روزنامه صمت شماره 1147 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1147

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1147

روزنامه صمت شماره 1147

‫امریکا باید همان پلی را که با خروج از‬ ‫برجام تخریب کرده بسازد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1147‬پیاپی ‪2465‬‬ ‫خبر روز‬ ‫«سازکار ویژه» برای تسهیل‬ ‫پرداخت های نفتی ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫لوایح مبارزه با پولشویی و‬ ‫پالرمو به مجمع‬ ‫فرستاده می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫وام مسکن‬ ‫افزایش نمی یابد‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫نگاهی به وضعیت فرسودگی ناوگان تاکسیرانی سراسر کشور نشان می دهد‬ ‫در بیانیه ایران و ‪ ۴+۱‬تاکید شد‬ ‫چهره ها‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫روز دوم س��فر حس��ن روحانی به نیویورک یکی از روزهای پرترافیک برای‬ ‫او بود‪ .‬دیدار با ش��خصیت های سیاس��ی کش��ورهای گوناگون و سخنرانی در‬ ‫مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین گفت وگو با شبکه های تلویزیونی‬ ‫امریکایی ازجمله برنامه های روحانی در روز دوم بود‪ .‬روحانی گفت‪ :‬امریکا ابتدا‬ ‫باید همان پلی را که با تهدید‪ ،‬تحریم و خروج از برجام تخریب کرده بس��ازد تا به‬ ‫شرایط اول برگردیم و به این ترتیب فضای مناسبی ایجاد شود و دو کشور بتوانند‬ ‫برای اینده شان برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار تاکسی در بالتکلیفی نوسازی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هیچ کس مسئولیت تخلفات‬ ‫ر ا برعهده نمی گیرد‬ ‫‪4‬‬ ‫پژوهش های سینمایی و‬ ‫توسعه سینمای کشور‬ ‫مصرف گرایی‬ ‫افت توسعه‬ ‫گزارش روز‬ ‫مشکالت چند وجهی‬ ‫کاشی و سرامیک ایران‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫پول پخش بازی های فوتبال‬ ‫در سینماها کجاست؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1147‬‬ ‫پیاپی ‪2465‬‬ ‫خبر‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫بیانیه مش��ترک ایران و گروه ‪ ۴+۱‬در استانه هیاهوی تبلیغاتی‬ ‫ترامپ در ش��ورای امنیت‪ ،‬پیام قوی به یکجانبه گرایی امریکا است‬ ‫که می گوید با س��ازکار ویژه مالی به رف��ع تحریم های اقتصادی و‬ ‫همکاری مستقیم و چندجانبه با ایران متعهدیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬نشس��ت وزیران خارجه ایران و ‪ ۴+۱‬ش��امگاه‬ ‫دوش��نبه‪ 2 ،‬مهر ‪ ۱۳۹۷‬در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در‬ ‫نیویورک به ریاس��ت فدریکا موگرینی‪ ،‬نماینده عالی اتحادیه اروپا‬ ‫با حضور وزیران خارجه ایران‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬روس��یه‪ ،‬چین‪ ،‬انگلیس و‬ ‫المان برگزار ش��د‪ .‬این نشست پیش از تالش امریکا برای استفاده‬ ‫اب��زاری از ش��ورای امنیت و اجرای نمایش علی��ه ایران از اهمیت‬ ‫وی��ژه ای برخوردار ب��ود و حمایت اروپا‪ ،‬چین و روس��یه از ایران و‬ ‫برج��ام و انزوای امریکا را به روش��نی به تصویر کش��ید‪ .‬در پایان‬ ‫این نشس��ت وزیران خارجه ایران و کشورهای ‪ 4+1‬اقدام به صدور‬ ‫بیانیه مش��ترکی کردند که واجد نکات مهم و قابل توجهی اس��ت‪.‬‬ ‫وزیران خارجه کش��ورهای یادش��ده در این بیانیه بر تعهد دوباره‬ ‫کش��ورهای عضو برج��ام در اجرای کام��ل و موثر ای��ن توافق‪ ،‬از‬ ‫جمله در ح��وزه رفع تحریم ها تاکید و اذعان کردند رفع تحریم ها‬ ‫و برخ��ورداری ای��ران از منافع اقتصادی حاص��ل‪ ،‬بخش کلیدی و‬ ‫حیاتی برجام است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬متن بیانیه مش��ترک وزیران خارجه دولت های‬ ‫عضو برجام که پس از نشس��ت ‪ ۲‬مهر ‪ ۱۳۹۷‬در مقر سازمان ملل‬ ‫متحد ازسوی محمدجواد ظریف و فدریکا موگرینی قرائت شد‪ ،‬به‬ ‫این شرح است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬نشست وزیران ‪( ۴+۱‬چین‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬فدراسیون روسیه‪،‬‬ ‫انگلیس ب��ه اضافه نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و‬ ‫امنیت��ی) و جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬اعضای برنام��ه جامع اقدام‬ ‫مشترک‪ ،‬در ‪ ۲‬مهر ‪ ۱۳۹۷‬در نیویورک برگزار شد‪ .‬اعضا مسیرهای‬ ‫پی��ش رو برای تضمین اج��رای کامل و موثر توافق هس��ته ای در‬ ‫تمام��ی ابعاد را بررس��ی کردند‪ .‬انه��ا همچنین فراین��د یافتن و‬ ‫عملیات��ی کردن راهکارهای عملی برای مس��ائل ناش��ی از خروج‬ ‫یکجانبه ایاالت متحده از این توافق و وضع دوباره تحریم هایی که‬ ‫براساس برجام و پیوست شماره دو ان رفع شده بود؛ موضوعی که‬ ‫به شدت موجب تاسف است را مورد مداقه قرار دادند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬نشس��ت به ریاس��ت خانم فدریکا موگرین��ی‪ ،‬نماینده عالی‬ ‫اتحادی��ه اروپا با حضور اعض��ای برجام در س��طح وزیران خارجه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اعض��ای برجام دوباره بر تعهد خود نس��بت به اجرای کامل‬ ‫و موث��ر ان در کمال حس��ن نیت و در یک فضای س��ازنده تاکید‬ ‫کردند‪ .‬انها خاطرنشان کردند برجام یک عنصر کلیدی در ساختار‬ ‫جهانی عدم اشاعه و یک دستاورد بسیار مهم در حوزه دیپلماسی‬ ‫چندجانبه اس��ت که بر اس��اس قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬با اتفاق ارا مورد‬ ‫تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اعض��ا تصدیق کردن��د همانطور که ‪ ۱۲‬گ��زارش پی در پی‬ ‫اژان��س بین المللی انرژی اتمی تایید ک��رده‪ ،‬ایران به اجرای کامل‬ ‫و موثر تعهدات هس��ته ای خود ادام��ه داده و بر ضرورت تداوم این‬ ‫عملکرد تاکی��د کردند‪ .‬اعضا همچنان پروژه مدرن س��ازی راکتور‬ ‫تحقیقاتی اراک به عنوان بخشی از برجام و طرح تبدیل تاسیسات‬ ‫فردو به یک مرکز هسته ای‪ ،‬فیزیک و فناوری را مورد حمایت قرار‬ ‫خواهند داد‪ .‬اعضا همچنین دوباره حمایت خود را از پروژه هایی که‬ ‫در حوزه همکاری هسته ای صلح امیز در چارچوب پیوست شماره‬ ‫‪ 3‬برجام قرار دارد اعالم کردند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬اعضا اذعان کردند در کنار اجرای تعهدات هسته ای از سوی‬ ‫ای��ران‪ ،‬رفع تحریم ها و برخورداری ایران از منافع اقتصادی حاصل‬ ‫از ان‪ ،‬یک بخش حیاتی از برجام است‪.‬‬ ‫‪ -۶‬اعض��ا بر اراده خود برای حمای��ت از ازادی فعاالن اقتصادی‬ ‫در تعقیب کس��ب وکار مشروع با ایران‪ ،‬در تطابق کامل با قطعنامه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬شورای امنیت سازمان ملل‪ ،‬تاکید کردند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬اعضا همچنین فعالیت های فش��رده و پیشرفت های ماهوی‬ ‫که تاکنون حاصل ش��ده‪ ،‬تش��دید گفت وگوهای فنی‪ ،‬تالش هایی‬ ‫ک��ه برای حفظ و تقویت روابط دوجانبه اقتصادی انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫بس��یج منابع قابل توجه ازس��وی همه اعضا از جمله با کشورهای‬ ‫ثال��ث عالقه مند برای حمایت از برج��ام و پیگیری به موقع و موثر‬ ‫عادی سازی روابط تجاری و بازرگانی با ایران را مورد توجه و تاکید‬ ‫قرار دادند‪.‬‬ ‫‪ -۸‬در این زمینه‪ ،‬اعضا از بروزس��انی «قانون انس��داد» اتحادیه‬ ‫اروپا و اعطای مجوز به بانک س��رمایه گذاری اروپا برای اینکه ایران‬ ‫نیز واجد شرایط برای دریافت وام های خارجی به شمار رود و اینکه‬ ‫این بروزسانی در ‪ ۱۶‬مرداد اجرایی شده‪ ،‬استقبال کردند‪.‬‬ ‫‪ -۹‬اعضا ت��داوم تعهد خود به اهداف من��درج در بیانیه وزیران‬ ‫کمیس��یون مش��ترک در ‪ ۱۵‬تیر ‪ ،۱۳۹۷‬به ویژه پیگیری اقدامات‬ ‫مش��خص و موثر برای تضمین کانال های پرداخت با ایران و تداوم‬ ‫ص��ادرات نفت و میعانات گازی‪ ،‬محصوالت نفتی و پتروش��یمی را‬ ‫دوباره مورد تایید قرار دادند‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬نظ��ر به فوریت و ضرورت حص��ول نتایج ملموس‪ ،‬اعضا از‬ ‫پیش��نهادهای عملی برای حفظ و توس��عه کانال ه��ای پرداخت و‬ ‫به طور مشخص ابتکار تاسیس یک «س��ازکار ویژه» برای تسهیل‬ ‫پرداخت های مربوط به صادرات (ش��امل نفت) و واردات ایران که‬ ‫فعاالن اقتصادی را در تعقیب تجارت مش��روع با ایران مس��اعدت‬ ‫کند و به انها اطمینان دوباره دهد‪ ،‬استقبال کردند‪ .‬اعضا دوباره بر‬ ‫اراده قوی خود برای حمایت از فعالیت بیشتر برای عملیاتی کردن‬ ‫این «س��ازکار ویژه» در کنار تداوم تعامل با ش��ریکان منطقه ای و‬ ‫بین المللی تصریح کردند‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬اعض��ا بر تصمیم خود برای حمایت از راهکارهای عملیاتی‬ ‫در زمینه موارد یادشده تاکید و توافق کردند پیشرفت های حاصل‬ ‫را به دقت زیر نظر داشته باشند و جلسه کمیسیون مشترک را‪ ،‬از‬ ‫جمله در سطح وزیران‪ ،‬به شکلی مقتضی برای پیشبرد تالش های‬ ‫مشترک تشکیل دهند‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬اعضای برجام خاطرنشان کردند این ابتکارها با هدف حفظ‬ ‫برجام انجام می شود که در جهت منافع بین المللی است‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬لوایح الحاق‬ ‫دولتجمهوریاسالمیایرانبهکنوانسیونسازمان‬ ‫ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی‬ ‫(پالرمو) و الیحه اصالح قانون مبارزه پولشویی برای‬ ‫بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬علی الریجانی در جلسه‬ ‫علنی روز گذش��ته مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫در زمینه این دو الیحه مالحظاتی از س��وی شورای‬ ‫نظ��ارت مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام وجود‬ ‫داش��ت که ان را به صحن مجمع ارائه داد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ش��ورای نظارت مجمع تش��خیص مصلحت نظام‬ ‫به ط��ور معمول باید الیحه الح��اق دولت جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به کنوانسیون س��ازمان ملل متحد‬ ‫برای مبارزه با جرائ م س��ازمان یافته فراملی و الیحه‬ ‫اصالح قانون مبارزه با پولش��ویی را برای بررسی به‬ ‫کمیسیون مربوط می فرستاد اما این بار الیحه را به‬ ‫ش��ورای نگهبان فرس��تاد داد؛ از این رو کمیسیون‬ ‫قضایی و حقوقی مجلس در موارد تصویب خود این‬ ‫نظ��رات را مد نظر قرار نداد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ 4 ،‬الیحه‬ ‫مربوط به ‪ FATF‬شامل لوایح «اصالح قانون مبارزه‬ ‫با پولش��ویی»‪« ،‬اصالح قانون مبارزه با تامین مالی‬ ‫تروریسم»‪« ،‬الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی‬ ‫مب��ارزه با تامی��ن مالی تروریس��م» و «الحاق ایران‬ ‫به کنوانس��یون س��ازمان ملل برای مقابله با جرایم‬ ‫س��ازمان یافته فراملی‪-‬پالرمو» در ماه های گذشته‬ ‫بحث هایی را به همراه داش��ته است‪ .‬از این ‪ 4‬الیحه‪،‬‬ ‫‪ 2‬الیحه نخس��ت که به دنبال اصالح قوانین داخلی‬ ‫اس��ت به تصویب مجلس رس��ید و راهی ش��ورای‬ ‫نگهبان ش��د‪ ،‬الیحه الح��اق ایران به کنوانس��یون‬ ‫بین الملل��ی مب��ارزه ب��ا تامین مالی تروریس��م نیز‬ ‫باتوجه به اعتراض ها و انتقادهای برخی نمایندگان‬ ‫اصولگرا از تاریخ ‪ ۲۰‬خرداد به مدت ‪ 2‬ماه در مجلس‬ ‫مس��کوت ماند‪ .‬الیحه الحاق ایران به پالرمو نیز پس‬ ‫از تصویب مجلس‪ ،‬در شورای نگهبان بررسی شد‪.‬‬ ‫س��خنگوی ش��ورای نگهبان به تازگی اعالم کرد‬ ‫الیحه «اصالح قانون مبارزه با پولشویی» صرف نظر‬ ‫از ایراده��ای ماهیتی‪ ،‬با یک ایراد ش��کلی روبه رو و‬ ‫اعالم ش��ده باتوجه به قضایی بودن الیحه و ضرورت‬ ‫تقدیم ان ازس��وی رئیس ق��وه قضاییه‪ ،‬مغایر بند ‪۲‬‬ ‫اصل ‪ ۱۵۸‬قانون اساسی تشخیص داده می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در زمینه الیحه الحاق به کنوانس��یون‬ ‫«پالرم��و» نیز عالوه بر ایرادهای ماهوی و ش��کلی‪،‬‬ ‫دو ایراد از س��وی مجمع تش��خیص مصلحت نظام‬ ‫ب��ه این الیحه گرفته ش��ده که ش��امل «مغایرت با‬ ‫سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی و سیاس��ت های‬ ‫امنیتی» بوده که این دو ایراد نیز براساس اصل ‪۱۱۰‬‬ ‫قانون اساس��ی از سوی ش��ورای نگهبان به مجلس‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫روز پرترافیک رئیس جمهوری در نیویورک‬ ‫امریکا باید همان پلی را که با خروج از برجام تخریب کرده بسازد‬ ‫روز دوم س��فر حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری اس�لامی ایران به‬ ‫نیویورک یکی از روزهای پرترافیک برای او بود‪ .‬دیدار با شخصیت های‬ ‫سیاس��ی کشورهای گوناگون و س��خنرانی در مجمع عمومی سازمان‬ ‫ملل متح��د و همچنین گفت وگو با ش��بکه های تلویزیونی امریکایی‬ ‫ازجمله برنامه های روحانی در روز دوم بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ن روحانی سه ش��نبه ش��ب حدود ساعت ‪۲۱‬‬ ‫در مجمع عمومی س��ازمان ملل س��خنرانی داش��ت‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫همچنی��ن با امانوئ��ل مک��رون رئیس جمهوری فرانس��ه‪ ،‬ت��رز ا می‬ ‫ نخست وزیر انگلیس و نخست وزیر نروژ‪ ،‬ارمنستان و بلژیک دیدار کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬با ‪ ۱۰‬نفر از رهبران جوامع اسالمی‬ ‫امریکا نیز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کرد‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس مصاحبه مشترک با ش��بکه تلویزیونی سی ان ان و‬ ‫پی بی اس امریکا از برنامه های روحانی در نیویورک بود‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫همچنین در گفت وگویی با ش��بکه تلویزیونی ان بی سی امریکا تاکید‬ ‫ک��رد برنامه ای برای دیدار ب��ا ترامپ ندارد و اساس��ا رئیس جمهوری‬ ‫امری��کا ش��رایطی را به وجود نیاورده که فضای چنی��ن دیداری ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬حجت االسالم والمس��لمین حسن روحانی دوش��نبه (به وقت‬ ‫محلی) در این گفت وگو و در پاس��خ این پرس��ش ک��ه ایا در نیویورک‬ ‫دیداری بین ش��ما و ترامپ انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه ای برای دیدار‬ ‫نداریم‪ .‬کسی که عالقه به مذاکره‪ ،‬گفت وگو و پیشرفت در روابط دارد‪،‬‬ ‫از حربه تحریم و تهدید اس��تفاده نمی کند‪ .‬زمانی که دولتی همه توان‬ ‫خود را علیه دولت دیگر به کار می گیرد‪ ،‬معنایش این است که اراده الزم‬ ‫برای حل و فصل مس��ائل ندارد‪ .‬خبرنگار شبکه تلویزیونی ان بی سی از‬ ‫رئیس جمهوری پرسید‪ :‬تمایل دارید چه چارچوب و شرایطی از طرف‬ ‫امریکا مشاهده کنید تا زمینه چنین جلسه ای فراهم و گفت وگوها اغاز‬ ‫شود؟ که رئیس جمهوری در پاسخ گفت‪ :‬امریکا ابتدا باید همان پلی را‬ ‫که با تهدید‪ ،‬تحریم و خروج از برجام تخریب کرده بس��ازد تا به شرایط‬ ‫اول برگردیم و به این ترتیب فضای مناس��بی ایجاد ش��ود و دو کش��ور‬ ‫بتوانند برای اینده ش��ان برنامه ریزی کنند‪ .‬روحانی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که چرا ایران باوجود خروج امری��کا از برجام همچنان در این‬ ‫توافق باقی ماند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امید امریکا این بود که با خروج این کشور‬ ‫از برجام‪ ،‬بالفاصله ایران هم خارج ش��ود تا موضوع به ش��ورای امنیت‬ ‫ارجاع داده ش��ود و در ادامه راه‪ ،‬از طریق س��ازمان مل��ل ایران تحریم‬ ‫شود‪ ،‬اما پیش بینی های ترامپ درست از اب درنیامد‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫افزود‪ :‬امریکا برخالف مقررات بین المللی از برجام خارج شد و قطعنامه‬ ‫الزم االجرای ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنیت را زیر پا گذاشت اما ما تا زمانی که‬ ‫منافع کشور از سوی ‪ 5‬کشور باقیمانده تامین شود‪ ،‬در برجام خواهیم‬ ‫ماند‪ .‬روحانی گفت‪ :‬قرارداد یکطرفه که معنا ندارد؛ اگر قراردادی باشد‬ ‫که ما محدودیت ها را بپذیریم‪ ،‬معنایش این اس��ت که از امتیازهای ان‬ ‫قرارداد هم بهره مند شویم؛ بنابراین ماندن در برجام منوط به این است‬ ‫که ‪ ۵‬کش��ور باقیمانده به تعهدات خود عمل کنند‪ .‬رئیس جمهوری در‬ ‫پاس��خ به پرسش��ی درباره میزان اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تحریم از یک سو فشار به مردم کشور وارد کرده اما از سوی‬ ‫دیگر زمینه صادرات بهتر شده و تولید ملی ما هم در بسیاری از زمینه ها‬ ‫حرکت بس��یار خوبی را در دوران تحریم شروع کرده است‪ .‬همه تالش‬ ‫امری��کا این اس��ت که مقررات تجارت بین الملل��ی را زیر پا بگذارد و به‬ ‫کش��ورهای دیگر و شرکت ها فش��ار وارد کند که انها برخالف مقررات‬ ‫بین المللی با ایران رابطه نداش��ته باشند‪ .‬رییس جمهوری اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��ریکان اروپایی ما و متحدان امریکا در اروپا‪ ،‬با صراحت اعالم کردند‬ ‫ک��ه با کار ترامپ مخالفند و می خواهند در برجام بمانند و همواره ما را‬ ‫تشویق کردند که در برجام بمانیم‪ .‬در همان روزهای اولیه ای که ترامپ‬ ‫از این توافق خارج ش��د‪ ،‬یکی از رهبران اروپا با من تلفنی صحبت کرد‬ ‫و از من خواس��ت مهلت الزم را به اروپا بدهیم ت��ا انها بتوانند اقدامات‬ ‫الزم را برای حفظ این توافق انجام دهند‪ .‬براس��اس انچه می بینم اراده‬ ‫‪ ۵‬کش��ور دیگر و اتحادیه اروپا بر این اس��ت که ای��ن توافق باقی بماند‪.‬‬ ‫این ما نیس��تیم که بین امری��کا و دیگران فاصل��ه انداختیم این رفتار‬ ‫نادرست خود ترامپ است که این فاصله را به وجود اورده و اگر او به این‬ ‫رفتار نادرس��تش ادامه دهد‪ ،‬به طورحتم فاصله ها بیشتر خواهد شد‪ .‬از‬ ‫روحانی پرسیده ش��د‪ :‬دومین دور تحریم ها در اوایل نوامبر (‪ ۱۳‬ابان)‬ ‫ش��روع می شود و ایاالت متحده به طور روش��ن اعالم کرده می خواهد‬ ‫صادرات نفتی ش��ما را به صفر برساند‪ ،‬ایا معتقدید چنین چیزی اتفاق‬ ‫خواهد افتاد و چگونه چنین چیزی را می بینید‪ .‬رئیس جمهوری گفت‪:‬‬ ‫نخست اینکه امریکا در عمل انچه در نوامبر باید انجام بدهد‪ ،‬پیشاپیش‬ ‫انجام داده اس��ت؛ یعنی در همین سپتامبر فش��ارهای خود را به همه‬ ‫کش��ورهای خریدار نفت ایران وارد کرده اس��ت‪ .‬بنابراین ظاهرش این‬ ‫اس��ت که نوامبر نرس��یده اما درواقع در سپتامبر انچه بنا بود در نوامبر‬ ‫انجام داده ش��ود‪ ،‬انجام ش��ده اس��ت‪ .‬امریکا قادر نیست صادرات نفت‬ ‫ایران را به صفر برساند؛ این کار امکان پذیر نیست و این ادعای توخالی‬ ‫و پوچی اس��ت که امریکا می کند‪ .‬در نهایت در این مس��یر ممکن است‬ ‫فش��ارهایی وارد ش��ود‪ ،‬اما امریکا به طور حتم به اهدافش نمی رس��د‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری همچنین در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه شما‬ ‫معتقدی��د ایاالت متحده از گروهی که به اهواز حمله کردند و ده ها نفر‬ ‫را کش��تند‪ ،‬پشتیبانی و حمایت کرده است؟ بیان کرد‪ :‬یکی از مقامات‬ ‫امری��کا به صراحت ضمن حمایت از تروریس��ت ها گف��ت اگر در اهواز‬ ‫حادثه ای رخ داده‪ ،‬ایران نباید به دنبال کشورهای دیگر باشد‪ ،‬بلکه این‬ ‫مربوط به رفتار خود ایران اس��ت‪ .‬این معنایش این است که امریکا هم‬ ‫فعالیت تروریستی را مجاز می داند‪ ،‬هم دارد تشویق می کند و هم عامل‬ ‫این حوادث را دولت ایران می داند‪ .‬اگر اینچنین است و اگر ما بخواهیم‬ ‫درباره ‪ ۱۱‬س��پتامبر و اعمال تروریس��تی که در پاریس و بروکسل رخ‬ ‫داده ب��ا همین تعبیر قضاوت کنیم معنی اش چیس��ت؟ پس دولت ها‬ ‫مسئول و تروریست ها بی گناه هستند و تروریست ها دارند می جنگند‬ ‫برای اهداف خودش��ان و دولت ها مقصرند که تس��لیم تروریس��ت ها‬ ‫نمی ش��وند؟! دیروز نماینده امریکا در س��ازمان ملل به صراحت اعالم‬ ‫کرد دولت ایران باید تسلیم تروریست ها شود و این بسیار شرم اور بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری افزود‪ :‬به نظر من امریکایی ها در یک س��ال گذشته از‬ ‫بس��یاری از تعهدات بین المللی و توافق های چندجانبه خارج ش��دند؛‬ ‫از معاه��ده پاری��س گرفته تا نفت��ا و از قراردادهایی که در پاس��یفیک‬ ‫داش��تند تا برجام‪ .‬به نظر من زیر پا گذاش��تن پیمان ها بدون دلیل و با‬ ‫دالیل واهی ب��ه نفع امریکا نخواهد بود‪ .‬امریکایی ها در بلندمدت ضرر‬ ‫می کنند؛ انجایی که با مقررات بین المللی مبارزه می کنند‪ .‬به نظر من‬ ‫امریکا باید به تعهدات بین المللی اش و به مقرراتی که در شورای امنیت‬ ‫حاکم است‪ ،‬برگردد؛ هم قطعنامه های شورای امنیت و هم توافق هایی‬ ‫که در گذش��ته داش��ته اس��ت‪ .‬این به نفع جهان اس��ت و به نفع خود‬ ‫امری��کا نیز خواهد بود‪ .‬رئیس جمه��وری اظهار کرد‪ :‬همه این اقدامات‬ ‫امری��کا را برخالف مقررات بین الملل��ی می دانیم؛ یعنی تحریم امریکا‬ ‫را برخالف مقررات بین المللی می دانی��م‪ .‬انچه امریکا انجام می دهد‪،‬‬ ‫خالف مقررات بین المللی اس��ت و تحریم هایش نیز برخالف مقررات‬ ‫بین المللی اس��ت‪ .‬دلمان می خواهد این تحریم به شکست منجر شود‪.‬‬ ‫می خواهیم امریکا در این راه غیرقانونی ناموفق باش��د و به هر طریقی‬ ‫که باش��د امریکا نتواند به این کار غیرقانون��ی ادامه دهد؛ این را به نفع‬ ‫جهان و منطقه می دانیم‪.‬‬ ‫طرح استعفای شریعتمداری در راستای تضعیف دولت است‬ ‫معاون امور مجلس رئیس جمهوری‪ ،‬طرح اس��تعفای وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت را در ادامه روند تضعیف دولت و در راس��تای تخریب‬ ‫روحیه مردم و مسئوالن دانست و گفت‪ :‬محمد شریعتمداری کماکان‬ ‫و ب��ا توان مضاعف به انجام وظیفه خود مش��غول اس��ت‪ .‬حس��ینعلی‬ ‫امی��ری در گفت وگو با ایرنا در پاس��خ به پرسش��ی درباره اینکه بعضی‬ ‫از اس��تیضاح کنندگان وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اظهار کردند‬ ‫ش��ریعتمداری برای پاس��خگو نشدن و فرار از اس��تیضاح نمایندگان‬ ‫مجلس اس��تعفا داده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬پیش از این هم بیان کردم استعفایی‬ ‫در کار نیس��ت که فرار از زیر بار مس��ئولیت و پاس��خگویی باش��د‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از وزیران باتجربه‪ ،‬مس��ئولیت پذیر‬ ‫و قوی دولت تدبیر و امید به ش��مار می رود و اماده پاس��خگویی و رفع‬ ‫هرگون��ه ابهام و دغدغه نمایندگان مجلس اس��ت‪ .‬معاون امور مجلس‬ ‫عکس روز‬ ‫رئیس جمه��وری تصری��ح کرد‪ :‬هم��ه اعضای دولت از ابت��دای کار به‬ ‫رئیس جمه��وری اعالم کردند ک��ه در هر مرحله و مقطعی که مصالح و‬ ‫منافع کش��ور اقتضا می کند و الزم دانستند هر تصمیمی که درباره هر‬ ‫ی��ک از انها صالح می بینند‪ ،‬اتخاذ کنن��د‪ .‬امیری بار دیگر تاکید کرد‪:‬‬ ‫اس��تعفایی در کار نیس��ت و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کماکان و با‬ ‫توان مضاعف به انجام وظیفه مشغول است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫تاکید روسیه بر پایبندی به برجام‬ ‫پس از نشست نیویورک‬ ‫برداشت انگور وتولید کشمش در مالیر‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫میزان‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫وزیر امورخارجه روس��یه پس از نشس��ت اعضای برج��ام در نیویورک‬ ‫تاکید کرد که مس��کو ب��ه همکاری با ایران و همچنین توافق هس��ته ای‬ ‫پایبند است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از العالم‪ ،‬س��رگئی الوروف‪ ،‬وزیر امورخارجه‬ ‫روس��یه پس از نشس��ت وزرای امورخارجه ایران و ‪ 4+1‬درباره برجام که‬ ‫بامداد سه شنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک انجام شد‪ ،‬تاکید کرد که‬ ‫مس��کو به همکاری با ایران و تعهدات خود در چارچوب برجام در راستای‬ ‫اصل منع تکثیر سالح های اتمی پایبند است‪.‬‬ ‫وزی��ران امورخارجه ای��ران و ‪ 4+1‬بار دیگر دور یک میز جمع ش��دند‬ ‫و تاکی��د کردند ک��ه «برجام یک عنصر کلیدی در س��اختار جهانی عدم‬ ‫اش��اعه است و یک دستاورد بس��یار مهم در حوزه دیپلماسی چندجانبه‬ ‫محس��وب می شود که بر اس��اس قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬به اتفاق ارا مورد تایید‬ ‫ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد قرار گرفته است‪ ».‬وزیر امورخارجه‬ ‫روس��یه در حالی بر پایبندی کش��ورش به برجام تاکی��د دارد که بیانیه‬ ‫وزرای امورخارجه ایران و کش��ورهای ‪ ،4+1‬دیگر کشورها را نیز به اتخاذ‬ ‫سیاس��ت ها و ایجاد سازکارهای مش��ابه در روابط اقتصادی خود با ایران‬ ‫تش��ویق کرده و خواهان حفظ و تقویت روابط دوجانبه اقتصادی با ایران‬ ‫و بس��یج همه امکانات از جمله از طریق همکاری باکشورهای ثالث برای‬ ‫عادی سازی موثر روابط تجاری و بازرگانی با ایران شده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وانگ ی��ی‪ ،‬وزی��ر خارج��ه چی��ن و‬ ‫محمد ج��واد ظریف وزی��ر امور خارج��ه ایران در‬ ‫حاش��یه هفتاد و س��ومین اجالس مجمع عمومی‬ ‫س��ازمان ملل متحد در نیوی��ورک با یکدیگر دیدار‬ ‫و گفت وگ��و کردند‪ .‬وزیر خارج��ه چین در دیدار با‬ ‫وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر تعهد این کش��ور‬ ‫برای حفظ برجام گفت‪ :‬پکن روابط عادی اقتصادی‬ ‫با تهران را ادامه می دهد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ب��رای تامین نظر ش��ورای نگهب��ان الیحه اصالح‬ ‫قانون مبارزه با پولش��ویی را اصالح و موسس��ه ها و‬ ‫س��ازمان های غیرانتفاعی مال��ی را ملزم به اجرای‬ ‫ای��ن قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریس��م‬ ‫کردن��د‪ .‬نمایندگان در ادامه این جلس��ه‪ ،‬موادی از‬ ‫الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از‬ ‫شورای نگهبان را بررسی و اصالح کردند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬دونال��د ترامپ در توییتی نوش��ت‪:‬‬ ‫برخ�لاف درخواس��ت ها‪ ،‬برنامه ای ب��رای مالقات‬ ‫حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری ایران ندارم‪ .‬شاید‬ ‫روزی در اینده ب��ا وی مالقات کنم‪ .‬مطمئنم که او‬ ‫مردی دوست داشتنی است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی روسی‬ ‫«تاس»‪ ،‬ش��ورای امنیت ملی روس��یه در بیانیه ای‬ ‫از س��فر قریب الوق��وع «نیکوالی پاتروش��وف» به‬ ‫ایران خبر داد‪ .‬در این بیانیه گفته ش��ده نشس��ت‬ ‫چندجانبه میان ش��وراهای امنیت ملی کشورهای‬ ‫گوناگون درباره افغانستان در تاریخ ‪ ۲۶‬سپتامبر در‬ ‫تهران برگزار خواهد شد‪ .‬نیکوالی پاتروشوف دبیر‬ ‫ش��ورای امنیت ملی روسیه‪ ،‬نماینده روسیه در این‬ ‫مذاکرات خواهد بود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��فارت ایران در لندن به دلیل اقدام‬ ‫غیرقانونی ش��بکه «ایران اینترنش��نال» در پخش‬ ‫مصاحبه با سخنگوی گروه تروریستی االحوازیه از‬ ‫این شبکه به افکام شکایت کرد‪ .‬حمید بعیدی نژاد‬ ‫در صفحه توییتر خود نوشت‪ :‬سفارت ایران در لندن‬ ‫ضمن تس��لیم شکایت رس��می خود به افکام برای‬ ‫بررسی اقدام غیرقانونی ش��بکه ایران اینترنشنال‬ ‫در پخش مصاحبه با س��خنگوی گروه تروریستی‪،‬‬ ‫به طور جداگانه از دولت انگلیس نیز درخواست کرد‬ ‫با شناس��ایی اعضای این گروه تروریستی‪ ،‬فعالیت‬ ‫انها را ممنوع و از این کشور اخراج کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬روزنام��ه ایتالیایی «ای��ل جورناله»‬ ‫نوش��ت‪ :‬در اس��تانه دور جدی��د تحریم ه��ای‬ ‫امریکای��ی علیه تهران‪ ،‬اتحادیه اروپا‪ ،‬دونالد ترامپ‬ ‫رئیس جمهوری امریکا را به چالش کشیده و اماده‬ ‫دور زدن تحریم های ضدایرانی است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬حجت االسالم حسن روحانی در دیدار‬ ‫«عب��داهلل عب��داهلل» رئیس هی��ات اجرایی دولت‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬با بیان اینکه همه باید برای ریشه کنی‬ ‫تروریس��م در منطقه تالش کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬امنیت‬ ‫کش��ورهای منطقه از جمله ایران و افغانس��تان به‬ ‫یکدیگ��ر گره خ��ورده و حضور بیگان��گان در این‬ ‫منطقه به ضرر همه ما است‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬حسنروحانیدردیداربا«اوومورالس»‬ ‫رئیس جمهوری بولیوی‪ ،‬با بیان اینکه دو ملت ایران‬ ‫و بولیوی اشتراک ها‪ ،‬عالقه ها و ارزش های نزدیکی‬ ‫با هم دارند‪ ،‬گفت‪ :‬باید در راس��تای توسعه و تقویت‬ ‫رواب��ط و همکاری ه��ای تهران‪-‬الپاز بیش از پیش‬ ‫تالش کنیم‪ .‬رئیس جمهوری اسالمی ایران گفت‪:‬‬ ‫ملت ایران همواره با قدرت در کنار دوس��تان خود‬ ‫ایستاده و از انها در همه عرصه ها حمایت می کند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬رئیس��ان جمهوری اس�لامی ایران و‬ ‫جمهوری ترکیه عصر دوشنبه در نیویورک درباره‬ ‫مهم ترین مسائل دوجانبه‪ ،‬منطقه ای و بین المللی‪،‬‬ ‫گفت وگ��و و تبادل نظر کردند‪ .‬روحانی در حاش��یه‬ ‫نشس��ت مجمع عمومی س��ازمان مل��ل در دیدار‬ ‫با رجب طی��ب اردوغان با تاکید ب��ر اینکه ایران از‬ ‫حضور و مش��ارکت س��رمایه گذاران و شرکت های‬ ‫ترکیه ای در پیش��برد پروژه های کش��ور استقبال‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ مانعی برای گسترش و تعمیق‬ ‫همکاری های دو کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬وزی��ر خارجه فرانس��ه در حس��اب‬ ‫توییت��ری خ��ود بر ض��رورت حفظ برج��ام تاکید‬ ‫کرد‪ .‬ژان ایو لودریان‪ ،‬وزیر خارجه فرانس��ه‪ ،‬پس از‬ ‫دی��دار با محمدجواد ظری��ف‪ ،‬همتای ایرانی خود‪،‬‬ ‫در پیامی توییتری نوش��ت‪ :‬رودررو با جواد ظریف‪،‬‬ ‫همتای ایرانی ام؛ حفظ توافق هس��ته ای و یاداوری‬ ‫خواس��ته های مان درباره اقدام ه��ای نگران کننده‬ ‫ایران از محورهای گفت وگو بود‪».‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ب��ه گ��زارش رویت��رز‪ ،‬ت��رزا م��ی‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر بریتانی��ا‪ ،‬در جریان دیدار با حس��ن‬ ‫روحان��ی‪ ،‬رئیس جمهوری ای��ران‪ ،‬ب��ا وی درباره‬ ‫ازادی «نازنین زاغری» شهروند ایرانی‪ -‬بریتانیایی‬ ‫بازداشتی‪ ،‬رایزنی می کند‪ .‬یک مقام رسمی بریتانیا‬ ‫گفت‪ :‬نخس��ت وزیر نگرانی جدی خ��ود را از ادامه‬ ‫بازداش��ت زاغری اع�لام خواهد کرد و خواس��تار‬ ‫ازادی او براساس مبانی انسان دوستانه خواهد شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬کاخ س��فید با انتش��ار اطالعیه ای‬ ‫روی وب س��ایت خود اع�لام کرد دونال��د ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا و امانوئ��ل مک��رون‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری فرانس��ه در نیوی��ورک با یکدیگر‬ ‫دیدار و درباره موضوعات گوناگون ش��امل ایران و‬ ‫سوریه گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫لوایح مبارزه با پولشویی و پالرمو به مجمع فرستاده می شود‬ ‫در بیانیه ایران و ‪ ۴+۱‬تاکید شد‬ ‫«سازکار ویژه» برای تسهیل‬ ‫پرداخت های نفتی ایران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1147‬‬ ‫پیاپی ‪2465‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫نگاهی به وضعیت فرسودگی ناوگان تاکسیرانی سراسر کشور نشان می دهد‬ ‫‹ ‹چرا نوسازی متوقف شد؟‬ ‫مرتضی ضامنی‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی ش��هری‬ ‫کش��ور در بیان علت توقف طرح نوسازی تاکسی های فرسوده‬ ‫به مهر گفت‪ :‬تا بهمن س��ال گذش��ته ‪ ۷۲‬هزار تاکسی فرسوده‬ ‫از رده خارج و ‪ ۶۲‬هزار تاکس��ی ن��و جایگزین این خودروهای‬ ‫فرس��وده ش��دند‪ .‬اختالف ‪۱۰‬هزارتایی خودروهای فرسوده و‬ ‫نو نیز مربوط به تاکس��ی هایی اس��ت که فرایند اسقاط را طی‬ ‫کرده بودند و تمایلی به فعالیت در حوزه تاکسیرانی نداشتند‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار تاکسی در بالتکلیفی نوسازی‬ ‫نو به کس��ی بیش از این طول کش��یده‪ ،‬به این دلیل اس��ت که‬ ‫راننده ای به طور داوطلبانه‪ ،‬فرایند اسقاط را پیش از زمانی که‬ ‫باید‪ ،‬طی و زودتر از موعد‪ ،‬خودرو خود را اس��قاط کرده اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم مسئوالن‪ ،‬نرخ سود تس��هیالت ‪ ۲۰‬میلیونی‬ ‫تاکسی های فرسوده ‪ ۱۸‬درصد بوده و دوره بازپرداخت ان‪۴۸ ،‬‬ ‫ماه اس��ت‪ .‬سمند و پژو خودروهای جایگزین در طرح نوسازی‬ ‫تاکسی های فرسوده هستند‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹سود باال‪ ،‬مانع مشارکت رانندگان‬ ‫به گفته وی‪ ،‬چشم انداز این طرح نوسازی ‪ ۹۰‬هزار تاکسی بود‬ ‫اما به دلیل انباش��تگی بدهی گمرک به خودروس��ازان‪ ،‬بعد از‬ ‫خروج ‪ ۷۲‬هزار تاکس��ی از ناوگان‪ ،‬روند نوس��ازی متوقف شد‪.‬‬ ‫ضامن��ی در این زمین��ه توضیح داد‪ :‬برای اس��قاط هر خودرو‪،‬‬ ‫گم��رک ‪ ۵‬میلی��ون تومان به حس��اب ش��رکت خودروس��از‬ ‫کارس��ازی می کرد که به دلیل تعداد باالی تاکس��ی فرسوده و‬ ‫پیش بینی نشدن اعتبارات الزم‪ ،‬گمرک به شرکت خودروساز‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلی��ارد تومان بدهکار ش��د و خودروس��از اعالم کرد تا‬ ‫وقتی این بدهی پرداخت نش��ود‪ ،‬خودرو جدیدی تحویل داده‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬به گفته او‪ ،‬این مشکل در سال ‪ ۹۷‬برطرف و بودجه‬ ‫الزم در این زمینه پیش بینی ش��د اما به دلیل نوسان های نرخ‬ ‫ارز و وضعیت اقتصادی کش��ور‪ ،‬ش��رکت خودروساز که ‪۸۰۰‬‬ ‫پیش فاکتور صادر کرده بود‪ ،‬به طور غیررس��می اعالم کرد در‬ ‫حوزه تولید با مش��کل روبه رو ش��ده‪ ،‬این درحالی است که دو‬ ‫خودرو در نظر گرفته ش��ده برای تاکسی‪ ،‬سمند و پژو یعنی دو‬ ‫محصول داخلی و ملی هستند‪ .‬مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‬ ‫ش��هری با تاکید بر اینکه نوس��ازی حدود ‪ ۱۲۰‬هزار تاکس��ی‬ ‫فرس��وده دیگر نیز در دس��تور کار است‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای مطلوب‬ ‫این طرح ارکان گوناگونی دارد که یک پایه ان‪ ،‬بانک ها هستند‬ ‫و باید در پرداخت تس��هیالت با سود کمتر کمک کنند‪ .‬مسئله‬ ‫مهم دیگر نیز ارزش گواهی اسقاط تاکسی های فرسوده است‬ ‫که باید ازس��وی دولت محاس��به و میزان ان برای خودروساز‪،‬‬ ‫کارس��ازی ش��ود‪ .‬این مهم ترین چالش اتحادیه تاکس��یرانی‬ ‫شهری در اجرای طرح نوسازی است زیرا اعتبار در نظر گرفته‬ ‫ش��ده متناسب با حجم اسقاط نیست‪ ،‬به همین دلیل طرح در‬ ‫چند مرحله متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬ضامنی وعده داد در صورت‬ ‫تامین ش��رایط مطلوب و هم��کاری نهادهای گوناگون در این‬ ‫طرح‪ ۳۰ ،‬هزار تاکس��ی و ‪۱۰‬هزار ون تا پایان سال ‪ ۹۷‬نوسازی‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬به گفت��ه او احتمال دارد برلیان��س و اریو نیز به‬ ‫فهرس��ت خودروهای جایگزین تاکس��ی های فرسوده افزوده‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات طرح نوسازی‬ ‫در طرح کش��وری نوسازی تاکس��ی های فرسوده که مدتی‬ ‫اس��ت متوقف شده‪ ۲۰۰ ،‬میلیون ریال تسهیالت ارزان قیمت‬ ‫به مالکان تاکس��ی های فرسوده ارائه و ‪ ۵۰‬میلیون ریال معادل‬ ‫ارزش ریال��ی دو گواهی اس��قاط ازس��وی گمرک به حس��اب‬ ‫خودروساز پرداخت می ش��ود‪ .‬همچنین ‪ 5‬میلیون ریال بابت‬ ‫الش��ه خودرو به عنوان اورده مالک تاکس��ی فرس��وده لحاظ‬ ‫می ش��ود؛ به عبارتی جمع ان ‪ ۲۵‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫و باقی ارزش خودرو از س��وی مالک تاکسی فرسوده پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گفته مس��ئوالن‪ ،‬طرح نوس��ازی تاکس��ی های‬ ‫فرس��وده به ص��ورت کلید به کلید تعریف ش��ده و هر کس که‬ ‫خودرو خود را برای اس��قاط تحویل می دهد تا ‪ ۴۸‬ساعت بعد‬ ‫خودرو نو را تحویل می گیرد‪ .‬انها می گویند اگر تحویل خودرو‬ ‫گرچه مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری‪ ،‬بدهی گمرک‬ ‫به ش��رکت خودروس��از را عام��ل اصلی توقف طرح نوس��ازی‬ ‫تاکس��ی های سراس��ر کش��ور عنوان می کند اما س��خنگوی‬ ‫کمیسیون عمران مجلس ش��ورای اسالمی معتقد است بهره‬ ‫باالی تس��هیالت بانک��ی این طرح نیز تبدیل ب��ه عاملی برای‬ ‫مش��ارکت نکردن رانندگان در این طرح ش��ده است‪ .‬صدیف‬ ‫ب��دری در این زمینه به‬ ‫گفت‪ :‬گرچه براس��اس توافق‬ ‫به عم��ل امده‪ ،‬برخی بانک ها متعهد ش��ده اند در اجرای طرح‬ ‫نوس��ازی تاکسی ها همکاری داشته باش��ند اما باتوجه به نرخ‬ ‫باالی س��ود تس��هیالت این طرح‪ ،‬به نظر می رسد نظام بانکی‬ ‫در ای��ن زمینه ضعیف عم��ل کرده و در پرداخت تس��هیالت‬ ‫هم��کاری الزم را ن��دارد‪ .‬او با تاکید بر اینکه نرخ باالی س��ود‬ ‫تسهیالت بانکی می تواند طرح را برای همیشه ناتمام بگذارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نرخ سود تس��هیالت باید براساس وضعیت مالی و‬ ‫توان اقتصادی رانندگان تاکس��ی تعیین شود اما در این طرح‬ ‫به این مسئله بی توجهی شده‪ ،‬به همین دلیل بیشتر رانندگان‬ ‫تمایلی به مش��ارکت در طرح ندارند‪ .‬ب��دری ادامه داد‪ :‬میزان‬ ‫تس��هیالت نوسازی و شیوه بازپرداخت ان باید با دخل و خرج‬ ‫رانندگان تاکس��ی هماهنگی داشته باش��د اما اکنون شرایط‬ ‫به گونه ای پیش می رود که رانندگان تاکسی به دلیل مشکالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬به کار با خودرو فرسوده ادامه می دهند و این مسئله‬ ‫بر مشکالت الودگی هوا در سراسر کشور می افزاید‪ .‬سخنگوی‬ ‫کمیس��یون عمران معتقد اس��ت عالوه بر لزوم انعطاف نشان‬ ‫دادن گمرک و ش��رکت خودروساز برای اجرای طرح نوسازی‬ ‫تاکسی های فرس��وده‪ ،‬بانک ها نیز باید انعطاف بیشتری برای‬ ‫اجرای ای��ن طرح که اثرات مثبت بر کل اقتصاد کش��ور دارد‪،‬‬ ‫نش��ان دهند‪ .‬از س��وی دیگر دولت نیز می توان��د با اختصاص‬ ‫منابع بیش��تر به این طرح و تقبل درصدی از نرخ بهره‪ ،‬به روند‬ ‫نوسازی سرعت بخشد‪.‬‬ ‫نرخ سود‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪ ۲۰‬میلیونی‬ ‫تاکسی های‬ ‫فرسوده ‪۱۸‬‬ ‫درصد و دوره‬ ‫بازپرداخت ان‪،‬‬ ‫‪ ۴۸‬ماه است‬ ‫یک فعال حوزه محیط زیست گفت‪ :‬فرهنگ‬ ‫نفی خودرومحوری باید از مقامات و نمایندگان‬ ‫مجلس اغاز شود‪ .‬محمد درویش در گفت وگو‬ ‫با ایسنا با تاکید بر تغییر نگرش مردم در عصر‬ ‫حاضر در زمینه خودرومح��وری تصریح کرد‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬سال است دنیا به این نتیجه رسیده‬ ‫که خودرومحوری به عنوان مقوله ای که زمانی‬ ‫ارزش تلقی می شد‪ ،‬امروز خسارت های جدی‬ ‫برای کیفیت زندگی انس��ان ها به بار می اورد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه در شرایطی که دنیا بیش‬ ‫از دو دهه اس��ت اش��تیاق خود را به طراحی‬ ‫مبلمان شهری براس��اس خودرومحوری مهار‬ ‫کرده‪ ،‬در کشور ما هنوز هم برخی شهرداران و‬ ‫مسئوالن عالی رتبه تصور می کنند شناسه یک‬ ‫شهر توسعه یافته تعداد پل ها‪ ،‬اتوبان ها‪ ،‬تقاطع‬ ‫غیرهمس��طح و پارکینگ های طبقانی اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرکل پیشین مشارکت های مردمی سازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط زیس��ت تاکید ک��رد‪ :‬تمرکز‬ ‫روی خودرومحوری نش��ان می دهد در کشور‬ ‫ما چق��در راه نرفته وج��ود دارد تا به نهضتی‬ ‫برس��یم که امروز در اتحادیه اروپ��ا راه افتاده‬ ‫اس��ت؛ نهضتی که با هدف کاهش استفاده از‬ ‫خودرو ش��خصی‪ ،‬دریافت گواهینامه را تحریم‬ ‫می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر بس��یاری‬ ‫از جوانان اروپایی به پویش��ی ملحق می شوند‬ ‫که گرفت��ن گواهینامه را تحریم می کند چون‬ ‫فکر می کنند اس��تفاده از خودرو ش��خصی در‬ ‫کالنش��هرها ک��ه س��اکنان انها از مش��کالت‬ ‫تنفس��ی و بیماری های مرتبط با الودگی هوا‬ ‫رنج می برند‪ ،‬جنایت به ش��مار می اید‪ .‬درویش‬ ‫ب��ا انتق��اد از برخی رفتارهای غلط در کش��ور‬ ‫م��ا که باع��ث رونق خودرومحوری می ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه هنوز بسیاری از خانواده های‬ ‫ایران��ی برای تش��ویق فرزندان خ��ود به ادامه‬ ‫تحصی��ل‪ ،‬می گویند اگر دیپل��م بگیری و وارد‬ ‫دانشگاه شوی برای تو خودرو می خریم‪ .‬افزون‬ ‫بر این‪ ،‬هنوز هم در کش��ور م��ا مرام و اصالت‬ ‫خانوادگی افراد از روی خودرو مورد اس��تفاده‬ ‫انها تشخیص داده می شود‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫تردد حدود ‪۱۲۰‬هزار تاکس��ی با س��ن باالی ‪ ۱۰‬س��ال در‬ ‫خیابان های سراسر کش��ور روایتگر فرسوده بودن حدود یک‬ ‫س��وم مجموع تاکسی های شهری است و مسئوالن می گویند‬ ‫تا پایان سال حدود ‪ ۴۰‬هزار تاکسی شهری دیگر نیز در سراسر‬ ‫کش��ور به جمع تاکسی های فرس��وده افزوده می شود‪ .‬گرچه‬ ‫نوسازی تاکسی های فرس��وده سراسر کشور در قالب طرحی‬ ‫کالن‪ ،‬از س��ال ‪ ۹۴‬کلید خورد ام��ا به دلیل اختالف پیش امده‬ ‫بین خودروس��از حاضر در این طرح و گمرک‪ ،‬برنامه نوسازی‬ ‫پیش از اجرای کامل متوقف ش��د و همین مس��ئله‪ ،‬تش��دید‬ ‫فرس��ودگی ناوگان سراسر کشور را به دنبال داشت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در بهمن س��ال ‪ ۹۴‬اتحادیه تاکس��یرانی های شهری‬ ‫کش��ور اعالم کرد ‪ ۹۰‬هزار تاکسی فرسوده در قالب یک طرح‬ ‫سراسری کش��وری با دریافت وام ‪۲۰‬میلیون تومانی نوسازی‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬در ان زمان اعالم ش��د طرح سراسری نوسازی‬ ‫براساس تفاهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬وزارت کشور‪ ،‬سازمان حفاظت محیط زیست‪،‬‬ ‫پلیس راهور‪ ،‬تاکس��یرانی و یک ش��رکت خودروساز اجرایی‬ ‫خواهد ش��د‪ ۱۶۵ ،‬میلیارد تومان بودجه برای ان تعریف شده‬ ‫و با همکاری چند بانک عامل‪ ،‬تاکس��ی های فرسوده با خودرو‬ ‫نو جایگزین خواهند ش��د‪ .‬باتوجه ب��ه برنامه ریزی های انجام ‬ ‫ش��ده از سوی نهادهای دست اندرکار در طرح نوسازی ناوگان‬ ‫تاکس��یرانی سراسر کش��ور‪ ،‬ثبت نام ‪ ۹۰‬هزار تاکسی فرسوده‬ ‫برای نوس��ازی و جایگزینی با خودروهای نو از دهه فجر س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬اغاز و اعالم شد تحویل خودروها از اسفند همان سال اغاز‬ ‫می شود‪ .‬براساس چشم انداز این طرح قرار بود تا پایان شهریور‬ ‫‪ ۹۵‬همه ‪ ۹۰‬هزار تاکس��ی فرسوده با خودرو نو جایگزین شوند‬ ‫اما با گذشت بیش از دو سال از زمان وعده داده شده‪ ،‬نه تنها این‬ ‫طرح به سرانجام نرس��ید بلکه مدتی است متوقف شده است‪.‬‬ ‫اجرای این طرح در خرداد ‪ ۹۵‬اغاز و در بهمن ‪ ۹۶‬متوقف شد‪.‬‬ ‫فرهنگ خودرو محوری‬ ‫را مهار کنیم‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1147‬‬ ‫پیاپی ‪2465‬‬ ‫مسکن و شهرسازی‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی خبرداد‪:‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫متوسط قیمت مسکن‬ ‫در تهران‬ ‫ام��ار دفت��ر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن‬ ‫وزارت راه وشهرس��ازی از ب��ازار مس��کن در‬ ‫ش��هریور سال جاری نش��ان می دهد متوسط‬ ‫قیمت ه��ر مترمربع واحد مس��کونی در این‬ ‫ماه نسبت به شهریور‪ ۹۶‬افزایش ‪۷۴‬درصدی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬دفتر برنامه ریزی و اقتصاد‬ ‫مسکن وزارت راه وشهرسازی اخرین امار بازار‬ ‫مسکن در شهریور سال جاری را منتشر کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬در ش��هریور تعداد‬ ‫‪۱۰‬ه��زار و ‪۵۳۷‬معامل��ه به امضا رس��ید که‬ ‫نس��بت به ماه گذش��ته(مرداد‪ )۹۷‬با ‪۱۳‬هزار‬ ‫و ‪۱۲۰‬معامل��ه‪ ،‬کاه��ش حدود‪۲‬ه��زار و‬ ‫‪۴۰۰‬موردی داش��ته اس��ت‪ .‬تع��داد معامالت‬ ‫مسکن در ش��هریور نس��بت به مرداد امسال‬ ‫‪۱۹.۶‬درص��د کاهش نش��ان می ده��د‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه این ش��اخص نسبت به ش��هریور سال‬ ‫گذشته ‪۳۳.۱۰‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین قیمت متوسط هر مترمربع واحد‬ ‫مس��کونی در ش��هریور در تهران ‪۸‬میلیون و‬ ‫‪۱۲۲‬هزار و ‪۴۰۰‬تومان براورد شده که نسبت‬ ‫به ماه گذش��ته(مرداد) ‪۶۰۰‬هزار تومان در هر‬ ‫مترمربع افزایش داشته است‪ .