روزنامه صمت شماره 1247 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1247

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1247

روزنامه صمت شماره 1247

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1247‬پیاپی ‪2565‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫گزارش‬ ‫قدرت انتخاب و‬ ‫تصمیم گیری‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت وگو‬ ‫بذر تورم ‪ ۴۳‬درصدی‬ ‫در دولت یازدهم کاشته شد‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫راه کاهش تنش های ناگهانی‬ ‫بازار محصوالت کشاورزی‬ ‫‪7‬‬ ‫معادن کوچک از پرداخت‬ ‫مالیات معاف شوند‬ ‫‪11‬‬ ‫چرا دالر دوباره وارد کانال‬ ‫‪ 14‬هزار تومان شد؟‬ ‫نمایش « دستاوردهای‬ ‫مدرسه های غیر دولتی»‬ ‫درباره چرایی افزایش قیمت ها در بازار خودرو با وجود افزایش تیراژ نشان داد‬ ‫کارت ملی اجاره ای بالی جان بازار خودرو‬ ‫موضوع با ش��رط هایی همراه شد؛ اینکه تولید افزایش پیدا کند و با عرضه محصوالت‪،‬‬ ‫بازار مدیریت ش��ود و قیمت ها افزایش نداشته باش��د‪ .‬این در حالی است که به عقیده‬ ‫برخی از فعاالن بازار سوداگران همچنان در حال مدیریت و اداره بازار خودرو هستند‪.‬‬ ‫پس از کش وقوس های بسیار‪ ،‬سرانجام مصوب شد ستاد تنظیم بازار همراه با سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬مس��ئولیت نظارت بر بازار خودرو را بر عهده‬ ‫داش��ته باش��ند و قیمت کارخانه ای خودروه��ا نیز ‪۵‬درصد زیر قیمت بازار باش��د‪ .‬این‬ ‫درامد ایران از فروش صنایع دستی‬ ‫‪490‬میلیون دالر شد‬ ‫ای��ن افراد با گرفتن چک و س��فته از افراد صاح��ب کارت‪ ،‬در پایان با پرداختن مبلغی‬ ‫(ب�� ا توجه به قیمت و م��دل خودرو) خودروها را تحویل گرفت��ه و برای فروش به بازار‬ ‫عرضه می کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بازخوانی وظایف‪ ،‬اختیارات‬ ‫و اشتغال مهندسان‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اﺳﻔﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ‪ :‬ﺧﯿﺎﺑﺎن دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻰ ‪ ،‬ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺠﺎب ‪ ،‬ﻫﺘﻞ ﻻﻟﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰارى ‪ 8 :‬اﻟﻰ ‪18‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتاﺗﺎقﻫﺎىﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮر‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1247‬‬ ‫پیاپی ‪2565‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران‬ ‫در شرایطی که بحران های تحمیلی ازجمله سیاسی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و اجتماع��ی‪ ،‬روند جاری فعالیت ها را تحت تاثیر قرار داده‪ ،‬تنها‬ ‫پاس��خگویی به این پرس��ش که «چطور راحت تر انتخاب کنیم‬ ‫و قدرت تصمیم گیری خ��ود را افزایش دهیم» می تواند جریان‬ ‫حاکم را در مسیر درست قرار دهد‪.‬‬ ‫هم��ه از تاثیر انتخاب ه��ای بزرگ در زندگی مطلع هس��تند‬ ‫و می دانند که کوچک ترین اش��تباه ی��ا خطای احتمالی چگونه‬ ‫می توان��د اینده فرد و حتی اطرافیان او را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫ام��ا ایا به تاثی��ر انتخاب های کوچک نی��ز در زندگی روزمره به‬ ‫اندازه توجه ب��ه انتخاب ها و تصمیم های بزرگ توجه می کنیم؟‬ ‫در حقیقت هر انتخابی می تواند اغازکننده رفتاری باشد که در‬ ‫بلندمدت به یک عادت تبدیل ش��ود؛ بنابراین باید مراقب همه‬ ‫انتخاب های��ی که در زندگی می کنیم باش��یم؛ چه انتخاب های‬ ‫ب��زرگ و چ��ه انتخاب های کوچ��ک‪ .‬حال این پرس��ش مطرح‬ ‫می ش��ود ک��ه بزرگ ترین چال��ش در تصمیم گی��ری و انتخاب‬ ‫اصلح چیس��ت؟ بسیاری بر این باورند که بزرگ ترین مشکل در‬ ‫تصمیم گی��ری‪ ،‬انتخاب های غلط هس��تند‪ .‬البته به طور معمول‬ ‫هم��ه در تصمیم های بزرگ به انتخاب ه��ای خود توجه الزم را‬ ‫می کنند اما موق��ع انتخاب ها و تصمیم های کوچک اس��ت که‬ ‫توجه الزم به انتخاب ها نمی شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن می توان گفت در بس��یاری از موارد ضربه اساس��ی‬ ‫را از انتخاب ه��ا و تصمیم های کوچ��ک می خوریم‪ .‬تصمیم ها و‬ ‫انتخاب های کوچک غیر از اثر بیرونی که در موفقیت و شکست‬ ‫م��ا دارند‪ ،‬اثر درون��ی هم دارند‪ .‬ایجاد تصویره��ای نامطلوب از‬ ‫خود هن��گام موفق نبودن در تصمیم ه��ای کوچک می تواند به‬ ‫مرور مشکالت گوناگونی برای جامعه ایجاد کند‪ .‬مثل ترس های‬ ‫گوناگون‪ ،‬شک و تردید‪ ،‬نبود اعتماد به نفس‪ ،‬بی انگیزگی و مانند‬ ‫ان؛ بنابرای��ن باید راه��کاری بیابیم ت��ا در انتخاب های کوچک‬ ‫زندگی مان به درس��تی عمل کنیم‪ .‬پژوهش های��ی درباره روش‬ ‫انتخاب افراد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته انجام شده که‬ ‫براساس این پژوهش ها افراد زمانی که با گزینه های زیادی برای‬ ‫انتخاب روبه رو هستند‪ ،‬در انتخاب دچار مشکل می شوند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این بیشتر افراد در این شرایط تمایل بیشتری به انتخاب های‬ ‫شانسی پیدا می کنند‪.‬‬ ‫نکته جالب در این پژوهش ها این بود که افرادی که انتخاب را‬ ‫به دست شانس می سپرند‪ ،‬حتی اگر انتخاب شان معقول نباشد‪،‬‬ ‫احس��اس رضایت بیشتری نسبت به دیگران دارند‪ .‬بررسی هایی‬ ‫که روی این پژوهش ها انجام ش��د باعث ش��د روانشناس��ان به‬ ‫توصیه هایی درباره انتخاب در ش��رایط «سردرگمی» و انتخاب‬ ‫در شرایط «سخت» برسند‪.‬‬ ‫روانشناس��ان توصیه می کنند وقتی در ش��رایط سردرگمی‬ ‫هس��تیم‪ ،‬از روش تصمیم گیری سریع استفاده کنیم‪ .‬منظور از‬ ‫روش تصمیم گیری سریع‪ ،‬انتخاب به طور ناخوداگاه است؛ یعنی‬ ‫انتخاب بدون ارزیابی و بررس��ی منطقی‪ ،‬اما در انتخاب براساس‬ ‫تفکر‪ ،‬تم��ام اطالعات‪ ،‬چ��ه اطالعات حس��اس و چه اطالعات‬ ‫بی اهمی��ت مورد ارزیابی قرار می گیرن��د‪ .‬نکته مهم در این باره‬ ‫این اس��ت که خیلی اوقات اطالعات براساس زمان ورودشان به‬ ‫مغز درجه بندی می شوند؛ بنابراین در بسیاری از مواقع انتخاب‬ ‫براس��اس تفکر‪ ،‬می تواند ما را گمراه کند؛ به ویژه زمانی که زیاد‬ ‫درگیر جمع اوری و بررسی اطالعات می شویم‪.‬‬ ‫البته توجه داش��ته باش��ید که به هیچ وجه توصیه نمی شود‬ ‫در انتخاب های حیاتی زندگی از روش انتخاب س��ریع استفاده‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫ب��ا مالحظه موارد پیش گفته و نیز باتوجه به روند منطقی در‬ ‫فراین��د تصمیم گیری باید گفت در ه��ر مرحله از انتخاب‪ ،‬الزم‬ ‫است عامل زمان را به طور جدی در نظر گرفت‪.‬‬ ‫این روند قدرت انتخاب و تصمیم گیری را به ش��دت افزایش‬ ‫می دهد و می تواند مسیری امیدبخش و اینده نگر را فراهم اورد‪.‬‬ ‫باتوج��ه به تم��ام موارد یادش��ده درب��اره ق��درت انتخاب و‬ ‫تصمیم گی��ری و تاثی��ر ان ب��ر روند کوت��اه و بلندمدت زندگی‬ ‫فردی و اجتماعی‪ ۱۱ ،‬اس��فند فرصتی اس��ت ارزش��مند برای‬ ‫احیای قدرت تصمیم گیری و انتخاب برای اس��تقرار نمایندگان‬ ‫پارلمان بخش خصوصی‪ .‬فعاالن حوزه های گوناگون اقتصادی از‬ ‫سراسر نقاط کشور که دارای نمایندگی پارلمان بخش خصوصی‬ ‫هس��تند‪ ،‬می توانند با انتخاب های درست‪ ،‬مسیری امیدبخش و‬ ‫فوق العاده را برای تمامی دست اندرکاران بخش های اقتصادی و‬ ‫نیز دولت به عنوان حامی این مهم فراهم اورند‪.‬‬ ‫تولید نیازمند یاری بانک هاست‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬بخش‬ ‫صنعت و معدن ‪ ۶۲‬درصد مالیات و بخش زیادی‬ ‫از بیم��ه کارگری را پرداخت می کنند‪ ،‬از این رو‬ ‫باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرند و اگر قرار‬ ‫باشد بانک ها روزی به کمک تولید بیایند‪ ،‬امروز‬ ‫همان روز اس��ت‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی‬ ‫در نشس��ت با قائم مقام بان��ک مرکزی‪ ،‬مدیران‬ ‫عامل بانک ها و معاون��ان وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ب��ا تاکید بر اینکه س��ال اینده موتور‬ ‫پیش��ران اقتصاد کش��ور‪ ،‬صادرات است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اولویت دولت در پرداخت تسهیالت‪،‬‬ ‫واحدهایی هس��تند ک��ه در زنجیره‬ ‫تولی��د محصول��ی قرار دارن��د‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه محصوالت اساسی و پرمصرف‬ ‫را تولی��د می کنند‪ ،‬محصوالت ش��ان‬ ‫صادرات��ی اس��ت یا اش��تغال باالیی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬اگر تولید اس��یب ببیند‪ ،‬نه بخش‬ ‫خدم��ات می توان��د فعالی��ت کند‪ ،‬ن��ه مالیاتی‬ ‫دریافت می ش��ود؛ در حالی که بخش صنعت و‬ ‫مع��دن ‪ ۶۲‬درصد مالی��ات و بخش‬ ‫زیادی از بیم��ه کارگری را پرداخت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬از این رو باید به طور ویژه‬ ‫مورد توج��ه قرار گیرند‪ .‬ب��ه اعتقاد‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید‬ ‫چن��د ماه این��ده را مدیری��ت کرد‪،‬‬ ‫چراکه به طور قطع دشمن با شکست‬ ‫روبه رو می شود‪.‬‬ ‫رحمان��ی با اش��اره به حل برخی مش��کالت‬ ‫حوزه صنعت در ماه های گذشته گفت‪ :‬بسیاری‬ ‫داشتن استقالل به معنای منفک شدن از دنیا نیست‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت‪:‬‬ ‫داش��تن اس��تقالل در عرصه سیاست‬ ‫خارجی به این معنا نیس��ت که از دنیا‬ ‫منفک باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا محمدجواد ظریف‬ ‫در همای��ش «چندجانبه گرای��ی در‬ ‫سیاس��ت خارجی ای��ران‪ ،‬ظرفیت ها و‬ ‫راهبرده��ا» با اش��اره به اینکه یکی از ش��عارهای‬ ‫اصلی انقالب اس�لامی ایران در عرصه سیاس��ت‬ ‫خارج��ی‪ ،‬اس��تقالل طلبی ب��وده و ای��ن موضوع‬ ‫در سیاس��ت خارج��ی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫نیز پیگیری ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اس��تقالل به این‬ ‫معناست که درون زا باشیم؛ نه اینکه از دنیا منفک‬ ‫و با جهان و دیگر کش��ورها تعامل نداشته باشیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬به نظر بنده انقالب اس�لامی ایران‬ ‫ارتباط بسیار تنگاتنگی با سیاست خارجی داشت‬ ‫و در واقع یکی از حوزه های اصلی انقالب اسالمی‬ ‫ایران بحث سیاس��ت خارجی بود‪ .‬وی در تعریف‬ ‫استقالل در عرصه سیاست خارجی گفت‪ :‬منظور‬ ‫از استقالل این است که درون زا باشیم؛ نه اینکه از‬ ‫دنیا منفک باشیم‪ .‬منظور از استقالل این است که‬ ‫ما برای ادامه حیات و زندگی خود متکی به داخل‬ ‫باش��یم‪ .‬البت��ه در کنار ان مناس��بات و تعامالت‬ ‫بین المللی را نیز داشته باشیم‪.‬‬ ‫ظریف با بیان اینکه چندی پیش لیندسی گرام‬ ‫یک��ی از س��ناتورهای امریکایی حرف��ی را درباره‬ ‫سعودی ها زده بود مبنی بر اینکه اگر حمایت های‬ ‫امریکا نبود س��عودی ها ظرف ی��ک هفته مجبور‬ ‫بودند به زبان فارس��ی صحبت کنن��د‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫این س��ناتور روز گذش��ته نیز این صحبت خود را‬ ‫تک��رار کرد‪ .‬برخی دوس��تان می گوین��د ترامپ و‬ ‫دارودس��ته اش ج��زو صادق ترین اف��راد در میان‬ ‫حکومت داران امریکایی هس��تند زیرا انچه را که‬ ‫در دل دارند بیان می کنند و به صراحت می گویند‬ ‫عربستان س��عودی به حمایت های امریکا نیازمند‬ ‫اس��ت و اگر حمایت های امریکا نباشد انها دچار‬ ‫مش��کل می ش��وند‪ .‬موضوعی که ش��اید مقامات‬ ‫پیشین امریکایی به این صراحت بیان‬ ‫نمی کردند‪.‬‬ ‫ظریف خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما ‪ ۴۰‬سال‬ ‫بدون حمایت امری��کا زندگی کردیم‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬س��ال اس��ت که باوجود فشارهای‬ ‫امریکا در حال زندگی کردن هس��تیم‪.‬‬ ‫این س��خن من به معن��ای درگیری و‬ ‫دعوا داش��تن یا جدا شدن از دنیا نیست‪ .‬بلکه به‬ ‫این معناست که ما انتخاب کرده ایم و می خواهیم‬ ‫که ب��رای ادامه حیات خود وابس��ته ب��ه دیگران‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پرونده هس��ته ای ایران و اینکه‬ ‫ایران ذیل فصل ‪ ۷‬منشور سازمان ملل متحد قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬الزمه اس��تقالل این نیست که‬ ‫به ش��ورای امنیت برویم یا درگی��ری پیدا کنیم‪.‬‬ ‫الزمه اس��تقالل این اس��ت که ما می توانیم بدون‬ ‫حمای��ت امری��کا و غ��رب و حتی زیر فش��ار انها‬ ‫روی پ��ای خود بایس��تیم‪ .‬به طور قطع حرکت در‬ ‫این مسیر سختی ها و دش��واری هایی نیز خواهد‬ ‫داش��ت اما با این استقالل و ایس��تادن روی پای‬ ‫خود دیگر کس��ی نمی تواند بگوید اگر ما نبودیم‬ ‫ظ��رف یک هفت��ه ایرانی ها مجب��ور بودند به طور‬ ‫مثال چینی یا روس��ی صحب��ت کنند‪ .‬ظریف در‬ ‫ادامه صحبت ه��ای خود اف��زود‪ :‬به دنبال انقالب‬ ‫اسالمی سیاست خارجی ایران تغییر ماهوی داد‪،‬‬ ‫چراک��ه ما نمی توانس��تیم از انقالبی که مبتنی بر‬ ‫استقالل خواهی اس��ت انتظار داش��ته باشیم که‬ ‫سیاست خارجی مثل دوران گذشته داشته باشد‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه با تاکید ب��ر اینکه دیگر قدرت‬ ‫نظامی تنها عامل تعیین کننده نیست‪ ،‬زیرا منابع‬ ‫و حوزه های قدرت متکثر ش��ده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫همی��ن چارچ��وب منابع به دس��ت اوردن قدرت‬ ‫نیز متکثر ش��ده اند‪ .‬در کنار قدرت نظامی قدرت‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و برخورداری از حمایت افکار‬ ‫عمومی و جلب نظر انها مهم اس��ت‪ .‬در این حوزه‬ ‫داشتن دیپلماس��ی علمی‪ ،‬دیپلماسی عمومی و‪...‬‬ ‫دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫نظام حقوقی ما غریب نواز است‬ ‫وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری‬ ‫اطالع��ات گفت‪ :‬ام��روز غریزه‬ ‫س��لطه گری در نظام اقتصادی‬ ‫خود را نشان می دهد‪ ،‬به طوری‬ ‫که نظ��ام س��لطه به دنبال این‬ ‫اس��ت که حاکمیت شرکت ها‬ ‫را تقوی��ت کند؛ به عبارت دیگر‬ ‫سلطه گری با ارائه خدمات‪ ،‬نه با زورگویی‬ ‫خود را نش��ان می دهد و می توان گفت در‬ ‫جهان امروز نظام س��لطه به دنبال تقویت‬ ‫حاکمیت شرکت ها است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫دش��منان در عرصه فناوری اطالعات ما را‬ ‫تحریم کرده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یک ش��رکت‬ ‫امریکای��ی از ‪ ۸۰‬خدمتی که ارائه می دهد‬ ‫م��ا را در ‪ ۶۹‬مورد تحریم ک��رده‪ ،‬چراکه‬ ‫ان ‪ ۶۹‬مورد توانمندس��از اس��ت و انهایی‬ ‫ه��م که باز اس��ت را خودم��ان می بندیم‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات افزود‪:‬‬ ‫نظام حقوقی ما غریب نواز است‪ ،‬به طوری‬ ‫که بخ��ش داخلی صدهزار مان��ع دارد اما‬ ‫بخش بیرونی بی مانع فعالیت می کند‪ .‬وی‬ ‫درعین حال با اش��اره به نقش جوانان که‬ ‫باوجود محدودیت ها در این عرصه فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫تعداد کل اپلیکیش��ن ها ‪ ۴۰۰‬عدد بود که‬ ‫این تعداد در دی س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۱۳۰‬هزار‬ ‫رسید و امروز از ‪ ۲۵۰‬هزار اپلیکیشن عبور‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدج��واد اذری‬ ‫جهرمی در نشست ماهانه جامعه اسالمی‬ ‫مهندس��ین با اش��اره به نقش فناوری در‬ ‫تغییر فرهنگ ها گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب‬ ‫در ای��ن باره صحبتی داش��تند و فرمودند‬ ‫هر جا فن��اوری ورود می کند فرهنگ ها را‬ ‫تغییر می دهد و توصی��ه می کردند حوزه‬ ‫فناوری باید پیوست فرهنگی داشته باشند‬ ‫ام��ا اکنون معتقدم در عرصه فناوری اصل‬ ‫کار موض��وع فرهنگی اس��ت‪.‬‬ ‫اذری جهرم��ی با تبیین مبانی‬ ‫تغیی��رات فن��اوری اطالع��ات‬ ‫در جه��ان اظه��ار ک��رد‪ :‬امروز‬ ‫مفه��وم س��لطه گری در جهان‬ ‫تغییر کرده است‪ .‬گرچه برخی‬ ‫کشورها با حمله به کشورهای‬ ‫دیگ��ر کم��اکان س��لطه گری می کنند اما‬ ‫هزین��ه این کاره��ا در اف��کار عمومی به‬ ‫شدت باالس��ت؛ بنابراین شیوه های سنتی‬ ‫سلطه گری از بین رفته است‪.‬‬ ‫اذری جهرمی با اشاره به نقش شرکت ها‬ ‫در ای��ن زمینه بی��ان ک��رد‪ :‬می بینیم که‬ ‫شرکت ها در ایاالت متحده ثبت شده اند و‬ ‫براساس قانون امریکا کار می کنند و در هر‬ ‫کشوری باشید وقتی از این ابزارها استفاده‬ ‫می کنی��د قوانی��ن ان در ای��االت متحده‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر ارتباط��ات اف��زود‪ :‬در عرصه‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬سازمان جهانی مخابرات‬ ‫زیرمجموعه س��ازمان ملل است که نظام‬ ‫تصمیم گیری در ان براساس اجماع است‬ ‫ام��ا در عرصه اینترنت هنوز اجماع حاصل‬ ‫نش��ده و مقررات گذاری در این عرصه در‬ ‫اختیار ش��رکت های امریکایی است‪ .‬وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه‬ ‫‪ ۲۶‬درصد سرمایه گذاری دانش ای سی تی‬ ‫از سوی امریکا انجام می شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مجموع سرمایه گذاری کشورهای اسیایی‬ ‫‪ ۱۱‬درصد اس��ت که س��هم چی��ن از این‬ ‫میزان ‪ ۸‬درصد است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در ش��بکه های‬ ‫اجتماع��ی ش��اهد بهتری��ن خدم��ات با‬ ‫بهترین کیفیت هس��تیم ام��ا قانون حاکم‬ ‫بر ان قانون ایاالت متحده اس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫حاکمان فضای مجازی با ایجاد شرکت ها‬ ‫در دل دولت ه��ا مدیریت ه��ا را در اختیار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫سامانه های مبارزه با قاچاق کاال تا پایان سال اماده می شود‬ ‫وزیر کش��ور گف��ت‪ :‬س��امانه های مبارزه‬ ‫ب��ا قاچ��اق کاال و ارز تا پایان اس��فند اماده‬ ‫می ش��ود و مرحله بعد اتصال این س��امانه ها‬ ‫به یکدیگر اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کشور در حاشیه جلسه‬ ‫س��تاد مرکزی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز و‬ ‫ساماندهی سامانه های این ستاد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫قانون گ��ذار حدود ‪ ۷۶‬مورد تکلیف کرده که‬ ‫بخش زیادی از این موارد سامانه های توزیع‪،‬‬ ‫تهیه و نظارتی کاالها از مبدا تا مقصد و مسیر‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬می توانیم اطمینان کامل‬ ‫دهیم ک��ه امر مبارزه با قاچ��اق کاال‪ ،‬توزیع‬ ‫عادالنه و مناس��ب‪ ،‬قیمت گ��ذاری و کنترل‬ ‫قیمت ها کامال در دستور کار و یک‬ ‫سال است که به شخصه این مسائل‬ ‫را پیگی��ری می کن��م‪ .‬البت��ه این‬ ‫تکلیف س��ال ‪ ۹۲‬ابالغ شده است‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور با بیان اینکه ‪ 3‬جلسه‬ ‫س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز‬ ‫امسال برگزار شده‪ ،‬گفت‪ :‬همانطور‬ ‫ک��ه قول دادیم تا اخر اس��فند س��امانه ها را‬ ‫اماده می کنیم و مرحله بعد اتصال سامانه ها‬ ‫به یکدیگر است‪ .‬رحمانی فضلی افزود‪ :‬نتیجه‬ ‫گزارش سامانه ها را از سازمان ها گرفتیم که‬ ‫برخ��ی س��ازمان ها وظای��ف خ��ود را انجام‬ ‫دادند‪ ،‬اما متاس��فانه برخی نتوانستند انجام‬ ‫دهند؛ جمع بندی این ش��د که در‬ ‫مدت ‪ ۱۰‬روز هم��ه نهادهایی که‬ ‫نتوانس��تند وظایف خ��ود را انجام‬ ‫دهن��د‪ ،‬دالی��ل انجام ن��دادن کار‬ ‫را برای ما گ��زارش کنند‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬این انجام ن��دادن وظایف‪ ،‬یا‬ ‫خ��ارج از اراده س��ازمانی یا داخل‬ ‫سازمانی بوده اس��ت‪ .‬وزیر کشور اظهار کرد‪:‬‬ ‫پس از دریاف��ت گزارش ها‪ ،‬به طور حتم انها‬ ‫را خدمت رئیس جمهوری ارائه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫نهادهای��ی که نتوانس��تند به دالیل خارج از‬ ‫اراده خودش��ان ‪-‬که ش��اید دالیل گوناگونی‬ ‫باش��د‪ -‬کار را ب��ه س��رانجام برس��انند‪ ،‬باید‬ ‫عکس روز‬ ‫زمان بندی خاص و مش��خصی داشته باشند‬ ‫و با جدیت این موضوع پیگیری شود تا همه‬ ‫موارد به نتیجه برسد‪ .‬رحمانی فضلی گفت‪:‬‬ ‫اگر بخواهیم به ش��کلی س��ازماندهی ش��ده‬ ‫متش��کل و کارشناسی و برنامه ریزی شده بر‬ ‫ام��ر توزیع و تامین کاالها و ش��یوه ارائه انها‬ ‫نظارت داشته باش��یم تا مانع قاچاق شویم‪،‬‬ ‫بهتری��ن و تنهاتری��ن راه این اس��ت که این‬ ‫سامانه ها فعال شوند‪.‬‬ ‫وزیر کشور ابراز امیدواری کرد‪ :‬باتوجه به‬ ‫تاکیدات رئیس جمهوری و معاون اول ایشان‬ ‫روی این موضوع‪ ،‬به زمان بندی معقولی برای‬ ‫عملیاتی شدن برسیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫عده ای با ارزهای دولتی ثروتمند‬ ‫می شوند‬ ‫ورود سازمان بازرسی‬ ‫به موضوع گرانی گوشت‬ ‫خبر‬ ‫رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور از ورود این سازمان به‬ ‫موضوع گرانی گوشت خبر داد‪ .‬قاضی ناصر سراج در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا‪ ،‬درباره ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع گرانی‬ ‫گوشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این زمینه اقدام هایی انجام شده اما مطرح‬ ‫کردن ان درحال حاضر صالح نیس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان بازرسی‬ ‫کل کش��ور‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مانند همه موارد در حال کار روی این‬ ‫موضوع نیز هستیم تا علت یابی کنیم و ببینیم دلیل کمبود چه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این کمبود در حالی است که دولت نسبت به سال‬ ‫گذش��ته گوشت بیشتری وارد کرده اما باز هم کمبود داریم که‬ ‫باید موضوع را بررس��ی کنیم و ببینیم علت چیست‪ .‬نتیجه این‬ ‫بررسی هنوز مش��خص نیست‪ .‬وی درباره ارائه گزارش پیرامون‬ ‫موضوع گرانی گوش��ت نیز تاکید کرد‪ :‬گزارش های ما محرمانه‬ ‫است و در صورت امدن اسم فرد‪ ،‬حق نداریم ان را مطرح کنیم‪.‬‬ ‫کلیت همین هایی است که مطرح شد‪.‬‬ ‫از واحده��ای تولیدی ام��کان تولید و فروش در‬ ‫داخل و خارج کشور را دارند‪ ،‬اما به دلیل نداشتن‬ ‫نقدینگی و س��رمایه در گردش الزم‪ ،‬با مش��کل‬ ‫روبه رو هس��تند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫همچنی��ن تاکید ک��رد‪ :‬برخی صنای��ع به دلیل‬ ‫فرسودگی‪ ،‬انرژی بر هس��تند و به محیط زیست‬ ‫اس��یب می زنند و نیاز به نوسازی دارند که اگر‬ ‫در ش��رایط تحریم نبودیم به ط��ور قطع یکی از‬ ‫درخواس��ت های من از دولت‪ ،‬تخصیص منابع از‬ ‫صندوق توسعه ملی برای نوسازی صنایع بود‪.‬‬ ‫شکوفه های بهاری درخت بادام‪ .‬شهرستان سروستان‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬فارس‬ ‫نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به توزیع نشدن‬ ‫مناسب کاالهای اساسی که با ارز دولتی وارد یا تولید می شوند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تا زمانی که رانت وجود داشته باشد و برخی ارز را‬ ‫به نرخ ‪ 4200‬تومان دریافت کنند و کاال را در بازار با محاسبه‬ ‫نرخ ‪ ۱۰‬هزار تومانی ارز بفروشند‪ ،‬مشکالت ادامه می یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه درحال حاضر مش��کل نوع سیاس��تی‬ ‫است که دولت‪ ،‬مجلس و بزرگان برای اختصاص ارز دولتی به‬ ‫کاالهای اساس��ی در پیش گرفته اند و حاضر نیستند این روند‬ ‫را از لح��اظ علمی پیگیری کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬متاس��فانه از یک‬ ‫سو بستری برای رانت اماده شده و از سوی دیگر به دنبال این‬ ‫هستیم که مشخص شود چه کسی رانت گرفته تا با او برخورد‬ ‫و محاکمه اش کنیم‪.‬‬ ‫پزش��کیان ب��ا تاکید بر اینک��ه باید قدرت خرید قش��رهای‬ ‫کم درامد جامعه افزایش یابد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نیازی نیست دولت به‬ ‫شخصی که درامد کافی و مناسبی دارد یارانه پرداخت کند تا‬ ‫عده ای با ارزهای دولتی ثروتمند شوند‪ ،‬بلکه باید ارز دولتی را‬ ‫در قال��ب یارانه به افراد نیازمند اختصاص دهد که با این روش‬ ‫دیگ��ر افراد ثروتمند نمی توانند از امضای طالیی یا معامالت با‬ ‫ارز دولتی برای خود کیسه ای بدوزند‪/.‬فارس‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئیس جمهوری ترکیه نتایج اجالس‬ ‫سه جانبه س��وچی را س��ازنده خواند و گفت‪ :‬به‬ ‫مذاکرات با ایران و روس��یه درباره س��وریه ادامه‬ ‫می دهی��م‪ .‬ب��ه گ��زارش ش��بکه ‪ TRT‬ترکیه‬ ‫رجب طی��ب اردوغان اف��زود‪ :‬ترکیه می خواهد‬ ‫ب��ا همکاری متحدان خ��ود در ادلب منطقه امن‬ ‫ایج��اد کند ک��ه اگر با ما هم��کاری نکنند در هر‬ ‫ش��رایطی برای ایجاد ان با امکانات خود امادگی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش خبرگزاری رویترز‪ ،‬رنی‬ ‫س��ندرز‪ ،‬سناتور مستقل ‪۷۷‬س��اله که به تازگی‬ ‫نام��زدی اش برای انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۰‬را اعالم کرده‪ ،‬در پیامی در توییتر‬ ‫ب��ا انتقاد از وضعیت اقتص��ادی امریکا در دوران‬ ‫ریاس��ت جمهوری دونالد ترام��پ اعالم کرد‪ :‬ما‬ ‫ثروتمندترین کش��ور در تاریخ جهان هستیم‪ .‬ما‬ ‫نباید ‪ ۳۰‬میلیون امریکایی بدون بیمه س�لامت‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬ما نباید اقتصادی داشته باشیم‬ ‫که در ان دهها میلیون کارگر حقوق بخورونمیر‬ ‫به دست می اورند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬اظه��ارات علی اکب��ر صالحی‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان انرژی اتمی در برنامه «س��ناریوها»ی‬ ‫ش��بکه «الجزیره» یک بار دیگر مسئله «مذاکره‬ ‫ب��ا عربس��تان» را در کان��ون توج��ه گروهی از‬ ‫تحلیلگران و برخی رسانه ها قرار داد‪ .‬صالحی در‬ ‫این برنامه با اشاره به نظر مثبت رئیس جمهوری‬ ‫و وزی��ر امور خارجه کش��ورمان درباره مذاکره با‬ ‫عربستان گفت‪ :‬ایران جز خوبی برای کشورهای‬ ‫خلیج ف��ارس نمی خواهد‪ .‬ما خواس��تار امنیت‬ ‫و ثبات در این کش��ورها هس��تیم ام��ا انها نگاه‬ ‫دیگری دارند‪.‬‬ ‫خان�ه ملت‪ -‬مه��رداد الهوتی‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫فراکسیون مستقلین والیی مجلس گفت‪ :‬سید‬ ‫عباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاسی وزیر امور خارجه‬ ‫در نشس��ت این فراکس��یون گفت برای عبور از‬ ‫تحریم ها و فش��ارهای موجود بهتر اس��ت لوایح‬ ‫مرتبط با ‪ FATF‬تصویب شود‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬نیکوالس م��ادورو‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫ونزوئ�لا اع�لام کرد رواب��ط با کلمبی��ا را قطع و‬ ‫کارکنان سفارت ان کشور در کاراکاس را اخراج‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬چهارمین نشست کمیسیون مشترک‬ ‫کنسولی ایران و گرجستان در تفلیس‪ ،‬پایتخت‬ ‫این کشور برگزار شد‪ .