روزنامه صمت شماره 1149 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1149

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1149

روزنامه صمت شماره 1149

‫توافق ‪7‬کشور در ایجاد‬ ‫راهکار ویژه مالی برای ایران‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1149‬پیاپی ‪2467‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫ایست های‬ ‫اقتصادی‬ ‫گفت و گو‬ ‫ژئوپارک ها‪ ،‬گامی به سوی‬ ‫توسعه اقتصادی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫فرصتی برای پیشرفت‬ ‫و خودکفایی‬ ‫هیچ وقت‬ ‫برای اصالح دیرنیست‬ ‫جاده نورچشمی است‬ ‫یا ریل از چشم افتاده؟‬ ‫گزارش های روز‬ ‫وزیر امور خارجه از توافق با ‪ ۷‬بانک مرکزی درباره ایجاد و بکارگیری راهکار‬ ‫ویژه مالی برای ارتباط با ایران خبرداد و گفت‪ :‬در اینده این راهکار به موسسه‬ ‫مالی مس��تقل تبدیل خواهد ش��د‪ .‬محمدجواد ظریف درباره سازکار ویژه گروه‬ ‫‪ ۴+۱‬ب��رای تب��ادالت مالی با ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اروپایی ها در چند ماه گذش��ته‬ ‫تالش وس��یعی انجام دادند و دس��ت کم تاکنون ‪ ۷‬بانک مرکزی توافق کرده اند‬ ‫که راهکار ویژه مالی برای ارتباط با ایران ایجاد و در اینده نیز این راهکار را به‬ ‫موسسه ای تبدیل کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫دولت الکترونیک و شفافیت در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نهایی شد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رونمایی ازمنظومه سامانه های تجارت ایران‬ ‫دیروز در نمایش��گاه بین المللی تهران خبرهای خوشی گفته و شنیده شد که اگر‬ ‫از روی کاغذ خارج و به س��رعت و درس��تی اجرا ش��ود‪ ،‬به طور قطع شاهد اتفاق های‬ ‫مثبت و تاثیرگذاری در تجارت کش��ور خواهیم بود‪ .‬سامانه های جامع تجارت‪ ،‬جامع‬ ‫انبارها و مراکز نگهداری کاال‪ ،‬شناسه کاال‪ ،‬اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری با هدف‬ ‫اجرای دولت الکترونیک‪ ،‬کاهش مفاسد اقتصادی و تسهیل و تسریع فرایند تجارت‬ ‫در حالی رونمایی ش��د که به گفته وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬با عملیاتی ش��دن‬ ‫کامل این س��امانه های ضوابط کاالیی تا پایان ماه جاری‪ ،‬بازرگانان می توانند به طور‬ ‫کامال شفاف به فعالیت بپردازند‪ .‬ایین رونمایی از منظومه سامانه های تجارت ایران با‬ ‫حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محمدجواد اذری جهرمی‬ ‫وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬مویدی خرم ابادی رئیس س��تاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز‪ ،‬غالمحس��ین ش��افعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و دیگر مسئوالن سازمان‬ ‫‪8‬‬ ‫توسعه تجارت در نمایشگاه بین المللی تهران برگزارشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫کاهش تیراژ قطعات‬ ‫معیوب ها را هم مصرفی کرد‬ ‫اختصاص ارز دستوری‬ ‫به الستیک‬ ‫توسعه «فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی» را جدی بگیریم‬ ‫‪6‬‬ ‫راهبردی هوشمندانه برایکنترل قیمت ها در بازار‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫توقف عرضه اهن اسفنجی‬ ‫تا واقعی شدن قیمت ها‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندس عزیز قنواتی در ایین افتتاح پروژه های شرکت فوالد امیرکبیر کاشان تاکید کرد‪:‬‬ ‫توسعه و تکمیل زیرساخت در راستای تکمیل زنجیره تولید‪ ،‬افزایش سوددهی‪ ،‬جلب رضایت مشتری و تحویل به موقع محصول‬ ‫با اعتبار یکصد میلیارد ریال جاده ریلی و اتصال به خط اهن‬ ‫سراسری کشور و گمرک اختصاصی در شرکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان افتتاح شد‪.‬‬ ‫ایی��ن افتتاح جاده ریلی ش��رکت فوالد امیرکبیر کاش��ان و‬ ‫اتصال ان به ش��بکه سراس��ری‪ ،‬همچنین افتتاح دفتر گمرک‬ ‫اختصاصی و راه اندازی پروژه اطفاء حریق این شرکت صبح روز‬ ‫چهارش��نبه چهارم مهرماه جاری‪ ،‬ب��ا حضور مهندس احمدی‬ ‫عض��و هیات مدیره و معاون��ت بهره ب��رداری راه اهن جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬مهندس س��ادات حس��ینی مدیرکل راه اهن‬ ‫اصفهان‪ ،‬مهندس کالته رییس راه اهن کاش��ان‪ ،‬حجه االسالم‬ ‫حاج اقا اس�لامی تبار امام جمعه موقت کاشان‪ ،‬اقای مرتضایی‬ ‫معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه کاشان‪ ،‬اقای قپانی پور معاون‬ ‫سیاسی فـرمانداری کاش��ان‪ ،‬منصور نیت خواه فرمانده پلیس‬ ‫راه اهن اصفهان‪ ،‬اق��ای وکیلی رییس هیات مدیـره فوالد امیر‬ ‫کبیر کاشان و مدیر حراست فوالد مبارکه اصفهان و جمعی از‬ ‫اعضای هیات مدیـره و کارکنان این شرکت‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫اجرای پروژه های ریلی و گمرکی در راستای تکمیل زنجیره‬ ‫فوالد‪ ،‬افزایش سود دهی‪ ،‬تولید محصول ارزش افرین و تحویل‬ ‫به موقع محصول و افزایش رضایت مشتری است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد امیر کبیر کاشان‬ ‫در ایین افتتاح س��ه پروژه بزرگ این ش��رکت‪ ،‬از اهتمام ویژه‬ ‫گروه فوالد مبارکه اصفهان در برنامه ریزی مدون و کارشناسی‬ ‫در توس��عه و تعالی تولید در شرکت های تابعه هلدینگ فوالد‬ ‫مبارکه خبر داد و گفت‪ :‬اجرای طرح های توسعه تولید‪ ،‬همگام‬ ‫با اجرای طرح های ریلی و گمرکی همگی در راس��تای تکمیل‬ ‫زنجی��ره تولید محصول ارزش افرین در گ��روه فوالد مبارکه و‬ ‫شرکت فوالد امیرکبیر کاشان بوده است‪.‬‬ ‫مهندس عزیز قنواتی با بیان اینکه ‪۵۳‬درصد س��هام شرکت‬ ‫مربوط به فوالد مبارکه اس��ت گفت‪ :‬تولید محصول با کیفیت‪،‬‬ ‫تامین ‪۲۰‬درصد ورق گالوانیزه کش��ور به عنوان دو ماموریت و‬ ‫چشم انداز اصلی برای این شرکت در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫قنواتی در تشریح شاخص های فعالیت این شرکت ادامه داد‪:‬‬ ‫توجه ویژه به ایمن��ی‪ ،‬ارتقای خدمات و افزایش جلب رضایت‬ ‫مش��تریان‪ ،‬اراستگی و مس��ئولیت پذیری اجتماعی و در حوزه‬ ‫ارزش های سازمانی مورد تاکید مدیریت این شرکت می باشد‪.‬‬ ‫قنواتی با اش��اره به تدوین نقشه اس��تراتژیک شرکت گفت‪:‬‬ ‫حرک��ت ش��رکت ب��ر اس��اس برنام��ه زمان بن��دی و تکامل و‬ ‫تعالی مطابق نقش��ه استراتژیک اس��ت و از منظر ارزش تولید‬ ‫محصوالت این ش��رکت‪ ،‬ارتقای توان کیفی و کمی محصوالت‬ ‫تولید‪ ،‬همواره از اولویت های شرکت بوده است‪.‬‬ ‫مهندس عزیز قنواتی به هزینه بالغ بر ‪ ۸‬میلیارد تومانی این‬ ‫شرکت برای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاش��ان همگام با فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬در راستای‬ ‫سیاس��ت های برنامه چشم انداز توسعه کشور و تکمیل زنجیره‬ ‫تولید فوالد در کش��ور اق��دام به اجرای طرح های توس��عه ای‬ ‫ب��ا هدف تکمی��ل زنجیره تولید نموده اس��ت‪ .‬قنوات��ی افزود‪:‬‬ ‫همچنین با هدف تس��ریع و تسهیل ارسال محصوالت فوالدی‬ ‫شرکت به مشتریان گمرک اختصاصی در کارخانه ایجاد شده‬ ‫که از همکاری گمرکات جمهوری اسالمی و راه اهن جمهوری‬ ‫اسالمی در اجرای این دو پروژه قدردانی می کنیم‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه راه اندازی و افتتاح پروژه اطفای حریق این ش��رکت افزود‪:‬‬ ‫تامین ایمن��ی کارکن��ان و توجه به زیرس��اخت های خدمات‬ ‫ایمنی و سالمت کارکنان و محیط کارخانه همواره مورد تاکید‬ ‫مدیریت بوده است‪.‬‬ ‫قنوات��ی در رابط��ه با راه ان��دازی پروژه های این ش��رکت در‬ ‫راس��تای اقتصاد مقاومتی گفت‪ :‬با کاهش بهای تمام شده توان‬ ‫رقاب��ت با محصوالت خارجی را افزایش داده و مهم ترین پروژه‬ ‫شرکت راه اندازی خط راه اهن ریلی بود که به شبکه سراسری‬ ‫اتص��ال پیدا کند که تس��هیل و کاهش هزینه های حمل ونقل‪،‬‬ ‫کاهش ترافیک جاده ای‪ ،‬تس��هیل در حم��ل محصوالت بنادر‬ ‫و کاهش الودگی های زیس��ت محیطی را به هم��راه دارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬پ��روژه گمرک اختصاصی که امروز افتتاح خواهد ش��د‬ ‫و راه اندازی سیس��تم اطفاء حریق از دیگر پروژه های در دست‬ ‫اجرای ش��رکت اس��ت‪ .‬وی همچنین از برنامه ریزی برای طرح‬ ‫‪۳۰۰‬هزار ت��ن گالوانیزه نیز خبر داد که طرح توجیه اقتصادی‬ ‫ان ب��ه پایان رس��یده و بودجه ان به طور تقریبی تعیین ش��ده‬ ‫است‪.‬عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری راه اهن جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در ایین افتتاح جاده ریلی شرکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاش��ان و اتصال ان به شبکه سراسری کشور از رویکرد بخش‬ ‫خصوصی در کمک به اجرای طرح های عام المنفعه و توسعه ای‬ ‫در کمک به دولت به ویژه شرکت فوالد مبارکه اصفهان و فوالد‬ ‫امیرکبیر کاش��ان تقدیر کرد‪ .‬بابک احمدی به جنگ اقتصادی‬ ‫قدرت های جهانی برای رویارویی با ایران اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫کش��ور ما باید از این موقعیت برای توانمند س��ازی خود بهره‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫باب��ک احمدی در ادامه به ارائه گزارش��ی از اقدامات کمی و‬ ‫کیفی توس��عه ریل و حمل ونقل ریل��ی و مزیت های کالن ان‬ ‫اشاره کرد وگفت‪ :‬سوخت و انرژی و هزینه تمام شده از جمله‬ ‫مزیت های حمل ونقل ریلی اس��ت‪ .‬وی به ظرفیت جابه جایی و‬ ‫افزایش ان در اتیه نزدیک جاده ریلی ش��رکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاش��ان خبر داد و گفت‪ :‬در این پروژه هم اکنون توان انتقال‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تن محصول در س��ال تدارک دیده شد‪ ،‬همچنین با‬ ‫اج��رای فاز دوم توان انتقال ‪ ۲‬میلیون تن ظرفیت باری از این‬ ‫کارخانه ایجاد می شود‪ .‬وی به سیاست شرکت راه اهن در انجام‬ ‫امور مشارکتی پروژه های حمل ونقل ریلی اشاره کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه به اینکه منابع دولت به تنهایی کفاف اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی را نمی دهد ما وظیفه داریم از توان بخش خصوصی نیز‬ ‫کم��ک بگیریم‪ .‬وی افزود‪ :‬خط اتصال فوالد امیرکبیر کاش��ان‬ ‫نیز بر همین سیاست استوار بوده که به صورت مشارکتی بین‬ ‫راه اهن جمهوری اس�لامی و ش��رکت فوالد امیرکبیر تاسیس‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬حدود ‪ ۱۱۰‬کیلومتر برنامه برای خطوط‬ ‫فرعی در کشور در نظر گرفته شده که بزودی ‪ ۵۸‬کیلومتر ان‬ ‫به بهره برداری می رسد‪ .‬احمدی افزود‪ :‬امیدوارم با تکمیل این‬ ‫‪ ۵۸‬کیلومت��ر حدود ‪ ۲۰‬میلیون تن بار جدید در جاده به روی‬ ‫ریل اید و اینکه این پروژه در استان اصفهان به عنوان استانی‬ ‫ک��ه حدود ‪ ۱۵‬درص��د از بار کل کش��ور در ان تردد می کند‪،‬‬ ‫اتفاق خوبی اس��ت‪ .‬عض��و هیات مدیره و مع��اون بهره برداری‬ ‫راه اهن جمهوری اس�لامی ایران افزود‪ :‬این یکی از نخس��تین‬ ‫خطوطی است که امسال به بهره برداری می رسد و ما امیدواریم‬ ‫س��ایر مراکز بار و صنعتی را به خط��وط ریلی متصل کنیم از‬ ‫جمله کارخانه س��ایپا کاشان که در جوار همین کارخانه است‬ ‫و مقدمات مذاکرات ان نیز انجام ش��ده اس��ت که با مساعدت‬ ‫مقام��ات محلی و فرماندار محترم به زودی این کارخانه را هم‬ ‫متصل می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوش��بختانه این اتفاق امروز افتاد و پروژه ای‬ ‫به یاد ماندنی در ش��هر کاش��ان است که مردم این شهر و کل‬ ‫ای��ران از منافع ان بهره مند می ش��وند‪ .‬وی در ادامه به اتصال‬ ‫چند ش��رکت دیگر به خط اهن سراسری تا پایان امسال خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬ش��رکت و مجموعه اقتصادی در کشور‬ ‫در حال انجام پروژه های مش��ارکتی هس��تند که این پـروژه ها‬ ‫دقیقا حلقه مفقـوده خطوط تجاری بوده اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫این اتصاالت اتفاق بیفتد از این خطوط انتفاع کافی می ش��ود‬ ‫و م��ا حدود ‪ ۲۰‬میلیون تن ظرفیت جدید هم اضافه می کنیم‬ ‫تا در ادامه با توافقاتی که ش��ده جلو برویم و در نهایت تا ‪۱۱۰‬‬ ‫کیلومتر اضافه کنیم‪ .‬مدیرکل راه اهن اس��تان اصفهان نیز در‬ ‫این ایین در س��خنانی از رویک��رد ارزنده فوالد مبارکه و فوالد‬ ‫امیرکبیر کاش��ان در مشارکت در طرح های عمرانی و خدماتی‬ ‫گف��ت‪ :‬یک��ی از راه های موفقیت و تس��ریع در اجرای طرح ها‪،‬‬ ‫به کارگیری از توان بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫سادات حس��ینی به وجود حدود ‪ ۹۲۰‬کیلومتر خط اهن در‬ ‫اس��تان اش��اره کرد و گفت‪ :‬حدود ‪ ۳۴۰‬کیلومتر خط اهن در‬ ‫دست احداث در استان است که با بهره برداری از ان‪ .‬تقریبا با‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬کیلومتر و حدود ده درصد شبکه ریلی کشور را استان‬ ‫اصفهان به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫سادات حس��ینی اف��زود‪ :‬به لحاظ ش��اخص های عملکردی‬ ‫س��ازمان از جمله تناژ تخلیه و تن کیلومتر رتبه اول تا سوم را‬ ‫در ادارات کل مناطق راه اهن کشور داراست‪.‬‬ ‫وی راه اندازی قطارهای حوم��ه ای را از برنامه های اصلی در‬ ‫اس��تان اصفهان دانس��ته و تصریح کرد‪ :‬امیدوارم با همکاری و‬ ‫همراهی تالشگران عرصه صنعت ریلی استان به رشد و تعالی‬ ‫و رون��د ارتقای فعالیت ها و برنامه ها س��رعت هرچه بیش��تری‬ ‫ببخشیم‪ .‬مدیرکل راه اهن اصفهان همچنین با بیان اینکه این‬ ‫اس��تان ‪ ۳۵‬ت��ا ‪ ۴۰‬رام قطار باری با ترافیک ب��اال در روز دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اصفهان از نظر تخلیه بار رتبه اول (با ‪ ۳۳‬درصد از سهم‬ ‫کل کشور)‪ ،‬از نظر صدور بارنامه رتبه دوم‪ ،‬از نظر تن کیلومتر‬ ‫رتبه س��وم و از نظر تناژ بارگیری رتبه چهارم کشوری را دارد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این ایین‪ ،‬مرتضایی معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه‬ ‫شهرستان کاش��ان در س��خنانی به اهمیت تولید و اشتغال و‬ ‫نقش شرکت فوالد امیرکبیر کاش��ان در این شهرستان اشاره‬ ‫کرد و از تالش های بی شائبه مدیریت و هیات مدیره این شرکت‬ ‫در تعامل با منطقه و ایفای مسئولیت های اجتماعی تشکر کرد‪.‬‬ ‫مرتضایی به حمایت دولت از فعالیت های اقتصادی و توسعه‬ ‫و رونق اقتصادی اشاره کرد و گفت‪ :‬شهرستان کاشان ظرفیت‬ ‫زیادی در بخش بهره گیری از ش��بکه ریلی دارد که امیدواریم‬ ‫س��ایر صنایع همانند فوالد امیرکبیر کاش��ان‪ ،‬از این فرصت ها‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ه رویک��رد حمایت فرمانداری از صنای��ع تاکید کرد و‬ ‫از خدم��ات و حمایت های مدیرعامل ش��رکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان تقدیر کرد‪.‬‬ ‫در ادامه این ایین‪ ،‬وکیلی رئیس هیات مدیره ش��رکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاشان و مدیر حراست شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫در س��خنانی به بیان برنامه ها و چشم انداز توسعه و تولید این‬ ‫ش��رکت پرداخت و از حمایت های مسئوالن راه اهن و گمرک‬ ‫در راه اندازی این طرح ها و همت کارکنان شرکت تقدیر کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین‪ ،‬ش��رکت کنندگان در ایی��ن افتتاح طرح های‬ ‫ش��رکت فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬با حضور در ایستگاه خط اهن‬ ‫جاده ریلی این ش��رکت و س��ایت گم��رک اختصاصی و پروژه‬ ‫اطفای حریق این ش��رکت از این سه پروژه بزرگ بازدید کرده‬ ‫و مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫پیاپی ‪2467‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ایست های‬ ‫اقتصادی‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫به احتمال بس��یار زیاد زمانی ک��ه در تهران در حال حرکت در‬ ‫اتوبان ها هس��تید به طور ناگهانی ش��اهد ترافیک سنگین در این‬ ‫مس��یرها بوده اید و همواره این پرس��ش برای تان ایجاد ش��ده که‬ ‫چ��را به یکباره چنین ترافیک س��نگینی بر اتوبان تحمیل ش��ده‬ ‫است‪ .‬وقتی با صرف زمان نیم ساعت یا بیشتر به سرمنشا ترافیک‬ ‫می رس��ید متوجه می شوید نیروی انتظامی به شکل نوبتی مسیر‬ ‫خودروها را بس��ته اس��ت‪ .‬این نهاد قصدش تس��هیل رفت و امد‬ ‫اس��ت اما موجب ایج��اد ترافیک در بزرگراه ب��رای باز کردن یک‬ ‫راه فرعی ش��ده اس��ت‪ .‬ش��اهد این مثال در اقتصاد ایران فراوان‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬تغییر قوانین و مقررات‪ ،‬ش��یوه نامه های گوناگون یا‬ ‫بخش��نامه های متناقض از س��وی وزارتخانه های گوناگون موجب‬ ‫می شود تاجران‪ ،‬بازاریان‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬فعاالن اقتصادی و مردم‬ ‫عادی نتوانند به شکل مدون و از پیش تعیین شده اقدام به اجرای‬ ‫استراتژی های خود در سطوح گوناگون کنند‪ .‬از اردیبهشت ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ت��ا زم��ان ورود دکتر همتی به این نهاد مهم پولی و بانکی ش��اهد‬ ‫تغییرات بنیادی در بخش��نامه های بانک مرکزی بوده ایم‪ .‬تعیین‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬جرم تلقی کردن نگهداری دالر‪ ،‬ایجاد س��امانه‬ ‫نیم��ا و وارد نش��دن دالرهای صادراتی ب��ه ان‪ ،‬تخصیص نیافتن‬ ‫به موق��ع ارز ب��ه واحدهای تولیدی و صنعتی و از بین رفتن امکان‬ ‫ثبت س��فارش کاالهای گوناگ��ون در بازه های کوتاه‪ ،‬همه و همه‬ ‫مانند ان ایس��ت های نابهنگام برای مثال نظم بخشیدن به حرکت‬ ‫خودروها در اتوبان است‪ .‬چنین اقداماتی در اقتصاد کشور به طور‬ ‫تقریب��ی هیچ ربطی ب��ه تحریم های ایاالت متحده ندارد و همگی‬ ‫ناشی از وجود تفکر غیرسیستمی در فضای اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫در کشورهای توسعه یافته ای مانند سوئیس‪ ،‬سوئد و حتی در حال‬ ‫توسعه مانند ترکیه‪ ،‬مالزی و چین سراغ ندارم که قوانین و مقررات‬ ‫با چنین بی نظمی بر فضای کسب و کار حاکم شود‪ .‬در این زمینه‬ ‫پیش��نهاد می شود در عمل پنجره واحدی از سوی دولت بر بستر‬ ‫دولت الکترونیک با کمترین دخالت نیروی انس��انی ایجاد شود و‬ ‫در این مقطع حس��اس این پنجره واحد با قدرت باال بتواند موارد‬ ‫زیر را سامان دهد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬برنامه اقتصادی ‪۶‬ماه اینده کش��ور تا پایان س��ال با در نظر‬ ‫گرفته ش��دن تحریم های ‪ ۴‬نوامبر با مش��ارکت بخش خصوصی‬ ‫تهی��ه و تدوین ش��ود و تغیی��ری روی ان اعمال نش��ود (هرگونه‬ ‫تغیی��ر احتمالی اتکای فعاالن اقتص��ادی را به این برنامه کاهش‬ ‫خواهد داد)‬ ‫‪ -۲‬تمام تصمیم هایی که مربوط به فعاالن اقتصادی است به طور‬ ‫شفاف و در یک پنجره واحد در معرض دید عموم قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬هرگون��ه تخصیص یافتن یا نیافت��ن ارز به طور انالین برای‬ ‫مردم قابل مشاهده باشد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تصمیم گی��ری درباره ورود کاالها و گروه بندی کاالیی برای‬ ‫تخصی��ص ارز با معیارهای ش��فاف برای واردکننده مش��خص و‬ ‫کمتری��ن دخالت نیروی انس��انی در وزارتخانه ها و بانک مرکزی‬ ‫روی انها اعمال شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬درباره برنامه تهیه شده فقط یک سخنگوی اختصاصی حق‬ ‫اظهارنظر داشته باشد و در هر هفته گزارشی کمی و کیفی و قابل‬ ‫درک به مردم ارائه کند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬قوانین قضایی مش��خصی برای نقض کنندگان برنامه ‪۶‬ماهه‬ ‫در نظر گرفته شود و این قوانین قضایی به اطالع عموم مردم برسد‪.‬‬ ‫در این صورت دست کم می توان امیدوار بود روند حرکتی برای‬ ‫بازه زمانی محدودی مش��خص و معین اس��ت و فعاالن اقتصادی‬ ‫می توانند با ارامش به برنامه ریزی ‪۶‬ماهه خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫فرام��وش نش��ود که ش��فافیت کلیدی ترین عنصر در توس��عه‬ ‫کش��ورها و از بین برنده تبعیض در تمامی حوزه ها اس��ت‪ .‬موردی‬ ‫که در باال اش��اره ش��د ناشی از حکمرانی اقتصاد مبتنی بر توسعه‬ ‫اس��ت و تا این فرهنگ بر اقتصاد ایران زمین جاری و ساری نشود‬ ‫توسعه به مفهوم واقعی ان روی نخواهد داد‪ .‬گاهی تکنیک ها دیگر‬ ‫به کار نمی ایند و باید تاکتیک و استراتژی را تغییر داد‪.‬‬ ‫الگوه��ای ممت��ازی در ای��ن زمینه از چین‪ ،‬مالزی در ش��رق و‬ ‫کش��ورهای اروپایی وجود دارد‪ .‬البته تمامی موارد یادش��ده نافی‬ ‫اصالحات س��اختاری در حوزه هایی مانند بانکداری‪ ،‬بودجه بندی‪،‬‬ ‫نگرش به جهان اطراف و دیوان ساالری دولتی نیست‪.‬‬ ‫معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت‬ ‫براس��اس مذاکرات با اروپایی ها‪ ،‬س��ازکارهای‬ ‫تب��ادل بانکی و تجاری با ایران تا ش��روع دور‬ ‫دوم تحریم ه��ای امری��کا در ‪ ۱۳‬ابان‪ ،‬اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫س��ید عباس عراقچی در گفت وگ��و با ایرنا‬ ‫درب��اره مذاکرات ب��ا اتحادیه اروپ��ا به منظور‬ ‫مقابله با تحریم های یکجانبه امریکا اظهار کرد‪:‬‬ ‫زمانبندی ما همان ‪ 4‬نوامبر (‪ ۱۳‬ابان) اس��ت‪.‬‬ ‫اروپایی ها باید تا پیش از ‪ 4‬نوامبر که دور دوم‬ ‫تحریم های نفتی و بانکی امریکا اغاز می شود‪،‬‬ ‫س��ازکارهای پیش��نهادی را اعم��ال کنند‪ ،‬یا‬ ‫دس��ت کم تا ان تاریخ س��اختارش مش��خص‬ ‫ش��ده و بخشی از ان شروع به کار کرده باشد‪.‬‬ ‫اروپایی ها نظر م��ا را می دانند که تا ‪ 4‬نوامبر‪،‬‬ ‫دست کم بخشی از این سازکارها اجرایی شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه‬ ‫تحریم هایی که امریکا مدعی است‬ ‫در ‪ 4‬نوامب��ر اجرای��ی خواهد کرد‪،‬‬ ‫درعم��ل به طور کامل اجرا ش��ده‪،‬‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬بخش دوم تحریم های‬ ‫امریکا در ‪ 4‬نوامبر به طور رس��می‬ ‫برق��رار می ش��ود؛ ام��ا تحریم های‬ ‫امریکا به طور غیررس��می زودتر از‬ ‫ان اجرایی شده اند زیرا همه طرف هایی که از‬ ‫‪ 4‬نوامبر نمی توانند نفت بخرند‪ ،‬زودتر ش��روع‬ ‫به تجدیدنظ��ر در موضوع خری��د نفت ایران‬ ‫کرده بودند‪ .‬عراقچی خاطرنشان کرد‪ :‬در واقع‬ ‫باید گفت ‪ 4‬نوامبر جنبه رس��می دارد و قرار‬ ‫نیست اتفاق عجیبی در ان روز بیفتد‪ .‬ظریف‬ ‫و هیات همراه وی شامگاه دوشنبه گذشته در‬ ‫نشست وزیران خارجه ایران و ‪ ۴+۱‬در حاشیه‬ ‫مجمع عمومی س��ازمان ملل که به ریاس��ت‬ ‫فدری��کا موگرینی‪ ،‬هماهنگ کننده سیاس��ت‬ ‫خارجی اتحادیه اروپا برگزار ش��د‪،‬‬ ‫حضور یافتند‪.‬‬ ‫در پای��ان این نشس��ت ظریف و‬ ‫موگرینی ب��ه نمایندگ��ی از گروه‬ ‫‪ ۴+۱‬بیانی��ه مش��ترکی را قرائ��ت‬ ‫کردند که در بخشی از ان به ایجاد‬ ‫سازکار ویژه اشاره شده بود‪ .‬در این‬ ‫بیانی��ه بر اعالم تعهد دوباره کش��ورهای عضو‬ ‫برج��ام بر اجرای کامل و موث��ر این توافق‪ ،‬از‬ ‫جمله در حوزه رف��ع تحریم ها تاکید و اذعان‬ ‫شده بود‪ :‬رفع تحریم ها و برخورداری ایران از‬ ‫منافع اقتصادی به دس��ت امده‪ ،‬بخش کلیدی‬ ‫و حیاتی برجام اس��ت‪ .‬در ای��ن بیانیه تصریح‬ ‫ش��ده بود‪ :‬نظر به فوری��ت و ضرورت حصول‬ ‫نتایج ملموس‪ ،‬وزیران خارجه از پیشنهادهای‬ ‫عملی برای حفظ و توسعه کانال های پرداخت‬ ‫و به طور مش��خص ابتکار ایجاد یک «سازکار‬ ‫وزیر امور خارجه خبر داد‬ ‫توافق ‪7‬کشور در ایجاد راهکار ویژه مالی برای ایران‬ ‫وزی��ر امور خارجه از توافق با ‪ ۷‬بانک مرکزی‬ ‫درباره ایجاد و بکارگیری راهکار ویژه مالی برای‬ ‫ارتب��اط با ایران خب��رداد و گفت‪ :‬در اینده این‬ ‫راهکار به موسس��ه مالی مستقل تبدیل خواهد‬ ‫شد‪ .‬محمدجواد ظریف درباره سازکار ویژه گروه‬ ‫‪ ۴+۱‬ب��رای تبادالت مالی ب��ا ایران‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اروپایی ها در چند ماه گذش��ته تالش وس��یعی‬ ‫انجام دادند و دست کم تاکنون ‪ ۷‬بانک مرکزی‬ ‫توافق کرده اند که راهکار ویژه مالی برای ارتباط‬ ‫ب��ا ایران ایجاد و در اینده نی��ز این راهکار را به‬ ‫موسسه ای تبدیل کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انچه که به مسئله ایران ربط دارد‪،‬‬ ‫در اینده ای نزدیک انجام می ش��ود؛ اما انچه که‬ ‫انها می خواهند موسس��ه ای تشکیل دهند که‬ ‫فراتر از ایران بتواند کار کند‪ ،‬ممکن است بیشتر‬ ‫طول بکش��د‪ .‬ظریف ادام��ه داد‪ :‬همان گونه که‬ ‫خانم موگرینی گفت این راهکار ویژه فقط برای‬ ‫اروپا نیس��ت بلکه سایر کشورها و شرکت هایی‬ ‫که ب��ا ایران تعامل مالی دارند می توانند پول را‬ ‫به این حس��اب واریز و هزینه ه��ای صادرات را‬ ‫نیز از این حس��اب برداش��ت کنند‪ .‬این راهکار‬ ‫مفیدی اس��ت برای اینکه موسس��ه های مالی‬ ‫ک��ه بیش��تر با دالر کار می کنن��د و به دلیل کار‬ ‫کردن ش��ان با دالر حتی در معامالت یورویی با‬ ‫ایران هم ممکن اس��ت مورد تحریم امریکا قرار‬ ‫گیرند‪ ،‬از فش��ار و تحریم امریکا مصون بمانند‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان ب��ا بیان اینکه در‬ ‫ای��ن فراین��د کار فقط با یورو انجام می ش��ود و‬ ‫بازاره��ای دالری و امری��کا در ان‬ ‫نقش��ی ندارد‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬به نظرم‬ ‫راهکار خوبی برای از بین بردن یکی‬ ‫از س��ازکارهای تحمیل��ی امریکا در‬ ‫حوزه بانکی است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در واکن��ش‬ ‫ب��ه اظه��ارات بنیامی��ن نتانیاه��و‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی‪ ،‬او را چوپان‬ ‫دروغگو خواند و گفت‪ :‬او یک بار یک بازی را به‬ ‫نام پرونده نوت بوک راه انداخت‪ ،‬س��ر و صدای‬ ‫زی��ادی کرد و اژانس بین المللی انرژی اتمی در‬ ‫طول س��ال ها هزینه زیادی برای ان داد‪ .‬وقتی‬ ‫امدن��د و بازدی��د کردند‪ ،‬ان پرونده را بس��تند‪.‬‬ ‫نتانیاهو باید پاس��خ دهد که رژیم صهیونیستی‬ ‫به عنوان تنها دارنده س�لاح هسته ای در منطقه‬ ‫خاورمیان��ه چگونه می تواند خود را در موقعیتی‬ ‫ق��رار ده��د که به کش��وری که بارها ازس��وی‬ ‫اژانس بین المللی انرژی اتمی‪ ،‬صلح امیز بودن‬ ‫برنامه هایش اعالم شده‪ ،‬این گونه وقیحانه اتهام‬ ‫بزن��د‪ .‬ظریف اضافه کرد‪ :‬این کار فقط برای این‬ ‫است که واقعیت ها را از خودش دور کند‪ .‬اینکه‬ ‫بزرگ ترین تهدید خاورمیانه رژیم صهیونیستی‬ ‫اس��ت؛ وقتی نتانیاهو در کنار یک مرکز ساخت‬ ‫س�لاح هسته ای می ایستد و کشورهای دیگر را‬ ‫به نابودی هسته ای تهدید می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹روزهای پرکار ظریف‬ ‫ظری��ف عالوه بر همراهی رئیس جمهوری در‬ ‫س��فر نیویورک‪ ،‬در دو س��خنرانی گرامیداشت‬ ‫نلس��ون مان��دال و مجم��ع عمومی‪،‬‬ ‫دیدارهایی با وزی��ران خارجه گروه‬ ‫‪ ۴+۱‬داش��ت‪ .‬وی در نشس��ت ایران‬ ‫و گ��روه ‪ ۴+۱‬حض��ور یاف��ت و پس‬ ‫از ان ب��ه اتف��اق فدری��کا موگرینی‬ ‫هماهنگ کننده سیاس��ت خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا بیانیه حمایت از برجام‬ ‫و ایجاد سازکار ویژه برای تامین منافع اقتصادی‬ ‫ایران را قرائت کرد‪ .‬وزیر امور خارجه کشورمان‬ ‫همچنین با همتایان عمانی و هندی خود دیدار‬ ‫کرد و پس از ان در نشس��ت س��ه جانبه ایران‪،‬‬ ‫روس��یه و ترکیه مربوط به روند اس��تانه درباره‬ ‫س��وریه حضور یافت‪ .‬دیدار ب��ا وزیران خارجه‬ ‫رومان��ی‪ ،‬پاراگوئه‪ ،‬اس��لوونی‪ ،‬ن��روژ‪ ،‬ونزوئال و‬ ‫قطر و ریاس��ت مجمع گفت وگوهای همکاری‬ ‫اس��یا با حضور وزیران خارجه و چندین معاون‬ ‫وزیر از دیگر برنامه های ظریف در این سفر بود‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه همچنین با همتایان پرتغالی‬ ‫و المانی‪ ،‬س��وئدی و ک��ره جنوبی خود دیدار و‬ ‫گفت وگو کرد و روز پنجشنبه پرکار دیپلماتیک‬ ‫خود را با شرکت در ضیافت شام به میزبانی قطر‬ ‫به پایان رس��اند‪ .‬وی برنامه ه��ای روز جمعه به‬ ‫وقت محلی را با مصاحبه با شبکه «سی بی اس»‬ ‫درب��اره برجام و حرکت امریکا در نقض ان اغاز‬ ‫کرد که قرار است این مصاحبه در روز یکشنبه‬ ‫منتشر شود‪.‬‬ ‫در دی��دار ب��ا وزی��ران امور خارج��ه الجزایر‪،‬‬ ‫س��وریه‪ ،‬هلند و اتریش‪ ،‬حرکت امریکا در نقض‬ ‫برجام‪ ،‬همکاری کشورهای اروپایی با ایران برای‬ ‫حفظ این توافق و تامین منافع اقتصادی ایران‪،‬‬ ‫مس��ائل منطقه و مبارزه با تروریسم مطرح شد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان همچنین در دیدار‬ ‫با همتای س��وری خود درباره دیدگاه جمهوری‬ ‫اسالمی درباره اخرین تحوالت ان کشور سخن‬ ‫گفت و افزود‪ :‬اولویت ما این اس��ت که مس��ئله‬ ‫ش��هر ادلب به طور مسالمت امیز حل شود‪ .‬ما با‬ ‫همکاری ش��ریکان مان در استانه‪ ،‬یعنی ترکیه‬ ‫و روس��یه‪ ،‬مانع از بحران انسانی در انجا شدیم‬ ‫و همزمان می خواهیم با تروریس��ت ها برخورد‬ ‫شود‪ .‬ظریف افزود‪ :‬ما تالش داریم وضعیت امنی‬ ‫برای غیرنظامیان در ادلب‪ ،‬الذقیه‪ ،‬حلب و دیگر‬ ‫شهرها برقرار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹محتوای دیدارهای دوجانبه‬ ‫ظری��ف درباره محتوای ای��ن دیدارها به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬بحث اصلی درباره روابط دوجانبه است و‬ ‫موض��وع برجام و حرکتی که امریکا برای نقض‬ ‫برجام کرده اس��ت‪ .‬وزیر امور خارجه کشورمان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ضرورت پیدا کردن راه هایی‬ ‫ب��رای ادامه همکاری با همه این وزیران خارجه‬ ‫به عنوان یک تعهد بین المللی احساس می شد؛‬ ‫البت��ه این تعهد نه تنه��ا به خاطر روابط با ایران‪،‬‬ ‫بلکه به خاط��ر روابط بین الملل اس��ت که باید‬ ‫ب��ا جدیت دنب��ال ش��ود‪ .‬در زمین��ه منطقه و‬ ‫اوض��اع مربوط به س��وریه‪ ،‬یمن و جنایات رژیم‬ ‫صهیونیس��تی نیز در بس��یاری از این دیدارها‬ ‫گفت وگو می شود‪.‬‬ ‫مجلس درباره ‪ CFT‬تصمیم می گیرد‬ ‫سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارج��ی مجل��س گفت‪ :‬نماین��دگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره الیحه الحاق جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به کنوانس��یون مقابله با تامین‬ ‫مال��ی تروریس��م (‪ )CFT‬با حق ش��رط های‬ ‫منس��جم تر و متناس��ب با حق��وق بین الملل‬ ‫تصمیم می گیرند‪ .‬علی نجفی خوش��رودی در‬ ‫گفت وگو ب��ا ایرنا اظهار ک��رد‪ :‬تصمیم نهایی‬ ‫درباره این الیحه در جلس��ه علنی یکش��نبه‬ ‫(ام��روز) مجلس ش��ورای اس�لامی ازس��وی‬ ‫نمایندگان گرفته می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬جلسه‬ ‫کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی‬ ‫مجل��س برای بررس��ی این الیحه سه ش��نبه‬ ‫هفته گذش��ته پیرو جلس��ه رئی��س مجلس‪،‬‬ ‫وزی��ران اطالعات و امور خارج��ه برگزار و در‬ ‫ان جمع بن��دی الزم درباره الیحه الحاق ایران‬ ‫به کنوانس��یون مقابله با تامین مالی تروریسم‬ ‫انجام ش��د‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬علی الریجانی‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید محمود علوی‪،‬‬ ‫محمدجواد ظریف و عبدالناصر همتی رئیس‬ ‫کل بان��ک مرکزی پیش از این در جلس��ه ای‬ ‫درباره ابعاد این الیحه بررسی های الزم را انجام‬ ‫دادند و نتیجه را به کمیس��یون امنیت ملی و‬ ‫سیاست خارجی مجلس ارائه کردند‪ .‬نماینده‬ ‫م��ردم بابل در مجلس خاطرنش��ان کرد‪ :‬پس‬ ‫از جلسه سه شنبه گذشته این کمیسیون قرار‬ ‫شد معاونت قوانین مجلس حق شرط های این‬ ‫الیحه را منسجم تر‪ ،‬دیپلماتیک تر و متناسب با‬ ‫ادبیات و حقوق بین الملل تنظیم کند که این‬ ‫اقدام با همکاری وزارت امور خارجه انجام شد‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫نجفی خوشرودی فضای مجلس برای تصویب‬ ‫این الیحه را مثبت ارزیابی کرد و افزود‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د مجلس رای باالیی به الیحه ‪CFT‬‬ ‫بدهد‪ .‬الیحه الحاق جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫به کنوانس��یون مقابله با تامین مالی تروریسم‬ ‫یک��ی از لوای��ح چهارگانه مرتب��ط با ‪FATF‬‬ ‫است که بنا به رای نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی از خرداد مسکوت گذاشته شد تا ابعاد‬ ‫ان بیش��تر مورد بررسی قوای سه گانه و سایر‬ ‫سازمان ها قرار گیرد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫الیحه «منع جنگ بی قید و شرط با ایران»‬ ‫تقدیم کنگره امریکا شد‬ ‫خبر‬ ‫استیضاح‬ ‫فرصتی برای پاسخگویی است‬ ‫وزیر نیرو با تاکید بر اینکه استیضاح فرصتی برای پاسخگویی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬تصور کردم نمایندگان مجلس به طورحتم در پس‬ ‫ای��ن تابس��تان پرچالش‪ ،‬قصد دارن��د درباره چگونگی پش��ت‬ ‫سرگذاشتن ان سوال کنند‪.‬‬ ‫رض��ا اردکانی��ان روز ش��نبه در حاش��یه بازدی��د از ایرنا در‬ ‫واکنش به طرح اس��تیضاح خود در مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬چهارش��نبه‬ ‫ش��ب از این موضوع خبردار ش��دم و تاکن��ون صحبتی با انها‬ ‫نداشته ام‪ .‬می دانید که استیضاح یعنی طلب وضوح کردن است‪.‬‬ ‫فکر کردم نمایندگان به طورحتم در پس این تابستان پرچالشی‬ ‫که داشتیم قصد دارند سوال کنند چگونه این تابستان را پشت‬ ‫سر گذاشتید؛ بنابراین استیضاح فرصتی برای پاسخگویی است‬ ‫ک��ه مراحل خود را ط��ی می کند‪ .‬اردکانیان درباره مش��موالن‬ ‫قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشس��تگان در وزارت نیرو‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جدا از بحث قانون منع بکارگیری بازنشس��تگان‪ ،‬اگر بخواهیم‬ ‫سیاست های دولت را در زمینه بکارگیری نیروهای جوان دنبال‬ ‫کنیم‪ ،‬باید به بافت نیروی انس��انی وزارتخانه نگاه کنیم‪ .‬باتوجه‬ ‫به قوانین جاری تعداد قابل توجهی نیرو داریم که واجد شرایط‬ ‫بازنشستگی هستند‪.‬‬ ‫وی��ژه» برای تس��هیل پرداخت های مربوط به‬ ‫صادرات (ش��امل نفت) و واردات ایران که به‬ ‫فعاالن اقتصادی در تعقیب تجارت مش��روع با‬ ‫ای��ران کمک می کند و به انها اطمینان دوباره‬ ‫می دهد‪ ،‬اس��تقبال کردند‪ .‬انه��ا همچنین بر‬ ‫اراده قوی خود برای حمایت از فعالیت بیشتر‬ ‫برای عملیاتی کردن فوری این «سازکار ویژه»‬ ‫در کنار ت��داوم تعامل با ش��ریکان منطقه ای‬ ‫و بین الملل��ی تصری��ح کردند‪ .‬بیانی��ه وزیران‬ ‫خارجه ایران و کشورهای ‪ ۴+۱‬دیگر کشورها‬ ‫را نیز به اتخاذ سیاست ها و ایجاد سازکارهای‬ ‫مشابه در روابط اقتصادی خود با ایران تشویق‬ ‫کرده و خواهان حفظ و تقویت روابط دوجانبه‬ ‫اقتص��ادی با ایران و بس��یج هم��ه امکانات از‬ ‫جمل��ه از طریق همکاری با کش��ورهای ثالث‬ ‫ب��رای عادی س��ازی موث��ر روابط تج��اری و‬ ‫بازرگانی با ایران شده است‪.‬‬ ‫ارامگاه شمس تبریزی در خوی‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫در صورت تصویب «قانون ممنوعیت جنگ بی قید و ش��رط با ایران»‪ ،‬کنگره تنها‬ ‫قدرتی خواهد بود که توانایی اعالن جنگ علیه س��ایر کش��ورها را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫کنگره براس��اس ای��ن قانون رئیس جمهوری را از تحری��ک غیرضروری به درگیری‬ ‫نظامی در خاورمیانه منع خواهد کرد‪ .‬به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک‪ ۸ ،‬سناتور‬ ‫امریکایی روز جمعه الیحه قانون ممنوعیت صرف هرگونه هزینه برای جنگ با ایران‬ ‫ازسوی دولت فدرال امریکا بدون تایید کنگره را ارائه کردند‪ .‬سناتور کریس مورفی‬ ‫که یکی از نمایندگان پیشنهاددهنده این الیحه است‪ ،‬گفت‪ :‬این الیحه به دنبال منع‬ ‫دولت امریکا از صرف هزینه هایی که منجر به جنگ با ایران خواهد شد‪ ،‬بدون تایید‬ ‫کنگره است‪ .‬براساس این گزارش در صورتی که این قانون به تصویب برسد‪ ،‬کنگره‬ ‫تنها قدرتی خواهد بود که توانایی اعالن جنگ را خواهد داشت‪ .‬کنگره براساس این‬ ‫قان��ون رئیس جمهوری را از تحریک غیرضروری ب��ه درگیری نظامی در خاورمیانه‬ ‫من��ع خواه��د کرد‪ .‬مورفی تصریح کرد‪ :‬هیچ مج��وز قانونی برای نیروهای امریکایی‬ ‫به منظور جنگ با ایران در سوریه یا هیچ جای دیگری وجود ندارد‪ ،‬با این حال به نظر‬ ‫می رسد این دولت خواستار یک درگیری است‪ .‬امریکایی ها از این جنگ های ناتمام‬ ‫و هزینه بر خس��ته ش��ده اند‪ .‬تام اودال‪ ،‬نماینده نیومکزیکو در مجلس سنای امریکا‬ ‫پیش تر با اشاره به سخنرانی خصمانه جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ از لزوم‬ ‫ارائه این قانون صحبت کرده بود‪ .‬بولتون در اظهاراتی بی اساس مدعی شده بود اگر‬ ‫ایران با ما روبه رو ش��ود یا با ش��ریکان ما یا اگر به ش��هروندان ما اسیبی برساند و به‬ ‫فریب هایش ادامه دهد‪ ،‬ما بسیار خشمگین خواهیم شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫سازکارهای ویژه اروپا تا ابان اجرایی می شود‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزی��ر امور خارجه عراق در نشس��ت‬ ‫وزی��ران خارجه عرب تاکید کرد هیچ راهی جز‬ ‫انج��ام گفت وگو با ایران وجود ن��دارد‪ .‬ابراهیم‬ ‫الجعف��ری اع�لام ک��رد انج��ام گفت وگوهای‬ ‫صریح��ی ک��ه در ان مش��کالت و راهکارهای‬ ‫تحقق ثبات در منطقه به طور مش��خص مطرح‬ ‫ش��ود‪ ،‬تنها راه ب��رای حل وفصل بحران کنونی‬ ‫میان ایران و امریکا است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬رئیس کمیس��یون سیاست خارجی‬ ‫پارلم��ان اتری��ش در دیدار ب��ا رئیس و اعضای‬ ‫هی��ات دوس��تی پارلمان��ی ای��ران و اتریش با‬ ‫حمایت دوباره از برجام تصریح کرد‪ :‬نباید اجازه‬ ‫داد پیونده��ای ایجادش��ده بین ته��ران و اروپا‬ ‫ازهم گسسته ش��ود‪ .‬اندراس شیدر‪ ،‬در جریان‬ ‫این دیدار که در وین انجام شد خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تم��ام تالش اتحادیه اروپا حفظ برجام و یافتن‬ ‫سازکارها و برداشتن گام های عملی برای ادامه‬ ‫همکاری ها با ایران است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬خبرگزاری رویترز به نقل از مسئوالن‬ ‫امریکایی اعالم کرد واشنگتن کنسولگری خود‬ ‫در بصره را به دلیل تهدیدهای احتمالی تعطیل‬ ‫می کن��د‪ .‬در همی��ن حال مای��ک پمپئو‪ ،‬وزیر‬ ‫امورخارجه امریکا مدعی شد‪ :‬کنسولگری ما در‬ ‫بصره به خاطر تهدید امنیتی تعطیل می ش��ود‪.‬‬ ‫وی با تکرار س��خنان بی اس��اس خود افزود‪ :‬به‬ ‫ایران اطالع دادیم که تهران مس��ئول هرگونه‬ ‫حمله به منافع امریکا در خاک عراق است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫مینسک و وزیر اطالع رسانی جمهوری بالروس‬ ‫در نشستی بر گسترش بیش از پیش روابط دو‬ ‫کش��ور تاکید کردند‪ .‬مصطفی اویس��ی در این‬ ‫دیدار با الکس��اندر کارلیوکوی��چ درباره ارتقای‬ ‫س��طح روابط دو کشور در این حوزه و استفاده‬ ‫بهینه از ظرفیت های متقابل گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬میش��ل عون‪ ،‬رئیس جمهوری لبنان‬ ‫با بیان اینکه بعید اس��ت تهدیدهای تازه رژیم‬ ‫صهیونیس��تی علیه لبنان ب��ه درگیری بین دو‬ ‫طرف بینجامد‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت بروز درگیری‬ ‫با تمام توان و تجهیزات از کشور دفاع خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اقتصادانالین‪ -‬وانگ یی‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫چی��ن در مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد‪،‬‬ ‫ب��ا تاکی��د دوباره ب��ر اهمیت برج��ام و اعتبار‬ ‫بین الملل��ی ان گفت‪ :‬چنانچه این توافق به طور‬ ‫کامل اجرا نش��ود‪ ،‬اعتبار و نقش شورای امنیت‬ ‫زیر س��وال خواهد رفت و صلح و ثبات منطقه و‬ ‫جهان تضعیف خواهد شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��ید س��لمان س��امانی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫وزارت کش��ور از اغاز اج��رای قانون ممنوعیت‬ ‫بکارگیری بازنشس��تگان و تغیی��ر مدیران در‬ ‫این وزارتخانه خبر داد و در حس��اب ش��خصی‬ ‫خود در توییتر نوش��ت‪ :‬اغ��از تغییرات مدیران‬ ‫وزارت کش��ور ب��ا اج��رای قان��ون ممنوعیت‬ ‫بکارگیری بازنشس��تگان؛ مه��دی جمالی نژاد‬ ‫به عنوان معاون عمرانی وزارت کش��ور معارفه و‬ ‫از زحمات و خدمات هوشنگ خندان دل تقدیر‬ ‫و تشکر شد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬غالمحسین دهقانی‪ ،‬معاون حقوقی‬ ‫و امور بین الملل وزارت امور خارجه کش��ورمان‬ ‫در نشس��ت کارگ��روه فلس��طین جنبش عدم‬ ‫تعهد‪ ،‬اقدامات رژیم صهیونیس��تی علیه مردم‬ ‫بی دفاع فلس��طین را محکوم و خواس��تار اقدام‬ ‫عملی جامع��ه جهانی به منظ��ور جلوگیری از‬ ‫اقدامات این رژیم علیه مردم فلسطین شد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬بنیامین نتانیاهو‪ ،‬نخس��ت وزیر رژیم‬ ‫صهیونیس��تی در جریان سفر خود به نیویورک‬ ‫از دفتر نمایندگی امریکا در سازمان ملل دیدن‬ ‫و دو ط��رف ادعاهای ض��د ایرانی خود را تکرار‬ ‫کردند‪ .‬نیکی هیلی‪ ،‬نماینده امریکا در سازمان‬ ‫مل��ل درباره این دیدار نوش��ت‪ :‬ما همیش��ه از‬ ‫دیدار با نتانیاهو‪ ،‬نخست وزیر اسرائیل و مذاکره‬ ‫درب��اره چگونگ��ی ادامه جنگ ب��ا تعصب های‬ ‫ضداس��رائیلی در س��ازمان ملل و خطری که از‬ ‫جانب ایران و تروریس��ت های نیابتی اش ایجاد‬ ‫می شود خوشحال می شویم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬وزی��ر خارج��ه المان ب��ه اقدامات‬ ‫اروپایی ه��ا ب��رای دور زدن تحریم های امریکا‬ ‫علی��ه ایران اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬ما با هم برای‬ ‫حف��ظ امکان روابط تجاری و اقتصادی با ایران‬ ‫تالش می کنیم‪ .‬به گزارش بیزینس استاندارد‪،‬‬ ‫هیکو ماس گفت‪ :‬برلین به تعهداتش در برجام‬ ‫پایبند اس��ت؛ حتی اگر واشنگتن از این توافق‬ ‫خارج شده باشد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی‬ ‫خ��ود در مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد‬ ‫اعالم کرد کش��ورش هر کاری که الزم باش��د‪،‬‬ ‫ب��رای حفظ توافق هس��ته ای با ایران موس��وم‬ ‫ب��ه برجام انجام خواهد داد‪ .‬س��رگئی الوروف‪،‬‬ ‫در بخ��ش دیگری از س��خنان خود به موضوع‬ ‫فلس��طین اشاره کرد و گفت‪ :‬نمی توان موضوع‬ ‫فلس��طین را نادیده گرفت و مس��کو نسبت به‬ ‫اقدامات یکجانبه برای حل مس��ئله فلسطین و‬ ‫اسرائیل هشدار می دهد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫پیاپی ‪2467‬‬ ‫صنعت‬ ‫بررسی بازار لوازم یدکی خودرو نشان داد‬ ‫کاهش تیراژ قطعات‪ ،‬معیوب ها را هم مصرفی کرد‬ ‫در حال��ی بازار لوازم یدکی خودرو یکی از حوزه هایی‬ ‫است که در چند سال گذشته دچار نوعی نابسامانی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش تر‪ ،‬این بازار ب��ا معضالتی همچون قطعات‬ ‫قاچ��اق و بی کیفیت درگیر ب��وده اما امروز با ممنوعیت‬ ‫واردات و س��ختگیری هایی که در این زمینه از اغاز تیر‬ ‫از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعمال ش��د تا‬ ‫حدودی معضل قاچاق کمرنگ ش��ده است‪ .‬مشکلی که‬ ‫امروز این بازار را دوباره به خود مش��غول کرده موضوع‬ ‫برگشت قطعات معیوب به چرخه مصرف است‪ .‬این امر‬ ‫گالیه تعمیرکاران را به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬در حالی‬ ‫این موضوع از س��وی رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران‬ ‫خودرو تهران تایید ش��د که رئیس اتحادیه لوازم یدکی‬ ‫خودرو ان را رد می کند‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مصطفی نیک ایین‬ ‫‹ ‹کاری غیراخالقی‬ ‫مصطفی نیک ایین‪ ،‬رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران‬ ‫خودرو تهران درباره درس��تی فروش قطعات مرجوعی‬ ‫پ��س از اص�لاح به‬ ‫گف��ت‪ :‬قطع��ات یدکی که‬ ‫مرجوع��ی و معیوب هس��تند در بازار ل��وازم یدکی در‬ ‫ح��ال ورود ب��ه چرخه مص��رف بوده اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ت ک��ه ب��رای تعمیرات خودرو ب ه دس��ت‬ ‫برخ��ی قطعا ‬ ‫تعمیرکاران می رس��ند معیوب هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫موضوع تحریف نش��ود که قطعه سازان مبادرت به ارائه‬ ‫این قطعات می کنند بلک��ه با وجود کمبود‪ ،‬محصوالت‬ ‫معیوب که مرجوعی هس��تند از سوی فروشندگان وارد‬ ‫چرخه مصرف می ش��ود‪ .‬او در ای��ن باره تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫قطعات به چرخه مصرف می اید و تعمیرکاران ناگزیر به‬ ‫تعمیر انها هس��تند‪ .‬رئیس اتحادی��ه صنف تعمیرکاران‬ ‫خودرو تهران درباره اینکه تعمیر و استفاده این قطعات‬ ‫به لحاظ ایمنی مشکل س��از نخواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬شاید به‬ ‫لحاظ ایمنی مسئله س��از نباشد اما از نظر اصول اخالقی‬ ‫تج��ارت ایراد دارد‪ .‬این فع��ال صنف تعمیرکاران درباره‬ ‫ای��ن موضوع ک��ه چند درصد قطعاتی ک��ه وارد چرخه‬ ‫مصرف ش��ده معیوب هستند‪ ،‬گفت‪ :‬درصدی نمی توان‬ ‫تعیین کرد زیرا برای امار دقیق نیاز به بررسی است‪ .‬اما‬ ‫می توان گفت درص��د قابل توجهی را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تردد خودروهای معیوب‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف تعمیرکاران خ��ودرو تهران در‬ ‫پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا کمبود قطعات لوازم‬ ‫یدک��ی خودرو مش��کلی را برای تعمی��رکاران به لحاظ‬ ‫تعمی��ر به وجود اورده اس��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫تعمیرات به شکل اس��تاندارد در کشور انجام نمی شود‬ ‫زیرا برخی قطعات هنگام مراجعه خودرو به مکانیکی ها‬ ‫نیاز به تعویض دارند اما کمیابی محصوالت س��بب شده‬ ‫تا همان قطعه نیازمند تعویض‪ ،‬تعمیر و دوباره استفاده‬ ‫ش��ود که به لحاظ اس��تاندارد دارای اشکال هایی است‪.