روزنامه صمت شماره 1150 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1150

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1150

روزنامه صمت شماره 1150

‫اولین روزنامه سهامداری ایران‬ ‫مردم مطمئن باشند کاال‬ ‫در حد نیاز وجود دارد‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1440‬‬ ‫اول اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1150‬پیاپی ‪2468‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مکانیسم ویژه اروپا ناکارامد باشد‬ ‫از برجام خارج می شویم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫اقتصاددانان مسئله ارزی کشور را واکاوی کردند‬ ‫عقالنیت اقتصادی‬ ‫و حوزه انرژی‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫رفع موانع کارافرینی با‬ ‫شناسایی عوامل شکست‬ ‫‪3‬‬ ‫هدایت پول های سرگردان‬ ‫به سمت تولید‬ ‫دعوا بر سر کیکی که به سرعتکوچک می شود‬ ‫در اقتص��اد کالن متغیرهایی مانند تولید‪ ،‬مصرف‪ ،‬پس انداز‪ ،‬س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫درامد‪ ،‬رشد اقتصادی‪ ،‬تورم و مانند این ها مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد؛‬ ‫به عب��ارت دیگر اقتصاد کالن‪ ،‬بررس��ی وضع اقتصادی در س��طح کل اس��ت و‬ ‫برخ�لاف اقتص��اد خرد که به بررس��ی قیمت ها‪ ،‬مقدار خرید‪ ،‬ف��روش‪ ،‬هزینه‪،‬‬ ‫درامد و‪ ...‬در سطح بنگاه ها و بازارهای فردی می پردازد‪ ،‬اقتصاد کالن مجموعه‬ ‫نظریه هایی اس��ت ک��ه پدیده های اقتصادی را در س��طح مقادیر جمعی تجزیه‬ ‫و تحلی��ل می کند و مجم��وع رفتارها و واکنش های اقتص��ادی و نیز دوره های‬ ‫بازرگانی و تغییرات ایجادش��ده در بازارهای کاال و خدمات‪ ،‬کار‪ ،‬سرمایه و پول‬ ‫را م��ورد مطالع��ه قرار می دهد‪ .‬یک��ی از مولفه های موثر ب��ر متغیر های اقتصاد‬ ‫کالن نرخ ارز اس��ت که در ماه های اخیر با نوسان های بسیار روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫اقتصاددانان با واکاوی مس��ئله ارزی کشور معتقدند دعوا بر سر کیکی است که‬ ‫‪11‬‬ ‫به سرعت کوچک می شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫استراتژی عبور صنعت چاپ‬ ‫از بحران‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪15‬‬ ‫لزوم اصالح ابالغیه لغو ممنوعیت صادرات کاغذ و کارتن‬ ‫تولید و صادرات با مشکل جدی‬ ‫«بسته بندی» روبه رو است‬ ‫ ایمنی معادن زغال سنگ‬ ‫زیر تیـغ ترمیم نشدن قیمت ها‬ ‫تکرار سریال پاییزی‬ ‫«الودگی هوا»‬ ‫«واردات خودرو»‬ ‫بدون انتقال ارز شدنی است‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صادرات ایران نباشد‬ ‫نفت به ‪ ۱۰۰‬دالر می رسد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1440‬‬ ‫اول اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1150‬‬ ‫پیاپی ‪2468‬‬ ‫خبر‬ ‫مکانیسم ویژه اروپا ناکارامد باشد‪ ،‬از برجام خارج می شویم‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫ایران به عنوان قطب انرژی در خاورمیانه از ذخایر قابل توجه منابع‬ ‫هیدروکربوری برخوردار است‪ ،‬به گونه ای که هم اکنون میزان ذخایر‬ ‫نفت درجای کش��ور بیش از ‪ ۷۱۲‬میلیارد بش��که و ذخایر باقیمانده‬ ‫قابل برداش��ت ‪ ۱۰۱‬میلیارد بش��که براورد می ش��ود‪ .‬در این میان‬ ‫ذخای��ر گاز طبیع��ی ایران ‪ ۱۶.۶‬درصد ذخایر دنیا‪ ۴۹ ،‬درصد ذخایر‬ ‫خاورمیانه و ‪ ۳۸‬درصد ذخایر کش��ورهای صادرکننده نفت اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین تجمیع ذخایر نفت و گاز ایران گویای این واقعیت اس��ت‬ ‫که ایران رتبه نخست ذخایر هیدروکربوری جهان را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫در این میان عقالنیت اقتصادی تکلیف روش��نی را برای بهره برداری‬ ‫مطلوب از تمامی توانمندی های ایجادی مانند اکتش��اف‪ ،‬حفاری و‬ ‫ت فناوری و پیچیده تر‬ ‫تولید نفت و گاز تعیین کرده اس��ت‪ .‬پیش��رف ‬ ‫ش��دن مناس��بات اقتصادی و سیاسی نیز سبب شده با بهره گیری از‬ ‫درایت اقتصادی و سیاس��ت ملی‪ ،‬توسعه همکاری با کشورهای مهم‬ ‫جه��ان در زمینه تامین انرژی در دس��تور کار ق��رار گیرد تا بتوان از‬ ‫بحران ه��ای پیش رو مانند تحریم ها به نحو شایس��ته ای عبور کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط می توان حالت انتظار ب��رای اتفاق های بعد از نیمه‬ ‫ابان را به حالت پویا و اثرگذار برای حوزه انرژی و نیز س��ایر صنایع‬ ‫وابس��ته و دیگ��ر فعالیت های اقتصادی و صنعت��ی اعم از تولیدی یا‬ ‫خدمات��ی تبدیل کرد‪ .‬همچنین باید اقتص��اد انرژی را به عنوان یک‬ ‫رش��ته علمی‪ ،‬یا بهت��ر بگویم یک حوزه علمی میان رش��ته ای مورد‬ ‫بررسی قرار داد‪ .‬در این موقعیت مباحث ارزشمندی مانند تراز انرژی‪،‬‬ ‫عرضه انرژی‪ ،‬تقاضای انرژی‪ ،‬بازارهای انرژی‪ ،‬کارایی انرژی‪ ،‬ش��دت‬ ‫انرژی‪ ،‬چالش های زیس��ت محیطی‪ ،‬انرژی و رشد اقتصادی‪ ،‬انرژی و‬ ‫توس��عه‪ ،‬سیاس��ت گذاری انرژی و انرژی های نو می تواند غبار ایجاد‬ ‫شده روی صنایع انرژی کشو را از میان ببرد و موجب فعال سازی این‬ ‫حوزه شود‪ .‬هر کشور چه تولیدکننده انرژی باشد و چه مصرف کننده‬ ‫ان‪ ،‬برای حرکت درست در مسیر رشد و توسعه نیازمند درک نقش‬ ‫حیاتی انرژی در اقتصاد در تدوین مجموعه سیاست های انرژی است‪.‬‬ ‫ای��ران نی��ز به عنوان پایگاه انرژی جهان و به دلیل قرارگیری در مرکز‬ ‫انرژی باید برای تعیین الزامات بخش انرژی در مسیر از پیش تعیین‬ ‫ش��ده توس��عه اقتصادی استقرار یابد و سیاس��ت های خود را تدوین‬ ‫کند‪ .‬سیاس��ت های انرژی حاوی دستورها و داللت های سیاستی در‬ ‫حوزه های تولید‪ ،‬توزیع و مصرف اس��ت‪ .‬برای دستیابی به روش های‬ ‫متعارف با تکیه بر عقالنیت اقتصادی بکارگیری سیاست های زیر در‬ ‫حوزه انرژی پیشنهاد می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تبیین و تصریح سیاست ملی در زمینه های برنامه ریزی‪ ،‬تولید‬ ‫و مصرف انرژی‬ ‫‪ -۲‬اعم��ال مق��ررات مربوط به کاربردهای تجاری و تولید انرژی با‬ ‫رعایت استانداردهای حاکم‬ ‫‪ -۳‬اعم��ال مق��ررات ناظر و ناقد بر ش��یوه مصرف ان��رژی (مانند‬ ‫استانداردهای کارایی یا استانداردهای االیندگی)‬ ‫‪ -۴‬اعمال الزاماتی بر س��ازمان دولتی دخیل در بخش انرژی اعم‬ ‫از تحقیق‪ ،‬تولید و توزیع‬ ‫‪ -۵‬تدوین سیاست های مالی قابل اعمال بر بخش انرژی (مالیات ها‬ ‫و یارانه ها)‬ ‫‪ -۶‬تامی��ن امنی��ت ان��رژی به واس��طه پیمان ه��ای بین الملل��ی‪،‬‬ ‫موافقتنامه های تجاری‪ ،‬روابط خاص با صادرکنندگان یا واردکنندگان‬ ‫عمده انرژی به ویژه کشورهای سنتی یا روزامد منطقه و بین المللی‬ ‫‪ -۷‬تدوین و رعایت اس��تانداردها و الزامات زیست محیطی ناظر بر‬ ‫بخش انرژی در سطح بین المللی‬ ‫اما باتوجه به تحوالت و دستاوردهای روزامد ملی و بین المللی الزم‬ ‫اس��ت برخی مالحظات پیش��ین نیز مورد بررسی و تجدید نظر قرار‬ ‫گیرد و پیش از تدوین سیاس��ت انرژی به این نکات نیز توجه جدی‬ ‫ش��ود‪ - :‬هدف بلندمدت رش��د اقتصادی براساس اسناد باالدستی و‬ ‫رویکرد نوین جامعه بین الملل ‪ -‬هدف بلندمدت خودکفایی انرژی در‬ ‫چارچوب برنامه های کالن اقتصاد انرژی ‪ -‬دورنمای جمعیت کشور‬ ‫و حداکثر جمعیت مجاز باتوجه به کمیابی منابع انرژی (احتمالی)‬ ‫ پیش بین��ی ترکی��ب مص��رف ان��رژی در بخش ه��ای گوناگون‬‫اقتصادی و اجتماعــی کشــور ‪ -‬شیوه نگرش به اثار جانبی انرژی‬ ‫مانند الودگی های زیست محیطی و نرخ تمام شده‬ ‫ تبیین اهداف سیاست انرژی در سطح شهری‪ ،‬استانی‪ ،‬منطقه ای‬‫و مل��ی ‪ -‬بکارگیری ابزارهای اجرایی موجود و مورد نیاز برای اعمال‬ ‫سیاس��ت های انرژی (مالیات‪ ،‬یارانه‪ ،‬س��همیه بندی) با درک شرایط‬ ‫حاضر باید عقالنیت را در مسیر توسعه و موضوع انرژی را مورد توجه‬ ‫و ارزیابی منطقی قرار دهیم‪ .‬تــوسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادی‬ ‫دارد‪ .‬توس��عه دارای ابع��اد گوناگون فرهنگی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اقتصادی است‪ .‬متاسفانه باوجود ارزش فراوان و حیاتی منابع انرژی‬ ‫و منابع طبیعی‪ ،‬نقش��ه توسعه یافتگی جهانی انطباق اندکی با نقشه‬ ‫توزیع منابع طبیعی دارد‪ .‬اینکه منابع طبیعی فراوان می تواند موتور‬ ‫توس��عه یک کشور باشد یا خیر بحث جالبی است که موضوع نظریه‬ ‫نفرین منابع است‪ .‬براساس این نظریه فراوانی منابع طبیعی در یک‬ ‫کشور لزوما به توسعه یافتگی ان کشور کمک نمی کند و حتی ممکن‬ ‫است مانع توسعه یافتگی شود‪ .‬بعد اقتصادی این نظریه بیشتر مبتنی‬ ‫بر نظریه بیماری هلندی که اقتصاد ما نیز عالئمی از ان را داد‪ ،‬است‬ ‫و بع��د فرهنگ��ی این نظری��ه بر این داللـت دارد که در کش��ورهای‬ ‫غنــــی از منابــع طبیعی بازده سرمایه گذاری روی اموزش نیروی‬ ‫انسانی و فرهنگ در یک دوره بلندمــدت محقــق می شود و بازدهی‬ ‫هنگفت س��رمایه گذاری روی منابع طبیع��ی (به ویژه نفت و گاز) به‬ ‫سرعت عاید حکومت می شود؛ بنابراین سرمایه گذاری روی اموزش‬ ‫و فرهنگ سوداور نیست و توسعه فرهنگی به کندی محقق می شود‪.‬‬ ‫در بعد توسعه سیاسی نیز نظریه نفرین منابع می گوید حکومت های‬ ‫کشورهای غنی از منابع طبیعی‪ ،‬بر عواید حاصل از فروش این منابع‬ ‫متکی اند‪ ،‬نه بر درامدهای مالیاتی؛ بنابراین عنصر پاسخگویی دولت‬ ‫در قبال جامعه که سنگ بنای حقوق سیاسی جامعه و توسعه یافتگی‬ ‫سیاسی است‪ ،‬وجود ندارد یا کم اثر است‪.‬‬ ‫واشنگتن پس��ت به نقل از وزی��ر امور خارجه‬ ‫ایران نوش��ت در صورتی که مکانیسم ویژه اروپا‬ ‫برای حفظ توافقنامه هس��ته ای کارایی نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬ایران از این توافقنامه خارج می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمدج��واد ظریف در‬ ‫میزگ��ردی با خبرنگاران حاض��ر در نمایندگی‬ ‫ای��ران در س��ازمان مل��ل در نیوی��ورک‪ ،‬درباره‬ ‫پایبندی ایران به توافقنامه هس��ته ای گفت‪ :‬در‬ ‫صورتی که مکانیس��م ویژه ایجاد ش��ده از سوی‬ ‫اروپایی ها کارایی نداشته باشد‪ ،‬ایران به احتمالی‬ ‫از این توافقنامه خارج می ش��ود‪ .‬به دنبال خروج‬ ‫امریکا از توافقنامه هسته ای‪ ،‬کشورهای اروپایی‬ ‫از تصمی��م خ��ود ب��رای ایجاد مکانیس��م ویژه‬ ‫به منظور تس��هیل روند پرداخت های مربوط به‬ ‫ص��ادرات و واردات ای��ران خبر دادن��د تا از این‬ ‫طریق‪ ،‬فعاالن اقتصادی را به پیگیری دادوستد‬ ‫قانون��ی با ایران ترغیب کنند‪ .‬ظریف‬ ‫افزود‪ :‬ایران قصد دارد با فروش نفت‬ ‫و انجام معامالت بین المللی به جای‬ ‫دالر ب��ا س��ایر ارزها‪ ،‬ب��ا تحریم های‬ ‫امریکا بر فروش نفت کش��ور مقابله‬ ‫کند‪ .‬مکانیس��م اصل��ی‪ ،‬حذف دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ب��ا بیان ای��ن مطلب که‬ ‫کشورها شروع به عقد توافقنامه هایی‬ ‫برای استفاده از پول های رایج شان در دادوستد‬ ‫دوجانبه با ایران کردند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬شما می توانید‬ ‫از پول خودتان اس��تفاده کنید‪ .‬کاال و اجناس را‬ ‫ب��ا پول رایج خود بفروش��ید‪ ،‬اجن��اس را با پول‬ ‫رایج س��ایر کشورها بخرید و در پایان یک دوره‬ ‫مش��خص‪ ،‬ان را با ارزی غی��ر از دالر تراز کنید‪.‬‬ ‫ای��ن کامال ممکن اس��ت و ش��اید حت��ی مفید‬ ‫باش��د‪ .‬وزیر امور خارجه ایران در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که ممکن است خروج ایران‬ ‫از توافقنامه هس��ته ای ب��اب حمله‬ ‫نظام��ی به ایران را بگش��اید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فکر می کنم اگر امریکا باور داش��ت‬ ‫می تواند در چنین حمله ای به ایران‬ ‫موفق ش��ود‪ ،‬این کار را انجام می داد‪.‬‬ ‫به نوش��ته واشنگتن پست‪ ،‬در حالی‬ ‫که مقام��ات امری��کا مدعی حضور‬ ‫ای��ران در درگیری های س��وریه‪ ،‬عراق‪ ،‬لبنان و‬ ‫یمن هس��تند؛ ظریف با زبان انگلیسی سلیس و‬ ‫روان‪ ،‬امری��کا را به عنوان متجاوز منطقه معرفی‬ ‫کرد‪ .‬ظریف خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایا نقش��ه ای که‬ ‫نش��ان دهنده همه پایگاه های امریکایی مستقر‬ ‫در اط��راف ماس��ت را دی��ده و گفته ای��د چ��را‬ ‫ایرانی ها کشورش��ان را در وس��ط این پایگاه ها‬ ‫ق��رار داده اند؟ ما در منطقه خودمان هس��تیم و‬ ‫به هیچ کش��وری حمله نکرده ایم‪ .‬بدون اینکه از‬ ‫ما درخواست شود‪ ،‬سربازان خود را به هیچ کجا‬ ‫نفرستادیم‪ .‬ما از اندازه کشورمان‪ ،‬جغرافیای مان‬ ‫و منابع مان راضی هس��تیم و به خاک‪ ،‬منابع یا‬ ‫مردم هیچ جای دیگر چش��م ندوخته ایم‪ .‬دونالد‬ ‫ترامپ ‪ ۱۸‬اردیبهشت امسال به طور یکجانبه از‬ ‫توافقنامه هس��ته ای ایران خارج ش��د و به دنبال‬ ‫ان‪ ،‬خزان��ه داری امریکا اع�لام کرد تحریم های‬ ‫هس��ته ای ایران که براس��اس این توافقنامه لغو‬ ‫ش��ده ب��ود‪ ،‬در دوره ه��ای ‪ ۹۰‬و ‪۱۸۰‬روزه احیا‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬رئیس جمهوری امریکا ش��امگاه‬ ‫دوش��نبه‪ ۱۵ ،‬مرداد دس��تور اجرای نخس��تین‬ ‫بسته تحریم ها علیه ایران را صادر کرد‪ .‬تصمیم‬ ‫ترامپ با مخالفت بسیاری از کشورها در سراسر‬ ‫جهان روبه رو ش��د و موافقت ب��ا ان‪ ،‬محدود به‬ ‫رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی بود‪.‬‬ ‫موافقان و مخالفان ‪ FATF‬در بهارستان چه می گویند؟‬ ‫دی��روز یک��ی از روزهای تاریخ س��از مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی بود‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫نمایندگان مجلس بای��د تکلیف الیحه ‪CFT‬‬ ‫یک��ی از لوایح چهارگان��ه ‪ -FATF‬را در دو‬‫هفته باقیمانده به پایان مهلت گروه اقدام مالی‬ ‫به ایران مشخص کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ۱۳ ،‬ابان دور دوم تحریم های‬ ‫امریکا علیه ایران اغاز می ش��ود‪ ،‬از سوی دیگر‬ ‫ش��اهد تالش اروپایی ها‪ ،‬چین و روس��یه برای‬ ‫حفظ برجام با ارائه بس��ته ها و پیش��نهادهای‬ ‫گوناگ��ون به ایران هس��تیم؛ با ای��ن انتظار که‬ ‫ایران مقدمات الزم برای عضویت در گروه اقدام‬ ‫مال��ی (‪ )FATF‬را فراهم کند؛ گروهی که ‪۴۱‬‬ ‫پیش��نهاد به ای��ران در دو بخش اصالح قوانین‬ ‫داخل��ی‪ ،‬همس��ویی با قوانین ضدپولش��ویی و‬ ‫تصویب ‪ ۴‬کنوانسیون شامل لوایح الحاق ایران‬ ‫به کنوانس��یون سازمان ملل متحد برای مبارزه‬ ‫با جرائم س��ازمان یافته فراملی (پالرمو)‪ ،‬اصالح‬ ‫قانون پولش��ویی‪ ،‬اصالح قانون مبارزه با تامین‬ ‫مالی تروریس��م و الحاق ایران به کنوانس��یون‬ ‫مقابل��ه با تامین مالی تروریس��م (‪ )CFT‬داده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر این لوای��ح تصویب نش��ود و ایران‬ ‫نتواند نظر ‪ FATF‬را جلب کند‪ ،‬س��ازکار اروپا‬ ‫و کش��ورهایی مانند چین و روسیه برای تعامل‬ ‫بانکی و مالی با ایران دچار مش��کل می ش��ود و‬ ‫درعمل بانک ه��ای خارجی نمی توانند با ایران‬ ‫ارتباط برقرار کنند‪ ،‬این نظر بیشتر کارشناسان‬ ‫پولی و بانکی است‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن این شرایط می توان این گونه‬ ‫نتیجه گرفت ک��ه ایران برای عبور از این دوره‬ ‫و تحریم های ظالمانه امریکا باید س��ازکارهای‬ ‫الزم ب��رای مب��ادالت پولی و بانکی ب��ا اروپا را‬ ‫فراهم کند؛ موضوعی که منوط به قبول شروط‬ ‫‪ FATF‬اس��ت‪ .‬اکنون توپ در زمین مجلس‪،‬‬ ‫ش��ورای نگهبان و مجمع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظام است‪.‬‬ ‫ش��ورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫بای��د نظرش��ان را درباره مصوب��ات مجلس در‬ ‫زمین��ه لوای��ح پالرمو و اصالح قان��ون مبارزه با‬ ‫پولش��ویی اعالم کنند و مجلس هم باید درباره‬ ‫‪ CFT‬نظر دهد‪ CFT.‬همان الیحه ای اس��ت‬ ‫که مجلس به واس��طه اعتراض نمایندگان عضو‬ ‫فراکس��یون والیی‪ 2‬ماه بررسی ان را مسکوت‬ ‫گذاش��ت تا ش��اید بتوان��د انها را اقن��اع کند؛‬ ‫بیش از ‪ 3‬ماه از ان زمان گذش��ت و قرار اس��ت‬ ‫درنهایت مجلس تکلیف ان را امروز مش��خص‬ ‫کند‪ .‬به نظر می رسد بخش اعظمی از نمایندگان‬ ‫مجلس موافق تصویب این الیحه باش��ند؛ کما‬ ‫اینکه ابتدای هفته گذش��ته جلسه ای با حضور‬ ‫رئیس مجلس‪ ،‬رئیس��ان ‪ 3‬فراکسیون سیاسی‬ ‫مجلس و رئیس کمیس��یون امنیت ملی و وزیر‬ ‫خارجه تشکیل شد تا اجماعی حاصل شود که‬ ‫فراکسیون والیی ان جلسه را تحریم کرد‪.‬‬ ‫کار به این جلس��ه ختم نشد؛ رئیس مجلس‬ ‫دوب��اره دوش��نبه هفته گذش��ته جلس��ه ای با‬ ‫فراکسیون والیی برگزار کرد تا نظر ان را جویا‬ ‫ش��ود اما فراکس��یون والیی همان طور که در‬ ‫خرداد مخالفت خ��ود را ابراز کرد دوباره اعالم‬ ‫کرد در ش��رایط کنونی نیز موافق تصویب این‬ ‫الیحه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفت کمیسیون والیی‬ ‫س��ید حس��ین نقوی حس��ینی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫فراکس��یون نماین��دگان والی��ی مجل��س در‬ ‫توضیح دالیل این فراکس��یون برای مخالفت با‬ ‫‪ CFT‬گفت‪ :‬این فراکس��یون با عضویت ایران‬ ‫در ‪ CFT‬مخالف اس��ت چون این کنوانسیون‬ ‫نه تنه��ا کمکی به رون��ق اقتصادی نمی کند که‬ ‫دست وپای کشور را می بندد‪ .‬وی در عین حال‬ ‫گفت‪ :‬اگر کش��ور در حال اج��رای برجام بود و‬ ‫طرفین بر تعهدات ش��ان پایبن��د بودند و تنها‬ ‫‪ FATF‬مان��ع اجرای تعهدات بود تصویب این‬ ‫الیحه قابل توجیه بود اما اکنون که تحریم های‬ ‫ثانوی��ه امری��کا باالتر از ‪ FATF‬اس��ت دیگر‬ ‫توجیه پذیر نیست‪ .‬به موجب تحریم های امریکا‬ ‫هر بانک و موسسه ای بخواهد با ایران همکاری‬ ‫کند متحمل جریمه سنگین می شود؛ بنابراین‬ ‫ب��ا الحاق به این کنوانس��یون فقط خودمان را‬ ‫تحریم کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ منافع ملی مهم است‬ ‫عالالدین بروجردی‪ ،‬عضو کمیسیون امنیت‬ ‫ملی و سیاس��ت خارج��ی و نماینده اصولگرای‬ ‫مجلس نیز در گفت وگو با ایس��نا با بیان اینکه‬ ‫نمی توان پیش بینی درباره نظر مجلس نسبت‬ ‫به الیحه ‪ CFT‬داشت گفت همه چیز بستگی‬ ‫به توضیح��ات دولت در مجلس دارد؛ البته که‬ ‫حفظ منافع ملی بس��یار مهم اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با وج��ود اینکه ‪ FATF‬ارتباطی با برجام‬ ‫ندارد‪ ،‬ناهنجاری ایجاد ش��ده از سوی امریکای‬ ‫ترام��پ اش��فته بازاری در جه��ان ایجاد کرده‬ ‫اس��ت؛ بنابرای��ن تردی��د دارم ‪ FATF‬بتواند‬ ‫حتی در صورت تصویب نقش اساس��ی در حل‬ ‫مش��کالت مالی و ارتباطات بانکی داشته باشد‪.‬‬ ‫یکی از اعضای فراکسیون امید هم در گفت وگو‬ ‫با ایس��نا گفت دو فراکسیون امید و مستقلین‬ ‫برای تصویب ‪ CFT‬تواف��ق کرده اند؛ بنابراین‬ ‫پیش بینی می شود مجلس به ‪ CFT‬رای مثبت‬ ‫دهد‪ .‬با نگاه��ی کلی به این تحوالت و اتفاقات‬ ‫می توان جلس��ه امروز مجل��س را محلی برای‬ ‫زورازمایی تندروه��ا‪ ،‬محافظه کاران‪ ،‬نزدیکان‬ ‫به دول��ت و اصالح طلبان دانس��ت؛ کما اینکه‬ ‫گفته می ش��ود یکی از اهداف برگزاری جلس��ه‬ ‫غیرعلن��ی هم ایجاد اجماع��ی بین نمایندگان‬ ‫برای تصویب ‪ CFT‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجمع مقابل مجلس‬ ‫نماین��دگان در حالی بررس��ی اصالح قانون‬ ‫مب��ارزه با تامین مالی تروریس��م و الحاق ایران‬ ‫به کنوانس��یون مقابله با تامین مالی تروریسم‬ ‫(‪ )CFT‬را اغ��از کردند که جمعی از جوانان با‬ ‫تجمع مقابل مجلس شورای اسالمی خواستار‬ ‫مخالف��ت مجل��س با الیح��ه الحاق ای��ران به‬ ‫کنوانس��یون بین المللی مقابل��ه با تامین مالی‬ ‫تروریس��م ( ‪ )CFT‬شدند‪ .‬از س��اعات اغازین‬ ‫صبح روز گذش��ته حدود ‪ ۵۰‬ج��وان با تجمع‬ ‫مقابل مجلس ش��ورای اس�لامی و در دس��ت‬ ‫گرفت��ن پالکاردهایی مخالفت خ��ود با الیحه‬ ‫‪ CFT‬را اب��راز کردن��د‪ .‬تجمع کنن��دگان در‬ ‫پالکاردهایی که در دست داشتند تصویب این‬ ‫الیح��ه را خیانت به ارمان های انقالب‪ ،‬موجب‬ ‫فروپاش��ی اقتص��ادی و خ�لاف فرامین رهبر‬ ‫معظ��م انقالب عن��وان کردند‪ .‬احمد س��الک‪،‬‬ ‫ج��واد کریمی قدوس��ی و نص��راهلل پژمانفر در‬ ‫جم��ع تجمع کنندگان حض��ور یافتند و با انها‬ ‫صحبت کردند‪ .‬تجمع کنندگان همچنین شعار‬ ‫مرگ بر امریکا سر می دادند‪.‬‬ ‫مردم مطمئن باشند کاال در حد نیاز وجود دارد‬ ‫رئیس دفت��ر رئیس جمهوری گفت‪ :‬ترامپ‬ ‫به دنبال یک دس��تاورد خارجی اس��ت برای‬ ‫همین موضوع مذاک��ره را مطرح می کند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬محمود واعظ��ی‪ ،‬رئیس دفتر‬ ‫رئیس جمه��وری در ی��ک برنام��ه تلویزیونی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬انک��ه بدعهدی ک��رده نمی تواند‬ ‫ادع��ای مذاک��ره کند و دلیل مط��رح کردن‬ ‫موضوع مذاک��ره با ایران تنها این اس��ت که‬ ‫ترامپ به دنبال دس��تاورد خارجی است‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬امریکایی ه��ا اگر صادق هس��تند‬ ‫باید نخس��ت به برجام بازگردن��د‪ .‬در داخل‬ ‫امریکا هم مردم از اینکه رئیس جمهورش��ان‬ ‫مورد تمس��خر قرار گرفت��ه ناراحتند‪ .‬رئیس‬ ‫دفتر رئیس جمهوری با اشاره به صحبت های‬ ‫نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در مجمع‬ ‫عمومی سازمان ملل یاداور شد‪ :‬صحبت های‬ ‫نتانیاهو در دنیا خریدار ندارد و او و ترامپ هر‬ ‫دو در توهم هستند و باتوجه به جایگاه ایران‬ ‫در دنیا با این سخنرانی ها خدشه ای به اعتبار‬ ‫کشورمان وارد نمی شود‪.‬‬ ‫رئی��س دفتر رئیس جمه��وری با تاکید بر‬ ‫اینکه دولت از مش��کالت م��ردم اگاهی دارد‬ ‫و دنبال راه حل برای انهاس��ت گفت‪ :‬وظیفه‬ ‫دولت‪،‬ص��دا وس��یما و رس��انه هاس��ت ک��ه‬ ‫مس��ائل را برای مردم بازکنن��د و انها تحت‬ ‫تاثیر ش��ایعات ق��رار نگیرند‪ .‬م��ردم مطمئن‬ ‫باش��ند ارزاق گران نمی ش��ود و کاال درحد‬ ‫عکس روز‬ ‫نیاز در بازار وج��ود دارد‪ .‬بنابراین درحد نیاز‬ ‫خرید کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬وزیران کار و اقتصاد‬ ‫اس��تیضاح ش��دند اما اکنون وضع بهتر شده‬ ‫اس��ت؟ دولت دنبال ان بود وزیری را انتخاب‬ ‫کند که بهتر از گذشته باشد‪ .‬روی ان مطالعه‬ ‫می کرد اما مجلس‪ ،‬وزیران را استیضاح کرد‪.‬‬ ‫به هر ح��ال انتخاب وزی��ران جدید در حال‬ ‫بررسی است و یک شبه نمی توان وزیر جدید‬ ‫انتخاب کرد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫تفویض اختیارات به استانداران مرزی‬ ‫ایین عشای ربانی با حضور اسقف اعظم ارامنه تهران‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬ایرنا‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫اس��حاق جهانگیری در جلسه مجمع نمایندگان مردم استان هرمزگان‬ ‫در مجلس شورای اسالمی از این استان به عنوان استانی راهبردی با نقش‬ ‫ملی نام برد و اظهار کرد‪ :‬روند محرومیت زدایی در استان هرمزگان باید با‬ ‫جدیت و سرعت بیشتر استمرار داشته باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬اس��حاق‬ ‫جهانگیری انتقال بخش��ی از پایانه های صادراتی نف��ت از خلیج فارس به‬ ‫جاس��ک را فرصتی برای توس��عه استان هرمزگان دانس��ت و با اشاره به‬ ‫برنامه ه��ای دولت برای توس��عه س��واحل مکران تصریح کرد‪ :‬بخش��ی از‬ ‫سواحل مکران در استان هرمزگان واقع شده و این فرصتی بی نظیر برای‬ ‫توس��عه این استان به شمار می رود‪ .‬جهانگیری همچنین با اشاره به اینکه‬ ‫برخ��ی مواقع ترخیص کاالها در بندرها با کندی روبه رو می ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫استاندار هرمزگان باید در شرایط فعلی که کشور با مشکالتی روبه رو است‪،‬‬ ‫نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشد و به گونه ای برنامه ریزی کند‬ ‫که در روند ترخیص کاالهای مورد نیاز مردم مانعی ایجاد نش��ود و کاالها‬ ‫به موقع از بندرهای استان ترخیص شوند‪ .‬وی با تاکید بر نقش پراهمیت‬ ‫اس��تان های مرزی کش��ور از جمله اس��تان هرمزگان در توسعه مراودات‬ ‫تجاری با کش��ورهای همس��ایه به ویژه در دوران تحریم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫موضوع تفویض اختیارات ویژه به استانداران مرزی کشور در دوران تحریم‬ ‫مدنظر دولت اس��ت و استانداران این استان ها باید از این فرصت حداکثر‬ ‫استفاده را در جهت توسعه و رونق بخشیدن به تجارت مرزی ببرند‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬مجلس ش��ورای اس�لامی برای‬ ‫بررسی مس��ائل مهم کش��ور از جمله وضعیت‬ ‫اقتص��ادی و معیش��تی مردم جلس��ه غیرعلنی‬ ‫برگزار کرد‪ .‬س��خنگوی هیات رئیس��ه مجلس‬ ‫گفت‪ :‬با تصمیم نمایندگان‪ ،‬مشکالت و مسائل‬ ‫فوری و ویژه اقتصادی کشور در جلسه سران ‪3‬‬ ‫قوه رسیدگی می ش��ود و برای دیگر موضوعات‬ ‫اقتص��ادی فراکس��یون ها و کمیس��یون های‬ ‫تخصصی مجلس جلسه برگزار و نتیجه بررسی‬ ‫را به هیات رئیس��ه ارائه می کنند‪ .‬بهروز نعمتی‬ ‫از دیگر موضوعات مورد بررس��ی در این جلسه‬ ‫را افزای��ش ن��رخ ارز و گله مندی م��ردم از این‬ ‫وضعی��ت عنوان ک��رد و افزود‪ :‬در این جلس��ه‬ ‫نمایندگان تاکی��د کردند که بانک مرکزی با ‪5‬‬ ‫اقدام می خواهد نتیجه اثربخشی ارائه کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا‬ ‫در تم��اس تلفنی با «س��لمان ب��ن عبدالعزیز»‬ ‫پادش��اه عربس��تان درباره ثبات در بازار جهانی‬ ‫نفت گفت وگو کرد‪ .‬خبرگزاری دولتی عربستان‬ ‫«واس» با اعالم این خبر افزود‪ :‬دو طرف در این‬ ‫تماس تلفنی درباره برخی مس��ائل مورد عالقه‬ ‫دو کش��ور هم بح��ث و تبادل نظ��ر کردند‪ .‬این‬ ‫گزارش به جزئیات بیش��تری از این گفت وگوی‬ ‫تلفنی اشاره نکرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئیس جمهوری در حکمی عبدالرضا‬ ‫رحمان��ی فضل��ی را به عن��وان رئیس «س��تاد‬ ‫اطالع رس��انی و تبلیغ��ات اقتص��ادی کش��ور»‬ ‫منصوب کرد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬رئیس «ستاد اطالع رسانی و تبلیغات‬ ‫اقتصادی کشور» گفت‪ :‬براساس تصمیم سران‬ ‫ق��وا و با هماهنگ��ی بین س��ازمان های متولی‬ ‫اقتصادی و س��ازمان های اطالع رسانی با تبادل‬ ‫اطالع��ات و برنامه ری��زی‪ ،‬ب��ه هم��ه ابهام ها‪،‬‬ ‫ایراده��ا‪ ،‬ضعف ه��ا و خاله��ای اطالعات��ی در‬ ‫جامعه پاس��خ هایی مناس��ب داده خواهد شد‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی در تش��ریح وظایف این س��تاد‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به ش��رایط تحقیقاتی و اقداماتی‬ ‫ک��ه در رس��انه های گوناگ��ون ه��م در داخل‬ ‫به دلیل نداشتن اطالعات و نبود هماهنگی بین‬ ‫س��ازمان ها و هم در رس��انه های خارج از کشور‬ ‫به دلی��ل اغراضی که برای تخریب دس��تاوردها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬وزن زیادی از مس��ائل اقتصادی که‬ ‫در کش��ور وجود دارد ‪ ،‬به این گونه اطالع رسانی‬ ‫بازمی گردد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه عوامل دشمن‬ ‫در کش��ور ب��ا ایجاد ش��ایعه هایی م��ردم را به‬ ‫خارج کردن نقدینگی ش��ان از بانک ها تحریک‬ ‫می کنن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬برخ��ی به دنب��ال افزای��ش‬ ‫سوداگری در بازار ارز و سکه هستند‪ .‬محمدرضا‬ ‫پورابراهیم��ی افزود‪ :‬برخی عوامل دش��من در‬ ‫داخل کشور ش��ایعه هایی را درباره بروز برخی‬ ‫مش��کالت برای بانک رس��الت منتشر کرده اند؛‬ ‫ای��ن ش��ایعه ها را به عنوان رئیس کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس تکذیب می کنم‪ .‬این شایعه ها‬ ‫پازل��ی دیگر از جنگ اقتصادی دش��منان علیه‬ ‫جمهوری اسالمی است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬حش��مت اهلل فالحت پیش��ه‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی‬ ‫مجلس از مسئوالن دولت‪ ،‬شورای عالی امنیت‬ ‫و مجمع تشخیص مصلحت نظام و بانک مرکزی‬ ‫خواست با حضور در مجلس به شفاف سازی در‬ ‫زمینه ‪ FATF‬بپردازند تا مش��خص ش��ود این‬ ‫الیحه در راستای منافع ملی است یا خیر‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬رئیس مرکز بررس��ی های استراتژیک‬ ‫ریاس��ت جمهوری از اغاز به کار سامانه مطالبات‬ ‫عمومی (س��مع) به طور ازمایش��ی خب��ر داد‪.‬‬ ‫حس��ام الدین اش��نا‪ ،‬رئیس مرکز بررس��ی های‬ ‫استراتژیک ریاست جمهوری در صفحه شخصی‬ ‫خود در توییتر‪ ،‬نوش��ت‪ :‬با مصوبه هیات وزیران‬ ‫به زودی سامانه مطالبات عمومی (سمع) به طور‬ ‫ازمایشی اغاز به کار می کند‪ .‬سمع گوش شنوای‬ ‫دولت برای رس��یدگی به خواسته های مشترک‬ ‫گروه های بزرگ است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر امور خارجه اتریش در مجمع‬ ‫عمومی س��ازمان ملل از توافق هس��ته ای دفاع‬ ‫کرد و ان را نتیجه تالش های بین المللی خواند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری تاس‪ ،‬کارین کنایس��ل‪،‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه اتریش در س��خنرانی اش در‬ ‫مجم��ع عمومی س��ازمان ملل ک��ه ان را به ‪4‬‬ ‫زبان زنده دنیا قرائت کرد‪ ،‬به مس��ائل گوناگون‬ ‫از جمله گرم ش��دن زمین‪ ،‬توافقات بین المللی‬ ‫شامل توافق هس��ته ای ایران و گروه موسوم به‬ ‫‪ ،۵+۱‬س��وریه‪ ،‬برابری جنس��یتی و موضوعات‬ ‫دیگ��ر پرداخت‪ .‬وی در س��خنان خود از توافق‬ ‫هس��ته ای با ایران دفاع و تاکید کرد این توافق‬ ‫باید حفظ شود‪.‬‬ ‫ایرنا – روح اهلل جمعه ای‪ ،‬مش��اور وزیر کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬باتوجه ب��ه جنگ تحمیل��ی اقتصادی و‬ ‫جنگ روانی و تبلیغاتی دش��من‪ ،‬تشکیل ستاد‬ ‫اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به منظور‬ ‫سالم س��ازی فض��ای عمومی کش��ور و مقابله با‬ ‫تخریب و دروغ پردازی های دشمنان است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫عقالنیت اقتصادی‬ ‫و حوزه انرژی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1440‬‬ ‫اول اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1150‬‬ ‫پیاپی ‪2468‬‬ ‫صنعت‬ ‫در حاشیه برگزاری مانور اتش نشانی در شهرک های صنعتی با حضور معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بررسی شد‬ ‫ایمنی در شهرک های صنعتی‬ ‫یداله صادقی‪ /‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تهران‬ ‫بیش از ‪ ۷۳‬درصد واحدهای صنعتی در حریم ‪HSEE‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مانور امداد و نجات اتش نش��انی های ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی با حضور معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ش��هرک صنعتی شکوهیه قم برگزار شد‪ .‬این مانور‬ ‫به مناس��بت ‪ ۷‬مهر‪ ،‬روز ایمنی و اتش نشانی برپا شد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در س��طح کشور ‪ ۱۲۷۰‬واحد‬ ‫اتش نش��انی در مجموعه ش��هرک های صنعتی فعال‬ ‫اس��ت و توانس��ته اند بیش از ‪ ۷۳‬درص��د از واحدهای‬ ‫صنعتی را زیر پوش��ش بهداشت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست‬ ‫و انرژی قرار دهند‪.‬‬ ‫استان قم دارای ‪ ۷‬شهرک صنعتی شکوهیه‪ ،‬الغدیر‪،‬‬ ‫چاپ و نشر‪ ،‬س��لفچگان‪ ،‬محموداباد‪ ،‬ثامن االئمه (ع) ‪-‬‬ ‫قن��وات ‪ -‬و فناوری اطالعات و ارتباط��ات (‪ )I.C.T‬و‬ ‫‪ ۴‬ناحیه صنعتی خوراباد‪ ،‬دس��تجرد‪ ،‬س��یرو و طغرود‬ ‫است‪ .‬ش��هرک صنعتی شکوهیه‪ ،‬به عنوان بزرگ ترین‬ ‫ش��هرک صنعتی قم با بیش از ‪ ۱۰۰۰‬هکتار مساحت‬ ‫م‪ -‬تهران واقع ش��ده و ‪۷۲‬‬ ‫در کیلومتر ‪ ۱۲‬جاده قدیم ق ‬ ‫درصد س��رمایه گذاری صنعتی استان با اعتباری بیش‬ ‫از ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۴۷۶‬میلیارد ریال در این شهرک است‪.‬‬ ‫‹ ‹مانور در ‪ ۸‬گروه‬ ‫‹ ‹استان ها متولی تامین مواد اولیه‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫ایران با اشاره به مشکل واحدهای تولیدی برای تامین‬ ‫مواد اولیه پلیمری و ش��یمیایی گف��ت‪ :‬اختیار کنترل‬ ‫معام�لات مواد اولیه پتروش��یمی در بازار بورس اوراق‬ ‫بهادار تهران به استان ها واگذار می شود‪.‬‬ ‫نجفی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر تامی��ن مواد اولیه و‬ ‫کمبود اعتبار و تس��هیالت دو مش��کل اساسی صنایع‬ ‫کوچک و متوسط کشور است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه خوش��بختانه مواد پتروش��یمی و‬ ‫س��ایر مواد مورد نیاز این واحدها به صورت رقابتی در‬ ‫بازار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در حال عرضه‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در تالش هستیم سطح رقابت در این بازار‬ ‫را کنترل کنیم و اختیار ان را به اس��تان ها بدهیم و به‬ ‫طور حتم نیز این کار را انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ای��ران همچنین با اش��اره به‬ ‫برنامه ه��ای دول��ت برای ح��ل مش��کل های اعتباری‬ ‫واحده��ای صنای��ع کوچک گفت‪ :‬به تازگ��ی ایین نامه‬ ‫پرداخ��ت ‪ ۳۴۰‬ه��زار میلیارد ریال تس��هیالت تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬به صنایع کوچک ابالغ ش��ده و ‪۱۳‬ه��زار میلیارد‬ ‫ریال نیز به عنوان مش��وق تبص��ره ‪ ۴۶‬برای صادرات‪،‬‬ ‫برپایی نمایش��گاه و اعزام هیات ه��ای تجاری‪-‬صنعتی‬ ‫ و حض��ور در نمایش��گاه ها در نظ��ر گرفت��ه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نجف��ی با اش��اره ب��ه پیش بین��ی تس��هیالتی برای‬ ‫ش��هرک های صنعتی مس��تقر در نزدیکی روستاها از‬ ‫بسته شدن تفاهمنامه بین شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫و بانک صنعت و معدن خبر داد و افزود‪ :‬بر اساس این‬ ‫قرارداد‪ ۲ ،‬هزار میلیارد ریال تسهیالت با نرخ سود ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪۱۳‬درصد به صورت سرمایه در گردش از سوی بانک‬ ‫عامل یادش��ده به صنایع کوچک و متوسط اختصاص‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان اینکه‬ ‫متوس��ط س��هم هر واحد صنعتی نیازمند به حمایت‪،‬‬ ‫به تناس��ب نیازهای ان از یک تا ‪ ۵‬میلیارد ریال و در‬ ‫صورت شدت نیاز تا ‪۱۰‬میلیارد ریال خواهد بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پرداخت این تس��هیالت از هفته گذش��ته اغاز شده و‬ ‫عالوه بر ان با همکاری مشترک سازمان صنایع کوچک‬ ‫و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫نیز بسته های حمایتی در زمینه ارزش افزوده و مالیات‬ ‫و همچنی��ن تامین اجتماع��ی در حال تهیه و تصویب‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالی�ت ‪ ۱۲۷۰‬واح�د اتش نش�انی در‬ ‫شهرک ها‬ ‫همایون توفیقی مدیر بهداشت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست‬ ‫و انرژی صنایع کوچک کشور در گفت وگو با‬ ‫با‬ ‫اش��اره به برگزاری مانور اتش نش��انی در شهرک های‬ ‫صنعت��ی به صورت همزمان اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪،۹۷‬‬ ‫تع��داد ‪ ۷‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬واح��د صنعتی کش��ور مجوز‬ ‫‪ HSEE‬دریافت می کنند‪.‬‬ ‫‪ ‬توفیق��ی با اش��اره به اهمی��ت تقوی��ت ایمنی در‬ ‫شهرک های صنعتی کش��ور تصریح کرد‪ :‬حقیقت این‬ ‫ب��وده که ایمن��ی از مهم تری��ن و حیاتی ترین نیازهای‬ ‫پویای��ی و رون��ق فعالیت ه��ای تولی��دی و اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اهمیت ایمنی در بین ش��هرک های‬ ‫صنعتی کش��ور افزود‪ :‬ایمنی و فعالیت در شهرک های‬ ‫صنعتی هر دو مهم و مورد نیاز است‪ .‬در این بین‪ ،‬ایمنی‬ ‫در ح��وزه اتش نش��انی از اهمیت ویژه ت��ری برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدی��ر بهداش��ت‪ ،‬ایمن��ی و محیط زیس��ت صنایع‬ ‫کوچ��ک کش��ور با بی��ان مجهز ش��دن ش��هرک های‬ ‫صنعتی کش��ور ب��ه تجهی��زات ایمنی در س��ال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬در سال های گذشته به صورت مستمر‬ ‫واحده��ای موج��ود در ش��هرک های صنعتی ممیزی‬ ‫استقرار ‪ ۶‬هزار واحد تولیدی در شهرک های صنعتی تهران‬ ‫رئی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی اس��تان ته��ران از‬ ‫اس��تقرار ‪ ۶‬هزار واحد تولیدی در ش��هرک های صنعتی و اقدام‬ ‫برای تعیین تکلیف ‪ ۱۷‬هزار واح��د صنعتی خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی استانداری تهران‪ ،‬نعمت اهلل ترکی‬ ‫درباره تعیین تکلیف واحدهای تولیدی غیرفعال در استان تهران‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��هرک های صنعتی اماده ش��ده اند و قرار اس��ت ‪۶‬‬ ‫هزار واحد تولیدی در این ش��هرک ها مستقر شوند؛ گزارش این‬ ‫موضوع در ش��ورای برنامه ریزی توس��عه استان ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود‪ :‬عالوه بر‬ ‫ش��هرک های صنعتی‪ ،‬در حوزه واحده��ای تولیدی خارج از این‬ ‫ش��هرک ها که ‪ ۱۷‬هزار واحد صنعتی در حوزه اس��تان تهران را‬ ‫شامل می شود‪ ،‬تفاهمنامه ای با سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان تهران به اعتبار ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان امضا کردیم که این‬ ‫مبلغ در حال تخصیص است‪ .‬ترکی ادامه داد‪ :‬در واقع‪ ،‬همزمان‬ ‫با ش��هرک های صنعتی‪ ،‬ان ‪ ۱۷‬هزار واحد صنعتی نیز در استان‬ ‫تهران تعیین تکلیف خواهند ش��د تا برای امس��ال راستی ازمایی‬ ‫دقیقی از واحدهای صنعتی و صنفی داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪ HSEE‬را دریاف��ت کرده ان��د‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۵‬افزون بر‬ ‫‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬واح��د ممی��زی ‪ HSEE‬دریاف��ت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫توفیقی با اش��اره به تع��داد واحدهای دریافت کننده‬ ‫مجوز بهداشت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست و انرژی در سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬بیش از ‪ ۷‬هزار واحد‬ ‫موجود در ش��هرک های صنعتی کشور مجوز ‪HSEE‬‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫وی برنامه ریزی های انجام ش��ده ب��رای صدور مجوز‬ ‫بهداشت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست و انرژی در سال جاری‬ ‫را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد‪ :‬در سال ‪ ،۹۷‬تعداد‬ ‫‪ ۷‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬واح��د صنعتی کش��ور مجوز ‪HSEE‬‬ ‫دریافت می کنند‪.