روزنامه صمت شماره 1135 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1135

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1135

روزنامه صمت شماره 1135

‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه مستقل تخصصی حوزه صنعت‪ ،‬معدن ‪،‬تجارت و اولین روزنامه سهامداری ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫لباس ارتش‬ ‫لباسی مبارک و افتخارافرین است‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 10‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1135‬پیاپی ‪2453‬‬ ‫چهره ها‬ ‫توسعه روابط سیاسی و‬ ‫اقتصادی با روسیه و بالروس‬ ‫‪2‬‬ ‫اجرای دولت الکترونیک‬ ‫نیازمند عزم ملی است‬ ‫سرمقاله‬ ‫افراط و تفریط‬ ‫در ساخت داخل‬ ‫‪2‬‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامنه ای‪ ،‬فرمان��ده معظم کل قوا‪ ،‬صبح دیروز با س��فر به‬ ‫نوش��هر‪ ،‬در ایین تحلیف و دانش اموختگی دانش��جویان دانش��گاه های افسری‬ ‫ارتش در دانش��گاه ام��ام خمینی (ره) نی��روی دریایی ارتش‪ ،‬حض��ور یافتند‪.‬‬ ‫فرمانده معظم کل قوا در ش��انزدهمین ایین مشترک دانش اموختگی و تحلیف‬ ‫دانش��جویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬لباس ارتش را‬ ‫لباسی مبارک و افتخار افرین نامیدند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫به دنبال صدور مجوز واردات اسکناس ارز از سوی صادرکنندگان و صرافی ها‬ ‫بـازار ارز ارام می گیرد‬ ‫ب��ا التهاب ه��ای به وجود ام��ده در بازار ارز و س��که‪ ،‬دولت تالش کرد با ارائه بس��ته‬ ‫جدید ارزی و اعمال برخی سیاس��ت های اثرگذار که از ‪۱۶‬مرداد اجرایی ش��د‪ ،‬گامی‬ ‫درراستای متعادل سازی قیمت ها و رفع التهاب های این بازار بردارد؛ ازاین رو‪ ،‬در بسته‬ ‫جدی��د ارزی خ��ود‪ ،‬تصمیم های مهمی را اتخاذ کرد که یک��ی از این تصمیم ها‪ ،‬حذف‬ ‫محدودیت ورود ارز و طال به کش��ور بود‪ .‬براس��اس این سیاس��ت‪ ،‬واردات اسکناس ارز‬ ‫و طالی خام به کش��ور ازس��وی صرافی ها و اش��خاص با دریافت مجوز از بانک مرکزی‬ ‫و رعایت تش��ریفات گمرکی مجاز اعالم ش��د‪ .‬در همین راس��تا ان طور که رییس کل‬ ‫بانک مرکزی تاکید کرده مجوز ورود اس��کناس ارز به کشور برای صرافی ها اعطا شده‬ ‫و صرافی ها از روز ش��نبه به طور گسترده ش��روع به واردات اسکناس ارز به کشور کرده‬ ‫اند‪ .‬به گفته کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی این موضوع می تواند مزیت های زیادی را‬ ‫ب��رای اقتصاد ایران ایج��اد کند و باعث افزایش ذخایر ارزی کش��ور و به تدریج کاهش‬ ‫التهاب های بازار ارز شود‪.‬‬ ‫تجارت‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫خوشنام‬ ‫با عزت‬ ‫‪4‬‬ ‫شناسایی ‪ ۱۵‬پهنه اکتشافی‬ ‫در سازمان زمین شناسی‬ ‫معدن‪3‬‬ ‫بازتعریف «بازرس»‬ ‫در قانون نظام صنفی‬ ‫گزارش های روز‬ ‫تجارت‪3‬‬ ‫بررسی وضعیت تولید محصوالت سلولزی و کاغذی‬ ‫تـولید تیشو از انحصار خارج شود‬ ‫صنعت‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫صنعت‪2‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫شبکه بانکی اروپا با ایران‬ ‫ایجاد می شود‬ ‫ممنوعیت صادرات‬ ‫برای حمایت از معیشت مردم‬ ‫حمایت از اقشار کم درامد‬ ‫با صدور کارت های هوشمند‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 10‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1135‬‬ ‫پیاپی ‪2453‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) حضور یافتند‬ ‫سرمقاله‬ ‫لباس ارتش لباسی مبارک و افتخارافرین است‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫اهداف و سیاس��ت های مندرج در اس��ناد باال دس��تی کشور و‬ ‫تدوین و اجرای بسته های سیاستی‪-‬حمایتی تولید ملی حکایت‬ ‫از برنامه های کاهش وابس��تگی به تولی��دات خارجی دارد‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که درحال حاضر اغل��ب صنایع تولیدی و حتی‬ ‫خدماتی کشور وابس��تگی اجتناب ناپذیری به ورود مواد اولیه و‬ ‫تجهیزات خطوط تولیدی دارند و بروز مش��کل ورود مواد اولیه‬ ‫و قطعات مورد نیاز منجر به توقف یا کمبود محصوالت تولیدی‬ ‫انها می شود‪.‬‬ ‫مرور کلی گروه های کاالیی تخصیص ارز‪ ،‬حاکی از ان اس��ت‬ ‫که گروه های نس��اجی‪ ،‬محصوالت فلزی و لوازم خانگی‪ ،‬برق و‬ ‫الکترونیک‪ ،‬ماشین س��ازی و تجهیزات‪ ،‬خ��ودرو و نیرو محرکه‪،‬‬ ‫صنایع فلزی و کان��ی غیرمعدنی و معدنی برای ادامه فعالیت و‬ ‫روشن نگه داش��تن چراغ تولید صنایع وابسته دست کم نیاز به‬ ‫‪ ۲۵‬میلیارد دالر ارز دارند‪ .‬سند مالی یادشده که از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه ش��ده‪ ۱۸ ،‬گروه تخصصی دیگر را‬ ‫اعالم کرده که در گروه دوم کاالیی اختصاص ارز قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫این اقالم که دخانیات‪ ،‬پوشاک و منسوجات‪ ،‬محصوالت چرمی‪،‬‬ ‫چوبی‪ ،‬کاغذ و مواد و محصوالت ش��یمیایی‪ ،‬پالس��تیک‪ ،‬کانی‬ ‫غیرفلزی‪ ،‬فلزات اساسی‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات لوازم خانگی‪،‬‬ ‫دس��تگاه های برقی‪ ،‬رادی��و‪ ،‬تلویزیون و وس��ایل ارتباطی و نیز‬ ‫وس��ایل نقلیه موت��وری و حمل ونقل را در ب��ر گرفته‪ ،‬با رعایت‬ ‫م��وارد پیش گفته و تحقق تولید کاالی مش��ابه داخل می توان‬ ‫بخشی از قطعات و مواد اولیه مورد نیازشان را با تولیدات داخلی‬ ‫تامین کرد‪.‬‬ ‫اما میزان واقعی س��هم کاالی ساخت داخل در اقالم یادشده‬ ‫هنوز روشن نیست و گاهی باعث ایجاد یک نگاه افراط و تفریط‬ ‫در ساخت داخل یا به زبان کلی تر تولید ملی می شود‪.‬‬ ‫با مطالعه تطبیقی برخی کش��ورهای جهان مشاهده می شود‬ ‫با طراحی و پیاده سازی اولویت های برنامه ای در قالب مدل های‬ ‫‪ ۱۰‬و ‪ ۲۰‬و ‪۳۰‬س��اله می توان سهم داخلی سازی کاال و خدمات‬ ‫را محاس��به و مطابق ان برای تخصیص منابع مالی برنامه ریزی‬ ‫کرد‪ .‬در این مدل ها حفظ ش��رایط موج��ود و نیز اینده نگری با‬ ‫تکی��ه بر توس��عه و فن��اوری را باید مد نظر ق��رار داد تا تکلیف‬ ‫اداره کنن��دگان و تولیدکنن��دگان در هدف گذاری ه��ای ملی و‬ ‫بین المللی واضح و روشن باشد؛ الگویی که در کشورهای موفق‬ ‫تولیدی مش��اهده می شود‪ .‬دس��تیابی چین به قدرت بزرگ در‬ ‫تولی��د ملی مدیون طراحی و پیاده س��ازی برنامه های بلندمدت‬ ‫در ‪ ۳‬ده��ه ‪1404 ( ۲۰۲۵‬خورش��یدی) و ‪ ۲۰۳۵‬و ‪۲۰۵۰‬‬ ‫(‪1414‬و‪ 1430‬خورشیدی) است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د بلندپروازی های اژدهای زرد در اسیا‪ ،‬نقطه‬ ‫پایان��ی نخواهد داش��ت‪ ،‬چراکه در ادامه طرح جامع «س��اخت‬ ‫چین» این کش��ور قصد دارد در افق برنامه های توسعه ای خود‬ ‫به عنوان کش��وری بی رقیب در تولی��د کاال و خدمات در جهان‪،‬‬ ‫مرک��ز توجه قرار گیرد‪ .‬س��رمایه گذاری های چینی ها در عرصه‬ ‫فناوری اطالعات در س��رزمین های دیگر از جمل��ه قاره افریقا‪،‬‬ ‫گواهی بر جدیت این کش��ور در رس��یدن به برنامه های تدوین‬ ‫شده اس��ت‪ .‬حتی وقتی پکن در فراسوی مرزهای خود در قاره‬ ‫سیاه اقدام به بازگش��ایی پایگاه نظامی می کند‪ ،‬این پایگاه را با‬ ‫ویژگی های «های تک» تقویت می کند تا از این مس��یر ساختار‬ ‫نظامی گری در منطقه و جهان را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫باتوجه به موارد یادش��د ‪ ۱۰‬بخش اساس��ی در چش��م انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬ای��ران نیز وجود دارد که با ادامه روند داخلی س��ازی در‬ ‫این بخش ها می توان جلوی افراط و تفریط برخی مس��ئوالن در‬ ‫میزان داخلی سازی را گرفت‪ .‬این برنامه دهگانه عبارت است از‪:‬‬ ‫ نسل جدید فناوری اطالعات برای ارتقای صنعت و فناوری‬‫(صادرات علم)‬ ‫ ذخی��ره ان��رژی و انرژی ه��ای جایگزین ب��رای حمل ونقل‬‫(فناوری روباتـیک)‬ ‫ هوا فضا و توسعه فناوری های مرتبط با علوم فضایی (توسعه‬‫جهانـــی)‬ ‫ توسعه تجهیزات مهندسی مرتبط با اقیانوس و کشتی هایی‬‫با فناوری های تک‬ ‫ تجهیزات مربوط به راه اهن مدرن (عرصه ملی و بین المللی)‬‫ افزایــش و توسعه فناوری های رباتیک و ابزارهای خودکار‬‫(هوش مصنوعی)‬ ‫ توسعـــه صنایــع انـرژی (بخش های اساسی سند ملی)‬‫ توسعه و تولید مواد اولیه کاربردی جدید (استفاده از ربات ها)‬‫ توسعه در بخش های بیولوژیک و دارو‬‫ مکانیزه کردن و بهینه سازی کشاورزی (تولید صنعتـی)‬‫در این بین برای هر یک از موارد یادش��ده سهم تولید داخلی‬ ‫و نیز تولید خارجی پیش بینی ش��ده است‪ .‬در این صورت بدون‬ ‫رویکردهای افراطی و با نگاه دقیق کارشناسی و مهندسی شده‪،‬‬ ‫می توان به برنامه های توس��عه ای مورد نظر دست یافت‪ .‬به طور‬ ‫مثال س��هم روبات های صنعتی ‪ ۷۰‬درص��د تولید داخلی و ‪۳۰‬‬ ‫درصد تولید خارجی است‪ .‬همچنین درباره صنایع الکترونیک و‬ ‫چیپ های موبایلی ‪ ۶۰‬درصد تولید داخلی و نیز ‪ ۴۰‬درصد تولید‬ ‫خارجی در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬این مهم در زمینه تجهیزات‬ ‫مرتبط ب��ا انرژی های تجدیدپذیر ‪ ۸۰‬درصد تولید داخلی و ‪۲۰‬‬ ‫درصد تولید خارجی اس��ت‪ .‬امروز که ای��ران با محدودیت های‬ ‫ج��دی مالی اع��م از ریالی و ارزی روبه رو ش��ده‪ ،‬نی��از به یک‬ ‫عزم ملی یا انقالب صنعتی هوش��مند دارد‪ .‬در ش��رایـــطی که‬ ‫پارامترهای اصلی تولید (مواد‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬نیروی انسانی و پول)‬ ‫در اث��ر تغییرات سیاس��ی و اجتماعی دچار بح��ران و تغییرات‬ ‫پی در پی شده اند‪ ،‬بازنگری فوری و جدی در بسته های حمایتی‬ ‫از تولی��د و نی��ز تغییر نگرش به س��هم تولید داخ��ل ضرورتی‬ ‫اجتناب ناپذیر به نظر می رسد‪.‬‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای‪ ،‬فرمانده معظم‬ ‫کل ق��وا‪ ،‬صب��ح دی��روز با س��فر به نوش��هر‪ ،‬در‬ ‫ایی��ن تحلی��ف و دانش اموختگی دانش��جویان‬ ‫دانش��گاه های افس��ری ارتش در دانش��گاه امام‬ ‫خمین��ی (ره) نی��روی دریای��ی ارت��ش‪ ،‬حضور‬ ‫یافتن��د‪ .‬به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر‬ ‫مق��ام معظم رهبری فرمان��ده معظم کل قوا در‬ ‫ش��انزدهمین ایین مش��ترک دانش اموختگی‬ ‫و تحلیف دانش��جویان دانش��گاه های افس��ری‬ ‫ارت��ش جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬لباس ارتش‬ ‫را لباس��ی مب��ارک و افتخار افری��ن نامیدند و با‬ ‫اشاره به سیاست های ش��رارت بار استکبار برای‬ ‫ایجاد ناامنی و بی ثباتی در منطقه تاکید کردند‪:‬‬ ‫جمهوری اس�لامی و ملت ایران با ایستادگی در‬ ‫مقابل امریکا ثابت کرده اس��ت اگر ملتی از اخم‬ ‫و تش��ر زورگویان نترس��د و به توانایی های خود‬ ‫اعتماد و اتکا کند‪ ،‬ابرقدرت ها را به عقب نش��ینی‬ ‫و شکس��ت می کش��اند‪ .‬فرمان��ده کل قوا در این‬ ‫ایی��ن‪ ،‬حض��ور هزاران جوان رش��ید و مومن در‬ ‫دانش��گاه های ارتش را موجب امیدواری بیشتر‬ ‫ه��ر انس��ان خردمند به اینده ای��ران خواندند و‬ ‫افزودند‪ :‬بار سنگین اینده روشن میهن عزیزمان‬ ‫بر دوش جوانان اس��ت و جوانان غیور ارتش��ی‪،‬‬ ‫یکی از بخش های مهم و حساس این مسئولیت‬ ‫را برعه��ده دارند‪ .‬رهبر معظم انقالب اس�لامی‬ ‫با اش��اره به مردمان بس��یاری که در کشورهای‬ ‫گوناگون دوس��تدار عدالتن��د اما راهی برای ابراز‬ ‫عدالتخواهی و ازادی از چنگ اس��تکبار ندارند‪،‬‬ ‫افزودند‪ :‬در چنین دنیایی‪ ،‬جمهوری اس�لامی و‬ ‫ملت ایران با زبان رسا و بدون هیچ پنهان کاری‪،‬‬ ‫ایس��تادگی خود را در مقابل ظلم و استکبار ابراز‬ ‫می کن��د و همین مس��ئله علت اصلی دش��منی‬ ‫ظالم��ان جهان��ی با ملت ب��زرگ ایران اس��ت‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای ایس��تادگی مقتدرانه‬ ‫جمهوری اس�لامی در مقابل استکبار را موجب‬ ‫شکست عمده اهداف ظالمان جهانی در منطقه‬ ‫برش��مردند و خاطرنش��ان کردن��د‪ :‬تحلیلگران‬ ‫سیاس��ی و هوش��مندان عالم از اینک��ه ایران با‬ ‫اتکا به خداوند و تکیه بر قدرت ملی‪ ،‬قدرت های‬ ‫جهانی را در منطقه ناکام گذاشته است‪ ،‬شگفت‬ ‫زده ان��د و به این واقعیت اذعان می کنند‪ .‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای با اشاره به ناامنی و بی ثباتی در‬ ‫مناطق گوناگون جهان به ویژه منطقه غرب اسیا‬ ‫افزودند‪ :‬اس��تکبار و در راس ان امریکای ظالم و‬ ‫س��تمگر‪ ،‬منافع خود را در گرو ایجاد جنگ های‬ ‫خانگ��ی‪ ،‬افزایش و توس��عه فجی��ع فعالیت های‬ ‫تروریس��تی و درگیری های منطقه ای می بینند و‬ ‫متاس��فانه برخی کشورهای منطقه به انها کمک‬ ‫می کنند‪ .‬رهبر معظم انقالب اس�لامی‪ ،‬تهدید و‬ ‫اخم و تش��ر و قدرت نمایی در حرف و س��خن را‬ ‫روش عمده قدرت های س��تمگر برای ترس��اندن‬ ‫ملت ه��ا خواندند و تاکید کردند‪ :‬اگر ملتی از این‬ ‫روش ها نهراسید و با شجاعت و اعتماد و اطمینان‬ ‫ب��ه توانایی های خود در راه حق و عدالت حرکت‬ ‫کرد‪ ،‬ابرقدرت ها را وادار به عقب نشینی و شکست‬ ‫می کن��د‪ .‬ایش��ان جمهوری اس�لامی را نمونه ای‬ ‫روش��ن از این واقعیت دانس��تند و خاطرنش��ان‬ ‫کردند‪ ۴۰ :‬س��ال است ایران اماج خرابکاری های‬ ‫امریکا و همدستانش قرار دارد اما اکنون از نهالی‬ ‫کوچک به درختی برومند و پرثمر تبدیل ش��ده و‬ ‫باوجود اکراه شدید و اقدامات فراوان مستکبران‪،‬‬ ‫دل ه��ای ملت ها را به پی��ام انقالب جذب و جلب‬ ‫کرده و توطئه های امریکا را در منطقه به شکست‬ ‫کشانده است‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی‪ ،‬س��وریه‪ ،‬عراق و‬ ‫لبنان را نمونه هایی از شکست توطئه های امریکا‬ ‫در منطق��ه خواندند و افزودند‪ :‬اینها نش��انه هایی‬ ‫از قدرت پروردگار و صدق وعده های الهی اس��ت‬ ‫ک��ه می فرماید اگر خدا را یاری کنید‪ ،‬خدا ش��ما‬ ‫را نصرت می دهد و ثابت قدم می دارد‪ .‬ایش��ان در‬ ‫بخش دیگری از سخنان ش��ان همه مردم به ویژه‬ ‫جوانان را ب��ه مراقبت و جلوگیری از تاثیرگذاری‬ ‫وسوس��ه های دش��من در فضای عمومی زندگی‬ ‫توصیه و بیان کردند‪ :‬اجازه ندهید نفوذ دشمن در‬ ‫صفوف یکپارچه جوانان مومن اختالل ایجاد کند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب تالش های دشمنان در فضای‬ ‫مج��ازی و دیگر عرصه ها را مایوس��انه خواندند و‬ ‫افزودند‪ :‬باوجود این دشمن به شدت در زمینه های‬ ‫مختلف فعال است که باید با هوشیاری‪ ،‬وحدت و‬ ‫تکیه بر خداوند در مقابل او ایستاد‪.‬‬ ‫شبکه بانکی اروپا با ایران ایجاد می شود‬ ‫ریی��س گروه روابط پارلمانی اروپا با جمهوری‬ ‫اسالمی با تاکید بر اینکه تهران به تعهدات خود‬ ‫در برجام عمل کرده‪ ،‬گفت‪ :‬به دنبال ایجاد شبکه‬ ‫مالی مستقل برای ارتباط و همکاری بانکی اروپا‬ ‫با ایران هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز پژوهش های مجلس‪« ،‬یانوش‬ ‫لواندوفس��کی» در دیدار «کاظم جاللی» رییس‬ ‫ای��ن مرک��ز که به منظ��ور دی��دار و گفت وگو با‬ ‫مقامات سیاس��ی و مسئوالن پارلمان اروپا عازم‬ ‫بروکسل شده‪ ،‬از اقبال شرکت های اروپایی برای‬ ‫همکاری با ایران خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹استقالل سیاس�ت خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا از امریکا‬ ‫«ارنس��ت» نایب رییس گروه روابط پارلمانی‬ ‫اروپ��ا با جمهوری اس�لامی ایران نی��ز در ادامه‬ ‫این نشس��ت به بیان نظرهای خ��ود پرداخت و‬ ‫با تاکید بر ضرورت اس��تقالل سیاس��ت خارجی‬ ‫اتحادی��ه اروپا از امری��کا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما به عنوان‬ ‫اتحادی��ه اروپا بای��د نقش جهانی و روابط خود با‬ ‫امری��کا را به صراحت تعریف و تاکید کنیم که ما‬ ‫مس��تقل از امریکا هس��تیم‪ .‬وی با تاکید بر الزام‬ ‫ایفای نقش مس��تقل اروپ��ا در حوزه خاورمیانه‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬برج��ام نش��انه ای از نقش مس��تقل‬ ‫اروپاس��ت و اعالم می کنیم که ما در برجام باقی‬ ‫خواهیم ماند‪ .‬ارنس��ت با اشاره به خسارت هایی‬ ‫که یکجانبه گرایی امریکا به کش��ورهای اروپایی‬ ‫وارد کرده‪ ،‬افزود‪ :‬رابطه اروپا و امریکا هیچ گاه به‬ ‫نامس��اعدی حال حاضر نبود و از یکجانبه گرایی‬ ‫امری��کا خس��ا رت های زیادی به المان و س��ایر‬ ‫کش��ورهای اروپایی وارد ش��ده است‪ .‬وی درجه‬ ‫اهمی��ت برجام را برای اروپا بس��یار باال خواند و‬ ‫گف��ت‪ :‬این معاهده بین المللی به طور مس��تقیم‬ ‫ب��ا صل��ح و ارامش در اروپا و س��یل مهاجران به‬ ‫کش��ورهای اروپای��ی ارتب��اط دارد و باید حفظ‬ ‫ش��ود‪ .‬نایب رییس گ��روه روابط پارلمانی اروپا با‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬به معامالت اقتصادی‬ ‫امریکا و س��عودی ها نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬هیچ‬ ‫ی��ک از م��ا در پارلم��ان اروپا متص��ور وضعیت‬ ‫کنونی عربس��تان س��عودی نبودیم‪ .‬ارنس��ت به‬ ‫امکان معامله برخی ش��رکت های اروپایی که با‬ ‫امریکا دادوس��تد اقتص��ادی ندارند‪ ،‬با جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران اش��اره کرد و افزود‪ :‬ما هم اکنون‬ ‫وارد مبارزه ای شده ایم و باید تالش کنیم و البته‬ ‫در این مس��یر خسارت های جنبی نیز برای اروپا‬ ‫وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹منتظ�ر تضمین ه�ای عین�ی اروپ�ا‬ ‫هستیم‬ ‫کاظ��م جاللی‪ ،‬ریی��س مرک��ز پژوهش های‬ ‫مجلس شورای اسالمی نیز در ابتدای این دیدار‬ ‫با اش��اره به موضوع برجام و عملکرد اروپا در این‬ ‫زمینه اظهار کرد‪ :‬در موضوع برجام نیازمند اقدام‬ ‫عملی و ملموس از س��وی اروپا هستیم و در این‬ ‫زمینه نباید تنها به شعار بسنده شود‪ .