روزنامه صمت شماره 1134 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1134

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1134

روزنامه صمت شماره 1134

‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه مستقل تخصصی حوزه صنعت‪ ،‬معدن ‪،‬تجارت و اولین روزنامه سهامداری ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 18‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 9‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1134‬پیاپی ‪2452‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ایران و روسیه می توانند‬ ‫امریکا را مهار کنند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫دولت به دنبال کاهش ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصدی مالیات واحدهای تولیدی با هدف حمایت است‬ ‫باور کنیم همه سوار‬ ‫یک کشتی هستیم‬ ‫نقش حاکمیت شرکتی‬ ‫درجلوگیری از فساد‬ ‫ایران و ترکیه در دنیای اسالم‬ ‫انگیزه مشترک دارند‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫قطعه ساز دنباله رو‬ ‫خودروساز است‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با پوتین و اردوغان‪:‬‬ ‫صنعت‪3‬‬ ‫فریز بدهی ها‪ ،‬حرف اول و اخر صنعتگران‬ ‫فعاالن و کارشناسان بخش صنعت ماه هاست که بر طبل فریز بدهی های مالیاتی‬ ‫و برخ��ی بدهی های بانکی می کوبند و توقع دارند دولت به دلیل ش��رایط اقتصادی‬ ‫بده��ی انها را برای مدت ‪ ۳‬س��ال فری��ز کند‪ .‬این بدهی ها ش��امل تمام بدهی های‬ ‫مالیاتی و س��رفصل هایی مانند جرایم بانکی می شود‪ .‬با این حال‪ ،‬اخرین تصمیمی‬ ‫که گرفته ش��ده کاهش ‪ ۵‬درصدی مالیات بخش تولید اس��ت‪ .‬هر چند این کاهش‬ ‫هم به نوعی سیاس��ت حمایتی اس��ت و به کاهش هزینه های تولید و صنعت منجر‬ ‫می ش��ود اما صنعتگران و فعاالن بخش صنعت این سطح از حمایت را برای عبور از‬ ‫شرایط حساس کنونی کافی نمی دانند‪ .‬در این بین بسیاری از فعاالن صنعت بحث‬ ‫صنعت ‪2‬‬ ‫فریز بدهی ها را مطرح می کنند‪.‬‬ ‫تجارت‪4‬‬ ‫کاهش اسیب های صنایع کوچک‬ ‫از تعدد قوانین‬ ‫صنعت‪4‬‬ ‫شکوفایی اقتصادی مناطق‬ ‫محروم با احیای معادن‬ ‫معدن‪3‬‬ ‫زور منطق یا منطق زور‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫گشایش بزرگترین خط تولید پاستای خاورمیانه‬ ‫از بهترین برند های ایتالیا هم‬ ‫جلو تر هستیم‬ ‫روایتی از پاسخگویی‬ ‫سازمان ها به مردم‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫صنعت ‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جناب اقای مهندس عزیز قنواتی‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫دریافت مدال زرین مدیر جهادی روابط عمومی در حوزه مس��ئولیت اجتماعی در شش��مین همایش ملی‬ ‫حرفه ای گرایی در روابط عمومی را که نشان از اهتمام جدی شما در توسعه همه جانبه کشور و تولید باکیفیت‬ ‫محصول داخلی و جلب رضایت مشتریان دارد و حاصل تعهد‪ ،‬تخصص و توانمندی جنابعالی است صمیمانه‬ ‫تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای تان تداوم توفیق و سربلندی روزافزون خواستارم‪.‬‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫سرپرست‪ ،‬خبرنگاران و کارکنان موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫جناب اقای مهندس عزیز قنواتی‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫دریافت مدال زرین مدیر جهادی روابط عمومی در حوزه مسئولیت اجتماعی در ششمین همایش ملی حرفه ای گرایی‬ ‫در روابط عمومی را که نش��ان از اهتمام جدی ش��ما در توسعه همه جانبه کشور و تولید باکیفیت محصول داخلی و‬ ‫جلب رضایت مش��تریان دارد و حاصل توانمندی و شایستگی های علمی و مدیریتی جنابعالی است صمیمانه تبریک‬ ‫عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای تان ارزوی تداوم توفیق و عزت روزافزون داریم‪.‬‬ ‫شرکت خبرگان تجارت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫رفع مشکالت صنایع کوچک‬ ‫در انتظار رای مجلس‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 18‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 9‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1134‬‬ ‫پیاپی ‪2452‬‬ ‫خبر‬ ‫ایران و روسیه می توانند امریکا را مهار کنند‬ ‫ایران و ترکیه در دنیای اسالم انگیزه مشترک دارند‬ ‫سرمقاله‬ ‫عاطفه خسروی‬ ‫سردبیر‬ ‫پیش��نهاد بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران برای ساماندهی‬ ‫بازار ارز به هیات وزیران‪ ۱۴ ،‬مرداد تصویب ش��د‪ .‬بند ‪ ۵‬این مصوبه‪،‬‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مکلف کرد برای‬ ‫تمامی کاالهایی که تا زمان ابالغ این تصویب نامه‪ ،‬ارز انها به صورت‬ ‫بانکی یا در س��امانه نیما (گروه های کاالیی اول و دوم) تامین ش��ده‬ ‫و ترخی��ص نش��ده اند‪ ،‬عالوه بر دریافت مابه التف��اوت «نرخ ارز زمان‬ ‫پرداخ��ت» و «ن��رخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» با رعایت س��ایر‬ ‫ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند‪.‬‬ ‫ای��ن مصوبه‪ ،‬واکن��ش برخی فعاالن بخش خصوص��ی را به دنبال‬ ‫داشت تا انجاکه اتاق بازرگانی تهران در نامه هایی جداگانه‪ ،‬از معاون‬ ‫اول و مع��اون اقتصادی رییس جمهوری درخواس��ت کرد مواد اولیه‬ ‫تولیدی ه��ا و واحدهای تج��اری دارای قرارداد معتب��ر با واحدهای‬ ‫تولی��دی از مصوب��ه پرداخت مابه التفاوت ن��رخ ارز دولتی و نرخ ارز‬ ‫بازار مستثنا شوند‪.‬‬ ‫در نام��ه فع��االن بخش خصوص��ی امده بود‪« :‬فع��االن اقتصادی‬ ‫موص��وف محاس��بات اقتص��ادی و هزینه‪-‬فایده معاه��دات خود را‬ ‫برمبن��ای ارز ‪ ۴۲۰۰۰‬ریال��ی انجام داده اند‪ .‬مابه التف��اوت «نرخ ارز‬ ‫زم��ان پرداخ��ت» و «نرخ ارز در بازار در تاری��خ ترخیص»‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اینک��ه خ�لاف نص صریح ماده (‪ )۴‬قانون مدنی اس��ت‪ ،‬خالف عرف‬ ‫و رویه های جاری در تجارت داخلی و بین المللی اس��ت و در نتیجه‬ ‫شئون و حیثیت تجاری فعاالن اقتصادی خوشنام و معتبر کشورمان‬ ‫را در سطوح ملی و بین المللی خدشه دار خواهد کرد‪ ،‬زیرا با چند برابر‬ ‫ش��دن نرخ ارز و افزایش شدید حقوق ورودی‪ ،‬مالیات ارزش افزوده‪،‬‬ ‫عوارض گمرکی و سایر هزینه های مربوط‪ ،‬عالوه بر اینکه واحدهای‬ ‫تولیدی از نظر نقدینگی دچار مشکل می شوند‪ ،‬فرایندهای تولیدی‬ ‫و تجاری واحدهای یادشده دچار اختالل خواهد شد و به اختالف های‬ ‫تجاری دامن خواهد زد‪».‬‬ ‫در بخ��ش دیگ��ری از این نامه امده ب��ود‪« :‬کاالهایی که پیش از‬ ‫تصوی��ب و ابالغ این مصوبه وارد و ترخیص ش��ده اند بیش��تر برپایه‬ ‫قراردادهای تجاری منعقد ش��ده بین بازرگانان و تولیدکنندگان در‬ ‫اختیار واحدهای تولیدی قرار داده ش��ده اند و محصول تولیدی نیز‬ ‫به بازارهای داخلی یا صادراتی عرضه شده و به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫بنابراین اجرای بند (‪ )۵‬تصویب نامه یادشده در شرایط فعلی کشور‪،‬‬ ‫خس��ارت های جبران ناپذی��ری را به واحده��ای تولیدی‪-‬صادراتی‬ ‫تحمیل می کند‪».‬‬ ‫درنهایت فعاالن بخش خصوصی با تاکید بر دو اس��تدالل یادشده‬ ‫خواس��تار اصالح بند موصوف مبنی بر مس��تثنا شدن کاالهای مواد‬ ‫اولیه تولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای‬ ‫تولیدی ش��دند‪ .‬درخواس��ت این گروه از فع��االن بخش خصوصی و‬ ‫تولیدکنندگان نیز پس از انتش��ار گزارش های مربوط به این خبر با‬ ‫واکنش هایی روبه رو ش��د‪ .‬منتقدان این درخواس��ت بر این باورند که‬ ‫«بند ‪ ۵‬مصوبه هیات وزیران اجرای سیاس��تی عدالت مدار و بالمانع‬ ‫است و اگر غیر از این بود‪ ،‬امکان متهم کردن دولت به دادن رانت به‬ ‫گروهی از واردکنندگان ایجاد می شد‪».‬‬ ‫منتقدان درخواس��ت مستثنا شدن کاالهای مواد اولیه تولیدی از‬ ‫اجرای مصوبه هیات دولت‪ ،‬می گویند در شرایطی که باید «نگاه ملی»‬ ‫بر تمام امور و بخش های اقتصاد جاری باشد و سایه «بخشی نگری»‬ ‫از س��ر اقتصاد ایران برچیده شود؛ صدور چنین بیانیه و اعالم چنین‬ ‫درخواست هایی دور از انتظار است‪ .‬این گروه براین باورند که ممکن‬ ‫اس��ت در این صورت رانت قابل توجهی نصیب تعداد محدودی شود‬ ‫ک��ه در ی��ک دوران برزخی از موهبت ثبت س��فارش ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫برخوردار ش��دند‪ .‬ای��ن گروه برای تاکید بر اس��تدالل های خود این‬ ‫پرس��ش را نیز مطرح می کنند که «وقتی واردکننده دیگری همان‬ ‫جن��س را ام��روز با نرخ روز دالر وارد کند ای��ا می تواند با واردکننده‬ ‫پیش��ین رقابت کند؟ و ایا واردکننده پیشین محصول خود را با نرخ‬ ‫تمام شده ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به فروش می رساند؟ و ایا دریافت نکردن‬ ‫این مابه التفاوت رانتی به واردکننده اولی نیست؟»‬ ‫البت��ه این گ��روه بر نکته دیگری نیز تاکید دارند و با تایید «عطف‬ ‫به ما سبق نشدن» معتقدند «این گفتار در مواردی مصداق دارد که‬ ‫کاال درگذشته ترخیص شده و به فروش رفته باشد؛ مانند ال سی های‬ ‫مدت دار یا ریفاینانس که موعد پرداخت وجه هنوز فرا نرسیده است‪.‬‬ ‫با این اس��تدالل در ش��رایطی که واردکننده ای از مزیت ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی براس��اس ثبت سفارش های پیش��ین برخوردار شود ایا سود‬ ‫باداورده ناشی از سیاست غلط دولت در دفاتر وی افشا شده و مالیات‬ ‫ان را می پردازد یا خیر؟»‬ ‫موارد یادش��ده از مصوبه دولت گرفته تا درخواس��ت فعاالن بخش‬ ‫خصوص��ی و واکنش ه��ای مطرح حاکی از ان اس��ت ک��ه موفقیت‬ ‫سیاس��ت های دستوری همچنان با اماواگرهایی همراه است‪ .‬در این‬ ‫بین این پرسش مطرح می شود که به راستی‪ ،‬میزان کار کارشناسی‬ ‫دقیق و بررس��ی تاثیر تصمیم ه��ا در مولفه های کالن و تاثیرگذار بر‬ ‫اقتصاد چقدر است و چرا در بسیاری از موارد هنوز اقتصاد را با ازمون‬ ‫و خطا پیش می بریم‪ .‬از سوی دیگر تنگناهای دولت در شرایط امروز‬ ‫را نیز نمی توان از نظر دور داش��ت و برای درک ش��رایط‪ ،‬باید دولت‬ ‫را ب��ا در نظ��ر گرفتن تمام وجوه حاکم بر کش��ور قضاوت کرد‪ .‬انچه‬ ‫مس��لم است همه سوار یک کشتی هستیم؛ نه می توان دولت را تنها‬ ‫ب��ا چوب قضاوت یکطرفه و انتقاد ناعادالنه راند و نه می توان بر تمام‬ ‫تصمیم های ان صحه گذاش��ت و عملکرد ان را به طور کامل تایید‬ ‫ک��رد‪ ،‬اما می ت��وان یک واکنش اخالقی را اغازک��رد و بر ان پایبند‬ ‫ب��ود‪ .‬هر ک��س در هر جای��گاه اجتماعی که ق��رار دارد‪ ،‬پیش از هر‬ ‫چیز ش��هروند این کشور است‪ .‬هر ش��هروندی فارغ از قرارگیری در‬ ‫دسته بندی دولت یا ملت‪ ،‬برنامه های روزانه خود را با تکیه بر «نگاه‬ ‫ملی» و دوری از بخش��ی نگری و منفعت طلبی ش��خصی اغاز کند و‬ ‫روز را به پایان برس��اند‪ .‬ش��اید چاره درد مشترک امروز ما برداشتن‬ ‫بار مسئولیت تنظیم بازار از دوش دولت و گذاشتن این بار بر دوش‬ ‫تک تک شهروندان باشد‪ .‬باور کنیم همه سوار یک کشتی هستیم‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب اس�لامی عصر روز‬ ‫جمع��ه در دی��دار «رجب طی��ب اردوغان»‬ ‫رییس جمه��وری ترکی��ه گف��ت ته��ران و‬ ‫ان��کارا‪ ،‬انگیزه های مش��ترکی ب��رای دنیای‬ ‫اس�لام دارند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫دفت��ر مقام معظم رهب��ری‪ ،‬حضرت ایت اهلل‬ ‫خامن��ه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی در‬ ‫دیدار رییس جمهوری ترکیه و هیات همراه‪،‬‬ ‫مهم ترین نیاز امروز دنیای اسالم را نزدیکی‬ ‫هرچه بیشتر کشورهای اسالمی و هم افزایی‬ ‫انه��ا دانس��تند و گفتند‪ :‬اتح��اد و همکاری‬ ‫کش��ورهای اس�لامی قطعا زمینه س��از حل‬ ‫مشکالت منطقه خواهد بود‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫اس��تکبار و در راس ان امری��کا از همکاری‬ ‫و نزدیکی کش��ورهای اسالمی و شکل گیری‬ ‫یک قدرت اسالمی نگران است‪ .‬ایشان علت‬ ‫دش��منی و کینه ورزی امریکا با کش��ورهای‬ ‫اس�لامی دارای ق��درت را همی��ن نگران��ی‬ ‫برشمردند و افزودند‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و ترکیه دو کشور ابرومند و قدرتمند منطقه‬ ‫هس��تند و انگیزه های مشترکی برای دنیای‬ ‫اس�لام دارند؛ بنابراین باید همکاری های دو‬ ‫کش��ور در زمینه های سیاس��ی و اقتصادی‬ ‫بیش از پیش گس��ترش یاب��د‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی با اش��اره ب��ه همکاری ها و‬ ‫ارتباط��ات خ��وب جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫و ترکی��ه از زم��ان روی کار ام��دن جریان‬ ‫اس�لام گرا‪ ،‬تاکی��د کردند‪ :‬الزم اس��ت نقاط‬ ‫مشترک هرچه بیشتر تقویت شود‪ .‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامن��ه ای همچنین از مواضع اقای‬ ‫اردوغ��ان درباره مس��ائل میانم��ار قدردانی‬ ‫کردن��د و با اش��اره ب��ه موضوع فلس��طین‬ ‫گفتند‪ :‬مسئله فلس��طین همواره مهم است‬ ‫و لحظه ای نباید از ان غفلت کرد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی شامگاه جمعه‬ ‫در دی��دار والدیمیر پوتی��ن‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫روس��یه و هی��ات هم��راه‪ ،‬با تاکید ب��ر اینکه‬ ‫همکاری ه��ای دوجانب��ه ای��ران و روس��یه‬ ‫می توان��د در مس��ائل جهان��ی نیز گس��ترش‬ ‫یاب��د‪ ،‬افزودند‪ :‬یکی از م��واردی که دو طرف‬ ‫می توانند با یکدیگر همکاری داش��ته باشند‪،‬‬ ‫مهار امریکاس��ت‪ ،‬زی��را امریکا یک خطر برای‬ ‫بش��ریت اس��ت و امکان مه��ار ان نیز وجود‬ ‫دارد‪ .‬حضرت ای��ت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی‪ ،‬قضایای سوریه را یک نمونه‬ ‫موفق از مهار امریکا برش��مردند و خاطرنشان‬ ‫کردند‪ :‬امریکایی ها اکنون در س��وریه شکست‬ ‫واقع��ی خورده اند و به اهداف خود نرس��یدند‪.‬‬ ‫ایش��ان تحریم ایران‪ ،‬روسیه و ترکیه از جانب‬ ‫امریکا را یک نقطه اش��تراک بسیار قوی برای‬ ‫گس��ترش همکاری ه��ا دانس��تند و افزودند‪:‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و روسیه باید ضمن‬ ‫گسترش همکاری های سیاس��ی و اقتصادی‪،‬‬ ‫توافق ه��ای انجام گرفته در نشس��ت تهران را‬ ‫ب��ا جدیت پیگی��ری کنند‪ .‬حض��رت ایت اهلل‬ ‫خامن��ه ای‪ ،‬ب��ا خیرخواهانه خوان��دن دیدگاه‬ ‫رییس جمهوری روس��یه درب��اره برجام تاکید‬ ‫کردند‪ :‬اگرچ��ه امریکایی ها فعال درباره ایران‪،‬‬ ‫مس��ائل موش��کی و مس��ائل منطقه را مطرح‬ ‫می کنند اما مس��ئله انها با جمهوری اسالمی‬ ‫ایران فراتر از این مس��ائل اس��ت‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی همچنین ب��ا تاکید بر وجود‬ ‫زمینه برای نقش افرینی سیاس��ی روس��یه در‬ ‫دیگر مس��ائل منطقه‪ ،‬به شرایط اسفبار مردم‬ ‫یمن و کش��تار انها به وسیله سعودی ها اشاره‬ ‫کردن��د و افزودند‪ :‬س��عودی ها قطعا در یمن‬ ‫به نتیجه نخواهند رس��ید و نخواهند توانست‬ ‫مردم مقاوم یمن را به زانو دراورند‪.‬‬ ‫همه جناح ها باید در این میدان جنگ حامی دولت باشند‬ ‫چهاردهمی��ن جش��نواره ش��هید رجای��ی‬ ‫به مناسبت گرامیداش��ت هفته دولت و قدردانی‬ ‫از تالش��گران عرص��ه خدمت به م��ردم با حضور‬ ‫حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحان��ی‪،‬‬ ‫رییس جمه��وری در س��الن اج�لاس س��ران‬ ‫کشورهای اسالمی برگزار شد‪ .‬در این ایین از ‪۱۴‬‬ ‫سازمان برتر در سطح ملی و سازمان های اجرایی‬ ‫به عن��وان س��ازمان های برگزی��ده چهاردهمین‬ ‫جشنواره شهید رجایی قدردانی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حسن روحانی در چهاردهمین‬ ‫جشنواره شهید رجایی با تاکید بر اهمیت بیانات‬ ‫رهب��ر معظم انقالب در دی��دار با اعضای مجلس‬ ‫خبرگان رهبری اظهار کرد‪ :‬ایش��ان در این دیدار‬ ‫تصریح کردند در روز س��خت کس��ی حق ندارد‬ ‫پشت دولت را خالی کند‪ :‬بنابراین امروز مردانگی‪،‬‬ ‫مروت‪ ،‬اخالق و اصول انقالب و منافع ملی‪ ،‬اقتضا‬ ‫می کند در کنار یکدیگر و یاور هم باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه دولت نمی تواند از یک طرف‬ ‫با امریکا بجنگد و از طرفی حواس��ش به راس��ت‬ ‫و چپ باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬امروز روبه روی دولت‪ ،‬رژیم‬ ‫صهیونیستی قرار دارد و باید راست و چپ در این‬ ‫میدان جنگ حامی دولت باشند‪.‬‬ ‫رییس دولت دوازدهم به انتخابات پیش رو در‬ ‫سال اینده اشاره کرد و گفت‪ :‬شرایط انتخابات را‬ ‫به خوبی درک می کن��م‪ .‬امروز باید همه موارد را‬ ‫کنار بگذاریم و وضعیت کنونی روز ازمایش ملی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این شرایط اگر جناحی تصور کند که‬ ‫چنانچه علیه دولت حرفی بزند‪ ،‬محبوب می شود‪،‬‬ ‫در خط��ا و اش��تباه اس��ت و بدانی��د که مغضوب‬ ‫خواهید شد و مردم به شما پشت خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دول�ت در ص�ف مق�دم جن�گ‬ ‫اقتصادی‬ ‫روحان��ی با یاداوری اینکه دولت در صف مقدم‬ ‫جنگ اقتصادی اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬امروز‪ ،‬روز جنگ‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬روان��ی و تبلیغاتی اس��ت و دولت در‬ ‫صف مقدم این جنگ اس��ت‪ .