روزنامه صمت شماره 1244 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1244

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1244

روزنامه صمت شماره 1244

‫کتاب دومین جشنواره ملی پوستر های نمایشگاهی منتشر شد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1244‬پیاپی ‪2562‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نگاهی راهبردی به مولفه های‬ ‫اقتصادی «گام دوم انقالب»‬ ‫چهره‬ ‫‪2‬‬ ‫پیوستن به بازار اوراسیا در‬ ‫شرایط تحریم کار بزرگی است‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪7‬‬ ‫برنامه راهبردی‬ ‫بهترین گزینه صنایع دریایی‬ ‫‪3‬‬ ‫تامین بازار گوشی تلفن همراه‬ ‫به دست مسافران‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫در شانزدهمین همایش تولید ملی ‪ -‬افتخار ملی با محوریت بررسی وضعیت اقتصادی کشور مطرح شد‪:‬‬ ‫فقرمصرف کنندگان‪ ،‬تولیدکنندگان را نیزفقیر می کند‬ ‫شانزدهمین همایش تولید ملی‪ -‬افتخار ملی همزمان با روز اقتصاد مقاومتی و کارافرینی‪،‬‬ ‫عصر دوش��نبه در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد‪.‬محورهای این همایش‪ ،‬بررسی‬ ‫وضعیت اقتصادی کش��ور و پیشبرد اهداف سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی با در نظر گرفتن‬ ‫ظرفیت های داخلی‪ ،‬توجه ویژه به صنایع کوچک و متوس��ط و نیز تحقق ش��عار س��ال بود‪.‬‬ ‫س��یدمحمدرضا مرتض��وی‪ ،‬دبی��ر کل خان��ه صنعت و معدن ای��ران در این ایی��ن گفت‪ :‬ما‬ ‫تولیدکنن��دگان قصد نداریم از س��نگر تولید حتی یک گام عقب ت��ر برویم بنابراین به کمک‬ ‫همگی نیاز داریم‪ .‬مرتضوی با بیان اینکه بزرگ ترین مشکل امروز ما این است که سیاست های‬ ‫نادرست اقتصادی و فشارهای اهریمنی امریکا و دشمنی ها با کشور‪ ،‬خریداران کاالهای ما را‬ ‫‪6‬‬ ‫فقیر کرده‪ ،‬گفت‪ :‬فقر مصرف کنندگان ما تولیدکنندگان را نیز فقیر می کند‪.‬‬ ‫شهرها به استقبال‬ ‫نمایشگاه بهاره می روند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رکود مسکن به غلتک‬ ‫رسیده است‬ ‫تقدیرگرایی‬ ‫گزارش های روز‬ ‫دامنه طمع‬ ‫به کارت های بانکی رسید‬ ‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫اولویت سفارش شناور‬ ‫با کشتی سازان داخلی باشد‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1244‬‬ ‫پیاپی ‪2562‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نگاهی راهبردی به‬ ‫مولفه های اقتصادی‬ ‫«گام دوم انقالب»‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در حالی که جمهوری اس�لامی ای��ران وارد پنجمین دهه از‬ ‫حیات خود می ش��ود ابالغ منشور گام دوم انقالب ازسوی رهبر‬ ‫معظم انقالب و تبیین راهبردها و راهکارهای حوزه های گوناگون‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‪ ...‬نشان داد جمهوری‬ ‫اسالمی ایران ضمن پایبندی به اصول و معیارهای اصلی انقالب‬ ‫یعنی استقالل‪ ،‬ازادی و جمهوری اسالمی‪ ،‬اماده است با ارزیابی‬ ‫اقدام های انجام ش��ده نسبت به بازطراحی سیاست های اجرایی‬ ‫کشور اقدام کند‪.‬‬ ‫براس��اس دی��دگاه رهبر معظم انقالب اس�لامی‪ ،‬کش��ور در‬ ‫ای��ن مدت باتوجه به بضاعت ها و ش��رایط و اقتضائات جهانی و‬ ‫بین المللی توانس��ت با عبور از مرزه��ای علمی و اجرایی ضمن‬ ‫امکان بروز خالقیت ها و استعدادها در حوزه های گوناگون مانند‬ ‫تولید علمی‪ ،‬علوم و فنون نظامی‪ ،‬دانش هس��ته ای‪ ،‬پزش��کی‪،‬‬ ‫نانو فناوری و‪ ...‬موفقیت های زیادی را کس��ب کند و در هر یک‬ ‫از ای��ن علوم در س��طح منطقه و حتی جهان ب��ه رتبه و نتایج‬ ‫درخش��انی دس��ت یابد‪ .‬در این میان ش��اید دو مقوله توس��عه‬ ‫اقتصادی و رفاه اجتماعی از اهمیت بیش��تری برخوردار باش��د‬ ‫چراکه با براورد این دو ش��اخص می توان میزان توسعه یافتگی‬ ‫در جامع��ه را مش��اهده کرد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬نگاه��ی به امار و‬ ‫اطالعات موجود در حوزه اقتصادی و معیش��تی نشان می دهد‬ ‫نس��بت موفقیت ها به ناکامی ها بیشتر بوده‪ ،‬این در حالی است‬ ‫ک��ه برخی بی انضباطی های اقتص��ادی و مالی و همچنین نبود‬ ‫ثب��ات و ارامش در بازار در مواردی عرص��ه را بر اقتصاد خانوار‬ ‫تنگ کرده است‪.‬‬ ‫جمهوری اس�لامی در ‪ ۴۰‬سال گذش��ته به فراخور گسترش‬ ‫جمعی��ت خود ب��ه بی��ش از ‪ 2‬برابر‪ ،‬ت�لاش ک��رده امکانات و‬ ‫بضاعت های خود را در س��طح کش��ور به نسبت مناسبی توسعه‬ ‫دهد و در ایجاد زیرس��اخت های رفاهی و توس��عه ای مانند اب‪،‬‬ ‫برق و گاز‪ ،‬توس��عه راه ه��ای گوناگون و ش��بکه های ارتباطی و‬ ‫گسترش اموزش‪ ،‬پرورش و اموزش عالی و حوزه های زیربنایی‬ ‫اقتصاد مانند گسترش صنایع پتروشیمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬صنایع غذایی‬ ‫و تبدیل��ی‪ ،‬نیروگاه ه��ا‪ ،‬صنایع س��یمان و‪ ...‬به دس��تاوردهای‬ ‫ارزش��مندی ک��ه غیرقابل مقایس��ه ب��ا پیش از انقالب اس��ت؛‬ ‫دس��ت یابد‪ .‬همه اینها گواه این موضوع اس��ت ک��ه رفع فقر و‬ ‫گسترش عدالت در شعارها و امال های انقالب به شکلی درست‬ ‫هدف گذاری و اجرا شده اما در دوره های گوناگون تاریخ‪ ،‬برخی‬ ‫مش��کالت و چالش های درون��ی و بیرونی موانعی در اس��تمرار‬ ‫متوازن این فرایند توسعه ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫از منظ��ر کارشناس��ی در بخ��ش چالش های برون س��ازمانی‬ ‫می توان عالوه بر موارد یادشده به نبود یک مبانی علمی مناسب‬ ‫و درس��ت برای فعالیت های اقتصادی و تدوین نشدن یک نقشه‬ ‫راه یا مدل جامع اقتصادی متناسب با نیاز کشور اشاره کرد که‬ ‫درعمل دولت ها را در ترسیم برنامه های توسعه ای با تضادهایی‬ ‫روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫در این بین اس��تفاده از تجربه ها و دس��تاوردهای کشورهای‬ ‫توس��عه یافته می تواند ب��ه ما در حصول موفقی��ت و جلوگیری‬ ‫از انج��ام اقدام ها توام با س��عی و خطا تا ح��دود زیادی کمک‬ ‫کن��د اما باتوجه ب��ه نیازها و بضاعت های داخل��ی به عنوان ابزار‬ ‫اصلی توس��عه‪ ،‬تدوین یک مدل اقتصادی جامع بیش از گذشته‬ ‫ضرورت دارد‪.‬‬ ‫بی��ان نارس��ایی ها در حوزه اقتص��اد باتوجه ب��ه دیدگاه ها و‬ ‫رهنمودهای ارائه ش��ده ازسوی رهبر معظم انقالب نیز به عنوان‬ ‫یک چالش مهم در کش��ور می توان��د منجر به طراحی و تدوین‬ ‫یک نقش��ه راه جامع اقتصادی مبتنی بر ارزش ها و هنجارهای‬ ‫ملی و بضاعت های کشور با اجماع مبانی دینی و اقتصادی شود‪.‬‬ ‫منش��ور گام دوم انق�لاب در حوزه اقتص��ادی دارای مبانی و‬ ‫مباحث مهم و قابل توجهی است که می تواند نگاه عالمان دینی‬ ‫و اقتص��ادی به این دان��ش را متحول کند‪ .‬به عن��وان نمونه در‬ ‫ای��ن ابالغیه رهبر معظم انقالب بیان کردند‪« :‬اقتصاد یک نقطه‬ ‫کلیدیِ تعیین کننده است‪ .‬اقتصاد قوی‪ ،‬نقطه قوت و عامل مهم‬ ‫سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف‪ ،‬نقطه‬ ‫ضعف و زمینه س��از نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است‪ .‬فقر و‬ ‫غنا در مادیات و معنویات بشر اثر می گذارد‪ .‬اقتصاد البته هدف‬ ‫جامعه اسالمی نیست‪ ،‬اما وسیله ای است که بدون ان نمی توان‬ ‫به هدف ها رس��ید‪ .‬تاکید بر تقویت اقتصاد مس��تقل کشور که‬ ‫مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیت‪ ،‬توزیع عدالت محور‪ ،‬مصرف به‬ ‫اندازه و بی اس��راف و مناس��بات مدیریتی خردمندانه است و در‬ ‫سال های اخیر از سوی این جانب بارها تکرار و بر ان تاکید شده‪،‬‬ ‫به خاطر همین تاثیر شگرفی است که اقتصاد می تواند بر زندگی‬ ‫امروز و فردای جامعه بگذارد‪».‬‬ ‫شاید بتوان مدعی شد که برای نخستین بار از سوی یک عالم‬ ‫دینی و مرجعیت معظم شیعه این گونه مفاهیم در حوزه اقتصاد‬ ‫به طور ش��فاف‪ ،‬صریح‪ ،‬دقیق و جامع اظهار می ش��ود‪ .‬در نهایت‬ ‫می توان گفت تالش در این حوزه بی ش��ک باتوجه به امکانات و‬ ‫بضاعت های موجود کش��ور هم از نظر جغرافیای سیاسی و هم‬ ‫زیرساختی می تواند در یک بازه زمانی محدود و مشخص نتایج‬ ‫ارزش��مندی را نصیب کش��ور کند‪ .‬وجود ی��ک درصد جمعیت‬ ‫جه��ان در مح��دوده ای از جغرافیا ک��ه دارای ‪ ۷‬درصد منابع و‬ ‫ذخایر ش��ناخته ش��ده جهان است و مزیت همس��ایگی با ‪۱۵‬‬ ‫کشور در منطقه را دارد بی ش��ک جایگاه رفیع تری را می طلبد‬ ‫که راهکارهای عملی منشور گام دوم انقالب می تواند مقدمه ای‬ ‫برای کسب این جایگاه باشد‪.‬‬ ‫معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت‪ :‬نقض‬ ‫معاه��ده ای��ران در برجام به ض��رر ایران بود‬ ‫چراکه باتوجه به فصل هفتم منش��ور کش��ور‬ ‫مناف��ع امنیتی و اقتصادی خود را از دس��ت‬ ‫م��ی داد و از نظر تحریم ها به وضعیت س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۲‬میالدی (‪ ۱۳۸۰‬خورشیدی) و از نظر‬ ‫تهدیدها به صفر یعنی وضعیت س��ال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۳‬خورشیدی) بازمی گشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬لعیا جنیدی در نخس��تین‬ ‫نشس��ت کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی‬ ‫در دانش��گاه ته��ران اظهار ک��رد‪ :‬تحریم های‬ ‫امریکا علیه ایران مش��روعیت ندارد‪ ،‬از این رو‬ ‫این اعمال تحریم ها عادالنه به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با مش��اهده اثار اعمال تحریم های‬ ‫امری��کا علیه ایران به روش��نی پیداس��ت که‬ ‫نمی ت��وان این تحریم ها را عادالنه پنداش��ت‪.‬‬ ‫نرخ اجناس مورد نیاز مردم از ‪ ۸‬ماه گذش��ته‬ ‫تاکنون ‪ ۳‬برابر شده است‪ .‬جنیدی‬ ‫معتقد اس��ت م��ردم در ش��رایط‬ ‫فش��ار اعمال تحریم ه��ا ناگزیر به‬ ‫سمت ایجاد نهادها و تصمیم های‬ ‫اضطراری پی��ش می روند‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬اعمال تحریم های امریکا علیه‬ ‫ای��ران منجر به کاهش رفاه و توان‬ ‫اقتص��ادی مردم و تعرض به حقوق اساس��ی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬معاون حقوقی رئیس جمهوری‬ ‫با اش��اره به ال��زام اور بودن معاه��ده و عرف‬ ‫ب��رای حکومت ها در رواب��ط بین الملل یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬باتوجه ب��ه معاهده و ع��رف هم اعمال‬ ‫تحریم های امریکا علیه ایران یک جانبه گرایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به اعتقاد جنیدی‪ ،‬امریکا با اعمال تحریم ها‬ ‫علی��ه ایران ع�لاوه بر نقض معاه��ده‪ ،‬اصول‬ ‫برام��ده از ع��رف در عرصه بین المل��ل را نیز‬ ‫اعمال تمهیدات الزم برای‬ ‫مدیریت سیالب های بزرگ‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری تقویت‬ ‫س��طح امادگی نهاد ها برای رویارویی با‬ ‫بارش های ش��دید و وقوع س��یالب های‬ ‫احتمالی را ضروری دانست و گفت‪ :‬باید‬ ‫تمهیدات الزم برای بدبینانه ترین شرایط‬ ‫اندیشیده شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در جلسه شورای عالی‬ ‫اب از س��ازمان های ذی رب��ط با محوریت وزارت نیرو خواس��ت‬ ‫تمهیدات الزم برای مدیریت س��یالب های بزرگ را بیندیشند تا‬ ‫در صورت وقوع س��یالب های بزرگ از امادگ��ی کافی برخوردار‬ ‫باشند و مردم متحمل خسارت نشوند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری در جلس��ه ش��ورای عالی اب که‬ ‫ش��امگاه دوشنبه به ریاست وی برگزار ش��د به وقوع سیالب در‬ ‫استان خوزستان در اثر بارش های تازه اشاره کرد و افزود‪ :‬باتوجه‬ ‫به گزارش های وزارت نیرو و سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال‬ ‫وقوع دوباره س��یالب باید پیش بینی های الزم برای جلوگیری از‬ ‫وارد شدن خسارت به استان خوزستان انجام شود‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از اقدام های اس��تاندار‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬وزارت نیرو‪ ،‬نهادهای امدادرس��ان‪ ،‬س��تاد مدیریت‬ ‫بحران استان و همه نهاد های ذی ربط به دلیل عملکرد به موقع در‬ ‫جریان بارش های اخیر خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه با اقدام های‬ ‫به موقع و واکنش سریع‪ ،‬خسارت قابل مالحظه ای در جریان وقوع‬ ‫سیالب استان خوزستان وارد نشده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دولت از ابان با استناد به گزارش های سازمان‬ ‫هواشناس��ی و احتمال وقوع سیالب در برخی استان های کشور‬ ‫برنامه ریزی های الزم را انجام داد و از اس��تانداری ها‪ ،‬وزارت نیرو‬ ‫و س��تاد مدیریت بحران استان ها خواسته بود که پیش بینی های‬ ‫الزم را ب��رای رویارویی با س��یالب انجام دهند که خوش��بختانه‬ ‫در بارش های اخیر ش��اهد عملکرد به موقع و جلوگیری از بحران‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫جهانگیری از همه س��ازمان های ذی ربط به ویژه وزارت نیرو و‬ ‫مدیران استان خوزستان خواست باوجود برنامه ریزی های انجام‬ ‫شده‪ ،‬سطح امادگی استان را برای رویارویی با بارش های شدید‬ ‫و وقوع سیالب های احتمالی ارتقا دهند و تمهیدات الزم را برای‬ ‫بدبینانه ترین شرایط بیندیش��ند تا در صورت وقوع سیالب های‬ ‫بزرگ ت��ر‪ ،‬از امادگ��ی کافی برخوردار باش��ند و م��ردم متحمل‬ ‫خسارت نشوند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری همچنین ب��ه بارش های خوب‬ ‫کش��ور در مدت اخیر اش��اره و اظهار کرد‪ :‬مردم در چند س��ال‬ ‫گذش��ته به دلیل خشکسالی های مس��تمر رنج و سختی فراوانی‬ ‫را متحمل ش��دند و امیدواریم به لطف خداوند متعال بارش های‬ ‫خوب امس��ال استمرار داش��ته و پایانی برای دوره خشکسالی و‬ ‫ورود به دوره ای جدید از ترسالی برای کشور باشد‪.‬‬ ‫نقض کرده و نه تنها حاکمیت ایران‬ ‫بلکه حاکمیت س��ایر کشورها را از‬ ‫میان برده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫نب��ود انعطاف و تحم��ل در حقوق‬ ‫عموم��ی در روابط بین الملل اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در عرص��ه بین الملل حقوق‬ ‫خصوص��ی یعنی احوال ش��خصی‬ ‫افراد س��اماندهی ش��ده اما کش��ورها به دلیل‬ ‫جن��گ میان قدرت در حق��وق عمومی میان‬ ‫دولت ها س��ختگیری می کنن��د‪ .‬عضو هیات‬ ‫علمی دانش��گاه تهران با اش��اره به تناقضات‬ ‫امریکا درباره برجام اظهار کرد‪ :‬دولت پیشین‬ ‫امریکا در کنار سایر ملت های جهان به موجب‬ ‫برقراری صل��ح و امنیت در جه��ان برجام را‬ ‫امضا کرده اما یک س��ال بعد به دلیل برقراری‬ ‫امنیت از برجام خارج ش��ده اس��ت‪ .‬جنیدی‬ ‫ادامه داد‪ :‬پس از خروج امریکا از برجام‪ ،‬ایران‬ ‫ضرورت ارائه گزارش از دستاوردهای کالن کشور‬ ‫وزی��ر کش��ور در پانزدهمی��ن جلس��ه س��تاد‬ ‫اطالع رس��انی و تبلیغ��ات اقتص��ادی ب��ر اولویت‬ ‫پیش��گیری‪ ،‬ض��رورت پاس��خگویی ف��وری‪ ،‬ارائه‬ ‫گزارش های ایجابی از دس��تاوردهای کالن کش��ور‬ ‫و اطالع رس��انی در مس��یر افزایش اطمینان و امید‬ ‫مردم تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت کشور‪ ،‬رئیس ستاد اطالع رسانی‬ ‫و تبلیغات اقتصادی در پانزدهمین جلس��ه این ستاد‪ ،‬پس از‬ ‫استماع گزارش های نهاد ها و نظر اعضا درباره اخبار اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬بر ادام��ه اقدام های س��ازمان ها برای پیش��گیری از‬ ‫فضاسازی های عمومی غیرسازنده درباره تامین اقالم ضروری‬ ‫مورد نیاز مردم تاکید کرد‪.‬‬ ‫رحمانی فضل��ی ب��ا اش��اره ب��ه نظره��ای مطرح ش��ده از‬ ‫س��وی نمایندگان نانوایان در اغاز جلس��ه س��تاد و همچنین‬ ‫گزارش های ارائه شده از سوی نهاد های ذی ربط درباره ارتقای‬ ‫کمی و کیفی تولید نان در کش��ور گفت‪ :‬مس��ائل و مشکالت‬ ‫نانوایان باید به س��رعت حل و فصل ش��ود و م��ا به هیچ وجه‬ ‫نمی پذیریم که خللی در این کار ایجاد ش��ود و احیانا به دلیل‬ ‫برخی ضعف ه��ای مقطعی در عرصه های��ی مانند حمل ونقل‬ ‫و توزیع ارد یا رفع نش��دن برخی تبعیض ه��ا درباره نانوایان‪،‬‬ ‫فضای عمومی غیرسازنده در روند تولید نان شکل بگیرد‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور در بخش دیگری از س��خنان خ��ود بر اهمیت‬ ‫ن��گاه پیش��گیرانه در عرصه اطالع رس��انی و تبلیغ��ات درباره‬ ‫عرصه ه��ای اقتص��ادی کش��ور تاکی��د و اظهار کرد‪ :‬س��تاد‬ ‫اطالع رس��انی و تبلیغات اقتصادی کش��ور از زمان ش��روع به‬ ‫کار‪ ،‬سیاست پیش��گیرانه را در پیش گرفت و خوشبختانه در‬ ‫عرصه های گوناگونی‪ ،‬اهداف پیش��گیرانه محقق شده‪ ،‬اما این‬ ‫س��تاد سیاس��ت گذار و هماهنگ کننده در حوزه اطالع رسانی‬ ‫و تبلیغ��ات اقتص��ادی اس��ت و ای��ن نهاد های عضو س��تاد و‬ ‫س��ایر نهادهای اقتصادی کشور هس��تند که باید رویکردها و‬ ‫سیاس��ت های مص��وب س��تاد را در مجموعه خود‬ ‫دنب��ال کنند و ضمن رصد دقیق ش��رایط عمومی‬ ‫جامعه و اخبار منتشرشده در رسانه ها‪ ،‬پاسخگویی‬ ‫س��ریع و به موقع برای رفع شبهه ها و جلوگیری از‬ ‫گسترش شایعه ها در جامعه را دنبال کنند‪.‬‬ ‫رئیس شورای امنیت کشور در ادامه به تحرکات‬ ‫روانی و فضاس��ازی هایی که به دنبال ایجاد یاس و‬ ‫ناامیدی مردم است‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬نباید به گونه ای عمل‬ ‫ش��ود که روند افزایش امیدواری مردم دچار اش��کال شود و‬ ‫در این زمینه باید نهادهای مس��ئول با اموزش و اگاه س��ازی‬ ‫عناصر و استفاده از منابع رسانه ای از بروز خطاهای سهوی که‬ ‫مورد سوءاس��تفاده دشمنان کشور قرار می گیرد‪ ،‬جلوگیری و‬ ‫با خطاهای عامدانه که باوجود تذکرات تکرار می شود برخورد‬ ‫قانونی کنند‪.‬‬ ‫وزی��ر کش��ور با تبیی��ن اهمیت رس��انه ای ش��دن به ثمر‬ ‫نشستن پروژه های بزرگ و اساسی کشور و لزوم اطالع رسانی‬ ‫واقعی‪ ،‬موث��ر و همه جانبه درباره ابعاد و نتایج این موفقیت ها‬ ‫افزود‪ :‬رویدادهایی مانند بهره برداری از فاز س��وم پاالیش��گاه‬ ‫خلیج فارس که در روزهای گذش��ته با حضور ریاست محترم‬ ‫جمهوری محقق ش��د که نه تنها کشور را در تامین بنزین به‬ ‫خودکفایی رسانده‪ ،‬بلکه تاثیر قابل توجهی در صادرات کشور‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬نیاز به اطالع رس��انی و اگاه س��ازی بیشتر در‬ ‫افکار عمومی دارد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬چنی��ن پروژه های بزرگی ک��ه باوجود تمام‬ ‫مشکالت و فش��ارهای خارجی با اتکا به همت و توان داخلی‬ ‫در کش��ور به نتیجه می رسد‪ ،‬گامی بسیار مهم است و بزرگی‬ ‫چنین پروژه هایی قابل تجلیل است‪.‬‬ ‫این پروژه ها کش��ور را در مس��یر رو به جلو قرار می دهد و‬ ‫مردم با اگاهی از ابعاد گوناگون ان امید بیش��تری به افق های‬ ‫پیش رو خواهند داشت‪.‬‬ ‫توسعه روابط محور مذاکرات ایران و چین‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی مهم ترین هدف‬ ‫س��فر خود به پکن را توس��عه روابط عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬منافع مش��ترک چین و ایران باعث تقویت‬ ‫همکاری های دوجانبه شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خانه مل��ت‪ ،‬علی الریجان��ی که به‬ ‫دع��وت رئیس کنگ��ره خلق چین به پکن س��فر‬ ‫ک��رده‪ ،‬بام��داد سه ش��نبه به وقت محل��ی در بدو‬ ‫ورود ب��ه فرودگاه پک��ن در جم��ع خبرنگاران اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫به دلی��ل عالیق��ی ک��ه از دیرباز بی��ن ایران و چی��ن وجود‬ ‫داش��ته رایزنی ه��ا و گفت وگوها می��ان دو کش��ور می تواند‬ ‫موثر باش��د‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در این س��فر ع�لاوه بر مذاکرات‬ ‫عکس روز‬ ‫معبد اناهیتا ‪ -‬کرمانشاه‬ ‫بقا در معاهده را انتخاب کرده و نیازهای خود‬ ‫را از سایر کشورها خواستار شده است‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه کشورهای عضو برجام تا حدی‬ ‫مطالبات ایران را انجام می دهند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایران خواس��تار احیای مقررات انس��داد بود‬ ‫که محقق ش��د اما باید ب��ا چانه زنی به دنبال‬ ‫افزایش ابعاد جزای��ی ان بود‪ .‬معاون حقوقی‬ ‫رئیس جمهوری افزود‪ :‬زنده کردن دادگاه هایی‬ ‫برای تحقیق‪ ،‬کنترل و توقف س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی امریکا‪ ،‬برای شرکت های فعال و طرح‬ ‫س��ازکار مالی از دیگر نیازهای ایران اس��ت‪.‬‬ ‫جنیدی با اش��اره به اینکه ایران دولتی مدنی‬ ‫است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬باتوجه به اقدام های‬ ‫قضای��ی طرح دع��وا‪ ،‬نتایج اجمالی به دس��ت‬ ‫امده که بهتر اس��ت راه های حقوقی و قضایی‬ ‫را مورد به مورد علیه ش��رکت های امریکایی‬ ‫نیز شروع کرد‪.‬‬ ‫پارلمان��ی‪ ،‬مذاکرات گوناگونی نی��ز در زمینه های‬ ‫دیگ��ر ب��رای باال ب��ردن س��طح روابط سیاس��ی‪،‬‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬علم��ی و اقتص��ادی انج��ام می ش��ود‪.‬‬ ‫الریجانی با اش��اره ب��ه هیات هم��راه خود گفت‪:‬‬ ‫در این س��فر ه��ر کدام از اعضای هی��ات همراه با‬ ‫همتایان چینی خود نشستی برگزار خواهند کرد‪.‬‬ ‫مالقات با «لی ژان ش��و» رئیس کنگره خلق چین‬ ‫و مالق��ات با گروه دوس��تی پارلمانی چی��ن و ایران از جمله‬ ‫برنامه ه��ای س��فر الریجانی ب��ه چین اس��ت‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی همچنین قرار است از نمایشگاه دستاوردهای‬ ‫چین در موزه ملی این کشور در پکن بازدید کند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫باکو میزبان اجالس کارگروه عالی‬ ‫کشورهای حاشیه خزر‬ ‫عکس‪ :‬تسنیم‬ ‫نخس��تین اجالس کارگروه عالی کش��ورهای حاشیه دریای خزر‬ ‫سه شنبه با حضور کارشناس��ان ایران‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان و قزاقستان در باکو برگزار ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬این‬ ‫کارگروه عالی به دنبال امضای پیش نویس کنوانس��یون تعیین رژیم‬ ‫حقوقی دریای خزر در مرداد از س��وی مس��ئوالن ‪ 5‬کشور ساحلی‬ ‫در ش��هر اکتائو قزاقس��تان‪ ،‬تشکیل ش��ده اس��ت‪ .‬در این اجالس‬ ‫دو روزه‪ ،‬تعیین روش های تقسیم خط مبدا در دریای خزر که باید‬ ‫به توافق هر ‪ ۵‬کشور برسد‪ ،‬بررسی می شود‪ .‬هیات جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به سرپرس��تی رضا نظراهاری‪ ،‬مدیرکل دفتر هماهنگی روابط‬ ‫سیاس��ی دوجانبه و ابتکارهای منطقه ای وزارت امور خارجه در این‬ ‫کارگروه عالی حضور دارد‪ .‬کنوانس��یون رژیم حقوقی دریای خزر به‬ ‫ن زمینه پایان بخش��ید‪ .‬محمدجواد ظریف‬ ‫مذاکرات ‪۲۱‬س��اله در ای ‬ ‫مرداد امسال اعالم کرد امضای این کنوانسیون پایان همه مذاکرات‬ ‫و اقدام ها در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و اغازین برای اجرای‬ ‫تفاهم ه��ا‪ ،‬نظارت بر اجرا و همچنین ش��روع مذاکرات برای امضای‬ ‫موافقتنامه های جدید و ضروری به ش��مار می رود‪ .‬به گفته وزیر امور‬ ‫خارجه کشورمان‪ ،‬در این کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیر بستر‬ ‫و همچنین تعیین خطوط مبدا و ش��یوه های ان انجام نش��ده و به‬ ‫موافقتنامه های جداگانه در اینده موکول شده و کشورهای ساحلی‬ ‫در اینده نزدیک این امور را نیز نهایی می کنند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫تحریم های امریکا علیه ایران مشروعیت ندارد‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در دی��دار با «وانگ یی» همتای چینی‬ ‫خود با اش��اره به اهمیت روابط چین و ایران‬ ‫تاکی��د کرد ایران مهم ترین رابطه راهبردی را‬ ‫در جهان با چین دارد‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬نماینده رئیس جمهوری روس��یه‬ ‫در ام��ور خاورمیانه با اع�لام نگرانی از انتقال‬ ‫تروریست ها از خاورمیانه به کشورهای اسیای‬ ‫مرکزی از جمله افغانس��تان اعالم کرد گروه‬ ‫تروریس��تی داعش هر روز مناطق در کنترل‬ ‫خود در این کشور را بیشتر می کند‪ .‬میخائیل‬ ‫بوگدانف در نشس��ت باش��گاه سیاسی والدای‬ ‫در مس��کو افزود‪ :‬این موضوع تهدیدی جدی‬ ‫برای کشورهای عضو س��ازمان پیمان امنیت‬ ‫جمعی است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ب��ه گ��زارش رویت��رز‪ ،‬دور جدید‬ ‫گفت وگوهای تجاری می��ان امریکا و چین از‬ ‫دیروز در واش��نگتن اغاز ش��د‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که دو طرف در روزهای گذشته در پکن‬ ‫گفت وگوهایی داش��تند و مقامات دو کشور از‬ ‫پیشرفت در روند مذاکرات خبر دادند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬اظهارات روز گذش��ته دونالد ترامپ‬ ‫و جان بولتون درباره ونزوئال و تحوالت جدید‬ ‫در امری��کای التی��ن نش��ان می ده��د دولت‬ ‫واشنگتن همچنان در مس��یر اجرای طرحی‬ ‫کالن گام برمی دارد تا منطقه امریکای التین‬ ‫دس��تخوش تغیی��رات مورد نظر کاخ س��فید‬ ‫ش��ود‪ .‬دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا‬ ‫در اظهارات جدیدش تح��والت در ونزوئال را‬ ‫یک روز جدید ب��رای امریکای التین توصیف‬ ‫کرد و گفت‪ :‬سوسیالیسم در حال مرگ است‬ ‫و ازادی و دموکراسی دوباره متولد می شوند‪.‬‬ ‫خان�ه ملت‪ -‬دول��ت به منظور اس��تمرار‬ ‫جری��ان پرداخت های خزانه داری کل کش��ور‬ ‫ب��ا تصویب مجلس تا مبلغ ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال اسناد خزانه اسالمی با سررسید کمتر از‬ ‫یک سال منتشر می کند‪ .‬نمایندگان همچنین‬ ‫در بند ح تبصره ‪ ۵‬بخش درامدی این الیحه‬ ‫تصویب کردند‪ :‬دول��ت برای بازپرداخت اصل‬ ‫و سود اوراق سررسیدش��ده در سال اینده تا‬ ‫‪ ۵۰‬ه��زار میلیارد ریال اوراق مالی اس�لامی‬ ‫منتشر کند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه‬ ‫روس��یه‪ ،‬کنفرانس ورشو را عاملی برای ایجاد‬ ‫ش��کاف های گوناگون در خاورمیانه دانس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش اس��پوتنیک‪ ،‬ماریا زاخارووا‪ ،‬درباره‬ ‫کنفرانس ورش��و گف��ت‪ :‬ه��دف از برگزاری‬ ‫نشس��ت ورش��و‪ ،‬انجام مباحث جدی درباره‬ ‫مش��کالت خاورمیان��ه نبود‪ .‬تنه��ا بحث های‬ ‫جدی این نشست‪ ،‬موضوعاتی مانند تروریسم‪،‬‬ ‫مسائل حقوق بشر و پناهندگان بود‪.‬‬ ‫خان�ه ملت‪ -‬نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬هرگون��ه اوراق مال��ی و اس��ناد‬ ‫منتشرش��ده در س��ال این��ده را از پرداخت‬ ‫مالیات مع��اف کردند‪ .‬نماین��دگان در بند ل‬ ‫بخ��ش درام��دی تبصره ‪ ۵‬ای��ن الیحه مقرر‬ ‫کردند هرگونه اوراق مالی و اسناد منتشرشده‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬مشمول مالیات نشود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رفعت مس��عود‪ ،‬سفیر پاکستان در‬ ‫تهران ضمن ابراز همدردی با قربانیان حادثه‬ ‫ش��نیع تروریس��تی در ج��اده خاش‪-‬زاهدان‬ ‫گفت‪ :‬نیروهای خارجی به دنبال تخریب روابط‬ ‫خوب بین دو کش��ور برادر ایران و پاکس��تان‬ ‫هستند‪ .‬ما نباید اجازه دهیم انها موفق شوند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬حمید بعیدی نژاد‪ ،‬س��فیر ایران در‬ ‫لن��دن در توییتر خود نوش��ت‪ :‬پس لرزه های‬ ‫نشست ورش��و؛ با مخالفت لهستان‪ ،‬برگزاری‬ ‫نشس��ت س��ران کش��ورهای اروپای مرکزی‬ ‫موس��وم به «گروه ویزگراد» ک��ه قرار بود در‬ ‫اسرائیل تش��کیل شود‪ ،‬لغو شد‪ .‬برگزاری این‬ ‫نشست در این مرحله حساس‪ ،‬اهمیت زیادی‬ ‫برای تل اویو داش��ت و لغو ان ضربه سنگینی‬ ‫به موقعیت سیاسی نتانیاهو وارد می اورد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬عباس��علی کدخدایی‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫شورای نگهبان در صفحه توییتر خود نوشت‪:‬‬ ‫همانط��ور که اص�لاح یک قانون اساس��ی بنا‬ ‫بر اقتضائ��ات زمان از الزامات اس��ت‪ ،‬اصالح‬ ‫بی مورد نیز می تواند اس��یب زا باش��د‪ .‬صرف‬ ‫گذش��ت زمان دلیلی تام ب��رای تغییر قانون‬ ‫اساسی نیست‪.‬‬ ‫مانا‪ -‬س��فیر کش��ورمان در اردن با رئیس‬ ‫پارلمان این کشور دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬بهرام قاس��می‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫ام��ور خارج��ه جمهوری اس�لامی ای��ران در‬ ‫واکنش به سخنان سراسر دروغ و کینه توزانه‬ ‫عادل الجبیر در یک کنفرانس خبری در سفر‬ ‫به پاکس��تان درباره کشورمان گفت‪ :‬سخنان‬ ‫بی مایه ایش��ان‪ ،‬هرگز این واقعی��ت را تغییر‬ ‫نمی ده��د که پدرخوان��ده واقعی تروریس��م‬ ‫تکفیری در جهان و منطقه کس��ی جز دولت‬ ‫متب��وع او نیس��ت و این س��خن و کالم برای‬ ‫انهایی ک��ه اندک��ی از چهره ریاکاران��ه او را‬ ‫می شناسند نیاز به شرح و بیان بیشتر ندارد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1244‬‬ ‫پیاپی ‪2562‬‬ ‫محرومیتی که با برف‬ ‫تشدید می شود‬ ‫تولید خودرو ‪100‬درصد‬ ‫افزایش یافت‬ ‫تولد کارخانه های‬ ‫سیمان و گچ در ایران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دومین بند برنامه های اقتصادی و ویژه اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را بررسی می کند‬ ‫اولویت سفارش شناور با کشتی سازان داخلی باشد‬ ‫‹ ‹مهم ترین پروژه های اقتصاد مقاومتی‬ ‫به گفته جانش��ین وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��تاد‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ۱۵ ،‬پروژه اقتص��اد مقاومتی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در سال ‪ ۱۳۹۸‬به این شرح است‪:‬‬ ‫* نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی سنگین‬ ‫* توسعه صنایع دریایی‬ ‫* توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک‬ ‫* نوسازی و بازسازی صنایع و صنوف تولیدی‬ ‫* اج��رای ط��رح ملی تاپ (توانمند س��ازی تولید و توس��عه‬ ‫اشتغال پایدار)‬ ‫* افزایش حجم و تنوع محصوالت صادراتی به کش��ورهای‬ ‫همس��ای ه( ترکیه‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ام��ارات متحده عرب��ی‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬عمان‪ ،‬قط��ر‪ ،‬روس��یه‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬ترکمنس��تان‪،‬‬ ‫‹ ‹نقش ایدرو در باالدست کشتی سازی‬ ‫دو مجموعه کشتی سازی صدرا و ایزوایکو با نقش راهبردی‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران ب��ار بخش قابل‬ ‫‹ ‹سفارش به کشتی سازان داخلی‬ ‫محمدس��عید س��یف‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی‬ ‫دریایی ایران با اش��اره به اینکه کشتی س��ازان ایرانی از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۸‬تاکنون یدک کش های بس��یاری ساخته اند‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬خوش��بختانه ظرفیت های بس��یاری در ح��وزه صنایع‬ ‫دریای��ی وجود دارد اما متاس��فانه س��فارش دهندگان داخلی‬ ‫ترجیح می دهند با شرکت های خارجی همکاری کنند‪.‬‬ ‫س��یف ب��ا بی��ان اینک��ه کشتی س��ازان اکن��ون می توانند‬ ‫یدک کش های کش��ور را تامین کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه ساخت‬ ‫بدنه‪ ،‬تجهیزات مورد نیاز یدک کش ها و تعمیرات این شناورها‬ ‫نیز ایران توانایی بسیاری دارد‪ .‬یکی از مهم ترین خواسته های‬ ‫کشتی س��ازان این است که حداقل بخش دولتی سفارش های‬ ‫خ��ود را ب��ه کشتی س��ازان داخل��ی دهد ت��ا در ای��ن زمینه‬ ‫فعالیت های کشتی سازان افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹وابستگی عوامل توسعه به یکدیگر‬ ‫حسین هاشمی تختی نژاد‪ ،‬عضو کمیسیون عمران و نماینده‬ ‫مردم بندرعباس در مجلس ش��ورای اس�لامی درباره وضعیت‬ ‫صنایع دریایی به‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال های گذش��ته شاهد‬ ‫برنامه ریزی و طرح ریزی های بسیاری در حوزه صنایع دریایی‬ ‫بودیم‪ .‬این دو موضوع از دو وجه قابل بررس��ی است؛ نخست‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫پروژه های اقتصادی و ویژه اقتصاد مقاومتی یکی از مهم ترین‬ ‫محورهایی بود که تا پیش از این به طور منسجم اعالم نشده‬ ‫ب��ود‪ .‬بر این اس��اس معاون ط��رح و برنامه و جانش��ین وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��تاد اقتصاد مقاومتی‪۱۵ ،‬پروژه‬ ‫ویژه و اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬را اعالم کرد‪.‬‬ ‫سعید زرندی در این باره به شاتا گفت‪ :‬درکنار سایر وظایف‬ ‫و ماموریت های وزارتخانه‪ ۱۵ ،‬اقدام برای س��ال اینده تعریف‬ ‫شد تا معاونت ها و س��ازمان های تاب ع ان را به طور ویژه دنبال‬ ‫کنند‪ .‬این پروژه ها بر اس��اس مزیت ها و فرصت های کش��ور و‬ ‫با عنایت به ش��رایط جدید اقتصادی و تحریم ها تدوین ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬جانشین وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ستاد اقتصاد‬ ‫مقاومتی گفت‪ :‬در این پروژه ها در هر ‪ ۳‬بخش صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و بازرگانی طرح هایی دیده ش��ده و هم��ه انها به صورت ویژه‬ ‫رص��د‪ ،‬پای��ش و پیگیری خواهد ش��د‪ .‬ای��ن پروژه ها از طرف‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به هم��ه نهادهای زیر مجموعه‬ ‫ابالغ ش��ده و س��ازمان های تاب ع موظف هستند ان را در سال‬ ‫‪ ۹۸‬انج��ام دهند‪ .‬رویک��رد ما در این پروژه ه��ا درون گرایی و‬ ‫برون نگری اس��ت و در تالش هس��تیم به س��مت نواوری در‬ ‫اجرای این طرح ها حرکت کنیم‪.‬‬ ‫ارمنستان‪ ،‬کویت‪ ،‬قزاقستان و سوریه )‬ ‫* فعال سازی معادن کوچک‬ ‫ی( فوالد‪ ،‬مس و‬ ‫* تکمی��ل زنجی��ره ارزش فل��زات اساس�� ‬ ‫الومینیوم )‬ ‫* اجرای طرح های نوین تسهیل فرایندهای تجارت داخلی‬ ‫و خارجی‬ ‫* توسعه فعالیت های اکتشافی‬ ‫* تقویت‪ ،‬توانمندسازی و توسعه بنگاه های خرد‪ ،‬کوچک و‬ ‫متوسط با هدف افزایش صادرات غیر نفتی‬ ‫* اصالح ش��بکه های توزیع در راس��تای کاهش هزینه های‬ ‫مبادله و قیمت نهایی مصرف کننده‬ ‫* حمای��ت از توس��عه و تکمی��ل زنجی��ره ارزش صنای��ع‬ ‫پایین دست نفت و گاز‬ ‫* تقویت تشکل های صادراتی تخصصی‪ ،‬حمایت از تشکیل‬ ‫و توسعه ش��رکت های بزرگ صادراتی و شرکت های مدیریت‬ ‫صادرات و تش��کیل کنسرس��یوم های بین الملل��ی به منظور‬ ‫شکل دهی به بازارهای جدید‬ ‫* افزای��ش ‪ ۱۰‬میلی��ارد دالری س��اخت داخ��ل‬ ‫صادراتگرا (لوازم خانگ��ی‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬دارویی و بهداش��تی‪،‬‬ ‫صنایع ش��یمیایی و س��لولزی‪ ،‬منس��وجات و پوشاک‪ ،‬صنایع‬ ‫چوب و کاغذ‪ ،‬ماشین االت و‪)...‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن موضوع‬ ‫به ظرفیت ه��ای موجود در‬ ‫ح��وزه صنایع دریایی می پردازد‪ .‬بس��یاری از کارشناس��ان و‬ ‫مس��ئوالن صنایع به وی��ژه صنایع دریایی در کش��ور معتقدند‬ ‫ای��ران به نس��بت ظرفیت هایی که در صنایع دریایی کش��ور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬بهره اقتصادی نمی برد‪ .‬ایران دارای ‪ ۵‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫کیلومتر مرز دریایی است اما سبد اقتصادی ایران از این مزیت‬ ‫بهره چندانی نمی ب��رد‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز به‬ ‫همین دلیل دومین اولویت پروژه های اقتصادی و ویژه اقتصاد‬ ‫مقاومتی را به بحث صنایع دریایی کشور اختصاص داده است‪.‬‬ ‫توجه��ی از نیاز صنایع دریایی را بر دوش می کش��ند‪ .‬هرچند‬ ‫که در س��ال های گذش��ته و با روی کار ام��دن دولت یازدهم‬ ‫ایران توانس��ت در زمین��ه صنایع دریایی رش��د قابل توجهی‬ ‫داش��ته باش��د و ‪ ۴‬کش��تی اقیانوس پیمای ایرانی از ان زمان‬ ‫وارد اب ه��ای بین المللی ش��د اما هنوز در ای��ن زمینه جای‬ ‫فعالیت های بس��یاری باقی اس��ت‪ .‬بس��یاری از فعاالن صنایع‬ ‫دریای��ی در س��ال های گذش��ته اع�لام کردند ش��رکت ملی‬ ‫نفتکش‪ ،‬سازمان کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران و دیگر‬ ‫نهادهایی که نیاز به انواع شناور دارند‪ ،‬در برخی موارد ترجیح‬ ‫می دهند س��افرش های خود را به ش��رکت های خارجی اعالم‬ ‫کنند‪ .‬کارشناس��ان و مس��ئوالن صنایع دریایی معتقدند یکی‬ ‫از بزرگ تری��ن عوام��ل بازدارن��د کشتی س��ازان داخلی رفتار‬ ‫سفارش دهندگان شناورها در ایران است‪.