روزنامه صمت شماره 1132 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1132

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1132

روزنامه صمت شماره 1132

‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه مستقل تخصصی حوزه صنعت‪ ،‬معدن ‪،‬تجارت و اولین روزنامه سهامداری ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 6‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1132‬پیاپی ‪2450‬‬ ‫چهره ها‬ ‫‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بودجه برای عبور از شرایط‬ ‫نابسامان اقتصادی داریم‬ ‫‪2‬‬ ‫حضور ایران در بازسازی‬ ‫سوریه و عراق‬ ‫است‬ ‫بازی برد‪-‬برد‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نابسامانی های بازار و‬ ‫مسئولیت های پیش رو‬ ‫معاون رییس جمهوری اظهار کرد‪ :‬در یک س��ال گذشته ‪ ۱۷۴‬مدیر زن‬ ‫در سطح پایه و میانی در استان ها منصوب شدند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬معصومه‬ ‫ابتکار‪ ،‬معاون امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری در پایان جلسه هیات‬ ‫دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اش��اره به س��هم زنان در پست های‬ ‫مدیریتی و گزارش این معاونت در این باره گفت‪ :‬از اول قرار بود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫این پست ها در اختیار بانوان شایسته قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از نظارت بر صید کشتی های خارجی در اب های کشورمان خبر داد‬ ‫سود ماهی گیری شناورهای چین در جیب ایران‬ ‫صید ماهی از سوی چینی ها در خلیج فارس و در اب های ایران‪ ،‬مسئله ای خبرساز‬ ‫در هفته های گذش��ته بوده است‪ .‬منتقدان می گویند این کار در نزدیکی ساحل ایران‬ ‫انجام می شود و فعالیت ماهی گیران بومی ایران را با کسادی روبه رو کرده اما مدیرعامل‬ ‫س��ازمان بنادر و دریانوردی می گوید کشتی های چینی زیر نظر ایران در حال فعالیت‬ ‫هستند و درنهایت همه منافع این شناورها به ایران می رسد‪ .‬محمد راستاد در نشست‬ ‫با خبرنگاران از برگزاری ایین بزرگداشت هفتادمین سالروز جهانی دریانوردی در ‪۱۷‬‬ ‫شهریور امس��ال خبر داد و گفت‪ :‬شنبه اینده دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی‬ ‫برای نخس��تین ب��ار به ایران می ای��د و به دلیل حض��ور این مقام‪ ،‬ایی��ن روز جهانی‬ ‫دریانوردی در هفته اینده به جای تاریخ رسمی این روز که امسال در محرم واقع شده‪،‬‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت‪:‬کشتی های چینی که در‬ ‫اب ه��ای ایران فعالیت می کنند زیر نظر جمهوری اس�لامی ایران هس��تند و در واقع‬ ‫‪3‬‬ ‫می توان گفت ما مستاجر این کشتی ها هستیم و انها را به خدمت گرفته ایم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫رشد صنعتی‬ ‫نیازمند بهبود روابط کار‬ ‫‪ ۱۷۴‬مدیر زن در یک سال گذشته‬ ‫در استان ها منصوب شدند‬ ‫صنعت‪2‬‬ ‫تشکل ها مشاوران امین‬ ‫دولت ها‬ ‫معدن‪3‬‬ ‫هشدار قهر مشتری‬ ‫پس از گذر از دوران بحران‬ ‫گزارش های روز‬ ‫تجارت‪3‬‬ ‫گرانی و بحران مخاطب‬ ‫به سینما رسید؟‬ ‫‪4‬‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫چه مشاوری کارشناستر‬ ‫از ‪۷۰‬هزار فروشنده تلفن همراه؟‬ ‫تجارت ‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫جوالن دالالن‬ ‫در بازار بی تکلیف فوالد‬ ‫در راستای کنترل و ساماندهی بازار از سوی دولت‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 6‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1132‬‬ ‫پیاپی ‪2450‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نابسامانی های بازار و‬ ‫مسئولیت های پیش رو‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫جامع��ه مصرف کنندگان کش��ور در ماه های اخی��ر در رویارویی‬ ‫با نابس��امانی های بازار‪ ،‬متحمل ش��رایط س��خت و ناگواری ش��د و‬ ‫تالش های انجام شده ازسوی مجموعه حاکمیت و نهادهای نظارتی‬ ‫تا حدودی توانست ارامش را بر بازار کاال و خدمات حکمفرما کند‪.‬‬ ‫پس از بازی های سیاس��ی ایاالت متحده امریکا و خروج این کش��ور‬ ‫از برجام‪ ،‬کش��ور با س��یلی از تقاضا و طرح نیازهای متنوع از کاال و‬ ‫خدمات روبه رو ش��د که امکانی برای پاس��خگویی به انها پیش بینی‬ ‫نشده بود‪ .‬نگرانی از اینده در بین بنگاه های اقتصادی و مردم منجر‬ ‫به هجوم برخی ش��هروندان برای خرید مایحتاج ش��د و بنگاه های‬ ‫اقتصادی تولیدی و توزیعی را با سیلی از تقاضا روبه رو کرد‪ .‬از سویی‬ ‫دیگر رس��انه های بیگانه نیز با یک سیاس��ت منسجم تالش کردند‬ ‫خ��روج امری��کا از برجام را به عنوان یک فاجع��ه بزرگ که می تواند‬ ‫اقتص��اد ای��ران را فلج کند تعبیر کنند و متاس��فانه برخی نااگاهان‬ ‫نی��ز با اقدام های خود اب به اس��یاب انه��ا ریختند‪ .‬در مواردی هم‬ ‫دول��ت در مدیریت افکار عمومی ناتوان عمل کرد و نتوانس��ت موج‬ ‫نگرانی های جامعه را از ش��رایط پیش رو برطرف س��ازد؛ در نتیجه‬ ‫قانع نش��دن مناسب جامعه و طرح پرس��ش های گوناگون از سوی‬ ‫مردم و تسویه حس��اب های برخی جریان های سیاس��ی عنان کار را‬ ‫ت��ا حدودی از دس��ت خارج کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که نگاهی به‬ ‫تاریخ انقالب اس�لامی و جنگ تحمیلی نش��ان می دهد کش��ور در‬ ‫ان دوران ب��ا کمترین امکانات و زیر س��اخت های اقتصادی به خوبی‬ ‫توانس��ت س��ال های جنگ را پش��ت س��ر بگذارد و مردم با تحمل‬ ‫س��ختی ها و مشکالت جنگ با تقسیم داش��ته های خود توانستند‬ ‫بر مش��کالت جدی مملکت فائق ایند و ارامش امروز ما مدیون ان‬ ‫ایس��تادگی ها و پایمردی هاس��ت‪ .‬اما چه شد که امروز در حالی که‬ ‫کش��ور از نظر زیر ساخت های نظامی‪ ،‬اقتصادی و سیاسی از شرایط‬ ‫به مراتب بهتری نس��بت به اوایل انقالب برخوردار اس��ت؛ در مقابل‬ ‫این هجمه اس��یب پذیر می شود؟ چرا مردم نسبت به شرایط سخت‬ ‫و مش��کالت این گونه عنان از کف می دهند و با هجوم سیل اس��ا به‬ ‫بازارهای گوناگون سکه‪ ،‬ارز‪ ،‬خودرو و سایر کاالها توازن میان عرضه‬ ‫و تقاض��ا را به زیان (خود) مصرف کنندگان و به س��ود فرصت طلبان‬ ‫برهم می زنند؟ به نظر می رس��د در سال های گذشته به سبب برخی‬ ‫منازعات بین جریان های سیاسی و افشای برخی تخلفات اقتصادی‬ ‫و س��وء اس��تفاده مالی برخی افراد و جریان ها‪ ،‬حس اعتماد جامعه‬ ‫به مس��ئوالن تا حدود زیادی اسیب دید و مردم احساس کردند که‬ ‫برخ��ی‪ ،‬جریان انقالب را س��فره ای دیده اند برای خود و هم قطاران‬ ‫خود که اکنون با سهم خواهی از این سفره درصددند که بار خود را‬ ‫ببندند و کشتی خود را به ساحل رفاه و اسایش برسانند‪ .‬باید بر این‬ ‫نکته هم تاکید کرد که انقالب اسالمی متعلق به شخص یا اشخاص‬ ‫خاصی نبوده و نیست و اینکه تصور شود افرادی می توانند با مصادره‬ ‫انقالب به نام خود و هم قطاران خود باعث اسیب به ماهیت ان شوند‪،‬‬ ‫س��خت در اش��تباه و گمراهی هستند چراکه واقعیت انقالب با جان‬ ‫و وجود ملت عجین ش��ده است‪ .‬البته مشکالت و کج سلیقگی های‬ ‫برخی افراد و مس��ئوالن نیز می تواند زمینه نگرانی جامعه را فراهم‬ ‫کند که این شرایط نیز زودگذر است اما یاد و خاطره هرگونه خیانت‬ ‫و فرصت طلب��ی برخی افراد و جریان ها هم��واره در اذهان جامعه و‬ ‫مردم ماندگار خواهد بود‪ .‬به هرحال مس��ئوالن کش��ور باید بر این‬ ‫نکته واقف ش��وند که این امانت چندروزه ای که بر پایه خون ش��هدا‬ ‫و ایثارگران گذاش��ته شده فرصتی است تا دین خود را به این مردم‬ ‫ادا کنند‪ .‬در این بین نباید نس��بت به اس��تیفای حقوق خود از افراد‬ ‫و جریان ه��ای فرصت طلب کوتاه��ی کنیم‪ .‬به عنوان نمونه در حوزه‬ ‫بازار مش��اهده می ش��ود که برخی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان‬ ‫کاال به س��بب همی��ن نابس��امانی های ایجاد ش��ده در چند مرحله‬ ‫مب��ادرت به افزایش نرخ محصوالت کرده یا به دالیل واهی از عرضه‬ ‫کاال خودداری کردند‪ .‬پیش��نهاد می شود مردم با تشکیل گروه هایی‬ ‫درزمینه تحریم خرید این محصوالت اقدام کنند‪ .‬به طور قطع خرید‬ ‫نک��ردن در کوتاه م��دت انها را از اقدام های فرصت طلبانه پش��یمان‬ ‫خواهد کرد‪ .‬البته تولیدکنندگان و عرضه کنندگان درس��تکار را نیز‬ ‫ب��ه همدیگر معرفی کنید تا انها از این مس��یر م��ورد اقبال و توجه‬ ‫جامعه قرار بگیرند و تشویق شوند‪ .‬بی شک عبور کشور از این گردنه‬ ‫باعث خواهد شد برخی افراد فرصت طلب که حقوق و نیازهای مردم‬ ‫را مورد تعدی قرار داده اند‪ ،‬ش��ناخته ش��وند و درنهایت روزی و در‬ ‫مقطعی از زمان بساط این بازار برچیده شود‪.‬‬ ‫چشم انداز صلح سوریه در تهران ترسیم می شود‬ ‫نشس��ت رییس��ان جمهوری ایران‪ ،‬روسیه و‬ ‫ترکیه جمع��ه (فردا) با هدف تب��ادل نظر در‬ ‫زمینه تحوالت س��وریه و هماهنگی سه کشور‬ ‫در رویارویی با تروریسم برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬این س��ومین نشس��ت‬ ‫سه جانبه‪ ،‬حس��ن روحانی‪ ،‬والدیمیر پوتین و‬ ‫رجب طیب اردوغان رییس��ان جمهوری ایران‪،‬‬ ‫روس��یه و ترکیه‪ ،‬در زمینه تحوالت س��وریه‬ ‫است‪.‬‬ ‫دو اجالس پیش��ین س��ران ایران‪ ،‬روس��یه‬ ‫و ترکی��ه در زمین��ه مب��ارزه با تروریس��م و‬ ‫پیش��برد فرایند صلح و گفت وگو در س��وریه‪،‬‬ ‫در شهرهای سوچی و انکارا برگزار شده بود‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬ترکیه و روسیه از سال گذشته روندی‬ ‫را در ش��هر استانه قزاقس��تان اغاز کردند که‬ ‫هدف ان حل بحران س��وریه از طریق حرکت‬ ‫به س��مت گفت وگ��وی دول��ت و معارضان و‬ ‫تدوین قانون اساسی جدید در این کشور بود‪.‬‬ ‫این روند با برق��راری اتش بس های محلی در‬ ‫بخش های گوناگون سوریه اغاز شده و اکنون‬ ‫در مسیر حل سیاسی بحران حرکت می کند‪.‬‬ ‫براس��اس برخی گزارش های منتش��ر شده‪،‬‬ ‫اردوغ��ان در جری��ان س��فرش به ته��ران با‬ ‫مقام ه��ای ایرانی درب��اره مقابله با تحریم های‬ ‫یکجانبه امریکا نیز گفت وگو می کند‪.‬‬ ‫روزنام��ه «الع��رب» چ��اپ لن��دن در این‬ ‫باره نوش��ت‪ :‬مقام��ات ترکیه و ای��ران درباره‬ ‫بررسی اوضاع س��وریه تحرکات گسترده ای را‬ ‫اغ��از کرده اند و امید ان می رود که نشس��ت‬ ‫سه جانبه رییس��ان جمهوری سه کشور که در‬ ‫ایران برگزار خواهد شد به توافق کامل این سه‬ ‫کشور درباره حل بحران سوریه منجر شود‪.‬‬ ‫روزنامه «الدس��تور» اردن نیز در گزارش��ی‬ ‫به قلم «عریب الرنتاوی» نوش��ت‪ :‬نش��انه های‬ ‫تفاه��م روس��یه و ترکی��ه درباره نب��رد ادلب‬ ‫اشکار ش��ده اس��ت‪ .‬ترکیه نمی خواهد شاهد‬ ‫موج گس��ترده ای از پناهجویان باشد‪ .‬روسیه‬ ‫نی��ز پیش از هر چیزی خواهان ویران س��ازی‬ ‫اخرین پایگاه های تروریس��ت ها در س��وریه و‬ ‫تقویت حضور نظام سوریه در استان راهبردی‬ ‫ادلب است‪ .‬این کشور می خواهد برای همیشه‬ ‫به تهدیدهایی که پایگاه روس��یه در حمیمیم‬ ‫از جانب جبهه النصره و همپیمانان ان روبه رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬پایان دهد؛ از ای��ن رو‪ ،‬می توان گفت‬ ‫مس��یر برگزاری نشس��ت س��ه جانبه در ایران‬ ‫هموار و چراغ س��بزی برای پیشروی نیروهای‬ ‫ارتش س��وریه در اخرین پایگاه های گروه های‬ ‫تروریستی روشن شده است‪.‬‬ ‫براساس شبکه خبری «اسپوتنیک» روسیه‪،‬‬ ‫«سعد القصیر» دبیر کل اتحاد نیروهای سوریه‬ ‫در ای��ن باره گف��ت‪ :‬تحریم ه��ای امریکا علیه‬ ‫روسیه و ایران به دلیل ادعاها و توجیه هایی که‬ ‫ترامپ برای جهانیان مطرح می کند‪ ،‬نیس��ت‪،‬‬ ‫بلک��ه به دلیل نقش این دو کش��ور در مبارزه‬ ‫با تروریس��م در سوریه است‪ .‬همچنین بحران‬ ‫اقتصادی و تحریم های��ی که ترکیه از ان رنج‬ ‫می برد به دلیل اختالف امریکا و ترکیه درباره‬ ‫«برنسون» کشیش امریکایی که در ترکیه در‬ ‫زندان به سر می برد‪ ،‬نیست‪ ،‬بلکه امریکا تالش‬ ‫می کند اقتصاد ترکیه را هدف قرار دهد تا این‬ ‫کش��ور از حمایت خود از روند سیاس��ی برای‬ ‫حل بحران سوریه دست بردارد‪.‬‬ ‫روزنام��ه «المس��تقبل» لبنان نیز نوش��ت‪:‬‬ ‫ترکیه ب��رای رویارویی با تحریم های امریکا به‬ ‫روس ها و ایرانی ها پناه برده اس��ت‪« .‬سرگئی‬ ‫الوروف» وزی��ر امور خارجه روس��یه از انکارا‬ ‫حضور ایران در بازسازی سوریه و عراق‬ ‫بازی برد‪-‬برد است‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان‪،‬‬ ‫با اش��اره ب��ه برگ��زاری اجالس‬ ‫سه جانبه س��ران ایران‪ ،‬روسیه و‬ ‫ترکیه (روند اس��تانه) در تهران‬ ‫گفت‪ :‬ت�لاش ما این اس��ت که‬ ‫خ��روج تروریس��ت ها از ادلب با‬ ‫کمتری��ن هزینه انس��انی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محمدجواد ظریف‬ ‫درباره توییت ترام��پ در زمینه عملیات‬ ‫ازادس��ازی ادلب اظهار کرد‪ :‬انها بیش��تر‬ ‫دنبال این هس��تند که از این اب گل الود‬ ‫برای اهداف سیاس��ت داخلی خودش��ان‬ ‫بهره مند شوند‪ .‬می دانید که شرایط اقای‬ ‫ترام��پ در داخل امریکا خوب نیس��ت و‬ ‫متاس��فانه وی یک بار دیگ��ر می خواهد‬ ‫این ش��رایط را با اقدام علیه مردم سوریه‬ ‫جبران کند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬شرایط‬ ‫در س��وریه ش��رایطی نیس��ت ک��ه برای‬ ‫اهداف سیاس��ت داخلی کس��ی استفاده‬ ‫ش��ود؛ امریکایی ها سابقه خوبی در مقابله‬ ‫با افراطی گری و تروریس��م از خود نشان‬ ‫نداده اند و خود اقای ترامپ هم درگذشته‬ ‫به این سابقه اشاره کرده است‪ .‬وزیر امور‬ ‫خارجه همچنین در پاس��خ به پرس��ش‬ ‫دیگ��ری مبنی ب��ر اینکه در‬ ‫بحث روند بازسازی سوریه‪،‬‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران‬ ‫تاکنون چه اقدام هایی انجام‬ ‫داده و باتوج��ه ب��ه برگزاری‬ ‫اجالس سه جانبه با موضوع‬ ‫س��وریه در ای��ن زمینه چه‬ ‫برنامه هایی دارید گفت‪ :‬بازسازی سوریه و‬ ‫عراق فرصت خوبی هم برای شرکت های‬ ‫ایرانی و هم ب��رای صادرات خدمات فنی‬ ‫مهندسی و اشتغال ایرانیان است؛ بنابراین‬ ‫ضروری اس��ت در این زمینه که در واقع‬ ‫بازی برد‪-‬برد اس��ت کار جدی تری انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫ظریف ادامه داد‪ :‬مدتی اس��ت در حوزه‬ ‫اقتص��ادی س��وریه حضور خوب��ی داریم‬ ‫و ای��ن حضور باید گس��ترش پیدا کند و‬ ‫باتوجه به حضوری ک��ه ما در کنار مردم‬ ‫س��وریه ب��رای مقابله با داعش داش��تیم‪،‬‬ ‫اکنون هم بازس��ازی س��وریه و بازگشت‬ ‫اوارگان‪ ،‬کمک��ی ه��م ب��ه امنی��ت و هم‬ ‫ب��ه اقتصاد منطقه اس��ت و ه��م کمکی‬ ‫است برای ش��رکت های بس��یار توانمند‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در زمینه خدمات‬ ‫فنی مهندسی‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان بودجه برای عبور از‬ ‫شرایط نابسامان اقتصادی داریم‬ ‫ریی��س س��ازمان برنام��ه و بودجه‬ ‫خب��ر داد‪ :‬دول��ت ‪ 5‬بس��ته و ‪۱۲‬‬ ‫برنامه معیش��تی برای عبور از شرایط‬ ‫نابسامان اقتصادی با ‪ ۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان بودج��ه تهی��ه ک��رده که در‬ ‫جلسه ای باید به طور مفصل به اطالع‬ ‫نمایندگان برسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدباقر نوبخت در جلسه‬ ‫علنی روز گذش��ته (چهارشنبه) مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در جریان رس��یدگی مجلس به طرح‬ ‫تامین کاالهای اساس��ی‪ ،‬گفت‪ :‬امضای این طرح‬ ‫ازس��وی تعدادی از نمایندگان و موافقت مجلس‬ ‫با فوریت رسیدگی به ان نمادی از مردم دوستی‬ ‫مجلس است و بنده ان را تقدیس می کنم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ش��رایط ویژه ای هس��تیم‪.‬‬ ‫مطلعید که برای گ��ذر از تکانه ای که به اقتصاد‬ ‫وارد ش��د و بخش��ی از اقتصاد را تحت تاثیر قرار‬ ‫داد‪ ،‬نیاز به سازکارهای گوناگونی داریم‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل رهبر معظم انقالب شورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی ‪ 3‬قوه را تشکیل دادند‪ .‬این شورا به طور‬ ‫مس��تمر در حال بررسی مسائل روز کشور است‪.‬‬ ‫یکی از مسائلی که این شورا تشخیص داد یافتن‬ ‫روش��ی جبرانی برای مردم و مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان و پیمانکاران بود‪.‬‬ ‫رییس سازمان برنامه و بودجه افزود‪ :‬با تکلیف‬ ‫عکس روز‬ ‫این ش��ورا‪ ،‬س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫اقدام هایی انج��ام داد و گزارش خود‬ ‫را ب��رای رییس��ان کمیس��یون های‬ ‫اقتص��ادی و برنام��ه و بودجه و مرکز‬ ‫پژوهش ه��ای مجل��س و برخ��ی‬ ‫س��ازمان های دیگر فرستاد اما به نظر‬ ‫می رس��د نمایندگان هنوز نمی دانند‬ ‫که دولت ‪ 5‬بسته و ‪ ۱۲‬برنامه را برای گذر از این‬ ‫ش��رایط تهیه کرده که باید در جلسه ای مفصل‬ ‫این بسته ها و برنامه ها به اطالع نمایندگان برسد‪.