روزنامه صمت شماره 1133 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1133

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1133

روزنامه صمت شماره 1133

‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه مستقل تخصصی حوزه صنعت‪ ،‬معدن ‪،‬تجارت و اولین روزنامه سهامداری ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 17‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1133‬پیاپی ‪2451‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫دعوا و ایجاد تشکیالت موازی با دولت‬ ‫اصالح کار نیست‬ ‫رهبر معظ��م انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهار کردند‪ :‬دعوا‬ ‫و ایجاد تش��کیالت موازی با دولت‪ ،‬اصالح کار نیس��ت؛ کار جهادی باید توسط خود‬ ‫مس��ئوالن و از مجاری قانونی انجام گیرد‪ .‬حضرت ای��ت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی در این دیدار مهم ترین وظیفه مردم و نخبگان را در ش��رایط خطیر‬ ‫کنونی‪ ،‬حرکت در جهت حفظ و تعمیق انسجام مردم با سازمان های دولتی و پرهیز‬ ‫از ایجاد فضای یاس و ناامیدی و احساس بن بست دانستند و گفتند‪ :‬بدخواهان ملت‬ ‫ایران به موازات جنگ اقتصادی‪ ،‬جنگ رسانه ای و تبلیغاتی را نیز در دستور کار خود‬ ‫قرار داده اند؛ بنابراین انتقادها باید با هدف اصالح و خیرخواهانه باشند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بررسی «گسترش تجارت» از وضعیت برخی بانک ها در پرداخت سود سپرده ها‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫هوس زودگذر نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫چهره ها‬ ‫‪ ۵‬بسته حمایتی دولت‬ ‫برای مقابله با تحریم‬ ‫‪2‬‬ ‫همه برای بازگشت اعتماد‬ ‫مسئولیت پذیر باشیم‬ ‫کدام بانک ها بیشترین سود را می دهند؟‬ ‫پیش بینی کارشناسان اقتصاد این است که نقدینگی فعلی ‪۱۵۰۰‬هزارمیلیارد تومانی‪،‬‬ ‫تا پایان س��ال ب��ه ‪۱۸۰۰‬هزار میلیارد تومان می رس��د؛ نقدینگی ک��ه روزانه حدود هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان به ان افزوده می ش��ود و مهارنکردن ان می تواند مانند س��یالب تمامی‬ ‫بخش ها و بازارهای اقتصادی کش��ور را تخریب کن��د‪ .‬موید این موضوع هم التهاب هایی‬ ‫است که در بازارهای گوناگون در چند ماه گذشته شاهد ان هستیم‪ .‬یک روز بازار مسکن‬ ‫ملتهب می ش��ود و روز دیگر بازار ارز و س��که مورد هجوم س��رمایه ها قرار می گیرد و سایر‬ ‫بازارها را تحت ش��عاع قرار می دهد و این روی ه همچنان ادامه دارد‪ .‬در چنین ش��رایطی‪،‬‬ ‫راهکاری که برای مهار این س��رمایه های سرگردان ازس��وی برخی صاحب نظران حوزه‬ ‫اقتصاد مطرح می شود ‪ ،‬افزایش نرخ سود سپرده های بانکی است‪.‬‬ ‫تجارت‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جریان خون تازه در شریان‬ ‫بازرگانی و صنعت‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫عهده دار اشتغالزایی‬ ‫مشکل اقتصادی‬ ‫راهکار سیاسی‬ ‫صنعت‪3‬‬ ‫صنعت‪4‬‬ ‫معدن ‪2‬‬ ‫رفع قوانین مزاحم‬ ‫مهم ترازارائه تسهیالت بانکی‬ ‫گزارش های روز‬ ‫در بررسی چگونگی روبه رو شدن با تحریم های جدید مطرح شد‬ ‫صنعت‪4‬‬ ‫پاسخ سازمان شیالت به یک گزارش‬ ‫تجارت‪3‬‬ ‫سنگ خودتحریمی پیش پای صنعت ریلی‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫واردات مواد اولیه‬ ‫ شرط تولید نوشت افزار‬ ‫تجارت‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 17‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1133‬‬ ‫پیاپی ‪2451‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫مفهوم مس��ئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها در دهه اخیر به وضعیت‬ ‫غالب و مس��لط حوزه اداره ش��رکت ها تبدیل شده و شرکت های معتبر جهانی‬ ‫مس��ئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزئی از راهبرد شرکتی خود‬ ‫می بینند‪ .‬این مفهوم‪ ،‬موضوعی است که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته و‬ ‫کشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی حکومت ها‪ ،‬شرکت ها‪ ،‬جامعه مدنی‪،‬‬ ‫س��ازمان های بین المللی و مراکز علمی دنیا دنبال می ش��ود‪ .‬با گذشت بیش از‬ ‫‪ ۶۰‬س��ال از ورود مفهوم مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها به ادبیات مدیریت‬ ‫شرکت ها و کس��ب وکارها‪ ،‬هنوز این مفهوم در فضای کسب وکار ایران جایگاه‬ ‫شایسته ای پیدا نکرده است‪ .‬طرح و توسعه این مفهوم در شرایط بحرانی فعلی‬ ‫اقتصاد ایران می تواند راهگش��ای بسیاری از مش��کالت اقتصادی و اجتماعی‬ ‫جامعه به ویژه حوزه اش��تغال و بهره وری نیروی کار باشد‪ .‬در این نوشتار سعی‬ ‫ش��ده به طور اجمالی ضمن برش��مردن روند شکل گیری این مفهوم‪ ،‬وضعیت‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت های ایرانی و چگونگی توسعه و بسط ان در کشور‬ ‫بیان شود‪.‬‬ ‫بعضی ه��ا مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت را ی��ک هوس زودگ��ذر توصیف‬ ‫ل حاضر‬ ‫می کردند که با مس��ائل اقتصاددان های سیاس��ی سروکار دارد‪ .‬در حا ‬ ‫شاید هنوز هم این افکار ایدئالیستی به نظر می رسد زیرا اجرای برخی برنامه ها‬ ‫بدون ش��ک بسیار وسیع تر از قابلیت های سیاس��ی حاضر است اما باید بدانیم‬ ‫همان طور که یکی از برندگان نوبل اقتصادی خاطرنشان کرده‪ ،‬ایدئالیست های‬ ‫امروز رئالیس��ت های فردا هس��تند‪ .‬استانداردهای مس��ئولیت اجتماعی یک‬ ‫ضرورت حیاتی در عصر جهانی ش��دن اس��ت‪ .‬مس��ئولیت اجتماعی شرکت‪،‬‬ ‫مجموعه وظایف و تعهداتی اس��ت که س��ازمان باید در جهت حفظ‪ ،‬مراقبت و‬ ‫کمک به جامعه ای که در ان فعالیت می کند انجام دهد‪ .‬مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫ش��رکت رویکردی جامع به مالحظات اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬زیس��ت محیطی‬ ‫و حفاظ��ت از مناف��ع ذی نفعان‪ ،‬بهبود کیفی��ت زندگی ش��هروندان و تغییر‬ ‫نگرش های ش��خصی اس��ت‪ .‬در چند دهه گذش��ته تغییرات چشمگیری در‬ ‫محیط فعالیت های س��ازمانی ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬جوامع به میزان فراوانی به‬ ‫مقوالت��ی مانند کنت��رل الودگی (هوا و صوت)‪ ،‬ایمنی و س�لامت محیط کار‪،‬‬ ‫فرصت های برابر اس��تخدامی برای اقلیت ه��ا و زنان و کیفیت ایمنی تولیدات‪،‬‬ ‫توج��ه می کنند‪ .‬دیگر خواس��ت و نیازه��ای جامعه از تجارت‪ ،‬تنها برحس��ب‬ ‫خواس��ته های بازار و اقتصادی تعیین نمی ش��ود بلکه اکنون سازمان با دامنه‬ ‫وس��یعی از مسئولیت های بازار‪ ،‬روبه رو اس��ت‪ .‬بعضی از ان مسئولیت ها تا حد‬ ‫زیادی مربوط به جامعه هستند‪ .‬به این ترتیب شرکت ها موفقیت و تداوم حیات‬ ‫خود را در گرو مس��ئولیت در برابر محیط اجتماعی می بینند‪ .‬در این صورت با‬ ‫رویکردی اینده نگر مسئولیت اجتماعی نه تنها سیاستی هزینه بر تلقی نخواهد‬ ‫ش��د بلکه نوعی سرمایه گذاری انس��انی و اجتماعی به شمار می رود‪ .‬هیچ کس‬ ‫در جهان نمی تواند ایده مسئولیت پذیری را بپذیرند؛ مگر اینکه در گام نخست‬ ‫س��عی در عمل به ان در حریم شخصی اش (خانه‪ ،‬محل کار و مسائل شخصی)‬ ‫داشته باشد‪ .‬مس��ئولیت اجتماعی مفهومی است که در اواسط قرن بیستم در‬ ‫امریکا مطرح و توجه بسیاری را در محافل اقتصادی‪ ،‬علمی و سیاسی جهان به‬ ‫خود جلب کرد‪ .‬ظهور مس��ئولیت اجتماعی شرکت در سال های اخیر ریشه در‬ ‫دادوستدهای جهانی‪ ،‬پیچیده تر شدن فضای کسب وکار‪ ،‬تقاضا برای شفافیت‬ ‫در کسب وکار و پاسخی به تحوالت و چالش های جهانی شدن بوده است‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای نخستین بار در دهه ‪ 20‬میالدی مطرح‬ ‫شد اما به دلیل رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم نتوانست به عنوان یک موضوع‬ ‫جدی تا دهه ‪ ۱۹۵۰‬میالدی میان رهبران کسب وکار جایگاهی بیابد‪ .‬مدل های‬ ‫اولیه مس��ئولیت اجتماعی شرکت در دهه ‪ ۱۹۶۰‬میالدی ظاهر شد که جنبه‬ ‫«اجتماعی» مسئولیت اجتماعی شرکت را به طور مستقیم به مسئولیت هایی‬ ‫باالتر و ورای مس��ئولیت های اقتص��ادی و قانونی ربط می داد‪ .‬س��ازمان های‬ ‫بین المللی مانند سازمان ملل متحد‪ ،‬بانک جهانی و سازمان همکاری اقتصادی‬ ‫و توس��عه نه تنها پژوهش و ترویج مسئولیت اجتماعی مفهومی را که براساس‬ ‫ان شرکت ها به طور داوطلبانه تصمیم به مشارکت در ساختن یک جامعه بهتر‬ ‫و محیط پاکیزه تر می گیرند‪ ،‬تایید کردند بلکه شیوه نامه ها و واحدهای دائمی‬ ‫کاری را به وج��ود اوردن��د‪ .‬مفهومی که باتوجه به ان ش��رکت ها‪ ،‬نگرانی های‬ ‫اجتماعی و زیس��ت محیطی را در فعالیت های عملیاتی کسب وکار در تعامل با‬ ‫گروه های ذی نفع خود در نظر می گیرد‪.‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی شرکت ها یعنی مس��ئولیت شرکت در پاسخگویی به‬ ‫پیامده��ای فعالیت های��ی که جامعه را تحت تاثیر خود ق��رار می دهد‪ .‬منظور‬ ‫از جامعه‪ ،‬همه ذی نفعان ش��رکت اس��ت‪ .‬مهم ترین ذی نفعان ش��رکت که در‬ ‫موقعیت ش��رکت به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم موثر هس��تند عبارتند از‬ ‫مصرف کنندگان‪ ،‬کارکنان‪ ،‬مالکان یا س��هامداران و جامعه‪ .‬این موضوع باید به‬ ‫گ سازمانی تبدیل شود تا با رفتن یک فرد از بین نرود و همه اعضای‬ ‫یک فرهن ‬ ‫سازمان بدانند که با رفتن ان مدیر هم باید به همین روش عمل کنند؛ به عبارت ‬ ‫دیگر مس��ئولیت اجتماعی شرکت یک باور س��ازمانی است که به دنبال خلق‬ ‫ارزش مشترک بین ذی نفعان شرکت است و یک پروژه نیست که اغاز و پایانی‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬نباید برنامه های مسئولیت پذیری اجتماعی فعالیتی جداگانه از‬ ‫فعالیت های روزانه کسب وکار شرکت باشد‪.‬‬ ‫بنی��اد مدیری��ت کیفیت اروپ��ا (س��ازمان بین المللی اس��تاندارد) تعریف‬ ‫اس��تانداردی برای مس��ئولیت اجتماعی بخش خصوصی و عمومی ارائه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬استاندارد ‪ 7 ،۲۶۰۰۰‬موضوع کلیدی از مسئولیت اجتماعی را پوشش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‪ - ۱‬رهبری س��ازمانی ‪ - ۲‬توس��عه و درگیر کردن جامعه ‪ - ۳‬حقوق بش��ر ‪ -۴‬‬ ‫حقوق نیروی کار ‪ - ۵‬محیط زیست ‪ - ۶‬اقدام های عملیاتی منصفانه ‪ -۷‬رضایت‬ ‫مشتری‬ ‫برخی از واژگانی که در طول س��ال ها در شرح انچه امروز حقوق شهروندی‬ ‫شرکت یا مسئولیت اجتماعی نامیده می شود به کار برده شده اند‪:‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت (‪)Corporate social responsibility‬‬ ‫پاس��خگو ب��ودن اجتماع��ی ش��رکت (‪Corporate social‬‬ ‫‪)responsiveness‬‬ ‫شرافت ‪ /‬اخالق اجتماعی ش��رکت (‪Corporate social rectitude/‬‬ ‫‪)ethics‬‬ ‫مذهب اجتماعی شرکت (‪)Corporate social religion‬‬ ‫عملکرد اجتماعی شرکت (‪)Corporate social performance‬‬ ‫روابط اجتماعی شرکت (‪)Corporate social relationships‬‬ ‫شهرت اجتماعی شرکت (‪)Corporate social reputation‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب در دی��دار اعضای مجلس‬ ‫خب��رگان رهب��ری اظه��ار کردند‪ :‬دع��وا و ایجاد‬ ‫تش��کیالت موازی با دولت‪ ،‬اصالح کار نیست؛ کار‬ ‫جهادی باید توس��ط خود مس��ئوالن و از مجاری‬ ‫قانونی انجام گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش دفتر حفظ و نشر اثار ایت اهلل العظمی‬ ‫خامنه ای‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی در این دی��دار مهم ترین وظیفه‬ ‫م��ردم و نخب��گان را در ش��رایط خطی��ر کنونی‪،‬‬ ‫حرک��ت در جهت حفظ و تعمیق انس��جام مردم‬ ‫ب��ا س��ازمان های دولتی و پرهی��ز از ایجاد فضای‬ ‫یاس و ناامیدی و احس��اس بن بس��ت دانستند و‬ ‫گفتن��د‪ :‬بدخواهان ملت ایران ب��ه موازات جنگ‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬جنگ رس��انه ای و تبلیغاتی را نیز در‬ ‫دس��تور کار خود قرار داده ان��د؛ بنابراین انتقادها‬ ‫بای��د با هدف اصالح و خیرخواهانه باش��ند‪ .‬رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی افزودند‪ :‬اگر در هر اوضاع‬ ‫و اقتضایی‪ ،‬احاد مردم به ویژه نخبگان‪ ،‬نس��بت به‬ ‫ش��رایط و جایگاه نظام غفل��ت کنند‪ ،‬قطعا ضربه‬ ‫خواهیم خورد‪ .‬امروز نظام اس�لامی با یک جنگ‬ ‫همه جانبه اقتصادی مواجه اس��ت که از یک اتاق‬ ‫جن��گ و با دقت و اهتمام کامل هدایت می ش��ود‬ ‫اما در کنار این جنگ‪ ،‬یک جنگ مهم رس��انه ای و‬ ‫تبلیغاتی نیز در جریان اس��ت که بیشتر اوقات از‬ ‫ان غفلت می ش��ود‪ .‬اهداف این جنگ رس��انه ای‪،‬‬ ‫ایج��اد اضط��راب‪ ،‬ی��اس‪ ،‬ناامیدی و احس��اس‬ ‫بن بس��ت و بدبین کردن مردم نسبت به یکدیگر و‬ ‫نسبت به دستگاه های مسئول و همچنین بیشتر‬ ‫و بزرگ ت��ر نش��ان دادن مش��کالت اقتصادی در‬ ‫ذهن جامعه اس��ت‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫با اش��اره به اینکه هم��واره از ابتدای مس��ئولیت‬ ‫رهبری‪ ،‬ب��ه دولت ه��ا در زمینه ه��ای گوناگون‬ ‫انتقاد یا اعتراض داش��ته اند ک��ه در برخی موارد‬ ‫ه��م تند بوده اس��ت‪ ،‬گفتن��د‪ :‬بنده خ��ودم اهل‬ ‫انتقادم و اهل مس��امحه در برخورد با مش��کالت‬ ‫و دستگاه های مس��ئول نیستم اما تاکید دارم که‬ ‫نحوه گفتن و نحوه اقدام ک��ردن نباید به گونه ای‬ ‫باش��د که مردم دچار بیماری بدبینی شوند‪ .‬نباید‬ ‫فضای عمومی کش��ور به گونه ای شود که اقدامات‬ ‫و تبلیغات مثبت قابل باور نباشند اما سخن دروغ‬ ‫دش��من قابل باور ش��ود زیرا این وضعیت بس��یار‬ ‫خطرناک است‪ .‬ایش��ان با تاکید بر اینکه ویروس‬ ‫بدبینی نس��بت به دولت‪ ،‬مجل��س‪ ،‬قوه قضاییه و‬ ‫نهاده��ای انقالبی‪ ،‬بد اس��ت‪ ،‬در عین حال‪ ،‬انتقاد‬ ‫خیرخواهانه را برای اصالح امور الزم دانس��تند و‬ ‫افزودند‪ :‬گاهی اوقات انتقاد باید عمومی باش��د و‬ ‫نباید همیش��ه در گوشی باشد اما اینکه به گونه ای‬ ‫دل شنونده پاره شود و همه‬ ‫صحبت کنیم که بن ِد ِ‬ ‫چی��ز را از دس��ت رفته تلقی کن��د‪ ،‬کار صحیحی‬ ‫نیس��ت‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی بیان کردند‪:‬‬ ‫م��ا برخی اوقات در نحوه انتقاد اش��تباه می کنیم‬ ‫زیرا دس��تگاه هایی که مورد انتقاد قرار می گیرند‪،‬‬ ‫کاره��ای خوب هم دارند که بای��د انها هم دیده و‬ ‫گفته ش��وند‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای س��پس‬ ‫به یک نکته مهم در ش��رایط فعلی کش��ور یعنی‬ ‫«انسجام مردم و دس��تگاه های مدیریتی کشور»‬ ‫پرداختند و گفتند‪ :‬بخش مهمی از اعتمادسازی و‬ ‫جلب اعتماد در گرو اقدامات دستگاه های مختلف‬ ‫است؛ البته تریبون داران نیز باید به این کار کمک‬ ‫کنن��د‪ .‬رهبر معظم انقالب اس�لامی ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه هیچ دولتی بدون کمک و پش��تیبانی مردم‬ ‫ق��ادر به فعالیت نیس��ت و نباید اعتم��اد مردم به‬ ‫دس��تگاه های دولتی‪ ،‬قضایی و نیروهای مس��لح‬ ‫س��لب ش��ود‪ ،‬افزودند‪ :‬راه عالج مشکالت کشور‪،‬‬ ‫خالی کردن پش��ت دولت و ابراز برائت از فعالیت‬ ‫دستگاه های مسئول نیست‪ ،‬بلکه راه عالج‪ ،‬ایجاد‬ ‫رابطه س��الم بین اف��کار عمومی و دس��تگاه های‬ ‫مس��ئول‪ ،‬س��خن گفتن و انتقاد کردن و در عین‬ ‫حال کمک فکری و عملی کردن اس��ت‪ .