روزنامه صمت شماره 1238 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1238

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1238

روزنامه صمت شماره 1238

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬فوریه ‪2019‬‬ ‫ سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1238‬پیاپی ‪ 16 2556‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ما از کدامین مدل توسعه‬ ‫پیروی می کنیم‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫سوداوری در گرو منفعت‬ ‫کل یک مجموعه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫برندسازی مواد معدنی‬ ‫گامی در جهت توسعه صادرات‬ ‫‪5‬‬ ‫عامل تعیین کننده‬ ‫تاثیرگذاری کانال مالی اروپا‬ ‫‪7‬‬ ‫ساماندهی‬ ‫به جای حذف چارتر‬ ‫‪13‬‬ ‫چگونه مهم ترین مسائل اجتماعی‬ ‫در عالم سینما تباه می شود‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪15‬‬ ‫طرح «محدوده کنترل الودگی هوا»‬ ‫موفقیت امیز خواهد بود؟‬ ‫زوج ها و فردها برابر شدند‬ ‫‪8‬‬ ‫بدون ایران هیچ طرحی‬ ‫در این منطقه قابل اجرا نخواهد بود‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫غوغای خروج میوه‬ ‫و صیفی جات از کشور‬ ‫‪13‬‬ ‫حضور مردم نقشه های یک ساله دشمن را نقش بر اب کرد‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1238‬‬ ‫پیاپی ‪2556‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫در تمامی نشست ها و همایش هایی که در زمینه تامین مالی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری و مباحث اقتص��ادی در صنایع گوناگون حضور‬ ‫داش��ته ام یک موضوع برایم بس��یار جالب بوده و هست؛ اینکه‬ ‫همواره مسئوالنی که سکاندار اقتصاد و توسعه کشور هستند از‬ ‫ارائه هرگونه مدل ملموسی که منجر به توسعه شده باشد‪ ،‬پرهیز‬ ‫می کنند و بیش��تر از مدل های ازمایشگاهی که هیچ کشوری تا‬ ‫کنون از انها بهره نبرده ‪ ،‬نام می برند و با ارائه گزارش های مفصل‬ ‫و اسالید پشت اسالید ان را برای بینندگان یا شنوندگان تبیین‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫پرسش اساس��ی در این زمینه این است که ایا بدون داشتن‬ ‫الگو یا الگوهایی از پیشرفت و توسعه‪ ،‬امکان پی ریزی توسعه در‬ ‫ابعاد گوناگون و در نهایت همه جانبه وجود دارد یا خیر؟‬ ‫به عن��وان نمون��ه‪ ،‬از بازارهای مالی و س��رمایه گذاری ش��روع‬ ‫می کنیم‪ .‬دو بال این حوزه نظام بانکی و بازار س��رمایه هستند‪.‬‬ ‫هنوز برای بسیاری از دس��ت اندرکاران بخش خصوصی و سایر‬ ‫فعاالن معلوم نیست که قرار است نظام بانکی ایران سر از نظام‬ ‫بانکی تراس��تی ژاپن دربی��اورد یا با الگویی مانن��د نظام کارای‬ ‫چندسطحی المان به فعالیت ادامه دهد یا عالقه مند به نزدیک‬ ‫ش��دن به نظام مالی انگلوساکس��ونی مبتنی بر مدل بریتانیا یا‬ ‫امریکا اس��ت یا نوعی بانک��داری مبتنی بر بانکداری اس�لامی‬ ‫در س��ایر کشورهای اس�لامی یا غیراس�لامی را طلب می کند‪.‬‬ ‫با بررس��ی روندهای بانکداری ایران به این نکته می رس��یم که‬ ‫در واقع هیچ کدام از الگوهای یادش��ده س��رلوحه و هدف نهایی‬ ‫بانکداری ایران نیس��تند‪ .‬در حقیقت مدل بانک��داری در ایران‬ ‫به طور تقریبی با هیچ مدلی در جهان مشابهت ندارد‪ .‬چنانچه به‬ ‫لحاظ استفاده از مدل های مدیریت ریسک جزو ضعیف ترین ها‬ ‫هستیم و در شیوه های پرداخت در برخی موارد بسیار پیشرفته‪،‬‬ ‫اما هنوز تکلیف مان با فلسفه بانکداری روشن نیست‪.‬‬ ‫در حوزه بازارس��رمایه نیز مردد هس��تیم‪ .‬بسیاری از مدیران‬ ‫کالن دولتی اش��نایی ب��ا بزرگ ترین ابزار تامی��ن مالی جهان‬ ‫ندارند و فقط در س��طحی غیرکاربردی با ان و مکانیسم هایش‬ ‫اش��نا هس��تند‪ .‬در ای��ن حوزه نی��ز معلوم نیس��ت می خواهیم‬ ‫بازارسرمایه ای مانند ژاپن‪ ،‬چین‪ ،‬المان یا امریکا داشته باشیم؟‬ ‫الگوهای هرکدام متفاوت و کارکردهای شان بسیار فراتر از تصور‬ ‫ما از بازارسرمایه است‪.‬‬ ‫در حوزه های زیرس��اختی نیز وضعیت به همین منوال است‪.‬‬ ‫تکلیف توس��عه زیرس��اخت ها مشخص نیس��ت‪ .‬کارخانه فوالد‬ ‫س��اخته ایم اما در وس��ط بیابان‪ ،‬زمین های زراعی داریم اما در‬ ‫جایی ک��ه کمترین میزان بارندگی و اب را دارد‪ ،‬س��د زده ایم؛‬ ‫س��دهایی که برق تولید کرده اند اما باعث نابودی محیط زیست‬ ‫شده اند‪ ،‬خودرو می س��ازیم اما با همان ها شهره ای مان را شلوغ‬ ‫و ال��وده می کنیم‪ ،‬در تهران با اینکه می دانیم مترو و حمل ونقل‬ ‫ریلی و ش��هری در اولویت است‪ ،‬اتوبان پشت اتوبان ساخته ایم؛‬ ‫مثال ها بسیار هستند اما الگویی درمیان نیست‪ .‬به نظر نگارنده‬ ‫نداش��تن الگویی روشن و قابل لمس در حوزه های گوناگون ما را‬ ‫به ناکجااباد خواهد برد‪ .‬نبود الگو و پیروی نکردن از الگوی های‬ ‫س��اختاری مشخص موجب خواهد ش��د هیچ تصوری از نتیجه‬ ‫کار برای م��ان وجود نداش��ته باش��د و همان گونه که در س��ند‬ ‫چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬دیده ایم به طور تقریبی در بیشتر حوزه ها به‬ ‫انچه می خواس��تیم نرس��یم‪ .‬در این بین توجه به این نکته هم‬ ‫ضروری است که فقط ‪۷‬سال برای تحقق اهداف پیش بینی شده‬ ‫در افق ‪ ۱۴۰۴‬زمان باقی مانده است‪ .‬در خاطرات زنده یاد دکتر‬ ‫نیازمند نکته ای وجود دارد که بیان ان خالی از لطف نیست‪ .‬در‬ ‫بحبوحه دهه ‪ ۴۰‬که ایران بیش��ترین رشد صنعتی را در جهان‬ ‫به خود اختصاص داده بود‪ ،‬کره جنوبی عالقه مند به الگوبرداری‬ ‫از مدل توس��عه ای��ران بود‪ .‬با توضیح موارد یادش��ده باید گفت‬ ‫الگوبرداری می تواند چش��م انداز ملی ایجاد کند و تصمیم سازان‬ ‫و اجراکنندگان را در مس��یر و هدفی که دارند منسجم تر کند‪.‬‬ ‫در ای��ن بین‪ ،‬نباید فراموش کرد که ب��ا الگوبرداری می توان در‬ ‫عصر حاض��ر بهترین ها را از کش��ورهای گوناگون برگرفت و به‬ ‫اجرا گذاش��ت‪ .‬در این صورت دیگر نیاز به اختراع چرخ از ابتدا‬ ‫نیست و می توان با طی کردن مسیر موفقیت یک کشور باتوجه‬ ‫به ش��رایط کشور خود‪ ،‬بهترین مسیر را برای پیشرفت و توسعه‬ ‫انتخ��اب کرد‪ .‬از انتخاب الگو نهراس��یم و زم��ان را با مدل های‬ ‫ازمایش��گاهی بدون پش��توانه هدر ندهیم‪ .‬زمان ارزشمندترین‬ ‫دارایی یک ملت است و نباید حتی یک لحظه از ان هدر برود‪.‬‬ ‫هیچ افق تیره ای وجود ندارد‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری ایران‪ ،‬کش��ور‬ ‫را لنگ��رگاه امنی��ت منطقه دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫برخی کش��ورهای همسایه ما کج فهم هستند‬ ‫و نمی دانن��د ک��ه اگر امنیت در ایران نباش��د‬ ‫همس��ایگان نیز ضرر خواهند ک��رد و امنیت‬ ‫نخواهند داش��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬اس��حاق‬ ‫جهانگیری در ایین بهره برداری از بخش��ی از‬ ‫ایس��تگاه مترو میدان امام حس��ین(ع) شیراز‬ ‫اف��زود‪ :‬کش��ور م��ا در منطقه پراش��وبی قرار‬ ‫گرفته اس��ت که ثبات و امنیت در ان منطقه‬ ‫وجود ندارد و ه��دف ایجاد تمام ناارامی ها در‬ ‫ای��ن منطقه بهم زدن ارامش ای��ران بوده که‬ ‫خوشبختانه تاکنون محقق نشده است‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اظهارات مقامات امریکایی در یک سال‬ ‫گذش��ته مبنی براینکه مردم ایران ‪40‬سالگی‬ ‫انقالب اس�لامی را درک نخواهند کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امریکایی ها بدون برنامه این حرف را نمی زدند‬ ‫و برنامه ریزی ها و تصورات انها حکایت از این‬ ‫داشت که امسال پایان کار جمهوری اسالمی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه طبیعی اس��ت که در‬ ‫سالگرد انقالب دس��تاوردهای مثبت منعکس‬ ‫ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬معنای حرف مثبت ما این‬ ‫نیس��ت که مردم اکنون مشکل ندارند و همه‬ ‫چیز در کش��ور خوب اس��ت‪ ،‬اطالع داریم که‬ ‫ش��رایط مردم و کشور س��خت و خطیر است‬ ‫که البته معنای ان رسیدن به بن بست نیست‬ ‫و باید از این ش��رایط فرصت برای عبور کشور‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬جهانگیری ادامه داد‪40 :‬س��ال از‬ ‫پیروزی انقالب اس�لامی گذشت و کسانی که‬ ‫ان دوران را درک کرده ان��د می دانن��د که در‬ ‫شامگاه ‪21‬بهمن ‪ 57‬چه دلهره و شرایطی در‬ ‫ی (ره)‬ ‫سراسر کش��ور حاکم بود اما امام خمین ‬ ‫بزرگ ترین رخداد قرن را رقم زدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رهبر انقالب در سخنرانی دو‬ ‫روز پی��ش خود تاکید کردند ک��ه راهپیمایی‬ ‫‪22‬بهمن امس��ال با ش��کوه بیش��تری نسبت‬ ‫به ‪40‬س��ال گذشته برگزار ش��ود‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری بر این مس��ئله که باید امید‬ ‫حضور مردم نقشه های یک ساله دشمن را نقش بر اب کرد‬ ‫بدون ایران هیچ طرحی در این منطقه قابل اجرا نخواهد بود‬ ‫رئیس جمه��وری با تاکید بر اینکه راه و مس��یر‬ ‫انقالب اس�لامی مانند ‪ ۴۰‬س��ال گذشته با قدرت‬ ‫ادامه خواه��د یافت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬حضور گس��ترده‬ ‫م��ردم در خیابان ه��ای سراس��ر ایران اس�لامی‬ ‫و از جمل��ه تهران بدان معنا اس��ت که نقش��ه های‬ ‫یک س��اله دش��من‪ ،‬نقش بر اب ش��ده و دش��من‬ ‫هرگ��ز به اهداف ش��وم خ��ود نخواهد رس��ید‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫والمسلمین دکتر حسن روحانی در اجتماع بزرگ‬ ‫م��ردم ته��ران در راهپیمایی چهلمین س��الگرد‬ ‫پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی‪ ،‬با برشمردن‬ ‫ویژگی ه��ای خاص راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن امس��ال‬ ‫گفت‪ :‬راهپیمایی امس��ال از یک س��و با چهلمین‬ ‫سالگرد انقالب اسالمی ملت بزرگ ایران و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬ایام دهه فجر امس��ال با عطر و بوی فاطمی‬ ‫همراه ش��ده اس��ت؛ همان بزرگواری که در سایه‬ ‫تعالیم پدرش‪ ،‬همس��رش و فرزندان��ش‪ ،‬ملت ما‬ ‫توانست در برابر همه قدرت ها و ابرقدرت ها بایستد‬ ‫و پیروزی را به دس��ت اورد‪ .‬رئیس ش��ورای عالی‬ ‫امنی��ت ملی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امروز همه دنیا بداند قدرت جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به مرات��ب از روزهای رزم و جنگ و‬ ‫دفاع‪ ،‬بیش��تر است و نیروهای مس��لح ما در تهیه‬ ‫انواع س�لاح و مهمات اماده تر اس��ت به طوری که‬ ‫اگر در زمان رژیم گذشته ‪۵‬درصد سالح و مهمات‬ ‫ما ایرانی و ‪۹۵‬درصد خارجی بود‪ ،‬امروز ‪۸۵‬درصد‬ ‫تجهیزات و مهمات و نیازمندی های دفاعی کشور‬ ‫ما به دس��ت نیروه��ای توانمن��د و دالور خودمان‬ ‫ساخته می ش��ود‪ .‬رئیس جمهوری حفظ تمامیت‬ ‫ارضی و حراست از ایران عزیز را نخستین دستاورد‬ ‫انقالب اسالمی برشمرد و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬دیگر دستاورد بزرگ این انقالب‬ ‫که ب��ه ان می بالیم و افتخار می کنیم‪،‬‬ ‫تغییر نظام مش��روعیت در این کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس جمه��وری با اش��اره به‬ ‫اهمیت انتخاب��ات و صندوق ارا با ابراز‬ ‫امیدواری ب��ه تصوی��ب الیحه جامع‬ ‫انتخابات که از س��وی دولت به مجلس ارائه شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در الیحه قانون جدید انتخابات به این نکات‬ ‫توجه ش��ده و امیدواریم ب��ا تصویب ان در مجلس‬ ‫ت پرشورتری‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬ش��اهد انتخابا ‬ ‫در اینده باش��یم‪ .‬روحانی‪ ،‬پیش��رفت ملت ایران‬ ‫در مس��یرهای گوناگون و ش��کوفایی بخش های‬ ‫مختل��ف اقتصادی و فرهنگ��ی و رفاه اجتماعی را‬ ‫س��ومین نکته مهم اظهارات خ��ود عنوان کرد و با‬ ‫اش��اره به افزایش جمعیت کش��ور از اغاز انقالب‬ ‫تاکنون از ‪۳۶‬میلیون به ‪۸۲‬میلیون نفر‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫جمعیت ما بیش از ‪۲‬برابر شده است دست کم باید‬ ‫کار و تالش و محصول و پیش��رفت ما هم نسبت به‬ ‫‪۴۰‬س��ال پیش ‪۲‬برابر باش��د در حالی که وقتی به‬ ‫امار و ارقام نگاه می کنیم وضعیت ما بسیار بیشتر و‬ ‫بهتر از ان چیزی است که تصور می شود‪ .‬روحانی‬ ‫با بی��ان اینکه امروز تولیدات کش��اورزی کش��ور‬ ‫نس��بت به پیش از پیروزی انق�لاب بیش از ‪۵‬برابر‬ ‫افزایش داشته‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪۵‬سال حدود ‪۲۵‬میلیون‬ ‫تن به تولید محصوالت کش��اورزی اضافه ش��ده و‬ ‫کل محصوالت رژیم گذش��ته ‪۲۵‬میلیون تن بوده‬ ‫و صادرات محصوالت کش��اورزی نسبت به پیش‬ ‫از انقالب ‪۲۰‬برابر ش��ده اس��ت‪ .‬روحان��ی با بیان‬ ‫اینک��ه در بخش صنع��ت‪ ،‬کل بنگاه های صنعتی‬ ‫در ‪۴۰‬س��ال پیش‪ ۱۵۰۳ ،‬بنگاه بوده‬ ‫و ام��روز ‪ ۸۵‬هزار بنگاه صنعتی داریم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این ب��ه معنای حرکت مردم در‬ ‫مس��یر جهاد‪ ،‬س��ازندگی و پیشرفت‬ ‫اس��ت‪ .‬روحانی ادام��ه داد‪ :‬کل ذخایر‬ ‫نفت کش��ور ‪۸۸‬میلیارد بش��که بوده‬ ‫و ام��روز ذخایر حدود ‪ ۲‬برابر ش��ده و‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیارد بش��که اس��ت و به معنای این است‬ ‫که با اکتش��افات مهندس��ان و رفتن خارجی ها و‬ ‫امریکایی ها و انگلیس��ی ها‪ ،‬امروز توانس��تیم روی‬ ‫پای خودم��ان بایس��تیم و کش��ور را اداره کنیم‪.‬‬ ‫روحانی با بیان بخش��ی از دستاوردهای کشور در‬ ‫حوزه های اب‪ ،‬برق‪ ،‬راه‪ ،‬راه اهن و بندرها افزود‪ :‬در‬ ‫زمان رژیم گذش��ته ‪۱۹‬سد در سطح ملی داشتیم‬ ‫و امروز ‪۱۷۲‬س��د داریم و این نشان می دهد تعداد‬ ‫سدهای کشور نسبت به گذش��ته چند برابر شده‬ ‫است‪ .‬همچنین ظرفیت مسافربری خطوط ریلی‬ ‫کش��ور ‪۵‬میلیون نفر بوده و ام��روز ‪۲۵‬میلیون نفر‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته ای که اینجا می خواهم تاکید کنم این‬ ‫است که پیش��رفت های کش��ور در ‪۳‬حوزه علم و‬ ‫دانش‪ ،‬بهداش��ت و درمان‪ ،‬رفاه اجتماعی و عدالت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬جای تردید حتی برای دش��منان باقی‬ ‫نگذاش��ته است‪ .‬نرخ باس��وادی قبل و بعد انقالب‪،‬‬ ‫میانگین س��ال های تحصیل بع��د و قبل انقالب و‬ ‫تعداد دانش��جویان قبل و بعد انقالب به هیچ وجه‬ ‫قابل مقایسه نیس��ت‪ .‬رئیس‪‎‬جمهوری با اشاره به‬ ‫پیش��رفت سریع کشور در حوزه بهداشت و درمان‬ ‫و سالمت‪ ،‬افزود‪ :‬محاسبات در تمام کشورها نشان‬ ‫ی در این کشورها در ‪۴۰‬سال‬ ‫داده که امید به زندگ ‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۰‬سال اضافه شده است‪ ،‬درحالی که در‬ ‫ایران به طور متوس��ط در این دوره ‪۴۰‬س��اله امید‬ ‫به زندگی ‪۲۰‬س��ال اضافه ش��ده و معنای ان این‬ ‫اس��ت که حرکت به سمت توس��عه در ایران بیش‬ ‫از چیزی اس��ت که دنیا تصور می کن��د‪ .‬در زمینه‬ ‫تولید دارو امروز ‪۹۵‬درصد نیاز کش��ور را در داخل‬ ‫تولی��د می کنی��م‪ .‬روحانی در بخ��ش دیگری از‬ ‫س��خنان خود اظهارکرد‪ :‬تنها کشوری هستیم که‬ ‫بدون انکه در برابر دش��من س��ر ف��رود بیاوریم‪ ،‬از‬ ‫فصل‪ ۷‬منشور س��ازمان ملل متحد خارج شدیم و‬ ‫این قدرت ملت ایران و دیپلماس��ی ما اس��ت‪ .‬تنها‬ ‫کشوری هستیم که حق هسته ای مان در سازمان‬ ‫مل��ل و در ش��ورای امنیت تصویب ش��ده و این به‬ ‫معنای پیش��رفت ملت ایران است‪ .‬روحانی با بیان‬ ‫اینکه امروز نقش ایران در منطقه از همیشه تاریخ‬ ‫بیشتر است‪ ،‬گفت‪ :‬هر کشور و ابرقدرتی هر سخنی‬ ‫می خواه��د بگوید؛ اگر امنی��ت می خواهند‪ ،‬ایران‬ ‫تنها کشوری است که می تواند به کمک ملت های‬ ‫منطقه بشتابد‪ .‬رئیس جمهوری تاکید کرد‪ :‬بدون‬ ‫ای��ران هیچ گونه طرحی در ای��ن منطقه قابل اجرا‬ ‫نخواه��د بود‪ .‬این را اس��تکبار جهانی‪ ،‬امریکایی ها‬ ‫و صهیونیست ها بدانند که این پیروزی از ان ملت‬ ‫ایران خواهد بود‪ .‬روحانی با اشاره به اینکه راه مان را‬ ‫در بخش حقوق زنان‪ ،‬جوانان‪ ،‬اقلیت ها‪ ،‬اهل سنت‬ ‫و اقوام ادامه می دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از شعارهای این‬ ‫دولت حقوق ش��هروندی بوده و امروز ‪۱۸۲۵‬نفر از‬ ‫اهل س��نت در مناصب گوناگون از جمله فرماندار‪،‬‬ ‫معاون استاندار‪ ،‬بخشدار و اعضای شوراها مشغول‬ ‫کار هس��تند و ‪ ۲‬سفیر کش��ور امروز از اهل سنت‬ ‫هس��تند و این نش��ان می دهد روز به روز وحدت‪،‬‬ ‫اتحاد و یکپارچگی مان بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫مهم ترین موفقیت انقالب‪ ،‬اعطای حق رای به مردم است‬ ‫محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه ایران در‬ ‫گفت وگویی کوتاه با نشریه«نیویورکر» که در ماه‬ ‫دس��امبر(اذر‪/‬دی) انجام داده و بامداد دوش��نبه‬ ‫منتش��ر ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مهم ترین موفقیت‬ ‫ق رای در امور داخلی و خارجی‬ ‫انقالب‪ ،‬اعطای ح ‬ ‫به مردم بوده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا ب��ه نقل از این رس��انه‪ ،‬ظریف‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬مردم م��ا‪ ،‬چه با سیاس��ت های دولت‬ ‫موافق باش��ند و چه نباش��ند‪ ،‬بر این باورند که در‬ ‫تعیین سرنوشت خود نقش دارند‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫پرسش��ی درباره کاستی های احتمالی‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫شرایط را با ارمان های ما مقایسه کنید‪ ،‬به ان هدف‬ ‫نرسیده ایم‪ .‬اما اگر وضعیت را با واقعیت های امروز‬ ‫منطقه قیاس کنید‪ ،‬به گمانم به نسبت عالی عمل‬ ‫کرده ایم‪ .‬ظریف ادامه داد‪ :‬ما اش��کارا ایده ال های‬ ‫بس��یار باالتری را چ��ه از نظر ام��ور داخلی و چه‬ ‫عکس روز‬ ‫خبر‬ ‫کاروان چهل عروس و داماد در مسیر راهپیمایی کرج‬ ‫روابط خارجی در نظر داش��تیم‪ .‬وزیر امور خارجه‬ ‫کش��ورمان افزود‪ :‬جامعه ارمانی‪ ،‬جامعه ای است‬ ‫که نابرابری ها در ان حداقل باشد؛ این هدف زمانی‬ ‫محقق می ش��ود که ایران بتواند با تکیه بر مردم و‬ ‫همکاری با س��ایر کش��ورهای جهان‪ ،‬در راستای‬ ‫توسعه علم و فناوری گام بردارد‪ .‬ظریف ادامه داد‪:‬‬ ‫هدف‪« ،‬تشکیل حکومتی بود که دو مولفه اسالم و‬ ‫جمهوریت‪ ،‬اسالم و دموکراسی را به طورهمزمان‬ ‫داش��ته باش��د‪ ».‬نیویورکر این اظهارات وزیر امور‬ ‫خارج��ه را همزمان با چهلمین س��الگرد پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی ایران منتش��ر کرده است‪ .‬پس از‬ ‫س��قوط حکومت ستمش��اهی در ایران و پیروزی‬ ‫انق�لاب‪ ،‬مردم در فروردین ‪ 1358‬با ش��رکت در‬ ‫یک همه پرس��ی‪ ،‬با رای قاط��ع ‪۹۸.۲‬درصدی به‬ ‫جمهوری اس�لامی اری گفتند ت��ا اغازگر فصلی‬ ‫شکوهمند و پرافتخار در تاریخ ایران باشند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫طرح سهمیه بندی بنزین به صحن علنی می رود‬ ‫تبیین «گام دوم» انقالب اسالمی‬ ‫در ارزیابی سرگذش��ت راه طی شده و مسیری که پیش روی‬ ‫ملت بزرگ ایران اس��ت‪ ،‬حض��رت ایت اهلل خامن��ه ای بیانیه ای‬ ‫تفصیلی را در تبیین «گام دوم» برای پیش��برد انقالب اسالمی‬ ‫به نگارش دراورده اند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر حفظ و نشر اثار حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬ملت س��رافراز ایران اس�لامی با هدایت الهی‬ ‫و به اتکاء اندیش��ه دوران س��از حضرت امام خمینی رحمه اهلل و‬ ‫راهبری های جانش��ین صالحش‪ ،‬می رود با ش��رکت در جش��ن‬ ‫چهل س��الگی انقالب پرش��کوهش‪ ،‬از کرامت خ��ود و اصالت‬ ‫ش��عارهایش صیانت کند و وارد فراین��د بزرگ و جهانی چهل‬ ‫سال دوم شود‪.‬‬ ‫به همین مناس��بت و در ارزیابی سرگذش��ت راه طی شده و‬ ‫مس��یری که پیش روی ملت بزرگ ایران است‪ ،‬حضرت ایت اهلل‬ ‫خامنه ای رهبر انقالب اس�لامی بیانی��ه ای تفصیلی را در تبیین‬ ‫«گام دوم» برای پیشبرد انقالب اسالمی به نگارش دراورده اند‪.‬‬ ‫مت��ن بیانی ه تفصیل��ی رهبر انقالب اس�لامی در روزهای اینده‬ ‫منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫و اعتماد اجتماعی بازس��ازی شود‪ ،‬تاکید کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬مس��ئوالن باید ب��ه ضعف های خود‬ ‫اعتراف کنند و مردم نیز به طور قطع می دانند‬ ‫که تمام این تصمیم گیری ها حتی اگر ااشتباه‬ ‫بوده برای کمک به پیشرفت های کشور است‬ ‫و انچه در این ش��رایط مهم است‪ ،‬این مسئله‬ ‫است که نظام کارهای بزرگی در طول‪40‬سال‬ ‫گذش��ته انجام داده و راه پیش رو نیز روش��ن‬ ‫اس��ت و هیچ افق تیره ای وج��ود ندارد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه فاینانس راه اهن ش��یراز به سمت‬ ‫بوش��هر در هفته های گذشته در هیات دولت‬ ‫مصوب ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬رویارویی با خشکس��الی‬ ‫و تامین اب اش��امیدنی شیراز نیز امر مهمی‬ ‫اس��ت که ش��خصا دس��تور پیگیری ان را در‬ ‫ش��ورای عالی اب کش��ور دادم و الزم است در‬ ‫این باره و همچنین در زمینه احیای تاالب های‬ ‫این استان پیگیری های الزم انجام شود‪ ،‬زیرا‬ ‫نبای��د بگذاری��م تاالب های اطراف ش��هرهای‬ ‫بزرگ در ایران و به ویژه ش��یراز نابود شود که‬ ‫مش��کالت زیس��ت محیطی به دنبال ان ایجاد‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬جهانگیری عنوان ک��رد‪ :‬پیش از‬ ‫انقالب اس�لامی مترو در هیچ یک از شهرهای‬ ‫کشور وجود نداشت‪ ،‬در صورتی که اکنون این‬ ‫فناوری در شهرهای بزرگ کشور ایجاد شده و‬ ‫توسعه ان نیز از سرعت خوبی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در س��ال پایانی دولت اول تدبیر و‬ ‫امید مبل��غ ‪۲‬میلیارد دالر ب��رای خرید واگن‬ ‫برای مترو کالنش��هرها اختصاص پیدا کرد که‬ ‫س��همی از ان نیز به مترو شیراز تعلق گرفته‬ ‫اس��ت و اکن��ون این ظرفیت در مت��رو تهران‬ ‫وج��ود دارد که اگر واگ��ن و رام قطار(هر رام‬ ‫‪ ۵‬واگن) در اختیار قطار شهری این کالنشهر‬ ‫قرار گیرد ظرفیت مس��افر خ��ود را تا دو برابر‬ ‫افزای��ش دهد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬بانک مرکزی و‬ ‫دولت درباره اوراق مشارکت باید متعهد شوند‬ ‫که حتی یک ساعت هم بازپرداخت این اوراق‬ ‫ب��ه خزانه عقب نیفتد تا مردم خوش حس��ابی‬ ‫دولت را لمس کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬فارس‬ ‫عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای اس�لامی و از موافقان طرح سهمیه بندی بنزین‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا جمع بندی نماین��دگان موافق‪ ،‬این طرح ب��ه زودی در صحن مجلس مطرح‬ ‫می ش��ود‪ .‬احمد امیرابادی فراهانی درگفت وگو با خانه ملت‪ ،‬افزود‪ :‬براس��اس این طرح‪،‬‬ ‫به هر نفر روزانه یک لیتر تخصیص داده می شود و مصرف بیش از این سهمیه‪ ،‬با نرخ‬ ‫ازاد محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نمایندگان موافق این طرح‪ ،‬در تالش هستند تا طرح سهمیه بندی‬ ‫بنزی��ن در صحن علنی مجلس ش��ورای اس�لامی مورد ارزیابی قرار گی��رد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در صورت تصویب‪ ،‬این طرح از ‪20‬فروردین س��ال ‪ 1398‬در کش��ور اجرایی می شود‪.‬‬ ‫امیرابادی فراهانی تاکید کرد‪ :‬سهمیه بندی بنزین در کمیسیون مورد تایید قرار نگرفت‪،‬‬ ‫اما در صورتی که این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب برس��د‪ ،‬از س��ال اینده‪،‬‬ ‫بنزین در کشور سهمیه بندی خواهد شد‪ .‬وی با اشاره به وجود اختالف برای تخصیص‬ ‫س��همیه ‪ 30‬یا ‪24‬لیت��ر برای هر فرد در قال��ب این طرح افزود‪ :‬در نشس��ت هایی که‬ ‫با حضور نمایندگان پیش��نهاددهنده این طرح برگزار ش��د‪ ،‬جمع بندی انها‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫تخصیص سهمیه ‪ 30‬لیتر در ماه برای هر فرد بود‪ .‬وزیر نفت پیش از این در ‪15‬بهمن‬ ‫سال جاری با تاکید بر اینکه در دولت بحث هایی درباره سهمیه بندی یا افزایش قیمت‬ ‫بنزین مطرح اما تاکنون تصمیمی در این حوزه دریافت نشده است‪.‬‬ ‫بی��ژن نامدارزنگنه ب��ا بیان اینکه باید ب��ا همکاری دولت و مجل��س راهکاری برای‬ ‫س��اماندهی وضعیت بنزین پیدا ک��رد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در طرح س��همیه بندی بنزین روش‬ ‫بس��یار پیچیده ای برای فروش بنزین افرادی که مصرف ندارند در نظر گرفته شده بود‬ ‫که کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی با توجه به مس��ائل یادشده و برخی از‬ ‫مسائل حقوقی طرح سهمیه بندی بنزین را رد کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬عل��ی الریجانی در حاش��یه راهپیمایی‬ ‫‪22‬بهم��ن در جمع خبرنگاران با اش��اره به حضور‬ ‫گسترده و پرش��ور مردم در راهپیمایی‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫راهپیمایی بس��یار عظیم نشان می دهد هیچ چیز و‬ ‫هیچ اقدامی مانع حضور میلیونی مردم نمی ش��ود‪،‬‬ ‫دش��منان باید بفهمند که ریشه های انقالب قوی‬ ‫اس��ت و در این مصاف ملت ایران یکصدا هس��تند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تردی��د نکنید که حضور گس��ترده‬ ‫م��ردم در راهپیمایی ‪22‬بهم��ن و حمایت ملت از‬ ‫انقالب دش��منان را مایوس می کن��د و انها پس از‬ ‫این شکست به دنبال سناریوهای دیگر می روند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رئیس��ان جدی��د و قدیم مرکز تحقیقات‬ ‫راهب��ردی ریاس��ت جمهوری تاجیکس��تان در‬ ‫نشستی مطبوعاتی اعالم کردند که در سال جدید‬ ‫می�لادی روابط با جمهوری اس�لامی ای��ران احیا‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬دالور قادرزاده‪ ،‬رئی��س جدید مرکز‬ ‫سیاست گذاری تاجیکستان در این نشست گفت‪:‬‬ ‫امسال سفیران جدید دو کشور تعیین می شوند و با‬ ‫تالش دو طرف مناسبت های تا اندازه ای سرد شده‬ ‫دو کشور بهبود خواهد یافت‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬وزیر ام��ور خارجه جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران درباره احتم��ال کمک نظامی ایران به لبنان‬ ‫گف��ت‪ :‬در صورتی که دولت لبن��ان بخواهد‪ ،‬ایران‬ ‫اماده همکاری با این کشور در همه زمینه ها است‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظریف روز یکش��نبه در ب��دو ورود به‬ ‫بی��روت در جمع خبرنگاران‪ ،‬هدف از س��فر ‪2‬روزه‬ ‫خود را اعالم همبس��تگی با دول��ت و ملت لبنان و‬ ‫نیز اع�لام امادگی جمهوری اس�لامی ایران برای‬ ‫همکاری با این کش��ور در تمام��ی زمینه ها عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬مع��اون امور بین الملل س��ازمان انرژی‬ ‫اتم��ی گفت‪ :‬بنا بر فرمایش رهب��ر معظم انقالب و‬ ‫تاکید رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی‪ ،‬برای افزایش‬ ‫غنی س��ازی اورانیوم به ‪190‬هزار س��و در کش��ور‬ ‫امادگی الزم وجود دارد‪ .‬بهروز کمالوندی افزود‪ :‬در‬ ‫صورت لزوم شرایط برای افزایش سطح غنی سازی‬ ‫اورانیوم از‪۳‬درصد به ‪20‬درصد نیز فراهم است‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬با توجه به خلف وعده کش��ورهای ‪5+1‬‬ ‫در ایفای تعهدهای خود‪ ،‬پیش بینی های الزم برای‬ ‫بازطراحی راکتور اراک انجام شده است تا در ادامه‬ ‫فعالیت ها از ان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬س��ردار سرلشگر پاسدار محمد باقری‪،‬‬ ‫رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت‪ :‬توان دفاعی‬ ‫از جمله قدرت موش��کی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫به هیچ عنوان قابل مذاکره و بحث نیس��ت و ما برای‬ ‫تقویت توان دفاعی و دفاع از منافع کش��ور و مردم‬ ‫از کس��ی اجازه نمی گیریم‪ .‬در مس��یر راهپیمایی‬ ‫‪۲۲‬بهمن‪ ،‬سپاه پاسداران انقالب اسالمی تعدادی‬ ‫از موش��ک های ق��در‪ ،‬قی��ام و ذوالفقار خ��ود را به‬ ‫نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫ایرن�ا– خبرگ��زاری فرانس��ه روز یکش��نبه از‬ ‫ته��ران گ��زارش داد‪ :‬پیروزی انقالب اس�لامی در‬ ‫ایران‪ ،‬زلزله ای سیاسی بود که نظم در خاورمیانه را‬ ‫دگرگون کرد و پس لرزه های ان با گذشت ‪40‬سال‬ ‫از ان زمان‪ ،‬هنوز احساس می شود‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬سفارت ایران در بغداد در استانه چهلمین‬ ‫س��ال پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬یکش��نبه شاهد‬ ‫حضور باش��کوه جمع زیادی از رهبران جناح های‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬دولتمردان‪ ،‬سران عشایر‪ ،‬علما و فضال و‬ ‫نماین��دگان اقلیت های قومی و دینی و فرماندهان‬ ‫نظامی و الحشد الشعبی عراق بود‪ .‬ایرج مسجدی‪،‬‬ ‫س��فیر جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬در این ایین گفت‪:‬‬ ‫تالش بدخواهان برای تخری��ب و اخالل در روابط‬ ‫ایران و عراق با شکست روبه رو شده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬جواد ترکابادی‪ ،‬سفیر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در س��وریه تاکیدکرد که تهران امادگی دارد‬ ‫تجربه های خود را در همه زمینه ها به دمشق انتقال‬ ‫ده��د‪ .‬ترکابادی در نشس��ت خبری به مناس��بت‬ ‫چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی افزود‪:‬‬ ‫هم پیمانی ایران و سوریه‪ ،‬یک ائتالف و هم پیمانی‬ ‫اصولی و چهل س��اله اس��ت و همان گونه که ملت و‬ ‫رهبران س��وریه در گذشته در کنار ایران ایستادند‪،‬‬ ‫جمهوری اس�لامی و ملت ای��ران نیز امروز در کنار‬ ‫ملت سوریه ایستاده اند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزی��ر امورخارج��ه امری��کا ب��ا طرح‬ ‫ادعاهایی بی اس��اس علیه مقامات کشورمان گفت‬ ‫ک��ه واش��نگتن در حال بررس��ی موض��وع حضور‬ ‫فرزن��دان برخی مقام��ات ایرانی در امریکا اس��ت‪.‬‬ ‫مایک پمپئو‪ ،‬وزی��ر امورخارجه امریکا در یک پیام‬ ‫ویدئویی که در صفحه فارس��ی وزارت امورخارجه‬ ‫امریکا در توئیتر منتشر شده است‪ ،‬به پرسش هایی‬ ‫که ادعا می کند از سوی کاربران ایرانی مطرح شده‪،‬‬ ‫پاس��خ داد‪ .‬پمپئ��و درباره حض��ور فرزندان برخی‬ ‫مقامات ایرانی در امریکا ب��ه طرح ادعاهایی نخ نما‬ ‫و واهی علیه مقامات کش��ورمان پرداخت و مدعی‬ ‫شد که انها با پول مردم ایران‪ ،‬فرزندان خود را برای‬ ‫زندگی به خارج از کشور می فرستند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی دیروز ب��ه دعوت رئیس مجل��س ژاپن و‬ ‫به منظور دیدار با مقامات ژاپنی‪ ،‬تهران را به مقصد‬ ‫این کش��ور ترک ک��رد‪ .‬علیرضا رحیمی‪ ،‬اس��داهلل‬ ‫قره خانی‪ ،‬جاسمی‪ ،‬خسته بند و حسن پوربیگلری‬ ‫در این سفر الریجانی را همراهی می کنند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ما از کدامین مدل توسعه‬ ‫پیروی می کنیم‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1238‬‬ ‫پیاپی ‪2556‬‬ ‫«زمان» و «سرمایه»‬ ‫چالش تعامل صنعت‬ ‫خودرو و دانش بنیان ها‬ ‫زوج ها و فردها‬ ‫برابر شدند‬ ‫ساماندهی به جای‬ ‫حذف چارتر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫اعتماد بین شرکت های ایرانی و خارجی را بررسی می کند‬ ‫روابط اقتصادی الفبای مشخص و معینی دارد‬ ‫امیر مهرزاد‪ :‬در ماه های گذشته پس از خروج امریکا‬ ‫از برجام اقتصاد ایران تا حدی دچار مش��کل شد و برخی‬ ‫از ش��رکت های خارجی تصمیم گرفتند برای چندمین بار‬ ‫ای��ران را ترک کنند‪ .‬پس از ای��ن موضوع بحث همکاری‬ ‫ایران با واحدهای کوچک و متوس��ط اروپا مطرح شد اما‬ ‫هنوز از این موضوع نیز خبری نیس��ت و شاهد همکاری‬ ‫بزرگ��ی نبودیم‪ .‬هر چند که تهدیدها و فش��ارهای امریکا‬ ‫در این زمینه تاثیر قابل توجهی بر دنیا داش��ته اما به نظر‬ ‫می رس��د دالیل دیگری هم در این زمینه نقش داشته اند‪.‬‬ ‫یکی از موضوع هایی که امروز مطرح می شود‪ ،‬بی اعتمادی‬ ‫برخی شرکت ها و کشور های غربی به ایران است‪ .‬با اینکه‬ ‫ایران در عرصه بین الملل توانسته ثابت کند که از تعهدات‬ ‫خود عدول نمی کند‪ ،‬در عرصه اقتصاد ضعف های بسیاری‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫در ادامه به چرایی از بین رفتن اعتماد‬ ‫برخی ش��رکت ها و کش��ور های غربی به ای��ران در عرصه‬ ‫س��رمایه گذاری و راهکارهایی برای اعتماد سازی پرداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح قوانین‪ ،‬نخستین نیاز‬ ‫حسین ساسانی‪ ،‬تحلیلگر توسعه پایدار درباره مزیت ها‬ ‫و ضررهای ورود ش��رکت های خارجی به ایران به‬ ‫ت در این زمینه‪ ،‬حضور مس��تقیم‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مش��کال ‬ ‫ش��رکت های خارجی در اقتصاد ایران است‪ .‬برای این کار‬ ‫باید س��از کاری در نظر گرفته ش��ود که انه��ا با همکاری‬ ‫ش��رکت های ایران��ی وارد بازار ش��وند‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬این‬ ‫موض��وع را هم باید در نظر داش��ت ک��ه نمی توان در این‬ ‫زمینه قانون و اجباری برای انها تعیین کرد‪.‬‬ ‫ساسانی با اش��اره به اینکه اگر می خواهیم شرکت های‬ ‫خارجی وارد ش��وند باید ش��رکت های ایرانی با انها وارد‬ ‫همکاری ش��وند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬انها باید مدیریت در تولید‬ ‫داشته باشند و ایرانی ها هم می توانند توانایی های موجود‬ ‫در کشور را با انها به اشتراک بگذارند‪ .‬عالوه بر این حضور‬ ‫نیروی انس��انی ایران��ی از مدیران پروژه ه��ا تا پایین ترین‬ ‫سطوح فعالیت در کنار شرکت های خارجی باعث می شود‬ ‫نیروی انسانی در ایران رشد مناسبی داشته باشد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر توسعه پایدار با بیان اینکه شریکان داخلی‬ ‫و خارجی باید خودشان به این نتیجه برسند که می توانند‬ ‫در کن��ار یکدیگ��ر کار کنند‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬در هیچ جای‬ ‫دنیا قانونی در این زمینه وجود ندارد‪ .‬ش��رکت ها به طور‬ ‫عادی باید به یک ضرورتی برسند که با یکدیگر همکاری‬ ‫مش��ترک داش��ته باشند‪ .‬ما باید به ش��رکت های خارجی‬ ‫امتیازهایی بدهیم که حاضر ش��وند به ای��ران بیایند‪ .‬هر‬ ‫چند که بازار ایران برای انها جذابیت بس��یار باالیی دارد‬ ‫اما حضور انها در ایران هم ریسک های بسیاری دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��رایطی که ای��ران نمی تواند وضعیت‬ ‫جهانی را تغییر دهد باید به تغییر قوانین داخلی روی اورد‪.‬‬ ‫یکی از مشکالتی که امروز در مسیر همکاری های خارجی‬ ‫وجود دارد به اعتماد نکردن انها مربوط می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتمادسازی‪ ،‬الفبای سرمایه گذاری‬ ‫ساس��انی درب��اره نب��ود اعتم��اد ب��ه ط��رف ایرانی در‬ ‫قرارداده��ای خارج��ی‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬چند عام��ل باعث‬ ‫می شود اعتماد انها به ایران از بین برود که در ادامه انها‬ ‫را بررسی می کنیم‪ .‬یکی از جدی ترین مشکالت ما در این‬ ‫زمینه قوانین و ش��یوه نامه های لحظه ای و بدون سابقه در‬ ‫دنیا اس��ت‪ .‬بس��یاری از قوانینی که ما در ایران داریم در‬ ‫هیچ جای دنیا پیدا نمی ش��ود و س��رمایه گذاران درکی از‬ ‫این قوانین ندارند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬در گام نخس��ت باید از قوانین مرس��وم‬ ‫در دنیا اس��تفاده کنیم و دس��ت به ابتکار نزنیم‪ .‬ش��بکه‬ ‫تجارت جهانی برای ش��رایطی که ایران امروز در ان قرار‬ ‫دارد تجربه قوانین زیادی را به دس��ت اورده‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫نمی خواهی��م از ان قوانی��ن اس��تفاده کنیم و دس��ت به‬ ‫ابتکارهایی می زنیم که بیشتر مانع توسعه است‪.‬‬ ‫این تحلیلگر توس��عه پایدار در ادامه به بررسی شاخص‬ ‫دیگری در اعتمادس��ازی پرداخ��ت و توضیح داد‪ :‬از دیگر‬ ‫مش��کالت ما به رس��میت نش��ناختن حق مالکیت است‪.‬‬ ‫متاس��فانه در این عرصه ایران بس��یار ضعیف عمل کرده‬ ‫و ای��ن موضوع امروزه مش��کالت بزرگی را در مذاکرات با‬ ‫طرف خارجی به وجود اورده اس��ت‪ .‬سال ها است که در‬ ‫کش��ور می گویند مش��کل اقتصاد ایران با سرمایه گذاری‬ ‫خارجی برطرف می ش��ود اما کس��ی به فکر تامین بستر‬ ‫ورود سرمایه گذاران خارجی نیست‪ .‬به رسمیت شناختن‬ ‫مالکی��ت یک��ی از اصول مب��ادالت جهانی اس��ت‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬تا کنون مالکیت بس��یاری از شرکت ها تغییر کرده و‬ ‫دولت نش��ان داده به اصول روابط جهانی به ویژه در بحث‬ ‫مالکیت چندان پایبند نیس��ت‪ .‬در رتبه بندی جهانی حق‬ ‫مالکیت متاس��فانه ایران در زمره اخرین کش��ورها است‪.‬‬ ‫باید عواملی که باعث کاهش رتبه ایران ش��ده شناس��ایی‬ ‫ش��ود و حاکمیت و نظام قانونی در کش��ور کمک کند تا‬ ‫انها را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره اعتمادس��ازی توضی��ح داد‪ :‬یک��ی از‬ ‫موضوع هایی که باعث شد حتی پس از امضای برجام هم‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی خیلی تمایلی به حضور در ایران‬ ‫نش��ان ندهند‪ ،‬بی اعتمادی بود‪ .‬باید این موضوع را قبول‬ ‫کنیم که با امضای برجام کسی به ایران اعتماد نمی کند‪.‬‬ ‫رواب��ط اقتصاد الفبای مش��خص و معین��ی دارد‪ .‬هیچ‬ ‫س��رمایه گذاری با امضا کردن برجام به این نتیجه نرسید‬ ‫که ای��ران به تعهدات خود عمل خواهد کرد‪ .‬انچه انها از‬ ‫ایران می خواهند اصالح قوانین و تغییر در رفتار است‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری ب��ا سیاس��ت بین الملل تف��اوت دارد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر به دلیل خروج امریکا از برجام همه ترامپ‬ ‫را ف��ردی بدون تعه��د توصیف می کنند‪ .‬ای��ن موضوع با‬ ‫الفبای س��رمایه گذاری متفاوت است‪ .