‬‬ ‫وی از اختصاص ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان بودجه‬ ‫برای اجرای برنامه ها و بسته های اقتصادی دولت‬ ‫خبر داد و گف��ت‪ ۱۳ :‬میلیارد دالر از این مبالغ‬ ‫ب��رای ‪ ۲۵‬قلم کاالی اساس��ی‪ ،‬دارو و نهاده های‬ ‫کش��اورزی اختص��اص خواهد یاف��ت که معادل‬ ‫ریالی ان ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان اس��ت‬ ‫که ‪ ۷۵۰۰‬میلیارد تومان این مبلغ به ‪ ۵‬قلم کاال‬ ‫اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ار دیگر از برنامه ه��ای دولت برای عبور‬ ‫از ش��رایط نابس��امان اقتصادی س��خن گفت و‬ ‫اف��زود‪ :‬دولت برای همه نیازمندان طرح و برنامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اج��ازه دهید دولت طرح ه��ا و برنامه هایش را‬ ‫برای مدیریت بازار اجرا کند و ش��ما هم نظارت‬ ‫داشته باشید‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫‪ ۱۷۴‬مدیر زن در یک سال گذشته‬ ‫در استان ها منصوب شدند‬ ‫رسیدگی به پرونده های مهم و‬ ‫دانه درشت‬ ‫خبر‬ ‫دادس��تان عموم��ی و انقالب کل کش��ور با تاکید ب��ر اینکه نهاد‬ ‫قضای��ی با همه مقدورات و امکانات مالی و نیروی انس��انی خود در‬ ‫برخورد با فس��اد و مفس��دان در عرصه اس��ت و کوتاه نخواهد امد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رسیدگی به پرونده های مهم تر و دانه درشت ها و مبالغ خیلی‬ ‫کالن در راه است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین محمد‬ ‫جعف��ر منتظری اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر پرونده های قضایی مهم‬ ‫زیادی داریم و برخی می گویند چرا به مهره های بزرگ نمی پردازید‬ ‫اما برای نهاد قضایی مهره بزرگ و کوچک ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬ما اکنون‬ ‫از ان مهره هایی که ممکن اس��ت‪ ،‬مدنظر برخی ها باش��د‪ ،‬داریم که‬ ‫در بازداش��ت یا مورد تعقیب هس��تند یا پرونده انها در جریان است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه همه مسائل قضایی را نمی شود رسانه ای کرد و‬ ‫باید به ما حق بدهید‪ ،‬گفت‪ :‬برخی مسائل اگر برمال و رسانه ای شود‬ ‫نمی توان درباره ان به نتیجه رس��ید‪ .‬اکن��ون نیز پرونده های مالی‪،‬‬ ‫اقتصادی و سیاسی داریم اما چون ممکن است‪ ،‬افرادی مانعی ایجاد‬ ‫کنند یا اس��ناد و مدارک را از بین ببرند و راه رس��یدگی را منحرف‬ ‫کنن��د‪ ،‬به ش��دت دنبال این هس��تیم که مکتوم و پنه��ان بماند‪ ،‬اما‬ ‫مطمئن باش��ید قوه قضاییه با فاس��د و مفس��د چه دانه درشت و چه‬ ‫دانه ریز برخورد می کند‪.‬‬ ‫در براب��ر تحریم ه��ای امری��کا حمایت کرد و‬ ‫خواس��تار اس��تفاده از ارز محلی به جای دالر‬ ‫در معامالت ش��د‪ .‬محمد ج��واد ظریف‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه جمهوری اسالمی ایران هم گفت‬ ‫ایران در برابر تحریم های امریکا در کنار ترکیه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫نش��ریه «الزمان» ترکیه در ای��ن زمینه به‬ ‫نق��ل از «محمد ییجی��ن» پژوهش��گر ترک‬ ‫نوشت‪ :‬ترکیه و ایران برای پشت سر گذاشتن‬ ‫تحریم های امریکا اع�لام همکاری کرده اند و‬ ‫پیش بینی می ش��ود دیگر کشورها هم به این‬ ‫محور ملحق شوند‪.‬‬ ‫به نوش��ته تارنمای دویچه وله‪ ،‬انچه س��بب‬ ‫همگرایی روسیه‪ ،‬ایران و ترکیه می شود فراتر‬ ‫از مسائل مورد اختالف است‪ .‬روابط اقتصادی‬ ‫پررنگ تر از روابط سیاسی است و این کشورها‬ ‫درباره بحران س��وریه دارای تفاهم اش��کاری‬ ‫هس��تند که در نتیجه این تفاهم نش��انه های‬ ‫ش��کل گیری ائتالف جدید اشکار شده است‪.‬‬ ‫منافع ترکیه و روس��یه هم به طوری گسترده‬ ‫است که سبب از بین رفتن اختالف میان این‬ ‫دو کش��ور شده و «پوتین» پس از پیروزی در‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری روس��یه‪ ،‬انکارا را‬ ‫به عنوان نخس��تین ایستگاه سفر خارجی خود‬ ‫برگزی��د‪ .‬ای��ران هم با ترکیه و روس��یه روابط‬ ‫ق��وی دارد و ای��ن روابط نش��انه های ائتالف‬ ‫جدید را اشکار س��اخته و ناخرسندی امریکا‬ ‫و همپیمان��ان ان را به دنبال داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫اردوغ��ان پس از تقوی��ت روابط خود با پوتین‬ ‫و روحانی لحن خود را درباره اینده اسد نرم تر‬ ‫و اکنون روی مبارزه با تروریس��م تمرکز کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارگاه دمام سازی در اهواز‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫مع��اون رییس جمهوری اظهار کرد‪ :‬در یک س��ال گذش��ته ‪ ۱۷۴‬مدیر زن در‬ ‫س��طح پایه و میانی در استان ها منصوب شدند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬معصومه ابتکار‪،‬‬ ‫معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پایان جلسه هیات دولت با حضور‬ ‫در جمع خبرنگاران با اش��اره به سهم زنان در پست های مدیریتی و گزارش این‬ ‫معاونت در این باره گفت‪ :‬از اول قرار بود ‪ ۳۰‬درصد این پست ها در اختیار بانوان‬ ‫شایس��ته قرار گیرد‪ .‬امروز بخش اول کارنامه خ��ود در این باره را در دولت ارائه‬ ‫دادم‪ .‬وی افزود‪ :‬بر این اساس در یک سال گذشته ‪ ۱۷۴‬مدیر زن در سطح پایه‬ ‫و میانی در اس��تان ها منصوب ش��دند که هنوز تا ‪ ۳۰‬درصد فاصله داریم‪ .‬اما این‬ ‫امار نش��ان می دهد تحرک خوبی در سطح استان ها داشتیم‪ .‬البته مدیران عالی‬ ‫در حوزه استان ها خیلی کم داریم‪ .‬معاون رییس جمهوری یاداور شد‪ :‬امار مربوط‬ ‫به سازمان های دولتی و وزارتخانه ها هم وقتی تکمیل شود ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره سهم مش��اغل خانگی در امار اشتغال زنان‬ ‫گفت‪ :‬در این باره وزارت کار طرحی را اجرا می کند و حمایت از این مش��اغل در‬ ‫ابعاد گوناگون مورد توجه اس��ت‪ .‬ما هم طرح توجه به این بنگاه ها را در دس��ت‬ ‫بررسی داریم که به زودی این طرح را ارائه خواهیم داد‪ .‬ابتکار تاکید کرد‪ :‬مشاغل‬ ‫خانگی بس��یار مورد توجه زنان اس��ت اما در امار زنان شاغل مشکل ایجاد کرده‬ ‫و تالش می کنیم این معضل را برطرف کنیم و از مش��اغل خانگی حمایت شود‪.‬‬ ‫این مشاغل شامل خدمات گردشگری و درمانی و پخت وپز و صنایع دستی است‬ ‫اما امار رسمی در این زمینه نداریم که به نظر می رسد اماری قابل توجه باشد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫نشست سه جانبه روحانی‪ ،‬پوتین و اردوغان‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��فیر برزی��ل در ته��ران گف��ت‪:‬‬ ‫تخصیص اعتب��ار یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالری ب��ه فع��االن اقتص��ادی برزی��ل برای‬ ‫همکاری با طرف ایرانی در مراحل نهایی قرار‬ ‫دارد‪ .‬قرار است این اعتبار ازسوی بانک توسعه‬ ‫برزیل‪ ،‬تخصیص داده شود‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اش��اره به بار مالی طرح تش��دید مبارزه با‬ ‫مفاس��د اقتصادی این طرح را از دس��تور کار‬ ‫مجلس شورای اسالمی خارج کردند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رییس سازمان زندان ها و اقدامات‬ ‫تامینی و تربیتی گفت‪ :‬از ‪ 6‬هزار بی س��واد که‬ ‫س��ال گذشته وارد زندان های کشور شدند‪5 ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬نفر باسواد شدند‪.‬‬ ‫عص�ر ای�ران‪ -‬دول��ت ارژانتی��ن ب��رای‬ ‫صرفه جویی مالی و کنترل کاهش ارزش پول‬ ‫ملی این کش��ور‪ ،‬نص��ف وزارتخانه ها را حذف‬ ‫می کن��د‪ .‬ارزش پول ارژانتین (پزو) از ابتدای‬ ‫سال جاری میالدی تاکنون حدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر امور خارجه فرانسه با تاکید‬ ‫ب��ر اینک��ه توافق هس��ته ای با ای��ران از بین‬ ‫نرفته‪ ،‬گفت امیدوار اس��ت اقدام امریکا مبنی‬ ‫ب��ر خروج از این توافق مانع��ی برای برقراری‬ ‫صلح نباشد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫بغداد گفت‪ :‬تحریم های یکجانبه امریکا علیه‬ ‫ای��ران پیش از هر کش��وری به م��ردم عراق‬ ‫اس��یب می زند و ما از بغ��داد انتظار داریم به‬ ‫این امر اعتراض کند‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬رویت��رز خبر داد دولت هند مجوز‬ ‫واردات نف��ت ای��ران ب��ا نفتکش ه��ا و بیمه‬ ‫ایران��ی را صادر کرد‪ .‬مناب��ع مطلع در دولت‬ ‫هند از تداوم خرید نفت خام ایران از س��وی‬ ‫پاالیش��گاه های دولت��ی این کش��ور با کمک‬ ‫نفتکش ها و بیمه های ایرانی خبر دادند‪ .‬هند‬ ‫به پاالیش��گاه های دولتی خ��ود این امکان را‬ ‫داده ت��ا واردات نفت ای��ران را با نفتکش ها و‬ ‫بیمه ه��ای ایرانی ادامه دهن��د‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که دو شرکت معروف حمل ونقل دریایی‬ ‫هند به دلیل تحریم های امریکا‪ ،‬سفر به ایران‬ ‫را متوقف کرده بودند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬اداره کل هواپیمای��ی لبنان ادعای‬ ‫ش��بکه امریکای��ی فاکس نیوز مبن��ی بر انتقال‬ ‫سالح از ایران به حزب اهلل لبنان را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬عبدالرضا رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کش��ور‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران برای یک س��فر کوتاه‬ ‫وارد بغداد ش��د‪ .‬در این س��فر یادداش��ت تفاهم‬ ‫اربعین میان دو کش��ور در محل وزارت کش��ور‬ ‫عراق امضا شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬امیر حاتمی‪ ،‬وزیر دفاع و پشتیبانی‬ ‫نیروه��ای مس��لح گف��ت‪ :‬کاری ک��ه نیروهای‬ ‫عمل کننده در مقابله با تروریس��ت ها در سوریه‬ ‫انجام دادند اقدام ارزش��مندی بود که توانست‬ ‫توطئه بزرگی را که علیه امنیت منطقه تدارک‬ ‫دیده شده بود خنثی کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬منص��ور غالمی‪ ،‬وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فن��اوری درب��اره برخ��ی اخبار منتشرش��ده‬ ‫مبنی بر اخراج دانش��جویان بازداشتی حوادث‬ ‫سال گذش��ته گفت‪ :‬گزارش��ی مبنی بر اخراج‬ ‫دانش��جویان بازداش��تی به وزارت علوم ارجاع‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬حجت االسالم والمس��لمین محمد‬ ‫مه��دی احم��دی میانجی معاون ق��وه قضاییه‬ ‫و رییس مرکز ش��وراهای حل اختالف کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬با تالش ش��وراهای حل اختالف کش��ور‬ ‫‪ ۵۰۰‬زندانی از قصاص رهایی یافتند و به اغوش‬ ‫گرم خانواده بازگشتند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ژان اس��لبورن‪ ،‬وزی��ر ام��ور خارجه‬ ‫لوکزامب��ورگ با بیان اینکه‪ ،‬کش��ورش در کنار‬ ‫اروپ��ا خود را مل��زم به اجرای برج��ام می داند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اتحادی��ه اروپا و لوکزامب��ورگ از نقض‬ ‫برجام ازس��وی امریکا به شدت ناراضی هستند‪.‬‬ ‫این معاهده مورد حمایت قطعنامه سازمان ملل‬ ‫بوده و اقدام ترامپ پسندیده نبود‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬بهرام قاسمی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه کش��ورمان اعالم کرد‪ :‬مذاکرات تهران و‬ ‫بغداد برای حصول تفاهم به منظور دریافت ریال‬ ‫از سوی سفارت عراق در ایران در جریان صدور‬ ‫روادی��د برای زائ��ران ایرانی اربعین حس��ینی‪،‬‬ ‫مراحل نهایی خود را طی می کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬پانگ سن‪ ،‬سفیر چین در تهران گفت‪:‬‬ ‫خ��روج امریکا از برج��ام و وضع دوباره تحریم ها‬ ‫علیه ای��ران‪ ،‬چالش هایی برای همکاری تهران ‪-‬‬ ‫پک��ن ایجاد کرده اما م��ا این توافق بین المللی را‬ ‫حفظ و اجرا می کنیم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬علی اصغ��ر یوس��ف نژاد‪ ،‬عضو هیات‬ ‫تحقی��ق و تفح��ص از دو باش��گاه اس��تقالل و‬ ‫پرسپولیس گفت براساس بررسی های این هیات‬ ‫تمامی حس��اب های بانکی‪ ،‬دریافت‪ ،‬پرداخت و‬ ‫تصمیم ه��ای اعض��ای هیات مدیره دو باش��گاه‬ ‫اس��تقالل و پرسپولیس در طول ‪ ۸‬سال گذشته‪،‬‬ ‫رسمیت نداشته و تخلف قانونی به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 6‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1132‬‬ ‫پیاپی ‪2450‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از نظارت بر صید کشتی های خارجی در اب های کشورمان خبر داد‬ ‫صید ماهی از س��وی چینی ه��ا در خلیج فارس و در‬ ‫اب های ایران‪ ،‬مس��ئله ای خبرساز در هفته های گذشته‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬منتق��دان می گویند ای��ن کار در نزدیکی‬ ‫ساحل ایران انجام می شود و فعالیت ماهی گیران بومی‬ ‫ایران را با کس��ادی روبه رو کرده اما مدیرعامل سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی می گوید کش��تی های چینی زیر نظر‬ ‫ایران در حال فعالیت هستند و درنهایت همه منافع این‬ ‫شناورها به ایران می رسد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬محمد راس��تاد روز گذش��ته در‬ ‫نشس��ت ب��ا خبرن��گاران از برگزاری ایین بزرگداش��ت‬ ‫هفتادمین س��الروز جهانی دریانوردی در ‪ ۱۷‬ش��هریور‬ ‫امس��ال خبر داد و گفت‪ :‬شنبه اینده دبیر کل سازمان‬ ‫بین المللی دریانوردی برای نخستین بار به ایران می اید‬ ‫و به دلی��ل حضور این مقام‪ ،‬ایین روز جهانی دریانوردی‬ ‫در هفته اینده به جای تاریخ رس��می این روز که امسال‬ ‫در محرم واقع شده‪ ،‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی اضافه کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫تحریم ه��ای ناجوانمردان��ه و ناعادالنه به ط��ور یکجانبه‬ ‫بر ما اعمال ش��ده اما حضور چنین مقامی از س��ازمان‬ ‫جهانی دریانوردی نشان می دهد اهمیت ایران به عنوان‬ ‫کش��وری فعال در عرصه تجارت و فعالیت های دریایی‬ ‫قابل چشم پوشی نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی با بیان اینکه‬ ‫ایران جزو نخس��تین کشورهایی اس��ت که به سازمان‬ ‫جهانی دریانوردی پیوس��ته‪ ،‬گفت‪ :‬ما جزو ‪ ۲۰‬کش��ور‬ ‫موثر جهان در این س��ازمان هس��تیم و توان هیات های‬ ‫تخصصی ایران در کارگروه س��ازمان جهانی دریانوردی‬ ‫همیشه مورد توجه ارکان این سازمان بوده است‪.‬‬ ‫راس��تاد گفت‪ :‬حض��ور دبیر کل س��ازمان بین المللی‬ ‫دریانوردی در ایران برای کش��ور ما زمینه س��از میزبانی‬ ‫برگزاری موازی روز جهانی دریانوردی در س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫(‪ ۲۰۲۱‬می�لادی) اس��ت ک��ه به دلیل ش��رکت تمامی‬ ‫نمایندگان س��ازمان بین المللی دریانوردی در ان ایین‬ ‫این اجالس برای کش��ور و سازمان ما از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخ��وردار اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬ایران با داش��تن ‪۵۷۰۰‬‬ ‫کیلومتر س��احل‪ ،‬کش��وری دریایی اس��ت‪ .‬ما ‪ ۱۱‬بندر‬ ‫تجاری و ‪ ۶۰‬بندر کوچ��ک و حدود ‪۱۰۰‬هزار دریانورد‬ ‫در ن��اوگان منطق��ه ای و اقیانوس پیما داریم و س��االنه‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ون تن ان��واع کاال از طریق بندرهای ایران با‬ ‫حمل ونقل دریایی جابه جا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری ‪۱۲‬هزار میلیارد تومانی در‬ ‫بندرها‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی با بیان اینکه‬ ‫تاکنون ‪۱۲‬ه��زار میلیارد تومان س��رمایه گذاری بخش‬ ‫خصوص��ی در پس کران��ه بندرها محقق ش��ده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫روز سه ش��نبه ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان پ��روژه در بندر امام‬ ‫خمینی به بهره برداری رس��ید که ‪ ۵۰‬درصد ان مربوط‬ ‫به بخش خصوصی ب��ود‪ .‬همچنین ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تفاهمنام��ه منعقد ش��د که ‪ ۱۰۰‬درص��د ان مربوط به‬ ‫بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایران با داش��تن ‪ ۵۷۰۰‬کیلومتر ساحل‪ ،‬کشوری دریایی است‪ .