روزنامه صمت شماره 1142 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1142

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1142

روزنامه صمت شماره 1142

‫ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه‬ ‫سالروز شهادت حضرت امام حسین علیه السالم و یاران با وفایش را تسلیت می گوییم‬ ‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه مستقل تخصصی حوزه صنعت‪ ،‬معدن ‪،‬تجارت و اولین روزنامه سهامداری ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1142‬پیاپی ‪2460‬‬ ‫همه احتیاج به‬ ‫«بانک زمان» داریم‬ ‫‪2‬‬ ‫صنعت‪3‬‬ ‫ایمیدرو چگونه‬ ‫به این جایگاه دست یافت؟‬ ‫معدن‪3‬‬ ‫بررسی‬ ‫ریشه های یک ناکامی‬ ‫گفت و گو‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه ایران همواره خواهان سعادت و سربلندی‬ ‫ملت و دولت عراق اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬همواره در کنار این کش��ور خواهیم بود‪ .‬به گزارش خانه‬ ‫مل��ت‪ ،‬عل��ی الریجانی در تماس تلفنی با محمد ریکان الحلبوس��ی ضمن تبریک انتخاب‬ ‫وی به س��مت رییس مجلس نمایندگان عراق‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم با همت جنابعالی و دیگر‬ ‫نمایندگان مجلس عراق‪ ،‬به زودی شاهد تکمیل روند سیاسی موجود و انتخاب نخست وزیر‬ ‫و رییس جمهوری عراق نیز باشیم تا در پرتو ان شرایط سیاسی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی عراق‬ ‫به سمت ثبات‪ ،‬امنیت و رفاه اجتماعی هرچه بیشتر مردم حرکت کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بخش زیادی از بلیت های هواپیما‪ ،‬قطار و اتوبوس در مسیر تهران‪-‬مشهد فروخته شد‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫افزایش بازده تولید‬ ‫با روش های نوین‬ ‫ایران همواره در کنار دولت و ملت‬ ‫عراق خواهد بود‬ ‫اشتیاق زیارت در بازار گران بلیت‬ ‫مانند سال های گذشته‪ ،‬امسال نیز با نزدیک شدن به تاسوعا و عاشورای حسینی‪،‬‬ ‫ش��اهد گرم شدن بازار سفرهای زیارتی هستیم‪ .‬مش��هد در ایران و عتبات عالیات‬ ‫در عراق از جمله مقاصد جاذب گردش��گر در تعطیالت دهه نخست محرم هستند‬ ‫و امس��ال نیز هرچه به تاسوعا و عاشورا نزدیک تر می ش��ویم‪ ،‬بازار بلیت فروشی به‬ ‫مقصد این شهرها داغ تر می شود و افراد زیادی تالش می کنند با یکی از شیوه های‬ ‫حمل ونق��ل خود را به مش��هد یا نج��ف و کربال در عراق برس��انند‪ .‬در گزارش این‬ ‫ش��ماره نگاه��ی به وضعیت بازار بلی��ت هواپیما‪ ،‬قطار و اتوبوس مش��هد و نجف از‬ ‫مب��دا ته��ران می اندازیم‪ .‬گرچه امس��ال هم نرخ بلیت هواپیما و هم قطار نس��بت‬ ‫به س��ال های گذش��ته گران تر ش��ده اند اما باتوجه به وضعیت بلیت‪ ،‬بازار سفرهای‬ ‫تعطیالت دهه نخست محرم همچنان داغ به نظر می رسد‪ .‬اگر این گزارش را صبح‬ ‫سه ش��نبه می خوانید‪ ،‬بد نیس��ت بدانید تاکنون بخش زیادی از بلیت های قطار به‬ ‫فروش رفته و اکنون ش��انس بسیار کمی برای س��فر ریلی عصرسه شنبه به مقصد‬ ‫مشهد دارید‪ .‬در مقابل‪ ،‬باتوجه به تعدد شرکت های هواپیمایی که در مسیر تهران‪-‬‬ ‫مشهد فعالیت می کنند‪ ،‬این بخت را دارید که با پرداخت هزینه بیشتر‪ ،‬با هواپیما‬ ‫به مشهد سفر کنید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫نقدینگی به سمت تولید نمی رود‬ ‫چون مسیر مسدود است‬ ‫گزارش های روز‬ ‫صنعت‪2‬‬ ‫خصوصی ها ناتوان از‬ ‫پذیرش ریسک صنایع کوچک‬ ‫صنعت‪4‬‬ ‫«نهاد مالی مستقل» اروپا مشکل‬ ‫مراودات مالی ایران را حل می کند؟‬ ‫معدن‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫«اب نیل» ایمن است‬ ‫ریزش کوه حادثه ساز شد‬ ‫تجارت‪4‬‬ ‫تعزیه‪ ،‬امیخته ای از‬ ‫عشق‪ ،‬ارادت و هنر‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1142‬‬ ‫پیاپی ‪2460‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫الریجانی درگفت وگو با رییس مجلس نمایندگان عراق‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ایران همواره در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود‬ ‫امیرعباس زینت بخش‬ ‫کارشناس اقتصاد و مدیریت‬ ‫یک دانش��جوی خارجی که برای ادامه تحصیل به سوئیس‬ ‫رفته می نویس��د‪ :‬در زمان تحصیل‪ ،‬نزدیک دانشگاه یک خانه‬ ‫اجاره کردم‪.‬‬ ‫صاحبخان��ه یک خانم ‪۶۷‬س��اله ب��ود که با ش��غل معلمی‬ ‫بازنشس��ته ش��ده بود‪ .‬طرح های بازنشس��تگی در س��وئیس‬ ‫انقدر قوی هستند که بازنشس��تگان هیچ نگرانی برای خورد‬ ‫و خ��وراک ندارند‪ ،‬ب��ه همین دلیل ی��ک روز از اینکه متوجه‬ ‫ش��دم او کار پیدا کرده متعجب ش��دم؛ کار او مراقبت از یک‬ ‫پیرمرد ‪۸۷‬س��اله بود‪ .‬از او پرس��یدم ایا برای نیاز به پول این‬ ‫کار را می کن��د؟ پاس��خش من را متحیر ک��رد‪ .‬من برای پول‬ ‫کار نمی کنم‪ ،‬بلکه «زمان» خودم را در «بانک زمان» س��پرده‬ ‫می کنم تا در زمانی که مانند این پیرمرد توان حرکت ندارم‪،‬‬ ‫ان را از بانک بیرون بکشم!‬ ‫این نخستین بار بود که درباره مفهوم بانک زمان می شنیدم‪.‬‬ ‫وقتی بیشتر درباره ان تحقیق کردم‪ ،‬متوجه شدم بانک زمان‬ ‫یک طرح بازنشس��تگی برای مراقبت از س��المندان است که‬ ‫ازسوی وزارت تامین اجتماعی فدرال سوئیس تدوین و توسعه‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫داوطلب��ان‪ ،‬زم��ان مراقب��ت از س��المندان را در حس��اب‬ ‫شخصی شان در «سامانه امنیت اجتماعی» پس انداز می کنند‬ ‫تا وقتی خود پیر و ناتوان شدند یا نیاز به مراقبت پیدا کردند‪،‬‬ ‫از ان برداشت کنند!‬ ‫براس��اس قرارداد یک سال بعد از انقضای خدمات متقاضی‬ ‫(س��پرده گذاری زمان)‪ ،‬بان��ک زمان میزان س��اعات خدمات‬ ‫را محاس��به می کن��د و ب��ه فرد ی��ک «کارت بان��ک زمان»‬ ‫می دهد!‬ ‫وقت��ی او هم نیاز به کمک یک نفر دیگ��ر دارد‪ ،‬می تواند با‬ ‫استفاده از ان کارت «زمان و بهره» ان را برداشت کند‪.‬‬ ‫بع��د از تایید‪ ،‬بانک زمان داوطلبانی را برای مراقبت از او در‬ ‫بیمارستان یا منزل تعیین می کند‪.‬‬ ‫در ضمن‪ ،‬متقاضیان س��پرده گذاری «زمان»‪ ،‬باید س��الم و‬ ‫تندرس��ت‪ ،‬دارای مهارت های ارتباطی خوب و پر از عش��ق و‬ ‫عالقه به همنوعان باش��ند‪ .‬صاحبخان��ه ام هفته ای دو بار برای‬ ‫مراقبت از پیرمرد سرکار می رفت و هر بار هم دو ساعت وقت‬ ‫برای خری��د‪ ،‬تمیز کردن اتاق‪ ،‬افت��اب گرفتن پیرمرد و گپ‬ ‫زدن با او سرمایه گذاری می کرد‪.‬‬ ‫اتفاقا یک روز دانش��گاه بودم که تم��اس گرفت و گفت در‬ ‫حالی که شیش��ه ات��اق منزلش را تمیز می ک��رد از چهارپایه‬ ‫افتاد‪ .‬من به س��رعت مرخص��ی گرفتم و او را به بیمارس��تان‬ ‫رس��اندم‪ .‬مچ پای او شکسته بود و برای مدتی باید روی تخت‬ ‫می ماند‪ .‬داشتم کارهای تقاضا برای مرخصی به منظور مراقبت‬ ‫خانگی را انجام می دادم که به من گفت جای نگرانی نیس��ت‬ ‫چرا که برای برداشت از بانک زمان درخواست داده است‪.‬‬ ‫در کمتر از دو س��اعت بانک زمان یک داوطلب فرستاد که‬ ‫ب��ه مدت یک ماه هر روز با گپ زدن و پختن غذاهای لذیذ از‬ ‫او مراقب��ت می کرد‪ .‬او به محض بهبودی‪ ،‬دوباره مش��غول کار‬ ‫مراقبت از دیگران ش��د و گفت می خواهد برای روزهای پیری‬ ‫زمان سپرده گذاری کند!‬ ‫قدر مس��لم پیاده ش��دن چنی��ن ایده ای در کش��ورمان که‬ ‫جمعیت س��المند ان نزدیک ‪ ۱۰‬درصد و با ش��تاب به سمت‬ ‫‪ ۳۰‬درصد شدن در حال حرکت است‪ ،‬نه تنها هزینه های بیمه‬ ‫و مراقبت در دوران سالمندی را کاهش می دهد‪ ،‬بلکه موجب‬ ‫تقویت اتحاد و همبس��تگی میان نسل ها می شود که در سایر‬ ‫طرح های پولی موجود مانند خانه سالمندان و پرستار خانگی‬ ‫کمتر دیده می شود!‬ ‫ایده بانک زمان یا «بانک مراقبت از س��المندان» نخستین‬ ‫بار در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی (‪1391‬خورش��یدی) و در ش��هر‬ ‫اس تی گلن س��وئیس که جوان ترین جمعیت را دارد‪ ،‬مطرح و‬ ‫پیاده ش��د و براس��اس گزارش دولتی که قصد دارد «فرهنگ‬ ‫زیب��ای روس��تایی مراقبت از یکدیگر» را به ش��هرهای مدرن‬ ‫بیاورد‪ ،‬بیش از نیمی از جوانان از این طرح استقبال کرده اند‪.‬‬ ‫اس��تقبال جوان��ان از چنین طرحی و همج��واری‪ ،‬همزبانی و‬ ‫همدلی با س��المندان‪ ،‬یعنی ترکیب خامی و پختگی و کسب‬ ‫تجربه ف��راوان برای جوانان‪ ،‬زنده مان��دن اخالق و احترام به‬ ‫اصل و ریش��ه در جامعه و همچنین روش��ن شدن چراغ امید‬ ‫در دل سالمندان‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫ای��ران همواره خواهان س��عادت و س��ربلندی‬ ‫مل��ت و دولت عراق اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هم��واره در‬ ‫کنار این کش��ور خواهیم بود‪ .‬ب��ه گزارش خانه‬ ‫ملت‪ ،‬عل��ی الریجانی در تماس تلفنی با محمد‬ ‫ریکان الحلبوس��ی ضمن تبری��ک انتخاب وی‬ ‫ب��ه س��مت رییس مجل��س نماین��دگان عراق‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬امیدواریم ب��ا همت جنابعال��ی و دیگر‬ ‫نمایندگان مجلس عراق‪ ،‬به زودی شاهد تکمیل‬ ‫روند سیاس��ی موجود و انتخاب نخس��ت وزیر و‬ ‫رییس جمهوری عراق نیز باش��یم تا در پرتو ان‬ ‫شرایط سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی عراق به‬ ‫س��مت ثبات‪ ،‬امنی��ت و رف��اه اجتماعی هرچه‬ ‫بیشتر مردم حرکت کند‪ .‬رییس مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬نقش جنابعالی در ش��رایط‬ ‫حس��اس فعلی در س��امان دادن به اوضاع عراق‬ ‫بسیار ممتاز خواهد بود‪.‬‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬گفت‪ :‬مردم و نمایندگان مجلس‬ ‫ع��راق هم��واره قدردان حمایت های بی ش��ائبه‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران از عراق در گذش��ته و‬ ‫حال به ویژه کمک به ازادس��ازی عراق از دست‬ ‫پلید نیروهای تروریستی داعش هستند‪ .‬وی در‬ ‫ادام��ه افزود‪ :‬نمایندگان مجل��س عراق مخالف‬ ‫هرگونه اعمال فش��ار و تحری��م اقتصادی علیه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران هستند و این تحریم ها‬ ‫را ناعادالن��ه می دانند و در کنار ملت ایران باقی‬ ‫می مانند‪ .‬الحلبوسی با اشاره به عوامل بی ثباتی‬ ‫و ناامن��ی در منطقه اظهار ک��رد‪ :‬اماده ایم تا در‬ ‫کنار جمهوری اس�لامی ایران ب��ه بازگرداندن‬ ‫امنی��ت و ثبات به منطقه کم��ک کنیم‪ .‬رییس‬ ‫پارلمان عراق با تاکید بر اینکه هرگونه فش��ار و‬ ‫تحری��م علیه ایران را محکوم می کنیم‪ ،‬در پایان‬ ‫این گفت وگوی تلفنی از همتای خود برای سفر‬ ‫رسمی به عراق دعوت کرد‪.‬‬ ‫محم��د ری��کان الحلبوس��ی‪ ،‬ریی��س جدید‬ ‫مجلس عراق نیز با قدردانی از جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران و تش��کر از پیام تبری��ک و تماس تلفنی‬ ‫در همین حال جمعی از س��ران عش��ایر عراق‬ ‫در نج��ف اش��رف یکش��نبه با حض��ور در محل‬ ‫اقامت سرکنس��ول جمه��وری اس�لامی ایران‬ ‫‹ ‹تحری�م علی�ه ای�ران را محک�وم‬ ‫می کنیم‬ ‫‹ ‹عم�ق ب�رادری را در اربعین نش�ان‬ ‫خواهیم داد‬ ‫‹ ‹انچه گذشت‪...‬‬ ‫ای��ن دیداره��ا در صورت��ی انجام ش��د که در‬ ‫روحانی به نیویورک می رود‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬حمله به کنس��ولگری ایران در بصره‬ ‫و همچنین تعرض به سفارت کشورمان در‬ ‫پاریس ارتباطی با یکدیگر ندارند و دو حادثه‬ ‫جدا از هم اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬بهرام‬ ‫قاس��می در نشست هفتگی خود با رسانه ها‬ ‫در پاسخ به پرسشی مبنی بر ارتباط داشتن‬ ‫دو حادثه به اتش کشیده شدن کنسولگری‬ ‫ای��ران در بصره و همچنین تالش برای حمله به س��فارت‬ ‫کش��ورمان در پاریس گف��ت‪ :‬درباره ای��ن دو حادثه بنده‬ ‫موضع گیری داش��ته ام و مواضع مان را بیان کردم‪ .‬تصورم‬ ‫این اس��ت که ارتباطی به طور مستقیم میان این دو حادثه‬ ‫وجود ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬مسئله بصره و حمله به کنسولگری‬ ‫ازس��وی عناصر مش��خصی بود که تالش داشتند در یک‬ ‫بره��ه خاص باتوجه ب��ه وضعیت عراق ب��رای تاثیرگذاری‬ ‫در رواب��ط دو ملت و تحوالت داخلی عراق از ان اس��تفاده‬ ‫کنند که خوش��بختانه همان طور که پیش بینی می ش��د‪،‬‬ ‫استحکام روابط و شناخت دو ملت از یکدیگر اجازه نداد که‬ ‫به اهداف شان دس��ت یابند‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫همچنین بیان کرد‪ :‬حمله به س��فارت ایران در پاریس هم‬ ‫تکذیب دخالت در عزل و نصب های دولت‬ ‫موضوع دیگری است که ازسوی گروهک تروریستی‬ ‫انجام ش��د و ناکام ماند و انها نتوانستند به سفارت‬ ‫ورود کنند‪ .‬البته صدماتی را به س��اختمان سفارت‬ ‫وارد کردن��د که در ای��ن زمینه به طور مس��تمر با‬ ‫جدیت با دولت فرانسه صحبت و اعتراض ها مطرح‬ ‫ش��د و انها هم قول دادن��د که تمهیداتی را در نظر‬ ‫بگیرند و اقدام هایی را در برخورد با متعرضان انجام‬ ‫دهند؛ بنابراین این دو حادثه از یکدیگر جدا است‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه اعالم ک��رد‪ :‬تصور من این‬ ‫است که رییس جمهوری امس��ال مانند سال های گذشته‬ ‫در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت و در حاشیه‬ ‫ان با تعدادی از همتایان خود دیدار و رایزنی خواهد کرد‪.‬‬ ‫بهرام قاس��می همچنین درب��اره چگونگی حضور ایران در‬ ‫نشست ش��ورای امنیت سازمان ملل که قرار است یکی از‬ ‫محورهای ان ایران باش��د و س��طح حض��ور تهران در این‬ ‫اجالس خاطرنش��ان کرد‪ :‬پس از بررس��ی های الزم‪ ،‬شیوه‬ ‫حضور ایران در این جلسه اعالم خواهد شد‪ .‬وی همچنین‬ ‫درباره اخبار منتش��ر شده در زمینه حمله به سفارت ایران‬ ‫ل حاضر اطالعی از این موضوع‬ ‫در یونان اظهار کرد‪ :‬در حا ‬ ‫ندارم و در جریان جزئیات این خبر نیستم‪.‬‬ ‫دفتر حجت االسالم والمس��لمین علی اکبر‬ ‫ناطق نوری یکش��نبه با ص��دور اطالعیه ای‪،‬‬ ‫هرگون��ه اظهارنظ��ر مبن��ی ب��ر ورود وی به‬ ‫موض��وع ع��زل و انتصاب ه��ا در دول��ت را‬ ‫تکذی��ب ک��رد‪ .‬ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬در این‬ ‫اطالعیه ضم��ن تکذیب برخی ش��ایعه های‬ ‫منتشر شده در زمینه نقش این عضو مجمع‬ ‫تش��خیص مصلحت نظام در انتصاب وزیران‬ ‫دولت‪ ،‬امده اس��ت‪ :‬حجت االسالم والمس��لمین ناطق نوری از ابتدای‬ ‫ش��کل گیری دولت یازدهم تاکنون تنها نظرات و مش��ورت های خود‬ ‫را در زمین��ه موضوعات راهبردی مطرح می کردند و از اس��اس هیچ‬ ‫توصیه و سفارش��ی چه ایجابی و چه سلبی در زمینه افراد نداشته اند‬ ‫و این موضوع را از اختی��ارات رییس جمهوری محترم و رای مجلس‬ ‫شورای اسالمی می دانند‪.‬‬ ‫این اطالعیه می افزاید‪ :‬ایشان معتقدند انتخاب و انتصاب مسئوالن‬ ‫و مقامات باید براساس شایستگی و توانمندی ها باشد و شیوه توصیه‬ ‫و س��فارش در جامعه رو به توس��عه منس��وخ شده اس��ت‪ .‬در پایان‬ ‫اطالعیه یادش��ده تاکید ش��ده اس��ت‪ :‬ضرورت دارد در اظهار نظر و‬ ‫بیان مواضع‪ ،‬تقوا و اخالق اسالمی در نسبت دادن مطالب به دیگران‬ ‫رعایت شود‪.‬‬ ‫همایش استانداران سراسر کشور برگزار شد‬ ‫همایش اس��تانداران سراسر کشور به ریاست‬ ‫رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کش��ور ب��ا حضور وزیران‬ ‫ام��وزش و پرورش‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫سرپرس��ت وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در وزارت کش��ور برگزار ش��د‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫در بخ��ش نخس��ت ای��ن همایش انوش��یروان‬ ‫محسنی بندپی‪ ،‬سرپرست وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی درباره برنامه های اشتغال فراگیر‬ ‫دولت و اش��تغال روستایی توضیحاتی ارائه کرد‬ ‫و در ادامه به پرس��ش های استانداران در زمینه‬ ‫تخصیص اعتبارات و افزایش س��قف اختیارات‬ ‫استان ها‪ ،‬وام های بانکی و رسیدگی سریع تر به‬ ‫طرح های ارس��ال شده برای دریافت تسهیالت‬ ‫الزم پاس��خ داد‪ .‬سرپرست وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬سقف تصمیم گیری‬ ‫برای تسهیالت اش��تغال روستایی در استان ها‬ ‫ابت��دا ‪ ۲.۵‬میلیارد تومان ب��ود که به ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫تومان افزایش پیدا کرد و اکنون به درخواس��ت‬ ‫استانداران اختیار تصمیم گیری را به سقف ‪۱۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان ارتقا دادیم‪ .‬محس��نی بندپی از‬ ‫تش��کیل کارگروه��ی مش��ترک می��ان وزارت‬ ‫کش��ور و وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‪،‬‬ ‫با حض��ور حوزه معاونت روس��تایی معاون اول‬ ‫رییس جمه��وری و بانک ها و همچنین چند تن‬ ‫از اس��تانداران خبر داد تا هماهنگی بیش��تری‬ ‫میان استانداران و ستاد وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی ایجاد و نظرات اس��تانداران در تدوین‬ ‫ش��یوه نامه ها و ش��یوه های فن��ی در چارچوب‬ ‫قانون مصوب مجلس لحاظ ش��ود‪ .‬در ادامه این‬ ‫همایش س��ید محمد بطحایی‪ ،‬وزیر اموزش و‬ ‫پ��رورش با حضور در جمع اس��تانداران باتوجه‬ ‫به نزدیکی به زمان بازگش��ایی مدرسه ها درباره‬ ‫عکس روز‬ ‫برنامه های این وزارتخانه برای س��ال تحصیلی‬ ‫جدید‪ ،‬از جمله بهب��ود فرایند اموزش و توجه‬ ‫به مسائل تربیتی در مدرسه ها توضیحاتی ارائه‬ ‫کرد‪ .‬بطحایی ضمن اش��اره به حجم و گس��تره‬ ‫ام��وزش و پ��رورش گفت‪ :‬امس��ال بیش از ‪۱۴‬‬ ‫میلیون دانش اموز س��ال جدید تحصیلی را در‬ ‫مدرس��ه های کش��ور اغاز خواهند کرد که این‬ ‫امار نشانگر رشد ‪ ۶‬درصدی تعداد دانش اموزان‬ ‫کشور است‪ .‬وی افزود‪ :‬وزارت اموزش و پرورش‬ ‫برنامه های��ی را در راس��تای تقوی��ت مس��ائل‬ ‫پرورشی و تربیتی دنبال می کند که این حرکت‬ ‫مس��تلزم ایجاد و ترویج یک گفتمان جدید در‬ ‫اس��تان ها است و نیازمند کمک استانداری ها و‬ ‫نهادهای استانی هس��تیم تا بتوانیم برنامه ها و‬ ‫سیاس��ت های اموزش و پرورش را ترویج دهیم‬ ‫و مدرس��ه ها را از بحث اموزشی صرف به سمت‬ ‫محلی برای اموزش مهارت های زندگی س��وق‬ ‫دهی��م‪ .‬در این بخ��ش نیز اس��تانداران ضمن‬ ‫اظه��ار نظر درباره برنامه ه��ا و طرح های جدید‬ ‫وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬نظرها و پیشنهادهای‬ ‫خ��ود را اعالم کردند‪ .‬اس��تانداران به مس��ائلی‬ ‫مانند زیرس��اخت های موجود اموزشی‪ ،‬تراکم‬ ‫باالی مدرس��ه ها‪ ،‬ترکیب ش��وراهای اموزش و‬ ‫پ��رورش‪ ،‬نظارت بر مدرس��ه های غیرانتفاعی و‬ ‫بهبود معیش��ت معلمان اشاره کردند‪ .