‬‬ ‫مدیر بهداشت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست و انرژی صنایع‬ ‫کوچک کش��ور عنوان کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۷۳‬درصد از‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک کش��ور زیر پوش��ش واحد‬ ‫بهداشت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست و انرژی صنایع کوچک‬ ‫کشور قرار دارند‪.‬‬ ‫توفیقی با اش��اره به واحدهای اتش نش��انی فعال در‬ ‫شهرک های صنعتی کشور تاکید کرد‪ :‬در سطح کشور‬ ‫‪ ۱۲۷۰‬واحد اتش نشانی در شهرک های صنعتی وجود‬ ‫دارد و ‪ ۱۲۷۲‬ماش��ین اتش نش��انی نی��ز در انها فعال‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اتش سوزی را از مهم ترین مخاطرات شهرک های‬ ‫صنعت��ی دانس��ت و ابراز ک��رد‪ ۴۷ :‬درص��د از حوادث‬ ‫مربوط به ش��هرک های صنعتی را اتش س��وزی شامل‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اتش س��وزی هر واحد صنعتی افزون بر ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان خسارت به بار می اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای پویایی تولید‬ ‫صادق نجفی‬ ‫همایون توفیقی‬ ‫امیر طیبی نژاد‬ ‫امی��ر طیبی نژاد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان قم نیز در گفت وگو با‬ ‫تاکید کرد‪:‬‬ ‫تقویت و توسعه مبحث بهداشت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست‬ ‫و ان��رژی ش��هرک های صنعت��ی یک��ی از اولویت ها و‬ ‫سیاست های کاری شرکت شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫طیبی ن��ژاد با اش��اره به مجاهدت های اتش نش��انان‬ ‫شهرک های صنعتی و روز اتش نشان ادامه داد‪ :‬توسعه‬ ‫ایمنی واحدهای صنعتی و شهرک های صنعتی استان‬ ‫مس��ئله ای بوده که مقدم بر هر امر دیگری اس��ت اما‬ ‫متاس��فانه مجاهدت های این قش��ر ف��داکار فراموش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با وجود برخی تحریم ها و ش��رایط‬ ‫ویژه کشور شرکت شهرک های صنعتی استان قم تمام‬ ‫سعی خود را به کار برده تا با ارائه تسهیالت و رسیدگی‬ ‫ب��ه وضعی��ت صاحبان صنای��ع و تعامل ب��ا واحدهای‬ ‫صنعتی و تولی��دی پویایی اقتصادی اس��تان را حفظ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بررسی مدیریت منابع و مصارف اب صنعتی در استان مرکزی‬ ‫جلس��ه تخصصی بررس��ی مدیریت منابع و مصارف اب در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان مرکزی با حضور مدیران‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬مدیرعامل شرکت های خدماتی‬ ‫و معاونان و مدیر ‪ HSEE‬شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫مرکزی برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط عموم��ی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان مرکزی‪ ،‬مصطفی امره گفت‪ :‬در‬ ‫این جلسه تخصصی جدول تراز اب ساالنه شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان در سال ‪ ۱۳۹۶‬و تحلیل سازمان در این زمینه‬ ‫مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫امره در این جلسه با اشاره به اهمیت مدیریت منابع اب در‬ ‫دسترس‪ ،‬لزوم پایش میزان تولید و مصارف اب در بخش های‬ ‫مختلف شهرک ها و نواحی صنعتی استان را تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫مدیران ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی باید نص��ب کنتورهای‬ ‫هوش��مند س��رچاهی و کنتورهای حجمی در تعیین مصارف‬ ‫فضای سبز و شناسایی انشعاب های غیرمجاز یا برداشت کننده‬ ‫بیش از حد انشعاب را در دستور کار و اولویت خود قرار دهند‪.‬‬ ‫ام��ره ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از گام ه��ای مه��م در بکارگی��ری‬ ‫راهبردهای منابع اب‪ ،‬تعیین و تدوین انها است که روش ها و‬ ‫مدل های مختلفی به این منظور وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان مرکزی‬ ‫افزود‪ :‬بر اس��اس گزارش موسسه جهانی منابع‪ ،‬ایران از جمله‬ ‫کش��ورهایی اس��ت که به لحاظ ش��اخص منابع اب‪ ،‬در زمره‬ ‫مناطق اس��یب پذیر قرار دارد و بخش های زیادی از ان دچار‬ ‫کم ابی است که ضرورت دارد منابع اب ان مدیریت شود‪.‬‬ ‫شناسایی مشکالت تولید و رفع موانع کارافرینی‬ ‫مهم ترین اقدامی است که باید برای تسهیل فضای‬ ‫کسب وکار در بخش تولید کش��ور انجام شود‪ .‬این‬ ‫موضوع در شرایط کنونی کشور اهمیتی دوچندان‬ ‫دارد‪ ،‬ضمن انکه نام امس��ال نیز «حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی» است‪ .‬در این راستا‪ ،‬باید پذیرفت که فعاالن‬ ‫اقتصادی و تولیدکنندگان بهترین کسانی هستند‬ ‫که می توانن��د در تبدیل تهدیده��ای تحریمی به‬ ‫فرصت ه��ای بهبود کش��ور کمک کنن��د‪ .‬در این‬ ‫ص��ورت می توان با شناس��ایی عوامل شکس��ت از‬ ‫توقف کارافرینی جلوگیری کرد و س��رمایه گذاری‬ ‫در بخش های مولد اقتصادی را توسعه داد‪.‬‬ ‫اکنون تولیدکنندگان از مشکالتی مانند مالیات‪،‬‬ ‫کمبود نقدینگی و س��ود باالی تس��هیالت بانکی‬ ‫گالیه دارند و در بخش های تامین اجتماعی‪ ،‬انرژی‬ ‫و زیرس��اخت های مورد نیاز برای تولید نیز کمبود‬ ‫دارند‪ .‬این مسائل ادامه فعالیت تولید یا ایجاد واحد‬ ‫صنعتی جدید را مشکل س��از کرده اس��ت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬نرخ سود تسهیالت نیز بسیار باالست و برای‬ ‫تولی��د صرفه اقتصادی ن��دارد‪ .‬نقدینگی مورد نیاز‬ ‫واحدهای تولیدی به راحتی از ش��بکه بانکی تامین‬ ‫نمی ش��ود در حال��ی که بخش تولید کش��ور برای‬ ‫تامین س��رمایه در گردش و ثابت وابس��ته به منابع‬ ‫بانکی و در واقع‪ ،‬بانک محور است‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬باید ابتدا عوامل چالشی در فضای‬ ‫کس��ب وکار را شناس��ایی کرد چراک��ه مهم ترین‬ ‫اقدام��ی ک��ه بای��د انجام ش��ود‪ ،‬تس��هیل فضای‬ ‫کسب وکار اس��ت تا در این فضای فراهم شده برای‬ ‫کارافرین��ی‪ ،‬هزین��ه تولید کاهش یاب��د و قدرت‬ ‫رقابت محص��ول در بازارهای داخلی و خارجی نیز‬ ‫باال برود‪ .‬در این شرایط می توان امکان فروش اسان‬ ‫محص��والت ملی را در بازاره��ای داخلی و خارجی‬ ‫فراهم کرد‪ .‬اکنون الزم اس��ت ت��ا نهادهای دولتی‬ ‫و خدمات رس��ان دیدگاه خود را نس��بت به بخش‬ ‫تولید تغیی��ر دهند و به تولیدکنن��دگان به عنوان‬ ‫بخش اثرگذار بر اقتصاد کش��ور نظر کنند؛ ان وقت‬ ‫می ت��وان با تکریم تولیدکننده و کارافرین و تعامل‬ ‫با انها ش��رایط را برای تولید اس��ان ک��رد و فضای‬ ‫کس��ب وکار را بهبود بخش��ید‪ .‬به دیگر کشورها که‬ ‫در ای��ران بازار خوبی دارند نیز باید توجه ش��ود که‬ ‫دولت های شان چه حمایت هایی از انها می کنند و‬ ‫چگونه به بهبود فضای کس��ب وکار کمک کرده اند‬ ‫تا موفق ش��دند‪ .‬همچنین‪ ،‬برای جبران نقدینگی‬ ‫مورد نی��از تولید باید نگاهی به کش��ورهای موفق‬ ‫در بازارهای صادراتی داش��ت‪ .‬با داش��تن اطالعات‬ ‫و مش��وق های صادراتی برای حض��ور در بازارهای‬ ‫ه��دف‪ ،‬می ت��وان بخش��ی از نقدینگی م��ورد نیاز‬ ‫صنعتگ��ران را تامین کرد تا با ات��کا به توان خود از‬ ‫وابس��تگی به منابع بانکی دور شوند‪ .‬در این شرایط‬ ‫تحریم نمی تواند اثار منفی داشته باشد‪.‬‬ ‫ساخت شهرک صنعتی‬ ‫فناوری برق در اردبیل‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اس��تان اردبیل گف��ت‪ :‬بر اس��اس برنامه ریزی ها و‬ ‫هماهنگی های انجام ش��ده و با حمایت اس��تاندار‬ ‫محت��رم‪ ،‬مقدمات ایجاد ش��هرک صنعتی فناوری‬ ‫ب��رق و الکترونی��ک در اردبیل در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفت��ه و زمین��ی به مس��احت ‪ ۹۸‬هکت��ار به این‬ ‫شهرک صنعتی اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان اردبیل‪،‬‬ ‫عل��ی نظری ش��یخ احمد اظه��ار کرد‪ :‬بر اس��اس‬ ‫برنامه ریزی ه��ا و هماهنگی ه��ای انجام ش��ده و با‬ ‫حمایت اس��تاندار محترم‪ ،‬مقدمات ایجاد شهرک‬ ‫صنعتی فن��اوری برق و الکترونی��ک در اردبیل در‬ ‫دس��تور کار ق��رار گرفته و زمینی به مس��احت ‪۹۸‬‬ ‫هکتار به این ش��هرک صنعت��ی اختصاص خواهد‬ ‫یاف��ت‪ .‬نظ��ری ش��یخ احمد اصلی تری��ن هدف از‬ ‫ساخت ش��هرک صنعتی فناوری برق و الکترونیک‬ ‫را اس��تقرار واحدهای فن��اور و دانش بنیان در این‬ ‫شهرک دانس��ت و افزود‪ :‬با ایجاد شهرک تخصصی‬ ‫فن��اوری ب��رق و الکترونیک‪ ،‬تمام��ی صنایع برق‬ ‫و الکترونیک و ش��رکت های فن��اور و دانش بنیان‬ ‫مرب��وط به ان‪ ،‬در این ش��هرک تجمی��ع خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان اردبیل با اش��اره به اینکه ساخت و توسعه‬ ‫‪ ۱۵‬شهرک و ناحیه صنعتی در استان اردبیل مورد‬ ‫تصوی��ب قرار گرفته‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬واگذاری زمین به‬ ‫متقاضیان ساخت واحدهای صنعتی در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی استان به صورت نقد و اقساط بوده‬ ‫و شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل همواره‬ ‫تالش کرده تا بستر مناسبی را برای تولید و صنعت‬ ‫و خدمات دهی فراهم کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در حاش��یه مانور ایمنی و‬ ‫اتش نشانی در شهرک شکوهیه قم اعالم کرد‪ :‬همزمان‬ ‫با روز ایمنی و اتش نش��انی مانور اتش نشانی و واکنش‬ ‫در ش��رایط اضطراری در ‪ ۸‬گروه از شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫از استان قم‪ ،‬نجفی ادامه‬ ‫داد‪ :‬تمام ش��هرک ها و نواحی صنعتی در سراسر کشور‬ ‫در ‪ ۸‬گروه تقس��یم بندی شده اند و ‪ ۷‬مهر زنگ ایمنی‬ ‫با برگ��زاری مانور اتش نش��انی و واکنش در ش��رایط‬ ‫اضطراری در شهرک ها و نواحی صنعتی سراسر کشور‬ ‫به صدا در امد‪.‬‬ ‫وی که برای یک س��فر کاری ی��ک روزه و بازدید از‬ ‫چند واحد تولیدی و صنعتی به اس��تان قم رفته است‬ ‫در عملیات مانور اتش نشانی شهرک صنعتی شکوهیه‬ ‫قم حضور یافت و در پایان این مراس��م از اتش نشانان‬ ‫نمونه شهرک های صنعتی قم قدردانی کرد‪.‬‬ ‫نجف��ی همچنی��ن از واح��د تولیدی ش��کالت های‬ ‫صادراتی «مرداس» در ش��هرک صنعتی شکوهیه قم‬ ‫بازدید کرد و در جریان مهم ترین مس��ائل و مشکالت‬ ‫فراروی این واح��د تولیدی قرار گرفت‪ .‬بازدید از واحد‬ ‫تولیدی «املون»‪ ،‬تولیدکنن��ده ظروف یک بار مصرف‬ ‫گیاهی در این ش��هرک صنعتی نیز دیگر برنامه معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بود‪.‬‬ ‫وی در حاش��یه بازدید از واحدهای تولیدی شهرک‬ ‫صنعتی ش��کوهیه ق��م در گفت وگو با خبرن��گاران با‬ ‫تاکی��د بر ضرورت هم افزایی ب��رای حمایت از تولید و‬ ‫اشتغال در کشور‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اعتقاد داریم صنایع باید با‬ ‫کمترین مشکل به کار خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫نجفی همچنین‪ ،‬پرداخت تس��هیالت ارزان قیمت به‬ ‫صنایع کوچ��ک و در اولویت ق��رار گرفتن این صنایع‬ ‫ب��رای بهره من��دی از جوایز و مش��وق های صادراتی را‬ ‫ب��ه عنوان دیگر اقدام های حمایت��ی از صنایع کوچک‬ ‫دانست و افزود‪ :‬س��ازمان صنایع کوچک کشور نیز در‬ ‫راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط‬ ‫ت جرایم خود‬ ‫مقرر کرده هر یک از این واحدها که باب ‬ ‫بدهی دارند‪ ،‬تا س��قف ‪ ۸۰‬درصد مشمول بخشودگی‬ ‫ش��وند و برای پرداخت بدهی نیز ‪ ۶۰‬ماه مهلت تعیین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر سیاس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مبنی بر توس��عه صنایع جدید در سراسر کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬به منظور جذب س��رمایه گذار‪ ،‬برای واحدهای‬ ‫استارت اپ و دارای کسب وکار نوپا و جوان و همچنین‬ ‫س��ایر واحدها از ‪ ۵‬تا ‪ ۵۰‬درصد تسهیالت تشویقی در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در بخش‬ ‫دیگری از سخنان خود فعالیت های انجام شده در حوزه‬ ‫صنای��ع کوچک در قم را خوب ارزیابی کرد و افزود‪ :‬از‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۳۰۰‬واحد صنعتی به بهره برداری رس��یده‬ ‫در ای��ن اس��تان افزون بر ‪ ۹۰‬درصد متعل��ق به صنایع‬ ‫کوچک اس��ت و بی نظیرترین کارها را انجام می دهند‬ ‫و به کشورهای اروپایی و اسیایی نیز صادرات می کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رفع موانع‬ ‫کارافرینی‬ ‫با شناسایی‬ ‫عوامل شکست‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1440‬‬ ‫اول اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1150‬‬ ‫پیاپی ‪2468‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان خودرویی معتقدند‬ ‫یادداشت‬ ‫تبلیغات‬ ‫دلگرم کننده‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫صنعت دوچرخه در کش��ور یکی از صنایع‬ ‫مغف��ول مانده اس��ت که اخب��ار ضدونقیض‬ ‫درب��اره تولی��د ان ش��نیده می ش��ود‪ .‬در‬ ‫حال��ی که برخی ب��ه تعطیل��ی کارخانه های‬ ‫دوچرخه سازی داخلی اشاره می کنند بعضی‬ ‫از کارشناس��ان این ادع��ا را رد کرده و ان را‬ ‫جوس��ازی برای این صنع��ت می دانند‪ .‬البته‬ ‫این در حالی است که حتی استفاده کنندگان‬ ‫دوچرخ��ه نیز اش��نایی چندانی ب��ا تولیدات‬ ‫بومی ندارند و بیشتر برند های مشهور جهانی‬ ‫مدنظ��ر حرف��ه ای کاران اس��ت‪ .‬دوچرخه به‬ ‫عنوان وس��یله حمل ونقل پ��اک امروز توجه‬ ‫کش��ورهای بس��یاری را به خود جلب کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ایران نی��ز گروه��ی عالقه مند به‬ ‫ورزش و نیز در راس��تای حفظ محیط زیست‬ ‫با شعار هوای پاک‪ ،‬گروه رکاب زنان دوچرخه‬ ‫کش��ور را تشکیل داده اند و به دنبال همگانی‬ ‫ک��ردن اس��تفاده از این وس��یله هس��تند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگ��ر‪ ،‬تبلیغ��ات ش��هرداری در این‬ ‫حوزه ب��ا عنوان وس��یله حمل ونق��ل بی دود‬ ‫بس��یار دلگرم کننده اس��ت‪ .‬مترو ب��ه عنوان‬ ‫یکی از وس��ایل حمل ونقل عمومی پاک خود‬ ‫تبلیغ کننده ط��رح دوچرخه اس��ت‪ .‬این امر‬ ‫نش��ان می ده��د در کنار خودروه��ای برقی‪،‬‬ ‫دوچرخه نی��ز در کانون توجه مدیران دولتی‬ ‫ق��رار گرفته و برای اس��تفاده از ان‪ ،‬که البته‬ ‫هزینه کمتری دارد‪ ،‬تالش های جمعی شکل‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬برای عمومی شدن مسئله باید‬ ‫زیرس��اخت ها فراهم باش��د زی��را اگر طرحی‬ ‫در اغ��از به نیازها ی��ا انتظارات مخاطب خود‬ ‫پاس��خ ندهد نوعی بدبینی به وجود می اورد‬ ‫که در حافظه تاریخی مردم به ثبت می رسد‪.‬‬ ‫فرهنگ استفاده از دوچرخه زمانی عمومیت‬ ‫می یاب��د که نس��بت به س��ایر وس��ایل نقلیه‬ ‫مزیتی داشته باش��د‪ .‬حال باید دید در ادامه‬ ‫طرح «بیدود» ک��ه خود ظرفیتی برای تولید‬ ‫در داخل به وجود اورده است چقدر می تواند‬ ‫در جلب نظر ش��هروندان در کالنشهر تهران‬ ‫موفق عمل کند‪.‬‬ ‫«واردات خودرو» بدون انتقال ارز شدنی است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��اماندهی بازار خ��ودرو یکی از اه��داف مدیران‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در ش��رایط فعلی‬ ‫اس��ت‪ .‬داریوش اس��ماعیلی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی از بررس��ی دوباره‬ ‫طرح س��اماندهی ب��ازار خودرو‪ ،‬از احتم��ال زیاد لغو‬ ‫ممنوعی��ت واردات خودرو در اینده نزدیک خبر داده‬ ‫و گفته در بررسی دوباره طرح ساماندهی بازار خودرو‬ ‫در کمیس��یون‪ ،‬تغییرات و اصالحات��ی در ان اعمال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫قرار بود هفته جاری(هفته دوم مهر) طرحی در باره‬ ‫واردات دوباره خودرو در مجلس عنوان ش��ود‪ .‬برخی‬ ‫نمایندگان تصمیم ممنوعیت مطلق واردات خودرو را‬ ‫درس��ت ندانس��ته و معتقدند این موضوع پیش از هر‬ ‫تصمیمی باید مدیریت می ش��د زیرا مدیریت واردات‬ ‫بر کاهش قیمت ها در بازار اثرگذار است‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت مطلق‪ ،‬روشی نادرست‬ ‫فریدون احمدی‬ ‫تاثیرات مخرب جنگ تجاری‬ ‫برای امریکا ‬ ‫خبر‬ ‫المان صادرکننده برتر‬ ‫خودرو به بازار چین‬ ‫فریدون احمدی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی درباره لغو ممنوعیت واردات‬ ‫خودرو‬ ‫گفت‪ :‬پیش از ش��رایط موجود صنعت‬ ‫و واردات خودرو ضروری اس��ت ک��ه وضعیت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت روش��ن ش��ود‪ .‬ب��ه عبارتی‪،‬‬ ‫نخس��ت باید متولی بازار س��ر جای خود باش��د تا در‬ ‫ادامه بتوان بازار را س��اماندهی نس��بی کرد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫معتقدم در شرایط فعلی یکی از دالیل نابسامانی بازار‬ ‫خ��ودرو ممنوعیت مطلق واردات خودرو بود‪ .‬نماینده‬ ‫مردم در مجلس ش��ورای اسالمی به دالیل ممنوعیت‬ ‫واردات خودرو اش��اره کرد و گفت‪ :‬این موضوع به دو ‬ ‫دلیل از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ‬ ‫ش��د؛ نخس��ت ورود خودروهای بسیار لوکس و ایجاد‬ ‫ش��کاف طبقاتی در جامعه و مسئله دیگر خروج ارز از‬ ‫کشور بود‪ .‬استدالل این است که در شرایط امروز و به‬ ‫لحاظ ارزی اقتصاد کشور در تنگنا قرار دارد و به صالح‬ ‫نیس��ت که از ارز موجود برای واردات خودرو استفاده‬ ‫کرد‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬واردات خودرو به طور کامل ممنوع‬ ‫ش��د‪ .‬احمدی در ادامه ضمن بی��ان اینکه ممنوعیت‬ ‫مطل��ق واردات خودرو الزم نبود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر کس��انی‬ ‫بتوانند از س��رمایه های ایرانیان خارج از کش��ور برای‬ ‫ای��ن موضوع بهره بگیرند و ب��ه نوعی بدون انتقال ارز‬ ‫محصوالت را وارد کنند چالش کمبود ارز را نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬امروز خودرو بخشی از سبد محصوالت‬ ‫مصرفی خانوارها است و نمی توان به مردم تکلیف کرد‬ ‫که تنها ملزم به خرید ‪ ۲‬یا ‪ ۵‬مدل خودرویی هستید‪.‬‬ ‫س��لیقه ها متفاوت است و بعضی به دنبال استفاده از‬ ‫خودروهای خاص بوده و هزینه ان را هم می پردازند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬هزین��ه از منابع ارزی کش��ور صرف‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬او یاداور ش��د‪ :‬در نتیجه‪ ،‬ممکن اس��ت‬ ‫راه هایی وجود داش��ته باشد که بدون خروج ارز بتوان‬ ‫خودروهای مورد نیاز بازار کشور را وارد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت با انجمن ها همفکری کند‬ ‫معاون وزیر تجارت چین گفت‪ :‬در شرایطی‬ ‫که جنگ تجاری حکمفرما است‪ ،‬المان با جلو‬ ‫زدن از امریکا‪ ،‬به نخستین صادرکننده خودرو‬ ‫به بازار چین تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬وانگ شوون گفت‪ :‬پیش تر‬ ‫ایاالت متح��ده امریکا‪ ،‬نخس��تین صادرکننده‬ ‫خودرو به چین بود اما اکنون المان جای این‬ ‫کش��ور را گرفته است‪ .‬واردات خودرو ژاپنی و‬ ‫المان��ی در بازار چین رو به افزایش اس��ت در‬ ‫حالی ک��ه واردات خودروهای امریکایی کمتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر تجارت چین گفت‪ :‬در شرایطی‬ ‫که جنگ تجاری حکمفرما است‪ ،‬المان با جلو‬ ‫زدن از امریکا‪ ،‬به نخستین صادرکننده خودرو‬ ‫به بازار چین تبدیل شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر تج��ارت چین افزود‪ :‬اقدام های‬ ‫تجاری امریکا تنها ب��ه چین ضربه نمی زند و‬ ‫اکن��ون ایاالت متحده هم از ان متضرر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬کسری تجاری امریکا‪ ،‬نه تنها‬ ‫ب��ا چین بلکه با کل بازار تجارت بین الملل در‬ ‫حال افزایش است به همین دلیل ما معتقدیم‬ ‫جن��گ تجاری نه به نفع چین اس��ت و نه به‬ ‫نفع امریکا‪.‬‬ ‫به اعتقاد وانگ‪ ،‬پای��ان دادن به این جنگ‬ ‫تجاری‪ ،‬تنها را ه حل وفصل این وضعیت است‪.‬‬ ‫امری��کا در م��اه ژوئیه‪ ،‬با انتقاد از کس��ری‬ ‫تجاری ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد دالری خود با چین‪ ،‬با‬ ‫وضع تعرفه هایی بر ‪ ۳۴‬میلیارد دالر از واردات‬ ‫این کش��ور‪ ،‬جنگ تج��اری را اغاز کرد‪ .‬از ان‬ ‫پس دو طرف چندین دور پیاپی‪ ،‬تعرفه هایی‬ ‫را بر واردات یکدیگر وضع کرده اند‪.‬‬ ‫عبداهلل توکلی الهیجانی‬ ‫احمدی درباره رفع این مسئله و نقش مجلس گفت‪:‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی در تالش بود که تصمیم های‬ ‫الزم در خود دولت گرفته ش��ود و کارشناس��ان حوزه‬ ‫خودرو فعال در دولت از طریق انجمن و اتحادیه ها با‬ ‫همفکری یکدیگر و نظر مجلس تصمیمی کارس��از را‬ ‫اتخاذ کنند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬با هم اندیش��ی راهی برای‬ ‫خروج از ممنوعیت مطلق به دست می امد‪.‬‬ ‫وی به محدودیت تولید داخل اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بخش��ی از خودروها در حوزه مع��دن و برای کارهای‬ ‫سنگین اس��ت که در داخل ساخت نداریم‪ .‬در داخل‬ ‫خودروهای محدود با کاربری محدود تولید می شود‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی بخش��ی از ممنوعیت ها را مربوط به‬ ‫با برند داخلی باش��د که نخس��ت بیش��ترین تیراژ را‬ ‫دارن��د و در نتیج��ه‪ ،‬به بیش��ترین نیاز داخل پاس��خ‬ ‫می دهند و دوم اینکه بیش��ترین اشتغال را در صنایع‬ ‫خودروسازی و قطعه سازی داخل داشته اند‪ .‬او یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬دس��ت ودلبازی در منابع ارزی کشور ان هم در‬ ‫میان این جنگ تمام عیار اقتصادی بی معنا است‪.‬‬ ‫اگر کسانی بتوانند از سرمایه های ایرانیان خارج از کشور بهره بگیرند‬ ‫و ب��ه نوعی بدون انتق��ال ارز محصوالت را وارد کنند چالش کمبود ارز‬ ‫را نخواهیم داش��ت‪ .‬امروز خودرو بخش��ی از سبد محصوالت مصرفی‬ ‫خانوارها اس��ت و نمی توان به مردم تکلیف کرد که تنها ملزم به خرید‬ ‫‪ ۲‬یا ‪ ۵‬مدل خودرو هستید‬ ‫حج��م موتور و میزان س��وخت انها دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫یکی از دالیلی که س��بب شده تا خودروهای با حجم‬ ‫موتور باال وارد نشوند بحث مصرف سوخت انها است‬ ‫اما همان طور که گفتم‪ ،‬می توان روی تمام این مسائل‬ ‫مدیریت داشت و تصمیم گیری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت ب ه جای مدیریت‬ ‫احم��دی اظهار کرد‪ :‬هرچه جلوتر می رویم این طور‬ ‫ب��ه نظ��ر می رس��د که مس��ئله را خودم��ان پیچیده‬ ‫کرده ای��م‪ .‬البته بخش��ی هم مربوط ب��ه فضای روانی‬ ‫بازار اس��ت‪ .‬مردم برای خودروی��ی ثبت نام می کنند‬ ‫که نمی دانند چه مدلی اس��ت و قرار اس��ت چه زمانی‬ ‫تحویل داده ش��ود‪ .‬هیچ جای دنیا مردم محصولی را‬ ‫ک��ه ندیده اند‪ ،‬نمی خرند اما در جامعه ما برای کاالیی‬ ‫که نرخ و زمان تحویل ان مشخص نیست صف خرید‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته باید به مردم حق داد که وقتی‬ ‫احس��اس می کنند ارزش پول ش��ان در حال کاهش‬ ‫اس��ت ب��ه هر طریق��ی ان را ب��ه کاال تبدی��ل کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬تبدیل پول به محصول��ی مانند خودرو و‬ ‫زمین و‪ ...‬کاالهای س��رمایه ای ب��ه مراتب‪ ،‬بهتر از ان‬ ‫اس��ت که س��رمایه ها تبدیل به ارز ش��ده و در خانه ها‬ ‫نگه داری ش��وند‪ .‬این عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬بازار خودرو نیاز‬ ‫به تدبیر جامع تر و کارشناسی تر دارد‪ .‬متاسفانه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بیش از اندازه بزرگ اس��ت و‬ ‫حواش��ی بازار خودرو در بحث ثبت سفارش ها موضوع‬ ‫را پیچیده کرد‪ .‬وزارتخانه سیاست های انقباضی تر در‬ ‫پیش گرفت زیرا نمی خواست گرفتار حواشی شود‪.‬‬ ‫اما و اگرهایی به وجود امد و کنترل بازار س��خت تر‬ ‫ش��د و چ��ون امادگ��ی اعم��ال کنترل و نظ��ارت در‬ ‫وزارتخانه وجود ندارد واردات خودرو را به طور مطلق‬ ‫ممنوع کرد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬در ادامه این موضوع شاهد هستیم مسائل‬ ‫دیگری به وجود امد‪ .‬او به مدیریت نادرست در اعمال‬ ‫برخ��ی تصمیم ها اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در نگاه کالن‬ ‫ضرورت دارد هر امری مدیریت ش��ده اجرا ش��ود‪ .‬در‬ ‫‹ ‹واردات تاثیری بر قیمت ها ندارد‬ ‫واقع‪ ،‬به جای ممنوعیت واردات باید واردات مدیریت‬ ‫می شد‪ .‬ممنوعیت واردات راحت است اما پاسخگوی‬ ‫تمام ابعاد موضوع نیست‪ .‬باید با مدیریت تمام ابعاد را‬ ‫سنجید‪ .‬در واردات به هر حال ابزار تعرفه وجود دارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬جری��ان واردات را می توان با تعرفه‬ ‫کنترل کرد‪ .‬بخش��ی از گران��ی بازار خودرو مربوط به‬ ‫ممنوعی��ت مطل��ق واردات اس��ت زیرا س��لیقه های‬ ‫مختلف تامین نمی ش��ود و این مس��ئله فضا را به نفع‬ ‫فعالی��ت دالالن برای افزای��ش قیمت ها می کند‪ .‬این‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪:‬‬ ‫برخی متقاضیان خودروهای خارجی متمایل به خرید‬ ‫خودروهای داخلی ش��ده اند و این امر عرضه و تقاضا‬ ‫را به هم زده و طبیعی اس��ت شاهد اشفتگی قیمت ها‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫احمدی در پایان گفت‪ :‬به هر حال امیدواریم در این‬ ‫باره دولت هر چه زودتر تصمیم های جدی را اتخاذ و‬ ‫وضعیت موجود را ساماندهی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دست ودلبازی ارزی ممنوع‬ ‫به س��راغ یک کارش��ناس صنعت‬ ‫در ادامه‪،‬‬ ‫خ��ودرو رفت‪ .‬عبداهلل توکلی الهیجان��ی درباره اینکه‬ ‫ای��ا واردات خ��ودرو در تناقض با حمای��ت از کاالی‬ ‫ایرانی اس��ت ی��ا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬اص��وال واردات بی هدف‬ ‫به ویژه در صنعتی که حداقل در ‪ ۵۰‬س��ال گذش��ته‬ ‫زیرس��اخت های اساسی در ان ایجاد شده است‪ ،‬تنها‬ ‫به نابودی صنایع داخلی می انجامد‪ ،‬ان هم در کاالیی‬ ‫مانن��د خودرو که ب��ازار داخلی تقاضای بیش از یک و‬ ‫نیم میلیون خودرو در سال دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی که منابع ارزی کش��ور محدود شده‪ ،‬اختصاص‬ ‫ارز ب��ه واردات خودرو در عمل‪ ،‬هدر دادن منابع ارزی‬ ‫کشور در بحبوحه جنگ اقتصادی است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خ��ودرو تاکید کرد‪ :‬نه تنها‬ ‫درب��اره واردات ‪ CBU‬بلکه حت��ی در زمینه واردات‬ ‫قطعات ‪ CKD‬نیز باید با تامل بیشتری عمل کرد‪.‬‬ ‫توکلی الهیجانی با اش��اره به اینک��ه اختصاص ارز‬ ‫بای��د ب��ه موثرترین وج��ه ممکن انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تخصیص ارز بای��د تنها برای رفع موانع خودروهایی‬ ‫توکلی الهیجان��ی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر‬ ‫اینک��ه واردات خودرو چقدر ب��ر کاهش قیمت ها در‬ ‫بازار اثرگذار اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬واردات خودرو تاثیری بر‬ ‫ساماندهی بازار خودرو و شکستن حباب های قیمتی‬ ‫موجود و ش��کاف بین نرخ کارخان��ه و بازار ندارد زیرا‬ ‫به طور عموم��ی واردات خودرو در بهترین حالت(در‬ ‫س��ال های ‪ ۹۵‬و ‪ )۹۶‬حدود ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫نیاز بازار خودرو را در بخش های گران قیمت ها پاس��خ‬ ‫داده ان��د‪ .‬حال انک��ه این بخش با توج��ه به وضعیت‬ ‫اقتصادی کش��ور رش��دی نداشته و در عمل‪ ،‬تقاضای‬ ‫زی��ادی برای خودروهای لوکس وج��ود ندارد‪ .‬با ازاد‬ ‫ش��دن واردات خودرو‪ ،‬ایا می توان کیا پیکانتوی ‪۱۵‬‬ ‫ه��زار دالری را کمتر از ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان فروخت؟‬ ‫حال پرس��ش این است که در این بخش اماری برای‬ ‫تقاضا چقدر است؟‬ ‫‹ ‹تولید‪ ،‬اولویت برای تخصیص ارز‬ ‫ای��ن کارش��ناس حوزه خ��ودرو با اش��اره به جنگ‬ ‫تمام عیار اقتصادی گفت‪ :‬در زمینه س��اماندهی بازار‬ ‫خودرو باید به راهکارهایی توجه شود که با تخصیص‬ ‫کمترین منابع ارزی‪ ،‬بیش��ترین تاثیر را بر ارام کردن‬ ‫تالطم های موجود داش��ته باشیم‪ .‬وی گفت‪ :‬معتقدم‬ ‫تمرک��ز روی رفع موان��ع تولید خودروه��ای پرتیراژ‬ ‫داخل��ی به جای ه��در دادن مناب��ع ارزی در واردات‬ ‫ص��رف کارامدتر اس��ت‪ .‬ما برای تکمی��ل یک تیبا یا‬ ‫ی��ک س��مند نیاز ب��ه ‪ ۱۰۰۰‬دالر ارز داریم حال انکه‬ ‫برای پاس��خگویی به نیاز بازار از طریق واردات خودرو‬ ‫دس��ت کم ‪ ۱۰‬هزار دالر ارز باید از کش��ور خارج شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬حتی تخصی��ص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به این‬ ‫خودروها برای پاس��خگویی سریع به نیاز بازار اولویت‬ ‫دارد‪ .‬توکلی الهیجان��ی اف��زود‪ :‬ح��اال این تخصیص‬ ‫یاران��ه می تواند با ازادس��ازی نرخ خودروهای داخلی‬ ‫و تخصیص وام های کم بهره به مصرف کنندگان برای‬ ‫جلوگی��ری از ایج��اد رانت در این حوزه ها باش��د‪ .‬به‬ ‫ه��ر حال انچه اهمیت دارد س��رعت تصمیم گیری و‬ ‫جسارت تصمیم های سخت است اما متاسفانه در این‬ ‫روزها فقط نظاره گر مس��ئله ای هس��تیم که روزبه روز‬ ‫بحرانی تر می شود‪.‬‬ ‫با هدف بومی سازی تولید قطعات محصوالت ایران خودرو انجام شد‬ ‫ارائه بسته حمایتی ساپکو از سازندگان داخلی‬ ‫مدیرعامل س��اپکو گفت‪ :‬این شرکت ارتقای سطح توانمندی‬ ‫زنجی��ره تامین خ��ودرو تا س��طح تامین کنن��دگان با خدمات‬ ‫کام��ل(‪ )FSS‬ب��ا هدف تولی��د خ��ودرو در کالس جهانی را در‬ ‫دستور کار قرار داده است‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬حسین نجاری‬ ‫عنوان کرد‪ :‬س��ازندگان همکار س��اپکو به عنوان س��ازندگان با‬ ‫خدمات کامل(‪ )FSS‬ملزم به داشتن قابلیت هایی مانند طراحی‬ ‫و توس��عه‪ ،‬برنامه های کنترل و نظارت‪ ،‬اعتبارس��نجی‪ ،‬ساخت‬ ‫نمون��ه اولی��ه قطعه و ارائه خدمات مهندس��ی خواهند بود‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬توانمن��دی در کنترل فرایند تولید و کنترل مالی‬ ‫از دیگر ویژگی های س��ازندگان س��اپکو اس��ت‪ .‬نجاری کیفیت‪،‬‬ ‫زمان و هزینه را از جمله ش��اخص های کلیدی تامین کنندگان‬ ‫زنجیره تامین در س��طح جهانی برش��مرد و اظه��ار کرد‪ :‬در هر‬ ‫یک از این عوامل‪ ،‬شاخص هایی مانند طراحی محصول‪ ،‬فرایند‬ ‫تولید قطعه‪ ،‬طراحی و س��اخت قالب و ابزار‪ ،‬مواد اولیه و تولید‬ ‫قطع��ات اس��تاندارد ارزش گذاری می ش��ود‪ .‬نج��اری در تبیین‬ ‫سیاس��ت های حمایتی س��اپکو در راستای تش��ویق سازندگان‬ ‫زنجیره تامین و س��فارش گذاری س��اخت قالب به قالب س��ازان‬ ‫داخل��ی گفت‪ :‬قالب هایی که پیش تر بومی س��ازی ش��ده اند اما‬ ‫به س��بب مزای��ای رقابتی در خارج از کش��ور س��فارش گذاری‬ ‫می شوند و همچنین قالب هایی که تا کنون بومی سازی نشده اند‬ ‫در این بس��ته حمایتی قرار دارند‪ .‬وی کاهش تعداد سرش��کن‬ ‫هزینه قالب در قرارداد تامین قطعه‪ ،‬پرداخت بخش��ی از هزینه‬ ‫قالب سازی از محل مطالبات تامین کنندگان و تخصیص بودجه‬ ‫قالب س��ازی به تامین کنندگانی که س��اخت قالب را در داخل از‬ ‫کشور سفارش گذاری می کنند را ار نتایج بسته تشویقی ساپکو‬ ‫ب��ه تامین کنن��دگان برای س��فارش گذاری پروژه های جدید به‬ ‫قالب س��ازان داخلی دانس��ت‪ .‬نجاری ادامه داد‪ :‬س��رمایه گذاری‬ ‫مستقیم تامین هزینه قالب از سوی ساپکو از طریق عقد قرارداد‬ ‫با ش��رکت های قالب س��از داخلی‪ ،‬همکاری های فنی مهندسی‬ ‫ب��رای انتقال فناوری طراحی و س��اخت قالب ه��ای مورد نظر و‬ ‫پش��تیبانی و هم��کاری برای تامین فوالد و قطعات اس��تاندارد‬ ‫قالب از نتایج حمایت از س��ازندگان ب��رای تولید قالب هایی که‬ ‫تاکنون بومی سازی نشده اند خواهد بود‪ .‬وی در تشریح رویکرد‬ ‫ماژوالر س��اپکو در تامین قطعات محصوالت ایران خودرو گفت‪:‬‬ ‫این رویکرد در ‪ ۵‬بخش موتور و قوای محرکه‪ ،‬س��امانه های برق‬ ‫و الکترونیک‪ ،‬بدنه و مکانیس��م ها‪ ،‬شاسی و شبکه تعلیق و ترمز‬ ‫و تزئینات داخلی و خارجی دنبال می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬س��اختار‬ ‫شکس��ت ماژوالر س��اپکو ش��امل ‪ ۵‬مگاماژول‪ ۱۴ ،‬ماژول‪۵۶ ،‬‬ ‫سیس��تم و ‪ ۱۹۹‬زیرسیس��تم اس��ت که ما بدون حضور شریک‬ ‫خارجی و به شکل مستقل در این حوزه ها پیش خواهیم رفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ساپکو افزود‪ :‬دستیابی به دانش و فناوری طراحی و‬ ‫ساخت قالب سازی پیشرفته متناسب با فرایندهای تولید و تحقق‬ ‫بومی س��ازی ساخت قالب های مورد نیاز زنجیره تامین تا سطح‬ ‫‪ ۸۵‬درصد تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬از اهداف ارتقای س��طح بومی س��ازی‬ ‫س��اپکو اس��ت‪ .‬وی با تشریح اهداف بومی س��ازی ساپکو تا سال‬ ‫‪ ۱۴۱۰‬گفت‪ :‬طراحی و س��اخت داخ��ل تمامی قالب های مورد‬ ‫نی��از زنجیره تامین و تکمیل زنجیره تامین قطعات اس��تاندارد‬ ‫و فوالد مصرفی صنایع داخلی قالب س��ازی هدف ساپکو تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬اس��ت‪ .‬او خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایجاد شبکه یکپارچه تامین‪،‬‬ ‫طراحی و ساخت قالب و ابزار و در نهایت ورود به بازار صادراتی‬ ‫هدف س��اپکو تا سال ‪ ۱۴۱۰‬اس��ت‪ .‬نجاری در ادامه برنامه های‬ ‫ساپکو در بومی سازی ‪ ۳‬حوزه قطعات پرسی‪ ،‬پلیمری و قطعات‬ ‫ریخته گری و دایکس��ت را تش��ریح کرد‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬یکی از‬ ‫گالیه های قطعه س��ازان این بود که هزینه قالب س��ازی را خود‬ ‫انه��ا باید پرداخت کنند در حالی ک��ه روال صنعت خودرو دنیا‬ ‫این گونه اس��ت که هزینه های قالب سازی قطعات با خودروساز‬ ‫اس��ت‪ .‬برنامه حمایتی ش��رکت س��اپکو برای تولی��د قالب های‬ ‫جدی��د می تواند نکت��ه مثبتی در ارتقای ت��وان مالی واحدهای‬ ‫صنعتی باش��د‪ .‬درحال حاضر بعضی از قالب قطعات خودروهای‬ ‫جدید از س��وی قطعه سازان س��اخته شده اما تعلیق همکاری ها‬ ‫سرمایه گذاری در این بخش را بی استفاده کرده است‪ .‬پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫یکی از مدل هایی اس��ت که قرار بود با درصد باالی بومی س��ازی‬ ‫تولید ان اغاز ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬چند س��الی است که صنعتگران‬ ‫درگیر قالب سازی‪ ،‬اماده کردن نمونه و تایید نهایی هستند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1440‬‬ ‫اول اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1150‬‬ ‫پیاپی ‪2468‬‬ ‫معدن‬ ‫زغال سنگ از قافله افزایش نرخ عقب ماند‬ ‫ایمنی معادن زغال سنگ‬ ‫زیر تیـغ ترمیم نشدن قیمت ها‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬اگرچه دولت تا چند ماه س��عی می کرد با اتخاذ‬ ‫و صدور ایین نامه ها‪ ،‬از افزایش نرخ تولید بر اثر نوس��انات ش��دید‬ ‫ن��رخ ارز جلوگیری کن��د اما پس از مدتی اقتص��اد راه خود را باز‬ ‫کرد و بار دیگر سیس��تم عرضه و تقاضا بر نرخ کاالها و محصوالت‬ ‫غلبه کرد‪ .‬با این حال مواد معدنی که سرسلس��له صنایع به شمار‬ ‫می روند در همه شاخه ها خیلی خوش شانس نبودند و همچنان با‬ ‫قیمت های اوایل سال معامله می شوند‪ .‬از جمله این مواد معدنی‪،‬‬ ‫زغال س��نگ اس��ت که به گفته معدنداران از حاشیه سود باالیی‬ ‫هم برخوردار نیست‪.‬‬ ‫در حقیقت زغال سنگ که تنها مشتری اش ذوب اهن اصفهان‬ ‫اس��ت از یک طرف در تالطم افزایش ن��رخ تجهیزات معدنی که‬ ‫همگ��ی گران قیمت و خارجی هس��تند گیر کرده و از طرف دیگر‬ ‫نمی تواند با ارز ارزان وس��ایل مورد نی��از خود را وارد کند و مجوز‬ ‫افزایش نرخ نیز ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹افتادن در ورطه زیان‬ ‫عل��ی نصی��ری‪ ،‬مدیرعام��ل مع��دن‬ ‫زمس��تان یورت استان گلستان در این‬ ‫ب��اره ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬در اخری��ن‬ ‫جلسه ای که درباره نرخ زغال سنگ در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬برگزار شد‪ ،‬قرار شد نرخ زغال‬ ‫س��نگ برای امس��ال ثابت بماند و در‬ ‫س��ال اینده ب��ا طراحی ی��ک فرمول‪،‬‬ ‫تابعی از نرخ شمش فوالد باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با این حال افزایش ش��دید قیمت ه��ا در چند ماه‬ ‫گذش��ته تاثیر زیادی بر نرخ چوب‪ ،‬ریل‪ ،‬واگن ها و لکوموتیوهای‬ ‫وی��ژه معدن گذاش��ته و از انجا که معادن زغال س��نگ در حالت‬ ‫عادی هم حاش��یه س��ود اندکی در حد ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬درصد دارند‪،‬‬ ‫درحال حاضر به زیان دهی افتاده اند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬دول��ت به فوالدی ها اج��ازه افزایش نرخ داده‬ ‫اما زغال س��نگ که م��اده اولیه ذوب اهن اصفهان اس��ت‪ ،‬اجازه‬ ‫افزایش نرخ ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل معدن زغال س��نگ زمس��تان یورت ب��ا بیان اینکه‬ ‫معادن زغال س��نگ باید تعطیل ش��وند یا منتظر مصوبه س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬بمانند‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر جلس��ه های متعددی در س��طح‬ ‫کارشناس��ی برگزار می ش��ود تا نرخ تمام ش��ده زغال س��نگ را‬ ‫استخراج کرده و به مسئوالن اعالم کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما‪ ،‬مبنی بر اینکه ایا نرخ زغال‬ ‫سنگ در داخل تابعی از قیمت های جهانی نیست؟ گفت‪ :‬با وجود‬ ‫تالش های معادن زغال سنگ‪ ،‬تا حاال این اتفاق رخ نداده‪ ،‬اگرچه‬ ‫قرار بود در سال ‪ ۹۸‬تابعی از نرخ فوالد در جهان باشد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬این جلس��ه ها با تالش انجمن زغال س��نگ‬ ‫ایران در حال برگزاری است و نتیجه ان به اطالع کمیته زغال به‬ ‫دبیری اقای س��رقینی‪ ،‬معاون امور معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹معادله ها بهم خورد‬ ‫س��عید صم��دی‪ ،‬دبیر انجم��ن زغال‬ ‫س��نگ ایران نیز درب��اره عقب ماندن‬ ‫زغال س��نگ از افزای��ش قیمت ها‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫ابت��دای س��ال زغالی س��نگ عالوه بر‬ ‫افزای��ش نرخ س��االنه ‪ ۲۰‬درصد دیگر‬ ‫هم افزایش نرخ داش��ت اما در سونامی‬ ‫ش��دید افزایش قیمت ها باز هم از واقعی شدن جا ماند و نوسانات‬ ‫بازار ارز‪ ،‬تمام معادله ّها را بهم ریخت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬معادن زغال س��نگ به غیر از نیروی انسانی‪ ،‬هزینه‬ ‫تامین و خرید مواد اولیه مانند چوب‪ ،‬ریل‪ ،‬واگن و وس��ایل ایمنی‬ ‫را دارند ک��ه افزایش چندین برابری داش��ته اند‪ .‬از طرفی در این‬ ‫مدت نتوانس��ته اند حت��ی یک میخ هم با ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان که‬ ‫هی��چ‪ ،‬حتی ب��ا ارز ‪ ۸‬هزار تومان وارد کنند‪ .