روزنامه صمت شماره 1139 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1139

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1139

روزنامه صمت شماره 1139

‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه مستقل تخصصی حوزه صنعت‪ ،‬معدن ‪،‬تجارت و اولین روزنامه سهامداری ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫التهاب های ارزی‬ ‫درحال فروکش کردن است‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫مواد اولیه تولید از پرداخت‬ ‫مابه التفاوت ارز معاف هستند‬ ‫‪ 24‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1139‬پیاپی ‪2457‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫نبض رونق و توسعه‬ ‫در نمایشگاه می زند‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫بازنشستگان‬ ‫بازنشسته می شوند!‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫هدایت نقدینگی ‪۱۶۰۰‬هزار میلیاردتومانی به سمت بخش مولد در دستور کار بانک مرکزی‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫در ایران‬ ‫تولید بی برنامه‬ ‫راه به جایی نمی برد‬ ‫‪2‬‬ ‫صنعت‪3‬‬ ‫ایا رونق به تولید بازمی گردد؟‬ ‫این روزها در ش��رایطی بخش تولید و صنعت کش��ور با مش��کل بزرگ کمبود‬ ‫مناب��ع روبه رو ش��ده که حدود ‪۱۶۰۰‬ه��زار میلیارد تومان نقدینگی در کش��ور‬ ‫وجود دارد که تعیین تکلیف نشده و عامل تحریک بازارهای غیرمولد شده است؛‬ ‫ل درس��ت به سمت تولید حرکت‬ ‫نقدینگی که به گفته کارشناس��ان اگر به ش��ک ‬ ‫کند می تواند به جای تخریب‪ ،‬عاملی موثر در رشد اقتصادی کشور به شمار اید‪.‬‬ ‫این ش��رایط ضد و نقیض در اقتصاد کش��ور درحالی وج��ود دارد که به تازگی‬ ‫ریی��س کل بانک مرکزی در دیدار با مدیران عامل بانک های کش��ور وعده داده‬ ‫ب��ا همکاری بانک ها نقدینگی را مهار و ان را به س��مت تولید و اقتصاد کش��ور‬ ‫هدایت کند‪.‬‬ ‫تجارت‪4‬‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫صنعت‪2‬‬ ‫انتظار برای‬ ‫عرضه پرقدرت فوالدی ها‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫رویکرد شایسته ساالری‬ ‫به جای دریافت وام‬ ‫تجارت‪3‬‬ ‫این روزها به درک «ازادگی»‬ ‫حسین (ع) بیشتر نیازمندیم‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪4‬‬ ‫صنعت‪2‬‬ ‫«نه» بزرگ دولت به واسطه ها!‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صندلی های بازنشستگان‬ ‫خالی می شود‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬شیوه نامه تنظیم بازار فوالد را اصالح کرد‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 24‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1139‬‬ ‫پیاپی ‪2457‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫در ایران مس��ئولیت های اجتماعی ش��رکت ها‪ ،‬س��ازمان ها و حتی افراد در‬ ‫قال��ب مفاهیمی مانن��د وقف و وام های قرض الحس��نه و کمک های بالعوض‪،‬‬ ‫مدرسه س��ازی و س��اختن مس��جد و حس��ینیه و ابنیه عمومی مثل حمام یا‬ ‫بیمارس��تان و درمانگاه نمود یافته اس��ت‪ .‬البته وقف به عنوان یک سنت ملی‬ ‫اس�لامی‪ ،‬به طور عمده محدود به س��اخت مدرسه یا مس��جد بوده و تاجران و‬ ‫صاحبان صنایع در ساخت و تامین هزینه های این مکان ها مشارکت داشته اند‪.‬‬ ‫در سنت زرتشت نیز هر فرد زرتشتی موظف بوده است یک دهم درامد خود را‬ ‫صرف کمک به حل مشکالت اجتماعی و مالی همگانی کند‪ .‬در فرهنگ سنتی‬ ‫ایران‪ ،‬بس��یاری از صاحبان س��رمایه در ارتباط بسیار نزدیکی با کارکنان خود‬ ‫بوده و کارکنان نیز صاحبان س��رمایه خ��ود را در نقش پدر می دیده اند‪ .‬کمک‬ ‫در زمان بیماری‪ ،‬ازدواج و تهیه مس��کن ازجمله فعالیت های این پدر بوده که‬ ‫ب��ا توجه به جای خالی یک نظ��ام تامین اجتماعی‪ ،‬در جامعه س��نتی ما نقش‬ ‫مهمی ایفا می کرده اس��ت‪ .‬در کنار این نقش پدرساالری‪ ،‬بسیاری از صاحبان‬ ‫شرکت ها و تاجران براساس باورهای مذهبی و اخالقی به طور عمده مسئولیت‬ ‫و نق��ش اجتماعی خویش را در قالب های نیکوکارانه و مذهبی ایفا می کردند‪.‬‬ ‫با توج��ه به اینکه فضای صنعتی در ایران در دهه نخس��ت س��ال های‪1300‬‬ ‫به ارامی شکل گرفت‪ ،‬دایره تعداد کارگران صنعتی در اندازه های بزرگی نبود‬ ‫و بیشتر صاحبان صنایع‪ ،‬با افراد جامعه و کارکنان خود دارای روابط اجتماعی‬ ‫گس��ترده ای بودند و نقش پررنگ مذهب و سنت‪ ،‬سبب می شد مشارکت های‬ ‫اجتماعی گسترده ای داشته باشند‪ .‬رشد بخش خصوصی و بازارسرمایه کشور‬ ‫در چند دهه گذش��ته سبب شد شرکت ها دارای مجموعه ای از شرایط جدید‬ ‫ش��وند و مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتی با ضوابط کاری‪ ،‬اخالقی و اجتماعی‬ ‫ایرانی نهادینه ش��ود تا ش��رکت های پایداری داشته باش��یم‪ .‬به همین دلیل‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی یک وظیفه برای شرکت هاست و نباید به دلیل انجام این‬ ‫وظیفه‪ ،‬ش��رکت ها خود را برتر بدانند و از دولت ها یا مردم برای خود امتیازی‬ ‫طلب کنند‪.‬‬ ‫س��اختار اقتصادی‪-‬صنعت��ی حاکم ب��ر فضای اقتصادی‪-‬سیاس��ی ایران‬ ‫به گونه ای اس��ت که متاسفانه بس��یاری از ش��رکت ها‪ ،‬انجام مسئولیت های‬ ‫اجتماع��ی را عالوه بر اینکه هزینه به ش��مارمی اورند‪ ،‬ان را باعث جا ماندن از‬ ‫کسب ثروت بیشتر می دانند‪.‬‬ ‫ازسوی دیگر‪ ،‬شدت یافتن فضای رقابتی باعث شده برخی صاحبان صنایع‬ ‫و شرکت های برتر ایرانی به مسئولیت اجتماعی در فرایندهای مدیریتی توجه‬ ‫کنند‪ .‬دریافت گواهینامه های کیفیت زیست محیطی‪ ،‬دریافت گواهینامه های‬ ‫تعالی س��ازمانی و کسب عنوان سرامدی در مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬از دیگر‬ ‫نشانه های روی اوردن شرکت ها ب ه پذیرش مسئولیت اجتماعی است‪ .‬دریافت‬ ‫این گواهینامه ها عالوه بر اینکه ش��رکت ها را به س��مت بهره وری بیشتر سوق‬ ‫می دهد‪ ،‬برای شرکت ها مزیت رقابتی نیز ایجاد می کند‪ .‬شاید نیاز صنعتگران‬ ‫ایران��ی به پیدا کردن ش��ریک خارجی یکی از دالی��ل عمده حرکت صنایع به‬ ‫سمت مفهوم امروزی و مدرن مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تعالی سازمانی‬ ‫باشد که می توان ان را در قالب گواهینامه هایی که صادر می شود‪ ،‬هم دید‪.‬‬ ‫البت��ه در حال حاضر ش��اهد اج��رای برنامه ه��ای انسان دوس��تانه زیادی‬ ‫ازس��وی ش��رکت های کوچک و بزرگ ایرانی هستیم که از جمله انها می توان‬ ‫به س��رمایه گذاری یکی از ش��رکت های تولیدکننده اب معدنی برای اموزش‬ ‫‪4500‬کودک در مناطق محروم کشور‪ ،‬سرمایه گذاری یکی از تولیدکنندگان‬ ‫فوالد برای ایجاد ‪50‬طرح عمرانی در مناطق محروم کشور و نیز سرمایه گذاری‬ ‫یکی از شرکت های ایرانی تولیدکننده خودرو برای کمک به بیماران سرطانی‬ ‫و ساخت جاده و مدرسه ازسوی بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها و بانک ها در‬ ‫مناطق محروم اش��اره کرد‪ .‬به طورکلی شرکت های ایرانی را می توان در زمینه‬ ‫مسئولیت اجتماعی ش��رکتی به ‪4‬دسته مسئولیت ناپذیر‪ ،‬حداقل مسئولیت‪،‬‬ ‫مسئولیت ناقص و مس��ئولیت راهبردی تقسیم کرد‪ .‬اغلب شرکت ها در یکی‬ ‫از این دسته ها قرار می گیرند و به طور مختصر دارای این ویژگی ها هستد؛‬ ‫دسته اول ‪ :‬مسئولیت ناپذیر‬ ‫شرکت هایی که از قوانین و رس��وم متعارف و استانداردهای پذیرفته شده‪،‬‬ ‫اص�لا تبعیت نمی کنند و به قاچاق کاالمبادرت می ورزند یا درصدد اس��تثمار‬ ‫کارگران مهاجر هس��تند و اغل��ب از ضوابط قانونی مانند س�لامتی و ایمنی‪،‬‬ ‫دستمزد‪ ،‬ساعات کار و‪ ...‬تخطی می کنند‪.‬‬ ‫دسته دوم ‪ :‬دارای حداقل مسئولیت‬ ‫این دس��ته از ش��رکت ها قوانینی مانند ایمنی تولید‪ ،‬حداقل دس��تمزدها‪،‬‬ ‫فرصت های استخدام برابر‪ ،‬سالمتی کارگران و‪ ...‬را تا حدودی رعایت می کنند‬ ‫و درصورتی ک��ه اجبار و الزام قوانین دولتی نباش��د‪ ،‬این موارد را نه تنها رعایت‬ ‫نمی کنند‪ ،‬بلکه رعایت این قوانین را هزینه ای اضافی برای خود می بینند‪.‬‬ ‫دسته سوم ‪ :‬مسئولیت ناقص‬ ‫ش��رکت هایی که در این دس��ته ق��رار می گیرن��د به طور علنی ب��ا قوانین‬ ‫دولت��ی مخاصمه ندارند و در تعداد مح��دودی از فعالیت های مربوط به حوزه‬ ‫مسئولیت های اجتماعی مشارکت دارند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬فعالیت انها در قالب‬ ‫کمک به موسس��ه های خیریه‪ ،‬مش��ارکت در فعالیت های اجتماعی‪ ،‬تاسیس‬ ‫مرکز نگه��داری روزانه برای کودکان کارکن��ان و ارتقای کیفیت محصوالت‬ ‫است‪ .‬مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی برای این شرکت ها بیش‬ ‫از انک��ه یک اس��تراتژی بلندمدت باش��د‪ ،‬یک امر ناقص و موقتی اس��ت‪ .‬انها‬ ‫هیچ گاه به ش��یوه ای منس��جم اقدام نمی کنند‪ .‬عالوه بر اینها‪ ،‬تعهد اجتماعی‬ ‫این شرکت ها بسیارکم‪ ،‬تدریجی و اغلب ناشی از انگیزه های سودمحور است‪.‬‬ ‫التهاب های ارزی درحال فروکش کردن است‬ ‫مع��اون پارلمان��ی رییس جمهوری گفت‪:‬‬ ‫فروکش کردن التهاب های ارزی از روزهای‬ ‫گذش��ته اغاز شده و براس��اس دیدگاه های‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی پیش بینی ش��ده در‬ ‫نیمه دوم س��ال این روند س��رعت بیشتری‬ ‫به خود گی��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از‬ ‫پایگاه اطالع رسانی دولت‪ ،‬حسینعلی امیری‬ ‫افزود‪ :‬در این زمینه شاخص بورس و ارزش‬ ‫س��هام به عنوان دو عالمت مهم روند مثبت‬ ‫و روبه رش��دی نشان می دهند‪ .‬اکنون دولت‬ ‫نیز بای��د برای نقدینگی چاره اندیش��ی و از‬ ‫تحریم ها به عنوان یک فرصت استفاده کند‪.‬‬ ‫مع��اون پارلمانی رییس جمه��وری افزود‪:‬‬ ‫همچنین دولت برای تحرک بخشی به تولید‬ ‫مل��ی واردات برخی اق�لام را ممنوع کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با همه این اقدام ها بهبود شرایط اقتصادی‬ ‫نیازمند همراهی تمامی ارکان نظام و درک‬ ‫درست از شرایط کشور است‪.‬‬ ‫امیری گفت‪ :‬نهادهای نظارتی نیز در این‬ ‫بین نقش س��ترگی بر عهده دارند و باید در‬ ‫این عرصه به خوبی ایفای نقش کنند‪ .‬برخی‬ ‫رس��انه های بیگانه س��عی در نگ��ران کردن‬ ‫مردم از طریق تبلیغات منفی علیه کاالهای‬ ‫اساس��ی و دارو و تحقق خواس��ته های شوم‬ ‫خود دارند‪.‬‬ ‫مع��اون رییس جمه��وری اف��زود‪ :‬ای��ن‬ ‫ش��رایط در حال��ی اس��ت که با‬ ‫برنامه ریزی های انجام ش��ده در‬ ‫زمینه تامین کاالهای اساس��ی و‬ ‫دارو هیچ مش��کلی متوجه کشور‬ ‫نیس��ت‪ .‬در چنین شرایطی نباید‬ ‫ع��ده ای تحت تاثیر رس��انه های‬ ‫بیگانه قرار گیرن��د و برای مردم‬ ‫ایجاد نگرانی کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکنون کش��ور در ش��رایط‬ ‫بحرانی نیس��ت اما در شرایط خطیری قرار‬ ‫گرفته که این ش��رایط نیاز به اعمال قدرت‬ ‫ملی دارد‪ .‬نیروی انس��انی‪ ،‬مدیران باانگیزه‪،‬‬ ‫قدرت موشکی‪ ،‬نظامی و شرایط ژئوپلتیکی‬ ‫از جمله مولفه های قدرت ملی هس��تند که‬ ‫کارای��ی همه این عناص��ر در صورت وجود‬ ‫انسجام ملی است‪.‬‬ ‫امیری تاکید کرد‪ :‬چنانچه همه مولفه های‬ ‫قدرت ملی وجود داشته باشد اما انسجامی‬ ‫در کار نباشد در این عرصه موفقیتی حاصل‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫انسجام و همدلی ضرورتی اجتناب ناپذیر‬ ‫است که در ش��رایط کنونی جامعه بیش از‬ ‫پیش به ان نیاز داریم‪.‬‬ ‫مع��اون پارلمانی رییس جمه��وری اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ام��روز باتوجه ب��ه مقاوم��ت مردم و‬ ‫همراه��ی س��ایر مولفه ه��ای ق��درت ملی‬ ‫می توانی��م از این گردنه ایجاد ش��ده عبور‬ ‫کنیم‪ .‬ام��روز روز نقار و نزاع های‬ ‫سیاس��ی بی نتیجه نیست و باید‬ ‫هم��گان بیش از پیش با یکدیگر‬ ‫اتحاد و انسجام داشته باشند‪.‬‬ ‫امی��ری در بخ��ش دیگری از‬ ‫صحبت ه��ای خود اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫وضعی��ت بین المللی کش��ور در‬ ‫س��ال های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬در ش��رایط نامناس��ب‬ ‫بود و عالوه بر س��ایه سنگین قطعنامه های‬ ‫ظالمانه علیه کشور موج ایران هراسی روز به‬ ‫روز در حال افزایش بود‪ .‬وی گفت‪ :‬ایران در‬ ‫مقطعی ذیل فصل ‪ 7‬منش��ور سازمان ملل‬ ‫قرار گرفت؛ با این حال برای نخستین بار در‬ ‫تاریخ س��ازمان ملل ایران تنها کشوری بود‬ ‫که بدون پرداخت خسارت سنگین و جنگ‬ ‫از فصل ‪ 7‬منشور سازمان ملل خارج شد‪.‬‬ ‫در خارج ش��دن کش��ور از ذیل فصل ‪7‬‬ ‫منش��ور س��ازمان ملل حمایت ه��ای رهبر‬ ‫معظم انق�لاب و وفاداری مردم که برگرفته‬ ‫از اعتقادات دینی انها بود نقش قابل توجهی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رییس جمهوری بیان کرد‪:‬‬ ‫به دنبال خروج ایران از ذیل فصل ‪ 7‬منشور‬ ‫س��ازمان ملل و تحقق برجام محدودیت ها‬ ‫برداشته ش��د و به بازارهای جهانی راه پیدا‬ ‫کردیم‪ .‬با این حال با رس��یدن بهار امس��ال‬ ‫امریکا از برجام خارج ش��د ت��ا قابل اعتماد‬ ‫مواد اولیه تولید از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف هستند‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪:‬‬ ‫براس��اس بخش��نامه جدی��د دول��ت‪ ،‬مواد‬ ‫اولی��ه تولی��د و قطعات یدک��ی از پرداخت‬ ‫مابه التفاوت ارز معاف هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری در‬ ‫نشستی با مجمع نمایندگان گیالن‪ ،‬با اشاره‬ ‫به الزام ش��رکت های واردکننده به پرداخت‬ ‫مابه التف��اوت ارز ‪4200‬تومان��ی ب��ا س��قف‬ ‫‪ 7000‬توم��ان افزود‪ :‬اگر ای��ن مابه التفاوت‬ ‫پرداخ��ت نش��ود‪ ،‬رانت ایجاد می ش��ود زیرا‬ ‫کاال با ارز ‪ 4200‬تومانی وارد شده و به نرخ‬ ‫باالتر فروخته می ش��ود؛ با این حال مطابق‬ ‫بخش��نامه جدید دولت‪ ،‬م��واد اولیه تولید و‬ ‫قطع��ات یدکی از پرداخ��ت ما به التفاوت ارز‬ ‫معاف هستند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن بر ضرورت اص�لاح قانون‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬هم اکنون این امر فش��ار‬ ‫زیادی ب��ه تولیدکنن��دگان وارد‬ ‫ک��رده‪ ،‬در صورتی ک��ه مالی��ات‬ ‫ارزش افزوده باید از مصرف کننده‬ ‫نهایی دریافت شود‪.‬‬ ‫پیش��نهاد می کن��م ب��رای‬ ‫کوتاه مدت دس��ت کم مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫در برخی حوزه های تولید حذف ش��ود‪ .‬وی‬ ‫تصمی��م دولت برای ازاد ک��ردن نرخ ارز را‬ ‫واکنش��ی ب��ه س��وداگری های ایجاد ش��ده‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬بس��یاری از تقاضاهای ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانی غیرواقعی بود‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری ب��ه وضعی��ت ح��وزه‬ ‫پتروش��یمی و بازار نیز اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ب��رای حمایت از این صنای��ع ارز نیمایی در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی تروی��ج ناامیدی در جامعه‬ ‫را توطئه بزرگ دش��من دانست‬ ‫و اف��زود‪ :‬در حالی که بزرگ ترین‬ ‫قدرت های دنی��ا از جمله امریکا‬ ‫می خواهند ایران را منزوی کنند‪،‬‬ ‫سال گذشته اتفاقی رخ داد که به‬ ‫انزوای امریکا منجر شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به عنوان عضوی از دولت‬ ‫خود را ملزم به پاس��خگویی می دانم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باید تالش کنیم به نقدینگی سمت وس��ویی‬ ‫مناسب دهیم‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری به پیش فروش محصوالت‬ ‫یکی از خودروس��ازان در هفته های گذشته‬ ‫اش��اره و بیان کرد‪ :‬در کس��ری از ثانیه‪ ،‬یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬ه��زار نف��ر تا پ��ای معامله‬ ‫پیش رفتند اما س��امانه به انها اجازه خرید‬ ‫ن��داد‪ .‬وی ب��ه م��وج روانی ایجاد ش��ده در‬ ‫جامع��ه و گرایش مردم ب��ه تبدیل ریال به‬ ‫دالر اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬گرچه بس��یاری‬ ‫در ای��ن حوزه قل��م زدند‪ ،‬اما م��ردم را اگاه‬ ‫نکردند که س��ود اینده انها با کاهش��ی که‬ ‫ب��ه این ترتی��ب در ارزش پول مل��ی ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬حذف می ش��ود و این کار عاقالنه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫تهدید دشمن مبنی بر اینکه از ‪ ۱۳‬ابان مانع‬ ‫صادرات نفت ایران خواهد ش��د‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬دولت ب��ا تمهید مقدمات الزم تصمیم‬ ‫گرفت ارز دولتی به کاالهای اساس��ی و ویژه‬ ‫مانن��د دارو و تجهیزات پزش��کی تخصیص‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫هیچ کشوری در زمینه امنیت ملی خود مماشات نمی کند‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬هیچ‬ ‫کش��وری در زمین��ه امنیت مل��ی‪ ،‬تمامیت‬ ‫ارض��ی و تج��اوز در هر ش��کل ان به مردم‬ ‫و خ��اک خ��ود هرگز س��کوت و مماش��ات‬ ‫نمی کن��د‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫از مرک��ز‬ ‫دیپلماس��ی رس��انه ای وزارت امور خارجه‪،‬‬ ‫بهرام قاس��می در واکنش به اب��راز نگرانی‬ ‫وزارت خارجه فرانس��ه از اق��دام جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران علیه تروریست ها در شمال‬ ‫عراق‪ ،‬با رد اظهارات مطرح شده‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران از گذشته نسبت به‬ ‫تحرکات و اقدامات تروریستی و خرابکارانه‬ ‫این گروه تروریس��تی هشدارهای الزم را در‬ ‫دف��اع از کیان کش��ور‪ ،‬به دولت‬ ‫عراق و مقامات اقلیم کردس��تان‬ ‫عراق داده بود‪ .