‬دوطرف درباره موضوعات‬ ‫دوجانبه کنسولی ازجمله ضرورت حسن اجرای‬ ‫موافقتنام��ه لغو روادید بین ایران و گرجس��تان‬ ‫به وی��ژه تس��هیل ت��ردد ش��هروندان ایرانی در‬ ‫مرزهای گرجستان و رس��یدگی به امور مرتبط‬ ‫ب��ا مش��کالت ایرانیان مقیم بح��ث و تبادل نظر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬نمایندگان مجلس بند الحاقی ‪۲‬‬ ‫تبصره ‪ ۱۵‬بخش درامدی الیحه بودجه سال ‪۹۸‬‬ ‫کل کشور را تصویب کردند‪ .‬براساس این مصوبه‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬دولت را‬ ‫مجاز کردند نسبت به نصب کنتورهای هوشمند‬ ‫ب��رای مش��ترکان ب��رق ب��ا اولویت مش��ترکان‬ ‫پرمصرف اقدام و هزینه مربوط را به طور اقساطی‬ ‫از مشترکان دریافت کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬معصومه ابتکار در جلس��ه ش��ورای‬ ‫اداری استان کرمانشاه که در سرسرای شهدای‬ ‫دولت اس��تانداری برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حضور‬ ‫زنان در پس��ت های مدیریتی یکی از موضوعاتی‬ ‫اس��ت که دولت از همان ابتدا ب��ا جدیت دنبال‬ ‫ان ب��ود‪ .‬معاون رئیس جمه��وری در امور زنان و‬ ‫خانواده گفت‪ :‬براس��اس برنامه شش��م توسعه تا‬ ‫پای��ان این برنامه (س��ال ‪ )۱۴۰۰‬باید ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫پست های مدیریتی در اختیار بانوان قرار گیرد‪.‬‬ ‫خانه مل�ت‪ -‬نمایندگان مجل��س بندهای‬ ‫الحاق��ی تبصره ‪ ۱۴‬الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬کل‬ ‫کش��ور را تصوی��ب کردند‪ .‬در یک��ی از بندهای‬ ‫الحاقی‪ ،‬دولت موظف ش��د با اس��تفاده از تمامی‬ ‫بانک ه��ای اطالعات��ی در اختی��ار‪ ،‬نس��بت به‬ ‫شناس��ایی و ح��ذف ‪ 3‬دهک ب��االی درامدی از‬ ‫فهرست یارانه بگیران اقدام کند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬جان بولتون‪ ،‬مشاور امنیت ملی امریکا‬ ‫در تازه تری��ن پی��ام توییت��ری خود درب��اره ایران‬ ‫نوش��ت‪ :‬تالش دولت روس��یه برای تهدید س��فیر‬ ‫مارک دی والس (از بنیان گذاران اصلی اتحاد علیه‬ ‫ایران هس��ته ای) و «اتحاد علیه ایران هس��ته ای»‬ ‫غیرقابل قبول اس��ت‪ .‬اگر رئیس جمهوری پوتین‬ ‫به طور جدی به دنبال ایجاد ثبات در منطقه‪ ،‬مقابله‬ ‫با تروریس��م و رقابت بر سر تسلیحات هسته ای در‬ ‫منطقه اس��ت‪ ،‬باید از «اتحاد علیه ایران هسته ای»‬ ‫حمایت و با ایران مقابله کند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬کنس��تانتین زاتولین گفت‪ :‬تصور ما‬ ‫این بود که با فروپاش��ی شوروی ایده یک جهانی‬ ‫محقق ش��ود و تالش شد اطالعات برای تعامل با‬ ‫امریکا گسترش داده شود‪ ،‬اما این اتفاق رخ نداد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬مصوبه دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ‬ ‫ارز مرجع اصالح ش��د‪ .‬هیات وزیران به پیشنهاد‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬تصویب نامه‬ ‫موضوع «ش��یوه دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ‬ ‫ارز مرجع» را اصالح کرد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫قدرت انتخاب و‬ ‫تصمیم گیری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1247‬‬ ‫پیاپی ‪2565‬‬ ‫کارت ملی اجاره ای‬ ‫بالی جان بازار خودرو‬ ‫ساخت‪ ۴۰۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونیبرایتحرک بخشی‬ ‫بهصنعتساختمان‬ ‫علی اکبر نیکواقبال در گفت وگو با‬ ‫توزیع قدرت در جهان‬ ‫معاصر با نگاهی به‬ ‫«جهان پساامریکایی»‬ ‫وقتی س��رمایه مردم و بخش قابل توجهی از انچه باید به عنوان رش��د‬ ‫نقدینگی وارد جامعه ش��ود‪ ،‬به دلیل س��ود باالی بانک��ی وارد نظام پولی‬ ‫کشور می شود‪ ،‬دیگر مجال کاهش سود سپرده ایجاد نمی شود‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €سیاست های خارجی و احتمال تحریم ها تا چه‬ ‫اندازه بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است؟‬ ‫بدون ش��ک این موضوع بر اقتصاد ایران تاثیرگذار بود‬ ‫اما موضوعی که امروز مطرح می ش��ود این است که تورم‬ ‫ایجاد شده در اقتصاد کشور بیشتر به دلیل سیاست هایی‬ ‫اس��ت که باعث شد دولت یازدهم تورم را تک رقمی کند‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگر‪ ،‬در بررس��ی عوامل رش��د مثبت تورم‪،‬‬ ‫مهم ترین موضوع ‪ ،‬تورم پنهان دولت یازدهم است که در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬خودش را به اقتصاد ایران نشان داد ‪.‬‬ ‫€ € درباره تورم پنهان بیشتر توضیح دهید و اینکه‬ ‫در چه شرایطی تورم پنهان به وجود می اید؟‬ ‫در اغاز دولت یازدهم سود بانکی به ‪ ۲۴‬درصد رسید و‬ ‫این سیاس��ت در نظام پولی کشور کافی بود تا کسی نیاز‬ ‫به برداشت سرمایه از بانک نداشته باشد‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫بانک ها به واس��طه سیاس��ت های تکلیفی از طرف دولت‬ ‫به اندازه ای س��ود می دادند که بس��یاری از سرمایه داران‬ ‫ترجی��ح دادند به جای تزریق س��رمایه به بخش تولید و‬ ‫‪ ۴ 00‬شرکت دانش بنیان با مدیریت بانوان اداره می شود‬ ‫مش��اور ام��ور بان��وان معاون��ت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری گفت‪ :‬درحال حاض��ر‪ ۴ ،‬هزار و ‪۷۰‬‬ ‫ش��رکت دانش بنیان در کش��ور فعالیت می کنند که‬ ‫از این تعداد ‪ ۴۰۰‬ش��رکت با فعالیت بانوان تاس��یس‬ ‫ش��ده اند و مدیریت می ش��وند‪ .‬به گ��زارش معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬زینب حمیدزاده‬ ‫ت بان��وان لبنانی‪ ،‬با اش��اره به حضور‬ ‫در دی��دار با هیا ‬ ‫بان��وان ایران��ی در عرصه های مختلف عل��م‪ ،‬فناوری‬ ‫و ن��واوری بی��ان کرد‪ :‬ای��ران از نظر حض��ور زنان در‬ ‫توس��عه اقتصاد دانش بنیان موفق عمل کرده است و‬ ‫کارنامه درخش��انی دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬بر اساس اخرین‬ ‫گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره ش��اخص شکاف‬ ‫جنسیتی‪ ،‬میزان حضور زنان ایرانی در مقاطع مختلف‬ ‫اموزش عالی در کش��ور با مردان برابر اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫حمیدزاده‪ ،‬درامد ش��رکت های دانش بنیان در کشور‬ ‫‪ ۴‬هزار میلیارد ریال در س��ال است و ‪ ۱۳۶‬هزار نفر نیز‬ ‫در این شرکت ها مش��غول به فعالیت هستند‪ .‬مشاور‬ ‫امور بانوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بر اس��اس ش��اخص نواوری نیز وضعیت‬ ‫ت به نحوی که رتبه ایران در این زمینه‬ ‫ایران خوب اس ‬ ‫از ‪ ۱۲۰‬به ‪ ۶۰‬کاهش یافت ه و باالترین سرعت در نواور‬ ‫شدن را به خود اختصاص داده است‪ .‬وی درباره توسعه‬ ‫ی گف��ت‪ :‬معاونت علمی‬ ‫اکوسیس��تم نواوری و فناور ‬ ‫برای ش��کل دادن و توس��عه این اکوسیس��تم تالش‬ ‫مس��تمری دارد و برای تحقق این امر مراکز نواوری و‬ ‫شتاب دهنده هایی را تاسیس کرده است‪ .‬حمیدزاده با‬ ‫اشاره به شکل گیری استارت اپ های موفق در کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برخی از این اس��تارت اپ ها به کوش��ش بانوان‬ ‫اداره می شود و نقش انها در این حوزه بسیار بااهمیت‬ ‫اس��ت‪ .‬مش��اور امور بانوان معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری اجرای برنامه بازگش��ت نخبگان‬ ‫ایرانی غیر مقی��م را نیز جزو برنامه های موفق معاونت‬ ‫علمی دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۴‬س��ال گذشته یک‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۹‬متخصص ایرانی به کشور بازگشتند که از‬ ‫ای��ن میزان‪ ۲۲۰ ،‬نفر از بانوان متخصص و نخبه ایرانی‬ ‫مهاجر به دیگر کشورها بودند‪.‬‬ ‫نانو پیگمنت های هیبریدی در داخل تولید می شوند‬ ‫از انج��ا ک��ه پیگمنت ه��ای ال��ی به س��ختی در‬ ‫س��امانه های پلیم��ری پخش می ش��وند‪ ،‬گروهی از‬ ‫پژوهش��گران به منظور غلبه بر ای��ن چالش به تولید‬ ‫نانو پیگمنت ه��ای هیبریدی دس��ت یافتن��د که به‬ ‫گفته انها‪ ،‬با اس��تفاده از این محصول می توان طیف‬ ‫وس��یع رنگ ه��ا را در س��امانه های پلیم��ری مانند‬ ‫ظ رف های غذا‪ ،‬رنگ های س��اختمانی و جوهر چاپ‬ ‫ایج��اد کرد‪ .‬حمی��د دنیادیده از پژوهش��گران طرح‬ ‫«نانو پیگمنت ه��ای هیبریدی» به ایس��نا گفت‪ :‬هر‬ ‫سیستم پلیمری دارای دو بخش فیلر (پرکننده) است‬ ‫که باعث بهبود خواص مکانیکی سیستم و رنگ زاست‬ ‫که موجب رنگ دهی می ش��و د و از ان در کاربردهای‬ ‫مختلف اس��تفاده خواهد شد‪ .‬وی با بیان اینکه در این‬ ‫دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران‬ ‫پیش��نهاد ش��ناور ش��دن مزد کارگران را نیازمند‬ ‫اصالح س��اختار اقتصادی دانس��ت و پلکانی کردن‬ ‫حداق��ل مزد کارگران را ناعادالنه توصیف کرد‪ .‬وی‬ ‫از کس��انی که درباره دس��تمزد کارگران اظهارنظر‬ ‫می کنن��د خواس��ت تا ی��ک روز خ��ود را به جای‬ ‫کارگ��ران بگذارن��د و هزینه ه��ای ج��اری زندگی‬ ‫را واقع بینانه محاس��به کنند‪ .‬ه��ادی ابوی با بیان‬ ‫اینک��ه درحال حاض��ر ‪ ۹۰‬درصد کارگران کش��ور‬ ‫ق��راردادی و حداقل بگیر هس��تند‪ ،‬ب��ه ایلنا گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه قراردادهای موقت رو به افزایش اس��ت‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬نمی توانیم برای چنین جامعه ای حقوق‬ ‫پلکان��ی تعری��ف کنیم و حداقل م��زد کارگری که‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان می گیرد ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫افزایش بدهیم و برای کارگری که ‪ ۲۰‬س��ال سابقه‬ ‫دارد ‪ ۱۰‬درص��د افزایش مزد را لحاظ کنیم‪ .‬وی با‬ ‫ناعادالنه خواندن پلکانی کردن حداقل دس��تمزد‬ ‫مطالعات ای��ن دو بخش رنگ زا و فیلر را با هم ترکیب‬ ‫و هیبریدی از رنگ زا و فیلر را ایجاد کردیم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫رنگ زاهای مرسومی که در صنعت مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرند‪ ،‬پایه الی دارد اما این رنگ زاها ثبات حرارتی‬ ‫خوبی ن��دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬در این ط��رح راهکاری برای‬ ‫غلبه بر این چال��ش ارائه کردیم‪ .‬به گفته این محقق‪،‬‬ ‫زمانی ک��ه رنگ زا با یک فیلر واکن��ش می دهد‪ ،‬فیلر‬ ‫س��پر حرارتی و نوری رنگ زا می ش��ود و این امر ثبات‬ ‫ح��رارت و نوری رنگ زا را در پی دارد و موجب خواهد‬ ‫ش��د رنگ در طوالنی مدت به صورت ثاب��ت و پایدار‬ ‫در س��طح باقی بماند‪ ،‬ضمن انک��ه خواص خوردگی‬ ‫خوبی به سیستم می دهد‪ .‬محقق این طرح با تاکید بر‬ ‫اینکه این سیس��تم ها در داخل ایران تولید نمی شود‬ ‫حقوق به ریال‪ ،‬هزینه ها تابع دالر‬ ‫گفت‪ :‬ش��اید این طرح درباره کارمندان دولت قابل‬ ‫اجرا باشد اما در زمینه کارگران که بسیاری از انها‬ ‫حداقل بگیر هس��تند‪ ،‬امکان پذیر نیست‪ .‬دبیرکل‬ ‫کان��ون عالی انجمن های صنف��ی کارگران با بیان‬ ‫اینکه عقب افتادگی مزدی سال های قبل کارگران‬ ‫باید جبران شود‪ ،‬گفت‪ :‬بارها اعالم کرده ایم شورای‬ ‫ عالی کار در کنار افزایش س��االنه حداقل دستمزد‪،‬‬ ‫عقب افتادگ��ی مزدی کارگران را هم در یک برنامه‬ ‫‪ ۵‬س��اله جبران کند‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر قرار است ‪۲۰‬‬ ‫درص��د به حقوق کارگران افزوده ش��ود ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫هم باب��ت عقب افتادگی دس��تمزد کارگران که از‬ ‫س��ال های جنگ طلب دارن��د اضافه کنند و از این‬ ‫طریق عقب افتادگی مزدی را پوش��ش دهند‪ .‬ابوی‬ ‫در عین حال‪ ،‬درباره پیش��نهاد فراکسیون کارگری‬ ‫س برای شناور شدن دستمزد کارگران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مجل ‬ ‫منظور از مزد ش��ناور یعنی اگر قیمت ارز ش��ناور‬ ‫اس��ت میزان دس��تمزد کارگران هم به تناسب ان‬ ‫ و وارداتی اس��ت‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪ :‬نیاز کشور به این‬ ‫ماده ‪ ۸‬هزار تن در س��ال است و ما در این مطالعات به‬ ‫محصولی دس��ت یافتیم که تمامی مواد مورد نیاز ان‬ ‫در داخل کشور تولید شده است‪ .‬از این رو‪ ،‬تولید انبوه‬ ‫ان توجی��ه اقتص��ادی دارد‪ .‬دنیادیده به جزئیات این‬ ‫طرح اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬پیگمنت های موجود به‬ ‫دو دس��ته الی و معدنی تقسیم می شوند که هر کدام‬ ‫مزایا و معایبی دارند‪ .‬ب��ه عنوان مثال‪ ،‬پیگمنت های‬ ‫ال��ی تنوع و قدرت رنگ باالی��ی دارن د اما ثبات نوری‬ ‫و حرارتی انها پایین بوده و به س��ختی در سامانه های‬ ‫پلیمری پخش می شوند اما پیگمنت های هیبریدی‬ ‫تولید شده با سهولت بیشتری در سامانه های پلیمری‬ ‫ شوند اما تنوع و قدرت رنگی پایینی دارند‪.‬‬ ‫پخش می ‬ ‫ش��ناور باشد‪ ،‬البته این پیش��نهاد در شرایط فعلی‬ ‫اقتصاد قابل اجرا نیس��ت مگ��ر انکه اصالحاتی در‬ ‫ساختار اقتصاد کشور ایجا د یا یک برنامه بلند مدت‬ ‫برای اجرای ان پیش بینی ش��ود‪ .‬به گفته این مقام‬ ‫مس��ئول کارگری‪ ،‬درحال حاضر کارگران به ریال‬ ‫حقوق می گیرند اما هزینه های زندگی شان به دالر‬ ‫اس��ت و وقتی هزینه های زندگی به ارز وابس��تگی‬ ‫ش��دید داشته باشد باید دستمزدها هم متناسب با‬ ‫هزینه ه��ای افزایش پیدا کند‪ .‬وی درباره اظهارات‬ ‫برخ��ی مس��ئوالن درب��اره متفاوت ب��ودن تعیین‬ ‫دستمزد سال ‪ ۹۸‬کارگران‪ ،‬گفت‪ :‬حقیقت ان است‬ ‫ی‬ ‫که برخی مس��ئوالن بیرون از جلس��ه های شورا ‬ ‫عالی کار صحبت هایی می کنند که با صحبت های‬ ‫داخ��ل جلس��ه های ش��ورا متفاوت اس��ت‪ .‬انتظار‬ ‫جامعه کارگری این اس��ت که از وعده وعید دادن‬ ‫پرهی��ز کنیم و واقعیات زندگی کارگران را در نظر‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بذر تورم ‪ ۴۳‬درصدی در دولت یازدهم کاشته شد‬ ‫افزایش قیمت ها که کارشناسان اقتصا د تا چندی پیش‬ ‫معتق��د بودند نوعی گرانی اس��ت‪ ،‬به لح��اظ اقتصادی از‬ ‫وضعیت گرانی خارج شده و تورم در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس اخرین داده های مرکز ملی امار‪ ،‬نرخ تورم ‪۱۲‬‬ ‫ماه منتهی ب��ه بهمن ‪ ۱۳۹۷‬به ‪ ۲۳.۵‬درصد رس��ید که‬ ‫نسبت به همین اطالع در ماه گذشته(‪ ۲۰.۶‬درصد) ‪۲.۹‬‬ ‫واحد درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬انچه مردم بیش��تر احساس می کنند‪ ،‬تورم‬ ‫نقطه به نقطه اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬تورم به دو شیوه اعالم‬ ‫می شود؛ نخست شیوه ای که بر اساس نوعی از محاسبات‬ ‫ن مش��خص می ش��ود و دوم‬ ‫تورم ‪ ۱۲‬ماه منتهی به بهم ‬ ‫شیوه ای که بهمن امسال را با بهمن سال گذشته مقایسه‬ ‫می کند‪ .‬بدیهی است که تحلیل شرایط اقتصادی نیاز به‬ ‫هر دو عدد دارد اما انچه مردم بیش��تر احساس می کنند‬ ‫ن ‪۱۳۹۷‬‬ ‫مقایسه امس��ال با سال گذشته اس��ت‪ .‬در بهم ‬ ‫ع��دد ش��اخص کل (‪ )۱۳۹۵=۱۰۰‬به ‪ ۱۵۸.۱‬رس��ید که‬ ‫نس��بت به ماه پیش ‪ ۲.۲‬درصد افزایش نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫در این ماه تغییر ش��اخص کل نسبت به ماه مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۴۲.۳‬درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور‬ ‫میانگین ‪ ۴۲.۳‬درصد بیش��تر از بهمن ‪ ۱۳۹۶‬برای خرید‬ ‫ی��ک «مجموعه کاال و خدمات یکس��ان» هزینه کرده اند‬ ‫که نس��بت به ماه گذشته(‪ ۳۹.۶‬درصد) ‪ ۲.۷‬واحد درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط مهم ترین پرسش��ی که مطرح می شود‬ ‫این اس��ت که چرا تورم در دولت یازدهم به کمتر از ‪۱۰‬‬ ‫درصد هم رس��ید اما در دولت دوازدهم و در سال جاری‬ ‫شاهد چنین ارقامی هس��تیم؟ اینکه تغییرات ایجاد شده‬ ‫در اقتص��اد ای��ران تا چه ان��دازه به دلیل سیاس��ت های‬ ‫پولی و بانکی اس��ت و تا چه اندازه به ش��رایط بین المللی‬ ‫و بازگش��ت تحریم های امریکا مربوط می ش��ود‪ ،‬پرسشی‬ ‫اس��ت که‬ ‫با علی اکبر نیکواقبال مطرح کرد‪ .‬او که‬ ‫استاد دانش��گاه و از اقتصاددانان برجسته کشور است در‬ ‫ادامه برای بررس��ی پرس��ش های مطرح شده با‬ ‫به‬ ‫گفت وگو نشس��ت‪ .‬مش��روح این گفت وگو در ادامه امده‬ ‫‪3‬‬ ‫خدمات‪ ،‬س��رمایه خ��ود را در بانک ها نگهداری کنند‪ .‬در‬ ‫ادامه این موضوع باید در نظر داش��ته باشیم که بر اساس‬ ‫امارهای رس��می به طور میانگین س��االنه ‪ ۲۲‬درصد به‬ ‫نقدینگی کشور افزوده می شود‪ .‬این موضوع در حالی که‬ ‫س��ود بانکی در دولت یازدهم به ‪ ۲۴‬درصد رسید‪ ،‬دیگر‬ ‫عملی نشد‪ .‬به عبارتی‪ ،‬مردم تالش می کردند تا با کاهش‬ ‫هزینه های جاری بخش��ی از س��رمایه و دارایی خود را به‬ ‫چرخه بانکی وارد و از سود سپرده استفاده کنند‪.‬‬ ‫همان زمان بس��یاری از اقتصاددان��ان این موضوع را با‬ ‫دولت در میان گذاش��تند و درباره این موضوع مقاله های‬ ‫بس��یاری نوش��ته ش��د ام��ا متاس��فانه دولت دس��ت از‬ ‫سیاست های تورم زا بر نداش��ت‪ .‬موضوع از این قرار است‬ ‫ک��ه وقتی س��رمایه مردم و بخش قاب��ل توجهی از انچه‬ ‫باید به عنوان رش��د نقدینگی وارد جامعه شود‪ ،‬به دلیل‬ ‫س��ود باالی بانکی وارد نظام پولی کش��ور می شود‪ ،‬دیگر‬ ‫مجال کاهش سود سپرده ایجاد نمی شود‪ .‬در این شرایط‬ ‫باید در نظر داشت که س��ود سپرده تابع سود تسهیالت‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬سود سپرده همواره مقداری کمتر از‬ ‫سود تسهیالت است‪ .‬این موضوع منجر می شود نقدینگی‬ ‫جامعه کاهش یابد و فعاالن اقتصادی از تسهیالت بانکی‬ ‫اس��تفاده چندانی نبرند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬به دلیل انچه گفته‬ ‫شد‪ ،‬نقدینگی جامعه نیز کاهش یافته بود‪ .‬بر این اساس‬ ‫کش��ور به لحاظ صنعتی به نقطه رکود نزدیک می شد اما‬ ‫اتفاق دیگری در جریان بود که نادیده گرفته ش��د‪ ،‬غول‬ ‫تورم پنهان در الیه های زیرین اقتصاد ایران بیدار ش��ده‬ ‫و رشد می کرد‪.‬‬ ‫€ €تورم پنهان در چه شرایطی توانست خودش را‬ ‫به کشور تحمیل کند و چرا کنترل ان تا این اندازه‬ ‫دشوار شده است؟ ‬ ‫بعد از اینکه صنایع به س��مت رکود پیش رفتند دولت‬ ‫تصمیم گرفت تا سود تسهیالت و سود سپرده را کاهش‬ ‫ده��د‪ .‬در ش��رایط عادی این سیاس��ت منج��ر به خروج‬ ‫سرمایه از بانک و ورود به چرخه تولید و صنعت می شود‬ ‫اما در ان مقطع به دلیل سیاست های اشتباه پولی مسیر‬ ‫س��رمایه در ایران تغییر کرد‪ .‬رش��د اقتصادی ‪ ۳‬درصدی‬ ‫پاس��خگوی نیاز سرمایه ازاد ش��ده نبود و از طرف دیگر‪،‬‬ ‫سیاست های تولیدی کشور نیز به گونه ای در نظر گرفته‬ ‫نش��ده بود که ورود سرمایه به بازار ثانویه یا بخش تولید‬ ‫و خدمات ساده باش��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ترامپ با وعده نه به‬ ‫برجام در امریکا رئیس جمهوری ش��ده بود و این موضوع‬ ‫امنی��ت س��رمایه گذاران خارجی را از بین ب��رده بود‪ .‬در‬ ‫نتیجه حجم بسیار انبوهی از نقدینگی موجود در بانک ها‬ ‫به سمت بازار سرازیر شد‪.‬‬ ‫همچنین ش��اهد رویداد دیگری در کشور بودیم؛ پس‬ ‫از برج��ام برخی از امارها نش��ان می دهد به ازای هر ‪۱۲‬‬ ‫ماه بیش از ‪ ۲۰‬میلیون دالر سرمایه از کشور خارج شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارتی‪ ،‬برخی از م��ردم ترجیح دادند پیش از‬ ‫افزایش شدید قیمت ارز س��رمایه خود را به دالر تبدیل‬ ‫ و از کش��ور خارج کنند‪ .‬این اتفاق در حالی رخ داد که به‬ ‫دلیل فشارهای امریکا سرمایه گذاران خارجی هم ایران را‬ ‫به دلیل نبود امنیت س��رمایه ترک کردند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬‬ ‫می توان گفت بذر تورم ‪ ۴۳.۵‬درصدی در دولت یازدهم با‬ ‫سیاست های اشتباه پولی کاشته شد و در دولت دوازدهم‬ ‫به بار نشست‪.‬‬ ‫€ €هر چند که در ماه گذشته تا حدی شرایط بهبود‬ ‫یافت اما مهار نقدینگی ایجاد شده چرا برای دولت‬ ‫تبدیل به یک بحران شد؟ ایا دولت نمی توانست با‬ ‫افزایش س�ود بانکی نقدینگی را به س�مت بانک ها‬ ‫هدایت کند؟‬ ‫برخی از امارها نشان می دهد ‪ ۷۰‬درصد پول و شبه پول‬ ‫ایران اکنون در اختیار یک درصد از جمعیت کشور است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط با افزایش س��ود بانکی س��رمایه به بانک‬ ‫باز نمی گردد‪ .‬اگر تقسیم پول و شبه پول در کشور ما تابع‬ ‫نظام تعادلی بود‪ ،‬دولت می توانست با افزایش سود بانکی‪،‬‬ ‫نقدینگی را تا حد قاب��ل توجهی وارد نظام پولی کند اما‬ ‫به دلیل اینکه این سیاس��ت ها وجود ندارد و با انباش��ت‬ ‫سرمایه سرش��اری روبه رو هس��تیم این حجم از سرمایه‬ ‫کنترل نمی شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1247‬‬ ‫پیاپی ‪2565‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫پیگیری مشکالت سرمایه‬ ‫در گردش خودروسازان‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫نشس��ت هم اندیش��ی رف��ع مش��کالت‬ ‫خودروس��ازان شهرس��تان بم و قطعه سازان با‬ ‫حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و نماینده شهرس��تان بم در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی برگزارشد‪ .‬فرش��اد مقیمی‬ ‫در این نشس��ت گفت‪ :‬رفع مش��کالت سرمایه‬ ‫در گردش خودروس��ازان بخ��ش خصوصی را‬ ‫پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در این نشس��ت مشکالت‬ ‫گوناگونی از سوی تولیدکنندگان خودرو مطرح‬ ‫ش��د که اختصاص ارز ب��رای واردات مواد اولیه‬ ‫م��ورد نیاز قطعات خ��ودرو‪ ،‬تزریق نقدینگی و‬ ‫مس��ائل گمرک��ی از مهم تری��ن دغدغه ه��ای‬ ‫خودروس��ازها در این منطقه کمتر توسعه یافته‬ ‫بود‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون ام��ور صنایع وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در این نشس��ت با‬ ‫اش��اره به ش��رایط اقتصادی کش��ور و قدردانی‬ ‫از هم��کاری تولیدکنندگان ب��ا دولت از اتخاذ‬ ‫تصمیمات��ی برای رفع مش��کالت تخصیص ارز‬ ‫خبرداد و گفت‪ :‬در نشست های مشترک با بانک‬ ‫مرکزی موضوع تخصیص ارز برای واردات مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز مورد بررس��ی و تمهیداتی برای‬ ‫تس��هیل اختصاص ارز به صنعتگ��ران در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره مش��کل س��رمایه در گ��ردش و‬ ‫کمب��ود نقدینگی نی��ز اظهار امی��دواری کرد‬ ‫از مح��ل ‪ ۴۰‬ه��زار میلی��ارد تومان��ی که برای‬ ‫توسعه صنایع اختصاص یافته است‪ ،‬اعتباراتی‬ ‫برای خودروس��ازهای بخ��ش خصوصی مانند‬ ‫کرمان موت��ور‪ ،‬مدیران خودرو و‪ ...‬در نظر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معاون ام��ور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت همکاری قطعه سازها و خودروسازها را‬ ‫در شرایط کنونی ضروری برشمرد و گفت‪ :‬ورود‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز قطعه ساز ها نیز با همکاری‬ ‫بانک مرکزی و گمرک پیگیری و موانع پیش رو‬ ‫ب��رای ورود برخ��ی قطعات به کش��ور برطرف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مقیمی گش��ایش ارز برای واردات‬ ‫م��واد اولی��ه ب��ا توج��ه ب��ه موضوع س��اخت‬ ‫داخ��ل برخ��ی قطعات خ��ودرو در کش��ور با‬ ‫حساس��یت وی��ژه ای انجام می ش��ود و در این‬ ‫ب��اره قطعاتی ک��ه تولید داخل انها در کش��ور‬ ‫توجی��ه اقتصادی ندارد ب��ه هیچ عنوان توصیه‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫مقیم��ی با تاکید بر حمای��ت از حقوق مردم‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حمایت از شرکت های تولید کننده‬ ‫نی��ز در وظیف��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫است و ما با حفظ حقوق مردم به دنبال صیانت‬ ‫از صنعت و صنعتگران هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‹تاکی�د نماین�ده شهرس�تان ب�م‬ ‫بر حفظ اشتغال در مناطق محروم‬ ‫حبی��ب اهلل نیکزادی پن��اه‪ ،‬نماین��ده م��ردم‬ ‫شهرستان بم در مجلس شورای اسالمی نیز در‬ ‫این نشست گفت‪ :‬بخشی از منطقه شرق استان‬ ‫کرمان جزو مناطق کمتر توس��عه یافته است و‬ ‫مردم در سایه تولید مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر حفظ اش��تغال موجود در‬ ‫مناطق مح��روم تصریح کرد‪ :‬خودروس��ازها و‬ ‫قطعه س��ازها با س��رمایه گذاری در این منطقه‬ ‫مح��روم اش��تغالزایی خوبی فراه��م کرده اند و‬ ‫ما باید با حفظ اش��تغال موج��ود در منطقه از‬ ‫افزایش بیکاری جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم شهرس��تان ب��م در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ب��ا تاکی��د بر رفع مش��کل‬ ‫نقدینگ��ی و ثبت س��فارش واردات م��واد اولیه‬ ‫مورد نیاز قطعه س��ازها و خودروس��ازهای این‬ ‫منطق��ه افزود‪ :‬از دولت می خواهیم مش��کالت‬ ‫اساسی صنعت خودرو را رفع کند و اقدام هایی‬ ‫برای حل چالش های تامین ارز این صنعتگران‬ ‫در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت پ��س از تش��ریح مهم ترین‬ ‫مشکالت خودروسازان این منطقه تصمیم هایی‬ ‫در راس��تای رف��ع مش��کالت ارزی‪ ،‬گمرکی و‬ ‫کمبود نقدینگی این بخش اتخاذ شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت یک��ی از گالی��ه صنعتگران‬ ‫ح��وزه صنعت خودرو به درصد داخلی س��ازی‬ ‫خودروهایی تولیدی بخش خصوصی است که‬ ‫به طور معمول چینی هستند‪.‬‬ ‫قطعه سازان پیش تر به‬ ‫گفته بود‪ ،‬این‬ ‫خودروس��ازان با کمترین میزان داخلی سازی‬ ‫(‪۲۰‬درص��د) تولی��د خود را اغ��از و با تغییرات‬ ‫مدل ه��ا از زی��ر تعه��د افزایش داخلی س��ازی‬ ‫قطعات شانه خالی می کنند‪.‬‬ ‫ح��ال بای��د دی��د در ش��رایط تحریمی این‬ ‫خودروس��ازان تن ب��ه افزایش داخلی س��ازی‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درباره چرایی افزایش قیمت ها در بازار خودرو با وجود افزایش تیراژ نشان داد‬ ‫کارت ملی اجاره ای بالی جان بازار خودرو‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پ��س از کش وقوس ه��ای بس��یار‪ ،‬س��رانجام مصوب‬ ‫ش��د س��تاد تنظی��م ب��ازار همراه ب��ا س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬مس��ئولیت نظارت بر‬ ‫بازار خودرو را بر عهده داشته باشند و قیمت کارخانه ای‬ ‫خودروها نیز ‪۵‬درصد زیر قیمت بازار باش��د‪ .‬این موضوع‬ ‫با شرط هایی همراه ش��د؛ اینکه تولید افزایش پیدا کند‬ ‫و ب��ا عرضه محص��والت‪ ،‬بازار مدیریت ش��ود و قیمت ها‬ ‫افزایش نداش��ته باش��د‪ .‬براس��اس تصمیم وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مقرر ش��د ‪۸۰‬درص��د تولید برای عمل‬ ‫به تعهدات پیشین خودروس��ازان و ‪۲۰‬درصد باقیمانده‬ ‫برای بازار درنظر گرفته شود که این امر هر روز از طریق‬ ‫پیش فروش فوری در حال انجام است‪.