‬ما‬ ‫‪ ۱۱‬بندر تجاری و ‪ ۶۰‬بن��در کوچک و حدود ‪۱۰۰‬هزار دریانورد در‬ ‫ناوگان منطقه ای و اقیانوس پیما داریم‬ ‫‹ ‹قرارداد با هند به قوت خود باقی است‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که باتوجه به تحریم های اعمال‬ ‫شده ازسوی امریکا ایا قرارداد با هندی ها در بندر چابهار‬ ‫لغو می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در بندر چابهار کماکان با اپراتور و‬ ‫س��رمایه گذار هندی در حال انجام کارها هس��تیم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ق��رارداد بهره برداری موق��ت در بندر چابهار‬ ‫منعقد ش��ده که مقدمه ای بر ق��رارداد بلندمدت در این‬ ‫بندر است‪.‬‬ ‫راس��تاد با بیان اینکه ارائه ضمانتنامه بانکی ازس��وی‬ ‫ش��رکت هندی در حال نهایی شدن است‪ ،‬افزود‪ :‬کمی‬ ‫تاخیر ایجاد ش��د اما هیچ مشکلی در زمینه این قرارداد‬ ‫وجود ندارد‪ .‬هفته اینده برای دیدار با مس��ئوالن وزارت‬ ‫کش��تیرانی هندوس��تان به این کشور س��فر می کنم و‬ ‫موضوع قرارداد را پی می گیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تخلیه و بارگیری در بندرها‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی اظهار کرد‪ :‬امس��ال در‬ ‫بندرهای تجاری تا تاریخ ‪ ۱۲‬شهریور ‪ ۶۱.۷‬میلیون تن‬ ‫کاال تخلیه و بارگیری ش��د که نس��بت به سال گذشته‬ ‫‪ ۹.۲‬درصد کاهش داشت‪.‬‬ ‫راس��تاد ادامه داد‪ :‬تا تاریخ یادش��ده در سال جاری با‬ ‫کاهش ‪ ۱۶.۶‬درصدی واردات غیرنفتی از بندرها روبه رو‬ ‫بودیم و به رقم ‪ ۱۱.۷‬میلیون تن رسیدیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود‪ :‬در بخش‬ ‫استان ها‬ ‫صادرات غیرنفتی هم تا ‪ ۱۲‬شهریور ‪ ۱.۲‬درصد کاهش‬ ‫داشتیم و به رقم ‪ ۲۲.۷‬میلیون تن رسیدیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دلیل کاهش فعالی��ت بندرها در این‬ ‫مدت ش��رایط اقتصادی بود و عوامل تحریم کمتر تاثیر‬ ‫داش��ت‪ .‬راس��تاد گفت‪ :‬در تحریم های پیشین به دلیل‬ ‫انس��داد مبادالت بانکی ‪ 3‬سال نتوانستیم حق عضویت‬ ‫به سازمان جهانی دریانوردی بپردازیم که ‪ 2‬سال پیش‬ ‫این حق عضویت به طور یکجا پرداخت شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد‪ :‬میزان‬ ‫حق عضویت براساس ظرفیت ناوگان تحت پرچم است‬ ‫که ما بر این اساس ساالنه ‪ ۱۲۵‬هزار پوند انگلیس حق‬ ‫عضویت به سازمان جهانی دریانوردی می پردازیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسشی مبنی بر سرنوشت تشکیل‬ ‫اداره کل حمل ونق��ل چندوجه��ی و امور لجس��تیکی‬ ‫توضیح داد‪ :‬این اداره کل به معاونت امور بندری سازمان‬ ‫بنادر اضافه ش��د تا بتوان حمل ونق��ل چندوجهی را در‬ ‫حوزه فعالیت های دریایی کشور توسعه داد‪.‬‬ ‫راس��تاد افزود‪ :‬با تمرکز بر موض��وع افزایش ظرفیت‬ ‫ریلی بندرها و تعامل ب��ا راه اهن اقدام های نرم افزاری و‬ ‫س��خت افزاری مناسبی ازسوی این اداره کل انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬تعامالتی با راه اهن برقرار شد تا هدایت کاالهای‬ ‫ورودی و خروج��ی از بندرها از طریق ریل بسترس��ازی‬ ‫مناسبی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه‬ ‫نیازمند توس��عه زیرس��اخت های ریلی در پس کرانه ها‬ ‫هستیم گفت‪ :‬در حال رفع نواقص موجود در بندرها که‬ ‫سهم ریل را تهدید می کنند‪ ،‬هستیم و چشم انداز خوبی‬ ‫در اینده سهم ریلی در بندرها قابل پیش بینی است‪.‬‬ ‫‹ ‹امادگی ایران برای بیمه کشتی ها‬ ‫راستاد با بیان اینکه بیمه های ‪( P&I‬اتکایی) حضور‬ ‫نداشتن در ایران را به تاریخ ‪ ۱۳‬ابان و تحریم های دوم‬ ‫امریکا موکول کردند‪ ،‬گفت‪ :‬این امادگی را داریم که به‬ ‫محض قطع همکاری بیمه های اتکایی خارجی از طریق‬ ‫بیمه های اتکایی داخلی پوشش ‪ P&I‬کشتی ها را اجرا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مستاجر چینی ها هستیم!‬ ‫وی در پاسخ به پرسش��ی درباره کشتی های صیادی‬ ‫چین��ی و فعالیت انه��ا در اب های ای��ران گفت‪ :‬اجاره‬ ‫کش��تی ها در ‪ 3‬مدل اجاره زمانی‪ ،‬اجاره سفری و اجاره‬ ‫کامل است‪ .‬راستاد با بیان اینکه در موضوع کشتی های‬ ‫صی��ادی چینی‪ ،‬طرح اج��اره کامل اجرا ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کشتی های چینی که در اب های ایران فعالیت می کنند‬ ‫زی��ر نظر جمهوری اس�لامی ایران هس��تند و در واقع‬ ‫می توان گفت ما مس��تاجر این کشتی ها هستیم و انها‬ ‫را به خدمت گرفته ایم‪ .‬این کش��تی ها تحت پرچم ما در‬ ‫اب ه��ای ما فعالیت می کنند و اجاره بهای کش��تی از ما‬ ‫می گیرن��د و درنهایت همه منافع ناش��ی از این فعالیت‬ ‫به ایران می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی در پاس��خ به‬ ‫پرسش��ی مبنی بر برنامه الینره��ای خارجی برای ورود‬ ‫به بندرهای ایران در شرایط سیاسی فعلی کشور‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬پ��س از برجام حدود ‪ ۱۷‬الین��ر وارد بندرهای ما‬ ‫شدند که بیش��تر انها اعالم کرده اند که فعالیت خود را‬ ‫متوقف و محدود می کنند‪.‬‬ ‫دلیل کاهش‬ ‫فعالیت بندرها‬ ‫در سال‬ ‫جاری‪  ‬شرایط‬ ‫اقتصادی‬ ‫بود و عوامل‬ ‫تحریم کمتر‬ ‫تاثیر داشت‬ ‫خبر‬ ‫اصالح طراحی پنکه های هوایی بنزین سازی‬ ‫تالش بیش از دو س��ال هم��کاران نگهداری و تعمیرات‬ ‫ماش��ین االت دوار ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان به ثمر‬ ‫نشس��ت و انه��ا موفق ش��دند اش��کاالت طراح��ی اولیه‬ ‫پنکه ه��ای هوای��ی واحده��ای مجتمع بنزین س��ازی این‬ ‫ش��رکت را برطرف کنند‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪،‬‬ ‫در واحدهای بنزین س��ازی ش��رکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫ش��امل ‪ NHT-CCR-ISO‬ب��رای خن��ک ک��ردن‬ ‫م��واد نفت��ی ‪ 104‬پنکه هوایی نصب ش��ده ک��ه به دلیل‬ ‫اش��کال هایی در طراح��ی اولیه ناش��ی از منطبق نبودن‬ ‫ش��افت و فالویل‪ ،‬ش��رایط ناایمنی به وج��ود امده بود که‬ ‫باتوج��ه به وزن ب��االی فالویل ها‪ ،‬احتمال رها ش��دن ان‬ ‫از روی ش��افت و در نهای��ت پرتاب فالویل وجود داش��ت‬ ‫و درنهای��ت می توانس��ت منجر به وقوع ح��وادث ناگواری‬ ‫شود‪ .‬بنا بر پیشنهاد یکی از مهندسان نگهداری و تعمیرات‬ ‫ماش��ین االت دوار واحد پاالیش منطقه ج‪ ،‬با تغییراتی که‬ ‫روی شاسی فن ها انجام ش��د‪ ،‬نه تنها ایرادهای بیان شده‬ ‫برطرف شد‪ ،‬بلکه مشکالت مربوط به هوزینگ بیرینگاین‬ ‫فن ها که از لحاظ طراحی مشکل داشتند نیز اصالح و در‬ ‫ط��ول این م��دت تمام این فن ها ک��ه در ارتفاع باال نصب‬ ‫شده اند و تعمیرات اساسی انها در اورهال واحد امکان پذیر‬ ‫نبود‪ ،‬تعمیرات اساسی شد‪ .‬باقر صالحی که پیشنهاد اولیه‬ ‫این پروژه را ارائه کرده‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به ش��رایط عملیاتی‬ ‫و در س��رویس بودن واحد‪ ،‬اهمیت کار بیش از پیش نمود‬ ‫می کرد اما خوشبختانه به همت کارکنان مستقر در واحد‬ ‫بنزین س��ازی موفق ش��دیم مشکالت یادش��ده را به مرور‬ ‫زمان و با ‪ 2‬سال و ‪ 3‬ماه تالش مستمر‪ ،‬برطرف کنیم‪.‬‬ ‫اغاز دو پروژه بندری در بوشهر‬ ‫عملیات اجرایی س��اخت دایک س��نگی‪ ،‬استحصال‬ ‫و الیروب��ی حوضچ��ه بن��در محمد عامری و س��اخت‬ ‫ایس��تگاه جس��ت وجو و نجات دریایی بندر دیلم اغاز‬ ‫شد‪ .‬به گزارش‬ ‫از بوشهر‪ ،‬سیاوش ارجمندزاده‪،‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر درباره پروژه‬ ‫بندر عامری گفت‪ :‬ساخت دایک سنگی با حجم مصالح‬ ‫‪ ۲۰‬هزار مترمکعب‪ ،‬س��اخت دایک با مصالح موجود و‬ ‫ایجاد حوضچه در خشکی به منظور تخلیه مواد الیروب‬ ‫نامناس��ب و عملی��ات الیروبی حوضچ��ه بندر محمد‬ ‫عام��ری به حجم ‪ ۱۱۰‬مترمکع��ب با هزینه ای بیش از‬ ‫‪ ۸۴‬میلیارد ریال در بندر عامری در دس��ت اجراست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پ��روژه بندر دیلم ش��امل س��اختمان‬ ‫جست وجو و نجات دریایی با مساحت ‪ ۲۰۰‬مترمربع و‬ ‫یک اسکله شناور است که در بازه زمانی یکساله اماده‬ ‫بهره برداری خواهد ش��د‪ .‬ارجمندزاده افزود‪ :‬ایس��تگاه‬ ‫جس��ت وجو و نج��ات دریای��ی بندر دیلم‪ ،‬شش��مین‬ ‫ایستگاه عملیاتی در نوار ساحلی و اب های استحفاظی‬ ‫اس��تان بوشهر اس��ت که عملیات اجرایی ان به منظور‬ ‫دسترسی بهتر و امنیت بیشتر شناورها و خدمه انها با‬ ‫هزینه ای بیش از ‪ ۲۴‬میلیارد ریال اغاز می ش��ود‪ .‬بندر‬ ‫عامری‪ ،‬بندر صیادی‪-‬تجاری است که در ‪ ۴‬کیلومتری‬ ‫شهر دلوار از شهرهای شهرستان تنگستان واقع شده و‬ ‫بندر دیلم‪ ،‬بزرگ ترین بندر صیادی‪-‬تجاری در شمال‬ ‫بوشهر است‪.‬‬ ‫نظر وزیر راه درباره ساخت مترو در اهواز‬ ‫رییس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اعالم‬ ‫اینکه کلیات راهنمای سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل‬ ‫همگانی مورد تصویب قرار گرفت از ادامه گفت وگو برای‬ ‫دس��تیابی به جزئیات جامع راهنمای سند یادشده خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬تمامی طرح های جامع بر مبنای توس��عه‬ ‫مبتنی ب��ر حمل ونقل همگانی‪ ،‬بازنگری می ش��وند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬عباس‬ ‫اخوندی در دهمین جلس��ه ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری‬ ‫ایران گفت‪ :‬هیچ شتابی برای تصویب جزئیات سند توسعه مبتنی‬ ‫بر حمل ونق��ل همگانی نداریم زیرا معتقدی��م در این زمینه باید‬ ‫ویژگی های فراوان��ی را در نظر بگیریم و به گفت وگوهای طوالنی‬ ‫نیازمندیم‪ .‬رییس ش��ورای عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬واقعیت این اس��ت که در حال تغییر انگاره از طراحی شهری‬ ‫مبتنی بر خودرو شخصی به طراحی شهری مبتنی بر حمل ونقل‬ ‫عمومی هستیم؛ بنابراین باید با یکدیگر گفت وگو کنیم تا به تفاهم‬ ‫برسیم‪ .‬اخوندی افزود‪ :‬حمل ونقل عمومی در ایران به طورمعمول‬ ‫مت��رو تعریف می ش��ود‪ ،‬درحالی که حمل ونق��ل عمومی فقط به‬ ‫مفه��وم مترو نیس��ت و می تواند تراموا‪ ،‬خط اهن س��بک و حتی‬ ‫اتوبوس نیز باش��د که این موضوع‪ ،‬می تواند مورد بحث و بررس��ی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬رییس ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری‬ ‫ای��ران تصریح کرد‪ :‬ش��بکه مترو‪ ،‬راه ح��ل گران قیمتی‬ ‫اس��ت که معلوم نیست همه جا پاس��خ بدهد‪ .‬وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی گفت‪ :‬درباره اهواز نی��ز مطرح کردم که‬ ‫چرا حمل ونقل عمومی اهواز باید بر مترومحوری باش��د‬ ‫زیرا در اهواز‪ ،‬س��طح اب زیرزمینی بس��یار باالس��ت و‬ ‫کش��یدن خط مترو در ان محدوده کار بسیار دشواری‬ ‫است‪ .‬شاید کشیدن تراموا در اهواز کارکرد بهتری نسبت به مترو‬ ‫داشته باشد که همکاران من در وزارت کشور نیز همین اعتقاد را‬ ‫داش��تند‪ .‬اخوندی ادامه داد‪ :‬مترو راه حل گران قیمتی است که نه‬ ‫با منابع ملی ما س��ازگاری دارد و نه با درامدهای ش��هری اهواز و‬ ‫دیگر ش��هرها‪ .‬اینکه همه کالنشهرها به دنبال مترو بروند و اهواز‬ ‫نیز به پیروی از سایر کالنشهرها به دنبال ساخت مترو باشد‪ ،‬کاری‬ ‫براس��اس منطق و منافع ملی نخواهد بود‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫افزود‪ :‬روند توس��عه در ایران‪ ،‬روندی مبتنی بر خودرو ش��خصی‬ ‫اس��ت و همه به دنبال خودرو ش��خصی و حمایت از ان هس��تند؛‬ ‫بنابراین طبیعی اس��ت که تغییر این گفتمان بسیار دشوار باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تمامی طرح های جامع برمبنای توسعه مبتنی بر‬ ‫حمل ونقل همگانی بازنگری می شوند‪.‬‬ ‫پرداخت کرایه تاکسی با تلفن همراه‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی تهران گفت‪ :‬مش��غول بررسی‬ ‫پروتکل ش��یوه پرداخت کرایه تاکس��ی هستیم‪ .‬علیرضا قنادان در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش مهر که قرار بود امسال پرداخت کرایه های‬ ‫تاکسی هوشمند شود برای تحقق این هدف تاکنون چه فعالیت هایی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬در تاکس��ی های خطی دس��تگاه «کارتخوان»‬ ‫قابلیت استفاده ندارد و دلیلش این است که فرایند زمان بری دارد‬ ‫و مس��افران می خواهند با س��رعت پیاده ش��وند‪ .‬وی درباره سامانه‬ ‫پرداخت نرم افزاری کرایه تاکس��ی نیز گفت‪ :‬به نظر می رسد گزینه‬ ‫پرداخ��ت نرم افزاری با اپلیکیش��ن های موبایلی‪ ،‬بهترین کارکرد را‬ ‫دارد و با استقبال مردم نیز روبه رو شده و فکر می کنم بیشتر از همه‬ ‫بتوانیم این موضوع را توسعه بدهیم‪ .‬مدیرعامل سازمان تاکسیرانی‬ ‫تهران با بیان اینکه اکنون مش��غول بررسی پروتکل شیوه پرداخت‬ ‫کرایه تاکسی هستیم گفت‪ :‬در پایان بررسی ها این موضوع از مرحله‬ ‫پایلوت خارج و به طور فراگیر در همه جای شهر اجرا می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت حمل ونقل ریلی رج��ا از امکانات و‬ ‫تجهی��زات جدی��د خود بر بس��تر وب رونمایی‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫از روابط عمومی و امور‬ ‫بین الملل ش��رکت رجا‪ ،‬این ش��رکت به عنوان‬ ‫بزرگ ترین ش��رکت ریلی مس��افری در کشور‬ ‫که ازس��وی بخ��ش خصوصی اداره می ش��ود‪،‬‬ ‫نخس��تین ش��رکتی اس��ت که برای رفاه حال‬ ‫مس��افران خود و تس��ریع در فرایند تهیه بلیت‬ ‫اق��دام ب��ه اماده س��ازی بخش اس��ترداد بلیت‬ ‫اینترنتی‪ ،‬کانال های اپلیکیش��نی فروش بلیت‬ ‫قطار‪ ،‬بازس��ازی و بهسازی دیتاسنتر و صدور و‬ ‫کنت��رل مکانیزه قبض قطار کرده اس��ت‪ .‬طرح‬ ‫استرداد اینترنتی بلیت در دی ‪ ۹۶‬تصویب شد‪.‬‬ ‫این طرح در بهمن س��ال گذشته پیاده سازی و‬ ‫عملی��ات اجرایی ان نیز فروردین امس��ال اغاز‬ ‫شد تا بعد از ازمایش اولیه پیش از اطالع رسانی‬ ‫عمومی‪ ،‬کنترل های نهایی ان انجام شود‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬از این پس مسافران برای استرداد بلیت‬ ‫قطار خود در صورت تمایل می توانند با مراجعه‬ ‫به س��ایت رجا و درج سریال و مشخصات بلیت‬ ‫ت استفاده‬ ‫خود‪ ،‬از امکان اس��ترداد اینترنتی بلی ‬ ‫کنند‪ .‬ضمن اینکه چش��م انداز شرکت رجا برای‬ ‫اس��ترداد اینترنتی بلیت های خریداری ش��ده‪،‬‬ ‫اس��تفاده از همه درگاه های بانکی و روش های‬ ‫خرید اس��ت‪ .‬تا پیش از س��ال ‪ ۱۳۷۵‬ش��رکت‬ ‫راه اهن در ایس��تگاه های خ��ود اقدام به فروش‬ ‫بلیت به مس��افران می کرد‪ .‬از این س��ال تا سال‬ ‫‪ ۸۳‬اژانس ه��ای مس��افرتی بلی��ت قطاره��ای‬ ‫مس��افری را می فروختند که با رشد استفاده از‬ ‫اینترنت در ایران‪ ،‬امکان فروش بلیت به ش��کل‬ ‫اینترنتی فراهم شد‪ .‬از سال ‪ ۹۴‬نیز تنوع فروش‬ ‫بلیت بر بس��تر وب فراهم شد و اپلیکیشن های‬ ‫ت��ک کاره فروش بلیت قطار نیز از س��ال ‪ ۹۵‬به‬ ‫امکانات پیشین اضافه شد‪ .‬از این پس مسافران‬ ‫امکان تهیه بلیت های مس��افری را با اس��تفاده‬ ‫از اپلیکیش��ن ش��رکت رج��ا‪ ،‬اپلیکیش��ن اپ‪،‬‬ ‫اپلیکیش��ن تاپ و اپلیکیش��ن ‪ ،۷۸۰‬اپلیکیشن‬ ‫س��که و به زودی‪ ،‬اپلیکیشن همراه پالس بانک‬ ‫ملت‪ ،‬اپلیکیشن پات‪ ،‬اپلیکیشن ایوا و اپلیکیشن‬ ‫نوین پی خواهند داشت‪ .‬صدور و کنترل مکانیزه‬ ‫قبض قطار امکان دیگری اس��ت که شرکت رجا‬ ‫اقدام به اماده سازی ان کرده است‪ .‬با این اقدام‬ ‫ت��ازه‪ ،‬امکان ص��دور انالین قبض قط��ار برای‬ ‫رییس قطارهای مسافری فراهم شده است‪ .‬این‬ ‫مسئوالن مس��تقر در ناوگان ریلی‪ ،‬هنگام سفر‬ ‫می توانند تمامی قبوض مس��افران و درامدها را‬ ‫با دستگاهی که به لحاظ کارکردی امکان انالین‬ ‫ت و مس��افران و‬ ‫صدور قبض قطار با نش��انی بلی ‬ ‫همچنین امکان واریز حضوری و اینترنتی بهای‬ ‫بلیت ها را دارد‪ ،‬کنترل کنند‪.‬‬ ‫پرداخت غرامت بیمه‬ ‫به خانواده شهدای سانچی‬ ‫شرکت ملی نفتکش ایران اقدام های مربوط به‬ ‫پرداخت غرامت بیمه ‪ P&I‬به خانواده شهدای‬ ‫سانچی را اغاز کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫از روابط‬ ‫عمومی و امور بین الملل ش��رکت ملی نفتکش‪،‬‬ ‫گرچه این غرامت باید از س��وی کلوپ بیمه ای‬ ‫‪ P&I‬طرف قرارداد به خانواده شهدای سانچی‬ ‫پرداخت شود اما از انجا که این شرکت بیمه ای‬ ‫به دلیل مشکالت ناشی از تحریم تاکنون موفق‬ ‫به پرداخت مبالغ مربوط نشده‪ ،‬با تصویب هیات‬ ‫مدیره ش��رکت ملی نفتک��ش ایران و به منظور‬ ‫تسریع در این مهم‪ ،‬پرداخت غرامت به خانواده‬ ‫شهدای سانچی از منابع این شرکت در دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪ .‬در راس��تای اجرایی شدن این‬ ‫مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران‪،‬‬ ‫از روز یکش��نبه‪ ۱۱ ،‬ش��هریور‪ ،‬دریافت مدارک‬ ‫شناس��ایی از خانواده ها و انج��ام مراحل اداری‬ ‫مربوط اغاز ش��د و خانواده ها تا چند روز دیگر‪،‬‬ ‫س��هم غرامت بیمه ‪ P&I‬را به طور مستقیم از‬ ‫این ش��رکت و براس��اس قرارداد پیمان جمعی‬ ‫بی��ن این ش��رکت و انجمن صنف��ی کارگری‬ ‫دریانوردان تجاری ایران دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫مبل��غ غرام��ت براس��اس واحد پول��ی مورد‬ ‫پذی��رش در ق��رارداد پیمان جمع��ی که دالر‬ ‫امری��کا اس��ت پرداخ��ت خواهد ش��د و همه‬ ‫کارکن��ان کش��تی‪ ،‬ف��ارغ از س��مت و س��ابقه‬ ‫ش��غلی و ملیت‪ ،‬مبلغ خسارت را به طور کامل‬ ‫دریافت خواهند کرد‪ .‬براساس قوانین داخلی و‬ ‫قوانین مربوط به پرداخت خس��ارت بیمه های‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬پرداخ��ت غرامت به ان دس��ته از‬ ‫خانواده ش��هدای س��انچی که انحصار وراثت را‬ ‫انجام نداده اند تا زمان انجام امور قانونی مربوط‬ ‫امکان پذیر نیست‪ .‬از ‪ ۳۰‬خانواده ایرانی شهدای‬ ‫س��انچی تاکنون ‪ ۱۱‬خان��واده انحصار وراثت را‬ ‫انج��ام داده ان��د و دیگر خانواده ه��ا نیز در حال‬ ‫انج��ام روال اداری و قانون��ی مربوط به انحصار‬ ‫وراثت هستند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سود ماهی گیری شناورهای چین در جیب ایران‬ ‫امکانات جدید برای خرید‬ ‫یا استرداد بلیت قطار‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اسپانیا و ارژانتین‬ ‫اماده اکران «همه می دانند»‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪ 25 - 1397‬ذی الحجه ‪ 6 - 1439‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1132‬پیاپی ‪2450‬‬ ‫سینما‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫همزم��ان ب��ا تبلیغ��ات گس��ترده «همه‬ ‫می دانن��د» در اس��پانیا و ارژانتی��ن ای��ن‬ ‫فیل��م ت��ا ‪ ۱۰‬روز این��ده در این دو کش��ور‬ ‫روی پ��رده خواه��د رفت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫فیل��م اس��پانیولی زبان «هم��ه می دانن��د»‬ ‫ب��ه کارگردان��ی اصغ��ر فره��ادی از تاری��خ‬ ‫‪ 21‬ش��هریور (‪ ۱۲‬س��پتامبر) در ‪۲۳۶‬‬ ‫س��ینمای اس��پانیا اک��ران عموم��ی می ش��ود و از تاری��خ ‪ 18‬ش��هریور‬ ‫(‪ 9‬س��پتامبر) نیز با ‪ ۱۵۰‬سینما در ارژانتین اکران خود را شروع می کند‪.‬‬ ‫فیل��م اس��پانیولی زبان «همه می دانن��د» با بازی «خاویر ب��اردم» و «پنه‬ ‫لوپ��ه کروز» نخس��تین نمایش جهان��ی خود را به عنوان فیل��م افتتاحیه‬ ‫هفتادویکمین جشنواره فیلم کن و در بخش رقابتی این رویداد سینمایی‬ ‫تجرب��ه ک��رد‪ .‬این فیلم پیش از این نیز در س��ینماهای فرانس��ه و بلژیک‬ ‫اکران ش��ده و عالوه بر اسپانیا و ارژانتین از ‪ ۲۹‬شهریور (‪ ۲۰‬سپتامبر) در‬ ‫روس��یه و از ‪ ۵‬مهر (‪ ۲۷‬س��پتامبر) در سینماهای المان اکران خواهد شد‪.‬‬ ‫س��اخته جدید فرهادی تاکنون به کشورهای دیگری مانند اتریش‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬یونان‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬مجارس��تان‪ ،‬لهستان‪ ،‬جمهوری چک‪ ،‬اسلواکی‪،‬‬ ‫سوئیس‪ ،‬تایوان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬صربستان و منطقه بالتیک‪ ،‬منطقه اسکاندیناوی‬ ‫و امریکای التین نیز فروخته شده است‪ .‬عالوه بر «پنه لوپه کروز»‪« ،‬خاویر‬ ‫ب��اردم» و «ری��کاردو دارین» بازیگر مطرح ارژانتین��ی‪« ،‬ادوارد فرناندز»‪،‬‬ ‫«باربارا لنی»‪« ،‬الویرا مینگز»‪« ،‬ایما کوئستا»‪« ،‬روژه کاسا مایور» و «رامون‬ ‫باره ا» از دیگر بازیگران اصلی هشتمین فیلم بلند فرهادی هستند‪.‬‬ ‫ادبیات‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫سینما و جامعه‬ ‫نمای��ش فیلم ب��رای ک��ودکان و نوجوانان مناطق‬ ‫زلزله زده استان کرمانشاه در حال انجام است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬برای احی��ای امی��د و امداد‬ ‫روان��ی خانواده ها و کودکان مناطق زلزله زده اس��تان‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬نمایش فیلم در ای��ن مناطق برنامه ریزی‬ ‫شده است‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬از سه شنبه‪ ۱۳ ،‬شهریور‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬به مدت ‪ ۶‬روز در شهرستان های سرپل ذهاب‪،‬‬ ‫ثالث باباجانی‪ ،‬ازگله و روس��تاهای میانی این اس��تان‪ ،‬فیلم های‬ ‫«فردیناند»‪« ،‬بچه رییس»‪« ،‬ماشین ها»‪« ،‬زوتوپیا»‪« ،‬بالش ها» و‬ ‫تاریخ معاصر‪ ،‬فریدون مجلس��ی دیپلمات پیشین‬ ‫و تحلیلگر مسائل سیاسی و حسین میرزایی استاد‬ ‫جامعه شناسی دانشگاه تهران سخنرانان این ایین‬ ‫هس��تند‪ .‬محمدرضا کائینی نیز مجری این برنامه‬ ‫اس��ت‪ .‬پخش «سرود برای مر ِد روشن که به سایه‬ ‫رفت» با صدای احمد ش��املو ه��م از برنامه های‬ ‫بزرگداشت جالل ال احمد است‪.‬‬ ‫فرهنگس��رای شفق در خیابان سیدجمال الدین اسدابادی‬ ‫(یوسف اباد)‪ ،‬خیابان بیست ویکم‪ ،‬بوستان شفق واقع است‪.‬‬ ‫«همسایه من توتورو» به وسیله تلویزیون شهری سیار‬ ‫در فضاه��ای باز برای ک��ودکان به نمایش درامده اند‪.‬‬ ‫این فعالیت در ادامه فعالیت های ستاد امداد فرهنگی‬ ‫کان��ون پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوان��ان برای‬ ‫ک��ودکان و نوجوان��ان مناطق زلزله زده غرب کش��ور‬ ‫و طرح «عیدانه کتاب» در سراس��ر کش��ور در نوروز‬ ‫امس��ال برگ��زار می ش��ود‪ .‬در این برنام��ه فیلیمو به‬ ‫نمایندگی از ش��رکت فن اوران ایده پرداز صبا با مش��ارکت کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت می کند‪.‬‬ ‫گزارشی از فروش فیلم های روی پرده‬ ‫گرانی و بحران مخاطب به سینما رسید؟‬ ‫علی نعیمی‪ :‬فروش این روزهای س��ینما تعریف چندانی ندارد‪ .‬غیر از‬ ‫فیلم «هزارپا» که با استقبال مخاطبان روبه رو شده‪ ،‬فیلم های جدید که‬ ‫روی پرده امده اند همگی با شکست در فروش روبه رو شدند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬چهارش��نبه دو فیلم جدید «اخرین بار کی سحر‬ ‫را دیدی؟» و «داش اکل» به چرخه نمایش فیلم های س��ینمایی اضافه‬ ‫شد تا کفه ترازو به سمت فیلم های اجتماعی سنگینی بیشتری نسبت‬ ‫به کمدی پیدا کند‪ .‬وقتی ‪ 4‬فیلم تازه اکران شده «راه رفتن روی سیم»‪،‬‬ ‫«همه چی عادیه»‪« ،‬پشت دیوار سکوت» و «من دیوانه نیستم» اندازه‬ ‫ی��ک روز فروش یک فیل��م هم مخاطب ندارد‪ ،‬می ت��وان نتیجه گرفت‬ ‫بحران مخاطب به دلیل مشکالت اقتصادی تا پشت در سالن های سینما‬ ‫هم امده اس��ت‪ .‬البته برای کش��ف میزان اس��تقبال از این فیلم ها باید‬ ‫ی��ک هفته ای منتظر ماند و دید که این دو فیلم جدید هم سرنوش��تی‬ ‫مانند ‪ 4‬فیلمی که از دو هفته گذش��ته اکران ش��ده اند‪ ،‬خواهند داشت‬ ‫ی��ا خیر؟ با نگاهی به ام��ار فروش هفتگی فیلم ه��ای روی پرده به این‬ ‫نتیجه می رسیم که تنها دو فیلم «هزارپا» و «تنگه ابوقریب» این روزها‬ ‫گیشه شان داغ است و ‪ 3‬فیلم «ش��عله ور»‪« ،‬دم سرخ ها» و «کاتیوشا»‬ ‫نیز فروش متوس��طی را پشت سر گذاشته اند‪ .‬دو هفته ای هم از اکران ‪4‬‬ ‫فیلم «راه رفتن روی سیم»‪« ،‬همه چی عادیه»‪« ،‬پشت دیوار سکوت» و‬ ‫«من دیوانه نیستم» می گذرد و این اثار همچنان با فروش ناامیدکننده‬ ‫در قعر جدول فروش قرار دارند‪ .‬اش��فتگی ب��ازار ارز و وضعیت ناپایدار‬ ‫اقتصادی مهم ترین معضلی اس��ت که جامعه امروز با ان درگیر اس��ت؛‬ ‫معضلی که تمامی اتفاق های کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است‪.‬‬ ‫حوزه های گوناگون فرهنگ و هنر نیز به ناچار تحت تاثیر این اتفاق ها‬ ‫قرار گرفته اند؛ از جمله سینما که در برهه های گوناگون گاهی توانسته‬ ‫از زیر سایه این معضالت جان سالم به در ببرد و گاهی نه‪.‬‬ ‫اینک��ه گرانی و وضعیت نه چندان مس��اعد اقتصادی ت��ا چه اندازه بر‬ ‫فروش س��ینمای ایران تاثیرگذار بوده‪ ،‬پرسش��ی است که برای پاسخ‬ ‫ان باید به امارها توجه کنیم‪ .‬علی س��رتیپی‪ ،‬تهیه کننده سینما و مدیر‬ ‫پردیس س��ینمایی کورش با بیان اینکه گران��ی بر حوزه های گوناگون‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان فیلم‬ ‫کارگردان‬ ‫تعداد سالن‬ ‫تعداد هفته‬ ‫فروش (تومان)‬ ‫‪۱‬‬ ‫هزارپا‬ ‫ابوالحسن داودی‬ ‫‪۱۷۸‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪ ۳۳‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫‪۲‬‬ ‫تنگه ابوقریب‬ ‫بهرام توکلی‬ ‫‪۱۴۸‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۱۱۱‬میلیون‬ ‫‪۳‬‬ ‫دم سرخ ها‬ ‫ارش معیریان‬ ‫‪۱۰۷‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫‪ ۲‬میلیارد‬ ‫‪۴‬‬ ‫کاتیوشا‬ ‫علی عطشانی‬ ‫‪۶۴‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪ ۱‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫‪۵‬‬ ‫شعله ور‬ ‫حمید نعمت اهلل‬ ‫‪۶۳‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫‪۶‬‬ ‫همه چی عادیه‬ ‫محسن دامادی‬ ‫‪۴۵‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪ ۱۵۸‬میلیون‬ ‫‪۷‬‬ ‫داش اکل‬ ‫محمد عرب‬ ‫‪۲۴‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪ ۶۴‬میلیون‬ ‫‪۸‬‬ ‫پشت دیوار سکوت‬ ‫مسعود جعفری جوزانی‬ ‫‪۲۶‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪ ۹۵‬میلیون‬ ‫‪۹‬‬ ‫اخرین بار کی سحر را دیدی؟‬ ‫فرزاد موتمن‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪ ۲۷‬میلیون‬ ‫س��ینمای ایران از جمله تولید‪ ،‬پخش و س��الن های سینما تاثیر منفی‬ ‫زیادی گذاشته‪ ،‬اظهار کرد با این وجود فروش ها افتی نداشته است‪.‬‬ ‫س��رتیپی با تاکید بر اینکه نمی توان گران��ی و افزایش قیمت ها را بر‬ ‫س��ینما بی تاثیر دانس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬گرانی و افزای��ش قیمت ها در هر‬ ‫شرایطی بر سینما تاثیرگذار است و می توان گفت هر ‪ 3‬محور سینمای‬ ‫ایران یعنی تولید‪ ،‬پخش و سالن را دچار بحران کرده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به مشکالت تولید در ش��رایط امروز توضیح داد‪ :‬در مقوله‬ ‫تولی��د جدا از دس��تمزد بازیگران که ب��ا افزایش همراه اس��ت‪ ،‬فراهم‬ ‫کردن س��ایر عوامل تولید نیز دشوار شده اس��ت‪ .‬تدارکات‪ ،‬فیلترهای‬ ‫فیلمبرداری و اماده سازی صحنه ها از جمله مسائلی هستند که هزینه‬ ‫بسیار باالیی روی دست تهیه کننده می گذارند‪ .‬این سینماگر در بخش‬ ‫بعدی س��خنانش به موضوع پخش اش��اره کرد و گفت‪ :‬در حوزه پخش‬ ‫همه عناصر گران ش��ده اند؛ به ویژه حوزه تبلیغات که هزینه بیلبوردها‪،‬‬ ‫پوسترها و‪ ...‬به شدت افزایش یافته است‪ .‬می توان گفت بیشترین تاثیر‬ ‫منف��ی گرانی بر حوزه پخش بوده که به طور کلی کار پخش کنندگان را‬ ‫دچار مشکل کرده است‪ .‬س��رتیپی در پاسخ به اینکه درباره سالن های‬ ‫سینما از نظر فنی سینماداران دچار بحران هستند یا خیر؟ تاکید کرد‪:‬‬ ‫س��الن داران برای تهیه ابزار و وسایل فنی برای نمایش فیلم کار سختی‬ ‫در پی��ش دارن��د‪ .‬ما همواره در پردیس ک��ورش به دنبال بهبود کیفیت‬ ‫هستیم و هر سال دستگاه های پخش فیلم خود را به روز می کردیم اما در‬ ‫ل حاضر انقدر نرخ این دستگاه ها افزایش پیدا کرده که کارمان بسیار‬ ‫حا ‬ ‫س��خت است‪ .‬با تمام این ش��رایط نرخ بلیت هم ثابت است و افزایشی را‬ ‫تجربه نکرده است‪ .‬او در پاسخ به این پرسش که گرانی و کاهش قدرت‬ ‫خرید مردم تا چه اندازه بر اس��تقبال مردم از س��ینماها تاثیر گذاشته‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مخاطبان خیلی درگیر این مس��ئله نیس��تند و از س��ختی ها و‬ ‫دشواری هایی که پخش کنندگان‪ ،‬تهیه کنندگان و سالن داران سینما‬ ‫درگیر انها هستند باخبر نمی شوند‪ .‬سرتیپی گفت‪ :‬در حوزه فروش اما‬ ‫دچار مشکل نشده ایم و استقبال مخاطبان در پردیس کورش نسبت به‬ ‫سال گذشته با افزایش روبه رو بوده و از این نظر مشکلی برای ما به وجود‬ ‫نیامده است‪ .‬غالمرضا فرجی‪ ،‬سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره‬ ‫به بحران مخاطب در سینما می گوید‪ :‬اماری که اکنون وجود دارد نشان‬ ‫می دهد ما با کاهش فروش روبه رو شده ایم‪.‬‬ ‫وی یک��ی از دالیل این موضوع را مش��کالت پخش عنوان می کند و‬ ‫معتقد اس��ت تبلیغات می تواند به فروش بیشتر اثار کمک کند‪ .‬فرجی‬ ‫می گوی��د‪ :‬بخش عمده ای از این مش��کل به دلیل تبلیغ��ات فیلم ها در‬ ‫فض��ای مجازی اس��ت ک��ه باتوجه ب��ه فیلترین��گ انجام ش��ده دچار‬ ‫محدودیت ش��ده است‪ .‬در مقابل مدیران فرهنگی می توانند این خال را‬ ‫پر کنند و صداوسیما و شهرداری که فضاهای فرهنگی در اختیار دارند‬ ‫می توانند کمک شایانی در این زمینه داشته باشند‪.‬‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫بچه تمساح قاتل!‬ ‫س��اعت ‪ ۱۲‬ظه��ر ب��ه وقت محلی بود‪ ۱۶ .‬مس��افر پ��رواز ‪L۴۱۰‬‬ ‫هواپیمایی شرکت فیلر در فرودگاه شهر کینشاسا‪ ،‬پایتخت جمهوری‬ ‫دموکراتیک کنگو سوار هواپیما شدند‪.‬‬ ‫موتورهای هواپیما محصول کش��ور جمهوری چک و سال ساخت‬ ‫هواپیما هم ‪ ۱۳۷۰‬بود‪ .‬وضعیت اب و هوا افتابی و مساعد برای پرواز‬ ‫ب��ود‪ .‬موتورهای هواپیما ب��دون نقص کار می کردند‪ ،‬وزش باد موافق‬ ‫ب��ود‪ ،‬ارتباطات رادیویی هواپیما بی نق��ص و خلبان های هواپیما که‬ ‫بریتانیایی و بلژیکی بودند‪ ،‬کامال مس��لط و باتجربه بودند‪ .‬هواپیما از‬ ‫زمین بلند شد‪ ،‬یک کیلومتر از فرودگاه دور شد و ناگهان سقوط کرد‪.‬‬ ‫تمام سرنشینان به جز یک نفر کشته شدند‪.‬‬ ‫تحقیقات ملی و بین المللی ش��روع ش��د‪ ،‬همه چیز بررس��ی شد‬ ‫و هیچ مش��کلی از نظر فنی‪ ،‬کمبود س��وخت‪ ،‬نب��ود قابلیت کنترل‬ ‫ازسوی خلبان‪ ،‬وجود نداشت‪ .‬همه تعجب کردند و انجمن بین المللی‬ ‫بررسی حوادث هوایی یک تیم تحقیقاتی خبره برای بررسی حادثه‬ ‫اعزام کرد‪ .‬بعد از اینکه از همه ابزارهای فناوریکی ناامید شدند‪ ،‬تنها‬ ‫امیدشان مسافری بود که در این حادثه اسیب دیده و در بیمارستان‬ ‫بس��تری بود‪ .‬به سراغ مس��افر باقیمانده رفتند و از او پرسیدند که ایا‬ ‫می تواند کمک کند و بگوید چرا هواپیما س��قوط کرد؟ مسافر گفت‪:‬‬ ‫دلیل سقوط هواپیما یک بچه تمساح بود!‬ ‫بچه تمس��اح؟ یعنی چی؟ مس��افر توضیح داد‪ :‬یکی از مس��افران‬ ‫هواپیما کارش قاچاق تمس��اح بود و همیش��ه بچه تمساح ها را داخل‬ ‫کیف دستی اش می گذاشت و با خودش به داخل هواپیما می اورد تا‬ ‫بتواند به شهرهای دیگر ببرد و به گردشگران و شرکت ها بفروشد‪.‬‬ ‫وقت��ی کیفش را زیر پایش می گ��ذارد‪ ،‬در ظاهر فراموش می کند‬ ‫زی��پ کیفش را ببن��دد و وقت اوج گرفتن هواپیما‪ ،‬بچه تمس��اح از‬ ‫کیف لیز می خورد و زیر صندلی مسافران می رود‪ .‬مسافران با دیدن‬ ‫بچه تمس��اح در هوایپما حسابی می ترسند‪ ،‬جیغ و داد می کنند و از‬ ‫جای ش��ان بلند می ش��وند و به سمت کابین خلبان می روند‪ .‬با اضافه‬ ‫ش��دن بیش از ‪ ۱۰۰۰‬کیلو وزن به دماغه هواپیما‪ ،‬س��ر هواپیما به‬ ‫سمت پایین می اید‪ ،‬بچه تمساح باز لیز می خورد و به سمت جمعیت‬ ‫می رود‪ .‬جمعیت با دیدن بچه تمس��احی که به سمت ش��ان می امد‬ ‫بیشتر می ترسند و همه به داخل کابین خلبان می روند‪.‬‬ ‫خلبان ه��ای هواپیما هر کاری می کنند ت��ا هواپیما را دوباره بلند‬ ‫کنن��د‪ ،‬ام��ا به دلیل از بین رفتن تعادل‪ ،‬متاس��فانه هوایپما س��قوط‬ ‫می کند‪ .‬به محض ش��نیدن این حرف‪ ،‬تیم جست وجو دوباره منطقه‬ ‫را به دقت می گردد و جنازه بچه تمساح را پیدا می کند‪.‬‬ ‫از مسافر می پرسند‪ :‬تو چطور زنده ماندی؟‬ ‫می گوید‪ :‬من انتهای هواپیما نشسته بودم‪ ،‬وقتی اندازه بچه تمساح‬ ‫را دیدم‪ ،‬فهمیدم این خیلی کوچک تر از ان اس��ت که بتواند به من‬ ‫اسیب برساند‪ ،‬به همین دلیل روی صندلی ام نشستم و وقتی دیدم‬ ‫هواپیما دارد س��قوط می کند‪ ،‬با رعایت م��وارد ایمنی که در ابتدای‬ ‫هر پرواز اموزش می دهند‪ ،‬توانس��تم س��رم را بپوش��انم و فقط بدنم‬ ‫اس��یب دید‪ .‬بعد از خواندن ش��رح این حادثه عجیب هوایی با خود‬ ‫گفتم‪ :‬ترس دیدن بچه تمساح‪ ،‬از خود بچه تمساح خطرناک تر بود!‬ ‫بعد به زندگی نگاه کردم و دیدم نه فقط در ان هواپیما این واقعیت‬ ‫تلخ وجود داش��ته‪ ،‬بلک��ه در تمام مراحل زندگی ممکن اس��ت این‬ ‫اتفاق رخ بدهد‪ .‬واقعیت این اس��ت که برای هر مشکل و هر وضعیت‬ ‫خطرناک��ی نه تنها یک راه حل بلکه چندین راه حل وجود دارد‪ ،‬اما تا‬ ‫امروز هیچ راه حل و دارویی برای ترس از خطر‪ ،‬کش��ف نش��ده است‪.‬‬ ‫در واق��ع مردم بیش��تر به خاطر ت��رس از خطر می میرند‪ ،‬نه به خاطر‬ ‫خ��ود خطر‪ .‬س��کته هایی که ب��ر اثر فکر و ترس از مش��کالت اتفاق‬ ‫می افت��د‪ ،‬هی��چ وقت در رویارویی واقعی با مش��کالت رخ نمی دهد!