روزنامه صمت شماره 1237 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1237

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1237

روزنامه صمت شماره 1237

‫ویژه نامه دستاوردهای صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری در جشن ‪ 40‬سالگی انقالب اسالمی منتشر شد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 17‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1237‬پیاپی ‪2555‬‬ ‫بیژن زنگنه ‪ ،‬وزیر نفت‪:‬‬ ‫چهره ها‬ ‫تولید فوالد ایران‬ ‫‪ ۴۰‬برابر شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫ نشست‬ ‫و الزامات خاص ان‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫پیامد تعریف متفاوت‬ ‫از وابستگی‬ ‫ارتقای فناوری‬ ‫و رشد ایمنی‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ما برای دشمنان ملت‪ ،‬اتاق تاریک داریم‬ ‫وزیر نفت گفت‪ :‬می گویند اتاق تاریک دارید‪ .‬بله‪ ،‬ما برای دشمنان ملت اتاق تاریک داریم‪،‬‬ ‫وگرنه برای نظام همه موارد روش��ن اس��ت‪ ،‬روزی که سختی ها بگذرد می گوییم چه کردیم‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه روز گذش��ته در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه ضمن گرامیداشت چهلمین‬ ‫سالروز پیروزی انقالب اسالمی گفت‪ :‬صنعت نفت ما همیشه‪ ،‬پیش و پس از پیروزی انقالب‬ ‫مهم بوده اس��ت‪ .‬عملکرد صنعت نفت در چند بخش باوجود همه فش��ارهایی که به ما در این‬ ‫س��ال ها وارد ش��ده‪ ،‬درخشان و قابل عرضه به جهان و مردم اس��ت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬یکی از این‬ ‫بخش ها صنعت گاز اس��ت‪ .‬زمانی که انقالب پیروز ش��د چیزی به معن��ای واقعی صنعت گاز‬ ‫نداشتیم‪ ،‬بلکه مقدار کمی تولید و شبکه کوچکی از گاز داشتیم و ظرفیت پاالیش گاز ما فقط‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ ۳۶‬میلیون مترمکعب در روز بود که به پاالیشگاه بیدبلند مربوط می شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صاحبان خودرو از مراجعه به تعمیرگاه ها سرباز می زنند‬ ‫بازار اجاره‬ ‫قطعات خودرو داغ است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازاری از پنجشنبه‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1237‬‬ ‫پیاپی ‪2555‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ نشست‬ ‫و الزامات خاص ان‬ ‫سعید موسوی‬ ‫مدرس و پژوهشگر‬ ‫تش��کیل نشست با حضور افراد گوناگون و به بحث گذاشتن مسائل اداری و‬ ‫اجرایی با هدف بررس��ی و تصمیم گیری‪ ،‬یکی از روش های رایج در نظام های‬ ‫اداری به وی��ژه در س��ازمان ها و نهاد های دولتی اس��ت‪ .‬همه م��ا به طور حتم‪،‬‬ ‫م��واردی را به یاد داریم که خواهان دی��دار یا برقراری ارتباط تلفنی با مدیران‬ ‫دولتی بوده ایم و با این جمله روبه رو شده ایم که ایشان در نشست حضور دارند‪.‬‬ ‫ب��دون اغراق می توان گفت بخش قابل توجهی از وقت بیش��تر مدیران دولتی‬ ‫نظام اداری ما در نشست ها می گذرد‪.‬‬ ‫اینک��ه واقع��ا چقدر برگزاری نشس��ت های س��ازمان های دولت��ی در رفع‬ ‫چالش ه��ا و اتخاذ تصمیم هایی عقالیی و کارشناس��ی تاثیر دارد‪ ،‬نیاز به یک‬ ‫کار کارشناس��ی وس��یع دارد اما تجربه شخصی من پس از حدود ‪ ۴۰‬سال کار‬ ‫اجرایی‪ ،‬اموزشی و پژوهشی که توام با حضور در نشست هایی با مدیران دولتی‬ ‫در سازمان های مختلف بوده است‪ ،‬نمره باالیی را به ان نمی دهد‪.‬‬ ‫در واق��ع به نظر می رس��د برخی مدیران دولتی ما هنوز اش��نایی کاملی با‬ ‫الزامات و پیش نیازهای تشکیل نشست ها ندارند و این امر باعث شده تشکیل‬ ‫ نشست برای تشکیل نشس��ت‪ ،‬بدون تمهیدات الزم به یک ابزار مدیریتی در‬ ‫نظام اداری دولتی ما تبدیل شود‪ .‬برای اینکه مثالی در این زمینه زده باشم به‬ ‫اخرین تجربه شخصی خودم‪ ،‬اشاره کوتاهی می کنم‪.‬‬ ‫از سوی هیات مدیره یکی از تشکل های صنعتی که من هم افتخار عضویت‬ ‫در ان را دارم‪ ،‬از ح��دود دو ماه قبل‪ ،‬از یک��ی از معاونان یکی از وزارتخانه های‬ ‫کشور درخواس��ت وقت مالقات شد‪ .‬در این درخواست توضیح داده شده بود‬ ‫که با توجه به مس��ائلی که شرکت های عضو ان تشکل در حوزه مسئولیت ان‬ ‫وزارتخانه و ان معاونت دارند‪ ،‬اعضای هیات مدیره تشکل فکر می کنند که در‬ ‫یک نشست مشترک با ایشان و طرح حضوری مسائل و چالش ها شاید بتوانند‬ ‫با همفکری با تیم کارشناسی و شخص معاون وزیر به راه حل هایی دست یابند‬ ‫که در این ش��رایط بحرانی اقتصاد کشور‪ ،‬هم برای شرکت های عضو تشکل و‬ ‫هم بخشی از اقتصاد کشور راهگشا باشد‪.‬‬ ‫پس از چندین بار پیگیری تلفنی و تماس با دفتر جناب معاون‪ ،‬س��رانجام‬ ‫ساعت ش��ش بعدازظهر یکی از روزهای هفته گذشته‪ ،‬وقت مالقات داده شد‬ ‫و چه��ار نفر از اعضای هیات مدیره راس س��اعت مق��رر در محل دفتر جناب‬ ‫معاون حاضر ش��دند‪ .‬مس��ئوالن دفتر ما را به اتاقی راهنمای��ی کردند که در‬ ‫حکم اتاق نشس��ت بود‪ ،‬اما انجا مش��اهده کردیم که یک گروه دو نفره و یک‬ ‫گروه س��ه نفره دیگر هم حضور دارند‪ .‬ضمن معرف��ی خودمان به افراد حاضر‬ ‫در اتاق‪ ،‬این پرس��ش را مطرح کردیم که ایا قرار اس��ت درواقع هر سه گروه در‬ ‫ نشست مشترک با جناب معاون حضور داشته باشیم و از ابعاد مختلف درباره‬ ‫موضوع مورد نظر ما بحث ش��ود؟ اما خیلی زود متوجه ش��دیم که نه‪ ،‬در واقع‬ ‫انج��ا اتاق انتظار بود و دو گروه دیگر هر یک به دالیل متفاوتی با جناب معاون‬ ‫قرار مالقات داش��تند و به هر س��ه گروه هم گفته ش��ده بود که از ساعت شش‬ ‫برای حضور در نشس��ت با جناب ایش��ان در دفترشان حاضر شوند‪ .‬اما مسئله‬ ‫اصلی این بود که جناب معاون در دفتر حضور نداشتند و به همین دلیل تداخل‬ ‫برنامه پیش امده بود‪ .‬به هر حال س��اعت حدود ش��ش و نیم بود که گروه سه‬ ‫نفره دیگری وارد اتاق شدند و به جمع ما پیوستند و گفتند که انها هم برای‬‫مالقات با جناب معاون امده اند و قرار دارند‪ .‬اس��تنباط ما این بود که در عمل‬ ‫امکان تشکیل نشستی که فکر می کردیم باید با جناب معاون وزیر برای طرح‬ ‫برخی از مسائل شرکت های عضو تشکل مان داشته باشیم‪ ،‬منتفی است؛ چون‬ ‫همکاران دفتر ایشان گفتند که ساعت هفت هم ایشان باید در نشستی خارج‬ ‫از ساختمان دفترش��ان حضور پیدا کنند‪ ،‬بنابراین با عذرخواهی از همکاران‬ ‫ایش��ان دفتر را ترک کردیم و بنا را بران گذاش��تیم ک��ه وقتی دیگر که زمان‬ ‫مناس��ب باشد‪ ،‬حضورشان برس��یم‪ .‬درحال ترک ساختمان بودیم که یکی از‬ ‫نگهبانان س��اختمان ما را صدا کرد و گفت که از دفتر جناب معاون با ایش��ان‬ ‫تماس گرفته شده و خواسته اند که ما برگردیم تا خدمت جناب معاون برسیم‪.‬‬ ‫دوباره به دفترشان برگشتیم‪ .‬باز به اتاق انتظار راهنمایی شدیم و فهمیدیم که‬ ‫یکی از گروه های چهارگانۀ در انتظار‪ ،‬در اتاق ایشان حاضر شده اند و نخستین‬ ‫مالقات در حال انجام اس��ت‪ .‬پس از چن��د دقیقه هم ما را به حضور پذیرفتند‬ ‫و با گش��اده رویی عذرخواهی کردند‪ .‬نشس��ت با حضور جناب معاون‪ ،‬یکی از‬ ‫همکاران ایشان و چهارنفر از اعضای هیات مدیره شروع شد‪ .‬زمانی که همکار‬ ‫جناب معاون در حال توضیح دادن علت تش��کیل نشس��ت و درخواس��ت ما‬ ‫برای مالقات با ایش��ان بودند‪ ،‬دو کارتابل از سوی دفتر روی میز جناب معاون‬ ‫گذاش��ته شد و ایشان ضمن اینکه گاهی سرشان را در جهت نگاه همکارشان‬ ‫تکان��ی می دادند به امضای نامه های درون کارتابل پرداختند‪10 .‬دقیقه ای از‬ ‫ نشست نگذشته بود که ایشان به همکارشان فرمودند چون من باید در نشست‬ ‫دیگری حاضر ش��وم و ضمن اینکه با توضیحات شما متوجه مسائل مورد نظر‬ ‫اقایان ش��دم پس شما خودتان نشس��ت دیگری با اقایان بگذارید و نتیجه را‬ ‫به من گزارش کارشناس��ی بدهید‪ ،‬هر انچه شما و اقایان تصمیم بگیرید‪ ،‬من‬ ‫موافق هس��تم‪ .‬بعد هم بالفاصله از جا بلند ش��دند و با ما خداحافظی کردند و‬ ‫ نشست به پایان رسید‪.‬‬ ‫نه قصد تعمیم این نشست به دیگر نشست های سطوح باالی وزارتخانه های‬ ‫دولتی را دارم و نه مدعی ام که این یک مورد استثنایی بوده است‪ .‬به طور قطع‪،‬‬ ‫مدی��ران بخش خصوصی در حوزه ها و مراج��ع مختلف دولتی و غیردولتی با‬ ‫این گونه نشس��ت ها روبه رو ش��ده اند و در اینده هم روبه رو خواهند شد‪ .‬حال‬ ‫پرس��ش اصلی این اس��ت که فایده و سود چنین نشس��ت هایی چیست؟ ما‬ ‫چهارنفر برای حضور در این نشس��ت از نقاط متفاوتی از ش��هر تهران به دفتر‬ ‫جناب معاون امده بودیم‪ ،‬همچنین دیگر افرادی که قرار بود ایشان را ببینند‪،‬‬ ‫هزین��ه راه و ترافیک بعدازظهر تهران را تحمل کرده بودیم‪ .‬انجا یک س��اعت‬ ‫وقت مان تلف ش��د و بعد باید دوباره در ترافیک هفت ش��ب تهران به خانه ها یا‬ ‫دفترمان برمی گش��تیم‪ ،‬نه ما سودی از نشس��ت بردیم و نه اقای معاون وزیر‬ ‫اصال متوجه مس��ائل ما ش��دند و نه ان نامه ها و مواردی که در کارتابل ایشان‬ ‫بود و خوانده و نخوانده امضا می شدند یا دستوری روی شان نوشته می شد‪.‬‬ ‫بد نیس��ت گاهی به این مسائل هم بیندیشیم و رابطه ان با برخی مشکالت‬ ‫کنون��ی بخ��ش دولتی و حوزه های گوناگون ان را بررس��ی کنی��م و به دنبال‬ ‫راه حل های عقالنی و تجربه ش��ده برای رفع انها باشیم تا از منابع محدودمان‬ ‫بتوانیم‪ ،‬کمی بهتر بهره ببریم‪ .‬این توضیح الزم است که اشاره به موارد مرتبط‬ ‫با نشس��ت ها در نظام اداری دولتی‪ ،‬در این مقاله‪ ،‬اصال به مفهوم مستثنا بودن‬ ‫بخش قابل توجهی از بخش خصوصی کش��ور‪ ،‬از این موارد نیس��ت اما تفاوت‬ ‫در این اس��ت که هزینه تش��کیل نشس��ت ها و پیامدهای ان در نظام اداری‬ ‫دولتی از بودجه جاری کش��ور و از جیب مردم پرداخت می ش��ود که طبیعتا‬ ‫حساسیت های خیلی بیشتری را طلب می کند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه گفت‪ :‬دولت‬ ‫ب��رای ش��فافیت در امار و عملکرد خ��ود عالوه بر‬ ‫تقدیم الیحه بودجه ‪۱۶‬جلدی به مجلس شورای‬ ‫اسالمی مفاد ان را هم منتشر می کند تا همه مردم‬ ‫به ان دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدباقر نوبخت سه شنبه در‬ ‫ایین رونمایی از اس��ناد توس��عه ای استان تهران‬ ‫اف��زود‪ :‬این رویک��رد دولت حتی در رس��انه های‬ ‫بین الملل��ی هم انعکاس داش��ته و انها به اس��انی‬ ‫به بخش های گوناگ��ون اطالعات بودجه ای ایران‬ ‫دسترسی دارند‪.‬‬ ‫مع��اون رئیس جمه��وری در ادامه ب��ا تاکید بر‬ ‫ت�لاش همه مس��ئوالن ب��رای رفع اس��یب های‬ ‫اجتماعی گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی از ابتدا شیوه‬ ‫مدیریت��ی متفاوتی را در پی��ش گرفته‪ ،‬از همین‬ ‫رو وجود اس��یب های اجتماع��ی در ان پذیرفته‬ ‫نیس��ت و نباید این مش��کل ایران با سایر کشورها‬ ‫مقایسه شود‪.‬‬ ‫نوبخ��ت اضافه کرد‪ :‬پیش��رفت مت��وازن تولید‬ ‫و توزی��ع عادالن��ه ثروت از ابت��دای انقالب منش‬ ‫حضرت امام خمینی (ره) بوده و اکنون هم از سوی‬ ‫رهبر معظم انقالب با جدیت پیگیری می شود‪ .‬وی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬مبارزه‪ ،‬پیشگیری و مهار اسیب های‬ ‫اجتماعی از تاکیدهای مستمر رهبر معظم انقالب‬ ‫است و هر ‪ 6‬ماه یک بار تمامی مسئوالن نظام را در‬ ‫این زمینه مورد بازخواست قرار می دهند‪ .‬نوبخت‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬توس��عه به معنای رشد و پیشرفت‬ ‫ی��ک بخش از جامعه نیس��ت و همه ابع��اد را باید‬ ‫دربرگی��رد‪ .‬معاون رئیس جمه��وری گفت‪ :‬اینکه‬ ‫ضریب جینی (ش��اخص محاس��به توزیع درامد‬ ‫بی��ن مردم ی��ا فاصله طبقات��ی) از ابتدای انقالب‬ ‫اس�لامی تاکنون کاهش یافته‪ ،‬مورد قبول اس��ت‬ ‫اما رضایت بخش نیست‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬برخ��ی نظریه پردازان‬ ‫معتقدند برنامه های توسعه را باید اجرا کرد؛ بدون‬ ‫انکه به این توجه داش��ته باش��یم اقشار نیازمند و‬ ‫پایین دس��ت جامعه خود را با ان سازگار کرده اند‬ ‫یا خیر‪.‬‬ ‫نوبخ��ت اضافه کرد‪ :‬اگر بناس��ت رش��د تولید‬ ‫داخلی را به عنوان توسعه دنبال کنیم به طور حتم‬ ‫باید یک برنامه ویژه هم داش��ته باش��یم که در ان‬ ‫تامین عدالت اجتماعی لحاظ ش��ده باشد و همه‬ ‫احاد جامعه از اجرای ان منتفع شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اسناد توسعه سایر استان ها‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور به تدوین‬ ‫اس��ناد توس��عه ای در استان تهران اش��اره و بیان‬ ‫کرد‪ :‬این اس��تان به خوبی ابع��اد گوناگون جامعه‬ ‫را بررسی کرده‪ ،‬اس��یب های اجتماعی را مدنظر‬ ‫ق��رار داده و اس��تفاده از ظرفیت ه��ای گوناگون‬ ‫شهرستان ها را مورد توجه قرار داده است‪.‬‬ ‫نوبخت دستیابی به یک برنامه دقیق را مستلزم‬ ‫شناسایی داشته ها و ظرفیت های موجود برشمرد‬ ‫و خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید در این اس��ناد به این مهم‬ ‫پرداخ��ت که چگون��ه می توان از ای��ن ظرفیت ها‬ ‫اس��تفاده کرد و از وضع موجود به شرایط مطلوب‬ ‫دست یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا در این ایین ‪ 5‬س��ند امایش‬ ‫س��رزمین‪ ،‬توس��عه‪ ،‬پیش��گیری از اس��یب های‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬مدیری��ت بودجه و عملک��رد و پایش‬ ‫ام��اری رونمای��ی و اعالم ش��د هم��ه طرح های‬ ‫توسعه ای در استان تهران باید براساس این اسناد‬ ‫اجرا ش��وند‪ .‬همچنین برای نخس��تین بار سامانه‬ ‫پایش هوش��مند پروژه های عمرانی استان تهران‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫الریجانی‪:‬‬ ‫انتخابات در ایران سرمایه مهم مردم ساالری دینی است‬ ‫ رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬انتخابات در‬ ‫ایران را س��رمایه مهم مردم ساالری دینی دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬انتخاب هم��ه مقامات کش��وری با رای‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم مردم یکی از دستاوردهای‬ ‫انق�لاب اس�لامی و س��رمایه بزرگ سیاس��ی و‬ ‫اجتماع��ی برای ملت ایران اس��ت ک��ه باید از ان‬ ‫صیانت کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬عل��ی الریجان��ی در ابتدای‬ ‫نشست علنی سه ش��نبه مجلس شورای اسالمی‬ ‫افزود‪ :‬ملت ایران در طول ‪40‬س��ال پس از انقالب‬ ‫خ��ود با حوادث و تحوالت گوناگون روبه رو ش��ده‬ ‫که دربرگیرنده درس های اموزنده ای برای اینده‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ملت بزرگ ای��ران در‬ ‫‪22‬بهم��ن ‪ ،57‬کار ب��زرگ و تاریخ��ی مب��ارزه با‬ ‫رژیم دیکتاتوری وابس��ته را به نتیجه رس��اند و با‬ ‫راهنمایی های پیشوای بزرگ انقالب حضرت امام‬ ‫(ره) نظام مردم ساالری دینی را جایگزین ان کرد‪.‬‬ ‫ رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫حرک��ت مه��م از بین ب��ردن اس��تبداد امریکایی‬ ‫و حاک��م کردن دموکراس��ی‪ ،‬پی��ام مهمی برای‬ ‫دیکتاتورهای منطقه داش��ت که ب��ه لرزه افتادند‬ ‫و ب��ه همین جهت از ابت��دای انقالب تا امروز علیه‬ ‫ملت ایران متحد شدند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬انقالب اس�لامی ایران از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬ملت های منطق��ه را بیدارتر کرد که نتایج‬ ‫ان را در تحوالت چند س��ال گذش��ته در منطقه‬ ‫می ت��وان دی��د‪ .‬در این م��دت همچنین مس��یر‬ ‫دموکراس��ی خواهی در داخل عمیق تر شد و این‬ ‫یک رش��د عقالنی سیاس��ی اس��ت که به برکت‬ ‫انقالب اس�لامی به دست امده است‪.‬‬ ‫البت��ه بای��د زمینه ه��ای ان را همه‬ ‫نهاد های حاکمیتی براساس اخرین‬ ‫دس��تاوردهای بش��ری و مبتن��ی بر‬ ‫تعالیم اسالمی هر روز فراهم تر کنند‪.‬‬ ‫الریجانی اف��زود‪ :‬انتخابات در این‬ ‫‪40‬سال س��رمایه مهم مردم ساالری‬ ‫دینی بوده اس��ت و در عمل مل��ت ایران با انقالب‬ ‫اسالمی سرنوشت خود را به دست گرفت‪ ،‬در حالی‬ ‫که در رژیم شاه‪ ،‬مجلس سنا و ملی‪ ،‬کالبد سیاسی‬ ‫بی جانی بودند که با فهرس��ت هایی از سوی دربار‬ ‫پُر می شدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در مجالس رژیم پهلوی‬ ‫نه انتخاب ش��وندگان دخالتی داش��تند و نه مردم‬ ‫اقبالی ب��رای حضور در چنی��ن صحنه مضحکی‬ ‫داش��تند‪ .‬در این ‪40‬سال مس��ئوالن کشور؛ رهبر‬ ‫معظم انق�لاب‪ ،‬رئیس جمه��وری‪ ،‬نمایندگان و‬ ‫وزیران همگی با رای مستقیم و غیرمستقیم ملت‬ ‫انتخاب می شوند و این یک سرمایه بزرگ سیاسی‬ ‫و اجتماعی برای ایران اس��ت که باید از ان صیانت‬ ‫کنیم و ان را تعمیم بخشیم‪.‬‬ ‫ رئی��س مجلس تصریح کرد‪ :‬یکی از این اقدام ها‬ ‫بهبود قانون انتخابات است‪ ،‬در سیاست های کلی‬ ‫نظام در بخ��ش انتخابات‪ ،‬عادالنه بودن یک رکن‬ ‫تلقی ش��ده که ای��ن عادالنه بودن در مش��ارکت‬ ‫سیاس��ی؛ یعنی فراگیری هر چه بیش��تر و نقش‬ ‫داشتن براساس میزان رای‪.‬‬ ‫ رئیس مجلس شورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫با قاچ��اق که امروز مش��کل مهمی برای کش��ور‬ ‫ش��ده به طورجدی تر مب��ارزه کنیم‪ ،‬تحقق دولت‬ ‫الکترونی��ک و ایج��اد س��امانه های‬ ‫متص��ل ب��ه یکدیگ��ر و تصمیم های‬ ‫متناسب با شرایط خود و همسایگان‬ ‫می تواند این مسیر را هموار کند‪.‬‬ ‫الریجان��ی همچنی��ن اظهارکرد‪:‬‬ ‫ام��روز بهترین زمان ب��رای اهتمام به‬ ‫این امر اس��ت زیرا زیرساخت های ان‬ ‫فراهم شده است‪ .‬سال ‪ 98‬باید سال تحقق دولت‬ ‫الکترونیک باشد تا همه بخش های حاکمیت زیر‬ ‫چتر شفافیت قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه برای تحقق مردم س��االری‬ ‫دین��ی فض��ای تحم��ل و بردباری سیاس��ی یک‬ ‫ضرورت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه از ابتدای پیروزی‬ ‫انقالب جریان های مارکسیس��تی و منافق با تند‬ ‫ک��ردن فضای سیاس��ی و رادیکالیزه کردن ان در‬ ‫مس��یر دیگری حرک��ت کردند و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫عناص��ر فرصت طل��ب که تالش داش��تند خود را‬ ‫در صفوف انقالبی��ون جا بزنند‪ ،‬انقدر تند حرکت‬ ‫کردند که مستمرا باید با دخالت امام و رهبر معظم‬ ‫انقالب بستر ارام و عقالنیت برای فعالیت سیاسی‬ ‫فراهم می شد‪.‬‬ ‫الریجانی اظهارکرد‪ :‬انقالب اس�لامی با رویکرد‬ ‫عدالتخواهانه یکسره شرایط را به سوی محرومان‬ ‫س��وق داد‪ .‬پیش از انقالب چند شهر را اباد نشان‬ ‫می دادند و بقیه کشور را رها کرده بودند‪ .‬روستاها‬ ‫بدون امکانات اولیه مانند اب اش��امیدنی س��الم‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬راه‪ ،‬بهداشت و امکانات اموزشی بودند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��روز ب��ه برک��ت انقالب همه‬ ‫روس��تاها به امکانات برق و اب بهره مند هستند و‬ ‫از نعمت تلفن و تلفن همراه بهره می برند وخدمات‬ ‫بهداشتی مناسب دارند‪ .‬راه اسفالته قبل از انقالب‬ ‫برای روس��تاها حدود ‪200‬کیلومت��ر بود و امروز‬ ‫بیش از ‪100‬هزار کیلومتر راه اسفالته در روستاها‬ ‫وجود دارد؛ یعنی بیش از ‪500‬برابر شده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن گف��ت‪ :‬امروز بی��ش از ‪27‬هزار‬ ‫روستا از نعمت گاز برخوردارند که پیش از انقالب‬ ‫حتی یک روس��تا هم گاز نداشت و به طور تقریبی‬ ‫‪95‬درصد ش��هرها از نعمت گاز برخوردار هستند‪.‬‬ ‫خانه های بهداشت روستایی از ‪ 1300‬به ‪18‬هزار‬ ‫و تعداد مراکز بهداش��تی درمانی روستا از ‪ 518‬به‬ ‫‪2‬هزار و ‪ 673‬رسیده است‪.‬‬ ‫ رئیس مجلس تصریح کرد‪ :‬در توس��عه صنایع‬ ‫و معادن گام های بزرگ برداش��ته شده و فقط در‬ ‫زمینه پتروش��یمی صادرات کش��ور ب��ه ‪ 38‬برابر‬ ‫رس��یده است‪ .‬در مقایسه با پیش از انقالب‪ ،‬ارزش‬ ‫صادرات ‪ 263‬برابر و س��رمایه گذاری انجام شده‪،‬‬ ‫‪ 78‬برابر شده است‪.‬‬ ‫الریجان��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬رویک��رد امام‬ ‫در اقتص��اد مردم��ی و عادالنه ک��ردن ان بود و بر‬ ‫همین اساس سیاس��ت های اصل ‪ 44‬و قانون ان‬ ‫تدوین ش��د‪ ،‬اما باید بپذیریم این سیاست و قانون‬ ‫به درس��تی اجرا نش��د و به نتیجه مطلوب نرسید‪.‬‬ ‫صنای��ع و معادن ک��ه اوایل انق�لاب‪ ،‬دولتی اداره‬ ‫می ش��دند‪ ،‬با این ش��رایط نه خصوصی شدند و نه‬ ‫دولتی و در شرایط بی نظمی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫الریجان��ی گفت‪ :‬حل مس��ائل اقتص��ادی که‬ ‫امروز به دلیل تحریم ها ش��کل دیگ��ری گرفته با‬ ‫همین سیاس��ت قرین توفیق خواهد شد‪ .‬داشتن‬ ‫نگاه طبیبانه و پرهی��ز از دعواهای جناحی‪ ،‬کلید‬ ‫موفقیت کشور است‪.‬‬ ‫سرلشکر باقری‪:‬‬ ‫رئی��س س��تاد کل نیروه��ای مس��لح گفت‪:‬‬ ‫کش��وری که با این حجم از تهدید‪ ،‬تحریم و فشار‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی و روانی روبه رو اس��ت‪ ،‬باید‬ ‫نیروی مس��لح مقتدر‪ ،‬توانا به روز و بصیر داش��ته‬ ‫باش��د تا بتواند چتر مهم امنیتی و دفاعی را برای‬ ‫کش��ور فراهم کند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬سرلش��کر‬ ‫پاس��دار محمدحس��ین باقری‪ ،‬رئیس ستاد کل‬ ‫نیروه��ای مس��لح صبح سه ش��نبه در س��ومین‬ ‫همایش نگه��داری و تعمیرات (ن��ت) نیروهای‬ ‫مسلح که در دانشگاه هوایی شهید ستاری برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ش��اید ما به دلیل قرار گرفتن در‬ ‫مرک��ز انقالب‪ ،‬خیلی به بزرگی ان اگاه نباش��یم‬ ‫عکس روز‬ ‫در برابر ادعای ناامنی در هر جای کشور پاسخگو هستیم‬ ‫و دیگران��ی که از دور به این انقالب نگاه می کنند‪،‬‬ ‫اهمیت ان را متوجه ش��وند و ق��در بدانند‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به وابستگی های نظامی ایران به کشورهای‬ ‫خارجی در پیش از انقالب اس�لامی‪ ،‬گفت‪ :‬وقوع‬ ‫انقالب در ‪40‬س��ال پیش یک معج��زه الهی بود‪.‬‬ ‫ارتش ان روز باید در راس��تای اس��تراتژی امریکا‬ ‫اس��تقرار پی��دا می کرد و س��ازماندهی می ش��د‬ ‫و دف��اع م��ردم جای��گاه اندک��ی در راهبردهای‬ ‫ان زم��ان داش��ت‪ .‬امریکا و دیگ��ران در ان زمان‬ ‫ب��ه هیچ وجه تصور انقالب با رویکرد اس�لامی را‬ ‫در ای��ران نمی کردند‪ ،‬اما ب��ا تالش و ایثار تک تک‬ ‫ملت‪ ،‬انقالب ش��کل گرفت و به پیروزی رس��ید و‬ ‫به دنب��ال ان تحوالت بزرگ��ی در منطقه و جهان‬ ‫اتف��اق افتاد‪ .‬سرلش��کر باق��ری در ادامه با تاکید‬ ‫بر اهمیت نگهداری و تعمیرات نیروهای مس��لح‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر طراحی و پژوهش و تولید نمونه موفق‬ ‫و تکثیر سالح ها و تجهیزات اقدامی معجزه بار در‬ ‫وضعیت امروز کشور ما اس��ت‪ ،‬سرپا نگه داشتن‬ ‫تجهیزاتی که از گذش��ته ب��ه ارث برده ایم چیزی‬ ‫کمتر از ان نیس��ت‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬نیروهای‬ ‫مسلح جمهوری اسالمی ایران مسئولیتی بسیار‬ ‫مهم در کش��ور برعهده دارند؛ کش��وری که با این‬ ‫حجم از تهدید‪ ،‬تحریم و فشار اقتصادی و سیاسی‬ ‫و روانی روبه رو اس��ت‪ ،‬باید نیروی مسلح مقتدر‪،‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫توانا‪ ،‬روزامد و بصیر داش��ته باش��د تا بتواند چتر‬ ‫مهم امنیتی و دفاعی را برای کش��ور فراهم کند و‬ ‫در ذی��ل ان‪ ،‬همه فعالیت های ملی در جای جای‬ ‫کش��ور با ارامش کامل انجام ش��ود‪ .‬اگر در کشور‬ ‫ما خداوند باید عبادت ش��ود‪ ،‬این عبادت الهی در‬ ‫س��ایه امنیت و ارامش و ثبات است‪ ،‬اگر فعالیت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و علمی و سیاسی‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬به دلیل ارامش است و اگر امروز‬ ‫کس��ی ادعا دارد که به دلی��ل ناامنی در هر جایی‬ ‫از کشور قادر نیست فعالیت فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و سیاسی انجام دهد‪ ،‬این ادعا را مطرح‬ ‫کند تا ما در برابر ان پاسخگو باشیم‪.‬‬ ‫ایران پاسخی عبرت اموز به اسرائیل می دهد‬ ‫ایین سنتی پیرشالیار اورامان‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫وزیر امور خارجه س��وریه که به کش��ورمان سفر کرده عصر سه شنبه با علی شمخانی‪،‬‬ ‫نماین��ده رهب��ر معظم انق�لاب و دبیر ش��ورای عالی امنی��ت ملی دی��دار و در موضوع‬ ‫همکاری های راهبردی میان دو کشور و اخرین وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه با وی‬ ‫گفت وگو کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬دریابان شمخانی در جریان این دیدار با ابراز امیدواری از‬ ‫روند رو به گسترش مناسبات میان دو کشور در عرصه های گوناگون به ویژه در حوزه های‬ ‫تجاری و اقتصادی تصریح کرد‪ :‬بازگش��ت امنیت به س��وریه فرصتی مهم برای توسعه و‬ ‫خدمت رسانی به مردم رنج دیده این کشور است و جمهوری اسالمی ایران همان گونه که‬ ‫در عرصه مبارزه با تروریسم در کنار دولت و ملت سوریه بود در دوران بازسازی این کشور‬ ‫نی��ز از ارائه هیچ کمک و مش��ورتی مضایقه نخواهد کرد‪ .‬دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی‬ ‫گفت‪ :‬همکاری ایران و س��وریه برای مبارزه با تروریس��م تکفیری دستاوردهای غیرقابل‬ ‫انکاری برای منطقه و امنیت بین المللی به دنبال داش��ته اس��ت و این روند تا پایان یافتن‬ ‫بحران امنیتی در این کش��ور ادامه خواهد داش��ت‪ .‬علی ش��مخانی با بیان اینکه مسائل‬ ‫جهان اس�لام به طور یکپارچه و درهم تنیده بوده و کش��ورهای اس�لامی باید با در پیش‬ ‫گرفتن رویکرد همگرایی و همکاری برای رفع مشکالت موجود تالش کنند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫دش��منان مشترک جهان اسالم‪ ،‬به ویژه امریکا و رژیم صهیونیستی تالش دارند تا منافع‬ ‫کالن کش��ورهای اسالمی مانند امنیت و پیش��رفت اقتصادی را از طریق ایجاد و توسعه‬ ‫نزاع و تفرقه نابود کنند‪ .‬دریابان ش��مخانی ادامه تجاوزگری رژیم صهیونیستی به خاک‬ ‫سوریه و اقدام علیه ارتش و نیروهای مقاومت و همچنین نقض تمامیت ارضی این کشور‬ ‫را غیرقابل قبول عنوان و خاطرنشان کرد‪ :‬در صورت تداوم این اقدام ها‪ ،‬تدابیر پیش بینی‬ ‫ش��ده برای بازدارندگی و پاسخ قاطع و متناس��ب به گونه ای که درس عبرتی برای حکام‬ ‫دروغگو و جنایتکار اسرائیل باشد‪ ،‬فعال خواهد شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫نوبخت‪ :‬دولت تدبیر و امید شفافیت را در پیش گرفته است‬ ‫ایرنا‪ -‬با حضور اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری بیمارستان ‪ ۸۵‬تختخوابی‬ ‫ایت اهلل بهاری شهرس��تان بهار از توابع استان‬ ‫همدان روز سه شنبه بهره برداری شد‪.‬‬ ‫ایلن�ا ـ س��خنگوی کاخ کرملی��ن از دیدار‬ ‫روحانی و پوتین در حاش��یه اجالس س��وچی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬امیر حاتمی‪ ،‬وزیر دفاع و پش��تیبانی‬ ‫نیروهای مس��لح گفت‪ :‬نیروهای مس��لح برای‬ ‫امدادرس��انی به مردم در زم��ان بحران و وقوع‬ ‫حوادث اماده اند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی از‬ ‫پاسخ های وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری درباره‬ ‫وضعیت رفاهی دانش��جویان قانع نشدند و وی‬ ‫از مجل��س کارت زرد گرفت ام��ا دکتر غالمی‬ ‫توانست درباره رتبه جهانی دانشگاه های ایران‪،‬‬ ‫مجلسی ها را قانع کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬معاون بهداری نیروی زمینی س��پاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی گفت‪ :‬تمام پایگاه های‬ ‫مرزی این نیرو در کشور تا پایان سال ‪ ۹۸‬برای‬ ‫خدمات رسانی بهتر به سامانه پزشکی از راه دور‬ ‫مجهز می شوند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪۱۶۲ -‬نماینده مجل��س در بیانیه ای‬ ‫ضمن قدردان��ی از اقدام های وزیر نفت باتوجه‬ ‫ب��ه مق��دورات داخلی و ش��رایط تحریم اظهار‬ ‫امی��دواری کردن��د ک��ه ب��ا اهتم��ام و تالش‬ ‫روز افزون در برطرف کردن موانع با اس��تقامت‬ ‫بیش��تر و برون رفت از ش��رایط تحریمی امریکا‬ ‫ش��اهد شکوفایی بیش��تر صنعت نفت و گاز در‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ول��ی تیموری‪ ،‬معاون گردش��گری‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری از انعقاد تفاهمنامه این سازمان با‬ ‫وزارت امور خارج��ه در اینده نزدیک به منظور‬ ‫اطالع رسانی درباره مقصدهای گردشگری ایران‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ایسناـ حجت االسالم علوی‪ ،‬وزیر اطالعات‬ ‫در ایی��ن رونمایی از ‪۱۲‬جلد کتاب روزش��مار‬ ‫انقالب در س��اری گفت‪ :‬انحراف هر انقالبی را‬ ‫تهدید می کند و اش��نایی با تاریخ مصونیت در‬ ‫مسیر انقالب را به همراه دارد‪.‬‬ ‫ایسناـ محمدرضا عارف‪ ،‬رئیس فراکسیون‬ ‫امید مجلس ش��ورای اس�لامی ‪ ۳‬دهه انقالب‬ ‫را به ترتیب دهه تثبیت‪ ،‬س��ازندگی و توس��عه‬ ‫پای��دار و جامع نامید و گفت ک��ه دهه چهارم‬ ‫با توس��عه اجتماعی ش��روع ش��د ام��ا به دلیل‬ ‫رفتارهای پوپولیس��تی و بیش��تر شعارگونه در‬ ‫عم��ل اتفاقی نیفت��اد؛ بنابراین باید با اس��یب‬ ‫شناس��ی ‪4‬دهه انقالب برای ورود بهتر به دهه‬ ‫پنجم و پاسخگویی به شعارها و مشکالت مردم‬ ‫برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫ایس�ناـ سیدهاشم الموس��وی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫مقاوم��ت اس�لامی ن َُجب��اء‪ ،‬ب��ه لفاظ��ی اخیر‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا درباره ای��ران و عراق‬ ‫واکنش نش��ان داد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه دیگر‬ ‫جای صبر نمانده است‪ ،‬از دولت عراق خواست‬ ‫که موضعی صریح در قبال رویکرد تجاوزکارانه‬ ‫دونالد ترام��پ اتخاذ کند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از همه‬ ‫سیاست مداران شریف درخواست می کنیم که‬ ‫با تشکیل نشست فوق العاده پارلمان‪ ،‬حاکمیت‬ ‫و استقالل عراق را به امریکایی ها گوشزد کنند‪.‬‬ ‫ایس�ناـ وزی��ر ام��ور خارجه س��وریه ظهر‬ ‫ام��روز با محمد ج��واد ظریف دی��دار و رایزنی‬ ‫کرد‪ .‬ولید المعلم‪ ،‬معاون نخس��ت وزیر و وزیر‬ ‫خارجه س��وریه که در راس هیاتی از مقام های‬ ‫این کش��ور برای دیدار و گفت وگو با مسئوالن‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬راهی تهران ش��ده‬ ‫است‪ ،‬براساس برنامه ریزی انجام شده با همتای‬ ‫ایرانی خود دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬این دیپلمات‬ ‫ارشد س��وری‪ ،‬همچنین با علی شمخانی دبیر‬ ‫شورای عالی امنیت ملی نیز دیدار و رایزنی کرد‪.‬‬ ‫ایسناـ پنتاگون در گزارشی اذعان کرد که‬ ‫تاثیر تحریم های امریکا بر فعالیت های ایران در‬ ‫س��وریه محدود بوده اس��ت‪ .‬دفتر بازرسی کل‬ ‫وزارت دفاع امریکا در گزارش��ی اورده اس��ت‪:‬‬ ‫امری��کا در ماه اوت و نوامب��ر ‪ ۲۰۱۸‬تحریم ها‬ ‫علیه ایران را بازگردان��د که تاثیری محدود بر‬ ‫توانایی ایران برای فعالیت در س��وریه داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایس�ناـ وزیر امور خارجه امریکا در پیامی‬ ‫توییتری در راستای سیاست های کارشکنانه و‬ ‫خصمانه امریکا اظهاراتی درباره انقالب اسالمی‬ ‫ایران داش��ته اس��ت‪ .‬مایک پمپئ��و‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه ایاالت متحده امریکا در پیامی توییتری‬ ‫و با اشاره به ‪40‬س��الگی انقالب اسالمی ایران‬ ‫مدعی شد‪ « :‬در س��ال‪ ۱۳۵۷‬ایت اهلل خمینی‬ ‫این��ده ای ش��کوفا را برای مردم ایران ترس��یم‬ ‫کرد‪ ،‬اما ‪40‬سال بعد حکومت ایران چیزی جز‬ ‫وعده های عملی نشده ارائه نداده است‪».‬‬ ‫ایسناـ سیدعباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاسی‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران برای‬ ‫برگزاری شش��مین دور گفت وگوهای سیاسی‬ ‫ایران و فرانسه به پاریس سفر کرد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫بازار اجاره قطعات‬ ‫خودرو داغ است‬ ‫‪ 17‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1237‬‬ ‫پیاپی ‪2555‬‬ ‫گروه صنعت‪ :‬پیش از اینکه شورای عالی دستمزد اعالم‬ ‫کن��د‪ ،‬فاصله میان درامد و هزینه ه��ای زندگی کارگری را‬ ‫بررس��ی می کند‪ ،‬وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی گفته‬ ‫ب��ود این فاصل��ه زیاد اس��ت و باید ب��رای ان فکری کرد‪.‬‬ ‫محمد ش��ریعتمداری بر لزوم کاهش فاصله بین معیش��ت‬ ‫و حداقل دس��تمزد تاکی��د کرده و گفته ب��ود‪ :‬فاصله بین‬ ‫معیش��ت و حداقل دس��تمزد منطقی نیس��ت و امسال در‬ ‫جری��ان دس��تمزد کارگران عالوه بر حق��وق ثابت باید یک‬ ‫جزء ثابت در حداقل دس��تمزد اعمال ش��ود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫اخرین نشس��ت شورای عالی دستمزد در حالی برگزار شد‬ ‫که هنوز جزئیاتی از ان منتتش��ر نش��ده است‪ .‬در اخرین‬ ‫نشس��ت کمیته دس��تمزد ش��ورای عالی کار مقرر ش��د تا‬ ‫رقم هزینه معیش��ت کارگران در سراس��ر کش��ور به شکل‬ ‫دقیق تر بررس��ی و در جلسه اینده تعیین شود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬سومین جلس��ه کمیته دستمزد شورای عالی کار با‬ ‫حض��ور نمایندگان کارگران‪ ،‬کارفرمای��ان و دولت برگزار و‬ ‫به پیش��نهاد نماین��دگان کارفرمایی مقرر ش��د با توجه به‬ ‫غیبت انها در جلسه گذشته‪ ،‬سبد هزینه معیشت کارگران‬ ‫دوباره بررس��ی و در نشست ا ینده کمیته دستمزد شورای ‬ ‫عالی کار ارائه ش��ود‪ .‬تاثیر افزایش حداقل دستمزد بر سبد‬ ‫معیشت خانوار از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬با وجود انکه صورتجلس��ه ای در این نشست به امضا‬ ‫رسیده‪ ،‬به دلیل درخواس��ت کارفرمایان برای ارائه ارقام و‬ ‫اسناد گروه کارفرمایی‪ ،‬نهایی شدن ان به جلسه های اینده‬ ‫موکول ش��د‪ .‬نشست بعدی کمیته دستمزد در هفته اینده‬ ‫به موضوع تعیین رقم س��بد معیشت کارگران می پردازد و‬ ‫در صورت نهایی شدن به شورای عالی کار ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫فعاالن کارگری در ماه های گذش��ته انتقادهای بسیاری‬ ‫ ب��ه دول��ت داش��ته اند‪ .‬فعاالن کارگ��ری معتقدن��د دولت‬ ‫رفتاری مرتکب شد که جلس��ه های شورای عالی دستمزد‬ ‫و لزوم افزایش دس��تمزد ش��دنی نباشد‪ .‬به ادعای برخی از‬ ‫فعاالن کارگ��ری‪ ،‬دولت وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫را چندی��ن ماه با سرپرس��ت اداره کرد ت��ا موضوع افزایش‬ ‫دس��تمزد مطرح نشود‪ .‬بر اساس قوانین موجود شرکت در‬ ‫جلسه ش��ورای عالی دس��تمزد و امضای افزایش دستمزد‬ ‫در حوزه اختیارات وزیر اس��ت و سرپرس��ت وزارتخانه حق‬ ‫چنین کاری ندارد‪ .