‬‬ ‫مشکلی که در این زمینه وجود دارد‪ ،‬وابستگی سرعت عمل کشتی سازان‬ ‫به میزان س��فارش است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬در صنایع دریایی هرچه میزان‬ ‫س��فارش بیشتر باشد هزینه تمام ش��ده و سرعت تحویل شناور افزایش‬ ‫می یابد‬ ‫اینکه مس��ئوالن در دولت یازده��م و دوازدهم به اهمیت این‬ ‫صنعت در کش��ور پی بردند و دوم اینکه طرح ریزی و تصویب‬ ‫قوانی��ن اگر اجرا نش��ود‪ ،‬پیش��رفتی نخواهیم داش��ت‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬توس��عه صنایع دریایی نیاز به تدوین برنامه ریزی های‬ ‫جزئ��ی دارد و گام به گام توس��عه این صنعت در کش��ور باید‬ ‫طرح ریزی و بررس��ی ش��ود‪ .‬هاش��می تختی نژاد با اشاره به‬ ‫اینکه تاکنون قوانین و برنامه ریزی های بس��یاری در این حوزه‬ ‫تدوین ش��ده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با احتساب موضوع استفاده از‬ ‫حداکثری از توان داخلی تا کنون سفارش های قابل توجهی به‬ ‫کشتی س��ازان ایرانی داده ش��ده اما باید دو موضوع را در این‬ ‫زمینه بررسی کرد؛ نخست تعهد و سرعت عمل کشتی سازان‬ ‫داخلی است‪ .‬کشتی سازان باید تالش کنند تا سرعت فعالیت‬ ‫انها افزایش یابد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬شرکت های داخلی نیز باید اصل‬ ‫را بر استفاده از توان داخلی بگذارند‪ .‬وی درباره پیچیدگی دو‬ ‫موضوعی که مطرح ش��د‪ ،‬این گونه توضیح داد‪ :‬مشکلی که در‬ ‫این زمینه وجود دارد‪ ،‬وابستگی سرعت عمل کشتی سازان به‬ ‫میزان سفارش است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬در صنایع دریایی هرچه‬ ‫میزان س��فارش بیشتر باشد هزینه تمام شده و سرعت تحویل‬ ‫ش��ناور افزایش می یابد‪ .‬ب��ر این مبنا‪ ،‬باید سیاس��تی در نظر‬ ‫گرفته شود که کشتی سازان بتوانند در این زمینه رشد کنند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون عمران با بیان اینکه دولت باید تالش‬ ‫کند تا قوانین موجود به درستی اجرا شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬صنایع‬ ‫دریایی تا حدود ‪ ۵‬س��ال پیش برنامه مش��خصی نداش��ت‪ .‬از‬ ‫ابتدای دولت یازدهم برنامه ریزی ها برای توسعه این صنعت در‬ ‫کشور اغاز شد‪ .‬در این زمینه مجلس و دیگر نهادهای مرتبط‬ ‫نیز با دولت همکاری کردند تا قوانین و طرح های پیش��بردی‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬در بسیاری از موارد قوانینی که برای‬ ‫ان تالش شده و مورد نظر دولت بود‪ ،‬اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قوانی��ن موج��ود در حوزه صنایع به دو دس��ته‬ ‫تقسیم می شود‪ .‬این قوانین از نظر دولت در برخی از موارد به‬ ‫زیان توس��عه صنعتی و در برخی از موارد در راس��تای توسعه‬ ‫صنعتی کش��ور اس��ت‪ .‬دولت در این زمینه می تواند با کمک‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی قوانین مزاحم را تغییر دهد اما این‬ ‫موضوع به اجرا نیز نیاز دارد‪ .‬بس��یاری از سیاست ها و قوانین‬ ‫حمایتی امروز در کش��ور اجرا نمی شود و این موضوع وابسته‬ ‫به عملکرد دولت است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫برنامه راهبردی بهترین گزینه صنایع دریایی‬ ‫حس�ن رضا صف�ری‪ /‬تحلیلگر‬ ‫امور دریایی‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران (ایدرو) پیش از‬ ‫این سندی را عنوان «سند راهبردی‬ ‫صنای��ع دریایی» تنظیم کرده بودند‪.‬‬ ‫اکنون با احتس��اب ای��ن موضوع که‬ ‫اعالم شده صنایع دریایی اولویت دوم‬ ‫‪ ۱۵‬پ��روژه ویژه اقتصاد مقومتی اس��ت‪ ،‬بهترین‬ ‫راه��کاری که در این ح��وزه می توان دنبال کرد‪،‬‬ ‫پیگیری و اجرای همان برنامه است‪ .‬این سند که‬ ‫در زمان دولت یازدهم تهیه شد‪ ،‬یکی از بهترین‬ ‫برنامه های راهبردی صنایع دریایی کش��ور است‬ ‫که می توان با اجرای ان مش��کالت قابل توجهی‬ ‫سرپرس��ت سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای��ران در حکمی محمدرضا عبداللهی را به عنوان‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه ایدرو منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرو نیوز‪ ،‬در حکم ش��هریار طاهرپور‬ ‫بر مطالعه و تدوین‪ ،‬پیشنهاد برنامه ها و راهبردهای‬ ‫کالن در حوزه ه��ای هدف با مش��ارکت معاونت ها‬ ‫و مدیریت ه��ای س��ازمان‪ ،‬تقویت مناب��ع مالی و‬ ‫بودج��ه ای س��ازمان و انج��ام اقدام ه��ای موثر در‬ ‫راس��تای ایج��اد فرصت ه��ای قانون��ی الزم برای‬ ‫تامین س��رمایه و منابع مالی در اجرای برنامه ها و‬ ‫پروژه های مصوب سازمان تاکید شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن حک��م برنامه ری��زی موثر و‬ ‫اجرای فعالیت های مرتبط در امور منابع انس��انی‬ ‫و پش��تیبانی ب��ا هدف افزایش مش��ارکت و بهبود‬ ‫بهره وری سرمایه انسانی اشاره شده است‪.‬‬ ‫را از پیش روی این صنعت در کش��ور‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬از دیگر موضوع هایی که‬ ‫در زمینه صنایع دریایی می توان دنبال‬ ‫کرد بحث تسهیالت یک میلیارد دالری‬ ‫به این صنایع اس��ت‪ .‬از زم��ان تدوین‬ ‫قانون حمایت و توس��عه صنایع دریایی‬ ‫قرار ب��ود یک میلی��ارد دالر به صنایع‬ ‫دریایی داده ش��ود که هنوز این موضوع اجرایی‬ ‫نشده است‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬دومین سیاستی که‬ ‫کمک می کند تا صنایع دریایی در کش��ور بتواند‬ ‫به رشد خود ادامه دهد ارائه این تسهیالت است‪.‬‬ ‫صنایع دریایی در س��ال های گذشته مشکالتی را‬ ‫س��پری کرده و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪ 2‬انتصاب در ایدرو‬ ‫از پیش��ینه کاری محمدرضا عبداللهی می توان‬ ‫به س��مت هایی چون مدی��رکل ارزیابی عملکرد و‬ ‫پاسخگویی به شکایت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬مدیر کل امور اداری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و مدیر کل امور اداری وزارت ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات اشاره کرد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران همچنین در حکمی محمد نوری امیری را به‬ ‫عنوان معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو منصوب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در حکم ش��هریار طاهرپور بر راهبری‪ ،‬نظارت و‬ ‫توانمندسازی بنگاه های صنعتی تحت مدیریت در‬ ‫راستای افزایش س��وداوری‪ ،‬بهره برداری و توسعه‬ ‫کس��بو کار و اجرای طرح های مهم سرمایه گذاری‬ ‫ ‬ ‫در مناطق کمتر توس��عه یافته بر اس��اس الگوهای‬ ‫ب��رای پروژه های اولویت دار س��ال اینده تصمیم‬ ‫مناسبی گرفته اند‪ .‬صنایع دریایی یکی از صنایع‬ ‫پیش رو در کش��ور اس��ت که رونق و توسعه ان‬ ‫بر کل اقتصاد و اش��تغال کش��ور تاثیر مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم قابل توجهی دارد‪.‬‬ ‫انچه اکنون بیش از گذش��ته به ان نیاز داریم‪،‬‬ ‫اج��رای برنامه های��ی اس��ت که تهی��ه و تدوین‬ ‫ش��ده اند‪ .‬در ای��ن زمینه ب��ا اج��رای برنامه ها و‬ ‫عم��ل به وعده هایی که در گذش��ته داده ش��ده‬ ‫می توان برنامه های توس��عه صنعتی کش��ور را به‬ ‫سمتی هدایت کرد که سهم ایران از اقتصاد دریا‬ ‫افزای��ش یابد‪ .‬ام��روزه کش��ورمان از اقتصاد دریا‬ ‫ی تعیین شده‬ ‫سهم چندانی ندارد و با سیاست ها ‬ ‫مناسب می توان این سهم را افزایش داد‪.‬‬ ‫امایش و مزیت های منطقه ای و همس��و با صنایع‬ ‫هدف ایدرو تاکید شده است‪.‬‬ ‫از دیگ��ر م��وارد این حکم می توان به نوس��ازی‬ ‫و بهس��ازی بنگاه های اقتص��ادی در ابعاد مختلف‬ ‫س��اختاری‪ ،‬مدیریتی‪ ،‬عملیاتی‪ ،‬فن��اوری‪ ،‬مالی و‬ ‫بازار بر اس��اس مطالعات عارضه یابی و برنامه های‬ ‫منسجم و یکپارچه بهبود و به کمک روش متنوع‬ ‫مالی اشاره کرد‪.‬‬ ‫محم��د نوری امیری در پیش��ینه خود همچنین‬ ‫مس��ئولیت معاون��ت برنامه ریزی و توس��عه ایدرو‪،‬‬ ‫مدیر کل��ی بودج��ه و امور مجام��ع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬مدیر کلی ام��وزش و پژوهش‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و مدیر کل��ی‬ ‫برنامه ری��زی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت را‬ ‫برعهده داشته است‪.‬‬ ‫بهره گیری از خطوط اعتباری‬ ‫سرپرست سازمان س��رمایه گذاری و کمک های‬ ‫اقتص��ادی و فن��ی ای��ران درب��اره بهره گی��ری از‬ ‫فاینانس ها و خطوط اعتباری س��ایر کش��ورها که‬ ‫پس از برجام نهایی شده بود مطرح کرد‪ :‬نمی توان‬ ‫گف��ت روند جذب ای��ن س��رمایه گذاری ها پس از‬ ‫بازگش��ت تحریم ها متوقف ش��ده بلکه مذاکره ها‬ ‫همچن��ان ادامه دارد ک��ه نمون��ه ان گفت وگوها‬ ‫درباره خطوط اعتباری روس��یه و اذربایجان است‬ ‫تا با توجه به شرایط جدید بتوان طرح های معرفی‬ ‫شده از این منابع مالی را بهره مند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر ‪ FATF‬‬ ‫احمد جمالی همچنی��ن درباره گروه ویژه اقدام‬ ‫مالی ( ‪ )FATF‬گفت‪ :‬این بخش بیشتر به بازارهای‬ ‫پولی مرتبط اس��ت تا مالی؛ بنابراین تاثیر انچنانی‬ ‫در حوزه سرمایه گذاری خارجی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان س��رمایه گذاری و کمک های‬ ‫اقتص��ادی و فن��ی ای��ران ادامه داد‪ :‬ب��ا این حال‪،‬‬ ‫معتقدم هر چه ارتباطات مالی ما بیش��تر باشد‪ ،‬در‬ ‫جذب سرمایه گذاری خارجی موثرتر خواهد بود‪.‬‬ ‫ عبدالناص��ر همت��ی‪ ،‬رئیس کل بان��ک مرکزی‬ ‫هفته گذش��ته در حاشیه جلس��ه هیات دولت در‬ ‫جمع خبرنگاران درباره ‪ ۲‬الیحه باقی مانده مربوط‬ ‫ب��ه ‪ FATF‬که مقرر ش��ده در مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام بررسی شود‪ ،‬گفت‪ :‬پذیرش ‪FATF‬‬ ‫به نفع نظام بانکی و مالی کش��ور است و این مهم‬ ‫در جلس��ه با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نیز‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جذب سرمایه از کشورهای همسایه‬ ‫جمالی افزود‪ :‬یکی از کارهایی که این س��ازمان‬ ‫روی ان متمرکز ش��ده تشویق س��رمایه گذاری از‬ ‫سوی کشورهای همسایه است؛ با توجه به مراودات‬ ‫گس��ترده با انها امکان جذب سرمایه گذاری از انها‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران با ‪ ۱۵‬کش��ور مرز مش��ترک دارد و سازمان‬ ‫س��رمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران‬ ‫می خواهد از همه این ظرفیت ها استفاده کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1244‬‬ ‫پیاپی ‪2562‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید خودرو ‪100‬درصد افزایش یافت‬ ‫بازار اینده‬ ‫ازان محصوالت‬ ‫دوستدار‬ ‫طبیعت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫خبر‬ ‫تولید قربانی‬ ‫نقدینگی های سرگردان‬ ‫یک کارشناس صنعت خودرو اظهارکرد‪ :‬تنها‬ ‫راه کنت��رل بازار خودرو عرضه اس��ت‪ .‬این نکته‬ ‫نش��ان می دهد نقدینگی س��رگردان موجود در‬ ‫جامعه که مولد نیست تبدیل به بهمنی در اقتصاد‬ ‫ایران ش��ده و همچنان در حال تخریب است و با‬ ‫ورود ب��ه ه��ر بخش ان را به نابودی می کش��اند‪.‬‬ ‫فربد زاوه با اشاره به ورود نقدینگی سرگردان در‬ ‫دوره های زمان��ی گوناگون به بازارهایی از جمله‬ ‫خودرو‪ ،‬مس��کن‪ ،‬طال و ارز و تخریب این بازارها‬ ‫ب��ه عصرخودرو گف��ت‪ :‬به طور قط��ع‪ ،‬مدیریت‬ ‫اتفاق هایی از این دس��ت باید از جنس مدیریت‬ ‫بحران باش��د زی��را نقدینگی ها تورم زا اس��ت و‬ ‫اث��رات مخربی ان زیاد خواهد بود و پس از خالی‬ ‫ش��دن حباب تورم‪ ،‬باع��ث از بین رفتن صنایعی‬ ‫می ش��ود که نقدینگی وارد ان ش��ده است‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس صنعت خودرو افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫تقاضا در بازار خودرو به دلیل اختالف قیمت زیاد‬ ‫اس��ت که در صورت تبدیل شدن به روند معمول‬ ‫دیگر خریداری نخواهد داش��ت و کارخانه ها نیز‬ ‫با تاخیر زمانی‪ ،‬دچار معضل فروش می ش��وند و‬ ‫این رکود منجر به نابودی انها خواهد شد‪ .‬زاوه با‬ ‫بیان اینکه واقعیت این اس��ت که حل کردن این‬ ‫مشکالت با حل کردن قضایای کالن اقتصاد حل‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تمام رفتارهای دیده‬ ‫ش��ده ناش��ی از نقدینگی که جایی را برای ورود‬ ‫پی��دا نمی کند باید منجر به تولید و ارزش افزوده‬ ‫ش��ده و رشد ایجاد کند اما تبدیل به عامل مهلک‬ ‫اقتصاد می شود که در واقع بخش زیادی از ورود‬ ‫این نقدینگی های سرگردان‪ ،‬اطمینان نداشتن‬ ‫از شرایط اقتصادی است‪ .‬زاوه بخشی از این روند‬ ‫را به رفتار دولت و سیاس��ت گذاری ها دانس��ت و‬ ‫اف��زود‪ :‬روند سیاس��ت گذاری دولت به طور دائم‬ ‫در حال تغییر اس��ت و نوس��ان های سیاسی که‬ ‫در رفتارها وج��ود دارد باعث تمایل به تغییر در‬ ‫سیاس��ت گذاری و در واقع تجارت های زودباره‬ ‫شود که این دس��ته از تجارت ها خود را در قالب‬ ‫تورم در کشور نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در گ��زارش دیروز خود در این صفحه وضعیت‬ ‫ب��ازار خ��ودرو و افزای��ش قیمت ها در این ب��ازار را مورد‬ ‫بررس��ی ق��رار داد‪ .‬فعاالن این بازار معتق��د بودند عرضه‬ ‫کم و روانه ش��دن س��رمایه های سرگردان به بازار خودرو‬ ‫منجر به چنین وضعیت اشفته ای در این بازار شده است‪.‬‬ ‫انه��ا عن��وان کردند وقتی صنعتگران در رس��انه ها اعالم‬ ‫می کنن��د‪ ،‬نمی توانند تامین قطع��ه کنند و تیراژ خودرو‬ ‫دچار چالش ش��ده اس��ت‪ ،‬این اظهارنظره��ا باعث ایجاد‬ ‫الته��اب و ج��و روانی در بازار می ش��ود‪ .‬در ادامه گزارش‪،‬‬ ‫این موضوع از س��وی قطعه س��ازان نیز دنبال شد که انها‬ ‫اعالم کردند تیراژ تولید در حال افزایش اس��ت و تا پایان‬ ‫سال بخشی از مشکالت بازار خودرو برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تیراژ تولید‬ ‫حسن وفادار‬ ‫صنعتگران‬ ‫حوزه خودرو‬ ‫تالش دارند با‬ ‫افزایش عرضه‬ ‫اجازه فعالیت را‬ ‫به سوداگران‬ ‫ندهند‬ ‫محمد شهپری‬ ‫ارائه تسهیالتی‬ ‫که قرار بود به‬ ‫خودروسازان‬ ‫داده شود تا‬ ‫ان را در اختیار‬ ‫قطعه سازان‬ ‫قرار دهند‪ ،‬از‬ ‫‪۲۸‬بهمن اغاز‬ ‫شده است‬ ‫حس��ن وفادار یکی از تولیدکنندگان گیربکس درباره‬ ‫وضعی��ت تولید قطعه در کش��ور ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬تولید‬ ‫خ��ودرو ‪۱۰۰‬درصد افزایش یافته‪ ،‬اما باید توجه داش��ته‬ ‫باش��یم‪ ،‬نمی ت��وان به یک باره به امار قبل برگش��ت‪ .‬اگر‬ ‫خودروس��از روزی هزار خودرو تولید کند‪ ،‬امروز براساس‬ ‫تاکید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬این تعداد به ‪۲۰۰۰‬‬ ‫خودرو رسیده است‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که این‬ ‫افزایش ‪۱۰۰‬درصدی نس��بت ب��ه امار تولید چه تاریخی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این عدد نس��بت به ام��ار تولید پیش‬ ‫از تاکی��د وزیر و پس از ان اس��ت‪ .‬با حمایت های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬خودروساز داخلی تولید خود را‬ ‫افزایش داده و به روزی ‪ ۲۰۰۰‬خودرو رس��انده اس��ت‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬وضعیت فعلی بازار خودرو ناشی از جو روانی است‬ ‫که از سوی برخی به وجود امده از این رو‪ ،‬تا اثربخشی این‬ ‫افزایش تولید کمی باید صبر کرد‪ .‬با باال رفتن تیراژ تولید‬ ‫خودرو‪ ،‬قیمت ها س��یر نزولی خواهند داش��ت و با عرضه‬ ‫خودرو قیمت ها در بازار شکسته خواهند شد‪ .‬این فعال‬ ‫حوزه قطعه درباره پیش بینی بازار خودرو تا پایان س��ال‬ ‫گفت‪ :‬به طور حتم‪ ،‬با افزایش تیراژ‪ ،‬قیمت ها برای روزهای‬ ‫پایان��ی کاهش خواهند یافت‪ .‬در حال حاضر خودروس��از‬ ‫ضمن فروش ‪۲۰‬درصد کل تولید خود در بازار‪ ،‬براس��اس‬ ‫تاکی��د وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تعهدات خود نیز‬ ‫عمل می کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬براس��اس انچ��ه در زنجیره تامین تعریف‬ ‫ش��ده‪ ،‬بخش��ی از این افزایش از طریق پیش فروش های‬ ‫فوری به بازار تزریق می ش��ود و بخش��ی دیگر که درصد‬ ‫بیش��تری را به خ��ود اختص��اص داده (‪۸۰‬درصد از کل‬ ‫تولید) برای عمل به تعهدات قبلی خودروس��از است‪ .‬در‬ ‫نتیج��ه توزیع این ‪۲۰‬درص��د محصوالت به بازار در حال‬ ‫انجام است‪ ،‬اما همان طور که گفتم به دلیل جو روانی که‬ ‫بر بازار حاکم شده‪ ،‬اثربخشی ان کمی زمان بر است‪.‬‬ ‫این فعال قطعه ساز تاکید کرد‪ :‬با افزایش عرضه و ثابت‬ ‫مان��دن قیمت ب��ازار‪ ،‬بازی دالل ها در بازار و س��ودی که‬ ‫به دس��ت می اورند از بین م��ی رود‪ .‬از این رو‪ ،‬صنعتگران‬ ‫این ح��وزه تالش دارند با افزایش عرضه اجازه فعالیت را‬ ‫به سوداگران ندهند‪.‬‬ ‫وف��ادار با بیان اینکه امروز امار تولید قطعه س��ازان به‬ ‫‪۲‬برابر ماه های گذش��ته رس��یده‪ ،‬گفت‪ :‬این امر ناشی از‬ ‫افزایش س��فارش گذاری از س��وی خودروساز به زنجیره‬ ‫تامین است و نشان می دهد به زودی توازن عرضه و تقاضا‬ ‫برقرار خواهد ش��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬گیربکس ال‪ ۹۰‬که تا‬ ‫یک ماه گذش��ته شاید هفته ای ‪۵۰۰‬عدد تامین می شد‪،‬‬ ‫درحال حاضر روزانه ‪ ۲۴۰‬عدد از این قطعه به ایران خودرو‬ ‫تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت تسهیالت به قطعه سازان‬ ‫براس��اس این گفته ها‪ ،‬تولید قطعه س��ازان ‪ ۲‬برابر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬حال با توجه به مشکالت نقدینگی که واحدهای‬ ‫صنعت��ی دارند‪ ،‬ایا توان تولید در این ردیف اماری وجود‬ ‫دارد؟ وفادار در پاسخ به این پرسش گفت‪ :‬قولی که وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره پرداخت تس��هیالت داده‬ ‫بودند‪ ،‬محقق شده و وام ها در اختیار قطعه ساز قرار گرفته‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫استفاده از فناوری نانو برای ساخت محصوالت‬ ‫یکی از عوام��ل کاهش دهن��ده االیندگی و نیز‬ ‫ارتق��ای کیفی محصوالت اس��ت ک��ه ایران نیز‬ ‫به دلیل اهمیت و فعالیت گس��ترده این فناوری‪،‬‬ ‫به این س��مت رفته اس��ت و برخ��ی محصوالت‬ ‫صنعتی خود را با اس��تفاده از فناوری نانو تولید و‬ ‫عرضه می کند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬رنگ های تولیدی‬ ‫با فناوری نانو برای برخی صنایع در کش��ور اغاز‬ ‫ش��ده که درب��اره ویژگی های این ن��وع رنگ ها‬ ‫می توان به تاثیر ش��گرف ان اشاره کرد‪ .‬سیلیکا‬ ‫به واسطه داش��تن الکترون های ازاد خیلی کم‪،‬‬ ‫دارای مقاومت عالی در برابر خوردگی‪ ،‬پایداری‬ ‫گرمایی و نیز رس��انایی کم اس��ت‪ .‬هزینه پایین‬ ‫تولید س��یلیکا باعث می شود از ان به عنوان یک‬ ‫پرکنن��ده و افزایش دهنده مناس��ب حجم رنگ‬ ‫استفاده ش��ود‪ .‬اضافه کردن نانوذرات سیلیکا به‬ ‫رنگ ها می تواند س��ختی ان را در مقیاس ماکرو‬ ‫و میکرو‪ ،‬مقاومت در برابر س��ایش و مقاومت در‬ ‫برابر خراش و شرایط اب و هوایی بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫این تنها گوش��ه ای از تاثیر نانوفناوری بر دنیای‬ ‫صنعتی اس��ت‪ .‬همچنین فن��اوری نانو در حال‬ ‫فراگیری در صنعت قطعه اس��ت‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫فیلت��ر برخی قطع��ات و همچنی��ن محصوالت‬ ‫جانبی مانند روغن ه��ا‪ ،‬ضدیخ ها‪ ،‬پاک کننده ها‬ ‫و‪ ...‬با این فناوری در حال تولید است‪ .‬این حرکت‬ ‫در صنع��ت خودرو کند اس��ت و ب��رای اینکه از‬ ‫فناوری و پیش��رفت در این ح��وزه عقب نمانیم‪،‬‬ ‫الزم اس��ت برنامه های میان مدت و بلندمدت در‬ ‫این زمینه تدوین کنیم‪ .‬مشکالت تحریم اگرچه‬ ‫تهدیدی برای فعالیت و زنجیره تولید اس��ت‪ ،‬با‬ ‫این ح��ال می تواند فضایی را به وج��ود اورد که‬ ‫پژوهش��گر ایرانی و فارغ التحصیل دانش��گاهی‬ ‫در ای��ن زمینه به فک��ر کارافرین��ی بیفتد‪ .‬این‬ ‫ام��ر عالوه بر تامین نیاز ب��ازار داخل و حرکت به‬ ‫س��وی فناوری ه��ای روز جه��ان‪ ،‬کمک بزرگی‬ ‫ب��ه معض��ل اجتماعی بی��کاری می کن��د‪ .‬البته‬ ‫براس��اس گالیه فعاالن این حوزه (نانوفناوری و‬ ‫دانش بنی��ان) نمی توان با ریس��ک و بدون توجه‬ ‫ب��ه نیاز بازار تولی��د را اغاز کرد بلک��ه باید برای‬ ‫خرید محصوالت‪ ،‬تضمینی در بازار وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به هر روی در جهان محصوالت دوستدار‬ ‫طبیعت در حال فتح بازارهای بین المللی هستند‬ ‫و اثربخشی انها تضمینی برای توسعه و گسترش‬ ‫انها به شمار می رود‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫م��ا به عنوان ش��هروند وقتی مش��کلی رخ می دهد بای��د با ارامش‬ ‫موض��وع را ح��ل کنیم‪ ،‬نه انک��ه اجازه دهیم جو بر م��ا غالب و روند‬ ‫پیچیده تر شود‪ .‬در شرایط فعلی اگر تمام جمعیت ‪۸۰‬میلیونی ایران‬ ‫برای خرید خودرو اقدام کنند‪ ،‬چه اتفاقی می افتد؟‬ ‫که بازپرداخت ان برعهده خودروس��از اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫مش��کالت مالی در حال کاهش اس��ت‪ .‬وی یاداور ش��د‪:‬‬ ‫البت��ه صنعتگر هم خود باید برای گرفتن وام تالش کند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬ش��رکت چرخش��گر در مدت ‪۳‬ماه دو بار‬ ‫از یکی از بانک ها وام دریافت کرده که برای س��رمایه در‬ ‫گردش از ان استفاده کرده است‪ .‬وفادار در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که ایا این تسهیالت شامل تمام زنجیره تامین‬ ‫می شود یا تنها بخشی از قطعه سازان را پوشش می دهد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به هر حال خود س��ازنده باید به دنبال مطالباتش‬ ‫باش��د اگر خود ما اقدام نکنیم این وام به قطعه س��از ارائه‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این ش��رایط پیش بینی می شود برای‬ ‫روزهای پایانی س��ال ش��رایط تولید بهبود پیدا کند‪ ،‬زیرا‬ ‫تولی��د ایران خودرو به ط��ور میانگین به ‪۲۰۰۰‬خودرو در‬ ‫روز رس��یده و البته ممکن اس��ت روزی ‪1800‬خودرو و‬ ‫روزی دیگ��ر ‪۲۲۰۰‬خ��ودرو تولید کنن��د‪ .‬ضمن اینکه با‬ ‫قطعه س��ازان مذاکره ش��ده تا هرچه زودتر تامین قطعه‬ ‫داش��ته باشند تا خودروهای ناقص در کف کارخانه ها هم‬ ‫زودتر تجاری شوند‪.‬‬ ‫وف��ادار در پایان گفت‪ :‬ما به عنوان یک ش��هروند وقتی‬ ‫مش��کلی رخ می دهد باید با ارامش موضوع را حل کنیم‪،‬‬ ‫نه انکه اجازه دهیم جو بر ما غالب و روند پیچیده تر شود‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعل��ی اگر تمام جمعی��ت ‪ ۸۰‬میلیونی ایران‬ ‫برای خرید خودرو اقدام کنند چه اتفاقی می افتد؟ به هر‬ ‫حال ظرفیت محدود است‪ .‬باید از خرید های غیرضروری‬ ‫جلوگی��ری و کمی صبر کرد‪ .‬ضمن انکه هنگام خرید از‬ ‫ب��ازار‪ ،‬تن به هر قیمتی ندهیم‪ .‬چرا باید پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪۲‬‬ ‫ک��ه حدود ‪۴۷‬میلی��ون تومان قیمت دارد ‪ ۲‬برابر در بازار‬ ‫معامله شود؟ از این رو‪ ،‬به عنوان یک صنعتگر درخواست‬ ‫می کنم ارامش خود را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹توافق با بانک های کره ای‬ ‫در ادام��ه محمد ش��هپری‪ ،‬عض��و هیات مدیره انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی به‬ ‫گفت‪ :‬ارائه تس��هیالتی که قرار بود در اختیار خودروساز‬ ‫قرار گیرد و انها نیز ان را در اختیار قطعه ساز قرار دهند‪،‬‬ ‫از ‪۲۸‬بهمن اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬وی درباره گالیه از کمبود‬ ‫قطعه که از س��وی برخ��ی مطرح می ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫تی��راژ تولید خودروس��از باال رفت��ه و تولید روزانه ‪۲۰۰۰‬‬ ‫خودرو و حتی بیش��تر از برنامه های ایران خودرو اس��ت‪،‬‬ ‫اما مش��کالتی که صنعتگران شامل خوروساز و قطعه ساز‬ ‫دارد نقل وانتق��ال مالی برای واردات برخی قطعات مورد‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬بانک های خارجی حاضر به همکاری نیستند‪.‬‬ ‫پس از مدت ها مذاکره س��رانجام با دو بانک کره ای توافق‬ ‫شده است؛ بنابراین باید توجه داشته باشیم که روند کار‬ ‫و فعالیت ها در ش��رایط بس��یاری س��ختی در حال انجام‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این فعال بخش خصوصی درباره این موضوع که عنوان‬ ‫می ش��ود بخش خصوصی تحریم ه��ا را راحت تر می تواند‬ ‫دور بزن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬بخش خصوصی به دنب��ال راهکارهای‬ ‫گوناگون است اما نمی تواند معجزه کند‪ .‬بخش خصوصی‬ ‫تم��ام ت�لاش و همت خود را به کار بس��ته تا بتواند برای‬ ‫خرید محصوالت مورد نیازش پول را به دس��ت س��ازنده‬ ‫خارجی برساند اما موانع زیادی در این مسیر وجود دارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره پیش بینی روزهای پایانی س��ال هم گفت‪:‬‬ ‫فک��ر می کنم خودروس��از بین ‪ ۲۰۰۰‬ت��ا ‪۲۲۰۰‬خودرو‬ ‫تولید می کند و یاداور می ش��وم این امار از روزی ‪ ۸۰۰‬تا‬ ‫‪۹۰۰‬خودرو بوده است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش‬ ‫ایران خ��ودرو گفت��ه بود‪ ،‬با افزایش تی��راژ تولید‪ ،‬تحویل‬ ‫خودرو به مش��تریان ب��ه روزانه بی��ش از ‪ ۱۵۰۰‬خودرو‬ ‫رس��یده است‪ .‬از این رو‪ ،‬با افزایش تولید و تحویل خودرو‬ ‫تع��داد تعهدات معوق ایران خودرو به مش��تریان تا پایان‬ ‫سال کاهش خواهد داشت‪.‬‬ ‫مصطف��ی خان کرم��ی با بیان اینک��ه وضعیت تامین و‬ ‫تولید در خطوط ایران خودرو روز به روز رونق بیش��تری‬ ‫می گی��رد‪ ،‬عنوان ک��رده بود‪ ،‬با تامین قطعات‪ ،‬کس��ری‬ ‫خودروه��ای ناق��ص نیز در ح��ال تکمی��ل و تحویل به‬ ‫مشتریان است‪.‬‬ ‫مع��اون مدیرعامل در بازاریاب��ی و فروش ایران خودرو‬ ‫خاطرنش��ان کرده بود‪ ،‬با بهبود روند تامین و تولید‪ ،‬گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو تا پایان امس��ال به اهداف مورد نظر‬ ‫در تولید دست خواهد یافت‪.‬‬ ‫خرید برگه های اسقاط به شرط فراهم شدن زیرساخت ها‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن موتورس��یکلت ایران گفت‪:‬‬ ‫امادگ��ی اج��رای قان��ون را داریم به ش��رط انکه نخس��ت‬ ‫زیرساخت های اسقاط موتورس��یکلت های فرسوده فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬به دنبال اینکه س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت به حذف قانون الزام موتورسیکلت سازان به‬ ‫اس��قاط موتورسیکلت های فرسوده اعتراض کرد‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫حج��ازی‪ ،‬عض��و هیات مدیره انجمن موتورس��یکلت ایران‬ ‫اظهارکرد‪ :‬از س��وی این انجمن هیچ فش��اری برای حذف‬ ‫ماده قانون اس��قاط موتورسیکلت های فرسوده‪ ،‬وارد نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بلکه از دولت خواسته شده نخست زیرساخت های‬ ‫اسقاط فراهم اورده و سازمانی برای ان به وجود اید تا مردم‬ ‫موتورس��یکلت های فرس��وده را برای اسقاط تحویل دهند‪.‬‬ ‫اما هنوز مصوبه از هیات وزیران بیرون نیامده گزارش��ی در‬ ‫رس��انه خارجی مبنی بر وجود ‪ ۱۰‬میلیون موتورس��یکلت‬ ‫فرسوده و االینده در سطح شهر و سرپیچی تولیدکنندگان‬ ‫ب��رای اس��قاط خودروهای فرس��وده و جایگزین��ی انها با‬ ‫نوش��ماره ها منتش��ر ش��ده؛ در صورتی که این خبر از ابتدا‬ ‫تا انتها کذب اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬به طور تقریبی حدود ‪ 6‬ماه‬ ‫اس��ت که کارخانه های موتورسیکلت به سبب این مصوبه‪،‬‬ ‫تعطی��ل و ‪ ٧٠٠٠‬خانوار حقوق نگرفته اند؛ بنابراین صنعت‬ ‫موتورس��یکلت بابت یک گزارش غیرواقعی ازسوی برخی‬ ‫کارشناسان متضرر شده است‪ .‬دو سال است هر چند ماه یک‬ ‫بار مصوبه های گوناگونی به دولت ارائه می ش��ود که تبدیل‬ ‫به ترمزی در توس��عه و پیش��رفت صنعتی شده که بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬س��ال قدمت داشته و بیش از ‪ ٣٠٠‬هزار نفر مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم در ان اشتغال دارند‪ .‬درحال حاضر در کالنشهر‬ ‫تهران که بحث االیندگی ها مطرح است‪ ،‬کمتر از ‪ ۲‬میلیون‬ ‫موتورس��یکلت وجود دارد که تعداد موتورسیکلت های در‬ ‫حال حرکت در س��طح ش��هر‪ ،‬به طور همزمان در بیشترین‬ ‫حال��ت بیش از ‪۴٠٠‬تا‪ ۵٠٠‬هزار موتورس��یکلت نیس��ت‪.‬‬ ‫ضمن اینکه در چند س��ال گذشته همه موتورسیکلت های‬ ‫تولی��دی دارای مجوزهای اس��تاندارد و نظ��ارت بوده و از‬ ‫تمام��ی ازمون های اس��تاندارد عبور کرده ان��د‪ .‬حجازی با‬ ‫تاکید بر اینکه تولید موتورسیکلت های کاربراتوری از سال‬ ‫‪ ٩۵‬متوقف ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ موتورسیکلت کاربراتوری در‬ ‫کشور از سال ‪ ۹۵‬به بعد شماره گذاری نشده است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این از س��ال‪ ٩۶‬بحث انژکتوری ش��دن موتورس��یکلت ها‬ ‫مطرح ش��د که از همان سال تاکنون همه موتورسیکلت ها‬ ‫انژکتوری ش��ده و از س��ال ‪ ٩٧‬تاکنون نیز موتورهای یورو‬ ‫‪ ۴‬ب��ه باال و موتورس��یکلت های برقی تولید و فعال ش��دند‬ ‫که به تمامی انچه قانون گذار تعیین می کند‪ ،‬مجهز اس��ت‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن موتورسیکلت ایران با بیان اینکه‬ ‫درحال حاضر هیچ نهادی متولی اسقاط موتورسیکلت های‬ ‫فرس��وده در کشور نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چنانچه دولت یک‬ ‫نهاد را به عنوان متولی معرفی کند‪ ،‬امادگی داریم تا تمامی‬ ‫برگه های اس��قاط موتورسیکلت ها را خریداری کنیم‪ .‬اما به‬ ‫جرات می گوییم که هیچ موتورسیکلت فرسوده االینده ای‬ ‫در س��طح ش��هر تهران وجود ندارد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫بیش��ترین موتورس��یکلت ها‪ ،‬در حوزه موتورسیکلت های‬ ‫لوک��س و گران قیم��ت ی��ورو ‪ ۴‬ب��ه ب��اال در کالنش��هرها‬ ‫شماره گذاری شده اند‪ .‬موتورسیکلت های در سطح کیفیت‬ ‫پایین که مدعی ش��دند باید اس��قاط ش��ود در روس��تاها‪،‬‬ ‫ش��هرهای کوچ��ک که هی��چ االیندگی و خط��ری وجود‬ ‫ندارد و همچنین پارکینگ ها هس��تند‪ .‬اما اگر قرار اس��ت‬ ‫قانون اجرا ش��ود‪ ،‬ما امادگ��ی الزم را برای خرید برگه های‬ ‫اس��قاط داریم اما الزمه این امر فراهم ش��دن زیرساخت ها‬ ‫است که البته قانون گذاران نیز موافقت کرده اند که تا زمان‬ ‫فراهم ش��دن زیرس��اخت ها اجرای قانون نوش��ماره شدن‬ ‫موتورسیکلت های فرسوده به تعویق بیفتد‪ .‬حجازی گفت‪:‬‬ ‫راهکار پیشنهادی ما به دولت این است که تولیدکنندگان‬ ‫برای اس��قاط‪ ،‬با دریافت تسهیالت تشویق شوند‪ .‬پیشنهاد‬ ‫ما این اس��ت که موتورسیکلت فرسوده به قیمت ‪۵٠٠‬هزار‬ ‫تومان خریداری ش��ود‪ .‬سپس ازسوی بانک ها تسهیالت در‬ ‫قالب وام ‪۵‬میلیون تومانی‪۲ ،‬ساله با سود ‪ ۴‬تا ‪۶‬درصد ارائه‬ ‫شود تا متقاضی با مجموع این مبالغ موتورسیکلت نوشماره‬ ‫خریداری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای تنظیم بازار‬ ‫شهپری در ادامه سخنان خود درباره و ضعیت بازار خودرو‬ ‫افزود‪ :‬معتق��دم وضعیت بازار خ��ودرو تحت تاثیر فعالیت‬ ‫دالل ها برای س��ودهای کوتاه مدت است‪ .‬سوداگران بر این‬ ‫بازار حکمرانی می کنند‪ .‬پول های سرگردان در دست این‬ ‫افراد س��بب می شود سلطان سکه‪ ،‬دالر و‪ ...‬را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این موضوع به س��وءمدیریت س��ازنده در‬ ‫بخش فروش و توزیع برمی گردد‪ ،‬گفت‪ :‬چرا قیمت گوشت‬ ‫ب��اال رفت؟ چرا قیمت لبنیات و برنج باال رفت؟ و‪ ...‬ش��رایط‬ ‫در تمام بخش ها یکسان است و نمی توان این گونه قضاوت‬ ‫کرد‪ .‬خودروس��از قیمت ها را در ب��ازار افزایش نداده ‪ ،‬بلکه‬ ‫برای تنظیم بازار‪ ،‬دوباره طرح پیش فروش فوری گذاش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬عض��و هیات مدیره انجم��ن س��ازندگان قطعات‬ ‫مجموعه های خودرویی اظهارکرد‪ :‬س��ودهای باداورده در‬ ‫بازار نصیب خودروساز و قطعه س��از نمی شود وگرنه نباید‬ ‫از ابتدای س��ال تا امروز ایران خودرو ‪۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫زیان انباش��ته داشته باش��د‪ .‬پذیرفتنی نیست قیمت پژو‬ ‫‪ ۲۰۷‬اتوم��ات در بازار ‪ ۱۳۰‬تا ‪۱۴۰‬میلیون تومان باش��د یا‬ ‫دنا ‪۱۴۰‬میلیون تومان معامله ش��ود‪ .‬این صنعتگر با اشاره‬ ‫به تامین نش��دن برخی قطعات‪ ،‬گفت‪ :‬برخی قطعه سازان‬ ‫نتوانس��تند محص��والت مورد نی��از را وارد و ب��ه تعهدات‬ ‫خود نس��بت به خودروس��از عمل کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬بخشی‬ ‫از تولی��د خودروها تجاری نش��د‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه حدود‬ ‫‪۵۰‬ه��زار خودرو ناقص در کف کارخانه خودروس��از وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬قطعه س��از تمام تالش خود را به کار بسته‬ ‫تا قطعات به موقع تامین و تحویل ش��ود‪ .‬در تمام شرایط با‬ ‫کمبود نقدینگی قطعه س��از اجازه نداد خط تولید تعطیل‬ ‫ش��ود‪ .‬کمبود نقدینگی خط تولید را با مشکل روبه رو کرده‬ ‫بود که تازه این هفته تسهیالت در حال پرداخت است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجزی�ه و تحلی�ل برای نهایی ش�دن قیمت‬ ‫قطعات‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه های خودرویی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‬ ‫قیمت قطعات از سوی خودروساز افزایش پیدا کرده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قطعه س��ازان اس��ناد هزینه کردهای خ��ود را ارائه داده اند‬ ‫و خودروس��ازان در ح��ال تجزی��ه و تحلیل انها هس��تند‪.‬‬ ‫صورتجلس��ات در حال اماده سازی بوده‪ ،‬اما هنوز قیمت ها‬ ‫نهایی نشده است‪ .‬شهپری در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی‬ ‫بر اینکه افزایش قیمت ش��امل تمام قطعات تحویل شده از‬ ‫ابتدای سال خواهد ش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هزینه کرد شرکت ها‬ ‫تا ‪۳۰‬تیر ماه براس��اس ارز ‪۴۲۰۰‬تومان محاس��به ش��ده و‬ ‫برای باقیمانده ان نیز عنوان می ش��ود اس��ناد و مستندات‬ ‫قطعه س��ازان درباره هزینه تمام شده ش��ان ارائه و تعیین‬ ‫ت هر قطعه نهایی شود‪.‬‬ ‫قیم ‬ ‫تعمیرکاران‬ ‫برای بازار شب عید اماده هستند‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صنف تعمی��رکاران خ��ودرو از برنامه ریزی اتحادیه ب��رای برقراری‬ ‫کش��یک های نوروزی تعمیرگاه ه��ای مجاز در ته��ران خبر داد‪ .‬علیرض��ا نیک ائین در‬ ‫گفت وگو با خبرخودرو‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬چالش مهم این روزها دسترسی به قطعات و ترخیص‬ ‫هرچه سریع تر کاالهای مانده در انبار گمرکات کشور است‪ .‬وی گفت‪ :‬با توجه به انکه بازار‬ ‫شب عید بازاری شلوغ است بنابراین باید هرچه سریع تر قطعات ترخیص و قطعه مورد نیاز‬ ‫بازار شب عید تعمیرکاران تامین شود زیرا دسترسی به موقع مکانیک به قطعه مشکالت‬ ‫تعمیرکاران را برطرف می کند‪ .‬وی اذعان کرد‪ :‬با وجود انکه توزیع مویرگی قطعات یدکی‬ ‫بین تعمیرکاران س��نتی است اما از چیدمان خوبی برخوردار است و فعال با این روش کار‬ ‫پیش می رود‪ ،‬البته باید به تاجران اجازه داد هرچه سریع تر لوازم یدکی را ترخیص و وارد‬ ‫بازار کنند تا این توزیع مویرگی به شکل خودکار نیاز تعمیرکاران به قطعه و لوازم یدکی را‬ ‫حل کند‪ .‬نیک ائین گفت‪ :‬اگر بخواهیم از نظر کسب وکارهای جدید به توزیع لوازم یدکی و‬ ‫تامین بازار شب عید نگاه کنیم‪ ،‬درحال حاضر شرایط رضایت بخش نیست و به طور جدی‬ ‫در این حوزه وارد نش��ده ایم‪ .‬البته برنامه هایی در دس��تور کار ق��رار گرفته تا در اینده ای‬ ‫نزدیک برای توزیع قطعه بین تعمیرکاران مجاز در سرتاس��ر کش��ور از اپلیکیشن خاصی‬ ‫بهره برد‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬با رونمایی و معرفی اپلیکیش��ن اتو اپ در دهه فجر اس��تفاده‬ ‫از نرم افزارهای جدید در سیستم توزیع لوازم یدکی در عمل کلید خورد که امیدواریم در‬ ‫اینده ای نزدیک شاهد بهره گیری کامل از این کسب وکارهای جدید باشیم‪ .