪-‬ﺷﻬﺮ ﻗﺮﭼﻚ‪ -‬ﻗﺮﭼﻚ‪-‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺻﻠﻰ‪-‬ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﭘﺎﺳﺎژ ﻧﮕﻴﻦ‪-‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ‪-‬ﻃﺒﻘﻪ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ‪ 1868714387 :‬ﻭ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﭘﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ ‪ 1580440096‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪2‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(238217‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻃﻠﺲ ﮔﺴﺘﺮﺍﻥ ﺍﺭﻳﻜﻪ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 1397,06,04‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 530639‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪14007803140‬‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ‪:‬ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻰ ﻭ ﺗﺎﻻﺭ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ‪ ،‬ﻏﺬﺍﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﻓﺮﻧﮕﻰ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻏﺬﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺩﻛﻮﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻈﺎﻓﺘﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻰ ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﻯ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﺷﻬﺮﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ ‪ ،‬ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ‪،‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺮﺍﺯﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻯ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﻨﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻰ ﺗﻬﻴﻪ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻰ‪ .‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻯ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ‬ ‫ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻭ ﺳﻰ‬ ‫ﺍﻥ ﺟﻰ ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ‬ ‫ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ‪ :‬ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -‬ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ ‪ -‬ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﻰ‪-‬ﻛﻮﭼﻪ‬ ‫ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ‪-‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﻥ‪-‬ﭘﻼﻙ ‪-328‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎ‪-‬ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ‪-‬ﻭﺍﺣﺪ ‪2‬‬ ‫ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ‪ 1347998138‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 1000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺴﮕﺮ‬ ‫ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﮔﻨﺰﻕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 1450287468‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 900000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻧﻮﺭﺍﻟﻠﻬﻰ ﮔﻨﺰﻕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 1467727636‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ‬ ‫‪ 100000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺴﮕﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﮔﻨﺰﻕ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪1450287468‬ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻧﻮﺭﺍﻟﻠﻬﻰ ﮔﻨﺰﻕ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪1467727636‬ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ﭼﻚ ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﺮﻭﺍﺕ ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺘﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺻﻤﺖ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪4 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(238222‬‬ ‫حمای��ت از س��امانه های حمل ونق��ل ریل��ی درون ش��هری و‬ ‫حومه‪ ،‬س��اخت قطار ش��هری در ان به تصویب دولت رسیده‬ ‫و گرچه در س��ال های گذش��ته پیش��رفت مطلوبی نداشته اما‬ ‫ب��ه هر حال برای س��اخت ان از بودجه عمومی هزینه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر اقدام های مهمی در زمینه اجرای این‬ ‫پروژه انجام شده که از این میان می توان به ساخت تونل مترو‬ ‫از زیر رودخانه کارون اش��اره کرد که نخس��تین عبور مترو از‬ ‫زیر رودخانه در کش��ور بود و به عنوان یکی از پرچالش ترین و‬ ‫مهم ترین دستاوردهای این پروژه از ان یاد می شود‪.‬‬ ‫براس��اس نتایج یک پژوهش‪ ،‬در صورت بهره برداری از مترو‬ ‫اهواز‪ ،‬بدون در نظر گرفتن صرفه جویی در وقت و زمان مردم‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۲۵۰‬میلی��ون دالر در طول ‪ ۴‬س��ال فق��ط در هزینه‬ ‫سوخت خودرو صرفه جویی خواهد شد‪.‬‬ ‫پ��روژه مترو اهواز در حالی در توقف و رکود به س��ر می برد‬ ‫که این ش��هر یکی از ‪ 8‬کالنشهری اس��ت که براساس قانون‬ ‫طرح مترو اهواز در س��ال ‪ ۱۳۸۰‬به تصویب رس��ید‪ .‬در این‬ ‫طرح ساخت ‪ ۴‬خط مترو به طول تقریبی ‪ ۴۶‬کیلومتر در نظر‬ ‫‹ ‹صرفا جهت یاداوری!‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎﻻﻥ ﺧﺎﻙ ﺁﺯﻣﺎ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪420759‬‬ ‫ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10320723470‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,04,03‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﺩﺭﺱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -‬ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ ‪ -‬ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻣﺤﻠﻪ‬ ‫ﻣﺮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ‪-‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺎﺭﻭﻥ‪-‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ‪ ) 9‬ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺷﺮﻗﻰ (‪-‬ﭘﻼﻙ ‪-6‬ﻃﺒﻘﻪ‬ ‫ﺳﻮﻡ ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ‪1463846784 :‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪1 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(238223‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ ﻭﻧﺸﺮ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ‬ ‫‪ 88389‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10101327969‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1396,12,08‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -‬ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ ‪ -‬ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﺟﻤﺎﻟﺰﺍﺩﻩ‪-‬‬ ‫ﻛﻮﭼﻪ ﻫﻤﺪﺍﻥ‪-‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﻰ‪-‬ﭘﻼﻙ ‪-1204‬ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ‪ -‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ‪:‬‬ ‫‪ 1418693983‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪ ‪1 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(238233‬‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﭘﺮﺗﻮﻯ ﺩﻳﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 562‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 404/220/97‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺯﻳﻨﺖ ﭘﺮﺗﻮﻯ ﺩﻳﻠﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 989‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 96/9/11‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ :‬ﻓﺮﻳﺒﺎ ﭘﺮﺗﻮﻯ ﺩﻳﻠﻤﻰ‪ -‬ﺵ ﺵ ‪ -562‬ﺕ ﺕ ‪ -1331‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﺭﺍﻧﺰﻟﻰ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻓﺮﺍﻧﻚ ﭘﺮﺗﻮﻯ ﺩﻳﻠﻤﻰ‪ -‬ﺵ ﺵ ‪ -21294‬ﺕ ﺕ ‪ -1334‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﺷﺖ‪-‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﭘﺮﺗﻮﻯ ﺩﻳﻠﻤﻰ‪ -‬ﺵ ﺵ ‪ -1362‬ﺕ ﺕ ‪ -1339‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ‪ ،‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/59636‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 220‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻣﻬﻴﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 9917‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 411/208/97‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺻﻔﺮﻋﻠﻰ ﻣﻬﻴﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 447‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 97/4/30‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ :‬ﻣﻬﻴﻦ ﻳﺎﻭﺭﺩژ‪ -‬ﺵ ﺵ ‪ -890‬ﺕ ﺕ ‪ -1331‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﺍﻣﻴﻦ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻬﻴﻦ ﺩﻭﺳﺖ‪ -‬ﺵ ﺵ ‪ -5538‬ﺕ ﺕ ‪ -1353‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻪ ﻣﻬﻴﻦ ﺩﻭﺳﺖ‪ -‬ﺵ ﺵ ‪ -2061‬ﺕ ﺕ ‪ -1357‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻣﻬﻴﻦ ﺩﻭﺳﺖ‪ -‬ﺵ ﺵ ‪ -9917‬ﺕ ﺕ ‪ -1362‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ‪ ،‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪110/59632‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 208‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺍﺳﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 49393‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 392/208/97‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺻﻼﻥ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺍﺳﺪﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 8‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪96/2/5‬‬ ‫ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ﺯﻫﺮﺍ ﺁﻗﺎﺋﻰ‪ -‬ﺵ ﺵ ‪ -2813‬ﺕ ﺕ ‪ -1332‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ‬ ‫ﺩﺍﻭﺩ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺍﺳﺪﻯ‪ -‬ﺵ ﺵ ‪ -3616‬ﺕ ﺕ ‪ -1350‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﭘﺴﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺍﺳﺪﻯ‪ -‬ﺵ ﺵ ‪ -2557‬ﺕ ﺕ ‪ -1353‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﺳﻤﻴﻪ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺍﺳﺪﻯ‪ -‬ﺵ ﺵ ‪ -2242‬ﺕ ﺕ ‪ -1360‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺍﺳﺪﻯ‪ -‬ﺵ ﺵ ‪ -49393‬ﺕ ﺕ ‪ -1367‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪110/59630‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 208‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫نمایی از مترو اهواز‬ ‫اکرم امینی‪ :‬این روزها خبرهای خوبی از مترو اهواز به گوش‬ ‫نمی رس��د؛ گویا قرار است بعد از حدود ‪ ۱۲‬سال از کلنگ زنی‬ ‫مترو اهواز‪ ،‬ش��اهد اضافه شدن یک پروژه بی سرانجام دیگر به‬ ‫پروژه های عمرانی ناتمام کش��ور باشیم‪ .‬این در حالی است که‬ ‫در همه سال هایی که از کلنگ زنی این پروژه می گذرد‪ ،‬اخبار‬ ‫پیش��رفت ان از سوی مس��ئوالن محلی و کشوری بارها برای‬ ‫رسانه ها مخابره شده اما اکنون به نظر می رسد باید مترو اهواز‬ ‫را از جمل��ه طرح هایی بدانیم که بیش��تر از نتیجه‪ ،‬س��روصدا‬ ‫داش��ته است! نمونه این اخبار پرس��روصدا و دل خوش کننده‪،‬‬ ‫وعده وزیر کش��ور در پایان سال گذش��ته مبنی بر راه اندازی‬ ‫مترو اهواز در س��ال ‪ ۹۷‬اس��ت اما نماینده اه��واز در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬این وعده ها را رد کرده و می گوید مترو اهواز‬ ‫حاال حاالها راه افتادنی نیست!‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬طرح مترو یا قطار ش��هری اهواز در سال‬ ‫‪ ۸۰‬تصویب شد و کلنگ این پروژه حدود ‪ ۵‬سال بعد به زمین‬ ‫خورد‪ .‬براس��اس اماری که مسئوالن ارائه می دهند‪ ،‬این پروژه‬ ‫در ‪ ۱۲‬س��ال گذش��ته بیش��تر از ‪ ۳۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫نداش��ته‪ ،‬این درحالی است که بر اس��اس مصوبه شورای عالی‬ ‫ترافیک‪ ،‬قرار بود فاز نخست این پروژه به عنوان یکی از دو خط‬ ‫مصوب تا سال ‪ ۱۳۹۸‬به بهره برداری برسد و ‪ ۱۴‬هزار مسافر را‬ ‫در هر ساعت در شهر جابه جا کند‪.‬‬ ‫واکنش واداش��ت‪ .‬او به ایس��نا گفت‪ :‬با وضعیت فعلی بودجه‪،‬‬ ‫مترو اهواز تا ‪ ۲۰‬ماه اینده نیز راه اندازی نخواهد شد‪.‬‬ ‫کتانب��اف ب��ا بیان اینک��ه مطمئن‬ ‫هس��تم وعده وزیر کشور عملیاتی‬ ‫نخواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬برای راه اندازی‬ ‫بخش��ی از ف��از نخس��ت خط یک‬ ‫مترو اهواز‪ ،‬ان هم بدون ناوگان‪ ،‬به‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلی��ارد تومان پول نقد نیاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬راه ان��دازی ای��ن بخش از مت��رو به طول ‪۶‬‬ ‫کیلومتر هم به ش��رطی اس��ت که این ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬به‬ ‫طور نقدی داده ش��ود تا کار این بخش از پروژه شروع شود‪ .‬با‬ ‫این ش��رایط نیز رسیدن به مرحله بهره برداری از این فاز مترو‬ ‫اهواز دست کم ‪ ۲۰‬ماه زمان می برد‪.‬‬ ‫ش��هردار اهواز با اشاره به س��خن وزیر کشور مبنی بر اینکه‬ ‫زیرس��اخت های مترو اهواز در حال اماده ش��دن است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمی دانم منظور وزیر‪ ،‬زیرس��اخت های کجا و کدام قس��مت از‬ ‫مترو اهواز اس��ت و چه کسی چنین گزارشی را به وزیر کشور‬ ‫ارائه کرده است!‬ ‫نکت��ه قابل تام��ل در این میان ان اس��ت ک��ه ‪ ۶‬کیلومتری‬ ‫ک��ه به عنوان فاز نخس��ت خط ی��ک مترو اهواز بر س��ر زمان‬ ‫بهره برداری ان بحث باال گرفته‪ ،‬براساس مصوبه وزارت کشور‬ ‫کمتر از یک س��وم طول خط یک مترو این ش��هر است و قرار‬ ‫بود در س��ال ‪ ۹۲‬با اس��تفاده از فاینانس به بهره برداری برسد‬ ‫که این اتفاق رخ نداد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به‬ ‫با اشاره به مشکالت مالی بسیار زیاد‬ ‫مترو اهواز گفت‪ :‬براس��اس قانون تامی��ن نیمی از هزینه های‬ ‫مترو کالنش��هرها برعهده وزارت کش��ور و نی��م دیگر برعهده‬ ‫شهرداری هاست اما شهرداری اهواز مانند سایر کالنشهرها‪ ،‬از‬ ‫قدرت مالی باالیی برخوردار نیست و انقدر چالش و گرفتاری‬ ‫دارد که توانی برای تامین هزینه های ساخت مترو ندارد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای اسالمی توضیح‬ ‫داد‪ :‬شهرداری اهواز از سازمان های دیگر از جمله وزارت نفت‬ ‫مطالباتی دارد که وصول نش��ده و این مطالبات در عمل تاثیر‬ ‫نامطل��وب خود را بر مترو و س��ایر پروژه های کالن گذاش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ساری تاکید کرد‪ :‬حل مشکالت مترو‬ ‫نیازمند همکاری اس��تاندار و وزارت‬ ‫کشور اس��ت اما استانداری همکاری‬ ‫خوب��ی در ای��ن زمین��ه ن��دارد و‬ ‫پیگیری های ما از وزارت کش��ور نیز‬ ‫بی نتیجه مانده است‪ .‬البته مشکالت‬ ‫ای��ن پ��روژه را ه��م در کمیس��یون‬ ‫اجتماعی و هم در کمیسیون عمران مطرح کرده ام و از طریق‬ ‫مجلس در حال پیگیری هستم‪.‬‬ ‫انطور که نماینده مردم اهواز در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫توضیح می دهد‪ ،‬مترو اهواز جزو نخس��تین پروژه های مترویی‬ ‫کالنشهرهاست که کلنگ زنی ش��د اما با گذشت بیش از یک‬ ‫دهه همچنان بی سرانجام مانده است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه پروژه فعال متوقف است‪ ،‬گفت‪ :‬با بودجه‬ ‫اندکی که از س��وی وزارت کش��ور به این پروژه تزریق ش��د‪،‬‬ ‫پیش��رفت خاصی ایجاد نش��ده و اکنون ه��م گرچه نیروهای‬ ‫پیمان��کار در پ��روژه حضور دارن��د اما در عم��ل کاری انجام‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬درواقع م��واد اولیه و پولی وجود ن��دارد که کاری‬ ‫انج��ام ش��ود و کارگرانی که در پروژه حض��ور دارند نیز نقش‬ ‫نگهبان را دارند و حقوقی ه��م دریافت نمی کنند و مطالباتی‬ ‫از پیمانکار دارند‪.‬‬ ‫حل مش��کالت مترو نیازمند همکاری استاندار و وزارت کشور است اما‬ ‫استانداری همکاری خوبی در این زمینه ندارد و پیگیری های ما از وزارت‬ ‫کشور نیز بی نتیجه مانده است‬ ‫‹ ‹جزئیات مترو اهواز بر اساس مصوبه دولت‬ ‫گرفته شده و در زمان تصویب گفته شد این طرح باید تا سال‬ ‫‪ ۹۲‬به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫خ��ط یک مترو اه��واز به عنوان اصلی ترین خ��ط از نیروگاه‬ ‫زرگان در ش��مال ش��رقی اهواز اغاز می ش��ود و پس از عبور‬ ‫از میدان ه��ای اصلی ش��هر به منطقه بقای��ی در جنوب غربی‬ ‫اهواز می رسد‪.‬‬ ‫طول خط یک براس��اس مصوبه شورای عالی ترافیک کشور‬ ‫‪ ۲۳‬کیلومتر و ش��امل ‪ ۲۴‬ایس��تگاه اس��ت‪ .‬این خط مترو در‬ ‫برخی بخش ها از روی زمین عبور خواهد کرد‪ .‬پیش بینی شده‬ ‫خط یک مترو اهواز در س��اعت اوج تقاضا‪ ۱۴ ،‬هزار مس��افر را‬ ‫در ساعت جابه جا کند‪.‬‬ ‫خط دو مترو اهواز خط شرقی شهر است‪ .‬سومین خط مترو‬ ‫ش��مال غربی این شهر را به جنوب ش��رقی متصل می کند و‬ ‫چهارمین خط مترو این ش��هر در غرب شهر ساخته می شود‪.‬‬ ‫براساس مصوبه دولت قرار بود اهواز تا سال ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪۷۰‬‬ ‫کیلومتر مترو داشته باشد‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۴‬پروژه شهرداری در شیراز‬ ‫به مناس��بت هفته دولت ‪ ۲۴‬پ��روژه عمرانی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ورزش��ی و خدماتی شهرداری شیراز‬ ‫ب��ه بهره برداری رس��ید و عملی��ات اجرایی دو‬ ‫پروژه بزرگراهی اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬اسماعیل تبادار‪ ،‬استاندار‬ ‫ف��ارس در ایی��ن بهره برداری و اغ��از عملیات‬ ‫اجرایی طرح های ش��هرداری شیراز گفت‪ :‬نگاه‬ ‫به کالنش��هر ش��یراز باید نگاهی جامع باشد و‬ ‫به افق دور این کالنشهر توجه داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ش��یراز ظرفیت ه��ای‬ ‫بی ش��ماری در ابع��اد گوناگ��ون ب��رای‬ ‫س��رمایه گذاری دارد‪ ،‬بهره ب��رداری از پ��روژه‬ ‫بزرگراه��ی رودک��ی و اغ��از عملی��ات اجرایی‬ ‫دو پ��روژه بزرگراه��ی را اقدام ه��ای موثری در‬ ‫روان سازی ترافیک شهری دانست‪ .‬تبادار ادامه‬ ‫داد‪ :‬امروز سخت ترین تنگناها را در پروژه های‬ ‫عمران��ی داریم؛ با این وجود در اس��تان فارس‬ ‫بیش از ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومان پروژه به مناسبت‬ ‫هفته دولت به بهره برداری رس��ید که هدیه ای‬ ‫کوچک از طرف دولت به مردم به شمار می رود‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین حیدر اس��کندرپور‪ ،‬ش��هردار‬ ‫ش��یراز نیز با بیان اینکه تقاطع غیرهمس��طح‬ ‫ش��هرک جوادی��ه در هفت��ه دف��اع مقدس و‬ ‫تقاط��ع امیرکبیر در دهه فج��ر به بهره برداری‬ ‫می رسد‪ ،‬نگاه ش��هرداری به اجرای پروژه ها را‬ ‫رفع مشکالت ترافیکی و ارتقای رفاه شهروندان‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫اس��کندرپور با ی��اداوری اینک��ه پروژه های‬ ‫ش��هری باید به موازات یکدیگر و تکمیل کننده‬ ‫هم باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬برای اتصال شیراز به ازادراه‬ ‫شیراز‪-‬اصفهان‪ ،‬یک پروژه بزرگراهی را طراحی‬ ‫و عملیات اجرایی ان را اغاز کردیم‪.‬‬ ‫ش��هردار ش��یراز گف��ت‪ :‬در ادام��ه بل��وار‬ ‫حسینی الهاش��می برای اتصال شیراز به ازادراه‬ ‫ش��یراز‪-‬اصفهان‪ ،‬ی��ک مح��ور بزرگراهی ‪۲۰‬‬ ‫کیلومتری طراحی شده که ساخت ‪ ۸‬کیلومتر‬ ‫ان برعهده شهرداری و باقی ان برعهده وزارت‬ ‫راه و شهرسازی است‪.‬‬ ‫اس��کندرپور هزینه اجرای این پروژه را بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد توم��ان اع�لام و اضافه کرد‪:‬‬ ‫شهرداری شیراز عالوه بر تکمیل پروژه های در‬ ‫دس��ت اجرا ‪ ۱۰‬پروژه جدید از جمله پردیس‬ ‫س��ینمایی سعدی و سینمای روباز را در برنامه‬ ‫خود دارد‪ .‬حسین ارگیو‪ ،‬معاون فنی و عمرانی‬ ‫ش��هرداری شیراز نیز با اشاره به بهره برداری از‬ ‫‪ ۲۴‬پروژه در استانه عید غدیر‪ ،‬از اغاز عملیات‬ ‫اجرای��ی فاز یک بزرگراه ش��یراز‪-‬بیضا با هدف‬ ‫اتصال ش��یراز به ازادراه ش��یراز‪-‬اصفهان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه هزین��ه فاز یک طرح‬ ‫اتصال ازادراه شیراز‪-‬اصفهان به رینگ شهری‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیارد تومان براورد ش��ده‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تکمیل رینگ پیرامونی کالنش��هر شیراز‪،‬‬ ‫اتصال بزرگراه حس��ینی الهاش��می به ازادراه‬ ‫شیراز‪-‬اصفهان و همچنین ساماندهی ترافیک‬ ‫ورودی غرب شیراز از اهداف این پروژه است‪.‬‬ ‫ارگیو درباره بهره برداری از فاز نخست تقاطع‬ ‫غیرهمس��طح شهید رودکی با اعتباری بیش از‬ ‫‪ ۳۵‬میلی��ارد تومان گفت‪ :‬با بهره برداری از این‬ ‫پروژه روان س��ازی ترافیک مح��ور کمربندی و‬ ‫بلوار ایمان جنوبی‪ ،‬افزایش تردد و دسترس��ی‬ ‫مناس��ب به ‪ ۴۵‬متری مهدی��ه و بلوار گلبهار و‬ ‫افزایش ضریب ایمنی در تردد حاصل می شود‪.‬‬ ‫نواب قائدی‪ ،‬رییس کمیس��یون حمل ونقل و‬ ‫ترافیک ش��ورای شهر ش��یراز نیز در این ایین‬ ‫گفت‪ :‬ب��رای پیش��رفت در تمام��ی حوزه های‬ ‫علمی‪ ،‬گردشگری و تکمیل پروژه های عمرانی‬ ‫شیراز نیازمند سرمایه گذار هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باوج��ود تالش ه��ای مدیری��ت‬ ‫ش��هری شیراز و اس��تان فارس در بحث جذب‬ ‫س��رمایه گذار هنوز هم مشکالتی در این زمینه‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۰‬طرح تعاونی در گلستان‬ ‫حمید میرزاعلی‪ :‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان گلستان از‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۰‬طرح تعاونی با سرمایه گذاری بیش از ‪ ۱۴۸‬میلیارد ریال‬ ‫در هفته تعاون و صادرات ‪ ۱۷‬میلیون دالری تعاونی های استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از گرگان‪ ،‬س��عید مازندرانی در یک نشست خبری به‬ ‫مناسبت هفته تعاون اظهار کرد‪ :‬در هفته تعاون ‪ ۲۰‬طرح تعاونی در بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬خدمات‪ ،‬کشاورزی و مسکن در گلستان به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه اعتبار اج��رای این طرح های تعاون��ی بیش از ‪۱۴۸‬‬ ‫میلی��ارد ریال ب��وده‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن طرح ها که با بی��ش از ‪ ۷۴‬میلیارد ریال‬ ‫اورده س��رمایه گذاران و پرداخ��ت بیش از ‪ ۷۳‬میلیارد ریال تس��هیالت به‬ ‫بهره برداری می رسند‪ ،‬برای ‪ ۸۶‬نفر اشتغال ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫مدی��رکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلس��تان ادام��ه داد‪ :‬در این هفته‬ ‫طرح ه��ای تعاونی گوناگونی در زمینه دوخت لباس س��نتی‪ ،‬تولید صنایع‬ ‫چوبی‪ ،‬تولید قارچ دکمه ای‪ ،‬گاو ش��یری‪ ،‬فرش دس��تباف و گردشگری به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه استان گلس��تان دارای ‪ ۱۰‬هزار تعاونی ثبت شده‬ ‫است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هم اکنون ‪2‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تعاونی استان فعال هستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دور جدید پیش فروش بلیت قطار‬ ‫مدی��ر کل برنامه ری��زی و نظارت ب��ر خدمات مس��افری راه اهن از اغاز‬ ‫پیش فروش بلیت قطارهای مسافری حدفاصل اول تا ‪ ۳۰‬مهر ‪ ۹۷‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی راه اهن جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران‪ ،‬عل��ی کاظمی منش ب��ا اعالم این خب��ر گفت‪ :‬پیش ف��روش بلیت‬ ‫قطارهای مس��افری حد فاصل ‪ ۹۷/۰۷/۰۱‬تا ‪ ۹۷/۰۷/۳۰‬از سه ش��نبه‪۱۳ ،‬‬ ‫شهریور ‪ ۹۷‬اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش فروش بلیت قطارهای مسافری‪ ،‬ساعت ‪ ۱۱‬صبح به طور‬ ‫همزمان در مراکز مجاز فروش بلیت قطار در سراس��ر کش��ور و همچنین‬ ‫به شیوه اینترنتی انجام می شود‪.