روزنامه صمت شماره 1152 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1152

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1152

روزنامه صمت شماره 1152

‫پیام های سیاسی حج را‬ ‫به دنیای اسالم برسانید‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1152‬پیاپی ‪2470‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫از گود بازی دالالن‬ ‫خارج شویم‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب ارتباط با احاد امت اس�لامی در حج‪ ،‬رس��اندن پیام انقالب‬ ‫اس�لامی به زائران و زدودن ش��بهات و ابهامات انها‪ ،‬زمینه سازی برای ایجاد یا تقویت‬ ‫ارتباطات جمهوری اسالمی با سایر کشورهای اسالمی و همزیستی برادرانه با فرقه های‬ ‫اس�لامی را از جمله پیام های سیاس��ی و الزم برای جهان اس�لام در ایام حج دانستند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مسئوالن و‬ ‫دس��ت اندرکاران حج‪ ،‬گفتند‪ :‬پیام های سیاسی حج انقالب اسالمی را به دنیای اسالم‬ ‫برسانید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهره ها‬ ‫‪2‬‬ ‫به خاطر مشکالت از ملت‬ ‫عذرخواهی می کنم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت ها‬ ‫سیر نزولی نرخ‬ ‫ارز و سکه ادامه دارد‬ ‫‪2‬‬ ‫تو گو را‬ ‫چشم انداز گف ‬ ‫مردود نمی دانم‬ ‫‪2‬‬ ‫تاب از دست دادن پول های‬ ‫باد اورده را ندارند‬ ‫‪3‬‬ ‫خشکسالی‬ ‫دشمن بزرگ‬ ‫‪16‬‬ ‫کارشناسان معتقدند روند نزولی نرخ ارز ادامه می یابد‬ ‫وقت فروش دالر‬ ‫‪7‬‬ ‫«نه» مجازی مردم به گرانی‬ ‫‪8‬‬ ‫حرکت جمعی برای شکست قیمت ها‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ تولیدکنندگان هم حامی پویش «نخریدن»‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬سامان شرف الدین‬ ‫«بازاری» اعتبار خود را حراج نمی کند‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫پیاپی ‪2470‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫از گود بازی دالالن‬ ‫خارج شویم‬ ‫عاطفه خسروی‬ ‫سردبیر‬ ‫«از روز شنبه تحریم ملی خرید خودروهای صفر و طال و سکه‬ ‫و ارز و لوازم خانگی و تلفن همراه همزمان در سراسر ایران اغاز‬ ‫میش��ه! با نخریدن به مدت دو ماه قیمت ها واقعی میشه‪ ،‬کافیه‬ ‫دو ماه نخریم‪ .‬خواهش می کنم بخوانید‪ ،‬منتش��ر کنید و پایبند‬ ‫باش��ید‪ .‬یک بار بیاییم مثل ملت های توس��عه یافته عمل کنیم‪.‬‬ ‫لطفا این پیام رو به تمام گروه هاتون بفرس��تین‪ ،‬لطفا کم کاری‬ ‫نکنید و علیه گرانی متحد باش��یم‪ .‬ارس��ال به ‪ ۱۰‬نفر برای این‬ ‫پویش ملی»‬ ‫این تازه ترین متنی اس��ت که این روزها صدرنشین پیام های‬ ‫ارس��الی شبکه های مجازی شده و همه به هم توصیه می کنند‪.‬‬ ‫هرچند جست وجو در موتور جست وجوگر گوگل نشان می دهد‬ ‫این متن از حدود ‪ ۳‬هفته پیش دس��ت به دس��ت ش��ده اما در‬ ‫ظاهر این بار وجدان جامعه بیدار شده و همه یا دست کم بخش‬ ‫بزرگی از ش��هروندان قصد دارند «مثل ملت های توس��عه یافته‬ ‫عمل کنند»‪.‬‬ ‫ش��اید بخش��ی از کاهش بهای ارز در یکی دو روز گذش��ته و‬ ‫خال��ی کردن انبارهای لوازم مصرف��ی و خوراکی و به دنبال ان‪،‬‬ ‫فروکش کردن رفتار هیجانی هجوم برای خرید فالن کاال را هم‬ ‫بتوان پیامد این دس��ت از پیام ها دانس��ت‪ .‬سرانجام بعد از چند‬ ‫ماه‪ ،‬واکنش اقتصادی مردم در برابر اینده پرریس��ک‪ ،‬س��مت و‬ ‫س��وی منطقی تری گرفته و ش��اید بتوان امیدوار بود که بساط‬ ‫رفتاره��ای هیجانی برچیده ش��ود و مردم از گ��ود بازی دالالن‬ ‫خارج شوند‪.‬‬ ‫ای��ن واقعیتی انکارناپذیر اس��ت که واکنش برخ��ی مردم از‬ ‫تولیدکننده گرفته تا مصرف کننده و دالل و کاس��ب در ماه های‬ ‫اخیر به ویژه چند هفته گذشته اقتصاد ایران را با پدیده ای جدید‬ ‫با نام «احتکار خانگی» روبه رو کرد‪ .‬برخی به احتکار طال و سکه‬ ‫و ارز روی اوردند و گروهی دیگر به احتکار کاالهای س��رمایه ای‬ ‫م��دت دار از خودرو گرفته تا لوازم خانگی‪ .‬بس��یاری هم خانه ها‬ ‫را تبدی��ل به انبار مواد خوراک��ی و مصرفی کردند‪ .‬در این میان‬ ‫دالالن هم بیکار ننشستند و زمانی که عطش مردم برای خرید‬ ‫را دیدند‪ ،‬با هدف کس��ب س��ود بیش��تر در اینده‪ ،‬توزیع برخی‬ ‫کااله��ا را محدود کردند‪ .‬محدودیت توزیع س��بب ش��د نگرانی‬ ‫جامعه بیش از پیش ش��ود و این نگرانی در فروش و نرخ برخی‬ ‫محصوالت س��لولزی مانند پوش��ک بچه و دس��تمال کاغذی و‬ ‫برخ��ی لوازم خانگی تاثیر گذاش��ت و با ایج��اد موج جدیدی از‬ ‫خریدهای خانگی به رفتارهای هیجانی غیرمنطقی دامن زد‪.‬‬ ‫اما واقعیت امروز بازار حاکی از ان است که بازار روند معکوسی‬ ‫در پیش گرفته است‪ .‬ش��وک کاهش نرخ ارز‪ ،‬شب های ناارامی‬ ‫را برای فروش��ندگان رقم زده و بازار روند کاهشی قیمت ها را با‬ ‫سرعت باالتری نس��بت به روند افزایشی تجربه می کند؛ تا انجا‬ ‫که به راحتی می توان کاهش نرخ ارزها را «س��قوط ازاد» نامید‬ ‫و به دنب��ال ان منتظر کاهش نرخ در تم��ام کاالهای مصرفی و‬ ‫سرمایه ای بود‪.‬‬ ‫با کاهش ش��دید نرخ دالر در ب��ازار ازاد‪ ،‬این بحث در فضای‬ ‫مجازی به ش��دت داغ شد و کاربران هم با هشتگ سقوط دالر‪،‬‬ ‫به این اتفاق واکنش های متفاوت و البته مثبت نشان می دهند‪.‬‬ ‫بیشتر کاربران ضمن انتقاد از سودجویانی که با انباشت دالر در‬ ‫پی کسب سود بیشتر بودند‪ ،‬از کاهش بهای دالر ابراز خوشحالی‬ ‫و ب��ه هجوم مردمی که دالرهای خانگی را ب��ه بازار اورده اند تا‬ ‫بفروش��ند و صراف هایی ک��ه دالر را نمی خرند (زی��را می دانند‬ ‫ارزان تر هم خواهد شد) اش��اره کرد ه و نوشته اند «جنگ خرید‬ ‫دالر به رقابت برای فروش تبدیل شده‪ ».‬و چند نفری هم پیامی‬ ‫نوشته اند با این مضمون که «ایا ممکن است نرخ دالر با همین‬ ‫فرمان پیش رفته و زیر ‪ ۱۰‬هزار تومان شود؟»‬ ‫این اتفاق میمون حتی واکنش اذری جهرمی‪ ،‬وزیر ارتباطات‬ ‫را نی��ز به دنبال داش��ت تا انجا که وی در یادداش��تی در فضای‬ ‫مجازی نوشت‪« :‬ایا در تیتر فردای روزنامه ها و طرح دیدگاه های‬ ‫صاحب نظران‪ ،‬به نقش ش��بکه های اجتماعی در همدلی ملی و‬ ‫سقوط دالر پرداخته خواهد شد؟ شاید این تجربه خوبی بود که‬ ‫نش��ان دهد برخی ایرادهای مطرح شده‪ ،‬ناشی از نبود سیاست‬ ‫درس��ت در شیوه اس��تفاده از رس��انه های نوین است؛ نه نفس‬ ‫توسعه شبکه های اجتماعی‪».‬‬ ‫نکته ای که اذری جهرمی به ان اش��اره کرده به نقش فضای‬ ‫مجازی در جریان س��ازی و ایجاد موج خبری در موارد گوناگون‬ ‫اشاره دارد؛ مسئله مهمی که باید با ظرافت بیشتری مورد توجه‬ ‫قرار گیرد تا بتوان از این فرصت برای گام برداش��تن در مس��یر‬ ‫ثبات بازار و ایجاد رفتارهای منطقی در جامعه استفاده کرد‪.‬‬ ‫این وظیفه ما به عنوان رس��انه اس��ت که با انعکاس چندباره‬ ‫وقایع تا ح��د امکان از وقوع یا گس��ترش «جریان س��ازی های‬ ‫هیجانی و مخرب اقتصادی» جلوگیری کنیم‪ .‬این وظیفه ماست‬ ‫ک��ه باز یاداوری کنیم که تنگناهای دولت در ش��رایط امروز را‬ ‫نمی توان از نظر دور داش��ت و برای درک شرایط‪ ،‬باید دولت را‬ ‫با در نظر گرفتن تمام وجوه حاکم بر کش��ور قضاوت کرد‪ .‬انچه‬ ‫مس��لم است همه سوار یک کشتی هستیم؛ نه می توان دولت را‬ ‫تنها با چوب قضاوت یکطرفه و انتقاد ناعادالنه راند و نه می توان‬ ‫بر تمام تصمیم های ان صحه گذاش��ت و عملکرد ان را به طور‬ ‫کام��ل تایید کرد‪ ،‬اما می توان یک واکنش اخالقی را اغاز کرد و‬ ‫بر ان پایبند بود‪ .‬هر کس در هر جایگاه اجتماعی که قرار دارد‪،‬‬ ‫پیش از هر چیز شهروند این کشور است‪ .‬هر شهروندی فارغ از‬ ‫قرارگیری در دس��ته بندی دولت یا ملت‪ ،‬برنامه های روزانه خود‬ ‫را با تکیه بر «نگاه ملی» و دوری از بخشی نگری و منفعت طلبی‬ ‫ش��خصی اغاز کند و روز را به پایان برس��اند‪ .‬ش��اید چاره درد‬ ‫مش��ترک امروز ما برداشتن بار مس��ئولیت تنظیم بازار از دوش‬ ‫دولت و گذاشتن این بار بر دوش تک تک شهروندان باشد‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب ارتباط با احاد امت اس�لامی در حج‪،‬‬ ‫رس��اندن پیام انقالب اس�لامی به زائران و زدودن شبهات و‬ ‫ابهامات انها‪ ،‬زمینه س��ازی برای ایجاد ی��ا تقویت ارتباطات‬ ‫جمهوری اس�لامی با سایر کش��ورهای اسالمی و همزیستی‬ ‫برادرانه با فرقه های اس�لامی را از جمله پیام های سیاسی و‬ ‫الزم برای جهان اسالم در ایام حج دانستند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم رهبری‪،‬‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی در‬ ‫دی��دار جمعی از مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران حج‪ ،‬فرمان‬ ‫خداوند متعال برای تجمع مس��لمانان در یک زمان و مکان‬ ‫خ��اص برای انجام فریضه حج را حام��ل جنبه ها و پیام های‬ ‫سیاس��ی مهمی مانند «لزوم ارتباط و هم افزایی مسلمانان»‬ ‫و «نش��ان دادن اقتدار امت اسالمی» دانستند و خاطرنشان‬ ‫کردن��د‪ :‬عالوه بر جنبه معنوی حج که بس��یار مهم اس��ت‪،‬‬ ‫باید این حقایق و اهداف اس�لامی نیز برجس��ته و برای انها‬ ‫برنامه ریزی و اقدام ش��ود‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای «ارتباط‬ ‫با احاد امت اسالمی در حج»‪« ،‬رساندن پیام انقالب اسالمی‬ ‫به زائران و زدودن ش��بهات و ابهامات انها»‪« ،‬زمینه س��ازی‬ ‫برای ایج��اد یا تقویت ارتباطات جمهوری اس�لامی ایران با‬ ‫سایر کشورهای اسالمی» و «همزیستی برادرانه با فرقه های‬ ‫اس�لامی» را از جمله پیام های سیاس��ی و الزم برای جهان‬ ‫اس�لام در ایام حج خواندند و تاکی��د کردند‪ :‬حج باید برای‬ ‫به خاطر مشکالت‬ ‫از ملت عذرخواهی می کنم‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫با بیان اینکه اجالس مجمع‬ ‫عموم��ی س��ازمان ملل یک‬ ‫مصاف بین ای��ران و امریکا‬ ‫بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬برخورد س��ایر‬ ‫کش��ورها نش��ان داد ایران‬ ‫در چه جایگاه منطقی قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬اس��حاق جهانگیری صبح روز‬ ‫گذشته در ایین بهره برداری از ‪۱۷۰۰‬‬ ‫مدرسه در سراس��ر کشور اظهار کرد‪:‬‬ ‫کشور در ش��رایط خطیری قرار دارد‬ ‫که البته به معنای شرایط دشوار است؛‬ ‫نه بن بست‪.‬‬ ‫کش��وری زورگو مانند امریکا فشار‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬روانی و رسانه ای‬ ‫را به کش��ور ما تحمیل کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری در ادامه‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه می دانیم ش��رایط‬ ‫کشور دش��وار است و مردم با سختی‬ ‫و مش��کالت روبه رو هس��تند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بخش��ی از این سختی ها نتیجه‬ ‫تحریم ها و فشارهای امریکا‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما انچه که اهمیت‬ ‫دارد این اس��ت که ظرفیت‬ ‫زیادی وجود دارد‪ .‬اگر همه‬ ‫نخبگان و ش��خصیت های‬ ‫موثر و جریان های سیاسی‬ ‫کش��ور و همه م��ردم برای‬ ‫عب��ور از این دوره س��خت‬ ‫تالش کنند‪ ،‬به طورحتم در کوتاه ترین‬ ‫زمان ممکن که شاید به چند ماه هم‬ ‫کشیده نش��ود‪ ،‬از این شرایط سرافراز‬ ‫بیرون می اییم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه کش��ور فش��ار‬ ‫روانی وارد و عده ای هم از این فش��ار‬ ‫روانی سوءاس��تفاده می کنن��د‪ ،‬اما با‬ ‫برنامه ریزی درس��تی که انجام ش��ده‬ ‫این مش��کالت حل می شود‪ .‬به خاطر‬ ‫برخ��ی کمبودها و مش��کالت از ملت‬ ‫عذرخواهی می کنم‪ .‬مدیریت کش��ور‬ ‫و در راس هم��ه رهب��ر معظم انقالب‬ ‫و همه مس��ئوالن تالش می کنند این‬ ‫فشار از دوش مردم برداشته شود‪.‬‬ ‫سیر نزولی نرخ‬ ‫ارز و سکه ادامه دارد‬ ‫رئیس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات‬ ‫اقتصادی کشور از موفقیت برنامه های‬ ‫شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران‬ ‫ق��وا برای کنت��رل تالط��م غیرواقعی‬ ‫بازار ارز و س��که خب��ر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫تصمیم های مناس��بی که در این شورا‬ ‫گرفته شد‪ ،‬شاهد سامان یابی وضعیت‬ ‫ب��ازار و س��یر نزولی نرخ ارز و س��که‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت کشور‪،‬‬ ‫جلس��ه مقدماتی ستاد اطالع رس��انی و تبلیغات‬ ‫اقتص��ادی کش��ور به منظ��ور تبیی��ن و ایج��اد‬ ‫هماهنگی برای برگزاری نخس��تین نشست این‬ ‫ستاد به ریاس��ت عبدالرضا رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر‬ ‫کشور با حضور تمامی اعضا برگزار شد‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی در این جلسه با تبیین و تشریح‬ ‫وظیفه این س��تاد بر هم افزایی اطالع رس��انی به‬ ‫مردم و اقناع افکار عمومی از طریق انتقال دقیق‪،‬‬ ‫درست و سریع اخبار و اطالعات تاکید کرد‪ .‬وی‬ ‫از تمامی رسانه ها و صاحبان تریبون خواست در‬ ‫انتش��ار مطالب و بیان مواض��ع اقتصادی منافع‬ ‫ملی و حقوق مردم را به طور جدی رعایت کنند‪.‬‬ ‫چشم انداز گفت و گو را مردود نمی دانم‬ ‫وزیر امور خارجه ایران درباره اینده روابط تهران‬ ‫و واش��نگتن گفت‪ :‬ما در دنیای احتماالت زندگی‬ ‫می کنیم و هی��چ چیز غیرممکن نیس��ت اما برای‬ ‫داش��تن روابط ش��ما باید مبنایی داشته باشید که‬ ‫از پیش س��اخته شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬چشم انداز‬ ‫گفت و گو را مردود نمی دانم‪.‬‬ ‫محمد جواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان‬ ‫در مصاحب��ه ای با نش��ریه امریکای��ی نیویورکر‪ ،‬با‬ ‫انتقاد دوباره از پیمان شکنی کاخ سفید و خروج از‬ ‫برج��ام گفت ایران نمی تواند هر بار از اول با امریکا‬ ‫ش��روع به گفت وگو کند‪ .‬به گزارش ایرنا به نقل از‬ ‫این رس��انه‪ ،‬ظریف در این گفت وگ��و درباره اینده‬ ‫روابط دو کش��ور گفت‪ :‬در دنیای احتماالت زندگی‬ ‫می کنیم؛ بنابرای��ن هیچ موضوع غیرممکنی وجود‬ ‫ندارد اما باید دی��د که چه پیش می اید‪ .‬وزیر امور‬ ‫خارجه کش��ورمان ادامه داد‪ :‬اگر قرار باشد راه حلی‬ ‫حاصل شود‪ ،‬باید مبتنی بر داشته های فعلی باشد‪.‬‬ ‫ظریف با اش��اره به فیلمی محصول سینمای امریکا‬ ‫عکس روز‬ ‫جمهوری اسالمی ابروافرینی کند؛ بنابراین نباید جنبه های‬ ‫حج پس از‬ ‫سیاسی حج فراموش شود و حج ابراهیمی یعنی ِ‬ ‫حج کشورهایی که بویی‬ ‫حج قبل از ان و ِ‬ ‫انقالب اس�لامی با ِ‬ ‫از مبانی اسالم و انقالب اسالمی نبرده اند‪ ،‬متفاوت است‪.‬‬ ‫ایش��ان با اش��اره به مانع تراش��ی های دولت س��عودی در‬ ‫برگ��زاری برنامه دعای کمیل‪ ،‬افزودند‪ :‬باید با تالش و ابتکار‬ ‫از این موانع و خسارت ها عبور کرد‪.‬‬ ‫ایش��ان س��ازمان حج و زیارت و س��ازمان های ذی ربط را‬ ‫ب��ه انج��ام کار و ابتکار و تماس با مس��ئوالن ح��ج در دیگر‬ ‫کش��ورهای اس�لامی برای جلوگیری از تخریب بقایای اثار‬ ‫اسالمی موظف کردند‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی همچنین‬ ‫مس��ئوالن حج را به اس��تفاده از ابزارهای ن��و به ویژه فضای‬ ‫مج��ازی برای ارتباط با زائران دیگر کش��ورها در ایام حج و‬ ‫نی��ز هم افزایی و همکاریِ بیش از پیش ب��ا یکدیگر‪ ،‬توصیه‬ ‫و از زحم��ات یکایک دس��ت اندرکاران حج امس��ال تش��کر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫که روایتگر داستان فردی مبتال به اختالل حافظه‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما برخالف دنیای سینما نمی توانیم‬ ‫هر بار از اول شروع کنیم‪.‬‬ ‫چنین کاری ش��دنی نیس��ت‪ .‬رواب��ط باید بنیاد‬ ‫و ش��الوده مشخصی داشته باش��د‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫برجام ادامه داد‪ :‬ما س��ندی داریم که نه ‪ 2‬صفحه‪،‬‬ ‫بلکه افزون بر ‪ ۱۵۰‬صفحه است‪ .‬وزیر امور خارجه‬ ‫کشورمان در پاسخ به این پرسش خبرنگار نیویورکر‬ ‫که ایا «درهای دیپلماسی» را بسته می بیند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫چش��م انداز گفت وگو را م��ردود نمی دانم؛ منوط به‬ ‫اینکه ش��رایط الزم که همان قابل اتکا بودن طرف‬ ‫مقابل است‪ ،‬فراهم ش��ود‪ .‬ظریف تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫مفهوم با «اعتماد» متفاوت است‪ .‬اتکاپذیری به این‬ ‫معناس��ت که وقتی شما س��ندی را امضا می کنید‪،‬‬ ‫به ان متعهد بمانی��د‪ .‬پایبندی به توافق ها‪ ،‬مبنای‬ ‫روابط بین المللی اس��ت؛ در غی��ر این صورت دیگر‬ ‫س��نگ روی س��نگ بند نمی ش��ود‪ .‬م��ا در انتظار‬ ‫درصدی واقع گرایی هستیم‪.‬‬ ‫رئیس ستاد اطالع رس��انی و تبلیغات‬ ‫اقتصادی کش��ور به تالطم غیرواقعی‬ ‫بازار ارز و س��که اشاره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫با تصمیم های مناس��بی که در جلسه‬ ‫شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران‬ ‫قوا گرفته ش��د‪ ،‬ش��اهد س��امان یابی‬ ‫وضعیت بازار و س��یر نزولی نرخ ارز و‬ ‫س��که خواهیم بود و الزم است تمامی‬ ‫رس��انه ها و صاحبان تریبون مصال��ح عمومی را‬ ‫در نظر داش��ته باشند و همس��و با سیاست های‬ ‫شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اقدام‬ ‫کنند‪ .‬در این جلس��ه مقرر شد نخستین نشست‬ ‫س��تاد اطالع رس��انی و تبلیغات اقتصادی کشور‬ ‫به زودی با حضور تمام نمایندگان س��ازمان های‬ ‫عضو برگزار شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫روز شنبه در حکمی عبدالرضا رحمانی فضلی را‬ ‫به عنوان رئیس س��تاد اطالع رس��انی و تبلیغات‬ ‫اقتصادی کش��ور منصوب کرد‪ .‬سیاس��ت گذاری‬ ‫و برنامه ریزی رس��انه ای و نظارت بر اجرای انها‬ ‫برای ایف��ای نقش فعال و موث��ر در رویارویی با‬ ‫جنگ روان��ی و اقتص��ادی از وظایف رئیس این‬ ‫ستاد است‪.‬‬ ‫اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی‬ ‫جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگ��ی‬ ‫اقتصادی در ادامه بررسی اختیارات‬ ‫م��ورد نیاز بانک مرک��زی جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در زمینه ب��ازار ارز‬ ‫و پ��ول‪ ،‬موارد جدی��دی را تصویب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬در این جلس��ه‬ ‫که سه ش��نبه با حضور سران قوای‬ ‫مقنن��ه و قضایی��ه و ب��ه ریاس��ت‬ ‫روحان��ی برگزار ش��د‪ ،‬مصوب ش��د‬ ‫بانک مرک��زی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران مجاز به انتشار اوراق مشارکت‬ ‫ارزی‪-‬ریال��ی باش��د‪ .‬براس��اس این‬ ‫مصوبه‪ ،‬بانک مرکزی موظف اس��ت‬ ‫تمهیدات و تس��هیالت الزم را برای‬ ‫خرید و فروش ف��وری ارز حاصل از‬ ‫ص��ادرات محصوالت پتروش��یمی و‬ ‫فوالد و دیگر محص��والت صادراتی‬ ‫که ازس��وی صادرکنن��دگان عرضه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در بازار ثانوی��ه ارز فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫همچنین بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اس�لامی مجاز به عملی��ات بازار باز‬ ‫است و می تواند برای اعمال سیاست‬ ‫پول��ی‪ ،‬به خرید و فروش اوراق مالی‬ ‫اسالمی منتش��ر شده ازسوی دولت‬ ‫اقدام کند‪ .‬براس��اس دیگ��ر مصوبه‬ ‫ش��ورای عالی هماهنگ��ی اقتصادی‬ ‫به منظور تش��ویق س��رمایه گذاری و‬ ‫جذب منابع ارزی‪ ،‬اتباع خارجی در‬ ‫صورتی که دست کم ‪ ۲۵۰‬هزار دالر‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری در ایران‪ ،‬به‬ ‫کشور وارد کنند‪ ،‬براساس ضوابطی‬ ‫که دولت اع�لام می کند‪ ،‬می توانند‬ ‫از امتی��از مج��وز اقامت پنج س��اله‬ ‫برخوردار شوند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫واکنش صادقی به توییت بعیدی نژاد‬ ‫بیشتر نمایندگان به الیحه ‪CFT‬‬ ‫رای مثبت خواهند داد‬ ‫سفیر ایران در انگلیس با اشاره به کاهش نرخ ارز و سکه از نمایندگان خواست که‬ ‫با تکمیل فرایند ‪ FATF‬روند تثبیت واقعی نرخ ارز و از بین رفتن حباب ساختگی‬ ‫را در بازار تداوم بخش��ند؛ موضوعی که واکنش محمود صادقی‪ ،‬عضو فراکس��یون‬ ‫امید را در پی داش��ت و او ه��م از رای مثبت اکثریت نمایندگان مجلس به الیحه‬ ‫‪ CFT‬خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬حمید بعیدی نژاد‪ ،‬س��فیر ایران در انگلیس در‬ ‫صفحه توییتر خود نسبت به کاهش نرخ دالر واکنش نشان داد و نوشت‪ :‬با شروع‬ ‫ریزش نرخ ارز و س��که در بازار ایران حاال نوبت نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫است که با تکمیل فرایند ‪ FATF‬و تصویب استانداردهای بین المللی نظام بانکی‬ ‫روند تثبیت واقعی نرخ ارز و از میان رفتن حباب ساختگی در بازار را تداوم بخشند‪.‬‬ ‫محمود صادقی‪ ،‬نماینده تهران و عضو فراکس��ون امید ب��ه این توییت بعیدی نژاد‬ ‫پاس��خ داد و نوش��ت‪ :‬باتوجه به گفت وگوهایی که در روزهای گذشته با همکارانم‬ ‫داش��تم پیش بینی می شود نمایندگان فراکس��یون امید و فراکسیون مستقلین به‬ ‫اتفاق ارا و بخش قابل توجهی از نمایندگان فراکسیون والیی به کنوانسیون ‪CFT‬‬ ‫رای مثبت دهند‪ .‬الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون مقابله با تامین مالی تروریسم‬ ‫(‪ )CFT‬یک��ی از لوایح چهارگانه گروه اقدام ویژه مالی (‪ )FATF‬اس��ت‪FATF .‬‬ ‫حدود ‪ ۴۱‬توصیه به ایران برای ش��فافیت مبادالت مالی و بانکی داشته که ‪CFT‬‬ ‫یکی از این توصیه ها است‪ .‬روز گذشته نرخ دالر کاهش قابل توجهی را تجربه کرد‬ ‫که واکنش های بسیاری را در سطح جامعه به دنبال داشت‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫پیام های سیاسی حج را به دنیای اسالم برسانید‬ ‫ایرن�ا‪ -‬عل��ی الریجان��ی‪ ،‬رئی��س مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی در دیدار امادو سیلوا‪ ،‬رئیس‬ ‫گروه دوس��تی پارلمانی پرتغال‪-‬ایران با اشاره‬ ‫به اهمیت گس��ترش روابط دو کشور ایران و‬ ‫پرتغال‪ ،‬افزود‪ :‬ایران عالقه مند به گس��ترش و‬ ‫توس��عه مناسبات تجاری و اقتصادی با کشور‬ ‫پرتغال اس��ت‪ .‬امادو س��یلوا در ای��ن دیدار با‬ ‫اش��اره به اهمیت توس��عه روابط با جمهوری‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬گس��ترش همکاری با ایران و‬ ‫تقویت تعامالت بس��یار مهم و دارای اهمیت‬ ‫اس��ت و امروز مجالس دو کشور عزم خود را‬ ‫برای ارتقای سطح روابط جزم کرده اند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬شبکه االباء عراق اعالم کرد یکی‬ ‫از مس��ئوالن بلندپای��ه داعش به ن��ام ابوعلی‬ ‫المش��هدانی در حمله موش��کی روز گذشته‬ ‫س��پاه به مقر عامالن حمله تروریس��تی اهواز‬ ‫کش��ته شده است‪ .‬این ش��بکه عراقی نوشت‪:‬‬ ‫ابوعلی المش��هدانی مسئول امنیت داعش در‬ ‫موصل اس��ت که با هدف قرارگیری یک مقر‬ ‫داعش در نزدیکی مدرس��ه السوس��ه ازسوی‬ ‫سپاه ایران به هالکت رسیده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬علیرضا رحیمی‪ ،‬یک عضو کمیسیون‬ ‫امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت‪:‬‬ ‫هیچ فشاری اعم از داخلی یا بیرونی نمی تواند‬ ‫الیحه ‪ CFT‬را از دس��تور کار مجلس خارج‬ ‫کند چراک��ه این الیحه رون��د قانونی خود را‬ ‫طی می کن��د و به طورقطع هرچه انتقادها در‬ ‫چهارچوب منطق و قوانین باش��د تاثیرگذارتر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬غالمحس��ین دهقانی در نشس��ت‬ ‫وزیران خارجه س��ازمان همکاری اسالمی که‬ ‫در حاش��یه هفتاد و س��ومین اجالس ساالنه‬ ‫مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد‪،‬‬ ‫خواس��تار همکاری کش��ورهای اسالمی برای‬ ‫غلب��ه بر مش��کالت موجود در جهان اس�لام‬ ‫شد‪ .‬معاون وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از‬ ‫انحراف در عملکرد سازمان همکاری اسالمی‬ ‫به جای هدف قرار دادن دش��منان ملت های‬ ‫مس��لمان‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد اندکی از کش��ورها با‬ ‫بهره گیری از منابع مالی‪ ،‬از این سازمان برای‬ ‫پیش��برد اهداف سیاس��ت خارجی خود سوء‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزی��ر خارج��ه اتری��ش برجام را‬ ‫توافقی مه��م برای امنیت منطقه دانس��ت و‬ ‫بر لزوم حمایت کش��ورش از این توافق تاکید‬ ‫کرد‪.‬کاری��ن کنایس��ل گفت‪ :‬ما مس��ئولیت‬ ‫خاصی ب��رای خ��ود درباره توافق هس��ته ای‬ ‫ایران احس��اس می کنیم‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که اهمیت توافق هس��ته ای ایران از‬ ‫منظر امنیت اروپ��ا را چگونه می بینید‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ای��ن توافق برای امنی��ت به ویژه امنیت‬ ‫منطقه اهمیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نتایج نظرسنجی جدید موسسه پیو‬ ‫از بیش از ‪ ۲۰‬کشور نشان می دهد امریکای در‬ ‫مدیریت ترامپ جایگاه نازلی در افکار عمومی‬ ‫مردم جهان یافته اس��ت‪ .‬ش��مار مردمانی که‬ ‫دیدی منفی نس��بت به ایاالت متحده دارند‪،‬‬ ‫در اخرین نظرس��نجی پیو به رقم کم س��ابقه‬ ‫‪ ۴۳‬درصد رس��یده است‪ .‬محبوبیت ترامپ در‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬فرانسه و المان هم به ترتیب ‪ ۹ ،۷‬و‬ ‫‪ ۱۰‬درصد ارزیابی شده که کمترین میزان در‬ ‫میان کشورها و نواحی نظرسنجی شده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬نماینده ای��ران در مجمع عمومی‬ ‫س��ازمان ملل متحد با رد اتهام ها و ادعاهای‬ ‫وزیر خارجه عربس��تان علیه کشورمان گفت‪:‬‬ ‫ن مالی‬ ‫همه می دانند س��عودی ها منب��ع تامی ‬ ‫تروریسم و عامل بی ثباتی در منطقه و جهان‬ ‫هس��تند‪ .‬عباس خوش��رو در هفتاد و سومین‬ ‫مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای «فهم‬ ‫اس��ان تر س��عودی ها» به زبان عربی س��خن‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مع��اون رئیس جمه��وری و رئیس‬ ‫س��ازمان انرژی اتمی گفت‪ :‬دو صنعت هوایی‬ ‫و هس��ته ای مرز نمی شناس��د؛ زیرا با سالمت‬ ‫انس��ان ها ارتب��اط مس��تقیم دارد‪ .‬علی اکب��ر‬ ‫صالحی در مرکز کنترل فضایی کشور و ایین‬ ‫بهره برداری از ‪ ۶‬طرح مهم صنعت هوانوردی‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬در صنعت هسته ای باید به‬ ‫مس��ائل ایمنی توجه زیادی داشته باشیم و با‬ ‫حداکثر استانداردها تاسیسات هسته ای خود‬ ‫را ایمن کنیم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سفیر جمهوری کره در تهران گفت‪:‬‬ ‫همکاری های اقتصادی و س��رمایه گذاری های‬ ‫مش��ترک در زمینه ه��ای گوناگون ب��ا ایران‬ ‫برای ما مهم اس��ت و مش��تاق ارتقای سطح‬ ‫روابط اقتصادی و همکاری همه جانبه با ایران‬ ‫هستیم‪ .‬یوجانگ هیان در دیدار با محمدرضا‬ ‫تاب��ش‪ ،‬نماین��ده م��ردم اردکان در مجل��س‬ ‫شورای اس�لامی افزود‪ :‬ایران کشوری مهم و‬ ‫تاثیرگ��ذار در منطقه اس��ت و برقراری ثبات‬ ‫و امنی��ت در منطقه ب��دون حضور جمهوری‬ ‫اس�لامی در تصمیم گیری ه��ای منطقه ای و‬ ‫بین المللی امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫پیاپی ‪2470‬‬ ‫صنعت‬ ‫در بررسی‬ ‫ از اخرین اقدام های مردم برای کنترل بازار مطرح شد‬ ‫تولیدکنندگان هم حامی پویش «نخریدن»‬ ‫‹ ‹حاکمیت به دنبال جلب مشارکت مردم‬ ‫ساسانی با اشاره به اینکه اگر می خواهیم رشد کنیم‬ ‫باید حاکمیت به دنبال مشارکت مردم باشد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬عالوه بر حرکت حاکمیت به این سمت که مردم‬ ‫مش��ارکت جدی تری داشته باشند‪ ،‬مردم هم باید به‬ ‫بلوغ اقتصادی و اجتماعی مناس��بی برسند و کنترل‬ ‫بس��یاری از مسائل‪ ،‬مش��کالت و بحران ها را بر عهده‬ ‫بگیرند‪ .‬زمانی که شناخت مردم از مسائل اقتصادی و‬ ‫اجتماعی کامل شود و مسئله از پیچیدگی به سمت‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫نباید تصور‬ ‫شود در اینده‬ ‫ارزش پول‬ ‫کاهش می یابد و‬ ‫اجناس مورد نیاز‬ ‫کمیاب می شود‬ ‫س��ادگی حرکت کند‪ ،‬راحت تر می توان مشکالتی از‬ ‫این دست را برطرف کرد‪ .‬این تحلیلگر توسعه پایدار‬ ‫با تاکید بر اینکه باید س��عی کنیم به به دور از افراط‬ ‫و تفریط‪ ،‬رفتاری متعادل داش��ته باشیم‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫در ش��رایط کنونی رفتار ش��تابزده و افراطی اس��یب‬ ‫بیش��تری دارد‪ .‬در این شرایط نباید مردم را تحریک‬ ‫کرد که هیچ کاالیی نخرند‪ .‬بهترین شیوه برای مقابله‬ ‫با شرایط کنونی این است که نیازهای اصلی به میزان‬ ‫حداقل تامین شود و کاالیی بیش از نیاز روز یا هفته‬ ‫خریداری نشود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نباید تصور ش��ود در اینده‬ ‫ارزش پول کاهش می یابد و اجناس مورد نیاز کمیاب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬این موضوع باعث می ش��ود‬ ‫سرمایه به سمت طال و ارز حرکت کند‪ .‬با خرید طال‬ ‫و ارز ممکن است در ظاهر ارزش پول حفظ شود اما‬ ‫شاخص های رفاه اجتماعی به چالش کشیده می شود‬ ‫و مشکالتی در اقتصاد بروز می کند که سبب می شود‬ ‫کشور از درون خالی شود‪.‬‬ ‫ساس��انی درباره س��رمایه گذاری روی سکه و دالر‬ ‫گف��ت‪ :‬س��رمایه گذاری در ط�لا و ارز یعن��ی حذف‬ ‫ارزش اف��زوده از چرخه اقتصاد و ای��ن موضوع باعث‬ ‫کاهش درامد س��رانه می ش��ود‪ .‬اگر ملتی باشیم که‬ ‫ش��رایط را بشناسیم و س��ختی ها را تحمل کنیم‪ ،‬از‬ ‫پ��س این موض��وع بر خواهیم امد‪ .‬ش��رایط اقتصادی‬ ‫ایران اکنون به گونه ای اس��ت که باید منابع مالی به‬ ‫س��مت فعالیت هایی که ارزش افزوده ایجاد می کند‪،‬‬ ‫س��وق داده شود‪ .‬این تحلیلگر توس��عه پایدار با بیان‬ ‫اینکه متاس��فانه در برخی از موارد ملتی ش��دیم که‬ ‫این��ده را ف��دای خودخواه��ی کوتاه م��دت خودمان‬ ‫می کنی��م‪ ،‬اف��زود‪ :‬به راحتی همه جامع��ه و زندگی‪،‬‬ ‫ف��دای اقد ام های کوتاه مدت می ش��ود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که نگاهی به نیم قرن گذش��ته ایران نش��ان‬ ‫می دهد هرگز این رفتارها باعث رشد اقتصادی نشده‬ ‫و همیش��ه معکوس عمل کرده اس��ت‪ .‬ای��ن رفتارها ‬ ‫باعث می شود فاصله ما با کش��ورهای توسعه یافته و‬ ‫مردمان توسعه یافته بیشتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت و مردم مکمل یکدیگر‬ ‫یک��ی از اصل��ی تحریم ه��ای نخری��دن کاال ب��ه‬ ‫محصوالت ل��وازم خانگی مربوط می ش��ود‪ .‬با اینکه‬ ‫شاید در اغاز به نظر برسد که تولیدکنندگان و فعاالن‬ ‫ای��ن بازار با پویش نخریدن مخالف باش��ند‪ ،‬این طور‬ ‫نیس��ت‪ .‬غالمرضا تفتی‪ ،‬رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫ل��وازم خانگی قم با بیان اینکه سیاس��ت های دولت‬ ‫و رفت��ار مردم بای��د مکمل باش��د‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫یکی از مش��کالتی که در کف ب��ازار داریم‪ ،‬تقاضای‬ ‫کاذب اس��ت‪ .‬نیاز جامعه و کش��ور به حدی نیست‬ ‫که امروز تقاضا می ش��ود‪ .‬تفتی توضیح داد‪ :‬تقاضای‬ ‫کاذب ام��روز به حدی رس��یده که دول��ت هر مقدار‬ ‫کاال تامی��ن کند بازار ان را می بلع��د و این موضوع‬ ‫مش��کل اصلی اقتصاد کشور اس��ت‪ .‬متاسفانه برخی‬ ‫از مردم زمانی که می بینند کاالیی با مش��کل روبه رو‬ ‫ش��ده به ان دامن می زنند‪ .‬اگر م��ردم به اندازه نیاز‬ ‫قطعات خودرویی دارند فراهم کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد‪:‬‬ ‫س��ایپا تمامی طرح ها‪ ،‬پیشنهادها و ایده ها را در‬ ‫زمینه ساخت قطعات مربوط به موتور‪ ،‬گیربکس‬ ‫و اکس��ل خودرو‪ ،‬س��اخت قطعات تریم داخلی‪،‬‬ ‫قطعات برق��ی و سیس��تم های داخلی خودرو و‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬ایده های تحقیقات��ی و مطالعاتی در‬ ‫زمین��ه طراحی ظاهر بیرونی و داخلی خودرو را‬ ‫جمع اوری خواهد کرد و مورد پایش قرار خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫قاس��م جهرودی ادامه داد‪ :‬گروه خودروسازی‬ ‫سایپا به تمامی افرادی که طرح و ایده انها پس‬ ‫از پذیرش‪ ،‬به صورت علمی در تولید محصوالت‬ ‫اینده مورد اس��تفاده قرار گی��رد‪ ،‬تعهد خرید با‬ ‫تیراژ باال را خواهد داد که ارزش گذاری ب ر دانش‬ ‫و خرید ایده علمی پژوهشگران به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ا اج��رای ای��ن ط��رح‪ ،‬عالوه بر‬ ‫گس��ترش زمینه بهره من��دی از توانمندی های‬ ‫داخلی و توس��عه همکاری صنعت و دانش��گاه‪،‬‬ ‫فرهنگ اس��تفاده از تولید داخلی توسعه خواهد‬ ‫یافت‪ .‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تنها راه برون رفت از چالش کنونی صنعت‬ ‫خودروس��ازی و تحریم ها‪ ،‬خودباوری و استفاده‬ ‫از توان داخلی متخصصان و نخبگان اس��ت که‬ ‫س��ایپا در این راس��تا اماده هرگونه همکاری از‬ ‫طری��ق ایجاد فض��ا و فرصت بروز اس��تعدادها و‬ ‫توانمندی ها است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان ب��ا اش��اره به اس��تفاده نکردن‬ ‫از ظرفیت ه��ای داخل��ی موج��ود در دوره های‬ ‫گذش��ته تاکید ک��رد‪ :‬یک��ی از اص��ول اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬بهره گی��ری از توانمندی ها و تخصص‬ ‫نخب��گان داخلی اس��ت ک��ه گروه س��ایپا قصد‬ ‫دارد ب��ا شناس��ایی ایده های خالقان��ه در زمینه‬ ‫طراحی و س��اخت قطع��ات خودروی��ی‪ ،‬زمینه‬ ‫اجرای پروژه های س��اخت بر مبنای این ایده ها‬ ‫را با س��رمایه گذاری به اجرا دراورد و به صورت‬ ‫تضمینی قطعات تولیدی را با تیراژ باال خریداری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫واقع��ی خود خرید کنند به طور قطع ش��اهد چنین‬ ‫مشکالتی نخواهیم بود‪ .‬این مسئول و فعال صنعت‬ ‫ل��وازم خانگی با بی��ان اینکه اگر اف��رادی می توانند‪،‬‬ ‫اکنون خرید نکنند‪ ،‬اف��زود‪ :‬در برخی از موارد مردم‬ ‫اق��دام می کنند تا لوازم خانگی ی��ا جهیزیه را زودتر‬ ‫از موعد خریداری کنند‪ .‬این موضوع باعث می ش��ود‬ ‫در بحث خدمات پس از فروش و گارانتی با مش��کل‬ ‫روبه رو شوند‪ .‬وی با اشاره به اینکه در شرایط جنگ‬ ‫اقتصادی هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬مردم و مس��ئوالن شرایط‬ ‫جنگ اقتصادی را باید بپذیرند‪ .‬ش��رایطی که امروز‬ ‫برای کش��ور و بازار به وج��ود امده به نفع هیچ کس‬ ‫نیست و متاسفانه در بسیاری از موارد خانه ها تبدیل‬ ‫به انبار کاال شده است‪ .‬دولت باید به مردم اطمینان‬ ‫بدهد و با مردم شفاف حرف بزند‪ .‬در روزهای گذشته‬ ‫متاس��فانه برخی از امار ش��کاف بین مردم و دولت‬ ‫را بیش��تر کرد‪ .‬امارهایی که داده می شود با واقعیت‬ ‫همخوانی ن��دارد‪ .‬حتی اگر ای��ن امارها واقعیت هم‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬می توان انها را مطرح نکرد تا شکافی‬ ‫که ایجاد شده برطرف شود‪ .‬این فعال صنعت لوازم‬ ‫خانگی با بیان اینکه ش��رکت هایی که بدون حساب‬ ‫کتاب افزایش خرید داش��ته اند‪ ،‬باید متنبه ش��وند‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬فعاالنی که افزایش بی دلیل‬ ‫قیمت ها را در دس��تور کار خود ق��رار ندادند باید از‬ ‫طرف دولت شناس��ایی و مورد قدردانی قرار گیرند‪.‬‬ ‫این سیاس��ت ها امروز باعث می شود مردم و بازاریان‬ ‫مسیر بهتری را در پیش بگیرند‪.‬‬ ‫غالمرضا تفتی‬ ‫تقاضای کاذب‬ ‫امروز به حدی‬ ‫رسیده که‬ ‫دولت هر مقدار‬ ‫کاال تامین کند‬ ‫بازار ان را‬ ‫می بلعد و این‬ ‫موضوع مشکل‬ ‫اصلی اقتصاد‬ ‫کشور است‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد‬ ‫پاسخ سایپا به سیاست های تحریمی امریکا‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا گفت‪:‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه تحریم ه��ا و محدودیت ه��ا ضد‬ ‫صنعت خودروسازی کشور‪ ،‬گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا قصد دارد زمینه استفاده همه جانبه از‬ ‫ظرفیت های داخلی موجود و دانش و ایده های‬ ‫ناب عالقه مندان دانش��گاهی و پژوهش��گران‬ ‫فعال در حوزه خودروس��ازی را برای توس��عه‬ ‫داخلی س��ازی قطع��ات‪ ،‬کاه��ش ارزب��ری در‬ ‫صنعت خودروسازی و تولید محصوالت جدید‬ ‫مورد استفاده قرار دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا ب��ه نق��ل از س��ایپانیوز‪،‬‬ ‫محس��ن قاس��م جهرودی اظهار ک��رد‪ :‬با هدف‬ ‫توس��عه داخلی س��ازی قطعات خودرو‪ ،‬سایپا از‬ ‫صنعتگران‪ ،‬دانش��گاهیان و نخب��گان‪ ،‬دعوت به‬ ‫ همکاری می کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬گروه خودروس��ازی س��ایپا قصد‬ ‫دارد زمینه همکاری را برای تمامی عالقه مندانی‬ ‫ک��ه هرگونه پژوهش مطالعات��ی‪ ،‬طرح علمی یا‬ ‫ای��ده ناب در زمینه طراحی‪ ،‬س��اخت و کاربری‬ ‫حامد هدائی‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در روزهای گذش��ته پوی��ش «نخریدن محصوالت‬ ‫ضروری» مطرح ش��د‪ .‬این پویش که به نظر می رسد‬ ‫از س��وی مردم هدایت می شود‪ ،‬با هدف کاهش نرخ‬ ‫و وادار کردن برخی فروش��ندگان به ارائه ارزان قیمت‬ ‫محصوالت مدیریت می شود‪ .‬در حالی که پیش بینی‬ ‫می ش��د تولیدکنندگان با این پویش مخالف باشند‪،‬‬ ‫این ط��ور نیس��ت و تولیدکنن��دگان و کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی معتقدند اگر این پویش بتواند فعالیت هایی‬ ‫را که مد نظر دارد به درستی اجرا کند در ادامه شاهد‬ ‫بازگشت ارامش به بازار خواهیم بود‪.‬‬ ‫پس از کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم نقطه ای‬ ‫با مرز ‪ ۳۴‬دالر بس��یاری از کاالها رشد قیمت داشت‪.‬‬ ‫این اتف��اق در حالی رخ داد که ق��درت خرید مردم‬ ‫افزای��ش نیافت و عده ای نیز از ش��رایط ایجاد ش��ده‬ ‫سوءاس��تفاده کردند؛ محتکران شروع به جمع اوری‬ ‫محصوالتی مانند لوازم بهداش��تی بانوان‪ ،‬دس��تمال‬ ‫کاغذی‪ ،‬رب گوجه فرنگی و‪ ...‬کردند‪ .‬احتکار و کمبود‬ ‫برخ��ی از محصوالت مورد نیاز فضای ذهنی و امنیت‬ ‫روانی جامعه را با مخاطراتی همراه کرد که در نتیجه‬ ‫ان‪ ،‬بخش��ی از م��ردم ش��روع به خری��د محصوالت‬ ‫غیرضروری و بیش از نیاز کردند‪.‬‬ ‫کارشناسان اقتصاد معتقدند چنین رفتارهایی باعث‬ ‫می شود اقتصاد کشور به واسطه همان افراد در ادامه‬ ‫با خطرهای بسیار جدی تری همراه شود‪ .‬همچنین‪ ،‬با‬ ‫توجه به اینکه ایران در دسته اقتصادهای نوظهور قرار‬ ‫دارد و به س��مت کش��ورهای در حال توسعه حرکت‬ ‫می کند‪ ،‬یکی از شاخص های اصلی رفتار توسعه یافته‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬یکی از نظریه پردازان توس��عه پایدار در‬ ‫ایران معتقد است مردم با کنترل رفتار اقتصادی خود‬ ‫می توانند در توسعه یافتگی کشور نقش بسیار مهمی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫حس��ین ساس��انی‪ ،‬تحلیلگر توس��عه پایدار درباره‬ ‫پوی��ش «نخریدن کاالهای غیرض��روری» به‬ ‫گفت‪ :‬بررس��ی روند توس��عه یافتگی در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته نش��ان می دهد که یک��ی از مهم ترین‬ ‫ش��اخص های توس��عه‪ ،‬رفتار اقتصادی مردم اس��ت‪.‬‬ ‫بر این مبنا‪ ،‬قرار اس��ت در کش��ور به س��مت توسعه‬ ‫حرکت کنیم‪ ،‬مردم هم باید رفتارهای توس��عه یافته‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫بررسی کلیات بسته حمایتی دولت در مجلس‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫گفت‪ :‬نوبخت اعالم کرد که شرایط‬ ‫مهیا شده تا دولت بتواند مبالغی را‬ ‫برای حمایت از اقش��ار اسیب پذیر‬ ‫در نظر بگیرد و در قالب بسته های‬ ‫حمایت��ی انه��ا را در اختیار مردم‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫علی کاظم��ی درب��اره جزئیات‬ ‫بس��ته حمایت��ی دول��ت ب��ه ایلنا‬ ‫گف��ت‪ :‬در همی��ن زمین��ه‪ ،‬روز‬ ‫یکش��نبه در کمیس��یون برنامه و بودجه میزبان‬ ‫اق��ای محمدباقر نوبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه و هوش��نگ بازوند‪ ،‬معاون پش��تیبانی‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی بودیم که‬ ‫اقای نوبخ��ت در ابتدا توضیح های��ی در این باره‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫نماینده اردل و فارس��ان اف��زود‪ :‬نمایندگان در‬ ‫همین راس��تا پرس��ش هایی را مطرح کردند که‬ ‫موضوع منب��ع مالی ای��ن اقدام و‬ ‫نحوه انتخاب اقش��ار اسیب پذیر از‬ ‫ان جمله بود که پاسخ هایی نیز از‬ ‫سوی نوبخت و بازوند مطرح شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در مجم��وع‬ ‫صحبت های خوبی درباره فعالیت‬ ‫دول��ت ب��رای انج��ام اقدام ه��ای‬ ‫حمایتی از اقشار اسیب پذیر مطرح‬ ‫ش��د که به ط��ور احتمال��ی برای‬ ‫بررسی جزئیات‪ ،‬دوباره در خدمت‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهیم بود‪.‬‬ ‫ع��زت اهلل یوس��فیان مال ه��م در زمینه بس��ته‬ ‫حمایت��ی دولت گفت‪ :‬اعضای کمیس��یون برنامه‬ ‫و بودج��ه کلیات بس��ته های حمایتی را با حضور‬ ‫اقای نوبخت مورد بررسی قرار دادند که در نهایت‬ ‫صحبت رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه درباره‬ ‫قانونی ب��ودن این اقدام م��ورد تصدیق اعضا قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫امار افزایش تولید و صادرات واقعیت ندارد‬ ‫پارلمان بخش خصوصی کش��ور میزبان رئیس‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه بود‪ .