‬ایش��ان‬ ‫مس��ئوالن دولتی را به اس��تفاده از نظرات مردم‬ ‫و راه حل ه��ای متخصصان اقتص��ادی از جمله در‬ ‫مسئله ارزش پول ملی و هدایت نقدینگی توصیه‬ ‫کردن��د و گفتند‪ :‬وظیف��ه دولتی ها‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫نظرات کارشناس��ان و تحرک برای حل مشکالت‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاکید بر حفظ تمامیت ارضی سوریه در بیانیه نشست تهران ‬ ‫ای��ران دی��روز میزبان دو متح��د خود یعنی‬ ‫روسیه و ترکیه بود تا این بار در ایستگاه تهران‪،‬‬ ‫تصمیم��ی برای پایان س��ال ها جنگ و ترور در‬ ‫سوریه گرفته شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬این سومین‬ ‫نشست سران سه کشور به شمار می رود‪ .‬حسن‬ ‫روحانی‪ ،‬والدیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان‬ ‫پیش از این در اذر سال ‪ ۹۶‬در سوچی روسیه با‬ ‫محوریت صلح در سوریه گردهم امدند‪ .‬نشست‬ ‫دوم ب��ه میزبانی انکارا در ‪ ۱۵‬فروردین امس��ال‬ ‫ب��ا ارزیابی تازه ترین تحوالت میدانی س��وریه و‬ ‫رایزنی های س��ه جانبه درباره مسائل بین المللی‬ ‫و منطق��ه ای برگزار ش��د‪ .‬حاال دور س��وم این‬ ‫مذاک��رات در حالی انجام ش��د که بس��یاری از‬ ‫تحلیلگ��ران منطق��ه ای و فرامنطقه ای‪ ،‬ایران را‬ ‫مهم تری��ن بازیگر تحوالت س��وریه می دانند و‬ ‫سیاس��ت های تهران در س��وریه را کانون توجه‬ ‫خ��ود قرار می دهند‪ .‬روز گذش��ته این اجالس‬ ‫ب��ا حضور اردوغ��ان و پوتین در ته��ران برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬روحانی پیش از برگزاری اجالس به طور‬ ‫جداگانه با رییس��ان جمهوری دو کشور دیدار و‬ ‫درباره تحوالت سوریه و توسعه روابط اقتصادی‬ ‫تو گ��و کرد‪ .‬در بیانی��ه پایانی این‬ ‫ب��ا ایران گف ‬ ‫نشس��ت برحفظ تمامیت ارضی س��وریه تاکید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه م�ردم س�االری از لول�ه تفنگ‬ ‫نمی گذرد‬ ‫رییس جمه��وری ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه راه‬ ‫مردم س��االری از لوله تفن��گ نمی گذرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کمک به بازگش��ت اوارگان و بازس��ازی سوریه‬ ‫بای��د در دس��تور کار جامع��ه بین الملل��ی قرار‬ ‫گف��ت‪ :‬اجالس س��ه جانبه امروز ب��رای ایجاد‬ ‫تاثیرات مثبت در س��وریه مثمر بوده و امکان‬ ‫ارزیابی ش��رایط کنونی را به ما داده است‪ ،‬اما‬ ‫نباید انتظار داش��ت که اختالف ها در سوریه‪،‬‬ ‫یکروزه برطرف شود‪.‬‬ ‫اردوغان‬ ‫حسن روحانی‬ ‫گیرد و جمهوری اسالمی ایران اماده است نقش‬ ‫سازنده خود را در این زمینه ایفا کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬نشست سه جانبه رییسان جمهوری ایران‪،‬‬ ‫روس��یه و ترکیه ‪-‬روند استانه‪ -‬دیروز در سالن‬ ‫اجالس س��ران کشورهای اس�لامی برگزار شد‪.‬‬ ‫حجت االسال مو المسلمین حسن روحانی در این‬ ‫نشست با تبیین نکات کلیدی برای پایان دادن‬ ‫نهایی به بحران س��وریه‪ ،‬همکاری ایران‪ ،‬روسیه‬ ‫و ترکیه را نقطه اتکای مطمئنی برای اعاده صلح‬ ‫در س��وریه و همکاری های بلندمدت در س��طح‬ ‫منطق��ه و جه��ان برش��مرد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫هرگونه راه حلی برای اینده س��وریه نقش اول و‬ ‫اخر از ان ملت س��وریه است‪ .‬رییسان جمهوری‬ ‫س��ه کش��ور در پایان نشس��ت صلح سوریه در‬ ‫ته��ران بر عزم خ��ود مبنی بر ادام��ه همکاری‬ ‫برای نابودی گروه های تروریستی تاکید کردند‪.‬‬ ‫رییس��ان جمهوری سه کشور با اعالم رضایت از‬ ‫دس��تاوردهای روند اس��تانه تنها راه حل بحران‬ ‫س��وریه را فرایند سیاس��ی و مذاکره دانستند و‬ ‫تصریح کردند که بحران س��وریه راه حل نظامی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیمات پیشین اجرایی شود‬ ‫والدیمیر پوتین در نشس��ت سه جانبه ایران‪،‬‬ ‫پوتین‬ ‫روس��یه و ترکی��ه بی��ان ک��رد‪ :‬تصمیم های دو‬ ‫اجالس پیش��ین در زمینه س��وریه باید اجرایی‬ ‫ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پیشرفت های چشمگیری‬ ‫در زمین��ه عادی س��ازی و قان��ون مب��ارزه ب��ا‬ ‫تروریس��ت بین المللی که در این کش��ور نابود‬ ‫ش��ده‪ ،‬حاصل شده و در حال حاضر بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درصد سرزمین سوریه و بیش از ‪ ۱۴۱‬شهر ازاد‬ ‫ش��ده است‪ .‬رییس جمهوری روسیه اظهار کرد‪:‬‬ ‫گروه های تروریستی باقیمانده در منطقه ادلب‬ ‫جمع شدند و تالش می کنند وضعیت اتش بس‬ ‫را ب��ر ه��م بزنن��د و با اس��تفاده از س�لاح های‬ ‫شیمیایی دست به اقدام تحریک امیز می زنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اب به اسیاب تروریست ها نریزیم‬ ‫رییس جمهوری ترکیه نی��ز گفت‪ :‬ترکیه با‬ ‫جدی��ت با هر اقدامی ک��ه منجر به پیامدهای‬ ‫خطرن��اک برای امنیت مردم س��وریه ش��ود‪،‬‬ ‫مخالف اس��ت‪ .‬نباید با حرکت ه��ای عجوالنه‬ ‫در ادل��ب خس��ارت های غیرقاب��ل جب��ران‬ ‫به وج��ود اورد و مس��ئله ادلب بای��د از طریق‬ ‫چارچوب های مش��خص ش��ده در استانه حل‬ ‫ش��ود و نباید با اقدام های عجوالنه در س��وریه‬ ‫اب به اس��یاب تروریست ها ریخت‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬رجب طیب اردوغان‬ ‫‹ ‹اهمیت نشست تهران‬ ‫صادق حسین جابری انصاری‪ ،‬دستیار ارشد‬ ‫وزیر خارجه در امور ویژه سیاس��ی با اشاره به‬ ‫این نشست سه جانبه گفت‪ :‬این نشست زمانی‬ ‫برگزار ش��د که بخش های عم��ده ای از خاک‬ ‫س��وریه از وجود تروریست ها و نیروهای مسلح‬ ‫گوناگ��ون پاک ش��ده و تروریس��ت ها فقط در‬ ‫اس��تان «ادلب» س��وریه حضور دارند و از این‬ ‫نظر نشس��ت ته��ران اهمی��ت دارد‪ .‬همچنین‬ ‫سیاس��ت های یکجانبه گرایانه امریکا‪ ،‬هر س��ه‬ ‫کش��ور ش��رکت کننده در این اجالس را هدف‬ ‫گرفت��ه و تحری��م ک��رده‪ ،‬به همی��ن علت این‬ ‫اج�لاس از اهمی��ت خاصی برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫جابری انص��اری با بیان اینک��ه اجالس تهران‬ ‫از نظر موضوعات مرتبط با س��وریه‪ ،‬سندی را‬ ‫به دنبال داش��ت که به عنوان بیانیه پایانی این‬ ‫نشست است‪ ،‬افزود‪ :‬این سند در گفت وگوهایی‬ ‫که هیات های س��ه کشور در سطح نمایندگان‬ ‫ارش��د در ته��ران داش��تند‪ ،‬نهایی و ب��ا تایید‬ ‫رییسان جمهوری این سه کشور به عنوان سند‬ ‫اجالس تهران منتش��ر ش��د‪ .‬این س��ند همه‬ ‫موضوع��ات فعلی مرتبط با تحوالت س��وریه و‬ ‫تالش هایی که در روند اس��تانه و صلح سوریه‬ ‫تاکنون ازسوی سه کشور ایران‪ ،‬روسیه و ترکیه‬ ‫انجام شده را در بر دارد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬بسته حمایتی دولت برای مقابله با تحریم‬ ‫دول��ت برای حمای��ت از مردم و جب��ران اثار‬ ‫ناش��ی از نوس��ان های بازار ارز بر زندگی روزمره‬ ‫مردم به جز اقدام هایی که برای س��اماندهی این‬ ‫بازار از س��وی بانک مرکزی در حال انجام اس��ت‪،‬‬ ‫‪ ۵‬بس��ته حمایت��ی از یک برنام��ه جامع مقابله با‬ ‫تحریم را تعریف کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدباقر‬ ‫نوبخت در حاش��یه جلس��ه برنامه ریزی و توسعه‬ ‫استان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نخس��تین بس��ته به تامین کاالهای اساسی‬ ‫و داروی م��ردم مرتبط می ش��ود که‬ ‫به ط��ور کلی می ت��وان همه کاالهای‬ ‫روزمره و نی��از مردم را در این بخش‬ ‫دسته بندی کرد‪ .‬در جلسه فوق العاده‬ ‫ستاد اقتصادی دولت که با مسئولیت‬ ‫رییس جمهوری تش��کیل ش��د‪ ،‬این‬ ‫بسته به شکل نهایی تایید شد که ‪۱۳‬‬ ‫میلیارد دالر برای ‪ ۲۵‬قلم کاالی اساس��ی و مورد‬ ‫نیاز مردم تا پایان امسال اختصاص داده شود‪ .‬وی‬ ‫عکس روز‬ ‫افزود‪ :‬دارو و نهاده های کشاورزی در‬ ‫این مجموعه قرار می گیرند؛ نوبخت‬ ‫ادامه داد‪ :‬بسته دیگر دولت برای قشر‬ ‫کم درامد است که بحث و بررسی ان‬ ‫ناتمام ماند و امید اس��ت در روزهای‬ ‫اینده قطعی و اطالع رس��انی ش��ود‪.‬‬ ‫بسته دیگری نیز برای حقوق بگیران‬ ‫در نظر گرفته ایم‪ .‬در واقع دولت وظیفه دارد از این‬ ‫قش��ر جامعه در برابر نوسان های نرخ ارز حمایت‬ ‫کند‪ .‬رییس س��ازمان برنامه و بودجه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بس��ته دیگر مربوط به تولیدکنندگان کشور‬ ‫می ش��ود که امروز باتوجه به نوسان های نرخ ارز‬ ‫در بازار نیازمند توجه ویژه ای هستند‪ .‬بست ه دیگر‬ ‫در راستای پشتیبانی از پیمانکارانی است که نرخ‬ ‫مصالح س��اختمانی در قراردادهای شان افزایش‬ ‫پیدا کرده و دولت باید اقدام های جبرانی را برای‬ ‫این دس��ته از افراد درنظر بگیرد‪ .‬این ‪ 5‬بس��ته در‬ ‫دستور کار ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫همه برای بازگشت اعتماد‬ ‫مسئولیت پذیر باشیم‬ ‫قنات هایی که خشک می شوند‬ ‫عکس‪ :‬میزان‬ ‫وزی��ر پیش��ین تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬همیش��ه موج��ودی موهوم داریم‬ ‫که ان را مس��ئول وض��ع خراب می دانیم؛ همه می خواهند ک��س دیگری را مقصر جلوه‬ ‫دهند‪ ،‬در حالی که در ش��رایط فعلی همه باید برای بازگش��ت اعتماد مس��ئولیت پذیر‬ ‫باش��یم‪ .‬ایران امروز پیچیده ترین دوران حیات سیاس��ی‪ ،‬اجتماع��ی و اقتصادی را طی‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش ایلنا وزیر پیشین تعاون تاکید کرد‪ :‬در این دوران‪ ،‬با نابسامانی سیاسی‬ ‫روبه رو هس��تیم؛ یعنی توان هم افزایی قوای ما کاهش یافته و س��ران قوای ما درباره تنها‬ ‫چیزی که صحبت نمی کنند‪ ،‬مس��ائل قوای خودشان اس��ت‪ .‬وی ساختارهای دوگانه را‬ ‫یکی از عوامل پیچیدگی این دوران دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬درباره اثار تحریم باید با مردم‬ ‫صادقانه صحبت کنیم؛ در فاصله سال های ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۲‬چند میلیون نفر به تعداد فقیران ما‬ ‫اضافه شدند اما تفاوتی که تحریم های جدید با دوره پیشین دارد این است که در گذشته‬ ‫از تغیی��ر رفتار ایران س��خن می گفتند اما امروز بی ش��رمانه و بی محابا کارگروهی برای‬ ‫فروپاش��ی ایران تشکیل می دهند و فردی را انتخاب می کنند‪ .‬وزیر پیشین تعاون افزود‪:‬‬ ‫اقتصاد ایران از نظر ساختاری بیمار است‪ .‬پایین بودن نرخ اشتغالزایی‪ ،‬رشد بی کیفیت و‬ ‫هدررفت منابع ما‪ ،‬هر چند سال اثارش اشکار می شود و امسال شاهد یکی از ان سال ها‬ ‫هس��تیم‪ .‬ربیعی تاکید کرد‪ :‬اعتماد اجتماعی ما نس��بت به گذش��ته کاهش یافته است‪.‬‬ ‫«اعتماد»‪ ،‬دستوری و بخش��نامه ای نیست بلکه فرایندی است که باید در جامعه ایجاد‬ ‫کنیم؛ «اعتماد اجتماعی» محصول روابط است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ریی��س کارگروه روابط خارجی و رییس‬ ‫گروه دوس��تی پارلمان��ی بلژیک در دی��دار کاظم‬ ‫جالل��ی رییس مرکز پژوهش ه��ای مجلس گفت‪:‬‬ ‫ایران براس��اس گزارش اژان��س بین المللی انرژی‬ ‫اتم��ی به تمام تعه��دات خود عمل کرده و بر س��ر‬ ‫این موض��وع اجماع وج��ود دارد‪ .‬وندرمالن گفت‪:‬‬ ‫مسئولیت حفظ برجام هم اکنون بر گردن اروپاست‬ ‫و پارلمان بلژیک معتقد اس��ت تحریم های امریکا‬ ‫علیه ایران غیرقانونی و بی مبنا است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در ادامه س��فر چه��ارروزه خ��ود پس از‬ ‫دیدارهای پارلمانی و نشس��ت مش��ترک در شهر‬ ‫ولگوگ��راد روس��یه‪ ،‬دی��روز به مینس��ک بالروس‬ ‫رفت‪ .‬این س��فر به منظور دیدارهای مشترک گروه‬ ‫دوس��تی پارلمانی دو کش��ور و همچنین مالقات‬ ‫مشترک رییس��ان مجلس س��نا و ملی بالروس با‬ ‫رییس مجلس شورای اس�لامی ایران برگزار شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬اختن‪ ،‬قائم مقام وزیر امور خارجه بلژیک‬ ‫با بیان اینکه اقدام های ایران در زمینه برجام بسیار‬ ‫حکیمان��ه بود‪ ،‬موضع کش��ورش را موافق نبودن با‬ ‫تصمیم های یکجانبه واش��نگتن اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫به دنب��ال ان هس��تیم تا خروج امری��کا از برجام را‬ ‫جبران کنیم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نمایندگی جمهوری اسالمی در سازمان‬ ‫ملل متحد در واکنش به سخنان نیکی هیلی‪ ،‬سفیر‬ ‫امریکا در س��ازمان ملل متحد با ص��دور بیانیه ای‬ ‫اعالم کرد امریکا به عن��وان بزرگترین نقض کننده‬ ‫قوانین بین المللی‪ ،‬از ش��ورای امنیت برای پیشبرد‬ ‫طرح های یکجانبه خود سوءاستفاده می کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ناکامی پارلم��ان جدید عراق در تعیین‬ ‫رییس و دو نایب رییس و نیز ثبت و اعالم فراکسیون‬ ‫(ائتالف) بزرگ پارلمانی که اختیار تش��کیل دولت‬ ‫جدید را دارد‪ ،‬باعث تعویق دوهفته ای جلسه بعدی‬ ‫پارلمان و ورود کش��ور به نوعی بن بس��ت سیاسی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬معاون رییس جمهوری و رییس سازمان‬ ‫امور اداری و اس��تخدامی کش��ور گف��ت‪ :‬تکمیل‬ ‫طرح های نیمه تمام زیرساختی و عمرانی نیازمند‬ ‫‪ ۶‬هزار میلیارد ریال منابع مالی اس��ت‪ .‬جمش��ید‬ ‫انص��اری اف��زود‪ :‬تکمی��ل طرح ه��ای نیمه تمام و‬ ‫زیرساختی کش��ور در صورت تخصیص ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫کل اعتب��ارات به بخ��ش عمران‪ ۱۳ ،‬س��ال طول‬ ‫می کشد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬مهدی هنردوس��ت‪ ،‬س��فیر جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در پاکس��تان در س��خنرانی در‬ ‫همای��ش بین المللی الزام��ات «ژئواس��تراتژیک‬ ‫پاکس��تان» در عرصه بین الملل گفت‪ :‬همگرایی و‬ ‫همکاری منطقه ای کش��ورها‪ ،‬در زمانی که برخی‬ ‫قدرت های زورگو جز به اس��تیالی سیاسی ملت ها‬ ‫نمی اندیشند‪ ،‬خال قدرت واقعی مبتنی بر خواست‬ ‫مردم را پر می کند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬امیر س��رتیپ امیر حاتم��ی‪ ،‬وزیر دفاع و‬ ‫پش��تیبانی نیروهای مس��لح جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران به دعوت همتای چینی خود به منظور توسعه‬ ‫همکاری ه��ا در راس یک هیات بلندپایه دفاعی به‬ ‫چین رفت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬چند روز بعد از متهم شدن دولت امارات‬ ‫به جاسوس��ی علیه برخی شخصیت های جهانی از‬ ‫جمل��ه امیر قطر‪ ،‬معاون پلی��س دوبی در اظهارات‬ ‫عجیبی تداوم جاسوس��ی دول��ت متبوعش علیه‬ ‫دوحه را قانونی خوان��د‪ .‬ضاحی خلفان‪ ،‬در توییتی‬ ‫نوش��ت‪ :‬ما پیش ت��ر در قطر نفوذ نک��رده بودیم اما‬ ‫اکنون در همه چیز این کش��ور نفوذ کرده ایم‪ .‬نفوذ‬ ‫در سازمان تروریستی از امور مجاز‪ ،‬شرعی و قانونی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ماریا زاخارووا‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه‬ ‫روس��یه اعالم کرد مبارزه با تروریس��ت ها در ادلب‬ ‫سوریه تا نابودی کامل تروریست ها ادامه می یابد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ش��یخ قی��س الخزعلی‪ ،‬دبی��رکل گروه‬ ‫مقاوم��ت اس�لامی عصائ��ب اهل الح��ق به دنبال‬ ‫خش��ونت هایی ک��ه در روزهای گذش��ته در بصره‬ ‫اتف��اق افتاده‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬پیامدهای این خش��م ها‬ ‫ممکن اس��ت کل نظام سیاس��ی ع��راق را به خطر‬ ‫اندازد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزی��ر بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش‬ ‫پزش��کی از اختصاص ‪ ۳.۵‬میلی��ارد دالر ارز برای‬ ‫حوزه پزش��کی با دس��تور رییس جمه��وری خبر‬ ‫داد‪ .