‬‬ ‫نیک ایی��ن درباره ای��ن موضوع که با ش��رایط موجود‪،‬‬ ‫چند درصد مراجعه ها به تعمیرگاه کاهش یافته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قطعات معیوب‬ ‫نو تعمیرکاران‬ ‫را ناگزیر به‬ ‫تعمیر انها‬ ‫کرده است‬ ‫ام��ار خودروهایی که نیاز به تعمی��ر و تعویض قطعات‬ ‫دارن��د باال اس��ت‪ .‬درحال حاضر خودروه��ای زیادی در‬ ‫خیابان ه��ا تردد دارند که متاس��فانه معیوب بوده و نیاز‬ ‫به تعمی��ر دارن د اما به دلیل نبود قطعه و گرانی انها در‬ ‫کنار کاه��ش قدرت خرید مردم‪ ،‬صاحبان خودرو کمتر‬ ‫مراجعه می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز خود تعمیرکاران برای‬ ‫خرید روغن موتور دچار مش��کل هس��تند در حالی که‬ ‫یکی از محص��والت جانبی خودرو بوده که تولید داخل‬ ‫هم داریم‪ .‬گفتنی است‪ ،‬پیش تر یکی از تولیدکنندگان‬ ‫روغن موت��ور در گفت وگو با‬ ‫گفته بود که تولید‬ ‫همچون گذشته ادامه دارد و این روزها کمبودی در بازار‬ ‫محصوالت جانبی خودرو وجود ندارد اما ممکن است با‬ ‫اغاز فصل سرما برخی محصوالت در بازار کمیاب شوند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران در این‬ ‫باره گفت‪ :‬این طور نیست؛ در شرایط کنونی تعمیرگاه ها‬ ‫دچار کمبود چنین محصوالتی هستند زیرا یکی از مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز تولید روغن موتور(ادتیوها) وارداتی است‬ ‫و در بازار موجود نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش قطعات لوکس‬ ‫نیک ایی��ن درباره چالش در زمین��ه قطعات‪ ،‬به اقالم‬ ‫پرمصرف اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬قطعاتی مانند لنت ترمز‬ ‫برای خودروهای لوکس چالش اصلی این حوزه اس��ت‬ ‫زی��را با تولی��د لنت ترمز در کش��ور‪ ،‬واردات ان ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬بر اساس مصوبه ابالغی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت هر کاالیی که مش��ابه س��اخت داخل‬ ‫داش��ته باش��د وارداتش ممنوع اس��ت‪ .‬این فعال صنف‬ ‫تعمیرکاران ادام��ه داد‪ :‬توان تولید باکیفیت محصوالت‬ ‫خودروهای لوکس در کش��ور وجود ن��دارد‪ .‬این امر ما‬ ‫را دچار چالش کرده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬سایر اقالم مانند‬ ‫فیلت��ر و روغن موتور از جمله محصوالتی هس��تند که‬ ‫امروز پاس��خگوی نیاز داخل نیستند‪ .‬به نظر می رسد با‬ ‫نزدیک ش��دن به فصل سرما و نیاز به برخی محصوالت‬ ‫مانند ضدیخ مش��کالت تعمیرکاران بیشتر شود‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادی��ه صنف تعمیرکاران خودرو ته��ران در این باره‬ ‫توضیح داد‪ :‬درحال حاضر مش��کلی درباره این نوع اقالم‬ ‫نداریم اما باید پیش بینی های الزم انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعمیر و دستمزدها‬ ‫نیک ایین در پاس��خ به این پرس��ش که ب��ا افزایش‬ ‫حج��م کار برای تعمی��ر قطعات معیوب ایا دس��تمزد‬ ‫تعمی��رکاران افزایش یافته اس��ت یا خی��ر‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪.‬‬ ‫دستمزدها تغییری نداشته است‪ .‬حتی با وجود افزایش‬ ‫حجم کارهای��ی از این دس��ت(تعمیر قطعات معیوب)‬ ‫تعمیرکاران دستمزد اضافه تری نمی گیرد و فقط همان‬ ‫‪ ۱۰‬درصد افزایش��ی اغاز سال اس��ت‪ .‬او درباره مجرای‬ ‫تعیین نرخ دس��تمزد به اتاق اصناف اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫درصد دس��تمزدها را این نهاد ب��رای صنف تعمیرکاران‬ ‫تعیین می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگین های کمیاب و گران‬ ‫نیک ایی��ن درباره قطع��ات لوازم یدک��ی خودروهای‬ ‫س��نگین هم گفت‪ :‬نرخ قطعات تجاری ها بسیار افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬ضمن انکه کمبودهایی نیز در بازار وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی درباره وضعیت موجود افزو د‪ :‬جای بسی شگفتی‬ ‫است که با وجود تولید قطعات در داخل‪ ،‬شاهد کمبود‬ ‫و افزایش قیمت ها هس��تیم‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬پیش از‬ ‫وضعیت موجود بای��د پیش بینی های الزم انجام و برای‬ ‫شرایط پیش رو برنامه ریزی می شد‪ .‬نبود برنامه امروز ما‬ ‫را دچار بحران کرده اس��ت‪ .‬نیک ایی��ن در پایان گفت‪:‬‬ ‫کمبود و گرانی قطعات چند صن��ف را از کامیون داران‬ ‫تا تعمیرکاران با خود درگیر کرده اس��ت‪ .‬اگر این روند‬ ‫ادامه پیدا کند مش��کالت برای نیمه دوم س��ال بیشتر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد اتحادیه با قطعات مرجوعی‬ ‫کمب��ود تی��راژ منجر به اس��تفاده دوب��اره از قطعات‬ ‫مرجوع��ی در بازار ش��ده ام��ا الزم اس��ت اتحادیه روی‬ ‫ای��ن موضوع حساس��یت داش��ته و ان را پیگیری کند‪.‬‬ ‫در ادامه‪،‬‬ ‫به س��راغ رئی��س اتحادیه لوازم یدکی‬ ‫خودرو رفت‪ .‬غالمرضا بخشی زاده‪ ،‬درباره فروش قطعات‬ ‫معیوب و مرجوعی در بازار گفت‪ :‬این گونه نیست و این‬ ‫موضوع نمی تواند صحت داش��ته باش��د‪ .‬در هر صنف و‬ ‫حوزه ای ممکن اس��ت افرادی باش��ند که تخلف کنند‬ ‫که انگشت ش��مار و محدود هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬برخی‬ ‫از روی زیاده خواهی ش��اید به این سمت حرکت کنند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬اتحادیه کمیس��یون رس��یدگی به شکایت ها‬ ‫دارد‪ .‬افراد و کارشناس��انی تعیین ش��ده اند که مشغول‬ ‫راهنمایی و رسیدگی به شکایت های خریداران هستند‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬با چنین فروشندگانی برخورد می شود‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادی��ه لوازم یدکی خودرو تاکی��د کرد‪ :‬به هر صورت‬ ‫در کمیس��یون ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬نفر اتحادیه تش��کیل شده تا به‬ ‫ش��کایت ها و درخواست ها رس��یدگی شود و در صورت‬ ‫هرگونه تخلفی برخورد می شود‪ .‬بخشی زاده درباره نحوه‬ ‫برخورد گفت‪ :‬س��عی می ش��ود به عدالت رفتار ش��ود و‬ ‫حق کس��ی ضایع نشود‪ .‬در این باره هر کاری نیاز باشد‬ ‫اتحادیه ان را پیگیری می کند و انجام می دهد‪.‬‬ ‫غالمرضا بخشی زاده‬ ‫فروش قطعات‬ ‫معیوب مرجوعی‬ ‫در بازار‬ ‫لوازم یدکی‬ ‫صحت ندارد‬ ‫محصوالت گمنام پژو در کشور‬ ‫از گذش��ته تا کنون خودروهای مختلف��ی از برند پژو وارد‬ ‫کشور ش��ده اند که از این میان می توان محبوب ترین انها را‬ ‫پژو ‪ ۲۰۶‬دانس��ت‪ .‬اما ‪ ۳‬خودرو از این برند وجود دارد که به‬ ‫دالیل مختلف در فروش با شکست روبه رو شدند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش نیوز» ش��رکت ایران خودرو وظیفه‬ ‫مونتاژ و واردات محصوالت پژو در ایران را بر عهده داشته که‬ ‫در فروش محصوالتی مانن��د ‪ ۲۰۶‬و ‪ ۲۰۷‬موفق عمل کرده‬ ‫اس��ت و همچنان نیز این ش��رکت به عرض��ه این دو خودرو‬ ‫ادام��ه می دهد‪ .‬از جمله محصوالت جدید پژو نیز می توان به‬ ‫مدل ‪ ۲۰۰۸‬اش��اره کرد که تعداد محدودی از ان وارد بازار‬ ‫شده و استقبال خوبی نیز از ان شده است اما به دلیل اعمال‬ ‫تحریم های مختلف مشکالتی در زمینه تولید و عرضه ان به‬ ‫وجود امد‪ .‬محصوالتی نیز از پژو در ایران وجود دارند که به‬ ‫گونه ای گمنام به شمار می روند و می توان لقب بدفروش ترین‬ ‫خودروه��ای این برند در ایران را ب ه انها داد‪ .‬در ادامه‪ ،‬درباره‬ ‫خودروهای مورد اشاره توضیح می دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پژو ‪۴۰۷‬‬ ‫برخ��ی از خودروهای پ��ژو با وجود نقاط ق��وت‪ ،‬به دلیل‬ ‫ضعف هایی که داش��تند‪ ،‬نتوانس��تند در بازار ایران به فروش‬ ‫موفقی دس��ت یابند‪ .‬پژو ‪ ۴۰۷‬یکی از این محصوالت اس��ت‬ ‫که تولید ان از س��ال ‪ ۲۰۰۴‬اغاز ش��د و تا سال ‪ ۲۰۱۰‬نیز‬ ‫ادامه یافت و پس از ان‪ ،‬مدل ‪ ۵۰۸‬جایگزین این خودرو شد‪.‬‬ ‫نکته جالب اینجاس��ت که مدل ‪ ۵۰۸‬نیز مانند ‪ ۴۰۷‬یکی از‬ ‫سدان های ناموفق بازار ایران است‪.‬‬ ‫ش��رکت ایران خودرو‪ ،‬ثبت نام پژو ‪ ۴۰۷‬را از س��ال ‪۱۳۸۷‬‬ ‫اغاز کرد؛ خودرویی که با توجه به ظاهر متفاوت و پیش��رانه‬ ‫قدرتمن��د انتظار می رفت به فروش موفقی در ایران دس��ت‬ ‫یابد‪ .‬قیمت گذاری نامناس��ب در مقایس��ه با رقیبان یکی از‬ ‫اصلی ترین دالیل شکس��ت این خودرو در کشور بود‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه چهره متفاوت ‪ ۴۰۷‬نیز در این شکس��ت بی تاثیر نبود‪.‬‬ ‫بر اساس امار های منتشر شده‪ ۱۵۰۰ ،‬دستگاه از این خودرو‬ ‫از س��وی ایران خودرو به کشور وارد شد و باقی که نزدیک به‬ ‫‪ ۲۰۰‬دستگاه است به واسطه افراد مختلف وارد شد‪.‬‬ ‫پژو ‪ ۴۰۷‬در بخش فنی از پیش��رانه ‪ ۲‬لیتری ‪ ۴‬س��یلندر‬ ‫با بیش��ترین توان ‪ ۱۴۳‬اس��ب بخار و حداکثر گشتاور ‪۲۰۰‬‬ ‫نیوتن متر بهره می برد‪ .‬بنابراین‪ ،‬همچنان می توان این خودرو‬ ‫را از گزینه های پر قدرت در بازار خودروها کارکرده دانس��ت‪.‬‬ ‫‪ ۴۰۷‬از جعبه دنده ‪ ۵‬س��رعت دس��تی و ‪ ۴‬سرعت اتوماتیک‬ ‫به��ره می برد که به ترتیب‪ ،‬در زمان ه��ای ‪ ۹.۱‬و ‪ ۱۰.۵‬ثانیه‬ ‫می توانند از حالت سکون به سرعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر در ساعت‬ ‫دس��ت یابند‪ .‬در کل می توان این خودرو را از لحاظ طراحی‬ ‫داخل‪ ،‬خارجی و مشخصات فنی قابل قبول دانست اما از نظر‬ ‫پیدا کردن قطعات یدکی ممکن اس��ت مشکالتی در این در‬ ‫بازار لوازم یدکی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫می ت��وان گفت با وجود اینکه محصوالت پژو از کیفیت قابل‬ ‫قبولی برخوردار هس��تند اما به دالیل مختلف بیان شده‪ ،‬این‬ ‫خودرو نتوانس��ت در بازار ایران طرفداران زیادی را به سمت‬ ‫خود جذب کند‪.‬‬ ‫مدل ‪ ۳۰۱‬پژو در تعداد بسیار محدودی به کشور راه یافت‬ ‫و دالیل مختلفی باعث اس��تقبال نش��دن از این نوع شد‪ .‬با‬ ‫توجه به اعمال تحریم ها علیه کش��ور‪ ،‬نرخ محصوالت پژو با‬ ‫رشد چشمگیری روبه رو شد‪ ،‬ضمن اینکه پژو ‪ ۳۰۱‬در مدل‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬به کشور وارد ش��ده بود در حالی که نسل جدید ان‬ ‫در خارج از کش��ور در حال عرضه اس��ت‪ .‬تمامی این موارد‬ ‫در کنار چهره به نس��بت س��اده این خودرو باعث شکس��ت‬ ‫این خودرو در ایران ش��ده اس��ت‪ .‬پژو ‪ ۳۰۱‬در بخش فنی از‬ ‫پیش��رانه ‪ ۴‬س��یلندر ‪ ۱.۶‬لیتری با حداکثر توان ‪ ۱۱۴‬اسب‬ ‫بخار و بیش��ترین گش��تاور ‪ ۱۵۰‬نیوتن متر بهره می برد‪ .‬این‬ ‫خودرو به جعبه دنده ‪ ۶‬س��رعت اتوماتیک مجهز ش��ده است‬ ‫که توان پیش��رانه را به محور جلو منتقل می کند‪ .‬با توجه به‬ ‫امار و ارقام گفته ش��ده نمی توان ‪ ۳۰۱‬را خودرویی پر قدرت‬ ‫دانس��ت و تنها نکته مثبت ان مصرف س��وخت ترکیبی به‬ ‫ت کم(‪ ۶.۶‬لیتر در هر ‪ ۱۰۰‬کیومتر) اس��ت‪ .‬در نهایت‪،‬‬ ‫نس��ب ‬ ‫پژو ‪ ۵۰۸‬یکی از جدیدترین محصوالت این برند فرانسوی‬ ‫در ایران به ش��مار می رود که ف��روش ان نیز مانند دو مدل‬ ‫دیگ��ر با ش��ک و تردید همراه اس��ت‪ .‬این خ��ودرو به طور‬ ‫ناخواس��ته در رقابت با رنو تلیس��مان قرار گرفت‪ .‬با توجه به‬ ‫امکانات و مقایسه کاربرد این دو خودرو‪ ،‬عموم خریداران به‬ ‫سمت تلیسمان رفتند‪ .‬شاید بتوان چهره جذاب تر و امکانات‬ ‫بیشتر تلیسمان را از جمله دالیل موفقیت ان در بازار ایران‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫پ��ژو ‪ ۵۰۸‬در بخ��ش فنی از پیش��رانه ‪ ۱.۶‬لیتری توربو با‬ ‫بیشترین توان و ‪ ۱۶۳‬اس��ب بخار و بیشترین گشتاور ‪۲۴۰‬‬ ‫نیوتن مت��ر به��ره می برد‪ .‬در ای��ن بخش نیز رنو تلیس��مان‬ ‫عملکرد بهتری دارد و بیش��ترین توان ‪ ۱۹۰‬اسب بخار را در‬ ‫اختی��ار خریدار قرار می ده��د‪ ۵۰۸ .‬در مدت زمان ‪ ۸.۹‬ثانیه‬ ‫می تواند به سرعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر ساعت دست یابد که این‬ ‫فرایند از طریق جعبه دنده ‪ ۶‬سرعته اتوماتیک انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫‹ ‹پژو ‪۵۰۸‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شورای رقابت‬ ‫سنگ اندازی‬ ‫می کند‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت گفت‪:‬‬ ‫در شرایطی که امریکا صنعت خودرو ایران را مورد‬ ‫تحریم قرار داده اس��ت برخی س��ازمان ها همچون‬ ‫شورای رقابت به جای کمک به این صنعت‪ ،‬بر سر‬ ‫راه ان سنگ اندازی می کنند‪.‬‬ ‫امیرحس��ن کاکایی در گفت وگو با ایس��ن ا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��اهد بودیم که امریکا در نخس��تین تحریم‬ ‫خ��ود ضد ای��ران‪ ،‬صنعت خودر و م��ا را هدف قرار‬ ‫داد‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه این موضوع نش��ان می دهد‬ ‫امریکایی ه��ا به خوبی به نق��ش صنعت خودرو در‬ ‫توس��عه اقتصادی و حفظ و گس��ترش اشتغال در‬ ‫ای��ران پ��ی برده اند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگ��ر چه از‬ ‫نیمه م��رداد تحریم های امریکا ضد صنعت خودر و‬ ‫ایران اغاز ش��د اما در عمل‪ ،‬از اردیبهش��ت و پس‬ ‫از اع�لام ترام��پ مبنی بر خروج امری��کا از برجام‪،‬‬ ‫تمام خودروسازان خارجی فعال در ایران همکاری‬ ‫خود را با خودروس��ازان داخلی تعلیق کردند‪ .‬عضو‬ ‫هیات علمی دانش��کده مهندس��ی خودرو دانشگاه‬ ‫عل��م و صنعت ادام��ه داد‪ :‬در واقع‪ ،‬تحریم صنعت‬ ‫خودر و ایران نه از موعد اعالم ش��ده در نیمه مرداد‬ ‫که از اردیبهش��ت و پس از خروج رس��می امریکا‬ ‫از برج��ام اغاز ش��د و به دلی��ل پیامدهای همین‬ ‫تحریم ها اس��ت که در ‪ ۲‬ماه گذش��ته تیراژ تولید‬ ‫خودرو در خودروس��ازان داخل��ی برخالف روند ‪۳‬‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬سیر نزولی به خود گرفته است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در چنین ش��رایطی متاس��فانه شاهدیم که‬ ‫برخی س��ازمان های دولتی همچون شورای رقابت‬ ‫نه تنه��ا به صنعت خودرو برای مقابله با تحریم های‬ ‫امریکا کمکی نکرده اند بلکه در مس��یر حرکت این‬ ‫صنعت نیز مانع تراش��ی کرده و می کنند‪ .‬کاکایی با‬ ‫بیان اینکه به عنوان مثال‪ ،‬قیمت گذاری دس��توری‬ ‫خودرو در ش��رایط فعلی به مانع بزرگی بر س��ر راه‬ ‫بقای صنعت خودرو و قطعه تبدیل ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ش��رایطی که ن��رخ ارز و مواد اولیه‬ ‫مصرف��ی صنعت خودرو و قطعه بی��ش از دو برابر‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ ،‬چطور ش��ورای رقابت انتظار‬ ‫دارد ک��ه قطعه س��ازان و در نتیجه‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫محصوالت ش��ان را با نرخ های سابق تولید و عرضه‬ ‫کنند؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ش��رایط فعلی اصرار بر سرکوب‬ ‫قیمتی و جلوگیری از واقعی ش��دن نرخ خودرو در‬ ‫کارخانه های سازنده به منزله ضربه زدن به صنعت‬ ‫خودرو و قطعه و ایجاد ش��رایط برای خروج منابع‬ ‫مالی از این صنایع به جیب دالالن و واس��طه های‬ ‫بازار اس��ت و ادامه این وضعی��ت در ماه های اینده‬ ‫باعث از بین رفتن هزاران فرصت شغلی در صنعت‬ ‫خودرو و قطعه خواهد شد‪.‬‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��کده مهندس��ی خودرو‬ ‫دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایطی‬ ‫ک��ه صنعت خ��ودرو م��ورد تحری��م و هجمه های‬ ‫خارجی قرار گرفته‪ ،‬حداقل انتظار از س��ازمان های‬ ‫داخلی این اس��ت ک��ه اگر کمکی ب��ه این صنعت‬ ‫نمی کنند حداقل برای ان مانع تراشی نیز نکنند‪.‬‬ ‫ براس��اس اخرین ام��ار اعالم��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تولید انواع خودرو در مرداد امسال‬ ‫به طور میانگین ‪ ۳۸‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫احتکار چیست‬ ‫و محتکر‬ ‫کیست؟‬ ‫صادق بشیری‬ ‫کارشناس بازار‬ ‫رس��الت اصل��ی علم حق��وق‪ ،‬برق��راری «نظم‬ ‫اجتماع��ی» اس��ت‪ .‬البته نظ��م اجتماع��ی ابعاد‬ ‫گوناگونی دارد که تمام ش��ئون زندگی اجتماعی‬ ‫را دربرمی گیرد؛ مثل نظم سیاسی‪ ،‬نظم فرهنگی‪،‬‬ ‫نظم ترافیکی‪ ،‬نظم اقتصادی و‪ . ...‬نظم اجتماعی با‬ ‫هدف برقراری عدالت اجتماعی بوده که مبتنی بر‬ ‫قانون اس��ت‪ .‬قانون وظیفه دارد از ضعیف در برابر‬ ‫متجاوز حمای��ت کند‪ .‬یک��ی از ضرورت هایی که‬ ‫به نظ��م و عدالت اجتماعی منجر می ش��ود نظم‬ ‫اقتصادی است‪ .‬اقتصاد در هر جامعه ای از اهمیت‬ ‫و اولویت های ویژه زندگی اجتماعی بوده و چه بسا‬ ‫زیربنای س��ایر شئون زندگی باشد‪ .‬پر واضح است‬ ‫در جامعه ای که اقتصاد را روبنا می داند نه زیربنا‪،‬‬ ‫برقراری نظم و عدالت اجتماعی به راحتی میس��ر‬ ‫نخواهد بود‪ .‬اثار مخرب بی نظمی اقتصادی مانند‬ ‫فقر‪ ،‬بیکاری‪ ،‬گس��ترش فس��اد‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬تبهکاری‪،‬‬ ‫رانت و باندبازی‪ ،‬شکل گیری مافیای اقتصادی و‪...‬‬ ‫است که پیامدهای سوء ان مردم را زیر فشار قرار‬ ‫می ده��د‪ .‬به همین دلیل موضوع جرایم اقتصادی‬ ‫در کلیت اقتصاد جامعه اختالل در نظم اقتصادی‬ ‫کشور بوده که اثار ان دامنگیر بیشتر افراد جامعه‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما به طور قطع متضرر جرایم اقتصادی‬ ‫دولت و ملت هر دو هستند‪ .‬احتکار یکی از جرایم‬ ‫اقتصادی است که متاس��فانه ه ر از گا ه به صورت‬ ‫پررنگی مطرح می ش��ود و جل��وه می کند‪ .‬احتکار‬ ‫موج��ب اخالل در نظم توزیع و نیز عرضه و تقاضا‬ ‫می شود‪ .‬چنانچه در سطح گسترده و وسیع انجام‬ ‫ش��ود می تواند نظام اقتصادی کشور را هر چند به‬ ‫ش��کل موقت فلج کند‪ .‬اخ�لال در نظام اقتصادی‬ ‫کش��ور موجب هدررفت منابع و کاهش بهره وری‬ ‫می ش��ود‪ .‬به همی��ن دلیل مبارزه هوش��مندانه و‬ ‫جدی با اخاللگران در نظام اقتصادی یک ضرورت‬ ‫تام به ش��مار می رود‪ .‬اخرین قانون الزم االجرایی‬ ‫ک��ه مبادرت به تعریف احتکار کرده اس��ت قانون‬ ‫نظام صنعتی کشور مصوب اسفند ‪ ۱۳۸۲‬است که‬ ‫در ماده ‪ ۶۰‬ان احتکار این گونه تعریف شده است‪:‬‬ ‫«احتکار عبارت اس��ت از نگه داری کاال به صورت‬ ‫عمده با تش��خیص مراجع ذی ص�لاح و امتناع از‬ ‫عرضه ان به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه‬ ‫پس از اعالم ضرورت عرضه از طرف دس��تگاه های‬ ‫مس��ئول»‪ .‬همان گونه که مالحظه می کنید ارکان‬ ‫ذیل در احت��کار موضوعیت دارد‪ -۱ :‬حبس‪ ،‬انبار‬ ‫یا متوقف کردن عرضه کاال یا جلوگیری از فروش‬ ‫ان ‪ -۲‬کاالی م��ورد نیاز ضروری عامه مردم(انبار‬ ‫کردن هر کاالیی جرم محس��وب نمی شود و تنها‬ ‫جرم مش��مول انبار کاالهای ض��روری و مایحتاج‬ ‫مردم اس��ت) ‪ -۳‬به مقدار بی��ش از مصرف عادی‬ ‫و متعارف‪ ،‬انبار ک��ردن ضروری به منظور مصرف‬ ‫بهینه ش��خص و خانواده تحت تکفل نه تنها عمل‬ ‫مجرمانه نیست بلکه امری پسندیده و متناسب با‬ ‫عقل معاش است؛ مشروط به اینکه در حد مصرف‬ ‫عادی و متعارف باش��د نه بیش از اندازه ‪ -۴‬قصد‬ ‫جلوگیری از فروش ان به دولت یا مردم انبارداری‬ ‫موقت به اس��تثنای عرف بازار عم��ل مجرمانه به‬ ‫ش��مار نمی رود و چه بسا مدیریت عرضه و تقاضا‬ ‫ب��وده و تع��ادل و ثبات اقتص��ادی را در پی دارد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ب��ه امید گران فروش��ی کاال در اینده‪ ،‬انگیزه و‬ ‫داعی اصلی محتکر این اس��ت که ب��ا انبار کردن‬ ‫کاال و جلوگی��ری از افزای��ش ان در عرف بازار به‬ ‫امید گران تر ش��دن اینده ان و به نرخ غیرعادالنه‬ ‫به فروش رساند‪ .‬این قید از الزامات‪ ،‬تعریف احتکار‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫محتکران هم همان انحصارطلبانی هستند که‬ ‫به قصد سودجویی از رهگذر منشا غیرمشروع به‬ ‫قیمت تضییع حقوق مردم و اعمال فشار و تنگی‬ ‫بر افراد جامعه‪ ،‬به دنبال منافع فردی‪ ،‬ش��خصی‬ ‫ی��ا صنفی بوده که با ایج��اد قحطی مصنوعی از‬ ‫اب گل ال��ود ماهی می گیرن��د‪ .‬البته در مواردی‬ ‫هم مش��اهده می ش��ود احتکار ب��ا قصد اختالل‬ ‫در نظام اقتصادی کش��ور و با انگیزه سیاسی به‬ ‫دنبال افزایش نارضایتی عمومی انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫به عنوان یک کارش��ناس‪ ،‬اعتق��اد دارم چنانچه‬ ‫از ابت��دا س��اختارها‪ ،‬عملکردها‪ ،‬اس��تراتژی ها و‬ ‫شیوه های مدیریتی کشور بر مبنای زیربنا بودن‬ ‫اقتص��اد در عدال��ت اجتماعی ش��کل می گرفت‬ ‫اکن��ون ش��اهد چنی��ن بی نظمی اقتص��ادی در‬ ‫جامع��ه نبودی��م‪ .‬واقعیت این اس��ت که در خال‬ ‫ضع��ف نقش افرین��ی درس��ت بازیگ��ران اصلی‬ ‫اقتصادی کش��ور متاسفانه سودجویان تبدیل به‬ ‫بازیگران اصلی اقتصاد کش��ور شده اند که بازی‬ ‫برد‪ -‬باخت به نفع خودشان را مدیریت می کنند‬ ‫و یکایک مردم ضعیف به لحاظ اقتصادی کشور‬ ‫نیز گرفتار این بازی شده اند‪ .‬امروز بی ثباتی های‬ ‫اقتصادی گذش��ته‪ ،‬بی اعتمادی جبران ناپذیری‬ ‫را ب��ه وج��ود اورده که د ولت باید ب��رای ان راه‬ ‫چاره ای جست وجو کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫پیاپی ‪2467‬‬ ‫صنعت‬ ‫یادداشت‬ ‫فرصتی برای‬ ‫پیشرفت‬ ‫و خودکفایی‬ ‫بررسی‬ ‫از عوامل اثرگذار بر فراوری رب گوجه فرنگی‬ ‫دومینوی بسته بندی به «رب قرمز» رسید‬ ‫احمدعلی شهیدی‪ /‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی گیالن‬ ‫موضوع تخصیص ارز و تامین مواد اولیه با‬ ‫توجه ب��ه تحریم های یک جانبه دولت امریکا‬ ‫به بحث محافل صنعتی تبدیل ش��ده اس��ت‬ ‫اما مجموعه ش��هرک های صنعتی به عنوان‬ ‫بازوی اجرایی دولت‪ ،‬برای حمایت از صنعت‬ ‫نباید از هیچ تالشی فروگذار کند‪ .‬با همدلی‪،‬‬ ‫تهدیدهای��ی را که هم اکنون ب��ا انها روبه رو‬ ‫هستیم‪ ،‬فرصتی برای پیشرفت و خودکفایی‬ ‫خود قلم��داد کنیم‪ .‬ب��ا همدل��ی می توانیم‬ ‫تهدیدها را به درس��تی مدیری��ت و انها را به‬ ‫فرصتی ب��رای پیش��رفت و خودکفایی خود‬ ‫تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط نقش ارزنده ای‬ ‫در تولید و اش��تغال کش��ور دارند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫برای حمایت از این بخش اقتصادی مجموعه‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی در تمامی م��وارد از‬ ‫صنعتگ��ران حمایت مالی و معن��وی دارد و‬ ‫هر موردی که صنعتگ��ران اعالم نیاز کنند‪،‬‬ ‫مدی��ران مرب��وط در مجموعه ش��هرک های‬ ‫صنعتی باید حمایت های الزم را انجام دهند‬ ‫و همیشه پا به پای صنعتگران‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫و تولیدکنندگان برای رفع مشکالت همراهی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫یک��ی از م��وارد حمای��ت از صنعتگ��ران‬ ‫و س��رمایه گذاران واگ��ذاری زمی��ن ب��ا‬ ‫زیرس��اخت های مناسب اس��ت‪ .‬در مجموعه‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی از ابت��دا زمی��ن ب��ه‬ ‫صورت اقس��اط ب��دون بهره ب��ا حداکثر ‪۳۰‬‬ ‫درصد پیش پرداخت واگذار می ش��ود و باقی‬ ‫هزینه ها در ‪ ۱۰‬قس��ط (حداکثر ‪ ۱۲‬قسط در‬ ‫مناطق محروم) دریافت می ش��ود و چنانچه‬ ‫س��رمایه گذار بتوان��د در موعد مق��رر واحد‬ ‫صنعتی را به بهره برداری برساند‪ ،‬بقیه اقساط‬ ‫زمین شامل بخشودگی می شود‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬حمای��ت از فعالی��ت‬ ‫دانش بنیان ها و اس��تارت اپ ها به نوعی دیگر‬ ‫است و شرکت ش��هرک های صنعتی گیالن‬ ‫برای این بخش از صنایع تمهیدات حمایتی‬ ‫بیش��تری هم قائل می ش��ود و تخفیف های‬ ‫ویژه تری به این بخش از فعالیت ها اختصاص‬ ‫می ده��د‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬بعد از بس��تن قرارداد‬ ‫برای تهیه زمی��ن‪ ،‬بخش بعدی حمایت های‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی اغاز می شود و‬ ‫ان حمایت صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنای��ع کوچ��ک در ص��دور ضمانتنامه ها و‬ ‫کمک به دریافت تسهیالت از بانک ها تا سقف‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد ری��ال و نیز معرفی به بانک های‬ ‫عامل برای گرفتن تسهیالت و حمایت از انها‬ ‫تا زمان دریافت تسهیالت است‪ .‬در واقع‪ ،‬این‬ ‫صندوق حامی س��رمایه گذاران صنعتی است‬ ‫ت��ا انها ب��ا خاط��ری مطمئن به ام��ر تولید‬ ‫بپردازند‪ .‬بسته های حمایتی متفاوتی نیز در‬ ‫اختیار صنعتگران قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در نهایت‪ ،‬ش��رکت ش��هرک های اس��تان‬ ‫گی�لان ه��ر کاری بتوان��د ب��رای حمایت از‬ ‫صنعت انجام می دهد و به یقین می گویم در‬ ‫این برهه حس��اس در کنار صنعتگران استان‬ ‫هس��تیم و به عنوان ب��ازوی اجرایی دولت با‬ ‫تمام قوا برای حمایت از انها از هیچ تالش��ی‬ ‫فروگذار نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫ب عبدی‬ ‫زین ‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد میررضوی‬ ‫شاید برای شما هم پیش امده که در قفسه های‬ ‫فروش��گاهی ب��ه ج��ای قوط��ی رب گوجه فرنگی‬ ‫شیش��ه های مربای��ی پرش��ده از رب گوجه فرنگی‬ ‫را ببینی��د و از خود بپرس��ید چه ش��ده که پس از‬ ‫کمیاب ش��دن این محصول اکنون شیشه جاگزین‬ ‫قوطی های بسته بندی رب گوجه فرنگی شده است؟‬ ‫گوجه فرنگ��ی و فراورده ه��ای ان از اغاز امس��ال‬ ‫دس��تخوش تغییرات بس��یار از کمیاب شدن رب‬ ‫گوجه فرنگ��ی تا فروش ان در شیش��ه های مربایی‬ ‫با قیمت های ‪ ۳‬برابری بوده اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫رب گوجه فرنگی از اغاز امسال درباره کاهش تولید‬ ‫ان و اثرگذاری بر فراورده های گوجه فرنگی هشدار‬ ‫داده و خواس��تار ممنوعیت ص��ادرات گوجه فرنگی‬ ‫ش��ده بودند اما از س��وی دیگر‪ ،‬گران��ی و کاهش‬ ‫قوطی های بس��ته بندی و در های اسان بازش��و نیز‬ ‫چالش تولید رب گوجه فرنگی شده است‪ .‬هرچند‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تازگی بخش��نامه‬ ‫ممنوعی��ت ص��ادرات گوجه فرنگی را ص��ادر کرده‬ ‫اما کارشناس��ان معتقدند این اقدام در پایان فصل‬ ‫برداشت گوجه فرنگی انجام شده است در حالی که‬ ‫تولیدکنن��دگان فراورده ه��ای گوجه فرنگی از اغاز‬ ‫تابستان خواستار ممنوعیت صادرات این محصول‬ ‫بودند‪ .‬با این حال‪ ،‬مسئوالن وزارت جهادکشاورزی‬ ‫با استناد به امارهای تولید و صادرات گوجه فرنگی‬ ‫در ‪ ۶‬ما ه گذش��ته و مقایس��ه ان با س��ال گذشته‬ ‫معتقدن��د گوجه فرنگی ب��ه زودی ارزان می ش��ود‪.‬‬ ‫گشتی در بازار نیز نشان می دهد که هر قوطی رب‬ ‫گوجه فرنگی در شیشه های یک کیلویی بین ‪ ۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬تومان تا ‪ ۱۲‬هزار تومان عرضه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامی مفید اما در دقیقه‪۹۰‬‬ ‫نجف قلی صالحی‬ ‫غالمرضا تقوی‬ ‫محم��د میررض��وی‪ ،‬دبی��ر س��ندیکای صنایع‬ ‫کنس��رو ایران در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته هر کیلوگرم گوجه فرنگی تحویل‬ ‫داده ش��ده به کارخانه ‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪ ۳۵۰‬تومان قیمت‬ ‫داش��ت اما از اغاز تابستان امسال این رقم به ‪۷۰۰‬‬ ‫تومان افزایش یافت‪ .‬درحال حاضر نیز هر کیلوگرم‬ ‫گوجه فرنگ��ی با قیمت ‪ ۲۲۰۰‬توم��ان به ازای هر‬ ‫کیلوگرم ب��ه کارخانه عرضه می ش��ود‪ .‬میررضوی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ن��رخ قوطی رب گوجه فرنگ��ی ‪ ۴‬تا ‪۵‬‬ ‫برابر افزایش یافته است و نرخ در اسان بازشو و در‬ ‫معمولی رب گوجه فرنگی نیز به شدت افزایش پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر در اسان باز شو قوطی‬ ‫رب گوجه فرنگ��ی ‪ ۲۵۰‬تومان ب��وده که به حدود‬ ‫‪ ۸۰۰‬تومان رس��یده و نرخ در معمولی از ‪ ۲۰۰‬به‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان افزایش یافته اس��ت‪ .‬دبیر س��ندیکای‬ ‫صنایع کنس��رو ایران ادامه داد‪ :‬حال که با افزایش‬ ‫چند برابری نرخ مواد اولیه تولید رب گوجه فرنگی‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ ،‬پرس��ش این است که نرخ واقعی‬ ‫این محص��والت تا چ��ه میزان می توان��د افزایش‬ ‫یابد؟ میررضوی اف��زود‪ :‬درحال حاضر کارخانجات‬ ‫تولید رب گوجه فرنگی با کمبود مواد اولیه روبه رو‬ ‫هس��تند‪ .‬اگر قرار باش��د ش��رایط به همین منوال‬ ‫ادامه یابد دچار کمبود تولید کنسروهایی خواهیم‬ ‫ش��د که مبنای تولید انها رب گوجه فرنگی است‪.‬‬ ‫دبیر س��ندیکای صنایع کنس��رو ای��ران ادامه داد‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی از اغاز تابس��تان‬ ‫درخواس��ت ممنوعیت ص��ادرات را داده بودند اما‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تازگی این دس��تور‬ ‫را صادر کرده که از اوج فصل برداشت گذشته ایم و‬ ‫گوجه فرنگی ها صادر شده اند‪ .‬میررضوی همچنین‬ ‫در پاس��خ به اینکه افزایش نرخ قوطی فلزی باعث‬ ‫در طول ‪ ۶‬ما ه نخس��ت امس��ال افزون بر ‪ ۳۶۰‬ه��زار تن گوجه فرنگی‬ ‫به کش��ورهای مختلف صادر ش��ده اس��ت‪ .‬این میزان در سال گذشته‬ ‫‪ ۱۴۰‬هزار تن بود که نش��ان می دهد تغیی��رات ناگهانی نرخ ارز یکی از‬ ‫عوامل اصلی تقویت صادرات گوجه فرنگی و خرید خارجی ان از س��وی‬ ‫کشورهای دیگر بوده است‬ ‫روی اوری برخی از تولید کنندگان به اس��تفاده از‬ ‫شیشه در بس��ته بندی رب شده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اس��تفاده از شیش��ه در گذش��ته هم مطرح بود و‬ ‫مشتری خاص خود را داش��ت اما درحال حاضر با‬ ‫توج��ه به کمبود و گرانی قوط��ی فلزی و به صرفه‬ ‫ ب��ودن بس��ته بندی شیش��ه ای ب��ه نظر می رس��د‬ ‫شیش��ه بتواند جایگزین مناس��بی برای فلز باشد‬ ‫و با توجه به در دس��ترس نب��ودن‪ ،‬گران نبودن و‬ ‫ل��زوم پرداخت نقدی در تامی��ن قوطی های فلزی‬ ‫شیش��ه را جایگزین مناسبی برای این بسته بندی‬ ‫دانس��ت‪ .‬وی درباره اینکه چه راهکاری به منظور‬ ‫جلوگیری از کمبود م��واد اولیه کارخانجات تولید‬ ‫رب گوجه فرنگ��ی می دهید‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید در زمینه‬ ‫گوجه فرنگی وارداتی به نحو مناسبی تصمیم گیری‬ ‫ش��ود و با توزیع مناس��ب به طور حتم به دس��ت‬ ‫واحده��ای مورد نیاز برس��د‪ ،‬در غی��ر این صورت‬ ‫در اینده ب��ا بحران تعطیل��ی کارخانجاتی روبه رو‬ ‫خواهیم بود که سال هاس��ت انواع کنسرو و کچاپ‬ ‫را تولید می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کم ابی‪ ،‬علت اصلی‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬برخی کارشناسان معتقدند که‬ ‫کمب��ود گوجه فرنگ��ی و در نهای��ت کاهش تولید‬ ‫رب گوجه فرنگی مربوط به کم ابی اس��ت‪ .‬حسین‬ ‫مص��دق‪ ،‬رئیس اتحادی��ه میوه و تره بار مش��هد با‬ ‫اش��اره به افزایش نرخ گوجه فرنگی بیان کرد‪ :‬علت‬ ‫افزای��ش گوج��ه کمبود تولید ان اس��ت و کمبود‬ ‫تولید ناش��ی از ان اس��ت که به طور معمول یک‬ ‫سال کشاورزان محصوالتی همچون گوجه فرنگی‪،‬‬ ‫سیب زمینی‪ ،‬پیاز و‪ ...‬را زیاد می کارند در حالی که‬ ‫تقاضایی وجود ندارد و این باعث متضرر شدن انها‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در صنف ما هرچه‬ ‫محصوالت گران تر ش��ود به ضرر ما اس��ت چرا که‬ ‫در این صورت مردم قدرت خرید ندارند‪ ،‬به ایس��نا‬ ‫معاون وزیر نفت مطرح کرد‬ ‫توانمندسازی مردم‪ ،‬مهم ترین گام در مسئولیت های اجتماعی‬ ‫مع��اون وزیر نف��ت در امور گاز گف��ت‪ :‬خدمات دهی به‬ ‫م��ردم یکی از وظایف اصلی ش��رکت ملی گاز به ش��مار‬ ‫می اید و توانمندسازی مردم از مهم ترین اقدام ها در انجام‬ ‫مسئولیت های اجتماعی است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا به نقل از ش��رکت ملی گاز‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫عراقی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی گاز‪ ،‬در ایین بهره برداری‬ ‫و کلنگ زن��ی ‪ ۳‬پ��روژه اس��کله خدماتی بندر س��یراف‪،‬‬ ‫بهره ب��رداری از بناه��ای جدی��د پایانه صادراتی ش��رکت‬ ‫پاالیش گاز فجر جم و راه اندازی پس��ت پش��تیبان ‪۱۳۲‬‬ ‫کیلوول��ت فازه��ای یک تا ‪ ۳‬پارس جنوب��ی که با حضور‬ ‫حسن منتظرتربتی‪ ،‬مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه‬ ‫گاز ایران و جمعی از مدیران شرکت ملی گاز ایران همراه‬ ‫بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انس��ان ها باید با اندیش��ه خود پیشرفت‬ ‫کنن د و گرنه توس��عه در ابزار و امکانات نیست‪ .‬باید تالش‬ ‫کنیم با توانمندس��ازی نیروها که بزرگ ترین سرمایه یک‬ ‫سازمان هستند‪ ،‬به اهداف واالی خود برسیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه خدمت رس��انی خوب اس��ت اما‬ ‫بای��د در کنار ان‪ ،‬توانمندس��ازی را اش��اعه دهیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون‪ ،‬متاس��فانه ما توانمندس��ازی را فراموش کرده‬ ‫و خدمت گ��زاری را اص��ل قرار داده ای��م در حالی که من‬ ‫همیش��ه محور سخنانم این بوده که تالش کنیم به جای‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خدمت گزاری‪ ،‬توانمندس��ازی کنی��م زیرا این تفاوت بین‬ ‫رشد و توسعه اس��ت‪ .‬رشد یعنی شما کمک می کنید که‬ ‫تنها امکانات درس��ت کنی د اما توس��عه در توانمندسازی‬ ‫اس��ت؛ یعن��ی افراد و س��ازمان ها‪ ،‬خود توانمند ش��وند و‬ ‫بتوانند به جامعه خویش خدمات دهند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد‪ :‬توس��عه یعنی‬ ‫همدل��ی و همراهی؛ یعنی اینکه ت��وان همکاری دوجانبه‬ ‫داش��ته باش��ید و بتوانید با همدیگر حرف بزنید‪ ،‬ما باید‬ ‫بتوانی��م در جامعه با یکدیگر گفت وگو و اظهارنظر کنیم‪،‬‬ ‫حتی اگر این دیدگاه ها‪ ،‬مخالف دیدگاه های ما باشد‪.‬‬ ‫عراقی با طرح این پرس��ش که به نظر ش��م ا چرا دولت‬ ‫به عملکرد ش��رکت ملی گاز ایران افتخار می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن ام��ر از ان رو اس��ت که فضای این ش��رکت‪ ،‬فضای‬ ‫توانمندی است‪ ،‬ضمن انکه توانمندسازی فقط در داشتن‬ ‫پول‪ ،‬منابع و‪ ...‬خالصه نمی شود بلکه توانمندسازی‪ ،‬ایجاد‬ ‫منبع اس��ت و ایجاد منبع‪ ،‬یعنی توسعه صادرات‪ ،‬یعنی از‬ ‫«هیچ»‪ ،‬چیزی دراوردن‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما در این ‪ ۵‬سال‬ ‫برای توس��عه گازرسانی از دولت پول نگرفتیم بلکه کار و‬ ‫ایجاد منبع کردیم تا توانس��تیم بیش از ‪ ۲۰‬هزار روستای‬ ‫این کش��ور را گازرس��انی کنیم‪ .‬اینکه بتوانیم از «هیچ»‬ ‫چیزی دراوریم‪ ،‬یک هنر است‪ ،‬کما اینکه همه اختراع ها‬ ‫و اکتش��اف های پیشرفته دنیا را هم مرور کنید‪ ،‬می بینید‬ ‫که از تفکر و اندیش��ه خود به این اکتشافات نائل شدند و‬ ‫نه از امکانات و بس��تر؛ هرچند اینها نیز بسیار مهم است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی گاز تصریح ک��رد‪ :‬اعتقاد تزریقی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬یک باور اس��ت‪ .‬اعتقاد باور می خواه��د‪ ،‬اعتماد‬ ‫می خواهد و یکی از موفقیت های ش��رکت ملی گاز ایران‬ ‫نیز نش��ات گرفته از همین نکته است که افرادی دلسوز و‬ ‫پرکار‪ ،‬با همه وجود و ش��بانه روز در حال خدمت رس��انی‬ ‫به مردم هس��تند‪ ،‬هم صدا با هم حرکت می کنند و عشق‬ ‫خدم��ت دارند‪ .‬من هم افتخار می کن��م که در این مدت‬ ‫با همکاران بس��یار خوبی در ش��رکت ملی گاز ایران کار‬ ‫می ک��ردم‪ .‬معاون وزیر نفت در ام��ور گاز اظهار کرد‪ :‬کار‬ ‫دیگ��ر اینکه ما در هر جای��ی کار می کنیم‪ ،‬باید خدماتی‬ ‫به م��ردم ان منطقه نیز بدهیم‪ .‬بهتری��ن خدمت در این‬ ‫است زیرا جامعه ای‬ ‫زمینه‪ ،‬توانمندسازی مردم ان ناحیه ‬ ‫که فرزندانی توانمند نداش��ته باش��د‪ ،‬حتی با وجود همه‬ ‫امکانات جامعه ای ناراضی اس��ت‪ .‬انس��ان زمانی احساس‬ ‫ش��ادی می کند که توانمند باش��د‪ ،‬ما اگ��ر خدماتی هم‬ ‫می دهیم باید در راستای توانمندسازی باشد زیرا توانمند‬ ‫کردن افراد‪ ،‬س��بب خوب فکر کردن می ش��ود‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫باید تالش کنیم تا فرزندان مان را توانمندساز رشد دهیم‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬س��ال قبل تولید گوجه زیاد بود وکشاورزان‬ ‫ب��ا تولید گوج��ه با نرخ ف��روش ‪ ۸۰۰‬ی��ا ‪۱۰۰۰‬‬ ‫توم��ان ضرر می کردند‪ ،‬امس��ال نس��بت به س��ال‬ ‫قبل کمتر س��راغ کش��ت گوجه رفتند و همچنین‬ ‫مسائل کم ابی در کاهش تولید گوجه دخیل بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفت��ه مصدق‪ ،‬ما صادر کنن��ده گوجه و‬ ‫س��یب زمینی به افغانس��تان و عراق هستیم و این‬ ‫موجب می ش��ود با کمبود روبه رو ش��ویم در حالی‬ ‫که مسئوالن نباید اجازه این کار را دهند زیرا این‬ ‫کاالها اساس��ی و ضروری هس��تند و فقیر و غنی‬ ‫هم��ه به این محصوالت نیاز دارن��د‪ ،‬ما نمی توانیم‬ ‫دخالت کنیم و مسئو الن خودشان باید در این باره‬ ‫تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت‪ ،‬عامل افزایش قیمت‬ ‫با این حال‪ ،‬برخی کارشناسان معتقدند که افزایش‬ ‫ن��رخ دالر موجب افزایش ص��ادرات محصول رب به‬ ‫کش��ورهای دیگر ش��ده و همین ام��ر موجب رقابت‬ ‫کارخانه های رب در خرید گوجه فرنگی و تاثیر گذاری‬ ‫بر بازار این محصول ش��ده است‪ .‬نجف قلی صالحی‪،‬‬ ‫کارش��ناس کش��اورزی در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬زمان��ی که با فروش ی��ک قوطی رب در خارج‬ ‫از کش��ور چندین برابر فروش این محصول در داخل‬ ‫کشور س��ود حاصل می ش��ود‪ ،‬کارخانه داران تمایل‬ ‫زی��ادی به ص��ادرات محصول تولیدی خ��ود دارند‪.‬‬ ‫صالحی معتقد اس��ت ک��ه رقابت کارخانه های تولید‬ ‫رب عام��ل اصلی افزایش ن��رخ گوجه فرنگی در بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬این کارشناس کشاورزی تصریح کرد‪ :‬میزان‬ ‫تولید محصول گوجه فرنگی به عنوان مثال‪ ،‬در استان‬ ‫خراس��ان رضوی جوابگوی ظرفی��ت یک میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار تنی بی��ش از ‪ ۵۰‬کارخانه تولید رب در‬ ‫خراس��ان رضوی نیست‪ .‬بنابراین‪ ،‬افزایش خرید این‬ ‫محصول نرخ ان را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬صالحی‬ ‫افزود‪ :‬سطح زیرکشت گوجه فرنگی در این استان ‪۱۱‬‬ ‫هزار هکتار اس��ت که نسبت به سال گذشته تغییری‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تولید گوجه فرنگی در‬ ‫این استان نیز ‪ ۵۰۰‬هزار تن است که ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫این مقدار به مصرف تازه خوری می رس��د‪ .‬هم اکنون‬ ‫ن��رخ هر کیلو گوجه فرنگی در میدان تره بار مش��هد‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬هزار ریال است‪ ۵۶ .‬کارخانه تولید رب در‬ ‫خراس��ان رضوی با ظرفیت یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تن مصرف گوجه فرنگی در این استان فعالیت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزانی به زودی‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬مس��ئوالن وزارت جهاد کشاورزی به‬ ‫عن��وان تامین کننده و تنظیم کننده ب��ازار از ارزانی‬ ‫گوجه فرنگ��ی در هفته ه��ای اینده خب��ر می دهند‪.‬‬ ‫غالمرض��ا تقوی‪ ،‬مدیرکل دفتر امور گلخانه‪ ،‬گیاهان‬ ‫داروی��ی و ق��ارچ خوراکی وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫معتقد اس��ت ب��ا ورود گوجه فرنگی تولید ش��ده در‬ ‫مناط��ق مختلف کش��ور به بازار و گذش��ت زمان از‬ ‫اجرای ممنوعیت صادرات این محصول‪ ،‬به زودی نرخ‬ ‫ان کاهش پیدا می کند‪ .‬وی با بیان اینکه نباید بازار‬ ‫خارجی هیچ محصولی دچار مخاطره ش��ود به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬در ابالغیه ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی نیز‬ ‫به این نکته توجه شده و صادرات تولیدات گلخانه ای‬ ‫که رقم چندانی نس��بت به تولیدات این محصول در‬ ‫فضای باز نیس��ت‪ ،‬ازاد اعالم شده است که از سویی‬ ‫به تضمین بازارهای خارجی کمک می کند‪ ،‬از سوی‬ ‫دیگر نیز کشاورزان و بهره برداران را به کشت و تولید‬ ‫گوجه فرنگی و دیگر محصوالت س��بزی و سیفی در‬ ‫فضای گلخانه ای ترغیب کرده و در نهایت‪ ،‬توس��عه‬ ‫گلخانه ها در کشور را شتاب می بخشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫در طول ‪ ۶‬ما ه نخس��ت امس��ال افزون بر ‪ ۳۶۰‬هزار‬ ‫تن گوجه فرنگی به کش��ورهای مختلف صادر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این میزان در سال گذشته ‪ ۱۴۰‬هزار تن بود‬ ‫که نش��ان می دهد تغییرات ناگهانی نرخ ارز یکی از‬ ‫عوامل اصلی تقویت ص��ادرات گوجه فرنگی و خرید‬ ‫خارجی ان از س��وی کشورهای دیگر بوده است‪ .‬اما‬ ‫ممنوعی��ت صادرات گوجه فرنگ��ی ان هم تولیدات‬ ‫فضای باز به دو دلیل اعالم ش��د یکی انکه بازار باید‬ ‫به گونه ای کنترل ش��ود که مردم با نرخ مناسبی این‬ ‫محصول را خریداری کنند و دوم اینکه گوجه فرنگی‬ ‫تولید شده در فضای باز مورد نیاز کارخانه های تولید‬ ‫رب گوجه فرنگی نیز است‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق کارافرینی امید‪:‬‬ ‫«سحام» بر طرح های اشتغال روستایی نظارت می کند‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق کارافرینی امید از‬ ‫ایجاد سامانه «سحام» برای اعمال نظارت‬ ‫بر روند اجرا و پیش��رفت طرح های اشتغال‬ ‫روس��تایی خبر داد و گفت‪ :‬اگر بتوانیم در‬ ‫طرح اشتغال روستایی با ضریب ‪ ۸۵‬درصد‪،‬‬ ‫بو کارهای روستایی ایجاد‬ ‫پایداری در کس ‬ ‫کنیم‪ ،‬امار قابل قبولی خواهد بود‪.‬‬ ‫اصغرنورال��ه زاده به ایس��نا گف��ت‪ :‬برای‬ ‫انک��ه در جری��ان توزی��ع منابع اش��تغال‬ ‫روستایی مطمئن ش��ویم این منابع دقیق‬ ‫در مس��یر خود که هدف قانون گذار بوده‪،‬‬ ‫هزینه می شود‪ ،‬سامانه ای نظارتی با عنوان‬ ‫«س��حام» (س��امانه حقوق��ی الکترونیکی‬ ‫مطالبات) ایجاد کردیم که به شکل انالین‬ ‫اس��ت و مس��تندات ان را به تدریج منتشر‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره ویژگی ه��ای این س��امانه‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬این سامانه با «جی پی اس» کار‬ ‫می کن��د و اطالعات را از ش��بکه می گیرد‪.‬‬ ‫تصاوی��ر مربوط به پ��روژه و تمام کارهایی‬ ‫که در طول مدت تکمیل انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫از طری��ق ش��بکه در اختیار س��امانه قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬این س��امانه که از س��ال گذشته‬ ‫فعال ش��ده در رصد دقیق طرح ها بس��یار‬ ‫موثر بوده است و چنانچه طرحی تسهیالت‬ ‫را دریافت کرد و پیش��رفتی نداش��ت‪ ،‬جدا‬ ‫از بازدیدهای محل��ی‪ ،‬نظارت ها به صورت‬ ‫نظام مند هم در س��طح ملی قابل مشاهده‬ ‫و کنترل و مانیتورینگ است‪.‬‬ ‫مدیرعامل صن��دوق کارافرینی امید در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که ای��ا تاکنون در‬ ‫طرحی انحراف از منابع بوده است یا خیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون چیزی گزارش نش��ده است‪،‬‬ ‫البته طرح چند ماه است که شروع شده اما‬ ‫در ان حدی نیس��ت که گزارش انحراف از‬ ‫منابع داشته باشیم‪ .‬نوراله زاده در عین حال‬ ‫درباره شناسایی استعدادهای منطقه گفت‪:‬‬ ‫کار خوبی که اتفاق افتاد‪ ،‬تش��کیل کمیته‬ ‫کارگروه فنی در ستاد ملی اجرای قانون بود‬ ‫که در وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫تصوی��ب و ابالغ ش��د‪ .‬از س��ال های قبل‬ ‫اس��تعدایابی و شناسایی مزیت های رقابتی‬ ‫را انج��ام می دادی��م و ‪ ۳‬طرح «روس��تای‬ ‫ب��دون بیکار‪ ،‬هر روس��تا یک محصول‪-‬هر‬ ‫خان��ه ی��ک کارخان��ه و صندوق های خرد‬ ‫محل��ی» را دنب��ال کردیم‪ .‬خوش��بختانه‬ ‫کارگ��روه مل��ی‪ ،‬هر ‪ ۳‬ط��رح را تصویب و‬ ‫به سراس��ر کش��ور ابالغ کرد‪ .‬ما در سامانه‬ ‫به عنوان نهاد اجرایی ش��ناخته می شویم‪.‬‬ ‫طرح های��ی ک��ه خودمان اس��تعدادیابی و‬ ‫شناسایی کردیم‪ ،‬در س��امانه «کارا» ثبت‬ ‫می کنیم و از طریق ما به کمیته فنی ارجاع‬ ‫می ش��وند و در صورت تایید‪ ،‬دوباره به ما‬ ‫برمی گردد ت��ا به ان تس��هیالت پرداخت‬ ‫کنیم‪ .‬وی گف��ت‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬با اختیاری‬ ‫که به استان ها تفویض کرده ایم یک مدیر‬ ‫معین برای اس��تان ها انتخ��اب و وظایفی‬ ‫برای ش��ان قائ��ل ش��ده ایم که مش��اوره و‬ ‫نظارت‪ ،‬هدایت و کنترل و تایید و بررس��ی‬ ‫اس��تعدادهای مناطق برعهده مدیر معین‬ ‫با هماهنگی اس��تان است‪ .‬در مجموع ‪۱۶‬‬ ‫مدیر معین از س��تاد تعیی��ن و کارها را به‬ ‫انها محول کرده ایم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫پیاپی ‪2467‬‬ ‫معدن‬ ‫در گفت وگو با معاون دفتر برنامه ریزی فناوری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مطرح شد‬ ‫ژئوپارک ها‪ ،‬گامی به سوی توسعه اقتصادی‬ ‫س�یرانوش موس�وی‪ -‬گردش��گری س��بز‪ ،‬به ای��ن معنی‬ ‫اس��ت که گردشگران و فعاالن صنعت گردش��گری‪ ،‬رفتار مخل‬ ‫اس��ایش و ارامش طبیعت انجام ندهند‪ .‬در گردش��گری س��بز‪،‬‬ ‫این مردم هس��تند که به داش��ته ها و پدیده ه��ای اطراف احترام‬ ‫می گذارند و ب��رای انها ارزش قائل می ش��وند چراکه با حفاظت‬ ‫از پدیده ه��ای طبیعی می ت��وان انتظار ش��کوفایی اقتصادی را‬ ‫داش��ت‪ .‬یکی از رویکردهای نوین در مباحث گردش��گری سبز‪،‬‬ ‫توسعه ژئوپارک هاست‪ .‬ژئوپارک ها‪ ،‬محدوده های زمین شناسی‬ ‫مشخصی هس��تند که می توانند باعث جذب گردشگران شوند‪.