‬‬ ‫هموطنان برای کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند در طول شبانه روز با‬ ‫س��امانه صدای مس��افر راه اهن با ش��ماره تلفن ‪ ۵۱۴۹‬تماس بگیرند یا به‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪ www.rai.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور ‪ 23 - 1397‬ذی الحجه ‪ 4 - 1439‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1130‬پیاپی ‪2448‬‬ ‫حماسه حسینی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫تجلیل از ‪ ۳۵‬مداح در اجالس‬ ‫پیرغالمان حسینی‬ ‫دبیر ش��انزدهمین اجالس بین المللی‬ ‫پیرغالمان و خادمان حس��ینی گفت‪ :‬از‬ ‫‪ ۱۵‬پیرغالم داخلی‪ 5 ،‬پیرغالم خارجی‬ ‫و ‪ ۱۵‬نف��ر از مداحان لرس��تانی تجلیل‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬دهقان‬ ‫نی��ری بیان کرد‪ :‬ش��انزدهمین اجالس‬ ‫بین المللی پیرغالمان و مداحان با هدف‬ ‫پاکس��ازی اش��عار پیرغالمان در هیات های مذهب��ی و همچنین‬ ‫اص�لاح و حذف خرافه ه��ا از روضه ها‪ ۱۳ ،‬تا ‪ ۱۶‬ش��هریور جاری‬ ‫به میزبانی اس��تان لرستان در ش��هر خرم اباد برگزار می شود‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در این همایش بین المللی از ‪ ۱۵‬پیرغالم کش��ور که‬ ‫س��ن انها بین‪ ۷۰‬تا ‪ ۹۰‬سال است و ‪ 5‬نفر از پیرغالمان خارجی‬ ‫که از کش��ورهای گوناگ��ون جهان هس��تند و ‪ ۱۵‬نفر از مداحان‬ ‫لرس��تانی تجلی��ل خواهد ش��د‪ .‬نیری با اش��اره ب��ه حضور ‪۴۰۰‬‬ ‫مهمان شامل ‪ ۲۰۰‬مهمان داخلی و ‪ ۲۰۰‬مهمان خارجی در این‬ ‫اجالس‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در شانزدهمین اجالس تجلیل از پیرغالمان و‬ ‫خادمان حسینی دو کارگاه اموزشی پیرامون تبیین دستاوردهای‬ ‫چهل ساله انقالب اس�لامی ایران ازسوی مداحان برگزار می شود‪.‬‬ ‫یاداور می ش��ود پانزدهمین اجالس بین المللی پیرغالمان س��ال‬ ‫گذش��ته از ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۴‬شهریور به میزبانی استان اصفهان برگزار و‬ ‫در ان از ‪ ۷۲‬پیرغالم حسینی در سطح استانی‪ ،‬ملی و بین المللی‬ ‫تجلیل شد‪.‬‬ ‫چهره ماندگار‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بحران اب‬ ‫احسان یارشاطر‪ ،‬بنیان گذار مرکز ایران شناسی‬ ‫در امریکا و مدیر تدوین دانشنامه ایرانیکا در سن‬ ‫‪۹۸‬س��الگی در کالیفرنی��ا درگذش��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا یارشاطر استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک‬ ‫بود و دانش��نامه انگلیس��ی زبان ایرانیکا به عنوان‬ ‫شناخته ش��ده ترین کار او و یک��ی از «بزرگتری��ن‬ ‫و جامع ترین پروژه های ایرانشناس��ی» در همین‬ ‫دانشگاه در حال تدوین بود‪ .‬یارشاطر‪ ،‬به نوشته خود‪ ،‬در شب‬ ‫س��یزدهم نوروز ‪ ۱۲۹۹‬در همدان چش��م به جهان گش��ود تا‬ ‫نزدیک صد س��ال زندگی خود را وقف زبان فارس��ی و فرهنگ‬ ‫و تاری��خ ای��ران کند‪ .‬یارش��اطر پس از انکه مدتی را در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۳۷‬در دانش��گاه کلمبی��ا به عنوان اس��تاد مدعو در رش��ته‬ ‫زبان فارس��ی تدریس کرد‪ ،‬به ایران بازگش��ت‪ .‬او را نخس��تین‬ ‫ایرانی می شناس��ند که پس از جنگ جهانی دوم‬ ‫در امریکا به مرتبه اس��تادی رسید‪ .‬وی همچنین‬ ‫بنی ان گذار و سرویراس��تار دانشنامه ایرانیکا بوده ‬ ‫که در دانش��گاه کلمبیا در شهر نیویورک مستقر‬ ‫اس��ت و از اغاز دهه ‪ 5۰‬نزدیک ‪ ۴۰‬ویراس��تار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬نویس��نده از سراس��ر امریکا‪ ،‬اروپا و اسیا با‬ ‫ان همکاری داش��ته اند‪ .‬یارش��اطر ویراستاری ‪3‬‬ ‫مجلد از تاریخ ایران کمبریج را هم برعهده داش��ته و نویسنده‬ ‫‪ 16‬جلد کتاب تاریخ ادبیات ایران اس��ت‪ .‬احس��ان یارش��اطر‬ ‫دانش اموخته دوره دکترای زبان و ادبیات فارس��ی در دانشگاه‬ ‫ته��ران و دانش اموخت��ه دوره دکترای زبانشناس��ی ایرانی در‬ ‫مدرسه مطالعات مش��رق زمین و افریقای دانشگاه لندن بود و‬ ‫از شاگردان ایرانی والتر هنینگ و مری بویس به شمار می رفت‪.‬‬ ‫کارش��ناس دفت��ر تن��وع زیس��تی س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت با اش��اره به اینکه تا س��ال‬ ‫‪1409‬خورش��یدی‪ ،‬تقاضا ب��رای اب در دنیا تا ‪۵۰‬‬ ‫درصد افزایش می یابد و از سال ‪ ۸۰ ،۱۳۴۹‬درصد‬ ‫تنوع زیستی اب های ش��یرین از بین رفته‪ ،‬درباره‬ ‫هفت��ه جهان��ی اب توضیح داد و گف��ت‪ :‬باتوجه به‬ ‫وجود مش��کل اب در کشور ما و ایرادهای گسترده‬ ‫در حفاظت از اکوسیستم های ابی‪ ،‬می توانیم از طریق همکاری‬ ‫با برنامه اب اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی‬ ‫(‪ ،)IUCN‬موض��وع اب را در ح��وزه بین المل��ل دنب��ال و از‬ ‫تجربه های جهانی برای مدیریت زیس��ت بوم های ابی اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬اصغ��ر مبارکی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ‪۹۰‬‬ ‫درص��د بالیای طبیعی مربوط به اب اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جنگل ه��ای مانگ��رو از س��واحل در مقاب��ل امواج‬ ‫نگه��داری و تاالب ها ه��م به عن��وان عامل کاهش‬ ‫شدت سیالب ها و بهبوددهنده کیفیت اب و حتی‬ ‫ه��وا نقش افرینی می کنن��د؛ بنابراین ب��رای بقا و‬ ‫توسعه جوامع انسانی‪ ،‬به ناچار باید سالمت طبیعت‬ ‫و نظم عملکرد ان را تضمین کنیم‪.‬‬ ‫به ط��ور قطع چنین روندی س��ود قابل مالحظ��ه ای را نصیب‬ ‫انسان خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه مبارکی‪ ،‬در صورت از بی��ن رفتن جنگل ها و مراتع‪،‬‬ ‫کارکرد این اکوسیستم ها در جلوگیری از سیالب های شدید از‬ ‫بین می رود و منجر به وارد شدن خسارت ها و اسیب های جدی‬ ‫به جوامع انسانی می شود‪.‬‬ ‫نگاهی به وضعیت سینمای کودک و نوجوان و اینده ان‬ ‫یک بام و دو هوای سینما برای کودکان‬ ‫داشته باشیم‪ .‬نویسنده فیلم سینمایی «من ترانه ‪ ۱۵‬سال دارم» ادامه‬ ‫داد‪ :‬در دوران��ی که از فیلم های کودک حمایت می ش��د و این فیلم ها‬ ‫امکان اکران داش��تند اثار بس��یار باکیفیت و تاثیرگذاری ساخته شد؛‬ ‫بنابراین اکنون نیز برای بازگش��ت رونق به س��ینمای کودک چاره ای‬ ‫جز حمایت در اکران نداریم‪.‬‬ ‫پرت��وی گف��ت‪ :‬در حال حاضر فیلمس��ازان تنها به امید جش��نواره‬ ‫فیلم کودک و نوجوان اثار نه چندان قوی و تاثیرگذاری می سازند که‬ ‫درنهایت بعد از چند اکران در جش��نواره فیلم کودک مانند دیگر اثار‬ ‫این سال ها به ارشیو می روند‪.‬‬ ‫وی یک��ی از اس��یب های جدی به س��ینمای ک��ودک و نوجوان را‬ ‫فیلمس��ازی برای جش��نواره ها عنوان کرد و توضیح داد‪ :‬چند س��الی‬ ‫است که برای سرپا ماندن جشنواره فیلم کودک با حمایت های دولتی‬ ‫و در مدت یک ماه به ش��کلی ش��تاب زده چند فیلم برای این جشنواره‬ ‫تولید می شود که واقعا تاسف بار است‪.‬‬ ‫محس��ن علی اکبری‪ ،‬تهیه کننده فیلم س��ینمایی «اس��ترداد» نیز‬ ‫درباره از رونق افتادن فیلم کودک در دو دهه گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬هنرمندان‬ ‫باید مباحث سنتی‪ ،‬فرهنگی و تاریخی را به موضوعات روز و گفتمان‬ ‫مناسب برای کودکان و نوجوانان امروز در سینما تبدیل کنند‪.‬‬ ‫علی اکبری ادامه داد‪ :‬در چند وقت گذش��ته شاهد بودیم وقتی یک‬ ‫فیلم خوب کودک ساخته می شود‪ ،‬هم سالن سینما و هم نوبت اکران‬ ‫در اختیارش قرار می گیرد؛ بنابراین هنرمندان با ساخت اثار باکیفیت‬ ‫می توانند جایگاه س��ینمای کودک را دوباره در س��ینمای ایران احیا‬ ‫کنند‪ .‬تهیه کننده فیلم سینمایی «مریم مقدس» با تاکید بر ضرورت‬ ‫تش��کیل س��ینمای س��رگروه کودک و نوجوان‪ ،‬گفت‪ :‬به نظرم باید به‬ ‫تش��کیل گروه سینمایی کودک و نوجوان‪ ،‬توجه ویژه شود‪ .‬همچنین‬ ‫باتوجه به راه اندازی پردیس های س��ینمایی گوناگون در این س��ال ها‪،‬‬ ‫هر پردیس می تواند یکی از س��الن ها را به نمایش فیلم های کودک و‬ ‫نوجوان اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این زمان ش��اید توقع زیادی باش��د که از هنرمندان‬ ‫گالی��ه کنی��م که چرا در حوزه کودک و نوجوان فعال نیس��تند‪ .‬به هر‬ ‫حال انها می خواهند هنرشان دیده شود و این روزها سینمای کودک‬ ‫از اکران‪ ،‬بسیار دور است‪.‬‬ ‫تهیه کننده فیلم «کتاب قانون» درباره تاثیر جش��نواره بین المللی‬ ‫فیل�� م ک��ودک و نوجوان بر ارتقای این س��ینما‪ ،‬بیان کرد‪ :‬جش��نواره‬ ‫بین الملل��ی فیل�� م کودک و نوجوان در مقطع��ی به دلیل اینکه امکان‬ ‫دسترس��ی ب��ه فیلم های روز دنیا را فراهم می ک��رد‪ ،‬مخاطبان زیادی‬ ‫بحران تعطیلی کتاب فروشی ها با طرح های حمایتی متوقف شد‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی گفت‪ :‬با پاره ای از حمایت ها‬ ‫که در طول س��ال های گذشته داش��تیم مانند اعمال معافیت ها‬ ‫و اج��رای طرح هایی مانن��د عیدانه کتاب و تاس��یس‪ ،‬تجهیز و‬ ‫نوسازی کتابفروشی ها توانستیم شرایط را به سمت توقف بحران‬ ‫تعطیلی کتابفروشی ها پیش ببریم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬سید عباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی در حاشیه هجدهمین جشن ملی صنعت چاپ در جمع‬ ‫خبرنگاران درباره بحث تعطیلی کتابفروشان گفت‪ :‬شیب تندی‬ ‫که در زمینه تعطیلی کتاب فروش��ی ها وجود داشت تا حدودی‬ ‫متوقف ش��ده و برداش��تی که از گزارش های یک سال گذشته‬ ‫داریم‪ ،‬نشان می دهد شیب تند تعطیلی کتاب فروشی ها متوقف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با پاره ای از حمایت ها که در س��ال های‬ ‫گذش��ته داش��تیم مانند اعمال معافیت ه��ا و اجرای‬ ‫طرح هایی مانند عیدانه کتاب و تخصیص تس��هیالت‬ ‫تاس��یس‪ ،‬تجهیز و نوسازی کتاب فروشی ها توانستیم‬ ‫شرایط را به سمت توقف بحران پیش ببریم‪.‬‬ ‫صالحی با بیان اینکه در شرایط کنونی نگرانی هایی‬ ‫برای ناشران و کتاب فروشان داریم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تغییراتی که در‬ ‫هزینه های کتاب پدید امده اثار خود را بر نشر و کتاب فروشی ها‬ ‫می گذارد؛ البته ممکن اس��ت هنوز این اثار به طورکامل نمایان‬ ‫نش��ده باش��د چون کتاب هایی که پیش از این چاپ شده اند با‬ ‫شرایط گذشته بوده اند اما باتوجه به موارد پیش امده‬ ‫تغییری در نرخ نشر پدید می اید و این مسئله بازتاب‬ ‫خود را خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬به اعتب��ار اینکه مصرف س��رانه‬ ‫فرهنگ��ی پایینی داریم س��بد مص��رف در این حوزه‬ ‫پربار نیست‪ .‬زمانی که به لحاظ قیمت افزایش داریم‬ ‫س��بد محصوالت به لحاظ حج��م و مقدار کوچک تر‬ ‫می شود‪ .‬زمانی که ش��رایط اقتصادی سخت تر می شود‪ ،‬به طبع‬ ‫نیازهای اقتصادی و معیش��تی برای م��ردم اولویت پیدا می کند‬ ‫و همه این مس��ائل موجب می شود نگرانی را در حوزه تولیدات‬ ‫فرهنگی به شکل عام و به طور خاص در حوزه نشر ببینیم‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با اشاره به شرایط جدید حوزه‬ ‫نش��ر گفت‪ :‬در حوزه نشر رس��انه ها و تولیدات جدید امده اند و‬ ‫در رقابت با کتاب و رسانه های مکتوب در حال حرکت هستند‪.‬‬ ‫به طب��ع با این نگاه ما هم باید نگاه تازه ای داش��ته باش��یم زیرا‬ ‫بخ��ش قابل توجه��ی از حوزه اش��تغال ما در نش��ر و مطبوعات‬ ‫کاغذی است‪.‬‬ ‫ به گفته وی‪ ،‬اگر بخواهیم ش��اهد تعطیل نش��دن این حوزه ها‬ ‫باش��یم نیازمند حمایت های جدی تری از سوی دولت هستیم‪.