‬در این نشس��ت از‬ ‫توسعه نامتوازن منطقه ای انتقاد و مطرح شد که‬ ‫امار و اطالعاتی که دراختیار دولت قرار می گیرد‬ ‫غیرواقع��ی اس��ت و در حالی ک��ه افزایش میزان‬ ‫صادرات اعالم می ش��ود‪ ،‬واقعی��ت بیانگر کاهش‬ ‫ص��ادرات و تولید در کش��ور اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬غالمحسین ش��افعی در نشست با رئیس‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه تصریح ک��رد‪ :‬نهاد های‬ ‫مختل��ف به ج��ای تحقق اهداف تعیین ش��ده در‬ ‫برنامه های توس��عه ای‪ ،‬سعی دارند اهداف خود را‬ ‫اجرایی کنند و این به معنای انحراف منابع کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬وی مس��ئله دیگری را ک��ه درحال حاضر‬ ‫ش��رایط اقتصادی را پیچیده کرده اس��ت‪ ،‬شیوه‬ ‫توزی��ع منابع کش��ور دانس��ت و گف��ت‪ :‬یارانه ها‬ ‫با نی��ت حمایت از اقش��ار اس��یب پذیر پرداخت‬ ‫می ش��وند اما بخش قابل توجه��ی از این منابع به‬ ‫ دس��ت انهایی که باید‪ ،‬نمی رسد و برعکس‪ ،‬افراد‬ ‫«برخ��وردار» از انه��ا بهره مند می ش��وند‪ .‬رئیس‬ ‫ات��اق بازرگانی ای��ران با بیان اینک��ه یارانه ای که‬ ‫در قالب ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان هم پرداخت می ش��ود‬ ‫به اقش��ار اسیب پذیرنمی رس��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫ش��یوه اس��تفاده از منابع کش��ور برای حمایت از‬ ‫این اقش��ار را تغییر دهیم‪ .‬مرتضی اهلل داد‪ ،‬معاون‬ ‫اقتصادی ات��اق بازرگانی ایران نی��ز در ادامه این‬ ‫جلسه از کاهش درامدهای سال اینده خبر داد و‬ ‫خواس��تار توجه ویژه دولت به این موضوع هنگام‬ ‫تدوی��ن بودجه ش��د‪ .‬وی همچنین درخواس��ت‬ ‫کرد که در انتخاب مدیران ش��رکت های عمومی‬ ‫غیردولتی‪ ،‬شایسته س��االری مالک قرار گیرد‪ .‬از‬ ‫طرف��ی‪ ،‬برنامه های این ش��رکت های دولتی باید‬ ‫بررس��ی شود تا مبادا این شرکت ها حیات خلوت‬ ‫وزیران شود‪ .‬اهلل داد معافیت های مالیاتی نهادهای‬ ‫عمومی غیردولتی را نیز مورد تاکید قرار داد و از‬ ‫هم راس��تایی دولت و مجلس با توجه به ش��رایط‬ ‫پیش رو حمایت کرد‪ .‬خروج دولت از تصدی گری‬ ‫مس��ئله دیگری بود ک��ه معاون اقتص��ادی اتاق‬ ‫ایران به ان اش��اره کرد‪ .‬محم��د الهوتی‪ ،‬رئیس‬ ‫ن نیز از‬ ‫کنفدراس��یون صادرات اتاق بازرگانی ایرا ‬ ‫خودتحریمی ها س��خن گفت و تاکید کرد‪ :‬دولت‬ ‫باید پیش از اینکه بخش��نامه ای صادر شود‪ ،‬نظر‬ ‫بخش خصوصی را بخواهد‪ .‬این فعال اقتصادی نیز‬ ‫امار و اطالعاتی که دراختیار دولت قرار می گیرد‬ ‫را غیرواقعی خوان��د و ادامه داد‪ :‬از افزایش میزان‬ ‫یادداشت‬ ‫تاب از دست‬ ‫دادن پول های‬ ‫باداورده را‬ ‫ندارند‬ ‫صادرات خب��ر می دهید اما انچ��ه واقعیت دارد‪،‬‬ ‫بیانگر کاهش صادرات و تولید در کشور است‪ .‬وی‬ ‫همچنین از صدور بخشنامه های یک شبه از سوی‬ ‫دولت در زمینه ممنوعیت انواع کاالها انتقاد کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬هر روز ش��اهد ممنوعیت اقالم جدیدی‬ ‫هستیم که بدون مش��ورت و اطالع رسانی‪ ،‬اعالم‬ ‫می ش��وند‪ .‬دولت به این نکت��ه توجه نمی کند که‬ ‫صادرکننده متعهد اس��ت و باید بر اساس قرارداد‬ ‫خ��ود با طرف مقابل عمل کن��د‪ .‬چگونه می توان‬ ‫بدون در نظر گرفتن این مسئله صادرات را ممنوع‬ ‫کرد؟‬ ‫به اس��تثنای فقرا که برای انها درامد برابر اس��ت‬ ‫ب��ا امکان بق��اء‪ ،‬انگیزه های اصلی ب ه دس��ت اوردن‬ ‫پول لزوما اقتصادی نیس��ت‪ .‬برای فردی میلیاردر‪،‬‬ ‫جس��ت وجوی میلیاردها پول اضافه نش��ان دهنده‬ ‫نقاطی روی مقیاس دستاورد و احترام به خود است‪.‬‬ ‫= این تش��ویق ها و تنبیه ها‪ ،‬وعده ها و تهدیدها همه‬ ‫فقط در ذهن ما جریان دارد‪ .‬حس��اب انها را به دقت‬ ‫نگه می داریم‪ .‬این مس��ائل تمایل های ما را ش��کل‬ ‫می دهن��د و انگی��زه ای برای کارها هس��تند‪ ،‬مانند‬ ‫محرک های��ی ک��ه در اجتماع هس��تند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫اگر توقف باخت ها به ان منجر ش��ود که شکست را‬ ‫بپذیریم‪ ،‬از ان خودداری می کنیم‪ ،‬درباره کارهایی‬ ‫که به پش��یمانی می انجامند پیشداوری می کنیم و‬ ‫تفاوت واهی اما ش��دیدی میان تعهد و بی تعهدی‪،‬‬ ‫انجام ن��دادن و انجام دادن قائلیم زیرا احتمال یکی‬ ‫نس��بت به دیگ��ری زیادتر اس��ت‪ .‬جریان هایی که‬ ‫تش��ویق یا تنبیه می کند‪ ،‬اغلب احساسی و شکلی‬ ‫از با خود کنارامدن اس��ت که ناگزی��ر برای افرادی‬ ‫ک��ه در بازاره��ای مال��ی در حال فعالیت هس��تند‬ ‫کش��مکش های زیادی ایجاد خواهد کرد‪« .‬ریچارد‬ ‫تال��ر» برنده جایزه نوبل اقتصاد رفتاری می گوید‪ :‬ما‬ ‫پول مان را در حس��اب های متفاوتی نگه می داریم‬ ‫که گاهی جنب��ه فیزیکی دارند و گاهی فقط ذهنی‬ ‫هس��تند‪ .‬پول خ��رج می کنیم‪ ،‬س��پرده های کلی‬ ‫داریم‪ ،‬سپرده های خاصی برای فوریت های زندگی‬ ‫در نظ��ر می گیریم‪ .‬میان تمایل مان به برداش��تن از‬ ‫هر یک از این حس��اب ها و نیازهای کنونی سلس��له‬ ‫مراتبی وج��ود دارد‪ .‬ما از این حس��اب ها به منظور‬ ‫تس��لط بر خودمان بهره می گیری��م‪ ،‬همان طور که‬ ‫ب��رای برنامه ریزی های روزانه خری��د فالن چیز را‬ ‫محدود می کنی��م‪ .‬اغلب برای تس��لط بر خودمان‬ ‫هزین��ه ای می پردازیم‪ .‬ب��رای مثال‪ ،‬ه��ر زمان که‬ ‫پولی را در سپرده بلندمدت می گذاریم‪ ،‬در حساب‬ ‫اعتباری مان بدهی هایی داریم‪ .‬اقتصادی های مدل‬ ‫فاعل معقول بر حساب های ذهنی تکیه نمی کنند‪:‬‬ ‫انها دی��دگاه جامعی از نتای��ج دارند و محرک های‬ ‫بیرون��ی هدایت کننده ش��ان اس��ت‪ .‬ب��رای افراد‪،‬‬ ‫حس��اب های ذهنی ش��کلی از چارچوب س��طحی‬ ‫هستند که در ان یک ذهن محدود امور را در اختیار‬ ‫می گیرد و منظم می کند‪« .‬اثر سرش��ت» نمونه ای‬ ‫از چارچوب س��طحی است‪ .‬س��رمایه گذار برای هر‬ ‫یک از س��هم های خودرویی اش حس��ابی ذهنی در‬ ‫نظر گرفته است و می خواهد هر حساب را به عنوان‬ ‫یک ب��رد ببندد‪ .‬فاعلی معقول ن��گاه جامعی به کل‬ ‫سهام دارد و سهامی را می فروشد که احتمال اینکه‬ ‫در اینده کارکرد خوبی نداش��ته باشد بیشتر است‪،‬‬ ‫بدون اینکه در نظر بگیرد درحال حاضر برنده است‬ ‫یا بازنده‪ .‬پژوهش ه��ای مالی‪ ،‬تمایل برای فروختن‬ ‫سهام برنده را به میزان بس��یار زیادی گزارش داده‬ ‫اس��ت زیرا این پرس��ش که ایا برنده را بفروشیم یا‬ ‫بازن��ده را یک پاس��خ واضح دارد و این نیس��ت که‬ ‫فرق��ی نمی کند‪ .‬اگر ما دارایی مان را به احساس��ات‬ ‫انی ترجیح دهیم‪ ،‬س��هام بازنده را می فروش��یم و‬ ‫س��هام برنده را نگه می داریم‪ .‬اما حس��اب ذهنی بر‬ ‫عقل س��لیم اقتصادی غلبه می کن��د‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫استدالل هایی که فروش سهام برنده را منع می کند‬ ‫ناهنج��اری شناخته ش��ده بازار مبنی بر این اس��ت‬ ‫ش ان به تازگی باال رفته اس��ت‬ ‫که س��هامی که ارز ‬ ‫احتم��ال دارد برای دوره ای کوتاه ارزش بیش��تری‬ ‫نیز کس��ب کند‪ .‬بس��تن یک حس��اب ذهنی با برد‬ ‫سبب خرس��ندی می شو د اما خرس��ندی که برای‬ ‫ان باید بهایی پرداخت‪ .‬این اش��تباهی است که یک‬ ‫ف��رد اقتصادی یا س��رمایه گذار باتجربه که از بخش‬ ‫منطقی ذهن��ش به خوبی بهره می برد‪ ،‬نس��بت به‬ ‫تازه کاران‪ ،‬کمتر مرتکب می ش��ود‪ .‬تصمیم گیرنده‬ ‫معق��ول به عواق��ب این��ده س��رمایه گذاری حال‬ ‫حاضر عالقه مند اس��ت‪ .‬توجیه اشتباه های گذشته‬ ‫ج��زو دغدغ��ه ف��رد اقتص��ادی نیس��ت‪ .‬تصمیم‬ ‫س��رمایه گذاری بیشتر در یک حساب بازنده‪ ،‬وقتی‬ ‫س��رمایه گذاری های بهتری موجودن��د‪ ،‬به عنوان‬ ‫سفس��طه هزینه نابرگش��تنی نامیده می ش��ود که‬ ‫اشتباهی پرهزینه است که در تصمیم های بزرگ و‬ ‫کوچک به چشم می خورند‪ .‬افرادی را در نظر بگیرید‬ ‫که تصمیم خود را مبنی بر سرمایه گذاری در صنعت‬ ‫خودروسازی‪ ،‬که به تازگی فنر نرخ ان در رفته است‪،‬‬ ‫گرفته اند و به این نتیجه رسیده اند که دوستان شان‬ ‫چند ماه پیش سود فراوانی کسب کرده اند‪ ،‬حال به‬ ‫علت بحران اقتصادی طرح جدیدی با عنوان «نه به ‬ ‫خرید خودرو» که به نظر می رس��د به کاهش تورم‬ ‫اخی��ر هم کمک می کند اعالم می ش��ود‪ ،‬مردم چه‬ ‫خواهند کرد؟ به عبارت��ی‪ ،‬انها میان باختی قطعی‬ ‫و قماری بزرگ اغل��ب گزینه دوم(خرید خودرو) را‬ ‫انتخاب می کنند‪ .‬در نهایت‪ ،‬روز بعد از پویش «ن ه به ‬ ‫خری د خ��ودرو»! اتفاق جالبی خواهد افتاد؛ افزایش‬ ‫نرخ و شکل گیری بلندترین صف خرید‪ .‬افراد تاب از‬ ‫دست دادن پول های باد اورده را ندارند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫پیاپی ‪2470‬‬ ‫صنعت‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت پویش‬ ‫مطالبه تغییر‬ ‫رویه مدیریتی‬ ‫کشور‬ ‫فربد زاوه‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫کار شده اس��ت تا شاس��ی بلند لوکس رولزرویس را‬ ‫لوکس تر و خاص تر از گذشته کند‪.‬‬ ‫اگر نگاهی به وب س��ایت این برند داش��ته باشید‪،‬‬ ‫می توانی��د محصوالت��ی از جمل��ه مرس��دس مایباخ‬ ‫کالس اس‪ ،‬رنج��روور اتوبیوگرافی‪ ،‬بنتل��ی بنتایگا و‬ ‫حتی مرس��دس بنز جی کالس را مش��اهده کنید که‬ ‫تبدی��ل به خودروهای متفاوت خاص چه در طراحی‬ ‫داخلی و چه در طراحی خارجی ش��ده اند‪ .‬حال نوبت‬ ‫رولزرویس کالینن رس��یده اس��ت که این خودرو با‬ ‫مخف��ف ‪ LWB‬عرضه خواهد ش��د ک��ه در حقیقت‬ ‫ای��ن ‪ ۳‬حرف مخفف ‪ Long Wheel Base‬اس��ت‬ ‫و کالس��ن فاصله بین دو محور این خودرو را افزایش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬فاصله بین دو مح��ور این خودرو ‪۱۰۱۶‬‬ ‫میلی متر افزایش یافته است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬کالینن تغییر‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیون دالر می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که نس��خه اس��تاندارد رولزرویس کالینن ‪ ۳۲۵‬هزار‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬قاعدتا در مقاب��ل پرداخت چنین مبلغی‬ ‫باید چیزی بیش��تر از یک رولزرویس طویل به دست‬ ‫مش��تری برس��د‪ .‬ای��ن خ��ودرو از سیس��تم امنیتی‬ ‫بالس��تیک س��طح ‪ ۷‬بهره می برد و می توانید ان را تا‬ ‫سطح ‪ ۹‬نیز ارتقا دهید‪ .‬عالوه بر این در داخل کابین‬ ‫این خودرو نورپردازی خاص‪ ،‬سیستم صوتی حرفه ای‬ ‫‪ b&o‬و کنسول مرکزی متفاوت تعبیه شده است‪.‬‬ ‫این نکته را به یاد داش��ته باشید که همچنان این‬ ‫خودرو از سوی کالسن به نسخه طویل تبدیل نشده‬ ‫اس��ت بلکه بر اساس اعالم ش��رکت نزدیک به ‪ ۶‬ماه‬ ‫ای��ن فرایند به طول می انجامد و پ��س از ان امکان‬ ‫خریداری این خودرو وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫یافت��ه دارای فاصله بین دو مح��ور ‪ ۳۲۹۵‬میلی متر‬ ‫شده و طول کامل ان به رقم ‪ ۶۳۵۷‬میلی متر رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کالس��ن نرخ این خودرو را ‪ ۱.۸‬میلیون یورو اعالم‬ ‫کرده اس��ت که در صورت تبدی��ل واحد نرخ ان در‬ ‫حرکت جمعی برای شکست قیمت ها‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درخواس��تی مبنی بر تحریم ملی خرید خودروهای‬ ‫صف��ر‪ ،‬ط�لا‪ ،‬س��که‪ ،‬ارز‪ ،‬لوازم خانگی و تلف��ن همراه‬ ‫راه اندازی ش��ده اس��ت‪ .‬در این اعالمیه امده است که‬ ‫می توانیم با نخریدن به مدت دو ماه قیمت ها را واقعی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این اس��ت که ایا این ام��ر راهکاری‬ ‫ب��رای کاهش قیمت ها در ب��ازار خواهد بود؟ فرصت ها‬ ‫و تهدیده��ای این ن��وع پویش ها چیس��ت؟ ایا چنین‬ ‫حرکت های جمع��ی و مردمی نتیجه م��ورد انتظار را‬ ‫حاصل می کند؟‬ ‫‹ ‹«نخریدن» تمام راه حل نیست‬ ‫امراهلل امینی‬ ‫بهترین راهکار‬ ‫برون رفت از‬ ‫وضعیت اشفته‬ ‫ریشه یابی‬ ‫مسائل است؛‬ ‫چرا شرایط به‬ ‫اینجا می رسد که‬ ‫مردم بخواهند‬ ‫خودجوش پویش‬ ‫تحریم ملی‬ ‫داشته باشند؟‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫اگر پویش‬ ‫درست عمل‬ ‫کند ارامش تا‬ ‫حدودی به بازار‬ ‫برمی گردد‬ ‫در این باره امراهلل امینی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه‬ ‫عالمه طباطبایی‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬یکی از عناصر اصلی‬ ‫افزایش قیمت ها تقاضا برای محصوالت است‪ .‬تا زمانی‬ ‫که تقاضا داریم طبیعی اس��ت با نبود عرضه‪ ،‬قیمت ها‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی با مطرح کردن این پرسش که چرا تقاضا وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬نقدینگی موجود در دس��ت مردم‪ ،‬برخی‬ ‫نهادها و شرکت ها منجر ش��ده که امار تقاضا بیش از‬ ‫حد معمول باشد‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر مردم خودجوش خرید‬ ‫نداشته باش��ند بس��تری برای افزایش قیمت ها وجود‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر از بعد ملی یا فرهنگی به‬ ‫وضعیت بازار فعلی کش��ور نگاه کنیم راهکار‪ ،‬نخریدن‬ ‫مردم اس��ت‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬وقتی در کش��ور همسایه‬ ‫مش��کل دالر به وجود امد مردم با درخواس��ت دولت‬ ‫دالرهای خود را به بانک ها برگرداندند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��اد در ادامه تاکی��د کرد‪ :‬البته‬ ‫نخریدن تمام راه حل نیس��ت بلکه بخشی از دالیل باال‬ ‫رفتن دالر و سکه مربوط به سیاست های دولت به ویژه‬ ‫در بخش بانک مرکزی اس��ت زیرا با توجه به ش��رایط‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی کش��ور باید پیش از این‪ ،‬مسائل‬ ‫پیش بینی می شد‪.‬‬ ‫امینی با اش��اره به مشکالت بازار ارز ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫کاهش ن��رخ دالر راه ه��ای مختلف بس��یاری در علم‬ ‫اقتص��اد وجود دارد‪ .‬تعجب این اس��ت ک��ه چرا دولت‬ ‫و بان��ک مرکزی اق��دام نمی کنن��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬پویش‬ ‫نخریدن مطلوب است اما تمام کار نیست‪ .‬در کنار این‬ ‫موضوع باید دولت هم سیاست هایی در پیش بگیرد و‬ ‫تمهیدات الزم را از بعد مسائل داخلی داشته باشد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬راه اندازی پویش راهی کوتاه مدت برای حل‬ ‫مشکالت بازار این کاالها بوده و امری مطلوب است اما‬ ‫توجه به مسائل جانبی اهمیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی با اشاره‬ ‫به ریشه یابی مشکالت گفت‪ :‬بهترین راهکار برون رفت‬ ‫از وضعیت اشفته ریشه یابی مسائل است؛ چرا شرایط‬ ‫به اینجا می رس��د که مردم بخواهند خودجوش پویش‬ ‫تحریم ملی داشته باشند؟‬ ‫امین��ی در ادام��ه اظهار ک��رد‪ :‬در ش��رایط بحرانی‬ ‫می ت��وان حقیق��ت را دریافت که ادع��ای تولیدکننده‬ ‫درب��اره خودکفایی ملی واقعیت ندارد‪ .‬کاالهای چینی‬ ‫چند س��الی اس��ت که بازار ایران را در دست گرفته اند‬ ‫و در ش��رایط فعلی نتیجه چنین امری ملموس ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست های کوتاه مدت‬ ‫سیاس��ت های کشور در شرایط بحرانی و غیربحرانی‬ ‫ب��ه طور عم��وم کوتاه م��دت ب��وده اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫بیش��تر کارشناس��ان اقتصا د معتقدند برای مشکالت‪،‬‬ ‫سیاس��ت های اتخاذ شده مس��کن بوده و درمان کننده‬ ‫قطعی معضل ها نیستند‪ .‬در ادامه‪ ،‬امیرحسن کاکایی‪،‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ضمن استقبال‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫هر گونه توقف تقاضا رکودی شکل می دهد‬ ‫که فروشنده را مجبور می کند نرخ محصوالت‬ ‫خود را تعدیل کند‪ .‬در نهایت فش��ار به دلیل‬ ‫نیاز به نقدینگی منجر می ش��ود که قیمت ها‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ت پوی��ش تحریم ملی در‬ ‫ح��وزه خودرو پس از پیش ف��روش و ثبت نام‬ ‫دو ش��رکت بزرگ خودروس��از کش��ور اتفاق‬ ‫افت��اده ک��ه حداق��ل حجم��ی از متقاضیان‬ ‫خودر و مورد نظر ثبت ن��ام کرده اند و خریدار‬ ‫زیادی(متقاضی واقعی) وجود ندارد‪.‬‬ ‫پس به طور کلی اینکه پویش و این حرکت‬ ‫اجتماعی چقدر عمومی شود قابل پیش بینی‬ ‫نیس��ت و زیاد به ان خوشبین نیستم زیرا به‬ ‫ط��ور عموم حرکت های اجتماعی در ایران به‬ ‫راحتی قابل شکس��ته شدن هس��تند‪ .‬مانند‬ ‫تجرب��ه قبل در پویش نخری��دن پراید؛ کافی‬ ‫است وامی تخصیص پیدا کند و برای دریافت‬ ‫و خرید دعوا هم می ش��ود و اف��راد فراموش‬ ‫می کنند که برای چه هدفی صف ایستاده اند‪.‬‬ ‫فرات��ر از ای��ن مس��ئله‪ ،‬س��طح قیمت��ی‬ ‫محصوالت به اعدادی رس��یده ک��ه مردم به‬ ‫لحاظ مالی دیگر توانایی خرید ندارند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬با افزایش چن��د برابری قیمت ها‬ ‫تقاض��ا خ��ود به خ��ود پایی��ن امده اس��ت‪.‬‬ ‫رکود ش��روع شده و رکود بس��یار سنگین و‬ ‫کشنده ای است‪ .‬با ش��رایط اقتصادی موجود‬ ‫کشور به راحتی از این رکود خارج نمی شود‪.‬‬ ‫این حرکت ها بیش��تر ش��بیه این اس��ت که‬ ‫ایس��تاده ایم و نتیجه مس��ابقه اعالم ش��ده و‬ ‫حاال پویش برگزار می کنیم‪ .‬حال باید پرسید‬ ‫هدف این پوی��ش برای نتیج��ه ای که اعالم‬ ‫شده چیست؟‬ ‫درحال حاضر بازار ب ه دست سرمایه گذاران‬ ‫و دالالن اداره می ش��ود‪ ،‬ن��ه مصرف کنن��ده‬ ‫واقعی‪ .‬کس��انی که در حال خرید هستند به‬ ‫قصد سرمایه گذاری‪ ،‬اقدام به خرید می کنند‪.‬‬ ‫قص��د انها هم حفظ دارایی و نفع از این بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬رویه حفظ ارزش دارایی باعث شده تا‬ ‫شاهد چنین بازار اشفته ای باشیم‪.‬‬ ‫متهم ردی��ف اول به هم ریختگ��ی دو بازار‬ ‫خودروهای وارداتی و داخلی مردم نیس��تند‪.‬‬ ‫وقتی در سیاس��ت های واردات خودرو زمانی‬ ‫بحث امحا مطرح می ش��ود و زمانی س��امانه‬ ‫بسته می شود اما ثبت سفارش انجام می شود‬ ‫و‪ ...‬خود زمینه ساز مشکالت بوده ایم‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر هم با عنوان س��اخت داخل ممنوعیت‬ ‫واردات ابالغ ش��د و همچنان سیاس��ت هایی‬ ‫که از پیش اجرا شده ادامه دارد‪ .‬تصمیم های‬ ‫نادرس��ت به ق��دری تاثیر منفی داش��ته که‬ ‫فراخوان ها تاثیر زیادی نداشته اند‪.‬‬ ‫پوی��ش هم همین اس��ت تا زمان��ی که در‬ ‫این بخش ه��ا پارادایم های فکری تغییر نکند‬ ‫یا تعدادی را بابت ای��ن به هم ریختگی تنبیه‬ ‫نکنی��م حرکت ه��ای جمعی بازت��اب زیادی‬ ‫ندارد‪ .‬تمام مش��کالت امروز ب��ه لحاظ بازده‬ ‫زمانی‪ ،‬زودتر از ش��روع تحریم ها اغاز ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬نااگاهی برخ��ی مدیران‬ ‫خودروس��ازان مشکالت را دامن زده است‪ .‬به‬ ‫طور نمونه‪ ،‬یکی از مدیران خودروس��از اعالم‬ ‫کرد تحریم برای ما جوک است در حالی که‬ ‫شاید برای او جوک باشد برای مردم این گونه‬ ‫نیس��ت‪ .‬تا زمانی که این سیاست ها را تغییر‬ ‫ندهی��م و اصرار داش��ته باش��یم همین تفکر‬ ‫و رویه نادرس��ت دنبال ش��ود راه اندازی این‬ ‫پویش ها به نتیجه خاصی نمی رسد‪.‬‬ ‫اگر بناست پویشی برگزار شود باید پویش‬ ‫مطالب��ه تغییر رویه مدیریتی کش��ور باش��د‪.‬‬ ‫وزیری که با چند س��ال تجربه‪ ،‬اعالم می کند‬ ‫مسائل امروز با تصمیم گیری هایی که داشته‬ ‫قابل پیش بینی نبوده باید تنبیه شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬راه اندازی پوی��ش به نام اصالح‬ ‫رویه و دیدگاه مدیریتی مفیدتر است‪ .‬مطالبه‬ ‫بای��د برای حل ریش��ه ای مش��کالت باش��د‪.‬‬ ‫همان طور ک��ه دولت با افزای��ش نرخ مبارزه‬ ‫می کند نه ت��ورم‪ ،‬مردم ه��م در حال تالش‬ ‫ب��رای تغییر قیمت ها هس��تند‪ ،‬نه رویه غلط‬ ‫مدیریت��ی‪ .‬کس��انی که ش��رکت ها و مردم را‬ ‫متهم به داللی و سوءاس��تفاده می کنند خود‬ ‫عامل این مش��کالت هس��تند‪ .‬سیاست های‬ ‫غل��ط باع��ث اش��فتگی بازار ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬حرک��ت نتیج��ه دار پویش‪ ،‬اصالح‬ ‫امور مدیریتی و دیدگاه اجرایی مدیران است‬ ‫که یک بار برای همیش��ه مش��کلی را به طور‬ ‫ریشه ای رفـع کنیم‪.‬‬ ‫جراحی‬ ‫کالسن روی‬ ‫رولزرویس‬ ‫کالینن‬ ‫رولزرویس کالینن‪ ،‬نخستین محصول این کمپانی‬ ‫است که در سگمنت شاسی بلندها عرضه شده است‪.‬‬ ‫حال یک ش��رکت تیونر به نام کالسن تغییراتی روی‬ ‫ای��ن خودرو اعمال کرده و کالین��ن به یک لیموزین‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش نیوز» در بس��یاری از موارد‬ ‫اف��رادی وجود دارند که تصاویری خیالی از خودروها‬ ‫طراحی کرده و در فضای مجازی منتشر می کنند اما‬ ‫تصوی��ری که می بینید کامال حقیقی اس��ت‪ .‬تا کنون‬ ‫تصاویر مختلفی از نس��خه پیکاپ‪ ،‬کوپه و کانورتیبل‬ ‫کالینن منتش��ر ش��ده اما همه انه��ا غیرواقعی بوده‬ ‫است‪ .‬ش��رکتی المانی به نام کالسن وجود دارد که‬ ‫تبحر خاص��ی در تیونینگ خودروها و تبدیل انها به‬ ‫نوعی قصر متحرک دارد‪ .‬حال این ش��رکت دست به‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از پویش «تحریم ملی ب��رای کاهش قیمت ها» گفت‪:‬‬ ‫این تنها راه اس��ت که کشور می تواند از بحران موجود‬ ‫عبور کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه در گفت وگو با‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫شاید این گونه رفتارها مخالفان زیادی داشته باشد اما‬ ‫توجه داش��ته باشیم امروز کش��ور در بین یک جنگ‬ ‫تمام عیار اقتصادی است‪ ،‬بماند که عملکرد دولتمردان‬ ‫در بعض��ی بخش ها نامناس��ب بوده اس��ت‪ .‬این روزها‬ ‫تصویره��ای زیادی از گمرکات پخش می ش��ود که در‬ ‫حال ترخیص کاالها هس��تند‪ .‬اما واقعیت این اس��ت‬ ‫ک��ه در ‪ ۶‬ماه گذش��ته روش های مدیریت��ی گمرک‪،‬‬ ‫تولیدکننده را با چالش های اساس��ی روبه رو کرده که‬ ‫منجر به کاهش شدید تیراژ تولید در کشور شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به عملکرد‬ ‫دول��ت ادام��ه داد‪ :‬دیرکردهای��ی داش��تیم ام��ا امروز‬ ‫اقدام های دولتی برای تسهیل تولید در دستور کار قرار‬ ‫گرفته است که تیراژ تولید به روال گذشته برگردد؛ از‬ ‫پوشک تا خودرو‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬البته وضعیت س��که با کاالهای دیگر‬ ‫تفاوت دارد‪ .‬پرس��ش این است که اگر حتی سکه هم‬ ‫قابل تولید باش��د تا کجا می توان تولید کرد؟ در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست سال شاهد بودیم که با پیش فروش سکه دولت‬ ‫خواس��ت نرخ ان را ثابت نگه دارد با این استدالل که‬ ‫برخی برای کادو از این کاال اس��تفاده می کنند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬ربع س��که از تمام س��که گران تر بود زیرا برای ان‬ ‫مصرف کننده بیش��تری وجود داش��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این‬ ‫امر نه تنها منجر به ثبات قیمت ها نشد بلکه زمینه ساز‬ ‫افزایش بیشتر قیمت ها هم شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حجم تقاضا در ب��ازار خودرو گفت‪:‬‬ ‫متقاضی در بازار خودرو با هدف تبدیل سرمایه به کاال‬ ‫ورود کرده است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬مصرف کننده حاضر است‬ ‫برای ان هر مبلغی را بپردازد‪ .‬بسیاری متقاضی واقعی‬ ‫نیس��تند تنها ب��ه دلیل ترس از اینده یا حرص س��ود‬ ‫بیشتر به بازار هجوم می اورند‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت‬ ‫جو روانی را بی تاثیر بر اش��فتگی بازار کشور ندانست‬ ‫و گفت‪ :‬حتی ش��اهد هج��وم تقاضا ب��رای خرید رب‬ ‫گوجه فرنگ��ی هم بودیم‪ .‬وقتی ی��ک نفر به جای یک‬ ‫قوطی چندین قوط��ی خریداری می کند خود به خود‬ ‫کاهش کاال رخ می دهد‪ .‬در ادامه‪ ،‬هنگامی که مردم با‬ ‫صحنه قفس��ه های خالی روبه رو شوند ناگهان حساس‬ ‫ش��ده و ترغیب به خرید می شوند‪ ،‬حتی بدون داشتن‬ ‫نیاز واقعی‪ .‬طبیعی است در چنین شرایطی باید منتظر‬ ‫افزایش قیمت ها بود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬درباره خودرو هم همین اتفاق افتاد؛‬ ‫وقتی ظرفی��ت یک پیش فروش در م��دت ‪ ۳۰‬دقیقه‬ ‫تکمیل می ش��ود ناخوداگاه توج��ه دیگران به موضوع‬ ‫جلب می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬حتی اگر مردم برای کاالیی‬ ‫نیاز فعلی نداش��ته باش��ند باز هم ب��رای خرید اقدام‬ ‫می کنن��د‪ .‬در ادامه صف خرید افزای��ش پیدا می کند‬ ‫ح��رص دالالن باال می گیرد و کش��ش ب��ازار صعودی‬ ‫می ش��ود‪ .‬باز هم حاشیه بازار بیش��تر شده و این رویه‬ ‫نادرست پیش می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹پویش های مردمی موثر است‬ ‫رفتار مردم در اینجا چه تاثیری دارد؟ کاکایی در این‬ ‫باره توضیح داد‪ :‬مواردی در دنیا تجربه شده که تاکید‬ ‫می کند پویش های مردمی تاثیرگذار بوده اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫همه با هم در مقابل افزایش نرخ نامعقول ایس��تادگی‬ ‫کنی��م خود به خ��ود تولیدکنن��ده برای بازار داش��تن‪،‬‬ ‫قیمت ه��ا را کاه��ش می دهد‪ .‬به این ترتی��ب ‪ ،‬بازار به‬ ‫تعادل منطقی می رس��د‪ .‬مشکل ما در کشور این است‬ ‫که در این اش��فته بازار بیش از انکه تولیدکننده سود‬ ‫داشته باشد دالل نفع می برد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو افزود‪ :‬مکانیس��م برخورد با‬ ‫چنین مشکالتی متفاوت است؛ زمانی تولیدکننده نرخ‬ ‫محصوالت��ش را غیرمنطقی باال می برد‪ .‬در زمانی دیگر‬ ‫این افزایش ناش��ی از فعالیت واس��طه ها و دالالن بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬بر اساس ادعای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و همچنین خودروسازان‪ ،‬س��ود حاشیه بازار ب ه دست‬ ‫خودروس��از نرس��یده و با وجود افزایش نرخ تمام شده‬ ‫انها با زیان در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫ح��ال پرس��ش ای��ن اس��ت که اگ��ر م��ردم مدتی‬ ‫خ��ودرو نخرند چه اتفاقی می افت��د؟ کاکایی در ادامه‬ ‫توضیح ه��ای خ��ود تصریح کرد‪ :‬دالالن ب��ه امید پول‬ ‫بیش��تر خرید می کنند و مدت زمانی که سرمایه ش��ان‬ ‫نی��ز می خوابد مهم اس��ت‪ .‬ای��ن وضعی��ت باید به هم‬ ‫بریزد‪ .‬در بازار اش��فته‪ ،‬دالل ام��روز می خر د و فردا با‬ ‫س��ود باال می فروشد‪ .‬س��وددهی در این بازار به قدری‬ ‫باال اس��ت که با خرید کد ملی اقدام به ثبت نام خودرو‬ ‫می کنند(ش��نیده ها حاکی است که کد ملی با مبلغ ‪۵‬‬ ‫میلیون تومان خرید و فروش می ش��ود البته با شرطی‬ ‫ک��ه خودروس��ازان برای پیش فروش محصوالت ش��ان‬ ‫گذاش��ته بودند این امر قابل پیش بینی بود)‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫اگر این س��ود در مدت زمان بیشتری به جیب دالالن‬ ‫برود انگیزه انها کمتر می شود؛ اگرچه باز هم به دنبال‬ ‫راه حل ه��ای جدیدی خواهند بود‪ .‬س��رمایه دارانی که‬ ‫از راه ه��ای نادرس��ت درامد کس��ب می کنن��د باز هم‬ ‫حاشیه س��ازی کرده و اجازه نمی دهند ب��ازار به ثبات‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت با اش��اره‬ ‫ب��ه نقش دولت برای کاهش هیجان موجود گفت‪ :‬اگر‬ ‫بتوانیم ای��ن هیجان را کاهش دهی��م نیازهای کاذب‬ ‫از بی��ن می رود‪ ،‬به ویژه درب��اره کاالهایی مانند خودرو‬ ‫که عم��ر بلندی دارد‪ .‬امیدواریم دولتمردان از این نوع‬ ‫رفتاره��ای جمعی(پویش) درس بگیرن��د زیرا نظام با‬ ‫مردم زنده اس��ت و دولت باید برای مردم شبانه روزی‬ ‫کار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دالل‪ ،‬ستون پنجم دشمن‬ ‫کاکایی معتقد اس��ت پویش می تواند تاثیر مثبتی بر‬ ‫تعادل قیمت ها داشته باشد اما به طور قطع در بعضی‬ ‫کاالها مانند خودرو همچنان کمبودهایی وجود خواهد‬ ‫داشت اما نباید این کمبود با واردات خودرو پر شود‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬کشورهای تحریم کننده اجازه نمی دهند قطعات‬ ‫مورد نیاز به کش��ور وارد ش��ود تا مشکالت ادامه پیدا‬ ‫کند‪ .‬اما اگر پویش درست عمل کند ارامش تا حدودی‬ ‫به بازار برمی گردد‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬مردم بای��د در کنار پویش اس��تانه‬ ‫تحمل ش��ان را نیز باال ببرند تا موفقی��ت مورد انتظار‬ ‫ب ه دست اید‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نقش دالالن‬ ‫در اش��فتگی بازار اظهار کرد‪ :‬معتقدم دالالن س��تون‬ ‫پنجم دشمن هس��تند و از وضعیت مردم سوءاستفاده‬ ‫می کنند‪ .‬کاکایی در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬بنابراین‪،‬‬ ‫پویش مناس��ب است به ش��رط اینکه مردم احساسی‬ ‫عم��ل نکنند و ب��ه دنبال نتیجه انی نباش��د‪ .‬نتایج به‬ ‫مرور حاصل می ش��ود‪ .‬به طور قطع همه دالالن علیه‬ ‫ان جوسازی خواهند داش��ت‪ .‬باید با اگاهی و ارامش‬ ‫حرکت کرد‪ .‬همچنین‪ ،‬توجه داشته باشیم تحریم ملی‬ ‫به معنی نخریدن مطلق نیس��ت بلکه هدف‪ ،‬درس��ت‬ ‫خریدن است‪.‬‬ ‫برای خودرو های دپو شده در گمرک تصمیم بگیریم‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تعداد خودروهای دپوشده‬ ‫در گمرکات را ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫مه��دی دادفر در گفت وگو با عصرخودرو‪ ،‬با بیان این مطلب‬ ‫گفت‪ :‬س��ازمان توس��عه تجارت و نهاد اجرایی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت نه تنها تصمیم مش��خصی برای حل مش��کل‬ ‫دپوی خودروها در گمرکات نمی گیرند بلکه گره های مختلفی‬ ‫ایجاد می کنند تا این مشکل برطرف نشود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برداش��ت رفتارهای فعلی مسئوالن این است که‬ ‫روند به وجود امده‪ ،‬تاوان کشف فساد در بدنه سازمان توسعه‬ ‫تجارت است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬این مش��کل به دالیل موهوم پیگیری نشده‬ ‫و پش��ت گوش انداخته می ش��ود‪ .‬این در حالی است که مبلغ‬ ‫این خودروها پرداخت شده و تعهدات واردکنندگان نسبت به‬ ‫مردم است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ورود این خودروها به بازار‬ ‫را موج��ب تعدیل نرخ این خودروه��ا و در نهایت رضایتمندی‬ ‫مشتریان اعالم و تصریح کرد‪ :‬نیتی برای حل این مشکل وجود‬ ‫ن��دارد و هدفی ک��ه در این زمینه دنبال می ش��ود‪ ،‬اجحاف به‬ ‫واردکنندگان است زیرا به وجود سوءجریان در سازمان توسعه‬ ‫تجارت دامن زده اند‪.‬‬ ‫دادفر با اش��اره به اینکه دستور رئیس جمهوری ترخیص این‬ ‫خودروها از گمرکات اس��ت‪ ،‬با این حال‪ ،‬این دس��تور اجرایی‬ ‫نمی ش��ود و تالش��ی نیز برای اجرای ان نش��ده است‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ه اعتقاد انها‪ ،‬خواب س��رمایه های م��ردم و همچنین‬ ‫واردکنندگان هیچ اهمیتی ندارد زیرا معتقدند با شفاف سازی‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬ابروی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت رفته و نهاد‬ ‫اجرایی اسیب شدیدی دیده است‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬انگیزه ای برای‬ ‫رفع مشکل واردکنندگان وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫پیاپی ‪2470‬‬ ‫معدن‬ ‫ ‬ ‫گزارش‬ ‫از نقش معدنکاران در اشتغالزایی‬ ‫بر کس��ی پوشیده نیس��ت که تنوع مواد معدنی‪ ،‬در ایران‬ ‫بس��یار قابل توجه است اما نخست باید این پهنه های معدنی‬ ‫شناسایی شوند تا عالوه بر اس��تخراج انها بتوان برای تعداد‬ ‫قابل توجهی از نیروهای انس��انی ایجاد اش��تغال کرد‪ .‬جعفر‬ ‫س��رقینی‪ ،‬معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬تعداد پروانه های بهره برداری صادر ش��ده‬ ‫ب��رای معادن را ‪ ۱۰‬هزار مورد عن��وان کرد که از این تعداد ‪۲‬‬ ‫هزار معدن در حال تجهیز و اماده سازی‪ ۶ ،‬هزار معدن فعال‬ ‫و بقی��ه نیمه فعال و راکد اس��ت‪ .‬بدون تردید اگر مش��کالت‬ ‫معدنکاران رفع ش��ود و معادن راک��د دوباره به چرخه تولید‬ ‫بازگردند س��هم اش��تغالزایی معادن به صورت چشمگیری‬ ‫افزای��ش خواهد یافت اما فعاالن این حوزه بر این باورند که تا‬ ‫ن نرخ ارز هس��تیم اوضاع و شرایط معادن‬ ‫وقتی شاهد نوسا ‬ ‫بیش از پیش با چالش روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تقلیل تعداد کارگران معدنی‬ ‫ش��هناز نوایی‪ ،‬مشاور خانه معدن‬ ‫‪ ،‬با‬ ‫ای��ران در گفت وگ��و با‬ ‫اش��اره ب��ه نقش ویژه مع��ادن در‬ ‫اش��تغالزایی‪ ،‬گفت‪ :‬نوس��ان های‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬تاثی��ر مس��تقیمی ب��ر‬ ‫فعالیت معادن در ایران گذاش��ته‬ ‫است‪ .‬عالو ه بر این‪ ،‬کسادی بازار و‬ ‫تمایل نداش��تن ب��ه خرید مواد معدنی باعث ش��ده اس��ت‬ ‫معدن��کاران تعداد نیروهای انس��انی خ��ود را تقلیل بدهند‬ ‫چراک��ه صاحبان معادن توان پرداخت دس��تمزد کارگران و‬ ‫دیگر هزینه ها را ندارند‪.‬‬ ‫ن ایجاد‬ ‫به گفته نوایی‪ ،‬درحال حاضر دولت باید برای نوسا ‬ ‫ش��ده در نرخ ارز چاره ای بیندیشد‪ ،‬در غیر این صورت حتی‬ ‫با ورود بانک ها نیز نمی توان مش��کالت معدنکاران را برطرف‬ ‫کرد‪ .‬هم اکنون ش��رایط مع��ادن به گونه ای اس��ت که توان‬ ‫بازپرداخت اقساط خود به بانک ها را ندارند و هر روز بر تعداد‬ ‫معادن ورشکسته افزوده می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه معادن بیش��تر در نقاط محروم کش��ور‬ ‫هستند‪ ،‬افزود‪ :‬معادن این امکان را فراهم می کنند که تعداد‬ ‫قابل توجهی از ساکنان روستاهای نزدیک انها مشغول به کار‬ ‫ش��وند‪ .‬درحال حاضر حدود ‪ ۶‬هزار مع��دن در ایران فعالیت‬ ‫می کنن��د که از این تعداد حدود ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬معدن فعالند‬ ‫س��رمایه گذاری نکرده ایم‪ ،‬از این رو نمی توان چش��م انداز و‬ ‫برنامه ای برای اینده ترسیم کرد‪ .‬تاکنون از معادن در زمینه‬ ‫اشتغال و توسعه‪ ،‬کسب درامد نکرده ایم‪.‬‬ ‫علیزاده ورزقان با اش��اره به بندهای قانون ‪ ۵‬س��اله ششم‬ ‫توسعه‪ ،‬در زمینه درامد معادن‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بر اساس این قانون‬ ‫باید بخش��ی از درامد معادن به اکتش��اف و سرمایه گذاری‬ ‫در انها اختصاص داده ش��ود‪ .‬تا امروز در حوزه اکتش��افات و‬ ‫شناسایی ذخایر معدنی کاری انجام نداده ایم اما امیدواریم با‬ ‫اجرایی ش��دن مفاد برنامه ششم توسعه‪ ،‬شاهد رونق بیش از‬ ‫پیش در این بخش باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رکود در بخش س��اختمانی باعث کس��ادی‬ ‫معادن فعال در این بخش ش��ده اما معادن فلزی‪ ،‬شرایط به‬ ‫نسبت خوبی دارند به ویژه معادن سنگ اهن و مس‪.‬‬ ‫اما شرایط فعلی اقتصاد کشور‪ ،‬به گونه ای پیش می رود که هر‬ ‫روز خبر تعطیلی یک معدن به گوش می رسد‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره به وضع قوانین دس��ت و پاگیر‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی پیرامون فعالیت معدنکاران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ا وجود برخ��ی فش��ارهای اقتصادی‪ ،‬مجل��س مصوبه ای‬ ‫را تصوی��ب کرد که بر اس��اس ان دولت مکل��ف به دریافت‬ ‫ی��ک درصد از درامد معادن به خزانه برای جبران خس��ارت‬ ‫محیطی اس��ت‪ .‬این مصوب��ه موج اعت��راض معدنی ها را در‬ ‫پی داش��ت چراکه در این ش��رایط معادن سودی ندارند که‬ ‫بخواهند یک درصد ان را برای دولت واریز کنند‪ .‬این چنین‬ ‫است که در پاره ای مواقع مجبور به اخراج کارگران می شوند‪.‬‬ ‫باید درب��اره این قانون تجدیدنظر اساس��ی کرد چراکه این‬ ‫مسئله در درازمدت اس��یب جدی را متوجه تولید و اقتصاد‬ ‫فعاالن معدنی می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه وضع چنین قوانینی باعث دلس��ردی‬ ‫بخش خصوصی می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬قوانین این چنینی انگیزه‬ ‫س��رمایه گذاری را از صاحبان سرمایه می گیرد و انها دارایی‬ ‫خود را به جای سرازیر کردن به بخش تولید‪ ،‬به سمت داللی‬ ‫و خرید دالر و سکه سرازیر می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت در معادن عشق می خواهد‬ ‫نوایی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬فعالیت در معدن عش��ق‬ ‫می خواهد چراکه کار در این حوزه بس��یار دشوار است‪ .‬نباید‬ ‫فرام��وش کنیم ک��ه بهره برداری از معادن ت��ا حدود زیادی‬ ‫می تواند مش��کل دولت در زمینه اش��تغال را رف��ع کند اما‬ ‫قوانین در ایران هر روز در حال تغییر اس��ت و بر کسب و کار‬ ‫فعاالن این حوزه تاثیر مستقیم دارد‪.‬‬ ‫مش��اور خانه معدن ایران با اشاره به باال رفتن هزینه های‬ ‫جابه جایی فراورده های معدنی‪ ،‬گفت‪ :‬مواد معدنی استخراج‬ ‫شده باید برای فراوری به کارخانه های تبدیلی منتقل شوند‪.‬‬ ‫همانگونه که می دانید نرخ حمل ونقل در کش��ور ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزایش پیدا کرد و هزینه بهره برداری از معادن و اس��تخراج‬ ‫فراورده ه��ای معدنی‪ ،‬دیگر برای فع��االن این حوزه توجیه‬ ‫اقتصادی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری در معادن را فراموش کردیم‬ ‫رض��ا علی��زاده ورزقان‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با‬ ‫در این زمینه‬ ‫بیان کرد‪ :‬برکس��ی پوشیده نیس��ت که ذخایر معدنی ایران‬ ‫بس��یار غنی اس��ت اما به خوبی از این توان در زمینه توسعه‬ ‫اشتغالزایی و کسب درامد بهره نگرفته ایم‪.‬‬ ‫به گفته نماین��ده مردم ورزقان‪ ،‬توان ایران در تولید مس‪،‬‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬معادن فلزی و بعضی مع��ادن غیرفلزی مانند‬ ‫س��نگ های زینتی که در ساختمان س��ازی کارب��رد دارند‪،‬‬ ‫بسیار قابل توجه است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه کش��ورهایی که صاح��ب منابع معدنی‬ ‫هس��تند در ای��ن بخ��ش س��رمایه گذاری قاب��ل توجه��ی‬ ‫می کنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در ایران انگونه که باید در زمینه معادن‬ ‫سیرانوش موسوی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تالش برای فراوری مواد معدنی‬ ‫ای��ن نماین��ده مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به ب��اال بودن‬ ‫میزان صادرات کنسانتره‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حج��م قابل توجه��ی از صادرات‬ ‫مواد معدن��ی به صورت خام انجام‬ ‫می شود اما چند سالی است که در‬ ‫زمین��ه ف��راوری م��واد معدنی‪،‬‬ ‫توانستیم گام های اساسی برداریم‪ .‬درحال حاضر حجم قابل‬ ‫توجهی از سنگ اهن پس از فراوری و تبدیل ان به کنسانتره‬ ‫و گندله صادر می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشاره به مش��کالت معادن با بانک ها‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بانک ه��ا پروانه بهره برداری مع��ادن را به عنوان وثیقه قبول‬ ‫نمی کنند و همین مس��ئله مشکالت جدی را برای صاحبان‬ ‫معادن ایجاد کرده اس��ت‪ .‬بدون تردید اگر مفاد برنامه ششم‬ ‫توس��عه اجرایی شود بسیاری از مش��کالت معدنداران رفع‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی با بیان اینکه رکود ایجاد شده در بخش های‬ ‫تولیدی و صنعتی‪ ،‬فشار زیادی به معادن سنگ های تزئینی‬ ‫وارد کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد بی رمق س��ال های گذشته‪،‬‬ ‫مش��کالت زیادی را برای معدن��داران ایجاد کرد تا جایی که‬ ‫بسیاری از انها مجبور به تعدیل نیروهای خود شدند‪ .‬تاکنون‬ ‫امار دقیقی از تعداد نیروهای تعدیل ش��ده در بخش معدن‬ ‫ارائه نشده اما باید بگویم این امار قابل توجه است‪.‬‬ ‫رکود در بخش‬ ‫ساختمانی‬ ‫باعث کسادی‬ ‫معادن فعال‬ ‫در این بخش‬ ‫شده اما معادن‬ ‫فلزی شرط‬ ‫بهتری دارند‬ ‫یادداشت‬ ‫معادن ‪ ،‬برگ برنده دولت برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم‬ ‫ضایعات‬ ‫با ارزش‬ ‫معدن‬ ‫احمد شریفی‬ ‫دبیر انجمن سنگ ایران‬ ‫در ایران ‪ ۲‬هزار پروانه بهره برداری س��نگ های‬ ‫تزئینی صادر ش��ده که در ح��ال حاضر هزار واحد‬ ‫ان تعطیل اس��ت‪ .‬همانگونه که می دانیم بیش��تر‬ ‫معادن کش��ور در نقاط محروم و روستایی مستقر‬ ‫هس��تند‪ .‬از این رو این ظرفیت را دارند که بتوانند‬ ‫ب��رای تع��داد قابل توجه��ی از نیروهای انس��انی‪،‬‬ ‫ایجاد اش��تغال می کنند اما مش��کالت پیش روی‬ ‫معدنکاران باعث ش��د که هر روز ش��اهد تعطیلی‬ ‫تعدادی از معادن کش��ور باش��یم‪ .‬ب��دون تردید با‬ ‫تعطیل شدن این معادن‪ ،‬تعداد شاغالن در مناطق‬ ‫روستایی نیز کاهش پیدا می کند‪ .‬عمده مشکالتی‬ ‫ک��ه این روزها معدنکاران با ان دس��ت و پنجه نرم‬ ‫می کنند نبود بازار و ناکافی بودن نقدینگی اس��ت‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬اخذ عوارض دولتی باال از معدنکاران‬ ‫برای فعاالن این بخش ایجاد مش��کل کرده است‪.