‬ب��ه عنوان مثال تنها‬ ‫یکی از اقالم مصرفی که چوب اس��ت در بازار داخل ‪ ۱۰۰‬درصد و‬ ‫چوب خارجی ‪ ۳۰۰‬درصد افزایش نرخ داشته و همین امر موجب‬ ‫تعطیلی معادن کوچک و متوسط زغال سنگی که در استان های‬ ‫کرمان‪ ،‬خراس��ان جنوبی و استان های ش��مال کشور قرار دارند‪،‬‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته به عنوان رئی��س انجمن زغال‬ ‫سنگ ایران توانستیم این معادن را تا یکم مهر نگه داریم اما وقتی‬ ‫هیچ کدام از وعده های انجمن محقق نشد‪ ،‬انها را تعطیل کردند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن زغال س��نگ ایران گفت‪ :‬این مع��ادن ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫تولید زغال س��نگ کش��ور را بر عه��ده دارند‪ .‬س��ونامی تعطیلی‬ ‫معادن زغال س��نگ به معادن بزرگ هم می رسد و در صورتی که‬ ‫زغال س��نگ نرخ واقعی خود را نیابد‪ ،‬انها هم به سرنوشت معادن‬ ‫کوچک دچار خواهند شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از تیر‪ ،‬در ‪ ۳‬مرحله به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪ ۵‬نامه در این زمینه نوش��ته ایم که جلس��ه کمیته زغال سنگ در‬ ‫وزارتخانه تش��کیل ش��ود اما تا کنون ترتیب اثری داده نشده در‬ ‫حالی که ق��رار بود این کارگروه‪ ،‬جلس��ه ّهای ماهانه ای با حضور‬ ‫وزیر که ریاس��ت این جلس��ه را به عهده دارد‪ ،‬اقای س��رقینی به‬ ‫عن��وان دبیر این کمیته‪ ،‬مهدی کرباس��یان رئی��س هیات عامل‬ ‫ایمی��درو‪ ،‬هیات رئیس��ه کارخانه ذوب اهن اصفه��ان و اعضای‬ ‫انجمن زغال س��نگ کش��ور که ‪ ۷‬نفر هس��تند و ‪۹۰‬درصد زغال‬ ‫کش��ور را تولید می کنند‪ ،‬تشکیل دهد اما با گذشت بیش از ‪ ۶‬ماه‬ ‫از سال هنوز جلسه ای تشکیل نشده است‪.‬‬ ‫صم��دی در ادامه ب��ا بیان اینکه ذوب اهن تنه��ا خریدار زغال‬ ‫سنگ ایران است و عالوه بر تولیدات داخل یک میلیون تن دیگر‬ ‫ه��م وارد می کند اما حاضر به یکسان س��ازی قیمت ها نیس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ذوب اهن‪ ،‬زغال س��نگ وارداتی را با کیفیتی شبیه‬ ‫به زغال ایرانی در هر تن ‪۲‬میلیون تومان می خرد اما حاضر نیست‬ ‫زغ��ال ایرانی را بیش از ‪ ۶۱۰‬هزار تومان در هر تن خریداری کند‪.‬‬ ‫از طرفی همین کارخانه نرخ تیراهن و ریل مورد نیاز معادن زغال‬ ‫سنگ را ‪ ۱۵۰‬درصد افزایش داده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته ما ریل مورد نیاز خود را از کارخانه هایی تهیه‬ ‫می کنیم که ش��مش مورد نیاز ساخت ریل مناسب معادن زغال‬ ‫س��نگ را از ذوب اهن می خرند‪ .‬این ریل ها در سایزهای ‪۱۸ ،۱۲‬‬ ‫و ‪ ۲۴‬موجود هس��تند و با ریل قطارهای باری و مس��افری که در‬ ‫سایزهای ‪ ۱۲‬تا ‪ ۷۰‬وجود دارند‪ ،‬تفاوت دارند‪.‬‬ ‫صمدی با اش��اره به اینک��ه درحال حاضر تولید زغال س��نگ‬ ‫توجی��ه اقتصادی ندارد و در ‪۳‬ماه اینده با کمبود ش��دید در این‬ ‫در حقیقت زغال س��نگ که تنها مش��تری اش ذوب اهن اصفهان است از‬ ‫ی��ک طرف در تالطم افزایش نرخ تجهیزات معدنی که همگی گران قیمت و‬ ‫خارجی هس��تند گیر کرد ه و از طرف دیگر نمی تواند با ارز ارزان وس��ایل‬ ‫مورد نیاز خود را وارد کند و مجوز افزایش نرخ نیز ندارد‬ ‫زمینه روبه رو خواهیم شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬البته معادن زغال سنگ‬ ‫به راحتی نمی توانند تعطیل کنند زیرا هر معدن برای یک س��ال‬ ‫تولی��د خود برنامه ریزی می کن��د‪ ،‬کارگاه احداث می کند و تونل‬ ‫می زند و تا زمانی که ذخیره موجود در تونل ها را برداش��ت نکنند‬ ‫نمی توانن��د معدن را بخوابانند‪ .‬با این ح��ال خبر دارم که از ‪۳‬ماه‬ ‫پی��ش هیچ معدنی کارگاه جدید ن��زده و در حقیقت ‪۳‬ماه دیگر‪،‬‬ ‫تعطیل��ی این معادن به صورت افت ش��دید زغال خود را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به همی��ن دلیل توقع داریم اگ��ر دولت کمک‬ ‫خاص��ی به ای��ن مع��ادن نمی کند دس��ت کم ب��ا قیمت گذاری‬ ‫زغال س��نگ ب��ر اس��اس قیمت ه��ای جهان��ی موافق��ت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا مستقیم با کارخانه ذوب‬ ‫اه��ن اصفه��ان مذاکره نمی کنی��د‪ ،‬گفت‪ :‬به این دلی��ل که این‬ ‫کارخانه پشت سر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پنهان می شود‬ ‫و ما ناچار به نامه نگاری با وزارتخانه هستیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن زغال س��نگ ای��ران با بیان اینک��ه کاهش درامد‬ ‫مع��ادن زغال س��نگ‪ ،‬ح��وادث خ��رد و کوچک در ای��ن معادن‬ ‫را افزای��ش داده تاکی��د ک��رد‪ :‬نتیج��ه قطع��ی کاه��ش درامد‬ ‫این اس��ت که معدن��دار از چوب ی��ا تیراهن کمت��ری برای نگه‬ ‫داش��تن تونل ها اس��تفاده می کند و ایمنی معدن به این ش��کل‬ ‫در بلندم��دت به خط��ر می افتد‪ .‬به طور مثال ی��ک لکوموتیو که‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلی��ون تومان نرخ داش��ت درحال حاض��ر ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومان ن��رخ دارد و بس��یاری از معادن جدی��د نمی توانند خرید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫صم��دی در ادامه اف��زود‪ :‬قرار بود در ردی��ف بودجه دولت که‬ ‫تصویب هم ش��د امس��ال ‪ ۱۶۰‬میلیارد تومان ب��ه ایمنی معادن‬ ‫اختصاص یابد اما تا کنون یک ماس��ک ه��م به این امر اختصاص‬ ‫نیافته اس��ت‪ .‬به نظر می رس��د این معادن در خاطره مسئوالن به‬ ‫فراموشی سپرده می شوند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1440‬‬ ‫اول اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1150‬‬ ‫پیاپی ‪2468‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫رشد ‪ 10‬درصدی تولید‬ ‫‪۵‬ماهه الومینیوم کشور‬ ‫تولید ‪۳‬ش��رکت اصلی الومینیوم س��ازی کشور‬ ‫(ایرالک��و‪ ،‬هرم��زال و المه��دی) در ‪۵‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال بیش از ‪ 10‬درصد افزایش یافت‪ .‬بوکسیت‪،‬‬ ‫هیدرات الومین و اهک به دس��ت امده در شرکت‬ ‫الومینای ایران نیز نس��بت به س��ال گذشته روند‬ ‫افزایش��ی را ثبت کرد‪ .‬به گ��زارش تارنمای وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ش��رکت های ایرالکو در‬ ‫اراک و هرم��زال و المهدی در بندرعباس از ابتدای‬ ‫فروردی��ن تا پایان مرداد‪ 151 ،‬هزار و ‪ 691‬تن انواع‬ ‫محصوالت الومینیوم (خالص‪ ،‬بیلت‪ ،‬الیاژ‪ ،‬ئی‪.‬سی‬ ‫و براده) تولید کردند‪.‬‬ ‫این رقم در مدت مش��ابه سال گذشته ‪ 137‬هزار‬ ‫و ‪ 473‬ت��ن بود‪ .‬در این مدت ایرالکو ‪ 74‬هزار و ‪764‬‬ ‫ت��ن‪ ،‬هرمزال ‪ 47‬هزار و ‪ 286‬تن و المهدی ‪ 29‬هزار‬ ‫و ‪ 641‬تن الومینیوم تولید کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید الومینا‬ ‫ش��رکت الومین��ای ای��ران (در جاجرم اس��تان‬ ‫خراس��ان ش��مالی) در ‪ 5‬ماهه س��ال جاری‪363 ،‬‬ ‫هزار و ‪ 300‬تن «بوکس��یت»‪ 102 ،‬هزار و ‪ 268‬تن‬ ‫«پ��ودر الومینا»‪ 102 ،‬ه��زار و ‪ 268‬تن «هیدرات‬ ‫الومینی��وم» و ‪ 60‬ه��زار و ‪ 670‬تن «اهک» تولید‬ ‫کرد‪ .‬در مدت مشابه سال گذشته ‪ 298‬هزار و ‪259‬‬ ‫تن بوکس��یت‪ 102 ،‬ه��زار و ‪ 300‬تن پودر الومینا‪،‬‬ ‫‪ 174‬هزار و ‪ 164‬تن هیدرات الومینیوم و ‪ 55‬هزار‬ ‫و ‪ 270‬تن اهک تولید ش��ده بود‪ .‬بنابراین امس��ال‬ ‫تولید بوکسیت‪ ،‬هیدرات الومین و اهک به ترتیب‬ ‫‪ ،22‬یک و ‪ 10‬درصد افزایش یافت اما تولید الومینا‬ ‫سه صدم درصد کم شد‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری است شمش الومینیوم تولیدی‬ ‫کش��ور (ایرالکو‪ ،‬هرم��زال و المه��دی) در ‪ ۴‬ماهه‬ ‫امسال به ‪ 121‬هزار و ‪ 909‬تن رسید که در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه سال گذشته افزایش ‪ 11‬درصدی را‬ ‫ثبت کرد‪ .‬عملکرد این ‪۳‬مجتمع در ‪۴‬ماه نخس��ت‬ ‫سال گذش��ته ‪ 109‬هزار و ‪ 822‬تن بود‪ .‬همچنین‬ ‫در ‪ ۴‬ماهه امس��ال تولید پودر الومینا (در ش��رکت‬ ‫الومینای ایران) به ‪ 81‬هزار و ‪ 958‬تن رسید‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تهیه گزارش‬ ‫نظارتی‬ ‫از صنعت‬ ‫الومینیوم‬ ‫کشور وارد فاز‬ ‫اجرایی شد‬ ‫نماینده مردم اراک‪ ،‬کمیجان و خنداب در مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬تهیه گزارش نظارتی از صنعت‬ ‫الومینیوم کشور وارد فاز اجرایی شد‪.‬‬ ‫علی اکبر کریمی با اش��اره به ارائه درخواس��تی به‬ ‫هیات رئیس��ه مجلس شورای اس�لامی و ارجاع ان‬ ‫به کمیس��یون صنایع و معادن مجلس مبنی بر تهیه‬ ‫گزارش نظارتی بر اس��اس ماده ‪ ۲۳۶‬قانون ایین نامه‬ ‫داخلی مجلس شورای اسالمی درباره وضعیت تامین‬ ‫مواد اولی��ه‪ ،‬تولید و ف��روش ش��مش الومینیوم در‬ ‫واحدهای باالدس��تی صنعت الومینیوم کشور عنوان‬ ‫کرد‪ :‬این درخواس��ت در کمیس��یون مربوطه مطرح‬ ‫و با حداکثر ارا تصویب ش��د و گ��زارش نظارتی که‬ ‫طی روزهای اینده تهیه خواهد ش��د در صحن علنی‬ ‫مجلس قرائت و جهت رس��یدگی ب��ه تخلفات احراز‬ ‫شده به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد‪.‬‬ ‫وی به تشریح جزئیات این درخواست اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اهمیت صنعت الومینیوم در کشور به ویژه برای‬ ‫اس��تان مرکزی و مش��کالتی که در این صنعت طی‬ ‫سال های اخیر به ویژه بواسطه خصوصی سازی شرکت‬ ‫ایرالکو اراک و المه��دی بندرعباس بوجود امده و با‬ ‫توج��ه به هدف گذاری و برنامه ریزی انجام ش��ده در‬ ‫کشور برای رسیدن به ظرفیت تولید یک میلیون تن‬ ‫ش��مش الومینیوم و نیاز شدید به تامین مواد اولیه‬ ‫صنایع موجود و صنایعی که در اینده برای تولید فاز‬ ‫الومینیوم راه اندازی خواهند ش��د‪ ،‬موجب شد تا این‬ ‫درخواست ارائه شود‪.‬‬ ‫وی به موض��وع صادرات و ف��روش الومینیوم در‬ ‫کش��ور و رانت خ��واری‪ ،‬سوء اس��تفاده و تخلفاتی که‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در این حوزه در س��ال های گذشته و به ویژه در سال‬ ‫جاری انجام ش��ده نیز به عنوان دیگر دالیل ارائه این‬ ‫درخواست اش��اره کرد و افزود‪ :‬مجموعه این مسائل‬ ‫و مش��کالت موجب شد تا درخواس��ت تهیه گزارش‬ ‫نظارت��ی و بررس��ی تخلفات انجام ش��ده در صنعت‬ ‫الومینیوم‪ ،‬در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با‬ ‫حضور نمایندگانی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مطرح و مقرر شود که گزارش نتایج بررسی ها توسط‬ ‫اینجانب و یکی از اعضای کمیس��یون صنایع مجلس‬ ‫تهیه ش��ود و س��عی می کنیم در س��ریع ترین زمان‬ ‫ممکن با اخذ امار و اطالعات و اسناد و مدارک مورد‬ ‫نیاز از دس��تگاه های ذی ربط‪ ،‬گ��زارش نهایی تهیه و‬ ‫تنظیم شود‪.‬‬ ‫کریمی تصریح کرد‪ :‬قطعا اگر در فرایند تنظیم این‬ ‫گزارش تخلفاتی احراز ش��ود ضمن گزارش تخلفات‬ ‫به مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬مراتب به مراجع قضایی‬ ‫نیز جهت رس��یدگی و تصمیم گی��ری ارجاع خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بر اس��اس ماده ‪ ۲۳۶‬قان��ون ایین نامه‬ ‫داخل��ی مجل��س ش��ورای اس�لامی اگ��ر جمعی از‬ ‫نمایندگان مجلس در یک دستگاه تخلف یا مشکلی‬ ‫را در یک حوزه از فعالیت ها در کشور مشاهده کنند‪،‬‬ ‫درخواس��ت ارائه گزارش موضوع ماده ‪ ۲۳۶‬خواهند‬ ‫داد و پ��س از تهیه گزارش و تصویب در کمیس��یون‬ ‫تخصصی مربوطه‪ ،‬گزارش در صحن مجلس قرائت و‬ ‫با توجه به جمع بندی گزارش در صورتی که تخلفاتی‬ ‫وجود داشته باش��د‪ ،‬موضوع به مراجع قضایی ارجاع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫نخستین محموله تیراهن‪ H ۳۰‬به خریدار تحویل داده شد‬ ‫تولید تیراهن‪ H ۳۰‬در کشور از سوی ذوباهن اصفهان‬ ‫بهروز راعی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کاهش قیمت هر کیلوگرم‬ ‫اهن تا ‪2‬هزار تومان‬ ‫رئی��س اتحادیه اهن‪ ،‬فوالد و فل��زات ‪ ،‬از کاهش‬ ‫‪2‬هزار تومانی هر کیلوگ��رم اهن با عرضه این کاال‬ ‫در بورس خبر داد‪ .‬به گزارش صداوسیما‪ ،‬قیمت هر‬ ‫کیلوگرم اهن ‪2‬هزار توم��ان کاهش یافت‪ .‬محمد‬ ‫ازاد با اش��اره ب��ه ‪۲‬ماه توقف عرض��ه اهن االت در‬ ‫بورس افزود ‪ :‬هم اکنون اه��ن ‪۲‬تا ‪۳‬بار در هفته در‬ ‫بورس عرضه می شود که ش��روع عرضه و برداشته‬ ‫ش��دن س��قف رقابت ‪ ،‬قیمت ای��ن کاال را در بازار از‬ ‫‪ 6500‬توم��ان ب��ه ‪ 4500‬توم��ان کاه��ش داده و‬ ‫البته رق��م عرضه اهن در بورس نی��ز مانند قیمت‬ ‫فعلی بازار اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه تولیدکنندگان‬ ‫اهن االت پس از ش��روع عرض��ه در بورس ‪ ،‬کاالی‬ ‫انبار شده خود را به بازار عرضه خواهند کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کاالهای موجود در انبار ارزان تر به فروش خواهند‬ ‫رس��ید‪ .‬رئیس اتحادیه اهن‪ ،‬ف��والد و فلزات ادامه‬ ‫داد‪ :‬س��ازندگان پروژه های بزرگ‪ ،‬کاالی مورد نیاز‬ ‫خ��ود را از بورس و س��ازندگان کوچک‪ ،‬اهن مورد‬ ‫نیاز خ��ود را از واحدهای صنف��ی تامین می کنند‪.‬‬ ‫ازاد با اش��اره به اینکه ش��رکت های تعاونی ‪ ،‬اهن را‬ ‫از ب��ورس تهیه و به واحدهای اهن فروش سراس��ر‬ ‫کش��ور عرضه می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬ام��روز هر کیلوگرم‬ ‫تی��ر اه��ن ‪ 16 ،14‬و ‪ 18‬به قیم��ت ‪ 4600‬تومان و‬ ‫میلگرد نیز ‪ 4400‬تومان به فروش می رس��د‪ .‬تاالر‬ ‫محصوالت صنعتی و معدن��ی بورس کاالی ایران‪،‬‬ ‫یکش��نبه ‪ 8‬مهر‪ ،‬میزبان عرض��ه ‪ 50‬هزار تن اهن‬ ‫اسفنجی است‪.‬‬ ‫عرضه ‪ 50‬هزار تن‬ ‫اهن اسفنجی‬ ‫‪ 4‬مجتمع فوالدی‬ ‫به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس‬ ‫کاالی ایران‪20 ،‬هزار تن اهن اس��فنجی ش��رکت‬ ‫توس��عه اهن و ف��والد گل گهر‪10 ،‬ه��زار تن اهن‬ ‫اس��فنجی پارس فوالد س��بزوار‪ 10 ،‬هزار تن اهن‬ ‫اس��فنجی جهان فوالد سیرجان و ‪10‬هزار تن اهن‬ ‫اسفنجی فوالد سیرجان ایرانیان دیروز (یکشنبه)‬ ‫در تاالر یاد ش��ده عرضه شد‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫یک هزار و ‪ 600‬تن مس مفتول و ‪ 20‬هزار تن مس‬ ‫کم عیار نیز در ت��االر محصوالت صنعتی و معدنی‬ ‫عرضه ش��د‪ 9 .‬هزار و ‪ 756‬ت��ن قیر و عایق رطوبتی‬ ‫نیز در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه شد‪.‬‬ ‫تاالر فراورده های نفتی و پتروش��یمی نیز ش��اهد‬ ‫عرضه یک هزار و ‪ 886‬تن مواد شیمیایی و پلیمری‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی است که عرضه اهن اسفنجی‬ ‫کشف قیمت نشد‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یاداوری اس��ت که از ابتدای تیر س��ال‬ ‫ج��اری تا کن��ون‪ ،‬در کل ‪ ۴۹۵۰۰۰۰۰‬تن عرضه و‬ ‫‪۲۸۲۳۰۰۰۰۰‬ت��ن تقاضا برای اهن اس��فنجی به‬ ‫ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫منصور‬ ‫یزدی زاده ‪:‬‬ ‫تیراهن‪H ۳۰‬‬ ‫برای نخستین‬ ‫بار در کشور‪،‬‬ ‫تولید و نخستین‬ ‫پارت ان به‬ ‫مقدار ‪۶۰۰‬‬ ‫تن به خریدار‬ ‫تحویل داده‬ ‫شد‪ .‬همچنین با‬ ‫تکیه بر دانش و‬ ‫همت تالشگران‬ ‫ذوب اهن‪ ،‬سایر‬ ‫مقاطع سنگین‬ ‫تولید می شود‬ ‫تیراهن‪ H ۳۰‬برای نخس��تین بار در کش��ور به‬ ‫وس��یله ذوب اهن اصفهان تولید ش��د و نخستین‬ ‫محمول��ه ان در ایین ویژه ای با حضور مس��ئوالن‬ ‫ای��ن ش��رکت‪ ،‬ش��نبه ‪ ۳۱‬ش��هریور در مح��ل‬ ‫کارگاه ن��ورد ‪ ۶۵۰‬ذوب اه��ن تحوی��ل خری��دار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تیراهن‪ H ۳۰‬س��نگین از محصوالتی اس��ت که‬ ‫به طور عمده در س��ازه های صنعتی در کالنشهرها‬ ‫(س��تون ها و اس��کلت های فل��زی) نقش اساس��ی‬ ‫ایفا می کند‪ .‬در گذش��ته‪ ،‬این محصول به وس��یله‬ ‫واردات تامین می ش��د ی��ا از تیر ورق که محصولی‬ ‫غیراس��تاندارد است و ایمنی ساختمان را مخدوش‬ ‫می کند‪ ،‬استفاده می شد‪.‬‬ ‫منص��ور ی��زدی زاده‪ ،‬مدیرعام��ل ذوب اه��ن‬ ‫اصفه��ان درباره ای��ن محصول گف��ت‪ :‬تیراهن‪۳۰‬‬ ‫‪ H‬برای نخس��تین بار در کشور‪ ،‬تولید و نخستین‬ ‫پ��ارت ان به مق��دار ‪ ۶۰۰‬تن به خری��دار تحویل‬ ‫داده ش��د‪ .‬همچنی��ن ب��ا تکیه بر دان��ش و همت‬ ‫تالش��گران ذوب اهن‪ ،‬س��ایر مقاطع سنگین تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از تولید ریل‪ U ۳۳‬و‪ ۶۰UIC‬در‬ ‫کارگاه نورد ‪ ۶۵۰‬ذوب اهن‪ ،‬تیراهن‪ H ۳۰‬نیز در‬ ‫این کارگاه تولید شد که فاز دوم توسعه این کارگاه‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمنی در صنعت ساختمان کشور‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اهن اصفه��ان‪ ،‬تیراهن‪H ۳۰‬‬ ‫را از محص��والت صنعت��ی که جایگزی��ن تیر ورق‬ ‫می شود‪ ،‬معرفی کرد و افزود‪ :‬تیراهن‪ H ۳۰‬تولید‬ ‫ش��ده به روش ن��وردی در ذوب اه��ن اصفهان در‬ ‫مقایس��ه با تیر ورق‪ ،‬این حسن را دارد که محصول‬ ‫به صورت پیوس��ته و بدون دخالت دس��ت‪ ،‬تولید‬ ‫می ش��ود و از مقاومت بسیار زیادی برخوردار است‬ ‫و همچنین عالوه بر تس��ریع در س��اخت س��ازه و‬ ‫ایمنی باالت��ر در مقابل زلزله و حوادث غیرمترقبه‪،‬‬ ‫ح��دود ‪۳۰‬درص��د هزینه تم��ام ش��ده را کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫یزدی زاده با بیان اینکه س��االنه نیاز بازار داخلی‬ ‫به مقاطع س��نگین حدود ‪ ۷۰۰‬ت��ا ‪ ۸۰۰‬هزار تن‬ ‫براورد می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬نورد ‪ ۶۵۰‬ذوب اهن‪ ،‬توان‬ ‫تولی��د ‪ ۴۰۰‬هزار تن ریل یا ‪ ۶۵۰‬هزار تن محصول‬ ‫ترکیب��ی از مقاط��ع مختلف از جمل��ه ریل و انواع‬ ‫مقاط��ع س��نگین را دارد که همراه ب��ا نورد ‪۵۰۰‬‬ ‫قادر به تامین نیاز بازار داخلی به مقاطع س��نگین‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توج��ه به اینکه می��زان تولید این‬ ‫محصول از بازار داخلی بیشتر است‪ ،‬برای صادرات‬ ‫ان هم برنامه ریزی ش��ده و کش��ورهای اروپایی از‬ ‫جمله خریداران اصلی مقاطع س��نگین ذوب اهن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹با تکیه بر توان داخلی‪ ،‬شمش تیراهن‪۳۰‬‬ ‫‪ H‬ساخته شد‬ ‫مهرداد توالئی��ان‪ ،‬معاون بهره برداری ذوب اهن‬ ‫اصفهان درب��اره تولید این محصول نیز گفت‪ :‬برای‬ ‫نخستین بار در کش��ور در بخش فوالدسازی ذوب‬ ‫اهن اصفهان بدون حضور کارشناسان خارجی و با‬ ‫تکیه ب��ر توان داخلی‪ ،‬بیم بالنک که ش��مش مورد‬ ‫نیاز تولید تیراهن‪ H ۳۰‬است‪ ،‬ساخته شد که یک‬ ‫دستاورد مهم به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بهره گیری از بیم بالنک موجب شد که‬ ‫تیراهن‪ H ۳۰‬اس��تاندارد تولید شود‪ ،‬به نحوی که‬ ‫قابلیت صادرات به تمام کشورهای جهان را دارد‪.‬‬ ‫مع��اون بهره ب��رداری ذوب اه��ن ضم��ن اب��راز‬ ‫امیدواری به تولید س��ایر مقاطع س��نگین در ذوب‬ ‫اه��ن اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ تیراهن‪ H ۳۰‬یک و نیم‬ ‫ت��ا دو برابر نرخ تیراهن اس��ت اما با توجه به تولید‬ ‫داخل��ی این محصول‪ ،‬امی��دوارم تیراهن‪ H ۳۰‬با‬ ‫نرخ کمتری به مصرف کننده برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ 600‬هزار تن تیراهن ‪H30‬‬ ‫محمد امین یوس��ف زاده‪ ،‬مدیر مهندس��ی نورد‬ ‫ذوب اهن اصفهان نیز در این زمینه گفت‪ :‬در نورد‬ ‫‪ ۶۵۰‬به م��وازات تولید محصول اس��تراتژیک ریل‬ ‫ملی (فاز نخس��ت)‪ ،‬تولید تیراهن ‪( H‬فاز دوم) نیز‬ ‫در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشبختانه پس از پایان موارد جزئی‬ ‫مربوط به پ��روژه ریل و تولید ‪ ۲۵۰۰‬تن محصول‪،‬‬ ‫در ماه گذش��ته تیراهن‪ H ۳۰‬نیز ب��ه تولید انبوه‬ ‫رس��ید و با هم��ت و تالش ‪ ۶۵۰‬پرس��نل و تمام‬ ‫عوام��ل پروژه و با نظ��ارت مدیریت کیفیت‪ ،‬موفق‬ ‫شدیم ‪ ۷۰۰‬تن محصول استراتژیک را تولید کنیم‬ ‫ت��ا برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات ذوب اهن‬ ‫اصفهان جاودانه شود‪.‬‬ ‫مدیر مهندس��ی نورد ذوب اهن اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در گذشته که شاهد تولید این محصول در کشور‬ ‫نبودیم متاسفانه بازار متکی به واردات این محصول‬ ‫بود یا از تیر ورق و به روش جوش��کاری اس��تفاده‬ ‫می کردیم‪.‬‬ ‫متاس��فانه این رون��د مخاطره امیز ت��ا کنون با‬ ‫وج��ود اطالع رس��انی های زی��اد‪ ،‬همچن��ان دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫جوش��کاری چن��د مرحل��ه ای روی تی��ر ورق‪،‬‬ ‫خطرهای بس��یار زیادی دارد که نیاز اس��ت نظام‬ ‫مهندسی به طور ویژه به این بحث ورود کند و مانع‬ ‫اس��تفاده از این روش ناایمن در صنعت ساختمان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یوس��ف زاده ب��ا تاکید ب��ر اینکه تک ت��ک ما در‬ ‫قب��ال ایمن��ی س��ازه و س�لامت جامعه مس��ئول‬ ‫هس��تیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال حاضرکه ذوب‬ ‫اه��ن اصفهان ب��ه عنوان قط��ب تولید ف��والد در‬ ‫ایران‪ ،‬ای��ن محصول اس��تاندارد را از نظر مقاومت ‬ ‫اس��تاتیکی و خمش��ی بس��یار بهت��ر از تی��ر ورق‬ ‫ستون های بتن مسلح و همچنین بر اساس اخرین‬ ‫اس��تانداردهای روز (‪ )DiN۱۰۲۵‬تولید می کند‪،‬‬ ‫هی��چ توجیهی برای اس��تفاده از تی��ر ورق وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که چ��ه میزان از‬ ‫این محصول تولید می ش��ود چنی��ن گفت‪ :‬میزان‬ ‫تولید ش��بانه روزی این محصول ‪ ۱۸۰۰‬تن است و‬ ‫در سراس��ر س��ال نیز به طور پیوسته قادر هستیم‬ ‫بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار تن تیراهن ‪ H‬را تولید کنیم که‬ ‫البته تولید سایر محصوالت نیز در دستور کار قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬برای بهینه س��ازی تولی��د ‪ H۳۰‬در‬ ‫دوره اخیر که به تولید انبوه نیز رس��ید‪ ،‬به وس��یله‬ ‫بخ��ش طراحی کالیبر ن��ورد‪ ،‬تغییرات عمده ای در‬ ‫کالیبراس��یون قفس��ه ها داده ش��د که خوشبختانه‬ ‫نتایج بس��یار عالی و تایید مدیری��ت کیفیت را به‬ ‫دنبال داشت‪.‬‬ ‫مدیر مهندس��ی ن��ورد ذوب اه��ن اصفهان بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬در زمینه فنی‪ ،‬ذوب اه��ن اصفهان بار دیگر‬ ‫نش��ان داد از ظرفی��ت بس��یار زیادی ب��رای تولید‬ ‫مقاطع ‪ H‬برخوردار اس��ت و با توجه به توان تولید‬ ‫این ش��رکت نیاز است که س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫و قوانی��ن حاک��م ب��ر شهرس��ازی و برج س��ازی ها‬ ‫به س��مت س��ازه های اس��کلت فلزی تغیی��ر رویه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د ش�مش ‪ Beam Blank‬در‬ ‫ایستگاه ‪ ۳‬ریخته گری‬ ‫خس��رو جوادی‪ ،‬مدیر بخش فوالدس��ازی ذوب‬ ‫اه��ن نیز درب��اره تولید ش��مش ‪Beam Blank‬‬ ‫که اس��اس تولی��د تیراه��ن ‪ H۳۰‬اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پ��س از ام��کان تولی��د تیراهن بال په��ن در نورد‬ ‫‪ ۶۵۰‬نی��از به ش��مش ‪( Beam Blank‬ش��مش‬ ‫‪ H‬ش��کل) برای باال بردن کارای��ی تولید تیراهن‬ ‫ب��ال په��ن و کم ش��دن هزین��ه تولید احس��اس‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه ی��ک تی��م کارشناس��ی متش��کل از‬ ‫کارشناس��ان نورد و فوالدسازی اقدامات الزم را در‬ ‫این زمینه انجام دادند و این شمش با تکیه بر توان‬ ‫داخلی تالشگران ذوب اهن تولید شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر توانایی تولید این شمش‬ ‫در ایس��تگاه ‪ ۳‬بخش فوالدسازی بر اساس تقاضای‬ ‫ب��ازار برای مصرف داخل��ی و خارجی وجود دارد و‬ ‫هزینه کل پروژه مربوط‪ ،‬ح��دود ‪ ۱۰‬میلیارد ریال‬ ‫براورد شده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که شمش ‪Beam‬‬ ‫‪ Blank‬چ��ه مزایایی دارد چنین گف��ت‪ :‬افزایش‬ ‫ارزش افزوده محصول‪ ،‬کاهش مصرف انرژی (برق‪،‬‬ ‫اب و گاز)‪ ،‬کم ش��دن ‪ ۴‬ردیف از قفسه های نورد‪،‬‬ ‫کاه��ش مصرف غلتک های ن��ورد (افزایش کارایی‬ ‫تولی��د)‪ ،‬کاهش هزینه ه��ای تولی��د و‪ ...‬از مزایای‬ ‫بهره گیری از این شمش است‪.‬‬ ‫‹ ‹‹مقاوم�ت تیراهن ه�ای ‪ H۳۰‬ذوب اهن؛‬ ‫‪ ۲‬برابر استاندارد‬ ‫مرتضی ش��یرین پرور‪ ،‬مدیر کیفی��ت ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان نی��ز در ای��ن زمینه گف��ت‪ :‬تیراهن های‬ ‫‪ H‬ی��ا بال موازی ذوب اهن بر اس��اس اس��تاندارد‬ ‫‪ DIN۱۰۲۵‬پارت های ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬به ترتیب سبک‪،‬‬ ‫متوسط و سنگین تولید می شود و ویژگی مکانیکی‬ ‫ان بر مبنای استاندارد است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ویژگی مکانیکی بس��یار مناس��ب این‬ ‫محصول باعث می ش��ود که مقاومت ان دس��ت کم‬ ‫‪ ۲‬برابر اس��تاندارد باشد و ازدیاد طول نسبی ان که‬ ‫از عوامل بس��یار مهم برای حفظ ایمنی ساختمان‬ ‫در برابر زلزله به ش��مار می رود‪ ،‬دست کم ‪ ۱.۵‬برابر‬ ‫استاندارد است‪.‬‬ ‫مدیر کیفیت این ش��رکت تصری��ح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه اینک��ه ذوب ای��ن تیراه��ن در ش��رکت ذوب‬ ‫اهن و با س��نگ مع��دن انجام می ش��ود‪ ،‬به لحاظ‬ ‫ناخالصی ش��رایط بس��یار مناس��بی دارد و نسبت‬ ‫به ش��رکت هایی که با قراضه اق��دام به تولید فوالد‬ ‫می کنن��د‪ ،‬از کیفی��ت بس��یار باالت��ری برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهندس ش��یرین پرور افزود‪ :‬تیراهن‪ H ۳۰‬ذوب‬ ‫اهن‪ ،‬گواهینامه ‪ CE‬از شرکت وروس اسپانیا دارد‬ ‫و ص��ادرات ان به کش��ورهای اروپای��ی امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1440‬‬ ‫اول اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1150‬‬ ‫پیاپی ‪2468‬‬ ‫تجارت‬ ‫لزوم اصالح ابالغیه لغو ممنوعیت صادرات کاغذ و کارتن‬ ‫‪22‬مرداد امس��ال‪ ،‬خبری منتشر شد که برمبنای ان‬ ‫صادرات ‪۵‬قلم کاال از ابتدای شهریور در راستای تنظیم‬ ‫بازار داخلی ممنوع ش��د که انواع کاغ��ذ ازجمله کاغذ‬ ‫چاپ‪ ،‬بس��ته بندی و روزنامه نیز جزو این ممنوعیت ها‬ ‫بود اما درس��ت یک ماه بعد و کمت��ر از ‪20‬روز از تاریخ‬ ‫اجرا‪ ،‬این ممنوعیت لغو ش��د و چرخه تولید و صادرات‬ ‫محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی را با مشکل جدی‬ ‫روب��ه رو کرد‪ .‬اواخر ش��هریور گمرک ای��ران اعالم کرد‬ ‫صادرات کاغذ بس��ته بندی و تیش��و ازاد است و براین‬ ‫اس��اس علی اکبر ش��امانی‪ ،‬مدیرکل دفت��ر صادرات در‬ ‫بخش��نامه ای به تمام��ی گمرکات اجرای��ی‪ ،‬ممنوعیت‬ ‫ص��ادرات چند قلم کاال و رفع ممنوعیت صادرات کاغذ‬ ‫بسته بندی و تیشو را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫صادرات به طور قطع مهم ترین مولفه در تجارت کشور‬ ‫به ش��مارمی رود و باید به هر طریقی در راستای توسعه‬ ‫ان گام برداشت اما به شرط ها و شروط ها‪ .‬نخست اینکه‬ ‫این صادرات خام فروش��ی نباش��د و ارزش افزوده ایجاد‬ ‫کن��د و دوم اینکه به بازار داخل اس��یبی نزند‪ .‬در باره‬ ‫ص��ادرات کاغذ بس��ته بندی متاس��فانه ای��ن دو مورد‬ ‫رعایت نش��ده و در حال حاضر تم��ام واحدهای تولید‬ ‫صنایع غذایی و محصوالت کش��اورزی کشور با کمبود‬ ‫کاغذ و کارتن بسته بندی و گران این محصوالت روبه رو‬ ‫ش��ده اند‪ .‬ب��ا اینکه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫تصمیم��ی کارشناسی ش��ده صادرات ای��ن محصول را‬ ‫ممنوع اع�لام کرده بود اما در اقدامی غیرمنتظره و در‬ ‫کمتر از ‪20‬روز این ممنوعیت را لغو کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹از تصمیم دولت تعجب کردیم‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق‬ ‫ای��ران با بیان اینکه این پیش بینی را از پایان س��ال‪96‬‬ ‫داشتیم که اگر روند صعودی صادرات کاغذ تداوم یابد‪،‬‬ ‫ب��ا معضل کمبود کاغ��ذ بس��ته بندی در داخل روبه رو‬ ‫می شویم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این پیش بینی خیلی سخت نبود‬ ‫چراکه منبع تامین کاغذ‪ ،‬محدود است‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫اگر به عنوان نمونه محصوالت پتروش��یمی صادر ش��ود‬ ‫منابع زیرزمینی نفتی داریم و می توانیم جایگزین کنیم‬ ‫یا اگر فوالد صادر می کنیم‪ ،‬معادن سنگ اهن داریم که‬ ‫دوباره جایگزین شود‪ .‬اما کاغذ جایگزین ندارد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا خیرخواه کرمان��ی در گفت وگو با‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬دو کارخانه بزرگ «چ��وب و کاغذ ایران‬ ‫(چ��وکا)» و «چ��وب و کاغ��ذ مازن��دران» در ش��مال‬ ‫کش��ور تامین کاغذ بس��ته بندی را براس��اس برداشت‬ ‫از جنگل های ش��ما انج��ام می داد که ه��ر دو به دلیل‬ ‫ممنوعی��ت برداش��ت از جنگل ه��ا‪ ،‬مجبور ش��دند از‬ ‫ضایع��ات کاغذ برای تولید اس��تفاده کنن��د‪ .‬در نتیجه‬ ‫منابع جنگلی برای تامین کاغذ از دس��ت رفت و نکته‬ ‫بع��دی اینکه‪ ،‬پی��ش از این کااله��ای مصرفی وارداتی‬ ‫مانند لوازم خانگی دارای بس��ته بندی بود و کارتن های‬ ‫انها دوباره در چرخه تولید کاغذ‪ ،‬بازیافت می شد اما با‬ ‫توجه به اینکه واردات بسیاری از این محصوالت ممنوع‬ ‫شده‪ ،‬نمی توان دیگر از این طریق هم کاغذ بسته بندی‬ ‫تولید کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه مناب��ع داخلی کش��ور نیز‬ ‫در حسرت ازادسازی نرخ ها‬ ‫رییس کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬حرکت به س��مت ف��راوری محصوالت‬ ‫کشاورزی را گامی بلند در مسیر توسعه در بخش کشاورزی‬ ‫کشور عنوان کرد و گفت‪ :‬باید همگی تالش کنند تا زمینه‬ ‫توسعه صنایع کشاورزی در کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت خبری اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬احمدعلی‬ ‫کیخا در بیست ودومین نشست کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و‬ ‫صنایع غذایی این اتاق‪ ،‬افزود‪ :‬پایین نگه داشتن تصنعی نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬اشتباهی است که دولت ها در کشور همواره بر ان اصرار‬ ‫داشته اند حال انکه این رویکرد‪ ،‬اسیب و زیان فراوانی را به‬ ‫بخش کش��اورزی وارد کرده است‪ .‬نرخ ها باید واقعی شود و‬ ‫اگر نرخ ها را ازاد می گذاش��تیم‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬امروز شرایط‬ ‫اقتصادی به مراتب بهتری را در کشور شاهد بودیم‪.‬‬ ‫او با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کش��اورزی اظهار کرد‪:‬‬ ‫وزارت کش��اورزی ما وزارت توسعه کشاورزی نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫وزارت تولید تعداد محدودی از محصوالت کشاورزی است‬ ‫و به صورت علمی اداره نمی ش��ود‪ .‬صنایع غذایی از توس��عه‬ ‫بخش کشاورزی جدا نیس��ت و اگر کسی این دو مسئله را‬ ‫از هم جدا کند مفهوم توسعه بخش را به درستی نمی داند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون کش��اورزی مجلس با اشاره به تمرکز‬ ‫تنظیم بازار در وزارت جهاد کش��اورزی پس از قانون انتزاع‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وزارت جهادکش��اورزی تغییری در س��اختار و‬ ‫نیروهای خود برای انج��ام این ماموریت جدید انجام نداده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کیخ��ا با اش��اره ب��ه اینکه ت��وان و ظرفیت کمیس��یون‬ ‫کش��اورزی مجلس ش��ورای اس�لامی برای حل مشکالت‬ ‫صنای��ع و بنگاه های این حوزه محدود اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در روزهای اینده زمین��ه مالقات رو د ر روی فعاالن بخش‬ ‫خصوص��ی در حوزه کش��اورزی با رییس مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی را فراهم می کند تا در این نشست‪ ،‬صاحبان کسب‬ ‫وکار بتوانند چالش ها و راهکارها را با وی در میان بگذارند‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا خیرخواه کرمانی‬ ‫صادرات به طور قطع مهم ترین مولفه در تجارت کشور به شمارمی رود‬ ‫و باید به هر طریقی در راستای توسعه ان گام برداشت اما به شرط ها‬ ‫و شروط ها‬ ‫محدود اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یعن��ی کاغذها و کارتن هایی‬ ‫که مس��تعمل می شود‪ ،‬جمع اوری و بازیافت می شود و‬ ‫دوباره تبدیل به کاغذ بس��ته بندی و کارتن خواهد شد‪.‬‬ ‫در ای��ن چرخه نیز با ضریب ‪1/5‬روبه رو هس��تیم یعنی‬ ‫با فرض اینکه ‪1/5‬کیلوگرم کاغذ باطله داش��ته باشیم‬ ‫حداکثر یک کیلوگرم کاغذ به دست می اید‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق‬ ‫ایران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حاال تصور کنید در چنین شرایطی‬ ‫صادرات کاغذ هم انجام می ش��ود‪ .‬م��ا با پیگیری هایی‬ ‫که داش��تیم موفق ش��دیم مصوبه ای بگیریم که از اول‬ ‫شهریور صادرات کاغذ بسته بندی ممنوع شود تا جلوی‬ ‫قحط��ی این محص��ول در اینده را بگیری��م‪ .‬اما پس از‬ ‫‪20‬روز وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بخش��نامه قبلی‬ ‫خود را لغو می کند و صادرات دوباره ازاد می ش��ود‪ .‬این‬ ‫ب��رای ما تعجب اور اس��ت که ای��ن وزارتخانه در زمان‬ ‫کوتاهی در ای��ن زمینه تجدیدنظ��ر می کند و تصمیم‬ ‫کارشناس��ی که به سود صنعت بس��ته بندی کشور بود‬ ‫را لغو می کند‪ .‬به هر حال با مسئوالن باز هم مذاکراتی‬ ‫داش��ته ایم که به احتم��ال زیاد دوباره ب��ه حالت قبلی‬ ‫بازمی گردد و صادرات این محصول ممنوع خواهد شد‪.‬‬ ‫خیرخواه کرمان��ی تاکی��د کرد‪ :‬ما دفاع��ی از صنعت‬ ‫کارتن نمی کنی��م و باید در نظرگرف��ت که اگر کارتن‬ ‫نباشد‪ ،‬صنعت بسته بندی کشور مشکل دار خواهد شد‪.‬‬ ‫ما مشکالت عدیده ای در فصل برداشت خرما در جنوب‬ ‫کش��ور داش��تیم که بس��یاری از محصوالت به خوبی‬ ‫بس��ته بندی نشد و کشاورزان مجبور به بسته بندی فله‬ ‫محصوالت شان شدند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه صنایع دیگر به جز خرما نیز دچار‬ ‫مش��کالت بس��یاری ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬به عن��وان نمونه‬ ‫مرغداری ها برای بس��ته بندی تخم مرغ مشکل دارند و‬ ‫نمی توانند مانند خرما‪ ،‬به صورت فله بسته بندی کنند‪.‬‬ ‫یکی دیگ��ر از تولیدکننده ها معترض ب��ود که به دلیل‬ ‫کمبود کارتن بسته بندی خط تولیدش را تعطیل کرده‬ ‫است‪ .‬در نتیجه با موضوع صنعت کاغذ یا کارتن و دفاع‬ ‫از انها کاری نداریم‪ ،‬بلکه تولید کش��ور دچار خلل شده‬ ‫است‪ .‬کارتن مانند اکسیژن هوا برای تولید می ماند که‬ ‫اگر نباشد تولید از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫عضو هی��ات مدیره انجمن مدی��ران صنایع کارتن و‬ ‫ورق ایران تاکید کرد‪ :‬ازس��وی دیگ��ر با توجه به اینکه‬ ‫در همه ج��ای دنیا برای حفظ محیط زیس��ت کاغذ را‬ ‫بازیاف��ت می کنند‪ ،‬م��ا نیز با توجیه س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت مجوز واردات حدود ‪350‬تن داده شده‬ ‫که می تواند به تولید کاغذ و کارتن بس��ته بندی کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫م��ا باید در ش��رایط بحران��ی کنونی محص��والت با‬ ‫ارزش اف��زوده باال صادر کنیم که صادرات به هر قیمتی‬ ‫قابل توجیه نیست و صادرات کاغذ به نوعی خام فروشی‬ ‫است بنابراین بهتر است کاغذ را تبدیل به کارتن کنیم‬ ‫و با بسته بندی محصول با ارزش افزوده بهترین صادرات‬ ‫را داشته باشیم‪.‬‬ ‫خیرخواه کرمانی با بی��ان اینکه پیش از این موضوع‪،‬‬ ‫صادرات اندکی در کاغذ بس��ته بندی داش��تیم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬چون ارز گران ش��د و صادرات سود بسیاری دارد‬ ‫تولید کاغذ بس��ته بندی و صادرات ان نیز بیشتر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹هش�دار ج�دی ب�رای از بی�ن رفت�ن‬ ‫محصوالت‬ ‫احمدرضا فرشچیان از صادرکننده خشکبار کشور با‬ ‫بیان اینکه هیچ راه فراری از ش��رایط کنونی نداریم و با‬ ‫معضالت بسیاری روبه رو هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نه کاغذی‬ ‫وجود دارد و نه کارتنی برای بس��ته بندی؛ صادرکننده‬ ‫چگون��ه باید محصول خود را صادر کند؟ در گونی و به‬ ‫صورت فله بای��د صادر کند؟ گونی ه��م فکر نمی کنم‬ ‫پیدا شود‪.‬‬ ‫فرش��چیان در گفت وگ��و با‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر کارخانه های کارتن س��ازی تعطیل ش��ده و‬ ‫قیمت ها هم ‪5‬برابر ش��ده و محصولی هم اگر باش��د به‬ ‫ما تحویل نمی دهند‪ .‬س��ال گذش��ته این زمان‪ ،‬قرارداد‬ ‫‪ 50‬ت��ا ‪100‬هزار کارتن می بس��تیم و امس��ال قرارداد‬ ‫‪2‬هزار کارتن را بسته ایم که همین مقدار را هم تحویل‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کارتن س��ازی ها هیچ کاغذی برای‬ ‫تولید ندارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬زمان ثبت س��فارش بس��ته و‬ ‫س��همیه بندی انجام ش��د و کارتن س��ازی ها مواد اولیه‬ ‫ندارند و محصولی تولید نمی کنند‪.‬‬ ‫فرش��چیان ادامه داد‪ :‬اگر این مشکل به همین روال‬ ‫ادامه پیدا کند‪ ،‬محصوالت از بین می رود زیرا نمی توان‬ ‫برای صادرات بسته بندی داشت‪ .‬در حال حاضر قیمت‬ ‫‪5‬برابر سال گذشته ش��ده که البته محصول هم وجود‬ ‫ندارد و با کمبود روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫این صادرکننده خشکبار کشور گفت‪ :‬این موضوع در‬ ‫قیمت صادراتی تاثیر می گذارد و رقابت با کش��ورها را‬ ‫دچارمشکل می کند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬صادرات نباید به‬ ‫هر قیمتی انجام ش��ود و اگر در داخ��ل کمبود داریم‪،‬‬ ‫نباید این امر را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫با موضوع‬ ‫صنعت کاغذ یا‬ ‫کارتن و دفاع‬ ‫از انها کاری‬ ‫نداریم‪ ،‬بلکه‬ ‫تولید کشور‬ ‫دچار خلل‬ ‫شده است‬ ‫احمدرضا فرشچیان‬ ‫در حال حاضر‬ ‫قیمت کارتن‬ ‫‪5‬برابر سال‬ ‫گذشته شده که‬ ‫البته محصول‬ ‫هم وجود ندارد‬ ‫و با کمبود‬ ‫روبه رو هستیم‬ ‫یادداشت‬ ‫راه توسعه بنگاه های اقتصادی مناطق ازاد‬ ‫س�یما زینال پ�ور ‪ -‬دانش�جوی دکت�رای‬ ‫تخصصی مدیریت صنعتی‪،‬گرایش استراتژی‪:‬‬ ‫اصطالح��ی که امروزه به عنوان مدیریت صنعتی از‬ ‫ان نام برده می شود‪ ،‬همان مدیریتی است که توانسته‬ ‫کش��ورهای پیشرفته را به قطب صنعتی تبدیل کند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه بیش از ‪100‬س��ال اس��ت که اصول‬ ‫مدیریت��ی و روش های مدیریتی مدرن تدوین ش��ده‬ ‫و تکامل یافته اس��ت‪ ،‬به ط��ور قطع تاثی��ر زیادی بر‬ ‫پیش��رفت کشورهای توسعه یافته گذاش��ته است‪ .‬انچه در اواخر‬ ‫قرن بیس��تم اتفاق افتاده‪ ،‬باعث شده تغییرات و انتظارات زیادی‬ ‫در گرایش مشتریان و مخاطبان سازمان ها و بنگاه های صنعتی و‬ ‫اقتصادی به وجود اید‪ .