‬در این عرصه کشور‬ ‫بای��د تالش کند قوانین اش��تباه اصالح ش��وند و ایران به‬ ‫تعهداتی که به س��رمایه گذاران خارج��ی می دهد پایبند‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫اعتمادس��ازی در عرصه س��رمایه گذاری ی��ک فرایند‬ ‫اجرایی اس��ت و با امض��ا و قرارداد ایجاد نمی ش��ود‪ .‬باید‬ ‫انعطاف داشته باشیم و بپذیریم که در دنیا کارهایی انجام‬ ‫شده و می توانیم از انها الگوبرداری کنیم‪.‬‬ ‫یکی از موضوع هایی که امروز مطرح می شود‪ ،‬نبود اعتماد به ایران است‪.‬‬ ‫با اینکه ایران در عرصه بین الملل توانس��ته ثابت کند که از تعهدات خود‬ ‫عدول نمی کند‪ ،‬در عرصه اقتصاد ضعف های بسیاری وجود دارد‬ ‫‹ ‹نقش دولت کمرنگ تر شود‬ ‫عام��ر کعب��ی‪ ،‬عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره اعتماد بین شرکت های خارجی‬ ‫و ش��رکت های ایران��ی به‬ ‫گف��ت‪ :‬نمی توان عرصه‬ ‫سیاست بین الملل را از س��رمایه گذاری های خارجی جدا‬ ‫ک��رد‪ .‬به هر ح��ال‪ ،‬ایران با پایبند مان��دن به برجام ثابت‬ ‫کرد که قصد ندارد از انچه امضا کرده خارج ش��ود و این‬ ‫موض��وع بر افکار بین المللی تاثیر گذاش��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫این حال‪ ،‬باید این واقعیت را بپذیریم که در جلب اعتماد‬ ‫سرمایه گذاران خارجی عملکرد مناسبی نداشتیم‪ .‬بخشی‬ ‫از موضوع این اس��ت که انها از تحریم های امریکا هراس‬ ‫دارن��د و حاضر به همکاری با ایران نیس��تند‪ .‬اما این تنها‬ ‫بخش��ی از موضوع است‪ .‬در بسیاری از موارد شرکت های‬ ‫کوچک و متوس��ط نیازی به قرارداد رس��می با ایران هم‬ ‫نداش��تند‪ .‬در برخ��ی از مذاک��رات بح��ث همکاری های‬ ‫مهندسی بدون قرارداد مطرح شده بود اما طرف خارجی‬ ‫اعتم��اد نک��رده بود‪ .‬کعبی ب��ا بیان اینک��ه اقتصاد ایران‬ ‫ش��رایط خاصی را تجربه می کند‪ ،‬گفت‪ :‬در این ش��رایط‬ ‫نقش ش��یوه نامه ها و قوانین جدید بس��یار پررنگ اس��ت‪.‬‬ ‫کشور در حوزه اقتصاد باید به سمت کمرنگ شدن نقش‬ ‫دولت حرکت کند‪ .‬هرچه نقش دولت کمرنگ تر باشد دو‬ ‫طرف داخلی و خارجی راحت تر با هم به توافق می رسند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬در ماه های گذشته هر چه وضعیت اقتصادی‬ ‫کش��ور وخیم تر شد دولت نقش خودش را پررنگ تر کرد‪.‬‬ ‫طبیعی است که دولت توقع داشت شرایط بهبود یابد اما‬ ‫این طور نش��د تا اینکه دولت تصمیم گرفت نقش خودش‬ ‫را کمت��ر کند‪ .‬در این عرصه نیز موضوع به همین ش��کل‬ ‫است دولت باید نقش خودش را در اقتصاد کاهش دهد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1238‬‬ ‫پیاپی ‪2556‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫گفت وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫سوداوری‬ ‫در گرو منفعت‬ ‫کل یک‬ ‫مجموعه‬ ‫جعفر نصیری‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫س��ورس گذاری یک��ی از موضوع های مهم در‬ ‫صنعت خودرو اس��ت اما درباره تعداد سورس ها‬ ‫اختالف نظ��ر وج��ود دارد‪ .‬به‪‎‬طور قط��ع‪ ،‬تعیین‬ ‫تک‪‎‬س��ورس منطقی برای تامی��ن قطعات مورد‬ ‫نیاز نخواهد بود‪ ،‬زی��را احتمال برای خط تولید‬ ‫ریس��ک اس��ت‪ .‬البته بیش��تر از ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬سورس‬ ‫نیز غیراقتصادی اس��ت و توجیهی برای فعالیت‬ ‫واحده��ای صنعت��ی ن��دارد‪ .‬همچنی��ن انگیزه‬ ‫سرمایه گذاری را از قطعه ساز می گیرد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫برای ادامه فعالیت و ورود فناوری اهداف جدی‬ ‫تدوین نخواهد ش��د‪ .‬برای تقسیم سهم هر یک‬ ‫از تولیدکنندگان چند روش وجود دارد که برای‬ ‫تعیی��ن درصدها لحاظ می ش��ود؛ مهم ترین این‬ ‫ایتم ها کیفیت و در ادامه قیمت و زمان تحویل‬ ‫اس��ت‪ .‬طبیعی اس��ت هر یک از قطعه سازان که‬ ‫در این مولفه ها موفق تر باش��ند س��هم بیشتری‬ ‫در تامین قطعات خواهند داش��ت‪ .‬البته تعیین‬ ‫درصدهای خیلی پایی��ن توجیه اقتصادی برای‬ ‫تولید در واحدهای قطعه س��ازی نخواهد داشت‬ ‫و این مس��ئله نی��ز باید در تعیین س��ورس ها و‬ ‫تقس��یم س��هم هر واحد صنعتی دیده شود‪ .‬به‬ ‫نظر باید این تقس��یم بندی ‪ ۴۰-۳۰-۳۰‬باش��د‪.‬‬ ‫اگ��ر درصدها برای صنعتگری بیش از ‪۳۰‬درصد‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬نمی تواند به‪‎‬طور گسترده عمل کند‬ ‫و بیش��تر می توان��د در خدمات پ��س از فروش‬ ‫فعالیت داشته باشد‪ .‬طرح های کوچک‪ ،‬ظرفیتی‬ ‫برای توسعه در اختیار نخواهند داشت در نتیجه‬ ‫منطقی این است که برای تامین قطعات با تعداد‬ ‫محدودی همکاری داش��ت‪ .‬برخی مجموعه های‬ ‫بزرگ فع��ال در صنعت قطع��ه‪ ،‬بخش تکمیلی‬ ‫بعضی قطعه س��ازان کوچک تر را بر عهده دارند و‬ ‫ی��ک تا دو نوع قطعه ب��رای تکمیل قطعه اصلی‬ ‫قطعه س��ازان از انها تامین می ش��ود‪ .‬از این‪‎‬رو با‬ ‫مش��کل یک مجموعه بزرگ‪ ،‬واحدهای تولیدی‬ ‫دیگر نیز دچار خدشه می شوند‪ .‬بنابراین فعالیت‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سورس در هر قطعه میزان خطرپذیری را‬ ‫کاهش می دهد‪ .‬شاید یکی از راه ها برای تعیین‬ ‫س��ورس های گوناگون به نقدینگ��ی و پرداخت‬ ‫مطالبات برگردد و مش��کالت پرداخت نش��دن‬ ‫هزینه ها از س��وی خودروسازان‪ ،‬انها را به سوی‬ ‫تعیین س��ورس های متعدد سوق می دهد‪ .‬برای‬ ‫رس��یدن به بهره وری راه ه��ای گوناگونی وجود‬ ‫دارد که یا با ازمون و خطا پس از مدتی به دست‬ ‫می اید یا باید از تجربه س��ایر فعاالن ان عرصه‬ ‫الگوگیری شود‪ .‬از دیگر ضروریات تولید‪ ،‬در نظر‬ ‫گرفتن منفعت کل مجموعه اس��ت زیرا بخشی‬ ‫دیدن ش��اید به طور موقت س��وداور باشد اما در‬ ‫بلندمدت اسیب رسان است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عالئم کثیف بودن‬ ‫فیلتر بنزین خودرو‬ ‫تعطی�لات ن��وروز فرصتی برای مس��افرت و‬ ‫گشت وگذار است‪ .‬اما همان طور که همه می‪‎‬دانند‬ ‫بررسی از س�لامت خودرو یکی از الزامات سفر‬ ‫اس��ت‪ .‬در ادامه طی سلس��له اخباری‪ ،‬نسبت به‬ ‫س�لامت خ��ودرو و چگونگی عملک��رد قطعات‬ ‫مطالب��ی عنوان می ش��ود‪ .‬کثیف��ی و گرفتگی‬ ‫فیلتر بنزین خ��ودرو باعث پایین امدن بازدهی‬ ‫موتور‪ ،‬کثیف ش��دن انژکتورها‪ ،‬بد روشن شدن‬ ‫موتور‪ ،‬کوتاه ش��دن عمر پمپ بنزین‪ ،‬حس��گر‬ ‫اکس��یژن و در بعضی موارد س��وختن س��وپاپ‬ ‫موتور خودرو می ش��ود‪ .‬به گزارش عصر خودرو‪،‬‬ ‫یکی از نش��انه های کثیف بودن صافی بنزین‪ ،‬بد‬ ‫روشن ش��دن اتومبیل به‪‎‬ویژه در حالت استارت‬ ‫س��رد اس��ت‪ ،‬به طور معمول در صورت کثیفی‬ ‫فیلتر بنزین‪ ،‬موتور خودرو با نخس��تین استارت‬ ‫بالفاصله پس از باز شدن سوئیچ روشن نمی شود‬ ‫و باید پس از باز کردن سوئیچ چند ثانیه منتظر‬ ‫ماند تا فشار بنزین در ریل سوخت به حد کافی‬ ‫برس��د‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬ممکن اس��ت برای‬ ‫روشن ش��دن موتور نیاز به چند استارت باشد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از عالئم کثیف��ی فیلتر بنزین پایین‬ ‫امدن بازدهی موتور اس��ت که باعث کم ش��دن‬ ‫کش��ش موتور می ش��ود‪ .‬به طور معمول‪ ،‬در این‬ ‫ش��رایط قدرت موتور مقدار قابل توجهی کاهش‬ ‫یافت��ه و دور موتور به کندی باال می رود‪ .‬کاهش‬ ‫قدرت موتور در س��رباالیی ها و هنگام اس��تفاده‬ ‫از کولر خودرو کامال محس��وس است و می تواند‬ ‫س��بب باال رفتن امپر اب در ماه های گرم سال‬ ‫شود‪ .‬در بسیاری از موارد کثیفی و خرابی فیلتر‬ ‫بنزین باعث کثیف ش��دن و گرفتگی انژکتورها‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این حالت بازدهی موتور به‪‎‬شدت‬ ‫کاهش یافته و مصرف بنزین افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با پژوهشگران و کارشناسان خودرو نشان داد‬ ‫«زمان» و «سرمایه» چالش تعامل صنعت خودرو و دانش بنیان ها‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان به تازگی م��ورد توجه فعاالن‬ ‫بخش صنع��ت و صنعتگران قرار گرفته‪‎‬اند چراکه در این‬ ‫شرایط و با وجود تحریم‪‎‬ها‪ ،‬توانمندی‪‎‬های دانشی انها را‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬در این راستا‪ ،‬خودروسازان داخلی برای‬ ‫بومی سازی بخشی از قطعات که وابستگی خارجی دارند‬ ‫با این مراکز علمی وارد همکاری شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تضمین بازار برای دانش بنیان ها‬ ‫شهرام ازادی‪:‬‬ ‫همکاری و ارتباط‬ ‫با شرکت های‬ ‫دانش بنیان در‬ ‫بخش تحقیق‬ ‫و توسعه باید‬ ‫در استراتژیک‬ ‫کالن صنایع‬ ‫گنجانده شود که‬ ‫با تغییر مدیر و‬ ‫مدیرعامل باز هم‬ ‫مدیریت جدید‬ ‫ادامه دهنده راه‬ ‫اصلی باشد‬ ‫سید محمد‬ ‫سیدجاللی‪:‬‬ ‫محدودیت ها‬ ‫نوعی فرصت‬ ‫بود که صنعتگر‬ ‫را ناگزیر کرد‬ ‫از ظرفیت های‬ ‫داخلی‬ ‫استفاده کند‬ ‫س��یدمحمد س��یدجاللی‪ ،‬دانش‪‎‬اموخت��ه مهندس��ی‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬چند س��الی اس��ت فعالیت خ��ود را در زمینه‬ ‫س��اخت ابعاد میکرونی و ساخت قطعاتی که باریک تر از‬ ‫یک تار مو هستند‪ ،‬اغاز کرده است‪ .‬وی درباره کمک این‬ ‫ش��رکت دانش بنیان به صنعت خودرو کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬در س��اخت و تامین برخی قطعات مانند حس��گر‬ ‫اکسیژن(با یک میلیون مصرف داخلی)‪ ،‬انواع حسگرهای‬ ‫فش��ار‪ ،‬دما و‪ ...‬که بخش��ی از انها هنوز در ایران خودکفا‬ ‫نش��ده‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان می توانند کمک‪‎‬کننده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ما در شرکت دانش بنیان خود‪ ،‬نه تنها روی‬ ‫ای��ن قطعات‪ ،‬بلکه روی تجهیزاتی که برای س��اخت این‬ ‫قطعات نیاز اس��ت مطالعه داشته و با مهندسی معکوس‬ ‫انه��ا را بومی س��ازی کرده ای��م‪ .‬در زمینه س��خت افزاری‬ ‫ممکن اس��ت فردی با س��رمایه گذاری دستگاه‪‎‬های مورد‬ ‫نیاز را وارد کند اما در کش��ور افراد متخصصی که بتوانند‬ ‫از این دس��تگاه ها اس��تفاده و با ان کار کنند‪ ،‬خیلی کم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��رایط فعلی که مش��کالت مربوط به‬ ‫نق��ل و انتقال پ��ول تا حدود زیادی ام��کان واردات را از‬ ‫بین برده‪ ،‬فرصتی را در اختیار ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫به‪‎‬عن��وان ظرفیت ه��ای موجود گذاش��ته تا ب��ه صنعت‬ ‫نزدیک تر ش��وند و تعامل بیش��تری بین فع��االن این دو‬ ‫حوزه به وجود اید‪.‬‬ ‫ای��ن پژوهش��گر ح��وزه فن��اوری ی��اداور ش��د‪ :‬این‬ ‫محدودیت ه��ا نوعی فرص��ت بود که صنعتگ��ر را ناگزیر‬ ‫کرد از ظرفیت های داخلی اس��تفاده کن��د‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫نوعی حمایت معنوی نیاز اس��ت تا توانمندی ها به منصه‬ ‫ظهور برس��د‪ .‬ما به‪‎‬عنوان یک ش��رکت دانش بنیان هیچ‬ ‫انتظاری برای حمایت های مالی نداریم‪ ،‬اما برای فعالیت‬ ‫نیاز داریم تا سفارش گذاری از سوی شرکت های صنعتی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫سیدجاللی با بیان اینکه در نمایشگاه خودرو و قطعات‬ ‫ان ش��رکت سایپا از شرکت های دانش بنیان دعوت کرده‬ ‫بود تا به‪‎‬طور مستقیم حضور داشته باشند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در‬ ‫این نمایشگاه‪ ،‬خودروساز‪ ،‬قطعات خودکفا نشده را اعالم‬ ‫ک��رده و از ش��رکت های دانش بنیان دع��وت به همکاری‬ ‫ش��ده بود‪ .‬به‪‎‬عنوان مثال‪ ،‬موتور ب��رف پاک کن قطعه ای‬ ‫بود که هنوز داخلی س��ازی نشده است‪ .‬خودروساز کاری‬ ‫ب��ه انچه م��ن دانش بنیان انجام دادم‪ ،‬ن��دارد فقط اعالم‬ ‫می کن��د اگر توان و ظرفیت و دان��ش مورد نیازش را در‬ ‫ساخت قطعات خاص داریم‪ ،‬ان را اعالم کنیم‪.‬‬ ‫سیدجاللی درباره ازمون و خطای این شرکت ها برای‬ ‫همکاری صنعتی گفت‪ :‬ازمون و خطا اجتناب‪‎‬ناپذیر است‬ ‫زی��را تولید صنعتی امری نبوده که پیش تر من ش��رکت‬ ‫دانش بنیان در ان فعالیت داشته باشم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته برای برخی صنایع مانند تجهیزات‬ ‫وزارت دف��اع صف��ر تا صد قطع��ه ای را با تی��راژ محدود‬ ‫ساخته و تاییدیه هم گرفتیم‪ ،‬اما تیراژ در خودروسازی ها‬ ‫بس��یار باال است‪ .‬به‪‎‬عنوان نمونه‪ ،‬روزی ‪۲‬هزار حسگر نیاز‬ ‫دارند که رقم باالیی اس��ت؛ بنابراین می توان به س��مت‬ ‫بومی س��ازی رفت اما به‪‎‬ش��رط اینکه تقاضا وجود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه تحقیق و توس��عه با بیان اینکه به‪‎‬طور‬ ‫قطع این قابلیت در شرکت های دانش بنیان داخلی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬دانش فنی را در اختی��ار داریم و فقط باید‬ ‫به لحاظ س��خت افزاری فرایند را به ان سو (تولید انبوه)‬ ‫هدایت کرد‪ .‬شرکت های دانش بنیان در بخش های دیگر‬ ‫قطعه س��ازان به کپ��ی کاری عادت کرده اند‪ .‬به ای��ن ترتیب به‪‎‬جای‬ ‫اینکه فعالیت پژوهشی انجام دهیم و خودمان به دانش فنی ساخت‬ ‫و توسعه قطعات برسیم‪ ،‬تنها هنرمان مهندسی معکوس با در اختیار‬ ‫داشتن نقشه قطعات بوده است‪ .‬این نوع عملکرد به معنی رسیدن‬ ‫به دانش طراحی قطعات نیست‬ ‫از صنعت ازمون خود را پس داده اند‪.‬‬ ‫وی تاکیدکرد‪ :‬اگر مراکز علمی به‪‎‬س��وی تجاری سازی‬ ‫محص��والت حرک��ت کنند‪ ،‬ام��ا مصرف کنن��ده به‪‎‬عنوان‬ ‫مث��ال با رفع تحریم ها با ‪۲۰‬س��نت ارزان ت��ر مبادرت به‬ ‫واردات کند(چ��ون به‪‎‬ط��ور معم��ول ه��ر تولیدکننده و‬ ‫مصرف کننده ای به فکر سود خود است)‪ ،‬تمام سرمایه های‬ ‫این ش��رکت ها از بین می رود‪ .‬این با حمایت محصوالت‬ ‫داخلی منافات دارد زیرا این امر باید همیش��گی باشد‪ ،‬نه‬ ‫فقط در شرایط سخت که تولیدکنندگان نهایی با مشکل‬ ‫روبه‪‎‬رو ش��ده‪‎‬اند‪ .‬در نتیجه الزام و تعهد به خرید باید در‬ ‫داخل وجود داش��ته باش��د و با در نظ��ر گرفتن یک بازه‬ ‫زمانی شرکت های دانش بنیان می توانند به تولید تجاری‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹با تیروان ها اغاز کنند‬ ‫ش��هرام ازادی‪ ،‬عض��و هی��ات علمی دانش��گاه خواجه‬ ‫نصیرالدی��ن طوس��ی در ادامه درب��اره حمایت معنوی از‬ ‫شرکت های دانش بنیان از سوی صنعتگران داخلی به‪‎‬ویژه‬ ‫خودروس��ازان به‬ ‫گفت‪ :‬مسئله این است که خط‬ ‫تولید نمی تواند معطل بماند که فرایند صنعتی سازی در‬ ‫مراکز علمی یک یا ‪ ۲‬سال به‪‎‬طول بینجامد‪ .‬مسئله دیگر‪،‬‬ ‫نیاز به س��رمایه گذاری کالن اس��ت زیرا تیراژ باال بوده و‬ ‫این ام��ر به لحاظ تامین س��رمایه ممکن اس��ت از توان‬ ‫شرکت های دانش بنیان خارج باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در زمین��ه صنعتی س��ازی دو موض��وع در‬ ‫ایران مهم اس��ت؛ زمان و س��رمایه گذاری‪ .‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان که به‏ط��ور معمول پژوهش��گران و اعضای‬ ‫هیات علم��ی‪ ،‬مدیری��ت انه��ا را برعهده دارن��د از توان‬ ‫سرمایه گذاری خیلی باالیی برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫معتق��دم ای��ن ش��رکت ها بای��د ب��ا مجموعه هایی که‬ ‫س��ال ها اس��ت فعالی��ت و تامی��ن قطع��ات مرب��وط به‬ ‫سیس��تم الکترونیکی خودرو را انجام می‪‎‬دهند‪ ،‬مشارکت‬ ‫داش��ته و تش��کیل جوینت‏ونچر بدهند‪ .‬به‪‎‬عنوان نمونه‪،‬‬ ‫ش��رکت های بزرگ قطعه س��ازی ک��ه از ظرفیت زیادی‬ ‫برخوردار هس��تند و برای وارد ک��ردن قطعات مورد نظر‬ ‫به واحدهای خودروسازی مشکلی ندارند‪ ،‬زیرا به مسائل‬ ‫ان اشنا هس��تند دانش بنیان ها می‪‎‬توانند از این کانال با‬ ‫خودروسازان وارد همکاری شوند‪.‬‬ ‫امادگی قطعه‪‎‬سازان برای داخلی‪‎‬سازی قطعات خودرو‬ ‫رئی��س انجمن صنای��ع همگن نی��رو محرکه و‬ ‫قطعه‪‎‬سازان کشور اظهارکرد‪ :‬قطعه‏سازان امادگی‬ ‫دارند در صورت فراهم ش��دن ش��رایط و همکاری‬ ‫دولت‪ ،‬نس��بت ب��ه حداکثر داخلی‪‎‬س��ازی قطعات‬ ‫خودرویی اقدام کنن��د‪ .‬محمدرضا نجفی‪‎‬منش به‬ ‫دش��واری تامین قطعات به‪‎‬ویژه با توجه به شرایط‬ ‫تحریم ها و مش��کل تبادل مالی با خارج اشاره کرد‬ ‫و به ایرنا گفت‪ :‬باید بتوان توان بالقوه قطعه س��ازان‬ ‫را در شرایط حساس کنونی‪ ،‬به فعل تبدیل کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن مق��ام صنفی‪ ،‬ش��رکت طراحی‬ ‫مهندس��ی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)‬ ‫دانشگاه ها‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان و قطعه سازان‬ ‫داخل��ی را برای داخلی س��ازی قطع��ات مورد نظر‬ ‫خود به یاری طلبیده اس��ت‪ .‬چندی پیش معاون‬ ‫طراح��ی‪ ،‬مهندس��ی و س��اخت ش��رکت طراحی‬ ‫مهندس��ی و تامین قطعات ایران خودرو اختصاص‬ ‫س��اپکو به صنعت اع�لام کرد‪ :‬در تولی��د بیش از‬ ‫‪5‬ه��زار قطعه برای‪5‬گروه خودروی��ی پژو‪ ،405‬دنا‬ ‫و دن��ا پالس‪ ،‬پژو‪ 206‬و پژو‪ ،207‬س��مند و رانا به‬ ‫خودکفایی رس��یده ایم اما باید در س��اخت هزار و‬ ‫‪ 100‬قطعه اصلی از دیگران کمک بگیریم‪ .‬همان‬ ‫زم��ان س��خنگوی انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرو گفت‪ :‬صرف نظر از اقتصادی‬ ‫ب��ودن یا نبودن‪ ،‬داخلی س��ازی قطعات حس��اس‬ ‫خودروی��ی مانند موضوع یارانه خودرو در ش��رایط‬ ‫کنون��ی الزم اس��ت‪ .‬فرهاد به نیا اف��زود‪ :‬این مهم‬ ‫ب��ا اس��تفاده از تجربه ه��ای مراک��ز دانش بنیان با‬ ‫تخصص باال که حتی توان صادرات فناوری دارند‪،‬‬ ‫امکان پذیر اس��ت‪ .‬به گفته این مق��ام صنفی‪ ،‬در‬ ‫ای��ن زمین��ه می‪‎‬ت��وان از تجهی��زات کم مصرف و‬ ‫قابل اس��تفاده نیروهای مس��لح ک��ه در نوع خود‬ ‫پیشرفته اس��ت‪ ،‬اس��تفاده کرد که ضلع سوم این‬ ‫مثلث‪ ،‬بکارگیری تجربه های خوب قطعه س��ازان و‬ ‫خودروسازان کشور است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوسی‬ ‫عنوان‪‎‬ک��رد‪ :‬اگ��ر ش��رکت های دانش بنی��ان بخواهند از‬ ‫صف��ر ش��روع و استانداردس��ازی ها را رعای��ت کنند در‬ ‫کنار س��رمایه گذاری های کالن جدید ممکن است زمان‬ ‫زیادی از دس��ت برود‪ .‬بهتر اس��ت این شرکت ها به جای‬ ‫ارتباط مس��تقیم با خودروساز‪ ،‬با ش��رکت های تیروان و‬ ‫ساپالیرهای خودروسازی در ارتباط باشند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬البته ممکن است این موضوع در کشور‬ ‫رابطه ای باش��د یعنی به‏راحتی ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫نتوانند وارد همکاری ش��وند‪ .‬اگر ش��رکت پژوهشی کار‬ ‫منحصربه فردی را انجام داده که پیش از این انجام نشده‬ ‫است‪ ،‬شانس بیشتری برای موفقیت خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام صنایع مادر به تعامل‬ ‫س��یدجاللی در ادامه در پاسخ به ازادی گفت‪ :‬این امر‬ ‫دس��ت کم از سوی شرکت ما در حال پیگیری است اما تا‬ ‫زمانی که یک رویکرد هدف مند برای اقتصاد دانش بنیان‬ ‫و مقاومت��ی ک��ه از ان س��خن می گوییم؛ ی��ک رویکرد‬ ‫پژوهش��ی نباشد‪ ،‬کار جلو نمی رود‪ .‬ما هم به‪‎‬دنبال شروع‬ ‫از ابتدا نیس��تیم که به‏طور قطع‪ ،‬مدت زیادی می خواهد‪،‬‬ ‫اما برای فعالیت ش��رکت های دانش بنیان باید رویکردی‬ ‫در صنایع مادر و اصلی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫به‏عنوان نمونه‪ ،‬اگر حس��گر دارای ‪ ۵‬قطعه است از این‬ ‫ش��رکت ها خواس��ته ش��ود ‪ ۴‬قطعه را وارد اما یک قطعه‬ ‫را باید بومی س��ازی کنن��د‪ .‬برای این امر نی��ز باید زمان‬ ‫تعیین شود‪ .‬پس از انجام‪ ،‬همین الزام ادامه یابد تا اینکه‬ ‫در زمان بندی مناسب تمام ‪ ۵‬قطعه داخلی سازی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک به واحدهای تحقیق و توسعه‬ ‫ازادی در ادام��ه و در پاس��خ به این جوان پژوهش��گر‬ ‫اظهارکرد‪ :‬شرکت هایی وجود دارند که قطعه ساز هستند‬ ‫و به‪‎‬ط��ور معم��ول قطعات را کپی کرده ان��د‪ .‬ما در ایران‬ ‫به‪‎‬ن��درت واحدهایی را داریم که توان و ظرفیت توس��عه‬ ‫طراح��ی محص��ول را داش��ته باش��ند‪ .‬ب��ه ای��ن ترتیب‬ ‫خودروس��ازان در بح��ث خودروه��ای جدید پیش��رفت‬ ‫کرده اند و اگر موضوع تحریم ها مطرح نمی ش��د نمود ان‬ ‫در بازار خودرو در فاصله ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال اینده شاهد بودیم‪،‬‬ ‫قطعه سازان رشد نداشتند‪.‬‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو و ش��رکت سایپا چند سالی‬ ‫اس��ت درگیر این موضوع هس��تند و تحوالت��ی در روند‬ ‫فعالیت انها اتفاق افتاده که متاس��فانه قطعه سازان از ان‬ ‫غافل هس��تند و این نقطه ضعف صنعت خودرو کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اینک��ه چ��را صنعت قطعه نتوانس��ته خود‬ ‫را به س��طح صنع��ت خودروس��ازی برس��اند‪ ،‬مربوط به‬ ‫بخش تحقیق و توس��عه (‪ )R&D‬ان اس��ت‪ .‬این بخش‬ ‫در خودروس��ازی فعال اس��ت اما در قطعه سازی فعالیتی‬ ‫از ان نمی بینی��م‪ .‬چرا؟ به این دلیل که قطعه س��ازان به‬ ‫کپی‪‎‬کاری عادت کرده اند‪ .‬به این ترتیب به جای اینکه کار‬ ‫پژوهش��ی انجام دهیم و خودمان به دانش فنی ساخت و‬ ‫توسعه قطعات برسیم‪ ،‬تنها هنرمان مهندسی معکوس با‬ ‫در اختیار داش��تن نقش��ه قطعات بوده است‪ .‬مفهوم این‬ ‫نوع عملکرد به معنی رس��یدن به دانش طراحی قطعات‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در‬ ‫بیان راهکار رفع این مش��کل گفت‪ :‬اقدامی که باید انجام‬ ‫شود تعامل ش��رکت های قطعه ساز با دانش بنیان ها برای‬ ‫طراحی و س��اخت قطعات جدید اس��ت تا در این زمینه‬ ‫خودکفایی واقعی محقق شود‪.‬‬ ‫در این‪‎‬باره به نظر می رسد این خودروساز است که باید‬ ‫زنجی��ره تامین خود را به ش��رکت های دانش بنیان وصل‬ ‫کند‪ .‬ازادی با تایید این سخن ادامه داد‪ :‬به‪‎‬طور قطع‪ ،‬این‬ ‫رویکرد باید استراتژی خودروساز باشد که به ساپالیرهای‬ ‫خ��ود دیکته کند برای محصوالت جدید‪ ،‬همکاری جدی‬ ‫با دانش بنیان ها و مراکز علمی و دانشگاهی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬به این موضوع باید به‪‎‬عنوان اس��تراتژی‬ ‫کالن در صنعت خودرو توجه ش��ود‪ ،‬ان‏هم در نه تنها در‬ ‫سطح دیزاین خودرو به شکل کلی‪ ،‬بلکه در بحث کانبان‬ ‫(سیستم اطالع رسانی تولید است؛ واژه ای ژاپنی است که‬ ‫برای نخس��تین‪‎‬بار تویوتا ان را وارد فضای مدیریت کرد)‬ ‫با تیروان ها دنبال ش��ود(تعامل و همکاری با شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان)‪ .‬صنعتگ��ران باید از ظرفیت ه��ای داخلی‬ ‫بهترین بهره برداری را داشته باشند‪.‬‬ ‫ازادی در پای��ان عنوان ک��رد‪ :‬موضوع مهم اس��تمرار‬ ‫ای��ن روند اس��ت‪ .‬ب��ا توجه ب��ه تغییراتی که در س��طح‬ ‫مدیریت های کالن خودروس��ازی داریم متاسفانه به‪‎‬طور‬ ‫معمول دیدگاه‏ها و اس��تراتژی ها ثابت نیست و برنامه ها‬ ‫دس��تخوش تغییر می ش��وند‪ .‬باید این رویکرد بلندمدت‬ ‫باشد‪ .‬این موضوعی نیست که در کوتاه مدت اتفاق بیفتد‬ ‫و انتظار تحول داشته باشیم‪.‬‬ ‫همکاری و ارتباط با شرکت های دانش بنیان در بخش‬ ‫تحقیق و توسعه باید در استراتژیک کالن صنایع گنجانده‬ ‫شود که با تغییر مدیر و مدیرعامل باز هم مدیریت جدید‬ ‫ادامه دهنده راه اصلی باشد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫با صنعت فوالد‬ ‫ایران‬ ‫‪ 23‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1238‬‬ ‫پیاپی ‪2556‬‬ ‫افزایش‬ ‫نیاز جهان‬ ‫به الومینیوم‬ ‫پیشنهاد بخش‬ ‫خصوصی به دولت برای‬ ‫ فروش نفت در بورس‬ ‫دیدگاه بخش خصوصی درباره اینده بازار مواد معدنی‬ ‫پیش بین��ی اینده و چش��م انداز تولی��د و جایگاه مواد‬ ‫معدنی در کشور‪ ،‬می تواند دید درستی به سیاست گذاران‬ ‫و تصمیم س��ازان بدهد تا بر اساس ان‪ ،‬بهترین تصمیم را‬ ‫ب��رای نیل ب��ه اهداف مورد نظر بگیرن��د اما پیش بینی ها‬ ‫درب��اره اینده بازار مواد معدنی متضاد اس��ت‪ .‬محمدرضا‬ ‫بهرام��ن‪ ،‬رئی��س خانه معدن ایران بر این باور اس��ت که‬ ‫ده��ه اینده‪ ،‬دهه کش��ف ب��ازار و حضور پررن��گ در ان‬ ‫بازارهاس��ت‪ ،‬در حالی که برخی از کارشناسان این بخش‬ ‫ازجمل��ه س��عید صمدی‪ ،‬دبیر انجمن زغال س��نگ ایران‬ ‫معتقد اس��ت تحریم ها امکان پیش بینی بازار مواد معدنی‬ ‫را دشوار کرده چراکه نمی توان گفت این تحریم ها تا چه‬ ‫زمانی ادامه دار خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای شناسایی بازارهای هدف‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬محمدرض��ا بهرامن‪ ،‬رئیس خانه معدن‬ ‫ای��ران‪ ،‬در گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬درباره دهه این��ده بازار‬ ‫مع��دن‪ ،‬گف��ت‪ :‬ب��ه نظر م��ن در دهه این��ده‪ ،‬حضور در‬ ‫بازار و س��رمایه گذاری در بازارهای منطقه ای و حاش��یه‬ ‫خلیج ف��ارس پررن��گ خواهد بود و این مس��ئله می تواند‬ ‫مسبب رشد ما باشد‪.‬‬ ‫وی درب��اره اقدام��ات الزم برای رش��د بیش��تر صنعت‬ ‫معدن کش��ور اظهار ک��رد‪ :‬دهه اینده‪ ،‬دهه کش��ف بازار‬ ‫و حض��ور در ان اس��ت؛ از این رو بای��د بدانیم که حضور‬ ‫در بازاره��ا و صنعت بازرگانی‪ ،‬اگر با نگاه س��رمایه گذاری‬ ‫باشد‪ ،‬موفقیت های بزرگی در تامین مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫به دست می اورد‪.‬‬ ‫رئی��س خانه معدن ایران تاکید ک��رد‪ :‬بدون تردید در‬ ‫اختیار داش��تن مواد اولیه معدن��ی صنایع مختلف‪ ،‬برای‬ ‫تقاضایی که به ویژه در کش��ورهای حاشیه خلیج فارس و‬ ‫کشورهای منطقه با بازار حدود ‪ ۴۵۰‬میلیون نفری وجود‬ ‫دارد‪ ،‬می تواند موفقیت بزرگی را در تامین مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز برای ما فراهم اورد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مواد معدنی‪ ،‬مواد اولیه بس��یاری از صنایع‬ ‫هس��تند؛ بنابرای��ن می توانیم بر اس��اس ان کش��ورهای‬ ‫منطق��ه ای را ب��ه عنوان بازار مصرفی خ��ود تعریف کرده‬ ‫و بر اس��اس ان نقش��ه راه معدن را مشخص کنیم‪ .‬امروز‬ ‫دولت در شرایطی نیست که سرمایه گذاری در بخش های‬ ‫مختل��ف معدن��ی را اغاز کن��د‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه‬ ‫اکتش��اف در کشور تبدیل به شعار شده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در عمل ان گونه که باید تالشی در راستای توسعه بخش‬ ‫اکتش��اف نشده است‪ .‬به نظر من بیش��تر کارها نمایشی‬ ‫اس��ت و اگر این هزینه ها در دس��ت بخش خصوصی بود‬ ‫بدون تردید ش��اهد نتایج بهت��ری بودیم‪ .‬اگر می خواهیم‬ ‫ش��اهد تحولی جدی در بخش معدن باش��یم باید اجازه‬ ‫مانور بیشتری به بخش خصوصی بدهیم‪.‬‬ ‫سیرانوش موسوی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹دولت تاجر موفقی نیست‬ ‫محمدرضا بهرامن‬ ‫سعید صمدی‬ ‫این نقشه راه اماده است اما این امادگی زمانی راهگشا و‬ ‫کمک کننده است که به بازارهای مصرف دسترسی داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سنجش عوامل مختلف در پیش بینی بازار‬ ‫همچنی��ن در این زمینه‪ ،‬س��عید صمدی‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫زغال س��نگ ای��ران‪ ،‬در گفت وگو ب��ا‬ ‫‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای پیش بینی بازار مواد معدنی‪ ،‬نیاز به سنجش عوامل‬ ‫مختلف است‪ .‬تحریم های اقتصادی‪ ،‬تاثیر ملموسی بر بازار‬ ‫این مواد معدنی گذاشته است‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه‬ ‫تحریم ها تاثیر مستقیمی بر خرید تجهیزات و ماشین االت‬ ‫معدنی داش��ته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تحریم ها بر فروش مواد‬ ‫و محصوالت معدنی معادن بزرگ و اصلی کشور نیز تاثیر‬ ‫مس��تقیم گذاش��ته و انها را با چالش ه��ای جدی روبه رو‬ ‫کرده است‪ .‬از انجایی که نمی دانیم این شرایط تاچه زمانی‬ ‫ادامه دار خواهند بود و ایا گشایش��ی در این زمینه ایجاد‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬نمی توان با قطعیت مس��یر اینده بازار مواد‬ ‫معدن��ی را پیش بینی کرد‪ .‬صمدی ب��ا بیان اینکه معادن‬ ‫در ایران را می توان به ‪ ۲‬دس��ته مجزا تقس��ی م کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخی معادن در ایران صادرات محور هستند و برخی دیگر‬ ‫برای مصارف داخلی اس��تفاده می ش��وند‪ .‬بیشتر معادنی‬ ‫که محص��والت انها در داخل مصرف می ش��ود‪ ،‬اقدام به‬ ‫شهناز نوایی‬ ‫تولید مصالح ساختمانی می کنند‪ .‬در شرایط فعلی‪ ،‬هر دو‬ ‫حوزه با مش��کالت جدی روبه رو هستند‪ .‬معادن بزرگ در‬ ‫زمینه فروش و صادرات با مشکالت جدی روبه رو هستند‬ ‫و رک��ود حاکم بر ساخت وس��از‪ ،‬تاثیر اساس��ی در معادن‬ ‫داخلی داشته است‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه دولت باید‬ ‫از مداخل��ه ک��ردن در بخش خصوصی امتناع کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگر دولت از مداخله کردن در بخش معدن دست بردارد و‬ ‫اجازه بدهد که بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه دهد‪،‬‬ ‫بدون تردید شاهد رونق این بخش خواهیم بود‪.‬‬ ‫دولت به اشکال مختلف و با واسطه اقدام به بنگاهداری‬ ‫در بخ��ش مع��دن می کن��د‪ .‬ب��ه گفته صم��دی‪ ،‬حوزه‬ ‫حاکمیتی در بخش معدن بس��یار پررنگ اس��ت و دست‬ ‫بخش خصوصی در این بخش باز نیس��ت‪ .‬س��ازمان هایی‬ ‫مانند نظام مهندس��ی معدن ان گونه که باید اجازه مانور‬ ‫ندارند‪ ،‬در حالی که نظام مهندس��ی ساختمان‪ ،‬اختیارات‬ ‫بیشتری دارد‪ .‬دبیر انجمن زغال سنگ ایران‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت باید در بخش فن��ی و تصمیم گیری معدنی‬ ‫ب��ه س��ازمان های مردم نه��اد اجازه ورود بیش��تر بدهد و‬ ‫در بخش ه��ای جزئی ورود نکند‪ .‬ب��ه نظر من اگر دولت‪،‬‬ ‫بنگاهداری های با واس��طه را کنار بگذارد‪ ،‬اس��تراتژی ‪۱۰‬‬ ‫ساله خود را در بخش معدن تدوین می کند‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫همچنین در این زمینه‪ ،‬شهناز نوایی‪ ،‬کارشناس حوزه‬ ‫معدن در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫ک��ه ایا بخش خصوصی می تواند در بازاریابی مواد معدنی‬ ‫نق��ش مهمی ایف��ا کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬شناس��ایی بازار‪ ،‬یکی‬ ‫از کارکردهای اصلی بخش خصوصی اس��ت چراکه تجربه‬ ‫نش��ان داده اس��ت دولت هیچ گاه نتوانس��ته تاجر موفقی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بیان اینکه س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫مع��دن بلندمدت اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬من ت�لاش می کنم این‬ ‫موضوع را با ذکر یک مثال توضیح دهم‪.‬‬ ‫بازگشت سرمایه در بخش خدمات‪ ،‬کوتاه مدت و ریسک‬ ‫در این حوزه نیز بسیار کم است‪ ،‬در حالی که سرمایه گذاری‬ ‫در بخش معدن در یک بازه زمانی دست کم ‪ ۵‬ساله تحقق‬ ‫می یابد‪ .‬اکتشاف یک معدن دست کم به ‪ ۳‬سال زمان نیاز‬ ‫دارد و دوره تجهیز و باطله برداری ان نیازمند زمان است‪.‬‬ ‫اگر بخش خصوصی به این حوزه وارد شود انتظار دارد که‬ ‫دس��ت کم مس��یر ‪ ۵‬ساله اش مشخص باش��د تا بتواند بر‬ ‫اساس ان محاسبات اقتصادی را پیش بینی کند‪.‬‬ ‫نوایی در ادامه تصریح کرد‪ :‬زمانی که ریسک بازار باال و‬ ‫سرمایه گذاری در بخش معدن مشخص نباشد‪ ،‬باید سود‬ ‫قابل توجهی متوجه سرمایه گذار بخش خصوصی شود که‬ ‫انها قانع ش��وند و در این حوزه ورود کنند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫چنین ش��رایطی برای سرمایه گذاران بخش معدن فراهم‬ ‫نیس��ت‪ .‬از این رو بسیاری از معادن‪ ،‬غیراقتصادی شده اند‬ ‫و سرمایه گذار به ان حوزه وارد نمی شود‪.‬‬ ‫معادن بزرگ در‬ ‫زمینه فروش‬ ‫و صادرات با‬ ‫مشکالت جدی‬ ‫روبه رو هستند‬ ‫و رکود حاکم بر‬ ‫ساخت وساز‪،‬‬ ‫تاثیر اساسی بر‬ ‫معادن داخلی‬ ‫داشته است‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫برندسازی‬ ‫مواد معدنی‬ ‫گامی در جهت‬ ‫توسعه صادرات‬ ‫مجیدپورمقدم‪،‬‬ ‫مشاور معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‬ ‫بس��یاری از س��ازمان های خارج��ی‪ ،‬از جمل��ه‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی امری��کا و س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی انگلس��تان‪ ،‬بارها اع�لام کردند که‬ ‫ایران دارای مواد معدنی ارزش��مند است‪ .‬تعدادی‬ ‫از ای��ن مواد از نظر ذخیره تن��وع و تولید‪ ،‬رتبه های‬ ‫تک رقمی در جهان را دارا هستند اما منحصر به فرد‬ ‫بودن این مواد معدنی باعث نش��د ک��ه دارای برند‬ ‫ش��ناخته ش��ده جهانی ش��وند اما باید به این نکته‬ ‫اذعان کرد که برندسازی در راستای تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی می تواند تولی��د و تجارت را به س��مت‬ ‫بومی س��ازی و حتی ورود به کسب و کار بین المللی‬ ‫س��وق ده��د‪ .‬از ای��ن رو می ت��وان م��واد معدن��ی‬ ‫استراتژیک و دارای مزیت رقابتی را شناسایی کرد‬ ‫و برنامه ری��زی اصولی در زمین��ه تولید و تبلیغات‬ ‫ب��رای افزایش ص��ادرات و جایگاه س��ازی این مواد‬ ‫انجام داد‪ .‬برندس��ازی می توان��د در تمام بازارهای‬ ‫صادرات��ی اطمین��ان خاطر به متقاضی��ان بدهد و‬ ‫ب��ا عنایت به وجود کانی ها و م��واد معدنی متنوع و‬ ‫فراوان در کشورمان با درامدزایی و سوداوری باال و‬ ‫سرمایه کم می تواند به عنوان ظرفیت بسیار خوب‬ ‫برای کشور مطرح شود تا از این ظرفیت برای ایجاد‬ ‫اشتغال استفاده کرد‪ .‬هر کدام از استان های کشور‬ ‫دارای قابلیت هایی درباره مواد معدنی هس��تند که‬ ‫اگ��ر روی انها تمرکز و س��رمایه گذاری ش��ود‪ ،‬گام‬ ‫بزرگ��ی در جهت تحقق اقتص��اد مقاومتی خواهد‬ ‫بود‪ .‬برندسازی فرایندی است که به زمان نیاز دارد‬ ‫و تمام موارد تولید‪ ،‬ف��روش‪ ،‬بازاریابی و صادرات را‬ ‫ن رو ارکان اصلی ان عالوه‬ ‫پوش��ش می دهد‪ .‬از ای�� ‬ ‫ب��ر ثبت جهانی‪ ،‬بازس��ازی و نوس��ازی پروژه های‬ ‫زیربنایی و زیرس��اخت‪ ،‬ایجاد فضای سبز‪ ،‬ساخت‬ ‫هتل های جهانگردی‪ ،‬توس��عه صنعت گردشگری‬ ‫و گردش��گری را در همسایگی واحدهای معدنی و‬ ‫صنایع معدنی شامل می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحریم ها‪ ،‬شناسایی بازارهای جدید معدنی را دشوار کرده اند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1238‬‬ ‫پیاپی ‪2556‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫یک موسسه تحلیلگر بین المللی پیش بینی کرد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عزم المان‬ ‫بر پیشتازی در ترک‬ ‫زغال سنگ‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال سنگ‬ ‫المان یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان زغال سنگ در جهان است‪ .‬این کشور‬ ‫ب��ه دلیل همراهی با تعهدات بین المللی در جلوگیری از گرمایش تدریجی زمین و‬ ‫تغییرات اقلیمی‪ ،‬تمام نیروگاه های زغال س��نگی خود را در ‪ ۱۹‬سال اینده تعطیل‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این اتفاق از این نظر اهمیت دارد که المان از کشورهای بزرگ اروپایی‬ ‫به ش��مار می اید و در همین حال پیش از اینکه ش��رایط کره زمین به مرحله حادی‬ ‫برس��د‪ ،‬در اجرای طرح های زیست محیطی و کاهش انتشار گاز کربنیک به فضا در‬ ‫میان سایر کشورهای این قاره پیشتاز شده است‪ .‬این کشور ‪ ۴۰‬درصد برق خود را‬ ‫از زغال س��نگ تامین می کند و در چند س��ال گذشته در تالش بوده که انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر را جایگزین زغال س��نگ کند اما تاکنون موفق به جایگزینی کامل ان‬ ‫نش��ده است‪ .‬نکته دیگر اینکه این کشور ملزم شده تا سال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی (‪۱۴۰۱‬‬ ‫خورش��یدی) تمام نیروگاه های هس��ته ای خ��ود را از مدار تولید ب��رق خارج کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر و پیرو این تصمیم‪ ،‬از ‪ ۱۹‬نیروگاه هس��ته ای ساخته شده‪۱۲ ،‬نیروگاه‬ ‫اتمی از مدار تولید خارج شده اند‪ .‬در کنفرانسی که به تازگی در برلین تشکیل شد‪،‬‬ ‫پس از ‪ ۲۱‬ساعت بحث و تبادل نظر این نتیجه حاصل شد که بر اساس مطالعات و‬ ‫بررس��ی های ‪ ۷‬ماهه‪ ،‬کمیس��یونی ‪ ۲۸‬نفره از اعضای هیات دولت المان به ریاست‬ ‫رونالد پافاال تشکیل شده که المان باید تا سال ‪ ۲۰۳۸‬میالدی (‪ ۱۴۱۷‬خورشیدی)‬ ‫نیروگاه های تجدیدپذیر را به طور کامل جایگزین نیروگاه های زغال س��نگی کند و‬ ‫پس از ان س��ال هیچ نیروگاه زغال سنگی اجازه فعالیت در المان را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مس��ئله مهمی که ب��رای اجرای این مهم وجود دارد تامی��ن بودجه ای ‪۴۵‬میلیارد‬ ‫دالری اس��ت‪ .‬این بودجه برای رفع مشکالت مربوط به جایگزینی افرادی موردنیاز‬ ‫اس��ت که در معادن زغال س��نگ مش��غول ب ه کار هس��تند و باید انها را در مشاغل‬ ‫جایگزین منصوب کرد‪ .‬با این حال این یک تصمیم بزرگ و اساس��ی و دستاوردی‬ ‫تاریخی در حفظ محیط زیس��ت و جلوگیری از افزایش دمای زمین اس��ت‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د این پیشنهاد کمیسیون به تصویب انگال مرکل صدر اعظم المان برسد و‬ ‫این کش��ور یکی از پیشروان اجرای این امر حیاتی و مهم شود‪ .‬چنین اتفاقی جای‬ ‫خوش��حالی دارد که یک کش��ور صنعتی بزرگ با مصرف باالی زغال سنگ چنین‬ ‫تصمیم بزرگی را درباره حفظ محیط زیس��ت و جلوگیری از توسعه گرمایش زمین‬ ‫برنامه ریزی و عملی کند‪ .‬هر چند این تصمیم جدی‪ ،‬بزرگ و جسورانه دولت المان‬ ‫موجب شد بسیاری از اقتصاددانان‪ ،‬صاحبان کسب و کارها و تاجران به ان معترض‬ ‫ش��ده و اظهار کنند که این تصمیم ها عالوه بر هزینه بر بودن‪ ،‬پیامدهایی در تامین‬ ‫ش��غل برای کارکنان معادن و نیروگاه های زغال��ی دارند‪ .‬همچنین به افزایش نرخ‬ ‫برق می انجامد که بر همه صنایع المان تاثیرگذار اس��ت و نتیجه ان گران تر شدن‬ ‫محص��والت تولیدی اس��ت و در نهایت این اتفاق می تواند ب��ه باال رفتن بهای تمام‬ ‫ش��ده محصوالت تولید المان بینجامد و از قدرت این کشور برای رقابت با تولیدات‬ ‫خارجی کم کند‪.