‬سخنگوی وزارت‬ ‫ام��ور خارجه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫این گ��روه تروریس��تی به تازگی‬ ‫در عملیاتی ‪ ۱۱‬ت��ن از فرزندان‬ ‫و ش��هروندان ایران را به شهادت‬ ‫رس��اند ک��ه کمترین انتظ��ار مل��ت ایران‬ ‫تنبی��ه انها و برخورد قاط��ع به منظور پایان‬ ‫بخشیدن به این گونه عملیات ایذایی بود‪.‬‬ ‫قاس��می تاکید کرد‪ :‬ای��ران بارها در بیان‬ ‫مواض��ع خود درب��اره مقابله با تروریس��م و‬ ‫خش��ونت طلبی در هر شکل ان در مرزهای‬ ‫خود هشدارهای الزم را داده بود‬ ‫و ب��ر سیاس��ت های اصولی خود‬ ‫قاطعانه پای خواهد فشرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتق��اد از س��کوت‬ ‫دولت فرانس��ه در قبال اقدامات‬ ‫تروریس��تی هدایت شده پیشین‬ ‫از داخل خاک عراق‪ ،‬علیه امنیت‬ ‫و تمامیت ارضی ایران‪ ،‬خواس��تار واقع بینی‬ ‫مقامات فرانسوی شد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد‪:‬‬ ‫تروریس��م باید در هر ش��کل و در هر کجا‬ ‫بدون نظرداش��ت هرگونه مالحظه سیاسی‬ ‫محکوم ش��ود؛ همانگونه ک��ه نمی توان در‬ ‫عکس روز‬ ‫احت��رام به تمامیت ارض��ی و حق حاکمیت‬ ‫کشورها با استانداردهای دوگانه و چندگانه‬ ‫و گزینشی رفتار کرد‪.‬‬ ‫در پ��ی ش��رارت های ماه ه��ای اخی��ر‬ ‫گروهک های تروریس��تی از اقلیم کردستان‬ ‫عراق علیه مناطق مرزی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬یگان موشکی نیروی هوافضای سپاه‬ ‫با مش��ارکت یگان پهپادی نی��روی زمینی‬ ‫سپاه‪ ،‬شنبه‪ ۱۷ ،‬ش��هریور در یک عملیات‬ ‫موفق‪ ،‬محل اس��تقرار و جلس��ه سران یکی‬ ‫از گروهک ه��ای جنایت��کار و مرکز اموزش‬ ‫تروریس��ت های وابسته را با ‪ ۷‬موشک زمین‬ ‫به زمین کوتاه برد‪ ،‬مورد هدف قرار داد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫واکنش ترامپ‬ ‫به دیدارهای کری با ظریف‬ ‫پ��س از ادعای کری مبنی بر چند دیدار با ظریف در دو س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬رییس جمه��وری امری��کا در پیامی توییت��ری به جان‬ ‫ک��ری تاخت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬دونالد ترامپ در پیامی توییتری‬ ‫در واکنش به اخبار منتش��ر ش��ده تازه درب��اره دیدار جان کری‪،‬‬ ‫وزیر خارجه پیش��ین امریکا با محمد ج��واد ظریف‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫کش��ورمان نوش��ت‪ :‬جان کری دیداره��ای غیرقانون��ی با دولت‬ ‫متخاص��م ایران داش��ته که تنها به کار فوق الع��اده ما لطمه وارد‬ ‫ک��رده و به زیان مردم امریکا اس��ت‪ .‬او به انه��ا گفته که تا پایان‬ ‫مدت ریاست جمهوری ترامپ صبر کنند‪.‬‬ ‫دسته چهارم ‪ :‬مسئولیت راهبردی‬ ‫ای��ن ش��رکت ها در حوزه ه��ای متنوع ب��رای عملکرد برت��ر موضع گیری‬ ‫نظام من��د دارند و انگیزه انها راهبردی یا ابزاری اس��ت‪ .‬انها به طور مش��خص‬ ‫حوزه های��ی را ک��ه معتقدند باعث افزایش عملکرد مالی ش��رکت می ش��ود‪،‬‬ ‫زیرپوش��ش قرار می دهند‪ .‬برای مثال به مدیریت منابع انس��انی‪ ،‬پاسخگویی‬ ‫ب��ه مش��تریان‪ ،‬کیفیت محصول ی��ا خدم��ات و گواهینامه تعالی س��ازمانی‬ ‫می پردازند‪ .‬به این ترتیب با ش��رکت در ‪ ،TQM‬دریافت گواهینامه های ایزو‬ ‫‪ 9000‬یا فرایندها و س��اختارهای خود ملزم به رعایت مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫می ش��ود و می توانند ش��رکای قوی تری ج��ذب کنند‪ .‬این ش��رکت ها اغلب‬ ‫دارای خط مش��ی های اخالقی قوی هستند‪ .‬انها در جست وجوی راهکارهای‬ ‫سازگاری با محیط زیست از طریق برنامه هایی مانند ایزو‪ ،14000‬برنامه های‬ ‫بازیافت‪ ،‬ایجاد راهکارهایی برای استفاده از ضایعات و توسعه بیشتر محصوالت‬ ‫س��بز هستند‪ .‬همکاری با محیط اجتماعی به طور معمول یکی دیگر از اهداف‬ ‫این شرکت هاست‪.‬‬ ‫نبودن سردمداران این کش��ور بار دیگر در‬ ‫عرصه بین المللی به اثبات برسد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ترام��پ برخالف مق��ررات از‬ ‫تعهدی بین المللی خارج و با اثبات بدعهدی‬ ‫دوباره خود امریکا را از چندین کنوانسیون‬ ‫خارج کرد‪ .‬امیری اظه��ار کرد‪ :‬امریکا برای‬ ‫همپیمانان خود نیز غیرقابل اعتماد ش��ده‬ ‫و ب��ا هم��کاری صهیونس��یت ها و برخ��ی‬ ‫کشورهای منطقه س��عی دارد به مشکالت‬ ‫ای��ران اس�لامی دامن بزن��د و از رخنه های‬ ‫اقتصادی کشور استفاده کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ای��ن راس��تا وزارت‬ ‫خزان��ه داری امری��کا به عنوان ات��اق جنگ‪،‬‬ ‫نیروه��ای خ��ود را چن��د برابر ک��رده و با‬ ‫همراهی سازمان جاسوسی امریکا و حامیان‬ ‫خود درص��دد ضربه زدن ب��ه اقتصاد ایران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫امیری افزود‪ :‬برخی تنگناهای ایجاد شده‬ ‫برای مردم کشور در چند ماه گذشته منطق‬ ‫اقتصادی نداشت زیرا شاخص های معتبر و‬ ‫تخصص��ی همگی نش��ان از ش��اخص های‬ ‫مثب��ت اقتصادی کش��ور داش��تند؛ در این‬ ‫راس��تا التهاب هایی کشور را در برگرفت که‬ ‫عمده ان حاصل تبلیغ��ات و دروغ پراکنی‬ ‫امریکا‪ ،‬صهیونیس��ت ها و برخی کشورهای‬ ‫منطق��ه بود و در برخی م��وارد باعث ایجاد‬ ‫بی اعتمادی در کشور شد‪.‬‬ ‫توزیع غذای نذری در مناطق محروم جنوب کرمان‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عکس‪:‬تسنیم‬ ‫ایس�نا‪ :‬علی اکب��ر گرجی‪ ،‬مع��اون پیگیری‬ ‫اج��رای قان��ون اساس��ی معاون��ت حقوق��ی‬ ‫رییس جمه��وری گف��ت‪ :‬مجل��س خب��رگان‬ ‫رهب��ری نه تنها هیچ صالحیتی ب��رای نظارت‬ ‫ب��ر دیگر قوا ندارد‪ ،‬بلک��ه اگر چنین صالحیتی‬ ‫هم برای او پیش بینی ش��ده بود‪ ،‬نمی توانس��ت‬ ‫ان را اعم��ال کند‪ .‬براس��اس اص��ل ‪ 113‬قانون‬ ‫اساس��ی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬مقام رهبری‬ ‫عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت‬ ‫کلی اجرای قانون اساس��ی در قلمرو اختیارات‬ ‫خود و تمش��یت امور حکمرانی کش��ور برعهده‬ ‫ایشان است‪ .‬اختیارات لشگری و کشوری بسیار‬ ‫گس��ترده ای هم در اصل‪ 110‬برعهده این مقام‬ ‫گذاش��ته ش��ده که رفته رفته توسعه عملی هم‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬حش��مت اهلل فالحت پیش��ه‪ ،‬رییس‬ ‫کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی‬ ‫از نشست مشترک سفیران عضو اتحادیه اروپا با‬ ‫اعضای کمیسیون امنیت ملی در مهر امسال خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در این نشس��ت قرار است مناسبات‬ ‫ایران با اتحادیه اروپا مورد بحث و بررس��ی قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬فضای عمومی پارلم��ان اروپا و مجالس‬ ‫کش��ورهای اروپایی و به طور کالن فضای افکار‬ ‫عمومی این کشورها به گونه ای است که خواهان‬ ‫حفظ مناسبات با ایران هستند‪ .‬حفظ برجام در‬ ‫دستور کار اروپا قرار دارد و پارلمان اروپایی چند‬ ‫قانون با کارایی مناسب را در این زمینه تصویب‬ ‫ک��رده اما در مرحله اجرا انتقادهایی داریم‪ .‬این‬ ‫نشست مش��ترک این فرصت را فراهم می کند‬ ‫ت��ا ما به عنوان نماین��دگان ملت نظرات خود را‬ ‫مط��رح کنیم و در عین ح��ال ارای طرف های‬ ‫اروپایی هم شنیده شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬مس��عود گودرزی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫امنی��ت مل��ی و سیاس��ت خارج��ی مجلس با‬ ‫تاکی��د ب��ر لزوم ش��رکت رییس جمه��وری در‬ ‫نشس��ت سازمان ملل گفت‪ :‬قهر ایران با مجامع‬ ‫بین الملل��ی معنایی ندارد‪ .‬رییس جمهوری باید‬ ‫در نشس��ت ساالنه س��ازمان ملل حضور پیدا و‬ ‫حقانی��ت ای��ران در موضوع هس��ته ای را اعالم‬ ‫کند‪ .‬در این دوره امریکا رییس دوره ای شورای‬ ‫امنیت س��ازمان ملل اس��ت؛ ان هم نشس��تی‬ ‫ک��ه کش��ورها برای طرح دیدگاه ه��ای خود در‬ ‫موضوعات خارجی و بین المللی از ان اس��تفاده‬ ‫می کنن��د‪ .‬اقای روحانی می تواند از این فرصت‬ ‫استفاده کند و به عنوان یک مدعی سخن بگوید‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬رحیم ابوالحسنی‪ ،‬رییس دفتر سیاسی‬ ‫حزب اعتماد ملی با بیان اینکه باید مفهوم یارانه‬ ‫دول��ت به احزاب را ع��وض کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬احزاب‬ ‫گدا نیس��تند و تنها یارانه ای که دولت می تواند‬ ‫به احزاب بدهد‪ ،‬اصالح قانون انتخابات و منزلت‬ ‫اجتماعی اس��ت‪ .‬یارانه ای ک��ه دولت به احزاب‬ ‫می دهد قدرت اس��ت نه پول‪ ،‬منزلت اجتماعی‬ ‫اس��ت نه ثروت‪ .‬یارانه ای که به احزاب می دهند‬ ‫این اس��ت که بیایند قان��ون انتخابات را اصالح‬ ‫کنند تا احزاب بتوانند نامزد داش��ته باشند و در‬ ‫انتخابات نقش بارزی ایفا کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬عب��اداهلل موالیی س��فیر ای��ران در‬ ‫اتری��ش گفت‪ :‬اقای ترامپ مظهر دوره ای خاص‬ ‫در حیات سیاس��ی و سیاس��ت خارجی معاصر‬ ‫امریکاست‪ .‬وی تنها با ایران مشکل ندارد بلکه به‬ ‫رویارویی با همه جهان برخاسته است‪ .‬وی نماد‬ ‫ناسیونالیس��م پرخاشگر و افراط گرایی‪ ،‬گسست‬ ‫از معیاره��ا‪ ،‬اصول و هنجارهای بین المللی برای‬ ‫بازس��ازی موقعیت این کش��ور در دوره کاهش‬ ‫نس��بی قدرت امریکا در جهان پس��اجنگ سرد‬ ‫و در برابر رقیبان و قدرت های نوظهور به ش��مار‬ ‫می ای��د‪ .‬تهدیده��ای روزم��ره و برخورده��ای‬ ‫نامتع��ارف و غیرمتمدنانه ب��ا جامعه بین المللی‬ ‫اهانت به استقالل و اعتبار و هویت همه کشورها‬ ‫و نهادهای جهانی است‪ .‬البته این برخورد بیش‬ ‫از انکه نشانه قدرت یک کشور باشد نشانه ضعف‬ ‫و بحران ساختاری ان به شمار می اید‪.‬‬ ‫خان�ه ملت‪ :‬یحی��ی کمالی پ��ور‪ ،‬عضو هیات‬ ‫رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره‬ ‫محکومی��ت ایران به پرداخت ‪ 104‬میلیون دالر‬ ‫غرامت به دلیل حمله به پایگاه نظامیان امریکایی‬ ‫در ظهران عربس��تان سعودی‪ ،‬گفت‪ :‬دادگاه های‬ ‫امریکایی صالحیت رس��یدگی به این موضوع را‬ ‫ندارن��د؛ کم��ا اینکه ایران در ای��ن موضوع نقش‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬در صورتی هم براساس دالیل و‬ ‫ش��واهد و قرائن ایران در این اتفاق نقشی داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬دادگاه های امریکا صالحیت رسیدگی به‬ ‫این موضوع را ندارند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫در ایران(‪)11‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 24‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1139‬‬ ‫پیاپی ‪2457‬‬ ‫استان ها‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۲۲۵‬میلیارد تومانی بخش خصوصی در تاسیسات فاضالب اصفهان‬ ‫به�روز راعی‪ -‬مع��اون اول رییس جمهوری با اش��اره به‬ ‫ل حاضر ش��رایط کشور بس��یار خاص و خطیر‬ ‫اینکه در حا ‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬گرچه ش��رایط اقتصادی دش��واری را سپری‬ ‫می کنیم‪ ،‬اما این ش��رایط راه بن بستی ندارد و فرصت خوبی‬ ‫اس��ت که با وض��ع موجود تحوالت بزرگی در کش��ور اتفاق‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬اسحاق جهانگیری در ایین‬ ‫معرفی طرح های تبصره ‪ ۱۹‬وزارت نیرو و مبادله قراردادهای‬ ‫مش��ارکت بخص خصوصی در صنعت اب و فاضالب که در‬ ‫س��الن همایش وزارت نیرو برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مهم ترین‬ ‫موضوع در ش��رایط سخت و دش��وار اقتصادی‪ ،‬عزم و اراده‬ ‫مدیریت است که باید این شرایط دشوار با عملکرد جهادی‬ ‫و همدل��ی هم��ه مدیران در مدتی کوتاه طی ش��ود و از ان‬ ‫عبور کنیم‪.‬‬ ‫جهانگیری از کمبود اب به عنوان ابرچالش کشور یاد کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬اب مهم ترین مس��ئله زندگی فردی و اجتماعی ما‬ ‫است که مولفه های گوناگونی دارد و حیات یک کشور و ملت‬ ‫وابسته به ان است‪ .‬این مقام مسئول در دولت با بیان اینکه‬ ‫امروز کم ابی به یک مسئله حیاتی و مهم کشور تبدیل شده‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این مهم باید با دقت و توجه بیش��تری بررسی‬ ‫ش��ود‪ .‬دولت به تنهایی نمی تواند از چالش کم ابی عبور کند‬ ‫و باید همگان اعم از مردم عزیزمان و س��ازمان ها به صحنه‬ ‫بیایند تا مس��ئله اب حل ش��ود و در اینده با تهدید بی ابی‬ ‫روبه رو نش��ویم‪ .‬وی به توانمندی های مدیران صنعت اب و‬ ‫برق کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬برنامه ریزی های کالن برای‬ ‫حل بحران کم ابی ازسوی وزارت نیرو انجام شده است‪.‬‬ ‫جهانگی��ری با اش��اره ب��ه اینکه بخش خصوص��ی موتور‬ ‫حرکت دهن��ده اقتصاد اینده ایران اس��ت‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬باید‬ ‫مقرراتی وضع ش��ود که بخش خصوصی با خیال راحت وارد‬ ‫عرصه اقتصادی شود‪.‬‬ ‫هاش��م امینی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب اس��تان‬ ‫اصفه��ان نیز در ای��ن ایین با اش��اره به انعقاد ق��رارداد دو‬ ‫پروژه از ابفای اس��تان اصفهان گفت‪ :‬شرکت اب و فاضالب‬ ‫اس��تان اصفهان به منظور اجرای شبکه و تکمیل تاسیسات‬ ‫فاضالب ش��هرهای فوالدش��هر و ایمانش��هر موفق به انعقاد‬ ‫قرارداد س��رمایه گذاری به روش بیع متقابل با شرکت ذوب‬ ‫اه��ن اصفهان با مبلغ ‪ ۲۱۰۰‬میلیارد ریال ش��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همچنی��ن ش��رکت اب و فاضالب اس��تان اصفهان با هدف‬ ‫اجرای شبکه و تکمیل تاسیسات فاضالب شهر دهق‪ ،‬قرارداد‬ ‫سرمایه گذاری به روش بیع متقابل با شهرداری این شهر به‬ ‫ارزش ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال منعقد کرد‪.‬‬ ‫فرصت حضور فعاالن اقتصادی در نمایشگاه سنگ شویتو‬ ‫نوزدهمین نمایش��گاه بین المللی سنگ شویتو چین امسال نیز‬ ‫برگزار خواهد شد و فعاالن اقتصادی ایران فرصت بی نظیری برای‬ ‫حضور در این نمایشگاه خواهند داشت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫از اصفهان‪ ،‬صادرکنندگان سنگ های‬ ‫ن با حض��ور در نوزدهمین‬ ‫س��اختمانی ای��ران از ‪ 17‬ت��ا ‪ 20‬اب��ا ‬ ‫نمایش��گاه بین المللی س��نگ ش��ویتو چین‪ ،‬از فرصت بی نظیری‬ ‫برای نمایش محصوالت معدنی خود در مرکز تولید س��نگ چین‬ ‫برخوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫شهر شویتو که مرکز تولید سنگ چین شناخته می شود باتوجه‬ ‫ب��ه بی��ش از ‪ ۱۰‬هزار کارخان��ه و مرکز تجارت س��نگ به یکی از‬ ‫بازارهای هدف برای صادرکنندگان کوپ سنگ ساختمانی تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل و رییس هیات مدیره ش��رکت اب و فاضالب‬ ‫استان اصفهان اعالم کرد‪ :‬قرارداد تکمیل تاسیسات فاضالب‬ ‫فوالدش��هر و ایمانشهر به مبلغ ‪ ۲۱۰۰‬میلیارد ریال در ازای‬ ‫تخصیص پساب به میزان ‪ ۱۲۵‬میلیون مترمکعب بوده است‪.‬‬ ‫امین��ی با بیان اینکه طول ش��بکه فاضالب فوالدش��هر و‬ ‫ایمانش��هر ‪ ۲۷۵‬کیلومتر اس��ت خاطرنش��ان کرد‪ :‬با اجرای‬ ‫ش��بکه فاضالب فوالدش��هر و ایمانش��هر ‪ ۱۰۸‬هزار و ‪۵۷۵‬‬ ‫نفر زیر پوش��ش خدمات شبکه فاضالب در این شهرها قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬وی افزود‪ :‬ظرفیت تصفیه خانه فاضالب شهرهای‬ ‫فوالدش��هر و ایمانش��هر ‪ ۲۴۰‬هزار نفر با دبی ‪ ۱۸۸‬لیتر در‬ ‫ثانیه است‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬شرکت ذوب اهن اصفهان باتوجه به محدودیت شدید‬ ‫منابع اب��ی در اصفهان اقدام به س��رمایه گذاری در تکمیل‬ ‫ش��بکه فاضالب فوالدشهر وایمانش��هر کرد تا در بازه زمانی‬ ‫سه س��اله این پروژه اجرا ش��ود و در ازای ان پساب به دست‬ ‫امده را در یک دوره ‪۲۰‬س��اله صرف رفع نیاز ابی در بخش‬ ‫صنع��ت کند‪ .‬وی درب��اره انعقاد قرارداد با ش��هرداری دهق‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مقرر ش��د با اجرای ش��بکه و تکمیل تاسیسات‬ ‫فاضالب در ش��هر دهق بیش از ‪ ۸‬ه��زار و ‪ ۲۷۲‬نفر در این‬ ‫شهر زیر پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قرارداد ای��ن پروژه با اعتب��اری بیش از ‪۱۵۰‬‬ ‫میلی��ارد ری��ال در ازای ‪ ۵‬میلیون مترمکع��ب به مدت ‪۱۵‬‬ ‫س��ال منعقد شد‪ .