‬بر این اساس در شرایط امروز جهانی و با‬ ‫توجه به تجربه ها و شواهد به دست امده‪ ،‬نقش محوری و کلیدی‬ ‫فناوری در رش��د و توس��عه بنگاه های اقتصادی و مناطق ازاد و‬ ‫ویژه اقتصادی امری روشن و تردیدناپذیر شده است‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوصی به طور واقعی‪ ،‬ب��ر کارکردهای حوزه فعالیت‬ ‫نهاد ه��ای دولتی هم تاثیر زیادی گذاش��ت ه اس��ت‪ .‬این وضعیت‬ ‫باعث ش��ده تا در فضاهای کس��ب وکار در حوزه��ای گوناگون‪،‬‬ ‫بازارمحص��ول ش��کل نگیرد و رضایت مش��تری به دس��ت نیاید‪.‬‬ ‫منافع حاصل از انها هم در اقتصاد کالن و فعالیت های اقتصادی‬ ‫جاری نش��ود و مطلوبیت هم در حد الزم پدید نیاید‪ .‬تداوم این‬ ‫وضعیت اثرات نامطلوبی بر زیربناهای اساس��ی کشور‪ ،‬توسعه و‬ ‫رش��د اقتصادی و رفاه جامعه داشته است و فعالیت ها و بازار های‬ ‫گوناگون کسب وکار امکان شکل گیری و توسعه شرکت خصوصی‬ ‫به معنای واقعی ان را فراهم نمی کند‪.‬‬ ‫بنگاه خصوصی‪ ،‬ساختاری است متناسب با جایگاه خود در بازار‬ ‫و عوامل الزم را برای کس��ب س��ود به کار می گیرد‪ .‬در اقتصادی‬ ‫ک��ه درامد حاصل از محل تبادالت و گردش منابع و محصوالت‬ ‫تولیدش��ده در داخ��ل با محص��والت و منابع خارجی به دس��ت‬ ‫نمی اید و امکان و ظرفیتی برای رشد و نمو بنگاه های اقتصادی‬ ‫و خصوص��ی وجود ن��دارد و هنگامی ک��ه عمده ترین‬ ‫منبع درامدی کش��ور در اختیار بخش دولتی اس��ت‪،‬‬ ‫زمین��ه ای ب��رای حضور ش��رکت خصوص��ی به وجود‬ ‫نخواه��د امد‪ .‬به طور طبیعی ب��ا ارتقای دانش فنی و‬ ‫روش های تولی��د و ظهور محص��والت و ظرفیت های‬ ‫جدید س��رمایه گذاری های صنعت��ی‪ ،‬دولت ها وظیفه‬ ‫دارند بس��تر الزم را برای حضور و توس��عه بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی خصوصی فراهم کنند و به گونه ای بازار های‬ ‫جدید را ش��کل دهند‪ .‬با توجه به اینکه بخش خصوصی مکمل‬ ‫بخش های دولتی و تعاونی در انجام فعالیت های اقتصادی است‪،‬‬ ‫شکل گیری‪ ،‬رشد و شکوفایی شرکت های بخش خصوصی متکی‬ ‫ب��ر کم وکیف اصالت دادن به بخ��ش خصوصی و حفظ حقوق و‬ ‫مالکیت خصوصی اس��ت‪ .‬ازس��وی دیگر‪ ،‬فرایند رشد و توسعه‬ ‫پای��دار نیازمند تعامل س��ودمند مالی‪ ،‬فنی و مدیریتی با س��ایر‬ ‫کشورهاس��ت‪ .‬مناط��ق ازاد و ویژه اقتص��ادی در ایران نیز برای‬ ‫رسیدن به رش��د پایدار اقتصادی نیازمند حضور سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی و تامین منابع مالی در بخش ه��ای گوناگون اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬امروزه سرمایه گذاری در بخش فناوری پیشرفته‪ ،‬بیش از‬ ‫هر نوع سرمایه گذاری دیگر‪ ،‬فرصت های جهش و رشد اقتصادی‬ ‫را در کش��ورها برای توس��عه ایجاد می کند و موجب دس��تیابی‬ ‫س��ریع تر به فرصت های رقابتی اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و منطقه ای‬ ‫می شود‪ .‬بدون ش��ک جذب سرمایه گذاری های خارجی در شکل‬ ‫مستقیم و غیرمس��تقیم ان به ش��رایط کنونی اقتصاد ایران در‬ ‫ایج��اد ظرفیت ه��ای جدید اقتص��ادی و برون رف��ت از موقعیت‬ ‫رکودتورم��ی و پیامدهای تحریم ها کمک می کن��د‪ .‬با این حال‬ ‫جذب این نوع س��رمایه گذاری ها مس��تلزم برخ��ورداری از یک‬ ‫اس��تراتژی هدفمند و هوشمند اس��ت که در ان انتقال فناوری‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬توسعه اقتصادی پایدار را میس��ر کرده و دربرگیرنده ‬ ‫هزینه های فرصت نخواهد بود‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی که گاه از ان به مش��ارکت‬ ‫تجارتی بین المللی تعبیر می ش��ود‪ ،‬مهم تری��ن و اقتصا دی ترین‬ ‫روش انتقال تج��اری فناوری به ش��مارمی اید‪ .‬از بین روش های‬ ‫گوناگ��ون انتقال فن��اوری پیش��رفته خارجی‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫مس��تقیم خارجی از طریق ایجاد شرکت های مشترک از اهمیت‬ ‫فوق العاده ای برخوردار اس��ت‪ ،‬زیرا از سویی سرمایه گذار خارجی‬ ‫به دلیل مشارکت در مالکیت و مدیریت شرکت‪ ،‬بخه طور معمول‬ ‫فناوری قابل قبولی را ارائه می کند و از س��وی دیگر به دلیل علم‬ ‫و اگاهی ش��ریکان محل��ی از اوضاع و اح��وال گوناگون داخلی‪،‬‬ ‫حساس��یت های احتمالی حقوقی‪ ،‬اقتصادی و سیاسی به حداقل‬ ‫می رس��د‪ .‬ج��ذب س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی‪ ،‬نیازمند‬ ‫شناس��ایی علمی عوامل موثر بر ان نیز است‪ .‬براساس مطالعات‬ ‫انجام شده می توان گفت توسعه و بهبود نیافتن فضای کسب وکار‬ ‫در ای��ران یک��ی از عوامل اصل��ی کاهش جذب س��رمایه گذاری‬ ‫مستقیم خارجی در چند ده ه گذشته بوده است‪.‬‬ ‫رویک��رد مناطق ازاد کش��ور درحال حاضر براس��اس اهداف و‬ ‫چش��م اندازهای پیش بینی ش��ده و وجود تس��هیالت گوناگون‬ ‫ازجمل��ه معافیت های مالیات��ی و گمرکی به س��مت تولید کاال‬ ‫و خدم��ات معطوف ش��ده اند که ای��ن مهم می تواند به توس��عه‬ ‫صادرات و ایجاد اش��تغال در کشور کمک کند‪ .‬برای تقویت این‬ ‫رویکرد که الزمه داش��تن یک منطقه ازاد موفق اس��ت‪ ،‬داشتن‬ ‫روابط بین المللی مناس��ب با سایر کشورهاست‪ .‬به نحوی که هر‬ ‫تعاملی با کش��ورهای گوناگون می تواند مسیری برای ورود انها‬ ‫به جذب س��رمایه گذاران به س��مت مناطق ازاد و ویژه و جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی به س��وی مناطق ازاد کشور باز کند‪ .‬در‬ ‫کناراین عوامل وجود امنیت س��رمایه گذاری‪ ،‬داشتن روابط پولی‬ ‫و بانکی بین المللی نیز حائز اهمیت است‪ .‬یعنی یک سرمایه گذار‬ ‫خارجی باید بداند که ضمن ورود به کشور مقصد چگونه می تواند‬ ‫از منافع تولید مش��ترک بهره مند شود و مطمئن باشد که برای‬ ‫دریاف��ت عواید حاصل از فعالیت خود با مش��کل روبه رو نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون برنامه وبودج��ه مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬کوپ��ن الکترونیک‬ ‫می توان��د با ه��دف تضمی��ن تغذی��ه مردم‪،‬‬ ‫کااله��ای اساس��ی را با قیم��ت ارز دولتی در‬ ‫اختیار مردم ق��رار دهد‪ .‬عبدالرضا مصری در‬ ‫گفت وگو با ایبِنا درباره طرح کوپن الکترونیک‬ ‫که ازسوی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫با هم��کاری بانک مرکزی ب��ه زودی عملیاتی‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬کشور به دالیل زیاد در شرایط‬ ‫س��ختی اقتص��ادی قرار گرفته و مش��کالت‬ ‫اقتصادی و معیشتی مردم افزایش پیدا کرده‬ ‫و به احتم��ال زیاد با توجه ب��ه تاکید مجلس‬ ‫طرح کوپن الکترونیکی به طور جدی پیگیری‬ ‫می ش��ود تا این طرح اجرا ش��ود و بتواند رفاه‬ ‫اجتماعی را بهبود بخشد‪ .‬وی با اشاره به نحوه‬ ‫مطلوب اجرایی شدن طرح کوپن الکترونیکی‬ ‫گفت‪ :‬کشور تجربه طرح کوپن را دارد و طرح‬ ‫کوپ��ن الکترونیکی نیز در صورت��ی می تواند‬ ‫موفق ش��ود که تمامی کاالهای اساسی مورد‬ ‫نیاز مردم با کیفی��ت مطلوب از کاالی ایرانی‬ ‫و خارجی را با قیم��ت دالر ‪4200‬تومانی در‬ ‫مراکز خاصی مانند یک فروش��گاه زنجیره ای‬ ‫توزیع ش��ود و م��ردم بتوانند ب��ا کارت کوپن‬ ‫الکترونی��ک ای��ن کااله��ا را در چارچ��وب و‬ ‫تعداد مشخصی خریداری کنند؛ اجرای طرح‬ ‫به این گونه باعث می ش��ود تا م��ردم به جای‬ ‫دریاف��ت پول نه چن��دان کارام��دی از دولت‬ ‫به عنوان یارانه کاال دریافت کنند که در نهایت‬ ‫این مسئله باعث می ش��ود تا فرایند عرضه و‬ ‫تقاض��ا دچار تعادل ش��ود‪ .‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬یکی از مزیت های طرح کوپن الکترونیک‬ ‫ک��ه در قالب کارت یارانه ها با توجه به بس��تر‬ ‫اطالعاتی کامل اجرا خواهد ش��د‪ ،‬در صورت‬ ‫عملیاتی ش��دن به طور س��الم قادر اس��ت تا‬ ‫به وس��یله عرضه کاالهای اساس��ی ازس��وی‬ ‫دولت تقاضای مردم برای کاالهای اساسی را‬ ‫کاهش و در نتیجه رش��د لحظه ای قیمت در‬ ‫بازار را متوقف کند؛ ش��ارژ کوپن الکترونیک‬ ‫‪۱۵۰‬هزارتومان اعالم ش��ده اما باید ساختاری‬ ‫برای مبلغ شارژ متفاوت کوپن الکترونیکی با‬ ‫توجه به تفاوت دریافت کنندگان ایجاد کرد و‬ ‫تمامی این مبالغ فقط برای خریدهای اساسی‬ ‫انجام ش��ود تا منابع در حال مصرف برای این‬ ‫طرح به منظ��ور تضمین کاالی س��فره مردم‬ ‫باشد و ش��ارژ ان برای سایر مصارف استفاده‬ ‫نشود‪ .‬مصری تاکید کرد‪ :‬فشارهای اقتصادی‬ ‫و افزایش مشکالت معیشتی در نهایت تغذیه‬ ‫م��ردم را در خط��ر ق��رار می دهد ک��ه باعث‬ ‫می شود سفره های مردم کوچک شود و مردم‬ ‫ب��رای تامین کاالهای اساس��ی و م��ورد نیاز‬ ‫خود معضل داش��ته باش��ند؛ بر همین اساس‬ ‫نیاز اس��ت تا دولت ب��ا ورود به طرح کوپن یا‬ ‫حمایت از مردم به ویژه قشر ضعیف اقدام کند‪.‬‬ ‫سامانه مقررات تجاری در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تشکیل می شود‬ ‫نمایندگان مجلس‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت را موظف کردند به منظور ابالغ مقررات‬ ‫تجاری در فرایندهای تجارت‪ ،‬سامانه مقررات‬ ‫تج��اری را در مدت ‪3‬ماه راه ان��دازی کند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬نمایندگان در نشس��ت علنی‬ ‫دیروز مجل��س‪ ،‬م��واد ‪ 20‬و ‪21‬الیحه اصالح‬ ‫قان��ون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را بررس��ی و‬ ‫تصوی��ب کردند‪ .‬نماین��دگان در این ماده که‬ ‫با ‪130‬رای مواف��ق‪20 ،‬رای مخالف و ‪10‬رای‬ ‫ممتن��ع از مجم��وع ‪ 199‬نماین��ده حاض��ر‬ ‫تصویب شد‪ ،‬س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫را موظ��ف کردند با هم��کاری وزارتخانه های‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارایی(گمرک جمهوری اسالمی ایران)‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی و س��ایر نهادهای ذی ربط به تشخیص‬ ‫ستاد از طریق وزارت اطالعات نسبت به تهیه‪،‬‬ ‫اجرا و بهره برداری از س��امانه موضوع این ماده‬ ‫اقدام کند‪ ،‬همچنین تمام��ی مراکز مرتبط با‬ ‫تج��ارت داخلی و خارجی کش��ور‪ ،‬موظف به‬ ‫ارائه و تبادل اطالعات از طریق سامانه یادشده‬ ‫هس��تند‪ .‬نمایندگان همچنین ماده‪ 21‬الیحه‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز را با ‪135‬رای موافق‪،‬‬ ‫‪10‬رای مخالف و ‪8‬رای ممتنع از ‪200‬نماینده‬ ‫حاض��ر تصویب کردن��د‪ .‬نماین��دگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت را موظف کردند به منظور ابالغ مقررات‬ ‫تج��اری در فراینده��ای تجار مانن��د مقررات‬ ‫یادش��ده در ایین نام��ه مق��ررات ص��ادرات و‬ ‫واردات و ضمائم ان‪« ،‬سامانه مقررات تجاری»‬ ‫را در مدت ‪ ۳‬ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این‬ ‫قانون‪ ،‬ایجاد‪ ،‬راه اندازی و بهره برداری کند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫تولید و صادرات با مشکل جدی «بسته بندی» روبه رو است‬ ‫طرح کوپن الکترونیک‬ ‫جدی شد‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1440‬‬ ‫اول اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1150‬‬ ‫پیاپی ‪2468‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از اقدام تعاونی سراجان در حمایت از تولید گزارش می دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫هدایت‬ ‫پول های‬ ‫سرگردان به‬ ‫سمت تولید‬ ‫«نه» کیف فروشان به گران فروشی‬ ‫ابراهیم عباسی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫حج��م ب��االی نقدینگی پدیده ای اس��ت که‬ ‫می تواند هر بخشی از اقتصاد را تخریب و باعث‬ ‫نابسامانی بازارها ش��ود‪ .‬نمونه ان هم وضعیت‬ ‫پرالتهاب بازار ارز‪ ،‬طال‪ ،‬س��که‪ ،‬مسکن‪ ،‬خودرو‬ ‫و‪ . ..‬اس��ت که این روزها شاهد ان هستیم‪ .‬باید‬ ‫قب��ول کنیم هرچه حجم نقدینگی با س��رعت‬ ‫بیش��تری افزایش یابد‪ ،‬این ام��ر قدرت خرید‬ ‫را باالت��ر می برد و تقاضا ب��رای کاال و خدمات‬ ‫راافزایش خواهد داد و این موضوعی اس��ت که‬ ‫به ت��ورم می انجامد و بازهم رش��د نقدینگی را‬ ‫منجر می ش��ود‪ .‬بنابراین تا زمانی که نقدینگی‬ ‫مدیریت نش��ود این چرخه ادامه خواهد داشت‬ ‫و همچ��ون دومینوی��ی بخش ه��ای اقتصادی‬ ‫را تخری��ب خواهد کرد‪ .‬البته رش��د نقدینگی‬ ‫همان قدر ک��ه می تواند بد باش��د و پیامدهای‬ ‫منفی به ب��ار بی��اورد‪ ،‬جنبه ه��ای مثبتی هم‬ ‫داردکه می توان از ان برای رونق اقتصادی بهره‬ ‫گرفت‪ .‬به نظر می رس��د اگر نقدینگی در جای‬ ‫خودش صرف ش��ود و در مس��یر درس��ت قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬نه تنه��ا مضر نخواهد بود‪ ،‬بلکه می تواند‬ ‫ایجاد رونق کند و برای اقتصاد کشور یک عامل‬ ‫محرک تلقی شود‪ .‬درحال حاضر ما در حالی با‬ ‫حجم باالیی از نقدینگی روبه رو هستیم که در‬ ‫مقابل بخش تولید و مولد کش��ور از نبود منابع‬ ‫در سختی است و نیاز ضروری به نقدینگی دارد‬ ‫که اگر این نقدینگی های س��رگردان در جامعه‬ ‫که این روزها در حال تخریب بازارهاس��ت‪ ،‬به‬ ‫س��مت این بخش روانه و بخش واقعی اقتصاد‬ ‫را نش��انه بگیرد‪ ،‬می تواند اث��ار مثبت زیادی را‬ ‫با خود هم��راه کند و این موضوعی اس��ت که‬ ‫در نهایت سود ان به کل اقتصاد خواهد رسید‪.‬‬ ‫اما واقعیت این اس��ت که ای��ن پول ها درحال‬ ‫حاضر به س��مت داللی و واس��طه گری حرکت‬ ‫کرده و درحال تخری��ب بازارهای و بخش های‬ ‫ گوناگون اس��ت و ه��ر روز اوض��اع را بدتر هم‬ ‫می کند‪ .‬در حقیقت‪ ،‬در سال های گذشته رشد‬ ‫نقدینگی بیش��تر از اینکه یک فرصت مناسب‬ ‫به ش��مار اید و زمینه رون��ق اقتصادی را فراهم‬ ‫اورد‪ ،‬در نقش تشدید کننده تورم ظاهر شده و‬ ‫بدین شکل بخش های گوناگون اقتصاد را درهم‬ ‫ریخته اس��ت‪ .‬به هرحال بهبود این وضعیت در‬ ‫کش��ور به شدت وابس��ته به سیاست هایی است‬ ‫ک��ه در بانک مرکزی و دولت باید اتخاذ ش��ود‬ ‫تا این پول های سرگردان در یک مسیر درست‬ ‫به س��مت بخش تولید و صنعت هدایت ش��ود‪.‬‬ ‫بی ش��ک مقصد نهای��ی نقدینگی اگر درس��ت‬ ‫انتخاب شود اثار مثبت ان زیاد خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خروج دام از کشور‬ ‫گوشت را گران کرد‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف گوش��ت گاوی تهران با‬ ‫ابراز نگرانی از اثار مخرب گرانی گوش��ت در سبد‬ ‫خانوارها‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ گوش��ت گاوی در حال حاضر‬ ‫بی��ن ‪ ۷۰‬تا ‪۷۲‬هزار تومان اس��ت ک��ه این رقم در‬ ‫س��بد خانوار‪ ،‬اث��ار مخربی را ایج��اد خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خبری ات��اق اصناف تهران علی‬ ‫خندان‏رو‏ج��وان ب��ا اظه��ار تاس��ف از بی‪‎‬توجهی‬ ‫مس��ئوالن به تذکرات و گوشزدهای متخصصان و‬ ‫کارشناسان صنفی این امر‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بارها درباره‬ ‫قاچاق دام به مسئوالن تذکر و هشدار داده بودیم؛‬ ‫ضم��ن اینکه در ‪۶‬ماه گذش��ته در نشس��ت هایی‬ ‫که با مس��ئوالن داش��تیم به موضوع جلوگیری از‬ ‫قاچاق دام به کشورهای همجوار کردستان تاکید‬ ‫کرده ایم‪ ،‬ام��ا با بی‏توجهی انها روبه‪‎‬رو ش��ده ایم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حالی که نیاز کش��ور به اس��تفاده از‬ ‫گوشت مشهود است این کاال به طور انبوه از کشور‬ ‫ما به کردس��تان عراق قاچاق می شود که از سویی‬ ‫موج��ب کمبود و از س��وی دیگر گران��ی این ماده‬ ‫ی خودمان می ش��ود‪ .‬رئیس‬ ‫حیات��ی در بازار داخل ‪‎‬‬ ‫اتحادیه صنف فروشندگان گوشت گاوی در زمینه‬ ‫واردات گوش��ت‏های منجمد‪ ،‬افزود‪ :‬گوشت‏های‬ ‫منجمد فقط در فروشگاه‏های زنجیره‏ای شهروند‪،‬‬ ‫اتکا‪ ،‬هف��ت و ک��وروش عرضه می‏ش��ود‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه صنف فروش��ندگان گوش��ت گوسفندی‬ ‫نی��ز با اظهار نگران��ی از گرانی لحظه‪‎‬ای گوش��ت‬ ‫گوس��فندی‪ ،‬گفت‪ :‬خ��روج دام از کش��ور به طور‬ ‫قانونی یا به ش��کل قاچاق‪ ،‬موجب عرضه کم ان در‬ ‫بازار مصرفی داخلی شده و به دنبال ان گرانی‏های‬ ‫ممتد و روزبه‪‎‬روز گوش��ت را در کشور ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬علی‏ اصغر ملکی اف��زود‪ :‬با توج��ه به لزوم‬ ‫ی‪‎‬ترین ماده غذایی‬ ‫استفاده گوش��ت به عنوان اصل ‏‬ ‫و پروتئین م��ورد نیاز بدن‪ ،‬عرضه این ماده غذایی‬ ‫در کش��ور الزم و واجب اس��ت‪ ،‬ح��ال انکه خروج‬ ‫دام از کش��ور بازار داخلی را ب��ا کمبود و گرانی ان‬ ‫روبه رو می کند‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازاری که به مناسبت بازگشایی مدارس داغ می شود‬ ‫ش��اید از پویاترین بازارهایی باش��د که البته خیلی هم‬ ‫حساس به شمار می رود چراکه دانش اموزان ذوق دارند‬ ‫و پدرومادرها هم نگران از قیمت ها و بود و نبود کاالی‬ ‫م��ورد تقاضای فرزندش��ان‪ .‬کیف مدرس��ه هم یکی از‬ ‫همین کاالهایی اس��ت که باید خریداری شود و چون‬ ‫نمود ظاهری هم دارد کمتر بچه ای از خرید یک کیف‬ ‫بزرگ و با کیفیت چشم پوش��ی می کن��د‪ .‬البته جدا از‬ ‫این موضوع‪ ،‬تقاضای خانم ها هم نقش پررنگی در این‬ ‫بازار دارد ک��ه کمتر پیش می اید بدون کیف بیرون از‬ ‫خانه بروند‪.‬‬ ‫به هرحال‪ ،‬بازگش��ایی م��دارس یکی از چند فرصت‬ ‫محدودی اس��ت که س��راجان برای سوداوری به دست‬ ‫می اورند‪ .‬اما امس��ال انچنان که باید از این بازار س��ود‬ ‫نکرده اند و حاال نگران ماه های اینده ای هستند که در‬ ‫شرایط کمبود مواد اولیه باید به تولید پرداخته و گذران‬ ‫زندگی کنند‪ .‬به همین دلیل تعاونی س��راجان دس��ت‬ ‫به کار ش��ده و برای تامین مواد اولیه چند ثبت سفارش‬ ‫داش��ته است‪ .‬این در حالی است که فروشندگان کیف‬ ‫در این اش��فته بازار بخش های گوناگ��ون‪ ،‬به افزایش‬ ‫قیمت و گران فروش��ی محصوالت اقدام نکرده اند و این‬ ‫مهم ترین موضوع در ش��رایط حس��اس کنونی به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت سفارش انجام شد‬ ‫محسن خردمند‬ ‫بازار شهریور‬ ‫چندان بد نبود‬ ‫و تولیدکنندگان‬ ‫نرخ ها را‬ ‫براساس‬ ‫افزایش مواد‬ ‫اولیه باال نبردند‬ ‫رئیس اتحادیه س��راجان تهران با بی��ان اینکه برای‬ ‫تامی��ن مواد اولیه چند ثبت س��فارش ازس��وی تعاونی‬ ‫س��راجان انج��ام ش��ده‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬ای��ن تعاونی از‬ ‫تعاونی ه��ای فعال صنفی اس��ت و تع��داد زیادی عضو‬ ‫ب��ا کارت بازرگانی دارد‪ .‬ما به اینده این ثبت س��فارش‬ ‫امیدوار هس��تیم اما باید منتظ��ر بمانیم و نتیجه ان را‬ ‫ببینیم‪.‬‬ ‫محس��ن خردمن��د در گفت وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ارز دولتی به م��ا تعلق نمی گیرد و ممکن‬ ‫است از طریق س��امانه نیما بتوانیم کاری انجام دهیم‪.‬‬ ‫در مجم��وع درحال حاض��ر صنف س��راجان از کمبود‬ ‫م��واد اولیه در بازار و ثابت نبودن نرخ ان رنج می برند‪.‬‬ ‫ن��رخ م��واد اولیه از ابتدای س��ال تا کن��ون حدود ‪۳‬تا‬ ‫‪۴‬براب��ر افزایش یافته اس��ت‪ .‬کاالی ‪۵‬ه��زار تومانی به‬ ‫‪۲۰‬هزارتومان رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مواد اولیه کیف که بیشتر وارداتی هستند‬ ‫ش��امل چسب‪ ،‬زیپ‪ ،‬نخ‪ ،‬استر‪ ،‬رویه و یراق االت است‪.‬‬ ‫به ج��ز موض��وع دالر‪ ،‬گاه��ی واردکنن��دگان به دنبال‬ ‫سختگیری های گمرکی بر نرخ مواد اولیه می افزایند‪.‬‬ ‫این مق��ام صنفی بیان کرد‪ :‬در چند ماه گذش��ته با‬ ‫شخص وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و معاونان ایشان‬ ‫صحبت کرده ایم تا در تامین مواد اولیه ما را یاری کنند‬ ‫و هنوز منتظر نتیجه این مذاکرات هستیم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه سراجان تهران بیان کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بیش��تر تولیدی ها کم کار شده اند؛ چراکه حتی بستن‬ ‫ق��رارداد ب��ا س��فارش دهندگان نیز به صرفه نیس��ت‪.‬‬ ‫خرده فروش��ان کی��ف در ماه های گذش��ته به افزای��ش غیرمنطقی‬ ‫نرخ ه��ا دس��ت نزده اند‪ ،‬از ای��ن رو می طلبد که اتاق ه��ای اصناف و‬ ‫دول��ت برای تش��ویق و حمای��ت از انها‪ ،‬این صن��ف را در تهیه مواد‬ ‫اولیه یاری کنند‬ ‫س��فارش دهندگان قرارداد را می بندن��د اما پول کار را‬ ‫یکج��ا نمی دهند ک��ه تولیدکننده م��واد اولیه را یکجا‬ ‫خری��داری کند‪ ،‬بنابراین تولیدکنن��ده با یک نرخ قرار‬ ‫داد می بندند و بعد که پول را به مرور از سفارش دهنده‬ ‫می گیرد بای��د مواد اولیه را با نرخ های جدید بخرد که‬ ‫در واقع متضرر می ش��ود‪ .‬همچنین اگ��ر تولیدکننده‬ ‫پول کافی برای خرید مواد اولیه داش��ته باشد‪ ،‬باز هم‬ ‫تامین کنن��دگان مواد اولیه ب��ه جنس کافی نمی دهند‬ ‫چرا که می گویند جنس کم اس��ت و باید به میزان کم‬ ‫خریداری ش��ود‪ .‬از ای��ن رو تعداد پذیرش س��فارش ها‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مش��کل س��ال های گذش��ته صنف‬ ‫س��راجان با ش��هروندان غیرمجاز گفت‪ :‬البته به دنبال‬ ‫افزایش نرخ ارز بسیاری از انها از کشور خارج شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ در فصل رکود کار‬ ‫خردمند اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر فصل کار سراجان‬ ‫به پایان رس��یده و خارج از فصل هس��تیم و همچنان‬ ‫ش��اهد افزایش نرخ ها هستیم‪ .‬یکی از فصل های کار ما‬ ‫از دومین ماه س��ال تا پایان شهریور است که متعلق به‬ ‫بازار کیف های مدرسه است و فصل دیگر کار مربوط به‬ ‫ماه های پایانی سال است‪.‬‬ ‫خردمند با اش��اره به بازار ش��هریور و استانه شروع‬ ‫م��دارس‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ازار ش��هریور که مرب��وط به کیف‬ ‫ما مسئوالن باید مراقب اوضاع باشیم‬ ‫همایش بصیرت افزایی سیاس��ی‪-‬اقتصادی ب��ا محوریت و تاکید بر‬ ‫خری��د کاالی ایرانی در راس��تای مبارزه با جن��گ روانی اقتصادی با‬ ‫حضور اصناف‪ ،‬بازاریان و فعاالن اقتصادی س��پاه تهران بزرگ برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در این همایش که با حضور س��ردارمحمدرضا یزدی‪ ،‬فرمانده‬ ‫پادگان محمد رسول‪‎‬اهلل(ص)‪ ،‬هیات رئیسه اتاق اصناف تهران و جمعی‬ ‫از هیات مدیره و بس��یج اتحادیه های صنفی به میزبانی سازمان بسیج‬ ‫اصن��اف تهران و بازاری��ان و فعاالن اقتصادی س��پاه تهران بزرگ در‬ ‫حسینیه الزهرا(س) برگزار شد‪ ،‬رئیس اتاق اصناف تهران در سخنانی‬ ‫با تاکید بر انس��جام و حف��ظ وحدت در دوران جن��گ روانی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جنگ روانی با منشا اقتصادی که استکبار جهانی به راه انداخته‪ ،‬فقط با‬ ‫هوشیاری و تیزبینی ما مهارشدنی است‪ .‬به گزارش پایگاه خبری اتاق‬ ‫اصناف تهران‪ ،‬قاسم نوده فراهانی تصریح کرد‪ :‬ما مسئوالن اتحادیه‏ها‬ ‫باید مراقب اوضاع باش��یم که دشمن نتواند در این جنگ روانی پیروز‬ ‫شود‪ .‬وی با اشاره به انتشار موضوع مربوط به تعطیلی بازار در فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بازار همیشه به کار خود ادامه می دهد و اصناف‬ ‫سیاست های ناموفق دولت‬ ‫برای خروج بازار مسکن از رکود‬ ‫افس��ران اقتصادی دولت هس��تند که هیچ وقت کاری نخواهند کرد‬ ‫تا دش��من بتواند از این جوس��ازی به س��ود خویش استفاده کند‪ .‬در‬ ‫ادامه س��ردار یزدی فرمانده سپاه محمد رس��ول‏اهلل(ص) تهران درباره‬ ‫وضعیت اقتصادی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬این روزها‪ ،‬بازار و مردم بیشتر از اینکه‬ ‫از تحریم ه��ای خارجی و امریکا ضرر و زیان ببینند از فس��اد داخلی‪،‬‬ ‫احتکار کاال و س��ودجویی برخی افراد در فشار و سختی هستند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬سیاس��تمداران کش��ورهای خارجی به گونه‪‎‬ای نشان می دهند‬ ‫که گویا هیچ مش��کلی از لحاظ مفاس��د اقتصادی ندارند و هیچ دروغ‬ ‫و احت��کاری در ان کش��ورها وجود ندارد و این هم��ان جنگ روانی‬ ‫اس��ت که اکنون راه انداخته‪‎‬اند‪ .‬فرمانده س��پاه محمد رس��ول‏اهلل(ص)‬ ‫تهران تصریح کرد‪ :‬تمام تالش دش��منان تضعیف والیت فقیه و سپاه‬ ‫پاس��داران انقالب اسالمی است‪ ،‬زیرا می دانند که این دو عنصر عزت‬ ‫کشور را رقم می زند و با دروغ پردازی و شایعه سازی می خواهند سپاه‬ ‫را از مردم جدا کنند اما مردم و سپاه در دفاع از مردم و کشور عزمی‬ ‫جدی دارند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مش��اوران امالک اراک سیاست های دولت برای خروج بازار مسکن از‬ ‫رکود را موفق ندانست و گفت‪ :‬دولت باید برای رونق بخشیدن به بازار مسکن تسهیالتی‬ ‫با نرخ سود کمتر از ‪۱۰‬درصد و برای همه قشرها در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫محم��ود نوروزی در گفت وگو با پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصن��اف ایران‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اقتصاد کش��ور اکنون از مباحث سیاس��ی تاثیرپذیر اس��ت‪ .‬درحال حاضر همه مسائل‬ ‫کشور متاثر از بازار ارز شده و در این میان بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنا نیست‬ ‫و بهای امالک در اس��تان مرکزی نیز افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫مدتی که بازار ارز با افزایش نرخ چش��مگیری روبه رو بوده‪ ،‬نقدینگی جامعه به س��مت‬ ‫س��رمایه گذاری در بازارهای زودبازده مانند طال‪ ،‬خودرو و مس��کن رفته اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه مشاوران امالک اراک با اشاره به رکود سال های گذشته در بازار مسکن‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به دلیل اثرگذاری وضعیت بازار مس��کن در س��ایر بخش های اقتصادی‪ ،‬رکود حاکم بر‬ ‫این بخش‪ ،‬صنوفی مانند مصالح س��اختمانی‪ ،‬اهن االت‪ ،‬شیراالت و‪ ..‬را نیز تحت تاثیر‬ ‫قرار داده بود‪.‬‬ ‫مدرسه اس��ت‪ ،‬چندان بد نبود و تولیدکنندگان نرخ ها‬ ‫را براس��اس افزای��ش مواد اولیه ب��اال نبردند‪ .‬در صنف‬ ‫س��راجان خب��ری از احتکار کاال یا مواد اولیه نیس��ت‬ ‫و خرده فروش��ان نرخ ه��ا را باال نبرده ان��د‪ .‬در واقع این‬ ‫خرده فروش��ان می دانند که بازار کشش افزایش نرخ ها‬ ‫را ندارد و در این چند ماه گذش��ته که بازار س��راجان‬ ‫حول محور کیف مدرس��ه چرخیده‪ ،‬می دانس��تند که‬ ‫اگر گران فروش��ی کنند این کیف ها تا سال اینده روی‬ ‫دست ش��ان می ماند و تا س��ال اینده بای��د هزینه انبار‬ ‫بدهند و نیز ممکن اس��ت طرح ه��ا قدیمی و این کاال‬ ‫غیرقابل فروش ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬با اگاهی از ش��رایط از‬ ‫گران فروشی پرهیز کرد‪ .‬البته قیمت ها نسبت به سال‬ ‫گذشته افزایش محدودی داشته اما این افزایش نرخ ها‬ ‫براساس میزان گرانی مواد اولیه نبوده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در ح��ال حاضر صنف س��راجان‬ ‫نی��از به واردات مواد اولی��ه دارد و اگر این مواد تامین‬ ‫نش��ود‪۲ ،‬هزار واحد دارای پروانه کسب در تهران بیکار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹کوله پشتی چند؟‬ ‫کوله پشتی یکی از کاالهایی است که عالوه بر بازار‬ ‫سنتی در فروشگاه های انالین نیز به فروش می رسد‪.‬‬ ‫بخش��ی از ای��ن کاالها ایرانی و بخ��ش دیگر خارجی‬ ‫است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ن��رخ بعضی از این کوله پش��تی ها در‬ ‫فروشگاه های اینترنتی بین ‪۳۱‬هزار تا بیش از ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫کیف برای مصرف کنندگان کودک و نوجوان و زنان‬ ‫به عنوان یک کاالی ویژه قلمداد می ش��ود‪ .‬به عبارتی‬ ‫هر چند کیف از جمله کاالهای اساس��ی نیست و در‬ ‫نگاه نخس��ت مصرف کنندگان می توانند بدون خرید‬ ‫ان ب��ه زندگی خ��ود ادامه دهند اما بای��د این مقوله‬ ‫روانشناختی را بپذیریم که روانشناسان به طور معمول‬ ‫به زنان در اس��تانه افسردگی‪ ،‬خرید درمانی را توصیه‬ ‫می کنند و کیف بنا ب��ر بهای پایینی که دارد یکی از‬ ‫محصوالت پر تقاضا برای زنان ش��ده اس��ت و ازسوی‬ ‫دیگر کودکان مدرسه ای نیز در صورت نداشتن کیف‬ ‫با دردس��رها و بحران ه��ای روحی روبه رو می ش��ود‪.‬‬ ‫انچنان که در س��ال های گذشته و از جمله ماه پیش‪،‬‬ ‫شاهد گروه های زیادی از خیران برای تهیه کیف برای‬ ‫دان��ش اموزان بی بضاعت بوده ایم و چهره خندان انها‬ ‫با تهی��ه این کاالی به اصطالح غیراساس��ی را تجربه‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫ب��ازار کیف یکی از پر ظرفیت تری��ن بازارها در ایران‬ ‫اس��ت و در ص��ورت رفع نش��دن کمبود م��واد اولیه و‬ ‫کاهش دوباره پذیرش سفارش ها ازسوی تولیدکنندگان‬ ‫به دالی��ل اقتصادی‪ ،‬بیش از ‪۲‬ه��زار واحد صنفی مجاز‬ ‫تنها در تهران با خطر تعطیلی روبه رو می ش��وند‪ .‬حال‬ ‫اینکه در این ش��رایط‪ ،‬خرده فروشان کیف در ماه های‬ ‫گذش��ته به افزایش غیرمنطقی نرخ ها دست نزده اند و‬ ‫از ای��ن رو می طلبد که اتاق ه��ای اصناف و دولت برای‬ ‫تش��ویق و حمایت از انها‪ ،‬این صن��ف را در تهیه مواد‬ ‫اولیه یاری کنند‪.‬‬ ‫مرغداران ‪ ،‬مرغ عرضه نمی کنند‬ ‫رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان پرنده و ماهی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬دلیل افزایش قیمت مرغ‪ ،‬عرضه نش��دن ان ازس��وی‬ ‫مرغداران است‪ .‬به گزارش پایگاه خبری اتاق اصناف تهران‪،‬‬ ‫مهدی یوس��ف خانی‪ ،‬گفت‪ :‬تصمیم اصلی در عرضه و نرخ‬ ‫م��رغ را مرغداران می گیرند‪ ،‬انها ب��ا عرضه نکردن مرغ به‬ ‫کش��تارگاه‪‎‬ها و در نتیجه عرضه نش��دن به خرده فروشان‬ ‫ازس��وی کشتارگاه‪‎‬ها باعث قطع موقتی عرضه کاال در بازار‬ ‫می‏ش��وند و همین عامل منجر به م��وج مراجعه مردم به‬ ‫واحدهای صنفی و افزایش نرخ می‏‏شود تا نتیجه ان گرانی‬ ‫حال حاضر است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬سه ش��نبه ‪۳‬مهر مرغ زنده‬ ‫‪۸۰۰‬تومان به نس��بت چهارش��نبه گران و با نرخ ‪۶‬هزار و‬ ‫‪۶۰۰‬تومان عرضه شد‪ .‬پنجشنبه نیز به ‪۷‬هزار و‪ ۳۰۰‬تومان‬ ‫رس��ید تا جایی که نرخ ان شنبه هزار و‪ ۵۰۰‬تومان گران‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان پرنده و ماهی درباره‬ ‫رون��د عرضه مرغ‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬مرغداران م��رغ زنده را به‬ ‫کش��تارگا ‏ه‪‎‬ها می فروشند‪ ،‬کش��تارگاه نیز با سود مشخص‬ ‫‪۳‬درصد ان را به عمده فروش و مرحله بعدی خرده فروشی‬ ‫ف‪‎‬کننده عرضه می کند‪ .‬بنابراین‬ ‫با س��ود ‪۱۰‬درصد به مصر ‏‬ ‫اگر مرغ��داران بارگیری نکنند و نفروش��ند در نهایت این‬ ‫ف‪‎‬کننده‬ ‫زنجیره بهم خورده و گرانی در س��بد کاالی مصر ‏‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫یوسف خانی با اشاره به کمبود نداشتن نهاده‏‏ های مصرفی‬ ‫مرغداران به کشور‪ ،‬گفت‪ :‬کنجاله های سویا و ذرت به طور‬ ‫معم��ول از برزیل و اوکراین وارد می ش��ود ک��ه تا امروز با‬ ‫دالر‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد ش��ده و مش��کل نداشته ایم؛ ضمن‬ ‫ی‪‎‬ش��ود؛ همچنین‬ ‫اینک��ه این مواد در کش��ور نیز تولید م ‏‬ ‫ل‪‎‬های غذایی برای تامین خوراک‬ ‫مرغداران به دارو و مکم ‏‬ ‫طیور نیاز دارند که تامین همه این موارد امکان‏پذیر است‪.‬‬ ‫لزوم تعیین واقع بینانه مصادیق گران فروشی‬ ‫توزیع برنج های احتکارشده‬ ‫استاندار گیالن با تاکید بر لزوم تعیین واقع بینانه مصادیق گران فروشی‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی‬ ‫از افزایش نرخ ها کاذب است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مصطفی ساالری در نشست ستاد تنظیم‬ ‫بازار گیالن‪ ،‬افزود‪ :‬از انجایی که تهران تعیین کننده قیمت های اقالمی مانند مرغ است‬ ‫ما نیز تحت تاثیر ان با گرانی روبه رو می ش��ویم‪ .‬وی در بخش دیگری از س��خنانش با‬ ‫بیان اینکه نباید مردم و اصناف در نرخ ها با مش��کل روبه رو باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬تصمیم های‬ ‫منطق��ی برای نرخ های قبلی مندرج روی کاال گرفته ش��ود‪ .‬ضمن اینکه عرضه کاالها‬ ‫با نرخ های گذش��ته نشدنی اس��ت اما باید چارچوب و هماهنگی بین اصناف و مدیران‬ ‫اس��تانی مربوط تعریف ش��ود‪ .‬س��االری با بیان اینکه اصناف جزو مردم هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بیش از ‪۹۵‬درصد اصناف منصف هس��تند و قصدش��ان تعدی و اجحاف به مردم نیست‬ ‫چراکه خود جزو مردم هستند و در یک مورد فروشنده و بقیه موارد خود مصرف کننده‬ ‫هستند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر ما تصمیم های درستی اتخاذ کنیم‪ ،‬اصناف نیز درست‬ ‫عمل می کنند‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن نیز در این نشست به نرخ‬ ‫کاالهای اساسی مانند گوشت و مرغ اشاره و بیان کرد‪ :‬تا کنون ‪۵۵‬تن مرغ منجمد در‬ ‫استان توزیع شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان کرمانش��اه اعالم کرد که ‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن برنج‬ ‫احتکار شده ازسوی متخلفان در بازار توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫داریوش جودکی در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ماه های گذشته ‪۲‬هزار و ‪۵۰۰‬تن‬ ‫برنج احتکارشده و قاچاق ازسوی نهاد های نظارتی از متخلفان کشف شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این برنج ها با نظارت سازمان صعنت‪ ،‬معدن و تجارت در بازار توزیع‬ ‫می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬توزیع ‪۵۰۰‬تن برنج تاکنون اغاز ش��ده و به زودی ‪۲‬هزار تن باقیمانده‬ ‫نیز در بازار توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانش��اه افزود‪ :‬براس��اس نظر سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ای��ن برنج ها با نرخ هر کیلوگ��رم ‪۷۲‬هزار ریال بین مردم توزیع می ش��وند‪ .‬به‬ ‫گفته جودکی‪ ،‬مناطق محروم استان‪ ،‬محله های حاشیه ای و مددجویان کمیته امداد و‬ ‫بهزیستی برای توزیع برنج های احتکار شده در اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫روابط عمومی تعزیرات حکومتی روز گذشته از صدور حکم ‪3‬پرونده قاچاق و احتکار‬ ‫برن��ج خبر داد و اعالم کرد که قاچاقچیان و محتکران در مجموع به پرداخت ‪۵‬میلیارد‬ ‫و ‪۶۶۵‬میلیون ریال محکوم شدند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1440‬‬ ‫اول اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1150‬‬ ‫پیاپی ‪2468‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1440‬‬ ‫اول اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1150‬‬ ‫پیاپی ‪2468‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫برنامه شهرداری برای‬ ‫ایجاد اورژانس هوایی‬ ‫ش��هردار تهران با اش��اره به ل��زوم توجه به‬ ‫س��کونت در س��اختمان های ب��دون پایان کار‬ ‫گفت‪ :‬اگ��ر اتفاقی در این س��اختمان ها بیفتد‬ ‫س��ازندگان و خریداران این ساختمان ها مقصر‬ ‫هس��تند با این حال بعد از ح��وادث در چنین‬ ‫شرایطی‪ ،‬انگش��ت اتهام به س��مت شهرداری‬ ‫می رود‪ ،‬این درحالی اس��ت که بسیاری از این‬ ‫س��اختمان ها به دلیل رعایت نک��ردن ضوابط‬ ‫اتش نش��انی پایان کار ندارند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫محمدعلی افش��انی با اش��اره به ورود ‪ ۴‬نردبان‬ ‫‪ 64‬متری به ناوگان اتش نش��انی تهران گفت‪:‬‬ ‫برای این کار حداقل ‪ ۱۰‬بار در دولت و با رئیس‬ ‫بانک مرکزی و وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫جلسه هایی برگزار کردیم تا درنهایت گشایش‬ ‫ارزی انج��ام ش��د‪ .‬البته این گش��ایش پیش از‬ ‫اتفاق های اخیر رخ داد و اگر اینگونه نمی ش��د‬ ‫با مشکالت بسیاری روبه رو می شدیم‪ .‬همچنین‬ ‫وقت��ی ای��ن نردبان ها وارد گمرک ش��د تالش‬ ‫کردیم هرچه س��ریع تر انها را خارج کنیم‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به لزوم اضافه شدن تجهیزات جدید‬ ‫به س��ازمان اتش نش��انی گفت‪ :‬هرچه در این‬ ‫زمینه س��رمایه گذاری کنیم منج��ر به افزایش‬ ‫سرمایه انس��انی و مالی خواهد ش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫توسعه ایستگاه ها و تجهیزات مورداهمیت است‬ ‫همین طور یکی دیگر از برنامه های ش��هرداری‬ ‫ایج��اد اورژان��س هوای��ی اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪:‬‬ ‫وظیف��ه ما س��اماندهی امکانات دس��تگاه های‬ ‫عض��و در مدیریت بحران اس��ت و عالوه بر ان‬ ‫درت�لاش برای اف��زودن امکاناتی ک��ه بتوانیم‬ ‫در مواق��ع ضروری در حوادث از انها اس��تفاده‬ ‫کنی��م هس��تیم‪ .‬افش��انی درباره س��کونت در‬ ‫ساختمان هایی که پایان کار ندارند‪،‬گفت‪ :‬اینکه‬ ‫عده ای‪ ،‬مردم را وادار به خرید س��اختمان هایی‬ ‫بدون پای��ان کار می کنند یعن��ی تایید رعایت‬ ‫نش��دن اس��تانداردهای ایمنی در شهر‪ .‬یکی از‬ ‫دالیل صادر نشدن پایان کار برای ساختمان ها‬ ‫رعایت نکردن ضوابط اتش نش��انی در انهاست‪.‬‬ ‫وقتی هم که اتفاقی در این ساختمان ها می افتد‬ ‫انگشت اتهام به سمت شهرداری نشانه می رود‬ ‫درحالی که س��ازنده ساختمان و خریدار مقصر‬ ‫هس��تند‪ .‬س��ازندگان موظف به رعایت حداقل‬ ‫استانداردهای ایمنی در ساختمان هستند‪.‬‬ ‫عامل ‪ ۶۴‬درصد‬ ‫تصادف های درون شهری‬ ‫رئی��س مرکز اطالع��ات و کنت��رل ترافیک‬ ‫پلیس راهور ناجا گفت‪ :‬بی توجهی به جلو با ‪۳۷‬‬ ‫درص��د و رعایت نکردن حق تقدم با ‪ ۲۷‬درصد‪،‬‬ ‫مهم تری��ن دالی��ل تصادف های درون ش��هری‬ ‫سال جاری بوده است‪ .‬س��رهنگ نادر رحمانی‬ ‫در گفت وگ��و با مهر افزود‪ :‬پس از این ‪ ۲‬عامل‪،‬‬ ‫تخطی از س��رعت مطمئن ب��ا ‪ ۹‬درصد‪ ،‬تغییر‬ ‫مسیر ناگهانی با ‪ ۶‬درصد و انحراف به چپ با ‪۴‬‬ ‫درصد در رتبه های بعدی‪ ،‬علت رخداد تصادف‬ ‫در درون شهرها بوده است‪.‬‬ ‫وی به عوامل ش��کل گیری تصادف در داخل‬ ‫شهرها اش��اره کرد و گفت‪ :‬خودروهای سواری‬ ‫ب��ا ‪ ۵۵‬درص��د‪ ،‬موتورس��یکلت ها ‪ ۳۷‬درص��د‪،‬‬ ‫وانت بارها با ‪ ۵‬درص��د و کامیون ها با ‪ ۲‬درصد‬ ‫بیش��ترین نق��ش را در این زمینه داش��تند و‬ ‫کمترین س��هم متعلق به مسافربرهای عمومی‬ ‫با حدود یک درصد است‪.‬‬ ‫اغاز طرح ارزیابی‬ ‫ریسک محالت تهران‬ ‫رئیس س��ازمان پیش��گیری و مدیریت بحران‬ ‫شهر تهران از اغاز طرح ارزیابی ریسک محله های‬ ‫ته��ران به منظور تدوین س��ند مدیریت کاهش‬ ‫خطرپذیری بالی��ا در محله های تهران خبر داد‪.‬‬ ‫احمد صادقی در گفت وگو با ایس��نا افزود‪ :‬طرح‬ ‫ارزیابی نسبی ریسک محله های تهران به منظور‬ ‫تدوین سند کاهش خطرپذیری حوادث و سوانح‬ ‫در س��طح تمامی محله های پایتخت اغاز ش��ده‬ ‫ی��ا به زودی اغاز خواهد ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫این طرح در س��طح محله ها و ناحیه های منطقه‬ ‫‪ ۹‬ب��ه پایان رس��ید‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ‪ ۱۵‬منطقه دیگر‬ ‫نی��ز مقدم��ه اجرای این طرح طی ش��ده و دیگر‬ ‫مناط��ق نی��ز به زودی ان را اج��را خواهند کرد‪.