‬‬ ‫سازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی‪ ،‬وظیفه شناسایی‬ ‫محدوده های ظرفی��ت دار ژئوپارک را دارد و بحث های حفاظتی‬ ‫س��ایت های طبیعی و ژئوس��ایت ها در مح��دوده ژئوپارک نیز بر‬ ‫عهده سازمان حفاظت محیط زیست است‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬رضا جدی��دی‪ ،‬معاون دفتر‬ ‫برنامه ریزی فناوری اطالعات و بودجه‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات‬ ‫معدن��ی‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫ضمن‬ ‫معرفی مهم ترین ژئوپارک ها در ایران‬ ‫به نقش انها در توسعه اقتصادی اشاره‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫€ €در ابتدا مفهوم ژئوپارک را برای ما توضیح بدهید؟‬ ‫ژئوپارک به یک محدوده جغرافیایی مش��خص گفته می شود‬ ‫ک��ه در ان پدیده های ش��اخص و منحصر به فرد زمین شناس��ی‬ ‫نمود یافته اس��ت‪ ،‬عالوه بر این مش��خصه بای��د در این محدوده‬ ‫پدیده های فرهنگی و تاریخی نیز قابل شناس��ایی باشد اما انچه‬ ‫در ژئوپارک ش��دن یک مجموعه بسیار تاثیرگذار است مشارکت‬ ‫جامعه محلی برای بهبود وضعیت اقتصادی انجاس��ت‪ .‬فراموش‬ ‫نکنیم که پدیده های فرهنگی‪ ،‬س��اخته دس��ت بشر هستند اما‬ ‫پدیده زمین شناس��ی‪ ،‬هنر دس��ت طبیعتند‪ .‬در ایران‪ ،‬قشم تنها‬ ‫ژئوپارک ثبت ش��ده کشور در یونسکو است و سایت های بی نظیر‬ ‫زمین ش��ناختی و زیس��تی مانند جنگل حرا‪ ،‬دره ستارگان‪ ،‬دره‬ ‫تندیس ه��ا‪ ،‬غار نمک��دان و چاه کوه جزو مهم تری��ن میراث این‬ ‫ژئوپارک به ش��مار می روند‪ .‬در کنار این مهم‪ ،‬قش��م یک پیشینه‬ ‫فرهنگی تاریخی قابل توجه دارد‪ .‬قش��م و جزایر اطراف ان یعنی‬ ‫جزی��ره هن��گام و جزی��ره الرک‪ ،‬جامعه محلی فعال��ی دارند که‬ ‫اگاهانه برای توسعه گردشگری سبز تالش می کنند‪.‬‬ ‫€ €ضرورت تاس�یس ژئوپارک ها از چه زمانی احساس‬ ‫شد؟‬ ‫وظیفه حاکمیتی س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کش��ور‪ ،‬انجام بررسی های زمین شناس��ی و مطالعات روی انها و‬ ‫اکتش��اف مواد معدنی اس��ت‪ .‬یکی از کاربردهای زمین شناسی‪،‬‬ ‫شناسایی ظرفیت های ژئوپارک در کشور است‪ .‬برنامه ژئوپارک ها‬ ‫از سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی) در برنامه بین المللی‬ ‫علوم زمین یونس��کو‪ ،‬مطرح شد‪ .‬سازمان زمین شناسی ایران نیز‬ ‫نزدیک به ‪ ۲‬دهه اس��ت که مطالعات ژئوپارک و ژئوتوریسم را در‬ ‫دس��تور کار قرار داده که خروجی ه��ای ان پیمایش ملی مناطق‬ ‫مس��تعد زمین گردشگری است‪ .‬تا پایان سال ‪ ۹۶‬و ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫سال ‪ ۳۱ ،۱۳۹۷‬منطقه برای ایجاد ژئوپارک ها در مقیاس جهانی‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫€ €تفاوت ژئوتوریس�م یا زمین گردش�گری با ژئوپارک‬ ‫چیست؟‬ ‫ژئوتوریس��م یا زمین گردشگری زیرمجموعه ای از گردشگری‬ ‫طبیعت مح��ور اس��ت‪ .‬در واقع ژئوتوریس��م فعالی��ت اگاهانه و‬ ‫مس��ئوالنه ای اس��ت که با ه��دف افزایش دانش علم��ی هنگام‬ ‫گردش در پدیده های زمین شناس��ی انجام می شود اما ژئوپارک‪،‬‬ ‫مح��دوده ای جغرافیایی اس��ت که دارای پدیده های ارزش��مند‬ ‫زمین ش��ناختی با عنوان «ژئوس��ایت» و همچنین س��ایت های‬ ‫تاریخی‪ ،‬فرهنگی اس��ت‪ .‬در واقع ژئوتوریسم مهم ترین فعالیتی‬ ‫اس��ت که در محدوده ژئوپارک اتفاق می افت��د‪ .‬البته در خارج از‬ ‫محدوده ژئوپارک و در یک ژئوس��ایت ه��م این فعالیت می تواند‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬این نوع گردش��گری در ‪ ۲‬دهه گذش��ته مورد توجه‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کش��ور قرار گرفته‬ ‫ک��ه خروجی ه��ای این س��ازمان در این زمینه ش��امل برگزاری‬ ‫کنفرانس ها‪ ،‬فیلم ها و چاپ اطلس های ملی اس��ت‪ .‬ما در سازمان‬ ‫‪ ۲‬عنوان اطلس ملی «ظرفیت های ژئوتوریسم و ژئوپارک ایران»‬ ‫را چ��اپ کردیم‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬کارهای زیربنای��ی و کتاب های‬ ‫مختلف در این حوزه منتش��ر ش��ده اس��ت‪ .‬محتوای اموزش��ی‬ ‫دوره های ژئوتورلیدرها نیز در س��ازمان زمین شناسی اماده شده‬ ‫تّها در واقع کارهای زیربنایی و علمی است که‬ ‫اس��ت‪ .‬این فعالی ‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی‪ ،‬انها را انجام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‪،‬‬ ‫متولی نظارت بر فعالیت مراکز گردش�گری است‪ .‬ایا این‬ ‫سازمان در تاسیس و عملکرد ژئوپارک ها نیز مسئولیتی‬ ‫بر عهده گرفته است؟‬ ‫سازمان گردش��گری‪ ،‬منبع صدور ثبت اثار طبیعی و تاریخی‬ ‫اس��ت و در واقع نقش بهره برداری از س��ایت های گردش��گری را‬ ‫دارد‪ .‬در داخل هر ژئوپارک‪ ،‬نش��انه های س��ایتی به نام ژئوسایت‬ ‫وجود دارد یعنی س��ایت های طبیعی که ارزش علمی‪ ،‬اموزشی‬ ‫و زیباش��ناختی دارند‪ .‬یکی از وظایف س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫حمایت و پاس��داری از ژئوس��ایت ها‪ ،‬س��ایت های طبیعی و اثار‬ ‫تاریخ��ی‪ -‬فرهنگی (اع��م از ملموس و ناملم��وس) در محدوده‬ ‫ژئوپارک ها و ثبت انهاس��ت‪ .‬همچنین بررسی‪ ،‬تصویب و نظارت‬ ‫بر طرح های گردش��گری درون محدوده ژئوپ��ارک بر عهده این‬ ‫سازمان است‪.‬‬ ‫€ €ایا متولی اداره ژئوپارک ها سازمان گردشگری است‬ ‫یا این س�ازمان می تواند ان را ب�ه بخش خصوصی واگذار‬ ‫کند؟‬ ‫ژئوپارک ه��ا در اغ��از راه‪ ،‬نیازمن��د حمای��ت دول��ت و‬ ‫حاکمی��ت محلی هس��تند اما در ادام��ه و در حالت ای��ده ال‪ ،‬به‬ ‫وضعی��ت خودگ��ردان می رس��ند‪ ،‬ب��ه گونه ای که ه��م موجب‬ ‫ارتق��ا و توس��عه اقتص��ادی جوام��ع محل��ی می ش��وند و ه��م‬ ‫می توانند با کس��ب درام��د‪ ،‬هزینه های جاری خود را پوش��ش‬ ‫دهند‪ .‬همانگونه که اشاره شد ظرفیت سنجی‪ ،‬شناسایی و معرفی‬ ‫مناطق مس��تعد بر عهده س��ازمان زمین شناس��ی است‪ .‬تدوین‬ ‫برنام��ه حفاظت و بهره برداری از ژئوس��ایت ها در هر ژئوپارک بر‬ ‫عهده مدیریت ژئوپارک اس��ت‪ .‬اداره ژئوپارک از س��وی باالترین‬ ‫مقام حاکمیتی در هر اس��تان انجام می ش��ود یا اینکه از طرف ان‬ ‫مقام به مدیریت ژئوپارک که می تواند هیات امنایی از سازمان ها‬ ‫و نهادهایی ک��ه نقش کلیدی در منطقه دارن��د‪ ،‬تفویض اختیار‬ ‫می ش��ود‪ .‬بدون تردید بخش خصوصی می تواند در زمینه انجام‬ ‫فعالیت ه��ا و خدمات درون ژئوپارک و بهره ب��رداری از انها ورود‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ €درب�اره پروژه های ژئوپارک در ایران بیش�تر توضیح‬ ‫بدهید؟‬ ‫محدوده قش��م به دلیل مس��ائل و مشکالت مدیریتی‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬از فهرست جهانی ژئوپارک ها خارج شد اما کمتر از ‪ ۲‬سال‬ ‫ی کار امدن مدیریت جدید مناطق ازاد‬ ‫یعنی در سال ‪ ۱۳۹۴‬با رو ‬ ‫قشم‪ ،‬رویکرد پیوستن قش��م به شبکه جهانی ژئوپارک ها دوباره‬ ‫مطرح ش��د‪ .‬سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‪ ،‬در‬ ‫مسیر مستندسازی ها بس��یار تالش کرد تا اینکه در سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫قش��م تنها ژئوپارک ثبت ش��ده کش��ور در یونسکو اس��ت و سایت های‬ ‫بی نظیر زمین ش��ناختی و زیستی ان جزو مهم ترین میراث این ژئوپارک به‬ ‫شمار می روند‬ ‫قش��م دوباره جهانی ش��د‪ .‬مطالعات روی ژئوپارک و ژئوتوریسم‬ ‫در داخل کش��ور‪ ،‬از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به صورت سیستماتیک شکل‬ ‫گرف��ت و در مناطقی از کش��ور پروژه ها را فعال کردیم‪ .‬اس��تان‬ ‫لرس��تان دربرگیرنده یکی از این پروژه هاس��ت‪ .‬درحال حاضر ‪۲‬‬ ‫ژئوپارک ارس و طبس از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی کش��ور پیشنهاد ش��ده که در مقیاس ملی هستند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬در منطقه س��بزوار‪ ،‬شهرس��تان فردوس‪ ،‬تربت حیدریه و‬ ‫خوزستان نیز ظرفیت یابی اولیه انجام شده است‪ .‬فراموش نکنیم‬ ‫که نخس��تین گام برای حرکت در مسیر توسعه ژئوپارک جهانی‪،‬‬ ‫ایجاد ژئوپارک های ملی است‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما ژئوپارک ها تا چه میزان در جذب گردشگر‬ ‫داخلی و خارجی تاثیرگذارند؟‬ ‫ژئوپارک ها‪ ،‬یک رویکرد نوین از گردش��گری طبیعت محور به‬ ‫ش��مار می روند‪ .‬به عبارت دیگر برند مقصد گردشگری در جهان‬ ‫هس��تند که از طرف سازمان یونسکو به کش��ورها داده می شود‪.‬‬ ‫وقتی برند جهانی به یک منطقه داده می شود گردشگران‪ ،‬زیادی‬ ‫به ان منطقه جذب می ش��وند‪ .‬هم اکن��ون ‪ ۱۴۰‬ژئوپارک از ‪۳۸‬‬ ‫کشور در جهان وجود دارد که سهم ما از این تعداد فقط ژئوپارک‬ ‫قش��م است‪ .‬چین در این زمینه بس��یار قوی عمل کرده و تعداد‬ ‫زیادی ژئوپارک ملی و جهانی دارد‪ .‬امار اقتصادی و ورود گردشگر‬ ‫اگهى تغییرات ش��رکت پویا الکترونیک ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره‬ ‫ثبت ‪ 254811‬و شناس��ه ملى ‪ 10102951348‬به اس��تناد صورتجلسه مجمع‬ ‫عمومى فوق العاده مورخ ‪ 1397,05,06‬تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د‪ :‬رها مرادى به‬ ‫شماره ملى ‪ 0201919028‬با پرداخت ‪ 5999400000‬ریال به صندوق شرکت‬ ‫سهم الشرکه خود را به میزان ‪ 6000000000‬ریال افزایش داد‪ .‬روح اله مرادى به‬ ‫شماره ملى ‪ 0382922808‬با پرداخت ‪ 3999600000‬ریال به صندوق شرکت‬ ‫سهم الشرکه خود را به میزان ‪ 4000000000‬ریال افزایش داد‪ .‬در نتیجه سرمایه‬ ‫ش��رکت از مبل��غ ‪ 1000000‬ریال به ‪ 10000000000‬ری��ال افزایش و ماده ‪4‬‬ ‫اساسنامه اصالح گردید‪ .‬لیست ش��رکاء پس از افزایش به قرار ذیل مى باشد‪ .‬رها‬ ‫مرادى به ش��ماره ملى ‪ 0201919028‬به می��زان ‪ 6000000000‬ریال روح اله‬ ‫مرادى به شماره ملى ‪ 0382922808‬به میزان ‪ 4000000000‬ریال ‪2.‬‬ ‫س�ازمان ثبت اسناد و امالک کش�ور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجارى تهران (‪)254614‬‬ ‫اگهى تغییرات ش��رکت نیام دارو س��هامى خاص به ش��ماره ثبت ‪ 80371‬و‬ ‫شناس��ه مل��ى ‪ 10101250556‬ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیات مدی��ره مورخ‬ ‫‪ 1397,06,11‬تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د‪ :‬محل ش��رکت در واحد ثبتى تهران‬ ‫به ادرس اس��تان تهران‪ -‬شهرس��تان تهران‪ -‬بخش مرکزى‪ -‬شهر تهران‪ -‬محله‬ ‫چیتگر‪ -‬خیابان چیتگر جنوبى‪ -‬بن بست گلستان پنجم‪ -‬پالک ‪ -1‬طبقه همکف‬ ‫کدپستى ‪ 1386163511‬تغییر یافت‪1 .‬‬ ‫س�ازمان ثبت اسناد و امالک کش�ور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫به این کشور بسیار قابل توجه است و از این راه درامد قابل توجهی‬ ‫عاید انها شده است‪ .‬اگر به ژئوپارک جهانی قشم نظری بیندازیم‬ ‫مش��اهده خواهیم کرد که این محدوده پس از قدم گذاش��تن در‬ ‫این مس��یر از لحاظ اش��تغالزایی دچار تحول مثبت ش��ده است‪.‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬س��ال پیش مردم در جزایر قش��م در یک س��طح معمولی‬ ‫زیس��ت می کردند‪ ،‬در حالی که هم اکنون از تولید صنایع دستی‬ ‫و فروش خوراک های س��نتی‪ ،‬یک ن��وع جنب و جوش اقتصادی‬ ‫در این جزیره ایجاد شده است‪ .‬فراموش نکنیم که یکی از اهداف‬ ‫ژئوپارک ها توسعه اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی ان است‪.‬‬ ‫€ €ای�ن ام�کان وج�ود دارد ک�ه ژئوپارک ه�ا را در‬ ‫محدوده های معدنی هم بنا کرد؟‬ ‫دو مفه��وم ژئوتوریس��م معدنی و ژئوپارک ه��ای معدن محور‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬وقتی گرداگرد یک محدوده جغرافیایی‪ ،‬پدیده های‬ ‫منحصر به فرد زمین شناسی یا معدنی وجود داشته باشد می توان‬ ‫ان را ب��ه ژئوپارک تبدیل کرد‪ ،‬مش��روط به اینکه جامعه پیرامون‬ ‫ان منطقه اماده باشد‪ .‬گردشگری معدنی در تمام جهان مرسوم‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته بیشتر در معادن متروک و معادنی که ذخایر معدنی‬ ‫انها استخراج شده است‪ .‬جذب گردشگر برای معادنی که فعالیت‬ ‫می کنن��د توجیه اقتصادی چندان��ی ندارد زیرا بای��د یک فاز را‬ ‫تعطیل کرد و انجا را برای جذب گردشگران ایمن ساخت‪.‬‬ ‫غیرتجارى تهران (‪)254615‬‬ ‫اگهى تغییرات شرکت الماس راه جنوب شرکت سهامى خاص به شماره ثبت‬ ‫‪ 185478‬و شناسه ملى ‪ 10102275842‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومى‬ ‫فوق العاده مورخ ‪ 1392,11,27‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬نقل و انتقال سهام وفق‬ ‫مواد ‪ 39‬و ‪ 40‬الیحه اصالحى قانون تجارت مربوط به امور داخلى ش��رکت هاى‬ ‫سهامى بوده و از موارد ثبت و اگهى نمى باشد‪1 .‬‬ ‫س�ازمان ثبت اسناد و امالک کش�ور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجارى تهران (‪)254616‬‬ ‫اگه��ى تغییرات ش��رکت الم��اس راه جنوب س��هامى خاص به ش��ماره ثبت‬ ‫‪ 185478‬و شناسه ملى ‪ 10102275842‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومى‬ ‫فوق العاده مورخ ‪ 1395,09,01‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬محل شرکت به استان‬ ‫خوزس��تان شهرستان شادگان‪-‬کوى عبودى خیابان شهید کاظم رفعه پالک ‪78‬‬ ‫به کدپستى ‪ 6436169751‬انتقال یافت و ماده مربوطه‬ ‫در اساس��نامه به شرح فوق اصالح گردید‪ .‬ش��عبه به ادرس تهران سعادت اباد‬ ‫باالتر از میدان کاج خیابان ششم پالک ‪ 3‬ساختمان افرین طبقه اول واحد ‪ 5‬به‬ ‫کدپستى ‪ 1998616513‬تاسیس گردید و ماده مربوطه در اساسنامه‬ ‫اصالح شد‪1 .‬‬ ‫س�ازمان ثبت اسناد و امالک کش�ور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجارى تهران (‪)254617‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫پیاپی ‪2467‬‬ ‫معدن‬ ‫یادداشت‬ ‫به التهابات‬ ‫کاذب‬ ‫دامن نزنیم‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫گزارش های دریافتی میدان��ی ما از برخی از‬ ‫ش��هرهای مختلف و از برخی از بنگاه ها یا نقاط‬ ‫انتهای��ی فروش‪ ،‬نش��ان می دهد ک��ه تقاضای‬ ‫مصرف کنن��ده نهایی به طور قاب��ل مالحظه ای‬ ‫نسبت به ‪۲‬ماه گذشته کاهش پیدا کرده که در‬ ‫واقع با اظهار نظر اخیر مدیر کل اقتصاد مسکن‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی مبنی بر تشدید رکود‬ ‫مس��کن انطباق دارد‪ .‬از این رو پیشنهاد می شود‬ ‫که درباره تنظیم موجودی انبارها به طور ویژه به‬ ‫خروجی این روزهای انبار خود توجه داش��ته و‬ ‫از دپوی مازاد تا حد مقدور دوری کنند تا هیزم‬ ‫کمتری برای التهابات کاذب جمع کرده باشند‪.‬‬ ‫رفتار سینوسی بازار فوالد داخلی نیز ثابت کرده‬ ‫که ای��ن بازار بنا ب��ر ماهیت م��واد اولیه تولید‬ ‫داخل��ی ان‪ ،‬قابلیت حفظ بلندم��دت نرخ های‬ ‫حباب��ی و کاذب را نداش��ته و ه��ر از گاهی فرو‬ ‫می ریزد‪ ...‬در حال حاضر اگر متوسط نرخ قراضه‬ ‫اهن داخلی به عنوان مبنای تولید داخلی فوالد‬ ‫مالک گرفته ش��ود؛ اکنون حدود ‪۳‬هزار تومان‪/‬‬ ‫کیلو دیده می ش��ود که با احتس��اب ‪۳۰‬درصد‬ ‫س��هم حوزه ش��مش و حدود ‪۱۵‬درصد س��هم‬ ‫حوزه ن��ورد به رقم تقریب��ی ‪۴۵۰۰‬تومان‪/‬کیلو‬ ‫همراه با مالیات ارزش افزوده خواهیم رسید که‬ ‫با ش��اخص نرخ ب��ازار روی ‪۴۶۴۰‬تومان کنونی‬ ‫همخوانی دارد؛ بنابرای��ن صرف نظر از التهابات‬ ‫کاذب دالر در حاش��یه ب��ازار ن��ه دالر تجاری‪،‬‬ ‫می توان گف��ت که کاهش قیمت قابل توجه در‬ ‫شرایط کنونی چندان منطقی نیست و افزایش‬ ‫بیش از این‪ ،‬توجیه منطقی برای سرمایه گذاری‬ ‫بلندم��دت ن��دارد‪ .‬از همین رو دپ��وی مازاد تا‬ ‫چند هفته اینده به واس��طه ش��روع بارش های‬ ‫پاییزی موجب زرد ش��دن کاالی انباری خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬توجه به روند کنونی نرخ های رو به پایین‬ ‫جهانی به واس��طه ورود به نیمه دوم س��ال در‬ ‫منطق��ه خاورمیان��ه و همچنی��ن کاهش قابل‬ ‫توجه صادرات فوالد به واس��طه محدودیت های‬ ‫تحریم��ی‪ ،‬از جمله موارد دیگری هس��تند که‬ ‫توجیه سرمایه گذاری بلندمدت با شرایط فعلی‬ ‫را ضعی��ف می کن��د‪ .‬بنابراین پیش��نهاد ما در‬ ‫ش��رایط کنونی؛ پرهیز از ایجاد هیجانات کاذب‬ ‫و ب��ه نوعی حمایت کمتر از نوسان س��ازان بازار‬ ‫و مقاومت در برابر خودتخریبی اس��ت‪ .‬عالوه بر‬ ‫مس��ائل مطرح شده‪ ،‬اگر بپذیریم که قسمتی از‬ ‫این التهابات مرب��وط به تقاضای کاذب متاثر از‬ ‫هیجانات س��مت حوزه ارزی بوده باش��د‪ ،‬بدون‬ ‫ش��ک قس��مت دیگری از این نوسان سازی ها را‬ ‫می توان متاثر از عقب نش��ینی های اخیر وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت دانس��ت؛ از س��ویی‬ ‫همزم��ان ب��ا درز خبر اس��تعفای وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و به نوعی شرایط انفعالی موقت‬ ‫به وجود امده کنونی‪ ،‬به نظر می رس��د شرایط‬ ‫برای تاخت و تاز نوسان گیران دوباره مهیا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رکورد جدید تولید‬ ‫شمش در فوالد خراسان‬ ‫مجتمع فوالد خراسان با تولید بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تن ش��مش فوالدی در ش��هریور‪ ،‬رکورد‬ ‫جدیدی در تولید فوالد این شرکت ثبت کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی فوالد خراس��ان‪،‬‬ ‫مع��اون بهره ب��رداری این مجتم��ع صنعتی‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬همکاران واحد فوالدس��ازی این‬ ‫ش��رکت با تولید ‪۱۰۰‬هزار و ‪ ۲۹۴‬تن شمش‬ ‫در ش��هریور‪ ،‬رک��ورد تولید پیش��ین خود را‬ ‫‪ ۶۲۰۹‬ت��ن ارتقا دادند و نوار افزایش تولید در‬ ‫مسیر تحقق هدف ‪۱.۵‬میلیون تنی شرکت را‬ ‫تداوم بخشیدند‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا زارع با بیان اینک��ه کارخانه‬ ‫فوالدس��ازی شماره‪ ۲‬این ش��رکت در سال‬ ‫گذشته به بهره برداری رسیده است‪ ،‬تشریح‬ ‫کرد‪ :‬ظرفیت نهایی این واحد ‪۷۲۰‬هزار تن‬ ‫اس��ت که همکاران این ناحیه‪ ،‬در شهریور‬ ‫با تولید ‪۴۳‬هزار و ‪ ۹۵۱‬تن ش��مش‪ ،‬موفق‬ ‫ش��دند ‪ ۴۶۲۹‬تن نصاب پیشین این ناحیه‬ ‫را ارتقا بخش��ند و در همین حال‪ ،‬در ناحیه‬ ‫فوالدسازی‪ ۱‬نیز ‪۵۶‬هزار و ‪ ۳۴۳‬تن شمش‬ ‫تولید ش��د که باالترین نص��اب را از ابتدای‬ ‫فعال ش��دن هر دو کوره ذوب شرکت رقم‬ ‫زد‪.‬‬ ‫زارع اب��راز امیدواری ک��رد که این توفیق ها‬ ‫در س��ال «حمایت از کاالی ایرانی» استمرار‬ ‫داش��ته باشد و اینده ای روشن را در برابر این‬ ‫قطب تولید فوالد در شرق کشور تصویر کند‪.‬‬ ‫الومینیوم‬ ‫المهدی و‬ ‫هرمزال به‬ ‫دولت‬ ‫باز می گردد‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫ب��ا بیان اینکه احتماال واگذاری الومینیوم المهدی‬ ‫و هرمزال ابطال می ش��ود و مجتم��ع به دولت باز‬ ‫می گردد‪ ،‬گفت‪ :‬س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور و‬ ‫دیوان محاس��بات پس از بررس��ی این پرونده رای‬ ‫دادند که در این واگذاری فس��اد و تخلفی رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬احمد مرادی‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫تخلفات در واگذاری الومینیوم المهدی و هرمزال‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬اعم��ال م��اده ‪ ۲۳۶‬ایین نامه داخلی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره پرونده واگذاری‬ ‫الومین��وم المهدی و هرمزال در کمیس��یون ویژه‬ ‫تولی��د ملی و نظ��ارت بر اجرای اص��ل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ی مصوب ش��ده است که کمیس��یون باید‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش ان را برای بررسی در صحن علنی مجلس‬ ‫به هیات رئیس��ه ارس��ال کند تا در نوبت بررسی‬ ‫صحن قرار گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مجل��س ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬پس از بررس��ی در صحن علنی‬ ‫اگر نماین��دگان به اعم��ال م��اده ‪ ۲۳۶‬ایین نامه‬ ‫داخل��ی مجل��س ش��ورای اس�لامی رای مثب��ت‬ ‫دهن��د‪ ،‬پرون��ده ب��رای پیگی��ری به ق��وه قضاییه‬ ‫ارسال می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تخطی س�ازمان خصوصی س�ازی در‬ ‫واگذاری‬ ‫نماینده م��ردم بندرعباس‪ ،‬قش��م‪ ،‬ابوموس��ی‪،‬‬ ‫حاجی اباد و خمیر در مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه درحال حاض��ر کمیس��یون در‬ ‫ح��ال دریاف��ت گ��زارش از دس��تگاه های نظارتی‬ ‫ب��رای تکمی��ل گ��زارش خود اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪:‬‬ ‫گزارش کمیس��یون ویژه تولید مل��ی و نظارت بر‬ ‫اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی ت��ا حدود ‪۱۰‬روز‬ ‫این��ده ب��رای بررس��ی در صحن علن��ی مجلس‬ ‫اماده می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اینکه فردی که خریدار الومینیوم المهدی‬ ‫بوده مطالبات دولت را پرداخت نکرده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مشخص ش��ده که نحوه واگذاری الومینیوم‬ ‫درس��ت نبوده و س��ازمان خصوصی س��ازی نیز از‬ ‫قانون تخطی کرده است‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم بندرعباس‪ ،‬قش��م‪ ،‬ابوموس��ی‪،‬‬ ‫حاجی اباد و خمیر در مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫ب��ا بیان اینکه احتماال واگذاری الومینیوم المهدی‬ ‫و هرمزال ابطال می ش��ود و مجتم��ع به دولت باز‬ ‫می گردد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫و دیوان محاس��بات پس از بررسی این پرونده رای‬ ‫دادند که در این واگذاری فس��اد و تخلفی رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫توقف عرضه اهن اسفنجی تا واقعی شدن قیمت ها‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هفته های گذشته در چندین نوبت‪ ،‬شاهد متوقف‬ ‫شدن معامالت بورس کاال در زمینه اهن اسفنجی‬ ‫بودیم‪ .‬این درحالی است که پس از ازاد شدن سقف‬ ‫رقابت در بورس کاال در چند وقت گذش��ته شاهد‬ ‫افزای��ش قیمت ها به صورت قاب��ل توجهی بودیم و‬ ‫عرضه کنن��دگان با س��قف ازاد دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫اجازه معامله در بورس کاال را داش��تند‪ .‬البته برخی‬ ‫کارشناس��ان دالیل متوقف شدن اهن اسفنجی در‬ ‫بورس کاال را همچنان واقعی نبودن قیمت ها نسبت‬ ‫به ب��ازار ازاد تلقی می کنن��د و برخی نیز معتقدند‬ ‫که اهن اسفنجی از کیفیت الزم نسبت به گذشته‬ ‫برخوردار نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه کنن�دگان در انتظ�ار افزای�ش‬ ‫بیشتر‬ ‫سیدرضا شهرستانی‬ ‫تقی ممتازان‬ ‫س��یدرضا شهرس��تانی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان ف��والد ایران‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫درباره متوقف شدن برخی معامالت اهن اسفنجی‬ ‫و ش��مش فوالد در بورس کاال‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به هیچ‬ ‫عنوان عرضه نشدن اهن اس��فنجی در بورس کاال‬ ‫ب��ه دلیل کیفیت نیس��ت‪ .‬تولیدکنن��دگان فوالد و‬ ‫انجمن فوالد تالش بسیاری کردند که سقف رقابت‬ ‫از بورس کاال برای محصوالت فوالد برداش��ته شود‪،‬‬ ‫از ای��ن رو برای پیش رفتن به س��مت رقابت بازتر‪،‬‬ ‫قیمت گذاری بر اس��اس یک فرمول ویژه موردنظر‬ ‫قرار گرفت‪ .‬شهرستانی در ادامه توضیح داد‪ :‬در این‬ ‫فرمول یک درصد از نرخ ش��مش به عنوان مبنای‬ ‫محاسبات نرخ اهن اس��فنجی در نظر گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬بنابراین همچنان عرضه کنندگان‬ ‫اهن اس��فنجی معتقدند در این شرایط باید منتظر‬ ‫ماند که قیمت ها واقعی ش��وند و ب��ه مرحله ثبات‬ ‫خود برسند‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬تولیدکنندگان در انتظار‬ ‫ش��فافیت قیمت ها در بورس کاال هستند تا بتوانند‬ ‫بر اس��اس قیمت های واقعی عرضه داشته باشند‪ .‬از‬ ‫این رو برای اینکه از س��وی س��هامداران خود زیر‬ ‫سوال نروند که چرا محصوالت شما ارزان به فروش‬ ‫م��ی رود‪ ،‬ترجیح می دهند در ش��رایط کنونی برای‬ ‫عرضه دست نگه دارند‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته در چند وقت‬ ‫گذشته شاهد بودیم که انواع محصوالت مختلف در‬ ‫زنجیره فوالد ش��امل اهن اسفنجی و شمش بارها‬ ‫وارد بورس کاال شد اما عرضه ان متوقف و معامالت‬ ‫ان کنسل شد‪.‬‬ ‫شهرستانی با اشاره به روند صعودی بهای دالر و‬ ‫تاثیر ان بر معامالت ب��ورس کاال عنوان کرد‪ :‬روند‬ ‫افزایش نرخ دالر که ای��ن روزها نه تنها روز به روز‬ ‫بلکه ساعت به س��اعت در حال افزایش است‪ ،‬روی‬ ‫تولیدکنندگان در انتظار شفافیت قیمت ها در بورس کاال هستند‬ ‫تا بتوانند بر اس��اس قیمت های واقعی عرضه داش��ته باشند‪ .‬از‬ ‫این رو برای اینکه از س��وی س��هامداران خود زیر س��وال نروند‪،‬‬ ‫ترجیح می دهند در شرایط کنونی برای عرضه دست نگه دارند‬ ‫معام�لات در بورس کاال تاثیرگ��ذار بوده و با وجود‬ ‫برداشته شدن س��قف رقابت‪ ،‬عرضه کنندگان هنوز‬ ‫ترجیح می دهند دست نگه دارند و عرضه ای نداشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا با برداشته‬ ‫ش��دن س��قف رقابت‪ ،‬نرخ انواع محصوالت فوالدی‬ ‫به بهای خود نزدیک ش��ده ‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با برداشته‬ ‫شدن س��قف رقابت تا حدی قیمت ها تعدیل شده‬ ‫اما هنوز واقعی نش��ده اس��ت‪ ،‬البته ب��ه این دلیل‬ ‫چنین سیاس��تی را در پی��ش گرفته اند که افزایش‬ ‫جهش گونه قیمت ها به صورت ناگهانی فش��اری بر‬ ‫بازار وارد نکند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬فرمول هایی را‬ ‫تعیین کرده اند که برای مثال نرخ جدید عرضه باید‬ ‫بر اس��اس میانگین ‪ ۴‬نرخ قبلی تعیین ش��ود‪ .‬البته‬ ‫این فرمول نیز مش��کالت خودش را دارد و اشتباه‬ ‫محض اس��ت چراکه شاهد هستیم لحظه به لحظه‬ ‫قیمت ها در حال افزایش اس��ت‪ .‬از این رو در یکی‬ ‫دو ماه اینده ممکن اس��ت قیمت ها مشخص شوند‬ ‫و زمانی که کم ک��م افزایش یافتند به مرحله ثبات‬ ‫خواهند رس��ید‪ .‬از این رو زنجیره به صورت واقعی‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫شهرس��تانی همچنین در پاس��خ به این پرسش‬ ‫ک��ه درحال حاضر با چ��ه قیمتی بر مبن��ای دالر‪،‬‬ ‫محصوالت فوالدی در بورس کاال معامله می شوند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بس��ته به کاالهای مختلف قیمت های‬ ‫مختلفی وجود دارد‪ ،‬اما ش��مش و اهن اسفنجی با‬ ‫دالر ‪ ۷۵۰۰‬تا ‪ ۸۵۰۰‬تومان در حال معامله است‪.‬‬ ‫‹ ‹دالی�ل توقف معامالت اهن اس�فنجی‬ ‫در بورس کاال‬ ‫تقی ممتازان‪ ،‬معاون فروش و بازاریابی فوالد کاوه‬ ‫جن��وب کیش نیز درباره دالیل قفل ش��دن معامله‬ ‫اهن اس��فنجی در بورس کاال عنوان کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫ب��رای چندمین ب��ار اهن اس��فنجی در بورس کاال‬ ‫معامله نش��د و این موضوع لطمه و خسارت زیادی‬ ‫به شرکت خواهد زد‪.‬‬ ‫وی به دلیل قفل ش��دن معامله اهن اس��فنجی‬ ‫عرضه ‪ ۵۵‬هزار تن شمش بلوم ‪ ۳‬فوالدساز در بورس کاال‬ ‫تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران‪ ،‬شنبه‬ ‫‪ ۷‬مهر‪ ،‬میزبان عرضه ‪ ۵۵‬هزار تن ش��مش بلوم ش��رکت های‬ ‫مجتمع فوالد خراس��ان‪ ،‬ف��والد کاوه جن��وب کیش و فوالد‬ ‫خوزستان است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)‪ ۷ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۳۵۳‬تن مواد شیمیایی و پلیمری در تاالر فراورده های نفتی‬ ‫و پتروشیمی عرضه می شود‪.‬‬ ‫ت��االر صادراتی بورس کاالی ایران نیز عرضه ‪ ۵‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تن قیر‪ ،‬عایق رطوبتی و گوگرد را تجربه می کند‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش حاکی اس��ت ‪ ۸‬ه��زار تن گن��دم خوراکی و‬ ‫‪ ۴۰۰‬تن ش��کر خام در ت��االر محصوالت کش��اورزی بورس‬ ‫کاالی ایران عرضه می ش��ود‪ .‬بازار فرع��ی بورس کاالی ایران‬ ‫نیز عرضه ‪ ۵۰۰‬تن فروسیلیس��م و ‪ ۱۹۲‬تن انیلین را تجربه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در ب��ورس کاال اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬هم اکن��ون‬ ‫خری��داران عم��ده اهن اس��فنجی در ب��ورس کاال‬ ‫تولیدکنندگان شمش القایی هستند که این دسته‬ ‫از تولیدکنندگان بر اساس شیوه نامه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و بورس در صورت عرضه ‪۷۵‬درصد‬ ‫ش��مش در بورس کاال امکان خرید اهن اسفنجی‬ ‫را دارند‪ ،‬اما متاس��فانه ش��مش القای��ی از کیفیت‬ ‫مطلوبی برخوردار نیس��ت و بورس‪ ،‬مجوز عرضه به‬ ‫انها نمی دهد که این مهم سبب شده تا امکان ورود‬ ‫این دسته از خریداران اهن اسفنجی از بورس کاال‬ ‫فراهم نشود‪.‬‬ ‫ممت��ازان خاطرنش��ان کرد‪ :‬از ط��رف دیگر اهن‬ ‫اس��فنجی محصولی اس��ت که اگر ف��وری مصرف‬ ‫نش��ود‪ ،‬کیفیت و کارایی خود را از دس��ت می دهد‬ ‫و ای��ن مهم ض��رر جبران ناپذیری ب��ه تولیدکننده‬ ‫تحمیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬دولت بای��د تولیدکنن��دگان میلگرد‬ ‫خصوص��ی را مجبور به عرض��ه در بورس کاال کند‪،‬‬ ‫چراک��ه هم اکن��ون این دس��ته از تولیدکنندگان با‬ ‫خرید ش��مش و تبدیل ان به محص��والت طویل‪،‬‬ ‫سود زیادی کسب می کنند‪.‬‬ ‫ممتازان افزود‪ :‬برخی تولیدکنندگان فوالد اعتقاد‬ ‫دارند که نباید اهن اسفنجی صادر شود در صورتی‬ ‫که هم اکنون تعداد مش��تریان خری��د این کاال در‬ ‫داخل محدود شده و امکان صادرات ان باید فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بازگشت سرقینی به جبهه مبارزه با رانت‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در جدیدترین ابالغیه خود‬ ‫درباره تنظیم بازار فوالد‪ ،‬خریداران فوالد را مکلف کرد که فوالد‬ ‫خریداری ش��ده از یکم تا ‪ ۲۰‬ش��هریور را به نرخ کشف شده در‬ ‫نخستین عرضه پس از ‪ ۲۰‬شهریور تسویه کنند‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬در نامه جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون امور معدن‬ ‫و صنایع معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت امده اس��ت‪ :‬پیرو‬ ‫اصالحیه ش��یوه نامه تنظیم بازار محصوالت فوالدی‪ ،‬با توجه به‬ ‫باز ش��دن س��قف رقابت در معامالت بورس کاال و امکان وجود‬ ‫تفاوت قیمت کش��ف ش��ده در بورس با نرخ فروخته شده در ان‬ ‫در پیش از‪ ۲۰‬ش��هریور و به منظور جلوگیری از ایجاد رانت در‬ ‫بازار فوالد کش��ور‪ ،‬خریداران از یکم تا بیس��تم شهریور موظفند‬ ‫کاالی خریداری شده از فوالدسازان را با قیمت های کشف شده‬ ‫نخس��تین عرضه محصوالت هر نماد در تاالر بورس کاال پس از‬ ‫‪ ۲۰‬شهریور تسویه کنند‪.‬‬ ‫فوالد خوزستان فراتر از ‪ ۳.۸‬میلیون تن شمش تولید می کند‬ ‫ف��والد خوزس��تان قص��د دارد ب��ر اس��اس‬ ‫برنامه ریزی ها به تولید بیش از ‪ ۳‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار تن دس��ت یابد‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬محمد‬ ‫کش��انی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزس��تان ورود این‬ ‫ش��رکت به زنجیره ارزش باالدس��ت فوالد را از‬ ‫جمله دستاوردهای مهم شرکت در سال گذشته‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬فوالد خوزس��تان با تملک‬ ‫‪ ۶۷‬درصد از س��هام ش��رکت صنعتی و معدنی‬ ‫توسعه ملی توانس��ت در راستای اجرایی کردن‬ ‫یک اس��تراتژی ضروری در س��رمایه گذاری های‬ ‫شرکت گام بردارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره ای��ن ط��رح توضی��ح داد‪ :‬ای��ن‬ ‫طرح ش��امل ‪۲‬واح��د بزرگ تولید کنس��انتره و‬ ‫گندله سازی هر کدام به ظرفیت ‪۲.۵‬میلیون تن‬ ‫می ش��ود و قابلیت زیرساخت های ان در صورت‬ ‫تامین س��همیه س��نگ اهن تا ‪۵‬میلیون تن در‬ ‫ه��ر کدام از بخش ها وجود دارد‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫طرح کنسانتره سازی توسعه ملی‪ ،‬سال گذشته‬ ‫به بهره برداری رس��ید و واحد گندله سازی نیز تا‬ ‫پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان با اش��اره به امار‬ ‫تولید س��ال گذش��ته که ‪۳.۸‬میلیون تن اسلب‪،‬‬ ‫بلوم و بیلت بود‪ ،‬گفت‪ :‬فوالد خوزس��تان س��هم‬ ‫‪۱۷‬درص��دی از تولید فوالد خام کش��ور دارد و‬ ‫س��ال گذشته رشد ‪ ۴.۶‬درصدی را ثبت کرد‪ .‬به‬ ‫لحاظ فروش نیز رشد ‪۱۷‬درصدی فروش بلوم و‬ ‫بیلت و ‪۲‬درصدی در تمام محصوالت در س��ال‬ ‫گذش��ته به ثبت رسید و در نهایت سبب شد از‬ ‫لحاظ ارزش فروش‪ ،‬رقم ‪ ۷‬هزار و ‪ ۱۷۹‬میلیارد‬ ‫تومانی برای فوالد خوزس��تان محقق ش��ود که‬ ‫رشد ‪۴۹‬درصدی نس��بت به سال گذاشته را به‬ ‫ثبت رساند‪.‬‬ ‫کش��انی ادامه داد‪ :‬امسال نیز بر اساس برنامه‬ ‫پیش خواهیم رفت و به تولید بیش از ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار تن دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫پیاپی ‪2467‬‬ ‫تجارت‬ ‫توسعه «فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی» را جدی بگیریم‬ ‫راهبردی هوشمندانه برای کنترل قیمت ها در بازار‬ ‫ای�ن روزها بازار با ش�رایط خاصی همراه ش�ده‬ ‫ک�ه عالوه بر دولت‪ ،‬خود مردم نیز تاثیر بس�زایی‬ ‫در ای�ن وضعیت اش�فته دارن�د‪ .‬از وظایف دولت‬ ‫و اقدام�ات الزم برای کنترل ب�ازار و قیمت ها که‬ ‫بگذریم‪ ،‬به نقش عموم مردم جامعه می رس�یم که‬ ‫ب�ا خرید بی�ش از نی�از و دس�تکاری در قیمت ها‬ ‫به دلخ�واه خودش�ان‪ ،‬ب�ازار را بی ثب�ات و همراه‬ ‫ب�ا نوس�ان می کنند‪ .‬ام�ا برخی دیگ�ر از این اب‬ ‫گل ال�ود نه تنه�ا ماه�ی می گیرند‪ ،‬بلکه بیش�تر‬ ‫نگران می شوند و مشکالتی در زندگی شان اتفاق‬ ‫می افت�د‪ .‬از همی�ن رو باید ب�ا برنامه های دقیق و‬ ‫اقدامات هوش�مندانه نس�بت به کنترل قیمت ها‬ ‫در ب�ازار گام برداش�ت ک�ه نظام توزیع و ش�بکه‬ ‫پخش کاالها یکی از مولفه های مهم در این زمینه‬ ‫است چراکه در راس�تای ثبات نرخ ها‪ ،‬هزینه های‬ ‫توزیع نیز بس�یار تاثیرگذار تلقی می شود‪ .‬توزیع‬ ‫ناش�یانه ای که سال ها بدون اقدامی جدی ازسوی‬ ‫متولیان صنفی و دولتی در جریان بوده‪ ،‬حاال باید‬ ‫اصالح ش�ود‪ .‬اما چگونه؟ معاون بازرگانی داخلی‬ ‫وزیر پیشین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد است‪:‬‬ ‫«در مدیری�ت بازار یک اصل وج�ود دارد مبنی بر‬ ‫اینکه اگر ما بتوانیم ‪۱۰‬درصد کاال را در یک شبکه‬ ‫توزیع مناس�ب در منطق�ه ای جغرافیایی با نرخی‬ ‫پخش کنیم‪۹۰ ،‬درصد باقیمان�ده بازار از این نرخ‬ ‫پیروی می کنند‪».‬‬ ‫در نتیج�ه ب�ا نوس�ان و افزای�ش قیمت ه�ا‬ ‫روبه رونخواهیم شد و به یک راهبری هوشمندانه‬ ‫می رس�یم که می تواند در کنترل قیمت های بازار‬ ‫ما را یاری کند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان در موضوع اص�لاح نظام توزی��ع‪ ،‬امید‬ ‫زی��ادی ب��ه فروش��گاه های زنجیره ای و فروش��گاه های‬ ‫اینترنت��ی دارند اما از س��وی دیگر‪ ،‬انهای��ی که خوب‬ ‫می دانن��د‪ ،‬بازار خرده فروش��ی‪ ،‬ج��ور س��ایر نهادها را‬ ‫در اش��تغالزایی می کش��د‪ ،‬تکی��ه بر سیاس��ت افرایش‬ ‫فروش��گاه های زنجی��ره ای و اینترنت��ی را نگران کننده‬ ‫می دانند‪ .‬در این راس��تا به نظر می رس��د باید به دنبال‬ ‫راهکاری بود ک��ه ضمن افزایش بازدهی نظام توزیع‪ ،‬از‬ ‫بیکاری خرده فروشان جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت ه�ای «فروش�گاه های زنجی�ره ای‬ ‫خرده فروشی»‬ ‫معاون بازرگانی داخلی وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در این ب��اره گفت‪ :‬برای ثبات قیمت‪ ،‬می توان‬ ‫کاره��ای متفاوتی انجام داد ک��ه یکی از این ها‪ ،‬افزایش‬ ‫بازدهی نظام توزیع اس��ت و برای افزایش بازدهی نظام‬ ‫توزیع می توان در هر مرحله از توزیع اقداماتی انجام داد‪.‬‬ ‫محمدص��ادق مفت��ح در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫خبرنگار«گسترش تجارت» اظهار کرد‪ :‬بیشترین چیزی‬ ‫که می تواند به ثبات نرخ کاال اس��یب برساند‪ ،‬الیه های‬ ‫داللی اس��ت که هر کدام از این الیه ه��ا‪ ،‬رقمی به نرخ‬ ‫نهای��ی کاال اضاف��ه می کنند‪ .‬برای ح��ذف این دالالن‬ ‫پیش��نهاد می ش��ود ک��ه از فروش��گاه های زنجیره ای و‬ ‫اینترنتی استفاده بیشتری شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در مدیری��ت ب��ازار یک اصل وج��ود دارد‬ ‫مبن��ی بر این که اگر ما بتوانیم ‪۱۰‬درصد کاال را در یک‬ ‫ش��بکه توزیع مناسب در منطقه ای جغرافیایی با نرخی‬ ‫پخش کنیم‪۹۰ ،‬درصد باقیمانده بازار از این نرخ پیروی‬ ‫می کنند‪ .‬فروشگاه های زنجیره ای در این زمینه می تواند‬ ‫نق��ش موثری داش��ته باش��ند‪ .‬در واقع فروش��گاه های‬ ‫زنجی��ره ای و اینترنت��ی می توانن��د توزیع کننده همان‬ ‫‪۱۰‬درصد کاال باش��ند و در این شرایط به عنوان راهبران‬ ‫نرخ خوانده می ش��وند‪ .‬این راهی سریع برای به کنترل‬ ‫در اوردن نرخ هاست‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد به پرسشی مبنی بر از دست‬ ‫رفتن میلیون ها شغل(ش��امل خرده فروشان) با افزایش‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای و اینترنتی این گونه پاسخ داد‪:‬‬ ‫ی��ک راه حل بینابین وج��ود دارد که ه��م می توانیم از‬ ‫مزیت های فروشگاه های زنجیره ای در کاهش هزینه های‬ ‫تهیه و توزیع کاال اس��تفاده کنیم و هم نگرانی بیکاری‬ ‫گسترده اصناف رفع شود‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪« :‬فروش��گاه های زنجی��ره ای‬ ‫خرده فروش��ی» (‪ ،)Retail chain stores‬گونه ای از‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای هستند که در کشورهای دیگر‬ ‫امری پذیرفته ش��ده و معمول اس��ت و در کشور ما نیز‬ ‫نمونه هایی دارد‪ .‬این بحثی اس��ت که چند سال گذشته‬ ‫در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شده بود‪ .‬چند‬ ‫س��وپرمارکت می توانند با هم و با یک نام کار کنند‪ .‬این‬ ‫مغازه ها در مالکیت مغازه داران باقی می ماند‪.‬‬ ‫مفتح گف��ت‪ :‬در یک مغازه ‪3‬عنصر مالکیت‪ ،‬مدیریت‬ ‫و س��رمایه در گ��ردش اهمیت دارد‪ .‬در فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای مالکیت‪ ،‬مدیریت و سرمایه در گردش متعلق‬ ‫به ش��رکت مادر اس��ت‪ .‬با وجود این در «فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای خرده فروشی»‪ ،‬مالکیت و مدیریت متعلق در‬ ‫اختیار افراد ش��اغل در این مغازه هاس��ت و سرمایه در‬ ‫گردش در اختیار شرکت مرکزی است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد بیان کرد‪ :‬در «فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای خرده فروش��ی»کاالها با یک برند مش��ترک‪،‬‬ ‫کیفیت واحد و نرخ یکس��ان در سراس��ر کش��ور توزیع‬ ‫می شوند‪ .‬این فروشگاه ها به طور یکجا خرید می کنند و‬ ‫هزینه های حمل انها کاهش می یابد و از این رو پیشنهاد‬ ‫می ش��ود که اصناف با اتحاد با یکدیگر «فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای خرده فروشی»ایجاد کنند‪.‬‬ ‫«فروش��گاه های زنجی��ره ای خرده فروش��ی»یا‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای بزرگ هر ک��دام از این ها که‬ ‫باش��ند در نهایت در کاهش نرخ ها تاثیر گذارند و نظام‬ ‫توزی��ع را س��اماندهی می کنند‪ .‬از همین رو اس��ت که‬ ‫چند روزی اس��ت دولت توزیع سبد حمایتی کاال را در‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای اغاز کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز توزیع سبد حمایتیکاال در فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��گاه های زنجیره ای کشور از اغاز‬ ‫توزیع س��بد حمایتی کاال برای قش��ر اس��یب پذیر در‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای خبر داده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای‪ ،‬امیرخسرو فخریان اظهار کرد‪ :‬وجوه مربوط‬ ‫به خرید کاال(شب تاسوعای حسینی) به حساب برخی‬ ‫سرپرستان خانوارهای محروم واریز شد و انها می توانند‬ ‫ب��رای دریافت کاال به فروش��گاه های زنجیره ای مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ن بین ‪ ۷‬تا‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس تصمیم گی��ری‪ ،‬تاکنو ‬ ‫‪۹‬میلی��ون نفر از خانوارهای محروم زیرپوش��ش کمیته‬ ‫ام��داد امام(ره) و بهزیس��تی وجوه این س��بد کاالیی را‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫فخریان بیان کرد‪ :‬برای افرادی که مش��مول دریافت‬ ‫این س��بد کاالیی قرار گرفته اند‪ ،‬پیامکی ارسال شده و‬ ‫سپس وجوه در همان کارتی که یارانه نقدی به ان واریز‬ ‫می شود‪ ،‬شارژ شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬البت��ه ای��ن وج��وه به طورنقدی‬ ‫قابل دریافت نیست‪ ،‬بلکه سرپرست خانوار فقط می تواند‬ ‫کااله��ای اساس��ی در ‪۹‬گروه کاالیی ش��امل گوش��ت‪،‬‬ ‫موادپروتئینی‪ ،‬ش��وینده ها‪ ،‬روغن‪ ،‬برنج و مانند ان را از‬ ‫شعبه های فروشگاه های زنجیره ای خریداری کند‪ ،‬البته‬ ‫خریدار در انتخاب کاالها و مقدار ان ازاد است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��گاه های زنجیره ای کشور گفت‪:‬‬ ‫براس��اس اع�لام وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‬ ‫ارزش مادی س��بد غذایی حمایتی یادشده برای خانوار‬ ‫تک نفری و غیرمستمری بگیران ‪۴۰۰‬هزارریالی‪ ،‬خانوار‬ ‫‪۲‬نف��ری ‪۸۰۰‬هزارریال��ی‪ ،‬خانوار ‪۳‬نف��ری یک میلیون‬ ‫ریال��ی‪ ،‬خان��وار ‪۵‬نف��ری یک میلیون و‪۳۰۰‬هزارریالی و‬ ‫خانوار ‪۶‬نفری و باالتر یک میلیون و‪۴۵۰‬هزارریالی است‪.‬‬ ‫س��قف این یارانه برای هر خان��وار حداکثر یک میلیون‬ ‫و‪۴۵۰‬هزارریال است‪.‬‬ ‫فخری��ان اف��زود‪ :‬گروه های��ی ک��ه تاکنون مش��مول‬ ‫دریافت این س��بد حمایتی ش��ده اند‪ ،‬مستمری بگیران‬ ‫بهزیستی و کمیت ه امداد امام(ره) (سهمیه براساس بعد‬ ‫خانوار)‪ ،‬موردی بگیران بهزیستی(پرونده های اجتماعی‪،‬‬ ‫توانبخشی‪ ،‬ضایعه نخاعی‪ ،‬پشت نوبتی وسایل توانبخشی‬ ‫و مستمری) و سایر اقشار کمیته(سهمیه یک نفره) است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی اظهار کرد‪ :‬فروش��گاه های زنجیره ای‬ ‫ک��ه این کاالها را در اختیار مش��موالن ق��رار می دهند‬ ‫افق ک��وروش‪ ،‬اتحادیه ه��ای فرهنگی��ان‪ ،‬جانب��و‪ ،‬رفاه‪،‬‬ ‫اتکا‪ ،‬تعاون روس��تایی‪ ،‬اسکاد‪ ،‬س��په‪ ،‬امکان‪ ،‬شهروند و‬ ‫تعاونی های مصرف محلی هستند‪.‬‬ ‫فخریان خاطرنش��ان کرد‪ :‬تحویل کاالهای این سبد‬ ‫شامل هیچ گونه کارمزدی نخواهد شد‪.‬‬ ‫این مقام صنفی گفت‪ :‬بیشتر حساب های سرپرستان‬ ‫خانوار که در قالب طرح س��بد حمایتی کاال شارژ شده‬ ‫توزیع الستیک کامیون با نرخ مصوب در بندرعباس‬ ‫امس��ال عالوه بر این‪ ،‬افزون بر ‪9‬هزار حلقه الس��تیک دیگر به‬ ‫نرخ دولتی بین کامیون داران توزیع شود‪ .‬باقرجوان تاکید کرد‪:‬‬ ‫الس��تیک های یادش��ده تنها به بین کامیون دارانی که اقدام به‬ ‫بارگی��ری کاال می کنند‪ ،‬توزیع می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬توزیع‬ ‫الستیک در راس��تای اجرای سیاست های عدالت محور صنعت‬ ‫لو نقل جاده ای کش��ور و به منظور رفع مشکالت و سرعت‬ ‫حم ‬ ‫بخش��ی در مطالبه های رانندگان انجام ش��ده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫لو نقل جاده ای اس��تان هرمزگان بیان کرد‪ :‬این‬ ‫راهداری و حم ‬ ‫ل و‪‎‬نقل امادگی‬ ‫اداره کل با مش��ارکت صنف های مربوط به حم ‬ ‫الزم برای تامین الس��تیک مورد نیاز رانندگان سراس��ر کشور‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫«سیب زمینی»در میدان های تره بار موجود است‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان می��وه و تره بار گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫گزارش های میدانی اتحادیه‪ ،‬نرخ سیب زمینی حدود ‪4‬هزار و‪100‬‬ ‫تا ‪4‬هزار و‪ 500‬تومان بوده اس��ت‪ .‬این محص��ول در میدان میوه و‬ ‫تره بار فراوان یافت می شود و کمبودی وجود ندارد‪.‬‬ ‫اسداهلل کارگر در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره فیلم فروش سیب زمینی‬ ‫هم��ران با خاک بانرخ ‪4‬هزار و ‪ 500‬تومان در فضای مجازی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این فیلم ساختگی است و نوسان هایی که در نرخ این محصول‬ ‫به وجود امده باعث ایجاد ش��ایعه و جوسازی شده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫براس��اس نظارت میدانی که خود من داشتم در سطح شهر بهترین‬ ‫نوع س��یب زمینی ‪4100‬تومان در خرده فروش��ی عرضه می شود‬ ‫ک��ه اجازه دس��ت چین کردن هم داده می ش��ود‪ .‬ای��ن موضوع ها‬ ‫شایعه پراکنی است و باید قصد و غرض این افراد را بدانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹س�هم ان�دک فروش�گاه های زنجی�ره ای‬ ‫در نظام توزیع‬ ‫با وجود تاکیدی که بر نقش فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫در نظ��ام توزی��ع کاال می ش��ود ام��ا هن��وز س��هم این‬ ‫فروش��گاه ها در نظام توزیع کاال اندک است‪ .‬عضو هیات ‬ ‫علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت در این باره گفت‪ :‬اگرچه در چند‬ ‫ل گذشته تعداد فروشگاه های زنجیره ای و شعبه های‬ ‫سا ‬ ‫انها در ایران نس��بت به گذشته افزایش یافته اما نسبت‬ ‫به سایر کشورها(که بخش بزرگ عرضه کاالها‪ ،‬ازسوی‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای استاندارد انجام می شود) هنوز‬ ‫س��هم فروش��گاه های زنجیره ای در نظام توزیع کاال در‬ ‫ایران خیلی کم است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬داود چراغی افزود‪ :‬این فروش��گاه ها‬ ‫برای جذب مش��تریان بیش��تر‪ ،‬عرضه انواع متنوعی از‬ ‫اقالم گوناگ��ون کاالها را با کیفی��ت و قیمت گوناگون‬ ‫در دس��تور خود قرار می دهند‪ ،‬به طوری که در بیش��تر‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای‪ ،‬یک نوع کاال با بسته بندی های‬ ‫ گوناگ��ون و از برنده��ای متفاوت و از ه��ر برند نیز در‬ ‫انواع بس��ته بندی های گوناگون و متن��وع (ازکمترین تا‬ ‫بیشترین مقدار قابل عرضه) تهیه و عرضه می شود‪.