‬در این ش��رایط از‬ ‫همه احزاب‪ ،‬گروه ها‪ ،‬ق��وا و ارگان های گوناگون‬ ‫می خواه��م بدانند که امروز نه روز گله مندی‪ ،‬نه‬ ‫روز رقاب��ت و نه خدای ناکرده روز انتقام اس��ت‪،‬‬ ‫چراک��ه هم��ه در میدان مبارزه ق��رار داریم‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در دوران دفاع مقدس اگر به‬ ‫فرض بین س��پاه و ارتش در مس��ئله ای اختالف‬ ‫نظر و س��لیقه ای بود‪ ،‬زمانی که عملیات ش��روع‬ ‫می شد‪ ،‬حتی اگر ان را سپاه انجام می داد‪ ،‬ارتش‬ ‫نمی گف��ت که چ��ون در قرارگاه ب��ا ان عملیات‬ ‫مخالف��ت کرده پس هم��کاری نمی کند‪ ،‬بلکه با‬ ‫تمام توان و قوا از عملیات انجام ش��ده پشتیبانی‬ ‫می کرد‪ .‬زمانی که جنگ شروع شد‪ ،‬اختالف نظر‬ ‫و اختالف سلیقه معنا ندارد‪ ،‬باید همه در کنار هم‬ ‫و پشتیبان یکدیگر باشند‪.‬‬ ‫روحان��ی با ی��اداوری اینکه پ��س از حضور و‬ ‫س��خنرانی در مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬نامه ای‬ ‫دریافت کرده که در ان توصیه شده که ای کاش‬ ‫در ان جلس��ه چنین و چنان س��خن می گفتی‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در پاس��خ به این نام��ه اعالم کردم‬ ‫همه حرف های ش��ما درست است‪ ،‬اما اینها برای‬ ‫ش��رایط صلح اس��ت و اگر چنین شرایطی بود و‬ ‫دش��من به میدان نیامده و امریکا شمش��یر را از‬ ‫غ�لاف بیرون نی��اورده ب��ود‪ ،‬به طورقطع به گونه‬ ‫دیگری س��خن می گفتم‪ ،‬ام��ا امروز روز جنگ با‬ ‫دش��من اس��ت و همه باید با انسجام و یکدلی در‬ ‫کنار یکدیگر باش��یم‪ .‬امروز مجلس‪ ،‬دولت و قوه‬ ‫قضاییه با هم هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودمان چه کار کرده ایم؟‬ ‫روحان��ی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود‬ ‫گف��ت‪ :‬مجموع صادرات غیرنفتی کش��ور حدود‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد دالر اس��ت که امروز پس از گذش��ت‬ ‫‪ ۶‬ماه از س��ال بای��د ‪ ۲۰‬میلیارد دالر ان به بانک‬ ‫مرکزی و س��امانه ارزی وارد می شد اما چه کسی‬ ‫مس��ئول اس��ت؟ ایا می خواهیم این را هم گردن‬ ‫امریکا و رژیم صهیونیستی بیندازیم ؟ گرچه انها‬ ‫هم��واره به دنبال ضربه زدن به نظام اس�لامی ما‬ ‫هس��تند‪ ،‬اما خودمان چه کار کرده ایم؟ بخش��ی‬ ‫از الته��اب در ب��ازار ارز خارج��ی اس��ت اما من‬ ‫به عنوان رییس دولت اعالم می کنم که بخشی از‬ ‫التهاب ها داخلی است؛ یعنی صادرکنند ه دولتی‬ ‫و خصولتی که باید ارز صادراتی را امروز در اختیار‬ ‫س��امانه نیما قرار دهد‪ ،‬صبر می کند ‪ ۴۸‬س��اعت‬ ‫دیرتر می دهد و این کار خیانت به کشور است‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری از س��ازمان ام��ور اداری و‬ ‫استخدامی خواس��ت که معیار بزرگ برای تمام‬ ‫وزارتخانه ها و شرکت ها را زمان تحویل دادن ارز‬ ‫صادراتی قرار دهد تا اگر س��ازمانی یک س��اعت‬ ‫زودتر ارز خود را تحویل داد‪ ،‬تش��ویق ش��ود و از‬ ‫طرف دیگر اگر سازمانی یک ساعت تاخیر داشت‬ ‫هم تنبیه شود‪.‬‬ ‫روحان��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر ام��روز دولت‬ ‫الکترونیک به طور کامل مس��تقر ش��ده بود دیگر‬ ‫همه این مش��کالت حل شده بودند و نیازی نبود‬ ‫بنده با ناراحتی اینجا چنین س��خنانی بیان کنم‬ ‫و نیازی نبود عزل و نصبی برمبنای این تخلف ها‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫تحقیق از مسئوالن تامین امنیت کنسولگری ایران در بصره‬ ‫س��اختمان سرکنس��ولگری ایران روز جمعه در‬ ‫بصره مورد حمله عده ای از مهاجمان تحریک شده‪،‬‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬باوجود هش��دار ایت اهلل سیس��تانی‪،‬‬ ‫مرجعی��ت عال��ی ع��راق‪ ،‬همچنین روز گذش��ته‬ ‫مهاجم��ان در بص��ره به چندین س��اختمان و مقر‬ ‫احزاب حمله کردند و انها را نیز به اتش کش��یدند‬ ‫و خش��ونت ها در این شهر ادامه دار شد‪ .‬شماری از‬ ‫مهاجم��ان عصر جمعه وارد سرکنس��ولگری ایران‬ ‫در بص��ره ش��دند و با اتش زدن الس��تیک خودرو‬ ‫به اموال و س��اختمان اسیب زدند‪ .‬به دنبال حمله‬ ‫مهاجم��ان به مراکز گوناگ��ون دولتی‪ ،‬حزبی و نیز‬ ‫سرکنسولگری ایران در بصره‪ ،‬مسئوالن هماهنگی‬ ‫اعتراض ها در بصره ضمن اعالم برائت از این اقدام ها‬ ‫تاکید کردند که بعثی ها و هسته های خفته داعش‬ ‫و ع��ده ای خرابکار از اعتراض های مس��المت امیز‬ ‫انهان سوء استفاده کرده اند‪ .‬نخست وزیر عراق نیز‬ ‫در حکمی دستور تحقیق از مسئوالن تامین امنیت‬ ‫کنسولگری ایران در بصره را صادر کرد‪ .‬ایلنا به نقل‬ ‫از الغدپرس نوشت‪ :‬حیدر العبادی خواستار تحقیق‬ ‫از یگان های امنیتی مس��ئول حفاظت از نهادهای‬ ‫عراقی و کنسولگری ایران شده است‪ .‬براساس این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬دلیل این دس��تور‪ ،‬کوتاه��ی این نهادها‬ ‫در عمل به وظایف ش��ان مبن��ی بر حفاظت از این‬ ‫مکان ها بوده اس��ت‪ .‬همچنین به گزارش ایرنا سید‬ ‫عمار حکی��م‪ ،‬رهبر جریان حکمت ملی تعرض به‬ ‫سرکنس��ولگری جمهوری اسالمی ایران در بصره‬ ‫و س��ایر مراکز و دفاتر حزبی و دولتی را به ش��دت‬ ‫محکوم کرد‪ .‬رهبر جریان حکمت ملی در بیانیه ای‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مرجعی��ت عالی عراق در خطبه های‬ ‫اخیر نماز جمعه تخریب و اتش زدن اموال عمومی‬ ‫و خصوصی را غیرشرعی و غیرقانونی دانسته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران محکوم کرد‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارج��ه ضمن محکوم‬ ‫کردن حمله وحش��یانه به سرکنسولگری ایران در‬ ‫بصره‪ ،‬مس��ئولیت خطیر دولت عراق در حفاظت از‬ ‫اماکن دیپلماتیک را یاداور و خواهان اشد مجازات‬ ‫عامالن این حادثه ش��د‪ .‬بهرام قاسمی همچنین از‬ ‫احضار سفیر عراق در تهران به وزارت امور خارجه‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬مراتب اعتراض ش��دید به دولت‬ ‫عراق به خاطر اهمال نیروهای امنیتی در حفاظت‬ ‫از این ساختمان به وی ابالغ شد‪.‬‬ ‫‹ ‹عراق توطئه ها را خنثی کند‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس ش��ورای اس�لامی هم با اشاره به‬ ‫حوادث تازه بصره گفت‪ :‬دولت عراق با شناس��ایی‬ ‫عوامل پش��ت پرده این تحرکات و برخورد قانونی‬ ‫ب��ا انها‪ ،‬ای��ن توطئه ها را خنثی کن��د‪ .‬علی نجفی‬ ‫خوش��رودی در گفت وگ��و ب��ا مه��ر‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫طراحی های فتنه انگیز برای بدنام کردن گروه های‬ ‫مقاومت از جمله عصایب اهل الحق و حشدالشعبی‬ ‫در ناارامی های تازه بصره تصریح کرد‪ :‬عامالن این‬ ‫عکس روز‬ ‫ناارامی ها به خوب��ی از رویکرد مردمی این گروه ها‬ ‫برای تامین امنیت کشور عراق و مبارزه با تروریسم‬ ‫اطالع دارند‪ ،‬بنابراین از همین ناحیه ورود کرده و‬ ‫تالش می کنند به وجهه این قبیل گروه های عراقی‬ ‫خدشه وارد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تکذیب درخواست خروج ایرانی ها‬ ‫به دنب��ال حمله ع��ده ای مهاجم به س��اختمان‬ ‫سرکنس��ولگری ایران در بصره‪ ،‬شایعه های فراوانی‬ ‫در برخی رسانه های دو کشور به ویژه فضای مجازی‬ ‫در حال انتش��ار اس��ت‪ .‬برخی رسانه های عراقی از‬ ‫درخواس��ت س��فارت ایران برای خروج ایرانی ها از‬ ‫بصره خبر داده اند و بعد از مدتی مدعی درخواست‬ ‫برای خروج از سراسر مناطق عراق شده اند‪ .‬سفارت‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در بغداد‪ ،‬خبر رسانه های‬ ‫عراق��ی مبن��ی بر درخواس��ت این س��فارتخانه از‬ ‫ش��هروندان ایرانی برای خ��روج از بصره را تکذیب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫اجرای برنامه جامع اصالح نظام اداری‬ ‫اقدام شهرداری عسلویه برای نگهداری از درخت ‪ ۱۵۰‬ساله‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬عکس‪:‬‬ ‫عصر ایران‬ ‫رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت‪ :‬اجرای مرحله دوم برنامه‬ ‫جامع اصالح نظام اداری چهارشنبه گذشته از سوی رییس جمهوری ابالغ‬ ‫و از امروز به طور رسمی اغاز شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬جمشید انصاری افزود‪:‬‬ ‫مرحله اول برنامه جامع اصالح نظام اداری در س��ال ‪ ۹۳‬به تصویب هیات‬ ‫وزیران رسید و از ابتدای سال ‪ ۹۴‬تا پایان سال ‪ ۹۶‬عملیاتی شد‪ .‬این برنامه‬ ‫جامع در قالب اهداف و راهبردهای مصوب براس��اس ‪ 8‬برنامه اجرایی در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪ .‬در مرحله دوم برنامه جامع اصالح نظام اداری عالوه‬ ‫بر ‪ 8‬برنامه ‪ 2‬برنامه دیگر در زمینه ارتقای س��رمایه اجتماعی و مبارزه با‬ ‫فساد جزو شاخص های مورد نظر قرار گرفت‪ .‬معاون رییس جمهوری اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ارتقای س��رمایه اجتماعی دولت به معن��ای افزایش اعتماد عمومی‬ ‫مردم به نهاد دولت است که به عنوان هدف اصلی در برنامه های راهبردی‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬انصاری گفت‪ :‬صیانت از حقوق شهروندی نیز در‬ ‫نظام اداری به عنوان برنامه مستقل در نظر گرفته شده و از طریق اموزش‬ ‫به مدیران و کارکنان و مردم از طریق همکاری با رس��انه ها حتی اش��نایی‬ ‫ب��ا حق��وق فرد در نظام اداری در دس��تور کار جدی کارگزاران قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬رییس سازمان اداری و استخدامی کشور یاداور شد‪ :‬مجموعه برنامه‬ ‫اصالح نظام اداری حجم قابل توجهی از لوایح اس��ت که دولت باید تقدیم‬ ‫مجلس شورای اسالمی کند و در این زمینه همراهی و مساعدت مجلس‬ ‫شورای اسالمی را می طلبد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬نتایج مطالعات انجام ش��ده از س��وی‬ ‫اندیش��کده «امریکای نو» حاکی اس��ت برخالف‬ ‫ادعاه��ای مقام��ات امری��کا‪ ،‬هی��چ مدرکی دال‬ ‫ب��ر همکاری ای��ران و القاع��ده در انجام حمالت‬ ‫تروریس��تی وج��ود ن��دارد‪ .‬به گ��زارش رویترز‪،‬‬ ‫نتای��ج این مطالعات که بیانیه های دولت «دونالد‬ ‫ترامپ» رییس جمهوری امریکا در زمینه ارتباط‬ ‫نزدی��ک بی��ن ایران و القاعده را زیر س��وال برده‪،‬‬ ‫بر مبنای بررس��ی دقیق اس��ناد به دست امده از‬ ‫پناهگاه «اس��امه بن الدن» پس از کش��ته شدن‬ ‫او در حمل��ه نیروهای امریکایی در س��ال ‪1390‬‬ ‫در پاکستان است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وندی ش��رمن‪ ،‬دیپلمات امریکایی و از‬ ‫اعضای تیم مذاکره هسته ای با ایران گفت‪ :‬برجام‬ ‫در حکم هنر دیپلماسی چندجانبه حرفه ای است‬ ‫و ب��ا هر توییت تهدیدامیز ترامپ و فهرس��تی از‬ ‫وعده های توخالی دولت او‪ ،‬امتیازهای توافقنامه‬ ‫هسته ای ایران بیشتر به چشم می اید‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬جان کری‪ ،‬وزیر امور خارجه پیش��ین‬ ‫امریکا در گفت وگو با ش��بکه تلویزیونی سی ان ان‬ ‫بار دیگر خروج واشنگتن از برجام را هدف انتقاد‬ ‫قرار داد و گفت «دونالد ترامپ» رییس جمهوری‬ ‫امریکا با این اقدام‪ ،‬نش��ان داد که بی اعتمادی به‬ ‫این کشور ازسوی ایرانی ها درست بود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ش��بکه خبری ان بی س��ی در گزارشی‬ ‫به بررس��ی طرح های اتحادیه اروپ��ا برای تداوم‬ ‫تج��ارت با ایران پرداخت که از جمله ان می توان‬ ‫به ایجاد یک نظام نقل و انتقال های بانکی مستقل‬ ‫از امری��کا با هم��کاری بانک های مرکزی اروپایی‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬این نظام الکترونیک قرار اس��ت در‬ ‫م��وازات نظ��ام فعلی نق��ل و انتقال ه��ای بانکی‬ ‫بین المللی باش��د‪ .‬ان بی سی می نویسد باتوجه به‬ ‫تحریم ه��ای امریکا‪ ،‬کش��ورهای اروپایی در حال‬ ‫بررسی امکان بکارگیری بانک های مرکزی خود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رییس مجلس ش��ورای اس�لامی که به‬ ‫همراه هیاتی عالی رتبه به مینس��ک س��فر کرده‪،‬‬ ‫در نشس��تی مشترک با رییس��ان مجلس سنا و‬ ‫ملی بالروس بر توس��عه همکاری های اقتصادی‪،‬‬ ‫صنعتی و دانش��گاهی دو کشور تاکید کرد‪ .‬علی‬ ‫الریجانی با ابراز خرسندی از فعال بودن گروه های‬ ‫دوستی پارلمانی ایران و بالروس‪ ،‬افزود‪ :‬تهران و‬ ‫مینسک دو شریک مطمئن و دو دوست صمیمی‬ ‫هستند و این موضوع در زمان های گوناگون خود‬ ‫را نشان داده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران که به دع��وت همتای‬ ‫چین��ی خ��ود و به منظور توس��عه همکاری های‬ ‫نظام��ی و اقتصادی به چین س��فر ک��رده‪ ،‬دیروز‬ ‫از مرک��ز اموزش فضانوردان این کش��ور در پکن‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬محمدج��واد اذری جهرم��ی‪ ،‬وزی��ر‬ ‫ارتباطات در توییتر خود نوشت‪ :‬ریشه مشکالت‬ ‫اقتص��ادی امروز کش��ور در دو محور فش��ارهای‬ ‫امری��کا و مش��کالت داخل��ی اس��ت‪ .‬راه عبور از‬ ‫مش��کالت داخلی شفاف س��ازی و اجرای دولت‬ ‫الکترونیک اس��ت‪ .‬چرا باید ارز ناش��ی از صادرات‬ ‫دولتی ها و خصولتی ها دیر به دست واردکنندگان‬ ‫برس��د؟ صحبت های ام��روز روحانی حجت را بر‬ ‫همه سازمان ها تمام کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬س��خنگوی وزی��ر خارج��ه امریکا در‬ ‫بیانی��ه ای‪ ،‬خش��ونت علیه دیپلمات ه��ا در بصره‬ ‫ازس��وی تظاهرات کنندگان را محک��وم کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت خارجه امریکا‪،‬‬ ‫«هیدر نائورت» سخنگوی وزیر خارجه این کشور‬ ‫در پیام��ی خش��ونت های تازه در بص��ره را بدون‬ ‫اش��اره به‪ ،‬به اتش کشیده شدن سرکنسولگری‬ ‫کشورمان در این شهر عراق‪ ،‬محکوم کرد‪.‬‬ ‫عص�ر ای�ران‪ -‬علیرض��ا جهانگیری‪ ،‬س��فیر‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران در اله��ه درباره اقدام‬ ‫امری��کا مبنی بر ت�لاش برای برگزاری جلس��ه‬ ‫ش��ورای امنیت س��ازمان ملل در زمینه ایران در‬ ‫توییتر خود نوشت‪« :‬سخن گفتن دولت امریکا از‬ ‫حقوق بین الملل یک طنز مضحک است که هیچ‬ ‫کس حتی اعضای ش��ورای امنی��ت ان را جدی‬ ‫نمی گیرد‪».‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫با اشاره به اصالحات ساختاری انجام شده در این‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با تغییرات ساختاری انجام‬ ‫شده ضمن کوچک ش��دن ساختار امور خارجه‪،‬‬ ‫شرایط برای استفاده بهینه از کارشناسان فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬به دستور محمد علی زینی‪ ،‬مسن ترین‬ ‫نماینده پارلمان عراق‪ ،‬دیروز نشس��ت فوق العاده‬ ‫ب��ا حضور العبادی و دیگ��ر وزیران ذی ربط برای‬ ‫بررسی اوضاع بصره تشکیل شد‪ .‬به پایگاه خبری‬ ‫ش��فق نیوز‪ ،‬حیدر العبادی‪ ،‬نخست وزیر عراق در‬ ‫جلس��ه فوق الع��اده پارلمان که با هدف بررس��ی‬ ‫اوضاع استان بصره برگزار شده‪ ،‬گفت‪ :‬ما امروز با‬ ‫چالش بزرگی روبه رو هستیم‪ .‬اقدام های تخریبی‬ ‫در این اس��تان دارای منش��ا و با انگیزه سیاس��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی نس��بت به تبدیل شدن اختالف ها به‬ ‫درگیری های مسلحانه هشدار داد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫باور کنیم همه سوار‬ ‫یک کشتی هستیم‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 18‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 9‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1134‬‬ ‫پیاپی ‪2452‬‬ ‫حمل ونقل و انرژی‬ ‫در نبود نهاد راهبر ایمنی‬ ‫زنگ خطر افزایش دوباره تلفات رانندگی‬ ‫به صدا درامد‬ ‫افزایش ‪ ۱.۷‬درصدی تلفات رانندگی در س��ال ‪ ۹۶‬پایانی بر‬ ‫روند کاهش��ی تلفات جاده ای در ‪ ۱۲‬سال گذشته بود‪ .‬از سال‬ ‫‪ ۸۴‬که با کش��ته ش��دن ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۷۵۵‬نفر‪ ،‬تلفات رانندگی‬ ‫در جاده ه��ای ای��ران رکورد زد‪ ،‬عزمی همگان��ی در نهادهای‬ ‫دس��ت اندرکار ایمنی کشور به وجود امد که سبب شد تلفات‬ ‫رانندگی در جاده های ایران روندی نزولی به خود بگیرد و در‬ ‫پایان س��ال ‪ ۹۵‬این رقم به ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۹۳۲‬نفر برس��د‪ .‬گرچه‬ ‫‪۱۵‬هزار کشته نیز رقم باالیی است اما مقایسه این رقم با امار‬ ‫کشته شدگان سال ‪ ۸۴‬بیانگر کاهش ‪ ۱۲‬هزار نفری در میزان‬ ‫تلفات اس��ت و ‪۱۲‬هزار نفر نیز رقم کمی نیس��ت‪ .‬با این وجود‬ ‫امار نهایی س��ازمان پزشکی قانونی درباره تلفات رانندگی در‬ ‫جاده های ایران در س��ال ‪ ۹۶‬بیانگر کش��ته ش��دن ‪ ۱۶‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۱‬نفر در حوادث ترافیکی جاده هاس��ت که نس��بت به امار‬ ‫کشته شدگان سال ‪ ۹۵‬افزایش ‪ ۱.