‬همچنین توافق شد این تاسیسات در بازه‬ ‫زمانی دوساله تکمیل و اجرا شود تا عالوه بر اینکه مردم این‬ ‫شهرس��تان هرچه زودتر از خدمات شبکه فاضالب بهره مند‬ ‫می ش��وند ش��هرداری هم بتواند با در اختیار گرفتن پساب‬ ‫تخصیصی‪ ،‬اب مورد نیاز برای ابیاری فضای س��بز را تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خرید کاالی ایرانی؛ دفاع از امنیت اقتصادی کشور‬ ‫اصلی ترین دلیل برتری نمایش��گاه سنگ شویتو چین نسبت به‬ ‫دیگر نمایش��گاه های معتبری که در این کشور برگزار می شود این‬ ‫اس��ت که محل برگزاری نمایشگاه در مجاورت کارخانه های تولید‬ ‫و فراوری س��نگ ق��رار گرفته و تولیدکنن��دگان ایرانی می توانند‬ ‫به طورمس��تقیم با خریداران سنگ خام (کوپ) مذاکره کنند یا در‬ ‫زمان های ازاد خود از کارخانه ها و مراکز تجارت س��نگ بازدید و‬ ‫محصول معدنی خود را معرفی کنند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی س��نگ ش��ویتو با جذب بازدیدکنندگان‬ ‫بس��یار از ایتالی��ا‪ ،‬برزی��ل‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬پرتغ��ال‪ ،‬مص��ر و‬ ‫هن��د توانس��ته بازاره��ای گس��ترده ای را پوش��ش ده��د و ه��ر‬ ‫س��ال می��زان مب��ادالت تج��اری انجام ش��ده در این روی��داد را‬ ‫افزایش داده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان س��اماندهی مش��اغل ش��هری و فراورده های کش��اورزی‬ ‫شهرداری اصفهان گفت‪ :‬خرید کاالی ایرانی‪ ،‬دفاع و پاسداری از امنیت اقتصادی‬ ‫کشور است‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬محمد مجیری با اشاره به دستاوردهای‬ ‫برگزاری جشنواره کاالی ایرانی در بازارهای چهارده گانه کوثر شهرداری اصفهان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از س��ال گذشته جشنواره حمایت از کاالی ایرانی در این فروشگاه ها‬ ‫برگزار و با استقبال عموم شهروندان روبه رو شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جش��نواره حمایت از کاالی ایرانی ش��عار س��ال رهبر معظم‬ ‫انق�لاب مبنی بر حمای��ت از تولید داخل را محقق کرد‪ ،‬افزود‪ :‬خرده فروش��ان و‬ ‫عمده فروشان باید همواره کاالی ایرانی را مورد حمایت قرار دهند‪ ،‬البته مردم نیز‬ ‫به این باور رسیده اند که خرید خود را از نشان های داخلی انجام دهند‪ ،‬به طوری‬ ‫که در خرید کاالی ایرانی از یکدیگر سبقت می گیرند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان س��اماندهی مش��اغل ش��هری و فراورده های کش��اورزی‬ ‫شهرداری اصفهان ادامه داد‪ :‬اعتقاد داریم خرید کاالی ایرانی دفاع و پاسداری از‬ ‫امنیت اقتصادی کشور اس��ت‪ ،‬اما تولیدکنندگان نیز باید محصوالتی باکیفیت و‬ ‫نرخ مناس��ب به بازار عرضه کنند تا مش��کالت مربوط به تولید و اشتغال برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ارتباط دوسویه مردم و تولیدکنندگان را مهم ترین اقدام در زمینه حمایت‬ ‫از کااله��ای ایرانی دانس��ت و افزود‪ :‬در حال حاضر بی��ش از ‪ ۹۵‬درصد کاالهای‬ ‫موجود در بازارهای کوثر‪ ،‬ایرانی اس��ت زیرا دغدغه س��ازمان ساماندهی مشاغل‬ ‫ش��هری و فراورده های کشاورزی شهرداری اصفهان این است که کاالی خارجی‬ ‫در بازارهای زیر پوشش به کمترین میزان برسد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مش��تری مداری و فضای رقابتی بازار از جمله مسائلی است که‬ ‫برای توس��عه کیفی و کمی فروش��گاه ها باید مدنظر ق��رار داد‪ ،‬زیرا توجه به این‬ ‫موضوعات تاثیر بسزایی در رونق کسب وکار دارد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۲۱‬درصدی حمل ونقل بین المللی راه اهن شمال شرق ‪۲‬‬ ‫رحمت اهلل میرزاعلی‪ -‬مدیرکل راه اهن شمال شرق‬ ‫‪ ۲‬از افزای��ش ‪ ۱۲۱‬درص��دی حمل ونق��ل بین المللی این‬ ‫اداره کل در ‪ ۵‬ماه نخست سال ‪ ۹۷‬خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از گرگان‪ ،‬محمدرض��ا قربانی گفت‪:‬‬ ‫از ابتدای س��ال ‪ ۹۷‬تا امروز‪ ۵۲ ،‬ه��زار و ‪ ۶۶۹‬تن کاال از‬ ‫مرز ریلی اینچه برون با کشورهای قزاقستان‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬ازبکستان و روسیه مبادله شده که این‬ ‫مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۲۱‬درصد رشد‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬قربانی افزود‪ :‬از میزان بار حمل شده‪۴۴ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۵۷‬تن مربوط به واردات بوده که نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته ‪ ۳۱۰‬درصد افزایش داشته و ‪ ۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۱۲‬ت��ن ان مربوط به صادرات محصوالت غیرنفتی از‬ ‫دادنامه پرونده کالسه ‪ 9609987736500611‬شعبه ‪ 1006‬دادگاه‬ ‫کیفرى دو مجتمع قضایى ولیعصر تهران ( ‪ 1006‬جزایى سابق) تصمیم‬ ‫نهایى شاکى‪ :‬شهردارى تهران منطقه ‪ 8‬با نمایندگى اقاى بهمن نورى‬ ‫متهم‪ :‬اقاى محمد رمه چى (مجهول الم��کان) اتهام‪ :‬انجام اقداماتى که‬ ‫تهدید علیه بهداش��ت عمومى محسوب مى شوند گردش��کار‪ :‬به تاریخ‬ ‫‪ 1397/05/30‬در وقت مقرر جلس��ه ش��عبه ‪ 1006‬کیف��رى ‪ 2‬تهران‬ ‫پرونده کالس��ه ‪ 970353‬تحت نظر اس��ت با توجه به محتویات پرونده‬ ‫ختم رسیدگى اعالم و بشرح اتى و اوراق جداگانه شعبه دادگاه مبادرت‬ ‫ب��ه ص��دور راى مى نمای��د راى دادگاه در خصوص اته��ام اقاى محمد‬ ‫رمه چى (متوارى و مش��خصات بیش��ترى از مته��م در پرونده منعکس‬ ‫نمى باشد) دائر بر اقدام علیه بهداشت عمومى موضوع شکایت شهردارى‬ ‫منطقه ‪ 8‬تهران که به موجب کیفرخواس��ت صادره از س��وى دادسراى‬ ‫ناحیه ‪ 37‬تهران تقاضاى مجازات گردیده با بـررس��ى محتویات پرونده‬ ‫و توجه به گـزارش مامورین و صورتجلس��ه بازدیـد از محل و عکس و‬ ‫فیلم تهیه شده از وقوع بزه و متوارى شدن متهم اتهام انتسابى به نظر‬ ‫محرز بوده و بر این اساس مستندا به ماده ‪ 688‬قانون تعزیرات اسالمى‬ ‫راى ب��ر محکومیت متهم موصوف به تحمل یک س��ال حبس تعزیرى‬ ‫صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس‬ ‫از ابالغ قابل واخواهى در همین ش��عبه دادگاه و س��پس ظرف ‪ 20‬روز‬ ‫دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران‬ ‫مى باشد‪.‬‬ ‫‪/ 49765‬م الف دادرس ش�عبه ‪ 1006‬دادگاه کیفرى دو مجتمع‬ ‫قضایى ولیعصر تهران ( ‪ 1006‬جزایى سابق)‪ -‬عباس غالمیارى‬ ‫دادنام��ه پرون��ده کالس��ه ‪ 9609982995800119‬ش��عبه ‪1083‬‬ ‫دادگاه کیفری دو مجتمع قضایى ش��هید مدرس تهران ( ‪ 1106‬جزایى‬ ‫سابق) تصمیم نهایى شماره ‪ 9709972167900752‬شکات‪ .1 :‬اقاى‬ ‫جمشید اسالمی نیا فرزند حسین به نشانى اتوبان ازادگان‪ -‬بعد از تقاطع‬ ‫شهید کاظمی‪ -‬شهرک صالح اباد غربی‪ -‬خیابان صاحب الزمان‪ -‬خیابان‬ ‫بهشتى‪ -‬کوى س��لیمى‪ -‬پالک ‪ 20‬طبقه همکف ‪ .2‬اقاى امیر کاشانى‬ ‫فرزند حبیب اله به نش��انی استان تهران شهرس��تان تهران شهر تهران‬ ‫مرز ریلی اینچه برون است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در حوزه صادرات‬ ‫ع�لاوه بر حمل انواع محصوالت مانند س��یمان به مقصد‬ ‫کشورهای ازبکستان و قزاقستان‪ ،‬سیب‪ ،‬خشکبار‪ ،‬پسته‪،‬‬ ‫چسب‪ ،‬رنگ‪ ،‬کود شیمیایی‪ ،‬شیر خشک‪ ،‬نوشمک‪ ،‬سنگ‬ ‫تراورتن‪ ،‬س��نگ گرانیت و روفرش��ی به کشور قزاقستان‪،‬‬ ‫کاالهای��ی از قبیل مواد پالس��تیکی‪ ،‬گران��ول پلی اتیلن‪،‬‬ ‫س��هروردی جنوبی خیابان مالیری پور ش��رقی پالک ‪ 17‬واحد دوم ‪.3‬‬ ‫اقاى علیرضا علیپور فرزن��د حمیدرضا ‪ .4‬خانم معصومه اصغری فرزند‬ ‫محمد حنیفه همگى به نشانى تهران تهران ‪ .5‬اقاى حسن عالئى فرزند‬ ‫محمدنقى با وکالت اقاى ش��هرام ش��ایق فرزند عظیم به نشانى تهران‬ ‫ورامین‪ -‬بلوار شهید باهنر‪ -‬نرسیده به میدان امام حسین‪ -‬طبقه فوقانى‬ ‫داروخانه دکتر بختیارى‪ -‬پالک ‪ 8‬طبقه ‪ 2‬واحد چهارم ‪ .6‬اقای س��عید‬ ‫موسوى فرزند محمد به نشانى تهران‪ -‬میدان هروی‪ -‬خیابان ساقدوش‪-‬‬ ‫حافظ ش ‪ -‬کوى رویان گلبرگ پالک ‪ 9‬متهم‪ :‬اقاى محمدرضا پس��ند‬ ‫اتهام‪ :‬کالهبردارى راى دادگاه در خصوص شکایت شاکیان خصوصى به‬ ‫اسامى اقایان و خانم ها ‪ -1‬معصومه اصغرى ‪ -2‬سعید موسوى ‪ -3‬امیر‬ ‫کاشانى ‪ -4‬حسن عالیى با وکالت شهرام شایق ‪ -5‬جمشید اسالمى نیا‬ ‫‪ -6‬علیرضا علیپور علیه متهم اقاى محمدرضا پسند فرزند داود دایر بر‬ ‫کالهبردارى در چندین نوبت و با وصف تعدد مادى جرم دادگاه از توجه‬ ‫کیفرخواس��ت صادره علیه متهم و مشروح شکایت شاکیان و فیش هاى‬ ‫واریزى از س��وى انان به حس��اب متهم و جوابیه استعالم تعیین خط و‬ ‫مالکیت فرد متهم نسبت به ان و متن پیامک ارسال شده از سوى متهم‬ ‫در حق ش��اکیان که حکایت از مانورهاى متقلبانه فرد متهم داشته لذا‬ ‫بزهکارى مش��ارالیه را ثابت تش��خیص داشته فلذا با رعایت تعدد مادى‬ ‫جرم و اعمال ماده ‪ 134‬از قانون مجازات اسالمى و نیز ماده ‪ 1‬از قانون‬ ‫تش��دید مجازات مرتکبین ارتش��اء و اختالس و کالهبردارى و مصوب‬ ‫‪ 1367‬فرد متهم را عالوه بر پرداخت مبلغ یکصد و نوزده میلیون ریال‬ ‫به میزان س��هم هر یک از شاکیان در حق انان به پرداخت مبلغ یکصد‬ ‫و هفتاد و هش��ت میلیون و پانصد هزار ریال در حق صندوق دولت به‬ ‫عنوان جزاى نقدى و نیز به تحمل ده س��ال حبس تعزیرى درجه چهار‬ ‫محک��وم و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیس��ت روز‬ ‫پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و بعد از ان ظرف مهلت بیست‬ ‫روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر اس��تان تهران‬ ‫مى باشد‪.‬‬ ‫‪ / 49766‬م الف رئیس ش�عبه ‪ 1083‬دادگاه کیفرى دو مجتمع‬ ‫قضایى ش�هید مدرس تهران ( ‪ 1106‬جزایى س�ابق)‪ -‬محمدرضا‬ ‫بیتى‬ ‫پلی اس��تیرول‪ ،‬سود پرک‪ ،‬نئوپان‪ ،‬کنس��انتره انگور و‪ ...‬از‬ ‫ایس��تگاه های گرگان و اینچه ب��رون به منظور صادرات به‬ ‫مقصد ازبکستان و قزاقستان بارگیری شده است‪.‬‬ ‫قربانی بیان کرد‪ :‬از ابتدای امسال‪ ۴۷ ،‬هزار و ‪ ۲۳۷‬تن‬ ‫بار به وسیله ‪ ۷۸۷‬واگن تخلیه شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در حوزه حمل ونقل داخلی در س��ال جاری‪،‬‬ ‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‪ 97,5,21 ,‬ﺣﻮﺯﻩ ‪ 654‬ﻛﻼﺳﻪ ‪ 970014‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ ,‬ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻣﺮﺯﺑﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ ,‬ﺭﺿﺎ ﺣﺠﺎﺭﻳﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪ ,‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 80,000,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ -‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‪,‬ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻣﺮﺯﺑﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﺣﺠﺎﺭﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 80,000,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻔﺘﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎﻯ ‪ 761349‬ﻭ ‪ 762348‬ﻭ ‪ 761350‬ﻭ ‪ 761347‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 96,9,10‬ﻭ ‪96,11,10‬‬ ‫ﻭ ‪ 96,11,10‬ﻭ ‪ 96,11,10‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﭼﻚ‪,‬ﺳﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪﺍﻯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺑﻘﺎﻯ‬ ‫ﺩﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 2‬ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ ‪3‬ﻭ‪ 4‬ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 14‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ‬ ‫ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 313‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 519‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 80,000,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1,102,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 11‬ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 28‬ﻭ ‪ 31‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1387‬ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ‪,‬ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫‪ 110,63681‬ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 654‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ 95,12,23 ,‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‪ 951094,651 ,‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ‪,‬‬ ‫‪ 9609971065100040‬ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ ,‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 651‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪14‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ ,‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻓﭽﻨﮕﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ ,‬ﻓﺎﺧﺮ ﻛﺮﺩﺍﻧﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪ ,‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪35,000,000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﺳﻴﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 30492‬ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ -‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‪,‬ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﻮﺭ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻓﭽﻨﮕﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺎﺧﺮ‬ ‫ﻛﺮﺩﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 35,000,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﺳﻴﺪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 30492‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 95,6,14‬ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 95,12,23‬ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﻧﺸﺪﻩ ﻭﻻﻳﺤﻪﺍﻯ ﻫﻢ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻓﻠﺬﺍ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 198‬ﻭ ‪ 519‬ﻭ ‪ 522‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 580000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ )‪ (95,12,4‬ﻟﻐﺎﻳﺖ‬ ‫ﻳﻮﻡﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﺤﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ 110,63679‬ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 651‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‪ 97,2,22 ,‬ﺣﻮﺯﻩ ‪ 656‬ﻛﻼﺳﻪ ‪ 960847‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ ,‬ﻣﻴﺜﻢ ﺯﺍﺭﻉ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ‬ ‫ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻓﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ -1 ,‬ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺠﺎﻭﻧﺪ ‪ -2‬ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﻋﻄﺎﻳﻰ ﻋﻘﻴﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪ ,‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ‬ ‫ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ -‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭ‪,‬ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺜﻢ ﺯﺍﺭﻉ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻓﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ‪ -1‬ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺠﺎﻭﻧﺪ ‪ -2‬ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ‬ ‫ﻋﻄﺎﻳﻰ ﻋﻘﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 46,500,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 178161‬ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 96,9,2‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺒﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ‬ ‫ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﭼﻚ‪,‬ﺳﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪﺍﻯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﺑﻘﺎﻯ ﺩﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 2‬ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ ‪3‬ﻭ‪ 4‬ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 14‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 313‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 519‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 46,500,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1,630,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ‬ ‫ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ )‪ (96,9,2‬ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻭﺻﻮﻝ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﻨﺪ ﻳﻚ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 11‬ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 28‬ﻭ ‪ 31‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1387‬ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ‪,‬ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫‪ 110,63677‬ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 656‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ ۳۷‬ه��زار و ‪ ۳۵۴‬ت��ن کاالی داخلی بارگی��ری و جابه جا‬ ‫ش��ده که از ای��ن میزان ‪ ۳۵‬ه��زار و ‪ ۴۸۹‬تن گندم برای‬ ‫مقاص��د اراک‪ ،‬زاهدان‪ ،‬ی��زد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کرج‪ ،‬رباط کریم و‬ ‫بندرعباس بوده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درامد کل سال ‪۹۷‬‬ ‫این مرکز در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال ‪ ۹۶‬به میزان‬ ‫‪ ۱۱۳‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺣﻘﻴﻘﻲ‪ :‬ﺍﺳﻌﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻛﺪﻣﻠﻲ‬ ‫‪ 3230793552‬ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺍﻳﻼﻡ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺥ ﺷﻔﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﻀﻮﺭ ‪98/1/24‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ‪ 15:30‬ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩ ﺥ ﮔﻞ ﻧﺒﻲ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﭘﻼﻙ‪ 34‬ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪110/66673‬‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 106‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺑﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻃﺎﻫﺮﻩ‬ ‫ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺯﺍﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻲ ﺑﺮﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980927800475‬ﺷﻌﺒﻪ ‪119‬ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ ‪1397/8/21‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‪ 16‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ‬ ‫ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/66672‬‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 119‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ‪ 3‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺷﺮﺍﺭﻩ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻲ ﭘﻮﺋﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪591‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 970482‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﭘﺮﻱ ﻻﻫﻮﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪ 976‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1396/8/27‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ‬ ‫ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ‪-1‬ﺷﺮﺍﺭﻩ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻲ ﭘﻮﺋﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 591‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪1347‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ‪ ،‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/66670‬‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 119‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ‪ 3‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 9709980927500425‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﻛﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 381‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1397/2/22‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ‪-1‬ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 1245‬ﻣﺘﻮﻟﺪ‬ ‫‪ 1325‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -2‬ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﻛﺸﻪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ ‪ 29706‬ﻣﺘﻮﻟﺪ‬ ‫‪ 1329‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ‪ ،‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/66669‬‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 116‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ‪ 3‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺣﻘﻴﻘﻲ‪ :‬ﻧﺠﻤﻪ ﺭﺿﺎﺋﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻛﺪﻣﻠﻲ‬ ‫‪ 2572629119‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ‪ 1533884691‬ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺷﺮﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﺑﻨﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻮﭼﻪ ﺍﺣﻤﺪﻱ پ‪ 30‬ﻃﺒﻘﻪ‪ 7‬ﻭﺍﺣﺪ‪ 20‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﻀﻮﺭ ‪97/8/9‬‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ‪ 16‬ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﻞ ﻧﺒﻲ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﭘﻼﻙ‪ 34‬ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻱ ﻣﻮﻛﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﻱ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ‬ ‫ﺑﻬﺮﻭﺯﻱ ﺷﺎﺩ‪ -‬ﺍﻳﺮﺝ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺷﻮﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪110/66671‬‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 119‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 3‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ‪ /‬ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻣﻴﺮ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺑﻦ ﭼﻨﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺗﻘﻰ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺸﻬﺪﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﻣﻴﺮ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺑﻦ‬ ‫ﭼﻨﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609982215801453‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1083‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1106‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 1397/08/02‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 115‬ﻭ ‪ 180‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪/49748‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1083‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1106‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(‪ -‬ﺳﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 24‬شهریور ‪ 5 - 1397‬محرم ‪ 15 - 1440‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1139‬پیاپی ‪2457‬‬ ‫حماسه حسینی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫نهی از منکر و فلسفه عاشورا‬ ‫اس��تاد ش��هید مرتضی مطهری‪« :‬یک‬ ‫مس��ئولیت این اس��ت که نهی از منکر بر‬ ‫همه واجب اس��ت‪ .‬وقت��ی که می فهمید و‬ ‫می دانی��د و اغلب مردم ه��م می دانند که‬ ‫دروغ اس��ت‪ ،‬نباید در ان مجلس بنشینید‬ ‫ک��ه حرام اس��ت؛ بلکه باید مب��ارزه کنید‬ ‫و دیگ��ر ای��ن تمایلی اس��ت ک��ه صاحب‬ ‫مجلس ها و مستمعین به گیراندن مجلس دارند‪ .‬مجلس باید بگیرد‪،‬‬ ‫باید کربال بش��ود‪ .‬روضه خوان بیچاره می بیند که اگر بنا بش��ود هرچه‬ ‫می گوید از ان راست ها باشد مجلسش نمی گیرد‪ ،‬بعد همین مردم هم‬ ‫دعوتش نمی کنند‪ ،‬ناچار یک چیزی هم اضافه می کند‪ .‬همه باید این‬ ‫تمایل غیرمسئوالنه ای را که میان مردم و خطیبان پخش شده است‬ ‫که همه از مجالس حسینی انتظار دارند این مجالس گرم و حماسی‬ ‫باشند یا چنان که مصطلح شده است‪« ،‬کربالی دوم» باشد‪ ،‬از سر خود‬ ‫بیرون کنیم؛ زیرا در این صورت گاه دیده می شود که خطیب بیچاره‬ ‫حیران و س��رگردان می ماند که اگر بر منبر حس��ینی راست بگوید و‬ ‫حقایق را بدون کم و زیاد بیان کند‪ ،‬نتیجه ان خواهد ش��د که مردم‬ ‫درباره مجلس او بگویند مجلسی سرد و غیرحماسی بود و به تبع ان‬ ‫به دعوت دوباره این خطیب تمایلی نداشته باشند‪ .‬این انتظار را مردم‬ ‫باید از س��ر خودش��ان بیرون کنند‪[ ،‬نگویند] ف�لان روضه خوانی که‬ ‫مجلس او می گیرد‪ ،‬فالن روضه خوانی که کربال می کند‪ .‬کربال می کند‬ ‫یعنی چه؟! یک مس��ئولیت بزرگ این مس��ئولیت است؛ [مقاومت در‬ ‫برابر] این انتظاری که مردم برای کربال شدن دارند‪».‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫صاحب نظران و اندیشمندان حوزه دینی معتقدند موسیقی‬ ‫عاش��ورایی باید در شان و منزلت امام حسین (ع) و اهل بیت‬ ‫باش��د و مداحان اموزش ببینند تا هر نوع موسیقی به گوش‬ ‫مردم نرسد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬پیش��ینه س��وگواری های ملی و مذهبی‬ ‫در ایران به درازای تاریخ اس��ت و حماس��ه عاشورا و شهادت‬ ‫امام حس��ین (ع) و یارانش در تاریخ اعتقادی شیعیان جهان‬ ‫به وی��ژه ایرانیان جایگاه بس��یار مهم و رفی��ع دارد؛ از این رو‬ ‫اداب و رسوم عاشورایی و موسیقی ان از نمونه های برجسته‬ ‫موسیقی مذهبی کشورمان است‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان و صاحب نظران‪ ،‬موسیقی عاشورایی‬ ‫و مداحی که از زیرش��اخه های ان است‪ ،‬بخش جدایی ناپذیر‬ ‫موسیقی س��نتی ایران اس��ت و اجرای درست و مناسب ان‬ ‫ی ایینی می ش��ود‪ .‬درباره موس��یقی‬ ‫موجب اعتالی موس��یق ‬ ‫مذهبی و به طور ویژه موس��یقی عاشورایی و مداحی با حاتم‬ ‫عسگری‪ ،‬فواد توحیدی‪ ،‬عاصمه فندرسکی‪ ،‬متین رضوان پور‬ ‫و بهروز وجدانی پژوهش��گران موسیقی گفت وگو کرده ایم که‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹مداحان باید اطالعات کافی داشته باشند‬ ‫حاتم عسگری‪ ،‬پژوهشگر موسیقی مذهبی و مداحی گفت‪:‬‬ ‫مسئوالن باید برنامه ریزی کنند تا کالس هایی برای مداحان‬ ‫برگ��زار ش��ود‪ ،‬زیرا بس��یاری از این افراد اص�لا هنر این کار‬ ‫را ندارن��د‪ .‬مداحان باید اطالعات کافی در زمینه موس��یقی‬ ‫مذهبی داش��ته باشند تا بتوانند موس��یقی عاشورایی را اجرا‬ ‫کنند؛ البته در این س��ال ها اصال ای��ن موضوع برای مداحان‬ ‫مهم نیس��ت و هر نوع موسیقی را که دوست داشته باشند با‬ ‫عنوان موسیقی عاشورایی اجرا می کنند‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر افزود‪ :‬بیش��تر مداحان از اش��عار س��خیف‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ ،‬در صورتی که باید از اش��عاری اس��تفاده‬ ‫ش��ود که بیانگر رش��ادت و شهامت امام حس��ین (ع) باشد‪.‬‬ ‫موسیقی مذهبی باید در دس��تگاه های ایرانی اجرا شود زیرا‬ ‫مفهوم را به راحتی می رساند‪.‬‬ ‫عس��گری در پایان گفت‪ :‬وظیفه مسئوالن این است که به‬ ‫هر کس اجازه مداحی ندهند‪ ،‬بلکه فقط کس��انی باید در این‬ ‫حوزه فعالیت کنند که حق مطلب را ادا می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹باید به موسیقی مذهبی احترام بگذاریم‬ ‫ف��واد توحیدی‪ ،‬دیگر پژوهش��گر ای��ن حوزه با اش��اره به‬ ‫ویژگی های موسیقی عاش��ورایی می گوید‪ :‬این موسیقی باید‬ ‫در شان و منزلت امام حسین (ع) و اهل بیت باشد و شهامت‬ ‫انها را بازگو کند‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر با تاکید بر اینکه همه جا باید به موس��یقی‬ ‫مذهب��ی احت��رام بگذارند و ای��ن نوع موس��یقی روی اصول‬ ‫اجرا ش��ود‪ ،‬می گوید‪ :‬اگر مداحان نمی توانند و اموزش کافی‬ ‫بیش��تر مداحان از اش��عار سخیف اس��تفاده می کنند‪ ،‬در صورتی که باید از اشعاری‬ ‫اس��تفاده شود که بیانگر رش��ادت و شهامت امام حسین (ع) باشد‪ .‬موسیقی مذهبی‬ ‫باید در دس��تگاه های ایرانی اجرا ش��ود زیرا مفهوم را به راحتی می رس��اند‪ .‬وظیفه‬ ‫مسئوالن این است که به هر کس اجازه مداحی ندهند‪ ،‬بلکه فقط کسانی باید در این‬ ‫حوزه فعالیت کنند که حق مطلب را ادا می کنند‬ ‫ندیدند بهتر است این کار را انجام ندهند زیرا باعث دلزدگی‬ ‫مردم از این نوع موسیقی می شود‪ .‬توحیدی درباره موسیقی‬ ‫عاش��ورایی در کرمان بیان می کند‪ :‬خوشبختانه مردم کرمان‬ ‫اداب ورسوم و موسیقی عاشورایی را به درستی اجرا می کنند‬ ‫و امیدوارم این روند همیش��ه ادامه یاب��د‪ .‬کرمانی ها در ایام‬ ‫محرم و صفر از س��ازهای س��رنا‪ ،‬دهل های قدیم��ی‪ ،‬نقاره‪،‬‬ ‫نی های محلی و‪ ...‬استفاده می کنند‪ .‬انها این نوع موسیقی را‬ ‫براساس مقام های موسیقی نواحی اجرا می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مداحان در زمینه موس�یقی عاش�ورایی اموزش‬ ‫ندیده اند‬ ‫عاصمه فندرسکی‪ ،‬پژوهشگر و مدیر موسسه اوای مهربانی‬ ‫می گوید‪ :‬موس��یقی مذهبی در کشور ما جایگاه ثابتی ندارد‬ ‫زیرا هر کس همان طور که دوس��ت دارد این نوع موس��یقی‬ ‫را اجرا می کند‪ .‬به اعتقاد فندرس��کی‪ ،‬مداحان امروزی هیچ‬ ‫شناختی نس��بت به موس��یقی عاش��ورایی ندارند زیرا اصال‬ ‫اموزش��ی در این زمین��ه ندیده اند‪ .‬این پژوهش��گر می گوید‪:‬‬ ‫زمانی که مداحان برای موس��یقی عاش��ورایی از موس��یقی‬ ‫پاپ اس��تفاده کردند من می دانستم این کار سرانجام خوبی‬ ‫ندارد زیرا باید از موس��یقی سنتی در این کار استفاده شود‪.‬‬ ‫مداحان باید از اش��عار مناس��ب اس��تفاده کنند ام��ا در این‬ ‫سال ها از اشعاری استفاده می شود که اصال در شان موسیقی‬ ‫عاشورایی نیست‪ .‬فندرسکی خاطرنشان می کند‪ :‬در موسیقی‬ ‫عاش��ورایی باید درباره رش��ادت‪ ،‬فداکاری و ش��خصیت امام‬ ‫حس��ین (ع) صحبت ش��ود اما به جای ان به توصیف چهره‬ ‫امامان می پردازند که این کار از پایه و اساس اشتباه است‪.‬‬ ‫‹ ‹بای�د کاری کنیم موس�یقی عاش�ورایی دوباره‬ ‫زنده شود‬ ‫متی��ن رضوان پور‪ ،‬پژوهش��گر موس��یقی مذهب��ی‪ ،‬به ویژه‬ ‫موس��یقی عاش��ورایی می گوی��د‪ :‬متاس��فانه نمی توانی��م به‬ ‫موس��یقی هایی که امروزه در ایام محرم و صفر اجرا می شود‪،‬‬ ‫موسیقی عاشورایی یا مذهبی بگوییم زیرا این نوع موسیقی ها‬ ‫بیان کننده مفهوم عاشورا نیستند‪.‬‬ ‫رضوان پ��ور معتقد اس��ت مداح��ان باید با موس��یقیدان ها‬ ‫مش��ورت کنند تا از انه��ا راهنمایی بگیرند زیرا بس��یاری از‬ ‫انها اصال اطالعاتی در زمینه هنر موس��یقی ندارند‪ .‬مداحان‬ ‫فکر می کنند فقط باید از موس��یقی پاپ اس��تفاده کنند‪ ،‬در‬ ‫صورتی که این دیدگاه اشتباه است و باید از موسیقی سنتی‬ ‫در ایام محرم و صفر استفاده شود‪ .‬این پژوهشگر خاطرنشان‬ ‫می کند‪ :‬موس��یقی عاش��ورایی و اش��عاری ک��ه در این ایام‬ ‫اس��تفاده می شود تحریف شده اس��ت و باید کاری کنیم این‬ ‫نوع موس��یقی دوباره زنده شود زیرا حیف است این موسیقی‬ ‫از مس��یر اصلی خود دور شود‪ .‬موس��یقی عاشورایی باید در‬ ‫دستگاه های ابوعطا‪ ،‬دشتی‪ ،‬چهارگاه‪ ،‬همایون و‪ ...‬اجرا شود‪.‬‬ ‫پس بهتر اس��ت مداحان اموزش ببینند تا هر موس��یقی به‬ ‫گوش مردم نرسد‪.‬‬ ‫‹ ‹مداحان باید از اشعار فاخر استفاده کنند‬ ‫به��روز وجدان��ی‪ ،‬دیگر پژوهش��گر موس��یقی عاش��ورایی‬ ‫می گوی��د‪ :‬تا چند س��ال گذش��ته م��ردم با نواهای عاش��ورا‬ ‫ارتب��اط خوبی برقرار می کردند اما چون از اش��عار درس��تی‬ ‫اس��تفاده نشد این نوع موسیقی از مسیر اصلی خود منحرف‬ ‫ش��د‪ .‬امروزه بیشتر از موسیقی پاپ اس��تفاده می کنند‪ ،‬در‬ ‫صورتی که برای موس��یقی مذهبی باید از موس��یقی سنتی‬ ‫اس��تفاده و اشعاری انتخاب ش��ود که مورد توجه عموم قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬ای��ن پژوهش��گر ادامه می ده��د‪ :‬البته در ش��هرهای‬ ‫کوچک هنوز اداب ورسوم و سنت های خاص اجرا و بیشتر از‬ ‫موسیقی های سنتی و محلی استفاده می شود‪.‬‬ ‫به��روز وجدان��ی درباره مداح��ی در ماه مح��رم می گوید‪:‬‬ ‫مداحان باید اموزش ببینند و از اش��عار فاخر استفاده کنند‪.