‬‬ ‫افزایش نیاز جهان به الومینیوم‬ ‫ثم�ن رحیم�ی راد‪ :‬گ��زارش جدی��د موسس��ه‬ ‫فیچ سولوشِ ��نز از عرض��ه و تقاضای الومینیوم نش��ان‬ ‫می دهد که بازار جهانی این فلز در چند س��ال پیش رو‬ ‫ب��ا کمبود عرضه روبه رو خواهد بود‪ .‬این کمبود‪ ،‬برامده‬ ‫از رش��د مصرف در صنایع ساخت وساز‪ ،‬خودروسازی و‬ ‫هوافضای جهان است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ماینینگ‪ ،‬فیچ سولوشِ ��نز‬ ‫در جایگاه یک موسس��ه تحلیلگر بین المللی از افزایش‬ ‫تقاضای جهانی الومینیوم در چند س��ال پیش رو خبر‬ ‫می ده��د‪ .‬این افزای��ش تقاضا در نتیجه رش��د صنعت‬ ‫ساخت وس��از و افزای��ش روزافزون مص��رف این فلز در‬ ‫خودروسازی اس��ت‪ .‬صنعت خودروسازی‪ ،‬الومینیوم را‬ ‫جایگزین مناسبی برای فوالد می داند که به کاهش وزن‬ ‫خ��ودرو می انجامد‪ .‬فیچ همچنی��ن پیش بینی می کند‬ ‫ب��ازار جهان��ی الومینیوم در میانه س��ال های ‪ ۲۰۱۹‬تا‬ ‫‪ ۲۰۲۳‬میالدی (‪ ۱۳۹۸‬تا ‪ ۱۴۰۲‬خورشیدی) با کمبود‬ ‫پایدار و پیوسته روبه رو باشد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ساخت وس��از و خ��ودرو‪ ،‬صنع��ت هوافضا‬ ‫نیز از جمله صنایعی اس��ت که تقاض��ا برای الومینیوم‬ ‫را در بازارهای کلیدی رش��د می ده��د‪ .‬در این صنعت‬ ‫ه��م الومینیوم جایگزین خوبی برای فوالد اس��ت و در‬ ‫سازگاری با محیط زیست نس��بت به این فلز ارجحیت‬ ‫دارد‪ .‬فی��چ همچنی��ن از چندی��ن معامله چش��مگیر‬ ‫میان تولیدکنندگان صنایع خودروس��ازی و هوافضا با‬ ‫تولیدکنندگان الومینی��وم خبر می دهد و می گوید که‬ ‫این معام�لات به افزایش تقاضا و ضعف عرضه در چند‬ ‫سال گذشته منجر شده است‪ .‬نمونه ای از این قراردادها‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی (‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) میان‬ ‫شرکت امریکایی ارکونیک و شرکت ژاپنی تویوتا امضا‬ ‫شد‪ .‬در این قرارداد‪ ،‬ارکونیک که در مهندسی و تولید‬ ‫فلزات سبک فعالیت می کند‪ ،‬متعهد شد که برای چند‬ ‫س��ال‪ ،‬تقاضای خودروساز ژاپنی را به الومینیوم تامین‬ ‫کند‪ .‬این در حالی اس��ت که می��زان تولید الومینیوم‬ ‫چین در س��ال های پیش رو کاهش��ی خواهد بود‪ .‬این‬ ‫کاهش برامده از فش��ارهایی است که دولت این کشور‬ ‫برای محک��م کردن جای پای قوانین زیس��ت محیطی‬ ‫عالوه بر ساخت وساز و خودرو‪ ،‬صنعت هوافضا نیز از جمله صنایعی‬ ‫اس��ت که تقاض��ا برای الومینی��وم را در بازاره��ای کلیدی افزایش‬ ‫می ده��د‪ .‬در این صنعت هم الومینی��وم جایگزین خوبی برای فوالد‬ ‫است و در سازگاری با محیط زیست نسبت به این فلز ارجحیت دارد‬ ‫وارد می کن��د‪ .‬در نتیجه این س��ختگیری ها‪ ،‬تولید این‬ ‫فلز در چین با هزینه بیش��تر همراه اس��ت و به میزان‬ ‫کمت��ر از گذش��ته خواهد بود‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫چین همواره بزرگ ترین تولیدکنن��ده الومینیوم اولیه‬ ‫در جهان بوده اس��ت‪ .‬بر اس��اس داده های منتشر شده‬ ‫در دانشنامه ویکی پدیای انگلیسی‪ ،‬این کشور در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬می�لادی (نیمه دی ‪ ۱۳۹۴‬تا نیمه دی ‪)۱۳۹۵‬‬ ‫‪ ۳۱.۸۷۳‬میلی��ون تن الومینیوم اولی��ه تولید کرد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در ان س��ال کل تولی��د الومینیوم‬ ‫میدان تره بار مرکزی اهواز‪ ،‬الگویی مناسب برای توسعه کالنشهرها‬ ‫بهزاد ساسانپور‪ ،‬خبرنگار خوزستانی‪ :‬میدان تره بار مرکزی اهواز که در‬ ‫منطقه ش��یبان شهرستان اهواز واقع شده است می تواند الگویی مناسب برای‬ ‫توسعه و مدرن سازی کالنشهرها باشد‪.‬‬ ‫یکسان س��ازی و زیبا سازی مشاغل در دنیای مدرن بسیار حائز اهمیت شده‬ ‫و می طلبد که در شهرهای بزرگ برای ساماندهی مشاغل به ویژه مشاغلی که‬ ‫احاد جامعه که نه بلکه کل جامعه ناچارند از ان محل برخوردار شوند‪.‬‬ ‫متاس��فانه ع��ده ای افراد س��ودجو و منفعت طل��ب که عمدتا س��اکن اهواز‬ ‫نیس��تند و درامدهای انان به خارج از استان هدایت می شود‪ ،‬با سنگ اندازی‬ ‫و کارشکنی در اجرای پروژه میدان تره بار مرکزی در ابتدا سعی داشتند اجازه‬ ‫ندهند این پروژه پیش��رفت کند و تالش می کردن��د که میدان تره بارالغدیر یا‬ ‫فعلی که بس��یار محدود و دارای کمتر از یکصد واحد است در همان وضعیتی‬ ‫که این عده عالقه مند هستند‪ ،‬اداره شود‪.‬‬ ‫ای��ن عده با تبانی و البی گری با افراد صاح��ب نفوذ همواره تالش می کنند‬ ‫امالک خود را با بیشترین مبلغ اجاره‪ ،‬به افراد کم سرمایه واگذار کنند‪.‬‬ ‫فردی که خود را احمد عبادی معرفی کرد گفت‪ ۳ :‬سال پیش جدول مقابل‬ ‫حجره فالن ش��خص را به مبلغ ماهیان��ه ‪ ۸‬میلیون تومان اجاره کردم و مبلغ‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومان نیز ودیعه پرداخت کرده ام‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این جدول هرگز مربوط به فرد مذکور نبوده و مالکیت ان قطعا با‬ ‫شهرداری است چون محل تردد عابران پیاده و خریداران میوه و تره بار است‪.‬‬ ‫بنابه گفته عبادی‪ ،‬درحال حاضر ماهیانه برای اجاره جدول یاد ش��ده مبلغ‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون تومان اجاره و مبلغ ‪ ۲۵۹‬میلیون تومان ودیعه پرداخت کرده ام‪.‬‬ ‫شخص دیگری که خود را عباس سلطانی معرفی کرد‪ ،‬گفت‪ :‬افراد سودجو‬ ‫در این میدان تره بار با مافیایی که راه انداخته اند به دنبال س��وداوری بیش��تر‬ ‫و اس��تثمار کارگران هس��تند و از مس��ئوالن انتظار داریم به این مسئله مهم‬ ‫ن تمام ساکنان شهر اهواز در نهایت این هزینه را پرداخت‬ ‫رسیدگی کنند چو ‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شهر اهواز یکی از گران ترین شهرهای کشور است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درس��ت اس��ت که ماهانه حدود ‪ ۲۰‬میلیون تومان اجاره ب��ه مالک غیربومی‬ ‫پرداخت می کنم ول��ی در نهایت این میزان اجاره بها از جیب مردم این دیار‪،‬‬ ‫هزینه و به جیب افراد سودجو واریز می شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد هر خانوار‪ ،‬روزانه به مقادی��ر زیادی میوه و تره بار نیاز دارد‪،‬‬ ‫خ��واه در خان��ه خود مصرف کن��د و خواه مهمان باش��د و در خانه دیگری یا‬ ‫رستوران‪.‬‬ ‫ف��رد دیگری ادعا می کرد مالکان غرفه های موج��ود در میدان تره بار الغدیر‬ ‫اهواز هرگز خودش��ان فعالیت نمی کنند و از قب��ل هر غرفه و جدول مقابلش‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬میلیون تومان درامد دارند‪.‬‬ ‫وی خ��ود را عب��اس تقی نژاد معرفی کرد و افزود‪ :‬مال��کان غرفه ها هرگز با‬ ‫احداث پروژه میدان مرکزی اهواز موافق نبوده و در تالشند این پروژه نوبنیاد‬ ‫و مهندس��ی ش��ده را تخریب کنند تا همواره از طریق استثمار و زورگویی به‬ ‫منافع فاسد خود دست یابند‪.‬‬ ‫توضی��ح اینکه میدان مرکزی تره بار مرک��زی اهواز دارای حدود ‪ ۵۰۰‬واحد‬ ‫عرضه میوه و تره بار در مساحتی بسیار وسیع و کامال مدرن در دست ساخت‬ ‫است که تا پایان امسال یا ابتدای سال پیش رو‪ ،‬به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫میدان تره بار الغدیر اهواز میدان قدیم‬ ‫میدان تره بار مرکزی اهواز‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫میدان تره بار مرکزی اهواز‬ ‫اولی��ه جه��ان ‪ ۵۸.۸۰۰‬میلیون تن بود‪ .‬ب��ا این حال‬ ‫فی��چ پیش بینی می کند که محص��ول الومینیوم چین‬ ‫در چند س��ال اینده همچنان با رش��د تدریجی همراه‬ ‫باش��د و از ‪ ۳۴.۳‬میلی��ون تن در س��ال جاری میالدی‬ ‫(‪ )۲۰۱۹‬به ‪ ۴۱.۹‬میلیون تن در س��ال ‪ ۲۰۲۸‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۷‬خورشیدی) برس��د‪ .‬این ارقام نشانگر متوسط‬ ‫رشد ‪ ۲.۴‬درصدی در هر سال است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که در ‪ ۱۰‬سال گذشته‪ ،‬متوسط رشد تولید الومینیوم‬ ‫چین برای هر سال ‪ ۱۱.۷‬درصد بود‪ .‬با این وجود چین‬ ‫همچنان نیروی محرک تولی��د جهانی الومینیوم باقی‬ ‫خواهد ماند و در چند سال اینده نیز نیمی از محصول‬ ‫الومینی��وم جهان را تولید خواهد ک��رد‪ .‬فیچ در ادامه‬ ‫این گزارش خاطرنشان می کند همبستگی شرکت های‬ ‫مصرف کنن��ده الومینیوم و تولیدکنن��دگان این فلز در‬ ‫بازارهای خودروس��از امریکا‪ ،‬اتحادیه اروپا و چین ادامه‬ ‫خواهد داش��ت و روند رو به توسعه این بازارها‪ ،‬فرصت ‬ ‫رش��د بیش��تری برای این فل��ز فراهم خواه��د اورد؛ با‬ ‫این حال و در ش��رایطی که انتظار می رود همبس��تگی‬ ‫الومینیوم سازها با صنایع مصرف کننده در طوالنی مدت‬ ‫ادامه داشته باشد‪ ،‬افزایش بهای الومینیوم خبر از وزش‬ ‫بادهای مخالف این جریان می دهد‪ .‬بهای الومینیوم در‬ ‫حالی افزایش پیدا می کند که خودروسازان در تالشند‬ ‫از هزینه ه��ای تولید کم کنن��د و در نهایت تحلیلگران‬ ‫فیچ پیش بین��ی می کنند مص��رف الومینیوم جهان از‬ ‫‪ ۶۲.۹‬میلی��ون تن در س��ال جاری می�لادی (‪)۲۰۱۹‬‬ ‫ب��ه ‪ ۷۹.۷‬میلیون تن در س��ال ‪ ۲۰۲۸‬رش��د یابد‪ .‬این‬ ‫ارقام نشان دهنده متوسط رشد ‪ ۲.۸‬درصد در هر سال‬ ‫است‪ .‬تمایل شرکت های فعال در صنایع خودروسازی‬ ‫و هوافضا تنها به افزای��ش تقاضا برای الومینیوم منجر‬ ‫نشده است‪ .‬در کل‪ ،‬این روزها بازار هر گونه ماده معدنی‬ ‫که وزن خودرو و هواپیماها را کاهش دهد‪ ،‬داغ اس��ت‪.‬‬ ‫کاهش وزن هواپیما و خودرو می تواند منتهی به کاهش‬ ‫چش��مگیر مصرف سوخت شود‪ .‬در نتیجه این رویکرد‪،‬‬ ‫صنع��ت هوافضا حتی به جایگزی��ن کردن الومینیوم با‬ ‫الیاژهای اسکاندیوم‪-‬الومینیوم فکر می کند‪ .‬در صورت‬ ‫تحقق این اتفاق‪ ،‬تقاضا برای الیاژ یادش��ده می تواند تا‬ ‫ح��دود ‪ ۸۰‬تن در س��ال باال رود‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که مصرف کنونی اکسیداسکاندیوم جهان حدود ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬تن در س��ال است و همچنین استفاده از الیاژهای‬ ‫اس��کاندیوم ب��رای جایگزین ش��دن با مق��دار کمی از‬ ‫الومینیومی که در ماش��ین االت استفاده می شود‪ ،‬نیاز‬ ‫صنعت خودروس��ازی به اسکاندیوم را باال می برد و این‬ ‫ظرفیت را دارد که تقاضا برای این فلز را تا سال ‪۲۰۲۵‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۴۱۴‬خورشیدی) به بیشتر از ‪ ۱۸۰۰‬تن در‬ ‫سال برساند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1238‬‬ ‫پیاپی ‪2556‬‬ ‫غوغای خروج میوه‬ ‫و صیفی جات از کشور‬ ‫این رویداد به بهبود‬ ‫کیفیت پوسترها‬ ‫کمک می کند‬ ‫افزایش سرمایه گذاری‬ ‫مردم در سپرده های‬ ‫بلندمدت‬ ‫عامل‬ ‫تعیین کننده‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫کانال مالی اروپا‬ ‫اغاز رایزنی برای پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا‬ ‫مقدمات پیوس��تن ایران ب��ه منطق��ه ازاد اتحادیه‬ ‫اقتص��ادی اوراس��یا‪ ،‬با ه��دف دریاف��ت تخفیف های‬ ‫تعرفه ای برای صادرات کاالهای ایرانی به این اتحادیه‪،‬‬ ‫در مسکو از جمعه اغاز شد و ان گونه که خبر می رسد‪،‬‬ ‫توافق تجارت ازاد اتحادیه اقتصادی اوراس��یا (‪)EEU‬‬ ‫به رهبری روس��یه‪ ،‬قرار اس��ت به زودی ‪ ۵‬عضو جدید‬ ‫داشته باشد که عبارتند از ایران‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬هند‪ ،‬مصر‬ ‫و رژیم صهیونیستی‪.‬‬ ‫اوراس��یا بازار بس��یار خوش اتیه ای برای ایران است‬ ‫چراکه بی��ش از ‪۱۸۴‬میلیون نف��ر جمعیت و بیش از‬ ‫‪۳/۵‬تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی دارد و می تواند‬ ‫به توس��عه بازارهای صادراتی کشور و تامین کاالهای‬ ‫سرمایه ای‪ ،‬واس��طه ای و مصرفی کش��ور کمک کند‪.‬‬ ‫برای برقراری تجارت ازاد با ‪۵‬کشور عضو این اتحادیه‪،‬‬ ‫بای��د موضوع هایی را در مذاکرات مورد توجه قرار داد‬ ‫که به ط��ور ویژه توصیه می ش��ود‪ .‬دولتمردان باید در‬ ‫حوزه قرارداد و تنظیم فهرس��ت کاالیی با بیش��ترین‬ ‫دقت و وسواس اقدام کرده و در حوزه مراودات پولی‪،‬‬ ‫مالی و بانکی نیز به توافق هایی ویژه برس��ند تا بتوانند‬ ‫تجارت ازاد را به یک بازی برد‪-‬برد تبدیل کنند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش مهر به نقل از راشاتودی‪ ،‬سرگئی‬ ‫تس��یب‪ ،‬مع��اون اول وزارت صنعت روس��یه از اضافه‬ ‫ش��دن ‪5‬عضو جدید ب��ه توافق تج��ارت ازاد اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا (ای ای یو) به رهبری روسیه خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬اعضای جدید ش��امل ایران‪ ،‬س��نگاپور‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫مصر و رژیم صهیونیس��تی اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬کشورهای‬ ‫عضو س��ازمان تجارت جهان��ی‪ ،‬درحال حاضر از بیش‬ ‫از ‪ ۷۵۰۰‬اب��زار غیرتعرف��ه ای‪ ،‬مانند س��همیه‪ ،‬مجوز‪،‬‬ ‫محدودی��ت و ممنوعی��ت‪ ،‬درباره کااله��ای صنعتی‪،‬‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬او تاکید ک��رد‪ :‬بنابراین‪ ،‬به نظر ما‬ ‫حرکت به س��وی توافق تجارت ازاد بس��یار سازنده تر‬ ‫خواهد بود‪ .‬این مقام روس توضیح داد‪ :‬این روند به ما‬ ‫اجازه می دهد در چارچوب تجارت منطقه ای‪ ،‬صادرات‬ ‫خود را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مذاکرات جدید ایران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫تواف��ق تجارت ازاد اتحادیه اقتصادی اوراس��یا (‪ )EEU‬به رهبری‬ ‫روس��یه‪ ،‬قرار است به زودی ‪ ۵‬عضو جدید داشته باشد که عبارتند‬ ‫از ایران‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬هند‪ ،‬مصر و رژیم صهیونیستی‬ ‫میراش��رفی‪ ،‬رئی��س کل گمرک ایران ب��ا عضو هیات‬ ‫رئیسه و وزیر گمرک اتحادیه اقتصادی اوراسیا‪ ،‬جمعه‬ ‫‪ ۱۹‬بهمن‪ ،‬در مسکو شروع شد‪.‬‬ ‫با توجه به تصویب الیحه پیوس��تن ایران به منطقه‬ ‫ازاد اتحادی��ه اقتص��ادی اوراس��یا در هی��ات دولت و‬ ‫تصویب کلیات این الیحه در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫مهدی میراش��رفی‪ ،‬معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی‬ ‫و رئیس کل گمرک ایران و هیات همراه با عضو هیات‬ ‫رئیس��ه و وزیر گمرک اتحادیه اقتصادی اوراس��یا‪ ،‬در‬ ‫مسکو دیدار و گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫در این دیدار که به منظور رایزنی برای اماده س��ازی‬ ‫مقدمات پیوستن انجام شد‪ ،‬مقرر شد پیشنهاد گمرک‬ ‫ایران در زمین��ه مبادله موافقتنامه ش��ناخت متقابل‬ ‫فع��االن اقتص��ادی مجاز(‪ )AEO‬و یادداش��ت تفاهم‬ ‫تبادل الکترونیک اطالعات از سوی اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراسیا مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫از مزیت ه��ای پیوس��تن ب��ه ای��ن موافقتنام��ه‪،‬‬ ‫تخفیف ه��ای تعرفه ای برای صادرکنن��دگان ایرانی به‬ ‫کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای‬ ‫روسیه‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬بالروس و ارمنستان‬ ‫خواه��د بود‪ .‬مجموع مس��احت کش��ورهای عضو این‬ ‫اتحادیه‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰‬میلی��ون کیلومترمربع‪ ،‬جمعیت‬ ‫ان بیش از ‪۱۸۰‬میلیون نف��ر و تولید ناخالص داخلی‬ ‫ان در سال ‪۲۰۱۳‬میالدی حدود ‪ ۴‬هزار میلیارد دالر‬ ‫(براساس معیار برابری قدرت خرید) است‪.‬‬ ‫ممنوعیت واردات برخی کاالها لغو می شود‬ ‫گمرک جمهوری اس�لامی ایران اعالم کرد‪ :‬به زودی ممنوعی��ت واردات ‪۱۳۰۰‬قلم کاال از طریق‬ ‫مرزهای زمینی که دولت در س��ال ‪ ۵‬وضع کرده بود‪ ،‬لغو می ش��ود‪ .‬به گزارش مهر به نقل از گمرک‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬دولت برای س��اماندهی واردات کاال از طریق مناطق مرزی مصوبه ای در‬ ‫س��ال‪ ۹۵‬داشته که براس��اس ان‪ ،‬ورود ‪۱۳۰۰‬قلم کاال به کشور از همین مرزها ممنوع شده بود‪ .‬با‬ ‫توجه به ش��رایط مرزنشینان‪ ،‬کمیسیونی در این زمینه تش��کیل شد و روز گذشته فهرست جدید‬ ‫کاالهای��ی که در گذش��ته ورود ان مجاز بود و کاالهای موجود در فهرس��ت ممنوعیت به تصویب‬ ‫وزیران رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالحاتی که باید انجام شود‬ ‫پیش از این نیز خب��ر تایید توافقنامه ایجاد محدوده‬ ‫ازاد تج��اری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراس��یا از‬ ‫س��وی دومای روسیه منتشر شده بود که مدیرکل دفتر‬ ‫اروپا و امریکا س��ازمان توس��عه تج��ارت در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬تجارت ازاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراسیا و عضویت در اوراسیا باید در مجالس کشورهای‬ ‫عضو اوراس��یا به تصویب برس��د که مجلس روس��یه یا‬ ‫همان دوما به عنوان یکی از ‪۵‬کشور اوراسیا این قرارداد‬ ‫را تصویب کردند و به تایید مجلس شورای اسالمی این‬ ‫کش��ور منجر شد و این مراحل را ‪۴‬کشور دیگر از جمله‬ ‫مجلس ای��ران نیز باید طی کنند چراک��ه ادامه فرایند‬ ‫عضویت در اوراسیاس��ت‪ .‬بهروز حس��ن الفت اظهارکرد‪:‬‬ ‫کش��ورهای دیگر و خود ما هم در زمان بندی قرار داریم‬ ‫و به نوبت باید این مرحله را طی کنیم‪ .‬روسیه نخستین‬ ‫کش��وری اس��ت که این موضوع را تصویب کرد و دیگر‬ ‫کشورها نیز این موضوع را تایید و تصویب خواهند کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬درحال حاضر با یک چالش روبه رو هستیم‬ ‫و ان اینکه برخی از کاالهایی که در توافق با اوراسیا به‬ ‫تایید رس��یده‪ ،‬جزو کاالهایی است که به تازگی واردات‬ ‫ان به کش��ورمان ممنوع اعالم شده اس��ت‪ .‬توافقی که‬ ‫بین ایران و ‪۵‬کش��ور عضو اوراسیا امضا شده بود پیش‬ ‫از این ممنوعیت کنونی اس��ت که درحال حاضر ‪۶۰‬قلم‬ ‫ان در فهرس��ت ممنوعه ما ق��رار دارد که البته باید این‬ ‫موضوع در پارلمان ما هم به تصویب برس��د‪ .‬برای حل‬ ‫توزیع ‪۲۱‬میلیون کیلو گوشت در یک هفته اینده‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی از شناسایی ‪۲۱‬میلیون کیلوگرم گوشت قرمز در‬ ‫گمرکات کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬فرهاد دژپس��ند در جمع خبرنگاران‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در منطقه‬ ‫ویژه ش��هید رجایی محموله گوشتی به وزن ‪۱۶‬میلیون کیلوگرم شناسایی شده‬ ‫که ش��امل ‪۶۱۹‬کانتینر اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬محموله ای دیگر به وزن ‪۲.۵‬میلیون‬ ‫کیلوگرم نیز شناسایی شده است‪ .‬وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫در گمرکات دیگر کشور ‪۲.۵‬میلیون کیلوگرم گوشت قرمز شناسایی شده است‪.‬‬ ‫رشد صادرات و تولید ناخالص داخلی ایران‬ ‫برخالف رویکردهای متداول‪ ،‬در گزارش پیش رو فقط‬ ‫با اس��تناد به امارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی و نه‬ ‫امارهای داخلی به بررس��ی عملکرد کشور در چهلمین‬ ‫س��ال پیروزی انقالب خواهیم پرداخت‪ .‬به گزارش ایبِنا‪،‬‬ ‫امارهای زیادی از شرایط اقتصادی ایران پیش از انقالب‬ ‫وجود ن��دارد اما بان��ک جهانی از معدود موسس��ه های‬ ‫بین المللی است که برخی امارهای عمده و شاخص های‬ ‫مهم اقتصادی از زمان پیش از پیروزی انقالب اس�لامی‬ ‫ایران ارائه داده اس��ت‪ .‬این امار نش��ان می دهد‪ ،‬س��رانه‬ ‫تولید ناخالص داخلی در ایران در س��ال‪۱۹۷۸‬میالدی‬ ‫(‪ )1357‬و اخرین سال حضور شاه در ایران‪ ۲۱۶۸ ،‬دالر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این شاخص در س��ال ‪۲۰۱۲‬میالدی یعنی‬ ‫سال‪ ۱۳۹۱‬معادل ‪۳.۶‬برابر شده و به ‪۷۸۳۲‬دالر رسیده‬ ‫که البته در س��ال‪ ۲۰۱۷‬برابر با سال‪ ۱۳۹۶‬این شاخص‬ ‫ب��ه ‪ ۵۵۹۳‬دالر کاهش یافته اس��ت‪ .‬ام��ار بانک جهانی‬ ‫همچنی��ن می افزای��د‪ :‬صادرات ایران در س��ا ‪ ۵۷‬معادل‬ ‫‪۱۸.۳۰۹‬میلی��ارد دالر بوده اس��ت‪ .‬این ش��اخص اما در‬ ‫مقدمات‬ ‫پیوستن ایران‬ ‫به منطقه‬ ‫ازاد اتحادیه‬ ‫اقتصادی‬ ‫اوراسیا‪ ،‬با‬ ‫هدف دریافت‬ ‫تخفیف های‬ ‫تعرفه ای‬ ‫برای صادرات‬ ‫کاالهای ایرانی‬ ‫به این اتحادیه‪،‬‬ ‫در مسکو از‬ ‫جمعه اغاز شد‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۲‬به بیش از ‪۸‬برابر می��زان پیش از انقالب و‬ ‫به ‪۱۴۹.۵‬میلیارد دالر رس��یده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که بنا به امارهای خارجی موجود صادرات نفت ایران در‬ ‫دهه‪ ۵۰‬خورش��یدی و پیش از پیروزی انقالب اس�لامی‬ ‫ب��ه حدود ‪۶‬میلیون بش��که در روز رس��یده ب��ود اما هم‬ ‫اکن��ون صادرات نفت ایران به روزانه ‪۱.۵‬میلیون بش��که‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬بخش��ی از کاهش صادرات نفت به‬ ‫دلیل تحریم های امریکاس��ت اما بخش قابل توجه ان که‬ ‫فاصله بین ‪۶‬میلیون تا ‪۲.۵‬میلیون بشکه در روز طی سال‬ ‫گذشته است‪ ،‬به دلیل افزایش سن چاه های نفت و کاهش‬ ‫برداش��ت از انها بوده است‪ .‬صادرات ایران در سال‪ ۹۶‬هم‬ ‫از س��وی بانک جهان��ی ‪۱۱۳‬میلیارد دالر براورد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬تولی��د ناخالص داخل��ی ایران نیز یک��ی دیگر از‬ ‫ش��اخص های اقتصادی است که از زمان پیروزی انقالب‬ ‫رشد چشمگیری داشته و‪۷.۶‬برابر رشد را در سابقه خود‬ ‫به ثبت رس��انده اس��ت‪ .‬تولید ناخالص داخلی ایران در‬ ‫س��ال‪ ۵۷‬معادل ‪۷۷.۹‬میلیارد دالر بود ک��ه این رقم در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۲‬به مرز ‪ ۶۰۰‬میلیارد دالر رس��ید و در واقع‬ ‫‪۷.۶‬برابر ش��د‪ .‬البته در چند سال گذشته تولید ناخالص‬ ‫داخلی کشورمان کاهش یافته و به ‪۴۵۴‬میلیارد دالر در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۷‬رسیده است‪ .‬رش��د تولید ناخالص داخلی‬ ‫ای��ران در س��ال های دهه‪ ۵۰‬و پیش از پی��روزی انقالب‬ ‫ه��م تعریفی نداش��ت به گونه ای که ایران در س��ال های‬ ‫‪ ۵۶ ،۵۴‬و ‪ ۵۷‬ب��ه ترتیب رش��د منف��ی‪ ،۲.۴۱۹‬منفی ‪،۴‬‬ ‫و منف��ی ‪۱۴‬درصد را تجرب��ه کرد‪ .‬با توج��ه به افزایش‬ ‫صادرات باوجود یک چهارم شدن فروش نفت‪ ،‬باید گفت‬ ‫مهم ترین پش��توانه اقتصاد ایران فعالیت های اقتصادی‬ ‫مردم و کاری اس��ت که یک یک افراد جامعه در طول این‬ ‫س��ال های پس از انقالب صورت داده و به افزایش تولید‬ ‫ناخالص داخلی کشور و صادرات منجر شده است‪ .‬اگرچه‬ ‫ای��ران دارای ذخایر باالی منابع طبیعی و س��وخت های‬ ‫فس��یلی است اما این ذخایر و درامد حاصل از فروش انها‬ ‫هرگز نمی تواند جای کار و تالش ایرانی و سرمایه انسانی‬ ‫کشور را بگیرد‪.‬‬ ‫دژپس��ند با اش��اره به شناس��ایی در مجم��وع ‪۲۱‬میلیون کیلوگرم گوش��ت‬ ‫در گمرکات کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬گوش��ت های شناسایی ش��ده تا ی��ک هفته و ‪۱۰‬روز‬ ‫این��ده ب��ه ب��ازار مصرف عرضه می ش��ود که موجب شکس��تن قیم��ت خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬انتظار داریم فعاالن اقتصادی ک��ه با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫مبادرت به واردات گوش��ت می کنن��د‪ ،‬با اقدامی منصفانه این گوش��ت را برای‬ ‫اس��تفاده م��ردم به بازار عرضه کنند‪ .‬با کس��انی که از این اق��دام تخطی کنند‪،‬‬ ‫برخورد می کنیم‪.‬‬ ‫ سال خوش گندم برای کشور‬ ‫مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی‪،‬‬ ‫وضعیت کش��ت گندم سال زراعی جاری را‬ ‫در کشور و فارس‪ ،‬سالی خوش ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫ به گزارش ایس��نا ‪ ،‬اسمعیل اس��فندیاری پور‬ ‫در بازدی��د از م��زارع گندم اس��تان فارس‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به وضعیت کش��ت مناس��ب‪،‬‬ ‫یکنواختی س��طح سبز و اس��تقرار بوته در‬ ‫مزارع این اس��تان‪ ،‬اگر ش��رایط زراعی ما به‬ ‫همین صورت ادامه پیدا کند و در فصل بهار‬ ‫متوسط بارندگی بلندمدت نزدیک به نرمال‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬امس��ال جز سال های خوش‬ ‫گندم خواهد بود‪.‬‬ ‫اس��فندیاری پور یاداورشد‪ :‬با وجودکاهش‬ ‫سطح زیرکش��ت گندم‪ ،‬سعی شده با اتخاذ‬ ‫روش ه��ای افزایش به��ره وری اب از جمله‬ ‫ابی��اری تیپ و قطره��ای و مدیریت خوب‪،‬‬ ‫جبران کاهش س��طح زیرکش��ت را داشته‬ ‫باشیم‪ .‬او با اشاره به راه اندازی پروژه مشترک‬ ‫با س��یمیت در راستای افزایش تولید گندم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬روش های جدید کش��ت و کار‬ ‫از جمل��ه کش��ت روی پش��ته های دائمی و‬ ‫کف کار با استفاده از فناوری های روز جهان‬ ‫و استفاده از ارقام جدید در دستور کار قرار‬ ‫گرفته تا با افزایش عملکرد و تولید به نوعی‬ ‫جبران کاهش س��طح زیر کش��ت را داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬مجری ط��رح گن��دم وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی با بیان اینکه در سال های گذشته‬ ‫س��طح زیرکش��ت گندم در کش��ور حدود‬ ‫‪۱۲‬درصد کاهش پیدا کرده اما با اقدام های‬ ‫فنی و افزایش بهره وری تولید گندم افزایش‬ ‫یافته است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با همت کشاورزان و‬ ‫پشتیبانی وزارت جهادکشاورزی‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود امس��ال برای چهارمی��ن پیاپی از‬ ‫واردات گندم بی نیاز باشیم‪.‬‬ ‫راه ان��دازی کانال مالی مش��ترک ایران و اروپا‬ ‫گام��ی مثب��ت در مس��یر توس��عه فعالیت های‬ ‫اقتصادی ایران به ش��مار می رود ام��ا برای انکه‬ ‫میزان تاثیرگذاری این کانال مش��خص ش��ود‪،‬‬ ‫چگونگی رفتار دو طرف تعیین کننده ترین عامل‬ ‫است‪.‬‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا پ��س از چن��د م��اه بحث و‬ ‫گمانه زنی‪ ،‬سرانجام کانال مالی مشترک خود با‬ ‫ای��ران را راه اندازی کرد و هرچن��د این اتفاق با‬ ‫تاخیرهایی زیادی روبه رو شد‪ ،‬اما صرف اجرایی‬ ‫شدنش از نظر سیاسی و تبلیغاتی اهمیتی ویژه‬ ‫دارد‪ .‬این کانال هن��وز در گام های ابتدایی خود‬ ‫قرار دارد و بعید است اقدام اجرایی در ان انجام‬ ‫ی ان از عالقه اروپا‬ ‫شده باشد‪ ،‬اما صرف راه انداز ‬ ‫ب��ه حفظ تعامالت اقتصادی خ��ود با ایران خبر‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬رفتار دو طرف تعیین می کند‬ ‫که ای��ن کانال مالی تا چه ح��د اثرگذار خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬امروز در هر دو ط��رف گروه هایی جداگانه‬ ‫فعال هس��تند‪ .‬یک گروه به دنبال بهبود روابط و‬ ‫گروه دیگر به دنبال بهم خوردن روابط هس��تند‪.‬‬ ‫اروپایی ها تردیدهایی شبیه به چگونگی پیوستن‬ ‫ایران به «اف ای تی اف» را مطرح می کنند و ایران‬ ‫معتقد اس��ت که نباید کاالها‪ ،‬میان تحریمی و‬ ‫غیرتحریمی تقسیم شوند‪.‬‬ ‫اگ��ر گروه هایی که به دنبال بهبود ش��رایط و‬ ‫روابط هس��تند بتوانند نظرهای خود را اجرایی‬ ‫کنند و فش��ارهای کش��ورهایی همچون امریکا‬ ‫کن��ار زده ش��ود‪ ،‬می ت��وان انتظار داش��ت این‬ ‫کانال کارایی ویژه خود را داش��ته باشد اما برای‬ ‫مشخص شدن میزان عملیاتی بودن این کانال‪،‬‬ ‫بای��د در اینده اظهارنظر کرد‪ .‬فع�لا اروپا اعالم‬ ‫کرده این کانال را برای کاالهایی که در فهرست‬ ‫تحریم های امریکا قرار ندارد باز کرده و باید دید‬ ‫پس از عملیاتی ش��دن مرحله نخست ایا امکان‬ ‫استفاده گس��ترده تر از این همکاری بین المللی‬ ‫به وج��ود می اید یا خیر‪ .‬انچ��ه در حال حاضر‬ ‫مشخص است جنبه تبلیغاتی مثبت این اقدام و‬ ‫البته پیگیری مذاکرات و نظرهای دو طرف است‬ ‫که در اینده نتیجه اش مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫‪۴‬هزار کانتینر‬ ‫کاالی رسوب شده داریم‬ ‫رئی��س کل گمرک جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه ‪ ۳‬یا ‪۴‬هزار کانتینر‪ ،‬کاالی رسوب ش��ده‬ ‫در گم��رکات وجود دارد‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬در مدت ‪۱۰‬‬ ‫سال گذشته کاالهایی که در مناطق ازاد بودند ‪ ۳‬یا‬ ‫‪ ۴‬بار تعیین تکلیف شده اند‪.‬‬ ‫مه��دی میراش��رفی در گفت وگو ب��ا مهر تاکید‬ ‫کرد‪ :‬از ‪۳۵‬میلیارد دالر کاالیی که در‪۱۰‬ماه س��ال‬ ‫جاری به کشور وارد شده‪۱۰ ،‬میلیارد دالر مربوط به‬ ‫کاالهای اساسی و ‪۲۵‬میلیارد دالر نیز به طور عمده‬ ‫مربوط به کاالهای واس��طه ای‪ ،‬ماش��ین االت خط‬ ‫تولید و مواد اولیه واحدهای تولیدی بوده که بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬درصد واردات کشور را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تحری م ممکن است برخی عوارضی هم‬ ‫برای کش��ور داشته باشد؛ اما هماهنگی بین نهادی‬ ‫می تواند این عوارض را به کمترین میزان برس��اند و‬ ‫رسوب کاال را کم کند‪.‬‬ ‫رئی��س کل گم��رک جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫با اش��اره به رس��وب کاال در گمرکات تصریح کرد‪:‬‬ ‫بح��ث رس��وب کاال در گمرکات به زمان گذش��ته‬ ‫برمی گ��ردد؛ به این معنا که تا چن��د ماه پیش‪ ،‬در‬ ‫مناط��ق ازاد و ویژه کاالها مش��مول قانون متروکه‬ ‫نمی ش��دند؛ اما از چند ماه گذشته‪ ،‬مدت توقف این‬ ‫کاالها به ‪۲‬ماه کاهش یافته است‪.‬‬ ‫میراش��رفی گفت‪ :‬یک بخ��ش از کاالهایی که با‬ ‫عن��وان کاالی رس��وبی از ان یاد می ش��ود‪ ،‬به طور‬ ‫عمده کاالهایی هس��تند که از س��ال های گذشته‪،‬‬ ‫متروکه بوده اس��ت؛ همان گونه که کاالهایی وجود‬ ‫دارند که از ‪۵‬سال پیش‪ ،‬در بندرها رسوب شده اند‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر امور اقتصادی و دارای��ی ادامه داد‪:‬‬ ‫در ‪۱۰‬س��ال گذش��ته‪ ،‬کاالهایی که در مناطق ازاد‬ ‫بوده اند‪ ۳ ،‬یا ‪۴‬بار تعیین تکلیف شده اند‪ ،‬زیرا قانون‬ ‫امور گمرکی در انجا ناظ��ر نبوده و قوانین منطقه‪،‬‬ ‫حاکم است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬قان��ون مناط��ق ازاد به این‬ ‫نح��و اس��ت که در عمل ب��ا تصمیم خ��ود منطقه‪،‬‬ ‫کاال متروکه می ش��ود؛ اما ه��م اکنون قانون جدید‬ ‫مدت توقف را به ‪2‬ماه کاهش داده که این مس��ئله‪،‬‬ ‫موجب ش��ده کاالهایی که از س��ال های گذش��ته‬ ‫رسوب شده بودند‪ ،‬خود را نشان دهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ EEU‬که براساس اتحادیه کاالی روسیه‪ ،‬قزاقستان‬ ‫و بالروس ش��کل گرفته اس��ت‪ ،‬حدود ‪4‬س��ال پیش‬ ‫تاس��یس شد‪ .‬کمی بعد ارمنس��تان و قرقیزستان هم‬ ‫به این توافق پیوس��تند‪ .‬در سال ‪ ،1394‬ویتنام به طور‬ ‫رس��می به نخستین کش��وری تبدیل شد که خارج از‬ ‫ای��ن منطقه به این توافق پیوس��ته اس��ت‪ .‬این توافق‬ ‫ب��رای تضمین انتقال ازاد کاالها‪ ،‬خدمات‪ ،‬س��رمایه و‬ ‫نیروی کار بین کشورهای عضو‪ ،‬ایجاد شده است‪.‬‬ ‫ایران س��ال گذش��ته یک توافق موقت با این بلوک‬ ‫به امضا رس��اند و انتظار می رود در مدت ‪۳‬سال توافق‬ ‫دائمی با این کشور بسته شود‪.‬‬ ‫مقدمات پیوس��تن ایران ب��ه منطق��ه ازاد اتحادیه‬ ‫اقتص��ادی اوراس��یا‪ ،‬با ه��دف دریاف��ت تخفیف های‬ ‫تعرفه ای برای صادرات کاالهای ایرانی به این اتحادیه‪،‬‬ ‫در مس��کو از جمعه اغاز شد‪ .‬به گزارش گمرک ایران‪،‬‬ ‫گفت وگوه��ای دوجانب��ه گم��رک و ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران به سرپرستی مهدی‬ ‫مهدی پورقاضی‬ ‫رئیس کمیسیون صنعت‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این مش��کل‪ ،‬هم ما و هم وزارت امور خارجه موضوع را‬ ‫پیگیری کردیم که برای این کشورها استثنا قائل شوند‪،‬‬ ‫ضمن اینکه با کش��ورهای دیگری ه��م قرارداد تجارت‬ ‫ازاد و ترجیح��ی داریم؛ بنابراین باید این مش��کالت را‬ ‫حل کنیم‪ .‬شاید حجم قابل توجهی هم نباشد اما اثرات‬ ‫منفی ان برای کش��ور زیاد اس��ت چراکه به عنوان یک‬ ‫بدعهدی برای ایران به ش��مار می رود‪ .‬متاسفانه تاکنون‬ ‫موافقت نش��ده و اعالم کرده اند که شرایط همین است‬ ‫و باید بر توافق های قبلی حاکم باشد‪ .‬به همین دلیل با‬ ‫اوراسیا این مش��کل را داریم که نتوانیم تعهدات مان را‬ ‫به طور کامل درباره برخی کاالها انجام دهیم‪.‬‬ ‫امیر عابدی‪ ،‬رئیس شورای بازرگانی ایران و قزاقستان‬ ‫نیز معتقد اس��ت اگ��ر در مذاک��ره با اوراس��یا بتوانیم‬ ‫مذاک��رات را به خوب��ی اداره و تقاضای ب��ازار را به خوبی‬ ‫شناس��ایی کنی��م و کااله��ای صنعتی ای��ران را نیز در‬ ‫فهرس��ت تعرفه های تجاری بگنجانیم‪ ،‬به سود دو طرف‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫او به‬ ‫گفت‪ :‬پیوستن ما به تجارت ازاد ‪۵‬کشور‬ ‫اوراسیا‪ ،‬جهش��ی در توسعه مناسبات اقتصادی ایران با‬ ‫کشورهای منطقه است و این در حالی است که ماهیت‬ ‫مذاک��رات خارجی رابطه برد‪ -‬برد اس��ت چ��ون منافع‬ ‫مشترک بررسی می شود‪ .‬در این میان تجارت ترجیحی‬ ‫با اوراس��یا می تواند فرصت های طالیی برای ایران ایجاد‬ ‫کن��د تا هم نیازهای انها را تامین کنیم و هم در مقابل‬ ‫نیازه��ای خود را از این کش��ورها پاس��خ دهیم‪ .‬عابدی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬فرصت بس��یار مغتنمی برای ما ایجاد شده‬ ‫و راهب��ران مذاکره با اوراس��یا نیز به ط��ور قطع‪ ،‬به این‬ ‫موضوع توجه داشته و دارند‪ .‬بخشی از تولیدات صنعتی‬ ‫به ویژه در زنجیره س��اختمان ما می توان��د در بازارهای‬ ‫کشورهای س��ی ای اس و اوراس��یا حضور خوبی داشته‬ ‫باش��د تا در مقابل رقبای دیگر با نرخ تمام شده واقعی‪،‬‬ ‫وارد بازارها شود‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منطقه ازاد اوراسیا به زودی ‪۵‬عضو جدید می گیرد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1238‬‬ ‫پیاپی ‪2556‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫از استقبال دردسرساز خارجی ها از محصوالت کشاورزی ایران گزارش می دهد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مجازات برای فروشندگان‬ ‫طالی دست دوم‬ ‫رئی��س اتحادیه طال‬ ‫و جواهر ته��ران گفت‪:‬‬ ‫مجازات های گوناگونی‬ ‫ب��رای فروش��ندگان‬ ‫ط�لای دس��ت دوم در‬ ‫نظر گرفته ش��ده است‬ ‫و ای��ن مجازات ه��ا از‬ ‫ابطال مجوز تا پلمب مغازه و جریمه نقدی را شامل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع‪‎‬رس��انی ات��اق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬هر چند س��ال گذش��ته رئیس اتحادیه طال‬ ‫و جواه��ر درباره طالفروش هایی که طالی دس��ت‬ ‫دوم می فروش��ند و باز هم از مردم اُجرت می گیرند‪،‬‬ ‫گفته بود «در تالش هس��تیم مج��وزی را از وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بگیریم تا فعالیت دس��ت‬ ‫دوم فروش��ی در صنعت طال و جواهر به طور رسمی‬ ‫به‪‎‬دلی��ل مش��کالتی ک��ه دارد‪ ،‬ممنوع ش��ود» اما‬ ‫همچنان این موضوع ادامه دارد‪.‬‬ ‫ابراهی��م محمدولی همچنین ب��ه مردم توصیه‬ ‫ک��رده ب��ود ک��ه در زمان خری��د طال‪ ،‬نس��بت به‬ ‫دریافت فاکتور دق��ت الزم را به خرج دهند تا تمام‬ ‫مش��خصات طال و س��نگ ان در فاکتور قید ش��ده‬ ‫باش��د تا اگر حتی ‪۲‬س��ال بعد هم مش��خص شود‬ ‫ک��ه ایرادی در طال وجود داش��ته از طریق اتحادیه‬ ‫موضوع را پیگیری کنیم تا طالفروش��ی نس��بت به‬ ‫کس��ب رضایت مش��تری اقدام کند حتی اگر شده‬ ‫باید پول مشتری را برگرداند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود این‪ ،‬ابراهیم محمدولی‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫طال و جواهر به تازگی گفت‪ :‬هنوز هم شاهد فروش‬ ‫مصنوعات دست دوم طال در کشور هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ط�لای دس��ت دوم پ��س از یک‬ ‫س��ال یا ‪ ۶‬ماه اس��تفاده زمانی که با ابکاری مجدد‬ ‫به ب��ازار برمی گردد مش��کالتی از قبیل؛ س��رایت‬ ‫بیماری های پوس��تی در صورت استفاده فرد بیمار‬ ‫از ان یا شکس��تگی و جوش خوردگی دوباره دارد‪،‬‬ ‫زیرا سرویس یا سینه ریزی که در این مدت استفاده‬ ‫شده مقاومت خود را ازدست داده است‪.‬‬ ‫محمدول��ی درباره جریمه فروش��ندگان طالی‬ ‫دس��ت دوم بیان کرد‪ :‬این موضوع از سوی بازرسان‬ ‫اتحادیه صنف طال و جواهر اتاق اصناف در دس��ت‬ ‫پیگیری اس��ت و مجازات های گوناگونی برای این‬ ‫اف��راد در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬از ابطال مجوز تا پلمب‬ ‫مغازه و جریمه نقدی‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬م��ردم نباید به تابلو های طالی‬ ‫کم اج��رت در ب��ازار توجهی کنند‪ ،‬زی��را انها قابل‬ ‫اعتماد نیس��تند و اجرت طالی نو را با انها محاسبه‬ ‫می کنند که کار درستی نیست‪.‬‬ ‫غوغای خروج میوه و صیفی جات از کشور‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگرچه ضعف بسته بندی میوه‪ ،‬سبزی و صیفی جات‬ ‫ای��ران‪ ،‬عاملی برای کم‪‎‬رونقی صادرات در س��ال های‬ ‫گذش��ته به‪‎‬ش��مار می رفت��ه؛ ام��ا به نظر می رس��د‪،‬‬ ‫خارجی ه��ا خیلی ه��م از محصوالت کش��اورزی ما‬ ‫بدش��ان نمی ای��د! انچنان‪‎‬ک��ه در ‪۱۱‬م��اه گذش��ته‬ ‫به‪‎‬واس��طه گران��ی دالر‪ ،‬خبره��ای زی��ادی از حضور‬ ‫خارجی ها بر سر مزارع‪ ،‬زمین های کشاورزی‪ ،‬باغ ها و‬ ‫گلخانه‪‎‬های‪‎‬مان شنیده ایم‪.‬‬ ‫ای��ن اف��راد ب��ه منش��اء تولی��د می��وه‪ ،‬س��بزی و‬ ‫صیفی جات رفته و با پرداخت‪‎‬هایی به نسبت پرسود‪،‬‬ ‫این محصوالت را می خرند و با خود به کشورهای‪‎‬شان‬ ‫می برن��د‪ .‬ب��ه این ترتی��ب حجم محصوالت��ی که به‬ ‫شهرهای ایران می رسد کمتر و البته گران تر می شود‪.‬‬ ‫چند ماه پی��ش دولت‪ ،‬صادرات برخ��ی از میوه ها‬ ‫را ممن��وع کرد که این اقدام ب��ا اعتراض‪‎‬هایی روبه‪‎‬رو‬ ‫ش��د‪ .‬حاال صادرات میوه ممنوعیت��ی ندارد و به نظر‬ ‫می رسد در صادرات افراط می شود‪ .