‬در بخش‬ ‫پایان��ی این همای��ش نیز ش��ریعتمداری وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ضمن تشریح وضعیت‬ ‫اقتصادی کشور‪ ،‬راهکارها و برنامه های دولت را‬ ‫با اس��تانداران در میان گذاش��ت و همچنین به‬ ‫مهم ترین اقدام های انجام شده در زمینه اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی‪ ،‬تولید ملی و همچنین صادرات کاال‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫تسریع در تصویب الیحه‬ ‫صیانت از حریم خصوصی‬ ‫نامه شهردار به شورا‬ ‫درباره برج‪-‬باغ ها‬ ‫خبر‬ ‫رییس ش��ورای ش��هر تهران درباره نامه ش��هردار تهران به‬ ‫شورای ش��هر پیرامون تعیین تکلیف پرونده باغ ها توضیحاتی‬ ‫ارائه کرد‪ .‬محس��ن هاش��می در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به‬ ‫نامه تازه افش��انی‪ ،‬شهردار تهران به هیات رییسه شورای شهر‬ ‫درباره لزوم تعیی��ن تکلیف پرونده های س��اختمانی برج‪-‬باغ‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۶۰‬پرونده موس��وم به برج‪-‬باغ در ش��هرداری‬ ‫وجود دارد که باید تعیین تکلیف ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه در‬ ‫‪ ۱۰‬سال گذشته پرونده های ساختمانی زیادی در حوزه برج‪-‬‬ ‫باغ ها تش��کیل شده‪ ،‬افزود‪ :‬برخی از مالکان نیز مبالغ عوارض‬ ‫مربوط به صدور پروانه را واریز کردند اما بعد از مصوبه شورا و‬ ‫لغو مصوبه برج‪-‬باغ‪ ،‬این پرونده ها بالتکلیف مانده اند‪ .‬هاشمی‬ ‫افزود‪ :‬نامه ش��هردار تهران برای پیگیری بیش��تر و تخصصی‬ ‫به دو کمیس��یون شهرس��ازی و محیط زیس��ت ارسال شده تا‬ ‫راه حلی برای این موارد اتخاذ شود‪.‬‬ ‫در نج��ف ضم��ن تجدید پیمان ب��ا مردم و نظام‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران اعالم کردند که مردم‬ ‫ایران دوباره محب��ت و مهمان نوازی عراقی ها را‬ ‫نس��بت به زائران امام حس��ین (ع) در پیاده روی‬ ‫اربعین حسینی خواهند دید‪ .‬انها در این دیدار از‬ ‫تع��رض به نمایندگی ایران در بصره و پایگاه های‬ ‫گروه های مقاومت اس�لامی ابراز تاس��ف و ان را‬ ‫محک��وم کردن��د‪ .‬به گزارش ایرن��ا‪ ،‬در ادامه این‬ ‫دیدار هر یک از س��ران عش��ایر در س��خنانی با‬ ‫تش��ریح دیدگاه های خود بر ح��ق راهپیمایی و‬ ‫اعتراض های مس��المت امیز مردمی نس��بت به‬ ‫دولت تاکید کردند و هرگونه رفتار خش��ونت بار‬ ‫به ویژه حمله به سرکنسولگری جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در بصره را قبیح و ناپسند دانستند‪ .‬حمید‬ ‫مکارم شیرازی‪ ،‬سرکنسول ایران در نجف نیز در‬ ‫این دیدار از ابراز همبس��تگی و همراهی س��ران‬ ‫عش��ایر با مرجعیت‪ ،‬رهبری و مردم ایران تشکر‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬بدون تردی��د اقدام های تخریبی‬ ‫عده ای معدود نمی تواند روابط ریشه دار میان دو‬ ‫ملت و دو دولت را مخدوش کند‪.‬‬ ‫روزهای گذشته ده ها گروه از قشرهای گوناگون‬ ‫م��ردم‪ ،‬ش��خصیت ها و س��ران عش��ایر از نقاط‬ ‫گوناگ��ون عراق با حضور در س��فارت جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران یا سرکنس��وگری ایران در بصره‪،‬‬ ‫کرب�لا و نج��ف مرات��ب محکومی��ت حمل��ه به‬ ‫سرکنس��ولگری ایران در بصره و نیز همبستگی‬ ‫ب��ا ملت و دولت ای��ران را ابراز کردند‪ .‬دور جدید‬ ‫تظاهرات مردمی اهالی بصره از ‪ ۱۰‬ش��هریور در‬ ‫اعتراض به کمبود اب و افزایش مسمومیت های‬ ‫ناش��ی از مصرف اب اشامیدنی ناسالم اغاز شد‬ ‫که به سرعت به خشونت و برخورد فیزیکی بین‬ ‫نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگان کش��یده‬ ‫شد‪ .‬براساس گزارش های وزارت بهداشت عراق‬ ‫بر اثر خشونت های ناشی از برخورد بین تعدادی‬ ‫از تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی‪ ۱۸ ،‬نفر‬ ‫کشته و افزون بر ‪ ۱۹۰‬نفر زخمی شده اند‪ .‬متولیان‬ ‫این اعتراض ها در بیانیه ای از خشونت های انجام‬ ‫ش��ده برائت جس��تند و اعالم کردند تعدادی از‬ ‫افراد نفوذی وابس��ته به بعث و داعش با انحراف‬ ‫تظاه��رات به مراکز دولت��ی و مقرهای احزاب و‬ ‫الحش��د الشعبی و نیز سرکنس��ولگری ایران در‬ ‫بصره حمله کردند و انجا را به اتش کشیدند‪.‬‬ ‫کارگاه دوخت پرچم‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خواستار تسریع دولت در تصویب الیحه صیانت‬ ‫از حریم خصوصی در فضای مجازی شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدجواد اذری جهرمی‬ ‫گفت‪ :‬تالش دولت برای تصویب این الیحه و سپس ارسال به مجلس شورای اسالمی‬ ‫گام مهم��ی در تحقق حقوق ش��هروندی اس��ت‪ .‬الیحه حفاظ��ت و صیانت از حریم‬ ‫خصوصی نزدیک یک ماه پیش به دولت ارسال شده و ضروری است باتوجه به اینکه‬ ‫کار مجلس ش��ورای اس�لامی در حال نزدیک شدن به روزهای پایانی است‪ ،‬جدی تر‬ ‫گرفته شود تا به زمانی دیگر موکول نشود‪ .‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬ادراک‬ ‫حقوق ش��هروندی را بس��یار ضروری توصیف و خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید رعایت حقوق‬ ‫شهروندی در بین مسئوالن جدی گرفته شود‪ .‬اذری جهرمی گفت‪ :‬استکبار جهانی‬ ‫اکنون پرونده های گوناگونی علیه کش��ورمان باز کرده و پیگیری می کند که یکی از‬ ‫مهم ترین انها که کشورمان را هم محکوم می کند «بحث حقوق شهروندی» است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اکنون برای رعایت حقوق ش��هروندی بیش از شیوه نامه ها و‬ ‫الزام های قانونی نیازمند فرهنگ سازی هستیم و باید دیدها در این زمینه تغییر کند‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با انتقاد از کسانی که حقوق شهروندی را به هوای‬ ‫کسب سود مادی و شخصی پایمال می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬مگر چنین چیزی پذیرفته است‬ ‫که برای تحقق یک منفعت‪ ،‬سالمت عمومی را با خطر روبه رو سازیم‪.‬‬ ‫اذری جهرمی افزود‪ :‬اکنون حقوق ش��هروندی و رعای��ت ان از اهم موضوعات در‬ ‫همه جوامع اس��ت و باید جدی گرفته و اعتقاد به رعایت حقوق ش��هروندی در همه‬ ‫مسئوالن کشور نهادینه شود تا بتوان ان را اجرایی کرد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫همه احتیاج به‬ ‫«بانک زمان» داریم‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ب��ه گزارش دفتر حفظ و نش��ر اثار‬ ‫حض��رت ایت اهلل العظمی خامنه ای‪ ،‬نخس��تین‬ ‫ش��ب عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه السالم‬ ‫در حس��ینیه امام خمینی (رحمه اهلل) با حضور‬ ‫هزاران نفر از مردم عزادار‪ ،‬جمعی از مس��ئوالن‬ ‫کشور و رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬خبرگ��زاری کی��ودو خب��ر داد‬ ‫نخس��ت وزیر ژاپن اواخر ماه جاری میالدی در‬ ‫نیویورک و در حاش��یه نشست مجمع عمومی‬ ‫س��ازمان ملل با رییس جمهوری ای��ران دیدار‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ی��ک گ��روه اش��وبگر در یونان به‬ ‫سفارت تهران در اتن حمله کردند‪ .‬سخنگوی‬ ‫این گروه با انتش��ار پیام��ی در صفحه خود در‬ ‫فیس بوک اعالم ک��رد این حمله در واکنش به‬ ‫ا نچه س��رکوب کردها در ای��ران خوانده‪ ،‬انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزیر امور خارجه ای��ران در صفحه‬ ‫ش��خصی توییتر خود به مدیر عامل این شبکه‬ ‫درباره بس��تن حس��اب کاربران واقع��ی ایرانی‬ ‫اعتراض کرد‪ .‬محمد جواد ظریف در این توییتر‬ ‫نوش��ت‪« :‬سالم جک‪ .‬توییتر حس��اب کاربران‬ ‫واقعی ایرانی ش��امل مجری ه��ای تلویزیونی و‬ ‫دانش��جویان را ب��ا فرض اینکه بخش��ی از یک‬ ‫عملیات نفوذ هس��تند‪ ،‬بس��ت‪ .‬چطور است به‬ ‫ربات ه��ای واقعی! در تیرانا ک��ه برنامه تبلیغی‬ ‫تغیی��ر رژیم در ایران که از واش��نگتن هدایت‬ ‫می شود را نشخوار می کنند‪ ،‬نگاهی بیندازید؟»‬ ‫ایلن�ا‪ -‬فرماندهی پلیس کربال ش��ایعه های‬ ‫منتش��ر ش��ده درب��اره ب��روز درگی��ری میان‬ ‫ش��هروندان ایران��ی و عراق��ی در این اس��تان‬ ‫را تکذی��ب ک��رد‪ .‬به گ��زارش الس��ومریه نیوز‪،‬‬ ‫س��خنگوی فرماندهی پلیس کربال تاکید کرد‬ ‫هیچ گونه حادثه ای از ای��ن نوع یا بروز جرح یا‬ ‫شکایتی گزارش نشده و این اداره حق پیگیری‬ ‫قضای��ی این گونه خبرس��ازی ها را ب��رای خود‬ ‫محفوظ می داند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزیر اطالعات و فرهنگ افغانس��تان‬ ‫و س��فیر فوق العاده جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫کابل درباره راه اندازی مراکز فرهنگی وابسته به‬ ‫کنسولگری های دو کشور در شهرهای هرات و‬ ‫مشهد یادداشت تفاهم امضا کردند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬علی اکب��ر صالح��ی‪ ،‬مع��اون‬ ‫رییس جمهوری و رییس س��ازمان انرژی اتمی‪،‬‬ ‫در حاش��یه کنفرانس عمومی س��االنه اژانس‬ ‫بین الملل��ی انرژی اتم��ی در وین‪ ،‬با الکس��ی‬ ‫لیخاچف‪ ،‬رییس س��ازمان انرژی اتمی روسیه‬ ‫(روس ات��م) دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬وی در این‬ ‫مالقات به عالقه مندی س��ازمان انرژی اتمی به‬ ‫همکاری های علمی‪ ،‬تحقیق و توسعه در زمینه‬ ‫انرژی هس��ته ای و کاربردهای صلح امیز ان در‬ ‫حوزه های گوناگون اش��اره کرد که با استقبال‬ ‫طرف روسی روبه رو شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نشست هم اندیشی موسوم به «مجمع‬ ‫ارش��ان» با حض��ور صدها تن از اندیش��مندان‬ ‫کش��ورهای گوناگون از جمله جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران ب��ا محوری��ت «گفت وگ��وی تمدن ها و‬ ‫سرنوشت مشترک بش��ر» در مغولستان داخلی‬ ‫چین برگزار شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��فیر ویژه وزارت امور خارجه روسیه‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬مس��کو هیچ طرحی برای س��اخت‬ ‫خط��وط لوله نف��ت و گاز سراس��ری در دریای‬ ‫خزر ندارد‪ .‬به گزارش ش��بکه تلویزیونی ت‪.‬و‪.‬س‬ ‫روس��یه‪ ،‬ایگور براتچیک��وف گفت ایجاد خطوط‬ ‫لوله سراسری نفت و گاز در دریای خزر مشروط‬ ‫به توافق ‪ 5‬کشور ساحلی است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ش��صت ودومین کنفرانس عمومی‬ ‫اژان��س بین المللی انرژی اتمی روز گذش��ته در‬ ‫مقر اژانس در وین برگزار ش��د‪ .‬در این نشس��ت‬ ‫درب��اره عوامل اصلی اولویت ه��ای کاری اژانس‬ ‫در اس��تفاده صلح امیز از فناوری های هس��ته ای‬ ‫بحث شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬خال��د بن احمد‪ ،‬وزی��ر امور خارجه‬ ‫بحرین ضمن تشکر از جک دورسی‪ ،‬مدیر عامل‬ ‫توییتر‪ ،‬برای بس��تن حساب های برخی کاربران‬ ‫ایران��ی در این ش��بکه اجتماع��ی‪ ،‬در اظهاراتی‬ ‫مداخله جویان��ه در توییتی با تاکید بر اینکه «به‬ ‫کارت ادامه بده» مدعی ش��د ک��ه مردم ایران با‬ ‫این اقدام موافقند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬مایک پمپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا‬ ‫در پیامی توییتری هش��دار داد‪ :‬با فرا رسیدن ‪۴‬‬ ‫نوامبر‪ ،‬برای هر کس که بخواهد در فعالیت های‬ ‫اقتصادی با نظام ایران ش��رکت داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫قوانین متفاوتی وجود خواهد داشت‪ .‬پمپئو ادعا‬ ‫کرد‪ :‬بسیاری از کشورها هم اکنون در حال اقدام‬ ‫برای ترک (روابط اقتصادی با) ایران هستند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬فران��ک ویزن��ر‪ ،‬مع��اون وزیر خارجه‬ ‫پیشین امریکا در امور امنیت بین المللی می گوید‬ ‫سفر رییس جمهوری اسالمی ایران به نیویورک‬ ‫در مرحله ای مهم و حس��اس انجام می ش��ود که‬ ‫رهب��ران جه��ان و مقامات امریکای��ی در انتظار‬ ‫ش��نیدن مواضع ایران و سیاست های ان از زبان‬ ‫حسن روحانی هستند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1142‬‬ ‫پیاپی ‪2460‬‬ ‫حمل ونقل و انرژی‬ ‫بخش زیادی از بلیت های هواپیما‪ ،‬قطار و اتوبوس در مسیر تهران‪-‬مشهد فروخته شد‬ ‫اشتیاق زیارت در بازار گران بلیت‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مانند سال های گذش��ته‪ ،‬امسال نیز با نزدیک شدن‬ ‫به تاسوعا و عاشورای حس��ینی‪ ،‬شاهد گرم شدن بازار‬ ‫س��فرهای زیارتی هس��تیم‪ .‬مش��هد در ایران و عتبات‬ ‫عالی��ات در عراق از جمله مقاصد جاذب گردش��گر در‬ ‫تعطیالت دهه نخس��ت محرم هس��تند و امس��ال نیز‬ ‫هرچه به تاس��وعا و عاش��ورا نزدیک تر می ش��ویم‪ ،‬بازار‬ ‫بلیت فروشی به مقصد این شهرها داغ تر می شود و افراد‬ ‫زیادی تالش می کنند با یکی از ش��یوه های حمل ونقل‬ ‫خود را به مشهد یا نجف و کربال در عراق برسانند‪.‬‬ ‫در این گزارش نگاهی به وضعیت بازار بلیت هواپیما‪،‬‬ ‫قطار و اتوبوس مشهد و نجف از مبدا تهران می اندازیم‪.‬‬ ‫گرچه امسال هم نرخ بلیت هواپیما و هم قطار نسبت به‬ ‫سال های گذشته گران تر شده اند اما باتوجه به وضعیت‬ ‫بلی��ت‪ ،‬بازار س��فرهای تعطیالت دهه نخس��ت محرم‬ ‫همچنان داغ به نظر می رس��د‪ .‬اگر این گزارش را صبح‬ ‫سه ش��نبه می خوانید‪ ،‬بد نیس��ت بدانید تاکنون بخش‬ ‫زیادی از بلیت های قطار به فروش رفته و اکنون شانس‬ ‫بس��یار کمی برای س��فر ریلی عصرسه شنبه به مقصد‬ ‫مش��هد دارید‪ .‬در مقابل‪ ،‬باتوجه به تعدد ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی که در مسیر تهران‪-‬مشهد فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫ای��ن بخ��ت را دارید که ب��ا پرداخت هزینه بیش��تر‪ ،‬با‬ ‫هواپیما به مشهد سفر کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹پ�رواز تهران‪-‬مش�هد؛ از ‪ ۲۶۰‬تا ‪ ۴۶۰‬هزار‬ ‫تومان‬ ‫نرخ بلیت هواپیما در مسیر تهران‪-‬مشهد در روزهای‬ ‫ع��ادی و کم مس��افر از ح��دود ‪ ۱۵۰‬هزار توم��ان اغاز‬ ‫می شود اما همانطور که انتظار می رفت با نزدیک شدن‬ ‫به پای��ان این هفته که مصادف با تعطیالت تاس��وعا و‬ ‫عاش��ورای حس��ینی اس��ت‪ ،‬نرخ بلیت در این مس��یر‬ ‫پرطرف��دار گران تر از حد معمول ش��ده و همانطور که‬ ‫قابل پیش بینی بود‪ ،‬بلیت این مسیر در روزهای ابتدایی‬ ‫تعطی�لات گران ترین و در روزه��ای پایانی‪ ،‬ارزان ترین‬ ‫نرخ را دارد‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه اگ��ر بخواهی��د بعدازظه��ر یا عصر‬ ‫سه ش��نبه‪ ۲۷ ،‬ش��هریور از تهران به مشهد سفر کنید‪،‬‬ ‫ارزان ترین بلیتی که در کالس اکونومی پیدا می کنید‪،‬‬ ‫بلیت چارتری ش��رکت تابان به مبلغ ‪ ۲۵۹‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫توم��ان برای پرواز س��اعت ‪ ۱۴:۴۵‬اس��ت‪ .‬برای خرید‬ ‫بلیت سیس��تمی پرواز در س��اعت‪ ۱۴:۵۰‬باید حدود ‪۳‬‬ ‫هزار تومان بیش��تر یعنی مبلغ ‪ ۲۶۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫بپردازید‪.‬‬ ‫گران ترین بلیت اکونومی از تهران به مقصد مشهد در‬ ‫این روز ‪ ۴۳۷‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان و مربوط به هواپیمایی‬ ‫ماهان اس��ت که در س��اعت ‪ ۱۹:۴۰‬تهران را به مقصد‬ ‫مشهد ترک می کند‪ .‬این بلیت گران تر از نرخ ‪ ۳۹۰‬هزار‬ ‫تومانی اس��ت که ماه گذشته و در راستای کنترل بازار‬ ‫بلیت‪ ،‬از سوی س��ازمان هواپیمایی به عنوان سقف نرخ‬ ‫پرواز در این مس��یر اعالم ش��ده بود‪ .‬البته بلیت همین‬ ‫پرواز از س��وی چارترکننده ها با نرخ ‪ ۴۵۹‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫ن��رخ بلیت هواپیما در مس��یر تهران‪-‬نجف در تعطیالت پیش رو از‬ ‫حدود یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان در پروازهای ایرانی اغاز شده‬ ‫و در باالترین ن��رخ در پروازهای خارجی به حدود ‪ ۲۴‬میلیون تومان‬ ‫می رسد!‬ ‫توم��ان نیز به فروش می رس��د‪ .‬در این پرواز همچنین‬ ‫بلی��ت کالس بیزینس با نرخ ‪ ۶۵۲‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تومان‬ ‫قابل تهیه است‪.‬‬ ‫کسانی که می خواهند بلیت تهران‪-‬مشهد را با بهای‬ ‫کمتری تهیه کنند می توانند سفر خود را چند ساعتی‬ ‫به تاخیر بیندازند و برای س��اعت ‪ ۷:۳۰‬چهارشنبه‪۲۸ ،‬‬ ‫شهریور بلیت را به بهای ‪ ۲۰۹‬هزار تومان از هواپیمایی‬ ‫ایران ایرت��ور ی��ا به مبل��غ ‪ ۲۰۹‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان از‬ ‫هواپیمای��ی کاس��پین و برای س��اعت ‪ ۷:۱۵‬خریداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همانط��ور که انتظ��ار می رود‪ ،‬نرخ بلیت این مس��یر‬ ‫از عص��ر چهارش��نبه رون��د نزولی در پی��ش می گیرد‪.‬‬ ‫ارزان ترین بلیت در این مسیر در روز چهارشنبه‪ ،‬مربوط‬ ‫به ش��رکت کاسپین است که به نرخ ‪ ۱۷۴‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان فروخته می شود و در ساعت ‪ 20:25‬تهران را به‬ ‫مقصد مشهد ترک می کند‪.‬‬ ‫نکته جالب در این میان ان است که گرچه با نزدیک‬ ‫ش��دن به روزهای پایان��ی تعطیالت‪ ،‬ن��رخ بلیت روند‬ ‫نزولی در پیش می گیرد اما ش��رکت هواپیمایی ماهان‬ ‫حتی برای ساعت های پایانی چهارشنبه نیز قیمت های‬ ‫باالیی ارائه می کند‪ .‬به عنوان مثال پرواز کالس اکونومی‬ ‫س��اعت ‪ 19:35‬این ش��رکت با نرخ ‪ ۶۵۲‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومان به فروش می رس��د‪ .‬ناگفت��ه نماند این قیمت ها‬ ‫مرب��وط به زمان نگارش این گزارش اس��ت و هرچه به‬ ‫تعطیالت نزدیک تر شویم‪ ،‬امکان افزایش نرخ ها و البته‬ ‫کاهش برخی دیگر وجود دارد‪.‬‬ ‫پرواز ساعت ‪ ۱۸‬هواپیمایی تابان به مبلغ یک میلیون‬ ‫و ‪ ۴۳۰‬هزار تومان نیز گزینه مناس��بی برای س��فر به‬ ‫نجف در تعطیالت اخر هفته به شمار می رود‪.‬‬ ‫برای س��فر به نجف در عصر سه ش��نبه بلیت ساعت‬ ‫‪ 15:20‬هواپیمایی ترکیش ایر به مبلغ ‪ ۷‬میلیون و ‪۲۹۱‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تومان نیز در دس��ترس اس��ت که گزینه‬ ‫چندان مناس��بی به نظر نمی رس��د‪ .‬این بلیت عالوه بر‬ ‫گران بودن‪ ،‬عجله ای نیز برای رس��اندن شما به مقصد‬ ‫ن��دارد زیرا این پرواز بعد از ‪ ۳‬س��اعت و ‪ ۳۰‬دقیقه در‬ ‫اس��تانبول به زمین می نشیند‪ .‬ش��ما باید یک شب در‬ ‫اس��تانبول بمانید و بام��داد روز بعد در س��اعت ‪3:20‬‬ ‫دوباره س��وار هواپیمای ش��رکت ترکیش شده و بعد از‬ ‫‪ ۲‬ساعت و ‪ ۵۰‬دقیقه در مقصد باشید‪.‬‬ ‫گران تری��ن بلیت تهران‪-‬نج��ف در این تاریخ حاصل‬ ‫همکاری شرکت هواپیمایی کویت ایرویز و گلف ایر است‬ ‫که به مبلغ ‪ ۲۴‬میلی��ون و ‪ ۱۸۷‬هزار و ‪ ۹۰۵‬تومان به‬ ‫فروش می رس��د و ش��ما را بعد از ‪ ۲۲‬ساعت به مقصد‬ ‫می رساند!‬ ‫اگر بخواهی��د تعطیالت را از صبح چهارش��نبه اغاز‬ ‫کنی��د و صبح زود تهران را به مقصد نجف ترک کنید‪،‬‬ ‫می توانید بلیت س��اعت ‪ 5:25‬ش��رکت قطرایرویز را به‬ ‫مبل��غ ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۳۳۳‬ه��زار و ‪ ۴۸۵‬تومان خریداری‬ ‫کنید و با در نظر گرفتن توقفی در دوحه‪ ۶ ،‬ساعت بعد‬ ‫در نجف باش��ید‪ .‬ارزان ترین بلیت در این تاریخ مربوط‬ ‫به پرواز س��اعت ‪ 13:15‬هواپیمایی ماهان به مبلغ یک‬ ‫میلیون و ‪ 340‬هزار و ‪ 489‬تومان است‪.