‬وی با انتقاد‬ ‫از سیاس��ت یکجانبه گرایی امریکا‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫امریکا همیشه به دنبال یکجانبه گرایی در عرصه‬ ‫جهانی بوده و کشورهای دنیا این را نمی پسندند؛‬ ‫دنیا باید به ش��کل چندجانبه اداره ش��ود‪ .‬نایب‬ ‫ریی��س اتحادی��ه بین المجالس جهان��ی به اغاز‬ ‫مذاکرات برجام میان جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫و اروپا اشاره کرد و گفت‪ :‬گفت وگوی برجام ابتدا‬ ‫میان ایران و اروپا اغاز ش��د و پس از ان چین و‬ ‫روسیه و در نهایت امریکا به ان پیوستند‪ .‬جاللی‬ ‫با تاکید بر وظیفه مضاعف اروپا در حفظ برجام‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬مردم ای��ران پرس��ش های بحقی درباره‬ ‫مناف��ع اقتصادی و دس��تاوردهای برجام دارند و‬ ‫اروپا باید به شکل عملی و ملموس عالوه بر انجام‬ ‫وظای��ف خود‪ ،‬نقایص به وجود امده بر اثر خروج‬ ‫یکجانبه امریکا از این معاهده را نیز جبران کند‪.‬‬ ‫اجرای دولت الکترونیک نیازمند عزم ملی است‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬ش��فافیت‬ ‫را هدف نهایی ایجاد دولت الکترونیک دانست و‬ ‫گفت‪ :‬شفافیت با اراده یک شبه ایجاد نمی شود‬ ‫و ممارس��ت دول��ت را می خواهد ت��ا این روند‬ ‫اجرایی ش��ود‪ .‬به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمدجواد‬ ‫اذری جهرمی به ضرورت شفاف سازی در همه‬ ‫بخش ها‪ ،‬تشریح پیامدهای اجرایی شدن دولت‬ ‫الکترونیک و مقاومت های انجام شده در مقابله‬ ‫ب��ا ان به دلیل اثرگذاری ان در مقابله با فس��اد‬ ‫پرداخت‪ .‬وی از همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای توس��عه س��امانه های نرم افزاری‬ ‫در اج��رای دول��ت الکترونی��ک قدردانی کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬تالش های زیادی برای ایجاد ش��فافیت‬ ‫انجام شده اما اینکه فردی در سامانه دستکاری‬ ‫کن��د‪ ،‬یعنی دولت الکترونیک نیس��ت؛ اگر این‬ ‫سامانه ها به هم اتصال داشتند این اتفاق (نفوذ‬ ‫در س��امانه ثبت س��فارش در زمانه بسته بودن‬ ‫سایت) رخ نمی داد‪.‬‬ ‫اذری جهرم��ی در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خود به ش��یوه پرداخت تسهیالت بانکی اشاره‬ ‫ک��رد و پرس��ید‪ :‬چرا تس��هیالت زی��اد فقط به‬ ‫افراد خاصی داده می ش��ود؟ بررس��ی این روند‬ ‫ما را به ژن های خوب و روابط س��ببی و نس��بی‬ ‫می رساند‪ .‬وزیر ارتباطات به اظهارات سخنگوی‬ ‫ق��وه قضایی��ه که گفته ‪ 8‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان مع��وق بانکی متعلق به ‪ ۳۱‬نفر اس��ت‪،‬‬ ‫اش��اره کرد و پرس��ید‪ :‬چگونه به چنین افرادی‬ ‫که بدحس��اب هس��تند‪ ،‬وام می دهند‪ ،‬درحالی‬ ‫ک��ه یک کارافرین برای اخ��ذ وامی ناچیز باید‬ ‫مدت طوالنی انتظار بکش��د‪ .‬عضو هیات دولت‬ ‫دوازدهم پرسید‪ :‬چرا در نظام بانکی ایران نباید‬ ‫نظام ارزیابی افراد وجود داشته باشد؛ مگر ایجاد‬ ‫چنین نظامی س��خت اس��ت؟ وی اف��زود‪ :‬چرا‬ ‫فردی توانس��ته درمدت ‪ ۲۸‬روز شرکتی را ثبت‬ ‫و ب��ا دریافت ‪ ۲۶‬میلیون ی��ورو ارز تخلف کند‪،‬‬ ‫در حال��ی که هیچ پیش��ینه مالیاتی ندارد؛ مگر‬ ‫در اداره مالیات پیش��ینه مالیاتی وجود ندارد؟‬ ‫مش��کل اتصال نداش��تن س��امانه ها به یکدیگر‬ ‫اس��ت‪ .‬اذری جهرمی خواس��تار «چک کردن‬ ‫رواب��ط فامیلی» در دادن امتیاز به افراد ش��د و‬ ‫ان را نماد اصالح فرایندهای معیوب دانس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هی��ات دولت گفت‪ :‬تبادل نش��دن‬ ‫اطالعات بین سازمان ها یکی از مشکالتی است‬ ‫که استقرار دولت الکترونیک را با کندی روبه رو‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬وی از پیگیری موض��وع اتصال‬ ‫س��ازمان ها در دولت و مجلس خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫همکاری خوبی در مجلس در حال انجام اس��ت‬ ‫ام��ا در زیرمجموعه ه��ا کار با پیچیدگی روبه رو‬ ‫می ش��ود‪ .‬وزیر ارتباطات به اشکال تراشی های‬ ‫زیرمجموعه ه��ای دولت ب��رای اتصال به دولت‬ ‫الکترونی��ک خب��ر داد و بر اهمی��ت همراهی و‬ ‫هم��کاری همگانی در این زمین��ه تاکید کرد‪.‬‬ ‫اذری جهرمی گفت‪ :‬همه ارکان حاکمیت باید‬ ‫به این باور برس��ند ک��ه دولت الکترونیک اصل‬ ‫است زیرا اجرای دولت الکترونیک نیازمند عزم‬ ‫ملی بوده و رییس جمهوری هم در این باره اتمام‬ ‫حجت کرده است‪.‬‬ ‫وزی��ر ارتباط��ات گف��ت‪ :‬ب��رای راه ان��دازی‬ ‫کس��ب وکار به ه��زار و ‪ ۳۶۴‬مجوز نیاز اس��ت‪،‬‬ ‫در حال��ی که واردات کمتری��ن نیاز را به مجوز‬ ‫عکس روز‬ ‫دارد؛ به ط��ور مث��ال برای ایج��اد یک مجموعه‬ ‫ابزی پ��روری بای��د از بی��ش از ‪ ۵۰‬س��ازمان‬ ‫اس��تعالم گرفت‪ .‬اذری جهرم��ی به وجود یک‬ ‫ش��بکه عنکبوتی در این زمینه اش��اره کرد که‬ ‫زمان دادن مجوزها را حتی تا ‪ ۲‬س��ال ادامه دار‬ ‫می کن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬راه حل این اس��تعالم ها‬ ‫این اس��ت که ب��ه جای دوندگی م��ردم‪ ،‬کارها‬ ‫بین س��ازمان ها در جریان باشد‪ .‬به گفته اذری‬ ‫جهرمی‪ ،‬وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات‬ ‫در سامانه انتش��ار و دسترسی ازاد به اطالعات‬ ‫به ‪ ۶۷‬درصد پرس��ش های مردم پاسخ داده که‬ ‫راضی کنن��ده نیس��ت و فرایندهای ان در حال‬ ‫تدوین است‪ .‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫ایجاد زیرس��اخت ها را از مولفه های مهم دولت‬ ‫الکترونیک دانس��ت و گف��ت‪ :‬در دولت یازدهم‬ ‫و دوازدهم کل ش��هرهای کش��ور زیر پوش��ش‬ ‫شبکه پهن باند س��یار قرار گرفتند و اکنون ‪۶۷‬‬ ‫میلیون مش��ترک پهن باند به عنوان زیرساخت‬ ‫دول��ت الکترونیک داریم اما باید دانش مردم در‬ ‫استفاده از این ابزارها تقویت شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫توسعه روابط سیاسی و اقتصادی‬ ‫با روسیه و بالروس‬ ‫برداشت موز در زراباد کنارک‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی در پایان سفر به کشورهای روسیه و‬ ‫بالروس در فرودگاه مهراب��اد تهران گفت‪ :‬مذاکرات و رایزنی های خوبی‬ ‫با محور توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با مسئوالن روسیه و همچنین‬ ‫بالروس انجام شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگزاری خان��ه ملت‪ ،‬ریی��س مجلس با بی��ان اینکه‬ ‫رایزنی های پارلمانی در پیش��برد روابط بین کش��ورها بسیار موثر است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این سفر راه های تسهیل روابط تجاری بین ایران و بالروس‬ ‫مورد بررسی مسئوالن و بازرگانان دو کشور قرار گرفت و سازکارهایی نیز‬ ‫در این زمینه مطرح شد که ما در مجلس به طورقطع برای اجرایی شدن‬ ‫ان تالش خواهیم کرد‪ .‬وی با اش��اره به برگزاری جلسه های گوناگون در‬ ‫حوزه های صنعتی‪ ،‬کش��اورزی و انرژی تصریح کرد‪ :‬نمایندگان حاضر در‬ ‫این س��فر جلس��ه های گوناگونی با همتایان خود برای توسعه روابط در‬ ‫زمینه های مختلف سیاس��ی و اقتصادی برگزار کردند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫در مس��ائل بین المللی و مبارزه با تروریس��م نظرات مشترکی بین ایران‪،‬‬ ‫روس��یه و بالروس وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ثبات و امنی��ت در منطقه تنها با‬ ‫تعامل و همکاری بین کش��ورهای منطقه امکان پذیر است‪ .‬الریجانی در‬ ‫پایان افزود‪ :‬امیدواریم دستاوردهای این سفرها ازسوی گروه های دوستی‬ ‫پارلمانی بین دو کش��ور تا حص��ول نتیجه در چارچ��وب همکاری های‬ ‫مشخص شده پیگیری شود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫افراط و تفریط‬ ‫در ساخت داخل‬ ‫ایرنا‪ -‬س��خنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ‬ ‫به پرسش خبرنگاران درباره حمله پلیس دریایی‬ ‫ام��ارات به یک لنج ماهی گیری ایرانی در اب های‬ ‫خلیج ف��ارس‪ ،‬گفت‪ :‬از روز گذش��ته که این خبر‬ ‫منتشر شد سازمان های ذی ربط به ویژه بخش های‬ ‫سیاسی و کنسولی وزارت امور خارجه‪ ،‬سفارت ما‬ ‫در ابوظبی و سرکنس��ولگری کشورمان در دوبی‬ ‫پیگیر موضوع ش��دند‪ .‬قاسمی اظهار کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫خبر رس��می و تایید شده ای به دست ما نرسیده و‬ ‫ب��ه محض دریاف��ت اخبار دقیق و موثق اقدام ها و‬ ‫واکنش های مقتضی را به عمل می اوریم‪.‬‬ ‫ایرناپالس‪ -‬سیدهاشم بطحایی‪ ،‬عضو مجلس‬ ‫خبرگان رهبری در تحلیل این سخن رهبر معظم‬ ‫انقالب که «ایجاد تشکیالت و کار موازی با دولت‬ ‫ب��ه صالح و موف��ق نخواهد بود»‪ ،‬گفت‪ :‬بخش��ی‬ ‫از ای��ن صحبت ها خطاب ب��ه خبرگان بود‪ .‬برخی‬ ‫حضرات خبرگان گاهی موضع گیری های تقابلی‬ ‫علیه دول��ت دارند‪ .‬رهبر معظم انقالب خطاب به‬ ‫انها تاکید داشتند با دولت مقابله نکنید‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬معاون سیاس��ی امنیتی استاندار تهران‬ ‫خبر برخی رسانه ها مبنی بر شنیده شدن صدای‬ ‫تیران��دازی در اطراف نهاد ریاس��ت جمهوری را‬ ‫بی اساس خواند‪ .‬شکراهلل حسن بیگی گفت‪ :‬هیچ‬ ‫حادث��ه یا مورد امنیتی ازجمل��ه وقوع تیراندازی‬ ‫در اطراف نهاد ریاس��ت جمهوری رخ نداده است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در هماهنگی با نهادهای امنیتی‬ ‫و انتظامی مش��خص ش��د در حوالی میدان حر یا‬ ‫پاستور که در نزدیکی نهاد ریاست جمهوری قرار‬ ‫دارد‪ ،‬در جشن عروسی شهروندان‪ ،‬صدای ترقه و‬ ‫فشفشه شنیده شده و تداعی گر صدای تیراندازی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر خارجه ایران‬ ‫ادعاه��ای مایک پمپئو‪ ،‬وزی��ر امور خارجه امریکا‬ ‫را رد و تناقض در مواضع کاخ س��فید را خنده دار‬ ‫توصیف کرد‪ .‬ظریف در صفحه ش��خصی خود در‬ ‫توییتر نوش��ت‪ :‬تغییر ناگهانی مواضع رژیم ترامپ‬ ‫واقعا خنده دار است‪ .‬یک هفته بحث این است که‬ ‫ما منابع خود را در خارج از کشور «هدر می دهیم»‬ ‫و هفته بعد صحبت از این است که از فلسطینی ها‬ ‫حمایت مالی کافی به عمل نمی اوریم؛ س��رانجام‬ ‫تصمیم تان را بگیرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬حسین امیر عبداللهیان‪ ،‬دستیار ویژه‬ ‫ریی��س مجلس در امور بین الملل ب��ا بیان اینکه‬ ‫در حادثه به اتش کش��یدن سرکنسولگری ایران‬ ‫در بص��ره ردپ��ای عوامل خارجی پررنگ اس��ت‪،‬‬ ‫در مطلب��ی در صفح��ه توییتر خود نوش��ت‪« :‬در‬ ‫حادثه به اتش کشیدن سرکنسولگری جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در بصره‪ ،‬رد پای عوامل خارجی و‬ ‫جنگ افروزان در منطقه پررنگ است‪ .‬نباید اجازه‬ ‫داد که شیعه انگلیسی و وهابیت سعودی عراق را‬ ‫به اش��وب بکشند‪ .‬روابط تهران و بغداد راهبردی‬ ‫است‪».‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش اس��کای نیوز عربی‪ ،‬وزارت‬ ‫کش��ور بحرین به نقل از مدیر کل اداره تحقیقات‬ ‫و پرونده های کیفری این کش��ور مدعی ش��د ‪۱۴‬‬ ‫ش��هروند ایرانی با گذرنامه های اسیایی و جعلی و‬ ‫با نام های غیرحقیقی وارد بحرین و در این کشور‬ ‫بازداش��ت شده اند‪ .‬این وزارت در ادامه اعالم کرد‪:‬‬ ‫به محض اینکه اطالعات اولیه در این زمینه تایید‬ ‫ش��د‪ ،‬تحقیقات را اغاز و مظنونان را شناس��ایی و‬ ‫دس��تگیر کردیم و به این نتیجه رسیدیم که انها‬ ‫تابعیت ایرانی دارند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬رییس جمه��وری ع��راق ات��ش زدن‬ ‫کنس��ولگری ای��ران در بصره را محک��وم کرد و از‬ ‫دولت عراق خواس��ت تا تحقیق��ات فوری را برای‬ ‫شناسایی عامالن این رخداد اغاز کند‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ومریه نیوز‪ ،‬ف��واد معص��وم‪ ،‬در بیانیه ای اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در روزهای گذش��ته تظاهرات اعتراض امیز‬ ‫ش��هروندان بص��ره ک��ه خواهان بهبود ش��رایط‬ ‫زندگان��ی خود و اوضاع اقتصادی و سیاسی ش��ان‬ ‫برای داش��تن زندگی شرافتمندانه و پایان یافتن‬ ‫رنج های شدید خود بودند‪ ،‬ادامه داشت‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬س��خنگوی مجمع نیروه��ای خط امام‬ ‫گفت‪ :‬ش��ورای عالی اصالح طلبان م��ورد تایید ما‬ ‫نیس��ت و معتقدیم مش��روعیت هم ندارد‪ .‬حمید‬ ‫قزوینی با اش��اره به اغاز به کار دوباره شورای عالی‬ ‫سیاس��ت گذاری اصالح طلبان اظهار کرد‪ :‬مجمع‬ ‫نیروهای خط امام از پایان انتخابات مجلس دهم‬ ‫ب��ه بعد‪ ،‬در جلس��ات ش��ورای عالی اصالح طلبان‬ ‫شرکت نکرد ه و شرکت نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ب��ه گزارش رویترز‪ ،‬اپ��ل دو روز پیش‬ ‫در نام��ه ای به مقامات تج��اری امریکا گفت دور‬ ‫بعدی تعرفه های واش��نگتن علی��ه چین «طیف‬ ‫گسترده ای» از محصوالت این شرکت را نیز تحت‬ ‫تاثی��ر ق��رار می دهد و نرخ انها را ب��اال می برد‪ .‬در‬ ‫مقابل ترامپ در توییتی نوشت‪ :‬بهای محصوالت‬ ‫اپل ش��اید به دلیل تعرفه های گسترده ای که علیه‬ ‫چین وضع خواهیم کرد‪ ،‬افزایش پیدا کند اما راه‬ ‫اس��انی وجود دارد که مالیاتی بر این محصوالت‬ ‫وض��ع نش��ود‪ .‬وی خطاب به این ش��رکت افزود‪:‬‬ ‫محص��والت خودتان را به ج��ای چین در امریکا‬ ‫تولی��د کنی��د‪ .‬همین حاال س��اخت کارخانه های‬ ‫جدید را شروع کنید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 10‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1135‬‬ ‫پیاپی ‪2453‬‬ ‫استان ها‬ ‫مصطفی مالئی‪ -‬مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با بیان‬ ‫اینک��ه مجوز ترانزیت ‪ ۹‬قلم کاالی مجاز از گمرک ماهیرود‬ ‫اس��تان صادر ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬مش��تقات نفتی‪ ،‬کود شیمیایی‪،‬‬ ‫روغن خوراکی‪ ،‬چای‪ ،‬برنج‪ ،‬انواع غالت و مصالح ساختمانی‬ ‫از جمله این کاالها هستند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪ ،‬محمدعلی خاشی‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬امس��ال ‪ ۸۴‬کامیون ترانزی��ت خارجی از مرز‬ ‫ماهی��رود با وزن افزون بر ی��ک میلیون و ‪ ۷۶۸‬هزار و ‪۴۴۱‬‬ ‫کیلوگ��رم عبور کرده ان��د که مهم ترین اقالم انها گوش��ت‬ ‫م��رغ‪ ،‬روغ��ن موتور‪ ،‬قطعات مس��تعمل‪ ،‬تخم م��رغ‪ ،‬پارچه‬ ‫و مش��تقات نفتی بوده اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬عمده این کاالها‬ ‫از کش��ورهای برزی��ل‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عراق‪ ،‬ام��ارات متحده عربی‪،‬‬ ‫جمه��وری اذربایجان و چین از گم��رک مرزی ماهیرود به‬ ‫کشور افغانستان ترانزیت شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی ادامه داد‪ :‬شرکت های‬ ‫حمل ونق��ل بین المللی و تاج��ران فعال ترانزیت خارجی در‬ ‫صورتی که مایل باش��ند گمرک اس��تان اماده ترانزیت هر‬ ‫میزان کاالهای یادشده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬مناطق وی��ژه ازجمله منطقه ویژه خراس��ان‬ ‫جنوبی نس��بت به سایر مناطق کش��ور امتیاز بسیار بزرگی‬ ‫دارند که از این لحاظ‪ ،‬فرصت طالیی در اختیار اس��تان قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫خاش��ی یاداور ش��د‪ :‬باوجود نواقص و نبود زیرساخت ها‪،‬‬ ‫کد صادراتی از طریق منطقه ویژه اقتصادی س��ال گذش��ته‬ ‫دریافت ش��د اما به علت مش��کالت و مسائل امنیتی متوقف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه انجام صادرات از طریق منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی برای تاجران به مراتب ارزان تر از گمرک اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بار دیگر پیگیر این موضوع در اس��تان هس��تیم که‬ ‫تحقق این امر نیازمند حل مشکالت تشریفات است‪.‬‬ ‫مدی��ر کل گمرکات خراس��ان جنوبی با اش��اره به فراهم‬ ‫بودن فضاهای مناسب در پایانه رسمی ماهیرود اظهار کرد‪:‬‬ ‫سازمان پایانه ها هم پیگیر این موضوع بوده و تفاهمنامه ای‬ ‫امضا ش��ده تا بخش��ی از خدمات ترانزیت مش��ابه انچه قرار‬ ‫است در منطقه ویژه ارائه شود در خود پایانه رسمی ماهیرود‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬باتوجه ب��ه محدودیت های قانونی گمرک‬ ‫ب��رای ترخیص کاال‪ ،‬راه اندازی واح��د صادرات و واردات در‬ ‫منطقه ویژه برای تاجران و پیله وران به صرفه تر خواهد بود‪.‬‬ ‫خاش��ی درب��اره ورود کاالی قاچ��اق از طریق گمرک نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬امس��ال پرونده بزرگ��ی در حوزه گمرکات اس��تان‬ ‫نداشتیم و خرده پرونده ها نیز همان جا اعمال قانون شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت گمرک در منطقه ویژه بیرجند‬ ‫وی با اشاره به زیرساخت های گمرکی استان اظهار کرد‪:‬‬ ‫از لحاظ زیرس��اختی فعالیت گمرک��ی در منطقه ویژه مرز‬ ‫ماهیرود‪ ،‬پایانه‪ ،‬بازارچه و منطقه ویژه بیرجند انجام می شود‬ ‫که هر ‪ 4‬بخش متولی خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫مدی��ر کل گمرکات اس��تان زیرس��اخت های موجود در‬ ‫منطق��ه وی��ژه اقتصادی را مناس��ب ارزیابی ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫مجموع��ه تخصصی گم��رک مجاور منطقه وی��ژه بیرجند‬ ‫در ‪ ۱۷‬هکتار زمین س��اخته می ش��ود که تاکنون ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این پروژه از محل مصوبه س��فر اخر دولت‬ ‫ده��م ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون توم��ان اعتبار دارد که ‪۴.