‬ ‫بس��یاری از ما فقط به دلیل ترس از موفق نشدن‪ ،‬کاری که ارزویش‬ ‫را داریم شروع نمی کنیم‪ .‬بسیاری از ما از ترس اینده حاضر نیستیم‬ ‫به اینده مان فکر کنیم‪.‬‬ ‫خودم��ان تصمی��م می گیریم که با کوچک تری��ن خبرها بدترین‬ ‫نتیجه گیری هایی که ممکن است هیچ وقت به واقعیت تبدیل نشود‬ ‫را انج��ام دهی��م و خودمان هم از نتیجه ای که گرفتیم به وحش��ت‬ ‫می افتیم و همین وحش��ت و ترس روز به روز عمیق تر می ش��ود و ما‬ ‫بیش��تر گرفتار می شویم‪ .‬متاس��فانه مردمان امروز ما مانند مسافران‬ ‫پ��رواز ‪ L۴۱۰‬با دیدن کوچک ترین مش��کالت بدترین واکنش ها را‬ ‫نشان می دهند و همگی به سمت دهنه هواپیما فرار می کنند و باعث‬ ‫س��قوط ان می ش��وند‪ .‬کاش ما هم مانند مس��افری که با دیدن بچه‬ ‫تمساح منطقی فکر کرد و فهمید این بچه تمساح نمی تواند اسیبی‬ ‫به کسی برساند‪ ،‬بفهمیم هر مشکلی که به وجود می اید قرار نیست‬ ‫هم��ه ما را از بی��ن ببرد و خیلی وقت ها مش��کالت با تصمیم گیری‬ ‫درس��ت و حفظ ارامش به راحتی قابل حل اس��ت‪ .‬فراموش نکنیم ما‬ ‫انسان ها فقط یک بار قرار است بمیریم‪ .‬پس تا وقتی نمردیم اینقدر‬ ‫روزمره خودمان را نکشیم و زندگی کنیم‪ .‬اما کاری که جامعه ما این‬ ‫روزها با خودش می کند واقعا جای تاس��ف دارد‪ .‬نه فقط بچه تمساح‬ ‫بلکه با دیدن یک مارمولک هم دس��ت وپاهای مان را گم می کنیم و‬ ‫دستی دستی خودمان را به کشتن می دهیم‪.‬‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات علمی دانش�گاه‬ ‫بهش�تی‪:‬‬ ‫ش�هید‬ ‫‪ 14‬س��ال پی��ش‬ ‫پرسش نامه ای را برای‬ ‫انجام پژوهشی‪ ،‬میان‬ ‫‪ ۶۸۳‬نف��ر از داوطلبان‬ ‫کنکور دانشگاه ازاد توزیع کردیم‪ .‬من از داوطلبان‬ ‫پرس��یده بودم چقدر هزین��ه برای کالس کنکور‬ ‫پرداخته بودند و براس��اس میانگین پولی که این‬ ‫نمون��ه ‪ ۶۸۳‬نفری پرداخت کرده بودند و تعمیم‬ ‫ان ب��ه کل جمعیت ش��رکت کننده در کنکور ان‬ ‫سال‪ ،‬براورد کردم که مردم ساالنه ‪ ۲۸۴‬میلیون‬ ‫دالر فق��ط به کالس ه��ای کنک��ور می پردازند‪.‬‬ ‫صنع��ت «کالس کنک��ور» از ان زم��ان رواج‬ ‫بیش��تری یافت و می ش��ود نتیجه گرفت صنعت‬ ‫کالس کنک��ور امروز بی��ش از ‪ ۲۸۴‬میلیون دالر‬ ‫(مع��ادل ‪ ۲۸۴۰‬میلیارد توم��ان‪ ،‬با دالر ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومان��ی) گردش مالی دارد‪ .‬اگر هزینه کتاب های‬ ‫کمک اموزش��ی کنکور را هم لحاظ کنیم‪ ،‬رقمی‬ ‫نزدیک همان ‪ ۸‬هزار میلیارد تومانی که این روزها‬ ‫برای گردش مالی کنکور اعالم می ش��ود به دست‬ ‫می اید‪ .‬پرس��ش مهم این اس��ت‪ :‬ما ملت ایران ‪۸‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان برای چ��ه صرف می کنیم؟‬ ‫فرزند من کالس دهم اس��ت و چند س��الی است‬ ‫به ناچار در همین نظام اموزشی کنکورمحور‪ ،‬در‬ ‫میان چرخ دنده های نظام اموزش و پرورش��ی که‬ ‫تست زدن و کتاب کمک اموزشی کنکور خواندن‬ ‫به س��ال های ابتدایی ان کشیده شده‪ ،‬دست و پا‬ ‫می زند‪ .‬بهترین سال های امادگی برای یادگیری‬ ‫را که باید صرف اموختن خالقیت‪ ،‬توس��عه شوق‬ ‫علم ام��وزی‪ ،‬ی��اد گرفتن مهارت ه��ای زندگی‪،‬‬ ‫ورزش ک��ردن و درون��ی کردن عادت به س��بک‬ ‫زندگی سالم‪ ،‬ش��جاعت پرسش گری‪ ،‬شناخت و‬ ‫کسب ادراک فرهنگی از وطنش‪ ،‬کسب احساس‬ ‫درس��ت نس��بت به محیط زیس��ت و ش��ناخت‬ ‫ش��یوه های انس��ان بودن و درونی کردن اخالق‬ ‫انسانی کند‪ ،‬وسط کتاب های کمک اموزشی سر‬ ‫می کن��د‪ .‬من که خود منتقد این وضع هس��تم‪،‬‬ ‫ناچ��ار ب��ه ان تن می دهم زیرا می دانم باید با انها‬ ‫که از همین نظام برمی ایند رقابت کند‪ .‬ما پدران‬ ‫و م��ادران ب��ا هزار زحم��ت‪ ،‬فرزندان مان را برای‬ ‫قربانی کردن مناس��ب ترین سال های عمرشان‪،‬‬ ‫ام��اده می کنی��م‪ .‬انه��ا را ب��ه قربان��گاه صنعت‬ ‫کتاب ه��ای کمک درس��ی می فرس��تیم؛ صنعت‬ ‫کالس کنک��ور‪ ،‬معلم خصوصی و درگیر ش��دن‬ ‫در رقابتی که حاصل ان ش��اید هیچ اس��ت‪ .‬من‬ ‫امروز خود شاهد خروجی های این نظام اموزشی‬ ‫در برترین دانشگاه های کشور هستم؛ نظامی که‬ ‫حتی قادر نیست اندکی عشق به میهن‪ ،‬خرده ای‬ ‫درک از محیط زیست‪ ،‬جرعه ای عالقه به فرهنگ‬ ‫و هنر و ش��مه ای از خالقی��ت را نهادینه کند اما‬ ‫تس��ت زن های قهار‪ ،‬المپیادی های بسیار و البته‬ ‫داوطلبان پرش��مار صف کش��یده و منتظر برای‬ ‫دریافت دعوتنامه از دانشگاه های خارجی و اماده‬ ‫مهاج��رت به ان س��وی مرزها تربی��ت می کند‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که اگر در نظام اموزش��ی ما‬ ‫همی��ن وض��ع س��رمایه گذاری روی کتاب های‬ ‫کمک اموزش��ی‪ ،‬کالس کنک��ور‪ ،‬تس��ت زدن و‬ ‫رقابت فزاین��ده برای اموختنی ه��ای بی حاصل‬ ‫ادامه یابد‪ ،‬س��ال های اینده شاهد نسلی خواهیم‬ ‫ب��ود که محفوظات بس��یار خواهند داش��ت‪ ،‬به‬ ‫سرعت تس��ت می زنند‪ ،‬در المپیادهای بسیاری‬ ‫رتبه می اورند‪ ،‬اما فقط نمی اموزند که قرار است‬ ‫برای کدام میهن‪ ،‬در خدمت کدام ارزش ها‪ ،‬برای‬ ‫کاستن از کدام درد بشر‪ ،‬براساس کدام خالقیت و‬ ‫معطوف به چه درکی از انسان یا برای حفظ کدام‬ ‫محیط زیست اندوخته های شان را به کار بگیرند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بزرگداشت جالل با یاد سیمین‬ ‫به مناس��بت چهل ونهمین سالروز درگذشت‬ ‫ج�لال ال احمد‪ ،‬ایین بزرگداش��تی برای این‬ ‫نویسنده فقید برگزارمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این ایین با یادی از سیمین‬ ‫دانش��ور یکشنبه‪ ۱۸ ،‬ش��هریور ساعت ‪ ۱۷‬در‬ ‫فرهنگسرای شفق برپا می شود‪.‬‬ ‫احم��د ابومحبوب اس��تاد ادبیات فارس��ی‪،‬‬ ‫غالمرض��ا امام��ی نویس��نده و مترجم‪ ،‬س��یمین پناهی فرد‬ ‫پژوهشگرحوزه هنر و ادبیات‪ ،‬محمدحسین دانایی پژوهشگر‬ ‫نمایش فیلم برای زلزله زدگان کرمانشاه‬ ‫کنکور‪ :‬ماشین تولید‬ ‫الزایمر فرهنگی‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫صادرات محصوالت‬ ‫معدنی روی ریل‬ ‫توسعه‬ ‫‪3‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1132‬پیاپی ‪2450‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪673‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 6‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫با گرانبهاترین مواد‬ ‫معدنی جهان‬ ‫اشنا شوید‬ ‫‪4‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫مستندسازان‬ ‫به «گل گهر» می روند‬ ‫گروهی از مستندس��ازان کشور‪ ،‬هفته اینده از‬ ‫معادن س��نگ اهن گل گهر دیدن می کنند‪ .‬این‬ ‫برنامه در راس��تای معرفی توانمندی های بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی انجام می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ای��ران (ایمی��درو)‪ ،‬گروهی از‬ ‫فیلمس��ازان عرصه سینمای مس��تند‪ ۲۰ ،‬و ‪۲۱‬‬ ‫شهریور (سه شنبه و چهارشنبه) از معادن شرکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی گل گهر دی��دن می کنند‪ .‬این‬ ‫برنام��ه که با هماهنگی روابط عمومی ایمیدرو و‬ ‫شرکت گل گهر اجرا می شود‪ ،‬با هدف شناسایی‬ ‫ظرفیت های توسعه ای و سرمایه گذاری در سطح‬ ‫مل��ی و بین الملل��ی انج��ام می ش��ود‪ .‬از اهداف‬ ‫برگزاری این برنامه‪ ،‬اشنایی فیلمسازان با حوزه‬ ‫معدن‪ ،‬س��اخت اثار مس��تند و یافت��ن ایده های‬ ‫خالقانه برای معرف��ی توانمندی های این بخش‬ ‫اس��ت‪ .‬ایمیدرو با طراحی و اجرای برنامه حضور‬ ‫مستندس��ازان در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫کش��ور‪ ،‬در نظر دارد نگاه جدیدی را با همراهی‬ ‫مستندس��ازان در راستای توس��عه این بخش از‬ ‫اقتصاد ایجاد کند‪ .‬پیش از این در بهار امس��ال‪،‬‬ ‫برنامه مش��ابهی در معدن مس سونگون اجرایی‬ ‫شده بود که در ان جمعی از مستندسازان حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫به کجا‬ ‫چنین شتابان؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جوالن دالالن در بازار بی تکلیف فوالد‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫روزهای افتابی‪ ،‬مستعد‬ ‫رشد تجدیدپذیرها‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬درصدی قیمت فوالد در یک هفته‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 6‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1132‬‬ ‫پیاپی ‪2450‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫به کجا چنین‬ ‫شتابان؟‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫ت ان��واع محصوالت ف��والدی را از‬ ‫اگر قیم�� ‬ ‫هفته گذشته تاکنون رصد کنید‪ ،‬با افزایش ‪۱۰‬‬ ‫درصدی روبه رو می ش��وید‪ .‬بهای میلگرد از هر‬ ‫کیل��و ‪ ۴‬هزار تومان به بی��ش از ‪ ۴۰‬هزار تومان‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬هر چند با برداشتن شدن سقف‬ ‫رقاب��ت در بورس کاال‪ ،‬قیمت ه��ا روند نزولی را‬ ‫ط��ی کردند اما از ابتدای هفت��ه‪ ،‬جرق ه افزایش‬ ‫نرخ ش��مش دوباره باعث رش��د دس��ته جمعی‬ ‫قیمت ها در بازار فوالد شد‪.‬‬ ‫این موضوع نشان می دهد که جریان صعودی‬ ‫افزای��ش قیمت ه��ا می تواند روال کل��ی بازار را‬ ‫دگرگ��ون کند؛ موضوعی که فارغ از دس��تور و‬ ‫بخش��نام ه دولتی‪ ،‬به طور مستقیم نشات گرفته‬ ‫از رون��د صع��ودی افزایش نرخ ارز و س��که در‬ ‫بازار اس��ت‪ .‬افزایش ناگهان��ی قیمت ها می تواند‬ ‫زنگ خط��ری برای فع��االن بازار فوالد باش��د‬ ‫زی��را زمانی ک��ه تقاضای واقعی در ب��ازار وجود‬ ‫ن��دارد و انبارها لبریز از کاال هس��تند‪ ،‬این تورم‬ ‫غیراصولی‪ ،‬بازار را از حرکت باز خواهد داش��ت‬ ‫و تولیدکننده را اچم��ز خواهد کرد‪ .‬این فراز و‬ ‫ب هیجانی بازار‪ ،‬تولیدکنن��دگان را دچار‬ ‫نش��ی ‬ ‫س��ردرگمی کرده و راه را فقط ب��رای دالالن و‬ ‫واس��طه گران باز نگه داشته است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫خریداران‪ ،‬قیمت های غیرمنطقی را نمی پذیرند‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن روال اگ��ر دالر بهای خ��ود را در روند‬ ‫صعودی پروازگونه متوقف نکند به همین زودی ‬ ‫نه تنها ش��اهد تعطیلی بازار فوالد بلکه ش��اهد‬ ‫تعطیلی اقتصاد کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫رشد صادرات‬ ‫سیمان‬ ‫به ازبکستان‬ ‫با شبکه ریلی‬ ‫جوالن دالالن در بازار بی تکلیف فوالد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫ش��یوه نامه تنظیم ب��ازار فوالد که ش��رکت ها را‬ ‫مجب��ور کرده ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی عرضه داش��ته‬ ‫باش��ند باعث شکاف قیمتی شده و از انجا که بازده‬ ‫بهینه س��ازی‪ ،‬تولیدکننده را دچار مشکل می کند‬ ‫به ض��رر تولیدکننده و مصرف کننده می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش چیالن‪ ،‬میثم چعبی‪ ،‬رییس فروش داخلی‬ ‫ش��رکت فوالدس��ازی درباره ش��یوه نامه هایی که‬ ‫برای عرض ه ش��رکت های فوالدی وضع شده است‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬م��اده پنجم اجرایی این ش��یوه نام ه‪،‬‬ ‫ه��ر تولیدکننده یا ن��وردکار را ملزم به عرضه تمام‬ ‫محصوالت خود در بورس ک��رده و نوردکارانی که‬ ‫وارد بورس می ش��وند و این محصوالت را می خرند‬ ‫موظفن��د ‪ ۷۰‬درصد این محص��والت را در بورس‬ ‫عرض��ه کنن��د‪ ،‬در حالی که بیش��تر ن��وردکاران‬ ‫امکان خرید مس��تقیم و ورود به ب��ورس را ندارند‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬در این ش��یوه نامه اضافه ش��ده‬ ‫که هر ن��وردکار فقط یک ش��رکت س��رمایه گذار‬ ‫را می توان��د ب��ه عنوان خریدار معرف��ی کند و این‬ ‫موض��وع محدودیت هایی برای عرضه کنندگان‬ ‫و همچنین رانت هایی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫ای��ن مدی��ر فوالدی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬این‬ ‫ش��یوه نامه ک��ه ش��رکت ها را مجب��ور ک��رده‬ ‫ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی عرض��ه داش��ته باش��ند‬ ‫باعث ش��کاف قیمتی ش��ده و از انج��ا که بازده‬ ‫بهینه س��ازی‪ ،‬تولیدکنن��ده را دچ��ار مش��کل‬ ‫می کند به ض��رر تولیدکنن��ده و مصرف کننده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به��ای انواع محصوالت فوالدی در بازار ازاد باز هم در‬ ‫هفته جاری افزایش یافت ت��ا جایی که بهای میلگرد از‬ ‫پایه ‪۴‬هزار تومان و حتی کمتر از این نرخ در اوایل هفته‬ ‫گذش��ته‪ ،‬به نزدیکی ‪ ۴۴۰۰‬تومان رسیده است‪ .‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬با بخش��نامه ای قصد پایین نگه‬ ‫داش��تن قیمت ها را دارد زیرا بزرگتری��ن مصرف کننده‬ ‫فوالد ساختمانی در کشور‪ ،‬از گرانی میلگرد و اهن االت‬ ‫انتقاد دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری‬ ‫انبوه سازان کشور‪ ،‬درباره اخرین وضعیت خرید میلگرد‪،‬‬ ‫تیراهن‪ ،‬ورق های س��اختمانی‪ ،‬محص��والت پروفیلی و‬ ‫س��ایر محصوالت مورد نیاز س��اختمان‪ ،‬گفت‪ :‬دالالن و‬ ‫واس��طه ها در بازار ف��والد جوالن می دهن��د‪ .‬هم اکنون‬ ‫میلگ��رد‪ ،‬تیراهن و ورق های فوالدی با قیمت های کمتر‬ ‫از ه��ر کیلو ‪۳‬هزار تومان در بورس عرضه می ش��وند اما‬ ‫ما ب��ه عنوان مصرف کننده نهایی با این نرخ ها اهن االت‬ ‫س��اختمانی را خریداری نمی کنی��م‪ ،‬به نحوی که تا ماه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬میلگرد و تیراهن با نرخ های بیش��تر از ‪۵۰۰۰‬‬ ‫تومان به دست انبوه س��ازان رسید و حتی خری د تیراهن‬ ‫به نرخ کیلویی ‪ ۵۶۰۰‬تومان هم برای انبوه سازان ما ثبت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹م�ا رن�گ ف�والد ‪ ۳۰۰۰‬تومان�ی را ه�م‬ ‫ندیده ایم‬ ‫فرشید پورحاجت‬ ‫فرهاد منفرد‬ ‫این مقام صنفی در صنعت س��اختمان درباره وضعیت‬ ‫نابس��امان فعلی و فاصله قیمتی ف��والد از زمان تولید تا‬ ‫رس��یدن به مصرف کننده نهایی توضیح داد‪ :‬دولت نباید‬ ‫در کار بخش خصوص��ی دخالت کند و اعتقاد داریم که‬ ‫بازار باید مس��یر قیمتی خود را پیدا کند زیرا قیمت های‬ ‫دس��توری نمی تواند ایجاد رقابت کند‪ .‬درحال حاضر در‬ ‫خبرها به صورت دائم این جمله ها تکرار می ش��ود که با‬ ‫هدف حمایت از مصرف کنن��ده نهایی‪ ،‬نرخ اهن االت را‬ ‫بر مبنای دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در بازار رسمی کاال تعیین‬ ‫کرده اند و ش��اهد معامالت انواع سبد میلگرد‪ ،‬ورق های‬ ‫فوالدی و تیراهن در این بازار هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬صنع��ت س��اختمان و در ص��در ان‬ ‫انبوه س��ازان که از مصرف کنن��دگان اصلی اهن االت در‬ ‫کشور هستند‪ ،‬در چند ماه گذشته به ‪ ۲‬برابر قیمت های‬ ‫عرضه ش��ده در ب��ورس اهن‪ ،‬محص��والت را خریداری‬ ‫کرده اند و این ش��رایط‪ ،‬مسیر معیوب تعیین شده دولت‬ ‫برای رس��اندن کاال به مصرف کننده نهایی را به نمایش‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹دلی�ل اصل�ی تورم فوالد‪ ،‬رش�د ن�رخ ارز‬ ‫است‬ ‫جواد صالحی‬ ‫دبیر کانون سراس��ری انبوه سازان کشور به تاثیر رشد‬ ‫ن��رخ ارز بر افزایش نرخ فوالد اش��اره کرد و افزود‪ :‬دلیل‬ ‫اصلی تورم فوالد‪ ،‬رشد نرخ ارز است‪ .‬با توجه به افزایش‬ ‫نرخ دالر‪ ،‬نرخ فوالد بیش��تر از گذش��ته افزایش داشته‪،‬‬ ‫به طوری که این نرخ در کارخانه نس��بت به قیمتی که‬ ‫به مصرف کننده نهایی می رسد‪ ،‬بسیار متفاوت است‪ .‬در‬ ‫چند ماه گذش��ته‪ ،‬فوالد پرمصرف به نرخ ‪ ۵۶۰۰‬تومان‬ ‫خریداری شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما می گوییم ش��رکت های فوالدی هم مثل‬ ‫مردم نرخ اب و برق را پرداخت کنند‪ .