‬نیک ائین با‬ ‫اشاره به امادگی تعمیرکاران مجاز برای بازار شلوغ شب عید گفت‪ :‬ستاد ویژه ای به منظور‬ ‫خدمات رس��انی در ایام نوروز در نظر گرفته شده که در حال عضوگیری از داخل اتحادیه‬ ‫است و با نصب بنر و اعالم فهرست تعمیرکاران‪ ،‬مردم را در جریان اطالع از واحدهایی که‬ ‫در تعطیالت اماده خدمت رسانی هستند‪ ،‬قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1244‬‬ ‫پیاپی ‪2562‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد ‪ -‬از ماش��ینی که ش��بیه ی��ک ارابه بود و در‬ ‫یورش امریکایی ها و غیرامریکایی ها به ذخایر طالی کالیفرنیا در س��ال های‬ ‫‪ ۱۸۴۸‬تا ‪ ۱۸۵۵‬میالدی (‪ ۱۲۲۷‬تا ‪ ۱۲۳۴‬خورش��یدی) اس��تفاده می شد تا‬ ‫ماش��ین غول پیکری مانند «بَگِر‪ »۲۸۸‬و مجموعه ماش��ین های « َکت‪»۷۹۷‬‬ ‫و ت��ا اخرین و به روزترین ماش��ین های حمل ونقل الکتریک��ی که در مرحله‬ ‫طراحی هس��تند و هنوز نامی بر انها گذاش��ته نشده است‪ ،‬سیری تکاملی از‬ ‫ماشین االت معدنی در طول زمان ترسیم می شود‪.‬‬ ‫فقر مصرف کنندگان‬ ‫تولیدکنندگان را‬ ‫فقیر کرد‬ ‫حباب به فوالد‬ ‫رسیده است؟‬ ‫ماشین های معدنی در گذر تاریخ‬ ‫از ارابه دستی تا کامیون خودکار‬ ‫‹ ‹نسل نخست ماشین های معدنی‬ ‫‹ ‹نخستین دامپتراک‬ ‫‹ ‹ورود بَگِ ر‬ ‫بَگِر‪ ۲۸۸‬همچنان بزرگ ترین ماش��ین حمل ونقل زمینی جهان اس��ت که ‪۴۰‬‬ ‫س��ال از اختراع ان می گ��ذرد‪۱۳ .‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ت��ن وزن دارد‪ ،‬ارتفاع ان به یک‬ ‫فن��اوری نو با بخش معدن را بتوان در ش��رکت ریوتینت��و و در معدن پیل بارا در‬ ‫اس��ترالیا مشاهده کرد‪ .‬در این معدن از ‪ ۸۰‬کامیون بدون راننده با برند کوماتسو‬ ‫استفاده می ش��ود‪ .‬همچنین از جی پی اس‪ ،‬سنسورهای راداری و لیرزی استفاده‬ ‫می ش��ود و کامیون ها می توانند در حوالی س��ایت معدنی حرکت کنند‪ ،‬از موانع‬ ‫فاصل��ه بگیرن��د و کانی های پرعیار را تحویل دهند‪ .‬این کامیون ها در کل س��ال‬ ‫ک میلیارد ت��ن کانی جابه جا کردند و‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) تا ی ‬ ‫هزینه های واحد معدنی را تا ‪ ۱۵‬درصد کاهش دادند‪ .‬ریوتینتو در س��ال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۸۷‬خورشیدی) شروع به راه اندازی فناوری استخراج خودکار معدن‬ ‫کرد و به س��رمایه گذاری س��نگین خود در این زمینه ادامه داد‪ .‬در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی‪ ،‬این ش��رکت اعالم کرد که ش��مار کامیون های خودکار خود را به ‪۱۴۰‬‬ ‫رش��د می دهد و همچنین یک برنامه تکمیلی برای خودکارس��ازی ‪ ۴۸‬کامیونی‬ ‫ایجاد می کند که هم اکنون در حال اس��تفاده هس��تند‪ .‬عالوه بر ریوتینتو‪ ،‬دیگر‬ ‫ش��رکت های معدنی هم به دنبال توسعه ماشین های حمل ونقل خودکار هستند؛‬ ‫بی اچ پی بیلتون در اس��ترالیا و س��انکور در کانادا نیز از کامیون های معدنی بدون‬ ‫راننده استفاده می کنند تا سطوح تولید را افزایش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹بالز ‪ ،۷۵۷۱۰‬بزرگ ترین دامپتراک جهان‬ ‫‹ ‹نخستین ماشین حمل ونقل معدنی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۳۴‬میالدی (‪ ۱۳۱۳‬خورش��یدی)‪ ،‬ش��رکت «اُقلیدس ت ِراکز»‬ ‫در امریکا کامیون مدل ‪ ۱z‬را طراحی کرد و س��اخت‪ .‬این کامیون نخس��تین‬ ‫دامپتراک س��اخته شده برای استخراج مواد معدنی به شمار می اید که مجهز‬ ‫ب��ه موتور‪ 100‬اس��ب بخار گازوئیلی ‪ Waukesha‬بود و تنه��ا ‪ ۶‬متر و ‪۴۰۰‬‬ ‫سانتی متر طول داش��ت‪ .‬کامیون های ‪ ۱z‬نخستین گام را در مسیری برداشتند‬ ‫که بعدها به س��اخت کامیون های غول پیکر منجر ش��د و امروز در بخش معدن‬ ‫ست ِراکز در اسکاتلند است‪.‬‬ ‫دیده می شود‪ .‬اقلیدس اکنون بخشی از شرکت ت ِ ِرک ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫به نقل از ماینینگ تکنولوژی‪ ،‬ارابه هایی که در ابتدایی ترین‬ ‫به گزارش‬ ‫فعالیت های معدنی به کار می امدند‪ ،‬صدها س��ال پیش س��اخته شدند و قدمت‬ ‫نمونه هایی از این ماش��ین دست کم به س��ده ‪ ۱۵۰۰‬میالدی (‪ ۸۷۹‬خورشیدی)‬ ‫برمی گردد‪ .‬این ماش��ین ها برای بیرون اوردن خ��اک و مواد معدنی از تونل های‬ ‫عمیقی که در دل کوه ها حفر ش��ده اند اس��تفاده می شدند‪ .‬بین ارابه های معدنی‬ ‫و روی��داد تاریخی یورش به طالی امریکا‪ ،‬ارتب��اط ویژه ای وجود دارد اما به نظر‬ ‫می رسد پیشینه استفاده از انها به سال های بسیار دورتر از این تاریخ برسد‪ .‬این‬ ‫ارابه های س��اده که با چوب و فلز س��اخته می شدند و در امتداد ریل های تثبیت‬ ‫ش��ده حرکت می کردند‪ ،‬امروز هم به ندرت در عملیات معدنی کارایی دارند اما‬ ‫در کل ج��ای خود را به کامیون ها و ش��بکه نقال��ه ای داده اند‪ .‬این ارابه ها یکی از‬ ‫شناخته شده ترین و قدیمی ترین ماشین االت معدنی هستند‪.‬‬ ‫به طور دقیق مشخص نیس��ت چه زمانی نخستین ماشین حمل ونقل معدنی‬ ‫به این صنعت وارد و در ان ماندگار ش��د‪ .‬انچه «ماش��ین کانال زنی انگلیس��ی»‬ ‫(‪ )The English Channel Machine‬ن��ام دارد‪ ،‬در ده��ه ‪ ۱۸۷۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۲۴۹‬خورش��یدی) س��اخته شد‪ .‬این ماش��ین با هوای فش��رده کار می کرد و‬ ‫می توانس��ت نمونه ماش��ین حمل ونقل معدنی در ان زمان به شمار اید‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۹۱۲‬میالدی (‪ ۱۲۹۱‬خورش��یدی) ماشین «هودلی نایت» برای استخراج زغال‬ ‫س��نگ ساخته شد‪ .‬این ماش��ین مجهز به اس��تانداردهای مدرن بود و در ان از‬ ‫یک موتور الکتریکی‪ ،‬نوس��انات هیدرولیکی و فشار اب برای شکستن سنگ ها یا‬ ‫صخره ها استفاده می شد‪.‬‬ ‫حواس تان به مصرف‬ ‫«اب پنهان» باشد‬ ‫ارابه های س��اده که با چوب و فلز س��اخته می شدند و در امتداد ریل های تثبیت شده حرکت‬ ‫می کردن��د‪ ،‬ام��روز هم به ن��درت در عملیات معدنی کارای��ی دارند اما در کل ج��ای خود را به‬ ‫کامیون ها و ش��بکه نقال��ه ای داده اند‪ .‬این ارابه ه��ا یکی از شناخته ش��ده ترین و قدیمی ترین‬ ‫ماشین االت معدنی هستند‬ ‫س��اختمان ‪ ۸‬طبقه می رس��د و ‪ ۳۱۵‬فوت (حدود ‪ ۹۶‬مت��ر) ارتفاع و ‪ ۷۸۸‬فوت‬ ‫(ح��دود ‪ ۲۴۰‬متر) طول دارد‪ .‬این غول نیاز ب��ه ‪ ۱۶.۶۵‬کیلووات انرژی خارجی‬ ‫دارد تا چرخ های غول اسا به ارتفاع ‪ ۲۱.۶۰‬متر را به حرکت دراورد‪ .‬بگر را شرکت‬ ‫کروپ برای اس��تخراج زغال سنگ در المان ساخت‪ .‬این ماشین می تواند هر روز‬ ‫‪ ۲۴۰‬هزار تن زغال سنگ را استخراج کند‪ .‬این ماشین غول پیکر از سال ‪۲۰۰۱‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۸۰‬خورش��یدی) به معدن «گارزویلر» وارد ش��د‪ .‬این معدن ساالنه‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون تن زغال س��نگ تولید و ‪ ۱۵‬درص��د از کل نیاز المان به انرژی را‬ ‫تامین می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹و در نهایت َکت‪۷۹۷‬‬ ‫َکت‪ ۷۹۷‬یکی از توانمندترین و شناخته ش��ده ترین دامپتراک هایی اس��ت که‬ ‫تاکنون س��اخته شده است‪ .‬محصول کاترپیالر اس��ت‪ ،‬چندین بار بازسازی شده‬ ‫و اخرین بازس��ازی ان به س��ال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی (‪ ۱۳۸۸‬خورش��یدی) زمانی که‬ ‫کت‪۷۹۷‬اف ساخته ش��د‪ ،‬برمی گردد‪ .‬کت‪۷۹۷‬اف این ماشین دومین دامپتراک‬ ‫بزرگ در جهان اس��ت که تحمل ‪ ۴۰۰‬تن بار را دارد‪ .‬این رقم ‪ ۴۰‬تن بیش��تر از‬ ‫نخس��تین مدل این محصول اس��ت‪ .‬موتور ان ‪ ۲۰‬سیلندر است و می تواند ‪۴۰۰‬‬ ‫اس��ب بخار انرژی تولید کند‪ .‬این میزان انرژی برای حرکت دادن ماش��ین کافی‬ ‫اس��ت‪ .‬این ماش��ین ‪ ۱۴.۸‬متر طول‪ ۶.۵۲ ،‬متر ارتف��اع و ‪ ۹.۷۵‬متر پهنا دارد و‬ ‫سال ها بزرگ ترین دامپتراک بود تا اینکه ب ِالز‪ ۷۵۱۰‬از ان پیشی گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ماشین های خودکار و بدون راننده‬ ‫خودکارس��ازی تاکنون اصلی ترین ت ِ��م و درون مایه قرن ‪ ۲۱‬میالدی بوده و در‬ ‫بخش معدن‪ ،‬این موضوع بیش از همه در خودکارس��ازی ماشین های معدنی به‬ ‫چشم می اید‪ .‬توانمندی کار ‪ ۲۴‬ساعته در شبانه روز بدون هیچ وقفه و استراحتی‪،‬‬ ‫بازده��ی خوب��ی از این فناوری در معدن��کاری ارائ��ه داده‪ ،‬ان را اقتصادی کرده‬ ‫و ب��ه طور روزافزون ترویج داده اس��ت‪ .‬ش��اید بزرگ ترین نمون��ه از تطبیق این‬ ‫بزرگ تری��ن دامپتراک جهان ب��ا وزن باورنکردنی ‪ ۴۹۶‬تن‪« ،‬بالز‪ »۷۵۷۱۰‬نام‬ ‫دارد‪ .‬یک شرکت تولیدکننده تجهیزات معدنی در بالروس ان را در سال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۲‬خورشیدی) ساخت و فروش ان در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی (‪۱۳۹۳‬‬ ‫خورشیدی) اغاز شد‪ .‬بالز‪ ۲۰.۶ ،۷۵۷۱۰‬متر درازا‪ ۸.۱۶ ،‬متر ارتفاع و ‪ ۹.۸۷‬متر‬ ‫پهنا دارد‪ .‬این ماش��ین که به بزرگی یک خانه اس��ت‪ ،‬نخستین کامیونی بود که‬ ‫توانست بیش از ‪ ۴۵۰‬تن بار را منتقل کند‪ .‬این غول‪ ،‬مجهز به ‪ ۲‬محور چرخشی‪،‬‬ ‫‪ ۲‬موت��ور دیزلی و ‪ ۸‬چرخ اس��ت ک��ه قدرت مانوردهی ان را بس��یار باال می برد‪.‬‬ ‫نام این ماش��ین ب��ه عنوان بزرگ ترین دامپتراک ‪۲‬مح��وره و همچنین به عنوان‬ ‫بزرگ ترین بدنه با ظرفیت ‪ ۶۴۵.۴‬مترمکعب در رکورد جهانی گینس ثبت شده‬ ‫است‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی) تصویر این کامیون روی تمبر‬ ‫در بالروس ثبت ش��د‪ .‬در نخستین س��الی که بالز‪۷۵۷۱۰‬در معدن زغال سنگ‬ ‫«چرنی گا ِوتز» در روس��یه فعالیت می کرد‪ ۴.۶ ،‬میلیون تن سنگ را جابه جا کرد‪.‬‬ ‫این رقم برابر با وزن بار یک هزار و ‪ ۱۱۵‬لکوموتیو ریلی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود به زیر اب‬ ‫پ��روژه ای مربوط به اتحادیه اروپا با عنوان «سیس��تم عام��ل پایدار جایگزین‬ ‫مع��دن» (‪ )Viable Alternative Mine Operating System‬در ح��ال‬ ‫ساخت ماشین های معدنی زیرابی به ویژه برای سایت های معدنی است که روی‬ ‫اب شناورند‪ .‬ماشین های معدنی زیرابی از راه دور کنترل می شوند و با استفاده از‬ ‫دماغه های تیز خود کانی ها را بدون تخریب بستر اب بیرون می اورند‪ .‬کانی پس‬ ‫از جمع اوری برای فراوری به س��طح زمین پمپاژ می شود و رسوب زباله و اب به‬ ‫معدن بازمی گردد‪ .‬اغاز این پروژه به س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪ ۱۳۹۴‬خورش��یدی)‬ ‫برمی گ��ردد‪ .‬هم اکنون تنها در اروپا ‪ ۳۰‬هزار س��ایت معدنی ش��ناور وجود دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت امریکایی «ناتیلوس» نیز از جمله ش��رکت هایی است که در این زمینه‬ ‫فعالیت می کند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1244‬‬ ‫پیاپی ‪2562‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪۱۸‬درصدی‬ ‫استخراج شرکت های‬ ‫سرب و روی ایمیدرو‬ ‫رشد ‪۱۰۴‬درصدی عملکرد «مهدی اباد»‬ ‫میزان اس��تخراج ش��رکت های سرب و روی‬ ‫ایمیدرو (انگ��وران‪ ،‬مهدی اباد و نخلک) در ‪۱۰‬‬ ‫ماهه امسال افزایش یافت‪ .‬در این مدت عملکرد‬ ‫معدن مهدی اباد ‪۱۰۴‬درصد رشد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬شرکت‬ ‫س��رب و روی انگ��وران از ابت��دای فروردین تا‬ ‫پایان دی‪ ۸۸۱ ،‬ه��زار و ‪ ۷۲۴‬تن ماده معدنی‬ ‫استخراج کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه‬ ‫سال گذشته (‪ ۷۴۵‬هزار و ‪ ۳۴۳‬تن) ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫ش��رکت سرب و روی مهدی اباد در ‪ ۱۰‬ماهه‬ ‫امس��ال‪ ۱۱۱ ،‬ه��زار و ‪ ۳۷۱‬تن م��اده معدنی‬ ‫اس��تخراج کرد‪ .‬رقم اس��تخراجی مدت مشابه‬ ‫سال گذشته‪ ۵۴ ،‬هزار و ‪ ۶۰۲‬تن بود که حاکی‬ ‫از افزایش ‪ ۱۰۴‬درصدی استخراج است‪.‬‬ ‫مجتمع س��رب نخلک نیز از ابتدای فروردین‬ ‫تا پای��ان دی‪ ۵۶ ،‬هزار و ‪ ۷۷۹‬تن ماده معدنی‬ ‫اس��تخراج کرد که نس��بت به رقم مدت مشابه‬ ‫س��ال گذشته (‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۱۲۰‬تن) ‪ ۷۱‬درصد‬ ‫رش��د نش��ان می دهد‪ .‬همچنین می��زان تولید‬ ‫س��رب این مجتمع در مدت یاد ش��ده با ‪۱۴۰‬‬ ‫درصد رش��د به ‪ ۶۴۷۰‬تن رسید‪ ،‬در حالی که‬ ‫می��زان تولی��د ان مجتمع در مدت یادش��ده‪،‬‬ ‫‪ ۲۷۰۰‬تن بود‪.‬‬ ‫در شانزدهمین همایش تولید ملی ‪ -‬افتخار ملی با محوریت بررسی وضعیت اقتصادی کشور مطرح شد‪:‬‬ ‫فقر مصرف کنندگان‪ ،‬تولیدکنندگان را نیز فقیر می کند‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اشتهای هند در‬ ‫زغال سنگ؛ واردات‬ ‫‪ ۱۹‬میلیون تنی‪ ،‬تولید‬ ‫‪ ۶۵۲‬میلیون تنی‬ ‫واردات زغال سنگ هند در ‪۱۰‬ماه گذشته به‬ ‫‪۱۹‬میلیون تن افزایش یافت‪ .‬این کشور در عین‬ ‫ح��ال برنامه تولید ‪ ۶۵۰‬میلیون تن از این ماده‬ ‫سیاه را در دست اجرا دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪،‬‬ ‫به نقل از وب سایت‪ The Hitavada‬مجموع‬ ‫واردات زغال س��نگ هن��د از اوری��ل ‪ ۲۰۱۸‬تا‬ ‫ژانوی��ه ‪ ۲۰۱۹‬به ‪۱۸۹‬میلی��ون و ‪۹۰۰‬هزار تن‬ ‫رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش‬ ‫از ان‪ ،‬رش��د ‪ ۵.۱‬درص��دی را نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫میزان واردات این ماده معدنی در مدت مشابه‬ ‫سال گذشته‪۱۸۰ ،‬میلیون و ‪۶۱۰‬هزار تن بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که واردات زغال س��نگ‬ ‫هن��د در ژانوی��ه ‪ ۲۰۱۹‬ب��ه ‪ ۱۷‬میلی��ون و‬ ‫‪۲۵۰‬ه��زار تن کاهش یافت و دلیل ان تقاضای‬ ‫کم خریداران زغال سنگ برای این ماده معدنی‬ ‫عنوان ش��ده است‪ .‬در مدت مشابه سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫می�لادی‪ ،‬واردات ای��ن ماده معدن��ی در هند‬ ‫ ‪ ۱۹‬میلی��ون و ‪ ۵۹۰‬هزار تن به ثبت رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از مجموع واردات زغال س��نگ هند در ژانویه‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬میالدی‪۳ ،‬میلیون و ‪۵۳۰‬هزار تن زغال‬ ‫کک شو و ‪ ۱۲‬میلیون و ‪۳۵۰‬هزارتن زغال سنگ‬ ‫حرارتی بوده است‪.‬‬ ‫دول��ت هند در نظر دارد در س��ال های مالی‬ ‫‪۲۰۲۰‬و‪ ۲۰۱۹‬تولید زغال س��نگ این کشور را‬ ‫به یک میلیارد تن افزایش دهد‪ .‬همچنین بنا بر‬ ‫اعالم ش��رکت زغال سنگ هند‪ ،‬تولید این ماده‬ ‫معدنی در هند در سال ‪ ۲۰۱۸-۲۰۱۹‬میالدی‬ ‫به ‪ ۶۵۲‬میلیون تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫شانزدهمین همایش تولید ملی‪ -‬افتخار ملی همزمان با‬ ‫روز اقتصاد مقاومتی و کارافرینی‪ ،‬عصر دوشنبه در سالن‬ ‫همایش های صدا و سیما برگزار شد‪.‬‬ ‫محوره��ای این همایش‪ ،‬بررس��ی وضعی��ت اقتصادی‬ ‫کشور و پیش��برد اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی با‬ ‫در نظ��ر گرفتن ظرفیت های داخلی‪ ،‬توجه ویژه به صنایع‬ ‫کوچک و متوسط و نیز تحقق شعار سال بود‪.‬‬ ‫در این دوره به مناس��بت چهلمین س��الگرد جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬از ‪ ۴۰‬واحد برتر صنعتی‪ ،‬معدنی و خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی با اهدای لوح سپاس و نشان تولید ملی‬ ‫قدردانی شد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ماه ارزش افزوده بپ��ردازد‪ .‬دولت‪ ۱۸۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫به س��ازمان تامین اجتماعی بدهکار اس��ت‪ .‬نمی خواهید‬ ‫ای��ن بدهی را که متعلق به ما اس��ت بگیرید؟ وزارت کار‬ ‫مصوبه ای داش��ته که ش��ب عید به واحدهایی که بحرانی‬ ‫بود ه و حقوق کارگر را نداشته اند بدون بهره پول می داده‪،‬‬ ‫ای��ن مصوب��ه کجا رفته اس��ت؟ باید ترتیبی اتخاذ ش��ود‬ ‫ک��ه همه وزارتخانه ها و دس��تگاه های مس��ئول به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کمک کنند چون س��تاد تسهیل‬ ‫و کارگروه مواد قضای��ی‪ ،‬موضوعی را تصویب می کند اما‬ ‫اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدکننده‪ ،‬خائن و اختالس گر نیست‬ ‫‹ ‹زمان کسب درامد خوب هم می رسد‬ ‫صادرات سنگ به عراق‬ ‫افغانستان و گرجستان‬ ‫فرهاد معاجزی‪ ،‬مدیرعامل گروه کارخانجات‬ ‫ملل س��نگ اظهار کرد‪ :‬در زمین��ه صادرات‪ ،‬با‬ ‫کش��ورهای ع��راق‪ ،‬افغانس��تان و گرجس��تان‬ ‫همکاری داریم‪ .‬متاس��فانه هزینه های صادرات‬ ‫و حمل ونقل بس��یار افزایش یافته و کشتیرانی‬ ‫و جابه جای��ی پول از بزرگ تری��ن معضالت ما‬ ‫است‪ .‬به دلیل مشکالتی که بر سر راه صادرات‬ ‫وجود دارد مجبور هستیم سنگ را بسیار ارزان‬ ‫بفروشیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری س��نگ ای��ران‪ ،‬این‬ ‫مدیرعام��ل ک��ه ‪۱۲‬س��ال در زمین��ه تولی��د‬ ‫سنگ های تراورتن‪ ،‬مرمریت و گرانیت فعالیت‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬صادرات بیش از هر چیزی نیازمند‬ ‫قوانین ثابت‪ ،‬بلندمدت و پایدار است‪ .‬با قوانینی‬ ‫که ه��ر روز دس��تخوش تغییر می ش��وند و بر‬ ‫مبنای بخشنامه های جدیدی که هر روز صادر‬ ‫می ش��وند نمی توان کار ص��ادرات را انجام داد‪.‬‬ ‫ش��رکت مداوم و پی در پی در نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی‪ ،‬از مهم ترین مولفه های موفقیت در‬ ‫صادرات است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد جعفر منتظری‬ ‫محسن صالحی نیا‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫دادس��تان کل کشور در شانزدهمین جش��نواره تولید‬ ‫مل��ی‪ -‬افتخار ملی گفت‪ :‬نخس��تین ویژگی یک صنعتگر‬ ‫این است که متخصص باشد‪.‬‬ ‫حجت االس�لام محم��د جعفر منتظ��ری با اش��اره به‬ ‫امانتداری به عنوان دومین ویژگی برجسته یک صنعتگر‬ ‫گفت‪ :‬گاه برخی مصادیق کم فروش��ی دیده می ش��ود که‬ ‫باعث شرمس��اری اس��ت‪ ،‬در حالی که ق��ران گفته «وای‬ ‫بر کم فروش��ان»؛ صنعتگران می توانن��د ترویج دهنده این‬ ‫فرهنگ در بین همقطاران خود باشند که این کار را انجام‬ ‫ندهند‪ .‬این تصور که با کم فروش��ی می توان به مال افزود‪،‬‬ ‫اشتباه است‪.‬‬ ‫منتظ��ری ادامه داد‪ :‬امروز‪ ،‬در این س��نگر و این جبهه‬ ‫باید از برخی امتیازات چش��م بپوشید‪ .‬زمان کسب درامد‬ ‫خوب می رس��د‪ .‬من نمی گویم ضرر کنید‪ .‬کارافرینان ما‬ ‫باید در تولیدش��ان درامد داش��ته باشند تا چرخ کارخانه‬ ‫را بچرخانند اما برخی امتیازها که در ش��رایط عادی برای‬ ‫یک تولیدکننده و صنعتگر مجاز است‪ ،‬در شرایط جنگی‬ ‫فعل��ی این امتیازات برای ش��ان جایز نیس��ت‪ .‬مثل اینکه‬ ‫در جبه��ه جنگ نظامی بخواهید در س��نگر از تختخواب‬ ‫استفاده کنید در حالی که جنگیدن با پوشیدن لباس رزم‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬چرا باید وضعیت قاچاق کاال به این شکل‬ ‫باشد؟ قاچاق کاال سم مهلکی برای اقتصاد و تولید کشور‪،‬‬ ‫مردم و بازار اس��ت‪ .‬اگر مبازره با قاچاق کاال و ارز ان گونه‬ ‫که اقتضائات جنگی می طلبید انجام می ش��د ش��اهد این‬ ‫حجم از کاالی قاچاق نبودیم‪ .‬چرا عده ای گوش��ت مورد‬ ‫نیاز مردم را در گمرک نگه می دارند؟ چندین بار با گمرک‬ ‫هرمزگان تماس گرفتم که چرا این همه گوشت را در بندر‬ ‫نگه داش��ته اند؟ گفتند یکی از علت هایش این اس��ت که‬ ‫از معافیت گمرکی اس��تفاده کنند‪ ۶۰ .‬کانتینر گوشت را‬ ‫ان قدر نگه داش��تند که مش��مول قوانین ضبط و تحویل‬ ‫به اموال تملیکی ش��ده اس��ت‪ .‬هزاران تن دام زنده در اثر‬ ‫برخی کوتاهی ها در حال قاچاق از کشور است‪ .‬امیدواریم‬ ‫مسئوالن به این مورد توجه کنند‪.‬‬ ‫حجت االس�لام منتظری افزود‪ :‬به عنوان مدعی العموم‪،‬‬ ‫انتظ��ارم از جامعه تولیدکننده و صنعتگر این اس��ت که‬ ‫شرایط را لمس کنند و خود را با ان انطباق دهند‪.‬‬ ‫این مس��ئول از تولیدکنن��دگان و صنعتگران حاضر در‬ ‫ایین خواس��ت هر جا بخشنامه‪ ،‬ش��یوه نامه یا مصوبه ای‬ ‫مغایر قانون دیدند که س��د راه تولید اس��ت‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫کنند تا به وسیله دیوان عدالت اداری برای ابطال ان اقدام‬ ‫شود‪ .‬منتظری اضافه کرد‪ :‬حدود ‪ ۴۵۰‬دادستان یا دادگاه‬ ‫بخش در کشور وجود دارد و صنعتگران و تولیدکنندگان‬ ‫می توانن��د با مراجعه به رئیس��ان کل دادگس��تری ها در‬ ‫استان ها و رئیسان دادگس��تری شهرستان ها‪ ،‬چالش ها و‬ ‫مشکالت خود را به دستگاه قضا منعکس کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود ‪ ۲۰‬درصدی شهرک های صنعتی‬ ‫حمیدرضا فوالدگر‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ ۲۰ :‬درصد‬ ‫واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی در رکود‬ ‫به سر می برند و ‪ ۳۰‬درصد انها با کمتر از نیمی از ظرفیت‬ ‫خود در حال تولید و فعالیتند‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی نیا‪ ،‬در ش��انزدهمین جشنواره «تولید‬ ‫ملی‪ -‬افتخار ملی» افزود‪ ۲۰ :‬درصد دیگر از این واحدهای‬ ‫مستقر در شهرک های صنعتی با ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد و بقیه‬ ‫با بیش از ‪ ۷۰‬درصد ظرفیت خود مشغول به فعالیتند‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا ی��اداوری کرد‪ ۴۳ :‬هزار واح��د تولیدی در‬ ‫ش��هرک های صنعتی کشور مستقر هستند که ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫مجموع اشتغال را به خود اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران اضافه کرد‪ ۹۷۳ :‬شهرک و ناحیه صنعتی در‬ ‫کش��ور فعال هستند‪ .‬وی گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۳۶‬مرکز خدمات‬ ‫فناوری کس��ب و کار در کشور به بهره برداری رسیده و ‪۵‬‬ ‫مرکز دیگر در دس��ت ساخت هستند‪ .‬صالحی نیا‪ ،‬اموزش‬ ‫را از جمله مس��ائل مهم در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫برشمرد و ادامه داد‪ ۴۳۳ :‬خوشه صنعتی در نقاط مختلف‬ ‫کش��ور شناس��ایی ش��ده که تاکنون ‪ ۹۴‬مورد ان به ثمر‬ ‫نشسته است‪ .‬وی از صدور ‪ ۳‬هزار مورد بیمه برای صنایع‬ ‫کوچ��ک و همچنین صدور یک ه��زار و ‪ ۲۱۵‬ضمانتنامه‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۶۵۰‬میلیارد تومان از س��وی صندوق ضمانت‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم‪ ،‬تولید را هدف گرفته است‬ ‫سیدمحمدرضا مرتضوی‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون ام��ور صنای��ع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬ضمن تس��لیت حادثه تروریستی خاش‬ ‫در شانزدهمین جش��نواره تولید ملی‪-‬افتخار ملی گفت‪:‬‬ ‫در شرایط فعلی‪ ،‬نیازمند این هستیم که با توان تخصصی‬ ‫‪ ۶۰‬کانتینر گوش��ت را ان قدر نگه داش��تند که مش��مول قوانین‬ ‫ضبط و تحویل به اموال تملیکی ش��ده اس��ت‪ .‬هزاران تن دام زنده‬ ‫در اثر برخی کوتاهی ها در حال قاچاق از کشور است‬ ‫و اجرایی بخش غیر تولیدی‪ ،‬مش��کالت بخش صنعت را‬ ‫دنبال کنی��م‪ .‬در همین زمین��ه‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬جلس��ات تخصصی ب��ا انجمن ها و تش��کل های‬ ‫بخش خصوصی برگزار کرده و از چند جنبه نیز مسائل و‬ ‫مش��کالت بخش های مختلف صنعتی را ارزیابی و بررسی‬ ‫می کند‪ .‬ما هم خواسته هایی از این بخش ها داریم‪.‬‬ ‫مقیمی با بیان اینکه بخش تولید هدف تحریم ها بوده‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این امر نش��ان دهنده این است که ما هم باید‬ ‫بیش��ترین اقدام��ات مقابله با تحری��م را در همین بخش‬ ‫انجام دهیم‪ .‬تامین مواد اولیه مهم ترین نکته ای اس��ت که‬ ‫بخش��ی به حوزه داخلی و بخشی به حوزه ارزی از خارج‬ ‫از کش��ور مربوط است‪ .‬باید ببینیم شرایط را چگونه مهیا‬ ‫کنیم که واحدهای تولیدی ما دسترس��ی بهتری به مواد‬ ‫اولیه داشته باشند و تولید را ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه یکی از نکته ها در تامین مواد اولیه‬ ‫که ش��کایت زیادی هم از ان ش��ده‪ ،‬توزیع نامناسب مواد‬ ‫اولی��ه برای واحدهای تولیدی واقعی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ابالغیه ای را به همه استان ها ارسال کردیم که ظرفیت ها‬ ‫و پروانه های بهره برداری در سال های اخیر به روز شود تا‬ ‫مواد اولیه به ان دس��ته از واحدها ک��ه نیاز به مواد اولیه‬ ‫دارند‪ ،‬برسد‪ .‬این در حالی است که گاه مواد اولیه به دست‬ ‫کس��انی می رسد که با مکانیس��م هایی بازار دوم و سوم را‬ ‫ایجاد می کنند یعنی هم موجب افزایش نرخ تمام ش��ده‬ ‫می ش��وند و هم دسترسی به مواد اولیه را در مواردی غیر‬ ‫ممکن می کنند‪.‬‬ ‫مقیمی در بخش دیگری از س��خنانش گفت‪ :‬مش��کل‬ ‫بعدی ب��ه مواد اولیه ای ک��ه از خارج تامین می ش��ود بر‬ ‫می گ��ردد‪ .‬در این زمینه‪ ،‬یکی از اهدافی که در جلس��ات‬ ‫کارگ��روه پایش دنب��ال می کنیم این اس��ت ک��ه اینده‬ ‫بخش ه��ای مختلف صنع��ت را در ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬ماه اینده رصد‪،‬‬ ‫ارزیابی و بررس��ی کنیم تا تصوی��ر بهتری از نیازهای انها‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به موضوع سرمایه در گردش برای حفظ‬ ‫س��طح تولید گفت‪ :‬با توجه به افزایش نرخ ارز الزم است‬ ‫س��رمایه در گردش و واحدهای تولی��دی را تامین کنیم‪.‬‬ ‫وزارتخان��ه ب��راورد کرده ک��ه ‪ ۲۴۴‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫نیاز واحدهای تولید در س��ال جاری اس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫براس��اس امار بانک مرک��زی ‪ ۱۳۷‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫تامین شده است‪ .‬معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در ادامه افزود‪ :‬چند مصوبه به پیش��نهاد وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در جلس��ه هیات دولت تصویب‬ ‫شد که واردات مواد اولیه واحدهای تولید در مناطق ازاد‬ ‫و مناطق ویژه اقتصادی بدون ثبت س��فارش انجام شود‪.‬‬ ‫در این راستا ‪ ۳۲۴۳‬تعرفه اعالم شده که فقط مواد اولیه‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات مورد نی��از واحدهای تولیدی را‬ ‫ش��امل می ش��ود‪ .‬در کنار این ‪ ۲‬مصوبه‪ ،‬موضوع استفاده‬ ‫از ظرفیت مرزنش��ینان و ملوانان برای واردات مواد اولیه‬ ‫مطرح است‪ .‬‬ ‫مقیم��ی در ادام��ه تاکید ک��رد‪ :‬مدیری��ت واردات هم‬ ‫می توان��د وضعیت اینده صنع��ت را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫همچنین دولت باید هرچه زودتر تعرفه های س��ال ‪ ۹۸‬را‬ ‫پیش��نهاد بدهد تا با کمک تش��کل ها مبنای فعالیت های‬ ‫ن زمینه‪،‬‬ ‫اقتصادی و تولیدی این س��ال قرار گی��رد‪ .‬در ای ‬ ‫جلس��ه هایی تشکیل و پیشنهادهایی داده شده است و از‬ ‫پیشنهادهای بخش خصوصی استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بخش س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید‪،‬‬ ‫فرص��ت و ابزارهای��ی در اختیار این وزارتخانه اس��ت و از‬ ‫جمل��ه مهم ترین سیاس��ت ها‪ ،‬رفع موان��ع تولید با هدف‬ ‫کاهش فعالیت های اقتصادی اس��ت‪ .‬ب��ا همکاری بخش‬ ‫خصوصی‪ ۳۵ ،‬مش��کل ب��ا فراوانی ب��اال در حوزه گمرک‬ ‫شناسایی شد‪.‬‬ ‫وی همچنین عنوان ک��رد‪ :‬همین جا اعالم می کنم که‬ ‫جلس��ه بعدی ما درباره مسائل و مش��کالت بخش تولید‬ ‫در حوزه بانکی اس��ت‪ .‬درخواست می کنم حتی مشکالت‬ ‫ریز و جزئی که درباره مس��ائل ارزی و ریالی یا سرمایه در‬ ‫گردش و ثابت دارید را به ما اعالم کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹معرف�ی مهم تری�ن عوامل موثر بر کس�ب و‬ ‫کار‬ ‫رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نیز در این ایین گفت‪ :‬امروز مشکالت‬ ‫صنعت و تولید کشور نرم افزاری و سخت افزاری یا کمبود‬ ‫مهندس��ان و نیروی انسانی متخصص نیست بلکه بیشتر‬ ‫ناشی از مسائل اقتصادی است‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا فوالدگر بی��ان کرد‪ :‬نتیج��ه پایش ‪ ۳‬ماهه‬ ‫پایی��ز و تابس��تان امس��ال واحدهای تولی��دی و صنعتی‬ ‫در زمینه کس��ب و کار نش��ان داد که بی ثباتی قیمت ها‪،‬‬ ‫تصمیم گیری ه��ای مکرر و تغییر ش��یوه نامه ها‪ ،‬در عمل‬ ‫بیشترین تاثیر منفی را بر فعاالن اقتصادی می گذارند‪.‬‬ ‫نماینده اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫نقدینگی و مس��ائل بانکی که در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته جزو‬ ‫عوامل اصلی تاثیرگذار در زمینه کسب و کار بود‪ ،‬این بار‬ ‫در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفت‪.‬‬ ‫فوالدگر یاداوری ک��رد‪ :‬الزمه تحول در نظام اقتصادی‬ ‫دولت محور‪ ،‬تصویب اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی در مجلس‬ ‫هفتم و نظارت بر ان در مجلس هشتم بود‪.‬‬ ‫تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون حمایت‬ ‫از تولید داخلی و قانون بیشترین استفاده از تولید داخلی‬ ‫و کاالی ایران��ی (که به تازگی مصوب ش��ده) و همچنین‬ ‫تقویت و توس��عه نظام اس��تاندارد‪ ،‬برنامه های منسجمی‬ ‫بودند که برای حمایت از تولید داخل انجام شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین دیگری وضع نکنید‬ ‫عبدالوه��اب س��هل ابادی‪ ،‬دبیرخانه صنع��ت و معدن‬ ‫ایران نیز در شانزدهمین همایش تولید ملی‪-‬افتخار ملی‬ ‫خط��اب به فوالدگ��ر‪ ،‬نماینده مردم اصفه��ان در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی و یکی از س��خنرانان این همایش گفت‪:‬‬ ‫خواه��ش می کنیم قوانین دیگری وضع نکنید بلکه مدت‬ ‫باقیمانده را به قوانینی که وضع کردید و اجرا نمی ش��ود‪،‬‬ ‫بپردازید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در تولی��د داخلی‪ ،‬مهم تری��ن اصل کیفیت‬ ‫اس��ت اما نمی توانیم رقابت کنیم‪ .‬ما نمی دانیم در مسائل‬ ‫اقتصادی چه جوابی به مردم بدهیم‪ .‬مالک یکی از بهترین‬ ‫برنده��ای مواد غذایی در زندان اراک در حال کور ش��دن‬ ‫اس��ت و نگران س�لامتی اش هس��تیم‪ .‬دکتر فوالدگر در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی مصوب کنند که در تسهیالت‬ ‫بانکی نیاز به یک تنفس و اس��تراحت داریم‪ .‬شما تصویب‬ ‫کردی��د که ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد از محل یارانه ها را به صنعت‬ ‫بدهن��د اما مگر تا حاال یک ریال ب��ه این بخش پرداخت‬ ‫شده اس��ت؟ اگر در پرداخت ارزش افزوده کوتاهی کنیم‬ ‫واکنش ها را می بینیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اقای مقیم��ی! کار برخی از همکاران با‬ ‫یکی دو تا تلفن حل می شود‪ .‬کد اقتصادی که می خواهند‬ ‫را نمی دهن��د و بدهی ارزی‪ ،‬بس��یاری از هم��کاران ما را‬ ‫از هستی س��اقط کرده اس��ت‪ .‬تولیدکننده درحال حاضر‬ ‫نمی دان��د تکلیفش چیس��ت‪ .‬ما نمی توانیم ب��ه انها قول‬ ‫ص��ادرات بدهیم زیرا قوانین به ط��ور دائم در حال تغییر‬ ‫هستند و با هر جایی قرارداد بستیم دچار مشکل شدیم‪.‬‬ ‫س��هل ابادی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬صنعتی که‬ ‫بای��د محصوالتش را ب��ا چک ‪ ۸‬ماهه بفروش��د نباید هر‬ ‫سیدمحمدرضا مرتضوی‪ ،‬دبیر کل خانه صنعت و معدن‬ ‫ایران در شانزدهمین جشنواره «تولید ملی‪ -‬افتخار ملی»‬ ‫با ابراز امیدواری از اینکه س��ال اینده‪ ،‬س��ال خوبی برای‬ ‫تولیدکنندگان باش��د گفت‪ :‬تولیدکنندگان فرق عمده ای‬ ‫ب��ا دیگران دارن��د و ان اینکه ب��ا کارگران ش��ان زندگی‬ ‫می کنن��د‪ .‬برخی ها تاجرند و هر وقت تجارت صرف نکند‬ ‫تجارتخانه ش��ان را می بندن��د و کار نمی کنند اما ریش��ه‬ ‫صنعتگ��ر در اب و خ��اک این مملکت اس��ت و باید در‬ ‫کنار کارگرانش در هر ش��رایط س��خت و اسانی بایستد و‬ ‫تحمل کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما تولیدکنندگان قصد نداریم از سنگر تولید‬ ‫حتی ی��ک گام عقب تر برویم بنابرای��ن به کمک همگی‬ ‫نی��از داریم‪ .‬مرتضوی ب��ا بیان اینکه بزرگ ترین مش��کل‬ ‫امروز ما این است که سیاس��ت های نادرست اقتصادی و‬ ‫فشارهای اهریمنی امریکا و دشمنی ها با کشور‪ ،‬خریداران‬ ‫کاالهای ما را فقیر ک��رده‪ ،‬گفت‪ :‬فقر مصرف کنندگان ما‬ ‫تولیدکنندگان را نیز فقیر می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چند روز پیش‪ ،‬یک اس��ترالیایی مهمان من‬ ‫بود و می گفت هر کیلو گوش��تی که در اس��ترالیا تولید و‬ ‫کش��تار می ش��ود و ان را با هواپیما به ایران می فرستیم‬ ‫ب��ا دالر‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ۵ ،‬دالر و ‪ ۸۰‬س��نت اس��ت یعنی‬ ‫‪۲۵‬هزار توم��ان اما مصرف کننده ایرانی ان را ‪ ۸۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تومان می خرد‪ .‬این فرد می گفت در کش��ور شما چه‬ ‫خبر است؟ چه اتفاقی افتاده است؟‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هر انچ��ه بخش خصوصی اختیارات‬ ‫گرفته ب��ود را از ان پ��س گرفته اند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬بارها‬ ‫گفته ام هر زمانی که بخش خصوصی کنار گذاش��ته شده‬ ‫و از میدان بیرون ش��ده این اتفاق ها رخ داده و هیچ دلیل‬ ‫دیگری ندارد‪ .‬فرق بخش خصوصی با س��ایر بخش ها این‬ ‫است که در یک رشته تخصص دارد و مجبور است درست‬ ‫کار کند‪ .‬ما مهمان جیب خودمان هس��تیم نه مردم پس‬ ‫ناچاریم درست فکر کنیم‪.‬‬ ‫دبی��ر کل خانه صنعت و معدن ای��ران ادامه داد‪ :‬باعث‬ ‫ناامیدی اس��ت که اشخاص باس��ابقه ای مانند ما به ناچار‬ ‫دنبال اثبات اهلیت باشیم‪ .‬از شخصی مثل من که ‪ ۳‬نسل‬ ‫است در این شغل هس��تم خواسته بودند اهلیتم را ثابت‬ ‫کن��م‪ .‬کدام یک از ما بخش خصوصی ها به کش��ور خیانت‬ ‫کردیم؟ چه زمان��ی در اختالس هایی که پول ها و دالرها‬ ‫را فله ای از کش��ور خارج می کنند‪ ،‬دست داشته ایم؟ اینها‬ ‫معلوم است چه کسانی هستند‪.‬‬ ‫مرتض��وی افزود‪ :‬رهب��ر معظم انق�لاب می فرمودند‪ :‬از‬ ‫جایی رد می ش��دم که دیوار بلندی با ارتفاع زیادی دیدم‪.‬‬ ‫پرسیدم‪ :‬برای چه کسی است؟ گفتند‪ :‬برای فالن شخص‬ ‫که مالک فالن بانک اس��ت‪ .‬اسانسور این خانه ‪ ۵‬میلیون‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬این پول ها چون به زحمت دس��ت می اید در‬ ‫بخش تولید این گونه خرج نمی شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کش��ور ما «م��ال» می خواهد چکار؟‬ ‫گفت‪ :‬چه نیازی اس��ت بزرگ ترین مال خاورمیانه یا دنیا‬ ‫را بس��ازیم؟ می خواهی��م کاالی بنج��ل خارجی و چینی‬ ‫بفروش��یم؟ ما کارخانه‪ ،‬کار و ش��غل می خواهیم‪ .‬انهایی‬ ‫که می خواهند اهلیت ما را بررس��ی کنند‪ ،‬نروند گوش��ت‬ ‫‪۲۵‬ه��زار تومانی وارد کنند و ‪۱۰۰‬هزار تومان بفروش��ند‬ ‫چون ظلم است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به نظ��ر من اگر ما و دس��تگاه دولت و‬ ‫قضا همت نکنیم‪ ،‬کنار هم نایس��تیم و دست به دست هم‬ ‫ندهیم یک ع��ده بی وطن‪ ،‬این مملکت را غارت می کنند‪.‬‬ ‫چاره‪ ،‬تولید است و اینکه به هم رحم کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن افزود‪ :‬ما در خانه صنعت و معدن تالش‬ ‫کردیم و امضاهای طالیی جمع کردیم اما همه زحمت ها‬ ‫از بین رف��ت‪ .‬ما ارد را ‪ ۱۲۰‬هزار توم��ان می فروختیم و‬ ‫کش��ور اداره می ش��د‪ .‬توزیع ارد را در یک شبکه دولتی‬ ‫اوردند و به یکباره ‪ ۳۶۰‬هزارتن تقاضا ایجاد شد‪.‬‬ ‫مرتضوی ادامه داد‪ :‬س��ازمان تامین اجتماعی ‪ ۴۰‬سال‬ ‫از م��ن حق بیم��ه گرفته و اگر یک م��اه حق بیمه ندهم‬ ‫دفترچ��ه کارگر مرا مهر نمی زن��د و از طرف دیگر دنبال‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار ادم بی��کار می گ��ردد تا پول م��ا و کارگر ما‪،‬‬ ‫بیم��ه اش کند‪ .‬ما و کارگران راضی نیس��تیم‪ .‬بانک ها نیز‬ ‫می بینند که بخش تولید این قدر گرفتاری دارد پس بهتر‬ ‫اس��ت کنتور به��ر ه را کمی پایین بیاورن��د و حتی مدتی‬ ‫ان را متوقف کنند‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬از دستگاه قضا‬ ‫متشکریم که به دس��تور رهبر معظم انقالب به ما کمک‬ ‫کرد تا کارخانه ها را بی دلیل تعطیل نکنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬افرادی که اموال این کش��ور را از راه های‬ ‫نامشروع به حساب های بانکی خود برده اند مطمئن باشند‬ ‫که اجازه نمی دهیم این پول ها را از مملکت خارج کنند و‬ ‫از حلقوم شان بیرون می کشیم و به کارگران مان می دهیم‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1244‬‬ ‫پیاپی ‪2562‬‬ ‫مخالفان مدرسه های‬ ‫غیردولتی را‬ ‫به نمایشگاه دعوت کنیم‬ ‫از جزئیات مدیریت بازار نوروز‬ ‫پ��س از اظهارنظره��ای متف��اوت متولی��ان دولت��ی و‬ ‫بخش خصوصی درباره روش عرضه ارزان کاال در اس��تانه‬ ‫نوروز‪ ،‬به نظر می رسد در نهایت زور «نمایشگاه های بهاره»‬ ‫به «فروش فوق العاده منس��جم و گسترده» چربید‪ .