‬‬ ‫به گفته مدیران خودروساز‪ ،‬تولید محصوالت دو برابر‬ ‫ش��ده و تی��راژ از روزی ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬خ��ودرو به ‪۲‬هزار‬ ‫خودرو رسیده است‪ .‬با وجود تدابیر اندیشیده شده‪ ،‬گویا‬ ‫قرار نیس��ت سوداگران دست از س��ر این بازار بردارند و‬ ‫همچنان شاهد تغییرات قیمتی در بازار خودرو هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹راه نفوذ به بازار‬ ‫مسعود تهرانچی‬ ‫سوداگران در‬ ‫حال مدیریت‬ ‫بازار خودرو‬ ‫هستند‪ .‬عده ای‬ ‫در دفترهای‬ ‫خود به وسیله‬ ‫کارت ملی افراد‬ ‫گوناگون تعداد‬ ‫زیادی خودرو‬ ‫خریداری‬ ‫می کنند‬ ‫مس��عود تهرانچی‪ ،‬یکی از پیشکسوتان صنعت خودرو‬ ‫درب��اره وضعی��ت امروز ب��ازار خودرو ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫همچن��ان س��وداگران در ح��ال مدیری��ت و اداره بازار‬ ‫خودرو هستند‪ .‬افرادی در دفتر خود با استفاده از کارت‬ ‫ملی های افراد گوناگون که بخشی از انها برای کارمندان‬ ‫خودشان است‪ ،‬تعداد زیادی خودرو خریداری می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این افراد با گرفتن چک و س��فته از افراد‬ ‫صاحب کارت‪ ،‬در پای��ان با پرداختن مبلغی (ب ا توجه به‬ ‫قیم��ت و مدل خودرو) خودروها را تحویل گرفته و برای‬ ‫فروش به بازار عرضه می کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت از ش��رایط ثبت نام ب��رای پیش فروش‪،‬‬ ‫س��ن باالی ‪۱۸‬سال و اینکه در ‪۱۸‬ماه گذشته خودرویی‬ ‫از خودروس��از مرب��وط خریداری نکرده باش��د‪ ،‬اس��ت‪.‬‬ ‫متقاضیان با ثبت هر کد ملی می توانند فقط یک خودرو‬ ‫بخرند‪.‬‬ ‫این پیشکس��وت صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬با تمام این‬ ‫شرط هایی که خودروساز برای جلوگیری از نفوذ دالل ها‬ ‫در نظر گرفته‪ ،‬سودجویان راه دور زدن را خوب می دانند‬ ‫و با روش های گوناگون بازار را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫تهرانچی با بیان اینکه اف��راد حرفه ای در این بازار در‬ ‫حال فعالیت هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬متقاضی��ان واقعی به این‬ ‫دلی��ل که تجربه کافی ندارند‪ ،‬برای خرید محصول مورد‬ ‫نیازش��ان ناگزیر به این واسطه ها مراجعه و انها قیمت را‬ ‫در بازار تعیین می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین قیمت هنگام تحویل‬ ‫سعید مدنی‬ ‫واقعیت این‬ ‫است که‬ ‫دالل ها بیکار‬ ‫نمی نشینند‬ ‫و کسانی که‬ ‫بیشترین‬ ‫اعتراض را‬ ‫به قیمت ها‬ ‫دارند‪ ،‬از این‬ ‫جناح هستند‬ ‫س��عید مدنی‪ ،‬مدیرعامل پیشین شرکت سایپا درباره‬ ‫چرای��ی باال رفتن قیمت ها با وج��ود افزایش تیراژ تولید‬ ‫به‬ ‫گف��ت‪ :‬تولید افزایش پیدا ک��رده اما تقاضای‬ ‫انباش��ته براساس قراردادهای گذشته رقم درشتی است‪.‬‬ ‫از زمان��ی که قیمت نهاده های تولید و قیمت ارز افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬چالش های تولید اغاز شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت قیمت مواد اولیه از نیمه دوم س��ال ‪۹۵‬‬ ‫افزای��ش ‪ ۲۰‬ت��ا ‪۳۰‬درصدی داش��تند که ب��ه مرور این‬ ‫درصدها صعودی ش��دند‪ .‬به گونه ای که امسال با افزایش‬ ‫یک باره قیمت ارز‪ ،‬نرخ مواد اولیه هم افزایش بس��یاری‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫مدنی در این ب��اره اظهارکرد‪ :‬هم��ان زمان که قیمت‬ ‫م��واد اولی��ه در حال افزایش بود متناس��ب ب��ا ان باید‬ ‫قیمت خودرو نیز تعیین می ش��د‪ ،‬اما نشد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫نقدینگی ورودی به خودروس��ازی ها بسیار پایین امد و‬ ‫سفارش گذاری برای قطعات کم شد و تیراژ تولید کاهش‬ ‫یافت‪ .‬در مجموع تقاضا انباشته باال رفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر خودروساز بتواند ‪۲۰‬درصد تولید‬ ‫خ��ود را وارد ب��ازار کند‪ ،‬روی قیمت ب��ازار تاثیر خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬به مش��کالت پیش رو اشاره و اظهارکرد‪ :‬نخست‬ ‫ق��رار بود قیمت فروش‪ ،‬ثابت نباش��د و قیمت خودروها‬ ‫‪۵‬درص��د زیر قیمت بازار باش��د اما در نهایت قیمت های‬ ‫امروز راه های گوناگونی در حال تجربه است بدون اینکه به سراغ‬ ‫اصل موضوع برویم‪ .‬ما منافع کوتاه مدت مشتری را درنظر می گیریم‬ ‫اما منافع بلندمدت را فراموش کرده ایم‬ ‫اول بهمن بازار به عنوان مالک فروش فوری تعیین شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو یاداور ش��د‪ :‬امروز قیمت بازار‬ ‫دوب��اره با کارخان��ه فاصله زیادی دارد که ب��ازار را برای‬ ‫دالل ها داغ کرده است‪.‬‬ ‫مدنی گفت‪ :‬برای حذف س��وداگران ناگزیر به ش��یوه‬ ‫فروش ‪۵‬درصد پایین تر از قیم��ت بازار در زمان تحویل‬ ‫خودرو هس��تیم‪ .‬از این رو‪ ،‬نباید در زمان قرارداد‪ ،‬هنگام‬ ‫پیش فروش‪ ،‬قیمت مش��خص شود‪ .‬باید وقتی دعوتنامه‬ ‫برای ثبت نام کننده ارس��ال می ش��ود (برای فروش های‬ ‫ف��وری) قیمت براس��اس ‪۵‬درصد پایین ت��ر از نرخ بازار‬ ‫تعیی��ن ش��ود‪ .‬به این ترتی��ب‪ ،‬دالل مب��ادرت به خرید‬ ‫نمی کند زیرا سودی برای او ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سود باید به خط تولید برگردد‬ ‫مدنی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بارها گفته ام‬ ‫وقتی قیمت در کارخانه تثبیت می شود ولی قیمت بازار‬ ‫در نظر گرفته نمی شود مشکالت به وجود می اید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ضرورت دارد خودروس��از برای‬ ‫تعیین قیمت ها به قیمت بازار توجه داشته باشد تا برای‬ ‫کس��ی که می خواهد از راه داللی سودجویی کند نهایت‬ ‫همان ‪۵‬درصد فاصله قیمت کارخانه و بازار را به دس��ت‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین شرکت س��ایپا اظهارکرد‪ :‬قیمت‬ ‫تمام ش��ده خودرو بس��یار ب��اال رفته اما رقم��ی که در‬ ‫چند س��ال گذش��ته ب ه جیب دالل ها رفته چند ده هزار‬ ‫میلیارد تومان سود بوده که ناشی از سیاست های تعیین‬ ‫قیمت بوده اس��ت‪ .‬به طور قطع‪ ،‬اگ��ر قیمت بازار مالک‬ ‫باش��د قیمت بازار کم کم کاه��ش می یابد زیرا نقدینگی‬ ‫که به عنوان س��ود گیر دالل ها می اید‪ ،‬وارد چرخه تولید‬ ‫شده و این خود باعث افزایش تیراژ می شود‪.‬‬ ‫او در ادام��ه بیان کرد‪ :‬پیش تر این تجربه را داش��تیم؛‬ ‫س��ال ‪ ۹۱‬قیمت کارخانه پرای��د ‪۱۲‬میلیون تومان بود و‬ ‫قیم��ت بازار ‪۲۲‬میلیون تومان که یک فاصله ‪۱۰‬میلیون‬ ‫تومانی وجود داش��ت و تش��ویقی برای م��ردم عادی و‬ ‫دالل ه��ا که برای خرید خودرو با قیم��ت کارخانه اقدام‬ ‫کنن��د‪ .‬اما زمانی که قیمت کارخان��ه ‪ ۱۸‬میلیون تومان‬ ‫ش��د‪ ،‬قیمت پرای��د هم در ب��ازار روند نزول��ی گرفت و‬ ‫بس��یاری از سرمایه هایی که به این بازار وارد شده بودند‬ ‫برای خرید کنار رفتند زیرا فاصله قیمت ها معقول شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امروز راه های گوناگونی در حال تجربه‬ ‫اس��ت بدون اینکه به س��راغ اص��ل موض��وع برویم‪ .‬ما‬ ‫منافع کوتاه مدت مش��تری را درنظر می گیریم اما منافع‬ ‫بلندمدت او را فرام��وش کرده ایم‪ .‬برای منافع بلندمدت‬ ‫ب��رای اینکه س��ود به جیب دالل نرود بای��د قیمت بازار‬ ‫مدنظر باشد‪ .‬البته به شرط افزایش تیراژ‪.‬‬ ‫‹ ‹تضمین برای تثبیت قیمت ها‬ ‫پرسش این است که چه تضمینی وجود دارد تا قیمت‬ ‫تثبیت شود زیرا خودروس��از دارای زیان انباشته زیادی‬ ‫است و افزایش قیمت بازار و شرط تعیین قیمت کارخانه‬ ‫ب��ا توجه ب��ه ‪۵‬درصد زیر حاش��یه ب��ازار جذابیت ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬مدنی در این باره اظهارکرد‪ :‬خودروساز هیچ گاه‬ ‫به دنبال مدیریت بازار با عرضه کم برای افزایش قیمت ها‬ ‫نیس��ت زیرا حاشیه زیان ش��ان انقدر زیاد شده که تنها‬ ‫به دنبال نقدینگی هستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پس از تصمیمی ک��ه به تازگی گرفته‬ ‫شده و قرار بر این شد تعهدات براساس قیمت قبلی باشد‬ ‫(زیرا نخس��ت قرار بود قیمت ها برای تعهدات شهریور تا‬ ‫دی ‪۳۰‬درصد افزایش پیدا کند) که یک زیان ‪۳‬تا ‪۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی به خودروسازان تحمیل شد‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد‪ :‬واقعیت‬ ‫این اس��ت که دالل ها بیکار نمی نش��ینند و کس��انی که‬ ‫بیش��ترین اعتراض را ب��ه قیمت ها دارن��د از این جناح‬ ‫هستند‪ .‬مش��تری برای یک خودرو مشکل زیادی ندارد‬ ‫و کس��انی که تعداد زیادی ثبت ن��ام کرده اند با افزایش‬ ‫‪۳۰‬درصدی دچار چالش می شوند‪.‬‬ ‫مدنی با تاکید بر این موضوع که خودروس��ازی امروز‬ ‫تش��نه نقدینگی است‪ ،‬گفت‪ :‬خودروس��از به هر قیمتی‬ ‫شده حتی با زیان هم شده باید خودرو بفروشد تا بتواند‬ ‫تولی��د خود را ادامه ده��د‪ .‬در عین حال ک��ه ذخیره و‬ ‫نگهداری خودرو کار س��اده ای نیست‪ .‬هر خودرویی که‬ ‫در پارکینگ می ماند دس��ت کم ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬متر مربع فضا‬ ‫نیاز دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬فروش و ورود نقدینگی از اولویت های‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫‹ ‹اماواگرهای فروش فوری‬ ‫براس��اس مجوزه��ای ص��ادر ش��ده ازس��وی مراجع‬ ‫ذی ص�لاح‪ ،‬عرضه خودروها ب��ا قیمت حاش��یه بازار از‬ ‫س��اعت ‪ ۱۰‬صبح سه ش��نبه ‪ ۳۰‬بهمن‪ ،‬از س��وی هر دو‬ ‫خودروس��ازی اغاز ش��ده اس��ت و با وجود اینکه اعالم‬ ‫ش��ده ب��ود این ف��روش فوری ب��رای روزه��ای تعطیل‬ ‫انجام نخواهد ش��د‪ ،‬س��ایپا در نخس��تین جمعه اسفند‬ ‫ف��روش فوری محصوالتش را در ای��ن روز تعطیل ادامه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫گفتنی است تیراژ تولید در هر دو کارخانه خودروساز‬ ‫کش��ور به حدود ‪۲‬هزار خودرو رس��یده که با احتس��اب‬ ‫‪۲۰‬درصد س��هم بازار‪ ،‬روزی ‪ ۸۰۰‬خودرو(مجموع سهم‬ ‫ایران خ��ودرو و س��ایپا) برای فروش ف��وری و تحویل تا‬ ‫پایان سال در نظر گرفته شده و عرضه می شود‪ .‬براساس‬ ‫روال‪ ،‬فروش اینترنتی از ساعت ‪۱۰‬صبح اغاز و با فروش‬ ‫سهمیه روزانه‪ ،‬ادامه فروش متوقف می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت س��ایپا در طرح ف��روش ف��وری خودروهای‬ ‫خان��واده ایکس ‪( ۱۰۰‬پراید ‪ ۱۳۲ ،۱۳۱‬و ‪ ،)۱۵۱‬ایکس‬ ‫‪( ۲۰۰‬تیب��ا‪ ،‬تیب��ا‪ ،۲‬س��اینا و کوییک دنده دس��تی) و‬ ‫همچنین وانت نیس��ان تک س��وز و دوگانه سوز را عرضه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬گروه صنعت��ی ایران خودرو نی��ز به عرضه‬ ‫خودروه��ای پژو ‪ ،405‬پژو ‪ ،207‬پ��ژو ‪ ،۲۰۶‬پژو پارس‪،‬‬ ‫سمند و رانا پرداخته است‪.‬‬ ‫به گفته فعاالن این حوزه هدف رسیدن به تیراژ ‪ ۳‬هزار‬ ‫خودرو به طور روزانه اس��ت که به این ترتیب امار فروش‬ ‫فوری به ‪۶۰۰‬خودرو س��هم هر خودروساز و در مجموع‬ ‫‪۱۲۰۰‬خودرو می رس��د‪ .‬با وجود این پس از ‪ ۴‬روز‪ ،‬شنبه‬ ‫‪ 4‬اس��فند فروش فوری در گ��روه صنعتی ایران خودرو و‬ ‫ش��رکت س��ایپا متوقف و علت این امر اختالل در سایت‬ ‫ثبت نام ذکر ش��د‪ .‬اما در ادامه س��ایپا اعالم کرد فروش‬ ‫خود را ساعت ‪ ۱۶‬به سرانجام رسانده است‪.‬‬ ‫در ای��ن روزهای پایانی با توجه به اس��تقبال مردم از‬ ‫فروش ه��ای فوری و ب��رای تنظیم ب��ازار گاهی روزهای‬ ‫جمع ه ه��م تولید ادام��ه دارد‪ .‬اما کارشناس��ان صنعت‬ ‫خ��ودرو معتقدن��د هر س��ال روزهای پایانی س��ال بازار‬ ‫خودرو پررونق می ش��د ولی به این ش��دت نبوده است و‬ ‫درخواس��ت های فعلی برای خودرو عادی نیس��ت‪ .‬مردم‬ ‫س��عی دارند نقدینگ��ی خ��ود را تبدیل ب��ه کاال کنند‬ ‫و درحال حاض��ر این می��زان نقدینگی به ب��ازار خودرو‬ ‫سرازیر شده و این امر سبب جهش قیمت ها شده است‪.‬‬ ‫بنابراین توصیه می شود اگر مردم نیاز ندارند صبر کنند‬ ‫ت��ا پس از س��ال نو با فراغ بال خودرو م��ورد نظر خود را‬ ‫خریداری کنند تا مانع افزایش بیش��تر قیمت ها در بازار‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫ح��ال باید منتظر بود و دید س��رانجام با افزایش تیراژ‬ ‫و عرض��ه روزانه خ��ودرو از حجم تقاضا در بازار کاس��ته‬ ‫می ش��ود یا خی��ر؟ قیمت ها در این ب��ازار در نهایت چه‬ ‫سرنوش��تی پیدا می کنند؟ به قول کارشناسان این حوزه‬ ‫این��ده حتی اگر چند روز اینده باش��د‪ ،‬قابل پیش بینی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رسالت مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫عباس مجیدی نژاد‪ -‬رئیس انجمن‬ ‫صنف�ی مراکز معاین�ه فنی خودرو‬ ‫کش�ور‪ :‬در س��ایت پزش��کی قانون��ی‬ ‫کش��ور صفحه ای به نام اطالعات اماری‬ ‫و به دنب��ال ان صفح��ه دیگ��ری به نام‬ ‫ام��ار تصادفات اورده ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫صفحه یادش��ده امار و اطالعات تعداد‬ ‫کشته ش��دگان و مصدومان در تصادفات سال های گذشته ثبت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬براس��اس امار این س��ایت‪ ،‬در ‪10‬س��ال گذشته‬ ‫‪ ۱۹۲.۸۲۵‬نفر در حوادث رانندگی سر صحنه تصادف جان خود‬ ‫را از دس��ت داده اند و مصدومان ای��ن بازه زمان نیز ‪۳.۰۶۱.۴۹۶‬‬ ‫نفر اس��ت‪ .‬اگرچه این امار هر س��ال کم ش��ده اما بازهم به طور‬ ‫میانگین در ‪10‬س��ال گذش��ته حدود ‪ ۲۰‬هزار نفر در تصادفات‬ ‫رانندگی جان خود را از دس��ت داده اند‪ .‬بدون تردید یک جنگ‬ ‫تمام عیار در جاده های این مرزوبوم در جریان اس��ت‪ .‬در س��ال‬ ‫‪ ۹۲‬مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی پژوهشی در این‬ ‫زمینه انجام داده است‪ .‬در پژوهش یادشده بر اثر عارضه تصادفات‬ ‫در کش��ور مبلغ ‪۵۴‬هزار میلیارد تومان خس��ارت مالی به دولت‬ ‫تحمیل شده است‪ .‬در همین سال روزانه ‪ ۵۴‬نفر جان خود را از‬ ‫دس��ت داده اند‪ .‬در مقایس��ه با برخی کشورهای اسیایی می توان‬ ‫گف��ت می��زان تلفات تصادفات رانندگی در ایران ‪ ۲۵‬به ژاپن و ‪۲‬‬ ‫برابر ترکیه است‪ .‬براساس امارهای موجود‪ ،‬خودروهای سبک و‬ ‫س��نگین در ایران تا ‪ ۱۰۰‬برابر بیشتر از برخی کشورهای جهان‬ ‫ب��ا یکدیگر برخورد می کنند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در انگلیس با وجود‬ ‫اینک��ه تا ‪ ۳‬برابر بیش��تر از ایران خودرو وج��ود دارد‪ ،‬میزان بروز‬ ‫تصادفات تا ‪ ۳۲‬برابر کمتر اس��ت؛ یعنی می توان گفت به نسبت‬ ‫خودروهای موجود در ایران‪ ،‬حدود ‪ ۱۰۰‬برابر بیش��تر از انگلیس‬ ‫تصادفات رانندگی رخ می دهد‪ .‬حال رس��الت مراکز معاینه فنی‬ ‫خودرو را در چه دیدگاهی باید جس��ت وجو کرد؟ با امار موجود‬ ‫اولوی��ت نخس��ت را در ایمنی خودرو و پ��س از ان در االیندگی‬ ‫باید مدنظر داشت‪ .‬البته این اولویت بندی در شهرهای گوناگون‬ ‫نیز متفاوت اس��ت که باید در بخشنامه ماده ‪ ۳‬ایین نامه اجرایی‬ ‫لحاظ شود که بی تفاوتی مسئوالن سبب معضل سازی این فرایند‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬با وجود این مقدمه و ش��رایط حاکم ب��ر این روند‬ ‫کاری سازمان های متولی رسالت معاینه فنی خودرو را در منافع‬ ‫سازمانی دیده و به دنبال کالهی برای خود در این فرایند هستند‪.‬‬ ‫پیش از س��ال ‪ ۸۹‬افس��ران راهور در مراکز مستقر بوده و به علت‬ ‫اصطکاک های به وجود امده که ریشه مادی هم داشت و در نهایت‬ ‫هم به حذف افسران در مراکز معاینه فنی خودرو کشور انجامید‪،‬‬ ‫منجر به قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی شد‪ .‬در‬ ‫ماده ‪ ۹‬این قانون امده اس��ت‪« :‬رانندگان موظف هس��تند هنگام‬ ‫رانندگی گواهینامه‪ ،‬کارت خودرو‪ ،‬بیمه نامه معتبر شخص ثالث‬ ‫و ب��رای خودروهای��ی که بیش از ‪ ۵‬س��ال از تولید انها می گذرد‪،‬‬ ‫برگ معاینه فنی را به همراه داش��ته باش��ند و در صورت مطالبه‬ ‫مام��وران راهنمایی و رانندگ��ی ان را ارائه کنند‪ ».‬دوره ضمانت‬ ‫خودروهای داخلی ‪ ۲‬سال بر حسب طول زمانی مقرر شده است‪.‬‬ ‫حال چگونه قانونی به تصویب می رس��د که ‪ ۳‬سال خودرو تحت‬ ‫نظارت هیچ س��ازمانی نیس��ت و خودروها نیز بدون مش��کل در‬ ‫س��طح ش��هر تردد می کنند و برای هیچ یک از مسئوالن ذی ربط‬ ‫اهمیت نداش��ته است‪ .‬پس از گذشت حدود ‪ ۷‬سال از این قانون‬ ‫س��ازمان حفاظت و محیط زیس��ت قانون دیگری را به نام هوای‬ ‫پ��اک وارد صحن مجلس می کند با اعتقاد به اصالح در بازنگری‬ ‫در مراکز معاینه فنی خودرو در کش��ور‪ .‬نتیجه این بازنگری هم‬ ‫مانند باقی قوانین‪ ،‬ایین نامه و بخشنامه ها دنبال منافع سازمانی‬ ‫خود بوده و در اساس نه تنها اصالحی انجام نشده‪ ،‬بلکه مراکز را‬ ‫در برزخی سخت قرار داده تا سازمان در این اشفته بازار به دنبال‬ ‫منافع خود باش��د‪ .‬در ماده ‪ ۶‬این قانون امده اس��ت‪« :‬به منظور‬ ‫اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه های فنی و ایمنی و‬ ‫کنترل االیندگی های هوا و صدا‪ ،‬انجام معاینه فنی تمامی وسایل‬ ‫نقلیه موتوری شامل سبک‪ ،‬نیمه سنگین‪ ،‬سنگین‪ ،‬موتورسیکلت‬ ‫که ازس��وی بخش های دولتی‪ ،‬عمومی و غیردولتی به کار گرفته‬ ‫می ش��وند‪ ،‬در دوره های زمانی منظم و ازسوی مراکز مورد تایید‬ ‫س��ازمان الزامی است‪ ».‬تحلیل این ماده از قانوق خود به تفصیل‬ ‫مجال دیگری را می طلبد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1247‬‬ ‫پیاپی ‪2565‬‬ ‫مجلس موافق‬ ‫معدندار مخالف‬ ‫سازمان ممتنع‬ ‫توسعه معادن عربستان‬ ‫شتاب می گیرد‬ ‫تعرفه مشترکان‬ ‫پرمصرف افزایش‬ ‫می یابد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫با امضای ‪ ۲‬تفاهمنامه بین ایمیدرو‪ ،‬راه اهن جمهوری اسالمی و خانه معدن ایران محقق می شود‬ ‫تامین مالی خط دوم ریلی سنگان و توسعه حمل ونقل معدن‬ ‫‹ ‹تعهد ساخت ریل‬ ‫س��عید محمدزاده‪ ،‬مدیرعامل راه اهن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در این ایی��ن نیز با اظهار عالقه مندی به اجرای تفاهمنامه تامین‬ ‫مالی ساخت خط دوم ریلی سنگان گفت‪ :‬هر اقدامی در این زمینه‬ ‫نیاز باش��د‪ ،‬انجام می دهیم و امادگی داری��م هرگونه تقاضایی در‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدنی را بر اس��اس چارچوب های تجاری‬ ‫پاسخگو باشیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تعهد می کنیم ریل را بسازیم و بقیه‬ ‫هزینه ها نیز از سوی سرمایه گذاران تامین شود‪.‬‬ ‫اردشیر سعدمحمدی‪ ،‬معاون طرح های توسعه معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایمیدرو در این ایی��ن گفت‪ :‬با توجه به توس��عه منطقه‬ ‫سنگان‪ ،‬ایمیدرو برنامه ریزی ها‪ ،‬جلسات و هماهنگی ها را به دفتر‬ ‫زیرساخت محول کرد تا پیگیری های الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫تفاهمنامه تامین مالی س��اخت خط دوم ریلی مسیر سنگان‪-‬‬ ‫تربت حیدریه‪ -‬جندق‪ -‬بافق‪ ،‬بین خداداد غریب پور رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو‪ ،‬س��عید محم��دزاده مدیرعامل ش��رکت راه اهن‬ ‫جمهوری اسالمی و شرکت تامین و توسعه زیرساخت های شرق‬ ‫ایران به نمایندگی از سرمایه گذاران منطقه سنگان امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران‪ ،‬خداداد غریب پور در ایین امضای تفاهمنامه‬ ‫تامین مالی ساخت خط دوم ریلی مسیر سنگان‪ -‬تربت حیدریه‪-‬‬ ‫جن��دق‪ -‬باف��ق گفت‪ :‬با توجه ب��ه حمل بی��ش از ‪ ۲۰‬میلیون تن‬ ‫ب��ار مواد اولی��ه و محصوالت معدنی در س��نگان و ظرفیت پایین‬ ‫حم��ل جاده ای و ریلی موجود‪ ،‬پیگیری های مختلفی با محوریت‬ ‫ایمیدرو بین ش��رکت راه اهن و س��رمایه گذاران برای ایجاد خط‬ ‫جدی��د ریلی انجام ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هم��کاری میان ایمیدرو‪،‬‬ ‫ش��رکت راه اهن جمهوری اس�لامی و س��رمایه گذاران‪ ،‬منجر به‬ ‫تفاهمنامه ش��د‪ .‬رئیس هیات عامل ایمی��درو پیش بینی کرد در‬ ‫خرداد ‪ ۹۸‬نیز قرارداد س��رمایه گذاری این پروژه به امضا برس��د‪.‬‬ ‫غریب پ��ور تصری��ح کرد‪ :‬ایج��اد خط دوم ریلی س��نگان به دلیل‬ ‫پوشش دادن حمل بارهای معدنی سرمایه گذاران و نیز اتصال ان‬ ‫به ترانزیت افغانستان و بندر چابهار اهمیت ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��اخت این خط ریلی‪ ،‬باع��ث صرفه جویی مالی و‬ ‫کاهش الودگی و سوانح جاده ای در منطقه می شود‪.‬‬ ‫غریب پ��ور‪ :‬ایجاد خ��ط دوم ریلی س��نگان به دلیل پوش��ش دادن حمل‬ ‫بارهای معدنی س��رمایه گذاران و نیز اتصال ان به ترانزیت افغانستان و‬ ‫بندر چابهار اهمیت ویژه ای دارد‬ ‫کش��اورزیان‪ ،‬نماینده ش��رکت فوالد مبارکه نیز بیان کرد‪ :‬اگر‬ ‫قرار شود باربری بر اساس خط دوم ریلی انجام شود‪ ،‬تاثیر ان تنها‬ ‫محدود به مناطق تربت‪ ،‬جندق‪ ،‬بافق و س��نگان نیست بلکه نقاط‬ ‫دیگر کشور را نیز در بر خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ایمن تر و با صرفه تر است‪ ،‬امضا شد‪.‬‬ ‫رنجبر تصریح کرد‪ :‬میزان هزینه خط دوم ریلی مسیر سنگان‪-‬‬ ‫تربت حیدریه‪ -‬جندق‪ -‬بافق حدود ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان اس��ت‬ ‫که طول مسیر این خط به ‪ ۸۰۷‬کیلومتر می رسد‪.‬‬ ‫عب��اس رنجبر‪ ،‬مدیر زیرس��اخت ایمیدرو نیز گفت‪ :‬جلس��ات‬ ‫متعددی با حضور نماینده س��رمایه گذاران و اعضای هیات مدیره‬ ‫ش��رکت تامین و توسعه زیرساخت های ش��رق ایران و شرکت راه‬ ‫اهن با محور دفتر زیرساخت ایمیدرو برگزار شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این جلس��ات‪ ،‬تفاهمنامه با این نگاه که توس��عه‬ ‫ش��بکه ریلی برای حم��ل مواد و محصوالت معدنی‪ ،‬مناس��ب تر‪،‬‬ ‫همچنین غری��ب پور‪ ،‬بهرامن و محمودی س��رای‪ ،‬تفاهمنامه‬ ‫توسعه زیرساخت حمل ونقل معدن را امضا کردند‪.‬‬ ‫تفاهمنامه توس��عه حمل ونقل در بخ��ش معدن‪ ،‬بین ایمیدرو‪،‬‬ ‫فدراس��یون حمل ونقل و لجس��تیک و خانه مع��دن ایران امضا و‬ ‫مبادله ش��د‪ .‬این تفاهمنامه قرار اس��ت توسعه حمل ونقل را برای‬ ‫اهداف کالن و زیرساختی بخش معدن و صنایع معدنی به ارمغان‬ ‫‹ ‹شبکه ریلی‪ ،‬حمل مناسب تر‬ ‫‹ ‹اینده پژوهی در راستای نقشه راه معدن‬ ‫اورد‪ .‬در ایین مبادله این س��ند‪ ،‬خ��داداد غریب پور رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو‪ ،‬علی محمودی سرای رئیس فدراسیون حمل ونقل‬ ‫و لجس��تیک ایران‪ ،‬محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران و‬ ‫همچنی��ن مدیران بخش حمل ریل��ی‪ ،‬اعضای هیات مدیره خانه‬ ‫مع��دن و رئیس��ان انجمن ه��ای فدراس��یون حمل ونقل حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمی��درو پیش از امضای این تفاهمنامه در‬ ‫بیان اهداف این س��ند همکاری گفت‪ :‬توس��عه سامانه حمل ونقل‬ ‫تا ارس��ال ب��ار به خارج از کش��ور و هم افزایی نهاده��ای مرتبط با‬ ‫بخ��ش حمل ونقل ریلی‪ ،‬زمینی و دریای��ی‪ ،‬از جمله اهداف کالن‬ ‫تفاهمنامه یادش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه حضور تشکل ها در‬ ‫این تفاهمنامه س��بب تس��هیل در تحقق اهداف توسعه ای است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از موارد حائز اهمیت‪ ،‬جلب و جذب س��رمایه گذار در‬ ‫این مسیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعهد متقابل و جذب سرمایه‬ ‫وی خواهان تعهد متقابل طرف های مسئول در این تفاهمنامه‬ ‫شد و اظهار کرد‪ :‬پیاده سازی روش های موثر در تامین مالی توسعه‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬امری حیاتی و ضروری اس��ت و در این باره می توان‬ ‫س��راغ جذب سرمایه به روش های بی او تی‪ ،‬بی او او یا سایر روش ها‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫به گفته غریب پور‪ ،‬این سازمان تعهد تامین خوراک را می دهد و‬ ‫در مقابل‪ ،‬خواهان تعهد طرف های مقابل برای تامین مالی و دیگر‬ ‫موارد مورد نیاز است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عام��ل ایمیدرو همچنین گفت‪ :‬کارگروه هایی که‬ ‫در این تفاهمنامه پیش بینی ش��ده اند‪ ،‬قرار است ماهانه جلساتی‬ ‫ب��رای رف��ع موانع پیش رو برگ��زار کنند و راهکاره��ای الزم را به‬ ‫وزارتخانه ه��ای صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و راه و شهرس��ازی ارائه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬مبادله تفاهمنامه خط دوم ریلی س��نگان به‬ ‫بافق‪ ،‬سبب تس��هیل در تحقق اهداف حمل بار تا سواحل جنوبی‬ ‫و دریای ازاد ش��ده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تفاهمنامه این خط ‪۸۰۰‬‬ ‫کیلومتری در ‪ ۴‬ماه اینده‪ ،‬به قرارداد منجر می شود‪.‬‬ ‫علی محمودی سرای‪ ،‬رئیس فدراسیون حمل ونقل و لجستیک‬ ‫ای��ران نی��ز در این برنام��ه‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬ای��ن تفاهمنامه حاصل‬ ‫نشس��ت های مش��ترک با خانه معدن‪ ،‬راه اهن‪ ،‬س��ازمان بنادر‪،‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی و ایمیدرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده پژوهی بخش زیرساخت‬ ‫محمدرض��ا بهرام��ن‪ ،‬رئی��س خانه مع��دن نیز با بی��ان اینکه‬ ‫توس��عه بخش معدن‪ ،‬بدون توس��عه زیرس��اخت ها ب��ه ویژه در‬ ‫حوزه حمل ونقل امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬گامی که در راستای‬ ‫حمل ونقل معدن برداش��ته شده‪ ،‬با محوریت اینده پژوهی بوده و‬ ‫در راستای نقشه راه معدن و صنایع معدنی است‪ .‬وی از تفاهمنامه‬ ‫توس��عه حمل ریلی در س��نگان و خواف به عن��وان نمونه ای برای‬ ‫تقویت زیرساخت ها‪ ،‬یاد و اظهار کرد‪ :‬در فرایند توسعه این حوزه‪،‬‬ ‫ایمیدرو با توجه به رسالت خود‪ ،‬نقش هدایت کننده و حیاتی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازهای اینده در زمینه حمل ونقل‬ ‫اردشیر سعدمحمدی‪ ،‬معاون طرح های توسعه معدن و صنایع‬ ‫معدنی ایمیدرو نیز به بی��ان نیازهای حمل ونقل در بخش معدن‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬عالوه بر حوزه س��نگ اه��ن و زنجیره فوالد‪،‬‬ ‫توس��عه هایی در صنایع روی و س��رب‪ ،‬زغال س��نگ و‪ ...‬داریم که‬ ‫نیازمند حجم وس��یعی از جابه جایی ها خواهد بود‪ .‬سعدمحمدی‬ ‫افزود‪ :‬تولید ‪۸۰۰‬هزار تن کنس��انتره روی و ‪۹۰‬هزار تن کنسانتره‬ ‫س��رب در مهدی اباد‪ ۳ ،‬میلیون ت��ن کک متالورژی و‪ ...‬بر اهمیت‬ ‫بخش حمل ونقل تاکید می کند‪ ،‬در حالی که تا سال ‪ ۱۴۰۴‬برنامه‬ ‫دس��تیابی به ظرفی��ت ‪ ۵۵‬میلیون تنی ف��والد و جابه جایی مواد‬ ‫اولیه همچون س��نگ اهن نی��ز ورودی های جدیدی به ش��بکه‬ ‫حمل ونق��ل اضاف��ه خواهند ک��رد‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬خانه معدن‪،‬‬ ‫مس��ئولیت این ماموریت را برعهده گیرد که با همکاری ایمیدرو و‬ ‫فدراسیون حمل ونقل و لجستیک به اهداف مورد نظر دست یابیم‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی یاداور شد‪ :‬هم اینک س��االنه حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تن ماده معدنی تولید می ش��ود اما بای��د تعاریف دقیق تری از نوع‬ ‫جابه جایی ها‪ ،‬قیمت های حمل و نرخ های قابل رقابت ارائه ش��ود‪.