‬البته بس��یاری از‬ ‫انها درحال حاضر نیروگاه دارند و تولید کننده برق به نرخ‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫شکاف قیمتی در بازار‬ ‫به ضرر تولید است‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در واقع محموله ها به سمت ترانزیت‬ ‫فله بر و لبه بلند سوق داده شده؛ در مجموع عملکردها‬ ‫خوب ب��وده و کاالهای صادراتی افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۲‬ماه گذش��ته با کمبود واگن روبه رو شدیم که‬ ‫حجم کاالهای صادراتی متناس��ب با تعداد ورود واگن‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬درصدی قیمت فوالد در یک هفته‬ ‫مجمع عمومی انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران برگزار می شود‬ ‫مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران با دس��تور کار انتخاب��ات اعضای هیات‬ ‫مدیره (با س��اختار جدید) هفته اینده برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش چی�لان‪ ،‬اعض��ای انجم��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ایران‪ ،‬چهارش��نبه ‪۲۱‬‬ ‫ش��هریور برای انتخاب و تعیین اعضای هیات‬ ‫مدیره جدید در هت��ل همای تهران گرد هم‬ ‫می ایند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت مجم��ع عموم��ی انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد ایران با دس��تور کار‬ ‫انتخاب��ات اعض��ای هی��ات مدی��ره و تعیین‬ ‫ساختار جدید برگزار می شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬مجمع عمومی فوق العاده انجمن‬ ‫تولیدکنندگان ف��والد ایران ‪ ۹‬مرداد در هتل‬ ‫همای برگزار شده بود که اعضا درباره اصالح‬ ‫اساس��نامه انجم��ن تصمیم گیری ک��رده و با‬ ‫تغییرات��ی در اساس��نامه موافقت کردند و در‬ ‫نهایت مقرر ش��د که در جلسه اینده مجمع‪،‬‬ ‫اعضای جدید هیات مدیره انتخاب شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل راه اهن خراس��ان رضوی گفت‪ :‬مجوزهای‬ ‫الزم ب��رای واردات واگن های بخش خصوصی ایران از‬ ‫ترکمنستان را اخذ کردیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدهادی ضیایی مهر در نشست‬ ‫کمیس��یون تجارت ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۵‬ماه نخست‬ ‫امس��ال حدود ‪ ۴۲۴۲‬واگن با ‪ ۲۵۸‬هزار تن کاال را به‬ ‫اسیای میانه و به طور عمده به کشورهای تاجیکستان‪،‬‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬قرقیزستان و ازبکستان صادر کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۴۵‬درصد افزایش تناژ صادراتی‬ ‫به اس��یای میانه داش��تیم که از کل واگن هایی که به‬ ‫اس��یای میانه فرس��تاده ش��ده‪ ،‬حدود ‪ ۳۳۷۷‬واگن از‬ ‫خراس��ان رضوی بارگیری ش��دند یعن��ی حدود ‪۲۰۶‬‬ ‫هزار تن از اس��تان بارگیری کردیم که ‪ ۸۰‬درصد سهم‬ ‫بارگیری در مرز س��رخس به اس��یای میانه در استان‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل راه اهن خراس��ان رضوی با بی��ان اینکه‬ ‫میزان افزایش ارسال کاالی صادراتی حدود ‪ ۶۱‬درصد‬ ‫بوده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از کل میزان صادرات‪ ۵۲ ،‬درصد ان‬ ‫س��یمان‪ ۱۵ ،‬درصد ان مصالح ساختمانی‪ ۱۲ ،‬درصد‬ ‫ان مواد شیمیایی‪ ۸ ،‬درصد ان مواد غذایی و بقیه سایر‬ ‫کاالها بوده است‪.‬‬ ‫ضیایی مهر افزود‪ :‬در واقع میزان حمل ونقل ریلی به‬ ‫اس��یای میانه افزایش یافته و علت ان تقاضای بسیار‬ ‫زیاد س��یمان بوده که وارد سبد صادراتی استان شده‪،‬‬ ‫به طوری که شرایط صادرات بهبود پیدا کرده اما ورود‬ ‫واگن های ترانزیت که به ان نیازمند هس��تیم‪ ،‬کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫نبوده و نتوانستیم واگن مورد نیاز را تامین کنیم‪ .‬برای‬ ‫سیمان صادراتی از این واگن های ترانزیتی ترکمنستان‬ ‫در مسیر برگشت استفاده شده تا سیمان به ازبکستان‬ ‫حمل ش��ود‪ .‬این در حالی است که رشد ‪ ۱۳۶‬درصدی‬ ‫صادرات س��یمان را نس��بت به س��ال گذش��ته شاهد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫مدی��رکل راه اه��ن خراس��ان رض��وی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫همچنی��ن تامین واگن امدادی برای حمل س��یمان از‬ ‫ازبکس��تان حدود ‪ ۱۰۰‬واگن بوده که در این هفته ‪۵۰‬‬ ‫واگن نخس��ت ان اعزام خواهد ش��د‪ .‬حدود ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫کاالی صادراتی ما با حمل ونقل ریلی به تاجیکس��تان‬ ‫صادر می شود‪ ،‬اما تاجیکستان از شبکه ریلی خود برای‬ ‫صادرات کشورش استفاده می کند به طوری که در ‪۱.۵‬‬ ‫سال گذشته ‪ ۳‬میلیون تن سیمان صادر کرده است‪.‬‬ ‫اساس نظام عرضه و تقاضا شکل بگیرد تا نرخ ها به ثبات‬ ‫الزم برس��ند‪ .‬این فعال بازار فوالد همچنین تاکید کرد‪:‬‬ ‫دولت باید ناظر بازار باش��د و از ایجاد رانت و گرانفروشی‬ ‫پیشگیری به عمل اورد نه اینکه عامل رانت و گرانی در‬ ‫بازار شود‪ .‬اگر این مهم روی ندهد‪ ،‬بهبودی را برای بازار‬ ‫نمی توان متصور بود‪.‬‬ ‫اقتصاد یک علم قلمداد می شود و اصول ثابتی بر ان حاکم است‪.‬‬ ‫بر اساس علم اقتصاد‪ ،‬عرضه و تقاضا بازار را سمت و سو می بخشند‬ ‫و توانایی نرخ گذاری دارند و این موضوع بس��یار س��اده ای است که‬ ‫دولتمردان با وجود اگاهی‪ ،‬ان را نمی پذیرند‬ ‫واقعی هس��تند‪ .‬نرخ فوالد هم باید ازاد ش��ود و از حالت‬ ‫تعزیراتی در بیاید تا دست دالالن کوتاه شود چراکه اگر‬ ‫دولت قیمت گذاری دستوری فوالد را رها کند‪ ،‬این فلز با‬ ‫خ پایین تری ب ه مصرف کننده نهایی می رسد‪.‬‬ ‫نر ‬ ‫پورحاجت‪ ،‬درباره اس��اس کار بازار های کاالیی گفت‪:‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬معامالت ش��فاف بازار کاال می تواند کمک‬ ‫ش��ایانی به تعیین نرخ کاال از جمله ف��والد کند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬در تمام جهان قیمت گ��ذاری کاالها در بورس‬ ‫در قالب قراردادهای نقدی یا اتی انجام می ش��ود چراکه‬ ‫فضای ش��فاف قیمت گ��ذاری‪ ،‬خرید و ف��روش و رقابت‬ ‫درس��ت وجود دارد‪ .‬وی با بیان اینک��ه با مداخله دولت‬ ‫در بخ��ش خصوصی مخالف هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫مافیای��ی در بخش خصوصی ایجاد ش��ده که فوالد به ‪۲‬‬ ‫برابر نرخ معامله ش��ده در بازار رس��می به مصرف کننده‬ ‫نهایی می رس��د‪ ،‬در حالی که برخی مواقع اصال فوالدی‬ ‫وجود ندارد که بخواهیم ان را خریداری کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬درحال حاض��ر به عنوان‬ ‫مصرف کننده نهایی از فوالد یارانه ای استفاده نمی کنیم‬ ‫و ک��د بهین ی��اب وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیز‬ ‫برای خرید در بورس در اختی��ار نداریم یعنی به عنوان‬ ‫مصرف کنن��ده نهای��ی هی��چ س��ودی از قیمت گ��ذاری‬ ‫دس��توری نبرده ایم و محصوالت ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬برابر نرخ واقعی‬ ‫به مصرف کننده نهایی رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برخی انبوه سازان برای دریافت کد مراجعه‬ ‫کرده اند که یکی از ش��رایط ان داش��تن کد در دو سال‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم فوالد در ساخت مسکن‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که فوالد مصرفی در هر‬ ‫متر مربع ساختمان چه میزان است و قیمت این فلز در‬ ‫نرخ تمام شده مس��کن چگونه محاسبه می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در هر متر مربع س��اختمان ح��دود ‪ ۷۰‬کیلوگرم فوالد‬ ‫مصرف می شود که با احتس��اب فوالد کیلویی ‪ ۵‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬تومانی در هر متر مربع ساختمان‪ ،‬برابر ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تومان می ش��ود‪ ،‬در حالی که سال گذش��ته این میزان‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان بود‪ .‬پورحاجت ادامه داد‪ :‬در بازار فوالد‪،‬‬ ‫محصوالت��ی که با نرخ کنونی به مصرف کننده می رس��د‬ ‫همسو با س��ایر بازارها از جمله دالر‪ ،‬مسکن و‪ ...‬نیست‪.‬‬ ‫نرخ تمام شده مس��کن شامل زمین‪ ،‬مصالح‪ ،‬دستمزد و‬ ‫خدمات است که فاکتور اصلی نرخ تمام شده مسکن های‬ ‫دهک سوم و چهارم خواهند بود‪ .‬نرخ تمام شده مسکن‬ ‫‪ ۵۰‬درصد افزایش داشته اما نرخ فوالد ‪ ۳۰۰‬درصد رشد‬ ‫داشته که موجب شده هزینه ساخت مسکن در هر متر‬ ‫مربع حدود ‪ ۲.۵‬میلیون تومان شود‪.‬‬ ‫‹ ‹با بخشنامه های دولتی‪ ،‬بازار کارایی اش را‬ ‫از دست می دهد‬ ‫کارشناسان‪ ،‬یکی از مشکالت اصلی این روزهای فوالد‬ ‫را دس��توری شدن بازار با بخشنامه های دولتی می دانند‪.‬‬ ‫در این باره‪ ،‬فرهاد منفرد‪ ،‬کارش��ناس فوالد در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از اغازین روزهای ابالغ بخش��نامه‬ ‫خ انواع محصوالت فوالدی به صورت غیرمنتظر ه روند‬ ‫نر ‬ ‫صعودی گرفت و جو ش��کننده در بازار ایجاد شد‪ .‬منفرد‬ ‫با اشاره به اینکه بازار قوانین خاص خودش را دارد‪ ،‬ابراز‬ ‫بخشنامه دولتی‪ ،‬بازار کارایی پیشین خود‬ ‫ ‬ ‫کرد‪ :‬با وجود‬ ‫را در کش��ف نرخ گذاری در بورس کاال از دست داد‪ .‬وی‬ ‫در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬به جای این روند دس��توری‪،‬‬ ‫دولت در وهله نخس��ت باید اجازه دهد کشف واقعی بر‬ ‫‹ ‹بازار را ازاد نگه دارید‬ ‫یکی از مهم ترین معضالت اقتصادی که به طور فراگیر‬ ‫کش��ور را بیمار کرده‪ ،‬دستوری و بخشنامه ای شدن بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬این مطلب را جواد صالحی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد‪،‬‬ ‫چندی پیش در گفت وگو با‬ ‫عنوان و اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیامدهای دستوری بودن اقتصاد می تواند نظام اقتصادی‬ ‫را از رونق بیندازد و ان را فلج کند چراکه س��بب ایجاد‬ ‫ران��ت و فس��اد در الیه ه��ای مختل��ف بازار ش��ده و در‬ ‫بلندمدت سبب از بین رفتن شفافیت در اقتصاد می شود‬ ‫ام��ا به نظر می رس��د سیاس��ت گذاران نمی خواهند این‬ ‫موضوع را درک کنند که دس��توری شدن چه پیامدهای‬ ‫خطرناکی خواهد داشت‪.‬‬ ‫موضوع قابل تامل این است که سیاست گذاران اقتصاد‪،‬‬ ‫اثار و پیامدهای دس��توری شدن اقتصاد را می بینند اما‬ ‫هیچ درسی نمی گیرند و همچنان به سیاست خود ادامه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫صالح��ی در ادامه تاکی��د کرد‪ :‬این روزها نیز ش��اهد‬ ‫دستوری ش��دن فوالد هستیم که سبب ایجاد رانت های‬ ‫عجیب و غریب در این زمینه ش��ده اس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫باید اج��ازه دهیم اقتصاد‪ ،‬ازادانه راه خود را بیابد‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به این موضوع که اقتصاد یک علم اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اقتصاد یک علم قلمداد می ش��ود و اص��ول ثابتی بر ان‬ ‫حاکم اس��ت‪ .‬بر اس��اس علم اقتصاد‪ ،‬عرضه و تقاضا بازار‬ ‫را سمت و سو می بخش��ند و توانایی نرخ گذاری دارند و‬ ‫این موضوع بس��یار ساده ای است که دولتمردان با وجود‬ ‫اگاهی‪ ،‬ان را نمی پذیرند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگ��ر سیاس��ت های دس��توری از س��وی‬ ‫دولتم��ردان ادامه دار باش��د‪ ،‬امیدی ب��رای بهبود بازار و‬ ‫اقتصاد کشور نمی توان متصور بود‪.‬‬ ‫تشکیل تعاونی برای خرید فوالد از بورس‬ ‫رییس اتحادیه اهن فروشان با اشاره به شیوه نامه جدید مبنی‬ ‫بر اینکه تنه��ا تعاونی هایی می توانند از بورس کاال خرید کنند‬ ‫که مورد تایید اتحادیه اهن فروشان هستند‪ ،‬گفت‪ :‬مدتی است‬ ‫این ش��یوه نامه صادر شده‪ ،‬اما هنوز جزئیات ان ابالغ نشده که‬ ‫باید هر چه س��ریع تر در جلسه ای با مس��ئوالن مربوط تعیین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمد ازاد‪ ،‬درباره این موضوع که ایا فعالیت‬ ‫تعاونی ه��ای اهن ش��فاف اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پس از اجرایی ش��دن‬ ‫ش��یوه نامه‪ ،‬اگر خالفی انجام ش��ود‪ ،‬این اتحادیه باید پاسخگو‬ ‫باش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬ش��یوه نامه باید بسیار ش��فاف باشد و جزئیات‬ ‫ان به طور دقیق اعالم ش��ود‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬منتظر جلسه ای‬ ‫با معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هس��تیم تا جزئیات این‬ ‫شیوه نامه به طور مشترک تدوین و اقدامات اجرایی اغاز شود‪.‬‬ ‫ازاد تاکید کرد‪ :‬اکنون در بازار اهن تقاضای ساختگی وجود‬ ‫دارد که اگر جزئیات این ش��یوه نامه به درس��تی و دقت تدوین‬ ‫شود‪ ،‬می تواند حجم بزرگی از تقاضای کاذب را از بین ببرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر ل��زوم هم��کاری اتحادیه با اهن فروش��ان‪،‬‬ ‫ش��هرداری‪ ،‬سازمان نظام مهندس��ی و‪ ...‬در راستای اجرای این‬ ‫ش��یوه نامه‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اگر قرار باشد در این شیوه نامه‪ ،‬میزان‬ ‫تقاضا بر اساس پروانه س��اختمان تعیین شود‪ ،‬نیاز به استعالم‬ ‫مراحل ساخت ساختمان از شهرداری‪ ،‬سازمان نظام مهندسی‬ ‫و‪ ...‬وجود دارد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه اهن فروشان افزود‪ :‬زمانی که پروانه ساختمان‬ ‫صادر ش��ود‪ ،‬تا ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬سال اعتبار دارد اما ممکن است ساخت‬ ‫ساختمان در مدت کوتاهی پس از صدور پروانه به پایان رسیده‬ ‫باش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر واحدی با توجه به پروانه س��اختمان خود‬ ‫تقاضای اهن داش��ته باش��د‪ ،‬باید از س��ایت نظام مهندسی یا‬ ‫ش��هرداری استعالم ش��ود تا ببینیم ساختمان در چه وضعیتی‬ ‫ق��رار دارد و ایا این واحد س��اختمانی‪ ،‬اهن م��ورد نیاز خود را‬ ‫دریافت کرده یا خیر‪ .‬اگر اهن مورد نیاز‪ ،‬در گذشته به این واحد‬ ‫تعلق گرفته باشد‪ ،‬تقاضای دوباره ان‪ ،‬مصداق بارز واسطه گری‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه این ش��یوه نامه میزان واس��طه گری را‬ ‫به کمتری��ن میزان ممک��ن می رس��اند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬اتحادیه‬ ‫اهن فروشان به دنبال این است که به وسیله بازار شفاف بورس‬ ‫کاال‪ ،‬امکان واس��طه گری و سوء استفاده در بازار را کاهش دهد‬ ‫چراکه عده ای به دنبال رانت هس��تند که بای��د از فعالیت انها‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫ازاد درب��اره اقدامات مورد نیاز برای خرید تعاونی ها از بورس‬ ‫کاال‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬تعاونی ها مدارک خ��ود را تحویل داده اند و‬ ‫چون از شهرستان ها و مراکز استان ها هستند‪ ،‬گاهی با دشواری‬ ‫ارس��ال و نقص مدارک روبه رو می ش��ویم که از انها درخواست‬ ‫ش��ده مدارک خود را تکمیل کنن��د‪ .‬همچنین‪ ،‬این مدارک به‬ ‫کارگزاری ها واگذار شده تا کد بورسی انها صادر شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 6‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1132‬‬ ‫پیاپی ‪2450‬‬ ‫معدن‬ ‫رشد ‪35‬درصدی ارزش صادرات نسبت به سال گذشته محقق شد‬ ‫صادرات محصوالت معدنی روی ریل توسعه‬ ‫ب��ر اس��اس امار گم��رک‪ ،‬اق�لام فلزی و غی��ر فلزی‬ ‫ب��ا ارزش بی��ش از ‪ ۳.۱‬میلی��ارد دالر و وزن ‪۱۸.۷‬‬ ‫میلیون تن صادر ش��ده که در مقایس��ه با مدت مش��ابه‬ ‫س��ال گذش��ته نش��ان دهنده ‪ ۳۵‬درصد رش��د ارزشی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬مواد معدنی فلزی در ‪ ۴‬ماه منتهی به‬ ‫تیر‪ ،‬به ارزش ‪ ۲۲۳۸‬میلیون دالر و وزن ‪ ۷۷۵۲‬هزار تن‬ ‫و همچنین اقالم عمده معدنی غیر فلزی (به طور عمده‬ ‫مصالح س��اختمانی) به ارزش ‪ ۵۲۳‬میلیون دالر به وزن‬ ‫‪ ۶۹۶۹‬هزار تن صادر شده است‪.‬‬ ‫براس��اس اظه��ارات دبیر میز محص��والت معدنی‪ ،‬در‬ ‫صادرات ش��مش فوالد‪ ،‬ب��ه عن��وان مهم ترین محصول‬ ‫صادراتی بخش فلزی با ارزش ‪ ۱۰۲۵‬میلیون دالر و وزن‬ ‫‪ ۲۴۸۷‬هزار تن‪ ،‬ش��اهد رش��د ‪ ۵۱‬درصد در ارزش و ‪۱۶‬‬ ‫درصد در وزن بوده ایم‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬با وج��ود افزای��ش قیمت ه��ای جهانی‪،‬‬ ‫تقاض��ا نیز افزای��ش یافته که به دنب��ال ان در بازارهای‬ ‫عمده صادراتی ش��مش فوالد کش��ور؛ تایلن��د و امارات‬ ‫ب��ه ترتی��ب رش��د ‪ ۳۱‬درص��د و ‪ ۷۱‬درص��د را رق��م‬ ‫زده اند‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۲۷۰‬درصدی صادرات کاتد مس‬ ‫الهه مکری در ادامه‪ ،‬درباره صادرات سنگ و کنسانتره‬ ‫مس گفت‪ :‬کره جنوبی در س��ال جاری ب��ه عنوان بازار‬ ‫قابل قبول در زمینه صادرات س��نگ و کنس��انتره مس‬ ‫در بین بازارهای عمده این محصول لحاظ ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫از این رو در صورت تداوم ش��رایط مس��اعد صادرات به‬ ‫کره‪ ،‬این کش��ور در اینده‪ ،‬بازار مناس��ب سنگ مس به‬ ‫شمار خواهد امد‪.‬‬ ‫دبی��ر میز محصوالت معدنی در ادامه افزود‪ :‬کاتد مس‬ ‫کش��ور نیز در ‪۴‬ماهه امسال با رشد ‪ ۲۷۰‬درصدی ارزش‬ ‫و ‪ ۲۶۸‬درص��دی وزن به رقم ‪ ۲۱۳‬میلیون دالر به ازای‬ ‫‪ ۴۴‬هزار تن‪ ،‬صادر شده است‪.