‬سیدحس��ن هاش��می اظهار ک��رد‪ :‬این مبلغ‬ ‫وی��ژه مراکز دولتی بوده که باتوجه به نوس��ان های‬ ‫ارزی با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان به حوزه سالمت و درمان‬ ‫تخصیص داده شده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬وزیر امور خارجه امریکا گفت واش��نگتن‬ ‫همچنان برای توقف خرید نفت از ایران‪ ،‬با دهلی نو‬ ‫در حال مذاکره اس��ت و به دلیل خرید سامانه های‬ ‫دفاع ضد موش��کی از روس��یه این کش��ور را تنبیه‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال یک مقام ارش��د دولت هند گفت‪:‬‬ ‫هند‪ ،‬اصلی ترین مش��تری نفت ای��ران بعد از چین‬ ‫اس��ت و به طور کامل واردات نفت از ایران را متوقف‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬هند قرار اس��ت استراتژی خود درباره‬ ‫خری��د نفت خام را بعد از دیدار با مقامات امریکایی‬ ‫در روز پنجشنبه نهایی کند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫مسئولیت اجتماعی هوس‬ ‫زودگذر نیست (‪)۱۰‬‬ ‫دعوا و ایجاد تشکیالت موازی با دولت‪ ،‬اصالح کار نیست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 17‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1133‬‬ ‫پیاپی ‪2451‬‬ ‫حمل ونقل و انرژی‬ ‫در بررسی چگونگی روبه رو شدن با تحریم های جدید مطرح شد‬ ‫سنگ خودتحریمی پیش پای صنعت ریلی‬ ‫اک�رم امینی‪ :‬خ��روج امریکا از برجام و اغ��از تحریم های‬ ‫جدی��د صنعت ریلی را نیز مانند بس��یاری از صنایع دیگر با‬ ‫نگرانی هایی روبه رو کرده است‪ .‬از یک سو برخی شرکت های‬ ‫خارجی که با ایران مراودات کاری در حوزه ریلی داشتند در‬ ‫حال خروج از کشور و پشت کردن به روابط تجاری پیشین‬ ‫خود با ایران هستند و از سوی دیگر بروز مشکالت در زمینه‬ ‫واردات قطع��ه‪ ،‬بخش هایی از صنعت ریلی را نگران تعمیر و‬ ‫نگهداری در اینده کرده است‪.‬‬ ‫احم��د جالل��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ی��ک‬ ‫ش��رکت فع��ال در حوزه س��اخت‬ ‫قطعات ریلی در پاسخ به‬ ‫با‬ ‫اش��اره ب��ه اینکه صنع��ت ریلی در‬ ‫سال های گذشته با مشکالت ناشی‬ ‫از تحریم روبه رو بود‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه‬ ‫به انعقاد برجام‪ ،‬روند تبادالت ما با‬ ‫اروپایی ها بهتر شده بود و برخی شرکت ها اعالم کرده بودند‬ ‫حاضرند با ایران همکاری کنند اما از اواخر سال گذشته که‬ ‫بحث خروج امریکا از برجام مطرح شد‪ ،‬رفتار انها تغییر کرد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه با خروج امریکا از برجام در اردیبهشت‪،‬‬ ‫برخی ش��رکت های مهم و بزرگ اروپای��ی فعال در صنعت‬ ‫ریل��ی ایران تصمیم به خروج از کش��ور م��ا گرفته اند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬حتی برخی شرکت های چینی که در اواخر دولت دهم‬ ‫و در بحبوح��ه تحریم ها‪ ،‬کمک زی��ادی به حمل ونقل ریلی‬ ‫ایران کردند اعالم کرده اند باتوجه به اینکه از س��وی امریکا‬ ‫زیر فش��ار هستند و با در نظر گرفتن مشکالت بانکی‪ ،‬ایران‬ ‫را ترک خواهند کرد‪.‬‬ ‫جاللی افزود‪ :‬عالوه بر این مسائل‪ ،‬شاهد افزایش بی سابقه‬ ‫نرخ دالر هستیم و با مجموع این شرایط‪ ،‬باید گفت صنعت‬ ‫ریلی‪ ،‬چه در بخش تولید و در چه بخش مسافری و مالکیت‬ ‫واگن باری و مسافری‪ ،‬توجیه سرمایه گذاری ندارد‪.‬‬ ‫او توضی��ح داد‪ :‬اگر پیش از این واگن باری با هزینه ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیون تومان از خارج وارد می ش��د اکن��ون همان واگن را‬ ‫باید با ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان خریداری کرد و روش��ن است که‬ ‫با این شرایط توجیهی برای س��رمایه گذاری در حوزه ریلی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬یک��ی دیگر از مش��کالتی ک��ه تحریم برای‬ ‫حمل ونقل ریلی ایجاد کرده این اس��ت که شرکت ها مجبور‬ ‫می ش��وند برای اس��تفاده و خرید قطعات مستعمل و دست‬ ‫دوم اق��دام کنن��د زی��را قطعه نو وارد کش��ور نمی ش��ود یا‬ ‫خرید قطعات نو باتوجه به نرخ دالر برای ش��رکت ها توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد‪ .‬این مس��ئله مش��کالتی در زمینه ایمنی و‬ ‫تعمی��ر و نگهداری در حوزه حمل ونق��ل ریلی ایجاد خواهد‬ ‫کرد و احتمال دارد ش��اهد افزایش سرقت ها در راه اهن نیز‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش خرید قطعات ریلی‬ ‫این فع��ال صنعت ریلی با تاکید بر اینک��ه در اثر تحریم‪،‬‬ ‫هم حمل ونق��ل و هم تولیدکنندگان صنعت ریلی اس��یب‬ ‫خواهن��د دی��د‪ ،‬افزود‪ :‬بس��یاری از قطعات ریل��ی در داخل‬ ‫ساخته نمی شود و احتمال دارد در خرید خارجی انها دچار‬ ‫مشکل شویم‪.‬‬ ‫جالل��ی با اش��اره ب��ه اینکه بیش��تر از تحری��م خارجی‪،‬‬ ‫درگیر مش��کالت ناش��ی از خودتحریمی هستیم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫وقتی برجام امضا ش��د در صنعت هوایی همه به فکر خرید‬ ‫هواپیمای نو بودند و از واردات قطعات یدکی غافل شدند‪ .‬از‬ ‫این موضوع در بخش ریلی نیز غفلت شده است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت ریلی گفت‪ :‬در ح��ال حاضر نرخ‬ ‫قطعات مورد نیاز صنعت ریلی در حوزه بار و حتی مسافر دو‬ ‫برابر گذشته شده و شرکت ریلی نمی تواند از پس هزینه های‬ ‫ان برای��د‪ .‬در چنی��ن ش��رایطی‪ ،‬ش��رکت مس��افری حتی‬ ‫نمی توان��د نرخ بلیت را افزایش دهد و با مخالفت س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روبه رو می ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین در وضعیت فعلی‪ ،‬بخش مسافری دیگر هیچ توجیه‬ ‫اقتصادی برای شرکت ها ندارد و بیشتر شرکت های مسافری‬ ‫ریلی این مسئله را تایید می کنند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه در سال های گذشته بخشی از صنعت‬ ‫ریلی به سمت بومی سازی حرکت کرده اما این داخلی سازی‬ ‫به گونه ای نیس��ت که نیاز داخل را براورده کند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫به عن��وان نمونه برخ��ی تولیدکنندگان س��اخت بوژی را در‬ ‫داخل کشور اغاز کرده اند اما در عمل‪ ،‬ظرفیت این شرکت ها‬ ‫انقدر پایین است که پاسخگوی نیاز بازار نیست‪.‬‬ ‫جاللی با اش��اره به سوءاستفاده برخی شرکت های داخلی‬ ‫از وضعیت تحریم و افزایش نرخ ارز گفت‪ :‬برخی شرکت های‬ ‫داخلی‪ ،‬به بهانه دوبرابر ش��دن نرخ ی��ورو‪ ،‬قطعه ای را که تا‬ ‫چند روز پیش با نرخ ‪۶‬میلیون تومان می فروختند اکنون با‬ ‫دوبرابر نرخ عرضه می کنند‪ ،‬درحالی که با افزایش نرخ دالر و‬ ‫یورو‪ ،‬هزینه شرکت های داخلی دوبرابر نشده و ممکن است‬ ‫به طور مثال ‪ ۲۰‬درصد افزایش پیدا کرده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اگر ارز نمی دهند ثبت سفارش را تسریع کنند!‬ ‫این فعال صنعت ریلی تاکید کرد‪ :‬بسیاری از شرکت های‬ ‫باری‪ ،‬هزینه تعمیرات ش��ان دو برابر شده‪ ،‬درحالی که کرایه‬ ‫حم��ل ثابت مان��ده و ش��رکت های ریلی زیانده ش��ده اند و‬ ‫نمی توانند دیون خود را پرداخت کنند و میزان باالیی بدهی ‬ ‫انباشته دارند‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه مکاتباتی که با مس��ئوالن در زمینه حل‬ ‫مش��کالت این صنعت داشته‪ ،‬گفت‪ :‬درخواست ما این است‬ ‫که به راه اهن ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اختصاص یابد اما می گویند‬ ‫اگر این کار انجام ش��ود‪ ،‬صنایع دیگر مانند خودروسازی نیز‬ ‫مدعی می شوند!‬ ‫جاللی با تاکید بر اینکه کمترین کاری که می توانند برای‬ ‫صنعت ریلی انجام دهند‪ ،‬سرعت دهی به روند ثبت سفارش‬ ‫و خری��د از خارج اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دفتر صنای��ع خودرو و نیرو‬ ‫محرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در این زمینه با ما‬ ‫همکاری الزم را ندارد‪ .‬ثبت س��فارش م��ا گاهی تا یک ماه‬ ‫بی نتیجه می ماند و تازه وقتی ثبت س��فارش انجام می شود‬ ‫وارد فرایندهای بانکی می ش��ویم که مش��کالت خاص خود‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫او اضاف��ه کرد‪ :‬درخواس��ت م��ا از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت این اس��ت که از تولیدکننده و فعال صنعت ریلی که‬ ‫جزو زیرس��اخت های اصلی کشور است‪ ،‬حمایت کند‪ .‬تا دیر‬ ‫نش��ده و هنوز می توان بخشی از قطعات را خریداری و وارد‬ ‫کرد باید این کار را انجام دهیم زیرا ممکن اس��ت در اینده‬ ‫نزدیک حتی شرکت های چینی هم به ما قطعه نفروشند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت ریلی با تاکید بر اینکه نیازمند همکاری‬ ‫بیش��تر وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در زمینه واردات‬ ‫قطعات هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬بس��یاری از قطعات مورد نیاز ما در‬ ‫داخل تولید نمی ش��ود و در حال حاضر واگن هایی داریم که‬ ‫به علت نبود یک قطعه از ناوگان خارج شده اند‪.‬‬ ‫جاللی یاداور ش��د‪ :‬اگر رون��د واردات قطعات مورد نیاز را‬ ‫تس��هیل کنند‪ ،‬باوجود تحریم ه��م می توانیم از رکود کامل‬ ‫صنعت ریلی جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه تحریم را داریم‬ ‫باوج��ود نگرانی هایی ک��ه در میان‬ ‫صنعتگ��ران بخش ریل��ی و فعاالن‬ ‫حوزه حمل ونق��ل این بخش وجود‬ ‫دارد‪ ،‬قائم مق��ام ش��رکت راه اه��ن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران معتقد است‬ ‫تحریم های امریکا تاثیر چندانی بر‬ ‫فعالیت ه��ای ای��ن ش��رکت و‬ ‫حمل ونقل ریلی کشورمان نخواهد داشت‪.‬‬ ‫تو گو با مهر با بیان اینکه تحریم ها‬ ‫حسین عاشوری در گف ‬ ‫در حوزه ریلی در سال های گذشته تجربه خوبی برای کشور‬ ‫بود و راه های مقابله با این تحریم ها را اموخته ایم‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫تحریم ه��ا در دو بخش می تواند به ش��بکه حمل ونقل ریلی‬ ‫اس��یب برس��اند که یکی حمل ونقل بار ترانزیتی و دیگری‬ ‫دستیابی به محصوالت و قطعات است‪.‬‬ ‫عاش��وری اضافه کرد‪ :‬یک��ی از نگرانی ه��ای صاحبان بار‬ ‫و کاالی ترانزی��ت در اس��تفاده از خط��وط ای��ران در زمان‬ ‫تحریم های پیش��ین‪ ،‬نگرانی بابت بیمه کاالهای شان بود که‬ ‫به کمک بیمه های داخلی‪ ،‬مش��کل این بخش را حل کرده‬ ‫بودیم و در صورت بازگشت تحریم ها باز هم می توانیم از این‬ ‫الگو استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه چ��ون بیش��تر ارتب��اط بین الملل��ی ریلی‬ ‫ما ب��ا کش��ورهای همس��ایه‪ ،‬اس��یای میانه و کش��ورهای‬ ‫چی��ن و روس��یه اس��ت و ب��ا کش��ورهای اروپای��ی و‬ ‫دوردس��ت نیس��ت‪ ،‬تحری��م خط��ر چندان��ی ب��رای م��ا‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫قائم مقام ش��رکت راه اهن اف��زود‪ :‬در بخش تامین ناوگان‬ ‫در ‪ ۲۰‬س��ال گذش��ته اقدام های خوب و موث��ری در زمینه‬ ‫تولید داخلی محصوالت و کاالها داش��ته ایم و در بخش فنی‬ ‫زیربنای��ی هم هی��چ نگرانی نداریم چراک��ه تنها کاالیی که‬ ‫در تامی��ن ان به خارج وابس��ته بودیم‪ ،‬ریل بود که با تالش‬ ‫شرکت ذوب اهن‪ ،‬نخس��تین محموله ریل های تولید داخل‬ ‫نیز مدتی پیش تامین شد‪.‬‬ ‫عاش��وری گفت‪ :‬در بخ��ش واگن های ب��اری‪ ۹۰ ،‬درصد‬ ‫واگن ها در داخل تولید می شود‪ .‬این رقم در بخش مسافری‬ ‫‪ ۶۰‬درصد و در بخش کش��نده و لکوموتیو ‪ ۵۰‬درصد است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در حوزه لکوموتیو و کش��نده کار ما ت��ا اندازه ای‬ ‫س��خت تر اس��ت و برای تامین نیازهای این بخ��ش باید از‬ ‫واسطه ها استفاده کنیم که تجربه ان را در گذشته داریم‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫قیام خونین ‪ ۱۷‬شهریور‬ ‫خروش سرخ تکبیر‬ ‫‪ 17‬شهریور ‪ 27 - 1397‬ذی الحجه ‪ 8 - 1439‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1133‬پیاپی ‪2451‬‬ ‫تقویم تاریخ‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫بی شک جمعه خونین ‪ ۱۷‬شهریور‪ ،‬یکی‬ ‫از روزه��ای ماندگار و فراموش ناش��دنی در‬ ‫تاریخ انقالب اس�لامی ایران اس��ت‪ .‬در این‬ ‫روز‪ ،‬م��ردم ته��ران پس از برگ��زاری نماز‬ ‫صب��ح‪ ،‬به حرک��ت درامدند و ش��عارهای‬ ‫انقالبی و اس�لامی سردادند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ش��هریور‪ ،‬روزنه امید پیروزی و نقطه عطف‬ ‫تاریخ س��ازی را در نهضت اس�لامی پدید اورد‪ .‬در بامداد ‪ ۱۷‬ش��هریور‪،‬‬ ‫خونین کمان از الله زار ژاله به س��وی افق روانه ش��د و تا ظهر ان روز‪،‬‬ ‫سراس��ر ایران زمین را گلگون کرد‪ .‬در روز ‪ ۱۷‬ش��هریور ‪ ،۵۷‬دو فریاد‬ ‫از گلوی س��تم دیدگان مظلوم بلند بود که این دو‪ ،‬دو پیام در برداشت؛‬ ‫نخستین فریاد «درود بر خمینی» بود که او فریادگر «استقالل‪ ،‬ازادی‪،‬‬ ‫جمهوری اسالمی» بود و دومین فریاد «مرگ بر شاه» بود که این پیام را‬ ‫می رساند‪« :‬ال اله اال هّ‬ ‫الل» یا به زبان مردم‪« :‬نه شرقی‪ ،‬نه غربی‪ ،‬جمهوری‬ ‫اسالمی»‪ .‬اری این فریاد که صدایش در ان روز در هر کوی و برزن و در‬ ‫هر ش��هر و روس��تای ایران به گوش می رسید‪ ،‬هیچ گاه از طنین نیفتاد‬ ‫تا اینکه انقالب اسالمی را به پیروزی رساند‪ ۱۷ .‬شهریور‪ ،‬شکاف میان‬ ‫حکومت و ملت را عمیق تر کرد و امکان هر نوع پیوستگی یا سازش را‬ ‫از بین برد‪ .‬به این ترتیب واقعه ‪ ۱۷‬شهریور به اعتبار میانه روها و هواداران‬ ‫اندیشه اعاده مشروطیت سلطنتی به نحو اجتناب ناپذیری اسیب وارد‬ ‫کرد زیرا دولت اشتی ملی بیش از دو هفته نتوانست به وعده های خود‬ ‫وفادار بماند و در ‪ ۱۷‬شهریور نقاب دروغین از چهره خود برافکند‪.‬‬ ‫صنعت چاپ‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫سینما‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬در کن��ار کار‪ ،‬توج��ه او به ط��ور‬ ‫ج��دی به حوزه ام��وزش صنعت چاپ جلب‬ ‫ش��د و ارام ارام کارگاه های��ی را برای اموزش‬ ‫هنرجویان این صنعت‪ ،‬راه اندازی زد‪.‬‬ ‫راه ان��دازی مراک��ز اموزش و مش��اوره در‬ ‫کارگاه های چ��اپ و نیز م��وزه صنعت چاپ‬ ‫ایران‪ ،‬از مهم ترین اقدام های زنده یاد دمیرچی‬ ‫به شمار می اید‪ .‬کتاب «اش��نایی با صنعت چاپ» از این‬ ‫چه��ره فقید صنعت چاپ کش��ور در دوره بیس��ت ویکم‬ ‫جایزه کتاب سال جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬به عنوان اثر‬ ‫برگزیده انتخاب شد‪.‬‬ ‫س��ینمای اس��پانیا درنهایت فیلم «قهرمانان» را‬ ‫به عنوان نماینده س��ینمای خود در شاخه بهترین‬ ‫فیل��م خارج��ی جوای��ز اس��کار ‪ ۲۰۱۹‬برگزید‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا به نق��ل از اس��کرین‪ ،‬کمدی‪-‬درام‬ ‫«قهرمان��ان» ب��ه کارگردان��ی «خاویر فِس��ر» در‬ ‫حال��ی به عن��وان نماین��ده س��ینمای اس��پانیا در‬ ‫اس��کار ‪ ۲۰۱۹‬از س��وی اکادمی فیلم این کش��ور‬ ‫انتخاب ش��د که دو فیلم «همه می دانند» به کارگردانی اصغر‬ ‫فره��ادی و «غول پیکر» س��اخته مش��ترک «ایت��ور ارگی» و‬ ‫«ژان گارانو» نیز دو نامزد دیگر نمایندگی س��ینمای اس��پانیا‬ ‫در ای��ن رویداد س��ینمایی بودند‪ .‬س��ینمای اس��پانیا یکی از‬ ‫پرافتخارترین س��ینماها در عرصه اس��کار خارجی‬ ‫اس��ت و تاکنون ‪ 4‬بار موفق به کسب جایزه اسکار‬ ‫بهترین فیلم خارجی ش��ده ک��ه اخرین بار ان به‬ ‫سال ‪1383‬خورش��یدی(‪2004‬م) با فیلم «دریای‬ ‫درون» به کارگردانی «الخان��درو امنابار» با بازی‬ ‫«خاویر باردم» بازمی گردد‪ .