‬برخی از فعاالن کارگری معتقدند دولت‬ ‫در این زمینه باعث بروز مش��کالت کارگری بس��یاری شد؛‬ ‫البته دولت نیز درباره مش��کالت ایجاد ش��ده مدعی است‬ ‫مجلس با اس��تیضاح های س��ریالی مش��کالتی را در اداره‬ ‫کش��ور ایجاد کرد و این موضوع بیشتر به عملکرد برخی از‬ ‫روستاهای نفتخیز‬ ‫بدون راه‬ ‫گشایش ‪ ۶۴‬طرح‬ ‫جهاد کشاورزی فارس‬ ‫در دهه فجر‬ ‫شکاف بین درامد و هزینه های زندگی کارگری بیش از تحمل کارگران است‬ ‫چانه زنی برای حداقل ها‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی مربوط می شود‪ .‬به هر‬ ‫روی در هفته های پایانی سال‪ ،‬دیگر ظرفیتی برای افزایش‬ ‫دس��تمزد وجود ن��دارد و برنامه ریزی ها برای س��ال اینده‬ ‫است‪ .‬فعاالن کارگری معتقدند اگر دولت در میزان افزایش‬ ‫دس��تمزد سال اینده حقوق از دست رفته سال ‪ ۹۷‬را برای‬ ‫کارگران در نظر نگیرد‪ ،‬ش��کاف طبقاتی در جامعه افزایش‬ ‫می یابد و این موضوع به دور از اصول اداره کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹حداقل دستمزد کفاف نمی دهد‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با‬ ‫بیان اینکه امروز حداقل دس��تمزد‬ ‫کفاف تامین معیش��ت را نمی دهد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬همسان س��ازی ی��ا نزدیک‬ ‫کردن حقوق بازنشس��تگان که در‬ ‫فش��ار هس��تند بر همه ما فریضه‬ ‫اس��ت‪ .‬تامی��ن منابع ب��رای بیمه‬ ‫کردن همه اقشار زحمتکش متدینی که پشت نوبت تامین‬ ‫بیمه هس��تند بر همه ما واجب اس��ت‪ .‬در دوران گذش��ته‬ ‫بس��یاری از م��ردم از ی��ک حداق��ل زندگ��ی انس��انی و‬ ‫ش��رافتمندانه محروم بودن��د‪ .‬امروز به لط��ف الهی نعمت‬ ‫بزرگ��ی در کش��ور داریم‪ .‬رهبری داریم ک��ه با هیچ یک از‬ ‫رهبران دنیا قابل مقایس��ه نیست‪ .‬کش��وری داریم از همه‬ ‫جهات از نظر فضیلت های اخالقی‪ ،‬منش و رفتار سیاس��ی‬ ‫در جه��ان‪ ،‬عدالت طلبی و عدالت خواهی در جهان بی نظیر‬ ‫اس��ت و مردم از ازادی های مشروع در این کشور برخوردار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬باید تالش کنیم برای اینده بهتر‪.‬‬ ‫اما باید توجه کنیم که با یک نظام سلطه ای روبه رو هستیم‬ ‫که راهبرد تحریم را انتخاب کرده و یک راهبرد جدی علیه‬ ‫ملت ایران به کار گرفته اس��ت‪ .‬نظام س��لطه فکر می کند‬ ‫ک��ه با این راهبرد می تواند ش��کنندگی ایج��اد کند اما در‬ ‫اشتباه اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید به سمت وحدت و یکپارچگی‬ ‫برویم‪ .‬اما هنر این اس��ت که بگذاری��م کار و تولید فعالیت‬ ‫کن��د‪ .‬جریان تولید نیازمند ازاد بودن نقل و انتقال جریان‬ ‫پول و وجود روابط بانکی با دنیا اس��ت‪ .‬باید برای صادرات‬ ‫نیز بازاری وجود داش��ته باش��د‪ .‬وی با انتق��اد از اینکه اگر‬ ‫ش��رایطی به وجود اوردیم تا کسانی که می خواهند کاالی‬ ‫ایران��ی بخرند از ما رویگ��ردان و فراری ش��وند ایا به نفع‬ ‫کارگران کار کرده ایم و ایا به نفع س��فره کوچک مردم کار‬ ‫کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬ما باید مس��یر و ش��رایطی را فراهم کنیم‬ ‫که کش��ور پیش برود‪ .‬وی افزود‪ :‬م��ا مقاومت می کنیم اما‬ ‫نباید در این ش��رایط‪ ،‬خودمان خودم��ان را تحریم کنیم‪.‬‬ ‫باید مسیر کشور را تا جایی که امکان دارد به مسیر درست‬ ‫هدایت کنیم‪ .‬من وقت��ی که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هم ب��ودم از نیروی کار حمایت ک��ردم زیرا کارگر ناراضی‬ ‫کارفرم��ا را بدبخت می کن��د و کاالی بی کیفیت را به بازار‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ارائه می کند‪ .‬کارگر باید راضی باش��د و با عش��ق کار کند‪.‬‬ ‫یکی از موارد اس��تاندارد نبودن تولید در کش��ور ما همین‬ ‫نار ضایتی کارگران از شرایط شان است‪ .‬کارگری که فکرش‬ ‫مشغول معاش است نمی تواند به تولید درست فکر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دلیل پیشنهاد مجلس‬ ‫دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به‬ ‫پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس برای افزایش حداقل مزد‬ ‫کارگران به ‪ ۴‬میلیون تومان‪ ،‬گفت‪ :‬با درنظر گرفتن خط فقر‬ ‫و رقم هزینه س��بد معیشت خانوارهای کارگری انتظار داریم‬ ‫دستمزد سال اینده کارگران بیش از نرخ تورم تعیین شود‪.‬‬ ‫هادی ابوی درباره پیش��نهاد برخی‬ ‫نماین��دگان مجلس مبنی بر افزایش‬ ‫حقوق کارگران به ‪ ۴‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ماه های گذش��ته هر کسی‬ ‫در ح��د بضاع��ت خ��ود نس��بت به‬ ‫موضوع دستمزد کارگران اظهارنظر‬ ‫کرد و هشدارها نسبت به افت شدید‬ ‫ق��درت خرید کارگ��ران باعث ش��د تا از ترمیم دس��تمزد تا‬ ‫اختصاص بس��ته های حمایتی‪ ،‬اعالم خط فقر از سوی مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس و فاصله میان س��بد معیش��ت و حداقل‬ ‫دستمزد مطرح ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در روزهای گذشته نیز‬ ‫فراکسیون کارگری مجلس پس از بحث و بررسی درباره وضع‬ ‫معیش��ت کارگران رقم ‪ ۴‬میلیون توم��ان را به عنوان حداقل‬ ‫دستمزد س��ال اینده کارگران پیشنهاد کرد تا به خط فقر ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی مرکز پژوهش های مجلس نزدیک‬ ‫ش��ود‪ .‬دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود‪:‬‬ ‫نمایندگان مجلس از کجا به رقم ‪ ۴‬میلیون تومان رسیده اند؟‬ ‫اگر م��ا اعالم می کنیم هزینه ماهانه معیش��ت کارگران به ‪۵‬‬ ‫میلیون تومان رس��یده ناشی از محاس��به هزینه های زندگی‬ ‫خانوارها و فاصله بین حداقل مزد و س��بد معیشت بوده است‬ ‫که باید پر شود‪ .‬ابوی تاکید کرد‪ :‬اعتقاد ما این است که ماده‬ ‫‪ ۴۱‬قانون کار را به عنوان مالک تعیین دس��تمزد مدنظر قرار‬ ‫دهی��م و بند ‪ ۲‬این ماده را که به تعیین مزد بر مبنای س��بد‬ ‫معیش��ت تاکید دارد‪ ،‬به رسمیت بشناسیم‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫ی عالی کار‬ ‫کارگری گف��ت‪ :‬نماین��دگان کارگران در ش��ورا ‬ ‫چندین سال است که به دنبال پر کردن خال بین دستمزد و‬ ‫سبد معیشت هس��تند و تالش می کنند تا عقب ماندگی های‬ ‫م��زدی کارگ��ران از س��ال های گذش��ته جبران ش��ود اما از‬ ‫نمایندگان محترم مجل��س انتظار داریم به عنوان قانون گذار‬ ‫درباره دستمزد کارگران وارد عمل شوند و با ابزارهای قانونی‬ ‫در اختیار خود ماده ‪ ۴۱‬قانون کار را اصالح کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1237‬‬ ‫پیاپی ‪2555‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد‪:‬‬ ‫صاحبان خودرو از مراجعه به تعمیرگاه ها سرباز می زنند‬ ‫خبر‬ ‫پس از بررسی ها‬ ‫تعدادی خودرو از رده‬ ‫خارج می شود‬ ‫رئیس سازمان ملی اس��تاندارد در واکنش‬ ‫به استانداردس��ازی خودروها در کشور گفت‪:‬‬ ‫به طور قطع‪ ،‬پس از بررسی ها تعدادی خودرو‬ ‫از رده خارج می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬نیره س��ادات‬ ‫پیروزبخت‪ ،‬با اشاره به موضوع استانداردسازی‬ ‫خودروها در کشور اظهارکرد‪ :‬بحث استاندارد‬ ‫خودرو به این س��ادگی نیست که بتوان گفت‬ ‫س��ازمان اس��تاندارد در برابر خودروس��ازان‬ ‫ی ‪ ۸۵‬اس��تاندارد‬ ‫کوتاهی می کند‪ .‬از ابتدای د ‬ ‫برای خودروسازان اجباری است که هنوز نیز‬ ‫به قوت خود باقی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬زمانی که پراید اس��تانداردهای‬ ‫نخس��ت خود را دریافت کرد‪ ۵۵ ،‬اس��تاندارد‬ ‫خود را پاس کرده بود و امکانات ازمایشگاهی‬ ‫داخل کش��ور نیز تا یک حدی اجازه ازمایش‬ ‫خودرو را می دهد و باید خودرو به خارج برده‬ ‫و ازمایش شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد کشور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از ابتدای دی که ‪ ۸۵‬اس��تاندارد الزامی‬ ‫ش��د هم اکنون مجدد باید بررس��ی شود‪ ،‬بر‬ ‫همین اساس بررسی ها در سطح کشور شروع‬ ‫ش��ده و با توجه به نتایج ازمون و بازرس��ی ها‬ ‫در داخ��ل و خارج از کش��ور خودروهایی که‬ ‫باید از دور خارج ش��وند اعالن ش��ده و تولید‬ ‫خودروهای بی کیفیت متوقف می شود‪.‬‬ ‫پیروزبخت بیان کرد‪ :‬س��ال گذشته حدود‬ ‫ج ش��دن از چرخه تولید‬ ‫‪ ۲۵‬خودرو برای خار ‬ ‫اعالم ش��د و یکم تیر هم با بررسی انجام شده‬ ‫‪ ۸‬خودرو را برای خارج ش��دن از چرخه تولید‬ ‫اعالم کردیم‪ ،‬برهمین اساس در ادامه با انجام‬ ‫بررسی خودروهایی که باید از رده خارج شوند‬ ‫مدل ها اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬قطعه ساز‬ ‫در فهرست دریافت‬ ‫تسهیالت‬ ‫در فهرست تهیه شده از سوی خودروسازان‬ ‫حدود ‪۷۰۰‬قطعه ساز برای دریافت تسهیالت‬ ‫‪۴‬ه��زار میلیارد تومان��ی به بانک ه��ا معرفی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پرش��ین خودرو‪ ،‬دبی��ر انجمن‬ ‫س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرو‬ ‫ای��ران با توجه به اغاز اعط��ای ‪۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت س��رمایه در گردش بانکی‬ ‫ب��ه قطعه س��ازان اظهارک��رد‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫براساس مطالبات سررسید شده قطعه سازان‪،‬‬ ‫دس��ته بندی و مطابق فهرستی که به بانک ها‬ ‫ارائه کرده اند مطالبات قطعه س��ازان پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مازی��ار بیگلو اف��زود‪ :‬براس��اس فرمولی که‬ ‫انجمن قطعه س��ازان ب��ا خودروس��ازان تهیه‬ ‫کرده اند‪ ،‬قطعه س��ازان براس��اس زمان و مبلغ‬ ‫مطالب��ات در اولویت دریافت تس��هیالت قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امید اس��ت ب��ا اغاز معرفی‬ ‫قطعه س��ازان ب��ه بانک ها و حداکث��ر تا پایان‬ ‫بهمن تمامی قطعه سازان تسهیالت تخصیص‬ ‫یافته را دریافت کنند‪ .‬دبیر انجمن سازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرویی با اش��اره به‬ ‫اینکه دریافت این تسهیالت منوط به همکاری‬ ‫بانک ه��ا ب��ا قطعه س��ازان اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫براس��اس اخرین اطالعات تعدادی از بانک ها‬ ‫با برخی از قطعه سازان تماس و خواستار ارائه‬ ‫ش��ماره حساب و مدارک تکمیلی شده اند‪ .‬به‬ ‫گفته بیگلو‪ ،‬براس��اس اخرین تصمیم ها قرار‬ ‫اس��ت کل تسهیالت ‪۴‬هزار میلیارد تومانی به‬ ‫خودروس��ازان به طور مستقیم به قطعه سازان‬ ‫پرداخت ش��ود‪ .‬وی با اشاره به اینکه تمام این‬ ‫تسهیالت در مقابل کل مطالبات قطعه سازان‬ ‫ح��دود ‪۱۵‬درصد اس��ت‪ ،‬بی��ان ک��رد‪ :‬البته‬ ‫تس��هیالت ‪۴‬هزارمیلی��ارد تومان��ی در مقابل‬ ‫مطالبات سررس��ید ش��ده قطعه سازان رقمی‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬درصد مطالبات س��ر رس��ید‬ ‫شده را پوشش می دهد‪ .‬این مقام مسئول در‬ ‫انجمن قطعه س��ازان تصریح کرد‪ :‬تمام تالش‬ ‫صنعتگران این حوزه این اس��ت که این مبالغ‬ ‫به دست قطعه سازان برسد تا تولید دوباره اغاز‬ ‫ش��ود اما نکته مهم این اس��ت که همزمان با‬ ‫این اقدام خودروس��ازان قیمت قطعه سازان را‬ ‫اصالح کنند‪.‬‬ ‫بیگل��و در پایان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬فرایند‬ ‫اص�لاح قیم��ت اغاز ش��ده و خودروس��ازان‬ ‫مدارکی را از قطعه س��ازان درخواست کردند‬ ‫که به مح��ض دریافت و تکمیل بررس��ی ها‪،‬‬ ‫افزایش قیمت ها انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازار اجاره قطعات خودرو داغ است‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با گذش��ت چند ماه از ش��روع تحریم ه��ا‪ ،‬کمبود‬ ‫و گران��ی‪ ،‬م��واد اولیه تولید را با اف��ت تیراژ و گرانی‬ ‫قطعات رو به رو کرده و با این ش��رایط وضعیت تامین‬ ‫قطع��ات در تعمیرگاه ها با اماواگرهایی روبه رو ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با ممنوعی��ت واردات خودرو‬ ‫مس��ئله خدمات پس از ف��روش خودروهای موجود‬ ‫در کشور از سوی نمایندگی ها وضعیت مبهمی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹افت مراجعه به تعمیرگاه ها‬ ‫علیرضا نیک ایین‬ ‫خودروهای‬ ‫معیوب زیادی در‬ ‫سطح شهر تردد‬ ‫دارند و به دلیل‬ ‫گرانی تعمیرات‬ ‫از مراجعه به‬ ‫تعمیرگاه ها‬ ‫سرباز می زنند‬ ‫سیدنواب حسینی منش‬ ‫زمانی که خودرو‬ ‫پس از ‪۴‬سال به‬ ‫مراکز معاینه فنی‬ ‫برده می شود‬ ‫اگر کاتالیست‬ ‫ان ایراد داشته‬ ‫باشد خودروساز‬ ‫ضمانت و‬ ‫گارانتی برای‬ ‫تعویض ان‬ ‫ندارد‬ ‫علیرض��ا نیک ایی��ن‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه صن��ف‬ ‫تعمیرکاران خودرو ته��ران‪ ،‬در بحث وضعیت تامین‬ ‫قطعات ب��رای تعمیر خودروه��ای وارداتی‪ ،‬مونتاژی‬ ‫و داخل��ی به‬ ‫گفت‪ :‬در زمین��ه تامین قطعات‬ ‫خودروهای وارداتی همچنان مش��کالتی وجود دارد‪.‬‬ ‫کمب��ود قطعات و همچنین کمب��ود دانش و فناوری‬ ‫تعمی��ر این خودروه��ا از جمله معضالتی اس��ت که‬ ‫درباره وارداتی ها داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دانش فنی یعنی نوع تعمیرات‪ ،‬ابزاراالت‬ ‫الزم ب��رای تعمی��ر انه��ا و قطعات یدک��ی از جمله‬ ‫مشکالت موجود است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که ایا اتحادیه برای اموزش‬ ‫تعمیرکاران نباید اقدام کند؟ گفت‪ :‬خودروها خارجی‬ ‫دان��ش فنی خاص خود را دارند‪ .‬با صدور مجوز ورود‬ ‫خودروه��ا باید بخش اموزش هم در ان دیده ش��ود‪.‬‬ ‫اعضای اتحادیه مراجعه می کنند اما خودروس��از مادر‬ ‫عنوان می کند تنها به نمایندگی ها اموزش تعمیر این‬ ‫خودروه��ا را می دهد‪ .‬در واقع یک نوع رقابت در این‬ ‫زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در توضیح بیش��تر بیان کرد‪ :‬در زمینه خودرو‬ ‫دو موضوع خدم��ات پس از فروش(گارانتی) و تامین‬ ‫قطعات یدکی در بازار (وارانتی) مطرح اس��ت‪ .‬تامین‬ ‫قطعات در دوره گارانتی برعهده نمایندگی ها اس��ت‬ ‫و تامی��ن در دوره وارانتی ب��ا تعمیرگاه ها‪ .‬در نتیجه‬ ‫در ای��ن چرخه (ورود خ��ودرو) در بحث اموزش باید‬ ‫تعمیرگاه ها هم دیده ش��وند‪ .‬ضمن انکه نمایندگی ها‬ ‫مب��ادرت ب��ه تامین قطع��ات برای تعمی��ر خودروها‬ ‫می کنن��د بای��د اتحادیه تعمیرگاه ه��ا را نیز وارد این‬ ‫موض��وع کرده و اطالع��ات الزم را در اختیار انها هم‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت بای��د اتحادیه تعمیرگاه ه��ا را در این چرخه‬ ‫وارد کن��د و برنامه ه��ا با در نظر گرفت��ن انها تدوین‬ ‫و ابالغ ش��ود تا نمایندگی ها ملزم به اطالع رسانی به‬ ‫تعمیرکاران شوند‪.‬‬ ‫نیک ایین در زمینه قطعات خودروهای داخلی نیز‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به س��خن قطعه سازان و خودروسازان‬ ‫و بحث افزایش ‪۷۰‬درصدی قیمت قطعات یدکی نیز‬ ‫مشکل زیادی به وجود امده است‪.‬‬ ‫البت��ه گفتنی اس��ت موضوع افزای��ش ‪۷۰‬درصدی‬ ‫قیم��ت قطع��ات مرب��وط ب��ه قطع��ات خ��ط تولید‬ ‫خودروساز است‪ .‬خودروسازان به زنجیره تامین خود‬ ‫ق��ول داده بودند با افزایش قیمت خودرو نرخ قطعات‬ ‫را ‪۷۰‬درص��د افزای��ش دهند زیرا قیمت م��واد اولیه‬ ‫قطعه س��ازان تا ‪۳‬برابر افزایش یافته ضمن انکه مدت‬ ‫زیادی ب��ود که قیمت قطعات زنجیره تامین تغییری‬ ‫نداشته اس��ت‪ .‬اما تامین کنندگان قطعات بازار لوازم‬ ‫یدک��ی محدودیتی برای افزای��ش قیمت محصوالت‬ ‫خود نداش��تند و از ابتدای سال این قیمت ها افزایش‬ ‫یافته بود‪ .‬به این ترتیب در هر دوره متناسب با گرانی‬ ‫مواد اولیه قیمت قطعات بازار لوازم یدکی خودرو نیز‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادی��ه صنف تعمیرکاران خ��ودرو تهران‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬مراجعه به تعمیرگاه ها بس��یار افت پیدا‬ ‫ک��رده این بدین معنا نیس��ت ک��ه خودروها ایرادی‬ ‫ندارند‪ .‬متاسفانه خودروهای معیوب زیادی در سطح‬ ‫کاتالیست خودرو یکی از قطعات برای کنترل الودگی هوا است‪ ،‬از‬ ‫این رو‪ ،‬در کشورهای صنعتی بیش از سن گارانتی خودرو و معافیت‬ ‫معاینه فنی‪ ،‬گارانتی می ش��ود‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬گارانتی خودرو در‬ ‫کان��ادا متفاوت اس��ت اما ج��دا از ان در زمینه گارانتی کاتالیس��ت‬ ‫تمام شرکت های خودروس��از موظف هستند بین ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬سال برای‬ ‫کاتالیست ها گارانتی در نظر بگیرند‬ ‫شهر تردد دارند و به دلیل گرانی تعمیرات از مراجعه‬ ‫به تعمیرگاه ها سرباز می زنند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬این امر از نظر امنیتی و الودگی هوا‬ ‫تاثیر زیاد داش��ته و اتحادیه این ادعا را می تواند طی‬ ‫یک بازدید میدانی اثبات کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار داغ اجاره‬ ‫نیمه دوم امس��ال س��تاد معاینه فنی برای کاهش‬ ‫الودگی هوا س��ختگیری های زیادی ب��رای صاحبان‬ ‫خودرو برای داش��تن برگه معاینه فن��ی اعمال کرد‪.‬‬ ‫ط��رح «کاهش» از ابتدای مهر اغاز ش��ده و در ادامه‬ ‫اجرایی ش��د‪ .‬عنوان می شود در این طرح خودروهای‬ ‫زیادی مبادرت به دریاف��ت برگه معاینه فنی کردند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف تعمی��رکاران خودرو تهران در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که ایا خودروهایی که دارای‬ ‫برگه معاینه فنی هس��تند ممکن است دارای قطعات‬ ‫معیوب باشند‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��ف هستم برای بیان این‬ ‫س��خن‪ ،‬اما برخی ب��رای گرفتن برگ��ه معاینه فنی‪،‬‬ ‫قطعاتی مانند کاتالیزور اجاره می کنند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫افرادی س��ودجو کاتالیس��ت اج��اره می دهند پس از‬ ‫دریاف��ت معاینه فنی‪ ،‬ان را تحوی��ل می دهند‪ .‬حتی‬ ‫المپ خودرو ه��م اجاره داده می ش��ود که به لحاظ‬ ‫ریالی ارزش زیادی ندارد‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬وقتی صاحب خودرو به مراکز اجاره‬ ‫قطعات مراجعه می کند افراد این مرکز‪ ،‬تمام قطعات‬ ‫خ��ودرو را بررس��ی می کنند و هر قطع��ه ای که الزم‬ ‫باش��د با نوع س��الم و بدون عیب جایگزین می کنند‪.‬‬ ‫برگه که دریافت شد این قطعات دوباره تحویل مرکز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نیک ایین در پاس��خ به این پرس��ش که ایا مراکز‬ ‫معاینه فنی از این موضوع اگاه هس��تند؟ گفت‪ :‬بله‪.‬‬ ‫در این باره نشست مشترکی با مرکز ستاد معاینه فنی‬ ‫داش��تیم که موضوع را پیگیری کنیم‪ .‬اتحادیه حتی‬ ‫با چن��د مرکز برخورد کرد‪ .‬حکم پلمب گرفته ش��د‬ ‫اما متاس��فانه این مس��ئله (مرکزهای اجاره قطعات)‬ ‫اپیدمی بوده و در حال افزایش است‪.‬‬ ‫وی درب��اره دلیل اصلی این ام��ر‪ ،‬اینکه مربوط به‬ ‫س��طح درامد مردم اس��ت یا به خال فرهنگ س��ازی‬ ‫برمی گ��ردد‪ ،‬گف��ت‪ :‬گرانی قطع��ات و تعمیر خودرو‬ ‫دلی��ل اصلی اج��اره کردن قطعات اس��ت‪ .‬مواد اولیه‬ ‫تعمیر‪ ،‬قطعه اس��ت وقت��ی قیمت قطع��ات افزایش‬ ‫می یابد طبیعی اس��ت قیمت تعمی��ر خودرو افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫این فعال صنفی عنوان کرد‪ :‬متاسفانه وقتی قطعات‬ ‫گران می شود یا نایاب‪ ،‬این مشکل بروز می کند‪.‬‬ ‫نیک ایین درباره دس��تمزد تعمی��رکاران هم گفت‪:‬‬ ‫دس��تمزد تعمیرکاران سال‪ ۹۶‬افزایش یافت اما برای‬ ‫سال‪ ۹۷‬به هیچ عنوان افزایش قیمتی نداشتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خال قانونی‬ ‫به س��راغ سیدنواب حسینی منش‪،‬‬ ‫در ادامه‬ ‫مدیرعامل س��تاد معاینه فنی ش��هر ته��ران رفت تا‬ ‫برنامه این س��تاد را برای رفع معض��ل اجاره قطعات‬ ‫جوی��ا ش��ود‪ ،‬زیرا ای��ن رون��د منجر ب��ه اختالل در‬ ‫ط��رح «کاه��ش» (‪ )LEZ‬ش��ده و ان را ناکارام��د‬ ‫می کن��د‪ .‬وی در این باره توضیح داد‪ :‬در پاس��خ باید‬ ‫‪۳‬موضوع را عنوان کرد؛ مس��ئولیت اجتماعی(مردم)‪،‬‬ ‫قانون(مجلس) و نظارت(ستاد معاینه فنی)‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گوش��زد مس��ئولیت اجتماع��ی‬ ‫ش��هروندان و فرهنگ س��ازی برعهده رس��انه است‪.‬‬ ‫موضوع دوم و س��وم موضوع س��لبی و ایجابی اس��ت‬ ‫که باید در قوانین کش��ور همان طور که در بس��یاری‬ ‫از کشورهای مترقی جهان دیده شده گنجانده شود‪.‬‬ ‫او در توضی��ح این مس��ئله گفت‪ :‬ج��دا از گارانتی‬ ‫خودرو‪ ،‬کاتالیس��ت خودرو که یک��ی از قطعات برای‬ ‫کنترل الودگی هوا است بیش از سن گارانتی خودرو‬ ‫و معافی��ت معاین��ه فنی‪ ،‬گارانتی می ش��ود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬شرکت کیا یا هیوندایی ازسوی نمایندگی های‬ ‫خریدوفروش خودرو با هدف کسب سود باید مشمول پرداخت مالیات شود‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی اعالم کرد‪ :‬وقتی فردی چندین‬ ‫خ��ودرو را ب��ه قصد ف��روش می خ��رد‪ ،‬این کار‬ ‫به عنوان یک ش��غل به شمارمی رود‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫مالیات بپردازد‪.‬‬ ‫حمی��د گرماب��ی در گفت وگو ب��ا خبرخودرو‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اگر مشخص ش��ود که خرید بیش از‬ ‫یک خودرو از س��وی برخی از افراد برای مصرف‬ ‫شخصی نبوده و به منظور خرید و فروش و کسب‬ ‫س��ود انجام شده اس��ت مانند هر کاالی دیگری‬ ‫باید مالیات پرداخت شود‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم نیش��ابور و فی��روزه در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬وقتی ف��ردی چندین‬ ‫خ��ودرو را ب��ه قصد ف��روش می خ��رد‪ ،‬این کار‬ ‫یک شغل به ش��مار می رود‪ ،‬بنابراین باید مالیات‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ب��رای اجرای این امر و دریافت‬ ‫مالیات از افرادی که با هدف کس��ب س��ود و نه‬ ‫ب��رای مصرف ش��خصی‪ ،‬اقدام به خری��د کاال از‬ ‫جمله خ��ودرو می کنند باید س��ازکار مناس��بی‬ ‫وجود داش��ته باش��د که بتوان این امر را کنترل‬ ‫کرد و اگر این س��ازکار موجود نباشد‪ ،‬نمی توان‬ ‫این کار را به خوبی اجرا کرد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی یاداور شد‪ :‬مجلس‪ ،‬قانون مرتبط‬ ‫با سازکار مورد نظر را تصویب کرده و الزم است‬ ‫مقدمات ان فراهم ش��ود تا برای همه کاالها این‬ ‫امر صدق کند که وقتی فردی کاالیی را به قصد‬ ‫خرید و فروش می خرد بابت ان مالیات بپردازد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس دهم درب��اره تاثیر خرید‬ ‫بیش از یک خودرو از سوی دالالن بر بازار گفت‪:‬‬ ‫به ط��ور قطع‪ ،‬این امر در بازار خودرو تاثیر منفی‬ ‫داشته و موجب اش��فتگی بازار می شود اما باید‬ ‫س��ازکار مناس��ب رویارویی با ان وجود داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره توافق میان وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارای��ی و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت مبنی بر اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت فهرس��ت و مش��خصات خریدارانی را که‬ ‫در طرح های پیش فروش ش��هریور تا دی شرکت‬ ‫کرده اند را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی‬ ‫ق��رار دهد تا خریدارانی ک��ه بیش از یک خودرو‬ ‫خری��داری کرده اند مش��مول پرداخت مالیات از‬ ‫مح��ل کس��ب درامد از این محل ش��وند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این امر در صورتی که به خوبی اجرا ش��ود‪ ،‬طرح‬ ‫خوبی است‪.‬‬ ‫گرمابی درباره بررس��ی دیگر اطالعات مالی و‬ ‫سایر خریدهای این دسته از افراد به منظور الزام‬ ‫به پرداخت مالیات در صورت اقدام های مش��ابه‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر به طور موضع��ی در این زمینه درباره‬ ‫کس��ی عمل کنیم مشکل س��از خواهد بود ولی‬ ‫به طور قطع عم��ل در این زمینه باید براس��اس‬ ‫قانون انجام شود‪.‬‬ ‫خ��ود در ایران قطع��ات خودروهای خود را ‪۵‬س��ال‬ ‫گارانتی می کنند و همین خودروها در کانادا و امریکا‬ ‫جدا از گارانتی خودرو ‪۱۰‬سال ضمانتنامه دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��تاد معاینه فنی ش��هر تهران با بیان‬ ‫اینک��ه در این باره قان��ون ما ضع��ف دارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫م��اده‪ ۵‬مصوبه هوای پ��اک درب��اره گارانتی خودرو‬ ‫صحب��ت می کند‪ .‬در این ماده ام��ده گارانتی خودرو‬ ‫در کش��ور ‪۲‬سال است‪ .‬در ماده ‪ ۶‬همین مصوبه سن‬ ‫معاینه فنی ‪۴‬س��ال عنوان ش��ده است‪ .‬وقتی خودرو‬ ‫پس از ‪۴‬س��ال به مرکز معاین��ه فنی مراجعه می کند‬ ‫اگر کاتالیست ایراد داش��ته باشد خودروساز ضمانت‬ ‫و گارانت��ی ب��رای تعویض ان ندارد‪ .‬ای��راد این قطعه‬ ‫به گونه ای نیس��ت که صاحب خودرو متوجه ان شود‬ ‫ضم��ن انکه برای انه��ا تفاوتی ه��م نمی کند(ضعف‬ ‫مسئولیت اجتماعی)‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ضم��ن انکه خوروس��از نیز هر نوع‬ ‫کاتالیس��تی که بخواهد با هر کیفیت��ی روی خودرو‬ ‫نصب می کند و در این باره کنترلی وجود ندارد‪ .‬حال‬ ‫این مس��ئله را با قوانین سایر کشورها مقایسه کنید‪.‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه‪ ،‬گارانتی خودرو در کان��ادا متفاوت‬ ‫اس��ت اما ج��دا از ان در زمینه گارانتی کاتالیس��ت‬ ‫تمام ش��رکت های خودروس��از موظف هستند بین ‪۸‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬سال برای کاتالیست ها گارانتی در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫همچنین سن معاینه فنی این کشور ‪۲‬سال است‪ .‬در‬ ‫واقع اگر کاتالیس��ت دچار مش��کل شود ‪۴‬بار فرصت‬ ‫استفاده از گارانتی دارد و خودروساز مکلف است ان‬ ‫را به شکل رایگان تعویض کند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر ضعف های قانونی عنوان کرد‪ :‬ماده ‪۵‬‬ ‫و ‪ ۶‬قانون هوای پاک که الزم و ملزم بودند متاسفانه‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی به ش��کل مجزا بررسی‬ ‫و تصویب ش��دند ک��ه این امر به س��ود جامعه نبود؛‬ ‫بنابرای��ن امروز مردم برای تعویض کاتالیس��ت چون‬ ‫گارانت��ی ندارد و خ��ود باید هزینه کنن��د با افزایش‬ ‫قیمت ها از ان شانه خالی می کنند‪.‬‬ ‫حس��ینی منش درباره اجاره قطع��ات برای گرفتن‬ ‫تاییدی��ه مرکزهای معاینه فنی هم گفت‪ :‬از اس��فند‬ ‫سال گذشته س��تاد که متوجه برخی معضالت مانند‬ ‫مس��ئله اجاره قطعات ش��د به ش��دت مقابله کرد‪ .‬از‬ ‫این رو با تایید کاتالیس��ت از سوی مراکز معاینه فنی‬ ‫انها نشانه و کدگذاری می شوند‪ .‬بنابراین این مسئله‬ ‫در تهران در حال پیگیری است‪ .‬درباره شهرستان ها‬ ‫چون خارج از حیطه مس��ئولیت س��تاد معاینه فنی‬ ‫شهر تهران است‪ ،‬نمی توانم اظهارنظر کنم‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت پرونده نگین خودرو‬ ‫با بیش از ‪ ۳‬هزار شاکی‬ ‫دادس��تان ته��ران اخرین وضعی��ت پرونده‬ ‫نگی��ن خ��ودرو را تش��ریح کرد و گف��ت‪ :‬این‬ ‫پرون��ده ‪ ۳۵۱۹‬ش��اکی و رد م��ال س��نگینی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬عباس جعفری دولت ابادی‪،‬‬ ‫دادس��تان تهران در برنامه رادیویی پارک شهر‬ ‫در پاس��خ ب��ه پرسش��ی در م��ورد پرون��ده‬ ‫نگین خ��ودور اظهار کرد‪ :‬دو نفر از متهمان در‬ ‫بازداشت هستند‪ ۳۵۱۹ ،‬شاکی دارد و رد مال‬ ‫سنگینی در این پرونده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مهم ترین مش��کل پرونده کمبود‬ ‫مال برای توقیف اس��ت ک��ه البته این موضوع‬ ‫در هم��ه پرونده های بزرگ مال��ی وجود دارد‬ ‫چراکه تعداد ش��کات زیاد و اموال شناس��ایی‬ ‫شده تکافوی بدهی ها را نمی دهد‪.‬‬ ‫جعفری دولت ابادی در پاس��خ به پرسشی‬ ‫در رابط��ه ب��ا اینک��ه وزارت صنعت‪،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت اع�لام ک��رده خودروس��ازان داخلی‬ ‫ح��ق پیش ف��روش ندارن��د با توجه ب��ه اینکه‬ ‫پیش فروش ه��ا اغاز ش��ده ایا منعی از س��وی‬ ‫دادس��تانی اعالم ش��ده اس��ت؟ گفت‪ :‬در این‬ ‫رابطه از س��وی دادستانی منعی گذاشته نشده‬ ‫ولی با توجه به تجربه تلخ پیش فروش ها تاکید‬ ‫کردیم پیش فروش ها بر اساس توان و امکانات‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫دادس��تان تهران بیان کرد‪ :‬دادستانی اساسا‬ ‫مسئول گرانفروشی در کشور نیست بلکه ورود‬ ‫کرده تا از حقوق مردم و مصرف کننده حمایت‬ ‫کن��د و مدعی العموم احس��اس کرد این کار از‬ ‫م��وارد حقوق عامه اس��ت‪ ،‬بنابراین ورود ما به‬ ‫گرانفروشی از باب وظیفه دادستانی در صیانت‬ ‫از حق��وق مردم و مصرف کنندگان اس��ت و به‬ ‫نهادهای دولتی گفته ایم از این فرصت تاریخی‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1237‬‬ ‫پیاپی ‪2555‬‬ ‫چین از قافله رشد‬ ‫تولید سرب بازماند‬ ‫بهره برداری از ‪ 4‬طرح‬ ‫صنایع معدنی در همدان‬ ‫ما برای دشمنان ملت‬ ‫اتاق تاریک داریم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مسئوالن در تشریح دستاوردهای انقالب اسالمی در بخش معدن و صنایع معدنی‪:‬‬ ‫پس از انقالب در تولید مواد معدنی خودکفا شدیم‬ ‫س�یرانوش موسوی‪ :‬نگاهی به سیر تحوالت صنعتی و معدنی‬ ‫در دوره پیش از انقالب‪ ،‬نش��ان دهنده وابس��تگی زیاد در فناوری‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و حتی مواد اولیه بود‪ ،‬ب��ه طوری که با تاخیر در ورود‬ ‫ماش��ین االت و قطعات یدکی مورد نیاز‪ ،‬بیشتر واحدهای تولیدی‬ ‫به حالت تعطیل درامدند‪ .‬این در حالی اس��ت که به باور بس��یاری‬ ‫از مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬ایران در تامین مواد‬ ‫معدنی به خودکفایی رس��یده و توانس��ته بسیاری از ماشین االت و‬ ‫قطعات مورد نیاز صنایع و معادن را در کشور تولید کند‪.‬‬ ‫این تعداد به ‪ ۱۰‬هزار معدن رس��یده اس��ت و این امار بهترین گواه‬ ‫برای نش��ان دادن پیش��رفت های ما در این زمینه است‪ .‬امیدواریم‬ ‫در س��ال های اینده با رفع تحریم ها بتوانیم این صنعت را بیشتر به‬ ‫جلو هدایت کنیم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬پیش از انقالب اس�لامی بسیاری از‬ ‫کاالهای مورد نیاز صنعت از خارج از این مرزو بوم وارد می ش��دند‪،‬‬ ‫در حال��ی که امروز واردات مواد معدنی‪ ،‬بس��یار کاهش پیدا کرده و‬ ‫حتی می توان گفت به صفر رس��یده است‪ .‬امیری با اشاره به کاهش‬ ‫خام فروش��ی در کش��ور‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بر اس��اس گفته ه��ای رهبری‪،‬‬ ‫به منظ��ور حمای��ت از تولید داخل و تامین مواد م��ورد نیاز زنجیره‬ ‫تولید فوالد‪ ،‬از خام فروش��ی سنگ اهن جلوگیری کردیم‪ .‬تا ‪ ۳‬سال‬ ‫پیش سنگ اهن ایران به طور خام به کشورهای دیگر صادر می شد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬به منظور افزایش ارزش‬ ‫افزوده و تکمیل زنجیره فوالد‪ ،‬شرایطی را ایجاد کرد که تعداد قابل‬ ‫توجهی از واحدهای کنسانتره و گندله سازی در کشور ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی در پایان ابراز امیدواری کرد‪ :‬من انتظار روزی را دارم که تمام‬ ‫مواد معدنی خام در کشور فراوری شوند یعنی مواد به ارزش واقعی‬ ‫خود برسند سپس اقدام به صادرات این محصوالت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه دهم ایران در تولید فوالد‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬سیف اهلل امیری‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع معدنی و‬ ‫مش��اور معاونت امور معادن و صنایع معدنی‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬درباره پیشرفت های بخش معدن و صنایع معدنی پس از پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی‪ ،‬گفت‪ :‬از س��ال ‪ ۵۷‬تاکنون پیش��رفت های ما در‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی‪ ،‬نس��بت به دیگر کشورهای معدنخیز‬ ‫قابل توجه بوده و ما توانس��تیم در این ب��ازه زمانی به موفقیت های‬ ‫چشمگیرتری دست یابیم‪.‬‬ ‫وی بابی��ان اینکه ایران دوره جنگ و تحریم های چندین س��اله‬ ‫را پش��ت سر گذاش��ته‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬پیش از پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی‪ ۲ ،‬کارخان��ه فوالدس��ازی ـ ذوب اهن اصفه��ان و گروه‬ ‫ملی فوالد‪ -‬با ظرفیت اس��می ‪۶۷۰‬هزار ت��ن فعالیت می کردند اما‬ ‫درحال حاضر ‪ ۹۷‬کارخانه فوالدسازی در کشور با ظرفیت تولید ‪۴۷‬‬ ‫میلیون تن در س��ال فعال هس��تند و این کارخانه ها ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۱۷‬میلی��ون تن اه��ن و ورق و ‪ ۲۹‬میلیون تن میلگرد‪ ،‬اهن مفتول‬ ‫و نبشی را دارند‪.‬‬ ‫امیری با اش��اره به تولید فوالد در س��ال ‪ ،۹۶‬گف��ت‪ :‬بیش از ‪۲۲‬‬ ‫میلیون تن فوالد در س��ال ‪ ۹۶‬تولید ش��ده است‪ .‬در سال ‪ 5۷‬تعداد‬ ‫ش��اغالن در حوزه فوالد ‪ ۷۰۰‬نفر بوده است‪ ،‬در حالی که هم اکنون‬ ‫‪ ۳۵‬هزار نفر در این حوزه به طور مس��تقیم مش��غول کار هس��تند‪.‬‬ ‫رتبه فوالد ایران در بازارهای جهانی نیز رش��د چش��مگیری داشته‬ ‫اما در ‪ ۲‬س��ال گذشته با پیش��ی گرفتن از ایتالیا‪ ،‬اوکراین و تایوان‪،‬‬ ‫رتبه جهانی ما به ‪ ۱۰‬رس��یده است‪ .‬مدیرکل دفتر صنایع معدنی و‬ ‫مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی‪ ،‬در ادامه بیان کرد‪ :‬هدف‬ ‫در بخش فوالد خام‪ ،‬رس��یدن ب��ه ‪ ۵۵‬میلیون تن بود که این میزان‬ ‫‹ ‹معدنکاری پس از انقالب‪ ،‬مدرن شد‬ ‫پیش از انقالب اس�لامی بس��یاری از کاالهای مورد نی��از صنعت از خارج‬ ‫از این مرزو بوم وارد می ش��دند‪ ،‬در حالی که امروز واردات مواد معدنی‪،‬‬ ‫بسیار کاهش پیدا کرده و حتی می توان گفت به صفر رسیده است‬ ‫تولید ما را به جایگاه هفتم در جهان رس��اند‪ .‬تصور ما این اس��ت که‬ ‫در افق ‪ ۱۴۰۴‬رتبه ایران در زمینه تولید فوالد اول ش��ود اما انگونه‬ ‫که پیش می رویم زودتر از تصورات به پیش بینی های خود دس��ت‬ ‫خواهیم یافت‪ .‬امیری با اش��اره به وضعیت سیمان‪ ،‬گفت‪ :‬تا پیش از‬ ‫انقالب اسالمی‪ ۱۰ ،‬کارخانه اقدام به تولید سیمان و این کارخانه ها‬ ‫س��االنه ‪ ۶‬میلیون تن سیمان تولید می کردند‪ .‬درحال حاضر تعداد‬ ‫کارخانه های تولید سیمان به ‪ ۷۶‬رسیده و این کارخانه ها ساالنه ‪۸۸‬‬ ‫میلیون تن س��یمان تولید می کنند‪ .‬تولیدکنندگان سیمان عالوه‬ ‫ بر تامین نیاز داخلی‪ ،‬اق��دام به صادرات این محصول نیز می کنند‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬درحال حاضر ایران توانایی تولید بیش‬ ‫از ‪ ۲۷‬نوع س��یمان خاکستری و س��یمان بنایی و رنگی را دارد‪ .‬این‬ ‫س��یمان ها بر اساس استانداردهای روز تولید می کنند‪ .