‬‬ ‫از این رو تعدادی از معدنکاران نتوانس��تند در عمل‬ ‫خود را با ش��رایط وق��ف بدهند و ناچ��ار به توقف‬ ‫فعالیت خود ش��دند‪ .‬یکی دیگر از مش��کالتی که‬ ‫معدنکاران با ان روبه رو هس��تند نبود ماشین االت‬ ‫و تجهیزات روز اس��ت اما اگر دولت خواس��تار رفع‬ ‫مش��کل اش��تغال در مناطق روس��تایی است باید‬ ‫مش��کالت معادن کوچک و متوسط را رفع کند تا‬ ‫انها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫داده های مرکز امار ایران‪ ،‬در معادن کشور متوسط‬ ‫سرمایه گذاری حدود ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان است در‬ ‫حالی که معادن برای اینکه بتوانند به فعالیت خود‬ ‫ادامه دهند دس��ت کم به ‪ ۴‬میلیارد تومان سرمایه‬ ‫نیاز دارند‪.‬‬ ‫پس مشخص شد که متوس��ط سرمایه گذاری‬ ‫در مع��ادن با واقعیت فاصله زی��ادی دارد‪ .‬از این رو‬ ‫ی مختلف کمک گرفته شود‬ ‫الزم است که از مجار ‬ ‫تا معادن خ��ود را به تجهی��زات روز مجهز کنند و‬ ‫بتوانن��د ضعف های خود در ای��ن زمینه را کاهش‬ ‫دهند و برای تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی‬ ‫ایجاد اشتغال کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫پیاپی ‪2470‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫برگزاری هفتمین‬ ‫نمایشگاه فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری در معدن‬ ‫و صنایع معدنی ایران‬ ‫فوالدمبارکه‪ ،‬بازهم‬ ‫بزرگ ترین شرکت‬ ‫بورس می شود‬ ‫ف��والد مبارک��ه برنامه افزایش س��رمایه ‪۷۳‬‬ ‫درصدی از محل جذب س��ود انباش��ته را اعالم‬ ‫کرد تا در صورت اخذ موافقت س��ازمان بورس‬ ‫بازهم عنوان بزرگ ترین شرکت بورس را از ان‬ ‫خود کند‪ .‬ب��ه گزارش بورس نیوز‪ ،‬فوالدمبارکه‬ ‫که پس از افزایش سرمایه شهریور سال گذشته‬ ‫تاپیکو با سرمایه اسمی ‪ ۷.۵‬هزار میلیارد تومان‪،‬‬ ‫دومین ش��رکت ب��زرگ بورس اس��ت‪ ،‬برنامه‬ ‫افزایش س��رمایه ‪ ۷۳‬درص��دی را اعالم کرد تا‬ ‫بازهم عنوان بزرگ ترین شرکت بورس را از ان‬ ‫خود کند‪ .‬در این راستا‪« ،‬فوالد» در نظر دارد در‬ ‫صورت موافقت سازمان بورس‪ ،‬سرمایه فعلی را‬ ‫از محل جذب سود انباشته به ‪ ۱۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برساند تا در صدر شرکت های بورسی از‬ ‫لحاظ س��رمایه اسمی قرار گیرد‪ .‬این فوالدساز‪،‬‬ ‫تامین مالی یاد شده را با هدف بازیافت مخارج‬ ‫س��رمایه ای طرح های در دس��ت اجرا‪ ،‬بازیافت‬ ‫مخارج سرمایه ای مشارکت در افزایش سرمایه‬ ‫ش��رکت های فرعی و وابس��ته‪ ،‬بازیافت مخارج‬ ‫سرمایه ای تملک سرمایه گذاری های بلندمدت‬ ‫و اصالح ساختار مالی‪ ،‬اعمال خواهد کرد‪.‬‬ ‫در چهارمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس مطرح شد‬ ‫ایران در تولید فوالد به رتبه هشتم جهان می اندیشد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهارمی��ن کنفرانس اس��تیل پرایس‪۱۰ ،‬مهر ‪ ۹۷‬در‬ ‫هتل اس��تقالل تهران با حضور ‪ ۱۳‬س��خنران و بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬ش��رکت از برن��د مط��رح فوالد‪ ،‬س��نگ اهن‬ ‫و تاج��ران بین الملل��ی برگزار ش��د‪ .‬مح��ور چهارمین‬ ‫کنفرانس اس��تیل پرایس‪ ،‬انتقال فناوری‪ ،‬بازار فوالد و‬ ‫مواد اولیه بود و در حالی برگزار شد که بر موضوع هایی‬ ‫همچون مواد اولی��ه‪ ،‬بازارهای بین المللی‪ ،‬بازار ایران و‬ ‫جه��ان و تحریم های بین المللی تاکید داش��ت‪ .‬در این‬ ‫کنفرانس‪ ،‬س��ومین جایزه استیل پرایس به سیدرسول‬ ‫خلیفه سلطانی‪ ،‬دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫تعلق گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به ‪۱۳‬هزار میلیون یورو سرمایه گذاری‬ ‫برای امور زیربنایی‬ ‫اردشیر سعدمحمدی‬ ‫سیدرسول خلیفه سلطانی‬ ‫منصور یزدی زاده‬ ‫اسداهلل فرشاد‬ ‫معاون طرح های توس��عه معدن‬ ‫به گ��زارش‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ایمی��درو در چهارمی��ن کنفرانس‬ ‫اس��تیل پرایس عن��وان ک��رد‪ :‬یک��ی از بحث های مهم‬ ‫در زمین��ه فوالد به بخ��ش معدن و تهیه م��واد اولیه‬ ‫بازمی گردد‪ ۴۰۷ .‬معدن س��نگ اهن در کش��ور داریم‬ ‫ک��ه از این تعداد ‪ ۳۱۳‬معدن فعال اس��ت‪ .‬در مجموع‬ ‫نیز س��ال ‪ ۹۶‬ب��ه میزان ‪ ۷۶‬میلی��ون و ‪ ۵۴۰‬هزار تن‬ ‫تولید س��نگ اهن داش��تیم‪ .‬در افق چشم انداز ‪۱۴۰۴‬‬ ‫نیز برای رس��یدن ب��ه ‪ ۵۵‬میلیون تن ف��والد به ‪۱۶۲‬‬ ‫میلیون تن س��نگ اهن نیاز داریم‪ .‬از این رو در زمینه‬ ‫سنگ اهن در اینده با کمبود روبه رو خواهیم شد و باید‬ ‫سرمایه گذاری های الزم را انجام دهیم‪.‬‬ ‫اردشیر سعدمحمدی افزود‪ :‬در زمینه زغال سنگ نیز‬ ‫‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن زغال سنگ در سال گذشته‬ ‫اس��تخراج شد‪ .‬با این حال در ش��رایط فعلی به دالیل‬ ‫فنی به واردات زغال سنگ نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگ��ر کارخانه های‬ ‫موجود ب��ا ظرفیت ‪ ۸۵‬درصد کار کنند‪ ،‬تا ‪ ۱۵‬س��ال‬ ‫اینده ذخیره سنگ اهن کشور به پایان می رسد و اگر‬ ‫با ‪ ۶۵‬درصد ظرفیت کار کنند فقط تا ‪ ۲۲‬سال اینده‪،‬‬ ‫ذخایر سنگ اهن جوابگوی نیاز کشور خواهند بود‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو باید در این معادن س��رمایه گذاری کنیم و به‬ ‫همین دلیل نیازمند تغییر طراحی معادن و راه اندازی‬ ‫ش��بکه های نرم افزاری در معادن هستیم‪ ،‬هرچند این‬ ‫تغییرات باید تدریجی باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه س��رمایه گذاری بای��د در زمینه‬ ‫اکتش��اف انجام ش��ود تا خوراک مواد اولیه را داش��ته‬ ‫باشیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در سنگان ‪ ۲‬پیمانکار استخراج داریم‬ ‫و قرار اس��ت از ‪ ۷‬میلیون تن برداش��ت سنگ اهن تا‬ ‫پایان س��ال ‪ ۹۸‬به ‪ ۴۰‬میلیون تن س��نگ تولیدی در‬ ‫چشم انداز اینده برسیم که الزم است ‪۱۲۰‬میلیون تن‬ ‫باطله برداری انجام شود‪.‬‬ ‫مع��اون طرح های توس��عه مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫ایمیدرو در ادامه س��خنرانی اش به زیرساخت ها اشاره‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬برای رس��یدن ب��ه اهداف چش��م انداز‬ ‫فوالد باید ‪۸‬هزار میلیون یورو س��رمایه گذاری شود تا‬ ‫کمبودهای ام��روز را جبران کنی��م‪ .‬همچنین نیاز به‬ ‫‪۱۳‬هزار میلیون یورو سرمایه گذاری در بخش زیربنایی‬ ‫داریم که بخش عمده ای از ان مربوط به خطوط ریلی‬ ‫اس��ت چراکه فقط در زمینه ریل به س��رمایه گذاری ‪۵‬‬ ‫هزار میلیون یورویی نیاز داریم‪.‬‬ ‫سعدمحمدی در ادامه با اشاره به خطوط ریلی کشور‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در افق ‪ ۱۴۰۴‬پیش بینی می شود که تنها‬ ‫‪ ۱۰۵‬میلیون تن ماده اولیه جابه جا ش��ود‪ .‬در ش��رایط‬ ‫فعل��ی‪ ،‬ایران ‪۱۳‬هزار کیلومتر ری��ل دارد که ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫کیلومت��ر دیگ��ر باید به ان اف��زود‪ .‬از طرفی این اقدام‬ ‫می تواند به ش��رکت های ف��والدی کمک کند و هزینه‬ ‫تمام شده انها را کاهش دهد‪ .‬ظرفیت حمل بار ریلی‪،‬‬ ‫اکنون ‪ ۴۰‬میلیون تن اس��ت ک��ه باید به ‪۲۰۰‬میلیون‬ ‫تن‪ ،‬تنها برای فوالد برسد‪.‬‬ ‫مع��اون طرح های توس��عه مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫ایمی��درو همچنین با توجه به انرژی م��ورد نیاز برای‬ ‫واحدهای ف��والدی اظهار کرد‪ :‬ب��رای ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد باید ‪ ۱۷.۱‬میلیارد متر مکعب گاز داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز هشتمین تولیدکننده فوالد‬ ‫حمید حسینی‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران نیز در‬ ‫چهارمین کنفرانس اس��تیل پرایس گفت‪ :‬در یک دهه‬ ‫گذشته‪ ،‬فوالد جهان ‪ ۷/۳‬درصد رشد داشته که متاثر‬ ‫از رشد فوالد چین بوده است‪.‬‬ ‫سیدرس��ول خلیفه س��لطانی در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال میالدی گذش��ته‪ ،‬رش��د ف��والد جهان‬ ‫‪ ۶‬درص��د ب��ود ام��ا در ای��ران ‪۲۱‬درص��د ب��وده ک��ه‬ ‫نش��ان از جهش تولید فوالد کش��ور اس��ت‪ .‬در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی(‪۱۳۹۶‬خورش��یدی) رتب��ه ای��ران‬ ‫در ف��والد ‪ ۱۷‬بود اما در ‪ ۸‬ماه نخس��ت س��ال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۹۷‬خورش��یدی) به رتبه ‪ ۱۰‬رس��یدیم و‬ ‫ایتالیا‪ ،‬تایوان و اوکراین را پشت سر گذاشتیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور شد‪ ۳ :‬کشور نخست تولید فوالد‬ ‫جهان ش��امل چین‪ ،‬هند و ژاپن هس��تند که هر یک‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تن فوالد تولی��د می کنند‪ .‬هند‬ ‫جزو کش��ورهایی است که به علت ش��رایط اقلیمی و‬ ‫انرژی برای تولید فوالد دارای مزیت است‪ .‬پس از این‬ ‫کشور‪ ،‬مقام چهارم تولید فوالد به امریکا با ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫هفتمی��ن نمایش��گاه س��االنه فرصت ه��ای‬ ‫سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫(‪)۲۰۱۸ MINEX‬ک��ه یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫نمایش��گاه های معدن��ی خاورمیان��ه اس��ت با‬ ‫حضور بیش از ‪ ۲۰۰‬ش��رکت و بنگاه اقتصادی‬ ‫داخل��ی و خارجی از ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱۹‬مهر در مصالی‬ ‫ب��زرگ امام خمین��ی(ره) برگزار می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش س��تاد خبری و اطالع رسانی هفتمین‬ ‫نمایشگاه ساالنه فرصت های سرمایه گذاری در‬ ‫معدن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬این نمایش��گاه و‬ ‫کنفرانس در ‪ ۳‬بخش اصلی اکتشاف‪ ،‬استخراج‬ ‫و ف��راوری برپا می ش��ود و در ان انواع صنایع‪،‬‬ ‫تجهیزات و ماشین االت معدنی‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫شرکت های مختلف سرمایه گذار‪ ،‬موسسه های‬ ‫مال��ی و اعتباری و مهندس��ان مش��اور‪ ،‬حضور‬ ‫و مش��ارکت خواهن��د داش��ت‪ .‬محمدرض��ا‬ ‫ش��ینی مقدم‪ ،‬مدیر اجرایی هفتمین نمایشگاه‬ ‫س��االنه فرصت های سرمایه گذاری در معدن و‬ ‫صنای��ع معدنی ای��ران با بیان اینکه این دوره از‬ ‫نمایش��گاه در اوج تحریم ه��ای ظالمانه امریکا‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬همزمان ب��ا برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه‪ ،‬هفتمین کنفرانس بین المللی‬ ‫مهندس��ی متالوژی و م��واد(‪)IMAT۲۰۱۸‬‬ ‫ب��ا ارائ��ه بی��ش از ‪ ۷۰۰‬مقاله در ح��وزه مواد و‬ ‫متالوژی‪ ،‬متالوژی اس��تخراجی و صنعتی‪ ،‬مواد‬ ‫پیشرفته‪ ،‬مواد مهندس��ی نسوزها‪ ،‬سرامیکی‪،‬‬ ‫دیرگدازها و انجماد فلزات‪ ،‬با حضور اس��تادان‪،‬‬ ‫صاحب نظران و دانشجویان این بخش از سوی‬ ‫انجمن مهندسی متالوژی و مواد ایران و انجمن‬ ‫علمی ریخته گری ایران برگزار خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬همزم��ان با برگ��زاری این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫نخس��تین نمـایش��گاه س��نـگ ها و کانـی ها‪،‬‬ ‫صنایع و تجهـیزات وابسته با همکاری سازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کش��ور و‬ ‫حمای��ت نظام مهندس��ی مع��دن‪ ،‬ایمیدرو و‬ ‫همه تش��کل های مربوط به این صنعت برگزار‬ ‫می شود‪ .‬مقدم تاکید کرد‪ :‬برگزاری ‪ ۵۰‬کارگاه‬ ‫علمی و تخصصی از س��وی گروه های اموزشی‬ ‫مج��رب ب��ا حض��ور متخصص��ان و اس��تادان‬ ‫دانشگاه ها و مشارکت و همکاری دانشگاه های‬ ‫معدن��ی‪ ،‬س��ازمان ها و تش��کل های معدن��ی‬ ‫کش��ور از دیگ��ر برنامه های جنبی نمایش��گاه‬ ‫و کنفران��س اس��ت که با توجه ب��ه نیاز بخش‬ ‫معدن طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬معرفی‬ ‫ظرفیت ه��ای صنعت معدن��ی مناطق مختلف‬ ‫ای��ران و دعوت از س��فیران برخی کش��ورها از‬ ‫جمله کش��ورهای مختلف اروپایی برای جلب‬ ‫و ج��ذب س��رمایه گذاری در این حوزه ها‪ ،‬یکی‬ ‫از برنامه ه��ای اصل��ی هفتمی��ن نمایش��گاه و‬ ‫کنفرانس فرصت های سرمایه گذاری در معدن‬ ‫و صنایع معدنی ایران است‪ .‬ارائه دستاوردهای‬ ‫تولیدکنن��دگان و صنعتگ��ران معدن‪ ،‬معرفی‬ ‫فرصت ه��ا و ظرفیت ه��ای س��رمایه گذاری و‬ ‫سرمایه پذیری‪ ،‬یافتن بازارهای جدید و توسعه‬ ‫صادرات‪ ،‬تالش برای رونق و توسعه تولید ملی‪،‬‬ ‫بهبود فضای کسب و کار و معرفی ظرفیت های‬ ‫معدنی کش��ور‪ ،‬جهت دهی سرمایه های داخلی‬ ‫و خارج��ی به بخش های مع��دن‪ ،‬انتقال دانش‬ ‫و فن��اوری نوین و همچنین ایجاد زمینه رقابت‬ ‫س��ازنده بین شرکت ها‪ ،‬از جمله اهداف برپایی‬ ‫این نمایشگاه و کنفرانس است‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگ��ر کارخانه های موجود با ظرفی��ت ‪ ۸۵‬درصد کار کنند‪ ،‬تا ‪۱۵‬‬ ‫سال اینده ذخیره سنگ اهن کشور به پایان می رسد و اگر با ‪۶۵‬‬ ‫درصد ظرفیت کار کنند فقط تا ‪ ۲۲‬سال اینده‪ ،‬ذخایر سنگ اهن‬ ‫جوابگوی نیاز کشور خواهد بود‬ ‫تن فوالد می رس��د‪ .‬پس از امریکا‪ ،‬کشورهایی همچون‬ ‫کره جنوبی و روسیه قرار دارند که روسیه ممکن است‬ ‫از کره جنوبی پیشی بگیرد‪ .‬هفتمین کشور نیز المان‬ ‫اس��ت و رده های هش��تم و نهم به کشورهای برزیل و‬ ‫ترکیه می رس��د‪ .‬ایران این ظرفی��ت را دارد که ترکیه‬ ‫را پش��ت س��ر بگذارد‪ .‬به عبارت دیگر باید با استفاده‬ ‫از مزیت های خود تا ‪ ۴‬س��ال اینده‪ ،‬ترکیه را پشت سر‬ ‫بگذاریم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان ف��والد ایران در ادامه با‬ ‫اش��اره به مزیت های تولید فوالد در کشور خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬مزیت اقتصاد ما این اس��ت ک��ه باالترین ذخایر‬ ‫گاز جهان و دسترس��ی به اب های ازاد را برای تولید و‬ ‫صادرات فوالد داریم‪.‬‬ ‫خلیفه س��لطانی ادام��ه داد‪ :‬افغانس��تان ‪ ۷‬براب��ر‬ ‫ایران س��نگ اه��ن دارد در حالی ک��ه ظرفیتی برای‬ ‫فوالدس��ازی ندارد و باید بتوانیم در معادن این کشور‬ ‫نیز س��رمایه گذاری کنیم‪ .‬ما باید از این ش��رایط خود‬ ‫که مزیت بهره گیری از اب های خلیج فارس از جاسک‬ ‫تا چابهار است‪ ،‬اس��تفاده کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬هندی ها و‬ ‫کره ای ها در چند سال گذش��ته‪ ،‬رغبت بسیاری برای‬ ‫حضور و س��رمایه گذاری در چابهار نش��ان دادند‪ .‬البته‬ ‫اکنون به دلیل شرایط به وجود امده و تحریم ها مایوس‬ ‫شد ه و برگشته اند‪.‬‬ ‫خلیفه س��لطانی ادامه داد‪ :‬امس��ال حدود ‪ ۲۴‬تا ‪۲۵‬‬ ‫میلی��ون تن فوالد در کش��ور تولید ش��د ک��ه حدود‬ ‫‪۱۳‬میلیون تن ان در داخل کشور مصرف شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به موضوع تنظیم بازار اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬با وجود مازاد تولید در کشور نباید نگرانی درباره‬ ‫تنظیم بازار وجود داش��ته باشد‪ .‬امس��ال‪ ،‬نگرانی هایی‬ ‫درباره کمبود عرضه ایجاد ش��د‪ ،‬در حالی که ‪ ۲‬س��ال‬ ‫گذش��ته کارخانه های فوالدی به دنبال مشتری بودند‬ ‫و می توانستند صادرات انجام دهند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬امس��ال این امکان وجود داشت که بازار فوالد با‬ ‫ارامش تنظیم شود اما در اثر نگرانی سیاست گذاران از‬ ‫تحریم ها‪ ،‬بازار اشفته و‪ ...‬شیوه نامه هایی صادر شد که‬ ‫به متقاضی القا می کرد با کمبود فوالد در کشور روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ ،‬در حالی که چنین کمبودی وجود نداشت‪،‬‬ ‫در نتیجه در بورس‪ ،‬صف تقاضا ایجاد ش��د و بیرون از‬ ‫بورس نیز التهاب به وجود امد‪.‬‬ ‫خلیفه سلطانی ادامه داد‪ :‬شمش فوالد خوزستان باید‬ ‫کیلویی ‪ ۲۶۰۰‬تومان فروخته می شد‪ ،‬در حالی که نرخ‬ ‫قراض��ه ‪ ۲۵۰۰‬تومان بود و ش��مش القایی که همواره‬ ‫بی��رون از بازار ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬تومان ارزان تر از ش��مش‬ ‫خوزستان بود‪ ،‬باالتر از ‪ ۴‬هزار تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬زمانی که در شرایط ‪ ۲‬برابر‬ ‫بودن تولید نسبت به تقاضا هستیم‪ ،‬نباید اجازه دهیم‬ ‫عده ای ما را از مدل اقتصاد بازار دور کنند‪.‬‬ ‫در کش��ور عنوان ک��رد‪ :‬کاهش چش��مگیر هزینه های‬ ‫حمل ونقل صادرکنندگان‪ ،‬تسهیل صادرات و واردات‪،‬‬ ‫توس��عه حمل ونقل س��ریع و پاک‪ ،‬کاهش تصادفات و‬ ‫تلفات جاده ای‪ ،‬کاهش مصرف انرژی‪ ،‬افزایش س��رعت‬ ‫حمل ونقل مواد و محصوالت و کاهش ترافیک جاده ای‬ ‫از دالیل ضرورت توس��عه ریلی کشور به شمار می روند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به تحقق تولی��د ریل ملی در‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان عنوان ک��رد‪ :‬تولید ریل ‪UIC۶۰‬‬ ‫ن بار در کشور با ظرفیت تولید‬ ‫و ‪ U۳۳‬برای نخس��تی ‬ ‫س��االنه ‪ ۷۰۰‬ه��زار تن ری��ل‪ ،‬مجهز به دس��تگاه های‬ ‫تس��ت انالین و ریخته گری ش��مش مورد نیاز ریل در‬ ‫شرکت از ویژگی های ریل در ذوب اهن اصفهان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ذوب اهن اصفهان همچنین با اشاره‬ ‫ب��ه صادرات ذوب اهن عنوان ک��رد‪ :‬ذوب اهن به ‪۱۴‬‬ ‫کش��ور جهان در ‪ ۴‬قاره ص��ادرات دارد و صادرکننده‬ ‫نمونه کش��ور برای چند س��ال متوالی شده است‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در س��ال ‪ ۹۶‬بیش از ‪ ۵۰‬درصد از تولید خود‬ ‫را صادر کرده است‪.‬‬ ‫یزدی زاده در ادامه با اش��اره به ش��رایط فعلی تولید‬ ‫و ب��ازار داخلی به ویژه محصوالت طویل بیان کرد‪ :‬کل‬ ‫تولید محصوالت طویل فوالدی کشور حدود ‪ ۸‬میلیون‬ ‫تن است‪ .‬مصرف ظاهری کشور حدود ‪ ۶.۷‬میلیون تن‬ ‫براورد می ش��ود که از این میزان کمتر از یک میلیون‬ ‫تن مربوط به تیراهن و بیش از ‪ ۵.۷‬میلیون تن مربوط‬ ‫به میلگرد اس��ت‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬ح��دود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫محصوالت طویل فوالدی کش��ور از س��وی ذوب اهن‬ ‫اصفهان تولید می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به تحوالت بازار داخلی در بورس کاال‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬از ابتدای سال جاری و با توجه به‬ ‫تحوالت ارزی‪ ،‬ش��اهد افزایش قیمت ها در بازار بودیم‪.‬‬ ‫افزای��ش حدود ‪ ۳۰۰‬درصدی ن��رخ دالر در بازار ازاد‪،‬‬ ‫افزای��ش بیش از ‪ ۸۰‬درصدی نرخ میلگرد در بازار ازاد‬ ‫و افزای��ش حدود ‪ ۶۰‬درصدی ن��رخ میلگرد در بورس‬ ‫کاال نیز دیده شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ذوب اهن اصفه��ان با تاکید بر‬ ‫دستوری شدن بورس کاال عنوان کرد‪ :‬در فضای ایجاد‬ ‫شده‪ ،‬رانت و شکاف قابل توجه هزار تومانی بر هر کیلو‬ ‫اهن بین قیمت های ب��ورس و بازار در یک بازه زمانی‬ ‫ایجاد ش��د که با رف��ع محدودیت ه��ای قیمت گذاری‬ ‫فوالد در ب��ورس کاال و کاهش قیمت ه��ا‪ ،‬رانت ایجاد‬ ‫شده کمتر شد و بازار به تعادل رسید‪.‬‬ ‫یزدی زاده همچنین به اث��ار تحریم های بین المللی‬ ‫در حوزه فوالد اش��اره کرد و گفت‪ :‬تحریم های امریکا‬ ‫می تواند برای صادرات کش��ور چالش های دوباره ایجاد‬ ‫کند و س��بب افت صادرات ش��ود‪ .‬همچنین می تواند‬ ‫س��بب افزایش هزینه واردات مواد اولیه فوالدسازان و‬ ‫افزایش بهای تمام ش��ده در کشور شود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫تحریم ها می تواند باعث گسیل حجم فوالد جا مانده از‬ ‫صادرات به بازار داخلی و ایجاد رکود شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در چهارمی��ن کنفران��س بین الملل��ی‬ ‫اس��تیل پرایس‪ ،‬منصور یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان عنوان ک��رد‪ :‬ذوب اهن اصفهان با‬ ‫‪ ۳.۶‬میلی��ون تن فوالد‪ ،‬تنها تولیدکننده ریل در ایران‬ ‫و خاورمیانه است‪ .‬این شرکت تنها تولیدکننده میلگرد‬ ‫در کشور تحت گواهینامه انگلستان و تنها تولیدکننده‬ ‫مقاطع اولیه تیراهن بال پهن سنگین در کشور (سیم‬ ‫پالنک) است‪.‬‬ ‫یزدی زاده همچنین با اشاره به ضرورت توسعه ریلی‬ ‫اسداهلل فرشاد‪ ،‬مدیرعامل اهن و فوالد غدیر ایرانیان‬ ‫در چهارمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در چش��م انداز فوالد کش��ور که باید به تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن برس��یم‪ ،‬به ‪ ۱۱۵‬میلیون تن س��نگ اهن‪،‬‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون تن کنسانتره‪ ۷۳ ،‬میلیون تن گندله و ‪۴۴‬‬ ‫میلیون تن اهن اس��فنجی نیاز داریم‪ .‬فرشاد در ادامه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در سال ‪ ،۹۶‬به میزان ‪ ۳۵‬میلیون تن‬ ‫س��نگ اهن‪ ۳۶.۸ ،‬میلیون تن کنسانتره‪ ۳۱ ،‬میلیون‬ ‫ت��ن گندله‪ ۲۲.۵ ،‬میلیون تن اهن اس��فنجی و ‪۲۱.۸‬‬ ‫‹ ‹تولی�د ‪۳۰‬درص�د از محص�والت طوی�ل‬ ‫فوالدی کشور به وسیله ذوب اهن‬ ‫‹ ‹الزام ها و فناوری برای تولید فوالد‬ ‫میلیون تن فوالد دست یافته ایم‪.‬‬ ‫وی ب��ه الزامات فناوری برای رس��یدن به تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلیون ت��ن پرداخت و عنوان ک��رد‪ :‬از جمله الزامات‬ ‫رس��یدن ب��ه ‪ ۵۵‬میلیون تن ف��والد‪ ،‬بهره ب��رداری از‬ ‫بیش��ترین ظرفیت تولید فوالد کشور‪ ،‬پیش از ساخت‬ ‫کارخانه های فوالدس��ازی جدید‪ ،‬تالش هر چه بیشتر‬ ‫برای توسعه صادرات فوالد‪ ،‬بازبینی طرح های توجیهی‬ ‫و ب��ازار مص��رف داخل و خارج ف��والد پیش از احداث‬ ‫ظرفیت های جدید فوالدس��ازی و بازبین��ی جانمایی‬ ‫کارخانه ه��ای جدید و تالش برای احداث انها در کنار‬ ‫اب است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اهن و فوالد غدی��ر ایرانیان همچنین با‬ ‫اشاره به ابعاد فنی در زمینه فوالد خاطرنشان کرد‪ :‬باید‬ ‫تولید فوالدهای س��اختمانی را کاهش داد و به سمت‬ ‫تولد فوالدهای الیاژی ب��ا ارزش افزوده باالتر رفت‪ .‬در‬ ‫زمینه فناوری باید کوره های قوس الکتریکی‪ ،‬کوره های‬ ‫پاتیل��ی‪ VD ،‬و ‪ VOD‬و ماش��ین های ریخته گ��ری‬ ‫مدوام را ارتقا بخشید‪ .‬همچنین باید مصارفی همچون‬ ‫اب‪ ،‬گاز‪ ،‬نسوز‪ ،‬الکترود گرافیتی و انرژی را کاهش داد‪.‬‬ ‫در زمینه اب نیز باید س��طح فناوری فوالدسازی برای‬ ‫کاه��ش مصرف اب را با روش های توس��عه روش های‬ ‫هواخنک کن ارتقا بخشید‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار عراق را دریابیم‬ ‫حمید حسینی‪ ،‬دبیر اتاق ایران و عراق در چهارمین‬ ‫کنفران��س اس��تیل پرایس عن��وان ک��رد‪ :‬فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری مناس��بی در صنایع فلزی عراق وجود‬ ‫دارد که باید از ان نهایت اس��تفاده را برد‪ ،‬در حالی که‬ ‫با وج��ود هم مرز بودن ایران با ع��راق‪ ،‬میزان صادرات‬ ‫چین به ع��راق ‪ ۲۳.۵‬درصد‪ ،‬ترکیه ‪ ۲۳‬درصد و ایران‬ ‫‪ ۲۰‬درصد است‪.‬‬ ‫حس��ینی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای بازسازی‬ ‫ع��راق‪ ،‬طرح های مختلفی در دس��ت تهیه اس��ت که‬ ‫در قال��ب یک کتابچه منتش��ر می ش��ود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬پیشنهاد می ش��ود کسانی که قصد‬ ‫سرمایه گذاری در عراق را دارند‪ ،‬در نمایشگاه های این‬ ‫کشور شرکت کنند‪.‬‬ ‫حسینی در ادامه یاداور شد‪ :‬اکنون عراق پروژه های‬ ‫س��رمایه گذاری بس��یاری دارد که برای ش��رکت های‬ ‫مهندس��ی و بازار مصالح ساختمانی‪ ،‬بازار خوبی ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ایران ساالنه بیش از یک میلیارد‬ ‫دالر صادرات مصالح س��اختمانی به عراق دارد که اگر‬ ‫دیگر کشورهای منطقه وارد این بحث شوند به ضرر ما‬ ‫خواهد بود زیرا بازار منطقه را از دس��ت می دهیم‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬عراق در اینده نزدیک‪ ،‬صنعتی خواهد شد و ما‬ ‫باید از این موضوع استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت شدید فوالدی ها‬ ‫علیرضا ابراهیمی‪ ،‬مدیر برنامه ریزی‪ ،‬توسعه و فناوری‬ ‫هلدینگ میدکو در چهارمین کنفرانس استیل پرایس‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬نزدیک به نیم قرن از پیوس��تن ایران به‬ ‫جرگه تولیدکنندگان فوالد می گذرد‪ .‬ما دستاوردهای‬ ‫بس��یاری در این حوزه کس��ب کرده ایم و قادر شده ایم‬ ‫عنوان دهمین تولیدکننده ف��والد جهان را برای خود‬ ‫به ثبت برس��انیم‪ .‬ابراهیمی در ادامه یاداور شد‪ :‬رشد‬ ‫ایران در صنعت فوالد مبتنی بر منابعی همچون سنگ‬ ‫اهن‪ ،‬نیروی انس��انی و گاز ارزانی اس��ت که در اختیار‬ ‫داریم‪ ،‬در حالی که کشورهایی همچون کره جنوبی که‬ ‫مواد اولیه برای تولید فوالد ندارند توانس��ته اند از ایران‬ ‫پیش��ی بگیرند پس ما نیز باید تالش بیشتری در این‬ ‫راستا انجام دهیم‪ .‬مدیر برنامه ریزی‪ ،‬توسعه و فناوری‬ ‫میدکو در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬بسیاری از کشورهای‬ ‫پیشرفته‪ ،‬روند تولید فوالد را تغییر داده اند و گندله را‬ ‫از تولید حذف کرده اند‪ .‬به این ترتیب منجر به کاهش‬ ‫بهای تمام ش��ده در فوالد شده اند‪ .‬ابراهیمی همچنین‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اتکا به مواد معدنی طبیعی همچون سنگ‬ ‫اهن نمی تواند همیش��گی باش��د‪ ،‬بلکه باید به سمت‬ ‫صنعت بازیافت حرکت کرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫پیاپی ‪2470‬‬ ‫تجارت‬ ‫کارشناسان معتقدند روند نزولی نرخ ارز ادامه می یابد‬ ‫‹ ‹روند کاهش نرخ ارز ادامه می یابد‬ ‫غالمرض��ا تاجگ��ردون‪ ،‬ریی��س‬ ‫کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودج��ه و‬ ‫محاسبات مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره‬ ‫به روند کاهش��ی ن��رخ ارز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مقرر ش��ده بانک مرکزی براساس‬ ‫اختیارات واگذارشده مداخله بیشتری در بازار ارز کند‪،‬‬ ‫چراکه پی��ش از این بانک مرکزی درب��اره ارز و ذخایر‬ ‫ارزی مالحظاتی داشت‪ .‬رییس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫و محاسبات مجلس شورای با بیان اینکه اختیارات الزم‬ ‫به بانک مرکزی برای اینکه به عملیات های جدید پولی‬ ‫ورود کند‪ ،‬تفویض شده است‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی می شود‬ ‫اگ��ر اتفاق خاص��ی رخ ندهد و بانک مرک��زی بتواند به‬ ‫خوبی بازار را مدیریت کند‪ ،‬روند کاهش��ی نرخ ارز ادامه‬ ‫یابد تا به میانگین مناس��بی دس��ت یابد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫رس��یدن نرخ ارز به رقم مناس��ب کمی زم��ان می برد‪،‬‬ ‫چراکه پرشی در بازار ارز اتفاق افتاده که باید تزریق هایی‬ ‫در ان انجام ش��ود‪ .‬او با بیان اینکه با تصمیم های گرفته‬ ‫ش��ده ش��اهد کاهش ن��رخ ارز در کش��ور خواهیم بود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یکی از ابزارهای بانک مرکزی‪ ،‬صرافی ها و‬ ‫بانک ها هس��تند و بانک مرکزی صرافی های مطمئن و‬ ‫بانک های��ی که فعالیت ارزی را انج��ام می دهند را وارد‬ ‫وقت فـروش دالر‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک ها خریدار دالر هستند؛ مردم مراجعه کنند‬ ‫شتاب گرفتن کاهش قیمت ارز و نگرانی دارندگان ارز از کاهش بیشتر بهای دالر‪ ،‬سبب هجوم انها به میدان‬ ‫فردوسی و چهارراه استانبول شده که پیامد ان‪ ،‬خودداری صرافی ها از انجام معامالت است‪ .‬به هرحال افزایش‬ ‫فروش��نده های ارز در شهر های گوناگون ‪ ،‬موجب ش��ده تا مردم راهی مراکز خرید و فروش ارز شوند‪ ،‬اما باتوجه‬ ‫به فضای فعلی‪ ،‬خریداری برای ارزهای مردمی وجود ندارد و صرافان و دالالن از خرید ارز امتناع می کنند‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تمام بانک های مجاز به عملیات ارزی خواست‪ ،‬نسبت به‬ ‫خرید ارز از مردم اقدام کنند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬این بانک با اشاره به تمایل مردم به فروش‬ ‫ارزهای خود و نیز امتناع دالالن ارز و برخی صرافی ها از خرید ارز‪ ،‬از مردم خواس��ت با مراجعه به ش��عب ارزی‬ ‫بانک های دارای مجوز عملیات ارزی‪ ،‬نسبت به فروش ارزهای خود به قیمت اعالمی اقدام کنند‪.‬‬ ‫کرده تا در بازار به بانک مرکزی کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشدید اقدامات کنترلی‬ ‫مرتضی عزتی کارشناس��ان اقتصاد‬ ‫با‬ ‫دراین ب��اره در گفت وگو ب ا‬ ‫بی��ان اینکه با توج��ه به فضای فعلی‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬قیمت دالر باید در س��طح‬ ‫‪۱۰‬هزارتوم��ان قرار گیرد و نرخ های‬ ‫باالتر از این مح��دوده به هیچ عنوان‬ ‫منطق��ی و معقول نیس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬اقتصاد ایران کش��ش‬ ‫قیمت ه��ای باالتر را ن��دارد و به نظر می رس��د روند نزولی‬ ‫قیمت ها که در این بازار اغاز ش��ده می تواند همچنان ادامه‬ ‫یاب��د‪ .‬وی با بی��ان اینک��ه دول��ت می تواند با اس��تفاده از‬ ‫س��امانه های داخلی و ابزارهایی کنترلی که در اختیار دارد‪،‬‬ ‫ن��رخ ارز را مه��ار و بازهم زمینه کاهش بیش��تر قیمت ها را‬ ‫فراه��م کند‪ ،‬افزود‪ :‬دولت برای تحقق این هدف باید مانع از‬ ‫جوسازی هایی که درراس��تای افزایش قیمت ها می شود و‬ ‫یک جو روانی ناسالم و تشدید کننده انتظارات برای افزایش‬ ‫قیمت ها را به وجود می اورد‪ ،‬شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫دولت باید ب��ر حوزه کاالهای اساس��ی و نیازهای ضروری‬ ‫مردم نظارت بیش��تری داشته باشد و تالش کند در تامین‬ ‫ارز دولتی دراین بخش اقدام های مناسب تری انجام دهد تا‬ ‫دراین زمینه احساس کمبود در کشور شکل نگیرد و مردم‬ ‫نگرانی نداشته باشند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تاکیدکرد‪ :‬باید قبول کنیم که جهش های‬ ‫شدید قیمت دالر‪ ،‬بیش��تر جو روانی منفی است که برخی‬ ‫ان را به وجود می اورند و مش��خص هم نیست که این اقدام‬ ‫با چه اهدافی انجام می شود‪.‬‬ ‫این رش��د ها درحالی در این بازار انجام شده که بخش بسیار‬ ‫کمی از معامالت در بازار ازاد انجام می ش��ود و در مقایس��ه‬ ‫با معامالتی که در بازار ثانویه ش��کل می گیرد بسیار حجم‬ ‫کمی اس��ت‪ ،‬بنابراین‪ ،‬این حجم کم نمی تواند تا این حد در‬ ‫قیمت ها اثرگذار باشد و تنها جوروانی منفی است که برخی‬ ‫ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫عزتی معتقد اس��ت که دولت و بانک مرکزی با کمک سایر‬ ‫نهاد ه��ا و س��ازمان ها می توانند این ب��ازار را کنترل و باعث‬ ‫کاهش بیشتر قیمت ها ش��وند و یک ثبات نسبی را دربازار‬ ‫حاکم کنند‪.‬‬ ‫دراین مسیر باید افراد و بخش هایی که مخل اقتصاد و بازارها‬ ‫هس��تند شناسایی و با انها برخورد شود و در کنار این امر از‬ ‫قیمت طال ریزش کرد‬ ‫رییس اتحادیه طال وجواهر با اشاره به کاهش قیمت طال در‬ ‫بازار گفت‪ :‬حباب س��که ‪۲۳۰‬هزارتومان است در حالی که در‬ ‫روزهای گذش��ته تا یک میلیون و ‪۱۰۰‬هزارتومان نیز رس��یده‬ ‫ب��ود‪ .‬ایت محمدولی در گفت وگو با ایبِنا‪ ،‬درباره وضعیت بازار‬ ‫طالوس��که‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر نگاه تنظیم ب��ازاری که اکنون به‬ ‫بازار وجود دارد‪ ،‬ادامه دار باشد‪ ،‬یعنی تقاضای مردم پاسخ داده‬ ‫شود‪ ،‬اثرگذار است و قیمت ها در بازار کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اقدام بانک مرکزی برای تنظیم بازار‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ‪ ۳ ،۲‬روز گذش��ته بان��ک مرکزی تمام ت��وان خود را برای‬ ‫س��اماندهی بازار گذاش��ته که نتایج ان را مشاهده می کنیم و‬ ‫معتقدم این اقدام ها باید ادامه دار باش��د‪ .‬رییس اتحادیه طال و‬ ‫جواهر با اش��اره به وضعیت بازار بی��ان کرد‪ :‬وضعیت خرید و‬ ‫احمد مجتهد‬ ‫نایب رییس هیات مدیره بانک سامان‬ ‫ابزارهای کنترلی مانند دریافت مالیات بهره گرفته ش��ود تا‬ ‫افراد نتوانند در این بازار سودهای کالن ببرند و فعالیت شان‬ ‫تاحدی کنترل شود‪ .‬عمق دادن به بازار ثانویه ارزی‪ ،‬کنترل‬ ‫پایدار در بازار ارز‪ ،‬تزریق ارز به موقع‪ ،‬کنترل واردات‪ ،‬پاسخ‬ ‫مناس��ب به تقاضاهای واقعی و‪ ...‬از دیگر اقدام هایی اس��ت‬ ‫ک��ه دولت می تواند انجام ده��د و زمینه کاهش قیمت ها را‬ ‫بازهم فراهم اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال سقوط قیمت در سایر بازارها‬ ‫رحیم زارع‪ ،‬سخنگوی کمیسیون‬ ‫ویژه حمایت از تولید ملی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با‬ ‫خانه ملت درباره کاهش نرخ دالر‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬همان گون��ه ک��ه باره��ا‬ ‫اعالم ش��ده قیمت دالر در ماه های‬ ‫گذش��ته به طور کاذب افزایش یافت��ه؛ بنابراین طبیعی‬ ‫اس��ت قیمت ها در بلندمدت براس��اس منطق اقتصادی‬ ‫تعدیل ش��ود‪ .‬وی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در هر صورت ارائه به موقع‬ ‫ارز ش��رکت های صادراتی به س��امانه نیم��ا در ماه های‬ ‫اینده باعث می ش��ود س��وداگران نتوانند به س��ودهای‬ ‫نجوم��ی دس��ت یابن��د‪ ،‬بنابراین بای��د رون��د ارائه ارز‬ ‫صادرکنن��دگان به س��امانه نیما رصد ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بدیهی است بازارهای اقتصادی با هم در ارتباط هستند؛‬ ‫بنابرای��ن کاهش قیم��ت ارز‪ ،‬بازارهای ط�لا‪ ،‬خودرو و‬ ‫مسکن را نیز تحت تاثیر قرار می دهند و احتمال سقوط‬ ‫ازاد نرخ ه��ا در ای��ن بازاره��ا وج��ود دارد‪ ،‬در ص��ورت‬ ‫برنامه ری��زی مناس��ب می ت��وان بخش��ی از نقدینگ��ی‬ ‫س��رگردان در جامعه را از طریق بازارس��رمایه به سوی‬ ‫بخش تولید هدایت کرد‪.‬‬ ‫زارع در ادام��ه‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬ری��زش قیمت کاذب در‬ ‫بازارهای گوناگون باید انجام شود چراکه گرانی ها منجر‬ ‫به فش��ار اقتصادی به مردم و افزایش ثروت س��وداگران‬ ‫اقتصادی می شود که غیرقابل قبول است‪ .‬زارع ادامه داد‪:‬‬ ‫گس��ترش عمق بازارثانویه ارز‪ ،‬جلوگیری از فضاس��ازی‬ ‫س��وداگران‪ ،‬حمای��ت از بخش ه��ای مول��د اقتصادی‪،‬‬ ‫عملیاتی ش��دن پیمان های پولی و همکاری بانک های‬ ‫اروپایی با بانک های ایرانی باعث می ش��ود ثبات به بازار‬ ‫ارز بازگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت تامین ارز م�ورد نیاز بخش های‬ ‫اقتصادی‬ ‫فروش نسبت به صورت ‪۳ ،۲‬روز گذشته مثبت بوده و مراجعه‬ ‫مردم به بازار افزایش یافته اس��ت‪ .‬محمدولی با بیان اینکه در‬ ‫روز گذشته مراجعه مردم بیشتر برای فروش بود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫نسبت به س��ایر روزهای س��ال‪ ۹۷‬ارامش به بازار بازگشته و‬ ‫ش��واهد ان در بازار نمایان است‪ .‬رییس اتحادیه طال و جواهر‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬حباب سکه ‪۲۳۰‬هزار تومان است در حالی‬ ‫که در روزهای گذش��ته تا یک میلی��ون و ‪۱۰۰‬هزارتومان نیز‬ ‫رس��یده ب��ود‪ .‬محمدولی با بیان اینکه اگر ب��ازار ارز از التهاب‬ ‫خارج ش��ود‪ ،‬قیمت طال هم کاهش پیدا می کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر ش��رایط ادامه داشته باش��د‪ ،‬قیمت طال و سکه به قیمت‬ ‫واقع��ی که براس��اس قیمت جهانی دالر و ن��رخ طبیعی دالر‬ ‫تعیین شود می رسد و قیمت ها در بازار واقعی می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن محمدص��ادق علیپ��ور از‬ ‫کارشناس��ان اقتصاد و استاد دانشگاه‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫با بی��ان اینکه‬ ‫افت ش��دید قیمت دالر ک��ه در ‪2‬روز‬ ‫گذش��ته اغاز شده‪ ،‬به نظر می رسد که‬ ‫ناش��ی از سیاس��ت های ارزی بان��ک‬ ‫مرکزی و تزریق ارز به بازار بوده است که این انتقاد وجود دارد‬ ‫که چرا این اقدام زودتر انجام نش��ده تا موجبات نگرانی مردم‬ ‫در این مدت نش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬برای اینکه ما ش��اهد پایداری افت‬ ‫قیم��ت ارز در روزهای اینده باش��یم نیاز اس��ت که دولت در‬ ‫تزریق ارز و پاسخگویی به نیازهای ارزی متقاضیان همچنان‬ ‫ادامه دهد‪ .‬وی با بیان اینکه دولت باید به نیازهای متقاضیان‬ ‫واقعی ارز و ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت کش��ور پاس��خ‬ ‫ده��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬دولت باید بازار را به س��مت ثبات قیمت ها‬ ‫هدایت کند چون نوس��ان قیمتی چه به سمت پایین چه باال ‪،‬‬ ‫می توان��د باع��ث بالتکلیف��ی فع��االن اقتصادی ش��ود‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس معتقد اس��ت که دولت و بانک مرکزی باید تالش‬ ‫کنند‪ ،‬بازارثانویه ارز را تعمیق ببخش��ند و ارز بیشتری را وارد‬ ‫این بازار کنند تا به نیاز فعاالن اقتصادی به شکل مطلوب پاسخ‬ ‫دهد‪ .‬ضمن اینکه با فروش ارزهای خانگی باید زمینه هدایت‬ ‫نقدینگی ها به س��مت بازار پول و س��رمایه فراهم ش��ود تا در‬ ‫نهایت اثر مطلوب در بازار بگذارد‪ .‬علیپور براین باوراس��ت که‬ ‫تغییر در ساختارها‪ ،‬ایجاد اعتماد و اطمینان نسبت به اینده و‬ ‫اعمال سیاست های درست ارزی می تواند زمینه پایداری افت‬ ‫قیمت ارز را همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد جدی با اخاللگران اقتصادی‬ ‫علی حیات نیا‪،‬کارشناس مس��ائل اقتصادی هم دراین باره در‬ ‫گفت وگو با ایسنا با اشاره به روند کاهشی قیمت دالر در بازار‪،‬‬ ‫پیش بینی کرد روند کاهشی ادامه داشته باشد و گفت‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد قیمت ‪۸‬هزار تومان برای دالر نرخ منطقی باشد‪ .‬وی‬ ‫از روند کاهش��ی نرخ ارز که در چند روز گذشته در کشور اغاز‬ ‫ش��ده و به اوج خود رس��یده یادکرد و افزود‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫دالیل کاه��ش نرخ دالر‪ ،‬تضمین اتحادیه اروپا برای مبادالت‬ ‫تجاری و مالی با ایران اس��ت‪ .‬وی برخورد جدی با اخاللگران‬ ‫اقتص��ادی را از دیگر عوامل موثر بر کاه��ش نرخ دالر در بازار‬ ‫دانس��ت و اظهار ک��رد‪ :‬عامل دیگری که ب��ر کاهش نرخ دالر‬ ‫اثر دارد الیحه ‪(FATF‬مبارزه با پولش��ویی) است که دوباره‬ ‫بحث ان داغ ش��ده و احتمال تصویب ان زیاد است‪ .‬حیات نیا‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به ظاهر دولت در چند روز گذشته تزریق ارز‬ ‫به بازار داشته که این موضوع نیز در کاهش قیمت دالر بی تاثیر‬ ‫نبوده است‪ .‬این کارشناس مسائل اقتصادی به تاثیر قابل توجه‬ ‫جو روانی بر کاهش قیمت دالر نیز اش��اره کرد و با بیان اینکه‬ ‫با ش��روع کاهش قیمت دالر مردم ارزهایی که داشتند را وارد‬ ‫بازار کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن روند عرضه دالر در بازار می تواند بر‬ ‫تداوم کاهش قیمت دالر تاثیرداشته باشد‪ .‬حیات نیا ادامه داد‪:‬‬ ‫اینده بازار ارز به تصمیم ها و سیاست های ارزی اینده دولت و‬ ‫همچنین مسائل بین المللی بستگی دارد‪ .‬وی پیش بینی کرد‬ ‫ب��ا مجموعه این عوامل روند کاهش قیمت دالر ادامه داش��ته‬ ‫باشد و از مردم خواست از وارد کردن سرمایه خود به بازارهای‬ ‫داللی‪ ،‬واس��طه گری و س��فته بازی خودداری کنند‪ ،‬زیرا اگر‬ ‫سودی داشته باشد کوتاه مدت خواهد بود‪.‬‬ ‫هشدار به معامله کنندگان‬ ‫رییس پلیس پیش��گیری تهران ب��زرگ از حضور پلیس در‬ ‫محل های خرید وفروش سکه و ارز خبر داد و هشدارهایی را به‬ ‫خریداران و فروش��ندگان سکه و ارز ارائه کرد‪ .‬سرهنگ کیوان‬ ‫ظهیری در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با اشاره به تراکم حضور برخی‬ ‫ش��هروندان در مناطقی مانند میدان فردوس��ی‪ ،‬سبزه میدان‪،‬‬ ‫خیابان منوچهری‪ ،‬خیابان فردوسی و‪ ...‬که برای خرید وفروش‬ ‫ارز ب��ه این مناطق رفته اند‪ ،‬گفت‪ :‬در این روزها ش��اهد حضور‬ ‫چش��مگیر ش��هروندان در مراکز خرید طال و ارز هستیم و در‬ ‫همین راستا نیز ماموران پلیس در این مناطق و معابر مستقر‬ ‫بوده و گروهی دیگر نیز اقدام به گشت زنی می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حضور ش��هروندان در این مناطق س��بب‬ ‫افزای��ش حضور س��ودجویان‪ ،‬به ویژه کیف قاپ��ان و جیب برها‬ ‫پیش بینی‬ ‫کارشناسان‬ ‫و مسئوالن‬ ‫اقتصادی این‬ ‫است که این‬ ‫روند همچنان‬ ‫ادامه یابد و‬ ‫بازهم شاهد‬ ‫روند نزولی‬ ‫قیمت ها در‬ ‫بازارها باشیم‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در همین راستا الزم است شهروندان یکسری‬ ‫اقدام های پیش��گیرانه را در دستورکار خود قراردهند‪ ،‬نخست‬ ‫اینکه از حمل مبالغ زیاد ارز و پول رایج کش��ورمان در جیب‪،‬‬ ‫کیف‪ ،‬پاک��ت و‪ ...‬خ��ودداری کنند و تا حد ام��کان معامالت‬ ‫خود را با کارت بانکی انجام دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��هروندان باید‬ ‫مراقب جیب ها و کیف پول و کیف دستی خود باشند و هنگام‬ ‫حض��ور در این مراک��ز به طور حتم با هوش��یاری وارد معامله‬ ‫ش��وند‪ .