‬اخرین مهلت ارس��ال‬ ‫و معرفی فیلم ها از س��وی کش��ورها گوناگون برای‬ ‫رقابت در شاخه بهترین فیلم خارجی اسکار ‪ ۲۰۱۹‬روز ‪ ۹‬مهر‬ ‫(اول اکتبر‪)2019‬اعالم شده است‪.‬‬ ‫ایین اعطای جوایز نودویکمین دوره اسکار روز ‪ ۲۴‬فوریه (‪۵‬‬ ‫اسفند) در لس انجلس برگزار می شود‪.‬‬ ‫ایین پایانی سی ویکمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان برگزار شد‬ ‫ساخت ‪ ۲۰۰‬فیلم در ‪ ۴۰‬سال؛ سینمای کودک روی ریل ماندگاری‬ ‫علی نعیمی‪ :‬ایین پایانی سی ویکمین جشنواره بین المللی فیلم ‬ ‫کودک و نوجوان ش��امگاه چهارش��نبه‪ ۱۴ ،‬شهریور در سالن کوثر‬ ‫مجموعه ‪ ۲۲‬بهمن اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬علیرضا رضاداد‪ ،‬دبیر جشنواره در ابتدای این‬ ‫ایین با بیان اینکه تمام مس��ائل نوجوانان در کالس درس خالصه‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬الزمه پیش��رفت توجه همگانی ما به کودکان و‬ ‫نوجوانان است؛ توجه خانواده‪ ،‬جامعه‪ ،‬مسئوالن و هنرمندان‪ ،‬زیرا‬ ‫ما جهان خود را در زبان و هنر هنرمندان جس��ت وجو می کنیم تا‬ ‫هنجارهای جامعه را تمرین و مشق همزیستی و زندگی اجتماعی‬ ‫را تجربه کنیم‪.‬‬ ‫قدرت اهلل نوروزی‪ ،‬ش��هردار اصفهان با اب��راز امیدواری از اینکه‬ ‫جش��نواره دارای دبیرخان��ه دائمی در اصفهان ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫امیدوارم جش��نواره مانند ته��ران‪ ،‬در اصفهان نیز دارای دبیرخانه‬ ‫دائم��ی ش��ود و بتوانیم با حض��ور هنرمندان و م��ردم در تئاترها‪،‬‬ ‫نمایش ها و سالن های سینما به ارتقای هنر کمک کنیم‪ .‬جشنواره‬ ‫س��ی ویکم حال و هوا و رنگ متفاوتی به اصفهان داد و این ش��هر را‬ ‫به جهان معرفی کرد‪.‬‬ ‫در ادامه با حضور هیات داوران جایزه زنده یاد زاون قوکاس��یان‬ ‫باحضور ش��هردار اصفهان روی صحنه اهدا شد‪ .‬در بخش بعدی با‬ ‫حضور پوران درخشنده‪ ،‬امیرحسین صدیق و مریم سعادت جوایز‬ ‫بخش اثار بلند داستانی سینمای ایران اهدا شد‪.‬‬ ‫در ادامه س��ید عباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی و‬ ‫علیرضا رضاداد دبیر جش��نواره برای اهدای تندیس زرین ش��هید‬ ‫بهنام محمدی روی سن رفتند‪ .‬صالحی بیان کرد‪ :‬خوشحالیم که‬ ‫بار دیگر جش��نواره بین المللی فیل م کودک و نوجوان در اصفهان‪،‬‬ ‫س��رزمین هنر برگزار می شود؛ منطقه ای که هم در گستره و تنوع‬ ‫محص��والت و پیش��ینه هنری و هم در دان��ش و مکتب هنری اگر‬ ‫نگوییم بی نظیر‪ ،‬به طورحتم در جهان کم نظیر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ینمای کودک و نوجوان از جهات گوناگون بخش‬ ‫مهم س��ینمای ایران اس��ت‪ .‬نخس��ت اینکه ‪ ۱۸‬میلیون مخاطب‬ ‫ک��ودک و نوج��وان دارد‪ .‬ای��ن س��ینما می تواند به ای��ن گروه در‬ ‫یادگی��ری‪ ،‬س��رگرمی و هزاران امر دیگر کمک کند‪ .‬این س��ینما‬ ‫می تواند راه بزرگس��االن را به س��ینما باز کند‪ .‬عالوه بر اینکه امروز‬ ‫مس��ائل جدیدی نیز رخ داده اس��ت‪ .‬کارشناسان وزارت اموزش و‬ ‫پ��رورش می گویند از میان ک��ودکان و نوجوانان ایرانی‪ 8 ،‬میلیون‬ ‫نفر روزانه ‪ 6‬ساعت از وقت خود را سرگرم فضای مجازی هستند‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۷۰‬درصد انها به فیلم های بزرگساالن عالقه مندند؛ این‬ ‫یعنی خوراک الزم را برای این گروه سنی اماده نکرده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��ینمای ک��ودک و نوجوان بعد از انقالب دوران‬ ‫خوبی را س��پری کرده اس��ت‪ .‬بیش از ‪ ۲۰۰‬فیلم بعد از این دوران‬ ‫س��اخته ش��ده اس��ت‪ .‬این یعنی گام ه��ای مهم��ی در این حوزه‬ ‫برداش��ته ایم که البته کافی نیست‪ .‬در یک سال گذشته اتفاق های‬ ‫خوبی در این س��ینما رخ داده اس��ت‪ .‬ف��روش فیلم های کودک و‬ ‫نوجوان از نیمه دوم س��ال گذش��ته تا امروز ارقام خوبی را نش��ان‬ ‫می دهد و تعداد این فیلم ها نیز بیشتر شده است‪.‬‬ ‫وزیر ارش��اد خاطرنش��ان کرد‪ :‬در حوزه اقتصاد سینمای کودک‬ ‫و نوج��وان نی��ز اینک��ه در هر دوره اکران یک فیل��م متعلق به این‬ ‫سینما وجود دارد‪ ،‬اتفاق خوبی است‪ .‬اینکه در تفاهمنامه سازمان‬ ‫س��ینمایی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار اس��ت‬ ‫همه س��الن های کانون برای نمایش فیلم های کودک اماده سازی‬ ‫شوند‪ ،‬اتفاق خوبی است‪ .‬صالحی با اشاره به اهمیت نهادسازی در‬ ‫سینمای کودک و نوجوان بیان کرد‪ :‬چند نهاد در حال شکل گیری‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر تشکل غیردولتی حمایت از سینمای کودک و‬ ‫نوجوان شکل گرفته و مراحل پایانی ثبت خود را طی می کند‪ .‬در‬ ‫زمینه پخش نیز شکل گیری نهادی تخصصی در اینده ای نزدیک‬ ‫فرصتی ایجاد می کند تا توزیع و پخش سینمای کودک و نوجوان‬ ‫ماهرانه تر باش��د‪ .‬همچنین نیاز اس��ت قطب های سینمای کودک‬ ‫و نوجوان در کنار تهران ایجاد ش��ود و یکی از انها اصفهان اس��ت‬ ‫که امس��ال ‪ 3‬فیلم تولیدی در بخش مس��ابقه داش��ت‪ .‬این موارد‬ ‫دستاوردهای سال گذشته تاکنون است‪.‬‬ ‫در ادام��ه جایزه اصلی یونیس��ف به دلیل داش��تن ن��گاه عمیق‬ ‫به مس��ائل ک��ودک و نوجوان و دیدگاه دغدغه من��د کارگردان در‬ ‫پرداختن به مسئله اموزش کودکان و سواداموزی به امیر مشهدی‬ ‫عباس برای کارگردانی فیلم «دوچ» اهدا شد‪ .‬جایزه ویژه سیفژ نیز‬ ‫به فیلم «خانه» به کارگردانی جانگ وو کیم از کره جنوبی اهدا شد‪.‬‬ ‫در ادامه کلیپی از دیدار نمایندگان یونیس��ف با پذیرفته شدگان‬ ‫دومین المپیاد فیلمس��ازی نوجوانان در روزهای جشنواره پخش‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ا حضور هی��ات داوران بخش پویانمای��ی بین الملل جوایز این‬ ‫بخش اهدا شد‪ .‬سپس جایزه بخش اصلی به برگزیدگان اهدا شد‪.‬‬ ‫گالری گردی در ‪ ۲۶‬گالری تهران‬ ‫گالری های تهران جمعه‪ ۱۶ ،‬شهریور میزبان ‪ ۲۶‬نمایشگاه جدید‬ ‫بودند‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ادینه ‪ ۱۶‬ش��هریور هنرمندان عرصه‬ ‫هنرهای تجس��می در گالری های تهران حاضر شدند تا عکس ها‪،‬‬ ‫اث��ار حجمی و نقاش��ی های خود را در مع��رض دید عالقه مندان‬ ‫ب��ه هنر قرار دهند‪ .‬این هفته ب��ا ‪ ۲۶‬افتتاحیه‪ ،‬گالری های تهران‬ ‫میزبان عالقه مندان به هنرهای تجسمی هستند‪.‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫شهر کتاب فرشته‬ ‫سیری بی انتها در چشم انداز (نمایشگاه گروهی)‬ ‫عکس‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫شیث‬ ‫حس پنهان (نمایشگاه گروهی)‬ ‫نقاشی‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫طراحان ازاد‬ ‫سرزمین مه (اثار سعید بنی حسینیان)‬ ‫مولتی مدیا‬ ‫ردیف‬ ‫نام گالری‬ ‫عنوان نمایشگاه‬ ‫موضوع نمایشگاه‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫فردا‬ ‫اثار جواد عقیلی (نمایشگاه مروری)‬ ‫نقاشی قهوه خانه ای‬ ‫‪۱‬‬ ‫اب انبار‬ ‫هیچ کسان (اثار اویش خبره زاده)‬ ‫نقاشی‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫گلستان‬ ‫عبور (اثار سارا جعفری)‬ ‫نقاشی‬ ‫‪۲‬‬ ‫اعتماد‬ ‫اثار ندا ظرف ساز‬ ‫نقاشی‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫ساربان‬ ‫خانه اگر هست (اثار علی اکبر جهانگرد)‬ ‫نقاشی‬ ‫‪۳‬‬ ‫ایده‬ ‫شال های رنگی (اثار رخساره شجاع الدین)‬ ‫عکس‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫ماه مهر‬ ‫نمایشگاه گروهی به کوشش یعقوب عمامه پیچ‬ ‫نقاشی‬ ‫‪۴‬‬ ‫ایوان‬ ‫فیلم هایی که نساختم (اثار تهمینه میالنی)‬ ‫نقاشی‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫ماه‬ ‫نمایشگاه گروهی‬ ‫نقاشی‪ ،‬عکس‪ ،‬مجسمه‪ ،‬خوشنویسی‬ ‫‪۵‬‬ ‫ثالث‬ ‫دختران طبیعت بی جان (اثار تبسم تهم)‬ ‫نقاشی‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫مریم‬ ‫اعماق (اثار الهه دهقان و مرجان مظلومی)‬ ‫نقاشی‬ ‫‪۶‬‬ ‫خورشید‬ ‫تاللو (نمایشگاه گروهی)‬ ‫نقاشی‬ ‫‪۲۱‬‬ ‫نگر‬ ‫گل (نمایشگاه گروهی)‬ ‫نقاشی‬ ‫‪۷‬‬ ‫رضائیان‬ ‫اثار مهدی رضائیان‬ ‫نقاشی‬ ‫‪۲۲‬‬ ‫هپتا‬ ‫پنجاه در پنجاه (نمایشگاه گروهی)‬ ‫دیجیتال ارت‬ ‫‪۸‬‬ ‫زمان هنر‬ ‫دستگاه بازی ساز (اثار شانلی مومنی)‬ ‫نقاشی‬ ‫‪۲۳‬‬ ‫هما‬ ‫اینه خانه شاهی (اثار ابوالفضل شاهی)‬ ‫نقاشی‬ ‫‪۹‬‬ ‫زیرزمین دستان‬ ‫مکاشفات (اثار اوژن زرگرباشی)‬ ‫نقاشی‬ ‫‪۲۴‬‬ ‫وارطان‬ ‫رخداد جست وجو (نمایشگاه گروهی)‬ ‫نقاشی‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫سایه‬ ‫چشم انداز میان تاریکی (اثار فرهاد جاوید)‬ ‫عکس‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫ویستا‬ ‫خواب شیرین‬ ‫نقاشی‪ ،‬دوخت عرب‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫شلمان‬ ‫دوباره تابستان (نمایشگاه گروهی)‬ ‫نقاشی و نقاشی خط‬ ‫‪۲۶‬‬ ‫یاسمین‬ ‫حس هفتم (نمایشگاه گروهی)‬ ‫نقاشی‬ ‫دستمزد‬ ‫‪700‬هزارتومانی برای‬ ‫با سواد کردن والدین‬ ‫مع��اون س��واداموزی اداره کل ام��وزش و‬ ‫پرورش شهرستان های استان تهران با تاکید بر‬ ‫اهمیت ریشه کن شدن بی سوادی در حرکت به‬ ‫سوی توسعه‪ ،‬گفت‪ :‬باوجود اهمیت سواداموزی‬ ‫و نق��ش بی س��وادی در افزای��ش اس��یب های‬ ‫اقتص��ادی و اجتماع��ی‪ ،‬م��ردم و مس��ئوالن‬ ‫همچنان همکاری در زمینه سواداموزی را یک‬ ‫تکلیف بر خود نمی دانند‪.‬‬ ‫س��عید ش��هریاری در گفت وگ��و ب��ا روزنامه‬ ‫اطالع��ات ب��ا اش��اره ب��ه س��طح م��دارس‬ ‫شهرستان های استان تهران از دیگر طرح هایی‬ ‫اس��ت که اموزش و پرورش برای اطالع رسانی‬ ‫بهت��ر ب��ه م��ردم در زمین��ه بی س��وادی اجرا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ش��هریاری در توضی��ح این ط��رح گفت‪ :‬اگر‬ ‫دانش ام��وزان دبیرس��تانی ک��ه دارای والدین‬ ‫بی س��واد هس��تند‪ ،‬خودشان نس��بت به باسواد‬ ‫کردن والدین ش��ان اقدام کنن��د‪ ،‬ما هزینه ای را‬ ‫ک��ه حدود ‪ ۷۰۰‬هزار تومان اس��ت و به مربیان‬ ‫می دهیم به خانواده ها می دهیم‪ ،‬اما متاس��فانه‬ ‫استقبال کم اس��ت زیرا عمق فاجعه بی سوادی‬ ‫هنوز به درستی درک نشده است‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫از نمایشگاه نقاشی خانم کارگردان تا مروری بر نقاشی قهوه خانه ای ایران‬ ‫مدی��ر موسس��ه خیریه «دس��ت ی��اری به‬ ‫دشت یاری» مش��کالت اقتصادی را مهم ترین‬ ‫دلیل توقف س��اخت کتابخانه در محروم ترین‬ ‫منطقه اموزش��ی کش��ور ارزیابی کرد‪ .‬حسین‬ ‫علی مرادی‪ ،‬مدیر موسسه خیریه «دست یاری‬ ‫به دشت یاری» در گفت وگو با خبرگزاری ایبنا‬ ‫درب��اره س��اخت کتابخانه در منطق��ه محروم‬ ‫دش��ت یاری بیان کرد‪ :‬در پایان س��ی ویکمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی کتاب تهران موفق شدیم‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون بودجه را تامین کنیم‪ ،‬در حالی که‬ ‫پیش بینی ما جم��ع اوری ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‬ ‫از نمایش��گاه کتاب بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براساس‬ ‫براوردها‪ ،‬برای س��اخت ای��ن کتابخانه به ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون تومان بودجه نیازمندیم و هنوز خیری‬ ‫تامین این مبلغ را تقبل نکرده اس��ت‪ .‬در حال‬ ‫حاض��ر درگیر راضی کردن خیرین برای تامین‬ ‫بودجه هستیم؛ بنابراین برای ساخت کتابخانه‬ ‫اقدامی انجام نش��ده اس��ت‪ .‬علی مرادی افزود‪:‬‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی موجب ش��د خیر اصلی‬ ‫موسس��ه که قرار بود ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان برای‬ ‫س��اخت کتابخان��ه هزینه کند نتوان��د به قول‬ ‫خود عمل کند‪ .‬مدیر موسس��ه خیریه «دست‬ ‫یاری به دش��ت یاری» گفت‪ :‬بودجه جمع اوری‬ ‫ش��ده ب��ه هیچ وجه برای س��اخت مدرس��ه یا‬ ‫دیگ��ر فعالیت ه��ای هزینه نمی ش��ود‪ .‬تاکید‬ ‫داریم ک��ه این بودجه برای س��اخت کتابخانه‬ ‫در منطق��ه محروم دش��ت یاری هزینه ش��ود‪.‬‬ ‫منطق��ه دش��ت یاری در ‪ ۱۰۰‬کیلومتری غرب‬ ‫چابهار واقع ش��ده است‪ .‬براس��اس امار وزارت‬ ‫اموزش و پرورش این منطقه از نظر نرم افزاری‬ ‫و س��خت افزاری‪ ،‬محروم ترین منطقه اموزشی‬ ‫کشور است‪ .‬دشت یاری ‪ ۱۵۰‬هزار نفر جمعیت‬ ‫و ‪ ۳۰‬هزار دانش اموز دارد‪.‬‬ ‫با تامین بودجه مردمی نخس��تین کتابخانه‬ ‫این منطقه به همت موسس��ه «دس��ت یاری به‬ ‫دشت یاری» ساخته می شود‪.‬‬ ‫عالقه من��دان می توانن��د ب��ا ‪#‬ب��ا_‪_۱۰‬‬ ‫هزارتومان_کتابخانه_بس��از در فضای مجازی‬ ‫جریان ساخت این کتابخانه را دنبال کنند‪.‬‬ ‫فرهنگ کتابخوانی‬ ‫پیشکسوت صنعت چاپ ایران درگذشت‬ ‫اس��ماعیل دمیرچی‪ ،‬نویس��نده کتاب سال‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و پیشکسوت صنعت‬ ‫چاپ کش��ور‪ ،‬صبح روز گذشته بر اثر عارضه‬ ‫قلبی درگذش��ت‪ .‬به گزارش ایبنا‪ ،‬اس��ماعیل‬ ‫دمیرچ��ی‪ ،‬نویس��نده و پیشکس��وت صنعت‬ ‫چاپ و نشر کشور که مدتی در بستر بیماری‬ ‫ب��ود‪ ،‬صبح روز گذش��ته بر اث��ر عارضه قلبی‬ ‫در بیمارس��تان ش��هید رجایی تهران درگذشت‪ .‬زنده یاد‬ ‫دمیرچ��ی در س��ال ‪ ۱۳۱۲‬در ته��ران به دنیا ام��د‪ .‬او از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۳۱‬به کار در چاپخانه ه��ای گوناگون‪ ،‬از جمله‬ ‫چاپخانه ه��ای علمی‪ ،‬تابان‪ ،‬بانک ملی و روزنامه اطالعات‬ ‫«همه می دانند» از رقابت اسکار خارجی بازماند‬ ‫توقف ساخت کتابخانه‬ ‫در منطقه محروم‬ ‫پرده از اسرار‬ ‫معدنی کره شمالی‬ ‫برداشته‬ ‫خواهد شد؟‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1133‬پیاپی ‪2451‬‬ ‫کاهش نرخ الومینیوم‬ ‫در بورس کاال‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 17‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تاخت وتاز‬ ‫سرب و روی‬ ‫روی خط‬ ‫صادرات‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ چرایی سقوط نرخ سنگ اهن صادراتی ایران را بررسی می کند‬ ‫دبیر س��ندیکای صنایع الومینیوم از کاهش ‪۳‬هزار‬ ‫تومان��ی نرخ هر کیلوگرم الومینیوم در پی باز ش��دن‬ ‫سقف رقابت نرخ در بورس کاال خبر داد و گفت‪ :‬انتظار‬ ‫می رود قیمت ها پایین تر نیز بیاید‪ .‬ابوالفضل رضایی در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره اثر برداشتن سقف قیمت ها‬ ‫از معامالت الومینیوم در بورس کاال‪ ،‬گفت‪ :‬برداشتن‬ ‫س��قف قیمت ها در بورس کاال توانس��ت قیمت های‬ ‫الومینیوم را تا حدود زیادی به س��مت تعادل بکشاند‪.‬‬ ‫رضایی بر لزوم تعیین ضمانت های اجرایی برای عرضه‬ ‫مس��تمر الومینیوم در بورس کاال بر اس��اس مصوبات‬ ‫ش��ورای رقابت تاکید کرد و گف��ت‪ :‬متقاضیان خرید‬ ‫از بورس کاال باید نس��بت به ادام��ه دار بودن عرضه ها‬ ‫اطمین��ان حاصل کنن��د چراک��ه درحال حاضر نبود‬ ‫ضمانت ه��ای اجرایی موجب ش��ده تولیدکنندگان‬ ‫محص��ول خود را در بازار عرضه نکنند‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫برداش��تن سقف قیمت ها اگرچه اقدام مثبتی ارزیابی‬ ‫می شود اما درصورتی اثربخشی کامل دارد که میزان‬ ‫عرضه ها نیز مش��خص باشد چراکه به صورت هفتگی‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰۰‬تن شمش و ‪ ۲۰۰۰‬تن بیلت الومینیوم‬ ‫ب��رای تامین نیاز تولیدکنندگان واقعی الزم اس��ت و‬ ‫اگر این عرضه ها مس��تمر باش��د‪ ،‬به کمک بورس کاال‬ ‫می توان به تعادل در عرض��ه و تقاضا و ثبات قیمت ها‬ ‫دس��ت یافت‪ .