۷‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین نقشه ایمنی راه ها‬ ‫گرچه رس��اندن امار کشته ش��دگان در تصادفات رانندگی‬ ‫کش��ور از ‪ ۲۷‬ه��زار نفر ب��ه حدود ‪ ۱۶‬هزار نفر کاری دش��وار‬ ‫است اما به نظر می رسد برای کاهش بیشتر این امار و رساندن‬ ‫تعداد کشته شدگان رانندگی به زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر هنوز راه های‬ ‫سخت تری پیش روی مردم و مسئوالن است‪.‬‬ ‫در همین راستا مدتی است تدوین نقشه راه ایمنی راه های‬ ‫کشور در دستورکار نهادهای دست اندرکار در امر ایمنی و در‬ ‫راس ان‪ ،‬کمیسیون ایمنی راه های کشور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬مهرداد تقی زاده‪ ،‬معاون‬ ‫حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی و دبیر کمیسیون ایمنی راه ها‬ ‫درباره نقشه ایمنی راه ها گفت‪ :‬این برنامه در دو محور پیگیری‬ ‫می شود که در گام نخست‪ ،‬بر جاده ها‪ ،‬خودرو‪ ،‬نیروی انسانی‬ ‫و اصالح هندسی متمرکز شده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در گام بعدی‪ ،‬سیاس��ت گذاری های کالن دنبال‬ ‫شده که در این حوزه یک راهبرد وجود دارد و ان کاهش تعداد‬ ‫ناوگان مس��افری و باری و سوق دادن ان به سمت حمل ونقل‬ ‫ریل��ی و هوایی اس��ت‪ .‬به گفته تقی زاده‪ ،‬توس��عه حمل ونقل‬ ‫همگانی انبوه بر‪ ،‬از مسائلی است که منجر به کاهش تصادفات‬ ‫و س��وانح جاده ای می شود و در این نقشه راه دیده شده است‪.‬‬ ‫دبیر کمیس��یون ایمنی راه ها معتقد اس��ت برنامه ریزی ها در‬ ‫نقشه ایمنی راه ها باید به گونه ای باشد که پایه تعداد مجروحان‬ ‫و قربانیان سوانح جاده ای‪ ،‬صفر باشد‪.‬‬ ‫انطور که تقی زاده گفته‪ ،‬نقش��ه راه ایمنی راه های کش��ور‪،‬‬ ‫برنامه ای ده ساله است که در ان موضوعاتی مانند ایمن سازی‬ ‫ناوگان و جاده و نیروی انسانی‪ ،‬مدیریت ایمنی و اقدامات بعد‬ ‫از سانحه مطرح و در هر بخش نیز برنامه های عملیاتی شامل‬ ‫‪ ۷۰۰‬اقدام تعریف شده است‪.‬‬ ‫مع��اون حمل ونق��ل وزیر راه و شهرس��ازی معتقد اس��ت با‬ ‫تصوی��ب نقش��ه راه ایمنی راه های کش��ور در هی��ات دولت و‬ ‫عملیاتی ش��دن ان‪ ،‬ش��اهد کاهش ملم��وس تلفات جاده ای‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نهاد راهبر ایمنی نداریم‬ ‫باوج��ود کمیس��یون ایمنی راه ها در کش��ور ک��ه وزیر راه و‬ ‫شهرسازی ریاست ان را برعهده دارد‪ ،‬نبود نهاد راهبر قدرتمند‬ ‫در ام��ر ایمن��ی هنوز دغدغه برخی فعاالن این حوزه و به گفته‬ ‫انه��ا‪ ،‬دلیل باال بودن امار کشته ش��دگان حوادث رانندگی در‬ ‫ایران است‪ .‬حمید صفریان‪ ،‬رییس کارگروه فرهنگی جمعیت‬ ‫طرف��داران ایمن��ی راه ها در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫عوام��ل گوناگونی در باال بودن ام��ار تلفات رانندگی در ایران‬ ‫نقش دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این میان مهم ترین دلیل را می توان‬ ‫نبود نهاد راهبر متمرکز بر بحث ایمنی دانست‪.‬‬ ‫صفریان افزود‪ :‬گرچه عوامل انسانی‪ ،‬خودرو و راه نیز در بروز‬ ‫تلفات رانندگی موثر هس��تند اما مهم ترین مش��کل ما در این‬ ‫بخش‪ ،‬ضعف مدیریتی است که بتواند عوامل گوناگون از جمله‬ ‫قانونمندکردن‪ ،‬اموزش‪ ،‬فرهنگ سازی و‪ ...‬را پوشش دهد‪.‬‬ ‫ریی��س کارگروه فرهنگی جمعیت طرف��داران ایمنی راه ها‬ ‫ل حاضر کمیسیون ایمنی راه ها در‬ ‫معتقد اس��ت گرچه در حا ‬ ‫کش��ور فعال است اما به نظر می رسد این نهاد همت جدی در‬ ‫زمینه کاهش تلفات رانندگی نداش��ته اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫تاکن��ون از ای��ن نهاد تمرکز کافی ب��ر موضوع کاهش تلفات و‬ ‫برنام��ه بلندمدت عملیاتی قانع کننده ندیده ایم و بیش��ترین‬ ‫مشکل را در این بخش داریم‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال حوزه ایمنی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا‬ ‫کمیس��یون ایمنی راه ها نتوانس��ته نقش نهاد راهبر در حوزه‬ ‫ایمنی را در کش��ور بازی کند؟ گفت‪ :‬در همه کش��ورهایی که‬ ‫ایمن��ی را به طور جدی دنب��ال کرده و کاهش قابل توجهی در‬ ‫تلفات رانندگی داشته اند‪ ،‬برنامه مشخصی در این زمینه وجود‬ ‫دارد ام��ا از ان مهم ت��ر این اس��ت که در همه این کش��ورها‪،‬‬ ‫مس��ئوالن در رده ه��ای باالی حکومت و در س��طح ریاس��ت‬ ‫جمهوری وارد موضوع ایمنی ش��ده و در این موضوع دخالت‬ ‫جدی داش��ته اند‪ .‬او با بیان اینکه به نظر می رس��د کمیسیون‬ ‫ایمن��ی راه های کش��ور چندان نقش تاثیرگ��ذاری در کاهش‬ ‫تلفات جاده ای ندارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬گرچه همه نهادهای گوناگون‬ ‫دس��ت اندرکار ایمنی در این کمیس��یون نماینده دارند و این‬ ‫کمیسیون جزو شوراهای عالی کشور است اما تاکنون خروجی‬ ‫عملیاتی خاصی از این نهاد ندیده ایم‪.‬‬ ‫صفریان درباره نقش��ه ایمنی راه ها که در کمیسیون ایمنی‬ ‫راه ها تدوین شده گفت‪ :‬بعد از وقوع چند سانحه بزرگ تصادف‬ ‫نسبت به تدوین این نقشه اقدام شد و به نظر می رسد این نقشه‬ ‫بیش��تر یک جمع بندی فوری باش��د و تاکنون شاهد خروجی‬ ‫عملیات��ی ی��ا برنامه کوتاه یا بلندمدتی ک��ه کاربران اثار ان را‬ ‫مشاهده کنند‪ ،‬در این زمینه نبوده ایم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اثار هر برنامه عملیاتی را باید کاربران مش��اهده و‬ ‫درک کنند‪ .‬اگر این نقش��ه راه‪ ،‬خروجی داش��ت نباید سوانح‬ ‫بزرگ جدید رقم می خورد و افزایش دوباره مصدومان و تلفات‬ ‫جاده ای را نداشتیم‪ ،‬درحالی که برخی نهادهای دست اندرکار‬ ‫در حوزه ایمنی و ارائه امار تلفات رانندگی‪ ،‬برای س��ال جاری‬ ‫افزایش امار تلفات را پیش بینی کرده اند‪.‬‬ ‫گرچ��ه عوامل انس��انی‪ ،‬خ��ودرو و راه نیز در بروز تلف��ات رانندگی موثر‬ ‫هس��تند اما مهم ترین مش��کل ما در این بخش‪ ،‬ضعف مدیریتی است که‬ ‫بتواند عوام��ل گوناگون از جمله قانونمندکردن‪ ،‬اموزش‪ ،‬فرهنگ س��ازی‬ ‫و‪ ...‬را پوشش دهد‬ ‫ریی��س کارگروه فرهنگی جمعیت طرف��داران ایمنی راه ها‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬گرچه ناکارامدی مدیریت از مهم ترین عوامل باال‬ ‫ب��ودن تلفات رانندگی درحال حاضر اس��ت اما نباید فراموش‬ ‫کنیم که در حوزه رفتار هم به ش��دت اس��یب پذیر هستیم و‬ ‫برای ارتقای رفتارهای ترافیکی نیز کاری انجام نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫از سهم خودرو و جاده در تصادفات نیز نباید غافل باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقاط ضعف کمیسیون ایمنی راه ها‬ ‫نبود نهاد راهبر ایمنی در کشور که بتواند روند دشوار کاهش‬ ‫تلف��ات رانندگی به زیر ‪ ۱۰‬ه��زار نفر را پیگیری کند‪ ،‬دغدغه‬ ‫برخی مس��ئوالن نیز است‪ .‬جواد هدایتی‪ ،‬مدیرکل دفتر امار‪،‬‬ ‫ایمنی و ترافیک س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫می گوید‪ :‬اگر قرار باشد امار تلفات رانندگی‬ ‫در جاده ها را به زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر برسانیم‪ ،‬کار بسیار دشوارتری‬ ‫پیش رو داریم که نیازمند سرمایه گذاری باال‪ ،‬دانش فنی بسیار‬ ‫خوب در حوزه ایمنی‪ ،‬هماهنگی بین نهادها و مدیریت اجرایی‬ ‫بسیار قوی است‪ .‬هدایتی معتقد است کمیسیون ایمنی راه ها‬ ‫ل حاضر ضعف هایی دارد که به دلیل انها نمی توان این‬ ‫در ح��ا ‬ ‫کمیسیون را به عنوان نهاد راهبر ایمنی به رسمیت شناخت‪.‬‬ ‫هدایت��ی با بیان اینکه براس��اس اعالم س��ازمان بهداش��ت‬ ‫جهانی‪ ،‬نهاد راهبر واحد ایمنی باید اختیارات قانونی داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬کمیس��یون ایمنی راه ها براس��اس مصوبه‬ ‫هی��ات وزیران ش��کل گرفته که مصوبه ه��ای دولتی نیز برای‬ ‫س��ازمان های زیرمجموعه دولت الزم االجراست‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫برخ��ی نهادهای دخیل در حوزه ایمنی از جمله صداوس��یما‬ ‫و نی��روی انتظامی زیرمجموعه دولت نیس��تند و مصوبه های‬ ‫کمیسیون ایمنی راه ها برای انها الزم االجرا نیست‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه نهاد واحد راهبر در امر ایمنی‪ ،‬باید مستقل‬ ‫از سازمان های اجرایی باشد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این نهاد باید بتواند بر‬ ‫کل روند ایمنی و همه نهادهای درگیر این حوزه نظارت داشته‬ ‫باشد اما در حال حاضر و در شرایطی که برخی دست اندرکاران‬ ‫ایمنی‪ ،‬زیرمجموعه دولت نیستند‪ ،‬عملکرد کمیسیون ایمنی‬ ‫نیز مطلوب نخواهد بود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 18‬شهریور ‪ 28 - 1397‬ذی الحجه ‪ 9 - 1439‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1134‬پیاپی ‪2452‬‬ ‫رسانه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫رژیم صهیونیستی مانع سفر‬ ‫«عهد التمیمی» به ایران شد‬ ‫«عهد التمیمی»‪ ،‬دختر فلس��طینی که از‬ ‫او ب��ه عن��وان نماد مقاومت و س��فیر جهانی‬ ‫انس��انیت یاد می ش��ود و با دع��وت معاونت‬ ‫برون مرزی صداوس��یما به منظور حضور در‬ ‫ای��ران و ش��رکت در ایی��ن تجلیلش‪ ،‬قصد‬ ‫خروج از فلس��طین‪ ،‬س��فر به اروپا و س��پس‬ ‫ایران را داش��ت‪ ،‬از طرف رژیم صهیونیستی‪،‬‬ ‫ممنوع الخروج شد‪ ،‬این در حالی بود که خانواده تمیمی اظهار کرده اند که‬ ‫مقامات دولت خودگردان فلسطین با اعالم اینکه عوامل رژیم صهیونیستی‬ ‫تهدید کرده اند در صورت خروج از فلسطین مشکالت بسیاری برای انها‬ ‫پیش می اورند‪ ،‬به این خانواده گفته اند رژیم صهیونیستی با اینکه به طور‬ ‫رسمی هیچ گونه مدرک و مستندی برای منع خروج انها ارائه نمی کند‪،‬‬ ‫در واقع به این وسیله ممنوع الخروجی انها را اعالم کرده است‪ .‬به گزارش‬ ‫رژیم صهیونیستی حتی از سفر این خانواده به اروپا نیز جلوگیری‬ ‫به عمل اورده است‪ .‬معاونت برون مرزی صداوسیمای جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در نظر داش��ت در ایینی به مناس��بت سالگرد شهادت «مایا ناصر»‬ ‫خبرنگار پرس تی وی در سوریه‪ ،‬در روز ‪ 3‬مهر امسال‪ ،‬ضمن گرامیداشت‬ ‫یاد و خاطره مایا ناصر و دیگر ش��هدای خبرنگار شبکه های این معاونت‪،‬‬ ‫از «عهدالتمیمی» نوجوان قهرمان فلسطینی و نماد مبارزه فلسطینیان‬ ‫علی��ه رژیم اش��غالگر قدس تجلیل و تع��دادی از بهترین های مقاومت و‬ ‫مجاه��دت رس��انه ای در مناطق خطرخی��ز و کانون های بحران جهان از‬ ‫میان خبرنگاران این معاونت را معرفی کند‪.‬‬ ‫تجسمی‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫سینمای جهان‬ ‫محس��ن وزیری مقدم‪ ،‬از اس��تادان بنام نقاشی‬ ‫و مجسمه س��ازی کش��ور صبح ‪ ۱۶‬ش��هریور در‬ ‫س��ن ‪ ۹۴‬سالگی درگذش��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫وزیری مقدم از چهره های تاثیرگذار هنر کشور در‬ ‫ش��هر رم درگذشت‪ .‬این هنرمند که در سال های‬ ‫اخیر به سرطان روده مبتال شده بود‪ ،‬هفته گذشته‬ ‫به دلیل مش��کالت تنفس��ی در بیمارستانی در رم‬ ‫بستری شد و در نهایت دارفانی را وداع گفت‪ .‬این مجسمه ساز‬ ‫و نقاش که نقشی بی مثال در هنر ایران دارد‪ ،‬سال ها به تربیت‬ ‫هنرجوی��ان کش��ور پرداخت و چندین نس��ل از‬ ‫هنرمندان کش��ور شاگرد او هستند‪ .‬وزیری مقدم‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۰۳‬در تهران به دنیا امد و س��ال ‪۱۳۳۴‬‬ ‫راهی ایتالیا ش��د و در اکادمی هنرهای زیبای رم‬ ‫تحصیل کرد‪ .‬وی در چندین نمایش��گاه داخلی و‬ ‫خارجی شرکت کرد و اثار او در موزه های مهم دنیا‬ ‫نگهداری می شود‪« .‬ش��یوه طراحی»‪« ،‬راهنمای‬ ‫نقاشی»‪« ،‬طراحی» و «‪ ۱۴‬گفتار» از جمله کتاب های منتشر‬ ‫شده این هنرمند است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫بازیگر سرش��ناس ک��ه دو هفته پیش با انتش��ار‬ ‫عکسی جدایی خانواده ها را در مرز مکزیک محکوم‬ ‫کرده بود‪ ،‬در جشنواره فیلم تورنتو بر این امر تاکید‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش مهر به نقل از ورایتی‪ ،‬جولیا رابرتز‬ ‫دو هفته پیش عکس��ی در اینس��تاگرامش منتش��ر‬ ‫کرد که تی ش��رتی با ش��عار «ما خانواده هس��تیم»‬ ‫پوش��یده بود و در متن ان تاکی��د می کرد که باید‬ ‫از خانواده هایی که از فرزندان شان جدا شده اند‪ ،‬حمایت کرد‪.‬‬ ‫جدا ک��ردن خانواده ه��ای مهاجر در م��رز مکزیک‪-‬امریکا از‬ ‫فرزندان ش��ان به بحرانی منجر ش��د ک��ه ترامپ را‬ ‫مجبور کرد تا دس��تور توقف این کار را بدهد‪ .‬جولیا‬ ‫رابرتز که در جش��نواره فیلم تورنتو حضور داشت تا‬ ‫در ایین نمایش یک قس��مت از س��ریال «به خانه‬ ‫امدن» حضور داش��ته باشد‪ ،‬در این باره گفت‪ :‬این‬ ‫از ان مواردی اس��ت که از فکر ک��ردن به ان حالم‬ ‫بد می ش��ود‪ .‬حاضرم هر کاری می توانم بکنم تا این‬ ‫موضوع فراموش نشود و فرزندان جدا شده نزد خانواده های شان‬ ‫برگردند‪.‬‬ ‫از روند فعالیت سامانه انتشار و دسترسی ازاد به اطالعات‬ ‫روایتی از پاسخگویی سازمان ها به مردم‬ ‫مربوط به اس��تانداری هرمزگان بوده که به تمامی ‪ ۱۳۶‬درخواست‬ ‫در میانگین زمانی ‪ ۵‬روز پاس��خ داده است‪ .‬وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری تنها س��ازمانی اس��ت که تمام��ی زیرمجموعه های ان به‬ ‫سامانه متصل شده اند‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه حس��ین انتظامی‪ ،‬دبیر کمیس��یون انتش��ار و‬ ‫دسترس��ی ازاد به اطالعات با اش��اره به رش��د تعداد سازمان های‬ ‫متصل به سامانه انتشار و دسترسی ازاد به اطالعات گفت‪ :‬در حال ‬ ‫حاضر ‪ ۴۴۰‬س��ازمان مشمول قانون به س��امانه متصل شده اند که‬ ‫نسبت به یک ماه گذشته ‪ ۱۵‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی ازاد به اطالعات افزود‪ :‬انتظار‬ ‫داریم تمامی سازمان های مشمول قانون در سریع ترین زمان به این‬ ‫س��امانه بپیوندند زیرا پس از گذشت یک سال از اغاز به کار رسمی‬ ‫این سامانه‪ ،‬بهانه ای برای نپیوستن پذیرفته نیست‪.‬‬ ‫انتظام��ی گفت‪ :‬درخواس��ت های م��ردم برای اطالعات نس��بت‬ ‫به ابتدای مرداد‪ ۱۴ ،‬درصد رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬همچنین پاسخ‬ ‫س��ازمان ها ‪ ۱۷‬درص��د و ثبت نام کنن��دگان ‪ ۱۲‬درص��د افزای��ش‬ ‫داش��ته اند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در همین مدت متاسفانه پاسخگویی ‪۷‬‬ ‫درصد و میانگین زمان پاسخگویی ‪ ۲‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫انتظام��ی درباره ش��کایت های مردم نس��بت به پاس��خ ها گفت‪:‬‬ ‫س��ازمان ها مکلفند پاسخ مناسبی به درخواست هر شهروند بدهند‬ ‫اما در صورتی که پاسخ ها ناکافی باشد مردم می توانند شکایت خود‬ ‫را در س��امانه ثبت کنند تا کمیس��یون انتش��ار و دسترسی ازاد به‬ ‫اطالعات به ان رسیدگی کند‪.‬‬ ‫میانگین پاس��خگویی س��ازمان های متصل به س��امانه انتش��ار‬ ‫و دسترس��ی ازاد ب��ه اطالعات‪ ،‬به درخواس��ت ها و ش��کایت ها در‬ ‫س��امانه ‪ ۷۸‬درصد اس��ت که در این می��ان‪ ،‬وزارتخانه هایی مانند‬ ‫کش��ور‪ ،‬جهاد کش��اورزی‪ ،‬امور خارجه و صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و همچنین س��ازمان هایی مانند میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردشگری‪ ،‬سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬بیمه مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬معاونت امور مجلس ریاست جمهوری‪ ،‬سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬سازمان انرژی اتمی و چند س��ازمان دیگر‪ ،‬با باالترین‬ ‫میانگین پاس��خگویی یعن��ی ‪ ۱۰۰‬درصد‪ ،‬در صدر پاس��خگوترین‬ ‫سازمان ها به مطالبات مردمی قرار دارند‪.‬‬ ‫همچنی��ن وزارت اقتصاد و امور دارای��ی با میانگین ‪۹۹‬درصدی‪،‬‬ ‫بان��ک مرکزی با میانگی��ن ‪۹۶‬درصدی‪ ،‬وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری با میانگی��ن ‪۹۵‬درصدی و وزارتخانه های نیرو و کار‪ ،‬تعاون‬ ‫و رف��اه اجتماعی هر کدام با میانگین ‪۸۸‬درصدی‪ ،‬در رده های قابل‬ ‫قبول میانگین پاسخگویی به مطالبات شهروندان قرار دارند‪.‬‬ ‫در مقاب��ل‪ ،‬س��ازمان هایی مانند جمعیت ه�لال احمر جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران‪ ،‬س��ازمان ام��ور س��ینمایی و س��معی بص��ری و‬ ‫اس��تانداری های خوزستان‪ ،‬کرمانشاه و کردس��تان‪ ،‬با صفر درصد‬ ‫پاس��خگویی به نس��بت تع��داد درخواس��ت ها‪ ،‬در پایین ترین رده‬ ‫سازمان های پاسخگو در این سامانه قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬میانگین پاسخگویی مجلس شورای اسالمی‬ ‫به درخواست های شهروندان ‪ ۱۷‬درصد است که عدد پایینی است‪.