‬‬ ‫مک��ری ادامه داد‪ :‬ش��رکت مل��ی صنایع م��س ایران‬ ‫نیز ب��ه عنوان مهم ترین تولیدکنن��ده و صادرکننده این‬ ‫محصول در کشور‪ ،‬گام های موثری برای دستیابی مجدد‬ ‫به بازارهای پر تقاضای گذش��ته و ارتقای کیفی و کمی‬ ‫تولید و بهبود فناوری خطوط تولید برداشته و چشم انداز‬ ‫روش��ن تری پیش روی ص��ادرات این محص��ول خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش‪ ۱۳۷‬درص�دی صادرات ب�ه بازار‬ ‫عراق‬ ‫وی رش��د ارزش��ی ص��ادرات ب��ه ب��ازار ع��راق را در‬ ‫مقایس��ه با ‪ ۴‬ماهه امسال با مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫ح��دود ‪ ۱۳۷‬درص��د اعالم ک��رد و افزای��ش تقاضا را به‬ ‫پش��توانه حاک��م ش��دن ارامش نس��بی در ان کش��ور‬ ‫و تاثی��ر بر رون��د فعالیت ه��ای عمرانی و ساخت وس��از‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫مک��ری اف��زود‪ :‬ص��ادرات ش��مش الومینی��وم نیز به‬ ‫عنوان یکی از محصوالت عمده فلزی صادراتی کش��ور‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۸۹‬میلی��ون دالر به وزن ‪ ۱۱۸‬ه��زار تن‪ ،‬به‬ ‫دلی��ل نیاز صنای��ع پایین دس��ت داخلی به م��واد اولیه‬ ‫و از س��وی دیگر به دلی��ل نیاز تولیدکنندگان ش��مش‬ ‫کش��ور به ماده اولیه (پ��ودر الومین��ا و‪ )...‬با کاهش ‪۲۵‬‬ ‫درص��د در ارزش و ‪ ۲۹‬درص��د در وزن روب��ه رو ب��وده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر میز محصوالت معدنی‪ ،‬امار صادرات اقالم عمده‬ ‫غیر فلزی در دوره یادشده را به ارزش ‪ ۵۲۳‬میلیون دالر‬ ‫و وزن ‪ ۷‬میلیون تن‪ ،‬با رش��د نسبی ‪ ۱۰‬درصد ارزشی و‬ ‫‪ ۱۷‬درصد وزنی اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کاشی و سرامیک به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫محصوالت بخش معدن در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امسال به رقم‬ ‫‪ ۱۴۹‬میلی��ون دالر در ازای ص��ادرات ‪ ۱/۱۲‬میلیون تن‬ ‫افزون ش��ده و رشد ‪ ۱۷/۵‬درصدی ارزش و ‪ ۳۱‬درصدی‬ ‫وزن را نش��ان می دهد‪ .‬بر اس��اس امار موجود‪ ،‬صادرات‬ ‫کاشی و سرامیک کش��ور در دوره یادشده به بازار عراق‬ ‫ب��ه ‪ ۹۶‬میلیون دالر افزایش یافته (با رش��د ‪ ۹‬درصد) و‬ ‫صادرات به عراق رونق یافته که این رشد‪ ،‬ناشی از بهبود‬ ‫ش��رایط و حاکم ش��دن ارامش نس��بی در ان کشور در‬ ‫ماه های اخیر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ ۴۱‬درص�دی ص�ادرات کاش�ی ب�ه‬ ‫پاکستان‬ ‫مکری اظهار کرد‪ :‬عالوه بر بازار عراق‪ ،‬در بازار پاکستان‬ ‫نیز به عنوان دومین بازار صادراتی کاش��ی کش��ور‪ ،‬روند‬ ‫صعودی صادرات را ش��اهد هستیم‪ ،‬به طوری که ارزش‬ ‫صادرات به پاکستان با رشد ‪ ۴۱‬درصدی به ‪ ۱۷‬میلیون‬ ‫دالر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با وجود ش��رایط س��خت حاک��م بر روند‬ ‫دبیر دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی مطرح کرد‬ ‫دبی��ر علم��ی دهمین همای��ش ملی‬ ‫انجمن زمین شناس��ی اقتص��ادی ایران‬ ‫گفت‪ :‬این همایش ملی با حضور بزرگان‬ ‫زمین شناس��ی از ‪ ۴۸‬دانش��گاه سراس��ر‬ ‫کش��ور و مس��ئوالن اس��تانی‪ ۱۴ ،‬و ‪۱۵‬‬ ‫ش��هریور ‪ ۹۷‬در دانشگاه اصفهان برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬هاش��م باقری در‬ ‫نشس��ت خبری دهمی��ن همایش ملی‬ ‫انجمن زمین شناس��ی اقتص��ادی ایران‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این همایش‪ ۷۰ ،‬مقاله به‬ ‫صورت س��خنرانی‪ ۱۸۰ ،‬مقاله به صورت‬ ‫پوستر و تعدادی مقاله نیز به صورت ازاد‬ ‫ارائه می شود‪.‬‬ ‫وی بررسی فعالیت های معدنی و علوم‬ ‫وابسته به اکتش��اف و فراورده های مواد‬ ‫معدن��ی را مهم ترین اولویت این همایش‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬در این همایش بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬نفر از اندیش��مندان ح��وزه علوم‬ ‫زمین حضور دارند‪.‬‬ ‫این اندیشمندان اخرین دستاوردهای‬ ‫علمی خود را در محورهای زمین شناسی‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اکتش��افات ژئوش��یمیایی و‬ ‫ژئوفیزیک��ی‪ ،‬س��نجش از دور‪ ،‬محی��ط‬ ‫زیس��ت‪ ،‬کانی ارایی‪ ،‬پترول��وژی و منابع‬ ‫اب به ص��ورت س��خنرانی ارائه خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دبی��ر علم��ی دهمین همای��ش ملی‬ ‫انجمن زمین شناس��ی اقتص��ادی ایران‪،‬‬ ‫پی جوی��ی کانی ه��ای فل��زی‪ ،‬صنعتی‪،‬‬ ‫فل��زات گرانبه��ا و کمی��اب و عناص��ر‬ ‫اس��تراتژیک‪ ،‬ارزش س��نجی توده ه��ای‬ ‫معدنی‪ ،‬س��نجش ظرفیت ه��ای معدنی‬ ‫در عرصه های نوین که کمتر مورد توجه‬ ‫قرار گرفته و نیز توجه به محیط زیس��ت‬ ‫در اکتش��افات معدن��ی را از عناوی��ن‬ ‫مقاله ه��ای ای��ن دوره از همای��ش ملی‬ ‫زمین شناس��ی اقتص��ادی ای��ران عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به امار یک موسسه علمی‬ ‫معتبر در س��ال ‪۲۰۱۵‬می�لادی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ران رتبه ده��م را از نظ��ر دارا بودن‬ ‫منابع طبیعی و رتب��ه پانزدهم را از نظر‬ ‫تولی��د مواد معدنی به ج��ز نفت به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫باق��ری به وجود بی��ش از ‪ ۳۰۰‬معدن‬ ‫فع��ال در اصفهان و اهمیت این اس��تان‬ ‫در حوزه مواد معدنی اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫عالوه بر اینکه استان اصفهان دارای منابع‬ ‫معدنی متنوع است‪ ،‬دسترسی اسان این‬ ‫استان به مواد معدنی استان های همجوار‬ ‫همچون یزد و کرمان بس��یار قابل توجه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اس��تان اصفه��ان در‬ ‫زمینه تولید و مصرف مواد معدنی‪ ،‬نقش‬ ‫پررنگی در کشور دارد و بسیاری از مواد‬ ‫اولیه صنعت در این استان تهیه می شود‪.‬‬ ‫دبی��ر علم��ی دهمین همای��ش ملی‬ ‫انجمن زمین شناس��ی اقتص��ادی ایران‬ ‫درباره زلزل��ه در اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت‬ ‫زلزله خیزی کشور به میزان قابل توجهی‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود اصفهان از اس��تان هایی‬ ‫است که احتمال وقوع زلزله در ان بسیار‬ ‫کم است‪ .‬وی با اشاره به گسل شهر زفره‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این گسل یکی از گسل های فعال‬ ‫در ای��ران اس��ت که تا نطن��ز و قم ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬با این ح��ال فاصله زیادی تا مرکز‬ ‫اصفهان دارد‪.‬‬ ‫الهه مکری ‪ :‬در‬ ‫صورت تداوم‬ ‫شرایط مساعد‬ ‫صادرات به‬ ‫کره‪ ،‬این کشور‬ ‫در اینده‪ ،‬بازار‬ ‫مناسب سنگ‬ ‫مس به شمار‬ ‫خواهد امد‬ ‫روند نزولی طال متوقف شد‬ ‫قیمت طال پس از اینکه روز سه ش��نبه‬ ‫ب��ه پایین ترین حد خ��ود در بیش از یک‬ ‫هفته گذشته سقوط کرد در معامالت روز‬ ‫چهارش��نبه بازار اسیا تحت تاثیر ضعیف‬ ‫ش��دن ارزش دالر افزایش پی��دا کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬نرخ ه��ر اونس طال برای‬ ‫تحوی��ل ف��وری در معام�لات روز جاری‬ ‫بازار س��نگاپور ‪ ۰.۲‬درص��د افزایش یافت‬ ‫و ب��ه ‪ ۱۱۹۳.۳۱‬دالر رس��ید‪ ،‬در حال��ی‬ ‫که روز سه ش��نبه تا مرز ‪ ۱۱۸۹.۲۰‬دالر‬ ‫ک��ه پایین ترین نرخ در بیش از یک هفته‬ ‫گذش��ته بود س��قوط کرده ب��ود‪ .‬در بازار‬ ‫امریکا‪ ،‬ه��ر اونس طال ب��رای تحویل در‬ ‫دس��امبر (دی) با ‪ ۰.۱‬درصد افزایش‪ ،‬به‬ ‫‪ ۱۱۹۹.۷۰‬دالر رسید‪ .‬بهای معامالت این‬ ‫بازار روز سه ش��نبه ب��ا ‪ ۷.۶۰‬دالر یا ‪۰.۶‬‬ ‫درصد کاهش‪ ،‬در ‪ ۱۲۰۶.۷۰‬دالر بس��ته‬ ‫شد‪ .‬به گفته استفن اینس‪ ،‬مدیر معامالت‬ ‫منطقه اسیا – اقیانوسیه در شرکت اُاندا‬ ‫(‪ ،)OANDA‬بازار در وضعیتی به س��ر‬ ‫می ب��رد که معامالت تحت تاثیر نرخ دالر‬ ‫ق��رار دارد و تا زمانی که ن��رخ باالیی در‬ ‫بازار طال شکسته نشود‪ ،‬این فلز ارزشمند‬ ‫همچنان روند نزولی خواهد داش��ت‪ .‬دالر‬ ‫امریکا می تواند شاهد اندکی کاهش باشد‪،‬‬ ‫زیرا موج وحشت که روی بازارهای بورس‬ ‫امریکا تاثیر چش��مگیری داش��ته باش��د‬ ‫مش��اهده نش��ده اس��ت و در این صورت‬ ‫نرخ ط�لا بین ‪ ۱۱۹۰‬ت��ا ‪ ۱۲۱۰‬دالر در‬ ‫کوتاه مدت در نوس��ان خواه��د بود‪ .‬قوی‬ ‫ش��دن ارزش دالر معام�لات ط�لا را که‬ ‫به ای��ن ارز قیمت گذاری می ش��ود برای‬ ‫سرمایه گذاران غیرامریکایی گران می کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬بازارها به دقت‬ ‫به نظ��اره ام��ار اقتصادی امریکا ش��امل‬ ‫نظرسنجی بخش تولید و گزارش اشتغال‬ ‫ماهانه در روز جمعه نشس��ته اند‪ .‬این امار‬ ‫ممکن اس��ت روی نرخ طال تاثیر بگذارد‬ ‫زیرا س��رمایه گذاران در جس��ت و جوی‬ ‫نش��انه هایی درباره روند افزایش نرخ های‬ ‫بهره امریکا هستند‪.‬‬ ‫طال ب��ه افزایش نرخ های به��ره امریکا‬ ‫فوق العاده حس��اس اس��ت‪ ،‬زیرا نرخ های‬ ‫به��ره باالتر هزینه نگه��داری این فلز که‬ ‫بازدهی ن��دارد را افزایش می دهد‪ .‬قیمت‬ ‫طال از ابتدای امسال در بحبوحه افزایش‬ ‫نرخ های بهره امریکا‪ ،‬اختالفات تجاری و‬ ‫بحران ارزی ترکیه که س��رمایه گذاران را‬ ‫متقاضی خرید دالر به عنوان یک دارایی‬ ‫امن کرده‪ ،‬حدود ‪ ۸‬درصد س��قوط کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬بدبین��ی در بازار ط�لا در فروش‬ ‫س��نگین طال در صن��دوق «اس پی دی‬ ‫ار گلدتراس��ت» ک��ه بزرگترین صندوق‬ ‫س��رمایه گذاری تح��ت پش��توانه طال در‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬منعکس شده است‪ .‬ذخایر‬ ‫ای��ن صندوق از زمانی که در اواخر اوریل‬ ‫اوج گرف��ت‪ ۱۴.۲ ،‬درص��د کاهش یافته‬ ‫اس��ت و روز سه ش��نبه ب��ه ‪ ۷۴۶.۹۲‬تن‬ ‫رس��ید‪ .‬وانگ تائو‪ ،‬تحلیلگ��ر فنی رویترز‬ ‫گف��ت بررس��ی نمودارهای فنی نش��ان‬ ‫می دهد هر اونس طال برای تحویل فوری‬ ‫ممکن اس��ت حمایت در س��طح ‪۱۱۹۰‬‬ ‫دالر را شکس��ته و ت��ا م��رز ‪ ۱۱۷۹‬دالر‬ ‫عقب نشینی کند‪.‬‬ ‫در بازار سایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس‬ ‫نقره ب��رای تحویل فوری ب��ا ‪ ۰.۱‬درصد‬ ‫افزایش‪ ،‬به ‪ ۱۴.۱۰‬دالر رس��ید‪ .‬هر اونس‬ ‫پالتین ب��رای تحویل ف��وری ‪ ۰.۳‬درصد‬ ‫افزایش یافت و به ‪ ۷۷۸.۶۰‬دالر رس��ید‪.‬‬ ‫هر اونس پاالدیوم ب��رای تحویل فوری با‬ ‫‪ ۰.۳‬درصد افزایش‪ ۹۸۲.۷۵ ،‬دالر معامله‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرامن‬ ‫رییس خانه معدن ایران‬ ‫تشکل ها باید منافع صنف خود را پیگیری‬ ‫کنن��د و این موضوع در اساس��نامه های انها‬ ‫نی��ز اورده ش��ده اما ایا با ارائه تصویر س��یاه‬ ‫از اقتص��اد و تعمیم دادن مش��کل یک بنگاه‬ ‫ب��ه کل اقتصاد می توان تصویری درس��ت از‬ ‫فعالیت های بخش خصوصی در اقتصاد ایران‬ ‫ارائه کرد؟‬ ‫موضوع مهم‪ ،‬تبدیل شدن تشکل ها به یک‬ ‫بازوی قوی مشاوره ای برای سیاست گذاری ها‬ ‫و تصمیم سازی هاست‪ .‬تشکل ها کمتر به این‬ ‫موض��وع توجه دارند و س��عی می کنند فقط‬ ‫مش��کالت را بی��ان کنند اما راه��کاری ارائه‬ ‫نمی دهند‪ .‬نمی توان اقتصاد را جزیره ای دید‬ ‫و جزیره ای به ان نگاه کرد‪.‬‬ ‫وقت ان رسیده تا تشکل ها به بازیابی خود‬ ‫بپردازند و برای رس��یدن به مطالبات ش��ان‪،‬‬ ‫بدنه کارشناسی خود را قوی کرده و با به کار‬ ‫گرفتن اقتصاددانانی که هم مسلط به اقتصاد‬ ‫سیاس��ی هس��تند و هم جامعه بین المللی را‬ ‫به خوبی می شناس��ند‪ ،‬از این استراتژی بهره‬ ‫ببرند و مش��اور خوبی برای دولت ها باش��ند‪.‬‬ ‫توان تش��کل ها بسیار زیاد اس��ت و قادرند با‬ ‫دادن نش��انی های درست به سیاست گذاران‪،‬‬ ‫قانون گ��ذاران و تصمیم س��ازان‪ ،‬ب��ه بهب��ود‬ ‫حکمرانی در کشور کمک کنند‪.‬‬ ‫تش��کل ها نباید اپوزیس��یون باش��ند چون‬ ‫ام��روز همگی تبدی��ل به منتقد ش��ده اند و‬ ‫نقدهای س��اده ب��ه مدیریت اقتص��ادی وارد‬ ‫می کنند‪ .‬تش��کل ها بهتر است رابطه خود را‬ ‫با سیاس��ت گذاران بهبود بخشند و در جهت‬ ‫اعتمادس��ازی گام بردارن��د‪ .‬در این راه بهتر‬ ‫اس��ت با درک واقعیت های اقتصادی کشور‪،‬‬ ‫مناف��ع ملی را بر منافع صنفی ترجیح داده و‬ ‫مطالبات خود را به گونه ای پیگیری کنند که‬ ‫شبه رانت یا سهم خواهی نداشته باشد‪.‬‬ ‫جامع��ه مدن��ی و تش��کل گرایی‪ ،‬یک��ی از‬ ‫ماندگارتری��ن یادگاره��ای دول��ت اصالحات‬ ‫اس��ت که بخش خصوصی را گردهم اورد تا‬ ‫در پیگیری منافع صنفی خود یکصدا ش��وند‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د پ��س از ح��دود ‪ ۲‬دهه از‬ ‫گس��ترش فعالیت تشکل های اقتصادی‪ ،‬بهتر‬ ‫اس��ت تغییر استراتژی را در دستور کار خود‬ ‫ق��رار دهند و دولت و مجل��س را یاری کنند‬ ‫تا بهترین تصمیم ها را برای بخش خصوصی‬ ‫بگیرند‪ .‬در ش��رایط کنونی‪ ،‬نقدهای سازنده‬ ‫بای��د جای غر زدن ه��ا را بگیرند‪ .‬تحلیل های‬ ‫جامع باید جانش��ین اظهارات هیجانی شده‬ ‫و صحن��ه اقتصادی کش��ور نی��ز کامل دیده‬ ‫ش��ود‪ .‬در این صورت قادر خواهیم بود دولت‬ ‫و مجموع��ه حاکمی��ت را در گرفتن بهترین‬ ‫تصمیم ها یاری کنیم‪ ،‬به گونه ای که کش��ور‬ ‫شاهد حکمرانی خوب در زمینه اقتصاد بوده‬ ‫و تولید ثروت به مهم ترین هدف تبدیل شود‪.‬‬ ‫در ای��ن راه بای��د درک کنیم که همه بر یک‬ ‫کشتی سوار هستیم و عینک واقع بینی را به‬ ‫چشم خود بزنیم‪.‬‬ ‫ایمیدرو اعالم کرد‬ ‫تجدید فراخوان‬ ‫شناسایی ظرفیت های‬ ‫معدنی سیلیس کشور‬ ‫ایمی��درو اگه��ی فراخ��وان شناس��ایی‬ ‫ظرفیت ه��ای معدنی س��یلیس کش��ور را‬ ‫تجدید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمیدرو)‪ ،‬این س��ازمان در نظر دارد‬ ‫اگه��ی فراخ��وان را به منظور شناس��ایی‬ ‫ظرفیت ه��ای الزم‪ ،‬تامین مواد اولیه مورد‬ ‫نی��از و ط��رح تولی��د س��یلیکون فلزی با‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۱۰‬هزار تن در س��ال به منظور‬ ‫شناسایی معادن حاوی سیلیس مناسب‪،‬‬ ‫تجدید کند‪.‬‬ ‫ب��ه همین منظ��ور از بهره ب��رداران معادن‬ ‫سیلیس در کشور که مشخصات ماده معدنی‬ ‫انها با مشخصات درج شده در اگهی مطابقت‬ ‫دارد‪ ،‬دع��وت می کند حداکثر ت��ا پایان وقت‬ ‫اداری (س��اعت ‪ )۱۶‬روز چهارش��نبه ‪ ۴‬مه��ر‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬با اعالم مراتب و ارائه اسناد و مدارک‬ ‫مربوط ب��ه معاونت طرح های توس��عه معدن‬ ‫و صنایع معدنی س��ازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬با این س��ازمان‬ ‫همکاری کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وجود بیش از ‪ ۳۰۰‬معدن فعال در اصفهان‬ ‫صادرات‪ ،‬صادرات ریالی به بازارهای عراق و افغانس��تان‪،‬‬ ‫شرایط الزم را برای صادرکنندگان فراهم کرده تا صدور‬ ‫محصول خ��ود را به ویژه به بازار ع��راق‪ ،‬جدی تر دنبال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مکری گفت‪ :‬صادرات س��یمان نیز در دوره یادش��ده‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۱۰۷‬میلی��ون دالر و وزن ‪ ۲/۷‬میلیون تن با‬ ‫ارزش افزوده بیش��تر نس��بت به کلینکر‪ ،‬انجام شده که‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته از لحاظ ارزشی‬ ‫‪ ۳۲‬درص��د و از لح��اظ وزنی ‪ ۲۴‬درصد رش��د داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ضم��ن انک��ه بی��ش از ‪ ۶۰‬میلی��ون دالر کلینکر به‬ ‫وزن ‪ ۲/۲‬میلی��ون تن نیز در همین دوره صادر ش��ده و‬ ‫ص��ادرات س��یمان و کلینکر به دو ب��ازار عمان و کویت‬ ‫با رش��د همراه شده اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬بازار عراق و‬ ‫افغانس��تان مهم ترین بازار صادرات��ی محصوالت صنایع‬ ‫معدنی کشور و به عبارتی دیگر مصالح ساختمانی کشور‬ ‫اس��ت که در دوره ‪ ۴‬ماهه امس��ال روند صعودی تقاضا‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شورای معادن‬ ‫ندوشن برای‬ ‫اصالح راه‬ ‫مشارکت کند‬ ‫بخش��دار ندوشن معتقد اس��ت‪ :‬با وجود انکه این‬ ‫بخ��ش ظرفیت ه��ای ب��االی معدنی‪ ،‬گردش��گری‪،‬‬ ‫دامپ��روری و اجتماع��ی دارد ام��ا از راه دسترس��ی‬ ‫پرتردد و پایین تر از استانداردهای راه روستایی رنج‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬س��ید بهروز موسوی ندوشن در‬ ‫جم��ع خبرن��گاران‪ ،‬یکی از مهم تری��ن ظرفیت های‬ ‫بخش ندوشن را وجود معادن متعدد در این منطقه‬ ‫می داند و تصریح می کن��د‪ :‬درحال حاضر ‪ ۳۰‬معدن‬ ‫فعال و نیمه فعال در این بخش معدن خیز شهرستان‬ ‫میبد وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به محرومیت های ندوش��ن از منافع‬ ‫معادن خود‪ ،‬می گوید‪ :‬این معادن با وجود اس��یب ها‬ ‫و پیامدهای زیادی که برای مردم ندوش��ن دارند‪ ،‬نه‬ ‫تنها در اش��تغالزایی مردم بومی ندوشن‬ ‫تاثی��ری ندارن��د بلکه در تامی��ن قانونی‬ ‫زیرس��اخت های منطق��ه نی��ز کوتاه��ی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫بخشدار ندوش��ن در این باره به قانون‬ ‫اختص��اص ‪ ۳‬درصد عوارض معادن و ‪۱۵‬‬ ‫درصد از حقوق دولت��ی انها برای تامین‬ ‫زیرس��اخت های منطقه‪ ،‬اشاره و اظهار می کند‪ :‬یکی‬ ‫از مهم ترین چالش های منطقه ندوشن‪ ،‬جاده ان به‬ ‫ویژه از کارخانه فوالد الیاژی تا روستای نیوک است‬ ‫که فاقد استانداردهای یک راه روستایی است‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬بر اس��اس اماره��ای موجود‪ ،‬روزانه‬ ‫‪ ۱۱۰۰‬تردد در این جاده کم عرض و غیراس��تاندارد‬ ‫انجام می شود و با توجه به تردد کامیون های معدنی‬ ‫و س��نگین‪ ،‬ه��ر از گاهی ش��اهد حوادث‬ ‫ناگوار و حتی منجر به فوت در این جاده‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پیگیری ها به وس��یله‬ ‫دس��تگاه های متول��ی امر ب��رای دریافت‬ ‫اعتبار ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬میلیارد تومانی به منظور‬ ‫اصالح این مس��یر تاکن��ون ناامیدکننده‬ ‫بوده است‪ ،‬تنها امید مردم بخش ندوشن را مشارکت‬ ‫ش��ورای معادن منطقه برای تامین این زیرس��اخت‬ ‫عنوان می کند‪.