‬رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با تاکید بر اینکه‬ ‫خرید و فروش ارز و س��که بای��د در مراکز و صرافی های مجاز‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به هیچ عنوان خرید از دستفروش ها و‬ ‫دالل ها توصیه نمی شود و حتی ممکن است ارزهای جعلی به‬ ‫شهروندان داده شود‪.‬‬ ‫سال هاس��ت ک��ه هرچند م��دت یک‬ ‫ن شدید ارز‬ ‫بحران یا به عبارت دیگر نوس��ا ‬ ‫در کش��ور رخ می دهد تکرار این شرایط‬ ‫با توجه ب��ه اثرات اقتصادی گس��ترده و‬ ‫وس��یع ان در همه بخش های اقتصادی‬ ‫کشور و همچنین به دنبال ان جنبه های‬ ‫سیاس��ی ان این پرس��ش را برای مردم‬ ‫مطرح ک��رده که چرا فقط چند کش��ور‬ ‫دچار این بحران می شوند و بقیه کشورها‬ ‫به ن��درت درگی��رودار چنی��ن حوادث��ی‬ ‫می گردند‪.‬‬ ‫ای��ا منش��ا ان ضعف اقتصاد ما اس��ت‬ ‫ی��ا بحث مدیری��ت و عملکرد نادرس��ت‬ ‫مس��ئوالن اقتصادی کشور است که ما را‬ ‫دچار چنین بحران هایی می کند‪ .‬پاس��خ‬ ‫پرس��ش چندان مش��کل نیس��ت‪ .‬ایران‬ ‫یک کش��ور صادرکننده نفت(مواد اولیه)‬ ‫ی��ا به عبارت دیگر اقتصاد کش��ور مبتنی‬ ‫بر ص��ادرات مواد خام ی��ا به عبارت دیگر‬ ‫تک محصولی است‪ .‬ب‬ ‫دیهی است که نوسان های قیمت نفت‬ ‫یا می��زان صادرات انی ب��ه مقدار زیادی‬ ‫اقتصاد کش��ور را تحت تاثیر قرار می دهد‬ ‫و بخش عمده ای از نوسان های ارز وابسته‬ ‫به نوس��ان قیمت نفت و میزان صادرات‬ ‫نفت است‪.‬‬ ‫به طور متوسط بیش از ‪80‬درصد درامد‬ ‫ارزی کش��ور‪60 ،‬درصد درامد بودجه ای‬ ‫دولت به طور مس��تقیم و غیرمستقیم به‬ ‫درامد نفت وابسته است و هرگونه تغییر‬ ‫در ان(افزایش یا کاهش) می تواند منش��ا‬ ‫نوس��ان های نرخ ارز شود‪ .‬در تحریم های‬ ‫اخی��ر امری��کا کاه��ش میزان ص��ادرات‬ ‫نف��ت ای��ران هدف گیری ش��ده که این‬ ‫امر ع�لاوه بر تاثی��ر در متغیرهای اصلی‬ ‫اقتصاد کشور ازنظر روانی هم روی رفتار‬ ‫تولیدکنن��دگان و مصرف کنن��دگان اثر‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫راه حل مقابله با این مسئله در سال های‬ ‫گذش��ته دید ه ش��ده و ان ایجاد صندوق‬ ‫ذخیره ارزی یا هر صندوق دیگری است‬ ‫ک��ه مناب��ع ارزی حاص��ل از نف��ت را در‬ ‫س��ال های رونق درامدهای نفت ذخیره‬ ‫و در س��ال های کمبود درام��د از انهان‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫این صندوق امروز در بیشتر کشورهای‬ ‫صادرکنن��ده نف��ت مانند ن��روژ‪ ،‬کویت‪،‬‬ ‫ام��ارات و‪ ...‬وجود دارد و ای��ن امر منجر‬ ‫به ثبات اقتصادی کش��ور و جلوگیری از‬ ‫بحران در شرایط کمبود درامد نفت شده‬ ‫اس��ت و البته باید یک نکته را درباره این‬ ‫روش در نظ��ر گرفت و ان نحوه مدیریت‬ ‫منابع ان است‪.‬‬ ‫اگر قرار باش��د که این منابع هرس��ال‬ ‫درراس��تای تامین کس��ر بودج��ه دولت‬ ‫استفاده ش��ود‪ ،‬به طورقطع منابعی برای‬ ‫اینده وجود نخواهد داش��ت و در شرایط‬ ‫بحران های اقتص��ادی نمی تواند به عنوان‬ ‫ی��ک عامل ثبات کننده عم��ل کند‪ .‬نکته‬ ‫دوم در م��ورد عل��ت ب��ه وج��ود امدن‬ ‫بحران ه��ای ارزی‪ ،‬در نحوه تصمیم گیری‬ ‫سیاس��ت های پولی هر کشور است و این‬ ‫امر یعنی مس��ئولیت حف��ظ ارزش پولی‬ ‫ملی‪ ،‬کاهش قدرت خرید (تورم) بر عهده‬ ‫بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫متاسفانه در سال های گذشته دخالت‬ ‫دولت ه��ا در اجرای وظایف بانک مرکزی‬ ‫منجر به اتخ��اذ تصمیم های غیرعلمی و‬ ‫منطقی در مس��ائل پولی از بعد سیاسی‬ ‫دیده است‪.‬‬ ‫اصرار بر حفظ ارزش پول یا نرخ برابری‬ ‫ارز درحالی ک��ه تفاوت ن��رخ تورم داخلی‬ ‫و خارج��ی در س��ال های گذش��ته رقم‬ ‫قابل مالحظه ای بوده است ازنظر سیاسی‬ ‫مطلوب باش��د ام��ا با منط��ق اقتصادی‬ ‫تطبی��ق ن��دارد و هرچند س��ال یک بار‬ ‫بح��ران ارزی و به دنب��ال ان بحران های‬ ‫اقتص��ادی و سیاس��ی را به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ای��ن سیاس��ت یعن��ی حف��ظ ارزش‬ ‫براب��ری به طورغیرمنطقی ممکن اس��ت‪.‬‬ ‫در کوتاه م��دت اث��رات مثبتی را داش��ته‬ ‫باش��د اما در بلندمدت منج��ر به بحران‬ ‫خواهد شد که به طور قطع پیامدهای ان‬ ‫جبران ناپذیر است‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫سرانجام بازار ارز به کاهش نرخ رضایت داد و شامگاه‬ ‫روز دوشنبه با سقوط ازاد‪ ،‬شوک شدیدی به خریداران‬ ‫ارز و سکه وارد کرد‪ .‬دالر که تا همین چند روز پیش تا‬ ‫استانه ‪۲۰‬هزارتومان پیش رفته و براساس گمانه زنی ها‪،‬‬ ‫سطح انتظار برای افزایش بیشتر نرخ ها را برای بسیاری‬ ‫اف��راد ایجاد ک��رده بود‪ ،‬با کاهش ناگهان��ی به محدوده‬ ‫‪۱۳‬هزارتومان رس��ید و س��که ب��االی ‪۵‬میلیون تومانی‪،‬‬ ‫کان��ال قیمتی ‪۴‬میلیون تومانی را تجربه کرد‪ .‬در هفته‬ ‫گذشته با اوج گیری قیمت ها‪ ،‬این امر نه تنها باعث نشد‬ ‫ک��ه خریداران و متقاضی��ان این کااله��ا از این بازارها‬ ‫خارج ش��وند‪ ،‬بلکه نرخ های هیجانی در بازار خریدارانی‬ ‫نیز داش��ت که با سقوط قیمت ها از روز دوشنبه با ضرر‬ ‫و زیان زیادی روبه رو شدند‪ .‬این روند کاهشی باعث شد‬ ‫ش��ب ناارامی برای این افراد رق��م بخورد که صف های‬ ‫طویل در مقاب��ل صرافی ها در ش��هرهای گوناگون نیز‬ ‫گوی��ای همین موضوع ب��ود‪ .‬ان گونه ک��ه از بازارهای‬ ‫غیررس��می خبر می رسد‪ ،‬به دلیل هجوم برخی از مردم‬ ‫برای فروش دالره��ای خانگی‪ ،‬این نوع ارز حتی با نرخ‬ ‫‪۸‬هزارو ‪۵۰۰‬تومان در بازار معامله شده است‪ .‬البته این‬ ‫شرایط درحالی است که کارشناسان و تحلیلگران بازار‬ ‫در روزهای گذش��ته بارها وبارها تاکی��د کرده بودند که‬ ‫احتمال سقوط ازاد قیمت ارز وجود دارد و این نرخ های‬ ‫حبابی‪ ،‬پایدار نخواهد بود‪.‬‬ ‫به هرحال پس از رش��د قیمت دالر‪ ،‬رونمایی از اخبار‬ ‫جدی��د ارزی بانک مرکزی‪ ،‬افزایش اختیارات رئیس کل‬ ‫بان��ک مرک��زی برای ورود بان��ک مرکزی به ب��ازار ارز‪،‬‬ ‫تضمی��ن اتحادیه اروپا برای مب��ادالت تجاری و مالی با‬ ‫ایران‪ ،‬احتمال تصویب الیحه‪ FATF‬در مجلس شورای‬ ‫اسالمی و خبرهایی از این دست‪ ،‬جو روانی را ایجاد کرد‬ ‫که باعث ش��د تا سیر نزولی قیمت ها اغاز و دالر و سکه‬ ‫با ریزش شدید روبه رو شود‪ .‬اما در این بین این پرسش‬ ‫مطرح است که ایا دالر در سراشیبی سقوط می ماند؟‬ ‫پیش بینی کارشناسان و مسئوالن اقتصادی این است‬ ‫که ای��ن روند همچنان ادامه یابد و بازهم ش��اهد روند‬ ‫نزولی قیمت ها در بازارها باش��یم به طوری که این روند‬ ‫حتی بازارهای دیگر مانند طال‪ ،‬مسکن‪ ،‬خودرو و‪ ...‬را نیز‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد و قیمت ها را پایین بیاورد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬درصورت تداوم سیاس��ت های‬ ‫دول��ت و بان��ک مرک��زی در ح��وزه ارزی‪ ،‬کوتاه کردن‬ ‫دس��ت دالالن و واس��طه گران با نظارت هرچه بیش��تر‬ ‫بانک مرکزی در این بازار‪ ،‬گسترش عمق بازارثانویه ارز‪،‬‬ ‫عملیاتی ش��دن پیمان های پولی و همکاری بانک های‬ ‫اروپای��ی با بانک ه��ای ایرانی و عالوه برای��ن ایجاد این‬ ‫فرهن��گ بین مردم ک��ه ارز نباید به عن��وان یک کاالی‬ ‫س��رمایه ای تلق��ی و در خانه ه��ا و صندوق های خانگی‬ ‫نگهداری ش��ود‪ ،‬بی تردید مجموع این عوامل در نهایت‬ ‫می توان��د اثار مثبت زیادی را بر بازار داش��ته باش��د و‬ ‫قیمت ها را به سمت ثبات سوق دهد‪.‬‬ ‫کالف سردرگم‬ ‫مدیریت‬ ‫نرخ ارز‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫پیاپی ‪2470‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عقالنیت منفعت گرا اینده را نمی بیند‬ ‫«نه» مجازی مردم به گرانی‬ ‫این حق ما‬ ‫نیست‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫یادم می اید‪ ،‬س��ال ها پی��ش‪ ،‬وقتی که کودک‬ ‫ب��ودم‪ ،‬پدر و مادرم صب��ح خیلی زود حتی در اوج‬ ‫باریدن برف و س��رما از خواب برمی خواستند و به‬ ‫می��دان تره بار می رفتند و البته گاهی که هوا بهتر‬ ‫ب��ود‪ ،‬مرا هم همراه خ��ود می بردند تا برای خرید‬ ‫ش��یری ارزان قیمت و البته بدمزه‪ ،‬بیش��تر از یک‬ ‫س��اعت در صفی طوالنی بایس��تند‪ .‬همیشه دلم‬ ‫برای ش��ان می سوخت و این س��بک خرید را حق‬ ‫انها نمی دانس��تم‪ ،‬اما نمی دانستم چرا؟! در واقع‬ ‫ان قدر کوچک بودم که نمی دانس��تم حق ش��ان‬ ‫چیس��ت‪ .‬وقتی که از ایس��تادن در صف خس��ته‬ ‫می ش��دم و مثل این روزها‪ ،‬گوشی تلفن همراهی‬ ‫با اپلیکیش��ن های بازی های گوناگون در دس��تم‬ ‫نبود‪ ،‬مجبور می ش��دم که به اطراف بیش��تر نگاه‬ ‫کنم و اینجا بود که متوجه زنبیل هایی می ش��دم‬ ‫که در صف باقی مانده و صاحب شان به صفی دیگر‬ ‫رفت��ه بود‪ .‬بندگان خ��دا از یک صف به صف دیگر‬ ‫می دویدند و گاه به نفس نفس می افتادند و وقتی‬ ‫که همه چیزهایی که می خواستند را می خریدند‪،‬‬ ‫در حال��ی که چشم ش��ان غم داش��ت‪ ،‬ب��ا نگاه به‬ ‫اطرافیان پیروزمندانه لبخند می زدند‪ ،‬انچنان که‬ ‫در نبردی سخت‪ ،‬به موفقیت دست یافته اند‪ .‬دلم‬ ‫برای شان می س��وخت‪ .‬حق شان نمی دانستم که‬ ‫برای خرید چند قلم موادغذایی این قدر دوندگی‬ ‫کنند‪ .‬ان زمان نمی دانس��تم چرا دلم برای ش��ان‬ ‫می سوزد‪ .‬نمی دانس��تم که دلم برای عزت نفسی‬ ‫می س��وزد که برای یک لقمه ن��ان از وجود انها پر‬ ‫کشیده است‪ .‬بچه بودم و نمی دانستم که زندگی‬ ‫خرج دارد‪.‬‬ ‫نمی دانستم که وقتی شکم گرسنه باشد‪ ،‬دیگر‬ ‫عزت نفس معنایی ندارد؛ خرید موادغذایی بدمزه‬ ‫و خوشمزه معنایی ندارد و نمی دانستم این شکلی‬ ‫از زندگی در یک قدمی قحطی زدگی است‪ .‬کم کم‬ ‫و در طول زمان ایس��تادن در صف برایم عادی شد‬ ‫و من هم داش��تم خود را برای به صف ایستادن ها‬ ‫ام��اده می کردم ک��ه به یک باره توزی��ع کاالها در‬ ‫ش��هرمان بیشتر شد و دیگر کمبودی نبود تا صبح‬ ‫زود مجبور ش��ویم برای دو قران کاالی ارزان تر به‬ ‫صف بایس��تیم‪ .‬حتی بانک ها هم طوری طراحی‬ ‫ش��دند که دیگر نیاز نبود در صف باشیم‪ .‬احساس‬ ‫تش��خص کردیم و در بانک ها نشستیم تا به نوبت‬ ‫صدای مان کند‪ .‬به فروشگاه ها رفتیم و هر قلم کاال‬ ‫را در بسته بندی های متفاوت و در وزن ها‪ ،‬طعم ها‬ ‫و کیفیت ه��ای متف��اوت خریدیم‪ .‬ح��ق انتخاب‬ ‫داشتیم؛ احساس تشخص کردیم؛ عزت نفس مان‬ ‫برگش��ت و به این ترتیب هم نسلی های من به جز‬ ‫ص��ف نانوایی‪ ،‬صف دیگ��ری را تجربه نکردند و در‬ ‫صف ماندن را نش��انه خرد ش��دن عزت نفس شان‬ ‫دانس��تند‪ .‬نشان به ان نش��ان که همین چند ماه‬ ‫پیش در یکی از فروش��گاه های زنجیره ای به ناگاه‬ ‫اختالل��ی در صندوق فروش و ثب��ت کاالهای در‬ ‫ح��ال فروش پیش ام��د و کارمن��دان انجا اعالم‬ ‫کردند که درس��ت ش��دن دس��تگاه‪ ،‬نیم ساعتی‬ ‫طول می کش��د‪ .‬س��بدهای فلزی چرخ دار یک به‬ ‫یک پر می شدند و مشتریان به صندوق می امدند‬ ‫ام��ا وقتی تع��داد نفرات در صف مان��ده به بیش از‬ ‫‪۱۰‬نفر رسید‪ ،‬سبدهای چرخ دار همان جا رها شده‬ ‫و مش��تریانی ک��ه حاضر نبودن��د دقایقی در صف‬ ‫بمانن��د‪ ،‬با زبانی که به اعتراضی مودبانه گش��وده‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬یک به یک از فروشگاه خارج می شدند‪.‬‬ ‫همان وقت چش��مم به کارمندی از فروشگاه افتاد‬ ‫که بیش از س��ایر کارمندان متوج��ه پیامد ماجرا‬ ‫ب��ود و به این ترتیب با چش��م هایی نگران و لحنی‬ ‫مظلومان��ه از مش��تریان می خواس��ت ک��ه چند‬ ‫دقیق��ه ای در صف بمانند تا اخت�لال پیش امده‬ ‫رفع ش��ود و در نهایت تنها افرادی که حس ترحم‬ ‫به او پیدا کرده بودن��د در صف باقی ماندند وگرنه‬ ‫ماندن در صف را به هیچ عنوان از حقوق شهروندی‬ ‫خود نمی دانس��تند‪ .‬انجا بود که فکر کردم نس��ل‬ ‫م��ا خالف مادره��ا و پدرهای مان ب��ه حقوق خود‬ ‫اگاهن��د‪ .‬تنها ‪ ۳ ،۲‬ماه از این رویداد می گذش��ت‬ ‫که باز هم به فروش��گاه رفتم و این بار به عنوان یک‬ ‫خبرنگار با صفی مملو از مش��تریانی که کیلوکیلو‬ ‫کاال های تکراری خریده اند‪ ،‬روبه رو ش��دم‪ .‬باز هم‬ ‫دلم سوخت‪ .‬درس��ت مانند زمان کودکی‪ .‬این بار‬ ‫می دانس��تم چرا دلم می س��وزد و می دانستم باید‬ ‫به انه��ا چه بگوی��م‪ .‬همان های��ی را می گویم که‬ ‫این روزها به س��وپرمارکت داران خانگی شناخته‬ ‫می ش��وند‪ .‬همان ه��ا که روغن‪ ،‬برن��ج‪ ،‬کره‪ ،‬پنیر‪،‬‬ ‫پوش��ک و مانند ان را از قفسه ها خالی کردند و بعد‬ ‫هم در صف ه��ای طوالنی فروش ماندند‪ .‬همان ها‬ ‫که در صف خرید دالر و س��که‪ ،‬از اغازین س��اعات‬ ‫روز ماندن��د‪ .‬می خواهم به انها بگویم‪ ،‬کاش عزت‬ ‫نفس م��ان را باز یابیم و حاضر به خرید محصوالت‬ ‫گران شده نشویم‪ .‬اخر می دانید که چیست؟ این‬ ‫حق ما نیست!‬ ‫این روزها «جو روانی» علیه «جو روانی» دیگری ایجاد شده‬ ‫است! به احتمال زیاد همه ما شنیده ایم که کارشناسان اقتصاد‬ ‫گرانی های پیش امده در ماه های گذشته را ناشی از خریدهای‬ ‫هیجانی دالر‪ ،‬س�که و حتی کاالهای مصرفی دانسته اند‪ .‬حاال‬ ‫در فضای مجازی ش�اهد افزایش پیام ه�ای وحدت جویانه که‬ ‫بیش�تر به «پویش» معروف ش�ده اند‪ ،‬هس�تیم و نویسندگان‬ ‫ش�ناخته و ناش�ناخته انه�ا به دنب�ال ایج�اد یک ج�و روانی‬ ‫علی�ه خرید های غیرضروری هس�تند و این ه�ا یعنی در این‬ ‫«جو روان�ی» گرانی کاالها و کمبود محص�ول در بازارها‪ ،‬یک‬ ‫سیدحسین سراج زاده‬ ‫مرتبه پیش که علی کریمی‪ ،‬فوتبالیس��ت محبوب‬ ‫و مع��روف ملی از مردم چنین درخواس��تی داش��ت‬ ‫و ب��ه قولی‪ ،‬پویش��ی به نام «من نمی خ��رم» را به راه‬ ‫انداخت‪ ،‬نوش��تیم که بنابر ش��واهد ب��ازار‪ ،‬این پیام‬ ‫وحدت جویان��ه ب��ه نتیجه ای نمی رس��د و دیدیم که‬ ‫چنین ش��د‪ .‬با وج��ود این‪ ،‬این بار تعداد این دس��ت‬ ‫پیام ها بیش��تر شده و ممکن است راه به جایی ببرد‪.‬‬ ‫این پیام های وحدت جویان��ه پرهیز مردمی از خرید‬ ‫گوش��ی تلفن همراه‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬خودرو‪ ،‬س��که‪ ،‬ارز‪،‬‬ ‫موادغذایی و مصرفی را تا پایان نرخ های غیر منطقی‬ ‫را دنب��ال می کنن��د‪ .‬حال اینکه برخی کارشناس��ان‬ ‫معتقدند‪ ،‬بازار به خودی خود به س��مت ارزانی پیش‬ ‫می رود و از نظر میزان کاالی مصرف کمبودی نداریم‬ ‫و اگر مردم در نخریدن سکه و ارز و عرضه ان در بازار‬ ‫اق��دام کرده و از خرید خودرو‪ ،‬گوش��ی تلفن همراه‪،‬‬ ‫لوازم خانگ��ی و محصوالت مصرفی ت��ا جای ممکن‬ ‫پرهیز کنند‪ ،‬روند اصالح نرخ ها شدت می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهترین زمان برای نخریدن کاال‬ ‫محمدعلی صدیقی‬ ‫محمد طحان پور‬ ‫محمود هاشمی‬ ‫عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران معتقد است از‬ ‫انجایی که نرخ دالر در حال کاهش اس��ت و ازسوی‬ ‫دیگ��ر انبارهای خانگی از م��واد غذایی و مصرفی پر‬ ‫شده است‪ ،‬امروز بهترین زمان برای تشویق مردم به‬ ‫نخریدن کاالهای گران شده است‪.‬‬ ‫محمدعلی صدیقی در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫با بی��ان اینکه وضعیت فعلی ب��ازار به دنبال یک جو‬ ‫روانی ایجاد شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این نرخ ها کاذب است‬ ‫و دس��ت های پیدا و پنهان خ��ود اگاه و ناخوداگاه به‬ ‫این شرایط دامن زدند که البته برخی مسائل سیاسی‬ ‫هم مزید بر علت ش��د تا شاهد این گرانی ها در بازار‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگر منحنی از ن��رخ کاال از مهر‪۹۶‬‬ ‫تا پایان ش��هریور رس��م کنیم‪ ،‬ش��اهد خواهد بودیم‬ ‫که این نرخ ها س��یر صعودی خود را طی کرده است‬ ‫وبه احتمال زیاد از این پس س��یر نزولی پیدا می کند‪.‬‬ ‫در چند روز گذش��ته اتفاق هایی ک��ه در حوزه ارز و‬ ‫س��که رخ داد‪ ،‬بیانگر این نکته اس��ت و ازسوی دیگر‬ ‫م��ردم نیز به خریدهای هیجانی اق��دام کرده و حاال‬ ‫س��وپرمارکت های خانگی داری��م و تا مدتی خریدی‬ ‫انجام نمی ش��ود؛ بنابراین ناخوداگاه نرخ ها به سمت‬ ‫و س��وی کاهش پیش خواهد رفت و تش��ویق مردم‬ ‫به کاهش خرید می تواند به این حرکت نزولی نرخ ها‬ ‫سرعت بخشد‪.‬‬ ‫صدیق��ی تصریح کرد‪ :‬البته ای��ن پویش ها رهبری‬ ‫تاثیرگذار ندارند اما همین که مردم به طور خودجوش‬ ‫به راه انداختن چنین پویش هایی عالقه مند هستند‪،‬‬ ‫خوب اس��ت‪ .‬مردم باید به گرانی«نه» بگویند‪ .‬هرچه‬ ‫م��ردم در این ام��ر کوتاهی کنند‪ ،‬نرخ ه��ا تمایل به‬ ‫افزای��ش خواهند داش��ت‪ .‬مردم بای��د از ابتدا به این‬ ‫گرانی ها پاسخ منفی می دادند‪.‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه ات��اق اصناف ای��ران گفت‪ :‬اگر‬ ‫می بینیم گوش��ی تلفن همراه گران شده و ما گوشی‬ ‫دیگری در خانه داریم به خرید ان اقدام نکنیم و اگر‬ ‫یک خودرو داریم‪ ،‬خودرو دیگری نخریم تا زمانی که‬ ‫نرخ ها پایین بیاید‪ .‬ش��اید نتوان از کس��ی که گوشی‬ ‫«جوروان�ی» مبنی بر نخری�دن کاالی گران و بیش از نیاز‪ ،‬نیز‬ ‫ایجاد شده که به طور قطع با اجرای درست و جدی ان می تواند‬ ‫تاثیرگذاری باالیی داش�ته باشد‪ .‬در این اشفته بازارها‪ ،‬برخی‬ ‫فروش�ندگان نگاهی جال�ب دارند و ان هم اینک�ه باور دارند‬ ‫هر کاالیی با هر قیمتی عرضه کنند‪ ،‬مش�تری برای ان وجود‬ ‫دارد و در نتیجه به التهاب بیش�تر بازار دست می زنند‪ .‬اما در‬ ‫این میان کاس�بانی هم هستند که می دانند با گرانی محصول‪،‬‬ ‫مش�تری ها به قول معروف «می پرند» اما چون ما ش�هروندان‬ ‫پیش تر با خرید بی رویه ارز و س�که‪ ،‬م�واد اولیه انها را گران‬ ‫کرده ایم‪ ،‬مجبور به گران کردن کاالهای شان هستند و از خدا‬ ‫می خواهند که با بازگش�ت سکه و ارز از خانه ها به بازار‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه به نرخ منطقی برگش�ته‪ ،‬محصول نهایی ارزان شده و در‬ ‫نهایت مش�تری لوازم خانگی‪ ،‬میوه‪ ،‬ش�یر‪ ،‬مبل‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و‪ ...‬دوب�اره ب�ه ب�ازار برگردن�د و محصول را ب�ا قیمت واقعی‬ ‫خریداری کنند‪ .‬حاال‪ ،‬مردم خودش�ان به خودشان می گویند‬ ‫که باید از خرید انچه گران ش�ده‪ ،‬پرهیز کنند و این پیام های‬ ‫وحدت جویان�ه در چند روز گذش�ته افزایش محسوس�ی در‬ ‫پیام رسان های اینترنتی داشته است‪.‬‬ ‫رفتار بیش��تر م��ا ایرانی ها مبتنی بر نوع��ی عقالنیت بلندمدت‬ ‫نیس��ت ما نی��از داریم ب��ه عقالنیتی ک��ه منافع ش��خصی خود را‬ ‫در فراین��دی بلندمدت تش��خیص دهیم و بر اس��اس ان رفتار‬ ‫فعلی مان را تنظیم کنیم‬ ‫تلفن همراه ندارد بخواهی��م که از خرید پرهیز کند‬ ‫اما اگر کس��ی این کاال را دارد در زمان گرانی باید از‬ ‫خرید پرهیز کند‪ .‬این موضوع در لوازم خانگی و سایر‬ ‫محصوالت نیز صادق است‪.‬‬ ‫‹ ‹لوازم خانگی با «پویش» ارزان نمی شود‬ ‫رئیس اتحادی��ه تهیه و فروش��ندگان لوازم خانگی‬ ‫تهران ک��ه در ماه های پیش تالش بس��یاری کرد تا‬ ‫در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان بازار به هم‬ ‫ریخته لوازم خانگی را به ش��رایط عادی برگرداند و تا‬ ‫حدودی موفق هم بوده است‪ ،‬به وجود امدن هرگونه‬ ‫پویش��ی را برای پرهیز مردمی از خرید لوازم خانگی‪،‬‬ ‫محکوم به شکست می داند‪.‬‬ ‫محمد طحان پ��ور در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫اظهارکرد‪ :‬لوازم خانگی یک کاالی لوکس نیس��ت که‬ ‫مردم در راس��تای حمایت از یک پویش‪ ،‬از خرید ان‬ ‫پرهیز کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیشتر خرید مردم در حوزه لوازم خانگی‬ ‫از س��ر ضرورت اس��ت و نمی توان در فصل س��رما از‬ ‫مردم انتظار داش��ت که لوازم گرمایش��ی نخرند و از‬ ‫نوعروسان انتظار داش��ت که جهیزیه تهیه نکنند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬پویش هایی که دعوت به نخریدن این دس��ت‬ ‫کاال می کنند‪ ،‬به نتیجه ای نمی رسند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود کاال نداریم؛ مردم را به وحشت‬ ‫نیندازید‬ ‫نایب رئیس اتاق اصناف ای��ران ضمن اعالم اینکه‬ ‫ذخایر و عرضه کاالهای اساسی مشکلی ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نباید با جوسازی‪ ،‬مردم را به خرید بیش از نیاز کاالها‬ ‫دعوت کنیم‪.‬‬ ‫محمود هاش��می در گفت وگو با ایسنا تصریح کرد‪:‬‬ ‫در روزهای پیش‪ ،‬مس��ئله پوش��ک تیتر اخبار شد و‬ ‫همه کس��انی را که ش��اید حتی نیازی ب��ه این کاال‬ ‫نداش��تند را نیز نگران کرد اما این کار درست نیست‬ ‫و جو باید ارام نگه داش��ته شود تا مردم از نظر روانی‬ ‫ارامش داش��ته باشند‪ .‬وی در ادامه با تاکید بر اینکه‬ ‫از نظر ذخایر کاالهای اساس��ی در استان ها مشکلی‬ ‫نداری��م‪ ،‬تاکیدک��رد‪ :‬توجه به اینک��ه درحال حاضر‬ ‫درباره ذخایر و در عرضه کاالهای اساس��ی مش��کلی‬ ‫نداریم‪ ،‬نباید جو ایجاد کنیم و مردم را به خرید بیش‬ ‫از نیازشان تحریک کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹عقالنیت بلند مدت نداریم‬ ‫رییس انجمن جامعه شناس��ی ایران نیز در این باره‬ ‫گف��ت‪ :‬رفتار بیش��تر م��ا ایرانی ها مبتن��ی بر نوعی‬ ‫عقالنیت بلندمدت نیست‪ .‬ما نیاز داریم به عقالنیتی‬ ‫ک��ه منافع ش��خصی خود را در فراین��دی بلندمدت‬ ‫تش��خیص دهیم و بر اس��اس ان رفت��ار فعلی مان را‬ ‫تنظیم کنیم‪.‬‬ ‫سیدحس��ین س��راج زاده در گفت وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬امروز عقالنی��ت منفعت گرای ما‬ ‫ایرانی ه��ا به زحم��ت می تواند افق بلن��دی را ببیند‪،‬‬ ‫تفس��یر کند و به طورمعم��ول نمی توانیم پیامدهای‬ ‫منفعت امروز را در اینده خود تشخیص دهیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬خری��د و ف��روش کاال یک نیاز‬ ‫است و اگر امروز خرید برخی از کاالها کاهش یافته‪،‬‬ ‫به دلی��ل کاهش ت��وان خرید در م��ردم و ناتوانی در‬ ‫خرید اس��ت و ناشی از یک اراده نیس��ت و اگر انبار‬ ‫خانگی درباره برخی از کاال پر شده‪ ،‬روشن است که‬ ‫مدتی بعد فروش ان کاال ها کاهش می یابد و کاهش‬ ‫در خرید این اقالم نتیجه یک پویش نیس��ت‪ .‬اما نیاز‬ ‫ما این است که به س��وی یک عقالنیت منفعت گرای‬ ‫بلندمدت پیش برویم‪.‬‬ ‫س��راج زاده گف��ت‪ :‬م��ا بای��د منفعت خ��ود را در‬ ‫بلندمدت تشخیص دهیم‪ .‬یعنی اگر خریدی هیجانی‬ ‫و بی��ش از حد نیاز کردیم و موج��ب افزایش نرخ ها‬ ‫شدیم شاید امروز س��ودی کرده باشیم اما درنهایت‬ ‫دوباره نیاز ب��ه ان کاال پیدا می کنیم و حاال باید تن‬ ‫به افزایش قیمتی که خود عامل ان بوده ایم‪ ،‬بدهیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره موضوع ه��ای مط��رح ش��ده ازس��وی‬ ‫کارشناس��ان اقتصاد مبن��ی بر ایجاد ج��و روانی در‬ ‫ماه ه��ای گذش��ته‪ ،‬تاکیدک��رد‪ :‬جو روانی براس��اس‬ ‫مبناهای واقعی ایجاد می ش��ود‪ .‬این جو روانی به این‬ ‫جهت ایجادشده که مردم با سرمایه های اندک یا زیاد‬ ‫گمان کرده اند که قرار اس��ت ارزش پول ملی کاهش‬ ‫پیدا کند و در این راستا اقدام به خریدهایی کرده اند‬ ‫که ن��رخ ارز و در نهایت نرخ کااله��ا را افزایش داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��راج زاده گفت‪ :‬بخش��ی از این ج��و روانی بر اثر‬ ‫موض��وع تحریم پیش امده که با رفع موضوع تحریم‬ ‫اصالح می ش��ود و بخش��ی نیز در راس��تای موضوع‬ ‫اقتص��ادی ایج��اد ش��د که ب��ا اص�لاح موضوع های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬رفع ش��دنی است و بخش��ی دیگر نیز در‬ ‫اثر ضعف عقالنیت بلندم��دت جمعی پیش امده که‬ ‫بای��د به کمک مردم اصالح ش��ود و مردم با افزایش‬ ‫تقاضا در بازار وضع را از این وضعیتی که در ان قرار‬ ‫دارد‪ ،‬بدتر نکنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خواس�ته م�ردم از مردم در ش�بکه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫«وای ب��ه حال ملت��ی که نداند بزنگاه ارامش��ش‬ ‫کجاس��ت و وای به حال ملتی که خ��وب و بد خود‬ ‫را تش��خیص ندهد! بخش��ی از گرانی های مردم افکن‬ ‫ماه ه��ای گذش��ته ایران از ح��رص و ولع بس��یاری‬ ‫از مردم که برای س��ود بیش��تر دس��ت به هر کاری‬ ‫می زنند‪ ،‬منشا گرفته است‪ .‬چه بالیی برسر خودمان‬ ‫اورده ایم؟ همین حرص و ولع های افس��ار گسیخته‪،‬‬ ‫باعث بی س��امانی اقتصاد فالکت زده است‪ ،‬هنوز هم‬ ‫می گوییم مرگ بر امری��کا (اما امریکا غلط بکند اگر‬ ‫بتواند به این س��رعت و به این راحتی ایران را ویران‬ ‫کند!) امریکا ‪۴۰‬س��ال نتوانسته ما را زمین گیر کند‬ ‫اما خودمان در ‪۶‬م��اه ایران را ویران کردیم! ای کاش‬ ‫عقل مدیریت بحران را از م��ردم ژاپن می اموختیم‪،‬‬ ‫ای کاش مب��ارزه با بازار بیم��ار را ‪ ....‬انصاف و وجدان‬ ‫به س��رعت باد از ایران رخت بر بسته! خودمان بازار‬ ‫را ب��ه هم ریختیم و زندان ها پر از زندانی س��که های‬ ‫مهریه ش��ده است‪ ،‬جوانان معذب از ترس طالی سر‬ ‫به فلک کش��یده ج��رات فکر ازدواج را ه��م ندارند‪،‬‬ ‫دختران بی جهیزیه به دلیل گرانی اثاث جهیزیه برای‬ ‫همیش��ه س��وگلی خانه پدر خواهند ماند و این است‬ ‫سرنوش��ت ملتی که سودای س��ر را با سودای شکم‬ ‫معامله می کند و سرنوش��ت خ��ود را با حرص و ولع‬ ‫رقم می زند‪».‬‬ ‫در جایی دیگر از همی��ن فضای مجازی خواندیم‪:‬‬ ‫«اقای عزیز‪ ،‬خانم گرامی؛ دوست خوب من! هموطن‬ ‫عزی��ز! طال نخر‪ .‬دالر نخر‪ .‬س��که نخر‪ .‬مواد غذایی را‬ ‫احتکار نکن‪ .‬هموطن احتکار نکن‪ .‬کش��ورت را نابود‬ ‫نک��ن‪ .‬فکر نکن س��که می خ��ری ارزش پولت حفظ‬ ‫می ش��ود‪ .‬صد براب��ر ضرر می کن��ی‪ .‬پیامبر (ص) در‬ ‫حدیثی می فرمایند‪ :‬هر کس گندمی را به قصد گران‬ ‫شدن ان‪۴۰ ،‬روز احتکار کند‪ ،‬از خدا بَری و خدا از او‬ ‫بَری اس��ت‪ .‬و به این ترتیب شاید چاره درد مشترک‬ ‫امروز ما برداش��تن بار مسئولیت تنظیم بازار از دوش‬ ‫دولت و گذاشتن این بار بر دوش تک تک شهروندان‬ ‫باشد‪ .‬باور کنیم همه سوار یک کشتی هستیم‪».‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫باید تاکید کرد انچه در ماه های گذشته و این روزها‬ ‫در پیام رسان های اینترنتی مبنی بر نخریدن کاالهای‬ ‫گران شده‪ ،‬از جمله گوشی تلفن همراه‪ ،‬لوازم خانگی‪،‬‬ ‫خودرو‪ ،‬س��که‪ ،‬ارز و موادغذایی و مصرفی‪ ،‬دست به‬ ‫دس��ت می ش��ود‪ ،‬نش��ان از به راه افتادن یک پویش‬ ‫واقع��ی نیس��ت! چراکه پوی��ش‪ ،‬رهبری هوش��یار و‬ ‫هوش��مند و به قول معروف«ای��ن کاره» می خواهد‪.‬‬ ‫پویش ها عمری چندروزه ندارند و باید در طول مدتی‬ ‫طوالنی و تا رسیدن به نتیجه ادامه داشته باشند اما‬ ‫این پیام ها رنگ و بوی «از شنبه اغاز می کنیم و ‪۲‬ماه‬ ‫ادامه می دهیم» دارند‪ .‬حال اینکه این ش��نبه کی از‬ ‫راه می رس��د؟ این هفته؟ هفته بعد؟ یا هفته بعدتر؟!‬ ‫دقیقا چه زمانی نتیجه ان بررس��ی می ش��ود‪ ،‬رهبر‬ ‫ان چه کس��ی اس��ت؟ چه نیتی دارد؟ شاید خود او‬ ‫منفعتی شخصی از جلوگیری از خرید کاالیی خاص‬ ‫دارد و ده ها پرس��ش دیگر که می ت��وان مطرح کرد!‬ ‫از این رو ش��اید نتوان به معن��ای واقعی ان را پویش‬ ‫دانس��ت اما انچه هست‪ ،‬این پیام های وحدت جویانه‬ ‫که بین مردم رد وبدل می ش��ود‪ ،‬خوب است و نشان‬ ‫از بیداری ذهنی جامعه دارد‪ ،‬هرچند به طور معمول‬ ‫به نتیجه ای عملی نمی رس��د‪ .‬با این حال به نظر اگر‬ ‫این بار واقعا ازس��وی رس��انه ها به طورجدی پیگیری‬ ‫ش��ود‪ ،‬تشویق مردم به پرهیز از خرید‪ ،‬کاهش نرخ ها‬ ‫را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫پیاپی ‪2470‬‬ ‫حمل ونقل‬ ‫بهره بـرداری از راه اهن چابهار تا ‪ ۲‬سال دیگر‬ ‫اتصال بندر چابهار به خط اهن از طرح های مهم کشور در‬ ‫زمینه توسعه ترانزیت و تجارت است که با گذشت حدود ‪۸‬‬ ‫سال از کلنگ زنی‪ ،‬هنوز به سرانجام نرسیده اما انطور که‬ ‫مدیرعامل شرکت راه اهن می گوید پیشرفت این راه اهن‬ ‫به گونه ای است که می توان انتظار داشت ‪ ۲‬سال دیگر به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬سعید محمدزاده در ایین اغاز به کار‬ ‫یازدهمینکنفرانسبین المللیسازمانهمکاریراه اهن ها‬ ‫(‪ )OSGD‬که روز گذشته با حضور نمایندگان ‪ ۱۱‬کشور‬ ‫عضو در تهران اغاز به کار کرد‪ ،‬گفت‪ :‬همه ما در سازمان هایی‬ ‫که فعال هس��تیم تالش می کنیم س��هم حمل ونقل ریلی‬ ‫را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫محمدزاده ادامه داد‪ :‬افزایش سهم ریلی به عنوان وظیفه‬ ‫بنگاهی‪ ،‬اقتصادی و ملی برای کشورهای مان مهم است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن گفت‪ :‬ایران در س��ال جاری‬ ‫میالدی‪ ،‬تجارت زیادی با کش��ورهای گوناگون داش��ت‪.‬‬ ‫اتحادی��هاروپ��ا‪۱۱‬میلی��اردیوروکاالدراینس��البهایران‬ ‫صادر کرد و ‪ ۱۰‬میلیارد یورو واردات کاال از ایران داش��ت‬ ‫که این به معنای رشد ‪ ۸۳‬درصدی صادرات و ‪ ۳۲‬درصدی‬ ‫واردات است‪.‬‬ ‫محم��دزاده اف��زود‪ :‬در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی‬ ‫(‪1395‬خورش��یدی) ‪ ۳.۵‬میلیارد دالر کاال به چین صادر‬ ‫و ‪ ۳.۹‬میلیارد دالر از این کشور وارد کرده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت راه اهن با بیان اینکه می توانیم برای‬ ‫صادرات و واردات کاال از کریدورهای ریلی استفاده کنیم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬راه اهن ایران زیرساختی قوی دارد و برای توسعه‬ ‫این زیرساخت اقدامات زیادی انجام شده است‪.‬‬ ‫محمدزاده ادامه داد‪ :‬در برنامه ششم توسعه ایران‪ ،‬تکلیف‬ ‫دولت‪ ،‬مجلس شورای اسالمی و برنامه برای ما این است که‬ ‫سهم حمل ریلی بار داخلی دست کم به ‪ ۳۰‬درصد کل بار‬ ‫کشور برسد‪ ،‬یعنی باید میزان فعالیت های ریلی در ایران‬ ‫‪ ۲.۵‬برابر ش��ود‪ .‬امس��ال نیز رش��د بیش از ‪ ۲۰۰‬درصدی‬ ‫در حمل کاال نسبت به مدت مشابه سال گذشته داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت راه اهن افزود‪ :‬در افق ‪)۱۳۹۹( ۲۰۲۰‬‬ ‫قرار اس��ت ما به حمل ریلی ‪ ۲۵‬میلیون تن بار برس��یم که‬ ‫قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سیاس��ت دولت توس��عه حمل ونقل را برپایه‬ ‫توسعه ریلی استوار کرده و در این حوزه مبنا اتصال مراکز‬ ‫اس��تان به ریل و توس��عه ش��بکه ریلی و اتصال به مراکز‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تجاری و صنعتی است‪.‬‬ ‫محم��دزادهاف��زود‪:‬رهب��رمعظمانق�لابابالغکرده اند‬ ‫که اتصال ش��بکه ریلی ایران به همه کش��ورهای همس��ایه‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت راه اه��ن ادام��ه داد‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫حمل ونقل ریلی منافع زیادی از نظر اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و زیس��ت محیطی دارد و توس��عه ریلی به مفهوم توس��عه‬ ‫کشورها است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬توسعه ریلی به ویژه در حوزه بین المللی‬ ‫بدون همکاری کشورها محقق نمی شود‪ .‬در برنامه ششم‬ ‫توسعه برای گسترش حمل ونقل ایران برنامه زیادی داریم‪.‬‬ ‫بلیت قطار گران نمی شود‬ ‫‪ ،‬س��عید محمدزاده در‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن گفت‪ :‬امس��ال بلیت قطار گران نمی ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫حاشیه یازدهمین کنفرانس بین المللی سازمان همکاری راه اهن ها در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در چند سال‬ ‫گذشته توسعه و توجه به حمل ونقل ریلی از کالم به عمل تبدیل شده‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به سیاست های توسعه راه اهن‬ ‫توانستیم رشد جدی در انتقال بار و مسافر به شبکه راه اهن داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا س��ال ‪ ۹۲‬متوس��ط رش��د جابه جایی تن کیلومتر بار از راه اهن ‪ ۱.۵‬میلیارد بود اما از سال ‪ ۹۲‬تا ‪۹۶‬‬ ‫این رقم به ‪ ۸‬میلیارد تن کیلومتر رسید؛ بر این اساس با انتقال بار به شبکه ریلی در مصرف سوخت حدود ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیون دالر صرفه جویی داش��تیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت راه اهن با اش��اره به اینکه براساس مصوبه مجلس در برنامه‬ ‫ششم باید سهم جابه جایی بار از طریق ریل به ‪ ۳۰‬درصد برسد گفت‪ :‬میزان صرفه جویی با افزایش جابه جایی های‬ ‫ریلی به یک میلیارد دالر خواهد رس��ید‪ .‬محمدزاده با اش��اره به س��رمایه گذاری های انجام ش��ده در بخش راه اهن‬ ‫در چند س��ال اخیر گفت‪ :‬س��االنه حدود ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری مستقیم در این بخش انجام شده و اگر‬ ‫فاینانس ها عملیاتی شوند در ‪ ۴‬سال اینده مجموع سرمایه گذاری ها در بخش زیرساخت به بیش از ‪ ۵‬میلیارد دالر‬ ‫خواه��د رس��ید‪ .‬وی درباره موضوع واردات واگن اظه��ار کرد‪ :‬بنگاه های بخش خصوصی به دنبال افزایش بهره وری‬ ‫هستند‪ .‬به طور قطع اگر کاالی مشابه در داخل کشور وجود داشته باشد نیازهای خود را با کاالی داخلی برطرف‬ ‫می کنند و اولویت با واگن های داخلی اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬راه اهن اقدام به خرید واگن نمی کند اما برنامه های‬ ‫گوناگونی برای حمایت از بخش خصوصی اجرا کرده که یکی از انها استفاده از تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه سال ‪۹۷‬‬ ‫است و براساس ان برای استفاده از ظرفیت های تولید واگن داخل از بخش خصوصی حمایت می کنیم‪ .‬محمدزاده‬ ‫ادامه داد‪ :‬میزان صادرات و واردات از مرزهای ریلی‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬میلیون تن است که برای استفاده حداکثری از این‬ ‫ظرفیت برنامه هایی در دستور کار داریم‪ .‬مدیرعامل شرکت راه اهن با اشاره به برنامه های دولت در راستای حمایت‬ ‫از بخش خصوصی گفت‪ :‬برای حمایت از بخش خصوصی و تخصیص ارز دولتی به ش��رکت های حمل ونقل ریلی‪،‬‬ ‫ش��ورای عالی ترابری مصوباتی دارد که اقای اخوندی هم مکاتبه هایی درباره این موضوع با بخش های قانون گذار‬ ‫داش��ته اند تا ش��رکت های حمل ونقل ریل��ی بتوانند برای ارائه خدمات‪ ،‬تامین قطع��ات و تعمیرات از ارز کاالهای‬ ‫اساس��ی اس��تفاده کنند‪ .‬محمدزاده تاکید کرد‪ :‬اگر این مکاتبه ها به نتیجه نرسد روش دیگری را برای حل مشکل‬ ‫شرکت های حمل ونقل ریلی دنبال می کنیم‪ .‬وی درباره احتمال افزایش نرخ بلیت قطار باتوجه به گرانی های تازه‬ ‫گفت‪ :‬برنامه ای برای افزایش نرخ بلیت نداریم‪.‬‬ ‫محمدزادهبابیاناینکهتکمیلزیرساخت هایحمل ونقل‬ ‫ازبرنامه ه��ایاصل��یم��ااس��ت‪،‬گفت‪:‬اتصالراه اهنایران‬ ‫به جمهوری اذربایجان که کریدور شمال‪-‬جنوب را فعال‬ ‫می کند در غرب خزر مورد توجه جدی اس��ت و تا دو ماه‬ ‫اینده نیز راه اهن قزوین‪-‬رشت را به بهره برداری می رسانیم‪.‬‬ ‫ضمن انکه دنبال اتصال راه اهن رشت به استارا هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ش��رق دری��ای خزر ب��ه کریدور‬ ‫ش��مال‪-‬جنوب توجه داریم‪ ،‬گفت‪ :‬برقی کردن خط اهن‬ ‫گرمسار‪-‬اینچه برون با راه اهن روسیه اغاز شده و با اجرای‬ ‫پروژه برقی کردن در شرق خزر‪ ،‬خطوط از ظرفیت باالیی‬ ‫برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن ادامه داد‪ :‬توجه جدی ایران‬ ‫به توسعه راه اهن چابهار‪-‬زاهدان نشان از عزم ایران برای‬ ‫ترانزیت شمال‪-‬جنوب دارد که امیدواریم کمتر از دو سال‬ ‫اینده به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫محمدزاده تاکید کرد‪ :‬اتصال راه اهن ایران به افغانستان‬ ‫در حال پیگیری است‪ .‬این خط اهن از ایران تا جنو در خاک‬ ‫افغانستان در حال نهایی شدن است و خط خواف‪-‬هرات‬ ‫سال اینده به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه موضوع اتصال راه اهن ایران به بنادر‬ ‫انزلی‪ ،‬کاسپین و چابهار دنبال می شود گفت‪ :‬ما می توانیم از‬ ‫همهمرزهایابیباکشورهایهمسایهارتباطداشتهباشیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��لراه اه��ناظه��ارکرد‪:‬ت�لاشمی کنیمقطار‬ ‫کانتین��ریازچی��نب��های��رانوقط��ارترانزیتیازچینبه‬ ‫اروپا از مسیر ایران عبور کند‪.‬‬ ‫محمدزاده ادامه داد‪ :‬از سال ‪ )۱۳۹۴( ۲۰۱۵‬تاکنون ‪۸‬‬ ‫قطار کانتینری از کشور چین داشته ایم‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خلبانان تا ‪۶۵‬سالگی‬ ‫مجاز به پرواز هستند‬ ‫‹ ‹ضرورت توسعه خطوط ریلی در اوراسیا‬ ‫در بخ��ش دیگ��ری از ایی��ن اغ��از ب��ه کار یازدهمی��ن‬ ‫کنفرانس بین المللی سازمان همکاری راه اهن ها‪ ،‬میخائیل‬ ‫سوالوژس��کی‪ ،‬معاون رئیس کارگروه س��ازمان همکاری‬ ‫راه اهن ها (‪ )OSGD‬گفت‪ :‬ش��رایطی که از س��وی ایران‬ ‫برای برگزاری این همایش فراهم ش��ده‪ ،‬به تحقق اهداف‬ ‫سازمان همکاری راه اهن ها کمک می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬راه اهن یکی از ابزارهای توسعه پایدار و توسعه‬ ‫ملی است و در اقتصاد اهمیت استراتژیک دارد‪.‬‬ ‫معاون رئیس کمیته سازمان همکاری راه اهن ها با بیان‬ ‫اینکه با توسعه اقتصاد های تک‪ ،‬فناوری حمل ونقل هم در‬ ‫حال تغییر است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬پروژه های بین المللی سازمان‬ ‫همکاری راه اهن ها برای این است که خدمات بهتری در‬ ‫ح��وزه ریل��ی ارائ��ه ش��ود تا ریل رقابت پذیر و در راس��تای‬ ‫فناوری های قرن معاصر باشد‪.‬‬ ‫سوالوژس��کی اظهار کرد‪ :‬در اوراس��یا س��ازمان همکاری‬ ‫راه اهن ها نقش مهمی ایفا می کند و ظرفیت ها برای همه‬ ‫اعضای سازمان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬تجربهسازمانهمکاریراه اهن هادرحمل ونقل‬ ‫کانتینری نشان می دهد‪ ،‬برای هر پروژه الزم است همکاری‬ ‫نزدیکی بین همه اعضا باشد‪ .‬ما باید از ظرفیت های موجود‬ ‫استفاده کنیم و پروژه های جدیدی در کل قاره داشته باشیم‪.‬‬ ‫معاون رئیس کارگروه سازمان همکاری راه اهن ها گفت‪:‬‬ ‫س��اخت راه اهن در ایران‪ ،‬مغولس��تان‪ ،‬روس��یه‪ ،‬قزاقستان‬ ‫و دیگر کش��ورهای عضو به افزایش حجم مبادالت باری‬ ‫کمک می کند و به دستیابی به بازارهای جدید می انجامد‬ ‫که اکنون شاهد توسعه خطوط ریلی در کشورهای اوراسیا‬ ‫هستیم‪ .‬سوالوژسکی همچنین تکمیل کریدورهای ریلی‪،‬‬ ‫اتصال مرزها در حوزه ریل و توسعه خطوط ریلی کانتینری‬ ‫را از دیگر اهداف و برنامه های سازمان همکاری راه اهن ها‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫سعید محمدزاده‬ ‫اتصال راه اهن‬ ‫ایران به‬ ‫افغانستان در‬ ‫حال پیگیری‬ ‫است‪ .‬این‬ ‫خط اهن از ایران‬ ‫تا جنو در خاک‬ ‫افغانستان در‬ ‫حال نهایی شدن‬ ‫است و خط‬ ‫خواف‪-‬هرات‬ ‫سال اینده به‬ ‫بهره برداری‬ ‫می رسد‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی‪:‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوب��ری هوایی ایران می گوید‬ ‫صنع��ت فرودگاهی از جمله بخش هایی اس��ت ک��ه بهره برداری‬ ‫قابل توجهی از برجام داش��ته و با اس��تفاده از این فرصت توانسته‬ ‫هزار میلیارد تومان تجهیزات الزم را وارد کشور کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ایی��ن بهره ب��رداری از س��امانه مدیریت‬ ‫ایمن��ی‪ ،‬مرکز ام��وزش کنترل ترافیک هوایی کش��ور (‪،)ATO‬‬ ‫شبیه س��از تقرب پروازهای عملیاتی‪ ،‬مرکز ازمون کنترل ترافیک‬ ‫هوایی کش��ور و بریفینگ مرکزی (‪ ،)IFPS‬عصر روز دوش��نبه با‬ ‫حضور علی اکبر صالحی و رحمت اهلل مهابادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫فرودگاه ها و ناوبری ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫مهاب��ادی در ای��ن ایین با بیان اینکه چند س��ال اخیر ش��اهد‬ ‫تح��والت قابل توجه��ی در ح��وزه هوانوردی و ناوبری کش��ور در‬ ‫هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬در همه ‪ ۵۴‬فرودگاه و ‪ ۱۵۴‬ایستگاه کمک ناوبری‬ ‫کشور عملیات عمرانی در جریان است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به موفقیت های صنعت هوانوردی و ناوبری هوایی‬ ‫در دوران پسابرجام اظهار کرد‪ :‬در این مدت توانستیم برای خرید‬ ‫هزار میلیارد تومان تجهیزات از خارج اقدام کنیم‪ .‬همچنین هزار‬ ‫میلیارد تومان پروژه عمرانی در این بخش به اجرا رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران با تاکید بر اینکه با‬ ‫اج��رای این عملیات و پروژه ها‪ ،‬تاب اوری صنعت ناوبری به حدود‬ ‫‪ 3‬دهه خواهد رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬این اقدامات به تصمیم سازان کشور‬ ‫این فرص��ت را می دهد که بدون دغدغه درباره صنعت هوانوردی‬ ‫و ناوب��ری با ق��درت در جهت تحقق منویات جمهوری اس�لامی‬ ‫چانه زنی داشته باشند‪.