‬کشور ما‪ ،‬با‬ ‫تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن س��یمان رتبه ‪ ۷‬را در جهان کسب کرده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پیش��رفت ها در صنعت شیش��ه‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬مس و‬ ‫محصوالت فلزی و غیرفلزی‪ ،‬گفت‪ :‬پیشرفت ها در این زمینه ها نیز‬ ‫قابل توجه ب��وده و نمی توان موفقیت های صنایع معدنی را محدود‬ ‫به س��یمان و فوالد کرد‪ .‬امیری ادامه داد‪ :‬در س��ال ‪ ۵۷‬در مجموع‬ ‫‪ ۱۹۷‬مع��دن در ایران مورد بهره ب��رداری قرار گرفتند اما هم اکنون‬ ‫همچنی��ن در این زمین��ه‪ ،‬مجید پورمقدم‪ ،‬مش��اور معاون امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر مسئوالن دولتی‪ ،‬امار موفقیت ها در بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی پس از پیروزی انقالب اس�لامی را بدهند‪،‬‬ ‫این ذهنیت ایجاد می شود که انها تالش می کنند توفیق های اخیر‬ ‫را بزرگ جلوه دهند اما وقتی س��ازمان زمین شناس��ی امریکا اعالم‬ ‫می کند که ایران رتبه دوم تولید گچ جهان را از ان خود کرده است‬ ‫دیگر نمی توان در این امار تردید کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه‪ ،‬با اش��اره به رتبه ‪ ۸‬ای��ران در تولید کرومیت‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬ایران در تولید کاش��ی و س��رامیک رتبه س��وم جهان را دارد‪.‬‬ ‫ب��رای تولید این محصوالت به خاک ه��ای صنعتی نیاز داریم و این‬ ‫امار نش��ان می دهد که کشور در زمینه اکتشاف ذخایر صنعتی نیز‬ ‫قوی عمل کرده است که توانستیم مواد اولیه کارخانه های جانبی را‬ ‫تامین کنیم البته به نقاط ارمانی در زمینه اکتشاف دست نیافتیم‪،‬‬ ‫هرچند تالش ها در زمینه شناسایی ذخایر پنهان اغاز شده است‪.‬‬ ‫به گفته پورمقدم‪ ،‬پیش��رفت های کشور در زمینه تولید سیمان‪،‬‬ ‫قابل ذکر اس��ت و ایران در زمینه س��یمان جزو ‪ ۵‬کشور برتر جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه قوانین بخش مع��دن جهش قابل توجهی‬ ‫کردند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬پس از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬چندین‬ ‫بار قانون معدن مورد بازنگری قرار گرفت و بازنگری قانون برای رفع‬ ‫موانع تولید و حمایت از بخش خصوصی بوده اس��ت‪ .‬همچنین پس‬ ‫از انقالب اس�لامی‪ ،‬معادن مجهز ش��دند و معدنکاری سنتی جای‬ ‫خ��ود را به معدنکاری م��درن داد‪ .‬این مقام مس��ئول با بیان اینکه‬ ‫‪ ۷۰‬نوع ماده معدنی در کش��ور شناسایی ش��ده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬تعداد قابل توجه��ی از این مواد به طور خ��ام خرید و فروش‬ ‫می ش��وند چراکه هن��وز دانش فنی برای فراوری انها را در کش��ور‬ ‫نداری��م‪ .‬تم��ام تالش م��ا در معاونت امور مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬معطوف به ایج��اد کارخانه های‬ ‫فراوری مواد معدنی اس��ت تا در س��ایه ان بتوانی��م عالوه بر ایجاد‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬برای تعداد قابل توجهی از نیروی کار ایجاد اش��تغال‬ ‫کنی��م‪ .‬پورمقدم در ادامه با اش��اره به موفقیت ه��ای دولت تدبیر و‬ ‫امید در بخش معدن و صنایع معدنی‪ ،‬گفت‪ :‬واگذاری ش��ورای عالی‬ ‫معادن به اس��تان ها از دیگر موفقیت های دولت دوازدهم اس��ت‪ .‬با‬ ‫هدف روان تر شدن کار در بخش معدن‪ ،‬اختیار شورای عالی معادن‬ ‫به اس��تان ها تفویض شد‪ .‬در این صورت تصمیم های کلی مربوط به‬ ‫معادن در اس��تان ها گرفته می شوند‪ .‬مش��اور معاون امور معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫تشکیل کارگروه تعامل فعالیت های معدنی با محیط زیست و منابع‬ ‫طبیع��ی‪ ،‬دیگر اق��دام مهم دولت تدبیر و امید ب��رای رونق فعالیت‬ ‫معدنی در کش��ور اس��ت‪ .‬بس��یاری از بهره برداران معادن‪ ،‬پیش یا‬ ‫پس از فعالیت با س��ازمان محیط زیست با مشکل روبه رو می شوند‬ ‫و هدف تش��کیل این کارگروه‪ ،‬رفع این موانع و هموار کردن فعالیت‬ ‫معدنکاری در کشور است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تصریح کرد‪ :‬در دولت دوازدهم‪ ،‬تعداد قابل توجهی‬ ‫از معادن کوچک و متوس��ط فعال ش��دند و این مسئله می تواند در‬ ‫راس��تای ایجاد اش��تغال و افزایش تولید بس��یار تاثیرگذار باشد‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو در مجموع عملکرد دولت در بخش معادن را مثبت ارزیابی‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1237‬‬ ‫پیاپی ‪2555‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیامد افزایش سختگیری های زیست محیطی برای بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده یک فلز صنعتی‬ ‫یادداشت‬ ‫ارتقای فناوری‬ ‫و رشد ایمنی‬ ‫چین از قافله رشد تولید سرب بازماند‬ ‫یاسر اکبرزاده‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫مهم ترین موضوع در زمینه ارتقای ایمنی‪،‬‬ ‫رشد فناوری است‪ .‬من به اقتضای حرفه ام از‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰۰‬معدن در امریکا بازدید کرده و‬ ‫مشاهده کرده ام که در زمینه توسعه فناوری‬ ‫و امکان اس��تفاده از انها ب��رای معدنچیان‬ ‫شرایط مطلوبی فراهم شده است‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬ه��ر معدنچی در مع��ادن زیرزمینی‬ ‫زغال س��نگ امریکا یک دستگاه تشخیص‬ ‫گاز به همراه دارد که نش��ت احتمالی متان‬ ‫را تشخیص می دهد‪ .‬موضوع دیگر به قوانین‬ ‫و کیفی��ت اجرای انها برمی گ��ردد‪ .‬به طور‬ ‫کلی در امریکا قوانین س��فت و س��ختی بر‬ ‫شرکت های معدنی حاکم است که به یکباره‬ ‫تدوین نش��ده اند و از پیش از س��ال ‪۱۹۰۰‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۲۷۹‬خورش��یدی) همچنان به‬ ‫روز می ش��وند‪ ،‬البته قانون گ��ذاران همواره‬ ‫برای روزام��د کردن قوانین با مقاومت هایی‬ ‫از س��وی معدنداران روبه رو هس��تند چون‬ ‫در این کش��ور هی��چ گاه مع��ادن در اختیار‬ ‫بخش دولت��ی نبوده ان��د‪ ،‬بنابراین صاحبان‬ ‫ش��رکت های خصوصی اس��تخراج کننده در‬ ‫براب��ر قوانین��ی ک��ه عرصه را ب��ر انها تنگ‬ ‫می کن��د‪ ،‬واکنش نش��ان می دهند‪ .‬موضوع‬ ‫سوم به فرهنگ حاکم بر جامعه برمی گردد؛‬ ‫من در جایگاه فردی که ‪ ۱۴‬س��ال پیوسته‬ ‫در انج��ا زندگی می کنم این گونه برداش��ت‬ ‫کرده ام ک��ه در فرهنگ امریکای��ی‪ ،‬اجرای‬ ‫قان��ون با قدرت بس��یار انجام می ش��ود که‬ ‫می توان��د‪ ،‬هم برام��ده از اموزش های نظام‬ ‫اموزشی و هم برامده از این باشد که هزینه‬ ‫تخلف از قانون بس��یار باالست و گریبانگیر‬ ‫تخلفات در بخش ایمنی معادن نیز می شود‪.‬‬ ‫موض��وع چهارم هم این اس��ت ک��ه در این‬ ‫جامعه از دست رفتن یا معلولیت یک انسان‬ ‫برابر با تحمیل باری بر اقتصاد جامعه است‪.‬‬ ‫برگردان‪:‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مطالعه وود‬ ‫مکنزی حکایت‬ ‫از ان دارد که‬ ‫در سا ل جاری‬ ‫میالدی تولید‬ ‫جهانی سرب‬ ‫در همه نقاط‬ ‫جهان به جز چین‬ ‫افزایشی باشد‬ ‫براس��اس مطالعات موسسه وود مکنزی‪ ،‬در زمینه‬ ‫تولید س��رب پیش بینی می ش��ود که س��ال جاری‬ ‫می�لادی‪ ،‬تولید جهانی این فلز در همه جای جهان‬ ‫به جز چین افزایش��ی باش��د‪ .‬این در حالی است که‬ ‫چین بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده س��رب‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن به نقل از ماینینگ‪ ،‬کمی‬ ‫بیش از یک ماه از س��ال جاری میالدی سپری شده‬ ‫و مطالع��ه وود َمکِنزی حکایت از ان دارد که در این‬ ‫سال‪ ،‬تولید جهانی سرب در همه نقاط جهان به جز‬ ‫چین افزایشی باشد‪.‬‬ ‫میزان این افزایش ‪۲۵۰‬هزار تن اس��ت که نسبت‬ ‫به متوسط میزان مرسوم تولید ان رشد ‪۱۰‬درصدی‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بنا بر گفته این ش��رکت انگلیس��ی تحلیلگر بازار‪،‬‬ ‫نزدیک ‪۹۰‬هزار تن از ‪۲۵۰‬هزار تن اش��اره ش��ده را‬ ‫ش��رکت کانادایی گولدکورپ که در زمینه استخراج‬ ‫ط�لا فعالی��ت دارد‪ ،‬تولید می کند‪ .‬این ش��رکت از‬ ‫ذخیره خوبی در معدنی به نام پِناس��کیتو برخوردار‬ ‫اس��ت و توسعه این معدن مستقر در مکزیک‪ ،‬نقش‬ ‫مهمی در افزایش جهانی تولید سرب در سال جاری‬ ‫میالدی دارد‪.‬‬ ‫این شرکت پژوهش��گر همچنین بر این باور است‬ ‫که از معادن شرکت سوئیسی گلنکور در استرالیا در‬ ‫س��ال جاری میالدی‪ ،‬سرب بیش��تری تولید خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بنا ب��ر این گ��زارش‪ ،‬چنی��ن رش��دی در نتیجه‬ ‫اغاز ب��ه کار معدن ل ِیدی لو ِرت��ا در ایالت کویینزلند‬ ‫استرالیاس��ت‪ .‬نخستین نشانه های س��همی که این‬ ‫مع��دن در تولید محصول س��رب ش��رکت گلنکور‬ ‫داش��ته‪ ،‬در فصل سوم سال گذشته میالدی (اواسط‬ ‫تیر تا اواسط مهر ‪ )۱۳۹۷‬خود را نشان داد‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال وودمکن��زی در اظهارنظر خود‬ ‫درباره پیش بینی محصول سربی که گلنکور در سال‬ ‫جاری از پروژه دیگرش ب��ه نام «مک ارتورری ِور» در‬ ‫خلیج کارپنتریا در کرانه ش��مالی اس��ترالیا دارد‪ ،‬با‬ ‫وودمکنزی درباره تولید س��رب چین در سال جاری میالدی‪ ،‬شبهه هایی‬ ‫را به این غول اس��یایی تولیدکننده وارد می بیند‪ .‬این کش��ور به دلیل‬ ‫س��ختگیری های زیس��ت محیطی و بس��تن تجهیزات خود‪ ،‬تولید سرب را‬ ‫کاهش داده و باید در ابتدا پاسخگوی نیاز داخلی صنایع خود باشد‬ ‫تامل و درنگ می گوید‪ :‬این معدن در س��ال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی) متروک شد چون نیاز‬ ‫ب��ه طراحی دوب��اره محل تخلی��ه باطله های معدن‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مح��ل تخلیه باطله ها در نتیجه عملیاتی که بیش‬ ‫از ح��د انتظار باطل��ه تولید می کرد‪ ،‬قابل اس��تفاده‬ ‫نبود‪ .‬حال اگر این طراحی به س��رعت اعمال ش��ده‬ ‫باش��د‪ ،‬گلنکور باید برای فصل اخر س��ال گذش��ته‬ ‫می�لادی (نیمه مهر ت��ا نیم��ه دی ‪ )۱۳۹۷‬خبر از‬ ‫رش��د تولید دهد‪ .‬وودمکنزی اما درباره تولید سرب‬ ‫چین در س��ال جاری میالدی‪ ،‬شبهه هایی را به این‬ ‫غول اس��یایی تولیدکننده وارد می بیند‪ .‬این کشور‬ ‫به دلیل س��ختگیری های زیس��ت محیطی و بستن‬ ‫تجهی��زات خود‪ ،‬تولید س��رب را کاهش داده و باید‬ ‫در ابتدا پاسخگوی نیاز داخلی صنایع خود باشد‪.‬‬ ‫از دیدگاه وودمکن��زی‪ ،‬اگر چین برای تامین نیاز‬ ‫خود به س��رب تصفیه ش��ده به س��ایر نقاط جهان‬ ‫رواورد‪ ،‬می تواند موقعیتی را نش��ان دهد که حاکی‬ ‫از دسترس��ی واقعی جهان به این ماده معدنی است‪،‬‬ ‫ان هم در ش��رایطی که ارزش س��هام شرکت ها در‬ ‫بورس های اوراق به��ادار در پایین ترین میزان خود‬ ‫در یک دهه گذشته قرار دارد‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت تحلیلگر همچنی��ن می گوید‪ :‬چین‬ ‫همچن��ان بازیگ��ر غال��ب عرص��ه مص��رف و تولید‬ ‫س��رب می ماند و افت اقتص��اد چین و کاهش تولید‬ ‫خودروهای الکتریکی در این رویه تغییر پایدار ایجاد‬ ‫نمی کن��د‪ .‬انچ��ه در این بین در ان ابه��ام و تردید‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬توانمندی چی��ن در تامین نیاز داخلی‬ ‫خود به س��رب است که اگر نتواند ان را تامین کند‪،‬‬ ‫مجبور اس��ت به دیگر کش��ورها رو بی��اورد‪ .‬چنین‬ ‫اتفاقی می توان��د تقاضای جهانی س��رب را افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫در این بین اما دلیلی که وودمکنزی با تکیه بر ان‬ ‫ادعا می کند کاهش تولید خودروها در چین تاثیری‬ ‫بر تقاضای س��رب ندارد‪ ،‬این اس��ت ک��ه پیش بینی‬ ‫می شود نیاز به جایگزینی باتری خودروها همچنان‬ ‫باال بماند‪ .‬این در حالی اس��ت که مالکیت خودروها‬ ‫به ‪ ۲۴۰‬میلیون واحد تا پایان سال گذشته میالدی‬ ‫(‪ )۲۰۱۸‬در نیمه دی رس��ید‪ .‬این رقم در مقایسه با‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی ‪۱۰.۵‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫خودروه��ای برق��ی‪ ،‬دیگ��ر دلیل��ی هس��تند که‬ ‫وودمکن��زی مبتنی ب��ر ان پیش بین��ی می کند که‬ ‫تقاض��ای چین و دیگر نقاط جهان برای س��رب باال‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫داده ه��ای این ش��رکت نش��ان می دهد در س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی برای نخس��تین بار فروش جهانی‬ ‫خودروه��ای الکتریک��ی در یک س��ال ب��ه بیش از‬ ‫‪۲‬میلیون خودرو رس��ید ک��ه نزدیک به نیمی از این‬ ‫رقم در چین فروخته شد‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت تحلیلگ��ر می افزای��د‪ :‬خودروهای‬ ‫الکتریکی هنوز از باتری های سربی استفاده می کنند‬ ‫و ه��ر چن��د باتری ه��ای لیتیوم یون ی��ا باتری های‬ ‫هیدراید ب��ا فلز نیکل‪ ،‬ان��رژی موردنیاز خودروهای‬ ‫الکتریک��ی را فراهم می کنند اما باتری های س��ربی‪،‬‬ ‫تامین کنن��ده ان��رژی و ب��رای کنت��رل خودروهای‬ ‫الکتریکی مورد نیاز هستند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1237‬‬ ‫پیاپی ‪2555‬‬ ‫فرصت مدرن سازی‬ ‫برای سمساری ها‬ ‫تحول بیمه های زندگی‬ ‫در سال ‪۹۸‬‬ ‫پوستر به «ایده نو»‬ ‫نیاز دارد‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‪25‬هزارتن گوشت برای شب عید ذخیره سازی شده است‬ ‫تولید گوشت قرمز در این ماه ها با مشکالت متعددی‬ ‫دس��ت و پنجه ن��رم می کند و قیمت ه��ر کیلوگرم ان‬ ‫در ب��ازار ب��ه حدود ‪۹۰‬هزار تومان رس��یده و در برخی‬ ‫نقاط قیمت بعضی از قس��مت های گوش��ت قرمز باالتر‬ ‫از ‪۱۰۰‬ه��زار تومان هم به فروش می رود‪ .‬بس��یاری از‬ ‫مس��ئوالن وزارت جهادکش��اورزی پی��ش از این وعده‬ ‫ارزان��ی را در هفت��ه ج��اری و اینده نزدی��ک با توجه‬ ‫به برنامه ریزی ش��ان برای عرضه بیش��تر گوش��ت قرمز‬ ‫منجمد و ت��ازه وارداتی و تولید داخ��ل داده بودند که‬ ‫البت��ه تاکنون کاهش قیمتی در بازار مش��اهده نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برخ��ی دلیل بهم ریختگ��ی بازار گوش��ت را قاچاق‬ ‫می دانند و برخی دیگر هم از نرخ ارز صحبت می کنند‪.‬‬ ‫در این میان اما عالوه بر فروش گوش��ت تنظیم بازاری‬ ‫ب��ا کارت ملی که در فروش��گاه های زنجی��ره ای انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬طرح دیگری در دستور کار قرار دارد و گویا‬ ‫از پنجش��نبه اجرایی خواهد شد‪ .‬براس��اس این طرح‪،‬‬ ‫گوش��ت به صورت اینترنتی از دو فروشگاه اینترنتی با‬ ‫کدپستی به فروش می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹داللی با گوشت قرمز دولتی‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به تازگی در صف های خرید گوشت‬ ‫به نرخ مصوب‪ ،‬افراد زیادی هس��تند که به این گوشت‬ ‫نی��ازی ندارند و فقط به دلیل تف��اوت قیمت زیادی که‬ ‫با ب��ازار دارد ان را خریداری می کنن��د و در بازار ازاد‬ ‫می فروش��ند و از این طریق داللی ش��کل گرفته است‪.‬‬ ‫س��المی گفت‪ :‬در این طرح جدی��د‪ ،‬دیگر یک خانواده‬ ‫‪ 5‬نفری نمی تواند با ‪ 5‬کد ملی ‪5‬س��همیه گوشت قرمز‬ ‫به ن��رخ دولتی را خریداری کند و تنها برای هر خانواده‬ ‫یک سهمیه و براساس کد پستی اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫مدیرکل ش��رکت پش��تیبانی امور دام استان تهران‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در ح��ال حاضر تنها گوش��ت قرمز گرم‬ ‫و منجم��د دولتی در این س��امانه های اینترنتی عرضه‬ ‫می ش��ود اما قرار است که به زودی توزیع مرغ نیز انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬قیمت هر کیلوگرم گوش��ت منجمد‬ ‫(گوس��اله برزیلی) ‪29‬هزار تومان‪ ،‬گوش��ت گرم حدود‬ ‫‪40‬هزار تومان اس��ت اما بر اساس قطعه خریداری شده‬ ‫مانند سردس��ت‪ ،‬ران و کشو ِر واردشده قیمت متفاوتی‬ ‫دارد‪ .‬قیمت مرغ نیز کیلویی ‪9‬هزار و ‪800‬تومان است‪.‬‬ ‫سالمی درباره قیمت قطعات گوناگون قیمت گوشت‬ ‫گ��رم وارداتی گفت‪ :‬قیمت ای��ن محصوالت با توجه به‬ ‫اینک��ه از کش��ورهای مختلفی امده‪ ،‬متفاوت اس��ت و‬ ‫افراد برای اگاهی از قیمت ها به فروشگاه های اینترنتی‬ ‫یادشده مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬در طرح فروش اینترنتی گوشت قرمز‬ ‫به هر خانواده براساس کدپستی ‪ 2‬تا ‪3‬کیلوگرم گوشت‬ ‫قرمز (در ماه) براس��اس نرخ های مصوب دولت تحویل‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل ش��رکت پش��تیبانی امور دام استان تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬کاال به اندازه کافی وج��ود دارد اما هجمه ای که‬ ‫در بخش تقاضا به وج��ود امده باعث بهم خوردن روند‬ ‫عرضه و تقاضا شده است‪ ،‬مردم این اطمینان را داشته‬ ‫باشند که مرغ‪ ،‬گوشت و دیگر کاالهای اساسی به اندازه‬ ‫کافی در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫علی اصغر سعیدی‬ ‫جامعه شناس اقتصادی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹از «یخچال» و «به روزرسان» خرید کنید‬ ‫قیمت هر کیلوگرم گوشت منجمد (گوساله برزیلی) ‪29‬هزار تومان‪،‬‬ ‫گوشت گرم حدود ‪40‬هزار تومان و قیمت مرغ نیز کیلویی ‪9‬هزار و‬ ‫‪800‬تومان است‬ ‫‹ ‹واردات گوش�ت گ�رم و منجم�د ب�رای‬ ‫تنظیم بازار‬ ‫مع��اون بازرگان��ی داخل��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت از ذخیره بی��ش از ‪25‬هزارتن گوش��ت قرمز‬ ‫به عن��وان ذخیره احتیاطی ش��ب عید خب��ر داد که به‬ ‫گفته او‪ ،‬این حجم حدود ‪10‬هزارتن بیش��تر از ذخیره‬ ‫سال های گذشته است‪.‬‬ ‫عباس قب��ادی در گفت وگو با «ش��اتا» با اش��اره به‬ ‫برگزاری نشس��ت س��تاد تنظیم بازار با ریاس��ت وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در نشس��ت سه شنبه ‪9‬‬ ‫بهمن‪ ،‬بازار مواد پروتئینی از س��وی اعضا بررسی و در‬ ‫نهایت مصوب ش��د برای کنترل ب��ازار‪ ،‬صادرات مرغ تا‬ ‫پایان ماه مبارک رمضان ممنوع شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در بخش��ی از نشس��ت‪ ،‬درب��اره تولی��د و‬ ‫واردات گوش��ت مرغ بحث شد که واحدهای مرغداری‪،‬‬ ‫جوجه ری��زی را از ‪90‬میلی��ون ب��ه ‪125‬میلیون قطعه‬ ‫افزایش دهن��د و همچنین با توجه ب��ه مباحثی که از‬ ‫س��وی تولیدکنندگان مرغ درب��اره افزایش هزینه های‬ ‫تولی��د مط��رح ش��ده‪ ،‬در قیمت گذاری ای��ن محصول‬ ‫بازنگری شود‪.‬‬ ‫مع��اون بازرگان��ی داخل��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با بی��ان اینکه به وزارت جهادکش��اورزی برای‬ ‫واردات جوجه یکروزه ت��ا ‪10‬میلیون قطعه مجوز داده‬ ‫ش��د‪ .‬گفت‪ :‬با این اقدام‪ ،‬تولید مرغ افزایش می یابد که‬ ‫البت��ه این را هم در نظر گرفتی��م اگر تولید پیش بینی‬ ‫شده محقق شود‪ ،‬شرکت پشتیبانی امور دام مرغ مازاد‬ ‫را برای تنظیم بازار جمع اوری کند‪ .‬او همچنین درباره‬ ‫تصمیمات اتخاذ ش��ده در نشس��ت س��تاد تنظیم بازار‬ ‫درباره گوش��ت قرمز‪ ،‬اظهارکرد‪ ،‬جلوگی��ری از قاچاق‬ ‫دام و ترمی��م تولی��د داخل از طری��ق واردات دام مولد‬ ‫وکشتاری مورد تاکید اعضا بود که با توجه به اقدام های‬ ‫وزارت کش��ور‪ ،‬نیروی انتظامی و وزارت جهادکشاورزی‬ ‫امیدواریم شرایط بهتر از گذشته شود‪.‬‬ ‫قبادی با اش��اره به تصمیم اعضا بر تس��هیل واردات‬ ‫گوش��ت گرم و منجمد‪ ،‬گفت‪ :‬اعض��ا تاکید کردند که‬ ‫وزارت جهادکشاورزی واردات دام زنده به عنوان برنامه‬ ‫کوتاه مدت و دام مولد برای بلندمدت را در دس��تور کار‬ ‫قرار بدهد‪ .‬او از ذخیره بیش از ‪25‬هزارتن گوشت گاوی‬ ‫منجم��د به عنوان ذخیره احتیاطی ش��ب عید خبر داد‬ ‫ک��ه به گفته او‪ ،‬این حجم حدود ‪10‬هزارتن بیش��تر از‬ ‫ذخیره س��الهای گذش��ته و عالوه بر ‪100‬تنی است که‬ ‫روزان��ه در تهران و ش��هرهای اطراف توزیع می ش��ود‪،‬‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن وتجارت‪ ،‬گس��ترش چتر نظارت بر فروشگاه های‬ ‫عرض��ه کننده‪ ،‬تصویب نظارت بر عرضه گوش��ت قرمز‬ ‫از س��وی نهاد ه��ای نظارتی و تحویل ای��ن محصول به‬ ‫کارکن��ان دولت و تعاونی های مصرف‪ ،‬از دیگر تاکیدات‬ ‫نشست س��تاد تنظیم بازار بود‪ .‬قبادی از تصمیم ستاد‬ ‫تنظیم بازار برای واردات یک تا ‪ ۲‬میلیون دام زنده خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬با توجه به شرایطی مانند تامین ارز‪ ،‬حمل‬ ‫هلدینگ داتیس اکنون با ‪12‬ش��رکت در حوزه های خودرو‪ ،‬دوچرخه‪ ،‬طب‪ ،‬قطعات‬ ‫و ملزوم��ات خودرو‪ ،‬کش��ت و صنع��ت‪ ،‬خودروه��ای دیزلی‪ ،‬فناوری های هوش��مند‪،‬‬ ‫سالمت‪ ،‬خودروهای کار و سرویس های مربوط به کاالهای روزمره‪ ،‬توانسته به یکی از‬ ‫هلدینگ های قدرتمند تجاری تبدیل ش��ود‪ .‬این هلدینگ با دریافت نمایندگی رسمی‬ ‫و نقل و ضوابطی همچون قرنطینه و شرایط بهداشتی‪،‬‬ ‫نیاز به گوش��ت از کشورهای همسایه از طریق ریلی یا‬ ‫کامیون های س��نگین و یا از طریق هواپیما می بایست‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬با تالش های وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫و افزایش واردات دام کش��ور‪ ،‬می بایس��ت گوشت مورد‬ ‫نی��از بازار برای دو مقطع پرمصرف‪ ،‬ایام پایانی س��ال و‬ ‫م��اه مبارک رمضان بطور کامل تامین ش��ود و این کار‬ ‫نیازمن��د اقدام جهادی نهاد های متولی مانند س��ازمان‬ ‫دامپزش��کی‪ ،‬ش��رکت پش��تیبانی ام��ور دام و بخ��ش‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫‹ ‹گسترش نظارت برای برخورد با سودجویان‬ ‫مع��اون بازرگان��ی داخل��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت درباره برخ��ورد ب��ا س��ودجویی ها در عرضه‬ ‫گوش��ت قرمز گف��ت‪ :‬این مش��کل به دلی��ل اختالف‬ ‫قیم��ت اس��ت‪ ،‬هر چند براس��اس گزارش های��ی که از‬ ‫س��وی جهادکش��اورزی ارائه ش��ده‪ ،‬بیش از ‪85‬درصد‬ ‫گوش��ت های توزیعی ب��ه مصرف کننده واقعی رس��یده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما به ط��ور طبیعی برخی اف��راد از این اختالف‬ ‫قیمت سوءاس��تفاده می کنند که ای��ن موضوع نظارت‬ ‫بیش��تر را می طلبد و ما نیز از اصناف و سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کردیم که‬ ‫نظارت را گسترش دهند‪.‬‬ ‫قب��ادی اف��زود‪ :‬همچنین تالش کردی��م توزیع را به‬ ‫مراکزی همچون فروشگاه های زنجیره ای یا میدان های‬ ‫میوه و تره بار بدهیم که عوامل نظارتی دارند‪.‬‬ ‫او درباره چرایی مش��کل در تامین گوش��ت قرمز در‬ ‫ماه های گذشته گفت‪ :‬به دلیل قاچاق دام زنده و کاهش‬ ‫تولید کش��تارگاه ها‪ ،‬مش��کالتی در تامین گوشت قرمز‬ ‫پیش ام��د که با اقدام ه��ای دولت نیاز کش��ور تامین‬ ‫می شود و مردم اطمینان داشته باشند که شرایط بهتر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫� تف�اوت ن�رخ ارز‪ ،‬عام�ل گرانی گوش�ت قرمز‬ ‫است‬ ‫معاون امور دام وزیر جهادکشاورزی نیز در این باره با‬ ‫اشاره به اینکه تفاوت نرخ ارز‪ ،‬عامل اصلی گرانی گوشت‬ ‫قرمز است‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه باور که قاچاق دام سبب گرانی‬ ‫گوشت شده‪ ،‬نادرست است‪ .‬مرتضی رضایی در حاشیه‬ ‫گش��ایش ‪91‬پروژه جهادکشاورزی استان مازندران که‬ ‫تو گو با ایرنا افزود‪ :‬اکنون‬ ‫در س��اری برگزار شد در گف ‬ ‫کمبودی در تولید و تامین گوشت قرمز وجود ندارد اگر‬ ‫چه قیمت ان به نس��بت قدرت خرید مردم باال اس��ت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره اینکه تاکنون ‪140‬هزار تن گوش��ت گرم‬ ‫گوس��فندی و گوشت منجمد گوساله وارد کشور شده‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬تا حدودی با واردات گوش��ت قرمز‪ ،‬قیمت ها‬ ‫در ح��ال متعادل ش��دن اس��ت‪ .‬معاون ام��ور دام وزیر‬ ‫جهادکش��اورزی درباره قاچ��اق دام توضیح داد‪ :‬اگرچه‬ ‫امار رس��می در این زمینه وجود ندارد اما اینکه حدود‬ ‫یک یون راس دام به طورقاچاق از کش��ور خارج ش��ود‪،‬‬ ‫معادل ‪18‬هزار تن گوش��ت قرمز می شود که این مقدار‬ ‫اعطای نمایندگی هلدینگ داتیس در سراسر کشور‬ ‫و انحصاری برندهایی مانند؛ هایکو اسپورتیو (بزرگ ترین شریک تجاری ولوو)‪ ،‬منهارت‬ ‫(یکی از شریکان تجاری معتبر ‪ ،)BMW‬دوچرخه های بوتچیا و الئوس ایتالیا‪ ،‬باتری‬ ‫اینتکت المان‪ ،‬روغن های میلرز‪ ،‬روغن های تاکومی و ریس چیپ المان‪ ،‬سبد متنوعی‬ ‫از برندهای مطرح جهانی در اختیار دارد‪ .‬این هلدینگ برای توسعه شبکه نمایندگان‬ ‫نمی تواند عام��ل کمبود وگرانی باش��د‪ .‬رضایی درباره‬ ‫گوش��ت مرغ نیز گفت‪ :‬با تاکید دولت امور پش��تیبانی‬ ‫دام وزارت جهادکشاورزی با توزیع گوشت مرغ دولتی‬ ‫هر کیلو گرم به قیمت ‪9‬هزار و ‪ 800‬تا ‪10‬هزار و ‪500‬‬ ‫تومان توانس��ت نوس��ان های قیمت مرغ را در کشور به‬ ‫تعادل برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹دامداران بی تقصیرند‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه سراس��ری دام��داران نیز اعالم‬ ‫کرد‪ :‬کمبود گوش��ت قرم��ز و قاچاق دام زنده از عوامل‬ ‫اصلی گرانی گوش��ت قرمز است که البته هیچ ارتباطی‬ ‫ب��ه دامداران ندارد؛ چراکه دام زنده کاالیی نیس��ت که‬ ‫بتوان ان را نگه داشت و عرضه نکرد‪ .‬علیرضا عزیزاللهی‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬کمبود گوشت قرمز و قاچاق دام‬ ‫زنده را از عوامل گرانی گوش��ت قرمز در بازار دانسته و‬ ‫معتقد است که این گرانی و کمبود گوشت قرمز ربطی‬ ‫ب��ه دامداران ندارد و اینکه برخ��ی می گویند‪ ،‬دامداران‬ ‫گوش��ت قرمز را عرضه نمی کنند صحت ندارد‪ ،‬چراکه‬ ‫دام زنده محصولی نیس��ت که بتوان ان را هنگام پروار‬ ‫ش��دن نگه داشت و به بازار عرضه نکرد‪.‬وی افزود‪ :‬البته‬ ‫در برخی مواقع ممکن اس��ت عرضه عش��ایر با توقفی‬ ‫کوتاه مدت روبه رو ش��ود که همواره عرضه از سوی انها‬ ‫در زمان های مش��خصی متوقف می ش��ود و به امس��ال‬ ‫و س��ال گذش��ته اختصاص ندارد‪ .‬مدیرعام��ل اتحادیه‬ ‫سراس��ری دامداران ادامه داد‪ :‬در زمینه تولید و تامین‬ ‫گوش��ت قرمز محدودی��ت وج��ود دارد و در زمینه هر‬ ‫کاالیی چنین محدودیتی وجود داشته باشد بازار ان با‬ ‫مشکل روبه رو شده و بهم می ریزد‪ .‬از دهه های گذشته‬ ‫مس��ئوالن اعالم می کردند که با توجه به محدودیت در‬ ‫تولید و تامین گوش��ت قرمز‪ ،‬مردم را به سمت مصرف‬ ‫گوش��ت سفید س��وق دهیم اما مشاهده می کنید که با‬ ‫وجود رسیدن سرانه مصرف گوشت مرغ به ‪۲۹‬کیلوگرم‬ ‫و ‪ ۵.۵‬کیلوگرم برای گوش��ت ماه��ی‪ ،‬همچنان تقاضا‬ ‫برای گوش��ت قرمز کاسته نش��ده و مردم ان را با چیز‬ ‫دیگ��ری جایگزی��ن نکرده اند‪ ،‬چراکه هم اکنون س��رانه‬ ‫مصرف گوشت قرمز بیشتر از ‪۱۱‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫عزیزاللهی با بیان اینکه کش��ور ب��ا توجه به افزایش‬ ‫جمعی��ت توان پاس��خگویی ب��ه این می��زان تقاضا در‬ ‫زمینه گوش��ت قرمز را ن��دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با واردات نیز‬ ‫نمی توان نیاز بازار داخلی را پاس��خ داد چراکه در همه‬ ‫دنیا تجارت گوش��ت قرمز بسیار سخت و محدود انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬البته مسئوالن در تالش هستند تا بیشترین‬ ‫میزان ممکن را وارد کنند اما همین کمبودهاس��ت که‬ ‫بازار را با مشکل روبه رو می کند‪ .‬وی همچنین به قاچاق‬ ‫دام زن��ده به عنوان یکی دیگر از عوامل گرانی گوش��ت‬ ‫قرمز اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬به س��ادگی نمی توان جلوی‬ ‫قاچاق را گرفت و امس��ال یکی از دالیل افزایش قیمت‬ ‫بی حد و اندازه گوش��ت قرمز‪ ،‬قاچاق دام زنده است که‬ ‫به اذعان بسیاری از مسئوالن ‪5‬برابر سال گذشته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته با توجه به طوالنی ب��ودن مرزهای ابی و‬ ‫خاکی‪ ،‬کنترل ان بس��یار س��خت و تاحدودی ناممکن‬ ‫اس��ت چراکه ‪۲۰۰۰‬کیلومتر مرز ابی و ‪۴۰۰۰‬کیلومتر‬ ‫مرز خاکی در جنوب و غرب کش��ور داریم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫اتحادیه سراس��ری دامداران تصریح کرد‪ :‬سخت بودن‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز دلیل این نمی ش��ود که با ان‬ ‫برخورد نش��ود و به زور اس��لحه نمی شود جلوی ان را‬ ‫گرف��ت‪ ،‬بلکه باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که قاچاق‬ ‫صرفه اقتصادی نداشته باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پیامد تعریف‬ ‫متفاوت‬ ‫از وابستگی‬ ‫فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازاری از پنجشنبه‬ ‫مدیرکل ش��رکت پش��تیبانی امور دام استان تهران‬ ‫ب��ا اع�لام اینک��ه از پنج ش��نبه ف��روش گوش��ت های‬ ‫تنظیم بازاری در دو فروش��گاه اینترنتی اغاز می ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این دو فروش��گاه اینترنتی محصوالت مورد نیاز‬ ‫مردم را براساس هر کدپستی برای هرخانوار‪ ،‬در منزل‬ ‫تحویل می دهند‪.‬‬ ‫رضا س��المی‪ ،‬مدیرکل ش��رکت پش��تیبانی امور دام‬ ‫اس��تان تهران در گفت وگو با تس��نیم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬برای‬ ‫توزیع محصوالت پروتئینی ش��امل گوشت قرمز و مرغ‬ ‫گرم و منجمد‪ ،‬طرح توزیع اینترنتی این محصوالت در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یک فروشگاه اینترنتی به نام «به روزرسان»‬ ‫در این ارتباط راه اندازی ش��ده و فروشگاه جدیدی نیز‬ ‫از امروز به نام «یخچال» راه اندازی می ش��ود؛ با این دو‬ ‫فروش��گاه اینترنتی‪ ،‬از پنج شنبه به مردم خدمات ارائه‬ ‫می ش��ود تا انه��ا بتوانند محصوالت م��ورد نیاز خود را‬ ‫به اسودگی خریداری و ان را در منزل دریافت کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل ش��رکت پش��تیبانی امور دام استان تهران‬ ‫ادامه داد‪ :‬دولت به دنبال ان اس��ت که توزیع خود را از‬ ‫روش س��نتی موجود به تدریج به سمت توزیع اینترنتی‬ ‫ببرد؛ در این روش برای ارائه این محصوالت کدپس��تی‬ ‫منزل دریافت می شود و برای هر خانواده بر این اساس‬ ‫سهمیه ماهانه ای در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رضا سالمی‬ ‫عباس قبادی‬ ‫مرتضی رضایی‬ ‫علیرضا عزیزاللهی‬ ‫خود اقدام به اعطای نمایندگی در سراس��ر کش��ور کرده است‪ .‬عالقه مندان می توانند‬ ‫برای کس��ب اطالعات بیشتر از ش��رایط دریافت نمایندگی به سایت هلدینگ داتیس‬ ‫به نشانی ‪ www.datisworldwide.com‬مراجعه کرده یا با شماره ‪021-75306‬‬ ‫تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫تعری��ف متفاوت از وابس��تگی ی��ا ارتباط با‬ ‫دربار و امپریالیسم به بروز رخدادهای بزرگی‬ ‫در جامعه کارافرینی کش��ور انجامید‪ .‬بررسی‬ ‫زندگ��ی کارافرینان و صاحبان کس��ب وکارها‬ ‫نشان دهنده سطح متفاوت ارتباط این بخش‬ ‫از جامعه با دربار است‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬خان��واده فوالدی بعضی از‬ ‫ش��خصیت های درباری را در سهام شرکت ها‬ ‫ش��ریک کرده بودند که چنین ارتباطی البته‬ ‫بسیارکم گزارش ش��ده و چنین کارافرینانی‬ ‫در اقلی��ت بوده اند‪ .‬در م��ورد دیگر می بینیم‬ ‫که احمد اخوان برای مقابله با برنامه علینقی‬ ‫عالیخان��ی وزی��ر اقتص��اد وقت ک��ه به دنبال‬ ‫کنار گذاش��تن مونتاژ اتومبیل بود‪ ،‬ارتباط با‬ ‫دربار را ب��رای جلب حمایت بیش��تر کرده و‬ ‫یارانه دریافت می کن��د‪ ،‬درحالی که او در یک‬ ‫فض��ای ‪800‬مت��ری قطعات جی��پ را به هم‬ ‫می چس��باند‪ .‬غیر از چند مورد خاص‪ ،‬ارتباط‬ ‫باقی کارافرین��ان با حاکمیت وقت به فراخور‬ ‫فعالیت ه��ای اقتص��ادی و ضرورت ها تنظیم‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫در م��واردی بعض��ی کارافرینان ب��ه بنیاد‬ ‫خیری��ه ای ک��ه متعلق ب��ه اعض��ای خانواده‬ ‫س��لطنتی بود کمک مال��ی می کردند که این‬ ‫س��طح از ارتب��اط ه��م در طبقه مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی و ب��ه اقتضای زمان خ��ود تعریف‬ ‫می ش��د و گویای رابطه یا وابستگی ارگانیک‬ ‫کسب وکارها با دربار نیست‪.‬‬ ‫پژوهش ه��ای پ��س از پی��روزی انق�لاب‬ ‫نش��ان دهنده وابس��تگی و ارتب��اط نداش��تن‬ ‫‪90‬درص��د از کارافرین��ان و صاحب��ان‬ ‫کسب وکارهایی اس��ت که اموال شان به دلیل‬ ‫ارتب��اط ب��ا پهلوی ها مصادره ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بنیان گ��ذاران ارج‪ ،‬ازمای��ش‪ ،‬گروه توس��عه‬ ‫صنعتی بهشهر‪ ،‬کفش ملی و پارس الکتریک‬ ‫هیچ رابط��ه نظام من��دی با خان��دان پهلوی‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫بررس��ی های تاریخ��ی گوی��ای این اس��ت‬ ‫که انها از بس��یاری از تصمیم هایی که ش��اه‬ ‫می گرفت ناراضی بودند‪.‬‬ ‫مهم تری��ن این تصمیم های فروش س��هام‬ ‫کارخانه ه��ا بود ک��ه از اصول انقالب س��فید‬ ‫به ش��مار می ام��د ی��ا اقدام ه��ای حاکمیتی‬ ‫در ارتب��اط ب��ا تنظیم قیمت ب��ود که بخش‬ ‫خصوصی همیش��ه به ان معترض بوده و حاال‬ ‫هم به دلیل کارایی نداش��تن دخالت مستقیم‬ ‫دولت در بازار با ان مخالفت می کند‪.‬‬ ‫از س��ال‪ 1353‬به بعد تزری��ق درامدهای‬ ‫نفت��ی به ت��ورم در اقتصاد ای��ران انجامید اما‬ ‫شاه همیش��ه بخش خصوصی را عامل اصلی‬ ‫گران فروش��ی و فساد معرفی می کرد تا جایی‬ ‫که یکی از وظایف مهم بازرس��ان شاهنشاهی‬ ‫بررسی دفاتر ش��رکت ها و دریافتی ان ها بود‪.‬‬ ‫ای��ن کنش ش��اه نش��ان می دهد ک��ه بخش‬ ‫خصوصی وابستگی به دربار نداشت‪.‬‬ ‫ای��ن بخش در ان س��ال ها هی��چ کمکی‬ ‫به ش��اه و موسس��ه های وابس��ته به ان برای‬ ‫جلوگیری از سقوط نظام پهلوی نکرد چراکه‬ ‫فعاالن اقتص��ادی فکر می کردن��د با پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی و دگرگونی نظ��ام وضع انها‬ ‫بهتر می شود‪.‬‬ ‫فعال اقتصادی در ان زمان خود را کس��ی‬ ‫می دانس��ت که مورد ظلم نظام شاهنش��اهی‬ ‫قرار گرفته اس��ت اما در نهای��ت به دلیل فهم‬ ‫متفاوت وابس��تگی به دربار ب��ا مصادره اموال‬ ‫روبه رو شد‪ .‬یک نمونه از این فعاالن مهندس‬ ‫ارجمن��د صاحب کارخانه ارج ب��ود‪ .‬در حکم‬ ‫ایش��ان امده بود که به دلیل شرکت در ایین‬ ‫افطاری در دربار مجازات می شود درحالی که‬ ‫می گفتند ارجمند بهایی است‪.‬‬ ‫ایش��ان در اعت��راض می گف��ت باالخ��ره‬ ‫من کدام هس��تم؟ بهایی یا مس��لمانی که به‬ ‫افطار رفته اس��ت؟ علی خسروشاهی صاحب‬ ‫کارخانه مینو به دلیل باال بردن س��طح فروش‬ ‫پفک نمکی در ‪۵‬س��ال مجازات شد و اموال و‬ ‫کارخانه اش را از دس��ت داد چراکه باال بردن‬ ‫فروش ه��م نوعی وابس��تگی تلقی می ش��د‪.‬‬ ‫دیگ��ر اتهامی که به مصادره اموال صنعتگران‬ ‫انجامید‪ ،‬باز کردن پای امپریالیس��م به ایران‬ ‫بود‪ .