‬این شاخص در‬ ‫ش��هریور سال گذش��ته ‪۴‬میلیون و ‪۶۸۴‬هزار‬ ‫توم��ان در هر مترمربع بود که نش��ان دهنده‬ ‫افزایش ش��دید قیمت مس��کن در ش��هریور‬ ‫سال جاری نس��بت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫است‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگ��ر‪ ،‬قیمت ه��ر مترمربع در‬ ‫ش��هریور امسال نس��بت به مرداد سال جاری‬ ‫‪۹.۳‬درصد و نس��بت به شهریور سال گذشته‬ ‫‪۷۳.۳۹‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫گران ترین منطقه تهران در شهریور امسال‬ ‫منطقه یک با متوسط قیمت متری ‪ ۱۷‬میلیون‬ ‫و ‪۷۷۱‬ه��زار تومان ب��ود و ارزان ترین منطقه‬ ‫پایتخ��ت نی��ز منطقه ‪ ۱۸‬ب��ا میانگین متری‬ ‫‪۳‬میلیون و ‪۴۷۰‬هزار تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫دیگر مناطق گران پایتخت شامل مناطق‪۲‬‬ ‫ب��ا میانگی��ن ه��ر مترمربع واحد مس��کونی‪،‬‬ ‫‪۱۲‬میلی��ون و ‪۷۷۳‬ه��زار توم��ان‪ ،‬منطقه ‪۳‬با‬ ‫میانگی��ن مت��ری ‪۱۴‬میلی��ون و ‪ ۶۳۹‬ه��زار‬ ‫و ‪۳۰۰‬توم��ان‪ ،‬منطق��ه ‪ ۵‬با متوس��ط متری‬ ‫‪۱۰‬میلی��ون و ‪۲۷۰‬هزار توم��ان و منطقه ‪ ۶‬با‬ ‫میانگین متری ‪۱۰‬میلیون و ‪۷۱۰‬هزار تومان‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫مناط��ق ‪ ۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶‬و ‪ ۲۰‬نی��ز ب��ا‬ ‫متوس��ط هر مترمربع واحد مس��کونی کمتر‬ ‫از ‪۴‬میلیون توم��ان ارزان ترین مناطق تهران‬ ‫اع�لام ش��ده اند‪ .‬مناط��ق ‪ ۱۳ ،۸ ،۷ ،۴‬و ‪۲۲‬‬ ‫ب��ا میانگین بین ‪۷‬تا ‪۸‬میلی��ون تومان در هر‬ ‫مترمرب��ع و مناط��ق ‪ ۱۴ ،۱۱ ،۱۰ ،۹‬و ‪ ۲۲‬با‬ ‫میانگی��ن بی��ن ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬میلی��ون تومان در هر‬ ‫متر جزو مناطق می��ان قیمت در این جدول‬ ‫به شمار می ایند‪.‬‬ ‫رفع تعرض‬ ‫از ‪۱۷۹‬هکتار زمین دولتی‬ ‫فرمانده یگان حفاظت س��ازمان ملی زمین‬ ‫و مس��کن‪ ،‬گفت‪ :‬در مرداد امس��ال‪ ۲۶۶‬مورد‬ ‫وقوع تعرض به زمین ها در مساحتی افزون بر‬ ‫‪۱۷۹‬هکتار در ‪۳۰‬استان گزارش شد که بخش‬ ‫عم��ده ای از موارد تعرض در چارچوب اختیار‬ ‫ضابطان یگان‪ ،‬رفع تصرف شده و با متصرفان‬ ‫انها برخورد شد‪.‬‬ ‫س��رهنگ علی عباس نژاد‪ ،‬فرمان��ده یگان‬ ‫حفاظت س��ازمان مل��ی زمین و مس��کن به‬ ‫پای��گاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۲۸‬م��ورد اوراق قضایی در قال��ب واقعی و‬ ‫حقیقی براس��اس مواد قانون ایین دادرس��ی‬ ‫مدنی ابالغ ش��د که بیش��ترین اب�لاغ اوراق‬ ‫قضایی‪ ،‬مرب��وط به جنوب کرمان با ‪ ۳۱‬مورد‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در م��رداد امس��ال‪۷۴ ،‬پرونده‬ ‫تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت اظهار کرد‪۵۳ :‬حکم‬ ‫قطع��ی رفع تصرف ش��امل خلع ی��د‪ ،‬قلع و‬ ‫قمع و تخیله با همکاری مس��ئوالن اداره های‬ ‫حقوقی و پشتیبانی اس��تان ها به مرحله اجرا‬ ‫درامد ک��ه در مجموع‪ ،‬مس��احت زمین های‬ ‫رهاسازی شده بر اثر اجرای ‪۵۳‬حکم به میزان‬ ‫بی��ش از ‪۱۴۴‬هکتار با ب��راورد ارزش بیش از‬ ‫‪۱۵۴‬میلیاردتومان است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بهترین عملکرد برای تعداد‬ ‫اج��رای اح��کام قضای��ی ازس��وی فرماندهی‬ ‫یگان حفاظت اس��تان اصفهان با ‪ ۱۲‬مورد به‬ ‫مساحت بیش از ‪۷.۶‬هکتار و اذربایجان شرقی‬ ‫با ‪۶‬مورد به مس��احت بی��ش از ‪۵‬هکتار و در‬ ‫نهای��ت فارس با ‪۵‬مورد به مس��احت بیش از‬ ‫‪۱۷‬هکتار را داشتند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وام مسکن افزایش نمی یابد‬ ‫گروه مسکن‬ ‫و شهرسازی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکی از‬ ‫نمایندگان‬ ‫مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬درباره‬ ‫وام ‪۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومانی خرید‬ ‫مسکن صحبت‬ ‫کرده بود که‬ ‫چنین طرحی‬ ‫در بانک مسکن‬ ‫وجود ندارد‬ ‫اگرچه در هفته های گذش��ته اخباری مبنی بر احتمال‬ ‫افزایش س��قف وام مس��کن تا ‪۳۰۰‬میلیون تومان منتشر‬ ‫ش��ده اما مدیر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت‬ ‫راه وشهرس��ازی می گوید این خبر فقط مبنی بر س��خنان‬ ‫یک نماینده مجلس شورای اس�لامی مطرح شده است و‬ ‫چنین طرحی در بانک مس��کن و وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬علی چگنی‪ ،‬مدیر دفتر برنامه ریزی‬ ‫و اقتصاد مس��کن وزارت راه وشهرسازی در نشست خبری‬ ‫ش سیاست های توسعه مسکن در ایران‪،‬‬ ‫هجدهمین همای ‬ ‫با اش��اره به اخرین وضعیت راه اندازی س��امانه اس��کان و‬ ‫مس��تغالت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ب��رای ایجاد این س��امانه تاکنون‬ ‫‪70‬نشس��ت با نهادهای گوناگون دولت��ی برگزار کرده ایم‬ ‫زیرا توس��عه مس��کن موضوعی فرادولتی اس��ت و نیاز به‬ ‫همکاری بسیاری از نهاد ها دارد‪.‬‬ ‫چگن��ی افزود‪ :‬همه اطالعات الزم ب��رای راه اندازی این‬ ‫س��امانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندارد و برای‬ ‫این کار بزرگ‪ ،‬نیاز به اطالعات وسیع تری داریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هنوز این س��امانه قاب��ل بهره برداری‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬راه اندازی این سامانه در سازمان ملی زمین‬ ‫و مسکن در حال انجام است هر چند معتقدیم شهرداری‪،‬‬ ‫اطالعات بیشتری نس��بت به وزارت راه وشهرسازی برای‬ ‫انج��ام این پ��روژه دارد ام��ا کار را ره��ا نکرده ایم‪ .‬چگنی‬ ‫افزود‪ :‬این پیش��نهاد از س��وی وزارت راه وشهرسازی ارائه‬ ‫شده که این پروژه به ش��هرداری ها واگذار شود اما وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی براساس برنامه ای که به وی واگذار شده‬ ‫در حال جمع اوری اطالعات برای راه اندازی این س��امانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدی��ر دفت��ر برنامه ری��زی و اقتص��اد مس��کن وزارت‬ ‫راه وشهرس��ازی ب��ا تاکید بر اینکه راه اندازی این س��امانه‬ ‫برای بررس��ی وضعیت فقر مسکن و میزان رفاه اجتماعی‬ ‫در کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬شناسایی خانه های خالی و دریافت‬ ‫دقیق مالی��ات از واحدهای خالی‪ ،‬فقط یکی از برنامه های‬ ‫این سامانه است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته چگنی‪ ،‬دریافت مالی��ات تاثیر قابل توجهی بر‬ ‫بازار مسکن نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹علت افزایش قیمت مسکن‬ ‫مدیر دفت��ر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و‬ ‫شهرسازی با اشاره به وضعیت بازار مسکن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بازار‬ ‫مس��کن از اقتصاد خرد و کالن کشور تاثیر می پذیرد و در‬ ‫شرایطی که نرخ مسکن در ثبات نسبی قرار داشت و حتی‬ ‫قیمت ها ‪۳۰‬درصد نسبت به سال های گذشته کاهش پیدا‬ ‫ک��رده بود‪ ،‬تحت تاثیر اقتصاد کالن کش��ور دچار افزایش‬ ‫نرخ شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬افزای��ش نرخ مس��کن تحت تاثیر روابط‬ ‫بین الملل و ش��رایط سایر بازارها و ش��رایط اقتصاد کشور‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬چگنی افزود‪ :‬در چند ماه گذشته نرخ مسکن‬ ‫در ته��ران ت��ا ‪۶۰‬درصد افزای��ش یافت و در کل کش��ور‬ ‫حدود‪۴۰‬درص��د و در کل کش��ور بدون احتس��اب تهران‬ ‫افزایش ‪۳۰‬درصدی بازار مسکن رخ داد‪.‬‬ ‫مهم تری��ن موض��وع برای اجرای ط��رح مس��کن اجتماعی تامین‬ ‫منابع ازس��وی دولت بود که دولت هنوز نتوانس��ته منابع مورد‬ ‫نی��از ب��رای اجرای این ط��رح را تامین کند‪ ،‬بنابرای��ن در مراحل‬ ‫نخست اجرای این برنامه هستیم‬ ‫چگن��ی تاکید ک��رد‪ :‬درحال حاضر نرخ تولید مس��کن‬ ‫هم نسبت به یک سال گذش��ته افزایش پیدا کرده که این‬ ‫افزایش قیمت ها در بازار مس��کن و صنعت س��اختمان‪ ،‬بر‬ ‫اس��اس ش��رایط اقتصادی حال حاضر طبیعی است اما در‬ ‫روند طبیعی نباید شاهد این افزایش قیمت ها باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار مسکن کشش گران تر شدن ندارد‬ ‫یک ماه ‪۲۲‬هزار و کمترین ان ‪۴‬هزار معامله بوده اس��ت اما‬ ‫درحال حاض��ر میزان معامله های خرید و فروش مس��کن‬ ‫بین ‪ ۱۴‬تا ‪۱۵‬هزار معامله است؛ بنابراین بازار مسکن دچار‬ ‫رکود نیست‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬می توان گفت ارزش افزوده‬ ‫مس��کن مثبت بوده و گرایش به سمت تولید افزایش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹منابع مالی مسکن اجتماعی فراهم نیست‬ ‫مدی��ر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن با اش��اره به‬ ‫وضعی��ت بازار مس��کن در ‪۶‬ماه دوم امس��ال‪ ،‬گفت‪ :‬بازار‬ ‫مسکن دیگر کشش افزایش نرخ را ندارد‪ ،‬مگر اینکه اتفاق‬ ‫عجیب تری در اقتصاد رخ دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫مس��کن در نیمه نخست امس��ال هم تحت تاثیر تغییرات‬ ‫برون بخش��ی بوده و می توان گفت مس��کن ت��ا باالترین‬ ‫حد ممک��ن‪ ،‬افزایش ن��رخ را تجربه ک��رد‪ .‬چگنی افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر ارزش افزوده بخش مس��کن مثبت و صدور‬ ‫پروانه های س��اختمانی هم افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫ح��وزه مس��کن مانند س��ایر بخش های اقتص��ادی دچار‬ ‫افزای��ش نرخ نمی ش��د‪ ،‬به طور قطع ش��اهد کاهش ورود‬ ‫س��رمایه گذاری ب��ه این بخش بودیم ام��ا درحال حاضر با‬ ‫افزایش قیمت ها ش��اهد تمایل سرمایه گذاران برای ورود‬ ‫به بازار مسکن هستیم‪.‬‬ ‫مدی��ر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن با اش��اره به‬ ‫سرنوشت طرح مس��کن اجتماعی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مهم ترین‬ ‫موضوع برای اجرای مسکن اجتماعی تامین منابع ازسوی‬ ‫دول��ت بود که دولت هنوز نتوانس��ته منابع مورد نیاز برای‬ ‫اجرای این طرح را تامین کند‪ ،‬بنابراین در مراحل نخست‬ ‫اجرای این برنامه هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در زمینه اجرای مسکن اجتماعی انچه‬ ‫در اختیار وزارت را هو شهرس��ازی است مانند تامین زمین‬ ‫ازسوی سازمان ملی زمین و مسکن‪ ،‬در حال انجام است و‬ ‫با بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان اقدام هایی در این راستا‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬اما از انجایی که ابعاد مسکن اجتماعی بسیار‬ ‫وس��یع است و دولت نتوانسته برای اجرای این طرح با این‬ ‫ابعاد‪ ،‬منابع مورد نیاز را تامین کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این افزایش نرخ مس��کن باعث رکود‬ ‫دوباره بازار نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬باالترین رکورد انجام معامله در‬ ‫چگنی در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات پیشنهادهای‬ ‫وزارت راه وشهرس��ازی و بانک مس��کن برای تغییر شرایط‬ ‫‹ ‹بازار مسکن راکد نیست‬ ‫‹ ‹افزایش وام مسکن در دستورکار نیست‬ ‫تس��هیالت خرید خانه‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تا وقتی این پیشنهادها‬ ‫مص��وب نش��ود نمی توانیم درب��اره جزئی��ات ان صحبت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫درباره وام ‪۳۰۰‬میلیون تومانی خرید مسکن صحبت کرده‬ ‫ب��ود که چنین طرحی در بانک مس��کن وج��ود ندارد‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره ب��ه پیش��نهادهای وزارت راه و شهرس��ازی برای‬ ‫کنترل بازار مس��کن مبنی بر انعقاد قراردادهای ‪۲‬س��اله با‬ ‫مستاجران و س��قف ‪۱۰‬درصدی افزایش اجاره بها‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫موافقت مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬این پیشنهادها به قانون‬ ‫تبدیل می شود و قابلیت اجرا هم دارد‪.‬‬ ‫چگنی اظهارکرد‪ :‬دولت دخالت نابجا در بازار نمی کند و‬ ‫دخالت ها باید اهرم اقتصادی داشته باشند و این طرح ها در‬ ‫راستای حمایت از مستاجران است‪.‬‬ ‫چگن��ی ادامه داد‪ :‬مهم ترین سیاس��ت فعل��ی وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی در حوزه مس��کن‪ ،‬بازافرینی ش��هری است‬ ‫که اقدام��ات اولیه انجام ش��ده و بازافرین��ی ‪۲۷۰۰‬محله‬ ‫(نوس��ازی ‪۲۷۰‬محل��ه در هر س��ال) در دس��تور کار قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره انتش��ار برخی از اخبار درباره اقامت‬ ‫وی در خ��ارج از کش��ور گف��ت‪ :‬م��ن کارمن��د وزارت راه و‬ ‫شهرسازی هس��تم و از مدیران بازنشس��ته نیستم و به کار‬ ‫خود ادامه می دهم‪.‬‬ ‫این مدیر وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه هجدهمین‬ ‫ش سیاست های توسعه مسکن در ایران‪۷ ،‬و‪۸‬مهر در‬ ‫همای ‬ ‫تهران برگزار می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مهم ترین محورهای‬ ‫برگ��زاری ای��ن همایش بررس��ی تس��هیل دسترس��ی به‬ ‫مسکن مناس��ب است و بازافرینی ش��هری پایدار‪ ،‬توسعه‬ ‫س��کونتگاه های ش��هری‪ ،‬سیاس��ت های توس��عه و تامین‬ ‫مسکن روستایی از جمله محورهای این همایش هستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عب�اس اخوندی‪ -‬وزی�ر راه وشهرس�ازی‪ :‬پذیرش منافع‬ ‫نش��ان بی اخالقی در امور حرفه ای و ریش��ه ‬ ‫متعارض‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫ِ‬ ‫فس��اد در نهاد های اداری و بن��گاه داری تجاری و صنفی و نهاد های‬ ‫حرفه ای است‪.‬‬ ‫در نظام حقوقی بس��یاری کشورها‪ ،‬اگر کسی بتواند ثابت کند که‬ ‫در جریان یک تصمیم‪ ،‬تصمیم گیرنده دارای منافع متعارض بوده‪،‬‬ ‫از س��وی مراجع ذی ربط بالفاصله تصمیم وی لغو و بی اعتبار اعالم‬ ‫می شود‪ .‬شوربختانه در ایران‪ ،‬قانون حاکمی به عنوان قانون مادر در‬ ‫حوز ه تعارض منافع وضع نشده است و ریش ه بسیاری از فسادهایی‬ ‫که اعالم می شود در نهایت به همین موضوع بازمی گردد‪.‬‬ ‫افراد بای��د از اینکه خود را در معرض تع��ارض منافع قرار دهند‪،‬‬ ‫پرهی��ز کنن��د و اگر قرار گرفتن��د‪ ،‬عمل غیراخالقی انج��ام داده و‬ ‫تصمیم های ش��ان بی اعتبار خواهد بود‪ .‬اصرار من مبنی بر ضرورت‬ ‫تفکیک نظارت از بازرس��ی بر همین اصل استوار است‪ ،‬زیرا نظارت‬ ‫در ادبیات مهندس��ی به مفهوم حفظ حقوق کارفرما در اجرای یک‬ ‫عملیات ساخت است‪.‬‬ ‫ه��ر کارفرمایی حق دارد از اجرای درس��ت پ��روژه اش اطمینان‬ ‫حاصل کند؛ بنابراین‪ ،‬می تواند مهندس یا مهندس��انی را به عنوان‬ ‫ناظر در اس��تخدام خود داشته باشد‪ .‬چنان که در طرح های عمرانی‬ ‫دولتی‪ ،‬کارفرما که دولت باش��د اقدام به انتخاب ناظر می کند‪ .‬البته‬ ‫در طرح ه��ای عمران��ی‪ ،‬مال��ک و بهره بردار پ��روژه و حافظ منافع‬ ‫عمومی هر دو‪ ،‬دولت اس��ت اما در طرح های س��اختمانی شخصی‪،‬‬ ‫مالک و بهره بردار‪ ،‬ش��خص خصوصی است‪ .