‬‬ ‫محمدصادق مفتح‬ ‫در فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای‬ ‫خرده فروشی‬ ‫کاالها با یک‬ ‫برند مشترک‬ ‫کیفیت واحد و‬ ‫نرخ یکسان در‬ ‫سراسر کشور‬ ‫توزیع می شوند‬ ‫‹ ‹در اخر اینکه‪...‬‬ ‫تع��داد زی��اد واحد های صنف��ی و خرده فروش��ی در‬ ‫س��ال های گذش��ته هزینه ه��ای سرس��ام اوری را ب��ر‬ ‫مصرف کنندگان تحمیل کرده است‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه هزینه ه��ای حمل نیز ب��اری مضاعف‬ ‫ب��ر دوش مصرف کننده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫گسترش فروش��گاه های زنجیره ای می تواند به نظام مند‬ ‫کردن ش��بکه توزیع کمک کند‪ ،‬دست دالالن را کوتاه‬ ‫کرده و هزینه های سربار را بکاهد و در نهایت بازار ایران‬ ‫را س��امان یافته تر کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬انچنان که گفته‬ ‫شد برخی کارشناسان بر این عقیده اند که اگر نرخ تنها‬ ‫‪۱۰‬درصد کاال اصالح ش��ود‪ ،‬این احتمال وجود دارد که‬ ‫‪۹۰‬درصد باقیمان��ده نیز تحت تاثیر هم��ان نرخ ها قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫افزایش فروشگاه های زنجیره ای بزرگ یا خرده فروشی‬ ‫تنها دو نمونه از کارهایی اس��ت که اصناف می توانند بر‬ ‫کنترل و ثبات نرخ ها داشته باشند‪ .‬به طور حتم‪ ،‬می توان‬ ‫نقش های زیاد دیگ��ری را برای اصناف در کنترل نظام‬ ‫توزیع برشمرد‪.‬‬ ‫امیرخسرو فخریان‬ ‫افق کوروش‬ ‫اتحادیه های‬ ‫فرهنگیان‬ ‫جانبو‪ ،‬رفاه‪ ،‬اتکا‬ ‫تعاون روستایی‬ ‫اسکاد‪ ،‬سپه‬ ‫امکان‪ ،‬شهروند‬ ‫و تعاونی های‬ ‫مصرف محلی‬ ‫توزیع کننده‬ ‫سبد حمایتی‬ ‫کاال هستند‬ ‫مقاومت در برابر افزایش نرخ محصوالت لبنی به معنای تعطیلی تولید‬ ‫دبی��ر انجمن صنای��ع لبنی گفت‪ :‬ب��ا اصرار‬ ‫دولت بر حفظ نرخ های قبلی محصوالت لبنی‪،‬‬ ‫کارخانه ه��ای لبن��ی به طور حتم ورشکس��ته‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش صدا وس��یما رضا باک��ری افزود‪:‬‬ ‫با توج��ه به اینکه دولت نتوانس��ت عرضه مواد‬ ‫پتروش��یمی و ن��رخ ان را کنت��رل کن��د و در‬ ‫نتیج��ه ان افزایش نرخ های مواد پتروش��یمی‬ ‫اتف��اق افتاد‪ .‬همچنین افزایش نرخ ش��یر خام‬ ‫موجب شده تولید محصوالت لبنی با نرخ های‬ ‫قبلی به صرفه نباشد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬صنای��ع لبنی ب��رای حفظ‬ ‫اش��تغال و ادامه روند تولید به ط��ور حتم باید‬ ‫افزایش نرخ را در محصوالت خود داش��ته باشد‬ ‫در غیر این صورت تولید به صرفه نخواهد بود‪.‬‬ ‫باکری گفت‪ :‬در نشس��ت های گوناگونی که‬ ‫انجمن هایی مانند اب معدنی‪ ،‬روغن خوراکی‬ ‫و لبنیات به عن��وان مصرف کننده م��واد اولیه‬ ‫پتروش��یمی با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫داشتند‪ ،‬پتروشیمی ها حاضر نشدند مواد اولیه‬ ‫را با نرخ قبلی عرضه کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هیات وزیران در اخرین ابالغ خود‬ ‫ن��رخ مواد پتروش��یمی را ازاد کرد به طوری که‬ ‫نرخ م��واد اولیه پتروش��یمی از کیلویی ‪۴‬هزار‬ ‫ت��ا ‪۷‬هزار توم��ان هم اکنون ب��ه کیلویی ‪ ۱۴‬تا‬ ‫‪۳۰‬هزار تومان افزایش یافته اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫مواد بس��ته بندی نیز افزایش نرخ ‪ ۳‬تا ‪ ۷‬برابری‬ ‫داش��ته ضمن اینکه برای شیر خام نیز که نرخ‬ ‫مصوب کیلویی هزار و ‪ ۷۰‬تومان تعیین ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬دامدار به این نرخ عرضه نمی کند‪ ،‬بلکه‬ ‫هم اکنون شیر خام کیلویی ‪۲‬هزار و ‪۲۰۰‬تومان‬ ‫به کارخانه های صنایع لبنی تحویل می شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنایع لبنی گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫وض��ع فعلی چندی��ن بار با مراج��ع ذی صالح‬ ‫مکاتبه کردیم و دیروز هم در نشس��ت س��تاد‬ ‫تنظیم بازار تاکید کردیم با وجود افزایش نرخ ها‬ ‫و اتفاق های ‪۳‬ماه گذش��ته که هزینه تمام شده‬ ‫تولید را کیلویی ‪۸۰۰‬تا هزار تومان افزایش داده‬ ‫اگر کارخانه های صنای��ع لبنی افزایش نرخ در‬ ‫محصوالت خود نداش��ته باشند روند تولید در‬ ‫ای��ن کارخانه ها متوقف ش��ده و ده ها هزار نفر‬ ‫از نیروی انس��انی بیکار خواهند شد زیرا با ادامه‬ ‫رعایت نرخ های مص��وب‪ ،‬کارخانه های صنایع‬ ‫لبن��ی قادر به عرضه نخواهند بود و خطوط انها‬ ‫تعطیل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همان گون��ه ک��ه ن��رخ م��واد‬ ‫بس��ته بندی و ش��یر خام با بهای تمام ش��ده و‬ ‫براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و نرخ بازار ازاد‬ ‫تعیین می ش��ودف دولت بای��د اجازه دهد نرخ‬ ‫محصوالت لبنی هم این گونه تعیین ش��ود که‬ ‫در این باره پیگیری های ما ادامه دارد‪.‬‬ ‫باکری گفت‪ :‬کارخانه های صنایع لبنی برای‬ ‫جلوگیری از ورشکس��تگی و حفظ اش��تغال‪،‬‬ ‫افزایش نرخ هایی را در محصوالت خود داش��ته‬ ‫اند اما به واسطه همین افزایش نرخ های ناشی از‬ ‫افزایش نرخ مواد اولیه و مواد بسته بندی‪ ،‬مدام‬ ‫به تعزیرات معرفی می شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دول��ت اختیار دارد ی��ا نرخ ها را‬ ‫اص�لاح کند تا کارخانه های صنایع لبنی به کار‬ ‫خود ادامه دهند یا اینکه ورشکست شوند‪.‬‬ ‫نقد م��اده‪ 18‬ایین نامه تبص��ره ‪ 2‬ماده‪ :43‬یک‬ ‫مکانیس��م روش��ن و مش��خص در همه ساختارها‬ ‫مدیریت��ی وج��ود دارد تا اگر اس��تعفایی رخ دهد‪،‬‬ ‫خالئی در ادامه مدیریت پیش نیاید‪ .‬در استعفاهای‬ ‫ف��ردی یا چندنفری که س��اختار مدیریت از نصاب‬ ‫مقرر در قانون ریزش نداشته باشد از عضو جایگزین‬ ‫یا اعضای جایگزین دعوت می شود به درون ساختار‬ ‫ورود کنند و اگر از نصاب مقرر بیش��تر شود‪ ،‬قانون‬ ‫نظام صنفی برای اتحادیه ها و اتاق های شهرستان ها‬ ‫راهکار اجرایی را مش��خص کرده اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬ب��رای اتحادیه ها در تبصره‪ 4‬ماده‪ 22‬چنین‬ ‫امده که اگر به دالیل شش گانه مندرج در ان‪ ،‬نصاب‬ ‫مقرر ب��ا وجود جایگزینی اعض��ای علی البدل بهم‬ ‫بخورد‪ ،‬کمیسیون نظارت مکلف است تا ظرف ‪6‬ماه‬ ‫نس��بت به برگزاری انتخابات ب��رای تعیین اعضای‬ ‫جایگزین اقدام کند و کسری تعداد در هیات مدیره‬ ‫را با منصوب کردن افرادی از صنف مربوط با معرفی‬ ‫ازس��وی اتاق اصناف شهرس��تان تا انتخابات انجام‬ ‫می دهد‪ .‬برای هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان‬ ‫نیز چنین است‪ :‬ماده ‪ 10‬ایین نامه ماده‪ 36‬به نصاب‬ ‫مق��رر در ماده‪ 33‬که در م��اده‪ 9‬ان ایین نامه امده‬ ‫ارج��اع می دهد که بازهم از مکانیس��م جایگزینی‬ ‫اس��تفاده ش��ده که اگر نصاب مقرر ریزش داش��ته‬ ‫باش��د کمیسیون نظارت شهرس��تان موظف شده‬ ‫ظرف ‪20‬روز نس��بت به برگ��زاری انتخابات دوباره‬ ‫اقدام کن��د‪ .‬برای هیات رئیس��ه اتاق شهرس��تان‬ ‫اف��راد منصوبی موضوعیت قانون��ی ندارد‪ .‬بنابراین‬ ‫خ��روج از نص��اب مق��رر در اتحادیه ه��ا و اتاق ها با‬ ‫انتخاب��ات دوباره جب��ران می ش��ود؛ بنابراین اگر‬ ‫هیات مدی��ره اتحادیه ای و هیات رئیس��ه یک اتاق‬ ‫اصناف شهرس��تانی دسته جمعی استعفا بدهند نه‬ ‫ان اتحادی��ه و نه ان ات��اق از چرخه مدیریتی خارج‬ ‫نمی شود و انتخابات دوباره پیش بینی شده است تا‬ ‫س��اختار مدیریتی قوام خود را بازیابد اما برای اتاق‬ ‫اصناف ایران نیز چنین ساختاری وجود دارد؟ خیر‪.‬‬ ‫قانون نظام صنفی در این باره ابهامی باقی گذاش��ته‬ ‫ش��ده و به تصمیمی ارجاع داده که نمی توان از ان‬ ‫نح��وه بازیابی گ��روه مدیریتی ات��اق اصناف ایران‬ ‫را فهمی��د‪ .‬در واقع برای اتاق اصن��اف ایران گزینه‬ ‫انتخابات دوباره پیش بینی نشده و مشخص نیست‬ ‫ک��ه اتاق اصناف ایران باید با چه مکانیس��می باقی‬ ‫بماند‪ .‬م��اده‪ 18‬ایین نامه تبصره‪ 2‬ماده ‪ 43‬چنین‬ ‫اع�لام می کن��د‪« :‬در ص��ورت اس��تعفای اکثریت‬ ‫اعضای هیات رئیس��ه اتاق اصناف ایران؛ دبیرخانه‬ ‫هیات موظف اس��ت نس��بت به ط��رح موضوع در‬ ‫نشست هیات عالی نظارت به منظور اتخاذ تصمیم‬ ‫الزم اقدام کند» چ��ه اقدامی؟ انحالل اتاق ایران یا‬ ‫انتخابات دوباره؟ کدامیک؟ مش��اهده می شود که‬ ‫هیچ پیش بینی الزمی برای حفظ س��اختار نشده‬ ‫است و این ابهام در ماده‪ 18‬ایین نامه وجود دارد‪.‬‬ ‫در عی��ن حال نظر به اینکه در اتاق شهرس��تان و‬ ‫ایران افراد منصوب شده نمی توانند مانند اتحادیه ها‬ ‫ازس��وی دو اتاق به کمیسیون نظارت شهرستان و‬ ‫دبیرخانه معرفی ش��وند و خ��روج از نصاب با وجود‬ ‫انها برای اتاق ایران جبران و انتخابات جدید انجام‬ ‫شود‪ .‬پیشنهاد می شود به ماده ‪ 18‬ایین نامه اضافه‬ ‫ش��ود که دبیرخانه هیات عالی نظ��ارت از پذیرش‬ ‫اس��تعفای اکثریت اعضای هیات رئیسه تا برگزاری‬ ‫انتخاب��ات دوباره ک��ه درمدت ‪20‬روز انجام ش��ود‬ ‫خودداری کند‪ .‬بدین سان اعضای مستعفی تا پایان‬ ‫انتخابات در س��مت های خود باقی خواهند ماند و‬ ‫ساختار مدیریتی نیز حفظ خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش نرخ‬ ‫ االت کشاورزی‬ ‫ماشین ‬ ‫رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان ماش��ین االت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬س��اختمانی و ل��وازم یدکی‬ ‫کشاورزی علت افزایش نرخ ماشین االت کشاورزی‬ ‫و صنعت��ی را افزای��ش ن��رخ دالر و باالرفت��ن نرخ‬ ‫منطق��ی م��واد اولیه دانس��ت‪ .‬علی توس��طی در‬ ‫گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان اظهار کرد‪:‬‬ ‫نرخ ماش��ین االت کش��اورزی و صنعت��ی باالرفته‬ ‫ک��ه عل��ت ان افزای��ش ن��رخ دالر و باالرفتن نرخ‬ ‫منطقی محصوالت و مواد اولیه شرکت های دولتی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه بخ��ش خصوصی در‬ ‫تامین محصوالت صنعتی و کش��اورزی زیرفش��ار‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هیچ امتیازی برای این بخش‬ ‫وج��ود ن��دارد و در نهای��ت کاال‪ ،‬گران تر به دس��ت‬ ‫مصرف کننده و تولیدکننده می رس��د‪ .‬توس��طی‬ ‫افزود‪ :‬در ‪6‬ماه نخست سال‪ ،‬بیشتر فعل و انفعاالت‬ ‫تجاری‪ ،‬تولی��دی و فعالیت های اقتص��ادی انجام‬ ‫می شود که اقبال بیشتری به ان هم وجود دارد و در‬ ‫نیمه دوم سال خرید و فروش کمتر شده و در نتیجه‬ ‫ش می یابد‪.‬‬ ‫نوسان نرخ هم کاه ‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل راه��داری و حمل ونقل جاده ای اس��تان هرمزگان‬ ‫گفت‪ :‬توزیع ‪۴‬هزار حلقه الس��تیک کامی��ون با نرخ مصوب و‬ ‫دولتی از امروز در پایانه بار بندرعباس اغاز شد‪.‬‬ ‫داری��وش باقرجوان در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد‪ :‬این تعداد‬ ‫الس��تیک با کیفی��ت با هدف توزی��ع عادالنه و با ن��رخ ارزان‬ ‫بین رانندگان فعال بخش حمل و نقل جاده ای هرمزگان درحال‬ ‫لو نقل جاده ای‬ ‫توزیع است‪ .‬این مقام مسئول در راهداری و حم ‬ ‫استان هرمزگان خاطرنشان کرد‪ :‬هر جفت الستیک وارداتی به‬ ‫نرخ‪21‬میلیون ریال به رانندگان در پایانه بار بندرعباس تحویل‬ ‫لو نقل ج��اده ای هرمزگان‬ ‫می ش��ود‪ .‬مدیرکل راه��داری و حم ‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬براس��اس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان مهر‬ ‫محمود پورسخاوت‬ ‫تحلیلگرقانون نظام صنفی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مربوط به مناطق محروم کشور است و شهر تهران کمتر‬ ‫مشمول ان است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫یک نقص‬ ‫در قانون‬ ‫نظام صنفی‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫پیاپی ‪2467‬‬ ‫تجارت‬ ‫دولت الکترونیک و شفافیت در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نهایی شد‬ ‫یادداشت‬ ‫هیچ وقت‬ ‫برای اصالح‬ ‫دیرنیست‬ ‫رونمایی از منظومه سامانه های تجارت ایـران‬ ‫عباس ارگون‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫دول��ت از اقدام هایی مانند توق��ف دریافت‬ ‫مالی��ات ارزش اف��زوده از بنگاه های کوچک و‬ ‫متوسط یا بخش��ودگی جرایم تامین اجتماعی‬ ‫و افزای��ش تس��هیالت بانک��ی می گوی��د‪ ،‬اما‬ ‫برای نج��ات تولید‪ ،‬بازگش��ت ارامش به بازار‬ ‫مهم ترین نکته به نظر می رس��د‪ .‬تالطم بازارها‬ ‫در چن��د ماه گذش��ته به ع��دم قطعیت دامن‬ ‫زده و پیش بینی پذی��ری بس��یاری از مس��ائل‬ ‫اقتصاد را زیرسوال برده است‪ .‬هرچند در عمل‬ ‫بخش عم��ده ای از واردات با ن��رخ ارزنیمایی‬ ‫یعنی کمت��ر از ‪10‬هزارتومان(تا زمان نگارش‬ ‫این مطلب) انجام می ش��ود اما همه موضوع ها‬ ‫در ب��ازار خودش را ب��ا نرخ ارز در ب��ازار ازاد‬ ‫تطبی��ق می دهد و این بیش از هرچیز ناش��ی‬ ‫از نبودمدیریت است‪.‬‬ ‫تولی��د در هم��ه بخش ها تحت تاثی��ر نبود‬ ‫ارام��ش در ب��ازار قرار گرفت��ه‪ ،‬بنابراین انجام‬ ‫ه��ر ن��وع اق��دام حمایت��ی از تولید‪ ،‬نی��از به‬ ‫بازگش��ت ارامش به بازارهاس��ت‪ .‬در کاالهای‬ ‫صادرات مح��ور نی��از حمای��ت در زمینه های‬ ‫گوناگ��ون از جمل��ه معافیت ه��ای گمرکی و‬ ‫مالیاتی دیده می ش��ود‪ .‬جهش قیمت ارز نیاز‬ ‫ب��ه نقدینگ��ی واحدها را دوبرابر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫اگر یک فعال اقتصادی بخواهد مانند گذشته‬ ‫فعالیت کند و اگر در گذش��ته ب��ا ‪100‬واحد‬ ‫هزینه ‪100‬واح��د کاال وارد می کرد‪ ،‬اکنون به‬ ‫‪200‬واح��د هزینه برای انجام همان س��طح از‬ ‫فعالیت اقتصادی نیاز دارد‪ .‬پول قیمت دارد و‬ ‫ارزش کنونی انواع پول در ایران توجیه فعالیت‬ ‫اقتصادی در کشور را خدش��ه دار کرده است‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر‪ ،‬مش��کالت مربوط ب��ه مالیات‪،‬‬ ‫فرایند کار با گمرک و بیمه ها بر رضایتمندی‬ ‫کارکنان‪ ،‬س��طح درامدها و بهره وری بنگاه ها‬ ‫اثر منفی برجا گذاش��ته اس��ت‪ .‬قدرت خرید‬ ‫کارکن��ان بنگاه های اقتصادی نصف ش��ده در‬ ‫حالی که نی��از بنگاه ها به نقدینگی نیز افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫متاس��فانه دولت در مقاطع گوناگون مسیر‬ ‫افراط و تفریط را در پیش گرفته اس��ت‪ .‬نبود‬ ‫ارام��ش که اکنون در بازار می بینیم ناش��ی از‬ ‫ش��یوه مدیریت دولت بر این بازار است‪ .‬دولت‬ ‫زمان��ی تالش می کرد همه چیز را کنترل کند‬ ‫و یک زمان تصمیم گرفت که نرخ را رها کند‪.‬‬ ‫معتقدم ک��ه دولت در زمینه مدیریت بازار ارز‬ ‫فعاالنه عمل نکرده است و این نوع عملکرد به‬ ‫اعتماد مردم اسیب زده است‪ .‬با این وجود هیچ‬ ‫وقت برای اصالح دیر نیس��ت و نباید فراموش‬ ‫ک��رد که هر روزی که از انجام یک اقدام موثر‬ ‫بگذرد‪ ،‬اثار تخریبی بیشتر می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توزیع ‪۳۲‬هزار حلقه‬ ‫الستیک موجود در‬ ‫انبارهای سازمان تملیکی‬ ‫رئی��س س��ازمان جم��ع اوری و ف��روش‬ ‫اموال تملیک��ی‪ ،‬گف��ت‪ :‬تعداد ‪۳۲‬ه��زار حلقه‬ ‫الستیک سبک و سنگین در انبارهای سازمان‬ ‫موجود اس��ت و براساس مذاکراتی که کردیم‬ ‫قرار ش��د این الستیک ها بین رانندگان توزیع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جمش��ید قس��وریان جهرمی در گفت وگو‬ ‫با مهر درباره توزیع الس��تیک های موجود در‬ ‫انبارهای س��ازمان جمع اوری و فروش اموال‬ ‫تملیکی بین رانندگان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬الس��تیک‬ ‫از جمل��ه کاالهای��ی اس��ت که ه��ر از گاهی‬ ‫به ط��ور قاچاق کش��ف می ش��ود و در اختیار‬ ‫س��ازمان جمع اوری و ف��روش اموال تملیکی‬ ‫ق��رار می گیرد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬به تازگی با توجه‬ ‫ب��ه اعت��راض کامی��ون داران و وضعیت��ی که‬ ‫درباره تامین نیازمندی های این قش��ر به ویژه‬ ‫در زمینه الس��تیک پیش امد‪ ،‬مذاکراتی را با‬ ‫س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای برای‬ ‫حل این مش��کل انجام دادیم‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫جم��ع اوری و ف��روش اموال تملیک��ی‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬براس��اس ارزیابی هایی ک��ه انجام دادیم‬ ‫مش��خص ش��د تعداد ‪۳۲‬هزار حلقه الستیک‬ ‫سبک و س��نگین در انبارهای سازمان اموال‬ ‫تملیکی موجود است و با مذاکراتی که انجام‬ ‫شد‪ ،‬قرار بر این است که این الستیک ها بین‬ ‫رانندگان توزیع ش��ود‪ .‬جهرمی گفت‪ :‬نیمی‬ ‫از این الس��تیک ها در هرمزگان قرار دارد که‬ ‫اماده تحویل اس��ت و نیمی دیگ��ر در تهران‬ ‫اس��ت که نهاد قضایی قول داده‪ ،‬برای تحویل‬ ‫این الستیک ها حکم قضایی صادر کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدجواد اذری جهرمی‬ ‫نظام‬ ‫اعتبارسنجی‬ ‫که امروز به‬ ‫بهره برداری‬ ‫رسید می تواند‬ ‫بسیاری از‬ ‫تصمیم ها را‬ ‫کنترل کند‬ ‫محمد شریعتمداری‬ ‫با عملیاتی شدن‬ ‫کامل سامانه‬ ‫ضوابط کاالیی‬ ‫بازرگانان‬ ‫می توانند به طور‬ ‫شفاف به فعالیت‬ ‫بپردازند‬ ‫غالمحسین شافعی‬ ‫این روزها‬ ‫حاضریم‬ ‫میلیون ها تومان‬ ‫صرف واردات‬ ‫فناوری کنیم‪ ،‬اما‬ ‫حاضر نیستیم‬ ‫برای ارتقای‬ ‫نیروی انسانی و‬ ‫اموزش هزینه‬ ‫کنیم‬ ‫علی مویدی خرم ابادی‬ ‫تنها راه پیشگیری‬ ‫از قاچاق کاال و ارز‬ ‫از مسیر استقرار‬ ‫سامانه های‬ ‫پیشرفته می گذرد‬ ‫دی��روز در نمایش��گاه بین المللی ته��ران خبرهای‬ ‫خوشی گفته و شنیده شد که اگر از روی کاغذ خارج‬ ‫و به س��رعت و درستی اجرا ش��ود‪ ،‬به طور قطع شاهد‬ ‫اتفاق ه��ای مثب��ت و تاثیرگذاری در تجارت کش��ور‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫س��امانه های جامع تج��ارت‪ ،‬جامع انباره��ا و مراکز‬ ‫نگهداری کاال‪ ،‬شناسه کاال‪ ،‬اعتبار سنجی و رتبه بندی‬ ‫اعتباری ب��ا هدف اجرای دول��ت الکترونیک‪ ،‬کاهش‬ ‫مفاس��د اقتصادی و تس��هیل و تسریع فرایند تجارت‬ ‫در حالی رونمایی شد که به گفته وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬با عملیاتی ش��دن کامل این س��امانه های‬ ‫ضوابط کاالیی تا پایان ماه جاری‪ ،‬بازرگانان می توانند‬ ‫به طور کامال شفاف به فعالیت بپردازند‪.‬‬ ‫ایی��ن رونمای��ی از منظوم��ه س��امانه های تجارت‬ ‫ای��ران با حض��ور محمد ش��ریعتمداری وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬محمدج��واد اذری جهرمی وزیر‬ ‫ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات‪ ،‬موی��دی خرم ابادی‬ ‫رئیس س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬غالمحسین‬ ‫ش��افعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و دیگر مس��ئوالن‬ ‫سازمان توسعه تجارت در نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫برگزارشد‪.‬‬ ‫در این ایین همه س��امانه های زیرمجموعه سامانه‬ ‫جام��ع تجارت ب��ه وزیران و مدعوی��ن حاضر توضیح‬ ‫داده و اعالم ش��د که از این لحظه همه این سامانه ها‬ ‫به طوریکپارچ��ه ب��ه یکدیگر متصل ش��دند و تمامی‬ ‫مراحل واردات کاال از ثبت سفارش تا توزیع قابل رصد‬ ‫و پایش است‪.‬‬ ‫سامانه جامع تجارت با ایجاد یکپارچگی و هماهنگی‬ ‫الکترونیکی بین نهادهای دخی��ل در فرایند تجارت‬ ‫خارجی و داخلی منجر به ارتقای تعامل پذیری نهادها‬ ‫و یکپارچگی اطالعات تجاری کشور می شود؛ با بلوغ‬ ‫این سامانه انتظار می رود‪ ،‬سرعت‪ ،‬سهولت و شفافیت‬ ‫در امور تجاری کشور محقق شود‪.‬‬ ‫سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال که امروز‬ ‫رونمایی ش��د‪ ،‬کمک ش��ایانی به واق��ع نمایی میزان‬ ‫موجودی ان��واع کاال کرده و امکان مدیریت و تنظیم‬ ‫ب��ازار را با دقت باالتر فراهم می کند‪ .‬با راه اندازی این‬ ‫سازمانه کمبودهای احتمالی قابل پیشگیری و موارد‬ ‫احتکار کاال در کشور قابل شناسایی خواهد بود‪.‬‬ ‫سامانه شناس��ه کاال‪ ،‬س��امانه جدید دیگری است‬ ‫ک��ه امروز به بهره برداری رس��ید‪ ،‬با ایج��اد یک زبان‬ ‫مش��ترک برای تبادل اطالع��ات کاالیی‪ ،‬تناقض های‬ ‫اماری بی��ن نهادها و س��ازمان ها را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن با ایجاد یک طبقه بندی مش��ترک‪ ،‬اعمال‬ ‫سیس��تمی ضوابط کاالیی را زمینه سازی می کند که‬ ‫خود کمک شایانی به سامانه ای شدن تصمیم گیری ها‪،‬‬ ‫کاهش خطاهای انسانی و تسریع فرایندهای مربوط‬ ‫به کنترل کاال می شود‪.‬‬ ‫چهارمین س��امانه شامل اعتبارسنجی و رتبه بندی‬ ‫اعتب��اری اس��ت زی��را یک��ی از علل طوالن��ی بودن‬ ‫فرایندهای تجاری اعمال ضوابط س��ختگیرانه برهمه‬ ‫بازرگانان با هدف کاهش مفاس��د است‪ .‬اعتبارسنجی‬ ‫و رتبه بندی اعتباری راهکاری پیش��رفته برای ایجاد‬ ‫راحتی برای بازرگان با س��ابقه مثبت است که البته‬ ‫موجب ایجاد انگیزه برای اصالح رفتار تجاری و ایجاد‬ ‫سابقه و اعتبار مثبت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت سرعت می گیرد‬ ‫در ای��ن ایین ک��ه در محل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی تهران برگزار ش��د‪« ،‬بهنام امیری» معاون‬ ‫مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬س��امانه هایی که امروز رونمایی‬ ‫شدند ‪2‬هدف تسهیل فرایندهای تجارت کشور برای‬ ‫تاج��ران و بازرگانان و کنترل هایی نظام مند به منظور‬ ‫مبارزه با قاچ��اق و مدیریت کاالهای اس��تراتژیک و‬ ‫حتی مبارزه با فساد شبکه ای را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬س��امانه جامع تج��ارت ب��ا ایجاد‬ ‫یکپارچگ��ی و هماهنگ��ی الکترونیکی بی��ن نهادها‬ ‫و س��ازمان های دخی��ل در فرایند تج��ارت خارجی‬ ‫و داخل��ی منجر به ارتق��ای تعامل پذی��ری نهاد ها و‬ ‫یکپارچگی اطالعات تجاری کش��ور می شود و با بلوغ‬ ‫این سامانه انتظار می رود‪ ،‬سرعت‪ ،‬سهولت و شفافیت‬ ‫در امور تجاری کشور محقق شود‪.‬‬ ‫امی��ری ادامه داد‪ :‬س��امانه جامع انباره��ا و مراکز‬ ‫نگه��داری کاال کمک ش��ایانی به واق��ع نمایی میزان‬ ‫موجودی ان��واع کاال کرده و امکان مدیریت و تنظیم‬ ‫ب��ازار را با دقت باالتر فراهم می کند‪ .‬با راه اندازی این‬ ‫س��امانه کمبودهای احتمالی قابل پیشگیری و موارد‬ ‫احتکار کاال در کشور قابل شناسایی خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مع��اون مرکز توس��عه تجارت الکترونیک‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��امانه شناسه کاال‬ ‫با ایج��اد یک زبان مش��ترک برای تب��ادل اطالعات‬ ‫کاالی��ی‪ ،‬تناقض های ام��اری بین نهاد ه��ا را کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬همچنین با ایجاد یک طبقه بندی مشترک‪،‬‬ ‫اعم��ال س��امانه ای ضواب��ط کاالیی را زمینه س��ازی‬ ‫می کند که خود کمک ش��ایانی به س��امانه ای شدن‬ ‫تصمیم گیری ها‪ ،‬کاهش خطاهای انس��انی و تس��ریع‬ ‫فرایندهای مربوط به کنترل کاال می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره رونمای��ی از س��امانه اعتبارس��نجی و‬ ‫وی خواس��تار ان ش��د ت��ا نگهداش��ت اطالعات و‬ ‫ارائه نک��ردن انه��ا به مثابه جرم تلقی ش��ود زیرا خود‬ ‫مسبب بروز جرائم بعدی است‪.‬‬ ‫اذری جهرمی با اش��اره به رونمایی از س��امانه های‬ ‫تجارت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬نظام اعتبارسنجی که امروز به بهره برداری رسید‬ ‫می تواند بسیاری از تصمیم ها را کنترل کند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ام��روز اعالم می ش��ود دارندگان‬ ‫کارت ه��ای بازرگان��ی پیش از س��ال‪ ۹۶‬می توانند به‬ ‫انجام واردات مبادرت کنند‪ ،‬زیرا ارزیابی مناس��ب از‬ ‫افراد واردکننده وجود ندارد‪ ،‬اما با این ابزارها و دولت‬ ‫الکترونیک می توان از تخلفات جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫اذری جهرمی خواستار ان شد همان گونه که برای‬ ‫واردات‪ ،‬بس��یاری فرایندها تس��هیل و قابل نظارت و‬ ‫الکترونیکی شده است‪ ،‬برای فرایندهای تولید داخل‬ ‫نیز رفع موانع شود‪.‬‬ ‫برون سازمانی که بسیاری از انها نیز ناشی از واگذاری‬ ‫اختیار ازس��وی قانون گذار به نهادها و س��ازمان های‬ ‫گوناگون است‪ ،‬به انجام رسیده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬امروز باید یک بازنگری و بازارایی‬ ‫درباره تمامی قوانین دولت الکترونیک داشته باشیم‬ ‫تا از موازی کاری ها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول خاطرنشان کرد‪ :‬س��امانه جامع‬ ‫تجارت به طور نظام مند به ‪40‬نهاد مرتبط اس��ت که‬ ‫گامی بزرگ درراس��تای فعالیت ش��فافیت اقتصادی‬ ‫است و در ادامه مسیر با الکترونیک کردن باقیمانده‬ ‫اس��ناد و اسیب شناس��ی انه��ا ت�لاش می کنی��م تا‬ ‫مجوز های زائد را به صفر برسانیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬انج��ام این مهم در حوزه بین المللی نیز‬ ‫می تواند م��ا را با الگوهای جهانی هماهنگ کند تا با‬ ‫زبان مشترکی با جهان صحبت کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای جلوگی��ری از اقدام های متقلبانه‪،‬‬ ‫ام��روز می توان ب��ا اس��تفاده از الگوریتم های هوش‬ ‫مصنوع��ی حت��ی با اطالع��ات ناق��ص ب��ه فعالیت‬ ‫پرداخت‪.‬ش��ریعتمداری خواس��تار ان ش��د که همه‬ ‫نهادها و س��ازمان های دس��ت اندرکار با انجام نظارت‬ ‫بیرونی مناس��ب‪ ،‬مس��ئولیت فعالیت خود را برعهده‬ ‫بگیرن��د و بدنه ای قوی برای نظ��ارت بر فعالیت ها و‬ ‫انجام هماهنگی بین نهادها ایجاد شود تا سرعت کار‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬با رونمایی از‬ ‫س��امانه های جامع تجارت‪ ،‬انبارها و مراکز نگهداری‬ ‫کاال‪ ،‬صف ه��ای تشکیل ش��ده در وزارتخان��ه ب��رای‬ ‫ثبت سفارش کاالها به حداقل می رسد‪.‬‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری در ایی��ن رونمای��ی از‬ ‫س��امانه های جامع تجارت‪ ،‬انبارها و مراکز نگهداری‬ ‫کاال افزود‪ :‬با عملیاتی ش��دن کامل س��امانه ضوابط‬ ‫کاالیی تا پایان مهر س��ال جاری‪ ،‬بازرگانان می توانند‬ ‫به طور ش��فاف به فعالیت بپردازن��د‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در جه��ان امروز دس��تیابی به س��رعت‪ ،‬س��هولت و‬ ‫شفافیت در کارها بدون توجه به دستاوردهای جدید‬ ‫علمی و ماش��ینی کردن اطالعات میس��ر نیس��ت و‬ ‫ب��رای جلوگیری از ش��عارزدگی باید به س��امانه های‬ ‫تجارت روی اوریم‪ .‬شریعتمداری به حجم باالی کار‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اش��اره کرد که‬ ‫روزان��ه در ان چندصد کارت بازرگانی صادر ش��ده و‬ ‫افزود‪ :‬بیش از ‪ 2‬هزار ثبت سفارش کاال انجام می شود‬ ‫و بی��ش از هزار اعالمیه تامی��ن ارز همچنین ‪۳‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬پروان��ه صنف��ی‪ ،‬صده��زار بارنام��ه و هزاران‬ ‫بیمه نامه و قبض انبار صادر می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در این ش��رایط اگر ب��ه امکانات الزم‬ ‫دسترس��ی نداشته باشیم بازار ش��عار داغ می شود و‬ ‫انگاه نمی توانیم پیشگیری و درمانی برای این شرایط‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری یاداور ش��د‪ :‬بررس��ی شاخص های‬ ‫جهانی حاکی است که در شاخص سهولت کسب وکار‬ ‫رتب��ه‪ 124‬از بین ‪ 190‬کش��ور جهان‪ ،‬در ش��اخص‬ ‫مبارزه بافس��اد رتب��ه ‪ 130‬در بی��ن ‪ 180‬کش��ور و‬ ‫در ش��اخص تجارت فرام��رزی از رتب��ه پایی��ن‪166‬‬ ‫برخورداریم که به هیچ عنوان راضی کننده نیست‪.‬وی‬ ‫گفت‪ :‬پایه گذاری سامانه جامع تجارت در حقیقت از‬ ‫گذشته دور و زمان صدور فرمان رهبر معظم انقالب‬ ‫درباره ثروت ه��ای باداورده در س��ال های ‪ 75‬و ‪76‬‬ ‫اغاز و در زمینه شفاف س��ازی فعالیت های اقتصادی‬ ‫گام هایی برداشته شد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬هر چند در این زمینه ‪22‬سال پیش قانون ان‬ ‫به تصویب رسیده است اما جایگاهی که امروز در ان‬ ‫هستیم‪ ،‬راضی کننده نیست‪.‬‬ ‫وی اب��راز امیدواری کرد ب��ا تغییر دولت ها تخطی‬ ‫از این فعالیت ها را در ادامه مس��یر نداش��ته باش��یم‬ ‫زیرا در حقیقت مس��یر ش��فافیت برای دسترسی به‬ ‫اقتصاد س��الم اس��ت‪ .‬ش��ریعتمداری گفت‪ :‬این کار‬ ‫بزرگ با وج��ود همه اختالف های درون س��ازمانی و‬ ‫غالمحس��ین ش��افعی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫نی��ز در این ایین گفت‪ :‬راهکارهایی که تاکنون برای‬ ‫مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز در کش��ور ب��ه کار گرفته‬ ‫ش��ده‪ ،‬بنیادی و بنیانی نیس��ت و باید قاچاق کاال را‬ ‫غیراقتصادی و پرریس��ک کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬این روزها‬ ‫حاضری��م میلیون ها توم��ان ص��رف واردات فناوری‬ ‫کنیم‪ ،‬اما حاضر نیس��تیم برای ارتقای نیروی انسانی‬ ‫و ام��وزش هزینه کنیم در حالی که اموزش در کنار‬ ‫فناوری می تواند به نتایج مطلوب منجر شود‪ .‬شافعی‬ ‫قاچ��اق را افت بزرگ اقتصادی کش��ور برش��مرد و‬ ‫گفت‪« :‬ش��نیده ام هر بشکه ‪220‬لیتری بنزین با رقم‬ ‫‪۵‬میلیون تومان مبادله می شود و در چنین شرایطی‬ ‫مبارزه با قاچاق کاری سخت است‪».‬‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت‪ ،‬عل��ی مویدی خرم ابادی‪،‬‬ ‫رئیس س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز نیز گفت‪:‬‬ ‫پیشگیری یکی از مباحث اساسی در قانون مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز اس��ت و تنها راه پیشگیری از مسیر‬ ‫استقرار س��امانه های پیش��رفته می گذرد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تنها راه برون رفت از قاچاق در شرایط بد کنونی‬ ‫تمرکز بر بحث نظام مند و حاکمیت دولت الکترونیک‬ ‫در این فرایند است و انتظار می رود تا پایان سال‪97‬‬ ‫همه سامانه های تعریف شده رونمایی شوند‪.‬‬ ‫در همین ب��اره ریی��س مرک��ز توس��عه تج��ارت‬ ‫الکترونیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تش��کیل‬ ‫و راه اندازی س��امانه های جامع تجارت‪ ،‬جامع انبارها‬ ‫و مراکز نگهداری کاال‪ ،‬شناس��ه کاال‪ ،‬اعتبارس��نجی‬ ‫و رتبه بن��دی اعتباری را در راس��تای شفاف س��ازی‬ ‫وکاهش تخلف ها و مفاس��د اقتصادی توصیف کرد و‬ ‫به شاتا گفت‪ :‬با راه اندازی سامانه های یادشده فرایند‬ ‫تجارت تسهیل وتس��ریع خواهد شد‪ .‬علی رهبری با‬ ‫اش��اره به نقش این سامانه ها در کاهش جعل اسناد‪،‬‬ ‫تبانی و ارتشا گفت‪ :‬ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی‬ ‫از جعل اس��ناد‪ ،‬تبانی و ارتشا نشات گرفته که برای‬ ‫جلوگیری از این مسائل باید به سمت شفاف سازی با‬ ‫کمک بسترهای الکترونیکی حرکت کنیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫برای کاهش جعل اس��ناد باید اسناد کاغذی کاهش‬ ‫یابد و از بین رفتن تبانی مس��تلزم ایجاد بسترهایی‬ ‫برای کاهش اعطای امتیازاتی به عوامل انسانی است‬ ‫که با تش��کیل س��امانه های الکترونیکی زمینه ایجاد‬ ‫جعل و تبانی به حداقل خواهد رس��ید و فضای کسب‬ ‫وکار به س��مت شفافیت حرکت خواهد کرد و میزان‬ ‫تخلفات کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫س��امانه جامع تجارت با ایجاد یکپارچگی و هماهنگی الکترونیکی بین‬ ‫نهاده��ای دخی��ل در فرایند تج��ارت خارجی و داخلی منج��ر به ارتقای‬ ‫تعامل پذی��ری نهادها و یکپارچگی اطالعات تجاری کش��ور می ش��ود؛ با‬ ‫بلوغ این س��امانه انتظار می رود‪ ،‬س��رعت‪ ،‬سهولت و شفافیت در امور‬ ‫تجاری کشور محقق شود‬ ‫رتبه بن��دی اعتباری نیز گفت‪ :‬یک��ی از علل طوالنی‬ ‫بودن فرایندهای تجاری اعمال ضوابط س��ختگیرانه‬ ‫ب��ر هم��ه بازرگانان با هدف کاهش مفاس��د اس��ت‪.‬‬ ‫اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری راهکاری پیشرفته‬ ‫ب��رای ایجاد راحتی کار برای بازرگان با س��ابقه مثبت‬ ‫است که البته موجب ایجاد انگیزه برای اصالح رفتار‬ ‫تجاری و ایجاد سابقه و اعتبار مثبت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خ�ودداری از اتصال به س�امانه ها جرم‬ ‫است‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز ایین رونمایی‬ ‫از منظومه س��امانه های تجارت ای��ران‪ ،‬گفت‪ :‬برخی‬ ‫نهادها و س��ازمان های دولتی از اتصال به س��امانه ها‬ ‫خودداری می کنند‪ ،‬این در حالی اس��ت که اتصال به‬ ‫سامانه ها از فساد می کاهد‪.‬‬ ‫محمدج��واد اذری جهرم��ی با بی��ان اینکه برخی‬ ‫نهاده��ای دولت��ی از جمل��ه نیروی انتظام��ی که از‬ ‫پایه های اس��اس مبارزه با قاچاق هس��تند‪ ،‬از اتصال‬ ‫به زیرسامانه ها به دالیل گوناگون خودداری می کنند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬همچنان دیده می ش��ود که برخ��ی نهادهای‬ ‫دولت��ی از اتصال به زیرس��امانه ها خودداری می کنند‬ ‫در حالی که اتصال به این زیر سامانه ها از روال فساد‬ ‫می کاهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ما باید به عنوان یک دس��تور حاکمیتی‬ ‫و یک مس��وول دولتی پافش��اری به اتصال نهادها به‬ ‫یکدیگ��ر داری��م و دلیلی ب��رای نگه��داری اطالعات‬ ‫توس��ط نهادها وجود ندارد؛ بر این اس��اس نگهداشت‬ ‫اطالعات باید به عنوان یک فس��اد معرفی شود و اگر‬ ‫بخواهیم جرم نگاری کنیم‪ ،‬باید نگه داش��ت اطالعات‬ ‫و تبادل نداش��تن اطالع��ات را به عن��وان جرم در نظر‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات تصریح کرد‪:‬‬ ‫بزرگ ترین جرم که عامل بس��یاری از جرم های دیگر‬ ‫است همین موضوع نگه داشت اطالعات نزد نهادها و‬ ‫متصل نشدن به سامانه هاس��ت که باید به طورجدی‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قاچاق در بخش صادرات‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در بخش دیگری‬ ‫از س��خنان خود‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس امار دولت تاکنون‬ ‫‪12‬هزار میلیاردتومان از قاچاق کاال و ارز کاسته شده‬ ‫است اما به تازگی با نوس��ان های ارزی شاهد هستیم‬ ‫واردات قاچ��اق به داخل کش��ور کاه��ش و در مقابل‬ ‫قاچاق در بخش صادرات افزایش داشته است‪.‬‬ ‫اذری جهرمی افزود‪ :‬پس از تصویب قانون مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز‪ ،‬یکی از شیوه های اساسی مورد نظر‬ ‫برای جلوگیری از قاچاق‪ ،‬نظام پیشگیری بود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬براس��اس نظام پیشگیری که برای‬ ‫ت در نظر گرفته شده‪ ،‬شفافیت‬ ‫جلوگیری از فساد و ران ‬ ‫در مکانیس��م واردات و ص��ادرات ایجاد می ش��ود‪ .‬در‬ ‫توسعه سامانه های گوناگون در کشور توفیق داشتیم‬ ‫که از جمله انها س��امانه اختصاص سوخت به میزان‬ ‫پیمایش بوده که تاکنون ‪6‬میلیارد و ‪400‬میلیون لیتر‬ ‫از قاچاق سوخت جلوگیری شده است‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد‪ :‬انچه‬ ‫در این میان مورد غفلت قرار گرفته‪ ،‬ناشی از معضلی‬ ‫فرهنگی و س��اختاری متصل نشدن این سامانه ها به‬ ‫یکدیگر است و اصطکاک بین نهاد های دولتی در این‬ ‫زمین��ه وجود دارد‪ .‬اذری جهرمی اظهارکرد‪ :‬نمی توان‬ ‫نهادقضای��ی و انتظامی کش��ور را درگیر ان کنیم که‬ ‫افراد فاس��د را دس��تگیر و برخورد کنن��د‪ ،‬بلکه روال ‬ ‫فسادزا در کشور را با اتصال سامانه ها میسر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صف ثبت سفارش کاال به حداقل می رسد‬ ‫‹ ‹راهکاره�ای مبارزه با قاچاق در کش�ور‬ ‫بنیادی نیست‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫پیاپی ‪2467‬‬ ‫مسکن و شهرسازی‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران تشریح کرد‬ ‫راهکار خروج اقتصاد از وضعیت فـعلی‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی معتقد اس��ت بهتری��ن راهکار خروج‬ ‫کشور از شرایط اقتصادی فعلی‪ ،‬همکاری با ‪ FATF‬و دخالت‬ ‫نکردن دولت در بازار است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬عباس اخوندی در هجدهمین همایش‬ ‫سیاس��ت های توسعه مسکن در ایران با بیان اینکه هیچ سمی‬ ‫مهلک تر از نبود قطعیت و روشن نبودن وضعیت اقتصاد برای‬ ‫جامعه نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عده ای معتقدند نبود قطعیت حاکم‬ ‫بر اقتصاد ایران‪ ،‬ناشی از توطئه های بین المللی‪ ،‬عوامل داخلی‬ ‫و خارجی و رقیبان ایران در بازارهای بین المللی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ع��ده ای دیگر بر این باورند ک��ه اقتصاد ایران از‬ ‫اس��اس دچار مشکل است و اگر اقتصادی دچار مشکل نباشد‬ ‫هی��چ اقدام سیاس��ی نمی تواند بحران ایج��اد کند‪ .‬هر دو نظر‬ ‫را می توان به عنوان عوامل بروز بحران اقتصاد ایران پذیرفت‪.‬‬ ‫اخون��دی ب��ا تاکید ب��ر اینکه باید دید در ای��ن چند ماه چه‬ ‫اتفاق��ی افتاد که در اقتصاد این مش��کالت به وجود امد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انچه امروز رخ داده ماشه ای است که عمل کرده و باعث انفجار‬ ‫در اقتصاد شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بالفاصله پ��س از روی کار امدن دولت یازدهم‪،‬‬ ‫انتظ��ار مثبت در جامعه ایجاد ش��د و زمانی که در ‪14‬تیر ‪۹۴‬‬ ‫موافقتنامه برجام به امضا رس��ید انتظارهای مثبت در جامعه‬ ‫القا و باعث ایجاد ثبات و رش��د اقتصادی در کش��ورمان شد اما‬ ‫پس از خروج امریکا از برجام ش��اهد این بودیم که اتفاق های‬ ‫مثبت به انتظارهای منفی تبدیل شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹ریشه نبود قطعیت در اقتصاد ایران‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به ریش��ه های نبود قطعیت‬ ‫در اقتص��اد ای��ران گفت‪ :‬بازار این گونه بررس��ی می کند که ایا‬ ‫می تواند مبادله بین المللی داشته باشد یا نه‪ .‬اگر بازار احساس‬ ‫کن��د به منابع تولید دسترس��ی دارد و می تواند در عرصه های‬ ‫بین المللی فروش داش��ته باش��د حس مثبت ایجاد و درنهایت‬ ‫موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود‪.‬‬ ‫اخوندی تاکید کرد‪ :‬در پایان دولت دهم با دو مانع اساس��ی‬ ‫در ای��ران روب��ه رو بودیم؛ نخس��ت اینکه به کنوانس��یون های‬ ‫بین المللی و ‪ FATF‬نپیوسته بودیم و در این حوزه ابهام های‬ ‫زیادی وجود داش��ت و دیگر اینکه مورد تحریم های س��ازمان‬ ‫ملل بودیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد‪ :‬اقتصاد و تجارت بین الملل‬ ‫ای��ران با موضوع ‪ FATF‬دس��ت و پنجه ن��رم می کرد و عضو‬ ‫نبودن در این حوزه مش��کالت زیادی را برای بازرگانان ایجاد‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همه مش��کالت باعث ش��د برای نخستین بار‬ ‫در دولت نهم یعنی در س��ال ‪ ۱۳۸۷‬ایران تقاضای پیوستن به‬ ‫‪ FATF‬را داش��ته باشد‪ .‬از س��ال ‪ ۸۷‬تا ‪ ۹۷‬یک دهه است که‬ ‫هنوز موضوع ‪ FATF‬حل و فصل نش��ده‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که بعد از برجام‪ ،‬مهم ترین موضوع پیوستن به ‪ FATF‬بوده تا‬ ‫بتوانیم با بانک های خارجی همکاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید ب��ر اینکه مهم ترین انتقادی‬ ‫که به عملکرد دولت یازدهم مطرح اس��ت این اس��ت که چرا‬ ‫دول��ت همزمان با مذاکرات برجام موضوع ‪ FATF‬را پیگیری‬ ‫نک��رد گفت‪ :‬اگر ب��ه ‪ FATF‬نپیوندیم امکان برقراری رابطه با‬ ‫بانک های بزرگ را نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫اخوندی ادامه داد‪ :‬هرچند برجام انتظارهای مثبت در کشور‬ ‫ایجاد کرده بود اما از سوی دیگر ‪ FATF‬و ابهام ان مشکل ساز‬ ‫شد تا اینکه در سال ‪ ۹۵‬وزیر وقت اقتصاد با گروه مالی ‪FATF‬‬ ‫مذاکره کرد و به توافقی رسیدند که ایران از لیست سیاه خارج‬ ‫ش��ود و در ان زم��ان مبادالت بانکی ای��ران با بانک های بزرگ‬ ‫شروع شد‪.‬‬ ‫اخوندی تاکید کرد‪ :‬با اینکه در ان س��ال ها انتظار مثبت در‬ ‫کشور ایجاد و تمام موانع برداشته شده بود‪ ،‬اقدامات منفی علیه‬ ‫این مسئله در کشور‪ ،‬پشت سر هم انجام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توقف تجارت جهانی در ایران‬ ‫ل حاضر ‪ ۱۹۴‬کشور در دنیا عضو‬ ‫اخوندی اظهار کرد‪ :‬در حا ‬ ‫‪ FATF‬هس��تند و تنها دو کش��ور ایران و کره ش��مالی به ان‬ ‫نمی پیوندند و این به معنای توقف تجارت جهانی در ایران است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬ارس��ال این عالئم منفی به بازار‬ ‫ادامه داشت تا اینکه در مجلس اعالم شد رسیدگی به موضوع‬ ‫‪ FATF‬تا دو ماه متوقف خواهد شد و این بزرگ ترین عالمت‬ ‫منفی به بازار بود‪.‬‬ ‫اخون��دی افزود‪ :‬ب��ازار دریافت که چالش سیاس��ی بزرگی‬ ‫پیش رو اس��ت و ممکن اس��ت کشور به ‪ FATF‬نپیوندد و این‬ ‫به معنی توقف ارتباط تجاری با دنیا است‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺑﺎﺩﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺴﺮﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﻯ‪-‬ﮔﻠﺸﻦ ﻣﺮﺗﻀﺎﺋﻰ ﻓﺮﺩ‪-‬ﭘﻮﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﭘﻮﺭ‪-‬ﻣﻬﺮﻧﺎﺯ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻰ‪-‬ﻣﻬﻴﻦ‬ ‫ﻓﺘﻮﺭﻩ ﭼﻰ‪-‬ﭼﻜﺎﻣﻪ ﺩﺍﺩﭘﻰ‪-‬ﺭﺿﺎ ﻣﺮﺗﻀﺎﺋﻰ ﻓﺮﺩ‪-‬ﭘﺮﻯ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﮔﺮﮔﺎﻧﻰ‪-‬ﺳﻴﺎﻣﻚ ﮔﺬﺭﺧﻮﺍﻩ‪-‬‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﺎﻟﺒﻰ ﻓﺮﺩ‪-‬ﺑﻬﻴﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﺎﻥ‪-‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻬﺰﺍﺩﻯ‪-‬ﻣﻴﻨﺎ ﻣﺮﺗﻀﺎﺋﻰ ﻓﺮﺩ‪-‬ﮔﻴﺘﻰ‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﺎﺋﻰ ﻓﺮﺩ‪-‬ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ –ﺁﻳﺪﻳﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﻨﺎﻩ‪-‬ﻓﺨﺮﺍﻟﺘﺎﺝ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺩﺍﻧﻰ‪-‬ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﻌﺰﻯ‪-‬‬ ‫ﺍﻳﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻚ‪-‬ﻣﺎﻩ ﺑﺎﻧﻮ ﺻﺪﻭﻗﻰ‪-‬ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺿﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﻘﺪﻡ‪-‬ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺮﺗﻀﺎﺋﻰ ﻓﺮﺩ‪-‬‬ ‫ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﻛﺒﺮﻧﮋﺍﺩ‪-‬ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﻗﻰ‪-‬ﺣﺴﻦ ﻣﺮﺗﻀﺎﺋﻰ ﻓﺮﺩ‪-‬ﺯﻫﺮﺍ ﻭﺍﻗﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﺠﻴﺪ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ‬ ‫ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺷﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻗﻠﻊ ﻭ ﻗﻤﻊ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709982160200535‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 37‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/8/14‬ﺳﺎﻋﺖ ‪11:30‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/70724‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪37‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺻﺪﺭ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻮﺭﺷﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﮕﻰ ﻛﺎﺳﻮﺍﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻮﺭﺷﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪-‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 8809982295300639‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 3‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺨﺶ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/8/13‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 12:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/70723‬ﻣﺘﺼﺪﻯﺍﻣﻮﺭﺩﻓﺘﺮﻯﺩﺍﺩﮔﺎﻩﺣﻘﻮﻗﻰﺷﻌﺒﻪ‪3‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﺑﺨﺶﻛﻬﺮﻳﺰﻙ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﮕﻰ ﻛﺎﺳﻮﺍﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 8809982295300638‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 3‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺨﺶ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/8/13‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 13:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/70722‬ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺘﺮﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 3‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺨﺶ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪:‬ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﻮﻧﺪﻳﺎﻥ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪:‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻭﻏﻰ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ‪:‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9710091065200380‬ﻭ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ 9609971065200792‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ 110/70721‬ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ‪ 652‬ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﭼﻬﺎﺭﺩﻩﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪:‬ﺳﻴﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪:‬ﺭﺿﺎ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ‪:‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9710091065200378‬ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ 9709971065200151‬ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺩﻭ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ 110/70720‬ﻣﺴﺌﻮﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ‪652‬ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩﭼﻬﺎﺭﺩﻩﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مخالف��ان مغلط��ه می کردن��د که ‪FATF‬‬ ‫خاصیت اقتصادی ندارد‪ .