‬صنعتگران برای تولید ماش��ین االت وارد‬ ‫کرده بودند اما این اقدام انها وابستگی به نظام‬ ‫امپریالیستی قلمداد شد و غلبه این تفکر که‬ ‫هر اثری از نظام اس��تثماری باید از بین برود‪،‬‬ ‫به مصادره اموال انها انجامید‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1237‬‬ ‫پیاپی ‪2555‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫از صنفی سنتی گزارش می دهد‬ ‫مرحله سوم توزیع پارچه‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پنجمین مرحله توزیع پارچه ازس��وی کارگروه‬ ‫بررس��ی و پیگیری تامی��ن مواد اولیه پوش��اک با‬ ‫حضور ابراهیم درس��تی نایب رئی��س اتاق اصناف‬ ‫ته��ران و رئیس کارگ��روه‪ ،‬فتحعلی رحیمی معاف‬ ‫مس��ئول واحد بازرس��ی و نظارت سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان ته��ران‪ ،‬مجتبی درودیان‬ ‫رئی��س اتحادیه پیراهن دوزان و محمد توکلی دبیر‬ ‫کارگروه روز دوش��نبه در محل دفتر کارگروه انجام‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف‬ ‫ته��ران‪ ،‬در این مرحله‪۲۰۰‬ه��زار متر پارچه جین‬ ‫زنان��ه و مردانه و ‪۱۰۰‬هزار متر پارچه اس��تر حواله‬ ‫پارچه توزیع ش��د‪ .‬گفتنی است پس از اعالم توزیع‬ ‫پارچ��ه از س��وی کارگ��روه به واحده��ای صنفی‪،‬‬ ‫تمامی دالالن پارچ��ه به محض اطالع‪ ،‬پارچه های‬ ‫دپو کرده خود را از انبارها خارج کردند‪.‬‬ ‫فرصت مدرن سازی برای سمساری ها‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارگروهی برای تدوین‬ ‫ایین نامه ها‬ ‫نایب رئی��س ات��اق‬ ‫اصناف ایران از تشکیل‬ ‫کارگ��روه تدوی��ن‬ ‫ایین نامه ه��ای قان��ون‬ ‫نظ��ام صنف��ی در اتاق‬ ‫اصناف ای��ران خبر داد‪.‬‬ ‫مجتب��ی صفای��ی در‬ ‫گفت وگو با پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف ایران‬ ‫افزود‪ :‬به منظور تدوین و بررسی ایین نامه و اصالح‬ ‫قان��ون نظام صنفی کارگروهی برای ان مش��خص‬ ‫خواهد ش��د تا ب��ا جدیت به دنب��ال مباحث اصالح‬ ‫قانون نظام صنفی باش��یم و به جمع بندی برس��یم‬ ‫و خوشبختانه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی قول مس��اعدت و همکاری را برای اصالح‬ ‫قانون نظام صنفی داده اند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر به دلیل اینکه در روزهای پایانی سال مجلس‬ ‫شورای اسالمی و کمیسیون تلفیق مشغول تهیه و‬ ‫تنظیم بودجه هس��تند بحث اصالح و تدوین قانون‬ ‫نظام صنفی را به ابتدای س��ال‪ ۹۸‬موکول کرده ایم‪.‬‬ ‫نای��ب رییس اتاق اصناف ای��ران اظهارکرد‪ :‬تمامی‬ ‫م��وارد مربوط به اصالح قانون نظام صنفی که برای‬ ‫اصناف ضرورت دارد از جمله حذف دو دوره متوالی‬ ‫ش��رکت در انتخابات صنفی‪ ،‬حذف محدودیت ها‬ ‫ب��رای حض��ور اصن��اف در کانون های سیاس��ی و‬ ‫اجتماعی‪،‬تس��هیل مجوزهای کسب و کار و ایجاد‬ ‫فض��ای بهبود محیط کار و دیگ��ر قوانین را اصالح‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬صفایی افزود‪ :‬اصالحیات قانون نظام‬ ‫صنفی در قالب چند م��اده و تبصره الحاق و حذف‬ ‫و در ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬به مجلس فرس��تاده خواهد‬ ‫شد‪ .‬همچنین بخشی از کار مربوط به اصالح قانون‬ ‫مالیات ارزش افزوده انجام شده است‪.‬‬ ‫اهتمام فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای در تحقق‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫اتحادیه کش��وری فروش��گاه های زنجیره ای به‬ ‫مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫بیانی��ه ای صادر ک��رد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫اتحادیه کش��وری فروش��گاه های زنجی��ره ای‪ ،‬در‬ ‫بخشی از این بیانیه امده است‪« :‬انقالب شکوهمند‬ ‫اس�لامی ایران ک��ه بح��ق می ت��وان ان را یکی از‬ ‫مهم ترین رویدادهای سیاس��ی منطقه و جهان در‬ ‫س��ده بیستم نامید‪ ،‬رویدادی است متاثر از رهبری‬ ‫شایسته و خردمندانه امام خمینی(ره) در برقراری‬ ‫وح��دت و انس��جام کش��ور عزیزمان در مب��ارزه با‬ ‫اس��تکبار جهانی‪ .‬این انقالب الگوی شایسته ای از‬ ‫همراهی و همگامی یک مل��ت را در تحقق ارمانی‬ ‫مش��ترک رقم زد که اکنون به واسطه رهنمودهای‬ ‫حکیمانه حضرت ایت اهلل خامنه ای(مدظله العالی)‬ ‫چهلمی��ن بهار ان را جش��ن می گیریم‪ .‬بی ش��ک‬ ‫وفاق‪ ،‬انسجام‪ ،‬وحدت و یکپارچگی تمامی توده ها‬ ‫و قشرهای جامعه در دستیابی به این موهبت‪ ،‬وجه‬ ‫انکارناپذیر این انقالب اس��ت‪ .‬در این میان اصناف و‬ ‫بازاریان نیز پش��تیبان نظام و حامی والیت بوده اند‬ ‫و نق��ش این عزیزان در نهض��ت امام خمینی(ره) و‬ ‫حرکت های انقالبی قب��ل و بعد از پیروزی انقالب‪،‬‬ ‫س از ان در حمایت‬ ‫در دوران دف��اع مق��دس و پ�� ‬ ‫از تالش��گران عرصه بازس��ازی و توس��عه کش��ور‬ ‫تعیین کننده بوده است‪.‬‬ ‫اینک در مسیر نیل به هدف و ارمان اصلی انقالب‬ ‫اس�لامی که همانا برقراری عدالت اجتماعی است‪،‬‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای نیز این مهم را رس��الت‬ ‫خویش ق��رار داد ه و ب��رای تحقق عرض��ه عادالنه‬ ‫کاال و خدم��ات اهتم��ام ورزیده اند‪ .‬براین اس��اس‬ ‫اعضای اتحادیه کش��وری فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫ب��ا تاکید بر ع��زم خود برای ارائ��ه خدمت به مردم‬ ‫همیش��ه س��رفراز ایران زمین‪ ،‬همچون گذشته در‬ ‫س��ایه بهره مندی از ظرفیت ه��ا و توانمندی های‬ ‫خود و با مدیریتی جهادی در تحقق سیاس��ت های‬ ‫کل��ی اقتصاد مقاومتی گام های موثری بر خواهند‪،‬‬ ‫برداشت‪».‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫داود عبداللهی فرد‬ ‫در جریان‬ ‫گرانی و کمبود‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫که در ماه های‬ ‫گذشته شاهد‬ ‫بودیم مراجعه‬ ‫برای خرید‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫دست دوم به‬ ‫سمساری ها‬ ‫زیاد شد‬ ‫امان از این گرانی! ان قدر گرانی ش��ده که ادم کمتر‬ ‫دس��ت و دلش به خرید می رود با ای��ن حال در چنین‬ ‫شرایط س��ختی که توان خریدمان کاهش یافته‪ ،‬گاهی‬ ‫وس��یله ای در خانه های م��ان از کار می افتد‪ .‬جاروبرقی‪،‬‬ ‫یخچال‪ ،‬ماشین لباسشویی‪ ،‬یا هر چیزی دیگر‪ .‬خالصه‬ ‫اینکه مجبور می ش��ویم به فکر تهی��ه لوازمی جایگزین‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ممکن اس��ت به منطقه ای از شهر‬ ‫که بورس ان وسیله است بر ویم و تالش کنیم تا کاالیی‬ ‫ارزان‪ ،‬اما ماندگار بخریم‪ .‬در حالی که وس��ع مان محدود‬ ‫است‪ ،‬فروش��نده می گوید کاالیی در حد پولی که کنار‬ ‫گذاش��ته ایم وجود ن��دارد و اگر هم هس��ت‪ ،‬کیفیتش‬ ‫طوری نیست که چند سالی برای مان کار کند‪ .‬ان وقت‬ ‫است که به «چه کنم‪ ،‬چه کنم» می افتیم‪.‬‬ ‫بعضی ها ممکن است پیشنهاد خرید کاالی دست دوم‬ ‫را به ما بدهند؛ خب اگر این کاالهای دست دوم‪ ،‬کارایی‬ ‫خوب و ظاهری ابرومند داشته باشد‪ ،‬شاید گزینه خوبی‬ ‫باشند‪ .‬به هر حال دیدنش که ضرر ندارد! اما برای دیدن‬ ‫این دست کاالها به کجا باید رفت؟‬ ‫چند س��ایت و اپلیکیش��ن در دس��ت به دست شدن‬ ‫کاالهای دس��ت دوم فعال ش��ده اند اما همه چیز را که‬ ‫نمی توان از روی اپلیکیشن خرید!‬ ‫سمساری ها هم که ظاهری جذاب برای خرید ندارند‬ ‫و اس��م کاالی دس��ت دوم ان قدر بد در رفته است که‬ ‫بعضی ها حس ناخوشایندی از استفاده از ان دارند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که بعضی کشورهای جهان فروشگاه های‬ ‫مدرنی برای فروش کاالهای دست دوم به راه انداخته اند‬ ‫و خریداران بدون هیچ احساس��ی از ش��رمندگی به این‬ ‫فروشگاه های لوکس رفته و خرید می کنند‪.‬‬ ‫کاش می ش��د سمس��اری هایی مدرن داش��تیم البته‬ ‫به ش��رطی که این لوکس بودن روی نرخ کاال کش��یده‬ ‫نش��ود و البته خدماتی هم به طرف فروش��نده بدهد تا‬ ‫انها در فروش ترغیب شوند‪.‬‬ ‫با این حال گفته می ش��ود فقط‪۷۰۰‬سمس��اری مجاز‬ ‫در پایتخ��ت وجود دارد که بیش��تر این کس��به را هم‬ ‫ریش سفیدان تشکیل می دهند و در واقع رنگ خالقیت‬ ‫جوانی بر ت��ن تجربه بزرگترهای سمس��ار کار نخورده‬ ‫است و این حلقه ای گمشده در کسب و کار سمساری ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫با این وجود هیات مدیره اتحادیه سمساران تهران دو‬ ‫روز پی��ش به دیدار رئیس ات��اق اصناف تهران رفتند تا‬ ‫مشکالت صنفی خود را با او در میان گذارند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ات��اق اصناف تهران‪،‬‬ ‫این دی��دار‪ ،‬پیرو برنامه اتاق اصناف تهران در راس��تای‬ ‫تعامل با اتحادیه های صنفی برای رفع چالش ها و مسائل‬ ‫مبتالبه صنوف گوناگون بوده است‪.‬‬ ‫در این نشست‪ ،‬قاسم نوده فراهانی‪ ،‬رئیس اتاق اصناف‬ ‫تهران پس از ش��نیدن مش��کالت این صن��ف نکاتی را‬ ‫یاداور شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات نشست با رئیس اتاق تهران‬ ‫رئیس اتحادیه سمس��اران و امانت فروش��ان تهران در‬ ‫این باره گفت‪ :‬انچه در این نشس��ت مطرح ش��د بیشتر‬ ‫حول محور مش��کالتی بود که بیش��تر صن��وف درگیر‬ ‫انها هس��تند و البته بخش��ی از انچه گفته شد پیرامون‬ ‫مشکالت تخصصی صنف سمساران بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه های جهانی‬ ‫فقط‪۷۰۰‬سمس��اری مج��از در پایتخت وجود دارد که بیش��تر این‬ ‫کس��به را ه��م ریش س��فیدان تش��کیل می دهن��د و در واقع رنگ‬ ‫خالقیت جوانی بر تن تجربه بزرگترهای سمس��ار کار نخورده است و‬ ‫این حلقه ای گمشده در کسب و کار سمساری ها است‬ ‫داود عبدالله��ی فرد در گفت وگ��و با خبرنگار‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬طرح تس��هیم وج��وه‪ ،‬موضوعی اس��ت که‬ ‫اتحادیه ها را دچار چالش کرده است و به این واسطه از‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران خواستیم که در رفع مشکالت‬ ‫پیش ام��ده به دنبال اج��رای این ط��رح‪ ،‬اقدامی انجام‬ ‫دهند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬تهیه کد پس��تی نیز‬ ‫که پیش تر اتحادیه می توانست انجام دهد درحال حاضر‬ ‫ممکن نیست و اتاق اصناف تهران باید انجام دهد‪.‬‬ ‫عبداللهی فرد گفت‪ :‬ش��بکه های مجازی‪ ،‬س��ایت ها و‬ ‫اپلیکیش��ن ها ضربه زیادی را به صنف سمس��اران وارد‬ ‫کرده اند‪ .‬همان طور که می دانید سمس��اران واسطه بین‬ ‫خریدار و فروش��نده کاالهای دس��ت دوم هس��تند‪ .‬اما‬ ‫درحال حاضر با این اپلیکیش��ن ها هر کس��ی که کاالیی‬ ‫ب��رای ف��روش دارد‪ ،‬عکس و مش��خصات ان را در این‬ ‫اپلیکیش��ن ها وارد می کند و بعد از ان گاهی خریدار به‬ ‫خان��ه انها می رود و کاال را خری��داری می کند‪ .‬با وجود‬ ‫این‪ ،‬چنین روش��ی‪ ،‬قابلیت کنترل ن��دارد؛ عالوه بر این‬ ‫درحال حاضر تعدادی کالهبرداری هم ش��کل گرفته و‬ ‫ممکن است در اینده معضالت بیشتری را در بر بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حال و روز سمساران تهران‬ ‫وی درباره شرایط کلی اعضای این اتحادیه گفت‪ :‬این‬ ‫صنف حدود ‪۷۰۰‬واحد دارای پروانه کسب و ‪۳۰۰‬واحد‬ ‫بدون پروانه کس��ب دارد‪ .‬بیش��تر اعضای صنف ما سن‬ ‫و س��ال باالیی دارند‪ .‬حدود هر ‪۱۵‬روز یک بار نشس��ت‬ ‫هی��ات مدیره داری��م‪ .‬عبداللهی فرد گف��ت‪ :‬مناطقی از‬ ‫تهران هس��تند که تعداد سمساری ها انجا بیشتر است‬ ‫و حتی برخی از انها حالت بازار دارند‪.‬‬ ‫کمبودهای بازار رایانه به زودی برطرف می شود‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف فن��اوران رایانه‬ ‫تهران گفت‪ :‬انتقال فرایند ثبت س��فارش‬ ‫واردات از وزارتخانه به س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت هر اس��تان و همچنین‬ ‫همکاری گمرک باع��ث بهبود وضع بازار‬ ‫رایانه شده و مشکالت این بازار در اینده‬ ‫خیلی نزدیک برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫مهدی میرمهدی در گفت وگو با ایس��نا با تایید‬ ‫اینکه بخش رایانه ب��ا کمبود برخی کاالها روبه رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬با انتق��ال فرایند ثبت س��فارش از‬ ‫وزارتخان��ه به س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان ها کارها به نحو خوبی در حال انجام است ‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان ها‪ ،‬اتحادیه ها را در فرایند ثبت س��فارش‬ ‫درگیر کرده و واردکنن��ده باید نامه ای از اتحادیه‬ ‫برای سازمان ببرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه میرمهدی ح��دود دو ماه اس��ت که‬ ‫واردکنن��دگان ثبت س��فارش کاال را در س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هر استان انجام می دهند‬ ‫و س��ازمان برای بررس��ی م��دارک و تایی��د انها‪،‬‬ ‫نامه ای از اتحادیه مربوطه درخواست می کند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف فن��اوران رایان��ه تهران‬ ‫همچنین درباره فواید روند جدید ثبت س��فارش‬ ‫واردات کاال‪ ،‬گفت‪ :‬نخس��تین حس��ن این ش��یوه‬ ‫این اس��ت ک��ه فقط کس��انی ک��ه در این صنف‬ ‫فعالیت می کنند می توانند از اتحادیه نامه بگیرند‪.‬‬ ‫همچنی��ن میزان و ان��واع کاالی وارداتی مدیریت‬ ‫می شود تا کمبودی ایجاد نشود و کاالی ضروری‬ ‫که مصرف کننده به ان نیاز دارد‪ ،‬تامین‬ ‫ش��ود‪ .‬وی در ادامه با اشاره به تاثیر این‬ ‫روند در کاه��ش قاچاق کاال‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫با توجه به اینک��ه پروفرما(پیش فاکتور)‬ ‫در س��ازمان و اتحادی��ه ثبت می ش��ود‪،‬‬ ‫اگ��ر کاال از طریق فرد دیگ��ری به بازار‬ ‫تزریق ش��ود‪ ،‬به طور حتم قاچاق است و‬ ‫با ان برخورد می ش��ود‪ .‬میرمهدی ب��ا بیان اینکه‬ ‫روند جدید ثبت س��فارش منجر به مدیریت بازار‪،‬‬ ‫واردکنن��ده و ارز ش��ده‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر پیشینه کاری واردکننده و شرکت وارداتی‬ ‫در اتحادی��ه وجود دارد و اگر هم پیش��ینه کاری‬ ‫واردکنن��ده ای در دس��ترس نباش��د نمونه کاال و‬ ‫مدارک واردات های قبلی او باید برای بررس��ی به‬ ‫اتحادیه ارائه شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف فن��اوران رایانه تهران در‬ ‫ادامه از حل مش��کل کمبود کاال در بازار رایانه در‬ ‫اینده نزدی��ک خبر داد و گفت‪ :‬با وجود همکاری‬ ‫گمرک ترخیص کاالهایی وارد ش��ده بیش از یک‬ ‫هفته طول نمی کشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬برخی واردکنندگان‬ ‫نی��ز در مرحل��ه حمل کاال هس��تند ک��ه از مبدا‬ ‫کش��ورهای همسایه کاالهایی وارد کنند؛ بنابراین‬ ‫با توجه به کوتاه بودن مس��افت مش��کل این بازار‬ ‫به زودی حل خواهد شد‪.‬‬ ‫میرمهدی خاطرنشان کرد در صورت ادامه روند‬ ‫جدید ثبت س��فارش در اینده با مشکل کمبود و‬ ‫قاچاق روبه رو نخواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه سمس��اران و امانت فروش��ان تهران با‬ ‫تاکید بر اینکه اجاره ظروف و صندلی و‪ ...‬برای جشن ها‬ ‫و ایین ها زیرمجموعه این صنف نیس��ت و زیرمجموعه‬ ‫اتحادیه تاالر و پذیرایی ها اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر مراجعان‬ ‫سمس��اری ها به دنبال کاالهای برقی هستند‪ .‬در جریان‬ ‫گران��ی و کمب��ود لوازم خانگی که در ماه های گذش��ته‬ ‫شاهد بودیم مراجعه برای خرید لوازم خانگی دست دوم‬ ‫به سمس��اری ها زیاد ش��د اما از انجایی که فروشنده ای‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬در عمل بازار سمساری ها تغییری نداشت‪.‬‬ ‫در واق��ع مردم تا جای��ی که امکان دارند از لوازم ش��ان‬ ‫استفاده می کنند و در واقع کاالی زیادی برای فروش در‬ ‫سمساری ها وجود ندارد‪ .‬هرچند خریدار وجود دارد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که پیش تر مردم لوازم شان را پس از چند‬ ‫ن می کردند‪.‬‬ ‫سال استفاده از خانه خارج کرده و جایگزی ‬ ‫وی در توضی��ح امر امانت فروش��ی هم اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫بدان معنا اس��ت که گاهی سمساران کاالیی را از مردم‬ ‫نمی خرند اما انها این کاالها را به امانت پیش سمساران‬ ‫می گذارن��د و بعد در صورت ف��روش‪ ،‬حق الزحمه ای به‬ ‫سمس��ار می دهند‪ .‬گاهی ممکن است پدری جهیزیه ای‬ ‫برای دخترش خریده باش��د و بعد جش��ن به هر دلیلی‬ ‫ب��ه هم بخ��ورد‪ .‬او نمی تواند این کاالها را به فروش��گاه‬ ‫برگردان��د‪ .‬اگ��ر بخواه��د ب��ه یک سمس��ار بفروش��د‪،‬‬ ‫مابه التفاوت ان ش��اید زیاد ش��ود‪ .‬به این ترتیب ممکن‬ ‫اس��ت ان را ب��ه امانت ف��روش بس��پارد‪ .‬با ای��ن حال‪،‬‬ ‫امانت فروشی هم کم ش��ده است و همکاران ما ترجیح‬ ‫می دهند که کاال را بخرند و بعد خودش��ان بفروشند تا‬ ‫مدیون کسی نشوند‪.‬‬ ‫نگاهی به کشور های جهان نشان می دهد برخی از انها‬ ‫در حوزه فروش لوازم دس��ت دوم کارهای ارزش��مندی‬ ‫انجام داده اند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ژاپن بازاری برای کاالهای‬ ‫دست دوم دارد‪ .‬ظروف چینی‪ ،‬دوربین‪ ،‬وسایل دکوری‬ ‫و‪ ...‬از جمله لوازمی هستند که در این فروشگاه ها خرید‬ ‫و فروش می ش��وند‪ .‬ترکیه و بسیاری از کشور های دیگر‬ ‫هم در چنین تجربه ای مشترک هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در س��ایتی به ن��ام ‪Small‬‬ ‫‪ Business TRENDS‬که راهکارهایی برای کسب و‬ ‫کارهای کوچک ارائه می دهد‪ ،‬درباره چگونگی راه اندازی‬ ‫فروش��گاه لوازم دس��ت دوم توضیحاتی نوشته است‪ .‬در‬ ‫بخش��ی از این مقاله نوشته ش��ده که مغازه های دست‬ ‫دوم مشتریان وفاداری دارند‪ .‬این مشتریان دوست دارند‬ ‫درباره فروشگاه هایی که تجربه خرید خوب که البته پول‬ ‫زیادی از جیب شان نبرده است‪ ،‬با دوستان شان صحبت‬ ‫کنند؛ بنابراین راه اندازی یک فروش��گاه کاالهای دست‬ ‫دوم می تواند ایده ای مناسب برای کسب و کاری پر سود‬ ‫در جامعه شما باشد‪.‬‬ ‫در این فروشگاه ها باید طبقات و جایگاه های متفاوتی‬ ‫برای کتاب‪ ،‬پوشاک‪ ،‬مبلمان و‪ ...‬داشته باشید‪.‬‬ ‫این سایت در ادامه نوشته است‪ ،‬شما می توانید نسبت‬ ‫به بسته ش��دن مغازه های اطراف تان هوشیار باشد و به‬ ‫حراجی هایی که در منطقه شما اتفاق می افتد توجه کنید‪.‬‬ ‫این ها موقعیت هایی هستند که می توانند کاالهایی برای‬ ‫شما داش��ته باشند‪ .‬بسته شدن یک رس��توران‪ ،‬یا یک‬ ‫فروش��گاه لوازم می تواند به سرعت قفسه های فروشگاه‬ ‫شما را پر کند‪ .‬تعداد اندکی از فروشگاه های دست دوم‬ ‫دارای قیمت ثابت در محصوالت خود هس��تند و هدف‬ ‫ش��ما باید این باشد که به س��رعت کاالهای جدیدی را‬ ‫جایگزی��ن کاالهای قدیمی کنید‪ .‬ب��رای انجام این کار‪،‬‬ ‫شما باید یاد بگیرید که چگونه معامالت را انجام دهید‪.‬‬ ‫انجام این کار به مش��تری ای��ن حس را منتقل می کند‬ ‫که در ش��رایط معامله ای خوب قرار گرفته اس��ت‪ .‬پس‬ ‫به سختی کار کنید تا نیازهای جامعه تان را رفع کرده و‬ ‫انچه مشتریان تان نیاز دارند به انها بدهید‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫خانه هرکدام از‪ ،‬پر از وس��ایلی نو است که البته مورد‬ ‫اس��تفاده قرار نمی گیرد و اگر موقعیت��ی برای خودش‬ ‫داش��تیم‪ ،‬این کار را می کردیم‪ .‬پس وجود سمساران در‬ ‫جامعه یک نیاز است و نمی توان ان را حذف کرد‪ .‬حتی‬ ‫کشورهای پیشرفته هم بازارهایی برای فروش کاالهای‬ ‫دس��ت دوم دارند‪ .‬با این حال شکل و شمایل سمساری‬ ‫باید با توجه به نیازها و انتظارات دو طرف فروش��نده و‬ ‫مصرف کنن��ده تغییر کرده و تحوالت��ی را به جان بخرد‪.‬‬ ‫شکل س��ایت و اپلیکیشن ممکن اس��ت برای درصدی‬ ‫از خرید ها مناس��ب باشد اما به طور حتم‪ ،‬نمی توان نیاز‬ ‫جامعه به سمس��اری ها و امانت فروشی های غیرمجازی‬ ‫را نادی��ده گرفت‪ .‬از این رو ش��اید بتوان فروش��گاه های‬ ‫مدرن تری با خدمات مناس��ب به دو طرف فروش��نده و‬ ‫خری��دار طراحی کرد‪ .‬البته در کنار این فروش��گاه های‬ ‫م��درن‪ ،‬وجود خرده فروش��ان مانند انچ��ه امروز وجود‬ ‫دارد نی��ز‪ ،‬ض��رورت دارد‪ .‬در واق��ع سمس��اری ها و‬ ‫امانت فروش��ی های مج��ازی‪ ،‬مدرن و س��نتی هر کدام‬ ‫مشتریان خاص خود را دارند‪.‬‬ ‫مبارزه با قاچاق باید منجر به ارتقای کیفیت تولید ملی شود‬ ‫رئیس اتاق اصناف ای��ران بر ضرورت و اهمیت‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال تاکید کرد و گفت‪ :‬روح حاکم‬ ‫بر فرایند های مبارزه با قاچاق کاال باید به ش��کلی‬ ‫باشد که تقویت و ارتقای کیفیت محصوالت تولید‬ ‫داخلی را به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫به گزارش میزان‪ ،‬س��عید ممبین��ی در دیدار با‬ ‫علی مویدی‪ ،‬رئیس س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ارز بر ضرورت و اهمیت مبارزه با قاچاق کاال تاکید‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬روح حاکم ب��ر فرایند های مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال باید به شکلی باشد که تقویت و ارتقای‬ ‫کیفیت محصوالت تولید داخلی را به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق اصن��اف ای��ران اف��زود‪ :‬یکی از‬ ‫اصلی تری��ن راه های مبارزه با قاچ��اق کاال‪ ،‬مقابله‬ ‫ب��ا ان در مب��ادی ورودی و پی��ش از عرض��ه به‬ ‫مصرف کنندگان است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اهمیت حضور نمایندگان اصناف‬ ‫در مراجع تصمیم گیری و تصمیم س��ازی پیرامون‬ ‫مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این زمینه‬ ‫بای��د توجه داش��ت که ه��ر ن��وع تصمیم گیری و‬ ‫برنامه ریزی درباره مباح��ث مرتبط با قاچاق کاال‬ ‫و ارز‪ ،‬در صورت��ی عملیاتی و اجرایی می ش��ود که‬ ‫با حض��ور نمایندگان اصناف و بخش خصوصی به‬ ‫تصویب برسد‪ ،‬نمایندگان بخش خصوصی هستند‬ ‫که می توانند ابع��اد و ظرفیت های اجرایی قوانین‬ ‫و ایین نامه های مصوب در این حوزه را تش��خیص‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف ای��ران به نقش بازارچه های‬ ‫مرزی و مناطق ازاد در تامین کاال اش��اره کرده و‬ ‫افزود‪ :‬برخی کاال های از طریق بازارچه های مرزی‬ ‫و مناطق ازاد وارد می ش��ود ک��ه در حقیقت این‬ ‫کاال ها از مبادی قانونی وارد کش��ور ش��ده اند‪ ،‬اما‬ ‫گاهی در س��طح عرضه ازس��وی ضابطان به ظن‬ ‫قاچ��اق توقیف و با انها برخورد می ش��ود‪ ،‬باید در‬ ‫این زمینه ضابطان مورد اموزش واقع و از بازرسان‬ ‫و کارشناس��ان اصناف به طورتخصصی و حرفه ای‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫ممبین��ی ام��وزش را رکن اساس��ی مب��ارزه با‬ ‫قاچاق کاال دانس��ت و گفت‪ :‬الزم است که عوامل‬ ‫و مجری��ان مبارزه با قاچ��اق کاال هم اموزش های‬ ‫الزم را ببینن��د ای��ن اموزش ها می توان��د زمینه‬ ‫ایج��اد ارام��ش و قانونمن��د عن��وان برخ��ورد با‬ ‫متخلف��ان و عرضه کنن��دگان قاچ��اق را فراه��م‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی موض��وع امنیت س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫خصوص��ی و اصناف را مس��ئله ای حیاتی خواند و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬موضوع امنیت سرمایه گذاری در بخش‬ ‫خصوصی و واحد های صنفی مس��ئله ای است که‬ ‫باید مورد توجه مس��ئوالن و مبادی ذی ربط قرار‬ ‫گیرد؛ در بس��تر امنیت س��رمایه گذاری است که‬ ‫می توان نسبت به اینده و توسعه فعالیت واحد های‬ ‫صنفی تولیدی و توزیعی قانونمدار امیدوار بود‪.‬‬ ‫همچنین در این نشس��ت عل��ی مویدی‪ ،‬رئیس‬ ‫س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز بر نقش مهم‬ ‫و خطی��ر اصناف در مبارزه با قاچاق تاکید کرده و‬ ‫گفت‪ :‬بدون شک بدون همراهی و همکاری اصناف‬ ‫و کس��به نمی توان انتظ��ار مقابله جدی با موضوع‬ ‫قاچاق را داش��ت‪ ،‬تنها در ص��ورت همکاری تعداد‬ ‫زیادی از اصناف است که مبارزه با این پدیده شوم‬ ‫امکان پذیر می شود‪.‬‬ ‫مویدی توجه به ام��وزش در مقابله با قاچاق را‬ ‫یک اصل اساس��ی در مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز‬ ‫دانس��ته و افزود‪ :‬اموزش واحد های صنفی‪ ،‬کسبه‪،‬‬ ‫فروشندگان کاال و خدمات و حتی مصرف کنندگان‬ ‫از جمله اقدام هایی اس��ت که باید در دس��تور کار‬ ‫ق��رار گیرد در ص��ورت انجام این اقدام ه��ا و ارائه‬ ‫اموزش های مناسب با ش��یوه نامه های قابل اعتنا‬ ‫و علمی اس��ت که می توان توقع داش��ت تا اگاهی‬ ‫الزم به منظ��ور جلوگیری از قاچاق کاال در جامعه‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫در پایان طرفین ب��ر اموزش اصناف و نیرو های‬ ‫اجرایی برای تحقق این مهم توافق و تاکید کردند‬ ‫تا با تهیه و تدوین راهبرد ها و سیاست گذاری های‬ ‫مشترک بستر هماهنگی ها اجرایی میسر شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن دو طرف بر ض��رورت تدوین برنامه‬ ‫عملیات��ی هماهن��گ ب��رای اج��رای برنامه های‬ ‫پیش��گیرانه در سال‪ ۹۸‬با مشارکت اصناف و ستاد‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال تاکید و توافق کردند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1237‬‬ ‫پیاپی ‪2555‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪ ۶‬اولویت کاری شرکت بیمه ایران تشریح شد‬ ‫‹ ‹تشکیل ستاد راهبردی بیمه های زندگی‬ ‫به گفته رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران ‪ ،‬امسال‬ ‫در تالش بودیم که زیرس��اختی در بیمه ای��ران ایجاد کنیم تا‬ ‫انقالب بیمه های زندگی در سال ‪ ۹۸‬را رقم بزنیم‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫زیرس��اخت این کار فراهم ش��ده و خروجی ان تا پایان امسال‬ ‫و س��ال اینده نمایان خواهد شد‪ .‬پورکیانی گفت‪ :‬بعد از رشته‬ ‫تحول بیمه های زندگی در سال ‪۹۸‬‬ ‫حوزه فعال هستند و تالش می کنیم تعداد شرکت ها را افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬امیدواریم موافق��ت الزم برای عضویت‬ ‫تعداد بیش��تری از ش��رکت های بیمه فعال در حوزه انرژی را‬ ‫از ای��ن کنسرس��یوم بگیریم‪ .‬وی با بیان اینکه خس��ارت های‬ ‫ساختمان پالسکو به صورت کامل پرداخت شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد خس��ارت های زلزله س��ر پل ذهاب و کرمانشاه را در‬ ‫هم��ان هفته های ابتدایی پرداختیم و اکن��ون موردی نداریم‬ ‫ت نشده‬ ‫که درخواست پرداخت خسارت داشته باشد و پرداخ ‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بان��ک قرض الحس��نه مهر ای��ران به منظور‬ ‫پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه با کارمزد‬ ‫صف��ر درص��د ب��رای پوش��ش های بیم��ه ای‬ ‫تاکس��یرانان و اتوبوس��رانان عض��و اتحادیه‪ ،‬با‬ ‫بیمه دانا و اتحادیه های تاکسیرانی تفاهمنامه‬ ‫امضا ک��رد‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫قرض الحس��نه مهر ای��ران‪ ،‬مرتض��ی اکبری‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران‬ ‫درباره این تفاهمنامه بیان کرد‪ :‬این تفاهمنامه‬ ‫هم��کاری ب��ه منظور پوش��ش بیم��ه درمان‬ ‫تکمیل��ی تاکس��یرانان و اتوبوس��رانان و افراد‬ ‫تحت تکف��ل‪ ،‬بیم��ه اتش س��وزی واحدهای‬ ‫ل( بیمه ش��خص‬ ‫مس��کونی‪ ،‬بیمه نام��ه اتومبی ‬ ‫ثالث و حوادث راننده‪ ،‬بیمه بدنه)‪ ،‬بیمه عمر و‬ ‫حوادث گروهی‪ ،‬بیمه عمر مانده بدهکار برای‬ ‫هر یک از وام گیرندگان و‪ ...‬بسته می شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بر اساس این تفاهمنامه‪ ،‬اعضای اتحادیه‬ ‫تاکسیرانی و اتوبوس��رانی می توانند بر اساس‬ ‫شرایط تفاهمنامه و با معرفی طرف متقاضیان‬ ‫به بانک قرض الحسنه مهر ایران‪ ،‬از تسهیالت‬ ‫ارائه ش��ده در چارچوب ضوابط بانک مرکزی‬ ‫برای پرداخت حق بیمه بهره مند شوند‪ .‬اکبری‬ ‫همچنی��ن درباره مدت زم��ان بازپرداخت این‬ ‫تسهیالت اظهار کرد‪ :‬اقس��اط تسهیالت ارائه‬ ‫شده از س��وی بانک قرض الحسنه مهر ایران‪،‬‬ ‫از س��وی هر یک از بیمه ش��دگان اصلی طی‬ ‫‪ ۱۲‬قس��ط به حس��اب بانک واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در زمین��ه تع��داد افرادی که بناس��ت در‬ ‫این طرح زیر پوش��ش قرار گیرن��د‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫ش��روع این تفاهمنامه‪ ،‬حداقل ‪ ۳۰۰‬هزار نفر‬ ‫از تاکسیرانان و اتوبوس��رانان و خانواده تحت‬ ‫تکفل انها زیر پوش��ش بیمه درمان تکمیلی‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۸‬هزار نفر در بیمه های ثالث برای هر سال‬ ‫و ‪ ۱۰۸‬هزار بیمه نامه اتش سوزی زیر پوشش‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه این بانک قرار خواهند‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ضرورت افزایش سرمایه بیمه ایران‬ ‫ثالث‪ ،‬رشته درمان بیش��ترین سهم را دارد و در بخش صنعت‬ ‫نیز از ‪ ۵۱‬درصد در سال ‪ ،۹۲‬سهم درمان را به حدود ‪ ۱۹‬درصد‬ ‫رس��اندیم‪ ،‬ضمن اینکه به دنبال این هستیم که بیمه زندگی را‬ ‫ب��ه جای درمان جایگاه دوم را در پرتفوی ما به خود اختصاص‬ ‫دهد‪ .‬وی در همین راس��تا از تشکیل ستاد راهبردی بیمه های‬ ‫زندگی خبر داد و گفت‪ :‬از ابتدای س��ال ‪ ،۹۷‬مجتمع بیمه های‬ ‫تخصصی عمر و زندگی تش��کیل ش��ده و زیرساخت های الزم‬ ‫را ب��ه وجود اورده ایم‪ .‬به گفته او‪ ۳ ،‬ه��زار نفر برای نمایندگی‬ ‫بیمه ه��ای زندگی ثبت نام کرده اند و امیدواریم تا پایان س��ال‬ ‫بر مبنای ایین نامه سال ‪ ۹۶‬بتوانیم ‪ ۱۵۰۰‬نفر را جذب کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ای برای افزایش نرخ نداریم‬ ‫پورکیانی درباره افزایش قیمت خودروها و تکلیف بیمه بدنه‬ ‫نیز گفت‪ :‬بر اساس نرخ اعالمی در بیمه های بدنه‪ ،‬پوشش های‬ ‫بیمه ای به مردم ارائه می شود و افزایش نرخ فعال نداریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه ایران‪ ،‬در ادامه با اشاره به راننده محور بودن‬ ‫بیمه نامه های شخص ثالث با تاکید بر این موضوع که باید ابتدا‬ ‫زیرس��اخت های ان فراهم شود‪ ،‬افزود‪ :‬نیروی انتظامی و سایر‬ ‫ نهاد ها باید اطالعاتی را به شرکت های بیمه بدهند تا بتوان این‬ ‫طرح را اجرایی کر د اما به نظر می رسد که هنوز زیرساخت های‬ ‫ای��ن موضوع ب��ه صورت کامل ایجاد نش��ده اس��ت و باید این‬ ‫زمینه ه��ا را فراهم کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬هم دولت‪ ،‬هم بیمه مرکزی‬ ‫و ه��م بیمه ایران منافع مردم را در نظر گرفته اند و هر زمان که‬ ‫زیرساخت ها فراهم شود‪ ،‬می توان این موضوع را اجرا کرد‪.‬‬ ‫پور کیانی با بیان اینکه در گذشته ضریب خسارت بیمه ثالث‬ ‫بیمه ایران حدود ‪ ۱۳۰‬درصد بود که با تدابیر اندیش��یده شده‬ ‫در این راس��تا این رقم کاهش یافته که امیدواریم تا پایان سال‬ ‫به حدود ‪ ۱۰۰‬درصد برسد‪ ،‬افزود‪ :‬سهم ثالث بیمه ایران از ‪۴۸‬‬ ‫به ‪ ۵۳‬درصد رسید ه که دلیل این رشد به ارائه خدمات مناسب‬ ‫و گستردگی شعب پرداخت خسارت بیمه ایران برمی گردد‪.‬‬ ‫پورکیانی با بیان اینکه ‪ ۴۵۰۰‬میلیارد تومان طلب از بخش‬ ‫دولت��ی و بخش خصوصی کش��ور داریم‪ ،‬گف��ت‪ ۱۸ :‬درصد از‬ ‫این مطالبات کاهش یافته اس��ت و تا پایان سال نیز امیدواریم‬ ‫میزان بیشتری از بدهی ها را وصول کنیم‪ .‬این مقام مسئول در‬ ‫صنعت بیمه درباره پایبندی خودروسازان به بیمه خودروهای‬ ‫صفرکیلومتر خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایران خودرو همکاری خوبی‬ ‫با صنعت بیمه داش��ته و ش��رکت هایی ک��ه در این حوزه فعال‬ ‫هس��تند‪ ،‬تحت نرم افزار طراحی ش��ده فعال هستند و به طور‬ ‫تقریبی می توان گفت ایران خودرو‪ ،‬بدهی های خود را با فاصله‬ ‫کمی پرداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل کنسرسیوم انرژی‬ ‫مدیرعامل بیمه ایران در زمینه تش��کیل کنسرسیوم انرژی‬ ‫برای بیمه نفتکش ها خاطرنشان کرد‪ ۱۰ :‬شرکت بیمه در این‬ ‫پورکیانی درباره افزایش س��رمایه بیمه ای��ران و تاثیر ان بر‬ ‫افزایش توانگری این ش��رکت اظهار کرد‪ :‬هر ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۲‬میلیارد‬ ‫تومان تنه��ا یک درصد بر توانگری بیمه ای��ران اضافه خواهد‬ ‫کرد‪ .‬پورکیانی با بیان اینکه سرمایه بیمه ایران بسیار بیشتر از‬ ‫فروش س��هم دولت در بیمه البرز باید افزایش یابد‪ ،‬افزود‪ :‬تاثیر‬ ‫اصلی بر توانگری بیمه ایران را زیان انباش��ته دارد و برای رفع‬ ‫ن و برون سازمانی داریم‪.‬‬ ‫این موضوع نیاز به دو دسته اقدام درو ‬ ‫مدیرعام��ل بیمه ایران از افزایش س��رمایه و تغییر قانون بیمه‬ ‫ثالث به عنوان اقدام های برون سازمانی در کاهش زیان انباشته‬ ‫نام برد و اظهار کرد‪ :‬بیمه ایران مجبور به فروش بیمه ثالث است‬ ‫و حق انتخاب ریسک ندارد‪.‬‬ ‫پورکیانی گفت‪ :‬ریسک نقدینگی‪ ،‬اعتبار و ریسک بیمه گری‬ ‫از جمله ریس��ک هایی هس��تند که صنعت بیمه با ان روبه رو‬ ‫اس��ت و بخش عمده ان البته ریسک بیمه گری است که سهم‬ ‫‪ ۹۹.۵‬درصدی دارد‪ ،‬ضمن اینکه ‪ ۸۰‬درصد عامل پایین امدن‬ ‫توانگری مالی‪ ،‬به بیمه های شخص ثالث برمی گردد‪.‬‬ ‫وی پاش��نه اشیل صنعت بیمه و بیمه ایران را بیمه شخص‬ ‫ثالث دانست و گفت‪ :‬باید به کمک دولت و مجلس این معضل را‬ ‫برطرف کرد؛ البته درباره بیمه درمان‪ ،‬سهم در کاهش توانگری‬ ‫را کاه��ش داده ایم‪ .‬پورکیانی اظهار کرد‪ :‬با تمهیدات وزیر امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی در بخش بیمه ه��ای اتکایی‪ ،‬صندوق ویژه‬ ‫تحریم و صندوق اتکایی ویژه تحریم طراحی ش��ده اس��ت که‬ ‫ب��ا کمک بیم��ه مرکزی تالش داریم از س��وی ای��ن صندوق‪،‬‬ ‫مش��کالت تحری��م را حل کنیم‪ ،‬اکنون نیز مش��کلی نداریم و‬ ‫با تعدادی از ش��رکت های اتکایی خارجی نیز هنوز در ارتباط‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫از ابتدای سال‬ ‫‪ ،۹۷‬مجتمع‬ ‫بیمه های‬ ‫تخصصی‬ ‫عمر و زندگی‬ ‫تشکیل شده و‬ ‫زیرساخت های‬ ‫الزم را به وجود‬ ‫اورده ایم‬ ‫‹ ‹انتصاب ه�ای جدی�د در موسس�ه‬ ‫اعتباری کوثر‬ ‫‹ ‹همکاری مشترک «بنیاد ملی نخبگان» با بیمه سامان‬ ‫‹ ‹قدردانی ویژه از بانک اینده‬ ‫در نهمین گردهمایی رئیسان موفق شعب بانک های کشور‪ ،‬رئیسان شعب بانک اینده نیز مورد قدردانی قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬در این گردهمایی که با عنوان «بهره وری ش��عب» و با حضور رئیس موسس��ه عالی اموزش بانکداری‬ ‫ایران‪ ،‬اعضای هیات های مدیره و مدیران بانک های کش��ور در س��الن همایش های بانک مرکزی برگزار شد؛ از ‪۳‬‬ ‫رئیس شعبه موفق بانک اینده نیز‪ ،‬قدردانی شد‪ .