‬‬ ‫مهاب��ادی با اش��اره به راه اندازی فاز نخس��ت س��امانه مدیریت‬ ‫ایمنی‪ ،‬ناوبری و فرودگاهی کش��ور‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬با راه اندازی این‬ ‫سامانه‪ ،‬همه فعالیت های هوانوردی ایمن تر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت ریسک در صنعت فرودگاهی‬ ‫به گفته او‪ ،‬براساس دس��تور سازمان بین المللی هوایی کشوری‬ ‫(ایکائ��و) همه فعالیت ه��ای هوانوردی بای��د از ‪ 4‬ویژگی امنیت‪،‬‬ ‫ایمن��ی‪ ،‬کارام��دی و اقتص��ادی برخ��وردار باش��ند و راه اندازی‬ ‫احتمال ورود ایرباس ها وجود دارد‬ ‫سامانه هایی مانند مدیریت ایمنی‪ ،‬موجب مدیریت ریسک در این‬ ‫صنعت می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فرودگاه ها با بیان اینکه شیوه نامه ها و اجرای‬ ‫درست انها‪ ،‬تضمین کننده ایمنی خواهد بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬سامانه ها‬ ‫و تجهی��زات به تنهایی ایمن��ی را افزایش نمی ده��د بلکه اجرای‬ ‫شیوه نامه هاس��ت که باعث ارتقای ایمن��ی در صنعت هوانوردی و‬ ‫ناوبری می شود‪.‬‬ ‫مهابادی تاکید کرد‪ :‬س��امانه ایمنی‪ ،‬به طور ‪ ۲۴‬ساعته فعالیت‬ ‫می کند و استفاده از ان‪ ،‬رویکردی پیشگیرانه دارد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬پ��رواز پرن��دگان در اس��مان‪ ،‬وزش ب��اد و ورود‬ ‫حیوانات وحش��ی به س��طوح پروازی می تواند ریس��ک عملیات‬ ‫هوانوردی را افزایش دهد اما با راه اندازی این نوع س��امانه ها‪ ،‬این‬ ‫ریس��ک ها کاهش می یابد و هر خطر بزرگ و کوچکی را می توان‬ ‫شناس��ایی کرد‪ .‬مهابادی یاداور ش��د‪ :‬با اطالعات به دست امده از‬ ‫همین س��امانه‪ ،‬عملیات پروازی یکی از فرودگاه ها در شرق کشور‬ ‫را تعلی��ق کردیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری ایران با‬ ‫تاکید بر اینکه این س��امانه می تواند بر ‪ ۱۹‬عامل دخیل در انجام‬ ‫فعالی��ت هوانوردی نظارت کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تا پیش از این مدیریت‬ ‫ایمنی در کش��ور نداش��تیم و از این پس با راه اندازی این سامانه‬ ‫مدیریت ریسک در فرودگاه ها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش طول یک مسیر پروازی‬ ‫وی با بیان اینکه موفق ش��دیم مس��یر پروازی زابل‪-‬زاهدان به‬ ‫ط��ول ‪ ۳۸۰‬کیلومت��ر را کوتاه کنیم و ب��ه ‪ ۲۰۷‬کیلومتر کاهش‬ ‫دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬با کاهش طول این مس��یر‪ ،‬مدت زمان پرواز در این‬ ‫مسیر نیز به اندازه ‪ ۱۵‬دقیقه کاهش می یابد؛ بنابراین صرفه جویی‬ ‫در مصرف سوخت و کاهش مصرف موتور خواهیم داشت که این‬ ‫همان پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها با اش��اره به بهره ب��رداری از فاز‬ ‫نخست سامانه بریفینگ مرکزی (‪ )IFPS‬گفت‪ :‬تسهیل دسترسی‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی ب��ه اطالعات‪ ،‬بهنگام ب��ودن اطالعات و‬ ‫کاهش خطای نیروی انسانی در ورود اطالعات‪ ،‬از دیگر برنامه های‬ ‫ما است که با راه اندازی این پروژه ها این اهداف محقق می شود‪.‬‬ ‫مهابادی با اش��اره به بهره برداری از مرکز ازمون های تخصصی‬ ‫کنت��رل ترافیک هوایی اظهار ک��رد‪ :‬از این پس تمامی اموزش ها‬ ‫ازس��وی ش��رکت فرودگاه ها ارائه خواهد ش��د و ام��کان اموزش‬ ‫مشتریان بین المللی نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹وجه اشتراک صنعت هوانوردی و هسته ای‬ ‫در ای��ن ایی��ن‪ ،‬همچنین علی اکب��ر صالحی‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫انرژی اتمی با اش��اره به اینکه ح��دود ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان در‬ ‫بخش های گوناگون صنعت فرودگاهی هزینه شده‪ ،‬گفت‪ :‬ایمنی‪،‬‬ ‫وجه اشتراک فعالیت های شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران‬ ‫و صنعت هس��ته ای اس��ت‪ .‬هر دو حوزه به دلی��ل اهمیت ایمنی‪،‬‬ ‫ارتباط جدی با س�لامت انس��ان ها دارند‪ .‬ما در صنعت هسته ای‬ ‫توجه ویژه ای به ایمنی داریم؛ بنابراین اس��تانداردها را در بهترین‬ ‫ش��کل خود حفظ می کنیم‪ .‬رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی با بیان‬ ‫اینکه صنعت هسته ای‪ ،‬صنعتی بدون مرز است و اگر حادثه ای در‬ ‫ان رخ دهد‪ ،‬از مرزها فراتر خواهد رفت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬الزم اس��ت‬ ‫در صنعت هس��ته ای نیز مانند صنع��ت هوایی ایمنی در باالترین‬ ‫حد خود رعایت ش��ود‪ .‬معاون رئیس جمهوری اقدامات ش��رکت‬ ‫فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در ‪ 3‬س��ال گذشته را قابل تقدیر‬ ‫دانس��ت و اف��زود‪ :‬اینکه برجام فرصتی ش��د ت��ا در حوزه صنعت‬ ‫فرودگاهی‪ ،‬تجهیزات موردنظر خریداری ش��ود جای خش��نودی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫صالحی در حاش��یه این همایش در پاس��خ به پرس��ش یکی از‬ ‫به منظور دسترسی اسان و مطلوب کاروان های‬ ‫زیارتی برای خرید بلیت های گروهی قطار‪ ،‬طرح‬ ‫جدید تسهیالت باعنوان «کاروان نور»‪ ،‬برای این‬ ‫گروه ها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از روابط عموم��ی و امور‬ ‫بین الملل ش��رکت حمل ونقل ریلی رجا‪ ،‬جامعه‬ ‫ه��دف ای��ن طرح ش��امل گروه های مس��اجد و‬ ‫پایگاه ه��ای مذهبی هس��تند‪ .‬بنا ب��ه اعالم این‬ ‫شرکت‪ ،‬عالقه مندان برای بهره مندی از مزایای‬ ‫ای��ن طرح و دریافت بلیت گروهی قطارهای این‬ ‫ش��رکت می توانند با مراجعه به س��ایت رجا به‬ ‫نش��انی ‪ www.raja.ir‬درخواست خود را ثبت‬ ‫و نسبت به تهیه بلیت های گروهی اقدام کنند‪.‬‬ ‫شرکت رجا همچنین از هموطنان درخواست‬ ‫ک��رد ب��ا اس��تفاده از تخفیف��ات ارائه ش��ده در‬ ‫قطارهای گوناگون این ش��رکت‪ ،‬از خدمات رجا‬ ‫در سفرهای ریلی بهره مند شوند‪ .‬تخفیفات رجا‬ ‫در مس��یرهای رفت و برگشت برای این گروه ها‬ ‫تا س��قف ‪ ۲۰‬درصد است که مسافران می توانند‬ ‫برای اگاهی از این تخفیف ها‪ ،‬با س��امانه ارتباط‬ ‫با مش��تریان رجا با ش��ماره تلفن ‪ ۱۵۳۹‬تماس‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫خبرنگاران مبنی بر اینکه ایا در دور جدید مذاکرات با اروپا امکان‬ ‫تحویل هواپیماهای خریداری شده ایران از سوی شرکت ایرباس‬ ‫فراهم خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت ایرباس برای تحویل هواپیماها‬ ‫ل حاضر روند مذاکره با اروپا برای حل‬ ‫به ایران تعهد دارد و در حا ‬ ‫این مش��کالت‪ ،‬امیدوارکننده پیش م��ی رود‪ .‬وی افزود‪ :‬باید صبر‬ ‫کنیم مذاکرات با اروپا به مرحله تحویل هواپیماها برس��د‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در حال حاضر مذاکره با اروپا‬ ‫بر س��ر دو مس��ئله اساس��ی پیش می رود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در مذاکره‬ ‫با اروپا بحث نخس��ت ما صادرات نف��ت و موضوع دیگر‪ ،‬تبادالت‬ ‫بانکی است‪ .‬رئیس س��ازمان انرژی اتمی معتقد است اگر در این‬ ‫دو مس��ئله توافق حاصل شود‪ ،‬این احتمال وجود دارد که مسائل‬ ‫دیگر مانند تحویل هواپیماها نیز به تدریج حل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹امکان اموزش ‪۸‬هزار نفر در هر دوره اموزشی‬ ‫‪ ،‬براس��اس اطالعات ارائه ش��ده از س��وی‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫رواب��ط عمومی ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوای��ی ایران درباره‬ ‫پروژه های��ی ک��ه عص��ر دوش��نبه به بهره ب��رداری رس��ید‪ ،‬مرکز‬ ‫ام��وزش کنترل ترافیک هوایی کش��ور (‪ )ATO‬ب��ا دو موقعیت‬ ‫کاری در فضای��ی به مس��احت ‪ ۵۰‬مترمربع و ظرفیت اموزش��ی‬ ‫ب��رای دس��ت کم ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬نفر در ه��ر دوره همراه ب��ا بهره گیری از‬ ‫فضای مناس��ب و امکانات اموزشی نوین برای برگزاری دوره های‬ ‫اموزشی ویژه در سطح استانداردهای ملی و فراملی ساخته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین یکسان س��ازی قوانین و مق��ررات خدمات طرح پرواز‬ ‫و چابک سازی نیروی انس��انی شاغل در فرودگاه ها با بهره برداری‬ ‫از پروژه اس��تقرار بریفینگ مرکزی (‪ )IFPS‬میس��ر ش��ده است‪.‬‬ ‫برگ��زاری تم��ام ازمون های تخصصی کنت��رل ترافیک هوایی در‬ ‫فضایی مناس��ب با تجهیزات نوین در س��طوح گوناگون‪ ،‬اموزش‬ ‫بهتر متخصصان مراقبت پرواز در س��اختمان جدید مرکز کنترل‬ ‫و تجمیع و تحلیل رویداده��ای ایمنی فرودگاه ها و فضای هوایی‬ ‫کشور از دیگر دس��تاوردهای پروژه هایی است که در این ایین از‬ ‫انها بهره برداری شد‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت‪:‬‬ ‫این س��ازمان در هیچ یک از س��طوح مدیریتی و‬ ‫کارشناسی‪ ،‬بازنشسته ای که مشمول بخشنامه‬ ‫تازه دولت باشد‪ ،‬ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از روابط عمومی س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری‪ ،‬رضا جعفرزاده با اشاره به‬ ‫رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬در ح��ال حاضر ق��رارداد تمام وقت‬ ‫در زمینه بکارگیری بازنشس��تگان در س��ازمان‬ ‫هواپیمای��ی کش��وری نداری��م و کارکن��ان این‬ ‫س��ازمان‪ ،‬براس��اس مق��ررات در زم��ان مق��رر‬ ‫بازنشسته می ش��وند و بکارگیری دوباره در این‬ ‫سازمان نداریم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه وضعیت‬ ‫خلبان��ان ب��ا اجرایی ش��دن ش��یوه نامه جدید‬ ‫بازنشس��تگی چگون��ه اس��ت؟ گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫مقررات هوانوردی و باتوجه به ضمیمه نخس��ت‬ ‫کنوانس��یون ش��یکاگو‪ ،‬فعالیت خلبانان تا سن‬ ‫‪۶۵‬سالگی در صورت داشتن گواهینامه خلبانی‬ ‫و گواهینام��ه پزش��کی مجاز اس��ت؛ حتی اگر‬ ‫پیشینه خدمتی انها بیش از ‪ ۳۰‬سال باشد‪.‬‬ ‫مدی��ر رواب��ط عموم��ی س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری افزود‪ :‬ممکن اس��ت خلبان��ی پس از‬ ‫گذراندن ‪ ۳۰‬س��ال خدمت به دالیلی بازنشسته‬ ‫ش��ود؛ در این صورت امکان بازگشت به شرکت‬ ‫هواپیمایی دولتی را ندارد‪.‬‬ ‫جعف��رزاده ادام��ه داد‪ :‬خلبان��ان در ص��ورت‬ ‫رس��یدن به سن ‪ ۶۵‬س��الگی‪ ،‬اجازه پرواز برای‬ ‫حم��ل مس��افر‪ ،‬ب��ار و محموله های پس��تی را‬ ‫ندارن��د اما می توانند در هواپیماهای ش��خصی‬ ‫فعالیت کنند‪ .‬وی با بیان اینکه خلبانان در سن‬ ‫‪۶۵‬س��الگی مجاز به دریافت گواهینامه پزشکی‬ ‫نخواهن��د بود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬خلبانان تا پیش از‬ ‫س��ن ‪۶۰‬سالگی ساالنه و بعد از سن ‪۶۰‬سالگی‪،‬‬ ‫هر ‪ ۶‬ماه یک بار چک پزش��کی می ش��وند و در‬ ‫موارد خاص‪ ،‬با تش��خیص پزش��ک هوایی‪ ،‬این‬ ‫زمان کوتاه تر خواهد بود‪.‬‬ ‫بندرها نیاز به مشاور‬ ‫خارجی ندارند‬ ‫مدیرکل مهندس��ی س��واحل و بنادر سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی گفت‪ :‬در حوزه های گوناگون‬ ‫دریایی و بندری‪ ،‬دیگر نیازی به مشاور خارجی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬حمید خلیلی در نشس��ت‬ ‫خبری سیزدهمین همایش بین المللی سواحل‪،‬‬ ‫بنادر و س��ازه های دریایی با بیان اینکه برگزاری‬ ‫این همای��ش مقدمه برگ��زاری همایش بزرگ‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬در زمین��ه بندرهای کش��ورهای در حال‬ ‫توس��عه است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برگزاری این همایش‬ ‫از سال ‪ ۶۹‬اغاز شد و به طور تقریبی هر دو سال‬ ‫یک بار برگزار ش��ده است‪ .‬خلیلی با بیان اینکه‬ ‫برای این همایش ‪ ۲۵۰‬مقاله به زبان انگلیس��ی‬ ‫دریافت کرده ایم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از ‪ ۱۵‬کش��ور مقاله‬ ‫به همایش ارس��ال ش��ده و ‪ ۸‬سخنران خارجی‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬وی اضافه ک��رد‪ :‬برگزاری این‬ ‫همایش ها س��واد علمی مهندس��ی دریایی ما را‬ ‫افزای��ش داده اس��ت‪ .‬خلیلی افزود‪ :‬در گذش��ته‬ ‫حتی برای طراحی یک بندر س��اده کوچک نیاز‬ ‫به اس��تفاده از مش��اوره خارجی داشتیم اما در‬ ‫حال حاضر در حوزه های گوناگون دیگر نیازی به‬ ‫مشاور خارجی نداریم و سواد علمی متخصصان‬ ‫ما در سطح بین المللی باال رفته است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مدیرعامل راه اهن در یازدهمین کنفرانس بین المللی سازمان همکاری راه اهن ها خبر داد‬ ‫تسهیالت رجا‬ ‫برای سفرهای گروهی‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫پیاپی ‪2470‬‬ ‫مسکن و شهرسازی‬ ‫در بررسی تحقق طرح جامع مسکن مبنی بر تامین ساالنه ‪ ۹۰۰‬هزار واحد مسکونی عنوان شد‪:‬‬ ‫بازار مسکن هنوز به نقطه‬ ‫اوج خود نرسیده است‬ ‫خبر‬ ‫یک کارش��ناس ب��ا بیان اینکه رش��د ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد نرخ مس��کن مع��ادل ‪ ۳۰۰‬درصد دالر‬ ‫و سکه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بازار مسکن به شرایطی‬ ‫رس��یده که مقدار اندکی افزایش نرخ خواهد‬ ‫یافت و سپس وارد رکود می شود‪.‬‬ ‫عباس زینعلی به ایس��نا گفت‪ :‬رش��د نرخ‬ ‫مس��کن با توجه به حد اش��باع س��ایر بازارها‬ ‫طبیعی اس��ت‪ .‬بازارهای سکه و ارز‪ ،‬نقدینگی‬ ‫کافی را با توجه به ظرفیت خود جذب کردند‬ ‫و از ای��ن به بعد تنها گزینه ای که در مس��یر‬ ‫باقی مانده پول ها قرار دارد بخش مسکن است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ش��رایطی ک��ه دچار التهابات‬ ‫سیاسی هستیم و چشم انداز مثبتی از بازارها‬ ‫وجود ندارد تنها کاالیی که قابلیت ماندگاری‬ ‫و تطبیق با ش��رایط تورمی دارد‪ ،‬بازار مسکن‬ ‫است‪ .‬بورس هم از برخی نظرها هنوز می تواند‬ ‫مناسب باشد ولی بیشتر مردم به سمت بورس‬ ‫نمی روند و برخی افراد در شرایط خاص توان‬ ‫ارتباط با بورس را دارند‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه‬ ‫مس��کن اکنون دچار انتظارات تورمی اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به جو سیاس��ی و اقتصاد کالن‬ ‫کشور در اینده نزدیک‪ ،‬دوباره جذب سرمایه‬ ‫در بخش مس��کن انجام می ش��ود‪ .‬مس��کن‪،‬‬ ‫بخش��ی از افزایش نرخ این��ده را هم اکنون به‬ ‫خود گرفته و احتمال دارد از این به بعد حدود‬ ‫‪ ۱۰‬درصد افزایش نرخ داشته باشد‪.‬‬ ‫زینعل��ی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‬ ‫احتمال دارد نرخ مس��کن نیز مانند طال و ارز‬ ‫رشد حدود ‪ ۲۰۰‬درصدی داشته باشد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بازارهای طال و ارز با بازار مسکن‪ ،‬نسبت‬ ‫مس��اوی با هم ندارند‪ .‬س��که و ارز نقدشونده‬ ‫هس��تند و ‪ ۱۰۰‬درصد رشد مس��کن برابر با‬ ‫‪ ۳۰۰‬درصد رش��د س��که و ارز است‪ .‬بنابراین‬ ‫کش��ش افزایش بسیار ش��دید نرخ در بخش‬ ‫مسکن وجود ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتصاد مس��کن درباره‬ ‫اس��تیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی گفت‪ :‬فضای اقتصاد کالن‬ ‫ش��رایط بخش مس��کن را تعیین می کند و‬ ‫بخش ه��ای اقتص��ادی نمی توانن��د به طور‬ ‫مستقل حرکتی داش��ته باشند‪ .‬منابعی هم‬ ‫که تاثیر تورمی نداش��ته باش��د وجود ندارد‬ ‫و وزیر راه و شهرس��ازی به طور طبیعی توان‬ ‫ایج��اد رونق در بخش مس��کن را نداش��ته‬ ‫است‪ .‬این استیضاح هم جنبه سیاسی دارد‬ ‫و چندان به جنبه کفایتی مربوط نمی شود‪.‬‬ ‫نمایندگان بیش��تر قصد دارند به نیاز روانی‬ ‫جامعه پاس��خ دهند و در این شرایط کاری‬ ‫کرده باشند‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت‬ ‫بازسازی پالسکو‬ ‫عض��و کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬اخرین وضعیت بازسازی ساختمان‬ ‫پالسکو را تشریح کرد‪.‬‬ ‫س��یدکمال الدین ش��هریاری درب��اره روند‬ ‫ساخت دوباره ساختمان پالسکو به مهر گفت‪:‬‬ ‫یکی از مهم ترین اقداماتی که در این زمینه به‬ ‫سرعت انجام ش��د‪ ،‬تعیین مکان موقتی برای‬ ‫ادامه فعالیت کس��به این ساختمان در زمینه‬ ‫رعایت حقوق انان بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه س��اختمان جدید‬ ‫پالسکو باید بر اساس الزامات و مقتضیات زمان‬ ‫ساخته شود‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون هماهنگی هایی از‬ ‫سوی بنیاد مس��تضعفان برای ساخت دوباره‬ ‫ساختمان پالسکو انجام شده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه‬ ‫تعلل در ساخت دوباره این ساختمان به علت‬ ‫دریافت مجوزهای الزم از س��وی ش��هرداری‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��اختمان پالس��کو از‬ ‫یک س��و به دلی��ل ارتفاعی که داش��ته دارای‬ ‫حقوق مکتس��به اس��ت و باید پروانه با همان‬ ‫ارتفاع برای ان صادر ش��ود و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫این موضوع ب��ا طرح تفصیلی حاکم بر ارتفاع‬ ‫منطقه ‪ ۱۲‬مغایرت دارد‪.‬‬ ‫شهریاری افزود‪ :‬درواقع ارتفاع ساختمان ها‬ ‫در این منطقه به دلیل وجود ساختمان هایی‬ ‫مانند مجلس شورای اسالمی و مسجد شهید‬ ‫مطه��ری ک��ه دارای ارزش می��راث فرهنگی‬ ‫هستند‪ ،‬محدود شده و این محدودیت ارتفاع‬ ‫منجر به مشکالتی در اعطای پروانه ساخت به‬ ‫ساختمان پالسکو شده است‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون عم��ران مجل��س‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬س��اخت‬ ‫دوباره ای��ن س��اختمان در مرحله دریافت‬ ‫پروانه متوقف مانده و باید ببینیم چه زمانی‬ ‫ش��هرداری این موض��وع را تعیین تکلیف و‬ ‫مبادرت به صدور پروانه برای ساخت دوباره‬ ‫این ساختمان می کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫باید سالی ‪ ۷۰۰‬هزار خـانه بیشتر بسازیم‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایرج رهبر‬ ‫مصطفی قلی خسروی‬ ‫بر اس��اس امار سرش��ماری س��ال ‪ ۱۳۹۵‬حدود‬ ‫‪ ۲۵.۴‬میلیون واحد مس��کونی در کل کشور وجود‬ ‫دارد ک��ه از این میان‪ ،‬ح��دود ‪ ۲۲.۸‬میلیون واحد‬ ‫مسکونی دارای سکنه و حدود ‪ ۲.۶‬میلیون واحد‪،‬‬ ‫خالی مانده اس��ت‪ .‬براس��اس امار به دس��ت امده‬ ‫درباره رش��د امار خانوارها در همین سرش��ماری‬ ‫و مقایس��ه با سرش��ماری های پیش��ین‪ ،‬س��االنه‬ ‫ح��دود ‪ ۶۷۰‬هزار تقاضای جدید ناش��ی از ازدواج‬ ‫در ب��ازار مس��کن ش��کل می گی��رد‪ .‬تحلیلگ��ران‬ ‫می گویند حداقل تقاضای س��االنه مسکن از محل‬ ‫ازدواج های جدید‪ ،‬حدود ‪ ۶۷۰‬هزار واحد است که‬ ‫ب��ا درنظرگرفتن خانه های کلنگی در حال تخریب‬ ‫و نوس��ازی‪ ،‬خانه هایی که بازس��ازی می ش��وند و‬ ‫مسئله فوت جمعیت و سهم ان در خانه دار شدن‬ ‫خانواده ها‪ ،‬تقاضای واقعی مسکن ساالنه ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫واحد است‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬در طرح جامع مسکن‬ ‫بر لزوم ساخت س��االنه ‪ ۹۰۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫تاکید شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مطالعات نخستین طرح جامع‬ ‫مس��کن کشور از س��ال ‪ ۱۳۸۲‬اغاز شد و در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬به اتمام رس��ید‪ .‬هدف اصل��ی از تهیه این‬ ‫طرح‪ ،‬تدوین نقش��ه راهی منسجم و به هم پیوسته‬ ‫ب��رای ارتقای وضعیت بخش مس��کن بود‪ .‬البته با‬ ‫توجه به اجرای طرح مس��کن مهر در کش��ور‪ ،‬این‬ ‫طرح و برخی اه��داف ان‪ ،‬در دولت یازدهم مورد‬ ‫بازنگری قرار گرفت‪.‬‬ ‫براس��اس طرح جامع مسکن‪ ،‬ساالنه باید ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار واحد مس��کونی در ایران س��اخته شود اما با‬ ‫توجه به وضعیت ساخت وس��از در کش��ور‪ ،‬تولید‬ ‫ای��ن میزان خان��ه دور از واقعیت به نظر می رس��د‬ ‫و ب��ر همین اس��اس‪ ،‬فردین یزدان��ی‪ ،‬مدیر علمی‬ ‫طرح جامع مسکن به فارس می گوید امکان تغییر‬ ‫ای��ن رقم وج��ود دارد اما به جز این هدف‪ ،‬س��ایر‬ ‫سیاست ها و برنامه های تولید مسکنی که در طرح‬ ‫جامع مس��کن امده‪ ،‬بر همان اساس پیش خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹عقب ماندگ�ی ‪ ۷۰‬درص�دی از طرح‬ ‫جامع‬ ‫تولید س��االنه ‪ ۹۰۰‬هزار واحد مسکونی با توجه‬ ‫به اینکه درحال حاضر ساخت وساز در حالت رکود‬ ‫به سر می برد‪ ،‬عملی به نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫ایرج رهبر‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان‬ ‫تهران با بیان اینکه کش��ور ساالنه به یک میلیون‬ ‫واحد مسکونی نیاز دارد‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬در حدود‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینک��ه تحویل داده‬ ‫نش��دن پکیج های گاز واحدهای مسکن مهر که باعث تعویق‬ ‫در تحویل خانه ها به مردم شده را به سازمان تعزیرات گزارش‬ ‫می دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬قرار نیست پروژه مسکن مهر را در شهرهای‬ ‫جدید تکرار کنیم‪.‬‬ ‫حبیب اهلل طاهرخانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای‬ ‫جدید در گفت وگو با ایلنا با اش��اره به شروع ساخت ‪۱۰‬هزار‬ ‫واحد مس��کونی ویژه اقش��ار متوس��ط در ش��هرهای جدید‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در دو هفته گذشته عملیات اجرایی ساخت بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید صدرا‪ ،‬بهارستان‪،‬‬ ‫مجلسی‪ ،‬اندیشه‪ ،‬پرند‪ ،‬هشتگرد و گلبهار شروع شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بهمن س��ال جاری ه��م ‪ ۵۰‬هزار واحد‬ ‫مس��کونی در ش��هرهای جدی��د کلنگ زن��ی خواهد ش��د و‬ ‫پیش بینی ما این اس��ت که مردم از این واحدهای مس��کونی‬ ‫جدید نیز استقبال کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه ای��ا با توجه به‬ ‫افزایش نرخ مس��کن احتمال افزایش قدرت خرید مردم برای‬ ‫این واحدهای بزرگ تر فراهم اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬این پروژه با‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی انجام خواهد ش��د و به طور قطع‬ ‫مسکن تنها حوزه ای است که بخش خصوصی به طور خودجوش‬ ‫و ب��دون دخالت دول��ت‪ ،‬در ان نقش فعال داش��ته و برای رونق‬ ‫این بخش‪ ،‬فقط الزم اس��ت زمینه های قانونی و تس��هیالتی برای‬ ‫سازندگان فراهم شود‬ ‫‪ ۵‬س��ال گذش��ته که ساخت وس��از در رکود بوده‪،‬‬ ‫س��االنه حدود ‪ ۳۰۰‬هزار واحد مسکونی در کشور‬ ‫ساخته شده است‪ .‬درواقع ساالنه حدود ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی از برنامه تعیین شده عقب هستیم‬ ‫که این کمبود در اینده باید به نوعی جبران شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تولید نش��دن تعداد واحدهای‬ ‫مدنظر در هر س��ال‪ ،‬انباش��ت تولید و نیز تقاضا را‬ ‫به دنبال دارد‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی در جایی کمبود داشته‬ ‫باش��یم‪ ،‬احتم��ال افزایش نرخ وج��ود دارد و باید‬ ‫منتظر جهش قیمت ها باشیم‪.‬‬ ‫این فعال حوزه مس��کن با تاکی��د بر اینکه تنها‬ ‫راه برون رف��ت از ای��ن وضعیت‪ ،‬تمرک��ز بر تولید‬ ‫مس��کن اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دولت بر اس��اس قانون‬ ‫س��اماندهی تولید و عرضه مسکن‪ ،‬مصوب سال ‪۸۷‬‬ ‫وظیف��ه دارد این کمبود مس��کن را جبران کند‪ .‬در‬ ‫این قانون بر فراهم کردن تسهیالت ارزان قیمت برای‬ ‫تامین مس��کن اقشار متوس��ط به پایین تاکید شده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین زمین های دولت��ی ارزان قیمت باید‬ ‫در اختیار ای��ن افراد قرار گرفت��ه و در بخش صدور‬ ‫پروانه س��اخت‪ ،‬عوارض ساخت وساز‪ ،‬بیمه و مالیات‬ ‫و‪ ...‬تس��هیالتی در اختیار انها و سازندگان ساختمان‬ ‫قرار داده شود‪.‬‬ ‫رهبر با بیان اینکه در بخش مس��کن‪ ،‬قانون کم‬ ‫نداریم اما اجرا نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬مسکن تنها حوزه ای‬ ‫اس��ت که بخش خصوصی به ط��ور خودجوش و‬ ‫ب��دون دخالت دولت‪ ،‬در ان نقش فعال داش��ته و‬ ‫برای رونق این بخش‪ ،‬فقط الزم اس��ت زمینه های‬ ‫قانونی و تسهیالتی برای سازندگان فراهم شود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه برای تامین نیاز کش��ور در‬ ‫حوزه مس��کن‪ ،‬باید مش��کالت و موانع موجود بر‬ ‫س��ر راه س��ازندگان کاسته ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫این بخش‪ ،‬قوانین ثبات ندارد یا به درس��تی اجرا‬ ‫نمی ش��ود درحالی که اگر در ی��ک بازه زمانی ‪۱۰‬‬ ‫ساله‪ ،‬ش��اهد ثبات باش��یم‪ ،‬تولیدکننده می تواند‬ ‫ب��دون دغدغه ب��ه کار خود ادامه ده��د‪ .‬به گفته‬ ‫این فعال حوزه مس��کن‪ ،‬در کش��ور حدود ‪ ۴۰۰‬تا‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار مهندس فعال در حوزه مس��کن وجود‬ ‫دارد ک��ه از این می��ان‪ ۱۵۰ ،‬هزار نف��ر در تهران‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬رهبر معتقد است این توانایی در‬ ‫مهندسان کشور وجود دارد که ساالنه یک میلیون‬ ‫مسکن تولید کنند اما باید تسهیالت قانونی برای‬ ‫انه��ا فراهم باش��د‪ .‬به عنوان نمون��ه درحال حاضر‬ ‫حدود ‪ ۱۶‬نوع عوارض در صدور پروانه های ساخت‬ ‫مس��کن وجود دارد ک��ه مانعی بر س��ر راه تولید‬ ‫مس��کن به ش��مار می رود و باید ب��ه این وضعیت‬ ‫رسیدگی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم صنعتی سازی مسکن‬ ‫رئیس اتحادیه مش��اوران ام�لاک تهران معتقد‬ ‫اس��ت تولید مس��کن اگرچه تنها راه ایجاد عرضه‬ ‫و تقاضا در بازار مس��کن اس��ت اما درحال حاضر‪،‬‬ ‫سیاست های درستی در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش صدا و س��یما‪ ،‬مصطفی قلی خسروی‬ ‫عامل افزایش نرخ مس��کن در سال های ‪ ۸۶‬و ‪۹۱‬‬ ‫را کاهش تولید عنوان کرد و گفت‪ :‬تولید مس��کن‬ ‫منجر به رونق بازار مس��کن می شود و برای اینکه‬ ‫تولید هدفمندتری داش��ته باشیم بهتر است روی‬ ‫نوسازی بافت فرسوده تمرکز شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی صنعتی س��ازی از اقداماتی اس��ت‬ ‫ک��ه می توان��د تولید مس��کن در کش��ور را رونق‬ ‫ده��د و هدفگ��ذاری موجود در کش��ور در زمینه‬ ‫تولید مس��کن را پوش��ش دهد‪ .‬وی در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه هنوز در حوزه تولید سنتی عمل‬ ‫می کنیم و ساخت وس��ازهای ما صنعتی نیست در‬ ‫صورتی که صنعتی س��ازی هم به رونق تولید و هم‬ ‫ب��ه کاهش نرخ در بازار کمک می کند‪ .‬او نیز مانند‬ ‫رهبر معتقد اس��ت تولید انبوه مس��کن در کشور‬ ‫نیازمن��د فراهم ش��دن تس��هیالت و فرایندهای‬ ‫قانونی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت ساخت خانه جدید‬ ‫بر اساس طرح جامع مسکن‪ ،‬ساالنه ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫واحد مس��کونی نیاز داریم که از این تعداد ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار واحد مسکونی جدید است که باید ساخته‬ ‫ش��ود و ‪ ۲۰۰‬هزار واحد هم نوس��ازی بافت های‬ ‫فرسوده است‪.‬‬ ‫اغاز ساخت ‪ ۱۰‬هزار خانه برای قشر متوسط‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬ارزیابی های دقیق اقتصادی و مالی داش��ته‬ ‫و اگر این پروژه توجیه اقتصادی نداشت وارد ان نمی شدند‪.‬‬ ‫طاهرخان��ی با تاکید بر اینکه این پروژه متفاوت از مس��کن‬ ‫مهر اس��ت و قرار نیست مس��کن مهر تکرار شود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫پ��روژه تفاوت های متعددی با مس��کن مه��ر دارد‪ .‬مهم ترین‬ ‫نکته این اس��ت ک��ه کیفیت در اجرا بس��یار باالتر از کیفیت‬ ‫واحدهای مسکن مهر است و همین امر‪ ،‬عامل استقبال مردم‬ ‫از واحدهای مسکونی جدید خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مخاطب این پروژه قش��رهای متوس��ط‬ ‫اجتماعی هس��تند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬این واحدهای مس��کونی در‬ ‫قالب پیش فروش به متقاضیان عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به تفاوت دیگر این‬ ‫پروژه با مس��کن مهر ادامه داد‪ :‬این پروژه در مقیاس بس��یار‬ ‫محدودتری انجام می ش��ود و دولت هم وارد حوزه تصدیگری‬ ‫نخواهد ش��د و اجرای صفر تا ‪ ۱۰۰‬پروژه با مش��ارکت بخش‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عم��ران ش��هرهای جدید ادام��ه داد‪:‬‬ ‫مهم ترین تفاوت این پروژه با مس��کن مهر این اس��ت که این‬ ‫واحدها در مکان هایی ساخته می شود که زیرساخت ها وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫طاهرخانی درباره افزایش نرخ مصالح ساختمانی و تاثیر ان‬ ‫در س��رعت تکمیل پروژه مسکن مهر مناطقی از جمله شهر‬ ‫جدید پردیس اظهار کرد‪ :‬این شرایط خاص اقتصادی در تمام‬ ‫حوزه ه��ا اثرگذار بوده و همه بخش ها را درگیر کرده اس��ت و‬ ‫تنها ویژه بازار مسکن نیست‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه معتق��دم درحال حاضر بازار‪ ،‬هیجانی‬ ‫عم��ل می کند‪ ،‬گفت‪ :‬با این می��زان افزایش نرخ به طور قطع‬ ‫ب��ازار با ریزش مش��تری روبه رو و نرخ ها تعدیل می ش��ود‪ .‬ما‬ ‫منتظر هستیم تا بازار به ثبات برسد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی درباره انتشار اخباری مبنی بر‬ ‫احتکار پکیج های گاز و تحویل داده نش��دن ان به پیمانکاران‬ ‫مس��کن مهر و به دنبال ان تعوی��ق در تحویل واحدها گفت‪:‬‬ ‫نمی ت��وان به صراح��ت گفت که پکیج ها احتکار ش��ده اند اما‬ ‫پیمانکاران مس��ائلی در این زمینه گفته ان��د‪ ،‬مبنی بر اینکه‬ ‫پیش پرداخت ها هم واریز ش��ده اما کارخانه و ان ش��رکت از‬ ‫تحویل پکیج ها خودداری می کند و مدعی است که موجودی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید گفت‪ :‬ما این‬ ‫این مطلب را علی قائدی‪ ،‬معاون دفتر برنامه ریزی‬ ‫و اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی در یک‬ ‫نشس��ت تلویزیونی اعالم کرد و افزود‪ :‬در سال ‪۹۲‬‬ ‫ت��ا ‪ ۹۵‬با رک��ود و اضافه عرضه در بخش مس��کن‬ ‫روبه رو بودیم که ح��دود ‪ ۲.۵‬میلیون واحد خالی‬ ‫داش��تیم که منابع بخش خصوص��ی و بانک ها در‬ ‫این واحدها حبس ش��ده بود‪ .‬در ان دوره سیاست‬ ‫عرض��ه و تقاضا برای حوزه مس��کن درنظر گرفته‬ ‫ش��د تا ای��ن واحده��ای خالی به فروش برس��د و‬ ‫ضروری بود این منابع ازاد شوند و به سمت عرضه‬ ‫برویم اما درحال حاضر‪ ،‬ش��رایط برای ساخت وساز‬ ‫مهیاس��ت زیرا تقاضا وجود دارد و واحدهای خالی‬ ‫به فروش رسیده است‪ .‬بنابراین سیاست های حوزه‬ ‫مسکن باید متناسب با شرایط روز باشد‪.‬‬ ‫قائدی با بیان اینکه هدف ما باید این باش��د که‬ ‫بیش��تر به س��مت ساخت وس��از برویم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫اگر به س��مت تقویت عرضه برویم‪ ،‬تعادل در بازار‬ ‫مسکن ایجاد شده و قیمت ها متعادل خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون دفت��ر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی افزود‪ :‬در سال های ‪۸۸‬‬ ‫تا ‪ ۹۲‬ش��اهد رونق بازار مس��کن بودیم و منابع‬ ‫بیشتر به سمت س��اخت خانه های لوکس رفت‬ ‫که متناس��ب با نی��از مردم نبود و موجب ش��د‬ ‫واحدهای خالی زیادی داش��ته باشیم اما اکنون‬ ‫تس��هیالت باید به س��مت واحدهای مس��کونی‬ ‫کوچک متراژ و متناس��ب با الگوی تقاضا باشد و‬ ‫سیاست بانک مسکن نیز بیشتر روی واحدهای‬ ‫با متراژ کوچک متمرکز شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬صنعتی س��ازی و تولید انبوه مس��کن‬ ‫از جمله راهکارهای عرضه میزان مورد نیاز مس��کن‬ ‫ب��ه جامعه و رونق ساخت وس��از اس��ت‪ .‬معاون دفتر‬ ‫برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی‬ ‫می گوید‪ :‬بافت های فرس��وده بس��تر مناس��بی برای‬ ‫این کار هس��تند و باید برای تش��ویق سازندگان به‬ ‫ساخت وس��از در بافت های فرس��وده‪ ،‬تس��هیالتی از‬ ‫جمله معافیت های مالیاتی درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬سیاس��ت وزارت راه و شهرسازی‬ ‫در نوس��ازی ها‪ ،‬بهبود کیفیت محله ها و تاسیسات‬ ‫زیربنایی و روبنایی است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه حدود ‪ ۳۰‬نه��اد دیگر نیز دخیل‬ ‫هس��تند که باید به وزارت راه و شهرس��ازی یاری‬ ‫برسانند‪ .‬اگر دولت بتواند منابع را تامین کند‪ ،‬هم‬ ‫نوس��ازی بافت های فرس��وده انجام می شود و هم‬ ‫ساخت وساز مسکن رونق می گیرد‪.‬‬ ‫موض��وع را به س��ازمان تعزیرات حکومت��ی و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت منعکس می کنیم تا به مسئله ورود کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬قراردادهایی ب��رای تحویل پکیج ها قطعی‬ ‫شده اما شرکت ها از تحویل و عرضه خودداری می کنند‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی درباره س��اخت مترو پردیس‬ ‫گفت‪ :‬برای ساخت مترو پردیس امکان استفاده از بخش دوم‬ ‫فاینانس چین فراهم ش��ده و مراحل بررس��ی ان در سازمان‬ ‫برنامه و بودجه در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی درب��اره پیمانکار ای��ن پروژه که احتم��ال دارد قرارگاه‬ ‫خاتم االنبیا باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز ق��راردادی با هیچ پیمانکاری‬ ‫برای ساخت مترو پردیس منعقد نکردیم و مذاکره با قرارگاه‬ ‫خاتم االنبیا در حد تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫طاهرخانی افزود‪ :‬توسعه مترو تهران تاحدودی متوقف است‬ ‫اما برای توس��عه مترو پردیس ظرفیت های��ی وجود دارد که‬ ‫درحال حاضر این ظرفیت را بررسی می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید با بیان اینکه‬ ‫مدت زمان س��اخت مترو پردیس ‪ ۴‬س��ال خواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فاینان��س چینی برای این مترو ‪ ۴۰۰‬میلیون یورو اس��ت که‬ ‫اختصاص این پول در دست بررسی است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫پیاپی ‪2470‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫اقتصاد رفتاری و حجم نقدینگی‬ ‫مهران محمدی‪ -‬دانشجوی اقتصاد‪ :‬حجم نقدینگی‪ ،‬موضوع‬ ‫برجس��ته این روزهاست که براس��اس گزارش بانک مرکزی به‬ ‫حدود ‪1600‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫ای��ن حجم عظی��م نقدینگی برای س��رمایه گذاری به س��وی‬ ‫بازارهای محدود و ش��اید بی ثبات هجوم می اورد و موجب تنش‬ ‫و گاه بحران در ان بازارها می شود که جدا از جنبه مالی‪ ،‬گاهی‬ ‫با توجه به نوس��ان ب��ازار جنبه های روانی و حتی کاهش اعتماد‬ ‫در بلندم��دت را نیز درپی دارد‪ .‬ام��ا ایا می توان برای این حجم‬ ‫نقدینگی فضای بیشتری باز کرد و بازارهای جدیدی برای جذب‬ ‫نقدینگی ایجاد کرد؟‬ ‫به باور بسیاری از کارشناسان بازارهای سرمایه ای تنها به بازار‬ ‫ارز و س��که و طال و ملک محدود نیس��ت و به طورقطع با توسعه‬ ‫این بازارها‪ ،‬به ویژه بازار س��رمایه می توان در بازه زمانی مناسبی‬ ‫فض��ای مطلوب جذب نقدینگی ایجاد کرد‪ .‬از س��وی دیگر جدا‬ ‫از پایین بودن س��طح اگاهی و ش��ناخت جامعه از بازار سرمایه‪،‬‬ ‫می ت��وان با راهکارهایی در ح��وزه اقتصاد رفتاری در راس��تای‬ ‫توسعه این بازار گام برداشت‪.‬‬ ‫بررس��ی الگوهای موفق در توس��عه بازار سرمایه‪ ،‬حاکی از ان‬ ‫اس��ت که برنامه های مبتنی بر «اقتصاد رفتاری» موفق بوده اند‪.‬‬ ‫برنامه ریزی بلندمدت‪ ،‬اشنایی و جذب بودجه در حد توان بخش‬ ‫متوسط جامعه یکی از این رفتارهای توصیه شده است‪ .‬همچنین‬ ‫برنامه ریزی های مدونی که در توس��عه «بازار کار و سرمایه» به‬ ‫شکل سیس��تماتیک و مرتبط با هم شکل می گیرد نیز از دیگر‬ ‫نمونه های اقتصاد رفتاری موفق در این عرصه به ش��مار می رود؛‬ ‫راهکارهای��ی که می توان��د در بلندمدت‪ ،‬به عنوان پش��توانه ای‬ ‫مداو م و بستری مناسب در جذب نقدینگی ایجاد کند‪.‬‬ ‫اقتصاد رفتاری درواقع بس��تر مناسبی است که بتوان توسعه‬ ‫بازار س��رمایه را در فرهنگ های سنتی با اش��کال مختلف بازار‬ ‫و نگرش ه��ای عامه م��ردم رق��م زد‪ .‬پیش فرض ها‪ ،‬س��قلمه ها‬ ‫(‪ ،)nudge‬غلبه تجربه ها بر امار و توصیه های تصمیم س��ازان‪،‬‬ ‫هم��ه و همه معماری انتخاب و تصمیم هایی اس��ت که می تواند‬ ‫بستر مناسبی برای کنترل و راهبری سرمایه ها و نقدینگی های‬ ‫جامعه ایجاد کند‪ .‬از س��وی دیگر؛ نمی توان از سرمایه اجتماعی‬ ‫که بخش مهمی از اقتصاد نوین اس��ت در حوزه برنامه ریزی های‬ ‫کالن اقتصادی چشم پوشید‪ ،‬سرمایه هایی که حمایت و تصمیم‬ ‫انها بی ش��ک موثر و یاری دهنده سیاس��ت های کالن اقتصادی‬ ‫است‪ .‬بر اس��اس امار رسمی س��ازمان تامین اجتماعی تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬بیش از ‪ ۱۳‬میلیون بیمه شده اصلی زیرپوشش بیمه‬ ‫اقتصاد رفتاری درواقع بس��تر مناس��بی اس��ت که بتوان توس��عه بازار‬ ‫سرمایه را در فرهنگ های سنتی با اشکال مختلف بازار و نگرش های عامه‬ ‫مردم رقم زد‬ ‫تامین اجتماعی قرار گرفته اند‪ .‬سرمایه ای که می توان به پشتوانه‬ ‫رفتار انها بسترس��ازی مناس��بی کرد و با استفاده از راهکارهای‬ ‫اقتصاد رفتاری‪ ،‬نگرش های س��رمایه گذاری ایشان را تغییر داد و‬ ‫سرمایه گذاری انها را منطبق با رفتارشان طرح ریزی کرد‪ .‬همه‬ ‫ای��ن افراد برای اینده خود صبری بلند مدت را پذیرفته اند و در‬ ‫واقع نیاز دارند حداقل بخش��ی از این س��رمایه گذاری در دوران‬ ‫بازنشستگی زندگی انها را تامین کند‪.‬‬ ‫چه س��رمایه اجتماعی مناس��ب تر از این که اف��رادی با نیت‬ ‫سرمایه گذاری و با صبری بیش از دو دهه و با حجمی مناسب و‬ ‫دارای رشد و با حضوری همیشگی فعال هستند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د می توان بخش��ی از س��رمایه گذاری مداوم و‬ ‫معین این گروه را به عنوان توسعه بازار سرمایه در نظر گرفت و‬ ‫با استفاده از راهکارهای اقتصاد رفتاری این توسعه را در نگرش‬ ‫بخش عمده ای از جامعه ایجاد کرد‪.‬‬ ‫در واقع بخش��ی از این سرمایه گذاری‪ ،‬می تواند در بازه زمانی‬ ‫‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬س��اله بی گمان س��ودی موثرتر از یک پ��س انداز و‬ ‫مقرری ماهانه به همراه داش��ته باشد‪ .‬این نگاه و راهکار سود اور‬ ‫برای س��رمایه اجتماعی بیمه شدگان فقط بخشی از کاری است‬ ‫که م��ی توان انجام داد‪ .‬برای موفقیت در این مس��یر الزامات و‬ ‫بسترس��ازی هایی الزم اس��ت که اولین ان اعتماد سازی برای‬ ‫جذب نقدینگی است‪ .