‬‬ ‫نج��ف و کربال نیز از مقاصد مورد عالقه ایرانیان برای‬ ‫عزاداری تاس��وعا و عاشورای حس��ینی است؛ بر همین‬ ‫اس��اس نرخ بلی��ت هواپیما در مس��یر تهران‪-‬نجف در‬ ‫تعطی�لات پیش رو از حدود ی��ک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان در پروازه��ای ایرانی اغاز ش��ده و در باالترین‬ ‫ن��رخ در پروازهای خارجی به حدود ‪ ۲۴‬میلیون تومان‬ ‫می رسد!‬ ‫اگر ش��ما قصد دارید بعد از پای��ان کار خود در عصر‬ ‫روز سه ش��نبه یا ب��ا گرفتن چند س��اعت مرخصی در‬ ‫بعدازظه��ر‪ ،‬تهران را به مقص��د نجف ترک کنید‪ ،‬پرواز‬ ‫س��اعت ‪ 16:30‬هواپیمایی اتا به مبل��غ یک میلیون و‬ ‫‪ ۴۹۳‬هزار و ‪ ۹۱۲‬تومان گزینه خوبی برای شماس��ت و‬ ‫در مدت زمان یک س��اعت و ‪ ۳۰‬دقیقه شما را به نجف‬ ‫خواهد رساند‪.‬‬ ‫همانط��ور که انتظ��ار می رفت قطار جزو ش��یوه های‬ ‫پرطرفدار سفر از تهران به مشهد است و هنوز تعطیالت‬ ‫ش��روع نش��ده‪ ،‬بخش زیادی از بلیت ها در این مس��یر‬ ‫فروخته شده است‪.‬‬ ‫کس��انی ک��ه می خواهن��د سه ش��نبه‪ ۲۷ ،‬ش��هریور‬ ‫به مش��هد س��فر کنند ح��اال فقط می توانن��د از اندک‬ ‫بلیت های باقی مانده قطار اتوبوس��ی ش��رکت جوپار به‬ ‫نرخ ‪ ۷۳‬هزار و ‪ ۴۵۰‬تومان در ساعت ‪ ، 15:10‬قطار ‪۶‬‬ ‫تخته شرکت ریل س��یر کوثر در ساعت ‪ 14:30‬به نرخ‬ ‫‪ ۹۱‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان یا قطار اتوبوس��ی صبا متعلق به‬ ‫ش��رکت رجا به نرخ ‪ ۵۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان در س��اعت‬ ‫‪ 15:50‬یکی را انتخاب کنند‪ .‬سفر با این قطارها حدود‬ ‫‪ ۱۱‬ساعت طول می کشد‪.‬‬ ‫قطار اتوبوس��ی کمترین ن��رخ را در میان بلیت های‬ ‫‹ ‹پرواز تهران‪-‬نج�ف؛ از ‪ ۱.۵‬میلیون تا ‪۲۴‬‬ ‫میلیون تومان!‬ ‫جزئیات کریدورهای ترانزیتی جدید‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ساخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونق��ل کش��ور ب��ا اش��اره به نامه وزی��ر راه و‬ ‫شهرسازی به رییس سازمان برنامه و بودجه گفت‪:‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی ضمن اعالم امادگی برای‬ ‫توسعه و تکمیل محورهای منتهی به بندر چابهار‬ ‫از کریدورهای شرق‪-‬غرب و شمال‪-‬جنوب با هدف‬ ‫اتصالبهمرزهایشمالی‪،‬درخواستاعتبارونگاهویژه‬ ‫داشت‪ .‬خیراله خادمی در گفت وگو با پایگاه خبری‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی با اش��اره به تصویب دو‬ ‫کریدور از ‪ ۱۰‬کریدور پیشنهادی به دولت گفت‪:‬‬ ‫یکی از انها کریدور شرق‪-‬غرب به موازات سواحل‬ ‫خلیج ف��ارس و دری��ای عمان در جنوب کش��ور و‬ ‫دیگری کریدور زاگرس حدفاصل بندر امام خمینی‬ ‫(ره) تا مرز بازرگان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در کریدور شرق‪-‬غرب شماره‬ ‫‪ ۱‬غیر از ‪ ۶۵‬کیلومتر واقع در اس��تان هرمزگان‪،‬‬ ‫الباقی به مناقصه رفته یا در دست ساخت است و‬ ‫‪ ۶۵‬کیلومتر یادشده نیز در دست مناقصه قرار دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کارکرد این کریدور توزیع بارهای ترانزیتی از‬ ‫مرز کنارک و پس کرانه ها تا بندر گوادر پاکستان‬ ‫‹ ‹قط�ار تهران‪-‬مش�هد؛ از ‪ ۵۴‬ه�زار تا ‪۲۲۲‬‬ ‫هزار تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به‬ ‫پیگیری های انجام شده در زمینه کریدور شماره‬ ‫‪ ۴‬حدفاص��ل بن��در چابهار تا مرز س��رخس بیان‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به تاکید دولت بر توسعه بندر چابهار‬ ‫و پیرام��ون ان در دو س��ال گذش��ته‪ ،‬وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی ع�لاوه بر حوزه بندره��ا و راه اهن در‬ ‫بخش جاده ای نیز به جد پیگیر اس��ت و مکاتباتی‬ ‫با سازمان برنامه و بودجه به منظور اعالم امادگی‬ ‫برای توس��عه و تکمیل محورهای منتهی به بندر‬ ‫چابهار انجام داده است‪.‬‬ ‫مش��هد دارد‪ .‬گران ترین قطار در این مس��یر نیز قطار‬ ‫کوپ��ه ای ‪۴‬تخته با نام زندگی اس��ت که نرخ بلیت ان‬ ‫‪ ۲۲۱‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان اس��ت و ش��ام وی��ژه نیز دارد‪.‬‬ ‫باوجود نرخ باالی بلیت‪ ،‬هنوز تعطیالت ش��روع نشده‪،‬‬ ‫همه بلیت های این قطار به فروش رفته است‪.‬‬ ‫اوضاع بلیت قطار تهران‪-‬مش��هد در روز چهارش��نبه‬ ‫بهتر است و کسانی که می خواهند سفر خود را از صبح‬ ‫چهارش��نبه اغ��از کنند می توانند بلی��ت قطار پردیس‬ ‫س��النی در س��اعت ‪ 5:30‬را به مبلغ ‪ ۱۰۶‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫توم��ان خریداری کنند تا س��اعت ‪ 13:30‬در مش��هد‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫تع��داد کمی بلی��ت قط��ار پردیس س��النی رجا در‬ ‫س��اعت ‪ 5:45‬نیز هنوز باقی مانده و ش��ما می توانید با‬ ‫ص��رف هزینه ‪ ۸۹‬هزار و ‪ ۵۵۰‬توم��ان‪ ،‬بلیت این قطار‬ ‫را خریداری کنید و ساعت ‪ 13:50‬در مشهد باشید‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه هرچ��ه به پایان تعطیالت نزدیک تر‬ ‫می ش��ویم تقاض��ای س��فر کمت��ر می ش��ود بیش��تر‬ ‫ش��رکت های ریلی‪ ،‬بلیت های خود در روز چهارش��نبه‬ ‫را ب��ا تخفیف ارائه کرده اند‪ .‬به عن��وان مثال بلیت قطار‬ ‫پرس��تو مربوط به ساعت‪ 7:30‬چهارش��نبه‪ ،‬با تخفیف‬ ‫‪ ۳۴‬درص��دی و به نرخ ‪ ۶۳‬ه��زار و ‪ ۸۵۰‬تومان عرضه‬ ‫شده است‪ .‬همچنین بلیت قطار زندگی با شام ویژه در‬ ‫ساعت ‪ 20:25‬چهارشنبه با ‪ ۲۵‬درصد تخفیف‪ ،‬به نرخ‬ ‫‪ ۱۳۰‬هزار تومان عرضه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بلی�ت اتوب�وس تهران‪-‬مش�هد؛ ‪ ۴۸‬تا ‪۸۱‬‬ ‫هزار تومان‬ ‫صدور پروانه تحقیق‬ ‫و توسعه ‪ ۲۲‬واحد صنعتی‬ ‫گران ترین‬ ‫بلیت تهران‪-‬‬ ‫نجف در این‬ ‫تاریخ حاصل‬ ‫همکاری شرکت‬ ‫هواپیمایی‬ ‫کویت ایرویز و‬ ‫گلف ایر است‬ ‫که به مبلغ‬ ‫‪ ۲۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۸۷‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۵‬تومان به‬ ‫فروش می رسد‬ ‫بلیت اتوب��وس برخالف قطار و هواپیم��ا‪ ،‬نرخ ثابتی‬ ‫دارد که هر س��ال از س��وی س��ازمان راه��داری اعالم‬ ‫می ش��ود‪ .‬در مسیر تهران مش��هد نرخ این بلیت ‪ ۸۱‬و‬ ‫‪ ۴۸‬هزار تومان اس��ت که اول��ی مربوط به اتوبوس های‬ ‫وی ای پ��ی و دومی مربوط ب��ه اتوبوس های قدیمی تر‪،‬‬ ‫با تعداد صندلی بیش��تر است‪ .‬کس��انی که می خواهند‬ ‫عصر سه شنبه با اتوبوس به مشهد سفر کنند می توانند‬ ‫س��اعت ‪ 16:50 ،16:30 ،۱۴‬ی��ا ‪ ۱۷‬از پایانه جنوب به‬ ‫این س��فر بروند‪ .‬نخس��تین بلیت اتوب��وس عصرگاهی‬ ‫مشهد در پایانه بیهقی مربوط به ساعت ‪ 17:30‬است و‬ ‫در پایانه های شرق و ازادی نیز مسافران می توانند برای‬ ‫ساعت ‪ 18:30‬بلیت مش��هد را خریداری کنند‪ .‬هرچه‬ ‫به س��اعت های پایانی روز سه شنبه نزدیک تر می شویم‬ ‫بلیت های اتوبوس در مسیر تهران‪-‬مشهد کمتر می شود‬ ‫و می توان گفت در تمام پایانه ها از اکنون بلیت تهران‪-‬‬ ‫مشهد در ساعت های پایانی سه شنبه به فروش رسیده‬ ‫و اگر کسی اصرار به این سفر دارد مجبور است به امید‬ ‫پیدا کردن بلیت س��فر لغو ش��ده‪ ،‬به یکی از پایانه های‬ ‫مسافری برود‪ .‬کسانی که سفر خود به مشهد با اتوبوس‬ ‫را به صبح چهارش��نبه موکول کرده ان��د می توانند در‬ ‫س��اعت ‪ 8:30‬خود را به نخستین اتوبوسی برسانند که‬ ‫از پایانه جنوب‪ ،‬تهران را به مقصد مشهد ترک می کند‬ ‫و نرخ بلیت ان ‪ ۸۱‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫تعیین نرخ پروازهای اربعین‬ ‫دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمای��ی از تعیین نرخ‬ ‫پروازه��ای عتب��ات در ای��ام اربعین خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫نرخ مس��یر تهران‪-‬نجف‪-‬تهران و سایر شهرستان ها به‬ ‫نجف‪ ،‬بغ��داد و بلعکس ‪ ۲.۲‬میلیون تومان و مش��هد‪-‬‬ ‫نجف‪-‬مش��هد ‪ ۲.۸‬میلیون تومان تعیین ش��د‪ .‬مقصود‬ ‫اسعدی سامانی به فارس گفت‪ :‬مقرر شد نرخ بلیت پرواز‬ ‫تهران‪-‬نجف‪-‬ته��ران و تهران‪-‬بغداد‪-‬تهران ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تومان تعیین شود‪ .‬دبیر انجمن شرکت های‬ ‫هواپیمایی گفت‪ :‬همچنین نرخ پروازهای مشهد‪-‬نجف‪-‬‬ ‫مش��هد و مشهد‪-‬بغداد‪-‬مش��هد ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهرگفت‪:‬‬ ‫در اجرای کریدور نوار ساحلی جنوب بیش از‬ ‫ه��زار و ‪ ۶۰۰‬کیلومتر جاده اصلی و بزرگراهی‬ ‫ساخته می ش��ود که بخش عمده ای از ان در‬ ‫استان بوش��هر قرار دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان بوش��هر‪ ،‬فرزاد رس��تمی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫عملیات اجرایی بزرگ��راه دالکی به کنارتخته‬ ‫اغاز شده و اکنون ‪ ۶.۵‬کیلومتر پایین بزرگراه‬ ‫با اعتبار ‪ ۵۷۰‬میلیارد ریال در دس��ت ساخت‬ ‫است‪ .‬مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر‬ ‫افزود‪ :‬بزرگراه های اهرم‪-‬برازجان‪ ،‬گناوه‪-‬دیلم‪،‬‬ ‫برازجان‪-‬گناوه‪ ،‬دالکی‪-‬کنارتخته‪ ،‬بوشهر‪-‬دیر‪،‬‬ ‫بزباز‪-‬بن��د و حد فاصل پارس��یان به س��مت‬ ‫عس��لویه و جم‪-‬فیروزاباد در استان بوشهر در‬ ‫دس��ت ساخت است که این مسئله در کاهش‬ ‫حوادث جاده ای بس��یار تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫وی درباره راه اهن بوشهر‪-‬شیراز گفت‪ :‬در این‬ ‫زمینه ‪ ۲‬قطعه به طول ‪ ۹۷.۵‬کیلومتر با اعتبار‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۷۰‬میلیارد ریال به مناقصه رفته و‬ ‫در اینده نزدیک پیمانکاران مشخص خواهند‬ ‫ش��د و عملی��ات اجرای��ی ان اغاز می ش��ود‪.‬‬ ‫رس��تمی با بیان اینکه راه اهن بوشهر‪-‬ش��یراز‬ ‫‪ ۶۴۰‬کیلومتر ط��ول دارد و ‪ ۳۰۰‬کیلومتر ان‬ ‫در بوش��هر قرار دارد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬اجرای این‬ ‫پروژه از محل اعتبارات فاینانس مقدور است‪.‬‬ ‫به گفته وی ‪ ۱۱‬قطعه از این مس��یر در بوشهر‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫تومان تعیین ش��د‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬ن��رخ بلیت عتبات‬ ‫برای پروازهای اربعین در س��ایر ش��هرها هم ‪۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان به طور رفت و برگش��ت اس��ت‪ .‬وی‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬همچنین نرخ بلی��ت یکطرفه تهران‪-‬نجف‬ ‫یک میلی��ون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان و یک طرفه مش��هد‪-‬‬ ‫نجف یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان تعیین ش��د‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن ش��رکت های هواپیمایی توضیح داد‪ :‬نرخ بلیت‬ ‫پروازهای خارجی ازاد اس��ت اما در راستای جلوگیری‬ ‫از سودجویی‪ ،‬نرخ های تکلیفی برای ایام اربعین تعیین‬ ‫ن اعمال می شود‪.‬‬ ‫شد که این نرخ ها از ‪ 2‬تا ‪ 12‬ابا ‬ ‫صفی�ه رزاز‪ -‬ریی��س س��ازمان صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان بوش��هر اع�لام کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۲۲‬واحد تولیدی در حوزه های‬ ‫گوناگون صنعتی دارای گواهی و پروانه تحقیق‬ ‫و توسعه هستند و پیش بینی می شود به منظور‬ ‫افزایش بهره وری‪ ،‬تعداد بیشتری از واحدهای‬ ‫صنعتی پروانه تحقیق و توسعه دریافت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از بوش��هر‪ ،‬س��ید حسین‬ ‫حس��ینی محمدی گف��ت‪ :‬ش��رکت مروارید‬ ‫پنبه ریز مس��تقر در ناحیه صنعتی خوش��اب‬ ‫دشتس��تان ب��ا تولی��د بی��ش از ‪ ۴۶۰۰‬ت��ن‬ ‫انواع پوش��ک بچه و ن��وار بهداش��تی یکی از‬ ‫تولیدکنندگان مطرح این استان و دارای برند‬ ‫ملی اس��ت که به تازگی‪ ،‬به دلیل داشتن دانش‬ ‫فن��ی کاف��ی و امکانات ازمایش��گاهی مجهز‪،‬‬ ‫موفق ب��ه دریافت پروانه تحقیق و توس��عه از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ظرفیت و توانایی های استان‬ ‫در زمینه تولیدات گوناگون عنوان کرد‪ :‬امروز‬ ‫یک��ی از ابزارهای رویک��رد دانش بنیان ایجاد‬ ‫واحد تحقیق و توس��عه اس��ت ک��ه می تواند‬ ‫اثرگذاری بسیاری در رشد و شکوفایی بیشتر‬ ‫هر واحد تولیدی داشته باشد‪.‬‬ ‫هیات سرمایه گذار‬ ‫اتریشی در بندر بوشهر‬ ‫س��رمایه گذاران اتریش��ی از توانمندی ه��ا‪،‬‬ ‫ظرفی��ت و فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در‬ ‫مجتمع بندری نگین در بوشهر بازدید کردند‪.‬‬ ‫مدیر کل بنادر و دریانوردی اس��تان بوشهر در‬ ‫این دیدار زیرس��اخت های تجاری و طرح های‬ ‫توس��عه ای بندره��ای اس��تان و فرصت ه��ای‬ ‫سرمایه گذاری در بندر بوشهر را تشریح کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫از بوشهر‪ ،‬سیاوش ارجمندزاده‬ ‫گفت‪ :‬طرح توسعه بندر بوشهر و تبدیل ان به‬ ‫ی��ک بندر مدرن و هوش��مند در جزیره نگین‬ ‫خواهد بود که با س��رمایه گذاری سازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی در زمینه زیرس��اخت ها و بخش‬ ‫خصوصی در زمینه روبناها و تجهیزات‪ ،‬فرصت‬ ‫بس��یار خوبی را برای سرمایه گذاران داخلی و‬ ‫خارجی فراهم کرده اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با‬ ‫ایجاد زیرساخت های الزم اعم از اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‬ ‫و تلفن در مجتمع بندری نگین‪ ،‬ایجاد صنایع‬ ‫ارزش افزوده در پسکرانه پایانه های کانتینری‬ ‫و چندمنظ��وره امکان پذیر می ش��ود‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬برای نخس��تین بار درکشور زیرساخت ها‬ ‫از جمله اس��کله کانتینری با اعتباری بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬میلی��ارد تومان ازس��وی بخش خصوصی‬ ‫س��اخته شده اس��ت‪ .‬ارجمندزاده گفت‪ :‬عمق‬ ‫هدف گذاری ش��ده برای پای اس��کله مجتمع‬ ‫بن��دری نگین ‪ ۱۲‬متر اس��ت تا کش��تی هایی‬ ‫ب��ا ظرفی��ت ‪ ۵۰‬هزار تن بتوانن��د در ان پهلو‬ ‫بگیرن��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬عملیات الیروبی پای‬ ‫اس��کله مجتمع بندری نگین با اعتباری بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬میلیارد تومان با پیش��رفت ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫در ح��ال انجام اس��ت و ت��ا دو م��اه اینده به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫استان‬ ‫سهم باالی بوشهر‬ ‫از کریدور نوار ساحلی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور ‪ 8 - 1397‬محرم ‪ 18 - 1440‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1142‬پیاپی ‪2460‬‬ ‫حماسه حسینی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫شعار و شعور در نهضت حسینی‬ ‫اس��تاد ش��هید مرتضی مطهری‪« :‬هر س��ال که محرم و عاش��ورا پیدا‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ش��یعه باید ان را زنده نگه دارد‪ .‬عاشورا شعار شیعه شده است‪.‬‬ ‫شیعه باید بتواند جواب بدهد وقتی در مقابل یک سنی و باالتر‪ ،‬در مقابل‬ ‫یک مس��یحی یا یک یهودی یا یک المذهب قرار گرفت و او گفت‪ :‬ش��ما‬ ‫در این روز عاش��ورا و تاس��وعا که تمام کارهای ت��ان را تعطیل می کنید و‬ ‫می ایید در مساجد جمع می شوید‪ ،‬دسته راه می اندازید‪ ،‬سینه می زنید‪،‬‬ ‫زنجیر می زنید‪ ،‬داد می کش��ید‪ ،‬فریاد می کشید‪ ،‬چه می خواهید بگویید؟‬ ‫حرف تان چیس��ت؟ باید بتوانید بگویید ما حرف مان چیس��ت‪ .‬اباعبداهلل‬ ‫نیامد فقط بجنگد تا کش��ته ش��ود و حرفش را نزند‪ .‬حرف خودش را زده‬ ‫اس��ت‪ ،‬هدف و مقصد خودش را مشخص کرده است‪ .‬باید دید شعارهای‬ ‫حس��ین بن علی در روز عاشورا چیس��ت؟ همین شعارها بود که اسالم را‬ ‫زنده کرد‪ ،‬تشیع را زنده کرد و پایه دستگاه خالفت اموی را چنان متزلزل‬ ‫کرد که چنانچه نهضت اباعبداهلل نبود‪ ،‬بنی عباس اگر ‪ 500‬س��ال خالفت‬ ‫کردند‪ ،‬حزب اموی که به قول عبداهلل عالئینی و خیلی افراد دیگر با برنامه‬ ‫امده بود تا بر سرنوش��ت کشورهای اسالمی مسلط شود‪ ،‬شاید هزار سال‬ ‫حکومت می کرد‪ .‬با چه هدفی؟ هدف برگرداندن اوضاع به ماقبل اس�لام‪،‬‬ ‫احیای جاهلیت اما زیر ستاره و پرده اسالم‪ .‬شعارهای اباعبداهلل بود که این‬ ‫پرده ها را پاره کرد و از میان برد‪ .‬نوحه بسیار خوب است‪ .‬ائمه اطهار دستور‬ ‫می دادن��د افرادی که ش��اعر بودند‪ ،‬نوحه خوان بودند‪ ،‬نوحه س��را بودند‪،‬‬ ‫بیاین��د برای انها ذکر مصیبت کنند‪ ،‬انها ش��عر می خواندند و ائمه اطهار‬ ‫گریه می کردند‪ .‬نوحه س��رایی‪ ،‬س��ینه زنی و زنجیرزنی‪ ،‬خوب است اما به‬ ‫شرط اینکه شعارها‪ ،‬شعارهای حسینی باشد؛ نه شعارهای من دراوردی‪.‬‬ ‫شعارهای حسین (ع) شعارهای محیی بود‪ ،‬اباعبداهلل یک مصلح است‪.‬‬ ‫عکس عاشورایی‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫تجسمی‬ ‫فراخوان نخستین سوگواره عکس موبایلی «محرم محله‬ ‫ما» اعالم ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬ستاد «مدیریت محله»‬ ‫معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران این سوگواره‬ ‫را با موضوع ایین های عزاداری شهادت امام حسین (ع) در‬ ‫کل ش��هر تهران (دسته جات عزاداری‪ ،‬برپاشدن خیمه ها و‬ ‫تکایا‪ ،‬اماده سازی و پخش نذورات‪ ،‬حضور مردم در مساجد‬ ‫و تکایای محل و‪ )...‬برگزار می کند‪ .‬در نخس��تین دوره این‬ ‫س��وگواره عکس های ارس��الی باید با محوریت س��وگواری‬ ‫نمایش��گاهی از اثار عکاس��ان عاش��ورایی با عنوان‬ ‫«اهل حرم» از ش��نبه‪ ۲۴ ،‬ش��هریور در نگارخانه ملل‬ ‫افتتاح ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این نمایشگاه ‪۲۰‬‬ ‫فریم اثر منتخب از میان ‪ ۷۲‬اثر عاشورایی با نگاهی به‬ ‫ابعاد حماس��ی‪-‬عرفانی سوگواران حسینی به نمایش‬ ‫گذاش��ته شده اس��ت‪ .‬در متن قاب نخست نمایشگاه‬ ‫عک��س «اه��ل ح��رم» امده اس��ت‪ :‬این نمایش��گاه‬ ‫چکیده ای از تالش هدفمند عکاس��ان مس��تندکار دفتر رس��انه‬ ‫پایگاه عکس چیلیک اس��ت که در س��ال های اخیر با‬ ‫یت اّال جمیال» به زوایای‬ ‫استعانت از مشی نگاه «ما َرا َ ُ‬ ‫حماسی‪-‬عرفانی سوگواران پرداخته اند‪ .‬عالقه مندان‬ ‫می توانند تا پایان ظهر روز ش��نبه‪ ۳۱ ،‬ش��هریور همه‬ ‫روزه از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۲۰‬و در روزهای تعطیل از ساعت‬ ‫‪ ۱۶‬ت��ا ‪ ۲۰‬از عکس های این نمایش��گاه دیدن کنند‪.‬‬ ‫نگارخانه ملل در ته��ران‪ ،‬بزرگراه ایت اهلل صدر‪ ،‬بلوار‬ ‫قیطریه‪ ،‬بوستان قیطریه واقع شده است‪.‬‬ ‫گزارشی از تاثیر تعزیه در مناسبات مذهبی و لزوم توجه به حفظ ان‬ ‫تعزیه‪ ،‬امیخته ای از عشق‪ ،‬ارادت و هنر‬ ‫مینو امام‪ ،‬معلم‪ ۱۷ :‬ش��هریور روز جهانی س��واداموزی بود‪.‬‬ ‫بنا بر اس��ناد تاریخی‪ ،‬علت نام گذاری روز جهانی س��واداموزی‪،‬‬ ‫همایش��ی بود که در ‪ ۱۷‬ش��هریور س��ال ‪ ۱۳۴۴‬خورشیدی (‪۸‬‬ ‫س��پتامبر ‪ ۱۹۶۵‬میالدی) در تهران برگزار شد‪ .