‬‬ ‫وی کس��ب مجوز از سازمان بنادر را یکی از نیازهای توسعه حمل‬ ‫ب��ار در منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج فارس عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫توس��عه این بخش‪ ،‬نیازمند مدیریت واحد است و ایمیدرو در این‬ ‫فرایند‪ ،‬حاضر به هر نوع همکاری است‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از مبلغ ‪33.500‬میلیارد ریال به مبلغ ‪67.000‬میلیارد ریال طی دو مرحله با رای اکثریت سهامداران تصویب شد‪.‬‬ ‫مرحله اول از مبلغ ‪33‬هزارو ‪500‬میلیارد ریال به ‪ 44‬هزار میلیارد ریال انجام شد‬ ‫در مجمع عمومی فوق العاده چادرملو که به منظور افزایش سرمایه این شرکت ساعت ‪9‬‬ ‫صبح روز دوشنبه ‪29‬بهمن ماه در محل سال تالش برگزار شد‪ ،‬با افزایش سرمایه شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی چادرملو (س��هامی عام) از مبلغ ‪33‬ه��زار و ‪500‬میلیارد ریال فعلی به‬ ‫‪67‬هزار میلیارد ریال در ‪2‬مرحله موافقت شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬در این جلسه که با حضور اعضای هیات مدیره و بیش از‬ ‫‪91‬درصد از سهامداران برگزار گردید‪.‬‬ ‫پس از انتخاب اقای دکتر شیری نماینده شرکت سرمایه گذاری امید به عنوان رئیس‬ ‫مجم��ع‪ ،‬اقایان قائمی راد و رضا یزدخواس��تی به عنوان ناظرین و نمایندگان س��ازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار و موسس��ه حسابرس��ی رایمند و همکاران و رس��میت یافتن این‬ ‫جلس��ه‪ ،‬مهندس نوریان مدیرعامل چادرمل��و و دبیر مجمع‪ ،‬در گزارش هیات مدیره‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به میزان س��رمایه شرکت در زمان تاس��یس‪ ،‬که ‪ 10‬میلیون ریال بوده و اخرین‬ ‫س��رمایه ثبت ش��ده که ‪33‬هزار و ‪500‬میلیارد ریال می باش��د اظهار داشت‪ :‬براساس‬ ‫اطالعی��ه صدور مجوز افزایش س��رمایه مورخ ‪ 1397/11/17‬س��ازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار تهران شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود‬ ‫را از مبل��غ ‪33‬ه��زار و ‪500‬میلیارد ریال به ‪67‬هزار میلیارد ری��ال (معادل ‪100‬درصد‬ ‫س��رمایه فعلی) و طی دو مرحله از محل مطالبات حال ش��ده سهامداران و اورده نقدی‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫نوریان افزود‪ :‬این افزایش س��رمایه در مرحله اول‬ ‫‪31‬درصد س��رمایه فعلی یعنی از مبلغ ‪33‬هزار و‬ ‫‪500‬میلیارد ری��ال به ‪44‬هزار میلی��ارد ریال از‬ ‫محل مطالبات حال ش��ده س��هامداران و اورده‬ ‫نقدی و در مرحل��ه دوم از مبلغ ‪44‬هزار میلیارد‬ ‫ری��ال به ‪67‬هزار میلیارد ریال (معادل ‪69‬درصد‬ ‫س��رمایه فعل��ی)‪ ،‬از محل مطالبات حال ش��ده‬ ‫سهامداران و اورده نقدی است‪.‬‬ ‫وی درخصوص منابع تامین افزایش س��رمایه‪،‬‬ ‫از ابتدا تاکنون گفت‪ :‬اورده نقدی س��هامداران در اخرین سرمایه به میزان ‪1‬هزار‬ ‫و ‪134‬میلیارد ریال و تبدیل مطالبات حال ش��ده س��هامداران به میزان ‪32‬هزار و‬ ‫‪366‬میلی��ارد ریال بوده اس��ت و با توجه به ثبت اخرین مرحله افزایش س��رمایه‬ ‫ش��رکت در تاریخ ‪ 1396/11/07‬به میزان ‪33‬هزار و ‪500‬میلیارد ریال‪ ،‬از مجموع‬ ‫‪77‬ه��زار و‪402‬میلیارد ریال س��ود س��نوات ‪1379‬لغای��ت‪ 1395‬مبلغ‪32‬هزار‬ ‫و ‪366‬میلی��ارد ریال‪ ،‬معادل ‪42‬درصد کل س��ود‪ ،‬به عنوان مطالبات حال ش��ده‬ ‫سهامداران‪ ،‬به سرمایه تبدیل شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل چادرملو همچنین گفت‪ :‬به موجب رهنمود دریافتی از س��هامداران‬ ‫عمده و تصمیم هیات مدیره‪ ،‬این افزایش س��رمایه به منظور اجرای طرح ها و سایر‬ ‫س��رمایه گذاری های شرکت می باشد و هزینه های اجرایی ان به شرح ذیل براورد‬ ‫گردیده است‪:‬‬ ‫نـام و مـوضـوع طـرح‬ ‫احداث و بهره برداری از معدن جدید (طرح‬ ‫انومالی ‪)D19‬‬ ‫جبران مخارج بابت مشارکت نقدی در افزایش‬ ‫سرمایه های شرکت های سرمایه پذیر‬ ‫جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام‬ ‫شده در اجرای طرح کارخانه احیاء مستقیم‬ ‫جبران مخارج بابت خرید تجهیزات و‬ ‫ماشین االت (اقالم سرمایه ای)‬ ‫جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده در‬ ‫اجرای طرح‬ ‫مبلغ – میلیارد‬ ‫تومان‬ ‫‪1.923‬‬ ‫و اح��داث و بهره ب��رداری از طرح انومالی ‪ ،D19‬در نظر دارد س��رمایه خ��ود را از مبلغ‬ ‫‪33.500.000‬میلی��ون ریال به مبلغ ‪ 67.000.000‬میلی��ون ریال از محل مطالبات و‬ ‫اورده نقدی س��هامداران افزایش دهد‪ .‬استراتژی ش��رکت در راستای اهداف برشمرده‬ ‫ش��ده‪ ،‬جلوگیری از خروج وجه نقد ناش��ی از پرداخت مطالبات صاحبان سهام می باشد‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت عدم انجام افزایش سرمایه و به واسطه ضرورت پرداخت مطالبات‬ ‫صاحبان س��هام‪ ،‬شرکت با فقدان نقدینگی کافی جهت پیش��برد اهداف مدنظر مواجه‬ ‫خواه��د بود و به منظ��ور تامین نقدینگی موردنیاز ناچار به اخذ تس��هیالت مالی جدید‬ ‫می باشد که این امر سوداوری شرکت را نیز دستخوش تغییر خواهد نمود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری موردنیاز و منابع تامین ان‬ ‫مبلغ کل سرمایه گذاری موردنیاز جهت اجرای برنامه های یادشده فوق ‪34.879.520‬‬ ‫میلیون ریال و منابع تامین ان به شرح جدول زیر می باشد‪.‬‬ ‫منابع‬ ‫مصارف‬ ‫شرح‬ ‫افزایش سرمایه از محل مطالبات و اورده نقدی صاحبان سهام‬ ‫منابع داخلی‬ ‫جمع منابع‬ ‫احداث و بهره برداری از معدن جدید (طرح انومالی ‪)D19‬‬ ‫جبران مخارج بابت مشارکت نقدی در افزایش سرمایه های شرکت های سرمایه پذیر‬ ‫جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده در طرح احیا‬ ‫جبران مخارج بابت خرید تجیهیزات و ماشین االت (اقالم سرمایه ای)‬ ‫جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده در طرح فوالد‬ ‫جمع مصارف‬ ‫شایان ذکر است با توجه به برنامه زمان بندی مخارج طرح بهره برداری از معدن جدید‬ ‫و همچنین امعان نظر به مطالبات صاحبان س��هام عملیاتی شدن مبلغ افزایش سرمایه‬ ‫مذکور در دو مرحله و به شرح ذیل مدنظر می باشد‪:‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‹ ‹هدف از انجام افزایش سرمایه‬ ‫هدف ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)‪ ،‬از افزایش سرمایه موضوع این‬ ‫بیانیه ثبت‪ ،‬به شرح زیر می باشد‪.‬‬ ‫الف) جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده‬ ‫ب) احداث و بهره برداری از معدن جدید‬ ‫ج ) جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه های شرکت های سرمایه پذیر‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)‪ ،‬به منظور جبران مخارج انجام شده‬ ‫منابع‬ ‫افزایش سرمایه‬ ‫منابع داخلی‬ ‫مرحله اول‬ ‫جمع منابع‬ ‫احداث و بهره برداری از معدن جدید (طرح انومالی ‪)D19‬‬ ‫جبران مخارج بابت مشارکت نقدی در افزایش سرمایه های شرکت های سرمایه پذیر‬ ‫جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده در طرح احیا‬ ‫مصارف‬ ‫جبران مخارج بابت خرید تجهیزات و ماشین االت (اقالم سرمایه ای)‬ ‫جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده در طرح فوالد‬ ‫جمع مصارف‬ ‫‹ ‹اجرای طرح انومالی ‪D19‬‬ ‫توسعه صنعت فوالد با توجه به ویژگی های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و جغرافیایی کشور‬ ‫مبلغ(میلیون ریال)‬ ‫‪33.500.000‬‬ ‫‪1.379.520‬‬ ‫‪34.879.520‬‬ ‫‪19.224.542‬‬ ‫‪9.203.409‬‬ ‫‪3.283.971‬‬ ‫‪959.078‬‬ ‫‪2.208.520‬‬ ‫‪34.879.520‬‬ ‫بهره برداری از ذخایر جدید سنگ اهن می باشد از این رو ارکان راهبردی شرکت معدنی و‬ ‫ی به این مهم را از طریق اجرای طرح معدن جدید‬ ‫صنعتی چادرملو در نظر دارند دستیاب ‬ ‫با عنوان «انومالی‪ »D19‬تحقق بخشند‪.‬‬ ‫شرح‬ ‫‪920‬‬ ‫‪328‬‬ ‫نه تنها اهمیت اقتصادی بس��زایی دارد‪ ،‬بلکه تحقق صادرات غیرنفتی و درامد های‬ ‫ارزی را نیز به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬وجود انرژی ارزان‪ ،‬س��نگ اهن فراوان‪ ،‬نیروی‬ ‫ کار زبده‪ ،‬امکان حمل ونقل ارزان و دانش و تجربه ناش��ی از اجرای پروژه های متعدد‬ ‫از عواملی هس��تند که می توان به کمک انها توسعه صنعت فوالد را سرعت بخشید‪.‬‬ ‫در کنار مسائل یادشده‪ ،‬افزایش رشد و توسعه کشور های جهان سوم‪ ،‬بستر و زمینه‬ ‫ش��کل گیری یک بازار بالقوه ف��والد در ایران یا حتی در س��طح خاورمیانه را فراهم‬ ‫نموده اس��ت‪ .‬در همین راستا شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) با در نظر‬ ‫گرفتن برنامه های توسعه اقتصادی کشور و همچنین به منظور تحکیم و بهبود موقعیت‬ ‫خویش در بازار های داخلی و خارجی و دس��تیابی به ه��دف تولید ‪55‬میلیون تن فوالد‬ ‫در افق ‪ 1404‬و با توجه به ذخیره باقیمانده معدن س��نگ اهن فعلی ش��رکت و ضرورت‬ ‫حاصله در جهت تامین پایدار سنگ اهن و استمرار تولید کنسانتره در بلندمدت نیازمند‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫‪10.500.000‬‬ ‫‪535.376‬‬ ‫‪11.035.376‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.792.327‬‬ ‫‪3.283.971‬‬ ‫‪959.078‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.035.376‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫سال ‪1399‬‬ ‫‪23.000.000‬‬ ‫‪844.144‬‬ ‫‪23.844.144‬‬ ‫‪19.224.542‬‬ ‫‪2.411.082‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.208.520‬‬ ‫‪23.844.144‬‬ ‫جمع‬ ‫‪33.500.000‬‬ ‫‪1.379.520‬‬ ‫‪34.879.520‬‬ ‫‪19.224.542‬‬ ‫‪9.203.409‬‬ ‫‪3.283.971‬‬ ‫‪959.078‬‬ ‫‪2.208.520‬‬ ‫‪34.879.520‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اجرای طرح انومالی‪D19‬‬ ‫در ط��رح جامع ف��والد و دورنم��ای س��ال ‪ 1404‬تولید ‪ 55‬میلی��ون تن فوالد‬ ‫هدف گذاری ش��ده تا عالوه بر تامین نیاز داخل به بازار های جهانی هم صادر شود؛‬ ‫بنابراین برای تحقق این چش��م انداز باید ساالنه حدود ‪88‬میلیون تن سنگ اهن‬ ‫یعنی (‪ 8‬میلیون تن دانه بندی و ‪80‬میلیون تن کنسانتره) تولید شود‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که مجموع تولید معادن سنگ اهن طی سال گذشته حدود ‪45‬میلیون تن‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬پس نیاز است برنامه اکتشافی در داخل کشور به سرعت افزایش یابد؛‬ ‫طبیعت��ا برای امور اکتش��اف و بهره برداری هم نیاز به بستر س��ازی ازجمله صدور‬ ‫مجوز های الزم و سرمایه گذاری و منابع مالی وجود دارد‪ .‬اگر روند فعالیت معادن‬ ‫س��نگ اهن بر پای��ه روال فعلی و معمول ادامه یابد‪ ،‬در خوش بینانه ترین ش��رایط‬ ‫می ت��وان به تولید ‪35‬میلیون تن فوالد در س��ال ‪ 1404‬دس��ت یافت‪ .‬مگر انکه با‬ ‫رفع موانع موجود و ایجاد انگیزه الزم برای سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی‬ ‫یا خارجی‪ ،‬زمینه جلب مش��ارکت انه��ا را در بخش معدن و صنایع معدنی ان هم‬ ‫ظرف امس��ال و س��ال اینده فراهم نم��ود‪ .‬به عبارتی اگر بتوان ب��ا تکمیل زنجیره‬ ‫تولی��د در ف��راوری محصوالت معدنی توان کش��ور را افزای��ش داد‪ ،‬قادر خواهیم‬ ‫بود حداقل نیاز کش��ور های منطقه را تامین و این موض��وع درامد قابل توجهی را‬ ‫ب��رای ایران ایجاد می کند‪ .‬س��نگ اهن به عنوان ماده اولی��ه و اصلی تولید فوالد‬ ‫اس��ت که بیشترین س��هم را در قیمت تمام ش��ده ان دارد‪ .‬در کشور چین حدود‬ ‫‪39‬درصد‪ ،‬کش��ور های اروپایی حدود ‪31‬درصد و در ایران حدود ‪ 25‬تا ‪30‬درصد‬ ‫قیمت تمام ش��ده فوالد را سنگ اهن تش��کیل می دهد؛ لذا به دالیل مختلف برای‬ ‫کشور ما یکی از مزیت های مهم اقتصادی برای تولید فوالد‪ ،‬استفاده از سنگ اهن‬ ‫داخلی اس��ت و با وجود کاهش ش��دید قیمت های جهانی در دو سال اخیر‪ ،‬باز هم‬ ‫قیمت تمام ش��ده سنگ اهن داخلی برای فوالد س��از ها کمتر از قیمت جهانی در‬ ‫محل کارخانه اس��ت‪ .‬اتکا به تولی��د داخلی دارای مزایای اجتماعی نیز هس��ت و‬ ‫منجر به ایجاد اش��تغال در مناطق محروم که عمده معادن س��نگ اهن در همین‬ ‫مناطق است‪ ،‬ایجاد تاسیسات زیربنایی از قبیل جاده‪ ،‬خطوط راه اهن‪ ،‬برق رسانی‪،‬‬ ‫اب رس��انی‪ ،‬امور بهداش��تی و غیره اس��ت که کل جامعه از ان بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو یکی از دو غول س��نگ اهنی کش��ور است که‬ ‫طی چند س��ال گذشته به س��مت تکمیل زنجیره ارزش رفته و در زمینه فراوری‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬سرمایه گذاری های سنگینی کرده است‪ .‬چادرملو در سال ‪ 1396‬در‬ ‫حدود ‪9‬میلیون و ‪ 400‬هزار تن کنس��انتره س��نگ اهن تولید کرده که به مجتمع‬ ‫صنعتی چادرملو‪ ،‬فوالد مبارکه و فوالد خوزستان عرضه شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر تقریبا ‪30‬درصد از مواد اولیه صنایع فوالد کش��ور اعم از کنسانتره‬ ‫و گندله توسط چادرملو تامین می شوند‪ .‬در چند سال گذشته مسئوالن چادرملو‬ ‫بار ه��ا و باره��ا بر رو به اتم��ام بودن ذخایر معدن این ش��رکت تاکید داش��ته اند‪،‬‬ ‫درحال حاضر براس��اس براورد های صورت گرفته‪ ،‬حدود ‪60‬میلیون تن از ذخیره‬ ‫مع��دن فعل��ی باقی مانده و پیش بینی ها حاکی از ان اس��ت که ‪ 4‬تا ‪ 5‬س��ال دیگر‬ ‫ذخیره معدن چادرملو به پایان می رسد‪ .‬چادرملو برای دستیابی به هدف تولید ‪55‬‬ ‫میلیون تن فوالد در افق ‪ ،1404‬نیازمند بهره برداری از ذخایر جدید س��نگ اهن‬ ‫اس��ت که در صورتی که شرکت نتواند منابع اولیه را در داخل تامین نماید به ناچار‬ ‫مجبور به واردات خواهد بود که مغایر با سیاس��ت های داخلی شرکت و همچنین‬ ‫اهداف استراتژیک طرح جامع فوالد می باشد‪ .‬انومالی‪ D19‬یکی از محدوده های‬ ‫شناس��ایی شده برای استخراج سنگ اهن اس��ت که در استان یزد و کویر مرکزی‬ ‫ایران و در قلب پناهگاه حیات وحش دره انجیر و منطقه شکار ممنوع اریز قرار دارد‪.‬‬ ‫انومالی‪ D19‬در فاصله هوایی ‪30‬کیلومتری معدن کنونی چادرملو واقع شده و از‬ ‫نظر فاصله نیز در بهترین نقطه از معدن کنونی و تجهیزات ش��رکت چادرملو است‬ ‫که مش��کالت حمل ونقل را برای این کارخانه ب��ه وجود نمی اورد‪ .‬با موافقت برای‬ ‫کار بر روی انومالی‪ ،D19‬دو س��ال اکتش��افات و حدود ‪ 3‬تا ‪ 4‬س��ال باطله برداری‬ ‫زمان می برد چون ذخیره در عمق ‪ 180‬متری اس��ت‪ .‬پس از پیگیری های عدیده‬ ‫‪12‬ساله‪ ،‬مجوز اولیه استفاده از ذخیره سنگ اهن انومالی‪ D19‬با ذخیره تقریبی‬ ‫‪ 70‬ت��ا ‪100‬میلی��ون تن و در نزدیک��ی معدن فعلی‪ ،‬برای ش��رکت های معدنی و‬ ‫صنعتی چادرملو و س��نگ اهن مرکزی ایران صادر شده و در همین راستا‪ ،‬شرکت‬ ‫معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر در سال ‪ 1395‬تاسیس شده است‪ .‬اقدامات‬ ‫صورت گرفته درخصوص طرح تا این تاریخ‪ ،‬تشکیل شرکت مشترک تحت عنوان‬ ‫«ش��رکت معدنی و اکتشافی دش��ت یوز دره انجیر» می باشد که ثبت ان نزد اداره‬ ‫ثبت ش��رکت ها صورت پذیرفته است‪ .‬در همین راستا‪ ،‬سایر اقدامات مبنی بر اخذ‬ ‫موافقت س��ازمان محیط زیس��ت و پروانه اکتش��اف نیز مراحل پایانی خود را طی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرح انومالی‪D19‬‬ ‫مص��ارف برنامه ریزی ش��رکت بابت اجرای طرح انومالی‪ D19‬به ش��رح جدول‬ ‫زیر می باشد‪:‬‬ ‫شرح‬ ‫زمین‬ ‫تسطیح و محوله سازی‬ ‫ساختمان تولیدی و اداری‬ ‫تاسیسات و تجهیزات عمومی‬ ‫ماشین االت و تجهیزات‬ ‫وسایل و اثاثه اداری‬ ‫وسایل حمل ونقل‬ ‫پیش بینی نشده (‪5‬درصد اقالم فوق)‬ ‫جمع دارایی های ثابت‬ ‫هزینه های قبل از بهره برداری‬ ‫سرمایه در گردش‬ ‫جمع هزینه های سرمایه گذاری ثابت‬ ‫ارقام به میلیون ریال‬ ‫اخرین براوردسال ‪1397‬‬ ‫‪128.470‬‬ ‫‪725.444‬‬ ‫‪448.305‬‬ ‫‪188.155‬‬ ‫‪6.041.966‬‬ ‫‪27.057‬‬ ‫‪32.940‬‬ ‫‪380.117‬‬ ‫‪7.982.452‬‬ ‫‪10.783.241‬‬ ‫‪458.849‬‬ ‫‪19.224.542‬‬ ‫درصد از کل‬ ‫‪0.67%‬‬ ‫‪3.83%‬‬ ‫‪2.33%‬‬ ‫‪0.98%‬‬ ‫‪31.43%‬‬ ‫‪0.14%‬‬ ‫‪0.17%‬‬ ‫‪1.98%‬‬ ‫‪41.52%‬‬ ‫‪56.09%‬‬ ‫‪2.39%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‹ ‹زمان‪ ،‬ظرفیت و نحوه بهره برداری‬ ‫مطاب��ق براورد های صورت گرفته مدت زمان اماده س��ازی طرح (اکتش��اف‪ ،‬تجهیز‪،‬‬ ‫روباره برداری) طی سنوات ‪ 1397‬الی ‪ 1402‬خواهد بود و از سال ‪1403‬تولید (استخراج‬ ‫س��نگ اهن) ش��روع می ش��ود‪ .‬طبق براورد انجام ش��ده میزان اس��تخراج سنگ اهن‬ ‫در انومال��ی‪ D1960‬میلی��ون تن طی ‪ 10‬س��ال می باش��د و طب��ق مفروضات مبنای‬ ‫پیش بینی های صورت گرفته سال ‪ 1403‬شرکت ‪4.8‬میلیون تن‪ ،‬سال ‪ 1404‬در حدود‬ ‫‪5.4‬میلیون تن و در سنوات بعد از ‪6 ،1404‬میلیون تن کلوخه استخراج خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل ریسک‬ ‫س��رمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی چادرملو(س��هامی عام)‪ ،‬با ریسک های متداولی همراه است که سرمایه گذاران‬ ‫پیش از تصمیم گیری در خصوص س��رمایه گذاری در این ش��رکت‪ ،‬می بایس��ت عوامل‬ ‫مطرح شده را مدنظر قرار دهند‪ .‬برخی از این عوامل به شرح موارد ذیل می باشد‪:‬‬ ‫ * ریسک تجاری؛‬ ‫به هر گونه نوس��ان نامطلوب در س��ود عملیاتی ش��رکت اطالق می گردد‪ .‬به طور مثال‬ ‫کاهش س��طح فروش در نتیجه کاهش تقاضا برای محصوالت شرکت می تواند منجر به‬ ‫ریسک تجاری برای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو شود‪ .‬این ریسک می تواند از محل‬ ‫عرضه یا تقاضا ایجاد گردد‪ .‬با توجه به اینکه محصوالت تولیدی شرکت در صنعت فوالد‬ ‫به کار گرفته می ش��ود و نظر به وابستگی و تاثیرپذیری صنعت فوالد از بازار های جهانی‬ ‫این موضوع به عنوان ریسک اساسی در این صنعت قابل توجه می باشد‪.‬‬ ‫ * ریسک نرخ ارز؛‬ ‫با توجه به اینکه بخش��ی از ماش��ین االت و تجهیزات موردنیاز جهت تکمیل طرح های‬ ‫توس��عه ش��رکت از طریق واردات تامی��ن می گردد‪ ،‬افزایش یا کاهش ن��رخ ارز منجر به‬ ‫تغییرات مثبت یا منفی در مخارج س��رمایه ای ش��ده و می تواند س��ود و زیان شرکت را‬ ‫به واس��طه تغییر در هزینه اس��تهالک متاثر نماید و عالوه بر تاثیر بر سود و زیان شرکت‬ ‫موجب کاهش و یا افزایش بازده دارایی ها نیز می گردد‪.‬‬ ‫ * ریسک قیمت کاال‬ ‫درحال حاضر کاال های اصلی شرکت براساس استخراج‪/‬فراوری معدنی است که قیمت‬ ‫ف��روش این محصوالت متاثر از قیمت های جهانی و نرخ ارز اس��ت‪ .‬بنابراین قیمت های‬ ‫جهان��ی و نرخ ارز نقش مهمی در قیمت گذاری محصوالت ش��رکت دارد‪ .‬ازجمله دیگر‬ ‫ریسک های قیمتی ش��رکت چادرملو می توان به مسئله تامین اب برای فرایند تولید با‬ ‫توجه به کمبود اب در منطقه اشاره نمود که شرکت در راستای کاهش این ریسک اقدام‬ ‫به تاسیس تصفیه خانه و اجرای طرح انتقال اب خلیج فارس نموده است‪.‬‬ ‫ * ریسک قوانین و مقررات‬ ‫دخالت دولت و مراجع ذی صالح بر نحوه قیمت گذاری محصوالت شرکت از یک طرف‬ ‫و ریسک های ناشی از تعیین هزینه های حق انتفاع از معادن نیز ازجمله مواردی است که‬ ‫می تواند نرخ فروش و بهای تمام شده تولیدات را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫ * ریسک نقدینگی؛‬ ‫مشکالت نقدینگی که عمدتا ناشی از کمبود منابع مالی خریداران محصوالت می باشد‬ ‫می تواند شرکت را در دستیابی به اهداف تعریف شده با مشکل روبه رو سازد‪.‬‬ ‫ * ریسک نوسانات نرخ بهره؛‬ ‫افزایشقابلتوجه درنرخ هزینه های مالیمی تواندباعثکاهشسودخالصشرکت شود‪.‬‬ ‫* ریسک غیرمترقبه؛‬ ‫ش��رایط فورس ماژور ریس��ک عمومی ب��وده و در صورت بروز جن��گ‪ ،‬زلزله و حوادث‬ ‫طبیعی و مشابه ان این شرکت مانند کلیه صنایع کشور دچار مخاطره می گردد‪.‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1247‬‬ ‫پیاپی ‪2565‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫روزگار خوش‬ ‫زغال سنگ‬ ‫در ترکیه‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال سنگ‬ ‫اروپایی ها از‬ ‫ِ‬ ‫خاک ماه اجر‬ ‫می سازند‬ ‫زیرا خ��اک ماه‪ ،‬حاص��ل اثرات برخورد س��نگ های‬ ‫اسمانی بس��یار ریز و تابش کیهانی بر گدازه های در‬ ‫جریان روی این قمر است‪ .‬زمانی که از منطقه ای در‬ ‫المان‪ ،‬مواد مذابی ش��بیه به گدازه های ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫س��ال پیش جاری شد‪ ،‬دانش��مندان مرکز فضانورد‬ ‫اروپای��ی(‪ )EAC‬نمونه ه��ای این پودر اتشفش��انی‬ ‫را بررس��ی کردن��د و ان را ی��ک م��اده اولیه خوب‬ ‫ب��رای ایجاد خاکی ش��بیه به ماه با ن��ام ‪۱- EAC‬‬ ‫دریافتند‪.‬‬ ‫خاک ماه به ش��دت تیز و بس��یار خش��ک است و‬ ‫یک خطر بالقوه برای س�لامت انسان تلقی می شود‪.‬‬ ‫این خ��اک به علت تابش م��داوم کیهانی‪ ،‬حامل بار‬ ‫الکترواستاتیک است‪.‬‬ ‫نگرانی این اس��ت که این بار بتواند ویژگی خاک‬ ‫ماه و مناس��ب بودن ان به عنوان مصالح ساختمانی‬ ‫را تغییر دهد‪ .‬ارین ترنفیلد عضو هیات بررسی خاک‬ ‫م��اه از اژانس فضای��ی اروپا می گوی��د‪ :‬ما یک دلیل‬ ‫دیگر برای بازگش��ت به ماه به دس��ت اورده ایم‪ .‬ما به‬ ‫نمونه ه��ای تازه از خاک س��طح ماه ک��ه در معرض‬ ‫محیط تابش بوده باشد‪ ،‬نیاز داریم‪.‬‬ ‫ساخت شهر صنعتی ‪ -‬معدنی ‪ 22‬میلیارد دالری‬ ‫توسعه معادن عربستان شتاب می گیرد‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پروژه الومینیوم شرکت «معادن» عربستان‬ ‫دول��ت ترکی��ه از راه ان��دازی نیروگاه های‬ ‫زغال س��نگی حمایت کرده و امکانات مالی و‬ ‫یارانه ای زیادی را برای تاسیس نیروگاه های‬ ‫جدید و توس��عه اس��تخراج زغال س��نگ در‬ ‫نظر گرفته اس��ت‪ .‬ذخایر زغال س��نگ ترکیه‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون تن زغال س��نگ سخت‬ ‫در س��احل دریای س��یاه ب��وده و باقی مانده‬ ‫ان که ذخایره بیش��مار زغال س��نگ قهوه ای‬ ‫یا «لیگنیت» اس��ت‪ ،‬در س��ایر نقاط کش��ور‬ ‫پراکنده هس��تند‪ .‬دولت ترکیه در راستای به‬ ‫حداقل رساندن واردات زغال سنگ و کاهش‬ ‫مص��رف گاز طبیع��ی‪ ،‬اقدام ب��ه برنامه ریزی‬ ‫توسعه معادن زغال سنگ قهوه ای کرده که با‬ ‫توسعه نیروگاه ها و تولید برق از منابع داخلی‪،‬‬ ‫بتواند واردات زغال سنگ و گاز طبیعی را به‬ ‫کمترین میزان ممکن برس��اند‪ .‬این تصمیم‬ ‫ترکیه برای افزایش انتشار گازهای گلخانه ای‬ ‫بوده که ناس��ازگار با قوانی��ن اب و هوایی و‬ ‫پیمان پاریس است‪.‬‬ ‫ب��رای تولی��د ب��رق ‪ ۵۰‬گیگاوات��ی ترکیه‬ ‫در ش��رایط فعلی‪ ،‬یک س��وم از زغال سنگ‪،‬‬ ‫یک س��وم از گاز طبیع��ی و یک چه��ارم از‬ ‫نیروگاه های ابی استفاده می شود و باقی مانده‬ ‫ان از نیروگاه ه��ای خورش��یدی و انرژی باد‬ ‫تامین می ش��ود که با توجه به ضعیف بودن‬ ‫ش��بکه های توزیع برق در مناط��ق بادخیز‪،‬‬ ‫تولیدات انرژی بادی وارد ش��بکه نشده و به‬ ‫صورت محلی مصرف می شود‪.‬‬ ‫ذخی��ره ‪ ۵۰۰‬میلی��ون تنی زغال س��نگ‬ ‫س��خت ی��ا «انتراس��یت»‪ ،‬در کن��ار دریای‬ ‫س��یاه و در منطقه زونگول��دات دولتی بوده‬ ‫و با یارانه ه��ای باال به تولی��د ادامه می دهد‬ ‫و باقی مان��ده معادن زغال س��نگ ترکیه که‬ ‫زغال س��نگ قهوه ای اس��ت‪ ،‬از سوی بخش‬ ‫خصوصی و بیش��تر به صورت روباز و ش��مار‬ ‫کمی به صورت زیرزمینی استخراج می شود‪.‬‬ ‫سال گذش��ته میالدی حدود ‪ ۴۰۰‬شغل در‬ ‫این بخش ایجاد شده است‪.‬‬ ‫ترکی��ه از نظر تولید زغال س��نگ در رده‬ ‫هفتم جهانی قرار دارد و در س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی حدود ‪ ۸۰‬میلیون تن زغال قهوه ای‬ ‫یا لیگنیت‪ ،‬استخراج شده و برنامه تولید برای‬ ‫سال جاری ‪ ۹۰‬میلیون تن و برای سال اینده‬ ‫میالدی ‪ ۱۰۰‬میلیون تن در نظر گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این کش��ور برای برنامه طوالنی مدت‬ ‫خود اس��تخراج ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬میلیون تن در‬ ‫سال را در نظر دارد‪.‬‬ ‫برنامه توس��عه استخراج لیگنیت از معادن‬ ‫«تراس اس��کیزهیر» و «انی��ون» ب��ه صورت‬ ‫زیرزمینی و بقیه ان به صورت روباز طراحی‬ ‫ش��ده که معادن قونی��ه و کاتامان ماراس در‬ ‫این رده هستند‪ .‬مناقصه بهره برداری از همه‬ ‫انها نیز در سال جاری میالدی برگزار شد‪.‬‬ ‫با توجه به تولید باالی زغال س��نگ از سال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۰۱۴‬می�لادی (‪ ۱۳۷۹‬تا ‪۱۳۹۳‬‬ ‫خورش��یدی) بیش از ‪ ۱۰۰‬نف��ر در حوادث‬ ‫معدنی ترکیه جان خود را از دس��ت داده اند‬ ‫ک��ه بیش��تر این تلف��ات‪ ،‬مربوط ب��ه معادن‬ ‫زغال س��نگ بوده اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه موارد‬ ‫یادش��ده‪ ،‬از س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬دولت‬ ‫بازرس��ی و ایمن��ی معادن زغ��ال را به طور‬ ‫جدی در نظر دارد‪.‬‬ ‫شماری از تلفات انسانی معادن‪ ،‬مربوط به‬ ‫معادن کوچک و پراکنده غیررسمی است که‬ ‫ب��ه طور طبیعی در انه��ا اصول ایمنی کمتر‬ ‫رعایت می ش��ود و به نظر نمی رسد دولت تا‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪ ۱۳۹۹‬خورش��یدی)‬ ‫بتواند این قوانین را به صورت فراگیر و کامل‬ ‫عملی کند‪.‬‬ ‫در ترکی��ه به دلی��ل انتش��ار ذرات معلق‬ ‫حاصل از سوخت زغال س��نگ در نیروگاه ها‬ ‫و وسایل گرمایشی‪ ،‬هر سال حدود ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬نفر تلفات انسانی وجود دارد که بیشتر‬ ‫افراد اسیب دیده‪ ،‬در محدوده های نیروگاه ها‬ ‫که الودگی بیش��تری دارند ساکن هستند و‬ ‫ح��دود ‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر نیز به بیماری های‬ ‫قلبی و ریوی مبتال شده و در مراکز درمانی‪،‬‬ ‫بستری و مداوا می شوند‪.‬‬ ‫در ش��رایط حاضر‪ ،‬مقام��ات دولتی ترکیه‬ ‫به تغییرات اقلیمی بر اثر مصرف زغال سنگ‬ ‫و بیماری ه��ای ناش��ی از ان ب��ه طور جدی‬ ‫نمی نگرند اما بیشتر مردم خواهان تامین برق‬ ‫از منابع خورش��یدی و تجدیدپذیر هستند و‬ ‫تمایل دارند سالمت انسان ها و محیط زیست‬ ‫کشورشان حفظ شود‪.‬‬ ‫اژان��س فضایی اروپ��ا (‪ )ESA‬به منظور س��اخت‬ ‫سکونتگاه برای ماموریت های فضایی به ماه‪ ،‬در اینده‬ ‫به دنبال س��اخت بلوک های ساختمانی از خاک این‬ ‫قمر است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش نیوز ب��ه نق��ل از گیزمگ‪،‬‬ ‫دانش��مندان اژان��س فضای��ی اروپ��ا (‪ )ESA‬در پی‬ ‫اس��تفاده از خاک ماه به عن��وان یک ماده اولیه برای‬ ‫ساخت اجر و سکونتگاه برای ماموریت های اینده در‬ ‫ماه هستند‪.