‬‬ ‫ای��ن عدد درباره قوه قضاییه ‪ ۹۲‬درصد اس��ت؛ البته بیان این نکته‬ ‫ضروری است که از این قوه‪ ،‬تاکنون تنها یک سازمان یعنی روزنامه‬ ‫رسمی جمهوری اسالمی ایران به سامانه انتشار و دسترسی ازاد به‬ ‫اطالعات متصل شده است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۲۹۴‬ش��کایت در س��امانه ثبت شده که به ‪ ۱۰۱‬مورد‬ ‫انها پاسخ داده شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬ماده یک ایین نامه اجرای��ی ماده (‪ )۸‬قانون‬ ‫انتش��ار و دسترس��ی ازاد به اطالعات توضیح می دهد‪ :‬هر شخص‬ ‫حقیقی یا حقوقی ایرانی می تواند درخواس��ت خود برای دسترسی‬ ‫به اطالعات را به ش��کل برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با‬ ‫ثبت نام در س��امانه به ادرس ‪ foia.iran.gov.ir‬و ایجاد حس��اب‬ ‫چهارمین جشن عکاسان سینما برگزار شد‬ ‫چهارمین جشن ساالنه عکاسان سینمای ایران به دبیری نیکی‬ ‫کریمی‪ ،‬با تجلیل از ‪ 5‬سینماگر و معرفی محمد فوقانی به عنوان‬ ‫عکاس برتر سال سینمای ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬چهارمین جش��ن عکاس��ان سینمای ایران‪،‬‬ ‫جمعه‪ ۱۶ ،‬ش��هریور برگزار ش��د‪ .‬نیکی کریم��ی‪ ،‬دبیر چهارمین‬ ‫جشن عکاسان س��ینمای ایران در اغاز برنامه برای خیرمقدم به‬ ‫مهمانان متن کوتاهی قرائت کرد و گفت‪ :‬ایس��تادن و کار کردن‬ ‫باوجود مش��کالت این روزها ممکن است به پوست کلفتی تعبیر‬ ‫ش��ود اما معتقدیم این جمع ه��ا از منبعی الیزال بهره می گیرد و‬ ‫ان عشق است؛ عشق به سینما و هر انچه می افریند‪.‬‬ ‫کریمی تاکید کرد‪ :‬همه این دورهمی ها چه جش��ن و‬ ‫چه بزرگداشت و هر عنوان دیگری‪ ،‬در واقع از همین‬ ‫عش��ق سرچش��مه می گیرد‪ .‬در ادامه پ��س از پخش‬ ‫کلیپی از درددل های امیر عابدی‪ ،‬عکاس سینما درباره‬ ‫فقدان امنیت اقتصادی و اعتباری در صنف عکاس��ان‬ ‫سینمای ایران‪ ،‬با حضور حسن فتحی و حمید محبی‬ ‫از این عکاس باس��ابقه س��ینمای ایران تجلیل شد‪ .‬سپس فرهاد‬ ‫توحیدی‪ ،‬محمدمهدی عس��گرپور و رضا کیانی��ان برای تجلیل‬ ‫از کامبوزی��ا پرتوی روی صحن��ه امدند‪ .‬پخش کلیپ‬ ‫بزرگداش��ت زنده یاد عزت اهلل انتظام��ی بخش بعدی‬ ‫برنام��ه ب��ود‪ .‬گوهرخیراندی��ش‪ ،‬بازیگر پیشکس��وت‬ ‫سینمای ایران در بخش بعدی با حضور مجتبی راعی‪،‬‬ ‫محمد متوسالنی و محمدحسین مهدویان تجلیل شد‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از ایین چهارمین جش��ن عکاس��ان‬ ‫سینمای ایران‪ ،‬شهاب الدین عادل‪ ،‬هوشنگ گلمکانی‬ ‫و مرتض��ی پورصمدی به عنوان هیات داوران جش��ن روی صحنه‬ ‫امدن��د‪ .‬گلمکانی در این بخش بیانیه هیات داوران را قرائت کرد‪.‬‬ ‫در ادامه اردالن اذری‪ ،‬عکاس فیلم «امیر» به عنوان استعداد برتر‬ ‫از میان عکاسان غیرعضو در انجمن عکاسان سینما معرفی شد‪.‬‬ ‫سپس امید صالحی‪ ،‬عکاس فیلم «درساژ» و حسن هندی برای‬ ‫فیلم «پاسیو» به عنوان نامزدهای این دوره تجلیل شدند‪.‬‬ ‫بنا بر رای هیات داوران امیرحس��ین شجاعی برای فیلم «اتاق‬ ‫تاریک» و س��میه جعف��ری برای فیلم «کش��تی االن» موفق به‬ ‫کسب دیپلم افتخار شدند‪.‬‬ ‫محم��د فوقانی ب��رای فیلم «س��وءتفاهم» تندی��س برگزیده‬ ‫چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫ت علمی جایزه جالل‬ ‫هیا ‬ ‫معرفی شدند‬ ‫پس از پیش��نهاد هیات امن��ای جایزه ادبی‬ ‫جالل ال احمد‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫در احکام��ی‪ ،‬هی��ات علم��ی یازدهمین دوره‬ ‫این جای��زه را منصوب کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��یدعباس صالحی در اح��کام جداگانه ای‪،‬‬ ‫ابوتراب خس��روی‪ ،‬مرتضی س��رهنگی‪ ،‬مجید‬ ‫قیصری‪ ،‬حمیدرضا شعیری‪ ،‬فریدون صدیقی‪،‬‬ ‫ابراهیم زاهدی مطلق‪ ،‬ملوک السادات حسینی‬ ‫بهش��تی و محم��د حم��زه زاده را به عن��وان‬ ‫اعض��ای هیات علمی یازدهمی��ن جایزه ادبی‬ ‫ج�لال ال احمد منصوب ک��رد‪ .‬پیش تر نیز در‬ ‫احکامی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫محمدرض��ا بایرام��ی به عنوان دبی��ر علمی و‬ ‫مه��دی قزلی به عنوان دبیر اجرایی یازدهمین‬ ‫جایزه ادبی جالل ال احمد منصوب شده بودند‪.‬‬ ‫ادبیات‬ ‫علی نعیمی‪ :‬بیش از یک س��ال از اغاز فعالیت س��امانه انتشار و‬ ‫دسترس��ی ازاد ب��ه اطالعات می گذرد؛ س��امانه ای که قرار اس��ت‬ ‫همزمان با ش��فافیت اطالعات و پاسخگویی به شهروندان در مسیر‬ ‫امنی��ت روانی جامع��ه گام بردارد‪ .‬با این حال تعداد س��ازمان هایی‬ ‫که هنوز به این س��امانه نپیوسته اند و به اصطالح جزو سازمان های‬ ‫غیرپاسخگو به شمار می روند‪ ،‬کم نیست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬این سامانه تیر سال ‪ ۱۳۹۶‬در ایینی با حضور‬ ‫وزیران وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اطالعات و فناوری ارتباطات‬ ‫فعالیت خود را پس از یک دوره ازمایش��ی ‪ ۴۵‬روزه‪ ،‬به طور رسمی‬ ‫اغاز کرد‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش اماری س��امانه انتش��ار و دسترس��ی ازاد به‬ ‫اطالعات تا این لحظه و با گذشت بیش از یک سال از اغاز فعالیت‬ ‫این س��امانه‪ ،‬از ‪ ۵۰۹‬سازمان زیرمجموعه قوه مجریه ‪ ۲۹۱‬سازمان‬ ‫و از ‪ ۱۰‬س��ازمان زیرمجموعه قوه مقننه‪ ۸ ،‬سازمان به این سامانه‬ ‫متصل شده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن تاکنون ‪۲‬هزارو ‪ ۹۳۳‬درخواس��ت از س��وی مردم در‬ ‫س��امانه انتشار و دسترس��ی ازاد به اطالعات به ثبت رسیده که به‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۷۱‬درخواس��ت پاسخ داده شده و به طور کلی میانگین‬ ‫پاسخگویی به درخواست های مردمی ‪ ۷۶‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش در مجموع ‪ ۳۷۳‬شکایت در سامانه یادشده‬ ‫ثبت ش��ده که س��ازمان های متصل به سامانه تنها به ‪ ۱۳۶‬شکایت‬ ‫پاس��خ داده اند و تاکنون ‪ ۴۴۰‬سازمان به سامانه متصل شده اند که‬ ‫بیشتر این سازمان ها زیرمجموعه قوه مجریه قرار دارند‪.‬‬ ‫بیش��ترین درخواست و پرس��ش های مردمی (‪ ۲۳۴‬درخواست)‪،‬‬ ‫مرب��وط به وزارت کش��ور اس��ت ک��ه ای��ن وزارتخانه ب��ه تمامی‬ ‫درخواست ها در میانگین زمانی ‪ ۲۸‬روز پاسخ داده است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم دبیرخانه س��امانه انتش��ار و دسترس��ی ازاد به‬ ‫اطالعات‪ ،‬تعداد درخواس��ت ها از قوه مقننه ‪ ۴۹‬درخواست بوده که‬ ‫تنها به ‪ ۸‬درخواس��ت پاس��خ داده و میانگین زمان پاس��خگویی به‬ ‫درخواست ها ‪ ۱۷۵‬روز است‪.‬‬ ‫تعداد درخواس��ت های مردم��ی از قوه قضاییه (روزنامه رس��می‬ ‫کش��ور)‪ ۴۴ ،‬درخواس��ت بوده که به ‪ ۴۳‬درخواس��ت در میانگین‬ ‫زمانی ‪ 13‬روز پاسخ داده شده است‪.‬‬ ‫از میان ‪ 7‬ش��هرداری متصل به س��امانه‪ ،‬بیشترین درخواست ها‬ ‫مربوط به شهرداری تهران با ‪ ۲۹‬درخواست و میانگین پاسخگویی‬ ‫‪ ۲۳‬روز بوده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت تنها ش��هرداری های تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کرج‪ ،‬مشهد‬ ‫مقدس‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬رشت و دیلم به این سامانه پیوسته اند‪.‬‬ ‫در میان استانداری های کل کشور نیز بیشترین تعداد درخواست‬ ‫کاربری‪ ،‬پیش��خوان دولت الکترونیک‪ ،‬پست یا مراجعه حضوری به‬ ‫واحد اطالع رس��انی موسسه درخواست ش��ونده‪ ،‬تسلیم کند‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوط که به تصویب‬ ‫کمیس��یون انتشار و دسترس��ی ازاد به اطالعات رسیده‪ ،‬تکمیل و‬ ‫ارس��ال می کند و سازمان ها نیز ‪ ۱۰‬روز مهلت دارند اطالعات مورد‬ ‫نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تاخیر بیفتد‪،‬‬ ‫ش��هروندان در همین سامانه‪ ،‬ش��کایت خود را ثبت می کنند تا از‬ ‫طریق کمیسیون انتشار و دسترسی ازاد به اطالعات پیگیری شود‪.‬‬ ‫مطابق ایین نامه اجرایی این قانون تمامی پاس��خ های سازمان ها به‬ ‫ش��هروندان‪ ،‬همزمان در سایت نیز منتش��ر خواهد شد؛ مگر اینکه‬ ‫حاوی اطالعات شخصی باشد‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم‪ ،‬امار رس��می‪ ،‬ایین نامه ها و ضواب��ط‪ ،‬اطالعات‬ ‫قراردادها‪ ،‬ایین نامه های مش��ارکت اش��خاص در اجرای اختیارات‬ ‫سازمان‪ ،‬س��ازکارهای شکایت ش��هروندان از تصمیم ها و اقدام ها‪،‬‬ ‫اهداف‪ ،‬وظایف‪ ،‬سیاس��ت ها و خط مش��ی و س��اختار‪ ،‬اختیارات و‬ ‫وظایف ماموران ارش��د سازمان‪ ،‬اس��ناد و مکاتبات اداری‪ ،‬روش ها‬ ‫و مراحل ارائه خدمات س��ازمان به جامعه‪ ،‬انواع اطالعات نگهداری‬ ‫ش��ده و ایین نامه دسترسی به انها از جمله مواردی است که مردم‬ ‫می توانند برای دسترسی انها درخواست خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫مطابق ماده ‪ 1‬ایین نامه اجرایی قانون دسترسی ازاد به اطالعات‪،‬‬ ‫تمامی س��ازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که‬ ‫ش��امل سازمان های اجرایی موضوع ماده ‪ ۵‬قانون مدیریت خدمات‬ ‫کشوری‪ ،‬نهادهای انقالبی‪ ،‬نیروهای مسلح‪ ،‬قوای قضاییه و مقننه و‬ ‫موسسه ها‪ ،‬شرکت ها‪ ،‬سازمان ها و نهادهای وابسته به انها و بنیادها‬ ‫و موسس��ه هایی که زیر نظر رهبر معظم انقالب اداره می ش��وند و‬ ‫همچنین هر موسسه‪ ،‬شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫سهام ان متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه‬ ‫اس��ت‪ ،‬مکلفند براس��اس قانون‪ ،‬اطالعات درخواستی شهروندان را‬ ‫در اختیارش��ان بگذارند‪ .‬موسسه های خصوصی ارائه دهنده خدمات‬ ‫عمومی از قبیل بانک ها هم مشمول این قانون هستند‪.‬‬ ‫براساس ایین نامه اجرایی این قانون‪ ،‬ارائه درخواست به دو شکل‬ ‫مراجعه حضوری به س��ازمان یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد‬ ‫بود و پاس��خ سازمان به یکی از ‪ 4‬ش��کل مراجعه حضوری‪ ،‬ایمیل‪،‬‬ ‫پست یا کارپوشه ملی ایرانیان به انتخاب متقاضی است‪ .‬در مرحله‬ ‫بعدی‪ ،‬دفاتر پیش��خوان دولت هم به محل دریافت درخواس��ت ها‬ ‫اضافه خواهد ش��د‪ .‬عالقه مندان‪ ،‬س��ازمان های اجرایی بخش های‬ ‫دولت��ی و خصوصی و همچنین مخاطب��ان می توانند برای اطالع از‬ ‫وضعیت پاس��خگویی سازمان های اجرایی متصل به سامانه یادشده‬ ‫به وب سایت ان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫جش��نواره دوروزه فرهنگ��ی هنری با موضوع‬ ‫فیل��م‪ ،‬هنر و صنایع دس��تی ایرانی در مجموعه‬ ‫شهرک سینمایی شهر نویدا در ایالت اتارپرادش‬ ‫هند برگزار ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬این جش��نواره‬ ‫با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران در دهلی ن��و و ش��اخه بین الملل صنایع‬ ‫رسانه و سرگرمی وابسته به مجتمع فعالیت های‬ ‫رسانه ای و اموزش عالی مروه‪ ،‬باحضور رییس این‬ ‫مجتمع و رییس دانشگاه رسانه و هنر‪ ،‬هنرمندان‪،‬‬ ‫دانشجویان و دست اندرکاران سینما و رسانه روز‬ ‫جمع��ه به کار خود پای��ان داد‪ .‬حجت اله عابدی‪،‬‬ ‫مع��اون رایزن فرهنگ��ی ایران در دهلی نو گفت‪:‬‬ ‫در این جش��نواره فیلم های فاخر سال های اخیر‬ ‫س��ینمای ایران در کنار نمایشگاه های فرهنگی‬ ‫و هنری ازجمله نمایش��گاه صنایع دستی ایرانی‬ ‫مانند فرش‪ ،‬خاتم‪ ،‬شیشه‪ ،‬سفال‪ ،‬پارچه قلمکار‪،‬‬ ‫م��س‪ ،‬فلزکاری‪ ،‬نمایش��گاه های عکس از اثار و‬ ‫ابنی��ه تاریخی و معماری و هنر اس�لامی‪ ،‬مناظر‬ ‫و طبیعت ایران و نمایش��گاه عکس از ش��اهنامه‬ ‫به نمای��ش درام��د‪ .‬عاب��دی همچنی��ن توضیح‬ ‫داد‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۸‬فیلم ایرانی در جش��نواره‬ ‫بین المللی فیلم جاگران در هند در حال نمایش‬ ‫است که از دو ماه پیش در دهلی شروع و پس از‬ ‫نمایش در ‪ ۱۶‬شهر دیگر در بمبئی پایان خواهد‬ ‫یافت‪ .‬این جش��نواره با نمایش فیلم «بادیگارد»‬ ‫س��اخته ابراهی��م حاتمی کی��ا اغاز ب��ه کار کرد‪.‬‬ ‫عاب��دی درباره دلیل این انتخاب گفت‪ :‬این فیلم‬ ‫نش��ان می دهد که چگونه ایران یکی از قربانیان‬ ‫اصلی تروریس��م است و دانش��مندانش به بهانه‬ ‫فعالیت های اتمی ترور می شوند‪ ،‬در حالی که این‬ ‫برنامه ه��ا همگی صلح امی��ز و برای تولید برق یا‬ ‫مواد پزش��کی اس��ت‪ .‬گفتنی است تنها در مدت‬ ‫یکی‪ ،‬دو ساعت پیش از اغاز رسمی برنامه‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰۰‬نفر از نمایش��گاه های فرهنگی و هنری‬ ‫ایرانی بازدید داشتند‪ .‬ساخت انیمیشن‪ ،‬برگزاری‬ ‫جش��نواره های وی��ژه در بی��ش از ‪ ۴۰‬کش��ور‪،‬‬ ‫برگ��زاری رویداده��ای فرهنگی هن��ری به ویژه‬ ‫جش��نواره های فیل��م و نمایش��گاه های هنری‪،‬‬ ‫ساخت فیلم های س��ینمایی از جمله اقدام های‬ ‫مجتم��ع فعالیت های رس��انه ای و اموزش عالی‬ ‫مروه است‪.‬‬ ‫جشنواره‬ ‫درگذشت نقاش و مجسمه ساز پیشکسوت‬ ‫جولیا رابرتز اقدام های ترامپ را محکوم کرد‬ ‫جشنواره فرهنگ و هنر‬ ‫ایرانی در هند برگزار شد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫خام فروشی سنگ‬ ‫فیروزه بی معناست‬ ‫‪3‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1134‬پیاپی ‪2452‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪675‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 18‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 9‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رونمایی‬ ‫از دستگاه‬ ‫اندازه گیری‬ ‫در حوزه نانو‬ ‫مهندسی‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫موفقیتی حاصل همدلی و همگامی‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬سازمان برتر در بخش‬ ‫برگزیدگان سازمان های وابسته به وزارتخانه ها‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬ایمیدرو‬ ‫مه�دی کرباس�یان‪ /‬مع�اون‬ ‫وزی�ر و ریی�س هی�ات عام�ل‬ ‫ایمی�درو‪ :‬معرفی ش��دن ایمیدرو‬ ‫به عنوان س��ازمان نمونه و دستگاه‬ ‫برتر و همچنین دریافت لوح تقدیر‬ ‫و تندیس جش��نواره شهید رجایی‬ ‫از ریاس��ت محترم جمه��وری را به‬ ‫هم��ه همکاران ارجمند تبریک می گوی��م‪ .‬روزی که اینجانب‬ ‫مسئولیت هدایت ایمیدرو را بر عهده گرفتم‪ ،‬تمام تالش خود‪،‬‬ ‫همکاران‪ ،‬ش��رکت ها و واحدهای تابع را بر تقویت همکاری با‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬تش��کل ها و مدیران توانمند معطوف کردیم‪.‬‬ ‫در واقع تصویری که از نیمه سال ‪ ۹۲‬در برابر چشمان همگان‬ ‫قرار داش��ت‪ ،‬وضعیت ناخوشایندی بود که غلبه بر ان‪ ،‬همتی‬ ‫بلند و همه جانبه بین بخش خصوصی و دولت را می طلبید‪.‬‬ ‫اندک زمانی گذش��ت و تحقق طرح هایی که س��ال ها روی‬ ‫زمی��ن مان��ده بودند‪ ،‬این واقعیت را منعکس کرد که همدلی و‬ ‫تالش در کنار مدیریت‪ ،‬برنامه ریزی تمام مدیران و کارشناسان‬ ‫سازمان و نیز همگامی با بخش خصوصی و غیر دولتی‪ ،‬توانست‬ ‫این موفقیت را رقم بزند‪.‬‬ ‫ایمی��درو به چنین همراه��ی می بالد و خواه��ان ادامه این‬ ‫رویکرد در مس��یر س��اختن ایرانی اباد اس��ت‪ .‬فعال ش��دن و‬ ‫راه ان��دازی هر یک از پروژه های معدنی و صنایع معدنی‪ ،‬عالوه‬ ‫بر اینکه س��بب حرکت چرخ صنعتی کش��ور می ش��ود‪ ،‬امید و‬ ‫ارزو را نزد نیروی کار زنده نگه می دارد‪ .‬در ‪ ۵‬سال گذشته نیز‬ ‫اس��تفاده از توان داخلی در توس��عه این حوزه‪ ،‬توانسته اقتصاد‬ ‫مقاومتی را به منصه ظهور برساند‪ .‬اکنون که نقشه راه معدن و‬ ‫صنایع معدنی نیز نهایی و ابالغ شده است‪ ،‬باید اذعان کرد که‬ ‫بدون تالش مستمر و همه جانبه همکاران‪ ،‬استفاده از امکانات‬ ‫و ظرفیت ه��ای بخ��ش خصوص��ی و غیر دولت��ی و همفکری‬ ‫تشکل ها‪ ،‬عبور از چالش های پیش رو مشکل می نماید‪.‬‬ ‫اینجانب ضمن گرامیداشت یاد شهدای دولت به ویژه رجایی‬ ‫و باهنر‪ ،‬به نمایندگی از تمام همکاران‪ ،‬کارشناس��ان و مدیران‬ ‫ایمیدرو و شرکت های تابع‪ ،‬تقدیر و تشکر خود را تقدیم یکایک‬ ‫این عزیزان می دارم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 18‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 9‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1134‬‬ ‫پیاپی ‪2452‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪۱۴۰۰‬؛ پایان پروژه‬ ‫اب شیرین کن خلیج فارس‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی امور عمرانی اس��تانداری‬ ‫هرمزگان گفت‪ :‬قرار اس��ت پروژه اب شیرین کن‬ ‫خلیج فارس در ‪ ۵‬فاز و بر اساس برنامه ریزی ها با‬ ‫اعتبار ‪ ۵۰۰‬میلیون یورو تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به پایان‬ ‫برس��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬رضا مدرس اظهار کرد‪:‬‬ ‫چالش ملی بزرگی که امروز کش��ور با ان روبه رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬کم ابی اس��ت‪ .‬اراده حاکمیت و دولت بر‬ ‫این قرار گرفت که همه ارکان خود را به س��متی‬ ‫س��وق دهد تا بتوانیم راه حل مشخص‪ ،‬منطقی و‬ ‫پایداری را برای حل این مشکل به کار گیریم و در‬ ‫این راس��تا شیرین سازی اب به عنوان یک پروژه‬ ‫ازمایشی و الگوی بزرگ در کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور عمرانی اس��تانداری‬ ‫هرم��زگان ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ب��ا امایش های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬محل اجرای این ازمایش‪ ،‬اس��تان‬ ‫هرمزگان و ش��هر بندرعباس در نظر گرفته شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬قرار اس��ت یک میلی��ون متر مکعب اب به‬ ‫وسیله تاسیسات نمک زدایی‪ ،‬شیرین سازی شود‬ ‫و بخش��ی به اب موردنیاز صنایع و ش��رب ش��هر‬ ‫بندرعباس و اس��تان هرمزگان و بخشی به فالت‬ ‫مرک��زی اختص��اص یابد‪ .