‬در این همایش‬ ‫که به دعوت یونس��کو برگزار ش��ده بود‪ ،‬نمایندگان ‪ ۸۶‬کش��ور‬ ‫جه��ان‪ ،‬نمایندگان س��ازمان ملل متحد و درب��ار واتیکان و ‪۱۹‬‬ ‫سازمان ملی بین المللی حضور داشتند و در ان به پیشنهاد ایران‬ ‫این روز را به نام «روز جهانی سواداموزی» نام گذاری کردند‪.‬‬ ‫تکلیف کشورهای گوناگون جهان تا حدودی در زمینه مقابله‬ ‫با بیسوادی مشخص است؛ اعم از کشورهای انقالب کرده ای مانند‬ ‫کوبا که با نهضت فانوس به دستان با هدف ریشه کنی بیسوادی‬ ‫در خانه های مردم در سراس��ر کشور اقدام کردند و برخی از انها‬ ‫تا سطح دانشگاه ادامه تحصیل دادند‪ ،‬یا کشورهای پیشرفته که‬ ‫ش��اید دو و نیم قرن پیش تمهیدات الزم برای ریش��ه کنی این‬ ‫موضوع را در نظر گرفتند یا برخی کشورهای فقیر یا پرجمعیت‬ ‫مانند کشور خودمان با سازگاری و تحمل مسالمت امیز بیسوادی‬ ‫مردم فکر می کنند تعزیه تنها همین چند مجلسی است که در ایام سوگواری‬ ‫ام��ام حس��ین (ع) خوانده می ش��ود‪ ،‬در صورتی که این هنر اگ��ر مورد حمایت‬ ‫مس��ئوالن قرار گیرد و مکانی به ان اختصاص یابد‪ ،‬متوجه خواهند شد ما به‬ ‫تعداد روزهای سال مجالس تعزیه داریم‬ ‫حدود ‪ ۴۳۴‬مجلس تعزیه را که در س��طح ایران در دس��ترس کسی‬ ‫نیس��ت جمع اوری کرده ام و انها را در طول س��ال‪ ،‬در ایام عزاداری‬ ‫و ش��ادی بنا بر هر مناس��بت اجرا می کنیم‪ .‬از انجا که موزه ای برای‬ ‫تعزیه وجود ندارد‪ ،‬این نس��خه ها را که با زحمات بسیاری گرداوری‬ ‫شده در انبار مغازه ام نگهداری می کنم و تاکنون چاپ و منتشر نشده‬ ‫است و به زودی برای ان اقدامی انجام می دهم‪.‬‬ ‫این پژوهشگر تعزیه با ابراز گالیه از نبود حمایت مسئوالن از هنر‬ ‫تعزیه‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ش��بیه خوانی و تعزیه تنها در ایام سوگواری امام‬ ‫حس��ین (ع) و دوس��االنه نمایش های ایینی و سنتی به طور نسبی‬ ‫م��ورد توجه مس��ئوالن ق��رار می گیرد و در دیگر ایام س��ال جایگاه‬ ‫خاصی ندارد‪.‬‬ ‫این مدرس تعزیه در ادامه افزود‪ :‬کودکان و جوانان نیز نسبت به‬ ‫گذش��ته کمتر از این هنر اس��تقبال می کنند چراکه بازگشت مالی‬ ‫ندارد و پیشکس��وتانی که همچن��ان تعزیه خوانی می کنند ان را به‬ ‫عشق معصومان و امام حسین (ع) انجام می دهند‪.‬‬ ‫قاس��می ضمن بی��ان اینکه ثبت جهانی تعزی��ه تنها اثار معنوی‬ ‫داش��ته و منجر به حمایت مادی نش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مردم فکر‬ ‫می کنند تعزیه تنها همین چند مجلسی است که در ایام سوگواری‬ ‫امام حس��ین (ع) خوانده می ش��ود‪ ،‬در صورتی که این هنر اگر مورد‬ ‫حمایت مس��ئوالن قرار گیرد و مکانی به ان اختصاص یابد‪ ،‬متوجه‬ ‫بیسوادی سفید و دغدغه های پنهان ان در جامعه‬ ‫در جامعه ازس��وی مس��ئوالن و حتی مردم که متاسفانه انقالب‬ ‫هم بهانه ای موثر در از بین بردن درخت ریشه دار جهالت نشد‪.‬‬ ‫اما در کنار بیس��وادی سیاه که در ان از سیاهی و‬ ‫جهل و نادانی و محرومیت از روش��نایی سخن گفته‬ ‫می ش��ود نوعی دیگر از بیسوادی در جوامع امروزی‬ ‫مرس��وم ش��ده که داغ ان بر دل جوامع‪ ،‬ننگین تر و‬ ‫ماندگارتر اس��ت‪ .‬جهان به ویژه کشورهای عقب نگه‬ ‫داشته ش��ده یا توس��عه نیافته یا در حال توسعه در‬ ‫نابودی بیسوادی س��یاه ناکام ماندند و همسنگ ان‬ ‫درگیر نوعی دیگر از مرض بیس��وادی ش��دند؛ یعنی «بیسوادی‬ ‫سفید»‪.‬‬ ‫بیس��وادی س��فید نوعی بیس��وادی اس��ت که دیده نمی شود‬ ‫یا ش��فاف و اشکار نیس��ت؛ یعنی کس��ب علم تا درجات باالتر‪،‬‬ ‫تالش بی امان شبانه روزی برای تحصیل علم و کسب روزمه های‬ ‫بیش��مار برای وجهه علمی و اجتماعی و شاید کسب شخصیت‬ ‫تحصیل زدگی اما بی نصیب از دانش زندگی‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د امروز نیاز ما «سواد خواندن و نوشتن» نیست‬ ‫بلکه نوع دیگری از سواد است؛ سوادی که به ما اموزش‪ ،‬پرورش‪،‬‬ ‫ارتب��اط‪ ،‬انتقاد‪ ،‬تحلیل‪ ،‬رس��انه‪ ،‬اس��تراتژی‪ ،‬مالی‪،‬‬ ‫عاطفی و ده ها سواد دیگر را بیاموزد‪.‬‬ ‫ما باید س��واد زندگی یا مه��ارت الزم برای زندگی‬ ‫را بیاموزیم‪ .‬این وظیفه هرچند باید جزئی از رسالت‬ ‫و وظیف��ه اساس��ی وزارت اموزش و پرورش باش��د‪،‬‬ ‫اما اگ��ر منتظر چنین تحولی بنش��ینیم هم خود و‬ ‫هم فرزندان مان متاس��فانه از س��واد زندگی بی بهره‬ ‫خواهیم ماند‪.‬‬ ‫نوع دیگر بیسوادی سفید‪ ،‬گش��ت وگذار در کانال ها‪ ،‬سایت ها‬ ‫و وبالگ ه��ای گوناگ��ون الزم و غیرالزم‪ ،‬کنجکاوی بیش��مار و‬ ‫دسترس��ی به منابع اطالعاتی بی نهایت اس��ت‪ .‬اگر نیم نگاهی به‬ ‫رفتار فردی و اجتماعی در یک شبانه روز خود بیندازیم خواهیم‬ ‫دید که بیشتر لحظات ‪۲۴‬ساعته ما در فضای مجازی یا اینترنت‬ ‫می گ��ذرد‪ .‬اگ��ر هدف دار‪ ،‬جهت دار و کنترل ش��ده ب��ه این کار‬ ‫نپردازیم و در ان غوطه ور ش��ویم‪ ،‬مبتال به همان اعتیاد معروف‬ ‫در فض��ای مجازی می ش��ویم که یا موجب مرگ اف��راد در برابر‬ ‫ان می ش��ود؛ چون بیش از ‪ ۲۴‬ساعت بدون حرکت در برابر ان‬ ‫نشس��ته اند یا بنیان های خانوادگی را سس��ت ک��رده و به طالق‬ ‫می کشاند‪.‬‬ ‫اگ��ر در گذش��ته فقط اف��راد ن��ااگاه و بیس��واد در دام و تله‬ ‫کالهب��رداران می افتادند امروز بیس��وادان س��فید نیز در چنین‬ ‫طعمه هایی گرفتار می ایند‪ .‬موارد مثال بس��یار است فقط کافی‬ ‫اس��ت هر یک از ما بصیرت و اگاهی الزم نس��بت به ش��رایط و‬ ‫موقعیت زندگی خود را داش��ته باش��یم‪ .‬واقع بین باشیم و بدون‬ ‫تعص��ب اعتراف کنیم ک��ه داریم به وس��یله ابزارهای��ی هدایت‬ ‫می ش��ویم‪ .‬وقت ان رس��یده که افس��ار زندگی فردی خویش را‬ ‫در دس��تان خود که قدر مس��لم معتمدترین فرد نسبت به خود‬ ‫هس��تیم بگیری��م و علی��ه هر انچه ک��ه ما را از خ��ود بیخود یا‬ ‫خودباخته یا تهی از ارزش های واالی زندگی و انسانی می سازد‪،‬‬ ‫ایستادگی کنیم‪.‬‬ ‫مسئوالن برگزاری‬ ‫جای��زه جایگزی��ن‬ ‫نوبل ادبی��ات اعالم‬ ‫کرده ان��د «هاروکی‬ ‫موراکام��ی» اع�لام‬ ‫کرد ه قصد دارد تنها‬ ‫روی نوشتن تمرکز‬ ‫کند و از توجه های رس��انه ای به دور باشد؛ به‬ ‫همین دلیل درخواست داده نامش از فهرست‬ ‫نامزده��ای جایزه جایگزین نوبل ادبیات حذف‬ ‫شود‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از ژاپن تایم‪ ،‬پس‬ ‫از اینکه اکادمی س��وئدی نوبل تصمیم گرفت‬ ‫به دلیل حواش��ی مربوط به رس��وایی اخالقی‪،‬‬ ‫ب��رای نخس��تین بار در ‪ 7‬دهه گذش��ته جایزه‬ ‫نوبل ادبیات را در سال ‪ )۲۰۱۸( ۱۳۹۷‬برگزار‬ ‫نکن��د‪ ،‬عده ای از چهره های ش��اخص فرهنگی‬ ‫سوئد دست به کار ش��دند و امسال قرار است‬ ‫نس��خه خودش��ان را از مهم ترین جایزه ادبی‬ ‫جهان برگزار کنند‪.‬‬ ‫انه��ا چن��دی پی��ش ن��ام ‪ 4‬نام��زد نهایی‬ ‫خود ش��امل «هاروکی موراکامی» نویس��نده‬ ‫مط��رح ژاپن��ی‪« ،‬نی��ل گیم��ن» رمان نویس‬ ‫بریتانیایی و دو نویس��نده زن‪« ،‬کیم توی» از‬ ‫کان��ادا و «ماری��س کنده» از فرانس��ه را اعالم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫هاروک��ی موراکام��ی همواره در چند س��ال‬ ‫گذش��ته یکی از بخت های اصلی کسب جایزه‬ ‫نوبل ادبی��ات بوده اما نتوانس��ته این جایزه را‬ ‫کسب کند‪.‬‬ ‫رم��ان عاش��قانه «جنگل ن��روژی» او که در‬ ‫سال ‪ ۱۹۸۷( ۱۳۶۶‬میالدی) منتشر و به اثری‬ ‫پرفروش تبدیل ش��د‪ ،‬او را به عنوان یک ستاره‬ ‫ادبی به شهرت رس��اند‪ .‬برنده جایزه جایگزین‬ ‫نوب��ل ادبی��ات در اکتب��ر (مهر و اب��ان) اعالم‬ ‫می ش��ود؛ این در حالی اس��ت که جایزه نوبل‬ ‫ادبیات امس��ال برگزار نخواهد شد و قرار است‬ ‫در سال اینده میالدی دو برنده داشته باشد‪.‬‬ ‫موزه ملی علوم و فناوری‬ ‫ایران در مسابقات علمی‬ ‫چین برنده شد‬ ‫موزه ملی علوم و فناوری ایران در مسابقات‬ ‫بین المللی طراحی و ساخت اثار علمی ‪۲۰۱۸‬‬ ‫چین برنده شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬اثر «الحیل» موزه ملی‬ ‫علوم و فناوری ایران در بخش «شیش��ه های‬ ‫جادوی��ی» مس��ابقات بین الملل��ی طراحی و‬ ‫س��اخت اثار علمی ‪ ۲۰۱۸‬چین‪ ،‬با اس��تقبال‬ ‫بسیار مخاطبان روبه رو و پس از بررسی هیات‬ ‫داوران‪ ،‬به عنوان اثر برگزیده معرفی شد‪.‬‬ ‫در این رقابت ها‪ ۲۰ ،‬کش��ور از جمله ایران‪،‬‬ ‫امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬الم��ان‪ ،‬چین‪ ،‬کنیا و‪ ...‬برای‬ ‫نمایش و توضیح حضوری اثار انتخاب شدند‪.‬‬ ‫موزه ملی علوم و فناوری ایران نیز به نمایش‬ ‫الحیل ‪ ۲۷ ،۱۲ ،۱‬و ‪ ۵۱‬خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫علمی‬ ‫عل�ی نعیم�ی‪ :‬تعزی��ه به عن��وان یک��ی از نمایش های س��نتی‬ ‫ایران زمین‪ ،‬امیخته ای از عشق و ارادت به خاندان اهل بیت عصمت‬ ‫و طهارت (ع) با ریزه کاری های هنرهای نمایشی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬تعزیه که اجرای ان در ماه های محرم و صفر‬ ‫به اوج خود می رس��د‪ ،‬به س��بب اینکه در دل اجراکنندگان ان جای‬ ‫دارد بر دل مخاطبان نیز می نشیند‪ ،‬به همین دلیل در طول قرن ها‬ ‫به حیات خود در جای جای ایران ادامه داده است‪.‬‬ ‫ای��ن ایین همواره با فرارس��یدن مح��رم در میدان ها و محل های‬ ‫پرتردد شهرهای گوناگون کشور به نمایش گذاشته می شود و سوگ‬ ‫و عزای عمومی برای شهادت اهل بیت پیامبر (ص) و سید و ساالر‬ ‫شهیدان را در قالب هنر به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫در این ایین شبیه خوانان یا تعزیه گردانان با اشعار و سخنانی که‬ ‫به زبان های فارس��ی و ترکی قرائت می ش��ود و با پوشیدن لباس ها و‬ ‫االت رزم توجه بسیاری از مردم و رسانه ها حتی در سطح وسیع تری‬ ‫افراد سایر کیش ها و مذهب ها را نیز به این هنر جلب می کنند‪.‬‬ ‫هنر تعزیه س��ال ها اس��ت به دلیل نبود توجه و حمایت های الزم‬ ‫نتوانسته جایگاهی را که پیش از این در میان اداب و رسوم مذهبی‬ ‫مردمان ایران داش��ته به دس��ت بیاورد و مدتی است که کمتر برای‬ ‫ذکر مصیبت واقعه عاش��ورا از این هنر بومی استفاده می شود‪ .‬نبود‬ ‫متولی مش��خص ب��رای حفظ میراث این هنر یک��ی از دغدغه های‬ ‫اهالی تعزیه است‪.‬‬ ‫عنایت اله قاسمی از جمع اوری حدود ‪ ۴۳۴‬مجلس تعزیه در ایران‬ ‫خبر داد که اکنون در دسترس کسی نیست‪.‬‬ ‫قاس��می از تعزیه خوان های پیشکس��وت اس��ت که در طول سال‬ ‫ه��ر هفته به اج��رای تعزیه می پردازد‪ .‬او در این باره یه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫گروه ما در طول س��ال هر هفته در حس��ینیه الزهرا (س) واقع در‬ ‫خیابان استاد معین تعزیه اجرا می کند که این مجالس با هزینه های‬ ‫شخصی و بدون حمایت اجرا می شود‪ .‬این برنامه ها در سایت اپارات‬ ‫و صفحات مجازی نیز منتشر می شود‪.‬‬ ‫ای��ن تعزیه خ��وان که از اعضای هیات مدی��ره انجمن تعزیه ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ادامه افزود‪ :‬اجرای این برنامه ها بازگش��ت مالی ندارد و‬ ‫تنها به عش��ق امام حس��ین (ع) و ائمه اطهار انجام می شود‪ .‬تاکنون‬ ‫خواهند شد ما به تعداد روزهای سال مجالس تعزیه داریم‪ .‬متاسفانه‬ ‫دغدغه مس��ئوالن و مدیران به حدی زیاد اس��ت که اجرای تعزیه‬ ‫چندان برای شان اهمیت ندارد؛ بنابراین جای گالیه ای نیست‪.‬‬ ‫نبود س��ازکار مناس��ب برای حفظ میراث معنوی تعزیه و حفظ‬ ‫نسخه های خطی به جا مانده از گذشتگان باعث شده این هنر بومی‬ ‫و ملی جایگاه خود را در معرض خطر ببیند‪.‬‬ ‫حس��ین زمان��ی از تعزیه گردانان قدیمی با اش��اره به وجود ‪۱۴۰‬‬ ‫نس��خه مجلس تعزیه در ایران به ایرنا گفت‪ :‬این نس��خه ها هر کدام‬ ‫به یک داس��تان اختصاص دارد که از جمله انها داستان های موسی‬ ‫و ش��بان‪ ،‬امیر تیمور و شمعون اس��ت که امروز باتوجه به گسترش‬ ‫هنرهای نمایش��ی این گونه موضوعات تعزیه دیگر اجرا نمی ش��ود و‬ ‫تعزیه امروزی بیشتر در عزای اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به ویژه‬ ‫با موضوع نهضت عاشورا اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی که تعزیه خوانی در خانواده اش نس��ل به نس��ل انتقال یافته با‬ ‫اش��اره به پیشینه تعزیه افزود‪ :‬تعزیه خوانی پیشینه کهنی دارد و از‬ ‫همان زمان صفویه که شروع رسمی ان در قزوین به عنوان پایتخت‬ ‫کشور بود شکل گرفت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬باتوجه به ترک زبان بودن حاکمان صفویه قزوین‬ ‫هم در تعزیه فارسی و هم ترکی از قطب های اصلی این هنر بوده و‬ ‫این هنر از اینجا به زنجان سرایت کرد‪.‬‬ ‫زمان��ی ادام��ه داد‪ :‬تعزیه‪ ،‬در دوره قاجاره با ورود اس��تادان بزرگ‬ ‫به این عرصه متحول و موس��یقی وارد ان ش��د تا جایی که اکنون‬ ‫بس��یاری از اس��تادان این هنر نمایشی معتقدند ‪ ۶۵‬درصد تعزیه در‬ ‫موس��یقی ان نهفته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این هنر نمایشی عالقه مندان‬ ‫زیادی داش��ته و در هیچ دوره ای مخاطب خود را از دس��ت نداده تا‬ ‫جایی که اس��تاد مطهری در کتاب خود می گوید عوام در گذش��ته‬ ‫اطالعات دینی و تاریخی بیش��تری از تحصیلکردگان امروزی دارند‬ ‫که این به واسطه هنر تعزیه بوده است‪.‬‬ ‫زمان��ی اظهار کرد‪ :‬قزوین در حالی قطب تعزیه اس��ت که اکنون‬ ‫چندان مورد حمایت قرار نمی گیرد و به دلیل نبود نظارت و کنترل‬ ‫درست روی ان شاهد افزودنی های غیرمجاز در محتوای ان هستیم‬ ‫که تعزیه را از قالب سنتی خود خارج کرده است‪.‬‬ ‫ادبیات‬ ‫رقابت عکس های موبایلی از ایین عزاداری‬ ‫در محله ه��ای تهران باش��د‪ .‬هویت محله ه��ای تهران در‬ ‫دهه نخس��ت محرم موضوع اصلی این س��وگواره اس��ت و‬ ‫شرکت کنندگان باید نمادها و مشخصات محله مورد نظر را‬ ‫در عکس لحاظ کنند‪ .‬عالقه مندان می توانند اثار خود را تا‬ ‫‪ ۱۰‬مهر ‪ ۱۳۹۷‬ارسال کنند‪ .‬از برگزیدگان این سوگواره در‬ ‫ایینی مقارن با اربعین حسینی تقدیر خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��هروندان گرام��ی می توانند اث��ار خ��ود را در ادرس‬ ‫اینترنتی ‪ www.mahalleyema.ir‬بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫عاشورا در ‪ ۲۰‬فریم‬ ‫کناره گیری موراکامی از‬ ‫نامزدی جایزه جایگزین‬ ‫نوبل‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫سیاره ما‬ ‫‪ ۷۵‬میلیارد تن‬ ‫بوکسیت دارد‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1142‬پیاپی ‪2460‬‬ ‫رشد ‪۱۹‬درصدی تولید‬ ‫سنگ اهن فراوری شده‬ ‫شرکت های بزرگ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪3‬‬ ‫«اب نیل» ایمن‬ ‫است؛ ریزش کوه‬ ‫حادثه ساز شد‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫با برداشته شدن سقف رقابت در بورس کاال‬ ‫بازار فوالد به ارامش رسید؛ واسطه ها همچنان در کمینند‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫میزان تولید دانه بندی و کنس��انتره س��نگ اهن‬ ‫ش��رکت های بزرگ معدنی در ‪ ۵‬ماه نخس��ت ‪۹۷‬‬ ‫افزایش یافت‪ .‬در این مدت‪ ،‬تولید کنس��انتره رشد‬ ‫‪۱۹‬درصدی پیدا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬تولیدکنندگان بزرگ سنگ‬ ‫اهن کش��ور از ابتدای فروردین تا پایان مرداد‪۱۸ ،‬‬ ‫میلیون و ‪۴۲۸‬هزار و ‪ ۸۹۳‬تن کنسانتره سنگ اهن‬ ‫تولید کردند‪ .‬این رقم در مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون و ‪۵۴۴‬ه��زار و ‪ ۹۹۵‬تن بود که حاکی‬ ‫از افزای��ش ‪۱۹‬درصدی تولید این محصول اس��ت‪.‬‬ ‫از این میزان‪ ،‬ش��رکت های «گل گهر» ‪ ۶‬میلیون و‬ ‫‪۶۱۵‬هزار و ‪ ۳۳۲‬تن‪« ،‬چادرملو» ‪ ۳‬میلیون و ‪۷۲۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۷‬تن‪« ،‬س��نگ اه��ن مرکزی» ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪۲۶۱‬ه��زار و ‪ ۶‬ت��ن‪« ،‬توس��عه مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی خاورمیانه» ‪ ۲‬میلی��ون و ‪۹۷‬هزار و ‪۱۸۴‬‬ ‫تن‪« ،‬گهرزمین» یک میلیون و ‪۸۳۰‬هزار و ‪ ۴۹‬تن‪،‬‬ ‫«اپال پارسیان سنگان» یک میلیون و ‪۱۸۷‬هزار و‬ ‫‪ ۵۴۴‬تن‪« ،‬صنعتی و معدنی توسعه ملی» ‪۴۵۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۵۹‬ت��ن و «جالل اب��اد» ‪۲۵۲‬ه��زار و ‪ ۷۷۲‬تن‬ ‫کنسانتره سنگ اهن تولید کردند‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ۵ ،‬ش��رکت بزرگ معدنی در ‪۵‬‬ ‫ماه نخست امس��ال‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۴۶۳‬هزار و ‪۹۳۴‬‬ ‫تن سنگ اهن دانه بندی تولید کردند که نسبت به‬ ‫میزان تولید مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون‬ ‫و ‪ ۹۶۵‬ه��زار و ‪ ۶۹۱‬تن)‪ ۲۵ ،‬درصد رش��د نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫از این میزان‪ ،‬ش��رکت سنگ اهن سنگان «یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۲۶۰‬تن»‪ ،‬سنگ اهن مرکزی‬ ‫«‪ ۷۲۹‬ه��زار و ‪ ۱۴۴‬ت��ن»‪ ،‬ف�لات مرکزی «‪۴۴۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۹‬ت��ن»‪ ،‬چادرملو ‪ ۲۰۳‬هزار و ‪ ۸۹‬تن و‬ ‫میشدوان «‪ ۶۲‬هزار و ‪ ۲۳۲‬تن» تولید کرده است‪.‬‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪683‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫رانت از زنجیره تولید صنایع فوالد حذف می شود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬با برداش��تن س��قف معامالت فوالد در‬ ‫بورس‪ ،‬رانت از زنجیره تولید صنایع فوالد حذف می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری روز دوش��نبه در جمع خبرنگاران‬ ‫درباره مش��کل تامی��ن ارز واحدهای تولی��دی اظهار کرد‪ :‬ب��ا تصمیم جدید‬ ‫کمیسیون سیاس��ت گذاری ارزی دولت‪ ،‬این مسئله به تدریج به وسیله شبکه‬ ‫نیما برطرف خواهد ش��د و ورود مواد اولیه ای که در گذش��ته ثبت س��فارش‬ ‫شده‪ ،‬تسهیل می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در داخل کش��ور نیز با برداش��تن س��قف معام�لات در بورس‪،‬‬ ‫شرایطی فراهم شده تا واحدهای تولیدی فوالد از مواد اولیه برخوردار شوند و‬ ‫هیچ رانتی در خط تولید از ابتدا تا انتهای زنجیره فوالد وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری اظهار کرد‪ :‬در این ص��ورت محصوالت مورد نیاز عامه مردم‬ ‫با قیمت گذاری واقعی و کنترل نهادهای نظارتی عرضه خواهد ش��د تا شرایط‬ ‫مناسب تری در حوزه تولید و توزیع محصوالت فوالدی به ویژه در بخش مواد‬ ‫ساختمانی در اینده نزدیک ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه س��رمایه در گردش‪ ،‬مش��کل عمومی واحدهای‬ ‫تولیدی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امیدواریم با بررس��ی این مهم در شورای پول و‬ ‫اعتبار‪ ،‬این مشکل برای همه واحدهای تولیدی برطرف شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش دیگری از س��خنانش با بیان اینکه‬ ‫تمدی��د مدت معافیت مالیاتی در مناطق محروم به ویژه الیگودرز لرس��تان و‬ ‫حوالی ان در دستور کار قرار می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬این مهم‪ ،‬بستر الزم برای جذب‬ ‫سرمایه گذار را فراهم می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬مجموعه شهرس��تان الیگودرز به جز بخ��ش مرکزی‪ ،‬دچار‬ ‫بخش��ی از عقب ماندگی ه��ای تاریخی اس��ت و باید برای رفع این مش��کالت‬ ‫قدم های جدی تری برداشت‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در س��فر به لرس��تان برای تمدید مهل��ت معافیت مالیاتی‪،‬‬ ‫گفت وگو و مقرر شد با انعکاس این مطالب در تهران‪ ،‬امکان ورود سرمایه گذار‬ ‫به استان فراهم شود‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬کارخانه تولید کاغذ از س��نگ در الیگ��ودرز نیز در مرحله‬ ‫انتخاب پیمانکار قرار دارد‪.