‬‬ ‫انها باید سررش��ته کافی در حوزه ادبیات و موس��یقی داشته‬ ‫باش��ند ت��ا بتوانند اص��ل مطل��ب را بیان کنند‪ .‬بهتر اس��ت‬ ‫موسیقی مذهبی به درس��تی ارائه شود تا مردم بتوانند با ان‬ ‫ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫این روزها به درک «ازادگی» حسین (ع) بیشتر نیازمندیم‬ ‫اش�کان تق�ی پور‪-‬کارش�ناس ارش�د فرهن�گ و زبان های‬ ‫باس�تانی ایران‪ :‬بی تعارف ها و توجیه ه��ای معمول‪ ،‬این روزها‬ ‫روزهای سختی داریم‪.‬‬ ‫مس��ائل اقتصادی چه در بُعد واقعی‪ ،‬چه تبلیغاتی و روانی‬ ‫فش��ار کم س��ابقه ای بر کل جامعه وارد کرده است‪ .‬قدر مسلم‬ ‫توق��ع جامعه ان اس��ت تا حاکمیت به بهترین ش��کل ممکن‬ ‫ش��رایط را مدیریت کند تا از این دوران س��خت و البته گذرا‬ ‫عبور کنیم‪.‬‬ ‫مردم توقع دارند نتایج ملموس تدبیر و مدیریت مس��ئوالن‬ ‫را که با زندگی روزانه ش��ان عجین اس��ت ببینند‪ .‬اما فراموش‬ ‫نکنیم حاکمیت اع��م از دولت‪ ،‬دیگر قوا‪ ،‬نهادهای حاکمیتی‪،‬‬ ‫نظامی و انتظامی تنها بخشی از جامعه اند‪.‬‬ ‫بخ��ش دیگ��ر م��ا مردمی��م ک��ه مس��ئولیت اجتماع��ی و‬ ‫خویش��کاری خود را در جایگاه انسان که «موجودی با زندگی‬ ‫اجتماعی» اس��ت در قبال جامعه مان داریم‪ .‬نقد نتیجه بخش‬ ‫و منطقی در هر ش��رایطی ب��ر عملکرد دولتم��ردان و تالش‬ ‫ب��رای اص�لاح امور بخش��ی مه��م و حقی اساس��ی و وظیفه‬ ‫ماس��ت و انجام وظیفه ملی و اخالقی در قبال یکدیگر بخشی‬ ‫دیگر‪.‬‬ ‫اما اگر با توجیه وضعیت بد اقتصادی و ضعف های مدیریتی‬ ‫در بخش های��ی از حاکمی��ت‪ ،‬احس��اس‪ ،‬هرچند‬ ‫برمبنای حقیقت س��ختی های موج��ود بر ما غلبه‬ ‫کند و صبر از کفمان برون ش��ود و به جای انجام‬ ‫وظیفه ملی‪ ،‬سیاه نمایی و ناامیدی را ترویج کنیم‪،‬‬ ‫نه تنها امور مدیریتی کش��ور اصالح نمی شود بلکه‬ ‫موجی از خش��م و کینه که به طور عمده هم قابل‬ ‫کنترل نیس��ت و می تواند شرایط را سخت تر کند‬ ‫سراسر جامعه را فرامی گیرد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫درک‬ ‫ش��اید این روزها ه��م دولتمردان و هم ما م��ردم به‬ ‫اهمیت معنای راس��تین «ازادگی» در رفتار امام حسین بیش‬ ‫از پیش نیازمندیم‪.‬‬ ‫او که پیش از شهادت در کمال صبر و ارامش اختیار ماندن‬ ‫یا رفتن را بر عهده یارانش می گذارد؛ بی انکه از ایشان دلخور‬ ‫ش��ود و به صراحت می گوید در صورت تصمیم به رفتن‪ ،‬دِینی‬ ‫بر گردن ایشان نیست‪.‬‬ ‫او ک��ه ازادگ��ی را مقدم��ه ورود به دینداری می دانس��ت‬ ‫و فرم��ود «اگ��ر دی��ن ندارید الاق��ل ازاده باش��ید»‪ .‬ازادگی‬ ‫به طورقطع دس��توری نیس��ت و امری اس��ت درون��ی که اگر‬ ‫ت�لاش همه ما این باش��د ک��ه واجبات فرض ب��ر یکدیگر را‬ ‫در س��خنان معصوم (ع) که «پایه مس��لمانی» اس��ت رعایت‬ ‫کنی��م به طورقطع انچه نیکوس��ت و باید رخ دهد‬ ‫رخ خواه��د داد‪ .‬نق��ل اس��ت از امام ص��ادق (ع)‬ ‫ک��ه فرمودند‪« :‬انچه برای خود می پس��ندی برای‬ ‫دیگری هم بپس��ند» همین حدیث با همین شکل‬ ‫یا معانی مش��ابه از زبان امام علی (ع) و پیشوایان‬ ‫و ب��زرگان دی��ن و اخ�لاق دیگ��ر هم نقل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«اعضای یک پیکر بودن بنی ادم» که در س��خن س��عدی‬ ‫بزرگوار‪ ،‬قرن هاس��ت جهانی ش��ده هم بیانگر همین مصداق‬ ‫اس��ت‪ .‬در ِد یکی در ِد هم��ه و در ِد هم��ه در ِد یکی‪ ...‬پیکری‬ ‫واحد که نمی توان از کنار اعضای به هم پیوس��ته ان اس��ان‬ ‫گذشت‪ .‬حس��ین (ع) و بزرگانی شبیه ان بزرگوار‪ ،‬عضوهایی‬ ‫عزی��ز از ای��ن پیکره بزرگند که ب��ه قتلگاه رفت��ن خود را نه‬ ‫بس��ان مِنتی بر دیگران و بش��ریت که مانن��د دارویی هرچند‬ ‫رفت��ن این بخ��ش مهم از پیکر بش��ریت را‬ ‫تل��خ و از دس��ت‬ ‫ِ‬ ‫هزین��ه ای دردناک برای حفظ و گسس��ته نش��دن دیگر اعضا‬ ‫می بینند‪.‬‬ ‫ای کاش به ازادگی حس��ین (ع) در حکم نمادی راس��تین‬ ‫از این واقعیت بش��ری بنگریم و در کن��ار عزاداری خردورزانه‬ ‫ظاه��ری برای او و یارانش‪ ،‬بطن و روح نگرش این بزرگمرد و‬ ‫یاران و هم عقیده هایش را در پیش و پس از حضور او در طول‬ ‫تاریخ بشریت درک کنیم‪.‬‬ ‫نیک می دانم که نصیحت کردن در ش��رایط سخت موجود‬ ‫گاه نتیجه عکس دارد‪ ،‬اما هم ما مردم و هم مسئوالن یادمان‬ ‫نرود که در تاریخ هزاران س��اله مرز پرگهر دوره هایی بس��یار‬ ‫س��خت تر را گذرانده ای��م و ای��ران همچنان ای��ران مانده و ما‬ ‫وارث بزنگاه های��ی هس��تیم که مردمان این دی��ار خردورزانه‬ ‫و صبوران��ه و ب��ا تکی��ه ب��ر «مهر ذات��ی مل��ی و میهنی» و‬ ‫«باور مس��تحکم خ��ود» برای حفظ ایران ایس��تاده اند و خانه‬ ‫خ��ود‪ ،‬این بزرگ تری��ن میراث مادی و معنوی ه��ر ایرانی را‪،‬‬ ‫پاس��بان و پاس��دار بوده اند و «ای��ران» را برایم��ان به یادگار‬ ‫گذاشته اند‪.‬‬ ‫ب��ا تکیه ب��ر نماد ها و ویژگی های فرهنگ��ی و تمدنی واالی‬ ‫مردمان م��ان و «هوای یکدیگر را داش��تن» از این دوران هم‬ ‫عبور خواهیم کرد و این میراث گرانبها را همچون امانتی عزیز‬ ‫به فرزندان اینده این اب و خاک می سپاریم‪.‬‬ ‫زمان ان اس��ت ک��ه «ازادگی» را با تم��ام ابعادش مبنای‬ ‫رفتار خویش��تن قرار دهیم و در کمال ش��رافت‪ ،‬نفع فردی را‬ ‫در منفعت جمعی و ملی و در مقیاس��ی بزرگ تر در نفع تمام‬ ‫بشریت جست وجو کنیم‪.‬‬ ‫هیات معرفی فیلم ایرانی به فرهنگستان علوم و‬ ‫هنرهای سینمایی اسکار به فهرستی کوتاه شامل‬ ‫‪ 3‬فیلم برای بررس��ی های تکمیلی رسیده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬هیات معرفی فیل��م ایرانی‬ ‫در س��ال ج��اری نیز به روال معم��ول‪ ،‬با میزبانی‬ ‫بنیاد سینمایی فارابی‪ ،‬در تعامل مستقیم با خانه‬ ‫سینما و سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری‪،‬‬ ‫سازماندهی شده است‪ .‬اعضای این هیات عبارتند‬ ‫از اتوسا قلمفرسایی طراح صحنه و لباس‪ ،‬محمد‬ ‫االدپ��وش فیلمبردار‪ ،‬امین ت��ارخ بازیگر‪ ،‬فرهاد‬ ‫توحیدی فیلمنامه نویس‪ ،‬رامین حیدری فاروقی‬ ‫مستندس��از‪ ،‬محمد مهدی عسگرپور کارگردان‪،‬‬ ‫قاس��م قلی پور تهیه کننده و رائد فریدزاده معاون‬ ‫بین الملل بنیاد س��ینمایی فارابی‪ .‬در نخس��تین‬ ‫جلس��ه این هیات‪ ،‬ابتدا علیرضا تابش‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بنیاد س��ینمایی فارابی ضمن خوش��امدگویی‪ ،‬از‬ ‫ادامه این تعامل مطلوب خانه سینما ابراز رضایت‬ ‫ک��رد و برخ��ی از رویکردهای متفاوت نس��بت به‬ ‫اهمی��ت و س��ابقه ش��رکت در این ایی��ن بزرگ‬ ‫سینمایی را برشمرد‪.‬‬ ‫وی روند معمول مبنی بر هماهنگی های اولیه با‬ ‫فرهنگستان به منظور برخورداری از فرصت کافی‬ ‫برای تش��کیل کارگروهی که اعضای ان در تولید و‬ ‫بهره برداری از فیلم های اکران ش��ده در یک س��ال‬ ‫گذش��ته ذی نفع به ش��مار نیایند و انجام مکاتباتی‬ ‫با س��ازمان سینمایی کش��ور و خانه سینما پس از‬ ‫دریافت اس��امی فیلم های حائز ش��رایط و اعضای‬ ‫معرف��ی ش��ده به منظور عضویت و حض��ور در این‬ ‫هیات را تش��ریح کرد‪ .‬پ��س از ان‪ ،‬اعضای هیات با‬ ‫بازخوانی مقررات وارد بررسی های تخصصی شدند‪.‬‬ ‫مقررات فرهنگس��تان که در س��ال جاری در شکل‬ ‫بیان مفاد به ویژه در زمینه ش��یوه انتخاب فهرست‬ ‫کوتاه و نامزدها‪ ،‬تغییراتی قابل توجه داشته‪ ،‬احراز‬ ‫ش��رایط ذیل را ب��رای فیلم های حاض��ر در رقابت‬ ‫اس��کار بهترین فیلم خارجی زبان ضروری دانسته‬ ‫است‪:‬‬ ‫ تولید در خارج از ایاالت متحده با دیالوگ هایی‬‫اساسا به زبانی غیرانگلیسی‪.‬‬ ‫ امکان معرفی پویانمایی یا مستند بلند‪.‬‬‫ نخس��تین اک��ران عمومی در کش��ور مبداء در‬‫فاصله زمانی یک س��ال گذش��ته به مدت یک هفته‬ ‫متوالی به قصد سود مالی تهیه کننده و صاحب سالن‬ ‫سینما بنا به مدارکی که باید به فرهنگستان تحویل‬ ‫شود‪ .‬این نمایش متوالی باید در دست کم یک سالن‬ ‫سینمای ثابت اتفاق افتاده باشد‪.‬‬ ‫ برخورداری از ش��رایط اکران و تبلیغ برمبنای‬‫عرف پذیرفته در صنعت سینما‪.‬‬ ‫ پخ��ش نش��دن عمومی پی��ش از اغ��از اکران‬‫س��ینمایی ب��ه ه��ر صورتی ب��ه ج��ز نمایش های‬ ‫غیرانتفاعی فرهنگی‪.‬‬ ‫ ارائه گواهی کشور معرفی کننده مبنی بر حضور‬‫اتباع یا مقیمان کشور معرفی کننده در مقام عوامل‬ ‫خالق تولید و مولف فیلم‪.‬‬ ‫ ضرورت نداش��تن نمایش عمومی فیلم معرفی‬‫شده در ایاالت متحده‪.‬‬ ‫در این جلس��ه پ��س از بازخوانی مق��ررات‪ ،‬رائد‬ ‫فریدزاده در مقام سخنگوی هیات درباره پیشرفت‬ ‫کار هیات گفت‪ :‬در روند بازخوانی مقررات و بررسی‬ ‫فهرست تمامی فیلم های اکران شده و حتی حاضر‬ ‫در نوبت اکران ش��امل ب��ر ‪ ۱۱۰‬عن��وان و بازبینی‬ ‫برخی عناوین مورد بررسی‪ ،‬هیات به فهرست کوتاه‬ ‫‪ 3‬فیلم به منظور انتخاب گزینه نهایی رسید‪.‬‬ ‫«بدون تاریخ‪ ،‬بدون امضا» ساخته وحید جلیلوند‪،‬‬ ‫«تنگه ابوقریب» ساخته بهرام توکلی و «شماره ‪۱۷‬‬ ‫سهیال» ساخته محمود غفاری ‪ 3‬فیلمی هستند که‬ ‫نامزد حضور در اسکار ‪ ۲۰۱۹‬خواهند بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫موسیقی عاشورایی و مداحی در محرم چه ویژگی هایی دارد؟‬ ‫فهرست اولیه معرفی‬ ‫فیلم ایرانی به اسکار‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬اعالم شد‬ ‫یک گام بزرگ‬ ‫فضایی‬ ‫در یک کشور‬ ‫‪ 600‬هزار نفری‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1139‬پیاپی ‪2457‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫لوکزامبورگ همپای‬ ‫اقتصادهای بزرگ‬ ‫‪4‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت شیوه نامه تنظیم‬ ‫بازار فوالد را اصالح کرد‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 24‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪2‬‬ ‫«نه» بزرگ دولت‬ ‫به واسطه ها!‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫ازادسازی‪ ۲۸۶‬محدوده‬ ‫معدنی خراسان جنوبی‬ ‫از ‪ ۲۵‬شهریور‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫جنوبی گفت‪ :‬در راس��تای اجرای ش��یوه نامه ابالغی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬مرحل��ه س��وم‬ ‫ازادس��ازی محدوده های اکتش��افی اس��تان در ‪۲۵‬‬ ‫ش��هریور امسال راس س��اعت ‪ ۱۰‬صبح و همزمان‬ ‫با سراسر کشور انجام می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬داود شهرکی افزود‪ :‬محدوده های‬ ‫معدنی مش��مول ازادسازی در استان ‪ ۲۸۶‬محدوده‬ ‫ب��ه وس��عت ح��دود ‪۴۸۰۰‬کیلومت��ر اس��ت که در‬ ‫س��امانه اینترنتی کاداستر معادن درج شده است و‬ ‫متقاضیان فعالیت و س��رمایه گذاری در عرصه های‬ ‫معدنی می توانند از یکش��نبه ‪ ۲۵‬شهریور نسبت به‬ ‫ثبت درخواس��ت و پیگیری های بعدی اقدام کنند‪.‬‬ ‫ش��هرکی در ادامه اف��زود‪ :‬هر گونه ثب��ت محدوده‬ ‫اکتش��افی‪ ،‬بر اس��اس مفاد قانون معادن و ایین نامه‬ ‫اجرای��ی مربوط ب��وده و متقاضیان می توانند پس از‬ ‫ثبت نام در سامانه کاداستر معادن و اخذ گواهینامه‬ ‫صالحی��ت فنی و مالی از س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫معدن‪ ،‬متناس��ب با امتیاز اخذ ش��ده نسبت به ثبت‬ ‫محدوده در گروه های معدنی تعریف ش��ده در قانون‬ ‫معادن اقدام الزم را به عمل اورند‪ .‬وی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬به منظور انجام هماهنگی های الزم و جلوگیری‬ ‫از مش��کالت اتی‪ ،‬امکان ثبت درخواست های صدور‬ ‫پروانه اکتش��اف در س��امانه کاداس��تر و همچنین‬ ‫ی به فراین��د درج و ویرایش محدوده های‬ ‫دسترس�� ‬ ‫معدنی تا زمان ازادسازی مسدود شده است‪.‬‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪680‬‬ ‫مسئوالن تکذیب کردند‬ ‫پساب کارخانه ید گلستان‬ ‫پرتوزا نیست‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 24‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1139‬‬ ‫پیاپی ‪2457‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫انتظار برای‬ ‫عرضه‬ ‫پرقدرت‬ ‫فوالدی ها‬ ‫فرهاد منفرد‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫خبر‬ ‫حل و فصل مشکالت‬ ‫کارخانه سیمان دهلران‬ ‫اس��تاندار ای�لام ب��ر هماهنگی دس��تگاه های‬ ‫اجرایی مس��ئول و بانک عام��ل برای تامین بودجه‬ ‫و بهره برداری س��ریع تر از کارخانه سیمان دهلران‬ ‫تاکید کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬قاس��م سلیمانی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه بیان مش��کالت ای��ن کارخانه‬ ‫و پیش��رفت ب��االی ان‪ ،‬بانک ملت بای��د با توجه به‬ ‫مشکالت ایجاد شده که خارج از اراده مجری است‪،‬‬ ‫اعمال دوباره پرداخت تس��هیالت را در دستور کار‬ ‫قرار دهد‪ .‬وی خواستار برگزاری نشستی با مدیران‬ ‫بان��ک ملت و مجری طرح در این باره ش��د و گفت‪:‬‬ ‫برای دریافت مطالبات مجری��ان این طرح از اداره‬ ‫ی الزم با مدیریت امور‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬هماهنگ�� ‬ ‫اقتص��ادی اس��تانداری ایالم به عمل ای��د‪ .‬معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع استاندار‬ ‫ایالم نیز در این نشس��ت بر اس��تفاده از توان بخش‬ ‫خصوصی در تکمیل پروژه ه��ای نیمه تمام تاکید‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬مدی��ران دس��تگاه های اجرایی باید‬ ‫نسبت به احصای پروژه های نیمه تمام استان اقدام‬ ‫کنند‪ .‬الزم به یاداوری اس��ت که س��اخت کارخانه‬ ‫س��یمان دهلران از مهم تری��ن طرح های صنعتی‬ ‫اس��تان ایالم اس��ت که عملیات اجرایی ان از سال‬ ‫‪ ۸۶‬اغاز ش��ده است‪ .‬یک هزار و ‪ ۹۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫برای اجرای این ط��رح صنعتی‪ ،‬اختصاص یافته و‬ ‫تاکن��ون یک ه��زار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد ری��ال برای ان‬ ‫هزینه شده است‪.‬‬ ‫بهرام سبحانی‬ ‫رییس انجمن‬ ‫فوالد شد‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬شیوه نامه تنظیم بازار فوالد را اصالح کرد‬ ‫«نه» بزرگ دولت به واسطه ها!‬ ‫پ��س از کش و قوس های فراوان درباره تعیین س��قف‬ ‫رقابتی که در بورس کاال از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت تعیین ش��ده بود‪ ،‬ای��ن وزارتخانه در نهایت‬ ‫مجبور به اصالح ش��یوه نامه تنظیم بازار ش��ده و عالوه‬ ‫بر تعیین نرخ پایه عرضه ها مجبور به برداش��تن سقف‬ ‫رقابت فوالد در بورس کاال شد‪.‬‬ ‫جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ‪20‬ش��هریورماه در‬ ‫نامه ای ب��ه حامد س��لطانی نژاد‪ ،‬مدیرعامل بورس کاال‬ ‫اصالحیه ش��یوه نامه تنظیم بازار محصوالت فوالدی را‬ ‫ابالغ کرد‪ .‬بر اساس این اصالحیه‪ ،‬نرخ پایه محصوالت‬ ‫فوالدی از این پس در بورس کاال معادل متوس��ط نرخ‬ ‫کش��ف شده کاالها در ‪ ۴‬عرضه اخر بورس کاال خواهد‬ ‫بود‪ .‬همچنین س��قف رقابت در معام�لات بورس کاال‬ ‫برای محصوالت فوالدی برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پیامد ازاد شدن سقف رقابت فوالدی ها‬ ‫جعفر سرقینی‬ ‫سیدرضا شهرستانی‬ ‫محمدمهدی رفیعی‬ ‫س��یدرضا شهرس��تانی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ایران درباره ازاد ش��دن س��قف‬ ‫رقابت در بورس کاال‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫با برداشته شدن س��قف رقابت در بورس کاال‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت که به صورت صد درصد قیمت ها روند افزایشی‬ ‫در پی��ش خواهند گرفت‪ .‬البته اگر به دنبال ان‪ ،‬دولت‬ ‫بخشنامه جدیدی صادر نکند پس از مدتی قیمت ها در‬ ‫بورس کاال واقعی خواهند شد‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در پاس��خ به این پرس��ش که تقاضای‬ ‫به وجود امده در بورس کاال ناش��ی از چیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تقاض��ای به وجود امده در بازار چندان واقعی نیس��ت‬ ‫چ��ون اختالف نرخ بین بورس کاال و بازار‪ ،‬زمینه س��از‬ ‫افزایش تقاضای اهن االت ش��ده بود‪ .‬ب��رای مثال اگر‬ ‫روزی ‪ ۳۰‬هزار تن در بورس عرضه می شد‪ ،‬باالی ‪۲۵۰‬‬ ‫هزار تن تقاضا داش��ت چون قیمت ه��ا واقعی نبودند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر بیشتر اجناس��ی که خریداری شده اند‬ ‫هم اکنون در انبارها دپو مانده اند اما زمانی که قیمت ها‬ ‫ش��فاف و واقعی ش��وند‪ ،‬مقداری که مورد نیاز اس��ت‪،‬‬ ‫خریداری می ش��ود‪ .‬بنابراین اگر قیمت ها واقعی باشد‬ ‫با مازاد محصوالت فوالدی روبه رو می ش��ویم که سبب‬ ‫ایجاد رقابت س��الم بین تولیدکنندگان خواهد ش��د و‬ ‫پس از ان نیز مازاد عرضه را می توانیم صادر کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به مهم تری��ن پیامدهای ازاد‬ ‫کردن سقف رقابت در بورس کاال عنوان کرد‪ :‬برداشته‬ ‫شدن سقف رقابت در بورس کاال در وهله نخست سبب‬ ‫حذف رانت خواری می شود‪ .