‬‬ ‫انها با استفاده از «شبیه سازها» که ویژگی خاک ماه‬ ‫را شبیه س��ازی می کنند‪ ،‬به دنبال این هدف هستند‬ ‫که دریابند ایا خاک خاکس��تری‪ ،‬خالص و زبری که‬ ‫سطح ماه را پوشانده‪ ،‬برای ساخت سکونتگاه‪ ،‬جاده‪،‬‬ ‫سکوی پرتاب و سایر تاسیسات مناسب است؟‬ ‫اگر کش��ورهای صاحب فن��اوری فضایی‪ ،‬یک روز‬ ‫فضان��وردان خود را به ماه بفرس��تند‪ ،‬توافق عمومی‬ ‫ای��ن اس��ت که اگ��ر این کاوش��گران قصد س��فری‬ ‫کوتاه نداش��ته باشند‪ ،‬س��اختمان های مناسب برای‬ ‫ارائ��ه فضاهای کاری و زندگی را بس��ازند که قابلیت‬ ‫حفاظ��ت از خدمه را در برابر تاب��ش کیهانی مرگبار‬ ‫داشته باشند‪ .‬اما با توجه به هزینه فعلی برای رسیدن‬ ‫به ماه که بردن یک بطری اب به اندازه ‪ ۲۰‬هزار دالر‬ ‫اب می خورد‪ ،‬حمل مواد س��اختمانی از زمین بسیار‬ ‫گران است‪.‬‬ ‫برای غلبه بر این مش��کل‪ ،‬مهندسان به فکر فراهم‬ ‫کردن مواد اولیه س��اختمانی از خ��اک ماه افتاده اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گفته اژانس فضای��ی اروپا؛ زمین و ماه‪ ،‬از‬ ‫نظر زمین شناس��ی‪ ،‬تاریخچه بس��یار مشابهی دارند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امیر صباغ‬ ‫مدل کار‬ ‫عربستان‬ ‫متمرکز بر جذب‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫خارجی است و‬ ‫در همین حال‬ ‫همواره از ورود‬ ‫سرمایه گذار‬ ‫خارجی به‬ ‫بخش های‬ ‫مختلف‬ ‫اقتصادی از‬ ‫جمله بخش‬ ‫معدن نیز‬ ‫استقبال‬ ‫می کند‪ .‬در‬ ‫شرایط کنونی‪،‬‬ ‫این کشور‬ ‫به دنبال‬ ‫توسعه کسب‬ ‫و کارهاست و‬ ‫تمایل به ورود‬ ‫سرمایه گذاران‪،‬‬ ‫بیشتر‬ ‫شده است‬ ‫اش��تغالزایی‪ ،‬دغدغ��ه مهم این روزهای عربس��تان‬ ‫سعودی است و صنایع گوناگون خود را به کار گرفته‬ ‫تا با این چالش روبه رو ش��ود‪ .‬معدن و صنایع معدنی‬ ‫هم از این قاعده مستثنا نیست و سلطان نفت با وجود‬ ‫درامد چشمگیری که از طالی سیاه به دست می اورد‪،‬‬ ‫از ذخای��ر ن��ه چن��دان گوناگ��ون و غنی خ��ود برای‬ ‫دستیابی به این هدف غافل نمانده است‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫تمایل همیشگی اعراب به جذب سرمایه گذار خارجی‬ ‫و مهیا کردن ش��رایط برای حضور هر چه قوی تر انها‬ ‫در این کشور‪ ،‬به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫این کشور انجامیده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از تلویزیون العربیه‪ ،‬پادشاه‬ ‫عربس��تان به تازگی پروژه ای مرتبط با صنایع معدنی‬ ‫را بهره برداری کرده است‪ .‬نام این پروژه‪ ،‬وادالشَ مال و‬ ‫ارزش ان ‪ ۸۵‬میلیون ریال (‪ ۲۲.۷‬میلیارد دالر) است‬ ‫و خالد الفالح‪ ،‬وزیر انرژی عربستان خبر راه اندازی ان‬ ‫را به دست ملک سلمان‪ ،‬به رسانه ها اعالم کرده است‪.‬‬ ‫وادالشَ مال‪ ،‬شهری به وس��عت ‪ ۴۴۰‬کیلومتر است‬ ‫که با هدف توس��عه صنایع معدنی عربستان سعودی‬ ‫در شمال این کشور ساخته شده است‪.‬‬ ‫الفال��ح در توضیح بیش��تر در این ب��اره افزود‪ :‬این‬ ‫پروژه‪ ،‬بخشی از یک طرح صنعتی است که با توسعه‬ ‫ان قرار است ‪۱۰‬هزار شغل در شمال عربستان ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معدن‪ ،‬کلید اصالحات‬ ‫معدنکاری‪ ،‬یکی از راهکارهای عربس��تان به منظور‬ ‫اعمال اصالحاتی اس��ت که در نتیجه انها این کشور‬ ‫منابع درامدی متفاوتی از نفت برای اقتصاد خود فراهم‬ ‫می کند و اقتصاد را از وابستگی به هیدروکربن ها دور‬ ‫نگه می دارد‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬دولت عربستان امیدوار‬ ‫اس��ت س��هم این بخش را در درامدهای اقتصادی تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی(‪۱۴۰۹‬خورشیدی) ‪ ۳‬برابر کند‪.‬‬ ‫مقامات س��عودی تخمین می زنن��د که این منطقه‬ ‫دربردارن��ده ‪ ۵۰۰‬میلیون تن کانی فس��فات باش��د‪.‬‬ ‫ای��ن رق��م نش��ان دهنده ‪ ۷‬درصد ذخایر ثابت ش��ده‬ ‫فس��فات جهان اس��ت‪ .‬این ذخایر به طور گس��ترده‬ ‫عربستان س��عودی همچنین در تالش برای ساخت اقتصادی است‬ ‫که متکی بر نفت و یارانه های دولتی نباشد و رویه خود را به سمت‬ ‫اس��تخراج ذخایر گسترده و بکر بوکس��یت به عنوان مهم ترین ماده‬ ‫تولید الومینیوم و همچنین اس��تخراج طال‪ ،‬فسفات‪ ،‬مس و اورانیوم‬ ‫تغییر می دهد‬ ‫در مناط��ق ال جالمی��د و اُم ووال یاف��ت می ش��وند؛‬ ‫منطق��ه ای ک��ه می��ان ش��هرهای ارار و تورایف قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫عربستان سعودی همچنین در تالش برای ساخت‬ ‫اقتصادی اس��ت که متکی بر نفت و یارانه های دولتی‬ ‫نباش��د و روی��ه خود را به س��مت اس��تخراج ذخایر‬ ‫گس��ترده و بکر بوکس��یت به عن��وان مهم ترین ماده‬ ‫تولید الومینیوم و همچنین اس��تخراج طال‪ ،‬فسفات‪،‬‬ ‫مس و اورانیوم تغییر می دهد‪.‬‬ ‫شبکه تلویزیون العربیه همچنین از قول الفالح نقل‬ ‫کرد که بخش معدن عربس��تان سعودی پس از ارائه‬ ‫یک قانون جدید‪ ،‬به روی س��رمایه گذاران خارجی باز‬ ‫اس��ت اما جزئیات بیش��تری در این زمینه ارائه نداد‪.‬‬ ‫ش��رکت دولتی معادن‪ ،‬تنها شرکت معدنی عربستان‬ ‫به شمار می اید که طال و مس استخراج می کند و در‬ ‫سال های اخیر بخش معدن خود را به تولید الومینیوم‬ ‫و فسفات نیز توسعه داده است‪.‬‬ ‫‪ ۶۵‬درص��د س��هام ای��ن ش��رکت ب��ه صن��دوق‬ ‫س��رمایه گذاری عمومی عربس��تان تعلق دارد‪ .‬العربیه‬ ‫در نهای��ت ش��رکت مع��ادن را بزرگ ترین ش��رکت‬ ‫معدن��ی در منطقه خلیج فارس معرف��ی کرد و افزود‪:‬‬ ‫این ش��رکت در حال توس��عه س��ومین پ��روژه خود‬ ‫در وادالشَ ��مال اس��ت که در ان کود فس��فات تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬برای این پ��روژه‪ ۲۴ ،‬میلی��ارد ریال عربی‬ ‫هزینه شده اس��ت‪ .‬چنین رویدادهایی نشان از تالش‬ ‫مستمر عربستان برای توسعه معدن و صنایع معدنی‬ ‫دارد؛ اتفاقی که چراهایی برای ان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫چالکو‪ ۱۹۰ ،‬هزار تن از ظرفیت ذوب خود را واگذار می کند‬ ‫بزرگ تری��ن تولیدکننده دولتی الومینی��وم در چین‪ ،‬واحد‬ ‫ذوب ‪ ۱۹۰‬هزار تنی خود در اس��تان ش��انژی (ناحیه ش��مال‬ ‫ش��رقی چین) را به تولیدکننده دیگری در استان یونان چین‬ ‫واگذار می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش اخبار فل��زات‪ ،‬این واحد به دلیل سیاس��ت های‬ ‫زیس��ت محیطی در فصل زمس��تان‪ ،‬مجبور ب��ه کاهش تولید‬ ‫ش��ده ب��ود‪ ،‬در عین ح��ال کاهش تولی��د ب��رق نیروگاه های‬ ‫زغال سنگ س��وز در این ناحیه نیز ناشی از همین سیاست ها‪،‬‬ ‫هزینه های تامین انرژی الکتریکی را برای این واحد به ش��دت‬ ‫افزایش داده بود‪.‬‬ ‫اس��تان یون��ان چین‪ ،‬یک��ی از اس��تان های این کش��ور با‬ ‫نیروگاه های متعدد برق ابی است که بسیاری از تولیدکنندگان‬ ‫صنای��ع انرژی ب��ر‪ ،‬ظرفیت های خود را به این اس��تان منتقل‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اش�تغالزایی‪ ،‬دغدغ�ه ای�ن روزه�ای‬ ‫عربستان‬ ‫امیر صباغ‪ ،‬مدیریت اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫(ایمی��درو) در گفت وگو با‬ ‫به ابعاد بیش��تری از‬ ‫بخش معدن عربس��تان س��عودی می پردازد و در این‬ ‫ب��اره توضی��ح می دهد‪ :‬در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته‪ ،‬روند‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی در عربس��تان نزولی بوده‪ ،‬در‬ ‫حالی که این کش��ور دغدغه اشتغالزایی برای جمعیت‬ ‫ج��وان خود را دارد؛ جمعیتی که با توجه به باال بودن‬ ‫نرخ زادوولد‪ ،‬رشد چشمگیری برای ان تصور می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬در کل‪ ،‬مدل کار عربستان متمرکز‬ ‫بر جذب سرمایه گذاری خارجی است و در همین حال‬ ‫همواره از ورود س��رمایه گذار خارج��ی به بخش های‬ ‫مختلف اقتصادی از جمله بخش معدن نیز اس��تقبال‬ ‫می کند‪ .‬در شرایط کنونی‪ ،‬این کشور به دنبال توسعه‬ ‫کس��ب و کارهاس��ت و تمایل به ورود سرمایه گذاران‪،‬‬ ‫بیش��تر ش��ده است‪ .‬س��اخت ش��هرهای هوشمند و‬ ‫الکترونیک��ی ک��ه مزیت گردش��گری و شهرنش��ینی‬ ‫دارد و باز کردن فضای بورس و پیوس��تن به شاخص‬ ‫ام اف تی ای در امریکا نیز از جمله اقدامات چش��مگیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت شاخص ارزش سهام شرکت «معادن‬ ‫عربس��تان» در ‪ ۱۰‬سال گذش��ته به طور مداوم روند‬ ‫صعودی داشته و در واقع عربستان این امکان را فراهم‬ ‫اورده که معادن‪ ،‬تبدیل به بازیگر بزرگ بین المللی و‬ ‫منطقه ای شود‪.‬‬ ‫صباغ در ادامه‪ ،‬به سند چشم انداز ‪ ۲۰۳۰‬عربستان‬ ‫اش��اره می کند و می گوی��د‪ :‬انها همچنین در س��ند‬ ‫چشم انداز ‪ ،۲۰۳۰‬توسعه کسب و کارها در زمینه های‬ ‫گوناگ��ون را در نظ��ر گرفتند که یک��ی از انها معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی اس��ت‪ .‬در س��ال های اخی��ر نیز در‬ ‫این زمینه کارهای بس��یاری انجام ش��د که از جمله‬ ‫انها ش��راکت عرب ها با ش��رکت امریکایی الومینیوم‬ ‫الکواس��ت‪ .‬براس��اس این قرارداد‪ ،‬یک شرکت تولید‬ ‫الومینیوم در عربس��تان س��اخته ش��ده ک��ه یکی از‬ ‫بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده الومینیوم جهان‬ ‫به ش��مار می اید و زنجیره کام��ل تولید الومینیوم از‬ ‫اس��تخراج بوکس��یت تا تولید پودر الومینا‪ ،‬ش��مش‬ ‫الومینی��وم و محص��والت پایین دس��ت را ش��امل‬ ‫می ش��ود‪ .‬بس��یاری از ای��ن محص��والت ب��ه‬ ‫نق��اط مختل��ف جه��ان ب��ه وی��ژه امری��کا ص��ادر‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫همچنین یک س��ال پیش در نخستین سفر ترامپ‬ ‫به عربس��تان‪ ،‬تفاهمنامه س��اخت فاز ‪ ۲‬این کارخانه‬ ‫امضا شد‪ .‬مدیریت اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری‬ ‫در پاس��خ به پرسشی درباره مقایس��ه جایگاه ایران و‬ ‫عربس��تان در بخش معدن و صنای��ع معدنی توضیح‬ ‫می دهد‪ :‬عربس��تان در بخش معدن نمی تواند با ایران‬ ‫مقایس��ه شود‪ .‬ایران بیشتر ذخایر را در اختیار دارد و‬ ‫از تنوع بس��یار باالتری نس��بت به عربستان برخوردار‬ ‫است‪ ،‬دلیل ان هم این است که بخش چشمگیری از‬ ‫جغرافیای ایران را مناطق کوهستانی تشکیل می دهد‬ ‫که در مقایسه با زمین های صاف عربستان‪ ،‬از ظرفیت‬ ‫معدنی قوی تری برخوردار است‪ .‬از سوی دیگر جذب‬ ‫ش��ریکان خارجی‪ ،‬ب��ه ورود فناوری ه��ای معدنی به‬ ‫عربستان کمک ش��ایانی کرده؛ مزیتی که ما به دلیل‬ ‫تحریم ها درحال حاضر از ان برخوردار نیس��تیم‪ .‬وی‬ ‫در نهایت نتیجه می گیرد‪ :‬با وجود صدور بیش از ‪۱۰‬‬ ‫میلیون بشکه نفت در روز‪ ،‬معادن عربستان در حاشیه‬ ‫بخش انرژی باقی می ماند و معدن و صنایع مرتبط با‬ ‫ان بیش��تر در اشتغالزایی این کشور مورد توجه است‬ ‫تا درامدزایی‪.‬‬ ‫قیمت سنگ اهن ثابت شد‬ ‫قیمت س��نگ اهن همچنان به روند کاهش��ی ‪ ۲‬هفته گذشته‬ ‫خ��ود ادامه داد ت��ا در نهایت‪ ،‬جمعه ‪ ۲۲‬فوریه (‪ ۳‬اس��فند) ثابت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به دلی��ل انتظار قیمت های پایین تر س��نگ اه��ن و همچنین‬ ‫پیش بینی حاش��یه س��ود باالتر‪ ،‬بس��یاری از فوالدس��ازان چین‬ ‫خری��د محموله ه��ای دریای��ی س��نگ اه��ن در اوری��ل (‪۱۲‬‬ ‫فروردی��ن ت��ا ‪ ۱۰‬اردیبهش��ت) را ترجیح می دهن��د و در نتیجه‬ ‫از خرید ف��وری امتناع می کنن��د‪ .‬در همین ح��ال‪ ،‬کارخانه های‬ ‫فوالدس��از چین ب��ا توجه ب��ه قیمت های باالی س��نگ اهن کم‬ ‫عی��ار (زیر ‪ ۵۸‬درص��د) از خرید ان خودداری کرده اند و بیش��تر‬ ‫به دنب��ال خری��د س��نگ اه��ن فاین متوس��ط عیار (ح��دود ‪۶۰‬‬ ‫درص��د) هس��تند ت��ا در هزینه ه��ای تولی��د خ��ود صرفه جویی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرام کیوان جعفری طهرانی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1247‬‬ ‫پیاپی ‪2565‬‬ ‫درامد ایران از‬ ‫فروش صنایع دستی‬ ‫‪490‬میلیون دالر شد‬ ‫چرا دالر دوباره وارد‬ ‫کانال ‪14‬هزار تومان ‬ ‫شد؟‬ ‫رویدادی برای نمایش‬ ‫« دستاوردهای‬ ‫مدرسه های غیر دولتی»‬ ‫راه کاهش‬ ‫تنش های ناگهانی‬ ‫بازار محصوالت‬ ‫کشاورزی‬ ‫«چابهار» الگوی مشارکت منطقه ای‬ ‫دیروز نخس��تین محموله صادراتی افغانستان شامل‬ ‫‪ ۲۰۰‬ت��ن م��اش و ‪ ۳۷۰‬ت��ن س��نگ تالک ب��ا حضور‬ ‫رئیس جمهوری افغانستان و سفیران ایران‪ ،‬هند و ترکیه‬ ‫از نیمروز افغانس��تان‪ ،‬راهی چابهار ش��د تا از ان جا به‬ ‫مقصد هند حمل شود‪.‬‬ ‫رئیس��ان جمهوری ای��ران و افغانس��تان ب��ه اتف��اق‬ ‫نخس��ت وزیر هن��د در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬تواف��ق کردن��د‪،‬‬ ‫همکاری ه��ای خود را در چابهار توس��عه دهند و هر ‪۳‬‬ ‫کش��ور تاکید دارند که این هم��کاری در رقابت با دیگر‬ ‫امکانات مشابه در منطقه نیست‪ ،‬بلکه افزایش ظرفیت ها‬ ‫و ایجاد تنوع برای رونق اقتصادی اس��ت‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫بندرهای چابهار‪ ،‬صحار و گوادر را رقیب هم نمی دانند‪،‬‬ ‫بلک��ه معتقدند ای��ن بندرها که تمامی خ��ارج از حوزه‬ ‫خلیج ف��ارس قرار دارند‪ ،‬می توانند در بازاریابی‪ ،‬صادرات‬ ‫و الگو سازی مکمل یکدیگر باشند‪.‬‬ ‫افغانس��تان از دی��روز‪ ،‬به طور رس��می از طریق بندر‬ ‫چابهار‪ ،‬ارس��ال کاال به هند را اغاز کرد و ایین ش��روع‬ ‫صادرات محمول��ه تجاری این کش��ور از طریق چابهار‬ ‫ب��ا حضور اش��رف غن��ی رئیس جمهوری افغانس��تان و‬ ‫وینای کوما سفیر هند در افغانستان‪ ،‬در شهر زرنج‪ ،‬مرکز‬ ‫اس��تان نیمروز افعانس��تان در نزدیکی مرز ایران برگزار‬ ‫شد‪ .‬به گزارش دی اِن ای ایندیا‪« ،‬هارون چخانسوری»‪،‬‬ ‫سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در این باره‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بندر چابهار نتیجه همکاری های سالم بین هند‪ ،‬ایران و‬ ‫افغانستان است و این امر باعث افزایش ارتباطات و رشد‬ ‫اقتصادی کشور خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬کشورهای دیگر‬ ‫منطق��ه باید از ظرفیت اقتص��ادی پروژه های منطقه ای‬ ‫اس��تفاده و به ج��ای رواب��ط غیرقانونی با ش��رکت ها و‬ ‫بازیگران غیردولتی‪ ،‬همکاری دولت ها و بازیگران دولتی‬ ‫را تقویت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر مناسبات اسیای جنوبی و مرکزی‬ ‫«دهلیز ترانزیتی چابهار‪ ،‬مناسبات اقتصادی‪-‬سیاسی‬ ‫در اس��یای جنوب��ی و مرکزی را تغیی��ر می دهد»‪ ،‬این‬ ‫عن��وان در ایی��ن ارس��ال نخس��تین محمول��ه تجاری‬ ‫افغانستان به چابهار برای صادرات به هند روی بنرهای‬ ‫تبلیغی نقش بس��ته که ریاست جمهوری این کشور ان‬ ‫را منتشر کرده اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫افغانس��تان در این ایین گفت‪ :‬ام��روز وضعیت منطقه‬ ‫تغییر ش��کل یافته و همکاری ها به الگوی اصلی تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اشرف غنی از رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر هند‬ ‫قدردانی کرد که با یک دیدگاه مشترک درباره چابهار به‬ ‫نتیجه و از یک توافقنامه به عمل رسیدند و امروز شاهد‬ ‫عملی شدن توافقنامه چابهار هستیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بحث درب��اره چابهار ‪۱۸‬س��ال پیش بین‬ ‫این کش��ورها اغاز ش��د و ای��ران در «جاده ابریش��م»‬ ‫س��رمایه گذاری ک��رد و هند هم ج��اده دالرام‪ -‬زرنج را‬ ‫ساخت‪.‬‬ ‫وی مناسبات دولت با دولت‪ ،‬منافع مشترک و استفاده‬ ‫از فرصت های مش��ترک را نقط��ه کلیدی همکاری بین‬ ‫ایران و افغانستان دانست‪ .‬همکاری های منطقه ای نقشه‬ ‫را تغیی��ر می دهد‪ ،‬افغانس��تان از جزیره بدون ارتباط به‬ ‫کش��ور چهار راه ترانزیتی با کمک ایران و هندوس��تان‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ الگوی موفق همکاری منطقه ای‬ ‫گروه تجارت‬ ‫را ب��رای تولی��د ثروت وی��ژه همه ملت ه��ای منطقه را‬ ‫به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫بهرام��ی گف��ت‪ :‬نشس��ت امروز م��ا ثابت ک��رد که‬ ‫ظرفیت های مش��ترک می تواند ازسوی مقامات و مردم‬ ‫منطقه مورد استفاده مشترک قرار گیرد و این تعامل به‬ ‫ثبات منطقه کمک می کند‪.‬‬ ‫به گفته س��فیر ایران در کابل‪ ،‬بن��در چابهار در چند‬ ‫س��ال گذش��ته ظرفیت های خود را با کم��ک درامدها‬ ‫مل��ی ای��ران و هم��کاری و مش��ارکت هند ارتق��ا داده‬ ‫اس��ت و مرحله های بعدی هم در سال های اینده مورد‬ ‫بهره ب��رداری قرار خواهد گرفت‪ .‬این بندر و منطقه ازاد‬ ‫پیرامون ان می تواند‪ ،‬نه تنها مورد استفاده این ‪ ۳‬کشور‬ ‫باشد‪ ،‬بلکه می تواند مس��یر مناسب برای اینده اسیای‬ ‫مرکزی و فراتر از ان باش��د و ایران بنا دارد برای تحقق‬ ‫این کارکرد همه ظرفیت هایش را برای اس��تفاده بهینه‬ ‫از چابهار بسیج کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ درامد افغانستان یک میلیارد دالری شد‬ ‫شاه حسین مرتضوی‪ ،‬معاون سخنگوی رئیس جمهوری‬ ‫افغانس��تان صبح دیروز در صفحه اجتماعی خود نوشت‬ ‫که چابهار‪ ،‬روزنه دیگر برای تجارت و ترانزیت افغانستان‬ ‫گش��ایش می یابد‪ .‬او نوش��ت‪ :‬امروز با ارس��ال نخستین‬ ‫محمول��ه صادراتی از مس��یر جاده ابریش��م به س��وی‬ ‫چابهار‪ ،‬فرصت و روزنه جدید برای تجارت و ترانزیت باز‬ ‫می شود‪ .‬سیاست های منطقه ای رئیس جمهوری «اشرف‬ ‫غنی» در بخش همکاری های منطقه ای با دستاوردهای‬ ‫عینی و عملی همراه است‪.‬‬ ‫پروژه های انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان‬ ‫به پاکستان و هند‪« ،‬توتاپ» انتقال برق اسیای میانه به‬ ‫پاکستان‪ ،‬راه الجورد که کاالهای افغانستان را از مسیر‬ ‫ترکمسنان به جمهوری اذربایجان‪ ،‬گرجستان‪ ،‬ترکیه و‬ ‫اروپا می رساند و امروز هم چابهار‪ ،‬افغانستان را به نقطه‬ ‫وص��ل همکاری تبدیل کرده اس��ت‪ .‬به گفته مرتضوی‪،‬‬ ‫اکنون افغانس��تان دیگر تنها به مس��یر های پاکس��تان‬ ‫محدود نیس��ت و مسیر های گوناگون زمینی‪ ،‬راه اهن و‬ ‫کریدورهای هوایی فرصت و تحول بزرگی را برای کشور‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫به گفته معاون س��خنگوی رئیس جمهوری افغانستان‬ ‫امس��ال برای نخستین بار درامد کش��ور به یک میلیارد‬ ‫دالر رسیده است و تا سال بعد رقم به ‪ ۲‬میلیارد افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬اقدام های انجام شده در یک سال گذشته‬ ‫در تاریخ کشور بی سابقه است‪ .‬این راه هر روز بیشتر از‬ ‫گذش��ته توس��عه خواهد یافت‪ .‬امروز با ارسال نخستین‬ ‫محموله تجارتی افغانستان شاهد تحول مهم در عرصه‬ ‫تجارت و ترانزیت خواهد بود‪.‬‬ ‫«خان جان الکوزی» معاون اتاق تجارت افغانستان نیز‬ ‫در استانه گشایش مسیر چابهار برای تجارت این کشور‬ ‫گفت‪ :‬این فرصتی بزرگی برای افغان ها اس��ت‪ .‬وی ابراز‬ ‫امیدواری کرد با استفاده درست و فراهم شدن فرصت ها‬ ‫در چابهار و رفع چالش های باقیمانده این مس��یر بتواند‬ ‫مش��کالت تجارتی افغانس��تان را برطرف کند‪ .‬الکوزی‬ ‫پی��ش از این هم گفته بود که با راه اندازی بندر چابهار‪،‬‬ ‫افغانس��تان ب��ه اب ه��ای ازاد ‪۸۰۰‬کیلومت��ر نزدیک تر‬ ‫می ش��ود و برای صادرات این کشور به هند و بازار های‬ ‫جهانی سهولت ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با گذش��ت هر س��ال‪ ،‬از تاجران افغان در‬ ‫بندر کراچی ‪۵۰۰‬میلیون دالر پول اضافه گرفته می شود‬ ‫که با باز ش��دن بندر چابهار این مشکل برطرف خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪۵۰‬درصدی میزان تخلیه و بارگیری‬ ‫ب��ا ایجاد بن��در چابهار‪ ،‬افغانس��تان از طریق ایران به‬ ‫اب های ازاد و س��پس تس��هیل ترانزیتی برای تجارت‬ ‫با س��ایر کشورهای جهان را به دست می اورد‪ .‬توافقنامه‬ ‫بندر ترانزیتی و تجارتی چابهار در ‪ ۳‬خرداد سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫بین رئیس جمهوری افغانس��تان‪ ،‬ایران و نخس��ت وزیر‬ ‫هند امضاء ش��ده ب��ود که اکنون اجرایی ش��ده و اماده‬ ‫سرمایه گذاری و تجارت بازرگانان منطقه و جهان است‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫تحوالت بس��یار خوب��ی در بندر چابهار ایجاد ش��ده و‬ ‫می��زان تخلیه و بارگیری این بندر‪ ،‬تا ‪ ۵۰‬درصد رش��د‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫محمد راس��تاد ب��ا بیان اینکه همواره تمرکز کش��ور‬ ‫برای حمل ونقل دریایی‪ ،‬روی خلیج فارس بوده و عمده‬ ‫ظرفیت های بندری کش��ور در ای��ن حوضچه ابی‪ ،‬در‬ ‫نهای��ت تا تنگه هرمز ایجاد ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی‬ ‫اس��ت که از نظر ملی‪ ،‬دسترس��ی دریایی و نزدیکی به‬ ‫مس��یر اصلی تجارت ش��رق به غرب‪ ،‬س��واحل مکران‬ ‫و بن��در چابهار‪ ،‬بهترین گزینه برای توس��عه به ش��مار‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان بنادر و دریانوردی‪،‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از منظ��ر بین الملل��ی نیز‪ ،‬ب��ا توجه به‬ ‫وج��ود یک و نیم میلیارد نفر جمعیت و بازار گس��ترده‬ ‫و بزرگ در کش��ورهای س��احلی اقیانوس هند‪ ،‬در کنار‬ ‫دسترسی نداش��تن به اب های ازاد کش��ورهای اسیای‬ ‫میانه‪ ،‬قفقاز و افغانس��تان در شمال ایران‪ ،‬توسعه بندر‬ ‫چابهار از اهمیت راهبردی برای کش��ور برخوردار است‬ ‫و می تواند گذرگاه بس��یار خوبی برای صادرات و واردات‬ ‫این کشور باشد‪.‬‬ ‫راستاد با اشاره با اقدام های انجام شده در بندر چابهار‬ ‫در یک س��ال گذش��ته پس از راه اندازی مرحله نخست‬ ‫توسعه ای‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در این مدت تحوالت بسیار خوبی‬ ‫در بندر چابهار ایجاد ش��د و می��زان تخلیه و بارگیری‬ ‫این بندر‪ ،‬تا ‪۵۰‬درصد رش��د داش��ته ک��ه در این مدت‬ ‫هدیه های نوروز خرج «دَ َرک» شود‬ ‫وزی��ر ارتباطات پیش��نهاد ک��رد ش��رکت های ارتباطاتی هزینه‬ ‫هدیه های نوروزی خود را صرف زیرساخت های روستای گردشگری‬ ‫« َد َرک» در سیس��تان و بلوچس��تان کنن��د‪ .‬به گ��زارش چمدان‪،‬‬ ‫محمدجواد اذری جهرمی با انتش��ار ‪۴‬عکس از روس��تای َد َرک در‬ ‫اس��تان سیستان و بلوچستان نوشت‪« :‬سال گذشته از شرکت های‬ ‫ارتباطی خواس��تم هزینه هدیه ه��ای نوروز را ص��رف زلزله زدگان‬ ‫کنند‪ .‬امس��ال نیز بیایید ب ه جای خرید هدی ه برای مدیران نهاد هاو‬ ‫سازمان های گوناگون یا تبلیغات‪ ،‬امکانات حداقلی را برای روستای‬ ‫بی نظیر گردش��گری َد َرک فراهم کنیم تا اقتصاد مردم عزیز ان جا‬ ‫رونق گیرد و ب ه دَرَک رفتن یک سفر جذاب شود!»‬ ‫چنین رش��دی را در هیچ یک از بندرهای دیگر کش��ور‬ ‫تجربه نکردیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در یک س��ال گذش��ته‪ ،‬حدود هزار‬ ‫میلیارد تومان ق��رارداد و تفاهمنامه همکاری‪ ،‬با بخش‬ ‫خصوصی به امضا رسیده‪ ،‬افزود‪ :‬پس از گشایش مرحله‬ ‫نخس��ت توسعه بندر چابهار ازس��وی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫موافقتنام��ه داالن ترانزیتی چابهار به امضای ‪۳‬کش��ور‬ ‫هندوستان‪ ،‬افغانستان و ایران رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اعالم این خبر‬ ‫که روند ورود کش��تی ها با محموله های متنوع در بندر‬ ‫چابهار تغییر کرده اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬به تازگی ش��اهد‬ ‫برقراری خط کش��تیرانی در بندر چابه��ار بودیم که از‬ ‫مبدا بندرهای هند به چابهار و برعکس فعال است‪.‬‬ ‫‹ ‹چابهار را مرکز ثقل توسعه کشور قرار دهیم‬ ‫بن��در چابه��ار به عن��وان تنه��ا بن��در اقیانوس��ی در‬ ‫جنوب ش��رق ایران‪ ،‬دارای موقعیت جغرافیایی حساس‬ ‫و استراتژیکی در ورودی خلیج فارس و مدخل اقیانوس‬ ‫هند اس��ت که به گفته کارشناس��ان‪ ،‬برای کش��ورهای‬ ‫منطقه به ویژه همسایگان ش��رقی و جنوب شرقی اسیا‬ ‫از جمل��ه هند و افغانس��تان از اهمیت خاصی در زمینه‬ ‫ترانشیپ و ترانزیت کاالهای بندرهای حوزه خلیج فارس‬ ‫و حمل ونقل کاال برخوردار است و به همین دلیل شاهد‬ ‫اب��راز تمایل کش��ورهایی مانند افغانس��تان و هند برای‬ ‫سرمایه گذاری در این بندر هستیم‪ ،‬چراکه موقعیت این‬ ‫بندر و همچنین وجود اب های عمیق‪ ،‬فضایی مناس��ب‬ ‫را برای س��اخت اس��کله های با عمق زیاد و پهلوگیری‬ ‫کش��تی های بزرگ اقیانوس پیما فراهم کرده‪ ،‬به طوری‬ ‫ک��ه ای��ن بن��در از قابلیت تبدیل ش��دن ب��ه مگاپورت‬ ‫خاورمیانه برخوردار است‪.‬‬ ‫در همین میان‪ ،‬استاد دانش��گاه و کارشناس مناطق‬ ‫ازاد معتقد است می توان بر ظرفیت های بی شمار ایران‬ ‫برای دور زدن تحریم ها در بخش های کشاورزی‪ ،‬صنعت‬ ‫و معدن توجه کرده و چابهار را مخزن توس��عه کش��ور‬ ‫برای مقابله با تحریم های نابخردانه امریکایی قرار دهیم‪.‬‬ ‫عبدالرس��ول خلیل��ی در گفت وگ��و با‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تحقق اه��داف و ماموریت های منطقه ازاد چابهار‬ ‫ب��ه منزله اه��رم توس��عه پیرامونی و تقوی��ت ارتباط با‬ ‫کشور افغانستان و هند می تواند بیش از پیش به ایجاد‬ ‫فرصت های ش��غلی جدید و گس��ترش روابط اقتصادی‬ ‫‪۳‬کشور کمک کند‪ ،‬به ویژه که محور توسعه شرق را در‬ ‫این زمینه باید جدی تر گرفت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در ش��رایط تحری��م و برای دور زدن‬ ‫ان از طری��ق بندر چابه��ار باید مناط��ق ازاد از جمله‬ ‫بندر چابهار را مرکز ثقل توس��عه کش��ور ق��رار دهیم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه چابهار باید مرکزیت توس��عه برای مقابله با‬ ‫تحریم های کشور باشد‪.‬‬ ‫به گفته این اس��تاد دانشگاه‪ ،‬می توانیم اقالم وارداتی‬ ‫کشورهای پیرامونی را در چابهار تولید کنیم و شرکت ها‬ ‫و موسس��ه های تولی��دی را به چابهار گس��یل داریم تا‬ ‫صادرات کش��ور از طریق چابهار به کشورهای همسایه‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه الزم اس��ت سیاس��ت های دولت نیز‬ ‫جدی تر و به منزله ابراولویت مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫به تازگی شاهد‬ ‫برقراری خط‬ ‫کشتیرانی در‬ ‫بندر چابهار‬ ‫بودیم که از مبدا‬ ‫بندرهای هند به‬ ‫چابهار و برعکس‬ ‫فعال است‬ ‫گمرک‪ ،‬گوشت های وارداتی را زودتر ترخیص کند‬ ‫گمرک موظف ش��د با هماهنگ��ی وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی نس��بت ب��ه ترخی��ص‬ ‫گوش��ت های وارداتی س��ریع تر اقدام کند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬در زمین��ه واردات‪ ،‬ترخیص‬ ‫و توزیع گوش��ت‪ ،‬هیات وزی��ران مقرر کرده‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن تجارت باید به گونه ای‬ ‫تمهیدات��ی را بیندیش��د و برنامه ریزی کند که گوش��ت های‬ ‫وارداتی با ارز رس��می ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به ش��کل مناس��ب تری‬ ‫بین مصرف کنندگان توزیع شود‪ .