‬به قولی‪ ،‬مدیریت‬ ‫ب��ازار میوه و صیفی جات به کالفی س��ردرگم تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬انچه ای��ن روزها موجب نگرانی ش��ده‬ ‫حض��ور بیش از پیش خارجی ها ب��رای خرید میوه و‬ ‫صیفی جات است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ های داخلی‬ ‫اسماعیل مرادیان‬ ‫حسن صابری هرندی‬ ‫گرانی گوشت‬ ‫ربطی به عشایر ندارد‬ ‫رئی��س س��ازمان‬ ‫ام��ور عش��ایر اع�لام‬ ‫کرد که هیچ اختاللی‬ ‫در عرض��ه دام زن��ده‬ ‫و گوش��ت قرم��ز از‬ ‫سوی عش��ایر به‪‎‬وجود‬ ‫نیامده است‪ ،‬بنابراین‬ ‫افزایش نرخ گوش��ت ارتباطی به عشایر ندارد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬در ماه های گذشته افزایش نرخ‬ ‫گوشت قرمز در بازار ادامه دار شده است و دالیل‬ ‫متعددی برای دلیل این گرانی از سوی مسئوالن‬ ‫مختلف مطرح می ش��ود که از کمبود در تولید و‬ ‫عرضه این محصول پروتئینی تا قاچاق دام زنده‬ ‫را شامل می شود‪.‬‬ ‫به دنبال برخی اظهارات مبنی بر اینکه یکی از‬ ‫دالیل کمبود گوشت قرمز در بازار تعلل عشایر در‬ ‫عرضه دام زنده شان است‪ ،‬به سراغ رئیس سازمان‬ ‫امور عش��ایر کش��ور رفتیم که این مسئله را از او‬ ‫جویا شویم‪.‬‬ ‫کرمعل��ی قندال��ی در ای��ن باره گفت‪ :‬س��هم‬ ‫عش��ایر از تولی��د گوش��ت قرمز کش��ور حدود‬ ‫‪ ۲۵‬درصد اس��ت و هیچ اختالل��ی در عرضه دام‬ ‫زنده و گوش��ت قرمز تولید ش��ده از سوی انها به‬ ‫ب��ازار به وجود نیامده اس��ت که بخواهیم تقصیر‬ ‫را گردن انها بیندازی��م‪ ،‬چراکه نه تنها تاخیر در‬ ‫عرض��ه دام زنده هیچ س��ودی ب��رای انها ندارد‪،‬‬ ‫بلک��ه عش��ایر نمی توانند دام های زن��ده خود را‬ ‫پ��س از پروار ش��دن نگه دارند و به ب��ازار عرضه‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان امور عشایر کشور با بیان اینکه‬ ‫همه عش��ایر دام های خ��ود را به کش��تارگاه ها‬ ‫می برند و این گونه گوش��ت قرمز تولید ش��ده از‬ ‫س��وی انها به بازار می رس��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬اوج عرضه‬ ‫دام زنده عش��ایر ب��ه بازار حدود یک م��اه بعد از‬ ‫عید اس��ت اما با این وجود در این بازه زمانی هیچ‬ ‫خلل��ی در این زمینه از س��وی عش��ایر به وجود‬ ‫نیام��ده و رون��د عرضه دام زنده از س��وی انها به‬ ‫ب��ازار به طور طبیع��ی و معمول هر س��اله اتفاق‬ ‫می افتد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ذبیح اهلل اسماعیل زاده‬ ‫نایب رئیس اتحادیه میوه و تره بار تهران در این‪‎‬باره‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪۲‬هفته اس��ت که افرادی از کش��ورهای‬ ‫دیگر به میدان مرکزی تره‪‎‬بار تهران امده اند‪.‬‬ ‫اس��ماعیل مرادیان در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬خری��د از م��زارع و از می��دان تره بار در‬ ‫ماه های پیش هم از س��وی خارجی ها انجام می ش��د‬ ‫اما درحال حاضر حدود ‪ ۲‬هفته است که خیار‪ ،‬گوجه‬ ‫فرنگی‪ ،‬بادمج��ان‪ ،‬دلمه‪ ،‬کدو‪ ،‬کاهو‪ ،‬فلفل دلمه‪‎‬ای و‬ ‫گوجه‪‎‬زیتونی بیشتر مورد توجه بازرگانانی از روسیه‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬قزاقستان و ترکمنس��تان قرار گرفت ه و حضور‬ ‫انها در میدان مرکزی تره‪‎‬بار پررنگ است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این افراد با مترجم های‪‎‬ش��ان به میدان‬ ‫تره بار می ایند و با زرنگی تمام‪ ،‬از طریق مترجم ها از‬ ‫رانندگان می خواهند که مزرعه را به انها نشان دهند‬ ‫تا به انجا بروند و از همان جا یک‪‎‬س��ره خرید کنند‪.‬‬ ‫به‪‎‬واسطه این امر‪ ،‬نرخ این اقالم چند برابر شده است‪.‬‬ ‫مرادیان گفت‪ :‬این افراد به فروشنده دالر می دهند‬ ‫و به این ترتیب معامله ای دو س��ر س��ود برای طرف‬ ‫ایرانی و خارجی ش��کل می گیرد‪ .‬ام��ا موضوع اینجا‬ ‫اس��ت که این افراد‪ ،‬مازاد تولی��د را نمی خرند‪ ،‬بلکه‬ ‫انچه معامله می ش��ود‪ ،‬مایحتاج مردم ایران است‪ .‬در‬ ‫پی این امر‪ ،‬کاهو در میدان مرکزی به کیلویی ‪۷‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬گوجه فرنگی به کیلویی ‪ ۷‬هزار تومان و خیار‬ ‫به کیلویی ‪ ۶‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ای��ن خارجی ها با تریلی بار می زنند‬ ‫و ب��ه نظر نمی رس��د ک��ه قاچ��اق کنند‪ .‬سیاس��ت‬ ‫ارزاوری اگرچه سیاس��ت خوبی اس��ت ام��ا باید این‬ ‫ارزاوری از مح��ل محص��والت م��ازاد باش��د‪ .‬امروز‬ ‫چند ماه پیش دولت صادرات برخی از میوه ها را ممنوع کرد که این اقدام‬ ‫با اعتراض‪‎‬هایی روبه‪‎‬رو ش��د‪ .‬حاال صادرات میوه ممنوعیتی ندارد و به نظر‬ ‫می رس��د در صادرات افراط می ش��ود‪ .‬انچه این روزها موجب نگرانی شده‬ ‫حضور بیش از پیش خارجی ها برای خرید میوه و صیفی جات است‬ ‫انچه در حال صادرات به این ش��کل اس��ت‪ ،‬از محل‬ ‫محصوالت م��ورد نیاز جامعه اس��ت‪ .‬مرادیان گفت‪:‬‬ ‫م��ن میوه‪‎‬ف��روش و در ارتب��اط مس��تقیم ب��ا مردم‬ ‫هس��تم‪ .‬مصرف کننده تا چند ماه پیش اگر ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان خری��د می کرد‪ ،‬دو نفری ب��ه زور بارش را در‬ ‫ماش��ینش می گذاش��تیم‪ ،‬ام��ا ام��روز ب��ا ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان چند قلم بیش��تر نمی تواند خری��د کند‪ .‬باید‬ ‫مازاد نیاز مصرف کننده صادر ش��ود اما حاال این‪‎‬گونه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات با وجود کمبود‬ ‫مدیریت میدان مرکزی با اتحادیه بارفروشان است‬ ‫و از این‪‎‬رو از رئیس اتحادیه بارفروش��ان تهران کم و‬ ‫کیف ماجرا را جویا می‪‎‬شویم و او تعداد خارجی ها در‬ ‫میدان مرکزی را ناچیز می داند‪.‬‬ ‫حس��ن صابری هرندی اما در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬حضور خارجی ها برای خرید محصوالت‬ ‫کشاورزی س��ر مزارع زیاد است‪ .‬وی افزود‪ :‬صادرات‬ ‫میوه در حال حاضر ممنوع نیست‪ .‬این در حالی است‬ ‫که تولید انچنان نیس��ت و برخ��ی محصوالت دچار‬ ‫سیل زدگی ش��ده اند اما کشاورز وقتی می بیند که به‬ ‫قیم��ت خوبی از او خری��د می کنند‪ ،‬حاضر به فروش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور عراقی ها در میدان مرکزی‬ ‫ذبیح اهلل اس��ماعیل زاده یکی از بارفروش��ان میدان‬ ‫مرک��زی در گفت وگ��و با‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬افرادی‬ ‫از بلغارس��تان‪ ،‬ترکی��ه و حتی کرواس��ی ب��ه میدان‬ ‫مرک��زی می این��د ام��ا در نهای��ت خری��د چندانی‬ ‫نمی کنن��د چراک��ه کیفیت ب��ار را پایی��ن می بینند‬ ‫و مناس��ب اروپا نمی دانند‪ .‬بیش��تر انچ��ه در میدان‬ ‫مرکزی به فروش می رس��د به عراق برده می ش��ود‪.‬‬ ‫اروپایی ها به مزارع و گلخانه ها می روند از انجا خرید‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مزارع و گلخانه ها چین اول است‬ ‫و میوه و صیفی جات تازه تر هس��تند‪ .‬درجه یک ها را‬ ‫جدا می کنند و انهای��ی که کیفیت پایین تری دارند‬ ‫به بازار داخلی فرستاده می شود‪.‬‬ ‫ب��اری که به اروپا می رود حدود ‪۲‬هفته یا بیش��تر‬ ‫در راه اس��ت‪ .‬حت��ی در ماش��ین های یخچ��ال دار‬ ‫ه��م ب��ه مش��کل می خورن��د ام��ا ع��راق مس��افت‬ ‫کمت��ری تا ای��ران دارد و از این‪‎‬رو بعض��ی عراقی ها‬ ‫از می��دان مرک��زی خری��د می کنند‪ .‬با وج��ود این‪،‬‬ ‫ب��رای مصرف کنن��ده ایران��ی فرق��ی نمی کن��د که‬ ‫خارجی ه��ا از گلخانه ه��ا خری��د کنند ی��ا از میدان‬ ‫تره‪‎‬بار‪.‬‬ ‫ارسال سیب و پرتقال شب عید به مراکز استان ها‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران‬ ‫از حمل میوه ش��ب عید به مراکز اس��تان ها خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬تاکنون حمل س��یب مورد نیاز استان های کشور‬ ‫به میزان ‪۲۳‬هزار و ‪۷۶۰‬تن و پرتقال به میزان ‪۱۴‬هزار‬ ‫و ‪۳۰۰‬تن انجام شده است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬حس��ین ش��یرزاد گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫حمل همه س��یب مورد نیاز اس��تان های سراسر کشور‬ ‫ب��ه میزان ‪۲۳‬هزار و ‪۷۶۰‬تن پایان یافته و حدود ‪۶‬هزار‬ ‫تن ذخیره احتیاطی سیب درختی نیز با تالش اتحادیه‬ ‫مرکزی تعاون روستایی ایران تامین شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از مجم��وع ‪۲۸‬ه��زار و ‪۵۵۰‬ت��ن پرتقال‬ ‫تامس��ون م��ورد درخواس��ت کارگروه ه��ای راهبردی‬ ‫اس��تانی‪ ،‬تاکن��ون ‪۱۴‬ه��زار و ‪۳۰۰‬تن از مبدا اس��تان‬ ‫مازندران به مراکز ذخیره سازی استان ها حمل‬ ‫و باقیمانده براساس برنامه تنظیمی هم اکنون‬ ‫در شرف انجام است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مرک��زی تع��اون‬ ‫روس��تایی از خری��داری و در اختیار داش��تن‬ ‫‪ ۶‬ه��زار ت��ن پرتق��ال والنس��یای جن��وب در‬ ‫اس��تان های فارس(‪۳‬هزار ت��ن)‪ ،‬کرمان(هزار‬ ‫و ‪۲۰۰‬ت��ن)‪ ،‬هرمزگان(‪۵۰۰‬ت��ن)‪ ،‬جیرفت(‪۲۵۰‬تن)‪،‬‬ ‫خراس��ان رضوی(‪۱۵۰‬تن) و دیگ��ر مناط��ق تامی��ن‬ ‫پرتق��ال جن��وب‪ ،‬از س��وی ش��بکه و مدیریت ه��ای‬ ‫تع��اون روس��تایی خب��ر داد ک��ه درحال حاض��ر کار‬ ‫حمل انها به اس��تان های گوناگون کش��ور اغاز ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براس��اس مصوبات کارگرو ه‬ ‫راهب��ردی کش��وری‪ ،‬مق��رر ش��ده ‪۱۰‬هزار‬ ‫ت��ن پرتقال جنوب برای ارس��ال به مناطق‬ ‫گوناگون خریداری شود که تامین باقیمانده‬ ‫ان هم اینک در دست اقدام است‪.‬‬ ‫ش��یرزاد ب��ا اب��راز رضای��ت از کیفی��ت‬ ‫میوه های تامین ش��ده و روند عملیات انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬هدف مجموعه دست اندرکاران و به ویژه سازمان‬ ‫مرکزی تعاون روس��تایی ایران را اجرای درست ابالغیه‬ ‫ریاس��ت جمه��وری‪ ،‬مقام عالی وزارت‪ ،‬کس��ب رضایت‬ ‫م��ردم و ت��دارک مناس��ب و باکیفیت میوه ش��ب عید‬ ‫هموطنان عنوان کرد‪.‬‬ ‫توزیع روزانه ‪۳۰۰‬تن مرغ تنظیم بازاری در تهران‬ ‫مدیرکل ش��رکت پش��تیبانی امور دام اس��تان تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬هر کیلوگ��رم دام زن��ده باید حداکث��ر ‪۲۵‬هزار‬ ‫تومان تا ‪۲۶‬هزار تومان به فروش برس��د اما این محصول‬ ‫به قیم��ت ‪۳۶‬ه��زار تومان ت��ا ‪۴۰‬هزار توم��ان فروخته‬ ‫می ش��ود که دلیل ان نیز قاچاق این محصول به خارج‬ ‫از کشور است‪.‬‬ ‫رضا س��المی در گفت وگ��و با تس��نیم اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫مقایس��ه با س��ال گذش��ته کمبود کاالیی ب��رای خرید‬ ‫گوشت قرمز یا مرغ وجود ندارد اما تقاضای باالیی برای‬ ‫خرید این محصول در کشور ایجاد شده که منجر به بهم‬ ‫خوردن بازار شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬می��زان تولی��د تخم م��رغ در کش��ور به‬ ‫حدی رس��یده ک��ه دوب��اره در وضعیت م��ازاد مصرف‬ ‫ق��رار دارد و ب��رای ص��ادرات ان باید فک��ری کرد و هر‬ ‫ش��انه ‪۳۰‬عددی تخم مرغ در مرغ��داری ‪۱۱‬هزار تومان‬ ‫به فروش می رس��د و در ب��ازار حداکثر ‪۱۳‬ه��زار تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬این امر نیز خود افتی برای تولید به ش��مار می اید‪،‬‬ ‫زیرا هزینه تمام شده این محصول برای مرغ دار ‪ ۱۳‬تا ‪۱۴‬‬ ‫هزار تومان است و باعث اسیب رسیدن به تولیدکننده‬ ‫می شود و تولید در اینده دچار مشکل می شود و به دنبال‬ ‫ان هس��تیم ک��ه محصول مرغ��دار را خری��د تضمینی‬ ‫کنی��م‪ ،‬همچنین ب��رای تنظیم بازار‪ ،‬جل��وی واردات را‬ ‫گرفته ایم‪.‬‬ ‫وی ب��ه این پرس��ش که ب��رای تنظیم بازار س��مت‬ ‫مصرف کنن��ده چه کارهای��ی را انج��ام داده ای��د و چ��ه‬ ‫اقدامات��ی برای جلوگیری از خ��روج محصوالت تنظیم‬ ‫ب��ازار خارج از ش��بکه کرده اید‪ ،‬این گونه پاس��خ داد‪ :‬با‬ ‫کمک س��ازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی در حال‬ ‫تنظیم بازار محصوالت پروتئینی در کش��ور هس��تیم و‬ ‫به تدریج ب��ا اقدام هایی که در حال انجام اس��ت فروش‬ ‫خارج از شبکه محصوالت تنظیم بازاری گرفته می شود‪.‬‬ ‫سالمی گفت‪ :‬چنانچه نرخ هرکیلوگرم گوشت منجمد‬ ‫تنظیم بازاری(گوساله) بیش��تر از ‪۲۹‬هزار تومان فروش‬ ‫رود تخلف است و با خاطیان برخورد می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل ش��رکت پش��تیبانی امور دام اس��تان تهران‬ ‫همچنی��ن گف��ت‪ :‬ن��رخ مص��وب ه��ر کیلوگ��رم مرغ‬ ‫‪۹‬ه��زار و ‪۸۰۰‬توم��ان تعیین ش��ده که ای��ن محصول‬ ‫به ای��ن ن��رخ در میدان های می��وه و تره ب��ار به فروش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫س��المی درب��اره دالی��ل افزایش ن��رخ م��رغ در بازار‬ ‫گفت‪ :‬افزایش نرخ گوش��ت قرمز باع��ث افزایش تقاضا‬ ‫برای گوش��ت مرغ ش��ده و نرخ این محص��ول باال رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬می��زان تولی��د مرغ در امس��ال نه تنه��ا کاهش‬ ‫نیافت��ه‪ ،‬بلک��ه ح��دود ‪ ۳‬درص��د نی��ز افزای��ش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��المی گفت‪ :‬روزانه ‪۳۰۰‬تن م��رغ تنظیم بازاری در‬ ‫تهران عرضه می ش��ود و از سویی صادرات این محصول‬ ‫نیز ممنوع شده که این موارد باعث کاهش قیمت‏ها در‬ ‫روزهای اینده می شود‪.‬‬ ‫ای��ن بارف��روش ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر حدود‬ ‫‪۲۰‬درص��د خرید صادراتی از می��دان تره‪‎‬بار مرکزی‬ ‫و ‪۸۰‬درصد از مراکز‪ ،‬انبار ها‪ ،‬س��ردخانه ها و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫به نظر نمی رس��د این ص��ادرات غیرقانونی و قاچاق‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اس��ماعیل زاده گفت‪ :‬به واس��طه این کمبود ها ما‬ ‫مجبوری��م که نرخ ه��ا را باال ببری��م و در نهایت این‬ ‫مصرف کننده اس��ت که متضرر می شود‪ .‬با وجود این‬ ‫در ش��رایط موج��ود ناچار به صادرات هس��تیم‪ .‬اگر‬ ‫از ص��ادرات این محصوالت ب��رای ممانعت از گرانی‬ ‫جلوگیری کنیم‪ ،‬محصول دیگری در کش��ور افزایش‬ ‫نرخ می ده��د‪ .‬ما ب��رای ارز اوری به‪‎‬ج��ز محصوالت‬ ‫کش��اورزی چیز زیادی نداریم‪ .‬ع�لاوه بر این وقتی‬ ‫جل��وی ص��ادرات را می گیرند‪ ،‬کش��اورزان اعتراض‬ ‫می کنند‪ .‬وقتی هم که صادرات ازاد می ش��ود‪ ،‬مردم‬ ‫اعتراض می کنند که گرانی است‪ .‬در شرایطی هستیم‬ ‫که مدیریت بازار پیچیده ش��ده است و معلوم نیست‬ ‫این کالف سردرگم را چطور باید سامان دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫اگرچه کارشناس��انی که ما ب��ا انها صحبت کردیم‬ ‫بر این باورند که خرید های خارجی ها از س��ر زمین‬ ‫و حتی می��دان مرکزی قاچاق به ش��مار نمی اید اما‬ ‫برای دریافت نظری قاطعانه تر‪ ،‬در چند روز گذش��ته‬ ‫با محم��ود بازاری‪ ،‬مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات‬ ‫محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی تماس گرفتیم‬ ‫ک��ه موفق به صحبت با این مقام مس��ئول نش��دیم‪.‬‬ ‫هرچه هس��ت به نظر می رسد که مدیریت بازار میوه‬ ‫و صیفی‪‎‬جات به مش��کل برخورده اس��ت‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی مصرف کننده چاره ای جز صبوری تا پیدا‬ ‫شدن مدیرانی توانمند تر ندارد‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۷‬درصدی نرخ ماهی‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تکثیر‪ ،‬پرورش و‬ ‫صادرت ابزیان گفت‪ :‬به دلیل نوسان نرخ که دلیل ان مشکل‬ ‫اقتصادی کش��ور و روند داللی حاکم بر ب��ازار ماهی بوده ما‬ ‫افزایش نرخ در این بازار را در ایام پایانی سال خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ارس�لان قاس��می در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره تامین ماهی‬ ‫ش��ب عید اظهارکرد‪ :‬از انجایی که بیش��ترین مصرف ماهی‬ ‫در بهمن و اس��فند اس��ت ما به دلیل افزایش تقاضا هر سال‬ ‫حدود ‪۷‬درصد افزایش نرخ داش��ته ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬امس��ال از نظر تولید به طور تقریبی‬ ‫مانند س��ال گذشته هستیم و این بدان معناست که نباید در ایام پایانی سال مشکلی‬ ‫در تامین ماهی بازار وجود داش��ته باش��د اما به دلیل نوس��ان نرخ که دلیل ان مشکل‬ ‫اقتص��ادی کش��ور و نظام داللی حاکم بر بازار ماهی بوده م��ا افزایش نرخ در این بازار‬ ‫را خواهیم داش��ت‪ .‬مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تکثیر‪ ،‬پرورش و صادرت‬ ‫ابزی��ان در ادامه درباره با نحوه عرضه محصوالت گوناکون تولیدی اذعان کرد‪ :‬ش��بکه‬ ‫عرضه کش��ور بیمار اس��ت و س��رمایه حاصل از عرضه و تقاضا به ضرر تولیدکننده و‬ ‫مصرف کنن��ده اس��ت و تنها دالالن از این بازار بیمار س��ود می برند‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫غفلت کش��ور در زمینه پیش��رفت صنایع فراوری ماهی بیان کرد‪ :‬سازمان حمایت از‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬ش��یالت و دامپزشکی اهمیتی به بازار ماهی نمی دهند و ان هم به این‬ ‫دلیل است که این محصول هنوز به‪‎‬عنوان یک منبع پروتئین در سبد خانوار پذیرفته‬ ‫نشده است‪ .‬شبکه فراوری هم کنار شبکه عرضه دچار مشکل است و همین امر باعث‬ ‫واردات تیالپیا به عنوان ماهی اماده طبخ به کش��ور ش��د‪ .‬قاسمی درباره ورود تیالپیا‬ ‫و اخالل در بازار ماهی بومی کش��ور تصریح ک��رد‪ :‬ورود تیالپیا با نوع فراوری اماده و‬ ‫راحت برای طبخ‪ ،‬بازار ماهی قزل اال را که از نظر کیفیت و تغذیه بسیار فراتر از ماهی‬ ‫واردات��ی چین بود‪ ،‬به مخاطره انداخت و تنها دلیل ان هم نبود کارخانه های فراوری‬ ‫مرغوب و بس��ته بندی مناسب برای اس��تفاده بود و بخش دولتی هنوز به این موضوع‬ ‫پی نبرد ه اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬سازمان ش��یالت و وزارت جهادکشاورزی همچنان مجوز‬ ‫ف��راوری دهه ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬را صادر می کنند‪ ،‬در حالی که این روند درحال حاضر بس��یار‬ ‫پیشرفت کرده است‪ .‬بنابراین این دوعامل نخوه فراوری و عرضه نوسان شدید نرخ را‬ ‫برای شب عید به دنبال خواهد داشت‪ .‬مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تکثیر‪،‬‬ ‫پرورش و صادرت ابزیان تاکید کرد‪ :‬وزیر جهادکشاورزی هم عضو سازمان میدان های‬ ‫میوه و تره بار اس��ت و غرفه ها در این میدان ها را حق تولیدکنندگان ماهی می داند اما‬ ‫وزیر به عنوان تنها صدای تولیدکننده در این س��ازمان هم کاری از پیش نبرده است‪.‬‬ ‫نهاده��ای نظارتی باید ب��ازار را کنترل کنند و قیمت ها را پایش کنند تا مصرف کننده‬ ‫متضرر نشود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1238‬‬ ‫پیاپی ‪2556‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫بانک مرکزی گزیده امارهای اقتصادی اذر را اعالم کرد‬ ‫با وجود انتقادها و نگرانی هایی که این روزها نس��بت‬ ‫به حجم باالی نقدینگی در کشور مطرح می شود‪ ،‬روند‬ ‫رو به رش��د این پدیده همچن��ان ادامه دارد‪ .‬ان طور که‬ ‫در اخری��ن اماره��ای بانک مرکزی اعالم ش��ده‪ ،‬حجم‬ ‫نقدینگی در اذر امس��ال نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫گذشته حدود ‪ ۲۲.۱‬درصد افزایش یافته و به رقم بیش‬ ‫از ‪ ۱۷۶۴‬هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪ .‬بر اساس‬ ‫امارهای بانک مرکزی از گزیده امارهای اقتصادی اذر‪،‬‬ ‫از مجموع نقدینگی ‪ ۱۷۶۴‬هزار میلیارد تومانی موجود‪،‬‬ ‫سهم شبه پول ‪ ۱۵۱۹‬هزار و ‪ ۹۶۰‬میلیارد تومان و سهم‬ ‫پول ‪ ۲۴۴‬هزار و ‪ ۴۲۰‬میلیارد تومان است‪ .‬در این دوره‬ ‫یک س��اله رشد ش��به پول ‪ ۱۹.۵‬درصد و رشد پول ‪۴۱‬‬ ‫درصد بوده اس��ت‪ .‬حجم اسکناس و مسکوک در دست‬ ‫اش��خاص هم ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان بوده که‬ ‫نس��بت به اذر س��ال گذش��ته ‪ ۳۰.۵‬درصد و در ‪ ۹‬ماه ‬ ‫امسال ‪ ۲.۸‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بدهی بخش غیردولتی‬ ‫همچنی��ن ب��ر مبن��ای اماره��ای بان��ک مرک��زی‪،‬‬ ‫بده��ی بخ��ش غیردولتی ب��ه بانک ها و موسس��ه های‬ ‫اعتباری (بدون سود ا ینده) در اذر امسال به ‪ ۱۰۷۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۲۰‬میلیارد تومان رس��ید که نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۱۷.۹‬درصد افزایش نش��ان می دهد‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬بانک های غیردولتی و موسس��ه های اعتباری‬ ‫غیربانکی ‪ ۶۴.۶‬درصد از مجموع این بدهی ها را به خود‬ ‫اختصاص می دهد و سهم بانک های تخصصی و تجاری‬ ‫به ترتیب حدود ‪ ۱۹.۳‬و ‪ ۱۶‬درصد است‪ .‬در اذر امسال‬ ‫مجموع س��پرده های بخش غیردولت��ی بیش از ‪۱۷۱۹‬‬ ‫هزار میلیارد تومان بود که سهم بانک های غیردولتی و‬ ‫موسس��ه های اعتباری غیربانکی ‪ ۶۹.۵‬درصد از مجموع‬ ‫براورد ش��د و بانک ه��ای تجاری ب��ا ‪ ۲۰.۱‬و بانک های‬ ‫تخصصی با ‪ ۱۰.۴‬درصد‪ ،‬در رده های بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش سپرده های دیداری و غیر دیداری‬ ‫ارزش س��پرده های دی��داری در اذر ب��ه ‪ ۱۹۹‬ه��زار‬ ‫و ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان رس��ید که نس��بت به اذر س��ال‬ ‫گذش��ته رشد ‪ ۴۳.۷‬درصدی را نش��ان می دهد‪ .‬در این‬ ‫بخش سهم سپرده های جاری ‪ ۱۶۹‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بود که نس��بت به مدت مشابه سال پیش ‪ ۴۹.۱‬درصد‬ ‫افزایش یاف��ت‪ .‬ارزش خالص چک ها نیز ‪ ۴‬هزار و ‪۶۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان شد که نسبت به سال گذشته ‪ ۵.۹‬درصد‬ ‫عقبگرد داش��ت‪ .‬همچنین در پایان پاییز امسال ارزش‬ ‫سپرده های غیردیداری رقم ‪ ۱۵۱۹‬هزار و ‪ ۹۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان ثبت ش��د که در مقایسه با اذر سال پیش ‪۱۹.۵‬‬ ‫درصد بیش��تر ش��د‪ .‬در این بخش‪ ،‬س��هم سپرده های‬ ‫قرض الحسنه پس انداز ‪ ۸۸‬هزار و ‪۸۳۰‬میلیارد تومان بود‬ ‫که نسبت به سال گذشته ‪ ۲۷.۲‬درصد رشد کرد‪ .‬از این‬ ‫میزان‪ ۸ ،‬هزار و ‪ ۸۶۰‬میلیارد تومان مربوط به صندوق‬ ‫پس انداز مس��کن بود که رشد ‪ ۱۲.۶‬درصدی را رقم زد‪.‬‬ ‫در زیرمجموعه س��پرده های غیردیداری‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫مدت دار ب��ا ‪ ۲‬بخش کوتاه مدت و بلندمدت به چش��م‬ ‫می خورد‪ .‬مجموع سرمایه گذاری مدت دار در اذ ر امسال‬ ‫به ‪ ۱۴۰۴‬هزار و ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان رسید که نسبت به‬ ‫اذ ر س��ال پیش ‪ ۱۸.۹‬درصد افزایش یافت‪ .‬سپرده های‬ ‫بلندمدت با حجم ‪ ۸۶۹‬هزار و ‪ ۱۱۰‬میلیارد تومان رشد‬ ‫‪۲۰.۶‬درصد را در هم سنجی با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫را رقم زد‪ .‬س��هم سپرده های کوتاه مدت نیز ‪ ۵۳۵‬هزار و‬ ‫‪۱۴۰‬میلی��ارد تومان بود که ‪ ۱۶.۳‬درصد بیش��تر از اذر‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹بدهی خارجی ایران کاهش یافت‬ ‫همچنی��ن تازه ترین گزارش بان��ک مرکزی از گزیده‬ ‫اماره��ای اقتص��ادی اذر ‪ ۹۷‬حکای��ت از بدهی ه��ای‬ ‫خارج��ی ‪ ۱۰‬میلیارد دالری کش��ور در پای��ان این ماه‬ ‫دارد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬میزان بدهی های خارجی (تعهدات‬ ‫بالفعل) کشور در پایان خرداد به رقم ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪۳۴‬‬ ‫میلیون دالر رسیده است‪ .‬از این رقم ‪ ۳‬میلیارد و ‪۱۷۴‬‬ ‫میلیون دالر مربوط به بدهی ه��ای خارجی کوتاه مدت‬ ‫و ‪ ۶‬میلی��ارد و ‪ ۸۶۰‬میلی��ون دالر مربوط به بدهی های‬ ‫میان مدت و بلندمدت می ش��ود‪ .‬بدهی خارجی کش��ور‬ ‫از اغاز امس��ال ‪ ۱۱‬درصد برابر ب��ا ‪ ۱.۲۷۱‬میلیارد دالر‬ ‫ن بدهی خارجی کشور‬ ‫کاهش داش��ته است‪ .‬در فروردی ‬ ‫‪ ۱۱.۳۰۵‬میلیارد دالر اعالم شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۱۸۴‬درصدی ارزش معامالت سهام‬ ‫بر اس��اس جدیدترین اطالع��ات و امارهای اقتصادی‬ ‫بانک مرکزی در بخش های مالی و بازار س��رمایه‪ ،‬ارزش‬ ‫معامالت س��هام در پایان عملکرد ‪ ۹‬ماه امسال به ‪۱۰۱‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۸۲۲‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان رس��ید که‬ ‫در مقایس��ه با عملکرد ‪ ۹‬ما ه منتهی به پایان اذر س��ال‬ ‫گذش��ته از رش��د ‪ ۱۸۴.۸‬درصدی این ارزش در بورس‬ ‫تهران حکای��ت دارد‪ .‬در عین حال ارزش معامالت بازار‬ ‫اول در این بورس نیز از ابتدای امس��ال تا پایان پاییز به‬ ‫‪ ۶۵‬ه��زار و ‪ ۶۵۸‬میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان رس��ید‬ ‫که نسبت به عملکرد ‪ ۹‬ماه سال پیش این بازار با رشد‬ ‫‪ ۲۱۳.۷‬درصدی روبه رو اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫ارزش معامالت س��هام در بازار اول بورس تهران در اذر ‬ ‫ن امس��ال با کاهش ‪ ۵۰.۷‬درصدی‬ ‫امسال نسبت به ابا ‬ ‫روبه رو ش��ده ب��ود‪ .‬ارزش معامالت س��هام در بازار دوم‬ ‫بورس تهران نیز در طول عملکرد ‪ ۹‬ما ه امس��ال به ‪۳۶‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۱۶۳‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان رس��ید که‬ ‫در مقایس��ه با عملکرد ‪ ۹‬ماه سال گذشته با رشد ‪۱۴۴‬‬ ‫درصدی روبه رو بود‪ .‬بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬از ابتدای‬ ‫امسال تا پایان پاییز منتهی به ‪ ۳۰‬اذ ر ‪ ۳۶۷ ،۹۷‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۴۵۶‬میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ‪۱۷۹‬‬ ‫روز معامالتی داد و ستد شده است که این تعداد سهام‬ ‫معامله شده نسبت به عملکرد دوره مشابه سال قبل‪ ،‬از‬ ‫رشد ‪ ۱۳۱.۸‬درصدی حکایت دارد‪.‬‬ ‫به این ترتیب ارزش کل بازار س��هام در بورس تهران‪،‬‬ ‫از ابتدای امس��ال تا پایان پاییز ‪ ۹۷‬به رقم ‪ ۵۹۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۴۳۴‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار میلیون تومان رس��ید که‬ ‫در مقایس��ه با ارزش کل بازار سهام در ‪ ۹‬ما ه منتهی به‬ ‫پایان اذر ‪ ۹۶‬با رش��د ‪ ۵۵.۲‬درصدی روبه رو اس��ت‪ .‬در‬ ‫امارهای منتش��ر شده از س��وی بانک مرکزی‪ ،‬شاخص‬ ‫کل قیم��ت و بازده نقدی ب��ورس تهران در طول ‪ ۹‬ماه ‬ ‫امس��ال به محدوده ‪ ۱۵۶‬هزار و ‪ ۸۳‬واحد رسید که در‬ ‫مقایس��ه با عملکرد ‪ ۹‬ما ه س��ال پیش این بازار‪ ،‬حاکی‬ ‫از رش��د ‪ ۶۳.۴‬درص��دی اس��ت‪ .‬در این ام��ار با وجود‬ ‫کاه��ش بازدهی ‪ ۱۱.۲‬درصدی ش��اخص کل بورس در‬ ‫پایان اذ ر ‪ ۹۷‬نس��بت به سال گذش��ته‪ ،‬اما در مقایسه‬ ‫ب��ا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۶‬افزایش ‪ ۶۲.۱‬درصدی را نش��ان‬ ‫می دهد‪ .‬شاخص ‪ ۵۰‬شرکت فعال تر بورس تهران نیز در‬ ‫طول دوره عملکردی یادشده تا پایان پاییز امسال به ‪۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۳۷‬واحد رسید که در مقایسه با عملکرد دوره‬ ‫مشابه س��ال گذشته با رشد ‪ ۷۱.۴‬درصدی همراه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تازه ترین‬ ‫گزارش بانک‬ ‫مرکزی از‬ ‫گزیده امارهای‬ ‫اقتصادی اذر‬ ‫‪ ۹۷‬حکایت‬ ‫از بدهی های‬ ‫خارجی ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد دالری‬ ‫کشور در پایان‬ ‫این ماه دارد‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹استقرار مرکز نواوری در بانک رفاه‬ ‫در مراسمی که با حضور مدیرعامل‪ ،‬اعضای هیات مدیره‪،‬‬ ‫معاون��ان‪ ،‬مدیران ارش��د بان��ک دی و مدیرعامل و اعضای‬ ‫هیات مدیره ش��رکت تجارت الکترونیک دی برگزار ش��د از‬ ‫سامانه پرداخت موبایلی بانک دی « دیبا » رونمایی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک دی‪ ،‬در این مراس��م‬ ‫محمدرض��ا قربانی‪ ،‬مدیرعامل بانک دی با اش��اره به تقارن‬ ‫زمانی رونمایی از س��امانه پرداخت موبایل��ی دیبا با ایام اهلل‬ ‫دهه فجر گفت‪ :‬س��امانه دیبا همچون نهالی اس��ت که نیاز‬ ‫ب��ه حمایت و پش��تیبانی همه جانب��ه دارد و باید ذی نفعان‬ ‫بان��ک و تمامی ش��رکت های گروه مالی دی ب��ا حمایت از‬ ‫این س��امانه موجب رشد و تعالی ان شوند‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫دی ضم��ن قدردانی از همکاران معاونت فناوری اطالعات و‬ ‫بانکداری الکترونیک و ش��رکت تج��ارت الکترونیک دی با‬ ‫اشاره به اهمیت رقابت در نظام بانکی گفت‪ :‬رقابت در نظام‬ ‫بانکی از زمان تاس��یس بانک ه��ای خصوصی در حوزه های‬ ‫مش��تری مداری و تکریم ارباب رجوع به اوج رسید اما امروز‬ ‫مهم تری��ن عنصر و مزیت رقابتی یک بانک‪ ،‬س��رعت عمل‬ ‫در طراح��ی و ارائ��ه خدم��ات در ح��وزه فناوری های نوین‬ ‫الکترونیک اس��ت‪ .‬وی با تاکی��د بر ضریب نفوذ تلفن همراه‬ ‫در کشور گفت‪ :‬پیشرفت حوزه نرم افزاری در ایران و جهان‬ ‫به حدی ش��تابان است که امروز ش��اهد انقالب موبایلی در‬ ‫جه��ان هس��تیم و هدف گذاری هوش��مندانه در این عرصه‬ ‫دریچ��ه ای اس��ت که س��ود و دس��تاوردهای ان ب��رای هر‬ ‫کسب وکاری غیرقابل انکار است‪ .‬در پایان این مراسم ضمن‬ ‫رونمایی از س��امانه پرداخت موبایلی دیبا‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫دی در اقدامی خیرخواهانه با انجام یک تراکنش مالی برای‬ ‫موسسه خیریه کودکان کار این سامانه را افتتاح کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهپیمایان ‪ ۲۲‬بهمن بیمه شدند‬ ‫راهپیمایان ‪ ۲۲‬بهمن زیر پوشش بیمه البرز قرار گرفتند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‪ ،‬ش��رکت بیم��ه البرز در چهلمین‬ ‫س��الگرد پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬راهپیمایان راهپیمایی‬ ‫بزرگ ی��وم اهلل ‪ ۲۲‬بهمن را بیمه ک��رد‪ .‬تمامی راهپیمایان‬ ‫‪ ۲۲‬بهم��ن از طریق کنسرس��یوم ش��رکت های بیمه البرز‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬اس��یا و دانا زیر پوش��ش بیمه حوادث و مس��ئو لیت‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹گش�ایش مجتمع تخصص�ی بیمه های زندگی‬ ‫بیمه اسیا‬ ‫رئی��س کل بیم��ه مرکزی گش��ایش مجتم��ع تخصصی‬ ‫بیمه ه��ای زندگی را محصول اینده پژوه��ی و نگاه نواورانه‬ ‫مدی��ران بیمه اس��یا دانس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بیمه اس��یا‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی در ایین گشایش مجتمع‬ ‫تخصص��ی بیمه های زندگی بیمه اس��یا با بی��ان اینکه این‬ ‫ش��رکت می تواند با اس��تفاده از نیروی انسانی متخصص و‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان کرد‪ :‬راهکار رونق‬ ‫اقتصادی‪ ،‬درامدزایی و رفع مشکل بیکاری حمایت از تولید‬ ‫داخلی اس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و‬ ‫معدن‪ ،‬حس��ین مهری که به اتفاق هیات همراه‪ ،‬به اس��تان‬ ‫مازندران س��فر کرده بود در جمع صنعتگران این استان با‬ ‫اشاره به دس��تاوردهای این بانک در حوزه تولید و اشتغال‬ ‫کش��ور‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن بانک در طول ‪ ۴‬دهه انقالب اس�لامی‬ ‫همواره در کنار تولیدکنندگان حضور موثر داش��ته و امروز‬ ‫با توجه به ش��رایطی که در کش��ور حاکم شده حفظ سطح‬ ‫تولی��د و حیات واحده��ای صنعتی نوعی جه��اد اقتصادی‬ ‫است و این بانک از تمام ظرفیت های خود برای نیل به این‬ ‫مقصود استفاده خواهد کرد‪ .‬مدیرعامل عنوان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین مشکالتی که با فوریت باید برطرف شود و اولویت‬ ‫نخست ماست مسئله تامین اعتبار واحدها برای خرید مواد‬ ‫اولی��ه مورد نیاز اس��ت تا خطوط تولید ب��ا تمام ظرفیت به‬ ‫فعالی��ت ادامه دهند و ش��اهد تعطیلی واحدهای صنعتی یا‬ ‫بخشی از خطوط تولید انها نباشیم‪ .‬مهری با توجه به اینکه‬ ‫مازن��دران یک اس��تان صنعتی بوده و واحدهای بس��یاری‬ ‫با س��رمایه بانک صنعت و معدن در این اس��تان در دس��ت‬ ‫ساخت است‪ ،‬افزود‪ :‬اولویت دیگر این بانک اتمام واحدهای‬ ‫ناتمام است که هر چه سریع تر به چرخه تولید وارد شوند و‬ ‫بتوانیم هزینه فرصت اقتصادی را به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫اپلیکیش��ن موبایل��ت در نس��خه جدید خ��ود امکانات و‬ ‫خدمات تازه ای در دس��ترس کاربرانش قرار داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ت بر اساس‬ ‫روابط عمومی بانک س��امان‪ ،‬گروه توسعه موبایل ‬ ‫برنامه های پیش بینی شده و دریافت نظرهای کاربران نسخه‬ ‫جدی��د خود را ب��ا امکانات و خدمات تازه ای منتش��ر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این گزارش حاکی اس��ت در نس��خه جدید ‪ ۳‬تغییر‬ ‫کاربردی امکان درج و ویرایش شرح روی همه تراکنش ها‪،‬‬ ‫امکان دریافت دوباره رسید انتقال وجه در انتقال از سپرده‬ ‫و پای��ا و امکان مش��اهده مانده حس��اب در لحظه تراکنش‬ ‫اضافه شده است‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬دو تغییر ظاهری‬ ‫ش��امل بازطراح��ی صفحه جزئیات تراکن��ش و بهبود رابط‬ ‫کاربری فهرس��ت تراکنش ها و دو تغییر برای رفع مشکالت‬ ‫قبل��ی اپ ش��امل رفع مش��کل س��قف انتقال وج��ه و رفع‬ ‫برخی از مش��کالت اعالم شده از س��وی کاربران انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالقه مندان برای دانلود این اپلیکیشن می توانند به‬ ‫خسارت انبار شرکت صنایع پالستیک پوشینه که به علت‬ ‫حادثه اتش سوزی متحمل خسارت های عمده ای شده بود‪،‬‬ ‫از س��وی ش��رکت بیمه پاسارگاد پرداخت ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫اخبار پولی مالی‪ ،‬خس��ارت اتش س��وزی یک��ی از انبارهای‬ ‫محص��والت تولی��دی کارخانه ش��رکت صنایع پالس��تیک‬ ‫پوش��ینه در جاده ترانزیت تاکس��تان‪-‬ابهر ب��ه مبلغ ‪۱۱۱‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۱۰۷‬میلی��ون و ‪ ۷۳۱‬هزار ری��ال در کوتاه ترین‬ ‫زمان ممکن از سوی ش��رکت بیمه پاسارگاد پرداخت شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش های دریافتی‪ ،‬ب��ا پیگیری های مدیریت‬ ‫بیمه های اتش س��وزی و کارشناس��ان رس��می دادگستری‬ ‫شامل بررسی علت اتش سوزی‪ ،‬ارزیابی فیزیکی خسارت و‬ ‫حسابرسی های به عمل امده مبلغ خسارت ارزیابی و در دو‬ ‫مرحله علی الحس��اب و قطعی از محل بیمه نامه اتش سوزی‬ ‫به شرکت صنایع پالستیک پوشینه پرداخت شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییرات جدید «موبایلت» در نسخه جدید‬ ‫‹ ‹حمای�ت از تولی�د داخل�ی‪ ،‬راه�کار رون�ق‬ ‫اقتصادی‬ ‫‹ ‹پرداخت خسارت اتش سوزی شرکت صنایع‬ ‫پالستیک پوشینه‬ ‫فرهاد رمضان‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در ط��ول ماه ه��ای اخیر ج��و روانی حاکم‬ ‫ب��ر اقتص��اد و التهاب های به وج��ود امده در‬ ‫بازارها از جمله بازار ارز‪ ،‬س��بب شد تا فضای‬ ‫سفته بازی و سوداگری از این بابت ایجاد شود‬ ‫که هم تقاضا را در این بازار باال برد هم دامنه‬ ‫نوس��ان های ن��رخ ارز را هر روز بیش��تر کرد‪.‬‬ ‫نتیجه ان هم این شد که قدرت برنامه ریزی از‬ ‫فعاالن اقتصادی سلب و نگرانی مردم هر روز‬ ‫از بابت رش��د قیمت ها و گرانی کاالها متاثر از‬ ‫افزایش نرخ ارز بیشتر شود‪ .‬هرچند که بانک‬ ‫مرکزی در مدت اخیر توانست با اعمال برخی‬ ‫سیاست ها و برنامه ریزی ها تا حد قابل قبولی‬ ‫جلوی نوسان های ارزی را در اقتصاد بگیرد و‬ ‫بازار ارز را تا حدی کنترل کن د اما به هر حال‬ ‫بخشی از این نوس��ان ها همچنان وجود دارد‬ ‫و ثبات نس��بی که انتظار می رود حاصل شود‬ ‫محقق نشده است‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬به نظر می رس�� د وجود یک‬ ‫بازار متش��کل ارزی که بتواند از ایجاد ش��دن‬ ‫چنین فضاهایی جلوگی��ری و عرضه و تقاضا‬ ‫را متعادل کند امری ضروری باش��د؛ سیاست‬ ‫درست و مناسبی که بانک مرکزی به منظور‬ ‫س��اماندهی بازار ارز و پاسخگویی به نیازهای‬ ‫ارزی م��ردم مدت��ی اس��ت در دس��تور کار‬ ‫خود ق��رار داده و ان طور که گفته می ش��ود‬ ‫بررسی های نهایی ان انجام شده است‪.‬‬ ‫بازار متشکل معامالت ارزی ابزاری کارامد‬ ‫است که می تواند باعث مشخص شدن حجم‬ ‫تقاضاها و افزایش ش��فافیت در معامالت شود‬ ‫و تا حدی دست دالالن و سفته بازان را از بازار‬ ‫کوتاه کند‪ .‬بی ش��ک پاسخ دادن به تقاضاهای‬ ‫ارزی در بازاری که بر اس��اس مکانیسم بازار و‬ ‫عرضه و تقاضا فعالی��ت می کند می تواند این‬ ‫معامالت بازار ارز را مدیریت و از نوس��ان ها و‬ ‫حباب قیمتی ک��م کند‪ .‬از این رو‪ ،‬ایجاد بازار‬ ‫متش��کل ارزی اقدام بسیار خوبی است که در‬ ‫حال محقق ش��دن است اما برای دستیابی به‬ ‫اهداف کالن اقتصادی بای��د فرایند عملیاتی‬ ‫ک��ردن ان س��رعت بیش��تری داده ش��ود‪.‬‬ ‫بی ش��ک اگر بازار متش��کل ارزی زودتر وارد‬ ‫انجا ک��ه در یک فضای‬ ‫فاز اجرایی ش��ود‪ ،‬از ‬ ‫ش��فاف تقاضاهای موجود در اقتصاد را پاسخ‬ ‫خواهد داد می تواند جلوی نوس��ان های ارزی‬ ‫را بگیرد و ثبات نسبی که هدف سیاست گذار‬ ‫است را محقق سازد‪ .‬از این رو‪ ،‬ضروری است‬ ‫که بانک مرکزی و س��ایر نهاد های مرتبط‪ ،‬به‬ ‫فراین��د راه اندازی این بازار س��رعت دهند تا‬ ‫اقتص��اد ایران هر چه س��ریع تر از مزایای این‬ ‫بازار بهره مند شود‪.‬‬ ‫تالش بانک مرکزی برای‬ ‫ضربه گیری از شوک ها‬ ‫‪ ۱۱‬راهب��رد بانک‬ ‫مرکزی در یادداشتی‬ ‫اینستاگرامی از سوی‬ ‫رئی��س کل بان��ک‬ ‫مرکزی اعالم شد‪.‬‬ ‫عبدالناص��ر همتی‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬ام��روز‬ ‫در استانه چهلمین س��الگرد انقالب اسالمی‬ ‫در معرض ازمونی دیگ��ر برای حفظ و تداوم‬ ‫ارمان های انقالب قرار داریم‪.‬‬ ‫جن��گ اقتصادی امروز‪ ،‬ت�لاش و همت ان‬ ‫روزه��ا را می طلبد‪ .‬م��ن و همکارانم در بانک‬ ‫مرک��زی ت�لاش می کنیم ب��ا مدیری��ت این‬ ‫ش��رایط و ناکام گذاش��تن تالش ها در زمینه‬ ‫بی ثباتی ارزی‪ ،‬ارام��ش و ثبات را برای ادامه‬ ‫فعالیت های اقتصادی مردم فراهم کنیم‪.‬‬ ‫در زمین��ه تورم‪ ،‬تمام ت�لاش بانک مرکزی‬ ‫کاهش تاثیر شوک های طرف عرضه بر قیمت‬ ‫اقالم مصرفی مردم است‪.