‬‬ ‫محمد ش��ریعتمداری و هیات همراه با سرکشی از شرکت فوالد الیگودرز با‬ ‫روند اجرای فعالیت و مشکالت این واحد اشنا شدند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ف��والد الیگودرز ب��ا ‪ ۱۴۰‬نیروی کار‪ ،‬س��االنه ‪ ۱۰۰‬هزار تن‬ ‫میلگرد تولید می کند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین در واحد پاالیش��کده پرند ش��یمی‬ ‫الیگودرز حاضر ش��د و از نزدیک خط تولید و مش��کالت این واحد صنعتی را‬ ‫بررس��ی کرد‪ .‬پاالیشکده پرنده شیمی با ‪ ۵۰‬نفر اشتغالزایی‪ ،‬حالل های نفتی‬ ‫تولید می کند‪.‬‬ ‫بازدید از منطقه ویژه اقتصادی‪ ،‬فوالد ذوب اهن‪ ،‬کارخانه بایر افالک ازنا و‬ ‫همچنین بهره برداری از نیروگاه گازی این شهر به همراه اغاز عملیات اجرایی‬ ‫فروالیاژ و سیمان سفید ازنا‪ ،‬از برنامه های سفر وزیر به لرستان است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری پس از بازدید از طرح های شهرس��تان الیگ��ودرز از صنایع‬ ‫غذایی گهر و فاز ‪ ۴‬سیمان دورود نیز بازدید کرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۷.۵‬میلیون یورو سرمایه ارزی طرح سیمان سفید ازنا‪ ،‬تامین و این طرح‬ ‫با هدف توس��عه صنعت��ی مناطق کمتر برخوردار به اج��را در خواهد امد که‬ ‫پس از بهره برداری‪ ،‬ساالنه ‪ ۲۲۰‬هزار تن سیمان سفید تولید می کند‪ .‬میزان‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی در این طرح یک هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال و‬ ‫اشتغالزایی اولیه ان ‪ ۱۲۰‬نفر عنوان شده است‪.‬‬ ‫همچنین نیروگاه تولید برق گازی شهرس��تان ازن��ا با ظرفیت ‪ ۶‬مگاوات و‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریالی بخش خصوصی به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫یک هزار و ‪ ۵۰۰‬پروانه بهره برداری صنعتی در لرس��تان صادر ش��ده و حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬واحد تولید کوچک و متوسط در تملک بانک ها هستند‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻫﺎ ﻃﺮﺡ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ‬ ‫ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 166191‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 10102087388‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1396,12,21‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻴﺪﺭ ﺭﺍﺩﻛﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻠﻰ‪ - 0040997669‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺍﺩﻛﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻠﻰ ‪ - 0012743259‬ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺭﺍﺩﻛﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻠﻰ ‪ 0016304470‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻧﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 0041078578‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﺮﻭﻳﻦ‬ ‫ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0017061873‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ‪2‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(249396‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺿﺮﺑﻌﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻭ ﺍﻗﺎﻯ ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺴﺮﻭ ﺧﻮﻕ ﺷﻘﺎﻕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ‪ 24‬ﻧﺴﺎء‬ ‫ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 27‬ﻭ ‪ 28‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1/12/90‬ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﻭﺭﻯ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺍﻭﺭ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺍﻭﺭ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﻰ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻰ ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻦ ﻭ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺍﺷﺘﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ‬ ‫ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺩﺍﻭﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪110/69151‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪270‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪)2‬ﻭﻧﻚ(‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980216400169‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 264‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪)2‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9709970216400623‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﻧﺎﺯ ﺑﻬﻤﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫سیمان گران نمی شود‬ ‫یک کارش��ناس حـوزه س��یمان با بیان اینکه نـرخ س��یمان نس��بت بـه‬ ‫مـاه های گذش��ته تغییری نکرده و افزایش نیز نخواهد یافت‪ ،‬گفت‪ :‬مصـرف‬ ‫س��یمان در ‪ ۲‬مـاه امسال نس��بت به ماه گذشته‪ ،‬شاهـد کاهش ‪ ۲‬درصدی‬ ‫بـوده است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬علی محمد بُد‪ ،‬با اشاره به بازار بالتکلیف ساخت وساز‬ ‫س��اختمان در کش��ور اظه��ار کرد‪ :‬نوس��ان قیمت ه��ا‪ ،‬عاملی ش��ده تا هم‬ ‫تولیدکنن��دگان و هم مصرف کنن��دگان در تولید و خری��د معطل و منتظر‬ ‫ثبات بازار باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عالوه بر مش��کل ف��روش‪ ،‬تولیدکنندگان در حمل ونقل‬ ‫محصوالت با موانعی روبه رو هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬همین موضوع ها عاملی ش��ده‬ ‫ت��ا حجم تولید در کارخانه ها کاهش پیدا کن��د‪ ،‬به نحوی که درحال حاضر‬ ‫واحدهای تولیدی با ‪ ۶۵‬درصد ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه س��یمان تصریح کرد‪ :‬در مصرف س��یمان در ‪ ۲‬ماه‬ ‫امس��ال نس��بت به ماه گذش��ته‪ ،‬ش��اهد کاهش ‪ ۲‬درصدی بوده ایم که این‬ ‫موضوع نشان از کاهش تقاضا در سطح بازار دارد‪.‬‬ ‫بُد با بیان اینکه تولید ساالنه سیمان در کشور ‪ ۶۰‬میلیون تن است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون تن از این رقم صادر می شود و ‪ ۲۰‬میلیون تن ان مازاد مصرف‬ ‫داخلی اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬در تولید سیمان مشکلی نداریم اما کاهش‬ ‫تقاضا در س��طح بازار و بالتکلیفی ساخت وس��از‪ ،‬فعالیت را برای واحدهای‬ ‫تولیدی مشکل کرده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با وجود تمام این مشکالت‪ ،‬نرخ سیمان نسبت به ماه های‬ ‫گذشته تغییری نکرده و افزایش نیز نخواهد یافت‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ‬ ‫ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﺯﻧﺎ ﺑﻬﻤﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻙ ‪ 9‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﺭﺗﻴﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺟﺪﺍﻯ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪97/3/10‬‬ ‫ﺩﻋﻮﺕ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﻫﻢ‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 1168-1169‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ 110/69149‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 264‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪)2‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980216400377‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 264‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪)2‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9709970216400871‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﺋﻴﺮﻯ ﺍﻧﺠﻴﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻭﺑﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺁﺭﺍ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺭﺷﺎﻭﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ‪:‬‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻚ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺵ ﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ‪ :‬ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ – ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﺴﺐ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﺋﻴﺮﻯ ﺍﻧﺠﻴﻠﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺭﺍ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ‪ -1‬ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -2‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻚ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺵ ﺭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﺴﺐ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻛﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ‬ ‫‪ 91/7/1‬ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻭﻻﺩﺕ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 126862‬ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺴﺮﻯ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ‬ ‫ﻛﻮﻳﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﻟﺮﻯ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﺴﺐ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 97/3/29‬ﺩﻋﻮﺕ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ) ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ( ﻃﻰ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻭﻟﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ) ﻋﻠﻰ (‬ ‫ﺣﺎﺿﺮﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ – ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﻭﻻﺩﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ – ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 1273-995‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﺴﺐ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 91/7/1‬ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ) ﻋﻠﻰ( ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﻄﻦ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺩﺭﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ) ﻋﻠﻰ(‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ 110/69146‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 264‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪)2‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻣﻴﻜﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺻﻐﺮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻗﺎﻯ ﻳﻮﺳﻒ‬ ‫ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ‪ 264‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪)2‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻧﻚ – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ 2‬ﺍﺭﺟﺎﻉ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 970898‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ ‪ 1397/8/19‬ﻭﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 8/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﻼﻡ ‪ -‬ﺗﺎﻫﻞ‪ -‬ﺣﺴﻦ – ﺷﻬﺮﺕ – ﺣﺪﺍﻗﻞ‬ ‫ﺳﻰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ‪ -‬ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ‬ ‫ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫‪110/69145‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ‪264‬‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪)2‬ﻭﻧﻚ(‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺻﻐﺮ ﺣﺪﺍﺩﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻛﺒﺮ ﺣﺪﺍﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ – ﻋﻠﻰ ﺯﺍﺩ ﺑﻬﺘﻮﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺑﻬﺰﺍﺩ – ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻛﻮﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺒﺎﻫﻌﻠﻰ‪ -‬ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺴﻨﻰ ﺁﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪9709982168500258‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ 85‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ ‪ 1397/8/20‬ﻭﺳﺎﻋﺖ ‪ 11:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪110/69144‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪85‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻗﺎﻯ ﺳﻴﺮﻭﺱ‬ ‫ﺟﻮﺍﻧﻰ ﺩﻳﺰﺟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ – ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺳﻔﺘﻪ‪ -‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‪ -‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫‪ 9709980229400303‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 34‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ ‪ 1397/9/7‬ﻭﺳﺎﻋﺖ ‪ 10:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪110/69142‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪34‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1142‬‬ ‫پیاپی ‪2460‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫متغیر اثرگذار‬ ‫بر تغییر جهت‬ ‫بازار‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫باوجود برداشته شدن سقف رقابت در بورس کاال‬ ‫بازار فوالد به ارامش رسید؛ واسطه ها همچنان در کمینند‬ ‫پاییزی ارام در انتظار فوالدی ها‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫عزیز قنواتی‬ ‫خبر‬ ‫رفع مشکالت صنعت‬ ‫فوالد با نگاهی به‬ ‫نیمه دوم امسال‬ ‫سید بهادر احرامیان‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران‪ ،‬از راهبردها برای حل‬ ‫مس��ئله نوردکاران و بنگاه های خصوصی سخن‬ ‫گفت‪ .‬به گ��زارش چیالن‪ ،‬احرامیان خواس��تار‬ ‫همگرای��ی درون انجمن و رف��ع تعارض تجاری‬ ‫بین بنگاهی و همچنین یکسان س��ازی ش��رایط‬ ‫رقاب��ت بین بنگاهی در زنجیره فوالد ش��د‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به مس��ائل اصلی صنعت فوالد در سال‬ ‫ج��اری عنوان کرد‪ :‬باید ب��ه رفع تبعیض مراجع‬ ‫و س��ازمان ها‪ ،‬میان واحدهای خصوصی تاسیس‬ ‫شده با واحدهای دولتی یا خصوصی شده‪ ،‬تاکید‬ ‫ش��ود‪ .‬برخی نهاد های در کنترل دولتی به ویژه‬ ‫بانک ها‪ ،‬بیمه و مالیات‪ ،‬اشکارا برخوردی دوگانه‬ ‫با ش��رکت های دولتی و خصوص��ی دارند‪ .‬ایجاد‬ ‫زمین��ه رقابت س��الم و عادالنه در صنعت فوالد‪،‬‬ ‫به همس��طح کردن زمینه رقابت و شرایط تمام‬ ‫بنگاه ها نیازمند اس��ت‪ .‬این مهم با اطالع رسانی‪،‬‬ ‫شفاف س��ازی و مطالبه گری از دولت و نهاد های‬ ‫دولت��ی ب��رای یکسان س��ازی ش��رایط رقابت‪،‬‬ ‫دس��ت یافتنی اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬رفع مشکالت س��اختاری بخش نورد گرم‬ ‫مقاطع طویل به عنوان اس��یب پذیرترین حلقه‬ ‫زنجیره تولید فوالد کش��ور باید بیش از پیش در‬ ‫نظر گرفته ش��ود‪ .‬احرامیان ادامه داد‪ :‬باید تالش‬ ‫کرد که واحدهای دولتی از بازار داخل به سمت‬ ‫ص��ادرات پیش بروند و برخی واحدهای کوچک‬ ‫موج��ود به تولید محص��والت جایگزین میلگرد‬ ‫ساختمانی هدایت شوند‪.‬‬ ‫محمد ازاد‬ ‫با برداش��ته شدن س��قف رقابت در بورس کاال در‬ ‫چند روز گذشته‪ ،‬فوالدسازان‪ ،‬کاالی خود را با قدرت‬ ‫ارائه کردند‪ .‬قیمت ها هر چند در بورس کاال تا سقف‬ ‫‪ ۴۰‬درصد نی��ز افزایش یافت اما در ب��ازار با افزایش‬ ‫روبه رو نشد‪.‬‬ ‫برای مثال در نخس��تین روز(ش��نبه هفته جاری)‬ ‫عرض��ه ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۱۴۰‬ت��ن تیراهن ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۸‬ذوب‬ ‫اه��ن و ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۲۰‬تن س��بد میلگ��رد ‪ ۱۲‬تا ‪۳۲‬‬ ‫این ش��رکت در ت��االر صنعتی عرضه ش��د‪ .‬نرخ پایه‬ ‫تیراه��ن ذوب اهن با دالر ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان‪ ۳۰ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۳۵‬ری��ال به ازای هر کیلوگرم و نرخ میلگرد‪۲۷ ،‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۵‬تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۶۶۰‬تن تقاضا برای تیراهن و ‪ ۶۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰‬تن برای میلگرد به وجود امد و نرخ پایانی این‬ ‫محصوالت به ترتیب ب��ه ‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۸۰۲‬ریال و ‪۳۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۹۹‬ریال رس��ید که نش��ان می دهد افزایش‬ ‫رقاب��ت در تیراهن ‪ ۲۰‬درصد و در میلگرد ذوب اهن‬ ‫‪ ۳۶‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫میلگرد در بازار ازاد با دالر ‪ ۶۹۶۲‬تومان محاس��به‬ ‫شده است‪ .‬در روزهای بعد نیز نرخ عرضه ها در بورس‬ ‫کاال به نرخ بازار نزدیک شد‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند با چند عرضه دیگر‪ ،‬قیمت ها‬ ‫روند کاهشی در پیش خواهند گرفت و در نیمه دوم‬ ‫سال‪ ،‬بازار روند عادی خود را در پیش می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹واسطه های منتظر‬ ‫عزیز قنوات��ی‪ ،‬مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاش��ان‬ ‫درب��اره عرضه های فوالدی ارائه ش��ده در بورس کاال‬ ‫و وضعی��ت بازار در ای��ن روزها در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قیمت ها با ش��یب مالیم��ی افزایش پیدا‬ ‫ک��رده اما به مرور زمان کاه��ش خواهد یافت‪ .