‬‬ ‫من به س��هم خودم تالش می کنم در زمینه اقتصاد در سازمان‬ ‫برنامه و بودجه این نکات را در میان بگذارم اما رس��انه ها نیز در‬ ‫این فضا باید به ما کمک کنند‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه «قومیت‬ ‫و هویت ملی»‬ ‫نمایشگاه «قومیت و هویت ملی» به مناسبت‬ ‫‪ 13‬ش��هریور‪ ،‬روز مردم شناسی در موزه میراث‬ ‫مکتوب و مستند ایران واقع در سازمان اسناد و‬ ‫کتابخانه ملی ایران با هدف اشنایی نسل جوان‬ ‫با اصالت ایرانی اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ای��ن نمایش��گاه صبح‬ ‫یکش��نبه‪ ،‬با اجرای موس��یقی نواحی ازس��وی‬ ‫هنرمن��دان مط��رح قومیت ه��ا مانند بخش��ی‬ ‫نادرمحم��د اهنگربی��ک (موس��یقی ش��مال‬ ‫خراس��ان)‪ ،‬گروه عاش��یق س��لجوق ش��هبازی‬ ‫(موس��یقی اذری)‪ ،‬گ��روه مهرایین (موس��یقی‬ ‫کردی) و گروه مردوس (موسیقی گیلکی) اغاز‬ ‫به کار کرد‪ .‬هانیه گراییلی از مس��ئوالن سازمان‬ ‫اس��ناد و کتابخان��ه ملی ایران روز یکش��نبه در‬ ‫گفت وگو با ایرنا گفت‪ :‬در نمایش��گاه «قومیت و‬ ‫هویت ملی» که تا پایان هفته برپاس��ت بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬نمونه پوشاک اقوام گوناگون ایرانی به همراه‬ ‫تع��دادی از صنایع دس��تی و می��راث فرهنگی‬ ‫قومیت ه��ا ب��ا تاکید ب��ر هنر طراح��ی پارچه و‬ ‫منسوجات و االت موس��یقی نواحی در معرض‬ ‫دید عموم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫میراث‬ ‫علی نعیمی‪ :‬از ابتدای دهه ‪ ۶۰‬تا اواخر دهه ‪ ۷۰‬را باید اوج سینمای‬ ‫ک��ودک در ایران دانس��ت؛ س��ینمایی که در ان بزرگان��ی مانند ایرج‬ ‫طهماس��ب‪ ،‬مرضیه برومند‪ ،‬حمید جبلی‪ ،‬کامبوزیا پرتوی‪ ،‬مس��عود‬ ‫کرامتی و محمدرضا هنرمند رشد یافتند و با کار در این گونه سینمایی‬ ‫برای خود شهرتی دست و پا کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ح��اال دو دهه ای می ش��ود که دیگ��ر رونق از‬ ‫س��ینمای کودک ما رخت بربس��ته و از میان کارگردانان یاد شده نیز‪،‬‬ ‫هرچند ایرج طهماسب‪ ،‬مرضیه برومند و حمید جبلی همچنان در این‬ ‫گونه سینمایی فعالیت می کنند اما دیگر از ان همه شور و اشتیاقی که‬ ‫باعث رونق گیشه می شد‪ ،‬خبری نیست‪.‬‬ ‫ت��ا همین چند س��ال پیش ه��م در میان ‪ ۱۰‬اثر پرفروش س��ینما‬ ‫دس��ت کم ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬فیلم کودک جای داش��ت اما حاال در تمام طول سال‬ ‫شاید به زحمت بتوان ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬فیلم کودک اکران کرد که ان هم بسیار‬ ‫کم سروصدا و ارام روی پرده‪ ،‬نمایش داده می شوند و بعد از چند روز‬ ‫پرونده اکران انها برای همیشه بسته می شود‪.‬‬ ‫کامبوزیا پرتوی‪ ،‬کارگردان فیلم س��ینمایی «کامیون» با اش��اره به‬ ‫وضعیت س��ینمای کودک گفت‪ :‬س��ینمای ک��ودک و نوجوان انقدر‬ ‫مهجور اس��ت که اثار دولتی که در این حوزه تولید می ش��وند هم به‬ ‫اکران نمی رسند‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اهمیت توجه به س��ینمای کودک و نوجوان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اکنون فقط اسمی از سینمای کودک و نوجوان باقی مانده است‪.‬‬ ‫البته تلویزیون همچنان با پخش کارتون های بعضا جذاب کودکان را‬ ‫به هنر نمایش عالقه مند نگاه داش��ته اما س��ینما در این گونه هنری‬ ‫به طور کامل فراموش شده است‪.‬‬ ‫این کارگردان سینما افزود‪ :‬سینمای کودک در هر شرایطی نیاز به‬ ‫حمایت دارد و مهم ترین حمایت از ان در واقع اکران است که متاسفانه‬ ‫این روزها در پایین ترین میزان قرار دارد‪.‬‬ ‫پرتوی با بیان اینکه حتی بنیاد س��ینمایی فارابی هم که یک نهاد‬ ‫کامال دولتی اس��ت‪ ،‬از فیلم های کودکی که حمایت مالی کرده هنوز‬ ‫نتوانسته اند اکران شوند‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی فارابی نمی تواند فیلم های کودک‬ ‫خود را اکران کند از فیلم های بخش خصوصی به طورقطع توقعی نباید‬ ‫داش��ت اما هرچه پیش رفتیم‪ ،‬دسترس��ی مخاطبان به فیلم های روز‬ ‫بیش��تر ش��د و این کار هنرمندان را س��خت کرد و جشنواره جذابیت‬ ‫گذشته خود را از دست داد‪ .‬مجید قاری زاده‪ ،‬کارگردان فیلم سینمایی‬ ‫«پس��ران اج��ری» پیش بینی کرد در صورت ادام��ه بی توجهی بنیاد‬ ‫سینمایی فارابی و اموزش و پرورش به سینمای کودک در چند سال‬ ‫اینده‪ ،‬دیگر نه فیلمی در این حوزه خواهیم داش��ت و نه از جش��نواره‬ ‫فیلم کودک چیزی باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫وی وزارت اموزش و پرورش را یکی از رکن های حمایت از سینمای‬ ‫کودک دانس��ت و گفت‪ :‬در گذش��ته فرهنگ درستی وجود داشت که‬ ‫مدیران مدارس‪ ،‬دانش اموزان را به س��ینما می بردند اما متاسفانه این‬ ‫فرهنگ نیز اکنون در اموزش و پرورش منسوخ شده است‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمن��د ب��ا انتقاد از س��ینمای ورم کرده کم��دی بیان کرد‪:‬‬ ‫به طورقطع فیلم باید در همه گونه های س��ینمایی س��اخته ش��ود اما‬ ‫اینکه یک ژانر اینقدر فربه و گونه ای مانند فیلم کودک به کلی نادیده‬ ‫گرفته شود‪ ،‬منطقی نیست‪.‬‬ ‫قاری زاده اماده کردن شرایط برای اکران فیلم های کودک‪ ،‬فعالیت‬ ‫ج��دی وزارت ام��وزش و پرورش در حمایت از فیل��م کودک و خلق‬ ‫اثار جذاب و کودک پس��ند را ‪ 3‬راهکار س��ریع ب��رای نجات این گونه‬ ‫سینمایی عنوان کرد‪.‬‬ ‫قاری زاده تاکید کرد‪ :‬جش��نواره فیلم کودک و نوجوان در س��ومین‬ ‫ده��ه برگ��زاری خود باید تاثیرگذار و ع��اری از هرگونه ازمون و خطا‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز فیلمس��ازان عالقه ای به حضور در بخش تولید‬ ‫فیلم کودک ندارند‪ ،‬این در حالی اس��ت که تولیدکنندگان فیلم برای‬ ‫جش��نواره ک��ودک و نوجوان هم کمتر رنگ اک��ران و نمایش عمومی‬ ‫را می بینند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د انچه بیش از همه این روزها باعث افت س��ینمای‬ ‫کودک ش��ده‪ ،‬س��امان نداشتن وضعیت اکران اس��ت‪ .‬یعنی اگر رونق‬ ‫اکران بار دیگر به س��ینمای کودک بازگ��ردد به طورحتم در اینده ای‬ ‫نه چندان دور فیلمس��ازان مطرح س��ینما به سراغ این گونه سینمایی‬ ‫خواهند رفت‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬فارغ التحصیل‬ ‫مدرس��ه ‪۱۲۰‬س��اله‬ ‫«ابن سینا» در همدان‬ ‫خواستار بازگرداندن‬ ‫ن��ام قدیمی و کاربری‬ ‫اصل��ی به ای��ن بنای‬ ‫تاریخی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬دبیرس��تان ابن س��ینا در‬ ‫کوچ��ه ام��ام زاده یحیی و بل��وار ایت اهلل مدنی‬ ‫که در دوران گذش��ته بزرگ ترین مرکز علمی‬ ‫ومهم تری��ن پایگاه فک��ری و فرهنگی در طول‬ ‫تاریخ خ��ود بود‪ ،‬ام��روز عن��وان قدیمی ترین‬ ‫مدرس��ه همدان را یدک می کش��د؛ مدرسه ای‬ ‫ک��ه هرچن��د هنوز ب��ه کارب��ری قدیمی خود‬ ‫یعنی محل��ی برای تحصیل دانش اموزان ادامه‬ ‫می ده��د‪ ،‬اما موانعی جدید بر س��ر راه دارد که‬ ‫فارغ التحصی�لان این مدرس��ه در ط��ول این‬ ‫‪ ۱۲۰‬س��ال درخواس��ت توجه به وضعیت این‬ ‫مدرس��ه را دارند‪ .‬در این گردهمایی فرهنگی‪،‬‬ ‫امیرش��هاب رضویان‪ ،‬مصطفی رحماندوس��ت‪،‬‬ ‫مجتبی رحماندوس��ت‪ ،‬محمدحسین صوفی‪،‬‬ ‫معاون رییس س��ازمان صداوسیما و تعدادی از‬ ‫نمایندگان مجلس که دوران دبیرس��تان خود‬ ‫را در ای��ن بنای تاریخی گذرانده بودند‪ ،‬حضور‬ ‫شو‬ ‫داشتند‪ .‬همدان را یکی از پیشگامان اموز ‬ ‫پرورش نوین می دانند؛ شهری که اداره فرهنگ‬ ‫در ان در س��ال ‪ ۱۲۸۲‬شمسی راه اندازی شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۲۶۰‬شمس��ی «مون��ت گامری» از‬ ‫طرف میس��یونرها مس��ئول راه اندازی مدرسه‬ ‫دخترانه امریکایی در همدان ش��د‪ .‬او به سرعت‬ ‫در اثر حسن رفتار اجتماعی در بین اقلیت های‬ ‫مس��یحی و یهودی به ویژه مسلمانان همدان از‬ ‫محبوبیت خوبی برخوردار ش��د و به مرور رفتار‬ ‫او در روش و رفتار مس��ئوالن مدرس��ه پسرانه‬ ‫اثرگذار و مدرسه امریکایی دخترانه و پسرانه در‬ ‫جامعه همدان با اقبال مردم روبه رو ش��د‪ .‬گفته‬ ‫می شود دبیرس��تان ابن س��ینا در دوران دفاع‬ ‫مقدس نیز نقشی پررنگ داشته است؛ به گونه ای‬ ‫که این مکان اموزشی در دوران جنگ نزدیک‬ ‫صد ش��هید و جانباز تقدیم انقالب کرده است‪.‬‬ ‫شهید مصطفی احمدی روشن‪ ،‬شهید هسته ای‬ ‫نیز از دیگر شهدای این دبیرستان بوده است‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫مردی که زبان فارسی وطنش بود‬ ‫افزایش ‪ ۵۰‬درصدی تقاضای اب تا سال ‪1409‬‬ ‫درخواست برای زنده‬ ‫نگه داشتن نام دبیرستان‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪671‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫یادی از بنیان گذار‬ ‫شرکت سیمان شرق‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1130‬پیاپی ‪2448‬‬ ‫الزام مصرف کنندگان فوالد‬ ‫به ثبت نام در بهین یاب‬ ‫تمام مصرف کنندگان محصوالت فوالدی و فلزات‬ ‫غیر اهنی برای خرید ملزم به ثبت نام در س��امانه‬ ‫بهین یاب شدند‪.‬‬ ‫معاون امور معادن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اعالم کرد‪ :‬تمام واحده��ای صنعتی مصرف کننده‬ ‫محص��والت فوالدی و فل��زات غیر اهن��ی فقط با‬ ‫ثبت نام در سامانه بهین یاب می توانند از بورس کاال‬ ‫خرید کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬جعفر س��رقینی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه م�لاک خرید فوالد و فل��زات غیر اهنی‬ ‫در بورس کاال فقط فهرس��ت خریداران س��ال های‬ ‫گذش��ته اس��ت و ممک��ن اس��ت تع��دادی از انها‬ ‫ام��روز ج��زو مصرف کنن��دگان واقعی نباش��ند و‬ ‫واحده��ای تولیدی مصرف کنن��ده واقعی فلزات به‬ ‫دلیل خرید نکردن در س��ال های گذشته از بورس‬ ‫کاال‪ ،‬ام��روز نتوانن��د از ب��ورس خری��د کنند‪ ،‬این‬ ‫تصمیم گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مهلت‬ ‫ثبت نام در س��امانه یاد ش��ده تا ‪۲۰‬شهریور است‬ ‫و پس از ان فقط فهرس��ت های س��امانه بهین یاب‬ ‫مالک عمل اس��ت و هیچ استثنایی وجود نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫سرقینی تصریح کرد‪ :‬مصرف کنندگان فلزات باید‬ ‫تا ‪ ۲۰‬شهریور امس��ال‪ ،‬اخرین وضعیت خود را در‬ ‫س��امانه بهین یاب وارد کنند تا پس از بررسی های‬ ‫اس��تانی‪ ،‬راس��تی ازمایی اطالعات و ارزیابی دفاتر‬ ‫تخصصی در س��تاد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای خرید به بورس کاال معرفی شوند‪.‬‬ ‫غفلت از ظرفیت های‬ ‫خصوصی مس‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫نرخ گذاری دستوری‬ ‫را متوقف‬ ‫وبا تشکل ها‬ ‫مشورت کنید‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫با افزایش ‪ ۱۲‬درصدی نرخ سیمان‬ ‫وضعیت صنعت خاکستری رو به راه است‬ ‫‪3‬‬ ‫اگهى تغییرات شرکت توسعه کسب و کار سیلوانا سهامى خاص به شماره ثبت‬ ‫‪ 524698‬و شناس��ه ملى ‪ 14007502818‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومى‬ ‫فوق العاده مورخ ‪ 1397/05/15‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ - :‬محل شرکت به ادرس‬ ‫اس��تان تهران ‪ -‬شهرستان تهران ‪ -‬بخش مرکزى – ش��هر تهران‪-‬محله فاطمى‪-‬‬ ‫کوچه اش��راقى‪-‬خیابان هیئت‪-‬پالک ‪- 15‬ساختمان گردافرید‪-‬طبقه اول‪-‬واحد ‪2‬‬ ‫کدپس��تى ‪ 1411893171‬تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق‬ ‫اصالح گردید‪1.