‬مدرس ب��ا بیان اینکه‬ ‫کمتری��ن اعتباری که تاکنون برای این پروژه در‬ ‫نظر گرفته شده ‪ ۵۰۰‬میلیون یورو است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با پیگیری های انجام شده‪ ۳۰ ،‬درصد از این‬ ‫اب به اس��تان هرمزگان اختصاص پیدا می کند‪.‬‬ ‫چندی��ن س��ال این قول به صورت ش��فاهی داده‬ ‫می ش��د اما ح��دود ‪ ۴۵‬روز پیش با پیگیری های‬ ‫اق��ای همت��ی صورتجلس��ه ای با ش��رکت اب و‬ ‫فاض�لاب کش��ور درب��اره تعیین تکلیف س��هم‬ ‫اس��تان هرمزگان امضا شد و استراتژی و راهبرد‬ ‫استان و شرکت اب و فاضالب کشور در باره این‬ ‫تخصی��ص‪ ،‬انجام ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پس از ان‪،‬‬ ‫میزان نیاز ابی بر اس��اس اطالعات ش��رکت اب‬ ‫منطقه ای‪ ،‬اب و فاضالب شهری و اب و فاضالب‬ ‫روستایی استان‪ ،‬مشخص و مقرر شد کارگروهی‬ ‫تشکیل و میزان نیاز ابی فعلی استان و چشم انداز‬ ‫‪ ۱۴۱۰ ،۱۴۰۵‬و ‪ ۱۴۲۵‬را مش��خص کند‪ .‬معاون‬ ‫هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تانداری هرمزگان‬ ‫با اش��اره به اینکه جلس��ه های متع��ددی در این‬ ‫زمینه در حال برگزاری اس��ت و قول هایی که به ‬ ‫طور ش��فاهی داده شده‪ ،‬به مرحله مکتوب شدن‬ ‫رسیده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬پیش نویس توافقنامه‪،‬‬ ‫امضا ش��ده و در حال تکمیل مراحل فنی اس��ت‪.‬‬ ‫امیدواریم همزمان با ش��روع فاز اول این پروژه تا‬ ‫بهمن بتوانیم س��هم اس��تان هرمزگان را ب ه طور‬ ‫مکتوب و مشخص با خرید تضمینی انجام دهیم‪.‬‬ ‫مدرس اضافه کرد‪ :‬فاز اول این پروژه‪ ،‬اردیبهشت ‬ ‫‪ ۹۸‬به بهره برداری رسید‪ .‬میزان تولیدی که وارد‬ ‫مدار می ش��ود ‪ ۲۰۰‬هزار متر مکعب خواهد بود‬ ‫و تالش ما این اس��ت که سهم استان را از همین‬ ‫ابتدا و از این ‪ ۲۰۰‬هزار متر مکعب دریافت کنیم‬ ‫و به وس��یله وزارت نیرو و ش��رکت اب و فاضالب‬ ‫کشور به صورت خرید تضمینی در اختیار استان‬ ‫ق��رار دهیم‪ .‬وی با بیان اینکه این پروژه مدتی به‬ ‫دلیل مش��کل تامین اعتبار دچار رکود شده بود‬ ‫ی اقای همتی دوباره س��رعت گرفت‪،‬‬ ‫و با پیگیر ‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در سفری که رییس جمهوری‬ ‫به هرمزگان داش��ت‪ ،‬این موضوع مطرح ش��د و‬ ‫ایش��ان به تشکیل کنسرس��یوم های بانکی برای‬ ‫تامین مالی این پروژه تاکید کردند که نتیجه اش‬ ‫س��فر مدیر هی��ات عامل صندوق توس��عه ملی‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران به بندرعب��اس بود‪.‬‬ ‫این کنسرس��یوم تشکیل ش��د و تامین مالی این‬ ‫پروژه روند بهتر و سریع تری گرفته است‪ .‬معاون‬ ‫هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ابراز‬ ‫ک��رد‪ :‬امیدواریم با ش��رایط حاکم و تامین اعتبار‬ ‫ارزی ‪ ۵۰۰‬میلی��ون یوروی��ی این پروژه‪ ،‬از اواخر‬ ‫امس��ال عملیات پیش راه اندازی انجام ش��ود و بر‬ ‫اس��اس گزارش سرمایه گذار و تجهیزاتی که وارد‬ ‫ت سال اینده‬ ‫کش��ور ش��ده بتوانیم تا اردیبهش�� ‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار مترمکع��ب را وارد م��دار کنی��م که‬ ‫سهم اس��تان های هرمزگان‪ ،‬کرمان و یزد است‪.‬‬ ‫مدرس با اش��اره به اینکه ب��ا توجه به پیگیری ها‬ ‫و پیش تفاهمنامه های��ی که به امضای اس��تاندار‬ ‫هرمزگان و شرکت اب و فاضالب کشور رسیده‪،‬‬ ‫س��هم اس��تان هرمزگان در هر فاز مشخص شده‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خط لوله این پروژه در هرمزگان‬ ‫و ش��هر بندرعباس تا مرزهای ش��مالی اس��تان‬ ‫امت��داد دارد و برنامه ریزی ما اس��تفاده بهینه از‬ ‫ای��ن منبع ابی در ش��هر بندرعباس و ش��هرها و‬ ‫روس��تاهای در مسیر است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سهمی‬ ‫که در فاز اول برای استان هرمزگان در نظر گرفته‬ ‫شده‪ ۳۰ ،‬درصد برای اب شرب و ‪ ۱۰‬درصد برای‬ ‫صنعت است که در مرحله رایزنی هستیم‪ .‬اساس‬ ‫کار پذیرفته شده است و به دنبال ان هستیم که‬ ‫میزان اب موردنیاز استان را تثبیت کنیم‪ .‬معاون‬ ‫هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری هرمزگان در‬ ‫پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬این پروژه قرار اس��ت در‬ ‫‪ ۵‬فاز بر اس��اس برنامه ریزی ها تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫پایان برسد‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫ایمیدرو‬ ‫سازمان برتر‬ ‫در بخش‬ ‫برگزیدگان‬ ‫سازمان های‬ ‫وابسته به‬ ‫وزارتخانه ها‬ ‫ایین پایانی چهاردهمین جشنواره شهید رجایی با‬ ‫حضور رییس جمهوری در سالن اجالس سران برگزار‬ ‫شد‪ .‬در این ایین‪ ،‬از سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران به عنوان دستگاه نمونه دولتی‬ ‫تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی ایمی��درو‪ ،‬در این ایین‬ ‫عالوه بر حجت االس�لام والمسلمین حسن روحانی‪،‬‬ ‫جمع��ی از کابین��ه دول��ت و همچنی��ن مدی��ران و‬ ‫کارمندان دستگاه های مختلف حضور داشتند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر معرف��ی و تقدیر از دس��تگاه های نمونه‬ ‫دولتی‪ ،‬رییس جمهوری س��خنرانی کرد‪ .‬جش��نواره‬ ‫ش��هید رجایی هر سال به مناس��بت هفته دولت با‬ ‫هدف شناس��ایی و تقدیر از تالشگران عرصه خدمت‬ ‫به م��ردم و نهادینه ک��ردن فرهنگ ارتق��ا و بهبود‬ ‫عملکرد دس��تگاه های اجرایی در س��طوح مختلف با‬ ‫حضور مقامات عالی رتبه دولت برگزار می شود‪.‬‬ ‫س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران در بخش برگزیدگان دس��تگاه های وابس��ته‬ ‫ب��ه وزارتخانه ه��ا در مجموع ش��اخص های عمومی‬ ‫و اختصاصی به عنوان دس��تگاه برت��ر ایران معرفی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این نشست از ‪ ۱۴‬دستگاه برتر دولتی تقدیر به‬ ‫عمل امد‪ .‬سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬ش��رکت توانیر و س��ازمان‬ ‫س��نجش نیز در بخ��ش برگزیدگان دس��تگاه های‬ ‫وابس��ته به وزارتخانه ه��ا در مجموع ش��اخص های‬ ‫عمومی و اختصاصی به عنوان دستگاه برتر برگزیده‬ ‫شدند و مهدی کرباسیان و رییسان دو دستگاه دیگر‬ ‫ب��ا دریافت تندی��س و لوح تقدی��ر از روحانی‪ ،‬مورد‬ ‫تقدیر قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در مت��ن رییس جمه��وری خط��اب ب��ه مه��دی‬ ‫کرباس��یان‪ ،‬رییس هیات عامل ایمیدرو امده است؛‬ ‫«خدمت به نظام مقدس جمهوری اس�لامی و ملت‬ ‫ب��زرگ ایران‪ ،‬توفیق س��ترگ در مس��یر اموزه های‬ ‫ب��زرگ دینی و انقالب��ی و تداوم فرهن��گ فداکاری‬ ‫و جهاد اس��ت‪ .‬در س��ال «حمایت از کاالی ایرانی»‬ ‫الزم می دان��م از تالش های ارزن��ده جنابعالی و تمام‬ ‫مدیران و کارکنان محترم ان دس��تگاه در راس��تای‬ ‫اجرای برنامه ها و اعتالی کش��ور و کس��ب رتبه برتر‬ ‫در جشنواره شهید رجایی س��ال ‪ ۹۷‬قدردانی کنم‪.‬‬ ‫توفیق روزافزون ش��ما و همکاران شریف ان دستگاه‬ ‫را در خدمت به کش��ور عزیزم��ان از خداوند متعال‬ ‫مسئلت دارم‪».‬‬ ‫پی��ش از ای��ن مه��دی کرباس��یان در دولت های‬ ‫س��ازندگی و اصالح��ات به ترتیب موفق به کس��ب‬ ‫نش��ان های درجه ‪ ۲‬لیاقت مدیریت و خدمت ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫با همکاری دانشگاه و صنعت محقق شد‬ ‫رونمایی از دستگاه اندازه گیری در حوزه نانو مهندسی‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫برات قبادیان‬ ‫دیروز در دانش��کده مهندس��ی مکانیک دانش��گاه‬ ‫تهران‪ ،‬از نسل سوم دستگاه اندازه گیری زاویه تماس‪،‬‬ ‫کشش س��طحی و انرژی سطح به همراه نرم افزارهای‬ ‫تخصصی ان با حضور ب��رات قبادیان معاون اموزش‪،‬‬ ‫پژوه��ش و فناوری وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫ریاس��ت دانش��کده مهندس��ی مکانی��ک و جمعی از‬ ‫استادان و دانشجویان این دانشگاه رونمایی شد‪.‬‬ ‫این پروژه در حوزه نانومهندس��ی س��طح قرار دارد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر این پروژه‪ ،‬سطوح نانومهندسی سطح‬ ‫را اندازه گیری می کند‪ .‬این دس��تگاه برای اندازه گیری‬ ‫زاوی��ه تماس قط��ره مایع روی س��طح جام��د مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد‪ .‬به گفته پژوهشگران این طرح‪،‬‬ ‫این دستگاه برای اندازه گیری زوایای تماس استاتیک‬ ‫و دینامی��ک در صنایع نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬توربوماش��ین ها‪،‬‬ ‫نساجی‪ ،‬رنگ و رزین و پوشش های خودتامین شونده‬ ‫اس��تفاده می شود‪ .‬از این دس��تگاه می توان در مراکز‬ ‫ازمایشگاهی و دانش��گاهی‪ ،‬مراکز تحقیقاتی و علمی‬ ‫و در تم��ام کارخانه ه��ای فوالد و پتروش��یمی ها نیز‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫تا پیش از این‪ ،‬تولید این دستگاه در انحصار ایاالت‬ ‫متح��ده امریکا‪ ،‬الم��ان و ژاپن ب��ود‪ .‬هم اکنون ایران‬ ‫چهارمین کش��ور دارنده این فناوری پیشرفته به شمار‬ ‫می رود‪ .‬این پروژه با مش��ارکت دانش��کده مهندس��ی‬ ‫مکانیک دانش��گاه تهران و صندوق تحقیق و توس��عه‬ ‫صنایع و معادن و شرکت دانش بنیان ژیکان اجرا شده‬ ‫که صندوق‪ ،‬هم در زمینه اجرایی و هم در زمینه مالی‬ ‫و سرمایه گذاری‪ ،‬مش��ارکت های موثری برای ساخت‬ ‫این دستگاه انجام داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹«تحقیق و توسعه» را گسترش دهیم‬ ‫کارن ابری نیا‬ ‫ناصر سلطانی‬ ‫در ابتدای این ایین‪ ،‬برات قبادیان‬ ‫به گزارش‬ ‫مع��اون ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت عنوان کرد‪ :‬هیچ کشور توسعه یافته ای‬ ‫پیدا نمی ش��ود که از مسیر علم و دانشگاه عبور نکرده‬ ‫باشد‪ .‬ما هیچ راهی نداریم جز اینکه این مسیر را طی‬ ‫کنیم‪ .‬قبادیان در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایران کشور‬ ‫مس��تعدی از نظر منابع روزمین��ی و زیرزمینی مانند‬ ‫نفت و گاز‪ ،‬معادن و نیروی انسانی است‪.‬‬ ‫معاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با اش��اره به سرمایه های هر کشوری‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬ه��ر کش��وری می تواند ‪ ۳‬نوع س��رمایه‬ ‫خدادادی‪ ،‬خودس��اخته و نیروی انسانی داشته باشد‬ ‫که به لحاظ س��رمایه های خدادادی و نیروی انسانی‪،‬‬ ‫جزو کشورهای سرامد به شمار می رویم‪.‬‬ ‫قبادیان همچنین با اش��اره به مشکالتی که سر راه‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬درحال حاضر کم ابی‬ ‫و خشکس��الی‪ ،‬مش��کالت اقتصادی و بیکاری جوانان‬ ‫تحصیلک��رده‪ ،‬ج��زو مش��کالت مهم کش��ور قلمداد‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬یکی از مشکالت کشور این‬ ‫است که علم را به خدمت زندگی نگرفته ایم‪ .‬البته در‬ ‫دو س��ه بخش توانس��ته ایم هم توان علمی و هم توان‬ ‫اجرای��ی را ب��ه کار بگیریم و در این زمینه پیش��رفت‬ ‫کنیم‪ .‬در بخش انرژی هس��ته ای‪ ،‬با رویکرد اس��تفاده‬ ‫از نیروی انس��انی‪ ،‬پیش رفته و دانشمندان هسته ای‬ ‫گرانقدری را تربیت کرده ایم‪ ،‬در س��طح جهان نیز ما‬ ‫را قب��ول دارن��د‪ .‬در صنایع نظامی نیز قادر ش��ده ایم‬ ‫به خودکفایی برس��یم‪ .‬در زمینه گسترش دانشگاه ها‬ ‫موف��ق عم��ل کرده ای��م و وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فن��اوری در چند س��ال گذش��ته در ارائ��ه مقاله های‬ ‫مختلف ب��ه موفقیت های قابل توجهی دس��ت یافته‪،‬‬ ‫به گونه ای که توانس��ته ایم رتبه شانزدهم جهان را به‬ ‫ایران چهارمین کش��ور سازنده دس��تگاه تمام اتوماتیک «اندازه گیری‬ ‫زاویه تماس‪ ،‬کشش سطح‪ ،‬انرژی سطح و توسعه نرم افزارهای تخصصی‬ ‫انالیز س��طح» اس��ت‪ .‬یکی از استادان دانش��گاه امریکا با مشاهده این‬ ‫دستگاه روی سایت‪ ،‬درخواست خرید ان را داشت‬ ‫خ��ود اختصاص دهیم‪ .‬اما موضوع این اس��ت که این‬ ‫مقاله های علمی‪ ،‬مشکلی را از زندگی و جامعه ما حل‬ ‫نمی کنند و نباید انتظار داش��ته باش��یم که علم وارد‬ ‫جامعه ش��ود‪ .‬اعتراف می کنیم در اس��تفاده از علم در‬ ‫جامعه سیاس��ت گذاری نکرده ایم‪ .‬ارائه مقاله‪ ،‬هر چند‬ ‫خوب است اما کافی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹جزیره های دانشگاه و صنعت‬ ‫قبادی��ان با اش��اره به ارتب��اط صنعت و دانش��گاه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دانش��گاه سراغ صنعت نمی رود چون فکر‬ ‫می کن��د برایش امتیازی ن��دارد‪ .‬این موضوع می تواند‬ ‫یک مش��کل اساسی باشد زیرا کش��ور در این زمینه‬ ‫سیاست گذاری الزم را ندارد‪ .‬از سوی دیگر صنعت نیز‬ ‫خود را بی نیاز از دانش��گاه می داند و همواره نیاز خود‬ ‫را از خارج تامین می کند‪ ،‬در حالی که می توان با علم‬ ‫صنعت را رقابت پذیر کرد و این موضوعی است که در‬ ‫بخش تحقیق و توسعه (‪ )R&D‬قرار می گیرد‪ .‬اروپا و‬ ‫امریکا در زمینه ار اند دی (‪ )R&D‬فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫چی��ن نیز جزو کش��ورهایی اس��ت ک��ه برنامه ریزی‬ ‫کرده که تا س��ال ‪ ۲۰۲۵‬می�لادی در زمینه تحقیق‬ ‫و توس��عه‪ ،‬از کش��ورهای اروپایی و امریکایی پیش��ی‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سیاست های ابالغی سال ‪ ۸۰‬و در‬ ‫سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله کشور‪ ،‬توسعه را اغاز کردیم‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۱۳۸۴‬تا ‪ ۱۴۰۴‬قرار بود با سرمایه گذاری ‪۲۰‬‬ ‫س��اله‪ ،‬سهم ار اند دی (‪ )R&D‬کشور را به ‪ ۴‬درصد‬ ‫در جی دی پی برس��انیم که این سهم در سال ‪ ۸۹‬نیم‬ ‫درصد بود و هم اکنون به زیر نیم درصد رسیده است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو انتظار داری��م در بخش های مختلفی چون‬ ‫اقتصاد‪ ،‬کشاورزی و خدمات با مشکل روبه رو نباشیم‪.‬‬ ‫معاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬با اش��اره به این موضوع که توس��عه‬ ‫خود به خود روی نمی دهد‪ ،‬گفت‪ :‬برای توسعه کشور‬ ‫باید برنامه ریزی و سیاست گذاری کرد‪.‬‬ ‫قبادیان با اش��اره به اینکه طرح ت��اپ برای ارتباط‬ ‫بیشتر صنعت و دانشگاه از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در حال برنامه ریزی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح‬ ‫در ‪ ۷‬مرحله برای ارتباط بیش��تر دانشگاه و صنعت در‬ ‫حال تدوین اس��ت که قرار است مرحله ازمایشی ان‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬انجام ش��ود‪ .‬به عب��ارت دیگر این طرح‬ ‫ملی برای توسعه اشتغال پایدار در بخش های مختلف‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬دانش��گاه ها باید به س��راغ جامعه‬ ‫و صنع��ت بروند و صنع��ت نیز درخواس��ت کمک از‬ ‫دانشگاه داشته باشد‪ .‬بنگاه ها نیز باید بیش از گذشته‬ ‫به سمت ش��رکت های دانش بنیان پیش بروند‪ .‬از این‬ ‫رو دانش��گاه ها‪ ،‬صنعت و شرکت های دانش بنیان باید‬ ‫به عنوان سه پازل برای حرکت دادن جامعه به سمت‬ ‫توسعه‪ ،‬فعالیت کنند‪.‬‬ ‫معاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت همچنین با انتق��اد از اجرای طرح‬ ‫س��ربازی برای دانش اموختگان نخب��ه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫طرح «س��رباز صنعت» را مطرح کردیم که بر اساس‬ ‫ان دانش اموخت��گان نخب��ه دانش��گاه می توانند پس‬ ‫از دوره اموزش��ی خ��ود وارد بخش صنعت ش��وند و‬ ‫با فعالی��ت در بخش های تحقیق و توس��عه‪ ،‬اقدام به‬ ‫دانش بنیان کردن محصوالت شرکت ها کنند‪.‬‬ ‫به گفته مع��اون اموزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت؛ س��تاد کل نیروهای نظامی‬ ‫نسبت به این طرح اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکایی ه�ا‪ ،‬مش�تری دس�تگاه س�اخت‬ ‫جوانان ایرانی‬ ‫در ادام��ه این ایین رونمای��ی‪ ،‬کارن ابری نیا رییس‬ ‫دانشکده مهندس��ی مکانیک دانش��گاه تهران عنوان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مهم ترین چالش های این روزهای کشور‪،‬‬ ‫مسائل اقتصادی و موضوع ارز و سکه است‪ .‬البته این‬ ‫روزها همه به مس��ائل موجود‪ ،‬نگاه منفی و ناامیدانه‬ ‫مدال زرین مدیر جهادی روابط عمومی به قنواتی رسید‬ ‫عزیز قنوات��ی‪ ،‬مدال زرین «مدیر جه��ادی روابط عمومی» در‬ ‫حوزه مس��ئولیت اجتماعی را دریافت کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در‬ ‫شش��مین همایش حرفه ای گرایی در رواب��ط عمومی‪ ،‬از مهندس‬ ‫عزیز قنواتی مدیرعامل ش��رکت فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬با اهدای‬ ‫مدال زری��ن مدیر جه��ادی روابط عمومی در حوزه مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی تجلیل ش��د‪ .