‬‬ ‫صادقی گفت‪ :‬براس��اس این داده ها سند کاهش‬ ‫خطرپذی��ری محله های تهران در برابر حوادث و‬ ‫سوانح احتمالی تدوین خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته رئیس س��ازمان پیشگیری و مدیریت‬ ‫بحران ش��هر تهران‪ ،‬س��ند کاهش خطرپذیری‬ ‫محله ه��ای ته��ران در براب��ر حوادث و س��وانح‬ ‫محتمل پس از تدوین در اختیار مناطق ‪ ۲۲‬گانه‬ ‫قرار خواهد گرفت تا براساس این سند نسبت به‬ ‫تهیه برنامه و اجرای طرح های کاهش مخاطره ها‬ ‫در هر محله اقدام شود‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫راهکارهای کاهش الودگی هوا‪ ،‬کم اثر و بی نتیجه به نظر می رسد‬ ‫بازپخش سریال تکراری «الودگی هوا» در پاییز‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اجرای بلندمدت‬ ‫طرح زوج و‬ ‫فرد‪ ،‬منجر به‬ ‫افزایش انتشار‬ ‫ذرات معلق‬ ‫ناشی از سوخت‬ ‫خودروها‪ ،‬به‬ ‫عنوان مهم ترین‬ ‫االینده شهر‬ ‫تهران به میزان‬ ‫‪ ۲‬درصد در کل‬ ‫شهر شده است‬ ‫پاییز هرس��ال اگرچه با ش��ور و هیجان شروع سال‬ ‫تحصیلی اغاز می ش��ود ام��ا افزایش ترافیک و الودگی‬ ‫ه��وا‪ ،‬موضوعی اس��ت ک��ه این هیجان را ب��ا نگرانی و‬ ‫اضطراب همراه می کند‪ .‬وقوع پدیده وارونگی و س��رد‬ ‫ش��دن هوا در این فصل موجب می شود ذرات االینده‬ ‫در پایین ترین سطح جو قرار گرفته و الودگی به شدت‬ ‫افزایش یابد‪ .‬براس��اس امار اعالم شده از سوی شرکت‬ ‫کنترل کیفیت هوای تهران‪ ،‬پایتخت پاییز سال ‪ ۹۶‬را با‬ ‫‪ ۴۰‬روز الوده پشت سر گذاشت و در الوده ترین شرایط‬ ‫هوایی ‪ ۴‬سال اخیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪ ،‬براس��اس اعالم شرکت کنترل‬ ‫به گزارش‬ ‫کیفیت هوای تهران‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه دوم س��ال های اخیر‪،‬‬ ‫ه��وای تهران بر اثر تردد وس��ایل نقلیه بی کیفیت و‬ ‫مهیا ش��دن ش��رایط وارونگی‪ ،‬هم��واره در معرض‬ ‫الودگ��ی و ش��رایط بحران��ی بوده و ه��ر روز‪ ،‬رقمی‬ ‫ح��دود ‪ ۲‬ه��زار تن االینده های جوی در این ش��هر‬ ‫تولید می ش��ود که پایداری جوی می تواند شرایط را‬ ‫به س��مت حبس و بازتولید ش��دن االینده ها در جو‬ ‫تهران پیش برد‪ .‬درواقع غلظت ذرات االینده در نیمه‬ ‫دوم س��ال بیش از ‪ ۲‬برابر نیمه نخس��ت سال است و‬ ‫به ویژه در محدوده ابان تا بهمن هر س��ال‪ ،‬تهران با‬ ‫بحران افزایش غلظ��ت االینده ذرات معلق کمتر از‬ ‫‪ ۲.۵‬میکرون روبه رو است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه خودروها س��هم ‪ ۷۰‬درصدی در‬ ‫الودگی هوای تهران دارند‪ ،‬بیش��ترین اقدام های انجام‬ ‫ش��ده در س��ال های اخیر ب��رای روبه رو ش��دن با این‬ ‫وضعیت‪ ،‬متمرکز بر کاهش تردد خودروها بوده است‪.‬‬ ‫با این وجود به نظر می رسد این اقدام ها بیشتر مقطعی‬ ‫و در کاهش الودگی هوا‪ ،‬کم اثر بوده است‪ .‬از جمله این‬ ‫اقدام ها می توان به طرح زوج و فرد اش��اره کرد که در‬ ‫روزهای اوج الودگی هوا از در خانه ها اجرا می شود اما‬ ‫خود مس��ئوالن مدیریت شهری در سال های گذشته‬ ‫اعالم کردند که زوج و فرد الودگی هوا را فقط ‪ ۴‬درصد‬ ‫کاهش داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم توجه به حمل ونقل عمومی‬ ‫یکی از اعضای ش��ورای ش��هر تهران ضمن اش��اره‬ ‫ب��ه اینک��ه بازنگری در طرح زوج و فرد در دس��تور کار‬ ‫مدیریت شهری است‪ ،‬برخی اقدامات شورا و شهرداری‬ ‫تهران برای کاهش الودگی هوا را تشریح کرد‪.‬‬ ‫زهرا صدراعظم نوری‪ ،‬رئیس کمیس��یون س�لامت‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران با اش��اره به ابالغ قان��ون هوای‬ ‫پاک در اوایل تابس��تان سال گذش��ته از سوی دولت‪،‬‬ ‫ب��ه عصر ایران گفت‪ :‬این قان��ون جامع‪ ،‬تکالیفی برای‬ ‫دس��تگاه های مختلف در زمینه رسیدن به هوای پاک‬ ‫مش��خص کرده اس��ت و در همین راستا‪ ،‬شورای شهر‬ ‫ای��ن موض��وع را رصد می کند و تا جایی که می تواند از‬ ‫دستگاه های مختلف مطالبه گری می کند تا این قانون‬ ‫درس��ت اجرا شود‪ .‬باید سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫نیز بتواند به عنوان سازمان ناظر این دستگاه ها را رصد‬ ‫و از انها مطالبه کند تا قانون را درست اجرا کنند‪.‬‬ ‫وی معتقد است شهرداری تهران باید فرهنگ جامعه‬ ‫و س��ازکارها را به س��متی هدایت کند که حمل ونقل‬ ‫عمومی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و برای این موضوع‬ ‫بای��د وضعیت حمل ونقل عمومی بهب��ود یابد‪ .‬در این‬ ‫ه��ر موتورس��یکلت ‪ ۴‬برابر یک خ��ودرو الودگی دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اگر بتوان بخ��ش خصوصی را ترغیب کرد تا‬ ‫در ای��ن حوزه فعالیت کن��د و دولت وام های بلندمدت‬ ‫کم بهره برای تولید موتورسیکلت برقی اختصاص دهد‬ ‫بخشی از الودگی هوا کاسته می شود‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای پنجم شهر تهران اضافه کرد‪ :‬بنابراین‬ ‫در بحث الودگی هوا باید مجموعه ای از دستگاه ها با هم‬ ‫هم��کاری کنند و در این زمینه‪ ،‬نقش دولت و مجلس‬ ‫باید پررنگ باشد و همه عوامل و دستگاه ها باید در کنار‬ ‫هم قرار گیرند تا اتفاق خوش��ایندی برای حل مشکل‬ ‫الودگی هوا بیفتد‪.‬‬ ‫صدراعظ��م نوری اق��دام دیگری که ش��هرداری در‬ ‫دستور کار خود قرار داده است را تشریح کرد و گفت‪:‬‬ ‫موضوع بازنگری ط��رح ترافیک و محدوده های زوج و‬ ‫فرد در دس��تور کار اس��ت تا بررسی ش��ود که ایا این‬ ‫طرح ه��ا توانس��ته اند میزان ترافی��ک و الودگی هوا را‬ ‫کاهش دهند یا خیر‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهادهایی برای کاهش الودگی هوا‬ ‫زمینه در دسترس بودن اتوبوس و مترو در دستور کار‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫صدراعظ��م نوری با اش��اره ب��ه اینکه اگ��ر بتوانیم‬ ‫تجهی��زات و امکانات مترو را افزایش دهیم‪ ،‬مس��افران‬ ‫بیشتری با سرعت بیشتر می توانند از این شیوه استفاده‬ ‫کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از دولت خواسته ایم توجه بیشتری به‬ ‫مترو در برنامه ریزی ها داشته باشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بر اساس مصوبه دولت‪ ،‬قرار است ‪ ۲‬هزار‬ ‫دس��تگاه واگن به کالنشهرها اختصاص پیدا کند‪ .‬هزار‬ ‫واگن سهم تهران است و چون هنوز برخی کالنشهرها‬ ‫مترو ندارند‪ ،‬ش��اید س��هم انها هم به تهران اختصاص‬ ‫یاب��د که در این صورت ممکن اس��ت ‪ ۱۵۰۰‬واگن به‬ ‫مترو تهران افزوده شود که این کار می تواند گشایشی‬ ‫در حمل ونقل عمومی ایجاد کند‪.‬‬ ‫این عضو ش��ورای شهر تهران با تاکید بر لزوم خروج‬ ‫اتوبوس های فرس��وده از ناوگان اظهار کرد‪ :‬اتوبوس ها‬ ‫ب��ه دلیل دیزلی ب��ودن الودگی زیادی ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫تعدادی از این خودروها در تملک ش��هرداری اس��ت‪.‬‬ ‫از ای��ن رو در برنامه ش��هرداری ب��ا اختصاص اعتبارات‬ ‫الزم‪ ،‬قرار ش��ده اتوبوس ها به فیلتر دوده مجهز ش��وند‬ ‫و بر این اس��اس‪ ،‬اتوبوس های��ی هم که در اختیار بخش‬ ‫خصوصی و پیمانکاران اس��ت‪ ،‬قرار است در سال های‬ ‫اینده فیلتر دوده الزامی شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه موض��وع دیگ��ری که ش��ورا‬ ‫پیگی��ری می کن��د‪ ،‬موتورس��یکلت ها اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫موتورس��یکلت های کاربراتوری الودگی بسیار زیادی‬ ‫دارند‪ .‬هر موتورس��یکلت در ی��ک کیلومتر حدود ‪۱۵‬‬ ‫گرم الودگی منتش��ر می کند این بدان معنی است که‬ ‫زوج و فرد تاثیر معکوس در الودگی هوا دارد‬ ‫پیش تر مس��ئوالن از تاثیر اندک طرح زوج و فرد بر کاهش الودگی هوای تهران سخن گفته بودند و حاال‬ ‫مقاله ای که به تازگی در مجله ‪ Transportation Research‬منتش��ر شده مدعی است این طرح نه تنها‬ ‫الودگی هوای پایتخت را کاهش نداده‪ ،‬بلکه ان را افزایش هم داده است!‬ ‫این پژوهش که نتایج ان در خبرگزاری مهر منتشر شده‪ ،‬با استفاده از سامانه سیاهه انتشار و پیش بینی‬ ‫الودگی هوا ازسوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران انجام شده و براساس یافته های ان‪ ،‬طرح زوج و فرد‬ ‫در بلندمدت‪ ۲ ،‬درصد تولید ذرات معلق خودرویی تهران را افزایش داده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬در اثر اجرای طرح زوج و فرد‪ ،‬فقط خودروهای ش��خصی براساس پالک انها اجازه‬ ‫ورود ب��ه محدوده طرح را پیدا می کنند و س��ایر ناوگان بدون محدودی��ت می توانند در محدوده تردد کنند‪.‬‬ ‫بنابراین اجرایی ش��دن ط��رح ترافیکی زوج و فرد به صورت بلندمدت باع��ث کاهش حجم تردد خودروهای‬ ‫س��واری در تهران تا ‪ ۱۱‬درصد ش��ده اما به دلیل تقاضای سفر موجود در محدوده‪ ،‬کاهش تردد خودروهای‬ ‫س��واری موجب افزایش تردد سایر ناوگان ها از جمله تاکسی‪ ،‬مینی بوس و اتوبوس واحد به ترتیب به میزان‬ ‫‪ ۸ ،۱۶‬و ‪ ۸‬درصد ش��ده اس��ت‪ .‬محاس��بات انجام شده با استفاده از سامانه س��یاهه انتشار شهر تهران نشان‬ ‫می دهد که اجرایی ش��دن طرح زوج و فرد‪ ،‬س��بب کاهش انتش��ار خودرویی االینده های مونوکسیدکربن‪،‬‬ ‫اکس��یدهای نیتروژن‪ ،‬هیدروکربن ها و اکس��یدهای گوگرد در شهر تهران به ترتیب به میزان ‪ ۵ ،۲.۵ ،۴‬و ‪۲‬‬ ‫درصد ش��ده‪ ،‬این در حالی اس��ت که اجرای بلندمدت طرح زوج و فرد‪ ،‬منجر به افزایش انتشار ذرات معلق‬ ‫ناشی از سوخت خودروها‪ ،‬به عنوان مهم ترین االینده شهر تهران به میزان ‪ ۲‬درصد در کل شهر شده است‪.‬‬ ‫در کنار همه راهکارهایی که مدیران شهری و اعضای‬ ‫ش��ورای ش��هر برای کاهش الودگی ه��وای پایتخت‬ ‫پیشنهاد می دهند‪ ،‬گروه های پژوهشی نیز راهکارهایی‬ ‫ب��رای درمان این درد ارائه می کنن��د‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫اندیش��کده سیاست گذاری صنعتی امیرکبیر به عنوان‬ ‫یک گروه پژوهشی‪ ،‬راهکارهای پیشنهادی خود در این‬ ‫زمینه را در قالب ‪ ۷‬بند در بخش راهکارهای کوتاه مدت‬ ‫و ف��وری و ‪ ۸‬بند در بخ��ش راهکارهای بلندمدت ارائه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش این گروه پژوهشی‪ ،‬در تهران برای‬ ‫کنت��رل الودگی هوا باید اقدامات کوتاه مدت زیر انجام‬ ‫شود‪:‬‬ ‫پرهیز از اجرای طرح زوج و فرد از در خانه ها‪ ،‬پرهیز‬ ‫از گس��ترش محدوده ط��رح ترافیک به محدوده طرح‬ ‫زوج و فرد‪ ،‬ممنوع ش��دن تردد خودروهای س��واری با‬ ‫س��ن بیش از ‪ ۱۵‬س��ال در محدوده ط��رح زوج و فرد‬ ‫در روزه��ای اوج الودگ��ی ه��وا‪ ،‬ممنوع ش��دن تردد‬ ‫اتوبوس های عمومی و خصوصی با سن بیش از ‪ ۸‬سال‬ ‫در شهر در روزهای اوج الودگی هوا‪ ،‬ممنوع شدن تردد‬ ‫خودروهای سنگین از جمله کامیونت‪ ،‬کامیون و تریلی‬ ‫با س��ن بیش از ‪ ۱۰‬سال در روزهای اوج الودگی هوا و‬ ‫ممنوع ش��دن تردد کامیون های حمل شن و ماسه در‬ ‫روزهای اوج الودگی هوا‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش همچنین ب��ر اقدامات زیر به عنوان‬ ‫راهکارهای میان مدت و بلندمدت برای روبه روش��دن‬ ‫با الودگی هوا تاکید ش��ده اس��ت‪ :‬الزام و پایش دائمی‬ ‫نص��ب فیلت��ر دوده روی هم��ه خودروهای س��نگین‬ ‫و اتوبوس ه��ای حمل ونقل ش��هری‪ ،‬افزایش اس��قاط‬ ‫خودروهای فرس��وده‪ ،‬ممنوع ش��دن تردد خودروهای‬ ‫س��واری ب��ا س��ن بی��ش از ‪ ۲۰‬س��ال‪ .‬ممنوع ش��دن‬ ‫شماره گذاری موتورس��یکلت های کاربراتوری‪ ،‬اصالح‬ ‫و توس��عه س��ازکارهای اس��قاط موتورس��یکلت های‬ ‫فرسوده‪ ،‬نوس��ازی ناوگان اتوبوس حمل ونقل عمومی‬ ‫درون ش��هری‪ ،‬ممنوع ش��دن تردد اتوبوس های با سن‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬سال و کامیون های با سن بیش از ‪ ۱۵‬سال‬ ‫در روزهای اوج الودگی هوا‪.‬‬ ‫پراید بیشترین امار مردودی را در معاینه فنی دارد‬ ‫مدیرعام��ل س��تاد معاینه فن��ی تهران گفت‪ :‬براس��اس امار‬ ‫بیش��ترین مراجعه به مراکز معاینه فنی مربوط به خودرو پراید‬ ‫اس��ت که ‪ ۲۶‬درصد از مراجعه های تهرانی ها را شامل می شود‪.‬‬ ‫پس از ان ‪ ۲۰۶‬و پس از ان ‪ ۴۰۵‬و پرشیا قرار دارد‪.‬‬ ‫س��یدنواب حس��ینی منش در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره طرح‬ ‫کنت��رل معاینه فنی ش��بانه روزی که از یک ابان س��ال جاری‬ ‫اجرایی خواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما بحث کنترل مکانیزه معاینه‬ ‫فنی خودروها را از سال ‪ ۹۵‬در قالب طرح ‪ LEZ‬در دستور کار‬ ‫داش��تیم‪ .‬این موضوع مهم در ابان س��ال ‪ ۹۵‬شروع شد اما در‬ ‫محدوده زوج و فرد و در س��اعت هایی که طرح زوج و فرد اجرا‬ ‫می شد‪ ،‬قابل اجرا بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار بود پس از ‪ ۲‬ماه از اجرای مرحله نخس��ت‪ ،‬ما‬ ‫مراحل دوم و س��وم را هم اجرایی کنیم اما به دلیل مش��کالت‬ ‫فنی که وجود داش��ت امکان این کار فراهم نشد تا اینکه بنابر‬ ‫پیگیری ش��هرداری تهران‪ ،‬قرار ش��د این طرح از ابتدای ابان‬ ‫انجام ش��ود که در ان بر همه خودروه��ای ترددکننده در کل‬ ‫شهر تهران به صورت ‪ ۲۴‬ساعته و ‪ ۷‬روز هفته نظارت خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬حس��ینی منش تصریح ک��رد‪ :‬خودروهایی که در محدوده‬ ‫ط��رح ترافیک تردد می کنند و معاینه فنی ندارند در س��امانه‬ ‫«ته��ران من» هش��دار برای مالک انها ارس��ال می ش��ود و در‬ ‫پیگیری های جدی��د‪ ،‬خودروها پس از اعمال قانون هم پیامک‬ ‫دریافت می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��تاد معاین��ه فنی تهران درب��اره اجرای کنترل‬ ‫معاینه فنی در کشورهای دیگر خاطرنشان کرد‪ :‬در بسیاری از‬ ‫کشورهای دنیا کنترل مکانیزه انجام نمی شود‪ ،‬دوربین کنترل‬ ‫معاین��ه فنی وجود ندارد و پلیس ب��رای معاینه فنی جلو هیچ‬ ‫خودرویی را نمی گیرد و مردم خودشان داوطلبانه هر سال برای‬ ‫ثبت خودرو‪ ،‬معاینه فنی انجام می دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این کش��ورها اگ��ر خودرویی معاینه‬ ‫فنی نداشته باشد و تصادف کند بیمه هیچ هزینه ای‬ ‫را تقب��ل نمی کن��د و مالک با ت��رس از این موضوع‬ ‫همیش��ه معاینه فنی را رعایت می کند‪ .‬در ژاپن هم‬ ‫اوضاع به همین ش��کل اس��ت و معاین��ه فنی هم به‬ ‫شکل سنتی و غیرالکترونیک انجام می شود اما نسبت‬ ‫به ان بی توجهی نمی شود‪ .‬وی افزود‪ :‬میزان مردودی‬ ‫االیندگ��ی در ژاپن یک درصد اس��ت و از هر ‪ ۱۰۰‬خودرو یک‬ ‫خودرو به خاطر االیندگی رد می ش��ود اما در ش��هر تهران ‪۴۸‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬ما باید با تالش از این موضوع گذر کنیم تا بحث‬ ‫االیندگی بحث جدی خودروهای ما نباش��د و بتوانیم به بحث‬ ‫ایمنی و کاهش تصادف ها بپردازیم‪ .‬در کش��ورهای اروپایی در‬ ‫بحث معاینه فنی به ش��عار شهر بدون تصادف رسیده اند اما ما‬ ‫هن��وز درباره الودگی بحث می کنیم‪ .‬مدیرعامل س��تاد معاینه‬ ‫فنی تهران با اش��اره به کمبود مراکز معاینه فنی تصریح کرد‪:‬‬ ‫یک��ی از دغدغه هایی ک��ه در این حوزه وجود دارد این اس��ت‬ ‫که کارشناس��ان کش��ور عقیده دارند باید مراک��ز ثابت معاینه‬ ‫فن��ی افزایش پیدا کند‪ .‬باوج��ود فراخوان هایی که برای جذب‬ ‫س��رمایه گذار در این زمینه داده ای��م‪ ۹۰ ،‬درصد این مراکز در‬ ‫جنوب شهر تهران بوده در حالی که مشکل ما در شمال تهران‬ ‫است و راهکاری برای حل این مشکل در استفاده از مراکز ثابت‬ ‫که بخش خصوصی داوطلب ان باشد برای مان صرفه ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چنین مرکزی در بهترین وضعیت کاری در س��ال‬ ‫یک میلیارد تومان درامد خواهد داشت که از این رقم‪ ،‬فقط ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تومان س��ود خواهد داشت که به صرفه نیست‪ .‬بنابراین‬ ‫ما تمام تالش خود را کردیم تا وزارت کشور را برای معاینه فنی‬ ‫سیار قانع کنیم‪ .‬حسینی منش درباره جزئیات معاینه فنی سیار‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت دانش بنیان داخلی با اس��تفاده از دستگاه های‬ ‫واردات��ی المان��ی و نصب ان در یک س��ازه فلزی به‬ ‫جای بتن دستاوردی جدید تولید کرده که می تواند‬ ‫در کالنش��هرها برای حل مش��کل مراکز معاینه فنی‬ ‫راهگش��ا باش��د‪ .‬مزایده ان هم برگزار ش��ده که با ‪۳‬‬ ‫متقاضی بازگشایی پاکت های قرارداد باز شده که اگر‬ ‫منتج به قرارداد شود ما تا اخر سال ‪ ۵‬دستگاه جدید‬ ‫به خطوط س��یار اضافه می کنیم که درحال حاضر ‪۴‬‬ ‫خط در این زمینه داریم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به امار خودروهای مراجعه کرده به معاینه فنی‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال ‪ ۹۷‬گفت‪ :‬نس��بت به سال گذشته ‪۲۵‬‬ ‫درصد رش��د در مراجعه داش��تیم که مراجعه کل خودروهای‬ ‫سبک ‪ ۲۰‬درصد رشد داشته و کل امار مراجعه در سال گذشته‬ ‫‪ ۶۸۰‬هزار خودرو بود که به ‪ ۸۱۷‬هزار خودرو رس��یده است و‬ ‫متوسط مراجعه ما ‪۵۷۰‬هزار خودرو بوده که ‪ ۱۸‬درصد نسبت‬ ‫به س��ال گذشته رشد داشته اس��ت اما با میزان امار مردودی‬ ‫‪ ۱۶۶‬هزار خودرو به خاطر گازهای خروجی رد ش��ده اند و ‪۴۶‬‬ ‫درصد را شامل می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره موارد مختلفی که در معاین��ه فنی‪ ،‬خودروها به‬ ‫خاطر ان رد می ش��وند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬موارد رد خودروها بس��یار‬ ‫متنوع اس��ت ‪،‬به عنوان مث��ال خودروهایی داری��م که چندین‬ ‫مش��کل را ب��ه طور همزم��ان دارند‪.‬براس��اس امار بیش��ترین‬ ‫مراجعه های ما خودرو پراید است که ‪ ۲۶‬درصد از مراجعه های‬ ‫تهران را شامل می شود پس از ان ‪ ۲۰۶‬است و پس از ان ‪۴۰۵‬‬ ‫و پرش��یا است‪ .‬امار مردودی ما بعد از گازهای خروجی ازمون‬ ‫ترمز و وضعیت ظاهری اس��ت که بیشترین امار ردی خودروها‬ ‫را در مراکز تهران دارد‪.‬‬ ‫حس��ینی منش افزود‪ :‬تعداد مردودی تهران نس��بت به وزن‬ ‫کشوری بیشتر است و دلیل ان جدیت برخورد در تهران است‬ ‫که ممکن است در شهرستان ها به ان توجه نشود و همین امر‬ ‫باعث می شود برخی خودروها برای معاینه فنی به شهرستان ها‬ ‫مراجعه کنند تا راحت تر بتوانند معاینه فنی دریافت کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران درباره معاینه فنی عادی‬ ‫و برتر تش��ریح کرد‪ :‬معاینه فنی عادی م��ا دور موتور پایین را‬ ‫برای ازم��ون گازهای خروجی درنظر می گی��رد اما در معاینه‬ ‫فنی برتر ه��م دور موتور باال و هم پایین را داریم‪ .‬خودروهایی‬ ‫که کاتالیست انها فعال نباشد در معاینه فنی برتر رد می شوند‬ ‫اما در ازمون معاینه فنی عادی کاتالیس��ت نیمه جان هم قبول‬ ‫می ش��وند‪ .‬در تمام مراکز تهران معاینه فنی برتر صادر می شود‬ ‫اما اگر خودرویی در معاینه فنی برتر رد شده و در معاینه فنی‬ ‫عادی قبول ش��ود این اختیار را ب��ه مالک خودرو می دهیم که‬ ‫ماشین را تعمیر کند و معاینه برتر بگیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬میزان معاینه فنی برتر داده ش��ده ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫مراجعه ه��ای خودروی��ی ما بوده که در ش��هریور به حدود ‪۵۰‬‬ ‫درصد رس��یده اس��ت که به خاطر تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی طرح‬ ‫ترافیک به خودروهایی است که االیندگی کمتری دارند که از‬ ‫بهمن سال گذشته تاکنون نزدیک به ‪ ۳۰۰‬هزار خودرو معاینه‬ ‫فنی برتر دریافت کرده اند‪ .‬حسینی منش بااشاره به تاثیر معاینه‬ ‫فنی بر الودگی هوا خاطرنش��ان کرد‪ :‬معاینه فنی تاثیر زیادی‬ ‫ب��ر الودگی هوا ندارد تنها نقش محرک دارد تا خودروهایی که‬ ‫الودگی دارند را اصالح کنیم‪.‬‬ ‫مطالعاتی که در دانشگاه های معتبر انجام شده نشان می دهد‬ ‫اگ��ر تمام ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار خودرویی که در تهران وجود‬ ‫دارد در ن ُرم االیندگی مصوب سازمان محیط زیست قرار بگیرند‬ ‫الودگی ‪ ۱۰‬درصد کاهش خواهد داش��ت ک��ه تنها الودگی از‬ ‫ذرات معلق اس��ت اما الودگی از مونوکسیدکربن بیش از اینها‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1440‬‬ ‫اول اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1150‬‬ ‫پیاپی ‪2468‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫اقتصاددانان مسئله ارزی کشور را واکاوی کردند‬ ‫شباهت ها و تفاوت ها‬ ‫در اقتصاد کالن متغیرهایی مانند تولید‪ ،‬مصرف‪،‬‬ ‫پس انداز‪ ،‬س�رمایه گذاری‪ ،‬درامد‪ ،‬رشد اقتصادی‪،‬‬ ‫ت�ورم و مانند این ه�ا مورد بررس�ی و مطالعه قرار‬ ‫می گی�رد؛ به عب�ارت دیگر اقتصاد کالن‪ ،‬بررس�ی‬ ‫وض�ع اقتص�ادی در س�طح کل اس�ت و برخلاف‬ ‫اقتصاد خرد که به بررس�ی قیمت ها‪ ،‬مقدار خرید‪،‬‬ ‫ف�روش‪ ،‬هزین�ه‪ ،‬درام�د و‪ ...‬در س�طح بنگاه ها و‬ ‫بازارهای فردی می پ�ردازد‪ ،‬اقتصاد کالن مجموعه‬ ‫نظریه هایی اس�ت ک�ه پدیده های اقتص�ادی را در‬ ‫س�طح مقادیر جمع�ی تجزیه و تحلی�ل می کند و‬ ‫مجم�وع رفتاره�ا و واکنش ه�ای اقتص�ادی و نیز‬ ‫دوره ه�ای بازرگان�ی و تغیی�رات ایجادش�ده در‬ ‫بازاره�ای کاال و خدم�ات‪ ،‬کار‪ ،‬س�رمایه و پ�ول را‬ ‫مورد مطالعه قرار می دهد‪ .‬در این صفحه از روزنامه‬ ‫قصد داریم هر هفته یکی از متغیرهای کالن‬ ‫اقتصاد یا م�وارد تاثیرگذار بر این متغیرها را مورد‬ ‫بررس�ی قرار دهیم و نظر جمعی از کارشناس�ان و‬ ‫اعضای انجمن اقتصاددانان ایران را منتش�ر کنیم‪.‬‬ ‫البته وظیفه خود می دانیم که نظر موافق و مخالف‬ ‫کارشناسان را نیز بازتاب دهیم‪.‬‬ ‫نبرد نمودارها و حقایقی که فراموش می شوند‬ ‫مجید شاکری‪ -‬کارشناس اقتصاد‪ :‬در ادامه مجادله بین‬ ‫اقتصاددانان جریان متعارف و نهادگرا‪ ،‬پیش بینی ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تومانی یکی از کارشناس��ان از نرخ ارز اس��باب نزاع جدید‬ ‫ش��ده‪ .‬هر طرف نموداری رو می کند تا نشان دهد نمودار‬ ‫طرف مقابل تا چه حد بی پایه است‪.‬‬ ‫ف��ارغ از عدد پیش بینی ش��ده تصور انکه با حضور این‬ ‫همه نبود اطمینان های مثبت و منفی بنیادی‪ ،‬می توان با‬ ‫یک نمودار یا به اتکای یک مدل حداقلی برنامه ریزی پویا‪،‬‬ ‫ن��رخ اینده ارز را حدس زد کمی بیش از حد غیرمنطقی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مق��ام راه ح��ل‪ ،‬ای��ن دو طیف دو راه ح��ل گوناگون‬ ‫ارائ��ه می دهند‪ .‬نهادگراها طرفدار سیاس��ت ارز یارانه ای‬ ‫با نظارت های س��فت و س��خت افراد پاک دس��ت هستند‬ ‫و جریان متعارف هم به دنبال س��پردن نرخ ارز به دس��ت‬ ‫بازار است‪ .‬گروه سوم که نگارنده هم با انها هم نظر است؛‬ ‫طرفدار س��پردن نرخ تقاض��ای وارداتی بازار ارز به بازاری‬ ‫مقید به پیمان سپاری (بازار ثانویه) هستند‪ .‬باز البته خود‬ ‫این راه حل هم دو شاخه متضاد دارد‪ .‬کسانی که مرادشان‬ ‫از بازار ثانویه س��امانه نیماس��ت (طیف بانک مرکزی) و‬ ‫کس��انی که مرادش��ان از بازار ثانویه شکل دوم مطرح در‬ ‫شیوه نامه تاسیس بازار ثانویه است (پیمان سپاری سبک)‪.‬‬ ‫نکته ای که در میانه دعوا فراموش شده این است که اگر‬ ‫سقف قابل تصوری برای رشد نرخ بازار ازاد وجود نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬هیچ کدام‪ ،‬تاکید می کنم‪ ،‬هیچ کدام از راه حل های‬ ‫یادشده کار نخواهند کرد‪.‬‬ ‫ در راه حل پیشنهادی نهادگرایان‪ ،‬بسیار روی کنترل‬‫مصارف ارزی تاکید ش��ده‪ ،‬حال انکه به دالیل مفصل در‬ ‫ش��رایط تحریمی در عمل امکان کنترل مصارف بس��یار‬ ‫ضعیف می شود‪ .‬در شرح چرایی این ضعف می توان به یک‬ ‫نکته اشاره کرد‪ .‬در واقع به ویژه در شرایط فعلی حدی از‬ ‫انحراف مصارف برای ارز یارانه ای قابل تصور اس��ت‪ .‬شدت‬ ‫انحراف در این راه حل نس��بت مس��تقیم با تفاوت نرخ ارز‬ ‫یاران��ه ای و ن��رخ ارز بازار ازاد دارد‪ .‬وقت��ی این تفاوت به‬ ‫اعداد خیلی بزرگ (امروز ‪ ۲۲۰‬درصد نس��بت به ‪)۴۲۰۰‬‬ ‫می رسد‪ ،‬به طبع شدت انحراف و احتمال شکست سیاست‬ ‫بسیار باال است‪.‬‬ ‫ طرفداران بازار ازاد می گویند به بازار ارز اجازه دهیم‬‫به راحت��ی کارش را بکن��د‪ .‬انها معتقدند هر کس یک ترم‬ ‫اقتص��اد کالن گذران��ده باش��د می دان��د که با‬ ‫افزایش نرخ ارز‪ ،‬تقاضا برای ان کاهش می یابد‬ ‫و بازار در یک نقطه تعادلی خواهد ایس��تاد‪ .‬در‬ ‫بلند م��دت و برای تقاضای وارداتی ارز این نگاه‬ ‫غلط نیست‪ ،‬اما در کوتاه مدت و درباره تقاضای‬ ‫ارز به عنوان سپر تورمی و جهت خروج سرمایه‬ ‫چه بس��ا این روند معکوس هم باش��د‪ .‬به بیان‬ ‫دیگر با هر ریس��ک روانی یا واقعی و هر بار افزایش نرخ‪،‬‬ ‫تقاض��ای افرادی که در ان دوره به طور تقریبی با هر نرخ‬ ‫امادگ��ی تبدیل دارای��ی خود به ارز را دارند می تواند زیاد‬ ‫هم بشود‪ .‬باتوجه به تعدد ریسک های پیش رو‪ ،‬این روند‬ ‫کوتاه مدت می تواند بارها و بارها تکرار شود‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫اگر فرض کنیم در هر نقطه تورم خود را با نرخ ارز تعدیل‬ ‫می کن��د و بعدتر ارز با تورم‪ ،‬تعدیل پیاپی نرخ ارز و تورم‪،‬‬ ‫مارپیچی بدون انتها ب��ا پیامدهای امنیتی حدس نازدنی‬ ‫می سازد‪ .‬دقت کنیم در عمل با هر تکانه و افزایش نرخ ارز‬ ‫در بازار کامال ازاد‪ ،‬ارز در دسترس اقتصادی برای واردات‬ ‫کاالی واس��طه ای هم کمتر می ش��ود و ش��انس تعطیلی‬ ‫بنگاه ها و تعدیل های بزرگ به ش��دت افزایش می یابد‪ .‬در‬ ‫واقع وقتی س��قف قابل تصوری برای نرخ وجود نداش��ته‬ ‫و انتظارها فوق العاده ش��کننده باش��د‪ ،‬این راه هم جواب‬ ‫نخواهد داد‪.‬‬ ‫ طرفداران بازار ثانویه که نگاه نگارنده به انها نزدیک تر‬‫اس��ت معتقدند ش��کل اصلی بازار حواله وارداتی است و‬ ‫ب��ا جدا کردن بازار حواله واردات��ی از ازاد می توان ضمن‬ ‫انکه یک نرخ رقابتی داشت‪ ،‬نرخ کشف شده در این بازار‬ ‫بزرگ را به عنوان نرخ راهبر بازار کوچک تر ازاد (اسکناس‬ ‫و فردای��ی) به کار برد‪ .‬ای��ن روش گرچه همزمان مزایای‬ ‫کش��ف نرخ در بازار را دارد و امکان احیای ابزارهای ارزی‬ ‫مانن��د س��پرده و اوراق ارزی را فراهم می س��ازد و گرچه‬ ‫کمابی��ش تقاض��ای ارزی واردکننده را در مقابل حمالت‬ ‫س��فته بازانه در بازار ازاد مصون نگه می دارد اما حتی این‬ ‫روش هم در مقابل افزایش بدون سقف بازار ازاد ناکارامد‬ ‫اس��ت چراکه نخس��ت برخالف تصور مدافعان این روش‬ ‫در لحظ��ات هیجانی حجم بازار ارز ازاد می تواند از ثانویه‬ ‫بیش��تر شود (مانند ‪ ۱۰‬شهریور ‪ )۹۷‬و دوم وقتی نرخ ارز‬ ‫ازاد جه��ش می یابد می��زان عرضه ارز بازار ثانویه به امید‬ ‫یافتن یک در پشتی برای عرضه ارز صادراتی در بازار ازاد‬ ‫کنترل نقدینگی‬ ‫علی س�عدوندی‪ ،‬کارش�ناس بانکداری و مالی‪ :‬ش��رایط‬ ‫کنونی به گونه ای اس��ت که افکار اهالی اقتصاد به س��مت‬ ‫چن��د و چون ها و بای��د و نبایدهای این نهاد پولی معطوف‬ ‫شده است‪ .‬از نظر من بانک مرکزی باید دو دسته سیاست‬ ‫ت نظارتی و بانکی را اصل قرار دهد‪ .‬در رابطه‬ ‫پولی و سیاس ‬ ‫با سیاست های پولی عملیات بازار باز باید در جهت کنترل‬ ‫نقدینگی در دس��تور کار قرار گیرد‪ .‬دومین سیاس��ت نیز‬ ‫اصالح ش��یوه اجرای س��پرده قانونی است‪ .‬مسئله سوم درباره تسریع‬ ‫در اجرای قانون اس��تقالل بانک مرکزی اس��ت که سال ها است مورد‬ ‫مناقشه قرار دارد‪ .‬مسئله بعدی این است که ریاست بانک مرکزی باید‬ ‫تحقیقات تخصصی در زمینه عوامل بروز تورم و ابرتورم و راهکارهای‬ ‫مهار ان در سایر کشورها انجام دهد‪.‬‬ ‫انچه در زمینه سیاس��ت های بانکی باید مطرح کرد این اس��ت که‬ ‫مقررات بازل در کشور ما برای سال های طوالنی به درستی اجرا نشده‬ ‫است‪ .‬ما در نظام بانکی احتیاج به مقررات کفایت سرمایه داریم‪ .‬انچه‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫افزایش نرخ بازار ثانویه مقید به نرخ به صرفه‬ ‫برای واردات اس��ت و نرخ به صرفه برای واردات‬ ‫مقید به تخریب طرف تقاضا و کاالی موجود در‬ ‫انبار است‪ .‬از سوی دیگر باتوجه به اینکه نرخ ارز‬ ‫تنها با گام بندی تورم (که اکنون با تاخیر نسبت‬ ‫به ارز در حال افزایش اس��ت) امکان رشد دارد؛‬ ‫هم اوای��ی نرخ ثانویه ب��ا ارز ازاد با کندی روی می دهد و‬ ‫در جهش های ناگهانی بازار ثانویه جا می ماند‪ .‬چیزی که‬ ‫در میانه دعواهای اقتصاددانان برای ش��یوه تقسیم بهینه‬ ‫ارز قابل تخصی��ص به نیازه��ای واقعی اقتصادی فراموش‬ ‫ش��ده این اس��ت که نرخ ارز ازاد باید س��قفی قابل تصور‬ ‫داشته باشد‪ .‬شما بر سر کیکی دعوا می کنید که به سرعت‬ ‫کوچک می ش��ود‪ .‬گرچه نهادگرایان و جریان متعارف در‬ ‫ح��ال مجادله بی پایان درباره ش��یوه توزی��ع کیک ارزی‬ ‫موجود هس��تند‪ ،‬اما در عمل با س��رعت بسیار این کیک‬ ‫ارزی در دس��ترس رو به کوچک ش��دن است‪ .‬چه از بابت‬ ‫کاه��ش صادرات نفت‪ ،‬چ��ه از بابت افزای��ش هزینه ها و‬ ‫کاهش دِبی انتقال و چه از بابت قدرتمند تر شدن تقاضای‬ ‫خروج س��رمایه در مقابل تقاضای اقتص��ادی ارز‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که در شرایط فعلی بازسازی کانال های ارزی‬ ‫و ایجاد خبر خوب به مراتب مهم تر از شیوه تقسیم کیک‬ ‫درامد ارزی است!‬ ‫همچنین اش��اره شد که اگر سقفی قابل تصور برای نرخ‬ ‫ارز بازار ازاد وجود نداش��ته باش��د در عمل هیچ راه حلی‬ ‫(اعم از بازار ثانویه‪ ،‬ازاد کردن کامل یا سهمیه بندی) کار‬ ‫نخواه��د کرد‪ .‬اما چگون��ه باید برای تصورات اینده از نرخ‬ ‫ارز س��قف ساخت؟ پاسخ من این است‪ :‬ایجاد خبر خوب‪.‬‬ ‫گرچه ایجاد اخبار سیاسی و اجتماعی خوب ممکن است‬ ‫به عنوان یک راه حل مدنظر باشد اما شاید اختصاص وقت‬ ‫و توان محدود به رش��ته وقایع اصلی که تنش را در بازار‬ ‫ارز رقم زده و انتظارات پول هوش��مند گردان در این بازار‬ ‫را افزایشی کرده‪ ،‬به مراتب هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ‬ ‫فنی مفیدتر باشد‪.‬‬ ‫برای توضیح بیش��تر به مثال ترکیه می توان اشاره کرد‪.‬‬ ‫(گرچ��ه علت بح��ران ارزی ترکیه بدهی ارزی اس��ت؛ نه‬ ‫تحریم)‪ .‬ترک ها به سرعت برای جبران کاهش دراماتیک‬ ‫ورود سرمایه به کشورشان در سال جاری میالدی به اصل‬ ‫بانک مرکزی در برنامه خود دارد اجرا شدن برنامه بازل ‪۲‬‬ ‫است که این ویرایش کافی نبوده و اشکاالت زیادی داشته‬ ‫که ما را به بازل ‪ ۳‬رس��انده است‪ .‬همچنان که در دنیا بازل‬ ‫‪ ۳‬اجرا می شود‪ ،‬در ایران نیز این برنامه بازل ‪ ۳‬است که باید‬ ‫اجرا شود‪ .‬همچنین پروژه ارتقای نظارت مقام ناظر بانکی‬ ‫نیز باید با جدیت اجرا ش��ود‪ .‬از طرفی هر نوع تس��هیالتی‬ ‫ک��ه بانک ها ارائه می دهند و هر نوع دریافتی که دارند باید‬ ‫در یک بانک اطالعاتی در بانک مرکزی ذخیره شود و شیوه نامه های‬ ‫نظارت بر انها تحصیل شود و به اجرا برسد‪ .‬برای مقابله با هجوم بانکی‬ ‫نیز باید ش��یوه نامه ای اجرا شود تا شیوه رویارویی با سپرده گذاران در‬ ‫مواقع بحران مدیریت شود‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر برنامه ادغام بانک ها اس��ت که به نظر می رس��د بانک‬ ‫مرک��زی طرح ان را تهیه کرده اما در زمینه ش��یوه اجرا اختالف نظر‬ ‫وجود دارد‪ .‬مورد بعدی‪ ،‬تهیه فهرستی از مدیران معتمد نظام بانکی‬ ‫است که باید از سوی یک نهاد مستقل تهیه شود‪.‬‬ ‫موضوع حمله کردند‪ .‬وزیر دارایی ترکیه به سرعت سفری‬ ‫به کویت و قطر برای دریافت س��رمایه خارجی به منظور‬ ‫نجات لیر ترتیب داد‪ .‬س��فر به کویت یک شکس��ت کامل‬ ‫(یک گفت وگوی ‪ ۴۰‬دقیقه بی سرانجام در فرودگاه) و سفر‬ ‫به قطر به نسبت موفقیت امیز بود‪ .‬همزمان تغییرات جدی‬ ‫و ش��دید در برنامه اعطای تابعیت اعمال ش��د که هدف‬ ‫واضح ان تقویت س��رمایه ورودی بود‪ .‬باتوجه به انکه این‬ ‫بدهی ارزی از اس��اس بدهی ارزی بانک هاست به سرعت‬ ‫یک برنام ه گزیر برای نظام بانکی روی میز امد‪ .‬باز از انجا‬ ‫که به احتمالی دولت ناچار از خرج کردن ‪ ۸۰‬میلیارد دالر‬ ‫دارای��ی خارجی خ��ود در مقابل ‪ ۴۵۰‬میلیارد دالر بدهی‬ ‫خارجی است‪ ،‬یک برنامه ‪۳‬ساله بودجه انقباضی روی میز‬ ‫قرار گرفت‪ .‬این رش��ته فعالیت های به هم پیوسته واقعی‬ ‫باعث شده گرچه شهروند ترک از اینده خود نگران است‬ ‫اما کمتر می توان کسی را بین مردم یافت که به طور مثال‬ ‫تصور دالر ‪۸‬لیری را داش��ته باش��د‪ .‬همین حقیقت باعث‬ ‫می ش��ود سرعت گردش دالر به نسبت باال باشد و درعمل‬ ‫خبری از کس��ر عرضه به دلیل انتظارات تورمی روی دالر‬ ‫نباش��د‪ .‬پیش تر گفته ش��د هر راه حل تخصیصی برای ارز‬ ‫تنها زمانی معنا دارد که انتظارات تورمی ریس��ک انحراف‬ ‫تخصیص (در روش س��همیه بندی) یا افزایش نگه داشت‬ ‫(در روش بازار ازاد) را ارتقا نداده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد قابل طرح‬ ‫پیش��نهاد قابل طرح برای ایران هم کاری شبیه همین‬ ‫کشور همسایه است‪ :‬حمله به مشکل اصلی‪.‬‬ ‫مشکل اصلی که بازیگران اصلی بازار ارز یعنی صرافان‬ ‫را دچار انتظارات افزایشی کرده کانال های انتقال است‪.‬‬ ‫اینجاس��ت ک��ه بازتعری��ف نقش مع��اون ارزی از ناظر‬ ‫صراف ه��ا ب��ه راهبر صراف ها مهم می ش��ود‪ .‬پش��تیبانی‬ ‫سیاس��ی از عملیات صرافی‪ ،‬تغیی��ر الگوی مداخله بانک‬ ‫مرک��زی در ب��ازار ارز (از فروش ه��ای مقطع��ی کم اثر به‬ ‫خری��د و ف��روش‪ ،‬زی��ر و باالی نرخ هدف گذاری ش��ده)‪،‬‬ ‫ایجاد اتاق پایاپای بدون حاش��یه برای صراف های مجاز و‬ ‫صادرکنندگان اصلی تنها تعدادی از اولویت های فوری در‬ ‫این زمینه اس��ت‪ .‬وقتی به بازیگر حرفه ای نشان می دهید‬ ‫که در مسیر درست جلو می روید و انتظارات او را تصحیح‬ ‫می کنید‪ ،‬او انتظارات خانوار را برای شما تصحیح خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بسیار کوچک و بسیار دیر‬ ‫پیمان مولوی‪ ،‬دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫در انگلیس��ی ضرب المثل��ی وج��ود دارد تحت‬ ‫عنوان ‪ it is too little too late‬و به معنی این‬ ‫اس��ت که کاری که می خواهیم انجام دهیم بسیار‬ ‫کوچک و بس��یار دیرهنگام است و به طورتقریبی‬ ‫فرصت ها از کف رفته است‪.‬‬ ‫این روزها س��کوت دولتمردان و سیاست گذاران‬ ‫در زمینه تحوالت ارزی این مثل را به ذهن متبادر می سازد‬ ‫ک��ه نکند زم��ان بگذرد و فرصت های مه��م از کف برود‪ .‬در‬ ‫همین ایام تحریم های جدید و غیرمس��ئوالنه ایاالت متحده‬ ‫علیه ای��ران که تاثیر ان زندگی را ب��ه کام ملت تلخ کرده‪،‬‬ ‫تحریم هایی هم از س��وی این کش��ور علیه ترکیه و روسیه‬ ‫به اجرا درامده اس��ت‪ .‬وزی��ر خزانه داری ترکیه به س��رعت‬ ‫در نشس��تی خبری برنامه ه��ای ترکیه ب��رای برون رفت از‬ ‫ای��ن ش��رایط را اعالم ک��رد‪ .‬او با تاکید ب��ر اهمیت دالر در‬ ‫‹ ‹تدابیر کشور همسایه‬ ‫گروه اقتصاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مشکل اصلی‬ ‫که بازیگران‬ ‫اصلی بازار ارز‬ ‫یعنی صرافان را‬ ‫دچار انتظارات‬ ‫افزایشی کرده‬ ‫کانال های‬ ‫انتقال است‪.‬‬ ‫اینجاست که‬ ‫بازتعریف‬ ‫نقش معاون‬ ‫ارزی از ناظر‬ ‫صراف ها به‬ ‫راهبر صراف ها‬ ‫مهم می شود‬ ‫بازارهای جهانی نه خط و نشانی برای دالر کشید‬ ‫و نه از حذف کامل ان س��خن گفت‪ .‬وی بیش��تر‬ ‫بر برنام��ه اش برای کاهش ریس��ک های ان برای‬ ‫اقتصاد ترکیه پافش��اری کرد‪ .‬اصالحات س��اختار‬ ‫بانکی ترکیه اجرایی ش��د و از سوی دیگر جریان‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی در کش��ور ترکیه تسهیل‬ ‫ش��د‪ ،‬بانک مرکزی ترکیه استقالل بیشتری یافت‬ ‫تا این کش��ور بتواند در این زورازمایی کمی جلوی حرکت‬ ‫نزولی تند ارزش لیر در مقابل دالر را بگیرد و سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی را نیز به ماندن اقناع کند‪ .‬اقداماتی که انجام ش��د‬ ‫ش��فاف بود‪ ،‬وزیر خزانه داری از ان مطمئ��ن بود و تاکنون‬ ‫با بخش��نامه ای جابه جا نشده اس��ت‪ .‬امیدوارم تا دیر نشده‬ ‫سیاس��ت گذاران اقتص��ادی م��ا بتوانند امید را ب��ه جامعه‬ ‫اقتصادی ایران بازگردانند و این جز با ثبات قدم‪ ،‬شفافیت و‬ ‫شایسته ساالری امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫چندی پیش بانک مرکزی ترکیه بسته جدید‬ ‫مال��ی و پولی به منظور تثبیت ن��رخ ارز و ایجاد‬ ‫ثبات در بازار و اقتصاد این کش��ور ارائه کرد‪ .‬این‬ ‫بسته با هدف کلی حفظ عملکرد بازارهای مالی‬ ‫و پولی به اجرا درمی اید‪ .‬براس��اس تدابیر بانک‬ ‫مرک��زی ترکیه‪ ،‬برای ثبات در بازار پولی و ارزی‬ ‫کش��ور‪۱۰ ،‬میلیارد لیر ترکیه‪ ۶ ،‬میلیارد دالر و‬ ‫همچنی��ن طال به ارزش ‪ ۳‬میلیارد دالر به نظام‬ ‫مالی کشور تزریق می شود‪ .‬همچنین در صورت‬ ‫لزوم‪ ،‬س��قف ‪ ۵۰‬میلی��ارد دالری ک��ه بانک ها‬ ‫می توانن��د برای خرید ذخی��ره ارزهای خارجی‬ ‫ل افزایش و ممکن اس��ت‬ ‫اس��تفاده کنند‪ ،‬قاب�� ‬ ‫ش��رایط اس��تفاده ان نیز تسهیل شود‪ .‬براساس‬ ‫تدابیر و بس��ته اعالم شده‪ ،‬بانک ها قادر خواهند‬ ‫بود از امکانات ذخیره ارزی عالوه بر سپرده های‬ ‫یک هفته ای در سپرده های یک ماهه نیز استفاده‬ ‫کنند‪ .‬بانک مرکزی ترکیه همچنین اعالم کرد در‬ ‫طول شبانه روز‪ ،‬تمام نقدینگی مورد نیاز بانک ها‬ ‫در چارچوب امکانات موجود تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫براس��اس تصمیم بانک مرک��زی ترکیه‪ ،‬وثیقه‬ ‫ارزی مب��ادالت لی��ر ترکیه نی��ز از ‪ ۷.۲‬میلیارد‬ ‫یورو ب��ه ‪ ۲۰‬میلیارد یورو افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫در قال��ب ای��ن برنامه ویژه ب��ا همراهی بانک ها‪،‬‬ ‫بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط ک��ه تحت تاثیر‬ ‫نوس��ان های ارزی قرار گرفته اند‪ ،‬مورد حمایت‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬براساس تصمیم نهادهای بانکی‪،‬‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی ترکیه همچنین در اجرای‬ ‫سیاس��ت های کنترل��ی دولت ترکی��ه در مهار‬ ‫نرخ ارزهای خارجی‪ ،‬س��ازمان تنظیم و نظارت‬ ‫ب��ر بانکداری ترکیه نی��ز در معامالت تبدیل ارز‬ ‫محدودی��ت ایج��اد کرد‪ .‬بر اس��اس تصمیم این‬ ‫نهاد عال��ی بانکی‪ ،‬مجموع معامالت خرید ارز با‬ ‫پرداخت لیر ترک و امور مشابه ازسوی بانک های‬ ‫داخل��ی می تواند حداکثر به میزان ‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫کل منابع انها باش��د‪ .‬شورای بازار سرمایه ترکیه‬ ‫نیز با انتشار بیانیه ای اعالم کرد علیه کسانی که‬ ‫درباره بانک ها‪ ،‬موسس��ه های مالی و شرکت ها‪،‬‬ ‫اخبار دروغ طرح و منتشر می کنند‪ ،‬اقدام قانونی‬ ‫الزم ب��ا قاطعیت انجام خواهد ش��د‪ .