‬البته‬ ‫این به معنای برگزار نشدن فروش های فوق العاده نیست‪.‬‬ ‫در واق��ع اجازه فروش فوق الع��اده همچنان به واحد های‬ ‫صنفی داده خواهد شد اما پیش بینی می شود این کار در‬ ‫سطح گس��ترده و به شکل منسجم انجام نشود‪ .‬حاال باید‬ ‫مننتظر ماند و دید چه تعداد از کسب ه برای دریافت مجوز‬ ‫فروش فوق العاده اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در فروش فوق العاده منس��جم و‬ ‫گس��ترده واحدهای صنفی در مغازه ه ای شان می مانند و‬ ‫ب��ا دریافت مج��وز الزم از اتحادیه ها‪ ،‬درصدی تخفیف به‬ ‫کاالهای شان می دهند و چون این کار منسجم و گسترده‬ ‫اس��ت‪ ،‬هر مصرف کننده در هر نقطه از ش��هر یا کشور‪ ،‬از‬ ‫تخفی��ف بهره می برد اما حاال با برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫بهاره‪ ،‬در هر استان و شهرستان به شرط تایید استانداری‬ ‫یا فرمانداری ب��ا هماهنگی کامل با اتاق های اصناف تنها‬ ‫در چند نقطه از شهر‪ ،‬نمایشگاه های بهاره برگزار می شود‬ ‫و فروش ه��ای فوق الع��اده هم به احتم��ال زیاد نه به طور‬ ‫گسترده‪ ،‬بلکه به شکل انفرادی از سوی واحدهای صنفی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم هایی در سطح کشوری‬ ‫کنترل کنند تا گران فروش��ی نش��ود‪ .‬رئیس اتاق اصناف‬ ‫ای��ران همچنین تصریح ک��رد‪ :‬با توجه به مصوبات وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و س��تادهای تنظی��م بازار‪،‬‬ ‫تصمیم گیری درباره برگزار کردن یا نکردن نمایشگاه های‬ ‫بهاره به استان ها واگذار شده که استانداران با هماهنگی‬ ‫اتاق اصناف مرکز استان و در شهرستان ها فرمانداری ها با‬ ‫هماهنگی اتاق اصناف انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال عرضه کاالهای اساسی در نمایشگاه‬ ‫ممبینی با اشاره به نیاز مصرف کننده به توزیع کاالهای‬ ‫اساس��ی گفت‪ :‬درباره تامین کاالهای اساس��ی امیدواریم‬ ‫ک��ه نهاد های دولتی اقدام ه��ای الزم را انجام دهند و در‬ ‫نمایش��گاه های بهاره محل وی��ژه ای برای توزیع کاالهای‬ ‫اساس��ی در نظر گرفته ش��ود و کیفی��ت کاالهایی که در‬ ‫این نمایش��گاه ها عرضه می ش��ود‪ ،‬مورد بازرسی و کنترل‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ممبین��ی ادامه داد‪ :‬احتمال دارد در این نمایش��گاه ها‬ ‫کاالهای اساسی مانند برنج‪ ،‬مرغ‪ ،‬گوشت و‪ ...‬عرضه شود‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این باره توضیحات الزم‬ ‫را خواهد داد اما تا جایی که من اطالع دارم احتمال دارد‬ ‫در این نمایش��گاه ها از ذخایر ش��رکت امور پشتیبانی دام‬ ‫استفاده شود و همان کاال با همان نرخ عرضه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پلمب نمونه کاال تا پایان نمایشگاه‬ ‫وی همچنی��ن درباره نظارت بر کیفیت کاال گفت‪ :‬قرار‬ ‫است تا نمونه ای از کاالها پیش از عرضه در نمایشگاه های‬ ‫بهاره از نظر کیفیت و نرخ بررسی شده و نمونه انها پلمب‬ ‫و در نمایش��گاه نگهداری ش��ود‪ .‬در تم��ام طول برگزاری‬ ‫نمایشگاه کاال باید با نمونه بررسی شده‪ ،‬منطبق باشد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد‪ :‬زمان برگزاری این‬ ‫نمایشگاه ها در هر اس��تانی براساس سیاست گذاری های‬ ‫ان استان متفاوت است اما باید تا ‪ ۲۵‬اسفند پایان یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه حمایت قاطعانه از فروش فوق العاده‬ ‫اگرچ��ه برگزاری نمایش��گاه های بهاره از س��وی دولت‬ ‫مص��وب ش��ده‪ ،‬اما رئی��س اتاق اصناف ته��ران همچنان‬ ‫مخال��ف برگزاری نمایش��گاه بهاره اس��ت‪ .‬ب��ا این حال با‬ ‫تصمیم دولت‪ ،‬این تش��کل صنفی به عنوان برگزار کننده‬ ‫نمایشگاه بهاره در تهران اقدام های خود را اغاز می کند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫در این ب��اره بیان کرد‪ :‬ق��رار بر این بود با برگزاری حراج و‬ ‫فروش فوق العاده در س��طح ش��هر‪ ،‬هم کاالها را ارزان تر‬ ‫به دس��ت مصرف کننده برسانیم و هم بازار را رکود خارج‬ ‫کنیم‪ .‬در نمایشگاه های عرضه مستقیم اگر اتحادیه ای ‪۵‬‬ ‫هزار عضو دارد‪ ،‬ش��اید ‪۲۰۰‬واحد از ان در این نمایش��گاه‬ ‫بتواند ش��رکت کند و باقی واحد های صنفی از بازار ش��ب‬ ‫عید بی بهره می مانند‪.‬‬ ‫قاسم نوده فراهانی ادامه داد‪ :‬با وجود این‪ ،‬به دلیل اینکه‬ ‫مردم به برگزاری نمایشگاه های بهاره عادت کرده اند‪ ،‬قرار‬ ‫شد‪ ،‬نمایشگاه ها هم برگزار شود که درحال حاضر ‪۳‬مکان‬ ‫در تهران برای این منظور در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نشس��تی با حضور نمایندگان س��ازمان‬ ‫اتش نشانی‪ ،‬اورژانس‪ ،‬نیروی انتظامی و دست اندرکاران‬ ‫خدمات نمایش��گاه ها هس��تند را برگزار خواهیم کرد که‬ ‫روز‪ ،‬ساعت و جزئیات نمایشگاه های بهاره مشخص شود‬ ‫‹ ‹نمایشگاه های تهران کجا خواهد بود؟‬ ‫معاون امور اقتصادی و توس��عه منابع استانداری تهران‬ ‫نی��ز درباره برگ��زاری نمایش��گاه های بهاره بی��ان کرد‪:‬‬ ‫نمایش��گاه های بهاره تهران در مصالی امام(ره)‪ ،‬خاوران‬ ‫و بوس��تان والیت برگزار می ش��ود و هیچ نهاد لشکری و‬ ‫کشوری به جز اتاق اصناف تهران حق برگزاری نمایشگاه‬ ‫بهاره در تهران را ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف تهران‪ ،‬امامی‬ ‫امین درباره برگزاری نمایش��گاه بهاره در اس��تان تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه ب��ه اینکه اتاق اصناف ته��ران با برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های بهاره مخالفت کرد اما از انجا که برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه در استانه س��ال جدید و ایام پایانی سال‬ ‫تبدیل به مطالبه عمومی ش��ده اس��ت‪ ،‬مجوز برگزاری ‪۵‬‬ ‫نمایش��گاه در ش��هر تهران و یک نمایش��گاه در هر یک از‬ ‫شهرستان های استان تهران صادر شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مقرر ش��د ‪۳‬نمایش��گاه در ایام ش��ب عید‬ ‫برگزار ش��ده و در صورت نیاز بازار‪۲ ،‬نمایش��گاه دیگر نیز‬ ‫زیر نظر اتاق اصناف تهران برپا ش��ود‪ .‬براین اس��اس هیچ‬ ‫نهاد لشکری و کشوری دیگر حق برگزاری نمایشگاه های‬ ‫بهاره را ندارد‪.‬‬ ‫امام��ی امین با بیان اینکه نمایش��گاه های بهاره تهران‬ ‫در مص�لای ام��ام (ره)‪ ،‬خاوران و بوس��تان والیت برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬درحال حاضر تا رصد نی��از بازار‪،‬‬ ‫نمایش��گاه های جانمایی شده در حکیمیه و پارک ارم در‬ ‫انتظار اعالم نیاز اتاق اصناف تهران است‪.‬‬ ‫ابراهیم درستی‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫دستگاه های صوتی و تصویری‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید ممبینی‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫امامی امین‬ ‫وزیر نیرو در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد ‪:‬‬ ‫پیوستن به بازار اوراسیا در شرایط تحریم‪ ،‬کار بزرگی است‬ ‫وزی��ر نیرو گف��ت‪ :‬در ش��رایط تحریم ها‪ ،‬پیوس��تن ایران به‬ ‫اتحادی��ه اقتصادی اوراس��یا کاری بزرگ و مس��تلزم همکاری‬ ‫مش��ترک با اتاق بازرگانی اس��ت‪ .‬رضا اردکانیان در نشس��ت‬ ‫صبحان��ه کاری با فع��االن بخش خصوصی‪ ،‬اف��زود‪ :‬حضور در‬ ‫بازارهای منطقه و کشورهای همس��ایه نیازمند داشتن برنامه‬ ‫و حرکت��ی جمعی و هدفمند اس��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬وی‬ ‫با اش��اره به مس��ئولیتی که در این زمینه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬مقدمات پیوس��تن جمهوری اسالمی ایران به اتحادیه‬ ‫اوراس��یا فراهم ش��ده و یک فوریت الیحه دولت در مجلس به‬ ‫تصویب رس��یده که امیدواریم ت��ا پیش از تصویب بودجه‪ ،‬این‬ ‫الیحه نیز به تصویب برسد‪.‬‬ ‫اردکانیان افزود‪ :‬در ش��رایط تحریم حضور ما در اوراس��یا و‬ ‫پیوس��تن ما به ان کاری بزرگ و مس��تلزم همکاری مشترک‬ ‫با اتاق بازرگانی اس��ت که مقرر ش��ده اواخر خرداد سال اینده‬ ‫نشس��تی در این زمینه در ایران برگزار شود و در این اجالس‬ ‫بحث همکاری با منطقه قفقاز ش��مالی هم در دستور کار قرار‬ ‫دارد‪ .‬وزی��ر نیرو با تاکید بر اینک��ه بازار ‪ 180‬تا ‪190‬میلیونی‬ ‫روس��یه و همچنین بازار س��ایر کش��ورهای عضو این اتحادیه‬ ‫فرصت مناس��بی برای ایجاد اشتغال در کشور به شمار می رود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در روزهای پایانی خرداد‪ ،‬نشستی در این زمینه در ایران‬ ‫برگزار خواهد ش��د که در ان‪ ،‬بحث هم��کاری با منطقه قفقاز‬ ‫شمالی در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫اردکانی��ان اف��زود‪ :‬در ش��رایط تحریم‪،‬‬ ‫نیازمند همکاری نزدیک تر بین دولت و‬ ‫بخش خصوصی هستیم؛ در این ارتباط‬ ‫برنامه ری��زی ش��ده ک��ه از هم اکنون تا‬ ‫پایان شهریور‪ ،98‬نماینده اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬مع��ادن و کش��اورزی ایران در‬ ‫نشست های ش��رکت های مادرتخصصی‬ ‫حضور پیدا کن��د‪ .‬وی گفت‪ :‬در این ارتباط برنامه ریزی کرده ایم‬ ‫که اواخر شهریور یک جمع بندی از این طرح داشته باشیم و این‬ ‫موضوع را بس��نجیم که این حرکت چقدر ب��ه ما کمک کرده و‬ ‫چقدر توانسته ایم از این مسئله بهره ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹دفتر ویژه راهبردی اب تشکیل شد‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی ایران از ایجاد دفتر ویژه راهبردی اب‬ ‫در ات��اق بازرگانی خبر داد و گفت‪ :‬نتایج گزارش این دفتر که‬ ‫با همکاری وزارت نیرو تهیه ش��ده‪ ،‬خدمت رهبر معظم انقالب‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫غالمحس��ین ش��افعی نی��ز در ای��ن‬ ‫نشس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬براساس بند الف‬ ‫تبصره یک قانون بهبود فضای کسب و‬ ‫کار‪ ،‬ات��اق بازرگان��ی ای��ران وظای��ف‬ ‫جدی��دی در ارتب��اط ب��ا س��ند اب و‬ ‫کشاورزی برعهده گرفته که در مدت‪3‬‬ ‫س��ال‪ ،‬دفتر ویژه راهبردی اب در اتاق‬ ‫را ایجاد کند؛ البته این دفتر زودتر از موعد مقرر در اتاق ایجاد‬ ‫و درباره این موضوع‪ ،‬کارهای زیادی انجام شده که مورد توجه‬ ‫وزارت نیرو قرار گرفته است‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان‬ ‫اینکه اقدام های انجام شده‪ ،‬منجر به تشکیل کارگروه مشترک‬ ‫بی��ن ات��اق بازرگانی ایران و وزارت نیرو ش��ده ک��ه این دفتر‪،‬‬ ‫مطالعات عمیقی درب��اره اب و بحران های پیش رو انجام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬نتایج این بررس��ی ها به دفت��ر رهبر معظم‬ ‫انقالب ارائه شده که حتی در ارتباط با برخی طرح ها از جمله‬ ‫فدک نیز از اجرای طرح جلوگیری ش��ده و این در حالی است‬ ‫که تشکیل کارگروه خصوصی سازی اب‪ ،‬با موافقت وزارت نیرو‬ ‫در این دفتر ایجاد ش��ده و امیدواریم کارگروه خصوصی سازی‬ ‫فروشگاه اینترنتی « ُاکاال» برنده جایزه مردمی‬ ‫جش��نواره وب و موبای��ل ای��ران ب��ا ده ه��ا ه��زار‬ ‫شرکت کننده‪ ،‬به عنوان بزرگ ترین عرصه رقابت میان‬ ‫وب سایت ها و نرم افزار های موبایل ایرانی در گروه های‬ ‫گوناگون شناخته می ش��ود و از ابتدای زمان تاسیس‬ ‫توانسته اس��ت نقش مهمی در رشد کیفیت و جایگاه‬ ‫حوزه وب و موبایل در میان استارت اپ ها و مردم داشته‬ ‫باشد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬امسال نیز در یازدهمین سال‬ ‫متوالی با حضور پرشور نامزدهای انتخاباتی در بخش‬ ‫داوری و مردمی برگزار ش��د‪ .‬در یازدهمین جشنواره‬ ‫وب و موبای��ل ایران در بخش وب س��ایت ها در بخش‬ ‫فروشگاه های انالین‪ ،‬سوپرمارکت اینترنتی «اُکاال» با‬ ‫بیشترین ارا در بخش مردمی تندیس جشنواره وب و‬ ‫موبایل را به خود اختصاص داد‪ .‬سوپرمارکت اینترنتی‬ ‫«اُکاال» از بی��ن ‪ ۵‬نام��زد انتخاب��ی در قس��مت ارای‬ ‫مردمی به عنوان محبوب ترین فروشگاه انالین انتخاب‬ ‫ش��د‪ .‬در این بخش مانند دیگر جشنواره ها‪ ،‬انتخاب و‬ ‫رضایت مردم مورد نظر بوده است‪ .‬رای های این بخش‬ ‫از طریق فرایند ثبت ش��ماره تماس و انتخاب بهترین‬ ‫و محبوب ترین فروش��گاه انالین از س��وی مشتریان و‬ ‫مردم انجام شده است‪.‬‬ ‫این مهم نش��ان می دهد ک��ه «اُکاال» در میان همه‬ ‫فروشگاه های انالینی که در جشنواره شرکت داشتند‬ ‫توانسته نظر ارزش��مند مردم و مشتریانش را جلب و‬ ‫رضایت خاطر انها را فراهم کند‪.‬‬ ‫اب نی��ز به نتای��ج خوبی برس��د‪ .‬به گفته ش��افعی‪ ،‬هدفمندی‬ ‫موض��وع ان��رژی در اتاق هم��واره مورد بحث ب��وده و موضوع‬ ‫هدفمندی انرژی چالش��ی بزرگی در اقتصاد کشور است و باید‬ ‫به ان توجه ش��ود تا در اینده با مش��کالت روبه رو نشویم؛ این‬ ‫در حالی اس��ت که توجه به اج��رای ماده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع‬ ‫تولید در وزارت نیرو خواس��ته دوستان ما در تشکل های اتاق‬ ‫اس��ت و برای راه اندازی بازار انرژی و بازار اب نیازمندیم تا در‬ ‫اینده به ان توجه ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬در نهایت گس��ترش رابطه‬ ‫بخش خصوصی با وزارت نیرو الزم اس��ت و در خصوصی سازی‬ ‫در مس��ئله ان��رژی و اب می طلبد ک��ه در وزارت نیرو تمرکز‬ ‫بیش��تری بر این موضوع اعمال ش��ود و بخ��ش خصوصی هم‬ ‫ام��اده هر نوع همکاری در این زمینه اس��ت؛ بخش خصوصی‬ ‫درباره خصوصی س��ازی در مس��ئله انرژی و اب اماده هر نوع‬ ‫همکاری است‪.‬‬ ‫در این نشس��ت همچنین‪ ،‬محمدرض��ا انصاری‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫اتاق بازرگانی ایران نیز گفت‪ 2 :‬ظرفیت خوب در کشور ایجاد‬ ‫شده اس��ت؛ یکی تبصره ‪ 19‬و یکی ماده ‪ 12‬قانون رفع موانع‬ ‫تولید‪ ،‬اس��تفاده از ای��ن ظرفیت قانونی با وجود ش��رکت های‬ ‫توانمند داخلی بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫همگی می دانی��م که ما در جنگ اقتصادی‬ ‫هس��تیم و در ی��ک جنگ‪ ،‬یک نف��ر ترکش‬ ‫می خ��ورد و دیگ��ری به نوعی دیگ��ر زخمی‬ ‫می ش��ود‪ .‬این یک واقعیت اس��ت اما صنوف‬ ‫همیشه پیشرو بوده اند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ه��م همین وضعیت اس��ت‬ ‫و امیدواریم که از این ش��رایط س��خت خارج‬ ‫ش گوش��ی های تلفن همراه‬ ‫شویم‪ .‬ثبت سفار ‬ ‫درحال حاضر با سختی هایی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫در واقع واردکنندگان گوش��ی تلفن همراه‬ ‫می توانن��د از ارز حاص��ل از ارز صادراتی برای‬ ‫واردات گوش��ی اس��تفاده کنن��د و ای��ن کار‬ ‫سختی هایی دارد‪ .‬با وجود این‪ ،‬مردم نیاز به‬ ‫گوشی های تلفن همراه دارند‪.‬‬ ‫چند ماه گذشته شاهد این بودیم که مردم‬ ‫برای تامین گوش��ی تلفن همراه مش��کالتی‬ ‫داشتند اما درحال حاضر ش��رایط بهتر است‪.‬‬ ‫در این راس��تا می توان از ظرفیت مس��افران‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬واردات گوش��ی مسافری ازاد‬ ‫اس��ت و باید از این روش اس��تفاده کرد‪ .‬این‬ ‫روش قاچاق نیس��ت و می توان بخشی از نیاز‬ ‫بازار را با این روش تامین کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر هم ش��اهد این امر هس��تیم‬ ‫و باید گفت مس��افران‪ ،‬بخش زی��ادی از بازار‬ ‫گوش��ی تلفن همراه را تامی��ن می کنند‪ .‬نرخ‬ ‫گوش��ی های تلفن همراه به دالی��ل گوناگونی‬ ‫افزایش یافته اس��ت و به دلی��ل اینکه قدرت‬ ‫خری��د مردم کاهش یافت��ه‪ ،‬مصرف کننده در‬ ‫مضیقه اس��ت‪ .‬پس باید از همه ظرفیت های‬ ‫موجود استفاده کرد‪.‬‬ ‫در ش��رایط تحریم‪ ،‬همین که مسافران کاال‬ ‫می اورند‪ ،‬خوب اس��ت تا بتوانی��م این بازار را‬ ‫به ثبات نس��بتی برس��انیم‪ .‬برخی واحد های‬ ‫صنفی از طریق کاالهایی که از سوی مسافران‬ ‫وارد می شود‪ ،‬کاالهای خود را تامین می کنند‪.‬‬ ‫این گوش��ی های تلفن همراه پس از ورود‪،‬‬ ‫رجیس��تر می ش��وند و حقوق گمرکی را نیز‬ ‫می پردازند از این رو جای نگرانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر این یکی از راهکارهایی اس��ت‬ ‫که ب��رای تامین بازار در نظر گرفته ش��ده تا‬ ‫ثبت سفارش ها تسهیل شود‪.‬‬ ‫ارامش بازار الستیک‬ ‫به شرط توزیع باثبات ‬ ‫رئی��س اتحادی��ه‬ ‫فروشندگان الستیک‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫هم اکن��ون ‪۷۰‬درصد‬ ‫الستیک های موجود‬ ‫در بازار تولید داخل‬ ‫و ‪۳۰‬درص��د وارداتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬زمانی بازار الس��تیک به‬ ‫ارامش می رس��د که توزیع الستیک در بازار‬ ‫باثبات تر شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف‬ ‫ته��ران‪ ،‬داود س��عادتی نژاد با اش��اره به اینکه‬ ‫دول��ت بای��د در زمین��ه تامی��ن م��واد اولیه‬ ‫حمایت های ویژه ای داش��ته باشد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫درخواست هایی از دولت داشته ایم و امیدواریم‬ ‫انها به زودی محقق شود‪.‬‬ ‫سعادتی نژاد با بیان اینکه مشکلی در تولید‬ ‫ک کامیون های سنگین نداریم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫الس��تی ‬ ‫در شرایط کنونی‪ ،‬بیشترین مشکل‪ ،‬در زمینه‬ ‫لوازم یدکی است‪.‬‬ ‫به گفت��ه رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان‬ ‫الس��تیک‪ ،‬زمانی بازار الس��تیک ب��ه ارامش‬ ‫می رس��د که توزیع الستیک در بازار باثبات تر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��عادتی نژاد با بیان اینکه الس��تیک های‬ ‫وارداتی باید نشان گواهی کیفیت اتحادیه اروپا‬ ‫را داشته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت های تولید کننده‬ ‫خارجی مبدا یا باید تحت لیسانس شرکت های‬ ‫اروپایی باش��ند یا استاندارد های مورد نظر در‬ ‫این زمینه را کسب کنند‪.‬‬ ‫ویافزود‪ :‬واردکنندگان الستیک باید نماینده‬ ‫تولیدکنندگان خارجی در ایران باشند تا هم‬ ‫محصوالت شان را ضمانت و هم خدمات پس‬ ‫از فروش مناسبی را به خریدار ارائه کنند‪.‬‬ ‫سعادتی نژاد بیان کرد‪ :‬با اجرای راهکارهایی‬ ‫به منظور کنترل واردات‪ ،‬از ورود الستیک های‬ ‫بی کیفیت به کشور جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران در این باره روز دوشنبه نشستی‬ ‫با رئیس��ان اتاق های مراکز اس��تان دور هفتم اتاق اصناف‬ ‫ایران برگزار کرد تا با توجه به نزدیک شدن به بازار نوروز‪،‬‬ ‫این بازار را ساماندهی کند و به وظایف خود در جلوگیری‬ ‫ش احتمالی در س��طوح گوناگون بازار‬ ‫از ب��روز هرگونه تن ‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫سعید ممبینی پس از این نشست‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫بیان کرد‪ :‬با توجه به همه مشکالت گذشته‪ ،‬در پایان سال‬ ‫همه اصناف و تشکل های صنفی در تنظیم بازار مشارکت‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در نشس��ت با رئیس��ان اتاق های مراکز‬ ‫اس��تان‪ ،‬بس��یاری از اس��تان ها برای برگزاری نمایشگاه‬ ‫عرضه مستقیم اعالم امادگی کردند‪ .‬نمایشگاه های بهاره‬ ‫در تهران‪ ،‬دست کم در ‪۳‬نقطه شهر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد‪ :‬در این نشست‪ ،‬انچه‬ ‫بر ان تاکید شد‪ ،‬این بود که اصناف در دو بخش «فروش‬ ‫فوق العاده در واحدهای صنفی» و «برپایی نمایشگاه های‬ ‫بهاره» ش��رکت کنند‪ .‬با ارتباطاتی ک��ه بین اتاق اصناف‬ ‫ای��ران و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت برقرار ش��د‪،‬‬ ‫بخشنامه ای درباره نحوه مشارکت اصناف در نمایشگاه ها‬ ‫و فروش فوق العاده تهیه شد که مورد استقبال تشکل های‬ ‫صنف��ی قرار گرفت‪ .‬چرا که اتاق های اصناف به عنوان دبیر‬ ‫کارگروه��ی که در این ب��اره تصمیم گیری می کند‪ ،‬ایفای‬ ‫نقش خواهند کرد‪.‬‬ ‫ممبین��ی بیان کرد‪ :‬در س��طح بازار هم س��ازمان های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و بازرس��ی اصن��اف قیمت ها را‬ ‫اجازه ف��روش فوق العاده همچنان به واحد های صنفی داده خواهد‬ ‫ه برای دریافت مجوز‬ ‫شد‪ .‬باید مننتظر ماند و دید چه تعداد از کسب ‬ ‫فروش فوق العاده اقدام خواهند کرد‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تامین بازار‬ ‫گوشی تلفن‬ ‫همراه به دست‬ ‫مسافران‬ ‫شهرها به استقبال نمایشگاه بهاره می روند‬ ‫و پس از ان این جزئیات را رسانه ای خواهیم کرد‪ .‬رئیس‬ ‫اتاق اصناف تهران تاکید کرد‪ :‬درخواست ما از اتحادیه ها‬ ‫و واحدهای صنفی این اس��ت که بیش��تر در طرح فروش‬ ‫فوق العاده ش��رکت کنند تا واحدهای صنفی بیشتری از‬ ‫بازار نوروز بهره مند ش��وند و ان تخفیفی که می خواهند‬ ‫در نمایش��گاه بدهن��د را بدون هزینه در فروش��گاه های‬ ‫خودشان به مصرف کننده بدهند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬محدودیتی در راستای فروش فوق العاده‬ ‫از ط��رف اتاق اصناف تهران وجود ن��دارد و اتحادیه ها به‬ ‫همه واحدهای صنفی که امادگی شرکت در طرح فروش‬ ‫فوق العاده را دارن��د‪ ،‬مجوز فروش فوق العاده خواهند داد‬ ‫ت��ا کاالها در اس��تانه ن��وروز با نرخ پایین تری به دس��ت‬ ‫مصرف کننده رس��یده و از سوی دیگر‪ ،‬واحد های صنفی‬ ‫از رکود خروج یابند‪.‬‬ ‫نوده فراهان��ی درب��اره کاالهایی که قابلی��ت عرضه در‬ ‫نمایش��گاه های بهاره را دارند نیز گفت‪ :‬خشکبار‪ ،‬اجیل‪،‬‬ ‫پوش��اک‪ ،‬ش��وینده ها و‪ ...‬از جمله اقالمی است که در این‬ ‫نمایشگاه ها عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق اصناف تهران همچنین بیان کرد‪ :‬غرفه ها‬ ‫به افرادی داده می شود که مجوز تولید صنفی یا صنعتی‬ ‫داشته باشد‪ .‬در تولیدی های صنفی‪ ،‬داشتن پروانه کسب‬ ‫اجب��اری اس��ت و به ای��ن ترتیب از تولی��د ملی حمایت‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به این ترتیب از ورود دالالن و دستفروشان‬ ‫جلوگیری به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گزارش‬ ‫دامنه طمع‬ ‫به کارت های بانکی هم‬ ‫رسید‬ ‫جشنواره ملی‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫در ایستگاه دوم‬ ‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1244‬‬ ‫پیاپی ‪2562‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش شهر تهران‪:‬‬ ‫مخالفان مدرسه های غیردولتی را به نمایشگاه دعوت کنیم‬ ‫شاپور پشابادی‪ :‬نشست هم اندیشی نمایشگاه دستاوردهای‬ ‫مدارس غیردولتی و صنایع جانبی وابسته با حضور معاون وزیر‬ ‫اموزش وپرورش‪ ،‬مدیرکل اموزش وپرورش شهرس��تان تهران‪،‬‬ ‫اعضای ش��ورای هماهنگی موسس��ان مدارس غیردولتی شهر‬ ‫ته��ران و مدی��ران مناطق اموزش و پرورش تهران برگزار ش��د‪.‬‬ ‫اس��فند امس��ال ش��اهد وقوع یک روی��داد بی س��ابقه در تاریخ‬ ‫اموزش وپرورش کشور خواهیم بود و از ‪5‬تا ‪ 8‬اسفند‪ ،‬نخستین‬ ‫دوره نمایش��گاه دس��تاوردهای م��دارس غیردولت��ی و صنایع‬ ‫اموزش��ی وابسته برگزار می ش��ود‪ .‬دلیل و فلسفه برگزاری این‬ ‫ت ان‪ ،‬چه نتایج مفیدی برای نظام‬ ‫نمایش��گاه چیس��ت و موفقی ‬ ‫اموزش وپرورش ما خواهد داشت؟ از سوی دیگر‪ ،‬برخی فعاالن‬ ‫ای��ن حوزه ممکن اس��ت ندانند چگونه می توان دس��تاوردها و‬ ‫حرف های تاز ه عرصه تعلیم و تربیت را به نمایش گذاش��ت‪ .‬از‬ ‫جمله اهداف مهم این نشس��ت که ‪۱۴‬بهمن در هتل پارس��یان‬ ‫برگزار شد پاسخ دادن به این دو پرسش اساسی بود‪.‬‬ ‫جزئیات بیشتر برای مدیران مدرسه های شدند‪ .‬رئیس نمایشگاه‬ ‫دس��تاوردهای مدرس��ه های غیردولتی در پاسخ این درخواست‬ ‫گفت‪ :‬در س��امانه نمایشگاه‪ ،‬یکس��ری الگوهای پیشنهادی ارائه‬ ‫ش��ده که نح��وه نمایش دس��تاوردهای مدرس��ه ها در ‪ ۳‬بخش‬ ‫رویکرد‪ ،‬دس��تاورد و زیرس��اخت نش��ان می دهد‪ :‬به هرحال این‬ ‫نمایشگاه با نمایشگاه های سنتی گذشته فرق دارد و قرار نیست‬ ‫فقط دست س��ازه های دانش اموزی را ارائ��ه کنیم‪ .‬البته این کار‬ ‫ممنوع نیس��ت‪ ،‬اما توصیه برگزارکنندگان نمایش��گاه ان است‬ ‫که به س��مت روش های نوین‪ ،‬نمایش موفقیت ها و دس��تاوردها‬ ‫حرکت ش��ود‪ .‬انتخاب فالن مدرس��ه غیردولتی ازسوی مردم و‬ ‫اقبال به ان‪ ،‬دالیلی دارد‪ .‬باید ابتکار داشت و ان دالیل و مزیت ها‬ ‫را در معرض دید عموم گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ پیشتاز روش های نوین اموزشی‬ ‫‹ ‹حضور ‪۲۵‬درصدی را نشانه گرفته ایم‬ ‫سخنران نخس��ت این نشس��ت‪ ،‬منوچهر ناصرالملکی‪ ،‬عضو‬ ‫ش��ورای هماهنگی مدارس غیردولتی و رئیس نمایش��گاه بود‪.‬‬ ‫وی پس از تبریک چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی و‬ ‫خوش��امدگویی به حاضران گفت‪ :‬پیش بینی کرده ایم ‪۲۵‬درصد‬ ‫مدرسه های غیردولتی تهران در این نمایشگاه شرکت کنند؛ به‬ ‫این رقم نزدیک شده ایم‪ ،‬ولی هنوز به ان نرسیده ایم‪ .‬امیدواریم‬ ‫ت‬ ‫هم��کاری و حضور بعضی مدرس��ه های ویژه که هنوز ش��رک ‬ ‫نکرده اند باعث شود به عدد برنامه ریزی شده برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه‪ ،‬رسانه ای برای مدرسه های غیردولتی‬ ‫ناصرالملکی در ادامه افزود‪ :‬یکی از کاس��تی های مدرسه های‬ ‫غیردولت��ی ان اس��ت ک��ه هیچ وقت رس��انه ای نداش��ته اند که‬ ‫خدمات‪ ،‬دستاورد ها و موفقیت های بزرگ و چند دهه ای خود را‬ ‫به نمایش بگذارند‪ .‬نمایشگاه رسانه است و این کمبود را جبران‬ ‫می کند‪ .‬عموم مردم‪ ،‬فرهنگیان و مدیران و مس��ئوالن دولتی و‬ ‫غیردولتی‪ ،‬اصحاب رس��انه و عالقه من��دان‪ ،‬همگی مخاطب ما‬ ‫هس��تند و امیدواری��م از طریق نمایش��گاه بتوانیم چهره واقعی‬ ‫مدرس��ه های غیردولتی را نشان دهیم‪ .‬امیدواریم موفقیت دوره‬ ‫نخس��ت این نمایشگاه باعث استمرار ان در سال های بعد شود‪.‬‬ ‫اگر چنین ش��ود در دوره های بعد می توانیم ش��رکت کنندگان‬ ‫خارج��ی را ه��م دعوت کنیم‪ .‬هزینه ش��رکت مدرس��ه های در‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬حداقلی خواهد بود و تخفیف های الزم داده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یکی از کاستی های مدرسه های غیردولتی ان است که هیچ وقت رسانه ای‬ ‫نداش��ته اند که خدمات‪ ،‬دس��تاورد ها و موفقیت های بزرگ و چند دهه ای‬ ‫خود را به نمایش بگذارند‬ ‫‹ ‹قضاوتی که منصفانه نیست‬ ‫ت هم اندیشی نمایش��گاه مدرسه های‬ ‫س��خنران بعدی نشس�� ‬ ‫غیردولت��ی‪ ،‬مع��اون وزیر اموزش وپ��رورش و رئیس س��ازمان‬ ‫مدرس��ه ها و مراکز غیردولتی بود‪ .‬مجتبی زینی وند ابتدا جایگاه‬ ‫و اهمیت مدرس��ه های غیردولتی را یاداور ش��د و تصریح کرد‪:‬‬ ‫قضاوتی ک��ه درباره مدرس��ه های غیردولتی می ش��ود منطقی‬ ‫و منصفانه نیس��ت‪ .‬انتقاد های تن��د و غیرواقعی‪ ،‬نثار این بخش‬ ‫می ش��ود‪ .‬یک��ی از مزیت ه��ای مدرس��ه های غیردولتی‪ ،‬حضور‬ ‫موسس��ان گرانق��دری اس��ت ک��ه پ��س از س��ال ها معلمی در‬ ‫اموزش وپرورش‪ ،‬کار ارزش��مند فرهنگی در بخش غیردولتی را‬ ‫ادامه داده اند‪ .‬متاسفانه این سرمایه ها مورد هجمه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫طوری القا می شود که گویی این بخش هیچ گونه خدمتی به نظام‬ ‫تعلیم و تربیت نکرده اس��ت‪ .‬این در حالی است که نظام مقدس‬ ‫جمهوری اس�لامی بخش��ی از وظیفه خطیر تعلی��م و تربیت را‬ ‫به انها س��پرده است و خوش��بختانه و باوجود همه بداخالقی ها؛‬ ‫اعتبار‪ ،‬مش��روعیت و جایگاه اجتماعی خود را به دست اورده اند‪.‬‬ ‫به اعتقاد من یکی از بهترین زیرساخت هایی که به تعالی تعلیم‬ ‫و تربیت کمک می کند همین مدرسه های غیردولتی هستند‪ .‬ما‬ ‫در وزارت اموزش وپرورش همه توان خود را به کار خواهیم گرفت‬ ‫که افراد عالقه مند به مش��ارکت در این زمینه را تش��ویق کنیم‪.‬‬ ‫یکی از اهداف این نشست‪ ،‬تعمیق رابطه بین مسئوالن و فعاالن‬ ‫بخش غیردولتی اس��ت‪ .‬رئیسان مناطق و خود موسسان باید در‬ ‫این نمایشگاه از مشروعیت و اعتبار خود دفاع کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹الگوهای پیشنهادی را در سامانه نمایشگاه ببینید‬ ‫دو نف��ر از مدی��ران مناط��ق اموزش وپرورش از ابه��ام درباره‬ ‫نحوه ش��رکت و فعالیت در نمایش��گاه گفتند و خواس��تار ارائه‬ ‫سخنران بعدی نشست هم اندیشی مدرسه های غیردولتی یکی‬ ‫از کارشناس��ان و صاحب نظران حوزه تعلی��م و تربیت بود‪ .‬حیدر‬ ‫تورانی در تش��ریح اهمیت مدرس��ه های غیردولتی گفت‪ :‬زمانی‬ ‫شاهد حضور مدرسه های ‪ ۳‬و حتی ‪ ۴‬نوبته بودیم‪ .‬در این شرایط‪،‬‬ ‫مدرس��ه های غیردولت��ی به میدان امدند و ب��ار بزرگی را از دوش‬ ‫اموزش وپرورش برداش��تند‪ .‬اکنون از ان مرحله عبور کرده ایم اما‬ ‫همچنان به حضور و مشارکت غیردولتی ها نیاز است‪ .‬مدرسه های‬ ‫غیردولت��ی از نظ��ر الگوهای نوینی که در زمین��ه تعلیم و تربیت‬ ‫ارائه می کنند‪ ،‬بسیار کارامد هستند‪ .‬انها توانسته اند نواوری های‬ ‫اموزشی را در مدرسه های خود بومی سازی کنند و نشان دادند که‬ ‫بسیاری از نواوری ها را می توان در جامعه تعلیم و تربیت ما پیاده‬ ‫کرد‪ .‬درس پژوهی‪ ،‬تدریس معکوس‪ ،‬اقدام پژوهی و الگوهای جدید‬ ‫تدریس در مدرسه های غیردولتی پدیدار شده است‪ .‬وی در تکمیل‬ ‫سخنان خود افزود‪ :‬این نمایشگاه باید زودتر از اینها برگزار می شد‪.‬‬ ‫به هرحال فرصت خوب و درخش��انی دس��ت داده که مدرسه های‬ ‫غیردولت��ی بدون تزریق منابع جدید و فقط با تکیه بر تجربه های‬ ‫خود‪ ،‬روش های اموزشی جدید را ترویج کنند‪ .‬کمیت مهم است؛‬ ‫اگ��ر فق��ط ‪ ۱۰‬مدرس��ه بتوانند چنین کار مهم��ی را انجام دهند‬ ‫نمایش��گاه به هدف خود رس��یده است‪ .‬مدرسه های غیردولتی در‬ ‫عمل نشان داده اند در بسیاری از زمینه ها می توانند راهگشا و الگو‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹با قدرت و شهامت‪ ،‬کنار غیردولتی ها بایستیم‬ ‫تورانی در ادامه تصریح کرد‪ :‬باید باور کنیم نسبت به بسیاری از‬ ‫مدرسه های کشورهای دیگر‪ ،‬پیشرفته تر هستیم‪ .‬حتی بسیاری‬ ‫از مدرس��ه های غیردولتی ما هم به خوبی کار می کنند‪ .‬همیش��ه‬ ‫رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی شهر تهران‬ ‫س��ازمان م��دارس و مراک��ز غیردولت��ی‬ ‫و ش��ورای هماهنگ��ی موسس��ان م��دارس‬ ‫غیردولت��ی ش��هر تهران دست به دس��ت هم‬ ‫داده اند تا نمایش��گاه دستاوردهای مدرسه ها‬ ‫و مراکز غیردولتی و صنایع اموزشی وابسته‬ ‫به بهترین شکل برگزار شود‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫چندین و چند ماه کار و برنامه ریزی جمعی‪،‬‬ ‫به بار نشس��ته اس��ت و شاهد اس��تقبال خوب جامعه‬ ‫اموزش وپ��رورش از ای��ن نمایش��گاه خواهی��م بود‪ .‬در‬ ‫اس��تانه نمایشگاه با رئیس شورای هماهنگی موسسان‬ ‫ش��هر تهران به گفت وگو نشستیم تا با فلسفه برگزاری‬ ‫این نمایشگاه و فایده های ان اشنا شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹مجالی برای تغییر ذهنیت مخالفان‬ ‫عل��ی صنیعی‪ ،‬رئیس ش��ورای هماهنگی موسس��ان‬ ‫مدارس غیردولتی شهر تهران و عضو شورای هماهنگی‬ ‫م��دارس غیردولت��ی کش��ور اس��ت‪ .‬وی در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫در تش��ریح اهمی��ت برگ��زاری نمایش��گاه‬ ‫دستاوردهای مدرس��ه ها و مراکز غیردولتی اظهارکرد‪:‬‬ ‫فرصتی بس��یار اس��تثنایی دس��ت داده که موسسان و‬ ‫مدی��ران مدرس��ه های غیردولتی بتوانند دس��تاوردها‬ ‫و خالقیت ه��ای خ��ود در عرصه تعلی��م و تربیت را در‬ ‫معرض دید عموم و عالقه مندان بگذارند‪ .‬نمایش��گاه از‬ ‫یک نظر دیگر هم فرصت اس��ت‪ .‬هس��تند عزیزانی که‬ ‫به واسطه نداشتن شناخت کافی یا بنا به دالیل شخصی‪،‬‬ ‫روی خوشی به مدرسه های غیردولتی نشان نمی دهند‪.‬‬ ‫اکن��ون انها می توانند به نمایش��گاه بیایند و‬ ‫دس��تاوردها و نواوری های این مدرس��ه ها را‬ ‫از نزدیک ببیند‪ .‬اگر چنین ش��ود بدون شک‬ ‫ذهنیت کنونی انها تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫� دستاوردی به نام مردم نهاد بودن‬ ‫ ‬ ‫صنیعی با اشاره به مهم ترین دستاوردهای‬ ‫مدرس��ه های غیردولت��ی‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫پی��ش از هر موضوع��ی باید توجه کرد ک��ه در وزارت‬ ‫اموزش وپرورش‪ ،‬امور مربوط به مدرسه های غیردولتی‬ ‫ازس��وی معاونت مش��ارکت های مردمی اداره می شود‪.‬‬ ‫در واق��ع اینجا‪ ،‬جایی اس��ت که خود م��ردم به صحنه‬ ‫امده اند‪ .‬موسس��ان و مدیران مدرس��ه های غیردولتی‬ ‫پ��س از دریافت مجوزهای الزم‪ ،‬مش��غول یک فعالیت‬ ‫مردم نه��اد می ش��وند‪ .‬مردم نه��اد بودن مدرس��ه های‬ ‫غیردولت��ی‪ ،‬دس��تاورد بزرگی اس��ت‪ .‬مردم ب��ا هزینه‬ ‫ش��خصی‪ ،‬فرزندان خود را به مدرس��ه های غیردولتی‬ ‫می فرس��تند و کارنامه درخش��ان دانش اموزان س��بب‬ ‫ش��ده که اعتماد والدین به این مدرسه ها بیش ازپیش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال افرینی برای بیش از ‪۲۰۰‬هزار نفر‬ ‫صنیعی در تکمیل این بخش از س��خنان خود گفت‪:‬‬ ‫در گام بعد این مدرسه ها توانسته اند کارافرینان بزرگ و‬ ‫اشتغال افرینی قابل توجهی داشته باشند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫حدود ‪۲۰۰‬هزار نفر به طور مس��تقیم در این مدرسه ها‬ ‫مش��غول ب��ه کار هس��تند‪ .‬مدرس��ه های غیردولت��ی‪،‬‬ ‫‹ ‹ایا نمایشگاه بین المللی می شود؟‬ ‫صنیعی در پاس��خ این پرس��ش که ایا نمایشگاه در‬ ‫ل بعد بین المللی می شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در چارچوب‬ ‫س��ا ‬ ‫سیاست های مسئوالن نظام و در هماهنگی با نهادهایی‬ ‫مانن��د وزارت ام��ور خارج��ه ت�لاش خواهی��م کرد با‬ ‫کش��ورهایی که در زمینه تعلیم و تربیت صاحب سبک‬ ‫هس��تند‪ ،‬تعامل و تبادل تجربه داش��ته باشیم‪ .‬وی در‬ ‫بخش پایانی سخنان خود گفت‪ :‬از موسسان و مدیران‬ ‫مدرس��ه های غیردولت��ی خواس��ته ایم و می خواهی��م‬ ‫ک��ه خود را رقیب هم نبینند‪ .‬انها دوس��تانی هس��تند‬ ‫ک��ه در یک حیط��ه فعالیت می کنند‪ .‬چه خوب اس��ت‬ ‫که دست به دس��ت ه��م بدهند و با ارائه دس��تاوردها و‬ ‫موفقیت های خود مخاطبان را بیشتر با نقش و جایگاه‬ ‫خود اشنا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹همه برای موفقیت نمایشگاه تالش می کنیم‬ ‫س��خنران بع��دی همایش‪ ،‬عبدالرضا فوالدون��د بود‪ .‬مدیرکل‬ ‫اموزش وپرورش ش��هر تهران‪ ،‬در ابتدای سخنان خود اظهارکرد‪:‬‬ ‫نخستین بار است که در حوزه اموزش و پرورش‪ ،‬نمایشگاهی به‬ ‫گستردگی این نمایشگاه برگزار می شود‪ .‬همه باید مواظب باشیم‬ ‫ش کنیم که نمایشگاه به موفقیت برسد‪.‬‬ ‫و تال ‬ ‫‹ ‹فرصتی برای قانع کردن مخالفان‬ ‫فوالدون��د در ادامه گفت‪ :‬این نمایش��گاه‪ ،‬عرصه ای برای قانع‬ ‫کردن مخالفان مدرسه های غیردولتی است‪ ۲۵ .‬سال است بر سر‬ ‫مدرسه های غیردولتی کوبیده می شود‪ .‬مخالفان را دعوت کنیم‬ ‫که بیایند و دس��تاوردهای مدرس��ه های غیردولتی را از نزدیک‬ ‫ببینن��د‪ .‬مخالفانی ک��ه در مجلس هس��تند و چهره هایی که به‬ ‫مخالفت با مدرس��ه های غیردولتی‪ ،‬مش��هور هستند باید دعوت‬ ‫شوند تا از دستاوردهای بزرگ این مدرسه ها دیدن کرده و اتش‬ ‫مخالفت شان فروکش کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رسانه هم به رسانه نیاز دارد‬ ‫فوالدوند با اشاره به نکاتی که پیش و هنگام برگزاری نمایشگاه‬ ‫باید به انها توجه داش��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مدیران مدرسه های منطقه‬ ‫باید حضور معلمان و دانش اموزان در نمایشگاه را تسهیل کنند‪.‬‬ ‫اطالع رس��انی نمایش��گاه باید جدی گرفته ش��ده و بیلبوردهای‬ ‫مناسبی در سطح شهر نصب شود‪ .‬نمایشگاه خودش رسانه است‬ ‫اما رسانه هم به رسانه نیاز دارد‪ .‬باید از صداوسیما دعوت شود‪.‬‬ ‫در حاش��یه نمایش��گاه بای��د نشس��ت های هم اندیش��ی و‬ ‫اسیب شناس��ی موضوعی داش��ته باش��یم‪ .‬نکته بعدی ان است‬ ‫ک��ه باید کالس های جذاب مدرس��ه های غیردولتی را به صحن‬ ‫نمایشگاه بیاوریم‪ ،‬تدریس زنده را نمایش دهیم که عالقه مندان‪،‬‬ ‫ن��وع و روش ه��ای نوین تدری��س در مدرس��ه های غیردولتی را‬ ‫مشاهده کنند‪.