‬مش��خص اس��ت که خاصیت برجام‬ ‫امنیتی بود و در س��ایه امنیت می توانس��تیم مشکالت اقتصاد‬ ‫را حل کنیم و دیدیم در جلس��ه اخیر ش��ورای امنیت سازمان‬ ‫ملل امریکا نتوانس��ت کاری کند چراکه همه کش��ورها متعهد‬ ‫به برجام بودند‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی ادامه داد‪ :‬با خ��روج امریکا از برجام‬ ‫دیدیم که موضع کش��ورهای دیگ��ر مانند اتحادیه اروپا‪ ،‬چین‬ ‫و روس��یه باقی ماندن در برجام اس��ت و موگرینی اعالم کرد ما‬ ‫به دالیل امنیتی در برجام می مانیم‪ ،‬نه اقتصادی‪.‬‬ ‫اخوندی تاکید کرد‪ :‬در شرایطی که سایر کشورها با قطعیت‬ ‫اع�لام کردن��د که در برجام می مانند ای��ران اعالم کرد ما باید‬ ‫بررس��ی و بعد اعالم نظر کنیم و همین عامل باعث ش��د عالئم‬ ‫منفی تردید به بازار ارسال شود‪.‬‬ ‫اخوندی تاکید کرد‪ :‬بعد از اعالم تردید ایران در باقی ماندن‬ ‫در برجام شاهد ان بودیم که به طور نمادین برجام را اتش زدند‬ ‫و این در بازار نتایج منفی داشت‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی افزود‪ :‬ابهام در موضوع پیوس��تن یا‬ ‫نپیوستن به ‪ FATF‬یکی از مهم ترین عوامل نبود قطعیت در‬ ‫اقتصاد و بازار است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عامل دیگر این است که وقتی امریکا از برجام‬ ‫خارج شد و تمام کشورها با قطعیت باقی ماندن شان در برجام‬ ‫را اعالم کردند در شرایطی که ما باید یک فضای ضد امریکایی‬ ‫ایجاد می کردیم‪ ،‬گفتیم باید بررسی کنیم‪.‬‬ ‫اخوندی تصریح کرد‪ :‬عامل دیگر نبود قطعیت در بازار رفتار‬ ‫حاکمیت بود‪ .‬ما می توانس��تیم فضای ض��د امریکایی به وجود‬ ‫بیاوری��م‪ .‬هن��وز هم بعد از گذش��ت ‪ 5‬ماه فرص��ت برای ایجاد‬ ‫فض��ای ضدامریکایی در جهان وجود دارد چراکه در س��ازمان‬ ‫ملل دیدیم همه کشورها متعهد به برجام هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر نرخ ارز از سال ‪۹۶‬‬ ‫اخوندی بیان کرد‪ :‬تغییر نرخ ارز از سال ‪ ۹۷‬شروع نشد بلکه‬ ‫منشا ان به مرداد سال ‪ ۹۶‬برمی گردد؛ به جایی که امریکا برای‬ ‫نخستین بار تهدید به خروج از برجام کرد و اردیبهشت امسال‬ ‫نقطه نهایی ان بود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬متاسفانه اتفاقی که در اقتصاد ایران رخ داده‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﺣﺮﺍﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺳﻴﺪ ﺷﻴﺮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻟﻄﻔﻰ ﺳﺮﻗﻴﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺳﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﺣﺮﺍﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺷﻴﺮﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980231800275‬ﺷﻌﺒﻪ ‪153‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 1397/98/30‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/71366‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪153‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺤﻼﺗﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺳﻮﺋﻴﺰﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺍﺣﻤﺪ ﭼﮕﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺳﻮﺋﻴﺰﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ )ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ( ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980231800475‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 153‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/9/5‬ﺳﺎﻋﺖ ‪9:00‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/71363‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪153‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺤﻼﺗﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻃﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻬﺪﻯ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺒﺎﺭﻛﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻃﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻬﺪﻯ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ‬ ‫ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9409980231800283‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 153‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/9/5‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 11:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/71359‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪153‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺤﻼﺗﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺎﭘﻮﺭ ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺴﺐ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺮﻙ‪-‬ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﮔﺮﺍﻣﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺛﺎﻟﺚ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 970342‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 151‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/8/23‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/71354‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪151‬‬ ‫ﻣﺤﻼﺗﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9710090231600669‬ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ 9609970231601243‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻬﺪﻯ ﻋﺮﺏ ﺧﺎﻟﻘﻰ ﻭ ﻃﺎﻫﺮﻩ‬ ‫ﻋﺮﺏ ﺧﺎﻟﻘﻰ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﺤﻜﻮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 43/901/943‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ‪ 1/697/549‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 96/7/5‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪ .2‬ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ‪.‬‬ ‫‪110/71339‬‬ ‫‪ 151‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ل حاضر ‪ ۱۹۴‬کش��ور در دنیا عضو ‪ FATF‬هستند و تنها دو کشور‬ ‫در حا ‬ ‫ای��ران و کره ش��مالی ب��ه ان نمی پیوندند که این به معن��ای توقف تجارت‬ ‫جهانی در ایران است‬ ‫عدول از تعهد به اصول اقتصاد بازار است و وقتی همه چیز زیر‬ ‫نظام تعزیرات به کنترل درامد تردید در بازار را افزایش دادیم‬ ‫و رسانه ملی هر شب نشان می داد که گروه های تعزیراتی وارد‬ ‫بازار ش��دند‪ ،‬در حالی که این کار موجب افزایش نبود قطعیت‬ ‫در بازار می شود‪ .‬وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد‪ :‬در این شرایط‬ ‫به ما فش��ار می اوردند که برای مسکن قیمت گذاری کنید‪ ،‬در‬ ‫ی که امکان ان در اقتصاد وجود ن��دارد‪ .‬اخوندی راهکار‬ ‫حال�� ‬ ‫خروج از این شرایط اقتصادی را همکاری با ‪ FATF‬و دخالت‬ ‫نکردن دولت در بازار دانست و گفت‪ :‬باید به ‪ FATF‬بپیوندیم‬ ‫و از مداخله در بازار دست برداریم و به این شیوه بازار به تدریج‬ ‫به ارامش می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعادل بازار مسکن بر هم خورده است‬ ‫در ادامه این برنامه‪ ،‬حامد مظاهریان‪ ،‬معاون امور مس��کن و‬ ‫ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دخالت دولت در‬ ‫بخش س��رمایه گذاری باید صفر باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت ها باید‬ ‫پای خود را از بازار مسکن بیرون بگذارند‪ .‬باید تمرکز دولت بر‬ ‫بازار مصرفی باشد که طراحی می شود‪.‬‬ ‫مظاهریان با بیان اینکه در ‪ ۴‬س��ال گذش��ته بازار مس��کن‪،‬‬ ‫مصرفی و دوره ای ایده ال برای سیاست گذار مسکن بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در یک سال گذشته وضعیت تغییر کرده است‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺳﺎﻧﺒﺮ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 444570‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14003699459‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,04,10‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0559028547‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪500000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﻟﺬﺍ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1500000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 1000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ‪.‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺸﺮﺡ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬ﺍﺣﻤﺪ ﻓﻀﻠﻰ ﺵ ﻡ ‪ 4130498266‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 500000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻰ ﻛﺎﻣﻜﺎﺭ ﺯﺣﻤﺖ ﻛﺶ ﺵ ﻡ ‪ 0074284762‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 500000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ ‪ 3‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ‪ 2‬ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪2 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(254605‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻟﺬﺕ ﺧﻮﺵ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪43538‬‬ ‫ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14007284520‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,05,10‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ‪ :‬ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -‬ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ ‪-‬‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻣﺤﻠﻪ ﺟﺮﺩﻥ‪-‬ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻰ ﻧﺎﻡ‪-‬ﻛﻮﭼﻪ ﺍﻳﺮﺝ‪-‬ﭘﻼﻙ ‪-30-‬ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ‬ ‫ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ‪ 1917753763‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪ‪1 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(254606‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺯﻳﺎﺭﺗﻰ ﺍﻓﻀﻠﻴﻦ ﺳﻴﺮ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 245149‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10102858124‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,05,20‬ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺞ ﻭ‬ ‫ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ‪ 97,17,5758‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 975,22‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﺍﻟﻬﻪ ﺍﺟﻮﺩﻯ)ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ (0036144851‬ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ‬ ‫ﺍﻓﻀﻠﻰ)ﻛﺪ ﻣﻠﻰ‪ (0040787184‬ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻓﻀﻠﻰ )ﻛﺪﻣﻠﻰ ‪(0047490071‬‬ ‫ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻓﻀﻠﻰ)ﻛﺪﻣﻠﻰ‬ ‫‪ (0081927142‬ﺑﺴﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺍﻓﻀﻠﻰ‬ ‫)ﻛﺪﻣﻠﻰ‪ (0079761909‬ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻤﺪﺕ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‬ ‫‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﺮﻭﺍﺕ ‪ ،‬ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺘﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪2‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(254607‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻮﺷﺎﻭﺭﺍﻥ ﺳﻬﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 302544‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10103390190‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1396,09,12‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ‬ ‫‪ :‬ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﺁﺭﺵ ﻧﺠﻔﻰ ﺯﻣﻬﺮﻳﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0080741843‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺠﻔﻰ ﺯﻣﻬﺮﻳﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0051466538‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺳﻴﺎﻭﺵ ﻧﺠﻔﻰ ﺯﻣﻬﺮﻳﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0011682183‬ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء‬ ‫ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪2‬‬ ‫‪.‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(254608‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻮﺷﺎﻭﺭﺍﻥ ﺳﻬﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 302544‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10103390190‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1396,09,11‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ‪ 3‬ﻧﻔﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪1 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(254609‬‬ ‫مظاهریان ادامه داد‪ :‬مس��کن بخش��ی از اقتصاد کالن کشور‬ ‫اس��ت و نمی توانیم ان را جدا از اقتصاد کالن کش��ور ببینیم‪.‬‬ ‫ساختار رفاهی کشورها به شدت بخش مصرفی مسکن را تحت‬ ‫تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی با طرح این پرس��ش که نقش دولت ها در بازار مس��کن‬ ‫چگونه است‪ ،‬افزود‪ :‬دولت ها نباید در بازار مبتنی بر سرمایه گذار‬ ‫دخالت کنند و دخالت فقط باید محدود به بازار مصرفی باشد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ایجاد دسترس��ی به مس��کن برای دهک های‬ ‫کم برخوردار‪ ،‬حاشیه نش��ینی‪ ،‬س��کونت غیررس��می‪ ،‬کیفیت‬ ‫س��اخت مس��کن و شکست بازار که ناش��ی از نبود تعادل بین‬ ‫عرضه و تقاضای موثر در بازار مسکن است را از جمله عواملی‬ ‫عنوان کرد که باعث می شود دولت در بازار مسکن دخالت کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تجربه سایر کشورها در بخش مسکن‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سیاست های دولت ها در زمینه مسکن در راستای محدود‬ ‫کردن تقاضای س��رمایه گذاری محتکرانه با اس��تفاده از ایجاد‬ ‫قوانین مالیاتی تنبیهی و ایجاد شهرهای جدید بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ایران ‪ ۲.۶‬میلیون واحد مسکونی خالی‬ ‫داریم‪ ،‬گفت‪ :‬بازار مسکن در ایران از تعادل خارج شده و دولت‬ ‫باید در ان دخالت کند؛ البته این دخالت باید از س��وی بخش‬ ‫خصوصی و در کمترین میزان باشد‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪122480‬‬ ‫ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10101659832‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕﺟﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1396,12,13‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻛﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻠﻰ‪ 0043411452‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ‬ ‫ﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻣﻠﻰ‪ 0043856081‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮﻗﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‪0452039142‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪ .‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ﭼﻚ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪1 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(254610‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﻃﺐ ﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 393689‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪10320440798‬‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪1396,08,07‬‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺍﻣﻴﺪ ﻃﻴﺒﻰ ﺑﺪﺭ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 0451432959‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻓﺪﺍﺋﻰ ﻛﺎﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪0073598038‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ‪ .‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ‬ ‫ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺕ ‪،‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪2‬‬ ‫‪.‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(254611‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﻨﺎ ﻭ ﻧﻤﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 257385‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10102976318‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1396,12,05‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ‬ ‫‪ - :‬ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻣﺪﺕ ﺗﺼﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ‬ ‫ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻣﻴﻮﻩ ﭼﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪0532871790‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺎﺱ ﭘﻮﺭ ﺛﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 1582012245‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ‬ ‫ﭘﻮﺭ ﺛﺎﻧﻰ ﺍﻫﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 1583203850‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﻤﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﭘﻮﺭ ﺛﺎﻧﻰ ﺍﻫﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 1580132316‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 3251230174‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ‬ ‫ﻓﺮﻳﺪ ﻓﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0039227375‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻣﻬﺪﻭﺍﻥ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻪ ﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪1377260496‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻗﺼﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 1376552388‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﺻﺎﻧﻠﻮ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 4370579414‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ‪-‬ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﺳﻨﺎﺩ ‪،‬ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ء ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﻤﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﭘﻮﺭ‬ ‫ﺛﺎﻧﻰ ﺍﻫﺮﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪2‬‬ ‫‪.‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(254612‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﻃﺐ ﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ‬ ‫‪ 393689‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10320440798‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1396,08,07‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ‬ ‫‪ :‬ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺷﻴﺦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0064337626‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺣﻤﻴﺪﻩ‬ ‫ﭘﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 5029937536‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ‪ .‬ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ‪ :‬ﺍﻣﻴﺪ ﻃﻴﺒﻰ ﺑﺪﺭ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0451432959‬ﻋﺮﻓﺎﻥ‬ ‫ﻓﺪﺍﺋﻰ ﻛﺎﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪1 . 0073598038‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(254613‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫پیاپی ‪2467‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫جزئیات فرونشست‬ ‫مترو میدان صنعت‬ ‫مج��ری خط ‪ ۷‬مت��رو تهران ب��ا تایید خبر‬ ‫فرونشس��ت بخش��ی از تونل مت��رو در میدان‬ ‫صنع��ت گفت‪ :‬حفره ای در ش��مال غرب مترو‬ ‫میدان صنعت ایجاد ش��ده که در فضای س��بز‬ ‫قرار دارد و تهدیدی برای مترو و ساختمان های‬ ‫اطراف به ش��مار نمی رود‪ .‬به گزارش تین نیوز‪،‬‬ ‫علی مزینانی افزود‪ :‬مقابل ورودی مترو میدان‬ ‫صنعت و در کنار ان‪ ،‬حفره ای ایجاد ش��ده که‬ ‫هیچ ربطی به امنیت تردد یا زیرس��اخت های‬ ‫مت��رو در ای��ن می��دان ن��دارد‪ .‬بنابراین مردم‬ ‫اطمینان داش��ته باش��ند در اثر این فرونشست‬ ‫که به دلیل برداشت اب بوده‪ ،‬خطری کسی را‬ ‫تهدید نمی کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ساختمانی در‬ ‫نزدیکی محل فرونشست زمین در مترو میدان‬ ‫صنعت وجود ندارد‪ .‬در س��ال های گذش��ته و‬ ‫در دوران مدیریت پیش��ین مترو‪ ،‬هنگام حفر‬ ‫تونل مترو برای وصل ش��دن به میدان صنعت‪،‬‬ ‫بخش��ی از س��اختمان های قرارگرفته در ضلع‬ ‫جنوب غربی میدان صنعت دچار مشکل شدند‬ ‫که برای اطمینان‪ ،‬ساکنان انها در هتل اقامت‬ ‫کرده بودند که با ایجاد زیرساخت های الزم این‬ ‫افراد به محل زندگی خود بازگشتند‪.‬‬ ‫تامین ‪ ۷۰‬میلیارد تومان کار را یکسره می کند‬ ‫مترو هشتگرد در ایستگاه پایانی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۵‬مرکز استان بدون‬ ‫شهردار اداره می شوند‬ ‫از بی��ن ش��هرداری های مراکز اس��تان های‬ ‫سراس��ر کشور‪ ۵ ،‬ش��هرداری کرج‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫رشت‪ ،‬یزد و بوشهر با سرپرست اداره می شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬ش��هردار کرج اواخر س��ال‬ ‫گذش��ته و ش��هرداران کرمانش��اه و رشت تیر‬ ‫سال جاری اس��تعفا دادند و شهردار جایگزین‬ ‫هنوز مشخص نشده اس��ت‪ .‬شهرداری بوشهر‬ ‫نیز مدت هاس��ت با سرپرس��ت اداره می شود‪.‬‬ ‫شهردار یزد هم به تازگی استعفا داده و به سمت‬ ‫معاونت عمرانی وزیر کشور منصوب شده است‪.‬‬ ‫بررسی افزایش‬ ‫نرخ سرویس مدارس‬ ‫معاون عمرانی فرمانداری تهران از بررس��ی‬ ‫و تصمیم گی��ری نهایی افزایش نرخ س��رویس‬ ‫م��دارس در هیات انطباق فرمان��داری تهران‬ ‫در هفت��ه اینده خبر داد‪ .‬غالمحس��ین ارام در‬ ‫گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬هفته اینده مصوبه‬ ‫افزایش نرخ س��رویس م��دارس در این هیات‬ ‫مورد بررس��ی قرار می گیرد ت��ا تصمیم نهایی‬ ‫گرفت��ه ش��ود‪ .‬در این هیات انطب��اق با قوانین‬ ‫و انطباق با سیاست های عمومی دولت بررسی‬ ‫می ش��ود و در نهای��ت‪ ،‬افزایش نرخ س��رویس‬ ‫مدارس به ش��کل منطقی ب��ه تصویب خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬افزایش نرخ سرویس مدارس برای هر‬ ‫سال تحصیلی در کمیته ماده ‪ ۱۸‬وزارت کشور‬ ‫به تصویب می رس��د و پس از ارسال به شورای‬ ‫اسالمی ش��هر تهران‪ ،‬بدون تغییر چشم گیر و‬ ‫بررسی جزئیات تصویب و به فرمانداری تهران‬ ‫ارسال می شود‪ .‬برای سال تحصیلی جدید نیز‬ ‫جدول پرداختی والدین برای سرویس مدرسه‬ ‫در هر منطقه ازسوی این کمیته مشخص شده‬ ‫و منتظر تصویب فرمانداری تهران است‪.‬‬ ‫ممنوعیتی برای‬ ‫تردد دانش اموزان‬ ‫رئیس پلیس راهور ته��ران بزرگ از نظارت‬ ‫ب��ر س��رویس های م��دارس و رانن��دگان این‬ ‫س��رویس ها خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سردار‬ ‫محمدرضا مهماندار با تاکید بر اینکه داش��تن‬ ‫برچس��ب مرب��وط به س��ال تحصیل��ی جدید‬ ‫نخس��تین شرط فعالیت سرویس های مدارس‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مام��وران پلی��س براب��ر قانون‬ ‫ب��ا س��رویس های غیرمجاز م��دارس برخورد‬ ‫خواهن��د کرد و بر این اس��اس اگر س��رویس‬ ‫مدرسه ای بدون برچسب مجاز سال جاری هم‬ ‫باشد با ان برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س پلیس راهنمای��ی و رانندگی تهران‬ ‫ب��زرگ درب��اره م��واردی ک��ه باید از س��وی‬ ‫س��رویس های مدارس و رانندگان انها رعایت‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬س��رویس های مدارس باید دارای‬ ‫معاین��ه فن��ی و تاییدیه ه��ای الزم باش��ند‪،‬‬ ‫صالحیت رانندگان نیز بررسی شده و در طول‬ ‫سال بر انها نظارت خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س پلیس راهنمای��ی و رانندگی تهران‬ ‫بزرگ با تاکید ب ر اینکه رانندگان سرویس های‬ ‫مدارس باید به موقع حرکت کرده و از رانندگی‬ ‫با س��رعت غیرمطمئ��ن پرهیز کنن��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��وار کردن کودکان زیر ‪ ۱۲‬س��ال در صندلی‬ ‫جل��وی خودرو ممنوع اس��ت و انان باید توجه‬ ‫داش��ته باش��ند ک��ه ایس��تادن دانش اموزان‬ ‫در س��رویس های ون و مینی ب��وس ممن��وع‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ ۹۴‬درصدی مترو (قطار برقی)‬ ‫هش��تگرد‪ ،‬نش��ان می دهد دیگر چی��زی به انتهای‬ ‫کار ای��ن پروژه و برخورداری مردم منطقه از نعمت‬ ‫حمل ونقل ریل��ی باقی نمانده اس��ت‪ .‬با این وجود‬ ‫توج��ه به این نکته که ‪ ۱۰‬س��ال از کلنگ زنی این‬ ‫پروژه می گذرد‪ ،‬نشان می دهد برخی مشکالت روند‬ ‫پیش��رفت این پروژه را کند کرده اس��ت که از ان‬ ‫جمله می توان به مش��کالت مالی و بودجه ای اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مس��ئوالن می گویند هشتگرد‬ ‫در میان ‪ ۱۷‬شهر جدید کشور‪ ،‬منحصر به فرد است‬ ‫و در دهه نخس��ت بهره برداری‪ ،‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫مشکالت دسترسی کرج به تهران کمتر از امروز بود‬ ‫هش��تگرد باالترین اقبال را در بین شهرهای جدید‬ ‫داش��ت اما درحال حاضر‪ ،‬با توجه ب��ه ترافیک این‬ ‫محور‪ ،‬جذابیت این ش��هر جدی��د نیز کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬انها امیدوارند با بهره برداری از مترو هشتگرد‬ ‫و ساخت س��رانه های خدماتی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬درمانی و‬ ‫ورزشی‪ ،‬این شهر جدید دوباره رونق گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز پروژه‬ ‫سیدمهدی هدایت‬ ‫راه اندازی‬ ‫مترو هشتگرد‬ ‫و اتصال ان به‬ ‫ایستگاه مترو‬ ‫گلشهر کرج‪،‬‬ ‫برای تکمیل‬ ‫به ‪ ۷۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار‬ ‫نیاز دارد‬ ‫شهر جدید هشتگرد در بخش مرکزی شهرستان‬ ‫ساوجبالغ استان البرز واقع بوده و مردم این منطقه‬ ‫درحال حاضر فق��ط از ازادراه تهران‪-‬کرج به مرکز‬ ‫پایتخ��ت دسترس��ی دارند‪ .‬با توجه به اینکه ش��هر‬ ‫جدید هشتگرد در مسیر پرترددترین ازادراه کشور‬ ‫یعنی ازادراه تهران‪-‬قزوین قرار گرفته است‪ ،‬کلنگ‬ ‫ساخت مترو هشتگرد‪-‬کرج در سال ‪ ۸۷‬در حاشیه‬ ‫شمالی ازادراه تهران‪-‬قزوین و در فاصله ‪ ۴۵‬متری‬ ‫از این مس��یر به زمین خورد‪ .‬طول مسیر این پروژه‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬کیلومتر اس��ت و براس��اس چش��م انداز‪،‬‬ ‫ظرفیت جابه جایی ‪ ۷۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر برای مسیر‬ ‫رفت و برگشت تا سال ‪ ۱۴۰۲‬شمسی در نظر گرفته‬ ‫ش��ده است‪ .‬به گفته مسئوالن در صورت راه اندازی‬ ‫مترو ش��هر جدید گلش��هر‪ ۳۵ ،‬درصد بار ترافیکی‬ ‫ازادراه تهران‪-‬قزوین کاه��ش خواهد یافت‪ .‬انطور‬ ‫که مس��ئوالن می گویند به دلیل ناتمام بودن پروژه‬ ‫مت��رو‪ ،‬هنوز از مجموع ‪ ۴۸‬هزار واحد مس��کن مهر‬ ‫شهر جدید هشتگرد‪ ۱۰ ،‬هزار واحد متقاضی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرفت ‪ ۹۴‬درصدی پروژه‬ ‫اخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی مترو هشتگرد‬ ‫را مدیرعام��ل این ش��هر جدید توضی��ح می دهد و‬ ‫می گوید این پ��روژه تاکنون ‪ ۹۴‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیکی داش��ته است‪ .‬س��یدمهدی هدایت که در‬ ‫روزه��ای اخیر بازدی��دی از پروژه مترو هش��تگرد‬ ‫داشت‪ ،‬در حاش��یه این بازدید به خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫راه اندازی مترو هش��تگرد و اتصال ان به ایس��تگاه‬ ‫مترو گلش��هر کرج‪ ،‬ب��رای تکمیل ب��ه ‪ ۷۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان اعتبار نی��از دارد‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬تاکنون از‬ ‫محل منابع داخلی ش��رکت عمران شهرهای جدید‬ ‫و بودجه ملی‪ ،‬حدود ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان برای مترو‬ ‫هشتگرد هزینه شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��هر جدید هش��تگرد با اش��اره به‬ ‫نیازهای مالی مترو این شهر اظهار کرد‪ :‬پیگیر این‬ ‫مس��ئله هس��تیم که ‪ ۵۰‬میلیارد تومان از سازمان‬ ‫مدیری��ت و برنامه ری��زی برای این پ��روژه دریافت‬ ‫در تیر س��ال جاری‪ ،‬با امضای تفاهمنامه ای بین استاندار قزوین‬ ‫و س��رمایه گذار ایرانی‪-‬اروپایی‪ ،‬ادامه پروژه مترو هشتگرد به‬ ‫قزوین با تکیه بر فاینانس خارجی کلید خورد‬ ‫کنیم‪ .‬همچنی��ن به دنبال تامین اعتب��ار دوباره از‬ ‫منابع داخلی شرکت عمران شهر هشتگرد هستیم‪.‬‬ ‫از سوی دیگر بخش��ی از مشکالت مالی این پروژه‬ ‫نیز قرار است از سوی قرارگاه خاتم االنبیا به عنوان‬ ‫پیمانکار پروژه برطرف شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران هش��تگرد ب��ا تاکید‬ ‫ب��ر اینکه در ماه ه��ای اخیر‪ ،‬دس��توری ویژه برای‬ ‫تامی��ن اعتبار از رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه‬ ‫گرفته شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر اعتبار اختصاص پیدا‬ ‫کند‪ ،‬می توانیم مترو هش��تگرد را تا پایان س��ال به‬ ‫بهره برداری برسانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری تا پایان سال‬ ‫س��ردار عبادال��ه عبدالله��ی‪ ،‬فرمان��ده ق��رارگاه‬ ‫س��ازندگی خاتم االنبی��ا که مدیرعامل ش��هرجدید‬ ‫هش��تگرد را در بازدی��د هفت��ه گذش��ته از پروژه‬ ‫مترو همراهی می کرد‪ ،‬در حاش��یه ای��ن بازدید به‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬با توجه به حجم مسافر و ترافیک‬ ‫جاده ای‪ ،‬تسریع در بهره برداری از مترو شهر جدید‬ ‫هشتگرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫عبدالله��ی ضمن ابراز خرس��ندی از پیش��رفت‬ ‫مناسب این پروژه در ماه های اخیر افزود‪ :‬کار ابنیه‬ ‫و روسازی مترو هشتگرد به پایان رسیده است‪ .‬این‬ ‫پ��روژه در مرحله برق باالس��ری و خرید تجهیزات‪،‬‬ ‫پیش��رفت ‪ ۳۰‬درص��دی دارد و ت�لاش می کنیم تا‬ ‫پایان سال به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع اخرین معارض در مسیر پروژه‬ ‫عالوه بر مس��ائل مالی‪ ،‬وجود معارضان در مسیر‬ ‫پروژه نیز از دیگر مش��کالت پروژه مترو شهر جدید‬ ‫هش��تگرد بود که به گفته مس��ئوالن به تازگی این‬ ‫استقبال مجلس از شفافیت در قوانین استخدامی‬ ‫عضو مجم��ع نمایندگان اس��تان ته��ران گفت‪:‬‬ ‫هرگون��ه اس��تخدام در ش��هرداری بای��د قانونمند‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش خانه مل��ت‪ ،‬داوود محم��دی درباره‬ ‫پیگی��ری شفاف س��ازی قوانی��ن اس��تخدامی‬ ‫شهرداری ها در س��ازمان دهیاری ها و شهرداری ها‬ ‫گفت‪ :‬هرگونه اقدام��ی در زمینه قانونمند کردن و‬ ‫ضابطه مند شدن شرایط استخدامی در شهرداری ها‬ ‫مثب��ت و قابل قبول اس��ت‪ ،‬متاس��فانه مش��کالت‬ ‫بسیاری در قوانین اس��تخدامی شهرداری ها وجود‬ ‫داشته و برخی شعبه های شهرداری‪ ،‬بی ضابطه افراد‬ ‫بسیاری را به کار گرفتند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر‬ ‫و پردیس در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫برای هر فردی در شهرداری باید وظیفه مشخصی‬ ‫تعریف ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در گذش��ته افراد بسیاری در‬ ‫شهرداری بی دلیل استخدام شدند که درحال حاضر‬ ‫نه تنها هیچ س��ودی برای ش��هرداری ندارد‪ ،‬بلکه‬ ‫هزینه های این نهاد را به طور چش��مگیری افزایش‬ ‫دادند‪ .‬بنابراین باید بتوان استخدام در شهرداری ها‬ ‫را قانونمند و ضابطه مند کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شهرداری باید براساس اعتبارات‬ ‫و منابع و نیازها افراد را استخدام کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بخش بزرگی از بودجه ش��هرداری ازس��وی مردم‬ ‫تامین می شود‪ ،‬بنابراین باید در هزینه کرد اعتبارات‬ ‫دقت کرد‪.‬‬ ‫نمی توان به جای ص��رف هزینه در ارائه خدمات‬ ‫شهری تمام منابع را به پرداخت حقوق و دستمزد‬ ‫کارمندان اختصاص داد‪ .‬اینکه برخی بدون داشتن‬ ‫حرف��ه ای مش��خص‪ ،‬در ش��هرداری فق��ط حقوق‬ ‫دریافت می کنند به هیچ عنوان قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫محمدی با تاکید بر اینکه ش��هرداری باید مانند‬ ‫س��ایر نهاده��ا و ارگان ها در جذب اف��راد فراخوان‬ ‫ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬باید براس��اس مقررات تعریف ش��ده‬ ‫افراد را در ش��هرداری جذب کرد‪ .‬متاسفانه بخشی‬ ‫از اس��تخدام ها با البی‪ ،‬پارتی بازی و سوء اس��تفاده‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬به طو ر حتم چنی��ن رویه ای برای‬ ‫تمام��ی دس��تگاه ها و س��ازمان ها بای��د اجرای��ی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس ده��م‪ ،‬با انتقاد از‬ ‫فساد استخدامی در برخی دستگاه ها و نهادها افزود‪:‬‬ ‫مردم باید از زمان و نوع اس��تخدام ها در دستگاه ها‬ ‫اطالع داشته و در صورت نیاز برای استخدام به نهاد‬ ‫مربوط مراجعه کنند اما درحال حاضر اس��تخدام ها‬ ‫فق��ط برای افراد اش��نا با مدیران ذی ربط و س��ایر‬ ‫مسئوالن مرتبط با دستگاه عنوان شده انجام شده‬ ‫و اف��راد معمولی نمی توانن��د فعالیت کنند‪ .‬به طور‬ ‫قطع باید براس��اس گزین��ش و توانمندی های فرد‬ ‫استخدام انجام شود‪.‬‬ ‫عضو مجمع نمایندگان اس��تان ته��ران با تاکید‬ ‫بر اینکه ش��ورای ش��هر باید به عملکرد ش��هرداری‬ ‫در اس��تخدام ها نظ��ارت کند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬اینکه‬ ‫در برخی مراکز زیرمجموعه ش��هرداری‪ ،‬کارمندان‬ ‫بس��یاری و در برخی مجموعه ها کارکنان کمتری‬ ‫فعالیت می کند‪ ،‬نشان از نبود نظارت کافی شورای‬ ‫شهر دارد‪.‬‬ ‫مشکل نیز به طور کامل برطرف شده است‪.‬‬ ‫تی��ر س��ال جاری روابط عمومی ش��رکت عمران‬ ‫هش��تگرد اعالم کرد اخرین معارض مس��یر پروژه‬ ‫مت��رو این ش��هر‪ ،‬واق��ع در مح��دوده کارخانه ارد‬ ‫برطرف ش��د و با ای��ن اقدام‪ ،‬عملی��ات باقی مانده‬ ‫روس��ازی با س��رعت بیش��تری ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫البته در ان زمان اعالم شد که با کنار رفتن اخرین‬ ‫مع��ارض‪ ،‬عملیات روس��ازی کل مس��یر ت��ا پایان‬ ‫شهریور به اتمام خواهد رسید اما کمبودهای مالی‪،‬‬ ‫مانع از تحقق این وعده ش��ده اس��ت‪ .‬تقاطع ‪۱۱۵‬‬ ‫متر از مس��یر این پروژه با پروژه های شهرداری در‬ ‫محدوده پ��ل حصارک‪ ،‬از دیگر موان��ع اجرای این‬ ‫پ��روژه در بخش معارضان ب��ود که پیش تر برطرف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افت وخیزهای فنی پروژه‬ ‫پ��روژه مترو هش��تگرد در محدوده ش��هر کرج‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای زیاد مال��ی و زمانی ایجاد ک��رده و از‬ ‫عوامل تاخیر در اجرای این پروژه بوده اس��ت‪ .‬این‬ ‫را ابوالقاس��م پالیزگیر‪ ،‬فرماندار س��اوجبالغ به مهر‬ ‫گفت و توضیح داد‪ :‬وزن قطارهایی که در این مسیر‬ ‫تردد خواهند کرد هرکدام برابر هزار تن اس��ت که‬ ‫عبور انه��ا در عمق ‪ ۶۰‬متری ل��رزه ایجاد می کند‬ ‫و ممک��ن ب��ود در اینده به دلیل ای��ن لرزش ها‪ ،‬از‬ ‫نرخ زمین ها و خانه های اطراف ریل کاس��ته شود‪.‬‬ ‫به همین دلیل تصمیم گرفته ش��د بخشی از مسیر‬ ‫مت��رو در محدوده کرج تا منطق��ه حصارک که در‬ ‫مجاورت منازل مس��کونی قرار داش��ت به زیرزمین‬ ‫منتقل شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه پالیزگیر‪ ،‬به زیرزمین رفتن بخش��ی از‬ ‫پروژه‪ ،‬زمان بهره برداری را ‪ ۲‬س��ال عقب انداخت و‬ ‫هزینه های زیادی به پروژه تحمیل کرد‪.‬‬ ‫او یکی دیگر از مش��کالت پروژه مترو هش��تگرد‬ ‫را نب��ود ایس��تگاه بین راه��ی از کرج تا هش��تگرد‬ ‫عن��وان کرد و اف��زود‪ :‬یکی از خواس��ته های مردم‪،‬‬ ‫س��اخت ایس��تگاه بین راهی بود درحال��ی که برای‬ ‫جذابی��ت و کاهش زمان رفت وام��د‪ ،‬قرار بود مترو‬ ‫کرج‪-‬هش��تگرد به شکل پر س��رعت راه اندازی شود‪.‬‬ ‫در نهایت بخش خصوصی را متقاعد کردیم ایستگاه‬ ‫بین راهی در شهر گلسار راه اندازی کند تا اعتبارات‬ ‫ملی‪ ،‬صرف ادامه پروژه ش��ود و هرچه زودتر شاهد‬ ‫بهره برداری از این پروژه باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مترو هشتگرد به قزوین می رود‬ ‫اگرچه با تاکید وزیر راه و شهرس��ازی بر لزوم دو‬ ‫خطه ش��دن خط اهن تهران‪-‬قزوین به جای اتصال‬ ‫مترو هش��تگرد به قزوین‪ ،‬ام��ا و اگرهایی در زمینه‬ ‫این اتصال ریلی وجود داشت اما در تیر سال جاری‪،‬‬ ‫ب��ا امض��ای تفاهمنام��ه ای بین اس��تاندار قزوین و‬ ‫س��رمایه گذار ایرانی‪-‬اروپایی‪ ،‬س��اخت ادامه پروژه‬ ‫مترو هشتگرد به قزوین با تکیه بر فاینانس خارجی‬ ‫کلید خورد‪ .‬طول مس��یر درنظر گرفته ش��ده برای‬ ‫پروژه مترو هشتگرد‪-‬قزوین‪ ۷۴ ،‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫داوود محم��دی‪ ،‬نماینده م��ردم قزوین‪ ،‬ابیک و‬ ‫البرز در مجلس ش��ورای اس�لامی در این زمینه به‬ ‫ایرن��ا گفت‪ :‬اجرای این طرح به هزار میلیارد تومان‬ ‫اعتب��ار نیاز دارد و ب��ه دلیل محدود ب��ودن منابع‬ ‫اعتباری دولت و وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬تنها روش‬ ‫تامین مالی این پروژه فاینانس و جذب سرمایه گذار‬ ‫خارجی بود‪ .‬محمدی با اش��اره ب��ه نظر وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی درب��اره این پروژه گف��ت‪ :‬وزارت راه‬ ‫مخال��ف این طرح نیس��ت بلکه اعالم ک��رده بود با‬ ‫توجه به اج��رای دوخطه س��ازی خط اهن قزوین‪-‬‬ ‫ته��ران و قابل توجه بودن اعتب��ار مورد نیاز در این‬ ‫پروژه‪ ،‬قادر نیست طرح دیگری را به شکل همزمان‬ ‫در استان قزوین اجرا کند‪.‬‬ ‫اتوبوس های درون شهری هم ارز دولتی می خواهند‬ ‫مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی شهرداری‬ ‫تهران با اش��اره به اینکه ق��رار بود برای اتوبوس ها‬ ‫سوخت یورو ‪ ۴‬تحویل داده شود‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫این کار انجام نش��ده و سوخت از کیفیت مناسبی‬ ‫برخوردار نیس��ت که اگر این روند در ‪ ۳‬ماه س��وم‬ ‫سال ادامه یابد‪ ،‬در زمینه معاینه فنی دچار مشکل‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬پیمان س��نندجی با بیان اینکه‬ ‫یک هفته از مهر گذش��ته و در این مدت وضعیت‬ ‫ما بسیار خوب بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود مشکالت‬ ‫بسیاری که در شهر داش��تیم‪ ،‬حرکت های بسیار‬ ‫خوبی در حوزه اتوبوسرانی انجام شد که راه اندازی‬ ‫خطوط ‪ ۲۲‬گانه سرویس مدارس از ان جمله است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬معاینه فنی هم جزو ش��اخص های ما‬ ‫بود که از تیر ش��روع ش��د‪ .‬با توجه به فرسودگی‬ ‫برخی از اتوبوس ها ما باید هر ‪ ۳‬ماه یک بار معاینه‬ ‫فن��ی را تکرار کنیم‪ .‬معاین��ه فنی می تواند هم در‬ ‫ح��وزه الودگی و هم در بح��ث ایمنی به ما کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اتوبوسرانی افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫در ‪ ۶‬م��اه دوم س��ال نی��ز که بح��ث معاینه فنی‬ ‫بسیار با اهمیت است‪ ،‬موفق عمل کنیم‪ .‬همچنین‬ ‫امیدواری��م پس از این مرحله در حوزه نوس��ازی‬ ‫ناوگان نیز اتفاق خوبی بیفتد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��امانه اتوبوسرانی به سیمفا‬ ‫(س��امانه مرکزی معاینه فنی) متصل شده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر مش��کلی در حوزه معاین��ه فنی وجود‬ ‫داش��ته باش��د با اتصال به سامانه س��یمفا درصد‬ ‫اطمینان بیش��تر می ش��ود‪ .‬س��نندجی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه ح��دود ‪ ۹۵‬درص��د اتوبوس های بخش‬ ‫خصوصی که در شهر فعال هستند از معاینه فنی‬ ‫برخوردارن��د‪ ،‬گفت‪ ۵ :‬درصد باق��ی مانده معاینه‬ ‫فنی دارن��د اما از تاری��خ تکرار معاین��ه فنی انها‬ ‫گذش��ته اس��ت‪ .‬اتوبوس های باالی ‪ ۱۰‬سال باید‬ ‫‪ ۳‬م��اه یکبار معاینه فنی را تک��رار و اتوبوس های‬ ‫پایین ‪ ۱۰‬س��ال نیز باید ‪ ۶‬ماه یک بار نس��بت به‬ ‫تک��رار معاینه فنی اقدام کنند‪ .‬س��نندجی با بیان‬ ‫اینکه ‪ ۸۵‬درصد اتوبوس های سازمانی معاینه فنی‬ ‫دارن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر همه اتوبوس های‬ ‫فع��ال‪ ،‬معاینه فنی دارند و برچس��ب هایی با قطع‬ ‫ا‪ ،۵‬نشان دهنده معاینه فنی ان است‪ .‬هر شهروند‬ ‫می تواند این برچس��ب را مش��اهده کن��د اما اگر‬ ‫مش��کلی در این زمینه وجود داش��ت شهروندان‬ ‫می توانن��د به س��امانه ‪ ۱۸۸۸‬اط�لاع دهند‪ .‬وی‬ ‫تاکی��د کرد‪ ۱۵ :‬درصد اتوبوس های س��ازمانی که‬ ‫دارای معاینه فنی نیس��تند‪ ،‬در تعمیرگاه هستند‬ ‫و ق��رار اس��ت معاینه فن��ی را دریاف��ت کنن د اما‬ ‫درحال حاضر تمام��ی اتوبوس های فعال ما معاینه‬ ‫فنی ش��ده اند‪ .‬مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با توجه به مش��کالت اقتصادی ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫س��ال‪ ،‬هزینه های تعمیراتی ب��اال رفته و این یکی‬ ‫از مش��کالت بزرگ ماست‪ .‬خواس��ته ما از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این اس��ت که تسهیالتی‬ ‫را که برای حمل ونقل برون ش��هری در نظر گرفته‪،‬‬ ‫برای حمل ونقل درون شهری نیز در نظر بگیرد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای الستیک کامیون ها و اتوبوس های‬ ‫برون ش��هری ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی اختصاص یافته‬ ‫اس��ت ام��ا حمل ونق��ل درون ش��هری در زمین��ه‬ ‫الس��تیک‪ ،‬روغ��ن و‪ ...‬دچار مش��کل اس��ت‪ .‬این‬ ‫موضوع می تواند مس��ئله معاینه فنی را به چالش‬ ‫بکش��د‪ .‬باید توجه داشت که استهالک حمل ونقل‬ ‫درون شهری بیشتر از استهالک برون شهری است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اتوبوس��رانی با بیان اینکه نرخ‬ ‫ه��ر ‪ ۲‬حلقه الس��تیک چینی ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۵.۵‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هر حلقه الستیک ایرانی یک‬ ‫میلیون تومان اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه بحث‬ ‫کیفیت س��وخت در نگهداری تجهیزات تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬بر اس��اس اعالم س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست‪ ،‬سوخت وضعیت مناسبی ندارد‪.‬‬ ‫قرار بود این اطالعات در اختیار ش��رکت پخش‬ ‫فراورده های نفتی قرار بگیرد‪ .‬درس��ت اس��ت که‬ ‫یک طرف بحث الودگی هوا با شرکت اتوبوسرانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما طرف دیگر زیرساخت های کشور است‬ ‫که باید اصالح ش��ود‪ .‬س��نندجی با اشاره به اینکه‬ ‫در س��طح تهران باید سوخت یورو ‪ ۴‬تحویل داده‬ ‫می ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬مصرف س��وخت در کل کش��ور‬ ‫‪۱۰۰‬میلیون لیتر اس��ت ک��ه ‪ ۴۰‬میلیون لیتر ان‬ ‫متعلق به حمل ونقل عمومی اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۱‬میلیون لیتر س��وخت یورو ‪ ۴‬در کشور‬ ‫تولید می ش��ود که این‪ ،‬نصف سوخت حمل ونقل‬ ‫عموم��ی کش��ور اس��ت‪ .