‬بنا بر اعالم‬ ‫این شورا‪ ،‬برای عملکرد موثر‪ ،‬امن و شفاف بازار‬ ‫س��رمایه ترکیه‪ ،‬تمامی تدابیر الزم از سوی این‬ ‫شورا اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عل�ل اف�ت ارزش لی�ر در براب�ر‬ ‫ارزهای خارجی‬ ‫بروز تنش تازه میان انکارا و واش��نگتن بر سر‬ ‫محکومیت حبس کش��یش امریکایی در ازمیر و‬ ‫اقدام متقابل دو کش��ور در تحریم وزیران کشور‬ ‫و دادگستری همدیگر‪ ،‬نگرانی هایی در بازارهای‬ ‫مال��ی و پولی ترکیه ایجاد کرد و موجب افزایش‬ ‫ن��رخ ارز در این کش��ور ش��د‪ .‬همچنین با اعالم‬ ‫تصمیم دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری ایاالت‬ ‫متحده امریکا مبنی بر دو برابر شدن تعرفه های‬ ‫واردات فلزات تولید ترکیه به امریکا‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫ارزهای خارجی در ترکیه ش��دت گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران نگران هس��تند که شرکت های‬ ‫ساختمان س��ازی ترکیه که برای سود کردن در‬ ‫بازار پررونق ساخت وساز در این کشور وام گرفته‬ ‫بودند‪ ،‬در بازپرداخت وام دریافتی به دالر و یورو‬ ‫دچار مشکل شوند‪ .‬بسیاری از تحلیلگران ترک‬ ‫به ویژه مفس��ران نزدیک ب��ه حزب حاکم ترکیه‬ ‫بر این باورند که افزایش چش��مگیر نرخ ارزهای‬ ‫خارج��ی در بازار ترکیه که موجب ایجاد نگرانی‬ ‫جدی در میان مسئوالن و مردم این کشور شده‪،‬‬ ‫فتنه ای جدید علیه اقتصاد ترکیه است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫دعوا بر سر کیکی که به سرعت کوچک می شود‬ ‫روس��یه‪ ،‬ترکیه و ایران‪ 3 ،‬کشوری هستند که‬ ‫در ‪ 4‬ده��ه گذش��ته با تحوالت عمیق سیاس��ی‬ ‫روبه رو بوده اند؛ روس��یه از پی فروپاشی شوروی‪،‬‬ ‫می��راث دار ناکارایی ه��ای نظ��ام برنامه ری��زی‬ ‫متمرکز‪ ،‬ترکیه خس��ته از چن��د دهه یکه تازی‬ ‫نظامی��ان و تورم لجام گس��یخته و ایران از پس‬ ‫یک تغییر ساختاری سیاسی ایدئولوژیک عمیق‬ ‫و زخمی از ‪ 8‬سال جنگ‪ ،‬پا به دهه ‪ ۹۰‬میالدی‬ ‫گذاش��تند‪ .‬مهم تری��ن تفاوت میان ب��ازار ارز ‪۳‬‬ ‫کش��ور مورد بررس��ی‪ ،‬نوع مداخله دولت هنگام‬ ‫بروز نوس��انات ارزی اس��ت‪ .‬در اقتصاد روسیه و‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬اصوال نرخ ارز در بازار تعیین می ش��ود‬ ‫یا به عبارت س��اده تر‪ ،‬نظام چندنرخی ارز از ابتدا‬ ‫وجود نداشته است؛ برعکس انچه به طور تقریبی‬ ‫همواره در ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته در ای��ران با نظام‬ ‫چند نرخی ارز روبه رو بوده ایم‪ .‬دولت ها در ایران‬ ‫به پش��توانه ارزهای نفتی‪ ،‬همواره سیاست های‬ ‫سرکوب و میخکوب ارزی را در پیش گرفته اند‪،‬‬ ‫در حالی که به عامل رانش نرخ ارز‪ ،‬یعنی رش��د‬ ‫بی رویه نقدینگی کمترین توجه را داش��ته اند و‬ ‫سیاس��ت هایی را به اجرا گذاشته اند که درعمل‬ ‫نه تنه��ا قادر نبوده اند ن��رخ ارز را ثابت نگه دارند‬ ‫که رانت های عظیمی نیز از پی بازارها و نرخ های‬ ‫چندگانه برای نزدیکان به میز قدرت و کس��انی‬ ‫که به هر دلیل قادر بوده اند به ارز ارزان دسترسی‬ ‫داشته باشند‪ ،‬به وجود اورده اند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1440‬‬ ‫اول اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1150‬‬ ‫پیاپی ‪2468‬‬ ‫‹ ‹استقبال از موزه بانک ملی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫م��وزه بان��ک مل��ی ای��ران در روز جهان��ی‬ ‫گردش��گری م��ورد اس��تقبال گس��ترده مردم‬ ‫و بازدیدکنن��دگان ق��رار گرف��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬به مناس��بت روز‬ ‫جهانی گردش��گری‪ ،‬بازدید از موزه بانک مللی‬ ‫ایران پنج ش��نبه ‪5‬مهر رایگان بود و بسیاری از‬ ‫دوس��تداران و عالقه مندان به گنجینه س��که و‬ ‫اسکناس و اشیای قدیمی این فرصت را مغتنم‬ ‫شمرده و سری به این موزه زدند‪ .‬در موزه بانک‬ ‫مل��ی ایران مجموعه ای ارزش��مند از س��که ها‪،‬‬ ‫تابلوهای نفیس خوشنویسی‪ ،‬فرش و مینیاتور‪،‬‬ ‫نقاش��ی های مدرن و کالس��یک‪ ،‬مس��کوکات‪،‬‬ ‫اشیای قیمتی و کهن اهدا شده از سوی بانک ها‬ ‫یا شخصیت های برجس��ته‪ ،‬اثار قلمزنی‪ ،‬ادوات‬ ‫و ابزاره��ای تاریخی و قدیم��ی بانکداری و نیز‬ ‫اس��ناد معامالت بزرگ به نمایش درامده است‪.‬‬ ‫این موزه در خیابان فردوسی تهران واقع شده و‬ ‫عالقه مندان و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی‬ ‫می توانند از س��اعت ‪۱۳‬تا ‪۱۷‬روزهای ش��نبه تا‬ ‫چهارشنبه برای بازدید مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫بانک کشاورزی ‪50‬هزار شغل در مناطق روستایی ایجاد کرد‬ ‫ب��ا پرداخت ح��دود ‪30‬هزار میلیاردریال تس��هیالت؛ بانک‬ ‫کشاورزی بیش از ‪50‬هزار ش��غل جدید در مناطق روستایی‬ ‫و عش��ایری ایجاد ک��رد‪ .‬به گزارش اخبار پول��ی مالی‪ ،‬روح اله‬ ‫خدارحمی‪ ،‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کش��اورزی‪،‬‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬عملیات مرب��وط به پذیرش‪ ،‬بررس��ی و تصویب‬ ‫تعداد ‪10256‬طرح با مبلغ ‪2‬میلیاردریال از طرح های مربوط‬ ‫به طرح توس��عه اش��تغال پایدار روستایی و عش��ایری که از‬ ‫طرح های اولویت دار س��ال جاری دولت تدبیر وامید به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬با موفقیت به انجام رس��ید و عملیات این مرحله از‬ ‫طرح در بانک کشاورزی تمام شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از طرح های یادش��ده پرداخت تس��هیالت‬ ‫به ‪8714‬طرح با مبلغ ‪16‬هزارمیلیاردریال و تشریفات مربوط‬ ‫به س��ایر طرح ها نیز از جمله ‪86‬طرح مص��وب کارگروه ملی‬ ‫ب��ا مبلغی حدود ‪10‬ه��زار میلیارد ریال در بانک کش��اورزی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬این بانک اماده انعق��اد قرارداد با مجریان‬ ‫طرح هاست و تسهیالت بالفاصله پس از عقد قرارداد پرداخت‬ ‫خواهد شد‪ .‬خدارحمی اضافه کرد‪ :‬اعتبار طرح اشتغال پایدار‬ ‫روس��تایی ب��ا اذن رهبر معظ��م انق�لاب و از محل اختصاص‬ ‫‹ ‹ف�روش ارز مس�افرتی در ش�عب‬ ‫بانک تجارت‬ ‫متقاضی��ان دریافت ارز مس��افرتی می توانند‬ ‫به ش��عب ارزی‪-‬ریالی و واحدهای ارزی بانک‬ ‫تجارت مراجعه کنند‪ .‬براس��اس بخشنامه بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر فروش‬ ‫ارز مسافرتی با نرخ بازار‪ ،‬متقاضیان دریافت ارز‬ ‫مسافرتی می توانند با پرداخت معادل ریالی‪ ،‬ارز‬ ‫درخواس��تی خود را در باجه های بانک تجارت‬ ‫مستقر در مبادی خروجی فرودگاه های تعیین‬ ‫ش��ده (پس از باجه کنترل گذرنام��ه) در قبال‬ ‫ارائ��ه حواله ارزی و گذرنام��ه متقاضی دریافت‬ ‫کنند‪ .‬در حال حاضر مس��افران ب��ا مراجعه به‬ ‫ش��عب ارزی‪-‬ریال��ی و دوایر ارزی مس��تقر در‬ ‫ش��عب سراسر کشور و واحدهای ارزی تهران و‬ ‫شهرستان ها مانند گذشته می توانند حواله ارز‬ ‫مسافرتی خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‹بهره ب�رداری از ‪2‬ط�رح صنعت�ی‬ ‫در استان مرکزی‬ ‫طرح ه��ای صنعت��ی پارس تاوات��ا و الی��اف‬ ‫مصنوعی پرس��پولیس دلیجان در سال‪1396‬‬ ‫با تس��هیالت بانک صنعت ومعدن در اس��تان‬ ‫مرکزی ب��ه بهره برداری رس��ید‪ .‬ط��رح الیاف‬ ‫مصنوعی پرس��پولیس دلیجان با یک میلیون و‬ ‫‪100‬هزاری��ورو تس��هیالت ارزی و یک میلیارد‬ ‫و ‪500‬میلی��ون تومان تس��هیالت ریالی بانک‬ ‫ن مالی ش��د ک��ه در نتیجه ان‬ ‫یادش��ده تامی ‬ ‫‪47‬نفر از اش��تغال مس��تقیم برخوردار شدند‪.‬‬ ‫ب��رای اجرای ط��رح پارس تاواتا پای��ا نیز مبلغ‬ ‫‪8‬میلیارد تومان تس��هیالت ریال��ی این بانک‬ ‫پرداخت و ‪40‬شغل مستقیم ایجاد شد‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت در چند سال گذشته طرح های کوچک‪،‬‬ ‫متوسط و بزرگ زیادی با استفاده از تسهیالت‬ ‫بان��ک صنع��ت و مع��دن در نق��اط گوناگون‬ ‫کشورمان به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫با حضور مدیرعامل بانک صادرات ایران و مدیرعامل صندوق‬ ‫بازنشستگی کش��وری‪۲۶ ،‬هزار مورد وام ‪۵۰‬میلیون ریالی در‬ ‫مرحله نخست به حساب بازنشستگان کشوری واریز شد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬بعدازظهر ش��نبه‬ ‫ایین ویژه واریز وام ‪۵۰‬میلیون ریالی به حساب بازنشستگان‬ ‫کش��وری با حضور حجت اله صیدی و جمش��ید تقی زاده در‬ ‫محل شعبه مس��تقل مرکزی برج سپهر بانک صادرات ایران‬ ‫برگزار و وام یادش��ده به ‪ ۲۶‬هزار بازنشسته به صورت برخط‬ ‫پرداخت ش��د‪ .‬مدیرعامل بانک صادرات ای��ران در این ایین‬ ‫با اش��اره به برگزاری نشس��ت موفقیت امیز با رئیس صندوق‬ ‫بازنشس��تگی‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬بانک صادرات ای��ران با دارا بودن‬ ‫شبکه گسترده ش��عب در سراسر کش��ور‪ ،‬بهترین شرایط را‬ ‫ب��رای ارائه خدمات به بازنشس��تگان دارد و براس��اس انجام‬ ‫ش��ده با صن��دوق‪ ،‬خدمات بانک به طور منظ��م ادامه خواهد‬ ‫یاف��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬همان ط��ور که وع��ده دادی��م در مرحله‬ ‫نخس��ت ‪۲۶‬هزار نفر وام ضروری ‪۵۰‬میلیون ریالی را دریافت‬ ‫کردند که این تعداد تا پایان س��ال به ‪۲۰۰‬هزار مورد خواهد‬ ‫رس��ید و ‪۲۰۰‬هزار مورد دیگر نیز در‪۶‬ماه نخس��ت سال ‪۹۸‬‬ ‫به بازنشس��تگان کشوری پرداخت خواهد شد‪ .‬در این مراسم‬ ‫مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کش��وری نیز با قدردانی از‬ ‫حمایت های بانک صادرات ایران گفت‪ :‬در طرح پرداخت وام‬ ‫ضروری بازنشس��تگان کشوری‪ ،‬یک میلیون و ‪۴۰۰‬هزارنفر از‬ ‫بازنشس��تگان از ای��ن وام بهره مند خواهند ش��د و با حمایت‬ ‫بانک صادرات ایران در فاز اول ‪ ۲۶‬هزار نفر این وام را دریافت‬ ‫کردند‪ .‬وی افزود‪:‬گام های بزرگ تری در این راستا با مشارکت‬ ‫بانک صادرات ایران برای تفاهم های بعدی برداش��ته شده که‬ ‫نتایج ان در بلندمدت برای بازنشس��تگان با خبرهای خوشی‬ ‫همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫افزایش وام مسکن در دستور کار قرار گرفت‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن از رشد ‪ 54‬درصدی شمار‬ ‫تس��هیالت پرداختی بانک مس��کن در ‪ 6‬ماه نخست‬ ‫امس��ال در مقایسه با سال گذش��ته خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫برای افزایش س��قف تسهیالت خرید مسکن از محل‬ ‫اوراق حق تقدم مسکن پیشنهادهای خود را به بانک‬ ‫مرکزی ارائه کرد ایم‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م رحیمی انارکی در حاش��یه هجدهمین‬ ‫همایش«سیاست های توسعه ای مسکن در ایران» با‬ ‫بیان اینکه افزایش س��قف تسهیالت خرید مسکن از‬ ‫محل اوراق در بانک مرکزی بررس��ی می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیشنهاد بانک مسکن برای افزایش سقف تسهیالت‬ ‫از ‪۶۰‬به ‪۸۰‬میلیون تومان در حال بررس��ی اس��ت و‬ ‫هن��وز درباره کاه��ش نرخ س��ود ان ورود نکرده ایم‪.‬‬ ‫به گ��زارش ف��ارس‪ ،‬وی در زمینه اینک��ه چه زمانی‬ ‫دولت ها مجاز به مداخله در بازار مس��کن هس��تند‪،‬‬ ‫در پاسخ به این پرس��ش که پیشنهاد افزایش سقف‬ ‫تس��هیالت بانک مسکن از محل اوراق ایا به تصویب‬ ‫بانک مرکزی رسید یا خیر‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬پیشنهاد بانک‬ ‫مس��کن به بانک مرکزی این بود که سقف تسهیالت‬ ‫خرید مس��کن از محل وق��وع ان‪ ،‬که در حال حاضر‬ ‫در تهران ‪60‬میلیون تومان اس��ت به میزان صندوق‬ ‫پس اندار یکم برس��د‪ .‬این پیشنهاد همچنان در بانک‬ ‫مرکزی در حال بررس��ی اس��ت‪ .‬به گفت��ه وی یکی‬ ‫دیگر از پیش��نهادها افزایش مدت زمان صدور پروانه‬ ‫ساختمانی از ‪15‬سال به ‪20‬سال بوده است‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که ایا قرار است نرخ‬ ‫سود این تسهیالت نیز که درحال حاضر ‪ ۱۷.۵‬درصد‬ ‫اس��ت‪ ،‬کاهش یابد‪ ،‬گفت ‪ :‬بانک مس��کن فعال برای‬ ‫کاهش نرخ س��ود ورود نخواهد کرد‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫مس��کن با ‪.‬اش��اره به امار پرداخت تسهیالت ازسوی‬ ‫بانک مس��کن گفت‪ :‬برخالف انچه تصور می شود که‬ ‫در پرداخ��ت تس��هیالت اش��کال هایی به وجود امده‬ ‫است؛ با توجه به اینکه قیمت مسکن نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته رش��د داشته و معامالت کاهش‬ ‫یافته است‪ ،‬امارها نشان می دهد پرداخت تسهیالت‬ ‫مس��کن از لحاظ تعداد ‪ 54‬درص��د و از لحاظ مبلغی‬ ‫‪ 58‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫رحیمی انارک��ی ب��ا بی��ان اینک��ه هفته گذش��ته‬ ‫توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی در کالنشهرها‬ ‫معاون اعتبارات بانک ش��هر با اش��اره به نق��ش این بانک‬ ‫در عم��ران و ابادانی ش��هرها‪ ،‬راه اندازی و توس��عه خطوط‬ ‫مت��رو و اتوبوس��رانی در کالنش��هرها را از جمل��ه نتایج این‬ ‫اقدام ها دانس��ت‪ .‬به گزارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی‬ ‫بانک ش��هر‪ ،‬محمد کیایی با بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫بانک به عنوان یک بانک تخصصی در زمینه توس��عه عمران‬ ‫و ابادانی ش��هرهای کش��ور‪ ،‬ب��ا اعطای تس��هیالت به عموم‬ ‫ش��هروندان به ویژه شهرداری های ش��هرهای گوناگون نقش‬ ‫موثری در این زمینه داش��ته اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اهمیت‬ ‫طرح های تس��هیالتی و میزان اس��تقبال ش��هروندان از این‬ ‫طرح ه��ا‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬تا کن��ون طرح های تس��هیالتی خُ رد‬ ‫متنوعی از س��وی این بانک به ش��هروندان ارائه ش��ده است‬ ‫و ب��ا توجه ب��ه این که این طرح ه��ا در بخش های مختلف و‬ ‫‹ ‹انتق�ال کارت ب�ه کارت از مب�دا‬ ‫کارت های شتابی‬ ‫با ارتقای نسخه همراه بانک سینا‪ ،‬قابلیت ها‬ ‫و امکان��ات جدیدی ب��ه این س��امانه افزوده‬ ‫شده که در تسهیل و تس��ریع انجام خدمات‬ ‫بانک��ی کاربران موثر اس��ت‪ .‬از جمله امکانات‬ ‫ایجادش��ده‪ ،‬انتقال وجه کارت به کارت از مبدا‬ ‫کارت ه��ای ش��تابی اس��ت که براس��اس ان‬ ‫کارب��ران می توانند از مب��دا کارت بانک های‬ ‫طرف قرارداد بانک س��ینا نس��بت ب��ه انتقال‬ ‫وج��ه کارت به کارت اقدام کنند‪ .‬در این زمینه‬ ‫اقدام ه��ای الزم برای افزایش بانک های طرف‬ ‫قرارداد در حال انجام اس��ت‪ .‬کاربران با نصب‬ ‫نرم افزار همراه بانک س��ینا از نشانی اینترنتی‬ ‫‪ https://www.sinabank.ir‬و انتخ��اب‬ ‫منوی«انتقال وجه»‪ ،‬پس از مش��خص کردن‬ ‫مبل��غ و مقص��د تراکنش‪ ،‬در زم��ان انتخاب‬ ‫کارت مب��دا‪ ،‬می توانند عملی��ات انتقال وجه‬ ‫کارت به کارت را انجام دهند‪.‬‬ ‫معادل ریالی ‪۱.۵‬میلیارددالر اعتبار ازس��وی صندوق توس��عه‬ ‫ملی و برای امیدافرینی و ایجاد اش��تغال در مناطق روستایی‬ ‫و عش��ایری کشور تامین ش��ده اس��ت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬بانک‬ ‫کش��اورزی عاملیت نیمی از اعتبار یادش��ده را برعهده دارد و‬ ‫با جذب کامل اعتبار یادش��ده‪ ،‬ظرفیت بیش از ‪50‬هزار شغل‬ ‫جدید در مناطق روستایی کشور ایجاد شده است‪.‬‬ ‫خدارحمی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬عملیات پذیرش و بررس��ی‬ ‫طرح های اش��تغال زا همچنان در شعب بانک کشاورزی ادامه‬ ‫دارد و مرحله دوم پرداخت تس��هیالت این طرح با اختصاص‬ ‫اعتبار جدید در ‪۶‬ماه دوم سال انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫واریز وام ضروری بازنشستگان کشوری‬ ‫خبر خوش برای خریداران مسکن‬ ‫‹ ‹سرپرس�ت قائم مق�ام مدیرعام�ل‬ ‫بیمه ارمان منصوب شد‬ ‫مدیرعام��ل بیم��ه ارم��ان ب��ا ص��دور‬ ‫حکمی«کامبیز پیکارجو» را به عنوان سرپرست‬ ‫قائم مقام مدیرعامل این ش��رکت منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیم��ه ارمان‪ ،‬در حکم‬ ‫علیرضا بیانیان برای انتص��اب کامبیز پیکارجو‬ ‫اس��ت‪ :‬با عنایت ب��ه مراتب تعه��د‪ ،‬تخصص و‬ ‫تجربه ه��ای ارزش��مند جناب عال��ی در صنعت‬ ‫بیمه‪ ،‬به عنوان سرپرس��ت قائم مقام مدیرعامل‬ ‫این ش��رکت منصوب می ش��وید‪ .‬بیانی��ان ابراز‬ ‫امیدواری کرده که پیکارجو با استعانت از درگاه‬ ‫خداون��د و با بهره گیری کامل از اس��تعدادها و‬ ‫توانمندی های خویش در راستای تحقق اهداف‬ ‫ش��رکت بیمه ارمان موفق باش��د‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫بانک گردش��گری که از سهامداران عمده بیمه‬ ‫ارمان است‪ ،‬کامبیز پیکارجو را به عنوان نماینده‬ ‫این بانک در این شرکت معرفی کرده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای قش��رهای گوناگون جامعه در نظر گرفته شده‪ ،‬رضایت‬ ‫شهروندان را کسب کرده است‪.‬‬ ‫او در ادامه به برخی تسهیالت اعطا شده به شهرداری های‬ ‫ش��هرهای گوناگون کشور اشاره و اظهار کرد‪ :‬این تسهیالت‬ ‫در چند زمینه اعم از انتشار اوراق مشارکت برای خطوط ‪۶‬و‬ ‫‪ ۷‬مترو تهران‪ ،‬مشارکت در اجرایی شدن خط یک مترو قم‪،‬‬ ‫مشارکت در راه اندازی خطوط مترو تبریز‪ ،‬اصفهان و مشهد و‬ ‫مشارکت در تامین مالی ناوگان اتوبوسرانی در کالنشهرهای‬ ‫کشور حضور داشته است‪ .‬کیایی با اشاره به حجم تسهیالت‬ ‫و اعتبارات اعطا شده به ش��هرداری ها‪ ،‬گفت‪ :‬اوراق مشارکت‬ ‫خط ‪7‬مترو تهران در اس��فند‪ ۹۶‬منتش��ر و در ش��هریور‪۹۷‬‬ ‫به طور کامل به فروش رس��ید و اوراق مشارکت خط ‪۶‬مترو‬ ‫نیز در ‪۲‬مرحله در سال‪ ۹۴‬منتشر شد‪.‬‬ ‫‪1200‬موردتس��هیالت صن��دوق پس ان��داز یک��م‬ ‫پرداخت شده‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد افتتاح حساب در صندوق‬ ‫پس ان��داز یکم روزانه به ‪ 700‬تا ‪ 800‬مورد رس��یده‬ ‫اس��ت و تنها اتفاقی که در یک ماه گذش��ته رخ داده‬ ‫این بود که کاهش مانده داشته ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬متقاضیان��ی ک��ه امتی��از صندوق‬ ‫پس ان��داز مس��کن یکم را کس��ب کرده ان��د به نظر‬ ‫می رسد در حال برداشت‪ ،‬مازاد حساب خود را دارند‪.‬‬ ‫به همین دلیل شاید این متقاضیان اقدام های دیگری‬ ‫برای حفظ پول خود انجام می دهند‪.‬‬ ‫رحیمی انارک��ی یاداوری کرد‪ :‬ایجاد تعادل در بازار‬ ‫مس��کن کشور نیازمند ثبات در اقتصاد کالن است تا‬ ‫بتوانی��م هرگونه تغییر و تحول اقتصادی را در اینده‬ ‫ب��ه خوبی تجزیه وتحلیل کنیم؛ ب��ه ویژه اینکه بانک‬ ‫مسکن برای تامین مسکن قشر کم درامد برنامه های‬ ‫زی��ادی دارد که امیدواریم براس��اس سیاس��ت های‬ ‫اعتباری بانک‪ ،‬نقش سازنده خود را در این زمینه به‬ ‫نحو مناسبی ایفا کنیم‪.‬‬ ‫استخدام افراد کم توان جسمی در شرکت بیمه سامان‬ ‫شرکت بیمه سامان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی با‬ ‫همکاری موسسه نیکوکاری و اموزش��ی رعد‪ ،‬تعدادی از افراد‬ ‫کم توان زیرپوش��ش این موسسه را اس��تخدام کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بیمه س��امان‪ ،‬این شرکت با درک اهمیت توجه‬ ‫ب��ه افراد کم توان جس��می زمینه جذب این اف��راد را در برخی‬ ‫مش��اغل فراهم کرد و نخس��تین گروه از این افراد جذب بیمه‬ ‫س��امان ش��دند‪ .‬این اقدام بیمه س��امان عالوه بر اش��تغالزایی‬ ‫ب��رای گ��روه خاصی از جامعه‪ ،‬ب��رای خان��واده و نزدیکان این‬ ‫افراد ارامش روانی و منزلت اجتماعی به همراه داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫اس��تخدام این گروه از هموطنان ازس��وی بیمه سامان با هدف‬ ‫تبیین و پیاده سازی الگوی کارافرینی اجتماعی در دستور کار‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬کارافرینی اجتماعی مفهومی از کنش��گری‬ ‫اجتماعی است که به بهبود عملکرد اقتصادی گروه های کم توان‬ ‫جامع��ه کمک می کند و از نکات مثبت اجتماعات ش��هری در‬ ‫کشورهای پیشرفته به شمار می رود و درعین حال یکی از مبانی‬ ‫برنامه ریزی توس��عه اقتصادی در کشورهاست‪ .‬گروه نخست از‬ ‫افراد کم توان معرفی شده ازسوی موسسه نیکوکاری و اموزشی‬ ‫رعد چندی پیش در بیمه سامان مشغول به کار شده اند‪.‬‬ ‫نقدینگی‪ ،‬بزرگ ترین چالش بیمه دانا‬ ‫بحث نقدینگی مهم ترین چالش حال حاضر بیمه داناست‪ ،‬اما‬ ‫این چالش نیز به زودی با اجرای برنامه ها و سیاست های جدید‬ ‫برطرف خواهد شد‪ .‬به گزارش ریسک نیوز‪ ،‬ابراهیم کاردگر مدیر‬ ‫عامل بیمه دانا در نشس��ت هم اندیش��ی تبیین سیاس��ت های‬ ‫جدید بیمه دانا که در محل ساختمان سعدی بیمه دانا برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬لزوم جمع اوری و ارائه اطالعات و امار عملکرد ش��رکت‬ ‫را مورد تاکید قرار داد و افزود‪ :‬برای رفع مشکالت و دستیابی‬ ‫به پرتفوی س��ودده باید همه دست به دست هم داده و با تالش‬ ‫مضاع��ف در حوزه های گوناگون به ویژه وصول مطالبات و ارائه‬ ‫راهکارهای عملیاتی در جهت رش��د و پیش��رفت شرکت گام‬ ‫برداریم‪ .‬وی حفظ اطالعات ش��رکت را حیاتی و مهم توصیف‬ ‫کرد و ورود به حاشیه را موجب اسیب دیدن برنامه ها و اهداف‬ ‫سازمانی دانست و افزود‪ :‬بحث نقدینگی مهم ترین چالش حال‬ ‫حاضر این ش��رکت است‪ ،‬اما این چالش نیز به زودی با اجرای‬ ‫برنامه ها و سیاست های جدید برطرف خواهد شد و همه شاهد‬ ‫رشد و اوج شکوفایی بیمه دانا درسال‪ 98‬خواهند بود‪ .‬کاردگر‪،‬‬ ‫ارائه راهکار برای حل مشکالت‪ ،‬تجزیه و تحلیل ریسک ازسوی‬ ‫مدیران فنی ورییس��ان شعب ارائه گزارش های روزانه‪ ،‬هفتگی‬ ‫و ماهانه‪ ،‬نظارت بهینه بر روند پرداخت خس��ارت‪ ،‬ش��فافیت‬ ‫اطالع��ات و وص��ول مطالبات را از جمل��ه مهم ترین انتظارات‬ ‫خ��ود از بخش فن��ی عنوان و تاکید کرد‪ :‬برای اینکه ش��رکت‬ ‫سود مناسبی داشته باشد‪ ،‬ضرورت دارد تجزیه وتحلیل درست‬ ‫ریس��ک ازس��وی مدیران فن��ی به دقت دنبال ش��ود و کنترل‬ ‫خس��ارت ازسوی مدیران فنی‪ ،‬سرپرس��تان مناطق و رییسان‬ ‫شعب به طور دقیق و پیوسته انجام شود‪ .‬بنابراین ما می کوشیم‬ ‫روزانه نبض شعب را کنترل و داشبورد مدیریتی را کامل کرده‬ ‫و در اختی��ار تمامی مدیریت های فنی‪ ،‬سرپرس��تان مناطق و‬ ‫رییسان ش��عب قرار دهیم‪ .‬وی کوتاه کردن فرایندهای صدور‬ ‫و خس��ارت مبتنی ب��ر ایین نامه های بیمه مرک��زی را موجب‬ ‫افزایش بهره وری دانس��ت و فراهم کردن بس��تر مناسب برای‬ ‫نرخ دهی رییس��ان شعب را از جمله وظایف و رسالت های مهم‬ ‫مدیران فنی دانست‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکید کرد معاونان فنی‪ ،‬مدیران‪ ،‬سرپرستان‬ ‫مناطق و رییس��ان ش��عب‪ ،‬باید تحلیل مالی داش��ته باشند و‬ ‫بدانن��د در صورت تحقق نیافتن بودجه چه تاثیری در وضعیت‬ ‫صورت ه��ای مالی ش��رکت خواه��د داش��ت‪ .‬مدیرعامل بیمه‬ ‫دانا‪ ،‬افزای��ش وصولی به میزان دس��ت کم ‪80‬درصد بدون در‬ ‫نظ��ر گرفتن س��هم بیمه های زندگی از تکالی��ف انها عنوان و‬ ‫اظهارکرد‪ :‬امار یکی از ابزارهای اصلی در تحلیل مس��ائل فنی‬ ‫بوده و الزم اس��ت در س��طوح گوناگون معاونان‪ ،‬مدیران فنی‪،‬‬ ‫سرپرستان مناطق و رییسان شعب نسبت به این مهم اهتمام‬ ‫ورزیده و اش��راف الزم حاصل شود‪ .‬وی یاداور شد که عالوه بر‬ ‫حفظ و ارتقای جایگاه بیمه دانا در صنعت بیمه‪ ،‬تولید پرتفوی‬ ‫س��ودده باید به عنوان یک��ی از اهداف راهبردی ش��رکت قرار‬ ‫گیرد‪ .‬کاردگر‪ ،‬اجرای دقیق ایین نامه ها و بخش��نامه ها را مورد‬ ‫تاکی��د قرار داد و اظهارکرد‪ :‬بیمه دانا به عنوان خوش��نام ترین‬ ‫برند بیمه های اش��خاص‪ ،‬به جایگاه نخست خود در این حوزه‬ ‫بازگردد و بتواند مانند گذش��ته پیش��رو و سیاست گذار حوزه‬ ‫درمان در صنعت بیمه بازرگانی باشد‪.‬‬ ‫وی در بخش پایانی اظهارات خود‪ ،‬ضرورت تبدیل وضعیت‬ ‫نیروهای ش��رکتی را براساس اولویت در طول ‪۴‬فصل خواستار‬ ‫ش��د و عالوه بر اهتمام به حسابرسی و کنترل داخلی‪ ،‬اموزش‬ ‫ش براساس روش های علمی و عملیاتی جدید‪ ،‬باردیگر‬ ‫و پژوه ‬ ‫ب��ر همدلی‪ ،‬همکاری و تعامل همه جانبه تمامی کارکنان برای‬ ‫افزایش فعالیت ها در جهت جذب پرتفوی سودده تاکید کرد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1440‬‬ ‫اول اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1150‬‬ ‫پیاپی ‪2468‬‬ ‫استان‬ ‫گام های بزرگی برای گردشگری دانش بنیان برداشته شد‬ ‫‹ ‹رشد دانش بنیان ها‬ ‫وقتی این ش��رایط در استان قوت گرفت‪ ،‬برخی مسئوالن‬ ‫کم ک��م نگران ش��دند و تالش کردند صنایعی را در اس��تان‬ ‫مس��تقر کنن��د که ه��م کم ابخواه باش��د و ه��م االیندگی‬ ‫زیس��ت محیطی نداش��ته باش��د و از س��وی دیگ��ر ب��رای‬ ‫فارغ التحصیالن دانش��گاهی که حجم باالیی از بیکاران یزد‬ ‫را تش��کیل می دهند‪ ،‬اشتغال ایجاد کند‪ .‬وقتی یزد در حوزه‬ ‫صنایع کاشی و سرامیک و فوالد و‪ ...‬از سایر استان ها پیشی‬ ‫گرف��ت و به یک اس��تان صنعتی تبدیل ش��د‪ ،‬الودگی هوا‪،‬‬ ‫مهاجرت کارگران س��اده از سایر استان ها به یزد‪ ،‬مهاجرت‬ ‫نخبگان و فارغ التحصیالن دانش��گاهی به ش��هرهای دیگر‬ ‫و‪ ...‬گریب��ان یزد را گرفت و این ش��رایط بیش��تر دلس��وزان‬ ‫ی��زد را به س��مت ایج��اد صنایعی که ام��روز از ان به عنوان‬ ‫صنایع دانش بنیان یاد می ش��ود‪ ،‬هدایت کرد‪ .‬خوشبختانه‬ ‫یزد در این زمینه ظرفیت های بس��یار خوبی داشت و وجود‬ ‫نخب��گان به ویژه در حوزه ای تی ش��تاب صنایع های تک را‬ ‫سرعت بخشید‪ .‬اگرچه امروز بیشتر صنایع دانش بنیان یزد‬ ‫در ح��وزه ای تی و الکترونیک فعالی��ت می کنند اما کم کم‬ ‫ایده ه��ای جوانان نخبه یزدی در ح��وزه دانش بنیان کردن‬ ‫شتاب خوب یزد در حوزه «ای تی»‬ ‫بازگرداند‪.‬این ش��رکت دانش بنیان ک��ه اکنون برای ‪ ۲۰‬نفر‬ ‫اش��تغال ایجاد کرده‪ ،‬تنها در صورتی که نرخ ارز ثابت شود‪،‬‬ ‫ان واح��د ام��کان ایجاد ش��غل ب��رای ‪ ۱۱۰‬فارغ التحصیل‬ ‫دانش��گاهی را دارد‪ ،‬یعنی همان طیفی که بیش��ترین امار‬ ‫بیکاران یزد را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫در حوزه گردش��گری اما ش��رایط اندکی بهتر اس��ت زیرا‬ ‫ایران اکنون برای بس��یاری از کش��ورهای اروپایی مقصدی‬ ‫ارزان در زمینه س��یر و سفر است و از انجا که یزد نیز از سال‬ ‫گذشته شهرتی جهانی یافته‪ ،‬امار گردشگران خارجی هنوز‬ ‫خوب است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اماندهی اقام�ت و گش�ت وگذار‬ ‫گردشگران در یزد‬ ‫برخی فعالیت های گردشگری نیز ظهور و بروز پیدا می کند‪.‬‬ ‫بیش��تر ایده های دانش بنیان در حوزه الکترونیک و ای تی‬ ‫مراح��ل تکامل و رش��د خ��ود را طی کرده و ام��روز باوجود‬ ‫مشکالت بسیار به مرحله کارافرینی رسیده اند اما در حوزه‬ ‫گردش��گری هنوز نیاز به کار بیشتری است به ویژه انکه یزد‬ ‫به عنوان ش��هر جهانی معرفی شده و به طورقطع از این پس‬ ‫حضور گردشگران خارجی در یزد افزایش بیشتری خواهد‬ ‫داش��ت‪.‬یکی از افرادی که در حوزه الکترونیک توانس��ت به‬ ‫موفقیت های چشمگیری دست پیدا کند‪ ،‬شرکتی با عنوان‬ ‫«طی��ف زمین» را راه اندازی کرد و در زمینه س��خت افزار و‬ ‫نرم افزارهای وابس��ته به ان‪ ،‬تحول جدی در اس��تان ایجاد‬ ‫کرد ضمن اینکه توانس��ت بسیاری از جوانان فارغ التحصیل‬ ‫در این رشته را به کار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت ناوگان حمل ونقل‬ ‫به گزارش مه��ر حامد گنجی‪ ،‬مدیر فنی ش��رکت طیف‬ ‫زمین در این زمینه گفت‪ :‬طیف زمین نرم افزارهای مدیریت‬ ‫ناوگان حمل ونقل‪ ،‬دیس��پاچینگ‪ ،‬مدیریت سازمان ها‪ ،‬نرم‬ ‫افزاره��ای کاربردی‪ ،‬س��خت افزارهای پای��ش خودرویی‪،‬‬ ‫تاکس��ی متر و در چن د سال اخیر ناوبری برای خودروسازها‬ ‫را راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ش��رکت از سال ‪ ۸۴‬تاسیس شده و فعالیت‬ ‫ان در چند س��ال نخست به پایش خودرو معطوف بود اما در‬ ‫چند سال اخیر‪ ،‬بیشتر به سمت های تک شدن پیش رفته و‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺑﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 459649‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004358952‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,04,23‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ - :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﻬﺪﻯ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪1 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(256846‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺑﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 459649‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004358952‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,03,22‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ‪ 96,12,29‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ ‪-‬‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺩﺍﻳﺎ ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ ‪ 10380076460‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺷﺮﺍﻛﺖ ‪ 10100174240‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ‪ 97,12,29‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ‪-‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺻﻤﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝ ‪ 1397‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ ‪1‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(256847‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺑﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 459649‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004358952‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,04,23‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 100000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪50000000000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ ‪500000‬ﺳﻬﻢ ‪ 100000‬ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 42270000000‬ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪7630000000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻧﻘﺪﻯ ﻃﺒﻖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 88468,68‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 97,5,8‬ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺭﺍﻙ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻣﻀﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪ ‪2 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(256849‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﭘﻴﺮﻫﺎﺩﻯ ﺗﻮﺍﻧﺪﺷﺘﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻬﺪﻯ ﭘﻴﺮﻫﺎﺩﻯ‬ ‫ﻫﺎﺩﻯ ﺗﻮﺍﻧﺪﺷﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺯﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫‪ 9709980200200942‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 232‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ ‪ 1397/8/23‬ﻭﺳﺎﻋﺖ ‪ 8:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/74448‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪232‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻳﻚ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﻬﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮﻯ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 451‬ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 961590‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 232‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻭ ‪ 346‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/74446‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪232‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻳﻚ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻤﻴﻪ ﺑﺎﻗﺮﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻗﺎﻯ ﺑﺎﺑﻚ ﺣﺠﺮﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺳﻤﻴﻪ ﺑﺎﻗﺮﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪9709980200000765‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ 230‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ ‪ 1397/8/20‬ﻭﺳﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/74444‬ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 230‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫البته موفقیت های خوبی نیز کسب کرده است‪.‬‬ ‫گنجی تصری��ح کرد‪ :‬خط تولید برده��ای الکترونیکی و‬ ‫مونتاژ قطعات الکترونیکی نیز امسال راه اندازی شد که البته‬ ‫در حال حاضر متوقف شده و فعالیتی انجام نمی دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی و ظرفیت ایجاد شغل‬ ‫گنج��ی می��زان اش��تغالزایی مس��تقیم این ش��رکت را‬ ‫درحال حاض��ر برای ‪ ۲۰‬نفر اعالم کرد و افزود‪ :‬این ش��رکت‬ ‫درحال حاضر ظرفیت اش��تغالزایی برای ‪ ۱۱۰‬نفر دارد اما به‬ ‫دلیل مشکالت اقتصادی امکان جذب نیرو نداریم اما دانش‬ ‫و زیرساخت های الزم فراهم است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬مش��کل موجود این اس��ت که اکنون‬ ‫قطع��ات الکترونیک��ی مانن��د ‪ ICD‬ی��ا حتی ب��رد کامل‬ ‫الکترونیک��ی در داخل کش��ور تولید نمی ش��ود و ما ناچار‬ ‫به خرید ان از خارج از کش��ور هس��تیم ام��ا وقتی نرخ دالر‬ ‫ثانیه ای در نوس��ان اس��ت‪ ،‬نه ما امکان بستن قرارداد با یک‬ ‫ن��رخ ثابت تا پایان س��ال را داریم و نه خودروس��از می تواند‬ ‫دائ��م رقم های متفاوت به ما پرداخ��ت کند‪،‬بنابراین اکنون‬ ‫ورشکسته هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹در خواست امنیت و ثبات اقتصادی‬ ‫گنجی ب��ا اظها ر امی��دواری نس��بت به اینک��ه بتوان به‬ ‫س��رعت به امنیت و ثبات اقتصادی برسیم‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫اکنون ش��رایط به گونه ای اس��ت که حتی تنفس مصنوعی‬ ‫نیز نمی تواند بس��یاری از صنای��ع های تک را به حالت اولیه‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﺮﺏ ﺑﺮﺍﻗﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ‬ ‫ﺑﻪﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺭﻳﺎﺽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺳﻤﻴﻪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ‬ ‫ﻋﺮﺏ ﺑﺮﺍﻗﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪9709980200900590‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ 239‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ ‪ 1397/8/22‬ﻭﺳﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/74440‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪239‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻳﻚ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609982161100813‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 46‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪9709972161100313‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻳﺮﺝ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﻨﺐ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻤﺮﺍﺩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻮﺳﻰ‬ ‫ﺯﻋﻔﺮﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ‪ -2‬ﺁﻗﺎﻯ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ‬ ‫ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 379‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺟﻨﺎﻧﻰ ‪ -3‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ( ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ‪ :‬ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ‬ ‫)ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ( ‪ -2‬ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ -‬ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 960831‬ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﺍﻣﻌﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﺸﺎﻯ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺯﻳﻨﺐ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻭ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﻭﻛﻼء ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ‪ -1‬ﻣﻮﺳﻰ ﺯﻋﻔﺮﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ‪ -2‬ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ‬ ‫ﺭﺳﻤﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪-2‬ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 379‬ﺭﺳﻤﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 139600751424000012‬ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 96/4/13‬ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﻨﻰ‬ ‫ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﻭﻛﻼء ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻠﺸﺎﻥ ﻃﻰ ‪ 11‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺟﺎﺭﻩ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ‪ 10‬ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻮﺳﻰ ﺯﻋﻔﺮﻳﺎﻥ ﺟﺰء ﭘﻼﻙ‬ ‫ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺻﻠﻰ ‪ 6933‬ﭘﻼﻙ ﻓﺮﻋﻰ ‪ 68435‬ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ ﺍﺯ ﻓﺮﻋﻰ ‪ 5501‬ﺍﺟﺎﺭﻩ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ‪ 379‬ﺭﺳﻤﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ‪ 11‬ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺴﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺭﺳﻤﻰ‬ ‫ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ‪ 800/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻃﻰ ﻓﻴﺾ ﺭﺳﻤﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻮﺳﻰ ﺯﻋﻔﺮﻳﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺭﺍﺩﻩ ‪ 12‬ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻫﺎﻯ ‪ 925418/915002‬ﺍﻟﻰ ‪ 925429/915002‬ﺷﻌﺒﻪ ﮔﻴﺸﺎ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻛﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﻟﻴﻼ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 292‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭼﻚ ﺍﺟﺎﺭﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻗﺒﻮﺽ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ‪،‬ﺭﺳﻴﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭼﻜﻬﺎ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺠﻮﻉ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 292‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 198‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ‬ ‫ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 84‬ﻭ‪ 89‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ) ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ(‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﻛﻼء ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻻﻳﺤﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 889‬ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪97/3/21‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ﺏ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 107‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110/74438‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 46‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺁﺭﻭﺯ ﺳﻴﻒ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 970511/719‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﻤﺰﻩ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪-253626-9‬‬ ‫‪ 001‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 97/2/25‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ‬ ‫ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ -1 :‬ﺁﺭﺯﻭ ﺳﻴﻒ ﺵ ﺵ ‪ 0013088572‬ﺕ ﺕ ‪ 1369‬ﺹ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ -2‬ﺟﻬﺎﻧﺸﻴﺮ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﺵ ﺵ ‪ 7‬ﺕ ﺕ ‪ 1313‬ﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺪﺭ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/74435‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 719‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 16‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫گروه��ی از جوانان ی��زدی که البته برخی دانش��جویان‬ ‫غیر یزدی نیز در بین انها مش��غول فعالیت هس��تند‪ ،‬اقدام‬ ‫ب��ه تولی��د نرم افزارهایی برای س��اماندهی وضعیت اقامت‪،‬‬ ‫گشت وگذار و س��ایر نیازهای گردشگران داخلی و خارجی‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫الهه فالح��ی‪ ،‬مدیر این گ��روه اظهار کرد‪ :‬گردش��گران‬ ‫خارجی از انجا که بیشتر با تورهای مسافرتی سفر می کنند‪،‬‬ ‫مش��کل چندانی در زمینه اس��کان ندارند اما گردش��گران‬ ‫داخلی که همه انها توان اس��تفاده از هتل های چند س��تاره‬ ‫که البته تعداد انها نیز در یزد کم است را ندارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از مدت ها پیش اجاره سوئیت های شخصی در‬ ‫یزد رواج یافته و بیش��تر گردش��گران داخلی که از وضعیت‬ ‫مالی چندان خوبی نیز برخوردار نیس��تند‪ ،‬بیشتر تمایل به‬ ‫استفاده از این سوئیت ها دارند‪.