‬‬ ‫بعض��ی از مدرس��ه های غیردولت��ی م��ا در زمین��ه هن��ر و‬ ‫گروه های س��رود و موس��یقی عملکرد بس��یار خوبی داش��ته اند‬ ‫و چ��ه خ��وب اس��ت در ای��ام نمایش��گاه‪ ،‬ش��اهد اج��رای انها‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مدیر اموزشگاه زبان افاق در گفت وگو با‬ ‫اشتغال افرینی برای بیش از ‪۲۰۰‬هزار نفر در مدرسه های غیردولتی‬ ‫موفقیت های علمی‪ ،‬اموزش��ی‪ ،‬پژوهش��ی و فرهنگی و‬ ‫دینی گسترده ای داش��ته اند‪ .‬رئیس شورای هماهنگی‬ ‫موسس��ان مدارس غیردولتی شهر تهران درباره میزان‬ ‫استقبال مدرس��ه ها از نمایش��گاه گفت‪ :‬این نخستین‬ ‫دوره رس��می نمایشگاه دستاوردها بوده و استقبالی که‬ ‫تاکن��ون از ان به عمل امده‪ ،‬قابل توجه اس��ت‪ .‬تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬واحد و مرکز اموزشی ثبت نام کرده اند‪ .‬این‬ ‫رق��م با پیش بینی ما س��ازگاری دارد و بیش��تر از این‪،‬‬ ‫فضایی در نظر گرفته نش��ده اس��ت‪ .‬به نظر می رسد که‬ ‫در دوره ها و س��ال های گذشته‪ ،‬اس��تقبال از نمایشگاه‬ ‫به مراتب بیشتر باشد‪.‬‬ ‫حامی مدرسه های غیردولتی بوده و هستم‪ .‬امیدوارم مدرسه های‬ ‫غیردولتی قدر این نمایش��گاه را بدانند و حضور خوبی داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬نمایش��گاه محل نمایش اس��ت و باید به بهترین شکل‬ ‫از این فرصت طالیی و راهگش��ا اس��تفاده ک��رد‪ .‬باید با قدرت و‬ ‫شهامت در کنار مدرسه های غیردولتی ایستاد که بتوانند خود و‬ ‫توانمندی های خود را عرضه کنند‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫کالس مان را به نمایشگاه دستاوردها می بریم‬ ‫موسسه های اموزش��ی خصوصی‪ ،‬عضوی از خانواده اموزش غیردولتی‬ ‫هس��تند و حضور انها در نمایش��گاه دس��تاوردهای م��دارس غیردولتی و‬ ‫صنایع اموزشی وابس��ته می تواند باعث پربار شدن هر چه بیشتر انها شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬در این نمایشگاه فرصتی ایجاد شده که فعاالن این دو بخش‬ ‫اموزش��ی دولتی و غیردولتی بتوانند باهم تعامل داش��ته باشند و ایده ها و‬ ‫تجربه های تازه خود را به اش��تراک بگذارند‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬با مدیر یکی‬ ‫از موسس��ه های اموزش زبان گفت وگو کردیم‪ .‬گفتنی است نخستین دوره‬ ‫نمایش��گاه دس��تاوردهای مدارس غیردولتی و صنایع وابسته ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬اسفند‬ ‫برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹یادگیری مکالمه چقدر زمان می برد؟‬ ‫اس��داهلل بردپیش��ه‪ ،‬مدیرعامل موسس��ه زبان افاق ‪۲۰‬س��ال است که‬ ‫به تدریس و اداره اموزش��گاه زبان اش��تغال دارد‪ .‬وی ب��ا بیان این مطلب‬ ‫اظهارکرد‪ :‬حدود ‪۱۳‬مرکز‪ ،‬زیر پوش��ش موسس��ه افاق فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫البته قصد داریم از امسال در مراکز استان های دیگر هم کار کنیم‪ .‬بردپیشه‬ ‫در پاس��خ این پرس��ش که یادگیری مکالمه زبان انگلیسی چقدر زمان و‬ ‫هزین��ه‪ ،‬نیاز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به طور کلی‪ ،‬نمی ت��وان جواب داد اما اگر اموزش‬ ‫فشرده باشد یعنی فرد‪ ،‬هر روز به کالس برود می تواند یک ساله یاد بگیرد‪.‬‬ ‫از نظر هزینه هم به طور تقریبی ‪ ۳‬میلیون تومان هزینه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹با دست پر به نمایشگاه می رویم‬ ‫بردپیشه در بخش بعدی گفت وگو به موضوع نمایشگاه دستاوردهای‬ ‫مدارس غیردولتی و صنایع جانبی اشاره کرد و گفت‪ :‬به طور جد‪ ،‬پیگیر‬ ‫حضور در این نمایش��گاه هس��تیم و از ‪ ۲۰‬روز گذشته هم در این زمینه‬ ‫اعالم امادگی کرده ایم‪.‬‬ ‫به طور تقریبی هرروز در این باره نشس��ت داریم و واحدهای گوناگون‬ ‫م��ا برنامه ریزی ه��ای الزم را انج��ام می دهند‪ .‬وی درب��اره برنامه ها و‬ ‫نحوه حضور این موسس��ه در نمایش��گاه اظهارکرد‪ :‬از برگزارکنندگان‬ ‫نمایش��گاه خواس��ته ایم ی��ک فضای کالس مانن��د در اختی��ار ما قرار‬ ‫دهن��د تا بتوانی��م تدریس کنی��م‪ .‬به این ترتیب خانواده ه��ا می توانند‬ ‫ح��ال و هوای کالس ه��ای ما را از نزدیک ببینند و با نحوه کار ما اش��نا‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬خواس��تار برگزاری چن��د کارگاه ش��ده ایم تا بتوانیم‬ ‫اطالع رس��انی کنی��م و خانواده ها را با ش��یوه های ام��وزش و اهمیت‬ ‫یادگیری زبان را برای خانواده ها شرح دهیم‪.‬‬ ‫به نمایش��گاه به چش��م یک فرصت نگاه می کنی��م و می خواهیم به‬ ‫جامعه اموزش��ی کشور نش��ان دهیم که اموزش و یادگیری زبان تا چه‬ ‫حد در توسعه کشور موثر است‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع اموزشی سیمای نور‬ ‫طرح دانش اموزان مجتمع ما در استانه تولید انبوه‬ ‫به اعتقاد مدیر مجتمع اموزش��ی س��یمای نور‪ ،‬مهم ترین نقطه‬ ‫ق��وت این مجتمع‪ ،‬تقوی��ت روحیه پژوه��ش و نهادینه کردن ان‬ ‫در دانش اموزان اس��ت‪ .‬پژوهش و تقویت روحیه پژوهش محوری‬ ‫در دانش اموزان یکی از اهداف مهمی اس��ت که همه مدرسه های‬ ‫شاخص در زمینه تعلیم و تربیت‪ ،‬دنبال می کنند‪ .‬پژوهش و نمایش‬ ‫دستاوردهای پژوهشی مدرسه ها می تواند یکی از مضامین خوبی‬ ‫باش��د که در «نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیردولتی و صنایع‬ ‫اموزش��ی وابس��ته» به نمایش درمی اید‪ .‬در همین راستا‪ ،‬با مدیر‬ ‫یکی از موسس��ه های اموزشی به گفت وگو نشستیم‪ .‬گفتنی است‬ ‫که دوره نخست این نمایشگاه ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬اسفند برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹به دنبال یک خدمت متفاوت بودیم‬ ‫بسیاری از مدیران مدرسه ها و مجتمع های اموزشی‪ ،‬بازنشسته‬ ‫اموزش وپ��رورش هس��تند و عمر خ��ود را صرف تعلی��م و تربیت‬ ‫دانش اموزان کرده اند‪ .‬طاهره اس��عدی‪ ،‬یک��ی از دو مدیر مجتمع‬ ‫اموزش��ی س��یمای نور ضمن بیان این مطلب به ما گفت‪ :‬مجتمع‬ ‫دانش اموزان ما که به حوزه زیس��ت فناوری مربوط می ش��د‪ ،‬اظهار‬ ‫عالقه کردند‪ .‬این طرح قرار اس��ت به تولید انبوه برس��د‪ .‬ما و مسئول‬ ‫پژوهش مجتمع‪ ،‬کار را پیگیری می کنیم که این طرح به س��رانجام‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹برای نمایشگاه برنامه داریم‬ ‫اموزشی س��یمای نور در زمینه اموزش دختران فعالیت می کند‪.‬‬ ‫مجتمع ما حدود ‪ ۳۰۰‬دانش اموز دارد و برای ‪ ۶۰‬نفر اشتغال ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬از سال ‪ ۷۳‬که این مجتمع را تاسیس کردیم به دنبال‬ ‫ارائه خدمات متفاوت بوده ایم‪ .‬هدف من این بود که تجرب ه ‪ ۳۵‬ساله‬ ‫خود در بخش دولتی را به بخش غیردولتی منتقل کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹پژوهش محور هستیم‬ ‫در پاسخ این پرسش که مجتمع‬ ‫اس��عدی در گفت وگو با‬ ‫س��یمای نور روی کدام حوزه اموزش��ی تمرکز کرده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫بخش پژوهش‪ ،‬موفقیت هایی داش��ته ایم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬امس��ال‬ ‫از دفت��ر ریاس��ت جمهوری تم��اس گرفتند و به یک��ی از طرح های‬ ‫اس��عدی در ارتباط ب��ا نحوه حضور این مجتمع در نمایش��گاه‬ ‫دستاوردهای مدرسه های غیردولتی افزود‪ :‬براساس برنامه ریزی‬ ‫انجام شده می خواهیم پژوهش های موفق دانش اموزان خود را در‬ ‫نمایش��گاه به نمایش بگذاریم‪ .‬در نظر داریم ه��ر روز ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬نفر از‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬کارهای خود را ارائه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاهی با دو هدف‬ ‫اس��عدی به عنوان یکی از اعضای ش��ورای هماهنگی موسسان‬ ‫م��دارس‪ ،‬گفت‪ :‬همه س��عی خ��ود را کرده ام که هم��کاران خانم‬ ‫خود را به این نتیجه برس��انم که نمایش��گاه فرصت مناسبی است‬ ‫و می توان��د مدرس��ه های غیردولتی را از زیر ب��ار هجمه ای که به‬ ‫ای��ن بخش می ش��ود‪ ،‬برهاند‪ .‬به نظر من این نمایش��گاه دو هدف‬ ‫را دنب��ال می کند؛ نخس��ت انکه‪ ،‬موجب مطرح ش��دن بعضی از‬ ‫مدرسه ها می ش��ود‪ .‬هدف دوم که بس��یار مهم تر است این است‬ ‫ک��ه جلوی هجمه ه��ا را می گیرد و دس��تاوردهای بزرگ و چهره‬ ‫حقیقی مدرس��ه های غیردولتی را به مردم و مس��ئوالن نش��ان‬ ‫می دهد‪ .‬متاسفانه بعضی فکر می کنند که ما فقط یک کار تجاری‬ ‫انجام می دهیم در حالی که ما در ش��غلی فرهنگی با عشق و عالقه‬ ‫وارد این کار ش��ده ایم و دار و ندار خ��ود را وارد این حوزه کرده ایم‪.‬‬ ‫هدف اصلی ما خدمت اس��ت و حضور ما در نمایش��گاه باید باعث‬ ‫ش��ود جایگاه و اهمیت مدرس��ه های غیردولتی برای عموم مردم‬ ‫مش��خص ش��ود‪ .‬باید با قدرت‪ ،‬ش��رکت و کارهای خ��وب خود را‬ ‫ارائه کنیم تا توانمندی ها و تفاوت ها مش��خص شود‪ .‬مدرسه های‬ ‫غیردولت��ی ادعای کامل بودن ندارن��د‪ .‬ضعف هایی وجود دارد اما‬ ‫تمام تالش خود را کرده ایم تا ان بخش��ی از تجربه های اموزش��ی‬ ‫نوین که با فرهنگ ما سازگار است را بومی کنیم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1244‬‬ ‫پیاپی ‪2562‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫هشدار مسئوالن به مردم ادامه دارد‬ ‫همواره سوءاستفاده از کم اطالعی یا بی اطالعی مردم‬ ‫از ک��م و کیف مباحث بانکی‪ ،‬عاملی برای سوءاس��تفاده‬ ‫س��ودجویان ش��ده و با ش��یوه های جدید کالهبرداری‪،‬‬ ‫مش��کالتی را برای اف��راد ایجاد کرده اند‪ .‬مدتی اس��ت‬ ‫اجاره کارت های بانکی و سوءاس��تفاده از حس��اب افراد‪،‬‬ ‫ف است که در جامعه رواج یافته‬ ‫شیوه های نوینی از تخل ‬ ‫است‪ .‬پیشنهاد دهندگان کسانی هستند که برای گریز از‬ ‫ی خود‪ ،‬مسئولیت ان را‬ ‫پیامد های فعالیت های غیر قانون ‬ ‫در قب��ال پرداخت مبالغی اندک‪ ،‬متوجه اجاره دهندگان‬ ‫می کنند و با اجاره کارت و حساب بانکی‪ ،‬ان را پوششی‬ ‫ب��رای فعالیت های مجرمانه‪ ،‬پولش��ویی‪ ،‬فرار مالیات و‪...‬‬ ‫قرار می دهند‪.‬‬ ‫ی این ریسک‬ ‫افراد جامعه در حالی نااگاهانه یا با اگاه ‬ ‫را می پذیرن د که این موضوع در نهایت می تواند مخاطرات‬ ‫زیادی را برای انها ایجاد کند به طوری که پس از مدتی‬ ‫افتتاح کننده حس��اب متوجه می ش��ود از طریق کارت‬ ‫بانکی اش معامالتی انجام ش��ده ک��ه مالیات های متعلق‬ ‫به او محول ش��ده یا متهم به جرائم گوناگون ناش��ی از‬ ‫پولشویی شده است‪.‬‬ ‫به دنبال ای��ن موضوع‪ ،‬ضمن هش��دارهایی که بانک‬ ‫مرکزی و مس��ئوالن بانکی پیوسته نسبت به این شیوه‬ ‫از کالهبرداری ه��ا و تخلف ها به م��ردم داده اند‪ ،‬معاون‬ ‫دادس��تان کل کشور نیز درباره پولشویی از طریق اجاره‬ ‫کارت عابربانک نیز بار دیگر هش��دار داده و تاکید کرده‬ ‫ هر کاری که با اس��تفاده از کارت عابربانک انجام ش��ود‪،‬‬ ‫متوج��ه صاحب اصلی کارت اس��ت؛ حت��ی اگر صاحب‬ ‫کارت نسبت به ان کار و جرم بی اطالع باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتبارسنجی مشتریان جدی گرفته شود‬ ‫جواد جاویدنیا‪ ،‬درباره سوءاس��تفاده مجرمان با اجاره‬ ‫ک��ردن کارت عابر بان��ک دیگر افراد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬برخی‬ ‫اف��راد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدام های‬ ‫مجرمانه انجام می دهند؛ این کار پولش��ویی اس��ت و هر‬ ‫کاری ک��ه ب��ا اس��تفاده از کارت عابربانک انجام ش��ود‪،‬‬ ‫متوجه صاحب اصلی کارت است حتی اگر صاحب کارت‬ ‫نسبت به ان کار و جرم بی اطالع باشد‪.‬‬ ‫دامنه طمع به کارت های بانکی رسید‬ ‫‹ ‹اطالع رسانی به مردم بیشتر شود‬ ‫برخی افراد کارت عابر بان��ک دیگران را اجاره کرده و اقدام های‬ ‫مجرمانه انجام می دهند؛ این کار پولش��ویی است و هر کاری که با‬ ‫استفاده از کارت عابربانک انجام شود‪ ،‬متوجه صاحب اصلی کارت‬ ‫است‬ ‫معاون دادس��تان کل کشور در فضای مجازی با بیان‬ ‫اینکه کارت عابربانک یک وسیله شخصی است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در برخی موارد مشاهده شده که این گونه مجرمان‬ ‫با پخش اگهی هایی با عنوان کاریابی در فضای مجازی‪،‬‬ ‫نسبت به اجاره کارت عابربانک دیگران اقدام می کنند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ان قدر از بحث چک متضرر شدیم تا‬ ‫نظام بانکی چک ها را به صورت اعتباری دسته بندی کرد؛‬ ‫کارت های بانکی نیز باید به همین صورت دس��ته بندی‬ ‫شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬چرا باید اجازه تراکنش های سنگین‬ ‫مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانه دار وجود‬ ‫داش��ته باش��د؟ در این موض��وع‪ ،‬بحث ف��رار مالیاتی‪،‬‬ ‫قطع نخستین‬ ‫پولشویی و جرائم پیش می اید و به طور ‬ ‫برخ��ورد با دارنده کارت که در دس��ترس اس��ت‪ ،‬انجام‬ ‫می شود‪ .‬دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه بانک ها باید اعتبارس��نجی انجام دهند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تراکنش های مالی باید براس��اس ش��غل‪ ،‬درامد و‬ ‫س��ن و سال فرد تعریف شود‪ .‬وی با بیان اینکه در بحث‬ ‫سیمکارت ها و عابربانک ها‪ ،‬احراز هویت جدی در فضای‬ ‫مجازی انجام نش��ده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این احراز نشدن‬ ‫هویت باعث سوءاستفاده مجرمان می شود‪.‬‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‪ ،‬کارشناس اقتصاد نیز در این باره‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه تخلف هایی که در‬ ‫زمین��ه کارت های بانکی رخ می دهد‪ ،‬اتفاقی اس��ت که‬ ‫پیش از این درباره کارت های ملی و کارت های بازرگانی‬ ‫ش��اهد بوده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬اجاره این گون��ه کارت ها‪ ،‬تخلفی‬ ‫اش��کار اس��ت که باید جلوی ان هر چه سریع تر گرفته‬ ‫ش��ود تا از این بابت پیامده��ای منفی که ایجاد می کند‬ ‫از بین برود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬پیش��نهاد دهندگان برای فرار از مالیات و‬ ‫پوش��ش فعالیت های خالفکارانه ش��ان در حالی اقدام به‬ ‫اجاره کارت های بانکی و سوءاس��تفاده از حس��اب های‬ ‫بانک��ی افراد می کنند که این گون��ه تخلف ها می تواند با‬ ‫اقدام هایی پیش��گیرانه در زمان بازکردن حساب و ارائه‬ ‫کارت های بانکی به مشتریان تا حد قابل توجهی کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اعتبارس��نجی مش��تریان‪ ،‬مشخص‬ ‫ک��ردن هوی��ت اف��راد و در کل س��ختگیری و نظ��ارت‬ ‫بیش��تر در زمان بازکردن حساب های بانکی‪ ،‬می تواند تا‬ ‫حد زیادی از این جرایم در کش��ور بکاهد‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر در ای��ن زمینه اقدام های مناس��بی روی‬ ‫چک های بانکی انجام و دس��ته بندی هایی شده که این‬ ‫امر تا ح��د قابل توجهی می توان��د از افزایش چک های‬ ‫برگشتی و سوءاستفاده های احتمالی از چک جلوگیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬ضروری است که این مهم در‬ ‫زمینه کارت ها و حساب های بانکی نیز انجام و اطالعات‬ ‫افراد به ش��کل جامع در سامانه ای تجمیع شود تا از این‬ ‫بابت تراکنش های مشکوک یا با حجم با ال قابل پیگیری‬ ‫و رصد باشد‪.‬‬ ‫امیرت��اش در عی��ن ح��ال ب��ر گس��ترده تر ک��ردن‬ ‫اطالع رسانی ها از سوی بانک مرکزی به مردم اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬مردم باید از خطره��ا و پیامدهای اجاره دادن‬ ‫کارت های بانکی اگاه باش��ند ت��ا در رویارویی با چنین‬ ‫پیش��نهاد هایی‪ ،‬ان را قبول نکنند‪ .‬مردم باید بدانند که‬ ‫این گونه اقدام ها تخلف به ش��مار می اید و می توانند انها‬ ‫را متهم به پولش��ویی کنند که در زمینه اطالع رسانی و‬ ‫اگاهی دادن‪ ،‬نقش بانک مرکزی بس��یار دارای اهمیت‬ ‫است و باید بسیار فعال تر از این زمینه ظاهر شود‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تشدید نظارت و کنترل ها ضروری است‬ ‫همچنی��ن البرت بغزی��ان‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در‬ ‫ای��ن زمین��ه در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با بی��ان اینکه‬ ‫اجاره کارت های بانکی ش��گرد جدید متخلفان است‬ ‫که به منظور پولش��ویی و انجام فعالیت های مجرمانه‬ ‫مدتی است رواج یافته است‪ ،‬افزود‪ :‬برای جلوگیری از‬ ‫گس��ترش چنین تخلف هایی در کشور‪ ،‬ضروری است‬ ‫که بانک مرکزی برای رصد حس��اب ها و تراکنش های‬ ‫مش��کوک اقدام ه��ای الزم را انج��ام و با اف��رادی که‬ ‫مرتکب چنین تخلف هایی می ش��وند به شدت برخورد‬ ‫کند‪ .‬با تش��دید نظارت و کنترل ه��ای بانک مرکزی‬ ‫می توان جلوی بروز چنین تخلف هایی را گرفت ‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه بانک مرکزی در زمان مشاهده این گونه تخلف ها ‬ ‫بای��د برخوردهای جدی کند تا جامعه متوجه اهمیت‬ ‫این موضوع شود‪.‬‬ ‫بغزیان معتقد است‪ :‬از انج ا ک ه نظارت ها بر حساب های‬ ‫بانکی در سایر کشورها با شدت بیشتری اعمال می شو د‪ ،‬‬ ‫این امر مانع از بروز این گونه تخلف ه ا می شود زیرا افراد‬ ‫مطلع هس��تند که با ارتکاب به این تخلف ها مش��مول‬ ‫مجازات های سنگین می شوند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬بی ش��ک به وجود ام��دن چنین‬ ‫تخلف هایی در سایه خال های نظارتی و کنترلی است که‬ ‫وجود دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬رس��یدگی به تراکنش های بانکی‬ ‫مش��کوک از سوی بانک مرکزی‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫و س��ایر نهاده��ای ذی ربط‪ ،‬ان هم به ش��کل جدی‪ ،‬از‬ ‫اقدام های ضروری است که باید در این زمینه انجام شود‬ ‫ی در کشور‬ ‫ی برای پیش��گیری از چنین تخلف های ‬ ‫تا راه ‬ ‫باشد‪ .‬به گفته این کارشناس‪ ،‬مردم باید بدانند مشارکت‬ ‫در چنین کارهایی پیامدها و مجازات هایی را برای ش��ان‬ ‫ب ه دنبال خواهد داشت و این موضوعی است که در سایر‬ ‫کشورها به شدت به ان اهمیت داده می شود‪.‬‬ ‫جواد جاویدنیا‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‬ ‫البرت بغزیان‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹بدهی معوق ش�رکت های بزرگ به صنعت بیمه توجیه اقتصادی‬ ‫ندارد‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی گفت‪ :‬بدهی معوق شرکت های بزرگ به صنعت بیمه توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد و ش��رکت های بیمه باید در ارائه نرخ و ش��رایط‪ ،‬حساسیت بیشتری از‬ ‫خود نش��ان دهند‪ .‬به گزارش بیمه مرکزی‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی در ش��ورای عمومی‬ ‫ن اظهار ک��رد‪ :‬بیمه مرکزی ماموریت دارد تا از اس��یب به‬ ‫س��ندیکای بیمه گ��ران ایرا ‬ ‫ش��رکت های بیمه پیشگیری کند اما به هیچ عنوان به دنبال ورود به عرصه نرخ گذاری‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ارائه برخی از نرخ های غیرواقعی به بدنه صنعت بیمه اس��یب وارد‬ ‫می کند و س��رمایه های این صنعت را به خطر خواهد انداخت‪ .‬رئیس کل بیمه مرکزی‬ ‫نس��بت به ضرورت تصدی گری بیشتر سندیکای بیمه گران ایران در تهیه پیش نویس‬ ‫ایین نامه های بیمه ای تاکید کرد و افزود‪ :‬تقویت س��ندیکای بیمه گران در واقع تقویت‬ ‫صنعت بیمه به ش��مار می رود و بیمه مرکزی از این فرایند استقبال می کند‪ .‬سلیمانی‬ ‫ب��ا تاکید بر ضرورت تعامل نهاد ناظر و ش��رکت های بیمه در حوزه های نظارتی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توس��عه صنعت بیمه در گرو تقویت توانگری مالی ش��رکت های بیمه است و با افزایش‬ ‫ضریب نفوذ بیمه در جامعه‪ ،‬سهم بیمه از اقتصاد کشور افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ی عالی بیمه بهره گیری از سامانه «سنهاب» را از روش های شناسایی‬ ‫رئیس ش��ورا ‬ ‫بدهکاران بیمه ای دانس��ت و از مدیران عامل ش��رکت های بیمه خواست با بروزرسانی‬ ‫اطالعات ش��رکت خود در این س��امانه‪ ،‬ساماندهی بیش��تری در ارائه خدمات بیمه ای‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬س��لیمانی افزود‪ :‬باید با اس��تفاده از تمامی ظرفیت های الکترونیکی و‬ ‫دیجیتال��ی اع��م از هوش مصنوعی‪ ،‬اس��تارت اپ ها و هوش تجاری به بهبود ش��رایط‬ ‫صنعت بیمه کمک کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی سامانه جامع وصول مطالبات بانک توسعه صادرات‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه صادرات در ایین رونمایی از سامانه جامع وصول مطالبات‬ ‫بانک توس��عه صادرات گفت‪ :‬برای اس��تفاده از فناوری های جدید مانند بالک چین در‬ ‫بانک امادگی داریم‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات‪ ،‬علی صالح ابادی با‬ ‫اعالم این مطلب افزود‪ :‬سامانه وصول مطالبات کمک می کند تا فرایند ارائه خدمت از‬ ‫زمان پرداخت تسهیالت تا وصول اقساط و بازپرداخت ان مورد کنترل و پیگیری باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه صادرات اضافه کرد‪ :‬اتصال سامانه های گوناگونی که در بانک‬ ‫با هدف بهبود خدمات به مش��تریان ارائه می شود بسیار اهمیت دارد چرا که جزیره ای‬ ‫عمل کردن هر سامانه موجب مغایرت های محاسباتی و اماری می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬عالوه بر لزوم روزامد ش��دن س��امانه ها همزمان با یکدیگ��ر و ارتباط و‬ ‫اتصال انها‪ ،‬اس��تفاده از اخرین فناوری های روز برای ارتقای س��امانه ها ضروری است‪.‬‬ ‫صالح ابادی همچنین نس��بت به گشایش فاز ‪ ۲‬این سامانه ابراز امیدواری کرد‪ .‬عشرت‬ ‫عدالت‪ ،‬مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک توس��عه صادرات نیز در این ایین‬ ‫س��امانه جامع س��امانه وصول مطالبات بانک با اهداف چون یکپارچه س��ازی و‬ ‫ ‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مکانیزاسیون فراینده وصول مطالبات‪ ،‬تعامل بین ارکان اعتباری و رفع نیازمندی های‬ ‫ذی نفعان راه اندازی ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این س��امانه ویژگی هایی مانند قابلیت‬ ‫دسترسی با س��رعت باال‪ ،‬ارتباط سامانه با سایر سامانه ها‪ ،‬مشاهده تاریخچه مطالبات‬ ‫و امکان خروجی به نظام مدیریت ریس��ک و رتبه بندی را دارا خواهد بود‪ .‬سامانه جامع‬ ‫وصول مطالبات بانک توس��عه صادرات ایران با حض��ور اعضای هیات مدیره و مدیران‬ ‫این بانک راه اندازی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه تجارت نو به دنبال توسعه شبکه نمایندگی بیمه عمر‬ ‫مدیرعام��ل بیمه تجارت نو ضمن بر ش��ماری اخرین سیاس��ت ها‪ ،‬اس��تراتژی ها و‬ ‫برنامه های ش��رکت ک ه روی ریل اجرا قرار گرفته اند‪ ،‬س��رعت حرکت قطار پیش��رفت‬ ‫را به تزریق هرچه بیش��تر س��رمایه از سوی س��هامداران منوط دانست‪ .‬نیما نوراللهی‬ ‫در گفت وگ��و با روابط عمومی بانک تجارت با تاکید بر اینکه ترکیب س��هامداری بیمه‬ ‫تجارت ن��و ارزن��ده و قابل اتکا ب��وده و این اتف��اق سبب س��از ورود پرتفوی های بالقوه‬ ‫وارزش��مند به بیمه تجارت نو شده است‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت متناسب با گروه سهامداران در‬ ‫حوزه مهندس��ی و انرژی تخصص خوبی دارد که در این راستا‪ ،‬خدمات گسترده ای به‬ ‫شرکت نفت و گاز پارس��یان و شرکت ملی نفتکش ارائه می شود‪ .‬مدیرعامل تجارت نو‬ ‫ضمن قدردانی از همراهی س��هامداران‪ ،‬گس��ترش هر چه بیشتر دایره حمایت انها را‬ ‫پشتوانه قوی تری برای طرح های تدوین شده‪ ،‬در دست اجرا و به ویژه ورود به حوزه بیمه‬ ‫اتکایی عنوان کرد‪ .‬مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو به مانور این شرکت در حوزه های‬ ‫مختلف بیمه ای کشور اشاره کرد و افزود‪ :‬در سال جاری با بیشتر بیمارستان های بزرگ‬ ‫کش��ور مذاکره ش��د که همگی منجر به انعقاد قرارداد ش��د‪ .‬تعرفه رقابتی و پایین تر از‬ ‫س��ایر بیمه ها و صدور معرفینامه انالین دو ویژگی متمایز ارائه خدمات در این زمینه‬ ‫است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬درحال حاضر مسکن تمامی مددجویان سراسر کشورکمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره) زیر پوش��ش بیمه اتش سوزی این شرکت است‪ .‬در بیمه های شخص‬ ‫ثالث خودروهای صفرکیلومتر با سایپا همکاری داریم‪ ،‬قرارداد ارزنده ای با وزارت راه و‬ ‫شهرسازی نیز نهایی شده است‪ .‬همچنین درباره ارزیابی خسارت نرم افزاری مخصوص‬ ‫ش��رکت تهیه ش��ده تا تمامی امور بدون نیاز به کاغذ انجام ش��ود‪ .‬نوراللهی در تشریح‬ ‫اقد ام های ا ینده این شرکت گفت‪ :‬برنامه های ما متناسب با هر رشته مشخص است‪ .‬در‬ ‫حوزه فنی به دنبال تکمیل تیم فنی چابک جوان با کمک استادان صنعت بیمه هستیم‪،‬‬ ‫در بخش اموزش و یادگیری برنامه ریزی ها انجام شده که در سال اینده با قوت و شدت‬ ‫بیشتری پیگیری خواهد شد‪ ،‬در زمینه فروش نیز توسعه شبکه نمایندگی با محوریت‬ ‫بیم��ه عمر را دنبال می کنی��م‪ ،‬دیگر انکه برای ایجاد ش��رکت های خدمات بیمه ای و‬ ‫ارتباط با کارگزاری های بزرگ صنعت بیمه ازطریق بس��ته های تش��ویقی برنامه هایی‬ ‫داریم‪ .‬فعالیت در حوزه فناوری اطالعات‪ ،‬خلق و اتصال به اس��تارت اپ ها و شبکه های‬ ‫توزیع خدمات بیمه ای ازدیگر برنامه های جدی تجارت نو است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت ‪ ۴۸‬هزار مورد تسهیالت قرض الحسنه از سوی بانک ملی‬ ‫بانک ملی ایران در ‪ ۱۰‬ماه اغاز امسال بیش از ‪ ۴۸‬هزار مورد تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫رفع نیازهای ضروری به متقاضیان پرداخت کرده اس��ت‪ .‬بانک ملی ایران‪ ،‬در راس��تای‬ ‫سیاس��ت های اعتباری خود از اغاز امسال تا پایان دی ‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۶۳۹‬مورد تسهیالت‬ ‫قرض الحس��نه رفع نیازهای ضروری تخصیص داده اس��ت که ارزش ریالی ان به یک‬ ‫هزار و ‪ ۳۳۱‬میلیارد و ‪ ۷۷۶‬میلیون ریال می رسد‪ .‬همچنین این بانک در مدت یادشده‬ ‫‪ ۵۳۷‬مورد تسهیالت قرض الحسنه تعمیر مسکن به ارزش ‪ ۲۱‬میلیارد و ‪ ۴۹۰‬میلیون‬ ‫ریال به متقاضیان پرداخته اس��ت‪ .‬تخصیص تس��هیالت قرض الحس��نه کارگشایی از‬ ‫دیگر اقد ام های بانک ملی ایران بوده به طوری که در ‪ ۱۰‬ماه اغاز امس��ال ‪ ۴۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۳۸‬مورد تس��هیالت قرض الحسنه کارگشایی نیز به ارزش ‪ ۴‬هزار و ‪ ۸۴‬میلیارد و ‪۱۷۹‬‬ ‫میلیون ریال پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رمز یکبار مصرف در بانک صادرات عملیاتی می شود‬ ‫رمز یکبار مصرف برای انجام خدمات بانکی در بانک صادرات ایران از اغاز س��ال ‪۹۸‬‬ ‫عملیاتی می ش��ود‪ .‬حجت اله صی��دی‪ ،‬مدیرعامل بانک صادرات ایران‪ ،‬در نخس��تین‬ ‫نشس��ت تخصص��ی پی جوی��ی موثر و کارام��د جرایم س��ایبری در ح��وزه بانکداری‬ ‫الکترونیک که با حضور فرمانده انتظامی تهران بزرگ‪ ،‬معاون فضای مجازی دادستان‬ ‫کل کش��ور‪ ،‬مس��ئوالن امنیتی پلیس فتا‪ ،‬مدیران عامل بانک ها و کارشناسان امنیت‬ ‫اطالعات بانک ها و متخصصان این حوزه برگزار شد‪ ،‬از عملیاتی شدن رمز یکبار مصرف‬ ‫برای انجام خدمات بانکی در این بانک از اغاز س��ال ‪ ۹۸‬خبر داد‪ .‬وی همکاری بانک ها‬ ‫با پلیس امنیت س��ایبری را در خنثی س��ازی جرایم و تهدیدات بانکداری الکترونیکی‬ ‫بس��یار با اهمیت دانس��ت و گفت‪ :‬امروز پلیس در کش��ور ما به برکت زحمات و تالش‬ ‫نیروی ه��ای توانمند ان در خنثی س��ازی بخش مهمی از جرایم س��ایبری و امنیتی‪،‬‬ ‫یکی از پیش��رفته ترین‪ ،‬مدرن ترین و کارامدترین پلیس های دنیا است و ارقام موجود‬ ‫نش��ان از انجام یک کار بزرگ در این حوزه از س��وی انها دارد‪ .‬وی با برش��مردن موارد‬ ‫مختلف ریس��ک های اعتباری‪ ،‬اس��تفاده از رمز ثابت را یکی از مشکالت موجود در این‬ ‫بخش عنوان کرد و گفت‪ :‬بانک ها اقدام های درون سازمانی و برون سازمانی مختلفی را‬ ‫با همکاری نهادهای مختلف امنیتی کشور انجام داده اند که در همین راستا بانک ها از‬ ‫خرداد سال اینده رمز یکبار مصرف را اجرایی خواهند کرد که این اقدام ‪ ۳‬ماه زودتر در‬ ‫بانک صادرات ایران عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1244‬‬ ‫پیاپی ‪2562‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫گردهمایی خانواده‬ ‫صنعت نمایشگاهی‬ ‫در سایت تهران‬ ‫جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی در ایستگاه دوم‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه بین المللی ته��ران از فردا به‬ ‫مدت ‪۴‬روز میزبان دومین جش��نواره ملی پوس��ترهای‬ ‫نمایشگاهی می شود‪ .‬این جش��نواره با هدف به چالش‬ ‫کشیدن پوس��ترهای نمایش��گاهی و بازتعریف اهمیت‬ ‫ان در رون��د برپای��ی یک رویداد برگزار ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫البت��ه انجمن بین المللی صنعت نمایش��گاهی «یوفی»‬ ‫سال هاست در این زمینه فعال شده و ساالنه رویدادی‬ ‫را برای رقابت پوسترهای نمایشگاهی در سطح جهانی‬ ‫برپ��ا می کند‪ ،‬اما جای خال��ی چنین رویدادی در ایران‬ ‫باعث ش��د ایده برپایی ان از سوی موسسه فرهنگی و‬ ‫مطبوعاتی‬ ‫مطرح شود‪ .‬استقبال گسترده فعاالن‬ ‫صنع��ت نمایش��گاهی از برگزاری نخس��تین دوره این‬ ‫رویداد در س��ال گذشته باعث شد جشنواره پوسترهای‬ ‫نمایشگاهی به ایستگاه دوم برسد‪ .‬به گزارش دبیرخانه‬ ‫دومین جشنواره ملی پوسترهای نمایشگاهی در مجموع‬ ‫‪ ۷۱‬اثر از سوی مجموعه های گوناگون نمایشگاهی برای‬ ‫حضور در رقابت س��ال ‪ ۹۷‬ارسال شد‪ ،‬که از این میان‬ ‫‪ ۶‬م��ورد به دلیل رعایت نکردن قوانین و ش��اخص های‬ ‫مش��خص ش��ده‪ ،‬از دور رقابت ها حذف شدند و ‪ ۶۵‬اثر‬ ‫ب��رای داوری نهایی در اختیار هیات داوران قرار گرفت‪.‬‬ ‫عصر روز ش��نبه ‪ ۲۷‬بهمن‪ ،‬نشست داوری اثار ارسالی‬ ‫به دومین جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی‬ ‫در سالن اجتماعات موسسه‬ ‫و به ریاست محمد‬ ‫وجدانی برگزار شد‪ .‬محمد وجدانی پیشینه طراحی اثار‬ ‫مش��هوری از جمله پوستر پنجمین جشنواره موسیقی‬ ‫فجر را در کارنامه خود دارد‪ .‬غیر از او مهدی نجفی در‬ ‫حوزه طراحی و گرافیک رس��انه‪ ،‬مانی روشن در حوزه‬ ‫طراح��ی و گرافیک اثار هن��ری‪ ،‬محمدعلی فخارمنش‬ ‫در حوزه گرافیک ش��هری و حس��ین علیزاده در حوزه‬ ‫طراحی و گرافیک مدرن به عنوان اعضای هیات داوران‬ ‫در این نشس��ت حضور داشتند‪ .‬در استانه این رویداد‪،‬‬ ‫به سراغ برگزارکنندگان رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫رفته تا اهمیت پوستر در برپایی یک رویداد و تاثیر این‬ ‫جشنواره را از نگاه انها جویا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برپایی این جشنواره‪ ،‬ارزوی من بود‬ ‫عبدالکریم‬ ‫جاللی‪ :‬یکی از‬ ‫ارزوهای دیرین‬ ‫من برگزاری‬ ‫جشنواره ملی‬ ‫پوسترهای‬ ‫نمایشگاهی بود‪،‬‬ ‫به همین دلیل‬ ‫هم خوشحالم‬ ‫که مجموعه‬ ‫رسانه ای بزرگ‬ ‫این‬ ‫مسئولیت را‬ ‫بر عهده گرفته‬ ‫است‬ ‫عبدالکری��م جالل��ی‪ ،‬مدی��ر‬ ‫برگزارکنن��ده رویداده��ای‬ ‫بین الملل��ی ضم��ن اب��راز‬ ‫خشنودی از برگزاری جشنواره‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی گفت‪:‬‬ ‫یک��ی از ارزوه��ای دیرین من‬ ‫برگ��زاری جش��نواره مل��ی‬ ‫پوس��ترهای نمایشگاهی بود اما با توجه به اینکه خودم‬ ‫در حوزه برگزاری نمایش��گاه فعال هس��تم‪ ،‬نمی توانم‬ ‫متولی برگزار چنین جش��نواره ای باشم‪ .‬به همین دلیل‬ ‫هم خوشحالم که مجموعه رسانه ای بزرگ‬ ‫این‬ ‫مسئولیت را بر عهده گرفته است و شخصا از انها تشکر‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫جاللی در ادامه س��خنان خود با بی��ان اینکه پس از‬ ‫برگزاری جش��نواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‪ ،‬سطح‬ ‫کیفی پوسترهای نمایشگاهی ارتقای قابل توجهی پیدا‬ ‫کرده و طراحان پوس��ترهای منتخب این نمایشگاه به‬ ‫فرصت های ش��غلی بسیار خوبی دس��ت پیدا کرده اند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬برگزاری این جش��نواره باعث ش��د به پوس��تر‬ ‫اهمیت بیش��تری داده شود و در همین راستا‪ ،‬بسیاری‬ ‫از هم صنفان ما تش��ویق ش��ده اند تا از گرافیس��ت های‬ ‫حرفه ای و متخصص در طراحی پوستر استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹برندسازی کنیم‬ ‫مریم توکلیان‪ ،‬از دیگر مدیران‬ ‫برگزارکنن��ده رویداده��ای‬ ‫نمایش��گاهی نیز با اش��اره به‬ ‫اهمیت جش��نواره پوسترهای‬ ‫نمایش��گاهی در بهبود کیفیت‬ ‫طراحی پوستر گفت‪ :‬به عنوان‬ ‫فعال نمایشگاهی و با توجه به‬ ‫نداش��تن مطالعه و مهارت در حوزه گرافیک و طراحی‬ ‫پوستر برای جشنواره پوس��ترهای نمایشگاهی ترجیح‬ ‫من این است که به جای طراحی پوستر برای سال های‬ ‫متوالی‪ ،‬یک برند اختصاصی برای خودم طراحی کنم تا‬ ‫دائم همان برند معرف شرکت من باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پوستر به تنهایی کافی نیست‬ ‫علی مرادی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن صنفی برگزارکنندگان‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران نیز در‬ ‫این زمین��ه اظهارکرد‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر طراحی پوس��ترها در‬ ‫اولوی��ت چندم برگ��زاری یک‬ ‫نمایش��گاه ق��رار دارد‪ ،‬زی��را در صنع��ت نمایش��گاهی‬ ‫موضوع های بااهمیت تر از پوس��تر وج��ود دارد که باید‬ ‫بررس��ی و مشکالت انها برطرف ش��ود‪ ،‬بنابراین پوستر‬ ‫نمی توان��د به تنهای��ی عام��ل جذابی ب��رای مجریان و‬ ‫مخاطبان باش��د‪ .‬بلک��ه باید همزمان با این ش��اخص‪،‬‬ ‫عوامل دیگر را نیز بهبود داد‪.‬‬ ‫وی از نب��ود ن��واوری به عن��وان یکی از اس��یب های‬ ‫طراحی پوس��تر یاد ک��رد و گفت‪ :‬ای��ن روزها مجریان‬ ‫نمایش��گاهی انگی��ز ه بس��یار پایینی برای ن��واوری در‬ ‫نمایش��گاه ها دارند‪ ،‬همین موضوع ش��اید باعث ش��ود‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی ان گونه که باید و شاید نتوانند‬ ‫به اهداف خود دست یابند‪.‬‬ ‫عکس ارشیو‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دومی��ن همای��ش و نمایش��گاه بین المللی‬ ‫صنعت نمایش��گاهی ایران از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اس��فند‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه خبری گس��ترش نیوز‪،‬‬ ‫محمدجواد قنبری‪ ،‬معاون امور نمایش��گاهی‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫و دبی��ر اجرایی دومین همایش و نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی صنعت نمایش��گاهی ای��ران در‬ ‫این زمین��ه‪ ،‬گفت‪ :‬ویژگی خاص نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی صنعت نمایش��گاهی ای��ران این‬ ‫اس��ت که به موضوع های مرب��وط به صنعت‬ ‫نمایش��گاهی می پردازد و نقاط ضعف و قوت‬ ‫ان را بررسی خواهد کرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬اس��فند ماه نیز که به طور‬ ‫تقریبی سایت های نمایشگاهی و فعاالن این‬ ‫صنع��ت اخری��ن رویداد های خ��ود را برگزار‬ ‫می کنند‪ ،‬این نمایشگاه فرصت خوبی را برای‬ ‫گردهمایی همه فعاالن صنعت نمایش��گاهی‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نمایش��گاه امسال نیز از نظر‬ ‫حض��ور فعاالن ای��ن صنع��ت افزایش خوبی‬ ‫داش��ته و ما عالوه بر برگزاری این نمایشگاه‬ ‫از پنج ش��نبه ‪ ۲‬اسفند‪ ،‬در ‪ 4‬اسفند همایشی‬ ‫را ب��ا حض��ور مقام��ات عالی رتب��ه‪ ،‬فعاالن و‬ ‫تصمیم گی��ران صنعت نمایش��گاهی خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن همایش به بحث ش��ورای‬ ‫صنع��ت نمایش��گاهی خواهی��م پرداخ��ت‪.‬‬ ‫همچنین چندین پن��ل تخصصی را همزمان‬ ‫با این همایش ش��اهد خواهیم بود که در انها‬ ‫چالش ه��ای پیش روی صنعت نمایش��گاهی‬ ‫بررس��ی می ش��ود و در یکی از ای��ن پنل ها‬ ‫رایزن��ان بازرگان��ی ایران��ی خارج از کش��ور‬ ‫چگونگی توس��عه همکاری های نمایش��گاهی‬ ‫خ��ارج از کش��ور را م��ورد بررس��ی جدی و‬ ‫نزدیک قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫قنب��ری اف��زود‪ :‬امیدواری��م در پای��ان این‬ ‫نمایش��گاه ‪4‬روزه بتوانی��م ب��ه نتای��ج خوبی‬ ‫دس��ت پیدا کنی��م که ب��رای جامعه صنعت‬ ‫نمایش��گاهی کش��ور و در راس��تای تقوی��ت‬ ‫استاندارد های صنعت نمایشگاهی مفید باشد‪.