‬البته‬ ‫زود اس��ت که با عرضه دو سه روزه درباره ان قضاوت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫قنواتی در پاسخ به این پرسش که عرضه های چند‬ ‫روز گذش��ته از سوی فوالدس��ازان چگونه بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عرضه های فوالدسازان در یکی دو روز گذشته خوب‬ ‫بود و می توان ادعا کرد با قدرت حضور یافته اند‪.‬‬ ‫وی با توجه به اینکه میدان برای واسطه ها همچنان‬ ‫مهیاست‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬همچنان واسطه ها در بازار در‬ ‫کمین هس��تند تا با کوچک ترین افزایش قیمتی بلوا‬ ‫به پا کنند و این کار‪ ،‬دولت را زیر سوال برده تا دوباره‬ ‫خ��ود بازار را در دس��ت بگیرن��د‪ ،‬در حالی که اگر به‬ ‫بازار اجازه دهیم‪ ،‬س��ودی که به فوالدسازان می رسد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اقدام وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حوزه‬ ‫فوالد‪ ،‬زمانی ش��کل گرفت ک��ه افزایش قیمت ‬ ‫لجام گس��یخته بازار در فرایند زمانی ‪۳‬تا ‪ ۴‬ماه‬ ‫ابتدای سال‪ ،‬به سبب التهابات ارزی و هیجانات‬ ‫تقاض��ا‪ ،‬ضع��ف قوانی��ن نظارتی‪ ،‬اش��تباه های‬ ‫مدیریت��ی و ایجاد فرصت ران��ت برای عده ای و‬ ‫سرانجام غفلت خصولتی ها از تامین بازار داخلی‬ ‫به وجود امده بود‪ .‬این تالش ها با وضع شیوه نامه‬ ‫تنظیم بازار به طور جدی و همه جانبه اغاز شد و‬ ‫در نهایت با دست و پنجه نرم کردن های نفسگیر‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و فوالدس��ازان‪،‬‬ ‫منجر به عقب نشینی ‪ ۵۰‬درصدی این وزارتخانه‬ ‫ش��د که از جمله مهم ترین این عقب نشینی ها‪،‬‬ ‫اعالم وجود نداشتن سقف رقابتی در بورس کاال‪،‬‬ ‫ام��کان خرید محصوالت نهای��ی برای همه نوع‬ ‫خریداران و معلق نگه داش��تن سامانه بهین یاب‬ ‫ب��ود‪ .‬در واقع برایند این تغییر جبهه وزارتخانه‪،‬‬ ‫موفقیت��ی قابل توجه برای فوالدس��ازان بود که‬ ‫به نوعی توانس��تند با ازادسازی سقف رقابتی و‬ ‫تعیی��ن نرخ پایه در بورس کاال‪ ،‬دس��ت کم ‪۵۰‬‬ ‫درص��د از موانع خ��ود در بازار داخلی را برطرف‬ ‫کنند اما ‪ ۵۰‬درص��د بعدی ابزار کنترلی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت یا به عبارت��ی الزام‬ ‫فوالدس��ازان به عرضه ه��ای منظم بورس هنوز‬ ‫پابرجاس��ت‪ .‬اگر فوالدسازان را همچنان مقید‬ ‫به عرضه ه��ای منظم داخلی بدانی��م‪ ،‬احتمال‬ ‫افزایش محس��وس قیمت ها در وضعیت کنونی‪،‬‬ ‫منتفی اس��ت ان هم تنه��ا درصورتی که به هر‬ ‫دلیل��ی‪ ،‬ام��کان اعم��ال مهندس��ی عرضه در‬ ‫ش��رایط فعلی کشور برای فوالدس��ازان بزرگ‬ ‫کش��ور میسر شود؛ همچنانکه این موضوع بارها‬ ‫دی��ده ش��ده و امکان خی��ز افزایش قیمت های‬ ‫داخلی برای انها میسر خواهد شد‪ ،‬البته دوباره‬ ‫تاکید می ش��ود که تحقق این نوسان س��ازی به‬ ‫ش��رطی عملیاتی خواهد ش��د که ای��ن گروه از‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ کشور‪ ،‬موفق شوند از بند‬ ‫الزام به عرضه های منظم داخلی به وسیله بورس‬ ‫کاال ی��ا مان��ع ‪ ۵۰‬درصد باقی مان��ده برای انها‪،‬‬ ‫رهایی یابند؛ موضوعی که وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تالش کرده اس��ت از ان به عنوان تنها‬ ‫اه��رم باقی مانده ب��رای مهار قیمت های داخلی‬ ‫استفاده کند‪ .‬به عنوان جمع بندی‪ ،‬تا زمانی که‬ ‫دولت با وجود برخی عقب نش��ینی ها برای رفع‬ ‫محدودیت سقف رقابتی بورس کاال‪ ،‬تعیین نرخ‬ ‫پای��ه و کنترل و نظارت دقیق عرضه های منظم‬ ‫فوالدسازان بزرگ کش��ور در بورس کاال بتواند‬ ‫همچن��ان موفق عمل کند‪ ،‬احتمال جهش قابل‬ ‫توج��ه قیمت ها در بازار داخلی ضعیف اس��ت و‬ ‫می توان با اتکا به الزام فوالدسازان به عرضه های‬ ‫منظم داخلی‪ ،‬به کنترل افسارگس��یختگی بازار‬ ‫امیدوار بود‪.‬‬ ‫تعهدنامه‬ ‫ارزی‬ ‫دست انداز‬ ‫صادرات‬ ‫سیمانی ها‬ ‫در ‪ ۵‬ماه ابتدای امس��ال ‪ ۲۸۸۴‬ت��ن کلینکر و ‪۲۹۳۵‬‬ ‫تن س��یمان روانه بازارهای صادراتی شد که در مجموع‪،‬‬ ‫حجم صادرات کلینکر و س��یمان نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۱۷.۳‬درصد رشد داشته است‪ .‬به گزارش‬ ‫بورس نی��وز‪ ،‬عبدالرضا ش��یخان‪ ،‬دبی��ر انجمن صنفی‬ ‫کارفرمای��ان صنعت س��یمان درباره صادرات س��یمان‬ ‫به افغانس��تان گفت‪ :‬از مجموع حجم صادرات س��یمان‬ ‫و کلینک��ر ح��دود ‪ ۳۰‬درصد روانه بازارهای افغانس��تان‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬نکته اینجاس��ت که ش��رایط‬ ‫افغانستان‪ ،‬مشابه عراق نیست زیرا افغانستان توان تولید‬ ‫سیمان را ندارد و به بازاری مناسب تر از ایران برای تامین‬ ‫س��یمان با کیفیت باال و نرخ ارزان نیز دسترس��ی ندارد؛‬ ‫موضوعی که درباره ممنوعیت واردات سیمان و‪ ...‬از ایران‬ ‫به افغانستان مطرح شده‪ ،‬مربوط به یکی از گمرکات مرزی‬ ‫بوده و به معنای توقف کل صادرات س��یمان و کلینکر به‬ ‫افغانستان نیس��ت بلکه گفته شده که این مشکل نیز به‬ ‫زودی برطرف می ش��ود و جای نگرانی نیس��ت‪ .‬شیخان‬ ‫افزود‪ :‬مش��کالتی که از داخل کش��ور به صنعت سیمان‬ ‫تحمیل می شود‪ ،‬بزرگ تر از محدودیت های طرف افغانی‬ ‫بوده البته بخش عمده صادرات سیمان و کلینکر به عراق‬ ‫و افغانس��تان ارس��ال می ش��ود و درامد صادراتی به این‬ ‫دو کش��ور هم به صورت ریالی بوده اس��ت‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر از صادرکنندگان‪ ،‬تعهدنامه ارزی خواسته‬ ‫شده که برای شرکت هایی که درامد صادراتی ریالی دارند‬ ‫قابل توجیه نیس��ت‪ ،‬ضمن اینکه ای��ن ابالغیه با ابالغیه‬ ‫پیش��ین معاون رییس جمهوری در اردیبهش��ت امسال‬ ‫مبنی بر اینکه صادرات به افغانس��تان و عراق مش��مول‬ ‫قوانین تسعیر ارز بر اساس سامانه نیما نیست‪ ،‬در تعارض‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین ابهام هایی در ای��ن زمینه وجود دارد که‬ ‫پیگیر رفع این مش��کل هستیم و امیدواریم هر چه زودتر‬ ‫حل ش��ود‪ .‬درامدهای صادراتی صنعت سیمان‪ ،‬نسبت‬ ‫ب��ه کل ارز حاصل از صادرات کش��ور در حدی نبوده که‬ ‫اینک با اعمال چنین محدودیت هایی روبه رو شود‪ .‬فعال‬ ‫صنعت س��یمان درباره امار تولید و فروش این صنعت در‬ ‫‪ ۵‬ماه اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۵‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬حجم‬ ‫تولید کلینک��ر ‪ ۲۶‬میلیون تن بوده که نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذش��ته‪ ،‬افزایش ‪ ۲.۷‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫حجم تولید سیمان هم ‪ ۲۴‬میلیون تن بوده که ‪۱.۱‬درصد‬ ‫بیش��تر از مدت مشابه سال گذش��ته بوده و در این ‪ ۵‬ماه‬ ‫‪ ۲۸۸۴‬ت��ن کلینکر و ‪ ۲۹۳۵‬تن س��یمان روانه بازارهای‬ ‫صادراتی ش��ده که در مجموع‪ ،‬حجم صادرات کلینکر و‬ ‫س��یمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۷.۳‬درصد‬ ‫رش��د داشته است‪ .‬شیخان در ادامه گفت‪ :‬بررسی درامد‬ ‫شرکت های سیمانی در مرداد امسال نسبت به تیر‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد ‪ ۱۰‬ش��رکت سیمانی بورس��ی ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۱‬درصد‬ ‫افزایش درامد داش��ته اند‪ ۶ ،‬ش��رکت بورسی سیمانی با‬ ‫رش��د ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۴‬درصدی و ‪ ۳‬شرکت بورسی هم رشد ‪۱۰‬‬ ‫درصدی درامدی داشته اند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬بهبود وضعیت درامد ش��رکت های‬ ‫س��یمانی‪ ،‬ناش��ی از افزایش قیمت ها و حذف تخفیفات‬ ‫است‪ .‬شیخان در پایان درباره اثر افزایش نرخ محصوالت‬ ‫فوالدی در ب��ازار گفت‪ :‬افزایش نرخ محصوالت فوالدی‪،‬‬ ‫بهای تمام ش��ده س��اختمان را هم افزایش خواهد داد و‬ ‫مدت��ی ب��ازار ساخت وس��از را دچار رک��ود خواهد کرد‪،‬‬ ‫سازندگان نیز صبر خواهند کرد تا قیمت ها تثبیت شود‪.‬‬ ‫به نظر می رسد با دو عرضه دیگر فوالدی ها در بازار‪ ،‬قیمت ها دوباره‬ ‫سیر نزولی پیدا کنند و در نهایت بازار تا پاییز به ارامش نسبی‬ ‫برسد‬ ‫به م��رور به مصرف کننده نهایی خواهد رس��ید و در‬ ‫ادام��ه نیز قیمت ها به صورت تدریجی کاهش خواهد‬ ‫یاف��ت‪ .‬مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاش��ان در ادامه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬حتی اگر سودی در این بین وجود داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬تولیدکننده بیش از هر فرد دیگری مستحقق‬ ‫دریافت ان اس��ت‪ .‬از این رو باید اجازه دهیم که سود‬ ‫این بازار به خود تولیدکننده بازگردد‪ .‬قنواتی درباره‬ ‫عملک��رد چند روزه فوالدی ه��ا در بورس کاال پس از‬ ‫برداش��ته شدن س��قف رقابت عنوان کرد‪ :‬البته برای‬ ‫قضاوت کردن درباره این موضوع باید قدری بیش��تر‬ ‫منتظر بمانیم تا تعطیالت عاشورا و تاسوعا نیز سپری‬ ‫ش��ود‪ .‬از انجا که بازار ایران سنتی است‪ ،‬در ماه های‬ ‫مذهبی همچ��ون رمضان‪ ،‬محرم‪ ،‬صف��ر و‪ ...‬عرضه و‬ ‫تقاضا با کاهش روبه رو می شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که ایا گمان می کنید‬ ‫با برداش��ته ش��دن رقابت در بورس کاال در چند ماه‬ ‫این��ده‪ ،‬بازار به حالت تعادل باز گردد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر نفوذ‬ ‫واس��طه ها از بین برود‪ ،‬این اتفاق خواهد افتاد چراکه‬ ‫همچنان دالل های ب��ازار امیدوارند این تعادل دوباره‬ ‫به��م بری��زد و فرصت دوباره ای برای انها مهیا ش��ود‬ ‫اما اگر این روند ادامه داش��ته باشد به تدریج قیمت ها‬ ‫کاه��ش خواه��د یافت‪ ،‬حض��ور واس��طه ها کمرنگ‬ ‫می شود و بازار به وضعیت عادی بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار به تعادل رسیده است‬ ‫محم��د ازاد‪ ،‬ریی��س اتحادیه صنف فروش��ندگان‬ ‫اه��ن‪ ،‬فوالد و فلزات تهران همچنین درباره ش��رایط‬ ‫بازار پس از برداش��ته شدن سقف رقابت در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬فوالدس��ازان در این چند روز‬ ‫ب��ا عرضه های زیاد‪ ،‬ب��ازار را در اختی��ار گرفتند‪ .‬این‬ ‫برداش��ته ش��دن س��قف رقابت باعث ش��د رانتی که‬ ‫ت��ا پیش از ای��ن‪ ،‬نصی��ب رانت خواران و واس��طه ها‬ ‫می ش��د از بین برود‪ .‬ازاد در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که عرضه ها در چند روز گذش��ته گران تر بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قیمت ه��ای روی تابلو حدود ‪ ۴۰‬درصد گران تر اما به‬ ‫بازار نزدیک تر ش��د‪ .‬به نظر می رسد با دو عرضه دیگر‬ ‫فوالدی ها در بازار‪ ،‬قیمت ها دوباره س��یر نزولی پیدا‬ ‫کنند و در نهایت بازار تا پاییز به ارامش نس��بی خود‬ ‫برس��د‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا گمان‬ ‫نمی کنی��د ب��ا اغ��از پاییز‪ ،‬ب��ازار دچار رکود ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬البت��ه در پاییز دو اتف��اق روی می دهد؛ یکی‬ ‫اینکه میزان ص��ادرات ایران کاه��ش پیدا می کند و‬ ‫باید بیش��تر تولیدات فوالدس��ازان را به بازار داخلی‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه صنف فروش��ندگان اهن‪ ،‬فوالد و‬ ‫فل��زات تهران در ادامه یاداور ش��د‪ :‬دوم اینکه با اغاز‬ ‫نیمه دوم س��ال و ش��روع فصل های پاییز و زمستان‪،‬‬ ‫ب��ازار دچار رکود فصلی می ش��ود و تقاضا نیز کاهش‬ ‫پیدا می کند‪ .‬همین دو عامل سبب عرضه باال‪ ،‬کاهش‬ ‫قیمت ها و ارامش نس��بی در نیمه دوم سال در بازار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫پ��س از التهاب چن��د ماهه بازار ف��والد که نتیجه‬ ‫دستوری شدن دولت برای کاهش تورم در بازار بود‪،‬‬ ‫با باز شدن سقف رقابت‪ ،‬التهاب ها فروکش کرد و هر‬ ‫چند عرضه ها روی تابلو در بورس کاال افزایش یافت‪،‬‬ ‫ام��ا در بازار ازاد تفاوت قیمت��ی با بورس کاال مواجه‬ ‫نشده و بازار به حالت تعادلی خود دست یافته است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د با روند در پیش گرفته شده و اغاز‬ ‫نیمه دوم سال‪ ،‬عرضه ها نیز افزایش یابند و قیمت ها‬ ‫در بازار به تعادل برسند‪.‬‬ ‫حمایت از صنعت داخلی‪ ،‬اولویت نخست فوالد هرمزگان‬ ‫تامین بیش از ‪ ۸۰‬درصدی کاالی مورد نیاز فوالد هرمزگان از داخل کشور‬ ‫معاون خرید فوالد هرمزگان گفت‪ :‬حوزه خرید این شرکت‬ ‫ش��امل بخش های خرید مواد اولیه‪ ،‬مصرفی و انرژی‪ ،‬قطعات‬ ‫یدک��ی و ماش��ین االت‪ ،‬قراردادها و برنامه ری��زی خرید و در‬ ‫حالت کلی‪ ،‬استراتژی فوالد هرمزگان‪ ،‬حمایت از تولید داخلی‬ ‫و بومی سازی قطعات و ماشین االت است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از هرمزگان‪ ،‬علی گلشن با اشاره به بیانات‬ ‫رهبر معظم انقالب که امسال را به نام حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫نام گذاری کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬پاسداری‬ ‫از اقتصاد ملی اس��ت‪ .‬تالش فوالد هرمزگان برای تحقق شعار‬ ‫امس��ال بوده ک��ه همچنان با جدیت ادام��ه دارد‪ .‬هر انچه در‬ ‫داخل تولید می شود را هرگز از خارج وارد نمی کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کار اساس��ی که باید در راستای حمایت از کاالی‬ ‫ملی انجام ش��ود‪ ،‬این است که ش��رکت های دانش بنیان مورد‬ ‫حمایت ق��رار گیرند تا ش��رکت های تولیدکننده‪ ،‬مهندس��ی‬ ‫معک��وس و مهندس��ی مجدد انج��ام دهند و با بومی س��ازی‬ ‫قطعات و مهندس��ی‪ ،‬عالوه بر اینکه از توان دانشمندان جوان‬ ‫ایرانی استفاده می شود وابسته نبودن را نیز تجربه کنند‪.‬‬ ‫گلشن در ادامه افزود‪ :‬یکی از استراتژی های فوالد هرمزگان‬ ‫به ویژه در سال ‪ ۹۷‬کمک به صنعت داخلی کشور‪ ،‬بومی سازی‬ ‫قطع��ات و کاهش نیاز به خارج اس��ت چراکه اعتقاد داریم هر‬ ‫اندازه ارز از کش��ور خارج شود‪ ،‬به همان اندازه اشتغال در ان‬ ‫سوی مرز ایجاد خواهد شد‪ ،‬در حالی که یکی از مسئولیت های‬ ‫ما کم��ک به صنایع داخلی و رش��د اش��تغالزایی در کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫این استراتژی را از سال های گذشته اغاز کرده ایم و امسال‬ ‫ک��ه به عنوان س��ال حمایت از کاالی ایرانی نام گذاری ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بر ان تاکید بیش��تری داشته و این ش��عار را سرلوحه‬ ‫خود قرار داده ایم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬یکی از عوامل اساسی رشد و تقویت اقتصاد‬ ‫کشور ما‪ ،‬اعتماد و حمایت همه جانبه از سازنده و تولیدکننده‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫در همین راستا فوالد هرمزگان در حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی‪ ،‬نشس��ت های تخصص��ی برگ��زار می کن��د و از‬ ‫تولیدکنندگان داخلی دعوت می ش��ود که تجهیزات مورد نیاز‬ ‫فوالد هرمزگان را در داخل بومی سازی کنند‪.‬‬ ‫مع��اون خرید ف��والد هرم��زگان با تاکی��د بر اس��تفاده از‬ ‫محصوالت داخل��ی در فوالد هرمزگان عن��وان کرد‪ :‬تا جایی‬ ‫که امکان داش��ته باشد ش��رکت فوالد هرمزگان از محصوالت‬ ‫داخلی اس��تفاده می کن��د‪ ،‬هر چند به دلیل ق��رار گرفتن در‬ ‫ت هزینه های‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی‪ ،‬تسهیالتی همچون معافی ‬ ‫گمرک��ی وجود دارد اما ترجیح می دهیم از محصوالت داخلی‬ ‫در راس��تای حمایت از تولید ملی استفاده شود‪ .‬برای مثال در‬ ‫زمینه نس��وزها بیش از ‪ ۹۵‬درص��د نیاز خود را از بازار داخلی‬ ‫تهیه می کنیم‪.‬‬ ‫گلش��ن گف��ت‪ :‬در زمینه تامی��ن گندله‪ ،‬تاکنون مش��کلی‬ ‫نداش��ته ایم اما متاس��فانه تالطم ارزی اخیر و افزایش انگیزه‬ ‫صادراتی گندله باعث ش��د که شرکت های معدنی و همچنین‬ ‫ش��رکت های بازرگان��ی‪ ،‬مبادرت ب��ه صادرات کنن��د که این‬ ‫موضوع چالش ه��ای فراوانی برای فوالدس��ازان داخلی ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اهن اسفنجی‪ ،‬یکی از نیازهای کارخانه های‬ ‫فوالدی است‪ ،‬هر چند ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان‬ ‫اه��ن اس��فنجی در جهان اس��ت ام��ا بخش��ی از ان را صادر‬ ‫می کن��د‪ ،‬در حالی ک��ه اگر تولیدکننده داخل��ی‪ ،‬نیاز به اهن‬ ‫اسفنجی دارد نباید واحدهای تولیدکننده مبادرت به صادرات‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مع��اون خری��د فوالد هرمزگان با اش��اره به اینک��ه الکترود‬ ‫گرافیک��ی در داخل تولید نمی ش��ود‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬در زمینه‬ ‫الکترود گرافیتی واردات داریم‪.‬‬ ‫یکی از استراتژیک ترین کاالهای ما در سال جاری‪ ،‬الکترود‬ ‫گرافیتی اس��ت چون این ماده در یکی دو س��ال گذش��ته به‬ ‫شدت گران شده است‪.‬‬ ‫در واحده��ای مختلف‪ ،‬برنامه ریزی ش��ده که از یک س��و‬ ‫الکت��رود گرافیت��ی را بازیافت کنیم و از س��وی دیگر مصرف‬ ‫الکترود را به شدت کاهش دهیم‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساخت ها‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬در زیرس��اخت های حم��ل به ویژه بخش‬ ‫ریلی با مشکالت و محدودیت های فراوانی روبه رو هستیم که‬ ‫توسعه این زیرس��اخت ها را باید متناسب با توسعه صنعت به‬ ‫منظور رسیدن به افق ‪ ۱۴۰۴‬در دستور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬انتظاری که از مسئوالن داریم این است‬ ‫که کارشناسی تر تصمیم ها گرفته شود‪ ،‬به طور انی شیوه نامه‬ ‫ندهند‪ ،‬ثبات ارزی داش��ته باشیم‪ ،‬سیاست های بانک مرکزی‬ ‫در کنترل ارز باشد و از تولیدکنندگان حمایت شود تا بتوانند‬ ‫در شرایط خاص موانع را به خوبی پشت سر بگذارند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1142‬‬ ‫پیاپی ‪2460‬‬ ‫معدن‬ ‫«اب نیل» ایمن است؛ ریزش کوه حادثه ساز شد‬ ‫مهدی کرباسیان‪ /‬معاون وزیر و‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫سیرانوش موسوی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪ 2‬روز گذش��ته‪ ،‬مع��دن زغال س��نگ اب نیل کرمان‬ ‫ری��زش ک��رد و در این حادث��ه یک��ی از کارگران فوت‬ ‫ش��د‪ ،‬این در حالی است که مس��ئوالن استان کرمان‪،‬‬ ‫خطر ریزش در معدن را تکذیب کرده اند و در تش��ریح‬ ‫ای��ن حادثه می گویند‪ :‬یک تخته س��نگ از کوه نزدیک‬ ‫مح��ل معدن‪ ،‬س��قوط و به ات��اق اس��تراحت کارگران‬ ‫اصاب��ت کرد و در ای��ن معدن هیچ ریزش��ی رخ نداده‬ ‫است‪ .‬پس از حادثه یورت در استان گلستان‪ ،‬مسئوالن‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با همراهی س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن برای افزای��ش ایمنی در معادن‬ ‫به ویژه زغال س��نگ تالش زیادی کردند‪ .