‬ششمین همایش حرفه ای گرایی در روابط‬ ‫عمومی صبح روز ‪ ۱۷‬ش��هریور با حضور محمد سلطانی فر معاون‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬سیدغالمرضا کاظمی دینان رییس‬ ‫شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی ایران‪ ،‬باقر ساروخانی‪،‬‬ ‫امی��ر عباس تقی پور و جمعی از اس��تادان و کارشناس��ان روابط‬ ‫عمومی در هتل المپیک تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫در این ایین‪ ،‬با پخش کلیپی از فعالیت های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و اقتصادی ش��رکت فوالد امیرکبیر کاش��ان در سال حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی‪ ،‬م��دال زرین مدیر جهادی روابط عمومی در حوزه‬ ‫مس��ئولیت اجتماع��ی از س��وی دکتر محمد س��لطانی فر‪ ،‬دکتر‬ ‫کاظمی دینان‪ ،‬دکتر باقر س��اروخانی‪ ،‬دکتر امیرعباس تقی پور و‬ ‫امیر شوقی بنام‪ ،‬به عزیز قنواتی مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان اهدا شد‪.‬‬ ‫دارن��د و احس��اس می کنند نمی توانن��د نقش مثبتی‬ ‫در بهبود اوضاع داش��ته باش��ند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه اگر پازل ها را به درس��تی در کن��ار یکدیگر قرار‬ ‫دهیم می توانیم بس��یاری از مش��کالت را حل کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه بیش��تر فارغ التحصیالن اقدام‬ ‫به مهاجرت می کنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬اقدام به مهاجرت برای‬ ‫زندگی بهتر اس��ت اما این س��اده ترین راهکار ممکن‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که باید در کش��ور ماند و با ایده های‬ ‫جدی��د و کمک ش��رکت های دانش بنیان به س��مت‬ ‫توسعه رفت‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره ساخت دستگاه تمام اتوماتیک‬ ‫«اندازه گیری زاویه تماس‪ ،‬کشش سطح‪ ،‬انرژی سطح‬ ‫و توس��عه نرم افزارهای تخصصی انالیز سطح» عنوان‬ ‫کرد‪ :‬این دستگاه اخرین نسل از دستگاه هایی به شمار‬ ‫می رود که با کمک شرکت دانش بنیان ژیکان ساخته‬ ‫ش��ده و ایران چهارمین کش��ور س��ازنده این دستگاه‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫رییس دانشکده مهندس��ی مکانیک دانشگاه تهران‬ ‫ادامه داد‪ :‬یکی از اس��تادان دانشگاه امریکا با مشاهده‬ ‫این دستگاه روی سایت‪ ،‬درخواست خرید این دستگاه‬ ‫را داشتند که متاسفانه به دلیل نداشتن ارتباط مالی‪،‬‬ ‫موفق به فروش ان نش��دیم‪ .‬البت��ه از برزیل هم یک‬ ‫مش��تری برای این دستگاه داشتیم‪ .‬این درخواست ها‬ ‫در حالی اس��ت که تاکنون بازاریابی برای ان نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ابری نیا همچنین با اشاره به کمک صندوق توسعه‬ ‫صنای��ع و مع��ادن به این پ��روژه عنوان ک��رد‪ :‬کمک‬ ‫صندوق به این پروژه ‪ ۲۱۰‬میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صندوق ه�ا ب�ه کم�ک ش�رکت های‬ ‫دانش بنیان بیایند‬ ‫همچنین در ادامه این ایین‪ ،‬ناصر س��لطانی رییس‬ ‫پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪ ۲۵‬س��ال پیش ارتباطی بین دانشگاه و صنعت وجود‬ ‫نداش��ت اما درحال حاضر وضعیت نس��بت به گذشته‬ ‫بهتر شده و زمان ان فرا رسیده که از توان دانشگاه ها‬ ‫ب��رای کمک به صنعت اس��تفاده کنیم و البته در این‬ ‫بین صندوق ها بای��د کمک کنند‪ .‬در پایان این ایین‪،‬‬ ‫ضم��ن رونمای��ی از دس��تگاه‪ ،‬از مدیرعامل ش��رکت‬ ‫دانش بینان ژیکان‪ ،‬سیدفرشید چینی و تیم پژوهشی‬ ‫انها تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 18‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 9‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1134‬‬ ‫پیاپی ‪2452‬‬ ‫معدن‬ ‫‹ ‹افزایش تولید و صادرات طال‬ ‫کش��ف طال در خراسان رضوی به سال ‪ ۱۳۸۲‬باز‬ ‫می گردد ام��ا به گفته متولیان ام��ر انچه تاکنون از‬ ‫معادن زیرزمینی طال در این اس��تان استخراج شده‪،‬‬ ‫گزارش می دهد‬ ‫خام فروشی سنگ فیروزه بی معناست‬ ‫فیروزه ایران‪ ،‬جزو بهترین س��نگ های قیمتی در جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬ایران منبع اصلی فیروزه اس��یایی اس��ت‪ ،‬البته این‬ ‫جواه��ر اب��ی رنگ در ش��مال افریقا‪ ،‬اس��ترالیا و س��یبری‬ ‫یاف��ت می ش��ود و در جنوب غربی قاره امری��کا نیز معادن‬ ‫باارزشی از این سنگ معدنی زیبا وجود دارد که قرن هاست‬ ‫سرخ پوستان از انها برداشت می کنند‪ .‬کشورهای دیگر مثل‬ ‫پرو‪ ،‬چندین کش��ور در امریکای التی��ن و مصر هم فیروزه‬ ‫دارند اما فیروزه ایران به دلیل درخشندگی و زیبایی خاص‪،‬‬ ‫متفاوت است‪ .‬برخی از کارشناسان بر این باورند که به دلیل‬ ‫نبودن دستگاه های مناسب تراش‪ ،‬سنگ فیروزه از ایران به‬ ‫صورت خام با س��ود اندک به ترکیه می رود و از انجا به نام‬ ‫این کش��ور در بازارهای جهانی عرضه می ش��ود که ارزش‬ ‫اف��زوده زیادی برای ترک ها ایجادکرده و معدنکاران ایرانی‬ ‫را بی نصیب گذاش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی است که فعاالن‬ ‫این حوزه می گویند‪ :‬فراوری س��نگ فیروزه‪ ،‬نیاز به دانش‬ ‫و دس��تگاه های مجهز ندارد و کش��ورهایی مانند ترکیه این‬ ‫سنگ را خریداری کرده‪ ،‬دوباره برش می دهند و با تبلیغات‬ ‫گس��ترده ب��رای ان بازاریابی می کنن��د؛ کاری که ما انجام‬ ‫نمی دهیم و برای ان سرمایه مشخصی را کنار نمی گذاریم‪ .‬‬ ‫سیرانوش موسوی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹فیروزه قاچاق نمی شود‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬حامد فضلیانی‪ ،‬مسئول دفتر فنی معدن‬ ‫فی��روزه نیش��ابور در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬اف��زود‪ :‬اطالعات‬ ‫رس��می و قطعی مبنی بر اینکه فیروزه خام از کش��ور خارج‬ ‫می شود وجود ندارد‪ ،‬ضمن اینکه خروج سنگ فیروزه خام‬ ‫از مبادی گمرکی ممنوع اس��ت‪ .‬الزم به یاداوری اس��ت از‬ ‫مبادی غیررسمی نیز فیروزه خارج نمی شود‪ .‬فیروزه تراشان‬ ‫خوب��ی در ایران فعالیت می کنند که می توان به جرات ادعا‬ ‫کرد مانند انها در خارج از کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بخش��ی از فی��روزه امریکایی در ایران‬ ‫تراش می خورد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ایران تراش س��نگ فیروزه‬ ‫باکیفیت باالیی انجام می شود اما کشورهایی مانند ترکیه از‬ ‫جنبه های دیگر‪ ،‬به این موضوع نگاه می کنند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با بیان اینکه بازاریابی و تبلیغات‪ ،‬ارزش‬ ‫س��نگ های قیمتی را افزای��ش می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬ترکیه‪ ،‬جزو‬ ‫بهترین کش��ورها در ساخت جواهرات طال و نقره است‪ .‬این‬ ‫کشور‪ ،‬فیروزه ایران را خریداری و در جواهرات کار می کند و‬ ‫این چنین ارزش افزوده ان را باال می برد‪ .‬از قدیم ‪ ،‬فیروزه‪ ،‬در‬ ‫نقره استفاده می شد و بیشتر در انگشترهای مردانه کاربرد‬ ‫داش��ت و همین مس��ئله باعث ش��د ارزش صادراتی ان در‬ ‫بازارهای جهانی و داخلی کاهش پیدا کند‪ .‬بدون تردید کار‬ ‫ک��ردن فیروزه روی طال ارزش افزوده ان را بیش��تر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬بازاریابی در س��طح جهانی نداریم و ش��رکت هایی که‬ ‫طراحی و جواهرس��ازی انجام می دهند را تقویت نکرده ایم‬ ‫و حت��ی در بخش گمرک مش��کل داریم‪ ،‬ب��ه این معنا که‬ ‫تم��ام فیروزه صادراتی ایران در ش��هرهای مختلف باید به‬ ‫ته��ران بیاید و از انجا ترخیص ش��ود زیرا یک کارش��ناس‬ ‫قیمت گ��ذاری جواهرات در گمرک نیش��ابور که فیروزه در‬ ‫ان تولید می شود‪ ،‬نداریم‪.‬‬ ‫به گفته فضلیانی‪ ،‬بازار سنگ فیروزه در جهان خوب است‬ ‫و ظرفیت خوبی در تولید داریم که باعث ش��ده اس��ت بازار‬ ‫سنگ های قیمتی در سطح جهان‪ ،‬بزرگ نباشد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که ع�لاوه ب��ر ترکیه‬ ‫چ��ه کش��ورهایی خواهان فی��روزه ایرانی هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر خریداران فیروزه‪ ،‬محدود به کشورهای عربی‬ ‫و جنوب شرق اسیا شده اند‪ .‬این کشورها ان را برای مصرف‬ ‫می خرند اما کشورهای جنوب شرق اسیا ارزش افزوده برای‬ ‫سنگ ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال معدنی با بیان اینکه برش س��نگ قیمتی در‬ ‫تمام جهان به وسیله دست انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬کار دست‬ ‫همواره ارزشمند است و برش سنگ فیروزه به وسیله دست‬ ‫به سنگ ارزش ویژه می بخشد اما این سخن به معنی نبود‬ ‫دس��تگاه ها برای برش سنگ نیست‪ .‬باید به این نکته توجه‬ ‫فناوری فراوری س��نگ فیروزه چندان پیچیده نیست‪ .‬کشورهایی مانند‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬نگی��ن درش��ت فیروزه را خری��داری می کنند و به ان ش��کل های‬ ‫مختلف��ی می دهند‪ .‬ش��خصی که می گوی��د ما فیروزه را خام می فروش��یم‬ ‫اطالعات چندانی از این بازار ندارد‬ ‫کرد که برخی از دستگاه های چینی برش سنگ باعث ایجاد‬ ‫ترک های ریز در فیروزه می شود و این ترک ها به مرور زمان‬ ‫خود را نش��ان می دهد‪ .‬مس��ئول دفتر فنی معدن فیروزه‬ ‫نیش��ابور با اشاره به نرخ دس��تگاه های برش سنگ فیروزه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نرخ این دستگاه ها زیاد نیست و با ‪ ۱۵‬میلیون تومان‬ ‫می توان یک دستگاه خوب را وارد کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تراشنده های سنگ فیروزه در ایران خود را‬ ‫با سلیقه بازارهای جهانی وفق نمی دهند و همواره برش های‬ ‫بیضی ش��کل به فیروزه می دهن��د‪ ،‬در حالی که اروپایی ها‬ ‫بیشتر به فیروزه ریز و مدل های فانتزی عالقه دارند‪ .‬فیروزه‬ ‫درشت ایران به ترکیه می رود و انجا دوباره تراش می خورد‬ ‫و در جواهرات به بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری استحصال فیروزه پیچیده نیست‬ ‫حس��ین حس��ین زاده‪ ،‬رییس انجم��ن تخصصی معادن‬ ‫خراس��ان رض��وی نی��ز در ای��ن زمین��ه در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ ‪ ،‬افزود‪ :‬خام فروش��ی فیروزه از دید من بعید اس��ت‪.‬‬ ‫ل اس��تخراج می شود‪ ،‬باطله های‬ ‫وقتی س��نگ فیروزه از تون ‬ ‫ان را خ��ارج می کنن��د‪ .‬باید این نکته را در نظر داش��ت که‬ ‫ف��راوری فیروزه مانن��د فراوری دیگ��ر محصوالت معدنی‬ ‫نیس��ت و نی��از به فناوری پیچیده ن��دارد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫فیروزه در معدن به صورت نگین اس��تفاده نمی شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پس از اس��تحصال فی��روزه‪ ،‬ان را به صورت خام به اتحادیه‬ ‫فیروزه تراشان می فروشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه خام فروش��ی س��نگ فی��روزه توجیه‬ ‫اقتص��ادی ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬فن��اوری فراوری س��نگ فیروزه‬ ‫چندان پیچیده نیس��ت و به راحتی از س��نگ جدا می شود‪.‬‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر مانند ترکی��ه‪ ،‬نگین درش��ت فیروزه را‬ ‫خری��داری می کنند و به ان ش��کل های مختلفی می دهند‪.‬‬ ‫ب��ه نظر من ش��خصی که می گوید ما فی��روزه را خام عرضه‬ ‫می کنیم اطالعات چندانی از این بازار ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ت�رک س�نگ های قیمت�ی زیر دس�تگاه های‬ ‫قدیمی‬ ‫بهروز برنا‪ ،‬عضو هیات مدیره ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدن��ی ایران در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اف��زود‪ :‬فیروزه ایران‪،‬‬ ‫بهتری��ن س��نگ قیمتی جهان اس��ت که ب��ه دلیل کمبود‬ ‫امکانات و صادرات این س��نگ به صورت خام‪ ،‬نه تنها س��ود‬ ‫کمتری نصیب کش��ور می کند بلکه این محصول ارزشمند‬ ‫ایران��ی به نام دیگر کش��ورها در بازارهای جهان ش��ناخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫برنا‪ ،‬مهم ترین مشکل سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را‬ ‫فراوری انها دانست و گفت‪ :‬اگر بتوان از دستگاه های تراش‬ ‫مدرن به خوبی استفاده کرد‪ ،‬این سنگ ها بازار خیلی خوبی‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح فرایند فراوری س��نگ ها گفت‪ :‬س��نگ‬ ‫معدن اس��تخراج ش��ده زیبایی ندارد اما تراش این سنگ ها‬ ‫که یک هنر به شمار می رود با جال‪ ،‬شفافیت و درخشندگی‪،‬‬ ‫ی خاصی را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫زیبای ‬ ‫ب��ه گفت��ه برنا‪ ،‬مش��کل بخش ف��راوری‪ ،‬این اس��ت که‬ ‫دس��تگاه هایی در ان اس��تفاده می ش��ود ک��ه کیفیت الزم‬ ‫را ندارن��د یعن��ی ممکن اس��ت به خوبی ت��راش ندهند یا‬ ‫روی س��نگ ها ترک ایجاد کنند؛ بنابراین بیش��تر واحدها‬ ‫سنگ های خام را به کشورهای خارجی می برند و در نتیجه‬ ‫برای ان کشورها ارزش افزوده بیشتری ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خام فروش�ی فیروزه ایرانی به سود ترک ها‬ ‫شد‬ ‫برن��ا‪ ،‬دلیل شناخته ش��دن فیروزه ایران ب��ه نام ترکیه را‬ ‫خام فروش��ی دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬در زمانی که معدنکاران‬ ‫توان مالی مناس��ب نداشتند‪ ،‬ترجیح می دانند خام فروشی‬ ‫کنن��د‪ ،‬همانطور ک��ه کرومیت و بعضی از م��واد معدنی به‬ ‫صورت خام صادر می ش��وند‪ .‬بیشتر صادرات سنگ معدنی‬ ‫کش��ور در چندین س��ال گذش��ته به صورت خام بود و این‬ ‫خام فروشی به صادرات کشور اسیب رساند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فیروزه و بهره برداری از ان از گذشته در کشور‬ ‫مطرح بوده اما تجارت ان در ترکیه انجام می شد‪ .‬به همین‬ ‫دلی��ل کلمه «ترکیوس» در زبان انگلیس��ی معادل فیروزه‬ ‫استفاده می شود‪ ،‬زیرا انها فکر می کردند تجارت فیروزه در‬ ‫ترکیه بوده اس��ت‪ .‬البته درحال حاضر با گسترش ارتباطات‬ ‫کشورها متوجه شده اند که فیروزه محصول ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹اش�تغالزایی ی�ک خانواده با ی�ک کیلوگرم‬ ‫سنگ قیمتی‬ ‫معاون پیشین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫با اش��اره به اینک��ه معادن فیروزه دس��ت بخش خصوصی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬درحال حاضر بعض��ی از این واحدها به‬ ‫دستگاه های جدید تجهیز شده اند تا تراش هایی قابل قبول‬ ‫و بازارپس��ند‪ ،‬ایجاد و با کش��ورهای دیگر رقابت کنند‪ .‬اگر‬ ‫فراوری های خوب در کشور داشته باشیم می توانیم از ارزش‬ ‫افزوده ان در مراکز دادوستد به طور مناسب بهره ببریم‪.‬‬ ‫او با تاکید بر تاثیر گسترش فرایند فراوری در اشتغالزایی‬ ‫گ قیمتی به همراه تهیه دس��تگاه‬ ‫گفت‪ :‬یک کیلوگرم س��ن ‬ ‫تراش می تواند یک خانواده را در خانه‪ ،‬مشغول و برای یک‬ ‫سال اشتغالزایی کند‪.‬‬ ‫حامد فضلیانی‬ ‫‹ ‹س�هم فیروزه ایران�ی در تج�ارت میلیاردی‬ ‫سنگ های قیمتی جهان‬ ‫به گفته معاون پیشین سازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی‪ ،‬تجارت س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی در جهان‬ ‫ساالنه ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد دالر است که ایران نیز از ان بی بهره‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ب��ه طوری ک��ه جهان‪ ،‬ای��ران را با فی��روزه خوب‬ ‫می شناس��د؛ همانطورکه در چین بیش��تر وس��ایل تزئینی‬ ‫را با یش��م می س��ازند و نام چین با یش��م گره خورده است‪.‬‬ ‫همچنانک��ه تانزانی��ت‪ ،‬یک نوع کانی قیمتی اس��ت که در‬ ‫تانزانیا وجود دارد و نام تانزانیا از ان گرفته ش��ده اس��ت و‬ ‫برزیل با کانی امازونیت معروف است‪.‬‬ ‫برنا با اشاره به اینکه درحال حاضر استخراج معادن فیروزه‬ ‫در سراس��ر جهان با روش های اتش باری انجام نمی ش��ود و‬ ‫به ص��ورت مینیاتوری روی انها کار می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬برای‬ ‫استخراج فیروزه باید از تجهیزات و ابزاراالتی استفاده شود‬ ‫که این سنگ قیمتی بدون اسیب و ترک جدا شود؛ بنابراین‬ ‫اگر از اتش باری هم اس��تفاده ش��ود باید کنترل شده باشد‬ ‫اما بیش��تر سعی می کنند از ابزاری استفاده کنند که بخش‬ ‫مورد نظر را از ان جدا کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته عضو هیات مدیره ش��رکت تهی��ه و تولید مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬در داخل کش��ور نیز فقط برای برداش��تن قسمت‬ ‫باط��ل از اتش ب��اری اس��تفاده می ش��ود و بخش هایی که‬ ‫شناس��ایی ش��ده اند باید با تجهیزات به شکلی بریده شوند‬ ‫که سنگ ها سالم جدا شوند‪.