‬حال انکه حافظ منافع‬ ‫عمومی‪ ،‬شهرداری و مسئول کنترل ساختمان است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬با پدیده تعارض منافع روبه رو هستیم‪ .‬شخص حقوقی‬ ‫به دنبال بیش��ینه کردن منافع خود و ش��هرداری به عنوان مسئول‬ ‫حقوق عمو ِم مردم است‪ .‬تدوین کنندگان‬ ‫کنترل ساختمان‪ ،‬ضامن‬ ‫ِ‬ ‫ایین نام��ه ماده‪ ۳۳‬به این موضوع پ��ی برده بودند اما برای مدیریت‬ ‫ای��ن تعارض‪ ،‬راهکار پُرتعارض تری انتخاب کرد ه بودند‪ .‬انها در گام‬ ‫نخس��ت‪ ،‬حق مالک را که اعمال نظارت بر بنای خود است‪ ،‬با اجبار‬ ‫ارجاع و انتخاب مهندس ناظر ازسوی سازمان نادیده گرفت ه بودند‪.‬‬ ‫اصول حقوق مدنی‬ ‫این اقدام اش��کارا مخالف حقوق ش��هروندی و‬ ‫ِ‬ ‫شهروندان است‪ .‬در گام بعدی‪ ،‬با پذیرش مسئولیت کنترل مضاعف‬ ‫نقشه های ساختمانی برای سازمان های نظا م مهندسی ساختمان‬ ‫هیچ کس مسئولیت تخلفات ر ا برعهده نمی گیرد‬ ‫استان ها‪ ،‬به ظاهر‪ ،‬مفهوم کنترل ساختمان را مخدوش‬ ‫کرده بودند‪.‬‬ ‫انچه س��ازمان ها انجام می دهند کنترل س��اختمان‬ ‫نیس��ت؛ بنابراین کار بدین شکل درامده بود که مالک‬ ‫پول را بپردازد بدون انکه در انتخاب ناظر حقی داش��ته‬ ‫باش��د و ناظر را س��ازمان انتخاب کند تا به ش��هرداری‪،‬‬ ‫گزارش دهد و س��ازمانی هم که ناظر را معرفی می کند‪،‬‬ ‫هیچ گونه مس��ئولیتی را نپذیرد‪ :‬ملغم��ه ای از تعارض‬ ‫ع پیچید ه بین مالک‪ ،‬مهندس ارائه کنند ه خدمات‪ ،‬س��ازمانی‬ ‫مناف ‬ ‫ک��ه هویت��ش برگرفته از ارای مهندس��ان اس��ت‪ ،‬هیات مدیره ای‬ ‫که ق��درت توزی��ع کار و خزانه داری درامده��ای کل فعالیت های‬ ‫مهندسی در کش��ور را در اختیار دارد و شهرداری که حافظ منافع‬ ‫عمومی است‪ .‬حاصل‪ ،‬همین شد که می بینیم؛ رواج شهرفروشی و‬ ‫همانند قارچ روییدن ساختمان های خالف از هر جهت و نپذیرفتن‬ ‫مسئولیت ازسوی هیچ کس‪.‬‬ ‫نه مهندس حاضر اس��ت مس��ئولیت خالف هایی که در چش��م‬ ‫همگان اش��کار است را بپذیرد‪ .‬نه سازمان کوچک ترین مسئولیتی‬ ‫در برابر تخلف ها برای خود قائل اس��ت‪ .‬ش��هرداری هم که از اساس‬ ‫منکر برعهده داش��تن مس��ئولیت کنترل س��اختمان ش��د ه بود‬ ‫اما خوش��بختانه ب��ا ورود معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬این‬ ‫مسئولیت به شهرداری ها تفهیم شد‪.‬‬ ‫ایده من بس��یار ساده بود و هس��ت‪ .‬مالک باید حق انتخاب ناظر‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬ناظر ضمن رعایت مس��ئولیت حرفه ای شامل تعهد‬ ‫به اصول و مقررات معماری و شهرس��ازی و همچنین مقررات ملی‬ ‫ساختمان‪ ،‬در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد‪.‬‬ ‫س��ازمان باید مسئولیت س��اماندهی امور مهندسان و رسیدگی‬ ‫ب��ه تخلف های انتظامی را بپذیرد‪ ،‬در حقوق خصوصی مهندس��ان‬ ‫مداخله نکند و ش��ریک در منافع ناش��ی از دس��ترنج انها نش��ود و‬ ‫ش��هرداری هم چنانکه قانون معین کرده باید مس��ئولیت کنترل‬ ‫ساختمان را برعهده گیرد‪.‬‬ ‫حال ش��هرداری یا خود توانایی کنترل مس��تقیم ساختمان ها را‬ ‫دارد یا این مس��ئولیت را با اس��تفاده از خدمات مهندسان با عنوان‬ ‫بازرس ش��هرداری‪ ،‬برون س��پاری می کند‪ .‬بازرسی که‬ ‫باید همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد‪.‬‬ ‫تعارض منافع س��ازمان های نظام مهندسی ساختمان‬ ‫اس��تان ها به عنوان نمایندگان انجام دهندگان وظایف‬ ‫و عرضه کنندگان خدمات مهندس��ی و ش��هرداری ها‬ ‫و س��ایر س��ازمان های مس��ئول تاسیس��ات شهری به‬ ‫همین جا ختم نمی ش��ود‪ .‬برخی مهندسان و مسئوالن‬ ‫سازمان های عمومی و دولتی به تدریج عالقه مند شدند‬ ‫در سطح مدیریت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها‬ ‫حضور پیدا کنند و در دو سوی میز بنشینند و تعارض منافع دیگری‬ ‫را دامن بزنند‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی م��ن به عنوان سیاس��ت گذار بخش و حافظ‬ ‫حق��وق عمومی باید ورود می کردم‪ .‬البته ورود بس��یار پُرهزینه ای‬ ‫بودزی��را به طور مس��تقیم مناف��ع افراد را ان ه��م درون دولت را به‬ ‫چالش می کشیدم‪ .‬اما همه مخاطرات را به جان خریدم و نخستین‬ ‫اق��دام را انجام دادم‪ .‬اصالحیه ایین نامه اجرای��ی قانون را با اضافه‬ ‫ک��ردن ماده مربوط به اخالق مهندس��ی تنظیم و به تصویب هیات‬ ‫وزیران رس��اندم‪ .‬به دنبال ان نظامنامه رفت��ار حرفه ای اخالقی در‬ ‫مهندسی ساختمان را براس��اس ایین نامه اجرایی قانون‪ ،‬تدوین و‬ ‫برای نظرخواهی به ش��ورای مرکزی ارسال کردم و در عین حال در‬ ‫معرض دید و نظر عموم مهندس��ان ق��رار دادم و درنهایت ان را در‬ ‫تاریخ ‪ 95/4/9‬ابالغ کردم‪ .‬پیش از این هم نظریه ماده‪ ۱۲۳‬را درباره‬ ‫منع پذیرش منافع متعارض‪ ،‬برای هیات مدیره های س��ازمان های‬ ‫نظام ساختمان استان ها در انتخابات هفتمین دوره این سازمان ها‬ ‫در تاریخ ‪ 94/6/2‬صادر کرده بودم‪.‬‬ ‫بالفاصله معلوم ش��د که فقط در تهران در فهرس��ت مش��خصی‬ ‫مع��ادل تمام صندلی های هیات مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫س��اختمان اس��تان از میان مدیران و کارکنان ش��هرداری تهران و‬ ‫سایر سازمان ها نامزد وجود دارد‪ .‬همین داستان در بسیاری شهرها‬ ‫و بیشتر در ش��هرهای بزرگ تکرار می شد‪ .‬با بخشنام ه صادر شده‪،‬‬ ‫هم ه این افراد از رقابت حذف ش��دند‪ .‬اشکار است که انها دعاگوی‬ ‫من نش��دند‪ .‬به گزارشی صدها شکایت به دیوان عدالت اداری برای‬ ‫ابطال بخش��نامه بردند‪ .‬در راس حمایت از شاکیان‪ ،‬رئیس پیشین‬ ‫شورای مرکزی قرارداشت که در ان زمان رئیس کمیسیون عمران‬ ‫مجلس شورای اسالمی بود که خود‪ ،‬متضمن تعارض منافع دیگری‬ ‫نی��ز بود‪ .‬با تمام تالش ها و هزینه های فراوانی که به وکالی حقوقی‬ ‫پرداخت ش��د‪ ،‬این بخشنامه ابطال نشد و نخستین مصداق تعارض‬ ‫منافع جراحی ش��د‪ .‬به دنبال ان‪ ،‬موضوع نپذیرفتن منافع متعارض‬ ‫به تمام مهندسان شاغل در شهرداری ها‪ ،‬وزارتخانه های ذی ربط با‬ ‫امر ساختمان و سازمان های مسئول تاسیسات شهری تعمیم داده‬ ‫ش��د که ازسوی بیشتر مهندسان با اس��تقبال روبه رو شد و مفهوم‬ ‫تعارض منافع وارد ادبیات مهندسی در ایران شد‪.‬‬ ‫رئیس پیش��ین ش��ورای مرکزی وقت ب��ا اس��تفاده از موقعیت‬ ‫خود به عنوان رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫به همراهی یک جریان سیاس��ی‪ ،‬دس��ت به کا ِر طراحی استیضاح‬ ‫من ش��د و در جریان اس��تیضاح علیه اقدامات من س��خن گفت اما‬ ‫استیضاح با هوشیاری و تیزبینی نمایندگان رای نیاورد‪.‬‬ ‫س��پس درصدد تدوین ایین نامه کنترل ساختمان برامدم و دو‬ ‫اص�لاح را مدنظر قرار دادم‪ .‬یکی حل مس��ئله تع��ارض منافع ناظر‬ ‫و بازرس و دیگری حذف مش��ارکت س��ازمان های نظام مهندسی‬ ‫ساختمان استان ها در دس��ترنج مهندسان‪ .‬این تعارضی بود که از‬ ‫مجرای مش��ارکت یک سازمان نظم دهنده که باید مستقل باشد با‬ ‫منافع اعضای خود به وجود امده بود‪.‬‬ ‫درگام نخس��ت‪ ،‬بحث مشارکت س��ازمان در منافع مهندسان را‬ ‫در دس��تور کار قرار دادم‪ .‬این مش��ارکت در منافع ب��ه تجویز وزیر‬ ‫مسکن و شهرس��ازی وقت در شیوه نامه ایین نامه اجرایی ماده ‪۳۳‬‬ ‫قانون که در پیوس��ت مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(نظامات‬ ‫اداری) منتشر شده‪ ،‬انجام شده بود‪ .‬بنابراین لغو ان در اختیار وزیر‬ ‫راه وشهرس��ازی بود‪ .‬همین کار را ک��ردم و در تاریخ‪ 96/10/2‬این‬ ‫ش��راکت و مداخله سازمان در امور کس��ب وکار حرفه ای شخصی‬ ‫مهندس��ان را ابطال کردم‪ .‬می دانستم با مقاومت روبه رو خواهد شد‬ ‫اما نه تا این اندازه!‬ ‫بعدها معلوم شد که سازمان ها از این مجرا درامدهای میلیاردی‬ ‫داش��ته اند و از دسترنج مهندس��ان حقوق های گزافی بین مدیران‬ ‫خ��ود توزیع کرده و گ��روه بزرگی را به اس��تخدام دراورده بودند و‬ ‫خاصه خرجی های دیگری می کردند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1147‬‬ ‫پیاپی ‪2465‬‬ ‫معدن‬ ‫چرا بازار منطقه را از دست دادیم؟‬ ‫مشکالت چند وجهی کاشی و سرامیک ایران‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬یکی از صنایع معدنی غیرفلزی که در کش��ور‬ ‫قدمت قابل توجهی دارد و در ‪ ۲‬دهه گذشته به رشد قابل توجهی‬ ‫دست یافته‪ ،‬صنعت کاشی و سرامیک است‪ .‬البته این صنعت این‬ ‫روزه��ا حال و روز خوبی ندارد و بیش��تر واحدهای تولیدی ان با‬ ‫کمترین ظرفیت کار می کنند یا در مرز ورشکس��تگی هس��تند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه این صنعت‪ ،‬ناامی��د از بازار داخل به بازارهای منطقه دل‬ ‫خوش کرد اما بازار عراق را که سال ها در دست داشت‪ ،‬به تازگی‬ ‫از دست داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ارزش صادراتی کاشی و سرامیک‬ ‫وضعیت بازار داخلی صنعت کاش��ی و س��رامیک درحال حاضر‬ ‫مس��اعد نیس��ت‪ ،‬چراکه مش��کالت مالی و پولی در این صنعت‬ ‫همچن��ان به قوت خ��ود باقی مانده اند و در زمین��ه صادرات نیز‬ ‫ش��رایط مس��اعدی وجود ندارد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬این مطلب‬ ‫را مدیر اجرایی انجمن صنفی تولیدکنندگان کاش��ی و سرامیک‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬بخش��ی از ظرفیت های کاشی و‬ ‫س��رامیک خالی باقی ماند‪ .‬در این س��ال حدود ‪ ۳۷۰‬میلیون متر‬ ‫مربع کاش��ی و سرامیک تولید ش��د که حدود ‪ ۱۵۰‬میلیون متر‬ ‫مربع ان صادر شد‪.‬‬ ‫بهنام عزیززاده در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته حجم صادرات‬ ‫کاشی و سرامیک نسبت به سال های گذشته رشد کرده اما اتفاق‬ ‫مهم تر این است که ارزش صادرات ان کاهش یافته چراکه ارزش‬ ‫صادرات هر متر مربع کاش��ی و س��رامیک ح��دود ‪ ۴/۵‬دالر بود‪.‬‬ ‫برای مثال س��ال ‪ ۸۹‬متوسط نرخ صادرات هر متر مربع کاشی ‪۴‬‬ ‫دالر و ‪ ۶۶‬س��نت بود اما در س��ال ‪ ۹۶‬ارزش هر متر مربع کاش��ی‬ ‫و س��رامیک به ‪ ۲‬دالر و ‪ ۶۷‬س��نت رسید‪ .‬به عبارت دیگر در این‬ ‫س��ال ها حدود ‪ ۲‬دالر نرخ کاش��ی و سرامیک کاهش یافت یعنی‬ ‫هر س��ال تولیدکنندگان کاش��ی و س��رامیک‪ ،‬تولیدات خود را با‬ ‫قیمت های پایین تر عرضه می کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که مهم ترین دلیل کاهش نرخ‬ ‫کاش��ی و سرامیک چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این کاهش نرخ از چند عامل‬ ‫ناشی می شود؛ یکی از مهم ترین عامل ها این است که در یک دوره‬ ‫زمانی‪ ،‬مجوزهای بسیاری برای واحدهای کاشی و سرامیک صادر‬ ‫و همین موضوع س��بب ایجاد ظرفیت های بس��یار در این صنعت‬ ‫ش��د‪ .‬هم اکنون نیز چند برابر کش��ش بازار داخلی‪ ،‬ظرفیت ایجاد‬ ‫ش��ده و بس��یاری از واحدها به سمت بازار صادرات پیش رفته اند‪.‬‬ ‫البت��ه با وجود تحریم ها و مش��کالت بانک��ی و مالی‪ ،‬صادرات نیز‬ ‫چندان رونقی پیدا نکرده است‪ .‬وی در ادامه توضیح داد‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر در همین س��ال ها و با اغاز رکود مس��کن و ساخت وس��از‪،‬‬ ‫تقاض��ای داخلی نیز با کاهش روبه رو ش��د و از ‪ ۳۵۰‬میلیون متر‬ ‫مربع به حدود زیر ‪ ۲۰۰‬میلیون متر مربع رسید‪ .‬بنابراین از انجا‬ ‫که شرکت ها مجبور به حفظ کارکنان برای تولید بودند‪ ،‬دست به‬ ‫رقابت منفی و ارزان فروشی زدند‪ .‬این موضوع سبب شد در داخل‬ ‫و خارج برای بازار کاشی و سرامیک رقابت منفی شکل بگیرد‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر واحدها با کاهش نرخ در بازارهای منطقه س��عی در‬ ‫جذب مشتری بیشتر دارند‪.‬‬ ‫عزیززاده تاکید کرد‪ :‬با وجود نبود تقاضا‪ ،‬صنعتگران کاش��ی و‬ ‫س��رامیک همچنان س��عی کردند از گردونه صنعت خارج نشوند‬ ‫اما اگر برای ش��رایط این صنعت تدابیری اندیشیده نشود‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت همین میزان تولید نیز اس��تمرار نیابد و برخی واحدها از‬ ‫گردونه خارج شوند‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی انجمن صنفی تولیدکنندگان کاش��ی و سرامیک‬ ‫در ادام��ه توضی��ح داد‪ :‬ظرفیت ایجاد ش��ده واحدهای کاش��ی و‬ ‫س��رامیک در کش��ور ‪ ۳‬برابر نیاز داخلی است یعنی درحال حاضر‬ ‫ب��االی ‪ ۷۰۰‬میلی��ون متر مربع اس��ت‪ ،‬در حالی که نیاز و مصرف‬ ‫داخل��ی ب��ه ‪۲۰۰‬میلیون متر مربع هم نمی رس��د‪ .‬در گذش��ته‪،‬‬ ‫مجوزهای بس��یاری برای واحدهای کاشی و سرامیک صادر شد‪،‬‬ ‫البت��ه زمان��ی که این مجوزها را ب��رای کارخانه ها صادر کردند بر‬ ‫مبن��ای نگاه صادرات گرا بوده ام��ا هم اکنون ‪۵۰‬درصد از ظرفیت‬ ‫نصب ش��ده‪ ،‬خالی باقی مانده اس��ت‪ .‬عزیززاده با اشاره به شرایط‬ ‫ص��ادرات تاکید کرد‪ :‬باید در زمینه صادرات به فکر مش��وق های‬ ‫صادراتی بیش��تری بود‪ .‬مس��یر صادرات کاشی و سرامیک هموار‬ ‫نیست و محدودیت های بسیاری در مقابل ان قرار دارد‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫خروجی کار نیز مطلوب نیست‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بیشتر صادرات ما‬ ‫به عراق اس��ت و این کشور نیز سختگیری هایی در زمینه واردات‬ ‫کاشی و سرامیک ایرانی اعمال کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار عراق را احیا کنیم‬ ‫مدیر اجرایی انجمن صنفی تولیدکنندگان کاش��ی و سرامیک‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که چرا عراقی ها برای صادرکنندگان‬ ‫کاش��ی و سرامیک محدویت هایی ایجاد کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬عراقی ها‬ ‫در رواب��ط تجاری خود با ایران بس��یار س��ختگیرند و برای ‪۱۶۹‬‬ ‫کاالی ایران��ی تعرفه ه��ای واردات در نظر گرفته اند‪ .‬از جمله این‬ ‫کاالها می توان به س��یمان‪ ،‬کاشی و سرامیک اشاره کرد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر قوانین گمرک شمال و جنوب این کشور با یکدیگر متفاوت‬ ‫اس��ت و سبب سردرگمی صادرکننده می شود‪ .‬این کشور‪ ،‬تعرفه‬ ‫باال برای واردات کاش��ی و س��رامیک تعریف کرده و بازرسی ویژه‬ ‫کاش��ی و س��رامیک راه اندازی کرده‪ ،‬در حالی که در هیچ جای‬ ‫جهان‪ ،‬برای کاشی و سرامیک بازرسی انجام نمی شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬از سوی دیگر کشور عراق هزینه های حمل ونقل را نیز افزایش‬ ‫داده است‪ .‬از این رو تمام این عوامل سبب شده که وقتی محصول‬ ‫ایران وارد عراق می شود‪ ،‬مانند سابق قدرت رقابت پذیری نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عزیززاده در پاس��خ به این پرس��ش که به چ��ه دلیل عراقی ها‬ ‫ای��ن سیاس��ت را در پی��ش گرفته اند‪ ،‬گفت‪ :‬از انج��ا که عراق به‬ ‫ارام��ش و ثبات رس��یده‪ ،‬دیگر تمایلی به م��راوده تجاری با ایران‬ ‫ندارد‪ .‬از این رو برای صادرات ایران سختگیری هایی اعمال کرده‬ ‫که به سیاس��ت های منطقه ای بازمی گردد‪ .