‬پس از ان نیز سبب شفاف‬ ‫شدن قیمت ها در بازار خواهد شد‪ .‬تقاضا نیز به سمت‬ ‫واقعی ش��دن پیش می رود‪ .‬از سوی دیگر شرکت های‬ ‫تولیدی با مشکل مواد اولیه روبه رو نخواهند شد چراکه‬ ‫بیشتر این شرکت ها مواد اولیه خود را از بورس تامین‬ ‫می کنن��د‪ .‬در نهایت بس��یاری از هزینه های واحدهای‬ ‫تولیدی که با دالر محاس��به می شوند با بخشنامه های‬ ‫دولتی قابل جبران نیس��تند و با برداشتن سقف رقابت‬ ‫قابل ترمیم خواهند بود‪.‬‬ ‫نباید ورود کند‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در پاسخ به این پرسش که «با برداشته‬ ‫شدن س��قف رقابت در بورس کاال س��هام شرکت های‬ ‫ف��والد در همان روز افزایش یافت‪ .‬این افزایش س��هام‬ ‫ت��ا چه اندازه می تواند پایدار باق��ی بماند» گفت‪ :‬البته‬ ‫افزایش س��هام در ی��ک روز واکنش انی ب��وده اما در‬ ‫بلندمدت‪ ،‬بس��تگی به عملکرد خود ش��رکت ها خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬البته برای قضاوت این موض��وع باید ‪ ۲‬هفته‬ ‫دیگ��ر منتظر بمانیم که کل کااله��ا قیمت های واقعی‬ ‫خود را پیدا کنند‪ ،‬بعد درباره انها به قضاوت بنشینیم‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫در ادامه تاکید کرد‪ :‬موضوعی که وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت باید بر ان نظارت کن��د مربوط به ورق های‬ ‫قلع اندود اس��ت که در صنایع بسته بندی غذایی به کار‬ ‫برده می شوند‪.‬‬ ‫در زمین��ه خوراک و دارو دول��ت باید نظارت کامل‬ ‫داش��ته باش��د و قیمت ها را در کنترل خود دراورد تا‬ ‫فش��اری به مردم تحمیل نش��ود‪ ،‬اما در سایر زمینه ها‬ ‫محمدمه��دی رفیع��ی‪ ،‬کارش��ناس ب��ورس کاال نیز‬ ‫درباره برداش��ته شدن س��قف رقابت در بورس کاال در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برداشته شدن سقف نرخ‬ ‫در بورس کاال س��بب متعادل ش��دن قیمت ها می شود‬ ‫و قیمت ها به س��مت واقعی ش��دن پیش می روند‪ .‬در‬ ‫حقیقت با قیمت هایی روبه رو می ش��ویم که مبتنی بر‬ ‫عرضه و تقاضاست‪.‬‬ ‫رفیعی در پاس��خ به این پرس��ش که قیمت ها تا چه‬ ‫‹ ‹لزوم نظارت دولت بر ورق های قلع اندود‬ ‫گزارش تولید فوالد شرکت های بزرگ اعالم شد‬ ‫‹افزایش ‪ ۱۶‬درصدی‬ ‫تولید شمش فوالد در مرداد‬ ‫می��زان تولی��د ش��مش ف��والد ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ کش��ور در م��رداد‪ ۱۶ ،‬درص��د رش��د‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این در حالی است که تولید فوالد شرکت های‬ ‫بزرگ به مرز ‪ ۸‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ۷ ،‬شرکت‬ ‫فوالد س��از کشور در مرداد امس��ال‪ ،‬یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۶۴‬ه��زار و ‪ ۴۰۳‬ت��ن ش��مش ف��والد تولید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫از ای��ن می��زان‪ ،‬مجتمع ف��والد مبارکه ‪۷۶۴‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۱۹۶‬ت��ن‪ ،‬فوالد خوزس��تان ‪ ۳۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۹۰‬ت��ن‪ ،‬ذوب اه��ن اصفه��ان ‪ ۱۹۱‬هزار و‬ ‫‪ ۴۹۷‬تن‪ ،‬ف��والد کاوه جن��وب ‪ ۹۲‬هزار و ‪۳۵۱‬‬ ‫تن‪ ،‬فوالد خراس��ان ‪ ۸۷‬ه��زار و ‪ ۴۳۳‬تن‪ ،‬طرح‬ ‫ثام��ن چادرمل��و ‪ ۷۳‬ه��زار و ‪ ۵۹۰‬ت��ن و فوالد‬ ‫الیاژی ایران ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۴۶‬تن فوالد خام تولید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫می��زان تولی��د ش��رکت های یاد ش��ده در ‪۵‬‬ ‫م��اه نخس��ت امس��ال‪ ۷ ،‬میلی��ون و ‪ ۸۵۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۲‬ت��ن ب��ود ک��ه در مقایس��ه ب��ا می��زان‬ ‫تولید س��ال گذش��ته‪ ۱۵ ،‬درصد رش��د نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ان��دازه روند افزایش��ی به خود خواهن��د گرفت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬قیمت ها در جهت واقعی ش��دن افزایش می یابند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضیح داد‪ :‬البت��ه تقاضا از نرخ دالر اثر‬ ‫می گی��رد و در حقیق��ت در بورس ش��اهد قیمت هایی‬ ‫هستیم که مبتنی بر تقاضا نیست و تنها ناشی از ارزش‬ ‫نرخ دالر و تفاوت نرخ ان در بازار ازاد است که از سوی‬ ‫دالل ها ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر مقدار تولید‪ ،‬متناس��ب‬ ‫ب��ا نیاز بازار نیس��ت‪ .‬درباره برخی محص��والت پلیمر‪،‬‬ ‫این گونه است اما درباره برخی محصوالت مانند فلزات‬ ‫و اه��ن االت‪ ،‬تیراهن و میلگ��رد‪ ،‬تقاضا بیش از عرضه‬ ‫اس��ت در حالی که ای��ن تقاضا واقعی نیس��ت چراکه‬ ‫افزایش ساخت وس��از روی نداده است‪ .‬پس با برداشته‬ ‫ش��دن رقابت در بورس کاال‪ ،‬عرض��ه و تقاضا به تعادل‬ ‫خواهند رسید‪ .‬در حال حاضر نیز تقاضا متاثر از ارزش‬ ‫دالر است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بورس ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر رانت‬ ‫ایج��اد ش��ده در ب��ورس کاال به واس��طه اختالف نرخ‬ ‫ب��ورس با ب��ازار از بین رفته و س��ود حاص��ل از ان به‬ ‫جیب تولیدکننده می رود‪ .‬البته این اتفاق ها کوتاه مدت‬ ‫خواهند ب��ود و باید این موض��وع را در نظر گرفت که‬ ‫بخش��ی از جامعه‪ ،‬ق��درت جذب کااله��ای تولیدی با‬ ‫قیمت ه��ای گ��ران در بازار مصرف را نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫البت��ه ای��ن افزای��ش قیمت ها ب��ه س��مت کارخانه ها‬ ‫بازمی گردد‪.‬‬ ‫رفیعی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬با توجه به شرایط پیش‬ ‫امده از ابان و اذر امس��ال باید منتظر رکود باشیم زیرا‬ ‫تقاضاهایی که هم اکن��ون در بازار وجود دارد‪ ،‬تقاضای‬ ‫مصرف��ی نیس��ت بلکه برای پوش��ش نوس��ان نرخ ارز‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که با برداش��ته شدن‬ ‫سقف رقابت‪ ،‬وضعیت س��هام شرکت های فوالد به چه‬ ‫س��متی پیش می رود‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬در روز اجرای این‬ ‫بخشنامه‪ ،‬شاهد افزایش سهام شرکت های فوالدی در‬ ‫بازار بودیم‪ .‬تمام فوالدی ها در صف خرید قرار داشتند‬ ‫و ش��اخص‪ ،‬بی��ش از ‪ ۶‬هزار واحد افزای��ش پیدا کرد‪.‬‬ ‫س��هامدار بر این تصور اس��ت که افزایش نرخ فروش‪،‬‬ ‫س��بب افزایش نرخ س��وداوری می ش��ود‪ .‬البته معلوم‬ ‫نیس��ت که این تصور درس��ت باش��د و ای��ن افزایش‬ ‫سوداوری باید در اقتصاد محقق شود‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫با برداش��ته شدن سقف رقابت در بازار ممکن‬ ‫اس��ت ابتدا یک ش��وک قیمتی به بازار وارد شود‬ ‫ی خود‬ ‫اما عرضه و تقاضا در کوتاه مدت در نقطه ا ‬ ‫را پیدا می کنند و در نهایت بازار به ثبات خواهد‬ ‫رس��ید که مهم ترین دس��تاورد ان‪ ،‬حذف رانت‬ ‫و واس��طه از بازار اس��ت‪ .‬در چند س��ال گذشته‪،‬‬ ‫کش��ور به جای اینکه به س��مت صنعتی ش��دن‬ ‫پی��ش برود‪ ،‬به س��مت دالل پ��روری پیش رفته‬ ‫اس��ت و واس��طه ها تصمیم گیران بازار بوده اند‪.‬‬ ‫زمان��ی ک��ه دس��ت دالل و رانت از ب��ازار حذف‬ ‫ش��ود‪ ،‬بازار در نقطه ای به تعادل خواهد رس��ید‬ ‫و در این بین مصرف کننده سود نهایی را خواهد‬ ‫برد‪ ،‬در صورتی که با بخش��نامه های دس��توری‪،‬‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده هیچ س��ودی از بازار‬ ‫نبردند زیرا بازار دس��ت واسطه ها بود و حدود ‪۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان به واسطه اختالف دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی با دالر بازار ازاد‪ ،‬رانت ایجاد ش��د که به‬ ‫جی��ب دالل ه��ا رفت‪ .‬این حج��م رانت در مدت‬ ‫کوتاه‪ ،‬نتیجه تصمیم اشتباه دولت بود‪ .‬برداشته‬ ‫ش��دن س��قف رقابت‪ ،‬بهترین تصمی��م در این‬ ‫زمینه اس��ت‪ ،‬در حالی که تصمیم بخش��نامه ای‬ ‫ش��دن بازار با معافیت های صادراتی و همچنین‬ ‫ارزان بودن انرژی ک��ه می تواند منافع صادراتی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬منافات داشت‪ .‬با توجه به شرایطی‬ ‫که هم اکنون وج��ود دارد‪ ،‬عرضه داخلی ‪ ۲‬برابر‬ ‫تقاضای داخلی است‪ .‬بنابراین عرضه باال‪ ،‬نرخ را‬ ‫در نقطه ای متعادل خواهد کرد‪ ،‬به این شرط که‬ ‫فوالدس��ازهای بزرگ با قدرت وارد بازار شوند و‬ ‫عرضه داش��ته باشند‪ ،‬برای مازاد ان نیز می توان‬ ‫به س��مت صادرات پیش رفت‪ .‬در کل‪ ،‬این نکته‬ ‫را نباید فراموش کنیم که در ش��رایط جنگ باید‬ ‫تصمی��م جنگی گرف��ت‪ ،‬همان گونه که در زمان‬ ‫صل��ح نمی توان تصمی م زم��ان جنگ را گرفت‪.‬‬ ‫هم اکن��ون ک��ه در زمان جنگ ق��رار داریم باید‬ ‫تصمیم های بدون حواش��ی و بروکراسی‪ ،‬قاطع‬ ‫و اثرگذار بگیریم‪ .‬اگر به ثبات منطقی رس��یدیم‪،‬‬ ‫پ��س از ان می توان تصمیم ه��ا را تعدیل کرد و‬ ‫به تدریج به سمت صادرات پیش رفت که انگیزه‬ ‫را ب��رای صادرکننده ب��ه وجود می اورد‪ .‬با وجود‬ ‫واحده��ای تولیدی زیاد در کش��ور‪ ،‬مازاد تولید‬ ‫وجود خواهد داش��ت که می ت��وان ان را با یک‬ ‫ش��یوه نامه منطقی به س��مت ص��ادرات هدایت‬ ‫ک��رد‪ .‬بنابراین بازار در یک مدت کوتاه‪ ،‬خودش‬ ‫را پیدا خواهد کرد و دس��ت واس��طه گران کوتاه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در نتیجه مصرف کنن��ده به قیمت ها‬ ‫اعتماد می کند و سود این زنجیره به تولیدکننده‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬تجربه نشان داده است هر جایی‬ ‫که واس��طه ها احساس کنند بازار مناسبی برای‬ ‫انها وجود ندارد‪ ،‬خود را کنار خواهند کش��ید و‬ ‫به یقین‪ ،‬ان زمان حبابی شکل نخواهد گرفت‪ .‬از‬ ‫این رو اگر فوالدسازان بزرگ با قاطعیت و قدرت‬ ‫عرضه داش��ته باش��ند‪« ،‬نه» بزرگی به واسطه ها‬ ‫خواهند گفت‪ .‬در این شرایط ممکن است قدری‬ ‫قیمت ه��ا افزای��ش یابد ام��ا مصرف کننده‪ ،‬نرخ‬ ‫واقعی را خواهد پذیرفت و پس از مدت کوتاهی‪،‬‬ ‫نرخ ها به ثبات خواهند رسید‪.‬‬ ‫مجمع عموم��ی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با‬ ‫دس��تور کار انتخابات اعضای جدید هیات مدیره برگزار‬ ‫ش��د و ‪ ۷‬عضو دوره جدید هیات مدیره انجمن انتخاب‬ ‫ش��دند‪ .‬به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران‪ ،‬در ابتدای این جلس��ه‪ ،‬محمود اس�لامیان‪،‬‬ ‫رییس پیشین انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت‪:‬‬ ‫دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و بداند نسخه‬ ‫اقتص��اد سوسیالیس��تی‪ ،‬جوابگوی مس��ائل اقتصادی‬ ‫کش��ور نیس��ت‪ .‬حمیدرضا طاه��ری زاده‪ ،‬نایب رییس‬ ‫پیشین انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران که با انتخاب‬ ‫اعض��ا در جای��گاه رییس مجمع ق��رار گرفت در ابتدای‬ ‫جلس��ه‪ ،‬اس��تعفای خود را از نامزدی اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫ب��ه دلیل مش��غله کاری‪ ،‬امکان حض��ور در دوره جدید‬ ‫را ن��دارم و از انتخاب��ات انص��راف می دهم‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫با موافقت حاضران‪ ،‬هیات رییس��ه مجمع با‬ ‫ترکی��ب حمیدرضا طاهری زاده‪ ،‬محمدعلی‬ ‫رفیعیان‪ ،‬سید رسول خلیفه سلطانی‪ ،‬هادی‬ ‫بشیراد و نماینده اتاق بازرگانی تشکیل شد‬ ‫و احم��د دنیانور‪ ،‬ب��ازرس انجمن هم در این‬ ‫ترکی��ب قرار گرف��ت‪ .‬در ادامه ایین مجمع‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬بهرام سبحانی‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬احسان دشتیانه معاون‬ ‫بازاریابی و فروش ش��رکت ذوب اهن اصفهان و محمد‬ ‫کشانی مدیرعامل فوالد خوزستان از رسته شرکت های‬ ‫باالی ‪ ۲‬میلیون تن نامزد ش��دند‪ .‬در رسته نورد مقاطع‬ ‫طویل و تخت نیز احمد خوروش مدیرعامل فوالد کویر‪،‬‬ ‫س��یداحمد رضوی نیک مدیرعامل فوالد نیک صدرای‬ ‫ت��وس‪ ،‬ایدین فتحی مدیرعامل گروه صنعتی پرش��ین‬ ‫فوالد‪ ،‬بهادر احرامیان مدیرعامل فوالد یزد‪،‬‬ ‫محس��ن ابویی مدیرعامل اهن و فوالد بافق‪،‬‬ ‫نادر س��لیمانی مدیرعامل فوالد غرب اسیا‬ ‫و نصراله ایزدپناه مدیرعامل ش��رکت صنایع‬ ‫هفت الماس‪ ،‬نامزد ش��دند‪ .‬احمد س��عدی‬ ‫مدیرعام��ل مجتمع ف��والد البرز غرب‪ ،‬رضا‬ ‫سنگری از شرکت غلتک س��ازان‪ ،‬سیدرضا‬ ‫شهرس��تانی مدیرعامل ش��رکت کالچ از رس��ته ذوب‬ ‫القایی‪ ،‬اس��داله فرش��اد مدیرعامل شرکت اهن و فوالد‬ ‫غدیر ایرانیان و محمدطاهر احمدیان مدیرعامل صنعت‬ ‫فوالد شادگان نیز از رسته گندله و اهن اسفنجی نامزد‬ ‫شدند‪ .‬سیدحس��ین احمدی مدیرعامل فوالد خراسان‬ ‫و ف��رزاد ارزانی مدیرعامل فوالد هرمزگان نیز از رس��ته‬ ‫ذوب ق��وس الکتریکی‪ ،‬نامزد این دوره انتخابات اعضای‬ ‫هیات مدی��ره انجم��ن فوالد بودن��د‪ .‬در ادامه این ایین‪،‬‬ ‫رای گیری با مش��ارکت ‪ ۹۵‬درص��د حاضران در مجمع‬ ‫انج��ام ش��د و در نهایت اعض��ای هیات مدی��ره جدید‬ ‫مش��خص ش��دند‪ .‬بهرام س��بحانی با ‪ ۷۲‬رای‪ ،‬اس��داله‬ ‫فرش��اد ب��ا ‪ ۷۲‬رای‪ ،‬سیدحس��ین احمدی ب��ا ‪ ۷۴‬رای‪،‬‬ ‫بهادر احرامیان با ‪ ۶۱‬رای‪ ،‬احس��ان دشتیانه با ‪ ۵۲‬رای‪،‬‬ ‫س��یدرضا شهرس��تانی با ‪ ۵۱‬رای و نادر سلیمانی با ‪۴۷‬‬ ‫رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انجمن انتخاب‬ ‫ش��دند و محمد کش��انی با ‪ ۳۰‬رای‪ ،‬احمد سعدی با ‪۲۵‬‬ ‫رای و احمد خوروش با ‪ ۱۹‬رای اعضای علی البدل هیات‬ ‫مدیره ش��دند‪ .‬در ادامه ایین‪ ،‬بهرام س��بحانی به عنوان‬ ‫رییس‪ ،‬احرامیان به عنوان نایب رییس‪ ،‬فرشاد به عنوان‬ ‫خزانه دار و سیدرس��ول خلیفه س��لطانی به عنوان دبیر‬ ‫انجمن انتخاب شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ ۸‬درصدی تولی�د محصوالت‬ ‫فوالدی‬ ‫‪ ۹‬ش��رکت بزرگ فوالدی از ابت��دای فروردین‬ ‫تا پای��ان مرداد‪ ۴ ،‬میلی��ون و ‪ ۶۳۴‬هزار و ‪۹۵۲‬‬ ‫ت��ن محص��والت ف��والدی (تیراه��ن‪ ،‬میلگرد‪،‬‬ ‫ش��مش کاالی��ی‪ ،‬کالف‪ ،‬ری��ل‪ ،‬ان��واع ورق و‬ ‫لول��ه) تولی��د کردند که نس��بت ب��ه رقم مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته‪ ۸ ،‬درصد رش��د نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫از این میان‪ ،‬مجتم��ع فوالد مبارکه ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۳۷‬ه��زار و ‪ ۱۲۲‬ت��ن‪ ،‬ذوب اهن ‪ ۹۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۳‬ت��ن‪ ،‬ف��والد اکس��ین ‪ ۳۰۷‬ه��زار و ‪۷۵۹‬‬ ‫ت��ن‪ ،‬ف��والد خراس��ان ‪ ۲۲۲‬ه��زار و ‪ ۶۱۵‬ت��ن‪،‬‬ ‫ف��والد الی��اژی ایران ‪ ۹۸‬ه��زار و ‪ ۴۸۹‬تن‪ ،‬ورق‬ ‫خودرو چهارمحال و بختی��اری ‪ ۹۰‬هزار و ‪۹۵۵‬‬ ‫تن‪ ،‬ف��والد اذربایج��ان ‪ ۱۰۹‬ه��زار و ‪ ۵۹۱‬تن‪،‬‬ ‫ن��ورد و لوله اه��واز ‪ ۵۳‬ه��زار و ‪ ۹۵۴‬تن و گروه‬ ‫مل��ی صنعتی ف��والد ای��ران ‪ ۳۳۹۴‬ت��ن تولید‬ ‫کردند‪ .‬در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امس��ال‪ ۸ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۸۴‬هزار و ‪ ۱۴۷‬تن اهن اس��فنجی تولید ش��د‬ ‫که در مقایس��ه با رقم مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫حاکی از افزایش ‪ ۱۴‬درصدی تولید این محصول‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه و تقاضا به تعادل می رسند‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 24‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1139‬‬ ‫پیاپی ‪2457‬‬ ‫معدن‬ ‫مسئوالن تکذیب کردند‬ ‫پساب کارخانه ید گلستان‪ ،‬پرتوزا نیست‬ ‫سیرانوش موس�وی‪ :‬چندی پیش در برخی از رسانه های‬ ‫جمع��ی‪ ،‬خبری ب��ا این مضمون ک��ه کارخانه اس��تحصال ید‬ ‫اس��تان گلستان‪ ،‬مواد رادیو اکتیو تولید می کند منتشر شد‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این خبر‪ ،‬رادیواکتیو تولید شده در این کارخانه‪ ،‬جان‬ ‫س��اکنان منطقه را به خطر انداخته است‪ .‬از این رو فعالیت ان‬ ‫باید متوقف ش��ود اما این موضوع از س��وی فعاالن این حوزه و‬ ‫مس��ئوالن اس��تان تکذیب ش��د‪ .‬انها بر این باورند که سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت و س��ازمان انرژی اتمی ب��ر ان نظارت‬ ‫داش��ته و اعالم کرده اند که رادی��و اکتیو حاصل از این فرایند‪،‬‬ ‫بیش از حد مجاز نیس��ت و برای انس��ان ها و مردم ان منطقه‬ ‫خطری ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تنش ها بیشتر متوجه مدیریت جدید است‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬منصور خواجه‪ ،‬عضو هی��ات مدیره کارخانه‬ ‫ید اس��تان گلس��تان در گفت وگ��و با‬ ‫‪ ،‬افزود‪ :‬بررس��ی‪،‬‬ ‫نمونه ب��رداری‪ ،‬س��نجش و نتیجه گی��ری در ای��ن زمینه‪ ،‬فقط‬ ‫در صالحیت س��ازمان انرژی اتمی ایران اس��ت و هیچ شخص‬ ‫دیگری صالحیت بررسی و اظهار نظر ندارد‪.