‬وی با اش��اره به حضور نیافتن مجتمع‬ ‫الومینیوم المه��دی و هرمزال در عرضه های بورس و‬ ‫عرضه های نامنظم ایرالکو‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این شرایط در‬ ‫ماه های اخیر موجب شد قیمت ها دستخوش نوسان‬ ‫شود و بازار در وضعیت نابسامانی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سنگ اهن ایران در انتظار تحوالت تحریم‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫معادن کره شمالی‬ ‫زیر لوای انزوا‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪674‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 17‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1133‬‬ ‫پیاپی ‪2451‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫مشکل‬ ‫اقتصادی‬ ‫راهکار‬ ‫سیاسی‬ ‫فرزاد هاشمی‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫خبر‬ ‫‪۳‬میلیارد ریال میلگرد‬ ‫و تیراهن احتکار شده‬ ‫کشف شد‬ ‫فرمانده انتظامی اس��تان همدان از کش��ف‬ ‫‪ ۳۹‬تن میلگرد و ‪ ۱۸۲‬شاخه تیراهن احتکار‬ ‫شده در شهرس��تان بهار خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫تس��نیم‪ ،‬س��ردار بخش��علی کامرانی صالح در‬ ‫هم��دان‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا اش��راف اطالعاتی‬ ‫کارکنان انتظامی شهرس��تان بهار‪ ،‬یک انبار‬ ‫حاوی میلگرد و تیراهن کشف شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ای��ن انبار که در یک محوطه در حومه ش��هر‬ ‫بهار قرار گرفته‪ ،‬حاوی ‪ ۱۸۲‬ش��اخه تیراهن‬ ‫و ‪ ۳۹‬ت��ن میلگرد به ارزش ‪ ۳‬میلیارد و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون ریال بوده است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اس��تان همدان با اشاره به‬ ‫اینک��ه یک متهم در این باره به مرجع قضایی‬ ‫معرفی شد‪ ،‬بر عزم جدی پلیس در مبارزه با‬ ‫اخاللگران اقتصادی تاکید کرد و گفت‪ :‬پلیس‬ ‫در ح��وزه مب��ارزه با قاچاق و احت��کار کاال با‬ ‫قانون ش��کنان‪ ،‬قاطع و بدون اغماض برخورد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫و عضو هیات مدیره صندوق تحقیق و توسعه صنایع‬ ‫و معادن ایران در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬روز شنبه از‬ ‫این دس��تگاه رونمایی می شود و با وجود اینکه هنوز‬ ‫رونمایی نشده‪ ،‬یک درخواس��ت از امریکا داریم‪ .‬در‬ ‫بخش اجرایی هم ‪ ۲‬ماه پیش یک قرارداد با شرکت‬ ‫المانی منعقد شد و بر مبنای ان‪ ،‬انها در فروش این‬ ‫دستگاه در قاره امریکا یا کشورهای دیگر به ما کمک‬ ‫دو فلز صادراتی از دست دالالن در امان ماندند‬ ‫سرب و روی همچنان روی خط صادرات می تازند‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در بی��ن فل��زات‪ ،‬س��رب و روی جزو فلزاتی به ش��مار‬ ‫می روند که بسیار محدود در بورس کاال عرضه می شوند‬ ‫و تولیدکنندگان داخلی بیش از انکه محصوالت خود را‬ ‫به داخ��ل اختصاص دهند‪ ،‬انها را صادر می کنند‪ .‬از این‬ ‫رو س��رب و روی جزو معدود فلزاتی اس��ت که از دست‬ ‫دالالن ای��ن روزهای بازار در امان مان ده اند‪ .‬البته با توجه‬ ‫به افزایش به��ای دالر‪ ،‬ارزش صادراتی این فلز می تواند‬ ‫ب��رای تولیدکنندگان ان بس��یار جذاب باش��د‪ ،‬هرچند‬ ‫برخ��ی تولیدکنندگان در زمین��ه صادرات از نظام حمل‬ ‫و انتق��ال بانکی گالیه دارند و تحریم ه��ا را مانعی برای‬ ‫صادرات خود می دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹سبد صادراتی به تامین داخلی می چربد‬ ‫رضا اعتدال‬ ‫محمد حیدرزاده‬ ‫ش��مش س��رب و روی به ندرت در بورس کاال عرضه‬ ‫می شود و تمام شرکت ها در بورس کاال محصوالت خود‬ ‫را عرضه نمی کنند‪ .‬این مطلب را رضا اعتدال‪ ،‬کارشناس‬ ‫حوزه سرب و روی در گفت وگو با‬ ‫عنوان و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت های بزرگ سرب و روی به طور معمول در‬ ‫بورس کاال عرضه می کنند‪ .‬اعتدال در ادامه توضیح داد‪:‬‬ ‫البته بیش��تر محصوالت سرب و روی شرکت های بزرگ‬ ‫که برند(نش��ان)های معتبر دارند به صادرات اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬به عبارت دیگر س��بد صادراتی انها به سبد داخلی‬ ‫می چربد‪ .‬از س��وی دیگ��ر مصرف داخلی نی��ز به اندازه‬ ‫تولید نیس��ت‪ .‬به عبارت دیگر میزان تولید بیش از نیاز‬ ‫داخل اس��ت و بخشی از شمش سرب و روی به صادرات‬ ‫اختص��اص دارد‪ .‬از این رو بیش��تر ش��رکت ها مجبور به‬ ‫صادرات هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شرکت های محدودی به بورس کاال وارد‬ ‫می شوند‪ .‬البته در زمینه سرب عرضه ای انجام نمی شود‬ ‫و در زمین��ه روی هم به طور محدود انجام می ش��ود اما‬ ‫بیشتر محصوالت خود را صادر می کنند‪ .‬این کارشناس‬ ‫ب��ا تایید این موضوع که در حال حاضر وضعیت صادرات‬ ‫س��رب و روی مناسب اس��ت‪ ،‬گفت ‪ :‬صادرات با احتساب‬ ‫دالر ازاد برای صادرکنندگان سود مناسبی دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه س��رب و روی در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که قیمت های سرب و روی از ابتدای سال تا چه‬ ‫اندازه افزایش یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر قیمت ها‬ ‫بر اس��اس بورس بین المللی فلزات لن��دن (ال ام ای) در‬ ‫محدوده ‪ ۲۴۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬دالر درهر تن‪ ،‬در نوسان است‪.‬‬ ‫قیمت های داخلی نی��ز روند صعودی دارند اما در داخل‬ ‫با توجه به نوس��ان شدید بهای دالر‪ ،‬خریدار و فروشنده‬ ‫به منظور رس��یدن ب��ه نرخ ثابت برای دالر دس��ت نگه‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫اعتدال ادامه داد‪ :‬در زمینه صادرات‪ ،‬توافق بر اس��اس‬ ‫بورس بین المللی فلزات لندن ال ام ای اس��ت اما شرایط‬ ‫پرداخت صادرات تا حدی با مش��کل روبه رو شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر اگر هم شمشی با برند معتبر وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬با افزایش قیمت بیشتری عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که وضعی��ت جهانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اگر بحران ایجاد ش��ده در اقتصاد کشور را‬ ‫از مرداد سال گذش��ته پیگیری کنیم‪ ،‬شاهد‬ ‫خواهی��م بود ک��ه نرخ دالر از ح��دود ‪۳۷۰۰‬‬ ‫تومان ب��ه باالی ‪ ۱۴‬هزار تومان رس��یده که‬ ‫نزدی��ک ‪ ۴‬براب��ر افزایش یافت��ه و ‪ ۳۵۰‬برابر‬ ‫رشد کرده اس��ت‪ .‬واضح و مشخص است که‬ ‫مهم ترین دلیل ان‪ ،‬مس��ائل سیاس��ی کشور‬ ‫است‪ .‬از زمانی که زمزمه های نقض برجام اغاز‬ ‫شد تا خروج امریکا از ان‪ ،‬شاهد افزایش نرخ‬ ‫دالر و کاهش ارزش ریال در کش��ور هستیم‪.‬‬ ‫در واقع اتفاق اقتصادی در کش��ور روی نداده‬ ‫که بتوان راه��کار اقتصادی ب��رای ان یافت‪.‬‬ ‫از ای��ن رو اگر کارشناس��ان معتقدند که باید‬ ‫سیاس��ت گذاری های اقتصادی را تبیین کرد‪،‬‬ ‫ایده درس��تی ندارند‪ .‬در پایان س��ال گذشته‪،‬‬ ‫کش��ور با مازاد ص��ادرات و فزونی صادرات بر‬ ‫واردات روبه رو بود‪ ،‬کش��ور در مدار ثابتی قرار‬ ‫گرفت و ذخایر ارزی قابل توجهی نیز داش��ت‬ ‫اما از ابتدای س��ال‪ ،‬بحران اقتصاد در کش��ور‬ ‫ش��کل گرفت ک��ه در حقیقت ی��ک واکنش‬ ‫طبیع��ی در برابر ی��ک حادثه سیاس��ی بود‪.‬‬ ‫بازار بس��یار هوشمند است و در برابر حوادث‬ ‫سیاسی‪ ،‬جنگ و حتی حوادث طبیعی واکنش‬ ‫نشان می دهد‪ .‬زمانی که جنگ در کشور روی‬ ‫می دهد‪ ،‬انتظار تورمی ش��کل می گیرد و رفع‬ ‫ان راحت نخواهد بود‪ .‬از زمان ایجاد بحران‪ ،‬از‬ ‫انجا که راهکار سیاسی برای مشکل به وجود‬ ‫ام��ده مطرح نش��د‪ ،‬اقتص��اد‪ ،‬ملتهب گونه به‬ ‫پیش می رود‪ .‬دولت برای حل مشکل افزایش‬ ‫بحران ابتدای امس��ال‪ ،‬دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را‬ ‫اعالم کرد‪ .‬هرچند اعالم این نرخ در ان زمان‬ ‫به نظر منطقی می رس��ید و ب��ه عبارت دیگر‬ ‫نرخ واقع��ی دالر در ان زم��ان همان ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان بود اما در اقتصاد‪ ،‬یک نرخ تمام شده و‬ ‫واقعی و یک نرخ بازاری وجود دارد‪ .‬نرخ بازار‬ ‫باالتر بود زیرا انتظارات تورمی و حبابی شکل‬ ‫گرفت که سبب صعودی شدن نرخ بازار شده‬ ‫بود‪ .‬این حباب نترکید چراکه برخی حباب ها‬ ‫به دالیلی همچون حل نشدن مشکل اصلی‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت بزرگتر و مقاوم تر ش��وند و این‬ ‫اتفاق در کش��ور ما روی داده اس��ت‪ .‬با اعالم‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی‪ ،‬رانت ه��ای مختلفی در‬ ‫بازار ایجاد ش��د‪ .‬از خرداد نیز دولت با کنترل‬ ‫بازار و بخشنامه های مختلف قصد کنترل بازار‬ ‫را دارد‪ ،‬در حال��ی که مش��کل بازار اقتصادی‬ ‫نیس��ت که بتوان با بخش��نامه و دس��توری‬ ‫ش��دن‪ ،‬ان را کنترل کرد‪ .‬ممکن اس��ت بازار‬ ‫در چند مدت اخیر نس��بت ب��ه تعویض افراد‬ ‫در سمت های ش��ان‪ ،‬بس��ته های ارائه شده یا‬ ‫بخش��نامه های مختلف واکنش نشان داده و‬ ‫کمی گیج و منگ از افزایش قیمت ها بازمانده‬ ‫باش��د اما به س��رعت راه خ��ود را بازیافته و‬ ‫روال افزایش قیمت ها را از س��ر گرفته است‪.‬‬ ‫راهکارهای اقتصادی نتوانس��ت برای تثبیت‬ ‫قیمت ه��ای دالر راه��ی بیاب��د چراک��ه بازار‬ ‫هوش��مند است و با بخش��نامه های دولتی به‬ ‫کنت��رل درنخواه��د امد‪ .‬این بازار هوش��مند‬ ‫را تنها با راهکار سیاس��ی می توان س��ر به راه‬ ‫کرد‪ .‬راهکار سیاس��ی نیز در گرو مذاکره های‬ ‫هوشمندانه و مقتدر با جهان است‪.‬‬ ‫رونمایی‬ ‫از دستگاه‬ ‫اندازه گیری‬ ‫سطوح‬ ‫نانومهندسی‬ ‫دانش��مندان جوان دانش��کده مهندسی مکانیک‬ ‫دانش��گاه ته��ران ب��ا حمای��ت صن��دوق تحقیق و‬ ‫توس��عه صنای��ع و معادن پ��س از ‪ ۳‬س��ال فعالیت‬ ‫مس��تمر تحقیقاتی و پژوهش��ی‪ ،‬موفق به س��اخت‬ ‫دس��تگاه تمام اتوماتیک «اندازه گی��ری زاویه تماس‪،‬‬ ‫کشش س��طح‪ ،‬انرژی سطح و توس��عه نرم افزارهای‬ ‫تخصص��ی انالیز س��طح» ش��دند‪ .‬درب��اره جزئیات‬ ‫بیشتر این دستگاه و س��رمایه گذاری در این زمینه‪،‬‬ ‫ارش حس��ین پور‪ ،‬مدیرعامل و عض��و هیات مدیره‬ ‫صندوق تحقیق و توسعه صنایع ایران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این پروژه در حوزه نانومهندس��ی‬ ‫س��طح قرار دارد‪ .‬به عبارت دیگر این پروژه‪ ،‬سطوح‬ ‫نانومهندس��ی س��طح را اندازه گی��ری می کند‪ .‬وی‬ ‫ب��ا اش��اره به انحصار س��اخت این دس��تگاه به چند‬ ‫کش��ور عنوان ک��رد‪ :‬تولید این دس��تگاه در انحصار‬ ‫ایاالت متحده امری��کا‪ ،‬المان و ژاپن قرار دارد‪ .‬البته‬ ‫دس��تگاه حاضر‪ ،‬نسل س��وم دس��تگاه اندازه گیری‬ ‫زاویه تماس اس��ت که پیش از این به وسیله همین‬ ‫تیم پژوهش��ی‪ ،‬تجاری سازی ش��ده بود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫و عض��و هی��ات مدیره صن��دوق تحقیق و توس��عه‬ ‫صنای��ع و معادن ای��ران در ادامه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ایران چهارمین کش��ور دارنده این فناوری پیشرفته‬ ‫به شمار می رود‪ .‬حس��ین پور یاداور شد‪ :‬این پروژه با‬ ‫مشارکت دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران‬ ‫و صندوق تحقیق و توس��عه صنای��ع و معادن انجام‬ ‫ش��ده که صن��دوق‪ ،‬هم در زمین��ه اجرایی و هم در‬ ‫زمینه مالی و س��رمایه گذاری‪ ،‬مشارکت های موثری‬ ‫برای ساخت این دستگاه انجام داده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫می کنند‪ .‬حس��ین پور درباره استفاده از این دستگاه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬از این دس��تگاه در مراکز ازمایشگاهی‪،‬‬ ‫دانش��گاهی و مراک��ز تحقیقاتی و علم��ی و در تمام‬ ‫کارخانه های فوالد و پتروشیمی ها می توانند استفاده‬ ‫کنند‪ .‬در ایران در س��ال گذش��ته‪ ،‬نمونه مشابه این‬ ‫دس��تگاه از یک ش��رکت المانی خریداری شد‪ .‬وی‬ ‫درباره صرفه اقتصادی این دس��تگاه در داخل کشور‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬صرف نظر از افزایش ن��رخ دالر در بازار‬ ‫ازاد‪ ،‬نرخ تمام ش��ده داخلی این دستگاه ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫از نمونه امریکایی و المانی ان پایین تر خواهد بود‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری است که امروز ‪ ۱۷‬شهریور ‪ ۹۷‬از‬ ‫دستگاه اندازه گیری سطوح نانومهندسی در دانشکده‬ ‫مهندس��ی مکانیک دانشگاه تهران بین ساعت ‪ ۱۱‬تا‬ ‫‪ ۱۳‬با حضور استادان و پژوهشگران رونمایی می شود‪.‬‬ ‫برخی از کش��ورها به دلیل محدود ش��دن نظام بانکی کشور ما خرید‬ ‫خود را کاهش داده اند‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرده که‬ ‫از یک س��و بخشی از صادرات خود را به بازار ثانویه ببریم و از سوی‬ ‫دیگر بخش��ی از کاالی خود را در ب��ورس کاال ارائه کنیم و در صورت‬ ‫نبودن مشتری در بورس اقدام به صادرات شود‬ ‫قیمت س��رب و روی چگونه اس��ت ‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در بعد‬ ‫بین المللی جنگ اقتصادی چینی ها با امریکایی ها‪ ،‬سبب‬ ‫افت قیمت های جهانی شده است‪ .‬در ماه گذشته‪ ،‬ذخایر‬ ‫بورس بین المللی فلزات لندن (ال ام ای) حدود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کاهش داش��ت‪ ،‬در حالی که اگر شرایط عادی بود سبب‬ ‫افزای��ش قیمت های جهانی می ش��د اما ت��رس افزایش‬ ‫نرخ ه��ای تعرفه ای جهان��ی‪ ،‬اجازه افزای��ش قیمت ها را‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه سرب و روی در ادامه توضیح داد‪:‬‬ ‫فلز روی مکمل اهن در گالوانیزه است‪ ،‬بنابراین افزایش‬ ‫قیمت اهن در مصرف روی نیز تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پایداری بازار صادراتی‬ ‫اعتدال در پاس��خ به این پرس��ش که بازار صادراتی ما‬ ‫پابرجا خواهد ماند‪ ،‬گفت‪ :‬بیش��ترین ص��ادرات ایران به‬ ‫ترکیه انجام می ش��ود و البته تا حدی هم به کشورهایی‬ ‫چون دوبی‪ ،‬پاکس��تان و افغانس��تان ص��ادرات داریم و‬ ‫کش��ورهای شمالی ایران مثل اوکراین هم خریدار سرب‬ ‫و روی ایران هس��تند اما اساس صادرات سرب و روی به‬ ‫ترکیه اس��ت و در حال حاضر نیز کشورهایی که از ایران‬ ‫س��رب و روی می خرند از نظر حجم درخواست کمتری‬ ‫دارند اما همچنان خریدار به شمار می روند و این کاهش‬ ‫حجم به دلیل مشکالت نقل و انتقال پول است‪.‬‬ ‫‹ ‹سازکار صادرات بهم ریخته است‬ ‫محمد حیدرزاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ذوب روی بافق‬ ‫نی��ز درباره وضعیت بازار س��رب و روی در این روزها در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شمش سرب و روی جزو‬ ‫فلزاتی به ش��مار می روند که بازار صادراتی انها بیشتر از‬ ‫مصرف داخلی است و بازار داخلی کشش الزم را در این‬ ‫ح��وزه ندارد‪ .‬از این رو بیش��تر واحدهای س��رب و روی‬ ‫در ح��وزه صادرات فعالیت دارند‪ .‬حی��درزاده در ادامه با‬ ‫اش��اره به وضعیت کنونی صادرات س��رب و روی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬س��ازکار صادرات کمی بهم ریخته اس��ت و یکی از‬ ‫مهم ترین مش��کالت کنونی نیز بهم ریختگی بازار ارز در‬ ‫داخل اس��ت‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که کشورهای‬ ‫هدف صادراتی تا چه اندازه محدود شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی‬ ‫کش��ورها به دلیل محدود ش��دن نظام بانکی کش��ور ما‬ ‫فوالدی ها چشم انتظار حذف تدریجی سقف رقابت‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اظهار کرد‪ :‬تعیین‬ ‫نرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای محصوالت فوالدی به این معنی‬ ‫اس��ت که این شرکت ها ورق ش��مش خود را به نرخ قراضه‬ ‫بفروش��ند اما اگر س��قف رقابت برای ش��رکت های فوالدی‬ ‫حذف شود قیمت ها واقعی می شوند‪ .