‬باید بپذیریم پارادایم منابع و سرمایه ها در‬ ‫اقتصاد و تجارت نوین تغییر کرده اس��ت‪ ،‬باید پذیرفت سرمایه‬ ‫اجتماع��ی فارغ از یک نگاه اجتماعی یک راهکار در حوزه کالن‬ ‫سیاست گذاری های حاکمیتی و اقتصادی است‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609980283600768‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1164‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ 1164‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9709972180400991‬ﺷﺎﻛﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﺴﻨﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻙ ﺁﭘﺎﺩﺍﻧﺎ ﻓﺎﺯ ‪ 2‬ﺩﻓﺘﺮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻓﺎﺯ ‪ 2‬ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ‪ -1‬ﺧﺎﻧﻢ ﻃﻴﺒﻪ ﺭﺷﻴﺪﻳﺎﻥ‬ ‫‪ -2‬ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺭﺷﻴﺪﻳﺎﻥ ‪ -3‬ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺡ ﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻯ ‪ -4‬ﺣﻤﻴﺪ ﺧﺎﻧﻰ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ ‪ -1‬ﺍﻓﺘﺮﺍ ‪ -2‬ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻯ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‬ ‫ﺷﺎﻛﻰ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻬﻤﺖ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 96/6/12‬ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻠﺐ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﺧﺎﻧﻰ‬ ‫ﻭ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺭﺷﻴﺪﻳﺎﻥ ﻭ ﻃﻴﺒﻪ ﺭﺷﻴﺪﻳﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺡ ﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﺧﺎﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺭﺷﻴﺪﻳﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻃﻴﺒﻪ ﺭﺷﻴﺪﻳﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺡ ﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻯ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺰﻩ ﻛﺎﺭﻯ ﺁﻧﺎﻥ‬ ‫ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 608‬ﻭ ‪ 697‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪19‬ﻭ ‪ 134‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ‪ 24‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﮔﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻡ ﺍﻟﻒ‪51711/‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1164‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9509982999900667‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1129‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ 1129‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﺯﻫﺮﺍ ﻋﺮﺏ ﭼﺸﻤﻪ ﺩﺭﮔﺎﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﺮﺩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺷﻬﺮﻙ ﮔﻞﻫﺎ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻏﺮﺑﻰ ‪ 2‬ﺑﻠﻮﻙ ‪ 106‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 4‬ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻢ ﻧﮋﺍﺩ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ ‪ -1‬ﺗﻮﻫﻴﻦ ‪ -2‬ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻢ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﺯﻫﺮﺍ ﻋﺮﺏ ﭼﺸﻤﻪ ﺩﺭﮔﺎﻫﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﭘﻴﺎﻣﻚﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺷﺶ ﻭ ﻫﻔﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 09121447756‬ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻭﻯ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 608‬ﻭ ‪ 669‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1375‬ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 134‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺰﻩ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 134‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺷﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻡ ﺍﻟﻒ‪51714/‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1129‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609982176400666‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 3‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ 1186‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9709972172600340‬ﺷﺎﻛﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺳﺘﺎﺭﻯ ‪ 35‬ﻣﺘﺮﻯ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺨﺒﺮﻯ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺣﻤﻴﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9‬ﻃﺒﻘﻪ‬ ‫ﺳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ‪ 10‬ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺷﻴﺮﺍﻭﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﺳﻼﻣﺒﻮﻟﻰ ﻭﺯﺭﺍ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 32‬ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ‪ -1‬ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﻣﻴﺮﭘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ‪ -2‬ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ‪ -3‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻭﺣﻴﺪﻯ ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻤﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﺮﺕ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺮﻟﺸﻜﺮ ﻓﻼﺣﻰ‬ ‫ﺯﻋﻔﺮﺍﻧﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺯﻋﻔﺮﺍﻧﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 2892‬ﻃﺒﻘﻪ ‪ 10‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 46‬ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻻ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﻭ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﻑ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺣﻴﺪﻯ ‪ 18‬ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻰ ‪17‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﻣﻴﺮﭘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ ‪ 18‬ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻰ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺟﺮﻡ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪709‬ﻭ ‪710‬ﻭ ‪714‬ﻭ ‪715‬ﻭ ‪ 559‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 365‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺷﺎﻛﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﭼﻬﺎﺭﻧﻔﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻚ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺒﻮﺩﻯ ﮔﻮﻧﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﻠﻚ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﭼﺸﻢ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺩﻭﻳﺴﺘﻢ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺭﻡ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﻠﻚ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﭼﺸﻢ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺒﻮﺩﻯ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﻫﻴﺎﻧﻪ ﭼﭗ ﻭ ﮔﻴﺠﮕﺎﻫﻰ ﭼﭗ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭ ﺻﺪﻡ‬ ‫ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻴﺠﮕﺎﻫﻰ ﭼﭗ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﺻﺪﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺭﺵ ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻥ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺒﻮﺩﻯ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﭼﭗ ﻭ ﻳﻚ ﺩﻭﻳﺴﺘﻢ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺭﻡ ﻗﺪﺍﻡ ﮔﻮﺵ ﭼﭗ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺗﻘﻰﺯﺍﺩﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻡ ﺍﻟﻒ‪51715/‬‬ ‫ ریشه های نا اطمینانی‬ ‫در اقتصاد ایران‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫محسن جالل پور ‪ -‬فعال اقتصادی‪ :‬عباس‬ ‫اخوندی در شماره جدید هفته نامه تجارت‬ ‫فردا (شماره ‪ )۲۸۷‬حرف های مهمی زده از‬ ‫جمله اینکه جامع و کامل درباره ریشه های‬ ‫نبود قطعیت در اقتصاد ایران س��خن گفته‬ ‫است‪ .‬اخوندی در این گفت وگو حتی دولت‬ ‫و همکاران��ش را از نق��د صری��ح بی نصیب‬ ‫نگذاشته است‪.‬‬ ‫بخش هایی از این گفت وگو را انتخاب کرده ام‪:‬‬ ‫وقتی هنوز ترامپ رئیس جمهور امریکا نش��ده بود‪،‬‬ ‫مخالفان دولت س��رگرم س��رکوب برجام بودند و این‬ ‫پرس��ش را مطرح می کردند که چرا بانک های بزرگ‬ ‫ب��ا ما کار نمی کنن��د و اینکه فواید اقتص��ادی برجام‬ ‫چیس��ت؟ جمله «تقریباً هیچ» رئیس کل وقت بانک‬ ‫مرکزی در حقیقت زیر فشار مخالفان برجام بود تا این‬ ‫تردید بزرگ در ذهن مردم ایجاد شود‪ .‬کسی نپرسید‬ ‫چرا ارتباطات بانکی تس��هیل نمی شود ولی تشکیک‬ ‫در مفی��د بودن برجام ادامه داش��ت‪ .‬این نخس��تین‬ ‫عامل قطعیت نداشتن بود که برای اقتصاد کشور اثار‬ ‫مخربی داشت و همچنان تا امروز ادامه دارد‪.‬‬ ‫وقت��ی امریکا از برجام خارج ش��د‪ ،‬خانم موگرینی‬ ‫بالفاصل��ه گف��ت‪« :‬اتحادیه اروپا بر اس��اس مصالح و‬ ‫امنیت خود عمل می کند‪ .‬ما متعهد و مصمم به حفظ‬ ‫این توافق هستیم و این کار را برای امنیت جمعی خود‬ ‫انجام می دهیم‪ ».‬اروپا به همین روش��نی و به سرعت‬ ‫درباره برجام موضع گرفت‪ .‬ما چه کردیم؟ ما برعکس‬ ‫کار کردی��م‪ .‬اقای ظریف توئیت کرد‪« :‬طبق دس��تور‬ ‫رئیس جمهور روحانی‪ ،‬من تالشی دیپلماتیک را پیش‬ ‫خواهم برد تا بررس��ی کنم که ایا دیگر اعضای برجام‬ ‫می توانند مناف��ع کامل را برای ایران تضمین کنند یا‬ ‫نه‪ .‬نتیجه‪ ،‬پاس��خ ما را مشخص خواهد کرد‪ ».‬این ما‬ ‫بودیم که به طور رسمی نخستین تردید رسمی درباره‬ ‫ت��داوم برجام را در اذهان عمومی ایجاد کردیم‪ .‬یعنی‬ ‫ما شروع کردیم به تشکیک درباره تداوم حضور ایران‬ ‫در برجام‪ .‬فردای ان روز در مجلس به شکل نمادین‪،‬‬ ‫ق��رارداد برج��ام را اتش زدند‪ .‬به ای��ن ترتیب دومین‬ ‫تردی��د جدی وارد افکار عمومی ما ش��د و این تردید‬ ‫یکی دیگر از ریشه های اصلی قطعیت نداشتن ان بود‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺪ ﺷﺎﻫﻰ ﺷﺎﻩ ﺑﻼﻏﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻭﻫﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0083822496‬ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺷﺎﻩ ﻭﺭﺩﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﻤﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 961289‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻡ ﺍﻟﻒ‪ 51704/‬ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 10‬ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻯ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ‬ ‫ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻡ ﺍﻟﻒ‪ 51705/‬ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻫﻢ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺭﻯ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﻐﺮﻯ ﺳﺎﺭﻗﻰ ﻣﺸﻜﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺻﻐﺮ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻯ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻡ ﺍﻟﻒ‪ 51706/‬ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻫﻢ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺭﻯ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻭﺭﻯ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﻭﻯ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻡ ﺍﻟﻒ‪ 51707/‬ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻫﻢ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻬﺮﺭﻯ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺼﻴﺒﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺷﺎﻫﻮﺭﺩﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺼﻴﺒﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9509982295701845‬ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 103‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺑﺨﺶ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 1397/8/28‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ‪.‬‬ ‫ﻡ‬ ‫‪103‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺨﺶ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺍﻟﻒ‪51708/‬‬ ‫ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺟﺰﺍﻳﻰ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫تردید سوم ناشی از نبود نظریه اقتصادی‬ ‫و ضع��ف حکمران��ی بود‪ .‬تخط��ی از قانون‪،‬‬ ‫بی حرمتی به حقوق مالکیت و پشت کردن‬ ‫به اقتصاد ب��ازار که مغایر با سیاس��ت های‬ ‫ابالغی پیش��ین بود‪ ،‬حاک��ی از نبود نظریه‬ ‫اقتص��ادی و ضعف حکمرانی اس��ت‪ .‬وقتی‬ ‫بحران به وجود امد اصول را زیر پا گذاشتیم‬ ‫و به س��وی قیمت گذاری و تعزیر بازار حرکت کردیم‪.‬‬ ‫داغ و درفش نشان دادیم و وارد انبارهای مردم شدیم‪.‬‬ ‫به گونه ای حاکمیت قانون را زیر پا گذاشتیم‪.‬‬ ‫بع��د از برجام که یک اقدام سیاس��ی بود‪ ،‬بالفاصله‬ ‫باید برجام تجاری و بانک��ی را اغاز می کردیم‪ .‬برجام‬ ‫تجاری و بانکی می توانس��ت بر دو اصل استوار باشد‪.‬‬ ‫یک اصل می توانست این باشد که مقدمات پیوستن به‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی(‪ )WTO‬را فراهم می کردیم‬ ‫و دیگ��ری این بود که به ‪ FATF‬می پیوس��تیم‪ .‬باید‬ ‫همزمان با مذاکرات برج��ام مذاکرات ‪ FATF‬را هم‬ ‫دنبال می کردیم و تصمی��م قاطعانه می گرفتیم‪ .‬فکر‬ ‫می کنم دس��تگاه سیاست گذاری ما نسبت به اهمیت‬ ‫این موضوع بدون حساسیت الزم بود‪.‬‬ ‫تردید در پیوس��تن به ‪ FATF‬اث��ار مخربی برای‬ ‫اقتصاد ما داش��ت ک��ه همچنان هم ادام��ه دارد‪ .‬این‬ ‫تردید یکی از ریش��ه های اصلی نااطمینانی در اقتصاد‬ ‫ماست‪ .‬تردید ‪ FATF‬از همان دورانی که هیات های‬ ‫خارجی می امدند و می رفتن��د‪ ،‬با ما بود اما به خاطر‬ ‫فضای مثبتی که پس از برجام به وجود امد‪ ،‬زیر فرش‬ ‫پنهانش کردیم‪ .‬خیلی ها نخواس��تند واقعیت ‪FATF‬‬ ‫را به مردم بگویند و ش��اید استدالل ش��ان این بود که‬ ‫این فضای مثبت را نباید از مردم دریغ کرد و سروقت‬ ‫ب��رای ‪ FATF‬کاری ک��رد‪ .‬ای��ن دوران را ب��ا غفلت‬ ‫پشت سر گذاشتیم تا اینکه به این روزها رسیدیم‪ .‬اثر‬ ‫سنگین تردید ‪ FATF‬زمانی به اوج رسید که مجلس‬ ‫بررسی الیحه ها را دو ماه به تاخیر انداخت‪ .‬اگر رابطه‬ ‫ح��وادث و نرخ ارز را نگاه کنی��د‪ ،‬می بینید روزی که‬ ‫مجلس الیحه ها را به تاخیر انداخت‪ ،‬جهش��ی در نرخ‬ ‫ارز ب��ه وجود امد‪ .‬چون از این ناحیه عالمت جدی به‬ ‫بازار داده شد؛ پیامش این بود که حاکمیت ما نسبت‬ ‫به ‪ FATF‬قاطعیت جدی ندارد‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609982143500479‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1031‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ 1031‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﺎﻛﻰ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﺟﻠﻮﺩﺍﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺥ ﻭﺻﺎﻝ ﻙ ﻧﺎﺋﺒﻰ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺍﺣﻤﺪﻯ پ‪6‬‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﺁﺯﺍﺩ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻛﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻭ ﺟﻌﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺁﺗﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﺸﺎء ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9610432143002558‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺁﺯﺍﺩ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻛﻴﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0068573091‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻛﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﭘﺪﺭ ﺯﻭﺟﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺭﺳﻤﻰ ﺧﻂ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎ ﭘﺪﺭ ﺯﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ‬ ‫ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻛﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻋﻘﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 1397/6/20‬ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﺑﺰﻩ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 535‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1375‬ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 19‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺩﺭﺟﻪ ‪ 5‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﻡ ﺍﻟﻒ‪51709/‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1031‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609980282401146‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1164‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ 1164‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9709972180400995‬ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﺳﺘﺎﺭﻯ ﻭ ﻓﺮﻫﺎﻥ ﺳﺘﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺷﺎﻛﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﺟﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﻤﺖ ﻏﺮﺏ ﺷﻬﺮﻙ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ‪ 3‬ﺑﻠﻮﻙ ‪ 28‬ﭘﻼﻙ‬ ‫‪ 4‬ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ ‪ -1‬ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ‪ -2‬ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻯ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‬ ‫ﺷﺎﻛﻰ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﻤﺖ‬ ‫ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 96/9/10‬ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻬﻤﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﻗﻮﻓﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺷﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﺷﺎﻛﻰ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﻛﻼﻯ ﻭﻯ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﺮﻫﺎﻥ ﻭ ﺭﺿﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺘﺎﺭﻯ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ‬ ‫ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺰﻩ ﻛﺎﺭﻯ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺤﺮﺯ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 608‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪125‬ﻭ ‪448‬ﻭ ‪449‬ﻭ ‪709‬ﻭ‬ ‫‪ 135‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪ 2‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺭﺵ ﺗﻮﺭﻡ ﮔﻮﻧﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ‬ ‫ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﺷﺎﻧﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ‪20‬‬ ‫ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻡ ﺍﻟﻒ‪51710/‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1164‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫پیاپی ‪2470‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹تس�هیالت ارزی بانک س�امان‬ ‫برای واردات دارو‬ ‫بانک سامان در جهت تسهیل در واردات‬ ‫دارو و تجهیزات پزش��کی تسهیالت ارزی‬ ‫کوتاه م��دت پرداخ��ت می کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بان��ک س��امان‪ ،‬تم��ام‬ ‫واردکنن��دگان دارو‪ ،‬ملزوم��ات و تجهیزات‬ ‫پزش��کی م��ورد تایی��د وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش��کی و س��ازمان غذا‬ ‫و دارو می توانن��د ب��رای واردات تنه��ا ب��ه‬ ‫مقصد س��رزمین اصلی‪ ،‬از این تس��هیالت‬ ‫بهره من��د ش��وند‪ .‬براس��اس این گ��زارش‪،‬‬ ‫تس��هیالت ارزی یادش��ده از مح��ل منابع‬ ‫بان��ک مرکزی جمه��وری اس�لامی ایران‬ ‫به ص��ورت کوتاه مدت و ب��ا نرخ یک درصد‬ ‫س��االنه از تاری��خ پرداخ��ت اس��ناد حمل‬ ‫برای ب��روات و اعتبارات اس��نادی یا تاریخ‬ ‫صدور حواله در وجه فروش��نده است‪ .‬این‬ ‫گ��زارش حاکی اس��ت‪ ،‬حداق��ل مبلغ هر‬ ‫ثبت سفارش برای استفاده از این تسهیالت‬ ‫‪100‬هزار یورو است که تسهیالت با رعایت‬ ‫ضوابط و قوانین‪ ،‬تا س��قف ‪90‬درصد میزان‬ ‫ثبت سفارش شده قابل پرداخت است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمای�ی از س�امانه جدی�د‬ ‫اینترنت بانک قوامین‬ ‫س��امانه جدید اینترنت بانک قوامین در‬ ‫یکصدو سی امین نشست ش��ورای معاونان‬ ‫بانک قوامین با حضور مدیرعامل‪ ،‬قائم مقام‬ ‫مدیرعام��ل‪ ،‬معاون��ان‪ ،‬مدی��ران عام��ل‬ ‫شرکت های سایان کارت و تدبیر تراکنش و‬ ‫جمعی از مدیران اداره مرکزی بانک قوامین‬ ‫رونمائی و اغاز به کار کرد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی بانک قوامین درراستای رفع نواقص‬ ‫و بهبود عملکرد سامانه اینترنت بانک‪ ،‬این‬ ‫محصول در دو مرحله مورد بهره برداری قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬بنابراین گزارش در مرحله نخست‬ ‫خدماتی مانند انتقال وجه از طریق حساب‬ ‫به حس��اب خود و دیگ��ران‪ ،‬انتقال وجه از‬ ‫طریق کارت‪ ،‬انتقال وج��ه گروهی‪ ،‬انتقال‬ ‫وجه پایا‪ ،‬امکان مش��اهده تمامی سپرده ها‬ ‫و دریافت صورتحس��اب مشاهده تسهیالت‬ ‫دریافتی از بانک و امکان پرداخت اقس��اط‪،‬‬ ‫دریافت رس��ید انتقال وجه های انجام شده‬ ‫قبلی‪ ،‬مدیریت و دفترچه کارت و س��پرده‪،‬‬ ‫گزارش چک های واگذار ش��ده به حساب و‬ ‫چک های صادرشده در دسترس مشتریان‬ ‫گرامی خواهد بود و در مرحله دوم و مرحله‬ ‫بعدی این سامانه‪ ،‬امکان استفاده اشخاص‬ ‫حقوقی‪ ،‬حساب های مشترک‪ ،‬ساتنا و‪ ...‬نیز‬ ‫برای مشتریان محترم مسیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹‹تس�هیالت اعطای�ی بانک رف�اه‬ ‫در ‪۶‬ماه‬ ‫تس��هیالت اعطایی بانک رف��اه در ‪۶‬ماه‬ ‫نخست س��ال جاری در بخش های گوناگون‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬بنگاه های کوچک و متوس��ط‪،‬‬ ‫ضمانتنامه ه��ای صادرش��ده ریال��ی و‬ ‫قرض الحس��نه ازدواج و تهی��ه جهیزی��ه‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫رف��اه کارگ��ران‪ ،‬ای��ن بانک در س��ال های‬ ‫‪ 96 ،95‬و ‪6‬م��اه نخس��ت امس��ال‪ ،‬بی��ش‬ ‫از ‪11.399‬میلی��ارد ری��ال تس��هیالت از‬ ‫مح��ل منابع بانک ب��ه بنگاه های کوچک و‬ ‫متوس��ط پرداخت کرده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫بانک رف��اه در ‪۶‬ماه نخس��ت امس��ال‪ ،‬در‬ ‫بخش ه��ای کش��اورزی‪ ،‬صنع��ت و معدن‪،‬‬ ‫مس��کن و س��اختمان‪ ،‬بازرگان��ی‪ ،‬خدمات‬ ‫و متفرقه بی��ش از ‪125.851‬میلیاردریال‬ ‫تس��هیالت اعطا کرده اس��ت‪ .‬این بانک در‬ ‫س��ال ‪ 96‬و ‪6‬ماه نخست س��ال ‪ ،97‬تعداد‬ ‫‪ 17.035‬مورد تس��هیالت قرض الحس��نه‬ ‫مشاغل خانگی‪ ،‬اش��تغالزایی و کارفرمایان‬ ‫طرح ه��ای مددجوی��ی ب��ه مبل��غ بیش از‬ ‫‪1.961‬میلیاردریال به معرفی شدگان کمیته‬ ‫امداد امام خمینی(ره)‪ ،‬سازمان بهزیستی و‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ازس��وی‬ ‫ای��ن بانک پرداخت کرده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫ش��عب ای��ن بان��ک از محل س��پرده های‬ ‫قرض الحس��نه ن��زد خود تع��داد ‪27.391‬‬ ‫مورد تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه‬ ‫جهیزیه به مبلغ ‪4.208.425‬میلیون ریال‬ ‫پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش س�قف برداش�ت نقدی‬ ‫خودپردازهای بانک ملی‬ ‫به منظور خدمات ده��ی مطلوب به زائران‬ ‫اربعین حس��ینی‪ ،‬س��قف برداش��ت نقدی‬ ‫خودپردازه��ای بان��ک ملی ای��ران افزایش‬ ‫یاف��ت‪ .‬به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک‬ ‫ملی ایران‪ ،‬س��قف برداش��ت نقدی روزانه‬ ‫غیرشتابی از همه خودپردازهای بانک ملی‬ ‫ایران از ‪۱۸‬مهرتا ‪۲۰‬ابان به ‪۵‬میلیون ریال‬ ‫افزایش یاف��ت‪ .‬بانک ملی ایران بزرگ ترین‬ ‫شبکه خودپرداز کشور را با بیش از ‪۷‬هزار و‬ ‫‪۷۰۰‬دستگاه داراست‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ارتقای شبکه بانکداری الکترونیک بانک دی‬ ‫به دنبال ارتقای شبکه بانکداری الکترونیک بانک دی‪ ،‬ورود‬ ‫مش��تریان به نرم افزار همراه بانک با اس��تفاده از اثرانگش��ت‬ ‫ممکن شد‪ .‬به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی‪،‬‬ ‫محمدعلی بخش��ی زاده‪ ،‬معاون فن��اوری اطالعات و بانکداری‬ ‫الکترونی��ک بانک دی با اعالم این خبر‪ ،‬گفت‪ :‬نس��خه جدید‬ ‫نرم اف��زار همراه بان��ک دی با بروزرس��انی قابلیت های جدید‬ ‫خدمت رس��انی به مش��تری و محیطی کاربرپس��ند با تالش‬ ‫کارشناسان اداره توسعه نرم افزار و اطالعات پایه این معاونت‬ ‫در دسترس مشتریان قرار گرفته است‪ .‬وی با اشاره به اهمیت‬ ‫کاربرپس��ند بودن ن��رم افزار های بانکی گف��ت‪ :‬بانک دی در‬ ‫راستای توسعه بانکداری الکترونیک و ایجاد سهولت و امنیت‬ ‫بیش��تر در عملیات بانکی اقدام به ایجاد قابلیت های جدیدی‬ ‫در نسخه نرم افزار همراه بانک دی کرده که امکان پاسخگویی‬ ‫مطلوب را براس��اس نیاز مشتریان فراهم می اورد‪ .‬بخشی زاده‬ ‫با بیان اینکه کاهش میزان تردد های شهری به منظور دریافت‬ ‫خدمات بانکی و کاهش الودگی های زیس��ت محیطی از جمله‬ ‫مزیت های توسعه بانکداری الکترونیک است‪ ،‬افزود‪ :‬بانک دی‬ ‫در راس��تای ایفای نقش در حوزه مسئولیت اجتماعی خود و‬ ‫نیز تامین رفاه حال مش��تریان‪ ،‬نرم افزار همراه بانک دی را با‬ ‫افزودن قابلیت های کاربردی و روزامد ارتقا داده است‪.‬‬ ‫حمایت بانک کشاورزی از صندوق بیمه کشاورزی‬ ‫بان��ک کش��اورزی از صن��دوق بیمه کش��اورزی ب��رای حفظ‬ ‫منافع بیمه گذاران حمایت می کند‪ .‬بیمه محصوالت کش��اورزی‬ ‫اصولی ترین و موثرترین ابزاری اس��ت که می تواند کش��اورزان را‬ ‫مقابل س��وانح طبیعی حمایت کند تا عالوه بر کنترل مخاطرات‬ ‫پیش روی اه��رم قابل اتکایی ب��رای افزایش س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش کش��اورزی باش��د و به باور مدیرعامل بانک کش��اورزی‪،‬‬ ‫مدیریت مخاطرات مالی بخش کشاورزی‪ ،‬ضروری است‪ .‬روح اله‬ ‫خدارحمی‪ ،‬رئیس کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی‬ ‫مجلس شورای اس�لامی در نشست مشترک با رئیس و اعضای‬ ‫کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اعالم مطلب یادش��ده‪ ،‬به نقش موثر نظام بیمه کش��اورزی در‬ ‫مدیریت ریسک های مالی بخش کشاورزی اشاره و برهمراهی و‬ ‫حمایت بانک کش��اورزی ازصندوق بیمه کش��اورزی برای حفظ‬ ‫مناف��ع بیمه گذاران تاکید کرد‪ .‬خدارحمی‪ ،‬رویکرد کمیس��یون‬ ‫کشاورزی را در پیشبرد برنامه ها و موضوع های پیش روی بخش‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬رویکردی علمی دانست و افزود‪ :‬ارتباط مستمر این‬ ‫کمیسیون با بانک و بیمه کشاورزی موجب تقویت روحیه فعاالن‬ ‫این بخش خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از وظایف مهم ما این است‬ ‫که با استفاده از تجارب جهانی‪ ،‬توانگری مالی بیمه کشاورزی را‬ ‫برای رسیدن به یک نهاد مالی قدرتمند ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سامان تاکید کرد‬ ‫شهرت بانک سامان در سطح جهانی‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در این سال ها‬ ‫بانک سامان‬ ‫برای تامین‬ ‫دارو و غذا‬ ‫کمک بسیاری‬ ‫کرد و در امور‬ ‫بانکی هرجایی‬ ‫که بانک مرکزی‬ ‫نیاز به کمک‬ ‫داشت همراهی‬ ‫همه جانبه ای‬ ‫ازسوی‬ ‫بانک سامان‬ ‫انجام شد‬ ‫با ‪62‬س��ال تجربه کار‪ ،‬مس��ن ترین بانکدار ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬س��یداحمد طاهری بهبهانی از س��ال‪1392‬‬ ‫مدیرعامل بانک سامان است‪ .‬مدیر عاملی بانک های‬ ‫بانک سرمایه گذاری خارجی ایران ماوراء بحار ایران‬ ‫در لندن‪ ،‬بانک وطنی شارجه‪ ،‬بانک اسالمی دوبی‪،‬‬ ‫بان��ک اقتصادنوین‪ ،‬سرپرس��تی بانک ملی ایران در‬ ‫شیخ نش��ین های خلیج فارس و رئیس ش��عبه بانک‬ ‫مل��ی ایران در لندن و منطقه دری��ای مدیترانه در‬ ‫کارنامه اقای طاهری به چش��م می خورد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک سامان‪ ،‬او ارزوهای بزرگی برای‬ ‫بانک س��امان دارد و امیدوار اس��ت ب��ا تالش همه‬ ‫همکاران‪ ،‬بانک س��امان اینده درخش��انی پیش رو‬ ‫تو گو را در ادامه‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬مش��روح این گف ‬ ‫می خوانید‪:‬‬ ‫€ €شما همواره تاکید ویژه ای درباره بهداشت‬ ‫اعتباری در بانک دارید‪ .‬دلیل اهمیت بهداشت‬ ‫اعتباری چیست؟‬ ‫بهداش��ت اعتب��اری ب��ه این معناس��ت که زمان‬ ‫پرداخت تس��هیالت دقت کافی در تنظیم پرونده‪،‬‬ ‫دریافت وثیقه ها و صالحیت مش��تری و ش��ناخت‬ ‫او انجام ش��ود تا تس��هیالت در محل مناسب خود‬ ‫اس��تفاده ش��ده و دریافت کننده در بازپرداخت ان‬ ‫ب��ه مش��کلی برنخورد‪ .‬بهداش��ت اعتب��اری عاملی‬ ‫اثرگ��ذار در افزایش س��وداوری بانک‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫زیان و س�لامت پرونده های اعتباری است‪ .‬ما باید‬ ‫به گونه ای در بانک کار کنیم که هیچ گونه مش��کلی‬ ‫در پرونده ها نداشته باشیم این ضرورت وجود دارد‬ ‫ک��ه همه هم��کاران ما در بانک همه ت��وان خود را‬ ‫به کارگیرند تا شفاف‪ ،‬درست و دقیق کار کنند‪.‬‬ ‫€ €ش�ما در حال حاض�ر قدیمی ترین فرد در‬ ‫شبکه بانکی هستید‪ ،‬دلیل ‪60‬سال ثبات رویه‬ ‫در پست های مدیریتی باال چیست؟‬ ‫م��ن نه تنها قدیمی ترین که ش��اید مس��ن ترین‬ ‫بانکدار کشور باشم‪ .‬این را می توانم به همه جوان ها‬ ‫بگویم که عاش��ق و دلبسته کار خود باشید و تمام‬ ‫ت�لاش خود را انجام دهید ت��ا صادقانه کار کنید و‬ ‫صداقت را در اولویت کارهای خود قرار دهید‪ .‬فقط‬ ‫برای گذراندن امور و وقت کار نکنید‪ .‬برای موفقیت‬ ‫باید مداومت داش��ته باشید و با دلسوزی کار کنید‪.‬‬ ‫وج��دان کاری داش��ته باش��ید‪ .‬من دوس��ت ندارم‬ ‫این جمله را بگویم اما واقعا گاهی ش��اهد هس��تم‬ ‫که ع��ده ای دیر امدن��د و می خواهن��د زود بروند‪.‬‬ ‫این راهش نیس��ت‪ .‬باید کوش��ش کرد‪ ،‬با دلسوزی‬ ‫کار ک��رد و قلب��ا پایبن��د بود‪ .‬این ویژگ��ی که زود‬ ‫می خواهیم به مقصد برس��یم را از خود دور کنیم‪،‬‬ ‫این مس��یر‪ ،‬مسی ِر موفقیت نیس��ت‪ .‬باید با قلب تان‬ ‫کار کنید و برای س��ازمان تان دلس��وز باشید‪ .‬شاید‬ ‫این ویژگی و نگاه من به بانک ملی ایران برمی گردد‬ ‫همه هم دوره ای های من این گونه بودند‪ .‬ما وفادارانه‬ ‫کار می کردیم‪.‬‬ ‫€ €از گذشته کاری خود بگویید‪ ،‬اینکه کار را‬ ‫از چ�ه زمان�ی اغاز و چه مس�یری را تا امروز‬ ‫طی کرده اید؟‬ ‫من س��ال‪ 1335‬به مصاحبه رفتم و بالفاصله در‬ ‫بانک ملی اس��تخدام ش��دم‪ .‬یکی از بستگان ما در‬ ‫ش��بکه بانکی بود و او مرا به سمت این حوزه سوق‬ ‫داد‪ .‬جالب ‪.‬‬ ‫اس��ت بدانید من از دانش��کده افسری با‬ ‫لباس نظام در مصاحبه ش��غلی بانک حاضر ش��دم‪.‬‬ ‫در ش��یراز ماموریت داشتم و همان جا هم یک سال‬ ‫خدمت کردم و بالفاصله وارد بانک ملی ش��دم‪ .‬در‬ ‫حسابداری بانک ملی کار می کردم پس از یک سال‬ ‫و نیم من را به دایره ارز منتقل کردند‪ .‬در انجا تمام‬ ‫کارهای ارزی همچون گش��ایش اعتبارات اسنادی‬ ‫و ب��روات وصول��ی را انجام م��ی دادم‪ .‬پس از مدتی‬ ‫به تهران منتقل ش��دم و در ش��عبه س��عدی بانک‬ ‫ملی مس��ئول ایجاد نخس��تین واحد بروات بیگانه‬ ‫انجا ش��دم‪ .‬ش��رکت های بزرگ مانند شرکت مینو‬ ‫و تولیددارو مش��تری ما بودند‪ .‬تمام خدمات ارزی‬ ‫را در شعبه سعدی انجام می دادم‪ .‬همزمان در اداره‬ ‫کاراموزی و مدیریت بانک دوره های تخصصی ارزی‬ ‫و اقتصاد می دیدیم‪ .‬مرحوم منوچه ر اگاه‪ ،‬اس��تاد و‬ ‫مدرس ما بودند‪ .‬هم��ان زمان من بورس تحصیلی‬ ‫گرفت��م و به انگلیس رفتم‪ .‬پ��س از گذراندن ‪۶‬ماه‬ ‫دوره زبان انگلیس��ی‪ ،‬به مدت یک س��ال در یکی از‬ ‫بانک ه��ای انگلی��س دوره بانک��داری بین الملل را‬ ‫س��پری کردم و در ان بانک کارهای عملی ش��عبه‬ ‫را انجام می دادم‪ .‬پس از ان دوره به ایران برگش��تم‬ ‫و در اداره کارام��وزی و مدیری��ت ک��ه در چهارراه‬ ‫حسن اباد واقع شده بود‪ ،‬درس های ارزی را تدریس‬ ‫می کردم‪6 .‬م��اه در انجا به عنوان م��درس فعالیت‬ ‫می ک��ردم که اداره مرک��زی من را خواس��تند که‬ ‫ب��ه کویت بروم‪ .‬ان زمان اصال نمی دانس��تم کویت‬ ‫کجاس��ت! گفتند باید به کویت رفته و شعبه ای در‬ ‫انجا افتتاح کنید‪ ،‬من هم به کویت رفتم و شعبه ای‬ ‫را افتتاح کردم‪ .‬پس از ‪5‬سال در کویت مامور شدم‬ ‫که به دوبی بروم ‪6‬ماه پیش یکی از دوستانم شعبه‬ ‫دوبی را افتتاح کرده بود و من این شعبه را تحویل‬ ‫گرفتم و حدود ‪10‬سال در دوبی بودم‪.‬‬ ‫€ €چند شعبه در دوبی تاسیس کردید؟‬ ‫من سرپرس��ت کل منطقه خلیج ف��ارس بودم و‬ ‫‪21‬ش��عبه در انج��ا افتتاح کردم که این ش��عب از‬ ‫کویت ش��روع می ش��د تا بحرین‪ ،‬دوب��ی‪ ،‬ابوظبی‪،‬‬ ‫شارجه‪ ،‬مس��قط‪ ،‬فجیره و‪ . ...‬بعد از انجا ماموریت‬ ‫دادن��د که به لندن بروم و رییس ش��عبه بانک ملی‬ ‫ایران در لندن ش��دم و سرپرس��تی شعب بانک در‬ ‫منطقه مدیترانه را برعهده گرفتم‪ .‬قرار بود ش��عبه‬ ‫قاهره‪ ،‬بیروت‪ ،‬مادرید و نیس فرانسه را افتتاح کنیم‬ ‫ک��ه به دالیلی ای��ن اتفاق نیفت��اد و تنها بانکی که‬ ‫افتتاح ش��د و باقی ماند بان��ک ایران و مصر بود که‬ ‫هنوز وجود دارد و بانک ملی س��هام دار ان اس��ت‪.‬‬ ‫پ��س از مدتی به من ماموریت داده ش��د و به طور‬ ‫مشترک هم مس��ئولیت بانک ملی لندن را داشتم‬ ‫و هم مس��ئولیت یک بانک ‪ Joint venture‬به نام‬ ‫‪ Iran Overseas Investment Bank‬ک��ه‬ ‫‪25‬درص��د به نام بانک ملی ای��ران بود و ‪25‬درصد‬ ‫به ن��ام بان��ک صنعت و مع��دن که ان زم��ان بانک‬ ‫توس��عه صنعت��ی معدن��ی ای��ران نام داش��ت‪ .‬من‬ ‫نماین��ده ‪50‬درصد ایران ب��ودم و ‪50‬درصد بعدی‬ ‫متعل��ق به ‪ 8‬بان��ک بزرگ به نام ه��ای ‪Midland‬‬ ‫‪Bank, Barclays Bank, deutsche Bank,‬‬ ‫‪Société Générale Paris, Bank of‬‬ ‫‪America, Manufacturers Hannover‬‬ ‫‪Trust, Bank of Tokyo, Industrial‬‬ ‫‪ Bank of Japan‬ب��ود که نقش ان به عنوان یک‬ ‫بانک سرمایه گذاری‪ ،‬تامین ملی به صورت وام های‬ ‫س��ندیکایی ب��رای پروژه ه��ای بزرگ بود‪۷ .‬س��ال‬ ‫مدیرعامل انجا بودم و بعد بازنشسته شدم‪.‬‬ ‫€ €تف�اوت بانک های خصوصی ب�ا بانک های‬ ‫دولتی چیست؟‬ ‫بانک های دولت��ی قدمت و جایگاه خودش��ان را‬ ‫دارند‪ .‬بانک ملی ایران ‪90‬س��اله اس��ت‪ ،‬در سراسر‬ ‫ایران حضور دارد و تمام قشرهای جامعه و طبقات‬ ‫گوناگ��ون ای��ن امکان دارند با دسترس��ی س��ریع‬ ‫مش��تری بانک ملی باشند و این خود باعث اهمیت‬ ‫این بانک ش��ده اس��ت‪ .‬من عاش��ق لوگ��وی بانک‬ ‫ملی ایران با ان خط خوش نس��تعلیق هس��تم که‬ ‫حال خوب��ی را در من ایجاد می کند‪ .‬اما به پاس��خ‬ ‫شما برس��م‪ ،‬بانک های خصوصی چابک تر هستند‪.‬‬ ‫قدرت تصمیم گیری سریع تری دارند‪ ،‬به طورمعمول‬ ‫س��رمایه گذاری بهت��ری می کنن��د و از امکانات و‬ ‫دانش روزامدتری بهره می برند‪ .‬در میان بانک های‬ ‫خصوصی بانک سامان بانک بسیار موفقی به ویژه در‬ ‫حوزه بین الملل اس��ت و خوشحالیم که مردم بانک‬ ‫س��امان را دوس��ت دارند‪ .‬چند وقت پیش که برای‬ ‫اختتامیه مس��ابقات فوتسال بانک سامان به مشهد‬ ‫رفت��ه بودم یک نفر امد و گفت من عاش��ق فضای‬ ‫ش��عبه های شما هس��تم‪ .‬ش��عبه های بانک سامان‬ ‫بسیار تمیز‪ ،‬س��فید و دوست داشتنی است و وقتی‬ ‫به شعبه های بانک سامان می ایم‪ ،‬ارامش می گیرم‪.‬‬ ‫این نکته را من از خیلی از افراد ش��نیده ام و بسیار‬ ‫خوش��حال می ش��وم که مردم حس خوبی به بانک‬ ‫سامان دارند‪.‬‬ ‫€ €احس�اس ش�ما نس�بت به بانک س�امان‬ ‫چیست؟‬ ‫در درجه نخست به مدیران کنونی و قبلی تبریک‬ ‫می گوی��م که زحمت های بس��یاری برای این بانک‬ ‫کش��یده اند‪ .‬بانک سامان در س��طح جهانی شهرت‬ ‫بسیاری دارد‪ .‬همه بانک ها و موسسه های خارجی‪،‬‬ ‫بانک س��امان را می شناس��ند و برایش اعتبار قائل‬ ‫هس��تند‪ .‬با این حال من اعتقاد دارم باید در شعب‬ ‫داخلی ما انضباط بیشتری وجود داشته باشد همه‬ ‫هم��کاران تالش و همت بیش��تری ب��رای ارتقای‬ ‫عملک��رد بانک کنند‪ .‬دلبس��تگی و تعصب افراد به‬ ‫کار باعث می شود یک س��ازمان رشد کند و موفق‬ ‫باش��د و باز تاکی��د می کنم یادمان نرود یک ش��به‬ ‫نمی توان به موفقیت رسید‪ ،‬بلکه این ضرورت وجود‬ ‫دارد که مس��یر موفقیت را باید با حوصله طی کرد‪.‬‬ ‫برای رسیدن به نقطه هدف باید صبور بود و تمرین‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫€ €نظر شما درباره سامان ‪ 1400‬چیست و چه‬ ‫تاثیری در اینده بانک دارد؟‬ ‫این پروژه مبانی بس��یار خوب��ی دارد و تئوری و‬ ‫راهکاره��ای منس��جمی ارائه می دهد؛ اما مس��ئله‬ ‫مهم این اس��ت که بتوانید در عمل به این مبانی و‬ ‫قواعد عمل کنید‪ .‬این ما هس��تیم که سامان‪1400‬‬ ‫را به نتیجه می رس��انیم‪ .‬پروژه ای که در بسیاری از‬ ‫کش��ورها پیاده و ازمون و خطا ش��ده است و اینجا‬ ‫دیگر ما هس��تیم که با عمل به این مدل می توانیم‬ ‫رش��د کنیم؛ بنابراین این ض��رورت وجود دارد که‬ ‫همه ما توان خود را در به ثمرنشاندن این پروژه به‬ ‫بهترین شکل ممکن به کارگیریم‪ .‬من در نگاه کالن‬ ‫اینده بانک سامان را بس��یار درخشان می بینم‪ .‬ما‬ ‫سال گذشته یک دفتر نمایندگی در ایتالیا و شعبه‬ ‫بانک س��امان را در المان ایجادکردیم و امیدواریم‬ ‫به زودی ش��عبه بانک در فرانکفورت گشایش یابد‪.‬‬ ‫ب��ا افق دیدی که اقای ضرابی��ه برای حضور بانک‬ ‫س��امان در ح��وزه بین المل��ل دارن��د به طورحت��م‬ ‫موفق تر خواهیم بود‪ .‬در این س��ال ها بانک س��امان‬ ‫برای تامی��ن دارو و غذا کمک بس��یاری کرد و در‬ ‫امور بانکی هرجایی که بانک مرکزی نیاز به کمک‬ ‫داش��ت همراهی همه جانبه ای ازسوی بانک سامان‬ ‫انجام شد‪ .‬خوشبختانه تاکنون مسیر خوبی را طی‬ ‫کرده ای��م و همه ما باید قلبا تالش کنیم و اینده ای‬ ‫روشن تری را ترسیم و تالش کنیم به ان برسیم‪.‬‬ ‫بانک قرض الحسنه مهرایران سهامی عام شد‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهرایران از تبدیل ماهیت‬ ‫این بانک از «س��هامی خاص» به «س��هامی عام» و تصویب‬ ‫اساسنامه جدید ان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحس��نه مهر ایران‪،‬‬ ‫مرتضی اکبری درباره س��هامی عام شدن ماهیت این بانک‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬بانک قرض الحسنه مهرایران در چارچوب مقررات‬ ‫پولی و بانکی کش��ور با هدف گس��ترش زمینه های فعالیت‬ ‫بانکی در حوزه قرض الحس��نه به سهامی عام تغییر ماهیت‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬پ��س از دریافت مصوبه مجمع‬ ‫عموم��ی فوق العاده بانک‪ ،‬مجوزه��ای الزم از بانک مرکزی‬ ‫دریافت شد و اساسنامه جدید بانک قرض الحسنه مهرایران‬ ‫به تصویب شورای پول و اعتبار رسید‪.‬‬ ‫اکب��ری در زمینه اساس��نامه جدید بانک قرض الحس��نه‬ ‫مهرایران افزود‪ :‬اساسنامه جدید بانک مشتمل بر ‪۱۴۲‬ماده‬ ‫و ‪۱۵‬تبصره است که نزد اداره ثبت شرکت های استان تهران‬ ‫ثبت شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بر مبنای اساس��نامه جدی��د‪ ،‬عالوه بر‬ ‫فعالیت ه��ای قبلی بانک در راس��تای تجهیز منابع با جذب‬ ‫س��پرده های قرض الحس��نه ریالی و تخصیص ان به قش��ر‬ ‫نیازمند جامعه که اصلی ترین ماموریت این بانک است‪ ،‬سایر‬ ‫خدمات بانکی مبتنی بر عقد قرض الحس��نه را نیز می تواند‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک قرض الحس��نه مهرایران‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬افتتاح حس��اب قرض الحس��نه س��که و ط�لا‪ ،‬فروش‬ ‫تمبر مالیاتی و س��فته‪ ،‬انتش��ار انواع اوراق بهادار اس�لامی‬ ‫مبتنی بر عقد قرض الحس��نه‪ ،‬راه اندازی شعب ارزی و انجام‬ ‫عملی��ات ارزی مانند خرید و فروش ارز‪ ،‬انتقال ارز‪ ،‬دریافت‬ ‫و اعط��ای وام قرض الحس��نه ارزی و ص��دور حواله ارزی از‬ ‫جمله مواردی اس��ت که به فعالیت های بانک اضافه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درب��اره برنامه ه��ای بان��ک قرض الحس��نه مهرایران‬ ‫برای افزایش س��رمایه بیان کرد‪ :‬باعنایت به سیاس��ت بانک‬ ‫مرکزی مبنی بر افزایش س��رمایه بانک ها‪ ،‬مسیر بانک برای‬ ‫افزایش سرمایه هموار ش��ده و این مهم نیز پس از دریافت‬ ‫مجوزه��ای الزم از ان مرجع در دس��تور کار ق��رار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهرایران بر س��هامی عام‬ ‫شدن بانک قرض الحسنه مهرایران تاکید کرد و گفت‪ :‬برای‬ ‫تبدیل ماهیت بانک از «س��هامی خاص» به «س��هامی عام»‬ ‫زحمت ه��ای زی��ادی کش��یده ش��ده و ج��ا دارد از تمامی‬ ‫همکاران به ویژه کارکنان اداره کل حقوقی و پیگیری وصول‬ ‫مطالبات تشکر کنم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫پیاپی ‪2470‬‬ ‫استان ها‬ ‫احتکار نوعی خودتحریمی است‬ ‫«بازاری» اعتبار خود را حراج نمی کند‬ ‫در روزهای��ی که نرخ بعض��ی کااله��ای موردنیاز مردم‬ ‫لحظه ای تغییر می کند‪ ،‬هنوز هس��تند افرادی که با رجوع‬ ‫به وج��دان خود همچنان کاالی خود را به نرخ خرید قبل‬ ‫از گرانی به مردم می فروشند‪.‬نوسان های نرخ ارز و تغییر و‬ ‫تحوالتی که در چند ماه اخیر در کشور اتفاق افتاده منجر‬ ‫به افزایش نرخ کاالها و محصوالت مختلفی در س��طح بازار‬ ‫شده است‪.‬هرگاه چنین نابس��امانی در بازار ایجاد می شود‬ ‫عده ای سوءاستفاده گر به منظور کسب درامد و سود بیشتر‬ ‫اق��دام به احت��کار کاالها و به فروش رس��اندن محصوالت‬ ‫خرید گذش��ته با نرخ روز ک��رده و اینگونه جیب های خود‬ ‫را پ��ر می کنند‪.‬متاس��فانه وجود چنین اف��رادی در جامعه‬ ‫اسالمی ما موجب شده بسیاری از علما و روحانیون نسبت‬ ‫به چنین برخوردی واکنش نشان دهند و بار دیگر یاداوری‬ ‫کنند که اینگونه معامله ها حرام بوده و شایس��ته و در شان‬ ‫مس��لمانان نیس��ت‪.‬با وجود این تاکیدها همچنان عده ای‬ ‫کاالهای خریداری ش��ده خ��ود را انبار کرده و از توزیع ان‬ ‫در بازار خودداری می کنند و این در حالی اس��ت که تعداد‬ ‫زی��ادی از بازاریان با رجوع به وجدان خود همچنان کاالی‬ ‫خود را به نرخ خرید قبل از گرانی به مردم می فروش��ند و‬ ‫اعتبار خود را برای سود بیشتر به حراج نمی گذارند‪.