‬‬ ‫س�ازمان ثبت اس�ناد و امالک کشور اداره ثبت ش�رکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجارى تهران ( ‪)238204‬‬ ‫حصر وراث��ت اقاى على قبادى به ش��ماره شناس��نامه ‪ 0012645087‬مطابق‬ ‫دادخواست تقدیمى به کالسه ‪ 399/218/97‬از این شعبه درخواست گواهى حصر‬ ‫وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد قبادى شماره شناسنامه ‪19‬‬ ‫در تاری��خ ‪ 96/10/22‬اقامتگاه دائمى خود ب��درود زندگى گفته و ورثه حین الفوت‬ ‫ان مرحوم منحصر اس��ت به‪ :‬على قبادى‪ -‬ش ش ‪ - 0012645087‬ت ت ‪1369‬‬ ‫ صادره از تهران‪ -‬نس��بت با متوفى پس��ر‪ ،‬فاطمه امیرحس��نى‪ -‬ش ش ‪ - 14‬ت‬‫ت ‪ - 1311‬ص��ادره از س��اوه‪ -‬نس��بت با متوفى مادر‪ ،‬معصوم��ه جدیدى‪ -‬ش ش‬ ‫‪ - 4418‬ت ت ‪ - 1354‬صادره از تهران‪ -‬نس��بت با متوفى همس��ر و مرحوم ورثه‬ ‫دیگرى ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتى‪ ،‬درخواست مزبور را به استناد ماده‬ ‫‪ 361‬قانون امور حسبى در یک نوبت اگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا‬ ‫وصیتنامه اى از متوفى نزد او باش��د از تاریخ نشر اگهى ظرف مدت یک ماه به این‬ ‫شعبه تقدیم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 110/59625‬رئی�س ش�عبه ‪ 218‬ش�وراى حل اختالف مجتمع ش�ماره‪5‬‬ ‫تهران‬ ‫اگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به عقیل رحمتى خواهان اکرم‬ ‫بخش��ى با وکالت على عباس��ى دادخواستى به طرفیت خوانده اقاى عقیل رحمتى‬ ‫به خواس��ته مطالبه وجه مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه‬ ‫‪ 9709980934100006‬شعبه ‪ 222‬مجتمع شماره ‪ 5‬شوراى حل اختالف تهران‬ ‫ثبت و وقت رس��یدگى مورخ ‪ 1397/7/21‬ساعت ‪ 15:00‬تعیین که حسب دستور‬ ‫دادگاه طب��ق موضوع ماده ‪ 73‬قانون ائین دادرس��ى مدنى به علت مجهول المکان‬ ‫بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار‬ ‫اگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار اگهى به دفتر دادگاه‬ ‫مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود‪ ،‬نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت‬ ‫و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد‪.‬‬ ‫‪ 110/59622‬مسئول دفتر شعبه ‪ 222‬مجتمع شماره ‪ 5‬شوراى حل اختالف تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1130‬‬ ‫پیاپی ‪2448‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫سیاست های‬ ‫دستوری‪ ،‬حال‬ ‫اقتصاد را‬ ‫بهبود نمی بخشد‬ ‫جواد صالحی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫یک��ی از مهم ترین معضالت اقتصاد کش��ور که‬ ‫مربوط به امس��ال و سال گذشته نیست و به طور‬ ‫فراگیر کش��ور را بیمار کرده اس��ت‪ ،‬دس��توری و‬ ‫بخشنامه ای بودن اقتصاد و بازار است‪ .‬پیامدهای‬ ‫دستوری بودن اقتصاد می تواند نظام اقتصادی را‬ ‫از رونق بیندازد و ان را فلج کند‪ .‬دس��توری بودن‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬موجب ایجاد رانت و فس��اد در الیه های‬ ‫مختل��ف بازار و در بلندمدت س��بب از بین رفتن‬ ‫ش��فافیت در اقتصاد می شود که در نهایت عاملی‬ ‫برای خارج شدن اقتصاد از تعادل به شمار می رود‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬اگر نگاهی بلندمدت به ان بیندازیم‪،‬‬ ‫درمی یابی��م ک��ه این سیاس��ت می تواند س��بب‬ ‫بیکاری بیش��تر در نظام اقتصادی و کاهش جذب‬ ‫س��رمایه گذاری ش��ود‪ .‬اما گویا سیاس��ت گذاران‬ ‫نمی خواهن��د ای��ن موض��وع را درک کنن��د که‬ ‫دستوری شدن چه پیامدهای خطرناکی به دنبال‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬البته پیش از انقالب و همینطور‬ ‫در ‪ ۴۰‬سال گذش��ته نیز روال همین گونه بوده و‬ ‫دولت های متفاوت در زمان های مختلف به صورت‬ ‫دس��توری عم��ل کرده اند و س��بب ایج��اد نظام‬ ‫اقتصادی فعلی در کش��ور ش��ده اند‪ .‬موضوع قابل‬ ‫تامل این اس��ت که سیاس��ت گذاران اقتصاد‪ ،‬اثار‬ ‫و پیامدهای دس��توری شدن اقتصاد را می بینند‬ ‫اما هیچ درسی نمی گیرند و همچنان به سیاست‬ ‫خ��ود ادامه می دهند‪ .‬اگر ف��رض کنیم که دولت‬ ‫برای کنترل بازار به صورت دس��توری وارد عمل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬چرا با وجود گذشت ‪ ۴۰‬سال از این‬ ‫سیاست‪ ،‬همچنان شاهد افزایش قیمت ها و تورم‬ ‫و اش��فتگی در بازار هستیم؟ سیاست و عملی که‬ ‫به اشتباه چندین سال تکرار شده است‪ .‬این روزها‬ ‫نیز شاهد دستوری شدن فوالد هستیم که سبب‬ ‫ایج��اد رانت های عجیب و غری��ب در این زمینه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که باید اجازه‬ ‫دهیم اقتص��اد‪ ،‬ازادانه راه خ��ودش را بیابد‪ .‬باید‬ ‫پذیرف��ت که اقتصاد یک علم به ش��مار می رود و‬ ‫اصولی بر ان حاکم اس��ت‪ .‬بر اساس علم اقتصاد‪،‬‬ ‫عرضه و تقاضا بازار را س��مت و س��و می بخشند و‬ ‫توانایی نرخ گذاری را دارند و این موضوع بس��یار‬ ‫س��اده ای است که دولتمردان با وجود اگاهی‪ ،‬ان‬ ‫را نمی پذیرند‪ .‬بنابر این هر کس��ی از ظن خویش‬ ‫تصمی��م می گیرد‪ .‬س��ازمان های مختلف دولتی‬ ‫نی��ز وارد عم��ل ش��ده و بخش��نامه های مختلف‬ ‫ب��رای کنت��رل بازار ارائ��ه می کنن��د‪ .‬اگر چنین‬ ‫سیاست هایی از سوی دولتمردان ادامه دار باشد‪،‬‬ ‫هیچ امیدی به بهبود بازار و اقتصاد کشور نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ادعای یک سندیکا‬ ‫کمبود تصنعی‬ ‫الومینیوم‬ ‫و اوج گیری‬ ‫قیمت ها‬ ‫با افزایش ‪ ۱۲‬درصدی نرخ سیمان‬ ‫وضعیت صنعت خاکستری رو به راه است‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ۴ ،‬مرداد در نامه ای‬ ‫به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫افزای��ش نرخ س��یمان را قانونی اع�لام و ان را تایید‬ ‫کرد‪ ،‬همچنین پیشنهاد تغییر نرخ سیمان با توجه به‬ ‫افزایش چش��مگیر نرخ تمام شده این ماده و وضعیت‬ ‫صنعت سیمان‪ ،‬به درخواست های مکرر مدیران عامل‬ ‫و دبیران کارگروه های منطقه ای کارخانه های سیمان‬ ‫کشور ارائه شد‪.‬‬ ‫جعفر سرقینی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از موافق��ت این وزارتخانه با افزایش ‪ ۱۲‬درصدی نرخ‬ ‫س��یمان خبر داد و گف��ت‪ :‬این افزای��ش بها برای ‪۲‬‬ ‫سال گذش��ته (‪ ۹۶‬و ‪ )۹۷‬س��االنه ‪ ۶‬درصد محاسبه‬ ‫و اجرایی ش��ده اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه این افزایش ‪۱۲‬‬ ‫درصدی مشمول همه اقالم سیمان تولیدی می شود‬ ‫و مبنای عملکرد کارخانه های مربوط است‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که میانگین مصرف سیمان‬ ‫ب��ه ازای ه��ر مت��ر مربع واح��د مس��کونی ‪ ۲.۵‬تا ‪۴‬‬ ‫کیس��ه اس��ت و برای ‪ ۱۰۰‬متر مربع به حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫کیس��ه س��یمان نیاز داریم‪ .‬براورد می شود برای این‬ ‫کیس��ه های س��یمان حدود ‪ ۴‬میلی��ون تومان هزینه‬ ‫ش��ود‪ .‬کمترین هزینه در ساختمان سازی‪ ،‬مربوط به‬ ‫سیمان است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت رو به راه‬ ‫عبدالرضا شیخان‬ ‫خبر‬ ‫تامین مالی ‪۲.۵‬میلیارد‬ ‫یورویی پروژه فوالدی‬ ‫‪ ۱۲‬پ��روژه ف��والدی از س��وی بانک صنعت و‬ ‫معدن تامین مالی ش��د‪ .‬ارزش این تعداد پروژه‬ ‫به ‪ ۲.۵‬میلیارد یورو می رس��د‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬ای��ن بانک با‬ ‫انتش��ار گزارش عملکرد ‪ ۵‬س��ال گذشته اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در این مدت‪ ۱۲،‬پروژه فوالدی در مجموع‬ ‫به میزان ‪۲.۵‬میلیارد یورو تامین مالی ش��ده اند‬ ‫که تاکنون اعتبار اس��نادی بیشتر انها باز شده و‬ ‫تعدادی از طرح ها راه اندازی شده است‪ .‬بخشی از‬ ‫پروژه ها نیز در مرحله ساخت قرار دارد‪ .‬ظرفیت‬ ‫تولید پروژه های فوالدی بیش از ‪ ۸‬میلیون تن در‬ ‫س��ال بوده است‪ .‬منابع تامین ارزی این پروژه ها‬ ‫را خ��ط اعتباری چین‪ ،‬صندوق توس��عه ملی و‬ ‫بانک صنعت و معدن تش��کیل داده اند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر در ‪ ۵‬سال گذشته «عاملیت و تامین ارزی»‬ ‫‪ ۱۲‬پ��روژه نیروگاهی در مجموع ‪۶‬هزار مگاوات‬ ‫به مبل��غ ‪ ۳‬میلیارد یورو برعه��ده بانک صنعت‬ ‫و مع��دن بوده که تاکن��ون ‪۳۰۰۰‬مگاوات از این‬ ‫پروژه ها‪ ،‬تکمیل ش��ده و به بهره برداری رسیده و‬ ‫بقیه در حال ساخت هستند که تا پایان سال ‪۹۸‬‬ ‫بهره برداری می شوند‪ .‬همچنین عاملیت و تامین‬ ‫مالی ارزی پروژه نیروگاه حرارتی ‪۱۴۰۰‬مگاواتی‬ ‫هرمزگان به میزان ‪۱.۲‬میلیارد یورو و پروژه های‬ ‫اب شیرین کن بندر عباس‪ ،‬کرمان و یزد به ارزش‬ ‫‪۳۶۰‬میلیون یورو به ظرفیت تولید ‪۴۳۰‬هزار متر‬ ‫مکعب در روز از اقدامات انجام ش��ده در ‪ ۵‬سال‬ ‫گذش��ته این بانک اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬برقراری‬ ‫رابط��ه کارگزاری با بیش از ‪ ۹۳‬بانک خارجی در‬ ‫‪ ۳۵‬کشور جهان‪ ،‬انعقاد قرارداد اخذ وام‪ ،‬استقرار‬ ‫بخش زیادی از استانداردهای نوین پولی‪ ،‬بانکی‬ ‫و مال��ی منطبق بر حاکمیت ش��رکتی و مقررات‬ ‫بین الملل��ی ب��ال و ضوابط مبارزه با پولش��ویی‬ ‫و تطبی��ق‪ ،‬بخ��ش دیگری از اقدام های ‪ ۵‬س��ال‬ ‫گذشته بانک صنعت و معدن بوده است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره س��ندیکای صنایع الومینیوم‬ ‫گف��ت‪ :‬عده ای به ه��ر نحوی درصدد ایج��اد ناامنی ‬ ‫اقتص��ادی در حوزه های مختلف هس��تند و اقتصاد‬ ‫با چنین مش��کالتی روبه رو شده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫بورس نیوز‪ ،‬هوشنگ گودرزی با اشاره به اینکه بیش‬ ‫از یک م��اه از اخرین عرضه در بورس کاال می گذرد‬ ‫چ عرضه ای در ای��ن بازار انجام نش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫و هی�� ‬ ‫دلیل ان را باید از افرادی جویا ش��د که باعث توقف‬ ‫عرضه ها ش��دند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬مع��اون معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬شیوه نامه عرضه الومینیوم‬ ‫را براس��اس ق��رار قبلی‪ ،‬اب�لاغ و ارائه ک��رد اما اجرا‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬هفته گذشته در عرضه ایرالکو و ایمیدرو‬ ‫س کاال ش��اهد بودیم که به دلیل بیشتر بودن‬ ‫در بور ‬ ‫عرضه نسبت به تقاضا‪ ،‬نبود رقابت و همچنین تعیین‬ ‫نرخ پایه با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬معامله ای انجام نشد‪.‬‬ ‫گودرزی درب��اره نرخ الومینیوم در ب��ازار نیز گفت‪:‬‬ ‫ش��مش الومینیوم در ب��ازار از ‪ ۲۶‬هزار تومان تا ‪۳۰‬‬ ‫هزار تومان موجود بوده و مش��خص نیس��ت که این‬ ‫ش��مش ها مربوط به کدام شرکت است‪ .‬دستگاهای‬ ‫نظارت��ی باید این مس��ائل را رصد کنن��د‪ .‬ادامه این‬ ‫ش��رایط به توقف تولید داخلی منجر خواهد ش��د و‬ ‫تجربه های بسیار ناخوشایندی از شرایط فعلی وجود‬ ‫دارد‪ .‬گودرزی گفت‪ :‬بر اس��اس اطالعات ارائه ش��ده‬ ‫از ایرالکو‪ ،‬تولید این ش��رکت در س��ال جاری‪۱۸۰ ،‬‬ ‫هزار تن بوده و المهدی نیز تولید ‪ ۲۲۹۰‬هزار تن را‬ ‫در دس��تور کار دارد‪ ،‬ضمن انکه سال گذشته ‪۳۳۷‬‬ ‫هزار تن الومینیوم در کش��ور تولید شد که چنانچه‬ ‫محص��والت ان در ‪ ۵۲‬هفته کاری به طور مس��تمر‬ ‫به بازار عرضه می شد‪ ،‬صنایع پایین دستی به راحتی‬ ‫می توانس��تند تولید خود را ادامه دهند و کمبود در‬ ‫بازار‪ ،‬نرخ را به طور سرس��ام اور افزایش نمی داد‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر اینکه نرخ دالر در بازار مشخص نیست و‬ ‫تاجران و بازرگانانی که کس��ب وکار انها به نرخ دالر‬ ‫بس��تگی دارد‪ ،‬در سردرگمی عجیبی به سر می برند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نمی توان رقم دقیقی برای نرخ دالر ارائه داد‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی از سه نرخ دالر یعنی ‪ ۴۲۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫‪ ۸۸۰۰‬تومان و ‪ ۱۲‬هزار تومان صحبت می ش��ود اما‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی وجود خارج��ی ندارد‪ .‬گودرزی‬ ‫گفت‪ :‬در داخل کش��ور با مش��کالت اساسی روبه رو‬ ‫هس��تیم و ع��ده ای به ه��ر نحوی ت�لاش می کنند‬ ‫زمینه ه��ای ناامن��ی اقتص��ادی را ایج��اد کنند‪ .‬در‬ ‫شرایطی که به اندازه کافی الومینیوم تولید می شود‪،‬‬ ‫چنانچه به موقع هم عرضه ش��ود ن��رخ ان به تعادل‬ ‫می رسد‪ .‬وی افزود‪ :‬به اندازه کافی ارز در کشور وجود‬ ‫دارد و باید ان را صرف نیازهای اساس��ی کرد اما در‬ ‫دور باطلی گیر افتاده ایم‪ .‬این فعال صنعت الومینیوم‬ ‫ادامه داد‪ :‬خواس��ته س��ندیکا و صنایع پایین دستی‪،‬‬ ‫چی��زی بیش از این نیس��ت که ش��مش الومینیوم‬ ‫تولید ش��ده در داخل کشور به طور شفاف و مستمر‬ ‫در بورس کاال عرضه شود و خریداران واقعی نیز که‬ ‫تولیدکنندگان هس��تند‪ ،‬ان را خریداری و استفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬گودرزی تاکی��د کرد‪ :‬این مس��ائل ربطی به‬ ‫جناح بندی ه��ای سیاس��ی ن��دارد‪ .