‬‬ ‫وی مدعی شد‪ :‬منتشرکننده این خبر در دوره ریاست پیشین‬ ‫این کارخانه‪ ،‬دفتر داش��ت و با مدیریت جدید‪ ،‬تنش هایی پیدا‬ ‫کرد‪ .‬از این رو علیه مدیر کل مطالبی منتش��ر ش��د‪ .‬به نظر من‬ ‫این تنش ها بیشتر متوجه مدیریت فعلی کارخانه است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بی��ان ک��رد‪ :‬ای��ن کارخانه ج��زو بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنندگان ید در کشور است‪ ،‬ضمن اینکه مواد رادیواکتیو‬ ‫پرتوزا در بیش��تر مواد معدنی وج��ود دارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬هر‬ ‫چیزی که از طبیعت خارج شود ممکن است دارای درجه ای از‬ ‫مواد مضر برای طبیعت و انسان باشد‪ ،‬مهم این است که میزان‬ ‫این مواد بیش از حد مجاز نباشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این فعال اقتصادی‪ ،‬به مرور زمان در لوله های اب‪،‬‬ ‫رس��وب هایی تشکیل ش��ده که این رس��وب ها در گوشه ای از‬ ‫کارخانه جمع اوری شده اند و همین موضوع باعث ایجاد برخی‬ ‫موضع گیری ها علیه این کارخانه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تکذیب کتبی سازمان انرژی اتمی‬ ‫هوم��ن هادیان‪ ،‬مع��اون امور مع��ادن و صنای��ع معدنی در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫در این زمین��ه‪ ،‬افزود‪ :‬هر م��اده ای که از‬ ‫زمین استحصال می ش��ود از مواد مختلفی ترکیب شده است‪.‬‬ ‫اب گرمی که از دل زمین خارج می ش��ود نیز دارای شورابه یا‬ ‫پسابی است که تا حدی مواد رادیو اکتیو دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه گزارش��ی مبنی بر‬ ‫بی��ش از حد اس��تاندارد ب��ودن مواد‬ ‫رادیواکتی��و موج��ود در ای��ن اب به‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫نرس��یده است‪ ،‬گفت‪ :‬بدون تردید اگر‬ ‫مش��کلی در ای��ن اب وجود داش��ت‪،‬‬ ‫س��ازمان محیط زیس��ت و ان��رژی‬ ‫هس��ته ای به این کارخانه اجازه ادام��ه فعالیت نمی دادند‪ .‬باید‬ ‫بگویم این بحث های حاش��یه ای همواره مطرح است اما زمانی‬ ‫می توان از صحت و درس��تی این خبرها اطمینان حاصل کرد‬ ‫که سازمان محیط زیست انها را تاکید کند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در پایان تصریح کرد‪ :‬همچنین س��ازمان‬ ‫انرژی اتمی‪ ،‬در نامه ای کتب��ی‪ ،‬وجود مواد رادیواکتیو بیش از‬ ‫حد استاندارد را در این کارخانه تکذیب کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سازمان های نظارتی سکوت نمی کنند‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان گلستان در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر این کارخانه بیش از حد مجاز‬ ‫مواد رادیواکتیو تولید می کرد‪ ،‬س��ازمان های نظارتی س��کوت‬ ‫نمی کردن��د و مانع ادام��ه فعالیت این کارخانه می ش��دند‪ ،‬در‬ ‫حالی که این کارخانه بیش از ‪ ۵‬س��ال اس��ت به فعالیت خود‬ ‫ادامه می دهد‪.‬‬ ‫حس��ینقلی قوانل��و ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫منتش��رکننده این خبر‪ ،‬زمانی در این‬ ‫کارخانه فعالیت می کرد‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی‬ ‫ که ای��ن کارخانه مجوزه��ای الزم را‬ ‫دریاف��ت ک��رد‪ ،‬منتش��رکننده خبر‪،‬‬ ‫مشاور سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫بود‪ .‬حاال این پرسش مطرح است که‬ ‫چ��را وی پ��س از پایان قرارداد های مش��اوره‪ ،‬خ��ود را مدافع‬ ‫محیط زیس��ت معرفی می کند؟ به نظر من انتشار خبرهایی از‬ ‫این نوع‪ ،‬بیش��تر باعث تشویش افکار است و چندان با واقعیت‬ ‫همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬ابی که از اعم��اق زمین خارج‬ ‫می شود بدون تردید دارای درصدی از مواد رادیواکتیو است که‬ ‫باید مجاز بودن ان بررس��ی شود‪ .‬رسیدگی به استاندارد بودن‬ ‫اب بر عهده سازمان انرژی اتمی است‪ .‬کارشناسان این سازمان‬ ‫در بازدیدهای خود گزارش��ی دال بر وجود رادیواکتیو بیش از‬ ‫ح��د مجاز نداده اند‪ .‬قوانلو با بیان اینکه در این کارخانه بیش از‬ ‫‪۱۵۰‬کارگر مش��غول فعالیت هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بدون تردید‬ ‫اگر خطری متوجه کارگران این کارخانه می ش��د‪ ،‬مس��ئوالن‬ ‫محیط زیست و سازمان انرژی اتمی سکوت نمی کردند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان گلستان با‬ ‫تکذیب این خبر‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر این کارخانه ایمن نبود بدون‬ ‫تردید تعطیل می ش��د در حالی که سال های سال است بدون‬ ‫هیچ مش��کلی به کار خود ادامه می دهد‪ .‬این کارخانه عالوه بر‬ ‫اشتغالزایی برای مردم منطقه‪ ،‬یکی از بزرگ ترین کارخانه های‬ ‫تولید ید در ایران است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه انعکاس دهندگان خبر‪ ،‬پیش از انتش��ار ان‬ ‫بای��د صحت خبر را از متولیان اس��تان جویا می ش��دند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ه نظر من اگ��ر کارخانه ید در انجا فعالی��ت نمی کرد‪ ،‬تاالب‬ ‫اینچه برون نیز مانند دیگر تاالب ها خش��ک می شد اما زندگی‬ ‫به این تاالب بازگش��ته اس��ت و پرنده ها دوباره به این منطقه‬ ‫کوچ کرده اند‪.‬‬ ‫قوانل��و در پایان بیان ک��رد‪ :‬رادیواکتیو در همه اب های گرم‬ ‫وجود دارد‪ ،‬در اسمان تهران و گلستان نیز در حد مجاز وجود‬ ‫دارد‪ .‬هیچ مس��ئولی در اس��تان گلس��تان این اجازه را به خود‬ ‫نمی ده��د که با جان مردم منطقه ب��ازی کند و اگر رادیواکتیو‬ ‫موجود در این کارخانه بیش از حد استاندارد بود‪ ،‬بدون تردید‬ ‫مانع ادامه فعالیت این واحد تولیدی می شدیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اب کارخانه ید گلستان رادیواکتیو ندارد‬ ‫رامی��ن نورقلی پور‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬در این زمینه در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پساب کارخانه اس��تحصال ید استان گلس��تان‪ ،‬الوده به مواد‬ ‫رادیواکتیو نیس��ت‪ .‬کارخانه اس��تحصال ید‪ ،‬یکی از مهم ترین‬ ‫تولیدکنندگان مواد معدنی در استان گلستان بوده و از اهمیت‬ ‫زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫نماینده مردم کردکوی‪ ،‬بندر ترکمن‪ ،‬بندرگز و گمیشان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬افزود‪ :‬این کارخانه از اب های زیرزمینی‬ ‫معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی‬ ‫تاسیس صندوق سرمایه گذاری اکتشافات معدنی تا بهمن ‬ ‫معاون اکتشاف س��ازمان زمین شناس��ی درباره‬ ‫جذب س��رمایه های خرد‪ ،‬گفت‪ :‬طرحی در دس��ت‬ ‫مطالعه و بررس��ی است که براساس ان قرار است‪،‬‬ ‫صندوق س��رمایه گذاری اکتشاف ایران برای جذب‬ ‫سرمایه های خرد تاسیس شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری انا‪ ،‬عباس گل محمدی در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که این سازمان چه برنامه ای‬ ‫برای جذب سرمایه های خرد در پروژه های اکتشاف‬ ‫معادن دارد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از موضوع های مهم‪ ،‬جذب‬ ‫سرمایه های خرد اس��ت که این سازمان با بررسی‬ ‫ان تالش خواهد کرد سرمایه ها را مدیریت کند‪.‬‬ ‫معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی با اشاره به‬ ‫طرح جذب سرمایه های خرد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬طرحی‬ ‫مطرح و در حال بررسی است که در ان تمام اقشار‬ ‫جامعه با هر مقدار سرمایه ای امکان سرمایه گذاری‬ ‫در پروژه های اکتش��اف معادن را داش��ته باشند و‬ ‫بتوانند از سود حاصل بهره ببرند‪.‬‬ ‫گل محم��دی با تاکید بر اینک��ه این طرح ‪ ۵‬ماه‬ ‫اس��ت در حال بررسی است‪ ،‬افزود‪ :‬قرار است برای‬ ‫نخس��تین ب��ار در ایران صندوقی ب��ا نام «صندوق‬ ‫س��رمایه گذاری اکتشاف ایران» تاسیس کنیم‪ .‬این‬ ‫صندوق با همکاری یک ش��رکت س��رمایه گذاری‬ ‫و س��ازمان ب��ورس فعالیت خود را ش��روع خواهد‬ ‫کرد تا در این حوزه به اقش��ار مختلف در راس��تای‬ ‫سرمایه گذاری های خرد کمک کند‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه قرار است با تاس��یس این صندوق در قالبی‬ ‫ش��فاف‪ ،‬همه مردم بتوانند در پروژه های اکتشافی‬ ‫مش��ارکت کنن��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬ای��ن فعالیت اگر‬ ‫اصول��ی انجام بگی��رد‪ ،‬ارزش افزوده بس��یار باالیی‬ ‫برای سرمایه گذاران دارد‪ .‬گل محمدی با بیان اینکه‬ ‫در تالش��یم تا برای همایش بین المللی اکتش��اف‬ ‫ن برگزار می ش��ود‪ ،‬این طرح را اجرایی‬ ‫که در بهم ‬ ‫کنیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬قرار اس��ت تاسیس این صندوق‬ ‫س��رمایه گذاری پ��س از بررس��ی کام��ل و نهایی‬ ‫ش��دن طرح‪ ،‬تا بهمن امسال و همزمان با همایش‬ ‫بین المللی اکتشاف به طور رسمی اعالم شود‪.‬‬ ‫ید اس��تحصال می کند و تنها کارخانه در کشور است که با این‬ ‫شیوه‪ ،‬ید استخراج می کند‪ .‬اب برداشت شده از زیرزمین پس‬ ‫از اس��تحصال ید به طبیعت برگردانده می ش��ود‪ .‬اب و پساب‬ ‫خارج ش��ده از این کارخانه نمی تواند الوده به رادیواکتیو باشد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در راس��تای انتش��ار این خبر‪ ،‬مکاتبه ها و ارتباط مطلوبی‬ ‫با س��ازمان های متولی ازجمله س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫انجام ش��ده و درصدد رفع نگرانی های موجود هس��تیم‪ .‬تالش‬ ‫کرده ایم که کارخانه های سراس��ر کش��ور‪ ،‬کمترین االیندگی‬ ‫را داش��ته باش��ند‪ .‬تاکنون هیچ مرجع نظارتی و علمی‪ ،‬وجود‬ ‫رادیواکتیو در این اب را تایید نکرده است‪.‬‬ ‫عضو ناظر مجلس در شورای عالی معادن ادامه داد‪ :‬متاسفانه‬ ‫مس��یر توس��عه‪ ،‬تخریب هایی به همراه دارد اما موضوع پساب‬ ‫الوده به رادیواکتیو پس از استحصال ید صحت ندارد و مراجع‬ ‫علمی و نظارتی موجود نیز این مسئله را تایید نخواهند کرد‪.‬‬ ‫این نماین��ده مردم در مجلس دهم با اش��اره به بازدیدهای‬ ‫متع��دد خود از کارخانه اس��تحصال ید در اس��تان گلس��تان‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اب و پس��اب تصفیه شده کارخانه استحصال ید‪،‬‬ ‫به دریاچه خش��ک ش��ده اینچه برون می ریزد که باعث احیا و‬ ‫افزایش وسعت این دریاچه شده است‪.‬‬ ‫احیای دریاچه‪ ،‬گردش��گران بسیاری را به این منطقه جذب‬ ‫ک��رده و تع��داد پرندگان مهاجر نیز افزایش یافته اس��ت‪ .‬عضو‬ ‫دادنامه پرونده کالس��ه ‪ 9509982112100574‬ش��عبه ‪1006‬‬ ‫دادگاه کیف��رى دو مجتم��ع قضایى ولیعصر ته��ران (‪ 1006‬جزایى‬ ‫س��ابق) تصمیم نهایى متهم‪ :‬اقاى محمدرضا قربانلو فرزند حس��ین‬ ‫به نش��انى مجهول المکان اتهام‪ :‬رانندگى بدون گواهینامه گردشکار‪:‬‬ ‫به تاریخ ‪ 1396/07/19‬پرونده شعبه ‪ 1006‬دادگاه کیفرى ‪ 2‬تهران‬ ‫در وقت فوق العاده تحت نظر اس��ت دادگاه ختم دادرسى را اعالم و‬ ‫با اس��تعانت از خداوند متعال با تکیه بر ش��رف و وجدان و با توجه‬ ‫به محتویات پرونده و ادله موجود به ش��رح ذیل مبادرت به انش��اى‬ ‫راى مى نمای��د راى دادگاه در خصوص اتهام اقاى محمدرضا قربانلو‬ ‫فرزند حس��ین دایر بر رانندگى بدون داش��تن گواهینامه با توجه به‬ ‫گ��زارش مرج��ع انتظامى و عدم حضور متهم بزه انتس��ابى را محرز‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬هن��گام بازدید از ای��ن دریاچه‪ ،‬رنگ متفاوتی مش��اهده‬ ‫نکردم و اگر تغییری در رنگ و بوی ان ایجاد شده‪ ،‬به سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت مربوط می ش��ود اما انط��ور که به نظر‬ ‫می رسد اس��یب جدی و خطرناکی به محیط زیست وارد نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تکذیب سازمان انرژی اتمی‬ ‫اس��داهلل قره خان��ی‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫کمیس��یون ان��رژی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی نیز در گفت وگو با خانه ملت‪،‬‬ ‫در ای��ن ب��اره گفت‪ :‬اس��تخراج ید از‬ ‫سوی این کارخانه‪ ،‬چندین سال است‬ ‫که انجام می شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارخانه تا عم��ق ‪ ۱۰۰۰‬متری‬ ‫زمین را اکتش��اف کرده و یدهای موجود در عمق زمین را در‬ ‫فرایندی اس��تحصال می کند‪ .‬نماینده مردم علی اباد کتول در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کارخانه استحصال ید‬ ‫زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت می کند اما این‬ ‫س��ازمان تجهیزات الزم را برای تشخیص الودگی رادیو اکتیو‬ ‫ندارد‪ ،‬در نتیجه الزم اس��ت س��ازمان ملی استاندارد و سازمان‬ ‫ان��رژی اتمی به ای��ن موضوع ورود کرده و پس��اب خروجی از‬ ‫کارخانه را ازمایش کنند‪.‬‬ ‫و مس��لم دانس��ته و به اس��تناد ماده ‪ 723‬قانون مجازات اس�لامى‬ ‫(تعزی��رات) و قانون بودجه س��ال ‪ 1395‬با رعایت م��اده ‪ 37‬و ‪38‬‬ ‫قانون مجازات اس�لامى (به لحاظ حسن س��ابقه و سن متهم) حکم‬ ‫ب��ه محکومیت متهم به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزاى نقدى‬ ‫به صن��دوق دولت صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف‬ ‫مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس‬ ‫ظرف مدت بیس��ت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدید‬ ‫نظرخواهى و رس��یدگى در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪/ 49764‬م الف رئیس شعبه ‪ 1006‬دادگاه کیفرى دو مجتمع قضایى‬ ‫ولیعصر تهران ( ‪ 1006‬جزایى سابق)‪ -‬على اصغر قربان نیا دالور‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪ 24‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1139‬‬ ‫پیاپی ‪2457‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لوکزامبورگ‬ ‫همپای‬ ‫اقتصادهای‬ ‫بزرگ‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ش��اخص نرخ کک متالورژی در چین پس‬ ‫از رش��د ‪ ۲۱.۸‬درصدی در ‪ ۶‬هفته گذش��ته و‬ ‫رس��یدن به رکورد ن��رخ ‪ ۳۹۰‬دالر در هر تن‪،‬‬ ‫‪ ۵‬دالر ارزان ش��د‪ .‬متناسب با کاهش شاخص‪،‬‬ ‫فوالدس��ازان چین از قبی��ل ریژائو نیز اقدام به‬ ‫کاه��ش ‪ ۱۰۰‬یوان��ی نرخ خری��د کک کرده و‬ ‫ان را به ‪ ۲۵۴۰‬یوان در تن رس��اندند‪ .‬ش��تاب‬ ‫تولید فوالد چی��ن از کک فراتر بوده و محرک‬ ‫قیمت هاست‪ .‬امار‪ ،‬نشان از تولید ‪ ۳۶.۷‬میلیون‬ ‫ت��ن کک در ماه گذش��ته می�لادی دارد و در‬ ‫مجم��وع ‪ ۸‬م��اه نیز ‪ ۲۸۵.۸‬میلی��ون تن کک‬ ‫تولید شده اس��ت‪ .‬در مقابل‪ ،‬تولید فوالد چین‬ ‫در ماه گذشته میالدی ‪ ۲.۷‬درصد رشد داشته‬ ‫و در مجم��وع ‪ ۶.۳‬درص��د رش��د را در ‪ ۷‬ماهه‬ ‫گذشته تجربه کرد که محرک نرخ زغال سنگ‬ ‫و کک در بازار شده است‪.‬‬ ‫روس��یه در انتظ��ار تحریم ه��ای بانک��ی‬ ‫امریکاس��ت ک��ه از نوامبر (نیمه اب��ان تا نیمه‬ ‫اذر) و اندک��ی پس از ش��روع تحری��م ایران و‬ ‫انتخابات مجلس امریکا‪ ،‬عملیاتی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫بهان��ه امری��کا در اعمال تحریم زیاد اس��ت‪ ،‬از‬ ‫جمله بکارگیری س�لاح ش��یمیایی در سوریه‪،‬‬ ‫ارائه س�لاح نظامی به ای��ران‪ ،‬دخالت در امور‬ ‫اکراین‪ ،‬حمله میکروبی به ش��هروندان خود در‬ ‫انگلیس‪ ،‬دخالت در انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫امریکا و‪ ....‬عالوه بر صنعت نفت روسیه‪ ،‬صنایع‬ ‫نظامی شامل شرکت هواپیماسازی سوخو نیز‬ ‫که یکی از غول های هوایی جهان است‪ ،‬هدف‬ ‫تحریم خواهد ب��ود‪ .‬بهانه امریکا‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫هواپیماهای سوخو در بمباران سوریه و تحویل‬ ‫تجهی��زات نظامی به ایران اس��ت‪ .‬نواک‪ ،‬وزیر‬ ‫نفت روس��یه در دیدار با وزیر انرژی امریکا در‬ ‫این زمینه گفت مس��کو هر گونه کمبود عرضه‬ ‫جهان��ی را جبران می کند‪ .‬در واقع مس��کو در‬ ‫حال بهره ب��رداری از بهای باالی نفت و کمبود‬ ‫عرضه نفت ایران اس��ت‪ .‬تحریم نفتی و بانکی‬ ‫روس��یه می تواند خبر خوبی برای ایران باشد و‬ ‫بخشی از جاه طلبی مسکو در بازار جهانی نفت‬ ‫را مدیریت کند‪.‬‬ ‫کربنات در پایان اوت (نیمه ش��هریور تا نیمه مرداد‬ ‫‪ )۱۳۹۷‬ح��دود ‪ ۱۶‬هزار دالر برای هر تن در برخی‬ ‫بازارهای اس��یایی از جمله چین‪ ،‬ژاپن و کره جنوبی‬ ‫تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫مش��تریان چین��ی‪ ،‬چانه زن��ی قیمت��ی ب��رای‬ ‫لیتیوم کربن��ات را ب��ر پایه قراردادهای س��ی ای اف‬ ‫در ح��دود ‪ ۱۲‬هزار دالر تا ‪ ۱۳‬ه��زار دالر برای هر‬ ‫نخستین اژانس فضایی با هدف تجاری سازی معدنکاری در لوکزامبورگ راه اندازی شد‬ ‫یک گام بزرگ فضایی در یک کشور ‪ 600‬هزار نفری‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫از دو سال‬ ‫پیش و زمانی‬ ‫که لوکزامبورگ‬ ‫به طور رسمی‬ ‫خبر یک اقدام‬ ‫نواورانه را در‬ ‫زمینه ارتقای‬ ‫استخراج‬ ‫منابع معدنی‬ ‫موجود در‬ ‫خرده سیاره ها‬ ‫داد‪،‬‬ ‫پیشرفت های‬ ‫چشمگیری در‬ ‫این کشور ایجاد‬ ‫شده است‬ ‫لوکزامب��ورگ‪ ،‬نخس��تین اژان��س فضای��ی خود را‬ ‫راه اندازی کرد تا گام جدی تری در بهره برداری تجاری‬ ‫از م��واد معدنی موج��ود در خرده س��یاره های اطراف‬ ‫زمین بردارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از ماینینگ‪ ،‬لوکزامبورگ‬ ‫یکی از نخس��تین کش��ورهایی اس��ت که ب��ر ذخایر‬ ‫احتمالی موجود بر س��ایر س��یاره ها و خرده س��یاره ها‬ ‫چشم دوخته است‪ .