‬‬ ‫پیگی��ری کانال ه��ای مال��ی با کش��ورها‪،‬‬ ‫س��اماندهی واردات‪ ،‬ایج��اد تح��رک در ارائه‬ ‫خدم��ات الزم مالی ب��ه واحد ه��ای تولیدی‬ ‫و تامی��ن ارز کااله��ای اساس��ی از جمله این‬ ‫اقدام ها است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬در مس��یر س��اماندهی نظام‬ ‫بانکی کشور‪ ،‬در تالش است تا بانک ها بتوانند‬ ‫در خدم��ت تولید ملی و تدارک س��رمایه در‬ ‫گردش بنگاه ها باشند‪.‬‬ ‫فروش ام��وال و دارایی های م��ازاد‪ ،‬بهبود‬ ‫ترازنامه‪ ،‬افزایش س��رمایه‪ ،‬کاهش بدهی های‬ ‫معوق‪ ،‬روان سازی تسهیالت دهی و‪ ...‬از جمله‬ ‫ان موارد است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک رفاه گفت‪ :‬اس��تقرار مرکز نواوری در‬ ‫بانک رفاه نقطه عطف تحوالت مثبت برای بانک و توس��عه‬ ‫دان��ش‪ ،‬عل��م و پژوهش یکی از ش��ر ط های اصل��ی تامین‬ ‫نیازهای مشتریان است‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک رفاه‬ ‫کارگران‪ ،‬س��همانی در ایین بهره ب��رداری از مرکز نواوری‬ ‫بانک رفاه با بیان اینکه این اقدام س��راغاز تحوالت اساسی‬ ‫در اینده خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬تردیدی نیس��ت که این مرکز‬ ‫می تواند س��ر اغاز تحوالت کمی و کیفی بسیاری در بانک‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با ابراز امیدواری از اینکه این مرکز اغازی برای‬ ‫تحوالت جدی در رشد فرهنگ و توسعه اکوسیستم نواوری‬ ‫در بانک و توس��عه رویکردهای مدیریت ش��ود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬با اغاز به کار ای��ن مرکز می��زان بهره مندی بانک از‬ ‫مزای��ای فناوری ه��ای نوین در حوزه ه��ای مختلف افزایش‬ ‫خواه��د یاف��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه در نظ��ام بانکی و بانک‬ ‫رفاه جای کار بس��یار وجود دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬برای انکه بتوانیم‬ ‫نیازهای مش��تریان را تامین کنیم و س��بد خدمات بانک را‬ ‫متنوع س��ازیم یکی از شر ط های اصلی توسعه دانش‪ ،‬علم و‬ ‫پژوهش در بانک اس��ت‪ .‬سهمانی با اشاره به اینکه در طول‬ ‫سال های اخیر شاهد تحوالت خوبی در بانک بوده ایم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اس��تقرار مرکز نواوری در بانک رف��اه نقطه عطف تحوالت‬ ‫مثبت در بانک اس��ت‪ .‬این مرکز با مشارکت دانشگاه شریف‬ ‫و در نزدیکی پارک علم و فناوری این دانشگاه مستقر شده‬ ‫است‪ .‬شریک علمی بانک در این مرکز یکی از قدیمی ترین‬ ‫حوزه های علمی و پژوهش��ی در کش��ور است که امیدواریم‬ ‫بانک منافع مطلوبی از این شراکت کسب کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک رفاه با تصریح اینکه چش��م انداز بانک در‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۰‬تمایز اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر ب��ه دنبال ایجاد‬ ‫یک بانک متمایز هس��تیم‪ ،‬استقرار این مرکز می تواند تاثیر‬ ‫مطلوبی در عینیت بخش��ی به ان داشته باشد‪ .‬عالوه بر سایر‬ ‫فعالیت ه��ای ج��اری بانک باید از عل��م‪ ،‬دانش و پژوهش و‬ ‫به ویژه فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی به بهترین ش��کل‬ ‫استفاده کنیم تا خدمات و محصوالت متمایز داشته باشیم‪.‬‬ ‫اس��تقرار یک بانک نواور بدون بهره مندی از مزیت نواوری‬ ‫امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا تصری��ح اینک��ه تمام��ی حوزه های بان��ک مهم و‬ ‫تاثیر گذار هستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬حوزه پژوهش و نواوری‬ ‫از جمل��ه حوزه های مه��م و حس��اس در فعالیت های یک‬ ‫س��ازمان به ش��مار می رود‪ .‬برای توس��عه و تعالی سازمان‬ ‫توج��ه ویژه به این بخش الزم و ضروری اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بان��ک رفاه در پایان گف��ت‪ :‬امروز یک ش��روع جدی برای‬ ‫پژوهش و نواوری در بانک اس��ت ک��ه از یک زاویه عالمانه‬ ‫ب��ه مس��ائل و رویداده��ای روز می نگ��رد و از فرصت های‬ ‫موجود برای ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات اس��تفاده‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹از س�امانه پرداخ�ت موبایل�ی بان�ک دی‬ ‫رونمایی شد‬ ‫اس��تقرار سیس��تم های نواور و مبتکرانه س��هم بیشتری از‬ ‫بازار بزرگ بیمه را به خود اختصاص دهد‪ ،‬افزود‪ :‬اس��تفاده‬ ‫از فناوری ه��ای نوین و راهکاره��ای نواورانه‪ ،‬ضرورت امروز‬ ‫صنعت بیمه اس��ت و اگر در این حوزه ها تحرک بیش��تری‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬موفق تر خواهیم بود‪ .‬رئیس کل بیمه مرکزی‬ ‫با تاکی��د بر اهمیت همگانی س��ازی بیمه ه��ای زندگی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬افزود‪ :‬اعطای مجوز شرکت های تخصصی بیمه های‬ ‫زندگی از س��وی نهاد ناظر نشان دهنده جدیت ما در توسعه‬ ‫فرهن��گ بیمه به ش��مار می رود‪ .‬وی راه ان��دازی مجتمع را‬ ‫محصول اینده پژوهی و نگاه نواورانه مدیران ش��رکت بیمه‬ ‫اس��یا دانس��ت و افزود‪ :‬ماموری��ت صنعت بیمه در رش��ته‬ ‫بیمه های زندگی از جنس فعالیت صندوق های بازنشستگی‬ ‫اس��ت و در ص��ورت رفع نواقص و جب��ران عقب ماندگی در‬ ‫زمینه همگانی س��ازی بیمه های زندگی صنعت بیمه نیز در‬ ‫جذب س��رمایه موفق تر عمل خواهد کرد‪ .‬مس��عود بادین‪،‬‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه اسیا در سخنانی‬ ‫ب��ا بیان تاریخچه ای از عرضه بیمه نام��ه عمر و پس انداز در‬ ‫بیمه اسیا‪ ،‬به ارائه گزارشی از عملکرد بیمه اسیا در تمامی‬ ‫رش��ته های بیمه ای در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت امس��ال پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬بیمه اس��یا در ‪ ۱۰‬ماه نخست امسال موفق به تولید‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۵‬ه��زار میلی��ارد ریال حق بیمه با رش��د ‪۲ ۵.۲‬‬ ‫ن بیمه نامه ش��د‪ .‬وی‬ ‫ درص��دی و فروش بیش از ‪ ۴.۵‬میلیو ‬ ‫گش��ایش تخصصی مجتم��ع بیمه های زندگ��ی‪ ،‬راه اندازی‬ ‫مجتمع تخصصی پرداخت خس��ارت خودروهای سنگین و‬ ‫افتتاح واحد خس��ارت شهرستان مشگین ش��هر را از جمله‬ ‫اقدام های بیمه اس��یا در چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب‬ ‫برش��مرد و افزود‪ :‬رش��د تولید در رش��ته بیمه های عمر و‬ ‫پس انداز در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت امسال در شرکت بیمه اسیا با‬ ‫‪ ۳۶.۷‬درصد همراه بوده است‪.‬‬ ‫ ‬ ‫رشدی معادل‬ ‫منوی «موبایلت» در وب س��ایت بانک سامان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫هموطنان برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه و سایر‬ ‫خدمات بانک س��امان می توانند با مرکز س��امان ارتباط به‬ ‫ش��ماره ‪ ۰۲۱-۶۴۲۲‬تم��اس بگیرند یا به ش��عب بانک در‬ ‫سراسر کشور مراجعه کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش سرمایه گذاری مردم در سپرده های بلندمدت‬ ‫تعجیل در‬ ‫عملیاتی کردن‬ ‫بازار متشکل‬ ‫ارزی‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1238‬‬ ‫پیاپی ‪2556‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫در استانه دومین جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫خبر‬ ‫شیراز میزبان‬ ‫نخستین رویداد‬ ‫بین المللی خرما شد‬ ‫این رویداد به بهبود کیفیت پوسترها کمک می کند‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه بین الملل��ی خرما و‬ ‫صنایع وابس��ته ب��ا حضور مقامات اس��تانی‪،‬‬ ‫مدعوی��ن و دس��ت‪‎‬اندرکاران صنع��ت خرما‬ ‫در مرک��ز نمایش��گاه های بین المللی ش��یراز‬ ‫سه شنبه ‪۲۳‬بهمن راه اندازی شد‪.‬‬ ‫در همین راستا با حمیدرضا پژوهش‪ ،‬دبیر‬ ‫ای��ن رویداد گفت وگویی داش��تیم‪ .‬به گزارش‬ ‫گس��ترش نیوز‪ ،‬وی ضمن تش��کر از همکاری‬ ‫مجموعه های گوناگون به بیانات رهبر معظم‬ ‫انقالب درباره لزوم حمای��ت از کاالی ایرانی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در راس��تای فرمایش��ات‬ ‫رهبر معظم انقالب مدظله العالی که امسال را‬ ‫سال حمایت از کاالی ایرانی معرفی کرده اند‪،‬‬ ‫نخستین نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع‬ ‫وابس��ته با حمایت اس��تانداری فارس‪ ،‬اداره‬ ‫کل صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان فارس‪،‬‬ ‫اداره کل جهادکش��اورزی استان فارس‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگانی ش��یراز‪ ،‬اداره کل اس��تاندارد استان‬ ‫فارس‪ ،‬س��ازمان توس��عه تجارت و‪ ...‬از ‪ ۲۳‬تا‬ ‫‪ ۲۷‬بهمن امسال برپا شد‪.‬‬ ‫پژوه��ش درباره اه��داف این روی��داد نیز‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ای��ن رویداد با ه��دف حمایت از‬ ‫کاالی ایران��ی ‪-‬ل��زوم حرک��ت جه��ادی در‬ ‫بخش کش��اورزی‪ ،‬غذایی و صنایع تبدیلی‪-‬‬ ‫معرفی محصوالت نواوری شده‪ ،‬برند سازی و‬ ‫ارتباط با صنایع باالدس��تی ‪ -‬افزایش سطح‬ ‫س�لامت و امنیت��ی م��واد غذایی براس��اس‬ ‫اس��تانداردهای سبد غذایی سالم ‪ -‬نگاه ویژه‬ ‫ب��ه کش��اورزی دانش محور با توجه به س��ند‬ ‫چش��م انداز ‪20‬س��اله به عنوان موتور محرک‬ ‫رش��د اقتصادی‪ ،‬اش��تغالزایی و توسعه ملی و‬ ‫در دو بخش س��مینار تخصصی و نمایش��گاه‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ی��اداور ش��د‪ :‬رویداده��ای‬ ‫مش��ابهی در کشورهای امارات متحده عربی‪،‬‬ ‫مصر‪ ،‬اردن‪ ،‬مالزی و برخی کش��ورهای دیگر‬ ‫چند س��الی اس��ت که برگزار می ش��ود و در‬ ‫کشورمان نیز در چند سال گذشته در برخی‬ ‫شهرها رویدادهایی با عنوان جشنواره خرما یا‬ ‫نمایشگاه خرما برگزار شده‪ ،‬اما این نمایشگاه‬ ‫که برای نخس��تین‏بار در استان فارس و شهر‬ ‫شیراز برگزار می شود با توجه به برنامه ریزی‪‎‬ها‬ ‫و ثبت‪‎‬نام‪‎‬های انجام شده‪ ،‬می تواند به اهداف‬ ‫و برنامه های از پیش تعیین شده دست یابد‪،‬‬ ‫ایش��ان خاطرنش��ان کردند؛ این نمایش��گاه‬ ‫یک پلتفرم اس��ت برای حمای��ت از محصول‬ ‫اس��تراتژیک خرما و محص��والت جانبی ان و‬ ‫نه فقط یک گردهمایی به‪‎‬طور نمایش��گاهی‬ ‫و همایش��ی‪ ،‬م��ا به‪‎‬دنبال ان هس��تیم تا در‬ ‫دوران اقتصاد مقاومتی به حمایت از تولیدات‬ ‫و محص��والت مرتبط با خرم��ا بپردازیم و در‬ ‫همین راس��تا ضمن برگزاری نمایشگاه خرما‬ ‫و س��مینارهای تخصصی قص��د داریم با یک‬ ‫برنامه ریزی اصولی و ایجاد یک اکوسیس��تم‬ ‫منظم و مش��خص از تولیدکنن��دگان‪ ،‬به‪‎‬ویژه‬ ‫تولیدکنن��دگان کوچ��ک حمای��ت ک��رده و‬ ‫ب��ا س��اخت و ایج��اد یک برند مش��خص که‬ ‫ب��ه‪‎‬زودی نام ان برند رو نمایی می ش��ود و با‬ ‫کمک دست‪‎‬اندرکاران این حوزه و بخش‪‎‬های‬ ‫مرب��وط و مرتب��ط بتوانی��م محص��والت ب��ا‬ ‫کیفی��ت و قابل رقابتی را شایس��ته نام رفیع‬ ‫و زیب��ای کش��ورمان روانه بازاره��ای جهانی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در انته��ا اعالم می کنیم گ��روه بین المللی‬ ‫راه ابریش��م ب��ا هم��کاری ش��رکت مدیریت‬ ‫ف��روغ اف��کار و با ه��دف تش��ویق و ترقیب‬ ‫تولیدکنن��دگان و دس��ت‪‎‬اندرکاران خرم��ای‬ ‫کشور اقدام به برنامه ریزی و راه اندازی جایزه‬ ‫ملی خرما و دبیرخانه جایزه یادش��ده از ابان‬ ‫امسال نموده و قصد دارد این جایزه را به‪‎‬طور‬ ‫س��االنه به بهترین های صنعت خرمای کشور‬ ‫پس از طی مراحل گوناگون داوری اهدا کند‪.‬‬ ‫عالقه‪‎‬من��دان می‪‎‬توانن��د ب��رای اطالع��ات‬ ‫بیش��تر پ��س از برگ��زاری نمایش��گاه‬ ‫خرما ب��ه تارنم��ای ای��ن رویداد به نش��انی‬ ‫‪ www.datepalmawards.ir‬ی��ا ب��ه‬ ‫صفح��ه اینس��تاگرام ای��ن رویداد به نش��انی‬ ‫‪ datepalmawards‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دوباره از استانداری فارس‪ ،‬سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت‪ ،‬اداره کل صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان ف��ارس‪ ،‬اداره کل جهاد کش��اورزی‬ ‫اس��تان فارس‪ ،‬اتاق بازرگانی ش��یراز‪ ،‬انجمن‬ ‫خرمای فارس‪ ،‬اداره کل اس��تاندارد اس��تان‬ ‫فارس‪ ،‬ش��رکت ش��هرک‪‎‬های صنعتی استان‬ ‫فارس‪ ،‬خانه کش��اورز‪ ،‬خانه صنعت و معدن و‬ ‫تجارت فارس‪ ،‬خوشه صنعتی خرمای فارس‪،‬‬ ‫شرکت مدیریت فروغ افکار و گروه بین المللی‬ ‫راه ابریش��م که از این رویداد حمایت کردند‬ ‫کمال سپاس و تشکر را داریم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسن مرتجی‬ ‫زم��ان زی��ادی ب��ه برپای��ی دومین جش��نواره ملی‬ ‫پوس��ترهای نمایش��گاهی باق��ی نمان��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫جش��نواره همان‪‎‬گونه که از نام��ش برمی اید با هدف‬ ‫به چالش کشیدن پوسترهای نمایشگاهی و بازتعریف‬ ‫اهمی��ت ان در رون��د برپای��ی یک رویداد برپا ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫انجم��ن بین‪ ‎‬الملل��ی صنعت نمایش��گاهی «یوفی»‬ ‫سال هاست در این زمینه فعال شده و ساالنه رویدادی‬ ‫را برای رقابت پوسترهای نمایشگاهی در سطح جهانی‬ ‫برپ��ا می کند‪ ،‬اما جای خالی چنین رویدادی در ایران‬ ‫باعث ش��د ایده برپایی ان از سوی موسسه فرهنگی و‬ ‫مطبوعاتی‬ ‫مطرح شود‪.‬‬ ‫استقبال گسترده فعاالن صنعت نمایشگاهی از این‬ ‫رویداد در سال گذشته باعث شد جشنواره پوسترهای‬ ‫نمایشگاهی به ایستگاه دوم برسد‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‬ ‫به س��راغ یک��ی از مدیران‬ ‫برگزارکنن��ده رویداده��ای نمایش��گاهی رفت��ه ت��ا‬ ‫ع�لاوه بر بررس��ی فعالیت های وی‪ ،‬اهمیت پوس��تر و‬ ‫اس��تانداردهای الزم برای طراحی ان را از نگاه بخش‬ ‫خصوصی صنعت نمایشگاهی جویا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انعکاس سلیقه میزبان در پوستر‬ ‫حس��ن مرتجی‪ ،‬مدیر برگزارکننده نمایش��گاهی در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫با اش��اره به برگزاری جش��نواره‬ ‫پوس��ترهای نمایش��گاهی گفت‪ :‬به‪‎‬طور قطع برگزاری‬ ‫جش��نواره ای که موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫مس��ئول برگزاری ان اس��ت‪ ،‬بر ش��یوه تفکر طراحان‬ ‫پوس��تر و کیفیت اثار انها تاثی��ر قابل‪‎‬توجهی خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیش��تر مخاطبان نمایش��گاه هایی‬ ‫که وی مجری ان هاس��ت‪ ،‬بین المللی هس��تند درباره‬ ‫عالقه‪‎‬ه��ای عمده این مخاطبان در بحث پوس��ترهای‬ ‫نمایش��گاهی گف��ت‪ :‬طراح��ی پوس��تر ب��ه می��زان‬ ‫قابل‪‎‬توجه��ی به تجرب ه بس��تگی دارد؛ م��واردی مانند‬ ‫منطقه برگزاری نمایشگاه‪ ،‬موضوع نمایشگاه‪ ،‬سلیقه و‬ ‫ذائقه کشور میزبان نمایشگاه و نقش رقبا در ان کشور‬ ‫باید در پوستر منعکس شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با اش��اره به الزامات طراحی پوس��تر‬ ‫ادامه داد‪ :‬این موارد باید به گونه ای در پوس��تر طراحی‬ ‫شود که هر بیننده ای را برای چند ثانیه به دقت بیشتر‬ ‫وادار کند‪.‬‬ ‫مواردی مانند منطقه برگزاری نمایشگاه‪ ،‬موضوع نمایشگاه‪ ،‬سلیقه‬ ‫و ذائقه کش��ور میزبان نمایش��گاه و نقش رقبا در ان کشور باید در‬ ‫پوستر منعکس شود‬ ‫‹ ‹برنامه رویدادهای پیش‪‎‬رو‬ ‫این مدیر برگزارکننده نمایش��گاه در بخش دیگری‬ ‫از س��خنان خود درباره نمایشگاه هایی که در سال‪۹۷‬‬ ‫مج��ری برگ��زاری ان بوده‪ ،‬بیان ک��رد‪ ۲۷ :‬تا ‪ ۲۹‬تیر‬ ‫در ش��هر کراس��نودار (واقع در جنوب‪‎‬غربی روس��یه)‬ ‫نمایش��گاه بین المللی مگاپروژه را برگ��زار کردیم‪ .‬در‬ ‫این نمایش��گاه بین المللی با شرکت ‪۱۴‬کشور‪ ،‬مسئول‬ ‫پاویون جمهوری اس�لامی برای ‪۴۰‬شرکت ایرانی در‬ ‫زیربنایی حدود ‪۷۰۰‬مترمربع بودیم‪.‬‬ ‫البته مجری ای��ن نمایش��گاه بین المللی نمایندگی‬ ‫شرکت ما در باکو اذربایجان به‪‎‬نام ای‪‎‬تی‪‎‬اف‪‎‬گروپ بود‪.‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاهی در اذربایج��ان را در برنامه‬ ‫داش��تیم که به علت اوضاع نابسامان اقتصادی‪ ،‬ان را‬ ‫به تعوی��ق انداختیم‪ .‬درحال حاضر نمایش��گاهی را در‬ ‫ترکمنستان با تمام قوا برگزار می کنیم که پانزدهمین‬ ‫نمایشگاه اختصاصی‪ ،‬بازرگانی و صنعتی در عشق اباد‬ ‫ترکمنس��تان اس��ت و از ‪ ۱۳‬ت��ا ‪ ۱۵‬اس��فند برگ��زار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مرتجی با اش��اره به برنامه های نمایشگاهی خود در‬ ‫سال اینده ادامه داد‪ :‬سال اینده ‪ ۶‬تا‪۷‬نمایشگاهی که‬ ‫درخواس��ت برگزاری انها را به سازمان توسعه تجارت‬ ‫داده ایم‪ ،‬پیش‪‎‬رو خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های گریبانگیر صنعت نمایشگاهی‬ ‫وی درب��اره چالش ه��ای به وجودام��ده در صنع��ت‬ ‫نمایشگاهی با بازگشت تحریم ها‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل نخست‬ ‫افزای��ش قابل توجه ن��رخ ارز‪ ،‬مش��کل دوم ممنوعیت‬ ‫صادرات برای ‪ ۱۵۵۰‬کاال بود که از سوی دولت اعالم‬ ‫شده و مشکل سوم موضوع پیمان سپاری است‪.‬‬ ‫بالتکلیفی در این موارد باعث ش��د همه ش��رکت ها‬ ‫از برگزاری نمایش��گاه های بین الملل��ی انصراف دهند‬ ‫و درحال حاضر تنها ش��رکتی که در ایران نمایش��گاه‬ ‫خارجی برگزار می کند‪ ،‬ما هستیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه چالش ه��ای برپایی‬ ‫رویدادهای برون‪‎‬مرزی به اهداف خود از برپایی چنین‬ ‫جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران برگزار می‪‎‬شود‬ ‫جش��نواره وب و اپلیکیش��ن نمایش��گاهی ای��ران‬ ‫همزم��ان با دومین نمایش��گاه صنعت نمایش��گاهی‬ ‫ایران برگزار می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری گس��ترش نیوز‪ ،‬جش��نواره‬ ‫وب و اپلیکیش��ن نمایش��گاهی همزم��ان با دومین‬ ‫نمایشگاه صنعت نمایشگاهی ایران ویژه بزرگداشت‬ ‫مرح��وم پروی��ز مویدعهد‪ ،‬طراح محوطه نمایش��گاه‬ ‫بین المللی تهران برگزار می ش��ود و مسابقه‪‎‬ای است‬ ‫در ‪7‬زیر گروه؛‬ ‫وب‪‎‬س��ایت‏های مراک��ز نمایش��گاهی‪ ،‬رویداده��ا‬ ‫(برگزارکنندگان)‪ ،‬غرفه‪‎‬سازان‪ ،‬خدمات نمایشگاهی‪،‬‬ ‫رسانه‪‎‬ها و خبرگزاری‪‎‬ها‪ ،‬ایده‪‎‬های نو و اپلیکیشن‪‎‬ها‪.‬‬ ‫ای��ن رویداد به‪‎‬طور کلی تمامی اش��خاص حقیقی‬ ‫و حقوق��ی صاحب و مالک وب‪‎‬س��ایتی ک��ه توانایی‬ ‫ارائ��ه خدمات به صنعت نمایش��گاهی را دارند را به‬ ‫مشارکت دعوت می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫ای��ن جش��نواره دو جایزه جانبی ه��م عالوه بر ‪7‬‬ ‫جایزه قبلی در ارتباط با کارزار توربو و اینس��تاگرام‬ ‫دارد که ش��رکت در انه��ا نیز اختیاری اس��ت‪ .‬این‬ ‫دو چال��ش به‪‎‬دنب��ال مش��خص کردن س��ریع‪‎‬ترین‬ ‫گ��روه وب‪‎‬مس��تر و فعال‪‎‬ترین گروه فض��ای مجازی‬ ‫(اینستاگرام) است‪.‬‬ ‫داوری جش��نواره در دو بخش رای مردمی و رای‬ ‫داوران خالصه می‪‎‬شود و البته در دو قسمت توربو و‬ ‫اینستاگرام سرعت عمل و قدرت گروه فضای مجازی‬ ‫ش��ما مطرح اس��ت و دیگ��ر داوری در کار نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫المان‪‎‬های فرم سعی شده ساده و قابل درک برای‬ ‫کاربران باش��د و بتوان حتی از طریق گوش��ی تلفن‬ ‫همراه نیز به تکمیل فرم پرداخت‪ .‬برای این کار کافی‬ ‫است فرم ثبت‪‎‬نام را در اینجا تکمیل و ارسال کنند‪.‬‬ ‫توضیحات‪ :‬یک شرکت می‪‎‬تواند چندین وب‪‎‬سایت‬ ‫داشته باشد و هرکدام را جداگانه در مسابقه شرکت‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫به‪‎‬عنوان نمونه‪ ،‬برگزارکنندگان می‪‎‬توانند وب‪‎‬سایت‬ ‫هر رویداد را جداگانه ثبت کنند‪.‬‬ ‫رویدادهایی اشاره کرد و افزود‪ :‬نمایشگاه ترکمنستان‬ ‫را با س��ختی های بسیار و اطمینان‪‎‬نداشتن از پرداخت‬ ‫یارانه و ارز از س��وی دولت و بدون اینکه س��ود کنیم‪،‬‬ ‫برگزار خواهیم کرد تا صادرات ایران به ترکمنستان تا‬ ‫حد امکان قطع نشود‪.‬‬ ‫مرتج��ی با تاکید ب��ر اینکه وعده ه��ای دولت برای‬ ‫پرداخ��ت ارز به ن��رخ دولت��ی ب��ه برگزارکننده های‬ ‫نمایش��گاه های خارجی محقق نشده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ارزی‬ ‫ک��ه دولت وع��ده ان را داده بود‪ ،‬پرداخت نش��د و ما‬ ‫تنها ش��رکتی بودیم ک��ه از جیب خودم��ان ارز را به‬ ‫نرخ دولتی به ش��رکت کننده های نمایشگاه کراسنودار‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫مرتجی در پایان س��خنان خ��ود از انتظارات بخش‬ ‫خصوص��ی فعال در حوزه نمایش��گاه س��خن به میان‬ ‫اورد و گف��ت‪ :‬البته اس��ناد الزم ب��رای گرفتن یارانه ‬ ‫دولتی را به دفتر کمک ها و خدمات س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت داده ایم و مراحل ان در حال انجام اس��ت و در‬ ‫نهایت پرداخت می شود‪ .‬هرچند ما انتظار داریم برای‬ ‫شرکت هایی مثل ما که بودجه و امکانات‪‎‬شان محدود‬ ‫است و نیاز زیادی به دریافت این یارانه ها دارند‪ ،‬روند‬ ‫پرداخت ها شتاب بیشتری بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به دوره گذشته‬ ‫جش��نواره ملی پوس��ترهای صنعت نمایشگاهی در‬ ‫اخرین روزهای س��ال‪ ۹۶‬به همت موسس��ه فرهنگی‬ ‫و مطبوعات��ی‬ ‫و ب��ا حمایت ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی تهران برگزار ش��د‪ ،‬چراکه‬ ‫ج��ای جش��نواره ای ب��رای رقابت افرین��ی در خانواده‬ ‫صنعت نمایش��گاهی ایران خالی بود و بر این اس��اس‬ ‫موسس��ه فرهنگی و مطبوعات��ی‬ ‫تالش کرد با‬ ‫برپایی نخس��تین جش��نواره پوس��ترهای نمایشگاهی‬ ‫ایران‪ ،‬پیشگام رقابت افرینی میان مجریان نمایشگاهی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این رویداد فرهنگی فرصت مناس��بی را ایجاد کرد‬ ‫ت��ا اعضای این صنع��ت بار دیگر ب��ه اهمیت طراحی‬ ‫تمایل به مش��ارکت در کارزار تورب��و ( در چالش‬ ‫تورب��و یک ایمیل به ایمیل ش��ما فرس��تاده خواهد‬ ‫ش��د و از ش��ما خواسته می‪‎‬ش��ود یک متن و عکس‬ ‫را در س��ایت خ��ود ق��رار دهید و نش��انی صفحه را‬ ‫به ش��ماره ‪ 09023793106‬تلگ��رام کنید‪ 10 ،‬نفر‬ ‫اولی که متن را به‪‎‬طور درس��ت در س��ایت خود قرار‬ ‫دهند به‪‎‬عنوان س��ریع‪‎‬ترین گروه پاسخگوی صنعت‬ ‫نمایشگاهی اطالع‪‎‬رسانی و نفر اول برنده لوح خواهد‬ ‫شد)‬ ‫تمایل ب��ه مش��ارکت در کارزار اینس��تاگرام (در‬ ‫چالش اینستاگرام نیز مانند چالش توربو یک عکس‬ ‫و متن و هشتگ اطال ‪‎‬ع‏رسانی خواهد شد و شما این‬ ‫متن را باید در صفحه اینس��تاگرام خود قرار دهید و‬ ‫الیک و کامنت در صفحه اینس��تاگرامی خود جمع‬ ‫کنید‪ .‬برنده ما ان شخص یا شرکتی است که درباره‬ ‫هشتگ تعریف شده در قسمت ‪ Top‬اینستاگرام قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬دقت کنید که در چالش اینستاگرام‪ ،‬مهم‪‎‬تر از‬ ‫سرعت عمل‪ ،‬توانایی شبکه‏سازی شما در اینستاگرام‬ ‫است)‬ ‫عالقه‪‎‬من��دان می‪‎‬توانن��د ب��رای کس��ب اطالعات‬ ‫بیشتر درباره نحوه مش��ارکت در جشنواره با شماره‬ ‫‪ 09023793106‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫پوس��ترها و تاکی��د هرچه بیش��تر بر ابع��اد هنری در‬ ‫تبلیغات پی برده و توجه بیشتری به این عرصه داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫تجربه موفق برپایی دوره نخس��ت و استقبال اهالی‬ ‫صنعت نمایش��گاهی از ان باعث ش��د جش��نواره ملی‬ ‫پوس��ترهای صنعت نمایشگاهی به پیشواز برپایی دور‬ ‫دوم برود‪.‬‬ ‫در روزهای شروع به کار نخستین دوره جشنواره ملی‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی مجموعه های گوناگون اقتصادی‬ ‫حمایت رسمی خود را از این رویداد تازه اعالم کردند‪.‬‬ ‫انجمن صنف��ی برگزارکنندگان نمایش��گاه های ایران‬ ‫جزو نخستین مجموعه های نمایشگاهی کشور بود که‬ ‫حمای��ت مادی و معنوی خ��ود را از این رویداد اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫انجمن غرفه س��ازان نیز در روند کارها‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫مس��ئولیت های مهم ازجمله معرفی چند گرافیس��ت‬ ‫بین المللی ب��رای انتخاب پوس��ترهای برتر و طراحی‬ ‫گالری جشنواره را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران نیز‬ ‫به جمع نخستین حامیان این رویداد پیوست و مجوز‬ ‫مشارکت و همکاری تمام سایت های استانی کشور را‬ ‫برای حضور در جش��نواره و ارسال پوسترها (در سطح‬ ‫ملی و بین المللی) صادر کرد‪.‬‬ ‫درنهایت در رقابت میان ‪۱۰۰‬پوس��تر نمایشگاهی‪،‬‬ ‫ش��رکت روش��ان روز ب��ا پوس��تر نهمی��ن نمایش��گاه‬ ‫بین المللی س��نگ های تزئینی‪ ،‬معدن‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫و تجهیزات مربوط توانس��ت رتبه نخس��ت را به خود‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��رکت ارتانمانگ��ر اردبیل با پوس��تر‬ ‫پانزدهمین نمایش��گاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون‬ ‫داخلی توانست در جایگاه دوم و نمایشگاه بین المللی‬ ‫بوش��هر با پوستر نمایشگاه ش��هرافتاب در رتبه سوم‬ ‫پوسترهای برگزیده جا گرفت‪.‬‬ ‫تجربه موفق برپایی دوره نخس��ت و استقبال اهالی‬ ‫صنعت نمایش��گاهی از ان‪ ،‬باعث ش��د جشنواره ملی‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی به پیشواز برپایی دومین دوره‬ ‫این رویداد برود‪.‬‬ ‫امسال قرار اس��ت دومین جشنواره ملی پوسترهای‬ ‫نمایش��گاهی مانند دوره نخست از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اسفند و در‬ ‫سایت تهران برگزار شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه اختصاصی صنعت ساختمان ایران در عراق‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی صنعت س��اختمان‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در بغداد‪ ،‬پایتخت‬ ‫ع��راق از ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۵‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری عصرنمایشگاه‪ ،‬این‬ ‫رویداد از‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اردیبهشت ‪ 1398‬و به‪‎‬منظور‬ ‫ش��ناخت ب��ازار و نی��از متقاضیان‪ ،‬توس��عه‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی و خ��روج از رکود حاکم‬ ‫بر اقتصاد کش��ور در مرکز نمایشگاهی شهر‬ ‫بغداد‪ ،‬پایتخت ‪8‬میلیون نفری کش��ور عراق‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬ش��رکت نمایشگاه‪‎‬های‬ ‫بین‏المللی اصفهان مجری برپایی نمایش��گاه‬ ‫اختصاص��ی صنع��ت س��اختمان جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در بغداد خواهد بود‪ .‬زمینه‪‎‬های‬ ‫مشارکت در این نمایشگاه عبارتند از‬ ‫نرم افزار و سیستم‪‎‬های هوشمند کاربردی‬ ‫در ساختمان‬ ‫تجهی��زات و سیس��تم‪‎‬های سرمایش��ی و‬ ‫گرمایشی‬ ‫انواع نمای خارجی و ملزومات وابسته‬ ‫سیمان‪ ،‬بتن و ماشین االت وابسته‬ ‫برق و سیستم های الکترونیکی‬ ‫انواع لوله و تجهیزات ابرسانی‬ ‫تجهیزات ایمنی و اتش نشانی‬ ‫ماشین االت سبک و سنگین‬ ‫شیراالت و چینی بهداشتی‬ ‫خدمات فنی و مهندسی‬ ‫اهن‪ ،‬استیل و الومینیوم‬ ‫دیوارپوش و کف پوش‬ ‫کاشی و سرامیک‬ ‫در و پنجره‬ ‫عالقه مندان برای حضور در این نمایشگاه و‬ ‫همچنین کسب اطالعات بیشتر می توانند به‬ ‫وب سایت ‪ www.isfahanfair.ir‬مراجعه‬ ‫کنند یا با شماره تلفن های ‪03132611614‬‬ ‫و ‪ 03132611615‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1238‬‬ ‫پیاپی ‪2556‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬صنعت فوالد پیش از پیروزی انقالب اسالمی و در دوران‬ ‫حکومت پهلوی ها به وس��یله المانی ها وارد ایران شد و با ساخت و راه اندازی‬ ‫مجتمع فوالد ذوب اهن اصفهان در س��ال ‪ ۱۳۴۰‬ایران در زمره کش��ورهای‬ ‫دارای صنعت فوالد قرار گرفت‪ .‬به طور کلی وجود نداش��تن تقاضای موثر و‬ ‫جدی برای محصوالت فوالدی در کش��ور پیش از انقالب‪ ،‬باعث ش��د توجه‬ ‫چندانی به صنعت فوالد در کشور نشود اما با پیروزی انقالب اسالمی ایران‪،‬‬ ‫صنعت فوالد پا به عرصه جدیدی گذاش��ت ک��ه بیش از ‪ ۴‬دهه از ان زمان‬ ‫تاکنون می گذرد‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین اتفاق هایی که پس از انقالب در صنعت فوالد کش��ور به‬ ‫عنوان یک صنعت راهبردی رخ داد‪ ،‬تکمیل زنجیره فوالد بود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫این صنعت توانس��ت قدم به قدم این صنعت را بومی س��ازی کند‪ ،‬تا جایی‬ ‫که قادر به بومی س��ازی فناوری و طراحی در این صنعت ش��ده است‪ .‬امروز‬ ‫در ‪ ۴۰‬س��الگی انقالب‪ ،‬مدیران و فعاالن اقتصادی با قاطعیت از بومی شدن‬ ‫صنعت فوالد در کش��ور سخن می گویند‪ .‬ایران که پیش از انقالب جایگاهی‬ ‫در میان ‪ ۷۰‬کش��ور دارای فناوری تولید فوالد نداش��ت‪ ،‬در ‪ ۴‬دهه گذشته‬ ‫قادر ش��د به رش��د قابل توجهی در این صنعت برسد‪ ،‬به گونه ای که در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬میالدی‪ ،‬ایران با تولید ‪ ۲۵‬میلیون تن فوالد خام به رتبه دهم جهان‬ ‫ارتقا یافت‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت ک��ه ایران ب��ا ادامه روند توس��عه فوالدی کش��ور و‬ ‫بهره ب��رداری از واحد ه��ای کوچک و بزرگ پس از پی��روزی انقالب‪ ،‬از نظر‬ ‫تنوع محص��والت نیز اکنون ام��کان تولید انواع محصوالت از ش��مش های‬ ‫فوالدی تا انواع لوله های فوالدی س��اختمانی و صنعتی‪ ،‬ورق های گالوانیزه‪،‬‬ ‫انواع تیراهن های ساختمانی فوالد های کربنی و انواع میلگرد اهن اسفنجی‪،‬‬ ‫گندله و کنستانتره را دارد‪ .‬فوالدسازی پس از صنعت نفت‪ ،‬در اقتصاد جهان‬ ‫بیش��ترین گردش مالی را دارد و از لحاظ تهیه مواد اولیه‪ ،‬مولد بس��یاری از‬ ‫صنایع و مشاغل به شمار می رود‪.‬‬ ‫ایران در ‪ ۴‬دهه به خوبی قادر ش��ده با رشد چشمگیر تولید ضمن تامین‬ ‫نیاز های اساسی کشور برای رشد صنعتی‪ ،‬نگاهی جدی به بازار های جهانی‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬به طوری که امروز صادرات این صنعت به رکورد صادرات ‪۹‬‬ ‫میلیون تن فوالد رسیده است‪ .‬امروز با توسعه صنعت فوالد‪ ،‬ایران در زمینه‬ ‫محصول کلیدی اهن اس��فنجی نیز به تولی��د ماهانه بیش از ‪ ۱‬میلیون تن‬ ‫رس��یده و در میان دو کشور برتر در سطح جهان قرار گرفته است و شرکت‬ ‫فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده اهن اسفنجی جهان به شمار می رود‪ .‬در‬ ‫حوزه مواد اولیه بخش قابل توجهی از استخراج ‪ ۸۰‬میلیون تنی سنگ اهن‪،‬‬ ‫در داخل کش��ور برای صنعت فوالد مصرف شده و از خام فروشی جلوگیری‬ ‫می ش��ود‪ .‬توسعه صنعت راهبردی فوالد در کشور در ‪ ۴۰‬سال گذشته ایران‬ ‫را از کشوری وابسته و وارد کننده این محصول مهم‪ ،‬به کشوری تولید کننده‬ ‫و صادر کننده فوالد بدل کرده که خود موتور محرک و عاملی برای گسترش‬ ‫‪ 40‬سال با صنعت فوالد ایران‬ ‫یک��ی از مهم ترین دس��تاوردهای صنعت فوالد پس از انقالب اس�لامی‪ ،‬بهینه س��ازی فرایند‬ ‫تولید به روش فناوری ایرانی پرد است‬ ‫بس��یاری از صنایع پایین دس��تی و باالدس��تی مرتبط با فوالد است؛ از انواع‬ ‫صنایع وابس��ته ب��ه متالورژی و ریخته گ��ری تا کارخانه های س��اخت انواع‬ ‫لوازم خانگی تا واحد های تولیدی قطعه س��ازی و صنایع ساختمانی و دیگر‬ ‫فعالیت های اقتصادی که همگی از کاهش وابس��تگی به واردات و اش��تغال‬ ‫گسترده مستقیم و غیرمستقیم صنعت راهبردی فوالد حکایت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین دستاورد انقالب‪ ،‬تکمیل زنجیره فوالد‬ ‫درباره میزان رش��د فوالد در کش��ور‪ ،‬سعید س��لیمی کارشناس فوالد در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بیش��ترین میزان توس��عه صنعت فوالد بعد‬ ‫از انقالب اس�لامی روی داده است‪ .‬بعضی از واحدهای فوالدی بزرگ مانند‬ ‫فوالد مبارکه پس از انقالب ساخته و راه اندازی شدند یا فوالد خوزستان یک‬ ‫واحد نیمه کاره بود که پس از انقالب تکمیل شد و درحال حاضر جزو یکی از‬ ‫واحدهای بزرگ صادراتی فوالد به شمار می رود‪ .‬سلیمی در ادامه عنوان کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون نیز س��اخت چند واحد فوالدسازی در بندرعباس در دست اقدام‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به واحدهایی که پیش از انقالب ایجاد شده بودند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پی��ش از انقالب ‪ ۲‬واحد فوالدی ایجاد ش��ده بود؛یکی گروه ملی که متعلق‬ ‫به بخش خصوصی بود و دیگری ذوب اهن اصفهان و البته فوالد خوزس��تان‬ ‫نیمه کاره مانده بود‪ .‬برخی واحدها نیز پیش بینی و جانمایی ش��ده بودند اما‬ ‫ناتمام باقی ماندند‪ .‬این کارش��ناس فوالد ادامه داد‪ :‬اما پس از انقالب شاهد‬ ‫رش��د چش��مگیری در ایجاد واحدهای فوالدی بودیم‪ .‬ابتدا واحد خوزستان‬ ‫تکمیل و س��پس واحد مبارکه تاسیس شد و پس از ان واحدهای گوناگونی‬ ‫در سراسر کشور شکل گرفتند‪ .‬هم اکنون در بیشتر استان های کشور شاهد‬ ‫واحدهای فوالدسازی هستیم‪ .‬س��لیمی افزود‪ :‬یکی از مهم ترین اتفاق هایی‬ ‫که در س��ال های انقالب روی داد‪ ،‬تکمیل زنجیره ف��والد بود که هم اکنون‬ ‫این زنجیره در بیش��تر اس��تان های کش��ور ش��کل گرفت ه و در حال تکمیل‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران در جمع صاحبان فناوری اهن اسفنجی‬ ‫یکی از مهم ترین دس��تاوردها در صنعت فوالد‪ ،‬بهینه سازی فرایند تولید‬ ‫اهن اس��فنجی به روش فن��اوری ایرانی پ��رد(‪ )PERED‬اس��ت‪ .‬فناوری‬ ‫میدرک��س که تا پیش از ای��ن در اختیار امریکایی ها ب��ود‪ ،‬طراحی فرایند‬ ‫احیای مس��تقیم در اهن اس��فنجی را در اختیار داشت اما یکی از مهم ترین‬ ‫دستاوردهایی که می توان در صنعت فوالد یک شاهکار به شمار اورد‪ ،‬فرایند‬ ‫تولید اهن اس��فنجی به روش فناوری پرد اس��ت‪ .‬درحقیق��ت با اغاز تولید‬ ‫اهن اس��فنجی با روش فناوری پرد‪ ،‬ایران به جمع ‪ ۵‬کش��ور صاحب امتیاز‬ ‫فناوری تولید اهن اسفنجی در جهان پیوست‪.‬‬ ‫درباره فن��اوری پرد حس��ن کرباس��چی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ام ام ای در گفت وگو ب��ا روزگار معدن عنوان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مهم ترین دستاوردهای به دست امده در‬ ‫صنع��ت فوالد پس از انقالب اس�لامی‪ ،‬بهینه س��ازی‬ ‫فراین��د تولی��د به روش فن��اوری ایرانی پرد اس��ت‪.‬‬ ‫کرباسچی در ادامه تاکید کرد‪ :‬فناوری پرد شاهکاری‬ ‫در صنعت فوالد ایران اس��ت ک��ه البته در ابتدای راه‬ ‫قرار دارد‪ .‬این فناوری به وس��یله ش��رکت ام ام ای ثبت و با همکاری س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در ‪ ۴‬طرح استانی‬ ‫فوالد از ‪ ۸‬طرح ازجمله فوالد ش��ادگان‪ ،‬میانه و نی ریز اجرایی ش��ده و نتیجه‬ ‫قاب��ل قبولی را به دس��ت اورده اس��ت و ط��رح بافت نیز در این��ده نزدیک به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از انجا که در زمان تحریم ها اخرین‬ ‫دس��تاوردهای فناوری در صنعت فوالد از کش��ور دریغ شد‪ ،‬برای انکه دست‬ ‫خالی نمانیم‪ ،‬تصمیم بر این ش��د که به سمت بومی سازی پیش برویم‪ .‬از انجا‬ ‫که ادامه مس��یر فوالد کش��ور در ان زمان بر مبنای تولید اهن اسفنجی بود و‬ ‫کش��ور ما نیز تجربه های خوبی داش��ت و با توجه به میزان ذخایر گاز و سنگ‬ ‫اهنی که در کشور وجود دارد‪ ،‬تبدیل به یکی از قطب های تولید اهن اسفنجی‬ ‫در جهان شدیم و به دلیل وجود افراد متخصص‪ ،‬این دانش در ایران گرداوری‬ ‫ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬نخستین نتیجه فناوری پرد این بود که نسبت به شرکت های‬ ‫دیگر‪ ،‬کاهش هزین ه به همراه داشت‪ .‬البته نتیجه به دست امده در این فناوری‬ ‫برای کارشناسان و ما به عنوان طراح این فناوری‪ ،‬باورنکردنی است‪.‬‬ ‫‹ ‹جهش حجم تولید فوالد در ‪ ۴۰‬سال‬ ‫در این ‪ ۴۰‬سال عالوه بر رشد چشمگیر صنعت فوالد‬ ‫به لحاظ حجمی‪ ،‬از نظر کیفی هم موفقیت بس��یاری‬ ‫حاصل شده و محصوالت فوالدی متنوع با کیفیت باال‬ ‫و مطابق با استانداردهای بین المللی در کارخانه های‬ ‫بزرگ تولید می شود‪ .‬به گزارش بورس نیوز‪ ،‬سیدرضا‬ ‫شهرس��تانی عضو هیات مدیره انجم��ن فوالد درباره‬ ‫روند صنع��ت تولید فوالد از ابت��دای پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی تاکنون بیان کرد‪ :‬قب��ل از پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬ظرفیت تولید‬ ‫صنعت فوالد حدود ‪ ۵۰۰‬هزار تن بوده اما امسال با تولید ‪ ۲۵‬میلیون تن فوالد‪،‬‬ ‫رتبه دهم جهان در تولید فوالد را کسب کرده ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬در این ‪ ۴۰‬سال‬ ‫عالوه بر رش��د چش��مگیر صنعت ف��والد به لحاظ حجم��ی‪ ،‬از نظر کیفی هم‬ ‫موفقیت بس��یاری حاصل ش��ده و محصوالت فوالدی متن��وع با کیفیت باال و‬ ‫مطاب��ق با اس��تانداردهای بین الملل��ی در کارخانه های تولی��دی بزرگ تولید‬ ‫می ش��ود؛ البته محصوالت فوالدی کم کیفیت نیز در کش��ور تولید می شود و‬ ‫نمی توان گفت تمامی محصوالت فوالدی تولیدی در کش��ور‪ ،‬از کیفیت باالیی‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫تبیین عملکرد سازمان خصوصی سازی در دولت های یازدهم و دوازدهم و مقایسه ان با عملکرد دولت های گذشته‬ ‫سازمان خصوصی سازی به عنوان تنها مجری سیاست های اقتصادی دولت در زمینه خصوصی سازی‬ ‫توانس��ته است در راس��تای انجام وظایف مربوط از ابتدای س��ال ‪ 1380‬لغایت ‪ ،1397/10/30‬ارزشی‬ ‫مع��ادل ‪ 1,491,884‬میلیارد ریال از س��هام و دارایی های متعلق به دولت و ش��رکت های دولتی را به‬ ‫بخش غیردولتی واگذار نماید‪ .‬این گزارش نگاه تفصیلی به امار واگذاری های صورت گرفته در دولت های‬ ‫یازدهم و دوازدهم در مقایس��ه با دولت های پیشین از ابعاد مختلف دارد‪ .