‬بیش��تر این س��وخت به‬ ‫کالنش��هرها اختصاص پیدا می کند اما بر اس��اس‬ ‫گزارش های س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در‬ ‫عمل دچار مشکل هستیم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫پیاپی ‪2467‬‬ ‫حمل ونقل‬ ‫با هدف پاسخگویی به مطالبه کامیونداران انجام شد‬ ‫اختصاص ارز دستـوری به الستیک‬ ‫اختصاص بیمه تکمیلی به ط��ور رایگان به رانندگان‬ ‫ناوگان باری‪ ،‬از جمله اقدامات مس��ئوالن در راس��تای‬ ‫پاس��خ به برخی مطالبات این صنف در ماه های گذشته‬ ‫است‪ .‬البته رانندگان کامیون هنوز هم مطالباتی دارند‬ ‫ک��ه از ان جمله می توان به تامین الس��تیک مورد نیاز‬ ‫ای��ن بخش و س��خت و زیان اور به ش��مار امدن حرفه‬ ‫رانندگی اش��اره کرد‪ .‬در روزهای گذش��ته مس��ئوالن‬ ‫دولت��ی و نمایندگان مجلس پای ح��رف این رانندگان‬ ‫نشس��تند و زمین��ه را ب��رای ب��راورده ش��دن یکی از‬ ‫مهم ترین خواس��ته های انها که تامین الس��تیک با ارز‬ ‫دولتی است‪ ،‬فراهم کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬رانن��دگان حمل ونقل جاده ای در‬ ‫بخش بار می گویند گرچه بخشی از مطالبات انها مورد‬ ‫توجه قرار گرفته و با پاس��خ مثبت از س��وی نهادهای‬ ‫مسئول روبه رو ش��ده اما انها هنوز مطالباتی دارند که‬ ‫برای ت��داوم و زنده ماندن حمل ونقل جاده ای کش��ور‬ ‫ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫در همین زمینه هفته گذش��ته نشست ویژه بررسی‬ ‫مش��کالت کامیون��داران با حض��ور مع��اون صنعت و‬ ‫بازرگان��ی وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬مس��ئوالن‬ ‫نی��روی انتظام��ی‪ ،‬س��ازمان راه��داری و حمل ونق��ل‬ ‫ج��اده ای‪ ،‬انجمن کامیون��داران‪ ،‬تعزی��رات حکومتی‪،‬‬ ‫ش��رکت ملی پخش و پاالیش نفت و س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار ش��د‪ .‬سفارش‬ ‫و خرید ‪ ۵۰۰‬هزار حلقه الس��تیک از سوی دولت برای‬ ‫تامی��ن نیاز کامیون��داران‪ ،‬از جمله دس��تاوردهای این‬ ‫نشست بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫ش��ادمهر کاظم زاده‪ ،‬رئیس کارگروه حمل ونقل مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان این خبر گفت‪ :‬مقرر شد وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گام نخس��ت نسبت به ثبت‬ ‫سفارش و خرید ‪ ۵۰۰‬هزار حلقه الستیک اقدام و بانک‬ ‫مرکزی نیز ارز مورد نظر را برای خرید این الستیک ها‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کامیون��داران دو مطالبه مهم و اساس��ی‬ ‫دارند‪ .‬انها خواس��تار تامین الستیک و ‪ ۱۵‬قلم قطعات‬ ‫یدک��ی پرمص��رف کامی��ون هس��تند که اگر ب��ه این‬ ‫درخواس��ت پاس��خ مثبت داده ش��ود‪ ،‬بخش بزرگی از‬ ‫مشکالت شان برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫کاظم زاده ادامه داد‪ :‬ع�لاوه بر وعده دولت در زمینه‬ ‫تامین الس��تیک‪ ،‬مقرر ش��د وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و بانک مرکزی هرچه زودتر نسبت به تخصیص‬ ‫ارز دولت��ی برای واردات و تامین ‪ ۱۵‬قلم قطعات یدکی‬ ‫پرمصرف کامیون ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دس�تور معاون اول برای تخصیص ارز به‬ ‫الستیک‬ ‫باتوجه به وعده ارائه ارز دولتی برای خرید الستیک‪،‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری نیز در این زمینه دس��تور‬ ‫ویژه داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬داریوش امانی‪،‬‬ ‫مع��اون حمل ونق��ل س��ازمان راه��داری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای با بیان اینکه نی��از ماهانه رانندگان این بخش‬ ‫حدود ‪۱۰۰‬هزار حلقه الس��تیک است‪ ،‬گفت‪ :‬در دو ماه‬ ‫گذشته‪ ۱۰۰ ،‬هزار حلقه الستیک در کشور توزیع شد‬ ‫گروه حمل ونقل‬ ‫و در حال حاض��ر ‪ ۱۰۰‬هزار حلقه الس��تیک کم داریم‬ ‫که براساس مکاتبه با معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬مقرر‬ ‫شد ارز الستیک با اولویت ویژه تخصیص پیدا کند و با‬ ‫استفاده از تولید داخل و واردات الستیک های موردنیاز‪،‬‬ ‫این مشکل برطرف شود‪.‬‬ ‫امان��ی اف��زود‪ :‬براس��اس دس��تور مع��اون اول‬ ‫رئیس جمه��وری مقرر ش��د الس��تیک های موجود در‬ ‫انبار گمرک ها و س��ازمان اموال تملیکی‪ ،‬هرچه زودتر‬ ‫میان رانندگان توزیع ش��ود‪ .‬همچنین به تازگی تصمیم‬ ‫جدیدی ازسوی هیات وزیران برای تعیین تعرفه واردات‬ ‫این گروه از تایر گرفته و براس��اس ان‪ ،‬مقرر شد تعرفه‬ ‫واردات ‪ 4‬ردی��ف تایر مربوط به تایرهای رادیال باری‪-‬‬ ‫اتوبوسی از ‪ ۲۶‬درصد به ‪ ۵‬درصد کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ 4‬س��ایز از تایرهای باری‪-‬اتوبوسی‬ ‫س��یمی‪ ،‬مش��مول کاهش ‪ ۲۱‬درصدی تعرفه واردات‬ ‫ش��دند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مقرر شد تا زمان کاهش التهاب بازار‬ ‫الس��تیک های باری‪-‬اتوبوس��ی‪ ،‬این تایرها با تعرفه ‪ ۵‬‬ ‫درصدی و ارز دولتی به کشور وارد شوند‪.‬‬ ‫مع��اون حمل ونقل س��ازمان راه��داری و حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای می گوی��د پاس��خگویی به بخ��ش دیگری از‬ ‫مطالبات کامیونداران در زمان اندک میس��ر نیس��ت و‬ ‫نیاز به ازسرگذراندن روندهای قانونی دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬سخت و زیان اور شدن شغل رانندگی نیاز‬ ‫به تدوین قانون از س��وی مجلس شورای اسالمی دارد‬ ‫که در حال پیگیری است‪ .‬محاسبه نرخ کرایه براساس‬ ‫تن بر کیلومتر‪ ،‬از دیگر خواسته های کامیونداران است‬ ‫ک��ه در ای��ن زمینه ب��ا همراهی نماین��دگان اصناف و‬ ‫تشکل های صنفی‪ ،‬پس از برگزاری جلسه های گوناگون‬ ‫سرانجام طرح پیشنهادی به شورای عالی ترابری کشور‬ ‫ارس��ال ش��د که در صورت دریافت مصوب��ه قانونی در‬ ‫کمیس��یون مرب��وط‪ ،‬امیدواریم تا یک��ی‪ ،‬دو ماه اینده‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹الستیک مشمول دریافت ارز دولتی شد‬ ‫باتوجه به پیگیری کامیونداران و نمایندگان مجلس‬ ‫خبر ها‬ ‫شاهراه ریلی ایران و اروپا در چندقدمی بهره برداری‬ ‫طرح ساخت راه اهن مراغه‪-‬ارومیه به طول‬ ‫‪ ۱۸۲‬کیلومت��ر درحالی ب��ه مرحله بهره داری‬ ‫کامل نزدیک می ش��ود که زیرس��ازی بخش‬ ‫باقیمانده حدفاصل مهاباد تا ارومیه حدود ‪۹۸‬‬ ‫درصد و روسازی و س��اختمان ها بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫راه اه��ن مراغه‪-‬ارومی��ه یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫طرح های اجرایی در شمال غرب کشور است‬ ‫که به دلیل هم مرز ب��ودن اذربایجان غربی با‬ ‫‪ 3‬کش��ور ترکیه‪ ،‬عراق و جمهوری اذربایجان‬ ‫می تواند ش��اهراه ارتباط ریلی ای��ران به اروپا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عباس خطیبی‪ ،‬معاون س��اخت و توس��عه‬ ‫راه اهن ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل کش��ور با اشاره به اخرین وضعیت‬ ‫ط��رح راه اه��ن مراغه‪-‬ارومی��ه اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن خط اهن ب��ه ط��ول ‪ ۱۸۲‬کیلومتر در ‪۸‬‬ ‫قطعه تعریف ش��ده ک��ه ش��اهد بهره برداری‬ ‫از حدفاص��ل مراغه ت��ا مهاباد در س��ال های‬ ‫گذشته بوده ایم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بخش زیرس��ازی حدفاصل‬ ‫مهاب��اد تا ارومیه حدود ‪ ۹۸‬درصد و در بخش‬ ‫روس��ازی و س��اختمان نیز بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی حاصل شده است‪.‬‬ ‫چن��دی پیش مس��ئوالن ش��رکت راه اهن‬ ‫به عنوان بهره ب��رداران خطوط ریلی از راه اهن‬ ‫مراغه‪-‬ارومیه بازدید داش��تند و در این بازدید‬ ‫اکرم امینی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫و همکاری معاون اول رئیس جمهوری در صدور دستور‬ ‫ویژه برای تخصی��ص ارز دولتی به واردات الس��تیک‪،‬‬ ‫درنهایت در اخرین روز هفته گذش��ته‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای اعالم کرد‪ :‬ارز دولتی به‬ ‫واردات الستیک کامیون اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫عبدالهاش��م حس��ن نیا در گفت وگو با ایلن��ا با تاکید‬ ‫بر اینکه موضوع کمبود الس��تیک را از ‪ ۴‬ماه گذش��ته‬ ‫پیش بین��ی کردیم و به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اطالع دادیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ناوگان حمل ونقل جاده ای در‬ ‫م��اه به ‪ ۱۰۰‬هزار حلقه الس��تیک نیاز دارد که در این‬ ‫م��دت حدود ‪ ۱۳۰‬هزار حلقه الس��تیک بین رانندگان‬ ‫توزیع شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بی��ان اینک��ه با‬ ‫محدودیت در عرضه با کمبود الس��تیک در اندازه های‬ ‫گوناگون برای ناوگان باری کشور روبه رو شدیم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ماه گذشته ‪۱۳۰‬هزار حلقه الستیک توزیع شد و‬ ‫با نظارت انجمن صنف��ی رانندگان و نمایندگی فروش‬ ‫الس��تیک‪ ۹۰ ،‬هزار حلقه ان به دست رانندگان ناوگان‬ ‫باری رسید که توزیع درست و براساس مقررات بود اما‬ ‫مس��ئله این است که باید دس��ت کم دو برابر این رقم‪،‬‬ ‫الستیک بین رانندگان توزیع می شد‪.‬‬ ‫حس��ن نیا ادامه داد‪ :‬گرچه در ای��ن مدت ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫حلقه الس��تیک در بازار عرضه ش��ده اما بخشی از این‬ ‫الستیک ها در سایر بخش ها از جمله ناوگان کشاورزی‪،‬‬ ‫ناوگان درون ش��هری جاده ای و‪ ...‬توزیع ش��ده‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت ک��ه بخ��ش حمل ونقل بار برون ش��هری‪،‬‬ ‫دست کم به ‪ ۱۰۰‬هزار حلقه الستیک در ماه نیاز دارد‪.‬‬ ‫معاون سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با اشاره‬ ‫به تالش های این س��ازمان برای تامین الستیک مورد‬ ‫نیاز ن��اوگان حمل ونقل جاده ای برون ش��هری گفت‪ :‬با‬ ‫پیگیری های وزیر راه و شهرس��ازی و سازمان راهداری‬ ‫و با دس��تور معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬دو محموله به‬ ‫میزان ‪ ۱۳۰‬کانتینر از پایانه های بوش��هر و بندرعباس‬ ‫ترخیص می شوند‪.‬‬ ‫ایستگاه های مهاباد‪ ،‬نقده و ارومیه و همچنین‬ ‫تاسیس��ات زیربنایی جانبی انها برای امادگی‬ ‫ارائه خدمات حمل ونقل بار و جابه جایی مسافر‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫داری��وش یزدان��ی‪ ،‬مع��اون فن��ی و ام��ور‬ ‫زیربنای��ی ش��رکت راه اه��ن در حاش��یه این‬ ‫بازدی��د از بهره ب��رداری از خط اه��ن مراغه‪-‬‬ ‫ارومیه خبر داد و با اش��اره ب��ه مراحل پایانی‬ ‫س��اخت ای��ن پ��روژه گف��ت‪ :‬اتم��ام هرچه‬ ‫س��ریع تر پ��روژه راه اه��ن مراغه‪-‬ارومی��ه و‬ ‫بهره مندی م��ردم اذربایجان غربی از خدمات‬ ‫حمل ونقل ریلی از اولویت های کاری ش��رکت‬ ‫راه اهن است‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعات به دس��ت امده از شرکت‬ ‫ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور‪،‬‬ ‫ایس��تگاه راه اه��ن نقده‪ ،‬ایس��تگاه مس��افری‬ ‫درجه دو اس��ت ک��ه به لحاظ رعای��ت اصول‬ ‫زیبایی شناسی در معماری یکی از ایستگاه های‬ ‫نمونه به ش��مار می رود‪ .‬مس��احت ساختمان‬ ‫مس��افری ان ‪ ۱۹۲۰‬مترمربع و مساحت کل‬ ‫زیربنا ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۷۸۲‬مترمربع اس��ت و از ‪4‬‬ ‫خط ایستگاهی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫همچنین ایس��تگاه تش��کیالتی درجه یک‬ ‫ارومیه به عنوان بزرگ ترین ایس��تگاه راه اهن‬ ‫مراغه‪-‬ارومی��ه با زیربنای ح��دود ‪ ۱۶‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬مترمربع با استفاده از اخرین فناوری های‬ ‫ایستگاه سازی در زمینی به مساحت ‪ ۳۰‬هکتار‬ ‫ساخته شده است‪ .‬ساختمان اصلی ایستگاه ‪۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۷۰‬مترمربع مساحت دارد و دارای ‪۹‬‬ ‫خط ایستگاهی است‪.‬‬ ‫خیراله خادمی‪ ،‬معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل کش��ور باتوجه به برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده مبنی بر درتادر بودن و س��هولت‬ ‫اس��تفاده شهروندان از ش��بکه ریلی کشور بر‬ ‫ساخت ایس��تگاه ارومیه در داخل شهر تاکید‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬پس از بهره برداری از ایس��تگاه‬ ‫فعلی‪ ،‬یک ایستگاه مسافری در داخل محدوده‬ ‫ش��هری و جنب پایانه مس��افری برون شهری‬ ‫ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بهره ب��رداری از راه اهن مراغه‪-‬ارومیه را‬ ‫موجب اتصال مرکز اس��تان اذربایجان غربی‬ ‫به ش��بکه ریلی کشور دانست و افزود‪ :‬این امر‬ ‫عالوه بر افزایش س��هم قطار در ترانزیت کاال‬ ‫و مس��افر داخلی و بین المللی موجب کاهش‬ ‫سوانح رانندگی‪ ،‬توس��عه مناطق غربی کشور‬ ‫و بهره مندی صنایع کش��اورزی‪ ،‬دامپروری و‬ ‫صنعتی ش��هرهای مس��یر از امکانات راه اهن‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫میزان ترافیک مس��افری برای سال نخست‬ ‫بهره ب��رداری ‪ ۰.۸‬میلیون نفر ب��راورد و برای‬ ‫س��ال بیس��تم بهره برداری ی��ک میلیون نفر‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬میزان ترافیک باری‬ ‫مس��یر نیز در سال نخس��ت بهره برداری ‪۰.۶‬‬ ‫میلیون تن و در س��ال بیستم ‪ ۱.۵‬میلیون تن‬ ‫براورد شده است‪.‬‬ ‫حس��ن نیا ادام��ه داد‪ :‬اق��دام بع��دی ای��ن اس��ت که‬ ‫الستیک های در اختیار سازمان اموال تملیکی در اختیار‬ ‫ناوگان ج��اده ای قرار گیرد‪ .‬همچنین با دس��تور معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری تعرفه واردات الس��تیک به ‪ ۵‬درصد‬ ‫کاهش می یابد که این اقدام باعث تسریع در روند واردات‬ ‫الس��تیک خواهد ش��د‪ .‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی از‬ ‫توزیع نخستین محموله الستیک بین رانندگان ازسوی‬ ‫س��ازمان اموال تملیکی در هفته اینده خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫با مجموع این اقدامات و توزیع الستیک های وارداتی در‬ ‫یک ماه اینده مش��کل ناوگان جاده ای برون ش��هری در‬ ‫بخش الستیک برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین نرخ کرایه براساس تن‪-‬کیلومتر‬ ‫رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای درباره‬ ‫جب��ران هزینه ه��ای افزایش نرخ الس��تیک و قطعات‬ ‫یدک��ی اظهار ک��رد‪ :‬درخواس��ت رانن��دگان کامیون و‬ ‫کامیون��داران مبنی بر محاس��به نرخ کرای��ه حمل بار‬ ‫براس��اس تن‪-‬کیلومتر در س��ازمان راهداری تصویب و‬ ‫برای بررس��ی و تصویب نهایی به ش��ورای عالی ترابری‬ ‫کشور ابالغ شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با محاس��به نرخ حمل بار براس��اس تن‪-‬‬ ‫کیلومتر همه عناصر دخیل در هزینه های تمام ش��ده‬ ‫حمل بار‪ ،‬لحاظ می ش��ود‪ ،‬به طوری که اگر الس��تیک‬ ‫با نرخ ازاد خریداری ش��ده باش��د‪ ،‬هزینه ان در کرایه‬ ‫حمل بار محاسبه می شود‪ .‬مبنای تن‪-‬کیلومتر‪ ،‬پوشش‬ ‫هزینه های تامین سرمایه و هزینه های نگهداری است؛‬ ‫بنابراین با نوسان قیمت ها کرایه هم تغییر می کند و از‬ ‫این راه‪ ،‬هزینه ها پوشش داده می شود‪.‬‬ ‫حس��ن نیا درباره اخرین اقدامات س��ازمان راهداری‬ ‫و حمل ونق��ل جاده ای در براورده ش��دن مطالبه دیگر‬ ‫کامیون��داران در زمین��ه بیم��ه تکمیلی گف��ت‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۸۰۰‬ت��ا ‪ ۹۰۰‬هزار نفر باید برای ثبت نام بیمه تکمیلی‬ ‫مش��خصات خ��ود را به س��امانه ما اع�لام می کردند و‬ ‫تاکن��ون ‪ ۶۵۰‬تا ‪ ۷۰۰‬هزار نفر در این س��امانه ثبت نام‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫عبدالهاشم حسن نیا‬ ‫بخش حمل ونقل‬ ‫بار برون شهری‬ ‫دست کم به‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫حلقه الستیک‬ ‫در ماه نیاز دارد‬ ‫لزوم تخصیص ارز دولتی به حمل ونقل ریلی‬ ‫مدیرعامل شرکت رجا گفت‪ :‬با افزایش نرخ مواد‬ ‫مصرفی و قطعات واگن های مسافری که متاثر از‬ ‫افزایش نرخ فوالد و محصوالت پتروشیمی است‪،‬‬ ‫هزینه تعمیرات قطارها افزایش چشمگیری یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫از رواب��ط عمومی رجا‪،‬‬ ‫محمد رجبی گفت‪ :‬ب��ا افزایش تعرفه های خرید‬ ‫و تعمی��ر واگن ه��ا‪ ،‬هزین��ه تامین قطع��ات از ‪3‬‬ ‫ میلیارد تومان به ‪ 7‬میلیارد تومان خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هزینه بازس��ازی واگن ها به بیش از‬ ‫یک میلیارد تومان خواهد رس��ید که با تخصیص‬ ‫ارز مناس��ب به حدود ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬رجب��ی افزود‪ :‬تامین ای��ن میزان هزینه‬ ‫از توان ش��رکت ها خارج اس��ت و در این صورت‬ ‫ش��رکت ها نمی توانند با انجام تعمیرات اساس��ی‬ ‫واگن ها‪ ،‬انها را برای سیر اماده کنند‪ .‬ما از دولت‬ ‫می خواهیم که با تخصیص ارز و منابع ویژه با سود‬ ‫ک م به شرکت ها کمک کند تا با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪،‬‬ ‫چرخ‪ ،‬سیس��تم ترمز‪ ،‬باتری و‪ ...‬را از خارج کشور‬ ‫وارد کنن��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت حمل ونقل ریلی‬ ‫رجا خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر این امر ممکن نش��ود‪،‬‬ ‫به دلیل نبود صرف��ه اقتصادی‪ ،‬ظرفیت صندلی ها‬ ‫را از دست می دهیم‪.‬‬ ‫کاهش مدت زمان نگهداری کاال در بندرها‬ ‫مدیر کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫از افزایش س��رعت ترخی��ص کاال و کاهش میزان‬ ‫رسوب کاال در بندرها خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از روابط عمومی س��ازمان‬ ‫بن��ادر و دریان��وردی‪ ،‬روانبخش بهزادی��ان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬براساس امار دریافتی شاهد افزایش سرعت‬ ‫ترخیص کاال و کاهش میزان رسوب کاال از بندرها‬ ‫و برعکس هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بندر ش��هید رجایی که تخلیه‬ ‫و بارگی��ری ‪ ۸۰‬درصدی کانتینره��ا در ان انجام‬ ‫می ش��ود با کاه��ش ‪ ۴‬درصدی رس��وب کاالهای‬ ‫کانتینری روبه رو هستیم و میزان رسوب کاالهای‬ ‫اساسی در این بندر ‪ ۲۰‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫مدیر کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫همچنین با بیان اینکه ‪ ۹۰‬درصد تخلیه و بارگیری‬ ‫یادداشت‬ ‫جاده‬ ‫نورچشمی‬ ‫است یا ریل از‬ ‫چشم افتاده؟‬ ‫کاالهای اساس��ی در بندر امام خمینی (ره) انجام‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این بندر در مدت یادشده با کاهش‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی رس��وب کاالهای اساسی و کاهش ‪۹‬‬ ‫درصدی رس��وب کاالهای کانتینری روبه رو شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهزادیان همچنین با بیان اینکه میزان رس��وب‬ ‫کااله��ای کانتین��ری در بندر نوش��هر در ‪ ۱۵‬روز‬ ‫گذش��ته با کاهش ‪۱۰‬درصدی روبه رو شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫میزان رس��وب کاالهای اساسی در این بندر افتی‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی داشته اس��ت‪ .‬بندر انزلی نیز با رشد‬ ‫‪۳‬درص��دی میزان رس��وب کااله��ای کانتینری‪،‬‬ ‫کاه��ش ی��ک درصدی می��زان رس��وب کاالهای‬ ‫غیرکانتینری و رش��د ‪ ۲‬درصدی میزان رس��وب‬ ‫کاالهای اساس��ی در مدت یادش��ده روبه رو شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��رعت نفس گیر ارز در باال رفتن از شیب‬ ‫نرخ‪ ،‬این روزها صدای همه را دراورده اس��ت‬ ‫و ه��ر روز هزینه های تولید و تجارت بیش��تر‬ ‫می ش��ود و نفس تولیدکنندگان و صنعتگران‬ ‫و بخش ه��ای خدماتی بیش��تر می گیرد‪ .‬این‬ ‫روزه��ا هم��ه بخش ه��ای صنع��ت‪ ،‬تولی��د و‬ ‫تج��ارت ادعا می کنن��د که برای بق��ا و ادامه‬ ‫حی��ات‪ ،‬نیازمند دریافت ارز دولتی هس��تند‪.‬‬ ‫البت��ه دایره بررس��ی این نوش��تار محدود به‬ ‫حمل ونقل اس��ت و در همین دایره بسته نیز‬ ‫ش��اهدیم از انواع ش��یوه های حمل ونقل‪ ،‬هر‬ ‫روز صدای��ی برای دریافت ارز با نرخ دولتی به‬ ‫اسمان بلند می شود؛ تا جایی که برخی از این‬ ‫صداها تبدیل به فریاد ش��ده اند‪ .‬ش��رکت های‬ ‫حمل ونق��ل هوای��ی می گویند بخ��ش زیادی‬ ‫از هزینه های ش��ان ارزی است و اگر بخواهند‬ ‫براس��اس دس��تور دولت‪ ،‬ارز خ��ود را به نرخ‬ ‫صرافی ها و با اس��تفاده از س��امانه نیما تامین‬ ‫کنند‪ ،‬دخل و خرج ش��ان ب��ه هم نمی خورد و‬ ‫از نف��س خواهند افت��اد‪ .‬البته دولت اب پاکی‬ ‫را روی دس��ت این بخش ریخته و اعالم کرده‬ ‫ارز دولت��ی ب��ه حمل ونقل هوایی نمی رس��د‪.‬‬ ‫حمل ونق��ل ریلی‪ ،‬به ویژه در بخش مس��افری‬ ‫که در وضعیت طبیعی نیز به س��ختی روزگار‬ ‫می گذران��د‪ ،‬این روزها و در نب��ود ارز دولتی‪،‬‬ ‫اعالم می کند در مرز ورشکستگی قرار گرفته‬ ‫و اگر ارز دولتی به او نرس��د مجبور است نرخ‬ ‫بلیت را افزایش دهد که این کار نیز به معنی از‬ ‫دست دادن مشتری و به منزله تیر خالصی بر‬ ‫پیکر نیمه جان این بخش است‪ .‬حتی مسئوالن‬ ‫حمل ونقل عمومی شهری نیز می گویند بدون‬ ‫ارز دولتی‪ ،‬نوس��ازی اتوبوس های درون شهری‬ ‫و تامی��ن ن��اوگان مت��رو ب��ا مش��کل روبه رو‬ ‫می ش��ود و اگر قرار اس��ت دولت به وعده های‬ ‫خود برای پیش��برد برنامه ه��ای هوای پاک و‬ ‫توس��عه حمل ونقل عمومی پایبند باشد‪ ،‬باید‬ ‫به درخواس��ت شهرداری ها مبنی بر اختصاص‬ ‫ارز دولتی ب��ه حمل ونقل عمومی روی خوش‬ ‫نش��ان دهد‪ .‬در میان این همه درخواس��ت و‬ ‫دلی��ل برای دریاف��ت ارز دولت��ی‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫جاده ای بار یا به اصطالح حمل ونقل کامیونی‪،‬‬ ‫تنها بخش��ی است که حرف خود را به کرسی‬ ‫نش��انده و کامیونداران موفق شده اند موافقت‬ ‫دولت برای دریافت ارز دولتی را بگیرند‪ .‬برخی‬ ‫کامیونداران در ماه های گذشته در اعتراض به‬ ‫وضعیت ش��ان‪ ،‬روند حمل بخشی از بار کشور‬ ‫را متوقف یا کند کرده و به این وس��یله صدای‬ ‫خود را به گوش مس��ئوالن رسانده اند تا جایی‬ ‫ک��ه در روزهای اخیر خبر رس��ید معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری برای قرار گرفتن الس��تیک‬ ‫در فهرس��ت کاالهای اساسی یعنی کاالهایی‬ ‫ک��ه ارز دولت��ی به انه��ا اختص��اص می یابد‪،‬‬ ‫دس��تور ویژه ص��ادر کرده اس��ت‪ .‬در اهمیت‬ ‫حمل ونق��ل جاده ای به عنوان ش��اهراه حیاتی‬ ‫تجارت و بازرگانی کش��ورمان شکی نیست و‬ ‫براس��اس همین نقش حیاتی‪ ،‬بی شک باید به‬ ‫مطالبه ه��ای این بخش از اقتصاد به درس��تی‬ ‫پاس��خ داده ش��ود؛ اما این پرسش نیز مطرح‬ ‫می ش��ود که چ��را در میان درخواس��ت های‬ ‫بخش های گوناگ��ون حمل ونقل‪ ،‬فقط صدای‬ ‫کامیونداران شنیده شده است؟ چرا مشکالت‬ ‫حمل ونقل ریلی دیده و صدای ش��رکت های‬ ‫ریلی ش��نیده نمی ش��ود؟ حمل ونق��ل ریلی‬ ‫به عنوان حمل ونقل پ��اک و ایمن که مصرف‬ ‫س��وخت ان یک هفتم حمل ونق��ل جاده ای‬ ‫است و توس��عه ان‪ ،‬هم کاهش الودگی هوا و‬ ‫هم کاه��ش تلفات جاده ای را به دنبال خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬مدت هاس��ت اعالم کرده ب��دون ارز‬ ‫دولتی‪ ،‬نه می تواند واگن جدید خریداری و نه‬ ‫هزینه تعمیر واگن های موجود را تامین کند‪.‬‬ ‫فعاالن حمل ونقل ریلی مس��افری می گویند‬ ‫اگر قرار باش��د تامین و نگهداری ناوگان با ارز‬ ‫ازاد انجام شود این بخش چاره ای جز افزایش‬ ‫نرخ بلیت ندارد که این کار نیز به منزله بازی‬ ‫دو سرباخت برای این بخش است زیرا کاهش‬ ‫مسافران را به دنبال دارد و زیان بیشتری برای‬ ‫این بخش رقم خواهد زد‪ .‬به راستی چرا صدای‬ ‫حمل ونقل عمومی ش��نیده نمی شود؟ مگر نه‬ ‫اینکه همواره روی کاغذ‪ ،‬سخن از لزوم کاهش‬ ‫خودرومحوری و توسعه حمل ونقل عمومی به‬ ‫میان می اید تا بخش��ی از ب��ار الودگی هوای‬ ‫کالنشهرها کاس��ته و با تامین ناوگان کافی و‬ ‫مناس��ب‪ ،‬اقبال مردم ب��ه حمل ونقل عمومی‬ ‫بیشتر ش��ود؟ باید این پرسش را مطرح کرد‬ ‫که کامیون ها نورچشمی اند یا دیگر بخش های‬ ‫حمل ونقل از چشم افتاده اند؟‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫پیاپی ‪2467‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹‹فعالی�ت دوب�اره یک بیمارس�تان‬ ‫با حمایت بانک صادرات‬ ‫بیمارس��تان حض��رت فاطم��ه(س) س��اوه‬ ‫ب��ا حمایت بان��ک ص��ادرات ای��ران فعالیت‬ ‫خ��ود را از س��ر گرف��ت‪ .‬به گ��زارش رواب��ط‬ ‫عموم��ی بان��ک ص��ادرات‪ ،‬ای��ن بان��ک در‬ ‫راس��تای انج��ام مس��ئولیت های اجتماعی و‬ ‫افزای��ش رف��اه هموطنان و به منظ��ور ارتقای‬ ‫زیرس��اخت های سالمت کش��ور‪ ،‬اعتبار مورد‬ ‫نیاز برای فعالیت دوباره بیمارس��تان حضرت‬ ‫فاطم��ه(س) را تامین ک��رده که با تحقق این‬ ‫مهم این مرکز درمانی اماده خدمات رس��انی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این بیمارس��تان با اعتبار اولیه‬ ‫‪۶۶‬میلیاردریال مش��ارکت و ‪۱۱۰‬میلیاردریال‬ ‫ تامی��ن اعتبارتدریج��ی‪ ،‬ش��روع ب��ه فعالیت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بیمارستان یادش��ده در مرحله‬ ‫نخس��ت با ‪۹۶‬تخت ش��امل ‪۵۰‬تخت عمومی‪،‬‬ ‫‪ ۶‬تخ��ت ‪ ۹ ،ICU‬تخ��ت ‪ CCU‬و تخت های‬ ‫بل��وک زایمان در بخش های جراحی عمومی‪،‬‬ ‫ارتوپدی‪ ،‬گوش‪ ،‬حلق و بینی‪ ،‬زنان و زایمان‪،‬‬ ‫قلب و عروق‪ ،‬مغز و اعصاب‪ ،‬کودک و نوجوان‪،‬‬ ‫عفونی و اعصاب و روان در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫بانک مسکن‪ ،‬پایدارترین بانک بین بانک های عضو شتاب‬ ‫بان��ک مس��کن به عن��وان پایدارترین بانک بی��ن بانک ها و‬ ‫موسس��ه های مال��ی عضو ش��تاب در خ��رداد‪ ،‬تی��ر و مرداد‬ ‫امسال ازس��وی بان��ک مرک��زی معرف��ی ش��د‪ .‬مدی��ر ام��ور‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات در مصاحبه با پایگاه خبری بانک‬ ‫مس��کن‪-‬هیبنا‪ ،‬درباره پایداری بانک ها در حوزه خدمات دهی‬ ‫مبتن��ی برکارت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پای��داری بانک ها به مفهوم ارائه‬ ‫خدمات ‪ 7*24‬بدون وقفه و با س��رعت و کیفیت باال در حالت‬ ‫صادرکنندگی و پذیرندگی است‪ .‬در همین راستا بانک مسکن‬ ‫به عن��وان پایدارترین بانک بین بانک ها و موسس��ه های مالی‬ ‫عضو ش��تاب در خرداد‪ ،‬تیر و مرداد س��ال جاری از سوی بانک‬ ‫مرکزی معرفی ش��ده است‪ .‬ساسان ش��یردل افزود‪ :‬براساس‬ ‫بخشنامه های بانک مرکزی هر ‪24‬س��اعت به ‪۳‬بازه کم باری‪،‬‬ ‫میان باری و پرباری تقس��یم می شود و هر بانک موظف است‬ ‫‹ ‹ ایی�ن قدردان�ی از ایثارگ�ران‬ ‫پست بانک‬ ‫مدیرعامل پست بانک ایران در ایین قدردانی‬ ‫از ایثارگ��ران و فرزندان ش��هدای این بانک با‬ ‫تبریک هفته دفاع مقدس‪،‬گفت‪ :‬رواج فرهنگ‬ ‫ایثار و شهادت در س��ازمان ها‪ ،‬خدمت رسانی‬ ‫ب��ه م��ردم را تس��هیل می کن��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫روابط عمومی پست بانک ایران در این ایین که‬ ‫با حضور جمعی از مدیران و ایثارگران بانک و‬ ‫مش��اور وزیر و مس��ئول امور ایثارگران وزارت‬ ‫ارتباطات وفناوری اطالعات برگزار ش��ده بود‪،‬‬ ‫خس��رو فرحی افزود‪ :‬ارتباط مس��تمر مدیران‬ ‫ب��ا ایثارگ��ران و فرزندان ش��هدا یک ضرورت‬ ‫است زیرا انها س��ختی ها را تحمل کرده اند تا‬ ‫ما امروز با اسایش در کشورمان زندگی کنیم‪.‬‬ ‫فرح��ی تصریح کرد‪ :‬ما بای��د در هر موقعیتی‬ ‫با ی��اداوری ایثار و جانفش��انی رزمندگان در‬ ‫دوران دفاع مق��دس انگیزه خدمت به مردم را‬ ‫در خودمان مضاعف کنیم و وظایف س��ازمانی‬ ‫خود را به بهترین ش��کل ممکن انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به طور قطع‪ ،‬اگر ما خالصانه به مردم‬ ‫خدمت و برای اعتالی کشورمان تالش کنیم‪،‬‬ ‫روح شهدا از ما راضی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹برگ�زاری مجام�ع فوق الع�اده‬ ‫بیمه رازی‬ ‫مجم��ع عمومی فوق الع��اده و عمومی عادی‬ ‫به طورفوق العاده(نوب��ت دوم) صاحبان س��هام‬ ‫ش��رکت بیمه رازی برای تغییر اعضای هیات‬ ‫مدیره و اصالح اساس��نامه ش��رکت‪ ،‬دوشنبه‪،‬‬ ‫‪2‬مهرس��ال جاری‪ ،‬ب��ا حض��ور ‪ 94‬درص��دی‬ ‫س��هامداران حقیق��ی و حقوق��ی در س��الن‬ ‫چندمنظوره س��اختمان مرک��زی بیمه رازی‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬محمدحس��ین صدیقی‪ ،‬یکی از‬ ‫س��هامداران به عنوان رئی��س مجمع انتخاب‬ ‫ش��د و مهدی ملکی و خسرو پناهی به عنوان‬ ‫ناظ��ران و همچنین حکیمه انص��اری‪ ،‬مدیر‬ ‫حقوقی شرکت به عنوان دبیرمجمع‪ ،‬صدیقی‬ ‫را در برگزاری نشس��ت یاری کردند‪ .‬براساس‬ ‫ارای به دس��ت ام��ده طهماس��ب مظاهری‪،‬‬ ‫امیررض��ا واعظی اش��تیانی و س��یدمجید‬ ‫بختی��اری به ترتیب به عن��وان اعضای اصلی و‬ ‫مهران رضوانی و جالل ایراندوس��ت به عنوان‬ ‫اعضای علی البدل هیات مدیره ش��رکت بیمه‬ ‫رازی برگزیده شدند‪.‬‬ ‫در بازه ه��ای تعیین ش��ده بیش از ‪ 5 . 98‬درص��د تراکنش ها را‬ ‫به طورموفق پاس��خ ده��د‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬اداره نظام های‬ ‫پرداخت بان��ک مرکزی هر ماه با پای��ش تراکنش های موفق‬ ‫و ناموفق هر بان��ک را اعالم می کند‪ .‬مالک این ارزیابی تعداد‬ ‫تراکنش های ناموفق اس��ت که مشتری در انها دخیل نبوده و‬ ‫خطا به دلیل اش��کال عملکرد بانک صادرکننده به وجود امده‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬کسب موفقیت نتیجه تالش بی وقفه همکاران‬ ‫بانک مس��کن در بخش های گوناگون حوزه مدیریت فناوری‬ ‫اطالعات اس��ت و از جمله اقدامات انجام ش��ده در راس��تای‬ ‫ارتقای سطح خدمت رس��انی می توان از پشتیبانی ‪24‬ساعته‬ ‫از خدمات انالین بانک‪ ،‬ایجاد سامانه جامع مانیتورینگ برای‬ ‫کنترل تراکنش ها و اطالع رسانی به موقع رخدادها و همچنین‬ ‫ارتقا و تجهیز زیرساخت مرکزداده نام برد‪.‬‬ ‫بیمه سامان انالین خسارت می دهد‬ ‫به منظور تس��هیل فرایند ص��دور بیمه نام��ه و پرداخت‬ ‫خس��ارت به مش��تریان‪ ،‬به زودی ارائه ان��واع خدمات بیمه‬ ‫س��امان به طورانالین اغاز می شود‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شرکت بیم ه سامان‪ ،‬به همین منظور هماهنگی های الزم با‬ ‫شرکت پرداخت اول کیش«جیرینگ» انجام شده و خدمات‬ ‫بیم��ه ای و پرداخت خس��ارت بیمه س��امان به طور انالین‬ ‫ارائه خواهد ش��د‪ .‬ب��ا همکاری«جیرینگ»‪ ،‬بیمه س��امان‬ ‫به طور انالین خس��ارت می دهد‪ .‬به منظور تس��هیل فرایند‬ ‫صدور بیمه نامه و پرداخت خس��ارت به مشتریان‪ ،‬به زودی‬ ‫ارائه انواع خدمات بیمه س��امان به طورانالین اغاز می شود‪.‬‬ ‫توافق همکاری بیمه سامان و «جیرینگ»درحاشیه نشست‬ ‫توس��عه هم��کاری بی��ن دو ش��رکت با حض��ور احمدرضا‬ ‫ضرابیه مدیرعامل ش��رکت بیمه سامان و مهرداد خطیبی‬ ‫مدیرعامل شرکت جیرینگ و با هدف بررسی استراتژی های‬ ‫اینده در حوزه توس��عه خدمات دیجیتال اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫بیمه س��امان و ش��رکت پرداخ��ت اول کیش«جیرینگ»‬ ‫ی ب��االی هر دو ش��رکت در زمینه‬ ‫ب��ا توج��ه به ظرفیت ها ‬ ‫زیرساخت فناوری اطالعات و دیگر ویژگی هایی که موجب‬ ‫تمای��ز انها در بازار ش��ده در ابتدا‪ ،‬با ف��روش بیمه نامه های‬ ‫انالین«پرداخت هم��راه» تجهیزات الکترونی��ک‪ ،‬بیمه نامه‬ ‫ش��خص ثالث‪ ،‬بیمه نامه درم��ان انفرادی‪ ،‬بیمه مس��افرتی‪،‬‬ ‫بیم��ه ح��وادث و اتش س��وزی و بیمه نامه ه��ای مبتنی بر‬ ‫ای��ن ش��ورتک ها انجام می ش��ود‪ .‬براس��اس ای��ن گزارش‪،‬‬ ‫این هم��کاری زمینه پرداخت خس��ارت انالین که یکی از‬ ‫پیش نیازهای اساسی دیجیتالی شدن صنعت بیمه است را‬ ‫فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫در نشست تخصصی اشنایی با روش های تامین مالی صادراتی مطرح شد‬ ‫ارائه تسهیالت بانک توسعه صادرات به دانش بنیان ها‬ ‫‹ ‹‹اس�تفاده بهین�ه از طرح ه�ا‬ ‫و ظرفیت های بانک مهرایران‬ ‫عض��و هیات مدی��ره بان��ک قرض الحس��نه‬ ‫مهرایران‪ ،‬ضمن بازدید از ش��عب شهر زاهدان‬ ‫و منطقه سیس��تان‪ ،‬بر برنامه ریزی دقیق برای‬ ‫جذب منابع قرض الحسنه تاکید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک قرض الحس��نه مهر ایران‪،‬‬ ‫حس��ن تلیکانی با ارائه اماری از عملکرد سایر‬ ‫بانک ها در شاخص های گوناگون و مقایسه انها‬ ‫با عملکرد بانک قرض الحسنه مهرایران در بیش‬ ‫از یک دهه گذش��ته‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به فعالی��ت غیر تجاری ای��ن بانک و همچنین‬ ‫چالش هایی که در این مدت با ان روبه رو بوده‪،‬‬ ‫خوشبختانه امارهای عملکردی مطلوبی داشته‬ ‫که بیانگر برنامه ریزی یکپارچه و دقیق اس��ت‪.‬‬ ‫تلیکانی با بیان اهمیت و جایگاه ارزشمند طرح‬ ‫همی��اران مهر به ویژه ابع��اد معنوی این طرح‪،‬‬ ‫درب��اره اجرای دقیق و هم جانب��ه ان با تالش‬ ‫تمامی همکاران در س��طح استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت که نج��دی مدیر امور‬ ‫استان ها‪ ،‬فرجی رئیس اداره کل توسعه سرمایه‬ ‫انسانی و مسعودی مدیرشعب استان سیستان‬ ‫و بلوچستان نیز حضور داشتند‪ ،‬عملکرد استان‬ ‫در حوزه ه��ای مناب��ع جذب ش��ده‪ ،‬مصارف و‬ ‫تس��هیالت پرداخت��ی و همچنی��ن مطالبات‪،‬‬ ‫بررس��ی و راهکار ه��ا و رهنموده��ا الزم ب��ه‬ ‫همکاران ارائه شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نشست تخصصی اشنایی با روش های تامین مالی‬ ‫صادراتی ب��ا حضور مدیران بانک توس��عه صادرات و‬ ‫صندوق توس��عه صادرات به منظور تب��ادل فناوری با‬ ‫محوریت تسهیالت اعتبار خریدار و فروشنده‪ ،‬پیش‬ ‫و پس از حمل‪ ،‬ضمانت های ارزی و ریالی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی بانک توس��عه صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬حسین حس��ینیان‪ ،‬رئیس اداره صادرات کاال‬ ‫و سرمایه گذاری داخل کش��ور بانک توسعه صادرات‬ ‫ایران در این نشس��ت که در مح��ل معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬تمرکز‬ ‫بانک توسعه صادرات بر حمایت از صادرات و پوشش‬ ‫ریس��ک های صادراتی اس��ت و نخستین بانکی است‬ ‫که در داخل کشور شرکت های دانش بنیان را تامین‬ ‫مالی می کند‪.‬‬ ‫حس��ینیان در ادام��ه تش��ریح تس��هیالت بانک‬ ‫توس��عه صادرات ای��ران‪ ،‬اف��زود‪ :‬در ادام��ه فراه��م‬ ‫کردن بس��ترهای الزم برای تامی��ن مالی پروژه های‬ ‫فناورانه و با توجه به فرمایش��ات رهبرمعظم انقالب‬ ‫درب��اره افزای��ش ارزش اف��زوده تولی��دات داخل��ی‪،‬‬ ‫حمایت و توانمندس��ازی ش��رکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫صن��دوق پژوه��ش و نواوری ش��ریف‪ ،‬با مش��ارکت‬ ‫دانش��گاه صنعتی ش��ریف‪ ،‬به منظ��ور تامی��ن مالی‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان‪ ،‬راه اندازی ش��د؛ در این‬ ‫راستا درخواست های ش��رکت های دانش بنیان پس‬ ‫از بررسی و کارشناس��ی های الزم در مسیر دریافت‬ ‫تسهیالت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫حس��ینیان گفت‪ :‬خدمات بان��ک در قالب خدمات‬ ‫ارزی و ریال��ی‪ ،‬اعط��ای تس��هیالت اعتب��اری ب��ه‬ ‫صادرکنندگان‪ ،‬اعطای تس��هیالت ریال��ی و ارزی از‬ ‫محل منابع صندوق توسعه ملی ارائه می شود‪ ،‬در این‬ ‫میان اعطای تس��هیالت به ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫براس��اس تفاهمنامه ه��ای منعقد ش��ده ادامه دارد؛‬ ‫همچنین بانک توسعه صادرات عاملیت اعطای یارانه‬ ‫س��ود تس��هیالت صادراتی و تخفیف کارمزد صدور‬ ‫ضمانتنامه خدمات فنی و مهندسی را برعهده دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬خدمات ریالی بانک توس��عه‬ ‫صادرات مشابه سایر بانک هاست و در بخش خدمات‬ ‫ارزی افتتاح ‪.‬‬ ‫ حساب جاری و پس انداز‪ ،‬افتتاح سپرده‬ ‫مدت دار ارزی‪ ،‬انجام حواله های وارده و صادرش��ده‬ ‫ارزی‪ ،‬گش��ایش اعتبار اس��نادی واردات��ی و تمامی‬ ‫خدم��ات مرتبط ب��ا اعتب��ارات اس��نادی صادراتی‪،‬‬ ‫نقل وانتق��االت ارزی داخل��ی و خارجی و نیز صدور‬ ‫انواع ضمانتنامه های ارزی را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫رئیس اداره صادرات کاال و س��رمایه گذاری داخل‬ ‫کشور بانک توس��عه صادرات ایران‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تس��هیالت اعطایی بانک توسعه صادرات در سال ‪،۹۵‬‬ ‫افزون ب��ر ‪۵۱۸‬میلیاردری��ال‪ ،‬در س��ال ‪ ،۹۶‬مبل��غ‬ ‫‪۹۴۰‬میلیاردریال و تا پایان مرداد سال جاری به رقم‬ ‫‪۴۲۳‬میلیاردریال رسیده که با نرخ ‪۱۲‬درصد از محل‬ ‫منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی اذع��ان کرد‪ :‬تس��هیالت اعطایی ب��ا تلفیق با‬ ‫منابع بانک با نرخ ‪۱۴‬درصد در اختیار فعاالن عرصه‬ ‫دانش بنیان قرار می گیرد‪ .‬حسینیان به خط اعتباری‬ ‫‪‍۲۰۰‬میلیون دالری بان��ک مرکزی به صدور خدمات‬ ‫گام توسعه ای موسسه ملل در سال ‪97‬‬ ‫یکی از حوزه هایی که در ایران بسیار با ان مشکل داریم‬ ‫و نیاز اس��ت که صنعت بانکی ایران برای تامین بودجه ان‬ ‫ورود کند حوزه درمان و کمبود بیمارس��تان اس��ت چون‬ ‫در ای��ران ب��ا توجه به رش��د جمعیت‪ ،‬تخت ه��ای موجود‬ ‫بیمارس��تانی پاسخگوی مردم نیس��ت و بنابه گفته معاون‬ ‫درم��ان وزارت بهداش��ت میانگین تخت بیمارس��تانی در‬ ‫کو نیم برای هر هزار نفر و در برخی مناطق تهران‬ ‫کشور ی ‬ ‫(ش��رق وجنوب) نیم برای هزارنفر اس��ت که کمبود شدید‬ ‫تلقی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش «اخبار بانک» بر همین اس��اس میان موسسه‬ ‫اعتباری ملل و وزارت بهداشت همکاری در این زمینه انجام‬ ‫ش��ده و تفاهمنامه ای که میان شرکت گروه توسعه اقتصاد‬ ‫ملل وابس��ته به موسس��ه اعتباری ملل و وزارت بهداشت‬ ‫و درم��ان به امضا رس��ید و بنا ش��د در تکمی��ل و تجهیز‬ ‫بزرگ ترین بیمارستان اموزشی با ‪۷۵۰‬تخت و تکمیل چند‬ ‫بیمارس��تان با هم مش��ارکت کنند‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬امین‬ ‫ج��وادی در ایین امضای تفاهمنامه موسس��ه اعتباری ملل‬ ‫و وزارت بهداش��ت گفت‪ :‬به منظور ساخت و تکمیل چندین‬ ‫بیمارس��تان در شهرهای تهران‪ ،‬مشهد مقدس و رشت‪ ،‬این‬ ‫همکاری انجام می شود‪ .‬این عملیات توسعه ایی ازسوی یکی‬ ‫از ارکان موسس��ه ملل یعنی گروه توسعه اقتصاد ملل انجام‬ ‫می شود‪ .‬گروه توس��عه اقتصاد ملل(سهامی خاص) در تاریخ‬ ‫‪1389/06/31‬با ش��ماره‪ ۳۸۵۱۳۲‬در اداره ثبت ش��رکت ها‬ ‫و موسس��ه های تهران به ثبت رسیده اس��ت‪ .‬هم اکنون این‬ ‫ش��رکت وابسته به موسس��ه اعتباری عس��کریه است‪ .‬این‬ ‫مجموعه در تاریخ ‪1394/04/06‬به شرکت مدیریت سرمایه‬ ‫امیدتوس(شمسات) و در دی‪ ۱۳۹۵‬دوباره به «گروه توسعه‬ ‫اقتصاد ملل» تغییر نام داده اس��ت‪ .‬موضوع فعالیت شرکت‬ ‫براساس اساسنامه در قالب عقود اسالمی به این شرح است‪:‬‬ ‫مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی‬ ‫ک��ه در امر تولید‪ ،‬خدمات و بازرگانی فعالیت دارند؛ دریافت‬ ‫نمایندگ��ی از موسس��ه های و ش��رکت های معتبر داخلی و‬ ‫خارجی برای تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت؛‬ ‫انج��ام هرگونه عملیات و معامالت مج��از ریالی‪ ،‬خدماتی و‬ ‫تجاری مجاز در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با فعالیت های‬ ‫ش��رکت یا به منظور تسهیل و بهسازی فعالیت های شرکت؛‬ ‫مش��اوره در ام��ور س��رمایه گذاری و مدیری��ت واحده��ای‬ ‫اقتصادی و س��رمایه گذاری های انجام شده در قالب قرارداد‬ ‫خدمات مدیریتی و انجام سرمایه گذاری که به طور مستقیم‬ ‫یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد‪.‬‬ ‫فنی و مهندس��ی به کش��ور عراق اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این تس��هیالت با نرخ سود ‪ ۵‬درصد و مدت پرداخت‬ ‫تس��هیالت یک س��اله به پیمان��کاران واجدش��رایط‬ ‫که از س��وی انجمن صادرکنن��دگان خدمات فنی و‬ ‫مهندس��ی و س��تاد توس��عه روابط اقتصادی ایران و‬ ‫عراق پرداخت ش��ده است ‪ .‬وی دوره تسهیالت بانک‬ ‫توسعه صادرات را برای کاال و خدمات مصرفی یک ماه‬ ‫تا ‪۳‬س��ال‪ ،‬کاالی واس��طه ای یک تا ‪۳‬س��ال‪ ،‬کاالی‬ ‫س��رمایه ای ‪۳‬تا ‪۵‬سال‪ ،‬خدمات فنی و مهندسی یک‬ ‫تا ‪ ۳‬سال و برای سرمایه گذاری ‪ ۳‬سال و بیشتر اعالم‬ ‫کرد و در ادامه گف��ت‪ :‬وثیقه های الزم برای دریافت‬ ‫تس��هیالت بانک توس��عه صادرات ش��امل وثیقه های‬ ‫غیرمنق��ول‪ ،‬اوراق مش��ارکت‪ ،‬تضمین ه��ای دولتی‪،‬‬ ‫ضمانتنامه ه��ای صن��دوق ضمانت صادرات‪ ،‬س��هام‪،‬‬ ‫س��پرده‪ ،‬ضمانتنامه بانک��ی‪ ،‬س��فته و قرارداردهای‬ ‫الزم االجراس��ت‪ .‬حس��ینیان تس��هیالت بانک را در‬ ‫‪۳‬بخ��ش میان مدت‪ ،‬بلندم��دت و کوتاه مدت تعریف‬ ‫کرد و افزود‪ :‬هر بخش از تسهیالت یادشده متناسب‬ ‫با نیاز شرکت های دانش بنیان در بخش های گوناگون‬ ‫فرایند صادراتی انها ارائه می شود‪ .‬وی گفت با اهتمام‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در زمینه پیشبرد و توسعه‬ ‫ص��ادرات خدم��ات فنی ومهندس��ی‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫این حوزه توانس��ته اند با صدور فناوری های بومی به‬ ‫بازارهای جهانی حضور موثری در عرصه فناوری های‬ ‫بین الملل��ی داش��ته و طرح های بس��یاری را به اجرا‬ ‫می رس��انند‪ .‬حس��ینیان اذع��ان ک��رد‪ :‬در این میان‬ ‫بانک توسعه صادرات درراستای رسالت خود گام های‬ ‫مهم��ی را را در زمین��ه حمای��ت از صادرکنن��دگان‬ ‫خدم��ات فنی و مهندس��ی ب��ه کش��ورهایی مانند‬ ‫ونزوئال‪ ،‬سوریه‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫جمهوری اذربایج��ان‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬امارات و س��ودان‬ ‫برداشته اس��ت‪ .‬این نشس��ت از سلسله نشست های‬ ‫کسب وکار دانش بنیان است که به همت معاونت نهاد‬ ‫ریاست جمهوری برگزار می شود‪.‬‬ ‫بانک صنعت ومعدن مشاور صنعتگران کشور‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل بان��ک صنعت ومعدن‬ ‫در س��فر به اس��تان گیالن با استاندار این اس��تان دیدار و‬ ‫تو معدن‪ ،‬حسین مهری‬ ‫گفت وگو کرد‪ .‬به گزارش بانک صنع ‬ ‫ک��ه برای دی��دار و گفت وگو با مقامات اس��تانی و بازدید از‬ ‫طرح های صنعتی اس��تان گیالن س��فر کرده‪ ،‬ضمن دیدار‬ ‫با مصطفی س��االری اس��تاندار این اس��تان گزارش��ی را از‬ ‫اقدام های این بانک در حوزه های زیرس��اخت‪ ،‬پتروشیمی‪،‬‬ ‫نی��روگاه‪ ،‬فوالد و همچنین تامی��ن مالی بنگاه های کوچک‬ ‫و متوسط ارائه و تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه بدنه کارشناسی‬ ‫بانک صنعت ومعدن کارامد و قوی اس��ت و در کنار اعطای‬ ‫تس��هیالت به بنگاه های صنعتی به عنوان یک مش��اور نیز‬ ‫صنعتگران کش��ور را همراه��ی می کن��د‪ .‬وی گفت‪ :‬بانک‬ ‫تو معدن در س��ال ‪ 1396‬مبلغ ‪10‬هزار میلیاردتومان‬ ‫صنع ‬ ‫تسهیالت به ‪3000‬واحد صنعتی پرداخته و سهم واحدهای‬ ‫کوچک و متوس��ط از تس��هیالت این بانک در س��ال ‪ 96‬از‬ ‫‪ 26‬درصد به ‪ 36‬درصد افزایش پیدا کرده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به کسب رتبه سوم ازسوی این بانک در زمینه تامین مالی‬ ‫طرح های کوچک و متوس��ط در قال��ب طرح رونق تولید از‬ ‫اختصاص ‪ 13‬درصد از تس��هیالت این بانک به اس��تان های‬ ‫کمتر توس��عه یافته در س��ال ‪ 96‬گفت و اج��رای بانکداری‬ ‫متمرکز در بانک صنعت ومعدن را از اقدام های این بانک در‬ ‫ س��ال ‪ 1396‬برشمرد‪ .‬مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک‬ ‫صنع��ت و معدن تصریح کرد‪ :‬مش��تری مداری و همگامی و‬ ‫همراهی با مش��تریان جزو اولویت های اصلی و اساسی این‬ ‫بانک اس��ت و تالش داریم تا روند خدمت به مش��تریان را‬ ‫تسریع بخش��یم‪ .‬مهری بیان کرد‪ :‬بانک صنعت ومعدن در‬ ‫اس��تان گیالن توانسته کارنامه درخش��انی را از خود به جا‬ ‫بگ��ذارد و با تامین مالی پروژه های صنعتی‪ ،‬عالوه بر کمک‬ ‫به صنعتی ش��دن این استان‪ ،‬نقش چشمگیری را در ایجاد‬ ‫اش��تغال ایفا کند‪ .‬س��االری اس��تاندار گی�لان نیز ضمن‬ ‫خوش��امدگویی به مدیرعامل بان��ک صنعت ومعدن و هیات‬ ‫همراه‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به نقش محوری این بانک در توس��عه‬ ‫اقتصادی کشور این بانک می تواند از امکانات و ظرفیت های‬ ‫بالق��وه و بالفعل اس��تان گی�لان برای پیش��رفت اقتصادی‬ ‫این منطقه اس��تفاده کند‪ .‬وی ضم��ن قدردانی از اقدامات‬ ‫قابل تحسین بانک صنعت ومعدن در توسعه صنعتی کشور‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬مایه خوش��حالی است که همزمان با سایر نقاط‬ ‫کشور‪ ،‬بانک صنعت و معدن در این استان نیز با تامین مالی‬ ‫بو کار‬ ‫طرح های صنعتی‪ ،‬نقش محوری در بهبود فضای کس ‬ ‫ایفا کرده است‪.‬‬ ‫انتقال حواله های ارزی مشتریان بانک ملی‬ ‫ش��عب ارزی بانک ملی ایران امادگی دارند با اس��تفاده از‬ ‫شبکه وسیع شعب و واحدهای خارج از کشور و کارگزاران‪،‬‬ ‫نس��بت به انتقال و انجام حواله های ارزی مش��تریان اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬س��پرده ارزی‬ ‫روش��ی ایمن ب��رای حف��ظ ارزش دارایی و پول ب��ا امکان‬ ‫بهره من��دی از حداکثر س��ود س��پرده گذاری به طور ارزی و‬ ‫امکان برداش��ت وجه پیش از سررسید که بانک ملی ایران‬ ‫برای مشتریان خود فراهم کرده است‪.‬‬ ‫با افتتاح این سپرده که روشی مطمئن برای مصون ماندن‬ ‫از نوس��ان های بازار ارز نیز به ش��مار می رود‪ ،‬سپرده گذاران‬ ‫می توانند هر زمان که بخواهند اصل و س��ود سپرده خود را‬ ‫به همان اسکناس تودیعی دریافت کنند‪.‬‬ ‫حداق��ل مبل��غ ب��رای س��پرده م��دت دار ارزی مع��ادل‬ ‫ه��زار دالر ب��وده و ش��رایط عموم��ی برای این حس��اب ها‬ ‫مانن��د افتت��اح حس��اب ریال��ی اس��ت‪ .