‬‬ ‫حسین حسین زاده‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫در فرهنگ های باستانی اسیا و شمال افریقا‪ ،‬از فیروزه در‬ ‫جواهرات اس��تفاده می شد و همچنان هم جایگاه واالیی در‬ ‫بازار زیوراالت و تزئینات دارد که داد و ستد ان در بازارهای‬ ‫داخلی کشورها و بازار جهانی گسترده شده است‪ .‬در ایران‬ ‫قدیمی تری��ن معدن فی��روزه که عمر ان را نزدیک ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫سال می دانند‪ ،‬معدن نیشابور است‪ .‬در شهر بابک‪ ،‬دامغان و‬ ‫مناطقی در خراسان جنوبی نیز معادن فیروزه ردیابی شده‬ ‫اما درحال حاضر فقط معدن فیروزه نیش��ابور و چند منطقه‬ ‫در شهر بابک استخراج می شوند‪.‬‬ ‫بهروز برنا‬ ‫افت صادرات معدنی در سال ‪۹۷‬‬ ‫میزان صادرات بخش صنعت و معدن در ‪ ۳‬ماه نخست امسال‬ ‫از لحاظ ارزش��ی به ترتیب با رشد ‪ ۲۳.۶‬درصد و کاهش ‪۲۲.۹‬‬ ‫درصد و از نظر وزنی با رشد ‪ ۱۰.۹‬درصد و کاهش ‪ ۱۴.۲‬درصد‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬میزان صادرات بخش صنعت در ‪ ۹۰‬روز‬ ‫ابتدای امس��ال معادل ‪ ۴‬میلی��ارد و ‪ ۷۹۶‬میلیون دالر بوده که‬ ‫در مقایس��ه با ص��ادرات ‪ ۳‬میلی��ارد و ‪ ۸۸۱‬میلیون دالری این‬ ‫بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ‪ ۲۳.۶‬درصدی‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫همچنین میزان صادرات بخش معدن در ‪ ۳‬ماه ابتدای امسال‬ ‫براب��ر ‪ ۳۲۳‬میلیون دالر بود که در مقایس��ه ب��ا میزان صادرات‬ ‫‪ ۴۳۲‬میلیون دالری مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬شاهد افت ‪۲۲.۹‬‬ ‫درصدی صادرات در بخش معدن هستیم‪ .‬این درحالی است که‬ ‫میزان ص��ادرات وزنی صنایع در مدت یاد ش��ده ‪ ۱۱‬میلیون و‬ ‫‪۲۰۳‬هزار تن بود که نسبت به صادرات ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۱۰۱‬هزار‬ ‫تنی در مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۰.۹‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫درباره صادرات وزنی معادن در ‪ ۳‬ماه ابتدای امس��ال نسبت به‬ ‫م��دت مش��ابه نیز ص��ادرات ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۱۰۶‬ه��زار تنی به ‪۵‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۲۳۹‬هزار تن تقلیل یافته که کاهش ‪ ۱۴.۲‬درصدی‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خراسان‬ ‫رضوی در‬ ‫رتبه سوم‬ ‫ذخایر طالی‬ ‫ایران‬ ‫شاید تا چند س��ال پیش کمتر کسی قابلیت های‬ ‫طال و طالسازی در مشهد را باور داشت اما به همت‬ ‫صنعتگران و حمایت های دولت‪ ،‬کانس��نگ های طال‬ ‫از مع��ادن برداش��ت ش��د و در این ش��هر به مرحله‬ ‫فراوری و صادرات رس��ید‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬تاکنون‬ ‫ذخایر طال در شهرس��تان های بردس��کن‪ ،‬کاش��مر‪،‬‬ ‫نیش��ابور و تربت حیدریه اس��تان خراس��ان رضوی‪،‬‬ ‫کش��ف ش��ده که ظرفیت زیادی برای بهره برداری و‬ ‫فراوری دارد‪ .‬طال و طالس��ازی‪ ،‬صنعت دارای مزیت‬ ‫در حوزه اش��تغال و کسب درامد است و برخورداری‬ ‫از مع��ادن ط�لا در می��ان دیگر مع��ادن را می توان‬ ‫گنجی در بی��ن صنایع معدنی هر منطقه دانس��ت‪.‬‬ ‫اوج استخراج و تولید س��اخته های طال در خراسان‬ ‫رضوی در ‪ ۵‬س��ال گذشته بود و برای نخستین بار‪،‬‬ ‫این بخش به صادرات نیز دست یافته است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر هنرمندان صنعتگر مش��هد‪ ،‬طراحانی ماهر در‬ ‫عرصه جواهر و طالسازی هستند که با تقویت دانش‬ ‫خود و مجهز شدن به فناوری های بهتر در چند سال‬ ‫گذشته رشد قابل توجهی داشته اند‪.‬‬ ‫هر چند نوسان نرخ ارز در سال جاری باعث تالطم‬ ‫بازار طال در کش��ور و از جمله خراس��ان رضوی شد‬ ‫اما این شرایط دلیل چشم بستن بر قابلیت های این‬ ‫صنعت نیس��ت و با برجسته س��ازی ان باید حمایت‬ ‫مسئوالنه از این بخش شود‪.‬‬ ‫در س��طح بوده اس��ت‪ .‬طال از کانس��نگ اس��تخراج‬ ‫می شود‪ .‬برای جداسازی ان سنگ را ذوب می کنند‬ ‫و از هر تن کانس��نگ حداکثر ‪ ۲‬گرم طال به دس��ت‬ ‫می اورند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫رضوی در این باره گفت‪ :‬با اجرای طرح های اکتشاف‬ ‫مواد معدنی س��ازمان زمین شناسی از سال ‪ ۱۳۸۲‬تا‬ ‫پایان سال ‪ ۱۳۹۳‬حدود ‪ ۸۹۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم‬ ‫ذخیره معدنی طال در این استان شناسایی شد‪.‬‬ ‫راضی��ه علیرضای��ی اف��زود‪ :‬ای��ن اس��تان پس از‬ ‫اس��تان های اصفهان و اذربایجان غربی‪ ،‬رتبه س��وم‬ ‫را از نظ��ر برخ��ورداری ذخای��ر طال در ای��ران دارد‪.‬‬ ‫کل ط�لای اس��تخراج ش��ده از معادن اس��تان در‬ ‫داخل منطقه فراوری می ش��ود که بیشتر به صورت‬ ‫سکه های مربع شکل است و گاهی در وسایل زینتی‬ ‫و همچنین صنایع دس��تی استان مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫رضوی با اش��اره به وجود ‪ ۵‬معدن طال در خراس��ان‬ ‫رض��وی گف��ت‪ :‬تولید ط�لا از مع��ادن اس��تان در‬ ‫دول��ت یازده��م اغاز ش��د و در این مدت به رش��د‬ ‫قاب��ل مالحظه ای دس��ت یافته اس��ت‪ .‬تولید طال و‬ ‫ساخته های ان در خراسان رضوی از ‪ ۶۸۱‬کیلوگرم‬ ‫در سال ‪۱۳۹۲‬به ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲‬کیلوگرم در سال جاری‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬همچنین خراس��ان‬ ‫رضوی از اواسط سال ‪ ۱۳۹۵‬تاکنون برای نخستین‬ ‫بار یک هزار و ‪ ۷۰۰‬کیلو طال به ارزش ‪ ۱۰۱‬میلیون‬ ‫دالر به خارج از استان صادر کرده است‪.‬‬ ‫شکوفایی‬ ‫اقتصادی‬ ‫مناطق محروم‬ ‫با احیای معادن‬ ‫احمد شریفی‬ ‫دبیر انجمن سنگ ایران‬ ‫استراتژی احیای معادن کوچک و متوسط‪،‬‬ ‫به منظ��ور «توس��عه میزان تولی��د در معادن‬ ‫غیرفعال» و «تامین بازار مطمئن محصوالت‬ ‫معدنی» از س��وی دول��ت و بخش خصوصی‬ ‫مطرح ش��د؛ در واقع متولیان معدن کش��ور‬ ‫با گزینش این مس��یر‪ ،‬به دنبال ارتقای سطح‬ ‫دانش معدنکاری‪ ،‬توسعه اشتغال و بهره وری‪،‬‬ ‫توس��عه میزان تولی��د و فعال س��ازی معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط هس��تند‪ .‬در این مس��یر‬ ‫فع��االن بخش خصوصی و دولت با هم یکدل‬ ‫ش��ده اند و وظایف خود را مش��خص کرده و‬ ‫در ان مس��یر حرکت می کنند‪ .‬وظیفه بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬شناسایی موانع و مشکالت معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط اس��ت و وظیفه دولت به‬ ‫ویژه ایمیدرو هموار کردن مس��یر معدنکاران‬ ‫است‪.‬‬ ‫باید بگویم یکس��ری از مع��ادن فلزی‪ ،‬غیر‬ ‫فلزی‪ ،‬سنگ های تزئینی‪ ،‬سنگ اهن‪ ،‬سنگ‬ ‫کرومی��ت و‪ ...‬بازده��ی الزم را در اس��تخراج‬ ‫فراورده ه��ای معدنی ندارن��د‪ .‬از این رو تالش‬ ‫می کنیم ب��رای احیای این معادن عواملی که‬ ‫باعث رکود انها ش��ده را شناس��ایی کنیم‪ .‬به‬ ‫نظر من چند مولفه در پویا نبودن این معادن‬ ‫تاثیر دارد؛ نخس��ت‪ ،‬ناکافی بودن نقدینگی و‬ ‫دوم مجهز نبودن این معادن به ماش��ین االت‬ ‫نوین‪.‬‬ ‫همچنین برخی س��ازمان های دولتی مانند‬ ‫س��ازمان حفاظ��ت محی��ط زیس��ت‪ ،‬معادن‬ ‫کوچک و متوسط را درگیر بروکراسی پیچیده‬ ‫اداری کرده ان��د که گاه��ی این معادن را یک‬ ‫یا دو س��ال درگیر می کن��د‪ .‬این کاغذبازی ها‬ ‫انگیزه فعالیت را از معدنکاران گرفته است‪.‬‬ ‫موضوع بعدی‪ ،‬رونق معادن و شناسایی بازار‬ ‫برای این معادن است‪ .‬از انجایی که صاحبان‬ ‫این معادن نمی توانند ب��رای فراورده معدنی‬ ‫خود مش��تری پی��دا کنند ترجی��ح می دهند‬ ‫فعالی��ت اقتصادی خ��ود را متوقف کنند‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط‪ ،‬دولت و بخش خصوصی متضرر‬ ‫می ش��ود چراکه دول��ت پروان ه اس��تخراج از‬ ‫معادن را صادر می کند و بخش خصوصی هم‬ ‫میل��ی برای ورود به این بازار اقتصادی ندارد‪،‬‬ ‫در واق��ع می داند که باید هزینه ای را متحمل‬ ‫شود که در ازای ان سودی کسب نمی کند‪.‬‬ ‫برای برون رفت از این شرایط‪ ،‬طرح احیای‬ ‫معادن کوچک و متوس��ط مطرح شده و برای‬ ‫احیای این ط��رح یک مربع ‪ ۴‬ضلعی در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬این اض�لاع عبارتند از‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬بخش خصوص��ی یعنی انجمن های‬ ‫تخصص��ی مانند انجمن س��نگ اهن و خانه‬ ‫مع��دن‪ ،‬ش��ورای هماهنگی احی��ای معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط و در نهایت ش��رکت های‬ ‫سرمایه گذار مانند میدکو و گل گهر‪.‬‬ ‫برای پیش��برد این مهم‪ ،‬شورای هماهنگی‬ ‫احیای معادن کوچک و متوس��ط‪ ،‬تش��کیل‬ ‫شده که اعضای ان محمدرضا بهرامن رییس‬ ‫خان��ه معدن ایران‪ ،‬عل��ی یزدانی عضو هیات‬ ‫مدی��ره هلدینگ میدک��و‪ ،‬اکبری عضو هیات‬ ‫مدیره ش��رکت گل گهر و وجی��ه اهلل جعفری‬ ‫مدیر ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اصلی تری��ن وظایف این ش��ورا‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫معادن کم بازده اس��ت‪ .‬در این ش��ورا شرایط‬ ‫این معادن بررسی می شود زیرا در معادنی که‬ ‫قابلیت کار ندارند نباید س��رمایه گذاری کرد‪.‬‬ ‫باید در معادنی سرمایه گذاری کرد که توانایی‬ ‫و ظرفیت کار را داش��ته باشند‪ .‬در نهایت این‬ ‫شورا تمام تالش خود را برای تامین نقدینگی‬ ‫و ایجاد بازار انجام می دهد‪.‬‬ ‫ما امیدواریم در س��ال های این��ده‪ ،‬تعداد‬ ‫قاب��ل توجهی از ای��ن مع��ادن را فعال کنیم‬ ‫و اگ��ر نتایج مثبتی از عملکرد ش��ورا بگیریم‬ ‫بدون تردید در سال های اینده شاهد پیوستن‬ ‫اعضای بیش��تری به این ش��ورا خواهیم بود‪.‬‬ ‫خانه مع��دن ایران تالش می کن��د بر احیای‬ ‫‪ ۵۰۰‬مع��دن متمرک��ز ش��ود‪ .‬ممکن اس��ت‬ ‫در عم��ل این تعداد کمتر یا بیش��تر ش��ود‪.‬‬ ‫هم اکن��ون ‪ ۵۰‬معدن فلزی برای احیا در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اند‪ ،‬در حالی که تع��داد معادن‬ ‫غیرفلزی برای احیا بیش��تر هستند اما بدون‬ ‫تردید تعداد س��رمایه گذارانی که می خواهند‬ ‫در مع��ادن غیرفل��زی ورود کنند کم اس��ت‪.‬‬ ‫بای��د این نکته را در نظ��ر بگیریم که معادن‬ ‫بیشتر در مناطق محروم هستند‪ .‬از این رو بر‬ ‫کسی پوشیده نیست که طرح احیای معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط کمک ش��ایانی به احیای‬ ‫مناطق محروم خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪ 18‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 9‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1134‬‬ ‫پیاپی ‪2452‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عزم تولید‬ ‫عناصر کمیاب‬ ‫در امریکا‬ ‫جان مودی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫منبع‪ :‬فاکس نیوز‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ام��ار نش��ان می ده��د واردات مقاطع به‬ ‫ترکی��ه در ژوئیه (نیمه تی��ر تا نیمه مرداد) ‪۱۵‬‬ ‫درصد رش��د ماهانه داش��ت و ح��دود ‪ ۸۴‬هزار‬ ‫تن ثبت ش��د اما میزان واردات نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته‪ ،‬حدود ‪ ۲۷‬درصد افت‬ ‫داش��ت‪ .‬در همی��ن م��اه انگلی��س بزرگ ترین‬ ‫صادرکنن��ده مقاطع ب��ه ترکیه بود که صادرات‬ ‫ان ‪ ۲‬برابر شد‪ .‬پس از ان اسپانیا و عربستان قرار‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫امار انجمن جهانی فوالد نش��ان می دهد‬ ‫تولی��د ف��والد هند در ژوئیه (نیم��ه تیر تا نیمه‬ ‫مرداد) ‪ ۸‬درصد رش��د س��االنه داش��ت و به ‪۹‬‬ ‫میلیون تن رس��ید‪ .‬در این ماه همچنین میزان‬ ‫تولید جهانی فوالد حدود ‪ ۱۵۵‬میلیون تن بود‬ ‫که ‪ ۵۸‬درصد رش��د داش��ت‪ .‬میزان تولید چین‬ ‫هم ‪ ۷.۲‬درصد رشد ساالنه داشت و ‪ ۷۶‬میلیون‬ ‫تن ثبت شد‪.‬‬ ‫در نیمه نخس��ت س��ال ج��اری میالدی‪،‬‬ ‫روس��یه بیش��تر از ‪۲۲‬هزار تن الکت��رود صادر‬ ‫ک��رد ک��ه ‪ ۲۴‬درصد نس��بت به مدت مش��ابه‬ ‫سال گذشته رشد داش��ت‪ .‬بزرگ ترین خریدار‬ ‫الکترود روسیه‪ ،‬امریکا بود که ‪۸‬هزار و ‪ ۲۲۷‬تن‬ ‫خریداری کرد و ‪ ۵۸‬درصد رشد ساالنه داشت‪.‬‬ ‫قزاقس��تان و ب�لاروس نی��ز خری��داران بعدی‬ ‫الکترود روسیه بودند‪ .‬سال گذشته میالدی نیز‬ ‫روس��یه ‪۳۹‬ه��زار و ‪ ۴۵۸‬تن الکترود صادر کرد‬ ‫ک��ه بزرگ ترین خری��دار ان امریکا با ‪۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬تن برابر ‪ ۳۳‬درصد بود‪.‬‬ ‫ب��ه دلیل افزای��ش تعرفه ه��ای وارداتی‪،‬‬ ‫ص��ادرات فوالد هن��د به امری��کا در ‪ ۳‬ماه دوم‬ ‫س��ال جاری میالدی ‪ ۴۲‬درصد افت داشت اما‬ ‫صادرات الومینیوم ان ‪ ۵۹‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا به نقل از استیل مینت‬ ‫به دنبال داش��ت‪ ،‬به طوری که در سال ‪ ۲۰۰۷‬میالدی‪ ،‬تجارت جهانی‬ ‫فروس��یلیس به بیشترین مقدار خود در سال های گذشته و به بیش از‬ ‫‪ ۳.۷‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫البت��ه تاثیر رکود پس از این رش��د پر س��رعت‪ ،‬ب��ر تجارت جهانی‬ ‫فروسیلیس مشهود است‪.‬‬ ‫در کنفرانس جهانی فروالیاژهای ‪ ۲۰۱۸‬هند عنوان شد‬ ‫ظرفیت ‪ 300‬هزار تنی صادرات فروالیاژ هند به ایران‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کنفران��س جهان��ی فروالیاژهای ‪ ۲۰۱۸‬از چهارش��نبه‬ ‫گذش��ته در هندوس��تان به مدت ‪ ۳‬روز برگزار شد‪ .‬کیوان‬ ‫جعفری طهرانی‪ ،‬کارشناس ارشد بین الملل معدن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬سخنران ایرانی این کنفرانس و تنها شرکت کننده‬ ‫از کش��ورهای عضو منطقه منا (خاورمیانه و شمال افریقا)‬ ‫بود‪ .‬وی سخنرانی خود را در چارچوب چند موضوع اساسی‬ ‫ارائه کرد‪ .‬موضوع های مطرح ش��ده از سوی این کارشناس‬ ‫ش��امل ظرفیت ه��ای مورد نی��از ایران برای دس��تیابی به‬ ‫چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬خورش��یدی (‪ ۲۰۲۵‬میالدی)‪ ،‬تعادل‬ ‫زنجیره ارزش فوالد در ایران بر اس��اس چش��م انداز ‪۱۴۰۴‬‬ ‫(‪۲۰۲۵‬میالدی)‪ ،‬س��ناریوهای مختلف ص��ادرات فوالد تا‬ ‫سال ‪۲۰۲۵( ۱۴۰۴‬میالدی)‪ ،‬اینفوگرافیک صادرات فوالد‬ ‫ایران در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امس��ال از اول فروردین تا ‪ ۳۱‬تیر‬ ‫(‪ ۲۱‬مارس تا ‪ ۲۲‬ژوئیه ‪ ،)۲۰۱۸‬تاثیر تحریم های امریکا بر‬ ‫تولید و صادرات فوالد ایران‪ ،‬چشم انداز تقاضای کنسانتره‬ ‫و تولی��د گندله خاورمیانه‪ ،‬اینفوگرافیک بررس��ی تقاضای‬ ‫ای��ران ب��رای فروالیاژه��ا درحال حاضر و در س��ال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫خورش��یدی (‪ ۲۰۲۰‬میالدی)‪ ،‬نقش هندوس��تان در بازار‬ ‫فروالی��اژ ایران و در نهایت اینفوگرافیک بررس��ی صادرات‬ ‫فروالیاژهای هند به کش��ورهای منا ش��امل ایران‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫امارات و کویت از سال ‪ ۱۳۹۲‬خورشیدی (‪ ۲۰۱۳‬میالدی)‬ ‫تا کنون بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تع�ادل در زنجیره ارزش فوالد ایران منوط‬ ‫به تامین سنگ اهن‬ ‫همان گونه که‬ ‫نارندرا مودی‪،‬‬ ‫نخست وزیر‬ ‫گفته‪ ،‬اگر‬ ‫هندوستان‬ ‫از تحریم های‬ ‫سازمان ملل‬ ‫پیروی کند نه‬ ‫از تحریم های‬ ‫امریکا‪،‬‬ ‫می تواند‬ ‫‪ ۳۳۲‬هزار تن‬ ‫فروالیاژ به‬ ‫ایران صادر کند‬ ‫‪ ،‬کی��وان جعفری طهران��ی در اغاز‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫س��خنرانی گفت‪ :‬مطمئن هس��تم که هیچ یک از حاضران‬ ‫در این س��الن از تحریم های غیر منصفانه اخیر علیه ایران‬ ‫و س��ری دوم ان در ‪ ۱۳‬ابان (‪ ۴‬نوامبر) خوشحال نیستند‪،‬‬ ‫چراکه نتیجه مس��تقیم این تحریم ها بر زندگی مردم ایران‬ ‫منفی بوده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه‪ ،‬تع��ادل در زنجی��ره ارزش فوالد ایران را‬ ‫منوط به تامین خوراک اولیه یعنی س��نگ اهن دانس��ت‬ ‫و گف��ت‪ :‬زنجی��ره ارزش فوالد در افق ‪ ۱۴۰۴‬خورش��یدی‬ ‫(‪ ۲۰۲۵‬می�لادی) در هیچ یک از بخش ها کمبودی ندارد‪،‬‬ ‫ب��ه جز در بخش س��نگ اهن که این کمبود چش��مگیر و‬ ‫ح��دود ‪ ۳۲‬میلی��ون تن اس��ت‪ .‬این کمب��ود در نهایت به‬ ‫بخش کنس��انتره منتقل خواهد شد که کسری این بخش‬ ‫‪ ۶‬میلیون تن براورد می ش��ود‪ .‬در گندله‪ ،‬تنها یک میلیون‬ ‫تن و در اهن اسفنجی و چدن احتمال ‪ ۸‬میلیون تن کمبود‬ ‫وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس‪ ،‬س��ناریوهای محتمل در صادرات فوالد‬ ‫ای��ران را به ش��رط نب��ودن تحریم ها چنین تش��ریح کرد‪:‬‬ ‫بر اس��اس نس��بت صادرات بر تولید ایران‪ ،‬در افق ‪1404‬‬ ‫صادرات ‪ ۱۵.۶‬میلیون تن محتمل است و بر اساس نسبت‬ ‫ص��ادرات بر تولید جهانی‪ ،‬صادرات ‪ ۱۱.۲‬میلیون تن برای‬ ‫ایران در این افق محتمل تر خواهد بود‪ .‬همچنین بیشترین‬ ‫میزان صادرات به طور بالقوه ‪ ۱۰.