۵‬‬ ‫میلیارد تومان هزینه شده اما پیش بینی می شود تکمیل ان‬ ‫‪ ۸‬میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته باشد‪.‬‬ ‫خاشی افزود‪ :‬برای زیرساخت های گمرک رسمی ماهیرود‬ ‫که در پایانه مستقر است عالوه بر هزینه ‪ ۲۵‬میلیارد تومانی‬ ‫نظر استاندارد اجازه خروج از مرز استان را ندارد و اینکه ادعا‬ ‫شده اجناس تاریخ مصرف گذشته به ان طرف مرز رفته به‬ ‫چگونگی حمل و کیفیت بار خود کش��ور افغانستان بستگی‬ ‫دارد‪ .‬وی درباره استقرار دستگاه ایکس ری کامیونی در مرز‬ ‫گمرک خراس��ان جنوبی بیان کرد‪ :‬گمرک مش��کلی برای‬ ‫انتقال این دستگاه ندارد و منتظر تعیین تکلیف زمین مورد‬ ‫نیاز و تامین برق ان هستیم‪.‬‬ ‫خاشی با بیان اینکه گمرک منطقه ویژه بیرجند به عنوان‬ ‫گمرک مجاز مش��تقات نفتی اعالم ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬برای این‬ ‫کار پیگیری های زیادی از طریق گمرک ایران انجام ش��ده‬ ‫و اکنون صادرکنندگان در زمینه اظهارنامه مش��تقات نفتی‬ ‫مشکلی ندارند‪ .‬وی همچنین از راه اندازی برق اضطراری در‬ ‫گمرک بیرجند و ماهیرود خبر داد و گفت‪ :‬این کار با صرف‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون تومان اعتبار در راستای پدافند غیرعامل انجام‬ ‫ش��ده و از این پس در صورت قطع برق س��امانه های گمرک‬ ‫تعطیل نمی شوند‪.‬‬ ‫ح��وزه حمل ونقل‪ ،‬گم��رک نیز ‪ 7‬تا ‪ 10‬میلیارد تومان برای‬ ‫تامین زیرساخت ها هزینه کرده است‪.‬‬ ‫وی از تکمیل این زیرساخت ها با شروع پروژه دیگر در مرز‬ ‫ماهیرود خبر داد و گفت‪ :‬امیدواریم پس از تحویل زمین تا‬ ‫پایان شهریور امسال عملیات عمرانی اغاز شود‪.‬‬ ‫مدیر کل گمرکات خراس��ان جنوبی با اش��اره به نیاز ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬میلیارد تومانی برای تکمیل این پروژه افزود‪ :‬تاکنون ‪۸۰‬‬ ‫میلیون تومان بابت مشاوره طرح تامین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مسدود شدن ‪ ۳‬بازارچه مرزی‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ 4‬بازارچه مرزی استان با اخرین مصوبه‬ ‫دولت ابقا شده‪ ،‬یاداور شد‪ 3 :‬بازارچه با نظر دولت افغانستان‬ ‫فعال مسدود شده که نیاز به رایزنی برای بازگشایی دارد‪.‬‬ ‫خاشی با اشاره به سفر تازه والی فراه افغانستان به خراسان‬ ‫جنوب��ی اظهار کرد‪ :‬وعده بازگش��ایی بازارچه یزدان در این‬ ‫س��فر از طرف سرکنس��ول ایران در هرات داده ش��د‪ .‬البته‬ ‫بازگش��ایی هرک��دام از این بازارچه ها نیازمند بروزرس��انی‬ ‫تجهیزات و زیرساخت هاس��ت که باید از طریق متولیان امر‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫مدیر کل کمرگات خراسان جنوبی درباره دغدغه تاجران‬ ‫افغان��ی در زمینه کیفیت کاالی ایرانی که از مرز اس��تان به‬ ‫کشور افغانستان وارد می شود‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ کاالیی بدون اعالم‬ ‫‹ ‹کمبود نیروی انسانی در گمرک‬ ‫وی یکی از مشکالت اصلی گمرک در خراسان جنوبی را‬ ‫کمبود نیروی انسانی به ویژه در مرز ماهیرود عنوان و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به گسترده شدن دامنه فعالیت های گمرک در‬ ‫اس��تان نیاز است در زمینه مجوز استخدامی از سوی دولت‬ ‫توجه ویژه ای ش��ود‪ .‬خاشی با اشاره به ‪ ۱۱۰‬پست سازمانی‬ ‫در گمرک خراس��ان جنوبی گفت‪ ۲۰۴ :‬پس��ت جدید هم‬ ‫پیش بین��ی ش��ده که امیدواریم با اب�لاغ مصوبه‪ ،‬تحولی در‬ ‫بحث نیروی انس��انی به ویژه در گمرک مرزی ایجاد ش��ود‪.‬‬ ‫وی در اعالم گزارش عملکرد ‪ 5‬ماه امس��ال گمرک خراسان‬ ‫جنوبی اظهار کرد‪ :‬در ‪ 5‬ماه نخس��ت امس��ال ارزش مجموع‬ ‫صادرات از طریق گمرکات استان ‪ ۳۶۹‬میلیون و ‪ ۷۰‬هزار و‬ ‫‪ ۵۹۲‬دالر بوده است‪ .‬مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی با‬ ‫اش��اره به رشد ‪ ۲۰‬درصدی ارزش صادرات استان نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه سال گذشته افزود‪ :‬این شاخص از لحاظ وزنی‬ ‫نیز ‪ ۱۰‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫خاش��ی با اش��اره به رش��د ‪ ۵۰‬درص��دی اظهارنامه های‬ ‫صادراتی پستی گفت‪ :‬امسال به ‪ ۷‬هزار و ‪ ۷۳‬مسافر ورودی‬ ‫و ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۱۷۱‬مسافر خروجی ازسوی فرودگاه بین المللی‬ ‫بیرجند و گمرک ماهیرود خدمات ارائه و تشریفات گمرکی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫تصویب ‪ 3‬منطقه ویژه اقتصادی در خراسان جنوبی‬ ‫نماینده مردم نهبندان و سربیش��ه در مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬براساس الیحه پیشنهادی دولت‪ 3 ،‬منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی جدید برای خراس��ان جنوبی به تصویب کمیس��یون اقتصادی مجلس رس��ید که کلیات و جزئیات ان‬ ‫در صحن علنی مجلس مصوب ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪ ،‬نظر افضلی اظهار کرد‪ :‬این مناطق شامل‬ ‫‪ ۲‬منطقه ویژه عمومی در شهرس��تان های فردوس و نهبندان و منطقه ویژه انرژی های تجدیدپذیر در سربیش��ه است‬ ‫که طرح ان در صحن مجلس به تصویب رس��ید‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از ارائه الیحه س��ال گذش��ته دولت به مجلس مبنی بر‬ ‫ایجاد ‪ ۱۲‬منطقه ازاد و ویژه‪ ،‬طرح ‪ 3‬منطقه ویژه در نهبندان‪ ،‬سربیشه و فردوس از طرف خراسان جنوبی اماده و به‬ ‫شورای عالی مناطق ازاد ارسال شد‪ .‬افضلی با اشاره به ارائه این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس و ارسال دوباره ان‬ ‫ن متولی‪ ،‬اصالحات درخواست شده انجام و طرح توجیهی مفصلی‬ ‫به استان برای رفع مشکالت گفت‪ :‬با کمک سازما ‬ ‫با نقشه های پیوست دوباره به کمیسیون اقتصادی ارسال شد که در نهایت منطقه ویژه کلی برای نهبندان و فردوس‬ ‫و منطقه ویژه انرژی های نو و تجدید پذیر برای سربیشه به تصویب این کمیسیون رسید‪ .‬این نماینده مجلس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مصوبه یادش��ده از هفته گذش��ته در دس��تور کار صحن مجلس قرار گرفته که با تالش نمایندگان کلیات ان رای‬ ‫موافق را کسب کرد و جزئیات ان در اینده در مجلس بررسی می شود‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻜﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 389719‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10320396300‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ‬ ‫ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,02,20‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻓﺮﺩﻭﺱ‪-‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﻘﻴﻞ‪-‬ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻓﺮﺩﻭﺱ‪-‬ﭘﻼﻙ‪ -361-1‬ﻃﺒﻘﻪ ‪-4‬ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫‪ 15‬ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ‪ 1481838789‬ﺗﻠﻔﻦ‪ 44035664‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 3‬ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪1 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(241298‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﮕﻤﺎ ﮔﺴﺘﺮ ﺁﺭﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ‬ ‫‪ 345088‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10103899093‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,05,09‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪ‪” :‬ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻛﻤﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﻰ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﻔﺘﻰ ‪،‬ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ‪ ،‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻯﺭﺑﻂ“‪1.‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(241299‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺩﻫﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 20717‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪10100662645‬‬ ‫ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪139730400901054242‬‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ ‪ ، 1397,05,24‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻴﺎﻥ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﺛﻘﻔﻰ‬ ‫‪ 0041579011‬ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪ‪1 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(241300‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﭙﻬﺮ ﺑﻴﻜﺮﺍﻥ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ‬ ‫‪ 437647‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10320864631‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1396,06,20‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺣﺴﻨﻰ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪0058014888‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﻣﺎﺋﺪﻩ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪0066518849‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪ .‬ﺁﻗﺎﻯ ﻳﺎﺷﺎﺭﺍﻓﺸﺎﺭﻯ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻠﻰ ‪ 0071862341‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺁﺭﺍﺯ ﺍﻓﺸﺎﺭﻯ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0081776691‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﺘﺒﻰ‬ ‫ﻣﻮﺳﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﮔﻴﻼﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 2620028159‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ‬ ‫ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ً ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪2.‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(241301‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻨﺪﻣﺎﺭﻟﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ‬ ‫‪ 216319‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10102576783‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,05,04‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ‬ ‫‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪1689156457‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭﺁﻗﺎﻯ ﻭﺣﻴﺪ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪1689163097‬ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﻨﺎﺯ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﺭﻭﺷﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 1689161159‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪،‬ﺳﻔﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﻭﺍﺕ‪،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‪،‬ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ‪،‬ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﺎﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪2 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(241302‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 457465‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004224851‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,03,12‬ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 97,277883‬ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 97,04,16‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺻﺒﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ ،0034574565‬ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﭼﻴﺖ ﺳﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻠﻰ ‪ 0453713459‬ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪0534751059‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻮﺍﺩ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 6239936634‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﺻﻐﺮﺯﺍﺩﻩ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 4989825871‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪2.‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(241303‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﮕﻤﺎ ﮔﺴﺘﺮ ﺁﺭﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ‬ ‫‪ 345088‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10103899093‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,05,08‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺯﻭﺍﺭﻩء ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 0060115432‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄﺕ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻴﺜﻢ ﺗﺮﺍﺑﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻳﺰﺩﻯ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 0073307416‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء( ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﻭﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪1 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(241304‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﺭﻭﻳﻦ ﻧﺎژ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪434577‬‬ ‫ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10320848879‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ‬ ‫ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,05,10‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻧﺎﺯ‬ ‫ﺭﺋﻴﺴﻴﺎﻥ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0064058808‬ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﺭﺍ ﻓﻮﺍﺩﻳﺎﻥ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 0079786596‬ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺩﻳﻨﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪0070835039‬ﺑﺴﻤﺖ‬ ‫ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺱ‬ ‫ﻃﺎﻋﺘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0059977442‬ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻴﻤﺎ ﻛﺎﻓﻰ ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻠﻰ ‪ 0063018721‬ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ‪2.‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(241305‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻴﻤﻴﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ‬ ‫‪ 87282‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10101317001‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,05,20‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ‬ ‫ﺷﺪ ‪ :‬ﻧﻮﺭﺍﻟﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ)‪ (5169690738‬ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪7300000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺍﻗﺪﺱ ﺧﺎﻧﻜﻰ)‪ (0044901224‬ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪900000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﻛﻴﻤﻴﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ)‪ (0451256891‬ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪900000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻛﺎﻣﻴﺎﺭ‬ ‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ)‪ (0011254343‬ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪900000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪2500000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪10000000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎء ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬ﻧﻮﺭﺍﻟﻪ‬ ‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ)‪ (5169690738‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ‪7300000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ‬ ‫ﺍﻗﺪﺱ ﺧﺎﻧﻜﻰ)‪ (0044901224‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ‪900000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻛﻴﻤﻴﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ)‪ (0451256891‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ‪900000000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻛﺎﻣﻴﺎﺭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ)‪ (0011254343‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪900000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ‪2‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(241306‬‬ ‫‪ 4‬بازارچه‬ ‫مرزی استان با‬ ‫اخرین مصوبه‬ ‫دولت ابقا شده‬ ‫است‪ .‬همچنین‬ ‫‪ 3‬بازارچه‬ ‫با نظر دولت‬ ‫افغانستان‬ ‫فعال مسدود‬ ‫شده که نیاز به‬ ‫رایزنی برای‬ ‫بازگشایی دارد‬ ‫خبر‬ ‫اعالم موجودی انبارها به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان خراس��ان جنوبی گف��ت‪ :‬دارندگان‬ ‫تمامی انبارها‪ ،‬سردخانه ها و مراکز نگهداری‬ ‫کاالهای حس��اس‪ ،‬ضروری و‪ ...