‬‬ ‫عل��ی م��رادی‪ ،‬رئیس هیات مدی��ره جدید‬ ‫انجم��ن برگزار کنن��دگان نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی نی��ز دراین ب��اره گف��ت‪ :‬دومین‬ ‫همای��ش و نمایش��گاه بین الملل��ی صنع��ت‬ ‫نمایش��گاهی ای��ران ب��ا همکاری مس��تقیم‬ ‫شرکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی‪،‬‬ ‫سازمان توس تجارت و انجمن ها و تشکل های‬ ‫صنعت نمایش��گاهی برگزار می ش��ود که در‬ ‫واق��ع فرصتی برای گردهمایی‪ ،‬هم اندیش��ی‬ ‫و هم افزای��ی در راس��تای توس��عه صنع��ت‬ ‫نمایش��گاهی و یافتن راهکارهای جدید برای‬ ‫چش��م انداز س��ال اینده صنعت نمایشگاهی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫هرچن��د فعالیت ه��ای نمایش��گاهی هنوز‬ ‫به عنوان صنعت ش��ناخته نمی شود‪ ،‬اما همه‬ ‫دست اندرکاران و فعاالن به گونه ای در تالش‬ ‫هس��تیم بتوانیم برای به رس��میت شناختن‬ ‫قانون��ی این فعالیت ها به عن��وان یک صنعت‬ ‫حرکت کنیم‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه نی��ز در یافت��ن طرف های‬ ‫تج��اری جدی��د در صنایع گوناگون��ی مانند‬ ‫بیم��ه‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬هتل��داری و صنایع دیگر‬ ‫ب��رای ش��رکت کنندگان و بازدید کنندگان از‬ ‫نمایش��گاه مفید خواهد بود ک��ه امیدواریم با‬ ‫حمایت رسانه ها نمایشگاه پرمخاطب و خوبی‬ ‫را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫جالل��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت نمانگ��ر نیز‬ ‫درباره دومین همایش و نمایشگاه بین المللی‬ ‫صنعت نمایش��گاهی ایران اظهارکرد‪ :‬صنعت‬ ‫نمایش��گاهی که به عنوان یک��ی از مهم ترین‬ ‫ابزاره��ای بازاریابی و اطالع رس��انی برای هر‬ ‫صنعت��ی اس��ت‪ ،‬به ط��ور حتم‪ ،‬خ��ود نیز به‬ ‫اس��تفاده از این اب��زار نی��از دارد و به همین‬ ‫دلیل نمایشگاه صنعت نمایشگاهی مهم ترین‬ ‫روی��دادی اس��ت ک��ه می تواند ب��ه معرفی و‬ ‫تبیین جایگاه تاثیرگذار صنعت نمایش��گاهی‬ ‫در کشور منجر شود‪.‬‬ ‫به نظر من کمبود بس��یار ب��زرگ رویداد‬ ‫تخصصی صنعت نمایشگاهی با برگزاری این‬ ‫رویداد جبران شده اس��ت و امیدوار هستیم‬ ‫امسال هم بس��یار پررونق و باش��کوه برگزار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت دومین همایش و نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی صنعت نمایش��گاهی ای��ران ‪۲‬تا‬ ‫‪۵‬اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬در س��الن ‪ ۵‬نمایش��گاه‬ ‫بین المللی تهران و با حضور‪ ۵۹‬شرکت فعال‬ ‫در صنعت نمایشگاهی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حس��ن مرتج��ی‪ :‬به طور قطع‪ ،‬برگزاری جش��نواره ملی پوس��ترهای‬ ‫نمایش��گاهی بر شیوه تفکر طراحان پوس��تر و کیفیت اثار انها تاثیر‬ ‫قابل توجهی خواهد گذاشت‬ ‫‹ ‹راهی برای رشد سطح کیفی پوسترها‬ ‫کی��ان معتمدی کی��ا‪ ،‬مدی��ر‬ ‫برگزارکنن��ده رویداده��ای‬ ‫نمایشگاهی گفت‪ :‬برگزاری این‬ ‫جشنواره اقدام مناسبی بود که‬ ‫باع��ث رش��د س��طح کیف��ی‬ ‫پوسترها شد‪ .‬این اقدام کمک‬ ‫می کن��د ت��ا برگزارکننده ه��ا‬ ‫بتوانند کیفیت ارائه خدمات خود را افزایش دهند و به‬ ‫استانداردهای بین المللی نزدیک تر شوند‪.‬‬ ‫این مدیر نمایش��گاهی با ارزیاب��ی مثبت از وضعیت‬ ‫پوس��ترهای نمایش��گاهی در ایران اظهارکرد‪ :‬در بحث‬ ‫طراحی پوسترهای نمایشگاهی از کشورهای دیگر عقب‬ ‫نیستیم و عملکرد بعضی شرکت ها در این زمینه خوب‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬با توجه به رقابتی ک��ه در نتیجه برگزاری‬ ‫جش��نواره پوس��ترهای نمایش��گاهی ایجاد شد به نظر‬ ‫می رسد شاهد رشد خوبی در زمینه کیفیت پوسترهای‬ ‫نمایش��گاهی خواهیم بود و از این پس برگزارکننده ها‬ ‫اهمیت بیشتری به این موضوع خواهند داد‪.‬‬ ‫وی در نظرگرفتن کیفیت طراحی پوستر را به عنوان‬ ‫یک��ی از مالک ها ب��رای س��طح بندی برگزارکنندگان‬ ‫نمایش��گاهی‪ ،‬اقدامی مناسب برش��مرد و گفت‪ :‬با این‬ ‫موضوع موافق هس��تم و فکر می کنم باید اس��تانداردها‬ ‫نمایش��گاهی خود را در س��طح بین الملل ب��اال ببریم‪.‬‬ ‫ما ی��ک بازار خیلی بزرگ و موقعی��ت خیلی خوبی در‬ ‫منطق��ه داریم‪ .‬از نظر جغرافیای��ی در وضعیت ایده الی‬ ‫ق��رار گرفته ای��م‪ .‬در میان کش��ورهای عرب��ی‪ ،‬در کنار‬ ‫پاکس��تان و نزدیک��ی هند ق��رار داریم؛ ای��ن موقعیت‬ ‫جغرافیایی می تواند ما را به قطب نمایش��گاهی منطقه‬ ‫تبدیل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه حرف نخست را می زند‬ ‫حس��ن مرتج��ی‪ ،‬مدی��ر‬ ‫برگزارکننده نمایشگاهی نیز با‬ ‫اش��اره به برگزاری جش��نواره‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی گفت‪:‬‬ ‫به ط��ور قط��ع‪ ،‬برگ��زاری‬ ‫جش��نواره ای ک��ه موسس��ه‬ ‫فرهنگ��ی و مطبوعاتی‬ ‫مس��ئول برگزاری ان اس��ت‪ ،‬بر ش��یوه تفکر طراحان‬ ‫پوس��تر و کیفیت اث��ار انها تاثی��ر قابل توجهی خواهد‬ ‫گذاش��ت‪ .‬وی ب��ا بی��ان اینک��ه بیش��تر مخاطب��ان‬ ‫نمایش��گاه هایی ک��ه وی مجری انهاس��ت‪ ،‬بین المللی‬ ‫هستند درباره عالقه های عمده این مخاطبان در بحث‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی گفت‪ :‬طراحی پوستر به میزان‬ ‫قابل توجه��ی به تجرب�� ه بس��تگی دارد؛ عواملی مانند‬ ‫منطقه برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬موضوع نمایشگاه‪ ،‬سلیقه و‬ ‫ذائقه کشور میزبان نمایشگاه و نقش رقبا در ان کشور‬ ‫باید در پوستر منعکس شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پوستر ایده نو می خواهد‬ ‫محمدرض��ا کیان پ��ور‪ ،‬مدی��ر‬ ‫رویداده��ای‬ ‫برگ��زاری‬ ‫نمایش��گاهی و مدیرعام��ل‬ ‫«الوندکی��ان‬ ‫ش��رکت‬ ‫خلیج ف��ارس» نیز ب��ه اهمیت‬ ‫طراحی پوس��ترها اشاره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬به نظرم پوس��تری که‬ ‫برای نمایش��گاه طراحی می شود باید دارای یک ایده نو‬ ‫باشد به ش��کلی که متناس��ب با فرهنگ‪ ،‬اداب ورسوم‬ ‫شهری که نمایشگاه در ان برگزار می شود‪.‬‬ ‫شناخت کلی به بازدیدکنندگان و مخاطبان بدهد‪ .‬من‬ ‫به طور معمول پیش از طراحی پوس��تر با طراح پوستر‬ ‫نیز صحبت می کنم تا اگر دیدی نس��بت به ان ش��هر‬ ‫ن��دارد‪ ،‬متناس��ب بافرهنگ یا اثار باس��تانی ان ش��هر‬ ‫پوستری برای ما طراحی کند تا دست کم مسئوالن ان‬ ‫شهر بتوانند با توجه به طراحی کارشده برای بازدید به‬ ‫نمایشگاه بیایند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این نکته که در دومین جش��نواره ملی‬ ‫پوس��ترهای نمایش��گاهی حضور فعالی خواهد داشت‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ما در این دوره از جش��نواره ملی پوسترهای‬ ‫نمایشگاهی با ‪5‬پوستر شرکت می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایده ها تکراری شده است‬ ‫حس��ین پرهی��زکاری‪ ،‬مدیر برگزارکنن��ده رویدادهای‬ ‫بین المللی با تاکید بر اهمیت جش��نواره پوستر که در‬ ‫اسفند سال جاری از سوی موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬برگ��زاری چنی��ن‬ ‫جش��نواره ای به رش��د کیفی پوس��ترهای نمایشگاهی‬ ‫کمک قابل توجهی خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در این جشنواره حضور می یابد‪،‬‬ ‫از چالش موجود در طراحی پوس��ترها یاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫ل گذشته پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫متاسفانه در چند سا ‬ ‫خیلی ش��بیه ب ه هم شده اس��ت‪ .‬ایده ها خیلی تکراری‬ ‫شده و کارها به طور سنتی انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همه چیز به هزینه و سرمایه بستگی دارد‬ ‫محم��ود بندرچ��ی‪ ،‬مدی��ر‬ ‫برگزاری رویدادهای بین المللی‬ ‫نیز معتقد اس��ت طراحی یک‬ ‫پوستر خوب بستگی به میزان‬ ‫هزینه و سرمایه گذاری مجریان‬ ‫نمایش��گاهی دارد و در ای��ن‬ ‫زمین��ه گف��ت‪ :‬اگ��ر طراحی‬ ‫پوسترها بهتر شود‪ ،‬بسیاری از پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫قادر به رقابت در س��طح جهانی هستند اما این موضوع‬ ‫بس��تگی ب��ه میزان هزین��ه و س��رمایه گذاری مجریان‬ ‫نمایشگاهی دارد‪.‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه‪ ،‬بحث طراحی پوس��تر نمایش��گاهی‬ ‫برای من به عنوان یک مجری رویدادهای نمایش��گاهی‬ ‫از اهمی��ت باالی��ی برخ��وردار اس��ت و س��عی کرده ام‬ ‫در رویداده��ای تح��ت مدیریت��م ب��ا جدی��ت ب��ه ان‬ ‫بپردازم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه پرس��ش دیگ��ری مبنی ب��ر اینکه‬ ‫«میزان تاثیرگذاری جش��نواره پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫بر صنعت نمایش��گاهی چقدر اس��ت؟» گف��ت‪ :‬به طور‬ ‫قطع‪ ،‬برگ��زاری چنین رویدادهای��ی روی کیفیت کار‬ ‫مجریان نمایش��گاهی تاثیر بسیاری خواهد گذاشت‪ .‬به‬ ‫همین دلیل هم به نظرم برپایی جش��نواره پوسترهای‬ ‫نمایش��گاهی اتفاق بسیار خوبی است و اگر این جریان‬ ‫رش��د پیدا کند‪ ،‬می توانیم شاهد تاثیر هرچه بیشتر ان‬ ‫روی صنعت نمایشگاهی کشور باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ذوق گرافیست حرف نخست را می زند‬ ‫علی اردالن‪ ،‬مدیر برگزار کننده‬ ‫رویداده��ای نمایش��گاهی و‬ ‫مدیرعامل ش��رکت «نماگران‬ ‫پرش��ین» ضم��ن اش��اره ب��ه‬ ‫اهمی��ت طراح��ی پوس��تر‬ ‫نمایش��گاهی گفت‪ :‬مهم ترین‬ ‫نکت��ه ای ک��ه ب��رای داش��تن‬ ‫نواوری در طراحی پوستر باید رعایت شود این است که‬ ‫کپی برداری نباش��ند و با گرافی��ک باال طراحی و چاپ‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫علی اردالن درباره اهمیت پوس��ترهای نمایش��گاهی‬ ‫در رقاب��ت می��ان مجری��ان برگزاری نمایش��گاه گفت‪:‬‬ ‫طراحی بیش��تر پوس��ترهای نمایش��گاهی بستگی به‬ ‫ذوق هن��ری گرافیس��ت خ��ودش دارد‪ ،‬اما ب��ه نظرم‬ ‫از س��ال گذش��ته پیش��رفت های بس��یاری حاص��ل‬ ‫ش��ده و مجریان نمایش��گاهی س��عی کردن��د نواوری‬ ‫در پوسترهای ش��ان داش��ته باش��ند‪ .‬همی��ن موضوع‬ ‫باعث افزایش رقابت بین مجریان نمایش��گاهی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت‪ ،‬رشد کیفیت را تضمین می کند‬ ‫ابوالقاسم س��االر رضایی‪ ،‬مدیر‬ ‫رویداده��ای‬ ‫برگ��زاری‬ ‫نمایش��گاهی نیز با اش��اره به‬ ‫اینکه رقاب��ت در همه صنایع‪،‬‬ ‫کم��ک زی��ادی به رش��د ان‬ ‫می کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬برگ��زاری‬ ‫پوس��ترهای‬ ‫جش��نواره‬ ‫نمایش��گاهی با ایجاد رقابت‪ ،‬رش��د کیفیت پوسترها را‬ ‫تضمین می کند‪ .‬رضایی درباره تاثیر برگزاری نمایشگاه‬ ‫در حل مشکالت صنعت نمایشگاهی عنوان کرد‪ :‬نفس‬ ‫برگزاری چنین نمایشگاهی برای حمایت از این صنعت‬ ‫خوب اس��ت و من خ��ودم از برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫حمایت می کن��م‪ ،‬چنین نمایش��گاهی در تمام جهان‬ ‫برگزار می شود اما با غرفه سازی و دیدوبازدید مشکالت‬ ‫این صنعت حل نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پوستر‪ ،‬شناسنامه یک رویداد است‬ ‫مهدی��ه علی احمدی پور‪ ،‬مدیر‬ ‫برگزار کنن��ده رویداده��ای‬ ‫نمایش��گاهی و مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت هفتواد نیز به ارزیابی‬ ‫پوس��ترهای‬ ‫وضعی��ت‬ ‫نمایش��گاهی پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫پوستر هر نمایش��گاه به عنوان‬ ‫شناسنامه یک رویداد و یکی از ابزارهای معرفی و جذب‬ ‫مخاطب و بازدیده کننده در زمان تبلیغات است و برای‬ ‫همین‪ ،‬وجود پوس��تر برای هر رویداد امری ضروری و‬ ‫مهم اس��ت ک��ه متاس��فانه ش��اید زیاد ج��دی گرفته‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬احمدی پ��ور در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫جش��نواره هایی مانن��د جش��نواره مل��ی پوس��ترهای‬ ‫نمایشگاهی چقدر می تواند به بهبود کیفیت پوسترهای‬ ‫نمایشگاهی کمک کند‪ ،‬پاس��خ داد‪ :‬برگزاری جشنواره‬ ‫پوسترهای نمایشگاهی بر روند بهبود کیفیت پوستر ها‬ ‫تاثیر قابل توجهی دارد چون وقتی طراح یا مجری یک‬ ‫رویداد مطمئن باشد که پوستر طراحی شده به نمایش‬ ‫گذاش��ته خواهد شد و درباره ان قضاوت های تخصصی‬ ‫اتفاق خواهد افتاد‪ ،‬به این موضوع با نگاهی ویژه خواهد‬ ‫پرداخ��ت و همی��ن نگاه ج��دی باعث بهب��ود کیفیت‬ ‫کارهای جدید خواهد شد‪ .‬جا دارد از موسسه فرهنگی‬ ‫و مطبوعاتی وزین‬ ‫برای زنده کردن و پرداختن‬ ‫به این موضوع مهم تشکر کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به دوره گذشته‬ ‫جشنواره ملی پوسترهای صنعت نمایشگاهی در اخرین‬ ‫روزهای سال‪ ۹۶‬به همت موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫و با حمایت ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی تهران برگزار ش��د‪ ،‬چراکه جای جشنواره ای‬ ‫برای رقابت افرینی در خانواده صنعت نمایشگاهی ایران‬ ‫خالی بود و بر این اساس موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫ت�لاش ک��رد ب��ا برپایی نخس��تین جش��نواره‬ ‫پوس��ترهای نمایشگاهی ایران‪ ،‬پیش��گام رقابت افرینی‬ ‫میان مجریان نمایش��گاهی باشد‪ .‬این رویداد فرهنگی‬ ‫فرصت مناس��بی را ایجاد کرد تا اعضای این صنعت بار‬ ‫دیگر به اهمیت طراحی پوسترها و تاکید هرچه بیشتر‬ ‫ب��ر ابعاد هنری در تبلیغات پی برده و توجه بیش��تری‬ ‫به این عرصه داشته باش��ند‪ .‬تجربه موفق برپایی دوره‬ ‫نخست و استقبال اهالی صنعت نمایشگاهی از ان باعث‬ ‫ش��د جشنواره ملی پوس��ترهای صنعت نمایشگاهی به‬ ‫پیش��واز برپایی دور دوم برود‪ .‬در روزهای شروع به کار‬ ‫نخستین دوره جش��نواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫مجموعه ه��ای گوناگون حمایت رس��می خود را از این‬ ‫رویداد تازه اعالم کردند‪ .‬انجمن صنفی برگزارکنندگان‬ ‫نمایش��گاه های ای��ران ج��زو نخس��تین مجموعه های‬ ‫نمایش��گاهی کش��ور بود که حمایت م��ادی و معنوی‬ ‫خود را از ای��ن رویداد اعالم کرد‪ .‬انجمن غرفه س��ازان‬ ‫نی��ز در رون��د کارها‪ ،‬بخش��ی از مس��ئولیت های مهم‬ ‫ازجمله معرفی چند گرافیست بین المللی برای انتخاب‬ ‫پوس��ترهای برتر و طراحی گالری جشنواره را برعهده‬ ‫گرفت‪ .‬دومین جش��نواره ملی پوسترهای نمایشگاهی‬ ‫مانند دوره نخست از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬اسفند و در سایت تهران و‬ ‫در سالن ‪ ۵‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1244‬‬ ‫پیاپی ‪2562‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫هجوم متقاضیان برای خرید محصوالت فوالدی از بورس کاال‬ ‫حباب به فوالد رسیده است؟‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹نوسان جزو ذات بازار است‬ ‫چندی پیش مدیرعامل بورس کاال با اشاره به فضای ارام‬ ‫حاک��م در رینگ فلزات تاالر شیش��ه ای عنوان کرد‪ :‬مبنای‬ ‫کش��ف نرخ محصوالت فوالدی هن��وز در بورس کاال تغییر‬ ‫نکرده و همان فرمول قبلی اس��ت که مطابق با مصوبه اخر‬ ‫ستاد تنظیم بازار تعیین شده است‪ .‬مدیرعامل بورس کاالی‬ ‫ایران پیرامون تغییرات جدید در بازار اهن و فوالد براساس‬ ‫ابالغی��ه جدی��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت به فارس‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه ب��ه برچیده ش��دن محدودیت ها در بخش‬ ‫سقف قیمت ها و نرخ پایه‪ ،‬هم اکنون بازار به نسبت متعادلی‬ ‫در رینگ فلزات بورس کاال حکمفرما ش��ده اما در عین حال‬ ‫مطابق با حداقل کف عرضه تعیین ش��ده برای محصوالت‬ ‫فوالدی و فلزی باید از س��وی عرضه کنندگان رعایت شود‪.‬‬ ‫حامد س��لطانی نژاد اظهار ک��رد‪ :‬عرضه کننده های بزرگ‬ ‫محص��والت فوالدی به طور عموم‪ ،‬عرض��ه حداقلی تعیین‬ ‫ش��ده برای ش��ان را رعایت می کنند ولی برای اینکه بازار به‬ ‫ثبات کامل برس��د باید مواردی ک��ه برای کف عرضه ای که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دس��تورالعمل های ستاد‬ ‫تنظیم بازار تعیین کرده اند‪ ،‬همواره رعایت ش��ود تا به این‬ ‫ترتیب س��مت عرضه دغدغه ای وجود نداش��ته باشد‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه به هر تغییر قیمتی نباید ب��ا دید منفی نگاه‬ ‫کرد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬وقتی قیمت ها در بورس به طور مس��تمر‬ ‫ثابت و بدون نوس��ان باقی بمانند‪ ،‬دیگر به ان بازار نمی توان‬ ‫اصط�لاح بورس را اطالق کرد‪ .‬ب��اال و پایین رفتن قیمت ها‬ ‫جزو ذات بازار اس��ت و اگر ش��اهد نوس��ان قیمت ها در این‬ ‫بازار نباش��یم‪ ،‬مشکالتی مانند تفاوت چشمگیر قیمت ها با‬ ‫خ��ارج از بورس و احتمال ب��روز ناهنجاری ها ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل بورس کاال درباره بخش��نامه منتس��ب به‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای تعیی��ن نرخ اهن و‬ ‫فوالد با مبن��ا قرارگرفتن اخرین نرخ س��ی ای اس در بازار‬ ‫داخلی و سوء اس��تفاده از این بخشنامه در شرایط تحریمی‬ ‫و همچنین شکل گیری حباب قیمتی ‪ ۱۰۰۰‬تومانی میان‬ ‫نرخ میلگرد در بورس کاال با بازار ازاد گفت‪ :‬بازار سی ای اس‬ ‫یک بازار جهانی اس��ت که تغییرات ان لحظه ای اس��ت اما‬ ‫مبنای کش��ف نرخ محص��والت فوالدی هن��وز در بورس‬ ‫کاال تغیی��ر نک��رده و همان فرمول قبلی اس��ت که مطابق‬ ‫با مصوبه اخر س��تاد تنظیم بازار تعیین ش��ده است‪ ،‬یعنی‬ ‫نرخ پایه بر مبنای ش��اخص هایی ازس��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تخراج و به عرضه کننده اعالم می شود‬ ‫در کل نرخ فلزات‪ ،‬تابعی از قیمت های جهانی اس��ت و اگر بخواهیم‬ ‫در این زمینه برای کاهش ان فشار وارد کنیم‪ ،‬تعادل از بین خواهد‬ ‫رفت و زمینه رانتخواری ایجاد می شود‬ ‫و س��پس بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا رقابت می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این ام��کان وجود دارد که قیمت های موجود‬ ‫در بازار ازاد نرخ های معتبری نباش��د و ش��اید قیمت ها بر‬ ‫مبنای چند معامله تعیین ش��ود‪ .‬س��لطانی نژاد با تاکید بر‬ ‫اینک��ه در بورس حجم معامالت میلگرد و فوالد مش��خص‬ ‫و ش��فاف است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اگرچه حجم عرضه محصوالت‬ ‫فوالدی در بورس کاال به طور عمده فروش��ی است ولی حد‬ ‫مش��خصی از تفاوت بین عمده و خرده فروشی محصوالت‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬مدی��ر ب��ورس کاال یاداور ش��د‪ :‬حجم عرضه‬ ‫محصوالت فوالدی که در بورس کاال انجام می شود‪ ،‬همگی‬ ‫برای س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫ارسال می ش��ود‪ .‬به این ترتیب نظارت بر نرخ عمده فروشی‬ ‫در بورس و براورد نرخ خرده فروشی محصوالت فوالدی در‬ ‫بازار ازاد مش��خص ش��ده و اگر گران فروشی در این زمینه‬ ‫وجود داش��ته باش��د ان را پیگیری می کنن��د‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ادعای نوس��ان شدید نرخ محصوالت فوالدی در بازار‬ ‫ازاد ش��اید بر مبنای قیمت های معتبری نبوده یا بر مبنای‬ ‫انتظارات اینده متفاوتی انجام شده باشد اما در سطح عمده‬ ‫و خرده فروش��ی در بورس کاال ارامش خوبی حاکم ش��ده‬ ‫و اگ��ر همه عرضه کنندگان به س��مت عرضه روی بیاورند‪،‬‬ ‫به تناسب کف عرضه محصوالت‪ ،‬بازار کاملی خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹شکاف نرخ دولتی و ازاد رانت زا است‬ ‫درب��اره وضعی��ت این روزه��ای ب��ازار فوالد‪ ،‬س��یدرضا‬ ‫شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مش��کل اساس��ی‬ ‫ک��ه در زمینه نرخ محصوالت ف��والدی رخ داد‪ ،‬این بود که‬ ‫قیمت ها ت��ا پیش از افزایش نرخ دالر چن��دان واقعی نبود‬ ‫و با قیمت های جهانی فاصله زیادی داش��ت‪ .‬شهرس��تانی‬ ‫در ادام��ه خاطرنش��ان کرد ‪ :‬ب��ا افزایش ن��رخ دالر در چند‬ ‫ماه گذش��ته‪ ،‬قیمت ه��ا روند صعودی به خ��ود گرفتند که‬ ‫درباره وضعیت این روزهای بازار صنایع پایین دس��ت الومینیوم‪ ،‬امیرحس��ین بابای��ی‪ ،‬رئیس بازرگانی خارجی‬ ‫گ��روه کارخانه های تولید نورد الومینیوم عنوان کرد‪ :‬درحال حاضر ثباتی در بازار الومینیوم وجود ندارد‪ .‬هرچند در‬ ‫ماه های گذش��ته نرخ دالر روند کاهش��ی داشت اما همچنان تورم در تمام کاالهای بازار وجود دارد؛ از مواد غذایی تا‬ ‫خودرو و مسکن‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫بابایی عنوان کرد‪ :‬زمانی که نرخ مسکن افزایش پیدا می کند‪ ،‬بازار الومینیوم نیز تغییر می کند‪.‬‬ ‫در زمینه خودرو هم همین گونه است؛ خودرو که گران می شود بازار الومینیوم را متاثر می کند‪ .‬برای نمونه نرخ یک‬ ‫اتوبوس به باالی یک میلیارد تومان رسیده است‪ .‬یکی از مشتری های ما تولیدکننده اتوبوس شهری و نیمه شهری‬ ‫است که در چند ماه گذشته به شدت میزان سفارش خود را کاهش داده است‪.‬‬ ‫رس��انه های خارجی نوشتند که میزان صادرات فوالدسازان بزرگ ایران در ‪ ۱۰‬ماه سال گذشته یعنی از‬ ‫‪ ۲۱‬مارس تا ‪ ۲۰‬ژانویه ‪( ۲۰۱۸‬از ابتدا فروردین تا دی ماه ‪ )۹۷‬افزون بر ‪ ۴.۷‬میلیون تن بود که در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه سال قبل افت ‪۱۹‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫البته دولت به ش��کل دس��توری اقدام به کنت��رل نرخ انها‬ ‫کرد و این موضوع و ش��کاف قیمتی س��بب ش��د رانتی در‬ ‫بازار فوالد ش��کل بگی��رد و بیش از ‪ ۳‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫رانت به جیب واس��طه ها برود و همین امر سبب زیان دهی‬ ‫بس��یاری از واحده��ای تولیدی در زمینه فوالد ش��د‪ .‬وی‬ ‫در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در زمینه ص��ادرات نیز قانون‬ ‫میزان صادرات زیر س��قف یک میلیون یورو را از بازگش��ت‬ ‫ارز به دولت معاف کرد که در این راس��تا مشکل کارت های‬ ‫بازرگانی اجاره ای پیش امد که برخی با اجاره این کارت ها و‬ ‫باوجود اختالف نرخ داخلی با نرخ خارجی سودهای باالیی‬ ‫می بردند‪ .‬این فعال حوزه فوالد خاطرنش��ان کرد‪ :‬اختالف‬ ‫قیمت ها هرجا که وجود داش��ته باش��د باع��ث ایجاد رانت‬ ‫می شود‪ .‬بر این اساس قرار شد نرخ داخلی ما ‪۱۵‬درصد زیر‬ ‫نرخ سی ای اس محاسبه شود که همین هم مبلغ هنگفتی‬ ‫است اما در کل این محاسبات سبب شد قیمت های داخلی‬ ‫با نرخ های جهانی نزدیک و واقعی ش��وند‪ .‬شهرس��تانی در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ایا با این روند مصرف کننده متضرر‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این نحوه قیمت گ��ذاری خیانتی در حق‬ ‫مصرف کننده نیست چراکه اختالف قیمت ها سبب می شد‬ ‫یک عده ای از انها سوءاس��تفاده کرده و س��ود ان به جیب‬ ‫خارجی ها سرازیر ش��ود و مصرف کننده نهایی هم سودی‬ ‫از ان نخواهد برد؛ موضوعی که در س��ایر حوزه ها مانند مواد‬ ‫غذایی نیز شاهد ان هستیم‪ .‬وی در ادامه یاداور شد‪ :‬در کل‬ ‫نرخ فلزات‪ ،‬تابعی از قیمت های جهانی است و اگر بخواهیم‬ ‫در این زمینه برای کاهش ان فشار وارد کنیم‪ ،‬تعادل از بین‬ ‫خواهد رفت و زمینه رانتخواری ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هجوم به بازار‬ ‫درباره افزایش نرخ محصوالت فوالدی‪ ،‬محمد اصفهانی‪،‬‬ ‫کارش��ناس بازار فوالد در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫دولت در بخش��نامه جدید به صورت تلویحی اجازه داده در‬ ‫بورس قیمت ها معادل س��ی ای اس و حوال��ه دالر نیمایی‬ ‫باش��د‪ .‬اصفهانی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬از س��وی دیگر‬ ‫مردم به دلیل بازار ش��ب عید و ت��رس از گرانی برای خرید‬ ‫و پیش��خورکردن نی��از اس��فند و فروردین به ب��ازار هجوم‬ ‫اورده ان��د و این موضوع می تواند س��بب افزایش قیمت ها‬ ‫شود‪ .‬وی همچنین به ابعاد بین المللی و تاثیر ان بر افزایش‬ ‫قیمت ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬افزایش قیمت های جهانی نیز‬ ‫در این زمینه موثر هستند‪ ،‬نرخ میلگرد سی ای اس هم قبل‬ ‫از تعطیالت س��ال نو میالدی حدود ‪ ۴۲۰‬تا ‪ ۴۳۰‬دالر‪-‬تن‬ ‫بود ولی درحال حاضر نرخ ان گران ش��ده اس��ت‪ .‬اصفهانی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اجازه دول��ت در افزایش قیمت ها در بورس کاال‬ ‫به ش��کل تلویحی اس��ت و چنین به نظر می رسد که دولت‬ ‫براساس یک سازکار مشخص اجازه افزایش قیمت ها را داده‬ ‫اس��ت چراکه دولت عنوان می کند ما براساس یک مکانیزم‬ ‫مش��خص قیمت گذاری را دس��تورالعمل کردی��م اما از ان‬ ‫سوء استفاده ها شد و فوالدسازان خصوصی خارج از بورس‬ ‫و واس��طه ها پیشاپیش کاال را گران کردند که موردپذیرش‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور ش��د‪ :‬اما مردم چ��ون می دانند راه‬ ‫افزای��ش قیمت در ب��ورس کاال تا نرخ جهان��ی تاحدی باز‬ ‫ش��ده است‪ ،‬نگران هس��تند و به نوعی خود با هیجان اقدام‬ ‫به خرید و به پیش��برد افزایش قیمت ها ناخواس��ته کمک‬ ‫می کنند‪ .‬این کارشناس بازار فوالد ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫دالالن و تولیدکنن��دگان خصوصی فع��ال خارج از بورس‬ ‫کاال‪ ،‬پیش��اپیش کاال خریداری می کنند‪ .‬اصفهانی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬البته اگر نرخ داخلی را کاهش دهند‪ ،‬محصول نهایی‬ ‫مجانی و با حداقل نرخ به دست همسایه های ایران می رسد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو کاهش قیمت ها مانند یک چاقوی دولبه اس��ت‪.‬‬ ‫به تازگی همسایه های ایران عاش��ق میلگرد ایران شده اند‬ ‫چراک��ه ارزان اس��ت‪ .‬از این رو دولت ص��ادرات محصوالت‬ ‫نهایی را ممنوع کرده اس��ت‪ ،‬البته همچنان برخی میلگرد‬ ‫می خرند و به ان طرف می فرستند‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر بهای دالر کاهش پیدا کند‪ ،‬این مش��کالت تا اندازه ای‬ ‫برطرف خواهد ش��د اما در شرایط کنونی که در جنگ به سر‬ ‫می بریم‪ ،‬این موضوع امکان پذیر نیس��ت‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫بازار فوالد در یک جمع بندی کلی عنوان کرد‪ :‬برخی معتقد‬ ‫هس��تند گروهی از تاجران درحال حاض��ر در بازار داخلی‪،‬‬ ‫محصول نهایی و میلگ��رد اجدار را از بورس کاال خریداری‬ ‫می کنند و سپس با مکانیزم هایی که به ان مسلط هستند‪،‬‬ ‫این محصوالت را به کش��ورهای همسایه صادر می کنند و‬ ‫یک��ی از دالیل هیجان را منوط به همین موضوع می دانند‪،‬‬ ‫از این رو ش��نیدیم گروهی از مس��ئوالن به فکر هستند که‬ ‫این نوع صادرات تاجران را مانند محصوالت میانی ش��مش‬ ‫و تختال‪ ،‬فقط محدود به مبدا تولیدکننده اصلی کنند ولی‬ ‫هنوز خبر رس��می درباره تصمی��م جدید برای این موضوع‬ ‫شنیده نش��ده و اینها تنها شنیده های جسته و گریخته ای‬ ‫اس��ت که از برخی فعاالن بازار به گوش می رسد‪ .‬اصفهانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در مقابل گروه دیگری هم معتقد هس��تند هرچه‬ ‫فوالدسازان بیشتر محدود ش��وند‪ ،‬ارزاوری انها ضعیف تر‬ ‫خواه��د ش��د و محدودیت ص��ادرات را متض��اد با حصول‬ ‫موفقیت ارزاوری می دانند‪ ،‬در واقع باید یک راهکاری بین‬ ‫این ‪ ۲‬نظریه برقرار شود که نظر هر ‪ ۲‬گروه را تامین کند که‬ ‫کار سختی به نظر می رسد‪.‬‬ ‫دست وپای بسته صادرکنندگان با قوانین‬ ‫بابایی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬موضوع دیگر مس��ئله تحریم ها است که اثرات منفی بر بازار گذاشته و مشکالت‬ ‫بس��یاری در زمینه واردات و صادرات و حمل ونقل ایجاد کرده اس��ت‪ .‬کش��تیرانی های بین المللی دیگر با ایران کار‬ ‫نمی کنند و فقط کشتیرانی جمهوری اسالمی باقی مانده که این سازمان نیز با مشکالت عدیده ای همراه است چراکه‬ ‫تعداد کشتی های ان اندک است و همین موضوع سبب شده سازمان کشتیرانی نیز قیمت های خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی درباره بازار صادراتی الومینیوم نیز عنوان کرد‪ :‬در زمینه بازار صادراتی هم اکنون با ‪۲‬مشکل روبه رو هستیم؛ از‬ ‫سویی صادرات با مشکل روبه رو شده است چراکه درحال حاضر دیگر هر کشوری حاضر به همکاری با ایران نیست‪.‬‬ ‫از سوی دیگر یکی از بازارهای صادراتی ایران‪ ،‬کشور عراق است که با توجه به قوانینی که از سوی ایران وضع می شود‬ ‫هم این بازار را از دست داده ایم‪ .‬بابایی گفت‪ :‬در فروردین ‪ ۹۷‬معاون رئیس جمهوری اعالم کرد که هر صادرکننده ای‬ ‫بازتاب خبر کاهش صادرات فوالدسازان بزرگ ایران‬ ‫به گزارش معدن نیوز‪ ،‬این رس��انه ها نوش��تند‪ ،‬براساس اعالم سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران (ایمیدرو) بیش از ‪۴۰‬درصد فوالد خام ایران به بازارهای بین المللی مختلف در سراس��ر جهان‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫این روزها ش��اهد افزایش نرخ برخی محصوالت فوالدی‬ ‫ازجمل��ه میلگرد در بورس کاال هس��تیم‪ .‬البت��ه نظم بازار‬ ‫تاکنون بر محوریت نرخ کش��ف شده بورس کاال قرار گرفته‬ ‫اس��ت و به گفته حامد س��طانی نژاد مدیرعامل بورس کاال‪،‬‬ ‫ن��رخ محصوالت فوالدی هنوز در ب��ورس کاال تغییر نکرده‬ ‫و برمبنای همان فرمول قبلی اس��ت ک��ه مطابق با مصوبه‬ ‫اخر ستاد تنظیم بازار تعیین شده است‪ .‬البته کارشناسان‬ ‫درباره افزایش نرخ محصوالت فوالدی دیدگاه های متفاوتی‬ ‫دارن��د‪ .‬برخی معتقدند دولت به طور تلویحی اجازه افزایش‬ ‫پلکانی قیمت ها را داده اس��ت تا نرخ محصوالت فوالدی را‬ ‫به قیمت های جهانی نزدیک کند‪ .‬در مقابل برخی معتقدند‬ ‫پایین نگه داش��تن دستوری قیمت ها س��بب ایجاد فاصله‬ ‫قیمتی بین نرخ واقعی و دس��توری می ش��ود و این موضوع‬ ‫می تواند رانت هایی برای واسطه گران ایجاد کند‪.‬‬ ‫رکود مسکن‬ ‫به غلتک‬ ‫رسیده است‬ ‫مجید علیزاده‬ ‫مدیرعامل اذر غلتک‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حامد سلطانی نژاد‬ ‫سیدرضا شهرستانی‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫بازار حلقه های مختل��ف در فوالد همچون‬ ‫یک زنجیره به یکدیگر متصل هس��تند‪ .‬بازار‬ ‫غلتک به بازار نوردکاران وابسته است‪.‬‬ ‫تعداد معدودی واحد غلتک سازی در کشور‬ ‫مش��غول تولید هس��تند که نیاز کل داخل را‬ ‫تامین می کنند‪.‬‬ ‫البته این روزها بازار ن��وردکاری حال و روز‬ ‫مناس��بی ندارد و در رکود به س��ر می برد که‬ ‫البته این رکود زنجی��ره وار به یکدیگر متصل‬ ‫هستند تا به زنجیره بازار مسکن می رسد‪.‬‬ ‫تا زمان��ی که بازار میلگرد در رکود باش��د‪،‬‬ ‫ب��ازار ن��وردکاران نیز در رک��ود خواهد بود و‬ ‫زمان��ی ک��ه بازار ساخت وس��از و مس��کن در‬ ‫رکورد باش��د‪ ،‬بازار میلگرد‪ ،‬تیراهن و مصالح‬ ‫س��اختمانی فلزی نیز در رک��ود خواهد بود‪،‬‬ ‫بنابرای��ن ت��ا زمانی که حوزه ساخت وس��از از‬ ‫رکود خارج نش��ود‪ ،‬این زنجیره از رکود خارج‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫البته همین رکود س��بب شده غلتک کاران‬ ‫از کمبود س��رمایه و نقدینگی در رنج باشند‪.‬‬ ‫هرچند این روزها این صنف تولیدی با مشکل‬ ‫تامی��ن مواد اولی��ه نیز روبه رو اس��ت چراکه‬ ‫باید برخ��ی از این مواد اولیه را از خارج تهیه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مواد اولیه غلتک س��ازی‪ ،‬فروالیاژها هستند‬ ‫که برخ��ی از انها در داخل تهیه نمی ش��وند‬ ‫بنابراین بهای ان بسیار افزایش یافته است‪.‬‬ ‫نرخ م��واد اولی��ه ای که وارداتی هس��تند‬ ‫نسبت به نرخ دالر سنجیده می شود‪ ،‬از این رو‬ ‫بس��یار افزای��ش یافته و زمانی ک��ه قیمت ها‬ ‫نوس��ان دارد‪ ،‬روی محصول تمام ش��ده ما نیز‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫البته مش��کل اصلی تولیدکنندگان کشور‬ ‫این اس��ت ک��ه از این قش��ر حمای��ت واقعی‬ ‫به عم��ل نمی اید‪ .‬حمای��ت از تولید به معنای‬ ‫تسهیالت و مشوق دادن است‪.‬‬ ‫غلتک به نوعی کاالی واس��طه ای به ش��مار‬ ‫می رود‪ ،‬از یک س��و به م��واد اولیه نیاز دارد و‬ ‫از سوی دیگر مواد اولیه صنایع دیگر به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫به عبارتی غلتک م��واد اولیه کارخانه های‬ ‫نورد است‪ ،‬از این رو با افزایش نرخ ارز‪ ،‬ساخت‬ ‫و تولید ش��رکت های غلتک نیز بس��یار گران‬ ‫ش��ده و مواد اولیه انها حدود ‪ ۳‬برابر افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫ب��ا وضعیت این روزهای بازار‪ ،‬هر اندازه که‬ ‫فروش کاهش پیدا می کند کارخانه ها متزلزل‬ ‫می ش��وند چراکه س��ود از فروش در تناژ باال‬ ‫به دس��ت می ای��د‪ ،‬وقتی ظرفیت ه��ا و میزان‬ ‫تولید کاه��ش می یابد‪ ،‬تولی��د صرفه الزم را‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫باید ارز خود را به دولت بازگرداند‪ ،‬البته در این بخش��نامه صادرات به کش��ورهای عراق و افغانستان را مستثنا کرد‪ .‬از‬ ‫این رو ما نیز براساس این بخشنامه صادرات خود را به این کشورها برنامه ریزی کرده و در این مدت نیز بازاریابی زیادی‬ ‫انجام دادیم که بانک مرکزی در بخش��نامه ای اعالم کرد تمام صادرکنندگان بدون استثنا ارز صادراتی خود را از ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۹۷‬به دولت تحویل دهند‪ .‬این فعال حوزه الومینیوم خاطرنشان کرد‪ :‬از انجا که فروش به طورعمده به‬ ‫عراق و افغانستان بوده‪ ،‬چگونه جنسی را که به فروش رسیده و پول ان را به ریال دریافت کرده ایم تبدیل به ارز کرده‬ ‫و تحویل دولت بدهیم؟ رئیس بازرگانی خارجی گروه کارخانه های تولید نورد الومینیوم گفت‪ :‬به عالوه اینکه دولت‬ ‫مدعی اس��ت دالر را به نرخ ‪ ۸‬هزار تومان به س��امانه بازگرداند‪ ،‬درحالی که بهای الومینیوم به کیلویی ‪۳۰‬هزار تومان‬ ‫رسیده و این نرخ بازگشت ارز منطقی نیست‪ .‬قوانین گوناگون دست وپای تولیدکنندگان را می بندد‪.‬‬ ‫اخرین گزارش انجمن جهانی فوالد نشان می دهد که ایران به عنوان دهمین فوالدساز برتر جهان شناخته‬ ‫می ش��ود و این کشور در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی (‪ )۱۳۹۷‬حدود ‪ ۲۵‬میلیون تن فوالد خام تولید کرده است‬ ‫که نسبت به سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ )۱۳۹۶‬که تولید ‪ ۲۱.۷‬میلیون تن بود‪ ،‬رشد ‪۱۷.۷‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1244‬‬ ‫پیاپی ‪2562‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫تمهیدات مسئوالن کالیفرنیا برای مقابله با بحران اب‬ ‫خبر‬ ‫هیچ تصمیمی برای‬ ‫افزایش قیمت بنزین‬ ‫گرفته نشده است‬ ‫عضو کمیس��یون‬ ‫برنام��ه و بودج��ه‬ ‫مجل��س ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه‬ ‫در الیح��ه بودج��ه‬ ‫تصمیم��ی درب��اره‬ ‫افزایش قیمت بنزین‬ ‫گرفته نش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬جامعه توان شوک‬ ‫تورمی جدید را ندارد‪.‬‬ ‫مهرداد بائوج الهوت��ی درباره تصمیم گیری‬ ‫برای بنزین به ایلنا گفت‪ :‬فعال هیچ تصمیمی‬ ‫در الیح��ه بودج��ه درب��اره بنزی��ن و دیگ��ر‬ ‫ت اما به این‬ ‫حامل های انرژی گرفته نشده اس ‬ ‫معن ا نیس��ت که دولت برنامه ای برای افزایش‬ ‫قیمت بنزین ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پی��ش از ای��ن‪ ،‬در قان��ون این‬ ‫اختیار به دولت داده ش��ده ب��ود که افزایش‬ ‫قیمت داش��ته باش��د اما اینکه از چه روشی‬ ‫اس��تفاده کند و ایا انجام بدهد یا خیر‪ ،‬هنوز‬ ‫مشخص نیست‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه و بودج��ه با بیان‬ ‫اینکه هنوز برای س��همیه بندی هم تصمیمی‬ ‫اتخاذ نش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طبیعی اس��ت که‬ ‫ قیمت بنزین بای��د افزایش یابد اما نگرانی ما‬ ‫این اس��ت که با ش��وک تورمی که در جامعه‬ ‫داری��م دوب��اره ش��وک تورمی جدی��د داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ممکن اس��ت دولت بگوید‬ ‫می خواه��م با افزای��ش قیم��ت‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫عمومی را مدیریت کنم اما پیش بینی اس��ت‬ ‫که افزایش قیمت بنزین‪ ،‬تورم ایجاد می کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬به راحتی نمی ت��وان در این زمینه‬ ‫تصمیم گرفت‪.