‬در این ایین که اقای مرتضی شاکری نایب رئیس هیات مدیره‪،‬‬ ‫ داریوش رش��یدی معاون بازاریابی و امور شعب ‪ ،‬شادی سالمت معاون سرمایه انسانی و توسعه مدیریت و جمع‬ ‫ی رئیس شعبه ایالم (‪ ،)۳۰۰۲‬کمال شریفی مقدم ‬ ‫دیگری از مدیران بانک اینده حضور داشتند‪ ،‬از ابراهیم حیدر ‬ ‫ی رئیس ش��عبه فرمانیه ‪-‬اندرزگو (‪ () ۲۹۹‬تهران بزرگ)‪ ،‬به عنوان‬ ‫رئیس ش��عبه جیحون (‪ )۲۳۵‬و هوتن رهب��ر ‬ ‫رئیسان موفق شعب بانک ایند ه تجلیل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹«تجارت نو» به دنبال گسترش فعالیت بیمه ای در مناطق ازاد‬ ‫مدیرعامل بیمه تجارت نو و هیات همراه با هدف ارزیابی ظرفیت مناطق ازاد تجاری برای فعالیت بیمه ای به‬ ‫شکل ازمایشی از منطقه ازاد قشم بازدید کردند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو‪ ،‬این شرکت بیمه ای در‬ ‫ ها ازجمله توس��عه شبکه فروش به ویژه در بیمه عمر با محوریت فناوری اطالعات‪ ،‬تربیت تیم‬ ‫کنار هدف گذاری ‬ ‫فنی حرفه ای با کمک افراد باتجربه صنعت بیمه‪ ،‬گسترش و تنوع فضاهای توزیع و افزایش سرمایه با هدف ورود‬ ‫به بیمه های اتکایی‪ ،‬فعالیت بیمه ای در مناطق ازاد را نیز با توجه به ظرفیت های قابل توجه موجود این مناطق‬ ‫در فهرس��ت برنامه های خود قرار داده اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۶۸‬به دولت اجازه داده شد برای تسریع در انجام امور‬ ‫زیربنایی‪ ،‬عمرانی‪ ،‬رشد و توسعه اقتصادی‪ ،‬سرمایه گذاری و افزایش درامد عمومی‪ ،‬ایجاد اشتغال سالم و مولد‪،‬‬ ‫تنظیم بازار کار و کاال‪ ،‬حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای‪ ،‬تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی‬ ‫و ارائ��ه خدمات عمومی مناطق ازاد تجاری و صنعتی را تاس��یس کند ک��ه درحال حاضر ‪ ۷‬منطقه ازاد تجاری‪-‬‬ ‫صنعتی کیش‪ ،‬قشم‪ ،‬چابهار‪ ،‬ارس‪ ،‬انزلی‪ ،‬اروند و ماکو هر یک با توجه به اهداف تعیین شده فعال هستند‪َ .‬‬ ‫اخبار‬ ‫بیمه س��امان با امض��ای تفاهمنامه ای‪ ،‬بیمه درمان تکمیلی بنیاد ملی نخب��گان را برعهده گرفت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بیمه س��امان‪ ،‬شرکت بیمه سامان‪ ،‬تفاهمنامه پوشش بیمه ای درمان تکمیلی بنیاد ملی نخبگان‬ ‫با حداکثر تعهدات برای نخبگان سراس��ر کش��ور‪ ،‬با حضور احمدرضا ضرابیه‪ ،‬مدیرعامل و داود الماسی‪ ،‬معاون‬ ‫اجرایی ش��رکت بیمه س��امان در کنار محمد صالح ترکستانی‪ ،‬معاون توسعه مدیریت و منابع و حسن ساالریه‪،‬‬ ‫معاون اتی س��ازان بنیاد ملی نخبگان به امضا رس��ید‪ .‬معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان در ایین‬ ‫امضای این تفاهمنامه با اعالم اغاز همکاری مش��ترک رس��می بنیاد ملی نخبگان با بیمه سامان‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫حمایت ه��ای مه��م بنیاد که با همکاری صنعت بیمه به نخبگان ارائه می ش��ود‪ ،‬بیمه درمان تکمیلی با حداکثر‬ ‫تعهدات برای به حداقل رس��اندن نگرانی نخبگان و اس��تعدادهای برتر جامعه در مواقعی است که به هر دلیل با‬ ‫مش��کل س�لامتی روبه رو می شوند‪ .‬در سال اینده نیز بنیاد ملی نخبگان با وجود همه محدودیت های بودجه ای‬ ‫که به ان تحمیل می شود این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫محمد صالح ترکس��تانی با اش��اره به اینکه این تفاهمنامه اغاز همکاری بین دو نهاد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بنیاد ملی‬ ‫نخبگان نهادی حمایتی و سیاست گذار است که یکی از رسالت های اصلی ان حمایت از جامعه نخبگانی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اجتماع نخبگانی در رده های مختلف از حمایت های بنیاد ملی نخبگان برخوردار اس��ت؛ یکی از این‬ ‫حمایت ها‪ ،‬اعطای تس��هیالت بیمه تکمیلی به مدت یک س��ال است که به برگزیدگان جایز ه عالمه طباطبایی‪،‬‬ ‫مش��موالن ایین نامه های شهید کاظمی اشتیانی‪ ،‬شهید چمران‪ ،‬شهید احمدی روشن و همچنین دانشجویان‬ ‫مش��مول ائین نامه های جایز ه تحصیلی اعطا می شود‪ .‬ترکس��تانی ادامه داد‪ :‬این بنیاد یکی از حمایت های خود‬ ‫را بر پایه صنعت بیمه اس��توار کرده اس��ت و در این زمینه با همکاری ش��رکت بیمه سامان با بیشترین تعهدات‬ ‫بیم��ه درمان تکمیلی را برای مخاطبان خود ارائه می کند‪ .‬در ادامه این نشس��ت‪ ،‬احمدرضا ضرابیه‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت بیمه س��امان نیز با تشریح فعالیت های مجموعه س��امان اعم از بیمه و بانک و س��ایر بخش های دیگر‬ ‫ای��ن مجموعه مالی‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم امضای تفاهمنامه با بنیاد ملی نخبگان عالوه بر خدمت رس��انی به جامعه ‬ ‫نخبگانی کش��ور‪ ،‬زمینه س��از همکاری و تعامل نیروی انس��انی نخبه و ایده پرداز و خالق کش��ور با این مجموعه‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬مجموعه س��امان امادگی دارد از ایده ها و طرح های نخبگانی برای توسع ه فضای کسب وکار و‬ ‫کارافرینی در صنعت مالی حمایت کند‪ .‬توس��عه استارت اپ ها و استفاده از ظرفیت های موجود در شرکت های‬ ‫نوپا و دانش بنیان‪ ،‬از بهترین راه های تحقق این هدف است‪ .‬ضرابیه تصریح کرد‪ :‬امروز وقت ان رسیده است که‬ ‫مدل کس��ب وکار ش��رکت های مالی تغییر کند و با توجه به مقتضیات و نیازهای روز اصالح شود‪ .‬در واقع امروزه‬ ‫خدمات بیمه ای در شرکت های مختلف به طور تقریبی یکسان است‪ .‬بنابراین‪ ،‬شرکتی می تواند در فضای رقابت‬ ‫از دیگران پیشی بگیرد که بهترین بهره را از تفکر‪ ،‬ایده و طرح نخبگانی ببرد‪ .‬ارتباط سهل با بخش های درمانی‬ ‫و همچنین ایجاد زیرساخت های الکترونیکی از این دست نیازها است‪.‬‬ ‫در احکامی از س��وی سرپرس��ت موسس��ه‬ ‫اعتب��اری کوثر‪ ،‬مدیران ش��عب اس��تان های‬ ‫«کردس��تان و کرمانش��اه و ایالم»‪« ،‬زنجان و‬ ‫قزوین»‪« ،‬کرم��ان»‪« ،‬اردبیل» و «بوش��هر»‬ ‫تکریم و معارفه شدند‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫موسس��ه اعتباری کوث��ر‪ ،‬ج��واد فهیمی پور‪،‬‬ ‫سرپرس��ت موسس��ه در اح��کام جداگان��ه ای‬ ‫یونس احمدی را به عنوان سرپرس��ت ش��عب‬ ‫اس��تان های کردس��تان و کرمانش��اه و ایالم‪،‬‬ ‫رحمان اسماعیلی سرپرست شعب استان های‬ ‫زنجان و قزوین‪ ،‬محمد پور شیرعلی سرپرست‬ ‫شعب اس��تان کرمان‪ ،‬اصغر کوهی سرپرست‬ ‫ش��عب اس��تان اردبیل و میالد صداقت پور به‬ ‫عنوان ارشد شعب استان بوشهر منصوب کرد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬در ایین های برگزارشده‬ ‫ب��ا حضور برخ��ی از معاون��ان و مدیران حوزه‬ ‫مرکزی و مس��ئوالن استان از خدمات مدیران‬ ‫پیش��ین‪ ،‬عبداهلل حنیفی مدیر پیشین شعب‬ ‫استان های کردستان‪ ،‬کرمانشاه و ایالم‪ ،‬یونس‬ ‫احمدی مدیر پیشین شعب استان های زنجان‬ ‫و قزوین‪ ،‬داود امامی مدیر پیشین شعب استان‬ ‫اردبیل‪ ،‬محمد علی جهانش��اهی مدیر پیشین‬ ‫ش��عب استان کرمان و ابراهیم حسن پور مدیر‬ ‫پیشین شعب استان بوشهر قدردانی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت بانک توس�عه صادرات از‬ ‫صنعت گردشگری‬ ‫رئیس شعبه منطقه ازاد کیش بانک توسعه‬ ‫صادرات گفت‪ :‬ش��عبه این بان��ک در کیش با‬ ‫هدف کمک به بخش تولید و همچنین توسعه‬ ‫صنعت گردش��گری و حفظ و توسعه اشتغال‬ ‫پایدار در این منطقه‪ ،‬فعالیت می کند‪ .‬مصطفی‬ ‫مومنی مقدم در گفت وگو با روابط عمومی بانک‬ ‫توس��عه صادرات ب��ا اعالم این مطل��ب افزود‪:‬‬ ‫این ش��عبه با ارائه خدمات ریال��ی و ارزی به‬ ‫عنوان بازویی توانمند در کنار تولیدکنندگان‬ ‫و فعاالن صنعت گردش��گری حاضر است‪ .‬وی‬ ‫درباره مهم ترین پروژه های تامین مالی ش��ده‬ ‫از س��وی ای��ن ش��عبه از بدو تاس��یس گفت‪:‬‬ ‫مس��اعدت برای زیرساخت صادراتی در بخش‬ ‫حمل ونق��ل دریای��ی ب��ه مبل��غ ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫یورو‪ ،‬ارائه تس��هیالت برای زیرس��اخت جذب‬ ‫گردش��گری و س��اخت هت��ل به می��زان ‪۳۵‬‬ ‫میلیارد ریال و تامین مالی تاسیس پارک ابی‬ ‫ب��ه مبلغ ‪ ۱۲‬میلیون ی��ورو و نزدیک به ‪۱۵۷‬‬ ‫میلیارد ریال با اش��تغالزایی برای ‪ ۳۵۰‬نفر از‬ ‫جمله این موارد اس��ت‪ .‬رئیس ش��عبه منطقه‬ ‫ازاد کیش بانک توس��عه ص��ادرات همچنین‬ ‫درب��اره ارائه تس��هیالت به بخ��ش دارویی و‬ ‫مکمل های غذایی نیز گفت‪ :‬این بانک بیش از‬ ‫‪ ۱۰۴‬میلیارد ریال نیز تسهیالت به این بخش‬ ‫اختصاص داده اس��ت که نتیجه ان پیشگیری‬ ‫از خروج ارز و اش��تغال ‪ ۱۱۶‬نفر در این پروژه‬ ‫دارویی بوده است‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫ش��فافیت و س�لامت اداری‪ ،‬وصول مطالبات و کنترل ان‪،‬‬ ‫اص�لاح پرتفوی‪ ،‬توس��عه بیمه های زندگ��ی‪ ،‬افزایش فروش‬ ‫نق��دی و مدیریت بهینه ص��دور و خس��ارت‪ ۶ ،‬اولویت کاری‬ ‫بیمه ایران در س��ال جاری بوده اس��ت که رئیس هیات مدیره‬ ‫و مدیرعامل بیمه ایران روز گذش��ته در یک نشست خبری در‬ ‫جمع خبرنگاران به ان اش��اره ک��رد و توضیح هایی در این باره‬ ‫داد‪ .‬محس��ن پورکیایی در این نشست ضمن تشریح عملکرد‬ ‫بیمه ایران در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت امس��ال و برنامه های اینده این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬بر توسعه هرچه بیشتر بیمه های زندگی تاکید کرد و‬ ‫یاداور شد که در همین راستا ستاد راهبردی بیمه های زندگی‬ ‫در این شرکت تشکیل شده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در این نشس��ت ‬ ‫با بی��ان اینکه تالش می کنی��م تا در چارچ��وب بنگاهداری‪،‬‬ ‫س��وداوری خوبی را نیز در صنعت بیمه تجربه کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫وجود تعهداتی که دولت برعهده ما قرار داده اس��ت‪ ،‬در تالش‬ ‫هستیم س��وداوری در شرکت را هم مدنظر قرار دهیم‪ .‬این در‬ ‫حالی است که ‪ ۶‬اولویت را برای خود مشخص کرده ایم ‪.‬‬ ‫وی شفافیت و سالمت اداری را در کنار وصول مطالبات را از‬ ‫جمله مواردی دانست که در دستور کار بیمه ایران قرار گرفته‬ ‫و در ادام��ه افزود‪ :‬اصالح پرتفوی‪ ،‬توس��عه بیمه های زندگی‪،‬‬ ‫افزای��ش فروش نقدی و مدیریت بهینه صدور و خس��ارت نیز‬ ‫در کنار س��ایر موارد از اولویت های کاری بیمه ایران اس��ت که‬ ‫ما در سال جاری در دستور کار قرار دادیم‪ .‬پورکیایی در ادامه‬ ‫به نتایج محور قرار دادن این ‪ ۶‬اولویت کار در بیمه ایران اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت امس��ال رش��د ‪ ۲۹‬درصدی را‬ ‫تجرب��ه کردیم؛ به این معنا که س��ال گذش��ته ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان حق بیمه را از دست داده بودیم اما امسال رشد مناسبی‬ ‫حاصل ش��ده‪ ،‬ضمن اینکه نسبت خسارت از ‪ ۷۹‬به ‪ ۶۳‬درصد‬ ‫رسیده است که امیدواریم نسبت خسارت را در شرایط بهتری‬ ‫در سال جاری رقم بزنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت تس�هیالت قرض الحس�نه‬ ‫برای پوشش بیمه ای رانندگان‬ ‫‪10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1237‬‬ ‫پیاپی ‪2555‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در استانه برگزاری دومین جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫پوستر به «ایـده نو» نیاز دارد‬ ‫‹ ‹در طراحی پوستر به فرهنگ توجه کنیم‬ ‫محمدرضا کیان پور‪ ،‬مدیر برگزاری‬ ‫رویداده��ای نمایش��گاهی و‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت «الوندکیان‬ ‫خلیج ف��ارس» در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫نخس��ت به اهمیت طراحی‬ ‫پوس��ترها اش��اره کرد و افزود‪ :‬به‬ ‫نظرم پوستری که برای نمایشگاه‬ ‫طراحی می شود باید دارای یک ایده نو باشد به شکلی که‬ ‫متناسب با فرهنگ‪ ،‬اداب و رسوم شهری که نمایشگاه در‬ ‫ان برگزار می ش��ود‪ .‬ش��ناخت کلی به بازدیدکنندگان و‬ ‫مخاطبان بدهد‪ .‬من به طور معمول پیش از طراحی پوستر‬ ‫با طراح پوستر نیز صحبت می کنم تا اگر دیدی نسبت به‬ ‫ان شهر ندارد‪ ،‬متناسب با فرهنگ یا اثار باستانی ان شهر‬ ‫پوس��تری برای ما طراحی کند تا دس��ت کم مسئوالن ان‬ ‫ش��هر بتوانند با توجه به طراحی کارش��ده برای بازدید به‬ ‫نمایشگاه بیایند‪.‬‬ ‫وی در ادامه س��خنان خود ضمن اش��اره ب��ه این نکته‬ ‫که در دومین جش��نواره ملی پوس��ترهای نمایش��گاهی‬ ‫‹ ‹برگزاری رویدادهای مبلمان در کشور‬ ‫کیان پ��ور ب��ا اش��اره ب��ه برنام��ه برپای��ی رویدادهای‬ ‫نمایشگاهی خود در سال جاری گفت‪ :‬ما به طور تخصصی‬ ‫نمایشگاه های مبلمان را برگزار می کنیم‪ .‬در همین راستا‬ ‫امس��ال نمایش��گاه کرمان را داشتیم‪ ،‬نمایش��گاه ساری‪،‬‬ ‫کرمانشاه و نمایشگاه بوشهر را برگزار کردیم و برای نیمه ‬ ‫دوم امسال هم دوباره نمایشگاه کرمان را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیشتر ش��رکت کننده های ما داخلی هستند‬ ‫ام��ا برخ��ی از غرفه دارهای ما صاحبان برند هس��تند که‬ ‫کاالهای خارجی هم به نمایشگاه می اورند‪.‬‬ ‫کیان پور اظهارکرد‪ :‬اغل��ب غرفه دارهای ما تولیدکننده‬ ‫هس��تند و م��ا غرفه دارانی را ب��ه نمایش��گاه می بریم که‬ ‫خودش��ان کااله��ای را تولی��د می کنند‪ ،‬متاس��فانه این‬ ‫غرف��ه داران ب��ا چالش هایی ازجمل��ه تهیه م��واد اولیه و‬ ‫نوس��ان های بازار ارز روبه رو ش��دند و این چالش ها تاثیر‬ ‫منفی روی تولیدات ش��ان داش��ته و باعث ش��ده بیش��تر‬ ‫کارگاه ه��ای تولیدی در فروش و مبادالت ش��ان متحمل‬ ‫ضرر اقتصادی ش��وند و به ناچ��ار و با وجود حمایت دولت‬ ‫مجبور به تعطیلی کارگاه های شان شوند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرس��ش «نحوه حمایت های دولت از‬ ‫تولیدکنن��دگان» گفت‪ :‬حال انتظاری که از دولت می رود‬ ‫این اس��ت که فکری اساس��ی ب��رای واردات م��واد اولیه‬ ‫کااله��ای لوکس بکنند‪ ،‬در حال حاض��ر هزینه نهایی که‬ ‫ب��رای تولید کاال صرف می ش��ود دس��ت کم ‪۳‬برابر س��ال‬ ‫گذش��ته است‪ ،‬در این ش��رایط دولت می تواند با پرداخت‬ ‫ارز ثانوی��ه ب��ه تولیدکنندگان هم کمکی ب��ه فروش انها‬ ‫کرده باش��د و ه��م باعث تغیی��ر نرخ کاالهای از س��وی‬ ‫تولیدکنندگان و حضور موثر انها در نمایشگاه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های صنعت نمایشگاهی‬ ‫کیان پور در بخش��ی از صحبت هایش ب��ه جایگاه فعلی‬ ‫صنعت نمایش��گاهی در کشور اش��اره کرد و گفت‪ :‬صنعت‬ ‫نمایشگاهی متاسفانه در سال های گذشته رو به افول بوده‬ ‫‹ ‹نگاهی به دوره گذشته‬ ‫جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی در اخرین‬ ‫روزهای س��ال‪ ۹۶‬به همت موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫و ب��ا حمای��ت ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی تهران برگزار ش��د‪ ،‬چراکه جای جش��نواره ای‬ ‫برای رقابت افرینی در خانواده صنعت نمایش��گاهی ایران‬ ‫خالی بود و بر این اس��اس موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫تالش کرد با برپایی نخستین جشنواره پوسترهای‬ ‫نمایش��گاهی ایران‪ ،‬پیش��گام رقابت افرینی میان مجریان‬ ‫نمایشگاهی باشد‪.‬‬ ‫این روی��داد فرهنگی فرصت مناس��بی را ایجاد کرد تا‬ ‫اعضای این صنعت بار دیگر به اهمیت طراحی پوس��ترها‬ ‫و تاکید هرچه بیش��تر بر ابعاد هنری در تبلیغات پی برده‬ ‫و توجه بیشتری به این عرصه داشته باشند‪ .‬تجربه موفق‬ ‫برپایی دوره نخست و استقبال اهالی صنعت نمایشگاهی‬ ‫از ان باع��ث ش��د جش��نواره مل��ی پوس��ترهای صنعت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫س�ارا رش�ادی زاده‪ :‬تا کمت��ر از ‪۳‬هفت��ه دیگر اهالی‬ ‫صنعت نمایش��گاهی ش��اهد رقابتی به س��بک پوس��ترها‬ ‫می ش��وند‪ .‬رقابتی ک��ه در ان برگزارکنن��دگان نواوری‪،‬‬ ‫خالقیت و پویایی پوس��ترهای نمایش��گاهی خ��ود را به‬ ‫رخ یکدیگر می کش��ند‪ .‬دومین جشنواره ملی پوسترهای‬ ‫س از اینکه در نخستین دوره برپایی خود‬ ‫نمایش��گاهی پ ‬ ‫با استقبال باالی اهالی این صنعت روبه رو شد‪ ،‬امسال نیز‬ ‫میزبان رقابتی دیگر اس��ت‪ .‬این رویداد قرار است همزمان‬ ‫با دومین نمایش��گاه صنعت نمایش��گاهی در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر فراخوان ارس��ال پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫به پایان رس��یده و به زودی مرحل��ه داوری برای انتخاب‬ ‫برترین ها اغاز می ش��ود‪ .‬در اس��تانه ش��روع مرحله دوم‬ ‫ای��ن جش��نواره‬ ‫به س��راغ یکی از فع��االن صنعت‬ ‫نمایش��گاهی رفته تا ضمن بررس��ی وضعیت پوسترهای‬ ‫نمایشگاهی از دغدغه های اهالی این صنعت اگاه شود‪.‬‬ ‫حضور فعالی خواهد داش��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ما در این دوره از‬ ‫جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی با ‪ ۵‬پوستر شرکت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫و ما دوس��ت داریم که مس��ئوالن از این صنعت حمایت‬ ‫کنند و این حمایت دولت می تواند مادی یا معنوی باشد‪،‬‬ ‫می خواهیم که از تولیدکنندگان حمایت ش��ود چون اگر‬ ‫تولیدکنندگان نباش��ند نمایشگاه ها یا برگزار نمی شوند یا‬ ‫با قدرت و تاثیر کمتری برگزار می شوند و پای دالل ها به‬ ‫نمایشگاه باز می شوند و ما چنین شرایطی را نمی خواهیم‬ ‫چون ه��دف ما از برگزاری نمایش��گاه حمای��ت از تولید‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در ح��ال حاضر افول نمایش��گاهی‬ ‫در بخش تولید اس��ت‪ ،‬با توجه به اینک��ه تولید و اقتصاد‬ ‫کش��ور وابسته به دالر است و بیشتر مواد اولیه با دالر وارد‬ ‫می شود باید گفت نوسان های بازار ارز تاثیر زیادی بر این‬ ‫موارد داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل «الوندکیان خلیج ف��ارس» در پایان گفت‪:‬‬ ‫فکر می کنم اگر نوس��ان های بازار ارز شکل ثابتی به خود‬ ‫گیرد صنعت نمایش��گاهی با یک روند رو به رشدی روبه رو‬ ‫می ش��ود اما جدا از این موضوع ها دولتمردان ما باید یک‬ ‫حمایت ج��دی و واقعی را از تولیدکنن��دگان ما به عمل‬ ‫ اورند‪.‬‬ ‫محمدرضا کیان پور‪ :‬پوس��تری که برای نمایش��گاه طراحی می ش��ود باید‬ ‫دارای یک ایده نو مانند تصویرسازی درباره فرهنگ و اداب ورسوم شهر‬ ‫میزبان باشد‬ ‫نمایشگاهی به پیشواز برپایی دور دوم برود‪.‬‬ ‫در روزهای شروع به کار نخس��تین دوره جشنواره ملی‬ ‫پوسترهای نمایش��گاهی مجموعه های مختلف اقتصادی‬ ‫حمایت رس��می خود را از این رویداد ت��ازه اعالم کردند‪.‬‬ ‫انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایش��گاه های ایران جزو‬ ‫نخستین مجموعه های نمایشگاهی کشور بود که حمایت‬ ‫م��ادی و معنوی خ��ود را از این رویداد اعالم کرد‪ .‬انجمن‬ ‫غرفه س��ازان نیز در روند کارها‪ ،‬بخش��ی از مسئولیت های‬ ‫مهم ازجمل��ه معرفی چن��د گرافیس��ت بین المللی برای‬ ‫انتخاب پوس��ترهای برت��ر و طراحی گالری جش��نواره را‬ ‫برعهده گرفت‪ .‬در ادامه‪ ،‬انجمن نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ایران نیز به جمع نخستین حامیان این رویداد پیوست و‬ ‫مجوز مشارکت و همکاری تمام سایت های استانی کشور‬ ‫را برای حضور در جش��نواره و ارسال پوسترها (در سطح‬ ‫ملی و بین المللی) صادر کرد‪.‬‬ ‫درنهای��ت در رقاب��ت میان ‪۱۰۰‬پوس��تر نمایش��گاهی‪،‬‬ ‫شرکت روشان روز با پوس��تر نهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫سنگ های تزیینی‪ ،‬معدن‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات مربوط‬ ‫توانست رتبه نخس��ت را به خود اختصاص داد‪ .‬همچنین‬ ‫ش��رکت ارتانمانگر اردبیل با پوستر پانزدهمین نمایشگاه‬ ‫تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی توانست در جایگاه‬ ‫دوم و نمایش��گاه بین المللی بوش��هر با پوس��تر نمایشگاه‬ ‫شهرافتاب در رتبه سوم پوسترهای برگزیده جای گرفت‪.‬‬ ‫تجربه موفق برپایی دوره نخست و استقبال اهالی صنعت‬ ‫نمایش��گاهی از ان‪ ،‬باعث شد جش��نواره ملی پوسترهای‬ ‫نمایش��گاهی به پیش��واز برپایی دومین دوره این رویداد‬ ‫برود‪.‬‬ ‫امس��ال قرار اس��ت دومین جش��نواره ملی پوسترهای‬ ‫نمایشگاهی مانند دوره نخست از ‪ ۲‬تا ‪۵‬اسفند و در سایت‬ ‫تهران برگزار شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1237‬‬ ‫پیاپی ‪2555‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫به مناسبت فرارسیدن دهه فجر و با حضور اسحاق جهانگیری رخ داد‪:‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫بهره برداری از ‪ 4‬طرح صنایع معدنی در همدان‬ ‫«کارخانه گندله س��ازی صبانور» در شهرستان اسداباد‬ ‫هم��دان‪ ،‬با حضور مع��اون اول رئیس جمه��وری به طور‬ ‫رسمی بهره برداری شد و در مدار تولید قرار گرفت‪.‬‬ ‫این کارخانه با ص��رف هزینه ای افزون بر ‪ ۱۱۷‬میلیارد‬ ‫تومان راه اندازی ش��ده و برای ‪ ۱۵۰‬نفر به شکل مستقیم‬ ‫اشتغال افرینی کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت همچنین اسحاق‬ ‫جهانگیری صبح سه ش��نبه در ادامه برنامه های س��فر به‬ ‫اس��تان همدان‪ ،‬با حضور در شهرک صنعتی ویان کبودر‬ ‫اهنگ‪ ،‬فاز اول «مجتمع فوالد راد» را نیز به ظرفیت ‪۵۵۰‬‬ ‫هزار تن در سال بهره برداری کرد‪.‬‬ ‫ف��از اول «مجتمع فوالد راد همدان» در پنجمین روز‬ ‫دهه مبارک فجر چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫با حضور معاون اول رئیس جمهوری به ش��کل رس��می‬ ‫م��ورد بهره برداری قرار گرفت‪ .‬ف��از اول «مجتمع فوالد‬ ‫راد» با ‪ ۳۵۰۰‬میلیارد ریال سرمایه گذاری ساخته شده‬ ‫و ضمن ایجاد ‪ ۴۰۰‬فرصت ش��غلی مس��تقیم‪ ،‬دس��ت‬ ‫کم ‪ ۱۵۰۰‬فرصت شغلی غیرمس��تقیم نیز ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬جهانگی��ری در ادامه برنامه های این س��فر یک‬ ‫روزه‪ ،‬کارخانه هگمتان دارو در شهرس��تان تویس��رکان‬ ‫را بهره برداری و س��پس از ش��هرک مب��ل و منبت در‬ ‫شهرستان مالیر بازدید کرد‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲‬واحد صنعتی فروس��یلیس اذرخش‬ ‫و غرب پارس در شهرس��تان مالیر و ش��رکت در جلسه‬ ‫شورای اداری استان که با حضور کارافرینان‪ ،‬نخبگان و‬ ‫جوانان این استان برگزار شد‪ ،‬از دیگر برنامه های معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری در سفر به استان همدان بود‪.‬‬ ‫وزیر نیرو در این س��فر‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری را‬ ‫همراهی می کند و رضا اردکانیان نیز در ‪ ۲‬شهرس��تان‬ ‫دیگ��ر اس��تان همدان وضعی��ت چند طرح را بررس��ی‬ ‫کرد‪ .‬در ادامه این س��فر همچنین نیروگاه خورش��یدی‬ ‫‪ ۸‬مگاوات��ی ش��هدای هم��دان ب��ا حضور مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری در کبودراهنگ اس��تان همدان به طور‬ ‫رس��می بهره برداری ش��د‪ ۲ .‬نیروگاه خورشیدی دیگر‬ ‫در اس��تان همدان در مدار تولی��د قرار می گیرند که در‬ ‫مجموع ظرفیت تولید برق خورش��یدی در همدان را به‬ ‫‪ ۲۴.۴‬مگاوات ارتقا خواهند داد‪.‬‬ ‫‹ ‹گندله سازی اسداباد به بهره برداری رسید‬ ‫کارخانه صنعتی گندله سازی اسداباد با حضور معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری به طور رسمی بهره برداری شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬اس��حاق جهانگیری پی��ش از ظهر‬ ‫سه ش��نبه و در ادامه س��فر به اس��تان همدان‪ ،‬کارخانه‬ ‫صنعت��ی گندله س��ازی اس��داباد را ب��ه طور رس��می‬ ‫بهره برداری کرد‪ .‬کارخانه صنعتی گندله سازی اسداباد‬ ‫با ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومان اعتبار به طور رسمی بهره برداری‬ ‫شد‪ .‬گش��ایش این کارخانه به طور مستقیم برای ‪۱۲۰‬‬ ‫نفر و به طور غیر مس��تقیم برای ‪ ۳۵۰‬نفر اش��تغال به‬ ‫همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری از مجتمع فوالد راد همدان‬ ‫همزم��ان با دهه فجر‪ ،‬مجتمع ف��والد راد همدان روز‬ ‫سه شنبه با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫بهره برداری شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬مدیرعام��ل فوالد راد در حاش��یه‬ ‫بهره برداری از این مجتمع با بیان اینکه مرحله نخس��ت‬ ‫ای��ن مجتمع با ظرفیت تولی��د‪ ۵۰۰‬هزار تن میلگرد به‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارخانه صنعتی گندله سازی اسداباد با ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫به طور رسمی بهره برداری شد‪ .‬گشایش این کارخانه به طور مستقیم‬ ‫ب��رای ‪ ۱۲۰‬نف��ر و به طور غیر مس��تقیم برای ‪ ۳۵۰‬نفر اش��تغال به‬ ‫همراه خواهد داشت‬ ‫بهره برداری رس��ید‪ ،‬افزود‪ :‬این مجتم��ع ظرفیت تولید‬ ‫میلگرد از شماره ‪ ۸‬تا ‪ ۳۲‬را دارد‪.‬‬ ‫علی اکبر یوسفی فرد ادامه داد‪ :‬این مجتمع با اعتبار ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال و حمایت دولت تدبیر و امید‬ ‫اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ب��ا بهره برداری از مجتمع فوالد برای‬ ‫‪ ۴۰۰‬تن به طور مستقیم و برای هزار و ‪ ۵۰۰‬تن به طور‬ ‫غیر مستقیم اشتغالزایی شده است‪.‬‬ ‫یوس��فی فرد اف��زود‪ :‬همزمان ب��ا بهره ب��رداری از این‬ ‫مجتم��ع به دس��ت اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫رئیس جمه��وری و هیات همراه عملیات اجرایی مرحله‬ ‫دوم این مجتمع نیز اغاز شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجتمع ف��والد راد تاکید کرد‪ :‬مرحله دوم‬ ‫این مجتمع تا س��ال این��ده بهره برداری می ش��ود که‬ ‫ظرفیت اش��تغال ای��ن مجتمع را ب��ه ‪ ۷۵۰‬تن به طور‬ ‫مستقیم افزایش می دهد‪.‬‬ ‫این مجتمع در شهرک صنعتی ویان ساخته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری از شرکت فروسیلیس اذرخش‬ ‫ش��رکت اهن و س��یلیس اذرخش با حضور «اسحاق‬ ‫جهانگی��ری» مع��اون اول رئیس جمهوری در ش��هرک‬ ‫صنعتی جوکار مالیر بهره برداری شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت اهن و س��یلیس‬ ‫اذرخش در حاش��یه بهره برداری گفت‪ :‬این طرح بزرگ‬ ‫صنعتی س��االنه قادر به تولید ‪ ۱۲‬هزار تن فروسیلیس‬ ‫است‪.‬محسن طوبایی‪ ،‬میزان سرمایه گذاری برای اجرای‬ ‫ای��ن طرح را ‪ ۷۲۰‬میلیارد ریال عنوان کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫طرح صنعتی‪ ،‬زمینه اشتغال برای ‪ ۱۳۰‬تن را مهیا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫طوبایی درباره اغاز عملیات اجرایی طرح توس��عه این‬ ‫شرکت که به زودی اغاز می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در طرح توسعه‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬س��رمایه گذاری حدود یک ه��زار و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اهن و سیلیس اذرخش‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولید این واحد صنعتی را ‪ ۲۰‬هزار تن در سال و ارزش‬ ‫ماشین االت ان را ‪ ۵۵۰‬میلیارد ریال عنوان کرد‪.‬‬ ‫طوبای��ی ادامه داد‪ :‬این واحد در زمینی به مس��احت‬ ‫‪ ۲۲‬هزار متر مربع س��اخته می ش��ود و زمینه اش��تغال‬ ‫‪ ۱۳۰‬تن را نیز ایجاد می کند‪ .‬س��االنه بیش از ‪ ۳۶‬هزار‬ ‫تن فروسیلیس در ش��هرک صنعتی جوکار مالیر تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره ب�رداری از ط�رح توس�عه فروس�یلیس‬ ‫غرب پارس مالیر‬ ‫ب��ا حض��ور «اس��حاق جهانگی��ری» مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬طرح توسعه ش��رکت فروسیلیس غرب‬ ‫پارس در ش��هرک صنعتی جوکار مالیر ب��ه بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فروس��یلیس غرب‬ ‫پارس در حاش��یه بهره برداری از این ط��رح‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫طرح توس��عه این ش��رکت با اعتباری حدود هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال در شهرک صنعتی جوکار اجرا شد‪.‬‬ ‫سید محمدباقر میرابوالفتحی‪ ،‬ظرفیت تولید ساالنه این‬ ‫شرکت را ‪ ۱۲‬هزار تن فروسیلیس عنوان کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫واحد صنعتی برای ‪ ۱۵۰‬تن اشتغال ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی ارزش ماش��ین االت خارجی ای��ن واحد صنعتی را‬ ‫‪ ۳.۲‬میلیون یورو و ارزش داخلی ان را ‪ ۱۹۰‬میلیارد ریال‬ ‫عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬طرح توس��عه شرکت فروسیلیس‬ ‫غ��رب پارس در زمینی به مس��احت ‪ ۲۸‬هزار متر مربع و‬ ‫زیربنای ‪ ۷‬هزار متر مربع اجرا شده است‪.‬‬ ‫میرابوالفتحی گفت‪ :‬ش��رکت فروسیلیس غرب پارس‪،‬‬ ‫نخستین واحد فراوری سیلیس در شهرک صنعتی جوکار‬ ‫بود که س��ال ‪ ۹۳‬با س��رمایه گذاری هزار میلیارد ریال و‬ ‫اشتغالزایی ‪ ۱۳۰‬تن با حضور «اسحاق جهانگیری» معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری شروع به تولید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فروسیلیس غرب پارس ادامه داد‪:‬‬ ‫این واحد در مجموع در هر ‪ ۲‬فاز قادر به تولید ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫تن فروسیلیسیوم است که در ‪ ۴‬ماه نخست امسال یک‬ ‫میلیون دالر صادرات داشتیم‪.‬‬ ‫میرابوالفتحی‪ ،‬این ش��رکت را زی��ر مجموعه میدکو‬ ‫دانست و گفت‪ :‬درحال حاضر در ‪ ۲‬واحد صنعتی شرکت‬ ‫فروس��یلیس غرب پارس بیش از ‪ ۲۳۰‬تن مش��غول به‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬با توجه به اینکه فروس��یلیس ماده‬ ‫اولیه ش��مش منیزیم اس��ت‪ ،‬ی��ک واحد ‪ ۶‬ه��زار تنی‬ ‫ش��مش منیزیم را نیز در این مجموعه در دست ساخت‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫میرابوالفتحی با بی��ان اینکه تجهیز کارگاه این طرح‪،‬‬ ‫انجام و قرارداد خارجی ان نیز بس��ته ش��ده است بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬بیش از هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این‬ ‫طرح پیش بینی شده که پس از بهره برداری برای ‪۱۳۰‬‬ ‫تن اشتغال ایجاد می کند‪.‬‬ ‫با حضور معاون اول رئیس جمهوری‪ ۲ ،‬طرح صنعتی‬ ‫فروسیلیس در شهرک صنعتی جوکار مالیر‪ ،‬بهره برداری‬ ‫و عملیات اجرایی ‪ ۲‬طرح نیز اغاز شد‪ .‬درحال حاضر ‪۳۶‬‬ ‫هزار تن فروسیلیس از سوی ‪۳‬واحد صنعتی در شهرک‬ ‫صنعتی جوکار تولید می ش��ود‪ .‬این شهرستان دارای ‪۷‬‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی است که شهرک صنعتی جوکار‬ ‫در راستای استقرار واحدهای تولید فروسیلیس از سال‬ ‫‪ ۹۲‬ش��روع به فعالیت کرده و در ‪ ۲۰‬کیلومتری ش��هر‬ ‫مالیر قرار دارد‪.‬‬ ‫طرح توسعه‬ ‫شرکت‬ ‫فروسیلیس‬ ‫غرب پارس‬ ‫در زمینی به‬ ‫مساحت‬ ‫‪ ۲۸‬هزار متر‬ ‫مربع و زیربنای‬ ‫‪ ۷‬هزار متر مربع‬ ‫اجرا شده است‬ ‫مدیر برنامه ریزی و نظارت شرکت ملی صنایع مس ایران تشریح کرد‬ ‫برنامه های محوری شرکت مس برای افزایش کارامدی‬ ‫«س��عد عبدی» گف��ت‪ :‬تولید حداکثری‪ ،‬اجرای طرح های توس��عه ‪ ،‬بومی س��ازی و‬ ‫اس��تفاده از تجربه گذش��تگان ‪ ۴‬محور اصلی ش��رکت مس برای افزایش کارامدی در‬ ‫شرایط تحریم هاست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مس پرس‪ ،‬مدیر برنامه ریزی و نظارت ش��رکت مس با بیان اینکه تولید‬ ‫حداکثری از اس��تخراج‪ ،‬کنسانتره و کاتد و تامین نیاز صنایع پایین دستی مس‪ ،‬محور‬ ‫نخس��ت افزایش کارامدی ش��رکت مس در زمان تحریم هاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اساس‬ ‫ی با ‪ ۴‬درصد افزایش نسبت به برنامه‪ ،‬موفق به تولید بی سابقه‬ ‫شرکت مس تا پایان د ‬ ‫یک میلیون تن کنسانتره مس شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به دیگر رکوردهای تولیدی شرکت مس در این مدت گفت‪ :‬در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫گذش��ته و برای نخس��تین بار در تاریخ شرکت مس‪ ،‬این شرکت با ‪ ۱۱‬درصد افزایش‬ ‫نسبت به برنامه ‪ ۱۷۸‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تنی‪ ،‬موفق به تولید ‪ ۲۰۰‬هزار تن کاتد مسی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته عبدی‪ ،‬این می��زان تولید کاتد حاصل عملکرد ‪ ۲۵۸‬هزار تنی اند کارخانه‬ ‫ذوب بوده؛ به طوری که بررس��ی عملکرد کارخانه ذوب نشان دهنده رشد ‪ ۱۹‬درصدی‬ ‫تولید اند در ‪ ۱۰‬ماه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عملک��رد تولید م��س محتوی معدنی ش��رکت مس نی��ز در این مدت‬ ‫نش��ان دهنده رش��د ‪ ۴‬درصدی است‪ .‬ش��رکت مس در این بازه زمانی‪ ،‬موفق به تولید‬ ‫‪ ۲۴۵‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تن مس محتوی معدنی نسبت به برنامه ‪ ۲۴۴‬هزار و ‪ ۶۸۰‬تنی شد‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی و نظارت شرکت مس با اشاره به اجرای طرح های توسعه ای شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران در سال ‪ ۱۳۹۷‬گفت‪ :‬محور دوم افزایش کارامدی شرکت مس‬ ‫در ش��رایط تحریم‪ ،‬طرح های توسعه ای ش��رکت ملی صنایع مس ایران است‪ .‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬کارخانه جدید تولید اس��ید سولفوریک مجتمع مس سرچشمه در اسفند سال‬ ‫جاری با ظرفیت تولید س��االنه ‪۶۱۰‬هزارتن اسیدسولفوریک وارد مرحله بهره برداری و‬ ‫راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به عالوه کارخانه قبلی اس��ید س��ولفوریک نیز توسعه یافته و تولید ان به‬ ‫‪۳۰۰‬هزارتن ظرفیت افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬کارخانه اسید خاتون اباد نیز با ظرفیت‬ ‫ساالنه ‪۶۰۰‬هزارتن در پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬راه اندازی می شود‪ .‬این اقدامات‪ ،‬شرکت مس‬ ‫را به سمت صنعت سبز سوق خواهد داد‪.‬‬ ‫به گفته عبدی‪ ،‬تامین زیرس��اخت های انتقال اس��ید به بنادر‪ ،‬خرید واگن های مورد‬ ‫نیاز برای حمل اس��ید‪ ،‬امضای قراردادهای منطقه ای در کنار اس��کله و نیز مش��خص‬ ‫ش��دن محل مخازن در بنادر و منطقه ازاد از مهم ترین اقداماتی است که برای فروش‬ ‫و صادرات اسیدسولفوریک انجام شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین پروژه های درالو‪ ،‬دره زار‪ ،‬چاه فیروزه و دره زرش��ک را ‪ ۴‬پروژه دارای‬ ‫ارزش افزوده در حوزه تکمیل زنجیره تولید معدن عنوان کرد و افزود‪ :‬بخش بزرگی از‬ ‫اقدامات ش��رکت مس در راستای تامین کنسانتره کارخانه های ذوب‪ ۴ ،‬طرح یادشده‬ ‫هس��تند‪ .‬این طرح ها عالوه بر س��وداوری در ش��رکت ملی مس باعث افزایش تولید‬ ‫کنس��انتره کشور و تولید اند بیش��تر و در نهایت افزایش کاتد به میزان ‪۱۰۰‬هزار تن‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدیر برنامه ریزی و نظارت ش��رکت م��س‪ ،‬طرح درالو ب��ا ظرفیت تولید‬ ‫‪۱۰۰‬هزارتن کنس��انتره و اس��تخراج ساالنه ‪۷‬میلیون تن خاک س��ولفور تا پایان سال‬ ‫اینده راه اندازی می ش��ود‪ .‬برای طرح دره زار نیز ‪۱۵۰‬هزار تن ظرفیت تولید کنسانتره‬ ‫پیش بینی شده است‪ .