‬‬ ‫وی همچنین خواستار مساعدت متولیان امر برای‬ ‫تکمی��ل جاده ورزنه – ندوش��ن می ش��ود و تصریح‬ ‫می کن��د‪ :‬اتصال این دو منطقه با توجه به تنش های‬ ‫ابی بین دو اس��تان‪ ،‬نه تنها رون��ق هر دو منطقه را‬ ‫ب��ه ارمغان می اورد بلکه در کاهش این تنش ها موثر‬ ‫واقع می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به توجه ویژه استاندار یزد به تکمیل‬ ‫این جاده‪ ،‬ابراز امیدواری می کند که شرکت ایمیدرو‬ ‫در زمینه تکمیل این راه اهتمام ورزد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت زیرساخت های هر معدن در همه‬ ‫ج��ای دنیا از س��وی حکومت و دول��ت تامین می‬ ‫ش��ود و در مقابل معادن به عن��وان انفال در ایران‬ ‫حق��وق دولتی خود را به دولت م��ی پردازند؛ این‬ ‫پرداختی ب��ه غیر از مالی��ات و برخی درصدهایی‬ ‫اس��ت که معادن ب��رای کمک به رف��اه و ابادانی‬ ‫منطقه ب��ه مس��ئوالن منطقه و کش��ور پرداخت‬ ‫می کنن��د‪ .‬معادن نقش مهمی در ایجاد اش��تغال‪،‬‬ ‫رفاه و تامین امنیت منطقه ایفا می کنند‪.‬‬ ‫تشکل ها‬ ‫مشاوران امین‬ ‫دولت ها‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 6‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1132‬‬ ‫پیاپی ‪2450‬‬ ‫یادداشت‬ ‫روزهای‬ ‫افتابی ایران‬ ‫مستعد رشد‬ ‫تجدیدپذیرها‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫نور خورشید می تواند به عنوان زیرمجموعه ای‬ ‫از انرژی ه��ای پاک در تولید برق برای پروژه های‬ ‫معدنی اس��تفاده شود‪ .‬این اتفاق در سراسر جهان‬ ‫کم و بیش در حال روی دادن اس��ت‪ .‬اسیب های‬ ‫زیس��ت محیطی و افزای��ش گرمای��ش زمین که‬ ‫نتیجه اس��تفاده از س��وخت های فسیلی است‪ ،‬از‬ ‫یک س��و ب��ه نامطلوب بودن ان دام��ن می زند و‬ ‫از س��وی دیگر محدود بودن ذخای��ر ان‪ ،‬صنایع‬ ‫نیازمن��د ب��ه ان��رژی از جمله مع��دن را به تکاپو‬ ‫می اندازد تا به دنبال منابع دیگری از تولید انرژی‬ ‫باش��ند که این ضعف ها را پوشش دهند‪ .‬ساخت‬ ‫پنل های خورشیدی برای تبدیل نور خورشید به‬ ‫برق‪ ،‬گزینه خوبی اس��ت که ایران نیز با داش��تن‬ ‫روزهای افتابی در یک س��ال می تواند از ان بهره‬ ‫بب��رد‪ ،‬هر چند چنین ایده ای تا عملی ش��دن در‬ ‫کش��ور فاصل��ه بس��یاری دارد‪ .‬ای��ران نفت و گاز‬ ‫دارد و وج��ود همین ذخایر‪ ،‬هزین��ه انرژی را در‬ ‫کشور پایین می اورد و توجه به گزینه هایی مانند‬ ‫ان��رژی تجدیدپذیر را بیش��تر ب��ه فانتزی تبدیل‬ ‫می کند‪ ،‬ان هم در ش��رایطی که نور خورشید در‬ ‫س��اعت هایی از شبانه روز نمی تابد و از ضعف های‬ ‫این فناوری با همه پاکی اش به ش��مار می اید‪ ،‬اما‬ ‫اگر تفاوت هزینه تولید برق با سوخت های فسیلی‬ ‫و انرژی های پاک در کش��وری ک��ه انرژی در ان‬ ‫ارزان است محل توجه نباشد‪ ،‬گرمایش کره زمین‬ ‫موضوعی فراملی اس��ت که نمی توان ان را نادیده‬ ‫گرفت‪ .‬درحال حاضر به نور خورش��ید برای تولید‬ ‫برق نیازی نداریم‪ ،‬اما می دانیم نسل های اینده ای‬ ‫که قرار اس��ت هزاران سال پس از ما زمین را ماوا‬ ‫و زیس��تگاه خود قرار دهند به سیاره ای نیاز دارند‬ ‫که دمای ان متعادل باشد‪ .‬چنین نکته ای با توجه‬ ‫ب��ه اینکه ایران توافق اب و هوایی پاریس را امضا‬ ‫کرده و پذیرفته که برای انتشار گازهای گلخانه ای‬ ‫تالش بیشتری کند‪ ،‬اهمیت بیشتری پیدا و لزوم‬ ‫توجه بیشتر به این مقوله را گوشزد می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت کالسیمین‬ ‫خبر‬ ‫رویکرد به انرژی های نو‬ ‫در معادن‬ ‫امیر رحیمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت کالس��یمین‬ ‫درب��اره رویکرد به انرژی های ن��و در معادن گفت‪:‬‬ ‫انرژی یکی از الزامات رشد اجتماعی و اقتصادی هر‬ ‫کش��وری است‪ .‬از انجایی که سوخت های فسیلی‪،‬‬ ‫مح��دود‪ ،‬تجدیدناپذی��ر و االین��ده هس��تند باید‬ ‫محتاطانه مورد اس��تفاده قرار گیرند‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫منابع انرژی ه��ای تجدیدپذیر بومی‪ ،‬غیراالینده و‬ ‫پایان ناپذیرند‪ .‬به گزارش ماین نیوز‪ ،‬وی اعالم کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر تجدیدپذیرها در سراس��ر جهان به‬ ‫عنوان منبع و جریان غالب انرژی به شمار می روند‪.‬‬ ‫افزای��ش تقاضای ان��رژی در کش��ورهای در حال‬ ‫توسعه‪ ،‬دغدغه های محیط زیستی و کاهش انتشار‬ ‫االینده های مربوط به انرژی فسیلی‪ ،‬سیاست های‬ ‫متعهدانه‪ ،‬افزایش اشتغال مستقیم و غیر مستقیم‪،‬‬ ‫بهبود رقابت پذیری‪ ،‬افزای��ش کارایی و همچنین‬ ‫رایگان و نامحدود ب��ودن منابع انرژی های پاک‪ ،‬از‬ ‫جمله مواردی هس��تند که باعث رویکرد دولت ها‬ ‫ب��ه انرژی های تجدیدپذیر ش��ده اند‪ ،‬به طوری که‬ ‫‪ ۱۹.۲‬درصد از مصرف انرژی نهایی جهان در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬میالدی را به خود اختصاص داده است‪ .‬این‬ ‫مدرس دانشگاه افزود‪ :‬به طور مثال درباره ظرفیت‬ ‫موجود انرژی خورش��یدی در سال ‪۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫(‪1394‬خورشیدی)‪ ،‬چین و المان به میزان حدود‬ ‫‪ ۴۵‬و ‪ ۴۰‬گی��گاوات و همچنی��ن درب��اره ظرفیت‬ ‫موجود انرژی بادی در همین س��ال‪ ،‬کش��ورهای‬ ‫چین و امریکا به میزان حدود ‪ ۱۵۰‬و ‪ ۸۰‬گیگاوات‪،‬‬ ‫صدرنشین هستند‪ .‬ایران به لحاظ ظرفیت موجود‬ ‫در انرژی خورش��یدی و ب��ادی‪ ،‬چیزی حدود ‪۰.۴‬‬ ‫گیگاوات را به خود اختصاص داده که نشان می دهد‬ ‫فعالیت بسیار زیادی در این زمینه باید انجام شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬نیاز ب��ه انرژی های ایمن‪،‬‬ ‫ارزان قیم��ت و س��ازگار با محیط زیس��ت‪ ،‬یکی از‬ ‫چالش های اصلی اقتصاد و توس��عه کشورهاست‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه متوس��ط ش��دت تاب��ش در ایران‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬کیلووات س��اعت بر متر مربع اس��ت و این‬ ‫میزان نس��بت به کش��ورهای اروپایی که پیش��رو‬ ‫این صنعت هس��تند‪ ،‬باالتر اس��ت‪ ،‬می توان نتیجه‬ ‫گرف��ت به لحاظ اقتصادی‪ ،‬مق��رون به صرفه تمام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬البته خیلی زود اس��ت که این‬ ‫انرژی ها جایگزین کامل انرژی های فسیلی و منبع‬ ‫اصلی انرژی ش��وند اما این امکان وجود دارد که در‬ ‫کنار سوخت های فسیلی‪ ،‬وارد صنایع شده و باعث‬ ‫کاهش هزینه های تولید شود‪.‬‬ ‫سیالبی‬ ‫که بهای‬ ‫زغال سنگ را‬ ‫افزایش داد‬ ‫ت مالی شرکت های معدنی فعال در‬ ‫بررسی وضعی ‬ ‫حوزه زغال س��نگ در جهان نش��ان می دهد که این‬ ‫ماده معدنی هنوز همچنان سوداوری مناسبی دارد‪،‬‬ ‫اما برخی کش��ورهای اصل��ی تولیدکننده به دالیل‬ ‫مختلف‪ ،‬شاهد برخی مشکالت در عرضه بوده اند‪.‬‬ ‫به گزارش فلزات انالین‪ ،‬بررسی ها نشان می دهد‬ ‫در ‪ ۲‬سال گذشته صنعت حمل ونقل دریایی جهان‬ ‫به صورت میانگین نس��بت نقدینگی ‪ ۴۰‬درصدی و‬ ‫‪ ۴۴‬میلیارد دالری را ایجاد کرده که نش��ان از بازار‬ ‫بسیار سوداور این صنعت دارد‪.‬‬ ‫حمل ونقل و جابه جایی محصوالت س��نگین وزنی‬ ‫مانند م��واد اولیه تولید فوالد از جمله بازارهای این‬ ‫صنعت به ش��مار می اید‪ .‬به نظر می رس��د با توجه‬ ‫به رکود حاکم بر برخی صنایع‪ ،‬این ش��رایط بسیار‬ ‫جذاب خیلی ادامه نیابد‪ .‬رش��د افزایش هزینه های‬ ‫تولید در صنعت‪ ،‬منجر به بروز مش��کالت بس��یاری‬ ‫برای صنایع شده است‪.‬‬ ‫بررسی ها حکایت از ان دارد که هزینه های بخش‬ ‫صنعت از اغاز سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (دی ‪ )۱۳۹۴‬به‬ ‫ش��دت افزایش یافته و بس��یاری از صنایع را درگیر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬رش��د این هزینه ها تا ام��روز نیز ادامه‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬به دلیل رشد تقاضای جهانی فلزاتی‬ ‫مانن��د فوالد‪ ،‬تولی��د محصوالت ف��والدی همچنان‬ ‫افزایش داش��ته و به نظر می رس��د در س��ال جاری‬ ‫اندکی از حجم تولید کاسته شود‪.‬‬ ‫زغال س��نگ در برخی بازه ه��ای زمانی به دالیل‬ ‫گوناگ��ون ب��ا افزایش و کاهش ن��رخ در این منطقه‬ ‫همراه بوده اس��ت‪ .‬روند تغییرات نرخ زغال س��نگ‬ ‫متال��ورژی از س��ال ‪ ۱۳۸۲‬ت��ا ‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی‬ ‫(‪ ۲۰۰۳‬تا ‪ ۲۰۱۷‬میالدی) با ‪ ۳‬افزایش نرخ اساسی‬ ‫روبه رو بوده اس��ت‪ .‬در س��ال های ‪ ۱۳۸۸‬تا ‪۱۳۹۰‬‬ ‫خورش��یدی (‪ ۲۰۰۹‬و ‪ ۲۰۱۱‬میالدی) سیالب های‬ ‫رخ داده در منطق��ه کوئینزلند که قس��مت عمده از‬ ‫معادن زغال س��نگ اس��ترالیا را تش��کیل می دهند‪،‬‬ ‫مش��کالت و خس��ارت های ج��دی ب��ر مع��ادن و‬ ‫همین ط��ور حمل ونق��ل کاالها از ای��ن منطقه وارد‬ ‫اورد که نتیجه ان افزایش نرخ ش��دید محصوالتی‬ ‫مانند زغال س��نگ بود؛ به نحوی که در سال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫میالدی‪ ،‬نرخ زغال س��نگ متالورژی به ‪ ۳۵۰‬دالر به‬ ‫ازای هر تن رسید‪.‬‬ ‫به صورت مشابه نیز در سال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی سیل‬ ‫منجر ب��ه افزایش نرخ این کاال ت��ا ‪ ۳۱۰‬دالر برای‬ ‫هر تن ش��د‪ .‬پس از ان‪ ،‬قیمت ها روند کاهش��ی به‬ ‫خود گرفتند‪ ،‬چنانکه نرخ فوب زغال سنگ استرالیا‬ ‫از ‪ ۳۱۰‬دالر ب��رای هر تن در س��ال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی‬ ‫تا ‪ ۸۰‬دالر برای هر تن در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی‬ ‫(‪ ۲۰۱۶‬می�لادی) کاه��ش یاف��ت‪ ،‬اما این ش��دت‬ ‫کاهش‪ ،‬دائمی نبود و بار دیگر شرایط تغییر کرد‪.‬‬ ‫دو عامل مش��کل زای عرضه در منطقه کوئینزلند‬ ‫و همچنی��ن مقررات س��ختگیرانه زیس��ت محیطی‬ ‫چی��ن که منجر به کاهش ظرفیت های تولید ش��د‪،‬‬ ‫نرخ زغال س��نگ متالورژیکی در سطح جهان و نیز‬ ‫اس��ترالیا را در سال گذش��ته میالدی افزایش داد‪،‬‬ ‫به نحوی ک��ه نرخ این محصول دوب��اره به محدوده‬ ‫‪ ۳۰۰‬دالر برای هر تن (فوب استرالیا) برگشت‪.‬‬ ‫با گرانبهاترین مواد معدنی جهان اشنا شوید‬ ‫فهرس�ت ‪ ۱۰‬گانه ذخایر معدنی که در ادامه با انها اشنا می شوید‪،‬‬ ‫ش�امل کمیاب ترین‪ ،‬نفیس ترین و پرتقاضاتری�ن مواد معدنی جهان‬ ‫هستند که شاید نام برخی از انها را هم تا به حال نشنیده باشید‪.‬‬ ‫رودیوم‬ ‫رودیوم یک عنصر نادر سفیدنقره ای و در برابر خوردگی مقاوم است‪ .‬این عنصر یکی از نادرترین عناصر‬ ‫به شمار می اید و در مبدل های کاتالیزور‪ ،‬ساخت شیشه و ساخت جواهرات استفاده می شود‪ .‬بیشترین‬ ‫ذخایر رودیوم در افریقای جنوبی‪ ،‬رشته کوه های اورال روسیه و امریکای شمالی یافت می شود‪.‬‬ ‫ِپینیت‬ ‫عقیق سیاه‬ ‫پینیت‪ ،‬سنگ جواهری شش ضلعی و قرمز رنگ است‪ .‬این سنگ را یک زمین شناس‬ ‫یپِین در سال ‪ ۱۳۲۹‬خورش��یدی (‪ ۱۹۵۰‬میالدی) در‬ ‫انگلیس��ی به نام ارتورس��ی د ‬ ‫میانمار کش��ف کرد و با اس��تناد به نام خود‪ ،‬ان را پینیت نام داد‪ .‬این س��نگ تنها در‬ ‫این منطقه پیدا می شود و پیدا کردن محل قرارگیری ذخایر ان بسیار سخت است‪.‬‬ ‫عقیق های سیاه از سایر عقیق های گران قیمت کمیاب ترند و با بدنه‬ ‫تیره و رنگین خود ش��ناخته می ش��وند‪ .‬همه عقیق های س��یاه جهان‬ ‫در اس��ترالیا استخراج می شوند‪ .‬از اس��ترالیا نه تنها عقیق سیاه‪ ،‬بلکه‬ ‫‪۹۰‬درصد از کل عقیق های جهان نیز استخراج می شود‪.‬‬ ‫یشم سلطنتی‬ ‫یش��م در رنگ های گوناگون پیدا می شود؛ از سفید و سبز گرفته‬ ‫تا بنفش کمرنگ و ارغوانی روشن‪.‬‬ ‫ام��ا یش��می ک��ه رن��گ س��بز زم��ردی دارد و «یش��م‬ ‫س��لطنتی» نامی��ده می ش��ود‪ ،‬کمیاب تری��ن و گرانبهاتری��ن نوع‬ ‫طال‬ ‫اس��ت‪ .‬چینی ها در سراس��ر تاریخ خود‪ ،‬یشم را می ستوده اند و در‬ ‫ساخت جواهرات و خلق اثار هنری از ان استفاده می کرده اند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ذخایر یش��م در میانم��ار‪ ،‬نیوزیلن��د و ژاپن پیدا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫طال بی ش��ک یک��ی از شناخته ش��ده ترین م��واد معدنی‬ ‫گرانبه��ا در جهان اس��ت و نه تنها در عص��ر حاضر بلکه در‬ ‫سراس��ر تاریخ نیز همواره ماده ای گرانبها به ش��مار می امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫لیتیوم‬ ‫لیتیوم‪ ،‬س��بک ترین فلز و عنصر جامد به شمار می اید که نرم و‬ ‫سفیدنقره ای اس��ت‪ .‬در سطح جهان‪ ،‬ذخایر چشمگیری از لیتیوم‬ ‫وجود دارد اما ش��مار کم��ی‪ ،‬ان قدر بزرگ و حجیم هس��تند که‬ ‫اس��تخراج انها از نظر تجاری مقبول باش��د‪ .‬در عصر حاضر تقاضا‬ ‫ب��ا این حال گرانبهاترین ماده معدنی جهان نیس��ت اما‬ ‫محل امنی برای سرمایه گذاری به شمار می اید‪.‬‬ ‫ای��ن فلز همچنین زیبایی چش��مگیری دارد‪ .‬طالی زرد‪،‬‬ ‫رایج تر از طالی سفید‪ ،‬طالی قرمز و طالی صورتی است‪.‬‬ ‫الماس‬ ‫برای لیتیوم زیاد اس��ت چون در س��اخت باتری های لیتیوم یونی‬ ‫استفاده می ش��ود که در خودروهای الکتریکی و تلفن های موبایل‬ ‫کاربرد دارند‪ .‬ش��یلی و استرالیا‪ ،‬بزرگ ترین تولیدکنندگان لیتیوم‬ ‫جهان هستند‪.‬‬ ‫در عرصه تجارت مواد معدنی‪ ،‬الماس شناخته ش��ده ترین ماده‬ ‫گرانبهاس��ت و این ش��هرت برام��ده از جایگاهی اس��ت که این‬ ‫س��نگ در تجارت جواهرات دارد‪ .‬الماس از نظر سفتی و سختی‪،‬‬ ‫درخش��ندگی و گوناگونی رنگ نیز س��نگ متمایزی به ش��مار‬ ‫می اید‪ .‬اواسط قرن بیستم میالدی بود که استفاده از الماس در‬ ‫حلقه های ازدواج مرس��وم شد و این اتفاق به لطف استخراج ان‬ ‫یب ِرز رخ داد‪ .‬ذخایر الماس در ده ها‬ ‫از س��وی شرکت انگلیسی د ‬ ‫کشور از جمله افریقای جنوبی‪ ،‬روسیه و استرالیا پیدا می شود‪.‬‬ ‫گارنِت ابی‬ ‫یاقوت سرخ‬ ‫پالتین‬ ‫بیش��تر گارنت ه��ا قرمز هس��تند اما می توان انه��ا را در هر رنگی پیدا ک��رد‪ .‬گارنت در صنعت‬ ‫جواهرات‪ ،‬س��نگ شناخته شده ای به ش��مار می اید‪ .‬پیش تر گفته می شد که گارنت در هر رنگی‬ ‫به غیر از ابی وجود دارد تا اینکه گارنت ابی نیز در دهه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی (‪ ۱۳۶۹‬خورش��یدی) در‬ ‫ماداگاس��کار یافت شد‪ .‬گارنت ابی گران قیمت ترین نوع گارنت بوده و تاکنون در روسیه‪ ،‬ترکیه و‬ ‫امریکا استخراج شده است‪.‬‬ ‫یاقوت در طیفی از رنگ های صورتی تا قرمز خونی یافت می شود و سنگ جواهری بسیار‬ ‫قیمتی به ش��مار می اید که هواداران زیادی دارد‪ .‬یاقوت س��رخ همانند امیتیست (یاقوت‬ ‫ارغوانی)‪ ،‬یاقوت کبود‪ ،‬زمرد و الماس از جمله سنگ هایی است که از گذشته تا کنون همواره‬ ‫به عنوان سنگ های قیمتی‪ ،‬شناخته شده هستند‪ .‬قرن ها میانمار منبع اصلی ذخایر یاقوت‬ ‫سرخ بود اما این سنگ در کشورهایی از جمله برزیل و اسکاتلند هم استخراج می شود‪.‬‬ ‫پالتین فلزی نقره ای است که نقش مهمی در تجارت جواهرات دارد‪ .‬شکل گیری‬ ‫اولی��ه ان ب��ه دوران ماقبل تاریخ در افریق��ای جنوبی برمی گردد‪ .‬نام ان نیز از واژه‬ ‫اسپانیایی «پالتینا» به معنای نقره کوچک می اید‪ .‬عالوه بر کاربرد رایج پالتین در‬ ‫جواهرسازی‪ ،‬این فلز در مبدل های کاتالیزوری و دیگر مصارف صنعتی نیز استفاده‬ ‫می شود‪ .‬روسیه و افریقای جنوبی بزرگ ترین تولیدکننده های پالتین هستند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!