۵‬میلیون تن براورد شده‬ ‫اما بر اس��اس چشم انداز برنامه ریزی شده و بر اساس طرح‬ ‫جامع ف��والد‪ ،‬ایران باید در افق ‪ ،۲۰۲۵‬حدود ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تن صادرات فوالد داش��ته باش��د تا ش��اهد مازاد عرضه در‬ ‫داخل نباشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�رکت های ف�والدی ای�ران ب�ه دنب�ال‬ ‫بازارهای جدید‬ ‫جعف��ری طهرانی در ادامه‪ ،‬ب��ه امار صادرات فوالد ایران‬ ‫در ‪ ۴‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۷‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫اطالعات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫تولید فوالد خام ایران در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬خورشیدی (‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی) به ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬میلیون تن برس��د و برای این میزان‬ ‫تولید ‪ ۴۳۷‬هزار تن فروالیاژ نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�کان ص�دور فروالیاژ هند به ای�ران با رد‬ ‫تحریم های امریکا‬ ‫طهران��ی در ادام��ه ب��ه ای��ن نکته اش��اره ک��رد که اگر‬ ‫هندوستان همان گونه که نارندرا مودی‪ ،‬نخست وزیر گفته‬ ‫از تحریم های س��ازمان ملل پی��روی کند نه از تحریم های‬ ‫امریکا‪ ،‬می تواند ‪ ۳۳۲‬هزار تن فروالیاژ به ایران صادر کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در ادامه به بررس��ی صادرات فروالیاژهای‬ ‫هند پرداخت و در این باره توضیح داد‪ :‬هندوستان از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬خورشیدی (‪ ۲۰۱۳‬میالدی) تا ‪ ۹‬تیر ‪( ۱۳۹۷‬پایان‬ ‫ژوئ��ن) در مجموع ‪ ۴۲۰‬هزار تن فرومنگنز به کش��ورهای‬ ‫واقع در منطقه منا (خاورمیانه و ش��مال افریقا) صادر کرد‪.‬‬ ‫در میان این کش��ورها بیشترین سهم را ایران با ورود ‪۲۲۰‬‬ ‫ه��زار ت��ن و کمترین س��هم را کویت ب��ا ورود ‪ ۲۰‬هزار تن‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬امارات با واردات ‪ ۱۸۰‬هزار تن فرومنگنز‪،‬‬ ‫دومی��ن واردکننده ای��ن محصول در منطقه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫جعفری طهران��ی درب��اره ص��ادرات فروس��یلیکو منگنز از‬ ‫هندوس��تان نی��ز توضیح داد‪ :‬کل صادرات هندوس��تان به‬ ‫منطق��ه منا و ترکیه از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬خورش��یدی (‪۲۰۱۳‬‬ ‫می�لادی) تا ‪ ۹‬تیر ‪( ۱۳۹۷‬پای��ان ژوئن) در مجموع ‪۵۱۰‬‬ ‫هزار تن بوده است‪ .‬بیشترین واردات این محصول را ترکیه‬ ‫ب��ا ‪ ۲۲۰‬ه��زار تن و کمترین را ایران ب��ا واردات ‪ ۱۳۰‬هزار‬ ‫تن داشته است‪ .‬امارات با واردات ‪ ۱۶۰‬هزار تن فروسیلیکو‬ ‫منگنز در جایگاه میانی قرار دارد‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫سال ها برای تامین مواد معدنی حیاتی و اساسی‬ ‫که برای تولید س��امانه های تس��لیحات پیشرفته‬ ‫امریکا به انها نیاز داشتیم‪ ،‬منفعالنه به چین وابسته‬ ‫بودیم و حاال امریکا گام های مهمی در جهت انچه‬ ‫عناص��ر کمیاب خاکی نام گرفته برم��ی دارد تا بار‬ ‫دیگر توانمند شود‪.‬‬ ‫دانکن هانتِر از اعضای مجلس نمایندگان امریکا‬ ‫پیش نویسی از برنامه های اصلی دفاعی این کشور‬ ‫ارائ��ه کرد‪ .‬در این پیش نویس امده که ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫دالر در س��ال باید صرف کم��ک به تولیدکنندگان‬ ‫کنونی و اتی فلزات اساس��ی ش��ود؛ فلزاتی که در‬ ‫س��اخت جت جنگ��ی جدی��د اف‪ ،۳۵‬گلوله های‬ ‫موشکی‪ ،‬پرتابگر هواپیما‪ ،‬سامانه های جی پی اس‬ ‫و دیگر سامانه های مهم تسلیحاتی مورد نیاز است‪.‬‬ ‫پیش از این وابس��تگی خطرناکی به چین به عنوان‬ ‫کش��وری که اکن��ون بیش از ‪ ۹۰‬درص��د از عناصر‬ ‫کمیاب خاکی را استخراج و تولید می کند‪ ،‬داشتیم‪.‬‬ ‫امری��کا پیش تر خودش به این عناصر دسترس��ی‬ ‫داش��ت و در یک زنجیره امن‪ ،‬انها را تولید می کرد‬ ‫اما پ��س از چن��دی دریافت ک��ه ورود انها هزینه‬ ‫کمتری می برد‪ .‬در نتیجه این اتفاق‪ ،‬اخرین معدن‬ ‫و تجهیزات تولید عناصر کمیاب ‪ ۳‬سال پیش و در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی اعالم ورشکستگی کرد‪ .‬حاال‬ ‫هانتر به خوش��نامی از تیم ترامپ یاد می کند که به‬ ‫جای اینکه کش��ور را برای تامین مواد معدنی مهم‬ ‫به منبع نامطمئنی مانند چین وابس��ته نگه دارد‪،‬‬ ‫نگرش جدیدی نس��بت به اهمیت اس��تخراج انها‬ ‫در داخل امریکا پیش گرفته اس��ت‪ .‬در سال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۸۹‬خورش��یدی) چین به طور موقت‬ ‫ص��ادرات عناصر کمیاب را ب��ه دلیل یک اختالف‬ ‫نظر تجاری متوقف کرد‪ .‬این اتفاق به ش��وک بازار‬ ‫کامودیتی ها در سراس��ر جهان انجامید و باعث شد‬ ‫قیمت ها س��ر به فلک بکشد‪ .‬معامله گران این مواد‬ ‫هم که س��ود انها در دولت اوباما کاهش یافته بود و‬ ‫اطمینان پیدا کرده بودند دولت امریکا در منجالب‬ ‫وابستگی به چین به عنوان عرضه کننده انحصاری‬ ‫عناص��ر کمی��اب خاک��ی ف��رو رفته اس��ت‪ ،‬حاال‬ ‫چشم انداز خوش��بینانه تری را تصور می کنند‪ .‬انها‬ ‫معتقد بودند اگر هیالری کلینتون به کاخ سفید راه‬ ‫پی��دا می کرد‪ ،‬اوضاع بر روال س��ابق پیش می رفت‬ ‫ام��ا از زمان انتخاب ترامپ‪ ،‬تغییر چش��مگیری در‬ ‫این عرصه رخ داده و امکان توس��عه ان فراهم است‪.‬‬ ‫در س��ال جاری میالدی نیز نش��انه هایی از کاهش‬ ‫قوانین س��ختگیرانه مربوط به ای��ن صنعت دیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین با رویکردی ک��ه ترامپ اتخاذ‬ ‫و برای تقویت ارتش ایاالت متحده قسم یاد کرده‪،‬‬ ‫صاحبان کس��ب و کارها امیدوارن��د تولید داخلی‬ ‫عناصر مهم که در س��اخت سامانه های تسلیحاتی‬ ‫مورد نیاز است‪ ،‬به زودی احیا شود‪.‬‬ ‫کاهش معامله‬ ‫فروسیلیس‬ ‫در پی کاهش‬ ‫شتاب تولید‬ ‫فوالد‬ ‫فروس��یلیس‪ ،‬مورد تقاضای بس��یاری از کشورهاس��ت‪ .‬روند تجارت‬ ‫فروس��یلیس در جهان از تولید فوالد پیروی کرده و در سال های اخیر‬ ‫ب��ا تغییر روند تولید جهانی فوالد‪ ،‬روند تجارت فروس��یلیس نیز تغییر‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬اروپا بزرگ ترین صادرکننده فروس��یلیس جهان و اس��یا‬ ‫بزرگ ترین واردکننده در سال ‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی (‪ ۲۰۱۶‬میالدی) بود‪.‬‬ ‫کاهش صادرات چین به دلیل رش��د مصرف داخلی ان و رشد صادرات‬ ‫روسیه در مدت مشابه‪ ،‬عامل رشد صادرات اروپا بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار فلزات‪ ،‬فروس��یلیس در کش��ورهای محدودی تولید‬ ‫می شود و بسیاری از فوالسازان ان را وارد می کنند‪.‬‬ ‫در سال های ‪ ۱۳۸۰‬تا ‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی (‪ ۲۰۰۱‬تا ‪ ۲۰۱۶‬میالدی)‬ ‫تجارت جهانی فروس��یلیس به ط��ور میانگین ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۸۶۰‬هزار‬ ‫تن بود‪ .‬در س��ال های ‪ ۱۳۸۴‬تا ‪ ۱۳۸۶‬خورش��یدی (‪ ۲۰۰۵‬تا ‪۲۰۰۷‬‬ ‫میالدی) رش��د چش��مگیر تولید فوالد جهان همگام با ش��تاب رش��د‬ ‫اقتص��ادی جهان‪ ،‬افزایش تقاضای فروس��یلیس و رون��ق تجارت ان را‬ ‫بر خالف روند حاکم بر بازار فوالد منطقه اسیا که به واسطه حضور‬ ‫صنعت ف��والد چین در ان‪ ،‬همواره وزنه صادرات ب��ر واردات ان غلبه‬ ‫داشته است‪ ،‬در تجارت فروس��یلیس سهم این منطقه در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫می�لادی از ص��ادرات ‪ ۷.۳۵‬درص��د بود‪ ،‬در حالی ک��ه ‪ ۲.۴۸‬درصد از‬ ‫واردات جهانی را در اختیار داشت و این بار اروپا با سهم ‪ ۴.۵۸‬درصدی‬ ‫پیشتاز صادرات بود‪.‬‬ ‫البته این ارقام در سال های گذشته متغیر بوده اما روند فعلی حاکم‬ ‫بر تجارت فروس��یلیس از برتری اروپا حکایت دارد‪ .‬حضور بزرگ ترین‬ ‫صادرکننده فروس��یلیس در اروپا و بزرگ ترین واردکننده این ماده در‬ ‫اسیا بر سهم این مناطق بسیار موثر بوده است‪.‬‬ ‫کش��ور روس��یه بزرگترین صادرکننده فروس��یلیس در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫می�لادی بود که البته تح��ت تاثیر افزایش تولید فوالد چین و رش��د‬ ‫تقاضای فروس��یلیس‪ ،‬صادرات ان کاهش یافت و فرصتی برای روسیه‬ ‫مهیا شد تا رتبه نخست تجارت فروسیلیس را از ان خود کند‪.‬‬ ‫ایران امیدوار اس��ت که هند در دوره تحریم ها به حمایت از صنعت‬ ‫ف��والد ایران به وس��یله عرض��ه فروالیاژه��ا‪ ،‬الکتروده��ای گرافیتی‪،‬‬ ‫فناوری و دانش فنی و همچنین تامین مالی اقدام کند‪ .‬همچنین صنعت‬ ‫الومینی��وم ایران به دنبال حمایت هایی از س��وی طرف های هندی برای‬ ‫تامین الومینا در زمان تحریم است‬ ‫ای��ران (ایمیدرو)‪ ،‬فوالد خوزس��تان همچن��ان بزرگترین‬ ‫صادرکننده فوالد ایران اس��ت که در مدت یادش��ده ‪۹۵۹‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۸‬ت��ن ف��والد صادر ک��رد‪ .‬فوالد مبارک��ه‪ ،‬دومین‬ ‫صادرکنن��ده برت��ر ایران در ان دوره بود ک��ه ‪ ۴۵۹‬هزار و‬ ‫‪ ۶۱۳‬ت��ن فوالد صادر کرد‪ .‬صادرات فوالد هرمزگان نیز به‬ ‫عنوان سومین صادرکننده برتر کشور به ‪ ۳۷۳‬هزار و ‪۵۴۹‬‬ ‫تن رس��ید‪ .‬در ادامه‪ ،‬ذوب اهن اصفهان ‪ ۳۶۹‬هزار و ‪۶۰۴‬‬ ‫تن‪ ،‬فوالد کاوه جنوب کیش ‪ ۳۴۳‬هزار تن‪ ،‬فوالد خراسان‬ ‫‪ ۷۵‬ه��زار و ‪ ۶۹۷‬تن‪ ،‬فوالد الی��اژی ایران ‪ ۳۰‬هزار و ‪۳۲۲‬‬ ‫تن و فوالد اکس��ین ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۸۶۸‬تن صادرات داش��تند‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬مجموع صادرات ش��رکت های یاد شده در ‪ ۴‬ماه‬ ‫نخس��ت سال جاری خورش��یدی‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۶۲۳‬هزار و‬ ‫‪ ۶۶۱‬ت��ن بود‪ .‬ای��ن تحلیلگر بازاره��ای بین الملل فوالد و‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬در ادامه سخنرانی خود در کنفرانس جهانی‬ ‫فروالیاژه��ای ‪ ۲۰۱۸‬به تاثیر تحریم های امریکا بر تولید و‬ ‫ص��ادرات ف��والد ایران پرداخت و در ای��ن باره توضیح داد‪:‬‬ ‫تحریم های جدید بر صادرات فوالد ایران تاثیرگذار خواهد‬ ‫بود اما ش��رکت های فوالدی و تاجران با قیمت های رقابتی‬ ‫به دنبال بازارهای جدید هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ایران ب��رای تکمیل پروژه های زنجیره ارزش‬ ‫فوالد نیاز دارد تا دوباره از فناوری های اروپایی که در زمان‬ ‫برج��ام از انها بهره می برد به فناوری های چینی بازگردد و‬ ‫از تاثیر تحریم ها بکاهد‪.‬‬ ‫جعفری طهرانی‪ ،‬گلوگاه اصلی در شرایط فعلی را افزایش‬ ‫هزینه های حمل به دلیل نبود کش��تی از مبادی یا مقاصد‬ ‫بنادر ایران و همچنین دسترس��ی نداشتن به کانتینر برای‬ ‫صادرات خواند و در این باره اظهار کرد‪ :‬نوبت دوم تحریم ها‬ ‫قرار اس��ت از ‪ ۴‬نوامبر اعمال ش��ود که این موضوع‪ ،‬مسئله‬ ‫حمل را پیچیده تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چش�م انداز تولی�د ‪80‬میلیون ت�ن گندله در‬ ‫ایران تا ‪1404‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنرانی خود‪ ،‬چشم انداز تولید‬ ‫گندله و تقاضای کنس��انتره در خاورمیانه را تشریح کرد و‬ ‫گفت‪ :‬تولید گندله ایران در سال گذشته میالدی بیشتر از‬ ‫‪ ۴۸‬میلیون تن بود و چش��م انداز تولید ان در س��ال ‪۲۰۲۵‬‬ ‫میالدی تولید ‪ ۷۵‬میلیون تن اس��ت‪ .‬ایران تا سال گذشته‬ ‫می�لادی به تولید ‪ ۵۰‬میلیون تن کنس��انتره رس��یده که‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود این رقم در س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی به‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون تن برسد‪ .‬تولید گندله بحرین در سال گذشته‬ ‫میالدی ‪ ۱۱‬میلیون از دو فاز گندله س��ازی ش��رکت فوالد‬ ‫بحرین بوده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد ن��ام قدیم فوالد بحرین‪،‬‬ ‫جی ای ای سی (‪ )GIIC‬بود که کنسانتره از وله برزیل وارد‬ ‫می ک��رد اما در حال حاضر بیش��تر از س��ی اِس اِن ماینینگ‬ ‫(‪ )CSN Mining‬ب��ه عنوان دومین تولیدکننده س��نگ‬ ‫اهن برزیل و انگلو امریکن به عنوان س��ومین تولیدکننده‬ ‫سنگ اهن برزیل و مقداری نیز از شیلی‪ ،‬سوئد و نروژ وارد‬ ‫می کند‪ .‬در عمان نیز شرکت واله ‪ ۹‬میلیون تن گندله تولید‬ ‫ک��رده که کنس��انتره مورد نیاز خود را با کش��تی های واله‬ ‫مکس ‪۴۰۰‬هزار تنی از واله برزیل وارد بندر صحار می کند‪.‬‬ ‫بر اساس برنامه طرح جامع فوالد عمان‪ ،‬این کشور تا سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬خورش��یدی (‪ ۲۰۲۰‬میالدی) به تولید ‪ ۱۸‬میلیون‬ ‫تن گندله و تا س��ال ‪ ۱۴۰۹‬خورش��یدی (‪ ۲۰۳۰‬میالدی)‬ ‫به تولید ‪ ۲۶‬میلیون تن فوالد دس��ت خواهد یافت‪ .‬کیوان‬ ‫جعفری طهرانی با بیان اینکه تولید فعلی فوالد خام ایران‬ ‫‪ ۲۲‬میلیون تن است که برای این میزان تولید به ‪ ۲۷۰‬هزار‬ ‫تن فروالیاژ نیاز است‪ ،‬گفت‪ :‬تولید داخلی فروالیاژ در ایران‬ ‫‪ ۶۵‬هزار تن است که ‪ ۱۶۲‬هزار تن از هندوستان و ‪ ۴۳‬هزار‬ ‫تن از سایر کشورها تامین می شود‪ .‬براوردها نشان می دهد‬ ‫‹ ‹اج�رای ط�رح جام�ع ف�والد‪ ،‬خواس�ت‬ ‫بخش های خصوصی و دولتی‬ ‫کی��وان جعفری طهران��ی در پای��ان س��خنرانی خود در‬ ‫کنفران��س یادش��ده‪ ،‬موضوع ه��ای مطرح ش��ده را چنین‬ ‫جمع بندی و اظهار کرد‪ :‬بر اساس طرح جامع فوالد‪ ،‬ایران‬ ‫قصد دارد ظرفیت تولید فوالد خام خود را تا س��ال ‪۲۰۲۵‬‬ ‫می�لادی به ‪ ۵۵‬میلیون ت��ن افزایش دهد‪ .‬تجزیه و تحلیل‬ ‫زنجی��ره ارزش فوالد ایران اثبات کرده که گلوگاه اصلی در‬ ‫‪ ۴‬سال اینده‪ ،‬کمبود تولید و عرضه سنگ اهن است و در‬ ‫صورت اجرا نش��دن پروژه های جدید اکتش��اف‪ ،‬استخراج‪،‬‬ ‫خردایش و فراوری‪ ،‬هیچ شانسی برای تامین خوراک اولیه‬ ‫واحدها وجود ندارد مگر انکه اقدام به واردات س��نگ اهن‬ ‫و کنس��انتره برای دس��تیابی به اهداف چش��م انداز ‪۲۰۲۵‬‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬اجرای طرح جامع فوالد‪ ،‬خواست هر دو‬ ‫بخ��ش دولتی و خصوصی ایران اس��ت و هیچ چیزی حتی‬ ‫تحریم ه��ای امری��کا علیه ایران این خواس��ته را به تعویق‬ ‫نخواهد انداخت‪.‬‬ ‫ای��ران امی��دوار اس��ت ک��ه هن��د در دوره تحریم ها به‬ ‫حمایت از صنعت فوالد ایران به وس��یله عرضه فروالیاژها‪،‬‬ ‫الکتروده��ای گرافیتی‪ ،‬فناوری و دان��ش فنی و همچنین‬ ‫تامین مالی اقدام کن��د‪ .‬همچنین صنعت الومینیوم ایران‬ ‫ب��ه دنبال حمایت هایی از س��وی طرف ه��ای هندی برای‬ ‫تامین الومینا در زمان تحریم است‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬تا‬ ‫پایان سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی‪ ،‬ایران مقداری مازاد سنگ اهن‬ ‫فاین‪ ،‬المپ و همچنین کنس��انتره‪ ،‬گندله و اهن اسفنجی‬ ‫برای صادرات خواهد داش��ت و امیدواریم هند بتواند خرید‬ ‫محصوالت باالدس��ت از ایران را در زمان تحریم انجام داده‬ ‫و از ان پش��تیبانی کند‪ .‬هزینه حم��ل دریایی بین ایران و‬ ‫هند حدود نصف ایران و چین اس��ت و هر دو کش��ور باید از‬ ‫این مزیت رقابتی در حمل دریایی بهره ببرند‪.‬‬ ‫اغاز به کار معدن مس شرکت «سی ان ام سی» در زامبیا‬ ‫ش��رکت دولتی سی ان ام سی در چین اعالم کرد که پروژه مس‬ ‫این ش��رکت در زامبیا‪ ،‬تولید ازمایش��ی خود را اغاز کرده و پس‬ ‫از شروع عملیات رسمی‪ ،‬تولید س��االنه ‪ ۲۵۲‬هزار تن کنسانتره‬ ‫مس را هدف گذاری کرده اس��ت‪ .‬به گزارش مس پرس به نقل از‬ ‫متال بولتن‪ ،‬بر اساس یک نظرسنجی در بورس سهام هنگ کنگ‪،‬‬ ‫انتظار می رود پروژه چامبیشی سوت ایست ساالنه حدود ‪ ۶۳‬هزار‬ ‫ت��ن مس محتوی و حدود یک هزار تن کبالت را پس از ش��روع‬ ‫عملیات رسمی تولید کند‪.‬‬ ‫این ش��رکت به تولید هدف گذاری ش��ده اولیه برای این پروژه‬ ‫‪ ۸۳۰‬میلیون دالری در س��ال جاری دست نخواهد یافت و زمان‬ ‫دقیق راه اندازی تولید رسمی این پروژه نیز اعالم نشده است‪ .‬یک‬ ‫منبع مطلع به موسس��ه متال بولتن اعالم کرد‪ ،‬بیشتر کنسانتره‬ ‫مس استخراج شده از معدن چامبیشی سوت ایست به واحد ذوب‬ ‫مس چامبیش��ی متعلق به ش��رکت سی ان ام سی ارسال می شود‪.‬‬ ‫ای��ن واح��د ذوب‪ ،‬یک��ی از تامین کنندگان عمده بلیس��تر مس‬ ‫است‪.‬‬ ‫بلیس��تر م��س ی��ک محصول نیم��ه ام��اده برای ب��ازار چین‬ ‫است‪ .‬واحد ذوب یاد شده در سال گذشته‪ ۲۲۰ ،‬تا ‪ ۲۳۰‬هزار تن‬ ‫بلیس��تر مس و انواع اند تولید کرده که عمده تولید ان به چین‬ ‫ارس��ال شده است‪ .‬این موضوع نشان می دهد که تولید محدودی‬ ‫از کنسانتره در بازار نقدی به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫پس از محدودیت ایجاد ش��ده در دسترس��ی به ضایعات مس‬ ‫به دلیل اعمال سیاس��ت های س��ختگیرانه زیست محیطی چین‪،‬‬ ‫بلیستر مس به عنوان جایگزین برای ضایعات مس در چین مورد‬ ‫استقبال قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در ماه گذش��ته میالدی‪ ،‬نرخ تعرفه های پاالیش مس بلیس��تر‬ ‫(‪ )RC‬در چین نسبت به ماه پیش از ان به شدت کاهش یافت و‬ ‫به ‪ ۲۰۰‬تا‪ ۲۱۰‬دالر به ازای هر تن رس��ید چراکه کاهش واردات‬ ‫ضایعات مس منجر به افزایش تقاضای واردات بلیستر مس شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!