‬واگذاری های یادشده به شرح‬ ‫بنده��ای ذیل بیانگر تالش مضاعف صورت گرفته در دولت های یازدهم و دوازدهم جهت تحقق اهداف‬ ‫مترتب بر خصوصی سازی است‪:‬‬ ‫‪ )1‬عملکرد س�ازمان خصوصی س�ازی در دولت های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت های‬ ‫گذشته براساس نوع واگذاری‬ ‫ام��ار مقایس��ه ای ارزش کل واگذاری ه��ا در دولت های یازده��م و دوازده��م (‪ 1392/07/01‬لغایت‬ ‫‪ )1397/10/30‬نسبت به دوره ‪ 1380‬لغایت ‪( 1392/06/31‬دولت های پیشین)‪ ،‬به شرح جدول شماره‬ ‫(‪ ،)1‬نشان می دهد طی دولت های یازدهم و دوازدهم ارزشی معادل ‪ 492،692‬میلیارد ریال از سهام و‬ ‫دارایی های متعلق به دولت و شرکت های دولتی واگذار شده است که این میزان واگذاری معادل ‪%33‬‬ ‫ارزش کل واگذاری های انجام یافته می باشد‪.‬‬ ‫به عنوان موارد مش��مول واگذاری مصوب ش��ده اند که تعداد ‪ 577‬بنگاه یا به طور کامل واگذار شده و یا‬ ‫از فهرس��ت واگذاری ها به دالیلی همچون «انحالل»‪« ،‬تحصیل»‪« ،‬ورشکس��تگی» و یا «انتقال به گروه‬ ‫بنگاه های غیرقابل واگذاری»‪ ،‬خارج شده اند (‪ 51‬درصد) و ‪ 546‬بنگاه باقیمانده در برنامه واگذاری سال‬ ‫‪ 1397‬قرار گرفته اند (‪ 49‬درصد) (نمودار شماره (‪.))1‬‬ ‫نمودار شماره (‪ :)1‬اقدامات انجام یافته درخصوص بنگاه های قرار گرفته در فرایند واگذاری براساس تعداد بنگاه از سال ‪ 1380‬لغایت ‪1397/10/30‬‬ ‫درصد می رسیده است‪ .‬این موضوع در ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال‪ 1392‬مورد اسیب شناسی‬ ‫جدی قرار گفت و اقدامات اصالحی در نیمه دوم سال ‪ 1392‬توسط دولت یازدهم جهت رفع این اسیب‬ ‫صورت پذیرفت‪ .‬مطابق امار موجود‪ ،‬طی فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم س��هم بخش خصوصی‬ ‫واقعی در حال افزایش بوده و این سهم به نحو چشمگیری بهبود یافته است‪ .‬بر این اساس سهم بخش‬ ‫خصوصی واقعی از واگذاری ها طی سال‪ 1393‬تا ‪(1396/05/15‬دولت یازدهم)‪67.5 ،‬درصد و در دوره‬ ‫‪ 1396/05/16‬ت��ا ‪( 1397/10/30‬دول��ت دوازدهم) ‪ 100‬درصد حجم کل واگذاری ها بوده اس��ت که‬ ‫نشانگر دستیابی به هدف کیفی واگذاری ها در دولت های یازدهم و دوازدهم است‪.‬‬ ‫جدول شماره (‪ :)1‬عملکرد سازمان خصوصی سازی دردولت های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت های گذشته‪ ،‬براساس نوع واگذاری‬ ‫(ارقام به میلیارد ریال)‬ ‫نوع واگذاری‬ ‫عرضه و‬ ‫فروش سهام یا‬ ‫دارایی به عموم‬ ‫متقاضیان‬ ‫واگذاری‬ ‫سهام یا دارایی‬ ‫به شیوه انتقال‬ ‫مستقیم به‬ ‫اشخاص حقیقی‬ ‫و حقوقی طلبکار‬ ‫از دولت‬ ‫انتقال‬ ‫مستقیم سهام‬ ‫یا دارایی بابت‬ ‫سهام عدالت‬ ‫جمع کل‬ ‫قبل از دولت یازدهم‬ ‫(‪ 1380‬لغایت‬ ‫‪)1392/06/31‬‬ ‫دولت های یازدهم و‬ ‫دوازدهم (‪1392/07/1‬‬ ‫لغایت ‪)1397/10/30‬‬ ‫جمع کل‬ ‫نسبت عملکرد‬ ‫دولت های یازدهم و‬ ‫دوازدهم به کل‬ ‫‪582,655‬‬ ‫‪327,344‬‬ ‫‪909,998‬‬ ‫‪%36‬‬ ‫‪156,564‬‬ ‫‪*158,959‬‬ ‫‪315,523‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪259,973‬‬ ‫‪6,390‬‬ ‫‪266,363‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪999,192‬‬ ‫‪492,692‬‬ ‫‪1,491,884‬‬ ‫‪%33‬‬ ‫* علت افزایش ارزش واگذاری ها به ش��یوه انتقال مس��تقیم س��هام به طلبکاران در این دوره‪ ،‬قطعی‬ ‫نمودن قراردادهای غیرقطعی منعقده در دولت های گذش��ته بابت رد دیون دولت (از جمله ‪115،000‬‬ ‫میلیارد ریال مربوط به رد دیون دولت به صندوق بازنشس��تگی کارکنان فوالد) می باش��د؛ که حس��ب‬ ‫تکلیف قانون و با هدف خروج شرکت ها و طلبکاران از بالتکلیفی مربوط به نحوه اداره شرکت ها صورت‬ ‫پذیرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد س�ازمان خصوصی س�ازی در دولت ه�ای یازدهم و دوازدهم نس�بت به‬ ‫دولت های گذشته براساس تعداد بنگاه های مشمول واگذاری‬ ‫از س��ال ‪ 1380‬لغایت ‪ ،1397/10/30‬مجموعاً ‪ 2005‬بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری قرار‬ ‫گرفته اس��ت؛ و همزمان با فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم‪ 1123 ،‬بنگاه (‪ 56‬درصد کل بنگاه ها)‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬شهرک قدس(غرب)‪ ،‬فاز یک‪ ،‬بلوار ایران زمین‪ ،‬خیابان مهستان‪ ،‬ساختمان شماره ‪  15‬‬ ‫‹ ‹اماده سازی و واگذاری بنگاه ها طی فعالیت دولت دوازدهم‬ ‫از مهمترین اقدامات انجام یافته در دولت دوازدهم (‪ 1396/05/16‬لغایت ‪ ،)1397/10/30‬اماده سازی‪،‬‬ ‫قیمت گذاری و عرضه ‪ 224‬بنگاه با ارزش بیش از ‪ 30‬هزار میلیارد تومان می باشد‪ ،‬که از این میزان ‪82‬‬ ‫بنگاه به ارزش ‪ 56‬هزار میلیارد ریال واگذار شده است (‪ %37‬عرضه ها از لحاظ تعداد بنگاه و ‪ % 18‬انها‬ ‫از لحاظ ارزش بنگاه با موفقیت همراه بوده است)‪.‬‬ ‫می��زان موفقیت در تعداد عرضه های انجام یافته دوره فعالی��ت دولت دوازدهم‪ ،‬باوجود انکه تماماً به‬ ‫بخش خصوصی واقعی واگذار ش��ده است؛ بیش از میانگین موفقیت در تعداد عرضه های دولت یازدهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫اماده سازی ها‪ ،‬عرضه ها و واگذاری های انجام یافته طی دوره فعالیت دولت دوازدهم‪ ،‬ان هم باوجود‬ ‫کلیه مقاومت های موجود بر س��ر راه خصوصی سازی نشان دهنده وجود عزمی جدی در دولت دوازدهم‬ ‫جهت دستیابی به اهداف سیاست های کلی اصل (‪ )44‬قانون اساسی می باشد‪.‬‬ ‫امید است با واگذاری این بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی‪ ،‬گامی بزرگ در راه مردمی سازی اقتصاد برداشته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جدول شماره (‪ :)3‬عملکرد سازمان خصوصی سازی در دولت دوازدهم براساس ارزش بنگاه های عرضه شده و واگذار شده‬ ‫تعداد عرضه‬ ‫ارزش (میلیارد ریال)‬ ‫عنوان‬ ‫عرضه ها در دولت دوازدهم‬ ‫‪224‬‬ ‫‪309،534‬‬ ‫واگذاری ها در دولت دوازدهم‬ ‫‪82‬‬ ‫‪56،314‬‬ ‫میزان موفقیت در دولت دوازدهم‬ ‫‪%37‬‬ ‫‪%18‬‬ ‫میانگین میزان موفقیت در دولت یازدهم‬ ‫‪%29‬‬ ‫‪%18‬‬ ‫‹ ‹واگذاری به بخش خصوصی واقعی‬ ‫از جمله مهم ترین ایرادات بر عملکرد خصوصی س��ازی در س��ال های گذش��ته‪ ،‬نوع ماهیت خریداران‬ ‫و س��هم پایین بخش خصوصی واقعی بوده اس��ت‪ ،‬به نحوی که س��هم بخش خصوص��ی واقعی از کل‬ ‫واگذاری ها در خوش بینانه ترین حالت طی ‪ 12‬سال و نیم قبل از استقرار دولت یازدهم به حداکثر ‪18‬‬ ‫تلفن‪ 88089901 :‬الی ‪ 19‬‬ ‫راه های ارتباطی با سازمان خصوصی سازی‪:‬‬ ‫نشانی اینترنتی سازمان خصوصی سازی‪ http://www.ipo.ir :‬‬ ‫‹ ‹ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت در راستای گسترش مالکیت در سطح عموم‬ ‫مردم‬ ‫با روی کار امدن دولت یازدهم‪ ،‬چارچوب و نقش��ه اولیه طرح توزیع سهام عدالت واکاوی شد و کلیه‬ ‫مشکالت‪ ،‬چالش ها و اسیب های ان یکی پس از دیگری مرتفع گردید و پس از راه اندازی و رونمایی از‬ ‫سامانه الکترونیکی سهام عدالت به نشانی ‪ ،www.samanese.ir‬بستر الزم برای تکمیل طرح فراهم‬ ‫گردید‪ .‬س��امانه ‪ 100‬درصد بومی س��هام عدالت‪ ،‬در س��ال ‪ 1396‬با ارائه بیش از ‪150‬میلیون خدمت‬ ‫الکترونیک��ی و ب��ا پایداری و امنیت در برابر حمالت فراوان س��ایبری بزرگ و ب��ا ثبت رکورد ‪320‬هزار‬ ‫مراجع��ه در ثانیه بدون اخت�لال و کندی‪ ،‬یکی از موفق ترین و پرافتخارترین س��امانه های الکترونیکی‬ ‫ملی کش��ور می باش��د؛ که صرفاً با تکیه بر توان متخصصین و کارشناس��ان داخلی‪ ،‬طراحی و راه اندازی‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫بنابراین با تالش س��ازمان خصوصی س��ازی و حمایت های دولت دوازدهم‪ ،‬این طرح در س��ال ‪1396‬‬ ‫و با ش��روع به کار دولت دوازدهم به ثمر نشس��ت و با توزیع س��ود عملکرد سال مالی ‪ 1395‬مربوط به‬ ‫ش��رکت های موجود در پرتفوی سهام عدالت میان مشمولین‪ ،‬طعم شیرین سهامداری و برخورداری از‬ ‫منافع سود ان به بخش اعظمی از اقشار اسیب پذیر جامعه چشانده شد‪.‬‬ ‫س��ازمان خصوصی سازی صرفاً بابت س��ال مالی ‪ 3.800 ،1395‬میلیارد تومان سود قابل توزیع میان‬ ‫مش��مولین محاس��به و از این میزان س��ود تخصیصی‪ ،‬تاکنون حدود ‪ 3.300‬میلیارد تومان میان کلیه‬ ‫مش��مولینی که ش��ماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت و تاییدیه اخذ نموده اند‪ ،‬توزیع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مابقی س��ود نیز به مرور دریافت و مابین مشمولینی که شماره شبای خود را وارد سامانه و اخذ‬ ‫تاییدیه نمایند‪ ،‬توزیع خواهد گردید و با انان تسویه حساب خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین اولین مرحله از توزیع س��ود س��هام عدالت مربوط به عملکرد س��ال مالی ‪ 1396‬نیز توسط‬ ‫س��ازمان خصوصی سازی در نخس��تین روز اذر و همزمان در استانه میالد پربرکت پیامبر اعظم(ص) و‬ ‫حضرت امام جعفر صادق(ع) به حساب بیش از ‪ 5‬میلیون و سیصد هزار نفر از مددجویان کمیته امداد و‬ ‫مستمری بگیران سازمان بهزیستی واریز و سود بقیه مشموالن نیز به تناوب و تا اخر سال جاری واریز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مرکز پاسخگویی مردمی سهام عدالت‪83338 :‬‬ ‫نشانی اینترنتی سامانه سهام عدالت‪http://www.samanese.ir :‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1238‬‬ ‫پیاپی ‪2556‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫تحلیل روز‬ ‫پیشنهاد بخش خصوصی به دولت برای فروش نفت در بورس‬ ‫نقدی بر پیش نویس‬ ‫قانون جامع اب ایران‬ ‫یک کارشناس حوزه مدیریت اب‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و مناب��ع طبیعی گفت‪ :‬الزم اس��ت قانون توزیع‬ ‫عادالنه اب یا همان پیش نویس قانون جامع اب‬ ‫ایران دگرگون شود و واژه به واژه با حوصله و با‬ ‫مشارکت قانون گذاران‪ ،‬مدیران نهاد های اجرایی‬ ‫و حقابه بران و مالکان چاه های اب کش��اورزی‪،‬‬ ‫دوباره بازنویس��ی ش��ود و در مراح��ل تصویب‬ ‫مجلس قرار گیرد‪.‬‬ ‫داری��وش مخت��اری در گفت وگ��و با ایس��نا‬ ‫ضم��ن انتقاد ب��ه پیش نویس قان��ون جامع اب‬ ‫ایران معتقد اس��ت که هیچ گون��ه تغییر ماهوی‬ ‫و محتوای��ی در مت��ن قان��ون توزی��ع عادالن��ه‬ ‫اب (مص��وب ‪ ۱۳۶۱‬مجلس ش��ورای اس�لامی)‬ ‫پدید نیامده اس��ت و کمیسیون اب‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و مناب��ع طبیعی مجلس هرگ��ز نباید ان را یک‬ ‫متن اصالح شده به شمار اورد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫به واقع این قانون یک واکنش طبیعی دس��تگاه‬ ‫دیوان ساالری کش��ور از دهه ‪ ۴۰‬به این سو بود‬ ‫که ت��ا پیش از ان هرگز به این گس��تردگی در‬ ‫تاریخ حکمرانی کشور وجود نداشت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اما ت�لاش حاکمیت برای پیش��برد برنامه های‬ ‫توسعه کش��ور از یک سو و کنترل برداشت های‬ ‫غیرقانونی از منابع اب زیرزمینی از سوی دیگر‪،‬‬ ‫زمینه تدوین یک قانون مادر و جامع برای بخش‬ ‫اب را پدی��د اورد که تا پیش از ان هرگز وجود‬ ‫نداش��ت‪ .‬این کارشناس ادامه داد‪ :‬به این ترتیب‬ ‫ی ش��دن ان در سال ‪۱۳۴۶‬‬ ‫قانون اب و نحوه مل ‬‬ ‫تصویب می ش��ود‪ .‬اما باید به این نکته نیز توجه‬ ‫کرد که در ناکارامدی این قانون همین بس که‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۵۲‬قان��ون حفاظ��ت از منابع اب‬ ‫زیرزمین��ی تصویب می ش��ود‪ .‬در حالی که مواد‬ ‫ی ش��دن ان (یا‬ ‫مهم��ی از قان��ون اب و نحوه مل ‬‬ ‫همان قان��ون توزیع عادالنه اب‪-‬مصوب ‪)۱۳۶۱‬‬ ‫مربوط به حفاظت و کنترل منابع اب زیرزمینی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به گفته مختاری‪ ،‬اش��کال های ماهوی همان‬ ‫اش��کال های محتوایی اس��ت‪ .‬به واقع‪ ،‬این روح‬ ‫و مت��ن قانون اس��ت ک��ه در جامعه س��اری و‬ ‫جاری می ش��ود‪ ،‬نه ش��کل ظاهری ان‪ ،‬بنابراین‬ ‫اشکال های محتوایی این قانون را می توان اشکال‬ ‫در مضمون قانون برش��مرد‪ .‬وی با تاکید به این‬ ‫مس��ئله که در دانش حقوق‪ ،‬واژه ها به تنهایی یا‬ ‫در ی��ک عبارت‪ ،‬گاهی یک مضمون یا مفهوم را‬ ‫می رسانند که در شکل ظاهری ان عبارت دیده‬ ‫نمی شود یا به اسانی استنباط نمی شود‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ظرافت کار حقوق��ی در درک مفهومی از‬ ‫یک متن حقوقی نهفته است‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه متن قانون توزیع عادالنه اب‪ ،‬به طور عمده‬ ‫یک متن هیدرولوژیک (اب ش��ناختی) است که‬ ‫متن اغازین ان بین سال های ‪ ۱۳۴۲‬تا ‪ ۱۳۴۶‬از‬ ‫سوی کارازمودگان مهندسی عمران (سازه ابی) و‬ ‫دانش اب شناختی (هیدرولوژی‪-‬هیدروژئولوژی)‬ ‫تهیه شد و بعدها یک روکش حقوقی ضعیف از‬ ‫سوی مستشاران حقوقی وقت وزارت اب و برق‬ ‫داده ش��د‪ .‬این کارش��ناس حوزه اب با اشاره به‬ ‫اشک ال های محتوایی این بخش‪ ،‬گفت‪ :‬فهرست‬ ‫اشکال های ماهوی (ریشه ای‪-‬مضمونی‪-‬معنایی‪-‬‬ ‫ذاتی‪-‬محتوایی‪-‬درونی) قانون توزیع عادالنه اب‬ ‫ش��امل اشکال اساس��ی در مالکیت بر سر منابع‬ ‫اب (انفال‪-‬مباحات‪-‬مش��ترکات) (در تع��ارض‬ ‫با قانون اساس��ی)‪ ،‬اختیارات ف��راوان به وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬بی‬ اختیاری کامل وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫و در هم��ان ح��ال بالتکلیفی قان��ون در زمینه‬ ‫مصرف بی‬ رویه و باالت��ر از ‪ ۴۰‬درصد منابع اب‬ ‫تجدیدش��ونده و هدررفت منابع اب در مصرف‬ ‫اب کش��اورزی می ش��ود‪ .‬مختاری ادام��ه داد‪:‬‬ ‫ص ب��ودن مالکیت ش��بکه های ابیاری‬ ‫نامش��خ ‬‬ ‫ص ب��ودن مناب��ع کاهش‬ ‫و زهکش��ی‪ ،‬نامش��خ ‬‬ ‫ناسازگاری (شرع‪ ،‬عرف و‪ ،)...‬مشکالت ساختاری‬ ‫در حکمرانی اب کش��ور‪ ،‬تجمی��ع تصمیم های‬ ‫اب در مت��ن یک نهاد دیوان س��االری با رویکرد‬ ‫و نیروی انس��انی فقط فنی‪-‬مهندس��ی (عمران‪-‬‬ ‫زمین شناس��ی)‪ ،‬دوپارچه ب��ودن متولی اب در‬ ‫کش��ور(در قان��ون توزیع عادالن��ه اب‪ ،‬در متن‬ ‫دولت‪ ،‬بی��ن دو نهاد اجرایی به ش��دت واگرایی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬حتی یک نهاد اجرایی‪ ،‬از حوزه اب‬ ‫خارج شده است‪ ،).‬نگاه یک سویه به بهره‬ برداران‬ ‫مناب��ع اب‪ ،‬نادید ه گرفتن حقوق بین نس��لی (در‬ ‫ص نبودن‬ ‫تعارض با اصول قانون اساسی) و مشخ ‬‬ ‫درس��ت و مناس��ب جایگاه وزارت کشاورزی از‬ ‫دیگر مشکالت این بخش است‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که ایا به نظر شما‪ ،‬ریشه مشکالت‬ ‫بخش اب کش��ور ناش��ی از همین قانون است؟‬ ‫گفت‪ :‬در یک نگاه بی طرفانه‪ ،‬ش��وربختانه پاسخ‬ ‫این پرس��ش مثبت اس��ت چراکه قان��ون توزیع‬ ‫عادالنه اب دارای اش��کال های یادش��ده بود‪ ،‬به‬ ‫یکباره می بینیم که یک اش��تباه بزرگ دیگر در‬ ‫متن حکمرانی اب در کش��ور پدید می اید و ان‬ ‫هم قانون تاسیس شرکت های اب و فاضالب در‬ ‫سال ‪ ۱۳۶۸‬بوده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫دلیل فروش‬ ‫نرفتن نفت خام‬ ‫در بورس برخی‬ ‫محدودیت هاست ‬ ‫در حالی که‬ ‫بورس انرژی‬ ‫می تواند ظرفیتی‬ ‫برای استفاده از‬ ‫توانمندی های‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫باشد‬ ‫ن انجام‬ ‫چهارمین عرضه نفت خام در بورس که ‪ ۱۵‬بهم ‬ ‫شد‪ ،‬باز هم ناموفق بود و نفت خام بی مشتری ماند‪ .‬اتفاقی‬ ‫ک��ه بخش خصوص��ی دلی��ل ان را محدودیت های خرید‬ ‫نف��ت در بورس می داند و به دولت پیش��نهاد می کند این‬ ‫محدودیت ها برداشته شود‪.‬‬ ‫ن امس��ال برای نخستین بار یک‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ۶ ،‬ابا ‬ ‫میلیون بشکه نفت خام سبک در بورس انرژی عرضه شد‬ ‫ک��ه در نهایت ‪ ۳‬خریدار‪ ۲۸۰ ،‬هزار بش��که نفت به قیمت‬ ‫هر بش��که ‪ ۷۴‬دالر و ‪ ۸۵‬س��نت را معامله کردند‪ .‬دومین‬ ‫ن انجام ش��د و ‪ ۷۰۰‬هزار بشکه نفت‬ ‫عرضه نیز در ‪ ۲۰‬ابا ‬ ‫خام سبک ایران‪ ،‬به قیمت هر بشکه ‪ ۶۴.۹۷‬دالر به فروش‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫اتفاق��ی که پای بخش خصوص��ی را به فروش نفت باز‬ ‫ک��رد و نفتی ها رضایت خود را از این اتف��اق ابراز و اعالم‬ ‫کردند که این فرایند ادامه دار خواهد بود‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫بورس��ی ها نیز اعالم کردن��د این عرضه ه��ا به طور منظم‬ ‫انجام می ش��ود که با این کار‪ ،‬بخش خصوصی بتواند وارد‬ ‫معامالت نفت خام ش��ود‪ .‬در این راستا‪ ،‬شرکت ملی نفت‪،‬‬ ‫ی در اطالعیه ای اعالم کرد که س��ومین نوبت عرضه‬ ‫‪ ۲۳‬د ‬ ‫ن با تغییراتی نس��بت به‬ ‫نف��ت خ��ام در ب��ورس‪ ،‬اول بهم ‬ ‫عرضه های قبلی انجام خواهد ش��د‪ .‬قرار شد یک میلیون‬ ‫بش��که نفت خام س��بک در حجم های ‪ ۳۵‬هزار بشکه ای‬ ‫با قیمت پایه ‪ ۵۲.۴۲‬دالر به ازای هر بش��که عرضه ش��ود‬ ‫و در ای��ن عرضه‪ ،‬عالوه بر امکان تسویه حس��اب با ارزهای‬ ‫بین المللی‪ ،‬امکان تسویه کامل با ارز ریال ایران با نرخ سنا‬ ‫محقق ش��ود‪ .‬همچنین دوره تسویه حساب معامالت نیز از‬ ‫‪ ۶۰‬به ‪ ۹۰‬روز افزایش یافت‪ .‬س��ومین عرضه نفت خام در‬ ‫بورس در موعد مقرر انجام شد اما مشتری پیدا نکرد‪۱۵ .‬‬ ‫بهمن نیز یک میلیون بشکه نفت خام سبک شرکت ملی‬ ‫نفت ایران در بازار فیزیکی رینگ بین الملل بورس انرژی‪،‬‬ ‫برای بار چهارم عرضه شد اما درنهایت در کفه تقاضا هیچ‬ ‫سفارشی ننشست و نفت خام سبک ایران برای دومین بار‬ ‫پیاپی در رینگ بین الملل بورس انرژی بدون مشتری ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت های تاثیرگذار‬ ‫رض��ا پدیدار‪ ،‬تحلیلگر ارش��د حوزه انرژی ب��ر این باور‬ ‫اس��ت که دلیل فروش نرفتن نفت خ��ام در بورس برخی‬ ‫ت در حالی ک��ه بورس ان��رژی می تواند‬ ‫محدودیت هاس�� ‬ ‫ظرفیتی برای اس��تفاده از توانمندی های بخش خصوصی‬ ‫باشد‪ .‬پدیدار در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بررسی سازکار بورس‬ ‫وزی��ر نیرو اع�لام کرد‪ :‬با رش��د ‪ ۱۱‬برابری ظرفی��ت تولید برق‬ ‫نیروگاه های کش��ور پس از پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬نیروگاه های‬ ‫نصب ش��ده با ظرفیت ح��دود ‪ ۷‬هزار مگاوات تولید برق در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۵۷‬ب��ه ‪ ۸۰‬هزار مگاوات در زمان حاضر رس��یده و ‪ ۹۹.۵‬درصد‬ ‫جمعیت کش��ور به شبکه برق دسترسی دارند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رضا‬ ‫ن که یکشنبه شب در سیما سخن می گفت‪ ،‬تصریح کرد که‬ ‫اردکانیا ‬ ‫تعداد قابل توجهی از روستاها پس از انقالب به شبکه برق دسترسی‬ ‫پیدا کردند به طوری که در زمان حاضر تمام روس��تاهای باالی ‪۱۰‬‬ ‫خانوار از این نعمت برخوردار هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬در زمان پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۶۷‬روستا دارای برق بودند و امسال این‬ ‫رقم به بیش از ‪ ۵۷‬هزار روستا رسیده است‪ .‬وزیر نیرو گفت‪ :‬پس از‬ ‫انق�لاب نیروگاه هایی با فناوری جدید انرژی پاک وارد عرصه تولید‬ ‫ش��ده که از جمله ان می ت��وان به نیروگاه اتمی بوش��هر با ‪۱۰۰۰‬‬ ‫مگاوات انرژی‪ ،‬نیروگاه های تجدید پذیر خورشیدی و بادی با بیش‬ ‫از ‪۷۰۰‬مگاوات ظرفیت اشاره کرد‪ .‬اردکانیان اظهار کرد‪ :‬قرار است‬ ‫در پای��ان این دول��ت حدود ‪ ۴‬هزار مگاوات نیروگاه خورش��یدی و‬ ‫بادی تولید شود که این رقم در پایان برنامه ششم به ‪ ۵‬هزار مگاوات‬ ‫هنوز به بخش خصوصی ایران این فرصت داده نش��ده اس��ت که‬ ‫از توانمندی های خودش اس��تفاده کن��د‪ .‬در واقع هنوز اعتماد بین‬ ‫فع��االن بخش خصوصی و اداره کنندگان ب��ورس و عرضه کننده یک‬ ‫طرف��ه ایجاد نش��ده و به همین دلیل این بخش ها نتوانس��ته اند از‬ ‫ظرفیت های یکدیگر استفاده کنند‬ ‫در دنی��ا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به طور معمول در دنیا دولتی ها وارد‬ ‫بورس نمی شوند‪ .‬همیشه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‬ ‫خصوصی وارد بورس می ش��وند‪ .‬من فکر می کنم هنوز به‬ ‫بخ��ش خصوصی ایران این فرصت داده نش��ده اس��ت که‬ ‫بتواند از توانمندی های خودش استفاده کند‪ .‬در واقع هنوز‬ ‫اعتماد بین فعاالن بخش خصوصی و اداره کنندگان بورس‬ ‫و عرضه کنن��ده یک طرفه ایجاد نش��ده و به همین دلیل‬ ‫این بخش ها نتوانس��ته اند از ظرفیت های یکدیگر استفاده‬ ‫کنند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه باید زیرس��اخت حضور بخش‬ ‫خصوصی در بورس فراهم ش��ود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬فراهم شدن‬ ‫زیرساخت به این معنی است که سازمان بورس کارگزاری‬ ‫ظرفیت تولید برق نیروگاه ها پس از انقالب ‪ ۱۱‬برابر شده است‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬وی با بیان اینک��ه توانمندی و تجهیزات‬ ‫فراهم شده در بخش انرژی ما را قادر می سازد که نه تنها‬ ‫به کشورهای هسایه برق صادر کنیم بلکه در توسعه انها‬ ‫در این زمینه مشارکت کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬در دوره دولت تدبیر‬ ‫و امید بی��ش از ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان در صنعت برق‬ ‫کش��ور سرمایه گذاری شده اس��ت‪ .‬وزیر نیرو با اشاره به‬ ‫اینکه تعداد شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکار در‬ ‫صنعت برق افزون بر ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۵۰‬شرکت است‪ ،‬گفت‪ :‬این تعداد در‬ ‫‪ ۴۰‬سال پیش ‪ ۲۵‬شرکت بود‪ .‬وی افزود‪ :‬تعداد شرکت های سازنده‬ ‫تجهیزات برقی از ‪ ۶۵‬ش��رکت در پیش از انقالب به ‪ ۸۷۵‬ش��رکت‬ ‫در زمان حاضر رس��یده است‪ .‬اردکانیان گفت‪ :‬امروزه امکان تبادل‬ ‫صادرات و واردات انرژی با کش��ورهای همسایه وجود دارد و بیش‬ ‫از ‪ ۶۵‬درصد ظرفیت نیروگاهی کش��ور از س��وی بخش خصوصی‬ ‫س��اخته و بهره برداری می شود‪ .‬وی در ادامه به احتمال کمبود برق‬ ‫در تابستان اینده اشاره کرد و افزود‪ :‬برا ساس پیش بینی انجام شده‬ ‫حدود ‪ ۸‬هزار مگاوات برق در تابستان ‪ ۹۸‬کمبود خواهیم داشت که‬ ‫سعی شده با برنامه ریزی این کمبود برطرف شود‪ .‬وزیر نیرو تصریح‬ ‫لزوم استفاده مناسب از صندوق توسعه‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان‬ ‫اینکه س��هم صندوق توس��عه ملی از درامد حاصل از فروش‬ ‫میعان��ات گازی و نفتی برای س��ال ‪ ۹۸‬از ‪ ۳۴‬به ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫رس��یده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت اس��تفاده بخش خصوصی از‬ ‫صندوق برای توسعه صنعت نفت و گاز مناسب است‪.‬‬ ‫س��یدعلی ادیانی درب��اره کم و کیف اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫صندوق توس��عه ملی در توس��عه صنعت نفت و گاز‪ ،‬به خانه‬ ‫ملت گفت‪ :‬فلس��فه ایجاد صندوق توس��عه ملی برای حمایت از بخش‬ ‫غیردولتی اس��ت‪ ،‬نه ب��رای پروژه ها و طرح های دولت��ی و بنا بر تدبیر‬ ‫رهبر معظم انقالب‪ ،‬تاس��یس صندوق توسعه ملی یکی از فرصت های‬ ‫طالیی برای جدایی از وابس��تگی بودجه به نفت اس��ت و برابر مصوبه‬ ‫مجلس و قانون برنامه شش��م توس��عه باید درصدی از فروش و درامد‬ ‫ارزی حاص��ل از صادرات نفت و گاز را به ای��ن صندوق اختصاص داد‪.‬‬ ‫نماینده مردم قائم ش��هر‪ ،‬سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسالمی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬بر مبنای مصوبه های مجلس و برنامه شش��م توس��عه برای‬ ‫خود را توس��عه دهد‪ .‬فعاالن اقتصا د و افرادی که از منظر‬ ‫ی ی��ا متقاضی (مصرف کننده نهای��ی) وارد بورس‬ ‫کارگزار ‬ ‫می ش��وند‪ ،‬باید خط اعتباری داش��ته باشند‪ .‬این تحلیلگر‬ ‫حوزه انرژی با انتقاد از وجود محدودیت ها در بورس ایران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در بورس های دنیا این شیوه رایج نیست که خریدار‬ ‫الزام داش��ته باشد به موجب ش��یوه نامه وزارت نفت‪ ،‬نفت‬ ‫را به یک پاالیش��گاه بدهی د در حالی که در ایران خریدار‬ ‫باید قرارداد با پاالیش��گاه را ارائ��ه کند‪ .‬همچنین باید ‪۱۰‬‬ ‫درصد پیش پرداخت دهد که وارد بورس شود و وقتی وارد‬ ‫ش��د‪ ،‬باید ‪ ۲۰‬درصد پیش پرداخت‪ ،‬پرداخت کند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که در بورس های دنیا بورس سلف است؛ یعنی‬ ‫کرد‪ ۲۷ :‬نیروگاه جدید در دست ساخت است که حدود‬ ‫‪ ۵‬ه��زار مگاوات برق از این طریق تامین می ش��ود‪ .‬برای‬ ‫جب��ران ‪ ۳‬هزار مگاوات نی��ز ‪ ۱۱‬برنامه مدیریت مصرف‬ ‫طراحی و به هیات دولت ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬وی در ادامه‬ ‫به موض��وع اب پرداخت و گفت‪ :‬تا س��ال ‪۷۴.۶ ،۱۳۵۷‬‬ ‫درصد جمعیت ش��هری زیر پوشش ش��بکه اب رسانی‬ ‫بوده اس��ت؛ یعنی ح��دود ‪ ۲۵‬درصد جمعیت ش��هری‬ ‫دسترس��ی به اب با کیفیت و ش��بکه اب رسانی نداش��تند و امروز‬ ‫‪ ۹۹.۵‬درصد جمعیت ش��هری از این نعمت برخوردارند‪ .‬اردکانیان‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ‪ ۲۷‬تصفیه خانه‬ ‫اب ش��هری وجود داشت که این رقم در زمان حاضر به حدود ‪۱۴۰‬‬ ‫تصفیه خانه رسیده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در پیش از پیروزی انقالب ‪۴‬‬ ‫تصفیه خانه فاضالب فعال بود که در ش��هرهای دارای این ش��بکه‪،‬‬ ‫بخش��ی از مناطق را پوش��ش می داد نه همه مناط��ق را‪ .‬امروزه با‬ ‫‪ ۲۱۷‬تصفیه خانه فاضالب حدود ‪ ۵۰‬درصد جمعیت زیر پوش��ش‬ ‫این ش��بکه قرار دارند‪ .‬وزیر نیرو گفت‪ :‬در ‪ ۴۰‬سال پیش ‪۱۲‬درصد‬ ‫جمعیت روستایی از اب اش��امیدنی شبکه ای برخوردار بودند که‬ ‫س��ال اینده باید ‪ ۳۴‬درصد درامد حاصل از فروش میعانات‬ ‫گازی و نفتی به صندوق توس��عه ملی واریز شود اما به دلیل‬ ‫ش��رایط خاص اقتصادی کشور در سال اینده‪ ،‬این میزان به‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د کاهش یافت اما دولت ‪ ۱۴‬درصد باقی مانده را به‬ ‫صندوق بدهکار اس��ت و به نوعی از ان قرض گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه واریزها به صندوق توس��عه ملی باید در‬ ‫جهت ایجاد و تقویت زیرس��اخت های نفتی و صنعتی هزینه‬ ‫ش��وند‪ ،‬اف��زود‪ :‬از انجا که بخش های خصوص��ی و غیردولتی تمایل به‬ ‫تقویت زیرساخت های صنعت نفت‪ ،‬اکتشاف و توسعه میدان های نفتی‬ ‫دارند‪ ،‬می توانند از این منبع عظیم اس��تفاده کنند‪ .‬عضو هیات رئیس��ه‬ ‫کمیس��یون تلفیق بودجه سال ‪ ۹۸‬مجلس وضعیت برداشت و استفاده‬ ‫بخش خصوصی از منابع صندوق توس��عه ملی را برای توس��عه صنعت‬ ‫نفت و گاز مناس��ب توصیف کرد و افزود‪ :‬ظرفیت و فرصتی در بودجه‬ ‫برای استفاده بخش غیردولتی از این صندوق در مجموعه فعالیت های‬ ‫نفت و گاز کشور پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫به صورت کاغذی عمل می ش��ود‪ .‬این فرایند در بورس ما‬ ‫تعریف نش��ده اس��ت‪ .‬پدیدار تاکید کرد‪ :‬زمانی که تا این‬ ‫حد محدودیت وجود داشته باشد‪ ،‬بورس نمی تواند فعالیت‬ ‫کند‪ .‬باید محدودیت ها برداش��ته شود‪ .‬بورس در دنیا برای‬ ‫توسعه فعالیت ها برای بخش خصوصی است؛ یعنی بورس‬ ‫بخش خصوصی را قوی می کند‪ .‬من پیشنهاد می کنم برای‬ ‫قدرتمند کردن بخش خصوصی این محدودیت ها برداشته‬ ‫ش��ود‪ .‬بورس محل داد و ستد اس��ت اما اینجا داد و ستد‬ ‫انجام نمی ش��ود‪ .‬بورس در ایران پویا نیس��ت‪ .‬افرادی که‬ ‫بورس را در اختیار می گیرند باید به روز باشند و عامل های‬ ‫انگیزشی در نظر بگیرند که افراد برای مشارکت در بورس‬ ‫انگیزه داش��ته باش��ند‪ .‬به نظر من یکی از زیرس��اخت ها‪،‬‬ ‫فرهنگ س��ازی اس��ت که در حوزه انرژی نداشته ایم‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه دولت ایران برای فروش نفت تحریم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ن��ه بخش خصوص��ی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دول��ت باید همه‬ ‫ابزارهای خ��ود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد که‬ ‫بخش خصوصی بتواند نفت را به فروش برساند‪ .‬اگر کسی‬ ‫هم خواس��ت در بازار س��لف وارد شود و نفت را به صورت‬ ‫کاغذی بخرد‪ ،‬این امکان را باید فراهم کنند‪.‬‬ ‫این رقم اکنون به ‪ ۷۵‬درصد رس��یده اس��ت‪ .‬اردکانیان اظهار کرد‪:‬‬ ‫در دوره دول��ت تدبی��ر و امید و با پش��یبانی رهب��ر معظم انقالب و‬ ‫اجازه معظم له در اس��تفاده از صندوق توس��عه ملی در این زمینه‪،‬‬ ‫‪ ۶‬میلیون نفر جمعیت روس��تایی از این امکان بهره مند شدند‪ .‬وی‬ ‫در ادام��ه افزود‪ :‬در اغاز انقالب ‪ ۱۹‬س��د مل��ی و بزرگ با حجم ‪۱۳‬‬ ‫میلیارد مترمکعب ذخیره اب در کش��ور وجود داشت که در زمان‬ ‫حاضر ‪ ۱۷۲‬س��د بزرگ با ظرفیت ‪ ۵۲‬میلیارد مترمکعب ذخیره در‬ ‫دس��ت بهره برداری اس��ت‪ .‬وزیر نیرو میزان تولید برقابی در پیش‬ ‫از انق�لاب را ح��دود ‪ ۱۸۰۰‬مگاوات بیان کرد و گف��ت‪ :‬این میزان‬ ‫در زمان حاضر به ‪۱۲‬هزار مگاوات رس��یده اس��ت‪ .‬اردکانیان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��بکه های ابیاری و زهکش��ی در ‪ ۴۰‬سال پیش حدود ‪۵۵۲‬‬ ‫ه��زار هکتار بود که در س��ال ‪ ۹۷‬به بی��ش از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫هکتار افزایش یافته است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬تعداد کارخانجات‬ ‫تولی��د تجهیزات اب و فاض�لاب در ‪ ۴‬دهه پیش حدود ‪ ۲۰۰‬واحد‬ ‫ب��ود که ای��ن رقم در زمان حاضر به بیش از ‪ ۱۲۰۰‬واحد رس��یده و‬ ‫تعداد شرکت های پیمانکاری در بخش اب و فاضالب از ‪ ۵۰‬به ‪۵۰۰‬‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫پاالیشگاه پارس جنوبی دستاورد بزرگی برای انقالب است‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه کش��ور در تولید بنزین و گازوئیل‬ ‫خودکفا شده است‪ ،‬گفت‪ :‬بهتر بود سال ها قبل‬ ‫دست از خام فروش��ی برمی داشتیم و فراورده ها‬ ‫را ب��ه فروش می رس��اندیم‪ .‬ج�لال میرزایی در‬ ‫گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به دستاوردهای‬ ‫‪ ۴۰‬س��اله انق�لاب در حوزه نف��ت و گاز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکن��ون ب��ه غی��ر از برخی از مناطق اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچستان و جنوب اس��تان کرمان‪ ،‬نزدیک به ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫ش��هرها و روستاهای سراسر کشور از گاز بهره مند شده اند‬ ‫این در حالی است که پیش از انقالب مردم حتی کپسول‬ ‫گاز نداش��ته و از چراغ ه��ای نفتی اس��تفاده می کردند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬همین یک مورد دس��تاورد بزرگی اس��ت‪.‬نماینده‬ ‫مردم ایالم‪ ،‬ایوان و چرداول در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫با اش��اره به اینکه ایران در تولید بنزین و گازوئیل خودکفا‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬خودکفایی در تولید این دو‬ ‫محص��ول در حالی رخ داده اس��ت که به دلیل‬ ‫افزایش چندین برابری جمعیت و خودرو مصرف‬ ‫س��وخت نیز افزایش یافته ام��ا از این لحاظ به‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر وابس��تگی نداری��م‪ .‬از انجا‬ ‫که ایجاد زیرس��اخت های صنایع پایین دس��تی‬ ‫پاالیش��گاه ها به بودجه بس��یاری نیاز دارد این‬ ‫مجال با وجود تالش ها‪ ،‬هنوز ان طور که باید و شاید برای‬ ‫وزارت نفت پیش نیامده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به از بین رفتن بخش زیادی از تجهیزات‬ ‫نفت��ی در دوران جنگ تحمیل��ی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پاالیش��گاه‬ ‫پارس جنوبی دس��تاورد کمی برای ایران نیس��ت؛ بر پایه‬ ‫اماره��ا‪ ،‬ذخایر نفت خ��ام قبل از انقالب اس�لامی ‪۱۴۰‬‬ ‫میلیارد بشکه بوده و اکنون به حدود ‪ ۲۴۰‬میلیارد بشکه‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫رتبه برتر ایران در صنعت ال ان جی‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫ایران در صنعت ال ان جی پیش��رفت خوبی داش��ته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صادرات گاز یک ضرورت اقتصادی و همچنین ضرورت سیاس��ی‬ ‫و امنیتی اس��ت‪ .‬هدایت اهلل خادم��ی در ارزیابی عملکرد ایران در‬ ‫تولی��د و صادرات محص��والت ال ان جی‪ ،‬به ایرن��ا گفت‪ :‬پیش از‬ ‫انق�لاب کارهای حف��اری و فنی مرتبط با اس��تخراج نفت و گاز‬ ‫از س��وی ش��رکت های خارجی انجام می ش��د اما این شرکت ها‬ ‫پس از انقالب از ایران خارج ش��ده و حتی بیش��تر دستگاه های‬ ‫حفاری ش��ان را با خ��ود بردند ب��ه همین دلیل پ��س از انقالب‬ ‫نزدی��ک به یک س��ال صنعت حف��اری در ایران راکد‬ ‫ماند تا اینکه با موافقت امام خمینی(ره) «شرکت ملی‬ ‫حف��اری» با یک دس��تگاه اغاز به کار ک��رد و اکنون‬ ‫بیش از ‪ ۱۲۰‬دستگاه دارد و در ادامه «شرکت حفاری‬ ‫ش��مال» تشکیل ش��د و اکنون پس از امریکا و کانادا‬ ‫بهتری��ن صنعت حفاری را داری��م‪ .‬نماینده مردم ایذه‬ ‫و باغملک در مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫مدتی اس��ت ایران بازار گاز منطقه را به دالیل مختلف از دس��ت‬ ‫داده‪ ،‬اف��زود‪ :‬به امکان صادرات گاز خ��ود با عنوان «خط صلح»‬ ‫که به پاکس��تان و در ادامه هندوستان می رسید توجه‬ ‫کافی نش��ده‪ ،‬قرارداد با عمان نیز نهایی نشده در بحث‬ ‫نفت نیز میدان های مشترک ایران به ج ز پارس جنوبی‬ ‫به طور معمول از کشورهای همسایه عقب هستند‪ ،‬که‬ ‫باید مورد رس��یدگی قرار گیرد‪ .‬عضو کمیسیون انرژی‬ ‫مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬گازی‬ ‫که روس��یه ص��ادر می کند قابل تحریم نیس��ت چراکه‬ ‫قراردادهای گازی انها طوالنی مدت و اس��تراتژیک هستند بدین‬ ‫معنا که کش��ورهای واردکننده گاز به کشورهای صادرکننده ان‬ ‫وابسته می شوند اما این مهم درباره ایران صدق نمی کند‪ .‬خادمی‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه ایران منابع بی ش��ماری از گاز را‬ ‫دارد‪ ،‬یکی از سیاس��ت ها این است که عالوه بر صادرات به صورت‬ ‫خط لوله به همس��ایگان برای صادرات با ال ان جی تالش ش��ود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ایران‬ ‫مقادیر زیادی گاز داشته که قابلیت صادرات دارد‪ ،‬افزود‪ :‬صادرات‬ ‫گاز یک ضرورت اقتصادی و همچنین ضرورت سیاسی و امنیتی‬ ‫برای کشور است که تولید انرژی و صادرات ان برای کشور درامد‬ ‫و اشتغال ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1238‬‬ ‫پیاپی ‪2556‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫طرح «محدوده کنترل الودگی هوا» موفقیت امیز خواهد بود؟‬ ‫علیرضا منظری‬ ‫کارشناس هوانوردی‬ ‫اماده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه تک بعدی طرح جدید به ترافیک‬ ‫شهروندان می توانند هر روزی که نیاز داشتند‪ ،‬با انتخاب خودشان‬ ‫به محدوده کنترل الودگی هوا وارد ش��وند‪ ،‬مردم می توانند در هر‬ ‫فصل ‪ ۲۰‬روز و در مجموع ‪ ۸۰‬روز در سال وارد محدوده زوج و فرد‬ ‫ش��وند و اگر بخواهن��د بیش از این مقدار به مح��دوده بیایند‪ ،‬باید‬ ‫عوارض پرداخت کنند‬ ‫‹ ‹جزئیات طرح جایگزین زوج و فرد‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین س��ال اینده‪ ،‬می��زان تخفیف‬ ‫معاین��ه فن��ی برتر از ‪ ۲۰‬به ‪۲۵‬درص��د افزایش خواهد‬ ‫یافت که برهمین اساس به شهروندان توصیه می کنیم‬ ‫معاینه فنی برتر بگیرند‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی با اش��اره ب��ه اینک��ه پرداخت نکردن‬ ‫ع��وارض تردد در محدوده کاهش الودگی هوا‪ ،‬ش��امل‬ ‫جریمه خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬با پلیس راهور توافق کرده ایم‬ ‫کسانی که وارد محدوده شده و عوارض شان را پرداخت‬ ‫نکرده اند‪ ،‬تا ‪ ۳۰‬روز مهلت دارند عوارض پرداخت کنند‬ ‫که در این صورت جریمه ش��ان بخش��یده می شود‪ .‬اگر‬ ‫بعد از ‪ ۳۰‬روز عوارض شان را ندهند‪ ،‬عالوه بر عوارض‪،‬‬ ‫جریمه هم می شوند‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعاتی ک��ه پورس��یداقایی درباره طرح‬ ‫جدی��د ارائ��ه داده‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۸‬ه��ر خ��ودرو پالک‬ ‫غیرتهران که بخواهد در هر فصل س��ال در تهران تردد‬ ‫کن��د‪ ۱۵ ،‬روز در هر فصل از پرداخ��ت عوارض معاف‬ ‫است و بیش از ان باید عوارض پرداخت کند‪ .‬همچنین‬ ‫طرح مح��دوده کنترل الودگی هوا از تابس��تان اینده‪،‬‬ ‫روزهای پنجشنبه از ساعت ‪ ۶:۳۰‬تا ‪ ۱۳‬اجرا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع تبعیض بین صاحبان خودروها‬ ‫مشاور معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران‬ ‫معتقد اس��ت طرح جدی��د‪ ،‬عدالت محور بوده و تبعیض‬ ‫بین خودروها را از بین می برد‪.‬‬ ‫علی پیرحس��ین لو درباره طرح جایگزین زوج و فرد‪،‬‬ ‫در فضای مجازی نوش��ت‪ :‬با اج��رای طرح جدید‪ ،‬دیگر‬ ‫تبعیض��ی می��ان پالک ه��ای زوج و فرد وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن اجرای ای��ن طرح تاثیر بیش��تری بر کاهش‬ ‫الودگی هوا و کنترل ترافیک شهر دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن طرح ب��رای تعیین روزه��ای مجاز‬ ‫ت��ردد به مردم ح��ق انتخاب می ده��د‪ .‬همچنین برای‬ ‫نخس��تین بار‪ ،‬برای س��اکنان محدوده ها تخفیف درنظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫پیرحس��ینلو یاداوری ک��رد‪ :‬ناکارامدی طرح زوج و‬ ‫فرد از س��ال ‪ ۹۳‬در مطالعات اشکار شده بود و در سال‬ ‫‪ ۹۴‬هم این طرح تا مرحله لغو پیش رفت و به سرانجام‬ ‫نرسید اما از سال گذشته دوباره مطالعاتی در این زمینه‬ ‫اغاز شد که امسال به نتیجه رسید‪ .‬فرایند تصمیم گیری‬ ‫در ای��ن زمینه از ابان اغاز ش��د و درنهایت طرح جدید‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند ط��رح جدید زوج و فرد‬ ‫که به تازگی در شورای شهر تهران تصویب شد‪ ،‬نگاهی‬ ‫تک بعدی به مسئله ترافیک کالنشهر تهران دارد‪.