‬‬ ‫فالح��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اکن��ون هیچ نظارت��ی بر این‬ ‫س��وئیت ها نیس��ت و از انجا که رقابتی نیز میان انها وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬هرکس با هر ش��رایط و امکانات و قیمتی که بخواهد‪،‬‬ ‫سوئیت خود را اجاره می دهد که متاسفانه این شرایط گاه به‬ ‫اعتبار و ابروی یزد و یزدی ها لطمه وارد کرده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬گروه ما اق��دام به تهیه نرم افزاری کرده که‬ ‫در این نرم افزار‪ ،‬فضای رقابتی بین سوئیت داران ایجاد شده‬ ‫و هرک��س که فضایی برای اجاره دارد‪ ،‬مش��خصات‪ ،‬عکس‪،‬‬ ‫امکان��ات‪ ،‬ادرس و‪ ...‬را در س��ایت قرار می دهد و گردش��گر‬ ‫می تواند از میان گزینه های موجود‪ ،‬بهترین را متناس��ب با‬ ‫بودجه خود انتخاب کند‪.‬‬ ‫اگرچه امروز‬ ‫بیشتر صنایع‬ ‫دانش بنیان یزد‬ ‫در حوزه ای تی‬ ‫و الکترونیک‬ ‫فعالیت می کنند‬ ‫اما کم کم‬ ‫ایده های جوانان‬ ‫نخبه یزدی در‬ ‫حوزه دانش‬ ‫ بنیان کردن برخی‬ ‫فعالیت های‬ ‫گردشگری نیز‬ ‫ظهور و بروز‬ ‫پیدا می کند‬ ‫ایجاد دانشگاه فنی حرفه ای در کنگان‬ ‫ی حرفه ای اس��تان بوش��هر گفت‪ :‬با توجه به گنجایش جنوب استان بوشهر دانشگاه فن ‬ ‫ی‬ ‫رئیس دانش��گاه فن ‬ ‫حرفه ای در شهر کنگان ایجاد خواهد شد‪ .‬به گزارش صفیه رزاز خبرنگاران‬ ‫از بوشهر‪ ،‬اکبر منصوری نسب‬ ‫در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬دانشگاه فنی حرفه ای استان بوشهر دارای ‪ ۲‬دانشکده است که در مرکز استان استقرار‬ ‫دارد و هم اکنون دانش��گاه فنی حرفه ای س��وم با توجه به نزدیکی صنعت به ویژه پارس جنوبی در شهر کنگان در‬ ‫جنوب استان بوشهر ایجاد خواهد شد‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۹۰۰‬دانشجوی جدید برای سال تحصیلی جدید در این‬ ‫دانشگاه در مقطع کاردانی و کارشناسی پذیرش شدند‪ ،‬افزود‪ :‬هم اکنون ‪ ۳۰۰۰‬دانشجو در ‪ ۷‬رشته کارشناسی و‬ ‫ی حرفه ای استان بوشهر تحصیل می کنند‪ .‬دانشگاه فنی حرفه ای دارای ‪۱۲‬‬ ‫‪ ۱۱‬رشته کاردانی در دانشگاه های فن ‬ ‫گروه نواور است که یکی از انها شرکت دانش بنیان شده است و در زمینه دستگاه های تصفیه اب فعالیت می کند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬تماس مردمی در حوزه اقتصاد خراسان جنوبی‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬درباره شناسایی محتکران در استان ‪ ۲‬هزار‬ ‫تماس مردمی برای معرفی انبارهای احتکار یا عرضه نش��دن کاال دریافت ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از خراس��ان‬ ‫جنوبی‪ ،‬داود ش��هرکی در همایش رزمندگان و ایثارگران کمیته صنایع و کارمندی کنگره ملی ‪ ۲‬هزار ش��هید‬ ‫خراس��ان جنوب��ی افزود‪ ۲۰ :‬میلیارد ریال پرون��ده احتکار به دلیل اعالم نکردن موجودی انبار در این اس��تان‬ ‫شناسایی شد و اقالم احتکار شامل شکر‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬شوینده‪ ،‬موتورسیکلت و‪ ...‬بوده که پرونده های تخلف به‬ ‫اداره کل تعزیرات حکومتی خراس��ان جنوبی ارجاع شده است‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬در برخورد با متخلفان اقتصادی‬ ‫در خراس��ان جنوبی دادس��تان‪ ،‬اداره کل بازرسی‪ ،‬سپاه پاسداران انقالب اسالمی‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬استانداری و‬ ‫اصناف اس��تان با یکدیگر همدل و همراه هس��تند‪ .‬مسئول کمیته صنایع و کارمندی کنگره ملی ‪ ۲‬هزار شهید‬ ‫خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬کس��انی که می خواهند از مش��کل اقتصاد به عنوان ابزاری در مقابل ملت ایران استفاده‬ ‫کنند‪ ،‬به این هدف نمی رس��ند‪ .‬وی افزود‪ ۴۰۰ :‬پرونده تخلف از ‪ ۱۵‬تیرامس��ال تاکن��ون به اداره کل تعزیرات‬ ‫حکومتی اس��تان ارس��ال شد‪ ،‬همچنین در این مدت ‪ ۲۸‬هزار مورد بازرس��ی از واحدهای تولیدی و اصناف در‬ ‫خراسان جنوبی انجام شد‪.‬‬ ‫اگهی حصر وراثت اقای اکرم کریمى به ش��ماره شناس��نامه ‪ 5678‬به شرح دادخواست‬ ‫تقدیمی به کالسه پرونده ‪ 970567/719‬از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده‬ ‫و چنین توضیح داده که شادروان محمود على کریمى به شماره شناسنامه ‪ 1596‬در تاریخ‬ ‫‪ 97/4/8‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است‬ ‫ب��ه‪ -1 :‬ابوالفضل کریمى ش ش ‪ 41‬ت ت ‪ 1341‬ص اراک نس��بت فرزند متوفی ‪ -2‬اعظم‬ ‫کریمى ش ش ‪ 56‬ت ت ‪ 1334‬ص اراک نسبت فرزند متوفی ‪ -3‬فاطمه کریمى ش ش ‪456‬‬ ‫ت ت ‪ 1350‬ص ته��ران نس��بت فرزند متوفی ‪ -4‬اکرم کریم��ى ش ش ‪ 5678‬ت ت ‪1351‬‬ ‫ص تهران نسبت فرزند متوفی ‪ -5‬اکرم کریمى ش ش ‪ 5678‬ت ت ‪ 1347‬ص اراک نسبت‬ ‫فرزند متوفی ‪ -6‬معصومه کریمى ش ش ‪ 29‬ت ت ‪ 1347‬ص اراک نسبت فرزند متوفی ‪7-‬‬ ‫صدیقه عبدى ش ش ‪ 23‬ت ت ‪ 1330‬ص اراک نسبت همسر متوفی ومرحوم ورثه دیگری‬ ‫ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی‪ ،‬درخواست مزبور را به استناد ماده ‪ 361‬قانون امور‬ ‫حسبی در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد‬ ‫او باش��د از تاریخ نشر نخس��تین اگهی ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی‬ ‫مربوطه صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 110/74432‬رئیس شعبه ‪ 719‬شورای حل اختالف مجتمع شماره ‪ 16‬تهران‬ ‫ابالغیه مش��خصات ابالغ ش��ونده حقیقى‪ :‬نام پدر‪ :‬بهن��ام نام خانوادگ��ى‪ :‬امید نام پدر‪:‬‬ ‫مجهول المکان تاریخ حضور‪ 1397/9/5 :‬دوش��نبه ‪ 15:30‬مح��ل حضور‪ :‬تهران – بزرگراه‬ ‫بعث��ت‪ -‬بع��د از بیمه ایران‪ -‬ضلع جنوبى پارک بعثت‪ -‬خیابان ش��هید تقوى تاریخ حضور‪:‬‬ ‫‪ 1397/9/5‬س��اعت حضور‪ 15:30 :‬در خصوص دعوى به طرفیت ش��ما در وقت مقرر فوق‬ ‫جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید‪.‬‬ ‫‪ 110/74428‬شعبه ‪ 719‬مجتمع شماره شانزده شوراى حل اختالف شهر تهران‬ ‫اگهی حصر وراثت اقای بهروز امیرى به ش��ماره شناس��نامه ‪ 184‬به ش��رح دادخواست‬ ‫تقدیمی به کالس��ه پرونده ‪ 970636/719‬از این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصر وراثت‬ ‫نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهپاره تیمورى اوحقانى به شماره شناسنامه ‪184‬‬ ‫در تاری��خ ‪ 83/11/3‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم‬ ‫منحصر اس��ت به‪ -1 :‬فیروز ارژنگیان ش ش ‪ 102‬ت ت ‪ 1317‬ص اردبیل نس��بت فرزند‬ ‫به�روز راع�ی‪ :‬ایی��ن بزرگداش��ت هفت��ه‬ ‫دف��اع مقدس ب��ا حض��ور مش��اور فرمانده کل‬ ‫س��پاه پاس��دران‪ ،‬نماینده ولی فقیه و امام جمعه‬ ‫اصفهان‪ ،‬معاون اقتصادی اس��تاندار‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬فرماندهان نهادهای‬ ‫نظامی‪ ،‬مدیران س��ازمان های دولتی و بسیاری‬ ‫از خانواده ه��ای ش��هدا‪ ،‬جانب��ازان‪ ،‬ایثارگران و‬ ‫ی��ادگاران دفاع مقدس و مدافعان حرم اس��تان‬ ‫اصفهان در س��الن همایش های بین المللی اتاق‬ ‫بازرگانی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬ایت اهلل س��ید‬ ‫یوس��ف طباطبایی ن��ژاد نماین��ده ولی فقی��ه و‬ ‫امام جمع��ه اصفه��ان در ای��ن ایین با تس��لیت‬ ‫ش��هادت جمعی از مردم در حمله تروریس��تی‬ ‫در اه��واز افزود‪ :‬قران تصری��ح می کند که یاران‬ ‫پیامبر اسالم (ص) در برابر کفار با شدت برخورد‬ ‫می کنن��د ولی در بین خودش��ان مهربان و اهل‬ ‫نماز‪ ،‬رکوع‪ ،‬سجود‪ ،‬دعا و عبادت هستند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬قران به م��ا وعده می دهد که‬ ‫امت پیامبر اس�لام (ص) زود رش��د می کنند‪ ،‬به‬ ‫کس��ی تکی��ه نمی کنند تا کفار را ب��ه عصبانیت‬ ‫وادارند‪ .‬نماین��ده ولی فقیه در اس��تان اصفهان‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬کل تولید برق قب��ل از انقالب ‪۹‬‬ ‫هزار م��گاوات بود ولی اکن��ون ‪ ۵۰‬هزار مگاوات‬ ‫برق تولید می کنیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬کل مش��ترک‬ ‫تلف��ن ثابت قبل از انق�لاب ‪ ۸۵۰‬هزار خط تلفن‬ ‫در سراسر کش��ور بود در حالی که امروز این رقم‬ ‫افزون بر ‪ ۵۰‬میلیون مشترک شده است‪.‬‬ ‫ایت اهلل طباطبایی نژاد به پیشرفت های ایران‬ ‫اس�لامی در حوزه پزشکی اش��اره و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اگر بیم��اران ما در قبل از انقالب ازس��وی‬ ‫پزش��کان هندی و پاکس��تانی درمان می شدند‬ ‫و مجب��ور بودیم ب��رای درمان انه��ا را به خارج‬ ‫اع��زام کنیم‪ ،‬امروز ‪ ۴۰‬هزار پزش��ک متخصص‬ ‫در پزش��کی تربی��ت کرده ای��م و بس��یاری از‬ ‫نیازمندی ه��ا در داخل تولید و تامین می ش��ود‪.‬‬ ‫وی ب��ه پیش��رفت های ایران اس�لامی در حوزه‬ ‫دفاع��ی و نظامی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در دفاع‬ ‫مقدس محتاج گلوله ارپی جی بودیم ولی امروز‬ ‫موشک هایی تولید کرده ایم که با دقت نقطه زنی‬ ‫می کند و توانایی داریم پهپاد امریکایی را پایین‬ ‫کش��یم و بهتر از ان را تولید کنی��م‪ .‬امام جمعه‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬در ‪ ۸‬س��ال دف��اع مقدس تحریم‬ ‫بودیم و عالوه بر ان مش��کالت متعددی داشتیم‬ ‫ولی کسی به ان توجهی نمی کرد و هیچ وحشتی‬ ‫نداش��تیم‪ .‬نماینده ولی فقیه در استان اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬وقتی ترامپ می گوید کش��ورهایی که ما‬ ‫امنیت ش��ان را تامین می کنیم حق ندارند نفت‬ ‫را گران کنند‪ ،‬نشان از ذلت این کشورهاست‪.‬‬ ‫عض��و مجل��س خب��رگان رهب��ری ادام��ه‬ ‫داد‪ :‬مترفی��ن و صاحب��ان زور و زر و نااگاه��ی‬ ‫مس��تضعفان دو عامل شکس��ت در تاریخ است‬ ‫که باید به مردم درباره حقیقت ها اطالع رس��انی‬ ‫کرد‪ .‬وی با اش��اره به فداکاری های ایثارگران در‬ ‫س��ال های دفاع مق��دس‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ایثارگران‬ ‫و ش��هدا اس��طوره های واقعی و عین��ی جامعه‬ ‫هس��تند و با الگوگیری از مسیر انها نباید در برابر‬ ‫دشمن خودباختگی‪ ،‬سس��تی ها و بی توکلی ها‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬درادامه س��ردار مرتضی قربانی‬ ‫مش��اور فرمانده کل سپاه نیز در این ایین گفت‪:‬‬ ‫اگرچ��ه جنگ نظامی به اتمام رس��ید ولی امروز‬ ‫لش��کرهای اقتصادی دشمن علیه ایران اسالمی‬ ‫صف کشیده اند‪.‬‬ ‫متوفی ‪ -2‬داور امیراینانلو ش ش ‪ 41‬ت ت ‪ 1329‬ص اردبیل نسبت فرزند متوفی ‪ -3‬بهروز‬ ‫امیراینالل��و ش ش ‪ 184‬ت ت ‪ 1326‬ص اردبیل نس��بت فرزن��د متوفی ‪ -4‬منیجه امیرى‬ ‫ایناللوى ش��اهبالغى ش ش ‪ 906‬ت ت ‪ 1323‬ص اردبیل نسبت فرزند متوفی ‪ -5‬فاطمه‬ ‫امیرى ایناللو شاهبالغى ش ش ‪ 223‬ت ت ‪ 1338‬ص تهران نسبت فرزند متوفی ‪ -6‬مونس‬ ‫امیرى ایناللو ش��اهبالغى ش ش ‪ 25267‬ص اردبیل نس��بت فرزن��د متوفی ومرحوم ورثه‬ ‫دیگری ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی‪ ،‬درخواس��ت مزبور را به استناد ماده ‪361‬‬ ‫قانون امور حسبی در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از‬ ‫متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال‬ ‫گواهی مربوطه صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 110/74426‬رئیس شعبه ‪ 719‬شورای حل اختالف مجتمع شماره تهران‬ ‫دادنامه تاریخ رس��یدگى ‪ 96/9/11‬ش��ماره پرونده ‪ 960734/719‬مرجع رسیدگی‪ :‬حوزه‬ ‫‪ 719‬شوراى حل اختالف مجتمع ‪ 16‬تهران خواهان سید علیرضا همدانى به طرفیت خوانده‬ ‫هاجر افشار تفرشى زاده مجهول المکان خواسته ممانعت از مالقات فرزند گردشکار‪ :‬خواهان‪/‬‬ ‫دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه ثبت‬ ‫بکالسه فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت فوق العاده‪ /‬مقرر دادگاه بتصدى امضاکنندگان‬ ‫زیر تشکیل است و باتوجه به محتویات پرونده پس از شورو تبادل نظر ختم رسیدگى رااعالم‬ ‫و به ش��رح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید«راى ش��ورا» در خصوص دعوى خواهان سید‬ ‫علیرضا همدانى به طرفیت خوانده هاجر افش��ار تفرش��ى زاده به خواس��ته معافیت از مالقات‬ ‫فرزند باتوجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات خواهان مبنى بر اینکه طبق راى‬ ‫ش��عبه ‪ 257‬دادگاه خانواده اینجانب راى مالقات با فرزند مشترک به نام سید امیرمهدى هر‬ ‫هفته جمعه ساعت ‪ 9‬صبح لغایت ساعت ‪ 18‬همان روز را گرفته که منجر به صدور اجراییه‬ ‫نی��ز گردیده اس��ت اما خوانده از اجراى راى دادگاه امتناع م��ى نماید وقتى که ادرس منزل‬ ‫مسکونى خود معرفى نموده است و هیچ ادرسى از ایشان ندارم لذا به استناد ماده‪ 5-4‬قانون‬ ‫حمای��ت خانواده خوانده محکوم به پرداخت مبل��غ‪ 3/000/000‬ریال در حق صندوق دولت‬ ‫می گردد راى صادره غیابى بوده و ظرف ‪ 20‬روز پس از ابالغ قابل واخواهى و سپس ‪ 20‬روز‬ ‫پس از ان قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى تهران مى باشد‪.‬‬ ‫‪ 110/74423‬حوزه ‪ 719‬شوراى حل اختالف مجتمع ‪ 16‬تهران‬ ‫یادداشت‬ ‫توس��عه صنعتی ی��زد تا چندی پی��ش در صنایعی مانند‬ ‫کاش��ی‪ ،‬فوالد و نساجی چش��مگیر بود اما چندسالی است‬ ‫که حرکت به س��مت صنایع دانش بنیان اغاز شده و شتاب‬ ‫خوبی گرفته اس��ت‪ .‬یزد اگرچه از ابتدای پیدایش‪ ،‬استانی‬ ‫کم اب با اقلیم گرم و خش��ک بود اما در ‪ ۲‬دهه اخیر‪ ،‬صنایع‬ ‫ابخواه بس��یاری از جمله صنایع فوالدی و کاشی و سرامیک‬ ‫در این استان مستقر شدند‪.‬‬ ‫ای��ن صنایع به حدی پیش��رفت داش��ت ک��ه اکنون یزد‬ ‫را قطب تولید کاش��ی و س��رامیک می خوانن��د و ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫تولید کاش��ی و سرامیک کشور در این استان انجام می شود‬ ‫و در زمین��ه صنایع فوالدی نی��ز همین اتفاق افتاده و برخی‬ ‫مسئوالن همچنان در صدد توسعه صنایع فوالدی بوده و ان‬ ‫را افتخاری برای استان یزد می دانند‪ .‬با بروز خشکسالی های‬ ‫پی درپی و خشک شدن منابع ابی شرایط به گونه ای شد که‬ ‫یزد کم اب اکنون به یزد بی اب تبدیل شده و شرایط بحرانی‬ ‫در این استان حاکم است‪،‬به طوری که مردم گاهی برای اب‬ ‫ش��رب نیز با مشکالت جدی مواجه هستند به ویژه هنگامی‬ ‫که خط انتقال اب با مشکل مواجه شود‪.‬‬ ‫برگزاری ایین بزرگداشت‬ ‫هفته دفاع مقدس در‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1440‬‬ ‫اول اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1150‬‬ ‫پیاپی ‪2468‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫صادرات ایران نباشد‬ ‫بحران بنزین و نارضایتی‬ ‫عمومی در هند‬ ‫همزمان با کاهش واردات نفت ایران از س��وی‬ ‫دهلی نو به سبب پیروی این کشور از تهدیدها و‬ ‫تحریم ه��ای دونالد ترامپ‪ ،‬خبرگزاری یورو نیوز‬ ‫از بروز نارضایتی و کمبود بنزین در این کش��ور‬ ‫خب��ر داد‪ .‬کاه��ش واردات نفت ایران از س��وی‬ ‫پاالیش��گاه های هند‪ ،‬همزمان با افزایش هزینه‬ ‫تولی��د بنزی��ن در این کش��ور موج��ب افزایش‬ ‫نارضایت��ی عموم��ی از دولت ش��د‪ .‬جهش نرخ‬ ‫بنزین در هند همزمان با روزهای پایانی تابستان‬ ‫موجب شده بس��یاری از هندی ها به ناچار کولر‬ ‫خودروهای خ��ود را خاموش کنند و انهایی که‬ ‫خودروی دوگانه س��وز دارند‪ ،‬س��اعت ها در صف‬ ‫پمپ های گاز معطل بمانند‪.‬‬ ‫در پی افزایش هزینه تامین نفت خام و کاهش‬ ‫ارزش برابری روپیه‪ ،‬دولت هند از یک ماه پیش‬ ‫اقدام به افزایش نرخ بنزین کرده اس��ت‪ .‬اقدامی‬ ‫ک��ه بارها اعتراض های گروه��ی هندی ها را در‬ ‫یک ماه گذش��ته برانگیخته و در مواردی موجب‬ ‫تعطیلی کس��ب وکارها‪ ،‬اداره های دولتی و حتی‬ ‫مدارس ش��ده اس��ت‪ .‬این اعتراض ها تاکنون با‬ ‫مقاومت دولت در برابر خواست معترضان مبنی‬ ‫ب��ر کاهش نرخ بنزین توام بوده اس��ت‪ .‬همزمان‬ ‫بس��یاری از هندی ها به اس��تفاده از اس��کوتر و‬ ‫دوچرخ��ه روی اورده ان��د و برخ��ی هم اکنون با‬ ‫استفاده نکردن از کولر خودروهای خود در تالش‬ ‫هستند تا یکی دو لیتری در مصرف روزانه بنزین‬ ‫صرفه جوی��ی کنند‪ .‬اقای ناندان که سرپرس��ت‬ ‫ی��ک خانواده ‪ ۵‬نفره هندی اس��ت‪ ،‬می گوید‪ ،‬از‬ ‫زمان��ی که هزینه ماهانه بنزینم از ‪ ۲‬هزار روپیه‬ ‫(‪ ۲۴‬یورو) فراتر رفت‪ ،‬تصمیم گرفتم از اس��کوتر‬ ‫استفاده کنم‪ .‬قیمت بنزین در ایالت های مختلف‬ ‫هندوس��تان و به دلیل ن��رخ گوناگون مالیات بر‬ ‫س��وخت‪ ،‬متفاوت است و باوجود اعمال مالیات‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی دولت مرکزی‪ ،‬بنزین در این کشور‬ ‫ن��رخ یکس��انی ن��دارد‪ .‬به همین دلی��ل‪ ،‬برخی‬ ‫دارن��دگان خودروهای س��نگین و باری مس��یر‬ ‫حرکت خود را براس��اس عبور از ایالت هایی که‬ ‫نرخ بنزین کمتر است‪ ،‬تنظیم کرده اند‪ .‬اقای بورا‬ ‫که راننده کامیون است به خبرنگار رویترز گفته‬ ‫با تغییر مس��یر حرکت خود از طریق استان های‬ ‫م��رزی توانس��ته به ازای مصرف ه��ر ‪ ۱۰۰‬لیتر‬ ‫بنزی��ن‪ ۴۰۰ ،‬روپیه صرفه جویی کند‪ .‬قیمت هر‬ ‫لیتر بنزین در پایتخت این کشور در ماه گذشته‬ ‫می�لادی از ‪ ۸۰‬روپیه (‪ ۰.۹۵‬ی��ورو) فراتر رفته‬ ‫است‪ .‬نرخی که یک سال پیش حدود ‪ ۲۰‬روپیه‬ ‫ارزان تر بوده اس��ت‪ .‬دول��ت هند تاکید دارد نرخ‬ ‫تمام شده بنزین با توجه به افزایش هزینه تامین‬ ‫نفت خام موردنیاز پاالیش��گاه های این کش��ور‬ ‫دلیل اصلی گرانی بنزین در این کشور است و با‬ ‫توجه به این که دریافت مالیات از سوخت یکی از‬ ‫مهم ترین منابع درامدی دولت به شمار می رود‪،‬‬ ‫امکان کاهش نرخ بنزین وجود ندارد‪.‬‬ ‫وزی��ر نف��ت هن��د پیش ت��ر و در ژوئ��ن از‬ ‫پاالیش��گاه های این کش��ور خواس��ته بود برای‬ ‫کاه��ش چش��مگیر یا حتی قط��ع واردات نفت‬ ‫از ای��ران خ��ود را ام��اده کنند‪ .‬هند به واس��طه‬ ‫وج��ود رابط��ه اس��تراتژیک سیاس��ی و نظامی‬ ‫ب��ا ایاالت متح��ده امریکا‪ ،‬ناچار ب��ه همراهی با‬ ‫تحریم های نفتی این کش��ور علیه واردات نفت‬ ‫ایران ش��ده و تاکنون تالش هایش برای دریافت‬ ‫معافی��ت از ای��ن تحریم ه��ا ناکام مانده اس��ت‪.‬‬ ‫هن��د در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ج��اری میالدی‬ ‫واردکنن��ده روزان��ه حدود ‪ ۶۰۰‬هزار بش��که از‬ ‫ص��ادرات ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بش��که ای نفت‬ ‫ایران بوده ولی واردات نفت این کش��ور از ایران‬ ‫ب��رای ماه جاری و ماه اینده میالدی به کمتر از‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون بش��که در هر ماه می رس��د‪ .‬پیش تر‬ ‫رویت��رز با انتش��ار گزارش��ی اورده بود هرچند‬ ‫دهلی ن��و وض��ع تحریم های جدید کاخ س��فید‬ ‫علی��ه تهران را به رس��میت نش��ناخته اما برای‬ ‫حراس��ت از مناس��بت های به مراتب گسترده تر‬ ‫خود با ایاالت متحده این اقدام را در دس��تور کار‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬بدین ترتیب واردات نفت هند‬ ‫از ایران در ماه های س��پتامبر و اکتبر در مقایسه‬ ‫با اوایل س��ال جاری میالدی به نصف می رس��د‪.‬‬ ‫رویت��رز گفته بود که بهره من��دی از معافیت در‬ ‫معامله نفت با ایران با توجه به شرایط اقتصادی‬ ‫نه چندان بسامان هند‪ ،‬به طوری که دستکم این‬ ‫میزان به صفر نرس��د‪ ،‬فرصتی است که دهلی نو‬ ‫نمی تواند از ان چش��م پوش��ی کن��د‪ .‬بنابراین‬ ‫هن��د قص��د دارد با محدود ک��ردن واردات نفت‬ ‫از ای��ران از تحریم های امریکا در امان بماند و از‬ ‫معافیت های مربوط بهره مند شود‪ .‬وزیر خارجه‬ ‫امریکا در دیدار اخیر خود از هند از تخفیف قائل‬ ‫شدن مقطعی برای خریداران هندی نفت ایران‬ ‫دس��تکم ت��ا ‪ ۴‬نوامبر یعنی زم��ان اغاز دور دوم‬ ‫تحریم ه��ا خبر داد‪ .‬وزیر نف��ت هند نیز پیش تر‬ ‫و در ژوئن از پاالیش��گاه های این کشور خواسته‬ ‫بود برای کاهش چشمگیر یا حتی قطع واردات‬ ‫نفت از ایران خود را اماده کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نرخ نفت به ‪ ۱۰۰‬دالر می رسد‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد الرومحی‪،‬‬ ‫وزیر نفت عمان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این‬ ‫ترامپ است که‬ ‫قیمت های نفت‬ ‫را باال برده است‬ ‫درحالی ک��ه سیاس��ت تحری��م نفت��ی ای��ران از‬ ‫چن��د هفته دیگر به طور رس��می به اجرا گذاش��ته‬ ‫می شود‪،‬کارشناسان انرژی پیش بینی می کنند نرخ‬ ‫نفت برای نخس��تین بار از ‪ 4‬س��ال گذشته به باالی‬ ‫‪ ۱۰۰‬دالر در هر بشکه برسد‪.‬‬ ‫ش��رکت های واسطه اصلی احتمال بازگشت نفت‬ ‫خ��ام ‪ ۱۰۰‬دالری را برای نخس��تین بار از ‪4‬س��ال‬ ‫گذش��ته تاکنون می دهند‪ ،‬زیرا ممکن اس��ت نفت‬ ‫ایران ب��ه علت تحریم های ایاالت متحده از دس��ت‬ ‫برود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش بلومبرگ‪،‬موس��س ش��رکت انرژی‬ ‫مرکوری دانیل جاگی نیز گفت نرخ نفت به احتمال‬ ‫زیاد تا ‪۳‬ماه چهارم سال جاری میالدی به ‪ ۱۰۰‬دالر‬ ‫در هر بشکه می رسد‪.‬چون بازار ظرفیت کافی برای‬ ‫جایگزینی بیش از ‪ ۲‬میلیون بشکه در روز صادرات‬ ‫نفت ایران را ندارد‪.‬‬ ‫جاگی در س��خنرانی خ��ود در کنفرانس جهانی‬ ‫نف��ت در س��نگاپور گفت‪ :‬بازار ظرفی��ت الزم برای‬ ‫جبران نبود ‪ ۲‬میلیون بش��که نفت در روز در فصل‬ ‫پایانی س��ال جاری می�لادی را ندارد‪ .‬ب��ه نظر من‬ ‫افزایش نرخ به ‪ ۱۰۰‬دالر در بشکه قابل پیش بینی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وقتی ترامپ در ماه مه بازگش��ت دوباره تحریم ها‬ ‫بر ص��ادرات نفت ایران را اعالم ک��رد‪ ،‬بازار کاهش‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار ت��ا ‪ ۷۰۰‬هزار بش��که در روز را تخمین‬ ‫زده بود‪.‬‬ ‫هرچند‪ ،‬درحال حاضر ای��ن مقدار را ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫بش��که در روز می دانن��د چ��ون به نظر می رس��د‬ ‫ایاالت متحده درباره اقداماتش به طور کامل مطمئن‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��رکت نفتی ترافیگ��ورا نف��ت ‪ ۹۰‬دالری را تا‬ ‫کریس��مس و ‪ ۱۰۰‬دالری را تا اوایل اینده میالدی‬ ‫پیش بینی می کند‪.‬‬ ‫«ترافیگ��ورا» گف��ت‪ :‬ذخای��ر نفت��ی به ط��ور‬ ‫قابل مالحظه ای کمت��ر از ان چیزی خواهد بود که‬ ‫هنگام اعالم تحریم ها انتظار داش��تیم بنابراین نرخ‬ ‫نفت باالتر است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر قطع ذخایر ایران ب��ه علت تحریم های‬ ‫امریکا‪،‬جه��ان با کاهش تولید نفت ونزوئال به خاطر‬ ‫بحران اقتصادی امریکای التین هم روبه رو است‪ .‬با‬ ‫رش��د ذخایر جدید نفتی‪ ،‬نفت خام ایاالت متحده‪،‬‬ ‫نی��ز به علت مش��کالت گلوگاه ها و نی��روی کار به‬ ‫احتمال زیاد متوقف می شود‪.‬‬ ‫موسس��ه سیتی گروپ هم احتمال ‪ ۳‬رقمی شدن‬ ‫نرخ نفت را می دهد‪ .‬تحلیلگر ارش��د این موسس��ه‬ ‫گفت‪« :‬درحالی که سیتی گروپ نرخ نفت خام برنت‬ ‫را ‪ ۸۰‬دالر در فص��ل پایانی س��ال تخمین زده ولی‬ ‫ثباتی وجود ندارد و کمبود ذخایر استراتژیک‪ ،‬نرخ‬ ‫نف��ت خام را به بیش از ‪ ۹۰‬دالر یا حتی ‪ ۱۰۰‬دالر‬ ‫می رساند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر دونالد ترامپ پنج شنبه گذشته در‬ ‫استانه نشست کشورهای عضو اوپک در الجزایر در‬ ‫توییتی نوشت‪ :‬اوپک باید هم اکنون قیمت های نفت‬ ‫را پایین بیاورد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور امریکا در این توییت نوشت‪« :‬ما از‬ ‫کش��ورهای خاورمیانه حمایت می کنیم‪ .‬انها بدون‬ ‫ما م��دت چندانی در امان نخواهند بود و بااین حال‬ ‫همچنان قیمت های نفت را باال و باالتر می برند! ما‬ ‫این را به خاطر خواهیم سپرد‪ .‬اوپک باید قیمت های‬ ‫موسس��ه س��یتی گروپ احتمال ‪ ۳‬رقمی ش��دن نرخ نفت را می دهد‪.‬‬ ‫تحلیلگر ارش��د این موسس��ه گفت‪« :‬درحالی که سیتی گروپ نرخ نفت‬ ‫خام برنت را ‪ ۸۰‬دالر در فصل پایانی س��ال تخمین زده ولی ثباتی وجود‬ ‫ندارد و کمبود ذخایر اس��تراتژیک‪ ،‬نرخ نفت خام را به بیش از ‪ ۹۰‬دالر‬ ‫یا حتی ‪ ۱۰۰‬دالر می رساند‬ ‫نفت را اکنون پایین بیاورد‪».‬‬ ‫همچنی��ن بلومب��رگ گ��زارش داد ک��ه محمد‬ ‫الرومحی‪ ،‬وزی��ر نفت عمان‪ ،‬در واکنش به این ادعا‬ ‫گفت‪ :‬این ترامپ اس��ت ک��ه قیمت های نفت را باال‬ ‫برده است‪.‬‬ ‫محم��د الرومحی گفت‪ :‬توییت ه��ای اخیر ترامپ‬ ‫تاثی��ر بیش��تری در افزایش ن��رخ نفت داش��ته تا‬ ‫تصمیم های��ی ک��ه اوپ��ک در چند دی��دار اخیرش‬ ‫گرفته است‪ .‬من واشنگتن را مسئول باال رفتن نرخ‬ ‫نفت می دانم‪.‬‬ ‫قیمت نفت از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون‬ ‫‪ ۱۸‬درصد رش��د داش��ت و ترامپ می داند اوپک به‬ ‫شکایت های وی گوش می کند‪.‬‬ ‫وی پیش ازاین در ‪ ۲۰‬اوریل و تنها چند س��اعت‬ ‫پس ازاینک��ه خالد الفال��ح‪ ،‬وزی��ر انرژی عربس��تان‬ ‫س��عودی اظهار کرد که ائتالف اوپ��ک و غیر اوپک‬ ‫ب��ه کاهش تولید ادامه خواهن��د داد‪،‬اوپک را هدف‬ ‫حمله قرارداد‪.‬‬ ‫در م��دت یک ماه عربس��تان س��عودی‪ ،‬چرخش‬ ‫‪ ۱۸۰‬درج��ه ای در موض��ع خ��ود داد و اوپ��ک و‬ ‫متحدانش قول دادند یک میلیون بش��که در روز به‬ ‫تولیدشان اضافه کنند‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال بلومب��رگ گ��زارش داد ک��ه‬ ‫بزرگ ترین پاالیش��گاه های هندی هیچ نفتی برای‬ ‫خری��د از ای��ران در نوامب��ر (نیمه ابان) س��فارش‬ ‫نداده اند‪.‬‬ ‫این اقدام بدان معناست که واردکنندگان هندی‬ ‫نمی خواهند به دلیل معامله با ایران از طریق سامانه‬ ‫س��وئیفت‪ ،‬در تحریم های دولت امریکا که از اوایل‬ ‫نوامبر (نیمه ابان) اجرا خواهد ش��د‪،‬گرفتار ش��وند‪.‬‬ ‫درعین ح��ال‪ ،‬گردن نهادن ب��ه تحریم ها‪ ،‬هند را از‬ ‫دسترس��ی به منبع تامین یک هفتم نیاز نفتی خود‬ ‫محروم می کند و این در حالی است که همین حاال‬ ‫هم نرخ س��وخت برای مصرف کنن��دگان هندی به‬ ‫باالترین رقم ها در چند سال گذشته رسیده است‪.‬‬ ‫فدری��کا موگرین��ی‪ ،‬مس��ئول سیاس��ت خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬در روزهای اخیر راه حلی را برای این‬ ‫مشکل پیشنهاد داده است‪.‬‬ ‫وی طرح های��ی را ب��رای ایجاد مکانیس��می ویژه‬ ‫برای ادامه تج��ارت اتحادیه اروپا‪ ،‬چین و روس��یه‬ ‫ب��ا ایران‪ ،‬بدون گرفتار ش��دن در تحریم های ثانویه‬ ‫دولت امریکا اعالم کرده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رده که ای��ن مکانیس��م می تواند‬ ‫کشورهای دیگری را هم در برگیرد‪.‬‬ ‫هن��وز جزئی��ات دقیقی درب��اره نح��وه کار این‬ ‫مکانیس��م اعالم نش��ده‪ ،‬اما ح��دس زدن نحوه کار‬ ‫این مکانیس��م چندان دش��وار نیس��ت‪ .‬نقطه ضعف‬ ‫اصل��ی س��امانه س��وئیفت وابس��تگی ان ب��ه دالر‬ ‫امریکاست‪.‬‬ ‫اگ��ر اروپا‪ ،‬روس��یه ی��ا چین به ج��ای دالر‪ ،‬پول‬ ‫نفت ای��ران را به یورو‪ ،‬روبل یا یوان پرداخت کنند‬ ‫ایران می تواند از این ارزها برای خرید کاال از اروپا‪،‬‬ ‫روس��یه و چین استفاده کند و کل تجارت خارجی‬ ‫خ��ود را دور از دس��ترس تحریم ه��ای امریکا نگه‬ ‫دارد‪ .‬کارشناس��ان مال��ی معتقدند این مکانیس��م‬ ‫درباره هن��د چن��دان کارایی ن��دارد‪ .‬ایجاد چنین‬ ‫مکانیسمی برای تسویه حساب های تجاری نیازمند‬ ‫ان است که تهران نفت خود را به شکل اعتباری به‬ ‫فروش برساند‪.‬‬ ‫درباره کش��ورهایی مانند چین‪ ،‬روسیه و اتحادیه‬ ‫اروپا ک��ه تجارت دوجانبه متوازنی ب��ا ایران دارند‪،‬‬ ‫ای��ران در همان لحظه ای که کاال از این کش��ورها‬ ‫وارد می کند‪ ،‬پول نفت خود را دریافت می کند‪ .‬تنها‬ ‫کاری که الزم اس��ت انجام ش��ود‪ ،‬ایجاد هماهنگی‬ ‫میان واردکنندگان است‪.‬‬ ‫ام��ا درباره هن��د و همچنی��ن کره جنوبی و ژاپن‬ ‫ک��ه درگذش��ته خری��د نف��ت از ای��ران را به صفر‬ ‫رس��انده اند‪ ،‬تهران دارای مازاد تجاری قابل توجهی‬ ‫با این کشورهاس��ت و این می تواند یک حفره سیاه‬ ‫احتمالی در زمینه اس��تفاده از چنین مکانیس��می‬ ‫به شمار اید‪.‬‬ ‫مجموع کس��ری حس��اب این ‪ ۳‬کش��ور با ایران‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬درصد کل مازاد تجاری ‪ ۱۴.۵‬میلیارد‬ ‫دالری ایران اس��ت‪ .‬تبدی��ل تجارت ای��ران با این‬ ‫کش��ورها به یک ارز دیگر بدان معناس��ت که ایران‬ ‫باید نفت خود را به نسیه به این کشورها بفروشد‪.‬‬ ‫البته ممکن اس��ت راه هایی برای رفع این مشکل‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫هند سال هاست که به دنبال توسعه بندر چابهار‬ ‫در ایران اس��ت‪ .‬پروژه های توسعه زیرساختی مانند‬ ‫بن��در چابهار می تواند روش مناس��بی برای اوردن‬ ‫میلیارده��ا دالر پول صادرات نف��ت ایران به داخل‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن می ت��وان از روش های دیگ��ری مانند‬ ‫س��امانه غیررس��می حواله اس��تفاده کرد که ایران‬ ‫در دوره تحریم ه��ای قبل��ی از ان اس��تفاده کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این وضعیت نش��ان می دهد که تحریم های نفتی‬ ‫علیه ایران می تواند به پاش��نه اش��یل مدل توسعه‬ ‫خدمات محور اقتصاد هند تبدیل شود‪.‬‬ ‫اگر شما به واردات نفت از یک کشور موردتحریم‬ ‫وابس��ته هس��تید‪ ،‬باید کاالهایی داش��ته باشید که‬ ‫بتوانید انها را با نفت ان کشور معاوضه کنید‪.‬‬ ‫ادامه تنش های خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا‬ ‫هشدار مرکل به لندن؛ زمان کمی باقی مانده‬ ‫برکسیت س��نگی بود که برخی فعاالن سیاسی بریتانیا در‬ ‫چاه مردم این کش��ور انداختند‪ .‬بااین وجود هنوز برای خارج‬ ‫ش��دن از اتحادیه اروپا بحث وجدل های س��ران اروپا با لندن‬ ‫ادامه دارد‪ .‬نکته جالب انکه رسانه های گروهی بریتانیا گفتند‬ ‫بعد از اعالم نتایج برکسیت‪ ،‬حدود ‪ ۶۰‬درصد از جست وجوها‬ ‫برای عبارت «اتحادیه اروپا چیس��ت؟» بوده است‪ .‬حاال بعد‬ ‫از حدود ‪ ۲‬س��ال هنوز معمای برکسیت و عواقب خروج ان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش یورونیوز انگال مرکل‪ ،‬صدراعظم المان سه شنبه‬ ‫گذش��ته با اشاره به اینکه بریتانیا هنوز موضع خود را درباره‬ ‫روابط این کش��ور با اتحادیه اروپا پ��س از خروج از اتحادیه‬ ‫اروپا به طور روش��ن اعالم نکرده‪ ،‬به لندن هشدار داد که تنها‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۸‬هفته زمان برای دس��تیابی ب��ه هر نوع توافقی درباره‬ ‫برکسیت باقی مانده است‪.‬‬ ‫س��خنان خانم م��رکل پس ازان بیان ش��د که ت��رزا می‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر بریتانیا رد پیش��نهادهایش را از سوی رهبران‬ ‫اتحادیه اروپا در جریان اجالس غیررس��می س��ران اتحادیه‬ ‫اروپا در سارلزبورگ «غیرقابل قبول» توصیف کرد و از ایجاد‬ ‫«بن بست» در مذاکرات دو طرف خبر داد‪.‬‬ ‫خانم م��رکل که در جم��ع صنعتگران الم��ان اعالم کرد‪:‬‬ ‫«م��ا تنها ‪ ۶‬ت��ا ‪ ۷‬هفته فرص��ت ب��رای کار و تصمیم گیری‬ ‫داریم‪ .‬همه چیز بس��تگی به این دارد که بریتانیا درواقع چه‬ ‫می خواه��د و در ای��ن زمینه‬ ‫همه چیز روش��ن نیست‪ ...‬باید‬ ‫این را نیز بگویم که نمی توانیم‬ ‫فعالیت ه��ا در بخش��ی از بازار‬ ‫واحد اروپ��ا را به حالت تعلیق‬ ‫دراوری��م و بخش های دیگر را‬ ‫بپذیریم‪».‬‬ ‫ترزا م��ی در ط��رح خود از‬ ‫ایج��اد یک منطق��ه ازاد برای‬ ‫انج��ام تب��ادالت اقتص��ادی در بخش صنای��ع و محصوالت‬ ‫کش��اورزی س��خن گفته اس��ت و در مقابل حاضر به ایجاد‬ ‫چنین منطقه ای برای تبادل فعالیت ها در بخش های خدمات‬ ‫و نیروی کار نیست‪.‬‬ ‫دول��ت بریتانیا همچنین تاکید کرده ب��ود که برای عملی‬ ‫شدن این پیش��نهاد‪ ،‬نباید مرز فیزیکی بین ایرلند شمالی و‬ ‫جمهوری ایرلند به وجود اید‪.‬‬ ‫لندن و رهبران ‪ ۲۷‬کش��ور اروپایی باید بار دیگر در اکتبر‬ ‫نشس��تی مش��ترک برگزار کرده و درب��اره چگونگی جدایی‬ ‫این کش��ور از اتحادیه اروپا به توافق برسند و در چهارچوب‬ ‫بیانیه ای روابط اینده خود را تنظیم کنند‪.‬‬ ‫خانم مرکل همچنین تاکید کرد که تهیه یک بیانیه بسیار‬ ‫مبهم نیز قابل پذیرش نیست زیرا تنها باعث به تعویق افتادن‬ ‫رون��د حل وفص��ل اختالف ها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن یورونی��وز خب��ر‬ ‫داد وزرای کابین��ه ت��رزا می‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر بریتانیا بر س��ر‬ ‫اج��رای طرح��ی ب��ه تواف��ق‬ ‫رس��یدند تا پس از برکسیت‪،‬‬ ‫تنها مهاج��ران دارای مهارت‬ ‫ب��اال در ای��ن کش��ور پذیرفته‬ ‫شوند و هیچ اولویتی نیز برای نیروی کار اتحادیه اروپا درنظر‬ ‫گرفته نشود‪.‬‬ ‫بناب��ر اعالم رس��انه های این کش��ور‪ ،‬با توجه ب��ه نگرانی ‬ ‫ش��رکت های بریتانیای��ی‪ ،‬ای��ن طرح ب��ه ش��رکت ها اجازه‬ ‫می دهد ت��ا در موارد خاص و به طور محدود نیز مهاجرانی با‬ ‫مهارت های پایین استخدام کنند‪.‬‬ ‫توافق برای جذب نیروی کار ماهر خارجی پس ازان میسر‬ ‫ش��د که مش��اوران دولت بریتانیا در گزارش��ی به شواهدی‬ ‫اش��اره کردند که تاثیر مثبت اس��تفاده از مهاجران با مهارت‬ ‫ب��اال بر میزان بهره وری ش��رکت های بریتانیای��ی را به اثبات‬ ‫می رساند‪.‬‬ ‫اگرچه در طرح دولت تاکید ش��ده است هیچ اولویتی برای‬ ‫جذب نی��روی کار اتحادی��ه اروپا وجود نخواهد داش��ت اما‬ ‫کارشناس��ان بر این باورند که در صورت ایجاد توافقی میان‬ ‫بریتانیا با اتحادیه اروپا در موضوعات تجاری‪ ،‬به احتمال زیاد‬ ‫در این تصمیم تجدیدنظر خواهد شد‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه نزدیک به ‪ ۶‬م��اه تا مهلت تعیین ش��ده برای‬ ‫خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا باقی مانده است‪ ،‬هنوز‬ ‫لندن و بروکسل درباره چگونگی روابط شان پس از برکسیت‬ ‫و چگونگی فعالیت ش��هروندان اتحادیه اروپ��ا در بریتانیا به‬ ‫توافق جامعی دست نیافته اند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت نیروی های کار از کش��ورهای ش��رق اروپا‬ ‫که توس��عه اقتصادی کمتری داش��تند ب��رای یافتن کار به‬ ‫س��ایر کش��ورهای اتحادیه اروپا و ازجمله بریتانی��ا نیز وارد‬ ‫می شدند‪.‬‬ ‫این امر اگرچه قانونی و مجاز بود اما واکنش های متعددی‬ ‫را نیز به همراه داش��ت‪ .‬ازجمله اینکه به س��بب درخواس��ت‬ ‫حقوق پایین کارگر س��اده و بامهارت پایی��ن‪ ،‬باعث بیکاری‬ ‫نیروهای کار در انگلیس می شد‪.‬‬ ‫ام��ا نکته مهم تری که به ش��دت موردانتقاد و اعتراض قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬بحث فرهنگی و اجتماعی بود زیرا نیروی کار مهاجر‬ ‫خ��ود را ملزم به تطبیق فرهنگی و اجتماعی با جامعه مقصد‬ ‫نمی دانس��ت و ای��ن امر باع��ث تعارض های زی��ادی در بین‬ ‫ش��هروندان بریتانیا و نیروی مهاجر ش��ده بود‪ .‬جالب اینکه‬ ‫بخش عمده معترضان نسل دوم مهاجران بودند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬محرم ‪1440‬‬ ‫اول اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1150‬‬ ‫پیاپی ‪2468‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫«چش��م انداز خالی» برن��ده بهترین فیلم در بخش بهترین پیام جش��نواره فیلم‬ ‫‪ Great Message‬هندوس��تان شد‪ .‬س��ومین دوره این جشنواره ‪ ۳۱‬شهریور‬ ‫تا اول مهر در هند برگزار ش��د‪ .