‬همچنین‬ ‫گمرک موظف ش��ده با هماهنگی با وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی نس��بت به تسریع ترخیص‬ ‫گوشت های وارداتی از مبادی ورودی کشور‬ ‫اق��دام کند‪ .‬براس��اس انچه گم��رک اعالم‬ ‫ک��رده‪ ،‬هیات دولت ابالغ ک��رده که وزارت‬ ‫کش��ور باید خروج غیرقانونی دام از کشور را با جدیت مراقبت‬ ‫و کنترل کند‪.‬‬ ‫تولی��د محص��والت کش��اورزی غی��ر از‬ ‫محصوالت��ی که در محیط های کنترل ش��ده‬ ‫مانند گلخانه ها پرورش می یابد‪ ،‬فصلی اس��ت‬ ‫و به همین دلیل گردش نقدینگی در بسیاری‬ ‫از فعالیت های کشاورزی یک ساله است‪ .‬این‬ ‫مسئله باعث شده در یک مدت کوتاه محصول‬ ‫زیادی به بازار عرضه ش��ود درحالی که ممکن‬ ‫اس��ت تقاضا در ان دوره ثابت بماند‪ .‬در واقع‬ ‫این عملکرد مکانیس��م عرضه و تقاضا در بازار‬ ‫است که به افت و افزایش قیمت ها می انجامد‪.‬‬ ‫یک راهکار در کاهش تنش های ناگهانی بازار‬ ‫محصوالت کش��اورزی نگه��داری محصوالت‬ ‫در انبارها و س��ردخانه ها یا استفاده از ان در‬ ‫صنایع تبدیلی و تکمیلی است‪.‬‬ ‫در چن��د م��اه گذش��ته صنای��ع تبدیل��ی‬ ‫به وی��ژه تولیدکنن��دگان رب گوجه فرنگی از‬ ‫کمبود محص��والت کش��اورزی گالیه کردند‬ ‫ام��ا راه غلبه بر چنین مش��کالتی این اس��ت‬ ‫ک��ه کارخانه ه��ا در سراس��ر کش��ور از قالب‬ ‫کش��اورزی قراردادی اس��تفاده کنند‪ .‬در این‬ ‫روش کارخانه ها و تولیدکنندگان محصوالت‬ ‫کش��اورزی به یکدیگ��ر خدم��ات می دهند‪.‬‬ ‫کش��اورزی قراردادی درب��اره چغندر و تولید‬ ‫قند رایج بود و در زمینه محصوالت دیگر مثل‬ ‫گوجه فرنگی و ُرب هم اس��تفاده می شود و تا‬ ‫زمانی که چنین قراردادی وجود نداشته باشد‬ ‫کشاورز نمی داند که باید برای چه کارخانه ای‬ ‫و به چه اندازه تولید کند‪.‬‬ ‫هم��ه واحدهای کش��اورزی دس��ت بخش‬ ‫خصوصی است و دولت هیچ واحد کشاورزی‬ ‫را اداره نمی کن��د‪ .‬دخال��ت دول��ت در حوزه‬ ‫تنظی��م ب��ازار در قال��ب دو سیاس��ت مطرح‬ ‫می شود که یکی از انها‪ ،‬خرید تضمینی است‪.‬‬ ‫براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی دولت‬ ‫مکل��ف به خرید تضمین��ی بعضی محصوالت‬ ‫کشاورزی به منظور حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫در خری��د تضمین��ی هزینه تمام ش��ده با‬ ‫یک س��ود عادالنه ک��ه به ط��ور معمول کف‬ ‫قیمت است‪ ،‬به تولیدکننده پرداخت می شود‪.‬‬ ‫سیاس��ت دیگر خرید توافقی است‪ .‬زمانی که‬ ‫کش��اورز نمی تواند محصول را ب��ه هر دلیلی‬ ‫بفروشد‪ ،‬س��ازمان تعاونی روس��تایی یا دیگر‬ ‫س��ازمان های حمایتی محص��ول را می خرند‬ ‫ی��ا تبدیل می کنند و در بازار می فروش��ند اما‬ ‫همیش��ه در بازار محصوالت کش��اورزی این‬ ‫مکانیسم عرضه و تقاضاست که اصل و اساس‬ ‫است‪.‬‬ ‫نق��ش و دخال��ت دول��ت در ب��ازار ای��ن‬ ‫محصوالت بس��یار کم اس��ت و تنه��ا در بازار‬ ‫محصوالتی مانند گندم و غالت که براس��اس‬ ‫مصوبه مجلس شورای اسالمی مکلف به خرید‬ ‫تضمینی است‪ ،‬دخالت می کند‪.‬‬ ‫تفاهمنامه جدید‬ ‫برای توسعه «ستاد»‬ ‫در راس��تای تکالی��ف مص��رح در تبصره‪1‬‬ ‫م��اده‪ 50‬قان��ون اح��کام دائم��ی برنامه های‬ ‫توس��عه کش��ور و بند‪ 5‬تصویب نامه ش��ماره‬ ‫‪/16145‬ت ‪ 53525‬ه��ـ مورخ ‪16/02/1396‬‬ ‫درباره تبادل اطالعات بین س��امانه تدارکات‬ ‫الکترونیک��ی دول��ت (س��تاد) ب��ا پایگاه ها و‬ ‫س��امانه های اطالعات��ی س��ازمان برنام��ه و‬ ‫بودج��ه کش��ور از جمل��ه پای��گاه اطالع��ات‬ ‫قرارداده��ای کش��ور‪ ،‬پای��گاه اطالع رس��انی‬ ‫جامع معامالت بخش عمومی کش��ور (پایگاه‬ ‫ملی اطالع رس��انی مناقصات قدیم) و سامانه‬ ‫هوشمند تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی‬ ‫و اجرایی (س��اجات)‪ ،‬تفاهمنامه ای در تاریخ‬ ‫‪ ۱۳۹۷/۱۲/۱‬بین عل��ی رهبری رئیس مرکز‬ ‫توس��عه تجارت الکترونیک��ی و قانع فر رئیس‬ ‫نظام فنی و اجرایی س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور امضا و تبادل شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت‬ ‫الکترونیک��ی‪ ،‬پیرو ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬اطالعات‬ ‫مورد نیاز سامانه ها و پایگاه های سازمان برنامه‬ ‫و بودجه کش��ور از طریق سامانه ستاد تغذیه‬ ‫خواهد ش��د و کاربران این سامانه ها اطالعات‬ ‫معامالت و قراردادهای خود را فقط در سامانه‬ ‫س��تاد ثبت می کنند و نی��ازی به ثبت دوباره‬ ‫انها در سامانه ها و پایگاه های سازمان برنامه و‬ ‫بودجه کشور وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در کاب��ل‪ ،‬در ایین‬ ‫انتقال نخس��تین محموله صادراتی افغانستان به هند از‬ ‫مس��یر بندر چابهار‪ ،‬گفت‪ :‬توفیق امروز با همت س��ران‬ ‫کشورهای ایران‪ ،‬افغانستان و هند محقق شد و ما شاهد‬ ‫نخستین ثمره های این همکاری هستیم‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرامی نیز در این ایین گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫در چنین روزهایی نخس��تین محموله ارسالی گندم از‬ ‫هند به مقصد افغانس��تان به چابهار رس��ید و امروز بار‬ ‫دیگر دور هم جمع ش��ده ایم ت��ا تکمیل این چرخه داد‬ ‫و س��تد جهانی را از مس��یر چابهار جش��ن بگیریم‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬طرح چابهار محصول اراده عالی مقامات ارش��د‬ ‫‪ ۳‬کشوری اس��ت که همت کردند تا نمونه ای از الگوی‬ ‫مشارکت منطقه ای را ارائه کنند‪.‬‬ ‫بهرامی افزود‪ :‬موفقیتی که امروز به بار نشسته‪ ،‬حامل‬ ‫این پیام اس��ت ک��ه بهره مندی جمع��ی از تالش های‬ ‫مش��ترک در پیوند با همکاری و تعامل منطقه ای امری‬ ‫ممکن و منطقی است و پرهیز از رقابت های غیرسازنده‬ ‫و دوری از خشونت می تواند پیوستگی و توسعه منطقه‬ ‫محمدعلی طهماسبی‪ /‬عضو هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫موفقیت��ی ک��ه امروز ب��ه بار نشس��ته‪ ،‬حام��ل این پیام اس��ت که‬ ‫بهره مندی جمعی از تالش های مش��ترک در پیوند با همکاری و تعامل‬ ‫منطقه ای امری ممکن و منطقی است‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افغانستان به طور رسمی از طریق «بندر ایران»‪ ،‬ارسال کاال به هند را اغاز کرد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1247‬‬ ‫پیاپی ‪2565‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫درمانی برای‬ ‫رستوران های‬ ‫بحران زده‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با وجود دست انداز های نقل و انتقال پول‬ ‫سیداحمد سیدی مطلق‬ ‫پزشک کسب و کار‬ ‫اگر کس��ب و کار را به فردی تشبیه کنیم‪،‬‬ ‫این فرد ممکن است در طول عمر خود‪ ،‬دچار‬ ‫بیماری شود‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط فرد بیمار ب��ا مراجعه به‬ ‫پزش��ک از او طلب درمان می کن��د‪ .‬بیمار از‬ ‫پزشک مشاوره نمی گیرد‪.‬‬ ‫این خیلی دور از ذهن است که پزشک به‬ ‫بیمار بگوید‪ ،‬به خانه برود و خود را مورد عمل‬ ‫جراحی قرار دهد؛ بلکه این پزش��ک است که‬ ‫در صورت��ی که بیمار نیاز به جراحی داش��ته‬ ‫باش��د با توجه به تخصص خ��ود‪ ،‬این کار را‬ ‫انجام می دهد‪.‬‬ ‫ح��ال اینکه هر کس��ب و کاری نیز ممکن‬ ‫است دچار بیماری شود اما این بیماری قابل‬ ‫درمان اس��ت‪ ،‬به ش��رط اینکه این درمان به‬ ‫پزشکی متخصص سپرده شود‪.‬‬ ‫در روزهای گذشته‪ ،‬چهره های صنفی خبر‬ ‫از تعطیلی درصد قابل توجهی از رس��توران ها‬ ‫در برخی ش��هر ها از جمله تهران داده اند که‬ ‫در نگاه نخس��ت‪ ،‬به نظر می رس��د این اتفاق‬ ‫به دلیل کاه��ش قدرت خرید مردم و افزایش‬ ‫چشمگیر هزینه رستوران ها بوده است‪.‬‬ ‫اما واقعیت چیز دیگری اس��ت‪ .‬این اتفاق‬ ‫به دلیل وجود نداشتن اتاق فکر در رستوران ها‬ ‫پیش امده اس��ت‪ .‬به عبارت دقیق تر‪ ،‬اگر این‬ ‫رستوران ها در ارائه خدمات به مشتریان شان‬ ‫برنامه ریزی درس��تی داش��ته باش��ند‪ ،‬هرگز‬ ‫مجبور به تعطیلی نمی شوند‪.‬‬ ‫بزرگ ترین ش��رکت های جهان هم به طور‬ ‫س��االنه تغییرات��ی در خدم��ات خ��ود ایجاد‬ ‫می کنند تا مشتریان شان باقی بمانند‪.‬‬ ‫این یک واقعیت اس��ت ک��ه نرخ مواد اولیه‬ ‫تهی��ه غ��ذا‪ ،‬ظرف ه��ای یک بار مص��رف و‪...‬‬ ‫افزایش یافته است و از این رو‪ ،‬رستوران ها در‬ ‫این شرایط دچار ضرر و زیان شده اند اما این‬ ‫را هم باید در نظر داشته باشیم که مشتریان‬ ‫این رس��توران ها‪ ،‬مردمی هیجان��ی و دنبال‬ ‫چیزهای جدید هستند‪.‬‬ ‫مش��تریان ای��ن رس��توران ها ک��ه خ��ود‬ ‫مصرف کنن��دگان خانگ��ی هس��تند‪ ،‬خ��وب‬ ‫می دانند که نرخ گوش��ت‪ ،‬م��رغ و‪ ...‬افزایش‬ ‫یافته اس��ت؛ بنابراین با افزای��ش نرخ غذاها‬ ‫در من��و به طور ماهان��ه و حتی هفتگی کنار‬ ‫می ایند اما اگر خدم��ات خاصی به انها ارائه‬ ‫نش��ود‪ ،‬پس از چن��د بار مراجعه‪ ،‬رس��توران‬ ‫خ��ود را تغییر می دهند مگ��ر اینکه صاحب‬ ‫رس��توران به مش��تری خود برنام��ه ای ارائه‬ ‫دهد ک��ه در ان برنامه منفعت مش��تری در‬ ‫نظر گرفته ش��ده و دردس��رهای مش��تریان‬ ‫کاهش یافته باش��د‪ .‬در این ش��رایط شاهد‬ ‫خواهیم بود که مش��تریان حفظ خواهند شد‬ ‫و روند افزایش مشتریان نیز به وجود خواهد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬به عنوان نمونه ممکن است‬ ‫برای برخی مشتریان که مراجعه بیشتری به‬ ‫رستوران ها دارند‪ ،‬کارت اشتراک هایی ‪۶‬ماهه‬ ‫یا یک ساله همراه با تخفیف ارائه دهیم تا هم‬ ‫ما پیشاپیش پولی دریافت کنیم و به کارمان‬ ‫بیاید و هم اینکه مشتری از تخفیفی بهره برده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عالوه بر ای��ن‪ ،‬راهکارهایی وج��ود دارد تا‬ ‫سود رس��توران ها حفظ شود‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫می ت��وان با خرید های ماهانه بخش��ی از مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز‪ ،‬در بلندمدت سود کنیم‪.‬‬ ‫ح��ال اینکه هر رس��توران در ه��ر منطقه‬ ‫و در هر ش��هر‪ ،‬ش��رایط خاص خ��ود را دارد‬ ‫و بای��د راه��کاری متناس��ب ب��ا ان را پی��دا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬توصیه می ش��ود رس��توران ها از‬ ‫تخصص افرادی متخصص با عنوان مشاور یا‬ ‫درمانگر اس��تفاده کنند‪ .‬رستوران های لوکس‬ ‫باالش��هر که سوددهی شان نسبت به گذشته‬ ‫کمتر شده است شاید مشکل شان با مشاوره‬ ‫حل شود و رستوران هایی که می گویند روزانه‬ ‫پولی از جیب می گذارند‪ ،‬به طور حتم‪ ،‬نیاز به‬ ‫درمان و پزشک کسب وکار دارند‪.‬‬ ‫درامد ایران از فروش صنایع دستی ‪490‬میلیون دالر شد‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولید «صنایع دس��تی» به عنوان یک حرفه‪ ،‬یادگاری‬ ‫ارزشمندی از گذشتگان است که ما را به اینده امیدوار‬ ‫می کند و این چه تعامل ش��گرفی است میان نسل هایی‬ ‫که شاید هیچ گاه یکدیگر را ندیده باشند‪ .‬هرچند برخی‬ ‫معتقدند صنایع دستی سنتی دیگر توان حیات ندارند و‬ ‫مشتریان زیادی برای انها نیست‪ ،‬اما بسیار هستند انها‬ ‫که می دانند به ش��رط برنامه ریزی ه��ای مدرن می توان‬ ‫بخش��ی از اقتصاد کشور را به دستان پر توان هنرمندان‬ ‫ایران��ی تامین کرد و حتی به صادرات صنایع دس��تی با‬ ‫استفاده از گردشگرانی که به ایران می ایند‪ ،‬امیدوار بود‬ ‫البته به این شرط که راه های نقل و انتقال پول برای این‬ ‫گردش��گران خارجی فراهم باشد‪ .‬صنایع دستی در ‪۹‬ماه‬ ‫نخس��ت سال‪ ،‬برای ایران ‪۴۹۰‬میلیون دالر (با احتساب‬ ‫دالر ‪۱۲‬هزارو ‪۵۰۰‬تومانی براب��ر ‪۶‬هزار و ‪ ۱۲۵‬میلیارد‬ ‫تومان) درامدزا بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹درامد امسال از صادرات صنایع دستی‬ ‫علی اصغر مونسان‬ ‫معاون رئیس جمه��وری و رئیس‬ ‫به گ��زارش‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫به تازگ��ی در این باره گفت‪ :‬در ‪۹‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫‪۴۹۰‬میلیون دالر صنایع دس��تی ایران به خارج کش��ور‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی اصغر مونس��ان اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫‪۹‬ماه امسال ‪۱۹۰‬میلیون دالر از مبادی گمرکی صادرات‬ ‫صنایع دستی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی صادرات ‪۳۰۰‬میلیون دالر صنایع دس��تی از سوی‬ ‫گردش��گران خارجی را از دیگر دستاوردهای ‪۹‬ماه سال‬ ‫جاری دانس��ت و افزود‪ :‬براساس بررسی های انجام شده‬ ‫امسال بیش از ‪۶‬میلیون گردشگر خارجی از کشورهای‬ ‫گوناگون جهان در ایران حضور داشتند‪.‬‬ ‫رقم��ی که مونس��ان اعالم ک��رده‪ ،‬به ج��ز رقم خرید‬ ‫و ف��روش در بازارهای داخلی اس��ت‪ .‬رقم��ی از فروش‬ ‫صنایع دس��تی در ایران وجود ندارد‪ ،‬ام��ا در نمونه های‬ ‫خ��رد‪ ،‬در ی��ک نمایش��گاه ‪۵‬روزه در کرم��ان بیش از‬ ‫یک میلیارد و ‪۱۲۰‬میلیون تومان صنایع دس��تی فروخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش میلیاردی در نمایشگاه کرمان‬ ‫سیدمحمد عبداللهی‬ ‫مع��اون صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان کرمان‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫یازدهمین نمایش��گاه سراس��ری صنایع دس��تی کرمان‬ ‫بی��ش از یک میلیارد و ‪۱۲۰‬میلی��ون تومان انواع اقالم‬ ‫صنایع دستی به فروش رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫تورانی با بیان اینکه در یازدهمین نمایش��گاه سراسری‬ ‫صنایع دس��تی کرم��ان ‪۱۶۰‬غرف��ه به صنایع دس��تی و‬ ‫‪۱۵‬غرفه به گردش��گری اختصاص داشت‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫نمایشگاه صنعتگران استان کرمان در قالب ‪۹۰‬غرفه به‬ ‫معرفی صنایع دستی این استان پرداختند‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری اس��تان کرمان‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫اینکه ‪۶۰‬رش��ته صنایع دس��تی در یازدهمین نمایشگاه‬ ‫سراسری صنایع دس��تی کرمان عرضه و شناسانده شد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بیشترین فروش به غرفه های پوشاک محلی‪،‬‬ ‫زیوراالت‪ ،‬سفال‪ ،‬حصیر و فیروزه کوبی و کم فروش ترین‬ ‫به غرفه گلیم شیریکی پیچ اختصاص داشت‪.‬‬ ‫تورانی با اش��اره به اینکه از نمایشگاه یادشده ‪۳۵‬هزار‬ ‫نف��ر در مدت زمان ‪۵‬روز بازدید کردن��د‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫نمایش��گاه به ش��کل ویژه رش��ته های احیا شده شامل‬ ‫برخی معتقدند صنایع دستی سنتی دیگر توان ادامه حیات ندارند‬ ‫و مش��تریان زی��ادی برای انها نیس��ت‪ ،‬اما بس��یار هس��تند انها که‬ ‫می دانند به ش��رط برنامه ریزی های مدرن می توان بخشی از اقتصاد‬ ‫کشور را به دستان پر توان هنرمندان ایرانی تامین کرد‬ ‫شال بافی‪ ،‬کاربافی و گیوه بافی معرفی شد‪.‬‬ ‫یازدهمین نمایش��گاه سراس��ری صنایع دستی استان‬ ‫ن امس��ال در س��ایت ش��رکت‬ ‫کرم��ان ‪ ۲۵‬ت��ا ‪۲۹‬بهم ‬ ‫نمایشگاه های جنوب ش��رق کرمان با حضور صنعتگران‬ ‫و هنرمندان ‪۳۱‬استان کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش درامد ملی از صنایع دستی‬ ‫رئیس کارگروه تخصصی صنایع دس��تی و گردشگری‬ ‫کل کشور و رئیس اتحادیه فروشندگان اشیای قدیمی و‬ ‫صنایع دستی تهران در تحلیل بازار صنایع دستی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مش��کالت متفاوتی دست به دس��ت هم داده اند که بازار‬ ‫صنایع دس��تی در ش��رایط رکود قرار گیرد‪ .‬سیدمحمد‬ ‫عبدالله��ی در گفت وگ��و با خبرن��گار‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫امارهای درس��تی از فروش صنایع دس��تی وجود ندارد‬ ‫اما واقعیت این اس��ت که رک��ود در این صنف هم دیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هر س��ال گردشگرانی خارجی‬ ‫به ایران می ایند اما این گردش��گران خارجی که به طور‬ ‫معمول دانش��جو یا افراد بازنشسته هستند نمی خواهند‬ ‫پ��ول زیادی صرف خرید در ایران کنن��د‪ .‬انها برای هر‬ ‫ریالی ک��ه در ایران هزینه می کنن��د‪ ،‬برنامه دارند‪ .‬این‬ ‫گردشگران ممکن است یک نماد‪ ،‬کار بافت یا زیور االت‬ ‫س��نتی از ما خریداری کند‪ ،‬ام��ا این حجم از خرید ان‬ ‫قدر نیست که بازار ایران را تکان دهد‪ .‬عبداللهی افزود‪:‬‬ ‫به این واسطه باید در زمان ثبت نام گردشگران خارجی‬ ‫در تورهای گردشگری انها را در معرض تبلیغات فروش‬ ‫صنایع دس��تی قرار داد‪ .‬ش��بکه های مجازی‪ ،‬بولتن ها و‬ ‫بروش��ور های گوناگ��ون می توانند کمک کننده باش��ند‬ ‫اما موضوع به اینجا ختم نمی ش��ود‪ .‬باید ش��رایط برای‬ ‫خری��د انها فراهم ش��ود‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫اش��یای قدیمی و صنایع دستی تهران بیان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مشکالتی که با مسافران داریم گرانی هزینه پست کاال‬ ‫برای انها است‪ .‬به عبارتی‪ ،‬اگر بخواهیم که صنایع دستی‬ ‫خریداری ش��ده از سوی گردش��گر را به مقصد او پست‬ ‫کنیم بای��د هزینه گزافی بپردازیم ک��ه گاه این معامله‬ ‫را از س��وددهی می اندازد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬گردش��گری‬ ‫که بخواهد در مقصد پول بپردازد با مش��کل انتقال ارز‬ ‫روبه رو اس��ت و اگر بخواهد این جا خرید کند باز هم در‬ ‫تبدیل ارز مش��کالتی دارد‪ .‬با تمام این احوال‪ ،‬صادرات‬ ‫امر مهمی در حوزه صنایع دستی است‪.‬‬ ‫‹ ‹امارگیری جدی گرفته نمی شود‬ ‫عبدالله��ی تصریح ک��رد‪ :‬یکی از کارهای��ی که برای‬ ‫تس��هیل ص��ادرات و رون��ق کس��ب و کار در ح��وزه‬ ‫صنایع دس��تی باید انجام داد‪ ،‬به دست اوردن امار است‪.‬‬ ‫ما براساس امارها و داده های درست می توانیم عملکرد‬ ‫خود را بررس��ی کنی��م‪ .‬وقتی اماره��ای دقیقی نداریم‬ ‫مسلم است که به مشکل برخواهیم خورد‪ .‬با وجود این‬ ‫در سال های گذشت ه روی امارگیری و پژوهش ها تاکید‬ ‫نکردیم و امر را واجب ندانس��تیم؛ نتیجه اینکه امروز با‬ ‫مشکالت زیادی روبه رو هستیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از جمله‬ ‫مس��ائلی که به دلیل نداشتن امار با ان روبه رو هستیم‪،‬‬ ‫ناشناخته بودن بازار هدف برای صادرات است‪ .‬به عبارت‬ ‫دقیق تر‪ ،‬اگرچه در سال های گذشته‪ ،‬صادراتی به برخی‬ ‫از کش��ور ها داش��ته ایم اما نتیجه این صادرات منجر به‬ ‫ام��ار و تحلیلی جامع از میزان اس��تقبال ه��ر کدام از‬ ‫کشورها از صنایع دستی ایران نشده است‪ .‬ما نمی دانیم‬ ‫که در چند ده س��ال گذشته که هر کدام از کشور های‬ ‫هدف مان کدام دسته از صنایع دستی ما را پسندیده اند‬ ‫و چه رنگ��ی و چه ابعادی بیش��ترین فروش را داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته رئیس کارگروه تخصصی صنایع دستی‬ ‫رواج در و پنجره های ‪UPVC‬‬ ‫عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران‬ ‫و رئی��س اتحادی��ه صن��ف مصنوعات‬ ‫الومینیوم��ی و ‪ UPVC‬س��اختمان‬ ‫با اش��اره به اهمیت صنعت الومینیوم‬ ‫در کاربرده��ای دیگ��ر صنایع کش��ور‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬صنعت الومینی��وم به طور‬ ‫نسبی‪ ،‬نسبت به سایر صنوف نوظهور‬ ‫ب��وده؛ به طوری که از نیم��ه دوم دهه‪ ۴۰‬و اوایل‬ ‫دهه‪ ۵۰‬شروع به فعالیت در کشور کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی اتاق اصناف‬ ‫ته��ران‪ ،‬علی فاضل��ی در ادامه اظهارک��رد‪ :‬فلز‬ ‫الومینی��وم با الیاژهای گوناگون در جهان تولید‬ ‫می ش��ود و در بیش��تر صنایع مانند‪ ،‬ساختمان‪-‬‬ ‫صنایع ه��وا و فضا‪-‬لوازم خانگی و‪ ...‬کاربرد دارد‪.‬‬ ‫در کش��ورمان دو معدن بزرگ الومینیوم وجود‬ ‫دارد و میزان کمبود در کش��ور را با پودر الومینا‬ ‫که م��واد اولیه وارداتی اس��ت و از کش��ورهای‬ ‫امریکا‪-‬اس��کاندیناوی و کان��ادا می اید‪ ،‬جبران‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن پودر در کارخانه مادر در این صنعت که‬ ‫در ایرالکو اراک فعال است به الیاژهای گوناگون‬ ‫تبدی��ل می ش��ود و ب��ه مصرف ه��ای صنعتی و‬ ‫غیرصنعتی می رسد‪.‬‬ ‫فاضلی به اهمیت این فلز اش��اره کرده و ادامه‬ ‫داد‪ :‬به دلی��ل ماندگاری ب��االی این فلز در طول‬ ‫س��ال های زیاد ای��ن فلز ج��زء گران ترین فلز ها‬ ‫ش��ده به طوری که حتی در ساختمان‬ ‫پ��س از ‪۵۰‬س��ال می ت��وان ضایعات‬ ‫ان را مورد اس��تفاده ق��رار داد حتی‬ ‫پلیس��ه های این فلز کارب��رد صنعتی‬ ‫داش��ته و به عنوان س��رمایه روی ان‬ ‫ارزش گ��ذاری می ش��ود‪ .‬همچنی��ن‬ ‫کارب��رد فوق الع��اده در ماش��ین االت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه در و پنجره ه��ای ‪UPVC‬‬ ‫گف��ت‪ :‬پنجره ه��ای قدیمی منس��وخ و فناوری‬ ‫جدید وارد بازار ش��ده اس��ت‪ ،‬این دس��ت در و‬ ‫پنجره ها به دلیل ایم��ن بودن حفظ‪ ،‬نگهداری و‬ ‫زیبایی در نمای س��اختمان همچنین جلوگیری‬ ‫از هدر رفتن حامل های انرژی از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫صنایعی به این فلز نیاز دارند که بخواهند بروز‬ ‫حرکت کنند و مصارف این صنعت در حوزه های‬ ‫نم��ای س��اختمان‪ ،‬س��قف های کاذب (دامپ)‬ ‫مکان ه��ای عمومی‪-‬س��الن‪‎‬های اجتماع��ات‪،‬‬ ‫گردهمایی‪‎‬ه��ا و صنعت الومینیوم اس��ت و تنها‬ ‫افرادی می توانند در این صنف موفق ش��وند که‬ ‫مسلح به این علم باشند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صن��ف مصنوعات الومینیومی‬ ‫و ‪ UPVC‬س��اختمان اف��زود‪ :‬در ش��هر تهران‬ ‫‪۳۸۴‬عضو رس��می مش��غول فعالیت هس��تند و‬ ‫‪۵۴‬ش��رکت تعاون��ی در کش��ور در ای��ن صنف‬ ‫و گردش��گری کل کش��ور‪ ،‬صنایع دستی حسن هایی در‬ ‫صادرات دارد‪ .‬نخس��ت اینکه تاریخ انقض��ا ندارد‪ .‬از مد‬ ‫نمی افت��د و روز به روز گران تر می ش��ود؛ بنابراین برای‬ ‫سرمایه گذاران جذابیت دارد اما امنیت سرمایه این افراد‬ ‫به دلیل نبود امارها کافی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت برند سازی و استاندارد سازی‬ ‫عبدالله��ی در ادامه به موضوع برندس��ازی پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬ایران برای صنایع دس��تی خود برند س��ازی نکرده‬ ‫است‪ .‬وقتی به یک مغازه مراجعه می کنیم دو کاال شبیه‬ ‫ب��ه هم با نرخ متف��اوت می بینیم‪ .‬مغ��ازه دار مزیت های‬ ‫کاالی گران تر را برای مش��تری می گوی��د اما چرا باید‬ ‫این گفته ها را باور کرد؟ باید مرجعی برای برند س��ازی‬ ‫وجود داش��ته باشد که هر کاالیی را بررسی کند و برای‬ ‫این کار باید مشخص شود که کاالها استاندارد های الزم‬ ‫را داشته باشد‪ .‬صنایع دس��تی در جهان استانداردهایی‬ ‫دارن��د‪ ،‬ام��ا م��ا در ای��ران چنی��ن اس��تاندارد هایی‬ ‫نداریم‪ .‬وی افزود‪ :‬وقتی کاالیی کاربردی می ش��ود باید‬ ‫استاندارد کشور هدف را داش��ته باشد‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫برای صادرات سفال به اروپا باید لعاب ان مشخص باشد‪.‬‬ ‫استاندارد بهداشت و محیط زیست داشته باشد تا در ان‬ ‫سرب نباشد‪ .‬امروز سفال هایی تولید می شود که با رنگ‬ ‫ماشین رنگ می شود‪ .‬این ها برند سازی و استاندارد سازی‬ ‫نش��ده اند‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان اشیای قدیمی و‬ ‫صنایع دس��تی تهران در توضیح نقش رسانه ها نیز بیان‬ ‫کرد‪ :‬رس��انه ها باید فرهنگ س��ازی کنند و ایرادهای ما‬ ‫مسئوالن را بگیرند و نقد کنند‪ .‬از سوی دیگر مسئوالنی‬ ‫مانن��د من نیز باید درباره عملک��رد خود توضیح دهند‪.‬‬ ‫بخشی از ایرادهایی که در کار وجود دارد حتی به خود‬ ‫من به عنوان رئیس اتحادی��ه برمی گردد‪ .‬با این حال ما‬ ‫در حال انجام کارهایی ارزش��مند هس��تیم و نخستین‬ ‫اتحادیه ای هستیم که برنامه راهبردی نوشته ایم‪ .‬صدا و‬ ‫سیما و شهرداری در بحث فرهنگ سازی برای استفاده‬ ‫از صنایع دستی باید فعال تر شوند‪.‬‬ ‫در دکور های صدا وس��یما باید از صنایع دستی ایرانی‬ ‫استفاده شود اما نمی شود که امیدواریم تمامی این امور‬ ‫اجرایی شود تا کسب و کار در حوزه صنایع دستی رونق ‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫کمبود مواد اولیه به واسطه کاهش تولید‪ ،‬محسوس نیست‬ ‫فعال هس��تند‪ .‬همچنین ‪۶۰۰‬بنگاه تولیدی در‬ ‫س��اخت در و پنجره و مصنوع��ات الومینیومی‬ ‫فعالیت دارند‪ .‬البته الیاژهای مورد استفاده برای‬ ‫مص��ارف گوناگون از جمل��ه ظرف های متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫فاضلی با اشاره به رسته های فعال در اتحادیه‬ ‫بیان کرد‪ :‬رسته های فعال عبارتند از؛ نما‪ ،‬سقف‬ ‫دامپ‪ ،‬توری الومینی��وم و در و پنجره‪UPVC‬‬ ‫که از مواد پتروشیمی ساخته شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به صنعت ساختمان گفت‪ :‬صنایع‬ ‫بس��یاری در صنعت س��اختمان فعال هستند از‬ ‫جمله این صنایع صنعت الومینیوم اس��ت که با‬ ‫صنعت ساختمان غیرقابل منفک است‪.‬‬ ‫بخش مهمی از اشتغال در صنعت ساختمان‬ ‫اس��ت و راه حل خروج رکود به جریان انداختن‬ ‫صنعت س��اختمان اس��ت که این مه��م نیاز به‬ ‫تس��هیالت مال��ی و پول��ی دارد‪ ،‬ام��ا هیچ گونه‬ ‫تس��هیالتی به ای��ن بخش تعلق نگرفته اس��ت‪.‬‬ ‫اس��اس استقالل اقتصادی کش��ور در گرو تولید‬ ‫ناخالص داخلی اس��ت اما رویکرد به این سمت‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫به ع�لاوه در کن��ار این مش��کالت قاچاق نیز‬ ‫مزید بر علت شده است که در تضعیف تولیدات‬ ‫داخلی نقشی اساسی دارد در حالی که حمایت از‬ ‫تولید خواسته رهبر معظم انقالب است و باید به‬ ‫ان توجه ویژه ای داشته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کفش دست دوز تهران‬ ‫با بیان اینکه نصف س��ال گذشته تولید‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬قدرت خرید مردم‬ ‫پایین امده اس��ت و رکود در بازار کفش‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق‬ ‫اصناف تهران‪ ،‬رس��ول ش��جری‪ ،‬درباره‬ ‫وضعی��ت تامین مواد اولیه صن��ف تولید کنندگان‬ ‫کفش گفت‪ :‬در ‪۴‬ماه گذش��ته ب��ا اقدام های انجام‬ ‫ش��ده از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫س��ایر نهاده��ا و س��ازمان های مربوط م��واد اولیه‬ ‫موج��ود در گم��رک ترخی��ص ش��ده و به دس��ت‬ ‫تولید کنندگان رسیده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگرچه هنوز مشکل تامین مواد‬ ‫اولیه به طور کامل حل نشده است و تولید کنندگان‬ ‫ای��ن بخش صنعتی با مش��کالت عدیده ای روبه رو‬ ‫هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬اما به دلیل رک��ود حاکم بر بازار و‬ ‫تولیدات قبلی مش��کلی برای تامین بازار شب عید‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه کفش دس��ت دوز ته��ران بیان‬ ‫کرد‪ :‬از انجا که واحدهای صنفی و تولیدکنندگان‬ ‫ای��ن بخش به عل��ت رکود حاکم بر ب��ازار فعالیت‬ ‫‪۱۰۰‬درص��دی ندارند‪ ،‬بنابراین مش��کل مواد اولیه‬ ‫چندان مشهود نیس��ت‪ ،‬اما به طور قطع باید برای‬ ‫تامی��ن م��واد اولیه در س��ال جدی��د از هم اکنون‬ ‫اقدام های الزم انجام شود‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از برگزاری نمایشگاه های‬ ‫بهاره گفت‪ :‬براس��اس تصمیم های جدید‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مقرر‬ ‫شد که نمایشگاه های بهاره امسال برگزار‬ ‫ش��ود‪ ،‬این در حالی است که واحدهای‬ ‫صنفی پس از ماه ه��ا رکود برای جبران‬ ‫بخشی از بیکاری خود منتظر بازار شب‬ ‫عید بودند که با برگزاری نمایش��گاه های بهاره این‬ ‫فرصت هم از واحدهای صنفی برای فروش بیشتر‬ ‫کاالها گرفته می شود‪.