‬به عبارت دیگر برخی‬ ‫از مس��ئوالن عراقی سیاس��ت هایی در پیش گرفته اند که به نظر‬ ‫می رس��د قصد دارند بازار را از ایرانی ها بگیرند‪ .‬این شرایط سبب‬ ‫ش��ده که کش��ورهایی چون چین‪ ،‬هند و ترکیه وارد بازار عراق‬ ‫ش��وند‪ .‬این در حالی اس��ت که ما بازار عراق را در بدترین شرایط‬ ‫جنگی این کش��ور برای خود حفظ ک��رده بودیم و درحال حاضر‬ ‫که نقطه عطف بازس��ازی عراق اس��ت در حال از دست دادن ان‬ ‫هستیم‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬مسئوالن کشور باید بیش از این‬ ‫به فکر مذاکره با عراقی ها برای گرفتن این بازار باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹زیرساخت های صادرات مهیا نیست‬ ‫مدیر اجرایی انجمن صنفی تولیدکنندگان کاش��ی و سرامیک‬ ‫ادامه داد‪ :‬موضوع دیگر در زمینه صادرات کاش��ی و س��رامیک‪،‬‬ ‫نب��ود زیرس��اخت های الزم در ای��ن زمینه اس��ت‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫زیرس��اخت های صادرات را اماده و محدودیت های نقل و انتقال‬ ‫پول را رفع کرد‪ .‬بیمه های ما در حوزه صادرات چندان ریسک پذیر‬ ‫نیس��تند و بیشتر با مس��ائل سیاسی گره خورده اند‪ .‬در گمرکات‪،‬‬ ‫شبکه یکپارچه ای برای صادرات وجود ندارد و قوانین بسیار تغییر‬ ‫می کنند‪ .‬عزیززاده ادامه داد‪ :‬تعرفه برخی مواد اولیه با این ادعا که‬ ‫در داخل موجود هس��تند‪ ،‬افزایش داده شده اند‪ ،‬در حالی که این‬ ‫تصمیم سبب افزایش هزینه های تولید شده است‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫برای زیرکونیوم که یک ماده وارداتی است‪ ،‬تعرفه باال اعمال شده‬ ‫اس��ت‪ .‬حاال تصور کنید ‪ ۱۳۰‬شرکت که به زیرکونیوم نیاز دارند‪،‬‬ ‫به یک شرکت داخلی ارجاع داده شده اند که این شرکت نیز این‬ ‫م��اده را وارد و تنه��ا خردایش می کند‪ .‬با وجود چنین ش��رکتی‪،‬‬ ‫تعرفه زیاد برای واردات این ماده اعمال ش��ده اس��ت‪ .‬عزیززاده‬ ‫در ادامه تاکید کرد‪ :‬تصمیم های ما یکپارچه نیستند و مسئوالن‬ ‫در حوزه های مختلف جزیره ای عمل می کنند‪ ،‬در حالی که برای‬ ‫تصمیم درست باید تمام جوانب را سنجید‪ .‬مدیر اجرایی انجمن‬ ‫صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک در پاسخ به این پرسش‬ ‫که ایا محصوالت کاشی و سرامیک از نظر کیفیت‪ ،‬قدرت رقابت‬ ‫با انواع خارجی را دارند‪ ،‬گفت‪ :‬کیفیت کاشی و سرامیک به دلیل‬ ‫مش��کالت مطرح شده در س��طح باالیی قرار ندارد‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به این پرسش که شرایط صنعت کاشی و سرامیک را برای نیمه‬ ‫دوم امس��ال چگونه می بینید‪ ،‬گفت‪ :‬بعید به نظر می رس��د شاهد‬ ‫خروج ساخت وس��از از رکود باش��یم‪ .‬از س��وی دیگر موضوع ارز‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان را در ش��رایط س��ردرگمی قرار داده و اوضاع را تا‬ ‫ح��دی متالطم کرده اس��ت‪ .‬عزیززاده اف��زود‪ :‬تولیدکنندگان به‬ ‫ص��ورت هفتگ��ی و ماهانه منتظرند ببینند چ��ه اتفاق هایی روی‬ ‫می دهد‪ .‬زمانی که متغیرها را در اختیار داش��ته باشید می توانید‬ ‫پیش بینی کنید اما چون متغیرها مش��خص نیس��تند نمی توان‬ ‫پیش بینی درستی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹در انتظار رونق ساخت وساز‬ ‫س��ینا گلکاری حق‪ ،‬تولیدکننده کاش��ی و سرامیک نیز درباره‬ ‫ش��رایط بازار کاش��ی و س��رامیک عن��وان ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ساخت وساز در رکود به سر می برد‪ .‬در چند ماه گذشته اگر به صف‬ ‫بانک ه��ا نگاهی می انداختید صف خرید س��که و ارز باورنکردنی‬ ‫بود؛ س��که با سررسید یک ماهه به سرعت تمام شد‪ .‬این موضوع‬ ‫در حقیقت نش��ان می دهد که مردم عالقه ای به س��رمایه گذاری‬ ‫در ساخت وس��از ندارند و بیش��تر به طال و ارز روی اورده اند‪ .‬این‬ ‫تولیدکننده کاش��ی و س��رامیک در گفت و گو با‬ ‫در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که ایا بهتر نیس��ت به س��مت بازارهای صادراتی‬ ‫پی��ش بروید‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬یکی از کش��ورهای ه��دف صادرات‬ ‫کاش��ی و س��رامیک ما عراق بود که درحال حاضر قوانین گمرکی‬ ‫س��ختگیرانه ای ب��رای واردات ایران اعمال ک��رده و هند‪ ،‬چین و‬ ‫ترکیه را در واردات کاشی و سرامیک‪ ،‬مقدم از ما قرار داده است‪.‬‬ ‫گلکاری حق در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در س��ال های گذشته‪ ،‬ما‬ ‫هر روز شاهد افزایش تورم بودیم و به جای انکه به دنبال افزایش‬ ‫کیفیت محصوالت تولیدی باش��یم به دنب��ال خرید مواد اولیه و‬ ‫انبار کردن ان بودیم‪ .‬وی با اش��اره به رکود مس��کن و تاثیر ان بر‬ ‫صنعت کاشی و سرامیک گفت‪ :‬رکود مسکن اثار منفی خود را بر‬ ‫صنعت کاشی و سرامیک بر جای گذشته اما تثبیت این وضعیت‬ ‫باعث ش��ده ما به دنبال برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها و ارائه‬ ‫محصوالت با نرخ مناس��ب بازار باش��یم و تا حدودی پیش بینی‬ ‫اینده با توجه به ش��رایط موجود امکان پذیر اس��ت‪ .‬این فعال در‬ ‫حوزه کاشی و سرامیک با اشاره به محدودیت ارتباط بانکی ایران و‬ ‫کشورهای دیگر گفت‪ :‬ما صادرات محدودی به المان‪ ،‬کشورهای‬ ‫حوزه خلیج فارس و همسایه های شمالی همچون اذربایجان داریم‬ ‫زیرا کشورها ریسک نمی کنند که به شکل نقدی خرید کنند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬انتظار داریم با بهبود روابط خارجی‪ ،‬امکان برقراری رابطه‬ ‫تجاری با این کشورها برای تولیدکنندگان فراهم شود و از سوی‬ ‫دیگر هزینه های گمرکی کاهش یابد تا تولیدکنندگان بتوانند در‬ ‫زمینه تولیدات با کش��ورهای دیگر رقابت کنند زیرا بس��یاری از‬ ‫تولیدکنن��دگان به دلیل هزینه ه��ای باالی گمرکی و حمل ونقل‬ ‫نمی توانند صادرات خوبی داشته باشند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1147‬‬ ‫پیاپی ‪2465‬‬ ‫مجمع‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1147‬‬ ‫پیاپی ‪2465‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫شهاب الدین عادل‬ ‫عضو شورای سیاست گذاری جایزه‬ ‫پژوهش سینمایی‬ ‫کتاب ها از بازار کتاب ه��ای باقیمانده می ایند که به‬ ‫وسیله ناش��ران در نسخه های زیادی منتشر شد ه اما‬ ‫به فروش نرفته اند و اگرچه ناشران در سال های اخیر‬ ‫کتاب های شان را به طور مستقیم به ما فروخته اند اما‬ ‫همگی فروش ‪ ۲۴‬س��اعته کتاب را راهی برای رونق‬ ‫فرهنگ مطالعه می دانند‪».‬‬ ‫از نامشخص بودن تکلیف درامدهای یک پخش فوتبالی در سینماها‬ ‫پول پخش بازی های فوتبال در سینماها کجاست؟‬ ‫بی��ش از ‪ ۳‬ماه از پخش بازی های جام جهانی فوتبال‬ ‫در س��ینماها می گذرد اما هنوز مبالغ درامدی از پخش‬ ‫بازی ها در سینماها و چگونگی تقسیم ان میان صاحبان‬ ‫اثار و سینماداران مشخص نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬پخش بازی ه��ای فوتب��ال در‬ ‫س��ینماها که از س��ال ‪ ۸۹‬و با پخش ب��ازی فوتبال دو‬ ‫تیم محبوب پایتخت‪ ،‬ش��کل رسمی به خود گرفت‪ ،‬در‬ ‫س��ال های اخیر و با پخش رقابت های مطرح بین المللی‬ ‫همچون جام جهانی و جام ملت های اسیا و اروپا شکل‬ ‫جدی تری به خود گرفت‪.‬‬ ‫جام جهانی ‪ ۲۰۱۸‬روس��یه و حضور تیم ملی فوتبال‬ ‫ایران در این رقابت ها باعث ش��د بار دیگر س��ینماداران‬ ‫ب��ه فکر پخ��ش بازی های فوتبال به ج��ای پخش فیلم‬ ‫س��ینمایی در س��ینماها بیفتند؛ اتفاقی ک��ه مخالفان‬ ‫سرس��ختی داش��ت که معتق��د بودند ف��روش فیلم ها‬ ‫تحت الش��عاع این اتفاق افت می کند و موجب می شود‬ ‫فیلم ه��ای روی پ��رده در زمان پخ��ش بازی های جام‬ ‫جهانی فوتبال با شکست روبه رو شوند‪.‬‬ ‫س��ینماداران و س��ینماگران معترض به این طرح به‬ ‫نحوه فروش بلیت و چگونگی احقاق حق خود بر اساس‬ ‫فروش بلیت ها در این روزها گله داشتند و معتقد بودند‬ ‫باید حق صاحبان اثاری که فیلم های شان در ان روزها‬ ‫روی پرده بود به انها پرداخت شود‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش فوتبال در س��الن سینما اجحاف در حق فیلمی است که در‬ ‫فیلم حذف‬ ‫همان س��الن و همان زمان‪ ،‬اکران می شود چراکه صاحب‬ ‫ِ‬ ‫شده‪ ،‬خسارت می بیند‬ ‫‹ ‹حق سینماگران پایمال می شود‬ ‫فیلم ها هم نباید سود کنند؟‬ ‫‹ ‹چالش حق پخش تلویزیونی‬ ‫از انجا که نمایش رقابت های فوتبال در س��ینماها با‬ ‫فروش بلیت همراه بود‪ ،‬در این مصوبه هیچ اشاره ای به‬ ‫این نشده که حق پخش بازی ها از کجا خریداری شده‬ ‫اس��ت و اگر قرار است از نس��خه ای که تلویزیون پخش‬ ‫می کند اس��تفاده شود سهم مالی تلویزیون از این اتفاق‬ ‫چیست؟ دلیل مطرح ش��دن این پرسش هم این است‬ ‫که صداوس��یما ح��ق پخش این رقابت ه��ا را خریداری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫پی��ش از این علی اصغر پورمحمدی‪ ،‬قائم مقام معاون‬ ‫س��یما درباره خری��داری حق پخ��ش رقابت های جام‬ ‫جهان��ی ‪ ۲۰۱۸‬در توضیحاتی بیان کرد که حق پخش‬ ‫بازی های ج��ام جهانی‪ ،‬به نصف نرخ‪ ،‬خریداری ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این اتفاق به گفته پورمحم��دی پس از مذاکره‬ ‫طوالنی انجام شده است و ایران جزو معدود کشورهایی‬ ‫است که این مسابقات را به طور کامل پخش می کند‪.‬‬ ‫حق پخ��ش بازی های جام جهانی ک��ه با هزینه های‬ ‫زیادی خریداری شده است‪ ،‬یک تصمیم خوب از سوی‬ ‫تلویزیون است تا امکاناتی برای مخاطبان و مردم فراهم‬ ‫شود‪ ،‬اما در کنار این مزیت که تلویزیون به رایگان برای‬ ‫مخاطبان تدارک دیده اس��ت به تازگی در خبری مقرر‬ ‫شد که سالن های س��ینمایی‪ ،‬امکان نمایش و تماشای‬ ‫این رقابت ها را برای عالقه مندان به فوتبال فراهم کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که مخاطبان باید برای رقابت هایی‬ ‫که به رایگان از ش��بکه س��ه یا ش��بکه ورزش تماش��ا‬ ‫می کنن��د‪ ،‬بلیت های ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬هزار تومانی بخرند و در‬ ‫سینما نظاره گر بازی ها باشند‪.‬‬ ‫مهرداد فری��د ضمن بیان مخالفت��ش با طرح پخش‬ ‫فوتب��ال در س��ینماها‪ ،‬در این باره بیان ک��رد‪ :‬نمایش‬ ‫فوتبال در س��الن س��ینما اجحاف در حق فیلمی است‬ ‫که در همان س��الن و همان زمان‪ ،‬اکران می شود و این‬ ‫کار روا نیست‪.‬‬ ‫فرید‪ ،‬رئیس انجمن تهیه کنندگان و کارگردانان‪ ،‬پیرو‬ ‫موضوع نمایش بازی های جام جهانی در سینماها گفت‪:‬‬ ‫من موافق این جریان نیستم‪ ،‬چون سالن های سینمایی‬ ‫برای اکران فیلم ساخته شده اند نه تماشای فوتبال‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در هم��ه جای جهان وقت��ی می خواهند‬ ‫به صورت گروهی فوتبال تماش��ا کنند به ورزش��گاه ها‪،‬‬ ‫کافی شاپ ها‪ ،‬رستوران ها و‪ ...‬می روند نه سالن سینما‪.‬‬ ‫این تهیه کننده س��ینما عل��ت مخالفتش با این طرح‬ ‫را این گونه بیان کرد‪ :‬نمایش فوتبال در س��الن س��ینما‬ ‫اجح��اف در ح��ق فیلمی اس��ت که در همان س��الن و‬ ‫فیلم‬ ‫هم��ان زمان‪ ،‬اکران می ش��ود چراکه صاح��ب ان ِ‬ ‫حذف ش��ده‪ ،‬خس��ارت می بیند‪ .‬در ص��ورت اکران ان‬ ‫فیلم‪ ،‬ش��اید به خاطر همزمانی ب��ا پخش فوتبال بلیت‬ ‫کمتری فروخته ش��ود‪ ،‬اما در صورت پخش فوتبال که‬ ‫هیچ بلیتی برای ان فروخته نخواهد ش��د‪ ،‬صاحب فیلم‬ ‫بیشتر ضرر خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تکلیف پول ها چه می شود؟‬ ‫بازی های جام جهانی فوتبال تمام شد و سینماداران‬ ‫با ف��روش خوب بلی��ت در این روزها توانس��تند چراغ‬ ‫سینماها را روشن نگه دارند اما با گذشت بیش از ‪ ۳‬ماه‬ ‫از پخش این بازی ها هنوز تکلیف س��هم صاحبان اثار و‬ ‫فراخوان سومین جایزه هنر معاصر «ویستا» در مهر‬ ‫نشان و جایزه هنر معاصر ویستا که در پی اهمیت بخشیدن به‬ ‫ایده هنری است‪ ،‬مهر ماه فراخوان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مدیر گالری ویس��تا با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫در نشس��ت هایی ک��ه این روزها ب��ا داوران دوره های گذش��ته‪،‬‬ ‫هنرمندان و صاحب نظران هنر داش��تیم‪ ،‬در حال ارزیابی ‪ ۲‬دوره‬ ‫برگزار ش��ده «نش��ان و جایزه هنر معاصر ویستا» هستیم که به‬ ‫م��وازات ان متن و جهت گیری فراخوان دوره س��وم در دس��ت‬ ‫تدوین است‪.‬‬ ‫پریس��ا پهلوان اعالم کرد مبلغ این جای��زه ‪ ۳۰‬میلیون تومان‬ ‫است که به طرح برتر اهدا می شود تا بتواند اثرش را خلق کند و‬ ‫ان را در گالری ویستا به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫او در همین راستا اضافه کرد‪ :‬ایده هنری‪ ،‬زیرساخت افرینش‬ ‫هنری است‪ ،‬اما متاسفانه به این مسئله مهم چنان که باید توجه‬ ‫نش��ده و برانیم با این جایزه‪ ،‬توجه را به فکر و اندیشه ای که اثر‬ ‫هنری را خلق می کند‪ ،‬جلب کنیم‪.‬‬ ‫پهل��وان اف��زود‪ :‬عنصر ای��ده در عصر هنر معاصر‪ ،‬ارزش��ی دو‬ ‫چن��دان یافته و برپایی جایزه ای با این محوریت در ایران اتفاقی‬ ‫است که مشابه خارجی ندارد‪.‬‬ ‫مدیر گالری ویستا خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این جایزه روی تهیه‬ ‫پروپوزال تاکید داریم زیرا متوجه ش��دیم نکته ای اس��ت که گاه‬ ‫س��بب می ش��ود در عرصه های بین المللی‪ ،‬طرح ها و پروژه های‬ ‫هنرمندان م��ان پذیرفت��ه نش��ود‪ .‬همچنی��ن برپایی نمایش��گاه‬ ‫طرح های منتخب و تقدیر از یک فرد یا نهاد که در سال گذشته‬ ‫در هنر معاصر فعال بوده‪ ،‬از دیگر بخش های این جایزه است‪.‬‬ ‫سینماداران از محل فروش بلیت مشخص نشده است‪.‬‬ ‫س��یدضیا هاش��می‪ ،‬دبیر کمیته انضباط��ی کارگروه‬ ‫اکران با اش��اره به اینکه درام��د حاصل از فروش بلیت‬ ‫نمایش فوتبال جام جهانی در س��ینماها باید به حساب‬ ‫خانه سینما واریز می شد‪ ،‬تاکید کرد مسئله را پیگیری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫هاش��می در پاس��خ به اینکه وضعیت پرداخت سهم‬ ‫فروش بلیت نمایش مس��ابقه های ج��ام جهانی فوتبال‬ ‫روسیه در س��ینماها به صاحبان فیلم ها چه شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پس از برگزاری جلس��ه بررسی چگونگی پرداخت سهم‬ ‫صاحبان فیلم ها از نمایش مسابقات فوتبال جام جهانی‬ ‫در س��ینماها که ‪ ۳۱‬تیر در ش��ورای عالی اکران‪ ،‬برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬جزئیات مورد نظر از جمله ارقام فروش بلیت ها و‬ ‫س��ینماهایی که در این طرح شرکت کردند‪ ،‬مشخص و‬ ‫به خانه سینما اعالم شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نزدیک ‪ ۴۰‬س��ینما به نمایش‬ ‫فوتبال های جام جهانی روس��یه اختصاص داده ش��ده‬ ‫ب��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در مجم��وع‪۳ ،‬روز طالیی برای نمایش‬ ‫بازی های تیم ملی ایران در این سینماها در نظر گرفته‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬البته در کنار ان تعدادی بازی دیگر هم بود‬ ‫که فروش بلیت چندانی نداشتند‪.