‬انیمیش��ن «الفابت» ساخته کیانوش عابدی نیز‬ ‫در ادامه موفقیت های بین المللی خود برنده جایزه بهترین انیمیش��ن از سومین‬ ‫از گرانی بلیت تئاتر تا سالن هایی که با قیمت های گزاف اجاره داده می شود‬ ‫موج گـرانی به صحنه نمایش رسید‬ ‫ای��ن روزها ب��ا وجود ش��رایط اقتصادی کش��ور‪ ،‬برخی‬ ‫گروه ه��ای تئاتری ب��ا تعیین بهای بلی��ت نامتعارف برای‬ ‫اثارشان‪ ،‬تئاتر را از سبد خانواده ها حذف می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬هن��ر تئاتر در کش��ورمان برخالف‬ ‫کشورهای پیشرفته دنیا‪ ،‬جزو هنرهای پرمخاطب به شمار ‬ ‫نمی رود و با تمام مباحثی که تاکنون با هدف فرهنگ سازی‬ ‫برای این هنر انجام ش��ده اس��ت مردم چندان به س��مت‬ ‫تماشاخانه ها و سالن های تئاتر نمی روند و به اصطالح برای‬ ‫تئاتر دست به جیب نمی شوند‪.‬‬ ‫همین چند جمله کافی است تا حساب دست مان بیاید‬ ‫ک��ه اقتصاد تئات��ر در ایران رونقی ن��دارد و نبود مخاطب‬ ‫بر مش��کالت اساس��ی دیگری چون کمبود بودجه‪ ،‬افزوده‬ ‫شده و معضالت اساسی ایجاد می کند‪ .‬حال به همه موارد‬ ‫بیان ش��ده این نکته را هم بیفزایید که در س��ال جاری نرخ‬ ‫بلیت تئاتر شهر به عنوان مهم ترین مرکز تئاتر حرفه ای که‬ ‫زیرنظر وزارت ارشاد اداره می شود‪ ،‬افزایش پیدا کرده است‪،‬‬ ‫افزایش��ی که به طور قطع در اینده به دلیل اینکه تئاترشهر‬ ‫به نوع��ی مجموعه مادر و مرجع به ش��مار می رود به دیگر‬ ‫تماشاخانه های تهران و کشور منتقل می شود‪.‬‬ ‫این روزها تئاتر ایران ش��اهد ش��کل گیری جریانی است‬ ‫ک��ه چرخه تولید و اجرا را به سمت وس��وی تجاری صرف‬ ‫سوق داده است؛ جریانی که نشات گرفته از رشد بی مهابای‬ ‫تولی��د اثار تجاری با حضور بازیگ��ران چهره یا به اصطالح‬ ‫«سلبریتی ها» است‪.‬‬ ‫ت زیادی از حواش��ی مطرح شده درباره احتمال‬ ‫هنوز مد ‬ ‫تعیین بهای بلیت ‪ ۲۵۰‬هزار تومانی برای نمایش موزیکال‬ ‫«بینوایان» حس��ین پارسایی و تکذیب وی‪ ،‬نگذشته است‬ ‫که سایت فروش بلیت‪ ،‬بهای بلیت نمایش «می سی سی پی‬ ‫نشس��ته می می��رد» به کارگردانی همای��ون غنی زاده را تا‬ ‫سقف ‪ ۲۰۰‬هزار تومان تعیین کرده است‪.‬‬ ‫با اعالم س��ایت ایران کنس��رت‪ ،‬بهای بلیت های این اثر‬ ‫نمایش��ی که قرار اس��ت در تاالر وحدت روی صحنه برود‪،‬‬ ‫ب��ه ترتی��ب از بالکن ‪ ۳‬تاالر تا طبق��ه همکف و ردیف های‬ ‫جلو ‪ ۱۹۰ ،۱۸۰ ،۱۲۰ ،۹۰ ،۷۰‬و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان تعیین‬ ‫شده است‪ .‬این در حالی است که نمایش «می سی سی پی‬ ‫نشس��ته می میرد» مهر تا اذر سال ‪ ۹۵‬با بهای بلیت ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪۷۰‬ه��زار تومان در تاالر وح��دت روی صحنه رفته بود که‬ ‫در همان سال هم تعیین این بهای بلیت غیرمتعارف بود‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته نیز نمایش موزیکال «الیور توئیست» به ‬ ‫کارگردانی حس��ین پارس��ایی با بهای بلیت ‪ ۴۰‬تا ‪ ۹۵‬هزار‬ ‫تومان در تاالر وحدت روی صحنه رفت و حتی بحث بازار‬ ‫سیاه بلیت نیز برای این نمایش شکل گرفت‪.‬‬ ‫نکت��ه قابل تامل درب��اره نحوه تعیین به��ای بلیت تئاتر‬ ‫این اس��ت که س��ازکار قانونی و مش��خصی از س��وی اداره‬ ‫کل هنرهای نمایش��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی به‬ ‫عنوان متولی تئاتر وجود ندارد و برخی گروه های نمایشی‬ ‫باتوجه به محاسبه ها و توجیه های خود بهای بلیت را تعیین‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ت��االر وح��دت به عنوان یک��ی از مهم تری��ن مکان های‬ ‫فرهنگ��ی و هنری ایران در س��ال های اخی��ر با روندی که‬ ‫پی��ش رو قرار داده عالوه بر میزبان��ی برنامه های تبلیغاتی‬ ‫فروش خودرو و لوازم ارایشی‪ ،‬تبدیل به مکانی برای اجرای‬ ‫نمایش های تجاری با بهای بلیت باال ش��ده و مدیران این‬ ‫مجموع��ه ک��ه از زیرمجموعه های معاون��ت هنری وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی است نیز از این روند راضی هستند‪.‬‬ ‫اینکه در شرایط سخت اقتصادی موجود‪ ،‬کارگردان های‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگر از یک دس��ت اندرکار تئاتر بپرس��یم که نرخ یک نمایش را چه‬ ‫چیزی تعیین می کند؛ او نمی تواند به شما بگوید چه چیزی در تعیین‬ ‫نرخ بلیت ها تاثیرگذار اس��ت‪ .‬هیچ شورایی برای تعیین نرخ بلیت و‬ ‫هیچ رویکرد یا دس��تورالعملی برای نرخ گذاری در تئاتر ایران وجود‬ ‫ندارد‪ .‬همه چیز تابع تصمیم های شخصی است‬ ‫برخی اثار نمایش��ی مدعی باال بودن هزینه ها و دس��تمزد‬ ‫بازیگران می شوند بحثی است که تنها در قالب یک توجیه‬ ‫باقی می ماند زیرا با شفاف س��ازی میزان هزینه تولید این‬ ‫اثار و فروشی که نصیب شان می شود‪ ،‬می توان به سودی که‬ ‫نصیب کارگردان‪ ،‬س��الن میزبان و همچنین سایت فروش‬ ‫می شود‪ ،‬پی برد‪.‬‬ ‫در ش��رایط س��خت اقتصادی که اقش��ار مختلف جامعه‬ ‫درگیر ان هس��تند و در حال��ی که فعالیت های فرهنگی و‬ ‫هنری می تواند روحیه جامعه را ترمیم کند‪ ،‬تصمیم گیری‬ ‫س��لیقه ای برخی هنرمندان و سالن های تئاتری و از سوی‬ ‫دیگر منفعل بودن مدیریت و متولی تئاتر باعث شده تئاتر‬ ‫تبدی��ل به کاالیی اش��رافی ان هم در یکی از س��خت ترین‬ ‫شرایط مالی جامعه در سال های اخیر شود‪.‬‬ ‫ای��ن رفتار در حالی اتف��اق می افتد که برخی هنرمندان‬ ‫و گروه های موس��یقی برای همراهی هر چه بیشتر با اقشار‬ ‫مختل��ف جامعه تصمیم به پایی��ن اوردن بهای بلیت خود‬ ‫گرفته ان��د و در عرص��ه س��ینما نیز برخی س��ینماداران یا‬ ‫صاحبان فیلم ها تصمیم به پایین اوردن نرخ بلیت های شان‬ ‫دارن��د تا م��ردم ناگزیر به حذف هنر از س��بد خانوار خود‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫اگر از یک دس��ت اندرکار س��ینما بپرسید که چه چیزی‬ ‫یا چه کس��ی می تواند بهای بلیت یک فیلم س��ینمایی را‬ ‫تعیی��ن کند‪ ،‬بدون هیچ مقدمه ای از یک ش��ورای نمایش‬ ‫نام می برد که هر س��ال تش��کیل می شود تا نرخ بلیت های‬ ‫س��ینما را براس��اس کیفیت و اهمیت س��الن ها در جذب‬ ‫مخاطب مشخص کنند‪ .‬این شورا متشکل از سینماداران‪،‬‬ ‫پخش کنندگان‪ ،‬تهیه کنندگان و نمایندگان خانه س��ینما‬ ‫اس��ت و نتیجه نهایی محصول‪ ،‬تصمیم های جمعی اس��ت‬ ‫که در یک انتخابات ازاد ازسوی جامعه سینمایی برگزیده‬ ‫ش��دند‪ .‬حال اگر از یک دست اندرکار تئاتر بپرسیم که نرخ‬ ‫ی��ک نمایش را چه چی��زی تعیین می کند؛ او نمی تواند به‬ ‫ش��ما بگوید چه چیزی در تعیین ن��رخ بلیت ها تاثیرگذار‬ ‫است‪ .‬هیچ شورایی برای تعیین نرخ بلیت و هیچ رویکرد یا‬ ‫دس��تورالعملی برای نرخ گذاری در تئاتر ایران وجود ندارد‪.‬‬ ‫همه چیز تابع تصمیم های شخصی است‪.‬‬ ‫هادی مرزبان‪ ،‬کارگردان باسابقه تئاتر با اشاره به گرانی‬ ‫بلیت های تئاتر می گوید‪ :‬نرخ بلیت تئاتر در همه کشورهای‬ ‫دنیا گران تر از ایران بوده اما در این کش��ورها تئاتر جزئی‬ ‫از زندگی مردم ش��ده اس��ت و بلیت هر قیمتی هم باش��د‬ ‫احساس نیاز کرده و ان را خریداری می کنند‪.‬‬ ‫او ادام��ه می ده��د‪ :‬ام��ا در ای��ران هنوز به ای��ن مرحله‬ ‫نرس��یده ایم و باید نرخ بلیت تئاترها به گونه ای باش��د که‬ ‫افراد طبقه متوس��ط جامعه به راحتی بتوانند به تماش��ای‬ ‫انه��ا برون��د‪ .‬مگر نهایت درامد یک کارمند چقدر اس��ت؟‬ ‫در خوشبینانه ترین حالت‪،‬ممکن است حدود یک میلیون‬ ‫تومان حقوق بگیرد که باید بتواند نیازهای اولیه زندگی اش‬ ‫را تامی��ن کرده و توان خرید بلیت برای خود و خانواده اش‬ ‫را داش��ته باش��د‪ .‬اگر نرخ بلیت تئاتر باال برود طبیعی است‬ ‫همان عده ای هم که پیش از این به تماشای تئاتر می امدند‬ ‫کمتر خواهند شد‪.‬‬ ‫مرزبان می گوید‪ :‬اینجاس��ت که دولت باید به یاری تئاتر‬ ‫بیای��د‪ .‬اگر اعتقاد بر این اس��ت که نی��از به تئاتر در جامعه‬ ‫احساس می شود و به باال بردن سطح فرهنگ جامعه کمک‬ ‫می کند باید یارانه ها باال برود و نرخ تئاتر گران نشود‪.‬‬ ‫او در پای��ان تاکی��د می کند‪ :‬حواس تان باش��د که گفتم‬ ‫تئاتر نه تئاتری ها! چون اهالی تئاتر س��ال های س��ال است‬ ‫که بیچاره عشق خود هستند و انگار مجبورند تا اخر عمر‬ ‫نان عشق بخورند!‬ ‫اگرچه تئاتر هنر گرانی به شمار می اید و نرخ بلیت های‬ ‫س��ینما در تمامی دنیا‪ ،‬نمی تواند رقیب تئاتر ش��ود؛ اما با‬ ‫نگاهی ب��ه وضعیت قیمت ها می ت��وان فهمید نرخ گذاری‬ ‫بلیت در ایران با بلبش��و همراه اس��ت‪ .‬بستگی دارد زور چه‬ ‫کسی بر دیگری بچربد‪.‬‬ ‫لیلی مقیمی‪،‬تهیه کننده تئاتر با اش��اره به شرایط سخت‬ ‫اقتصادی حاکم بر هنر نمایش به‬ ‫گفت‪ :‬فروش یک‬ ‫اثر نمایش��ی به بس��یاری از عوامل بستگی دارد که حضور‬ ‫سلبریتی ها شاید بخشی از ان باشد؛ نه همه ان‪ .‬بخش مهم‬ ‫دیگر شرایط و قدرت اقتصادی جامعه است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫تماشای یک نمایش برای ‪ ۲‬نفر بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار تومان در‬ ‫یک ش��ب هزینه دربرخواهد داشت‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫بس��یاری از مردم در شرایط سخت اقتصادی امکان هزینه‬ ‫کردن برای نمایش را ندارند‪.‬‬ ‫تهیه کننده نمایش «ضیافت ش��بانه ای برای ش��بنم» با‬ ‫انتقاد از ش��یوه تبلیغات و فعالیت روابط عمومی در عرصه‬ ‫نمای��ش گف��ت‪ :‬در این زمینه متاس��فانه با کاس��تی های‬ ‫بس��یاری روبه رو هستیم‪ .‬وقتی با یک مدیر روابط عمومی‬ ‫برای پوش��ش خبری و تبلیغاتی نمایش صحبت می کنیم‬ ‫در ابتدا هزینه های بس��یاری را به عنوان دس��تمزد طلب‬ ‫می کن��د اما درنهایت خروجی کار نامطلوب اس��ت و هیچ‬ ‫کمکی به فروش و رشد مخاطب اثر نمی کند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که مدیر روابط عمومی تهیه متریال‪ ،‬س��اخت تیزر‪،‬‬ ‫تهیه خبر و گزارش را بر دوش تهیه کننده می گذارد و هیچ‬ ‫تعه��دی در برابر اثری که مس��ئولیت ان را به عهده گرفته‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال دول��ت در مق��ام ی��ک تصمیم گیرنده یا‬ ‫سیاس��ت گذار در س��ال های اخی��ر نق��ش چندان��ی در‬ ‫نرخ گذاری س��الن ها نداشته اس��ت‪ .‬اگرچه گاهی مدیران‬ ‫تئاتری از اتخاذ یک سیستم ارزش گذاری سخن می گویند‬ ‫ک��ه یک وج��ه ان تعیین نرخ بلیت اس��ت؛ اما این مهم تا‬ ‫این لحظه محقق نش��ده اس��ت‪ .‬نتیجه ان ش��ده است که‬ ‫س��الن های تئاتر همانن��د پروازهای چارتری با قیمت های‬ ‫شناور عرضه می شود‪.‬‬ ‫خوانندگان ایرانی در اروپا و کانادا می خوانند‬ ‫تع��دادی از گروه ها و خوانندگان موس��یقی کش��ورمان در‬ ‫ایامی که کنسرتی در کش��ور برگزار نمی شود‪ ،‬برنامه هایی را‬ ‫برای اجرای زنده در اروپا و کانادا تدارک دیده اند‪.‬‬ ‫گروه موسیقی «شمس» به سرپرستی کیخسرو پورناظری‬ ‫و خوانندگی همایون ش��جریان سوم مهر سال جاری در قالب‬ ‫جشنواره بین المللی موس��یقی عرفانی قونیه کنسرت هایی را‬ ‫برگ��زار کرد ک��ه در این اجراهای زنده س��هراب پورناظری و‬ ‫تهمورس پورناظری گروه اصلی نوازندگان را تشکیل می دادند‪.‬‬ ‫ش��هرام ناظری و حافظ ناظری نی��ز از روزهای پایانی مهر‬ ‫تور کنس��رت کانادا را اغاز می کنند‪ .‬ای��ن اجراهای زنده ‪۲۱‬‬ ‫مه��ر در اُتاوا‪ ۲۲ ،‬مهر در مونترال‪ ۲۹ ،‬مهر در تورنتو‪ ۵ ،‬ابان‬ ‫در کالگری و ‪ ۶‬ابان در ونکوور میزبان عالقه مندان موس��یقی‬ ‫ایرانی است‪.‬‬ ‫علی قمصری نوازنده و اهنگساز موسیقی ایرانی با همراهی‬ ‫سارا رس��ول زاده و حامد ش��فیع خواه نیز با دعوت تئاتر ملی‬ ‫س��وئد و همکاری جش��نواره موس��یقی جهانی «شیس��تا» و‬ ‫انجمن فرهنگی س��وئد‪ ،‬پروژه «ش��ط رنج» را به کارگردانی‬ ‫س��هیال گلستانی ‪ 6‬ابان در سالن موزیکالیکای استکهلم روی‬ ‫صحنه می برد‪.‬‬ ‫این اهنگساز با همراهی محمدرضا مرتضوی ابان در سالن‬ ‫فیالرمونی کلن نیز روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫محس��ن یگانه خواننده موس��یقی پاپ هم روزهای ‪ 7‬مهر‬ ‫در دوس��لدورف المان‪ 10 ،‬مهر در اش��توتگارت‪ ۲۱ ،‬مهر در‬ ‫بروکس��ل بلژی��ک و ‪ ۲۴‬مه��ر در وین اتریش کنس��رت های‬ ‫اروپایی خود را اجرا می کند‪.‬‬ ‫گروه ه��ای «ماکان بند» و «پازل بند» نیز روزهای ‪ ۲۱‬و ‪۲۸‬‬ ‫مهر کنسرت مش��ترکی را در شهرهای تورنتو و ونکوور برای‬ ‫طرفداران خود برگزار می کنند‪ .‬بهنام بانی دیگر خواننده پاپ‬ ‫هم روزهای ‪ 7‬و ‪ 8‬مهر مجموعه کنسرت هایی را در شهرهای‬ ‫منچستر و لندن برگزار می کند‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل‬ ‫درباره نحوه‬ ‫تعیین بهای‬ ‫بلیت تئاتر‬ ‫این است که‬ ‫سازکار قانونی‬ ‫و مشخصی از‬ ‫سوی اداره‬ ‫کل هنرهای‬ ‫نمایشی وزارت‬ ‫فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی‬ ‫به عنوان‬ ‫متولی تئاتر‬ ‫وجود ندارد و‬ ‫برخی گروه های‬ ‫نمایشی باتوجه‬ ‫به محاسبه ها و‬ ‫توجیه های خود‬ ‫بهای بلیت را‬ ‫تعیین می کنند‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۷‬جایزه‬ ‫بین المللی‬ ‫برای‬ ‫انیمیشن های‬ ‫ایرانی‬ ‫انیمیش��ن های ایران در تازه ترین حضور بین المللی خود جایزه های متعددی‬ ‫را از جش��نواره های مختلف جهانی کسب کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ۵ ،‬انیمیشن‬ ‫ایران��ی در جدیدترین حضور خ��ود در رویدادهای مختلف جهانی موفقیت های‬ ‫بس��یاری به دست اوردند‪ .‬در نخستین خبر از موفقیت انیمیشن ایران‪ ،‬انیمیشن‬ ‫کوتاه «دخترک ات اش��غالی» به کارگردانی ش�لاله خیری و محمد زارع برنده‬ ‫جایزه بهترین انیمیش��ن از جش��نواره ایتالیا شد‪ .‬س��ال جاری دومین دوره این‬ ‫جش��نواره از ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۵‬شهریور در ش��هر میالن ایتالیا برگزار شد‪ .‬دیگر موفقیت‬ ‫این روزهای س��ینمای ایران نیز به انیمیشن کوتاه «تماشاچی» اختصاص دارد‪.‬‬ ‫این انیمیش��ن ساخته ش��یدا کاش��ی برنده جایزه بهترین انیمیشن از جشنواره‬ ‫فیلم «رنگ پور» بنگالدش ش��د‪ .‬این جش��نواره جهانی با رویکرد س��ینماگران‬ ‫جوان از ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬مهر برگزار ش��د‪ .‬همچنین انیمیش��ن کوتاه «چش��م انداز خالی»‬ ‫س��اخته علی زارع قنات نویی برنده بهترین انیمیش��ن جش��نواره فیلم ‪BEST‬‬ ‫‪ SHORT FEST‬کان��ادا و ‪ Great Message‬هن��د ش��د‪ .‬این جش��نواره‬ ‫‪ ۳۰‬ش��هریور تا ‪۱‬مهر در ش��هر اُنتاریو کانادا برگزار ش��د‪ .‬همچنین انیمیش��ن‬ ‫جشنواره فیلم «ریوولشن می» در امریکا شد‪ .‬این جشنواره از ‪ ۳۰‬شهریور تا اول‬ ‫مهر در نیویورک برگزار ش��د‪ .‬دیگر جایزه انیمیش��ن ایران را «بدو رستم بدو» به‬ ‫کارگردانی حس��ین مالیمی کس��ب کرد‪ .‬این انیمیشن در تازه ترین حضور خود‬ ‫در ‪ ۲‬جش��نواره موفق به دریافت ‪ ۲‬جایزه از کش��ورهای هند و انگلیس شد‪ .‬این‬ ‫انیمیشن توانست جایزه بهترین انیمیش��ن را از جشنواره ‪Great Message‬‬ ‫‪ International Film Festival‬دریافت کند‪ .‬این جش��نواره ‪ ۳۱‬شهریور‬ ‫تا ‪ 1‬مهر برگزار ش��ده و برندگان ان به تازگی اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین «بدو‬ ‫رس��تم بدو» موفق به دریافت جایزه از جشنواره انیمیشن های کوتاه در انگلیس‬ ‫ش��د‪« .‬بدو رستم بدو» به مدت ‪ ۱۱‬دقیقه در استودیو برفک و با تکنیک ‪ ۲‬بعدی‬ ‫دیجیتال «سل» ساخته شده است‪.‬‬ ‫این فیلم برداش��تی طنز و ازاد از تراژدی رس��تم و سهراب است‪ .‬رستم پهلوان‬ ‫مل��ی ایران زمین باید به اینده س��فر کند و به تهران ام��روز بیاید تا انچه را که بر‬ ‫سر فرزندش س��هراب اورده‪ ،‬جبران کند‪ .‬در شهر تهران وی نمی داند راه قانونی‬ ‫را برای رسیدن به هدف مشروع خود انتخاب کند یا راه غیرقانونی را برگزیند‪.‬‬ ‫استراتژی‬ ‫عبور صنعت‬ ‫چاپ از بحران‬ ‫سعید کالری‬ ‫مدیر چاپخانه‬ ‫با ش��روع سال ‪ ۹۷‬در عرصه های اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاس��ی و حتی بین المللی شاهد اتفاق های‬ ‫گوناگون��ی بودی��م ک��ه فرات��ر از انتظ��ار و‬ ‫پیش بینی ه��ا ب��ود‪ .‬خ��روج امری��کا از برجام‬ ‫و وض��ع دوب��اره تحریم ها حتی س��خت تر از‬ ‫گذش��ته باعث شد اقتصاد کشور دچار بحران‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به دنبال ان سیاس��ت گذاری های نادرست‬ ‫دولتمردان در مواجه ش��دن با تحریم ها منجر‬ ‫به تشدید رکود‪ ،‬اشفتگی اقتصادی و در نتیجه‬ ‫کاهش ارزش پول ملی شد‪.‬‬ ‫ظرفیت ه��ای موج��ود در کش��ور باع��ث‬ ‫خواهد ش��د از ای��ن مرحله بحران��ی هم دیر‬ ‫ی��ا زود عبور کنیم ولی نکته مهم این اس��ت‬ ‫که به نظر می رس��د بی تدبی��ری و بی توجهی‬ ‫دس��ت اندرکاران به وضعیت تولید در کشور‪،‬‬ ‫بیش��تر از تحریم ها و ایجاد چنین ش��رایطی‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫بی توجه��ی ب��ه تولی��د باعث ش��د صنایع‬ ‫مختلف از جمله صنعت چاپ دچار مشکالتی‬ ‫ازجمل��ه رکود‪ ،‬بیکاری‪ ،‬تامی��ن مواداولیه و‪...‬‬ ‫شود که در تمام صنایع و تولیدی ها به شکل‬ ‫یکسان رخ داده است؛ به طوری که باعث شده‬ ‫تعداد قابل توجهی از همکاران عطای فعالیت‬ ‫در این فراصنعت را به لقایش ببخشند‪.‬‬ ‫هنوز هم در این وضعیت همکارانی هستند‬ ‫ک��ه با عش��ق و تم��ام وجود در پ��ی حفظ و‬ ‫روشن نگه داش��تن چراغ چاپخانه های خود از‬ ‫هیچ تالشی فروگذاری نمی کنند و با امید به‬ ‫اینده در پی حل مشکالت هستند‪.‬‬ ‫در این میان بخش خصوصی محدودیت های‬ ‫خاص خود را دارد اما در شرایط محدود باید‬ ‫با خالقیت و ابتکار ب��ه دنبال خلق فرصت ها‬ ‫بود و باید دست اندرکاران این حوزه با تکیه بر‬ ‫خالقیت از این مرحله عبور کنند‪.‬‬ ‫ب��رای همین از دو بعد می توان به مس��ئله‬ ‫ن��گاه ک��رد‪ .‬بع��د نخس��ت مدیری��ت داخلی‬ ‫چاپخانه اس��ت که بیش��تر مدیران ب��ا اتخاذ‬ ‫تدابی��ری از جمل��ه‪ ،‬تعدی��ل نیرو ی��ا فروش‬ ‫بخشی از ماش��ین االت غیرضروری همچنین‬ ‫کاهش هزینه ّها س��عی در ادامه مس��یر دارند‬ ‫و بع��د دوم اتحادیه ه��ا و تش��کل های صنفی‬ ‫هستند که در پی این اشفتگی ها دچار انفعال‬ ‫و سکون می شوند‪ ،‬در حالی که در این شرایط‬ ‫تش��کل ها باید نقش پررنگ ت��ری ایفا کرده و‬ ‫مطالبات صنفی را با جدیت بیشتری پیگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ام��وزش مدیران ب��رای مدیری��ت بهینه و‬ ‫بهت��ر در ش��رایط بحرانی ازس��وی اس��تادان‬ ‫دانشگاه های مدیریت یکی از این استراتژی ها‬ ‫اس��ت ک��ه می توان��د در قالب عقد ق��رارداد‬ ‫همکاری میان دانشگاه و اتحادیه انجام شود‪.‬‬ ‫ازسوی دیگر تکیه بر بازار صادراتی صنعت‬ ‫چ��اپ ب��ا توجه به تغیی��ر ش��رایط انجام کار‬ ‫چاپی به نس��بت قیمت ه��ای منطقه در ایران‬ ‫به صرفه ت��ر بوده ک��ه می توان ب��ا ایجاد«تیم‬ ‫تحقیق و بازاریابی» در سطح کالن یا اموزش‬ ‫انها به ورود هم��کاران به بازارهای منطقه ای‬ ‫کمک کرد‪.‬‬ ‫تقوی��ت نهادهایی مانند تعاونی های صنفی‬ ‫ب��رای تامی��ن مواداولیه و ملزوم��ات از دیگر‬ ‫راهکارهای پیش��نهادی در این زمینه اس��ت‪ .‬‬ ‫اعتبار ای��ن بنگاه ه��ای اقتصادی ب��ا جایگاه‬ ‫حقوقی کمک شایانی به صنعت چاپ خواهد‬ ‫کرد و معتقدم که با تکیه بر توان تعاونی های‬ ‫صنف��ی می توان نیاز اهال��ی چاپ را به خوبی‬ ‫تامین کرد‪.‬‬ ‫اس��تفاده مش��ورتی از تخص��ص و‬ ‫تجربه های کارشناس��ان و خبرگان فراصنعت‬ ‫چ��اپ در قال��ب ی��ک گ��روه ب��رای تعیین‬ ‫سیاست گذاری های کالن صنفی دیگر راهکار‬ ‫ب��رای عب��ور از مش��کالت این حوزه اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین ساماندهی بازار با تعیین تعرفه ها با‬ ‫نرخ های ش��ناور و متناس��ب با شرایط تورمی‬ ‫و کنت��رل و نظ��ارت ب��ر اجرای دقی��ق ان با‬ ‫اس��تفاده از ابزارهای قانون��ی هم می تواند در‬ ‫این وضعیت چاره س��از باش��د‪.‬با این مواردی‬ ‫که عنوان ش��د می توان امیدوار بود مسئوالن‬ ‫صنفی با وحدت رویه‪ ،‬اهتمام ویژه ای به خرج‬ ‫داده و با تعیین استراتژی هدف و تبیین نقشه‬ ‫راه به هدایت صنعت چ��اپ برای گذر از این‬ ‫بحران اقدام کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪ 21 - 1397‬محرم ‪ - 1440‬اول اکتبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1150‬پیاپی ‪2468‬‬ ‫پیشکسوت صنعت چاپ کشور‬ ‫درگذشت‬ ‫صنعت چاپ‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫هوش��نگ نوروزی‪ ،‬پیشکسوت صنعت‬ ‫چاپ کش��ور عصر جمع��ه‪ 6 ،‬مهر در ‪۸۷‬‬ ‫سالگی دار فانی را وداع گفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا‪ ،‬مهناز نوروزی با تایید‬ ‫خبر درگذشت زنده یاد هوشنگ نوروزی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پدرم متولد سال ‪ ۱۳۱۰‬در تهران‬ ‫بود‪ .‬او از ‪۱۴‬س��الگی فعالیت در چاپخانه‬ ‫روزنام��ه اطالع��ات را اغاز ک��رد و تا س��ال ‪ ۱۳۲۸‬در این چاپخانه‬ ‫مشغول کار بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پدرم در س��ال ‪ ۱۳۳۰‬به چاپخانه س��پهر در خیابان‬ ‫ناصرخسرو رفت و بعد از مدت کوتاهی مدیر این مجموعه شد و تا‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۸‬در این مجموعه فعالیت می کرد تا اینکه بازنشسته شد‪.‬‬ ‫ن��وروزی با اش��اره به دیگ��ر اقدامات زنده یاد هوش��نگ نوروزی‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬پدرم با انکه بازنشس��ته ش��ده بود‪ ،‬به عنوان مشاور در‬ ‫چاپخانه فرهنگ و نش��ر اس�لامی‪ ،‬همچنین به عن��وان مدیر فنی‬ ‫چاپخانه وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و مشاور چاپخانه سازمان‬ ‫برنامه و بودجه فعالیت می کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته ایش��ان از ‪ 4‬سال پیش به دلیل کهولت سن‬ ‫و بیماری دیگر کار نمی کرد و بیش��تر در خانه بود تا اینکه جمعه‪،‬‬ ‫‪ ۶‬مهر پس از سال ها مبارزه با بیماری سرطان معده درگذشت‪.‬‬ ‫ایین تش��ییع پیکر زنده یاد هوش��نگ نوروزی روز گذشته برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫یادداشت‬ ‫هیچ روز خوبی خودش نمی اید؟!‬ ‫محس�ن جالل پور‪ ،‬فعال اقتصادی‪ :‬تابستان نمی دانم‬ ‫چه س��الی اما نوجوان بودم و هوا هم گرم بود‪ .‬از پدرم‬ ‫اج��ازه گرفت��م که به بازار بروم و فالوده بخورم‪ .‬هنوز دو‬ ‫قاشق نخورده بودم که صدای همهمه ای از بازار شنیدم‪.‬‬ ‫با کنجکاوی بیرون امدم و دیدم جمعیت زیادی پشت‬ ‫سر هم حرکت می کنند و به طرفداری از «ملک منصور‬ ‫اس��فندیاری» شعار می دهند‪ .‬بازار را قبضه کرده بودند‬ ‫و بازاری��ان را مبهوت‪ .‬من هم از خیر فالوده گذش��تم و‬ ‫دنب��ال جمعیت راه افتادم‪ .‬ملک منصور اس��فندیاری و‬ ‫پدرش محمدجواد محتشم الممالک جزو رجال سیاسی‬ ‫به شمار می رفتند و در کرمان طرفداران زیادی داشتند‪.‬‬ ‫ب��ه گمان��م اس��فندیاری ‪ 3‬ی��ا ‪ 4‬دوره نماینده مجلس‬ ‫ش��ورای ملی ش��د‪ .‬در ان هوای گرم ت��ا «تکیه میدان‬ ‫قلعه» در انتهای بازار کرمان پیش رفتیم‪ .‬اس��فندیاری‬ ‫پش��ت بلندگوی تکیه قرار گرفت‪ .‬ابتدا کلی به ش��اه و‬ ‫خاندان پهلوی درود فرس��تاد و پس از ان برنامه هایش‬ ‫(وعده هایش) را اعالم کرد‪ .‬قول داد خیابان های ش��هر‬ ‫را اباد‪ ،‬بازار را پررونق و کرمان را ش��هر زیبایی ها کند‪.‬‬ ‫ق��ول داد هیچ فقی��ری در کرمان نباش��د و برای همه‬ ‫کس��ب وکار ایجاد کند‪ .‬من پای صحبت هایش شهری‬ ‫را مجس��م کردم با رودخانه ای پراب‪ ،‬پر از زمین بازی‬ ‫با کلی مغازه شکالت فروش��ی‪ .‬ان روز به مردم ش��ربت‬ ‫دادن��د و پس از ان‪ ،‬همه به خانه ها و حجره های ش��ان‬ ‫برگش��تند‪ .‬بعد از این بساط جذاب و قشنگ ارزو کردم‬ ‫زودتر بزرگ ش��وم تا بتوانم به اس��فندیاری رای بدهم‬ ‫تا او بتواند ش��هرم را زیبا کند‪ .‬پس��ر محتشم الممالک‬ ‫ان س��ال موفق ش��د به مجلس راه پیدا کند و من که‬ ‫یک��ی از طرفدارانش بودم‪ ،‬به هیچ کس اجازه نمی دادم‬ ‫علی��ه اش صحبت کند‪ .‬مطمئن ب��ودم او می تواند برای‬ ‫همکالس��ی های فقیرم نان و لباس مناسب تهیه کند‪،‬‬ ‫اطمینان داش��تم می تواند چاله های خیابان س��عدی را‬ ‫پر کند و افت باغ های مان را از بین ببرد‪ .‬ش��اید باورتان‬ ‫نش��ود اما از روزی که گفتند پس��ر محتش��م الممالک‬ ‫دوباره به مجلس ش��ورای ملی راه یافته‪ ،‬هر روز مس��یر‬ ‫کوچ��ه و خیاب��ان را ب��ه امید تغییر ق��دم زدم‪ .‬به در و‬ ‫دیوار نگاه کردم و خیابان به خیابان گش��تم‪ ،‬چند سال‬ ‫گذش��ت اما هیچ اتفاقی نیفتاد؛ نه چاله ای را پر کردند‪،‬‬ ‫نه باغی سبزتر شد و نه فقیری به درامد رسید‪ .‬کرمان‬ ‫هم��ان کرمان قدیم بود‪ .‬از ان روزها همواره پرسش��ی‬ ‫در گوش��ه ذهنم نقش بسته که هیچ گاه پاسخ درستی‬ ‫برایش نیافته ام؛ چرا انتخابات در کش��ور ما نتوانسته به‬ ‫روند توس��عه کمک کند؟ امروز که جامعه را سرخورده‬ ‫از سیاس��ت و ناامید از اصالح می بینم بیشتر از گذشته‬ ‫به اسفندیاری های زمانه خود فکر می کنم‪ .‬هنوز پاسخ‬ ‫ان پرس��ش را نیافته ام اما انچه همیشه نگرانم می کند‪،‬‬ ‫این است که اگاهی بخش بسیار بزرگی از جامعه ما در‬ ‫‪ 5‬دهه گذشته تغییر فاحشی نکرده است‪ .‬وقتی ما تغییر‬ ‫نکنیم‪ ،‬اس��فندیاری ها هم خواهند بود‪ .‬در ماجرای من‬ ‫و اس��فندیاری‪ ،‬دو نکته مهم است؛ یکی اینکه تصورات‬ ‫شکل گرفته در ذهن من حتی فراتر از شعارهای او بود‬ ‫و من خیلی جلوتر از وعده های او به دنبال شهر ارزوهای‬ ‫خودم بودم و دیگر اینکه اس��فندیاری هم نتوانس��ت یا‬ ‫نخواس��ت یا نگذاش��تند که به هیچ ی��ک از وعده هایی‬ ‫ک��ه داده بود عم��ل کند‪ .‬نه تنها او‪ ،‬که ‪ ۱۰‬نماینده پس‬ ‫از او هم نتوانس��تند‪ .‬کاش می ش��د انتظارهای خود را‬ ‫به درستی ش��کل می دادیم‪ .‬بر اگاهی خود می افزودیم‬ ‫و حافظ��ه بلندمدت خود را تقویت می کردیم‪ .‬ان وقت‬ ‫م��ا فالوده خودمان را می خوردیم و اس��فندیاری ها هم‬ ‫با زور ش��ربت و وعده های دروغین وارد بازی سیاس��ت‬ ‫نمی شدند‪.‬‬ ‫خال سواد رسانه ای فعاالن رسانه‬ ‫ی��ک پژوهش��گر ارتباطی و تصویری پیش��نهاد داد دفت��ر مطالعات و‬ ‫برنامه ریزی رسانه ها به عنوان یکی از متولیان‪ ،‬به بحث سوادهای مرتبط‬ ‫با رسانه ورود کند و موجبات افزایش سواد رسانه ای فعاالن حوزه رسانه‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫ل حاضر سوادهای‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مریم سلیمی با بیان اینکه در حا ‬ ‫مرتبط با حوزه رس��انه را می توان شامل سواد رس��انه ای‪ ،‬سواد داده ای‪،‬‬ ‫س��واد بصری‪ ،‬سواد عددی‪ ،‬سواد اماری‪ ،‬س��واد اطالعاتی‪ ،‬سواد خبری‪،‬‬ ‫س��واد تبلیغاتی‪ ،‬س��واد فناوریکی‪ ،‬رایانه ای و دیجیتالی‪ ،‬سواد ارتباطی‪،‬‬ ‫سواد نقد و سواد هنری دانست‪ ،‬گفت‪ :‬باید موجبات افزایش این سوادها‬ ‫در خبرنگاران و فعاالن حوزه رسانه فراهم شود‪.‬‬ ‫این عضو ش��ورای سیاست گذاری و تالیف کتاب تفکر و سواد رسانه ای‬ ‫ام��وزش و پ��رورش گف��ت‪ :‬ورود دفتر مطالع��ات و برنامه ریزی رس��انه‬ ‫(به عنوان یکی از متولیان) به حوزه س��وادهای مرتبط با رس��انه می تواند‬ ‫خال اموزش های الزم س��واد رس��انه ای به فعاالن حوزه رسانه را پوشش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫حرفه ای در حوزه های خبری و رسانه ای بدون داشتن انواع سواد درعمل‬ ‫غیرممکن است‪ .‬سلیمی گفت‪ :‬هر میزان که سوادهای مرتبط با رسانه در‬ ‫خبرنگاران و‪ ...‬باالتر برود‪ ،‬رسانه ها از انواع اسیب ها و هجمه های خبری و‬ ‫اطالعاتی در امان خواهند بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در کنار برگزاری دوره های ازاد و نیز ویژه دریافت کنندگان‬ ‫کارت خبرنگاری‪ ،‬اخذکنندگان مجوزهای مطبوعاتی و‪ ،...‬دادن امتیاز در‬ ‫رتبه بندی رس��انه ها به سوادهای مرتبط با رس��انه ها می تواند گرایش به‬ ‫کسب و افزایش این سوادها را در رسانه ها افزایش دهد‪.‬‬ ‫این دکتر علوم ارتباطات گفت‪ :‬الزم اس��ت وزارت ارش��اد به ویژه دفتر‬ ‫مطالعات و برنامه ریزی رس��انه ها ضمن برگزاری دوره س��وادهای مرتبط‬ ‫با حوزه رس��انه اعم از سواد رسانه ای‪ ،‬س��واد داده ای‪ ،‬سواد بصری‪ ،‬سواد‬ ‫عددی‪ ،‬سواد اماری‪ ،‬سواد اطالعاتی‪ ،‬سواد خبری‪ ،‬سواد تبلیغاتی‪ ،‬سواد‬ ‫فناوریکی‪ ،‬رایانه ای و دیجیتالی‪ ،‬سواد ارتباطی‪ ،‬سواد نقد و سواد هنری‪،‬‬ ‫ب��ه تهیه بس��ته ای از این کتاب ها ویژه رس��انه ها اقدام کن��د و ان را ولو‬ ‫به شکل الکترونیکی در دسترس همگان قرار دهد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در دنیای ام��روز باوجود ان��واع اخب��ار و اطالعات‬ ‫گمراه کننده و جعلی و روش های گوناگون پوش��ش خبری و رقابت های‬ ‫منف��ی موجود و نیز پیوند رس��انه های اجتماعی و رس��انه های جمعی و‬ ‫جریان اصلی و گردش سریع و متقابل اخبار و اطالعات در انها‪ ،‬فعالیت‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪5‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫از سر گرفتن فعالیت گروه موسیقی«فرهنگستان هنر»‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫گروه موس��یقی فرهنگستان‬ ‫هن��ر ب��ه ریاس��ت عبدالمجید‬ ‫کیان��ی‪ ،‬عض��و پیوس��ته ای��ن‬ ‫فرهنگس��تان اغ��از ب��ه کار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬با احکامی‬ ‫جداگان��ه از س��وی علیرض��ا‬ ‫اس��ماعیلی‪ ،‬سرپرس��ت این فرهنگستان‪،‬‬ ‫گروه موسیقی به ریاست سید عبدالمجید‬ ‫کیانی هن��دی‪ ،‬م��درس موس��یقی ایرانی‪،‬‬ ‫نوازنده سنتور و از چهره های ماندگار این‬ ‫عرص��ه‪ ،‬فعالیت خود را از س��ر‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫شاهین فرهت‪ ،‬عضو پیوسته‬ ‫فرهنگس��تان هن��ر و دارای‬ ‫دکترای اهنگسازی از دانشگاه‬ ‫استراس��بورگ فرانس��ه‪ ،‬نیز به‬ ‫عنوان عضو همیشگی این گروه‬ ‫منصوب شد‪.‬‬ ‫احم��د صدری نیز در حکم��ی دیگر به‬ ‫عن��وان قائم مق��ام و دبیر گروه موس��یقی‬ ‫فرهنگستان هنر انتخاب شد‪.‬‬ ‫موسیقی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬داس��تانی از اون��وره دوبال��زاک نویس��نده‬ ‫‪ -1‬قوم نامتمدن مغول در تاریخ ‪ -‬دوستدار‬ ‫فرانسوی ‪ -‬تهمت ناروا‬ ‫‪ -2‬از کلمات ندا ‪ -‬ذوق و شوق ‪ -‬تر و ابدیده ‪ -‬دقت‬ ‫‪ -2‬واحد سنجش زمین لرزه ‪ -‬سرزمین وسیعی کردن در امری‬ ‫که ش��امل کشورهای متعدد باشد ‪ -‬قوم کهن در‬ ‫‪ -3‬انسان ‪ -‬باد پوست ‪ -‬به جز‪ ،‬مگر‪ -‬قمر اسمانی‬ ‫امریکای مرکزی‬ ‫‪ -4‬نوعی رنگ قرمز ‪ -‬کالن س��ال ‪ -‬حبس س��نگین‬ ‫‪ -3‬بلندقامت ‪ -‬پایداری کاال ‪ -‬یاری و کمک ‪ -‬طالی ناب‬ ‫‪ -4‬س��طح‪ -‬مقی��اس طول انگلیس��ی ‪ -‬مقصد‬ ‫رودهای بزرگ ‪ -‬پسوند جمع‬ ‫ب ن د ر ت ر ک م ن‬ ‫ت ج د د‬ ‫ر ه ن م ا‬ ‫‪ -5‬عیب گویی ‪ -‬عالمت و س��مبل ‪ -‬پزش��ک‬ ‫د ا ن‬ ‫ج ا ل ب‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د ی ر ک‬ ‫ا ت‬ ‫تجویز می کند‬ ‫ن‬ ‫ا س ر ا‬ ‫ش س ت‬ ‫ت ت م ه‬ ‫‪ -6‬نمد زین ‪ -‬زنگ کلیسا‬ ‫ر ا ب‬ ‫‪ -7‬از اعمال وضو ‪ -‬میوه سفید و شیرین بهاری‬ ‫ج ل‬ ‫خ ز‬ ‫جواب جدول‬ ‫د‬ ‫و ی ک‬ ‫شماره ‪4‬‬ ‫‪ -8‬اوای درد ‪ -‬ساز موالنا ‪ -‬از گروه های خونی‬ ‫ا ن ی ا ب‬ ‫ح و م‬ ‫د ر و ن‬ ‫ب‬ ‫ پایمال و فشرده شده‬‫ا‬ ‫ر‬ ‫ج د ا ل‬ ‫گ پ‬ ‫ک‬ ‫ن ق ا ب‬ ‫ز ر ه‬ ‫‪ -9‬دورویی ‪ -‬پیامبران‬ ‫ه ز ا ل‬ ‫ا ت ر ک‬ ‫م س ا ف‬ ‫ر و ا ن ه‬ ‫‪ -10‬ن��ژادی در ش��رق اروپ��ا ‪ -‬خ��وراک‬ ‫فریب دهنده‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -11‬عضو تنفس��ی ابزیان ‪ -‬نام قدیم اتریش‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مالمت و سرزنش کردن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -12‬جش��ن اس��یای جنوب ش��رقی ‪ -‬ح��رف‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ناراست ‪ -‬نژاد ما ‪ -‬خمیدگی پارچه‬ ‫‪ -13‬م��ادر وط��ن ‪ -‬پرورن��ده ورزش��کار ‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پاک سازی کردن زمین کاشته شده از گیاه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬از فرای��ض دین��ی ‪ -‬ب��رادر بداندی��ش‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رستم دستان ‪ -‬محل ها‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -15‬ترس و اضطراب ‪ -‬شهری در مرکز استان‬ ‫‪8‬‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫‪ -5‬اشک ریزنده ‪ -‬حجب‬ ‫‪ -6‬پول عهد ساسانیان ‪ -‬طغیان و یاغی گری‬ ‫‪ -7‬بندگی و عبودیت ‪ -‬نصف دانش ‪ -‬گوشت زیر گلو‬ ‫‪ -8‬فکر و ذهن ‪ -‬ناامیدی‬ ‫‪ -9‬به درون امدن ‪ -‬ضمیر جمع ‪ -‬ان به لفظ انگلیسی‬ ‫‪ -10‬حافظه اصلی رایانه ‪ -‬درختی است به غایت زیبا‬ ‫‪ -11‬کشوری در قاره اسیا ‪ -‬به جوش و خروش امدن‬ ‫‪ -12‬تالش و جدیت ‪ -‬عقاید و نظریه ها ‪ -‬میان‪ -‬سخن‬ ‫اشاره و کنایه‬ ‫‪ -13‬کامل و همگی ‪ -‬زمان ‪ -‬یاقوت س��رخ ‪ -‬خالص‬ ‫و سره‬ ‫‪ -14‬فکر و اندیشه نو ‪ -‬حرکت کرم گونه ‪ -‬مرگ ومیر‬ ‫ ویتامین بستن خون‬‫‪ -15‬از روی بی خبری ‪ -‬درست شبیه یکدیگر‬ ‫س��عید حجاریان می گوید این‬ ‫پرس��ش زیاد مطرح می شود که‬ ‫درنهایت چه خواهد ش��د و اوضاع‬ ‫ایران به چه س��مت پیش خواهد‬ ‫رفت؟ کمتر پرس��یده می ش��ود‬ ‫«چ��ه باید ک��رد؟» ی��ا «من چه‬ ‫می توان��م بکنم؟» از روزی که نوش��تار بلند‬ ‫سعید حجاریان را در هفته نامه صدا خوانده ام‬ ‫ب��ه این موضوع فکر می کن��م‪ .‬به رفتار خودم‬ ‫دقیق می ش��وم که ایا «منتظر امدن یک روز‬ ‫خوب هس��تم» یا بخشی از انها که «یک روز‬ ‫خوب را می سازند»؟ بین این دو جمله کوتاه‬ ‫یک دنیا فاصله است‪ .‬اینکه لم بدهیم و ضمن‬ ‫غر زدن و ایراد گرفتن از زمین و زمان منتظر‬ ‫باش��یم یک دفعه یک روز خوب از راه برسد‪،‬‬ ‫اقتصاد درست ش��ود‪ ،‬مردم درست رانندگی‬ ‫کنند‪ ،‬کسی به کسی فحاشی نکند‪ ،‬مهربانی‬ ‫دست زیبایی را بگیرد و کمترین سرود بوسه‬ ‫باش��د و‪ ...‬واقعا ش��دنی اس��ت؟ نمونه ای در‬ ‫طول تاریخ س��راغ دارید که ادم ها با انفعال و‬ ‫بی عملی حال ش��ان خوب شده باشد‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و کش��اورزی و هن��ر و سیاست ش��ان ممتاز‬ ‫ش��ده باش��د؟ نمونه های ت�لاش و جنگیدن‬ ‫ب��رای س��اختن روز و روزگار خ��وب چطور؟‬ ‫از انه��ا می توانید مثال��ی بزنید؟ اینکه ادم ها‬ ‫ب��ه جای نفرین درمانی‪ ،‬اس��تین باال زده اند و‬ ‫کاری کرده اند‪ .‬برای اینکه حال خودش��ان و‬ ‫شهرشان و کشورشان خوب شود از جان شان‬ ‫مای��ه گذاش��ته اند‪ ...‬به ط��ور حتم می ش��ود‬ ‫فهرس��تی اماده کرد ک��ه به احتمالی ژاپن و‬ ‫المان را ان باال نش��اند؛ دو کش��وری که بعد‬ ‫از جن��گ جهانی دوم به طوررس��می مخروبه‬ ‫ش��دند و حاال الگ��و! تفاوت در همین موضوع‬ ‫اس��ت‪ .‬اینکه منتظر «چه خواهد شد» بمانیم‬ ‫یا مش��تاق و اماده بپرسیم «من چه می توانم‬ ‫بکنم؟»‪ .‬می نویس��م «مش��تاق و اماده»‪ ،‬نه‬ ‫ناامید و کس��ل که ترجمه اش می ش��ود این‪:‬‬ ‫«من که کاری از دس��تم برنمی اید‪ .‬من هیچ‬ ‫نقش��ی ندارم نه رئیس جمه��ورم و نه وکیل‬ ‫و ن��ه وزیر! من چه می توان��م بکنم جز اینکه‬ ‫منتظ��ر بمانم ببینم چه اتفاقی می افتد و‪.»...‬‬ ‫خیلی ه��ا می گویند از ما گذش��ته! حتی اگر‬ ‫از ش��ما گذشته باش��د از فرزندان تان چطور؟‬ ‫مدرس��ه ها تازه باز شده و بچه های ما می روند‬ ‫ی ش��کل و‬ ‫ک��ه در ان کارخان��ه بس��ته بند ‬ ‫ش��خصیت بگیرند‪ .‬فقط قرار نیس��ت دکتر و‬ ‫مهندس ش��وند‪ ،‬قرار اس��ت در انجا فرهنگ‬ ‫را بیاموزند‪ ،‬ش��یوه زندگی اجتماعی را‪ ،‬تالش‬ ‫ب��رای یافتن جایگاه بدون تخریب دیگری و‪...‬‬ ‫چق��در انها را اماده کرده ای��م؟ چه برنامه ای‬ ‫برای ش��ان داری��م؟ منتظریم معل��م و مدیر‬ ‫و ناظم مدرس��ه که خودش��ان ش��هروندانی‬ ‫گرفتار مانند ما هستند چوب معجزه از جیب‬ ‫یادداشت‬ ‫اسفندیاری های عصر ما‬ ‫احسان محمدی‪ ،‬روزنامه نگار‪:‬‬ ‫بیرون بیاورن��د و همه اینها را در‬ ‫چش��م به هم زدنی ب��ه بچه های‬ ‫ما ی��اد بدهند؟ بعضی ها پاس��خ‬ ‫ام��اده ای در جی��ب دارند‪« .‬اینها‬ ‫وظیفه حکومت اس��ت‪ .‬حکومت‬ ‫بای��د برای م��ا زندگی خوب مهیا‬ ‫کند»‪ .‬به طورقطع یکی از وظایف‬ ‫حکومت خردمن��د و حکمرانی خوب همین‬ ‫است اما نگاهی به مدیران و وزیران بیندازید‪.‬‬ ‫شاید باورتان نشود اما انها هم ایرانی هستند!‬ ‫در همین کش��ور رش��د کرده ان��د و نفس‬ ‫کشیده اند‪ .‬س��وپرمن های افسانه ای نیستند‪،‬‬ ‫فرش��ته های پاک نیستند‪ ،‬مغزهای برجسته‬ ‫نیس��تند‪ .‬چطور انتظار داریم انها یکباره یک‬ ‫نقش��ه راه بی نظیر خلق کنند که وقتی ما لم‬ ‫داده ایم و غر می زنیم یک دفعه خوش��بختی‬ ‫راهش را به طرف ما کج کند؟! شدنی است؟!‬ ‫انه��ا وظیفه دارند که همه تالش ش��ان را‬ ‫برای بهبود زندگی شهروندان به خرج بدهند‬ ‫اما من چش��م امیدی ندارم و منتظر نیس��تم‬ ‫از انها ابی گرم ش��ود! حتی اگر موفق ش��وند‬ ‫بهترین نقشه راه را خلق کنند‪ ،‬بی نظیرترین‬ ‫برنامه تاریخ را برای پیش��رفت کشور مکتوب‬ ‫و بیاین��د اعالم کنند که ای ملت ایران! اگر از‬ ‫فردا صبح این مس��یر را برویم به خوشبختی‬ ‫دنیا و س��عادت اخرت دس��ت پیدا می کنیم‬ ‫چند نفرمان باور می کند؟ چند نفرمان حاضر‬ ‫اس��ت تن بدهد به ان برنامه‪ ،‬سخت کار کند‪،‬‬ ‫کمتر اس��تراحت کند‪ ،‬سفره اش را کوچک تر‬ ‫بچین��د و بگوید م��ن برای این��ده فرزندانم‬ ‫س��ختی های ام��روز را ب��ه ج��ان می خرم؟‬ ‫بس��یاری از م��ا تردی��د خواهیم ک��رد‪ .‬باور‬ ‫نمی کنیم که چنین نقش��ه ای وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬عده ای می گویند و می نویسند که این‬ ‫بهانه جدید برای سرکیس��ه کردن ماس��ت و‬ ‫نقشه ریخته اند که از ما کار بکشند و سودش‬ ‫را اختالس کنند و برای بچه های ش��ان خانه‬ ‫و پورشه بخرند و‪ ...‬بعضی هم به این امید که‬ ‫اگر در این مس��یر قرار بگیرند چیزی به انها‬ ‫می ماس��د همراه می شوند و وقتی بینند باید‬ ‫س��خت کار و ریاضت پیشه کنند و سختی به‬ ‫جان بخرند‪ ،‬از قطار پیاده می شوند و‪ ...‬بدتان‬ ‫می ای��د اما هیچ راه میانبری وجود ندارد‪ .‬اگر‬ ‫کس��ی بگوید در پش��تی برای پیشرفت یک‬ ‫ملت وج��ود دارد‪ ،‬راهی که ب��دون پرداخت‬ ‫هزینه و به سادگی به دروازه های خوشبختی‬ ‫خواهیم رسید یا شیاد است یا نادان‪ .‬راه ما از‬ ‫سنگالخ می گذرد‪ .‬تلخ است اما واقعیت دارد‪.‬‬ ‫ما باید تن بدهیم به راه دشوار‪ ...‬ساختن یک‬ ‫روز خوب را به بچه های مان یاد بدهیم؛ وگرنه‬ ‫هیچ روز خوبی «خودش نمی اید»‪.‬‬ ‫این شعرهای شیرین جایش در ترانه هاست؛‬ ‫البه الی همان رق��ص نورها‪ ،‬همان ولوله ها‪...‬‬ ‫روز خوب را باید بسازیم‪ .‬با هم بسازیم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!