‬طرح اولیه این معدن‪ ،‬مشخص شده و قراردادها کامل و تجهیز‬ ‫کارگاه ها اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬برنام��ه راه اندازی کامل کارخان��ه فراوری معدن چاه فی��روزه هم برای‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬تعیین و مقرر شده اس��ت که این معدن ‪۷‬میلیون تن خاک سولفوری و‬ ‫‪۱۰۰‬هزارتن کنسانتره تولید کند‪ .‬در معدن دره زرشک استان یزد نیز مقدمات شروع‬ ‫کار فراهم و مش��کل معارضان نیز تا حدودی برطرف ش��ده اس��ت‪ .‬در طرح اولیه این‬ ‫معدن مقرر شده که حدود ‪۵.۵‬میلیون تن خاک سولفوره و ‪۷۵‬هزارتن کنسانتره تولید‬ ‫ش��ود‪ .‬خوش��بختانه تجهیزات مورد نیاز این طرح نیز خریداری و زمان راه اندازی ان‬ ‫پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی و نظارت شرکت مس‪ ،‬سومین محور برنامه های شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران در شرایط تحریم را بومی سازی خواند و گفت‪ :‬در نخستین تحریم‪ ،‬شرکت‬ ‫ملی مس برای بومی س��ازی تجهیزات مورد نیاز تالش زیادی کرد؛ به طوری که در اوج‬ ‫صدور قطعنامه های سازمان ملل علیه ایران‪ ،‬شرکت ملی مس ‪ ۲‬کارخانه تغلیظ را در‬ ‫س��ونگون و سرچشمه بهره برداری کرد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تکمیل بخش زیادی از کارخانه‬ ‫ذوب سرچشمه در زمان تحریم‪ ،‬انجام و سال گذشته بهره برداری شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر ش��رکت ملی مس بیش از ‪۱۵‬هزار قطعه س��اخت داخل در‬ ‫اختیار دارد‪ .‬از این میزان حدود ‪۶‬هزار قطعه در س��ال های ‪ ۸۹‬تا ‪( ۹۲‬اوج تحریم ها)‬ ‫بومی سازی شد که برای راه اندازی کارخانه ها مورد استفاده قرار گرفتند‪ .‬در این زمینه‪،‬‬ ‫صنایع تولیدکننده داخلی نیز تا حد زیادی فعال ش��دند‪ .‬درحال حاضر نیز بومی سازی‬ ‫و اتکا به تمام سازندگان داخلی‪ ،‬یک محور است‪.‬‬ ‫عب��دی ادامه داد‪ :‬مقوله دیگر در ش��رکت ملی صنایع مس ای��ران برای افزایش‬ ‫کارامدی شرکت مس‪ ،‬اس��تفاده از تجربه بزرگان و گذشتگان است‪ .‬اکنون فرصت‬ ‫ازمون و خطا نیس��ت بلکه باید از تجربه گذش��تگان به خوبی درس گرفت و نکات‬ ‫مثب��ت را ب��رای ادامه تولید به کار بس��ت‪ .‬در این زمینه باید تصمیم ها به س��رعت‬ ‫گرفته شوند‪.‬‬ ‫معاون امور معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گفت‪ :‬تولید‬ ‫فوالد ایران نسبت به‬ ‫ابت��دای انقالب ‪۴۰‬‬ ‫برابر افزایش داشته‪،‬‬ ‫درحالی ک��ه تولی��د‬ ‫فوالد جه��ان در این م��دت از ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تن‪ ،‬به حدود ‪ ۲‬برابر این رقم رسیده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬جعفر س��رقینی در جمع‬ ‫خبرن��گاران بیرجند اظهار ک��رد‪ :‬در ابتدای‬ ‫انقالب ‪ ۶۰۰‬هزار تن ظرفیت تولید فوالد در‬ ‫کشور داش��تیم که امروز این ظرفیت به ‪۳۴‬‬ ‫میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ممکن است برخی بگویند‬ ‫این رش��د ناشی از توسعه جهان بوده اما باید‬ ‫درنظر داش��ت که به طور نمونه تولید فوالد‬ ‫ترکی��ه در این م��دت فقط ‪۱۷‬درصد رش��د‬ ‫داشته‪ ،‬در حالی که رشد تولید فوالد ایران ‪۴۰‬‬ ‫برابر شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫اش��اره به رش��د ‪ ۱۰‬برابری تولی��د مس در‬ ‫خاورمیان��ه بیان کرد‪ :‬اتفاق��ی که در صنعت‬ ‫فوالد‪ ،‬س��یمان‪ ،‬کاش��ی و س��رامیک کشور‬ ‫افت��اده‪ ،‬چش��مگیر بوده زیرا این توس��عه در‬ ‫ش��رایط جنگ دفاع مقدس یا تحریم ها رقم‬ ‫خورده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا همه ش��رایط غیرعادی‬ ‫ک��ه وجود داش��ته اما با ت�لاش فرزندان این‬ ‫مرزوبوم‪ ،‬صنعت کشور رونق یافته است‪.‬‬ ‫س��رقینی با تاکید بر اینکه توسعه مدیون‬ ‫ش��رایطی اس��ت که جمهوری اسالمی برای‬ ‫سرمایه گذاری فراهم کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬از این‬ ‫نظر‪ ،‬همه صنعتگران مدیون انقالب هس��تند‬ ‫که توانسته اند صنعت را رشد دهند‪ ،‬ما هم در‬ ‫حد توان کمک کرده ایم‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬خراس��ان جنوبی اس��تان‬ ‫معدنی اس��ت و در چند س��ال گذشته تالش‬ ‫زیادی انجام ش��ده تا چرخه ف��راوری کامل‬ ‫ش��ود و خام فروش��ی رخت بربندد ولی هنوز‬ ‫کار زیادی در این زمینه باقی مانده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫با شستشوی زغال و کک سازی به لطف خدا‬ ‫چرخه زغال سنگ در استان خراسان جنوبی‬ ‫کامل شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ظرفی��ت یک میلیون تنی‬ ‫کارخان��ه ف��والد در خراس��ان جنوبی گفت‪:‬‬ ‫تولید س��یمان در این استان با ظرفیت کامل‬ ‫انجام می ش��ود و فوالد هم در ش��رف نهایی‬ ‫شدن و به تولید رسیدن است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برنامه های حمایتی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت از مع��ادن اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در این راس��تا به ویژه ب��ه مناطق دور‬ ‫افتاده‪ ،‬تس��هیالتی داده می ش��ود که امسال‬ ‫هم تس��هیالتی برای مع��ادن کوچک واگذار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��رقینی ادام��ه داد‪ :‬امس��ال پیش بین��ی‬ ‫می شود اس��تخراج معادن در استان خراسان‬ ‫جنوبی به حدود ‪۱۵‬میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شاید این حجم استخراج‬ ‫در این اس��تان متناس��ب با ذخیره نباش��د‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امیدواریم با تکمیل شدن چرخه تولید‬ ‫و فراوری‪ ،‬این استخراج ساالنه بیشتر شود‪.‬‬ ‫سرقینی با اشاره به سختی کار کارگران در‬ ‫معدن تصریح کرد‪ :‬کار در معدن سخت است‪،‬‬ ‫به ویژه معدن زغال اما تالش شده پرداختی ها‬ ‫متناسب باش��د و وضعیت معیشتی کارگران‬ ‫معادن روزبه روز بهبود پیدا کند‪.‬‬ ‫وی تکمی��ل زنجی��ره ف��راوری را یکی از‬ ‫راه های بهبود معیشت کارگران معدن دانست‬ ‫و گفت‪ :‬معدنکاری اگر بخواهد تولیدات خام‬ ‫را بفروشد‪ ،‬سود زیادی ندارد اما به طور مسلم‬ ‫فراوری عایدی بیشتری خواهد داشت که در‬ ‫معیشت کارگران هم می تواند اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫س��رقینی با بیان اینکه هر اشتغال معدنی‪،‬‬ ‫‪ ۷‬اشتغال زنجیره بعدی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬خراسان‬ ‫جنوبی ه��م با ‪۱۱‬ه��زار اش��تغال در معدن‬ ‫وضعی��ت خوب��ی دارد ولی اگ��ر زنجیره های‬ ‫بعدی تکمیل شود‪ ،‬می توانیم روی حدود ‪۶۰‬‬ ‫هزار شغل بعدی حساب باز کنیم‪ .‬معاون امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت سه ش��نبه همزمان با پنجمین روز‬ ‫دهه فجر در س��فر ‪۲‬روزه به خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫نخس��ت با نماینده ولی فقیه در استان دیدار‬ ‫و سپس برای گشایش و بازدید از چند طرح‬ ‫معدنی راهی شهرستان نهبندان شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید فوالد ایران‬ ‫‪ ۴۰‬برابر شد‬ ‫‪12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1237‬‬ ‫پیاپی ‪2555‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫بیژن زنگنه‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫حفظ «تجن» کمتر از حفظ‬ ‫خاک نیست‬ ‫نماین��ده مازندران‬ ‫در ش��ورای عال��ی‬ ‫اس��تان ها گف��ت‪:‬‬ ‫انتق��ال حقاب��ه تجن‬ ‫به سمنان یک فاجعه‬ ‫زیست محیطی است‬ ‫که نتیج��ه همراهی‬ ‫برخی مس��ئوالن با مافیای سدس��از وابسته به‬ ‫بودجه نفتی اس��ت‪ .‬صاحب شریفی با اشاره به‬ ‫اینکه در بحث انتقال اب دریای خزر به سمنان‬ ‫دغدغه های بس��یاری داریم که مهم ترین انها‬ ‫نابودی محیط زیست منطقه است‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫با ایلنا افزود‪ :‬افزایش االینده ها‪ ،‬پیشروی کویر‬ ‫ب��ه دلیل بر جا مان��دن امالح نم��ک‪ ،‬نابودی‬ ‫حی��ات ابزی��ان دری��ای خ��زر‪ ،‬واکنش ه��ای‬ ‫ش��یمیایی در ص��ورت اجرای ط��رح‪ ،‬حرکت‬ ‫ریزگرده��ا و غبارهای حاص��ل از انتقال اب و‬ ‫کویری شدن ش��مال ایران از دیگر مشکالتی‬ ‫اس��ت که پس از انتقال گریبانگیر استان های‬ ‫ش��مالی می شود‪ .‬ش��ریفی در ادامه با انتقاد از‬ ‫سدس��ازی در منطقه برای انتقال اب خزر به‬ ‫س��منان گفت‪ :‬با نهایت تاسف باید بگویم این‬ ‫سدس��ازی ها خشکسالی و تغییر اکوسیستم را‬ ‫در کشور منجر خواهد شد که پیامدهای ان را‬ ‫از نیم قرن پیش تا کنون ش��اهدیم‪ .‬وی عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬رویه پوپولیس��تی رای س��االرانه برخی‬ ‫نمایندگان و ارتزاق مافیای سدساز از رانت های‬ ‫قدرت همچنان س��دهایی تعری��ف می کند و‬ ‫می س��ازد که فاجع��ه می افرینن��د و رودهای‬ ‫نیمه ج��ان و ذخای��ر ابی کم رم��ق باقی مانده‬ ‫کش��ور را به ورطه نابودی می کشاند‪ .‬مسئوالن‬ ‫وزارت نیرو و س��ازمان محیط زیس��ت دولت‪،‬‬ ‫در حالی به اش��تباه سدس��ازی های بی رویه و‬ ‫نقش انها در خش��کی تاالب ها و رودخانه های‬ ‫کش��ور معترفند ک��ه همچن��ان نظاره گر این‬ ‫فاجع��ه هس��تند‪ .‬نماینده م��ردم مازندران در‬ ‫ی عالی اس��تان ها ادامه داد‪ :‬تامین منابع‬ ‫شورا ‬ ‫مال��ی برای س��اخت «س��د فینس��ک» روی‬ ‫سرشاخه های تجن‪ ،‬اغاز بحرانی دیگر در پهنه‬ ‫اب و محیط زیس��ت کشور است‪ .‬این لکه سیاه‬ ‫هرگ��ز از کارنامه دولت تدبی��ر و مجلس دهم‬ ‫پاک نخواهد شد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬انتقال حقابه‬ ‫تجن به س��منان یک فاجعه زیس��ت محیطی‬ ‫اس��ت ک��ه نتیجه مس��تقیم همراه��ی برخی‬ ‫مس��ئوالن با مافیای سدساز وابسته به بودجه‬ ‫نفتی است که در شرف وقوع است‪ .‬تنها نگاهی‬ ‫به اسامی پیمانکاران مطالعه این طرح ها‪ ،‬مبین‬ ‫بسیاری از مسائل است‪.‬‬ ‫نوسان نرخ ارز‬ ‫هزینه های صنعت برق‬ ‫را افزایش داد‬ ‫عض��و هیات مدیره و معاون هماهنگی مالی‬ ‫و پش��تیبانی ش��رکت توانیر گفت‪ :‬تغییرات‬ ‫ش��دید نرخ ارز هزینه ه��ای تامین قطعات و‬ ‫تعمیر و نگه��داری را در صنعت برق افزایش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش توانیر‪ ،‬علی اصغر اس��ماعیل نیا‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که ایا با توجه به‬ ‫نوس��ان و تغییرات نرخ ارز‪ ،‬هزینه های تولید‬ ‫و قیمت تمام ش��ده تولید ب��رق افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بله به نظ ر می رس��د که همین‬ ‫اتف��اق افت��اده اس��ت‪ .‬اس��ماعیل نیا تصریح‬ ‫ت و‪ ...‬به دلیل‬ ‫کرد‪ :‬هزینه های تامین قطع��ا ‬ ‫تغییرات ش��دید نرخ ارز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ش��رایطی ک��ه هزینه ه��ای‬ ‫س��رمایه گذاری در صنعت برق افزایش یافته‬ ‫و هزینه ه��ای نگهداری ان ه��م تغییر کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬قیم��ت تمام ش��ده برق نی��ز افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬اس��ماعیل نیا در عین حال به تالش‬ ‫صنعت ب��رق برای کاه��ش هزینه های تولید‬ ‫برق نیز اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬در حوزه خرید‬ ‫برق با مقررات چس��بنده ای که اجرا کردیم‪،‬‬ ‫قیمت خرید برق حدود ‪ ۲۰‬ریال به ازای هر‬ ‫کیل��ووات در بازار برق کاه��ش یافت‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه در همین راس��تا قیمت هر واحد‬ ‫تولید از ‪ ۴۹۱‬ریال در سال ‪ ۹۵‬به ‪ ۴۷۹‬ریال‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬کاهش یافت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یعنی‬ ‫در راس��تای کاهش هزینه ه��ای صنعت برق‬ ‫مقرراتی مصوب شد تا هزینه های خرید برق‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت‬ ‫توانیر با اش��اره به اینکه مشکل اصلی صنعت‬ ‫ب��رق در نات��رازی اقتصاد این صنعت اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این نات��رازی در اقتصاد صنعت‬ ‫برق در نتیجه فاصل��ه قیمت تکلیفی فروش‬ ‫برق و قیمت تمام ش��ده و واگذاری نیروگاه ها‬ ‫ب��ه بخش خصوص��ی در قال��ب دارایی ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ما برای دشمنان ملت‪ ،‬اتاق تاریک داریم‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزی��ر نفت گفت‪ :‬می گویند اتاق تاریک دارید‪ .‬بله‪،‬‬ ‫ما برای دشمنان ملت اتاق تاریک داریم‪ ،‬وگرنه برای‬ ‫نظام همه موارد روش��ن اس��ت‪ ،‬روزی که سختی ها‬ ‫بگذرد می گوییم چه کردیم‪.‬‬ ‫بی��ژن زنگنه روز گذش��ته در‬ ‫به گ��زارش‬ ‫نشس��ت خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت‬ ‫چهلمین س��الروز پی��روزی انقالب اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫صنع��ت نفت ما همیش��ه‪ ،‬پیش و پ��س از پیروزی‬ ‫انق�لاب مهم بوده اس��ت‪ .‬عملک��رد صنعت نفت در‬ ‫چند بخش باوجود همه فش��ارهایی که به ما در این‬ ‫سال ها وارد ش��ده‪ ،‬درخشان و قابل عرضه به جهان‬ ‫و مردم است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ ۳۰‬برابری ظرفی�ت پاالیش گاز‬ ‫ایران‬ ‫تولید بنزین در‬ ‫زمان پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫لیتر در روز بود‬ ‫اما این رقم‬ ‫درحال حاضر به‬ ‫‪ ۱۰۵‬میلیون‬ ‫لیتر در روز‬ ‫رسیده است‬ ‫ما به دلیل‬ ‫سیاست هایی که‬ ‫داشته ایم مقدار‬ ‫تولید نفت را‬ ‫کاهش داده ایم‪،‬‬ ‫یعنی از رقم‬ ‫حدود روزانه ‪۵‬‬ ‫میلیون بشکه در‬ ‫اغاز انقالب به‬ ‫ظرفیت کنونی‬ ‫روزانه حدود ‪۴‬‬ ‫میلیون بشکه‬ ‫رسیده ایم‬ ‫زنگنه ادام��ه داد‪ :‬یکی از این بخش ها صنعت گاز‬ ‫اس��ت‪ .‬زمانی که انقالب پیروز شد چیزی به معنای‬ ‫واقعی صنعت گاز نداش��تیم‪ ،‬بلکه مقدار کمی تولید‬ ‫و ش��بکه کوچکی از گاز داشتیم و ظرفیت پاالیش‬ ‫گاز ما فقط ‪ ۳۶‬میلیون مترمکعب در روز بود که به‬ ‫پاالیش��گاه بیدبلند مربوط می ش��د و این پاالیشگاه‬ ‫اکنون دیگر عمر مفید خود را سپری کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ظرفیت کنونی پاالیش گاز کش��ور ‪۳۰‬‬ ‫براب��ر ظرفیت دوران انق�لاب معادل یک هزار و ‪۶۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب است‪.‬‬ ‫درباره سرنوشت‬ ‫وی همچنین به پرس��ش‬ ‫همکاری های ایران و روس��یه و موضوع ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫دالر س��رمایه گذاری روس��یه در ای��ران‪ ،‬این گون��ه‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬همکاری های ایران و روس��یه امروزه به‬ ‫دلیل تحریم ها با برخی مش��کالت روبه رو اس��ت‪ .‬از‬ ‫زمانی که روسیه پیش��نهاد داد ‪ ۵۰‬میلیارد دالر در‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی ایران سرمایه گذاری‬ ‫کن��د‪ ،‬از ای��ن موضوع اس��تقبال کردی��م‪ .‬برخی از‬ ‫محوره��ای همکاری به امضای قرارداد‪ ،‬تفاهمنامه و‬ ‫یادداشت هایی رسیده اما هنوز به طور کامل محقق‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ ضریب نفوذ ‪ ۹۲‬درصدی گازرسانی‬ ‫زنگن��ه ادامه داد‪ :‬م��ا در زمان پیروزی انقالب ‪۵۲‬‬ ‫هزار انش��عاب گاز داش��تیم و اکنون ب��ه ‪ ۱۱‬و نیم‬ ‫میلیون انشعاب رسیده است‪ .‬پوشش گازرسانی نیز‬ ‫در زمان انقالب حدود صفر بود‪ ،‬یعنی کمی از تهران‬ ‫و مناطق دیگر زیر پوشش گاز بودن د اما اکنون حدود‬ ‫‪ ۹۲‬درصد از جمعیت کشور زیر پوشش گاز طبیعی‬ ‫هستند و ما در این زمینه در جهان بی نظیر هستیم‪.‬‬ ‫تعداد روستاهای گازرسانی شده ما در دوران پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی تنها یک روس��تا بود ام��ا در دوره‬ ‫کنونی بیش از ‪ ۲۷‬هزار روس��تا در کشور گازرسانی‬ ‫ش��ده اند که به معنای نفوذ گازرسانی ‪ ۷۷‬درصدی‬ ‫جمعیت روستایی کشور است‪ .‬تولید میعانات گازی‬ ‫تا پیش از انقالب اسالمی نزدیک صفر بود در حالی‬ ‫ک��ه اکنون روزانه حدود ‪ ۷۵۰‬هزار بش��که میعانات‬ ‫گازی تولید می کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت گف��ت‪ :‬بخش درخش��ان دیگر صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬پتروشیمی معروف به جلوگیری از خام فروشی‬ ‫اس��ت‪ .‬مجموع فروش خالص محصوالت پتروشیمی‬ ‫کش��ور در سال ‪ ۵۷‬یک میلیون تن و فروش خالص‬ ‫داخلی ‪ -‬که بخش��ی از ان کود ب��و د‪ -‬نیز ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تن بوده اس��ت‪ .‬امس��ال فروش خال��ص محصوالت‬ ‫پتروشیمی ما به بیش از ‪ ۳۰‬میلیون تن و باالی ‪۱۷‬‬ ‫میلیارد دالر می رس��د که این از مصادیق جلوگیری‬ ‫از خام فروش��ی و توس��عه زنجیره ارزش در صنعت‬ ‫نفت است‪.‬‬ ‫زنگنه ادامه داد‪ :‬از این ‪ ۱۷‬میلیارد دالر‪ ،‬بیش از ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۵.۵‬میلیارد دالر ان به داخل کشور عرضه می شود؛‬ ‫یعنی صنایعی که در پایین دس��ت پتروشیمی ایجاد‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬خوراک می گیرند و محصوالت دیگری را‬ ‫تولید می کنند که این موضوع غیر از کود اوره است‪.‬‬ ‫من هیچ صنعت دیگری را سراغ ندارم که از ان ‪۵.۵‬‬ ‫میلیارد دالر مواد اولیه خریداری و در صنایع داخلی‬ ‫مصرف شو د اما پتروشیمی این ظرفیت را به همراه‬ ‫ظرفیت توسعه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۲‬برابری پاالیش نفت خام‬ ‫زنگنه ظرفیت پاالیش نفت در س��ال ‪ ۵۷‬را حدود‬ ‫‪ ۱.۱‬میلیون بش��که اعالم کرد که این رقم اکنون به‬ ‫بیش از ‪ ۲‬برابر افزایش یافته و به ‪ ۲.۲‬میلیون بشکه‬ ‫در رو ز رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولید بنزی��ن در زمان پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی‪ ۱۴ ،‬میلیون لیتر در روز ب��ود اما این رقم‬ ‫درحال حاض��ر به ‪ ۱۰۵‬میلیون لیتر در روز رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مق��دار تولید نفت خام بخش دیگری از س��خنان‬ ‫وزی��ر نفت بود ک��ه در این باره توضی��ح داد‪ :‬ما به‬ ‫دلیل سیاست هایی که داشته ایم مقدار تولید نفت را‬ ‫کاهش داده ایم‪ ،‬یعنی از رقم حدود روزانه ‪ ۵‬میلیون‬ ‫پوش��ش گازرس��انی در زمان انقالب حدود صفر بود‪ ،‬یعنی کمی از‬ ‫د ام��ا اکنون حدود ‪۹۲‬‬ ‫ته��ران و مناطق دیگر زیر پوش��ش گاز بودن ‬ ‫درصد از جمعیت کشور زیر پوشش گاز طبیعی هستند و ما در این‬ ‫زمینه در جهان بی نظیر هستیم‬ ‫بشکه در اغاز انقالب به ظرفیت کنونی روزانه حدود‬ ‫‪ ۴‬میلیون بشکه رسیده ایم‪.‬‬ ‫خبر خ��وب زنگنه در جمع خبرن��گاران‪ ،‬صحبت‬ ‫درب��اره مجم��وع ذخای��ر هیدروکربور مای��ع قابل‬ ‫برداشت ایران بود که در این باره اعالم کرد‪ :‬مجموع‬ ‫ذخایر هیدروکربور مایع قابل برداشت ایران در زمان‬ ‫پیروزی انقالب اس�لامی ‪ ۸۸‬میلیون بشکه بوده که‬ ‫اکنون خوش��بختانه با وجود انکه ‪ ۵۰‬میلیارد بشکه‬ ‫در این مدت از ذخایر را برداش��ت کرده و به مصرف‬ ‫رس��انده ایم یا فروخته ایم‪ ،‬اکن��ون ذخایر باقی مانده‬ ‫برای اینده ‪ ۱۶۰‬میلیارد بش��که مع��ادل نفت خام‬ ‫است که به طور تقریبی ‪ ۲‬برابر شده است‪.‬‬ ‫وی ذخای��ر قابل برداش��ت گاز طبیع��ی ایران در‬ ‫ابت��دای پی��روزی انق�لاب اس�لامی را ‪ ۹‬تریلیون‬ ‫مترمکعب اعالم کرد و افزود‪ :‬این رقم اکنون به ‪۳۳‬‬ ‫تریلیون مترمکعب رسیده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وزیر نفت‪ ،‬مقدار تزری��ق به میدان های‬ ‫نفتی در دوره پیروزی انقالب اس�لامی ‪ ۲.۷‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب در روز بوده اما در س��ال ‪ ۹۷‬به بیش از‬ ‫‪ ۷۷‬میلیون مترمکعب در روز رس��یده که این موارد‬ ‫دس��تاوردهای بزرگی برای صیان��ت از ثروت بزرگ‬ ‫ملت ایران است‪.‬‬ ‫زنگنه در ادامه گزارش عملکرد ‪ ۴۰‬س��اله صنعت‬ ‫نف��ت توضیح های��ی درباره برداش��ت گاز از میدان‬ ‫مش��ترک پ��ارس جنوبی داد و با بی��ان اینکه مردم‬ ‫همواره نسبت به این میدان گازی مشترک حساس‬ ‫هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز مقدار برداشت گاز ما از‬ ‫پارس جنوبی در مقایسه به طرف مقابل (کشور قطر)‬ ‫بیشتر شده اس��ت‪ .‬وی درباره برداشت نفت خام از‬ ‫میدان های غرب کارون گفت‪ :‬در سال ‪ ،۹۲‬برداشت‬ ‫از ای��ن میدان ه��ا ‪ ۷۰‬هزار بش��که در روز بود اما تا‬ ‫پایان امسال رقم تولید روزانه ما به ‪ ۳۵۰‬هزار بشکه‬ ‫خواهد رسید؛ به این معنا که در طول ‪ ۵‬سال مقدار‬ ‫تولید ما از میدان های غرب کارون ‪ ۵‬برابر می شود‪.‬‬ ‫وزیر نفت با اش��اره به اینکه ما برداش��ت از دیگر‬ ‫میدان های مش��ترک را نیز دنبال کرده ایم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تعهد م��ا در زمینه گازهای مش��عل که بر اثر‬ ‫سوختن انها مردم به ویژه در خوزستان ازار می بینند‬ ‫این اس��ت که تا ‪ ۲‬سال و نیم اینده و پیش از پایان‬ ‫دولت تدبیر و امید این موضوع را به پایان برس��انیم‬ ‫و این حجم از گاز در حال سوختن را نداشته باشیم‬ ‫و ان را به نزدیک صفر برسانیم‪.‬‬ ‫زنگن��ه درب��اره ایج��اد پایانه صادرات��ی در خارج‬ ‫از خلیج ف��ارس توضیح داد‪ :‬ما پایانه جاس��ک را به‬ ‫عنوان پایانه ص��ادرات نفت در خارج از خلیج فارس‬ ‫انتخ��اب کرده ایم‪ ،‬عملیات س��اخت خط��وط لوله و‬ ‫مخازن برای این طرح اغاز ش��ده و مطالعات مربوط‬ ‫به ایجاد پایانه صادراتی نیز انجام ش��ده است تا در‬ ‫پایان سال ‪ ۹۹‬شاهد بهره برداری از این پایانه جدید‬ ‫در دریای عمان باشیم‪ .‬وی با بیان اینکه زمینه برای‬ ‫ایجاد پاالیش��گاه ها و پتروش��یمی ها در این منطقه‬ ‫فراهم می شود‪ ،‬اعالم کرد که تاکنون دو مجوز برای‬ ‫ساخت پاالیشگاه از وزارت نفت دریافت شده است‪.‬‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه توسعه ظرفیت های ساخت‬ ‫داخل از مهم ترین اتفاق های س��ال های اخیر ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما از لحاظ مهندسی و پیمانکاری‪ ،‬چه‬ ‫در بخ��ش دری��ا و چه در بخش خش��کی اکنون در‬ ‫زمره کش��ورهای خوب منطقه هس��تیم که به طور‬ ‫تقریب��ی همه نصب و راه اندازی ها را نیروهای ایرانی‬ ‫انجام می دهند‪ .‬افزون بر این‪ ،‬ایرانی ها قادر به ساخت‬ ‫بخش مهمی از تجهیزات غیردوار نیز هستند و این‬ ‫از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی است‪.‬‬ ‫زنگنه از مجوز ‪ ۶‬میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالری‬ ‫ب��رای امضای قرارداد با پیمان��کاران ایرانی خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬ش��رط این مج��وز‪ ،‬اس��تفاده حداکثری از‬ ‫ظرفیت های س��اخت و اجرای ایرانی هاست که البته‬ ‫بخش��ی از این منبع مالی باید از بازار داخلی تامین‬ ‫شود که نخس��تین اقدام های مربوط به ان دیروز با‬ ‫فروش در بازار س��رمایه انجام ش��ده اس��ت و ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬هدف از این ابتکار بسیار مهم ایجاد‬ ‫اش��تغال برای پیمان��کاران و س��ازندگان داخلی در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹سبقت ایران از قطر‬ ‫زنگنه ب��ا اعالم خب��ر بهره ب��رداری از چند طرح‬ ‫مه��م در پایان بهمن و اغاز اس��فند امس��ال گفت‪:‬‬ ‫می��دان گازی پ��ارس جنوب��ی تا پی��ش از پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی کش��ف نش��ده بود‪ .‬از سال ‪۱۳۷۵‬‬ ‫فعالیت هایی در ان میدان اغاز شد و از سال ‪۱۳۷۶‬‬ ‫در دولت نخست اصالحات‪ ،‬نخستین قراردادها برای‬ ‫توس��عه پارس جنوبی امضا شد و در طول فعالیت ‪۸‬‬ ‫ س��اله دولت اصالحات‪ ۵ ،‬فاز پارس جنوبی به مدار‬ ‫امد و ‪ ۵‬فاز دیگر نیز در حال اجرا بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قراردادهای توسعه فازهای بعدی پارس‬ ‫جنوبی پس از ان امضا ش��د و تا س��ال گذشته ‪۲۱‬‬ ‫فاز پارس جنوبی در مدار تولید قرار گرفت و اکنون‬ ‫‪ ۴‬پاالیش��گاه فازهای ‪ ۲۳ ،۲۲ ،۱۳‬و ‪ ۲۴‬با ظرفیت‬ ‫ورودی ‪ ۱۱۰‬میلیون مترمکعب اماده بهره برداری با‬ ‫حضور رئیس جمهوری هستند‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت با بیان اینکه ‪ ۳‬میلیارد فوت مکعب گاز‬ ‫از دریا برای این پاالیش��گاه ها تامین می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ ۲ :‬میلیارد فوت مکعب از گازهای یاد ش��ده از‬ ‫خ��ود این فازها می اید‪ ،‬ی��ک میلیارد فوت مکعب از‬ ‫فاز ‪ ۱۴‬در ش��بکه استفاده می شود و با گشایش این‬ ‫فازه��ا و تکمیل بخش دریای��ی انها و تکمیل بخش‬ ‫دریای��ی فاز ‪ ۱۴‬تنها کاری که از پارس جنوبی باقی‬ ‫می ماند پاالیش��گاه فاز ‪ ۱۴‬خواهد بود که حتی اگر‬ ‫ان هم وارد مدار نشود باز هم از ظرفیت ان در دریا‬ ‫به اندازه ‪ ۲۷‬فاز استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته زنگنه‪ ،‬اجرای ای��ن طرح ها با ارزش ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد دالر‪ ،‬ما را نس��بت ب��ه طرف مقابل مان جلو‬ ‫می برد و بر اس��اس ان‪ ،‬مقدار برداشت روزانه ایران‬ ‫بسیار فراتر خواهد رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹گشایش فاز سوم پاالیشگاه‬ ‫وزیر نفت درباره اتفاق مهم بنزینی کش��ور گفت‪:‬‬ ‫همان طور که برداشت گاز از میدان مشترک پارس‬ ‫جنوب��ی از روزانه ‪ ۲۸۰‬میلی��ون مترمکعب به ‪۶۱۰‬‬ ‫میلی��ون مترمکع��ب در روز رس��یده‪ ،‬تولید بنزین‬ ‫کش��ور نیز از ‪ ۵۲‬میلیون لیت��ر در روز با بیش از ‪۲‬‬ ‫برابر افزایش به ‪ ۱۰۵‬میلیون لیتر در روز رسیده که‬ ‫هیچ گاه چنین جهشی در تاریخ تولید بنزین کشور‬ ‫رخ نداده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اطالعات را فاش نمی کنم‬ ‫زنگنه ضم��ن قدردانی از ت�لاش و فداکاری های‬ ‫کارکنان صنع��ت نفت در طول س��ال های پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی تاکید کرد‪ :‬ما اکنون تالش بی وقفه‬ ‫و ش��بانه روزی داریم اما مش��کلی که در یک جنگ‬ ‫وجود دارد این است که ما نمی توانیم همه چیز را به‬ ‫مردم بگوییم‪ .‬مردم غریبه نیس��تن د اما انچه منتشر‬ ‫می ش��ود تنها به گوش مردم نمی رس��د‪ ،‬بلکه رژیم‬ ‫صهیونیستی و اشرار منطقه و امریکا نیز می شنوند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬من نباید اطالعات خودم را به انها بدهم و‬ ‫بگویم که چگونه تحریم را دور می زنم‪ .‬من نباید در‬ ‫این باره زیاد صحبت کنم و پیش از این نیز گفته ام‬ ‫که حتی یک کلمه حرفی نمی زنم که مورد استفاده‬ ‫امری��کا قرار بگیرد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اقای پمپئو هم این‬ ‫روش را از من یاد گرفته است و در پاسخ به یکی از‬ ‫پرسش هایی که از او شد‪ ،‬گفت من چیزی نمی گویم‬ ‫که ایران از ان استفاده کند‪.‬‬ ‫وزی��ر نف��ت با تاکید ب��ر اینکه اگر ما م��واردی را‬ ‫بی��ان نمی کنی��م به معنای ان نیس��ت ک��ه کاری‬ ‫انجام نمی ش��ود‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬ما ش��بانه روزی کار‬ ‫می کنی��م اما نمی توانیم درب��اره کارهای مان حرفی‬ ‫بزنیم زیرا به ضرر مردم اس��ت‪ .‬یک فرمانده عملیات‬ ‫هرگز نمی تواند نقش��ه های عملیاتی خود را توضیح‬ ‫دهد زیرا عملیات لو می رود و به کش��تار سربازان و‬ ‫مجاه��دان خودی منجر می ش��ود‪ .‬در حوزه صنعت‬ ‫نف��ت هم هر اطالعاتی که من بدهم دش��من از ان‬ ‫اطالع��ات اس��تفاده می کند و مردم ه��م در نهایت‬ ‫راضی نیستند که من اطالعات ملت را بگویم‪.‬‬ ‫‹ ‹ما برای دشمنان اتاق تاریک داریم‬ ‫زنگنه ادامه داد‪ :‬اینکه برخی می گویند ش��ما اتاق‬ ‫تاری��ک دارید‪ ،‬باید بگوی��م بله‪ ،‬ما برای دش��منان‬ ‫ایران ات��اق تاریک داریم و بس��یاری از این موضوع‬ ‫ناراحت هستند که من تالش می کنم سطح حفاظت‬ ‫اطالعاتم باال باش��د اما همه چیز برای نظام‪ ،‬شفاف‬ ‫و روش��ن است و ما به گونه ای عمل می کنیم که در‬ ‫نهایت شفافیت و روش��نی برای نظام باشد و روزی‬ ‫که س��ختی ها رفع ش��ود به مردم نیز خواهیم گفت‬ ‫که چ��ه کارهایی انج��ام داده ایم اما اکن��ون مانند‬ ‫همان س��ربازان گمنامی هستیم که کسی نمی داند‬ ‫چه کاری انجام می دهیم‪ .‬خیلی ها به ما حرف هایی‬ ‫می زنند و کاری می کنند تا ما را تحریک کنند حرف‬ ‫بزنیم اما هیچ حرفی نمی زنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هدف من و همکارانم س��عادت‬ ‫م��ردم اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما در پی ان هس��تیم که‬ ‫به مردم خیری برس��د و از بار مش��کالتی که مردم‬ ‫با انها دس��ت وپنجه نرم می کنند به عنوان فرزندان‬ ‫و خدمت گذاران ش��ان بکاهیم‪ .‬ما به دنبال افتخارات‬ ‫نیس��تیم‪ ،‬بلکه افتخ��ارات را مردم خل��ق می کنند‪.‬‬ ‫هدف ما این اس��ت که به مردم خدمت کنیم و همه‬ ‫تالش خود را نیز در این راه به کار می گیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکا از ما بسیار دلخور است‬ ‫وزی��ر نفت اظهار ک��رد‪ :‬هر انچ��ه تصویب و اجرا‬ ‫می کنیم با توجه به ش��رایطی اس��ت که در ان قرار‬ ‫داری��م و تاکنون نیز ب��ه خوبی پی��ش رفته ایم‪ ،‬به‬ ‫همین سبب امریکا از ما بسیار دلخور است و تمرکز‬ ‫زیادی بر ما دارد اما به هر حال‪ ،‬شرایط جنگ است‬ ‫و سختی هایی دارد‪ .‬وی درباره تفاوت جنگ کنونی‬ ‫ب��ا جنگ تحمیلی ایران و ع��راق گفت‪ :‬من در همه‬ ‫دوران جن��گ تحمیل��ی در جهاد بودم‪ .‬بخش��ی از‬ ‫جن��گ را وزیر جهاد و بخش��ی از جنگ را نیز عضو‬ ‫ش��ورای مرکزی جهاد بودم‪ .‬من نجنگیدم اما جنگ‬ ‫را درک کردم و می خواهم بگویم فشاری که اکنون‬ ‫بر صنع��ت نفت وارد می ش��ود س��خت تر از دوران‬ ‫جنگ تحمیلی اس��ت؛ جنگ کنونی کشته و زخمی‬ ‫روزانه ندارد و ممکن اس��ت فشار ان کمتر احساس‬ ‫ش��ود اما سختی هایی دارد و ما نیز با قدرت برخورد‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1237‬‬ ‫پیاپی ‪2555‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫باوجود شبکه ‪۱۱‬هزار کیلومتری‪ ،‬برخی روستاهای خوزستان هنوز راه ندارند‬ ‫تولید دست کم ‪ ۷۰۰‬هزار بشکه نفت در روز هم نتوانسته‬ ‫پ��ای راه های مطلوب را به روس��تاهای بخش غیزانیه اهواز‬ ‫ب��از کن��د‪ .‬در کنار همه مش��کالتی که نبود راه روس��تایی‬ ‫در مس��یر تحصیل و اش��تغال اهالی ایجاد ک��رده‪ ،‬در زمان‬ ‫بارندگی و وقوع س��یالب‪ ،‬ان��دک راه های خاکی موجود نیز‬ ‫قطع می شود و تا مدت ها‪ ،‬دسترسی روستاها به یکدیگر و به‬ ‫شهرستان های اطراف میسر نیست‪ .‬البته غیزانیه فقط یکی‬ ‫از بخش های استان خوزستان است که از شبکه مطلوب راه‬ ‫روس��تایی برخوردار نیست‪ .‬در برخی دیگر شهرستان های‬ ‫خوزس��تان از جمله دزفول نیز ش��بکه راه های روس��تایی‪،‬‬ ‫نیازمند رسیدگی و تکمیل است‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬استان‬ ‫خوزس��تان دارای ‪ ۱۷‬هزار کیلومتر را ه اصلی و فرعی است‬ ‫که از این میان‪ ،‬حدود ‪ ۱۱‬هزار کیلومتر به راه های روستایی‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬به گفته مس��ئوالن میانگی��ن برخورداری‬ ‫خوزس��تان از راه روس��تایی‪ ۶۴ ،‬درص��د و نزدیک میانگین‬ ‫کش��وری اس��ت‪ ،‬با این حال همچنان در برخی ش��هرها از‬ ‫جمله اهواز و دزفول‪ ،‬برخی روستاها از را ه محروم هستند یا‬ ‫راه های موجود کیفیت الزم را ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹خاکی بودن ‪ ۸۰‬درصد راه های غیزانیه‬ ‫بخش غیزانیه از توابع شهرستان اهواز است که بیشترین‬ ‫مش��کالت را در زمینه راه های روستایی دارد‪ ،‬این درحالی‬ ‫اس��ت که در این منطقه‪ ،‬تاسیس��ات اس��تخراج نفت ایجاد‬ ‫ش��ده و کار تولید دس��ت کم ‪ ۷۰۰‬هزار بش��که نفت در روز‬ ‫در ان جری��ان دارد‪ .‬این بخش دارای ‪ ۸۰‬روس��تا با جمعیت‬ ‫‪ ۲۵‬هزار نفر اس��ت و براساس سخن بخشدار غیزانیه‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬درصد راه های روس��تایی اهواز مربوط به روس��تاهای‬ ‫این بخش اس��ت‪ .‬ش��اهین هاش��می در گفت وگو با ایرنا با‬ ‫بی��ان اینک��ه ‪ ۸۰‬درصد از ‪ ۱۷۰‬کیلومت��ر راه خاکی و بدون‬ ‫اس��فالتی که در روستاها و شهرس��تان اهواز وجود دارد‪ ،‬در‬ ‫بخش غیزانیه اس��ت‪ ،‬افزود‪ ۲۵ :‬روس��تا در این بخش بدون‬ ‫راه هستند که با پروژه های تعریف شده و در دست اجرا‪۱۷ ،‬‬ ‫روس��تا صاحب جاده خواهند شد‪ .‬به گفته بخشدار غیزانیه‪،‬‬ ‫‪ ۸۰‬روس��تا در بخش غیزانیه اهواز وج��ود دارد که به دلیل‬ ‫خاکی بودن جاده های بیش��تر روس��تاها‪ ،‬امکان توس��عه و‬ ‫برطرف کردن مش��کالت این روس��تاها وجود ندارد‪ .‬انطور‬ ‫که هاشمی گفته‪ ،‬در اثر نبود راه های روستایی‪ ،‬در سال های‬ ‫روستاهای نفتخیز بدون راه‬ ‫ش��ورای اسالمی‪ ،‬توس��عه راه های روس��تایی را راهی برای‬ ‫توانمندس��ازی روس��تاییان دانس��ت و افزود‪ :‬کش��اورزی‬ ‫یکی از اصلی ترین منابع درامدی مردم خوزس��تان به ویژه‬ ‫روستایی هاس��ت و هرچه راه های روس��تایی توس��عه یابد‪،‬‬ ‫معیشت انها بهتر تامین می شود‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نبود راه مناسب در روستاهای دزفول‬ ‫گذش��ته برخی مردم منطقه به ش��هرها مهاجرت کرده اند؛‬ ‫بر همین اس��اس توسعه راه های روس��تایی این منطقه در‬ ‫اولویت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت راهسازی در غیزانیه‬ ‫براس��اس انچه بخش��دار غیزانیه می گوید‪ ،‬از س��ال ‪۹۶‬‬ ‫ساخت ‪ ۷۴‬کیلومتر راه روستایی در روستاهای این بخش از‬ ‫جمله ام الطرفه‪ ،‬منثر س��گر‪ ،‬طنبور رویشد‪ ،‬شعمیط جابر و‬ ‫ملچ اغاز ش��ده و همچنان ادامه دارد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬ساخت‬ ‫‪ ۴۵‬کیلومتر راه روس��تایی با اعتب��ار ‪ ۱۴۰‬میلیارد ریال در‬ ‫روستاهای این بخش‪ ،‬در سال جاری کلید خورده است‪ .‬این‬ ‫‪ ۴۴‬کیلومتر مسیر شامل ساخت ‪ ۲۰‬کیلومتر راه روستاهای‬ ‫روزنه و ش��ریفیه‪ ،‬غدیر حبسه‪ ،‬ابوکبریه و هور سیدعلی در‬ ‫حاشیه ازادراه خلیج فارس قرار دارد‪ .‬همچنین در قالب این‬ ‫طرح اس��فالت ‪ ۲۴‬کیلومتر راه روس��تاهای منیثر‪ ،‬مشرفه‬ ‫کوچک‪ ،‬ام الدیای یک‪ ،‬چای ورشام‪ ،‬حلوه فای‪ ،‬حلوه جامع‬ ‫و سلمانه اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬نماینده مردم اهواز‪ ،‬حمیدیه‪،‬‬ ‫باوی و کارون در مجلس شورای اسالمی معتقد است گرچه‬ ‫در س��ال گذشته و امس��ال‪ ،‬اجرای چند پروژه راه روستایی‬ ‫در غیزانی��ه کلید خورده اما همچنان ای��ن منطقه نیازمند‬ ‫راه های بیشتری است‪ .‬جوادکاظم نسب الباجی در پاسخ به‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال شاهد کلنگ زنی ساخت ‪ ۴۵‬کیلومتر‬ ‫راه روس��تایی در این بخش بودیم اما برای بهره وری مناسب‬ ‫این راه ها و تکمیل ش��بکه راه روس��تایی این بخش و اتصال‬ ‫کامل همه روستاهای ان‪ ،‬نیازمند ساخت ‪ ۱۱‬کیلومتر دیگر‬ ‫راه روستایی هستیم که دولت وعده داده در سال ‪ ۹۸‬ساخته‬ ‫شود‪ .