‬سیف اهلل امیری‪ ،‬مدیر‬ ‫کل دفت��ر صنای��ع معدنی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اع�لام کرد از این پس نرخ پایه ف��والد با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫در بورس تعیین می شود اما این تصمیم اثار سوئی ازجمله‬ ‫متعادل نبودن قیمت ها برای صنایع فوالدی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش بورس نیوز‪ ،‬سیدرس��ول خلیفه س��لطان‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمن فوالد در این زمینه گفت‪ :‬بر اس��اس ابالغیه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��قف رقابت محصوالت فوالدی‬ ‫‪ ۱۵‬درصد اعالم شد اما اگر این سقف رقابت به تدریج حذف‬ ‫ش��ود‪ ،‬بخشی از مشکالت صنعت فوالد برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬با ازادس��ازی سقف رقابت‪،‬‬ ‫عرضه نیز به طور کامل انجام می ش��ود و قیمت ها متعادل‬ ‫می شوند‪ .‬خلیفه سلطان با اشاره به اینکه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫به عنوان نرخ پایه به ش��مار می رود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شرکت های‬ ‫فوالدی‪ ،‬ورق ش��مش خ��ود را به نرخ قراضه می فروش��ند‬ ‫اما اگر س��قف رقابت برای ش��رکت های فوالدی حذف شود‬ ‫قیمت ها واقعی ش��ده و محصوالت به میزان کافی به فروش‬ ‫می رس��ند که در ص��ورت ادامه این روند‪ ،‬به تدریج ش��اهد‬ ‫کاهش نرخ محصوالت فوالدی خواهیم بود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد با بیان اینکه دستکاری‬ ‫قیمت ه��ا‪ ،‬افزای��ش و کاهش نرخ را در پی خواهد داش��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متعادل نبودن بازار موجب ایجاد رانت و سقف خواهد‬ ‫ش��د که در پی ان قیمت ه��ا نیز به ط��ور ناگهانی افزایش‬ ‫می یابند اما با ازاد شدن سقف رقابت می توانیم شاهد تعادل‬ ‫نرخ در بازار محصوالت فوالدی باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تاکنون فوالدی ها محصوالت خود را با‬ ‫نرخ دولتی عرضه می کردند‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��رکت ها با سقف‬ ‫رقابت��ی بی��ش از ‪ ۱۰‬درصد در بازار فعالی��ت می کردند که‬ ‫اکنون به ‪ ۱۵‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫خرید خ��ود را کاهش داده ان��د‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اعالم کرده که از یک سو بخشی از صادرات خود‬ ‫را به بازار ثانویه ببریم و از س��وی دیگر بخشی از کاالی‬ ‫خ��ود را در بورس کاال ارائه کنیم و در صورت مش��تری‬ ‫نداش��تن در بورس اقدام به صادرات شود‪ .‬این مشکالت‬ ‫تمام تولیدکنن��دگان را درگیر ک��رده و اگر وضعیت به‬ ‫همین من��وال ادامه یاب��د‪ ،‬خطر تعطیلی ب��رای صنایع‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ذوب روی بافق در‬ ‫ادامه تاکید کرد‪ :‬برای ادامه حیات کش��ور باید به نوعی‬ ‫وضعیت سیاس��ی را بهبود بخشیم و وضعیت بین المللی‬ ‫خود را در جهان تغییر دهیم تا معامالت بانکی و تجارت‬ ‫جهانی روان شود‪.‬‬ ‫حیدرزاده در ادامه با اشاره به میزان صادرات شرکت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تا پیش از تحریم ها صادرات خوبی داش��تیم‬ ‫اما هم اکنون این طور نیست‪ .‬در حال حاضر صادرات ما‬ ‫بس��یار محدود ش��ده و ان هم با مکانیسم تعریف نشده‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بورس کاال ه��م این میزان عرضه‬ ‫مورد نیاز نیست و اگر عرضه با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی انجام‬ ‫ت می شود‪ .‬چنانچه شاهد هستیم در‬ ‫شود‪ ،‬سبب بروز ران ‬ ‫فلزاتی همچون فوالد‪ ،‬الومینیوم و مس‪ ،‬رانت با ش��دت‬ ‫بیشتری ایجاد ش��ده است چون برخی با دالر دولتی به‬ ‫ب��ورس کاال نف��وذ می کنند و محص��والت را با دالر نرخ‬ ‫ازاد در بیرون می فروش��ند‪ .‬البته در زمینه سرب و روی‪،‬‬ ‫این رانت کمتر ش��ده و تا پیش از این حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬‬ ‫ش��رکت عرض ه انجام می دادند که در حال حاضر به طور‬ ‫محدود انجام می شود‪.‬‬ ‫تولید‪ ۲۲۰‬هزار تن اهن اسفنجی‬ ‫در فوالد سفید دشت‬ ‫از ابتدای امس��ال‪ ۲۲۰ ،‬ه��زار تن اهن اس��فنجی در کارخانه فوالد یک‬ ‫میلیون تنی سفیددش��ت تولید ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬س��یدنعیم امامی‪ ،‬مدی��رکل صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت چهارمحال و‬ ‫بختیاری گفت‪ :‬از ابتدای امس��ال‪ ۲۲۰ ،‬هزار تن اهن اس��فنجی در کارخانه‬ ‫فوالد یک میلیون تنی سفیددشت تولید شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تامین و انباشت مواد اولیه مورد نیاز کارخانه افزود‪ :‬با تامین‬ ‫این مواد برخالف سال های گذشته‪ ،‬شاهد توقف تولید به دلیل کمبود مواد‬ ‫اولیه واحد احیای مستقیم نخواهیم بود‪.‬‬ ‫امامی همچنین از پیش��رفت ‪ ۷۰‬درصدی واحد فوالدسازی این کارخانه‬ ‫خب��ر داد و اضافه کرد‪ :‬این واحد به عنوان پیش��تاز پروژه های فوالدس��ازی‬ ‫در مجموعه ‪ ۷‬طرح اس��تانی قرار دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر عملیات‬ ‫نصب تجهیزات واحد فوالدس��ازی اغاز ش��ده و بیش��تر این تجهیزات وارد‬ ‫سایت شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است شهرک صنعتی سفیددش��ت از توابع شهرستان بروجن‪ ،‬در‬ ‫‪ ۳۵‬کیلومتری شهرکرد‪ ،‬مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 17‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1133‬‬ ‫پیاپی ‪2451‬‬ ‫معدن‬ ‫چرایی سقوط نرخ سنگ اهن صادراتی ایران را بررسی می کند‬ ‫سنگ اهن ایران در انتظار تحوالت تحریم‬ ‫بر اس��اس امار گمرک در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امسال‪۳ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۴۱‬هزار تن انواع سنگ اهن به ارزش ‪۱۰۶‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۱۹۸‬هزار دالر از ایران صادر ش��د‪ .‬در این‬ ‫مدت ‪ ۹‬کش��ور جهان خریدار س��نگ اهن ایران بودند‬ ‫که از این بین چین بزرگ ترین مش��تری این فراورده‬ ‫معدن��ی ایران اس��ت‪ .‬در واقع این کش��ور بیش از ‪۹۲‬‬ ‫درصد از س��نگ اهن صادراتی ایران را خریداری کرده‬ ‫اما پ��س از اعمال تحریم های یک س��ویه امریکا علیه‬ ‫ای��ران‪ ،‬تمایل برای خرید س��نگ اهن ایران از س��وی‬ ‫این کش��ور کاهش پیدا کرد‪ .‬از دید فعاالن این حوزه‪،‬‬ ‫خریداران چینی س��نگ اهن ایران منتظر هس��تند تا‬ ‫نتیجه تح��والت اخیر را مش��اهده کنن��د‪ .‬نتیجه این‬ ‫انتظار در بازار جهانی‪ ،‬کاهش نرخ سنگ اهن صادراتی‬ ‫اس��ت‪ .‬ارزش هر تن س��نگ اهن صادراتی ایران در ‪۴‬‬ ‫ماه نخست امس��ال حدود ‪ ۳۱‬دالر است‪ ،‬در حالی که‬ ‫سنگ اهن صادراتی ایران در مدت مشابه سال گذشته‬ ‫حدود ‪ ۵۵‬دالر خرید و فروش شد‪.‬‬ ‫سیرانوش موسوی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کاهش فروش سنگ اهن‬ ‫مهرداد اکبریان‪ ،‬رییس انجمن س��نگ اهن ایران‪ ،‬در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫درباره دلیل اصلی کاهش صادرات‬ ‫س��نگ اهن ایران‪ ،‬گفت‪ :‬در ماه های نخست سال ‪،۹۷‬‬ ‫ش��رایط خوبی برای صادرات سنگ اهن و مشتقات ان‬ ‫مانند کنسانتره و گندله ایجاد نشد‪ .‬به نظر من با جدی‬ ‫شدن روند تحریم ها علیه ایران‪ ،‬نرخ سنگ اهن کاهش‬ ‫پیدا کرد و روند نزولی گرفت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه س��امانه نیما درب��اره مواد معدنی‬ ‫و س��نگ اهن شرایط مشخص و روش��نی ندارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کاهش نرخ س��نگ اهن در بازار داخلی و جهانی‬ ‫به بس��یاری از معادن کوچک و متوس��ط اسیب وارد‬ ‫ک��رده اس��ت‪ ،‬از این رو فعاالن این ح��وزه برای فروش‬ ‫ای��ن فراورده معدنی با احتیاط جل��و می روند و میزان‬ ‫صادرات خود را کاهش داده اند تا ببینند در اینده چه‬ ‫اتفاق هایی رخ می دهد‪.‬‬ ‫این فع��ال اقتصادی با بیان اینک��ه وضع عوارض بر‬ ‫خام فروش��ی‪ ،‬باعث باال رفتن هزین��ه تولید و صادرات‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این بخشنامه شرایط را برای صادرات‬ ‫معادن کوچک و متوس��ط سخت و دشوار خواهد کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر نمی توان پیش بینی کرد که تحریم ها چه‬ ‫شرایطی را برای فعاالن این حوزه ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬ب��ا رونق ص��ادرات می توان ش��رایط‬ ‫اقتصادی کش��ور را بهبود بخش��ید زیرا به این وسیله‪،‬‬ ‫ارز مورد نیاز کش��ور تامین می ش��ود اما شرایط برای‬ ‫صادرات در داخل کش��ور دش��وار ش��ده و مس��ئوالن‬ ‫اجرای��ی‪ ،‬انگونه که باید زمینه تس��هیل ص��ادرات را‬ ‫فراهم نکرده اند‪.‬‬ ‫اکبری��ان تصریح کرد‪ :‬هزینه ه��ای تولید و صادرات‬ ‫س��نگ اهن در ایران افزایش یافته‪ ،‬در حالی که شاهد‬ ‫کاهش نرخ جهانی این محصول هس��تیم و این مسئله‬ ‫باعث شده نتوانیم در بازار جهانی حضور موفقی داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��رکت های چینی‪ ،‬عمده خریدار‬ ‫س��نگ اهن ای��ران هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬خری��داران چینی‬ ‫در ش��رایط فعلی بهتر اس��ت دولت یک بسته حمایتی برای صنعت‬ ‫و معدن تعریف و ش��رایط را برای ادامه حیات معادن و کارخانه های‬ ‫فوالد هموار کند‪ .‬معدنی ها و فوالدی ها به هم وابس��ته هستند‪ ،‬از‬ ‫این رو با تعامل می توان از این مشکل گذر کرد‬ ‫با اعمال تحریم ها احس��اس خط��ر می کنند‪ ،‬از این رو‬ ‫روند خرید را متوقف کردند و چندان به دنبال دردس��ر‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫رییس انجمن س��نگ اهن ای��ران با اب��راز نگرانی از‬ ‫ب��ازار ف��روش مواد معدن��ی در ماه های این��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی س��نگ اهن‪ ،‬ت��وان ف��روش‬ ‫محص��والت را ندارن��د‪ .‬همچنی��ن در ب��ازار داخل��ی‬ ‫و خارج��ی‪ ،‬تقاض��ا ب��رای خری��د کنس��انتره و گندله‬ ‫س��نگ اهن کمتر ش��ده اس��ت‪ .‬اگر این روند ادامه دار‬ ‫ش��ود بدون تردید به تعطیلی معادن سنگ اهن منجر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اکبری��ان ب��ا اش��اره ب��ه باال رفت��ن ظرفی��ت تولید‬ ‫س��نگ اهن در کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر ایران ‪۸۰‬‬ ‫میلیون تن سنگ اهن تولید می کند و این امار بهترین‬ ‫گواه برای موفقیت در تولید س��نگ اهن اس��ت چراکه‬ ‫تا ‪ ۳‬س��ال پیش حداکثر ظرفیت تولید س��نگ اهن در‬ ‫کش��ور ‪ ۴۰‬میلیون تن بود‪ .‬در ‪ ۲‬س��ال گذشته تعداد‬ ‫قابل توجهی کارخانه کنسانتره و گندله راه اندازی شد‬ ‫و بسیاری از کارخانه های فراوری با دالر ‪ ۶‬هزار تومانی‬ ‫ساخته ش��دند‪ ،‬از این رو اگر نتوانند بازار داشته باشند‬ ‫بدون تردید با مشکالت اساسی روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال معدنی با بی��ان اینکه در ش��رایط فعلی‬ ‫دولت‪ ،‬معدنی ها و فوالدی ها باید با هم همراه ش��وند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ش��رایط فعلی بهتر اس��ت دولت یک بس��ته‬ ‫حمایت��ی برای صنعت و معدن تعریف کند و ش��رایط‬ ‫را برای ادامه حیات معادن و کارخانه های فوالد هموار‬ ‫س��ازد‪ .‬معدنی ها و فوالدی ها به هم وابسته هستند‪ ،‬از‬ ‫این رو با تعامل می توان از این مشکل گذر کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه متفاوت معدنکاران به خام فروشی‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه موض��وع خام فروش��ی از دید‬ ‫معدن��کاران متفاوت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به نظ��ر من عبارت‬ ‫خام فروش��ی در فراورده های معدن��ی کاربرد چندانی‬ ‫ندارد زیرا هر ماده معدنی نسبت به ماده باالتر از خود‬ ‫خام به شمار می رود‪ .‬به عبارت دیگر سنگ اهن نسبت‬ ‫به کنسانتره‪ ،‬کنسانتره نسبت به گندله و گندله نسبت‬ ‫به اهن اس��فنجی‪ ،‬خام به ش��مار م��ی رود‪ .‬از دید من‬ ‫اینگونه تعاریف از ماده خام چندان درست نیستند‪.‬‬ ‫اکبری��ان افزود‪ :‬در بازار داخلی با توجه به مزیت های‬ ‫نس��بی و رقابتی که در کشور وجود دارد باید به سمت‬ ‫ارزش اف��زوده باالت��ر بروی��م‪ .‬این مه��م زمانی محقق‬ ‫خواهد شد که شرایط مناسب در کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال معدنی ب��ا بی��ان اینکه سیاس��ت های‬ ‫رییس جمهوری امریکا باعث کاهش نرخ سنگ اهن در‬ ‫بازارهای جهانی ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬ورود دونالد ترامپ‬ ‫به کاخ سفید‪ ،‬بس��یاری از مناسبات تجاری و سیاسی‬ ‫جه��ان را بر هم زد و تنش های زیادی در بس��یاری از‬ ‫بازارهای جهانی ایجاد ک��رد‪ .‬تصمیم گیری های وی بر‬ ‫بازار س��نگ اهن نیز تاثیر مس��تقیم گذاش��ت و باعث‬ ‫توقف روند خرید س��نگ اهن از سوی چینی ها شد اما‬ ‫باید بگویم اگر کارخانه های چینی‪ ،‬تصمیم قطع تولید‬ ‫بگیرند شاهد اتفاق های ناخوشایندی در بازار داخلی و‬ ‫خارجی خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازیگر تعیین کننده نرخ سنگ اهن‬ ‫کی��وان جعف��ری طهرانی‪ ،‬تحلیلگر بازاره��ای بین الملل‬ ‫ف��والد و س��نگ اهن در ای��ن ب��اره در گفت وگو با‬ ‫‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬کارخانه های فوالد چین از اصلی ترین بازیگران‬ ‫ن نرخ‬ ‫تعیین نرخ فوالد هستند‪ .‬از این رو اگر بخواهیم نوسا ‬ ‫سنگ اهن را در بازارهای جهانی بررسی کنیم‪ ،‬ناگزیریم به‬ ‫اتفاق های بازار چین نگاهی بیندازیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تجربه نش��ان داده که در ماه اوت‪ ،‬مصادف‬ ‫با مرداد و ش��هریور تقاضا برای خرید س��نگ اهن از س��وی‬ ‫کارخانه ه��ای فوالد چین مضاعف ب��ود‪ .‬این افزایش تقاضا‬ ‫بر نرخ س��نگ اهن تاثیر مس��تقیم گذاشت‪ .‬این کارشناس‬ ‫ب��ا بیان اینکه درحال حاضر ن��رخ فوالد افت چندانی نکرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬به نظر من ن��رخ ف��والد در بازارهای جهانی‬ ‫مناس��ب است‪ .‬نرخ س��نگ اهن با عیار میانگین ‪ ،۶۲‬حدود‬ ‫‪ ۶۶‬تا ‪ ۶۷‬دالر است که مناسب به شمار می رود اما با توجه‬ ‫به اینکه نخس��تین هفته اکتبر شاهد تعطیالت طوالنی در‬ ‫چین خواهیم بود‪ ،‬از ماه سپتامبر شاهد افت نرخ سنگ اهن‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته جعف��ری طهرانی‪ ،‬هر س��ال اواخر ش��هریور‪،‬‬ ‫کنفرانس بین المللی سنگ اهن از سوی انجمن فوالد چین‬ ‫در این کش��ور برگزار می شود‪ .‬امسال نیز این کنفرانس ‪۲۸‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬شهریور برگزار خواهد شد‪ .‬همواره پیش از شروع این‬ ‫کنفرانس ش��اهد تب و تاب در بازار س��نگ اهن هستیم اما‬ ‫پس از ان‪ ،‬چین به تعطیالت اکتبر می رود و از ‪ ۲۰‬شهریور‬ ‫تا ‪ ۲۰‬مهر ش��اهد افت بیشتر نرخ س��نگ اهن در بازارهای‬ ‫جهانی خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫صادرات ایران در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته با کاهش چش��مگیری همراه بوده؛ به طوری که‬ ‫تا پایان تیر س��ال گذش��ته ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۶۷۵‬هزار تن انواع‬ ‫س��نگ اهن از ایران صادر ش��د‪ .