‬‬ ‫الهوت��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬الزامی ش��دن‬ ‫اس��تفاده از کارت هم مرهون افزایش قیمت‬ ‫اس��ت که هنوز برای ان تصمیم گیری نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حواس تان به مصرف «اب پنهان» باشد‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در کالیفرنی��ا دانش��مندان از ‪ ۵‬س��ال پی��ش خطر‬ ‫خشکس��الی را به مردم هش��دار دادند‪ .‬مردم کالیفرنیا‬ ‫تمام تجهیزاتی را که در اختیار داش��تند در راس��تای‬ ‫صرفه جویی اب ب��ه کار گرفتند‪ .‬در کالیفرنیا که یکی‬ ‫از سرس��بزترین و زیباتری��ن ایالت ه��ای امریکاس��ت‪،‬‬ ‫دانش��مندان از ‪ ۵‬س��ال پی��ش خط��ر خشکس��الی را‬ ‫پیش بینی کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ایت جمع مدی��ران نام��دار ایران به‬ ‫نق��ل از معاون��ت فرهنگی‪ ،‬دانش��جویی و امور مجلس‬ ‫وزارت بهداش��ت (مف��دا) همه نهادها احس��اس خطر‬ ‫کردند؛ به کارواش ها و اس��تخر ها دستور داده شده که‬ ‫دس��تگاه های تصفیه اب را ب��ه کار بگیرند تا از همان‬ ‫اب مصرفی دوباره استفاده کنند‪ .‬شهرداری استاندارد‬ ‫ش��یرهای دستشویی ها و حمام ها را عوض کرد و همه‬ ‫ساختمان ها موظف شدند از شیراالتی استفاده کنند که‬ ‫حجم کمتری از اب را خارج می کنند‪ .‬محاسبه هزینه‬ ‫اب اپارتمان ها بر اس��اس تعداد نفر شد‪ ،‬خانه هایی که‬ ‫در انها اتومبیل زیاد شس��ته می شود یا چمن زیاد اب‬ ‫می دهند جریمه های سنگین ش��دند‪ .‬همه دانشگاه ها‬ ‫و اداره ه��ای دولتی موظف ش��دند تا ‪ ۳‬س��ال اینده از‬ ‫چش��م های الکترونیک برای شیر دستشویی های خود‬ ‫محمدحس��ین ادیب ‪ ،‬تحلیل گر اقتصادی در یادداشت تلگرامی‬ ‫با عنوان «اقتصاد ایران طی ده سال اینده» نوشت‪:‬‬ ‫اروپا از نظر گاز به روسیه وابسته است و هیچ کشور وارد کننده‬ ‫انرژی‪ ،‬وابستگی تا این سطح را نمی پذیرد‪.‬‬ ‫راهب��رد امنیتی اروپ��ا در دهه اینده که با صراحت در اس��ناد‬ ‫مرتبط با چش��م انداز امنیتی این قاره امده اس��ت کاستن از این‬ ‫سطح از وابستگی است‪.‬‬ ‫نخس��تین کش��ور تولید کننده گاز جهان‪ ،‬امریکاست که ان را‬ ‫در داخل مصرف می کند و ظرفیت جدی برای صادرات ندارد‪.‬‬ ‫دومین کش��ور روس��یه و سومین کش��ور ایران است و نگاهی‬ ‫به بقیه کش��ور های تولید کنن��ده گاز‪ ،‬به غیر از قطر‪ ،‬دیگر تقریبا‬ ‫کشور جدی وجود ندارد‪.‬‬ ‫تولید گاز ایران ماه گذش��ته در پارس جنوبی‪ ،‬به عدد نجومی‬ ‫اس��تفاده کنند و حتی اس��تانداردهای حجم س��یفون‬ ‫توالت ها تغییر کرد‪ .‬ش��رکت های تحقیقاتی روی شیوه‬ ‫جدید ابیاری کشاورزی کار کردند و میزان اب مصرفی‬ ‫کش��اورزی ‪ ۴۱‬درصد کمتر شد‪ .‬خالصه همه چیز در‬ ‫جه��ت صرفه جویی اب‪ .‬ام��روز گفته می ش��ود خطر‬ ‫کم ابی در کالیفرنیا نس��بت به دیگر ایالت ها ‪ ۷‬س��ال‬ ‫عقب تر می افتد‪ .‬اما اصل ماجرا‪ ،‬شاهکار کالیفرنیایی ها‬ ‫روی پدیده ای بود به نام ‪ ،Embodied water‬یا ابی‬ ‫که به چشم نمی اید‪.‬‬ ‫داستان چیست؟‬ ‫ش��ما حجم زی��ادی برگ��ه در پرینترت��ان دارید یا‬ ‫چرک نویس ه��ای روزانه‪ .‬ایا می دانید ب��رای تولید هر‬ ‫اقتصاد ایران در ‪ ۱۰‬سال اینده به روایت دکتر ادیب‬ ‫‪ ۶۱۰‬میلی��ون متر مکعب در روز رس��ید‪ .‬طی روزهای‬ ‫این��ده و ن��ه هفته های اینده‪ ۴ ،‬فاز پ��ارس جنوبی با‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۰۰‬میلیون مترمکعب افتتاح می شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیون متر مکع��ب گاز در بقیه مناطق تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬تا یک ماه اینده‪ ،‬تولی��د گاز ایران به ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب می رس��د‪ .‬هر ‪ ۱۰۰۰‬متر مکعب گاز‬ ‫معادل ‪ ۶.۱۶‬بشکه نفت ارزش حرارتی دارد‪ .‬گاز تولید‬ ‫شده در ایران معادل ‪ ۵.۵‬میلیون بشکه نفت‪ ،‬ارزش حرارتی دارد‪.‬‬ ‫تولی��د گاز با میعانات گازی همراه اس��ت تا م��اه اینده تولید‬ ‫میعانات گازی به عدد شگفت انگیز ‪ ۹۶۰‬هزار بشکه می رسد‪.‬‬ ‫تولی��د گاز و میعان��ات ت��ا اخر اس��فند به ع��دد تکان دهنده‬ ‫‪ ۶.۵‬میلی��ون بش��که می رس��د‪ .‬دیر ی��ا زود این گاز راه��ی اروپا‬ ‫می ش��ود‪ .‬با فناوری های جدید برای ص��ادرات گاز به اروپا دیگر‬ ‫نیازی به خطوط لوله نیس��ت و از کش��تی به راحتی‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫ایران تنها کش��وری اس��ت که می توان��د به انحصار‬ ‫روسیه در تامین انرژی اروپا خاتمه دهد‪.‬‬ ‫ایران را دیگر نباید کش��وری نفت محور تلقی کرد‪،‬‬ ‫ایران کشوری « گاز محور » است‪.‬‬ ‫دکتر فش��ارکی که بزرگ ترین متخصص انرژی در‬ ‫غرب اس��ت و پیش بینی هایش در خصوص اینده بخش انرژی با‬ ‫صحت باالیی به واقعیت تبدیل ش��ده در مقاله ای تاکید می کند‬ ‫ایران را باید من بعد کشوری « گاز محور» ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫من افتخار داشتم ‪ ۴۵‬سال قبل در دوره فوق لیسانس در درس‬ ‫« اقتصاد نفت و نیرو » دانش��جوی ایش��ان باش��م‪ .‬پیش بینی های‬ ‫ایش��ان ‪ ۴۵‬سال قبل در کالس‪ ،‬عمدتا تحقق یافت‪ ،‬جزوه درس‬ ‫برگه ‪ A ۴‬تا رس��یدن به ش��ما‪ ،‬یک لیت��ر اب مصرف‬ ‫می ش��ود؟ ایا می دانید برای تولید هر کفش چرم ‪۸۱۱‬‬ ‫لیتر اب مصرف شده؟ ایا می دانید برای تولید یک عدد‬ ‫نان س��نگک ‪ ۲۰۱‬لیتر اب صرف شده؟ و ایا می دانید‬ ‫هر شلوار لی که هر یک از ما می پوشیم برای تولیدش‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬لیتر اب صرف ش��ده است؟ اینها «اب پنهان»‬ ‫در زندگی ما هستند‪.‬‬ ‫‪ ۹۱‬درصد اب مصرفی به صورت اب پنهان و بخش‬ ‫زیادی از ان مربوط به محصوالت خوراکی و پوشش و‬ ‫لواز م زندگی است‪.‬‬ ‫وقتی ی��ک کش��ور می گوید ب��ا خطر خشکس��الی‬ ‫روبه روست‪ ،‬معنی اش این است که تاثیرش پشت همه‬ ‫این خوراکی ه��ا و لباس ها و حت��ی مانیتور و کتاب و‬ ‫یک لیوان ش��یر روی میز شماست؛ اگر تمام شود‪ ،‬این‬ ‫محصوالت هم کم کم دیگر تولید نمی ش��وند‪ .‬این یک‬ ‫بحران است‪.‬‬ ‫ب��ه ان توج��ه کنی��د! دفع��ه بع��د که ی��ک کیلو‬ ‫س��یب زمینی خریدید‪ ،‬حواس تان باش��د در مصرفش‬ ‫دقت کنی��د‪ ،‬برای تولید ان یک کیل��و ‪ ۱۱۱‬لیتر اب‬ ‫از اب ایران کم ش��ده اس��ت و ان ‪ ۱۱۱‬لیتر به سختی‬ ‫جایگزین می شود‪.‬‬ ‫ایشان در ‪ ۴۵‬سال قبل را به یک کارشناس « تحلیلگر بازار نفت »‬ ‫دادم‪ ،‬ارزیابی ایش��ان این بود که از ‪ ۱۰‬پیش بینی‪ ۷ ،‬پیش بینی‬ ‫به تحقق رسیده است‪.‬‬ ‫ایران سال هاست که در میدان های نفت‪ ،‬سرمایه گذاری نکرده‬ ‫است اما به روز ترین زیر ساخت را در بخش گاز دارد‪.‬‬ ‫ای��ران از این مرحل��ه‪ ،‬عبور می کند‪ .‬اروپا ب��ه گاز ایران عمیقا‬ ‫محتاج است و دیر یا زود گاز ایران راهی جهان می شود‪.‬‬ ‫ای��ران بزرگ ترین تمدن « گاز محور » جهان را پایه گذاری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«نفت مح��ور » تلقی ک��ردن ایران‪ ،‬ندیده گرفت��ن واقعیت های‬ ‫میدانی است‪.‬‬ ‫از نظر راهبردی نمی ش��ود یک کش��ور ه��م در زمینه نفت در‬ ‫جهان سرامد باشد و هم در حوزه گاز؟!‬ ‫‪13‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1244‬‬ ‫پیاپی ‪2562‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫قطع راه های ارتباطی روستاهای خراسان شمالی در فصل سرما‬ ‫محرومیتی که با برف تشدید می شود‬ ‫همی��ن چند روز پی��ش بود که ک��والک و بارش‬ ‫برف ش��دید‪ ،‬راه ارتباط��ی بیش از ‪ ۲۰۰‬روس��تای‬ ‫شهرس��تان های بجنورد‪ ،‬فاروج‪ ،‬ش��یروان‪ ،‬اسفراین‪،‬‬ ‫مانه و سملقان در خراسان شمالی را بست‪.‬‬ ‫هرچن��د این مش��کل با هم��ت راه��داران‪ ،‬بعد از‬ ‫چند روز حل و راه ها بازگش��ایی شد‪ ،‬اما روستاهای‬ ‫خراس��ان ش��مالی در بیش��تر ایام س��رد س��ال‪ ،‬با‬ ‫چنی��ن مش��کالتی روب��ه رو هس��تند‪ ۷۰ .‬درص��د‬ ‫راه های روس��تاهای خراس��ان ش��مالی‪ ،‬کوهستانی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر کوهستانی بودن این استان و کمبود‬ ‫بودجه‪ ،‬مان��ع ایجاد راه های ارتباطی مناس��ب برای‬ ‫بیش از نیمی از روس��تاهای این استان کم برخوردار‬ ‫شده و همین مس��ئله‪ ،‬رفت وامد روس��تاییان برای‬ ‫دسترس��ی به مدرسه‪ ،‬بیمارس��تان و‪ ...‬را به ویژه در‬ ‫فصل های سرد سال با مشکل روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬روس��تای کالته سهراب از توابع‬ ‫شهرس��تان بجنورد خراسان ش��مالی است که تنها‬ ‫راه دسترس��ی ان به روس��تاهای دیگر‪ ،‬راهی خاکی‬ ‫و نامناسب است و باوجود مطالبه مردم‪ ،‬سال هاست‬ ‫هیچ اقدامی برای اس��فالت ان انجام نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫انط��ور که محلی ه��ا می گویند نامناس��ب بودن این‬ ‫راه موجب ش��ده هر سال‪ ،‬تنها مدرس��ه این روستا‬ ‫ب��رای جذب معلم با مش��کل روبه رو ش��ود‪ .‬معلم ها‬ ‫وقتی وضعیت تنها راه ارتباطی روستا را می بینند‪ ،‬از‬ ‫امدن پشیمان می شوند و برمی گردند‪.‬‬ ‫شهرس��تان راز و ج��رگالن نی��ز از نظ��ر راه های‬ ‫روس��تایی تعریفی ندارد‪ .‬به گفته مردم روس��تاهای‬ ‫این شهرس��تان‪ ،‬از انجایی که امکانات بهداش��تی و‬ ‫درمانی در روستاهای فرعی این منطقه محدود است‬ ‫و درمانگاه در روستاهای منطقه به تعداد کافی وجود‬ ‫ندارد مردم برای دسترس��ی به این امکانات در زمان‬ ‫بارندگی‪ ،‬به دلیل نبود راه های مناس��ب‪ ،‬با مش��کل‬ ‫روبه رو می ش��وند و اتفاق های نامطلوبی برای ش��ان‬ ‫می افتد‪.‬‬ ‫میلی��ارد ریال اعتبار به بخش راه ها اختصاص می یابد که‬ ‫به همین میزان به پیمانکاران بخش راه بدهی داریم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه توس��عه راه های اس��تان خراس��ان شمالی‬ ‫هم��واره یکی از مطالب��ات بحق مردم این اس��تان بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬گرچه در چند سال گذشته‪ ،‬تالش های‬ ‫زیادی برای توس��عه راه ها در قالب چند پروژه اصلی اغاز‬ ‫شده اما مش��کالت بودجه ای و تخصیص نیافتن به موقع‬ ‫اعتبارات‪ ،‬موجب طوالنی ش��دن زمان اج��رای پروژه ها‬ ‫ش��ده‪ ،‬به همین دلیل بخش زیادی از راه های روس��تایی‬ ‫هنوز ساخته یا اسفالت نشده اند‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹‪ ۷۲۰‬کیلومت�ر راه روس�تایی در دس�ت‬ ‫ساخت‬ ‫اجرای راه های روستایی استان‪ ،‬ساالنه ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۵۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبار نی��از دارد‪ ،‬با این حال‪ ،‬به طور میانگین س��االنه ‪ ۲۵۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال اعتبار به بخش راه ها اختصاص می یابد که به همین میزان به‬ ‫پیمانکاران بخش راه بدهی داریم‬ ‫این فقط یکی دو مورد از مش��کالت ‪ ۸۰۰‬روستای‬ ‫خراس��ان ش��مالی اس��ت‪ .‬حدود نیمی از م��ردم این‬ ‫اس��تان مرزی در روس��تاها س��کونت دارند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬وجود راه ارتباطی مناس��ب در روس��تاهای ان‪،‬‬ ‫اهمیت ویژه ای دارد‪ .‬طول راه های روس��تایی خراسان‬ ‫ش��مالی درمجموع حدود ‪ ۴۷۰۰‬کیلومتر اس��ت‪ .‬این‬ ‫رقم یعنی اس��تان خراسان شمالی‪ ،‬سهمی حدود ‪3. 6‬‬ ‫درصدی از مجموع راه های روس��تایی کشور دارد و در‬ ‫رتبه سیزدهم کش��ور از نظر میزان راه روستایی قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬درحال حاضر شاخص راه روستایی استان‬ ‫خراسان شمالی ‪ ۴۳‬درصد است که نسبت به میانگین‬ ‫کشوری (‪ ۵۲‬درصد) ‪ ۹‬درصد کمتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�فالته نب�ودن بی�ش از نص�ف راه های‬ ‫روستایی‬ ‫براس��اس انچه نماینده اس��فراین در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی می گوی��د‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬ه��زار کیلومتر از مجموع‬ ‫‪ ۴۷۰۰‬کیلومتر راه روس��تایی در استان خراسان شمالی‪،‬‬ ‫اسفالت شده و ‪ ۲۵۰۰‬کیلومتر همچنان خاکی و شوسه‬ ‫اس��ت‪ .‬هادی قوامی به‬ ‫گفت‪ :‬براساس انچه اداره‬ ‫کل راه و شهرسازی اس��تان اعالم کرده‪ ،‬اجرای راه های‬ ‫روستایی استان‪ ،‬ساالنه ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۵۵۰‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫نی��از دارد‪ ،‬ب��ا این ح��ال‪ ،‬به طور میانگین س��االنه ‪۲۵۰‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت مهندسی و س��اخت اداره کل راه‬ ‫و شهرس��ازی خراس��ان ش��مالی می گوی��د در مجموع‪،‬‬ ‫‪ ۷۵‬پروژه راهس��ازی به طول ‪ ۷۲۰‬کیلومت��ر در راه های‬ ‫روستایی استان در دست ساخت است‪.‬‬ ‫عل��ی علی مردانی به ایرنا گفت‪ :‬ای��ن پروژه ها در قالب‬ ‫‪ ۶۶‬ق��رارداد در حال اجرا اس��ت و تاکنون ‪ ۴۲۴‬کیلومتر‬ ‫از این میزان‪ ،‬اس��فالت ش��ده اس��ت‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫‪ ۸۷‬کیلومتر از راه های روس��تایی‪ ،‬اماده اس��فالت است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به اعتباری که هر سال به ساخت راه های‬ ‫روس��تایی اس��تان اختصاص می یابد و به طور متوس��ط‬ ‫س��االنه بیش از ‪ ۱۰۰‬کیلومتر راه روس��تایی س��اخته و‬ ‫اس��فالت می شود‪ ،‬تالش کرده ایم این مقدار در سال های‬ ‫اینده افزایش یابد‪ .‬سرپرست معاونت مهندسی و ساخت‬ ‫راه و شهرسازی خراسان شمالی اظهار کرد‪ :‬اکنون میزان‬ ‫بهره مندی روس��تاییان استان از راه مناسب‪ ۹ ،‬درصد از‬ ‫میانگین کش��وری پایین تر است که تالش داریم تا سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬میزان بهره مندی روس��تاییان در این شاخص به‬ ‫‪ ۵۲‬درصد برس��د‪ .‬وی گفت‪ :‬کوهس��تانی بودن خراسان‬ ‫شمالی سبب شده میزان هزینه ها برای اجرای پروژه های‬ ‫راهس��ازی در مقایس��ه با س��ایر مناطق بیش��تر شود و‬ ‫بس��ته به میزان اعتبار‪ ،‬ساالنه بیش از ‪ ۱۰۰‬کیلومتر راه‬ ‫روستایی در استان ساخته و اسفالت می شود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫کیلومتر از‬ ‫مجموع ‪۴۷۰۰‬‬ ‫کیلومتر راه‬ ‫روستایی‬ ‫در استان‬ ‫خراسان شمالی‪،‬‬ ‫اسفالت شده و‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬کیلومتر‬ ‫همچنان خاکی‬ ‫و شوسه است‬ ‫مع��اون وزی��ر راه‬ ‫و شهرس��ازی در‬ ‫بازدی��د از اج��رای‬ ‫مرحله نهایی راه اهن‬ ‫قزوین‪-‬رش��ت پیش‬ ‫بهره ب��رداری‬ ‫از‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن مس��یر‬ ‫ریلی اماده بهره برداری اس��ت و در چند روز‬ ‫باقیمان��ده تا بهره ب��رداری‪ ،‬مراحل نهایی کار‬ ‫نیز به پایان می رس��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫به‬ ‫نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت‬ ‫ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور‪،‬‬ ‫خیرال��ه خادمی در بازدی��د از اجرای مرحله‬ ‫نهای��ی پروژه راه اهن قزوین‪-‬رش��ت پیش از‬ ‫بهره برداری گفت‪ :‬راه اهن قزوین‪-‬رشت اماده‬ ‫اغاز به کار است و رش��ت به عنوان چهارمین‬ ‫مرکز اس��تان در برنامه های اقتصاد مقاومتی‬ ‫حوزه حمل ونقل به شبکه ریلی متصل خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد‪:‬‬ ‫این مس��یر ریلی در کریدور ش��مال‪-‬جنوب‬ ‫واقع ش��ده ک��ه به عنوان یک��ی از فرصت های‬ ‫مه��م اقتصادی ایران نه تنه��ا می تواند درامد‬ ‫سرشاری از محل ترانزیت نصیب کشور کند‪،‬‬ ‫بلکه جایگاه سیاسی کشور را هم ارتقا خواهد‬ ‫داد‪ .‬خادمی ادامه داد‪ :‬این خط اهن با اتصال‬ ‫به اس��تارا و از انجا به کش��ورهای جمهوری‬ ‫اذربایجان و روس��یه درنهایت به اروپا خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬وی افزود‪ :‬این خط ریلی تاثیر مهمی‬ ‫در شبکه حمل ونقل بین المللی دارد و مسیر‬ ‫انتق��ال ب��ار از هند به اروپ��ا را نصف می کند‬ ‫و هزینه های حم��ل را نیز ‪ ۳۰‬درصد کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی استان‬ ‫گیالن را یکی از قطب های گردشگری کشور‬ ‫معرف��ی و اظهار کرد‪ :‬باتوج��ه به زیبایی های‬ ‫طبیعی مس��یر این خط ریل��ی خود می تواند‬ ‫مقصد گردش��گری باش��د و با در نظر گرفتن‬ ‫ش��رایط‪ ،‬جابه جایی ب��ار و مس��افر باالیی از‬ ‫ل پیش بینی است‪.‬‬ ‫طریق این خط قاب ‬ ‫خبر‬ ‫راه اهن قزوین‪-‬رشت‬ ‫در ایستگاه پایانی‬ ‫‪14‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1244‬‬ ‫پیاپی ‪2562‬‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی کم وکاست نقل می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کشاورزی‬ ‫صنعتی به جای‬ ‫سنتی‬ ‫تولد کارخانه های سیمان و گچ در ایران‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫کارخانه ه��ای صنای��ع غذایی در روس��تاها و‬ ‫ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی در حوزه عمل‬ ‫ش��رکت های س��هامی زراعی یک ضرورت است‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۵۰‬تالش هایی برای تاس��یس اینگونه‬ ‫شرکت ها انجام ش��د؛ تاسیس یک کارخانه تهیه‬ ‫پنیر به ظرفیت روزانه ‪ ۲۰‬تن ش��یر و ‪ ۳‬ایس��تگاه‬ ‫جمع اوری ش��یر برای این کارخانه‪ ،‬یک کارخانه‬ ‫تهیه کنس��رو میوه و سبزی به ظرفیت ‪ ۲۸‬تن در‬ ‫روز‪ ،‬یک س��ردخانه ‪ ۱۵۰۰‬تنی ب��رای نگهداری‬ ‫میوه‪ ،‬سبزی و گوشت همچنین ساخت یک واحد‬ ‫پرورش مرغ گوشتی به میزان ساالنه یک میلیون‬ ‫قطعه تهیه خوراک دام و طیور به ظرفیت س��الن‬ ‫‪ ۱۲‬هزار تن ازجمله اقدامات این حوزه بود‪.‬‬ ‫با گس��ترش فعالیت های صنعتی الزم اس��ت‬ ‫فعالیت های کش��اورزی نیز تغییرات زیرساختی‬ ‫پی��دا ک��رده و از وضعیت س��نتی به کش��اورزی‬ ‫م��درن‪ ،‬صنعتی و اقتصادی تح��ول پیدا کند‪ .‬در‬ ‫این مس��یر باید به ‪ ۲‬نکته توجه اساس��ی کرد‪ .‬در‬ ‫صنعت��ی ش��دن فعالیت های کش��اورزی نیاز به‬ ‫س��رمایه گذاری های کالن به وج��ود می ای��د‪ .‬به‬ ‫همی��ن جهت عالوه بر تش��ویق بخش خصوصی‬ ‫ب��ر فعالی��ت و س��رمایه گذاری در مجتمع های‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬دولت نیز باید در زمینه حمایت مالی‬ ‫و تخصیص امکانات مناس��ب حضور فعال داشته‬ ‫باشد‪ .‬نکته دوم اینکه‪ ،‬با توجه به افزایش جمعیت‬ ‫و نیاز به محصوالت دامی و کش��اورزی تش��کیل‬ ‫مجتمع های صنعت��ی ض��رورت دارد‪ .‬این اقدام‬ ‫می توان��د جوابگوی نیاز و مصرف مردم ش��ود که‬ ‫این فعالیت های کش��اورزی و صنعتی و تشکیل‬ ‫مجتمع های صنعتی و کشاورزی موجب می شود‬ ‫فعالیت های صنعتی و کشاورزی ثبات پیدا کرده‪،‬‬ ‫مدیریت س��ازمان یافته و شرایط پیشرفت سریع‬ ‫را داش��ته باش��د‪ .‬هنگامی که در بخش تولیدات‬ ‫کشاورزی نشست صنعتی مدرن ثبات و در نتیجه‬ ‫پیشرفت وجود داشته باشد‪ ،‬بخش خصوصی هم‬ ‫که نماینده گروه های فعال در تمامی رش��ته های‬ ‫مختلف تولید و خدمات به ش��مار می ایند‪ ،‬نقش‬ ‫فعال ت��ری را برعه��ده خواهن��د گرف��ت‪ .‬بخش‬ ‫دولتی هم که ش��امل سازمان های عمومی است‪،‬‬ ‫وظایف خاصی مانند برنامه ریزی در سطح کشور‪،‬‬ ‫عدالت در اج��رای برنامه های تولیدی و درنهایت‬ ‫حمایت و راهنمایی بخش خصوصی برای توفیق‬ ‫کام��ل در اجرای برنامه ه��ا و از همه مهم تر حفظ‬ ‫حقوق تولیدکنن��ده و مصرف کننده محصوالت‬ ‫کش��اورزی را برعهده خواهد داشت‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫بس��یاری از متخصص��ان و برنامه ریزان در بخش‬ ‫عمومی ب��ا فع��االن و س��رمایه گذاران در بخش‬ ‫خصوص��ی هماهنگ خواهند ش��د‪ .‬کش��اورزی‬ ‫مدرن و س��نتی ع�لاوه بر موارد یاد ش��ده دارای‬ ‫ویژگی های دیگری نی��ز خواهد بود‪ .‬ازجمله انها‬ ‫پایین اوردن هزینه تولید اس��ت ک��ه در نتیجه‪،‬‬ ‫موجب می ش��ود تهیه محصوالت کش��اورزی و‬ ‫فراورده ه��ای دام��ی با نرخ متع��ادل امکان پذیر‬ ‫شود‪ .‬همچنین اش��اره به این نکته ضروری است‬ ‫که کشاورزی صنعتی‪ ،‬کشاورزی محلی را به یک‬ ‫فعالی��ت مدرن صنعتی گس��ترده و هماهنگ در‬ ‫سراسر کشور تبدیل خواهد کرد‪ .‬به همین جهت‬ ‫رقاب��ت در عرص��ه بین الملل��ی و همکاری بخش‬ ‫عمومی و خصوصی در سطح عمومی و کلی کشور‬ ‫ب��ه یک ضرورت تبدیل خواهد ش��د‪ .‬هنگامی که‬ ‫صنعت کش��اورزی به شکل گسترده و همه جانبه‬ ‫پیگیری شود‪ ،‬بخش کش��اورزی به بخش فعال‪،‬‬ ‫س��ودده‪ ،‬ثمربخش و موف��ق در زمینه بکارگیری‬ ‫شاغالن در سطح کشور تبدیل خواهد شد‪ .‬یکی از‬ ‫دالیلی که همواره در دوره های مختلف با کمبود‬ ‫برخی محصوالت برای نمونه پیاز‪ ،‬سیب زمینی و‬ ‫گوشت روبه رو می شویم ان است که این فعالیت‬ ‫به طور گسترده و هماهنگ در سطح کشور انجام‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬حال انکه کش��اورزی صنعتی عالوه‬ ‫ب��ر از بین ب��ردن زمین��ه کاه��ش کاال و افزایش‬ ‫بی روی��ه ن��رخ انه��ا‪ ،‬در چنین ش��رایطی امکان‬ ‫س��رمایه گذاری مردمی نیز فراهم می شود‪ ،‬حتی‬ ‫کارگران و فعاالن بخش های کش��اورزی صنعتی‬ ‫می توانند عالوه بر بهره گیری از نیروی کارش��ان‬ ‫در این زمینه ها‪ ،‬با خرید س��هام س��رمایه گذاری‬ ‫مالی کنند‪ .‬در این صورت ش��رکت های س��هامی‬ ‫تولیدی را نیز می توان تاسیس کرد‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫ارتقای سطح اطالعات و مهارت های فنی و بهبود‬ ‫مدیری��ت در بخ��ش کش��اورزی ازجمله مواهب‬ ‫پیگیری کش��اورزی صنعتی و مدرن و سراسری‬ ‫در کش��ور است‪ .‬با افزایش سطح دانش فعاالن در‬ ‫بخش کش��اورزی این امکان حاصل می شود که‬ ‫از ذخیره ه��ای ابی و از زمین های کش��اورزی به‬ ‫بهترین ش��کل بهره برداری ش��ود تا امکان تداوم‬ ‫فعالیت های کشاورزی نیز موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در سال ‪۱۳۵۴‬‬ ‫یک موسسه‬ ‫المانی و یک‬ ‫شرکت بازرگانی‬ ‫چکسلواکی‬ ‫برنده مناقصه‬ ‫نوسازی کارخانه‬ ‫سیمان ‪۴۰‬‬ ‫میلیون دالری‬ ‫در ایران شدند‬ ‫ب��ا توجه به نیاز کش��ور به تهیه صنعتی س��یمان‪ ،‬در‬ ‫‪۵‬کیلومتری جاده تهران به ش��هر ری‪ ،‬نخستین کارخانه‬ ‫سیمان تاسیس ش��د‪ .‬عملیات س��اختمانی کارخانه در‬ ‫شهریور ‪ ۱۳۱۱‬ش��روع شد و یک قسمت از ماشین های‬ ‫این موسس��ه س��اخت کارخان��ه اش��میدت دانمارکی و‬ ‫قسمت دیگر از کارخانجات سوئدی بودند‪ .‬این دستگاه ها‬ ‫عالوه بر مطابقت ش��ان برای تولید در ای��ران باکیفیت و‬ ‫بادوام بودند‪ .‬دس��تگاه ها به وسیله متخصصان المانی در‬ ‫کارخانه نصب شدند‪ .‬تعیین و ساخت جایگاه ماشین ها‬ ‫برای نصب ماشین ها به شرکت طنس المانی محول شد‬ ‫و یک قسمت از س��اختمان های فرعی کارخانه سیمان‬ ‫مستقیم به وس��یله ماموران وزارت طرق و شوارع انجام‬ ‫ش��د‪ .‬تمامی اداره امور مربوط به تاسیس این کارخانه و‬ ‫مراقبت و مس��ئولیت ان‪ ،‬به علی قلی خان سپاهی واگذار‬ ‫ش��ده بود‪ .‬وی با کمک مهندس��ان قسمت های ماشین‪،‬‬ ‫ساختمان و وظایف محوله را انجام داد‪.‬‬ ‫ای��ن کارخانه که با اس��تفاده از نی��روی بخار و برق با‬ ‫قوه ‪ ۱۲۰۰‬اسب بخار کار می کرد‪ ،‬دارای دستگاه سنگ‬ ‫خردکنی و دس��تگاه های دیگری بود که هر روز حداکثر‬ ‫اس��تعداد ساختن ‪ ۱۰۰‬تن س��یمان را داشت‪ .‬در برنامه‬ ‫ق��رار بود با افزودن ی��ک یا ‪ ۲‬کوره دیگ��ر محصول ان‬ ‫زیاد ش��ود و بهترین نوع س��یمان که معروف به سیمان‬ ‫پرتلند بود‪ ،‬تهیه ش��ود‪ .‬این سیمان ویژه ساختمان های‬ ‫مهم مربوط به راه اهن جاده ها و موارد مشابه بود‪ .‬فعالیت‬ ‫این کارخانه اواخر دهه ‪ ۴۰‬کاهش جدی یافت‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل اقداماتی در زمینه احیای فعالیت ان انجام شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۵۴‬یک موسس��ه المانی و یک ش��رکت‬ ‫بازرگانی چکس��لواکی برنده مناقصه نوس��ازی کارخانه‬ ‫س��یمان ‪ ۴۰‬میلیون دالری در ایران ش��دند‪ .‬مجله نیوز‬ ‫ویک که این خبر را منتش��ر کرده‪ ،‬نوشته است که این‬ ‫ق��رارداد را از جانب ایران و س��ازمان صنعتی نوس��ازی‬ ‫کش��ور منعقد ک��رده ت��ا کارخانه قدیمی س��یمان ری‬ ‫واق��ع در حومه تهران را نوس��ازی کن��د‪ .‬در این قرارداد‬ ‫س��هم موسسه المانی ‪ ۴۰‬درصد ارزش قرارداد و وظیفه‬ ‫این موسس��ه فراه��م کردن وس��ایل س��نگ خردکنی‬ ‫باوجود تاس��یس کارخانه س��یمان تا سال های متمادی و نزدیک به‬ ‫ده��ه ‪ ،۴۰‬گچ موردنیاز تهران از معادن اطراف ش��هر به ویژه معدن‬ ‫مسگراباد و توچال تامین می شد‬ ‫بود‪ ،‬درحالی که ش��رکت بازرگانی چکس��لواکی ناظر بر‬ ‫دستگاه های حرارتی و سردکننده کارخانه بود‪ ،‬قرار بود‬ ‫پس از بازس��ازی‪ ،‬ظرفیت تولید این کارخانه روزانه به ‪۲‬‬ ‫هزار تن برسد‪.‬‬ ‫ام��ا باوجود تاس��یس کارخانه س��یمان تا س��ال های‬ ‫متم��ادی و نزدیک به دهه ‪ ،۴۰‬گ��چ موردنیاز تهران از‬ ‫معادن اطراف ش��هر و به ویژه معدن مسگراباد و توچال‬ ‫تامین می ش��د‪ .‬در این منطقه‪ ،‬به م��رور زمان و به دلیل‬ ‫افراط در اس��تخراج س��نگ و گچ‪ ،‬تونل های بزرگی زیر‬ ‫زمین ساخته شده و گچ این معادن پس از حمل به کوره‬ ‫و پختن و اس��یاب کردن به وسیله ابتدایی ترین امکانات‬ ‫ب��رای توزیع اماده می ش��د‪ .‬گچ از مع��ادن زیرزمینی با‬ ‫وس��ایل ابتدای��ی حمل و به صدها ک��وره گچ پزی که با‬ ‫دود بس��یار موجب الودگی شهر می ش��دند برای پخته‬ ‫ش��دن‪ ،‬منتقل می ش��دند‪ .‬این گچ ها در کوره های ویژه‬ ‫در اط��راف تهران ام��اده بهره برداری می ش��دند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب از فراورده های گچی که به دست مردم می رسید‪،‬‬ ‫تنه��ا ‪ ۵۰‬درصد ان قابل اس��تفاده بود و وس��ایل حمل‬ ‫ابتدایی الک کردن و جدا کردن نخاله ها و رنگ تیره گج‬ ‫مش��کالت فراوانی ایجاد می کرد و به خاطر این مشکالت‬ ‫بود ک��ه صاحبان کوره ه��ا و معدن��داران دوراندیش در‬ ‫ص��دد اس��تفاده از امکانات جدی��د برامدن��د‪ .‬به همین‬ ‫منظ��ور طرح هایی برای تاس��یس کارخان��ه گچ مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬درنهایت فکر راه اندازی کارخانه از س��ال های دهه‬ ‫‪ ۳۰‬ش��کل گرفت ولی امکان اج��رای ان به وجود نیامد‬ ‫تا اینکه در س��ال های دهه ‪ ۵۰‬با فراهم امدن س��رمایه‬ ‫الزم‪ ،‬امکان س��اخت یک کارخانه مدرن گچ فراهم شد‪.‬‬ ‫این واحد صنعتی در کیلومتر ‪ ۲۳‬جاده تهران‪-‬مشهد در‬ ‫منطق��ه نزدیک معادن گچ که دارای ذخایر فراوانی بود‪،‬‬ ‫راه اندازی شد‪ .‬دستگاه های فنی کارخانه ایران گچ‪ ،‬مدرن‬ ‫و پیش��رفته بود که با همکاری کارشناسان کشور المان‬ ‫در شرق تهران نصب شد‪.‬‬ ‫ای��ن کارخان��ه دارای واحدهای توزیع‪ ،‬تخلی��ه‪ ،‬انبار‬ ‫س��نگ‪ ،‬امور اداری‪ ،‬فضای س��بز و خانه های مس��کونی‬ ‫اس��ت‪ .‬کارخانه یاد ش��ده دارای مرکز کنترل و هدایت‬ ‫الکترونیکی بوده و در روی تابلو ویژه کار عادی موتورها‪،‬‬ ‫کوره ها‪ ،‬س��یلوها‪ ،‬اسیاب ها و لوله های بزرگ نقاله مورد‬ ‫کنت��رل ق��رار می گیرد‪ ۲ .‬ک��وره کارخانه می توانس��ت‬ ‫در ‪ ۲۴‬س��اعت ه��زار ت��ن گچ ب��رای توزیع ام��اده کد‪.‬‬ ‫کوره های ب��زرگ ویژه پخت مش��عل گازی کار می کرد‬ ‫اما امکان س��وختگیری کوره به وسیله گازوئیل نیز ایجاد‬ ‫ش��ده بود‪ .‬محصول به دس��ت امده در کارخانه گچ پس‬ ‫از ازمایش ه��ای الزم به وس��یله دس��تگاه های وی��ژه در‬ ‫کیس��ه های کاغذی ‪ ۵‬جداره ریخته ش��ده و به وس��یله‬ ‫تسمه و نوارهایی به کامیون ها منتقل می شد‪ .‬این گچ ها‬ ‫به گونه ای س��اخته شده بودند که رطوبت و بارندگی در‬ ‫انها تاثیری نمی گذاشت‪.‬‬ ‫ای��ن کارخان��ه دی ‪ ۱۳۴۱‬فعالیت خود را اغاز کرده و‬ ‫به وسیله اتحادیه صنف فخار اداره می شد‪.‬‬ ‫اخبار دیروز‬ ‫در سال ‪ ۱۳۱۱‬در مطبوعات اعالم شد که در نیویورک تعداد‬ ‫زیادی از دانش اموزان اموزش قالیبافی مش��غول؛ بر اساس این‬ ‫گ��زارش ‪ ۱۰۲۵۰‬قالیباف دختر و پس��ر در م��دارس قالیبافی‬ ‫ایالت نیوی��ورک از طریق رنگ کردن‪ ،‬پش��م بافتن‪ ،‬قالی زدن‬ ‫و کاره��ای کوچ��ک دیگر که مربوط به صنعت مذکور اس��ت‪،‬‬ ‫صنع��ت قالیبافی را فراگرفت��ه و در عمل ب��ا جغرافیا و تاریخ‬ ‫صنعتی کش��ورهای دیگر اشنا می ش��وند‪ .‬بنابر این گزارش از‬ ‫فرشبافی در امریکا‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۱۵‬میالدی به ای��ن طرف کالس ه��ای قالیبافی در‬ ‫نیویورک ش��روع شده و ابتدا در مدرسه نمره ‪ ۶۲‬دولتی کالس‬ ‫کوچکی تاس��یس گردید‪ .‬خانم کیان از همان ابتدا مس��ئولیت‬ ‫اداره کردن کالس ها را عهده دار ش��د‪ .‬به تدریج تعداد شاگردان‬ ‫و دان��ش انها در خصوص قالی بافی‪ ،‬افزای��ش یافت‪ .‬به گونه ای‬ ‫که در س��ال ‪ ۱۹۲۹‬دانش اموزان این کالس در یک نمایشگاه‬ ‫صنعتی برای ارائه فعالیت های صنعتی شان حضور یافتند‪ .‬خانم‬ ‫کیان در خصوص دالیل ش��کل گیری چنین کالس هایی گفته‬ ‫است‪ :‬هدف از ایجاد کالس های قالی بافی نه فقط ایجاد شغل و‬ ‫فعالیت صنعتی در ش��اگردان است بلکه توام نمودن جغرافیا و‬ ‫تاریخ ش��یمی از یک طرف و اموختن کارهای دستی و فعالیت‬ ‫عملی صنعتی و از طرف دیگر تولید یک محصول دالیل عمده‬ ‫ایجاد کالس مزبور بوده است‪.‬‬ ‫در این کالس ه��ا دانش اموزان می اموزند که از طریق بافتن‬ ‫الستیک یخ شکن تقلبی‬ ‫اصالح مرغداری‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۱۴‬به منظور جلوگی��ری از مرگ ومیر حیوانات‪،‬‬ ‫مش��کالتی در زمینه دامداری و کش��اورزی به وجود امده بود‪.‬‬ ‫به منظ��ور مقابله با چنین وضعیت��ی اقداماتی در جهت اصالح‬ ‫نژاد و تقویت حیوانات بومی انجام گرفت‪.‬‬ ‫در همی��ن ارتباط بود که از فرانس��ه گاو نر و از اس��ترالیا‬ ‫گوس��فند به ایران اوردند تا ن��ژاد حیوانات را اصالح کند‪ .‬از‬ ‫قالی و رنگ کردن و تهیه نمودن مصالح ان‪ ،‬با صنعت قالیبافی‬ ‫اشنا شود‪.‬‬ ‫در این زمان‪ ،‬در س��ال اول مدارس متوسطه نیویورک ‪۲۲۸‬‬ ‫کالس مخصوص برای این کار ایجاد شده و در هرکالس ‪۱۴۵‬‬ ‫نفر شاگرد مش��غول تحصیل بودند‪ .‬فیرید کیان معاون رئیس‬ ‫تعلیمات صنعتی در این مدارس عالوه بر بافتن قالی‪ ،‬زردوزی‬ ‫قالب دوزی هم تدریس می نمود‪.‬‬ ‫کشورهای ش��رقی ازجمله ژاپن نیز برای اصالح نژاد مرغان‬ ‫ایرانی تعدادی مرغ وارد ش��د‪ .‬هدف اولیه ان بود که مرغان‬ ‫ایرانی در هر سال قادر به گذاشتن ‪ ۳۰۰‬تخم باشد‪.‬‬ ‫مرغ های ژاپنی از حیث درش��تی تفاوتی با مرغ های ایرانی‬ ‫نداش��تند‪ ،‬بلکه مورد تفاوت انها اس��تعداد فراوان ش��ان در‬ ‫تخمگذاری بود‪.‬‬ ‫در دی ‪ ۱۳۵۱‬چند تن از فروش��ندگان الس��تیک با افزایش‬ ‫سرسام اور نرخ الستیک یخ شکن که به علت عدم عرضه کافی‬ ‫ایجاد شده بود‪ ،‬الس��تیک های معمولی را میخکوبی می کردند‬ ‫و به جای الس��تیک یخ شکن به خریداران می فروختند‪ .‬عده ای‬ ‫از فروشندگان اظهار عقیده کردند که این کار بسیار خطرناک‬ ‫است و به احتمال قوی میخ ممکن است داخل الستیک تویی‬ ‫ش��ود و ان را بترکاند و یقیناً ترکیدن الستیک در سرعت های‬ ‫زیاد ش��دیدا ً برای اتومبیل و سرنش��ینان ان و حتی عابرین و‬ ‫اتومبیل های دیگر خطرناک اس��ت‪ .‬در ان زمان نرخ الستیک‬ ‫یخ ش��کن مث ً‬ ‫ال برای اتومبیل پیکان بی��ن ‪ ۱۷۵‬تا ‪ ۲۰۰‬تومان‬ ‫هر عدد بود و نرخ الس��تیک های میخکوبی شده در حدود ‪۴۰‬‬ ‫تومان ارزان تر درمی امد‪.‬‬ ‫بکارگیری در اتوماتیک برای ساختمان ها‬ ‫توس��عه روزافزون شهرها در ایران و گسترش امور ساختمانی مرحله جدیدی را در‬ ‫ساخت وس��از کشور به وجود اورد‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۴۹‬با توجه به تغییرات صورت گرفته‬ ‫در س��اختمان ها اس��تفاده از دربهای اتوماتیک در س��اختمان های ش��هر تهران رایج‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در اتوماتیک در سیس��تم های مختلف کش��ویی و یا لوالیی عرضه می شدند و قادر‬ ‫تصاویر دیروز‬ ‫بودند درهای یک یا دو لنگه به عرض های مختلف تا حداکثر س��ه متر و وزن حداکثر‬ ‫‪ ۴۰۰‬کیلوگرم را به راحتی باز و بسته کنند‪ .‬جنس در کامال انتخابی بود و می توانست‬ ‫شیشه نشکن‪ ،‬شیشه معمولی یا فلزی باشد‪.‬‬ ‫هم��ه مدل ها با برق ش��هر کار می ک��رد و دس��تگاه ها دارای کالچ مخصوص بودند‬ ‫ک��ه در هن��گام قطع برق به کار خود ادامه دهند‪ .‬نخس��تین درب ه��ای اتوماتیک در‬ ‫س��اختمان های به ش��رح ذیل به کار گرفته شده؛ س��اختمان بانک سپه واقع در سپه‬ ‫(خیابان امام خمینی) ساختمان زمرد واقع در خیابان عباس اباد ابتدای خیابان نفت‪،‬‬ ‫س��اختمان ش��رکت ب‪.‬ام‪.‬و‪ ،‬واقع در خیابان مفتح‪ ،‬ساختمان بولینگ واقع در خیابان‬ ‫ش��ریعتی امروز باالتر از پل رومی‪ ،‬ساختمان پارس لوستر‪ ،‬واقع در خیابان ازادی بین‬ ‫نواب و اسکندری‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1244‬‬ ‫پیاپی ‪2562‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از تاثیر مخرب پول های کثیف بر سینمای ایران‬ ‫تالطم در اقتصاد سینمای ایران با پولشویی‬ ‫انجم��ن تهیه کنندگان مس��تقل س��ینمای ایران با‬ ‫اس��تقبال از ورود دادس��تانی به مس��ئله پولشویی در‬ ‫س��ینما در بیانی��ه ای اعالم کرد که پولش��ویی اقتصاد‬ ‫س��ینمای ایران را دچ��ار تالطم ک��رده و از طرفی‪ ،‬به‬ ‫اعتماد و س��احت تولید فیلم س��الم لطمه اساسی زده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫انجم��ن تهیه کنندگان مس��تقل‬ ‫س��ینمای ایران با انتش��ار بیانیه ای‪ ،‬از خبر اعالم ورود‬ ‫دادس��تانی به موضوع پول های کثیف و پولش��ویی در‬ ‫سینما استقبال کرد‪.‬‬ ‫در بخش��ی از بیانیه امده اس��ت‪« :‬متاسفانه در چند‬ ‫سال اخیر‪ ،‬برخی از سرمایه گذاران که صاحب پول های‬ ‫مش��کوک به اصطالح کثیف هس��تند با ورود به بخش‬ ‫تولید فیلم س��ینمایی و س��ریال نمایش خانگی نه تنها‬ ‫اقتصاد س��ینمای ایران را دچار تالطم کردند‪ ،‬بلکه به‬ ‫اعتماد و س��احت تولید فیلم س��الم لطمه اساسی وارد‬ ‫ساختند‪.‬‬ ‫این پول ها که متاسفانه با مدیریت سالم و به اصطالح‬ ‫زحمتکشی تولید نشده است‪ ،‬بی محابا در سینما هزینه‬ ‫شده و نظم بازار را دچار خسارت کرده است‪.‬‬ ‫این سرمایه گذاران با این گونه پول ها بدون مسئولیت‬ ‫رفتار ک��رده و برخی تهیه کنندگان نیز با انها همکاری‬ ‫کرده و نظم بازار تولید را دچار خسارت کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین در ادامه ای��ن بیانیه انجمن تهیه کنندگان‬ ‫مستقل ضمن استفاده از س��رمایه گذاران با مسئولیت‬ ‫ک��ه حاصل تالش خ��ود را وارد تولی��د می کنند‪ ،‬ورود‬ ‫پولش��ویان را باعث وهن این گونه سرمایه گذاران سالم‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫این انجمن ضمن تش��کر از دادستانی‪ ،‬امیدوار است‬ ‫که این س��رمایه های غیر س��الم با این حضور از سینما‬ ‫سریع تر کوچ کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پولشویی؛ موضوع داغ سینما‬ ‫پولش��ویی این روزها یک��ی از داغ ترین موضوع هایی‬ ‫تو پنجه نرم‬ ‫اس��ت که س��ینمای ای��ران ب��ا ان دس�� ‬ ‫می کند؛ مس��ئله ای که همه بر سر ان اتفاق نظر دارند‬ ‫و از اس��یب های ان می گویند اما هیچ کس از چگونگی‬ ‫برطرف کردن این معضل سخنی نمی گوید‪.‬‬ ‫این مسئله در جشنواره های مختلف از جمله این دوره‬ ‫یو هفتمین ان نیز به یکی از چالش های نشست های‬ ‫س ‬ ‫خبری تبدیل ش��ده بود و در بیشتر نشست ها پرسشی‬ ‫درباره چگونگی تامین س��رمایه س��اخت فیلم از سوی‬ ‫اهالی رسانه مطرح می شد‪.‬‬ ‫انچه مس��لم اس��ت‪ ،‬اینکه بیش��تر اصحاب و اهالی‬ ‫س��ینما به دنبال چرایی این مهم هس��تند زیرا اگر در‬ ‫زمانی مناسب جلوی این مسئله گرفته نشود‪ ،‬مشخص‬ ‫نیست چه پیامدهایی را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پولشویی و بیانیه ای دیگر‬ ‫مرداد امسال بود که کانون کارگردانان سینمای ایران‬ ‫نیز با انتشار بیانیه ای نسبت به ورود انچه سرمایه های‬ ‫مشکوک به س��ینما خواند‪ ،‬هشدار داده و اعالم کردند ‬ ‫این سرمایه ها با تغییر مناسبات تولید‪ ،‬حیات سینمای‬ ‫ایران را در خطر قرار داده است‪.‬‬ ‫این برای نخستین بار است که یکی از بحث بر انگیزترین‬ ‫مسائل س��ال های اخیر سینمای ایران از سوی گروهی‬ ‫از سینماگران ایرانی به شکل جمعی مطرح می شود‪.