‬ملزم به اعالم‬ ‫موج��ودی هس��تند‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫از‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬داود ش��هرکی اظهار کرد‪:‬‬ ‫براساس ش��یوه نامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬به منظور کنترل بازار و جلوگیری از‬ ‫نوسان قیمت ها و پیش��گیری از کمبودهای‬ ‫احتمالی‪ ،‬این طرح فراگیر شده و ثبت نشدن‬ ‫موجودی کاالهای اساس��ی در سامانه جامع‬ ‫انباره��ا‪ ،‬احتکار به ش��مار می رود‪ .‬ش��هرکی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬تمامی فعاالن بازار باید نس��بت‬ ‫ب��ه ثبت موجودی کاالهای خود در س��امانه‬ ‫جامع انبارها به طور دقیق و به روز اقدام کنند‬ ‫تا با شیوه نامه جدید دچار مشکل نشوند‪ .‬وی‬ ‫با بی��ان اینکه تاکنون بی��ش از ‪ ۱۶۰۰‬انبار‬ ‫در س��امانه جامع انبارهای استان ثبت شده‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در یک ماه گذش��ته ‪ ۱۰‬انبار کاالی‬ ‫احتکار ش��ده ب��ه ارزش ح��دود ‪ ۱۳‬میلیارد‬ ‫ریال کش��ف و پرونده متخلفان تشکیل و به‬ ‫تعزیرات حکومتی ارسال شد‪ .‬رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان جنوبی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در این انبارها انواع لوازم خانگی‬ ‫از قبی��ل پکی��ج‪ ،‬کولر‪ ،‬بخ��اری و انواع مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬ش��کر‪ ،‬برنج‪ ،‬رب‪ ،‬ت��ن ماهی و لوازم‬ ‫بهداشتی مانند پوشک و انواع موتورسیکلت‬ ‫و الستیک خودرو کشف شده است‪.‬‬ ‫راهیابی تعاونی های خراسان جنوبی به جشنواره ملی‬ ‫به مناس��بت گرامیداش��ت هفت��ه تع��اون‪،‬‬ ‫س��یزدهمین جش��نواره تعاونی های خراسان‬ ‫جنوبی ب��ا حضور مش��یر الحق عابدی معاون‬ ‫اقتص��ادی اس��تاندار‪ ،‬عباس رکن��ی مدیرکل‬ ‫کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی خراس��ان جنوبی‬ ‫و مدیران ارش��د بانک ها و س��ازمان های تابع‬ ‫اداره کل کار در قلعه بیرجند برگزار ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫از خراس��ان جنوب��ی‪ ،‬عباس‬ ‫رکن��ی مدیرکل کار‪ ،‬تع��اون و رفاه اجتماعی‬ ‫خراس��ان جنوبی در این جلس��ه عنوان کرد‪:‬‬ ‫ترویج نخس��تین راهبرد تعاون اس��ت چراکه‬ ‫فرهن��گ تعاونی و ترویج ان عدالت اجتماعی‬ ‫و اقتصادی خانواده و جامعه را به همراه دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در خراس��ان جنوبی هزار و‬ ‫‪ ۵۰۲‬تعاونی وجود دارد‪ ،‬افزود‪ ۵۰ :‬درصد این‬ ‫تعداد در حوزه خدمات و ‪ ۱۸‬درصد در حوزه‬ ‫کشاورزی فعال و باقی انها صنعتی هستند‪.‬‬ ‫رکنی با اش��اره ب��ه اینک��ه ‪ ۱۸‬اتحادیه در‬ ‫حوزه ه��ای گوناگ��ون فع��ال هس��تند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ای��ن اتحادیه ه��ا ‪ ۴۷۰‬ه��زار عضو در‬ ‫تعاونی های زیر پوش��ش فعالیت دارند‪ .‬مدیر‬ ‫کل کار‪ ،‬تع��اون و رف��اه اجتماعی خراس��ان‬ ‫جنوبی به س��یزدهمین جشنواره تعاونی های‬ ‫برتر خراس��ان جنوبی اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫جش��نواره تعاونی های برتر هر س��ال برگزار‬ ‫می ش��ود که امس��ال نی��ز مانند س��ال های‬ ‫گذش��ته از طری��ق فضاه��ای مج��ازی‪ ،‬درج‬ ‫س��ایت‪ ،‬صدا وسیما و ش��بکه های مجازی به‬ ‫تعاونی ها اطالع رس��انی ش��ده و ‪ ۲۸۱‬تعاونی‬ ‫در سامانه جش��نواره تعاونی های برتر ثبت نام‬ ‫کردند ک��ه ‪ ۲۷‬درصد تعاونی های اس��تان را‬ ‫تشکیل می دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬در پایان ثبت نام‬ ‫تعاونی های ثبت نام شده بر اساس مستندات‬ ‫مرب��وط م��ورد داوری ق��رار گرفته اند که ‪۱۶‬‬ ‫تعاون��ی و اتحادیه در گرایش ه��ای گوناگون‬ ‫به عنوان تعاونی برتر اس��تانی معرفی شده اند‬ ‫و ‪ ۴‬تعاون��ی نی��ز برای رقابت در س��طح ملی‬ ‫به دبیرخانه جش��نواره تعاونی های برتر ملی‬ ‫معرفی شده اند‪.‬‬ ‫مش��یرالحق عابدی‪ ،‬معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی و توس��عه منابع استانداری خراسان‬ ‫جنوبی نیز در این جلس��ه تعاونی ها را نشان‬ ‫ش��کوفایی جامع��ه دانس��ت و گف��ت‪ :‬تجربه‬ ‫تعاونگ��ران برتر خراس��ان جنوب��ی می تواند‬ ‫نقش��ه راه خوبی برای تعاونگران دیگر استان‬ ‫باشد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬دولت تدبیر و امید برای‬ ‫اشتغالزایی روستایی تسهیالت خوبی در نظر‬ ‫گرفته ک��ه امیدواریم بتوانیم به این وس��یله‬ ‫اشتغال خوبی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫در س��یزدهمین جش��نواره تعاونی ه��ای‬ ‫برتر خراس��ان جنوبی عالوه ب��ر گرایش های‬ ‫بیس��ت ویک گانه در بخش تعاونی ها‪ ،‬تعاونی‬ ‫روس��تایی الغدیر دشت حس��ین اباد سربیشه‬ ‫به عنوان تعاونی س��بز انتخاب و امنه سیاری‪،‬‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت تعاونی به عنوان سفیر‬ ‫تعاون در خراسان جنوبی معرفی شد‪.‬‬ ‫مع��اون نظ��ارت و حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف کنندگان س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان اصفه��ان گفت‪ :‬در راس��تای‬ ‫اج��رای طرح تش��دید مب��ارزه با احت��کار و‬ ‫اختفای کاال‪ ،‬در روزهای گذشته بیش از ‪۱۵‬‬ ‫پرونده تخلف احتکار تنظیم و کاالی کش��ف‬ ‫شده توقیف و پس از تنظیم پرونده به منظور‬ ‫رس��یدگی به مراجع ذی صالح ارس��ال شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫خش��نود اظهار کرد‪ :‬پرونده ‪ ۶‬واحد رسیدگی‬ ‫و حکم توزیع صادر و اقالم کشف شده توزیع‬ ‫شد یا در حال توزیع است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬در انج��ام ای��ن مه��م هم��ه‬ ‫سازمان های امنیتی و نظارتی مشارکت جدی‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬به ویژه س��ربازان گمنام امام زمان‬ ‫که در شناس��ایی و برخورد با تخلفات احتکار‬ ‫همکاری مستمر داشته و دارند‪.‬‬ ‫خش��نود ادامه داد‪ :‬بیشتر اقالم کشف شده‬ ‫در انبارهای مورد نظر ش��امل انواع الستیک‬ ‫خودروه��ای س��نگین‪ ،‬ل��وازم خانگ��ی‪ ،‬مواد‬ ‫پتروشیمی و فوالد است‪.‬‬ ‫بهره برداری از نخستین‬ ‫هنرستان شهر مجلسی‬ ‫همزمان با هفته دولت باحضور معاون وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬نماینده مردم شهرس��تان‬ ‫مبارکه در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬معاون‬ ‫نیروی انس��انی فوالد مبارک��ه‪ ،‬فرماندار‪ ،‬امام‬ ‫جمع��ه و جمع��ی از مس��ئوالن شهرس��تان‬ ‫مبارکه‪ ،‬نخستین هنرستان شهر مجلسی که‬ ‫با مشارکت شرکت فوالد مبارکه ساخته شده‪،‬‬ ‫به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬حبیب اهلل‬ ‫طاهرخان��ی‪ ،‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی و‬ ‫مدیرعامل ش��رکت م��ادر تخصص��ی عمران‬ ‫ش��هرهای جدید‪ ،‬پس از بهره ب��رداری از این‬ ‫پ��روژه اظه��ار ک��رد‪ :‬صنعت پای��دار صنعتی‬ ‫اس��ت که مانن��د ش��رکت ف��والد مبارکه به‬ ‫مسئولیت های اجتماعی خود نیز پایبند باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مش��ارکت فوالد مبارکه در‬ ‫س��اخت خط مترو بهارستان تا شهر مجلسی‬ ‫و س��ایر اقدام های این ش��رکت در این حوزه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه به خوبی‬ ‫به کیفیت زندگی جامعه پیرامون توجه دارد و‬ ‫همواره در این راه پیشگام بوده است‪.‬‬ ‫وی از هم��کاری و تعام��ل ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه با مسئوالن شهرستان مبارکه به عنوان‬ ‫فرصتی بسیار مناس��ب برای ارائه خدمت به‬ ‫م��ردم یاد و اضافه کرد‪ :‬ن��گاه مثبت مدیریت‬ ‫این شرکت به مسئولیت های اجتماعی فرصت‬ ‫خوب��ی ب��رای ارائه خدمت به م��ردم به وجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫طاهرخانی با تاکید بر اینکه به بهره برداری‬ ‫رسیدن خط مترو در توسعه اقتصادی منطقه‬ ‫مبارکه و ش��هر مجلسی تاثیر شگرفی خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬این اتف��اق باعث جذب‬ ‫جمعیت بیشتر در شهر مجلسی می شود‪.‬‬ ‫رونمایی از تندیس‬ ‫زاون قوکاسیان‬ ‫ایین رونمایی از تندیس «زاون قوکاسیان»‬ ‫در میدان جلفا اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬قدرت اهلل‬ ‫ن��وروزی‪ ،‬ش��هردار اصفه��ان در ای��ن ایین‬ ‫اظهار کرد‪« :‬زاون» س��رمایه بزرگی در عرصه‬ ‫اجتماعی اصفه��ان بود‪ .‬او عالقه مند به هنر و‬ ‫هنرمندی عالقه مند به اصفهان بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زاون اصفهان را بسیار دوست‬ ‫داشت و این سرمایه به عنوان بخشی از هویت‬ ‫سینمایی ش��هر در هیچ شرایطی حاضر نبود‬ ‫از نص��ف جه��ان جدا ش��ود‪ .‬او ب��ه اصفهان‬ ‫عالقه ش��دیدی داشت و این ش��هر هم به او‬ ‫عالقه داشت‪ .‬هیچ جشنواره ای را در اصفهان‬ ‫نمی توانید پیدا کنید که نش��انه ای از زاون در‬ ‫ان نباشد‪ .‬وی افزود‪ :‬ما همگی زاون را دوست‬ ‫داشتیم و غم بزرگی است که جای او را خالی‬ ‫می بینی��م اما هنرمند‪ ،‬همیش��ه زنده اس��ت‬ ‫و هی��چ وقت از صحنه تاری��خ و اذهان مردم‬ ‫خالی نمی شود‪ .‬زاون هنرمندی بود که حتی‬ ‫در زمان بیماری در محل درمان خود نماند و‬ ‫به اصفهان امد و همیشه ماندگار خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفهان تاکید ک��رد‪ :‬امروز مردم‬ ‫ب��رای مردی ک��ه متعلق ب��ه مردم ب��ود در‬ ‫محلی که متعلق به مردم اس��ت حضور دارند‪.‬‬ ‫قومیت ها در این شهر سرمایه هستند و امروز‬ ‫افتخ��ار می کنیم با حضور ش��هروندان ارمنی‬ ‫چنین برنامه ای برگزار شده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صدور مجوز ترانزیت چند کاالی جدید از مرز ماهیرود‬ ‫تشکیل ‪ ۱۵‬پرونده‬ ‫احتکار در استان اصفهان‬ ‫دوشنبه‬ ‫روز ملی سینما نیم بها به سینما بروید‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪ 29 - 1397‬ذی الحجه ‪ 10 - 1439‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1135‬پیاپی ‪2453‬‬ ‫سینما‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫سینماهای سراس��ر کشور همزمان‬ ‫ب��ا روز ملی س��ینما نیم به��ا میزبان‬ ‫مخاطبان خواهند بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بلیت سینماهای‬ ‫کشور در روز چهارشنبه‪ ۲۱ ،‬شهریور‬ ‫همزمان با «روز ملی س��ینما» نیم بها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خانه سینما‪ ،‬انجمن سینماداران و‬ ‫ش��ورای صنفی نمایش طی مصوبه ای اکران فیلم های سینمایی‬ ‫با بلیت نیم بها در سینماها در روز ملی سینما را تصویب کردند‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۷۹‬در چهارمین جشن بزرگ سینمای ایران همزمان‬ ‫با بزرگداش��ت صدمین س��ال ورود س��ینما به ایران‪ ۲۱ ،‬ش��هریور‬ ‫به عنوان «روز ملی س��ینما» شناخته و به عنوان روزی نمادین وارد‬ ‫تقویم شد‪.‬‬ ‫پیش از این و در دولت یازدهم تجربه اکران رایگان فیلم ها در‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬را شاهد بودیم‪ .‬طرح «سالم سینما» در زمان ریاست‬ ‫حجت اهلل ایوبی در سازمان سینمایی اجرایی شد و نتایج جالبی‬ ‫به جا گذاش��ت؛ طرحی که در ‪ ۱۱‬بهمن ‪ ۱۳۹۲‬و یک روز پیش‬ ‫از برگزاری جش��نواره فیلم فجر برگزار و با اس��تقبال بسیار زیاد‬ ‫مخاطبان سینما روبه رو شد‪.‬‬ ‫این اس��تقبال به نحوی بود که موجب شکس��ته شدن شیشه‬ ‫برخی سینماها و ازدحام بیش از اندازه جمعیت در پردیس های‬ ‫سینمایی شد‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫رسانه‬ ‫برگزیدگان نخستین دوره مسابقه طراحی اطالع نگاشت معرفی شدند‬ ‫اینفوگرافیک یا اطالع نگاش��ت که یک نمایش��گر بصری اطالعات‬ ‫اس��ت و اطالع��ات را به زبانی س��اده و قابل فهم ب��ه مخاطبان منتقل‬ ‫می کند‪ ،‬در عصری که انس��ان ها با کمبود زمان و حجم زیاد اطالعات‬ ‫روبه رو هس��تند‪ ،‬به یکی از ابزارهای موثر برای انتقال اطالعات تبدیل‬ ‫شده و جایگاه خود را در بین مردم‪ ،‬رسانه ها‪ ،‬روابط عمومی سازمان ها‬ ‫و‪ ...‬یافته است‪.‬‬ ‫ای��ن ابزار گرافیکی‪ ،‬ضمن اثرگذاری س��ریع بر مخاطبان و کمک به‬ ‫یادگیری و به یادس��پاری اطالعات‪ ،‬مکانیس��می متناسب با عملکرد‬ ‫مغ��ز در دریافت و تحلیل اطالع��ات دارد‪ .‬اهمیت این ابزار و اثرگذاری‬ ‫ان‪ ،‬ایجاب می کند تولیدکنندگان اطالع نگاش��ت ها به طور حرفه ای و‬ ‫علم��ی باتوجه جدی به دو جنبه «فرم» یا «قالب» (با تاکید بر زیبایی‪،‬‬ ‫خوانایی‪ ،‬س��ادگی و خالقیت هنری اثر) و «محتوا» (با‬ ‫تاکید بر وضوح‪ ،‬دقت‪ ،‬کام��ل بودن و درک پذیری)‪ ،‬به‬ ‫تولی��د اث��ار در این حوزه بپردازند‪ .‬تالش برای کس��ب‬ ‫تجرب��ه علمی و عملی‪ ،‬بررس��ی و مطالع��ه اثار موفق‪،‬‬ ‫حضور در مسابقات مرتبط داخلی و خارجی و‪ ...‬می تواند‬ ‫یاریگ��ر عالقه من��دان و فعاالن ب��رای موفقیت در این‬ ‫حوزه باش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی پژوهشکده امار‬ ‫نخستین دوره مسابقه طراحی اطالع نگاشت با تاکید بر روش نمایش‬ ‫اثار به شکل ایستا‪ ،‬در فصل تابستان و از تاریخ ‪ ۲‬تیر تا ‪ ۱۵‬مرداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫با موضوع «جمعیت در سرشماری» برگزار شد و در پایان موعد مقرر‪،‬‬ ‫‪ ۳۷‬اثر به دبیرخانه مسابقه ارسال شد که این اثار ازسوی هیات داوران‪،‬‬ ‫گزارش‬ ‫عل�ی نعیمی‪ :‬در روزهایی که التهاب های بازار س��که و ارز و تاثیرات‬ ‫مخرب ان بر زندگی و معیشت مردم موجب شده بسیاری قید نیازهای‬ ‫فرهنگی خود را بزنند و محصوالت فرهنگی و هنری را از سبد هزینه ای‬ ‫خان��وار خارج کنند‪ ،‬ایده برگزاری کنس��رت های خیابان��ی برای ایجاد‬ ‫نش��اط عمومی در جامعه نخستین بار از سوی همایون شجریان مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬فرزند خلف محمدرضا شجریان در پیشنهادی‬ ‫اع�لام امادگی کرد در صورت ارائه مجوزهای الزم در یکی از مکان های‬ ‫عمومی شهر تهران کنسرت خیابانی رایگان برگزار کند؛ پیشنهادی که‬ ‫گرچه با اس��تقبال مسئوالن شهرداری و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی روبه رو ش��د اما پس از ان با سکوت ممتد خبری از سوی‬ ‫مسئوالن به نظر می رسید به فراموشی سپرده شود‪.‬‬ ‫روزی که همایون شجریان از طریق صفحه شخصی اش در اینستاگرام‬ ‫خواس��ت قلبی خود را مبنی بر برگزاری کنس��رت خیابانی رایگان برای‬ ‫مردم ایران مطرح کرد‪ ،‬ش��اید خودش هم فکر نمی کرد که با اس��تقبال‬ ‫و پیگیری رس��انه ها‪ ،‬این موضوع به یک مطالبه روزافزون تبدیل ش��ود‪.‬‬ ‫ش��جریان البته دو سال پیش تر هم این خواست قلبی را از همین طریق‬ ‫مطرح کرده بود اما باتوجه به اینکه ازس��وی رسانه ها پیگیری نشده بود‪،‬‬ ‫به طبع به یک مطالبه عمومی هم تبدیل نشد‪.‬‬ ‫براس��اس انچ��ه بارها تجربه ش��ده‪ ،‬این موضو ِع به ظاه��ر کوچک‪ ،‬با‬ ‫مقاومت هایی ازس��وی نهادهای تصمیم گیر ‪-‬ولو ای��ن بار نه در ظاهر‪-‬‬ ‫می توانس��ت رفته رفته به یک مطالبه عمومی پاس��خ داده نشده تبدیل‬ ‫ش��ود‪ ،‬پس از مدتی به ی��ک مطالبه غیر قابل اجرا ب��دل و درنهایت هم‬ ‫موضوعی شبه امنیتی شود که دستاوردی جز خسارت به همراه نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ن ب��ار ام��ا ش��رایط به گونه ای دیگ��ر رق��م خ��ورد و در یک خبر‬ ‫ای�� ‬ ‫غافلگیرکننده دقیقه نودی‪ ،‬اعالم ش��د موسسه توسعه هنرهای معاصر‬ ‫قصد دارد نخستین کنسرت خیابانی رایگان را با اجرای ارکستر سازهای‬ ‫ملی‪ ،‬در رپرتواری به خوانندگی محمد معتمدی‪ ،‬در دو ش��ب اجرا کند‪.‬‬ ‫محل اجرا البته خیلی هم خیابانی نبود و یکی از بوس��تان های تهران به‬ ‫ای��ن امر اختصاص یافت‪ ،‬اما قاعدتا هیچ کس هم اعتراضی نداش��ت که‬ ‫این کنس��رت از نظر ش��کل و اجرا‪ ،‬خیابانی نیس��ت‪ ،‬بلکه تنها کنسرتی‬ ‫رایگان است‪.‬‬ ‫البت��ه در جری��ان این ماج��را‪ ،‬از نزدیکان همایون ش��جریان هم این‬ ‫ص��دا به گوش رس��ید که از انچ��ه به اعتقاد انها تبعی��ض در ارائه مجوز‬ ‫بوده‪ ،‬دلخوری و انتقاد وجود دارد‪ .‬هرچند گویا برای برگزاری کنس��رت‬ ‫محمد معتمدی هم برخی نهادهای مرتبط و تصمیم گیر تا لحظه پایانی‬ ‫مخالف��ت خود را با این اج��را ابراز کرده و به نوعی‪ ،‬اجراها با مس��ئولیت‬ ‫محس�ن جالل پور‪ ،‬فع�ال اقتصادی‪« :‬حاج اکب��ر نظریان» را‬ ‫بیش��تر کرمانی ها می شناس��ند‪ .‬هرکس به دلیلی؛ بازاریان به خاطر‬ ‫حض��ور موثرش در خانه اصناف و تاجران به خاطر حضور طوالنی اش‬ ‫در اتاق بازرگانی‪ .‬او پس از انقالب‪ ،‬همراه با مرحوم حاج احمد کامیابی‬ ‫و مرح��وم حاج علی علی احم��دی اتاق بازرگانی کرم��ان را تحویل‬ ‫گرفتند و نخستین انتخابات اتاق را نیز ایشان پایه گذاری کرد‪ .‬پس از‬ ‫ان تا اوایل دهه ‪ ۸۰‬در اتاق حضور داشت‪ .‬در سال های اولیه دهه ‪۷۰‬‬ ‫که تصمیم گرفته بودم کارت بازرگانی بگیرم‪ ،‬به اتاق بازرگانی کرمان‬ ‫رفتم‪ .‬حاج اکبر از من پرسید‪« :‬برای چه امدی؟» گفتم‪« :‬امدم کارت‬ ‫بازرگان��ی بگیرم»‪ .‬گفت‪« :‬خب چه بهتر که تو بیایی و راه پدر را ادامه‬ ‫دهی‪ ».‬گفت بنش��ین و یک درخواست بنویس‪ .‬من هم که کاغذی به‬ ‫همراه نداشتم‪ ،‬یک برگه سفید برداشتم و روی ان درخواست صدور‬ ‫متشکل از مریم سلیمی‪ ،‬سلمان رییس عبداللهی‪ ،‬محمد‬ ‫حداد س��لیمانی و مهدی نقی خانی‪ ،‬مورد بررسی و داوری‬ ‫قرار گرفت و درنهایت‪ ۸ ،‬اثر به عنوان اثار برگزیده انتخاب‬ ‫ش��دند‪ .