‬‬ ‫‹ ‹مصادره کاالهای احتکار شده‬ ‫ماموستا سجادی در گفت وگو با‬ ‫مه��ر ب��ه مس��ئله اقتص��اد و‬ ‫موضوع هایی همچون احتکار از‬ ‫دی��دگاه دی��ن مبین اس�لام و‬ ‫شریعت اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی‬ ‫از اح��کام و توصیه های اس�لام‪،‬‬ ‫قران و پیامبر رعایت عدالت در‬ ‫مسئله اقتصاد هم از س��وی فروشنده و هم خریدار است‪.‬‬ ‫امام جمعه سرو اباد با بیان اینکه همه مردم باید با هم در‬ ‫راس��تای جلوگیری از گرانی همکاری و همراهی داش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تاثیرات منفی تحریم بر اقتصاد برکسی‬ ‫پوشیده نیست ولی تمامی هیاهویی که در اقتصاد ما ایجاد‬ ‫شده نشات گرفته از این موضوع نیست‪.‬وی بیان کرد‪ :‬ما در‬ ‫تمامی حوزه ها وابسته به کشورهای خارجی نیستیم و در‬ ‫تولید محصوالت‪،‬زیادی خودکفا هس��تیم و بی ش��ک این‬ ‫گران��ی و افزای��ش قیمت ها نباید ش��امل کاالهای داخلی‬ ‫ش��ود‪.‬وی ادام��ه داد‪ :‬انب��ار و احت��کار کاال ه��م نوع��ی‬ ‫خودتحریم��ی به ش��مار می ای��د و بای��د ب��ه ش��دت ب��ا‬ ‫احتکارکنندگان برخورد شود تا کسی جرات انجام این کار‬ ‫را ب��ه خود ندهد‪.‬وی با اش��اره به فرم��وده پیامبر گرامی‬ ‫اسالمی که هر کس��ی در معامله غش و خیانت کند از ما‬ ‫نیست‪ ،‬افزود‪ :‬افرادی که اقدام به احتکار کاال و خیانت در‬ ‫معامل��ه می کنن��د در قیام��ت موردش��فاعت پیامبر قرار‬ ‫نمی گیرند‪.‬این روحانی برجس��ته اهل سنت بیان کرد‪ :‬اگر‬ ‫همه ما مسلمان ها در کار و معامله خود صادق و نسبت به‬ ‫همدیگ��ر رحم و عاطفه داش��ته باش��یم و خیانت نکنیم‬ ‫مش��کالت پیش امده ناش��ی از تحریم ها هم افزایش پیدا‬ ‫نمی کند‪ .‬ماموستا سجادی همچنین گفت‪ :‬بر مبنای اسالم‬ ‫دست این افراد باید قطع شود تا دیگر این کار را نکنند و‬ ‫کاالهای انبار ش��ده هم باید به نفع مس��لمان ها مصادره و‬ ‫بین انها توزیع شود‪.‬با چندتن از مغازه داران و فروشندگان‬ ‫س��نندجی که در نزد مردم شهر بس��یار مورداعتماد و به‬ ‫مغازه دارانی منصف و عادل شهره هستند‪ ،‬گفت وگویی در‬ ‫ارتباط با وضعیت کنونی بازار و مش��کالت انها و رس��الت‬ ‫بازاریان در چنین شرایطی پرداختیم‪.‬بیشتر این مغازه داران‬ ‫و فروش��ندگان در ش��هر عنوان کردند که اجناس با نرخ‬ ‫چندین برابر ماه های اخیر به انها عرضه می شود و عالوه بر‬ ‫این متاس��فانه عمده فروش های تهران حتی با نرخ بیشتر‬ ‫ه��م حاضر به تحویل کاال به انها نیس��تند و بس��یاری از‬ ‫ش��رکت ها هم دیگر کاالی��ی وارد نمی کنند چراکه صرفه‬ ‫اقتصادی برای انها ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه تکراری‬ ‫فاضل ولدی صاحب یک فروش��گاه لوازم خانگی که ‪۵۵‬‬ ‫س��ال س��ن دارد و پدرش نیز در این حوزه فعالیت داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از کودکی در مغازه پ��درم به خرید و فروش‬ ‫لوازم خانگی مش��غول بودم و ش��رایط مختلفی را تاکنون‬ ‫تجرب��ه کرده ام‪.‬وی با اش��اره به اینک��ه در عمر کاری خود‬ ‫‪ ۳‬مرتبه ش��اهد افزایش چندین برابری نرخ کاالها در بازار‬ ‫بوده ام‪ ،‬بیان کرد‪ :‬زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق چنین‬ ‫ش��رایطی به وجود امد و نرخ کاالها چندین برابر ش��د‪.‬وی‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬در دوره دوم دولت احمدی نژاد هم با افزایش‬ ‫نرخ ارز و نابس��امانی که در بازار به وج��ود امد و تغییر هر‬ ‫روزه قیمت ها‪ ،‬در تامین کاال و محصوالت مشکالتی پیش‬ ‫امد‪ ،‬ولی بعد از مدتی به ثبات رسید‪.‬‬ ‫ول��دی ادامه داد‪ :‬کاال را با ن��رخ خرید قبلی به هیچ وجه‬ ‫نمی توانیم تهیه کنیم و حتی بوده در طول یک هفته نرخ‬ ‫جن��س جدید افزایش پیدا ک��رده و این باعث بی اعتمادی‬ ‫مردم ش��ده است‪.‬وی با اش��اره به اینکه افزایش قیمت ها و‬ ‫نامتعادل بودن ان منجر به کاهش خرید مردم شده است‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬فروش ما در این ‪ ۲‬ماه اخیر ‪ ۲۵‬درصد و حتی‬ ‫بیش��تر نسبت به ابتدای س��ال و سال گذشته کاهش پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪.‬وی عنوان کرد‪ :‬متاسفانه برخی شرکت ها هم‬ ‫خرید های قبلی خود را به نرخ جدید به ما عرضه می کنند‪.‬‬ ‫ولدی بیان کرد‪ :‬این نابس��امانی در نرخ کاالها موجب شده‬ ‫اس��ت مبلغ هایی که م��ا برای خرید کاال به فروش��ندگان‬ ‫عم��ده در تهران پرداخت کردیم برگش��ت داده ش��ود‪.‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬این فروش��ندگان دلیل اقدام یادش��ده خود را‬ ‫افزایش قیمت ها عنوان کردند و اینکه با نرخ توافقی قبلی‬ ‫ق��ادر به عرضه کاال به ما نیس��تند‪.‬وی بیان کرد‪ :‬اگر در ‪۲‬‬ ‫ماه پیش وس��ایل موردنیاز اشپزخانه برای جهیزیه عروس‬ ‫ل تهیه ب��ود اکنون با ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫ب��ا ‪ ۲۰‬میلیون تومان قاب ‬ ‫تومان هم به س��ختی می توان ان را تکمیل کرد‪.‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬می توانید از مردم و فروشندگان ما هم سوال بپرسید‪،‬‬ ‫ما تمام کاالهایی که از قبل خریداری کردیم با نرخ قدیمی‬ ‫ان عرضه کردیم و حتی خود در این راستا هم ضرر کردیم‬ ‫ولی حاضر نشدیم به اعتبار خود لطمه بزنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اجناس با نرخ گذشته عرضه می شود‬ ‫از دیگ��ر مغازه هایی که به عنوان معتمد مردم س��نندج‬ ‫شناخته شده پوش��اک عباسیان است‪ ،‬که فروشنده ان به‬ ‫خبرن��گار مهر گفت‪ :‬از انجا که ما به طور عمده و در تعداد‬ ‫زیاد همیشه خرید می کنیم درحال حاضر خریدهای قبلی‬ ‫ما به تعداد کافی در مغازه وجود دارد و با همان نرخ قبلی‬ ‫هم به مردم می فروش��یم‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬شلواری که ‪۸۰‬‬ ‫هزار تومان ب��وده امروز اگر ان را از تهران خریداری کنیم‬ ‫بای��د برای ان ‪ ۹۸‬هزار توم��ان پرداخت کنیم و امیدواریم‬ ‫در م��اه اخیر وضعی��ت بازار به تعادل برس��د‪.‬یکی از کیف‬ ‫و کفش فروش��ی های ش��هر س��نندج هم گفت‪ :‬نرخ کیف‬ ‫و کف��ش ‪ ۱۰۰‬درصد رش��د داش��ته و جالب اس��ت حتی‬ ‫جن��س بی کیفیت چینی هم در بازار وجود ندارد که ان را‬ ‫خریداری کنیم و بفروش��یم‪.‬وی بیان کرد‪ :‬متاسفانه بیشتر‬ ‫عمده فروش��ی ها در تهران کاالهای خود را انبار کردند و به‬ ‫ما فروشندگان شهرس��تانی عرضه نمی کنند و دلیل ان را‬ ‫هم ثابت نبودن نرخ انها عنوان می کنند‪.‬‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نوسان های نرخ‬ ‫ارز و تغییر و‬ ‫تحوالتی که در‬ ‫چند ماه اخیر‬ ‫در کشور اتفاق‬ ‫افتاده منجر‬ ‫به افزایش‬ ‫نرخ کاالها و‬ ‫محصوالت‬ ‫مختلفی در سطح‬ ‫بازار شده است‬ ‫معاون اقتصادی سازمان منطقه ازاد کیش تاکید کرد‬ ‫تامین کاالهای عمومی شهروندان و گردشگران کیش‬ ‫محمدرضا سعیدی گفت‪ :‬شهروندان و گردشگران‬ ‫کی��ش در زمینه تامی��ن کاالهای عموم��ی نگرانی‬ ‫نداش��ته باش��ند‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی و امور‬ ‫بین المل��ل س��ازمان منطق��ه ازاد کی��ش‪ ،‬با هدف‬ ‫کنت��رل قیمت ه��ا و نظ��ارت بر نرخ عرض��ه کاالها‪،‬‬ ‫دومی��ن نشس��ت کارگ��روه تنظیم ب��ازار به همت‬ ‫معاون��ت اقتصادی س��ازمان منطق��ه ازاد کیش و با‬ ‫حضور محمدرضا س��عیدی مع��اون اقتصادی‪ ،‬علی‬ ‫عرب مدیرعامل ش��رکت عمران‪ ،‬اب و خدمات‪ ،‬علی‬ ‫امی��دی مدی��ر بازرگانی معاونت اقتص��ادی‪ ،‬محمد‬ ‫پازوک��ی مدیر اجتماعی معاونت فرهنگی س��ازمان‪،‬‬ ‫سید محمود نوراش��رف الدین معاون سرمایه گذاری‬ ‫ش��رکت سرمایه گذاری و توس��عه کیش‪ ،‬نمایندگان‬ ‫اداره ه��ای حقوقی و بازرس��ی س��ازمان و جمعی از‬ ‫نماین��دگان صنف های پذیرایی و تامین کننده ارزاق‬ ‫عمومی‪ ،‬کاالهای مصرفی و پروتئینی برگزار شد‪.‬‬ ‫محمدرضا س��عیدی در این نشس��ت با بیان اینکه‬ ‫س��ازمان منطقه ازاد کیش با تهیه فهرستی از سبد‬ ‫مصرفی خانوار به ش��کل مستمر در حال رصد تغییر‬ ‫قیمت ها اس��ت گف��ت‪ :‬طرح راه اندازی ب��ازار میوه و‬ ‫تره بار با همکاری ش��رکت س��رمایه گذاری و توسعه‬ ‫کی��ش و ش��رکت عمران‪ ،‬اب و خدمات در دس��تور‬ ‫کار ق��رار گرفته اس��ت و تا زمان اماده س��ازی محل‬ ‫دائم��ی‪ ،‬مکان��ی به ص��ورت موقت به ب��ازار میوه و‬ ‫تره ب��ار اختصاص داده می ش��ود‪ .‬مع��اون اقتصادی‬ ‫س��ازمان منطقه ازاد کی��ش افزود‪ :‬ب��ا تاکید دکتر‬ ‫انصاری الری یکی از اقدامات انجام شده برای تامین‬ ‫رفاه شهروندان و گردشگران جزیره کیش اختصاص‬ ‫انباری به وس��عت ‪۱۰۰۰‬مت��ر مربع با تنخواه گردان‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد ریال برای ارزاق عمومی است‪ .‬محمدرضا‬ ‫س��عیدی در ادام��ه گفت‪ :‬چنانچ��ه در زمینه حمل‬ ‫کاالها به کیش مش��کلی به وج��ود بیاید تمهیدات‬ ‫الزم ب��رای حمل کاال با هواپیما اندیش��یده ش��ده و‬ ‫هماهنگی های این موضوع نیز انجام شده است‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تمامی کاالهای عمومی در جزیره کیش‬ ‫موجود است و ش��هروندان می توانند بدون نگرانی و‬ ‫دغدغه براس��اس میزان نیاز خود خرید کنند‪ .‬مدیر‬ ‫اداره بازرگانی معاونت اقتصادی سازمان منطقه ازاد‬ ‫کیش نیز به تش��دید نظارت بر اماکن و فروشگاهای‬ ‫عرضه مواد غذایی اش��اره کرد و گفت‪ :‬کارشناس��ان‬ ‫این اداره با بازرس��ی های متعدد در دو شیفت کاری‬ ‫و حتی روزهای تعطیل با گرانفروش��ی و افراد خاطی‬ ‫برخورد می کنند و در صورت ادامه تخلف نس��بت به‬ ‫پلمب فروش��گاه اقدام می کنن��د‪ .‬علی امیدی افزود‪:‬‬ ‫‪ ۱۹۰۰‬بازرس��ی در ش��هریور انجام ش��د که ‪ ۸‬مغازه‬ ‫به دلیل رعایت نکردن موارد تذکر داده ش��ده پلمب‬ ‫ش��دند‪ .‬وی در پایان با اشاره به فعالیت سامانه ‪۱۲۴‬‬ ‫مدیری��ت بازرگانی معاونت اقتصادی س��ازمان برای‬ ‫دریاف��ت گزارش های مردمی‪ ،‬ش��کایت ها و انتقادها‬ ‫درب��اره گرانفروش��ی گف��ت‪ :‬ش��هروندان می توانند‬ ‫هرگونه گرانفروش��ی‪ ،‬کم فروش��ی و احتکار کاال را از‬ ‫طری��ق این ش��ماره گزارش کنند‪ .‬ناظران س��ازمان‬ ‫منطق��ه ازاد کی��ش ه��م ضمن نظارت مس��تمر بر‬ ‫نرخ گذاری ها و الزام نصب برچس��ب نرخ روی کاالها‬ ‫با هرگونه گران فروش��ی و احتکار کاال برخورد قاطع‬ ‫و قانونی می کنند‪.‬‬ ‫خواهر خواندگی بجنورد با یکی از شهرهای قرقیزستان‬ ‫با توجه به س��فر س��فیر قرقیزس��تان به خراسان‬ ‫ش��مالی ط��رح خواهرخواندگی بجن��ورد با یکی از‬ ‫ش��هرهای قرقیزس��تان در جلس��ه دول��ت با بخش‬ ‫خصوص��ی مطرح ش��د‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫نمایندگی وزارت امور خارجه در خراس��ان ش��مالی‬ ‫در جلس��ه گفتگوی دولت با بخش خصوصی با ارائه‬ ‫طرح خواهرخواندگی شهرس��تان بجنورد با یکی از‬ ‫ش��هرهای قرقیزستان اظهار کرد‪ :‬سفیر قرقیزستان‬ ‫به منظور گس��ترش روابط خارجی در روزهای اینده‬ ‫به اس��تان های خراسان ش��مالی‪ ،‬رضوی‪ ،‬گلستان و‬ ‫مازندران س��فر خواهد کرد‪ .‬احمد ش��نوایی با بیان‬ ‫اینکه در این سفر قرار بود که سفیر فقط با استانداران‬ ‫مالقات داش��ته باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬با درخواست ما سفیر‬ ‫موافقت کرد تا عالوه بر اس��تاندار با اتاق بازرگانی و‬ ‫بخش های تجاری و بازرگانی نشس��ت هایی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به گفته وی از مس��ئوالن انتظار می رود تا با‬ ‫حضور در این نشست ها و درنظر گرفتن اولویت های‬ ‫توس��عه ای استان پیشنهادهایی برای افزایش روابط‬ ‫خارجی به منظور سرعت بخشی به پیشرفت استان‬ ‫ارائ��ه دهند‪ .‬البت��ه وی به این نکته نیز اش��اره کرد‬ ‫که س��فیر قرقیزس��تان هم در این بازدیدها نیازها و‬ ‫درخواس��ت های مدنظر کش��ورش را مطرح خواهد‬ ‫ک��رد‪ ،‬به همین منظ��ور باید تالش کرد تا بهره الزم‬ ‫را از فرص��ت پیش ام��ده برد‪ .‬عب��اس نقیب معاون‬ ‫ش��هرداری بجنورد در ادامه این جلس��ه به سازکار‬ ‫فرایند خواهرخواندگی بجنورد اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ب��رای طرح این موضوع در ابتدا باید هماهنگی های‬ ‫الزم با وزارت کش��ور انجام ش��ود‪ ،‬بنابراین بهتر بود‬ ‫پیش از اعالم س��فر سفیر‪ ،‬این موضوع اطالع رسانی‬ ‫می شد تا مقدمات الزم فراهم می شد‪.‬‬ ‫در راس��تای توس��عه همکاری های اس��تانی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و فرانس��ه‪ ،‬محس��ن‬ ‫مهرعلیزاده استاندار اصفهان در دیدار با رئیس‬ ‫منطقه نورماندی فرانسه در شهر روان تفاهمنامه‬ ‫توسعه همکاری های اصفهان با منطقه یادشده‬ ‫را امضا کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬به نقل از سفارت‬ ‫ای��ران در پاری��س‪ ،‬در این دی��دار اوره مورن با‬ ‫اش��اره به ضرورت تشکیل س��ازکار مناسب در‬ ‫جهت محق��ق کردن محوره��ای همکاری دو‬ ‫اس��تان اظهار کرد‪ :‬وضعیت بین المللی پیچیده‬ ‫کنونی نه تنها مانع توس��عه همکاری ها نخواهد‬ ‫ش��د بلکه باعث تسهیل ان می شود‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬یقین دارم راهی برای حفظ تالش هایی که‬ ‫سال ها برای س��اختن روابط دو کشور به عمل‬ ‫امده پیدا خواهد ش��د‪ .‬رئیس منطقه نورماندی‬ ‫فرانس��ه همچنین تصریح کرد‪ :‬ای��ده ما ادامه‬ ‫مس��یر توس��عه مبادالت تجاری با شرکت های‬ ‫ایرانی اس��ت که در دیدار اخیر رئیسان جمهور‬ ‫دو کش��ور در نشس��ت مجمع عمومی سازمان‬ ‫ملل ه��م موردتاکید قرار گرفت‪ .‬وی همچنین‬ ‫از محورهای پیشنهادی همکاری در زمینه های‬ ‫علمی و دانش��گاهی‪ ،‬تجاری و گردشگری بین‬ ‫دو اس��تان اس��قبال کرد‪ .‬در ادام��ه این دیدار‬ ‫مهرعلیزاده اس��تاندار اصفهان با اشاره به نقاط‬ ‫فراوان مش��ترک دو استان ابرازامیدواری کرد‪:‬‬ ‫همکاری های استانی بین دو کشور باید سرعت‬ ‫بیش��تری پیدا کند‪ .‬وی همچنی��ن با تقدیر از‬ ‫سخنان رئیس جمهور فرانسه در مجمع عمومی‬ ‫س��ازمان ملل در زمین��ه حمایت از برجام و رد‬ ‫رویک��رد یک جانبه گرایی اظهار کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫ب��ا همکاری یکدیگر و عزم دو کش��ور در اینده‬ ‫ش��اهد توسعه روابط باشیم‪ .‬در پایان این دیدار‬ ‫نیز اس��تاندار اصفهان پیش��نهادهایی در حوزه‬ ‫همکاری های علمی‪ ،‬نمایشگاهی‪ ،‬جهانگردی‬ ‫و تج��اری بی��ن دو اس��تان را مط��رح کرد که‬ ‫مورداس��تقبال رئیس منطق��ه نورماندی قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬اس��تاندار اصفه��ان در راس هیاتی از‬ ‫مس��ئوالن بخش های مختلف استان به دعوت‬ ‫همتای نورماندی خود به مدت ‪ ۳‬روز به استان‬ ‫نورماندی س��فر کرده است‪ .‬امضای تفاهمنامه‬ ‫دانش��گاهی بین دانش��گاه اصفهان و نورماندی‬ ‫و بازدی��د از نمایش��گاه بین الملل��ی «کان» که‬ ‫هنرمندان اصفهانی در ان حضور دارند از دیگر‬ ‫برنامه های این سفر بود‪.‬‬ ‫چابهار با توسعه نامتوازن‬ ‫مواجه است‬ ‫نماین��ده مردم چابهار در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬توسعه متوازن زیرساخت های‬ ‫حمل ونقلی چابه��ار و به ویژه تکمیل راه اهن‬ ‫چابهار ‪-‬زاهدان عزم جدی ملی می خواهد‪.‬‬ ‫عبدالغف��ور ایران نژاد در گفت وگو با ایس��نا‬ ‫افزود‪ :‬متاس��فانه ما در چابهار با یک توس��عه‬ ‫نامت��وازن از س��وی وزارت راه وشهرس��ازی‬ ‫روب��ه رو هس��تیم؛ باانکه بن��در چابهار با یک‬ ‫میلیارد دالر س��رمایه گذاری اماده ش��ده اما‬ ‫در س��ایر زیرس��اخت ها ک��ه تکمیل کنن��ده‬ ‫بندر هس��تند و بندر نیاز مب��رم به انها دارد‪،‬‬ ‫فاصله معنادار داریم و خیلی عقب هس��تیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بندر چابهار درحال��ی با ظرفیت‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون تخلیه و بارگیری در س��ال اماده‬ ‫ش��ده که جاده ه��ای غیراس��تاندارد و بدون‬ ‫ش��انه چابهار‪ ،‬هرگز اس��تاندارد چنین بندر‬ ‫بین المللی را ندارند؛ توقع این بود که وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی همزمان با توس��عه بندر به‬ ‫فکر توس��عه جاده و راه اهن که تکمیل کننده‬ ‫ان اس��ت‪ ،‬باش��د‪ .‬نماینده چابهار با اشاره به‬ ‫روند س��اخت راه اه��ن چابهار‪-‬زاه��دان نیز‬ ‫گفت‪ :‬این راه اهن به دلیل حجم باری که قرار‬ ‫اس��ت از بندر چابهار ص��ادر‪ ،‬وارد و ترانزیت‬ ‫ش��ود؛ اقتصادی ترین راه ریلی ایران اس��ت و‬ ‫بندر چابهار بدون راه اهن به نظر کارشناسان‬ ‫هرگز رقابت پذیر نیس��ت‪ .‬ایران نژاد ادامه داد‪:‬‬ ‫محور ریل��ی چابهار‪ -‬زاه��دان به طول ‪۶۱۰‬‬ ‫کیلومتر از س��ال ‪ ۸۹‬اغاز اما به دلیل کمبود‬ ‫اعتبارات با وقفه ای ‪ ۳‬س��اله رو به رو ش��د و‬ ‫دوب��اره در س��ال ‪ ۹۲‬این بار ازس��وی قرارگاه‬ ‫س��ازندگی خاتم االنبیاء ش��دت گرفت‪ .‬قطعه‬ ‫دوم ان هم از زاهدان تا سرخس به تازگی در‬ ‫اواخر سال گذشته اغاز شده است‪ .‬وی بابیان‬ ‫اینک��ه راه اه��ن چابهار ‪ ۳۲‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیک��ی دارد؛ گفت‪ :‬تاکنون براس��اس امار‬ ‫ش��رکت توسعه زیرس��اخت های حمل ونقلی‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‪ ۱۰۰۰ ،‬میلیارد تومان‬ ‫مناب��ع به ان ترزیق ش��ده و برای تکمیل ان‬ ‫‪ ۴‬ه��زار میلیارد تومان اعتبار می خواهد البته‬ ‫ب��رای تکمیل قطعه دوم هم ‪۳‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان اعتبار الزم دارد که در مجموع ‪ ۷‬هزار‬ ‫میلیاردتومان می شود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫امضای تفاهمنامه همکاری‬ ‫اصفهان و فرانسه‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫پیاپی ‪2470‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫دیپلماسی شرقی‬ ‫نظرگاه‬ ‫احسان شمس‪ -‬مدرس دانشگاه‬ ‫ن��ه چین و نه روس��یه دکترین واح��د نظامی و‬ ‫دفاعی مانند انچه باعث ایجاد ناتو بود‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫فعالیت دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران که از‬ ‫مدت ها پیش در شرق شدت گرفته بود‪ ،‬مدتی است‬ ‫به ثمر نشس��ته اس��ت‪ .‬تالش های مستمر دستگاه‬ ‫دیپلماس��ی‪ ،‬ایران را به پای ثابت در کنفرانس های‬ ‫سازمان شانگهای و اس��ه ان در شرق تبدیل کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما اهمیت این دو پیمان به ویژه ش��انگهای‬ ‫چیس��ت؟ ایا همان طور که برخ��ی تلقی می کنند‬ ‫شانگهای جایگزینی برای پیمان ورشو برای تقابل‬ ‫با پیمان نظامی ناتو است؟ حضور در این دو پیمان‬ ‫چه اثاری برای ایران دربرخواهد داشت؟‬ ‫پیمان شانگهای در ابتدا با حضور چین‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫قرقیزستان‪ ،‬تاجیکس��تان و ازبکستان ایجاد شد‪،‬‬ ‫هرچند عن��وان پیمان اقتص��ادی امنیتی بر خود‬ ‫داش��ت‪ ،‬ام��ا هیچ گاه چه��ره امنیتی ی��ا نظامی از‬ ‫خود بروز نداد‪ .‬این ناامنیتی تلقی ش��دن ریشه در‬ ‫ای��ن موضوع دارد که دکتری��ن نظامی میان چین‬ ‫و کشورهای همس��ود حاصل از فروپاشی شوروی‬ ‫بس��یار متفاوت است‪ .‬چین هیچ گاه به دنبال تقابل‬ ‫مس��تقیم نظامی با امریکا نبوده و نیس��ت‪ .‬از این رو‬ ‫ب��رای عضویت دائم ایران در س��ازمان ش��انگهای‪،‬‬ ‫همیش��ه چینی ه��ا مخالفت صریح خ��ود را اعالم‬ ‫می کردن��د‪ .‬همین دیدگاه در طرف روس نیز وجود‬ ‫دارد‪ .‬روس ها س��طح تقابل با امری��کا را زمانی باال‬ ‫می برند که منافع ملی حیاتی خود در گرو ان باشد‬ ‫و ایران متحدی اس��تراتژیک با چنین ضریب نفوذ‬ ‫باالیی برای طرف روس نیست‪ .‬درست است که در‬ ‫بسیاری از موارد ایران همکاری هایی طوالنی مدتی‬ ‫با ط��رف روس دارد (مانند قضیه س��وریه) اما این‬ ‫موضوع روسیه را در تقابل نظامی و امنیتی با امریکا‬ ‫قرار نمی دهد‪ .‬ش��اهد این موضوع الحاق کریمه به‬ ‫روسیه یا اش��غال ابخازیای شمالی در شمال قفقاز‬ ‫اس��ت‪ .‬روس��یه در این دو مورد نهایت سرس��ختی‬ ‫خ��ود را نش��ان داد و تحریم های ناش��ی از ان را که‬ ‫موجب از بین رفتن یک س��وم ارزش روبل ش��د نیز‬ ‫به دوش کش��ید‪ .‬اما ایران ای��ن موضوعیت را برای‬ ‫روس ها ندارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬نه چین و نه روس��یه‬ ‫دکتری��ن واحد نظامی و دفاع��ی مانند انچه باعث‬ ‫ایج��اد ناتو ب��ود‪ ،‬ندارند‪ .‬اولویت چین حفظ رش��د‬ ‫اقتصادی خود‪ ،‬تامین امنیت اب های چین جنوبی‬ ‫و تسلط بر منابع حیاتی انرژی موردنیاز خود است‪.‬‬ ‫درحالی که روس ها از طرف شرق تهدیدی احساس‬ ‫نمی کنند و منافع خود را همیشه در رقابت با امریکا‬ ‫دیده اند (این موضوع را با چینی ها مقایسه کنید که‬ ‫همیش��ه از هزینه های تقابل مستقیم با امریکا فرار‬ ‫کرده اند)‪ .‬این مدعا را که پیمان ش��انگهای نظامی‬ ‫نیس��ت و تنها اس��می از «امنیتی» را بر خود دارد‪،‬‬ ‫پذیرش عضویت هند و پاکستان تایید می کند‪ .‬دو‬ ‫کش��وری که در رقابت دائم نظامی و اتمی با هم اند‪،‬‬ ‫هنوز در کشمیر مش��کالت مرزی دارند و ‪ ۴‬جنگ‬ ‫را پشت س��ر گذاش��ته اند‪ ،‬چگونه مورد یک پیمان‬ ‫امنیتی درخواهند امد‪ ،‬مگر انکه ان پیمان امنیتی‬ ‫نباش��د‪ .‬بنابراین استدالل کس��انی که شانگهای را‬ ‫ناتوی ش��رق می دانند مخدوش به نظر می رس��د و‬ ‫تنها کارکرد اقتصادی این پیمان قابل اعتناست‪.‬‬ ‫رویه پیمان اس��ه ان از این روشن تر است و تنها‬ ‫برای تعامالت اقتصادی جنوب ش��رق اسیا ایجاد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بزرگی اقتصادهای ش��رق اسیا باعث‬ ‫جذاب ش��دن ان برای جهان ش��ده اس��ت و سران‬ ‫جهان را به خود جذب می کن��د‪ .‬وزیر امور خارجه‬ ‫ای��ران نی��ز در اجالس اخی��ر ان ش��رکت کرده و‬ ‫دیدارهای مختلفی با رئیسان جمهور‪ ،‬وزیران امور‬ ‫خارجه میزب��ان و منطقه و البت��ه خانم موگرینی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫از انچ��ه گفت��ه ش��د معلوم می ش��ود ک��ه نگاه‬ ‫دیپلماتی��ک ایران ب��ه این دو پیمان ش��انگهای و‬ ‫اسه ان‪ ،‬اقتصادی است‪ .‬ایران در منطقه خاورمیانه‬ ‫در مقاب��ل دو حلقه امنیتی و اقتصادی تنهاس��ت‪.‬‬ ‫حلقه رژیم صهیونیس��تی و حلقه عربستان؛ که در‬ ‫هر دوی اینها امریکا نیز نقش��ی بسیار مخرب بازی‬ ‫می کن��د‪ .‬برای مقابله با ای��ن دو حلقه‪ ،‬ایران مدتی‬ ‫نگاه به روس��یه داش��ت که بازخورد مناسبی از ان‬ ‫به دس��ت نیاورد و اکنون سعی در حفظ منافع خود‬ ‫به طور مس��تقل دارد و البته این امر بسیار هزینه بر‬ ‫است‪ .‬نگاه امنیتی به مسائل خاورمیانه درحالی که‬ ‫کش��وری مانند عربس��تان با قراردادهای سنگین‬ ‫نظامی اق��دام به خرید امنیت می کن��د‪ ،‬باعث باال‬ ‫رفتن سرسام اور هزینه های امنیتی کشور می شود‬ ‫و این امر میس��ر نیس��ت مگ��ر با گ��ره زدن منافع‬ ‫اقتصادی کش��ور با اقتصاده��ای نوظهوری مانند‬ ‫هند و چین‪.‬‬ ‫هن��د و چی��ن وارد ماجراجویی ه��ای ترام��پ‬ ‫نمی ش��وند و در مقاب��ل برای پیش��برد برنامه های‬ ‫اقتصادی خود به نفت و گاز ایران بسیار محتاج اند‪.‬‬ ‫این امر س��بب شده که ایران برای انها بسیار جذاب‬ ‫باشد و اینکه تهران انها را مشتریانی همیشگی برای‬ ‫نف��ت خود بداند‪ .‬همان گونه ک��ه وزیر امور خارجه‬ ‫چی��ن نیز تاکی��د کرد‪ ،‬پک��ن در تحریم های نفتی‬ ‫امریکا علیه ایران شرکت نخواهد کرد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت اتاق بازرگانی تهران‬ ‫فورد از‬ ‫تعرفه های‬ ‫ترامپ‬ ‫یک میلیارد دالر‬ ‫ضرر کرد‬ ‫جیمز هکت‪ ،‬مدیرعامل شرکت خودروسازی فورد‬ ‫به تازگی براورد کرده اس��ت که اعمال قانون افزایش‬ ‫تعرفه های واردات از سوی دولت ترامپ‪ ،‬موجب ضرر‬ ‫و زیان یک میلیارد دالری از س��ود این شرکت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایسنا به نقل از وب س��ایت ‪ ،russia today‬خبر‬ ‫داد بعدازانک��ه دونالد ترام��پ ‪ -‬رئیس جمهور امریکا‬ ‫ ب��ه بهانه حمایت از محص��والت امریکایی و تولید‬‫داخلی این کش��ور و واردک��ردن یک ضربه مهلک به‬ ‫اقتصاد چین‪ ،‬دس��تور قانون تعرف��ه واردات کاالهای‬ ‫خارج��ی اع��م از محصوالت چینی را داد‪ ،‬بس��یاری‬ ‫از کارشناس��ان و تحلیلگ��ران فع��ال در ح��وزه بازار‬ ‫کااله��ای مختلف اعم از خودرو و محصوالت فناوری‬ ‫پیش بین��ی کردند ک��ه اعمال این قان��ون ضربه های‬ ‫جبران ناپذیری را به اقتصاد هر دو کش��ور‬ ‫به ویژه شرکت های امریکایی که در خاک‬ ‫کش��ور چین کارخانه های بزرگ و فعالی‬ ‫دارند‪ ،‬وارد خواهد کرد‪.‬‬ ‫بسیاری از شرکت های بزرگ امریکایی‬ ‫به منظ��ور کاه��ش هزینه ه��ای نهایی و‬ ‫افزایش سوداوری‪ ،‬کارخانه های خود را به‬ ‫ش��هرهای مختلف چین منتقل کرده اند و میلیون ها‬ ‫کاالی تولیدی خود را در این کشور به تولید و فروش‬ ‫می رسانند‪.‬‬ ‫با توجه به انکه بس��یاری از ش��رکت ها و غول های‬ ‫فن��اوری امریکای��ی در چی��ن کارخانه داش��ته یا با‬ ‫بس��یاری از ش��رکت های چینی برای تولید و تامین‬ ‫قطعات موردنیازشان قرارداد همکاری دارند‪ ،‬بنابراین‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افزای��ش تعرف��ه وارداتی که س��ران این‬ ‫دو کش��ور برای همدیگر وض��ع کرده اند‪،‬‬ ‫می توان��د تبعات منف��ی و مخربی را برای‬ ‫اقتص��اد امری��کا و چین به همراه داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫قانون افزایش تعرفه واردات محصوالت‬ ‫چینی به امریکا شرکت فورد را مجبور به‬ ‫لغو برنامه های پیشین خود برای واردات خودرو فورد‬ ‫فوکوس اکتیو (‪ )Focus Active‬از خط تولید چین‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫این خودروساز امریکایی اوایل سال جاری میالدی‬ ‫بود ک��ه تصمیم گرفت برخ��ی از مدل های تولیدی‬ ‫خود را از خط تولیدش خارج کند‪.‬‬ ‫حاال به نظر می رس��د تالش های این شرکت برای‬ ‫کاه��ش هزینه های نهایی و تمام ش��ده ب��رای تولید‬ ‫خودرو در امریکا با اعمال قانون افزایش تعرفه واردات‬ ‫دولت ترام��پ همگی نقش بر اب ش��د چراکه حاال‬ ‫ب��ه گفته جیمز هکت مدیرعامل ش��رکت فورد‪ ،‬این‬ ‫خودروساز امریکایی یک میلیارد دالر سود عملیاتی‬ ‫خ��ود را تحت تاثیر این قانون ازدس��ت خواهد داد و‬ ‫ای��ن امر بار دیگ��ر اثبات می کند که دس��تور دونالد‬ ‫ترامپ در جنگ تجاری چین و امریکا بیشتر به ضرر‬ ‫شرکت های امریکایی تمام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در کنفران��س بلومب��رگ در نیوی��ورک گفت‪:‬‬ ‫قان��ون افزایش تعرفه های فلزات که از س��وی امریکا‬ ‫ع ش��ده‪ ،‬ی��ک میلیارد دالر از س��ود ما را کاهش‬ ‫وض ‬ ‫داده است و این بدون شک در طول زمان اسیب ها و‬ ‫عواقب بیشتری را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫سالح ‪ ۵‬میلیارد دالری ایران برای مقابله با تحریم های امریکا‬ ‫سرمایه گذاری هدفمند ایران در ‪ ۲۲‬کشور جهان‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دولت ایران‬ ‫اقدام به خرید‬ ‫عمده سهام یک‬ ‫شرکت دارویی‬ ‫فرانسوی کرد‬ ‫تا دسترسی‬ ‫شهروندانش‬ ‫به داروهای‬ ‫بیماری های‬ ‫خاص همچون‬ ‫سرطان را در‬ ‫دوران تحریم ها‬ ‫تضمین کند‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذاری های خارج��ی ای��ران‬ ‫تاکنون در ده ها شرکت از ‪ ۲۲‬کشور جهان حدود‬ ‫‪۵‬میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است که بیشتر‬ ‫انها را ش��رکت هایی تشکیل می دهند که ایران به‬ ‫خدمات‪ ،‬کاالها و فناوری های شان در زمان تحریم‬ ‫نیاز دارد‪ .‬روزنامه وال اس��تریت ژورنال در گزارشی‬ ‫به این موضوع پرداخته است‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت اتاق بازرگان��ی ایران چندی‬ ‫پیش ی��ک دانش��مند ایرانی فرانس��وی از تصمیم‬ ‫خود برای س��رمایه گذاری در یک شرکت دارویی‬ ‫ورشکسته فرانسوی خبر داد‪ .‬اگرچه در ابتدا هویت‬ ‫اصلی سهامداران عمده این شرکت مشخص نبود‬ ‫اما خیلی زود معلوم ش��د که بخش عمده س��هام‬ ‫شرکت یادشده در اختیار دولت ایران است‪.‬‬ ‫ای��ن تنها ی��ک نمون��ه از س��رمایه گذاری های‬ ‫بی س��روصدای ش��رکت س��رمایه گذاری های‬ ‫خارج��ی ایران (‪ )IFIC‬اس��ت که ب��ا هدف عبور‬ ‫از تحریم ه��ای یک جانب��ه دول��ت ترام��پ انجام‬ ‫می شود‪ .‬شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران‬ ‫تاکنون در ده ها شرکت از ‪ ۲۲‬کشور جهان حدود‬ ‫‪۵‬میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است که بیشتر‬ ‫انها را ش��رکت هایی تشکیل می دهند که ایران به‬ ‫خدمات‪ ،‬کاالها و فناوری های شان در زمان تحریم‬ ‫نیاز دارد‪ .‬از طرفی ایران با س��رمایه گذاری در این‬ ‫ش��رکت ها تالش کرده ع�لاوه بر کس��ب درامد‪،‬‬ ‫حس��ن نیت خود را نیز به دیگ��ران ثابت کرده و‬ ‫ت�لاش برخی کش��ورها برای من��زوی کردنش را‬ ‫خنثی کند‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه دولت ای��ران در ژوئن اقدام به‬ ‫خرید عمده س��هام یک ش��رکت دارویی فرانسوی‬ ‫ک��رد ت��ا دسترس��ی ش��هروندانش ب��ه داروهای‬ ‫بیماری های خاص همچون س��رطان را در دوران‬ ‫تحریم ها تضمین کند‪ .‬یکی از مش��اوران ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری های خارجی ای��ران در این ارتباط‬ ‫خاطرنش��ان می کند‪« :‬هدف ‪ IFIC‬این است که‬ ‫ایران را از شرکت های غربی بی نیاز کند‪».‬‬ ‫اقتص��اد ایران در ماه ه��ای اخیر به دنبال خروج‬ ‫امریکا از برجام و بازگش��ت تحریم های گذش��ته‪،‬‬ ‫درگیر مش��کالت عدیده ای بوده است‪ .‬کاخ سفید‬ ‫دور جدی��د تحریم ها علیه ایران را نیز در ‪ ۵‬نوامبر‬ ‫(‪ ۱۳‬ابان) اغاز خواهد کرد و در ان زمان بسیاری‬ ‫از ش��رکت ها مجبور خواهند ک��رد بین تجارت با‬ ‫ای��ران و دسترس��ی به نظام مال��ی و بانکی امریکا‬ ‫یکی را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬ش��رکت سرمایه گذاری های‬ ‫خارج��ی ای��ران به عنوان ب��ازوی س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی دولت‪ ،‬نقش مهم��ی در عبور از تحریم ها‬ ‫ایفا خواهد کرد‪ .‬البته ایران همزمان تالش می کند‬ ‫تا با برخی از مشتریان نفت خود مبادالت تهاتری‬ ‫سوئیس اماده تقویت مناسبات تجاری با ایران‬ ‫س��فیر س��وئیس در ایران گفت‪ :‬کش��ور سوئیس‬ ‫اماده تقویت م��راودات تجاری و اقتصادی و تقویت‬ ‫همکاری های مش��ترک با جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪« ،‬مارکوس لیتنر» س��فیر سوئیس‬ ‫یکش��نبه گذشته در جریان سفر یک روزه به استان‬ ‫مرک��زی در ب��دو ورود به اراک گف��ت‪ :‬ظرفیت های‬ ‫صنعتی بس��یاری در نقاط مختلف ایران وجود دارد‬ ‫که قابلیت ایج��اد و تقویت مراودات تجاری بین دو‬ ‫کش��ور را دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬س��فرهای استانی به‬ ‫اس��تان های مختلف ایران با هدف اش��نایی بیشتر‬ ‫ب��ا ظرفیت های ایران انجام می ش��ود تا زمینه س��از‬ ‫مناسبات مشترک تجاری و اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫س��فیر س��وئیس در ایران گفت‪ :‬استان مرکزی به‬ ‫لحاظ ظرفیت های صنعتی نخس��تین استانی است‬ ‫که از سوی سفارت س��وئیس برای بررسی و بازدید‬ ‫ب ش��ده و بی ش��ک این س��فر دس��تاوردهای‬ ‫انتخا ‬ ‫ازجمله شرکت هایی که ‪ IFIC‬در انها سرمایه گذاری کرده می توان‬ ‫به یک ش��رکت خدمات تجارت خارجی در افغانس��تان‪ ،‬یک ش��رکت‬ ‫قطعه س��ازی در برزیل‪ ،‬یک شرکت تولیدکننده لوله های صنعتی در‬ ‫المان و یک شرکت لیزینگ در عمان اشاره کرد‬ ‫برقرار کرده و همچنین ش��رکت های اس��یایی را‬ ‫جایگزین ش��رکت های اروپایی ک��ه در حال ترک‬ ‫ایران هستند‪ ،‬کند‪.‬‬ ‫در ماه نخس��ت س��ال جاری می�لادی (دی ماه‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬فره��اد زرگ��ری‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫سرمایه گذاری های خارجی ایران‪ ،‬در مصاحبه ای با‬ ‫نشریه ‪ Oil and Gas Year‬درباره فعالیت های‬ ‫این ش��رکت اظهارکرد‪« :‬س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫ مانند پلی اس��ت که ام��کان ورود فناوری و دانش‬ ‫فن��ی را به ای��ران فراهم می کند‪ ».‬ب��ه گفته وی‪،‬‬ ‫این ش��رکت ت�لاش می کند ت��ا با فراه��م کردن‬ ‫دسترس��ی ش��رکت های ایرانی به خدم��ات مالی‪،‬‬ ‫تجارت خارج��ی را برای انها تس��هیل کند‪ .‬نکته‬ ‫قابل توج��ه درب��اره ش��رکت س��رمایه گذاری های‬ ‫خارجی ایران این اس��ت که این ش��رکت به ندرت‬ ‫س��رمایه گذاری های خود را برحس��ب دالر امریکا‬ ‫انج��ام می دهد‪ .‬ازجمله ش��رکت های پرش��مار و‬ ‫گوناگونی که ‪ IFIC‬در انها س��رمایه گذاری کرده‬ ‫می توان به یک شرکت خدمات تجارت خارجی در‬ ‫افغانستان‪ ،‬یک شرکت قطعه سازی در برزیل‪ ،‬یک‬ ‫ش��رکت تولیدکننده لوله های صنعتی در المان و‬ ‫یک شرکت لیزینگ در عمان اشاره کرد‪.‬‬ ‫ارزش��مندی خواهد داش��ت‪ .‬معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتص��ادی و توس��عه منابع اس��تانداری مرکزی نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬این اس��تان جزو ‪ ۴‬اس��تان برتر کش��ور به‬ ‫لحاظ تنوع تولیدات صنعتی اس��ت‪ .‬س��عید فرخی‬ ‫افزود‪ :‬الومینیوم‪ ،‬س��ازه های صنعتی و پاالیشگاهی‬ ‫و عایق ه��ای رطوبت��ی بخش��ی از تولیدات اس��تان‬ ‫مرکزی اس��ت که نیاز مصرف داخل کشور را تامین‬ ‫می کن��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬اس��تان مرک��زی یکی از‬ ‫ع دستی و‬ ‫اس��تان های مطرح کش��ور به لحاظ صنای ‬ ‫فرش به شمار می رود که تولیدات این استان با نشان‬ ‫تجاری ش��ناخته شده در بس��یاری از نقاط اروپا به‬ ‫فروش می رس��د‪ .‬منوچهر توسطی افزود‪ :‬محصوالت‬ ‫استان مرکزی بر اساس استانداردهای جهانی تولید‬ ‫می شود و قابلیت رقابت با محصوالت مشابه خارجی‬ ‫را دارد‪ .‬صادرات ایران به س��وئیس در سال گذشته‬ ‫میالدی ‪ ۶۳‬میلیون دالر و واردات ایران از س��وئیس‬ ‫‪ ۵۴۵‬میلیون دالر ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫البته برخی از س��رمایه گذاری های این شرکت‪،‬‬ ‫س��وداور نیز بوده اس��ت؛ برای نمونه دارایی های‬ ‫ش��عبه ‪ IFIC‬در دوس��لدورف الم��ان‪ ،‬در‬ ‫س��ال‪ )1395(2016‬با ‪ ۱۶‬درصد رش��د نسبت به‬ ‫سال قبل از ان به ‪ ۷۰۴‬میلیون یورو رسیده است‪.‬‬ ‫در برخ��ی موارد دولت امری��کا محدودیت هایی‬ ‫را برای شرکت س��رمایه گذاری های خارجی ایران‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬برای مث��ال به گفته یک منبع‬ ‫اگاه‪ ،‬به تازگی این ش��رکت قصد داشت سهام ‪۴.۱‬‬ ‫درصدی خود در ش��رکت معروف المانی تیس��ن‬ ‫کروپ (‪ )Thyssenkrupp‬را به فروش برس��اند‬ ‫اما از ترس اینکه دولت المان زیر فشار امریکایی ها‬ ‫اقدام به توقیف مبلغ حاصل از معامله س��هام کند‪،‬‬ ‫قید فروش سهام خود در شرکت یادشده را زد‪.‬‬ ‫یک منبع اگاه دیگر نیز با اشاره به تالش ‪IFIC‬‬ ‫برای خرید هواپیمای مس��افربری از طریق فروش‬ ‫سهام ‪۴۰‬درصدی خود در یکی از زیرمجموعه های‬ ‫ش��رکت تیسن کروپ در کش��ور برزیل‪ ،‬از ناکامی‬ ‫این تالش ب��ه دلیل ممنوع ش��دن دوباره فروش‬ ‫هواپیماهای مس��افربری به ایران از س��وی دولت‬ ‫امری��کا خب��ر می ده��د‪ .‬عالوه ب��ر این ب��ه گفته‬ ‫سخنگوی شرکت تیس��ن کروپ‪ ،‬زیرمجموعه این‬ ‫شرکت در برزیل از ‪ ۱۰‬سال قبل تاکنون به دلیل‬ ‫تحریم های مختلف‪ ،‬سود سهام ‪ IFIC‬را پرداخت‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬البته وی به این نکته اشاره می کند‬ ‫که ممکن اس��ت س��ود س��هام ‪ IFIC‬در شرکت‬ ‫یادش��ده به گونه ای دیگر ک��ه وی از ان بی اطالع‬ ‫است‪ ،‬پرداخت شده باشد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬می�لادی(‪ )1391‬نیز ش��رکت‬ ‫معدن��ی صاحبن��ام ری��و تینت��و که یک ش��رکت‬ ‫استرالیایی انگلیسی اس��ت‪ ،‬از پرداخت سود سهام‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی شرکت س��رمایه گذاری های خارجی‬ ‫ای��ران در یک مع��دن اورانیوم در کش��ور نامیبیا‬ ‫خودداری کرده بود‪ .‬بر اس��اس مس��تندات دولت‬ ‫فرانسه‪ ،‬شرکت س��رمایه گذاری های خارجی ایران‬ ‫در س��ال های اخی��ر از طریق ش��رکت فرانس��وی‬ ‫‪ Vaccinopole SAS‬ک��ه خ��ود ‪ ۶۰‬درص��د از‬ ‫س��هام ان را در اختیار دارد‪ ،‬اقدام به خرید عمده‬ ‫س��هام ش��رکت داروی��ی ‪Plancy-L’Abbaye‬‬ ‫کرده است‪ .‬باقی س��هام این شرکت را نیز ریموند‬ ‫ابوالحس��ن که یک دانشمند ایرانی فرانسوی است‪،‬‬ ‫در اختیار دارد‪ .‬روند نوس��ازی ش��رکت یادشده از‬ ‫ای��ن ماه اغاز خواهد ش��د و این ش��رکت به زودی‬ ‫ص��ادرات خود ب��ه تمام��ی نقاط جه��ان ازجمله‬ ‫امریکای جنوبی را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مقامات فرانس��وی‪ ،‬راه ان��دازی دوباره‬ ‫ش��رکت ورشکس��ته ‪ Plancy-L’Abbaye‬ب��ه‬ ‫ایجاد دس��ت کم ‪ ۴۰‬فرصت ش��غلی جدید منجر‬ ‫خواهد ش��د که البته دولت فرانسه با اعطای یارانه‬ ‫‪ ۴۴۰‬هزار یورویی‪ ،‬در تامین دستمزد افراد شاغل‬ ‫در شرکت یادشده همکاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫شکست امریکا برای تحریم چابهار‬ ‫الیس ولز معاون وزیر خارجه امریکا در اسیای‬ ‫مرک��زی اع�لام کرد‪ :‬دول��ت دونال��د ترامپ در‬ ‫برقراری صلح افغانس��تان‪ ،‬پیشرفت در تعامل با‬ ‫پاکستان و ادامه مذاکرات با مقامات هندی برای‬ ‫تحریم بندر چابهار ناامید شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬معاون وزیر خارجه امریکا در‬ ‫یک نشست رسانه ای افزود‪ :‬باوجوداین ناامیدی‪،‬‬ ‫امری��کا تاثیر تحریم های این کش��ور علیه تهران‬ ‫درباره بندر چابهار را موردبررسی قرار خواهد داد‬ ‫و درباره موضوع چابهار‪ ،‬در فرایند بررس��ی روند‬ ‫اعمال تحریم ها هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬روند بازنگری درحال انجام است و ما‬ ‫نگرانی و عالقه مندی در زمینه افزایش صادرات‬ ‫به افغانستان و افزایش صادرات افغانستان به هند‬ ‫را بسیار جدی می گیریم‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان منطق��ه‪ ،‬اگرچه امریکا‬ ‫در ص��دد تحریم کامل بندر چابهار اس��ت‪ ،‬اما از‬ ‫طرف دیگر با مخالفت ش��دید دولت های هند و‬ ‫افغانستان روبه رو شده اس��ت و تاکنون در روند‬ ‫متقاع��د کردن کش��ور هند ب��رای تحریم بندر‬ ‫چابهار موفق نبوده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬در اوایل م��اه جاری جان بس‪،‬‬ ‫سفیر امریکا در افغانستان در مصاحبه ای عنوان‬ ‫کرده بود‪ ،‬اسالم اباد برای تردد کاالهای وارداتی‬ ‫هند به افغانس��تان از طریق کش��ور پاکس��تان‬ ‫موافقت کرده است که این ادعا به سرعت ازسوی‬ ‫مقامات اسالم اباد تکذیب شد‪.‬‬ ‫ازانجاک��ه پاکس��تان برای س��ال های متعدد‬ ‫اج��ازه ترانزیت کاالها از جنوب به ش��مال (هند‬ ‫به افغانستان) را نمی دهد و تنها به ترانزیت کاال‬ ‫از ش��مال به جنوب (افغانستان به هند) موافقت‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬رضایت پاکس��تان برای ادامه روند‬ ‫ترانزی��ت کاال می توان��د در تحریم بن��در چابهار‬ ‫ای��ران تاثیرگذار باش��د‪ .‬همچنین هند در زمینه‬ ‫نگران��ی از تحریم ه��ای امریکا علیه ای��ران تنها‬ ‫نیس��ت‪ .‬در صورت لغو یا تاخیر این پروژه‪ ،‬منافع‬ ‫افغانس��تان نیز ممکن است به خطر بیفتد‪ .‬بندر‬ ‫چابهار موجب دسترس��ی افغانستان به اب های‬ ‫ازاد خواهد شد و این کشور امیدوار است بتواند‬ ‫از ای��ن طری��ق حجم تج��ارت خارج��ی خود را‬ ‫گسترش دهد‪.‬‬ ‫صادرات به کشورهایی مانند هند‪ ،‬به افغانستان‬ ‫اجازه خواهد داد تا وابستگی خود به پاکستان را‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫الیس ولز همچنین به ناامیدی دونالد ترامپ‬ ‫از پیش��رفت در تعام��ل با پاکس��تان پرداخت و‬ ‫عنوان کرد که تحقق صلح در افغانس��تان تنها با‬ ‫همکاری پاکستان امکان پذیر است و اگر طالبان‬ ‫پای می��ز مذاکره حاضر ش��ود‪ ،‬امنیت پایدار در‬ ‫افغانس��تان برقرار شده و پاکستان نیز باید نقش‬ ‫خود را در این زمینه ایفا کند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 11‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫پیاپی ‪2470‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫نیمه نخست سال همواره فروش فیلم ها را تا پایان سال تضمین می کند‬ ‫نگاهی به فروش ‪ ۶‬ماه نخست سال های دهه ‪ ،۹۰‬نشان‬ ‫می دهد که موفقیت در نیمه نخست سال‪ ،‬تضمین کافی‬ ‫برای پرفروش ش��دن در تمام سال است‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫هر س��ال همه فیلم هایی که در فهرس��ت پرفروش های‬ ‫سال بوده اند‪ ،‬نیمه نخست سال اکران شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ینما در س��ال های اخیر گیشه‬ ‫پررونق و پرپولی را تجربه کرده است‪ .‬شاید در دهه ‪ ۸۰‬و‬ ‫حتی اوایل دهه ‪ ،۹۰‬کسی تصورش را هم نمی کرد بتوان‬ ‫میزان فروش فیلم های سینمایی ‪ ۶‬ماه نخست یک سال‬ ‫را ‪ ۱۴۹‬میلیارد تومان براورد کرد‪ .