‬ارزش صادرات سنگ اهن‬ ‫ایران نیز در س��ال گذش��ته بی��ش از ‪ ۳۱۱‬میلیون و ‪۶۰۹‬‬ ‫هزار دالر بود‪.‬‬ ‫مهرداد اکبریان‬ ‫با جدی شدن‬ ‫روند تحریم ها‬ ‫علیه ایران‬ ‫نرخ سنگ اهن‬ ‫کاهش پیدا‬ ‫کرد و روند‬ ‫نزولی گرفت‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‬ ‫از ‪ ۲۰‬شهریور‬ ‫تا ‪ ۲۰‬مهر شاهد‬ ‫افت بیشتر نرخ‬ ‫سنگ اهن در‬ ‫بازارهای جهانی‬ ‫خواهیم بود‬ ‫کلیدخوردن خط دوم انتقال اب از خلیج فارس به فالت مرکزی‬ ‫نماین��ده مردم کرمان و راور گف��ت‪ :‬برای مقابله با بحران اب‪،‬‬ ‫پ��روژه انتق��ال اب از خلیج ف��ارس با اعتباری اف��زون بر ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به وس��یله س��ندیکا تامین می ش��ود و تا ‪ ۲‬سال‬ ‫اینده به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫انتقال اب از خلیج فارس یک پروژه مهم و حیاتی برای استان‬ ‫کرمان است‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان؛ محمدرضا پورابراهیمی‪،‬‬ ‫مش��کالت بازپرداخت تس��هیالت را بین بس��یاری از واحدهای‬ ‫اقتصادی مش��ترک دانس��ت و بیان کرد‪ :‬در ش��رایط اقتصادی‬ ‫ویژه ای قرار داریم که اولویت اجرای دقیق و کامل سیاست های‬ ‫ارزی مثل لنگر کش��ور برای کشتی کش��ور به شمار می رود‪ .‬از‬ ‫این رو باید اقدامات مناسبی را در این راستا انجام دهیم‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی اظهار ک��رد‪ :‬یکی از طرح ه��ای جدیدی که در‬ ‫اس��تان در حال اجراس��ت‪ ،‬مقابله با بحران اب اس��ت که برای‬ ‫اس��تان کرمان‪ ،‬جدی اس��ت‪ .‬درحال حاضر این پروژه ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫پورابراهیمی یاداور ش��د‪ :‬خط دوم انتق��ال اب در کنار خط‬ ‫نخست در هفته اینده کلید خواهد خورد که حدود ‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫ی��ورو منابع ب��رای ان در نظر گرفته ش��ده و ‪ ۲۵۰‬میلیون متر‬ ‫مکعب اب را انتقال خواهد داد‪ .‬ش��رکت خط انتقال دوم از چند‬ ‫روز اینده تش��کیل خواهد ش��د و از نیمه دوم سال‪ ،‬کار خود را‬ ‫اغاز می کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای اسالمی ابراز‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر اس��تان کرمان قطب فوالد ایران به ش��مار‬ ‫می رود‪ ،‬در حالی که هنوز صنایع پایین دس��تی کار خود را اغاز‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امروز در اس��تان ش��اهد بهره برداری س��االنه ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تن سنگ اهن‪ ۲۲ ،‬میلیون تن ظرفیت گندله سازی و ‪۶‬‬ ‫میلیون تن اهن اس��فنجی هستیم که به بزرگترین فناوری های‬ ‫پیش��رفته اروپایی تنه می زند‪ .‬پورابراهیمی ادامه داد‪ :‬در شرایط‬ ‫سخت اقتصادی‪ ،‬شاهد توس��عه صنعت فوالد در استان هستیم‬ ‫که با شتاب پیش می رود‪ .‬نماینده مردم کرمان و راور در مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬در راستای فعالیت های اقتصادی‪ ،‬صندوق‬ ‫توس��عه ملی باید هر سال ظرفیت توسعه استان را فراهم کند و‬ ‫این ظرفیت باید تاثیر بیشتری بر اقتصاد استان بگذارد‪ .‬وی ابراز‬ ‫کرد‪ :‬مس چند س��الی است که عقب افتاده و ظرفیت تولید ان‬ ‫نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش یافته و باید طرح های توسعه‬ ‫ان هر چه زودتر محقق ش��ود؛ اتفاق مثبتی که در هفته جاری‬ ‫پس از ‪ ۲‬س��ال پیگیری محقق ش��د‪ .‬تصویب منطقه تجاری در‬ ‫مرکز اس��تان بود‪ ،‬در حالی که در گذشته‪ ،‬مناطق بم‪ ،‬رفسنجان‬ ‫و س��یرجان‪ ،‬اقتصادی بودند‪ .‬پورابراهیمی افزود‪ :‬دومین منطقه‬ ‫ویژه گردش��گری‪ ،‬ش��هداد بود که هواپیمایی ماهان مسئولیت‬ ‫اجرای ان را برعهده گرفت و تصمیم گرفته شد در سایر شهرها‪،‬‬ ‫انار‪ ،‬گل گهر سیرجان و منطقه ریلی زرند‪ ،‬منطقه اقتصادی ایجاد‬ ‫شود که باعث توانمندی استان کرمان خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس مصوبه ‪۱۴‬شهریور امسال‪ ،‬از این پس‬ ‫صادرکنن��دگان عالوه ب��ر اینکه بای��د ارز حاصل‬ ‫از ص��ادرات خ��ود را حداکث��ر ت��ا ‪۲‬ماه به کش��ور‬ ‫برگردانند‪ ،‬از انها تعهدنامه ای نیز برای بازگش��ت‬ ‫ارز دریافت می ش��ود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬چالش های‬ ‫ب��ازار ارز و روند کند عرض��ه ارز حاصل از صادرات‬ ‫محصوالت پتروش��یمی و ف��والدی‪ ،‬دولت را بر ان‬ ‫داشته تا الزامات تازه ای پیش روی صادرکنندگان‬ ‫این ح��وزه قرار دهد‪ .‬بر اس��اس بخش��نامه ای که‬ ‫‪ ۱۴‬ش��هریور امس��ال ابالغ ش��د‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫محص��والت پتروش��یمی‪ ،‬فوالد و فل��زات رنگین‪،‬‬ ‫ملزم شده اند ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر‬ ‫تا ‪ ۲‬ماه به کش��ور باز گردانند و از انها تعهدنامه ای‬ ‫نی��ز ب��رای بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات اخذ‬ ‫می ش��ود‪ .‬وزیر نفت هم چندی پیش در نامه ای به‬ ‫تولیدکنندگان پتروش��یمی نسبت به لزوم عرضه‬ ‫م��داوم ارز حاصل از ص��ادرات در بازار ثانویه تاکید‬ ‫ک��رده بود‪ .‬متن کام��ل نامه معاون��ت ارزی بانک‬ ‫مرکزی ب��ه گمرک و متعاقب ان نامه گمرک برای‬ ‫اخذ تعهد از صادرکنندگان به این ش��رح منتش��ر‬ ‫شده است‪:‬‬ ‫جناب اقای فرود عسگری‬ ‫ریی�س کل محت�رم گم�رک جمه�وری‬ ‫اسالمی ایران‬ ‫با سالم و احترام‬ ‫با اش��اره به بند«‪ »۵‬نامه ش��ماره ‪/۹۷۰۸۸۶۰‬م‬ ‫مورخ ‪ ۰۳/۴/۱۳۹۷‬نهاد ریاس��ت جمهوری درباره‬ ‫مصوبه های جلس��ه مورخ ‪ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷‬س��تاد‬ ‫اقتص��ادی دول��ت و نام��ه ش��ماره ‪ ۴۶۶۱۷‬مورخ‬ ‫‪ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷‬معاون اول محترم رییس جمهوری‬ ‫پیرام��ون ال��زام تولیدکنن��دگان محص��والت‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬فراورده ه��ای نفت��ی‪ ،‬محص��والت‬ ‫فوالدی و فلزات رنگین به سپردن تعهد فروش ارز‬ ‫حاصل از صادرات خود‪ ،‬به استحضار می رساند تمام‬ ‫فعالیت های صادرکنندگان به صورت الکترونیکی‬ ‫و در س��امانه های مرتبط انجام می شود و هر گونه‬ ‫تغیی��ر در «پنجره واحد تج��ارت فرامرزی» برای‬ ‫ثبت اطالع��ات اظهارنامه صادرات��ی الکترونیکی‬ ‫ک��ه نخس��تین گام به منظور صدور کاالس��ت‪ ،‬در‬ ‫حیطه اختیارات ان گمرک اس��ت‪ .‬خواهش��مند‬ ‫اس��ت ب��رای اجرایی ک��ردن مصوبه های جلس��ه‬ ‫مورخ ‪1397/۴/۰۳‬س��تاد اقتصادی دولت دستور‬ ‫فرمایند ترتیبی اتخاذ شود که فرم تعهد پیوست در‬ ‫سامانه مزبور طراحی و درج شود تا صادرکنندگان‬ ‫در هنگام تکمیل اطالعات اظهارنامه های صادراتی‬ ‫نسبت به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات‬ ‫اقدام کنند‪ .‬گفتنی اس��ت نظر ب��ه اینکه تغییر در‬ ‫س��امانه مزبور زمان بر است‪ ،‬دس��تور فرمایند اخذ‬ ‫فیزیکی تعهد از صادرکنندگان کاالهای مش��مول‬ ‫بر اس��اس فرم پیوست تا راه اندازی سامانه یادشده‬ ‫از سوی گمرکات کشور انجام و نسخه ای به منظور‬ ‫اخذ سوابق به اداره صادرات این بانک ارسال کنند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت صادرات به تمام کش��ورها و مقاصد‬ ‫مش��مول اخذ تعهد ف��روش ارز حاصل از صادرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫غالمرضا پناهی‬ ‫رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‬ ‫باسالم‬ ‫جزئیات نامه گمرک ایران به گمرکات اجرایی‬ ‫با ارس��ال این نامه بانک مرکزی‪ ،‬اکنون گمرک‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران نیز با ارسال ابالغیه ای به‬ ‫گم��رکات اجرایی‪ ،‬فرم تعهدنامه ای که نیاز اس��ت‬ ‫از صادرکنن��دگان ب��رای بازگش��ت ارز حاصل از‬ ‫صادرات خود دریافت کنند را اعالم کرده است‪:‬‬ ‫الزام صادرکنندگان به س��پردن تعهد فروش ارز‬ ‫حاصل از صادرات‬ ‫طبقه بن��دی‪۱۳۹۷ :‬مرجع ص��ادر کننده‪ :‬دفتر‬ ‫صادرات‬ ‫تاری��خ تصوی��ب‪۱۴/۰۶/۱۳۹۷ :‬ش��ماره‪:‬‬ ‫‪۷۰۷۰۴۸/۱۹۷‬‬ ‫محدوده شمول‪ :‬صادرات‬ ‫به پیوس��ت تصویر نامه ش��ماره ‪۹۷/ ۱۸۰۹۶۷‬‬ ‫مورخ ‪ ۹۷/ ۵/ ۲۷‬معاون محترم ارزی بانک مرکزی‬ ‫منضم به نامه ش��ماره ‪/ ۹۷/ ۸۸۶۰‬م مورخ ‪۹۷/ ۴/ ۳‬‬ ‫نهاد ریاس��ت جمهوری درباره مصوبه های جلسه‬ ‫م��ورخ ‪ ۹۷/ ۴/ ۳‬س��تاد محترم اقتص��ادی دولت و‬ ‫همچنین نامه ش��ماره ‪۴۶۶۱۷‬م��ورخ ‪۹۷/ ۴/ ۱۳‬‬ ‫مع��اون اول محترم رییس جمه��وری درباره الزام‬ ‫صادرکنندگان به س��پردن تعهد فروش ارز حاصل‬ ‫از صادرات ارس��ال می شود‪ .‬دستور فرمایید ضمن‬ ‫اطالع رس��انی مناس��ب به صادرکنندگان‪ ،‬تا زمان‬ ‫الکترونیکی ش��دن فرم یاد ش��ده در سامانه جامع‬ ‫امور گمرکی‪ ،‬فیزیک ان از س��وی صادرکنندگان‬ ‫تکمیل و پس از تایید امضای ذیل ان از سوی دفاتر‬ ‫اسناد رس��می‪ ،‬تصویر اسکن ش��ده ان را با عنوان‬ ‫«فرم تعهد نامه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات»‬ ‫(مطاب��ق پیوس��ت) ب��ه اظهارنام��ه الکترونیکی‬ ‫صادراتی ضمیمه کنند‪ .‬گفتنی است پیگیری نحوه‬ ‫اجرای تعهدات ناشی از فرم یادشده به عهده بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جزئیات تکلیف ارزی‬ ‫برای صادرکنندگان فوالد‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪ 17‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1133‬‬ ‫پیاپی ‪2451‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معادن کره‬ ‫شمالی زیر‬ ‫لوای انزوای‬ ‫خودخواسته‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫کسی ندیده‪ ،‬اما می گویند کره شمالی ذخایر‬ ‫معدنی بسیاری دارد‪ .‬این را هم می گویند که‬ ‫زیرس��اخت های ان ب��رای معدنکاری ضعیف‬ ‫است اما ان قدر امنیت دارد که سرمایه گذاران‬ ‫ب��رای ورود ب��ه ان و بهره ب��رداری از ذخایر‪،‬‬ ‫تمایل کامل داش��ته باش��ند‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که ناامنی سیاس��ی و اقتصادی که در‬ ‫افغانستان یا کش��ورهای افریقایی وجود دارد‬ ‫باع��ث می ش��ود ذخایر چش��مگیر انها بکر و‬ ‫دس��ت نخورده بماند و از قض��ا روزگار منابع‬ ‫معدنی در کره ش��مالی هم با وجود امنیت بر‬ ‫همین روال اس��ت؛ ذخایر گوناگونی با حجم‬ ‫بسیار باال‪ ،‬اما در همان حال بکر که به میزان‬ ‫ذخایر افریقا و افغانستان دست نیافتنی است‬ ‫و چشم سرمایه داران جهان به دنبال انهاست‪.‬‬ ‫انزوا ش��اید نام خوبی باشد برای دلیلی که‬ ‫ثروت های معدنی کره شمالی را دست نخورده‬ ‫نگه داش��ته اما انچ��ه این کش��ور را به انزوا‬ ‫کش��انده‪ ،‬چیس��ت؟ سیاس��ت هایی ک��ه در‬ ‫فعالیت ه��ای هس��ته ای خ��ود پی��ش گرفته‬ ‫است؟ تنها کره نیس��ت که به دلیل این گونه‬ ‫سیاس��ت های خود از س��وی کش��وری دیگر‬ ‫یا نه��ادی بین المللی در تحریم اس��ت‪ .‬ایران‬ ‫هم بارها بر س��ر مسائل هس��ته ای با انچه از‬ ‫تحریم ها برامده‪ ،‬دس��ت و پنج��ه نرم کرده‬ ‫ام��ا از ظرفیت ه��ای مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫خ��ود بازنمانده اس��ت‪ .‬به نظر می رس��د کره‬ ‫ش��مالی از مس��ائل داخلی بیش��تر از مسائل‬ ‫خارجی متاثر ش��ده‪ ،‬همانند همه حکومت ها‬ ‫در همه اعصار که بیش��تر از نیروهای بیرونی‪،‬‬ ‫ضعف ه��ای داخلی‪ ،‬روند رش��د انها را با مانع‬ ‫رو ب��ه رو کرده و می کند‪ .‬به یقین اگر درهای‬ ‫کره شمالی همانند سایر نقاط جهان به روی‬ ‫سرمایه گذاران باز بود‪ ،‬بخش استخراج معدن‬ ‫این کشور از ضعف زیرساخت ها رنج نمی برد‬ ‫و حضور پروژه های مجهز به فناوری های روز‬ ‫بیش��تر از توان کس��انی که ب��ه کار اجباری‬ ‫گماشته شده اند در معادن زغال سنگ مفید‬ ‫واقع می ش��د‪ .‬اما از دیدگاه سیاس��تمدارانی‬ ‫که قدرت را در این کش��ور در دس��ت دارند‪،‬‬ ‫به یقین اوضاع طور دیگری اس��ت و عواملی‬ ‫فرات��ر از رفاه اقتصادی ب��رای انها در اولویت‬ ‫اس��ت‪ .‬حاص��ل ای��ن اولویت بندی می ش��ود‬ ‫گنج های معدنی دست نخورده ای که ظرفیت‬ ‫چشمگیری برای بهره برداری و درامدزایی به‬ ‫ویژه در همسایگی بازاری پرتقاضا مانند چین‬ ‫دارد‪ ،‬ام��ا در زیر ل��وای دولتی که موضوعات‬ ‫دیگ��ری را برای مردمان خود مهم تر می داند‪.‬‬ ‫اینجاس��ت که این گنج ها با همه ارزشمندی‬ ‫دیده نمی شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫طال برای سومین روز‬ ‫گران شد‬ ‫قیمت طال به دنبال کاهش ارزش دالر امریکا‬ ‫ی س��رمایه گذاران‬ ‫در براب��ر ی��ن ژاپ��ن و نگران ‬ ‫نس��بت به دور جدید تعرفه های تالفی جویانه‬ ‫چی��ن و امری��کا‪ ،‬در معام�لات روز جمعه بازار‬ ‫اس��یا افزایش پیدا کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬نرخ‬ ‫ه��ر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت‬ ‫روز ج��اری بازار س��نگاپور ‪ ۰.۱‬درصد افزایش‬ ‫یافت و به ‪ ۱۲۰۰.۸۸‬دالر رسید‪ .‬بهای معامالت‬ ‫این بازار روز پنجش��نبه تا مرز ‪ ۱۲۰۶.۹۸‬دالر‬ ‫صعود کرد و به س��وی س��ومین افزایش روزانه‬ ‫متوال��ی پیش رفت‪ .‬در ب��ازار امریکا‪ ،‬هر اونس‬ ‫طال ب��رای تحوی��ل در دس��امبر (دی) با ‪۰.۲‬‬ ‫درص��د افزایش‪ ۱۲۰۶.۴۰ ،‬دالر معامله ش��د‪.‬‬ ‫دالر به دنبال گزارش ش��بکه سی ان بی سی در‬ ‫براب��ر ین کاهش پیدا کرد زی��را ترامپ به وال‬ ‫اس��تریت گفت به سراغ مسائل تجاری با ژاپن‬ ‫برود‪ .‬یوئیچی ایکه میزو‪ ،‬مدیر ش��عبه توکیوی‬ ‫بانک ای سی بی سی استاندارد در این باره گفت‪:‬‬ ‫رشد ارزش ین در برابر دالر به خرید باالتر طال‬ ‫منتهی ش��د‪ .‬رکورد پایین تر از ‪ ۱۱۶۰‬دالر که‬ ‫طال در اوت به ثبت رس��اند‪ ،‬درحال حاضر کف‬ ‫نرخ این فلز ارزش��مند اس��ت‪ .‬تحرکات بیشتر‬ ‫بازار به گزارش اش��تغال و دیدار سپتامبر بانک‬ ‫مرکزی امریکا بستگی دارد اما به نظر می رسد‬ ‫طال به اهستگی صعود می کند و دالر افت پیدا‬ ‫ک��رده زی��را طال بیش از ح��د کاهش نرخ پیدا‬ ‫ک��رده بود و دالر بیش از حد گران ش��ده بود‪.‬‬ ‫یک نگرانی بزرگ دیگر برای سرمایه گذاران‪ ،‬به‬ ‫پایان رسیدن دوره مشورت دولت امریکا برای‬ ‫اعمال تعرفه بر ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر واردات چین‬ ‫در روز جمعه است‪ .‬این تعرفه ها ممکن است به‬ ‫زودی اجرا شوند اما زمان ان مشخص نیست‪.‬‬ ‫اولتیماتوم‬ ‫چین به‬ ‫ماجراجویی‬ ‫تجاری امریکا‬ ‫وزارت بازرگانی چین هشدار داد اگر امریکا تعرفه‬ ‫جدیدی بر واردات کاالهای چینی اعمال کند‪ ،‬پکن‬ ‫ناچار به تالفی خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز‪ ،‬تهدید دونالد‬ ‫ترام��پ‪ ،‬رییس جمهوری امریکا ب��رای وضع تعرفه‬ ‫جدی��د ب��ر واردات کاالهای چینی ب��ه ارزش ‪۲۰۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر‪ ،‬بازارهای جهان��ی را در اضطراب فرو‬ ‫برده است‪.‬‬ ‫گائو فن��گ‪ ،‬س��خنگوی وزارت بازرگانی چین در‬ ‫ی��ک کنفرانس مطبوعاتی گفت‪ :‬اگ��ر امریکا تدابیر‬ ‫تعرفه ای جدیدی ب��ه کار گیرد‪ ،‬چین ناچار خواهد‬ ‫شد اقدامات تالفی جویانه ضروری را در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬چین به دق��ت تاثیر هر گونه‬ ‫تعرف��ه جدی��د امریکا را زی��ر نظ��ر دارد و اقدامات‬ ‫قاطعان��ه ای برای کم��ک به ش��رکت های چینی یا‬ ‫خارجی فعال در چین به منظور غلبه بر مش��کالت‬ ‫انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫مناب��ع اگاه درب��اره برنامه های دول��ت ترامپ به‬ ‫رویترز گفتند‪ :‬دولت ترامپ اماده اس��ت دور جدید‬ ‫تعرفه ها را پس از پایان مهلت اظهار نظر عمومی در‬ ‫نیمه ش��ب پنجشنبه به وقت واشنگتن اجرا کند اما‬ ‫زمان اجرای ان نامعلوم است‪.