‬بررس��ی اثار‪ ،‬حکایت از ش��رکت افراد حقیقی و‬ ‫حقوقی با تخصص های گوناگون (اعم از طراحان گرافیک‪،‬‬ ‫کارشناسان اماری و‪ )...‬و از سازمان های گوناگون‪ ،‬از جمله‬ ‫مرکز امار ایران‪ ،‬سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها‪،‬‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬و دانش��گاه های گوناگون داش��ت‪.‬‬ ‫تنوع جغرافیایی و اس��تانی ش��رکت کنندگان از نکات دارای اهمیت و‬ ‫جالب این دوره بود‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬براس��اس نظر هی��ات داوران این دوره‪ ۸ ،‬اثر به عنوان‬ ‫برگزیده انتخاب شدند که اسامی انها به این شرح اعالم می شود‪.‬‬ ‫رتبه نخس��ت‪ :‬کس��ب نکردن امتیاز الزم سبب شد هیات داوران در‬ ‫این دوره‪ ،‬هیچ یک از اثار را شایس��ته کس��ب رتبه نخس��ت تشخیص‬ ‫ندهند‪.‬‬ ‫رتبه دوم‪ :‬مجموعه ‪ 3‬اثر غزاله وثوقی (طراح گرافیک)‬ ‫رتبه س��وم‪ :‬مجید گل میرزایی فرد (طراح گرافیک) و زهرا حرفتی‬ ‫(مرکز امار ایران)‬ ‫شایس��ته تقدی��ر‪ :‬عل��ی معصومی (بانک س��په)‪ ،‬مجموع��ه دو اثر‬ ‫س��عید فیاض (مرکز امار ایران)‪ ،‬مرضیه غنی پور (س��ازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ری��زی اس��تان س��منان)‪ ،‬مریم حرنگ (س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی استان زنجان)‪ ،‬رضا هادی زاده (مرکز امار ایران)‪.‬‬ ‫از برگزاری کنسرت های خیابانی رایگان‬ ‫لذت حس ارامش مشتـرک‬ ‫ریسکی مسئوالن معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬به ویژه‬ ‫در نهاد بانی ان‪ ،‬یعنی موسس��ه توس��عه هنره��ای معاصر روی صحنه‬ ‫رف��ت اما این موضوع در عمل یک مس��ئله تهدیدس��از را به یک فرصت‬ ‫تبدیل کرد‪.‬‬ ‫در هم ه جای دنیا هم اجراکنندگان موس��یقی خیابانی‪ ،‬از مش��اهیر‬ ‫موس��یقی نیس��تند؛ بنابراین با فرم دیگری به اجرا می پردازند؛ اما به هر‬ ‫ح��ال‪ ،‬می توان گفت‪ ،‬هدف و منظور انچ��ه که به تازگی زیر این موضوع‬ ‫طرح ش��د‪ ،‬به طورقطع اجرای موسیقی خیابانی نبود‪ ،‬بلکه فراهم کردن‬ ‫ش��رایط رویارویی تش��ویقی و چهره به چهره مخاطبان��ی بود که به هر‬ ‫دلیل‪ ،‬مخاطب سالن های مجلل اجرای موسیقی نیستند‪.‬‬ ‫ش��اهین فرهت معتقد اس��ت نباید برگزاری کنسرت های خیابانی و‬ ‫رای��گان از ه��دف اصلی خود دور ش��ود و بهتر اس��ت کاری کنیم که به‬ ‫سرانجام برسد‪.‬‬ ‫این اهنگس��از درباره کنس��رت های خیابانی گفت‪ :‬موسیقی نیاز به‬ ‫توجه و پشتیبانی دارد‪ .‬این کنسرت ها باید زودتر اجرا می شد اما جلوی‬ ‫ضرر را هر زمان بگیریم سود است‪.‬‬ ‫فرهت در ادامه بیان کرد‪ :‬در کنس��رت ها به طور معمول طیف خاصی‬ ‫از اف��راد حضور دارند و بس��یاری از مردم توان خری��د بلیت ندارند؛ پس‬ ‫شاید نتوانند سال های سال به کنسرت بروند‪ .‬از این جهت کنسرت های‬ ‫خیابانی یک موهبت اس��ت تا همه مردم از اجرای زنده موس��یقی لذت‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫این اهنگساز خاطرنشان کرد‪ :‬این اقدام مهم موسسه توسعه هنرهای‬ ‫معاصر سبب می شود بخش های دیگر هم از این کار حمایت کنند و یک‬ ‫جور الگوسازی انجام شده است‪.‬‬ ‫شاهین فرهت در ادامه تاکید کرد‪ :‬البته نباید برگزاری این کنسرت ها‬ ‫از هدف اصلی خود دور ش��ود و بهتر است کاری کنیم که به یک فرهنگ‬ ‫مستمر بدل شود‪ .‬این کنسرت ها اگر فقط دو بار برگزار شود به طورقطع‬ ‫هی��چ تاثیری نخواهد داش��ت و از ه��م اکنون به فراگیر ش��دن ان باید‬ ‫اندیشید‪.‬‬ ‫لوری��س چکناواری��ان اما از زوای��ه دیگری به موضوع کنس��رت های‬ ‫خیابانی پرداخت‪.‬‬ ‫او معتقد است موسیقی کالس��یک به کمک کنسرت های خیابانی و‬ ‫رایگان بیشتر معرفی می شود و مورد توجه هم قرار می گیرد‪ .‬ارکسترهای‬ ‫بزرگ باید قدرت موس��یقی را در معرض دید م��ردم قرار دهند تا مردم‬ ‫مانند گذشته با این هنر اشتی کنند‪.‬‬ ‫این اهنگس��از و رهبر ارکس��تر درباره کنس��رت های خیابانی گفت‪:‬‬ ‫کنس��رت های خیابانی مورد توجه همه هنرمندان و مردم قرار گرفته اند‬ ‫و باید ادامه یابند‪ .‬نباید برگزاری این کنس��رت ها در نیمه راه رها ش��ود و‬ ‫باید تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫این اهنگس��از خاطرنش��ان کرد‪ :‬به کمک این کنسرت ها می توانیم‬ ‫موس��یقی ایرانی را به گوش همه برس��انیم‪ .‬ارکسترهای بزرگ نیز باید‬ ‫چن��د وقت یک بار این کنس��رت های رایگان را برگ��زار کنند تا مردم با‬ ‫موسیقی کالسیک اشنا شوند‪.‬‬ ‫لوری��س چکناواریان در ادامه تاکید کرد‪ :‬اتفاقا در صحنه های عمومی‬ ‫باید ارکس��ترهای بزرگ کالس��یک اجرا کنند زیرا ظرافت و قدرت این‬ ‫گونه موس��یقی را بازت��اب می دهند و مردم را با خ��ود همراه می کنند‪.‬‬ ‫فرهاد فخرالدینی نیز با اشاره به روحیه امروز جامعه گفت‪ :‬کنسرت های‬ ‫خیابان��ی بای��د زودتر برگ��زار می ش��دند و به نظر من این کنس��رت ها‬ ‫می توانند هم روحیه مردم را عوض کنند و هم س��بب رش��د و پیشرفت‬ ‫موسیقی شوند‪.‬‬ ‫این اهنگس��از و رهبر ارکستر تصریح کرد‪ :‬موس��یقی باید در جامعه‬ ‫در جریان باش��د‪ .‬این یک ضرورت اجتماعی اس��ت؛ اما متاسفانه مردم‬ ‫ما ش��ناخت کافی از گونه های موسیقی ندارند‪ .‬بسیاری از اقشار جامعه‬ ‫نمی توانند به کنس��رت های موس��یقی بروند‪ ،‬به همین دلیل با ژانرهای‬ ‫گوناگون موسیقی اشنا نیستند؛ در نتیجه باید هر اقدامی برای اشنایی‬ ‫مردم با این هنر انجام شود‪.‬‬ ‫این رهبر ارکستر افزود‪ :‬امیدوارم این کنسرت ها راه اصلی خود را پیدا‬ ‫کنند و به درس��تی پیش بروند‪ .‬ادامه دار بودن این کنس��رت ها می تواند‬ ‫نتیجه خوبی به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫فرهاد فخرالدینی گفت‪ :‬من مطمئن هس��تم این کنسرت ها بازخورد‬ ‫خوبی خواهند داشت و حمایت موسسه توسعه هنرهای معاصر را از این‬ ‫منظر قابل تقدیر می دانم‪.‬‬ ‫این روزها در مقطع خاصی از دوران برگزاری کنس��رت های موسیقی‬ ‫به سر می بریم‪ .‬دست کم در ‪ 4 ،3‬دهه گذشته سابقه نداشته که برگزاری‬ ‫کنسرت های گوناگون موس��یقی‪ ،‬در این ح ِد باال گردش مالی را تجربه‬ ‫کند‪ .‬حال در این شرایط‪ ،‬برگزارکنندگان کنسرت هایی که در این چند‬ ‫سال به رقم های قابل توجهی از فروش هم رسیده اند‪ ،‬برای کسب درامد‬ ‫بیش��تر‪ ،‬در اقدامی که به نظر اگاهانه می رسد‪ ،‬شرکت در کنسرت های‬ ‫موسیقی را رفته رفته به امری تجمل گرایانه و طبقه گرا تبدیل می کنند‪.‬‬ ‫به طورقطع ان دس��ته از مخاطبان موس��یقی که به کنسرت های مورد‬ ‫عالقه ش��ان می روند‪ ،‬همواره قش��ری خاص و عالقه من��د بوده اند و قرار‬ ‫هم نیس��ت با نگاهی شبه سوسیالیستی‪ ،‬اصرار بر عمومی شدن موضوع‬ ‫داش��ته باشیم اما از سوی دیگر‪ ،‬این نوع تجمل گرایی هم به نوعی یاداور‬ ‫اش��راف گرایی متفرع��ن چند دهه پیش غ��رب در زمینه س��الن های‬ ‫اپراست‪ .‬این‪ ،‬به طورقطع یک نوع واپس گرایی فرهنگی به شمار می رود و‬ ‫به طورحتم باید مورد توجه مدیریت فرهنگی کشور قرار گیرد‪ .‬بلیت های‬ ‫کنس��رت ‪ ۳۰۰،۲۰۰‬هزار تومان به باال همراه با تبلیغات اشراف گرایانه‪،‬‬ ‫چیزی نیس��ت که بتوان به اس��م ازادی‪ ،‬از خطر فرهنگی‪-‬اجتماعی ان‬ ‫گذشت‪.‬‬ ‫برگزاری کنس��رت های خیابانی نش��ان داد می توان ارامش و نشاط‬ ‫عمومی را بدون نگاه تجمل گرایانه به موس��یقی به جامعه تزریق کرد تا‬ ‫در روزگاری که مردم تالش می کنند سختی ها را پشت سر بگذارند‪ ،‬هنر‬ ‫ابزار مهمی برای پیشرفت زندگی باشد‪.‬‬ ‫خوشنام با عزت‬ ‫کارت دادم‪ .‬وقت��ی کاغذ را خدمت ایش��ان ب��ردم‪ ،‬ابتدا نگاهی کرد و‬ ‫بع��د گفت‪« :‬ببین اگر کس دیگری ب��ود از او قبول می کردم اما چون‬ ‫ب��ه اینده ات امیدوارم و می دانم راه پدر را می روی و این در پرونده ات‬ ‫می ماند‪ ،‬خوب نیس��ت که روی یک کاغذ س��فید که س��ربرگ ندارد‬ ‫درخواست نوشته باشی و همیشه در پرونده ات ثبت باشد‪ .‬بهتر است‬ ‫یک س��ربرگ برای خودت تهیه کنی و با ثبت درخواس��ت روی ان‪،‬‬ ‫از همین ابتدا با دیس��یپلین و با حساب و کتاب تقاضای صدور کارت‬ ‫بازرگانی درپرونده ات ثبت ش��ود»‪ .‬ان موقع مثل این روزها رایانه در‬ ‫دس��ترس نبود و نمی شد س��ریع پرینت گرفت‪ .‬باید به مراکز تایپ و‬ ‫تکثیر مراجعه می کردیم‪ .‬گرچه کمی س��خت بود اما رفتم و سربرگ‬ ‫را چاپ کردم‪ .‬تقاضایم را نوش��تم و به اتاق تحویل دادم‪ .‬امروز بعد از‬ ‫ان همه سال می فهمم پایبندی به اصول در اقتصاد چقدر مهم است‪.‬‬ ‫بعدها ریاست اتاق را با اصرار ایشان پذیرفتم‪ .‬می گفت با شرایطی که‬ ‫من دارم (کهولت س��ن و خستگی مفرط از مسئولیت طوالنی) بهتر‬ ‫اس��ت کسی بیاید که جوان تر باشد و ادامه راه را برود‪ .‬وقتی پذیرفتم‬ ‫چند توصیه جدی درباره مس��ئولیت ریاس��ت اتاق به من کردند که‬ ‫همه انها اویزه گوش��م ش��د‪ .‬نخس��تین مورد‪ ،‬دقت‪ ،‬صیانت و حفظ‬ ‫منافع ملی بود‪ .‬اینکه اتاق نباید به منافع ش��خصی بیندیش��د‪ ،‬نباید‬ ‫کار انتفاعی کند‪ ،‬نباید نگاه جناحی داش��ته باش��د‪ .‬می گفت در این‬ ‫س��ال ها من به زحمت اتاق را از سیاسی ش��دن‪ ،‬انتفاعی شدن و کار‬ ‫ش��خصی کردن پرهیز داده ام‪ .‬خیلی تاکید داش��ت که رمز موفقیت‬ ‫اتاق بازرگانی همین اس��ت که در طول زمان نه سیاس��ی ش��ود و نه‬ ‫انتفاعی‪ .‬این توصیه در ذهن من حک شد و چه در اتاق کرمان و چه در‬ ‫ات��اق ایران تالش کردم ان را به کار ببندم‪ .‬نکته دومی که بر ان تاکید‬ ‫فراوان داش��ت این بود که اقتدار و جایگاه اتاق باید حفظ ش��ود‪ .‬باید‬ ‫اس��م اتاق همراه و مترادف بااعتبار و اعتماد باشد‪ .‬اتاق باید پرچمدار‬ ‫امینی برای جایگاه واالی بخش خصوصی باش��د‪ .‬می گفت اگر بخش‬ ‫امیرعب�اس زین�ت بخ�ش‪ :‬می گویند در‬ ‫زمان ه��ای قدی��م حاکمی از مردم ش��هر خود‬ ‫تقاضای یک دیگ بزرگ شیر تازه و اعالم کرد‬ ‫ماموران از اغاز ش��ب تا بام��داد با رفتن به در‬ ‫خانه ها به جمع اوری ش��یر خواهند پرداخت و‬ ‫سهم هر خانوار یک لیوان شیر تازه است‪.‬‬ ‫ش��ب هنگام که مام��وران کار خ��ود را اغاز‬ ‫کردند و چراغ و روش��نایی در کار نبود‪ ،‬عده ای‬ ‫از م��ردم در خانه خود را باز کرده و یک لیوان‬ ‫ش��یر واقعی و تازه داخل دی��گ ریخته و عده‬ ‫بس��یار زیادی با این فکر که صدای اب و شیر‬ ‫یکی اس��ت و از کجا معلوم که همسایه کناری‬ ‫ش��یر ریخته باشد! لیوان خود را پر از اب کرده‬ ‫و داخل دیگ ریختند!‬ ‫مام��وران ه��م با خوش��حالی با ی��ک دیگ‬ ‫دربس��ته و به گم��ان خود پر از ش��یر خدمت‬ ‫حاکم رسیدند‪ .‬در که باز شد‪ ،‬دیدند دیگ پر از‬ ‫اب سفیدرنگ است!‬ ‫م��ن نوعی که نه کار تجاری با خارج کش��ور‬ ‫ِ‬ ‫دارم‪ ،‬ن��ه دانش��جو در خ��ارج کش��ور دارم‪ ،‬نه‬ ‫الحمدهلل بیمار نیازمند به بس��تری ش��دن در‬ ‫خارج کش��ور دارم‪ ،‬وقتی تنه��ا به خاطر ترس‬ ‫از کم ش��دن ارزش ریال یا خدای��ی ناکرده به‬ ‫قصد س��فته بازی و س��ودگیری دالر می خرم و‬ ‫بعد ضرر ناش��ی از گران��ی دالر متوجه زندگی‬ ‫خود من و محیط اطرافم (دامن زدن به گرانی‬ ‫و تعطیل��ی کارخانه ه��ا و بی��کاری و ناامن��ی)‬ ‫من نوعی که می بینم با سرمایه گذاری‬ ‫می شود؛ ِ‬ ‫در کاروکسب می توانم برای چند جوان پرانرژی‬ ‫و باهوش و درس��ت کردار اشتغال ایجاد کنم و‬ ‫به جای ان برای در امان ماندن از خطر و ضرر‪،‬‬ ‫من نوعی‬ ‫پول خود را در بانک سپرده می کنم؛ ِ‬ ‫ک��ه کم کاری می کن��م و متوس��ط کار مفیدم‬ ‫در روز درنهایت یکی‪ ،‬دو س��اعت اس��ت و بار‬ ‫مس��ئولیت خود را به دوش دیگران می اندازم؛‬ ‫من نوعی که به راحتی در طبیعت زباله می ریزم‬ ‫ِ‬ ‫ی��ا با حفر غیرقانونی چاه فقط به فکر تمیز نگه‬ ‫داش��تن خانه خود و ابادانی باغ و ویالی خود‬ ‫من نوعی که‪...‬‬ ‫هستم؛ ِ‬ ‫هم در حال ریختن اب در دیگ شیر اقتصاد‬ ‫ملی هستم!‬ ‫دول��ت و نهادهای حاکمیتی که متاس��فانه‬ ‫در اقتص��اد تصدی گری قدرتمن��دی دارند هم‬ ‫همان همسایه ای به شمار می روند که چون فکر‬ ‫می کنیم یا باور داریم که مش��غول ریختن اب‬ ‫در دیگ ش��یر اقتصاد هستند‪ ،‬ما هم لیوان مان‬ ‫را پ��ر از اب می کنیم و دیگ ش��یر را رقیق و‬ ‫رقیق ت��ر می س��ازیم‪ .‬بح��ران اصل��ی مملکت‬ ‫م��ن بح��ران دالر و بیکاری و گران��ی و برجام‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه بحران اعتماد و اخالق و درستی‬ ‫اس��ت که باید به دست تک تک خود ما برطرف‬ ‫ش��ود! در دیگ اقتصاد ملی ک��ه به اجبار برای‬ ‫همه ما می جوشد‪ ،‬ش��یر بریزیم تا اوضاع بهتر‬ ‫شود!‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫یک لیوان شیر‬ ‫برای دیگ اقتصاد ملی!‬ ‫خصوصی قوی می خواهیم باید اتاق قوی داشته باشیم و اگر اتاق قوی‬ ‫داش��ته باشیم‪ ،‬به طورحتم حاکمیت به بخش خصوصی اعتنا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬س��ومین نکته ای که روی ان خیلی تاکید داشت این بود که «به‬ ‫امضای خودتان خیلی اهمیت بدهید»‪ .‬کاری کنید وقتی مرقومه ای‬ ‫به دست کسی می رسد و امضای شما را دارد‪ ،‬باعالقه و دقت متن نامه‬ ‫را بخواند و با احترام به ان نگاه کند‪.‬‬ ‫هم��ه این خاطرات و دیده ها و ش��نیده ها را که کنار هم می گذارم‪،‬‬ ‫درمی یابم که چه چیز از ایش��ان مردی ماندگار‪ ،‬محبوب‪ ،‬ش��ریف و‬ ‫عزتمند س��اخته اس��ت‪ .‬مجموعه ویژگی هایی که می تواند مرامنامه‬ ‫فعاالن اقتصادی و بازاریان معتبر باش��د؛ اما این روزها متاس��فانه رو‬ ‫به فراموش��ی اس��ت‪ .‬حاج اکبر عزیز روحت ش��اد و بدان همیشه در‬ ‫یادها خواهی بود‪.‬‬ ‫الیاف اکریلیک‬ ‫به کمک استخراج‬ ‫اورانیوم از اب دریا‬ ‫می اید‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1135‬پیاپی ‪2453‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪676‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 10‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪2‬‬ ‫نیاز صنعت فوالد‬ ‫به ابشیرین کن ها‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بهار نگران کننده معدن‬ ‫نقش چشمه های معدنی‬ ‫در توسعه گردشگری سالمت‬ ‫‪3‬‬ ‫چشمه های اب معدنی «باداب سورت» در ساری‬ ‫می��زان واردات در بخ��ش صنع��ت و مع��دن در‬ ‫‪۳‬ماه نخس��ت امس��ال از لحاظ ارزشی به ترتیب با‬ ‫کاه��ش ‪ ۱۰‬درص��دی و افزایش ‪ ۳۳.۷‬درصدی و از‬ ‫نظ��ر وزنی با کاهش ‪ ۳۳.۵‬درصدی و افزایش ‪۲۳.۱‬‬ ‫درصدی روبه رو شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬میزان‬ ‫واردات بخ��ش صنعت در ‪ ۹۰‬روز ابتدای امس��ال‪،‬‬ ‫مع��ادل ‪ ۸‬میلی��ارد و ‪ ۷۲۸‬میلیون دالر بوده که در‬ ‫مقایس��ه با واردات ‪ ۹‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون دالری‬ ‫این بخش‪ ،‬نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته با‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬درصدی روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫میزان واردات بخش معدن در ‪ ۳‬ماه ابتدای امس��ال‬ ‫براب��ر ‪ ۷۴‬میلیون دالر بود که در مقایس��ه با میزان‬ ‫واردات ‪ ۵۵‬میلیون دالری در مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته شاهد رش��د ‪ ۳۳.۷‬درصدی واردات در این‬ ‫بخش هس��تیم‪ ،‬در حالی که می��زان واردات وزنی‬ ‫صنای��ع در مدت یاد ش��ده ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۲۶۹‬هزار‬ ‫تن بود که نس��بت به واردات ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۹۱۷‬هزار‬ ‫تنی در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ‪ ۳۳.۵‬درصد‬ ‫کاهش داش��ته است‪ .‬درباره واردات وزنی معادن در‬ ‫‪ ۳‬ماه ابتدای امس��ال نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته نی��ز واردات ‪ ۲۰۱‬هزار تن��ی به ‪ ۲۴۷‬هزار‬ ‫تن ارتقا یافت که افزایش ‪ ۲۳.۱‬درصدی را نش��ان‬ ‫می ده��د‪ .‬نکته قابل تام��ل‪ ،‬کاهش میزان صادرات‬ ‫بخ��ش معدن در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال و افزایش‬ ‫میزان واردات این حوزه در مدت یادش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫می��زان ص��ادرات بخش مع��دن در ‪ ۳‬م��اه ابتدای‬ ‫امس��ال ‪ ۳۲۳‬میلی��ون دالر ب��ود که در مقایس��ه با‬ ‫می��زان صادرات ‪ ۴۳۲‬میلیون دالری مدت مش��ابه‬ ‫سال گذشته‪ ،‬شاهد افت ‪ ۲۲.۹‬درصدی صادرات در‬ ‫بخش معدن هس��تیم‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬صادرات وزنی‬ ‫معادن در ‪ ۳‬ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته نیز از ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۱۰۶‬هزار تن به ‪۵‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۲۳۹‬ه��زار تن تقلی��ل یافت که کاهش‬ ‫‪ ۱۴.۲‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 10‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1135‬‬ ‫پیاپی ‪2453‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاه فوالدی‬ ‫به چالش اب‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫نیاز صنعت فوالد به ابشیرین کن ها‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اس�تفاده واحده�ای جن�وب از اب‬ ‫شیرین کن‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ارزانی اهن در راه است‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان اهن با اعالم اینکه‬ ‫ق��رار اس��ت اهن و میلگرد مورد نیاز ‪ ۳۱‬اس��تان‬ ‫به وس��یله بورس کاال به تعاونی های هر اس��تان‬ ‫اختصاص پیدا کند‪ ،‬گفت‪ :‬با این تصمیم در زمان‬ ‫تحوی��ل اهن به مصرف کنندگان‪ ،‬قیمت ها در هر‬ ‫کیلو ‪ 1000‬تومان ارزان خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬محمد ازاد ب��ا بیان اینکه‬ ‫بورس کاال در هفته گذش��ته ‪ ۲‬بار عرضه میلگرد‬ ‫و تیراه��ن را انج��ام داد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫س��بد مشتری در این عرضه ها محدود بود که در‬ ‫نهایت به دلیل همخوانی نداش��تن عرضه و تقاضا‬ ‫معامالت باطل ش��دند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه به‬ ‫تازگی در جلس��ه ای با مس��ئوالن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬تصمیم جدیدی برای عرضه اهن‬ ‫و میلگرد از س��وی بورس کاال گرفته ش��ده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬براساس این توافق ها قرار است تعاونی های‬ ‫‪ ۳۱‬استان با توجه به جمعیت خود از بورس کاال‪،‬‬ ‫اه��ن و میلگرد ب��ه میزان ‪ ۱۰۰۰‬ت��ا ‪ ۴۰۰۰‬تن‬ ‫خریداری کنند‪ .