‬ش��عب ارزی بانک‬ ‫مل��ی ای��ران همچنین امادگی دارند با اس��تفاده از ش��بکه‬ ‫وس��یع ش��عب و واحدهای خ��ارج از کش��ور و کارگزاران‪،‬‬ ‫نس��بت به انتقال و انجام حواله های ارزی مش��تریان اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫پیاپی ‪2467‬‬ ‫استان ها‬ ‫نشس��ت خب��ری حس��ن رمضان��ی مدی��رکل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری خراسان جنوبی‬ ‫و عرب��ی معاون گردش��گری اداره کل می��راث فرهنگی به‬ ‫مناسبت روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری برگزار‬ ‫شد‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫خراسان جنوبی اطالع رسانی در حوزه گردشگری را برای‬ ‫جذب گردشگر مهم دانست و عنوان کرد‪ :‬مسافرت‪ ،‬امری‬ ‫اختیاری است و اعتقاد داریم که رسانه ها با نقش سازندگی‬ ‫که در جامعه دارند یکی از همکاران ما به شمار می ایند‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�هیالت ارزان ب�ه فع�االن ح�وزه‬ ‫گردشگری‬ ‫‹ ‹شعار روز جهانی گردشگری‬ ‫از خراس��ان جنوب��ی رمضانی با‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫بیان اینکه ش��عار س��ال ج��اری روز جهانی گردش��گری‬ ‫« گردشگری الکترونیکی» است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با همت بخش‬ ‫خصوص��ی و پایگاه جهانی بیابان ل��وت واقعیت مجازی از‬ ‫بیابان لوت طراحی ش��ده اس��ت که بتوانیم از این طریق‬ ‫جاذبه برای جذب گردش��گر ایجاد کنیم‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینکه از ابتدای س��ال جاری نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته گردش��گران خارجی ورودی به خراسان جنوبی‬ ‫رش��د ‪ ۳۸‬درص��دی داش��ته است‪،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با‬ ‫توسعه زیرس��اخت های مکان های گردشگری و اقامتی‪،‬‬ ‫منظم بودن پروازها و دیگر زیرس��اخت ها می توانیم ورود‬ ‫گردش��گران را افزایش دهیم‪ .‬رمضانی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫مدت اقامت گردش��گران خارجی را از ‪ ۸‬س��اعت به ‪ ۳‬روز‬ ‫در خراس��ان جنوبی افزایش داده ایم‪،‬گفت‪ :‬توانس��تیم با‬ ‫معرفی درست جاذبه های گردش��گری؛ خراسان جنوبی‬ ‫را در فهرس��ت ‪ ۵‬شرکت ملی و بین المللی گردشگری قرار‬ ‫دهیم تا برای استان ما هم بسته سفر ایجاد کنند‪.‬‬ ‫رحم��ت اهلل میرزاعل��ی‪ -‬مدی��ر کل راه اه��ن‬ ‫شمال شرق ‪ ۲‬در نشستی که با دادستان‪ ،‬معاونان‬ ‫اس��تاندار و تن��ی چن��د از مدی��ران کل در محل‬ ‫ایستگاه راه اهن اینچه برون برگزار شد؛ با تاکید بر‬ ‫اهمیت جایگاه راه اهن در کشور گفت‪ :‬ایجاد بندر‬ ‫خش��ک اینچه برون و برقراری خطوط بین المللی‬ ‫گ��رگان ‪ -‬اینچه ب��رون موج��ب تح��ول اقتصادی‬ ‫منطقه خواهد ش��د و اداره کل راه اهن شمال شرق‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری‬ ‫رمضانی با اش��اره به ‪ ۳۱‬پروژه گردش��گری با گشایش‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۵‬میلیون تومانی و تجهیز زیرس��اخت های‬ ‫گردش��گری افزود‪ :‬در بخش خصوص��ی ‪ ۲‬میلیارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون تومان سرمایه گذاری انجام شده است که در هفته‬ ‫گردش��گری در اس��تان به بهره برداری می رسد‪ .‬مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری خراسان‬ ‫جنوبی با بیان اینکه برای نخس��تین بار در استان از ردیف‬ ‫اعتبارات ش��اخص های توسعه اقتصادی ‪ ۳‬میلیارد تومان‬ ‫به تامین اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و راه برای اقامتگاه های گردشگری‬ ‫هزینه شده اس��ت عنوان کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۸۷‬میلیارد تومان‬ ‫یارانه س��ود تس��هیالت و ‪ ۲۵‬میلیارد تومان تسهیالت به‬ ‫فعاالن گردشگری اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫تحول اقتصادی منطقه با خطوط بین المللی گرگان‪-‬اینچه برون‬ ‫‪ ۲‬ام��اده حمل ونقل‪ ،‬انتقال بار و ترانزیت کاالهای‬ ‫شرکت ها و افراد و تاجران است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل راه اهن‬ ‫شمال ش��رق ‪ ،۲‬محمد رضا قربانی در این نشس��ت‬ ‫به اقدامات انجام ش��ده و در ح��ال انجام این اداره‬ ‫کل پرداخ��ت و افزود‪ :‬راه اهن شمال ش��رق ‪ ۲‬در‬ ‫حوزه صادرات و حمل ونقل و ترانزیت کاال‪،‬صادرات‬ ‫کلینک��ر و اهن االت به کش��ورهای ترکمنس��تان‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪:‬ﺍﻓﺮﻭﺯ ﺷﻬﻴﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻳﺮﺝ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪:‬ﻫﻴﺮﺑﺪ‬ ‫ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ‪:‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫‪ 9509971026900772‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ‪.‬‬ ‫‪ 110/73166‬ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ‪ 169‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻴﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ‬ ‫ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709981026900589‬ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 169‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 1397/8/19‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 15:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110/73163‬ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ‪ 169‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﻼﺳﻪ ‪/96‬ﺍﺟﺮﺍ‪962762/‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 148‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻟﻪ ‪ 1‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﻐﺮﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﻮﺭ ﺧﺸﺘﭙﻰ ﺑﺎﻭﻛﺎﻟﺖ‬ ‫ﻣﻬﺪﻯ ﺳﺘﺎﺭﻯ ﻓﺮﺟﻰ ‪ 2‬ﺭﺑﺎﺏ ﭘﻮﺭ ﻋﻠﻴﻘﻠﻰ ﺍﭘﭽﻰ ‪ 3‬ﺑﺘﻮﻝ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﻮﺭ ﺧﺸﺘﭙﻰ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺍﻣﻴﻦ‬ ‫‪ 2‬ﺷﺎﻫﻴﻦ ‪ 3‬ﺭﻗﻴﻪ ‪ 4‬ﻟﻴﻼ ‪ 5‬ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻫﻤﮕﻰ ﺷﻬﺮﺕ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﻮﺭ ﺧﺸﺘﭙﻰ ‪ 6‬ﺑﺘﻮﻝ ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﺎﻥ‬ ‫‪ 7‬ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻪ ﺷﺎﻩ ﭘﺮﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻠﻚ ﻣﺸﺎﻉ ﻭ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻣﺎﻥ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ‬ ‫ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﻮﺭ ﺧﺸﺘﭙﻰ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺷﺮﻓﻰ ﺣﻤﻘﻴﻪ ﻭ ﺍﺻﻐﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﻮﺭ ﺧﺸﺘﭙﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼﻙ‬ ‫ﺛﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 4476/55545‬ﺑﺨﺶ ‪ 7‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺑﺴﻴﺞ ﺍﻓﺴﺮﻳﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ‬ ‫ﺛﺮﻭﺗﻰ ﭘﻼﻙ ‪ 70‬ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻭ ﭘﻼﻙ ‪ 72‬ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ‬ ‫ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ‪ 120‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌﻪ ‪1638‬‬ ‫ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 55545‬ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ‪ 4476‬ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ‪15230‬‬ ‫ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ‪ 7‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﻪ ﻭ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺛﻰ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻳﻚ ﺩﻫﻨﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺵ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﺩﻫﻨﻪ ﻣﻔﻴﺪ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪ 3/20‬ﻣﺘﺮ ﻭ ﻋﻤﻖ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 5/15‬ﻣﺘﺮ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻞ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 3/05‬ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻋﻤﻖ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 1/20‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )‪ 16/48‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﻤﻜﻒ ﻭ ‪ 3/85‬ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻟﻜﻦ( ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 62/50‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﺷﻬﺮﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 12/000/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 97/7/24‬ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 8:30‬ﺍﻟﻰ ‪ 9:30‬ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ‬ ‫ﺷﺮﻭﻉ ﻭﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺑﻬﺎﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺒﺾ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻬﺎﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﺩﻩ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ‪.‬‬ ‫‪110/73150‬‬ ‫‹ ‹پروژه های در دست اجرا‬ ‫رمضان��ی عمده ترین پروژه های گردش��گری را هتل‬ ‫س��نتی در باغ عمارت معصومیه با پیشرفت فیزیکی ‪۶۰‬‬ ‫درصد‪ ،‬نخس��تین کمپ بیابانی در کویر دهسلم با اعتبار‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلی��ون تومان و فاز یک باغ عمارت ش��وکت اباد‪،‬‬ ‫کلنگ زنی هتل س��نتی در فردوس ب��ا اعتبار ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫تومان دانست و بیان کرد‪ :‬فاز یک هتل کویر به زودی به‬ ‫بهره برداری می رس��د‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دس��تی و گردشگری خراس��ان جنوبی از افتتاح ‪ ۳‬دفتر‬ ‫گردشگری در شهرستان های بشرویه‪ ،‬بیرجند و طبس‬ ‫خب��ر داد و عنوان ک��رد‪ :‬به زودی اس��تان قدس رضوی‬ ‫در دیگ رس��تم مجمع اقامتی و تفریح��ی با اعتبار ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد تومان احداث خواهد کرد‪.‬‬ ‫عربی مع��اون گردش��گری اداره کل میارث فرهنگی‬ ‫و صنایع دس��تی خراس��ان جنوب��ی نی��ز از حضور ‪۱۲‬‬ ‫گردش��گر المانی و گروهی از ملیت های مختلف از ژاپن‬ ‫و نیوزلند فردا به شهرس��تان طبس س��فر خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پرداخت ‪ ۱۱‬میلیاردتومان تسهیالت از‬ ‫اعتبارات اشتغالزایی روستایی و عشایر گفت‪ ۹ :‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلی��ون تومان از طریق صندوق توس��عه ملی و‬ ‫تفاهمنامه ه��ای ‪ ۴‬جانبه ‪ ۲۲‬میلی��ون تومان به فعاالن‬ ‫حوزه گردشگری پرداخت شده است‪ .‬معاون گردشگری‬ ‫خراس��ان جنوبی خاطرنش��ان کرد‪ ۲ :‬میلیارد تومان از‬ ‫س��وی اداره کل و ‪ ۴‬میلی��ارد توم��ان از طریق اعتبارات‬ ‫بانک انصار به متقاضیان حوزه گردش��گری تس��هیالت‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی ارائه می ش��ود‪ .‬عربی تامین زیرساخت ها را‬ ‫اولویت جذب گردشگر دانست و عنوان کرد‪ :‬برق رسانی‬ ‫به ش��هر تون‪ ،‬قنات جهانی بلده ب��ا اعتبار ‪ ۱۴۰‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬ابش��ار گیوک‪ ،‬رب��ات خوش��اب‪ ،‬اقامتگاه های‬ ‫شهرستان های بشرویه و طبس‪ ،‬مجمتع تجاری دیدار‪،‬‬ ‫احیای بافت تاریخی ش��وکت اباد ب��ا اعتبار ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬ایج��اد مخ��زن بتنی ب��ا اعتب��ار ‪ ۲۴۰‬میلیون‬ ‫تومانی برای هتل کوهس��تان و روستاهای اطراف‪ ،‬تهیه‬ ‫مخزن بتنی‪ ۳۰‬هزار لیتری ب��رای یکی از اقامتگاه های‬ ‫شهرس��تان س��رایان را بخش��ی از پروژه های در دست‬ ‫اقدام و گشایش��ی هفته گردشگری اعالم کرد‪ .‬در پایان‬ ‫جلسه از نرم افزار واقعیت مجازی بیابان لوت با اعتبار ‪۱۲‬‬ ‫میلیون تومان رونمایی شد‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻭﺭﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫و قزاقس��تان و ایج��اد خطوط فرعی مش��خص و‬ ‫جانمایی فضاهای مناس��ب برای ایج��اد انبارهای‬ ‫عموم��ی و غالت فعالیت های خوبی انجام داده که‬ ‫باعث رش��د حمل ونقل بین المللی به نسبت مشابه‬ ‫سال گذشته شده است‪ .‬وی ضمن ارائه گزارش به‬ ‫حاضران و بیان برخ��ی برنامه های اینده این اداره‬ ‫کل ادامه داد‪ :‬یکی از مواردی که در س��ال جاری‬ ‫برای ما در حوزه ریلی ش��رق دریای خزر (خطوط‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻧﺪﺭﺍﻧﻴﻚ ﻛﺸﻴﺸﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻭﺍﻗﺎﺭﺷﺎﻙ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻋﺒﺪﻭﺱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻧﺪﺍﺭﻧﻴﻚ‬ ‫ﻛﺸﻴﺸﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709981026900570‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 169‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/8/23‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110/73156‬ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ‪ 169‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺳﺮﺩﺍﺭﻯ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﻛﺮﻡ ﺻﻔﺮﻯ ﻗﻠﻌﻪ ﻛﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪2378‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 970855/12/97‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﻬﻴﻦ ﺩﺧﺖ ﺻﻨﻴﻊ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 33361‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1397/1/18‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ‪ 1 :‬ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺳﺮﺩﺍﺭﻯ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 2378‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ‪ 1331/12/24‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ‬ ‫ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ‬ ‫ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪110/73143‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 12‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 1‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﺎﺷﺎﺍﻟﻪ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﻃﻠﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺟﺐ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709981045100396‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻼﺣﻰ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪ 518‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 97/5/6‬ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ‬ ‫ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ‪ 1 :‬ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﻃﻠﺐ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 3484‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪1340‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ 2‬ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﻃﻠﺐ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 2778‬ﻣﺘﻮﻟﺪ‬ ‫‪ 1332‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ 3‬ﺣﺴﻦ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﻃﻠﺐ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪11778‬‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1346‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ 4‬ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﻃﻠﺐ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪ 20164‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1334‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ 5‬ﻣﺎﺷﺎﺍﻟﻪ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﻃﻠﺐ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 3605‬ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 1336‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ‬ ‫ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 110/73493‬ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 451‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﻟﻪ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻰ ﭼﮕﺎﻧﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻪ ﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﻟﻪ ﭼﮕﻨﻰ‬ ‫ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709981026900673‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 169‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/8/23‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 15:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫‪ 110/73161‬ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ‪ 169‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ریلی اینچه ب��رون) دارای اهمیت بود اس��تفاده از‬ ‫خطوط ریلی برای صادرات و حمل ونقل‪ ،‬انتقال بار‬ ‫به کشورهای ‪( Cis‬ترکمنستان‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬روسیه‬ ‫و‪ ) ...‬و ترانزی��ت کاال از این حوزه اس��ت‪ .‬معاونان‬ ‫استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان نیز‬ ‫سخنانی بیان کردند و وجود خطوط ریلی را یکی‬ ‫از ظرفیت های خوب اس��تان گلستان دانستند‪ .‬در‬ ‫ادامه مدیران حاضر در جلسه نیز سخنانی پیرامون‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۲‬میلیارد تومان‬ ‫از سوی اداره‬ ‫کل و ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫تومان از طریق‬ ‫اعتبارات‬ ‫بانک انصار به‬ ‫متقاضیان حوزه‬ ‫گردشگری‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫ارائه می شود‬ ‫حمل ونق��ل و ص��ادرات از طریق خط��وط ریلی‪،‬‬ ‫اس��تقبال از س��رمایه گذاران و تاجران و بازرگانان‬ ‫و برط��رف کردن موانع موجود مط��رح کردند‪ .‬در‬ ‫ادامه دادستان مرکز استان ‪ ،‬معاون استاندار و تنی‬ ‫چند از مدیران کل دس��تگاه های اجرایی استان از‬ ‫روند اجرای پروژه های ایستگاه راه اهن اینچه برون‬ ‫‪ ،‬خطوط ریلی و فضاهای تخلیه و بارگیری بازدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺛﺎﻟﺚ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻪ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪88/8/20-964‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 881352/15‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻫﺎﺩﻯ ﻛﺮﻣﻰ ﻭ ﺍﻛﺒﺮ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺳﺮﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﺩﺭﺱ‬ ‫ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪97/9/19‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ 11/30‬ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﺨﺎﺩ‬ ‫ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/72877‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 15‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻭﺭﻭﺩ ﺛﺎﻟﺚ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻪ ﺭﺿﻮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺭﻓﻊ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ‪ 4476/8171‬ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609982168800007‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 46‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 97/10/4‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10/00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/72876‬‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 46‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﺩﻩ ﭘﻮﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻟﻬﻪ ﺭﺷﻴﺪﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﻤﻴﺪ ﺩﻩ ﭘﻮﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪ 01166‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 97/5/30‬ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 961886‬ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ‬ ‫ﻋﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/72875‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 2‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻧﺮﻳﻤﺎﻥ ﭘﺎﺭﻳﻨﻪ ﻭ ﮔﻴﻮ ﭘﺎﺭﻳﻨﻪ‬ ‫ﻭ ﭘﻮﺭ ﺷﺴﺐ ﭘﺎﺭﻳﻨﻪ ﻭ ﻣﻬﻴﻦ ﺩﺧﺖ ﻧﻮﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 970272‬ﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﻰ ﻭ ﺭﻗﻴﻪ ﻓﺘﺤﻰ ﺍﻗﺪﻡ ﻭ ﻣﻠﻮﻙ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻃﺒﻖ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110/72874‬ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ‪ 110‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﺘﻤﻊﻗﻀﺎﻳﻰﻋﺪﺍﻟﺖﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺧﻮﺵ ﻓﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻟﻰ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ ،‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 110‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻨﺎﺧﺴﺮﻭ‪ -‬ﭘﻼﻙ ‪ 73‬ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 97/8/20‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 11‬ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻻ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺭﺍﻯ ﻣﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/72873‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ثبت ‪ ۳۵۰۰‬گزارش‬ ‫مردمی در سامانه ‪۱۲۴‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت قم‬ ‫گف��ت‪ ۳۵۰۰ :‬گزارش مردمی در س��امانه ‪۱۲۴‬‬ ‫ثبت ش��ده است که نش��ان دهنده اعتماد مردم‬ ‫به بارزس��ان س��ازمان اس��ت‪ .‬محمود سیجانی‬ ‫افزود‪ :‬در نیمه نخس��ت س��ال ج��اری از ‪۵۱۶۹‬‬ ‫مورد گزارش رس��یده به س��ازمان حدود ‪۳۵۰۰‬‬ ‫م��ورد ان تلفن��ی‪ ۵۲۷ ،‬مورد ش��کایت کتبی‪،‬‬ ‫‪ ۱۱۱‬مورد ش��کایت حض��وری‪ ۹ ،‬مورد از پرتال‬ ‫س��ازمان حمایت تولید کننده و مصرف کننده و‬ ‫‪ ۱۰۴۱‬م��ورد گزارش از طری��ق پیامگیر به طور‬ ‫ش��بانه روز دریافت شده است‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عموم��ی س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫جلس��ه تنظیم بازار‪ ،‬رئیس سازمان سامانه ‪۱۲۴‬‬ ‫را گوش ش��نوای بازرس��ان س��ازمان دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در راستای نظارت دقیق‪ ،‬هدفمند‪،‬‬ ‫موث��ر و به دنبال ان برخورد س��ریع با متخلفان‬ ‫‪۳۵‬درصد گزارش های دریافتی از س��امانه ‪۱۲۴‬‬ ‫منج��ر به تش��کیل پرون��ده و ارجاع ب��ه مراجع‬ ‫قضایی شده است‪ .‬سیجانی با بیان اینکه حداقل‬ ‫زمان رس��یدگی به گزارش ها حدود ‪ ۳۰‬دقیقه از‬ ‫زمان گزارش است‪،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال جاری ‪ ۱۴‬پرونده از ‪ ۵۲۷‬شکایت‬ ‫کتبی منجر به توافق و رضایت ش��اکی ش��ده و‬ ‫باقی با تنظیم برگه گزارش به اداره کل تعزیرات‬ ‫حکومتی معرفی شده اند‪ .‬وی بیشتر گزارش های‬ ‫رسیده به سامانه را شامل تخلف های گرانفروشی‪،‬‬ ‫احتکار‪ ،‬کم فروشی و امتناع از عرضه عنوان کرد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت قم با‬ ‫تش��کر از همکاری و تعامل اتاق اصناف با حوزه‬ ‫معاونت بازرس��ی و نظارت س��ازمان اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��امانه ‪ ۱۲۴‬ب ه شکل مس��تمر با حضور نیروی‬ ‫انس��انی به طور تمام وقت به تماس ها پاسخ داده‬ ‫و شبانه ب ه وس��یله پیامگیر گزارش های مردمی‬ ‫دریافت می شود‪ .‬وی در پایان از تمام شهروندان‬ ‫خواس��ت تلفنی با ش��ماره ‪ ۱۲۴‬تماس گرفته و‬ ‫ب��ا دریافت کد پیگیری از نتیج��ه گزارش خود‬ ‫اگاه شوند‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻴﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪ :‬ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻴﺎﻥ‬ ‫ﭘﻴﺮﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻴﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻃﺒﻖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 960875‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9609970013901643‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 96/12/15‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 195‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪4/006/648/050‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ )ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 96/1/20 -263373‬ﺑﺎﻧﻚ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ(‬ ‫ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 139/792/682‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ )ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ‪ 39/659/833‬ﺭﻳﺎﻝ( ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﺍﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺣﻖ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ‬ ‫ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻜﻢ‪ ،‬ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎ ﺍﺧﺬ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪ ،‬ﻳﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ ‪73‬‬ ‫ﺁ‪ .‬ﺩ‪ .‬ﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 9‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪ .‬ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻳﺎ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ‬ ‫‪110/72872‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ 195‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609980251000497‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 2211‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪23‬‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9709970251000352‬ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ 97/2/10 :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎﺋﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻔﻘﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻔﻘﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻮﻧﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 68/11/11‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 235‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ‪ 2211‬ﻛﻪ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 88/11/12‬ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ 2‬ﻣﺎﺩﻩ ‪ 11‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻔﻘﻪ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺥ ‪96/9/1‬‬ ‫ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/72871‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ 2211‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 23‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫خبر‬ ‫خراسان جنوبی در بسته گردشگری ‪ ۵‬شرکت ملی و بین المللی‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫وتجارت قم خبر داد‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫پیاپی ‪2467‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫حساب کتاب نرخ «تورم» چگونه است؟‬ ‫مشکلی به نام‬ ‫تورم ساختاری‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫گروه گزارش‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹‪ ‬روش های محاسبه نرخ تورم‬ ‫در انتش��ارات مرکز امار ای��ران از ‪ ۳‬روش ن��رخ تورم برای‬ ‫اس��تفاده برنامه ریزان و تصمیم گیران و پژوهشگران محاسبه‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنابراین منظور از نرخ تورم کل‪ ،‬نرخ تورم تغییرات‬ ‫ش��اخص نرخ مصرف کننده در ‪ ۱۲‬ماه منتهی به ماه موردنظر‬ ‫نسبت به دوره مشابه قبل است‪.‬‬ ‫اج��رای طرح نرخ امارگیری از کاالها و خدمات مورد مصرف‬ ‫خانوارهای شهری و روستایی یکی از مهم ترین طرح های مرکز‬ ‫امار ایران است که با همکاری معاونت امار و اطالعات سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی استان ها در مناطق شهری و روستایی با‬ ‫مراجع��ه به واحدهای عرضه کاال و خدمات مصرفی خانوارها و‬ ‫قیمت گیری کاالهای منتخب اجرا می شود‪ .‬در این باره معاونت‬ ‫ام��ار و اطالعات س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی اس��تان ها‬ ‫به عنوان بازوان اجرایی مرکز امار ایران بر اس��اس شرح وظایف‬ ‫اقدام به تولید امار و اطالعات اس��تانی بر اس��اس استانداردها‪،‬‬ ‫تعاریف علمی و فنی و شیوه نامه های ابالغی می کند‪.‬‬ ‫به طورکل��ی مراحل ن��رخ در چرخ��ه اقتص��اد در ‪ ۳‬بخش‬ ‫«تولید»‪« ،‬توزیع» و «مصرف» تفکیک می شود‪ .‬ان بخش که‬ ‫به طور روزمره در افکار عمومی بیشتر اشناست و مورداستفاده‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬تورم یا تغییرات نرخ در بخش «مصرف» بوده و‬ ‫از طریق محاسبه شاخص نرخ مصرف کننده (‪ ،)CPI‬به دست‬ ‫می اید و میزان تغییرات ان نس��بت به دوره های خاص میزان‬ ‫تورم مصرف کننده یا همان تورم کل (ش��هری و روستایی) را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬از طرف دیگر برای تعیین میزان تورم در بخش‬ ‫«تولیدکننده» شاخص نرخ تولیدکننده (‪ )PPI‬در بخش های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬انرژی‪ ،‬خدمات و کش��اورزی محاس��به و ارائه‬ ‫می ش��ود‪ .‬در مرحله «توزیع» نیز از شاخص نرخ عمده فروشی‬ ‫(‪ ،)WPI‬شاخص نرخ صادرات (‪ )XPI‬و شاخص نرخ واردات‬ ‫(‪ )MPI‬ب��رای بررس��ی می��زان تغییرات قیمت��ی این بخش‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین اقالم کاال و خدمات سبد کاالی خانوار‬ ‫بر اس��اس اس��تانداردهای جهانی‪ ،‬برای جمع اوری اطالعات‬ ‫پایه و محاسبه شاخص نرخ کاالها و خدمات مصرفی خانوارها‬ ‫تعیین یک س��بد کاالی پایه ضروری اس��ت‪ .‬این سبد پایه به‬ ‫تغییر سال پایه‪ ،‬فنی است‬ ‫کام�ران ن�دری‪ ،‬کارش�ناس پول�ی‪ -‬بانک�ی‪ :‬ب��رای‬ ‫اندازه گیری ش��اخص تورم شاخص الس��پیرز را مورداستفاده‬ ‫قرار می دهیم‪ .‬در این شاخص باید وزنی را برای قیمت ها در نظر‬ ‫بگیریم‪ .‬این وزن بر اس��اس س��هم کاالهایی که ما در یک سال‬ ‫معین در سبد خود مورداستفاده قرار می دهیم‪ ،‬تعیین می شود‬ ‫و ان س��ال معین را س��ال پایه می نامی��م‪ .‬در اقتصاد ما تحول‬ ‫قیمت ها خیلی زیاد اس��ت و ای��ن امر بر رفتار مصرفی خانوارها‬ ‫تاثیر می گذارد و یکی از دالیلی اس��ت که س��ال پایه باید تغییر‬ ‫کند‪ .‬درگذش��ته س��ال پایه‪ ،‬سال ‪ ۸۶‬بود و تا پیش از این هم سال ‪ ۸۳‬بود‪ .‬تغییر سال پایه‪،‬‬ ‫ویژه ایران نیست‪ ،‬از انجایی که به دلیل افزایش نرخ سهم کاالها در سبد مصرفی ما تغییر‬ ‫می کند‪ ،‬طبیعی است که سال پایه هم تغییر می کند‪.‬‬ ‫درنتیجه س��هم کاالهایی که مصرف می کنید در س��بد کاالی��ی تغییر می کند‪ ،‬به طور‬ ‫نمونه در سال ‪ ۷۶‬مسکن بیشترین سهم را در سبد کاالیی خانوار داشت و این امر در سال‬ ‫‪ ۸۳‬تغییر کرد‪ .‬هرچند ممکن اس��ت بازهم نرخ مسکن بیش��ترین سهم را در سبد خانوار‬ ‫داشته باشد اما اگر ان زمان ‪ ۵۰‬درصد هزینه خانوار به مسکن مربوط می شده است اکنون‬ ‫ممکن اس��ت این رقم ‪ ۳۰‬درصد ش��ده باشد‪ .‬به این ترتیب این مسئله در میانگین قیمتی‬ ‫که ما به دس��ت می اوریم می تواند بسیار تاثیرگذار باشد‪ .‬اگر سهم مصرف در سبد کاالیی‬ ‫خانوار تغییر پیدا کرده باش��د و ما ان را لحاظ نکرده باشیم‪ ،‬میانگین نادرستی از قیمت ها‬ ‫را محاسبه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫در این روند ش��ما میانگین قیمت ها را نسبت به قیمت های همان سال پایه می سنجید‬ ‫و در محاسبه هر دو میانگین چه میانگین قیمت های سال جاری و چه میانگین نرخ سال‬ ‫پایه‪ ،‬مبنا همان س��هم کاالهایی است که ما در سال پایه درنظر گرفته ایم‪ .‬در این روند اگر‬ ‫سهم کاالها تغییر کرده باشد این مقایسه درست عمل نمی کند‪.‬‬ ‫اگ��ر کارشناس��ان بانک مرکزی که امار بودجه خان��وار را تعیین می کنند به این نتیجه‬ ‫برسند که سهم کاالها در سبد خانوار به اندازه فراوانی تغییر کرده است پیشنهاد می دهند‬ ‫سال پایه را تغییر دهیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫یکی از بزرگ ترین دغدغه های دولت ها در دهه های گذشته کنترل تورم بوده است‪ .‬ایران جزو کشورهایی‬ ‫به ش��مار می رود که همواره با تورم ‪ ۲‬رقمی روبه رو بوده و معدود س��ال هایی توانس��ته تورم را تک رقمی کند‪.‬‬ ‫کمترین و بیش��ترین نرخ تورم در ‪ ۴‬دهه گذش��ته در ایران به ترتیب در دهه ‪ ۵۰‬در سال های ‪ ۵۷‬و ‪ ،۵۹‬در دهه‬ ‫‪ ۶۰‬در سال های ‪ ۶۴‬و ‪ ،۶۹‬در دهه ‪ ۷۰‬در سال های ‪ ۷۰‬و ‪ ۷۴‬و در دهه ‪ ۸۰‬سال های ‪ ۸۴‬و ‪ ۸۷‬محقق شده است‪.‬‬ ‫کمترین میزان مربوط به دوره جنگ ایران و عراق و س��ال ‪ ۶۴‬با ‪ ۶.۹‬درصد و بیش��ترین میزان مربوط به س��ال‬ ‫‪ ۷۴‬یعنی س��ال نخس��ت برنامه دوم توسعه و دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی با ‪ ۴۹.۴‬درصد بوده است‪ .‬البته‬ ‫رش��د اقتصادی در دولت هاشمی مثبت و توس��عه اقتصادی مشهود بوده اما تورم ‪ ۴۰‬درصدی در سال پایانی‬ ‫دولت احمدی نژاد با رشد منفی ‪ ۴.۵‬درصدی اقتصاد سال ‪ ۹۱‬روبه رو شده است یعنی تورم باال با رکود و رشد‬ ‫منف��ی اقتصادی یا رک��ود تورمی‪ .‬باالترین نرخ تورم پس از انقالب هم مربوط به س��ال های ‪ ۷۴‬و ‪ ۹۲‬گزارش‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در این سال ها نرخ تورم به ترتیب ‪ ۴۰.۴‬و‪ ۳۴.۷‬درصد اعالم شد‪ .‬همین مرور کوتاه نشان می دهد‬ ‫که اقتصاد ایران همواره نس��بت به ‪ ۲‬عامل بی انضباطی مالی و بی انضباطی های پولی واکنش نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه طوری ک��ه بی انضباطی های مالی در دوران رونق نفتی با افزایش تقاض��ا در اقتصاد به تورم دامن می زند و‬ ‫بی انضباطی های پولی در کاهش دفعی ارزش پول ملی خود را نش��ان می دهد‪ .‬از س��وی دیگر نرخ تورم یکی از‬ ‫مباحثی اس��ت که ارتباط مس��تقیمی با اقتصاد و معیشت جامعه دارد و مفهومی اشنا برای عموم مردم است‪،‬‬ ‫بنابراین برخی ش��هروندان به دلیل بی اطالعی از روش های محاس��به ان ممکن اس��ت تعابیر و برداشت های‬ ‫مختلفی از ان داشته باشند و در تفسیر ان دچار خطا شوند‪ .‬براساس تصمیم بانک مرکزی نرخ تورم از مرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬بر اس��اس س��ال پایه ‪ ۱۳۹۵‬محاسبه و اعالم شد‪ .‬براین اساس سال پایه تعیین شده و محاسبه نرخ تورم‬ ‫از سال ‪ ۱۳۹۰‬به ‪ ۱۳۹۵‬تغییر یافت‪ .‬از سال ‪ ۱۳۱۵‬تا کنون سال های ‪،۱۳۶۱ ،۱۳۵۳ ،۱۳۴۸ ،۱۳۳۸ ،۱۳۱۵‬‬ ‫‪۱۳۸۳، ۱۳۷۶ ،۱۳۶۹‬و سال ‪ ۱۳۹۰‬به عنوان سال های پایه جدید انتخاب و نرخ های تورم براساس این سال ها‬ ‫محاسبه و اعالم شده است‪.‬‬ ‫دالیل فن��ی مانند تغیی��ر ماهیت کاالها‪ ،‬حذف ی��ک کاال از‬ ‫مصرف عموم خانوارها و س��ایر دالیل فنی هرچند سال یک بار‬ ‫متناسب با تغییر سال پایه موردبازنگری قرار می گیرد‪ .‬تعیین‬ ‫سبد پایه در واقع برای تعیین قیمت گیری از کاالهایی است که‬ ‫بیش��تر مردم از ان استفاده می کنند بنابراین به دالیل علمی‬ ‫ممکن اس��ت بس��یاری از کاالهایی ک��ه در خانوارهای اندکی‬ ‫مورداس��تفاده قرار می گیرند‪ ،‬در س��بد عموم��ی خانوارها قرار‬ ‫نگرفته و در محاس��به نرخ تورم در نظر گرفته نش��ود‪ .‬بر اساس‬ ‫اخرین ویرایش طرح فنی در سال ‪ ،۱۳۹۷‬بر اساس سال پایه‬ ‫معادل ‪ ۱۳۹۵‬برای محاس��به شاخص نرخ و نرخ تورم کشور و‬ ‫اس��تان ها‪ ،‬درمجموع حدود ‪ ۴۵۰‬قلم از سبد کاالها و خدمات‬ ‫مورد مص��رف خانوارها (به طور عمده کاالها و خدمات عمومی‪،‬‬ ‫روزمره و پرمصرف بیش��تر خانوارها)‪ ،‬هر ماه از طریق مراجعه‬ ‫ب��ه واحده��ای ارائه این کااله��ا و خدمات نرخ گیری ش��ده و‬ ‫موردبررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع روش های محاسبه نرخ تورم‬ ‫محاس��بات نرخ تورم به چند روش انجام می شود‪ -۱ :‬روش‬ ‫محاسبه ها و براوردها‬ ‫دقیق تر می شود‬ ‫ناص�ر ذاک�ری‪ -‬کارش�ناس‬ ‫اقتصاد‪ ::‬س��ال پایه س��الی است‬ ‫که نوسان زیادی در ان سال وجود‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬برای همین به عنوان‬ ‫مبن��ا ق��رار می گیرد و با ش��اخص‬ ‫‪ ۱۰۰‬همه چیز را براساس ان سال‬ ‫می سنجند‪ .‬در طول زمان هرچند‬ ‫س��ال یک بار این س��ال تغییر می کند به خاط��ر اینکه نباید‬ ‫خیلی از سال پایه فاصله بگیریم زیرا هرقدر فاصله زیاد شود‪،‬‬ ‫محاسبات هم به همان اندازه به هم می خورد‪ .‬فرض کنید اگر‬ ‫در ‪ ۴۰‬س��ال گذشته سال پایه را تغییر نمی دادیم چه اتفاقی‬ ‫برای اقتصاد ما می افتاد‪ .‬تغییر سال پایه ارتباطی با غیرواقعی‬ ‫شدن اعداد و ارقام ندارد و درحقیقت روش محاسبه نرخ تورم‬ ‫همان است اما عدد و شاخص ها تغییر می کند‪ .‬تنها اثری که‬ ‫تغییر س��ال پایه دارد این اس��ت که محاس��به و براوردها را‬ ‫دقیق تر می کند زیرا هرقدر از سال پایه فاصله بگیریم ممکن‬ ‫اس��ت براوردها مق��داری غیردقیق ش��وند‪ .‬بنابراین تغییر‬ ‫س��ال پایه در نرخ تورم تاثیری نمی گ��ذارد و فقط یک بحث‬ ‫محاسباتی است‪ .‬از سوی دیگر از انجایی که در فضای واقعی‬ ‫اقتصاد‪ ،‬سبد مصرف و نسبت کاالها با یکدیگر تغییر می کند‬ ‫و بعضی کاالهای جدید استفاده می شود اهمیت تغییر سال‬ ‫پایه را می توان بهتر درک کرد‪.‬‬ ‫به این ترتیب کارشناس��ان در انتخاب س��ال پایه سعی بر‬ ‫انتخاب س��الی دارند که از ش��وک ارزی و اث��ار تحریم های‬ ‫کمتری بر اقتصاد داشته باشد‪.‬‬ ‫تورم ماه جاری نس��بت به ماه قبل ‪ -۲‬روش تورم ماه نس��بت‬ ‫به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ‪ -۳‬روش نرخ تورم‬ ‫ناش��ی از ش��اخص تغییرات در ‪ ۱۲‬ماه منته��ی به ماه جاری‬ ‫نسبت به دوره مشابه سال قبل‪ .‬به طور معمول در علم اقتصاد‬ ‫محاس��به نرخ تورم متوسط ‪ ۱۲‬ماه از اولویت برخوردار بوده و‬ ‫به دلیل اینکه چون ‪ ۲‬روش نخس��ت یک مقطع زمانی خاص‬ ‫و کوت��اه در حد یک ماه را می بینند ک��ه امکان تعمیم ان به‬ ‫یک س��ال وجود ن��دارد؛ بنابراین بهتری��ن روش (مورد توافق‬ ‫بیش��تر اقتصاددانان) تعیین نرخ تورم اس��ت که بتواند تصویر‬ ‫دقیقی از نرخ تورم در یک دوره ‪ ۱۲‬ماهه (ساالنه) را بیان کند‪،‬‬ ‫روش «نرخ تورم حاصل از تغییرات شاخص در ‪ ۱۲‬ماه منتهی‬ ‫به ماه جاری نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل (روش سوم)»‬ ‫است‪ .‬البته در انتشارات مرکز امار ایران هر ‪ ۳‬روش نرخ تورم‬ ‫براس��اس اس��تفاده برنامه ریزان و تصمیم گیران و پژوهشگران‬ ‫محاسبه می شود اما منظور از نرخ تورم کل‪ ،‬نرخ تورم تغییرات‬ ‫شاخص نرخ مصرف کننده در ‪ ۱۲‬ماهه منتهی به ماه موردنظر‬ ‫نسبت به دوره مشابه قبل است‪.‬‬ ‫‪ ۲‬نرخ مختلف تورم از ‪ ۲‬متولی‬ ‫جاوید بهرامی‪ -‬کارشناس اقتصاد‪:‬‬ ‫در زمینه داده های اقتصادی که مهم ترین‬ ‫انه��ا تولید ناخالص داخل��ی و نرخ تورم‬ ‫است از گذشته دور بانک مرکزی و مرکز‬ ‫ام��ار ایران ای��ن کار را انج��ام می دادند‪.‬‬ ‫دو مرکز با محاس��به ای��ن ‪ ۲‬نرخ درواقع‬ ‫می توانن��د به هم پیام دهند تا در صورت‬ ‫ب��روز هرگونه مش��کلی برای رف��ع ان تالش کنند‪.‬‬ ‫ضرورتی ندارد نرخ تورم ‪ ۲‬نهاد عددی یکسان باشد‪.‬‬ ‫دس��ت کم اینها از نظر تع��داد مراکزی که اطالعات‬ ‫را جم��ع اوری می کنند و همچنین س��بد مصرفی‪،‬‬ ‫متفاوت هستند حتی اگر محاسبه یک شکل و سال‬ ‫پایه هم یک شکل باشد باز این دو شاخص نرخ که‬ ‫تهیه شود تفاوت دارند‪ .‬وقتی این تفاوت وجود دارد‬ ‫باید همفکری کنند که چرا چنین تفاوت هایی بروز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر به دلیل اینکه سهم بخش روستایی‬ ‫قابل توجه است با این حال هنوز جمعیت روستایی‬ ‫در برخی از اس��تان ها پررنگ اس��ت‪ .‬بنابراین باید‬ ‫اطالع��ات ن��رخ را ب��ه تفکی��ک مناطق ش��هری و‬ ‫روس��تایی جمع اوری کنی��م و درنظر داش��ت که‬ ‫محاس��به نرخ تورم در مناطق روستایی قابل توجه‬ ‫است‪ .‬شاخص نرخ در واقع مانند دستگاهی است که‬ ‫تب را می سنجند‪.‬‬ ‫سیاس��ت گذار بای��د از کل وضعی��ت زندگ��ی و‬ ‫تغییرات مطلع باش��د (به اصط�لاح دمای وضعیت‬ ‫اقتصادی را بس��نجد)‪ .‬ن��رخ تورمی که‬ ‫م��ا به طور معم��ول می بینیم نرخ تورم‬ ‫در مناطق شهری اس��ت‪ .‬درصورتی که‬ ‫ن��رخ تورم روس��تایی در برخ��ی موارد‬ ‫بیشتر از نرخ تورم شهری است بنابراین‬ ‫اگ��ر فقط با نرخ تورم ش��هری بخواهیم‬ ‫سیاست گذاری کنیم اندکی خطا ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬ضروری اس��ت اطالعات نرخ در‬ ‫مناطق روس��تایی را داشته باش��یم‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫سبدها در مناطق ش��هری و روستایی هم متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬در مناطق شهری نرخ مسکن اگر ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫افزایش یابد با توجه به اینکه س��هم مسکن در سبد‬ ‫خانوار ش��هری ‪ ۳۲‬درصد است طبیعی است فشار‬ ‫شدیدی به سبد هزینه خانوار شهری وارد می شود‬ ‫اما در مناطق روستایی به دلیل اینکه سهم مسکن‬ ‫در س��بد هزینه خانوار روس��تایی ‪ ۱۲‬درصد است‬ ‫تغییر نرخ مس��کن فش��اری زیادی بر س��بد هزینه‬ ‫خانوار روستایی وارد نمی کند‪.‬‬ ‫ای��ن درحال��ی اس��ت که ضری��ب م��واد غذایی‬ ‫برعک��س اس��ت‪ .‬در مناط��ق روس��تایی س��هم‬ ‫م��واد غذای��ی در س��بد هزین��ه خان��وار باالس��ت‬ ‫ام��ا ای��ن س��هم در س��بد خان��وار ش��هری کمتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن درصورتی که الزم اس��ت ن��رخ تورم به‬ ‫تفکیک مناطق شهری و روس��تایی محاسبه شود‪،‬‬ ‫می توان نرخ تورم کامل تری را محاسبه کرد‪.‬‬ ‫چرا نرخ تورم رسمی با تجربه شخصی ما تفاوت دارد؟‬ ‫زیاد می شنویم که خیلی ها ادعا می کنند ارقام رسمی تورم‬ ‫را نبای��د جدی گرفت؛ زیرا کار خودش��ان اس��ت و ان را به‬ ‫دالیل سیاسی به عمد پایین تر از واقعیت گزارش می کنند؛‬ ‫برای نمونه تورم تیر حدود ‪ ۸‬درصد گزارش ش��ده است که‬ ‫به وضوح پایین تر از افزایش نرخ هایی است که در خریدهای‬ ‫روزمره با ان سرو کار داریم؛ اما قضیه چیست؟‬ ‫نرخ تورم اعالم ش��ده در واقع متوسط رشد نرخ ‪ ۴۷۵‬کاال و‬ ‫خدمت است که ان را سبد می نامند که هر کدام وزن خاصی‬ ‫در محاس��به نرخ نهایی ان دارن��د ( ‪ ۷۲ .۳۰‬درصد از اجاره‬ ‫مس��کن‪ ۲۶.۶۴ ،‬درصد خوراکی ها‪۹.۴۱ ،‬درصد حمل ونقل‪،‬‬ ‫‪ ۷.۱۴‬درصد بهداشت و درمان‪ ۴.۷۸ ،‬درصد پوشاک و کفش‬ ‫ک��ه این گروه ها هم ب��از ریزتر می ش��وند؛ ‪ ۶.۶۷‬درصد نان‪،‬‬ ‫‪ ۵.۹۱‬درصد گوشت‪ ۱.۸۴ ،‬درصد اموزش و‪.)...‬‬ ‫‪ -۲‬قیمت ه��ای این ‪ ۴۷۵‬قلم به طور منظم از ‪ ۳۵۷‬منطقه‬ ‫شهری و ‪ ۶۲۶‬ابادی و ‪ ۴۲۰۰۰۰‬ثبت نرخ از خرده فروشی ها‬ ‫گرد اوری می ش��ود‪ .‬طبیعی اس��ت که قیمت ه��ا در جاهای‬ ‫مختلف تفاوت زیادی داشته باشند اما میانگین انها مورد نظر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬برای محاسبه نرخ تورم اعالم شده در واقع ‪ ۲۴‬نرخ سبد‬ ‫(‪ ۲‬س��ال) استفاده می ش��ود؛ به عنوان نمونه برای محاسبه‬ ‫همین تورم تیر ‪ ۹۷‬نرخ تغییر متوس��ط نرخ سبد در ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫گذشته (تیر ‪ ۱۳۹۷‬تا مرداد ‪ )۱۳۹۶‬نسب به ‪ ۱۲‬ماه پیش از‬ ‫ان (تیر ‪ ۱۳۹۶‬تا مرداد ‪ )۱۳۹۵‬به کار گرفته می شود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬برخی اقالم س��بد می توانند افزای��ش خیلی باالیی را‬ ‫تجربه کنن��د؛ اما اثر انها در نرخ تورم بس��تگی به وزن انها‬ ‫در سبد دارد‪ ،‬برای نمونه سیگار بهمن نزدیک به ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫افزایش نرخ یافته‪ ،‬اما با توجه به ضریب اهمیتی که در س��بد‬ ‫تورم کشور (‪ ۴‬از هزار) خواهد بود اثر چندانی در نرخ نهایی‬ ‫ندارد اما اجاره مس��کن که به طور نسبی رشد کمتری داشته‬ ‫است (حدود ‪ ۱۵‬درصد) با توجه ضریب اهمیت باال (‪ ۳۳۰‬از‬ ‫هزار) اثر بسیار بیشتری نشان می دهد ‪.