‬وی با بیان اینکه توسعه راه های روستایی خوزستان به‬ ‫کندی انجام می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬توسعه راه های خوزستان‬ ‫ضروری است و روند اجرایی این پروژه ها باید سرعت گیرد‪.‬‬ ‫نسب الباجی با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش ‪ ۴‬درصدی‬ ‫س��هم برخورداری خوزس��تان از راه روس��تایی اضافه کرد‪:‬‬ ‫گرچه در بودجه های س��االنه رقم ه��ای قابل توجهی برای‬ ‫راه های روس��تایی اختصاص داده می ش��ود اما نیاز کشور‪،‬‬ ‫بیش از رقم های اختصاصی است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬برای توسعه‬ ‫راه های روس��تایی خوزس��تان می توان از منابع اس��تانی‪،‬‬ ‫مل��ی‪ ،‬تفاهمنامه نفت یا از مح��ل اعتبارات تفاهمنامه های‬ ‫داخلی با ش��رکت های نفتی بهره ب��رد‪ .‬این نماینده مجلس‬ ‫دزفول نیز از جمله شهرستان های اهواز است که وضعیت‬ ‫مناسبی از نظر راه روس��تایی ندارد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۷۰‬درصد روس��تاهای بخش کوهستانی شهیون دزفول راه‬ ‫مناسب ندارند‪ .‬در این بخش ‪ ۳۷۲‬روستا و ابادی وجود دارد‬ ‫ک��ه نبود راه روس��تایی در ان‪ ،‬موجب محرومیت ‪ ۱۱‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ساکن این روستاها از زیرساخت هایی مانند اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫مدرسه و خدمات بهداشتی شده است‪ .‬ازسوی دیگر به دلیل‬ ‫نبود راه روس��تایی مناس��ب‪ ،‬تردد و حمل ونق��ل بیماران و‬ ‫زنان باردار با وانت نیس��ان در جاده های خاکی و کوهستانی‬ ‫موجود انجام می ش��ود که با خطرات زیادی همراه است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬سیدحاجی حسینی‪ ،‬رئیس شورای اسالمی‬ ‫بخش ش��هیون دزفول گفت‪ :‬اهالی دهس��تان احمد فداله‬ ‫از راه روس��تایی و اب اش��امیدنی محرومند و دانش اموزان‬ ‫برای رس��یدن به مدرسه باید مسیری ‪۲‬ساعته را پیاده روی‬ ‫کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬نبود راه دسترس��ی مناس��ب بیشترین‬ ‫مشکل دهس��تان های احمدفداله‪ ،‬سیدمحمود‪ ،‬دره کاید‪،‬‬ ‫س��ید ولی الدین و شهی است‪ .‬رئیس شورای اسالمی بخش‬ ‫ش��هیون دزفول اف��زود‪ :‬گرچه بعد از بازدیدهای اس��تاندار‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬چند پ��روژه راه روس��تایی برای ای��ن منطقه‬ ‫تصویب ش��ده اما اعتبار الزم برای اغاز پروژه ها تامین نشده‬ ‫و در این زمینه نیازمند همکاری دولت هس��تیم‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫مبالغی از محل اعتبارات ارزش افزوده به این دهستان تعلق‬ ‫گرفته اما نیاز به مس��اعدت و همکاری بیش��تری برای حل‬ ‫مش��کالت اهالی این منطقه است‪ .‬حس��ینی با بیان اینکه‬ ‫تنها راه اسفالته موجود در بخش شهیون دزفول تا روستای‬ ‫لیوس ب��ه طول ‪ ۳۵‬کیلومتر‪ ،‬کوهس��تانی اس��ت که با هر‬ ‫بارندگی تخریب می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دیگر جاده های بخش‬ ‫شهیون شامل جاده دهستان سیدمحمود‪ ،‬دهستان احمد‬ ‫فداله و دهس��تان دره کاید‪ ،‬شوسه هستند و تردد در انها به‬ ‫سختی انجام می شود‪.‬‬ ‫همچنان در‬ ‫برخی شهرها از‬ ‫جمله اهواز و‬ ‫دزفول‪ ،‬برخی‬ ‫روستاها از راه ‬ ‫محروم هستند‬ ‫یا راه های‬ ‫موجود کیفیت‬ ‫الزم را ندارند‬ ‫بع��د از انتش��ار گزارش��ی ب��ا تیتر «اس��تقبال‬ ‫س��رد اتوبوس ه��ا از مهمان��داران» در ‪ ۱۵‬دی‬ ‫‪ ۹۷‬در روزنام��ه‬ ‫‪ ،‬روابط عمومی س��ازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونق��ل ج��اده ای‪ ،‬در این زمینه‬ ‫توضیحات��ی به‬ ‫ارس��ال کرده ک��ه به این‬ ‫ش��رح اس��ت‪« :‬درحال حاضر خدمات مهمانداری‬ ‫در اتوبوس های بین شهری با حضور شاگرد راننده‬ ‫به مس��افران ارائه می شود اما سازمان راهداری در‬ ‫س��ال های گذش��ته با اقدام های گوناگونی مانند‬ ‫تدوین و ابالغ ضوابط ش��یوه صدور مجوز فعالیت‬ ‫مهمانداری‪ ،‬راه اندازی دوره های اموزش ش��غلی‬ ‫مهمان��داران‪ ،‬پیگی��ری برق��راری پوش��ش بیمه‬ ‫تامی��ن اجتماعی مهمان��داران و‪ ...‬ت�لاش کرده‬ ‫به منظ��ور س��اماندهی فعالی��ت این اش��خاص و‬ ‫نظام مند کردن این حرفه در قالب شغلی تخصصی‬ ‫باعنوان «مهمان��دار اتوبوس» اق��دام کند اما این‬ ‫امر پی��ش از هر چیز نیازمند برق��راری نظام بیمه‬ ‫تامین اجتماعی برای ش��اغالن این حرفه اس��ت‪.‬‬ ‫باوجود پیگیری های گوناگون ازس��وی س��ازمان‬ ‫راه��داری و درخواس��ت برقراری پوش��ش بیمه‬ ‫تامین اجتماعی با تخفیف ویژه برای تشویق افراد‬ ‫به اشتغال در ش��غل مهمانداری ناوگان اتوبوسی‪،‬‬ ‫این مسئله به لحاظ ساختار قوانین جاری سازمان‬ ‫تامی��ن اجتماعی مورد موافقت این س��ازمان قرار‬ ‫نگرف��ت‪ .‬لحاظ نش��دن تخفیف ح��ق بیمه برای‬ ‫مهمان��داران‪ ،‬موجب تمایل نداش��تن متقاضیان‬ ‫اش��تغال به این حوزه و نبود امکان ساماندهی این‬ ‫گروه در قالب حرفه ای مس��تقل شده است‪ .‬با این‬ ‫حال و باوجود هزینه های س��نگین فعالیت ناوگان‬ ‫عمومی مس��افری ناش��ی از گرانی تامین قطعات‬ ‫یدک��ی‪ ،‬الس��تیک‪ ،‬نگهداری ه��ای دوره ای و‪ ...‬و‬ ‫توجیه نداش��تن فعالیت اقتص��ادی در این بخش‪،‬‬ ‫درحال حاض��ر اتوبوس ه��ا دارای ش��اگرد راننده‬ ‫هستند و این افراد خدمات مورد نیاز را به مسافران‬ ‫ارائ��ه می کنند‪ .‬بدیهی اس��ت س��ازمان راهداری‬ ‫به دنبال رفع مش��کالت موج��ود در زمینه ارتقای‬ ‫وضعیت شغلی این افراد در قالب حرفه مهمانداری‬ ‫اس��ت و در صورت فراهم شدن ش��رایط الزم‪ ،‬این‬ ‫موضوع از سوی سازمان پیگیری خواهد شد‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫مانع اصلی ساماندهی‬ ‫مهمانداران اتوبوس‬ ‫‪14‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1237‬‬ ‫پیاپی ‪2555‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گشایش واحد اوراق‬ ‫فشرده چوبی در بوشهر‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان بوش��هر گفت‪ :‬در س��ومین روز از دهه‬ ‫فجر انقالب اس�لامی واح��د صنعتی فراچوب‬ ‫عصر جنوب با سرمایه گذاری ‪ ۷۵۰۰۰‬میلیون‬ ‫ریالی با حضور معاون امور اقتصادی استانداری‬ ‫گشایش شد‪ .‬سیدحسین حسینی محمدی در‬ ‫حاشیه ایین گشایش واحد صنعتی به مناسبت‬ ‫گرامیداش��ت دهه مبارک فجر انقالب اسالمی‬ ‫با حضور مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی و‬ ‫توس��عه منابع اس��تانداری‪ ،‬فرماندار بوشهر و‬ ‫دیگر مسئوالن نهادهای اجرایی افزود‪ :‬شرکت‬ ‫فراچوب عصر جنوب با تولید ساالنه ‪۲‬میلیون‬ ‫و ‪۴۰۰‬ه��زار متر مربع اوراق چوبی فش��رده با‬ ‫روک��ش مالمین��ه و س��رمایه گذاری افزون بر‬ ‫‪۷‬میلیارد تومان و اش��تغال ‪ ۳۰‬نفر در شهرک‬ ‫صنعتی بوشهر ‪ ،۲‬مورد گشایش و بهره برداری‬ ‫رسمی قرار گرفت‪ .‬هم زمان با دهه فجر امسال‬ ‫‪۳۵‬ط��رح صنعتی ب��ا س��رمایه گذاری افزون بر‬ ‫‪۳۵‬هزارمیلیارد ریال به همراه اشتغال یک هزار‬ ‫و ‪۳۴۴‬نفر در زمینه های تولید متانول‪ ،‬سیمان‬ ‫خاکستری‪ ،‬سنگ اهک‪ ،‬شن و ماسه‪ ،‬اسفالت‪،‬‬ ‫ماژی��ک وایت برد و ان��واع خ��ودکار معمولی‪،‬‬ ‫کیسه بدون بازیافت پالستیکی‪ ،‬در ضدسرقت‪،‬‬ ‫ساخت دستگاه و وسایل توزیع و کنترل نیروی‬ ‫برق و‪ ...‬در فهرس��ت پروژه ه��ای صنعتی قابل‬ ‫گشایش دهه فجر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۹۳۸‬میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت رونق‬ ‫تولید در لرستان‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫لرس��تان گفت‪ :‬از مه��ر امس��ال تاکنون ‪۹۳۸‬‬ ‫میلیارد ریال تس��هیالت رونق تولید در استان‬ ‫پرداخت شده اس��ت‪ .‬محمدرضا صفی خانی در‬ ‫نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان‬ ‫بیان کرد‪ :‬امسال نیز با وجود اینکه از مهرشاهد‬ ‫اغ��از رون��د پرداخت تس��هیالت رون��ق تولید‬ ‫بودیم‪ ،‬خوشبختانه تالش زیادی برای پرداخت‬ ‫تسهیالت به تولیدکنندگان لرستانی انجام شده‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بر اساس اخرین اطالعات‬ ‫س��امانه بهین یاب ‪ ۱۱۵‬طرح ب��ه مبلغ ‪۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰‬میلی��ارد ریال به بانک ها معرفی ش��ده‪،‬‬ ‫همچنین میزان پرونده های انباش��تی ارجاع به‬ ‫ش��عبه ‪ ۶۲‬پرونده و به مبل��غ یک هزار و ‪۸۷۰‬‬ ‫میلیارد ریال بوده و از س��وی دیگر ‪ ۱۳‬پرونده‬ ‫در مرحله انباش��ت تکمیل مدارک قرار دارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه رتبه یازدهم لرس��تان از نظر‬ ‫میزان پرداخت تسهیالت رونق تولید در کشور‬ ‫اف��زود‪ :‬اکنون مانعی برای پرداخت تس��هیالت‬ ‫رونق تولید و همچنین بازس��ازی و نوسازی به‬ ‫تولیدکنندگان لرستانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫قدردانی از شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اصفهان‬ ‫مدی��ر کل حفاظ��ت محیط زیس��ت اس��تان‬ ‫اصفه��ان در گفت وگو با صدا و س��یمای مرکز‬ ‫اصفهان‪ ،‬با قدردانی از اقدامات زیس��ت محیطی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی این استان‪ ،‬ساخت‬ ‫تصفیه خانه های صنعتی و اس��تفاده از پس��اب‬ ‫صنعتی و فاضالب ش��هری به منظور تامین اب‬ ‫صنعت را یکی از اقدامات ارزشمند این شرکت‬ ‫دانس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬س��ید‬ ‫رحم��ان دانیالی با تاکید بر ض��رورت توجه به‬ ‫حفظ محیط زیست و توس��عه پایدار در کشور‪،‬‬ ‫توس��عه پای��دار در بخ��ش صنع��ت را یکی از‬ ‫ضرورت های اس��تان صنعتی اصفهان دانست و‬ ‫بر همکاری و همراهی همه سازمان های دولتی‬ ‫و فع��االن بخش خصوص��ی اس��تان‪ ،‬به منظور‬ ‫دس��تیابی به توس��عه پایدار در استان و ارتقای‬ ‫ش��اخص های زیس��ت محیطی تاکید کرد‪ .‬وی‬ ‫کم��ک ب��ه اس��تقرار واحده��ای دارای حداقل‬ ‫االیندگی و همچنین واحدهای صنعتی پاک در‬ ‫اس��تان را از اهم برنامه های این سازمان عنوان‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬کمک به اشتغال زایی و تولید به‬ ‫همراه ارتقای سطح زیس��ت محیطی در استان‬ ‫یکی از مهم ترین برنامه ها و رویکردهای سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬خوشبختانه شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان‪ ،‬به دلیل تالش برای اس��تقرار‬ ‫واحدهای صنعتی پاک در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اس��تان و همچنین اس��تفاده دوباره از‬ ‫پس��اب صنایع و فاضالب ش��هرهای مختلف با‬ ‫ساخت تصفیه خانه های صنعتی در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی اس��تان؛ به عنوان واحد خدماتی‬ ‫س��بز در سال جاری برگزیده شد که امیدواریم‬ ‫در س��ال های اینده نیز ش��اهد اس��تمرار روند‬ ‫موجود در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس خبر داد‬ ‫گشایش ‪ ۶۴‬طرح جهاد کشاورزی فارس در دهه فجر‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدمهدی قاسمی‬ ‫قبل از انقالب‬ ‫اسالمی تولیدات‬ ‫استان فارس‬ ‫در حوزه زراعت‬ ‫‪ 3.4‬بوده است‬ ‫که امروز به ‪۶‬‬ ‫و ‪ ۵‬میلیون تن‬ ‫رسیده است‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان فارس از‬ ‫گش��ایش ‪ ۶۴‬طرح ب��ا اعتباری افزون ب��ر ‪ ۱۸۷‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان به مناس��بت دهه مبارک فجر در‬ ‫استان فارس خبر داد‪.‬‬ ‫محمدمهدی قاسمی در نشست خبری با خبرنگاران‪،‬‬ ‫با عرض تبریک به مناس��بت ده��ه مبارک فجر افزود‪:‬‬ ‫‪ ۶۴‬طرح جهاد کش��اورزی با اعتب��اری افزون بر ‪۱۸۷‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان در دهه فجر امس��ال به‬ ‫بهره برداری خواهد رس��ید‪ .‬با گش��ایش این طرح ها ‪۴‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۴۱‬خان��وار از فعالیت ها و خدم��ات بهره مند‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی فارس با اشاره به‬ ‫گش��ایش ‪ ۵‬طرح در ح��وزه اب و خاک‪ ۱۱ ،‬طرح در‬ ‫حوزه تولیدات گیاه��ی‪ ۲۲ ،‬طرح در حوزه دامی‪۱۶ ،‬‬ ‫طرح در ح��وزه صنایع تبدیل��ی و غذایی‪ ۹ ،‬طرح در‬ ‫حوزه عشایری و یک طرح در حوزه شیالت گفت‪ :‬این‬ ‫طرح ها ازجمله مهم ترین طرح های در دست گشایش‬ ‫است‪.‬‬ ‫محصوالت مختلف کشاورزی در کل کشور در سال‬ ‫‪ ،۵۷‬تنها ‪ ۲۶‬میلیون تن بوده اس��ت‪ .‬این درحالی است ‬ ‫که امسال به ‪ ۱۲۰‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه امنیت پایدار غذایی کش��ور‬ ‫برعهده بخش کشاورزی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬قبل از انقالب‬ ‫اس�لامی تولیدات اس��تان فارس در حوزه زراعت ‪ ۳‬و‬ ‫‪۴‬دهم بوده است که امروز به ‪ ۶‬و ‪ ۵‬میلیون تن رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قاس��می با یاداوری اینکه ‪۱۰‬درصد تولیدات کشور‬ ‫در استان فارس تولید می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تولیدات‬ ‫باغی از ‪ ۴۶۰‬ه��زار تن به حدود ‪ ۳‬و یک دهم میلیون‬ ‫تن رسیده است‪.‬‬ ‫رئیس جهاد کشاورزی استان فارس بااشاره به اینکه‬ ‫در ح��وزه تولید محصول گوش��ت در اس��تان فارس‪،‬‬ ‫هیچ گونه کمبودی نداریم و پاس��خگوی نیار اس��تان‬ ‫هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در زمینه تولیدات دامی از ‪۳۰۷‬‬ ‫هزار تن به ‪۸۵۰‬هزار تن رسیده ایم‪ .‬در ‪ ۴‬دهه گذشته‬ ‫کار در صنعت برق باید ایمن باشد‬ ‫حمید میرزاعلی‪ -‬مهن��دس علی اکبر نصیری‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت توزیع نی��روی برق اس��تان‬ ‫گلس��تان با اش��اره به اینکه پاسداشت ایام اهلل دهه‬ ‫فجر‪ ،‬یاداور روزهای پیروزی انقالب اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز ب��رای تداوم پیروزی بای��د وحدت‪ ،‬همدلی‪،‬‬ ‫ایثار و همکاری در جامعه حاکم شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان این مطلب ک��ه ام��روز ایثارگری‬ ‫پای��ان نیافته و این روزها‪ ،‬روز س��ازندگی اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امروز معنای ایثار‪ ،‬خوب کارکردن‪ ،‬درس��ت‬ ‫کارکردن و درس��تکاری است و کار در صنعت برق‬ ‫باید ایمن‪ ،‬خوب و اس��تاندارد باشد و این یک نوع‬ ‫ایثار است‪.‬‬ ‫وی ‪ ۸‬س��ال دف��اع مق��دس را دوران ازمای��ش‬ ‫ب��زرگ الهی خواند و گفت‪ :‬کس��انی که در میدان‬ ‫جنگ جانفش��انی کردند‪ ،‬افتخ��ار دنیا و اخرت را‬ ‫کس��ب کردند‪ .‬جانبازان دالور‪ ،‬هیچ گاه مسئولیت‬ ‫خود را تمام ش��ده ندانس��ته اند و ت��ا لحظه وصال‬ ‫به جهاد و کوشش مش��غولند‪ ،‬جانبازان در صحنه‬ ‫حضور یافته اند تا مش��عل فروزان ارزش های الهی‬ ‫‪ ۶۴‬طرح جهاد کش��اورزی با اعتب��اری افزون بر ‪ ۱۸۷‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان در دهه فجر امس��ال به بهره برداری خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫با گش��ایش این طرح ها ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۴۱‬خانوار از فعالیت ها و خدمات‬ ‫بهره مند می شوند‬ ‫در زمینه تولید محصول گوش��ت قرمز از ‪ ۳۰‬هزار تن‬ ‫به ‪ ۶۴‬هزار تن‪ ،‬مرغ از ‪ ۱۱‬به ‪ ۱۲۵‬هزار تن‪ ،‬ش��یر از‬ ‫‪ ۲۵۵‬ه��زار تن به ‪ ۶۰۴‬هزار تن‪ ،‬تخم مرغ از‪ ۷‬و ‪۳‬دهم‬ ‫هزار تن به ‪ ۵۱‬هزار تن‪ ،‬شیالت از ‪ ۶۴۹‬تن به ‪ ۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۵۰‬تن رسیده ایم‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬به طور کلی در تمامی تولیدات از‬ ‫‪۶۸‬درصد به هزار و‪ ۳۶۸‬درصد افزایش تولیدات اصلی‬ ‫داش��تیم‪ .‬قاسمی با اشاره به تعداد ‪ ۳۷۷‬صندوق خرد‬ ‫را مش��تعل تر کنند و راهنمای جامعه و جوانان به‬ ‫سوی سعادت باشند‪.‬‬ ‫در ادام��ه رحم��ت قره خانی مدیر دفت��ر روابط‬ ‫عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان با اشاره‬ ‫به فداکاری و دالوری های ایثارگران در پاسداشت‬ ‫ارزش های انقالب و ‪ ۸‬س��ال دف��اع مقدس گفت‪:‬‬ ‫چنانچه مقصود انس��ان مش��خص و جاودانه باشد‪،‬‬ ‫ورود ب��ه نامالیمات‪ ،‬بخش��ی از دس��تیابی فرد به‬ ‫هدف ش��ده و رسیدن به ان اسان تر می شود‪ .‬یکی‬ ‫از مولفه های رشد در تقویت روحیه بشر‪ ،‬امیدواری‬ ‫به خداوند س��بحان اس��ت و اهم��ال و کم توجهی‬ ‫انسان نسبت به مس��ئله امیدواری‪ ،‬موجب غضب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در ادامه ای��ن ایین عبدالغفار عقیلی‪ ،‬مس��ئول‬ ‫ایثارگران شرکت گزارشی از خدمات ارائه شده به‬ ‫جانبازان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان‬ ‫ارائه کرد‪ .‬در پایان از خانواده شهدای شرکت توزیع‬ ‫نی��روی برق گلس��تان و رزمندگان ‪ ۸‬س��ال دفاع‬ ‫مقدس با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تقدیر شد‪.‬‬ ‫زنان روس��تایی و عشایر گفت‪ :‬این صندوق ها در حال‬ ‫افزایش هس��تند‪ .‬رئیس جهاد کشاورزی استان فارس‬ ‫ادامه داد‪ :‬افزون بر ‪ ۴۸‬نهالستان مجاز در سطح استان‬ ‫داری��م‪ .‬بیش از ‪ ۱۳‬هزار چاه کنتوردار ش��ده اس��ت و‬ ‫‪۴‬هزار چاه در استان فارس مسدود شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان فارس در‬ ‫بخش��ی دیگر از س��خنان خود با اش��اره به مش��اهده‬ ‫دس��ته های ملخ های صحرایی (دریایی) در شهرستان‬ ‫ُمه��ر در جنوب این اس��تان و برخی مناطق س��احلی‬ ‫خلیج فارس افزود‪ :‬اقدام ه��ای الزم برای مقابله با این‬ ‫افت محصوالت کش��اورزی انجام ش��ده است‪ .‬کانون‬ ‫اصلی این ملخ ها در سودان و عربستان است و احتمال‬ ‫می دهیم در کانون اصلی این افت‪ ،‬اقدامات پیشگیرانه‬ ‫انجام نشده باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در برخی اس��تان های جنوبی کش��ور‬ ‫این افت دیده ش��ده اما در اس��تان فارس تاکنون در‬ ‫شهرس��تان ُمهر مشاهده ش��ده و اقدام های الزم برای‬ ‫مقابله با ان در قالب سم پاشی و‪ ...‬انجام شده است‪.‬‬ ‫درحال حاضر یک کارش��ناس اداره جهاد کشاورزی‬ ‫شهرستان ُمهر با اشاره به مشاهده نوعی ملخ صحرایی‬ ‫در مناطق جنوب کش��ور گفت‪ :‬مقابل��ه با هجوم این‬ ‫افت به مزارع جنوب اس��تان فارس ضروری و نیازمند‬ ‫تدبیراندیشی مسئوالن و هوشیاری کشاورزان است‪.‬‬ ‫دولت به جای احیای وزارت بازرگانی‪ ،‬برای مدیریت بازار تدبیری بیندیشد‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬با انتقاد از درخواست های مکرر دولت مبنی‬ ‫بر احیای دوباره وزارت بازرگانی گفت‪ :‬ضعف مدیریت‬ ‫تولید و تجارت‪ ،‬ربطی به تش��کیل ی��ا حذف وزارت‬ ‫بازرگانی ندارد‪ .‬ازطریق ایجاد س��امانه های اطالعاتی‬ ‫و رص��د دقیق بازار‪ ،‬می ت��وان به راحتی بس��یاری از‬ ‫مشکالت را کاهش داد و دولت باید به جای پیگیری‬ ‫مس��تمر احی��ای وزارت بازرگانی‪ ،‬نس��بت به اجرای‬ ‫چنین طرح هایی اهتمام جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫س��ید مهدی مقدسی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع‬ ‫و معادن مجلس شورای اس�لامی درباره پیشنهاد‬ ‫دوباره دولت مبنی بر تفکی��ک وزارت بازرگانی به‬ ‫خانه ملت‪ ،‬گفت‪ :‬این درخواس��ت در مجلس مانند‬ ‫گذشته رد خواهد شد‪ .‬نماینده مردم اراک‪ ،‬خنداب‬ ‫و کمیجان در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫سال های گذشته به منظور کاهش هزینه های دولت‬ ‫و افزایش کارایی ش��بکه اداری در بخش بازرگانی‪،‬‬ ‫صنعت و کشاورزی‪ ،‬این ادغام انجام شد‪ .‬حال انکه‬ ‫با احیای دوباره وزارت بازرگانی تمامی ساختارهای‬ ‫قبلی به مجموعه دولت اضافه خواهد ش��د که این‬ ‫موضوع برخالف قوانین و اس��ناد باالدس��تی است‪.‬‬ ‫مقدس��ی درباره دالی��ل کارشناس��ی ادغام بخش‬ ‫بازرگان��ی در وزارتخانه های تولی��دی نیز گفت‪ :‬در‬ ‫تمامی کش��ورهای توس��عه یافته بخش بازرگانی و‬ ‫تولید به ش��کل یکپارچه مدیریت می ش��وند‪ .‬حتی‬ ‫در برخی از کش��ورها مانند ژاپ��ن‪ ،‬وزارتخانه های‬ ‫اقتصاد‪ ،‬صنعت‪ ،‬بازرگانی و کشاورزی زیرمجموعه‬ ‫ی��ک وزارتخانه مدیریت می ش��وند و مش��کلی هم‬ ‫در اقتص��اد این کش��ورها به وج��ود نمی اید‪ .‬عضو‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به بررس��ی های انجام ش��ده در این‬ ‫کش��ورها و تجرب��ه داخل��ی‪ ،‬بخ��ش بازرگانی در‬ ‫وزارتخانه های تولیدی ادغام ش��د که نتیجه بسیار‬ ‫مثبتی نیز داشته است‪ .‬مقدسی گفت‪ :‬ادله موافقان‬ ‫احیای وزارت بازرگانی این اس��ت که افزایش نرخ‬ ‫محصوالت اساس��ی و نوس��انات اقتصادی به دلیل‬ ‫نبود وزارت بازرگانی در س��اختار دولت است‪ .‬این‬ ‫ی اس��ت که این مسئله صحت ندارد و ضعف‬ ‫درحال ‬ ‫مدیریتی مس��بب اصلی مشکالت است و ربطی به‬ ‫تشکیل یا حذف وزارت بازرگانی ندارد‪ .‬این نماینده‬ ‫مجلس افزود‪ :‬چنانچه با اضافه کردن وزارتخانه های‬ ‫جدید مش��کالت کش��ور قابل حل باش��د‪ ،‬مجلس‬ ‫حاضر اس��ت تعداد وزارتخانه ها را بیش از انچه که‬ ‫است‪ ،‬افزایش دهد‪ .‬حال انکه افزایش ساختارهای‬ ‫دولتی به کارامدی منجر نمی ش��ود و در کشور ما‬ ‫نیز وزیران اقتصاد‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و جهاد‬ ‫کشاورزی باید با انتخاب معاونان توانمند و افزایش‬ ‫نظارت‪ ،‬اقدام به حل مش��کالت اقتص��ادی کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از طریق ایجاد س��امانه های اطالعاتی و‬ ‫رصد دقیق بازار‪ ،‬با تشکیل سامانه دولت هوشمند‪،‬‬ ‫می توان به راحتی بس��یاری از مش��کالت را کاهش‬ ‫داد و دول��ت باید به جای پیگیری مس��تمر احیای‬ ‫وزارت بازرگانی‪ ،‬نسبت به اجرای چنین طرح هایی‬ ‫اهتمام جدی داشته باشد‪ .‬مقدسی در پایان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬نماین��دگان مجلس در ص��ورت ارائه طرح و‬ ‫الیحه دیگری مبنی بر احی��ای وزارت بازرگانی‪ ،‬با‬ ‫ان مخالفت خواهند کرد‪.‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان و گردشگری ‪ ۲‬مزیت استان اصفهان است‬ ‫نشس��ت مجمع عمومی انجمن ش��رکت های دانش بنیان اس��تان اصفه��ان با ارائه‬ ‫گزارش عملکرد هیات مدیره و انتخاب بازرس برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬امیر کش��انی‪ ،‬رئیس کمیس��یون اموزش‪ ،‬پژوهش‬ ‫و توانمندس��ازی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشس��ت گفت‪ :‬مزیت استان اصفهان‬ ‫در ‪ ۲‬بخش توس��عه ش��رکت های دانش بنیان و گردش��گری اس��ت و راه��ی غیر از‬ ‫توج��ه به این ‪ ۲‬بخش نیس��ت زیرا اس��تان اصفه��ان دیگر ظرفیت توس��عه صنعت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی خواستار فعالیت شرکت های دانش بنیان در زمینه های مختلف با هدف توسعه‬ ‫اش��تغال در جامعه شد و گفت‪ :‬در ش��رایطی که نرخ بیکاری جامعه درحال افزایش‬ ‫اس��ت‪ ،‬شرکت های دانش بنیان با خالقیت و نواوری می توانند کاال و خدمات جدید و‬ ‫همچنین بازارهای جدید را کشف کنند‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از طرح دریافت نیم تا ‪ ۲‬درصد از فروش شرکت های فعال در شهرک‬ ‫علمی پژوهشی گفت‪ :‬مالیات‪ ،‬بر سود یک شرکت وضع می شود نه بر فروش ان زیرا‬ ‫ممکن است سود یک کاال کمتر از ‪۲‬درصد باشد‪.‬‬ ‫کش��انی از امادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای توس��عه کس��ب و کار شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان اس��تان خبر داد و گفت‪ :‬انجمن ش��رکت های دانش بنی��ان می توانند از‬ ‫امکانات اتاق‪ ،‬برای ایجاد و تقویت روابط بین المللی استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹یکی از دالیل مهاجرت نخبگان‬ ‫ابوالقاسم مرادی‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان‬ ‫در این نشست گفت‪ :‬مهاجرت ‪ ۷‬میلیون ایرانی در ‪۴‬دهه گذشته معادل تشکیل یک‬ ‫کش��ور مانند کشورهای اسکاندیناوی اس��ت که می تواند یک جامعه را تشکیل دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این جمعیت مجموعه ای از نخبگان و جوانان خالقی است که بدون هزینه‬ ‫برای کشوری‪ ،‬مهاجرت می کنند و ارزش افزوده برای کشور مقصد ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫وی خواستار روشن ش��دن علت مهاجرت نخبگان به کشورهای توسعه یافته شد و‬ ‫گفت‪ :‬یکی از این عوامل‪ ،‬فاصله یافتن فناوری بین ایران و کشورهای مقصد مهاجران‬ ‫اس��ت که با تقویت ارتباطات بین المللی و توجه به ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬می توان‬ ‫این فاصله را برطرف کرد‪.‬‬ ‫مرادی خواس��تار هم افزایی شرکت های تولیدی با شرکت های دانش بنیان‪ ،‬با هدف‬ ‫ج��ذب جوانان خ�لاق و نواور و جلوگی��ری از مهاجرت بی رویه ش��د و گفت‪ :‬دولت‬ ‫به جای س��نگ اندازی پیش روی بخش خصوصی و جوانان‪ ،‬باید ش��رایط حضور فعال‬ ‫جوانان را در عرصه اقتصادی فراهم کند‪ .‬امیرعلی شریفیان‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان اس��تان اصفهان در این نشس��ت رویکرد انجم��ن در برابر‬ ‫رویالتی‪ ،‬دریافت سهم شهرک علمی پژوهشی از فروش شرکت های فعال در شهرک‬ ‫را مس��ئوالنه و پیگیرانه برشمرد و گفت‪ :‬ش��رکت های فعال در شهرک به هیچ عنوان‬ ‫حاضر به پرداخت این درصد فروش نشدند‪.‬‬ ‫در پایان این نشست‪ ،‬انتخابات بازرس انجمن شرکت های دانش بنیان برگزار شد و‬ ‫اریان س��توده مهر‪ ،‬بازرس اصلی و محمدنسیم ال خمیس به عنوان بازرس علی البدل‬ ‫انتخاب شدند‪.‬‬ ‫حضور شرکت پاالیش گاز ایالم در نمایشگاه «‪ ۴۰‬سال دستاوردهای انقالب اسالمی»‬ ‫ش��رکت پاالیش گاز ایالم به مناس��بت ده��ه مبارک فجر و‬ ‫دس��تاوردهای ‪ ۴۰‬س��ال انقالب اس�لامی در نمایشگاه دائمی‬ ‫پارک جنگلی چغاء سبز که ازسوی سازمان های دولتی‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی و دانش��گاه ها و نهاد های نظامی برگزار ش��د‪ ،‬شرکت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی‪ ،‬ش��رکت پاالیش گاز ایالم در این‬ ‫نمایشگاه دس��تاوردهای فنی مهندس��ی‪ ،‬عملیات‪ ،‬پژوهش و‬ ‫فن��اوری و‪ ...‬را در مع��رض دید عموم مردم ق��رار داد تا انان از‬ ‫نزدیک با موفقیت های این شرکت در زمینه های مختلف اشنا‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫همچنین در این نمایشگاه‪ ،‬مواد شیمیایی و قطعات مکانیکی‬ ‫که س��ازنده اصلی انها امریکا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬کانادا و کشورهای دیگر‬ ‫بوده ان��د‪ ،‬ام��روزه ب��ا حمای��ت از توانمندی های ش��رکت ها و‬ ‫متخصصان داخلی این قطعات و تجهیزات که بومی سازی شده‬ ‫است‪ ،‬در معرض دید عموم مردم قرار گرفت‪.‬‬ ‫شرکت پاالیش گاز ایالم که از دستاوردهای انقالب اسالمی‬ ‫ب��رای تامین گاز خانگی اس��تان های غرب کش��ور اس��ت‪ ،‬در‬ ‫زمینه های مختل��ف روزبه روز قله های ترقی را در ابعاد مختلف‬ ‫طی می کند و عالوه بر ایجاد اشتغال برای جوانان این مرزوبوم‪،‬‬ ‫به عنوان یکی از واحدهای س��ودده اس��تان در این دیار مرزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه در ‪ ۸۲‬غرفه در فضایی به وس��عت ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬متر مربع در محل نمایش��گاه دائمی پارک جنگلی چغاء‬ ‫سبز ایالم از ‪ ۱۳‬بهمن به مدت ‪۹‬روز دایر است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1237‬‬ ‫پیاپی ‪2555‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫خبرگزاری کتاب ایران با در میان گذاشتن اطالعات‬ ‫و نمودارهای ‪ ۴۰‬س��اله نظر و تحلیل های کارشناسان و‬ ‫اهالی نشر را در قالب یک پرونده منتشر کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ بررس��ی وضعیت نش��ر کتاب با‬ ‫بررسی پارامترهای مش��خصی مانند شمارگان‪ ،‬قیمت‪،‬‬ ‫تع��داد عنوان ه��ای جدی��د‪ ،‬تجدید چاپی ها و‪ ...‬میس��ر‬ ‫می شود و کنار هم گذاش��تن این اطالعات در بازه های‬ ‫زمانی مشخص‪ ،‬می تواند نتایج روشن و البته ارزشمندی‬ ‫را برای تحلیل های مدیریتی ب ه دس��ت دهد‪ .‬ب ه عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬تحلیل های بر پایه امار‪ ،‬امکان خوبی را در اختیار‬ ‫مدیران و طراحان اس��تراتژی های نش��ر قرار می دهد تا‬ ‫تصمیم های درست تری برای اینده کاری خود و جامعه‬ ‫نشر اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫موض��وع قابل توجه در این حوزه‪ ،‬پیوس��تگی امارها‬ ‫به یکدیگر اس��ت؛ چنان که گاه بررس��ی یکی از انها به‬ ‫دیگ��ر پارامترهای ام��اری وابس��تگی دارد‪ .‬برای مثال‪ ،‬‬ ‫خ و کاهش‬ ‫ارتباط ه��ای مس��تقیمی بی��ن افزایش ن��ر ‬ ‫ش��مارگان کتاب وجود دارد و حتی می توان در کاهش‬ ‫شمارگان کتاب در طول سال های اخیر‪ ،‬از افزایش امار‬ ‫تعداد عنوان های ساالنه نیز رد و نشان گرفت‪.‬‬ ‫همچنین با بررسی نمودارهای پیوسته‪ ،‬می توان تاثیر‬ ‫عوام��ل مختلف بیرون��ی را بر حوزه نش��ر ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫روش��ن ترین مثال در این زمینه‪ ،‬تاثیر مستقیم نرخ ارز‬ ‫ب اقالم‬ ‫ت زیرا غال ‬ ‫در دوره های مختلف بر نرخ کتاب اس ‬ ‫مصرف��ی در تولید کتاب؛ از کاغذ گرفته تا فیلم‪ ،‬زینک‪،‬‬ ‫جوهر‪ ،‬چسب صحافی و‪ ...‬وارداتی هستند‪ .‬در ادامه این‬ ‫روند‪ ،‬طبیعی است که گران شدن مواد اولیه‪ ،‬به قیمت‬ ‫ت جلد کتاب و فراروی ان از قدرت ‬ ‫باال رفتن نرخ پش�� ‬ ‫خرید مردم تمام شود که نتیجه ای جز کاهش شمارگان‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫عالوه بر موضوع تاثیرگذاری عوامل به هم پیوسته نشر‬ ‫بر یکدیگر‪ ،‬بررس��ی امار و اطالعات دوره ای می تواند رد‬ ‫و نش��ان اسیب های پیرامونی نشر را نیز نمایان کند‪ .‬از‬ ‫جلمه می توان به مسئله «قاچاق کتاب» اشاره کرد که‬ ‫ی پایین و ب ه دنبال‬ ‫بر توق��ف کتاب ها در نوبت های چاپ ‬ ‫ان‪ ،‬پایین امدن شمارگان رسمی کتاب در کشور اشاره‬ ‫ک��رد‪ .‬حتی مباحث دیگری مانن��د ترجمه های موازی‪،‬‬ ‫کپی رای��ت‪ ،‬ممی��زی و‪ ...‬را نیز می توان ب��ا تحلیل های‬ ‫مرتبط‪ ،‬به نمودارهای به دست امده ارتباط داد‪.‬‬ ‫خانه کتاب در اس��تانه فرار س��یدن بیست وششمین‬ ‫هفت��ه کت��اب جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬ب��ا توجه به‬ ‫چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب‪ ،‬به انتشار اطالعات و‬ ‫نمودارهای اماری ‪۴۰‬ساله نشر اقدام کرد که کم وبیش‬ ‫توجه کارشناسان و فعاالن را به همراه داشت‪.‬‬ ‫کارک��رد اصلی امارگیری در هر حوزه ای‪ ،‬با بررس��ی‬ ‫و تحلیل نتایج به دس��ت امده اس��ت؛ چنان که می توان‬ ‫ب��ا تجزیه و تحلیل عملکرد یک دس��تگاه در بازه زمانی‬ ‫مش��خص‪ ،‬به اسیب شناسی عوامل منفی و برنامه ریزی‬ ‫برای تقویت ان در اینده پرداخت‪.‬‬ ‫با این اش��اره کوتاه‪ ،‬س��راغ امارهای به دست امده از‬ ‫عملکرد صنعت نش��ر در ‪۴۰‬سال اخیر رفته ایم و برگی‬ ‫از این اطالعات که درباره روند انتش��ار اثار چاپ اولی و‬ ‫تجدید چاپی بعد از انقالب تا سال ‪ ۹۶‬است را با جمعی‬ ‫از اهالی نشر در میان گذاشته ایم‪.‬‬ ‫مطاب��ق با این جدول‪ ،‬از س��ال ‪ ۹۰‬فاصله کتاب های‬ ‫چاپ اول��ی از کتاب ه��ای تجدید چاپ��ی‪ ،‬افزایش قابل‬ ‫از کارنامه ‪ ۴۰‬ساله کشور در حوزه نشر‬ ‫اقتصاد نشر در مسیر توسعه‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬به نظر می رس��د اتحادیه و صنف در این حوزه‬ ‫صاحب نقش هستند‪.‬‬ ‫ی و امارسازی ها‬ ‫‹ ‹کتاب کمک درس ‬ ‫متاسفانه بیشتر کتاب های تالیفی از نظر کیفی در سطح قابل قبولی‬ ‫نیستند و نه تنها از نظر محتوا‪ ،‬اسلوب و مباحث ادبی بلکه صفحه بندی‬ ‫اس��تانداردی هم ندارند‪ .‬بخشی از رش��د تالیف‪ ،‬در طول ‪ ۴۰‬سال‬ ‫اخیر به بی حساب وکتاب بودن فضای نشر مربوط می شود‬ ‫توجهی پیدا کرده اس��ت و در سال های بعدی ‪-‬تا سال‬ ‫‪ -۹۶‬کتاب های چاپ اولی با رش��د فزاینده ای‪ ،‬به ش��کل‬ ‫پیوس��ته فاصله خود را از تجدید چاپی ها زیاد کرده اند‪.‬‬ ‫شکی نیست افزایش چاپ اولی ها ‪-‬در شمارگان پایین‪-‬‬ ‫و جاماندن کتاب های تجدیدچاپی که تعبیر ان‪ ،‬تعمیق‬ ‫جامعه در تولیدات علمی و فرهنگی اس��ت‪ ،‬یک اسیب‬ ‫ش��ناخته می ش��ود که باید عوامل ب ه وجود امدن ان را‬ ‫شناسایی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹از کتاب سازی تا چاپ دیجیتال‬ ‫رفیع جواهری‪ ،‬مدیرمس��ئول انتشارات ابوعطا معتقد‬ ‫است‪ :‬بخش��ی از کتاب هایی که ساالنه به عنوان کتاب‬ ‫چاپ اولی منتش��ر می ش��وند‪ ،‬کتاب س��ازی هس��تند و‬ ‫نمی توان انها را در امار واقعی نشر ایران جای داد‪.‬‬ ‫س��ید رفیع احمد جواهری‪ ،‬مدیر انتشارات ابوعطا و‬ ‫فعال صنفی حوزه نش��ر‪ ،‬پیشی گرفتن تالیف بر ترجمه‬ ‫را برامده از اس��یب های موجود در صنعت نشر می داند‬ ‫و افزای��ش چش��م گیر کتاب های چاپ اول��ی در مقابل‬ ‫کتاب های تجدید چاپی ر ا یک اسیب می داند‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬به نظر من مهم ترین عامل در ایجاد‬ ‫این وضعیت‪ ،‬ش��یوع دستگاه های ریس��وگراف و چاپ‬ ‫دیجیتال اس��ت که انتشار کتاب با ش��مارگان پایین را‬ ‫ به صرفه کرده اس��ت‪ .‬در گذش��ته این ط��ور نبود و تنها‬ ‫کتاب هایی توجیه اقتصادی داش��ت که در ش��مارگان‬ ‫باالی ‪ ۱۰۰۰‬نس��خه به انتشار می رس��ید‪ .‬بنابراین‪ ،‬هر‬ ‫کتابی منتشر نمی شد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به برخی اسیب های دیگر در‬ ‫حوزه نشر و تناسب ش��ان با مورد اخیر‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫این مسئله‪ ،‬اسیب های دیگری نیز در خود داشته است؛‬ ‫برای مث��ال‪ ،‬اینکه کتاب ها گاه ب��ا عنو ان ها و تغییرات‬ ‫جزئی‪ ،‬به عنوان کتاب های تازه منتشر می شوند که در‬ ‫واقع تضیی��ع حقوق دیگر فعاالن حوزه نش��ر و حقوق‬ ‫مولفان و مترجمان و ناشران را به همراه دارد‪.‬‬ ‫مدیر انتشارات ابوعطا اضافه کرد‪ :‬از این دست اتفاق ها‬ ‫در حوزه ترجمه‪ ،‬بسیار رخ می دهد و در سال های اخیر‬ ‫نی��ز با موارد گوناگونی روب��ه رو بوده ایم که فرد‪ ،‬ترجمه‬ ‫مترجم��ان دیگر را ب��ا کمترین تغییرات‪ ،‬ب��ه نام خود‬ ‫منتش��ر کرده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬ش��کی نیست که بخشی‬ ‫از این امارهای چاپ اولی‪ ،‬کتاب های جدیدی نیستند و‬ ‫پیشتر با عنو ان هایی دیگر به انتشار رسیده اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در مجموع مواردی که به انها اشاره کردم‪،‬‬ ‫زیرمجموعه اسیب «کتاب سازی» دسته بندی می شوند؛‬ ‫یعنی بخش��ی از کتاب هایی که ساالنه به عنوان کتاب‬ ‫چاپ اولی منتش��ر می ش��وند‪ ،‬کتاب س��ازی هس��تند و‬ ‫نمی توان انها را در امار واقعی نشر ایران جای داد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ناشر امار تالیف را باال برده است‬ ‫مه��رزاد دانش درباره جریان تالیف و ترجمه در طول‬ ‫‪ ۴‬دهه گذش��ته با بیان این مطلب ک��ه باید به موضوع‬ ‫کتاب ها نی��ز توجه کرد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مهم ترین عوامل‬ ‫موثر بر سیر صعودی جریان تالیف بر ترجمه در طول ‪۴‬‬ ‫دهه گذشته‪ ،‬افزایش تعداد ناشران است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته افزایش تعداد ناش��ران به معنای‬ ‫ورود افراد متخصص به حوزه نش��ر نیس��ت‪ .