‬رییس اتحادیه فروشندگان اهن‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با این تصمیم در زمان تحویل اهن به‬ ‫مصرف کنندگان‪ ،‬قیمت ها در هر کیلو هزار تومان‬ ‫ارزان خواهد شد‪ .‬به گفته ازاد‪ ،‬درحال حاضر نرخ‬ ‫اهن در بازار ‪ ۴۶۰۰‬تا ‪ ۵۰۰۰‬تومان است که قرار‬ ‫اس��ت تعاونی های استان به شرط دریافت اهن از‬ ‫ب��ورس کاال‪ ،‬انها را با ن��رخ دولتی ‪ ۳‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان به مصرف کنندگان برسانند‪.‬‬ ‫تخفیف فروش سیمان‬ ‫کارخانه ها حذف شد‬ ‫مع��اون صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت کهگیلویه و‬ ‫بویراحم��د گفت‪ :‬بر اس��اس افزایش ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫نرخ سیمان در سطح کشور‪ ،‬فروش سیمان با نرخ‬ ‫باالتر از ‪ ۱۰‬هزار تومان تخلف است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬س��االر حسین پور‪ ،‬به علت‬ ‫افزای��ش نرخ س��یمان در بازار اس��تان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد اش��اره کرد و افزود‪ :‬س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫کارخانه ه��ای س��یمان به عل��ت ش��رایط بازار‪،‬‬ ‫تخفیف ه��ای زیادی در فروش س��یمان دادند و‬ ‫ن��رخ تمام ش��ده‪ ،‬خیلی پایین و ح��دود ‪ ۷‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان بود اما امس��ال به علت ش��رایطی که‬ ‫بر کش��ور حاکم شده‪ ،‬تخفیف ها را اعمال نکردند‬ ‫و همی��ن موض��وع علت افزایش نرخ س��یمان در‬ ‫بازار اس��تان بوده اس��ت‪ .‬مع��اون صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت کهگیلویه و بویراحم��د عنوان کرد‪ :‬بر‬ ‫اساس افزایش ‪ ۱۲‬درصدی نرخ سیمان در کشور‪،‬‬ ‫هم اکنون س��یمان تیپ دو یاسوج باید با نرخ ‪۱۰‬‬ ‫هزار تومان به فروش برسد و با کسانی که سیمان‬ ‫را با نرخ باالتر بفروشند‪ ،‬برخورد می شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تن از ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد در چشم انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬قرار اس��ت در اس��تان های جنوبی کشور ایجاد‬ ‫شود؛ موضوعی که نیاز به اب شیرین کن در این منطقه‬ ‫را بیش از پیش ضروری می سازد‪ .‬البته در جنوب کشور‬ ‫یکی دو واحد بیشتر به اب شیرین کن مجهز نیستند و‬ ‫ضرورت دارد واحدهای بیش��تری برای شیرین تر کردن‬ ‫اب دریا اقدام کنند‪.‬‬ ‫عزیز قنواتی‬ ‫عزیز قنوات��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ف��والد امیرکبیر‬ ‫کاشان درباره اب ش��یرین کن ها در ایران در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی دو واحد در بندرعباس مجهز‬ ‫به اب شیرین کن هس��تند‪ .‬شرکت فوالد هرمزگان‪ ،‬اب‬ ‫را از دریا برای واحد فوالدس��ازی خود می گیرد‪ .‬از این‬ ‫رو از اب شیرین کن استفاده می کند‪ .‬استان کرمان اگر‬ ‫بخواهد از دریای عمان اب بگیرد‪ ،‬باید از اب شیرین کن‬ ‫اس��تفاده کند‪ .‬البته مساحت دور است و باید لوله کشی‬ ‫ش��ود‪ .‬وی در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬اما نخس��تین ش��رط‬ ‫برای واحدهای فوالدس��ازی که قرار اس��ت در اس��تان‬ ‫هرمزگان تاسیس ش��وند‪ ،‬این است که این واحدها به‬ ‫اب شیرین کن مجهز شوند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد امیرکبی��ر کاش��ان در‬ ‫ادامه یاداور ش��د‪ :‬درحال حاضر کل کش��ورهای حوزه‬ ‫خلیج فارس از اب شیرین کن استفاده می کنند‪ .‬فناوری‬ ‫اب ش��یرین کن مربوط به کش��ورهای اروپایی از جمله‬ ‫المان اس��ت‪ .‬البته اگر همت کنی��م می توانیم در ایران‬ ‫نیز ان را بومی سازی کنیم و فناوری چندان پیچیده ای‬ ‫به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫قنواتی همچنین با اشاره به هزینه های اب شیرین کن‬ ‫عنوان کرد‪ :‬هزینه ای برای دستگاه اب شیرین کن مورد‬ ‫نیاز اس��ت اما در کل‪ ،‬استفاده از اب شیرین کن‪ ،‬هزینه‬ ‫زیادی به واحد فوالدسازی تحمیل نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع اب شیرین کن‬ ‫ارش بابایی‬ ‫مدیر انرژی و سیاالت فوالد هرمزگان در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فناوری اب ش��یرین کن ابتدا مربوط‬ ‫به کشور امریکا بود اما به مرور زمان کشورهای اروپایی‬ ‫هم این دس��تگاه را س��اختند و درحال حاضر نیز چین‪،‬‬ ‫کره و ژاپن از این فناوری استفاده می کنند‪ .‬ارش بابایی‬ ‫در ادام��ه توضیح داد‪ :‬در س��ال ‪۱۹۶۵‬میالدی (‪۱۳۴۴‬‬ ‫خورشیدی) برای نخستین بار دستگاه اب شیرین کن به‬ ‫روش اسمز معکوس در کالیفرنیا ساخته و عرضه شد‪.‬‬ ‫در اس��مز معکوس‪ ،‬اب خام (تصفیه نشده) به وسیله‬ ‫پمپ ب��ه داخ��ل محفظه ای ک��ه دارای غش��ای نیمه‬ ‫تراواست‪ ،‬رانده می شود چون فقط اب خالص می تواند‬ ‫از غش��ا عبور کند‪ ،‬به این صورت اب خالص را در یک‬ ‫طرف غش��ا و اب تغلیظ شده را در طرف دیگر خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬این غش��اها مانند فیلتر عمل می کنند و با جدا‬ ‫کردن ذرات ناخالص اب‪ ،‬ان را ش��یرین می کنند‪ .‬اب‬ ‫تولیدی این فرایند کیفیتی نزدیک به اب شرب دارد‪.‬‬ ‫بابای��ی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬فناوری ه��ای‬ ‫اب ش��یرین کن از لحاظ تغییر فاز به دو دس��ته فرایند‬ ‫حرارتی مانند ‪ MED‬که در ان تغییر فاز انجام می شود‬ ‫و فرایند غش��ایی مانند ‪ RO‬که در ان شیرین س��ازی‬ ‫دستگاه اب شیرین کن‪ /‬عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫چال��ش اب و کمب��ود ان در این��ده نزدیک‪،‬‬ ‫بزرگ ترین مش��کلی اس��ت که نه تنها در انتظار‬ ‫صنعت فوالد اس��ت‪ ،‬بلکه به عنوان چالش مهمی‬ ‫ب��رای تم��ام زندگی مط��رح اس��ت‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫بهینه س��ازی مصرف اب در صنعت یک ضرورت‬ ‫به شمار می رود چراکه ممکن است تا چند وقت‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬اب به مرحله جیره بندی برس��د‪ .‬از این‬ ‫ رو بازیافت اب و پس��اب ها اهمیت بسیاری دارد‪.‬‬ ‫ش��یرین کردن اب دریا نیز باید جزو اولویت های‬ ‫این صنعت باشد‪ .‬بیشترین مصرف اب در صنعت‬ ‫فوالد در بخش ذوب متمرکز ش��ده اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫زنجی��ره فوالد را از س��نگ اهن ت��ا نورد در نظر‬ ‫بگیری��م‪ ،‬برای هر ت��ن این زنجیره ‪ ۷‬متر مکعب‬ ‫اب نیاز اس��ت که ‪ ۴/۵‬متر مکعب ان در بخش‬ ‫ذوب‪ ،‬یک متر مکعب ان در زمینه اهن اسفنجی‬ ‫و کمتر از یک متر مکعب در گندله و کنس��انتره‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گیرد و در بخش نورد هم‬ ‫این نیاز به حدود یک متر مکعب اب می رس��د‪.‬‬ ‫بنابرین اگر قرار است مطالعاتی برای بهینه سازی‬ ‫مصرف اب انجام شود باید بیشتر بر بخش ذوب‬ ‫در فوالدس��ازی متمرکز ش��ود‪ .‬بیشترین میزان‬ ‫اب مصرف��ی در واحدهای فوالدی را واحدهای‬ ‫ذوب ب��ه خود اختصاص می دهند‪ ،‬بنابراین برای‬ ‫بهینه س��ازی مصرف اب این بخش به مدیریت‬ ‫بیشتری نیاز است‪ .‬از این رو به تصفیه خانه هایی‬ ‫در کنار واحد فوالدس��ازی نیاز است چون سبک‬ ‫ک��ردن اب‪ ،‬نیازمند تاسیس��ات مربوط به خود‬ ‫اس��ت‪ .‬از انجا که تامی��ن اب در اینده به عنوان‬ ‫ی��ک ابرچالش مطرح اس��ت‪ ،‬نیاز ب��ه مطالعات‬ ‫بیش��تری است‪ .‬از س��وی دیگر بازیافت اب هم‬ ‫موضوع مهمی به شمار می رود‪ .‬بنابراین ضروری‬ ‫اس��ت که کارخانه ها پس از تاسیس در بازیافت‬ ‫اب نیز سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫شیوه نامه‬ ‫تنظیم بازار‬ ‫به چالش جدی‬ ‫فوالدسازان‬ ‫تبدیل‬ ‫شده است‬ ‫مدیر فروش و بازاریابی شرکت فوالد هرمزگان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در تمام اقتصادهای پیش��رفته‪ ،‬نرخ بر اس��اس عرضه و‬ ‫تقاضا کش��ف می ش��ود‪ .‬بورس کاال هم به همین منظور‬ ‫و برای کش��ف نرخ ایجاد می ش��ود‪ .‬اگ��ر نرخ به صورت‬ ‫دستوری تعیین شود‪ ،‬فلسفه وجودی بورس کاال از بین‬ ‫می رود و در واقع عقب گردی به دوره پیش از تاس��یس‬ ‫ب��ورس کاال خواهیم داش��ت‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪ ،‬مهدی‬ ‫شکری زاده‪ ،‬گفت‪ :‬فوالد هرمزگان اولویت نخست خود‬ ‫را تامین نیاز بازار داخل کشور می داند و مازاد نیاز داخل‬ ‫را به بازارهای جهانی عرضه کرده ایم‪ .‬سال گذشته نیز با‬ ‫افزایش تولید توانستیم عرضه محصول به بازار داخل و‬ ‫خارج را افزایش دهیم‪ .‬به دلیل اینکه فوالد هرمزگان در‬ ‫کن��ار اب های ازاد قرار دارد‪ ،‬از مزیت صادراتی بهره مند‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر چالش جدی ما‪،‬‬ ‫شیوه نامه جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ .‬بر‬ ‫اساس این شیوه نامه‪ ،‬قیمت گذاری محصوالت فوالدی‬ ‫به صورت دستوری و بر اساس فرمولی با نرخ دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین ما را ملزم کرده اند‬ ‫ک��ه مقدار قابل توجهی از تولیدات مان را در بازار داخل‬ ‫عرضه کنیم‪ ،‬بدون اینکه در نظر گرفته باش��ند شرکتی‬ ‫مانند فوالد هرمزگان ماهیت صادرات محور دارد‪ .‬حتی‬ ‫در نظ��ر نگرفته اند که ایا تقاضای واقعی برای عرضه ان‬ ‫میزان محصول در داخل وجود دارد یا نه‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫وقتی نرخ به صورت دس��توری تعیین شود و حد رقابت‬ ‫هم ‪ ۵‬درصد باشد‪ ،‬این پرسش مطرح می شود که بورس‬ ‫کاال برای چه تاس��یس شده اس��ت؟ همانطور که اشاره‬ ‫کردیم‪ ،‬بورس کاال برای کش��ف نرخ واقعی ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬با این شیوه‪ ،‬بورس کاال را هم زیر سوال برده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین در سال گذشته با مازاد عرضه فوالد‬ ‫در ب��ازار داخل روبه رو بودی��م‪ .‬وقتی تقاضای واقعی در‬ ‫بازار داخلی وجود ندارد‪ ،‬درس��ت نیست فوالدسازان را‬ ‫مجب��ور کنیم به جای ص��ادرات‪ ،‬الزاما محصوالت را در‬ ‫داخ��ل کش��ور عرضه کنند‪ .‬جالب اس��ت که می گویند‬ ‫باید ‪ ۱۲۰‬درصد بیش��تر از سال گذشته در بازار داخلی‬ ‫عرض��ه کنیم‪ .‬فقط در همین جا ‪ ۲۰‬درصد مازاد وجود‬ ‫دارد‪ .‬ش��کری زاده گف��ت‪ :‬یکی دیگر از مش��کالت این‬ ‫اس��ت که در قیمت گذاری دستوری‪ ،‬کل زنجیره تولید‬ ‫فوالد از س��نگ اهن تا محصول نهای��ی مانند پروفیل‪،‬‬ ‫خودرو و‪ ...‬را در نظر نگرفته اند و قیمت گذاری دستوری‬ ‫ش��امل مراحل پیش و پس از کارخانه های تولید فوالد‬ ‫نیس��ت‪ ،‬در حالی که اگر بنا به قیمت گذاری دس��توری‬ ‫اس��ت باید ش��امل همه مراحل شود‪ .‬با ش��یوه کنونی‪،‬‬ ‫هم تولیدکننده متضرر ش��ده است و هم مصرف کننده‬ ‫نهایی‪ .‬فقط واس��طه ها س��ود برده اند‪ .‬اکنون به صورت‬ ‫دس��توری برای محصول تختال ما قیمتی گذاش��ته اند‬ ‫ک��ه با نرخ ف��والد قراضه برابری می کند‪ .‬این سیاس��ت‬ ‫موجب نبود توازن در بازار شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر محدود کردن فوالدسازان برای صادرات در حالی‬ ‫اس��ت که کشور به دلیل تحریم های نفتی به صادرات و‬ ‫ورود ارز نیاز دارد‪ .‬خواس��ت مس��ئوالن ارشد کشور هم‬ ‫از ش��رکت های پتروشیمی و شرکت های فوالدساز این‬ ‫اس��ت که حتما صادرات داش��ته باشند‪ .‬فوالدسازان در‬ ‫س��ال های گذش��ته در بازارهای جهانی به خوبی ورود‬ ‫کرده اند و باید در نظر داش��ته باش��یم اگر این بازارها را‬ ‫از دس��ت بدهیم‪ ،‬به دس��ت اوردن دوباره ان به ویژه در‬ ‫شرایط تحریم بسیار سخت خواهد بود‪.‬‬ ‫درحال حاضر کل کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس از اب ش��یرین کن‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬فناوری اب شیرین کن مربوط به کشورهای اروپایی‬ ‫از جمله المان اس��ت‪ .‬البته اگر همت کنیم می توانیم در ایران نیز‬ ‫ان را بومی سازی کنیم و فناوری چندان پیچیده ای به شمار نمی رود‬ ‫بدون تغییر فاز انجام می شود‪ ،‬تقسیم می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹معایب و مزایای انواع فرایندها‬ ‫بابای��ی ادام��ه داد‪ :‬تقطیر چند مرحل��ه ای‪ ،‬فرایندی‬ ‫اس��ت حرارت��ی ک��ه ب��ا تغیی��ر ف��از اب ب��ه بخ��ار و‬ ‫چگال��ش ان‪ ،‬شیرین س��ازی انج��ام می ش��ود‪ .‬فرایند‬ ‫ای��ن روش ب��ر پای��ه نمک زدای��ی تقطیری ب��ه روش‬ ‫چندمرحله ای به همراه چرخش بخار اس��ت‪ .‬هر واحد‬ ‫از چندین افکت و یک کنداس��ور تش��کیل شده است‪.‬‬ ‫افکت ه��ا مبدل ه��ای پوس��ته‪-‬لوله ای ب��ا ارایش افقی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره مزایای فرایند غش��ایی یا ‪RO‬‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬صرفه جوی��ی در مصرف ان��رژی به دلیل‬ ‫تغییر نکردن ف��از‪ ،‬کاهش فضای مورد نیاز به علت کم‬ ‫حجم بودن مدول های غش��ایی‪ ،‬سریع بودن فرایند به‬ ‫دلیل نازک بودن غش��ا و باال بودن سرعت انتقال جرم‬ ‫در ان‪ ،‬توانای��ی تصفی��ه در دمای پایی��ن‪ ،‬پایین بودن‬ ‫هزینه س��رمایه گذاری در مقایسه با س��ایر روش ها در‬ ‫س��طح جهانی‪ ،‬سهولت گسترش دادن شبکه و افزایش‬ ‫ظرفیت‪ ،‬جزو مزایای روش غشایی است‪.‬‬ ‫بابای��ی درباره معای��ب فرایند غش��ایی عنوان کرد‪:‬‬ ‫هزینه های ب��االی تعمیر و نگهداری ناش��ی از تعویض‬ ‫ممبران ه��ا‪ ،‬هزینه ه��ای م��ازاد ناش��ی از پیش تصفیه‬ ‫اب ورودی و حساس��یت ب��اال نس��بت ب��ه کیفیت اب‬ ‫ورودی‪ ،‬ج��زو معای��ب فراین��د غش��ایی اس��ت‪ .‬مدیر‬ ‫انرژی و س��یاالت فوالد هرمزگان درباره مزایای فرایند‬ ‫تقطیر حرارتی نیز گفت‪ :‬حساس��یت پایین نس��بت به‬ ‫کیفیت اب ورودی‪ ،‬مصرف برق پایین نس��بت به سایر‬ ‫روش ها(کمت��ر از ‪ )۱kwh‬ب��ه ازای هر متر مکعب اب‬ ‫تولیدی‪ ،‬کیفیت باالی اب تولیدی(‪)۱۰ppm<TDS‬‬ ‫ب��ه ط��ور یکنواخ��ت‪ ،‬وج��ود فن��اوری س��اخت در‬ ‫داخ��ل کش��ور و هزینه پایی��ن بهره ب��رداری و تعمیر‬ ‫و نگه��داری‪ ،‬از مزای��ای فراین��د تقطی��ر حرارت��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بابایی همچنین درباره معایب فرایند تقطیر حرارتی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مصرف زیاد انرژی حرارتی برای تولید بخار‪،‬‬ ‫مصرف باالی مواد افزودن��ی در محصول برای مصارف‬ ‫اشامیدنی و‪ ،...‬نیاز به دانش باال برای طراحی و نصب و‬ ‫نیز هزینه باالی ان و االیندگی هوا‪ ،‬جزو معایب تقطیر‬ ‫حرارتی است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در مجم��وع باید گفت یکی از‬ ‫مزایای اب ش��یرین کن حرارتی این است که می توان با‬ ‫تاس��یس این واحد در کنار نیروگاه های برق‪ ،‬از حرارت‬ ‫تلف شده در نیروگاه ها برای تبخیر اب استفاده کرد که‬ ‫به ان‪ ،‬واحد تولید همزمان برق و اب گفته می شود‪.‬‬ ‫در این ص��ورت با توجه ب��ه نیاز نداش��تن به انرژی‬ ‫حرارت��ی جدی��د‪ ،‬ب��ازده حرارت��ی افزای��ش و هزین��ه‬ ‫نمک زدای��ی بس��یار کاه��ش می یاب��د که ب��ا توجه به‬ ‫وج��ود نیروگاه های متع��دد برق در نزدیکی س��واحل‬ ‫جنوبی‪ ،‬امکان س��اخت واحده��ای تولید همزمان برق‬ ‫و اب وج��ود دارد‪ .‬بابایی اف��زود‪ :‬در خاورمیانه با توجه‬ ‫ب��ه بهای ارزان انرژی‪ ،‬بس��یاری از کش��ورها تمایل به‬ ‫اس��تفاده از روش ه��ای پرهزینه مانن��د ‪ MED‬دارند‪.‬‬ ‫کش��ورهایی مانند عربس��تان‪ ،‬کویت‪ ،‬ام��ارات متحده‬ ‫عربی‪ ،‬قطر‪ ،‬عمان و بحری��ن از روش همزمان حرارتی‬ ‫و غش��ایی اس��تفاده می کنند ک��ه هیبری��دی نامیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیر انرژی و س��یاالت فوالد هرم��زگان در ادامه‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اینکه واحد اب ش��یرین کن فوالد هرمزگان از‬ ‫نوع ‪ RO۱‬اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مجتمع ف��والد هرمزگان‪ ،‬اب‬ ‫دریا را به روش اسمز معکوس تصفیه کرده و به مصرف‬ ‫می رس��اند‪ .‬از انجا که س��ختی اب دری��ا بین ‪PPM‬‬ ‫‪ ۴۵۰۰۰‬تـ��ا ‪ ۶۰.۰۰۰ PPM‬اس��ت‪ ،‬در ی��ک مرحله‬ ‫عبور از فیلترهای شنی و عبور از فیلترهای کارتریجی‪،‬‬ ‫ام�لاح نامحلول ان تا س��طح قابل قبول (با ش��اخص‬ ‫‪ )SDI‬حذف ش��ده سپس به وس��یله ‪ ۶‬دستگاه پمپ‬ ‫‪ High Pressure‬با فش��ار ‪ BAR ۶۵‬وارد ‪ ۶‬دستگاه‬ ‫اس��کید می ش��ود‪ .‬هر اس��کید قادر به تولی��د میانگین‬ ‫‪۲۰۰‬متر مکعب بر س��اعت اب ش��یرین اس��ت‪ .‬بابایی‬ ‫ادامه داد‪ ۴۶ :‬نفر در واحد اب ش��یرین کن مشغول کار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بابایی ادامه داد‪ :‬ای��ن واحد با ریکاوری ‪۳۰‬درصد در‬ ‫س��ال جاری به صورت میانگین ماهانه قادر شده است‬ ‫‪ ۳۵۷۴۱۳‬متر مکعب اب صنعتی تولید کند که با توجه‬ ‫ب��ه بحران اب توانس��ته از ابتدای امس��ال ‪۶۰‬هزار متر‬ ‫مکع��ب اب مورد نیاز صنایع ف��والدی مجاور را تامین‬ ‫کن��د‪ .