‬‬ ‫ش��جری با بیان اینکه مردم قدرت خرید ندارند‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬واحدهای تولیدی حتی ‪۵۰‬درصد سال‬ ‫گذشته هم تولید نداش��ته اند‪ ،‬اما با توجه به رکود‬ ‫ب��ازار‪ ،‬از تولیدات قبلی می توان بازار ش��ب عید را‬ ‫تامین کرد و هیچ کمبودی وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی درب��اره وضعیت صادرات کفش دس��ت دوز‬ ‫بیان کرد‪ :‬ان دسته از تولید کنندگانی که از قبل در‬ ‫ارتباط با مش��تریان خود در بازارهای هدف بودند‬ ‫توانس��تند با وجود تمام مشکالت صادرات خود را‬ ‫ت دوز تهران‬ ‫حفظ کنند‪ .‬رئیس اتحادیه کفش دس ‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که این تولید کنندگان‬ ‫چگونه مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین می کردند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به تصمیم های دولت و در راس��تای‬ ‫حل مش��کالت تولید کنندگان امس��ال توانس��تند‬ ‫به طور مستقیم خود برای واردات مواد اولیه اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1247‬‬ ‫پیاپی ‪2565‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫دور باطل افزایش نقدینگی و نرخ ارز‬ ‫چرا دالر دوباره وارد کانال ‪14‬هزار تومان شد؟‬ ‫در یکی دو هفته گذش��ته نوس��ان بازار ارز بار دیگر شدت‬ ‫گرفته و قیمت هر دالر در طول کمتر از ‪ ۱۰‬روز‪ ،‬از قیمت های‬ ‫کمت��ر از ‪ ۱۲‬هزار تومان تا ‪14‬هزار تومان پیش رفته اس��ت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬برای یورو نیز ش��رایط در ب��ازار ارز به همین‬ ‫ت به طوری که روز گذش��ته یورو از مرز ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫ترتیب اس�� ‬ ‫تومان گذشت‪.‬‬ ‫بازار ارز در حالی بار دیگر در دور تکراری نوس��ان و گرانی‬ ‫قرار گرفته اس��ت که در ای��ن جریان تحلیل ها و دیدگاه های‬ ‫متفاوتی برای چرایی ش��رایط موجود مطرح می شود؛ برخی‬ ‫افزای��ش تقاض��ا و عرضه کم ارز در ایام پایانی س��ال را دلیل‬ ‫دالر حدود ‪ 14‬هزار تومانی می دانند و برخی س��ینگال های‬ ‫منفی از سوی مسئوالن‪ ،‬بی اعتمادی جامعه نسبت به اینده‬ ‫اقتصاد‪ ،‬انتظارات تورمی و همچنین سیاس��ت های نادرست‬ ‫گذشته را عامل شرایط فعلی بازار ارز عنوان می کنند‪ .‬در این‬ ‫بین کارشناس��ان‪ ،‬تزریق ارز به ب��ازار را به عنوان یک راهکار‬ ‫موقت برای کنترل این ب��ازار مطرح می کنند که می تواند از‬ ‫سوی دولت و بانک مرکزی انجام شو د اما در نهایت اصالحات‬ ‫ساختاری در بخش اقتصاد را راهکار اساسی برای برون رفت‬ ‫از این ش��رایط عنوان می کنند و تاکیدشان این است که باید‬ ‫این مشکالت به شکل ریشه ای و ساختاری رفع شود‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹مشکالت باید ساختاری رفع شود‬ ‫پیمان مولوی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در این باره در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫ افزایش تقاضای پایان س��ال و کم ش��دن ورودی‬ ‫ارز به کش��ور را در کنار سیاست های نادرستی که از گذشته‬ ‫در حوزه ارزی گرفته ش��د ‪ ،‬عامل تش��دید نوسان ها در مدت‬ ‫اخی��ر دانس��ت و گفت‪ :‬حجم ب��االی نقدینگی در کش��ور و‬ ‫محدودیت های��ی ک��ه در حوزه دریاف��ت و ورود ارز به دلیل‬ ‫تحریم ها وجود دار د نیز سبب شده تا با افزایش تقاضا در ایام‬ ‫پایانی س��ال‪ ،‬در بازار اس��کناس ارز با مشکل روبه رو شویم و‬ ‫رشد دوباره قیمت ها را تجرب ه کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه دلی��ل مش��کالت س��اختاری اقتصاد و‬ ‫محدودیت های��ی که درحال حاضر وج��ود دارد و همچنین‬ ‫کمرنگ ش��دن امید ب��ه اینده‪ ،‬نقدینگی در دس��ت افراد‪ ،‬با‬ ‫هرگونه تنش��ی‪ ،‬انه��ا را ترغیب به س��رمایه گذاری در یکی‬ ‫از بازاره��ای ارز‪ ،‬س��که‪ ،‬خودرو‪ ،‬مس��کن و‪ ...‬می کند و باعث‬ ‫افزایش تورم در این بازارها می ش��ود و این شرایطی است که‬ ‫از بازاری به بازار دیگر منتقل می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مولوی‪ ،‬م��ا همچنان ب��ا پدیده مخرب رش��د‬ ‫نقدینگی در کش��ور روبه رو هستیم که هنوز برای کاهش ان‬ ‫اقدام اساسی انجام نداده ایم و این نقدینگی ها هر روز بازاری‬ ‫را نش��انه می گیرد و باعث التهاب می ش��ود‪ .‬این کارشناس‬ ‫ت ش��رایط درحال حاضر به گونه ای نیس��ت که‬ ‫معتقد اس�� ‬ ‫بگویی��م فقط با تزریق ارز می توانیم بازار ارز را کنترل کنیم و‬ ‫تنش های به وجود امده در سایر بازار را کم کنیم‪ .‬برای بهبود‬ ‫این ش��رایط نیاز به اقدام های اساسی و ساختاری در تمامی‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی داریم که ش��اید درحال حاضر محقق‬ ‫کردن ان هم با سختی هایی همراه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ تزریق ارز به بازار راهکار اساسی نیست‬ ‫محمد قلی یوس��فی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در ای��ن باره در‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫پژوهشگر اقتصاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حج��م باالی نقدینگی در کش��ور و محدودیت های��ی که در حوزه‬ ‫دریافت و ورود ارز به دلیل تحریم ها وجود دار د نیز سبب شده‬ ‫با افزایش تقاضا در ایام پایانی س��ال‪ ،‬در بازار اس��کناس ارز با‬ ‫ه کنیم‬ ‫مشکل روبه رو شویم و رشد دوباره قیمت ها را تجرب ‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه محدودیت های ایجاد ش��ده‬ ‫ناش��ی از تحریم ها از یک سو و برخی سیاست های نادرستی‬ ‫که در داخل کشور اجرا می شود از سوی دیگر‪ ،‬سبب شده تا‬ ‫ هر از گا ه ش��اهد نوس��ان های نرخ ارز و رشد قیمت ها در بازار‬ ‫ارز باشیم‪ ،‬افزود‪ :‬شرایط کشور به گونه ای است که از یک سو‬ ‫نقدینگی در حال افزایش اس��ت و از س��وی دیگر ورود ارز به‬ ‫کشور محدود شده است که این بر نرخ ارز فشار وارد می کند‬ ‫و باعث رش��د قیمت ها می ش��ود‪ .‬در این میان زمانی هم که‬ ‫تقاضا برای ارز افزایش می یابد این به رش��د بیشتر قیمت ها‬ ‫دامن می زند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بدون تردید این نوس��ان ها و تداوم رش��د‬ ‫قیمت ه��ا اثر منفی بر بخش های اقتصادی دارد و پیامدهای‬ ‫منفی ایجاد می کند‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش نرخ تورم‪ ،‬تشدید رکود‪،‬‬ ‫رشد نرخ بیکاری و دامن زدن به دور باطل افزایش نقدینگی‬ ‫و نرخ ارز در کشور از اثار منفی است که این شرایط می تواند‬ ‫ب��ه وجود اورد‪ .‬وی راهکار بهبود این ش��رایط را کم ش��دن‬ ‫مداخل��ه دولت و بان��ک مرکزی در ح��وزه ارزی و واگذاری‬ ‫نرخ ها به دست بازار دانست و گفت‪ :‬به نظر می رسد سیاست‬ ‫تزریق ارز و پاس��خ به تقاضاه��ای موجود‪ ،‬یک راهکار موقت‬ ‫اس��ت که ش��اید نرخ ها را برای مدتی کاهش دهد اما راهکار‬ ‫بلند مدت و اساسی به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫به گفته یوس��فی‪ ،‬رفع این التهاب ها نیاز به حل مشکالت‬ ‫به شکل ریش��ه ای و س��اختاری دارد و نمی توان با ارائه یک‬ ‫نس��خه‪ ،‬ان هم تزری��ق ارز‪ ،‬این وضعیت را درم��ان کرد‪ .‬به‬ ‫نظر می رس��د که بخشی از مشکالتی که این روزها شاهد ان‬ ‫هستیم به سیاست های نادرستی برمی گردد که در گذشته‬ ‫اتخاذ شده‪ ،‬یا اقدام هایی که باید زمان خودش انجام می شد‬ ‫اما اجرایی نشد‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬دولت باید اجازه دهد که مکانیسم‬ ‫بازار مشکل را حل کند و در کنار این امر به شکل غیر مستقیم‬ ‫و برای تامین معیش��ت مردم‪ ،‬اقدام به عرضه کاال به ش��کل‬ ‫مناسب کند تا قیمت ها در بازارهای مختلف کنترل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک مرکزی به بازار ارز ورود کند‬ ‫علی حیات نیا‪ ،‬کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با‬ ‫ایسنا با بیان اینکه در چند وقت اخیر قیمت دالر در کانال ‪۱۱‬‬ ‫هزار تومان ثابت مانده بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬چند روزی است شاهد‬ ‫افزای��ش قیمت دالر و ورود ان به کانال های باالتر هس��تیم‪.‬‬ ‫وی دلیل این امر را افزایش تقاضای پایان س��ال برای خرید‬ ‫ارز دانست که برای رفع نیاز مسافرت های خارجی و واردات‬ ‫برخی اقالم و کاالها انجام می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی با بی��ان اینکه افزایش‬ ‫ل هر سال در پایان سال رخ می دهد‪،‬‬ ‫قیمت ارز به طور معمو ‬ ‫عنوان کرد‪ :‬هر س��ال به ط��ور میانگین افزایش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫قیمت ارز را در ایام پایانی سال داریم‪.‬‬ ‫حیات نیا عامل دیگری که ب��ه گرانی ارز در روزهای اخیر‬ ‫دام��ن زده را افزای��ش دوباره انتظارات تورم��ی اعالم کرد و‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬چون بس��یاری از افراد تصور می کنند قیمت ها‬ ‫در س��ال اینده اضافه تر می ش��ود و گرانی بیشتری در پیش‬ ‫خواهیم داش��ت‪ ،‬تقاضا برای خرید انواع کاالها از جمله دالر‬ ‫را اغ��از کرده اند و این امر نیز به گرانی دالر دامن زده اس��ت‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه نمی توان پیش بینی ک��رد قیمت دالر باز‬ ‫هم افزایش خواهد داش��ت یا ن��ه‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تنها راه کنترل‬ ‫ب��ازار ورود دولت و بانک مرکزی به عن��وان مهم ترین عامل‬ ‫تنظیم گر بازار است که بیشترین ارز کشور را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی یاداور ش��د‪ :‬اگر برای‬ ‫کاهش قیمت ارز برنامه ریزی درس��ت نش��ود‪ ،‬به دلیل اصل‬ ‫ل ًدر ایران داریم‪،‬‬ ‫«چس��بندگی» قیمت ها که به طور معمو ‬ ‫نرخ ارز به سختی دوباره پایین می اید‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه حیات نیا‪ ،‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬به دنب��ال افزایش‬ ‫ن��رخ ارز دوباره ش��اهد افزای��ش قیمت بس��یاری از کاالها‬ ‫خواهی��م بو د زی��را قیمت کااله��ا چه واردات��ی و چه تولید‬ ‫داخ��ل در ایران بس��یار از ن��رخ ارز تاثیر می پذی��رد و بعد از‬ ‫حتی ارزان ش��دن ارز نیز بازگش��ت قیمت کاالها به قیمت‬ ‫ل اتف��اق نمی افتد‪ .‬وی معتقد اس��ت‬ ‫اولی��ه به طور معم��و ‬ ‫اگ��ر دول��ت به موقع ب��ه تنظیم ب��ازار ارز قب��ل از عید ورود‬ ‫کن��د‪ ،‬احتم��ال کاهش قیمت دالر در س��ال این��ده وجود‬ ‫دارد‪ .‬حیات نیا درباره قیمت منطقی و واقعی نرخ ارز در ایران‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬دیگر نمی توان گفت نرخ واقعی دالر بین ‪ ۸‬هزار تا‬ ‫‪ ۹‬هزار تومان است و با توجه به کاهشی که در ارزش پول ملی‬ ‫داش��تیم‪ ،‬باید نرخ جدید دالر بر اساس مدل ها و متغیرهای‬ ‫اقتصادی براورد شود‪.‬‬ ‫بدون تردید‬ ‫این نوسان ها‬ ‫و تداوم رشد‬ ‫قیمت ها‬ ‫اثر منفی بر‬ ‫بخش های‬ ‫اقتصادی دارد و‬ ‫پیامدهای منفی‬ ‫ ایجاد می کند‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹ترغیب ش�رکت های دانش بنیان به عرصه های‬ ‫صادراتی‬ ‫رئیس بانک توس��عه صادرات ش��عبه یزد گفت‪ :‬این شعبه‬ ‫همت و تالش مضاعفی را برای جذب و ترغیب ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان برای ورود به عرصه های صادراتی داش��ته اس��ت‬ ‫و ش��رکت های یادش��ده با برگزاری جلس��ه های هم افزایی‪،‬‬ ‫تمایل جدی خود را ب��رای ورود به عرصه های صادراتی ابراز‬ ‫کرده ان��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات‪،‬‬ ‫مجی��د غفوری منش با اعالم ای��ن مطلب افزود‪ :‬نظر به اینکه‬ ‫استان یزد ‪ ۲۵‬سال پی درپی رتبه های برتر کنکور را به خود‬ ‫اختصاص داده‪ ،‬این دستاورد ایجاب می کند که سرمایه گذاری‬ ‫بو کار فناورانه در اولویت قرار‬ ‫در بخش های دانش بنیان و کس ‬ ‫بگیرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در مجموع ‪ ۳۰۰‬ش��رکت دانش بنیان‬ ‫در یزد فعالیت دارند که به نسبت جمعیت استان‪ ،‬امار بسیار‬ ‫خوبی قلمداد می شو د و از میان انها شرکت هایی که به شکل‬ ‫بالق��وه‪ ،‬از لح��اظ صادراتی توانمند هس��تند‪ ۱۵ ،‬درصد این‬ ‫تعداد ش��رکت دانش بنیان را تشکیل می دهند‪ .‬غفوری منش‬ ‫با اش��اره به تصمیم مقامات عالی اس��تان برای تبدیل یزد به‬ ‫یک نمون ه ازمایشی با هدف اجرای شی وه نامه های جدید این‬ ‫بانک در زمینه حمایت از حوزه دانش بنیان گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیت های بالقوه استان در بخش دانش بنیان و قرار گرفتن‬ ‫در میان ‪ ۵‬اس��تان برتر این حوزه‪ ،‬اس��تان یزد امادگی دارد‬ ‫اجرایی ش��دن ش��یوه نامه های بانکی را در این زمینه برعهده‬ ‫بگیرد تا نتیجه حاصل از این طرح در توسعه تولید و صادرات‬ ‫محصوالت دانش بنیان به سراسر کشور تسری پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی خدمات جدید «همراه شهر» بانک شهر‬ ‫مدیر امور فناوری اطالعات بانک شهر با اشاره به استقبال‬ ‫مش��تریان از نرم افزار«همراه ش��هر»‪ ،‬از قابلیت ه��ای جدید‬ ‫و منحص��ر ب��ه فرد این نرم اف��زار خبر داد‪ .‬ب��ه گزارش مرکز‬ ‫ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر‪ ،‬میث��م نمازی با بیان‬ ‫اینکه ش��عار « نواوری در خدمت» همواره س��رلوحه خدمات‬ ‫ارائه ش��ده از س��وی این بانک بوده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬همزمان با‬ ‫دهمین س��الگرد تاس��یس بانک شهر س��رویس های جدید‬ ‫و البت��ه کارب��ردی به «همراه ش��هر» این بانک افزوده ش��د‪.‬‬ ‫نمازی تصریح کرد‪ :‬در راس��تای انجام امور بانکی و همچنین‬ ‫بی نیازی ا ز حضور مش��تری در ش��عبه بانک‪ ،‬س��امانه ثبت‬ ‫س��فارش و ص��دور کارت هدیه با متن و ط��رح دلخواه را از‬ ‫طریق همراه ش��هر به این نرم افزار افزوده اس��ت‪ .‬مدیر امور‬ ‫فناوری اطالعات بانک ش��هر با اش��اره به دیگر قابلیت جدید‬ ‫نرم افزار «همراه شهر» افزود‪ :‬مشتریان می توانند از طریق این‬ ‫نرم افزار‪ ،‬فرایند خرید اسان انواع شارژ اپراتورهای همراه اول‬ ‫و ایرانسل را به صورت مستقیم (‪ )Top Up‬انجام دهند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همچنین متناسب با افزایش مراجعه کنندگان به‬ ‫«همراه شهر» زیرس��اخت های مورد نیاز نرم افزاری و امنیتی‬ ‫تقویت ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته او‪ ،‬مدیر امور فناوری اطالعات‬ ‫بانک شهر‪ ،‬هم اکنون دسترسی به نسخه جدید «همراه شهر»‬ ‫از طریق س��ایت بانک ش��هر به نش��انی ‪Http: //Shahr-‬‬ ‫‪ Bank.ir‬و همچنی��ن نرم افزار های کافه ب��ازار و ‪Google‬‬ ‫‪ Play‬قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره ب�رداری ف�از س�وم پاالیش�گاه س�تاره‬ ‫خلیج فارس با مشارکت بانک تجارت‬ ‫فاز س��وم پاالیش��گاه میعان��ات گازی س��تاره خلیج فارس‬ ‫ب��ا حض��ور رئیس جمه��وری و مش��ارکت بانک تج��ارت در‬ ‫بندر عباس به بهره برداری رس��ید‪ .‬در حاش��یه ایین گشایش‬ ‫این پاالیشگاه که با حضور روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری و زنگنه‪،‬‬ ‫وزیر نفت برگزار ش��د‪ ،‬مدیران ارشد شرکت های نفت ستاره‬ ‫خلیج ف��ارس و پاالیش نفت بندرعباس ضمن حضور در باجه‬ ‫بانک تجارت با نوروزی مدیر ش��عب اس��تان هرمزگان دیدار‬ ‫و از حمایت ه��ای بانک تجارت در پیش��برد پروژه فاز ‪ ۳‬این‬ ‫پاالیشگاه قدردانی کردند‪ .‬پاالیشگاه ستاره نفت خلیج فارس‬ ‫با س��رمایه گذاری حدود ‪ ۱۹۲‬میلی��ارد تومان تا کنون حدود‬ ‫‪ ۹۹‬درص��د پیش��رفت فیزیکی داش��ته که بان��ک تجارت با‬ ‫تخصیص ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد ریال ضمانتنامه ریالی‪ ۲۰ ،‬میلیون‬ ‫دالر تس��هیالت ارزی و ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال تسهیالت سرمایه‬ ‫در گ��ردش بیش��ترین مش��ارکت بانکی را در س��اخت این‬ ‫پاالیش��گاه داشته اس��ت‪ .‬با بهره برداری این فاز از پاالیشگاه‬ ‫ستاره خلیج فارس روزانه ‪ ۴۵‬میلیون لیتر بنزین یورو‪ ۵‬و ‪۱۲‬‬ ‫میلی��ون لیتر نفت گاز‪ ۳ ،‬میلیون لیت��ر گاز مایع و ‪ ۲‬میلیون‬ ‫لیتر س��وخت جت به ظرفی��ت تولید این پاالیش��گاه اضافه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گش�ایش نخس�تین ش�عبه وحدت بانک انصار در‬ ‫گلستان‬ ‫با حضور مدیرعامل بانک انصار‪ ،‬نماینده مردم استان گلستان‬ ‫در مجلس خبرگان رهبری‪ ،‬فرمانده سپاه نینوا استان گلستان‪،‬‬ ‫علمای اهل سنت و شیعه‪ ،‬همایش گفتمان وحدت برگزار شد و‬ ‫نخستین شعبه وحدت بانک انصار در این استان گشایش یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش اداره کل روابط عموم��ی و تبلیغات‪ ،‬در طلیعه دهه‬ ‫پنجم انقالب اس�لامی‪ ،‬بانک انص��ار در ادامه راهبرد کالن خود‬ ‫مبنی بر ش��فافیت و رعایت کامل موازین ش��رعی و با همکاری‬ ‫علمای ش��یعه و اهل سنت اقدام به راه اندازی شعب وحدت در‬ ‫اس��تان گلس��تان کرد تا از این طریق مطابق با فتاو ی ش��رعی‬ ‫علم��ای این ح��وزه و تطبیق ان با قوانین بانکی کش��ور فضا را‬ ‫برای دریافت تس��هیالت و خدم��ات بانکی برای هموطنان اهل‬ ‫سنت به ویژه جوانان این اس��تان والیتمدار فراهم کند‪ .‬ایت اهلل‬ ‫ابراهیمی‪ ،‬مدیرعامل بانک انص��ار در همایش گفتمان وحدت؛‬ ‫بانکداری اس�لامی و اقتصاد مقاومتی و ایین گش��ایش ش��عبه‬ ‫وحدت گنبد کاووس‪ ،‬با اش��اره به اینک��ه بانک انصار یک بانک‬ ‫مردم پای��ه و ب��ا محوریت خدمت بی منت به هم��ه مردم اعم از‬ ‫اقوام‪ ،‬مذاهب و اقش��ار مختلف اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬توسعه خدمات به‬ ‫مردم بزرگوار اهل س��نت کش��ور یکی از محورهای سند تحول‬ ‫بانک انصار اس��ت‪ .‬وی انطباق نیازهای مردم با موازین شرعی و‬ ‫توسعه خدمات خود به اقشار مختلف مردم را رسالت بانک انصار‬ ‫دانسته و در کنار شفافیت‪ ،‬خدمت رسانی‪ ،‬توسعه و تعمیق امور‬ ‫قرض الحس��نه و عمق بخش��ی فنی بانک در کنار حفظ منافع‬ ‫س��هامداران را از مولفه های راهبردی حرکت در مس��یر ارتقای‬ ‫ویژگی های بانک انصار در تراز انقالب اسالمی برشمرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه تامین رویه های گمرکی رونمایی شد‬ ‫بیم��ه ای��ران خدمت جدیدی ارائ��ه کرده که بر اس��اس ان‬ ‫رویه های گمرکی بیمه در دو بخش ترانزیت داخلی و بین المللی‬ ‫بیمه خواهند شد‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬در ایینی ضمن‬ ‫رونمای��ی از خدمت جدی��د بیمه ایران با عن��وان بیمه «تامین‬ ‫رویه ه��ای گمرکی»‪ ،‬نخس��تین قرارداد بیم��ه تامین رویه های‬ ‫گمرک��ی در دو بخش ترانزیت داخلی و بین المللی میان کانون‬ ‫سراسری انجمن های موسسه های حمل ونقل بین المللی و بیمه‬ ‫ایران بسته ش��د‪ .‬مجید رحمتی‪ ،‬مدیرکل بیمه های مسئولیت‬ ‫و حمل ونق��ل بیمه ایران با اع�لام این خبر افزود‪ :‬با این قرارداد‬ ‫همه ش��رکت های حمل ونقل بین المللی ای��ران از طریق کانون‬ ‫سراسری انجمن های موسس��ه های حمل ونقل بین المللی‪ ،‬زیر‬ ‫پوش��ش بیمه ایران قرار می گیرن��د‪ .‬وی تاثیر این قرارداد را در‬ ‫توسعه صنعت ترانزیت کاال و حتی صنعت گردشگری بااهمیت‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬به همراه بیمه رویه های گمرکی س��ایر‬ ‫پوش��ش های بیمه ای مرتبط مانند بیم��ه حمل ونقل کاال‪ ،‬انواع‬ ‫بیمه مس��ئولیت برای متصدیان حمل ونق��ل بین المللی اعم از‬ ‫‪ ،CMR‬فیاتا و‪ ...‬و طرح های خاص بیمه ای نیز از س��وی بیمه‬ ‫ایران ارائه می ش��ود‪ .‬مدیر کل بیمه های مسئولیت و حمل ونقل‬ ‫بیمه ایران‪ ،‬استقبال جامعه بیمه گذاران از خدمات بیمه ایران را‬ ‫حاصل اجرای الگوی مش��تری مداری و نواوری و خالقیت بیمه‬ ‫ایران دانست و از شرکت های حمل ونقل بین المللی دعوت کرد‬ ‫زیر چتر حمایتی بزرگ ترین و توانمندترین شرکت بیمه کشور‬ ‫قرار گیرند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬رونمایی و عملیاتی شدن طرح بیمه‬ ‫رویه های گمرکی به مناس��بت ایام فرخنده دهه فجر‪ ،‬در محل‬ ‫شعبه شمیران بیمه ایران انجام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹«بله» بروزرسانی شد‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت خدمات‬ ‫نواورانه‬ ‫نس��خه جدید ‪ IOS‬پیام رس��ان «بله» ب��ا قابلیت های به روز‪،‬‬ ‫منتش��ر ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬بهبود‬ ‫س��رعت برنامه‪ ،‬امکان س��نجاق کردن گفت وگوها در پیام های‬ ‫ش��خصی‪ ،‬کانال ها‪ ،‬گروه ها و بازوها‪ ،‬ایجاد رابط گرافیکی جدید‬ ‫ارسال فایل و عکس در صفحه چت و رفع مشکل اشتراک فایل‬ ‫از بیرون به «بله» از جمله تغییرات ایجاد ش��ده در نسخه جدید‬ ‫است‪ .‬همچنین رفع مشکالت ظاهری در ‪ iPhone X‬و باالتر‪،‬‬ ‫بهبود پخش کننده صوتی‪ ،‬امکان تغییر شناس��ه کانال از سوی‬ ‫مالک‪ ،‬بهبود جس��ت وجوی افالین مخاطب��ان و عنوان چت ها‪،‬‬ ‫بهینه س��ازی نمایش عکس ها و رفع اش��کال در نمایش اعضای‬ ‫گروه از دیگر تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید این پیام رسان ‬ ‫اس��ت‪« .‬بله» نخستین پیام رس��ان دو منظوره ارتباطی و بانکی‬ ‫بومی اس��ت که عالوه بر خدمات رایج سایر پیام رسان ها‪ ،‬امکان‬ ‫ارائه خدمات بانکی را نیز برای کاربرانش در نظر گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫خرید ش��ارژ‪ ،‬کارت به کارت‪ ،‬پرداخت قبض‪ ،‬پرداخت عوارض‬ ‫خروج از کش��ور و‪ ...‬از جمله خدمات بانکی ارائه ش��ده روی این‬ ‫پیام رسان است‪.‬‬ ‫اکنون زمانی است که دوران حکومت شرکت ها به پایان‬ ‫رسیده اس��ت‪ ،‬هر روز بر قدرت مش��تری افزوده می شود‬ ‫و تولیدکنن��دگان کاال و خدمات چ��اره ای جز حرکت در‬ ‫راس��تای مش��تری محوری و مش��تری نوازی ندارن��د‪ .‬با‬ ‫تغییر ذائقه و س��لیقه مشتری باید تولیدکنندگان بتوانند‬ ‫پاس��خگوی خواست های جدید مش��تریان باشند‪ .‬حفظ‬ ‫مش��تری ب��ا ترفندها و اب��زاری خاص امکان پذیر اس��ت‪.‬‬ ‫مهم تری��ن ابزار بازار داری برای بازاریابان ارتباط مس��تمر‬ ‫با مش��تری‪ ،‬ارائه کیفیت و خدمات مناس��ب و رصد کردن‬ ‫تحرکات رقیبان است‪.‬‬ ‫ب��ازارداری یعنی حفظ مش��تریان فعل��ی‪ ،‬ترغیب انها‬ ‫ب��ه خرید بیش��تر و تداوم خرید از طری��ق ایجاد رضایت و‬ ‫خرس��ندی در انها‪ .‬در واقع بازارداری مهارت راضی سازی‬ ‫مشتری است‪ .‬اگاهی از رفتار مشتری‪ ،‬ارتباط برقرار کردن‬ ‫با او‪ ،‬داشتن اطالعات روان شناختی و جامعه شناختی و نیز‬ ‫اط�لاع از تحرکات و امکانات رقیبان نقش مهمی در حفظ‬ ‫و صیانت مشتری ایفا می کند‪ .‬مشتری تنها کاال و خدمات‬ ‫نمی خرد‪ ،‬بلکه جویای ارزش‪ ،‬احترام و منافعی اس��ت که‬ ‫باید از سوی تولیدکنندگان کاال و خدمات براورده شود‪.‬‬ ‫امروزه نقش و جایگاه مشتری از دنباله روی تولیدکننده‬ ‫به هدایت کنن��ده بنگاه های اقتصادی‪ ،‬س��رمایه گذاران‪،‬‬ ‫تولید کنندگان و حتی پژوهش��گران و نواوران تغییر یافته‬ ‫و عم��ده مفاهیم و تئوری ها بر محور «مش��تری» اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین هدف نهایی برنامه ه��ا و فعالیت های بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی در راس��تای تامی��ن نیازها و جل��ب رضایت و‬ ‫اعتماد مش��تری است؛ مشتری‪ ،‬س��ازمان یا فردی است‬ ‫ک��ه محصول یا خدمات دریاف��ت می کند‪ .‬در عصر کنونی‬ ‫موفقیت کس��ب وکار یک بنگاه اقتصادی به رفتار مشتری‬ ‫در انتخاب کاال و خدمات و تصمیم خرید وی بستگی دارد‬ ‫و ب��ا توجه به افزایش رقابت در ارائ��ه و تنوع خدمات‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات ویژه به مش��تریان‪ ،‬جلب اعتماد و حفظ اطمینان‬ ‫این مشتریان از موضوع های اصلی در بنگاه های اقتصادی‬ ‫اس��ت زیرا در صورت از دس��ت دادن یکی از مش��تریان‪،‬‬ ‫هزینه های جذب مش��تریان جدی��د در بازارهای رقابتی‬ ‫بسیار باالست‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬حفظ و نگهداری مش��تری به وس��یله توسعه‬ ‫ارتباطات با انها مس��تلزم وجود یک مزیت رقابتی در بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬در برخی موارد مش��تریانی که از خدمات یا کاالی‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی رضایت ندارند‪ ،‬ممکن اس��ت حاضر‬ ‫به پیگیری و طرح شکایت از شرکت تولیدکننده محصول‬ ‫ی��ا ارائه دهنده خدمات نباش��ن د زیرا ای��ن کار را وقت گیر‬ ‫می دانند‪ .‬در حیطه بازاریابی و فروش طرح نکردن شکایت‬ ‫از سوی مشتری‪ ،‬نش��انه خوبی نیست و نمی توان ان را به‬ ‫حساب رضایتمندی مشتری گذاشت؛ چه بسا در بسیاری‬ ‫م��وارد موض��وع خالف این اس��ت و بر اس��اس تحقیقات‬ ‫انجام ش��ده مشتری س��اکت‪ ،‬همواره یک مشتری راضی‬ ‫نیست‪ .‬به منظور توسعه بازار‪ ،‬کارشناسان بخش رسیدگی‬ ‫به ش��کایت ها باید از مش��تریان درباره کیفیت کاال و نحوه‬ ‫ارائه خدمات س��وال کنند و با اطالعات حاصل از این روش‬ ‫برای رفع کاستی های کیفی محصول و خدمات شان کمک‬ ‫گیرند‪ .‬با تحقیق در حوزه بازار و بررس��ی رفتار مش��تریان‬ ‫می توان به ابعاد مخرب سندرم مشتریان ناراضی و ساکت‬ ‫پی ب��رد‪ .‬البته گاهی قیمت نامتعارف‪ ،‬کیفیت نامناس��ب‬ ‫کاال و خدم��ات ف��روش و پس از فروش نیز مش��کالتی را‬ ‫برای مش��تری به وجود می اورد که مش��تری از گفتن ان‬ ‫واهمه دارد‪ .‬در چنین وضعیتی نمی توان گفت که شکایت‬ ‫نکردن مش��تری یا مصرف کننده عالمت رضایت است؛ در‬ ‫صورت اس��تمرار این روند‪ ،‬تنها از س��وی همین مشتریان‬ ‫ناراضی‪ ،‬اما ساکت‪ ،‬ساالنه مبلغ هنگفتی از درامد شرکت‬ ‫یا سازمان محقق نخواهد ش��د‪ .‬بر اساس نظر متخصصان‬ ‫بازاریابی بیش از ‪ ۹۵‬درصد از مش��تریان ناراضی‪ ،‬شکایت‬ ‫خ��ود را به زب��ان نمی اورند‪ .‬به یاد داش��ته باش��یم گاهی‬ ‫س��کوت مش��تریان‪ ،‬بدتری��ن تنبیه و هوش��مندانه ترین‬ ‫واکنش ش��ان اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬ضرورت دارد تا نس��بت به‬ ‫س��کوت مش��تری ناراضی حس��اس تر و دقیق تر باشیم‪.