‬بازرسی ها در‬ ‫معادن زیرزمینی و زغال س��نگ افزای��ش یافت و این‬ ‫تالش ها ت��ا حدود زیادی ایمنی در مع��ادن را افزایش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمنی در معادن یک اولویت است‬ ‫در این زمینه‪ ،‬مهدی حس��ینی نژاد‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪ ۲۵‬ش��هریور‪ ،‬س��اعت ‪ ۱۵‬در محوط��ه بیرونی معدن‬ ‫«اب نیل» که متعلق به شرکت زغال سنگ است‪ ،‬کوه‬ ‫ریزش کرد و سنگ بزرگی به اتاقی که محل استراحت‬ ‫کارگران ب��ود اصابت کرد که متاس��فانه منجر به فوت‬ ‫یکی از کارگران ش��د‪ .‬در این حادثه ‪ ۶‬کارگر دیگر نیز‬ ‫مصدوم ش��دند که یکی از انها به صورت سرپایی درمان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه این اتف��اق بی��رون از معدن رخ‬ ‫داد‪ ،‬گفت‪ :‬تمام تالش ما در س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت معطوف به افزایش ایمنی در معادن شده است‪.‬‬ ‫باید به ای��ن نکته توجه کرد که خطر ریزش در معادن‬ ‫زغال سنگ زیاد است چراکه در این معادن زیرزمینی‪،‬‬ ‫گاز متان پراکنده می شود و این احتمال وجود دارد که‬ ‫با کمترین بی توجهی در معادن انفجار به وجود اید‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسئول‪ ،‬پس از حادثه معدن یورت‬ ‫استان گلستان‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬به ویژه‬ ‫دکتر س��رقینی‪ ،‬مع��اون امور مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫پس از اتفاق معدن یورت اس��تان گلستان‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به همراه سازمان نظام مهندسی تالش کرد که ایمنی در معادن‬ ‫زغال س��نگ را افزایش دهد‪ .‬س��ازمان در این مرحل��ه با جدیت ویژه‬ ‫ورود و مشکالت را شناسایی کرد و ان را به وزارتخانه گزارش داد‬ ‫وزارتخانه تالش کرد ک��ه ایمنی معادن به ویژه معادن‬ ‫زیر زمینی را ب��اال ببرد‪ .‬یکی از اقدامات در این زمینه‪،‬‬ ‫مجهز کردن معادن به دس��تگاه مانیتورینگ اس��ت اما‬ ‫در اس��تان کرمان ‪ ۲۱‬معدن زغال سنگ فعال است که‬ ‫از ای��ن تعداد ‪ ۲‬معدن زیرزمینی ب��زرگ مجهز به این‬ ‫دستگاه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قدیمی بودن ماشین االت معدنی‬ ‫در این زمینه‪ ،‬نادعلی اسماعیلی دهج‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫نظ��ام مهندس��ی معدن ای��ران‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬پس از پایان کار کارگ��ران معدن اب نیل برای‬ ‫استراحت به ساختمان بیرون از معدن می روند‪ .‬در این‬ ‫زمان کوه ری��زش می کند و یکی از کارگران جان خود‬ ‫را از دست می دهد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بی��ان کرد‪ :‬پس از اتف��اق معدن یورت‬ ‫اس��تان گلس��تان‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫همراه س��ازمان نظام مهندس��ی تالش کرد که ایمنی‬ ‫در معادن زغال س��نگ را افزایش دهد‪ .‬سازمان در این‬ ‫مرحله با جدیت ویژه ورود و مشکالت را شناسایی کرد‬ ‫و ان را به وزارتخانه گزارش داد‪.‬‬ ‫به گفته اس��ماعیلی دهج‪ ،‬اگر بازرس��ان و س��ازمان‬ ‫نظام مهندسی معدن ایران متوجه شوند که یک معدن‬ ‫چندان خود را ملزم ب��ه رعایت اصول ایمنی نمی کند‪،‬‬ ‫مانع ادامه فعالیت ان واحد خواهند شد‪ .‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در این راس��تا س��ال گذشته طرحی با‬ ‫عنوان ارزیابی ریسک معادن را اجرا کرد‪ .‬بر اساس این‬ ‫طرح ‪ ۷۰۰‬معدن انتخاب ش��دند‪ .‬گفتنی است که تمام‬ ‫‪ ۱۱۵‬معدن فعال زغال‪ ،‬جزو این معادن هستند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان نظ��ام مهندس��ی معدن ای��ران در‬ ‫پایان تصریح کرد‪ :‬بخ��ش عمده ای از این گزارش ها به‬ ‫وزارتخانه اعالم ش��د و به واحدهایی که ایمنی انها زیر‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د بود تذکر جدی دادی��م که تعطیل خواهند‬ ‫شد‪ ،‬مگر اینکه برای افزایش ایمنی در واحد خود تالش‬ ‫کنند‪ .‬البته از دید من‪ ،‬زمانی می توان به افزایش ایمنی‬ ‫در معادن امیدوار بود که ماش��ین االت و تجهیزات در‬ ‫معادن را به روز کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حادثه خارج از معدن رخ داد‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬منوچه��ر رخ‪ ،‬رییس س��ازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن کرمان نیز در گفت وگو با‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫ری��زش در مع��دن «اب نیل» رخ ن��داد بلکه حادثه ای‬ ‫خارج از معدن در محل اس��تراحت کارگران باعث فوت‬ ‫یکی از انها شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره جزئی��ات حادث��ه ‪ ۲۵‬ش��هریور مع��دن‬ ‫« اب نی��ل» گف��ت‪ :‬کارگ��ران‪ ،‬خارج از مع��دن اتاقی‬ ‫س��اختند تا پس از پایان کار روزانه برای اس��تراحت به‬ ‫انجا بروند‪ .‬از انجایی که مدتی اس��ت رانش های زمین‬ ‫در اس��تان کرمان رو به فزونی گذاش��ته‪ ،‬سنگ بزرگی‬ ‫از کوه نزدیک معدن جدا ش��د و با ضربه به دیوار اتاق‬ ‫برخورد کرد که باعث شد یکی از کارگران این معدن را‬ ‫از دست بدهیم اما ‪ ۶‬کارگر مصدوم این حادثه به صورت‬ ‫سرپایی درمان شدند‪.‬‬ ‫رخ در ادامه با بیان اینکه حوادث در معادن زیرزمینی‬ ‫به ویژه زغال سنگ زیاد اتفاق می افتد‪ ،‬گفت‪ :‬در معادن‬ ‫زغال س��نگ عیار و غلظت گاز زیاد است‪ .‬از این رو باید‬ ‫ب��رای افزایش ایمنی در معادن تالش بیش��تری کنیم‪.‬‬ ‫یکی از اقدامات در این راستا‪ ،‬افزایش ایمنی در معادن‬ ‫با نصب مانیتورینگ اس��ت‪ .‬این دستگاه هشداردهنده‬ ‫در معادنی که گاز در انها زیاد اس��ت‪ ،‬نصب می شود و‬ ‫زمانی که غلظت گازهای مضر از حدی بیش��تر باشد به‬ ‫کارگران هشدار می دهد که محل را ترک کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کوچک بودن معدن «اب نیل» گفت‪:‬‬ ‫این معدن جزو معادن بزرگ نیس��ت و حجم استخراج‬ ‫ان کم است‪ .‬از این رو انقدر درامد ندارد که بهره بردار‪،‬‬ ‫خ��ود را موظف به نصب دس��تگاه مانیتورینگ کند اما‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن باید برای افزایش ایمنی‬ ‫و کاهش حوادث‪ ،‬هر ماه معادن استان را بازرسی کند‪.‬‬ ‫زمانی که ایمنی در معادن افزایش پیدا کند بدون تردید‬ ‫کارگران و بهره برداران با اطمینان بیشتری کار خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مهدی حسینی نژاد‬ ‫‹ ‹یک کارگر جان خود را از دست داد‬ ‫همچنین در این زمین��ه‪ ،‬محمد صابری‪ ،‬مدیر مرکز‬ ‫مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی دانش��گاه علوم‬ ‫پزش��کی کرمان‪ ،‬در گفت وگو با ایس��نا درب��اره حادثه‬ ‫زغال س��نگ اب نیل‪ ،‬گفت‪ :‬این حادثه ‪ ۲۵‬ش��هریور در‬ ‫ساعت ‪ ۱۵:۴۳‬به وقوع پیوست‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مع��دن اب نی��ل در جاده بی بی حی��ات را محل‬ ‫ای��ن حادثه اعالم کرد و افزود‪ :‬در این حادثه ‪ ۲‬مصدوم‬ ‫به صورت سرپایی در محل درمان شدند و ‪ ۳‬مصدوم به‬ ‫بیمارستان منتقل شدند‪.‬‬ ‫مدی��ر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی‬ ‫دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان با ابراز تاس��ف از جان‬ ‫باخت��ن یک کارگر در این حادث��ه‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در این‬ ‫حادثه یک کارگر ‪ ۳۵‬ساله جان خود را از دست داد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مصدومان به بیمارستان شهید باهنر‬ ‫کرم��ان منتقل ش��دند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تم��ام مصدومان‪،‬‬ ‫ایرانی هستند و محدوده سنی انها بین ‪ ۳۲‬تا ‪ ۴۰‬سال‬ ‫است که درحال حاضر هر ‪ ۵‬مصدوم در اورژانس بستری‬ ‫هس��تند‪ .‬یک نفر نیز در حال ترخیص است و یک نفر‬ ‫برای جراحی پا همچنان در بیمارستان خواهد ماند‪.‬‬ ‫نادعلی اسماعیلی دهج‬ ‫منوچهر رخ‬ ‫تغییر زمان ازادسازی پهنه های اکتشافی‬ ‫مدیرکل دفتر امور اکتش��اف وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت از تغییر نوبت س��وم ازادسازی محدوده ها و‬ ‫پهنه های اکتشافی کش��ور خبر داد‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫اسداله کشاورز با اشاره به زمان ازادسازی محدوده ها‬ ‫و پهنه ه��ای اکتش��افی یادش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬زم��ان این‬ ‫ازادس��ازی به س��اعت ‪ ۱۱‬صبح روز یکشنبه ‪ ۸‬مهر‬ ‫‪ ۹۷‬موکول ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬بنا به درخواست بسیاری‬ ‫از متقاضی��ان‪ ،‬ثبت مح��دوده مبنی بر وجود اختالل‬ ‫در بسترهای اینترنتی برای اتصال به سامانه کاداستر‬ ‫در برخی از استان ها به منظور بررسی مشکالت فنی‬ ‫موجود‪ ،‬ازادس��ازی محدوده ها و پهنه های معدنی با‬ ‫‪ ۲‬هفته تاخیر انجام خواهد ش��د‪ .‬کش��اورز به برخی‬ ‫ش��ایعه ها مبن��ی بر ثب��ت زودهن��گام محدوده های‬ ‫اکتش��افی نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬ثبت زودهنگام و‬ ‫واگذاری محدوده اکتشافی در کشور وجود نداشته و‬ ‫محدوده هایی که ‪ ۳‬روز گذشته به تدریج درج شده اند‪،‬‬ ‫هم��ان محدوده های امیدبخش پهنه های اکتش��افی‬ ‫هستند‪ .‬وی با بیان اینکه مساحت مناطق امیدبخش‬ ‫این پهنه ها در س��امانه کاداس��تر به متقاضیان ثبت‬ ‫محدوده اطالع رسانی شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬مجموع مساحت‬ ‫پهنه های یاد شده افزون بر ‪ ۲۸۲‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫اس��ت که پ��س از کس��ر محدوده ه��ای امیدبخش‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۷۰‬هزار کیلومت��ر مربع از ان ازادس��ازی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پیاده سازی مدیریت مصرف اب و انرژی‬ ‫در سنگ اهن فالت مرکزی‬ ‫مجتم��ع مع��ادن س��نگ اه��ن ف�لات مرکزی‪،‬‬ ‫مدیریت درس��ت مص��رف اب و ان��رژی را عملیاتی‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدنی ای��ران‪ ،‬علی‬ ‫ایرانمنش‪ ،‬مدیر ایمنی‪ ،‬بهداش��ت‪ ،‬محیط زیس��ت و‬ ‫ان��رژی (‪ )HSEE‬این مجتمع با بیان این مطلب در‬ ‫نخستین جلس��ه کارگروه مدیریت سبز اظهار کرد‪:‬‬ ‫برنامه ریزی برای کاهش هزینه و اثار منفی زیس��ت‬ ‫محیطی ناش��ی از مصرف‪ ،‬کاهش ضایعات‪ ،‬مصرف‬ ‫بهین��ه منابع و همچنی��ن بهبود محیط زیس��ت از‬ ‫اهداف این کارگروه است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مصوبه های‬ ‫کارگروه مدیریت س��بز پس از تصوی��ب در کمیته‬ ‫عالی ‪ HSEE‬در س��طح مجتمع الزم االجراس��ت و‬ ‫اعض��ای این کارگروه‪ ،‬موظفند ب��رای تحقق اهداف‬ ‫کارگروه‪ ،‬اقدام به ارائه راهکارهای عملی‪ ،‬جمع اوری‬ ‫تجربه داخلی و خارجی و نیز شناسایی فناوری های‬ ‫نوین و س��ازگار با محیط زیست کنند‪ .‬مدیر ایمنی‪،‬‬ ‫بهداشت‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی(‪ )HSEE‬مجتمع‬ ‫معادن س��نگ اهن فالت مرکزی با اش��اره به اینکه‬ ‫رسالت کارگروه مدیریت سبز‪ ،‬پیاده سازی مدیریت‬ ‫درس��ت در مصرف اب و انرژی است‪ ،‬گفت‪ :‬درصدد‬ ‫هس��تیم با مش��ارکت اعضا‪ ،‬هم��کاری کمیته عالی‬ ‫‪ HSEE‬مجتم��ع و همت کارکن��ان‪ ،‬این مجتمع را‬ ‫به عنوان یک صنعت سبز معرفی کنیم‪.‬‬ ‫این روزها س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران‪ ،‬توانس��ته با تالش های چند‬ ‫س��اله و مداوم‪ ،‬جایگاه خود را به عنوان س��ازمانی‬ ‫خدمتگزار در توسعه کشور به منصه ظهور بگذارد‬ ‫و تثبیت کند‪ .‬ش��نبه همین هفت��ه نیز در مجمع‬ ‫س��االنه ایمیدرو‪ ،‬جن��اب دکتر ش��ریعتمداری‪،‬‬ ‫وزیر محترم صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت که همواره‬ ‫پش��تیبان اس��تراتژی و برنامه های ایمیدرو بوده‪،‬‬ ‫بر همی��ن امر تاکید وزرید و در س��خنان خود‪ ،‬به‬ ‫ش��اخص هایی اش��اره کرد که ایمیدرو را به عنوان‬ ‫نم��ادی از اقتصاد مقاومتی معرفی می کند‪ .‬تاکید‬ ‫ایشان بر اینکه می توان در شرایط سخت اقتصادی‬ ‫و حتی فشار از جریان سلطه بین الملل‪ ،‬به ایمیدرو‬ ‫تکی��ه کرد جای بس��ی افتخ��ار دارد ک��ه چنین‬ ‫س��ازمانی به همت تمام مدیران‪ ،‬کارشناس��ان و‬ ‫کارکنان در مس��یر درس��ت خود‪ -‬انطور که به ان‬ ‫اشاره ش��ده‪ -‬در حرکت است اما به راستی چگونه‬ ‫تالش ه��ای مس��تمر یک مجموع��ه‪ ،‬ثمربخش و‬ ‫اثرگذار بوده اس��ت؟ گزارشی که در حضور اعضای‬ ‫محترم مجمع ارائه ش��د‪ ،‬نکاتی چند داش��ت که‬ ‫مایلم به انها اش��اره کنم‪ .‬مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫در کنار رش��د ظرفیت س��ازی‪ ،‬تولید‪ ،‬اش��تغال و‬ ‫درامدزایی‪ ،‬س��بب کاهش فاصله طبقاتی و منفی‬ ‫اجتماعی در ان مناطق شده است‪ .‬ارتباط دو سویه‬ ‫با جامعه محلی‪ ،‬ایفای نقش مسئولیت اجتماعی‪،‬‬ ‫افزایش مش��ارکت با بخش خصوص��ی‪ ،‬ارزاوری‬ ‫برای اقتص��اد و حضور در زنجی��ره تولید از جمله‬ ‫اثار این زنجیره به هم پیوس��ته است‪ .‬نموداری که‬ ‫در جلس��ه مجمع ارائه ش��د‪ ،‬حاک��ی از روند رو به‬ ‫رشد سرمایه گذاری در جهت راه اندازی پروژه های‬ ‫معدنی و صنایع معدنی است‪ .‬از ‪ ۴۷‬طرح سال ‪۹۲‬‬ ‫تنها ‪ ۱۲‬طرح فعال بود و بقیه در وضعیت رکود قرار‬ ‫داشت اما ارقام س��رمایه گذاری با روند صعودی از‬ ‫‪ ۱۵۲۳‬میلیارد تومان س��ال ‪ ۹۳‬به ‪ ۹۶۰۰‬میلیارد‬ ‫سال ‪ ۹۶‬و در نهایت ‪۱۱‬هزار میلیارد تومان امسال‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬در همین حال‪ ،‬برنامه اکتش��اف‬ ‫‪۲۷۰‬هزار کیلومتر مربعی این س��ازمان به گونه ای‬ ‫اجرا ش��ده که توانس��ته مناطق کم برخوردار را به‬ ‫عنوان ظرفیت معدنی و رشد اقتصادی و اجتماعی‬ ‫معرفی کند‪ .‬به بیانی دیگر‪ ،‬با احتساب فعالیت های‬ ‫اکتشافی در‪ ۴۱‬ناحیه کمترتوسعه یافته‪ ،‬ایمیدرو‬ ‫‪ ۸۲‬درصد شهرس��تان های کم برخوردار کشور را‬ ‫پوش��ش داده است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اورده ‪۸۵۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومانی بخش خصوص��ی در پروژه های‬ ‫جدید‪ ،‬اقدام عملی دیگری اس��ت که نشان دهنده‬ ‫مش��ارکت دادن بخش خصوصی در توسعه است‪.‬‬ ‫همچنین نهایی ش��دن نسخه نقش��ه راه معدن و‬ ‫صنایع معدنی از جمله واپس��ین اقدامات ایمیدرو‬ ‫ب��ود که با همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و همفکری تش��کل ها و نهاده��ای تخصصی به بار‬ ‫نشس��ت‪ .‬این برنامه مش��تمل ب��ر ‪ ۶‬راهبرد و ‪۷۳‬‬ ‫سیاست است که مرداد ماه در اختیار وزیر محترم‬ ‫برای ابالغ قرار گرفت‪.‬‬ ‫ی با مراکز دانش��گاهی و علمی‬ ‫توس��عه همکار ‬ ‫که از نیازهای اصلی توس��عه این بخش به ش��مار‬ ‫می امد نیز در ‪ ۵‬سال گذشته عینیت یافت‪ .‬قرارداد‬ ‫با ‪ ۱۱‬دانشگاه کشور در راستای اقدامات پژوهشی‬ ‫و فناوری منعقد ش��د که نتای��ج ان نصیب بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی می ش��ود‪ .‬توانمندس��ازی‬ ‫نیروی انسانی‪ ،‬همکاری نزدیک برای فعال سازی‬ ‫و ایج��اد رونق معادن کوچ��ک‪ ،‬اجرای پروژه های‬ ‫زیربنای��ی در مناطق معدنی‪ ،‬توج��ه روزافزون به‬ ‫امور محیط زیست با اختصاص بودجه های مناسب‬ ‫و انعقاد ق��رارداد با مراکز معتبر بین المللی‪ ،‬پایش‬ ‫مس��تمر طرح جامعه فوالد‪ ،‬تقویت صندوق بیمه‬ ‫فعالیت های معدنی‪ ،‬توس��عه مناطق ویژه صنایع‬ ‫انرژی بر س��واحل جنوبی و در نهایت زمینه سازی‬ ‫توس��عه صادرات بخش مع��دن و صنایع معدنی از‬ ‫مجموع��ه اقداماتی اس��ت که از س��وی مدیران‪،‬‬ ‫کارشناسان و کارکنان ایمیدرو عملی شده است‪.‬‬ ‫در این می��ان بخش صادرات به گونه ای عمل کرد‬ ‫که با وجود س��هم ‪۵‬یا‪ ۶‬درصدی در تولید ناخالص‬ ‫داخلی‪ ،‬توانس��ت س��هم ‪۲۲‬درصدی در صادرات‬ ‫کش��ور و ارزاوری ایف��ا کند‪ .‬ن��گاه اجمالی به این‬ ‫روند نش��ان می دهد ک��ه ایمیدرو توانس��ته خود‬ ‫را ب��ه عنوان س��ازمانی پویا برای توس��عه کش��ور‬ ‫معرف��ی کند و چنین تالش های��ی از نظر دولت به‬ ‫ویژه رییس جمه��وری محترم مغفول نمانده و در‬ ‫جش��نواره ش��هید رجایی مورد تقدیر قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬برگزاری مجمع عمومی این س��ازمان نیز‬ ‫نشان داد که همت و تالش خانواده بزرگ ایمیدرو‬ ‫نتیجه بخ��ش بوده و این امر به صراحت و دفعات با‬ ‫تقدیر و تشکر وزیر محترم همراه شد‪ .‬تقدیری که‬ ‫اینجانب نیز بر ان تاکید می ورزم و مراتب س��پاس‬ ‫خود را از این جمع دوست داشتنی اعالم می کنم‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایمیدرو‬ ‫یادداشت‬ ‫گزارش‬ ‫از یک حادثه معدنی در کرمان‬ ‫ایمیدرو‬ ‫چگونه‬ ‫به این جایگاه‬ ‫دست یافت؟‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪ 27‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1142‬‬ ‫پیاپی ‪2460‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کنفرانس نواوری ه��ای جهانی فوالد‪۳ ،‬‬ ‫ت��ا ‪ ۵‬مهر (‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۷‬س��پتامبر ‪ )۲۰۱۸‬در‬ ‫هتل لومریدین دوبی برگزار خواهد شد که‬ ‫در این کنفرانس ‪ ۲‬سخنران از ایران حضور‬ ‫داش��ته و س��خنرانی خواهند کرد‪ .‬در این‬ ‫کنفرانس که بزرگترین کنفرانس بین المللی‬ ‫فوالد جهان از نظر ش��مار س��خنران است‪،‬‬ ‫‪ ۵۷‬س��خنران متخصص از سراس��ر جهان‪،‬‬ ‫موضوع ه��ای متنوعی را درباره فناوری های‬ ‫ن��و در تولید و فراوری س��نگ اهن به ویژه‬ ‫هماتی��ت ت��ا محصوالت باالدس��تی چرخه‬ ‫زنجیره فوالد شامل گندله و اهن اسفنجی‪،‬‬ ‫فناوری های نوین تولی��د محصوالت میانی‬ ‫و پایین دس��تی ف��والد و همچنین اخرین‬ ‫دس��تاوردهای صرفه جوی��ی اب در صنایع‬ ‫ف��راوری و فوالدس��ازی‪ ،‬مط��رح خواهند‬ ‫کرد‪ .‬کی��وان جعفری طهرانی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ارش��د و تحلیلگر بازارهای بین المللی فوالد‬ ‫و مواد معدنی و حس��ین عزیز طائمه‪ ،‬مدیر‬ ‫ارش��د بخ��ش مهندس��ی ش��رکت ام ام ای‬ ‫(‪ )MME‬س��خنرانی خواهند کرد‪ .‬موضوع‬ ‫س��خنرانی کیوان جعفری طهرانی «بررسی‬ ‫فناوری ه��ای فوالد ایران و تاثیر تحریم های‬ ‫امریکا» و موضوع س��خنرانی حس��ین عزیز‬ ‫طائمه‪« ،‬معرفی فناوری پرد» است‪.‬‬ ‫جه��ان در انتظ��ار افزای��ش ‪ ۵۲‬میلیون‬ ‫تنی ظرفی��ت تولید فوالد تا س��ال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫خورش��یدی (‪ ۲۰۲۰‬می�لادی) اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته س��ازمان توسعه و همکاری اقتصادی‪،‬‬ ‫ظرفی��ت تولید فوالد در سراس��ر جهان در‬ ‫س��ال های ‪ ۱۳۹۷‬ت��ا ‪ ۱۳۹۹‬خورش��یدی‬ ‫ش از‬ ‫(‪ ۲۰۱۸‬ت��ا ‪ ۲۰۲۰‬می�لادی) ب��ه بی ‬ ‫‪ ۵۲‬میلی��ون ت��ن افزایش می یاب��د‪ .