‬‬ ‫دبیر کمیته انضباطی کارگروه اکران توضیح داد‪ :‬برای‬ ‫سرعت بخشیدن به پرداخت های مورد نظر‪ ،‬یک حساب‬ ‫به نام خانه س��ینما در نظر گرفته ش��د تا سینماداران‬ ‫مبال��غ مربوط را به این ش��ماره واریز کنند و در نهایت‬ ‫خانه س��ینما با صاحبان فیلم ها صحبت کند که مبالغ‬ ‫مورد نظر به انها پرداخت یا صرف امور خیریه شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نمی دانم چند س��ینما تا امروز مبالغ‬ ‫مورد نظ��ر را پرداخت کرده اند‪ ،‬زی��را این بخش کار بر‬ ‫عهده خانه سینماست‪.‬‬ ‫هاشمی در پایان گفت‪ :‬دوشنبه ‪ ۲‬مهر در صورتجلسه‬ ‫ش��ورای عالی اکران قید خواهیم کرد که س��ینماداران‬ ‫تا ‪۴۸‬س��اعت فیش واریزی خود را به کمیته انضباطی‬ ‫کارگروه اکران ارائه دهند‪.‬‬ ‫در مجموع‬ ‫‪۳‬روز طالیی‬ ‫برای نمایش‬ ‫بازی های تیم‬ ‫ملی ایران در‬ ‫سینماها در نظر‬ ‫گرفته شده‬ ‫بود‪ ،‬اما برای‬ ‫بازی های دیگر‬ ‫بلیت چندانی‬ ‫فروخته نشد‬ ‫سلطه ژانر وحشت بر گیشه بین المللی سینما‬ ‫فیلم «راهبه» با فروش ‪ ۳۵‬میلیون دالری برای سومین هفته‬ ‫پیاپی در صدر پرفروش ترین فیلم های اکران ش��ده در گیش��ه‬ ‫بین المللی سینما قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از ورایت��ی‪ ،‬این فیلم به کارگردانی‬ ‫«کوین هاردی» با فیلمنام��ه ای از «گری دوبرمن» که بر پایه‬ ‫داس��تانی از «دوبرمن» و «جیمز وان» نوشته شده است و در‬ ‫ان «تیسا فارمیگا»‪« ،‬دمیان بیچیر»‪« ،‬شارلوت هوپ» و «بانی‬ ‫ارونز» ایفای نقش کرده اند‪ ،‬در سومین هفته اکران بین المللی‬ ‫خود در س��ینماهای ‪ ۸۰‬کش��ور جهان به روی پرده رفت و به‬ ‫فروش ‪ ۳۵.۵‬میلیون دالری دست یافت‪.‬‬ ‫فیلم راهبه‪ ،‬تاکنون در گیش��ه بین المللی به مجموع فروش‬ ‫‪ ۱۹۱.۷‬میلیون دالر رس��یده و با احتساب فروش بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون دالر در سینماهای امریکا‪ ،‬فروش جهانی افزون بر ‪۲۹۲‬‬ ‫میلیون دالر را رقم زده است‪.‬‬ ‫«راهب��ه» هم اکنون پرفروش ترین فیلم از مجموعه فیلم های‬ ‫ترسناک «احضار» در ‪ ۳۲‬کشور است و همچنین پرفروش ترین‬ ‫محصول امس��ال کمپانی ب��رادران وارنر در ‪ ۲۶‬بازار به ش��مار‬ ‫م��ی رود و در ‪ ۲۶‬کش��ور از جمل��ه رومانی‪ ،‬س��وئد و کلمبیا‪،‬‬ ‫پرفروش تری��ن فیلم اکران ش��ده در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی نام‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ای��ن فیلم ترس��ناک؛ این هفت��ه ‪ ۴.۶‬میلی��ون دالر در کره‬ ‫جنوب��ی‪ ۴.۴ ،‬میلی��ون دالر در فرانس��ه‪ ۴.۳ ،‬میلیون دالر در‬ ‫سینماهای روسیه و ‪ ۲.۹‬میلیون دالر در ایتالیا فروخته و البته‬ ‫هنوز در سینماهای چین به نمایش در نیامده است‪.‬‬ ‫س��ینما وجوه مختلف��ی دارد که درصدی‬ ‫از ان ب��ر هن��ر‪ ،‬درصد دیگری ب��ر صنعت و‬ ‫سرگرمی و بخش��ی نیز بر اندیشه های عمیق‬ ‫سیاسی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی استوار است‪.‬‬ ‫در س��ینمای ما وجوه متنوعی در پژوهش‬ ‫مطرح اس��ت؛ از جمله ترجم��ه‪ ،‬تالیف و نقد‪.‬‬ ‫پیشینه نقد س��ینمایی در کشور ما نسبت به‬ ‫نقد عکس ک��ه یک هنر نوپا پ��س از انقالب‬ ‫است‪ ،‬بیشتر اس��ت‪ .‬ادبیات سینما نسبت به‬ ‫ادبیات عکاسی و هنرهای تجسمی و موسیقی‬ ‫در س��ال های اخیر توسعه بیشتری پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬پژوهش که گونه ای از‬ ‫ادبیات سینماست‪ ،‬به وجوه مختلف کاربردی‬ ‫بنی��ادی و نظ��ری در صنعت س��ینما کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ارتقا و توسعه سینما‪ ،‬واجد ارائه پژوهش های‬ ‫بنیادی اس��ت‪ .‬حوزه نق��د و ادبیات و نقد در‬ ‫س��ینما در شرایط فعلی بیش از پژوهش های‬ ‫بنی��ادی اس��ت ام��ا دانش��گاه ها می توانن��د‬ ‫پژوهش های مناس��بی برای سینما به ارمغان‬ ‫اورن��د‪ .‬اصوال دانش��گاه ها و پژوهش��کده های‬ ‫وابس��ته به انها به ویژه دانش��کده های هنری‬ ‫می توانند پژوهش های اساس��ی برای س��ینما‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫در س��ینمای ای��ران پژوه��ش داری��م اما‬ ‫بس��یاری از انها ب��ه منصه ظهور نمی رس��د‪.‬‬ ‫در بس��یاری از دانش��کده های هنری و علوم‬ ‫انس��انی‪ ،‬پایان نامه ه��ا و پژوهش های هنری‪،‬‬ ‫س��ینمایی‪ ،‬میان رش��ته ای ‪ ،‬علوم انس��انی و‬ ‫س��ینما انجام می ش��ود اما این پژوهش ها در‬ ‫خارج از دانشگاه ها منتشر نمی شوند‪ .‬کتاب ها‬ ‫و نقدهای بس��یاری در حوزه س��ینما نوشته‬ ‫می ش��وند و مباح��ث زیادی در ب��ازار کتاب‬ ‫منتشر می شود اما پژوهش های دانشگاهی در‬ ‫دانشگاه ها باقی می مانند‪ .‬تمام پژوهشکده های‬ ‫علوم انس��انی تجربی و پیشرفته در جهان‪ ،‬در‬ ‫کنار دانشگاه ها فعالیت می کنند یا وابسته به‬ ‫دانشگاه ها هستند‪ .‬در ایران هم شاهد هستیم‬ ‫ک��ه دانش��گاه ها‪ ،‬پژوهش��کده های مختلفی‬ ‫دارند و از طرف دیگ��ر مراکز مهم تحقیقاتی‬ ‫و پژوهش��ی همیش��ه در کنار دانش��گاه ها در‬ ‫حرک��ت بوده ان��د و از نیروه��ای متخص��ص‬ ‫دانشگاهی اس��تفاده کرده اند‪ .‬چون این اتفاق‬ ‫در گذش��ته نیفتاده و در دانشکده های هنری‬ ‫نیز کمتر پژوهشکده ای وجود داشته‪ ،‬شورای‬ ‫سیاس��ت گذاری جای��زه پژوهش س��ینمایی‬ ‫تاکید داش��ت که دانش��کده های هنری باید‬ ‫تفک��ر پژوهش را در کنار خود توس��عه دهند‬ ‫زی��را پژوهش س��ینمایی در دانش��کده های‬ ‫س��ینمایی‪ ،‬رابط��ه ارگانی��ک بین اس��تاد و‬ ‫دانشجو و کار نظری عملی را سازمان می دهد‬ ‫و این نوع پژوهش ها با توجه به سیاس��ت های‬ ‫کالن دانش��گاهی که در س��طح ملی است و‬ ‫کمبودهای کش��ور را در این حوزه ها تعریف‬ ‫می کند‪ ،‬انجام می ش��ود‪ .‬س��ینما نیز همچون‬ ‫یک صنعت دیگر نیاز به ارتقای کیفی و کمی‬ ‫یا در واقع هنری‪ -‬تکنیکی دارد و پژوهش های‬ ‫سینمایی در ارتقای این دو موضوع موثرند‪.‬‬ ‫«فرهنگنامه سینمای‬ ‫معاصر ایران»‬ ‫در راه است‬ ‫تصاوی��ر‪ ،‬دست نوش��ته ها و رزومه بازیگران‬ ‫و کارگردان��ان ش��اخص س��ینما و تلویزیون‬ ‫در قالب ی��ک کتاب هزار صفحه ای منتش��ر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬س��عید اس��ماعیلی‪،‬‬ ‫عکاس و مدیر تولید سینما و تلویزیون درباره‬ ‫پروژه جدید خ��ود توضیح داد‪ :‬از ‪ ۵۰۰‬چهره‬ ‫شناخته ش��ده از جمله بازیگران و کارگردانان‬ ‫شاخص س��ینما و تلویزیون برای انتشار یک‬ ‫کت��اب از مش��اهیر عرص��ه تصویر‪ ،‬عکاس��ی‬ ‫کرده ایم که به زودی منتشر می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬مخاطبان این مجموعه رزومه های‬ ‫این شخصیت ها را به روایت خودشان خواهند‬ ‫خوان��د‪ .‬همچنی��ن دست نوش��ته هایی از انها‬ ‫گرفته ای��م که بهترین خاطره زندگی‪ ،‬ش��عر‪،‬‬ ‫جمله زیبا یا حت��ی نصیحت های انها خطاب‬ ‫به خواننده را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫این مدی��ر تولید ادام��ه داد‪ :‬تصمیم داریم‬ ‫ای��ن فرهنگنامه را در جش��نواره فیلم فجر و‬ ‫جش��نواره کن با عنوان «فرهنگنامه سینمای‬ ‫معاصر ایران» عرضه کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫س��عید خانی ـ مدیر دفتر پخش خانه فیلم ـ با تاکید‬ ‫بر اینکه «ما از ابتدا با پخش مسابقه فوتبال در سینماها‬ ‫مخالف بودیم»‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬این را به خوبی می دانیم‬ ‫که وقتی مس��ابقه فوتبال در یکی از س��الن های سینما‬ ‫پخش می شود س��الن های دیگر چندان بیننده ای برای‬ ‫فیلم های س��ینمایی ندارند‪ ،‬اما مش��کل اینجاس��ت که‬ ‫س��ینماداران‪ ،‬بیش از حد مج��از‪ ،‬ظرفیت فیلم ها را در‬ ‫پخش مس��ابقه فوتبال ای��ران و مراکش گرفتند و هیچ‬ ‫نظارت��ی بر میزان فروش و رقمی ک��ه باید به صاحبان‬ ‫فیلم ها داده شود‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه در بس��یاری از سینماها برخالف‬ ‫مصوبه شورای عالی اکران‪ ،‬سالن های بیشتری به پخش‬ ‫مسابقه ایران اختصاص داده ش��ده بود‪ ،‬گفت‪ :‬قرار بود‬ ‫ب��ه ازای فروش هر بلی��ت برای فوتب��ال ‪ ۵۰۰۰‬تومان‬ ‫به صاحبان فیلم ها داده ش��ود‪ ،‬اما ب��ا این وضعیتی که‬ ‫پیش امده بعید می دانم س��ینماداران برای فروش تمام‬ ‫سالن های ش��ان ای��ن کار را انجام دهند و این مس��ئله‬ ‫متاس��فانه کنترل نشده اس��ت‪ .‬البته این مشابه همان‬ ‫ماج��رای اکران فیلم خارجی اس��ت ک��ه معتقدیم باید‬ ‫س��ینماهایی که سالن زیادی دارند اقدام به اکران فیلم‬ ‫خارجی کنند اما از انجا که نظارت درس��تی نمی توانیم‬ ‫داشته باشیم کل ماجرا کنسل شده است‪.‬‬ ‫این پخش کننده و تهیه کننده سینما خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫وضعیت فروش بلیت های مس��ابقه فوتبال در سینماها‬ ‫یک عالمت س��وال ب��زرگ برای ما اس��ت و از اول هم‬ ‫بحث ما این بود که بر چه اساسی این مصوبه قرار است‬ ‫اجرایی شود‪ .‬با این حال خوشحالیم که مردم به صورت‬ ‫خانوادگی توانس��تند به تماش��ای فوتبال در س��ینماها‬ ‫بنشینند اما این شیوه نظارت و اجرا عجیب است و حاال‬ ‫که سینماداران در این ماجرا سود کرده اند چرا صاحبان‬ ‫یادداشت‬ ‫بزرگ ترین‬ ‫حراجی کتاب‬ ‫جهان در دوبی‬ ‫ب��ه زودی بی��ش از ‪ ۳‬میلیون کتاب ب��ه زبان های‬ ‫مختلف در بزرگ ترین حراجی کتاب جهان در دوبی‬ ‫به معرض فروش گذاشته می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبنا ب��ه نق��ل از مجله نش��نال‪ ،‬ماه‬ ‫این��ده میالدی‪ ،‬دوب��ی میزب��ان بزرگ ترین حراجی‬ ‫کتاب در سراس��ر جهان با بی��ش از ‪ ۳‬میلیون کتاب‬ ‫متن��وع و جدید خواهد ش��د و فرص��ت خوبی برای‬ ‫کتاب دوستانی است که می خواهند کتابخانه کوچکی‬ ‫برای خود تدارک ببینند‪.‬‬ ‫ای��ن حراجی که ‪ 26‬مهر درهای خ��ود را به روی‬ ‫عالقه مندان از سراس��ر جهان خواهد گشود تا ‪ 6‬ابان‬ ‫به صورت ‪ ۲۴‬ساعته به فعالیت خود در زمینه فروش‬ ‫کتاب ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫همه کتاب های موجود در این حراجی با ‪ ۵۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد کمتر از قیمت های موجود در کتابفروش��ی ها‬ ‫و در ژانره��ای مختل��ف اعم از داس��تان‪ ،‬کتاب های‬ ‫طراحی و دکوراسیون‪ ،‬اشپزی‪ ،‬تجارت و خوددرمانی‬ ‫در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫محمد االعیدروس‪ ،‬مس��ئول این حراجی با اشاره‬ ‫ب��ه کیفیت باال و نرخ مناس��ب ای��ن کتاب ها اظهار‬ ‫امی��دواری ک��رد که این روی��داد در ام��ارات‪ ،‬مردم‬ ‫بیش��تری را به سمت وس��وی فرهنگ مطالعه همراه‬ ‫خانواده سوق دهد و قیمت های شکسته شده کتاب ها‬ ‫عاملی برای رسیدن کتاب به همه اقشار جامعه شود‪.‬‬ ‫فروش گس��ترده کتاب برای نخس��تین بار با عنوان‬ ‫«‪ »big bad wolf‬س��ال ‪2009‬می�لادی ‪ 9‬س��ال‬ ‫پیش‪ ،‬از س��وی یک زوج و شریک تجاری شان‪ ،‬اندرو‬ ‫یاپ‪ ،‬به منظور کاهش نرخ بی سوادی در مالزی کلید‬ ‫خورد‪ .‬انها در س��ال ‪2006‬میالدی ‪ 12‬س��ال پیش‬ ‫تصمیم گرفتند کتابفروشی کوچکی را در کواالالمپور‬ ‫با هدف تش��ویق مردم به مطالع��ه راه بیندازند اما به‬ ‫زودی دریافتند که برای ایجاد یک تغییر اساس��ی به‬ ‫اقدام بزرگ ت��ری نیاز دارند‪ .‬فروش��گاه بزرگ حراج‬ ‫کتاب در مالزی‪ ،‬زمانی که صنعت نشر در این کشور‬ ‫بدترین دوره رکود خود را تجربه می کرد‪ ،‬ش��روع به‬ ‫کار ک��رد و از ان زمان ش��هرهایی چون کواالالمپور‪،‬‬ ‫جاکارتا‪ ،‬مانیال‪ ،‬کلمب��و‪ ،‬بانکوک و تایپه‪ ،‬میزبان این‬ ‫رویداد بزرگ فرهنگی بوده اند‪ .‬یاپ که از موسس��ان‬ ‫این حراجی است‪ ،‬در گفت وگو با مجله نشنال درباره‬ ‫ان عن��وان کرد‪« :‬هدف ما انج��ام کاری متفاوت بود‬ ‫که به ایده فروش ‪ ۲۴‬س��اعته کتاب تبدیل شد‪ ».‬او‬ ‫در ادامه درباره ن��رخ پایین این کتاب ها گفت‪« :‬این‬ ‫پژوهش های‬ ‫سینمایی‬ ‫و توسعه‬ ‫سینمای کشور‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 4‬مهر ‪ 16 - 1397‬محرم ‪ 26 - 1440‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1147‬پیاپی ‪2465‬‬ ‫معتمدی خواننده اشعار‬ ‫عاشورایی شد‬ ‫نوای حسینی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫س��ید محم��د معتم��دی ب��رای تیتراژ‬ ‫مس��تندهای «عتب��ات کلم��ات» که این‬ ‫روزها از ش��بکه ‪ 4‬پخش می ش��ود‪ 7 ،‬اواز با‬ ‫اشعار عاشورایی اجرا کرده است‪ .‬به گزارش‬ ‫سینماس��ینما‪ ،‬مس��تند پرت��ره «عتب��ات‬ ‫کلمات» به تهیه کنندگی س��جاد نوروزی‬ ‫ویژه ایام محرم تهیه و تولید شد‪ .‬این برنامه‬ ‫نگاهی دارد به ‪ ۱۰‬ش��عر برجس��ته عاش��ورایی که میان اهل ادب شهره‬ ‫یو‬ ‫شده اند و به بهانه این شعرها به سراغ شاعر انها می رود و زمانه‪ ،‬زندگ ‬ ‫چگونگی رسیدن به این شعر را در قالب یک مستند پرتره بازگو می کند‪.‬‬ ‫معتم��دی پیش تر در این باره گفته بود‪ :‬ای��ن برنامه از چند جنبه برایم‬ ‫حائز اهمیت بود‪ .‬در گام نخست این برنامه موضوعی دارد که متناسب با‬ ‫اعتقادات جامعه اس��ت و در واقع به چیزی پرداخته که در نهایت بخش‬ ‫عمده و حداکثری جامعه دل در گرو ان دارند و نسبت به ان ارادت نشان‬ ‫می دهند‪ .‬معتمدی اظه��ار کرد‪ :‬از این منظر «عتبات کلمات» به نظرم‬ ‫کاری بود که من به عنوان یک هنرمند می توانستم با توجه به زمانی که‬ ‫در اختی��ارم قرار گرفته‪ ،‬ان را در قالب اثری هنری ارائه دهم‪ .‬مانند باقی‬ ‫م��وارد‪ ،‬این برنامه ه��م مجالی برایم فراهم کرد تا اث��ری به جامعه ارائه‬ ‫کنم که متناس��ب با حال و هوای این روزها باش��د و در بین مردم دیده و‬ ‫شنیده شود‪ .‬فکر می کنم در مجموع کار قابل قبولی از اب درامد‪ .‬محمد‬ ‫معتمدی تیتراژ پایانی این ویژه برنامه را با ش��عری از اس��تاد مجاهدی‬ ‫اجرا کرده است‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫یادداشت‬ ‫مصرف گرایی‪ ،‬افت توسعه‬ ‫محمود دولت ابادی‪ ،‬نویس�نده‪ :‬کودک بودم که یکی‪ ،‬دو بار از زبان‬ ‫مادرم ش��نیدم «هنر‪ ،‬بخش اس��ت» منظورش بخشش بود از‬ ‫جانب پروردگار و اش��اره داشت به صدای خوش اواز مردی در‬ ‫همس��ایگی ما به نام «عظیم» که هرازگاهی شب‪-‬نیمه ش��ب‬ ‫خام��وش ده‪ .‬ان وقت ها‬ ‫اوازش را ره��ا می کرد در کوچه های‬ ‫ِ‬ ‫دریغ من ان بود که چرا کسی پیدا نمی شود عظیم را ببرد در‬ ‫رادیو بخواند تا همگان اواز او را بش��نوند؟ البته دیری نپایید تا‬ ‫متوجه شوم مسیر تا رسیدن عظیم به رادیو‪ ،‬اسان نیست‪ .‬بعد‬ ‫از ان صدا‪-‬اوازهای بسیار متنوعی شنیدم به یمن همین رادیو‬ ‫در ش��هرهایی که بودم و بیش��تر در محل کار‪ .‬ام��ا ان صدایی که همواره‬ ‫مرا به یاد س��خن مادرم می اندازد‪ ،‬صدای محمدرضا ش��جریان اس��ت که‬ ‫«هنر‪ ،‬بخش است»‪ .