‬همچنین مقدار ب��رق مصرفی ب��ه ازای هر متر‬ ‫مکعب اب صنعتی ‪ kwh ۵.۸‬است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بر اس��اس طراحی ش��رکت ‪ SMS‬نرخ‬ ‫مص��رف اب صنعت��ی برای تولید هر تن اس��لب ‪ ۵‬متر‬ ‫مکعب اس��ت که با مدیریت مصرف و اجرای پروژه های‬ ‫بهینه س��ازی تا کنون به ‪ ۳.۱۲‬متر مکعب بر تن اسلب‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫بهینه سازی کارخانه سیمان یاسوج‬ ‫در بازدی��د مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت از کارخانه‬ ‫سیمان یاسوج‪ ،‬مجموعه مدیریتی به دلیل بهینه سازی کارخانه‬ ‫مورد تحسین قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬داری��وش دیودیده‪ ،‬ریی��س اداره صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد هم در این بازدید اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکی از دالیل موفقیت این واحد تولیدی‪ ،‬پش��تکار پرسنل‬ ‫مجموعه است‪.‬‬ ‫این مس��ئول افزود‪ :‬برای بهینه سازی کارخانه سیمان یاسوج‬ ‫تاکنون مبلغی معادل ‪۱۵‬میلیارد تومان هزینه ش��ده که با این‬ ‫کار حجم تولید به هزار تن افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬برای رس��یدن به این میزان تولید پیش��رفت ‪۹۳‬‬ ‫درصدی در کار وجود دارد که در اینده نزدیک و در مهر‪ ،‬شاهد‬ ‫افزایش تولید ‪ ۳۰۰‬تنی در کارخانه سیمان یاسوج خواهیم بود‪.‬‬ ‫دیودی��ده به مدیرعامل س��یمان یاس��وج قول داد در س��تاد‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید استان برای رفع مشکالت این واحد‬ ‫تولیدی‪ ،‬تس��هیالت ثابت و در گ��ردش الزم در اختیار انها قرار‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫محمدرضا فیاض‪ ،‬مشاور امور بین الملل وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هم در این بازدید به تاریخچه ساخت واحدهای کوچک‬ ‫تولید س��یمان در کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ ۹ :‬واحد تولیدی‬ ‫س��یمان کوچک در کشور راه اندازی شد که یکی از این واحدها‬ ‫کارخانه سیمان یاسوج بود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با راه اندازی این واحده��ای تولیدی‪ ،‬حجم تولید‬ ‫س��یمان کش��ور باال می رود و مناطق مختل��ف می توانند برای‬ ‫ابادانی خود از تولیدات این واحدها استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اگ��ر این کار انجام نمی ش��د نمی توانس��تیم تنها‬ ‫تماشاگر باش��یم و در حالی که شرکت های اروپایی به ما توجه‬ ‫چندان��ی نداش��تند و برای ارائ��ه فناوری‪ ،‬س��ختگیری زیادی‬ ‫می کردن��د‪ ،‬از فن��اوری چینی ه��ا ک��ه ارزان تر ب��ود و ان را در‬ ‫دسترس ما قرار می دادند‪ ،‬استفاده کردیم‪.‬‬ ‫فیاض با تحسین اقدامات انجام شده از سوی مدیران شرکت‬ ‫سیمان یاسوج برای بهس��ازی‪ ،‬افزایش تولید و کیفیت سیمان‬ ‫یاس��وج خاطرنش��ان کرد‪ :‬هر چه ظرفیت ای��ن واحد باالتر رود‬ ‫بهتر اس��ت چراکه این استان تا سال ها برای عمران و ابادانی به‬ ‫سیمان نیاز دارد و بازار سیمان در همین استان هم تا سال های‬ ‫متمادی برقرار است‪.‬‬ ‫فیاض به اهمیت سیمان در ساخت وسازها اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر دو محصول س��یمان و اهن را به اندازه دلخواه در کش��ور‬ ‫تولید نمی کردیم فاجعه ای در ساخت وساز به وجود می امد‪.‬‬ ‫در انتها‪ ،‬سیدیعقوب موسوی‪ ،‬مدیرعامل سیمان یاسوج اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��یمان ب��ا مقاومت باال را نیز ارائ��ه خواهیم کرد و تولید‬ ‫محصول سبز هم در برنامه است‪.‬‬ ‫وی به یکی از مش��کالت این واحد تولیدی پس از نوس��انات‬ ‫نرخ ارز اشاره کرد و گفت‪ :‬قسط های واردات ماشین االت خود را‬ ‫پرداخت کرده ایم‪ .‬تنها یکی از قس��ط های این واحد به نوسانات‬ ‫نرخ ارز برخورد کرد که موجب شد به جای مبلغ ‪ ۲۸۰‬میلیون‬ ‫تومان مجبور به پرداخت مبلغی بیش از این باشیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 10‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1135‬‬ ‫پیاپی ‪2453‬‬ ‫معدن‬ ‫نقش چشمه های معدنی در توسعه گردشگری سالمت‬ ‫چشمه های اب معدنی‪ ،‬از موهبت ها و پدیده های طبیعی‬ ‫هس��تند که می توان از ظرفیت انها برای س�لامت جسم و‬ ‫روان به��ره گرف��ت اما در ای��ران از این ظرفی��ت به خوبی‬ ‫اس��تفاده نشده اس��ت‪ .‬نبود مدیریت درست در استفاده از‬ ‫مناب��ع و امکانات و همچنین فراهم نبودن زیرس��اخت های‬ ‫ت چش��مه های معدنی‬ ‫الزم باعث ش��ده که نتوانیم از ظرفی ‬ ‫و اب گرم در ایران به خوبی اس��تفاده کنیم‪ .‬از انجایی که‬ ‫در چش��مه های معدن��ی‪ ،‬امالح پتاس��یم محلول و ترکیب‬ ‫بی کربنات وجود دارد برای بیماران رماتیس��می موثر است‪.‬‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‪ ،‬متولی‬ ‫فراهم کردن زیرساخت در این مناطق است اما نقش مردم‬ ‫محلی در حفظ و پایداری این مناطق بکر طبیعی‪ ،‬بس��یار‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫گردش��گر را از سراس��ر کشور به س��وی خود جذب و برای‬ ‫جوانان منطقه ایجاد اش��تغال کند تا به رونق اقتصادی نیز‬ ‫کمک ش��ود‪ .‬این مقام مسئول درباره دومین چشمه زیبا و‬ ‫پر اب گوگردی روستای باشوکی‪ ،‬گفت‪ :‬مردم بومی منطقه‬ ‫برای درمان برخی از بیماری ها از اب این چش��مه استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هر ‪ ۲‬چشمه اب معدنی بیجار در صورت‬ ‫ورود بخ��ش خصوصی می توانند در جذب گردش��گر موفق‬ ‫باشند‪ ،‬افزود‪ :‬جوانان و ساکنان روستاهای مربوط در صورت‬ ‫عالقه مندی به ایجاد اش��تغال و رونق اقتصادی می توانند از‬ ‫حمایت های دولت برای بسترس��ازی‪ ،‬ایجاد اماکن رفاهی و‬ ‫جذب گردشگر بهره مند شوند‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹غفلت از ظرفیت چشمه های معدنی کردستان‬ ‫‹ ‹جنبه ه�ای گردش�گری چش�مه های اب‬ ‫معدنی‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬نازنین بدری‪ ،‬سرپرس��ت گروه میراث‬ ‫زمین شناختی س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کش��ور‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫افزود‪ :‬جنبه های گردشگری‬ ‫چشمه های اب معدنی از ‪۲‬نظر قابل بررسی است؛ نخست از‬ ‫دیدگاه ژئوتوریسم و دوم از دیدگاه توریسم سالمت‪.‬‬ ‫وی در ادامه درباره مراد از ژئوتوریسم یا زمین گردشگری‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬این گردش��گری‪ ،‬زیرمجموعه ای از گردش��گری‬ ‫طبیعت مح��ور برپای��ه پدیده ها و عوارض زمین ش��ناختی‬ ‫اس��ت و گردش��گر بر پایه انچه می بیند با سرنوشت و نحوه‬ ‫ش��کل گیری و تکامل پدیده ها اش��نا می شود‪ .‬چشمه های‬ ‫معدن��ی‪ ،‬بخش��ی از می��راث زمین ش��ناختی در گ��روه‬ ‫پدیده های رسوب شناسی هستند و از نظر اموزشی‪ ،‬علمی‬ ‫و زیبایی شناختی در ژئوتوریسم مورد توجه واقع می شوند‪.‬‬ ‫ب��دری درباره توریسم س�لامت یا گردشگری س�لامت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بس��یاری از اب های گ��رم ویژگی درمان��ی دارند و‬ ‫همچنین گردش و تفریح طبیعت محور در این مناطق زیبا‬ ‫و ارامش بخش به دور از الودگی شهرهای بزرگ در تسریع‬ ‫درمان و بهبود برخی بیماری ها موثر است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس با اش��اره به درمان برخ��ی بیماری ها با‬ ‫مراجع��ه به چش��مه های معدن��ی‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬ویژگی های‬ ‫موجود در برخی چش��مه های معدن��ی باعث درمان برخی‬ ‫بیماری های گوارش��ی‪ ،‬تنفس��ی و رماتیس��می می ش��ود‪.‬‬ ‫داش��تن مقادیر مجاز رادی��و اکتیو موجود در اب گرم برای‬ ‫تس��کین دردهای مفصلی بس��یار موثر است‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫چش��مه های دارای ترکیبات اهنی برای درمان کم خونی و‬ ‫بهبود وضعیت گوارشی موثر است‪.‬‬ ‫از این رو اگر زیرس��اخت ها در این مکان ها فراهم ش��وند‬ ‫امکان جذب گردشگر وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬وظیفه نظارت و توس��عه زیرس��اخت ها در‬ ‫چش��مه های اب معدنی بر عهده سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری است‪ .‬برنامه ریزی سازمان ها و‬ ‫وزارتخانه های مختلف در شناسایی چشمه ها‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫برای ایجاد س��اختار و امکانات مناسب و بهره برداری از انها‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫سیرانوش موسوی‬ ‫وظیفه نظارت و توس��عه زیرساخت ها در چش��مه های اب معدنی برعهده‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردش��گری است‪ .‬برنامه ریزی‬ ‫سازمان هاووزارتخانه هایمختلفبهمنظورشناساییچشمه ها‪،‬برنامه ریزی‬ ‫برای ایجاد ساختار و امکانات مناسب و بهره برداری از انها ضروری است‬ ‫‹ ‹درامدزایی چشمه های اب گرم‬ ‫بدری با اشاره به درامدزایی گردشگری گفت‪ :‬در بسیاری‬ ‫از کشورهای توسعه یافته‪ ،‬این چشمه ها مناطق مهم جذب‬ ‫گردشگر هستند‪ .‬کش��ورهای المان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬فرانسه و ایتالیا‬ ‫پیش��ینه طوالنی در استفاده از چشمه های معدنی دارند و‬ ‫تعداد زیادی گردش��گر را از این راه جذب کرده اند‪ .‬فرانس��ه‬ ‫و ایتالی��ا‪ ،‬کلینیک ه��ای تخصصی برای مراجعه بیماران در‬ ‫نزدیکی چشمه های اب گرم بر پا کرده اند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬چش��مه های اب گرم در تمام‬ ‫ایران وجود دارند و پراکندگی انها‪ ،‬همخوانی بس��یار خوبی‬ ‫با مناطق فعال تکتونیکی و اتشفش��انی دارد‪ .‬این چشمه ها‬ ‫در حاشیه دماوند‪ ،‬تفتان‪ ،‬سهند و سبالن‪ ،‬گنبدهای نمکی‬ ‫و گسل های فعال وجود دارند‪ .‬استان های اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫مازن��دران‪ ،‬اردبیل و سیس��تان و بلوچس��تان از مهم ترین‬ ‫مناطق دارای چشمه های اب گرم در ایران به شمار می روند‪.‬‬ ‫ب��دری با بی��ان اینکه برخی از کش��ورها‪ ،‬لجن و نمک را‬ ‫از دیگ��ر کش��ورها خری��داری و از انه��ا در کلینیک ه��ای‬ ‫لجن درمان��ی و نمک درمان��ی اس��تفاده می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫لحاظ ژئوتوریس��تی‪ ،‬ایران بهش��ت زمین شناسان بوده و از‬ ‫لحاظ موهبت های طبیعی بی نظیر است اما باید برای توسعه‬ ‫این توان برنامه ریزی کنیم زیرا چشمه های اب گرم معدنی‬ ‫این امکان را دارند که گردش��گران را جذب و برای جوامع‬ ‫محل��ی‪ ،‬کس��ب درامد کنند‪ .‬از این می��راث باید به منظور‬ ‫بهره برداری درس��ت در اشتغال و کسب درامد جامعه بهره‬ ‫گرفته شود‪ .‬سرپرست گروه میراث زمین شناختی سازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کش��ور در پایان گفت‪:‬‬ ‫وقتی جامعه محلی به این درک برس��د که چشمه اب گرم‬ ‫ب��رای انها درامدزایی می کند از انها حفاظت خواهد کرد و‬ ‫این مس��ئله ما را به پایداری زیس��ت محیطی و گردشگری‬ ‫سبز بسیار نزدیک خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چشمه های اب معدنی بیجار‬ ‫در بس��یاری از اس��تان ه��ا و ش��هر های ای��ران از جمله‬ ‫کردستان‪ ،‬تبریز‪ ،‬قوچان‪ ،‬تنکابن‪ ،‬کاشمر‪ ،‬اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫اراک و مش��هد‪ ،‬چش��مه های اب گرم وجود دارد که استان‬ ‫کردس��تان با داشتن چش��مه های اب گرم فراوان ظرفیت‬ ‫باالیی در جذب گردش��گر دارد‪ .‬چش��مه اب گرم بابا گرگر‪،‬‬ ‫سراب‪ ،‬خاوراباد‪ ،‬هفت اسیاب و قمچقای بیجار از مهم ترین‬ ‫چشمه های اب معدنی این استان هستند اما بنا به دیدگاه‬ ‫کارشناس��ان و فعاالن این حوزه‪ ،‬از ای��ن زمینه برای رونق‬ ‫گردشگری و تولید اشتغال به طور بهینه استفاده نمی شود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬ابراهیم الیاس��وند‪ ،‬ریی��س اداره میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری بیجار‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫با ایرنا گفت‪ :‬در شهرس��تان بیجار ‪ ۲‬چش��مه اب گوگردی‬ ‫وجود دارد که یکی از انها چشمه اب تلخ امامزاده پیر صالح‬ ‫روس��تای قشالق لو است‪ .‬این چش��مه معدنی‪ ،‬با مدیریت‬ ‫درس��ت و اطالع رس��انی‪ ،‬توانسته س��االنه بیش از ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫اما افش��ین شیخ اس��ماعیل‪ ،‬رییس اداره معادن سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کردس��تان در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬دی��دگاه دیگری را مط��رح می کند‪ .‬وی بر این باور‬ ‫اس��ت که باید از ظرفیت چش��مه های معدنی استان برای‬ ‫توسعه گردشگری معدنی بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با بیان اینکه چش��مه معدنی باباگرگر‬ ‫در ‪ ۱۸‬کیلومت��ری قروه اس��تان کردس��تان ظرفیت خوبی‬ ‫برای جذب گردش��گران دارند‪ ،‬گفت‪ :‬رس��وبات موجود در‬ ‫این اب باعث ش��ده که رنگ این چش��مه زرد لیمویی باشد‬ ‫و گردش��گران محل��ی را به خود جذب کن��د‪ .‬این ذهنیت‬ ‫در بین اهالی کردس��تان ایجاد ش��ده که این چش��مه برای‬ ‫درمان بسیاری از بیماری ها از جمله رماتیسم مناسب است‬ ‫اما هنوز از نظر علمی ثابت نش��ده اس��ت‪ .‬ش��یخ اسماعیل‬ ‫در پایان تصریح کرد‪ :‬زیرس��اخت ها برای جذب گردشگران‬ ‫ب معدنی در استان کردستان‪ ،‬اماده نشده و‬ ‫چش��مه های ا ‬ ‫اگر گردشگری به این منطقه می اید بیشتر محلی است‪.‬‬ ‫نازنین بدری‬ ‫افشین شیخ اسماعیل‬ ‫‹ ‹فراهم نبودن زیرساخت ها‬ ‫همچنی��ن در ای��ن زمین��ه‪ ،‬اوات م��کاری‪ ،‬رییس گروه‬ ‫توس��عه گردش��گری اس��تان کردس��تان در گفت وگ��و با‬ ‫‪ ،‬افزود‪ :‬مش��هورترین چشمه اب معدنی کردستان‪،‬‬ ‫چش��مه «باباگرگ��ر» در ‪ ۱۸‬کیلومت��ری ش��مال ش��رقی‬ ‫شهرس��تان قروه در روس��تایی به همین نام است‪ .‬اب این‬ ‫چش��مه در استخر عمیق دایره ای شکلی با محیطی حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬متر مربع جمع شده است‪ .‬اب این چشمه همراه با گاز‬ ‫کربنیک فراوان از زمین خارج می ش��ود و از دسته اب های‬ ‫کلر بی کربنات مخلوط گازدار است که رنگ ان زرد لیمویی‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه برای جذب گردشگر به این منطقه‪،‬‬ ‫اقدامات کافی انجام نش��ده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬انچنان که باید‬ ‫برای توس��عه چش��مه های اب گرم در اس��تان کردس��تان‬ ‫تالش نش��ده و بیش��تر گردش��گران محلی برای تفریح به‬ ‫ ای��ن منطق��ه می این��د‪ .‬از این رو بیش��تر جنبه س��رگرمی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مکاری در ادامه تصریح کرد‪ :‬چش��مه های اب گرم جزو‬ ‫اولویت های گردش��گرپذیر اس��تان نیس��تند زیرا انچنان‬ ‫ک��ه باید در این زمینه س��رمایه گذاری نکرده ایم و بیش��تر‬ ‫گردشگران منطقه ای به انجا مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫ابراهیم الیاسوند‬ ‫اوات مکاری‬ ‫رشد ‪ ۲۱۳‬درصدی تولید پتاس خور و بیابانک‬ ‫ب��ه گفت��ه مدی��ر مجتمع پت��اس خ��ور و بیابانک‪،‬‬ ‫می��زان تولی��د پت��اس ای��ن مجتم��ع در ‪ ۵‬م��اه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ ،۹۷‬اف��زون ب��ر ‪ ۲۱۳‬درص��د رش��د‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬علی علوی نائینی با بیان‬ ‫این مطلب اظهار کرد‪ :‬مجتمع پتاس خور و بیابانک از‬ ‫ابتدای فروردین تا پایان مرداد‪ ۸۴۳۸ ،‬تن پتاس تولید‬ ‫کرد اما این رقم در مدت مشابه سال گذشته‪ ۲۶۹۸ ،‬تن‬ ‫ب��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬همچنین این مجتم��ع‪۶۶۸۴ ،‬تن‬ ‫محصول به فروش رس��اند که در مقایسه با رقم مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته (‪ ۴۵۸۳‬تن) ‪ ۴۶‬درصد رشد‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬مدیر مجتمع پت��اس خور و بیابانک‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مجتمع پتاس خور و بیابانک برای س��ال‬ ‫‪ ،۹۷‬تولی��د ‪ ۱۹‬ه��زار تن و ف��روش ‪ ۲۰‬هزار تن را در‬ ‫برنام��ه دارد‪ .‬کارخانه مجتمع پت��اس خور و بیابانک‬ ‫ب��ا حمایت های همه جانبه ایمیدرو و ش��رکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی ایران و تالش کارکنان این مجتمع‬ ‫راه اندازی و در سال ‪ ۹۴‬موفق به تولید محصول پتاس‬ ‫ش��د‪ .‬هفته گذش��ته نیز پروژه جدید ساخت کارخانه‬ ‫تولید کلرید کلس��یم و هیدروکس��ید منیزیم در این‬ ‫منطقه وارد مرحله اجرایی شد‪.‬‬ ‫عباس گل محمدی‪ /‬معاون اکتشاف‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫سازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی‬ ‫کش��ور در چند سال گذشته بیش از ‪ ۱۵‬پهنه‬ ‫اکتش��افی (ظرفیت یاب��ی و ژئوفیزیک هوایی)‬ ‫را ب��رای انج��ام عملیات اکتش��افی در مرحله‬ ‫شناس��ایی و پی جویی مورد بررسی قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مطالعه و بررس��ی اکتش��افی تعدادی از‬ ‫این پهنه ها‪ ،‬وجود مناطق امیدبخش شاخص‪،‬‬ ‫در حد س��ازمان تش��خیص داده نشد و برای‬ ‫ازادس��ازی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مکاتبه شد‪.