‬‬ ‫‪ -۵‬اف��راد مختلف س��بد متفاوت و محدودت��ری دارند که‬ ‫لزوما منطبق با سبد استاندارد تورم نیست و از این رو درصد‬ ‫افزای��ش قیمتی ک��ه حس می کنند متفاوت از نرخ رس��می‬ ‫است‪ ،‬به طور اساسی نرخ رسمی برای مقاصد سیاست گذاری‬ ‫استفاده می شود‪ ،‬نه اطالع رسانی مردم عادی‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ن��رخ ارز به ط��ور مس��تقیم ربط��ی به نرخ ت��ورم پیدا‬ ‫نمی کند؛ پول خارجی در سبد تورم جایگاهی ندارد با توجه‬ ‫به اثر ان بر نرخ کاال و خدمات «با تاخیر» روی س��بد تورم‬ ‫اثر می گذارد‪.‬‬ ‫شاید بپرسید پس براوردهای هانکه بزرگ با توجه به نرخ‬ ‫ارز از کج��ا می ای��د‪ ،‬یعنی انقدر پرت اس��ت که متوجه این‬ ‫بدیهیات نیس��ت؟ خیر‪ .‬ان بزرگوار هم استدالل های جدی‬ ‫در این ب��اره دارد که از قض��ا در مصاحبه ای با به بخش هایی‬ ‫از ان پرداخته اس��ت؛ در مکتب اتریش که به طور اساسی به‬ ‫همه این ش��اخص های تجمیعی و کالن متش��کل از تورم و‬ ‫جی دی پی و مانند ان بدبین اند؛ واهلل اعلم‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال توسعه و اقتصاد‬ ‫دریچه‬ ‫ب��روز و وجود «ت��ورم س��اختاری» یکی از‬ ‫مش��کالت و در عین حال واقعیت های اقتصاد‬ ‫ایران اس��ت ک��ه در صورت رف��ع دالیل بروز‬ ‫این ت��ورم می توانیم در یک فرایند بلندمدت‬ ‫تورم را به سمت تک رقمی شدن سوق دهیم‪.‬‬ ‫بخ��ش عمده ای از س��اختار اقتصادی که چه‬ ‫قبل از انقالب و چه پس از ان‪ ،‬از تورم در رنج‬ ‫بوده است‪ ،‬به اقتصاد نفت محور در دولت های‬ ‫مختلف در ایران برمی گردد‪.‬‬ ‫در حقیق��ت ف��روش نفت به دلی��ل افزایش‬ ‫نقدینگی در جامعه بیشترین سهم تورم زایی‬ ‫را در اقتصاد داش��ته اس��ت‪ .‬به واس��طه اینکه‬ ‫فروش نفت به نوعی فروش منابع و دارایی های‬ ‫یک کش��ور به شمار می رود و تولیدی به دنبال‬ ‫ندارد درحقیقت س��بب ایجاد تورم در کشور‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراین فروش نف��ت چه قبل از انقالب و‬ ‫چ��ه پس از ان موجب ایجاد تورم در کش��ور‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬در اقتصاد ایران‪ -‬به جز مواردی‬ ‫محدود و کوتاه مدت‪ -‬بیش از ‪ ۵۰‬س��ال است‬ ‫که با تورم دورقمی روبه رو هستیم‪ ،‬اثار بودجه‬ ‫نفتی در س��اختار اقتصادی ایران و هزینه کرد‬ ‫ان در دوره ه��ای مختلف س��بب ایجاد تورم‬ ‫ش��ده و ای��ن رویک��رد همچن��ان ادام��ه دار‬ ‫است‪.‬‬ ‫عوام��ل دیگ��ری نیز در کنار ای��ن اقتصاد‬ ‫نفتی س��بب تورم فزاینده شده است‪ ،‬ازجمله‬ ‫اینکه در کشور همیشه میزان مصرف بیش از‬ ‫تولید ب��وده و توازن ان به نفع افزایش میزان‬ ‫مصرف‪ ،‬سبب ایجاد تورم شده است‪ .‬افزایش‬ ‫نرخ رش��د نقدینگی در دولت های مختلف از‬ ‫دیگ��ر عوامل افزایش نرخ تورم اس��ت چراکه‬ ‫دولت ها با کس��ری بودجه اق��دام به افزایش‬ ‫نقدینگی می کنند‪.‬‬ ‫در کل نرخ رش��د نقدینگی در جامعه نرخ‬ ‫غیرمعقولی به نظر می رسد و مدام نیز در حال‬ ‫افزایش اس��ت‪ .‬این میزان نقدینگی در کشور‬ ‫س��بب چالش عم��ده در اقتصاد ایران ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاه��ش ارزش پ��ول ملی از دیگ��ر دالیل‬ ‫افزایش ن��رخ ت��ورم در اقتصاد ایران اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین با رفع این مش��کالت س��اختاری به‬ ‫س��وی کنترل تورم س��اختاری و کاهش نرخ‬ ‫تورم گام برداریم‪.‬‬ ‫به ظاهر دول��ت یازدهم در این زمینه موفق‬ ‫عمل کرده و می توان منتظر کاهش نرخ تورم‬ ‫و دس��تیابی به تورم تک رقمی در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫از سوی دیگر شرط تحقق اهداف مبتنی بر‬ ‫کنترل یا کاهش تورم‪ ،‬داشتن انضباط مالی و‬ ‫بودجه ای است‪.‬‬ ‫در گام نخس��ت دولت باید در اس��تفاده از‬ ‫درامدهای نفتی چارچوب داشته باشد‪ ،‬بدون‬ ‫شک تکیه به دالرهای نفتی و استفاده از این‬ ‫درامد سرمایه ای برای مخارج جاری درنهایت‬ ‫تورم را به اقتصاد می اورد‪ .‬این تورم ناش��ی از‬ ‫فشار تقاضا است‪.‬‬ ‫وقت��ی دول��ت ب��ه واس��طه دس��تیابی به‬ ‫درامدهای نفت‪ ،‬مخارج خ��ود را باال می برد‪،‬‬ ‫در عمل تقاضا را در اقتصاد افزایش داده است‬ ‫و از انجایی که به تناس��ب این تقاضای اضافه‬ ‫شده‪ ،‬عرضه تغییر نکرده است‪ ،‬تورم بر اقتصاد‬ ‫حکمفرما می شود‪ .‬راه مقابله با این مشکل نیز‬ ‫انضباط مالی و بودجه ای است‪.‬‬ ‫اگر دولت بتواند یک چارچوب منطقی برای‬ ‫مخارج داشته باشد و تحت تاثیر افزایش های‬ ‫دفعی در درامده��ای نفتی قرار نگیرد‪ ،‬گامی‬ ‫مثبت در جهت کنترل تورم برداش��ته است‪.‬‬ ‫مج��رای دوم ایجاد تورم در کش��ور فس��اد و‬ ‫رانت جویی است‪.‬‬ ‫ک کردن و‬ ‫مب��ارزه با این پدیده نی��ز کوچ ‬ ‫چابک سازی دولت است‪،‬در این حالت جلوی‬ ‫ریخت و پاش های دولتی گرفته می ش��ود و از‬ ‫این طریق نیز می توان یکی از مجراهای مهم‬ ‫ایجاد فساد را مسدود کرد‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه اصالحات در حوزه مال��ی دولت نیازمند‬ ‫اقدامات ساختاری است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن باید ای��ن اصالحات س��اختاری‬ ‫در نظ��ام مال��ی خ��ود ایج��اد و فعالیت های‬ ‫تصدی گ��ری دولت کاهش یابد‪ .‬البته کوچک‬ ‫ک��ردن دول��ت نی��ز باید هم��راه با س��پردن‬ ‫فعالیت ها به بخش خصوصی واقعی باشد‪ ،‬در‬ ‫غیراین صورت بخش ش��به دولتی در اقتصاد‬ ‫قوی خواهد شد که قدرت انها می تواند برای‬ ‫کل اقتصاد اسیب زا باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫پیاپی ‪2467‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫خ��ود را به ی��ک فیلم دفاع مقدس��ی دیگ��ر به نام‬ ‫«ماهورا» می دهد‪ .‬فیلم سینمایی «کاتیوشا» نیز این‬ ‫هفته با فروش ‪ ۴۵‬میلیون تومانی به مجموع فروش‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۲۸۰‬میلیون تومان رس��ید تا در نهمین‬ ‫هفته از اکران در ‪ ۵۶‬سالن سینما در رده دوم فروش‬ ‫هفتگ��ی قرار گیرد‪ .‬فیلم س��ینمایی «ش��عله ور» در‬ ‫تازه ترین بررسی فروش هفتگی با ‪ ۳۴‬میلیون تومان‬ ‫گزارشی از تاثیر گرانی سکه و ارز بر هزینه جایزه های ادبی‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مرداد س��ال جاری و در روزهایی که نرخ س��که و ارز در بازارهای مختلف‬ ‫دچار نوس��ان های شدیدی ش��ده بود‪ ،‬خبر رس��ید که در ایین بزرگداشت‬ ‫یو چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی‬ ‫شایستگان تقدیر س�� ‬ ‫ایران‪ ،‬به نفرات شایسته تقدیر به جای سکه‪ ،‬وجه نقد اهدا شده است‬ ‫طراحی کتاب ایران»‪« ،‬جش��نواره کتاب و رس��انه»‪،‬‬ ‫«جشنواره کتاب و س��ینما»‪« ،‬جشنواره نقد کتاب»‬ ‫و‪ ...‬است‪ ،‬ضمن تایید مشکالت اقتصادی که دامنگیر‬ ‫برگزاری این جش��نواره های ملی ش��ده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرایط اقتصادی بعضی مس��ائل را تحمیل می کند و‬ ‫به طورقطع اصحاب فرهنگ و هنر این شرایط را بهتر‬ ‫از ما درک می کنند‪.‬‬ ‫وی با تایید حذف س��که از جایزه شایستگان تقدیر‬ ‫س��ی وچهارمین دوره جای��زه کتاب س��ال جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران ‪ -‬که ایین ان چندی پیش برگزار شد‬ ‫‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬در این ایین‪ ،‬به ناچار این اتفاق افتاد‬‫و ما به جای اینکه به هر یک از برگزیدگان ‪ ۱۰‬س��که‬ ‫تم��ام بهار ازادی بدهیم‪ ،‬با تبدی��ل مبلغ ان به وجه‬ ‫نق��د‪ ۱۵ ،‬میلیون تومان را به عنوان جایزه به هر یک‬ ‫از شایستگان تقدیر جایزه کتاب سال‪ ،‬تقدیم کردیم؛‬ ‫اگرچه مایل به این کار نبوده و دوست داشتیم به این‬ ‫عزیزان‪ ،‬سکه اهدا کنیم و حتی از طریق وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اس�لامی‪ ،‬مکاتبه هایی با بانک مرکزی انجام‬ ‫شد که اگر بش��ود با سکه هایی با قیمت های پایین تر‬ ‫این جایزه ها اعطا شود که بانک مرکزی چنین امکانی‬ ‫را منتفی اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل خان��ه کتاب افزود‪ :‬با توجه به ش��رایط‬ ‫اقتصادی کشور و شرایط موسسه خانه کتاب‪ ،‬در حال‬ ‫مذاکره و رایزنی با معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد‬ ‫و همچنین دبیر علمی جایزه کتاب س��ال هستیم که‬ ‫نحوه برگزاری جایزه چگونه باش��د و خود جایزه هم‬ ‫چه باش��د و شاید در این جایزه و سایر جوایز پیش رو‬ ‫ک��ه خانه کتاب مجری انهاس��ت‪ ،‬این اتفاق بیفتد؛ با‬ ‫اینکه به احتم��ال زیاد این تغییر انجام خواهد ش��د‬ ‫و ما به س��مت اعطای وجه نق��د به برگزیدگان جوایز‬ ‫یادش��ده برویم‪ ،‬اما هنوز در این زمینه به جمع بندی‬ ‫نهایی نرسیده ایم‪.‬‬ ‫حس��ینی پور با بیان اینکه «اصحاب فرهنگ و هنر‬ ‫ح��ق بیش��تری به گردن م��ا دارند و باید ش��ان انها‬ ‫رعای��ت ش��ود و در عین ح��ال انها هم باید ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی کش��ور را درک کنن��د»‪ ،‬جایگزین کردن‬ ‫س��که را با وجه نقد و اعط��ای ان به عنوان جایزه به‬ ‫برگزیدگان جوایز حوزه کتاب در دولت های گذش��ته‬ ‫که نوس��ان هایی در ب��ازار ارز و س��که در ان دوره ها‬ ‫به وجود امده بود‪ ،‬مس��بوق به س��ابقه عنوان کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬ما همه جایزه ه��ای حوزه کت��اب را در قالب‬ ‫یک بس��ته واحد می بینیم و به طورقطع تصمیم گیری‬ ‫نهایی درباره پرداخت سکه یا وجه نقد به برگزیدگان‬ ‫این جوایز‪ ،‬یکس��ان خواهد بود و بعد از اتخاذ تصمیم‬ ‫مقتضی‪ ،‬اطالع رسانی در این زمینه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش��ی که «خبرگزاری کت��اب ایران‬ ‫(ایبنا)» (وابس��ته به خانه کتاب) چند س��ال قبل‪،‬از‬ ‫تع��داد س��که های اهدایی به برگزی��دگان جوایز ملی‬ ‫حوزه کتاب منتش��ر ک��رد‪ ،‬تنها در س��ال ‪ ،۹۲‬برای‬ ‫جایزه گام اول ‪ ۴۶‬سکه‪ ،‬جایزه کتاب فصل ( ‪ ۳‬دوره)‬ ‫‪ ۲۶۲‬سکه‪ ۵۱ ،‬نیم سکه و ‪ ۱۰‬ربع سکه‪ ،‬جایزه جالل‬ ‫ال احم��د ‪ ۷۵‬س��که‪ ،‬جای��زه نقد کتاب ‪ ۱۲۰‬س��که‪،‬‬ ‫جای��زه جهانی کتاب س��ال جمهوری اس�لامی ‪۶۳۰‬‬ ‫سکه‪ ،‬جایزه کتاب س��ال ‪ ۴۸۱‬سکه و ‪ ۹‬نیم سکه‪ ،‬به‬ ‫اثاری از هاکنی‪ ،‬فرانسیس و بنکسی در حراج ساتبیز‬ ‫اث��اری از هنرمندان بن��ام در س��اتبیز هنگ کنگ چکش‬ ‫می خورن��د به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬اثاری از هنرمن��دان بنام در‬ ‫ساتبیز روز نخست اکتبر برابر با ‪ ۹‬مهر در هنگ کنگ چکش‬ ‫می خورن��د‪ .‬در این میان حدود ‪ ۱۴۰‬اثر به فروش می رس��د‬ ‫ک��ه می ت��وان از مهم ترین انها ب��ه اث��اری از دیوید هاکنی‪،‬‬ ‫سم فرانسیس و بنکسی اشاره کرد‪.‬‬ ‫در حراج روز نخس��ت اکتبر‪ ،‬در ساتبیز هنگ کنگ اثری از‬ ‫ژائو چونیا یا نرخ پیش��نهادی یک میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار تا ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار دالر هنگ کنگ‪ ،‬اثری از سم فرانسیس با نرخ پیشنهادی یک‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تا ‪ ۲‬میلیون دالر هنگ کنگ‪ ،‬کاری از دیوید هاکنی‬ ‫یا نرخ پیش��نهادی یک میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار تا ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫دالر هنگ کنگ‪ ،‬اثری از گئورگ ُکندو با نرخ پیش��نهادی یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار تا ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار دالر هنگ کنگ‪ ،‬کاری‬ ‫از نارا یوش��یتومو با نرخ پیشنهادی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تا‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار دالر هنگ کنگ‪ ،‬کاری از بنکس��ی با‬ ‫نرخ پیش��نهادی ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۳.۵‬میلیون دالر هنگ کنگ و اثری‬ ‫از کوزام��ا یایوی یا نرخ پیش��نهادی ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲.۵‬میلیون دالر‬ ‫چک��ش خواهد خورد‪ .‬س��ات ِبیز یک حراج خان��ه چندملیتی‬ ‫امریکایی است که یکی از بزرگترین حراجی های اثار هنری‪،‬‬ ‫جواهر و مجموعه ها را اداره می کند‪ .‬س��اتبیز چهارمین حراجی قدیمی‬ ‫جهان اس��ت که همچنان در ‪ ۹۰‬مرکز در ‪ ۴۰‬کش��ور فعال اس��ت‪ .‬در‬ ‫دسامبر ‪( ۲۰۱۱‬زمستان ‪ )۱۳۹۰‬ساتبیز دارای ‪ ۱۴۴۶‬کارمند در جهان‬ ‫بود و در ان سال بزرگ ترین تجارت اثار هنری را در جهان با مجموع‬ ‫فروش ‪ ۵.۸‬میلیارد دالر در اختیار داشت‪.‬‬ ‫برگزیدگان و شایستگان تقدیر این جایزه ها اعطا شد‪.‬‬ ‫احتمال حذف کامل سکه از جوایز ملی حوزه کتاب‬ ‫و تبدی��ل ان به وج��ه نقد در حالی مطرح می ش��ود‬ ‫که اواخر س��ال گذش��ته هم «مجید غالمی جلیسه»‬ ‫مدیرعام��ل وقت خانه کتاب‪ ،‬از کاهش ‪ ۱۰‬س��که ای‬ ‫جایزه اثار ترجمه ای کتاب س��ال جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران خبر داده و ب��ه مهر گفته بود‪« :‬جایزه های اثار‬ ‫ترجم��ه ای برگزیده ب��ه ‪ ۲۰‬س��که و جایزه های اثار‬ ‫ترجمه ای شایسته تقدیر به ‪ ۸‬سکه کاهش پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این تصمیم دبیرخانه جایزه کتاب س��ال برای‬ ‫عطف توجه بیش��تر به مسئله تالیف در مقابل ترجمه‬ ‫بوده اس��ت»‪ .‬ای��ن در حالی بود که پی��ش از ان هم‬ ‫مسئوالن وزارت ارش��اد اظهار نظرهای قابل تاملی در‬ ‫رابط��ه با کاهش س��که های جوایز مل��ی حوزه کتاب‬ ‫و همچنی��ن تاخیرهای طوالنی م��دت در اعطای این‬ ‫جوایز به نفرات برگزیده‪ ،‬عنوان کرده بودند؛ از جمله‬ ‫در اذر ‪« ،۱۳۹۴‬حسین نوش ابادی» سخنگوی وقت‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اس�لامی‪ ،‬علت کاهش تعداد‬ ‫سکه های جایزه جالل ال احمد را «اسانی در پرداخت‬ ‫انه��ا» عنوان کرده و گفت��ه بود‪« :‬به نظ��ر ما اعتبار‬ ‫جایزه ها ب��ه میزان هدیه نقدی و کمیت ان نیس��ت‬ ‫و ما ب��ا معیار مق��دار جایزه‪ ،‬جوایز را اعتبارس��نجی‬ ‫نمی کنیم»‪.‬‬ ‫وی در عین ح��ال تاکید کرده ب��ود‪ :‬البته از ابتدای‬ ‫ش��کل گیری ای��ن جایزه ب��ه دلیل اهمی��ت موضوع‪،‬‬ ‫س��قف هدیه ان ب��اال درنظر گرفته ش��ده بود‪ ،‬اما در‬ ‫ادامه مس��ئوالن برای تامین اعتبار ان با مشکل روبه‬ ‫رو ش��دند و متوجه ش��دیم برای تامین ب��ا توجه به‬ ‫محدودیت منابع مالی‪ ،‬هر س��ال با معضالتی روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ ،‬ب��ه همین خاط��ر در ش��ورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگ��ی و در کمیس��یون مربوط مقرر ش��د میزان‬ ‫س��که های این جایزه کاهش پی��دا کند که البته این‬ ‫نشان داد گاهی تصمیم هایی می گیریم که مجبوریم‬ ‫بعد در ان تجدیدنظر کنیم‪.‬‬ ‫تنها در سال ‪،۹۲‬‬ ‫برای جایزه گام‬ ‫اول ‪ ۴۶‬سکه‪،‬‬ ‫جایزه کتاب‬ ‫فصل ( ‪ ۳‬دوره)‬ ‫‪ ۲۶۲‬سکه‪۵۱ ،‬‬ ‫نیم سکه و ‪۱۰‬‬ ‫ربع سکه‪ ،‬جایزه‬ ‫جالل ال احمد‬ ‫‪ ۷۵‬سکه‪ ،‬جایزه‬ ‫نقد کتاب ‪۱۲۰‬‬ ‫سکه‪ ،‬جایزه‬ ‫جهانی کتاب‬ ‫سال جمهوری‬ ‫اسالمی ‪۶۳۰‬‬ ‫سکه وجایزه‬ ‫کتاب سال‬ ‫‪ ۴۸۱‬سکه و‬ ‫‪ ۹‬نیم سکه‪ ،‬به‬ ‫برگزیدگان‬ ‫و شایستگان‬ ‫تقدیر این‬ ‫جایزه ها‬ ‫اعطا شد‬ ‫رکورد علیخانی در باشگاه پرفروش ها‬ ‫رم��ان «خاما» نوش��ته یوس��ف علیخانی که‬ ‫دومین رمان این نویسنده به شمار می رود و در‬ ‫بهمن سال گذشته منتشر شد در کمتر از یکسال‬ ‫به چاپ نهم رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬یوس��ف‬ ‫علیخانی نویس��نده‪ ،‬ناشر و روزنامه نگار معاصر‪،‬‬ ‫دومی��ن رمان خود با عنوان «خاما» را از س��وی‬ ‫نش��ر اموت روانه بازار کتاب کرده است‪« .‬خاما»‬ ‫داس��تانی عاش��قانه دارد و ماجرایی را با محوریت مردمان‬ ‫ُک��رد مهاجر غرب ایران روایت می کند‪ .‬این نویس��نده در‬ ‫متن کوتاهی که همزمان با تالیف این رمان منتش��ر کرد‪،‬‬ ‫درباره ان نوش��ته اس��ت‪ :‬خاما نباید نوشته می شد‪ .‬یک بار‬ ‫یکی خیلی س��ال قبل او را زندگی کرد و در ش��بی‪ ،‬این راز‬ ‫مگو را گفت و دیگر به س��خن درنیامد‪ .‬الل شد‪.‬‬ ‫و گذشت و گذشت و گذشت تا رسید به یکی که‬ ‫کارش گفتن است‪ .‬این کلمه ها امید دارند خاما‬ ‫زنده شود و ان راوی هم‪ .‬به رقص و به رنگ زرد و‬ ‫قرمز این حلقه اتش باید که جاری شد‪ .‬علیخانی‬ ‫در مقام نویسنده پیش از این رمان بیوه کشی را‬ ‫منتشر کرده بود و مجموعه داستان های عروس‬ ‫بید‪ ،‬قدم به خیر مادربزرگ من بود و اژدها کشان نیز از دیگر‬ ‫اثار منتشر شده او به شمار می رود‪ .‬خاما همچنین همزمان‬ ‫با چاپ نهم به ش��کل صوتی و با صدای نویس��نده از سوی‬ ‫موسسه اوانامه منتشر شده است‪ .‬کتاب صوتی خاما در ‪۱۳‬‬ ‫ساعت و ‪ ۵۰‬دقیقه در سایت اوانامه قابل بارگذاری است‪.‬‬ ‫علیرضا داوودنژاد‬ ‫کارگردان سینما‬ ‫ی��داهلل صم��دی‪ ،‬ی��ک حرف��ه ای تمام عیار‪،‬‬ ‫خوش قریحه‪ ،‬متخصص‪ ،‬خالق‪ ،‬خوش مشرب‬ ‫تو فن کار و ب��ازار و تولید‪ ،‬توزیع‬ ‫و اش��نا به فو ‬ ‫و نمای��ش‪ ،‬مدی��ر صنف��ی‪ ،‬کارگ��ردان موفق‪،‬‬ ‫تهیه کنن��ده حرف��ه ای و از بانی��ان نهض��ت‬ ‫تعاونی های تولید و پخش بود‪ .‬او با فیلم زیبای‬ ‫«اتوبوس» درخشید و به سرعت جایگاه خود را‬ ‫به عنوان سینماگر حرفه ای و فردی صاحب نظر‬ ‫در امور مدیریتی و صنفی پیدا و تثبیت کرد‪ .‬او‬ ‫یکی از مواهبی بود که تحوالت تاز ه س��ینمای‬ ‫ایران به همراه اورده بود‪ .‬به وجود امدن بازاری‬ ‫ام��ن ک��ه رقیب خارجی در ان مس��لط نبود و‬ ‫از تولی��د با کیفیت حمایت می ش��د و خالقیت‬ ‫ارزش پی��دا کرده بود‪ ،‬س��ینمای ای��ران را در‬ ‫استانه دورانی تازه قرار داد‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫نس��ل ت��ازه فیلم س��ازی در ایران پ��ا به عرصه‬ ‫حیات گذاشت و نس��ل های خالق پیشین نیز‬ ‫به تجربه هایی درخش��ان دست زدند و بهترین‬ ‫اث��ار خ��ود را خلق کردند‪ .‬صم��دی در چنین‬ ‫عرص��ه ای امکان ظه��ور و بروز پی��دا کرد و با‬ ‫موفقی��ت در تولید‪ ،‬توزی��ع‪ ،‬نمایش و مدیریت‬ ‫صنفی کارگردان ها و جامعه اصناف س��ینمایی‬ ‫پی��ش رفت و ب��ا وفاداری به س��ینمای ملی و‬ ‫اس��تاندارد و تمایل به انج��ام امور عام المنفعه‪،‬‬ ‫محبوبی��ت و اعتب��اری بحق پیدا ک��رد‪ .‬یداهلل‬ ‫صم��دی مثالی از ش��کوفایی تازه ای بود که در‬ ‫تاریخ س��ینمای ای��ران روی داد و برای نیروی‬ ‫انس��انی مول��د و خالق‪ ،‬ام��کان کار و موفقیت‬ ‫فراه��م کرد‪ ،‬همچن��ان که با پایان این دوران و‬ ‫در هم شکستن امنیت بازار و هجوم بازار سیاه‪،‬‬ ‫ماه��واره‪ ،‬قاچاق‪ ،‬س��رقت و تکثی��ر غیرقانونی‬ ‫فیلم ه��ا در ب��ازار و ویدیو خانگی و بازگش��ت‬ ‫س��لطه سالن ها و استارها‪ ،‬گویی دوران دیگری‬ ‫از افول هم برای سینمای ایران و هم برای یداهلل‬ ‫صمدی ها ورق خورد‪ .‬ذوق و ش��وق س��ینمای‬ ‫ملی و تمایل به نوجویی و ابتکار تضعیف ش��د‬ ‫و ب��ار دیگ��ر تقلی��د و کپی ب��رداری و بازتولید‬ ‫کلیشه های مس��تعمل تجاری و سیاسی قوت‬ ‫گرفت‪ .‬ورق که بر می گردد همه چیز و همه کس‬ ‫پوست می اندازند و چهره عوض می کنند‪ .‬او در‬ ‫میزانسن تازه ای که سیاست و سرمایه به سینما‬ ‫می داد و همه چیز جز پول و قدرت اهمیت خود‬ ‫را از دست می داد‪ ،‬نتوانست جایگاه دلخواه خود‬ ‫را پی��دا کند‪ .‬صم��دی بازیگردان خوبی بود اما‬ ‫با بازیگری میانه چندانی نداش��ت‪ .‬راستی را به‬ ‫راس��تی ارزش می دانس��ت و وفاداری به منافع‬ ‫جمعی را قلبا می س��تود‪ .‬حقد‪ ،‬حس��د و کینه‬ ‫را نمی پس��ندید‪ .‬ب��ه برد برد می اندیش��ید و از‬ ‫شکس��ت و باخت کسی ش��ادمان نمی شد‪ .‬او‬ ‫به تدریج منزوی ش��د‪ ،‬از عرصه فعالیت صنفی‬ ‫کنار رفت‪ ،‬نفس فیلمسازی اش به شماره افتاد‪،‬‬ ‫چراغ تش��کیالت تولید و توزیعش خاموش شد‬ ‫و کناره گرفت و به تدریج منزوی اما به س��رعت‬ ‫پیر ش��د‪ .‬خ��دا می داند‪ ،‬گاهی مرگ فرش��ته‬ ‫نجات می ش��ود‪ .‬روح بزرگش قرین شادمانی و‬ ‫رحمت باد‪.‬‬ ‫صمدی مسیر‬ ‫تحول سینما‬ ‫را باز کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫پس از اعطای وجه نقد به جای سکه به شایستگان‬ ‫یو چهارمین دوره کتاب سال که در سکوت‬ ‫تقدیر س�� ‬ ‫خبری انجام ش��د‪ ،‬مدیرعامل خان��ه کتاب از احتمال‬ ‫حذف س��که از جوایز ملی کتاب به دلیل نوسان های‬ ‫قیمتی ان خبر داد‪.‬‬ ‫جایزه های ادب��ی در ایران در حال��ی با هزینه های‬ ‫گوناگون��ی از ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان در دس��ت‬ ‫برگزاری اس��ت که درباره تاثیرگ��ذاری انها بر فضای‬ ‫مطالعه در کشور هنوز نمی توان به طور قطع اظهارنظر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬داس��تان جایزه ه��ای ادبی در‬ ‫ایران همواره داس��تان پراب چش��می بوده اس��ت‪ .‬از‬ ‫جایزه های��ی که قارچ گونه از دل ناش��ران و انجمن ها‬ ‫و حتی اش��خاص دوستدار ادبیات در چند سال اخیر‬ ‫زاییده ش��ده اند تا جایزه هایی که س��ال های سال و با‬ ‫مش��قت فراوان و حتی برگزاری به طور خصوصی در‬ ‫یک دفتر ب��ه حیات خود ادامه داده ان��د؛ از برگزاری‬ ‫ایین های پایانی در بزرگ ترین تاالرهای ش��هر تهران‬ ‫تا سالن کوچک یک کافی شاپ در یکی از خیابان های‬ ‫فرعی مرکز شهر؛ از ناشرانی که حامی مالی برگزاری‬ ‫یک جایزه می ش��وند تا پول نفت که برای قدردانی از‬ ‫مقام ادبیات به کار جایزه ادبی نیز امده است‪.‬‬ ‫ام��ا برگ��زاری جایزه ه��ای ادبی در ای��ران به طور‬ ‫معمول چقدر هزینه برمی دارد؟ این پرسش��ی اس��ت‬ ‫که ای��ن روزها و به دنبال مطرح ش��دن ع��دد و رقم‬ ‫برگزاری یکی از جایزه های ادبی ش��ناخته ش��ده در‬ ‫کش��ور بار دیگر ذهن اهالی ادبیات را به خود مشغول‬ ‫کرده و موض��وع اهدای جایزه ادبی را مورد توجه قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫با فرا رس��یدن پاییز و در اس��تانه هفته کتاب ‪ -‬که‬ ‫ابان هر س��ال در سراس��ر کش��ور برگزار می شود –‬ ‫جایزه های مل��ی حوزه کتاب ه��م ارام ارام به فصل‬ ‫ب��اروری نزدی��ک می ش��وند و خانه کتاب ب��ه عنوان‬ ‫موسس��ه مجری این جایزه ها دس��ت به کار انتش��ار‬ ‫فراخ��وان و تعیین دبیران علم��ی و اجرایی برای این‬ ‫جایزه ها می ش��ود؛ ام��ا موضوعی ک��ه در حال تبدیل‬ ‫ش��دن به یک دغدغه است‪ ،‬مسئله تامین منابع مالی‬ ‫موردنی��از برای برگ��زاری این جش��نواره ها و به ویژه‬ ‫اهدای جایزه به برگزیدگان انها ازس��وی این موسسه‬ ‫تابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است‪.‬‬ ‫مرداد سال جاری و در روزهایی که نرخ سکه و ارز‬ ‫در بازارهای مختلف دچار نوس��ان های شدیدی شده‬ ‫بود‪ ،‬خبر رسید که در ایین بزرگداشت از شایستگان‬ ‫یو چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری‬ ‫تقدیر س ‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬به نفرات شایسته تقدیر به جای سکه‪،‬‬ ‫وجه نقد اهدا شده است‪ .‬این مسئله که اشکارا مغایر‬ ‫با ایین نامه این جایزه ملی است‪ ،‬شاید شروعی باشد‬ ‫برای تغییر رن��گ و لعاب جوایز حوزه کتاب که البته‬ ‫مدیرعامل خانه کتاب هم ان را رد نمی کند‪.‬‬ ‫«نیکنام حسینی پور» که موسسه متبوعش مجری‬ ‫جش��نواره های فرهنگی مختلف حوزه کتاب از جمله‬ ‫«کت��اب س��ال جمهوری اس�لامی ای��ران»‪« ،‬جایزه‬ ‫جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران»‪« ،‬جایزه‬ ‫منطقه ای کتاب س��ال»‪« ،‬نش��ان ش��یرازه؛ دوساالنه‬ ‫فرهنگ زیر سایه سنگین سکه زرین‬ ‫یادداشت‬ ‫صدرنشینی‬ ‫تنگه ابوقریب‬ ‫در جدول‬ ‫فروش‬ ‫سینماها‬ ‫همزمان با هفته دفاع مقدس فیلم سینمایی «تنگه‬ ‫ابوقری��ب» که به موضوع روزهای پایانی جنگ ایران‬ ‫و ع��راق پرداخته در صدر فیلم های پرفروش هفته با‬ ‫اختالف بسیار نسبت به فیلم دوم قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در نخس��تین روزهای ماه پاییز‬ ‫ک��ه با هفته دفاع مقدس و ماه محرم همزمان ش��ده‬ ‫است به نظر می رسد توجه به فیلم هایی با موضوع های‬ ‫ارزش��ی نیز بیشتر شده اس��ت به طوری که «تنگه‬ ‫ابوقری��ب» بع��د از اینک��ه مدت ه��ا پشت س��ر فیلم‬ ‫پرف��روش «هزارپا» در رده دوم قرار داش��ت به صدر‬ ‫پرفروش های هفته رس��ید‪ .‬فیلم سینمایی «هزارپا»‬ ‫ک��ه به دلی��ل ژانر کمدی در ماه مح��رم ‪ ۱۰‬روزی با‬ ‫پ��رده نق��ره ای خداحافظی ک��رده بود ح��اال بعد از‬ ‫اکران دوباره با فروش هفتگی نه چندان مناس��ب در‬ ‫رده چه��ارم پرفروش ه��ای هفته قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «کاتیوش��ا» هم که از ابتدای اکران‬ ‫فروش به نسبت مناسبی داشت این‬ ‫با ش��یب مالیم‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫هفته به رده دوم پرفروش ها رسیده است‪« .‬شعله ور»‬ ‫تازه ترین س��اخته حمید نعمت اهلل هم که نمایش ان‬ ‫با فروش ناامید کننده ای اغا ز شده بود حاال نسبت به‬ ‫هفته های نخست‪ ،‬اقبال بهتری در گیشه داشته است‬ ‫و این هفته در رده سوم پرفروش ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «تنگه ابوقریب» این هفته با فروش‬ ‫‪ ۱۱۷‬میلی��ون تومان در صدر پرفروش ها قرار دارد و‬ ‫حاال بعد از ‪ ۷‬هفته نمایش در ‪ ۱۵۷‬س��الن سینما‪۴ ،‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۳۸۷‬میلیون تومان فروخته است‪ ۸ .‬هفته‬ ‫اک��ران «تنگه ابوقریب» در س��ینمای س��رگروهش‪،‬‬ ‫چهارش��نبه اینده ‪ ۱۱‬مهر‪ ،‬به پایان می رسد و جای‬ ‫فروش در رده س��وم پرفروش ه��ای هفته قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬این فیلم در ششمین هفته از فروش در مجموع‬ ‫با اکران در ‪ ۸۳‬س��الن س��ینما همچنان رکورد یک‬ ‫میلیارد را نزده و ‪ ۹۶۴‬میلیون تومان فروخته اس��ت‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «هزارپا» بع��د از ‪ ۱۱‬هفته اکران و‬ ‫صدرنش��ینی حاال بعد از ‪ ۲‬هفته توقف دوباره اکران‬ ‫ش��ده و این هفته فروشی بهتر از ‪ ۲۹‬میلیون تومان‬ ‫نداشته اس��ت‪ .‬این فیلم در مجموع ‪ ۱۲‬هفته نمایش‬ ‫در ‪ ۲۷‬س��الن س��ینما ‪ ۳۵‬میلی��ارد و ‪ ۵۴۲‬میلیون‬ ‫تومان فروخت��ه و همچنان پرفروش ترین فیلم تاریخ‬ ‫سینمای ایران شناخته می شود‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «داش اکل» نیز این هفته با فروش‬ ‫‪ ۲۴‬میلیون تومانی پایین تر از «هزارپا» در رده پنجم‬ ‫پرفروش های هفته قرار گرفته است‪.‬‬ ‫یداهلل صمدی‬ ‫یک حرفه ای‬ ‫تمام عیار بود‬ ‫کمال تبریزی‬ ‫کارگردان‬ ‫ی��داهلل صمدی یکی از کارگردانان و همکاران‬ ‫دلس��وز و دلنش��ین ما ب��ود‪ .‬دوران ریاس��تش‬ ‫ب��ر کانون کارگردانان فراموش نش��دنی اس��ت‪.‬‬ ‫چراک��ه رئیس��ی دوست داش��تنی‪ ،‬مهرب��ان‪،‬‬ ‫ع��ادل و موردپذیرش همگان ب��ود‪ .‬هنگام بروز‬ ‫اختالف ه��ای درونی‪ ،‬حکمی��ت منصفانه اش را‬ ‫بی چون و چرا قبول می کردیم‪ .‬صمدی ریاس��ت‬ ‫چندین دوره کانون در اغاز راه پرنش��یب و فراز‬ ‫صنفی را به عهده داش��ت و رفتار و برخوردش‪،‬‬ ‫مدیریت به معنای واقعی را عینیت می بخش��ید‬ ‫و هن��گام برگزیدن‪ ،‬به اتف��اق اکثریت به او رای‬ ‫می دادیم و احساس��ی نسبت به وی داشتیم که‬ ‫این روزها نس��بت به همدیگر کمتر در ما ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬یداهلل صمدی در عین حال فیلمسازی‬ ‫بود که بخش مهمی از قدم های اولیه دگردیسی‬ ‫س��ینمای پس از انقالب اس�لامی را برداشت و‬ ‫مس��یر تحول س��ینما را باز ک��رد‪ .‬فیلم هایش‪،‬‬ ‫مضمون هایی تازه و به یادماندنی داش��تند که در‬ ‫تاریخ اس��تحاله سینمای ایران فراموش نشدنی‬ ‫است‪ .‬روحش شاد و یادش در سینما برقرار‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫یکشنبه‬ ‫چقدر راه است از ان سرویس‬ ‫مدرسه تا این سرویس مدرسه؟!‬ ‫‪ 8‬مهر ‪ 20 - 1397‬محرم ‪ 30 - 1440‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1149‬پیاپی ‪2467‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫محمد درویش‪ ،‬فعال محیط زیس�ت‪:‬‬ ‫ش��یوه رفت وام��د دانش ام��وزان در ش��هر‬ ‫امس��تردام یک الگوی مناسب است‪ .‬نشاط‪،‬‬ ‫چابکی‪ ،‬س�لامتی‪ ،‬اسمان ابی‪ ،‬نزول انتشار‬ ‫گازهای گلخانه ای‪ ،‬بهبود ترافیک شهری و‬ ‫کم ش��دن میزان هدررفت وقت شهروندان‪،‬‬ ‫مهار پدیده جزیره گرمایی و کاهش الودگی‬ ‫در ش��مار مهم تری��ن مزیت های اس��تفاده از دوچرخه ب��رای رفت وامد‬ ‫دانش اموزان است‪.‬‬ ‫در تهران پلیس راهور اعالم کرد دست کم ‪ ۶۵‬هزار سرویس مدرسه در‬ ‫حال تردد برای جابه جایی دانش اموزان هستند؛ دانش اموزانی که وزن‬ ‫متوسط ش��ان در یک دهه اخیر‪ 2 ،‬برابر ش��ده و سن ابتال به اعتیادشان‬ ‫پیوسته در حال کاهش است و دولت برای درمان انها باید سالی ‪۲۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان هزینه کند! چرا؟ چرا هیچ تالش مش��ترکی از س��وی‬ ‫اموزش و پرورش‪ ،‬وزارت بهداش��ت‪ ،‬ش��هرداری‪ ،‬محیط زیست و وزارت‬ ‫ورزش و جوان��ان ب��رای پیروی از چنین الگوی��ی رخ نمی دهد؟ با تداوم‬ ‫چنین جزیره نگری های نابخردانه ای‪ ،‬ایا ما برای نابودی اینده وطن نیاز‬ ‫به دش��منی خارجی داریم؟! شما بگویید؛ به راستی چقدر راه است از ان‬ ‫س��رویس تا این سرویس؟! پس لطفا به جای تالش برای بهبود کیفیت‬ ‫خودروهایی که قرار اس��ت ایمن تر دانش اموزان را به مدرس��ه برسانند‪،‬‬ ‫شهری ایمن تر بسازیم که در ان فرزندان مان با ایمنی و نشاط و ارامش‬ ‫بتوانند تا مدرسه رکاب بزنند یا پیاده بروند‪.‬؟‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ایین بزرگداشت محمدجواد مشکور برگزار شد‬ ‫سعی «مشکور»‬ ‫می توان گفت اندیش��ه های مش��کور از عمقی فلسفی‬ ‫و کالمی بهره داش��ت‪ .‬پس از بلخاری‪ ،‬نوبت سخنرانی‬ ‫ب��ه محمدکاظم موس��وی بجنوردی رس��ید‪ .‬رئیس‬ ‫دائره المعارف بزرگ اسالمی گفت‪ :‬مشکور از خاندانی‬ ‫اهل فقه و تقوا برخاس��ت و به ش��یوه س��نتی و جدید‬ ‫تحصیل کرد و به قدر وسع کوشید توشه ای از فرهنگ‬ ‫و علم برگیرد و معاصران را بهره مند کند‪ .‬مش��کور در‬ ‫حوزه ادیان و فرق پیشرو بود و اثار تالیفی و تصحیحی‬ ‫او به ویژه در حوزه فرقه شناسی ستودنی است‪ .‬پس از‬ ‫موسوی بجنوردی‪ ،‬نوبت به دکتر احمد پاکتچی‪ ،‬عضو‬ ‫شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی‬ ‫رس��ید تا به طور متمرکز درباره دستاوردهای مشکور‬ ‫در زمینه زبان شناس��ی سامی ایرانی سخن بگوید‪ .‬وی‬ ‫درباره شیوه اش��نایی خود با اثار دکتر مشکور گفت‪:‬‬ ‫م��ن از س��ال ‪ ۵۹‬که با کتاب فرهن��گ تطبیقی عربی‬ ‫با زبان های س��امی ایرانی ایش��ان اشنا شدم‪ ،‬تاکنون‬ ‫با این کتاب محش��ورم‪ .‬او درباره نقش دکتر مش��کور‬ ‫در ش��ناخت هزوارش های فارس��ی باستان گفت‪ :‬ما‬ ‫در ایران باس��تان با انبوهی از واژگان روبه رو هس��تیم‬ ‫که به زبان ارامی و به خط پهلوی نوشته می شوند اما‬ ‫هنگام خواندن‪ ،‬برابر فارس��ی میانه انها تلفظ می شده‬ ‫است‪ .‬این واژگان را هزوارش می نامند و دکتر مشکور‬ ‫با کتاب «فرهن��گ هزوارش های پهلوی» کامل ترین‬ ‫پژوه��ش را ب��رای ش��ناخت هزوارش ها انج��ام داده‬ ‫اس��ت‪ .‬پس از س��خنرانی پاکتچی‪ ،‬نوب��ت به محمود‬ ‫جعفری دهقی اس��تاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن‬ ‫ایران شناسی رس��ید‪ .‬او گفت‪ :‬دکتر مشکور نخستین‬ ‫کس��ی بود که معنای درستی برای واژه «کارنامه» در‬ ‫«کارنامه اردش��یر بابکان» یافت‪ .‬واژه کار در فارس��ی‬ ‫باستان در معنای جنگ به کار برده می شد‪ ،‬بر همین‬ ‫مبنا‪ ،‬کارنامه به معنای رزم نامه اس��ت‪ .‬جعفری دهقی‬ ‫همچنین خبری تاسف اور را در این نشست اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گفته او دکتر مش��کور در مقدم��ه ای که بر دینکرد‬ ‫نوش��ته اس��ت خبر از ترجمه بخش س��وم ان کتاب‬ ‫داده اس��ت؛ ترجمه ای که هرگز منتش��ر نشد و بنا به‬ ‫گفته خانواده مش��کور اکنون گم ش��ده اس��ت‪ .‬بخش‬ ‫پایان��ی ایین به اهدای لوح تقدیر انجمن اثار و مفاخر‬ ‫فرهنگی به خانواده مشکور اختصاص داشت‪ .‬این لوح‬ ‫را حس��ن بلخاری رئیس انجمن‪ ،‬دکتر مهدی محقق‪،‬‬ ‫کاظم موسوی بجنوردی و دکتر منوچهر صدوقی سها‬ ‫به پس��ر و همسر دکتر مش��کور اهدا کردند‪ .‬در پایان‬ ‫نیز پریرخ امیرارجمند‪ ،‬همس��ر دکتر مشکور با تشکر‬ ‫از برگزارکنن��دگان این ایی��ن‪ ،‬درباره برگزاری جایزه‬ ‫«س��عی مشکور» گفت‪ :‬این جایزه چند سال پیش به‬ ‫پیش��نهاد شاگردان اس��تاد‪ ،‬برای تشویق جوانانی که‬ ‫در حوزه اسالم شناس��ی و ایران شناسی فعال هستند‬ ‫تاسیس شد‪ .‬دو دوره ان برگزار شده و دوره سوم نیز در‬ ‫فروردین یا اردیبهشت سال اینده برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش هولناک دمای زمین تا ‪ 82‬سال دیگر‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ز‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪4‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫فرشتگانی در سوی درون روانه بازار شد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ک س‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ک ش‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ز‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دکتر سید محمد علوی مقدم‪،‬‬ ‫چه��ره ماندگار ادبیات فارس��ی‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر مهیار‬ ‫علوی مق��دم با تایی��د این خبر‬ ‫گفت‪ :‬پدرم‪ ،‬دکتر س��ید محمد‬ ‫علوی مق��دم پ��س از مدت ه��ا‬ ‫تحمل بیماری به رحمت خدا رفت‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬محم��د عل��وی مقدم اس��تاد‬ ‫پیشین دانش��گاه فردوسی مشهد در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۲‬به عن��وان چهره مان��دگار در علوم‬ ‫انسانی معرفی شده بود‪.‬‬ ‫دکتر سید محمد علوی مقدم‬ ‫استاد پیشکسوت ادبیات سال‬ ‫‪ ۱۳۱۱‬در س��بزوار دی��ده ب��ه‬ ‫جهان گشود و در دوران زندگی‬ ‫علمی خود کتاب های گوناگونی‬ ‫از جمله در قلمرو بالغت‪ ،‬جلوه‬ ‫جم��ال (نمونه اع�لای بالغت‬ ‫قران)‪ ،‬بررس��ی ایات حج در قران مجید‪،‬‬ ‫معان��ی و بیان‪ ،‬بیس��ت مقاله و تطور علوم‬ ‫بالغت را به رشته تحریر دراورد‪ .‬همچنین‬ ‫ترجمه ه��ای گوناگون��ی از او در اختی��ار‬ ‫عالقه مندان به ادبیات قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کتاب «فرشتگانی در سوی درون» شامل‬ ‫مجموع��ه داس��تان های برگزی��ده اروپا در‬ ‫سال ‪1392( ۲۰۱۳‬خورش��یدی) به تازگی‬ ‫با ترجمه عبدالرضا س��االر بهزادی ازسوی‬ ‫انتش��ارات کتاب پاگرد منتشر و راهی بازار‬ ‫نشر ش��ده است‪ .‬از س��ال ‪)۱۳۸۹( ۲۰۱۰‬‬ ‫ُجن��گ داس��تان های کوتاه��ی با عن��وان‬ ‫‪ Best European Fiction‬منتش��ر‬ ‫می ش��ود که ترجمه انگلیسی داستان های‬ ‫کوت��ا ِه س��ال کش��ورهای اروپای��ی را‬ ‫دربرمی گیرد‪ .‬کتاب «فرشتگانی در سوی‬ ‫درون» که نامش عنوان یکی از داستان های‬ ‫کتاب است‪ ،‬داس��تان های سال ‪ ۲۰۱۳‬این‬ ‫جنگ را دربرمی گیرد و دبیرش الکس��اندر‬ ‫هِم��ون متول��د بوس��نی بوده اس��ت‪ .‬او در‬ ‫س��ال های ‪ ۲۰۱۳‬و ‪ ۲۰۱۰‬دبیر این جنگ‬ ‫بوده ک��ه از طرف منتق��دان به عنوان یکی‬ ‫از بهتری��ن مجموعه های این جنگ معرفی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬الکس��اندر همون نویس��نده‬ ‫امریکایی بوس��نیایی االصل اس��ت که چند‬ ‫جای��زه ادبی از جمله جای��زه انجمن قلم و‬ ‫دو ب��ار هم جایزه مطبوعات ملی را به خود‬ ‫اختص��اص داده اس��ت‪ .‬کتاب یادش��ده ‪۶‬‬ ‫داس��تان با این عناوین دارد‪ :‬رومیزی نادا‪،‬‬ ‫فرش��تگانی در سوی درون‪ ،‬موسیقی در بن‬ ‫استخوان‪ ،‬س��یماب در دماس��نج‪ ،‬هجرت‪،‬‬ ‫س��یمای یک مادر در قابی امریکایی‪ .‬میرانا‬ ‫لیکارباژلی یکی از نویس��ندگانی اس��ت که‬ ‫داس��تانش در این کتاب چاپ ش��ده است‪.‬‬ ‫از دیگر نویس��ندگان فع��ال در این کتاب‪،‬‬ ‫توم��اس َم��ک س��یموین و ال��وی تی��زون‬ ‫نویس��نده اسپانیایی هس��تند‪ .‬این کتاب با‬ ‫‪ ۱۸۶‬صفحه‪ ،‬ش��مارگان ‪ ۵۰۰‬نسخه و نرخ‬ ‫‪ ۱۶‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫تازه های نشر‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬جمع اوری محصول ‪ -‬معبر‬ ‫‪ -1‬ش��هر س��احلی در اس��تان گلس��تان ‪ -‬از‬ ‫‪ -2‬اخری��ن ی��کان ‪ -‬مح��ک و ازمایش ک��ردن‪ -‬صندلی‬ ‫کتاب های اسمانی‬ ‫راکب‪ -‬شعاع نور‬ ‫‪ -2‬هدایتگر طریق ‪ -‬نوگرایی ‪ -‬بس باشد‬ ‫‪ -3‬م��کان خلوت ‪ -‬خرمای هن��دی ‪ -‬مکر و حیله ‪ -‬بانگ‬ ‫هنر‬ ‫‪ -3‬چش��مگیر ‪ -‬ثم��ره گیاهان گل��دار‪-‬‬ ‫جانور درنده‬ ‫سراینده‬ ‫‪ -4‬خاکس��تر ع��رب ‪ -‬حیران ‪ -‬قدر و مرتبه ‪ -‬جش��نواره‬ ‫‪ -4‬نش��انه جم��ع عرب��ی ‪ -‬س��تون خیمه ‪ -‬سینمایی فرانسه‬ ‫بازگوکننده ‪ -‬تیر پیکاندار‬ ‫ب ا و ر ک ر د ن ی‬ ‫‬‫بندش��دگان‬ ‫در‬ ‫‬‫‪ -5‬انگش��ت ب��زرگ‬ ‫م ا م ن‬ ‫ن خ ن م ا‬ ‫ل و ک‬ ‫گ ی ن س‬ ‫د‬ ‫باطل کننده‬ ‫ت ا‬ ‫م ا ک و‬ ‫ب گ‬ ‫ح‬ ‫ل و ز ی‬ ‫ا ر ا‬ ‫جلوبسته‬ ‫بافتنی‬ ‫پیراهن‬ ‫‬‫باقیمانده‬ ‫و‬ ‫‪ -6‬بقیه‬ ‫ز و ن ا‬ ‫ی و ن‬ ‫‪ -7‬ناپدری ‪ -‬امیدواری‬ ‫ل ا‬ ‫ص د‬ ‫جواب جدول‬ ‫ش‬ ‫و ا ر‬ ‫شماره‪3‬‬ ‫‪ -8‬از جانوران خوش پوست ‪ -‬پوشاک ستوران‬ ‫م ت ح ر ک‬ ‫ا ر ش‬ ‫م ل ی ح‬ ‫ع‬ ‫ به اندازه ‪ -‬لقب مردان اسپانیایی‬‫د و‬ ‫ه ب و ب‬ ‫ه م‬ ‫ک‬ ‫ا ز ا د‬ ‫س ر ب‬ ‫اروپایی‬ ‫‪ -9‬هفته انگلیسی ‪ -‬رشته کوه‬ ‫ه ش ا م‬ ‫ر و ا ج‬ ‫د ر و ن‬ ‫ا ه م ا ل‬ ‫‪ -10‬دندان ه��ای تیز جل��وی دهان ‪ -‬روکش‬ ‫دندان ها‬ ‫‪8‬‬ ‫رویش‬ ‫و‬ ‫نمو‬ ‫‬‫شهر‬ ‫اطراف‬ ‫‬‫داخل‬ ‫در‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بازی‬ ‫وسیله‬ ‫‬‫ستیزه‬ ‫‬‫صمیمانه‬ ‫صحبت‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تنیس ‪ -‬خم کاغذ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -13‬تن پ��وش جنگ��ی قدیم��ی ‪ -‬ب��ر چهره‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫می گذارند تا شناخته نشوند ‪ -‬پارچه ای از الیاف‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گیاهی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬رود مرزی در شمال شرقی کشورمان ‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الغر بودن ‪ -‬کاخ تاریخی فرانسه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -15‬گسیل شدن‪ ،‬فرستادن ‪ -‬هتل محقر‬ ‫‪ -5‬از ش��رکت های ارائه کننده خدمات تلفن همراه‪ -‬دانش‬ ‫هر کار‬ ‫‪ -6‬ابزار اراستن موها ‪ -‬شتر ماده‬ ‫‪ -7‬گونه ای پوشاک ‪ -‬اواز چندصدایی ‪ -‬ضروری‬ ‫‪ -8‬عظمت و شوکت ‪ -‬صدایی در موسیقی‬ ‫‪ -9‬تهیدست ‪ -‬سمت و جهت ‪ -‬نت ششم‬ ‫‪ -10‬در حال هیجان و خوشحال رفتن ‪ -‬شیر حیوان تازه زا‬ ‫‪ -11‬اخت��راع برادران رایت ‪ -‬از قهرمان اس��اطیری یونان‬ ‫در جنگ تروا‬ ‫‪ -12‬قورباغه درختی ‪ -‬جناح لشکر ‪ -‬سبزی پیچیده ‪ -‬پدر‬ ‫حضرت ابراهیم(ع)‬ ‫‪ -13‬توده غله ‪ -‬پاس��خ مودبانه منفی ‪ -‬خار فلزی ‪ -‬س��وره‬ ‫چهارم قران‬ ‫‪ -14‬مار زهراگین ‪ -‬ش��ور و ش��ادمانی ‪ -‬ترش��ح کردن و‬ ‫تراویدن ‪ -‬لحظه کوتاه‬ ‫‪ -15‬اعدام با گلوله ‪ -‬خراب و فاسد‪ ،‬خسارت دیده‬ ‫محمد علوی مقدم درگذشت‬ ‫تسلیت‬ ‫در حالی که برخی کش��ورهای جه��ان هنوز پدیده‬ ‫گرمای��ش زمین را جدی نگرفته اند و متوجه پیامدهای‬ ‫خطرناک ان نیستند‪ ،‬پژوهش های جدید ابعاد هولناکی‬ ‫از این مسئله را مشخص کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از انگجت‪ ،‬براس��اس گزارشی‬ ‫که ازسوی اداره ملی امنیت ترافیکی بزرگراه های امریکا‬ ‫اماده شده‪ ،‬تا سال ‪ 1479( ۲۱۰۰‬خورشیدی)متوسط‬ ‫دمای کره زمین تا ‪ ۴‬درجه سانتیگراد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در ادامه این گزارش تصریح شده چنین پدیده ای به‬ ‫تغییرات گسترده زیس��ت محیطی می انجامد؛ ازجمله‬ ‫ل حاضر‬ ‫موجب مهاجرت های فراوان می شود‪ ،‬اما در حا ‬ ‫هی��چ راه حلی وجود ن��دارد که بتوان تع��داد زیادی از‬ ‫انسان هایی که به همین علت دچار مشکل می شوند را‬ ‫با حفظ امنیت و بدون مشکل جابه جا کرد‪ .‬از همین رو‬ ‫تحوالت زیادی در حوزه اقتصاد و فناوری ضروری است‬ ‫که هنوز شکل نگرفته اند‪.‬‬ ‫انتش��ار گ��زارش یادش��ده انتقادها از دول��ت ترامپ‬ ‫به علت بی توجهی به پدی��ده گرمایش زمین را افزایش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬امار منتشر ش��ده در امریکا نشان می دهد‬ ‫اگ��ر ش��رکت های خودروس��ازی تغییرات اساس��ی در‬ ‫تولیدات بنزین س��وز خ��ود انجام ندهن��د مجموع گاز‬ ‫دی اکس��یدکربن منتشر ش��ده در جو کره زمین به ‪۸‬‬ ‫میلیارد تن می رس��د‪ .‬از جمله پیامدهای گرم شدن ‪4‬‬ ‫درجه ای کره زمین عبارت اس��ت از اب شدن کوه های‬ ‫یخی قطب جنوب‪ ،‬باال امدن س��طح اب دریاها و غرق‬ ‫شدن بسیاری از ش��هرها و روستاهای ساحلی‪ ،‬نابودی‬ ‫بس��یاری از زمین های کشاورزی‪ ،‬ش��کل گیری بحران‬ ‫غذایی و اوارگی و مرگ میلیون ها نفر در جهان‪.‬‬ ‫محمد ترکمان‪ ،‬کارشناس‬ ‫ارش�د تاریخ معاص�ر ایران‪:‬‬ ‫ای��ن روزها که بازار خرده گیری‬ ‫و انتقاد و تخریب دولت «سکه»‬ ‫اس��ت و از رس��انه های صوت��ی‬ ‫و تصوی��ری داخل��ی و خارجی‬ ‫و تریبون های خ��اص و فضای‬ ‫مجازی و حقیقی در این زمینه‪ ،‬چیزی کم‬ ‫نمی گذارند و پر و پیمان عمل می کنند تا‬ ‫مبادا مدیون خالیق ش��وند‪ ،‬تعبیر «دولت‬ ‫س��نگدل» تعجبی را برنمی انگیزد؛ به ویژه‬ ‫انکه در همی��ن روزگار رئی��س دولت در‬ ‫«نماز عی��د فطر» ازس��وی مجری تحقیر‬ ‫و تهدی��د می ش��ود و در «فیضیه» تهدید‬ ‫به قتل و‪ ...‬اطالق «جامعه بی رحم» نیز از‬ ‫همان مقوله است‪.‬‬ ‫س��خن ای��ن نیس��ت ک��ه «دول��ت» و‬ ‫«جامع��ه» ب��دون انتق��اد و دارای جمیع‬ ‫فضائل و کماالت و خوبی ها هستند‪ ،‬سخن‬ ‫ان اس��ت که دادن صفت «س��نگدل» به‬ ‫دولت و «بی رحم» به جامعه‪ ،‬تا چه اندازه‬ ‫منصفان��ه و از روی دق��ت و مطالعه‪ ،‬بوده‬ ‫است؟‬ ‫این ن��وع تعبیرها را در تاریخ صد س��اله‬ ‫میه��ن فراوان می ت��وان یاف��ت و رهروان‬ ‫و پی��روان خاص خود را داش��ته و خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ام��ا رویکرد دیگری هم وجود داش��ته و‬ ‫دارد و ان عبارت اس��ت از خدمتگزاری و‬ ‫نیکی رس��انی در هر ش��رایط بدون مزد و‬ ‫من��ت‪ ،‬امید دادن و تجلی��ل از خوبی های‬ ‫کوچک فردفرد ایرانیان و دعوت مس��تمر‬ ‫به خیر و خوبی‪ .‬رهروان این راه نیز فراوان‬ ‫ب��وده و هس��تند و اگ��ر ایران‬ ‫پرفرازوف��رود ام��روز در جهان‪،‬‬ ‫وج��ود و حض��ور دارد‪ ،‬به یمن‬ ‫بودن چنین فرزن��دان بزرگوار‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ا چش��مان م��ا از دی��دن‬ ‫تالش ه��ا و فداکاری های انبوه‬ ‫ایرانیانی که در گوش��ه و کن��ار‪ ،‬در اینجا‬ ‫و انج��ا‪ ،‬در دول��ت و مجلس و دانش��گاه‬ ‫و مدرس��ه و صحن��ه تولی��د و خدم��ات و‬ ‫نهادهای مدنی و روس��تا و بیمارس��تان و‬ ‫ازمایش��گاه و عرصه فرهنگ و ادب و هنر‬ ‫نابیناست و جز زشتی و پلشتی چیز دیگر‬ ‫نمی بیند؟‬ ‫از همه اینها گذش��ته‪ ،‬ما ک��ه همه را با‬ ‫یک چ��وب می رانیم‪ ،‬خود کج��ای ماجرا‬ ‫ایس��تاده ایم؟ خ��ود چه گلی بر س��ر ملت‬ ‫نهاده ایم؟‬ ‫اندکی ارام تر و با دقت بیش��تری سخن‬ ‫بگوییم و بنویسیم! سعی کنیم نوشته های‬ ‫ما با تبلیغات مخرب بی بی سی و «روزنامه‬ ‫توپخانه» متفاوت باشد!‬ ‫گ��زاف نیس��ت اگ��ر گفته ش��ود امروز‬ ‫مخرب تری��ن بالی��ی که م��ا گرفت��ار ان‬ ‫هس��تیم‪ ،‬نه اقتصادی و نه سیاس��ی‪ ،‬بلکه‬ ‫همی��ن س��یاه نمایی ها و یاس پراکنی ها و‬ ‫دامن زدن به انفعال هاست! از دکتر فرهاد‬ ‫میثم��ی یاد بگیری��م که در نوش��ته ای از‬ ‫محبس به شمارش توفیقات جامعه مدنی‬ ‫پرداخت و از دس��تاوردها گفت‪ .‬ما نیز اگر‬ ‫دلس��وز خود و خان��واده و ای��ران و ایرانی‬ ‫هس��تیم بکوش��یم تا بر این دستاوردهای‬ ‫مثبت بیفزاییم و از االم بکاهیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رئی��س انجمن اثار و مفاخر فرهنگی درباره جایگاه‬ ‫علمی مشکور گفت‪ :‬او را می توان مورخ ادیان‪ ،‬مذاهب‬ ‫و ایین ها دانس��ت‪ .‬ش��ما تنها وقتی می توانید به تاریخ‬ ‫اندیشه بپردازید که متکلمانه غوری در اندیشه ها کرده‬ ‫باش��ید‪ ،‬به همی��ن دلیل می توان گفت اندیش��ه های‬ ‫مشکور از عمقی فلسفی و کالمی بهره داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبنا‪ ،‬در مح��ل انجمن اث��ار و مفاخر‬ ‫فرهنگی که س��اختمانی قاجاری است با اینه کاری ها‬ ‫و گچ بری ه��ای زیب��ا‪ ،‬ایی��ن بزرگداش��ت تاریخ پژوه‪،‬‬ ‫اسالم ش��ناس و زبان ش��ناس فقید‪ ،‬دکتر محمدجواد‬ ‫مش��کور‪ ،‬در بیست وسومین سال درگذشت و صدمین‬ ‫سال تولدش��ان برگزار شد‪ .‬دکتر محمدجواد مشکور‪،‬‬ ‫متولد ‪ ۱۲۹۷‬در محله س��نگلج تهران بود و در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۳۶‬در رشته «تاریخ اسالم و فرقه های ان» دکترای‬ ‫خود را از دانشگاه سوربن پاریس دریافت کرد‪ .‬ایشان‬ ‫که در سال ‪ ۱۳۵۸‬از فعالیت اکادمیک بازنشسته شده‬ ‫بود‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۷۴‬درگذش��ت و در بهش��ت زهرای‬ ‫تهران به خاک س��پرده ش��د‪ .‬ایین بزرگداشت ایشان‬ ‫با س��خنرانی حس��ن بلخاری قهی‪ ،‬رئیس انجمن اثار‬ ‫و مفاخر فرهنگی اغاز ش��د‪ .‬وی درباره جایگاه علمی‬ ‫مش��کور گف��ت‪ :‬او را می توان مورخ ادی��ان‪ ،‬مذاهب و‬ ‫ایین ها دانس��ت‪ .‬مش��کور حکیم تاریخ بود‪ .‬شما تنها‬ ‫وقتی می توانید به تاریخ اندیشه بپردازید که متکلمانه‬ ‫غ��وری در اندیش��ه ها کرده باش��ید‪ ،‬ب��ه همین دلیل‬ ‫تعمیم ها و قضاوت ها چه اندازه درست است؟‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!