‬در عین حال انچه در هنر شجریان یافتم‬ ‫پیگی��ری وی بود در اموزش و یادگیری مداوم از پیش��ینیان‪.‬‬ ‫یک وقت شجریان را می ش��نیدم و بی اختیار یاد خوشنویسی‬ ‫افتادم در حرف نون‪ ،‬تعجب کردم و پرسیدم‪ .‬گفته شد او خط‬ ‫هم می نویسد‪ .‬دورادور می شنیدم که سفر می کند به اصفهان‪،‬‬ ‫یقین داش��تم برای یادگیری می رود‪ .‬همچنین دقیق ش��ده ام‬ ‫در غزل های��ی که می خواند و اینکه غ��زل را عمیقا فهم کرده‬ ‫اس��ت؛ مگر در یک مورد که اکن��ون در خاطر دارم و بیت این‬ ‫اس��ت «خیال حوصله بحر می پزد هیهات ‪ -‬چه هاس��ت در سر این قطره‬ ‫محال اندیش!» که او به احتمالی به توصیه ای خوانده است «خیال حوصله‬ ‫خواندن اواز‬ ‫بحر می ب��رد هیهات» و دیگر اداب دانی ش��جریان در هنگام‬ ‫ِ‬ ‫اموختنی است که ش��ما حتی دندان هایش را نمی توانید ببینید‪ ،‬نشستن‬ ‫و گوش س��پردنش به س��ازنوازنده‪ ،‬نوازندگان و ربطی که با چنان توجهی‬ ‫برقرار می کند میان جمع نوازنده؛ این همه ادابی است که او داشته و خوب‬ ‫هم اموخته اس��ت‪ .‬پس اجازه می خواهم نکته ای به س��خن مادر بیفزایم و‬ ‫ان ِ‬ ‫درک بخش��ش پروردگار است و اموختن و پرورش مداوم ان بخشش‬ ‫و انچه بدان مربوط اس��ت؛ یادگیری بی وقفه در همه احوال‪ ،‬کار و رفتاری‬ ‫که ش��جریان با هنر خود داش��ت و می داشت اگر خانه نشین و بسته نشده‬ ‫بود ان ِ‬ ‫زنگ ممتازی که در صدای شجریان بود‪ .‬دیگر چه توان گفت؟‬ ‫نوازندگانی که در جبهه ها مجروح و شیمیایی شدند‬ ‫نوای صلح با کوک سازهای جانبازان‬ ‫گروهی ‪۲۶‬نفره از نوازندگان ارکس��تر س��مفونیک‬ ‫تهران داوطلبان��ه به جبهه می رفتند‪ .‬در مجموع ‪13‬‬ ‫بار به منظور اجرا برای رزمندگان به جبهه سفر کردند‬ ‫و بس��یاری از انها در این س��فرها مجروح شدند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مدیرعامل بنیاد رودکی با جمعی از‬ ‫نوازندگان پیشکسوت ارکستر سمفونیک تهران دیدار‬ ‫کرد؛ ای��ن نوازندگان در زمان ‪ 8‬س��ال دفاع مقدس‬ ‫برای رزمن��دگان برنام��ه اجرا می کردن��د ‪ .‬علی اکبر‬ ‫صفی پ��ور‪ ،‬مدیرعامل بنی��اد رودک��ی در این دیدار‬ ‫خطاب به پیشکسوتان ارکستر سمفونیک گفت‪ :‬شما‬ ‫در س��ال های جن��گ برای دفاع از کش��ور و ملت به‬ ‫جبهه ه��ا رفتید و به رزمندگان خدمت کردید‪ .‬کاری‬ ‫که ش��ما کردید ماندگار اس��ت و این��دگان خواهند‬ ‫دانس��ت که موسیقی ما چه نقش��ی در دفاع مقدس‬ ‫داش��ته است؛ نقش��ی که توجه به ان ضروری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما هم تالش می کنیم س��هم مان را در‬ ‫حوزه دفاع مقدس با گرامیداش��ت رشادت های شما‬ ‫ادا کنی��م و به طورحتم مردم عزیز ما نیز سپاس��گزار‬ ‫و قدردان شما هستند‪ .‬صفی پور با مرور فعالیت های‬ ‫بنی��اد رودک��ی در حوزه دفاع مقدس گفت‪ :‬انتش��ار‬ ‫اثر دکتر سعید ش��ریفیان‪ ،‬ساخت سمفونی ازادگان‬ ‫از ساخته های اس��تاد احمد پژمان‪ ،‬اجرای سمفونی‬ ‫پیروزی با ارکستر س��مفونیک از جمله فعالیت های‬ ‫بنیاد رودکی در گذش��ته است؛ به تازگی هم ساخت‬ ‫س��مفونی دفاع مق��دس را به لوری��س چکناواریان‬ ‫س��پرده ایم که امیدواریم امس��ال اماده اجرا ش��ود‪.‬‬ ‫در ای��ن دی��دار محمدرضا جعفری بهن��ام‪ ،‬صدابردار‬ ‫پیشکس��وت حوزه موس��یقی اظهار کرد‪ :‬گروهی که‬ ‫اجرای ما انجام می ش��د‪ ،‬به طور معم��ول با پیروزی‬ ‫هم��راه بود‪ .‬خوش��حالیم که پس از ‪ ۳۰‬س��ال بنیاد‬ ‫رودکی می خواهد بزرگداش��تی ب��رای ما برگزار کند‬ ‫و خوشحالیم که س��رانجام سازمانی به فکر ما افتاده‬ ‫اس��ت‪ .‬در بخش دیگری از ای��ن دیدار‪ ،‬محمد گلریز‬ ‫خواننده ان س��ال های ارکس��تر‪ ،‬در سخنانی گفت‪:‬‬ ‫عزیزان��ی که برای ملت و مردم ش��ان به جبهه رفتند‬ ‫توقع چندانی ندارند‪ .‬همه کسانی که در ان سال ها با‬ ‫م��ا به جبهه امدند‪ ،‬برای خدمت به میهن می امدند‪.‬‬ ‫با این حال توقع ما از مسئوالن فرهنگی توجه بیشتر‬ ‫به موس��یقی حماسی و دفاع مقدس است‪ .‬همچنین‬ ‫اعالم ش��ده در هفته های اینده ایین گرامیداش��تی‬ ‫برای نوازندگان ارکس��تر س��مفونیک تهران که در ‪8‬‬ ‫س��ال دفاع مقدس به جبهه رفته اند‪ ،‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫ای��ن نوازندگان در ‪ 8‬س��ال دفاع مق��دس و در قالب‬ ‫ارکس��تر س��مفونیک تهران‪ ،‬به جبهه ها می رفتند و‬ ‫برای ب��اال بردن روحی��ه رزمندگان‪ ،‬کنس��رت هایی‬ ‫را برگزار می کردند‪ .‬در یکی از این س��فرها ارکس��تر‬ ‫مورد حمله شیمیایی رژیم بعث قرار گرفت و به طور‬ ‫تقریبی تمام اعضای ارکستر جانباز شیمیایی شدند‪.‬‬ ‫اکنون در اینجا جمع ش��ده اند‪ ،‬گروهی ‪ ۲۶‬نفر بودند‬ ‫که همه این دوس��تان داوطلبانه به جبهه می رفتند‪.‬‬ ‫در مجموع ‪ 13‬ب��ار به منظور اجرا برای رزمندگان به‬ ‫جبهه س��فر کردیم و بس��یاری از افراد گروه در این‬ ‫سفرها مجروح ش��دند‪ .‬صدابردار ارکستر سمفونیک‬ ‫ته��ران تاکی��د ک��رد‪ :‬به طور معم��ول م��ا روزهای‬ ‫پی��ش از عملیات ب��رای رزمندگان اج��را می کردیم‬ ‫و خوش��بختانه عملیات های��ی ک��ه روزه��ای بعد از‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪2‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬بی کم و زیاد ‪ -‬غار ابی در استان کرمانشاه‬ ‫‪ -1‬پریش��ان احـوال ‪ -‬صحب��ت از چند کالم‬ ‫‪ -2‬زمانی برای غنودن ‪ -‬از مایعات هستی بخش ‪-‬‬ ‫است‬ ‫‪ -2‬ع��دم حضور ‪ -‬قس��متی از وقت و زمان ‪ -‬لیز و چسبناک ‪ -‬محتوی نسخه‬ ‫‪ -3‬خطایی در میدان ورزش��ی ‪ -‬بخشش ‪ -‬سوره‬ ‫سیم برق قوی‬ ‫‪ -3‬رئیس حزب ‪ -‬پوش��اکی ب��رای خانم ها ‪ 16 -‬قران کریم ‪ -‬حکمت ارسطو‬ ‫‪ -4‬دین��داری ‪ -‬بی به��ره از زیبای��ی ‪ -‬کمترین ‪-‬‬ ‫سریع خودمانی‬ ‫حرف ندای غیرمودبانه‬ ‫‪ -4‬ص��وت دردنما ‪ -‬باد خن��ک و مالیم ‪ -‬بر‬ ‫سینه قهرمان جا می گیرد ‪ -‬حرف صلیب‬ ‫س‬ ‫ا س ت ا ن د ا ر د‬ ‫ه د ه د‬ ‫ن ی ا ی ش‬ ‫‪ -5‬عنوان سه روز از روزهای هفته ‪ -‬مرگ در‬ ‫ا ن ا س‬ ‫س ف ا ک‬ ‫ع‬ ‫ه ر ت‬ ‫ا ن ج ل‬ ‫ک ش‬ ‫اثر حادثه ‪ -‬بیماری طوالنی‬ ‫ت ی‬ ‫ه ی م ه‬ ‫ا و ب‬ ‫‪ -6‬تـ��ا ایـ��ن هنـگـ��ام ‪ -‬از رونـ��ق و رواج‬ ‫ز‬ ‫س ت ا د‬ ‫ه‬ ‫د م ا‬ ‫افتـادن‬ ‫ج‬ ‫ه م‬ ‫ک ف‬ ‫جواب جدول‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا ر د‬ ‫شماره‪1‬‬ ‫‪ -7‬همراه دشت‪ -‬درخت مظهر بلندی‬ ‫ر ه پ ا د‬ ‫ن ب ا ت‬ ‫و ج و ب‬ ‫د‬ ‫‪ -8‬تکرارش جوشیدن اب است ‪ -‬داخل‪ -‬تیر‬ ‫ک و ر‬ ‫ل ا ل ا‬ ‫ی م‬ ‫س ی‬ ‫ر و ی ت‬ ‫ن ق ص‬ ‫کوتاه پیکاندار ‪ -‬موجود خالف انس‬ ‫ک‬ ‫ک ن ا م‬ ‫ا ی د ه‬ ‫چ ی ن خ و‬ ‫ل م ا ل م‬ ‫‪ -9‬هر جسمی دارد ‪ -‬حفره شکمی‬ ‫‪ -10‬برتری ‪ -‬بلندپایه و برجسته‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -11‬مق��دار غ��ذا برای جوی��دن ‪ -‬مخلوط ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صندلی سوارکار‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -12‬طول ب��دن ادمی ‪ -‬مرکز انگلس��تان ‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫لباس رسمی مردان اروپایی ‪ -‬گام یک پا‬ ‫‪ -13‬از حروف ورقه ازمایش��گاهی ‪ -‬چش��م‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و همچنین به معنای مش��اهده ش��ده‪ -‬ش��یره‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چغندرقند‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -14‬مکان��ی در کش��تی ها ‪ -‬کوبنده مطبخ ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شبکه باریک خون رسانی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -15‬شلیک بی خطر ‪ -‬حواس پرت‬ ‫‪ -5‬درس خ��ط و نقطه ‪ -‬دارای ق��درت و توانایی‬ ‫زیاد‬ ‫‪ -6‬جاده فوالدین ‪ -‬چشم روشنی‬ ‫‪ -7‬دشمن اتش ‪ -‬ضمیر جمع ‪ -‬حالج‬ ‫‪ -8‬رانده و دور شده‪ -‬خورشید‬ ‫‪ -9‬نامی در ش��اهنامه ‪ -‬طاقچه درون اتاق ‪ -‬رمق‬ ‫واپسین‬ ‫‪ -10‬مونس ‪ -‬شکل مقابر فراعنه‬ ‫‪ -11‬دقیق و موشکاف ‪ -‬بندری در سوئد‬ ‫‪ -12‬زوبی��ن کوت��اه ‪ -‬بی حس و حرک��ت‪ -‬باقی‬ ‫بمان‪ -‬جست وجو و تفحص‬ ‫‪ -13‬رس��وب اب گل الود ‪ -‬اخرین سوره قران ‪-‬‬ ‫سیم مثبت برق‪ -‬شعبه ای از دین با مذهب وشنو‬ ‫‪ -14‬خیره کنندگ��ی ‪ -‬نوش��تن در مطبوع��ات ‪-‬‬ ‫اشتها ‪ -‬نشانه مفعولی‬ ‫‪ -15‬رسانه تصویری ‪ -‬اوازخوان و نوازنده‬ ‫یادداشت‬ ‫صدای شجریان هنر بخش است‬ ‫محمد ترکمان‪ ،‬کارش�ناس‬ ‫ارش�د تاری�خ معاص�ر ایران‪:‬‬ ‫ریخت وپاش ه��ای بس��یاری در‬ ‫طول س��ال ها در این ملک اتفاق‬ ‫افتاده است‪ .‬این رویه تازه نیست؛‬ ‫پی��ش از س��ال ‪ ۵۷‬نی��ز به مدد‬ ‫دالرهای حاص��ل از فروش نفت‪،‬‬ ‫چنی��ن رویه ای اعمال می ش��د‪،‬‬ ‫با این تفاوت که حدود ‪ ۶‬میلیون بش��که‬ ‫نف��ت فروخته می ش��د و جمعی��ت ایران‬ ‫س��ی واندی میلی��ون نفر بود که بیش��تر‬ ‫انه��ا در روس��تاها و ای�لات و ش��هرهای‬ ‫کوچک زندگی می کردند و س��هم بس��یار‬ ‫اندکی از ان پول داش��تند و هنوز فرهنگ‬ ‫مصرف اینچنین حاک��م نبود که اکثریت‬ ‫قابل توجهی از ای��ن ‪۸۰‬میلیون نفر امروز‪،‬‬ ‫همه چی��ز را بخواهند‪ ،‬زیاد هم بخواهند‪،‬‬ ‫زود ه��م بخواهند و خوبش را هم بطلبند؛‬ ‫بدون اینکه از خود بپرس��ند در برابر این‬ ‫خواسته ها‪ ،‬چه به جامعه می دهند؟‬ ‫یک��ی از دالی��ل وجود ای��ن روحیه در‬ ‫میان ما شعارهای مبتنی بر توزیع ثروت‪،‬‬ ‫ب��دون توجه به اینکه تولیدی باید باش��د‬ ‫ت��ا توزیعی انجام ش��ود و دیگر بی توجهی‬ ‫به اینکه همه این س��رمایه ها متعلق به ما‬ ‫نیست‪ ،‬نسل های اینده نیز صاحب حقند‬ ‫و نباید به حقوق انها تجاوز کنیم؛ است‪.‬‬ ‫مصرف زدگ��ی را تبلی��غ‪ ،‬کار و تولی��د‬ ‫را بی به��ا و تنبل��ی را تش��ویق می کنیم‪،‬‬ ‫نهادهای م��وازی را گس��ترش می دهیم‪،‬‬ ‫نرخ گذاری متفاوت و س��همیه های خاص‬ ‫جنس��ی و ارزی و وام ه��ای تکلیف��ی ب��ا‬ ‫بهره های اندک را حاک��م و زمین خواری‪،‬‬ ‫کوه خ��واری و س��احل خواری را ش��ایع‬ ‫می کنیم و درنهایت نیز مدعی می ش��ویم‬ ‫پول نفت را سر سفره ها خواهیم اورد!‬ ‫نتایج راه رفته پنجا هو اندی ساله جلوی‬ ‫چشمان ما قرار دارد‪ .‬ایا راه نجات وجود‬ ‫دارد؟ اری؛ باید دست از دخالت در ریز و‬ ‫درش��ت امور و کسب وکار و زندگی مردم‬ ‫برداری��م‪ .‬حکومت و دولت از پول پاش��ی‬ ‫ب��ه امید خری��داری «وفاداری» قش��ری‬ ‫از م��ردم بپرهیزد و روابط با ش��هروندان‬ ‫و همس��ایگان و جهانی��ان را بهب��ود‬ ‫بخشد‪.‬‬ ‫صداوس��یما و تریبون ه��ای عمومی از‬ ‫تی��ول گروه ه��ای خاص خ��ارج و بیانگر‬ ‫خواس��ت عمومی و منافع ملی ش��وند و‬ ‫دائم به تبلیغ علیه دولت مستقر نپردازند‬ ‫و اگر تخریب می کنند‪ ،‬دس��ت کم اجازه‬ ‫دفاع را از دولت سلب نکنند‪.‬‬ ‫گ��ردش ازاد اطالعات و ش��فافیت در‬ ‫اولوی��ت قرار گی��رد‪ .‬حکوم��ت و دولت‬ ‫از بنگاه داری دس��ت بش��وید و با کاستن‬ ‫از نان خوره��ای خود‪ ،‬چابک ش��ود و به‬ ‫مدیری��ت بهینه امور کش��ور با اس��تفاده‬ ‫از مش��اوران خبی��ر و میهن دوس��ت و‬ ‫پاک دس��ت‪ ،‬روی اورد و از مصرف گرایی‬ ‫و تزئی��د مخارج بپرهی��زد و روی به باال‬ ‫بردن میزان تولی��د و تقلیل مخارج اورد‬ ‫و ب��ه وصول مالیات ه��ای قانونی بپردازد‬ ‫و از دادن یارانه های نقدی و جنس��ی به‬ ‫دهک های غیرنیازمند دست بردارد‪.‬‬ ‫در تاریخ معاصر ای��ران یک بار این کار‬ ‫عملی ش��ده و نتایج درخش��انی داشته و‬ ‫دول��ت و ملت در تحری��م ظالمانه قدرت‬ ‫خارج��ی توانس��ته بدون درام��د حاصل‬ ‫از ف��روش نف��ت‪ ،‬کش��ور را اداره و حقوق‬ ‫س��ازمان پرتع��داد ش��رکت نف��ت را نیز‬ ‫بپردازد و اقدام��ات عمرانی به‬ ‫س��ود ش��هروندان نیز انجام و‬ ‫دایره ازادی های ش��هروندان را‬ ‫گسترش و س��رمایه اجتماعی‬ ‫و عالقه مندی به میهن را ارتقا‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫در ادام��ه تنها به نقل عنوان‬ ‫چند خب��ر در بازه زمانی کمتر‬ ‫از یک س��ال اول نخس��ت وزیری ‪۲۸‬ماهه‬ ‫زنده یاد دکتر مصدق اشاره می شود‪.‬‬ ‫عالقه مندان به اطالعات بیشتر به منابع‬ ‫یاد شده مراجعه فرمایند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ب��ه خدمت کارمن��دان خارجی زائد‬ ‫س��ازمان برنامه پایان داده شد (اطالعات‬ ‫‪ ۱۱‬خرداد ‪.)۳۰‬‬ ‫‪ -۲‬بودجه کل کش��ور و صرفه جویی در‬ ‫مخارج (همان جا ‪ ۱۸‬مهر ‪.)۳۰‬‬ ‫‪ -۳‬اقدام��ات وزارت دارای��ی در زمینه‬ ‫کاهش بودجه (همان جا ‪ ۱۹‬مهر ‪.)۳۰‬‬ ‫‪ -۴‬بخش��نامه وزارت خارجه به تمامی‬ ‫نمایندگی های ایران در خارجه‪:‬‬ ‫از لحاظ صرفه جویی در بودجه و اسعار‪...‬‬ ‫در ضمن تا اخر س��ال جز در موارد بسیار‬ ‫ضروری اس��تثنائی‪ ،‬هیچ مهمانی کوچک‬ ‫یا بزرگی نباید برگزار شود‪( ...‬همانجا ‪۲۰‬‬ ‫مهر ‪.)۳۰‬‬ ‫‪ -۵‬دیش��ب وزیران با تاکسی به جلسه‬ ‫هیات دولت امدند (همانجا ‪ ۲۱‬مهر ‪.)۳۰‬‬ ‫‪ -۶‬به منظور اجرای بخشنامه اقای وزیر‬ ‫دارایی مبنی بر کاهش بودجه وزارتخانه ها‬ ‫و اداره ها و بنگاه ها و ش��رکت های دولتی‪،‬‬ ‫‪ 15‬درصد صرفه جویی می ش��ود (همانجا‬ ‫‪ ۲۹‬مهر ‪.)۳۰‬‬ ‫‪ -۷‬جم��ع اوری ماش��ین های دولت��ی‬ ‫(همانجا ‪ ۱۲‬ابان ‪.)۳۰‬‬ ‫‪ -۸‬کاهش تعداد کارمندان سفارتخانه ها‬ ‫(همانجا ‪ ۷‬دی ‪.)۳۰‬‬ ‫‪ -۹‬دس��تور نخس��ت وزیر برای تقدیر از‬ ‫کارمندان��ی که داوطلبانه بازنشس��تگی را‬ ‫پذیرفتند (همانجا)‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬ی��ک ط��رح جدید ب��رای کاهش‬ ‫بودجه دولت‪:‬‬ ‫به کارمندان دولت ‪ ۳‬تا ‪ 5‬سال مرخصی‬ ‫با کسر ‪ ۲۵‬درصد حقوق داده شود (باختر‬ ‫امروز ‪ ۱۰‬اردیبهشت ‪.)۳۱‬‬ ‫‪ -۱۱‬در نیمه دوم ماه کنگره بین المللی‬ ‫پستی در بروکسل تشکیل می شود‪ .‬ایران‬ ‫به دلیل کاهش بودج��ه در این کنفرانس‬ ‫ش��رکت نمی کند (همانجا ‪ ۱۵‬اردیبهشت‬ ‫‪.)۳۱‬‬ ‫‪ -۱۲‬ب��رای برق��راری موازن��ه بودجه و‬ ‫جبران ‪۲‬میلیارد ریال کس��ر درامد‪ ،‬باید‬ ‫اقدام به کاهش هزینه ها‪ ،‬افزایش درامدها‬ ‫و اج��رای برنامه های وس��یع تولیدی کرد‬ ‫(کیهان ‪ ۱‬خرداد ‪.)۳۱‬‬ ‫و‪...‬‬ ‫انجام عمل مش��ابه کار خیلی س��ختی‬ ‫نیست‪ ،‬نیازمند اراده انجام این کار‪ ،‬داشتن‬ ‫عرق ملی‪ ،‬توضیح و تبیین شرایط کشور‪،‬‬ ‫ش��روع از خود و تالش بیشتر برای تولید‪،‬‬ ‫استفاده از افراد بصیر و مطلع و پاکدست‪،‬‬ ‫تقویت همبس��تگی ملی‪ ،‬درخواست یاری‬ ‫از هم��ه ایرانیان داخل و خارج از کش��ور‬ ‫و دادن اطالع��ات ماهانه در توفیق عملی‬ ‫س��اختن ای��ن امر مه��م به ش��هروندان‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مه��م می تواند با اق��دام نهادهای‬ ‫متن��وع و متع��دد حاکمیت��ی‪ ،‬دولتی و‬ ‫عمومی محقق شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!