‬تولیدکنندگان و‬ ‫صنایع پایین دس��تی باید حق��وق کارگر را پرداخت‬ ‫کنند و معیشت چندین هزار خانواده به تداوم تولید‬ ‫این کارگاه ها بستگی دارد‪.‬‬ ‫حسن صباغیان بیدگل‬ ‫عبدالرضا ش��یخان‪ ،‬دبیر انجمن صنفی کارفرمایان‬ ‫صنعت سیمان درباره افزایش نرخ سیمان و وضعیت‬ ‫ای��ن ب��ازار در گفت وگو با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬با ‪۱۲‬‬ ‫درصد افزایش نرخ س��یمان از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت موافقت ش��د که به صورت ارش��ادی‬ ‫اعمال شده است‪.‬‬ ‫ش��یخان گفت‪ :‬از ابتدای امس��ال همان ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫افزایش یافته اما در مجموع‪ ،‬نرخ س��یمان با توجه به‬ ‫ش��رایط هر منطقه و س��قف عرضه و تقاضا‪ ،‬متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تولی��د و عرضه‬ ‫سیمان‪ ،‬بیش از نیاز داخل است و هر منطقه با توجه‬ ‫به ش��رایط‪ ،‬قادر به تنظیم نرخ اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫فروش صنایع سیمان از نظر درامدی بهتر شده است‪.‬‬ ‫ش��یخان در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬از یک س��و‬ ‫افزایش نرخ اتفاق افتاد و از سوی دیگر تخفیف هایی‬ ‫که برخی سیمانی ها ارائه می کردند‪ ،‬حذف شد‪ .‬انقدر‬ ‫هزینه های تولید افزایش یافته که دیگر کارخانه های‬ ‫س��یمان قادر به ارائه تخفیف نیستند‪ .‬تا پیش از این‪،‬‬ ‫تولید و عرضه سیمان‪ ،‬بیش از نیاز داخل است و هر منطقه با توجه به‬ ‫ش��رایط‪ ،‬قادر به تنظیم نرخ است‪ .‬درحال حاضر فروش صنایع سیمان از‬ ‫نظر درامدی بهتر ش��ده اس��ت‪ .‬از یک سو افزایش نرخ اتفاق افتاد و از‬ ‫سوی دیگر تخفیف هایی که برخی سیمانی ها ارائه می کردند‪ ،‬حذف شد‬ ‫کارخانه های س��یمان تخفیف های بسیاری می دادند‬ ‫و ب��ه نوعی رقاب��ت منفی بین واحدها ش��کل گرفته‬ ‫بود که این رقابت منفی تا حدی از بین رفته است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان‬ ‫همچنین با اش��اره به امار ‪ ۴‬ماه نخس��ت امسال در‬ ‫زمینه تولید و صادرات س��یمان عنوان کرد‪ :‬در ‪ ۴‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال ‪ ۲۲‬میلیون تن کلینکر و حدود ‪۱۹‬‬ ‫میلیون تن س��یمان تولید کردیم ک��ه از این میزان‬ ‫‪ ۱۶/۵‬میلیون تن در داخل به فروش رسیده و حدود‬ ‫‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۳۰۵‬هزار تن صادرات کلینکر و حدود‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۷۸‬هزار تن صادرات داش��تیم‪ .‬در این‬ ‫‪ ۴‬ماه‪ ،‬مجم��وع صادرات به ‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۵۸۳‬هزار‬ ‫تن رسید‪.‬‬ ‫ش��یخان در ادام��ه افزود‪ :‬تولید و صادرات نس��بت‬ ‫به س��ال گذش��ته حدود ‪ ۱۵‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنین با اش��اره به نرخ روز س��یمان‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬قیمت های ارش��ادی بدون ارزش افزوده‬ ‫هر کیس��ه س��یمان‪ ،‬درب کارخانه حدود ‪ ۱۴۵‬هزار‬ ‫تومان می ش��ود‪ .‬البته ارزش اف��زوده و کرایه حمل به‬ ‫ان اف��زوده می ش��ود و ب��ه حدود ‪ ۱۵۰‬ه��زار تومان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹معقول بودن افزایش نرخ سیمان‬ ‫نرخ س��یمان از خرداد ‪ ۱۳۹۳‬ک��ه اخرین افزایش‬ ‫نرخ ای��ن محصول تصویب ش��ده‪ ،‬تاکن��ون افزایش‬ ‫نداشته است‪ .‬یکی از مهم ترین دالیل افزایش نیافتن‬ ‫نرخ س��یمان در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬رکود حاکم بر‬ ‫بازار بوده که امس��ال نیز به دلیل افزایش هزینه های‬ ‫تولی��د‪ ،‬در نظر گرفته ش��ده و همین موضوع س��بب‬ ‫بهتر شدن اوضاع سیمانی ها در چند ماه گذشته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسن صباغیان بیدگل‪ ،‬کارش��ناس حوزه سیمان‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درباره تعیین نرخ س��یمان‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬نرخ س��یمان را انجم��ن صنفی صنعت‬ ‫سیمان تعیین می کند و دولت‪ ،‬ان را مورد تایید قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫حس��ن صباغیان بیدگل در ادامه با اشاره به اینکه‬ ‫از س��ال ‪ ۹۴‬تا ‪ ۹۶‬شاهد افزایش نرخ سیمان در بازار‬ ‫نبوده ایم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در چند س��ال گذشته به دلیل‬ ‫اینکه کشش بازار در سطح بسیار پایینی قرار داشت‪،‬‬ ‫کارخانه های س��یمان تمایل چندانی به افزایش نرخ‬ ‫نداشتند و حتی قیمت ها پایین تر از نرخ مصوب پایان‬ ‫سال ‪ ۹۳‬باقی ماند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هر چن��د اکنون وضعیت بازار تغییر‬ ‫قابل توجهی در زمینه تقاضا ندارد اما به دلیل افزایش‬ ‫هزینه ه��ای تولی��د‪ ،‬افزایش نرخ س��یمان‪ ،‬معقول و‬ ‫منطقی به نظر می رسد‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که س��ال گذش��ته‪ ،‬میزان‬ ‫تولید سیمان کش��ور به ‪ ۵۴‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫رسید و ‪ ۵۷‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تن کلینکر نیز تولید‬ ‫ش��د؛ عالوه بر این ‪ ۴۹‬میلیون تن سیمان نیز به بازار‬ ‫داخلی عرضه ش��د و صادرات ‪ ۶‬میلیون تن س��یمان‬ ‫و ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن کلینکر به ثبت رسید‪.‬‬ ‫بخش هایی از زندگی بنیان گذار شرکت سیمان شرق‪ ،‬زنده یاد مهندس علی زاهدی‬ ‫مرحوم مهندس علی زاهدی تجریش��ی‪ ۷ ،‬فروردین ‪۱۲۷۵‬‬ ‫در تهران متولد شد‪ .‬در ‪ ۴‬سالگی از نعمت داشتن پدر محروم‬ ‫شد و در ‪ ۱۶‬سالگی دوره متوسطه را به پایان رساند‪ ،‬در حالی ‬ ‫که در دروس ریاضی‪ ،‬انشا‪ ،‬خط‪ ،‬زبان فارسی و فرانسه سرامد‬ ‫بود‪ .‬هوش��ی تیز و حساسیتی ژرف داش��ت‪ .‬کنجکاو‪ ،‬دقیق و‬ ‫عمیق بود و ش��وری مقاومت ناپذیر در یادگیری داشت‪ .‬گویی‬ ‫همه اینها تمهیدی بود تا مردی از تبار بزرگان از دل ان براید‬ ‫و ببالد‪ .‬با اش��تهایی سیری ناپذیر در کسب معرفت و دانش‪ ،‬از‬ ‫کتابخانه بزرگ مقوم الملک زاهدی (رییس نخس��تین مدرسه‬ ‫کشاورزی ایران) تغذیه کرد و ذهن و جانش را پرورد‪.‬‬ ‫تندنویس��ی در مجلس‪ ،‬نخستین ش��غل وی در ‪ ۱۸‬سالگی‬ ‫ب��ود که در کن��ار ان به تحصیالت خود در کالس مهندس��ی‬ ‫دارالفنون ادامه داد و در سال ‪ ۱۲۹۶‬گواهی نامه این کالس را‬ ‫دریافت کرد‪ .‬به فاصله چندی به عنوان مهندس در شهرداری‬ ‫مش��غول کار ش��د و توجه و تمرکز او هنگام تفکر و تعمق به‬ ‫قدری بود که خود را فراموش کرد‪ .‬داستان زمین خوردن وی‬ ‫را هنگام دوچرخه س��واری به علت حل کردن مسئله ریاضی‪،‬‬ ‫بیشتر دوستانش به خاطر دارند‪ .‬در ‪ ۲۱‬سالگی نخستین کتاب‬ ‫خود به نام «زنبور عسل» را که حاصل مشاهده ها و مطالعاتش‬ ‫بود به رش��ته تحریر دراورد؛ کتابی که ربع قرن در دانش��کده‬ ‫کش��اورزی تدریس می شد‪ .‬با اندوخته ای که فراهم اورده بود‪،‬‬ ‫به یک��ی از ارزوهایش ک��ه رفتن به ممالک مترقی به ش��وق‬ ‫اموختن بود جامه عمل پوشاند‪ .‬به این منظور در سال ‪۱۳۰۳‬‬ ‫عازم فرانس��ه ش��د و در کمتر از یک س��ال امتحانات مشکل‬ ‫ورودی «اکل دمین» (مدرس��ه مع��دن) پاریس را گذراند و با‬ ‫موفقیت‪ ،‬دوره دانشگاه را سپری کرد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۰۸‬فارغ التحصیل شد و پس از کسب تجربه های‬ ‫عینی و عملی در معادن چند کش��ور در سال ‪ ۱۳۰۹‬به ایران‬ ‫مراجعت کرد‪ ،‬بی درنگ در وزارت اقتصاد ملی مش��غول ش��د‬ ‫و نخس��تین مطالعات خود را درباره کش��ف و نقشه برداری از‬ ‫معادن شروع کرد سپس به ریاست اداره معادن برگزیده شد‪.‬‬ ‫به دلیل نبود منابع مالی‪ ،‬دس��ت به اس��تخراج زغال س��نگ‬ ‫از معادن شمش��ک و گاجره و فروش ان زد و به این وس��یله‬ ‫مخ��ارج اداره مع��ادن را تامی��ن ک��رد‪ .‬تدریس در دانش��کده‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬دیگر اشتغال این اسوه تالش بود‪ .‬در ضمن معدن‬ ‫شمشمک‪ ،‬مرکزی ش��د برای پرورش نخستین استادکاران و‬ ‫کارگ��ران معدن به س��بک جدید معدن��کاری و به این ترتیب‬ ‫معدنکاری نوین در ایران از سوی مهندس زاهدی بنیان گذاری‬ ‫ش��د‪ .‬ایشان با درایت و فراستی همه جانبه و با اتکا به تخصص‬ ‫و تجرب��ه خویش‪ ،‬دس��ت ب��ه بزرگ ترین تح��والت در عرصه‬ ‫معدن��کاری ایران زد‪ .‬مواد اولیه و س��وخت کارخانه ذوب اهن‬ ‫با س��رعتی خیره کننده‪ ،‬مورد بهره برداری قرار گرفت و مصرف‬ ‫‪ ۲۰‬سال کارخانه ذوب اهن پیشاپیش اماده شد‪.‬‬ ‫زغال س��نگ از گاجره و شمش��ک تامین ش��د و سنگ اهن‬ ‫در س��منان و زنج��ان به بهره برداری رس��ید‪ ،‬س��ایر ملزومات‬ ‫کانی م��ورد نیاز ذوب اه��ن در قصر فیروزه و س��رخه حصار‬ ‫اس��تخراج ش��د و به دنبال این اقدام های شگرف‪ ،‬معادن مس‬ ‫در جنوب س��بزوار و زنجان‪ ،‬کش��ف و راه اندازی شدند‪ .‬خاک‬ ‫نس��وز از معدن��ی در غنی اباد و منیزیت از فرمان و س��یلیس‬ ‫امرف در قزوین بهره برداری ش��د‪ .‬اینها بخش��ی از تالش های‬ ‫مهندس زاه��دی‪ ،‬مرد عرصه صنعت ایران بود‪ .‬به این کارنامه‬ ‫درخش��ان‪ ،‬اداره اکتشاف‪ ،‬ازمایش��گاه شیمی‪ ،‬سنگ شناسی و‬ ‫فسیل شناس��ی‪ ،‬موزه زمین شناسی و کوره های ازمایش را نیز‬ ‫باید افزود‪ .‬همه خدمات و اقدامات خالقه و تحسین برانگیز یاد‬ ‫شده تا سال ‪ ۱۳۲۱‬ادامه یافت‪ .‬در سال ‪ ۱۳۲۲‬از اداره معادن‬ ‫ب��ه وزارت پیش��ه و هنر رفت و با مطالع��ه صنایع جدید ایران‬ ‫و ارزیاب��ی ان‪ ،‬ب��ه تالیف کتاب «صنایع ای��ران بعد از جنگ»‬ ‫اقدام کرد‪ .‬در ان س��ال های بلبشو و بی برنامگی دهه ‪ ۲۰‬وقتی‬ ‫دریافت نمی تواند به تحق��ق اهداف بزرگ خویش که صنعتی‬ ‫کردن ایران بود‪ ،‬ادامه دهد از کار دولتی اس��تعفا داد و ارزوی‬ ‫بزرگش که اش��تغال یک میلی��ون هم وطن بود نیز عقیم ماند؛‬ ‫امری که اگر به عهده اش گذارده می ش��د نبوغ کارس��از وی از‬ ‫پس مش��کالت و س��ختی های ان بر می امد‪ .‬در ‪ ۴۵‬سالگی با‬ ‫فروش خانه مس��کونی و کمک تنی چند از دوستان با سرمایه‬ ‫‪ ۱۲۰‬ه��زار تومان‪ ،‬ش��رکت مین��اک را بنیاد نه��اد‪ ،‬کارخانه‬ ‫بیکرومات دوس��ود و بیکربنات دو پت��اس را راه اندازی کرد و‬ ‫برای نخستین بار در ایران در عین ناباوری خارجی ها‪ ،‬به تولید‬ ‫محصوالت یاد شده اقدام کرد‪ .‬شور تولید و سازندگی همچنان‬ ‫در این بزرگمرد صنعت در جریان بود‪ .‬ش��رکت سهامی معادن‬ ‫لوت‪ ،‬پاسخی دیگر به اشتیاق ناارام درون او بود‪ .‬روانه برهوت‬ ‫کویر شد‪ ،‬در مساحتی زیاد دست به اکتشاف زد و در ارام ترین‬ ‫نواحی‪ ،‬جنب و جوش زندگی را به جریان انداخت و اب حیات‬ ‫تولید را در رگ های قل��ب کویر به جریان انداخت‪ .‬معدنی در‬ ‫دل کویر لوت به بهره برداری رسید که در کنار کارخانه تغلیظ‬ ‫و شست وش��و منحصر به فرد بود‪.‬در واپس��ین سال های زندگی‬ ‫مرحوم زاه��دی که مرگی ناگهان��ی‪ ،‬او را از ما گرفت بی انکه‬ ‫ش��ور و شوق تولید در وی کاس��تی گرفته باشد اندیشه ایجاد‬ ‫و تاسیس کارخانه س��یمان مشهد بر ذهن خالقه اش نشست‪،‬‬ ‫ب��ه این کار بی درنگ مبادرت ورزید و پروژه س��یمان مش��هد‬ ‫را به جری��ان انداخت‪ .‬با همه مش��کالت و مرارت های ابتدای‬ ‫کار‪ ،‬س��رانجام پس از ‪ ۶‬س��ال مبارزه‪ ،‬کارخانه سیمان مشهد‬ ‫با موفقیت به بهره برداری رس��ید اما با به کار افتادن چرخ های‬ ‫کارخانه‪ ،‬قلب سرشار از زندگی دیگر نمی تپید‪ .‬تا ساعت ‪۹:۳۰‬‬ ‫صبح دوش��نبه ‪ ۸‬بهمن ‪ ۱۳۳۵‬که سکته مغزی بر وی عارض‬ ‫شد‪ ،‬در دفتر کارش مشغول کار بود‪.‬‬ ‫اخرین گفته وی این بود‪« :‬از مرگ نمی ترسم»‬ ‫روانش شاد و یادش ماندگار‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1130‬‬ ‫پیاپی ‪2448‬‬ ‫معدن‬ ‫خواب زمستانی‬ ‫غول های معدنی‬ ‫با محدودیت‬ ‫واردات قطعات‬ ‫اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در اغاز به کار رسمی انجمن مس خواستار شدند‬ ‫نرخ گذاری دستوری را متوقف وبا تشکل ها مشورت کنید‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در حوزه مس تصمی��م گرفتیم با اتخ��اذ تمهیداتی‪ ،‬مصرف کننده‬ ‫نهای��ی و تولیدکنن��ده را بهره من��د کنیم یا دولت را مج��اب کنیم با‬ ‫اتخاذ تصمیم هایی منافع مصرف کننده را نیز در نظر بگیرد‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬الزمه ان هم این اس��ت که نخست مفتول در‬ ‫بورس کاال کش��ف نرخ شود س��پس کاتد بر مبنای ان تعیین‬ ‫نرخ ش��ود که به عدد ‪ ۴۱‬هزار تومان رسیدند‪ .