‬کشیده شدن نمایش‬ ‫برخی از فیلم ها به سانس های فوق العاده‪ ،‬به پایان رسیدن‬ ‫بلیت برخی از اثار سینمایی در دقیقه های اغازین فروش‬ ‫و همراه��ی گرم م��ردم در برگزاری اکران های خصوصی‬ ‫اثار و‪ ...‬همگی از ویژگی های فیلم های سینمایی ساخته‬ ‫شده چند سال اخیر است‪.‬‬ ‫سال ‪ ۹۷‬برای هنر هفتم‪ ،‬سالی مهم و تاثیرگذار در‬ ‫تاریخ این صنعت به ش��مار می رود‪ .‬فیلم «هزارپا» به‬ ‫کارگردانی ابوالحس��ن داوودی توانست با فروش ‪۳۵‬‬ ‫میلیاردی در گیش��ه‪ ،‬لقب پرفروش ترین فیلم تاریخ‬ ‫س��ینما را از ان خود کند‪ .‬این اثر رکوردهای بسیاری‬ ‫را ازجمل��ه پرمخاطب ترین فیلم دهه ‪ ،۹۰‬بیش��ترین‬ ‫تماش��اگر در یک روز و بیش��ترین فروش روزانه را در‬ ‫کارنامه خود به دس��ت اورده است‪ .‬بعد از ان‪ ،‬کمدی‬ ‫«مص��ادره»‪ ،‬نخس��تین اثر مه��ران احم��دی با ‪۱۵‬‬ ‫میلی��ارد فروش و «الت��اری» مهدویان با ‪ ۱۴‬میلیارد‬ ‫تومان به ترتیب پرفروش های نیمه نخس��ت سال ‪۹۷‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ب��ا نگاهی اجمالی به فیلم های پرفروش نیمه نخس��ت‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬ت��ا ‪ ۹۷‬متوجه می ش��ویم اثار کم��دی جدا از‬ ‫داش��تن هر سوژه و موضوعی‪ ،‬رقیب اصلی و قدرتمندی‬ ‫برای ژانرهای دیگر بوده است‪ ،‬به طوری که در این ‪ ۷‬سال‪،‬‬ ‫بیشتر پرفروش ترین ها کمدی و طنز بوده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرفروش های نیمه نخست سال ‪۹۶‬‬ ‫«نهنگ عنبر ‪ :۲‬سلکش��ن رویا» به کارگردانی سامان‬ ‫مقدم که از ‪ ۲۰‬اردیبهش��ت ‪ ۹۶‬روی پرده سینماها امد‪،‬‬ ‫فروش��ی افزون بر ‪ ۲۱‬میلیارد توم��ان را در کارنامه خود‬ ‫به ثبت رس��اند‪ .‬بعد از ان‪« ،‬گش��ت ارشاد ‪ »۲‬نسخه دوم‬ ‫همین فیلم که س��عید س��هیلی ان را کارگردانی کرد‪ ،‬از‬ ‫اواخر اس��فند ‪ ۹۵‬به سینماها امد‪ .‬این اثر کمدی مبلغی‬ ‫بیش از ‪ ۱۹‬میلیارد تومان برای سینماها دستاورد داشت‪.‬‬ ‫نخس��تین اثر سینمایی پیمان قاس��م خانی هم با عنوان‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬و غوغـای کمدی ها‬ ‫کرد‪ .‬مرضیه برومند اثر پرمخاطب و پرطرفدار «مدرسه‬ ‫موش ها ‪ »۲‬را به س��ینماها اورد که در گیش��ه مبلغی‬ ‫باالی ‪ ۱۱‬میلیارد تومان هم فروخت‪« .‬طبقه حس��اس»‬ ‫کمال تبریزی که اکرانش از ‪ ۱۵‬اس��فند ‪ ۹۲‬اغاز ش��د‪،‬‬ ‫توانس��ت در رده دوم پرفروش ه��ای ‪ ۹۳‬ق��رار بگی��رد‬ ‫و ح��دود ‪ ۶‬میلی��ارد تومان بفروش��د‪« .‬معراجی ها»ی‬ ‫ده نمک��ی در این س��ال در رده س��وم ق��رار گرفت و به‬ ‫فروش ‪ ۵‬میلیاردی رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹پرفروش های نیمه نخست سال ‪۹۲‬‬ ‫ش��اید در دهه ‪ ۸۰‬و حتی اوایل دهه ‪ ،۹۰‬کس��ی تصورش را هم‬ ‫نمی کرد بتوان میزان فروش فیلم های س��ینمایی ‪ ۶‬ماه نخست یک‬ ‫سال را ‪ ۱۴۹‬میلیارد تومان براورد کرد‬ ‫«خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف» که از اواخر بهمن همین س��ال روی‬ ‫پرده س��ینماها رفت‪ ،‬به فروش قابل توجه ‪ ۱۶‬میلیاردی‬ ‫دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرفروش های نیمه نخست سال ‪۹۵‬‬ ‫«فروش��نده» اثر موفق اصغر فرهادی که جایزه اسکار‬ ‫را هم به همراه داش��ت‪ ،‬توانس��ت در گیش��ه به فروشی‬ ‫افزون بر ‪ ۱۶‬میلیارد تومان دس��ت پی��دا کند؛ رقمی که‬ ‫عن��وان پرفروش تری��ن فیلم س��ال ‪ ۹۵‬را ب��رای این اثر‬ ‫به دنبال داش��ت‪ .‬منوچهر هادی «من سالوادور نیستم»‬ ‫را از ‪ ۵‬اس��فند ‪ ۹۴‬به س��ینماها اورد‪ .‬این فیلم کمدی با‬ ‫ف��روش حدود ‪ ۱۵‬میلیارد تومان بعد از «فروش��نده» در‬ ‫جایگاه دوم پرفروش ها قرار گرفت‪ .‬فیلم پرحاش��یه «‪۵۰‬‬ ‫کیل��و البالو» به کارگردانی مانی حقیقی باوجود نقدهای‬ ‫بس��یار توانس��ت در همین سال‪ ،‬در گیش��ه ‪ ۱۴‬میلیارد‬ ‫تومان بفروشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹پرفروش های نیمه نخست سال ‪۹۴‬‬ ‫مجی��د مجیدی اث��ر پرهزین��ه «محمد رس��ول اهلل»‬ ‫را از ش��هریور ‪ ۹۴‬ب��ه اک��ران عموم��ی دراورد‪ .‬با وجود‬ ‫حمایت ه��ای گس��ترده ای که برای اک��ران این اثر انجام‬ ‫شد‪ ،‬توانست به فروشی حدود ‪ ۱۵‬میلیارد برسد و عنوان‬ ‫پرفروش س��ال ‪ ۹۴‬را یدک بکشد‪ .‬رضا عطاران با حضور‬ ‫تاثیرگذار خود در «نهنگ عنبر» س��اخته س��امان مقدم‬ ‫توانس��ت این فیلم را به اثر موفق س��ال ‪ ۹۴‬تبدیل کند‪،‬‬ ‫ت��ا جایی که با فروش ‪ ۷‬میلیاردی خود دومین اثر موفق‬ ‫گیشه شد‪« .‬ایران برگر» ساخته مسعود جعفری جوزانی‬ ‫اث��ر پر بازیگری اس��ت ک��ه از ‪ ۲۰‬اس��فند ‪ ۹۳‬روی پرده‬ ‫س��ینماها رفت و ‪۵‬میلی��ارد تومان حاصل فروش این اثر‬ ‫سینمایی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرفروش های نیمه نخست سال ‪۹۳‬‬ ‫پرده س��ینماها از ‪ ۵‬شهریور اثر نوستالژیکی را تجربه‬ ‫گیش��ه نه چندان موفق س��ینمای ایران در س��ال ‪۹۲‬‬ ‫«رسوایی» مس��عود ده نمکی را به صدر پرفروش ترین ها‬ ‫کش��اند‪ .‬این فیلم که از ‪ ۲۳‬اسفند ‪ ۹۱‬اکران خود را اغاز‬ ‫کرد‪ ،‬برای عوامل و دست اندرکاران این اثر دستاورد مالی‬ ‫‪۵‬میلیاردی داش��ت‪ .‬فیلم تحسین شده پوران درخشنده‬ ‫هم توانس��ت با فروش ب��االی ‪ ۴‬میلیارد در دره دوم قرار‬ ‫بگی��رد‪« .‬هیس‪ ،‬دخت��ران فریاد نمی زنن��د» از ‪ ۹‬مرداد‬ ‫همین سال اکران ش��د‪ .‬سرانجام یک انیمیشن توانست‬ ‫جزو ‪ ۳‬اثر موفق س��ینمای ما قرار گیرد‪« .‬تهران ‪»۱۵۰۰‬‬ ‫ساخته بهرام عظیمی با فروش ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیونی‬ ‫خود توانست در رقابت با «حوض نقاشی» ساخته مازیار‬ ‫میری برنده ش��ود و عنوان سومین اثر پرفروش سال ‪۹۲‬‬ ‫را ازان خود کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرفروش های نیمه نخست سال ‪۹۱‬‬ ‫کاله قرمزی در س��ال ‪ ۹۱‬دوب��اره همه نگاه ها را به‬ ‫خود جلب کرد‪ .‬جدیدترین س��اخته ایرج طهماس��ب‬ ‫ب��ا عن��وان «کاله قرمزی و بچه ننه» ب��ا اغاز اکران در‬ ‫‪ ۲۵‬مرداد ‪ ۶‬میلیارد تومان فروش داش��ت‪ .‬ابوالقاس��م‬ ‫طالبی با فیلم متفاوت و پرحاش��یه «قالده های طال»‬ ‫توانس��ت با فروش باالی ‪ ۳‬میلیاردش «خوابم می اد»‬ ‫رضا عطاران را جا بگذارد و کارش دومین اثر پرفروش‬ ‫سال ‪ ۹۱‬قرار گیرد‪« .‬خوابم می اد» در گیشه توانست‬ ‫‪ ۳‬میلیارد بفروشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرفروش های نیمه نخست سال ‪۹۰‬‬ ‫ده نمک��ی توانس��ت ب��ا فیل��م پربازیگ��ر خ��ود یعنی‬ ‫«اخراجی ها ‪ »۳‬دوباره صدر گیش��ه سینما را از ان خود‬ ‫کند و به فروش��ی نزدیک به ‪ ۶‬میلیارد تومان دست پیدا‬ ‫کن��د‪« .‬ورود اقایان ممنوع» ب��ه کارگردانی رامبد جوان‬ ‫که اکرانش از ‪ ۲۵‬خرداد همین س��ال اغاز شد به فروش‬ ‫‪ ۵‬میلیاردی رسید‪ .‬فیلم «جدایی نادر از سیمین» اصغر‬ ‫فره��ادی ه��م با ف��روش ‪ ۳‬میلیاردی اش در رده س��وم‬ ‫پرفروش ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫کشیده شدن‬ ‫نمایش برخی‬ ‫از فیلم ها به‬ ‫سانس های‬ ‫فوق العاده‪ ،‬به‬ ‫پایان رسیدن‬ ‫بلیت برخی از‬ ‫اثار سینمایی‬ ‫در دقیقه های‬ ‫اغازین فروش‬ ‫همراهی‬ ‫گرم مردم‬ ‫در برگزاری‬ ‫اکران های‬ ‫خصوصی اثار‬ ‫و‪ ...‬همگی از‬ ‫ویژگی های‬ ‫فیلم های‬ ‫سینمایی ساخته‬ ‫شده در چند‬ ‫سال اخیر است‬ ‫سینما‬ ‫خانه سینما سایت فروش بلیت راه می اندازد‬ ‫ما پیگیر این اتفاق ها هستیم و به ما ماموریت داده شده تا‬ ‫با شورای عالی تهیه کنندگان گفت وگویی داشته باشیم‬ ‫و باور ش��خصی من این اس��ت تا اتحادی بین دوس��تان‬ ‫تهیه کنن��ده نباش��د اتفاقی رخ نمی دهد‪ .‬شاهس��واری‬ ‫مدیرعامل خانه سینما نیز گفت‪ :‬سال گذشته بیش از ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان خس��ارت از بیمه رازی برای‬ ‫اعضای مان گرفتیم‪ ،‬اینکه چند نفر مشکل داشته باشند‬ ‫رد نمی کنیم‪ .‬حدود ‪ ۱۵۰‬نفر از اعضای ما که وابستگان‬ ‫درجه یک اعضا بودند عضو صندوق اعتباری هنر نبودند‬ ‫و ما باید با انها تماس می گرفتیم‪ ،‬روز گذش��ته هم این‬ ‫‪ ۱۵۰‬نفر همه ثبت نام ش��دند و جریان انها به راه افتاد‪.‬‬ ‫روانبخش صادقی نیز درباره س��ایت بلیت فروشی گفت‪:‬‬ ‫در این بحث سینماتیکت فعال است و گاهی مشکالتی‬ ‫ایجاد می ش��ود برای مثال وقتی بلیت می خرید متوجه‬ ‫می ش��وید ازس��وی فرد دیگری اشغال ش��ده و ما سعی‬ ‫کردیم این ایرادها را رفع و سامانه جدیدی را راه اندازی‬ ‫کنیم که به زودی بین مردم جا می افتد و از این موضوع‬ ‫درص��دی برای خانه س��ینما عای��دی بیاوریم‪ .‬اقداماتی‬ ‫شکل گرفته که این دو سایت به طور موازی با هم پیش‬ ‫بروند و صندلی های فروخته شده در هر سایت مشاهده‬ ‫ش��ود‪ .‬درحال حاضر س��امانه س��ینماتیکت به گیشه ها‬ ‫وصل اس��ت و ما هم همین روش را داریم و به س��امانه‬ ‫انفورماتیک سینماها وصل می شویم‪.‬‬ ‫امکان نمایش «همه می دانند» در ایران نبود‬ ‫اصغ��ر فرهادی که برای نمایش فیل��م «همه می دانند» در‬ ‫ایین گش��ایش پنجا ه و پنجمین جشنواره فیلم «انتالیا» در‬ ‫ترکیه حضور یافته بود‪ ،‬پس از نمایش فیلمش در یک نشست‬ ‫به گفت وگو با مخاطبان پرداخت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬فرهادی‬ ‫در این جلس��ه گفت وگو با مخاطبان در پاسخ این پرسش که‬ ‫م��واد اولیه داس��تان های تان را از کجا پیدا می کنید‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫زندگی روزمره‪.‬‬ ‫او برای مثال از داستان گم شدن چمدانش در فرودگاه صحبت کرد و‬ ‫توضیح داد‪ :‬زمانی که به فرودگاه رس��یدم‪ ،‬متوجه شدم چمدان هایم گم‬ ‫شده و مشکلم را با یکی از ماموران درمیان گذاشتم اما او مشغول کار با‬ ‫تلفن همراهش بود و به من اعتنایی نمی کرد‪ .‬س��پس متوجه‬ ‫شدم این مامور ناشنوا است و پس از اینکه متوجه مشکل من‬ ‫شد‪ ،‬کمک زیادی نیز به من کرد‪ .‬تصویر این ارتباط در ذهنم‬ ‫مانده و شاید یک جا‪ ،‬یکباره در صحنه ای به عنوان یک لحظه‬ ‫گذرا در یکی از فیلم هایم ان را ببینیم‪.‬‬ ‫فره��ادی که کار خود را با تئاتر اغ��از کرده در این باره نیز‬ ‫گفت‪ :‬یک روز دوباره به تئاتر بازمی گردم‪ .‬تئاتر خالص تر است‪.‬‬ ‫فکر می کنم‪ ،‬مخاطب تئاتر به جزئیات دقت بیشتری دارد‪ .‬وی همچنین‬ ‫درباره اکران فیلم اس��پانیایی زبان «همه می دانند» در ایران توضیح داد‪:‬‬ ‫امکان نمایش این فیلم در ایران به سبب پوشش بازیگران وجود ندارد‪.‬‬ ‫«راهبه» ‪ ۳۳۰‬میلیون دالری شد‬ ‫فیل��م «راهبه» نام خود را ب��رای چهارمین هفته پیاپی‬ ‫به عنوان موفق ترین فیلم هالیوودی در گیش��ه بین المللی‬ ‫س��ینمای جه��ان ثبت کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از‬ ‫اس��کرین‪ ،‬این فیل��م ب��ه کارگردانی «کوین ه��اردی» با‬ ‫فیلمنامه ای نوش��ته «گری دوبرمن» که بر پایه داس��تانی‬ ‫از «دوبرم��ن» و «جیم��ز وان» نوش��ته ش��ده و در ان‬ ‫«تیس��ا فارمیگا»‪« ،‬دمی��ان بیچیر»‪« ،‬ش��ارلوت هوپ» و‬ ‫«بان��ی ارونز» ایفای نقش کرده ان��د‪ ،‬در ادامه اکران بین المللی خود‬ ‫در ‪ ۸۰‬ب��ازار خارجی روی پرده رفت و توانس��ت در هفته گذش��ته‬ ‫‪۱۶.۲‬میلیون دالر بفروش��د تا فروش بین المللی و جهانی خود را به‬ ‫ترتی��ب به ‪ ۲۲۱‬و ‪ ۳۳۰‬میلی��ون دالر ارتقا دهد‪« .‬راهبه»‬ ‫هم اکن��ون پرفروش تری��ن فیل��م از مجموع��ه فیلم ه��ای‬ ‫ترس��ناک «احضار» در ‪ ۴۱‬کش��ور از جمله المان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬ژاپن و همچنی��ن پرفروش ترین فیلم ترس��ناک‬ ‫تاریخ سینمای ‪ ۱۲‬کش��ور از جمله برزیل است‪ .‬این فیلم‬ ‫تاکن��ون ‪ ۱۷‬میلیون دالر در برزیل‪ ۲۱.۵ ،‬میلیون دالر در‬ ‫مکزیک‪۱۳.۷ ،‬میلی��ون دالر در انگلیس‪ ۷.۷ ،‬میلیون دالر‬ ‫در المان و ‪ ۱۰.۵‬میلیون دالر در سینماهای اسپانیا فروخته است تا‬ ‫این ‪ ۵‬کشور موفق ترین بازارهای خارجی این فیلم ترسناک محصول‬ ‫کمپانی «برادران وارنر» باشند‪.‬‬ ‫لیلی گلستان‬ ‫مدیر گالری گلستان‬ ‫کپی کردن اثار هنری در س��ال چندین بار‬ ‫رخ می دهد و گالری های مختلف به من رجوع‬ ‫می کنند که کار هنرمندش��ان کپی اس��ت و‬ ‫باید چه کار کنن��د؟ ما گالری دارها نمی توانیم‬ ‫از صبح تا ش��ب در اینترنت باش��یم و ببینیم‬ ‫کدام کار کپی اس��ت و کدام کار نیست؛ این‬ ‫امر غیرممکن است‪ .‬ما نمایشگاه مان را برگزار‬ ‫می کنی��م‪ ،‬گاهی وقت ها کپی بودن اثر معلوم‬ ‫می شود و گاهی نمی شود‪.‬‬ ‫س��ال ها پیش ب��ه مدیران تجس��می وقت‬ ‫پیشنهاد دادم دس��تگاهی را بخرند که تقلب‬ ‫در اث��ار هنری را مش��خص می کن��د‪ .‬مانند‬ ‫اثار س��هراب س��پهری و فریده الش��ایی که‬ ‫این روزها خیلی از روی انها تقلب می ش��ود‪.‬‬ ‫این دستگاه تش��خیص اصالت اثر می تواند از‬ ‫تقلب اثار افرادی مانن��د بهجت صدر‪ ،‬فریده‬ ‫الش��ایی و محمد احصای��ی جلوگیری کند و‬ ‫باید خریداری ش��ود‪ .‬اما درب��اره اثاری که از‬ ‫روی اینترنت یا از روی دست نقاش های دیگر‬ ‫کپی می ش��ود (و فرد کپی کننده ان را به نام‬ ‫اثر خودش جا می زند)‪ ،‬ما باید از کجا بفهمیم‬ ‫کپی شده است؟ این موضوع فقط به شرافت‪،‬‬ ‫کرامت و اخالق خود هنرمند مربوط است که‬ ‫نباید این کار را انجام بدهند‪ .‬مگر نمی خواهند‬ ‫نقاش باشند؟ باید خالقیت داشته باشند‪.‬‬ ‫نمی ت��وان برای پیش��گیری از تک��رار این‬ ‫اتفاق ه��ا کاری ک��رد مگر ف��ردی را که کپی‬ ‫کرده موردشماتت قرار داد و مجازات کرد‪ .‬اما‬ ‫جلوی این کار با مجازات گرفته نمی شود بلکه‬ ‫با فرهنگ سازی گرفته می شود‪.‬‬ ‫می ت��وان واح��دی برای تش��خیص اصالت‬ ‫اثر ب��رای اث��ار پیشکس��وت ها (و هنرمندان‬ ‫صاحبن��ام) ایجاد کرد که از روی ش��ان تقلب‬ ‫می ش��ود‪ .‬اینکه من از روی اثری کپی کنم و‬ ‫بعد بگویم الهام گرفته ام‪ ،‬الهام گرفتن از حال‬ ‫و هوای اثر گرفته می ش��ود نه اینکه به عینه‬ ‫بکشی و رنگش را عوض کنی‪ .‬این دیگر الهام‬ ‫نیست بلکه کپی است‪ .‬چه کسی می تواند در‬ ‫ان اداره متوجه شود فردی کپی کرده است؟‬ ‫اینکه توقع داش��ته باش��یم که گالری دار از‬ ‫اصالت اثر باخبر باش��د گزاره نادرستی است‪.‬‬ ‫گالری دارها با مش��اوره فقط می توانند از این‬ ‫جلوگیری کنند که کار مبتذل روی دیوارشان‬ ‫ن��رود؛ مش��اور از کجا متوجه ش��ود کار کپی‬ ‫اس��ت؟ مگر اینکه اثر موردنظر از کار هنرمند‬ ‫مهمی کپی شده باشد‪ .‬اما اگر از اثر یک نقاش‬ ‫نروژی که در روستا کار می کند کپی شود‪ ،‬از‬ ‫کجا متوجه ش��ویم؟ ما که او را نمی شناسیم‪.‬‬ ‫چه کسی کار همه نقاش های دنیا را دیده که‬ ‫بفهمد کار کپی است؟‬ ‫ش��اید بتوان تش��کیل صنف گالری دارها را‬ ‫ق��دم مثبتی در جهت احق��اق حقوق تمامی‬ ‫هنرمندان دانست‪.‬این صنف به گالری دارهایی‬ ‫که گفته می شود دیوار خود را اجاره می دهند‬ ‫کمک می کن��د‪ .‬صنف گالری داره��ا می تواند‬ ‫جلوی بسیاری از کارهای غیرقانونی را بگیرد‪.‬‬ ‫کارهایی مانند تقلب و برگزاری نمایشگاه های‬ ‫غیرقانونی باعث شده است وجهه گالری داری‬ ‫با لطمه زیادی روبه رو شود‪.‬‬ ‫فیلم اولی ها‬ ‫به فجر بازگشتند‬ ‫دبیر س��ی و هفتمین‬ ‫جش��نواره فیل��م فجر‬ ‫اعالم کرد که ش��ورای‬ ‫سیاس��ت گذاری ای��ن‬ ‫روی��داد س��ینمایی‪،‬‬ ‫ایج��اد بخش مس��تقل‬ ‫فیلم اولی ه��ا را ب��ه‬ ‫تصوی��ب رس��انده اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫‪،‬‬ ‫ابراهیم داروغه زاده با اعالم این خبر‪ ،‬در یادداش��ت‬ ‫کوتاه��ی اورده اس��ت‪« :‬ضم��ن تش��کر از کانون‬ ‫کارگردانان س��ینمای ای��ران و اهتمام ایش��ان بر‬ ‫توج��ه به کارگردانان جوان‪ ،‬همانگونه که در برنامه‬ ‫تلویزیونی اعالم شد‪ ،‬امسال و به مناسبت چهلمین‬ ‫س��الگرد پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬توجه ویژه ای‬ ‫به کارگردان های جوان فیلم اولی خواهد ش��د‪ .‬در‬ ‫این راس��تا‪ ،‬پس از برگزاری جشنواره سی و ششم‪،‬‬ ‫ش��ورای سیاست گذاری تش��کیل و ضمن بررسی‬ ‫نظرات س��ینماگران‪ ،‬موضوع ایجاد بخش مستقل‬ ‫فیلم های اول به تصویب رس��یده است که جزئیات‬ ‫ان در فراخوان جشنواره سی و هفتم که تا چند روز‬ ‫اینده منتشر می شود‪ ،‬اعالم شده است‪».‬‬ ‫جشنواره فجر‬ ‫نشس��ت هیات مدیره خانه س��ینما ‪ ۹‬مهر در این نهاد‬ ‫صنفی برگزار ش��د و در این نشست اعالم شد که جشن‬ ‫بزرگ س��ینمای ای��ران با صرفه جوی��ی ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومانی نس��بت به سال گذش��ته برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این نشس��ت همایون اسعدیان درباره جشن‬ ‫خانه س��ینما اظهار کرد‪ :‬سوءبرداشتی وجود داشت که‬ ‫خانه سینما جشن را برگزار نمی کند که اینگونه نبود اما‬ ‫ما بنا به ش��رایط اقتص��ادی که این روزها همه دچار ان‬ ‫هس��تند‪ ،‬خواستیم جشن را کوچک تر کنیم‪ .‬اگر جشن‬ ‫س��ال گذشته باالی یک میلیارد تومان هزینه داشت‪،‬در‬ ‫سال جاری با هزینه ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان همه جشن های‬ ‫ما برگزار ش��د و این امر با کمک دوس��تان فیلم کوتاه‪،‬‬ ‫مستند و‪ . ..‬انجام شد‪ .‬‬ ‫اسعدیان گفت‪ :‬ما به زودی سایت فروش بلیت سینما‬ ‫را راه اندازی می کنیم و ساختمان خانه سینما در پیرنیا‬ ‫در الله زار گش��ایش می ش��ود‪ .‬این ساختمان در مرحله‬ ‫بازس��ازی اس��ت و به بخش های مالی خانه سینما تعلق‬ ‫دارد و این اتفاق ها در انجا رخ می دهد‪.‬‬ ‫اس��عدیان درباره دستمزد بازیگران گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫جزو دغدغه های ما بوده و متاس��فانه ش��نیده ایم پشت‬ ‫صحنه ه��ا تفکیک های��ی رخ می ده��د‪ ،‬به طوری ک��ه‬ ‫می شنویم حتی میز غذای افراد در صحنه فرق می کند‬ ‫و این یک توهین به سینما است‪ .‬این خیلی تلخ است و‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اکادمی‬ ‫داستان نویسی‬ ‫«نیستان»‬ ‫تاسیس شد‬ ‫سیدمهدی ش��جاعی در جلسه «کوتاه با داستان»‬ ‫از راه اندازی اکادمی داستان نویسی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫نخستین دوره اکادمی با مدیریت مهدی پوررضائیان‬ ‫برپ��ا خواهد ش��د و ثبت نام ب��رای ان از هفته اینده‬ ‫شروع می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬سومین جلسه از‬ ‫نشس��ت های «کوتاه با داستان» با محوریت داستان‬ ‫کوت��اه عاش��ورایی با حضور س��یدمهدی ش��جاعی‪،‬‬ ‫س��یدحمیدرضا برقعی‪ ،‬مهدی پوررضائیان و حسین‬ ‫مه��کام‪ ،‬عص��ر یکش��نبه‪ ۸ ،‬مه��ر در فرهنگس��رای‬ ‫اندیشه برگزار ش��د‪ .‬سید مهدی شجاعی که میزبان‬ ‫جلس��ه های کوت��اه ب��ا داس��تان اس��ت‪ ،‬در ابتدای‬ ‫صحبت های خود در این جلسه‪ ،‬ضمن خوشامدگویی‬ ‫ب��ه مهمانان و حاضران گفت‪ :‬چن��د خبر مهم داریم‬ ‫ک��ه جدی ترین خبر امروز م��ن‪ ،‬مربوط به راه اندازی‬ ‫اکادمی داستان نویس��ی اس��ت که مدتی‬ ‫است قول راه اندازی ان را داده بودیم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬یکی از مباحثی که در گذش��ته‬ ‫بیان ک��رده بودیم این بود که می خواهیم‬ ‫در راستای تقویت و توسعه داستان کوتاه‪،‬‬ ‫تعامالتی با س��ازندگان فیلم کوتاه داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬از انجا که داستان‪ ،‬پایه و بن مایه‬ ‫هنرهای دیگر نیز به شمار می رود‪ ،‬در تعامالتی که با‬ ‫فیلمس��ازان و انجمن فیلمسازان کوتاه داشتیم‪ ،‬قرار‬ ‫ش��د از این به بعد‪ ،‬فیلم هایی که براس��اس داستان‬ ‫کوت��اه س��اخته ش��ده اند‪ ،‬در اینجا به عن��وان نمونه‬ ‫نمایش داده ش��وند و در مرحله بع��د‪ ،‬این تعامل به‬ ‫سمتی برود که س��ازندگان فیلم نیز با بهره گیری از‬ ‫داستان های کوتاهی که نویسندگان گوناگون در این‬ ‫جلس��ات عرضه می کنند‪ ،‬فیلم های کوتاه‬ ‫خود را بس��ازند‪ .‬البته به نظر می رسد فیلم‬ ‫نمایش داده شده با ان چیزی که مدنظر‬ ‫ما اس��ت و مختصاتی که ترسیم کرده ایم‪،‬‬ ‫کمی فاصله داش��ته باش��د اما به هر حال‬ ‫گام جدیدی است که ما را به سمت تولید‬ ‫فیلم هایی مبتنی بر داستان کوتاه می برد‪.‬‬ ‫باید بگویم نخستین دوره اموزش داستان نویسی در‬ ‫اکادمی ازس��وی دکتر پوررضائی��ان مدیریت خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬تصمیم ما این اس��ت که محور‬ ‫اصلی را داستان کوتاه قرار بدهیم اما سعی می کنیم‬ ‫عالوه ب��ر ان‪ ،‬این اکادمی ها در قالب های دیگر ادبی‬ ‫نیز برحسب نیاز مخاطبان‪ ،‬راه اندازی شود‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مه��دی پوررضائی��ان توضیحاتی درباره‬ ‫اکادمی داستان نویس��ی داد و گف��ت‪ :‬این اکادمی از‬ ‫یک چارت س��ازمانی بس��یار منظم برخوردار است و‬ ‫همه مدرسان داستان نویسی از نویسندگان شناخته‬ ‫شده کشور هستند و گروه های های دیگر این اکادمی‬ ‫نیز با دقت انتخاب شده اند‪ .‬زمینه فعالیت اکادمی در‬ ‫حوزه داستان کوتاه‪ ،‬داستان کودک و رمان است که‬ ‫دوره های گوناگون اموزشی و پژوهشی در خالل ان‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬باتوجه به اهتمام ویژه ای که استاد‬ ‫شجاعی روی موضوع ادبیات دارند‪ ،‬سعی ما این است‬ ‫که به اموزش نویسندگی به طور عام بپردازیم‪.‬‬ ‫بخش پایانی سومین جلسه از «کوتاه با داستان» به‬ ‫خواندن داستان کوتاه سیدمهدی شجاعی اختصاص‬ ‫داشت‪ .‬او داستان خود با نام «دنیا پس از تو نباشد»‬ ‫را خواند که با تشویق حاضران در سالن‪ ،‬همراه بود‪.‬‬ ‫چگونه جلوی‬ ‫فروش‬ ‫اثار کپی را‬ ‫بگیریم؟‬ ‫چهار شنبه‬ ‫«سرباز هخامنشی»‬ ‫به موزه ملی ایران رسید‬ ‫‪ 11‬مهر ‪ 23 - 1397‬محرم ‪ 3 - 1440‬اکتبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1152‬پیاپی ‪2470‬‬ ‫رئیس جمهوری در بازگش��ت از سفر خود‬ ‫ب��ه مقر س��ازمان ملل متح��د در نیویورک‪،‬‬ ‫س��ردیس س��رباز هخامنش��ی را که به طور‬ ‫غیرقانونی از ایران خارج شده بود‪ ،‬بازگرداند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مدیر اداره کل موزه ها خبر‬ ‫داد‪ :‬سردیس س��رباز هخامنشی همزمان با‬ ‫ایین گشایش نمایش��گاه «باستان شناسی‬ ‫و هن��ر س��رزمین هلند به روایت م��وزه درنتس» در بخش هخامنش��ی‬ ‫م��وزه ملی ایران به نمایش درامد‪ .‬س��ردیس س��رباز هخامنش��ی بعد از‬ ‫پیگیری ه��ای حقوقی ازس��وی وزارت امور خارجه و وکی�لان ایرانی در‬ ‫دادگاه الهه در امریکا ‪ 5‬مهر با پرواز رئیس جمهوری به کش��ور برگردانده‬ ‫شد‪ .‬در نخستین واکنش بعد از بازگرداندن این سردیس هخامنشی و در‬ ‫ادامه صحبت هایی که برای بازگرداندن این اثر تاریخی به تخت جمشید‪،‬‬ ‫در کاخ شورا مطرح شده بود‪ ،‬علی اصغر مونسان‪ ،‬معاون رئیس جمهوری‬ ‫و رئیس س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری شامگاه‬ ‫یکش��نبه‪8 ،‬مه��ر در صفحه ش��خصی خ��ود در فضای مجازی نوش��ت‪:‬‬ ‫«س��ردیس ‪۲۵۰۰‬ساله سرباز هخامنش��ی که با تالش دولت پس از ‪۹۰‬‬ ‫س��ال به میهن بازگشته‪ ،‬یک اثر ملی و متعلق به مردم ایران است‪ .‬این اثر‬ ‫بی نظیر باستانی برای بازدید مردم فرهنگ دوست در شهرهای گوناگون‬ ‫کش��ور نمایش داده می ش��ود‪ ».‬این در حالی است که محمدرضا کارگر‪،‬‬ ‫مدیر اداره کل موزه ها در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬س��ردیس سرباز‬ ‫هخامنشی سه ش��نبه‪ ۱۰،‬مهر‪ ،‬همزمان با ایین گشایش نمایشگاه هلند‬ ‫در موزه ملی ایران در بخش اثار هخامنشی این موزه به نمایش در امد‪.‬‬ ‫میراث‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫خالق «مهر گیاه» و «تهران شهر بی اسمان» و «سپیده دم ایرانی»‪:‬‬ ‫کالس ها قادر به ساختن نویسنده نیستند‬ ‫عل�ی نعیمی‪ :‬همواره بر س��ر اینکه داستان نویس��ی و‬ ‫نویسندگی هنری است ذاتی یا فن و مهارتی قابل اموزش‪،‬‬ ‫اختالف هایی وجود داش��ته است‪ .‬عده ای معتقدند نوشتن‬ ‫قریحه ای ذاتی می طلبد و نمی توان کس��ی را اموزش داد‬ ‫تا نویس��نده ش��ود اما در مقابل این نظریه کارگاه هایی هر‬ ‫روز در سرتاسر نقاط کشور برپا می شود و گاهی می بینیم‬ ‫که این کارگاه ها و ورک ش��اپ ها خروجی های قابل قبولی‬ ‫دارند و اس��تعدادهای جدیدی به ادبی��ات معاصر معرفی‬ ‫می کنند‪ ۹ .‬مهر س��الروز تولد یکی از نویس��ندگانی است‬ ‫ک��ه کارگاه های داس��تانش محل تولد بس��یاری از همین‬ ‫اس��تعدادهای ادبی بوده است‪ .‬امیرحسن چهلتن در عین‬ ‫حال که معتقد است نوشتن امری درونی است‪ ،‬سال هاست‬ ‫ب��ه تدریس این هنر نیز مش��غول اس��ت‪ .‬او درباره انگیزه‬ ‫و ه��دف خ��ود از برگ��زاری این کارگاه ها در این س��ال ها‬ ‫می گوی��د‪ :‬این کارگاه ها نوعی ارتباط اس��ت‪ .‬من به عنوان‬ ‫معلم س��ر این کالس ها م��ی روم‪ ،‬در هر دوره با حدود ‪۳۰‬‬ ‫جوان که عش��ق نوش��تن دارند روبه رو می ش��وم و چنین‬ ‫ارتباطی برای من که کارم نوش��تن اس��ت بس��یار جذاب‬ ‫است‪ .‬من اصوال معلم بودن را دوست دارم و اینکه می بینم‬ ‫نتیجه کارم با توفیق نسبی همراه است بسیار شاد می شوم‪.‬‬ ‫این نویس��نده رمز موفقیت هنرجویان را در استعداد ذاتی‬ ‫انه��ا می داند و می گوید‪ :‬فکر می کن��م ‪ ۹۹‬درصد توانایی‬ ‫نوش��تن یا ذاتی اس��ت یا باید به شکل فردی کسب شود‪.‬‬ ‫م��ن اعتقاد ندارم در این کالس ها بتوان از افرادی که مایه‬ ‫نوش��تن ندارند نویسنده ساخت‪ ۹۹ .‬درصد‬ ‫به خودش��ان بستگی دارد و ادمی مانند من‬ ‫فقط می توان��د تجربه های خود را در اختیار‬ ‫انها بگذارد و برخی راه ها را کمی کوتاه کند؛‬ ‫وگرنه این کالس ها قادر به نویسنده ساختن‬ ‫نیس��تند؛ مگر اینکه طرف مای��ه این کار را‬ ‫داشته باش��د و با راهنمایی های معلم بتواند‬ ‫اس��تعداد خود را ش��کوفا کند‪ .‬یکی از اتفاق های خوبی که‬ ‫این روزها ش��اهد ان هس��تیم ترجمه اثار معاصر ادبیات‬ ‫ایران به زبان های دیگر اس��ت‪ .‬امیرحسن چهلتن کارنامه‬ ‫پرباری در ترجمه اثارش دارد و یکی از معدود نویسندگان‬ ‫ایرانی اس��ت که داس��تان هایش به زبان های گوناگونی از‬ ‫جمله المانی‪ ،‬ایتالیایی‪ ،‬فرانس��وی‪ ،‬ترکی‪ ،‬سوئدی‪ ،‬چینی‬ ‫و‪ ...‬ترجمه ش��د ه اس��ت‪ .‬این نویسنده و روزنامه نگار درباره‬ ‫بازخوردهایی که تاکنون از ترجمه اثارش گرفته‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫برای من ترجمه اثارم فوق العاده اهمیت دارد و اتفاق های‬ ‫خوب��ی را ب��رای اثارم به ویژه در ترجمه های��ی که به زبان‬ ‫المانی اس��ت رقم زده که مانند ان در کش��ور خودم اتفاق‬ ‫نیفتاده اس��ت‪ .‬به طور مثال کتاب «خوشنویس اصفهان»‬ ‫در مدت ‪ 2‬ماه به ‪ 3‬چاپ رسید و ‪۱۰‬هزار نسخه ان فروش‬ ‫رفت و این چیزی است که تا به حال در کشور خودم برایم‬ ‫رخ نداده اس��ت‪ .‬گاهی اوقات فکر می کنم اگر کارهای من‬ ‫در خارج امکان ترجمه و انتشار نداشت با محدودیت هایی‬ ‫که در کش��ور خودم برایم درس��ت می کنند‪ ،‬ممکن بود به‬ ‫جنون کشیده ش��وم‪ .‬وقتی با حرفه ادم بازی‬ ‫می کنند ان��گار با جان ادم بازی می کنند و از‬ ‫طرف دیگر وقتی کسی را که حرفه اش نوشتن‬ ‫اس��ت‪ ،‬محدود می کنند خانواده او را در تنگنا‬ ‫قرار می دهند چون نویس��نده از این راه ارتزاق‬ ‫می کند‪ .‬من نویس��نده هس��تم‪ ،‬کارم نوشتن‬ ‫اس��ت و کار دیگری هم بلد نیستم‪ .‬حرفه من‬ ‫نوش��تن است‪ .‬وقتی انتشار اثار من نویسنده با محدودیت‬ ‫و محرومیت روبه رو می ش��ود انگار که کرکره مغازه نجاری‬ ‫را کش��یده اند پایین یا در مطب دکتری را بس��ته اند‪ .‬وقتی‬ ‫دقیق ت��ر به پدی��ده ترجمه اثار ایرانی ب��ه زبان های دیگر‬ ‫ن��گاه می کنی��م متوجه برخی مش��کالت در ای��ن حوزه‬ ‫نیز می ش��ویم‪ .‬حجم بس��یاری از اثار ادب��ی فاخر ایران را‬ ‫اثاری تشکیل می دهند که بومی اند و برخی معتقدند این‬ ‫بومی نویس��ی گاهی اوقات به ضرر ادبیات ما تمام می شود‬ ‫چراک��ه چنین اث��اری به راحت��ی قابل ترجمه نیس��تند‪.‬‬ ‫امیرحس��ن چهلتن در این ب��اره می گوید‪ :‬من بارها درباره‬ ‫این موضوع صحبت کرده ام و این مس��ئله که چرا ادبیات‬ ‫ما جهانی نمی ش��ود بحث مهمی اس��ت و مجالش در این‬ ‫گفت وگوی کوتاه نیست‪ .‬موانع بسیاری بر سر این راه وجود‬ ‫دارد که بخش��ی از ان به ناتوانی نویس��نده ایرانی مربوط‬ ‫می ش��ود و بخش��ی از ان هم به موانعی برمی گردد که بر‬ ‫س��ر راه این ادبیات ایجاد می شود‪ .‬گفتنی است امیرحسن‬ ‫چهلتن نویس��نده و روزنامه نگاری است که داستان هایش‬ ‫ب��ه زبان ه��ای زیادی ترجمه ش��ده اند‪ .‬همچنی��ن وی از‬ ‫نویس��ندگانی است که تجربه ش��رکت در جنگ تحمیلی‬ ‫را دارد و از دل همی��ن تجرب��ه زیس��تی چندین داس��تان‬ ‫زاده ش��د که «مونس‪ ،‬مادر اس��فندیار» یکی از انهاس��ت‪.‬‬ ‫چهلت��ن برنده ب��ورس پارلمانی بین المللی نویس��ندگان‬ ‫است و مدتی نیز به دعوت دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در‬ ‫لس انجلس اقامت داشته و در طول دوران فعالیت حرفه ای‬ ‫خود نامزد جوایز معتبری مانند گلش��یری و جایزه کتاب‬ ‫س��ال بوده است‪ .‬از ویژگی های اصلی اثار چهلتن می توان‬ ‫به تالش برای روایت داس��تان در بس��تری تاریخی به ویژه‬ ‫تاری��خ معاصر و نمایش تاثیر اتفاق های تاریخی بر زندگی‬ ‫شخصی و عاطفی شخصیت های داستان و برجسته بودن‬ ‫نقش زن در س��اختار روایت اش��اره کرد‪ .‬برخ��ی از اثار او‬ ‫عبارتند از «س��پیده دم ایرانی»‪« ،‬عش��ق و بانوی ناتمام»‪،‬‬ ‫«تریل��وژی ته��ران»‪« ،‬مهر گیاه»‪« ،‬ت��االر اینه» و «چند‬ ‫واقعیت باورنکردنی»‪ .‬چهلتن درباره اخرین وضعیت چاپ‬ ‫و تجدیدچ��اپ اثارش می گوید‪ :‬از س��ال ‪ ۸۴‬به این طرف‬ ‫‪ 13‬س��ال اس��ت که ‪ ۶ ، ۵‬کتاب نوش��ت ه و برای هیچ کدام‬ ‫مج��وز دریاف��ت نکرده ام و بدتر از ان دو کار پیش��ین من‬ ‫اس��ت که بارها چاپ ش��ده اما انها هم چاپ نمی شوند‪ .‬در‬ ‫دوره احمدی نژاد تمام مجوزهای کارهای پیش��ین من لغو‬ ‫ش��د اما در دول��ت روحانی به برخی از انه��ا مجوز دادند‪.‬‬ ‫ب��ه ط��ور کلی وضعیت چاپ و تجدیدچ��اپ اثارم چندان‬ ‫مطلوب نیست‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امیرعلی بنی اسدی‪ ،‬نوه زنده یاد مهندس مهدی‬ ‫بازرگان‪:‬‬ ‫اول‪ :‬یک دوس��ت روانکاو دارم به اس��م اندریا‪ .‬اندریا‬ ‫تمام روز با ادم های ناامید و افس��رده س��روکله می زند‪.‬‬ ‫یک بار پرس��یدم تو چطور خودت از این شرایط کاری‬ ‫افسرده نمی شوی؟ پاس��خ داد سرانجام یک روز وضع‬ ‫بیماران عوض می شود‪ .‬امید سرانجام برمی گردد‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬زنده ی��اد پدربزرگم ی��ک مصاحبه دارد با یک‬ ‫روزنامه المانی؛ کمی پیش از درگذش��تش‪ .‬مصاحبه‬ ‫جائر و س��فاک ت��ا حاکمان بی لیاق��ت و متوهم؛ اما به‬ ‫م��دد مردم هش��یار و زیرکش همه را از س��ر گذرانده‪.‬‬ ‫ه��م اجنب��ی را در خودش هضم ک��رده‪ ،‬هم به وقتش‬ ‫جائران را فرس��تاده پی کارش��ان‪ .‬همه ای��ن روزهای‬ ‫سخت می گذرد‪.‬‬ ‫اخر‪ :‬روزهای س��خت ادم های زیرک و سخت س��ر‬ ‫می طلبد‪ .‬هرقدر زورمان می رسد از رنج هموطنان مان‬ ‫کم کنیم‪ .‬تا می توانیم امید و انگیزه بدهیم‪ .‬تا می توانیم‬ ‫به دنبال راه حل باشیم‪.‬‬ ‫مهندس‪ ،‬این مملکت کی درست می شود؟‬ ‫بعد از درگذشتش چاپ شد‪ .‬انطور که یادم مانده‪ ،‬انجا‬ ‫خبرنگار می پرس��د اینده را چطور می بینید؟ پاس��خ‬ ‫می دهد ش��واهد مثبتی وجود ن��دارد اما به عنوان یک‬ ‫مسلمان به رحمت خدا امیدوارم‪.‬‬ ‫س�وم‪ :‬یک بار س��ر تجریش تاکس��ی گرفتم برای‬ ‫س��عداباد؛ تا س��وار ش��دم راننده از اینه نگاهی کرد و‬ ‫پرس��ید مهندس این مملکت کی درس��ت می شود؟‬ ‫مهندس را الکی گفت؛ وگرنه از کار من خبر نداش��ت‪.‬‬ ‫گفت��م به عمر من و ش��ما قد نمی دهد‪ .‬پرس��ید واقعا؟‬ ‫گفتم پرس��ش بهتر این است که کی می افتد در مسیر‬ ‫درست ش��دن؟ عمرمان به این قد می دهد‪ .‬این مال ‪۸‬‬ ‫سال پیش بود‪.‬‬ ‫چهارم‪ :‬این س��رزمین روزهای سیاه تر زیاد دیده؛ از‬ ‫حمله مغول و اعراب تا قحطی و س��یالب‪ .‬از س�لاطین‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫‪11‬‬ ‫ب‬ ‫‪13‬‬ ‫ت‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫س ک‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫خ‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سیر و سلوک فلسفی در یک نمایشگاه نقاشی‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪7‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪1‬‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫ع‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ه‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫نمایش��گاه نقاش��ی های امیرحسین‬ ‫امیرجالل��ی با عنوان «فراس��و» جمعه‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬مهر در گالری ژاله افتتاح می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در نمایش��گاه‬ ‫فراس��و که با گرداوری مرتضی توکلی‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ ۱۲ ،‬اث��ر انتزاع��ی با‬ ‫تکنی��ک ترکی��ب م��واد که از س��یر و‬ ‫س��لوکی فلس��فی گذر ک��رده و بر بوم‬ ‫نشسته اند‪ ،‬به نمایش درمی اید‪.‬‬ ‫این اث��ار نقاش��ی های امیرحس��ین‬ ‫امیرجاللی هستند که مضمونی فلسفی‬ ‫دارند و به اینده تکاملی انس��ان اش��اره‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه از ‪ ۱۳‬ت��ا ‪ ۲۴‬مهر از‬ ‫س��اعت ‪ ۱۶‬ت��ا ‪ ۲۱‬در گال��ری ژاله به‬ ‫نشانی خیابان ایرانشهر‪ ،‬خیابان نوشهر‪،‬‬ ‫ش��ماره ‪ ،۳‬برپا خواهد بود‪ .‬گالری ژاله‬ ‫شنبه ها تعطیل است‪.‬‬ ‫تجسمی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬توانایی انجام دادن کاری با خواست و‬ ‫روش مورد نظر خود ‪ -‬خویشاوندان‬ ‫‪ -2‬ن��رم و ارام ‪ -‬غیرض��روری ‪ -‬خردمند‬ ‫و عاقل‬ ‫‪ -3‬تاثیرگذار ‪ -‬بلندقدر و بزرگوار ‪ -‬سخن‬ ‫نهفته در دل‬ ‫‪ -4‬تار باریک دوخت ‪ -‬تکیه کالم قلندر ‪-‬‬ ‫گریزنده ‪ -‬میزان عمر‬ ‫‪ -5‬پول خارج��ی معتبر ‪ -‬عجز و التماس‬ ‫ از عناصر فلزی‬‫‪ -6‬رهایی از خطر ‪ -‬پسران یک پدر‬ ‫‪ -7‬واح��د ش��مارش کف��ش ‪ -‬نیس��تی و‬ ‫نابودی‬ ‫‪ -8‬زش��ت و ناپسند ‪ -‬به محض اینکه ‪ -‬از‬ ‫درد بر زبان اید ‪ -‬شکم بند الغری‬ ‫‪ -9‬کوهستانی در اروپا ‪ -‬دست اموز‬ ‫‪ -10‬سکونتگاه اهالی ابادی ‪ -‬اتاق تدریس‬ ‫‪ -11‬خنده بدون صدا ‪ -‬خار را گل می کند‬ ‫ گردش گروهی‬‫‪ -12‬الفبای موس��یقی ‪ -‬فالگیر ‪ -‬پرنده ای‬ ‫شبیه کبک ‪ -‬دندان پوش‬ ‫‪ -13‬حاصل س��وخت ناق��ص ‪ -‬قوم پیرو‬ ‫تورات ‪ -‬اکیپ‬ ‫‪ -14‬ج��ک اجس��ام ‪ -‬اطمین��ان خاطر ‪-‬‬ ‫پروردگار یکتا‬ ‫‪ -15‬طرح و موضوع ‪ -‬از وزارتخانه ها‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬سپاسگزاری ‪ -‬محل تخلیه کاال در بندر‬ ‫‪ -2‬مخترع تلفن ‪ -‬هزینه ‪ -‬س��طل ابکش��ی از چاه‬ ‫ خیال پردازی‬‫‪ -3‬بهتری��ن نوع اختیار ‪ -‬جس��م معدنی با کاربرد‬ ‫طبی ‪ -‬سمت اداری ‪ -‬گویش فارسی کهن‬ ‫‪ -4‬میوه پرزدار ‪ -‬حرارت دادن مواد خوراکی ‪ -‬ابزار‬ ‫هیزم شکن ‪ -‬ضمیر خودخواه‬ ‫‪ -5‬کتاب حضرت سلیمان ‪ -‬نوعی بیماری کم خونی‬ ‫‪ -6‬ازاد از قید و بند ‪ -‬ابزی متنوع‬ ‫‪ -7‬ارجمندی ‪ -‬ش��بکه اینترنت��ی ‪ -‬از انجیل های‬ ‫چهارگانه‬ ‫‪ -8‬بنشن ریز ‪ -‬کشت بدون اب‬ ‫‪ -9‬واحد پول ترکیه ‪ -‬مرز ‪ -‬دل ازار کهنه‬ ‫‪ -10‬صفت خدایی ‪ -‬از قسمت های گیاهی‬ ‫‪ -11‬مکار و حیله گر ‪ -‬عبرت اموز جوامع‬ ‫‪ -12‬اندازه قامت ‪ -‬بسیار ناراحت ‪ -‬بستر کشاورزی‬ ‫ برج سوم از صور فلکی‬‫‪ -13‬پسوندی برای شباهت ‪ -‬خودستایی به دروغ‬ ‫ مردم یک سرزمین یا قوم ‪ -‬بی ثمر‬‫‪ -14‬مردمان‪ -‬دستگاه شالی کوبی ‪ -‬مقام نخست ‪-‬‬ ‫برجستگی الستیک‬ ‫‪ -15‬استانی در شمال کشور ‪ -‬بخشی در حمام های‬ ‫قدیمی‬ ‫دکت�ر غدی�ر مهدوی‪:‬‬ ‫عربس��تان س��عودی ک��ه‬ ‫همواره مورد تمسخر برخی‬ ‫رسانه های کشور است‪ ،‬رقم‬ ‫خیره کنن��ده ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر برای ایجاد فناوری های‬ ‫س��بز نوی��ن و پنل ه��ای‬ ‫خورش��یدی در فضایی به وسعت ‪۲۶‬‬ ‫هزار کیلومتر مربع سرمایه گذاری کرده‬ ‫تا جایگزین سوخت های فسیلی کند‪.‬‬ ‫این کش��ور هم اکن��ون بزرگ ترین و‬ ‫مدرن ترین تاسیس��ات اب شیرین کنی‬ ‫منطق��ه را دارد و به تازگ��ی قراردادی‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۷.۲‬میلی��ارد دالر با ‪BNP‬‬ ‫‪( Paribas‬فرانس��ه) امض��ا کرده تا ‪۹‬‬ ‫مرک��ز بزرگ دیگ��ر را در کرانه دریای‬ ‫سرخ راه اندازی کند‪.‬‬ ‫امارات متحده عربی با تخصیص ‪۱۶۳‬‬ ‫میلیارد دالر س��رمایه گذاری عظیمی‬ ‫انجام داده تا س��ال ‪1429‬خورشیدی‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰‬درص��د نیاز ان��رژی اش‬ ‫را از مناب��ع تجدیدپذی��ر تامین کند‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر‬ ‫یعن��ی ه��م کاس��تن از هزینه ه��ای‬ ‫انرژی ه��ای گران قیمت فس��یلی و هم‬ ‫کاس��تن از الودگی و اث��رات هولناک‬ ‫تغییرات اقلیمی از جمله خشکس��الی‬ ‫که هس��تی کش��ورهای خاورمیانه را‬ ‫نشانه گرفته است‪ .‬عالوه بر این امارات‬ ‫تس��هیالت وی��ژه ای برای اس��تفاده از‬ ‫خودروه��ای الکتریکی و رس��یدن به‬ ‫چشم انداز ش��هر «بدون کربن» اعمال‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در ک��ره جنوب��ی تدوی��ن و اجرای‬ ‫برنامه توس��عه بدون کربن و س��بز در‬ ‫س��ال ‪ )1386( ۲۰۰۸‬هماهن��گ ب��ا‬ ‫دغدغه های زیس��ت محیطی و با هدف‬ ‫کاه��ش وابس��تگی ب��ه س��وخت های‬ ‫فس��یلی و مقابل��ه با چال��ش تغییرات‬ ‫اقلیمی تصویب ش��د و در دست اجرا‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬براس��اس این ط��رح تا‬ ‫س��ال ‪ )1404( ۲۰۲۵‬ک��ره جنوب��ی‬ ‫جزو ‪ ۵‬کشور نخس��ت دنیا در صنایع‬ ‫و فناوری های س��بز ق��رار می گیرد و‬ ‫همزمان قرار است شغل های مرتبط با‬ ‫فناوری های سبز ایجاد شود‪.‬‬ ‫سنگاپور نیز طرح مبارزه با تغییرات‬ ‫اقلیم��ی را از س��ال ‪)1383( ۲۰۰۵‬‬ ‫اغاز کرده اس��ت‪ .‬به طور تقریبی همه‬ ‫‪ ۱۶۵۰‬برج و ساختمان های بزرگی که‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۰۵‬تاکنون در این کشور‬ ‫ساخته ش��ده اند براس��اس انرژی های‬ ‫س��بز بوده اند‪ .‬براساس سند چشم انداز‬ ‫‪ )1409( ۲۰۳۰‬س��نگاپور ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫منبع انرژی های ش��هری و حمل ونقل‬ ‫باید انرژی های نو و تجدیدپذیر باشد و‬ ‫‪ ۸۰‬درصد ساختمان ها باید گواهینامه‬ ‫سبز دریافت کنند‪.‬‬ ‫هلن��د و مدیری��ت‬ ‫خیره کنن��ده ان را می توان‬ ‫از عجای��ب دنی��ای مدرن‬ ‫نامید‪ .‬کش��ور کوچک هلند‬ ‫با ‪ ۴۱‬ه��زار کیلومتر مربع‬ ‫که فقط یک چهلم وس��عت‬ ‫ایران اس��ت با بهره گی��ری از فناوری‬ ‫فوق پیشرفته کشاورزی و صنعتی اش‬ ‫دومی��ن صادرکننده م��واد غذایی دنیا‬ ‫بعد از امریکاست‪.‬‬ ‫تولی��د محصوالت کش��اورزی هلند‬ ‫فاصل��ه خیره کننده ای با کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته حتی الم��ان و امریکا دارد!‬ ‫هلندی ها در س��ال ‪)1379( ۲۰۰۰‬با‬ ‫شعار «تولید محصول دوبرابر با استفاده‬ ‫از نصف منابع انرژی و اب» جنبش��ی‬ ‫را اغاز و با بهره گیری از ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان و اس��تارت اپ های‬ ‫کشاورزی صنایع غذایی پیشرفته خود‬ ‫را بسیار پیشرفته تر کردند‪.‬‬ ‫هلند ساالنه ‪ ۷۹‬میلیارد دالر (حدود‬ ‫‪ ۲‬برابر صادرات نفت ایران) محصوالت‬ ‫غذایی و کش��اورزی ص��ادر می کند و‬ ‫باوج��ود وس��عت بس��یار کوچکش از‬ ‫الم��ان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬چین و ژاپن بس��یار‬ ‫جلوتر است‪.‬‬ ‫کاف��ی اس��ت بازده��ی تولی��د‬ ‫گوجه فرنگ��ی در هلن��د را ب��ا چی��ن‬ ‫مقایس��ه کنیم‪ .‬هلند در هر مایل مربع‬ ‫‪ ۱۴۴۰۰۰‬ت��ن گوجه فرنگ��ی تولی��د‬ ‫می کن��د‪ ،‬درحالی که ای��ن رقم برای‬ ‫چی��ن ‪ ۳۸۶۰‬ت��ن در هر مای��ل مربع‬ ‫است که ‪ ۳۸‬برابر کمتر است‪.‬‬ ‫دانش��گاه ‪ WUR‬هلن��د ک��ه مغز‬ ‫متفکر نواوری های کشاورزی است به‬ ‫ده ها کش��ور مشاوره ویژه ارائه می کند‬ ‫که البته کشور ما جزو انها نیست!‬ ‫برای نجات ایران از خشکسالی حتی‬ ‫نیاز به توقف کش��اورزی نیست و فقط‬ ‫کافی است از الگوی توسعه کشورهایی‬ ‫مانند هلند پیروی کرد‪.‬‬ ‫ای��ران ام��روز ک��ه در اختالف های‬ ‫سیاس��ی و جناحی غرق شده‪ ،‬از خطر‬ ‫واقعی که کیان و هستی اش را بیش از‬ ‫هر چال��ش داخلی و حتی خطر حمله‬ ‫نظامی خارجی بیشتر تهدید می کند‪،‬‬ ‫به شدت غفلت کرده است‪.‬‬ ‫ای��ران ام��روز بای��د ش��عار‪Big‬‬ ‫‪ drought iscoming‬یعن��ی‬ ‫«خشکس��الی ب��زرگ می ای��د» را بر‬ ‫همه ش��عارهایش اولویت دهد و همه‬ ‫امکانات کش��ور را ب��ا نگاهی اینده نگر‬ ‫معطوف دشمن بزرگ خشکسالی کند‬ ‫که از مرزهایش گذش��ته و شهرهایش‬ ‫را یکی پ��س از دیگری ب��ا بی رحمی‬ ‫درمی نوردد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خشکسالی دشمن بزرگ‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!