‬این کشور چهارشنبه ‪ ۲۱‬شهریور‬ ‫(‪ ۱۲‬سپتامبر) به طور رسمی نخستین اژانس فضایی‬ ‫خ��ود را برپا ک��رد‪ .‬هدف اصل��ی این پ��روژه‪ ،‬ارتقای‬ ‫اکتش��اف و بهره ب��رداری تجاری از خرده س��یاره هایی‬ ‫است که در نزدیکی زمین قرار دارند‪.‬‬ ‫یی ِن اش��نایدر‪ ،‬معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد‬ ‫ات ‬ ‫لوکزامب��ورگ در ایین برپایی ان حضور داش��ت‪ .‬این‬ ‫ایی��ن به ص��ورت زنده در وب س��ایت دول��ت به زبان‬ ‫انگلیس��ی پخش ش��د‪ ،‬در حالی که ‪ ۳‬زب��ان المانی‪،‬‬ ‫فرانس��وی و لوکزامبورگی‪ ،‬زبان های اصلی این کشور‬ ‫به شمار می ایند‪.‬‬ ‫لوکزامبورگ کوچک که ‪۲‬هزار و ‪ ۵۸۶‬کیلومتر مربع‬ ‫مس��احت و کمی بیش از ‪۶۰۰‬هزار نفر جمعیت دارد‪،‬‬ ‫یکی از ثروتمندترین کش��ورهای حوزه یورو به شمار‬ ‫می اید و پیشینه فعالیت طوالنی مدتی در صنعت فضا‬ ‫داشته است‪ .‬این کشور در توس��عه ارتباط ماهواره ای‬ ‫نیز از سرامدان جهان است‪.‬‬ ‫از جمله فعالیت های لوکزامبورگ‪ ،‬راه اندازی شرکت‬ ‫«اس ای اس» مخف��ف عب��ارت فرانس��وی (‪Société‬‬ ‫‪ )Européenne des Satellites‬اس��ت ک��ه ب��ه‬ ‫فارس��ی‪ ،‬انجمن اروپای��ی ماهواره ها معن��ی می دهد‪.‬‬ ‫این ش��رکت یکی از بزرگ ترین ش��رکت های خدمات‬ ‫ماهواره ای در جهان است‪.‬‬ ‫پل ِزن ِرس‪ ،‬مش��اور دولت لوکزامبورگ در ایمیلی به‬ ‫ماینینگ خبر می دهد که حاال این کش��ور می خواهد‬ ‫نخستین مرکز اس��تخراج مواد معدنی از فضا در اروپا‬ ‫باش��د‪ .‬به همین دلیل برخ�لاف اژانس فضایی امریکا‬ ‫(ناس��ا) اژانس فضایی لوکزامبورگ هی��چ پژوهش یا‬ ‫پرتاب��ی به فضا انجام نمی ده��د و درحال حاضر هدف‬ ‫این اژانس این اس��ت که به همراه ش��دن با کشورها‪،‬‬ ‫سرمایه گذاران و دیگر فعاالنی که پروژه های اقتصادی‬ ‫فضایی را در دست دارند‪ ،‬سرعت بخشد‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬این اژان��س همچنین همه برنامه های‬ ‫فضایی لوکزامبورگ و روابط فضایی اروپا با دیگر نقاط‬ ‫جهان را مدیریت خواهد کرد‪.‬‬ ‫از اوای��ل س��ال ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی (اواخ��ر ‪۱۳۹۴‬‬ ‫خورش��یدی) و زمان��ی ک��ه لوکزامب��ورگ ب��ه طور‬ ‫رس��می خبر یک اق��دام نواوران��ه را در زمینه ارتقای‬ ‫قیم��ت طال روز جمعه که ارزش دالر امریکا تحت تاثیر امار‬ ‫اقتصادی این کشور کاهش یافت‪ ،‬اندکی افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس ط�لا برای تحوی��ل فوری در‬ ‫معامالت روز جاری بازار س��نگاپور ‪ ۰.۴‬درصد رش��د کرد و به‬ ‫‪ ۱۲۰۵.۱۸‬دالر رس��ید‪ .‬بهای معامالت این بازار روز گذشته به‬ ‫‪ ۱۲۱۲.۶۵‬دالر صع��ود کرده بود ک��ه باالترین نرخ در بیش از‬ ‫یک هفته گذش��ته ب��ود و از ابتدای هفته ج��اری تاکنون ‪۰.۸‬‬ ‫درصد رش��د نش��ان می دهد که نخستین رش��د هفتگی در ‪۳‬‬ ‫هفته گذش��ته خواهد بود‪ .‬در ب��ازار امریکا‪ ،‬هر اونس طال برای‬ ‫تحویل در دسامبر (دی) ثابت بود و در ‪ ۱۲۰۸.۵۰‬دالر ایستاد‪.‬‬ ‫به گفت��ه پیتر فانگ‪ ،‬مدی��ر معامالت ش��رکت وینگ فانگ‪،‬‬ ‫لوکزامبورگ چهارش��نبه ‪ ۲۱‬ش��هریور (‪ ۱۲‬س��پتامبر) به طور‬ ‫رسمی نخستین اژانس فضایی خود را برپا کرد‪ .‬هدف اصلی این‬ ‫پروژه‪ ،‬ارتقای اکتشاف و بهره برداری تجاری از خرده سیاره هایی‬ ‫است که در نزدیکی زمین قرار دارند‬ ‫اس��تخراج مناب��ع معدن��ی موجود در خرده س��یاره ها‬ ‫داد‪ ،‬پیش��رفت های چش��مگیری ایج��اد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در هم��ان س��ال‪ ،‬دول��ت لوکزامب��ورگ با ش��رکت‬ ‫امریکای��ی «دیپ ا ِس ِپیس اینداس��تریز» ب��رای اجرای‬ ‫ماموریت های اکتش��اف اب و م��واد معدنی در فضای‬ ‫بیرون از زمین به توافق رسید‪ .‬این دو شریک در حال‬ ‫کار بر پیشبرد س��فینه ای به نام «پروس ِپکتر‪-‬ایکس»‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫پروس�� ِپکتر‪-‬ایکس‪ ،‬س��فینه ای کوچک و ازمایشی‬ ‫اس��ت که فناوری های مربوط به اکتشاف و معدنکاری‬ ‫در خرده س��یاره های نزدی��ک زمی��ن را پس از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬خورش��یدی (‪ ۲۰۲۰‬می�لادی) ازمای��ش‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫کم��ی پ��س از ان‪ ،‬لوکزامبورگ خبر از بازگش��ایی‬ ‫یک خط اعتب��اری ‪ ۲۰۰‬میلیون یوروی��ی داد‪ .‬ارزش‬ ‫این خط درحال حاضر به ‪ ۲۳۲‬میلیون دالر می رس��د‬ ‫و به ش��رکت های کارافرینی اختصاص داده می ش��ود‬ ‫که در سراس��ر جهان در زمینه هواوفضا فعالیت دارند‬ ‫و می توانن��د دفاتر اروپایی خود را حوالی مرزهای این‬ ‫کشور مستقر کنند‪.‬‬ ‫این خبر پس از این اعالم شد که دولت لوکزامبورگ‬ ‫س��هم زیادی را از ش��رکت پلنتری ریسورسِ ز به دست‬ ‫اورد؛ ش��رکتی امریکایی که بر استخراج مواد معدنی‬ ‫از خرده سیاره ها تمرکز دارد‪ .‬لوکزامبورگ برای اینکه‬ ‫این س��هام را خریداری کن��د‪۲۵ ،‬میلیون یورو (‪۱۷.۴‬‬ ‫میلیون دالر) پرداخت کرد‪.‬‬ ‫هدف این س��رمایه گذاری‪ ،‬این اس��ت که در نهایت‬ ‫به ش��رکتی به ن��ام ِردموند که دفتر مرک��زی ان در‬ ‫واش��نگتن قرار دارد‪ ،‬کمک شود تا نخستین ماموریت‬ ‫اکتش��افی خود را تا س��ال ‪ ۱۳۹۹‬خورشیدی (‪۲۰۲۰‬‬ ‫می�لادی) انج��ام دهد‪ .‬ای��ن ماموریت جنب��ه تجاری‬ ‫دارد و لوکزامبورگ و س��ایر س��رمایه گذاران به دنبال‬ ‫بهره برداری مالی از ان هستند‪.‬‬ ‫اما شاید اساسی ترین کاری که لوکزامبورگ در این‬ ‫زمینه انجام داد‪ ،‬وضع قانون اس��تخراج فضا در س��ال‬ ‫طالی جهانی دوباره گران شد‬ ‫مذاکره ه��ای تجاری چین و امریکا به س��ود ب��ازار طال بوده و‬ ‫ارزش دالر اندک��ی ضعیف ش��ده اس��ت‪ .‬ماه ه��ا جنگ تجاری‬ ‫‪ ۹‬کشته در انفجار معدن پاکستان‬ ‫نش��ت گاز و انفجار در معدن زغال س��نگ پاکستان‪،‬‬ ‫تاکن��ون ‪ ۹‬کش��ته بر جای گذاش��ته در حالی که ‪ ۳‬نفر‬ ‫نجات یافتند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬نش��ت گاز در معدن زغال س��نگ‬ ‫منطق��ه «دره ادم خی��ل» از توابع «کوه��ات» در ایالت‬ ‫«خیبرپختونخواه» در اواخر هفته گذش��ته سبب انفجار‬ ‫ش��د که تا کنون ‪ ۹‬قربانی برجای گذاش��ته اس��ت‪ .‬همه‬ ‫نقطه قرمز‪ ،‬لوکزامبورگ را در همسایگی المان‪ ،‬فرانسه و بلژیک نشان می دهد‬ ‫لوکزامبورگ‪ ،‬کشوری کوچک و ثروتمند در‬ ‫ش��مال اروپاست که کمی بیش از نیم میلیون‬ ‫نفر جمعیت را در خود ج��ای داده‪ ،‬اما نام ان‬ ‫در پروژه های صنایع فضایی در کنار نام ایاالت‬ ‫متحده امریکا و چین که کش��ورهای پهناور و‬ ‫پرجمعیت جهان هس��تند‪ ،‬قرار می گیرد‪ .‬وجه‬ ‫اشتراکی که لوکزامبورگ با انها دارد‪ ،‬ثروتمند‬ ‫ب��ودن و اقتصاد توانمند اس��ت‪ .‬حاال هم مانند‬ ‫این دو کش��ور‪ ،‬س��ودای بهره برداری از منابع‬ ‫طبیع��ی از اجرام اس��مانی و فض��ای خارج از‬ ‫زمین را دارد تا جایی که برای این پروژه‪ ،‬قانون‬ ‫تعری��ف می کند و نفوذ خ��ود را در این عرصه‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬با ش��رکت های امریکایی هم‬ ‫قراردادهایی منعقد می کند تا بر مبنای شراکت ‪،‬‬ ‫جامعه کوچک خود را در مس��یر رش��د پیش‬ ‫ببرد‪ .‬این در حالی اس��ت که تنها لوکزامبورگ‬ ‫کشوری ثروتمند نیس��ت و کشورهای دیگری‬ ‫هم وجود دارند که از داشته های مادی فراوانی‬ ‫برخوردارند و عربستان نمونه و مثال خوبی در‬ ‫این زمینه اس��ت‪ ،‬اما فقط داشته های مادی به‬ ‫معن��ای توانمندی و پویایی نیس��ت‪ .‬نه اینکه‬ ‫عربس��تان از قافله رش��د عقب مانده باش��د و‬ ‫اعضای ان به سبک و سیاق یک جامعه بدوی‬ ‫زندگی کنند اما اینکه یک جامعه‪ ،‬مقلد دنیای‬ ‫توس��عه یافته باش��د‪ ،‬یک روی سکه توانمندی‬ ‫اس��ت و اینکه در مس��یر رش��د خود دست به‬ ‫ابتکار بزند و نواور باش��د‪ ،‬روی دیگر و چه بسا‬ ‫برجس��ته تر ان‪ .‬لوکزامبورگ کوچک‪ ،‬تالش و‬ ‫دارایی خود را صرف نواوری ها می کند و ضمن‬ ‫تمرک��ز بر بهره برداری از م��واد معدنی موجود‬ ‫در اجرام اس��مانی‪ ،‬در توسعه صنایع فضایی و‬ ‫ارتباط ماهواره ای نیز نقش چشمگیری داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬این پیشینه کاری‪ ،‬گویای این است که‬ ‫ارزوه��ای بزرگ��ی در س��ر دارد‪ .‬لوکزامبورگ‬ ‫می تواند الگوی مناس��بی باش��د‪ .‬ام��روز دیگر‬ ‫زمان ازمون و خطا نیس��ت و می توان از تجربه‬ ‫دیگر کش��ورها در حوزه های مختلف از جمله‬ ‫حوزه ه��ای مختلف اقتصاد اس��تفاده کرد تا با‬ ‫افزایش درامد‪ ،‬سطح رفاه را باال برد‪ .‬ایران نیز‬ ‫با در اختیار داشتن ذخایر گوناگون معدنی‪ ،‬این‬ ‫اس��تعداد را دارد که در جای��گاه مثال زدنی در‬ ‫س��طح جهانی قرار گیرد و با در نظر داش��تن‬ ‫تجربه کش��ورهای مختل��ف در ثروت افرینی‪،‬‬ ‫توس��عه هر چه بیش��تر را برای خ��ود رقم زند‬ ‫ام��ا تمام اینها نیازمند تعامل با همه کش��ورها‬ ‫و بهره گیری از توان فناوری انهاست‪.‬‬ ‫اعتراض به‬ ‫ارزان فروشی‬ ‫چین‬ ‫در بازار‬ ‫لیتیوم کربنات‬ ‫فروشندگان لیتیوم کربنات در حال دست و پنجه‬ ‫نرم کردن و مقاومت در برابر قیمت های پیشنهادی‬ ‫پایین از س��وی خریداران اس��یایی هستند‪ .‬کاهش‬ ‫نرخ این محصول در اسیا بیشتر به دلیل قیمت های‬ ‫پایین ارائه شده از سوی چین است‪.‬‬ ‫به گ��زارش اخبار فل��زات‪ ،‬تمایل ب��ازار چین به‬ ‫کاه��ش قیمت ها به عنوان کش��وری که بیش��ترین‬ ‫مصرف ان��واع کااله��ا را در جهان دارد‪ ،‬ن��رخ بازار‬ ‫محموله ه��ای دریایی بس��یاری از کاالها را کاهش‬ ‫داده اس��ت؛ موضوعی که به م��ذاق عرضه کنندگان‬ ‫خارج از چین خیلی خوش نمی اید‪ .‬ارزیابی ها نشان‬ ‫می ده��د که لیتی��وم کربنات با عیار مناس��ب برای‬ ‫باتری ها‪ ،‬کاهش نرخ ‪ ۲۵۰‬دالری برای هر تن را در‬ ‫ماه گذشته تجربه کرده است‪ .‬نرخ سی ای اف لیتیوم‬ ‫تن ق��رار داده اند‪ .‬گفته می ش��ود این ن��رخ معادل‬ ‫قیمت های داخل چین اس��ت ام��ا قیمت گذاری در‬ ‫قرارداده��ا تمایل به عددی بین ‪ ۱۵‬هزار تا ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫دالر (سی ای اف) دارد‪.‬‬ ‫به نظر نمی رس��د که قیمت های لیتیوم کربنات‬ ‫تا پایان س��ال ج��اری میالدی ثاب��ت بماند‪ .‬برخی‬ ‫تحلیلگ��ران‪ ،‬بازار لیتیوم کربنات را در س��ال جاری‬ ‫متفاوت از س��ال های گذشته ارزیابی کرده و اذعان‬ ‫داش��ته اند که کاهش یارانه ه��ای دولت چین برای‬ ‫تولید می تواند به عنوان عاملی برای افزایش قیمت ها‬ ‫عمل کند‪.‬‬ ‫خاطرنش��ان می ش��ود ک��ه ارزان فروش��ی برخی‬ ‫عرضه کنندگان به ویژه از س��وی اس��تان چینگهای‬ ‫چی��ن ک��ه لیتیوم کربن��ات را از برخ��ی نمک های‬ ‫دریایی تهیه می کند‪ ،‬ب��ازار را تحت تاثیر قرار داده‬ ‫چراکه تولید لیتیوم کربنات با استفاده از نمک های‬ ‫دریای��ی‪ ،‬هزینه ای کمتر از تولید ان با اس��تفاده از‬ ‫کانی های محت��وی لیتیوم مانند اس��پودومن دارد‪.‬‬ ‫برخ��ی تولیدکنندگان در ژاپن و کره جنوبی از این‬ ‫نرخ در تعجب هستند‪.‬‬ ‫انها اعتقاد دارند که فروش زیر نرخ ‪ ۱۶‬هزار دالر‬ ‫برای هر تن برای ش��ان به صرفه نیست‪ .‬این موضوع‬ ‫باعث شده تا انها انگیزه خود را برای فروش به چین‬ ‫از دست بدهند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر مشتریان خارج از چین نیز انتظار‬ ‫قیمت های پایین لیتیوم کربنات را تا این حد ندارند‬ ‫اما این اتف��اق در چانه زنی قیمت��ی در بازار به انها‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫قربانیان‪ ،‬معدنچی هستند که داخل این معدن به دام افتاده‬ ‫بودند‪ .‬نیروهای امدادی موفق شدند ‪ ۳‬معدنچی را نجات‬ ‫دهند اما هنوز هم تعدادی از کارگران‪ ،‬داخل این معدن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫تا کنون جسد ‪ ۹‬معدنچی از زیر اوار بیرون اورده شده‬ ‫و تالش نیروهای امدا د برای نجات بقیه افرادی که داخل‬ ‫معدن به دام افتاده اند‪ ،‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫امریکا و چین باعث ش��ده است س��رمایه گذاران با این باور که‬ ‫امری��کا از این اختالف زیان کمتری متحمل خواهد ش��د‪ ،‬دالر‬ ‫خریداری کنند‪ .‬این مس��ئله باعث ش��ده که سرمایه گذاران به‬ ‫ف��روش قراردادها در بازار معامالت ات��ی طالی کامکس اقدام‬ ‫کنند و صندوق های س��رمایه گذاری تحت پش��توانه طال شاهد‬ ‫فروش سنگینی باشند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬تقاضا ب��رای دالر هفته جاری به‬ ‫دنبال خبر دعوت کاخ سفید از مقامات چینی برای اغاز دوباره‬ ‫مذاکره های تجاری و اس��تقبال مقام های چینی از این دعوت‪،‬‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫ش��اخص دالر امریکا در برابر س��بدی از ‪ ۶‬ارز بزرگ پس از‬ ‫گذشته میالدی بود‪ .‬این قانون‪ ،‬تعیین کننده شرایطی‬ ‫است که شرکت ها باید داش��ته باشند تا مجوز پرتاب‬ ‫یک ماموریت معدنکاری در فضا را به دس��ت اورند‪ .‬تا‬ ‫ان زمان‪ ،‬تنها امریکا در زمان ریاست جمهوری باراک‬ ‫اوباما‪ ،‬رییس جمهوری پیش��ین این کش��ور‪ ،‬قوانینی‬ ‫مرتبط با فضا وضع کرده بود‪.‬‬ ‫ای��ن دولت در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬خورش��یدی (‪۲۰۱۵‬‬ ‫می�لادی) قانون��ی را امضا ک��رد که بنا ب��ر ان به هر‬ ‫ش��هروند امریکایی حق مالکی��ت بر منابعی که از فضا‬ ‫به دست می امد‪ ،‬اعطا می شد‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال‪ ،‬تنها قانونی ک��ه در این زمینه در‬ ‫دس��ترس است به س��ال ‪ ۱۳۴۶‬خورش��یدی (‪۱۹۶۷‬‬ ‫می�لادی) برمی گ��ردد‪ .‬ای��ن قان��ون «پیم��ان فضای‬ ‫بیرون��ی» نام دارد و روس��یه‪ ،‬امریکا و ش��ماری دیگر‬ ‫از کش��ورها‪ ،‬ان را امض��ا کردن��د که بنا ب��ر ان‪ ،‬هیچ‬ ‫کش��وری نمی تواند قلمروی��ی را در فضا تصاحب کند‬ ‫و به مالکیت خود دراورد‪.‬‬ ‫همچنی��ن بنا بر ای��ن قانون‪ ،‬فضای بی��رون از جو‬ ‫زمین باید برای اکتشاف و بهره برداری در اختیار همه‬ ‫دولت ها و کشورها باشد‪.‬‬ ‫زمین شناس��ان بر ای��ن باورند که خرده س��یاره های‬ ‫اطراف س��یاره زمین‪ ،‬پوش��یده از سنگ اهن‪ ،‬نیکل و‬ ‫فلزات گرانبها هس��تند؛ تمرکز انها در این سیاره ها از‬ ‫تمرکز این مواد بر زمین بیش��تر است و ارزش انها تا‬ ‫تریلیون ها دالر براورد می شود‪.‬‬ ‫اف��ت ‪ ۰.۳‬درصدی در پنجش��نبه‪ ،‬در معام�لات روز جمعه در‬ ‫‪ ۹۴.۴۹۱‬واحد ایستاد‪ .‬قیمت طال از رکورد باالیی که در اوریل‬ ‫داشت‪ ،‬تحت تاثیر تشدید تنش های تجاری جهانی و زیر فشار‬ ‫رش��د نرخ های بهره امریکا حدود ‪ ۱۲‬درصد سقوط کرده است‪.‬‬ ‫نرخ های بهره باالتر به جذابیت سرمایه گذاری در طال لطمه زده‬ ‫و در مقابل‪ ،‬از ارزش دالر پشتیبانی می کند‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزش��مند‪ ،‬هر اونس نقره برای تحویل‬ ‫ف��وری ‪ ۰.۱‬درص��د افزایش یافت و به ‪ ۱۴.۱۸‬دالر رس��ید‪ .‬هر‬ ‫اون��س پالتین برای تحویل فوری ب��ا ‪ ۰.۴‬درصد افزایش‪۸۰۳ ،‬‬ ‫دالر معامل��ه ش��د‪ .‬هر اونس پاالدیوم ب��رای تحویل فوری ‪۰.۱‬‬ ‫درصد کاهش یافت و به ‪ ۹۸۱.۲۵‬دالر رسید‪.‬‬ ‫حضور کم رنگ پاکستان در بازار سیمان افغانستان‬ ‫با توجه به هزینه های باالی تولید س��یمان در‬ ‫پاکستان‪ ،‬این کشور بازار سیمان افغانستان را از‬ ‫دست می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش سیمان خبر‪ ،‬فعاالن صنعت سیمان‬ ‫پاکس��تان ی��ک بار دیگر از دولت خواس��ته اند تا‬ ‫عوارض واردات کلینکر به این کشور را به منظور‬ ‫حمای��ت از تولیدکنندگان داخلی افزایش دهد و‬ ‫همچنین مشوق هایی را برای کاهش هزینه های‬ ‫تولی��د و ام��کان افزای��ش ف��روش محص��والت‬ ‫تولیدکنندگان این کش��ور در نظر بگیرد‪ .‬انگونه‬ ‫که مطبوعات پاکس��تان در این باره نوش��ته اند‪،‬‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از س��هم بازار س��یمان این‬ ‫کش��ور در افغانس��تان به تولیدکنندگان سیمان‬ ‫ایران واگذار ش��ده و عم��ده دلیل ان نیز ممکن‬ ‫نبودن رقابت قیمتی عنوان ش��ده چراکه فرایند‬ ‫تولید سیمان انرژی بر است‪.‬‬ ‫با توجه به هزین ه باالی گاز و برق در پاکستان‬ ‫و افزایش تعرفه واردات زغال س��نگ از یک طرف‬ ‫و واردات س��یمان از ایران از طرف دیگر‪ ،‬شرایط‬ ‫تولید و فروش س��یمان در پاکستان تحت تاثیر‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!