‬اگر این رقم را با‬ ‫دو روش محاس��به کنیم به ارز ‪ ۶۳۰۰‬تومان یا ‪ ۶۸۰۰‬تومان‬ ‫می رس��یم که نشان می دهد به س��مت واقعی شدن نرخ مس‬ ‫پی��ش می رویم‪ .‬با این ح��ال اگر مس به ب��ازار ارز ثانویه برود‬ ‫مشکلش حل می شود‪.‬‬ ‫ش��کوری با بیان اینکه برخی نهادها و تش��کل ها هم به این‬ ‫نرخ گذاری اعتراض دارند‪ ،‬افزود‪ :‬پیشنهاد می کنیم پس از به‬ ‫ش��ور گذاشتن موضوع با اعضا‪ ،‬ارائه یارانه به بخش الومینیوم‪،‬‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬مس و فوالد قطع شود تا قیمت ها اصالح شده و با‬ ‫بازار ثانویه کشف نرخ شود‪ .‬همچنین سقف رقابت از معامالت‬ ‫حذف ش��ده و با اولویت دادن به تامین نیاز داخلی مش��کالت‬ ‫حل ش��ود‪ .‬در نهایت نیز پیش��نهاد می ش��ود وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با دوری از قیمت گذاری دستوری‪ ،‬با تشکل ها‬ ‫مش��ورت کند تا از دل این ش��ور‪ ،‬تصمی��م منطقی برای همه‬ ‫بخش های اقتصادی گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدینگی معادن‬ ‫منوچهر جاللی‪ ،‬مدیرعامل شرکت گستران عقیق از اعمال‬ ‫س��لیقه مسئوالن منابع طبیعی اس��تان ها یاد کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫دو اس��تان همجوار برای یک معدن به دو شکل تصمیم گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که قانون نباید به دو شکل اجرا‬ ‫ش��ود‪ .‬وی از معارضین محلی به عنوان یکی دیگر از مشکالت‬ ‫این بخش یاد کرد و گفت‪ :‬نکته دیگر این اس��ت که مسئوالن‬ ‫محلی برای بخش��نامه ها و مجوزهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬ارزشی قائل نیستند در حالی که مکتشف و بهره بردار‬ ‫نیاز به حمایت دولت دارند‪.‬‬ ‫نکته دیگ��ر‪ ،‬تامین نقدینگ��ی مورد نیاز معادن اس��ت در‬ ‫حال��ی که بانک ها همکاری نمی کنن��د و بخش خصوصی نیز‬ ‫س��رمایه دار نیست‪ .‬س��رمایه مورد نیاز این بخش‪ ،‬قابل توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬بانک صنعت و معدن یا صندوق بیمه س��رمایه گذاری‬ ‫موانع��ی دارن��د که عمدی هم در ان نیس��ت اما ب��ه هر حال‬ ‫بخشنامه است و باید ان را رعایت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعریف رانت‬ ‫یوس��ف مرادلو‪ ،‬دیگر ش��رکت کننده در این نشست بود که‬ ‫به عن��وان رییس انجمن صنایع و معادن س��رب و روی ایران‬ ‫سخن می گفت‪ .‬وی با اشاره به اینکه خام فروشی دارای تعریف‬ ‫مشخص و درستی نیست و رانت و دالل هم تعریف مشخصی‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬باید تعریف درستی از این موضع داشته باشیم تا‬ ‫بدانیم گلوگاه های این بخش کجاست و جلوی انها را بگیریم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه این هم��ه دالل که کد خرید از بورس‬ ‫کاال دارند‪ ،‬یک ش��به به وجود نمی ایند و سال هاس��ت در این‬ ‫عرصه کار کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬دالل ها به عنوان کاتالیزور در بورس‬ ‫عم��ل می کنند‪ .‬کدام بورس اس��ت که دالل و واس��طه در ان‬ ‫وجود نداشته باشند؟ بسیاری از تولیدکنندگان‪ ،‬امکان خرید‬ ‫نقدی در حجم باال را ندارند و این واس��طه ها هستند که امکان‬ ‫خرید جزئی تر را برای تولیدکنندگان مهیا می کنند و باید دید‬ ‫اطالق واژه فاسد و مخل اقتصادی به انها درست است یا اینکه‬ ‫سیستم‪ ،‬همه را به دالل و واسطه تبدیل می کند‪.‬‬ ‫مرادلو در ادامه افزود‪ :‬دخالت دولت‪ ،‬موازنه را بر هم می زند‪.‬‬ ‫به قول برگمن‪ ،‬فساد‪ ،‬دخالت به ظاهر دلسوزانه دولت در بازار‬ ‫است‪ .‬چه زمانی دولت دخالت کرده و امور‪ ،‬بهینه شده است؟‬ ‫تجربه را تجربه کردن خطاست‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت بخش صنع��ت و تولید ب��ه دولت رانت‬ ‫می ده��د و دولت به هیچ بخش��ی رانت نمی ده��د‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال‪ ،‬تولیدکننده «روی»‪ ،‬خاک بی ارزش و بی کیفیت را که‬ ‫روی دس��ت دولت مانده است تبدیل به میلیاردها تومان پول‬ ‫می کن��د‪ .‬اگر دولت مدعی چیزی غیر از این اس��ت‪ ،‬یک پارت‬ ‫خ��اک را صادر کند تا ببینیم کدام صنعتگر در جهان می تواند‬ ‫از این خاک‪ ،‬روی تولید کند‪ .‬چه بس��ا این مشکل در مس هم‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬فاصله دولت ب��ا بخش خصوصی‪ ،‬بزرگترین‬ ‫مشکل ما است‪.‬‬ ‫‹ ‹خریداران مس‪ ،‬تولیدکنندگان هستند‬ ‫محسن بازارنویی‪ ،‬معاون اقتصادی و مالی شرکت ملی مس‬ ‫نی��ز در ادامه این نشس��ت به برخی پرس��ش ها درباره عرضه‬ ‫م��س در بورس کاال پاس��خ داد و گفت‪ :‬کلم��ه «ملی» به این‬ ‫دلی��ل روی ش��رکت ملی مس مانده که‪ ۱۲‬درصد س��هامش‬ ‫متعلقش به دولت و ‪ ۸۸‬درصد دیگر متعلق به عام اس��ت‪ .‬تا ‪۴‬‬ ‫هفت��ه پیش محصوالت مان را ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در بورس‬ ‫ن بر س��ر مسائل ارزی‬ ‫عرضه می کردیم‪ .‬در نتیجه با پیمانکارا ‬ ‫دچار مش��کل شدیم چراکه انها و خود شرکت ملی مس‪ ،‬باید‬ ‫نیازش��ان را با ارز ازاد تهیه کنند اما نرخ تمام ش��ده باید با ارز‬ ‫دولتی ارائه ش��ود‪ .‬اگر ارز دستوری باشد و درست عمل نشود‪،‬‬ ‫زنجیره اس��یب می بیند‪ .‬تولید ما در س��ال ‪ ۹۷‬به میزان ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تومان پیش بینی ش��ده و س��عی می کنیم ان را پوشش‬ ‫دهی��م‪ .‬درباره عرضه نیز نمی دانیم چگونه محصوالت مس در‬ ‫بورس‪ ،‬عرضه و قیمت گذاری می ش��وند و چه کس��انی انها را‬ ‫می خرند‪ .‬باید بگویم مصرف کشور در سال ‪ ۹۵‬افزون بر ‪۱۳۰‬‬ ‫هزار تن بود و در س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۲۵‬هزار تن رس��ید‪ .‬با این حال‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬پیش بینی نیاز داخل را بر اس��اس ‪ ۱۵۲‬هزار تن‬ ‫انج��ام دادیم‪ ،‬انهم ‪ ۲‬ماه پیش از س��ال ‪ .۹۷‬با این حال فروش‬ ‫خارج از بورس نداریم‪ .‬مبن��ای قیمت گذاری هم قبل از ابالغ‬ ‫بخش��نامه هفته پیش این بود که متوس��ط ال ام ای را در اغاز‬ ‫ه��ر هفته اعالم و ض��رب در ‪ ۴۲۰۰‬کنیم‪ .‬تا یک مقطعی‪ ،‬یک‬ ‫درصد هم تخفیف می دادیم اما پس از ماجرای تغییر قیمت ها‬ ‫در اردیبهش��ت‪ ،‬ان را حذف کردیم‪ .‬کاتد ما متوس��ط ‪ ۶‬هزار‬ ‫دالر ضرب در ‪ ۴۲۰۰‬تومان و س��قف رقابت هم ‪ ۱۰‬درصد بود‪.‬‬ ‫قیمت مفتول را هم ‪ ۲۲۰‬دالر با س��قف ‪۱۰‬درصد به این مبلغ‬ ‫اضاف��ه کردیم‪ .‬صد در صد محصوالت م��ان هم در بازار داخل‬ ‫فروخت��ه ش��د و من نمی دانم دالالنی که صحبتش ش��د‪ ،‬چه‬ ‫کسانی هستند‪ ،‬چراکه فهرست خریداران را داریم‪.‬‬ ‫بخشی از این خریداران دور همین میز هستند‪ .‬در ترکیه به‬ ‫من گفتند ‪ ۱۵۰۰‬تن محصول ش��ما را زیر ‪ ۶۰۰‬دالر خریدیم‪.‬‬ ‫ما ه��م فروختیم‪ .‬حاال ش��ما بگویید خریداران چه کس��انی‬ ‫هس��تند؟ وی ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از دوس��تان پرس��ید چرا‬ ‫ص��ادرات قراضه را ممنوع کردید؟ چون عده ای کاتد را قیچی‬ ‫ک��رده و به نام مفتول صادر می کردند‪ .‬بعضی مواقع مجبوریم‬ ‫در کوتاه مدت قوانین محدودکننده ای وضع کنیم تا وضعیت‬ ‫را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید پرسید ایا نیاز داخل تغییری کرده که تقاضا‬ ‫ب��رای محصوالت م��س باال رفته یا در میزان اش��تغال اتفاقی‬ ‫افتاده است؟ نه‪ .‬فقط به این دلیل که اختالف نرخ عرضه و بازار‬ ‫زیاد است و سودش خیلی زیاد شده‪ ،‬همه با خود می اندیشند‬ ‫که چرا ما نخریم‪ ،‬نفروش��یم و س��ود نبریم؟ امار داریم که صد‬ ‫در صد ش��رکت هایی ک��ه ادعا می کنند م��ا نبودیم‪ ،‬تقاضای‬ ‫خریدش��ان نسبت به سال گذش��ته‪ ،‬افزایش یافته است‪ .‬من‬ ‫خواهش می کنم با امار و اطالعات صحبت کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دوس��ت دیگرمان گفتند شما به دولت چین‬ ‫خدمت کردید‪ ۳ .‬س��ال پیش که شرکت ملی مس با ‪۵۰‬هزار‬ ‫ت��ن کاتد ما‪ ۱۸۰۰ ،‬میلیارد تومان بدهکاری بانکی داش��ت و‬ ‫نرخ سود بانکی هم ‪ ۲۸‬درصد بود‪ ،‬چه کسی به داد این شرکت‬ ‫رس��ید؟ ش��ما جای من بودید چه می کردی��د؟ مجبور بودید‬ ‫مشتری پیدا کنید و زیر نرخ ال ام ای محصول تان را بفروشید‪.‬‬ ‫مصرف کش��ور از ‪ ۵‬سال پیش بیش��تر از ‪ ۱۳۰‬هزار تن نبوده‪،‬‬ ‫چرا شرکت ملی مس باید ‪ ۲۰۰‬هزار تن تولید کند‪ ۱۳۰ ،‬هزار‬ ‫تن را بدهد و بقیه را دپو کند؟‬ ‫بازارنوی��ی تاکید کرد‪ :‬باید صادر کند تا نیاز ارزی اش تامین‬ ‫شود‪ .‬س��ال گذشته‪ ،‬ما یک میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر صادر‬ ‫کردیم و همه ارز ان را هم به ش��بکه ارزی کش��ور دادیم‪ .‬حاال‬ ‫اگ��ر دولت‪ ،‬ای��ن ارز را در واردات موبایل و میوه مصرف کرده‪،‬‬ ‫من نباید جوابگو باشم‪.‬‬ ‫به گفته معاون شرکت مس‪ ،‬در دوره بحران از ‪ ۲‬اردیبهشت‬ ‫ت��ا اکنون‪ ،‬حدود ‪ ۱۶۰‬میلیون دالر با نرخ‪ ۴۲۰۰‬تومان درامد‬ ‫ارزی خ��ود را به س��امانه نیما داده ایم‪ .‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان دست مصرف کننده نمی رسد و مشخص نیست‬ ‫دولت چه اصراری بر این سیاست دارد‪ .‬فکر می کنند اگر امروز‬ ‫کاتد یا مفتول را با نرخ ازاد حساب کنیم‪ ،‬رشد دیگری در بازار‬ ‫داریم‪ .‬هنوز باور نکرده اند که بازار فعلی بر اساس ارز ازاد است‪.‬‬ ‫قیمت مفتول‪ ،‬از ‪ ۲۹‬اس��فند سال گذشته تا حاال حدود ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪ ۷۰‬درصد رش��د داشته است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نیاز بازار بیشتر از‬ ‫این هم نیس��ت اما چرا تقاضا ‪ ۲‬برابر می شود؟ به این دلیل که‬ ‫این نیازها را سهمیه بندی می کنند‪.‬‬ ‫متقاضیان ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر نیازش��ان اع�لام نیاز می کنند تا رقم‬ ‫مورد نیازش��ان تامین ش��ود در حالی که تقاضا کاذب اس��ت‪.‬‬ ‫وزارتخانه هم به دلیل اختالفی که با بورس کاال داش��ت‪ ،‬اجازه‬ ‫عرضه را به ما در بورس کاال نداد‪.‬‬ ‫در پایان این جلس��ه‪ ،‬مصوب ش��د که کمیسیون صنایع و‬ ‫مع��ادن اتاق بازرگانی ایران و انجمن مس در دو نامه جداگانه‪،‬‬ ‫خواس��تار توقف قیمت گذاری دس��توری از س��وی دولت در‬ ‫بورس کاال شوند‪.‬‬ ‫بهرام شکوری‬ ‫محسن بازارنویی‬ ‫یوسف مرادلو‬ ‫سید احمد مشکانی‬ ‫فعال معدنی‬ ‫ب��ازار م��س ج��زو بازاره��ای اولوی��ت دار در‬ ‫جهان اس��ت و حتی در ح��ال حاضر از طال هم‬ ‫بهتر اس��ت‪ .‬نرخ مس هم رو به افزایش اس��ت‪.‬‬ ‫صرف نظر از نوس��ان کم و مقطعی‪ ،‬روند قیمتی‬ ‫مس افزایشی اس��ت‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫کشور ما این روند برعکس شده و به جای اینکه‬ ‫از این فرصت جهانی اس��تفاده ش��ود بر سر راه‬ ‫تولید مس مانع می گذارند‪.‬‬ ‫این تجربه را در زمینه سنگ اهن هم داشتیم‪،‬‬ ‫به نحوی که وقتی نرخ جهانی اهن باال رفت‪ ،‬در‬ ‫کش��ور ما ارزش گذاری کردند و مالیات و ارزش‬ ‫اف��زوده گرفتند و زمانی که نرخ پایین امد همه‬ ‫معادن سنگ اهن خصوصی ورشکست شدند‪.‬‬ ‫اکن��ون این فرص��ت عالی ب��رای مس پیش‬ ‫ام��ده و ش��رایط می طلبد به ص��ورت هیجانی‬ ‫حرک��ت کنیم‪ ،‬به نحوی ک��ه غیر از فعاالن این‬ ‫عرص��ه‪ ،‬م��ردم باید ب��رای ورود به ای��ن حوزه‬ ‫بیش از هر ح��وزه دیگری عالقه مند باش��ند و‬ ‫س��رمایه گذاری ها به س��مت مس ب��رود چراکه‬ ‫ارزش افزود ه مس برای پایین دس��ت با هیچ فلز‬ ‫دیگری قابل مقایس��ه نیس��ت‪ .‬در همین راستا‬ ‫بهتر اس��ت دولت به ما کاری نداش��ته باش��د و‬ ‫پابند قوانین را از دست و پای ما بردارد‪.‬‬ ‫ما در ایران ‪ ۳‬بخش تولی��دی داریم؛ دولتی‪،‬‬ ‫خصولتی و خصوص��ی که بخش خصوصی باید‬ ‫ت��اوان قیمت گذاری ه��ا‪ ،‬سیاس��ت گذاری ها و‬ ‫تصمیم دو بخش دیگر را بدهد‪ .‬بخش خصوصی‬ ‫ه��ر ‪ ۶‬ماه یک ب��ار خود را ب��ا وضعیت ان زمان‬ ‫کش��ور و دولتی ه��ا و خصولتی ه��ا هماهن��گ‬ ‫می کند اما پس از ‪ ۶‬ماه دوباره با تصمیم‪ ،‬اتفاق‬ ‫یا بخشنامه ای به قهقرا می رود‪.