‬‬ ‫تعرفه ه��ای جدی��د ب��ه ط��ور مس��تقیم ب��ه‬ ‫مصرف کنن��دگان محصوالت��ی از جمل��ه مبلم��ان‪،‬‬ ‫الس��تیک‪ ،‬دوچرخه و صندلی کودک خودرو اسیب‬ ‫خواه��د زد‪ .‬چی��ن و امری��کا تاکن��ون در اقدامات‬ ‫تالفی جویانه ب��ر واردات کاالهای یکدیگر به ارزش‬ ‫‪ ۵۰‬میلی��ارد دالر تعرفه س��نگین وض��ع کرده اند‪.‬‬ ‫اقدام��ات یاد ش��ده‪ ،‬بازارهای مال��ی را در ماه های‬ ‫اخی��ر به وحش��ت انداخت��ه زیرا س��رمایه گذاران و‬ ‫سیاست گذاران‪ ،‬نگران تاثیر منفی جنگ تجاری بر‬ ‫رشد اقتصاد جهانی هستند‪.‬‬ ‫واش��نگتن از پکن خواس��ته که دسترسی به بازار‬ ‫خود و حمایت از مالکیت معنوی برای ش��رکت های‬ ‫امریکای��ی را بهبود بخش��د‪ ،‬یارانه ه��ای صنعتی را‬ ‫کاهش داده و کس��ری تجاری ‪ ۳۷۵‬میلیارد دالری‬ ‫با امریکا را کم کند‪.‬‬ ‫بازارها از این واهمه دارند که تعرفه جدید امریکا‬ ‫ب��ر واردات کاالهای چینی‪ ،‬جن��گ تجاری دو غول‬ ‫اقتصادی جهان را تش��دید کند و به سرمایه گذاری‬ ‫تجاری و رشد اقتصادی لطمه بزند‪.‬‬ ‫چی��ن در اوت‪ ،‬فهرس��تی از کااله��ای امریکایی‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۶۰‬میلی��ارد دالر ک��ه مش��مول تعرف��ه‬ ‫تالفی جویانه می شوند را رونمایی کرد که شامل گاز‬ ‫طبیعی مایع و انواع هواپیما بود‪.‬‬ ‫ترامپ چهارش��نبه هفته گذشته اعالم کرد هنوز‬ ‫اماده توافق با چین درباره اختالف تجاری نیس��ت‬ ‫اما مذاکره های دو کشور ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫حدس و گمان ها پس از دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ‪-‬اون‬ ‫پرده از اسرار معدنی کره شمالی برداشته خواهد شد؟‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ایا به غیر از‬ ‫چین‪ ،‬کشور‬ ‫دیگری‬ ‫وجود دارد‬ ‫که تمایل به‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در سرزمینی‬ ‫داشته باشد‬ ‫که از کار‬ ‫اجباری استفاده‬ ‫می کند‪،‬‬ ‫زیرساخت های‬ ‫ضعیفی برای‬ ‫معدنکاری‬ ‫دارد و رهبر‬ ‫ان به بی ثباتی‬ ‫شناخته‬ ‫شده است؟‬ ‫گفت وگوهای امریکا و کره ش��مالی‪ ،‬منجر به حدس و‬ ‫گمان هایی در این باره ش��ده که ایا گنجینه های معدنی‬ ‫ک��ره ب��ه ارزش تقریب��ی ‪ ۶‬تریلی��ون دالر در اینده ای نه‬ ‫چندان دور در دسترس قرار می گیرند؟‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ماینینگ‪-‬تکنولوژی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۲‬م��اه پیش دیدار تاریخی رییس جمهوری امریکا و رهبر‬ ‫کره ش��مالی انجام شد و این دو یک توافق هسته ای را در‬ ‫س��نگاپور امضا کردند‪ .‬نشس��ت این دو تن که در گذشته‪،‬‬ ‫دش��من یکدیگر به ش��مار می امدند به سرعت امیدها را‬ ‫زنده کرد که جونگ اون‪ ،‬رهبر کره ش��مالی در نهایت به‬ ‫برنامه سالح های هسته ای کره شمالی پایان دهد و مسیر‬ ‫را برای پایان تحریم های بین المللی علیه این کشور هموار‬ ‫ کند‪ .‬با اشکار شدن بارقه های صلح در افق روابط این دو‪،‬‬ ‫توجه ها به فرصت های اقتصادی جلب شد که می تواند از‬ ‫یک کره ش��مالی غیرهسته ای براید‪ ،‬به ویژه فرصت هایی‬ ‫که در بخش معدن این کشور وجود دارند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬اش��خاص پرنفوذ و صاحبان سرمایه‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری در ایج��اد زیرس��اخت ها و برپایی‬ ‫پروژه های معدنی کره شمالی اظهار تمایل کردند‪ .‬مارک‬ ‫موبی��وس المانی که به عنوان مدیر بودجه ش��رکت های‬ ‫نوظهور ش��ناخته می ش��ود و یکی از موسس��ان ش��رکت‬ ‫موبیوس َکپتال پارتنِ��رز در انگلیس اس��ت‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫تلویزیون سی ان بی س��ی اظه��ار کرد که ذخایر عظیم این‬ ‫کشور منزوی‪ ،‬اماده بهره برداری است‪.‬‬ ‫موبیوس ب��رای تایید این ادعای خ��ود به گزارش های‬ ‫گوناگونی که در این باره منتش��ر ش��ده‪ ،‬استناد می کند؛‬ ‫گزارش های��ی حاکی از اینکه بن��ا بر برخی براوردها‪ ،‬کره‬ ‫ش��مالی دربردارنده ذخایری ب��ه ارزش ‪۶‬تریلیون دالر یا‬ ‫حتی ‪ ۱۰‬تریلیون دالر از منابع معدنی است و شمار انواع‬ ‫ذخایر بکر ان به ‪ ۲۰۰‬نوع ماده معدنی می رس��د که طال‪،‬‬ ‫م��س‪ ،‬روی‪ ،‬زغال س��نگ‪ ،‬مگنزیت و مولیبدنیت از جمله‬ ‫انها هس��تند‪ .‬البته تاکنون امکان شناسایی ارزش واقعی‬ ‫ذخایر معدنی این کش��ور وجود نداشته است‪ .‬با این حال‬ ‫کمتر از یک دهه گذش��ته‪ ،‬س��رمایه گذاران چینی زیادی‬ ‫برای س��رمایه گذاری بر ذخایر کره ش��مالی اظهار تمایل‬ ‫می کردن��د و این بخش همواره اهمیت اس��تراتژیک برای‬ ‫دولت کره شمالی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹انچه درباره معادن کره شمالی می دانیم‬ ‫بنا بر گزارش موسس��ه امریکایی «ناتیلوس» که ادوارد‬ ‫یون‪ ،‬یکی از کارشناس��ان بخش توسعه منابع معدنی کره‬ ‫شمالی این موسسه ان را نوشته‪ ،‬اقتصاد این کشور اتکای‬ ‫زی��ادی به مواد معدنی و اس��تخراج ان دارد‪ .‬او همچنین‬ ‫معتقد است که سال ‪ ۲۰۰۵‬میالدی (‪ ۱۳۸۴‬خورشیدی)‬ ‫‪ ۱۵.۲‬درص��د از کل صادرات کره ش��مالی را مواد معدنی‬ ‫تشکیل می داد‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش ک��ه عنوان ان «وضعی��ت کنونی و اینده‬ ‫بخش معدن کره ش��مالی» اس��ت‪ ،‬می افزاید اس��تخراج‬ ‫س��نگ اهن و زغال س��نگ‪ ،‬صنایع درجه اول برای توسعه‬ ‫اقتص��ادی کره ش��مالی از ده��ه ‪ ۱۹۷۰‬میالدی (‪۱۳۴۹‬‬ ‫خورشیدی) تاکنون به شمار می امده اند‪.‬‬ ‫اگرچه این گزارش در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬خورشیدی (‪۲۰۱۱‬‬ ‫میالدی) منتشر شد اما بنا بر گفته پیتر هِیز‪ ،‬استاد افتخاری‬ ‫دانشگاه سیدنی و مدیر موسسه ناتیلوس‪ ،‬یافته ها و ارقام‬ ‫عکس‪ :‬خبرگزاری فرانسه‪ /‬دیدار رییس جمهوری امریکای و رهبر کره شمالی در‪22‬خرداد (‪ 12‬ژوئن) ‬ ‫کره ش��مالی دربردارنده ذخایری به ارزش ‪۶‬تریلیون دالر یا حتی‬ ‫‪ ۱۰‬تریلیون دالر از منابع معدنی اس��ت و شمار انواع ذخایر بکر ان‬ ‫به ‪ ۲۰۰‬نوع ماده معدنی می رس��د که طال‪ ،‬مس‪ ،‬روی‪ ،‬زغال س��نگ‪،‬‬ ‫مگنزیت و مولیبدنیت از جمله انها هستند‬ ‫این گزارش هنوز هم موثق و قابل توجه اس��ت‪ .‬پیش از‬ ‫س��قوط اتحاد جماهیر ش��وروی‪ ،‬کره شمالی با این کشور‬ ‫و دیگر کش��ورهای کمونیس��ت‪ ،‬معامالت تجاری داشت‬ ‫ام��ا از ده��ه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی (‪ ۱۳۶۹‬خورش��یدی) بخش‬ ‫معدن ضعیف ش��د و تصور می ش��ود از ضعف زیرساخت‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی و کمبود برق و فناوری ه��ای مدرن در رنج‬ ‫اس��ت‪ .‬بنا بر گفته ادوارد یون‪ ،‬در اس��تخراج معادن کره‬ ‫شمالی از تجهیزات تولیدی استفاده می شود که عمر انها‬ ‫می تواند به ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬س��ال برس��د‪ .‬این تجهیزات در واقع‬ ‫از ده��ه ‪ ۱۹۴۰‬میالدی (‪ ۱۳۱۹‬خورش��یدی) که کره در‬ ‫اس��تعمار ژاپن بود‪ ،‬در این کش��ور باقی مانده است‪ ،‬بنا بر‬ ‫این ظرفیت تولید این کشور محدود می شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬اس��کات اس��نایدر‪ ،‬عضو ارش��د مطالعات‬ ‫کره و مدیر بخش سیاس��ت کره‪-‬امریکا در شورای روابط‬ ‫خارج��ی امری��کا در اظهارنظر خ��ود در این باره گفته که‬ ‫ش��رایط اس��تخراج مواد معدنی در کره شمالی بسیار بد‬ ‫است‪ .‬او همچنین افزود‪ :‬معادن این کشور استانداردهای‬ ‫امنیتی را ندارند و واضح است افرادی که خائن هستند یا‬ ‫برای رژیم یک تهدید امنیتی تلقی می شوند‪ ،‬سر از معادن‬ ‫زغال س��نگ و کار در ش��رایط بسیار س��خت درمی اورند‪.‬‬ ‫تاکنون نیز هیچ مدرک و گواهی دال بر اینکه این شرایط‬ ‫تغییر کرده‪ ،‬به دست نیامده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری خارجی در کره شمالی‬ ‫از س��ال ‪ ۱۹۹۷‬ت��ا ‪ ۲۰۰۷‬می�لادی (‪ ۱۳۷۶‬تا ‪۱۳۸۶‬‬ ‫خورش��یدی) مقام��ات کره ش��مالی به س��رمایه گذاران‬ ‫خارج��ی اجازه می دادن��د در پروژه های معدنی معینی از‬ ‫این کش��ور شرکت کنند و بیش��تر این سرمایه گذاران را‬ ‫چینی ها تشکیل می دادند‪ .‬در واقع تا سال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۰‬خورشیدی) این گونه گزارش شد که شرکت های‬ ‫چینی در س��ه چهارم سرمایه گذاری های مشترکی که در‬ ‫پروژه های کره شمالی انجام می شد‪ ،‬سهم داشتند‪ .‬شمار‬ ‫این پروژه ها به ‪ ۳۵۰‬می رسید و بیشتر انها نیز مربوط به‬ ‫استخراج مواد معدنی بود‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ر گ��زارش بلومب��رگ‪ ،‬ش��رکت س��ینو‪-‬‬ ‫ماینینگ اینترنش��نال بیش��تر از ‪ ۱۲۳‬میلیون دالر برای‬ ‫ارتق��ای تجهیزات در معدن مس «هایس��ان یوس» خرج‬ ‫ک��رد‪ .‬این معدن تنها حدود ‪ ۳‬کیلومتر با مرز چین و کره‬ ‫شمالی فاصله دارد و گفته می شود بزرگ ترین معدن مس‬ ‫در کره شمالی است که میزان ذخایر ان به ‪۲۵۰‬هزار تن‬ ‫می رس��د‪ .‬در نتیجه این س��رمایه گذاری قرار ش��د روزانه‬ ‫‪۲‬هزار تن از انچه از این معدن استخراج می شود‪ ،‬به چین‬ ‫فرستاده شود‪ .‬بنا بر گزارش بلومبرگ‪ ،‬شرکت های چینی‬ ‫دیگری مانند «چاینا مین متال��ز»‪« ،‬لیائونینگ َمچینِری‬ ‫گ��روپ هلدین��گ» و «گروه اهن و فوالد تانگش��ان» نیز‬ ‫میلیاردها دالر در کره شمالی سرمایه گذاری کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم های سازمان ملل‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی) سازمان ملل‬ ‫ممنوعیت کاملی بر واردات زغال س��نگ و س��نگ اهن به‬ ‫ک��ره ش��مالی اعمال ک��رد‪ .‬این در حالی ب��ود که تجارت‬ ‫م��س‪ ،‬نیکل‪ ،‬نقره و روی کره ش��مالی در س��ال پیش از‬ ‫ان (‪ ۲۰۱۵‬می�لادی) ب��ه نصف رس��یده ب��ود‪ .‬چین نیز‬ ‫ممنوعی��ت واردات زغال س��نگ را از کره ش��مالی اعمال‬ ‫ک��رد و این اتف��اق‪ ،‬ضربه اقتصادی بزرگ��ی برای کره به‬ ‫ش��مار می امد چون بنا بر گفته وزارت خزانه داری امریکا‪،‬‬ ‫کره از تجارت زغال س��نگ ساالنه بیشتر از ‪۱‬میلیارد دالر‬ ‫به دس��ت می اورد و شرکت هایی که در پروژه های معدنی‬ ‫کره ای س��رمایه گذاری کرده بودند‪ ،‬زیر فشار قرار گرفتند‬ ‫تا فعالیت خود را در این کشور متوقف کنند‪.‬‬ ‫ی��ون‪ ،‬در بخ��ش دیگری از گ��زارش وضعیت کنونی و‬ ‫اینده بخش معدن کره ش��مالی‪ ،‬در این باره می نویس��د‪:‬‬ ‫مناب��ع معدنی کره ش��مالی برای بازار چی��ن قابل توجه‬ ‫هس��تند‪ ،‬چ��ون انتقال م��واد معدنی از ک��ره به چین در‬ ‫مقایس��ه با هزینه انتقال این مواد از اس��ترالیا و برزیل به‬ ‫چین ارزان تر تمام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز پیش رو‬ ‫اگرچه میزان مواد معدنی طبیعی کره ش��مالی به طور‬ ‫کامل ش��ناخته شده نیس��ت‪ ،‬اما تصور می شود حجم ان‬ ‫چش��مگیر باشد‪ .‬برای مثال یون به وجود ‪ ۷‬معدن بزرگ‬ ‫طال در این کش��ور اشاره می کند‪ .‬اگرچه میزان کل تولید‬ ‫این معادن به طور رسمی گزارش نشده اما به گفته یون‪،‬‬ ‫ذخایر کانی های طالی یکی از انها که وون سان نام دارد‪،‬‬ ‫به تنهایی ‪ ۱۵‬تن براورد شده که فریبنده است‪.‬‬ ‫پای��ان تحریم ه��ا و ازس��رگیری روابط با کره ش��مالی‬ ‫می توان��د م��رز مش��ترک ‪ ۸۸۰‬مایل��ی (ح��دود ‪۱۴۱۶‬‬ ‫کیلومت��ری) را بی��ن چین و کره باز کن��د‪ .‬برای چین که‬ ‫تمایل و رغبت ویژه ای به مواد معدنی دارد‪ ،‬این اتفاق یک‬ ‫فرصت طالیی است و در صورت عملی شدن‪ ،‬شرکت هایی‬ ‫مانند سینو‪-‬ماینینگ اینترنش��نال از مزایای ان بهره مند‬ ‫می شوند‪ .‬اما ایا به غیر از چین‪ ،‬کشور دیگری وجود دارد‬ ‫که تمایل به سرمایه گذاری در سرزمینی داشته باشد که‬ ‫از کار اجباری اس��تفاده می کند‪ ،‬زیرساخت های ضعیفی‬ ‫ب��رای معدن��کاری دارد و رهبر ان به بی ثباتی ش��ناخته‬ ‫ش��ده اس��ت؟ تا به حال‪ ،‬هزینه توسعه زیرساخت ها برای‬ ‫دس��تیابی ب��ه منابع به اضافه نبود فض��ای قانونی پایدار‪،‬‬ ‫سرمایه گذاران را از ورود به کره شمالی بازداشته است‪.‬‬ ‫سهم مناطق مختلف جهان در تقاضای محصوالت نورد الومینیومی‬ ‫س��اختار جغرافیایی بازار مصرف محصوالت نورد الومینیومی‪،‬‬ ‫تغییر مشابهی را نسبت به بازار تولید و عرضه این محصوالت در‬ ‫س��ال های گذشته نشان می دهد‪ ،‬با این تفاوت که رشد متوسط‬ ‫مصرف این محصوالت در منطقه خاورمیانه بیشترین مقدار بود‪،‬‬ ‫در حالی که در بازار تولید‪ ،‬چین موفق به کسب جایگاه نخست‬ ‫در رشد تولید شده بود‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار فلزات‪ ،‬بررس��ی س��هم مناطق مختلف جهان‬ ‫در مصرف این محصوالت نیز روند مش��ابهی نس��بت به ساختار‬ ‫جغرافیایی بازار عرضه نشان می دهد؛ به این صورت که در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬میالدی (‪ ۱۳۸۰‬خورش��یدی) کشورهای اروپای غربی و‬ ‫خاورمیانه در جایگاه نخست رشد مصرف محصوالت نورد‬ ‫امریکای ش��مالی‪ ،‬بیش از نیمی از کل این محصوالت در سطح‬ ‫جهان را مصرف کردند‪ .‬با این حال‪ ،‬سهم این ‪ ۲‬منطقه در بازار‬ ‫مصرف‪ ،‬کمتر از سهم انها در بازار تولید بوده است‪.‬‬ ‫می توان گفت در س��ال ‪۲۰۰۱‬میالدی‪ ،‬ای��ن مناطق به عنوان‬ ‫صادرکننده این محصوالت شناخته می شدند‪ .‬در عین حال‪ ،‬سهم‬ ‫کشورهای امریکای جنوبی و چین در مصرف محصوالت بیش از‬ ‫سهم انها از تولید بود که حاکی از واردات انهاست‪ ،‬در حالی که‬ ‫سهم سایر مناطق در بازار مصرف‪ ،‬مشابه سهم انها در بازار تولید‬ ‫بود و می توان چنین اس��تنباط کرد که بخ��ش قابل توجهی از‬ ‫مازاد محصوالت نورد تولید شده در کشورهای امریکای شمالی‬ ‫و اروپای غربی در بازار کشورهای امریکای جنوبی و چین مصرف‬ ‫می شده است‪ .‬همچنانکه در سال های ابتدای دوره مورد بررسی‪،‬‬ ‫کش��ورهای امریکای شمالی و اروپای غربی‪ ،‬از جمله اصلی ترین‬ ‫تامین کنندگان محصوالت نورد وارداتی چین بودند‪ .‬با این حال‬ ‫در س��ال گذشته میالدی‪ ،‬سهم چین در بازار مصرف محصوالت‬ ‫نورد با نرخ متوس��ط س��االنه حدود ‪ ۱۲‬درص��د افزایش یافت و‬ ‫در س��ال گذش��ته به حدود ‪ ۴۸‬درصد از کل ب��ازار مصرف این‬ ‫محصوالت رسید‪ ،‬در حالی که مقدار تقاضای این محصوالت در‬ ‫کشورهای امریکای شمالی و اروپای غربی تغییر چندانی نکرده‬ ‫بود‪ .‬این میزان رش��د‪ ،‬کش��ور را که ی��ک واردکننده محصوالت‬ ‫ن��ورد الومینیومی بود به صادرکنن��ده این محصوالت در جهان‬ ‫تبدی��ل کرد‪ .‬در بی��ن مناطق مختلف جهان‪ ،‬خاورمیانه ش��اهد‬ ‫بیشترین نرخ رشد تقاضا برای محصوالت نورد الومینیومی بود؛‬ ‫تقاضای محصوالت نورد در این منطقه بین س��ال های ‪ ۲۰۰۱‬تا‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۸۰‬تا ‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی) در هر سال به طور‬ ‫متوسط حدود ‪ ۱۴‬درصد رشد کرد و در سال های اخیر به حدود‬ ‫‪۱.۶‬میلیون تن رس��ید‪ .‬با این وجود‪ ،‬چون نرخ رشد تقاضا برای‬ ‫محصوالت نورد الومینیومی در خاورمیانه بیش��تر از میزان رشد‬ ‫تولید ان ب��ود‪ ،‬این منطقه همچنان جزو مناطق واردکننده این‬ ‫محصوالت باقی ماند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!