‬‬ ‫محس��ن طباطبایی مزدابادی‪ ،‬کارش��ناس مس��ائل‬ ‫شهری با اشاره به اینکه هدف مسئوالن از اجرای طرح‬ ‫زوج و فرد جدید‪ ،‬عادالنه ش��دن تردد در این محدوده‬ ‫اعالم ش��ده اس��ت‪ ،‬ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رس��د‬ ‫دس��ت اندرکاران ط��رح جدید‪ ،‬نگاهی س��اده انگارانه به‬ ‫مس��ئله عدالت شهری داش��ته اند زیرا اینکه خودرویی‬ ‫تعداد روزهای بیش��تری را در سال در محدوده ای تردد‬ ‫کند‪ ،‬درحالی که ش��هر در گره ترافیکی گرفتار اس��ت‪،‬‬ ‫نمی تواند مصداق عدالت شهری باشد‪ .‬دبیر کل انجمن‬ ‫علمی اقتصاد ش��هری ایران ادام��ه داد‪ :‬نکته قابل تامل‬ ‫دیگر‪ ،‬ن��گاه اقتصادی و درامدمحور به طرح جدید زوج‬ ‫و فرد یا محدوده کنترل الودگی اس��ت‪ ،‬درحالی که باید‬ ‫راهکارها برای رفع مشکل و روان کردن تحرک شهری‬ ‫و کاهش الودگی باشد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬طرح جدید زوج‬ ‫و فرد ش��اید نسبت به نسخه پیش��ین‪ ،‬اندکی مترقی تر‬ ‫باش��د اما نمی توان درباره تاثی��ر ان در کاهش ترافیک‬ ‫کالنشهر تهران چندان امیدوار بود‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پیشنهادهایی برای کاهش ترافیک تهران‬ ‫طباطبایی مزدابادی معتقد است‪ ،‬در تدوین استراتژی‬ ‫برای کاهش ترافیک تهران باید سراغ روش های ترکیبی‬ ‫و تلفیقی رفت که یکی از مهم ترین انها‪ ،‬هوشمند سازی‬ ‫مدیریت ترافیک است‪.‬‬ ‫محسن پورسیداقایی‬ ‫وی با اش��اره به ل��زوم مدیریت هوش��مند ترافیک با‬ ‫اس��تفاده از چراغ ها و عالئم ترافیکی گفت‪ :‬بس��یاری از‬ ‫چراغ های ترافیکی در کالنشهر تهران با توجه به شرایط‬ ‫ازجمل��ه تراکم ترافی��ک‪ ،‬تصادف و برخ��ورد‪ ،‬وضعیت‬ ‫اب وهوایی و دیگر وضعیت ها به صورت ثابت و یکس��ان‬ ‫عمل می کنند‪ ،‬درحالی که باید به شکل هوشمند نسبت‬ ‫به این عوامل واکنش نشان دهند‪.‬‬ ‫این کارشناس مسائل شهری با اشاره به لزوم مدیریت‬ ‫فض��ای پارکینگ در ته��ران گفت‪ :‬بی��ش از ‪۴۰‬درصد‬ ‫علی پیرحسین لو‬ ‫ترافیک داخل شهرها ازجمله تهران مربوط به رانندگانی‬ ‫اس��ت که دنب��ال جایی ب��رای پارک می گردن��د‪ .‬دادن‬ ‫اطالعات دقیق پارکینگ و برنامه ریزی هوش��مند برای‬ ‫انها باعث رفع بسیاری از گره های ترافیکی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ی��اداوری کرد‪ :‬با وجود هم��ه طرح های ترافیکی‪،‬‬ ‫همچن��ان توس��عه حمل ونق��ل عمومی‪ ،‬اساس��ی ترین‬ ‫راهبرد برای حل مش��کل ترافیک تهران اس��ت‪ .‬در این‬ ‫زمینه بکارگیری مکانیس م کارامد برای تشویق مردم به‬ ‫اس��تفاده از وس��ایل حمل ونقل عمومی و کاهش میل و‬ ‫رغبت انها نس��بت به اس��تفاده از وسیله نقلیه شخصی‪،‬‬ ‫محسن طباطبایی مزدابادی‬ ‫اهمیت ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫شرکت قطارهای مسافری ایجاد می شود‬ ‫معاون مس��افری راه اهن جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬مهم ترین‬ ‫برنامه این ش��رکت در س��ال اینده را ارتقای کمیت قطارهای‬ ‫حوم��ه ای اعالم ک��رد و از احتم��ال ایجاد ش��رکت قطارهای‬ ‫مسافری خبر داد‪.‬‬ ‫سیدحس��ن موس��وی در گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫مهم تری��ن برنامه ش��رکت راه اه��ن جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در بخ��ش مس��افری در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اظهار کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫تالش های زیادی که برای ارتقای کیفیت بخش مس��افری در‬ ‫دس��تور کار قرار گرفت و ناوگان فرس��وده و باالتر از ‪۴۵‬سال‬ ‫از رده خ��ارج ش��د‪ ،‬با برنامه ریزی مناس��ب و بهره وری باال در‬ ‫اس��تفاده از واگن های مس��افری توانستیم رش��د ‪۱۴‬درصدی‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ ۱۳۹۶‬را تجربه کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در سال‬ ‫اینده نیز براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده متناس��ب با‬ ‫توس��عه زیرس��اخت های خطوط و اتصال برخی از استان ها به‬ ‫ش��بکه حمل ونقل ریلی‪ ،‬با راه اندازی قطارهای بین ش��هری و‬ ‫کوت��اه کردن فاصله حرکت قطارهای حومه ای‪ ،‬کمیت قطارها‬ ‫را نی��ز مانن��د کیفیت انها ارتقا خواهیم داد‪ .‬معاون مس��افری‬ ‫ش��رکت راه اهن ب��ا بیان اینک��ه برنامه جامعی ب��رای مذاکره‬ ‫یادداشت‬ ‫زوج ها و فردها برابر شدند‬ ‫طرح زوج و فرد بعد از ‪ ۱۳‬سال اجرا متوقف می شود‪.‬‬ ‫البت��ه این خبر به معنی تردد ازادانه همه خودروها در‬ ‫این محدوده نیس��ت بلکه قرار اس��ت از تابستان سال‬ ‫اینده‪ ،‬هر خودرو‪ ،‬فارغ از پالکش‪ ،‬س��همیه مش��خصی‬ ‫برای تردد رایگان در محدوده زوج و فرد داش��ته باشد‬ ‫و برای بیشتر از این سهمیه‪ ،‬باید هزینه پرداخت کند‪.‬‬ ‫اگرچه معاون حمل ونقل شهرداری تهران می گوید این‬ ‫تصمی��م با ه��دف درامدزایی نب��وده و رعایت عدالت‪،‬‬ ‫مبنای اجرای ان اس��ت اما برخی کارشناسان معتقدند‬ ‫تا وقتی ش��هر تهران در گره های ترافیکی گرفتار است‪،‬‬ ‫ازاد ش��دن ت��ردد در یک مح��دوده نمی تواند مصداق‬ ‫عدالت ترافیکی باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ط��رح زوج و فرد که از س��ال‬ ‫‪ ۸۴‬ب��ا هدف کاهش الودگی ه��وا در محدوده مرکزی‬ ‫ش��هر تهران به اجرا درامد‪ ،‬براساس بررسی ها‪ ،‬طرحی‬ ‫ناکارامد بوده و شکس��ت خورده است‪ .‬براساس امار‪ ،‬در‬ ‫طول س��ال هایی ک��ه از زمان اجرای ط��رح زوج و فرد‬ ‫می گ��ذرد‪ ،‬این طرح حداکثر ‪۴‬درص��د کاهش الودگی‬ ‫ه��وا را در مح��دوده به دنب��ال داش��ته ام��ا در بیرون‬ ‫مح��دوده‪ ،‬تا ‪۳۸‬درصد بر الودگی هوای تهران افزوده و‬ ‫در برخ��ی بزرگراه های پایتخت نیز باعث افزایش طول‬ ‫زمان ترافیک شده است‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس‪ ،‬حذف ای��ن ط��رح و جایگزینی با‬ ‫طرحی دیگر‪ ،‬در چند سال گذشته در دستور کار بود و‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬کلیات طرح نهایی شد و طرح جدید به‬ ‫تصویب شورای شهر رسید‪.‬‬ ‫محسن پورس��یداقایی‪ ،‬معاون حمل ونقل و ترافیک‬ ‫شهرداری تهران در حاشیه اخرین نشست شورای شهر‬ ‫تهران که هفته گذشته برگزار شد‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫با اعالم خبر حذف طرح زوج و فرد از تابس��تان س��ال‬ ‫این��ده گفت‪ :‬از تیر س��ال اینده طرحی ب��ه نام زوج و‬ ‫فرد نخواهیم داش��ت و محدوده کنت��رل الودگی هوا‪،‬‬ ‫جایگزین محدوده زوج و فرد می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��هروندان می توانند هر روزی که‬ ‫نیاز داشتند‪ ،‬با انتخاب خودشان به محدوده وارد شوند‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬مردم می توانند در هر فص��ل ‪ ۲۰‬روز و در‬ ‫مجموع ‪ ۸۰‬روز در سال وارد محدوده زوج و فرد شوند‬ ‫و اگ��ر بخواهند بیش از این مق��دار به محدوده بیایند‪،‬‬ ‫باید عوارض پرداخت کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬ع��وارض ت��ردد در مح��دوده کنترل‬ ‫الودگی هوا‪ ،‬نصف رقم طرح ترافیک است‪.‬‬ ‫معاون ش��هردار تهران اضافه ک��رد‪ :‬به ازای هر واحد‬ ‫مس��کونی واقع در ‪ ۲‬محدوده‪ ،‬ی��ک خودرو اجازه دارد‬ ‫ب��ه صورت نیم بها در محدوده ها تردد کند و در صورتی‬ ‫که پیش از س��اعت ‪ ۸:۳۰‬و پس از س��اعت ‪ ۱۷:۳۰‬در‬ ‫محدوده ها تردد کنند‪ ،‬عبور و مرور انها رایگان است‪.‬‬ ‫ساماندهی به‬ ‫جای‬ ‫حذف چارتر‬ ‫ب��ا کارخانه های ایران��ی داریم تا در بخش حوم��ه ای با تامین‬ ‫منابع مالی نس��بت به خرید ناوگان نو اقدام شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اساس��نامه شرکت قطارهای مسافری در مرحله اخر قرار دارد‬ ‫و به احتم��ال زیاد پیش از پایان س��ال در هیات وزیران نهایی‬ ‫می شود‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬شرکت قطارهای مسافری که هدف و‬ ‫حیطه فعالیت ان‪ ،‬قطارهای حومه ای است‪ ،‬ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫بیش��تر ش��رکت های هواپیمای��ی جهان تالش‬ ‫می کنن��د ب��ا برق��راری پروازه��ای برنام��ه ای در‬ ‫مس��یرهای مختلف‪ ،‬رقابتی منصفانه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬بس��یاری از ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫به ویژه با تعداد کم ناوگان‪ ،‬در صدد ایجاد پروازهای‬ ‫غیربرنامه ای هس��تند‪ .‬براین اساس در جهان‪ ،‬انواع‬ ‫مجوزها ازجمله مجوز شرکت هواپیمایی برنامه ای‬ ‫یا ش��رکت هواپیمای��ی چارت��ری (غیربرنامه ای)‬ ‫صادر ش��ده اس��ت و در کش��ورهای مختلف‪ ،‬انواع‬ ‫پروازهای دربس��تی (چارت��ری) در قالب پروازهای‬ ‫غیربرنامه ای ش��کل می گیرد‪ .‬از س��وی دیگر برای‬ ‫توسعه گردشگری‪ ،‬باید هماهنگی میان ایرالین ها‬ ‫و دفترهای خدمات گردش��گری وجود داشته باشد‬ ‫تا زمینه ایجاد مجموع��ه ای از خدمات حمل ونقل‬ ‫هوای��ی‪ ،‬هتل و س��ایر خدمات گردش��گری فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬بر این اساس سال هاست بهره برداران تور در‬ ‫مس��یرهای هوایی مهم گردشگری‪ ،‬اقدام به خرید‬ ‫تع��دادی یا هم��ه صندلی های یک پ��رواز به طور‬ ‫دربست (چارتر) می کنند‪ .‬در کشور ما نیز پروازهای‬ ‫چارتری سال هاس��ت بر اس��اس قاعده های جهانی‬ ‫ش��کل گرفته اس��ت اما نتیجه اجرایی ان مطلوب‬ ‫نب��وده و در مقاطع مختلف‪ ،‬انتقادهایی نس��بت به‬ ‫نحوه اجرای این پروازها مطرح ش��ده و س��خن از‬ ‫ممنوعیت یا تعطیلی انها به میان امده اس��ت‪ .‬این‬ ‫مش��کل زمانی بروز می کند ک��ه اجاره کننده پرواز‬ ‫دربس��تی (چارتری) کل یک پرواز یا چند پرواز را‬ ‫در اختی��ار گرفته و به جای تهیه مجموعه خدمات‬ ‫گردش��گری یا واگ��ذاری صندلی ها به بهره برداران‬ ‫ت��ور‪ ،‬بلیت فروش��ی ک��رده و جایگزی��ن ایرالی��ن‬ ‫می شود‪ .‬البته ضعف بخش بازرگانی ایرالین ها برای‬ ‫ف��روش بلیت به طور مس��تقیم و نبود نظام صحیح‬ ‫قیمت گذاری متنوع در ایرالین ها و نظارت درست‬ ‫انها بر اجاره کننده پروازها‪ ،‬موجب ناپایداری بازار و‬ ‫نرخ گذاری بلیت با روش نامطلوب شده است‪ .‬اگرچه‬ ‫روند پروازهای چارتر در ایران با مش��کالتی همراه‬ ‫است اما چاره کار‪ ،‬حذف صورت مسئله نیست بلکه‬ ‫باید نهاد حاکمیت هوانوردی‪ ،‬در صدد س��اماندهی‬ ‫و اص�لاح موضوع براید ت��ا فعالیت های اجرایی در‬ ‫چارچوب مقررات انجام شود و اسیبی به این قاعده‬ ‫بین المللی وارد نشود چون حذف پروازهای چارتری‬ ‫به بخش گردش��گری اسیب خواهد رساند‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه بیش��تر اجاره کنندگان پرواز دربستی‪ ،‬در‬ ‫قالب ش��رکتی مستقل با موضوع فعالیت مشخص‬ ‫ش��کل نگرفته ان��د و از می��ان اف��راد ی��ا دفترهای‬ ‫خدمات مس��افرتی هوایی رش��د کرده اند‪ ،‬ضروری‬ ‫است مقرراتی در زمینه شکل گیری و نحوه فعالیت‬ ‫انها‪ ،‬روابط مالی بین انها و ایرالین ها‪ ،‬نحوه نظارت‬ ‫ش��رکت هواپیمایی بر وظایف اجاره کننده پروازها‬ ‫و نح��وه نظارت س��ازمان هواپیمایی بر تمامی این‬ ‫فرایند‪ ،‬تدوین و اجرا ش��ود‪ .‬ایجاد رویه ای مناسب‬ ‫برای پرداخت وام از س��وی بانک ها به ایرالین ها به‬ ‫منظور جبران کمبود نقدینگی این ش��رکت ها نیز‬ ‫راهکاری اس��ت که موجب می شود دریافت پول از‬ ‫افراد و موسسه های مختلف‪ ،‬زمینه بروز اختالل در‬ ‫اجرای پروازهای دربستی را به وجود نیاورد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1238‬‬ ‫پیاپی ‪2556‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایدرو‬ ‫در‪ 40‬سالگی انقالب‬ ‫افتخار گذشته‪ ،‬امید به اینده‬ ‫طرح های پیمانکاری‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫شرکت مدیریت‬ ‫طرح های صنعتی‬ ‫(‪)IPMI‬‬ ‫طرح های سرمایه گذاری‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫استان‬ ‫معرفی شرکت‬ ‫توضیحات پروژه‬ ‫توسعه فاز‪ 1‬میدان‬ ‫پارس جنوبی‬ ‫قرارداد ساخت پاالیشگاه خشکی طرح توسعه فاز ‪ 1‬میدان گازی پارس جنوبی‪ ،‬به‬ ‫شکل ‪( EPC‬مهندسی‪ ،‬تدارکات و ساخت) در تیرماه ‪ 1378‬به کنسرسیومی متشکل‬ ‫از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (‪ )%50‬و شرکت ‪ Daelim‬از کره جنوبی‬ ‫(‪ )%50‬واگذار گردید‪.‬‬ ‫این پروژه به ارزش تقریبی ‪ 300‬میلیون دالر و با تولید روزانه محصوالتی شامل ‪٢5‬‬ ‫میلیون مترمکعب گاز تصفیه شده‪ 40 ،‬هزار بشکه میعانات گازی و ‪ ٢٠٠‬تن گوگرد‪ ،‬در‬ ‫ابان ماه سال ‪ 1383‬رسم ًا به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫در این پروژه بیش از ‪ 100‬شرکت داخلی و خارجی فعالیت کرده و سهم ساخت داخل‬ ‫‪ 58‬درصد بود‪ .‬عملیات مهندسی‪ ،‬تهیه کاال‪ ،‬ساخت‪ ،‬حمل‪ ،‬نصب و راه اندازی عرشه ها‬ ‫و پل های سکوهای میدان گازی پارس جنوبی فاز ‪ 1‬به مبلغ ‪ 199/8‬میلیون دالر برعهده‬ ‫کنسرسیوم صدرا‪-‬سامسونگ (صدرا تحت پوشش این سازمان بوده است) بوده است‪.‬‬ ‫در این کنسرسیوم سهم هریک از شرکا به ترتیب ‪ 53‬و ‪ 47‬درصد بوده که در سال‬ ‫‪ 1382‬به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫توسعه فازهای ‪6‬و‬ ‫‪7‬و ‪ 8‬میدان گازی‬ ‫پارس جنوبی‬ ‫قرارداد ساخت پاالیشگاه خشکی طرح توسعه ‪ 7 ،6‬و ‪ 8‬میدان گازی پارس جنوبی‬ ‫به شکل ‪ EPC‬در اردیبهشت ماه ‪ 1382‬به مشارکتی (‪ )Joint venture‬متشکل از‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (‪ ،)%29‬شرکت ‪ Toyo‬ژاپن (‪ )%29‬شرکت‬ ‫‪ JGC‬ژاپن (‪ )%24‬و شرکت ‪ Daelim‬کره جنوبی (‪ )% 18‬واگذار گردید‪.‬‬ ‫این پروژه به ارزش تقریبی ‪ 2‬میلیارد دالر و با تولید روزانه محصوالتی شامل‬ ‫‪ 172‬هزار بشکه میعانات گازی‪ 370 ،‬میلیون فوت مکعب اتان‪ 4290 ،‬تن گاز مایع‬ ‫(‪ )LPG‬و ‪ 3/64‬میلیارد فوت مکعب گاز جهت تزریق به میدان نفتی اغاجاری‪ ،‬به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫طرح توسعه فازهای ‪ 6،7،8‬میدان گازی پارس جنوبی شامل سه سکوی دریایی‪ ،‬سه‬ ‫خط لوله ‪ 32‬اینچی زیرابی‪ ،‬یک پاالیشگاه گاز‪ ،‬یک خط لوله ‪ 56‬اینچی‪ 5 ،‬ایستگاه‬ ‫تقویت فشار و تاسیسات تزریق گاز به چاه های نفتی اغاجاری می باشد‪ .‬ظرفیت این‬ ‫پاالیشگاه ‪3/9‬میلیارد فوت مکعب گاز در روزو پاالیش ‪ 1/3‬میلیارد فوت مکعب گاز‬ ‫ترش در روز و ‪ 130000‬بشکه مایعات نفتی در روز (‪ )Condensate‬و ‪ 5000‬تن ‪LPG‬‬ ‫(گاز مایع)‪ .‬میزان ساخت داخل ‪ %53‬بوده که برای اولین بار در پروژه هایی با این حجم‬ ‫به وقوع پیوسته است و برخی از تجهیزات برای اولین بار در کشور ساخته شده اند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫توسعه فازهای ‪ 17‬و‬ ‫‪ 18‬میدان گازی پارس‬ ‫جنوبی‬ ‫قرارداد توسعه فازهای ‪ 17‬و ‪ 18‬میدان گازی پارس جنوبی (شامل بخش های خشکی‬ ‫و فراساحل) به صورت ‪ EPC‬در اسفندماه ‪ 1384‬به کنسرسیومی متشکل از سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران (‪ ،)%48‬شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی‬ ‫ایران (‪ )%21‬و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (‪ )%31‬به رهبری سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار شد‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی این پروژه به ارزش تقریبی ‪ 4‬میلیارد دالر با هدف تولید روزانه ‪50‬‬ ‫میلیون مترمکعب گاز تصفیه شده‪ 80 ،‬هزار بشکه میعانات گازی‪ 400 ،‬تن گوگرد و ساالنه‬ ‫یک میلیون تن گاز اتان و یک میلیون تن گاز مایع (‪ )LPG‬در سال ‪ 1396‬به پایان رسید‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تحویل کشتی‬ ‫شرکت بحر گسترش‬ ‫کانتینربر ایران کاشان‬ ‫هرمز تابعه شرکت‬ ‫ایزوایکو‬ ‫هرمزگان‬ ‫این شناور‪ ،‬سومین اقیانوس پیمای ساخت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل‬ ‫ایران می باشد که با موفقیت به شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران (کارفرما)‬ ‫تحویل شده است‪ .‬مطابق اظهارنظر کارفرما‪ ،‬شناور فوق از لحاظ کیفی از مشابه خارجی‬ ‫برتر می باشد که طراحی و تمامی مراحل ساخت و راه اندازی شناور به دست متخصصان‬ ‫داخلی انجام پذیرفته است‪ .‬این کشتی دارای ‪ 29‬سیستم و مجموعه اصلی است که در‬ ‫مجموع شامل ‪ 300‬هزار بسته کاری حدود ‪ 50‬هزار (قطر ‪ -‬اینچ) لوله کشی‪ 65 ،‬کیلومتر‬ ‫کابل کشی و ‪ 450‬کیلومتر جوشکاری می باشد‪.‬‬ ‫نوع شناور‬ ‫کانتینربر‬ ‫سرعت شناور‬ ‫‪( 21‬نات) گره‬ ‫دریایی‬ ‫کارفرما‬ ‫شرکت کشتیرانی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫تعداد خدمه‬ ‫‪ 24‬نفر‬ ‫طول شناور‬ ‫‪187‬متر‬ ‫ظرفیت شناور‬ ‫‪2200 TEU‬‬ ‫عرض شناور‬ ‫‪30‬متر‬ ‫قدرت موتور اصلی‬ ‫‪17000‬‬ ‫کیلووات‬ ‫موسسه‬ ‫رده بندی‬ ‫‪GL&lSC‬‬ ‫وزن کل شناور‬ ‫‪ 9502‬تن‬ ‫ردیف‬ ‫نام شرکت‬ ‫عنوان پروژه‪ /‬محصول‬ ‫استان‬ ‫توضیحات‬ ‫‪1‬‬ ‫شرکت پلورسبز‬ ‫تولید و تعمیرات انواع‬ ‫خودروهای ریلی‬ ‫)مسافری‪ ،‬باری‬ ‫و مترو(‬ ‫کرمان‬ ‫شرکت گروه صنعتی پلور سبز (سهامی خاص) در سال ‪ 1381‬و با هدف ساخت‪ ،‬واردات‪ ،‬صادرات و تعمیرات جزئی و اساسی خودروهای سبک و سنگین ریلی‪ ،‬قطعات و‬ ‫زیرمجموعه ها با جواز تاسیس ‪ 50۰‬دستگاه واگن در سال با مشارکت ‪ 30‬درصدی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به ثبت رسید‪.‬‬ ‫کارخانه های واگن سازی پلور سبز به منظور رفع بخشی از نیازهای کشور و تصاحب بخشی از بازار منطقه با ظرفیت نهایی ‪ 900‬دستگاه باری و ‪ 200‬دستگاه مسافری در یک‬ ‫شیفت کاری و در سه فاز به شرح زیر طراحی و در زرند کرمان راه اندازی شده است‪:‬‬ ‫ فاز اول ‪ 550‬دستگاه باری و مسافری‬‫ فاز دوم‪ 750 :‬دستگاه باری و مسافری‬‫ فاز سوم‪ 1100 :‬دستگاه باری و مسافری‬‫که انواع واگن مسافری ان شامل واگن سبک شهری (‪ )LRV‬تراموا‪ ،‬حومه ای بین شهری تیپ ‪ ،Z2‬مترو‪ ،‬ریل باس و ترن ست است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مجتمع صنعتی‬ ‫اسفراین‬ ‫تولید انواع فراورده های‬ ‫چدنی و فوالدی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مجتمع صنعتی اسفراین در سال ‪ 1370‬تاسیس گردید‪ .‬واحد اهنگری‪ ،‬پرس و عملیات حرارتی مجتمع در سال ‪ 1377‬راه اندازی گردید‪ .‬متعاقبا در سال ‪ 1384‬واحد‬ ‫فوالدسازی نیز به بهره برداری رسید‪ .‬این مجتمع پس از تکمیل واحدهای فوالدسازی‪ ،‬اهنگری و پرس‪ ،‬ماشین کاری و عملیات حرارتی‪ ،‬یکی از عمده ترین تامین کنندگان‬ ‫فوالدهای الیاژی در ایران و منطقه خاورمیانه می باشد‪.‬‬ ‫طرح های توسعه ای در دست اقدام مجتمع‪:‬‬ ‫شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران یکی از‬ ‫پیمانکاران عمومی مجری طرح های ‪EPC‬‬ ‫در حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی محسوب‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫محورهای اصلی کسب وکار‪:‬‬ ‫* پروژه های اکتشاف و تولید (‪)E&P‬‬ ‫ ‬ ‫* پروژه های پاالیشگاهی (پاالیشگاه نفت و گاز‬ ‫و میعانات گازی)‬ ‫* پروژه های پتروشیمی‬ ‫ ‬ ‫* پروژه های زیست محیطی‬ ‫ ‬ ‫(استحصال و بازیابی گازهای خروجی از‬ ‫مشعل ها‪ ،‬زباله سوز و تولید برق)‬ ‫* پروژه های صنایع معدنی‬ ‫* پروژه های نیروگاهی‬ ‫ ‬ ‫* تکمیل پروژه ها و کارگاه های موجود شامل نصب دستگاه هایی نظیر تابگیری‪ ،‬پوسته کنی و شات بالست‪ ،‬تجهیزات ازمایشگاهی و کنترل کیفی‬ ‫* ایجاد واحد ریخته گری پیوسته به منظور تولید شمش هایی با‬ ‫ ‬ ‫قطر ‪ 250‬تا ‪ 560‬میلی متر به روش ریخته گری مداوم (‪ )Continuous Casting‬جهت تامین نیاز مجتمع صنعتی اسفراین و کارخانه لوله گستر اسفراین‬ ‫* ایجاد واحد ذوب مجدد قط ره ای (‪ )ESR‬برای ذوب مجدد و تصفیه نهایی شمش هایی با قطر ‪ 450‬تا ‪1200‬میلی متر‬ ‫ ‬ ‫* ایجاد کارگاه عملیات حرارتی سبک و سنگین شامل انواع کوره‪ ،‬به منظور انجام عملیات حرارتی انیل‪ ،‬ترمال‪ ،‬تنش گیری و تجهیزات الزم جهت کوئنچ و تمپر و سختی‬ ‫ ‬ ‫سطحی‬ ‫* ایجادکارگاه ماشین کاری سبک و سنگین شامل انواع ماشین های تراش ‪ CNC‬سنگ زنی‪ ،‬سوراخ کاری‪ ،‬کاروسل‪ ،‬برش کاری‪ ،‬فرزکاری‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬ ‫شرکت لوله گستر‬ ‫اسفراین‬ ‫تولید لوله های بدون‬ ‫درز از قطر تقریبی ‪6‬‬ ‫تا ‪ 16‬اینچ‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫شرکت لوله گستر اسفراین به عنوان تنها تولیدکننده لوله های فوالدی بدون درز شامل لوله های جداری‪-‬مغزی مورد نیاز صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی کشور در تاریخ‬ ‫‪ 1370‬احداث گردید‪ .‬پس از راه اندازی و انتقال تکنولوژی و دانش فنی در سال ‪ 1385‬به بهره برداری رسید‪ .‬این شرکت دارای پنج خط تولیدی شامل خط نورد_خط‬ ‫عملیات حرارتی_خط تکمیلی کیسینگ_خط تکمیلی تیوبینگ_خط کوپلینگ(اتصاالت) بوده و با ‪ 642‬نفر پرسنل در حال تولید و عرضه محصوالت خود به بازار مصرف‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شرکت فراورده های‬ ‫زیستی روناک‬ ‫تولید واکسن تب‬ ‫برفکی‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫ن دامی خاورمیانه و سومین کارخانه جهان در نوع خود است که با ظرفیت ساالنه‬ ‫شرکت فراورده های زیستی «روناک» مهاباد یکی از بزرگ ترین واحد های تولید واکس ‬ ‫بیش از ‪ 50‬میلیون دوز واکسن تب برفکی به ارزش یک هزار میلیارد ریال در اواخر سال ‪ 1394‬مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫برای راه اندازی این کارخانه که با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (از طریق شرکت گسترش صنعت علوم زیستی (لیدکو)) احداث گردیده‪ ،‬در مجموع‬ ‫‪ 120‬میلیارد دریال سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شرکت فناوری‬ ‫بن یاخته رویان‬ ‫ایجاد بانک خون بند‬ ‫ناف و نگهداری از‬ ‫سلول های بنیادین‬ ‫تهران‬ ‫در اوایل سال ‪ ١٣٨٧‬برنامه انجماد و ذخیره سازی خون محیطی به منظور خدمات رسانی به بیمارانی که مبتال به بیماری های‪ :‬مولتیپل میلوما‪ ،‬لنفوم هوچکین‪ ،‬لنفوم‬ ‫نان هوچکین‪ ،‬انمی اپالستیک‪ ،‬لوسمی حاد لنفوئیدی‪ ،‬انمی سلول داسی شکل و‪ ...‬به طور رسمی در پژوهشگاه رویان اغازشد و از سال ‪ ١٣٩٦‬این خدمات توسط شرکت‬ ‫فناوری بن یاخته های رویان و در سطحی وسیع در سراسر کشور در حال ارائه است‪ .‬این طرح با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (از طریق شرکت‬ ‫گسترش صنعت علوم زیستی(لیدکو)) و پژوهشکده رویان (جهاددانشگاهی)‪ ،‬اجرا شده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شرکت همانندساز‬ ‫بافت کیش‬ ‫تولید انواع‬ ‫بیوایمپلنت ها‬ ‫جزیره کیش‬ ‫شرکت همانندساز بافت کیش‪ ،‬شرکت تحت پوشش لیدکو وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‪ ،‬یک موسسه تخصصی و چندمنظوره در تهیه طیف‬ ‫گسترده ای از بافت ها بر اساس علم مهندسی بافت می باشد‪ .‬مهندسی بافت یک علم در حال ظهور‪ ،‬با هدف بازسازی بافت های بیولوژیک و ایجاد بافت جدید با استفاده از‬ ‫سلول های بیولوژیک و مواد زیستی است‪ .‬محصوالت این شرکت شامل بیوایمپلنت های استخوانی‪ ،‬تاندون لیگامان و بیوایمپلنت های قلبی و عروقی می باشد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شرکت صنایع‬ ‫ماشین های‬ ‫الکتریکی جوین‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت‪ ،‬تست‬ ‫و تعمیر انواع‬ ‫الکتروموتور و ژنراتور‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫شرکت ماشین های الکتریکی جوین) جمکو (در سال ‪ 1369‬در شهرستان سبزوار با هدف عدم وابستگی صنایع داخل به کشورهای خارجی در زمینه تولید انواع‬ ‫ماشین های الکتریکی تاسیس گردید‪ .‬ظرفیت تولیدات شرکت جمکو سالیانه بیش از ‪ 1200‬مگاوات معادل‪ 12680‬دستگاه انواع الکتروموتور و ژنراتور می باشد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شرکت صنعتی‬ ‫و تولیدی دیزل‬ ‫سنگین ایران‬ ‫تولیدموتورهای دیزلی‬ ‫مازندران‬ ‫شرکت دسا از جمله طرح های دهگانه عمرانی کشور است که در سال ‪ 1370‬به منظور تولید موتورهای دیزلی دور متوسط در شهرستان امل احداث گردید‪.‬‬ ‫خدمات قابل ارائه‪:‬‬ ‫«ایزوایکو» به عنوان بزرگترین شرکت فعال‬ ‫کشور در صنعت کشتی سازی‪ ،‬دارای توانمندی ها‬ ‫و امکانات منحصربه فرد در کشور و منطقه از‬ ‫جمله حوضچه شناور به اب اندازی و از اب گیری‬ ‫کشتی تا ظرفیت ‪ 28‬هزار تن (‪)Dock Floating‬‬ ‫سیستم باالبر‪ ،)syncrolift( ،‬پارکینگ های مجهز‬ ‫به جرثقیل‪ ،‬اسکله های متعدد و خطوط کامل‬ ‫تولیدی و تعمیرات شناور در قالب سالن های مجهز‬ ‫برای ساخت کشتی های اقیانوس پیما می باشد‪.‬‬ ‫انجام پروژه های بزرگ ملی از جمله ساخت چند‬ ‫فروند کشتی اقیانوس پیما مطابق با استانداردهای‬ ‫بین المللی برای اولین بار در کشور‪ ،‬ساخت ده ها‬ ‫فروند انواع شناور فوالدی‪ ،‬الومینیومی و الیاژی‬ ‫مسافربری‪ ،‬خدماتی‪ ،‬تجاری و گشت ساحلی‪ ،‬از‬ ‫جمله دستاوردهای شرکت «ایزوایکو» طی دوران‬ ‫فعالیت ان بوده است‪ .‬شرکت بحر گسترش هرمز‬ ‫از توابع شرکت ایزوایکو در سال ‪ 1386‬تاسیس‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫جداسازی‪ RBC ،Osteoclast ، Osteoblast ، Adipose‬از مغز استخوان‬ ‫فریز و نگهداری سلول های بنیادی مغز استخوان‬ ‫جداسازی ‪ RBC‬از خون محیطی‬ ‫فریز و نگهداری سلول های بنیادی خون محیطی‬ ‫صنایع تجهیزات‬ ‫نفت‬ ‫‪9‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام شرکت‬ ‫عنوان پروژه‪/‬‬ ‫محصوالت‬ ‫تهران‬ ‫‪1‬‬ ‫شرکت کشت‬ ‫و صنعت نیشکر‬ ‫هفت تپه‬ ‫نوسازی شرکت‬ ‫کشت و صنعت نیشکر‬ ‫هفت تپه‬ ‫خوزستان‬ ‫‪2‬‬ ‫شرکت‬ ‫فراورده های غذایی‬ ‫و قند یاسوج‬ ‫نوسازی شرکت‬ ‫فراورده های غذایی و‬ ‫قند یاسوج‬ ‫کهگیلویه و‬ ‫بویر احمد‬ ‫عملیات اجرایی کارخانه قند یاسوج در سال ‪ 1344‬و با ظرفیت اسمی تولید یک هزار تن قند و شکر در روز اغاز شد و ‪ 2‬سال‬ ‫بعد در سال ‪ 1346‬به بهره برداری رسید‪ .‬این کارخانه که با فراز و نشیب ها‪ ،‬نیمه فعال بودن و تعطیلی های مکرر در دهه های اخیر‬ ‫مواجه بود‪ ،‬در سال ‪ ، 1389‬با میزان سهام ‪ %63‬به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت کاشی کاژه‬ ‫تولید انواع کاشی‪،‬‬ ‫سرامیک و گرانیت‪،‬‬ ‫به منظور پاسخگویی‬ ‫به نیاز داخلی به‬ ‫محصوالت با کیفیت‬ ‫و بادوام و توسعه‬ ‫بازارهای صادراتی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫شرکت کاشی کاژه با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بخش خصوصی با هدف توسعه صنعت ساختمان و ارتقای کیفیت زندگی در سال ‪ 1387‬ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ظرفیت اسمی تولید شرکت پانزده میلیون متر مربع (‪ 15.000.000‬مترمربع) و در هفت خط تولید است که هر یک می توانند محصوالت متنوعی را جهت مصارف کف و دیوار‬ ‫و پرسالن تولید و عرضه نمایند‪.‬‬ ‫خطوط تولید و تجهیزات و ماشین االت از بروزامدترین تجهیزات‪ ،‬با نظارت مهندسین ایرانی‪ ،‬توسط شرکت معروف ساکمی ایتالیا )‪ (SACMI‬ساخته و به بهره برداری‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫شرکت کاشی کاژه به منظور دستیابی به بازارهای منطقه در شهرستان اسالم اباد غرب ایجاد شده است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شرکت تولید کاشی‬ ‫گرانیت و کاشی‬ ‫لعاب زهره‬ ‫تولید کاشی و سرامیک‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫کاشی زهره اولین تولیدکننده محصول کاشی پرسالن در شرق کشور‪ ،‬با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بخش خصوصی در سال ‪ 1391‬تاسیس شد‪.‬‬ ‫بهره برداری از پروژه فاز جدید کارخانه منجر به اشتغال بیش از‪ 550‬نفر مستقیم و قریب به ‪1000‬نفر غیرمستقیم شده است‪.‬‬ ‫ظرفیت کاشی زهره بیش از ‪57‬میلیون مترمربع در سال است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شرکت رنو پارس‬ ‫تولید خودروهای‬ ‫رنو‪ ،‬در خطوط تولید‬ ‫شرکت های ایرا نخودرو‬ ‫و پارس خودرو‬ ‫تهران‬ ‫رنو پارس یک شرکت سرمایه گذاری مشترک میان شرکت رنو فرانسه و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )‪ (IDRO‬است که در سال ‪ 1383‬تاسیس شده است‪.‬‬ ‫این شرکت مسئولیت مدیریت مونتاژ مجموعه های ‪ CKD‬خودروهای رنو که در خودروسازان ایرانی شامل ایران خودرو و سایپا (در مجموعه پارس خودرو) انجام می شود‬ ‫را به عهده دارد‪.‬‬ ‫شرکت رنو پارس مسئولیت هماهنگی همکاری های میان شرکت رنو از یک سو و مدیریت بر مونتاژ سی کی دی اتومبیل های رنو توسط شرکت های ایران خودرو‪ ،‬سایپا و‬ ‫پارس خودرو را از سوی دیگر‪ ،‬به عهده دارد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شرکت صنایع‬ ‫اذراب‬ ‫طراحی و ساخت‬ ‫تجهیزات صنعتی‬ ‫مرکزی‬ ‫شرکت صنایع اذراب که فعالیت خود را رسما از سال ‪ 1368‬اغاز نمود با بهره برداری از ‪ 89‬میلیون دالر ماشین االت وارداتی و بیش از ‪ 50‬میلیارد ریال تجهیزات و اموزش‬ ‫بیش از ‪ 2000‬کارشناس و تکنیسین و کارگر ماهر در مدت کوتاهی توانست با همکاری در طرح های بزرگ ملی مانند ساخت دیگ های بخار نیروگاه حرارتی شهید رجایی‪،‬‬ ‫نیروگاه سیکل ترکیبی قم‪ ،‬نیروگاه شازند اراک‪ ،‬همچنین ساخت مخازن‪ ،‬مبدل ها و برج ها در پروژه های واحد روغن سازی پاالیشگاه اصفهان‪ ،‬پاالیشگاه گاز کنگان‪،‬‬ ‫مجتمع پتروشیمی اراک و پاالیشگاه اراک نقش ارزنده ای را در توسعه صنعتی ایران ایفا نماید‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شرکت پمپ و‬ ‫توربین پتکو‬ ‫تولید انواع پمپ و‬ ‫توربین‬ ‫اذربایجان‬ ‫شرقی‬ ‫شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین ابی با نام اختصاری پمپ و توربین (پتکو)‪ ،‬در سال ‪ 1371‬با سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )‪(IDRO‬‬ ‫تاسیس شده و در سال ‪ 1378‬به بهره برداری رسید‪ .‬در سال ‪ 1387‬در راستای تحقق اصل ‪ 44‬قانون اساسی‪ ،‬سهام این شرکت به بخش خصوصی (گروه صنعتی سدید)‬ ‫واگذار شد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شرکت عظیم‬ ‫گسترش هرمز تابعه‬ ‫شرکت ایزوایکو‬ ‫احداث حوض های‬ ‫خشک‬ ‫هرمزگان‬ ‫شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز به عنوان یکی از شرکت های تابعۀ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال‪ 1386‬تاسیس گردید‪.‬‬ ‫طرح احداث حوض های خشک بندرعباس شامل دو حوض تعمیرات و نوسازی به ترتیب به ابعاد‪ 375 *80 *14/ 5‬و ‪ 475 *80 *14/5‬متر و کارگاه های صنعتی مورد نیاز‬ ‫بخش تعمیرات و ساخت انواع شناورهای پهن پیکر می باشد‪.‬‬ ‫ظرفیت طرح تعمیرات حدود ‪ 30‬فروند شناور در سایز ‪ VLCC‬و یا معادل در سال و ساخت ‪ 2‬فروند شناور در سایز ‪ VLCC‬و یا معادل پس از تکمیل کلیه زیرساخت های‬ ‫طرح پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1396‬از فاز تعمیر کشتی های‪ 120‬هزار تنی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس بهره برداری شد‪.‬‬ ‫اقدامات انجام شده توسط سازمان گسترش‪:‬‬ ‫* بازسازی کامل تاسیسات‪ ،‬بویلر‪ ،‬نیروگاه‪ ،‬کوره اهک‪ ،‬واحد چغندری و واحد تصفیه شکر؛‬ ‫ ‬ ‫* بازسازی و افزایش ظرفیت دریافت چغندر از ‪ 900‬تن به ‪ 1200‬تن در روز و راه اندازی واحد پس از ‪ 12‬سال تعطیلی؛‬ ‫ ‬ ‫* بازسازی و افزایش ظرفیت واحد تصفیه شکر از ‪ 200‬تن به ‪ 450‬تن در روز؛‬ ‫ ‬ ‫* ارتقای سطح اتوماسیون کارخانه به سیستم ‪:PLC‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شرکت قند‬ ‫دزفول‬ ‫شرکت نساجی‬ ‫قائم شهر‬ ‫نوسازی شرکت‬ ‫قند دزفول‬ ‫نوسازی شرکت نساجی‬ ‫قائم شهر‬ ‫مازندران‬ ‫تامین و ساخت‬ ‫تجهیزات مورد‬ ‫نیاز خطوط انتقال‬ ‫نفت و گاز‬ ‫توضیحات‬ ‫شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با ماموریت انجام عملیات کشاورزی تولید نیشکر و سایر محصوالت کشاورزی‪،‬‬ ‫دامپروری و ایجاد صنایع و فراورده های وابسته در سال ‪ 1337‬تاسیس شد و در سال ‪ 1340‬به بهره برداری رسید‪ .‬این شرکت در‬ ‫سال ‪ 1387‬به این سازمان تحویل داده شد‪ .‬به منظور اصالح ساختار و ارتقای تولید در شرکت اقداماتی انجام شده است‪ .‬اهداف‬ ‫حاصل از اجرای کلیه فعالیت های پیش بینی شده به شرح زیر می باشد‪:‬‬ ‫* بازسازی کارخانه جهت تولید ‪ 100‬هزار تن شکر در سال؛‬ ‫ ‬ ‫* افزایش سطح زیر کشت تا ‪ 10‬هزار هکتار به منظور برداشت یک میلیون تن نیشکر؛‬ ‫* تغییر سیستم برداشت نیشکر از حالت دستی به مکانیزه در سطح ‪ 4500‬هکتار؛‬ ‫* تغییر روش ابیاری از حالت سنتی به سیستم ابیاری هیدروفلوم و کاهش میزان مصرف اب‬ ‫با اعمال مدیریت مصرف بهینه؛‬ ‫* کاهش ضایعات قندی در فرایند تولید تا حد قابل قبول تکنولوژی موجود؛‬ ‫ ‬ ‫* توسعه کشت غیر نیشکری در سطح حداقل ‪ 3000‬هکتار‪.‬‬ ‫ ‬ ‫خوزستان‬ ‫* همبندی و ازمون ‪ 70‬دستگاه موتور ‪ RK 215‬برای کشنده های الستوم از سال‪1383‬‬ ‫* ساخت ‪ 36‬دستگاه واگن مولد برای راه اهن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ ‬ ‫* همبندی و ازمون ‪ 104‬دستگاه موتور ‪ Deutz‬برای نیروگاه پراکنده شرکت مخابرات‬ ‫* ساخت چندین نیروگاه از ‪ 700‬کیلووات الی ‪ 10‬مگاوات در نقاط مختلف کشور‬ ‫* تبدیل سوخت) دوگانه سوز کردن(نیروگاه شهر سنندج‬ ‫* اغاز طرح موتور ملی د ‪ 87‬در سال‪1383‬‬ ‫* خدمات مشاوره ای در زمینه طراحی موتور و مهندسی کاربردی از سال ‪1386‬‬ ‫* اغاز طرح تعمیرات ‪ 50‬دستگاه موتور ‪ RK 215‬از سال‪1387‬‬ ‫* اغاز طرح همبندی و ازمون ‪ 120‬دستگاه موتور ام تی یو از سال‪1389‬‬ ‫شرکت صنایع تجهیزات نفت به همراه ‪ 5‬شرکت زیرمجموعه خود در زمینه تامین و ساخت تجهیزات مورد نیاز خطوط انتقال نفت و گاز )‪ (Piping Material‬و همچنین‬ ‫سرمایه گذاری در جهت توسعه محصول فعالیت می کند‪.‬‬ ‫این شرکت در اغاز تاسیس در سال ‪ 1370‬با ماموریت تولیدتجهیزات مورد نیاز صنعت نفت به ایجاد و راهبری ‪8‬شرکت برای ساخت شیرهای صنعتی )‪ ،(valves‬اتصاالت‬ ‫)‪ ،(Flang&Fittings‬تجهیزات سرچاهی )‪ ،(Wellhead Equipment‬پیچ و مهره های صنعتی‪ ،‬توربو کمپرسورها‪ ،‬پمپ های صنعتی‪ ،‬مبدل های حرارتی و‪ ...‬اقدام نمود و‬ ‫در سال های بعد با تخصصی تر نمودن حوزه ماموریت به واگذاری برخی از شرکت های زیرمجموعه اقدام نمود‪.‬‬ ‫شرکت صنایع تجهیزات نفت در حال حاضر ‪5‬شرکت وابسته (فناوری تجهیزات سرچاهی وتکو)‪ ،‬پارس پنگان‪ ،‬تهران سوفا‪ ،‬گسترش شیرسازی و توس پیوند) و یک‬ ‫شرکت تابعه (پیچ و مهره های صنعتی ایران) را تحت پوشش دارد‪.‬‬ ‫طرح های نوسازی و بازسازی صنایع‬ ‫استان‬ ‫کارخانه قند دزفول واقع در شهرستان شوش (کیلومتر ‪ 10‬جاده شوش ‪ -‬دزفول در استان خوزستان) با ظرفیت اسمی مصرف‬ ‫پنج هزار تن چغندر در شبانه روز در یک دوره صد روزه در یک سال و تصفیه شکر خام با ظرفیت اسمی حدود ششصد تن در‬ ‫شبانه روز به مدت ‪ 8‬ماه در سال تاسیس گردیده است‪ .‬عملیات ساخت و راه اندازی این کارخانه در سال ‪ 1356‬تکمیل گردیده و‬ ‫اولین بهره برداری ان در سال ‪ 1363‬بوده است‪ ،‬پس از حدود بیست ( ‪ ) 20‬سال کار و فعالیت‪ ،‬درسال ‪ 1382‬متوقف و تعطیل شده‬ ‫است‪ .‬در سال ‪ 1391‬رسم ًا ورشکستگی شرکت اعالم شد و در اختیار دادگستری شهرستان شوش قرار گرفته ودرتاریخ ‪/10 /21‬‬ ‫‪ 1393‬تحت پوشش هیات حمایت قرار گرفته و در تاریخ‪ 94/03/24‬طی مصوبه هیات حمایت‪ ،‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران به عنوان مدیر اجرای حقوقی انتخاب گردید‪.‬‬ ‫از اذرماه سال‪ ،94‬عملیات تجهیز کارگاه و انتخاب پیمانکاران‪ ،‬اغاز و تا خردادماه سال ‪ 96‬کلیه واحد های کارخانه شامل بویلر‪،‬‬ ‫نیروگاه‪ ،‬کوره اهک‪ ،‬دیفوزیون‪ ،‬ساتراسیون‪ ،‬دیگ های طباخی‪ ،‬اواپراسیون‪ ،‬واحد دریافت چغندر و واحد تصفیه شکر بازسازی‬ ‫و اورهال کامل گردید‪.‬‬ ‫اداره این شرکت در سال ‪ 88‬با زیان انباشته ای بالغ بر ‪ 300‬میلیارد ریال به عالوه سالیانه حدود ‪25‬میلیارد ریال زیان سنواتی‬ ‫به ایدرو محول گردید‪ .‬سازمان‪ ،‬مجموع ًا مبلغ ‪ 145‬میلیارد ریال صرف طرح بازسازی و نوسازی این شرکت نموده است‪.‬بخش‬ ‫عمده این مبلغ صرف بازسازی و نوسازی تاسیسات‪ ،‬تعویض قطعات و جبران کسری هزینه های جاری شرکت شده است‪.‬‬ ‫طرح های بازسازی مطالعه شده‬ ‫طرح نوسازی‪ :‬این طرح در سال ‪ 94‬برای تولید انواع نخ پنبه ای با ظرفیت تولید ساالنه ‪ 6‬هزار تن با براورد سرمایه گذاری‬ ‫معادل ‪ 822‬میلیارد ریال(شامل ‪ 327‬میلیارد ریال به صورت ریالی و ‪ 16‬میلیون فرانک سوئیس به صورت ارزی)تهیه گردید؛‬ ‫طرح بازسازی ماشین االت و تجهیزات‪ :‬این طرح در سال ‪ 95‬با هدف بازسازی بخش ریسندگی و با سرمایه ‪ 100‬میلیارد ریال‬ ‫در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب گردید ولی به دلیل همزمان شدن با مرحله واگذاری‪ ،‬طرح اجرا نگردید؛ ‬ ‫طرح جامع انتقال و بازسازی شرکت به شهرک صنعتی رستم کال‪ :‬این طرح در سال ‪ 91‬توسط شرکت مشاورین مهندسی راک‬ ‫صنعت پارس مورد تایید بانک تهیه گردید‪ .‬هدف از این طرح تولید و عرضه انواع پارچه لباسی برای تامین نیاز داخلی بود‪.‬‬ ‫هزینه اجرای طرح حدود ‪ 1000‬میلیارد ریال(‪ 20‬میلیون دالر ارزی) و مدت اجرای ان‪ 24 ،‬ماه بوده است‪.