‬در این‬ ‫دوره‪ ،‬س��ازمان همکاری و توسعه اقتصادی‬ ‫(‪ )OECD‬انتظار دارد ک��ه ظرفیت تولید‬ ‫فوالد در خاورمیانه بیش��ترین نرخ رش��د را‬ ‫داشته باش��د و بر اس��اس برنامه ریزی ها تا‬ ‫س��قف ‪ ۳۱.۵‬میلی��ون تن تا س��ال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی افزایش یابد‪ .‬اسیا در رتبه دوم قرار‬ ‫دارد و انتظ��ار م��ی رود افزایش ظرفیت ‪۱۹‬‬ ‫میلیون تنی را ب��ه خود اختصاص دهد‪ .‬در‬ ‫منطقه اسیا‪ ،‬هند نقش کلیدی و بزرگ تری‬ ‫را ب��ازی می کند زیرا این کش��ور به زودی‬ ‫ژاپ��ن را به عنوان دومین تولیدکننده فوالد‬ ‫جهان پشت سر خواهد گذاشت و به دومین‬ ‫فوالدساز برتر جهان تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫بهای س��نگ اهن افزایش��ی ش��د‪ .‬نرخ‬ ‫س��نگ اهن در حالی که اضط��راب درباره‬ ‫محدودیت تولید از س��وی مقامات چینی از‬ ‫بین رفت‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬پلتس نرخ س��نگ‬ ‫اه��ن عی��ار ‪ ۶۲‬درصد را ب��رای تحویل در‬ ‫بنادر ش��مالی چین با ‪ ۳۵‬سنت افزایش ‪۶۹‬‬ ‫دالر و ‪ ۶۰‬س��نت اعالم کرد‪ .‬تاجران چینی‪،‬‬ ‫خود را برای افزایش موجودی پیش از اغاز‬ ‫تعطیالت روز ملی چین که هفته نخس��ت‬ ‫اکتبر (‪ ۹‬مهر) اغاز می شود‪ ،‬اماده کرده اند‪.‬‬ ‫در عین حال موجودی کم فوالد نیز به رشد‬ ‫نرخ سنگ اهن و فوالد کمک می کند‪.‬‬ ‫رشد صادرات س��نگ اهن برزیل در ماه‬ ‫گذش��ته میالدی‪ .‬بر اس��اس اع�لام وزارت‬ ‫تجارت و توس��عه برزیل‪ ،‬این کشور در ماه‬ ‫گذش��ته می�لادی (اوت) در مجم��وع ‪۲۳‬‬ ‫میلیون تن س��نگ اهن به چین صادر کرد‬ ‫که نس��بت به ماه پی��ش از ان ‪ ۱۶.۲‬درصد‬ ‫رشد داشت‪.‬‬ ‫ارزش کل تن��اژ س��نگ اه��ن صادراتی به‬ ‫ص��ورت فوب بن��ادر برزیل بیش��تر از ‪۹۵۷‬‬ ‫میلیون دالر اس��ت که نس��بت به اوت (‪۱۰‬‬ ‫مرداد تا ‪ ۱۰‬ش��هریور) س��ال گذشته ‪۳۰.۵‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫متوس��ط نرخ س��نگ اهن صادراتی برزیل‬ ‫با عیارهای مختلف در اوت س��ال گذش��ته‬ ‫‪ ۳۷.۰۵‬دالر بود که امس��ال به ‪ ۴۱.۶۲‬دالر‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬بر اساس گفته وزارت‬ ‫تجارت و توس��عه برزی��ل‪ ،‬چین بزرگ ترین‬ ‫واردکننده س��نگ اهن از برزیل بوده و ‪۶۵‬‬ ‫درصد از کل صادرات سنگ اهن این کشور‬ ‫در م��اه اوت به می��زان ‪ ۳۵‬میلیون و ‪۶۲۰‬‬ ‫هزار تن به چین صادر شده است‪.‬‬ ‫به��ای س��نگ اه��ن در پ��ی تضعی��ف‬ ‫قیمت ه��ای ف��والد کاه��ش یاف��ت‪ .‬ن��رخ‬ ‫س��نگ اه��ن پ��س از کاهش ن��رخ فوالد‬ ‫و روند کاهش��ی ب��ازار اتی ف��والد کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫پلت��س ش��اخص ‪ ۶۲‬درصد س��نگ اهن‬ ‫(‪ )IODEX‬را ب��رای تحوی��ل در بن��ادر‬ ‫ش��مالی چین ب��ه ‪ ۶۸.۳۵‬دالر کاهش داد‪.‬‬ ‫فعاالن ب��ازار درب��اره کاه��ش تولید فوالد‬ ‫چین نگران هس��تند‪ .‬مقامات چینی اعالم‬ ‫کرده اند که کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تولید فوالد‬ ‫و ‪ ۳۰‬درصدی تولید الومینیوم را در برخی‬ ‫مناطق اعمال خواهند کرد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال کیوان جعفری طهرانی‬ ‫افزایش نرخ‬ ‫طال همزمان‬ ‫با تشدید‬ ‫جنگ تجاری‬ ‫قیمت طال در معامالت روز دوش��نبه در بحبوحه‬ ‫گزارش ه��ا از حرکت امریکا ب��رای وضع دور جدید‬ ‫تعرفه ه��ا روی واردات کاالی چینی ب��ا تقاضا برای‬ ‫خرید ارزان این فلز پس از کاهش شدید نرخ ان در‬ ‫روز جمعه‪ ،‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل فوری‬ ‫در معام�لات روز جاری بازار س��نگاپور ‪ ۰.۲‬درصد‬ ‫افزایش یافت و به ‪ ۱۱۹۵.۲۷‬دالر رسید‪.‬‬ ‫در ب��ازار امری��کا‪ ،‬هر اونس طال ب��رای تحویل در‬ ‫دس��امبر (دی) با ‪ ۰.۱‬درصد کاهش‪ ،‬در ‪۱۱۹۹.۸۰‬‬ ‫دالر ایستاد‪.‬‬ ‫یک مقام دولتی بلندپای��ه امریکا به رویترز گفت‪:‬‬ ‫دونال��د ترامپ تا روز دوش��نبه‪ ،‬تعرفه های جدیدی‬ ‫را ب��ر واردات ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر کاالی چینی اعالم‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫جی مینگ‪ ،‬تحلیلگر ش��رکت «ش��اندونگ گلد»‬ ‫گفت‪ :‬روند نرخ طال نشان می دهد تاثیر اخبار مربوط‬ ‫به تعرفه ها اندکی ضعیف شده است‪ .‬ما حتی شاهد‬ ‫هس��تیم که طال به محض روش��ن تر ش��دن جنگ‬ ‫تجاری‪ ،‬به سرعت به محدوده ‪ ۱۲۳۰‬تا ‪ ۱۲۴۰‬دالر‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ .‬به نظر می رسد در سطوح فعلی‬ ‫فرصت به نسبت خوبی برای خرید طال وجود دارد‪.‬‬ ‫قیمت طال در بحبوحه تشدید تنش های تجاری و‬ ‫دورنمای باالتر رفتن نرخ های بهره امریکا‪ ،‬از باالترین‬ ‫رکورد امس��ال که اوریل به ثبت رسانده بود‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۲.۶‬درصد سقوط کرده است‪.‬‬ ‫طال یک دارایی مطمئن به شمار می رود اما ماه ها‬ ‫جنگ تجاری میان واش��نگتن و پکن‪ ،‬باعث ش��ده‬ ‫سرمایه گذاران با این اعتقاد که امریکا در این جنگ‬ ‫زیان کمتری خواهد دید‪ ،‬دالر خریداری کنند‪.‬‬ ‫ش��اخص دالر در براب��ر س��بدی از ‪ ۶‬ارز بزرگ از‬ ‫‪ ۹۴.۳۵۹‬واح��د که پایین تری��ن رکورد در یک ماه و‬ ‫نیم گذش��ته بود‪ ،‬بهبود یاف��ت و در ‪ ۹۴.۹۵۱‬واحد‬ ‫ایستاد‪.‬‬ ‫امار امریکا نشان داد که سرمایه گذاران‪ ،‬معامالت‬ ‫خری��د در بازار طال و نقره کامک��س نیویورک را در‬ ‫هفته منتهی به ‪ ۱۱‬س��پتامبر (‪ ۲۰‬شهریور) کاهش‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫وان��گ تائو‪ ،‬تحلیلگر فنی رویت��رز‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر‬ ‫اون��س طال ب��رای تحویل ف��وری پ��س از اینکه به‬ ‫محدوده ‪ ۱۱۹۷‬ت��ا ‪ ۱۲۰۰‬دالر بهبود یافت‪ ،‬ممکن‬ ‫است حمایت در سطح ‪ ۱۱۹۳‬دالر را دوباره امتحان‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در بازار سایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس نقره برای‬ ‫تحوی��ل فوری ‪ ۰.۳‬درصد افزایش یافت و به ‪۱۴.۰۸‬‬ ‫دالر رس��ید‪ .‬هر اونس پالتی��ن برای تحویل فوری با‬ ‫‪ ۰.۳‬درص��د افزایش‪ ۷۹۳.۹۰ ،‬دالر معامله ش��د‪ .‬هر‬ ‫اون��س پاالدیوم نیز برای تحویل ف��وری ‪ ۰.۱‬درصد‬ ‫افزایش یافت و به ‪ ۹۷۸.۵۰‬دالر رسید‪.‬‬ ‫نگاهی به ذخایر سنگ نارنجی در جهان‬ ‫سیاره ما‪ ۷۵ ،‬میلیارد تن بوکسیت دارد‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تسمه نقاله در یک واحد تولید بوکسیت در مالزی‪ -‬عکس‪cleanmalaysia.com :‬‬ ‫داده های‬ ‫سازمان‬ ‫زمین شناسی‬ ‫امریکا نشان‬ ‫می دهد که در‬ ‫سال گذشته‬ ‫‪۳۰۰‬هزار تن‬ ‫بوکسیت در‬ ‫جهان تولید‬ ‫شد‪ .‬بیشترین‬ ‫سهم را از این‬ ‫میزان‪ ،‬استرالیا‬ ‫با تولید ‪۸‬هزار‬ ‫تن در اختیار‬ ‫دارد‬ ‫موسس��ه های تحلیلگر جهان از رشد تولید بوکسیت‬ ‫در س��ال های پی��ش رو خبر داده اند؛ م��اده معدنی که‬ ‫نق��ش مهم��ی در تولی��د الومینی��وم دارد‪ .‬در ادامه به‬ ‫انچه از این س��نگ نارنجی در زمین وجود دارد‪ ،‬اشاره‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان بوکسیت موجود در جهان‬ ‫بن��ا ب��ر داده هایی که س��ازمان‬ ‫به گ��زارش‬ ‫زمین شناس��ی امریکا در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی (‪۱۳۹۳‬‬ ‫خورش��یدی) منتش��ر کرده‪ ،‬براورد می شود ‪ ۵۵‬تا ‪۷۵‬‬ ‫میلیارد تن ذخیره بوکسیت در جهان وجود دارد که از‬ ‫این حجم ‪۳۲‬درصد در افریقا‪۲۳ ،‬درصد در اقیانوس��یه‪،‬‬ ‫‪۲۱‬درصد در امریکای جنوبی و کشورهای حوزه دریای‬ ‫کارائیب‪۱۸ ،‬درصد در اس��یا و ‪۶‬درصد در س��ایر نقاط‬ ‫جه��ان قرار گرفته اس��ت‪ .‬در همین حال بنا بر گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬ذخیره بوکس��یت ایران ح��دود ‪ ۳۹‬میلیون تن‬ ‫براورد شده که ‪ ۰.۱‬درصد از کل ذخایر بوکسیت جهان‬ ‫به ش��مار می اید‪ .‬در واقع بیشتر ذخایر بوکسیت جهان‬ ‫در تعداد کمی از کش��ورها متمرکز است و حدود نیمی‬ ‫از ذخایر بوکس��یت جهان‪ ،‬تنها در گینه و استرالیا قرار‬ ‫دارد‪ .‬این دو کش��ور در کنار برزیل و جامائیکا‪ ،‬دو سوم‬ ‫ذخایر بوکسیت جهان را در اختیار دارند و کمتر از یک‬ ‫چهارم کل ذخایر بوکس��یت نیز در چین‪ ،‬اروپا‪ ،‬روسیه‬ ‫و کشورهای سی ای اس (کشورهای مستقل همسود) و‬ ‫سایر نقاط اسیا قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان تولید بوکسیت در جهان‬ ‫داده های س��ازمان زمین شناس��ی امری��کا همچنین‬ ‫نشان می دهد که در س��ال گذشته میالدی‪۳۰۰ ،‬هزار‬ ‫تن بوکس��یت در جهان تولید شد‪ .‬بیشترین سهم را از‬ ‫این میزان‪ ،‬اس��ترالیا با تولید ‪۸‬هزار تن در اختیار دارد‬ ‫و پس از ان چین اس��ت که ‪۶۸‬هزار تن بوکسیت تولید‬ ‫کرد‪ .‬پس از چی��ن‪ ،‬گینه ‪۴۵‬هزار‪ ،‬برزیل ‪۳۶‬هزار‪ ،‬هند‬ ‫‪۱۹‬ه��زار‪ ،‬جامائیکا ‪۹‬هزار و ‪ ،۸۰۰‬قزاقس��تان ‪۵‬هزار و‬ ‫‪ ،۵۰۰‬روس��یه ‪۵‬هزار و ‪ ،۳۰۰‬س��ورینام ‪۲‬هزار و ‪،۷۰۰‬‬ ‫بی ام ای ریس��رچ در گزارش��ی از افزای��ش تولی��د جهانی بوکس��یت در‬ ‫سال های پیش رو خبر داده و این افزایش را برامده از پروژه های جدیدی‬ ‫دانس��ته که در اس��ترالیا وارد مدار تولید می ش��ود‪ .‬بنا ب��ر این گزارش‪،‬‬ ‫تولید بوکسیت هند افزایش می یابد و اندونزی نیز در پی پایان ممنوعیت‬ ‫صادرات کانی این ماده معدنی‪ ،‬بار دیگر به بازار جهانی وارد می شود‬ ‫ونزوئ�لا ‪۲‬ه��زار و ‪ ،۲۰۰‬یون��ان ‪۲‬ه��زار و ‪ ،۱۰۰‬گایانا‬ ‫یک هزار و ‪ ،۸۰۰‬ویتنام ی��ک هزار و اندونزی ‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫بوکس��یت تولید کردند‪ .‬مجموع تولید سایر کشورهای‬ ‫جهان نیز در س��ال گذش��ته میالدی به ‪۴‬هزار و ‪۷۶۰‬‬ ‫تن رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی رشد تولید جهانی‬ ‫در همین حال موسس��ه پژوهشی بی ام ای ریسرچ در‬ ‫گزارش��ی که در س��ال جاری میالدی منتشر کرده‪ ،‬از‬ ‫افزایش تولید جهانی بوکس��یت در س��ال های پیش رو‬ ‫خبر داده و این افزایش را برامده از پروژه های جدیدی‬ ‫دانس��ته که در اس��ترالیا وارد مدار تولید می ش��ود‪ .‬بنا‬ ‫بر این گزارش‪ ،‬تولید بوکس��یت هن��د افزایش می یابد‬ ‫و اندون��زی نیز در پی پایان ممنوعی��ت صادرات کانی‬ ‫این ماده معدنی‪ ،‬بار دیگر به بازار جهانی وارد می شود‪.‬‬ ‫بی ام ای پیش بینی می کند متوسط رشد تولید بوکسیت‬ ‫اندونزی در سال های ‪ ۲۰۱۸‬تا ‪ ۲۰۲۷‬میالدی (‪۱۳۹۷‬‬ ‫تا ‪ ۱۴۰۶‬خورشیدی) در هر سال ‪۲۴.۴‬درصد باشد‪ .‬این‬ ‫رقم در حالی عنوان می ش��ود که در ‪ ۱۰‬سال گذشته‪،‬‬ ‫متوسط رشد تولید اندونزی ساالنه ‪ ۷۷.۱‬درصد بود‪.‬‬ ‫این موسس��ه همچنین پیش بین��ی می کند که تولید‬ ‫اندون��زی از ‪۷.۵‬میلیون تن در س��ال جاری میالدی به‬ ‫‪ ۴۳.۳‬میلی��ون تن در س��ال ‪ ۲۰۲۷‬می�لادی (‪۱۴۰۶‬‬ ‫خورش��یدی) رش��د کند و هر چند ورود اندونزی برای‬ ‫اس��ترالیا یک تهدید به ش��مار می اید‪ ،‬اما این کش��ور‬ ‫همچنان بزرگ ترین تولیدکننده بوکس��یت است و بنا‬ ‫بر گفت��ه بی ام ای انتظار می رود همچن��ان این جایگاه‬ ‫را در اختیار داش��ته باشد؛ جایگاهی که به دلیل حضور‬ ‫در بازار چین و ادامه رش��د پای��دار تولید این محصول‬ ‫به دس��ت اورده اس��ت‪ .‬ای��ن گ��زارش می افزاید چنین‬ ‫رش��دی در تولید به پشتوانه توس��عه فعالیت ریوتینتو‬ ‫در مع��دن ِویپا و ع�لاوه بر ان‪ ،‬در پ��روژه جدیدی به‬ ‫نام امرون به وجود امده اس��ت‪ .‬ریوتینتو در فصل سوم‬ ‫سال گذشته میالدی‪ ،‬رشد س��االنه ‪ ۴‬درصدی برابر با‬ ‫‪ ۱۲.۹‬میلیون تن را در تولید بوکس��یت گزارش کرد و‬ ‫این رشد را به دلیل عملکرد قوی به دست اورد که این‬ ‫ش��رکت اس��ترالیایی در معادن « ُگو» و «ویپا» از خود‬ ‫نش��ان داده بود‪ .‬بی ام ای همچنی��ن در ادامه گزارش‬ ‫توضیح می دهد که شرکت الومینیوم امریکایی «الکوا»‬ ‫تصمیم دارد ظرفیت صادرات بوکسیت را افزایش دهد‬ ‫و این رش��د را از عملیات معدنی در استرالیای غربی به‬ ‫دست می اورد تا پاس��خگوی تقاضای رو به رشد چین‬ ‫باش��د‪ .‬بی ام ای در ادام��ه این گزارش به هند اش��اره‬ ‫می کند و توضیح می ده��د‪ :‬انتظار می رود هند به طور‬ ‫مش��ابه‪ ،‬تولید بوکس��یت خود را افزایش دهد؛ رشدی‬ ‫که از میزان تولید ‪ ۳۰.۹‬میلیون تن بوکس��یت در سال‬ ‫ج��اری میالدی ب��ه ‪ ۴۹.۷‬میلیون تن در س��ال ‪۲۰۲۷‬‬ ‫میالدی برس��د‪ .‬این رشد‪ ،‬به پش��توانه حکم حکومتی‬ ‫دولت هند اس��ت که بر ان اساس تصمیم دارد تقاضای‬ ‫داخل��ی الومینیوم با بوکس��یت تولیدش��ده در هند را‬ ‫تامی��ن کن��د و در نتیج��ه انتظ��ار م��ی رود در منطقه‬ ‫امارات‪ ،‬بزرگ ترین واردکننده پروفیل «بدون درز» در منطقه‬ ‫خاورمیان��ه همواره به دلیل جایگاه وی��ژه در قطب تولید نفت‬ ‫خام جهان‪ ،‬بازار هدف بسیاری از محصوالت مصرفی در صنعت‬ ‫نفت و گاز بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اخبار فل��زات‪ ،‬س��هم واردات خاورمیانه از تجارت‬ ‫جهانی پروفیل ه��ای بدون درز فوالدی در س��ال های ‪ ۱۳۸۹‬تا‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی (‪ ۲۰۱۰‬تا ‪ ۲۰۱۷‬میالدی) به طور میانگین‬ ‫ح��دود ‪ ۲۷‬درصد بوده اس��ت‪ .‬امارات متح��ده عربی با میانگین‬ ‫واردات ‪ ۱۱۵‬هزار تن‪ ،‬س��هم ‪ ۴۵‬درص��دی از واردات را در بازه‬ ‫زمانی سال های ‪ ۲۰۱۰‬تا ‪ ۲۰۱۷‬میالدی در منطقه داشت‪.‬‬ ‫س��هم واردات خاورمیان��ه از تجارت جهان��ی این محصول در‬ ‫س��ال های ‪ ۲۰۱۰‬ت��ا ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی به ط��ور میانگین حدود‬ ‫‪ ۲۷‬درصد بوده اس��ت‪ .‬در این بازه زمانی س��االنه ‪ ۲۵۴‬هزار تن‬ ‫پروفیل بدون درز وارد منطقه خاورمیانه شده است‪ .‬سهم واردات‬ ‫خاورمیانه از تجارت جهانی در سال های ‪ ۲۰۱۶‬و ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‪،‬‬ ‫روند کاهش��ی داش��ت‪ .‬این روند از دو عامل کاهش نرخ نفت در‬ ‫‪ ۳‬سال گذش��ته و وضعیت اقتصادی کش��ورهای منطقه نشات‬ ‫می گیرد ک��ه البته عامل دوم نیز به نوعی به نرخ نفت وابس��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬در ‪ ۲‬سال گذشته‪ ،‬اقتصاد کش��ورهایی مانند عربستان‪،‬‬ ‫قطر و امارات تحت تاثیر نرخ نفت و تنش های سیاس��ی موجود‬ ‫در میان کش��ورهای منطقه‪ ،‬دچار رکود و اسیب شد که به طور‬ ‫مستقیم بر پروژه های توسعه ای صنعت نفت و گاز تاثیر گذاشت‬ ‫و تقاضای اقالم مورد نیاز را با این صنعت کاهش داد‪ .‬بیش��ترین‬ ‫واردات منطقه نیز در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬خورشیدی (‪ ۲۰۱۲‬میالدی)‬ ‫با حدود ‪ ۳۷۰‬هزار تن و س��هم ‪ ۳۶‬درص��دی از تجارت جهانی‬ ‫گزارش ش��ده که همزمان با بیشترین نرخ نفت در دهه گذشته‬ ‫بود‪ .‬کش��ورهای امارات‪ ،‬عربستان سعودی‪ ،‬اردن و عمان‪ ،‬عمده‬ ‫واردات پروفی��ل بدون درز را انجام داده اند‪ .‬امارات متحده عربی‬ ‫ب��ا میانگین واردات ‪ ۱۱۵‬هزار تن س��هم ‪ ۴۵‬درصدی را در بازه‬ ‫زمانی س��ال های ‪ ۲۰۱۰‬تا ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی از واردات خاورمیانه‬ ‫داشته است‪ .‬عربستان نیز با میانگین واردات حدود ‪ ۵۸‬هزار تن‬ ‫س��هم ‪ ۲۳‬درصدی از میانگین واردات منطقه داشته است‪ .‬سهم‬ ‫کش��ورهای اردن و عمان نیز با میانگین واردات حدود ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫تن ‪ ۱۰‬درصد بود؛ س��ایر کش��ورهای منطقه مانند عراق‪ ،‬ایران‪،‬‬ ‫بحری��ن‪ ،‬ترکیه و کویت نیز با میانگین واردات زیر ‪ ۱۰‬هزار تن‪،‬‬ ‫معدن خیز اودیشا‪ ،‬تولید بوکسیت ‪ ۵‬برابر شود‪.‬‬ ‫بی ام ای با ارائه دیدگاهی نه چندان خوشبینانه‪ ،‬تولید‬ ‫بوکس��یت چین را در وضعیت رکود پیش بینی می کند‬ ‫و دلی��ل ان را کاهش کیفی��ت ذخایر می داند‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن موضوع‪ ،‬دلیل دیگر این رکود‪ ،‬اقدام نواورانه چین‬ ‫در ادغام و یکپارچه سازی این بخش در سال های پیش‬ ‫رو است‪ .‬بی ام ای همچنین پیش بینی می کند محصول‬ ‫بوکس��یت چین در باالترین میزان از ‪ ۶۶.۱‬میلیون تن‬ ‫در س��ال جاری ب��ه ‪ ۷۶.۹‬میلیون تن در س��ال ‪۲۰۲۷‬‬ ‫میالدی برس��د‪ .‬این ارقام نش��انگر متوسط رشد ساالنه‬ ‫‪ ۱.۷‬درصدی اس��ت‪ ،‬در حالی که در ‪ ۱۰‬سال گذشته‪،‬‬ ‫این کشور ساالنه به طور متوسط ‪ ۸.۳‬درصد رشد تولید‬ ‫بوکسیت را تجربه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بوکسیت چیست؟‬ ‫بوکسیت‪ ،‬س��نگ معدن فلز الومینیوم است و منبع‬ ‫اصلی تهیه این فلز به ش��مار می اید‪ .‬این سنگ معدن‬ ‫متش��کل از کانی های دیاس��پور‪ ،‬بوهمیت‪ ،‬گیبسیت و‬ ‫کانی های اهن‪ ،‬تیتان و سیلیس است‪ .‬نخستین بار بشر‬ ‫در روستایی در جنوب فرانسه به نام لِه بو‪ ،‬متوجه وجود‬ ‫الومینیوم در بوکس��یت ش��د و پیر برتیه‪ ،‬زمین شناس‬ ‫فرانسوی‪ ،‬ان را نام گذاری کرد‪.‬‬ ‫بوکسیت به طور طبیعی ایجاد می شود و بوکسیت ها‬ ‫بر اس��اس کاربرد تجاری ش��ان به انواع مختلف تقسیم‬ ‫می ش��وند که نام انها به این ش��رح اس��ت؛ سنباده ای‪،‬‬ ‫سیمانی‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬متالورژی‪ ،‬نسوز و‪....‬‬ ‫نزدیک ‪۸۵‬درصد بیش��ترین بوکسیتی که در جهان‬ ‫تولی��د می ش��ود‪ ،‬به عنوان خ��وراک تولی��د الومینا در‬ ‫فرایند بای ِر استفاده می ش��ود‪ .‬در واقع امروز روش بای ِر‬ ‫مهم ترین روش صنعتی تولید الومینا از س��نگ معدن‬ ‫بوکس��یت اس��ت که فرایندی تصفیه ای‪ ،‬ش��یمیایی‪،‬‬ ‫مرطوب و س��وزان به ش��مار می اید؛ این روش را کارل‬ ‫بایر در سال ‪ ۱۸۸۷‬میالدی (‪ ۱۲۶۶‬خورشیدی) اختراع‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۱۲‬درصدی از واردت منطقه داشته اند‪ .‬خاورمیانه به عنوان‬ ‫یکی از بزرگ ترین بازارهای مصرف این محصول در جهان‪ ،‬سهم‬ ‫چش��مگیری از تولید و صادرات این محصول ندارد‪ .‬در سال های‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬ت��ا ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی‪ ،‬خاورمیانه به ط��ور میانگین فقط ‪۷‬‬ ‫درص��د از تجارت جهان را انجام داده ک��ه حدود ‪ ۴۶‬درصد ان‬ ‫نیز به وس��یله امارات و ‪ ۴۱‬درصد به وسیله عربستان انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬میانگین صادرات منطقه در س��ال های ‪ ۲۰۱۰‬تا ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬هزار تن براورد شد‪ .‬میانگین صادرات امارات‬ ‫‪ ۳۲‬و میانگین صادرات عربستان ‪ ۲۹‬هزار تن است‪ .‬گفته شد که‬ ‫امارات متحده به طور میانگین ساالنه ‪ ۲۷‬هزار تن صادرات مجدد‬ ‫(ری اکسپرت) دارد‪ ،‬بنابراین می توان گفت عربستان اصلی ترین‬ ‫صادرکننده منطقه است‪َ .‬زمیل و خلیج از تولیدکنندگان مطرح‬ ‫عربس��تان در صنعت ‪( OCTG‬کاالهای لوله ای کش��ور نفتی)‬ ‫هستند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!