‬‬ ‫به اعتقاد من بهتر اس��ت در نشست ها بیشتر‬ ‫دالل ها دعوت ش��وند ت��ا تولیدکننده ها‪ ،‬چون‬ ‫اتفاق های رخ داده بیشتر به سود واسطه هاست‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬دولت نیز بسته به شرایط موجود‪،‬‬ ‫ی��ک برنامه را اجرا می کند و برنامه مش��خصی‬ ‫ب��رای حمایت از تولید ندارد‪ .‬ما هنوز نمی دانیم‬ ‫عرضه ها در بورس به چه صورت‪ ،‬به چه کسانی‬ ‫و ب��ا چه نرخی انج��ام می ش��ود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫هزینه تولید در کارخانه ها به حدی زیاد اس��ت‬ ‫که تولیدکنن��ده مجبور می ش��ود فعالیتش را‬ ‫تعطیل کند یا تعدیل نیرو انجام دهد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ایران در زمینه مس‪،‬‬ ‫سرب و روی شناخته شده است‪ ،‬در حالی که تا‬ ‫این حد در فوالد ش��ناخته شده نیست‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که ایران در زمینه مس به راحتی‬ ‫می توان��د به جای رتبه ‪ ۱۲‬جهان‪ ،‬جایگاه پنجم‬ ‫یا شش��م را در اختیار بگیرد‪ .‬از نظر تولید نیز ‪۶‬‬ ‫برابر عقبیم‪ .‬باید سوال کرد که چه زمانی بخش‬ ‫خصوصی قدرتمند می شود و گام های رو به جلو‬ ‫برمی دارد؟ این بخش می تواند سوداوری بسیار‬ ‫زیادی برای جامعه داش��ته باشد؟ ما می توانیم‬ ‫بخش��ی از اقتصاد این کشور را فقط با مس جلو‬ ‫ببریم و مس می تواند جایگزین نفت شود‪.‬‬ ‫بیم و امیدهای‬ ‫اسکوندیدا‬ ‫قرارداده��ای کارگ��ری جدید ک��ه در روزهای‬ ‫اخیر به وس��یله اتحادیه کارگری و مدیریت معدن‬ ‫اسکوندیدا امضا ش��د‪ ،‬موجب افزایش هزینه های‬ ‫تولید مس در بزرگ ترین تولیدکننده مس جهان‬ ‫خواهد شد اما مدیران این معدن می گویند به دنبال‬ ‫راه حلی برای کاهش هزینه ها هس��تند‪ .‬به گزارش‬ ‫مس پرس به نقل از سی اریو‪ ،‬پیتر بیوان‪ ،‬مدیر مالی‬ ‫شرکت بی اچ پی بیلتون‪ ،‬مالک اسکوندیدا گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به توافق حاصل ش��ده بین اتحادیه کارگری‬ ‫و مدیریت معدن بر س��ر نرخ دس��تمزد و با در نظر‬ ‫گرفتن کاه��ش بیش از ‪ ۱۵‬درصدی س��طح عیار‬ ‫کانه ها‪ ،‬انتظار می رود هزینه های تولید هر واحد در‬ ‫سال مالی جاری ‪ ۰.۰۴‬دالر در هر پوند (‪ ۸۸.۲‬دالر‬ ‫در هر تن) افزایش یابد‪ .‬سال مالی شرکت بی اچ پی‬ ‫بیلت��ون هر س��ال از یک��م ژوئیه (‪ ۱۰‬تیر) ش��روع‬ ‫می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که به علت افزایش‬ ‫مصرف اب نمک زدایی ش��ده نیز فش��ار هزینه ای‬ ‫بیش��تری بر تولید وارد امده است‪ .‬بنا به اعالم این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬بهبود بهره وری نیروی کار و راهبردهای‬ ‫بهینه س��ازی عملیات تعمیر و نگهداری‪ ،‬بخشی از‬ ‫افزایش هزینه ها را جبران خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیر مالی ش��رکت بی اچ پ��ی بیلتون همچنین‬ ‫پس از انتش��ار نتایج مالی س��ال ج��اری میالدی‬ ‫این ش��رکت بیان کرد که هزینه های تولید معدن‬ ‫اس��کوندیدا در س��طح ‪ ۱.۱۵‬دالر به ازای هر پوند‬ ‫مس محت��وی (‪ ۲۵۳۵.۲‬دالر بر تن) حفظ خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انجمن مس ایران در نشس��ت کمیس��یون معادن و صنایع‬ ‫معدنی اتاق بازرگانی که با موضوع بررسی مسائل و مشکالت‬ ‫تولی��د مس و قیمت گذاری دس��توری در اتاق بازرگانی ایران‬ ‫برگزار شد به طور رسمی اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫بهرام شکوری‪ ،‬رییس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران‪ ،‬خبر از تاس��یس انجم��ن مس ایران در‬ ‫اردیبهش��ت داد و گف��ت‪ :‬در حوزه مس‪ ،‬ف��والد و الومینیوم‪،‬‬ ‫رانت هایی از س��وی دالالن ایجاد ش��د که با تمهیدات وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تا حدی کنترل ش��د اما از بخش��ی‬ ‫به بخش دیگ��ر انتقال یافت‪ .‬البته دغدغ��ه دولت این بود که‬ ‫مصرف کنن��ده نهای��ی از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان بهره مند ش��ود اما‬ ‫ای��ن اتفاق نیفتاد و مصرف کننده و تولیدکننده از دس��توری‬ ‫کردن نرخ عرضه در بورس کاال بهره مند نش��دند بلکه جا برای‬ ‫دالالن در زنجیره باز شد‪ .‬به همین دلیل در حوزه مس تصمیم‬ ‫گرفتیم با اتخاذ تمهیداتی‪ ،‬مصرف کننده نهایی و تولیدکننده‬ ‫را بهره مند کنیم یا دولت را مجاب کنیم با اتخاذ تصمیم هایی‬ ‫منافع مصرف کننده را نیز در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫ش��کوری در ادامه افزود‪ :‬ایران با ‪ ۲‬میلیارد تن ذخیره مس‪،‬‬ ‫جای��گاه دوازدهم جهان را دارد و بخش مهمی از مس کش��ور‬ ‫صادر می ش��ود‪ .‬روند تولید مس و کاتد مس نیز افزایشی بوده‬ ‫و بخش خصوصی وارد این حوزه شده است‪ .‬مهم ترین رسالت‬ ‫ما این است که نیاز داخل را تامین کنیم و مازاد ان صادر شود‬ ‫اما نیاز واقعی پایین دست باید مشخص شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تولیدکنن��دگان از پیش��نهاد دول��ت برای‬ ‫عرضه در بورس به عنوان مجرای عرضه اس��تقبال کردند که‬ ‫مهم ترین دلیل شان هم کشف نرخ در بورس بود اما دستوری‬ ‫شدن قیمت گذاری در بورس افت هایی داشت از جمله اینکه‬ ‫تقاضای کاتد مس در ‪ ۵‬ماه ابتدای س��ال ‪ ۲‬برابر شد‪ .‬در زمینه‬ ‫مفت��ول مس نیز ب��ا افزایش ‪ ۵‬برابری تقاضا روبه رو هس��تیم‪.‬‬ ‫این تقاضای مازاد‪ ،‬ناش��ی از رانتی اس��ت ک��ه پیامد زیان اور‬ ‫قیمت گذاری دستوری در بورس کاالست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما معتقدیم با توجه به ش��رایط فعلی کش��ور که‬ ‫بانک ها در خدمت تولید نیس��تند و زیرساخت های تولید نیز‬ ‫اماده نیس��ت‪ ،‬ب��رای اینکه با رقیبان خود در خارج از کش��ور‬ ‫هم وزن شویم‪ ،‬نیاز است یارانه‪ ،‬رانت یا کمک را به همه فعاالن‬ ‫تولی��د در چرخه ارزش افزوده و مصرف کننده ارائه دهند نه به‬ ‫یک بخش خ��اص‪ .‬این راه می تواند با کم ک��ردن مالیات ها یا‬ ‫معافیت مالیاتی به بخش تولید کمک کند زیرا یارانه ای که در‬ ‫قالب عرضه محصوالت فلزی ارائه می ش��ود به بخشی از اقشار‬ ‫مردم می رسد و شامل تمام مردم نمی شود‪.‬‬ ‫در نتیج��ه بهتر اس��ت یارانه ای که در ای��ن گردونه فقط به‬ ‫بخش هایی از تولید به عنوان یارانه انرژی و‪ ...‬می رسد را حذف‬ ‫کنیم تا کل زنجیره دچار مش��کل نشود‪ .‬این امر تاثیرش را بر‬ ‫محصول نهایی می گذارد‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون معادن و صنایع معدن��ی اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران در ادامه افزود‪ :‬مس��کن‪ ،‬افزایش نرخ خوبی داش��ته و‬ ‫می تواند تاثیر خوبی در جذب نقدینگی داش��ته باشد اما چرا‬ ‫فوالدی که در مس��کن اس��تفاده ش��ده و با ارز دولتی عرضه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نباید در نرخ تمام شده مسکن تاثیر مثبتی داشته‬ ‫باش��د؟ اگ��ر در این میان ف��والد را ارزان بدهی��م رانت ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬ی��ا خودرو در حال��ی با ارز ازاد عرضه می ش��ودکه‬ ‫از دول��ت یارانه دریافت می کند به این ش��کل یارانه دولت در‬ ‫بخش تولید و نه مصرف حبس شده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدنی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬اینه��ا از اثار بد و‬ ‫اش��تباه دولت در زمین��ه تک نرخی کردن ارز ب��ود که باعث‬ ‫افزایش تقاضای کاتد و مفتول ش��د‪ .‬فرمولی را وضع کردند که‬ ‫محص��والت در بورس کاال با نرخ متوس��ط پایه ال ام ای ضرب‬ ‫در نرخ ارز دولتی عرضه ش��ود که عددها کشف شد و رقابت به‬ ‫وج��ود امد اما اختالف نرخی ک��ه ان زمان بین کاتد با مفتول‬ ‫مسی وجود داشت ‪ ۱۰۶۰‬تومان بود‪ .‬این اختالف‪ ،‬با بخشنامه‬ ‫جدید که با هدف واقعی کردن نرخ انجام ش��د به نرخ پریمیوم‬ ‫اضافه ش��د و سامانه بهین یاب به وجود امد تا خریداران واقعی‬ ‫شناس��ایی ش��وند و هر چه این مراحل اضافه ش��د امضاهای‬ ‫طالیی افزایش یافت که هر کدام می تواند مفسده ایجاد کند‪،‬‬ ‫در حالی که اگر نرخ ازاد بود ممکن بود بس��یاری به حضور در‬ ‫گردونه تقاضا عالقه ای نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در نتیجه افزایش تقاضا‪ ،‬اختالف نرخ کاتد و‬ ‫مفتول از ‪ ۵‬درصد گذشت و به رقم فاحش ‪ ۱۵۱۰۰‬تومان در‬ ‫ان مقطع رس��ید‪ .‬معاون معدنی وزارتخانه به تازگی فرمولی را‬ ‫ارائ��ه داده که ‪ ۵‬درصد اخت�لاف باید بین کاتد و مفتول وجود‬ ‫یادداشت‬ ‫یک مقام مسئول‬ ‫اعالم کرد‬ ‫ی��ک مق��ام مس��ئول گف��ت‪ :‬نب��ود ام��کان ثبت‬ ‫س��فارش ب��رای واردات قطعات یدک��ی و تجهیزات‬ ‫موردنیاز ماشین االت معدنی‪ ،‬باعث زمین گیر شدن‬ ‫ماشین االت و توقف تولید معادن شده است‪.‬‬ ‫عبدالرضا صالح��ی‪ ،‬دبیر انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫و واردکنن��دگان ماش��ین االت س��نگین معدن��ی‪،‬‬ ‫س��اختمانی و راه س��ازی در گفت وگو با مهر‪ ،‬درباره‬ ‫محدودیت و توقف ثبت سفارش قطعات و تجهیزات‬ ‫مورد نیاز ماشین االت معدنی اظهار کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫کنون��ی عالوه ب��ر مش��کالت ارزی؛ واردات قطعات‬ ‫یدکی و تجهیزات ماشین االت به دلیل انچه احتمال‬ ‫تولید ای��ن قطعات از س��وی تولیدکنندگان داخلی‬ ‫گفته می ش��ود با محدودیت روبه رو ش��ده که تداوم‬ ‫ای��ن رون��د در اینده نزدیک باعث زمین گیر ش��دن‬ ‫ماش��ین االت و توق��ف فعالی��ت معادن‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬محدودیت واردات‬ ‫قطع��ات باعث ش��ده ت��ا ماش��ین االت‬ ‫خریداری شده به واس��طه نبود قطعات‪،‬‬ ‫از گارانتی خارج شود و هزینه های زیادی‬ ‫را به معدنکار تحمیل کند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ش��رکت ها و نمایندگان ف��روش نیز نبود‬ ‫قطعات را بهانه کرده و در برخی موارد ش��اهد سوء‬ ‫استفاده این نمایندگان هستیم‪.‬‬ ‫صالحی‪ ،‬به امکان نداشتن داخلی سازی بسیاری از‬ ‫قطعات یدکی و تجهیزات معدنی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫باید توجه کرد که س��اخت قطع��ات در تعداد اندک‬ ‫ب��رای تولیدکننده صرفه اقتصادی ن��دارد‪ ،‬در حالی‬ ‫که تداوم فعالی��ت بزرگترین تولیدکننده‬ ‫ماش��ین االت معدنی کشور نیز به واردات‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬درصدی قطعات وابسته است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫واردکنندگان ماشین االت سنگین معدنی‬ ‫به مذاکرات انجام شده با معاونت بازرگانی‬ ‫و اقتصادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در نامه نگاری های انجام ش��ده‪،‬‬ ‫ع�لاوه بر اعالم نگرانی از مس��ائل ارزی‪ ،‬نس��بت به‬ ‫زمین گیر ش��دن ماش��ین االت و توقف تولید معادن‬ ‫در نتیج��ه توقف واردات هش��دار داده ش��ده‪ ،‬اما با‬ ‫وجود نامه و درخواست معاون بازرگانی برای تسهیل‬ ‫در ثبت س��فارش واردات قطعات معدنی‪ ،‬متاسفانه‬ ‫واردات به بررس��ی قابلیت داخلی س��ازی از س��وی‬ ‫مدی��رکل نی��رو محرکه و خ��ودروی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت موکول شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت پی��ش از این نیز جعفر س��رقینی‪،‬‬ ‫معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پی‬ ‫محدودیت های وارداتی و قرار گرفتن ماش��ین االت‬ ‫معدن��ی در ردیف خودروه��ای لوکس‪ ،‬از تالش این‬ ‫معاونت برای خروج ماش��ین االت معدنی و راه سازی‬ ‫از گروه خ��ودرو و فراهم اوردن ش��رایط برای ورود‬ ‫اخرین فناوری ه��ای معدنی به کش��ور خبر داده و‬ ‫گفته بود؛ خانه مع��دن ایران هم اکنون طرح احیای‬ ‫‪ ۵۰۰‬مع��دن مت��روک را در برنام��ه خ��ود دارد و با‬ ‫توج��ه به تولید نش��دن برخی نمونه ه��ا و مدل های‬ ‫ماش��ین االت معدنی‪ ،‬نیاز است تا ورود برخی از این‬ ‫ماشین االت به کشور تسهیل شود‪.‬‬ ‫غفلت از‬ ‫ظرفیت های‬ ‫خصوصی مس‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1130‬‬ ‫پیاپی ‪2448‬‬ ‫مجمع‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!