‬‬ ‫اهم اقدامات و دستاوردهای دسا‪:‬‬ ‫ایجاد شرکت های خدمات فنی و مهندسی‬ ‫نام شرکت‬ ‫عنوان پروژه‪ /‬محصول‬ ‫استان‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران‬ ‫ارائه خدمات فنی‪ ،‬مهندسی‪ ،‬مشاوره ای و تحقیقاتی‬ ‫تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران‬ ‫بازرسی فنی‬ ‫تهران‬ ‫‪3‬‬ ‫شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی)‪(IOEC‬‬ ‫پیمانکار عمومی در حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫تهران‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1238‬‬ ‫پیاپی ‪2556‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫سینمای ایران قدرت نفوذ به فرهنگ سایر کشور ها را دارد‬ ‫نگاهی به ‪ ۴‬دهه سینمای ایران بعد از انقالب‬ ‫هرچند س��ینما بع��د از انقالب اس�لامی به مردم و‬ ‫جامعه نزدیک تر شد اما از بعد مدیریت‪ ،‬ممیزی‪ ،‬نبود‬ ‫تهیه کنندگان کاردان و اش��نا به فن‪ ،‬نبود بودجه های‬ ‫مناس��ب و نبود ایین نامه روشن و شفاف بسیار اسیب‬ ‫دیده است‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم نگاهی به روند طی‬ ‫به گزارش‬ ‫شده س��ینمای ایران در این ‪ ۴۰‬س��الی که از انقالب‬ ‫شکوهمند اسالمی ایران می گذرد بیندازیم‪ ،‬باید گفت‬ ‫با فراز و فرودهای بس��یار زیادی در این مسیر روبه رو‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫س��ینمای ایران در زمان انقالب با بالتکلیفی همراه‬ ‫ش��د و در همان زمان با س��خن ام��ام خمینی (ره) که‬ ‫فرمودند ما با س��ینما مخالف نیس��تیم بلکه با فساد و‬ ‫فحش��ا مخالفیم ج��ان دوباره ای گرف��ت‪ .‬در ان زمان‬ ‫بس��یاری از جوانان عالقه مند به سینما با حضور خود‬ ‫نش��ان دادند که پیرو خط امام ش��ان هستند و در این‬ ‫راه او را همراه��ی خواهن��د کرد‪ .‬در ان زمان س��ینما‬ ‫ش��اید به معنای واقعی کلمه جان نگرفته بود اما پس‬ ‫از صحبت های امام‪ ،‬جوانان انقالبی بر ان ش��دند تا با‬ ‫ورود ب��ه این عرصه س��نگر فرهن��گ را بیش از پیش‬ ‫حفظ کنند‪.‬‬ ‫در هم��ان اوای��ل انق�لاب برخ��ی از فیلمس��ازان‬ ‫موضوع ه��ای مربوط به انقالب را دس��تمایه س��اخت‬ ‫اثار س��ینمایی ق��رار دادن��د؛ فیلم های��ی چون «خط‬ ‫قرم��ز» مس��عود کیمیایی ت��ا «برزخی ه��ا»‪« ،‬مرز»‪،‬‬ ‫«عب��ور از می��دان مین» و «س��رباز اس�لام» از جمله‬ ‫ان اثار بودند‪ .‬در همان زمان دانش��جویان فنی یعنی‬ ‫دانشجویان دانش��گاه پلی تکنیک و دانشگاه تهران که‬ ‫به حوزه س��ینما عالقه داشتند از سوی مرکزی به نام‬ ‫«تل فیل��م» ب��رای تحصیل در زمینه س��ینما با هدف‬ ‫ساخت فیلم هایی در راستای ارزش های انقالب جذب‬ ‫ش��دند‪« .‬تل فیلم» مرکزی بود که بس��یاری از مدیران‬ ‫سینمایی کشور در سال های بعد‪ ،‬دانش اموخته همان‬ ‫مرکز ش��دند‪ .‬دانشجویان باهوش دانشگاه های فنی در‬ ‫ان مقطع زمانی احس��اس وظیفه کردند که باید برای‬ ‫سینمای کشور فیلم بسازند و در ابتدا چند فیلم کوتاه‬ ‫ساختند‪ .‬این افراد در مسیر یادگیری سینما بودند که‬ ‫جنگ تحمیلی و ‪ ۸‬سال دفاع مقدس اغاز شد‪.‬‬ ‫در واقع دهه نخس��ت انق�لاب دهه اخالص و تالش‬ ‫بود‪ .‬کس��ی به فکر مزد و رفاه و تجمالت دنیایی نبود‪،‬‬ ‫به همین دلیل بیش��تر فعالیت ها سازنده و خود جوش‬ ‫بود‪ .‬س��ینما بعد از انقالب اس�لامی به مردم و جامعه‬ ‫نزدیک تر ش��د و از س��ینمای وهمی پی��ش از انقالب‬ ‫فاصله گرفت‪.‬‬ ‫رویکرد س��ینمای بعد از انقالب تا مدت ها برمبنای‬ ‫سینمای تجربی بود؛ سینمایی که در تالش بود هویت‬ ‫ای��ن س��رزمین و احواالت و اندیش��ه های م��ردم را با‬ ‫تجربه های متنوع به تصویر بکشد‪.‬‬ ‫بر همین اساس نیز دانشجویانی که با هدف ساخت‬ ‫فیلم های انقالبی وارد این عرصه شده بودند‪ ،‬حاال وارد‬ ‫عرصه وسیع تری شده اند و شروع به ساخت فیلم هایی‬ ‫با محوریت جنگ و دفاع مقدس کرده اند‪ .‬البته که در‬ ‫کن��ار این افراد‪ ،‬س��ایر جوانانی ک��ه در عرصه فرهنگ‬ ‫منوچهر دین پرست‬ ‫منتقد سینما‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رویکرد س��ینمای بعد از انقالب تا مدت ها برمبنای سینمای تجربی‬ ‫بود؛ س��ینمایی که در ت�لاش بود هویت این س��رزمین و احواالت و‬ ‫اندیشه های مردم را با تجربه های متنوع به تصویر بکشد‬ ‫و هن��ر احس��اس وظیف��ه می کردند نی��ز وارد عرصه‬ ‫جدی تری شدند و در طول این سال ها اقدام به ساخت‬ ‫اثاری کردند که بسیار خوش درخشیدند‪.‬‬ ‫این رون��د ادامه یافت و ما در س��ال های دهه ‪ ۶۰‬و‬ ‫‪ ۷۰‬ش��اهد اثاری درخشان در عرصه سینما بودیم که‬ ‫نه تنه��ا به لح��اظ اماری جزو اثار پرفروش س��ینمای‬ ‫ایران به ش��مار می روند‪ ،‬بلکه به لح��اظ مضمونی نیز‬ ‫همچن��ان حرف برای گفتن دارند و بس��یاری این اثار‬ ‫را همچن��ان جزو برترین های س��ینمای ای��ران به یاد‬ ‫می اورند‪.‬‬ ‫در همین ایام سینمای ایران با مدیریتی خودجوش‬ ‫همراه بود اما از پایان دهه ‪ ۷۰‬و اغاز دهه ‪ ۸۰‬مدیریت‬ ‫رنگ و بوی��ی دیگر به خود گرفت‪ .‬دیگر بحث همدلی‬ ‫وجود نداش��ت و این بار بیشتر بحث بر مسند نشستن‬ ‫و مدیریت کردن مطرح شد‪.‬‬ ‫هن��ر در لفاف��ه قرار گرفت و مناف��ع برتری یافت به‬ ‫همین دلیل نیز سینمای ایران از دوران اوجش فاصله‬ ‫گرف��ت‪ .‬در دهه ‪ ۸۰‬و دهه ‪ ۹۰‬هرچن��د اثار ما چهره‬ ‫جهانی تری به خود گرفتند اما س��ینمای بدنه که باید‬ ‫حرفی برای گفتن داش��ته باشد دیگر سیر صعودی به‬ ‫خ��ود ندید‪ .‬اثار در یک دهه به قدری تلخ ش��دند که‬ ‫دیگر مخاطب تمایلی به دیدن ان نشان نداد و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬در دهه ‪ ۹۰‬اثار به حدی به سمت کمدی رفتند‬ ‫که اثار اجتماعی در پس پرده قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همی��ن عوامل نیز موجب ش��ده تا س��ینمای ایران‬ ‫ان طور که باید و شاید نتواند خود را نشان دهد‪ .‬شاید‬ ‫به نظر برس��د که سینمای ایران در این روزها به دلیل‬ ‫فروش باالیی که دارد مورد توجه اس��ت و مخاطب ان‬ ‫را می بیند و از ان اس��تقبال می کن��د اما نباید در این‬ ‫میان ش��رایط اقتصادی‪ ،‬ت��ورم و افزایش قیمت بلیت‬ ‫سینماها را فراموش کرد‪.‬‬ ‫در طول این ‪ ۴‬دهه ای که از سینمای ایران می گذرد‬ ‫باید به این نکته توجه داشت که سینمای ایران از بعد‬ ‫مدیریت‪ ،‬ممیزی‪ ،‬نبود تهیه کنندگان کاردان و اش��نا‬ ‫به فن‪ ،‬نبود بودجه های مناسب و نبود ایین نامه روشن‬ ‫و ش��فاف بسیار اسیب دیده اس��ت‪ .‬سینمای ایران در‬ ‫طول این ‪ ۴۰‬س��ال هرچند روندی رو به رش��د داشته‬ ‫و در س��طح جهانی حرفی برای گفت��ن یافته و حتی‬ ‫جوایز بین المللی بس��یاری را از ان خود کرده اما نکته‬ ‫اینجاس��ت که در طول این س��ال ها اثاری که به روی‬ ‫پ��رده رفته به ویژه در طول چند س��ال اخیر دیگر ان‬ ‫شور و جس��ارتی را که باید در سینما سراغ داشت در‬ ‫خود ندارند‪.‬‬ ‫اغلب اثار خنثی و به دور از هرگونه س��خن ساخته‬ ‫می شوند‪ .‬س��ینما هرچند کارخانه جادویی رویاسازی‬ ‫اس��ت و بای��د در ان رنگ و بوی روی��ا و تخیل را دید‬ ‫اما تنها جنبه س��رگرمی ندارد و باید فرهنگ سازی نیز‬ ‫کند‪ .‬فیلمس��از باید در زمانه خود زندگی کند و حتی‬ ‫از ان فراتر رود اما متاس��فانه در این س��ال ها سینمای‬ ‫ایران یا جنبه س��رگرمی صرف داشته و از فرهنگ جا‬ ‫مانده یا برعکس عمل کرده اس��ت‪ .‬سینمای ایران این‬ ‫روزها دچا ر سرگیجه ای عجیب است چرا که نه می توان‬ ‫ان را هنر‪-‬صنع��ت خطاب کرد و نه س��ینمای هنری؛‬ ‫س��ینمای ما از بعد تج��اری هنوز ب��ه ان درامدزایی‬ ‫که باید نرس��یده اس��ت و هنوز در طی این چهل سال‬ ‫نتوانس��ته ایم حتی در س��طح منطقه خاورمیانه و بین‬ ‫کش��ورهای فارس��ی زبان ان طور که باید جای خود را‬ ‫باز کنی��م و اثارمان را به کش��ورهای همزبان خود به‬ ‫فروش رسانیم در واقع هنوز بازاری را که باید ب ه دست‬ ‫نیاورده ایم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ب��ه ص��رف دریافت چن��د جایزه‬ ‫بین الملل��ی نی��ز نمی توانی��م داد س��خن براوریم که‬ ‫سینمای ما امروز تبدیل به یک صنعت شده است‪.‬‬ ‫س��ینمای ایران امروز امیدوار به داش��تن چهره های‬ ‫جوانی است که نهال امید را در دل می کارند‪ .‬سینمای‬ ‫ایران ام��روز امیدوار به جوانانش اس��ت تا بتوانند این‬ ‫پرچ��م را برافراش��ته ن��گاه دارن��د و از ان حمای��ت و‬ ‫پاسداری کنند‪.‬‬ ‫ش��اید در طول چند س��ال اخیر فیلم های سخیف‬ ‫و حت��ی غیراخالقی تعدادش��ان زیاد ش��ده باش��د اما‬ ‫همچنان از دل انها اثاری درخش��ان بیرون می اید که‬ ‫امید را در دل زنده نگه می دارد‪.‬‬ ‫در پایان باید گفت این درخت ‪ ۴۰‬س��اله انقالب در‬ ‫عرصه فرهنگی هنوز به تکامل نرس��یده و همچنان با‬ ‫پس��تی و بلندی های بس��یاری روبه رو اس��ت و شاخ و‬ ‫برگ هایش جوان؛ جنگ امروز جنگ فرهنگ اس��ت و‬ ‫قدرتی برنده اس��ت که بتواند در فرهنگ کش��ورهای‬ ‫دیگ��ر نفوذ کند‪ ،‬س��ینمای ما این ق��درت را دارد که‬ ‫فرهن��گ ایران زمین را به دل کش��ورهای دیگر ببرد‪،‬‬ ‫تنها نیازمند اندیش��ه و تدبیر کامل اس��ت که باید به‬ ‫ان دست یافت‪.‬‬ ‫جنگ امروز جنگ‬ ‫فرهنگ است‬ ‫و قدرتی برنده‬ ‫است که بتواند‬ ‫در فرهنگ‬ ‫کشورهای‬ ‫دیگر نفوذ کند‬ ‫قطعه های موسیقی ماندگار ان روزها‬ ‫ضبط کردیم و به دس��ت مجید حداد عادل دادیم تا او به اقا‬ ‫احمد خمینی برس��اند و او تایید کند که در نهایت تایید شد‬ ‫و این کار پخش و مورد استقبال قرار گرفت‪.‬‬ ‫محمد گلریز‪ ،‬رضا رویگری و احمدعلی راغب خاطرات خود‬ ‫را از روزه��ای انق�لاب بازگو کرده اند‪ .‬به گ��زارش هنرانالین‪،‬‬ ‫انقالب اس�لامی ایران‪ ،‬نهضتی بزرگ و ش��کوهمند بود که با‬ ‫گذش��ت ‪ ۴۰‬سال همچنان این شکوه را حفظ کرده است‪ .‬در‬ ‫بحبوحه ان زمان تعدادی از هنرمندان عرصه موسیقی اثاری‬ ‫تولید کردند که به ش��ور انقالب افزود و با گذش��ت س��ال ها‬ ‫ماندگار ش��دند‪ .‬با ‪ ۳‬نفر از هنرمن��دان ان زمان رضا رویگری‬ ‫خوانن��ده و بازیگر‪ ،‬محمد گلریز خوانن��ده و احمدعلی راغب‬ ‫شاعر درباره خاطرات ان روزها گفت وگو کرده ایم‪:‬‬ ‫‹ ‹اشنایی با استاد سبزواری‬ ‫‹ ‹شروع کار در یک شب زمستانی‬ ‫رض��ا رویگری درب��اره ان روزها و خلق س��رود «اهلل اکبر»‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬خوب ب��ه یاد دارم که مش��غول انج��ام تمرین‬ ‫نمایشی به کارگردانی بیژن مفید بودیم و در شهر هم شلوغی‬ ‫و راهپیمای��ی برقرار بود به همین خاطر تمرین را رها کردیم‪.‬‬ ‫در همان زمان فریدون خشنود با من تماس گرفته و پیشنهاد‬ ‫اج��رای یک کار را داد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬م��ن خواننده نبودم و به‬ ‫نظر خودم در ان زمان کسی فرصت گوش کردن به موسیقی‬ ‫را پیدا نمی کرد اما خش��نود به این کار اصرار زیادی داشت و‬ ‫انگار به او الهام ش��ده بود که این کار ماندگار خواهد شد‪ .‬در‬ ‫نهایت این کار را ش��روع کردیم و در یک ش��ب زمستانی که‬ ‫اتفاقا حکومت نظامی در شهر برقرار بود استارت زدیم‪.‬‬ ‫رویگری همچنین گفت‪ :‬در ان زمان استودیو هم نداشتیم‬ ‫و مجب��ور ش��دیم قبل از ش��روع حکومت نظامی ب��ه یکی از‬ ‫اس��تودیوها برویم و در همان زمان که ش��هر در س��کوت بود‬ ‫صدای فریاد «اهلل اکبر» مردم از پشت بام خانه هاشان به گوش‬ ‫می رسید و همین مس��ئله الهامی برای ما شد‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫ما یک صبح تا ش��ب یعنی یک روز کامل این ترانه را تکمیل‬ ‫و اهن��گ ان را ضبط کردی��م کار پیچیده ای هم نبود‪ .‬بعد از‬ ‫انکه این س��رود ضبط شد ان را مخفیانه به صورت کاست در‬ ‫دانشگاه ها‪ ،‬مسجدها و مدرسه ها پخش می کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعه ای به سفارش یادگار امام‬ ‫احمدعلی راغب‪ ،‬اهنگس��از و خالق تران��ه معروف «امریکا‪،‬‬ ‫امریکا‪ ،‬ننگ به نیرنگ تو» بیان کرد‪ :‬ان زمان قطعه «ش��هید‬ ‫مطه��ر» ب��ا صدای اق��ای گلریز ب��ا همکاری م��ن در بخش‬ ‫موس��یقی منتشر شده بود و به همین خاطر برای این کار نزد‬ ‫امام و فرزندشان حاج احمد خمینی رسیدیم و این دو بزرگوار‬ ‫از م��ا قدردانی کردند‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬زنده یاد احمد خمینی به‬ ‫من گفت مش��کل اصلی ما کش��ور خونخوار انقالب است و ما‬ ‫می خواهیم با انها قطع ارتباط کنیم‪ ،‬می شود قطعه ای درباره‬ ‫این کش��ور س��اخت؟ من نیز قبول کردم و در تمام مدت به‬ ‫این فکر می کردم که چطور می ش��ود قطعه ای با این مضمون‬ ‫ساخت که بتوان پیام را به خوبی منتقل کرد‪.‬‬ ‫راغ��ب اضافه کرد‪ :‬در نهایت با یک همفکری ش��عر این کار‬ ‫از حمید س��بزواری به من رسید و من هم برای اینکه اهمیت‬ ‫این موضوع و س�لامت کالم در س��رود حفظ ش��ود موسیقی‬ ‫س��رود «امریکا‪ ،‬امریکا» را برای ارکس��تر س��مفونیک تهران‬ ‫نوش��تم‪ .‬پ��س از پایان نگارش موس��یقی این س��رود‪ ،‬دنبال‬ ‫صدایی کوبنده و شایس��ته فضای این سرود گشتم تا اینکه به‬ ‫اقای اسفندیار قره باغی رس��یدم‪ ،‬ایشان صدایی باس دارند و‬ ‫خواننده توانایی هستند که دست اخر با ایشان برای خواندن‬ ‫اواز این س��رود به توافق رسیدیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در نهایت به‬ ‫اس��تودیو ارگ در خیاب��ان پانزده خرداد رفتی��م و این کار را‬ ‫یادداشت‬ ‫چگونه مهم ترین‬ ‫مسائل اجتماعی‬ ‫در عالم سینما‬ ‫تباه می شود‬ ‫محمد گلری��ز‪ ،‬خواننده درباره خاطرات خ��ود از ان روزها‬ ‫گفته است‪ :‬نخس��تین اشنایی ما با اس��تاد سبزواری مربوط‬ ‫به قبل از انقالب اس��ت‪ .‬خانه م��ا نزدیک خانه اقای راغب در‬ ‫خیابان ایران نزدیک چهارراه سقاباش��ی بود‪ .‬من با ایش��ان از‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۵‬اشنا بودم و در حوزه اواز و اهنگسازی همکاری‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬م��ا ‪ ۳-۴‬ماه پیش از انقالب ب��ا اقای راغب‬ ‫نشس��تیم تا درب��اره انق�لاب کاری بکنیم‪ .‬می دانس��تیم که‬ ‫باید کالم انقالب باش��د اما نمی دانس��تیم دقیقا چه سرودی‬ ‫و چ��ه وزنی داش��ته باش��د‪ ،‬با ه��م رفتی��م در راهپیمایی تا‬ ‫ببینیم می توانیم از ش��عارها الهام بگیریم که ش��عار «اهلل اکبر‬ ‫خمینی رهب��ر» توجه م��ان را جل��ب کرد‪ ،‬همی��ن را خدمت‬ ‫اس��تاد سبزواری گفتیم‪ ،‬ایشان هم با الهام از این شعار سرود‬ ‫ «خمین��ی ای امام» را س��رودند و از ان پ��س نزدیکی من با‬ ‫استاد بیشتر شد و توفیق داشتم بسیاری از سروده های ایشان‬ ‫را در قالب اواز انقالب عرضه کنم‪.‬‬ ‫گلریز اضافه کرد‪ ۲۲ :‬بهم��ن‪ ،‬به قدری جمعیت در اطراف‬ ‫س��ن اجرای س��رود جمع ش��ده بود که من ترس��یدم فشار‬ ‫جمعیت به کسی اسیب بزند و مسئوالن هماهنگی هم گفتند‬ ‫قطع کنیم تا کمی جمعیت ارام شود؛ بعد دوباره شروع کنیم‪.‬‬ ‫من هر س��ال در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن ش��رکت می کنم و در‬ ‫مکان های مختلف راهپیمایی سرود اجرا می کنم‪.‬‬ ‫در جشنواره فیلم فجر شاهد اکران ‪ ۳‬فیلم‬ ‫در ژان��ر اجتماع��ی بودیم ک��ه می توان گفت‬ ‫فیلم هایی نه چندان تاثیر گذار و جدی بودند‬ ‫و س��وژه های اجتماعی که باید به دقت توجه‬ ‫شوند اما تلف شده و از بین می روند‪.‬‬ ‫بخشش از جمله موضوع های مهم اخالقی‬ ‫اس��ت که نیاز تمامی جوامع بش��ری به شمار‬ ‫م��ی رو د به طوری که هر جامعه ای با توجه به‬ ‫چنین موضوعی می تواند شفقت و مهربانی را‬ ‫در خود نهادینه کند‪.‬‬ ‫هر انس��انی عاری از خطا نیس��ت اما اینکه‬ ‫در چ��ه چارچوب و گس��تره ای با ان برخورد‬ ‫کنیم و ش��فقت را س��رلوحه خود قرار دهیم‬ ‫می تواند جامعه ای زیبا را برای انسان ها فراهم‬ ‫اورد‪ .‬فیلم «یلدا» ساخته مسعود بخشی نیز با‬ ‫تمرکز بر چنین موضوعی ساخته شد‪.‬‬ ‫این فیل��م که در یک برنام��ه تلویزیونی از‬ ‫دختری که باعث قتل ش��وهرش‪ -‬که بیش از‬ ‫چهل سال بزرگ تر از او است‪-‬شده می خواهد‬ ‫او را مورد بخش��ش قرار دهد و سرانجام او به‬ ‫قصاص نکشد‪.‬‬ ‫سوژه فیلم اگرچه بسیار مهم و جدی است‬ ‫و در طول س��ال های اخیر بسیار مورد توجه‬ ‫قرار گرفته اما نتوانس��ته فیلم��ی تاثیر گذار و‬ ‫مهم تلقی شود‪.‬‬ ‫فیلم به لحاظ بازیگری و لوکیش��ن و حتی‬ ‫فیلمنامه دچار لغزش ها و چالش های بسیاری‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین فیلم «جمش��یدیه» ساخته‬ ‫یلدا رجبی به بح��ث درگیری و نزاع خیابانی‬ ‫اختصاص دارد که س��رانجام فردی که باعث‬ ‫مرگ دیگری ش��ده کارش به قصاص کشیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در اینجا قصد بازگو کردن قصه فیلم نیست‬ ‫اما نکته ای هس��ت که باید به ان اشاره کرد؛‬ ‫ای��ن فیلم ه��م مانند فیلم یل��دا دچار همان‬ ‫نابسامانی ها و لغزش هاست‪.‬‬ ‫ای��ن فیلم بر نکته مهمی ک��ه باعث چنین‬ ‫مس��ائلی در جامعه معاصر ایران ما می ش��ود‬ ‫تمرکز کرده اس��ت؛ نزاعی که با فحاش��ی در‬ ‫رانندگ��ی اغاز می ش��ود و در پای��ان به قتلی‬ ‫ناخواسته کشیده می شود‪.‬‬ ‫مشکل و چالش��ی که گریبان امروز جامعه‬ ‫م��ا را گرفته همین نابسامانی هاس��ت‪ .‬اما اگر‬ ‫قرار است هنرمندی در چارچوب عالم سینما‬ ‫چنین موضوع��ی را الگوی کار خود قرار دهد‬ ‫باید قواعد س��ینما را رعایت کند و متاسفانه‬ ‫برخ��ی از هنرمندان نه تنها چنی��ن قواعدی‬ ‫را ناخواس��ته رعای��ت نمی کنن��د بلکه باعث‬ ‫می ش��وند که فیلم انه��ا از لحاظ تاثیرگذاری‬ ‫بسیار بی ثمر باشد‪.‬‬ ‫فیلم های بس��یاری در تاریخ سینمای ایران‬ ‫بر موضوع اجتماعی تمرکز کرده اند اما تعداد‬ ‫محدود انها از چنین تاثیری برخوردار بودند‪.‬‬ ‫فیلم «مردی بدون س��ایه» ساخته علیرضا‬ ‫رئیس��یان نیز بر مس��ئله خیانت و تردید در‬ ‫زندگی زناشویی توجه کرده است‪.‬‬ ‫اما این فیلم هم حت��ی با وجود بازیگرانی‬ ‫همچون لیال حاتمی و علی مصفا از چارچوب‬ ‫مناسبی برخوردار نیست‪.‬‬ ‫انچ��ه باید درباره فیلم ه��ای مهمی که به‬ ‫مسائل اجتماعی توجه می کنند توجه داشت‬ ‫این نکته اس��ت که این فیلم ها اغلب سوژه را‬ ‫تلف ک��رده و باعث بی انگیزگ��ی مخاطب در‬ ‫پیگیری خط داستان فیلم می شوند‪.‬‬ ‫اگرچه در نشس��ت های خب��ری که بعد از‬ ‫اکران هر فیلم با حض��ور منتقدان و اصحاب‬ ‫رس��انه برگزار می ش��ود انتقاده��ای جدی به‬ ‫فیلم ها وارد می شود اما گویی اشتباه دائم در‬ ‫حال تکرار است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬برخ��ی از هنرمندان نیز‬ ‫توجه به چنین س��وژه هایی را از جنبه تجاری‬ ‫و افزایش فروش فیلم مد نظر قرار داده اند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه توجه به اقتصاد فیل��م امری مهم‬ ‫اس��ت اما اینکه چنین س��وژه هایی تلف شده‬ ‫و مخاطب را تحت تاثی��ر قرار ندهند چندان‬ ‫زیبنده حضور این فیلم ها در جش��نواره فیلم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در پای��ان باید اذعان داش��ت که فیلم هایی‬ ‫با س��وژه های اجتماعی بدون پژوهش جدی‬ ‫و بدون حضور کارشناس��ان جامعه شناسی و‬ ‫روان شناسی ساخته می ش��ود و تصور بر این‬ ‫اس��ت که یک فیلمنامه و ح��االت و احواالت‬ ‫نویسنده بر اراده فیلم خوب کفایت می کند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫نمایشگاهی که زندگی‬ ‫«نلسون ماندال» را روایت می کند‬ ‫‪ 23‬بهمن ‪ 6 - 1397‬جمادی الثانی ‪ 12 - 1440‬فوریه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1238‬پیاپی ‪2556‬‬ ‫خبر‬ ‫نمایشگاهی در شهر لندن درباره زندگی و میراث «نلسون ماندال» در‬ ‫حالی برگزار شده که بیانگرتوجه او به کشور افریقای جنوبی است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا و به نقل از رویترز‪ ،‬این نمایشگاه تاثیرگذار‪ ،‬سفری را از‬ ‫شروع زندگی ماندال در روستایی در «کیپ شرقی» تا حبس ‪ ۲۷‬ساله‬ ‫او و پایان نزاع سفیدپوستان و سیاه پوستان با شروع به کار او به عنوان‬ ‫رئیس جمهوری در سال ‪ 1372‬در برمی گیرد‪.‬‬ ‫این نمایشگاه شامل بیش از ‪ ۱۵۰‬اثر از لباس ها‪ ،‬پوسترهای مبارزاتی‬ ‫و اس��ناد مسافرتی اوست که به طور موقت از خانواده این برنده جایزه‬ ‫صلح نوبل‪ ،‬موزه های مختلف و ارش��یوهای سراسر جهان انتقال داده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬نوه «ماندال» در مصاحب ه با رویترز بیان کرد‪« :‬پدربزرگ‬ ‫من در دوران ریاس��ت جمهوری اش از س��اعتی اس��تفاده می کرد که‬ ‫حتی زمانی که به خارج از کش��ور سفر می کرد ان را به وقت افریقای‬ ‫جنوبی تنظیم می کرد‪ .‬من این س��اعت را نیز در اختیار این نمایشگاه‬ ‫گذاشته ام‪».‬‬ ‫لندن نخستین شهری است که میزبانی این تور نمایشگاهی را پیش‬ ‫از انکه به طور دائم در زادگاه «ماندال» مس��تقر ش��ود بر عهده گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ماندال نخستین رئیس جمهوری سیاه پوست افریقای جنوبی بود که‬ ‫از سال ‪ 1372‬به مدت ‪ ۵‬سال این سمت را بر عهده داشت و بسیاری‬ ‫او را پدر افریقای جنوبی می دانند‪ .‬رهبر پیشین افریقای جنوبی‪ ،‬علیه‬ ‫اپارتاید مبارزه و در س��ال ‪ 1371‬جایزه صلح نوبل را دریافت کرد‪ .‬وی‬ ‫در سال ‪1391‬در ‪ ۹۵‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مروری بر جدول اجراهای سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر‬ ‫‪ ۲۶‬تماشاخانه دولتی و خصوصی‪ ،‬میزبان ‪ ۹۹‬نمایش صحنه ای‬ ‫س��ی و هفتمین جش��نواره بین المللی تئاتر فجر با‬ ‫حضور ‪ ۱۴۲‬نمایش از تهران و شهرس��تان ها و ‪ ۱۲‬اثر‬ ‫از کشورهای مختلف از ‪ ۲۲‬بهمن همزمان با چهلمین‬ ‫س��ال پیروزی انقالب اس�لامی ای��ران کار خود را در‬ ‫ته��ران اغاز کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ی و هفتمین‬ ‫دوره جش��نواره بین المللی تئاتر فجر ب��ه دبیری نادر‬ ‫برهانی مرن��د‪ ،‬فعالیت خود را از ‪ ۲۲‬بهمن همزمان با‬ ‫چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی ایران اغاز کرد‪.‬‬ ‫این دوره از جش��نواره در ‪ ۱۱‬بخ��ش تئاتر ملل‪ ،‬تئاتر‬ ‫خیابان��ی و دیگر گونه های اجرایی‪ ،‬تئاتر صحنه ای‪ ،‬به‬ ‫عالوه فجر‪ ،‬همایش برگزیدگان جشنواره های استانی‪،‬‬ ‫کارگاه های اموزشی و نشست های تخصصی‪ ،‬مسابقه و‬ ‫نمایشگاه پوستر تئاتر‪ ،‬مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر‪،‬‬ ‫مسابقه نمایشنامه نویسی‪ ۴۰ ،‬سالگی انقالب اسالمی‬ ‫و فجر استانی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۶‬تماشاخانه دولتی‬ ‫در ای��ن دوره از جش��نواره‪ ،‬تماش��اخانه های دولتی‬ ‫و نیمه دولتی ش��امل ت��االر وحدت‪ ۴ ،‬تاالر نمایش��ی‬ ‫مجموع��ه تئاترش��هر (تاالر اصلی‪ ،‬چارس��و‪ ،‬س��ایه و‬ ‫قش��قایی)‪ ،‬تماش��اخانه س��نگلج‪ ،‬تئاتر مول��وی‪ ،‬تاالر‬ ‫حافظ‪ ،‬فردوس��ی‪ ۲ ،‬تاالر نمایشی تماشاخانه ایرانشهر‬ ‫(تاالر دکتر ناظرزاده کرمانی و تاالر استاد سمندریان)‪،‬‬ ‫تاالر استاد انتظامی خانه هنرمندان‪ ،‬تماشاخانه عباس‬ ‫جوانمرد‪ ،‬تماشاخانه سرو‪ ۲ ،‬تماشاخانه مهر و ماه حوزه‬ ‫هنری و مجموعه برج ازادی‪ ،‬میزبان حضور گروه های‬ ‫نمایشی در ‪ ۷‬بخش تئاتر ملل‪ ،‬مسابقه تئاتر ایران یک‪،‬‬ ‫مسابقه تئاتر ایران دو‪ ،‬مسابقه تئاتر بین الملل‪ ،‬مسابقه‬ ‫تئات��ر خیابانی و دیگر گونه های اجرایی‪ ،‬مهمان و ‪۴۰‬‬ ‫سالگی انقالب اسالمی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ج�دول صحن�ه ای ب�ا اج�رای ‪ ۹۹‬اث�ر‬ ‫نمایشی‬ ‫ت��االر وحدت با ‪ ۲‬اثر از تهران‪ ،‬تئاترش��هر با ‪ ۴۱‬اثر‬ ‫نمایش��ی (‪ ۱۵‬اثر از تهران‪ ۱۹ ،‬نمایش از شهرس��تان‪،‬‬ ‫‪ ۶‬اثر خارجی و ‪ ۱‬نمایش مش��ترک ایران و س��وریه)‪،‬‬ ‫تماش��اخانه س��نگلج ب��ا ‪ ۶‬نمایش (‪ ۱‬اث��ر از تهران و‬ ‫‪ ۵‬نمای��ش از شهرس��تان)‪ ،‬تئات��ر مولوی ب��ا ‪ ۱۰‬اثر‬ ‫نمایش��ی (‪ ۷‬نمای��ش از تهران‪ ۱ ،‬اثر شهرس��تان و ‪۲‬‬ ‫نمای��ش خارجی)‪ ،‬تاالر حافظ با ‪ ۱۱‬اثر نمایش��ی (‪۵‬‬ ‫اثر از ته��ران‪ ۲ ،‬اثر خارجی و ‪ ۴‬اثر از شهرس��تان ها)‬ ‫تماش��اخانه ایرانش��هر با ‪ 2۹‬نمای��ش (‪ ۱۴‬نمایش از‬ ‫تهران‪ ۱۴ ،‬اثر از شهرستان و ‪ ۱‬نمایش خارجی)‪ ،‬خانه‬ ‫هنرمندان ب��ا ‪ ۴‬نمایش (‪ ۲‬اثر از ته��ران و ‪ ۲‬نمایش‬ ‫از شهرس��تان) و تاالر فردوس��ی با تنها اجرای یک اثر‬ ‫نمایشی میزبان جشنواره خواهند بود‪.‬‬ ‫تماش��اخانه عب��اس جوانم��رد از روز نخس��ت این‬ ‫جش��نواره با اجرای یک اثر از فرانس��ه در جدول این‬ ‫رویداد قرار دارد‪ .‬همچنین ‪ ۳‬اثر نمایشی از شهرستان‬ ‫در تماش��اخانه سرو‪ ،‬روی صحنه خواهند رفت‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه بخش رادیویی این جش��نواره نی��ز در این تاالر‬ ‫نمایش��ی اجرا می شود‪ .‬تماش��اخانه مهر حوزه هنری‪،‬‬ ‫میزبان یک اثر نمایش��ی از ته��ران از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۵‬بهمن‬ ‫اس��ت و نمایش��ی دیگر از ته��ران از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۶‬بهمن‬ ‫در تماشاخانه ماه این مجموعه به روی صحنه خواهد‬ ‫رف��ت‪ .‬برج ازادی نیز تنها ‪ ۳۰‬بهم��ن میزبان یک اثر‬ ‫نمایشی از تهران خواهد بود‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬این تماشاخانه ها میزبان ‪ ۱۳‬اثر نمایشی‬ ‫در بخش تئاتر ملل‪ ۲۹ ،‬نمایش در بخش مسابقه تئاتر‬ ‫ایران یک و ‪ ۲۳‬نمایش در بخش مس��ابقه تئاتر ایران‬ ‫دو خواهن��د بود‪ ۲۵ .‬نمایش در بخش مس��ابقه تئاتر‬ ‫بین الملل��ی‪ ۱۷ ،‬اثر در بخش مهمان و ‪ ۱۱‬نمایش در‬ ‫بخش ‪ ۴۰‬س��الگی انقالب اسالمی در بخش صحنه ای‬ ‫این دوره از جشنواره حضور دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹گستردگی جغرافیایی نمایش ها‬ ‫مشهد با ‪ ۵‬اثر نمایشی‪ ،‬اصفهان و رشت هر کدام با ‪۳‬‬ ‫اثر نمایشی‪ ،‬امل‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬تبریز‪ ،‬اهواز و خرم اباد هر‬ ‫کدام با ‪ ۲‬اثر نمایش��ی‪ ،‬بوشهر‪ ،‬بجنورد‪ ،‬بیجار‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫قش��م‪ ،‬شیراز‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬بانه‪ ،‬ایالم‪ ،‬بندر دیر‪ ،‬مریوان‪،‬‬ ‫شهرکرد‪ ،‬درود‪ ،‬کوهدشت‪ ،‬بجنورد و میناب هر یک با‬ ‫یک نمایش‪ ،‬شهرهایی هستند که در بخش صحنه ای‬ ‫این دوره از جشنواره حضور خواهند داشت‪ .‬همچنین‬ ‫کش��ورهای فرانس��ه با ‪ ۲‬نمایش‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬فنالند‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬المان‪ ،‬مجارس��تان‪ ،‬رومانی‪ ،‬نروژ‪ ،‬بلژیک و‬ ‫لبنان‪ ،‬هر یک با یک اثر در این دوره از جشنواره حضور‬ ‫دارند‪ .‬س��وریه نیز نمایشی مش��ترک با ایران را در این‬ ‫رویداد به صحنه خواهد اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش رادیویی و دیگر گونه های نمایشی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ش��هری در جنوب غربی اس��تان کرم��ان ‪ -‬نام‬ ‫قدیمی بندر کازابالنکا در مراکش‬ ‫‪ -2‬تردی��د ‪ -‬گره ابرو ‪ -‬ات��م دارای بار الکتریکی ‪-‬‬ ‫ستایشگر‬ ‫‪ -3‬لطی��ف و مالیم ‪ -‬طاقت ‪ -‬زم��ان درد گویند ‪-‬‬ ‫سرزمین اعراب‬ ‫‪ -4‬هوس حامله ‪ -‬جوهر چاپگر ‪ -‬حرف اثبات‬ ‫‪1‬‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ژ‬ ‫ل‬ ‫‪7‬‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪92‬‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫غ‬ ‫پ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫‪3‬‬ ‫ه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫غ‬ ‫‪1‬‬ ‫ک س‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫س ک‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -12‬حزن و اندوه ‪ -‬برمه امروزی ‪ -‬از مراحل زراعت‬ ‫‪ -13‬فعل ربطی ‪ -‬دنباله رو س��وزن ‪ -‬چرم مرغوب ‪-‬‬ ‫بهترین نوع اختیار‬ ‫‪ -14‬قس��مت فلزی چ��رخ خودروه��ا ‪ -‬خبرگزاری‬ ‫رسمی شوروی سابق‪ -‬حیوان مسابقه ورزشی ‪ -‬لقب‬ ‫مردان اسپانیایی‬ ‫‪ -15‬وزیـر ایرانی دربار هـارون الرش��یـد‪ -‬یاغی و‬ ‫نافرمان‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪93‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫س‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫‪ -5‬حریص و طماع ‪ -‬بازی گوی و چوب روی میز‬ ‫‪ -6‬طایفه و عشیره ‪ -‬از القاب اروپایی‬ ‫‪ -7‬تکیه کالم چوپ��ان ‪ -‬مخفف نوک منقار پرنده ‪-‬‬ ‫نواحی گرمسیری‬ ‫‪ -8‬پنهان کاری ‪ -‬جنس مادرانه‬ ‫‪ -9‬یکی یکی و دانه دانه ‪ -‬پوستین ‪ -‬بخیل و ممسک‬ ‫‪ -10‬موجود مهیب خیالی ‪ -‬دروازه فراخ‬ ‫‪ -11‬مذکور ‪ -‬چاشنی ماهی‬ ‫ک‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ه‬ ‫‹ ‹به عالوه فجر‬ ‫بخ��ش «به عالوه فجر» س��ی و هفتمین جش��نواره‬ ‫بین المللی تئاتر فجر در تماش��اخانه های مکتب تهران‪،‬‬ ‫تئاتر مستقل‪ ،‬دا‪ ،‬سه نقطه‪ ،‬نوفل لوشاتو‪ ،‬ایران نمایش‪،‬‬ ‫دی��وار چهارم‪ ،‬ش��انو‪ ،‬همای س��عادت و مان (اس��تاد‬ ‫مشایخی) برگزار می شود‪.‬‬ ‫مکت��ب تهران ب��ا ‪ ۶‬اثر نمایش��ی‪ ،‬تئاتر مس��تقل و‬ ‫تماش��اخانه سه نقطه هر کدام با ‪ ۴‬نمایش‪ ،‬تماشاخانه‬ ‫دا با ‪ ۵‬اثر‪ ،‬تماش��اخانه نوفل لوش��اتو ب��ا ‪ ۱۱‬نمایش‪،‬‬ ‫تماش��اخانه ایران تماش��ا با ‪ ۱۴‬نمایش‪ ،‬دیوار چهارم‪،‬‬ ‫شانو‪ ،‬همای سعادت و مان هر یک با حضور ‪ ۸‬نمایش‬ ‫در این دوره از جش��نواره حضور خواهند داشت‪ .‬سی و‬ ‫هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از ‪ ۲۲‬بهمن تا‬ ‫‪ ۴‬اسفند در تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫بخش خیابانی س��ی و هفتمین جشنواره بین المللی‬ ‫تئاتر فجر در محوطه مجموعه تئاترشهر‪ ،‬محوطه خانه‬ ‫هنرمن��دان ایران و مت��رو میدان ولیعص��ر (ع)‪ -‬ایوان‬ ‫انتظار با حضور ‪ ۲۶‬گروه نمایشی از تهران و شهرستان‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬در این بخش ‪ ۴‬اثر نمایشی از تهران‬ ‫و ‪ ۲۲‬اثر نمایشی از شهرستان حضور دارند‪.‬‬ ‫محوطه تئاتر شهر ساعت ‪ ۱۷ ،۱۶:۳۰ ،۱۶‬و ‪۱۸:۱۵‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬فس��تیوال فارسی ش��ده ‪ -‬صفت اخرین‬ ‫فرزند پدر و مادر‬ ‫‪ -2‬پشت س��رهم و بی وقفه ‪ -‬ابزار اضافه الزم‬ ‫ لقب حضرت عیسی(ع)‬‫‪ -3‬امدادگ��ر زائوه��ا ‪ -‬نگه��داری س��قف ‪-‬‬ ‫جسمانی‬ ‫‪ -4‬نت چهارم ‪ -‬انزیم موجود در شیر‪ -‬گفتار‬ ‫و بیان ‪ -‬پسوند نسبت یا کیفیت‬ ‫‪ -5‬از ملزومات خواب ‪ -‬دس��تگاه تقسیم برق‬ ‫در خودرو ‪ -‬مورد اعتماد است‬ ‫‪ -6‬شیر حیوان تازه زا ‪ -‬سوی فرود خورشید‬ ‫‪ -7‬ه��ر فصل کت��اب ‪ -‬رودی در اروپا ‪ -‬اصل‬ ‫هر چیز‬ ‫‪ -8‬ویتامین جوانی ‪ -‬برکت پرنج پخته ‪ -‬نفس‬ ‫ جنبش و تکان‬‫‪ -9‬فرم��ان حرک��ت ‪ -‬ت��وده ای از خ��اک ‪-‬‬ ‫سرگشته و متحیر‬ ‫‪ -10‬نوعی رنگ قرمز ‪ -‬وانمود به پارسایی‬ ‫‪ -11‬ش��اعر دم غنیمت شمار ‪ -‬وجود داشتن‬ ‫ راه و شیوه‬‫‪ -12‬صدای کلفت ‪ -‬گونه ای پزشک ‪ -‬رخنه و‬ ‫شکاف ‪ -‬پرستیدنی باطل‬ ‫‪ -13‬دست درد ‪ -‬طویل ‪ -‬از اوراق بهادار‬ ‫‪ -14‬ضرب��ه وارد اورنده ‪ -‬تواضع و س��ر فرود‬ ‫اوردن ‪ -‬کلرور امونیوم‬ ‫‪ -15‬نامه فراخوانده شدن به دادگاه ‪ -‬محتاج‬ ‫محوط��ه خانه هنرمندان ایران س��اعت ‪ ۱۶:۳۰‬و ‪ ۱۷‬و‬ ‫مترو میدان ولیعصر (عج) س��اعت ‪۱۰:۳۰‬و ‪ ۱۱‬میزبان‬ ‫اثار خیابانی خواهند بود‪ ۱۱ .‬نمایش خیابانی در بخش‬ ‫چهل سالگی انقالب اسالمی این جشنواره اجرا خواهند‬ ‫داشت‪ .‬مریوان با ‪ ۲‬اثر نمایشی‪ ،‬سیاهکل‪ ،‬فریدونشهر‪،‬‬ ‫خمینی ش��هر‪ ،‬تبریز‪ ،‬ای�لام‪ ،‬تفرش‪ ،‬ورامین‪ ،‬اس��تانه‬ ‫اش��رفیه‪ ،‬مرند‪ ،‬دهلران‪ ،‬کرج‪ ،‬س��نندج‪ ،‬بوکان‪ ،‬قروه‪،‬‬ ‫امل‪ ،‬الهیجان‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬بروجرد‪ ،‬بوش��هر و اصفهان‬ ‫هر کدام با یک اثر در بخش خیابانی این رویداد حضور‬ ‫دارند‪ .‬پالتو ش��ماره یک مجموعه تئاترشهر‪ ،‬خانه هنر‬ ‫پیچازی‪ ،‬سالن امتحانات پردیس هنرهای زیبا دانشگاه‬ ‫تهران‪ ،‬کارگاه دکور تاالر وحدت‪ ،‬محوطه پارک دانشجو‬ ‫و مجموع��ه تئاتر ش��هر‪ ،‬محوطه ای��وان انتظار میدان‬ ‫ولیعصر‪ ،‬پالتفرم عمارت روبه رو‪ ،‬عمارت نوفل لوش��اتو‪،‬‬ ‫امفی تئاتر ‪NGO‬های ش��ورای ش��هر تهران‪ ،‬پردیس‬ ‫تئاتر تهران‪ ،‬فرهنگسرای وال‪ ،‬پالتو تمرین تئاتر مولوی‪،‬‬ ‫کافه تریای تاالر اصلی تئاترشهر‪ ،‬پالتو نول و باغ موزه‬ ‫قصر‪ ،‬میزبان بخش دیگر گونه های نمایش��ی این دوره‬ ‫جش��نواره تئاتر فجر هس��تند‪ .‬همچنی��ن نمایش های‬ ‫رادیویی از ‪ ۲۸‬بهمن تا ‪ ۲‬اس��فند ساعت ‪ ۱۶:۳۰‬و ‪۱۹‬‬ ‫در تماشاخانه سرو اجرا خواهند شد‪.‬‬ ‫اشکان تقی پور‪ ،‬کارشناس‬ ‫ارش�د فرهن�گ و زبان های‬ ‫باس�تانی ایران‪ ،‬پژوهشگر و‬ ‫مدرس دانشگاه‪:‬‬ ‫اس��تاد محس��ن ابوالقاسمی‬ ‫را نخس��تین بار س��ال ‪۱۳۸۲‬‬ ‫در ب��دو ورود به دوره تحصیلی‬ ‫کارشناس��ی ارش��د فرهن��گ و زبان های‬ ‫باس��تانی در دانش��کده علوم و تحقیقات‬ ‫دانش��گاه ازاد اسالمی تهران زیارت کردم‪،‬‬ ‫ه��ر چند س��الیانی ب��ود که ایش��ان را به‬ ‫واس��طه مطالعه کتاب های ش��ان در حوزه‬ ‫ایران شناسی‪ ،‬تاریخ زبان فارسی و ادبیات‬ ‫نیکو می ش��ناختم و در حقیقت ش��اگرد‬ ‫غیر حضوری ش��ان بودم‪ .‬اس��تاد بزرگوار‪،‬‬ ‫مدی��ر گروه فرهنگ و زبان های باس��تانی‬ ‫و ب��ه گفته اس��تادان ب��زرگ دیگرمان به‬ ‫نوعی بنیان گذار‪ ،‬پرورانن��ده و نگهدارنده‬ ‫این رش��ته اکنده از عشق به ایران‪ ،‬تاریخ‬ ‫و ادبی��ات کهنس��ال س��رزمین عزیزمان‬ ‫در دانش��گاه های ممت��از کش��ور از جمله‬ ‫دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی ارشد‬ ‫و دکترا بودند‪ .‬دکتر محس��ن ابوالقاسمی‬ ‫که از واپس��ین یادگاره��ای در قید حیاتِ‬ ‫دوران طالیی اس��تادان بنام ادبیات‪ ،‬تاریخ‬ ‫و زبانشناسی مرز پر گهر بودند در هفته ای‬ ‫که گذشت به دیار برین شتافتند‪ .‬او ادبیات‬ ‫کالسیک‪ ،‬دستور زبان فارسی و زبان های‬ ‫ایرانی کهن و نو‪ ،‬تاریخ باس��تان‪ ،‬شاهنامه‬ ‫فردوس��ی بزرگ و ادیان و ایین های کهن‬ ‫ایران��ی همانن��د زردش��تی گری متقدم و‬ ‫متاخر‪ ،‬خط و زبان های اوس��تایی‪ ،‬فارسی‬ ‫باستان و فارسی میانه و در کالمی «هویت‬ ‫و شناس��نامه تاریخی و باستانی کهنسال‬ ‫مل��ی» ایرانی��ان را نیک می دانس��ت‪ .‬به‬ ‫ظاهر در کالس درس و در کس��وت مدیر‬ ‫گروه فرهنگ و زبان های باس��تانی‪ ،‬بسیار‬ ‫جدی و حتی خش��ن به نظر می رس��ید و‬ ‫بس��یاری از اس��تادان ب��زرگ دیگر ما که‬ ‫خود شاگردان اس��تاد بودند هم‪ ،‬مانند ما‬ ‫رفت��اری محافظه کارانه و برامده از احترام‬ ‫کامل اما عاشقانه در قبال ایشان داشتند‪.‬‬ ‫در برابر ابهت ایشان و در جایگاه شاگردی‪،‬‬ ‫عاش��قانی بودیم پر از بیم و ناتوان در ابراز‬ ‫عشق به معشوق‪ .‬با وجود این بیم ظاهری‬ ‫حاک��ی از احت��رام‪ ،‬نی��ک به ی��اد دارم و‬ ‫نظاره گ��ر بودم که در پ��س ان جدیت به‬ ‫ظاهر خش��م الود با سن و س��الی باال و با‬ ‫وجود بروز عالئم کهنس��الی‪ ،‬بارها و بارها‬ ‫ب��رای حل مش��کل دانش��جویان‪ ،‬چگونه‬ ‫مس��ئوالنه و بی دریغ طبقات دانش��گاه را‬ ‫پل��ه به پله طی می کردند تا مبادا حقی از‬ ‫دانشجویی ضایع شود یا زحمت و ناراحتی‬ ‫برای دانشجویی مشتاق از شهرستانی دور‬ ‫در تهران پیش اید‪ .‬به یاد دارم چند باری‬ ‫را ک��ه در کالس درس به س��بب بیماری‬ ‫از حال رفتند ام��ا همچنان کالس درس‬ ‫و دانش��گاه و دانشجوپروری را‬ ‫به خانه نش��ینی یا ت��رک دیار‬ ‫اس��ودگی دوران کهنس��الی‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫ارجح می دانستند‪ .‬شادمانم که‬ ‫در واپس��ین ماه از سال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫جش��ن نامه ای ب��ا مقاله ه��ای‬ ‫وزین و ارزش��مند از اس��تادان‬ ‫بنام فرهنگ و زبان های باس��تانی‪ ،‬ادبیات‬ ‫فارسی‪ ،‬زبان شناسی و تاریخ به نام ایشان‬ ‫چاپ شد‪ .‬به یاد دارم رونمایی این کتاب با‬ ‫حضور استاد محسن ابوالقاسمی و بسیاری‬ ‫از بزرگان عرصه ادب و فرهنگ ایران زمین‬ ‫در ایینی درخور و شایس��ته به مناس��بت‬ ‫بزرگداشت ایشان و در شهر کتاب زرتشت‬ ‫تهران برگزار شد‪ .‬این کتاب گرانقدر با نام‬ ‫«یَ ِ‬ ‫شت فرزانگی؛ جشن نامه» دکتر محسن‬ ‫ابوالقاسمی‪ ،‬مجموعه مقاله هایی است که‬ ‫هم��کاران و ش��اگردان اس��تاد که همگی‬ ‫استاد حوزه ایران شناسی در معنای وسیع‬ ‫انند با عش��ق به او نگاش��ته اند و به همت‬ ‫انتش��ارات هرمس و با همکاری ش��ورای‬ ‫گس��ترش زبان و ادب فارسی به نام استاد‬ ‫به او پیش��کش کردند‪ .‬به یاد دارم در ان‬ ‫بزرگداشت صمیمانه و فخراور‪ ،‬استاد توان‬ ‫کتم��ان لبخند حاکی از ش��ادمانی اش را‬ ‫نداشت و با تعریف خاطرات جذاب دوران‬ ‫جوان��ی و خنده ه��ای پیاپی‪ ،‬ش��ادمانی و‬ ‫خوش��حالی خویش را ک��ه کمتر در ظاهر‬ ‫زندگی اکادمیک ایش��ان نظاره گر بودیم‪،‬‬ ‫عاشقانه ابراز می کرد‪ .‬شادمانم که زنده یاد‬ ‫دکتر محس��ن ابوالقاس��می عالوه بر حق‬ ‫اس��تادی و معلم��ی‪ ،‬داور پایان نامه مقطع‬ ‫کارشناسی ارشد بنده من بودند‪ .‬خوب به‬ ‫یاد دارم در روز دفاع از پایان نامه ام چگونه‬ ‫چند باری مرا خوش نواختند که اگر نبود‬ ‫پادرمیانی های دکتر کتایون مزداپور‪ ،‬استاد‬ ‫راهنمای بزرگوارم و دکتر زهره زرشناس‪،‬‬ ‫اس��تاد مش��اور مهربانم‪ ،‬تجربه س��کت ه در‬ ‫دوران جوان��ی دور از ذهن��م نب��ود! البته‬ ‫بس��یار خوب می دانم ک��ه ان نواختن های‬ ‫جدی‪ ،‬بیانگر دقت و عش��ق ایش��ان به هر‬ ‫انچه بود ک��ه به فرهنگ و تاریخ و ادبیات‬ ‫م��رز پرگهر و نام ایران باز می گش��ت‪ .‬هر‬ ‫چند اندوهگین س��فر ابدی ش��ان هس��تم‬ ‫اما شادمان بدان س��ببم که چندی پیش‬ ‫فرص��ت یافت��م در اخری��ن زیارت ش��ان‪،‬‬ ‫قدرشناس��ی و سپاس خاضعانه ام به سبب‬ ‫کردن افزون ت ِر «عشق‬ ‫اموختن و ش��عله ور‬ ‫ِ‬ ‫ب��ه ذره ذره خاک مرز پرگه��ر و حرف به‬ ‫ح��رف ن��ام ای��ران» در دوران تحصیل را‬ ‫رو در رو خدمت ش��ان بی��ان کن��م و ب��ه‬ ‫رس��م ادای دِین ش��اگرد و استادی‪ ،‬سعی‬ ‫بر دست بوس��ی استاد داش��تم که البته با‬ ‫مهربانی مانع شدند‪ ...‬روان شان در ارامش‬ ‫ابدی‪ ،‬ماندگار و سایه دیگر استادان بزرگ‬ ‫حوزه فرهنگ‪ ،‬تاری��خ و ادبیات کهن دیار‪،‬‬ ‫مستدام و برقرار‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫به یاد پاسدار ادب و ایین کهن‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!