‬‬ ‫در این بیانیه گفته ش��ده اس��ت که اهالی سینمای‬ ‫ایران ناظ��ر ورود پول های کالنی از منابع نامش��خص‬ ‫و گاه دارای ش��بهه ب��ه حیطه اقتصاد س��ینمای ایران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫با انک��ه این بیانیه صریح تری��ن موضع گیری یکی از‬ ‫مهم ترین نهادهای صنفی س��ینمای ایران نس��بت به‬ ‫موضوعی به ش��مار می رود که در سال های اخیر روند‬ ‫تولی��د و عرضه فیلم ه��ا در ایران را تغییر داده اس��ت ‬ ‫اما همچنان در ان اش��اره مش��خصی به صاحبان این‬ ‫سرمایه های مشکوک و دریافت کنندگانش نشده است‪.‬‬ ‫در محافل رس��انه ای و فرهنگی از پول های مشکوک‬ ‫به عنوان منابعی یاد می ش��ود ک��ه حاصل فعالیت های‬ ‫نامش��خص اقتصادی خ��ارج از حوزه فرهن��گ و هنر‬ ‫احسان محمد ‬ ‫ی‬ ‫روزنامه نگار ‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای نخس��تین بار اس��ت ک��ه یک��ی از بحث برانگیزترین مس��ائل‬ ‫س��ال های اخیر سینمای ایران از سوی گروهی از سینماگران ایرانی‬ ‫به شکل جمعی مطرح می شود‬ ‫ل بی سابقه در‬ ‫هستند و از س��وی افرادی به طور معمو ‬ ‫ای��ن حوزه برای تولید فیلم‪ ،‬تئات��ر و اثار هنری به کار‬ ‫گرفته می شوند‪.‬‬ ‫درب��اره ماهیت تامین کننده پول هایی که مش��کوک‬ ‫نامیده می ش��وند‪ ،‬دیدگاه های مختلفی مطرح می شود‪.‬‬ ‫گروه��ی این پول ها را محصول فعالیت هایی غیرقانونی‬ ‫در بخش های سایه ای اقتصاد ایران می دانند و گروهی‬ ‫دیگ��ر انه��ا را عاملی هدایت ش��ده ب��رای تاثیرگذاری‬ ‫محتوایی بر روند کلی تولید اثار هنری در ایران ارزیابی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫طیبه سیاوشی‪ ،‬عضو فراکس��یون امید مجلس دهم‬ ‫در گفت وگویی در پاس��خ به این پرسش که ایا مجلس‬ ‫برنامه ای برای شفاف ساختن فضای سینما دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اینکه یک س��رمایه گذار به سینما یا هر حوزه فرهنگی‬ ‫دیگری ورود کند‪ ،‬بالطبع باید اتفاقی مثبت تلقی شود‪.‬‬ ‫اما الزم اس��ت تا فعالیت های انها به خوبی رصد ش��ود‬ ‫ت��ا از سوءاس��تفاده های احتمالی جلوگیری ش��ود‪ .‬در‬ ‫ه��ر حال بحث پول های کثیف‪ ،‬نه تنها از س��ینما بلکه‬ ‫در جاهای دیگر هم مطرح اس��ت‪ .‬البته در س��ینما به‬ ‫هیج وجه چیزی ثابت ش��ده نیس��ت و این طور نبوده‬ ‫که نهاده��ای امنیتی و فضایی به موضوع ورود کرده و‬ ‫خطایی ثابت شده باشد‪ ،‬البته درباره سرمایه گذار یکی‬ ‫از س��ریال ها مباحثی مطرح و قرار شد که شفاف سازی‬ ‫شود اما متاسفانه هیچ اقدامی نشد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬این نکته معلوم این اس��ت که بعضی از‬ ‫مسائل طرح شده شایعه هستند و برخی دیگر متاسفانه‬ ‫واقعیت دارند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫قضاوت بر اس��اس وجود ش��ائبه درست نیست اما الزم‬ ‫ت پیگیری شود‪ .‬یک موردی ک ه باید در نظر گرفته‬ ‫اس ‬ ‫شود این است که وقتی مباحثی درباره یک فرد مطرح‬ ‫می ش��ود‪ ،‬می تواند این ج��واب را بدهد که تمایل دارم‬ ‫س��رمایه ام را از موضوعی که عالقه مند هس��تم‪ ،‬خرج‬ ‫م به همین دلی��ل باید با احتیاط بیش��تر صحبت‬ ‫کن�� ‬ ‫ک��رد‪ .‬یک اتفاق خوب��ی که در این دوره از جش��نواره‬ ‫فیلم فجر افتاد‪ ،‬توضیح بنیاد س��ینمایی فارابی درباره‬ ‫هزینه های��ی بود که انجام داده بود از ‪۱۰‬یا ‪ ۱۲‬فیلم به‬ ‫عنوان محصوالت شان نام بردند که این قدمی مثبت در‬ ‫راستای شفاف سازی بود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گفت‪ :‬البته اینکه س��رمایه گذاران وارد‬ ‫سینما و‪ ...‬ش��وند‪ ،‬اتفاق خیلی خوبی است که موجب‬ ‫ش��کوفایی فضای هنر خواهد ش��د‪ .‬ام��ا در عین حال‪،‬‬ ‫نگرانی ه��ا درب��اره پول های کثیف را نمی ت��وان نادیده‬ ‫گرفت و اجازه داد تا سوءاس��تفاده گران‪ ،‬شرایط را برای‬ ‫سوءاستفاده فراهم ببیند‪.‬‬ ‫‹ ‹نق�ش وزارت ارش�اد و تهیه کنن�دگان‬ ‫حرفه ای‬ ‫این روزها برای مقابله با پول های کثیف شورای عالی‬ ‫تهیه کنن��دگان در نظر دارد با اجرای مصوبه ای مبنی بر‬ ‫اینکه فقط پرونده هایی در ش��ورای پروان ه فیلمس��ازی‬ ‫بررس��ی شوند که تهیه کنندگان انها از سوی این شورا‬ ‫به طور کتبی معرفی شده باشند با مافیای سیاه سینما‬ ‫مقابل��ه کند اما ان گونه که منوچه��ر محمدی یکی از‬ ‫تهیه کنن��دگان باتجرب��ه کش��ور می گوی��د نمی تواند‬ ‫راهکاری موثر و کامل باشد‪.‬‬ ‫منوچه��ر محمدی با اش��اره به نقش رس��انه ها برای‬ ‫دیده بانی و ایجاد شفافیت نسبت به مسائل اقتصادی در‬ ‫ح��وزه فرهنگ گفت‪ :‬نگرانی صنف تهیه کنندگان برای‬ ‫ورود پول های مشکوک و برهم خوردن ضوابط حرفه ای‬ ‫اقتصاد سینما به حق است اما راهکار ارائه شده به نظرم‬ ‫حالل تمامی مشکالت نیست‪.‬‬ ‫این تهیه کننده سینما اظهار کرد‪ :‬انچه باعث نگرانی‬ ‫تهیه کنندگان دارای تجربه و حرفه ای ش��ده این است‬ ‫که این پول های مش��کوک ک��ه تمامی ضوابط و قواعد‬ ‫حرفه ای بخش اقتصادی س��ینما را ب��ه هم می ریزند‪،‬‬ ‫می توانند مناس��بات عادی و طبیعی این حرفه را دچار‬ ‫مشکل کنند‪.‬‬ ‫تهیه کننده فیلم های «بوسیدن روی ماه» و «حوض‬ ‫ن باره توضیح داد‪ :‬در یک فعالیت شفاف‬ ‫نقاشی» در ای ‬ ‫ت هم ه ابعاد روش��ن و مشخص‬ ‫اقتصادی طبیعی اس�� ‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما کس��ی که قصد دارد پول مشکوک و کثیف‬ ‫به دست اورد یا پولشویی به واسطه سینما انجام دهد‪،‬‬ ‫واضح است که از تمامی روزنه ها و منافذ عبور می کند؛‬ ‫در نتیج��ه اگر بخواهیم ب��ه یک راه چار ه جدی در این‬ ‫زمینه فکر کنیم نخس��ت باید در سطح کالن کشور به‬ ‫ت ش��فافیت اقتصادی حرکت کنیم که متاسفانه‬ ‫س��م ‬ ‫اینجانب تاکنون نشانه و شواه د عزم جدی برای مقابله‬ ‫با فساد را ندیده ام‪.‬‬ ‫ محمدی گفت‪ :‬نکت ه دوم این اس��ت که وزارت ارشاد‬ ‫باید نس��بت به پ��اره ای تحرکات غیرع��ادی در زمینه ‬ ‫تولی��د فیلم ی��ا س��رمایه گذاری در س��ینما حداقل با‬ ‫دقت بیش��تری عمل کند و چنانچه شواهد غیرطبیعی‬ ‫مش��اهده کرد از طریق نهاده��ای ذی ربط‪ ،‬ماهیت این‬ ‫س��رمایه ها را بررس��ی کند‪ .‬این در حالی اس��ت که به‬ ‫نظ��ر می ای��د اقتصاد نحی��ف حوز ه فرهنگ و س��ینما‬ ‫مدی��ران فرهنگی را نس��بت به ورود س��رمایه ها چنان‬ ‫ذوق زده کرده که این احتمال را که ممکن است ورود‬ ‫سرمایه های مشکوک تاثیر مخرب داشته باشند‪ ،‬نادیده‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫تهیه کنن��ده فیلم ه��ای «میم مثل م��ادر» و«ارتفاع‬ ‫پس��ت» اف��زود‪ :‬نکت�� ه س��وم ای��ن اس��ت ک��ه صنف‬ ‫تهیه کنندگان باید س��از کارهای محکم تر و جدی تر از‬ ‫این را که اکنون پیش��نهاد داده اس��ت‪ ،‬درباره اعضای‬ ‫خود در نظ��ر بگیرد و چنانچه دوباره صنف مش��اهده‬ ‫کرد که تحرکات غیرطبیعی در ورود سرمایه به سینما‬ ‫وجود دارد در تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و ایج��اد یک کمیت ه صیانت در بخش س��رمایه گذاری‬ ‫در تولید س��ینمای ایران برای جلوگی��ری از ورود این‬ ‫سرمایه ها اقدام و راهکار عملی پیدا کند‪.‬‬ ‫محمدی خاطرنش��ان کرد‪ :‬نکت ه چهارم این است که‬ ‫به نظر من‪ ،‬نقش مطبوعات و رس��انه ها در دیده بانی و‬ ‫ایجاد ش��فافیت نسبت به مس��ائل اقتصادی این حوزه‬ ‫بسیار مهم است و معتقدم رسانه ها بدون اینکه امنیت‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ن ح��وزه را به خط��ر بیندازند‪،‬‬ ‫می توانن��د پاره ای از تحرکات غیرطبیعی در این عرصه‬ ‫را اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه کامال مش��خص اس��ت «دزد هیچ گاه‬ ‫از در وارد نمی شود»‪ ،‬گفت‪ :‬بنابراین‪ ،‬این ‪ ۴‬بخشی که‬ ‫برشمردم‪ ،‬به واقع می تواند به عنوان چشم های نگهبان‬ ‫ت��ا حدود زیادی کمک کند ک��ه حداقل حوزه فرهنگ‬ ‫به دلی��ل ماهیت و جایگاه خود دچار الودگی پول های‬ ‫کثیف و فسادهای مالی نشود‪.‬‬ ‫ محم��دی در پای��ان گفت‪ :‬امیدوارم س��ینمای ایران‬ ‫ب��ا پول های ح�لال و س��الم بتواند نق��ش دیده بانی و‬ ‫افش��اگرانه ای در زمینه فس��اد سیس��تماتیک در سایر‬ ‫بخش های اقتصادی کش��ور داش��ته باشد که البته این‬ ‫وظیف ه ذاتی هنر و فرهنگ است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫پول کثیف در سینما یعنی رسالت‬ ‫هنر و دغدغه هنرمند نس��بت به خواس��ته های مردم و‬ ‫مطالبه عدالت اجتماعی و مقابله با مفس��دان اقتصادی‬ ‫تعطیل‪ ،‬یعنی حق الس��کوت و این یعنی تنزل س��ینما‬ ‫و رون��ق فیلم های��ی مبت��ذل که در پی خ��واب کردن‬ ‫تماشاگر باشند و کاری به بیداری مخاطبان و نهیب به‬ ‫رانت خواران و اقازاده های عافیت طلب و ژن های خاص‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫ورود پول کثیف به س��ینما در نهایت مساوی خواهد‬ ‫ب��ود ب��ا خرید مدیر و مج��وز‪ ،‬خرید هنرمن��د و فریب‬ ‫تماش��اگر تا در چنین معرکه ای‪ ،‬هنر پاک و زالل جای‬ ‫خ��ود را به هنر در خدمت س��رمایه قاپان و بدتر از ان‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫درباره ماهیت‬ ‫تامین کننده‬ ‫پول هایی که‬ ‫مشکوک نامیده‬ ‫می شوند‪،‬‬ ‫دیدگاه های‬ ‫مختلفی مطرح‬ ‫می شود‪ .‬گروهی‬ ‫این پول ها‬ ‫را محصول‬ ‫فعالیت هایی‬ ‫غیرقانونی‬ ‫در بخش های‬ ‫سایه ای اقتصاد‬ ‫ایران می دانند‬ ‫و گروهی دیگر‬ ‫انها را عاملی‬ ‫هدایت شده‬ ‫برای‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫محتوایی بر روند‬ ‫کلی تولید اثار‬ ‫هنری در ایران‬ ‫ارزیابی می کنند‬ ‫همکاری صدا و سیما در رسانه های تعاملی به نفع هنرمندان است‬ ‫وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات با اش��اره ب��ه ظرفیت‬ ‫رس��انه های تعاملی (‪ ،)VOD‬گفت‪ :‬تغییر مدل فکری کنونی‬ ‫صد او س��یما در رویاروی��ی ب��ا ‪ VOD‬اتف��اق خوب��ی را برای‬ ‫بهره مندی هنر و هنرمندان ایرانی از فضای مجازی رقم خواهد‬ ‫زد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫محمد ج��واد اذری جهرمی در حاش��یه‬ ‫تماش��ای فیلم «ماجرای نیمروز‪ :۲‬رد خ��ون» در بنیاد فارابی‬ ‫با اش��اره به همراهی فضای مجازی با سینما اظهار کرد‪ :‬فضای‬ ‫مجازی از باب اخبار و تبلیغات‪ ،‬محملی مناسب برای پرداختن‬ ‫ب��ه س��ینما و هنر ایج��اد و از ط��رف دیگر‪ ،‬ضربه های��ی را به‬ ‫تولید کنندگان وارد کرده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به گالیه تهیه کنندگان اثار سینمایی از توزیع‬ ‫غیر قانون��ی اثارش��ان در فضای مج��ازی‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬قانون‬ ‫ن تا از حق��وق تهیه کنندگان و اثار هنری‬ ‫کپی رای��ت باید تبیی ‬ ‫حمایت شود‪.‬‬ ‫اذری جهرمی در این باره توضیح داد‪ :‬وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی متولی بخ��ش ‪ VOD‬بود و با توجه ب��ه حکم رهبر‬ ‫انقالب به صد او سیما درباره رسانه های تعاملی‪ ،‬این رسانه هنوز‬ ‫نتوانسته است فرمولی را در این بخش پیدا کند‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات توضیح داد‪ :‬ظرفیت کامل‬ ‫فضای مجازی هنوز در اختیار سینما نیست و بخش محتوایی‬ ‫ما در ش��بکه ملی اطالعات به ان پیوس��ت ش��ده و باید به ان‬ ‫بیشتر پرداخته شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با تغییر مدل فکری کنونی صد او سیما در رویارویی‬ ‫با ‪ VOD‬اتفاق ه��ای خوبی رخ خواهد داد و هنر و هنرمندان‬ ‫ایرانی از فضای مجازی بیشتر بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫اذری جهرمی فیلم «ماجرای نیمروز‪ :۲‬رد خون» را که برشی‬ ‫از تاریخ معاصر ایران را به تصویر کش��یده‪ ،‬خوش ساخت خواند‬ ‫و افزود‪ :‬این فیلم ماهیت واقعی منافقان که بدتر از کفار بودند‬ ‫را به تصویر می کش��د؛ جنگیدن با دش��منی که اشکارا با شما‬ ‫می جنگد ابعاد راحت تری دارد اما وقتی با نفاق روبه رو هستید‬ ‫این مبارزه چند برابر س��خت تر اس��ت و انس��ان در این مبارزه‬ ‫دچار لغزش هایی نیز می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات عنوان ک��رد‪ :‬فیلم رد‬ ‫خ��ون روایت زیبایی دارد و دش��منی منافقان به مردم ایران را‬ ‫به درستی نشان می دهد و این مسئله به خوبی و شفافی نمایش‬ ‫داده ش��ده بود‪ .‬وی ب��ا تجلیل از عوامل س��اخت فیلم و بنیاد‬ ‫سینمایی فارابی برای تهیه این فیلم‪ ،‬برای موفقیت های بیشتر‬ ‫در تولید چنین اثاری ابراز امیدواری کرد‪.‬‬ ‫اذری جهرمی تصریح کرد‪ :‬در زمانی به سر می بریم که نسل‬ ‫یادداشت‬ ‫به شهوت‬ ‫مقاله نویسی‬ ‫پایان دهید!‬ ‫اول و دوم انق�لاب در ح��ال واگذاری امور مدیریتی به نس��ل‬ ‫س��وم و چهارم هس��تند‪ .‬متولدین ده��ه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬که در حال‬ ‫پذیرش مسئولیت ها هستند‪ ،‬طاغوت و مشکالت اغاز انقالب و‬ ‫گروه های منافق را ندیده اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دش��منان به دنبال‬ ‫وارونه جلوه دادن تاریخ و تطهیر جنایات ش��ان هستند؛ انها از‬ ‫ابزار هنر و رس��انه به انحای مختلف استفاده می کنند و ساخت‬ ‫اثار استراتژیک‪ ،‬مهم و تاثیرگذار است و باید توجه به تولید این‬ ‫فیلم ها بیش��تر شود‪ .‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره‬ ‫به اثاری با موضوع س��ینمای دفاع مقدس و مقاومت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫س��ینما کمتر به برش هایی از جنایت ه��ای منافقان در ایران‪،‬‬ ‫پرداخته شده و نگاه استراتژیک به چنین اتفاقی از سوی بنیاد‬ ‫سینمایی فارابی و دست اندرکاران فیلم «ماجرای نیمروز‪ :۲‬رد‬ ‫خون» قابل قدردانی است‪.‬‬ ‫«ماج��رای نیم��روز‪ :۲‬رد خ��ون» در س��ی وهفتمین دوره‬ ‫جش��نواره فیلم فجر حضور داشت و س��یمرغ بلورین بهترین‬ ‫جلوه های ویژه میدانی و بهترین صداگذاری را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫از خیاب��ان انقالب که رد می ش��وم پرتکرارترین‬ ‫جمله هایی که از دادزن ها می شنوم این است‪:‬‬ ‫ـ مقاله‪ ،‬پایان نامه!‬ ‫ـ مقاله ‪ ISI‬هم داریم! بفرمایید زیرزمین!‬ ‫ـ پایان نامه دکترا!‬ ‫اش ان قدر ش��ور اس��ت که گاهی حتی به دیوار‬ ‫سیمانی و نرده های فلزی دانشگاه محترم تهران هم‬ ‫اگهی های تبلیغاتی ش��ان را می چسبانند‪ .‬مدت ها‬ ‫جلوی دانش��گاه علوم تحقیقات تهران شمال روی‬ ‫اس��فالت همین چیزها را نوش��ته بودند که امکان‬ ‫کندنش نباشد!‬ ‫وقت��ی کاالی��ی زی��اد تبلی��غ می ش��ود یعنی‬ ‫مش��تری اش هس��ت‪ .‬یعنی کس��انی هس��تند که‬ ‫پایان نامه و مقاله سفارش می دهند‪ ،‬پول می دهند‬ ‫به یک س��ری دانش اموخته دانش��گاه که کار پیدا‬ ‫نکرده ان��د و انها هم بر اس��اس درخواس��ت مقاله و‬ ‫پایان نامه می نویسند‪.‬‬ ‫حت��ی مقال��ه ‪ ،ISI‬ترجم�� ه می کنن��د و گاهی‬ ‫واس��طه گری برای انتش��ار در ژورنال های خارجی‬ ‫را هم انج��ام می دهن��د! س��فارش دهنده راضی‪،‬‬ ‫تولیدکننده راضی!‬ ‫به شهوت مقاله نویسی پایان دهید! به طور حتم‬ ‫به دوس��تانی برمی خورد که این ح��رف توهین به‬ ‫پژوهش��گران اس��ت! از س��ال ‪ ۱۳۷۷‬در فض��ای‬ ‫دانش��گاهی هس��تم‪ ،‬درس خوانده ام و کار کرده ام‬ ‫و فرصت بازدید و نشس��ت و س��خنرانی و کندوکاو‬ ‫در نزدیک به ‪ ۵۰‬دانش��گاه را داش��ته ام‪ .‬از علمی‪-‬‬ ‫ کاربردی و ازاد و پیام نور گرفته تا دانش��گاه تهران‬ ‫و صنعتی ش��ریف که قبله مش��تریان کنکور است‪.‬‬ ‫ب��ه تلخی و ب��ا صراحت می گویم بخ��ش بزرگی از‬ ‫تولی��دات مقاله بی فایده‪ ،‬بی خواننده‪ ،‬بدون س��ود‬ ‫برای کشور و کپی کاری محض و سفارشی است‪ .‬از‬ ‫دانشجوی ارشد و دکترا گرفته تا عضو هیات علمی‬ ‫محترم و معزز! دس��ته نخس��ت در تمن��ای نمره و‬ ‫پاس ک��ردن واحد و گرفتن م��درک و صاف کردن‬ ‫ج��اده مهاجرت تحصیلی و گ��روه دوم برای ارتقا و‬ ‫اضافه حقوق و پس��ت گرفتن! حس��اب مقاله های‬ ‫مفید و کاربردی جداست؛ تکرار می کنم مقاله های‬ ‫ارزش��مندی که نتیجه پژوهش واقعی هس��تند را‬ ‫باید روی چشم گذاشت اما بخش زیادی از مقاله ها‬ ‫و پایان نامه ه��ا تورم علمی و توه��م دانش ایجاد و‬ ‫هزینه اضافی بر کشور وارد می کند‪ .‬اصوال دستاورد‬ ‫این همه مقاله چیس��ت؟ به تولید عل��م و نواوری‬ ‫کم��ک کرده؟ ب��ه رونق اقتصاد کش��ور انجامیده؟‬ ‫کارافرینی ایجاد کرده؟ از حجم واردات کاسته؟ به‬ ‫صادرات اضافه کرده؟ این مس��ابقه «هر کی بیشتر‬ ‫مقاله بنویسه دانشمندتره» نهایتی ندارد؟‬ ‫انتظ��ار نم��ی رود که پژوهش��گران زمینه س��از‬ ‫اخت��راع برق و تلفن ش��وند! کار پژوهش از اختراع‬ ‫و کارافرینی جداس��ت اما هیچ مرجعی نیست که‬ ‫بررس��ی کند تولید این همه مقاله چه سودی دارد‪،‬‬ ‫جز اینکه کس��ی رزومه علمی اش قوی تر می شود و‬ ‫می تواند پس��ت بهتر و حقوق بیشتری بگیرد! برای‬ ‫س��ومین بار تکرار می کنم که مقاله ارزشمند است‬ ‫اما هر مقاله ای ارزشمند نیست‪ .‬برخی بر این باورند‬ ‫ک��ه کار پژوهش��گر فقط پژوهش اس��ت نه تبدیل‬ ‫ایده به کار‪ .‬اس��م این همه کپ��ی کاری متقلبانه را‬ ‫پژوهش نگذاریم‪ .‬بسیاری از مقاله هایی که به اسم‬ ‫استادان دانشگاهی منتشر می شود نتیجه زحمت‬ ‫دانش��جویان اس��ت! چه اصراری داریم به خودمان‬ ‫دروغ بگویی��م؟ همین االن اع�لام کنند ایرانیان با‬ ‫تولید و انتش��ار ‪ ۸۰‬میلیون مقاله ‪ ISI‬رتبه نخست‬ ‫دنیا را به دست اوردند؛ نتیجه؟ این عطش و شهوت‬ ‫اول شدن در هر چیزی اما با دوپینگ و کپی کاری به‬ ‫سود کیست؟ اردیبهشت سال گذشته محمدجواد‬ ‫دهقانی‪ ،‬سرپرس��ت پایگاه اس��تنادی علوم جهان‬ ‫اس�لام (‪ )ISC‬اعالم کرد ایران رتبه نخست دنیا در‬ ‫تولید مقاله های برتر را به دست اورد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬پل��ه باالتر از ژاپ��ن‪ ۱۲ ،‬پله باالتر از المان و ‪۲۰‬‬ ‫پله باالتر از امریکا! بعد راهکارمان برای کنترل بازار‬ ‫ارز برخورد اس��ت و در میدان تره ب��ار با ارائه کارت‬ ‫ملی‪ ،‬گوشت یخ زده توزیع می کنیم‪ ،‬برای نجات از‬ ‫شر ریزگردها باید دعا کنیم و پراید می شود بنزمان!‬ ‫ب��ا دل پرخون می نویس��م؛ به خودم��ان طعنه‬ ‫می زنم که در دانشگاه‪ -‬جایی که باید ایده بیافریند‬ ‫و راه��کار بدهد برای گ��ذر از چالش های اقتصادی‬ ‫و اجتماعی و زیس��ت محیطی و‪ ...‬کش��ور‪ -‬مسابقه‬ ‫تولی��د مقال��ه راه انداخته ای��م و ب��ه ان فخ��ر هم‬ ‫می فروش��یم! تا زمانی که مقال��ه و پایان نامه ها به‬ ‫معیار وزن کشی برای اعطای عنوان های پروفسور‬ ‫و دکتر و اس��تاد و محقق و‪ ...‬باش��د‪ ،‬در روی همین‬ ‫پاش��نه می چرخد‪ .‬دانش��گاه و علم پیش برنده یک‬ ‫کش��ور هستند‪ ،‬بدا به روزگاری که انها هم به حلقه‬ ‫کپی کاری و س��رقت دسترنج دیگران و دور باطل و‬ ‫تولید بی فایده بپیوندند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫ردمبیل»های رها‬ ‫«ه َ‬ ‫انتشار َ‬ ‫اول اسفند ‪ 14 - 1397‬جمادی الثانی ‪ 20 - 1440‬فوریه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1244‬پیاپی ‪2562‬‬ ‫گزارش اقلیت‬ ‫علی میرمیرانی یا همان ابراهیم رها از‬ ‫مج��وز گرفتن رمان طنز «چرت و پرت»‬ ‫خب��ر داد و گفت ای��ن کت��اب به همراه‬ ‫«دری وری» و «پ��رت و پ�لا» در قال��ب‬ ‫س��ه گانه « َهر َدمبیل» در نمایشگاه کتاب‬ ‫سال اینده عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬این طنزپ��رداز با‬ ‫اعالم این خبر گفت‪ :‬این س��ه گانه شامل ‪ 3‬رمان بود؛ «دری وری»‬ ‫نخستین کتاب این مجموعه بود که در اردیبهشت ‪ ۹۵‬منتشر شد‪،‬‬ ‫ی ‪ ۹۶‬منتشر شد و «چرت و‬ ‫«پرت و پال» جلد دومش بود که در د ‬ ‫پرت» که به تازگی از ارشاد مجوز گرفته و فکر می کنم در نمایشگاه‬ ‫کتاب سال اینده‪ ،‬اردیبهشت سال ‪ ۹۸‬منتشر شود‪.‬‬ ‫او در ادامه افزود‪ :‬کار کتاب «چرت و پرت» نهایی ش��ده اس��ت؛‬ ‫یعنی صفحه بندی ان انجام شده است‪ .‬با انتشار این کتاب سه گانه‬ ‫طنز «هردمبیل» تکمیل می ش��ود و ش��خصیت ها به سرانجام خود‬ ‫ب در نمایشگاه کتاب هم به شکل سه گانه و هم‬ ‫می رس��ند‪ .‬این کتا ‬ ‫به ش��کل جداگانه عرضه خواهد شد‪.‬رها درباره چاپ کتاب های طنز‬ ‫در ش��رایط فعلی اقتصادی و نش��ر گفت‪ :‬همیش��ه به لبخندی که‬ ‫فکری هم به دنبال داش��ته باش��د‪ ،‬قائل ب��وده ام‪ ،‬اما برای هیچ کس‬ ‫نسخه نمی پیچم که چرا در لبخندتان تفکر نیست‪ .‬من سعی کردم‬ ‫کتاب هم نقد اجتماعی داشته باشد و هم نقد فرهنگی؛ گاهی هم به‬ ‫حوزه سیاسی طعنه می زند‪ ،‬اما به شکلی پررنگ تر به نقد اجتماعی‬ ‫پرداخته ام‪ .‬در واقع جدا از ایرادهایی که وجود دارد‪ ،‬مسبب بخشی‬ ‫از ایرادهای جامعه خودمان هستیم‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫رابطه دانشجویان موسیقی با جشنواره فجر‬ ‫‹ ‹جشنواره موسیقی فجر از نگاه دانشجویان‬ ‫دانشکده هنرهای زیبا‬ ‫در گام نخست سری به دانشکده هنرهای زیبای تهران‬ ‫می زنیم‪ .‬وارد دانش��کده موسیقی می شویم‪ .‬دانشجویان‬ ‫به طور عمده در تکاپو یا اینکه در اتاق های تمرین در حال‬ ‫میراث‬ ‫یو چهارمین جش��نواره موس��یقی فج��ر مانند‬ ‫س�� ‬ ‫س��ال های گذش��ته تع��دادی از اجراه��ای خ��ود را به‬ ‫دانش��جویان و دانش اموزان موس��یقی اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬امسال ارکستر دانش��گاه تهران و دانشگاه هنر در‬ ‫سبک های کالسیک و سنتی روی صحنه رفتند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬دانش��جویان همه س��اله پای ثابت‬ ‫جش��نواره موسیقی فجر هس��تند و اجراهای گوناگونی‬ ‫از انها روی صحنه می رود و در مقام تماشاگر به تماشای‬ ‫بس��یاری از کارها می نشینند؛ با این حال تعداد زیادی از‬ ‫دانشجویان موسیقی هم هستند که شاید به هیچ عنوان‬ ‫با این جشنواره اش��نا نباشند و تا به حال حتی یک اجرا‬ ‫هم در جشنواره موسیقی فجر ندیده اند‪.‬‬ ‫س��از زدن و تمرین کردن هس��تند‪ .‬عده ای از دانشجویان‬ ‫نیز پش��ت در اتاق ه��ای تمری��ن منتظر ایس��تاده اند تا‬ ‫نوبت انها ش��ود و به اتاق تمرین برون��د‪ .‬با این حال تعداد‬ ‫دانشجویان حاضر در دانشکده زیاد نیست چراکه به گفته‬ ‫هم دانشکده ای های ش��ان بعض��ی از انه��ا در جش��نواره‬ ‫موس��یقی فجر اجرا دارن��د‪ ،‬به همین دلیل س��ر تمرین‬ ‫هس��تند‪ .‬یک دانشجوی ترم اخر موسیقی ایرانی که عود‬ ‫می نوازد درباره جش��نواره فجر می گوی��د‪ :‬تقریبا به طور‬ ‫کامل با جش��نواره موس��یقی فجر اشنا هس��تم‪ .‬هر سال‬ ‫تعداد زیادی از اجراها را می دیدم و به نظرم کیفیت کارها‬ ‫بد نبود اما امس��ال برای دیدن هیچ اجرایی در جش��نواره‬ ‫نرفت��م و تنها اجراهای برخی از دوس��تانم در جش��نواره‬ ‫را از طری��ق ویدئ��و دیده ام‪ .‬به نظرم کیفی��ت کارها مانند‬ ‫سال های گذش��ته بود و تغییر خاصی نداشت‪ .‬همچنین‬ ‫یکی دیگر از دانش��جویان رشته موس��یقی کالسیک که‬ ‫ویول��ن می ن��وازد بیان می کند‪ :‬س��ال های گذش��ته در‬ ‫جشنواره به همراه ارکسترهای دانشجویی شرکت کردم‬ ‫بازافرینی باغ «بزرگ اقا» کلید خورد‬ ‫دو نفر از دانش��جویان رش��ته موس��یقی کالسیک و‬ ‫س��نتی که یکی از انها پیانو می نوازد و دیگری سنتور‪ ،‬در‬ ‫حال صحبت با یکدیگر هس��تند‪ .‬یکی از انها در پاسخ به‬ ‫پرس��ش ما می گوید‪ :‬تا حدودی با سازکار جشنواره اشنا‬ ‫هس��تم و اغلب سعی می کنم اجرای دوستان یا اشنایانم‬ ‫را که می دانم کارش��ان خوب اس��ت در جشنواره ببینم‪.‬‬ ‫امس��ال نیز تعدادی از اجراها را دیدم اما سالن نیاوران در‬ ‫ش��یوه برگزاری و زمان اجرا بی نظمی داشت‪ .‬همچنین‬ ‫دانش��جوی نوازنده س��نتور بیان می کند سال ها بود به‬ ‫تماش��ای اجراهای جش��نواره فجر نمی رفته و عالقه ای‬ ‫هم به ش��رکت در ان نداش��ته‪ ،‬با این حال امسال اجرای‬ ‫برگزیدگان جش��نواره موس��یقی جوان را دیده است‪ .‬او‬ ‫با ش��کایت از بی نظمی ها‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬اجراهای شب‬ ‫گذش��ته خوب بودند و حت��ی می توانم بگویم فوق العاده‬ ‫بودند‪ .‬بخش دوم کنس��رت نیز خیلی خوب بود اما زمان‬ ‫اجرای انه��ا را نصف کردند‪ ،‬به همین دلیل بچه ها کامال‬ ‫شوکه شده بودند‪.‬‬ ‫و به نظر من کیفیت کارها در سطح دانشجویی خوب بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬امسال نیز مانند گذش��ته اخبار جشنواره را دنبال‬ ‫می کنم و در روز افتتاحیه به تماشای اجرای ارکستر ملی‬ ‫رفته ام‪ .‬البته یکی از دوستانم امسال در جشنواره شرکت‬ ‫کرده و از هماهنگی برنامه ها گله مند بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنواره موسیقی فجر از نگاه دانشجویان‬ ‫دانشگاه هنر‬ ‫از دانش��کده هنره��ای زیبای دانش��گاه تهران خارج‬ ‫می شویم و سری هم به دانش��جویان موسیقی دانشگاه‬ ‫هنر می زنیم تا نظر انها را نیز بدانیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫برجام‪ ،‬مقصر گرانی گوشت مرغ؟!‬ ‫تقدیرگرایی‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫‪3‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫‪14‬‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫‪13‬‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ش ش‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫س س‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫پ‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ک س‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪98‬‬ ‫م‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫س‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪99‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دعوت و پذیرایی ‪ -‬یاری و حمایت‬ ‫‪ -2‬فیلسوف فرانس��وی کتاب امیل ‪ -‬بالین‬ ‫ ثروتمندان‬‫‪ -3‬همیش��گی ‪ -‬اح��اد ‪ -‬نداش��تن توانایی‬ ‫تکلم‬ ‫‪ -4‬پرخط��ر ‪ -‬بندگ��ی ‪ -‬بازس��ازی ف��رش‬ ‫فرسوده‬ ‫‪ -5‬رود ارام روسیه ‪ -‬تنگه ای میان مدیترانه‬ ‫و اقیانوس اطلس ‪ -‬لحظه و دم‬ ‫‪ -6‬زمی��ن اماده برای کش��ت ‪ -‬فرکانس در‬ ‫اصطالح فیزیک‬ ‫‪ -7‬سنگینی و وقار ‪ -‬صدمه و اسیب‬ ‫‪ -8‬تاکنون ‪ -‬بازار سهام‬ ‫‪ -9‬پسوند شباهت ‪ -‬نوشتن‬ ‫‪ -10‬مقابل گفته ‪ -‬ثروت و دارایی‬ ‫‪ -11‬چـ��ه زمانـ��ی ‪ -‬هـ��وا ن��او ‪ -‬حـرف‬ ‫موصولی‬ ‫‪ -12‬همـراه دش��ـت ‪ -‬صیقـ��ل ‪ -‬تهمـت‬ ‫زدن‬ ‫‪ -13‬س��فـره چـرم��ی ‪ -‬بنـ��د چـرمین ‪-‬‬ ‫غیربلیـغ‬ ‫‪ -14‬معروف ‪ -‬رقیق کننده رنگ ‪ -‬شیرینی‬ ‫شاخه ای‬ ‫‪ -15‬ترسناک ‪ -‬از نظام های حکومتی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬س��ازگار و خوش رفتار با دیگ��ران ‪ -‬از الحان‬ ‫باربد‬ ‫‪ -2‬سیال تنفسی ‪ -‬سالح جنگی قدیمی ‪ -‬لباس‬ ‫مستعمل و کهنه‬ ‫‪ -3‬ساخته ش��ده از فلز هادی ‪ -‬برحسب اتفاق ‪-‬‬ ‫تخلص شعری علی اسفندیاری‬ ‫‪ -4‬نوعی اش ‪ -‬فرزندزاده ‪ -‬از لوازم جانبی رایانه‬ ‫‪ -5‬امر به یافتن ‪ -‬پایان نامه تحصیلی ‪ -‬سرگشته‬ ‫ نشانه مفعول بی واسطه‬‫‪ -6‬تیـ��ر پیکان��دار ‪ -‬صابون خیاطـ��ی ‪ -‬واحـد‬ ‫پتانسیل‬ ‫‪ -7‬صحرایی در خاورمیانه ‪ -‬صداقت‬ ‫‪ -8‬یار سندان ‪ -‬همراه صندلی‬ ‫‪ -9‬اوضاع و احوال ‪ -‬گروگذار ملک‬ ‫‪ -10‬بانگ و نغمه ‪ -‬کلمه تنفر ‪ -‬ردیف بافتنی‬ ‫‪ -11‬ح��رف توفی��ر ‪ -‬باخت��ر ‪ -‬دف��اع فوتبال ‪-‬‬ ‫اشوب ها‬ ‫‪ -12‬اغوش ‪ -‬سنگدلی ‪ -‬اوای دلنشین‬ ‫‪ -13‬میوه لعل نش��ان ‪ -‬احسان و گرامی شمردن‬ ‫ گالبی‬‫‪ -14‬کبودرنگ ‪ -‬طالساز ‪ -‬از پرندگان‬ ‫‪ -15‬ش��هر پایتخت کش��ور کامرون ‪ -‬انتقال فکر‬ ‫از راه دور‬ ‫مقصود فراستخواه‪ ،‬استاد‬ ‫دانشگاه‪ :‬در جامعه تعارض های‬ ‫زی��ادی درب��اره ب��اور ب��ه علم‬ ‫وجود دارد‪ .‬به ط��ور مثال نتایج‬ ‫پیمایش ها مشخص می کند ‪۷۸‬‬ ‫درصد مردم در زندگی اجتماعی‬ ‫خود تقدیرگرا هستند؛ در حالی‬ ‫که ‪ ۲۰‬درصد علم گرای��ی در ایران وجود‬ ‫دارد‪ ۳۴ .‬درصد دانش��جویان و ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫غیردانش��جویان به ش��کل بارزی به نظام‬ ‫معرفتی علمی باور دارند‪ .‬به اس��تناد رقم‬ ‫رشد کمی علم اموزی در ایران‪ ،‬علم هنوز‬ ‫وارد زندگی ما نشده است‪.‬‬ ‫ای��ران ارزش ه��ای فرهنگی یکدس��ت‬ ‫و منس��جمی ن��دارد و ارزش ه��ای درون‬ ‫جامع��ه همگ��را نیس��تند‪ .‬صورت هایی از‬ ‫دین ورزی در ای��ران وجود دارد که در ان‬ ‫علم موضوعیت ندارد و حتی مشروعیت را‬ ‫از عل��م می گیرد و عل��م را معرفتی موجه‬ ‫نمی داند‪ .‬ای��ن وضعیت می توان��د به این‬ ‫پرسش پاسخ دهد که چرا فرهنگ علمی‬ ‫در ایران قوام نمی گیرد‪ .‬ایران یک جامعه‬ ‫اموزش عالی دیده اس��ت‪ .‬همه خانواده ها‬ ‫به ش��کلی با نظ��ام اموزش عال��ی درگیر‬ ‫هس��تند و در اغلب خانواده ه��ا‪ ،‬افرادی با‬ ‫تجربه های دانشگاهی حضور دارند‪ .‬با این‬ ‫وجود علم در زندگ��ی فردی و جمعی ما‬ ‫حضور ندارد‪.‬‬ ‫‪ ۵۶‬درصد جامع��ه درگیر اموزش عالی‬ ‫هس��تند‪ .‬در جه��ان رتب��ه ‪ ۳۱‬را در نرخ‬ ‫ناخالص اموزش عمومی داریم‪ .‬رتبه ایران‬ ‫در لگاتوم در ش��اخص اموزش ‪ ۷۱‬اس��ت‬ ‫و در این ش��اخص وضعیت بهتری نسبت‬ ‫به سایر شاخص ها داریم‪ .‬فرهنگ علمی با‬ ‫بخشنامه ایجاد نمی شود‪ .‬پیشرفت علم در‬ ‫اروپا ذیل ایدئولوژی مدرنیته بود‪.‬‬ ‫علم در زندگی ما وارد نشده و در اسمان‬ ‫مانن��د س��تاره ها می درخش��د‪ .‬نابراب��ری‬ ‫ام��وزش در ایران باالس��ت‪ .‬عل��م به طور‬ ‫مت��وازن وارد جامعه ایران نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫توانایی ما در جذب استعدادهای درخشان‬ ‫از نمره ‪ ۱.۸ ،7‬است و در حفظ‬ ‫انها نم��ره ‪ ۲.۵‬را داریم و هنوز‬ ‫نتوانس��ته ایم حاصل علم اموزی‬ ‫دانش��گاهی را وارد چرخ��ه کار‬ ‫کنی��م‪ .‬در ایران این احس��اس‬ ‫عمومی وجود دارد که پزشکی و‬ ‫مهندسی بیشتر از علوم انسانی‬ ‫به درد جامع��ه می خورد‪ .‬یعنی‬ ‫علوم اجتماعی مس��یر دشواری پیش روی‬ ‫خود دارد؛ گویا مردم از این رشته ها قطع‬ ‫امید کرده اند و احساس ش��ان نس��بت به‬ ‫علوم انسانی مبهم است‪.‬‬ ‫نتای��ج یک مطالعه ملی نش��ان می دهد‬ ‫در س��ال ‪ ،۸۶‬تنها یک هفتم دانش اموزان‬ ‫و دانش��جویان در فعالیت ه��ای علم��ی‬ ‫مش��ارکت داش��تند‪ .‬ب��ه همی��ن ترتیب‬ ‫‪ ۸۵‬درص��د پاس��خگویان در همایش های‬ ‫علمی ش��رکت نمی کردند‪ ۶۱.۵ ،‬درصد از‬ ‫دانش اموزان و دانشجویان در انجمن های‬ ‫علمی عضو نبودند و ‪ ۷۰‬درصد هیچ گونه‬ ‫گفت وگوی علمی نداشتند‪.‬‬ ‫‪ ۶۷.۳‬درصد دانش اموزان و دانشجویان‬ ‫تمای��ل دارند برای ادامه تحصیل به خارج‬ ‫از کش��ور برون��د‪ .‬اینه��ا ذخای��ر ژنتیکی‬ ‫هس��تند‪ .‬با فرض ثابت بودن این ش��رایط‬ ‫از ه��ر ‪ 10‬نف��ری ک��ه از کش��ور خ��ارج‬ ‫می ش��وند تنها ‪ ۲‬نفر خواهان بازگشت به‬ ‫ایران هس��تند‪ .‬بخش کوچکی از استفاده‬ ‫مردم از اینترنت‪ ،‬برای فعالیت های علمی‬ ‫است و بیشتر اوقات به تفریح و سرگرمی‬ ‫می گ��ذرد‪ .‬وضع عل��م در فرهن��گ ایران‬ ‫همچنان مبهم است‪.‬‬ ‫اگ��ر می خواهیم فرهن��گ عمومی علم‬ ‫در ایران ش��کل بگیرد بای��د اجازه دهیم‬ ‫علم وارد زندگی ش��ود و برای خود‪ ،‬حوزه‬ ‫عموم��ی ایجاد کند‪ .‬به طور مثال برنامه ای‬ ‫علم��ی مانند برنامه ورزش��ی ‪ ۹۰‬داش��ته‬ ‫باشیم تا سوژه های دانشگاهی جدی شوند‬ ‫و نهادهای دانش��گاهی به وجود بیایند‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی می توان انتظار داشت که‬ ‫فرهنگ علمی‪ ،‬رشد پیدا کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مصطفی دانن�ده‪ ،‬اقتص�اددان‪ :‬این‬ ‫روزه��ا برخی همه مش��کالت کش��ور را به‬ ‫گردن برجام می اندازند؛ از گرانی گوش��ت‬ ‫و م��رغ تا خودروه��ای مرغ��وب خارجی‪.‬‬ ‫می گویند برجام بالی ایران است‪.‬‬ ‫اما حقیقت چیس��ت؟ ایا مشکالت امروز‬ ‫کش��ور به خاطر برجام است؟ ایا اگر برجام‬ ‫نبود‪ ،‬اوضاع ایران‪ ،‬نسبت به امروز بهتر بود؟‬ ‫به نظر می رسد عده ای دوس��ت دارند با علم به اینکه‬ ‫ماست سفید است‪ ،‬بگویند سیاه است‪.‬‬ ‫بگذارید با یک پرسش ساده‪ ،‬به ادامه بحث بپردازیم‪.‬‬ ‫گرانی های تازه در کش��ور‪ ،‬بعد از خروج امریکا از برجام‬ ‫بود یا پیش از ان؟‬ ‫پاس��خ مشخص اس��ت؛ بعد از خروج امریکا از توافق‬ ‫هس��ته ای‪ .‬پیش از ان که مردم دالر ‪3‬هزار‬ ‫تومانی می خریدند و به طور تقریبی به مدت‬ ‫‪ ۴‬سال با ثبات قیمت ها روبه رو بودند‪ .‬حتی‬ ‫برخ��ی از رکود دم می زدن��د و همه منتظر‬ ‫پایین امدن قیمت ها بودند‪.‬‬ ‫یادم��ان نرفته که بع��د از امضای برجام‪،‬‬ ‫مردم به سراغ کاالها نمی رفتند چون بر این‬ ‫باور بودند که قیمت ها به زودی پایین خواهد امد و ضرر‬ ‫خواهند کرد‪ .‬حاال اما فروش��ندگان نمی فروشند چون‬ ‫معتقدن��د قیمت ها باالتر م��ی رود و ضرر خواهند کرد‪.‬‬ ‫مردم با پولی که امروز برای خرید پراید و تیبا می دهند‬ ‫می توانستند یک خودرو چینی بخرند و با پولی که برای‬ ‫خودروهای چینی می دهند می توانستند ماشین های‬ ‫کره ای و اروپایی س��وار شوند‪ .‬مش��کالت امروز باید در‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬اتفاق می افتاد ام��ا مذاکره و گفت وگو جلوی‬ ‫بحران اقتصادی را گرفت و ثبات در کش��ور حاکم شد‪.‬‬ ‫ندیدن واقعیت ها اسان است‪ .‬تمام مشکالت اقتصادی‬ ‫ام��روز ای��ران از زمان��ی اغاز ش��د که ترام��پ تصمیم‬ ‫گرف��ت امضایش را پای تصمیم خ��روج از برجام بزند‪.‬‬ ‫بله؛ اگر ادم بخواهد خ��ودش را فریب بدهد‪ ،‬به راحتی‬ ‫فریب می خ��ورد‪ .‬ان گونه که ای��ن برخی ها می گویند‬ ‫ای��ران پیش از امضای برجام‪ ،‬گلس��تانی بوده که توافق‬ ‫هسته ای ان را به ویرانه تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫برخ��ی انچنان از روزهای س��خت ح��رف می زنند‬ ‫که گویی مردم همیش��ه در س��احل ارام��ش زندگی‬ ‫می کرده اند‪ .‬به نظر می رسد برخی فراموش کرده اند که‬ ‫زمان��ی مردم را به خوردن یک وعده غذا یا اس��تفاده از‬ ‫اش��کنه به جای مرغ و گوشت تش��ویق می کردند‪ .‬بله‪،‬‬ ‫امروز کش��ور مش��کالت عدیده اقتصادی دارد‪ .‬زندگی‬ ‫مردم س��خت ش��ده اما این س��ختی به خاط��ر برجام‬ ‫نبوده‪ ،‬بلکه به خاطر خروج امریکا از برجام است‪ .‬برجام‬ ‫امروز در کماس��ت و حاصل این اغما شده وضعیتی که‬ ‫می بینیم‪ .‬اس��تدالل های این برخی مانند این است که‬ ‫گناه تم��ام طالق ها را به گردن ازدواج بیندازیم‪ .‬اکنون‬ ‫باید با پذیرش این وضعیت‪ ،‬به دنبال راهکاری برای حل‬ ‫مشکالت بود؛ راهکاری برای دوران پساخروج از برجام‪.‬‬ ‫در وضعیت فعلی هم باید به نیروهای داخلی متکی بود‬ ‫و هم به شمار دوستان خارجی افزود‪.‬‬ ‫برخی فک��ر می کنند ب��ا پنجه انداخت��ن به صورت‬ ‫دیگ��ران می توان زندگی کرد و این در حالی اس��ت که‬ ‫تمام دولت های موفق جهان هم وضعیت داخلی خوبی‬ ‫دارند و هم دوستان زیاد‪.‬‬ ‫باغ وثوق الدوله‪ ،‬لوکیشن سریال شهرزاد‬ ‫ک��ه خانه ب��زرگ اق��ا از کاراکترهای این‬ ‫س��ریال در ان قرار داش��ت روز دوش��نبه‬ ‫در ایینی تحویل ش��هرداری تهران شد و‬ ‫بازافرینی ان نیز کلید خورد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا این باغ منزل ش��خصی‬ ‫و تفرج��گاه وثوق الدوله مرب��وط به دوران‬ ‫قاج��ار بوده ک��ه بخش��ی از ان در اختیار‬ ‫نیروی انتظامی اس��ت‪ .‬بوس��تان س��هند‬ ‫کنون��ی نی��ز ادامه ای��ن باغ ب��وده که در‬ ‫گذش��ته به دلیل فراوانی درخت انار در ان‬ ‫به «باغ اناری» معروف بوده اس��ت‪ .‬پروژه‬ ‫بازافرینی ب��اغ وثوق الدول��ه در ‪ 3‬مرحله‬ ‫ش��امل طراحی و باززنده س��ازی قس��مت‬ ‫ش��مالی باغ براس��اس الگوی ب��اغ ایرانی‪،‬‬ ‫اتصال قسمت شمالی به قسمت جنوبی و‬ ‫باززنده سازی باغ سلیمانیه براساس الگوی‬ ‫باغ ایرانی و ب��از گرداندن اراضی کالنتری‬ ‫به اراضی باغ س��لیمانیه پیش��نهاد ش��ده‬ ‫ن طرح ایجاد‬ ‫اس��ت‪ .‬سیاست های اصلی ای ‬ ‫منظری طبیعی که خاک و درخت در ان‬ ‫غالب است و ایجاد عرصه ای برای استفاده‬ ‫عموم شهروندان عنوان شده است‪ .‬الگوی‬ ‫این ب��اغ مانند باغ عفیف اباد و پاس��ارگاد‬ ‫اس��ت‪ .‬باغ وثوق الدوله به عنوان لوکیش��ن‬ ‫فیلمبرداری سریال شهرزاد مورد استفاده‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬ب��اغ وثوق الدول��ه در خیابان‬ ‫شاه ابادی منطقه ‪ ۱۴‬واقع شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!