‬ب ه عبارت‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬وقتی از کت��اب صحبت می کنی��م‪ ،‬منظورمان‬ ‫محدود به یک واژه چهار حرفی نیست‪.‬‬ ‫دانش اضافه کرد‪ :‬متاس��فانه بیشتر کتاب های تالیفی‬ ‫از نظر کیفی در س��طح قابل قبولی نیس��تند و نه تنها از‬ ‫نظر محتوا‪ ،‬اس��لوب و مباحث ادب��ی بلکه صفحه بندی‬ ‫استانداردی هم ندارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این مطلب که دفتر نش��ر برای برخی از‬ ‫ناش��ران به مثابه بنگاه نشر اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به امارهای ‪۴‬‬ ‫دهه تالیف کشور باید نگاه کیفی داشت و معتقدم شاید‬ ‫سیر صعودی تالیف نشانه خوبی نیست‪ .‬بخشی از رشد‬ ‫تالیف‪ ،‬در طول ‪ ۴۰‬سال اخیر به بی حساب وکتاب بودن‬ ‫فضای نشر مربوط می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه چاپ و نش��ر ب��ا تاکید بر لزوم‬ ‫توجه به نگاه کیفی به تالیف گفت‪ :‬ممیزی با دو رویکرد‬ ‫ایدئولوژیک و اخالقی انجام می ش��ود و همزمان با این‬ ‫جریان نمی توان کیفیت کتاب ها را نیز بررس��ی کرد‪ .‬از‬ ‫مدی��ر انتش��ارات ارمغان طوب��ی می گوی��د‪ :‬کمبود‬ ‫کتاب فروش��ی و مراکز پخش معتبر‪ ،‬ناش��ران را بر ان‬ ‫داشته تا در بیش��تر عنوان های خود به یک یا دو چاپ‬ ‫که بتواند شهرها و فروشگاه های بزرگ و نمایشگاه ها را‬ ‫پوشش دهد‪ ،‬کفایت کنند‪.‬‬ ‫علی حاجی تقی درباره این نمودار و نشانه های مشهود‬ ‫در ان گف��ت‪ :‬نگاهی به نمودار انتش��ار کتاب از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۵۷‬نشانگر رش��د ناگهانی امار کتاب های چاپ اول‬ ‫از س��ال ‪۱۳۹۲‬؛ یعنی از زمان اغاز به کار دولت یازدهم‬ ‫اس��ت‪ .‬توجه به علت های این رش��د و اسیب شناسی و‬ ‫در نظر گرفتن ریش��ه های مثب��ت و منفی ان‪ ،‬می تواند‬ ‫شناخت درستی از وضعیت تولید محتوای امارهای ‪۴۰‬‬ ‫ل اخیر به دست دهد‪.‬‬ ‫سا ‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به نظر من عوامل مختلفی می تواند باعث‬ ‫ل اخیر‬ ‫افزای��ش امار عنوان های چاپ اول در چند س��ا ‬ ‫ش��ده باشد که از میان انها می شود به چند مورد اشاره‬ ‫کرد‪ :‬نخست ‪ ،‬نقش موسسه های اموزشی و کنکوری که‬ ‫رشد چشمگیری در سال های اخیر داشته را در این امر‬ ‫موثر می دانم‪.‬‬ ‫مدیر نش��ر ارمغان طوبی در توضیح این عامل‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬تغیی��رات مکرر متون درس��ی مد رس ها‪ ،‬تبلیغات‬ ‫وسیع رسانه ای و محیطی‪-‬به ویژه در سال های اخیر‪ -‬و‬ ‫ترغیب دانش اموزان به تهیه کتاب های مختلف‪ ،‬ناشران‬ ‫اموزش��ی را وارد مس��ابقه ای کرده که هر روز کتابی با‬ ‫عنوانی جدید منتش��ر کنند به طوری که بر اساس امار‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬کت��ب چاپ اول اموزش��ی ‪ ۲۱‬درصد‬ ‫رشد داش��ته اند‪ .‬وی ش��بکه نادرس��ت توزیع کتاب را‬ ‫یکی از مهم ترین عوامل در رش��د نامتعارف کتاب های‬ ‫چاپ اولی خواند و گفت‪ :‬کمبود کتاب فروش��ی و مراکز‬ ‫پخ��ش معتبر و ضعف روش های تبلیغ و اطالع رس��انی‬ ‫کتاب های منتش��ر شده‪ ،‬ناش��ران را بر ان داشته تا در‬ ‫بیش��تر عنوان ه��ای خود به یک یا دو چ��اپ که بتواند‬ ‫شهرها و فروش��گاه های بزرگ و نمایشگاه ها را پوشش‬ ‫دهد‪ ،‬کفایت کرده و ب��رای ادامه فروش و فعالیت خود‬ ‫به دنبال انتش��ار کتاب های جدی��د بروند‪ .‬حاجی تقی با‬ ‫اشاره به تمایل نداشتن ناشران به گسترش حوزه توزیع‬ ‫کتاب های ش��ان و همچنین نبود ش��بکه توزیع متوازن‬ ‫و گس��ترده در کش��ور گفت‪ :‬در واقع ناشران در شرایط‬ ‫موجود‪ ،‬ریس��ک انتشار کتاب جدید را به ریسک تجربه‬ ‫کردن بازارهای جدید ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫مدی��ر انتش��ارات ارمغان طوب��ی در ادام��ه به عامل‬ ‫کتاب سازی اشاره و اظهار کرد‪ :‬رشد بی رویه مجوزهای‬ ‫نش��ر و اشتیاق برخی ناشران و مولفان به کتاب سازی با‬ ‫رویکرد باال بردن امار نشر به دالیل مختلف چون تمدید‬ ‫پروانه‪ ،‬ش��رکت در نمایش��گاه ها و از س��ویی پیشرفت‬ ‫فن��اوری چاپ دیجیتال که به مول��ف اجازه می دهد از‬ ‫کتاب جدید خود حتی یک نس��خه منتشر کند‪ ،‬عامل‬ ‫دیگری در افزایش امار کتاب های چاپ اول است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن وضعیت باعث ش��ده کتاب های با‬ ‫ش��مارگان ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۰۰‬جلدی در س��ال های اخیر رواج‬ ‫بس��یار پیدا کند‪ .‬بسیاری از این کتاب ها چاپ اول بوده‬ ‫و فقط ب��رای همان نوبت چاپ و هم��ان تیراژ محدود‬ ‫منتشر می شوند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازگشت مهران مدیری‬ ‫با «دورهمی»‬ ‫رفیع جواهری‬ ‫مهرزاد دانش‬ ‫علی حاجی تقی‬ ‫گزارشی از وضعیت هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر و حضور فیلم هایی که در اندازه جشنواره نبودند‬ ‫جشنواره سی وهفتم فیلم فجر در حالی از نیمه عبور می کند‬ ‫ک��ه رونمایی از برخی فیلم ها این پرس��ش را به صورت جدی‬ ‫پیش کش��یده که کدام «سلیقه» بر فرایند «انتخاب» این اثار‬ ‫حاکم بوده است؟‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ ترکیب فیلم های اکران ش��ده در پردیس‬ ‫س��ینمایی ملت همزمان با شش��مین روز جشنواره سی وهفتم‬ ‫فیلم فجر‪ ،‬یکی از ضعیف ترین ترکیب ها تا به اینجا بوده است؛‬ ‫ترکیبی با چند نقطه امیدواری اندک و چندین افسوس بزرگ!‬ ‫‹ ‹فیلم روز؛ یلدا‬ ‫این دومین نوبت اس��ت که برای بخ��ش «فیلم روز» قاعده‬ ‫انتخ��اب برترین اثر را کن��ار می گذاریم! «یلدا» نه بهترین و نه‬ ‫بدترین که تا به اینجا «عجیب ترین» فیلم راه یافته به جشنواره‬ ‫س��ی و هفتم فیلم فجر به شمار می رود؛ فیلمی خام و مبتدی‬ ‫که با س��رمایه گذار و تهیه کننده فرانسوی به سرانجام رسیده و‬ ‫حتی در روایت داستان ساده و عاری از جذابیت های دراماتیک‬ ‫خود هم ناکام می ماند‪.‬‬ ‫فیلم تازه مس��عود بخش��ی که پیش از این بیشتر با حواشی‬ ‫فیل��م غیرقابل دف��اع «یک خان��واده محت��رم» در مختصات‬ ‫س��ینمای ایران ش��ناخته می ش��د‪ ،‬در حال��ی در بخش اصلی‬ ‫جش��نواره س��ی وهفتم فیلم فجر روی پرده رفت که به اعتراف‬ ‫بخشی در داخل کشور «هیچ سرمایه گذاری» حاضر به حمایت‬ ‫از فیلمنامه ان نشده‪ ،‬همچنین به گفته علی مصفا تهیه کننده‬ ‫ان‪« ،‬هی��چ س��رمایه داخلی» هم بابت تولید ان صرف نش��ده‬ ‫است!‬ ‫درباره «یلدا» سخت می توان حرف و نقد جدی داشت چراکه‬ ‫فیلم های سربریده!‬ ‫فیلم کیلومترها با استانداردهای حداقلی «سینما» فاصله دارد‬ ‫ام��ا حاال و با رونمایی از ان حداقل ‪ ۳‬فیلم در جش��نواره فجر‬ ‫س��ی وهفتم داریم که به صورت مصداقی می توان با استناد به‬ ‫انها عملکرد هیات انتخاب را به چالش کشید‪.‬‬ ‫ای کاش اعض��ای هیات انتخ��اب برای یک بار هم که ش��ده‬ ‫محافظه کاری و سکوت سنتی خود را کنار بگذارند و به صورت‬ ‫صریح درباره ش��اخص های انتخاب برخ��ی از اثار ما را از ابهام‬ ‫خارج کنند؛ پاسخ کلیش��ه ای هر هیات انتخابی یک «سلیقه»‬ ‫می تواند داشته باشد هم همیشه جوابگو نیست‪.‬‬ ‫واقعا اثری مانند «یلدا» منطبق بر کدام «سلیقه سینمایی»‬ ‫می تواند قابل دفاع قلمداد ش��ود؟ کدام ی��ک از ‪۷‬عضو محترم‬ ‫هیات انتخاب جشنواره س��ی وهفتم می تواند پای ان بایستد و‬ ‫ت چنین اثری را منطبق بر «س��لیقه سینمایی» خود‬ ‫به صراح ‬ ‫معرف��ی کن��د؟ حتی یک عضو هم ما را قان��ع می کند و پیگیر‬ ‫«رای اکثریت» نیستیم!‬ ‫‹ ‹چهره روز؛ کیومرث پوراحمد‬ ‫فیلم س��ینمایی «جمش��یدیه» در قیاس ب��ا دو فیلم دیگر‬ ‫اکران ش��ده در روز ششم جش��نواره یعنی «یلدا» و «مردی‬ ‫بدون سایه» فیلمی به نسبت قابل تحمل بود؛ تجربه تازه ای از‬ ‫یلدا جبلی که پیش تر فیلم «داره صبح میش��ه» را کارگردانی‬ ‫ک��رده بود و این بار هم با همراه��ی فردین خلعتبری در مقام‬ ‫تهیه کننده و نویس��نده فیلمنامه‪« ،‬جمشیدیه» را به سرانجام‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫فیلم‪ ،‬نکات مثبت و منفی زیادی دارد اما یکی از ویژگی هایش‬ ‫حضور دو کارگردان شناخته ش��ده در ترکیب بازیگران بود که‬ ‫از زمان پیش تولید در فضای رسانه ای بازتاب پیدا کرد‪ .‬هرچند‬ ‫اس��تفاده از بهرام عظیم��ی در مقام قاض��ی دادگاه‪ ،‬بعیدترین‬ ‫انتخابی بود که می ش��د برای یک فیلم متصور ش��د و طبیعی‬ ‫است نتیجه مثبتی هم به همراه نداشت اما ایفای نقش «پدر»‬ ‫از س��وی کیومرث پوراحمد دل نشین و متفاوت از کار درامده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فیلمساز بی حاشیه ای که همین چندی پیش عنوان «بهترین‬ ‫کارگردان س��ینمای کودک و نوجوان» در ‪ ۴‬دهه گذش��ته را‬ ‫از سوی انجمن منتقدان س��ینمایی دریافت کرد؛ هرچند این‬ ‫روزها به واسطه بازخوردها نسبت به رونمایی از «تیغ و ترمه»‬ ‫حال چندان خوش��ی ندارد اما همچنان از موسفیدان محبوب‬ ‫س��ینما است که حضورش در قامت بازیگر بر پرده نقره ای هم‬ ‫تماشایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹حاشیه روز؛ فیلم های سربریده‬ ‫«سر بنیامین توس��ط مسئوالن جش��نواره بریده شد‪ ».‬این‬ ‫انتقاد صریح کارگردان انیمیشن «بنیامین» در نشست خبری‬ ‫روز گذش��ته این فیلم بود‪ .‬انتق��ادی که مختص این یک فیلم‬ ‫نیست و حرف دل مشترک سازندگان فیلم های مستند‪ ،‬کوتاه‬ ‫و انیمیش��نی است که سهم ش��ان از اکران در کاخ رسانه ها در‬ ‫جشنواره سی وهفتم فیلم فجر‪ ،‬سانس ساعت ‪ ۱۳‬است!‬ ‫از هم��ان روز قرعه کش��ی مش��خص ب��ود که این س��انس‪،‬‬ ‫مرده ترین سانس نمایش در جدول اکران سینمای رسانه است‬ ‫و طبیع��ی هم بود که در ایام برگزاری با کمترین اس��تقبال از‬ ‫سوی مخاطبان روبه رو شود‪.‬‬ ‫البت��ه درب��اره اثار مس��تند و کوت��اه دبیر جش��نواره با این‬ ‫نماد تهران میزبان اجرای زنده س��رودهای‬ ‫انقالبی از سوی ارکستر موسیقی به سرپرستی‬ ‫سینا ذکایی خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ همزمان با فرا رس��یدن‬ ‫ای��ام مبارک ده��ه فجر و چهلمین س��الگرد‬ ‫پی��روزی ش��کوهمند انقالب اس�لامی ایران‬ ‫ارکستر ‪ ۳۵‬نفره موسیقی به سرپرستی سینا‬ ‫ی و رهب��ری فاضل عالیش��ان ‪ ۵ ،‬قطعه‬ ‫ذکای ‬ ‫از س��رودهای انقالب��ی را در فضای باز میدان‬ ‫ازادی اجرا خواهند کرد‪.‬‬ ‫ای��ن برنامه به همت بنی��اد فرهنگی هنری‬ ‫رودک��ی‪ ،‬در روز چهارش��نبه (‪ ۱۷‬بهم��ن) از‬ ‫س��اعت ‪ ۱۰‬صبح اجرا می شود و تماشای ان‬ ‫برای عموم ازاد است‪.‬‬ ‫اس��تدالل که فیلم ها پیش تر در جشنواره های تخصصی مانند‬ ‫سینماحقیقت و فیلم کوتاه تهران دیده شده اند و نمایش انها در‬ ‫ویترین فجر فقط برای فراهم اوردن امکان دیده ش��دن انها از‬ ‫سوی افراد عالقه مند بوده است‪ ،‬نمایش در این سانس را توجیه‬ ‫کرد اما این اس��تدالل برای ‪ ۳‬انیمیش��ن راه یافته به جشنواره‬ ‫چندان پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫«بنیامین»‪« ،‬اخرین داس��تان» و «شب افتابی» ‪ ۳‬انیمیشن‬ ‫بلندی هستند که با تغییر ایین نامه فجر عالوه بر اکران شانس‬ ‫رقابت برای شکار یک سیمرغ را هم دارند اما واقعیت این است‬ ‫که کیفیت نمایش انها در سینمای رسانه ها تناسبی با سیاست‬ ‫«دیده شدن» این اثار در ویترین فجر ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد روز؛ دیدن این فیلم جرم است‬ ‫اسم فیلم به اندازه کافی کنجکاوی برانگیز هست! «دیدن این‬ ‫فیلم جرم است» نخس��تین تجربه کارگردانی رضا زهتابچیان‬ ‫است که با حمایت باشگاه فیلم سوره از زیرمجموعه های حوزه‬ ‫هنری به س��رانجام رسیده اس��ت‪ .‬فیلمی که بیش از هر چیز‬ ‫رویکرد جس��ورانه اش در طرح یک نقد سیاسی روز‪ ،‬موردتوجه‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫فیلم از نظر فضای داس��تانی شباهت هایی با روایت «اژانس‬ ‫شیشه ای» دارد و باز هم شاهد تناقض و تقابل ارمان گرایی یک‬ ‫فرد متعهد با سیستم برامده از عادت های روزمره و غیرارمانی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫«دیدن این فیلم جرم اس��ت» فارغ از نکات سینمایی اما به‬ ‫طور حت م از فیلم های چالش برانگیز جش��نواره امسال از منظر‬ ‫داستان و محتوا خواهد بود‪.‬‬ ‫مرتضی میرباقری معاون س��یمای سازمان‬ ‫صداوس��یما از تولی��د س��ری جدی��د برنامه‬ ‫«دورهمی» با اجرای مهران مدیری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مرتض��ی میرباقری‪ ،‬معاون‬ ‫سیما درباره تولید خندوانه که اعالم شد فقط‬ ‫تا نوروز ‪ ۹۸‬خواهد بود گفت‪ :‬برنامه خندوانه‬ ‫هیچ مش��کلی ندارد هی��چ اتفاق جدیدی هم‬ ‫رخ ن��داده‪ ،‬این برنامه اکن��ون در حال پخش‬ ‫از ش��بکه نس��یم اس��ت و نوروز ه��م با یک‬ ‫ویژه برنامه پخش می شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از پخ��ش فص��ل جدی��د‬ ‫«دورهم��ی» خبر داد و گفت‪ :‬ب��ا هماهنگی‬ ‫که انجام ش��ده اس��ت ن��وروز ‪ ۹۸‬برنامه های‬ ‫«دورهم��ی» و «خندوانه» ه��ر دو روی انتن‬ ‫می روند و اجرای «دورهمی» با حضور مهران‬ ‫مدیری خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون س��یما همچنین درب��اره زمان پایان‬ ‫«خندوانه» نیز عنوان ک��رد‪ :‬بنای ما این بود‬ ‫که با تجدی��د قوا بعد از ن��وروز ‪ ۹۸‬در فصل‬ ‫جدید دوباره روی انتن برود‪.‬‬ ‫برگزاری گردهمایی ناهار‬ ‫اسکاری های ‪۲۰۱۹‬‬ ‫نامزدهای اسکار ‪ ۲۰۱۹‬برمبنای معمول هر‬ ‫سال یک گردهمایی ناهار برگزار کردند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از ورایتی‪ ،‬دوش��نبه‬ ‫نامزده��ای اس��کار ‪ ۲۰۱۹‬برای ص��رف ناهار‬ ‫دس��ت جمعی گرده��م امدن��د و یک عکس‬ ‫یادگاری گرفتند‪.‬‬ ‫ای��ن مهمان��ی که مثل همیش��ه از س��وی‬ ‫هیات مدیره اسکار برگزار شد‪ ،‬با گرفتن عکس‬ ‫یادگاری به پایان رسید‪.‬‬ ‫در این مراس��م ک��ه در هتل بورلی هیلتون‬ ‫برگ��زار ش��د نامزدهای بخش ه��ای مختلف‬ ‫اس��کار از جمله گلن کلوز‪ ،‬لیدی گاگا‪ ،‬یالیتزا‬ ‫اپاریسیو و ملیسا مک کارتی نامزدهای جایزه‬ ‫اسکار زن نقش اصلی حضور داشتند‪.‬‬ ‫کریس��تین بیل‪ ،‬رامی مال��ک‪ ،‬بردلی کوپر‪،‬‬ ‫ویلم دفو و ویگو مورتنسن نامزدهای بهترین‬ ‫بازیگری مرد نیز از حاضران بودند‪.‬‬ ‫ادام مک کی‪ ،‬یورگوس النتیموس‪ ،‬اسپایک‬ ‫لی و الفونس��و ک��وارون از نامزده��ای جایزه‬ ‫بهتری��ن کارگردان��ی نیز در مراس��م حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫صحبت های نژادپرستانه‬ ‫ لیام نیسون جنجال ساز شد‬ ‫ لی��ام نیس��ون‪ ،‬بازیگ��ر فیلم های اکش��ن‬ ‫هالیوودی در اظهار نظری جنجال برانگیز گفت‬ ‫که زمانی می خواس��ته یک سیاه پوست را به‬ ‫قتل برساند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از بی بی سی‪ ،‬لیام‬ ‫ن در برنامه معرفی فیل��م جدیدش با‬ ‫نیس��و ‬ ‫عنوان «جست وجوی س��رد» در مصاحبه ای‬ ‫گف��ت ک��ه س��ال ها پی��ش یک��ی از اعضای‬ ‫خانواده ام از سوی یک سیاه پوست مورد تجاوز‬ ‫قرار گرفت و سپس با زبانی نژادپرستانه درباره‬ ‫وی صحبت کرد‪ .‬این بازیگر هالیوود ادامه داد‪:‬‬ ‫من این موضوع تجاوز را به ش��کلی فوق العاده‬ ‫مدیریت کردم اما واکنش انی من این بود که‬ ‫برای یک هفته با یک اس��لحه به پایین ش��هر‬ ‫می رفت��م و منتظر بودم یک سیاه پوس��ت به‬ ‫من نزدیک ش��ود و به من گیر ده��د تا او را‬ ‫بکش��م‪ .‬اکنون از گفتن این موارد شرمس��ار‬ ‫هس��تم‪« .‬نیس��ون» که در فیلم جدیدش در‬ ‫نقش راننده ماشین های برف روب بازی کرده‬ ‫و در تالش برای گرفتن انتقام خون پس��رش‬ ‫از قاچاقچی��ان مواد مخدر اس��ت‪ ،‬پس از این‬ ‫مصاحب��ه به س��بب مطرح ک��ردن اظهارات‬ ‫نژادپرس��تانه م��ورد انتقادهای ش��دیدی در‬ ‫رسانه های اجتماعی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫گزارش‬ ‫اجرای سرودهای‬ ‫انقالبی در برج ازادی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫«در ستایش زندگی» کتاب شد‬ ‫‪ 17‬بهمن ‪ 30 - 1397‬جمادی االول ‪ 6 - 1440‬فوریه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1237‬پیاپی ‪2555‬‬ ‫کتاب‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪instagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫نویس��نده کتاب «چگونه نمیریم» می گوید‪:‬‬ ‫تنها امیدم این است که با این کتاب حس هایی‬ ‫را ک��ه ادم ه��ا فراموش کرده اند‪ ،‬ب��ه انها هدیه‬ ‫بده��م؛ حس هایی که در روزمرگی و زندگی در‬ ‫شهرهای شلوغ از یاد می رود‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫نادیا شه مهر درباره کتاب تازه متشرشده خود با‬ ‫نام «چگونه نمیریم‪ :‬یادداشت هایی در ستایش‬ ‫زندگی» گفت‪ :‬در اینستاگرامم نقدی بر کتاب اقای مصطفی مستور نوشته‬ ‫بودم‪ .‬ایش��ان هم این نقد و سایر یادداش��ت هایم را خواند و براساس یکی از‬ ‫نوشته هایم شروع به نوشتن رمانش که درباره مشکالت زنان در ایران است‪،‬‬ ‫کرد‪ .‬اقای مس��تور خواستند تا نوش��ته هایم را چاپ کنم‪ .‬کتاب را برای نشر‬ ‫چش��مه فرس��تادم و انها هم ان را چاپ کردند‪ .‬او در ادام��ه اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫کتاب که ‪ ۸۱‬صفحه دارد شامل ‪ ۴۰‬یادداشت کوتاه در ستایش زندگی است‪.‬‬ ‫این یادداش��ت ها نه کامال بی ربط هستند و نه ارتباط مستقیمی با هم دارند‪.‬‬ ‫درباره جنبه های گوناگون زندگی هس��تند؛ چیزهایی که انس��ان در طول‬ ‫زندگی با انها روبه رو می ش��ود و احساساتی که هر کس به نوعی انها را تجربه‬ ‫می کند و شاید احساساتی که در زندگی شلوغ مان به فراموشی می سپاریم‪.‬‬ ‫ش��ه مهر همچنین درباره چگونگی شروع نوش��تنش گفت‪ :‬نوشتن را پیش‬ ‫از اینکه بخوانم و بنویس��م با نقاش��ی هایی که می کش��یدم و پدرم به عنوان‬ ‫کتاب داس��تان از من می خرید‪ ،‬شروع کردم‪ .‬زمانی که دانش اموز بودم برای‬ ‫چلچراغ و کیهان می نوش��تم‪ .‬برای مجله زنان هم چند مقاله نوش��ته ام که‬ ‫اخرین مقاله ام در ش��ماره دی ماه چاپ شد‪ ،‬اما «چگونه نمیریم» نخستین‬ ‫کتاب من است‪« .‬چگونه نمیریم‪ :‬یادداشت هایی در ستایش زندگی» با نرخ‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫نشست رسانه ای دبیر جشنواره برگزار شد‬ ‫جدول‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬پارکینگ ‪ -‬شهری در شمال استان همدان‬ ‫‪ -2‬ردی��ف قالی ‪ -‬جاودانگی ‪ -‬پس��ت و فرومایه ‪-‬‬ ‫واحد سنجش مایعات‬ ‫‪ -3‬عالمتی در حساب ‪ -‬خواهش نفس ‪ -‬گرداگرد‬ ‫دهان ‪ -‬سازمان ازادی بخش فلسطین‬ ‫‪ -4‬پایگاه اینترنتی ‪ -‬برابر فارسی انرژی‪ -‬هواپیمای‬ ‫سریع‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫‪7‬‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫‪11‬‬ ‫م‬ ‫‪13‬‬ ‫ل‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ط‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ش ش‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫خ‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪91‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫س‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫‪ -5‬گاه��ی امد و نیام��د دارد ‪ -‬بزرگ ترین س��از‬ ‫ارشه ای‬ ‫‪ -6‬سوره ‪ 27‬قران ‪ -‬میوه ضربه خورده‬ ‫‪ -7‬اثر رطوبت ‪ -‬بازی نفس گیر ‪ -‬امدادرسانی‬ ‫‪ -8‬شماره بهم زن ‪ -‬بلی روسی‬ ‫‪ -9‬از فصول س��ال ‪ -‬رمق واپس��ین ‪ -‬عرب گوید‬ ‫هرگز‬ ‫‪ -10‬از خوشنویسان دوره صفویه ‪ -‬شریعت‬ ‫‪ -11‬اطراف و حواشی ‪ -‬اختاپوس‬ ‫‪ -12‬راه پیمودن ‪ -‬پس��تی در ورزش فوتبال ‪ -‬تیز‬ ‫و قاطع‬ ‫‪ -13‬ساکن چراغ جادونشین ‪ -‬چاشنی گوجه ای ‪-‬‬ ‫عقل و فراست ‪ -‬فلز گلوله‬ ‫‪ -14‬حیله گ��ران ‪ -‬مکان بی خطر ‪ -‬تنظیم س��از ‪-‬‬ ‫حرف تردید‬ ‫‪ -15‬از القاب حافظ ‪ -‬رقم دوم اعداد‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪92‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬کشوری با مرکز تفلیس ‪ -‬از بناهای تاریخی‬ ‫شهرری‬ ‫‪ -2‬اتفاق نظر ‪ -‬بیهوش کننده و ترس��ناک ‪ -‬از‬ ‫پیامبران‬ ‫‪ -3‬اش��کار و روش��ن ‪ -‬نوعی تروکاژ در مونتاژ‬ ‫فیلم ‪ -‬پرچم‪ ،‬بیرق‬ ‫‪ -4‬کلم��ه درد ‪ -‬پدال توق��ف ‪ -‬صف نظامی ‪-‬‬ ‫لقب مردان اسپانیایی‬ ‫‪ -5‬لرزانک میوه ‪ -‬ساز بادی استوانه ای شکل ‪-‬‬ ‫الهه عشق در یونان قدیم‬ ‫‪ -6‬وسیله ریسندگی ‪ -‬روانه کردن و فرستادن‬ ‫‪ -7‬کی��ف مس��افرتی ‪ -‬زین��ت رو ‪ -‬پیش��وای‬ ‫زرتشتی‬ ‫‪ -8‬ناپس��ند ‪ -‬رودی در اروپ��ا ‪ -‬گش��وده ‪-‬‬ ‫محصول مرداب‬ ‫‪ -9‬از اشجار ‪ -‬شیره انگور و خرما ‪ -‬قیمت‬ ‫‪ -10‬پول رایج در عراق ‪ -‬پی بردن‬ ‫‪ -11‬نش��انه تیراندازی ‪ -‬نش��انه خوش��حالی ‪-‬‬ ‫حاصل سوخت ناقص‬ ‫‪ -12‬دودمان ‪ -‬ورزش یخ و چمن ‪ -‬س��روده ای‬ ‫از نیما یوشیچ ‪ -‬چه کسی ادبی‬ ‫‪ -13‬فرمان س��کوت ‪ -‬اس��تواری و استحکام ‪-‬‬ ‫شجاع و دلیر‬ ‫‪ -14‬زاده چهارپایان ‪ -‬دریاچه ای در قزاقستان‬ ‫ طایفه ای در هندوستان‬‫‪ -15‬مشغله ‪ -‬از درجات نظامی‬ ‫امس��ال تصمیم جس��ورانه ای گرفتیم که بسیار کار‬ ‫س��ختی بود اما توانس��تیم رضایت نسبی هنرمندان‬ ‫اس��تانی را به دس��ت بیاوریم‪ .‬این اتفاق با هماهنگی‬ ‫خود هنرمندان انجام ش��د که البته ‪ ۱۳‬گروه به دلیل‬ ‫برخی مش��کالت ترجیح دادند فیلم اثارش��ان دیده‬ ‫ش��ود‪ .‬از نزدی��ک دیدن اثار باعث ش��د بس��یاری از‬ ‫سوءتفاهم ها رفع و ارزش های اثار بیشتر دیده شود‪.‬‬ ‫بعد از پخش کلیپی درباره اثار بین الملل این دوره‬ ‫از جش��نواره س��عید اس��دی‪ ،‬مدیر بخش بین الملل‬ ‫درباره این بخش توضیحاتی ارائه داد‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬امس��ال ما با ش��رایط ویژه ای در‬ ‫جه��ان و فضای داخل��ی روبه رو بودیم‪ .‬نوس��ان های‬ ‫اقتص��ادی ما را دچار ش��رایط خاصی ک��رد و تالش‬ ‫کردیم در دبیرخانه با تدابیری خاص و باوجود اینکه‬ ‫این امکان وجود داش��ت که جشنواره را به طور ملی‬ ‫برگ��زار کنیم در ‪40‬س��الگی انقالب ب��ا کمک خود‬ ‫گروه ها جشنواره را بین المللی برگزار کنیم‪.‬‬ ‫سعید اسدی افزود‪ :‬براساس فراخوان امسال بخشی‬ ‫از اثار خارجی وارد بخش مس��ابقه ملل می شوند و با‬ ‫اثار ایرانی به رقابت می پردازند‪ .‬امس��ال از کشورهای‬ ‫ن��روژ‪ ،‬فنالن��د‪ ،‬دو اثر از فرانس��ه‪ ،‬اثری مش��ترک از‬ ‫ایران و سوریه‪ ،‬س��وئد‪ ،‬بلژیک‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫مجارس��تان‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬المان‪ ،‬رومانی و لبنان اثار‬ ‫متنوعی در جشنواره حضور دارند‪.‬‬ ‫وی بعد از توضیحاتی درب��اره ویژگی های اثار این‬ ‫بخش درب��اره بخ��ش پیش خوان هنره��ای اجرایی‬ ‫ای��ران توضیح داد‪ :‬این بخ��ش در ادامه و تداوم بازار‬ ‫تئاتر در دوره های پیش��ین اس��ت و امسال با حضور‬ ‫مهمانانی از کش��ورهای بلژیک‪ ،‬روسیه‪ ،‬هلند‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫گرجستان‪ ،‬هندوس��تان‪ ،‬اتریش‪ ،‬لیتوانی‪ ،‬فرانسه و‪...‬‬ ‫برگزار می ش��ود تا امکانی برای معرفی اثار و مراوده‬ ‫بی��ن مهمانان فراهم ش��ود‪ .‬این بخ��ش از ‪ ۲۵‬تا ‪۲۹‬‬ ‫بهمن از ‪ ۱۰‬صبح تا ‪ ۱۲‬شب برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در ادامه نشست عباس غفاری‪ ،‬مدیر روابط عمومی‬ ‫جشنواره داوران بخش ایران ‪ ۲‬را به این شرح معرفی‬ ‫کرد‪ :‬مسعود دلخواه‪ ،‬حمیدرضا نعیمی‪ ،‬اصغر همت‪،‬‬ ‫امیر جعفری‪ ،‬فریبرز قربان زاده‪.‬‬ ‫سپس برهانی مرند درباره مشکالت بخش بین الملل‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬امسال ما هم مثل همه بخش های کشور‬ ‫درگیر مش��کالت مالی بودیم و حتی داشتیم به این‬ ‫نتیجه می رسیدیم که جشنواره را به طور ملی برگزار‬ ‫کنی��م اما قرار ش��د تدبیر کرده و پای م��ان را اندازه‬ ‫گلیم مان دراز کنیم و بتوانیم باوجود مش��کالت مالی‬ ‫این بخش را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تالش کردیم با کمک اقای اس��دی و‬ ‫همکاران ش��ان خیلی اقتصادی در این بخش برخورد‬ ‫کنیم و با گروه ها وارد گفت وگو شویم‪ .‬ان چیزی که‬ ‫به عنوان بخش بین الملل اعالم ش��د نتیجه ‪ ۸-۷‬ماه‬ ‫‪ ۶‬نکته ای که هر ایرانی الزم است‬ ‫به فرزندش بیاموزد‬ ‫دکت�ر مجتب�ی لش�کر‬ ‫بلوک�ی‪ ،‬اس�تاد دانش�گاه‪:‬‬ ‫‪ 6‬نکت��ه ای ک��ه الزم دیدم به‬ ‫فرزن��دم بیاموزم و فکر می کنم‬ ‫ه��ر ایران��ی باید ب��ه فرزندش‬ ‫بیاموزد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬نسل پیشین به ما گفتند‬ ‫درس بخوان تا برای خودت کس��ی شوی‪.‬‬ ‫این حرف اش��تباه اس��ت‪ .‬درس خواندن‬ ‫خالی نه ش��عور می اورد و نه خوشبختی‪.‬‬ ‫این تجربه زندگی با تمام جوانب ان است‬ ‫که برایت شعور و خوشبختی می اورد‪.‬‬ ‫وقت��ی می گوی��م زندگ��ی یعن��ی همه‬ ‫چیز؛ از اش��پزی بگیر تا دوچرخه سواری‪،‬‬ ‫از بس��تن چش��م ها برای گ��وش دادن به‬ ‫یک موس��یقی تا فوتبال گل کوچیک‪ ،‬از‬ ‫کار ک��ردن در خیریه کوچک محله تان تا‬ ‫پیگیری س��خنرانی های س��ران جهان در‬ ‫مجمع های جهانی‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در مدرس��ه این چیزه��ا را به تو یاد‬ ‫نمی دهند‪ :‬س��واد مالی‪ ،‬س��واد رسانه ای‪،‬‬ ‫س��واد عاطفی‪ .‬هر س��ه این ها مهم اند‪ .‬هر‬ ‫کدام را از منابع معتبر بیاموز‪.‬‬ ‫ریاض��ی را بیام��وز‪ ،‬نه با ای��ن هدف که‬ ‫پیچیده تری��ن مع��ادالت را ح��ل کن��ی‪،‬‬ ‫بلکه برای انک��ه بیاموزی چگونه از دانش‬ ‫ریاض��ی در تصمیم گیری ه��ای مال��ی ات‬ ‫اس��تفاده کنی؛ وقتی وام می گیری‪ ،‬وقتی‬ ‫س��رمایه گذاری می کنی و وقتی بیمه عمر‬ ‫می خ��ری اگر ریاضی بلد نباش��ی کالهت‬ ‫پ��س معرکه اس��ت‪ .‬خوان��دن ریاضی اگر‬ ‫منجر به افزایش س��واد مالی در تو نشود‪،‬‬ ‫کم فایده است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تاری��خ مهم ت��ر از جغرافیاس��ت‪.‬‬ ‫اکن��ون نرم افزارهای موقعیت یاب‪ ،‬راهیاب‬ ‫و نقش��ه های انالین فراهم ش��ده اند‪ .‬اگر‬ ‫جغرافی��ا ندان��ی‪ ،‬باز ه��م راه��ت را پیدا‬ ‫خواه��ی کرد اما تاری��خ را هیچ نرم افزاری‬ ‫نمی تواند خالصه کند‪ .‬تاریخ را‬ ‫عمیق بخوان تا اش��تباه هایی را‬ ‫که ما کردیم ت��و انجام ندهی‪.‬‬ ‫اش��تباهی که دوبار تکرار شود‬ ‫دیگ��ر نامش اش��تباه نیس��ت‪،‬‬ ‫حماقت است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬زبان انگلیس��ی‪ ،‬چینی و‬ ‫عربی به اندازه زبان فارس��ی اهمیت دارد‪.‬‬ ‫وقتی زبان فارسی بلدی‪ ،‬یعنی ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫هم س��خن عاطفی و همکار تجاری داری‪.‬‬ ‫در جهان امروز این عدد می تواند به شدت‬ ‫گس��ترش پیدا کند‪ .‬حلقه هم س��خنان و‬ ‫همکاران��ت را بی��ش از ‪ ۸۰۰‬میلی��ون‬ ‫گس��ترش بده‪ .‬جهان ف��ردا‪ ،‬جهان بدون‬ ‫مرز است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬مهارت ارتباطات موثر را بیاموز‪۵۰ .‬‬ ‫درصد موفقیت ب��ه ارتباطات موثر‪ ،‬قانع و‬ ‫همراه کردن دیگ��ران و تاثیرگذاری روی‬ ‫انها است‪ .‬باید بلد باشی خوب حرف بزنی‪،‬‬ ‫خوب ارائه کنی‪ ،‬خوب گزارش بنویسی و‬ ‫خوب متقاعد کنی‪ .‬مذاکره و ارائه موثر را‬ ‫خوب یاد بگیر‪.‬‬ ‫‪ -۶‬مدرک مهم اس��ت ام��ا اکنون زمان‬ ‫مه��ارت اس��ت‪ .‬ان زم��ان که م��ا درس‬ ‫می خواندی��م تع��داد مدرک دارها کم بود‪.‬‬ ‫پس هر کسی ارشد و دکترا داشت مزیت‬ ‫داشت‪ .‬در زمان ش��ما دیگر مدرک از مد‬ ‫می افت��د کس��انی باقی خواهن��د ماند که‬ ‫مهارت داشته باش��ند‪ .‬تا ‪ 10‬سال اینده‬ ‫بس��یاری از مش��اغل از بین می روند و‬ ‫بسیاری مش��اغل جدید خلق می شوند‪.‬‬ ‫رش��ته ای را بخوان و مهارتی را کس��ب‬ ‫کن که به درد دنی��ای فعلی نمی خورد‬ ‫بلک��ه ب��ه درد دنیای این��ده می خورد‪.‬‬ ‫اگر رش��ته بدی انتخاب کنی مانند این‬ ‫اس��ت که تولیدکنن��ده بهترین چرتکه‬ ‫دنیا هس��تی؛ در جهانی که هیچکس از‬ ‫چرتکه استفاده نمی کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نشست رسانه ای سی وهفتمین جشنواره تئاتر فجر‬ ‫ب��ا حضور نادر برهانی مرند‪ ،‬دبی��ر این رویداد برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نشست رسانه ای سی وهفتمین‬ ‫جش��نواره تئاتر فج��ر صبح سه ش��نبه‪ ۱۶ ،‬بهمن با‬ ‫حضور نادر برهانی مرند‪ ،‬دبیر این دوره از جش��نواره‪،‬‬ ‫در سالن کنفرانس تئاتر شهر برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای نشس��ت نادر برهان��ی مرند توضیحاتی‬ ‫ام��اری ارائه داد و گف��ت‪ :‬امروز در دو بخش عرایضم‬ ‫را بیان می کنم؛ بخش نخس��ت مرور برنامه هایی که‬ ‫ت��ا امروز و پی��ش از تنظیم ج��دول رخ داده و دیگر‬ ‫اتفاق هایی که پیش رو خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از ابت��دا ک��ه در دبیرخانه مس��تقر‬ ‫شدم‪ ،‬به تدوین فراخوان با نظر به برنامه های دبیران‬ ‫پیش��ین پرداختیم و فراخوان این دوره را متناس��ب‬ ‫با ‪40‬س��الگی انقالب تنظیم کردیم‪ .‬دو ش��اخص در‬ ‫فراخوان امس��ال به عنوان نقشه راه مدنظر قرار دارد‪.‬‬ ‫گفتم��ان امس��ال اجرامحور اس��ت و ‪ ۹۵‬درصد اثار‬ ‫اجرای عمومی داشته اند؛ مسئله ای که همیشه مدنظر‬ ‫بوده و امس��ال ما برایند اجرای عمومی را در ویترین‬ ‫جشنواره فجر به منصه ظهور می گذاریم‪ ،‬به شکلی که‬ ‫امسال تنها ‪ ۵‬درصد اثار تولیدی هستند‪.‬‬ ‫برهانی مرن��د ب��ا اش��اره به اینک��ه اثار ب��ه اختیار‬ ‫هنرمن��دان در بخش ه��ای گوناگون حض��ور یافتند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬نه اینکه جش��نواره ویترین تئاتر کش��ور‬ ‫باش��د اما می توان��د برایند و نماین��ده اجراهای یک‬ ‫س��ال گذش��ته باش��د‪ .‬ما بالفاصله بع��د از فراخوان‬ ‫وارد فرایند اجراهای اس��تانی ش��دیم؛ البته معتقدم‬ ‫این بخ��ش خیلی با اختیار و تدبی��ر دبیرخانه اتفاق‬ ‫نمی افتد و تدارکی دیده ایم که جشنواره های استانی‬ ‫سال بعد بیشتر در اختیار و نظارت دبیرخانه باشد تا‬ ‫دست کم خروجی های جشنواره استانی خروجی های‬ ‫مطمئن تری باشد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬یکی دیگ��ر از کارهای مهمی که‬ ‫امس��ال اتفاق افت��اد‪ ،‬بازبینی زنده اثار اس��تانی بود‪.‬‬ ‫تالش بود ت��ا بتوانیم از گروه ها دع��وت به همکاری‬ ‫کنی��م‪ .‬وی با اش��اره به اینکه صددرصد پش��ت رای‬ ‫داورانش می ایس��تد‪ ،‬گفت‪ :‬اینطور نیست که حضور‬ ‫محافظه کارانه در جش��نواره داشته باشیم‪ .‬بی انصافی‬ ‫اس��ت که وقتی کسی به هر دلیلی از جشنواره حذف‬ ‫ش��ود کل جش��نواره را زیر س��وال ببرد‪ .‬درباره کار‬ ‫روح اهلل جعف��ری هم چون اس��مش به میان امد باید‬ ‫بگویم کارش نتوانست رای ‪ 3‬داور را به دست بیاورد‪.‬‬ ‫من هیچ دخالتی در رای داوران نداش��تم و بسیاری‬ ‫از گروه ها خودشان ترجیح دادند در جشنواره حضور‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫دبی��ر جش��نواره تئاتر فج��ر درباره حض��ور افراد‬ ‫کم تجرب��ه ای که کمت��ر از ‪ ۳‬اج��رای عمومی دارند‬ ‫در گ��روه ای��ران ‪ ۲‬تصریح ک��رد‪ :‬ای��ن انتخاب خود‬ ‫گروه ها بوده و براس��اس فراخوان گروه ها خودش��ان‬ ‫انتخاب کردند که در چه بخش��ی باش��ند و من تنها‬ ‫می توانس��تم ‪ ۵‬اث��ر را انتخاب کن��م‪ .‬نمی توان گفت‬ ‫چون گروهی کم تجربه است و نام و نشانی ندارد کار‬ ‫ضعیفی را ارائه می دهد‪ .‬درحال حاضر میانگین سنی‬ ‫شرکت کنندگان ‪ ۳۶‬سال است که این مسئله پیامی‬ ‫به دنبال دارد‪ .‬باید کارها را دید و بعد قضاوت کرد‪.‬‬ ‫برهانی مرند درباره پرسشی مبنی بر پررنگ بودن‬ ‫هی��ات مدیره خانه تئاتر در ترکی��ب داوران ایران ‪۲‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬صادقان��ه بگوی��م؛ بع��د از انتخاب این‬ ‫دوس��تان من حدس زدم ممکن است شائبه به وجود‬ ‫بیاید اما واقعا اینطور نیس��ت چون هرکدام از داوران‬ ‫ما از هنرمندان شناخته شده تئاتر هستند و پذیرش‬ ‫داوری هم کار بس��یار سختی است و هر کسی حاضر‬ ‫نمی شود داوری را بپذیرد‪.‬‬ ‫عب��اس غف��اری در پای��ان نشس��ت عن��وان کرد‪:‬‬ ‫دانش��جویان می توانند ‪ ۱۷‬بهمن با کارت دانشجویی‬ ‫و کپی کارت ملی به البی تئاتر ش��هر مراجعه و برای‬ ‫دریافت بلیت ثبت نام کنند‪ .‬برای دانشجویان تئاتری‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تومان و برای دانشجویان غیرتئاتری ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار تومان کد تخفیف در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫چهلمی��ن س��الگرد پی��روزی انق�لاب‬ ‫اسالمی همراه با دستاوردهای بسیاری در‬ ‫حوزه های گوناگون است که در حوزه شعر‬ ‫و ادبیات نیز ش��اهد پیش��رفت های خوبی‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬از جمله دستاوردهای‬ ‫حوزه ش��عر و ادبیات در ‪40‬سالگی انقالب‬ ‫اسالمی می توان به این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫ انقالب اسالمی زبان فارسی را جهانی‬‫کرد‪.‬‬ ‫ اگ��ر فارسی س��تیزی انگلیس در هند‬‫نبود‪ ،‬زبان فارسی‪ ،‬زبان اول جهان بود‪.‬‬ ‫ ادی��ب بودن رهبران انقالب اس�لامی‬‫ای��ران‪ ،‬عامل ب��زرگ تعالی ادب پارس��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ ‪ ۴۰۰۰‬زن شاعر و داستان نویس‪ ،‬سند‬‫افتخار ادبی جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫ جه��ش خیره کننده در فراگیری زبان‬‫فارس��ی در جهان‪ ،‬مدیون انقالب اسالمی‬ ‫اس��ت‪ ۲۰۰( .‬مرکز‪ ۵۲ ،‬کرسی‪۷۵۰۰۰ ،‬‬ ‫غیرایرانی مقیم ایران)‬ ‫ انقالب اس�لامی ‪ 10‬جایزه ملی ادبی‬‫را بنیان نهاد‪.‬‬ ‫ انقالب اس�لامی درهای بس��ته را به‬‫روی شعر و ادبیات ایینی گشوده است‪.‬‬ ‫ انق�لاب اس�لامی احیاگر ش��عر‪ ،‬این‬‫ثروت ملی ایرانیان است‪.‬‬ ‫ عدالت طلب��ی و ارمانخواهی با انقالب‬‫اسالمی وارد شعر و ادب فارسی شد‪.‬‬ ‫ هنر رژیم پهلوی قتل و زندانی کردن‬‫ش��اعران تراز اول کش��ور بود؛ ش��اعرانی‬ ‫چ��ون می��رزاده عش��قی‪ ،‬فرخ��ی یزدی‪،‬‬ ‫ملک الشعرای بهار قربانیان فرهنگ پهلوی‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫ایران چهل‬ ‫شرایط خاص جشنواره تئاتر فجر به دلیل نوسان های اقتصادی‬ ‫دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه شعر و ادبیات‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!