‬‬ ‫عملی��ات اکتش��اف در مرحله شناس��ایی و‬ ‫پی جویی سایر پهنه های یاد شده با سرعت در‬ ‫دس��تور کار اس��ت‪ ،‬در چند ماه اینده با ارائه‬ ‫مناطق امیدبخش به پایان می رس��د و س��ایر‬ ‫مناطق پهنه ها برای استفاده عموم ازاد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بر اساس قوانین‪ ،‬ایین نامه ها و بخش نامه های‬ ‫معدنی؛ هدف اصلی اکتش��افات س��ازمان های‬ ‫دولتی‪ ،‬کاهش ریس��ک س��رمایه گذاری برای‬ ‫تش��ویق فعاالن معدنی به س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش معدن کشور است‪.‬‬ ‫س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫نی��ز این موضوع را یک اص��ل می داند و برای‬ ‫تحقق توس��عه و رون��ق در بخ��ش معدنی با‬ ‫اکتشافات درست‪ ،‬برنامه ریزی و اقدام می کند‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذش��ته با وجود اینکه موضوع‬ ‫اکتش��اف سیس��تماتیک در مرحله شناسایی‬ ‫و پی جویی کش��ور به س��ازمان زمین شناسی‬ ‫محول ش��د‪ ،‬برخی س��ازمان ها و شرکت ها از‬ ‫مش��کالت موجود در تامین بودجه الزم برای‬ ‫انجام این فعالیت ها از س��وی سازمان استفاده‬ ‫کرده و اکتشافات در دو مرحله پایه را پیگیری‬ ‫کرده اند‪ .‬ای��ن موضوع‪ ،‬مزای��ا و معایبی دارد‪ .‬‬ ‫بز رگ ترین مزیت‪ ،‬استفاده از توان مالی و فنی‬ ‫بخش خصوص��ی در انجام عملیات اکتش��اف‬ ‫است که البته این موضوع در موارد مختصری‬ ‫در بی��ش از ‪ ۱۰۰‬پهنه اکتش��افی کش��ور رخ‬ ‫داده اس��ت‪ .‬انچه مسلم اس��ت داده های پایه‬ ‫زمین شناسی و اکتشافی‪ ،‬بیشتر از هر سازمان ‬ ‫و ش��رکتی در س��ازمان زمین شناس��ی کشور‬ ‫تجمی��ع یافته و اس��تفاده درس��ت نکردن در‬ ‫راس��تای ایجاد رونق در معادن‪ ،‬باعث استفاده‬ ‫نک��ردن بهینه از منابع خواهد ش��د‪ .‬از معایب‬ ‫ت اکتشاف از سوی شرکت و سازمان ها‪،‬‬ ‫فعالی ‬ ‫م��وازی کاری و انج��ام هزینه ه��ای مش��ابه از‬ ‫بودجه بخش خصوصی یا دولتی است که اگر‬ ‫هم ثمربخش باش��د با هزینه چند باره محقق‬ ‫ن رو‬ ‫می شود و این اش��کال بزرگی است‪ .‬از ای ‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشراف به این‬ ‫موضوع‪ ،‬در نقشه راه معدن و صنایع معدنی نیز‬ ‫ای��ن موضوع را کامل دیده و به تکلیف وظایف‬ ‫س��ازمان های متولی معدن کش��ور پرداخته و‬ ‫مقرر شده که س��ازمان زمین شناسی‪ ،‬وظیفه‬ ‫شناس��ایی و پی جویی را به عهده داشته باشد‬ ‫و سایر سازمان ها و شرکت ها با کاهش ریسک‬ ‫و انتخاب مناطق مستعد در مراحل گذشته‪ ،‬به‬ ‫اکتشاف مقدماتی و تکمیلی از مراحل انتهایی‬ ‫اکتشاف همت گمارند‪ .‬در صورت محقق شدن‬ ‫این مهم در س��ال های اینده‪ ،‬ش��اهد کاهش‬ ‫هزینه اکتش��اف و توس��عه معدنی در ‪ ۵‬سال‬ ‫اینده خواهیم بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جاذبه های معدنی که نادیده گرفته شدند‬ ‫شناسایی ‪۱۵‬‬ ‫پهنه اکتشافی‬ ‫در سازمان‬ ‫زمین شناسی‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 10‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1135‬‬ ‫پیاپی ‪2453‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سد راه افزایش‬ ‫نرخ طال‬ ‫به دنبال انتش��ار جدیدتری��ن امار اقتصادی‬ ‫امریکا که رش��د چشمگیر دس��تمزدها در ماه‬ ‫میالدی گذشته را نشان داد‪ ،‬بانک مرکزی این‬ ‫کش��ور برای ادامه رون��د افزایش نرخ های بهره‬ ‫مصمم می شود و این موضوع برای طال چندان‬ ‫خبر خوبی نخواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬امار اشتغال ماه اوت (نیمه‬ ‫م��رداد تا نیم��ه ش��هریور)که در معامالت روز‬ ‫جمعه سبب شد نرخ هر اونس طال به پایین تر‬ ‫از ‪ ۱۲۰۰‬دالر س��قوط کند‪ ،‬در تعیین نرخ طال‬ ‫در هفته جاری نقش مهمی ایفا خواهد کرد‪ .‬هر‬ ‫اونس طال برای تحویل در دسامبر در معامالت‬ ‫روز جمعه بازار امری��کا‪ ،‬اخرین بار ‪۱۲۰۰.۴۰‬‬ ‫دالر معامله شد و برای کل هفته گذشته حدود‬ ‫‪ ۰.۵‬کاهش را ثبت کرد‪.‬‬ ‫قیمت طال پس از انتش��ار گزارش اش��تغال‬ ‫امریکا که نش��ان داد اقتصاد این کش��ور در ماه‬ ‫میالدی گذش��ته ‪ ۲۰۱‬هزار فرصت ش��غلی را‬ ‫ایج��اد کرده و نرخ بیکاری در ‪ ۳.۹‬درصد بدون‬ ‫تغییر مانده اس��ت‪ ،‬روند رشد خود را معکوس‬ ‫ک��رد اما مهم ترین بخش این گزارش‪ ،‬میانگین‬ ‫دس��تمزد س��اعتی بود که ‪ ۰.۴‬درصد در اوت‬ ‫افزایش یافت و افزایش س��االنه دس��تمزد را به‬ ‫‪ ۲.۹‬درصد رساند که قوی ترین رشد در ‪ ۹‬سال‬ ‫گذشته بود‪.‬‬ ‫به گفته تحلیلگران‪ ،‬رش��د دس��تمزد واقعی‬ ‫همواره کاتالیستی برای فشارهای تورمی بوده‬ ‫که بانک مرکزی را به افزایش تدریجی نرخ های‬ ‫بهره ترغیب می کند‪ .‬به نظر می رس��د مقامات‬ ‫بانک مرکزی نیز با این موضوع موافق هستند‪،‬‬ ‫به طوری که جروم پاول‪ ،‬رییس بانک مرکزی‪،‬‬ ‫در س��خنرانی اش در جکس��ون هال‪ ،‬سیاست‬ ‫افزایش تدریج��ی نرخ های بهره را مورد تاکید‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫اگر چه به نظر می رسد همه چیز برای افزایش‬ ‫نرخ های بهره در سپتامبر مهیاست اما به گفته‬ ‫تحلیلگران عوامل کلیدی متعددی وجود دارد‬ ‫که ممکن است برنامه های بانک مرکزی را بهم‬ ‫بزند‪ .‬اگر دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری امریکا‪،‬‬ ‫تصمیم بگیرد از پیمان نفتا با کانادا خارج شود‪،‬‬ ‫به همراه تهدید اعمال تعرفه روی ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر واردات کاالی چین��ی ممکن اس��ت برای‬ ‫برنامه های بانک مرکزی مش��کالتی ایجاد کند‬ ‫اما درحال حاضر اقتصاد امریکا رشد سریعی را‬ ‫تجربه می کند و تا اواس��ط س��ال اینده‪ ،‬تاثیر‬ ‫تدابیر محرک مالی ممکن اس��ت ضعیف شده‬ ‫و در نتیجه رشد اقتصادی اهسته شود و بانک‬ ‫مرکزی را به پایان دادن سیکل تحکیم سیاست‬ ‫پولی خود وادار کند‪.‬‬ ‫جرج گرو‪ ،‬مدیرکل شرکت مدیریت سرمایه‬ ‫«ار بی س��ی» ب��ه کیتکونیوز گف��ت‪ :‬بازار طال‬ ‫ناچار است با مش��کالت وحشتناک تعرفه ها و‬ ‫افزایش نرخ های بهره دس��ت و پنجه نرم کند‪.‬‬ ‫وی ی��ک بازار بدون تح��رک را در هفته جاری‬ ‫پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫کالین سیژینسکی‪ ،‬استراتژیست ارشد بازار‬ ‫یا ِی (‪)SIA‬‬ ‫در ش��رکت مدیریت سرمایه اس ا ‬ ‫نی��ز با وجود افزایش قیمت ها انتظار ندارد نرخ‬ ‫طال جهش چش��مگیری پی��دا کند و همچنان‬ ‫نزدیک محدوده ‪ ۱۲۰۰‬دالر خواهد بود‪.‬‬ ‫یکی از بزرگ ترین عوامل تاثیرگذار در روند‬ ‫نزول��ی طال در تابس��تان امس��ال‪ ،‬دالر امریکا‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬با ای��ن ح��ال ارزش دالر پس از‬ ‫اعالم افزایش نرخ های بهره در س��پتامبر (نیمه‬ ‫شهریور تا نیمه مهر) ممکن است افت کند‪.‬‬ ‫در هفت��ه ج��اری‪ ،‬امار اقتص��ادی مهمی از‬ ‫جمل��ه گزارش خرده فروش��ی و ش��اخص نرخ‬ ‫مصرفی امریکا منتش��ر خواهد ش��د که مورد‬ ‫توجه ب��ازار ق��رار دارد‪ .‬در بخش ه��ای دیگر‪،‬‬ ‫رافائ��ل بوس��تیک‪ ،‬رییس بانک ف��درال رزرو‬ ‫اتالنتا‪ ،‬روزهای دوشنبه و پنجشنبه سخنرانی‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬به عالوه‪ ،‬بانک مرکزی انگلیس و‬ ‫بانک مرکزی اروپا قرار است سیاست پولی خود‬ ‫را در روز پنجشنبه اعالم کنند‪.‬‬ ‫افزایش صادرات‬ ‫الکترود روسیه‬ ‫در نیمه نخست سال جاری میالدی‪ ،‬روسیه‬ ‫‪۲۲‬ه��زار و ‪ ۹‬ت��ن الکترود صادر ک��رد که ‪۲۴‬‬ ‫درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد‬ ‫داشت‪ .‬به گزارش ایفنا به نقل از استیل مینت‪،‬‬ ‫بزرگ تری��ن خری��دار الکترود روس��یه‪ ،‬امریکا‬ ‫ب��ود ک��ه ‪۸‬ه��زار و ‪ ۲۲۷‬تن خری��داری کرد و‬ ‫‪ ۵۸‬درصد رش��د س��االنه داش��ت‪ .‬قزاقستان و‬ ‫ب�لاروس‪ ،‬خری��داران بعدی الکترود روس��یه‬ ‫بودند‪ .‬سال گذشته میالدی نیز روسیه ‪۳۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۵۸‬ت��ن الکترود ص��ادر کرد که بزرگ ترین‬ ‫خری��دار ان امریکا با ‪۱۳‬هزار و ‪ ۲۰۶‬تن معادل‬ ‫‪ ۳۳‬درصد بود‪.‬‬ ‫ضعف نیکل در‬ ‫برترین کشور‬ ‫تولید کننده‬ ‫ش��رایط معدن��کاری در فیلیپین با ش��دت فراوان‬ ‫در حال تغییر اس��ت‪ .‬ش��دت تغییرات در سال جاری‬ ‫می�لادی را می ت��وان به وضوح مش��اهده ک��رد‪ .‬این‬ ‫تغییرات تاثیر بسزایی در بازار جهانی نیکل داشته اند‪.‬‬ ‫دولت فیلیپین اقدامات اساسی را در راستای حمایت‬ ‫از محیط زیس��ت انج��ام داده ک��ه یک��ی از نتایج ان‪،‬‬ ‫افزای��ش میزان تولید و عرضه نیکل از جانب فیلیپین‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬به گزارش اخبار فلزات‪ ،‬تغییرات اساسی‬ ‫در چش��م انداز سیاس��ی فیلیپین در سال های ‪۱۳۹۵‬‬ ‫و ‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی (‪ ۲۰۱۶‬و ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی)‬ ‫منج��ر به تحریک فعالیت های ضد معدنکاری ش��د و‬ ‫رییس جمه��وری جدی��د‪ ،‬رودریگو دورته‪ ،‬دس��ت به‬ ‫مقابل ه ش��دیدی علیه اس��تخراج از منابع معدنی زد‪.‬‬ ‫بس��یاری از تحلیلگران از اینکه دوباره فیلیپین بتواند‬ ‫به عن��وان تولیدکننده برتر نیکل در جهان ش��ناخته‬ ‫ش��ود‪ ،‬ناامی��د هس��تند‪ .‬در س��ال های گذش��ته‪ ،‬این‬ ‫کشور به عنوان نخس��تین و برترین تولیدکننده نیکل‬ ‫در جهان ب��ه فعالیت می پرداخ��ت‪ .‬در خرداد ‪۱۳۹۵‬‬ ‫(ژوئ��ن ‪ ،)۲۰۱۶‬رودریگ��و دورت��ه‪ ،‬رییس جمه��وری‬ ‫فیلیپین‪ ،‬رجینا لوپز‪ ،‬مدافع سرس��خت محیط زیست‬ ‫را به عنوان رییس بخش منابع طبیعی و محیط زیست‬ ‫فیلیپی��ن منصوب ک��رد‪ .‬لوپز معادن کش��ور را مورد‬ ‫ی زیست محیطی که‬ ‫بررس��ی قرار داد و به دلیل نگران ‬ ‫در ‪ ۲‬ده��ه گذش��ته در بخش معدن این کش��ور رخ‬ ‫داده بود‪ ،‬دس��تور تعلیق فعالیت و بسته شدن برخی‬ ‫مع��ادن را صادر کرد‪ .‬این امر منج��ر به بروز اختالف‬ ‫میان صنعتگران و بخش های دولتی ش��د‪ .‬سرانجام با‬ ‫باال گرفتن موج اغتش��اش در حوزه صنعت فیلیپین‪،‬‬ ‫لوپز از ریاست سازمان منابع طبیعی و زیست محیطی‬ ‫این کش��ور برکنار شد‪ .‬پس از او‪ ،‬ژنرال پیشین ارتش‪،‬‬ ‫روی سیماتو‪ ،‬مدیریت سازمان محیط زیست فیلیپین‬ ‫را عهده دار ش��د‪ .‬او نسبت به خانم لوپز‪ ،‬محتاطانه تر و‬ ‫با بخش معدن با اعتدال بیشتری برخورد کرد و گفت‬ ‫دس��ت معدن را در این حوزه باز خواهد گذاش��ت‪ .‬با‬ ‫این همه‪ ،‬هنوز هم سرنوش��ت صنای��ع معدنی به ویژه‬ ‫نی��کل فیلیپی��ن در هال��ه ای از ابه��ام ق��رار دارد‪ .‬در‬ ‫میانه س��ال ج��اری میالدی‪ ۲۳ ،‬مع��دن در فیلیپین‬ ‫ش��روع به بازبین��ی نحوه فعالیت های خ��ود با رعایت‬ ‫قوانی��ن مصوب کردن��د‪ .‬در این بین دول��ت اقدام به‬ ‫لغو ممنوعیت ‪ ۶‬س��اله بهره برداری از معادن کوچک‬ ‫و نیز لغو ممنوعیت ‪ ۲‬س��اله صدور مجوز استخراج از‬ ‫لا ِژیا‪ ،‬بزرگ ترین تولیدکننده‬ ‫معادن کرد‪ .‬شرکت نیک ‬ ‫نیکل در فیلیپین اس��ت‪ .‬معادن زیر نظر این ش��رکت‬ ‫عبارتن��د از ریو توبا‪ ،‬تاگنیتو‪ ،‬هینات��وان و کاج دیاناو‪.‬‬ ‫این شرکت و دیگر شرکت های تولیدکننده نیکل هنوز‬ ‫هم با قوانین س��ازمان محیط زیست فیلیپین دست و‬ ‫لا ِژیا بس��یاری‬ ‫پنجه نرم می کنند که البته به جز نیک ‬ ‫از ش��رکت های تولیدکننده نیکل به صورت داوطلبانه‬ ‫اقدام به تعلیق فعالیت کرده اند‪.‬‬ ‫الیاف اکریلیک به کمک استخراج اورانیوم از اب دریا می اید‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫از الیاف‬ ‫اکریلیک‬ ‫می توان در‬ ‫استخراج‬ ‫فلزات سنگین‬ ‫پاک کردن‬ ‫رودها از‬ ‫فلزات سمی و‬ ‫فاضالب های‬ ‫صنعتی نیز‬ ‫استفاده کرد‬ ‫گروهی از دانشمندان امریکایی دریافته اند که می توان‬ ‫با اس��تفاده از الی��اف اکریلیک‪ ،‬اورانی��وم موجود در اب‬ ‫دریا را اس��تخراج کرد و در تامین س��وخت راکتورهای‬ ‫هسته ای به کار برد‪ .‬این اقدام در ادامه تالش هایی است‬ ‫که دانش��مندان فعال در دانش��گاه استنفورد‪ ،‬چند سال‬ ‫گذش��ته انجام دادن��د‪ .‬روش جدید عالوه بر اس��تخراج‬ ‫اورانیوم‪ ،‬در اس��تخراج فلزات سنگین‪ ،‬پاک کردن رودها‬ ‫از فلزات سمی و فاضالب های صنعتی نیز کاربرد دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از رویترز در س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی (‪1395‬خورش��یدی) یک گروه از دانش��مندان‬ ‫دانش��گاه اس��تنفورد در ش��هر سانفرانسیس��کو و ایالت‬ ‫کالیفرنیای امریکا از ابداع روشی خبر دادند که با استفاده‬ ‫از ان می توانند از اب اقیانوس ها اورانیوم استخراج کنند‪.‬‬ ‫ای��ن روش به ویژه در مناطقی موثر و کاراس��ت که هیچ‬ ‫مع��دن اورانیوم��ی وجود ن��دارد اما در تامین س��وخت‬ ‫نیروگاه های هسته ای‪ ،‬نیاز به این ماده است‪ .‬هدف اصلی‬ ‫این تیم از پیگیری پروژه‪ ،‬پیدا کردن جایگزینی بود که‬ ‫در استخراج مواد رادیواکتیو با محیط زیست موافق باشد‬ ‫و نس��بت به روش های کنونی استخراج‪ ،‬اسیب کمتری‬ ‫به ان وارد کند‪.‬‬ ‫سال هاست که وجود نش��انه های اورانیوم در اب دریا‬ ‫واقعیتی ش��ناخته شده است اما انچه تاکنون مانع رشد‬ ‫این فن��اوری بوده‪ ،‬این اس��ت که می��زان اورانیوم قابل‬ ‫اس��تخراج از این روش‪ ،‬کم و اس��تخراج ان سخت است‬ ‫و اگر پژوهش��گران دانشگاه استنفورد بتوانند ثابت کنند‬ ‫روش انها از نظر هزینه مقرون به صرفه است‪ ،‬شرایط به‬ ‫سرعت تغییر می کند‪.‬‬ ‫یی س��وی‪ ،‬یکی از پژوهشگران گروه پژوهشی مستقر‬ ‫در استنفورد در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی)‬ ‫مشکل اصلی این پروژه را غلظت اورانیوم محلول در اب‬ ‫دریا دانست که همچون یک دانه ریز نمک حل شده در‬ ‫یک لیتر اب بس��یار ناچیز است اما اگر بتوان این مقادیر‬ ‫بس��یار کم را در ش��رایطی که از نظر اقتصادی به صرفه‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫استخراج قلع در بانگکا‬ ‫در بانگکا‪ ،‬جزیره ای دورافتاده در مجمع الجزایر‬ ‫اندونزی قلع اس��تخراج می شود؛ ماده ای که در‬ ‫س��اخت موبایل ها‪ ،‬تبلت ه��ا و لپ تاپ ها کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬معدنکاری در این منطقه بیشتر غیرقانونی‬ ‫و پرخطر است و تاثیر مخربی بر طبیعت و افرادی‬ ‫داش��ته که ب��ا این پدی��ده در ارتباطند‪ .‬روزنامه‬ ‫گاردین‪ ،‬این تصاویر را از معادن بانگکا ثبت کرده‬ ‫و در سال ‪ ۱۳۹۳‬خورشیدی (‪۲۰۱۴‬میالدی) بر‬ ‫وب سایت خود قرار داده است‪.‬‬ ‫ترجمه‪ :‬گروه معدن‬ ‫جریان و درجه حرارت اب دریا کنترل می ش��ود تا بهترین ش��رایط‬ ‫برای گرفتن اورانیوم به دست اید‪ .‬اورانیومی که این الیاف نارنجی‬ ‫به خود جذب می کند‪ ،‬در فرایندی جدا شده و پودر اورانیوم از ان‬ ‫گرفته می شود‬ ‫باشد‪ ،‬استخراج کرد‪ ،‬ذخیر ه بی پایانی به دست می اید‪.‬‬ ‫اورانیوم در تماس با اکسیژن اقیانوس‪ ،‬ترکیب اورانیل‬ ‫را تش��کیل می ده��د و این گ��روه تصمی��م دارد ذخایر‬ ‫گسترده اورانیل را با اس��تفاده از ترکیب «امیداُکسیم»‬ ‫جم��ع اوری کن��د؛ ترکیبی ک��ه فقط اورانی��ل را از اب‬ ‫می گیرد‪ .‬امیداُکس��یم جفت��ی از الکترودهای کربنی را‬ ‫پوشش می دهد که می توانند میزان زیادی از اورانیلی که‬ ‫قابلیت فراوری دارد را انباشته کنند‪ .‬دانشمندان متوجه‬ ‫ش��دند با این روش می توانند ‪۳‬برابر بیشتر از روش های‬ ‫دیگ��ر اورانی��ل به دس��ت اورن��د‪ .‬ای��ن روش همچنین‬ ‫الکترودها را برای استفاده های بعدی تغذیه می کند‪.‬‬ ‫با وجود این موفقیت ها‪ ،‬گفته می شود که برای اجرای‬ ‫این پروژه در مقیاس��ی ب��زرگ راهی طوالنی وجود دارد‬ ‫و برای تجاری س��ازی ان‪ ،‬مزایای این روش استخراجی‬ ‫باید از هزینه ها بیش��تر باش��د‪ .‬این فرایند همچنین به‬ ‫تجهیزاتی نیاز دارد که امکان تصفیه مقادیر زیادی اب را‬ ‫فراهم کنند؛ در همین راستا گروهی دیگر از دانشمندان‬ ‫امریکای��ی به تازگی دریافته اند از الیاف اکریلیکی که در‬ ‫بافتن پوش��اک ب��ه کار می رود‪ ،‬می توانن��د برای گرفتن‬ ‫اورانیوم از اب اقیانوس ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫این الیاف اکریلیک دارای مواد ش��یمیایی هستند که‬ ‫می توانن��د به مواد ش��یمیایی دیگری ب��رای جدا کردن‬ ‫اورانیوم از اب دریا تبدیل ش��وند‪ .‬در این ازمایش که به‬ ‫منظور یافتن بهترین ش��رایط برای استخراج اورانیوم از‬ ‫اب دریا انجام می ش��ود‪ ،‬الیاف نارنجی رنگ اکریلیک در‬ ‫حوضچه ای از اب دریا قرار می گیرد‪.‬‬ ‫گری جیل از پژوهشگران فعال این پروژه در گفت وگو‬ ‫با رویترز توضیح می دهد‪ :‬ما از اب طبیعی دریا استفاده‬ ‫ک��رده و می��زان جری��ان و درجه ح��رارت ان را کنترل‬ ‫می کنی��م ت��ا بهترین ش��رایط را برای گرفت��ن اورانیوم‬ ‫بیابیم‪ .‬اورانیومی که این الیاف به خود جذب می کند‪ ،‬در‬ ‫فرایندی جدا شده و پودر اورانیوم از ان به دست می اید‪.‬‬ ‫حاصل ای��ن ازمایش ‪ ۵‬گرم اورانیوم ب��ود که با در نظر‬ ‫گرفتن حجم اب اقیانوس ها می تواند اورانیوم بسیاری را‬ ‫برای راکتورهای اتمی امریکا تولید کند‪.‬‬ ‫چیین وای‪ ،‬دیگر پژوهش��گر فعال این پروژه می گوید‪:‬‬ ‫از این ش��یوه می توان در استخراج فلزات سنگین‪ ،‬پاک‬ ‫کردن رودها از فلزات س��می و فاضالب های صنعتی نیز‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬گرفتن اورانیوم از اب اقیانوس می تواند‬ ‫ح��دود ‪۴‬میلیارد تن س��وخت ب��رای چند ق��رن اینده‬ ‫نیروگاه های اتمی تولید کند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ک��ه ان��رژی هس��ته ای درحال حاضر‬ ‫‪۲۰‬درصد از برق امریکا و ‪۱۳‬درصد از برق سراسر جهان‬ ‫را تولید می کند و دنیا برای پل زدن به س��مت اینده ای‬ ‫بدون س��وخت های فسیلی‪ ،‬به انرژی هسته ای نیاز دارد‪.‬‬ ‫استخراج اورانیوم از اب دریا مشکالت امنیتی استخراج‬ ‫اورانیوم زمینی را ندارد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!