‬‬ ‫نبای��د اج��ازه داد نارضایتی در مش��تری ایجاد ش��ود که‬ ‫وی مجبور به فرار یا قهر با ش��رکت و س��ازمان ش��ود‪ .‬باید‬ ‫در پی روش هایی برای ایجاد س��امانه پاس��خگویی جامع‪،‬‬ ‫برای رس��یدگی سریع و دقیق به ش��کایت مشتریان بود‪،‬‬ ‫ضمن اینکه نقش مدیریت ارشد در مدیریت شکایت های‬ ‫مش��تریان و رس��یدگی به حقوق مصرف کننده غیرقابل‬ ‫انکار اس��ت‪ .‬نتایج حاصل از بررسی های انجام شده حاکی‬ ‫از این اس��ت که طرح نکردن ش��کایت از سوی مشتریان‬ ‫ناراضی‪ ،‬هزینه ها و پیامدهایی برای سازمان ها و شرکت ها‬ ‫در پی خواهد داش��ت؛ هزینه هایی مانند فرصت از دس��ت‬ ‫رفته برای بهبود و اصالح خدمات ارائه ش��ده به مشتری و‬ ‫از دس��ت دادن یک ارتباط سازنده و یادگیرنده با مشتری‪.‬‬ ‫رویارویی با س��کوت مشتری ناراضی نیازمند هوشمندی‪،‬‬ ‫تدبیر و مدیریت است‪.‬‬ ‫در این زمینه به عنوان قدم نخست باید به شناسایی این‬ ‫نوع مشتریان پرداخت؛ سپس باید علل سکوت انها و طرح‬ ‫نکردن ش��کایت را جست وجو کرد و در نهایت به دلجویی‬ ‫و بازگردانی مش��تریان ناراضی همت گمارد تا بتوان شاهد‬ ‫انتخاب تولیدات داخلی از سوی مصرف کنندگان و تقویت‬ ‫برند کاالهای تولید داخل بود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1247‬‬ ‫پیاپی ‪2565‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫گفت و گو‬ ‫مدیران مدرسه های‬ ‫دولتی از این رویداد‬ ‫بازدید کنند‬ ‫رویدادی برای نمایش « دستاوردهای مدرسه های غیردولتی»‬ ‫شاپور پشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫به اعتقاد بنیانگذار موسسه اموزشی «متینا»‬ ‫وزارت اموزش وپ��رورش باید در بخش��نامه ای‪،‬‬ ‫مدیران و معلمان مدرسه های دولتی را به بازدید‬ ‫از نمایش��گاه دس��تاوردهای مدرس��ه ها و مراکز‬ ‫غیردولت��ی دعوت کند‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫گس��ترش نیوز‪ ،‬در همه نمایش��گاه های معتبر و‬ ‫شناخته شده ای که در حوزه «اموزش وپرورش»‬ ‫برگزار می ش��وند صنایع اموزشی وابسته‪ ،‬حضور‬ ‫پررنگ��ی دارن��د‪ .‬حض��ور این بخ��ش از جامعه‬ ‫اموزش وپ��رورش به طور معمول جذابیت زیادی‬ ‫ب��ه هم��راه دارد و نظر بازدیدکنندگان را به خود‬ ‫جلب می کند‪ .‬فعاالن این بخش‪ ،‬درباره نمایشگاه‬ ‫دس��تاوردهای مدرس��ه ها و مراکز غیردولتی و‬ ‫صنایع اموزش��ی وابس��ته چگونه فکر می کنند؟‬ ‫در راس��تای یافتن جواب این پرسش با موسس‬ ‫یکی از این مراکز به گفت وگو نشس��تیم‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت که نخستین دوره نمایشگاه دستاوردهای‬ ‫مدرسه ها و مراکز غیردولتی ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬اسفند برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹در ‪ ۱۲‬حوزه کار می کنیم‬ ‫متین��ا در ‪ ۱۲‬گروه‪ ،‬محصوالت و خدمات خود‬ ‫و ش��رکت های دیگر را عرضه می کند‪ .‬در هریک‬ ‫از این ‪ ۱۲‬گروه‪ ،‬کاالها و خدمات گوناگونی ارائه‬ ‫می شود‪ .‬روحی ضمن بیان این مطلب اظهارکرد‪:‬‬ ‫ام��وزش درس ه��ای گوناگ��ون‪ ،‬فوق برنام��ه‪،‬‬ ‫پژوهش‪ ،‬ام��وزش مدیران و معلم��ان‪ ،‬اموزش‬ ‫والدی��ن‪ ،‬اموزش به زبان انگلیس��ی‪ ،‬مش��اوره‪،‬‬ ‫نرم اف��زار و فناوری های اموزش��ی روز‪ ،‬خدمات‬ ‫جانبی مدرس��ه های (مانند تعمی��رات ‪،‬طراحی‬ ‫و تولی��د روپ��وش)‪ ،‬برگزاری انواع مس��ابقه ها و‬ ‫جش��نواره ها‪ ،‬بازی و س��رگرمی و ف��روش اقالم‬ ‫فرهنگی در فروشگاه مرکز؛ ‪۱۲‬حوزه ای هستند‬ ‫که روی انه��ا تمرکز کرده ایم‪ .‬ما در برنامه ریزی‬ ‫و س��ازماندهی هر ‪12‬ح��وزه کاری می توانیم در‬ ‫کنار مدرس��ه ها باشیم و در ارتقای سطح کیفی‬ ‫مدرسه ها به انها کمک کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاره�ای جدی�د را ب�ه نمای�ش‬ ‫بگذاریم‬ ‫روح��ی در تکمیل این بخش از س��خنان خود‬ ‫گفت‪ :‬نمایشگاه فرصت و بستری خوبی است که‬ ‫مدرس��ه ها و مراکز غیردولتی بتوانند تجربه های‬ ‫مفید و راهگش��ای خود را در اختیار دیگران قرار‬ ‫دهند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬نمایش��گاه فرصتی است‬ ‫ک��ه طرح ه��ا و ایده های نو را به بحث و بررس��ی‬ ‫و نقد گذاشت‪ .‬یک س��ری از فعالیت ها‪ ،‬کارهای‬ ‫روزمره به ش��مار می ایند و همه مدرسه های انها‬ ‫را انج��ام می دهند‪ .‬در نمایش��گاه باید به س��راغ‬ ‫ابتکارهای��ی رفت ک��ه مدرس��ه های غیردولتی‬ ‫در چارچ��وب قوانین اموزش وپ��رورش‪ ،‬به اجرا‬ ‫گذاش��ته اند‪ .‬باید بتوانند نواوری هایی که زمینه‬ ‫ش��کوفایی دانش ام��وزان را فراهم اورده اس��ت‬ ‫را عرض��ه کنند و مس��تندات خ��ود را به نمایش‬ ‫بگذارند که دیگران هم بهره مند ش��وند‪ .‬روحی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬برخی مدرس��ه ها در زمینه تولید‬ ‫محتوا‪ ،‬موفق عم��ل کرده اند و یادگیری را برای‬ ‫ن کرده اند‪ .‬چه خوب‬ ‫کودکان و دانش اموزان اسا ‬ ‫اس��ت که ای��ن محتواها را در نمایش��گاه عرضه‬ ‫کنند‪ .‬فصل برگزاری نمایشگاه هم مناسب است‬ ‫چون مدرسه های درحال برنامه ریزی برای سال‬ ‫اینده هس��تند و می توانن��د ایده هایی جدیدی‬ ‫ک��ه عرضه می ش��ود را در برنامه ریزی های خود‬ ‫بگنجانن��د‪ .‬روحی درب��اره نحوه حضور متینا در‬ ‫نمایشگاه گفت‪ :‬مواردی مانند محدودیت مکانی‬ ‫و زمانی‪ ،‬مشکل س��از می ش��ود‪ .‬با این حال سعی‬ ‫کرده ایم هر ‪۱۲‬مورد از خدمات خود را به نمایش‬ ‫بگذاریم‪ ،‬به پرس��ش های بازدیدکنندگان پاسخ‬ ‫دهی��م و ابهام های انها را برطرف کنیم‪ .‬خدمات‬ ‫گس��ترده ای را عرض��ه می کنیم و ممکن اس��ت‬ ‫نتوانیم هم��ه را به طور کامل به نمایش بگذاریم‬ ‫اما همه سعی خود را می کنیم که با تمام قدرت‬ ‫وارد شویم و توانمندی های خود را عرضه کنیم‪.‬‬ ‫روحی در ادامه افزود‪ :‬دوره نخس��ت نمایشگاه‬ ‫اس��ت و پرس��ش ها و ابهام های��ی درب��اره نحوه‬ ‫ث اطالع رس��انی‬ ‫برگ��زاری ان وج��ود دارد‪ .‬بح ‬ ‫نمایش��گاه هم‪ ،‬اهمیت زیادی دارد که متاسفانه‬ ‫نم��ود ان را نمی بینیم و به پوش��ش رس��انه ای‬ ‫بیش��تری نیاز است‪ .‬در زمینه جزئیات مربوط به‬ ‫غرفه ه��ا و نوع چینش کارها هم به پاس��خگویی‬ ‫بیشتری نیاز است و برگزارکنندگان باید بتوانند‬ ‫پرسش های شرکت کنندگان را پاسخ دهند‪.‬‬ ‫بنیانگذار موسس��ه اموزش��ی متین��ا در پایان‬ ‫پیش��نهاد کرد‪ :‬اگر اموزش وپ��رورش تاکنون به‬ ‫مدرس��ه های دولتی‪ ،‬بخش��نام ه نداده چه خوب‬ ‫اس��ت که ای��ن کار را انج��ام ده��د و از مدیران‬ ‫مدرس��ه های دولتی بخواهد که از این نمایشگاه‬ ‫بازدید کنند که مدیران دولتی با مدرسه هایی که‬ ‫به خوبی کار کرده اند‪ ،‬اشنا شوند و در کارگاه های‬ ‫اموزش��ی که برپا می ش��ود ش��رکت کنند تا با‬ ‫موضوع ها و ایده های نو اشنا شوند‪.‬‬ ‫غالمعلی حدادعادل‬ ‫تولد‬ ‫مدرسه های‬ ‫غیردولتی‬ ‫داستان طوالنی‬ ‫و شنیدنی‬ ‫دارد‪ .‬اوایل‬ ‫انقالب داشتن‬ ‫مدرسه های‬ ‫غیردولتی در‬ ‫حد جرم بود‬ ‫و دفاع از تفکر‬ ‫مدرسه های‬ ‫غیردولتی جرات‬ ‫می خواست‬ ‫ناصرالملکی‬ ‫امروز‬ ‫شاهد ارائه‬ ‫دستاوردها‪،‬‬ ‫موفقیت ها و‬ ‫گوشه ای از‬ ‫فعالیت های‬ ‫مدرسه های‬ ‫غیردولتی‬ ‫هستیم‬ ‫نخستین نمایش��گاه دستاوردهای مدرسه ها و مراکز‬ ‫اموزش غیردولتی و صنایع وابس��ته یکشنبه ‪۵‬اسفند‬ ‫ازسوی غالمعلی حداد عادل گشایش یافت‪.‬‬ ‫روز پیش از ش��روع نمایش��گاه حدود ‪۲۰۰‬مدرسه‪،‬‬ ‫مجتمع و ش��رکت خصوصی‪ ،‬چیدمان غرفه های خود‬ ‫را به پایان رس��اندند تا نظ��ام اموزش وپرورش ما برای‬ ‫نخستین بار در تاریخ خود‪ ،‬صاحب نمایشگاه شود‪ .‬پس‬ ‫از یک س��ال برنامه ریزی‪ ،‬چندین م��اه ایجاد امادگی‪،‬‬ ‫رفع ابهام‪ ،‬برگزاری نشست های هم اندیشی و رفع ابهام‬ ‫نمایشگاه بین المللی دس��تاوردهای مدرسه ها و مراکز‬ ‫اموزشی غیردولتی و صنایع اموزشی وابسته گشایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم مدیر نمایش��گاه‪ ،‬ادریس مازندرانی‪،‬‬ ‫امار ثبت ن��ام و تعداد غرفه ها کم س��ابقه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫به این ترتیب به نظر می رس��د که نمایشگاه از این نظر‬ ‫موفق بوده باش��د‪ .‬حال باید دید که استقبال دو ضلع‬ ‫دیگر (والدی��ن‪ ،‬دانش اموزان و کارکنان مدرس��ه های‬ ‫غیردولت��ی) چگونه خواه��د بود‪ .‬ش��ورای هماهنگی‬ ‫موسس��ان مدرس��ه های غیردولتی و مسئوالن بخش‬ ‫دولتی‪ ،‬از جمله مدیرکل اموزش وپرورش ش��هر تهران‬ ‫پیش تر در نشس��ت های هم اندیش��ی که برگزار ش��ده‬ ‫بود از مدیران و معلمان مدرس��ه های دولتی خواس��ته‬ ‫بودند که در نمایش��گاه حضور داشته باشند‪ .‬به اعتقاد‬ ‫کارشناس��ان تعلی��م و تربی��ت و تع��دادی از مدیران‬ ‫و موسس��ان ش��رکت کنندگان نمایش��گاه‪ ،‬صدور یک‬ ‫بخش��نامه می تواند این حمای��ت همه جانبه را تکمیل‬ ‫کند و زمینه حضور ه��ر چه پررنگ تر این بخش مهم‬ ‫را فراهم اورد‪.‬‬ ‫کمتر نمایشگاهی یافت می ش��ود که برای برگزاری‬ ‫ان تا به این حد برنامه ریزی شده باشد‪ .‬اما بخش زیادی‬ ‫از موفقیت هر نمایشگاه به میزان استقبال جامعه هدف‬ ‫بستگی دارد‪ .‬گفت وگوهای‬ ‫با شرکت کنندگان‬ ‫نمایشگاه نشان می دهد که یکی از دغدغه های اساسی‬ ‫انها میزان بازدید عموم مردم از نمایش��گاه است‪ .‬باید‬ ‫دی��د که والدی��ن و دانش اموزان تا چ��ه حد به بازدید‬ ‫از نمایش��گاه عالقه نش��ان می دهند‪ .‬رئیس نمایشگاه‬ ‫دس��تاوردها چندی پیش از پوشش رسانه ای گسترده‬ ‫خبر داده بود‪ .‬براس��اس برنامه ری��زی به عمل امده قرار‬ ‫است که عالوه بر مطبوعات و خبرگزاری ها‪ ،‬صداوسیما‬ ‫هم مراحل گوناگون برگزاری نمایشگاه را پوشش دهد‪.‬‬ ‫مقامات گوناگون اموزش وپرورش هم در نشس��ت های‬ ‫گوناگونی که حول نمایش��گاه دستاوردها برگزار شده‬ ‫ب��ود بارها بر این نکته تاکید کرده بودند‪ .‬میزان بازدید‬ ‫عم��وم مردم تا حد زیادی به اطالع رس��انی گس��ترده‬ ‫روز پی��ش از ش��روع نمایش��گاه ح��دود ‪۲۰۰‬مدرس��ه‪ ،‬مجتم��ع و‬ ‫ش��رکت خصوصی‪ ،‬چیدم��ان غرفه های خود را به پایان رس��اندند تا‬ ‫نظام اموزش وپ��رورش ما برای نخس��تین بار در تاریخ خود‪ ،‬صاحب‬ ‫نمایشگاه شود‬ ‫بستگی خواهد داشت‪.‬‬ ‫در ایین گش��ایش این رویداد ‪ ۴‬روزه که در مصالی‬ ‫امام خمینی (ره) برپاست‪ ،‬عالوه بر رئیس فرهنگستان‬ ‫زبان و ادب فارس��ی‪ ،‬علیرضافوالدوند مدیرکل اموزش‬ ‫و پرورش ش��هر ته��ران‪ ،‬منوچه��ر ناصرالملکی رئیس‬ ‫نمایشگاه دستاوردهای مدرس��ه ها و مراکز غیردولتی‬ ‫و عل��ی صنیعی رئیس ش��ورای هماهنگی موسس��ان‬ ‫مدرسه های غیردولتی شهر تهران حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳۰‬سالگی قانون مدرسه های غیردولتی‬ ‫غالمعلی حداد عادل در ایین گش��ایش نخس��تین‬ ‫نمایشگاه دستاوردهای مدرسه ها و مراکز غیردولتی و‬ ‫صنایع اموزشی وابس��ته که از روز گذشته در مصالی‬ ‫تهران اغاز ش��ده است و تا ‪ 8‬اسفند ادامه دارد با بیان‬ ‫اینکه ‪ ۳۰‬سال از تصویب قانون مدرسه های غیردولتی‬ ‫گذش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تول��د مدرس��ه های غیردولتی‬ ‫داس��تان طوالنی و شنیدنی دارد‪ .‬اوایل انقالب داشتن‬ ‫مدرس��ه غیردولت��ی در حد جرم بود و دف��اع از تفکر‬ ‫مدرس��ه های غیردولتی جرات می خواست‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫حتی در مقطعی در میدان ژاله اخباری از درگیری های‬ ‫اموزش و پرورش با مدرس��ه ای که می خواستند ان را‬ ‫غیردولتی اداره کنند‪ ،‬به وجود امده بود‪.‬‬ ‫رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه‬ ‫ب��ه یاد دارم‪ ،‬زمانی که مع��اون وزیر اموزش و پرورش‬ ‫بودم در ش��ورای معاونان درباره تاس��یس مدرسه های‬ ‫غیردولتی پرس��ش ش��د و تنها من موافق شکل گیری‬ ‫مدرسه های غیردولتی بودم‪ ،‬گفت‪ :‬به هر حال چندماه‬ ‫بعد قانون تاسیس مدرسه های غیردولتی مصوب شد و‬ ‫جالب انکه عموم معاونانی که دست شان را بلند نکرده‬ ‫بودند‪ ،‬جزو نخستین کسانی بودند که مجوز گرفتند و‬ ‫امروز مدرسه غیردولتی دارند‪.‬‬ ‫حدادعادل ادامه داد‪ :‬از جمله مهم ترین دستاوردهای‬ ‫انقالب این است که ما امکان پیدا کردیم فرزندان مان‬ ‫را ان گونه که خودمان می خواهیم تربیت کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کارنامه ‪30‬ساله مدرسه های غیردولتی‬ ‫گفت‪ :‬این کارنامه گواه ان است که ما اشتباه نکردیم و‬ ‫‪۲۰‬درصد دانش اموزان تهران در مدرسه های غیردولتی‬ ‫درس می خوانند‪ .‬اگر بار این ‪۲۰‬درصد در این ش��رایط‬ ‫اقتصادی به دوش اموزش و پرورش می افتاد به س��ود‬ ‫کش��ور بود؟ به لح��اظ کیفیت اموزش��ی هم می توان‬ ‫درباره مدرسه های غیردولتی صحبت کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن روزها حرف های عجی��ب و غریبی‬ ‫درباره مدرس��ه های غیردولتی زده می ش��ود‪ .‬شهریور‬ ‫امس��ال روزنام��ه ای وابس��ته ب��ه نهادی ک��ه خودش‬ ‫کل��ی مدرس��ه دارد‪ ،‬از ب��اال تا پایین صفح��ه خود به‬ ‫شخصیت هایی که عمرش��ان را پای اموزش گذاشتند‬ ‫تهم��ت زد و بغا عنوان عدالت اموزش��ی‪ ،‬لجن پراکنی‬ ‫کرد و تهمت زد‪ .‬ان مطلب یکسره دروغ و تهمت بود و‬ ‫بعد به اعتراض ها هم اعتنا نکردند‪ .‬این ها نادرست است‬ ‫و نباید ما را در ادامه راه به تردید وا دارد‪.‬‬ ‫حدادعادل با اشاره به اینکه البته کتمان نمی کنم که‬ ‫درصد کمی از مدرسه های غیردولتی اجحاف می کنند‬ ‫و ممکن اس��ت به بنگاه ناروای اقتصادی تبدیل شوند‪،‬‬ ‫اما چهره عمومی مدرس��ه های غیردولتی این است که‬ ‫به علت سود اقتصادی پای کار نیامده اند‪ ،‬گفت‪ :‬همان‬ ‫ملک را به هر ش��کل دیگری اس��تفاده کنند درامدش‬ ‫بیش��تر و دردس��رش کمت��ر اس��ت‪ .‬یک بخ��اری در‬ ‫زاه��دان افتاد و اتش گرفت و انفاق های ناگوار رخ داد‪.‬‬ ‫مسئولیت همین قدر سنگین است‪ .‬اگر بروند سراغ کار‬ ‫اقتصادی بهتر است‪ ،‬اما این را یک فرصت می دانند که‬ ‫س��طح تعلیم و تربیت را در مدرسه ها ارتقا دهند‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه فرصتی برای تبادل تجربه های است‪.‬‬ ‫رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه‬ ‫افتخ��ار می کنم پ��س از بیش از ‪50‬س��ال تدریس در‬ ‫دانشگاه حاال معلم مدرسه غیردولتی هستم‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫مدرس��ه غیردولتی کار می کنم برای کمک به مدرسه‬ ‫دولت��ی و کمک به نظام و خل��ق؛ توصیه می کنم این‬ ‫نمایشگاه را هر سال تکرار کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹یار و یاور اموزش و پرورش‬ ‫همچنی��ن علیرض��ا فوالدون��د‪ ،‬مدی��رکل اموزش‬ ‫و پرورش ش��هر ته��ران نیز در این ایی��ن گفت‪ :‬امروز‬ ‫مدرس��ه های غیردولتی به عنوان ی��ار و یاور اموزش و‬ ‫پ��رورش در نق��اط گوناگون کش��ور مش��غول فعالیت‬ ‫هس��تند و در تعلی��م و تربیت اینده س��ازان نقش ایفا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬این نمایش��گاه دستاوردهای ‪۳۰‬سال‬ ‫گذش��ته مدرس��ه های غیردولتی را نمای��ش می دهد‪.‬‬ ‫ظه��ور و بروز مدرس��ه های غیردولتی ش��اید بی نظیر‬ ‫نباشد‪ ،‬اما بی بدیل است‪.‬‬ ‫فوالدوند افزود‪ :‬این مدرسه ها امروز به عنوان یارویاور‬ ‫اموزش و پرورش در دورترین نقاط کش��ور مش��غول‬ ‫فعالیت هس��تند و در تعلیم و تربیت اینده سازان نقش‬ ‫ایفا می کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه‬ ‫این نمایش��گاه دسترنج مدرس��ه های غیردولتی تهران‬ ‫را نمایش می دهد‪ ،‬اما الگویی برای کل کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬شورای هماهنگی مدرسه های غیردولتی و‬ ‫مناطق ‪۱۹‬گانه اموزش و پرورش شهر تهران با جدیت‬ ‫تمام در برگزاری این نمایش��گاه مش��ارکت داش��تند‪.‬‬ ‫امید اس��ت شاهد ان باش��یم که جمعیت زیر پوشش‬ ‫مدرسه های غیردولتی افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه کمی و کیفی مدرسه ها‬ ‫علی صنیعی‪ ،‬رئیس ش��ورای هماهنگی موسس��ان‬ ‫مدرس��ه های غیردولتی ش��هر تهران نیز با بیان اینکه‬ ‫ش��ورای هماهنگی مدرس��ه ها این امادگی را دارد که‬ ‫تجربه ه��ای خ��ود را در عرصه برگزاری نمایش��گاه در‬ ‫اختیار س��ایر اس��تان ها قرار دهد‪ ،‬گفت‪ :‬در راس��تای‬ ‫توس��عه کمی و کیفی مدرس��ه ها تالش می کنیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬امیدواریم این نمایشگاه سراغازی برای ان باشد‬ ‫که مجموعه موسسان دستاوردهای خود را به نمایش‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫منوچهر ناصرالملکی‪ ،‬رئیس نمایشگاه دستاوردهای‬ ‫مدرس��ه ها و مراکز غیردولتی نیز با بیان اینکه س��ال‬ ‫‪ ۶۷‬قانون تاسیس مدرس��ه های غیردولتی به تصویب‬ ‫رسید‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬امروز شاهد ارائه دستاوردها‪ ،‬موفقیت‬ ‫وگوش��ه ای از فعالیت ه��ای مدرس��ه های غیردولت��ی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یک��ی از محصوالت جدی در هر رش��ته‬ ‫فعالیتی‪ ،‬نمایش��گاه اس��ت که هم محل معرفی کاالها‬ ‫و دس��تاوردها و هم محل انتقال دانش و تجربه است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬مدرسه‪ ،‬مرکز و صنایع اموزشی امروز در‬ ‫این نمایشگاه حضور دارند‪ .‬استارت اپ ها و شرکت های‬ ‫دانش بنیان نیز حضور فعال در این نمایشگاه دارند و در‬ ‫کنار ارائه ابتکارها و خالقیت ها برنامه های جانبی پیش‬ ‫بینی شده است‪ .‬ناصرالملکی همچنین از برگزاری‪۸۰‬‬ ‫کارگاه اموزشی در این نمایشگاه خبر داد‪.‬‬ ‫نخستین نمایش��گاه دستاوردهای مدرسه ها و مراکز‬ ‫اموزش غیردولتی و صنایع وابسته از ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬اسفند در‬ ‫مصالی امام خمینی (ره) برپاست‪.‬‬ ‫مدیر گروه اموزش وپرورش بانک قرض الحسنه رسالت عنوان کرد‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬بهترین بستر برای نمایش دستاوردهای مدرسه ها‬ ‫مدیرگ��روه اموزش وپ��رورش بانک قرض الحس��نه رس��الت‬ ‫اظهارکرد‪ :‬نخستین نمایش��گاه مدرسه های غیردولتی بهترین‬ ‫بس��تر برای نمایش دس��تاوردهای این مدرس��ه ها اس��ت که‬ ‫توانس��ته اند مدل های اموزش��ی و پرورش��ی خالقانه ای برای‬ ‫ارتقای سطح اموزشی در کشور ایجاد کنند‪.‬‬ ‫ابوطال��ب حافظ��ی‪ ،‬مدیرگ��روه اموزش وپ��رورش بان��ک‬ ‫قرض الحس��نه رسالت با اش��اره به اینکه این بانک در راستای‬ ‫اهدافی که دارد‪ ،‬به دنبال شکل دادن گروه های تخصصی در این‬ ‫بانک بود‪ ،‬به گس��ترش نیوز گفت‪ :‬گروه های اموزش وپرورش‪،‬‬ ‫اموزش عالی‪ ،‬سالمت‪ ،‬ایثار‪ ،‬اقتصاد و معدن از جمله گروه های‬ ‫تخصصی هستند که در راستای این اهداف شکل گرفته اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به دلی��ل فعالی��ت من به مدت ‪۳۵‬س��ال در‬ ‫اموزش وپ��رورش و مدیریت مدرس��ه های غیردولتی در وزارت‬ ‫اموزش وپ��رورش از من برای مدیریت گ��روه اموزش وپرورش‬ ‫ی سال‪ ۹۶‬این‬ ‫بانک قرض الحس��نه رسالت دعوت ش��د و در د ‬ ‫گروه شکل گرفت‪.‬‬ ‫حافظ��ی درب��اره مهم ترین اقدام ه��ای انجام ش��ده در یک‬ ‫سال گذش��ته در این گروه اموزش��ی گفت‪ :‬نخستین اقدام ما‬ ‫انعق��اد تفاهمنام��ه ای بین مجموعه اموزش��ی بانک‬ ‫قرض الحسنه رس��الت با وزارت اموزش و پرورش بود‬ ‫که با اس��تقبال فرهنگیان روبه رو ش��د‪ .‬از نتایج این‬ ‫تفاهمنامه شکل گیری گروه هایی در همه استان های‬ ‫کش��ور بود که ماموریت ه��ای بانک قرض الحس��نه‬ ‫رسالت را در همه استان های کشور دنبال می کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بانک قرض الحسنه نخستین‬ ‫بانکی اس��ت که در کش��ور به دنبال بس��ط و گسترش فرهنگ‬ ‫قرض الحسنه با توس��عه همیاری اجتماعی و ترویج کارافرینی‬ ‫اجتماعی است‪ ،‬درباره محتوای اصلی این تفاهمنامه اظهارکرد‪:‬‬ ‫ب��ا توج��ه به اینکه ه��دف اصلی م��ا اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫قرض الحسنه است‪ ،‬مجموعه رسالت اموزش و پرورش و ارتباط‬ ‫مس��تمر با معلمان را به عنوان بهترین بس��تر برای پیش بردن‬ ‫اهداف ذکر ش��ده انتخ��اب کرد‪ .‬مدیرگ��روه اموزش وپرورش‬ ‫بانک قرض الحسنه رسالت افزود‪ :‬شرکت در نخستین نمایشگاه‬ ‫مدرس��ه ها غیردولتی بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت ها و‬ ‫ماموریت های بانک قرض الحس��نه رسالت به همکاران فرهنگی‬ ‫و دانش اموزان اس��ت‪ .‬حافظی درباره اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫قرض الحس��نه در اموزش وپ��رورش اظهارکرد‪ :‬منابع‬ ‫و تس��هیالت بانک بدون س��ود در اختیار متقاضیان‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬ما با ش��رکت در این نمایشگاه به دنبال‬ ‫ای��ن بودیم که ای��ن ظرفیت بانک ب��ه همه فعاالن‬ ‫فرهنگی کشور معرفی شود‪ .‬حافظی ادامه داد‪ :‬ما در‬ ‫مجموعه رسالت به دنبال ارتقای سواد مالی هستیم؛‬ ‫در مجموعه رس��الت زیر مجموعه های مانند موسسه‬ ‫اعتبارس��نجی مرات تعریف ش��ده که به دنبال اعتبارسنجی و‬ ‫ارتقای س��واد مالی اس��ت‪ .‬دیگری مجموعه ای به نام بازار اعضا‬ ‫است و در نهایت دانشگاه رسالت وظایف اموزشی برعهده دارد‪.‬‬ ‫این مدیر اموزش و پرورش با یاداوری این نکته که بانک با هدف‬ ‫ترویج فرهنک قرض الحسنه و اعطای تسهیالت به فرهنگیان و‬ ‫جامعه اموزش و پرورش با کارمزد ‪۲‬درصد‪ ،‬تحول سند بنیادی‬ ‫نظ��ام اموزش و پرورش را دنبال می کن��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از اهداف‬ ‫اصلی مجموعه رس��الت تربیت اقتصادی و اموزش سواد مالی‬ ‫به دانش اموزان( که یکی از ‪ ۶‬نوع س��وادی اس��ت که در سند‬ ‫اموزش��ی یونسکو به ان اشاره شده ) است‪ .‬حافظی با اشاره به‬ ‫اینکه مدرسه های غیردولتی از ازادی عمل و قدرت بیشتری در‬ ‫مقایسه با مدرسه های دولتی برای جذب متخصصان برخوردار‬ ‫هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬نخس��تین نمایش��گاه مدرس��ه ها غیردولتی‬ ‫بهترین بس��تر برای نمایش دس��تاوردهای این مدرسه ها است‬ ‫که توانسته اند مدل های اموزش��ی و پرورشی خالقانه ای برای‬ ‫ارتقای س��طح اموزش��ی در کش��ور ایجاد کنند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫مسئوالن و دست اندرکاران نظام اموزش و پرورش با حضور در‬ ‫نمایش��گاه می توانند با این دس��تاوردها از نزدیک اشنا شوند و‬ ‫به ظرفیت مهم مدرس��ه های غیردولتی پی ببرند و از انها برای‬ ‫رفع نواقص و کاس��تی هایی که در نظام اموزش و پروش وجود‬ ‫دارد استفاده کنند‪ .‬حافظی در انتهای سخنان خود با دعوت از‬ ‫همه فعاالن فرهنگی و مدیران اموزش و پرورش برای حضور در‬ ‫غرفه موسسه رسالت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬کارشناسان بانکداری اجتماعی‬ ‫مجموعه رسالت با حضور در نخستین نمایشگاه مدرسه ها غیر‬ ‫دولتی به سوال ها و ابهام های شرکت کنندگان نمایشگاه پاسخ‬ ‫می دهند و در حاش��یه نمایش��گاه در نشستی با حضور فعاالن‬ ‫فرهنگی و موسسان مدرسه های غیردولتی ارتقای سواد مالی‪،‬‬ ‫همیاری اجتماعی و ترویج فرهنگ قرض الحس��نه را تش��ریح‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1247‬‬ ‫پیاپی ‪2565‬‬ ‫معدن‬ ‫صنایع فلزی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬ارزش صادرات و درصد‬ ‫تغییر نسبت به دوره مشابه سال گذشته در بازارهای‬ ‫هدف اصلی صادراتی ب��ه ترتیب عبارتند از عراق با‬ ‫‪ ۷۱۶‬میلی��ون دالر و افزایش ‪ ۱۷۷‬درصدی‪ ،‬امارات‬ ‫با ‪ ۶۱۲‬میلیون دالر و افزایش ‪ ۱۶‬درصدی‪ ،‬ترکیه با‬ ‫‪ ۴۸۴‬میلیون دالر و افزایش ‪ ۱۷‬درصدی‪ ،‬اندونزی با‬ ‫تحمیل هزینه ای به نام «واریز یک درصد فروش معادن به خزانه»‬ ‫مجلس موافق‪ ،‬معدندار مخالف‪ ،‬سازمان ممتنع‬ ‫ش��ورای معادن استان ها در ش��یوه نامه ای مقرر کرد‬ ‫ی��ک درصد فروش مع��ادن برای جبران خس��ارت های‬ ‫ناش��ی از معدنکاری‪ ،‬صرف ایجاد پروژه های بهداشتی و‬ ‫عمرانی در مناطق اس��تقرار معادن شود‪ .‬بر اساس این‬ ‫مصوب��ه‪ ،‬اگر معادن و صنایع معدنی به منطقه ای که در‬ ‫ان استقرار دارند‪ ،‬خس��ارت وارد کنند باید یک درصد‬ ‫فروش معادن به حس��اب خزانه کش��ور‪ ،‬واریز و پول به‬ ‫منطقه درگیر بازگش��ت داده شده و هزینه شود اما این‬ ‫مصوبه چن��دان به مذاق فعاالن معدن��ی خوش نیامده‬ ‫است‪ .‬انها بر این باورند که با اجرای ان هزینه اضافی به‬ ‫فعاالن معدنی تحمیل می ش��ود‪ .‬از این رو اگر بهره بردار‪،‬‬ ‫ای��ن هزینه را به جای واریز ب��ه خزانه دولت‪ ،‬در منطقه‬ ‫خرج کند‪ ،‬جامعه محلی‪ ،‬همکاری بهتری با معدنکاران‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬همچنین فعاالن معدن��ی تاکید دارند‬ ‫هزینه هایی که بخ��ش خصوصی در این زمینه می کند‬ ‫سبب کاهش حقوق دولتی معدنکار شود‪.‬‬ ‫سیرانوش موسوی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹جبران خسارت معادن‬ ‫علی اس��دی‪ ،‬نماینده م��ردم ش��هربابک در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در این باره اعالم کرد‪ :‬با وجود همه‬ ‫تنگناها و مش��کالت‪ ،‬با رایزنی های انجام شده‪ ،‬تکلیف‬ ‫مصوب��ه درصدی از ف��روش برای خس��ارت در مناطق‬ ‫معدنی‪ ،‬مش��خص و ردیف اس��تانی ان مصوب شد‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس مبلغ یک هزار میلی��ارد تومان به این مهم‬ ‫اختصاص داده ش��ده که ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان ان صرف‬ ‫هزینه های ج��اری و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان به هزینه های‬ ‫سرمایه ای اختصاص یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬متاس��فانه در س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬چندین شورای معادن استان تشکیل شد که‬ ‫این کار مهم تصویب ش��ود اما به نتیجه نرس��یدیم‪ .‬در‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬ردیف ان ملی بود (یک درصد به خزانه‬ ‫کش��ور واریز می ش��د)‪ ،‬از این رو مشکالتی برای وصول‬ ‫ان وجود داشت اما امسال پیشنهاد استانی شدن ان را‬ ‫مط��رح کردیم‪ ،‬به طوری که یک درصد فروش معادن به‬ ‫صورت استانی واریز شود تا از این محل بتوانیم خسارت‬ ‫واردشده به منطقه به دلیل االیندگی معادن را پرداخت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹یک درصد را به معدنکاران بدهند‬ ‫کشور منتهی به نتیجه نخواهد شد‪ .‬از این رو معدنکاران‬ ‫همچنان با مردم اطراف خود درگیر خواهند بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که واری��ز این هزینه‬ ‫می تواند در راستای احیای مناطق راهگشا باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر این قانون درس��ت اجرا شود‪ ،‬جامعه محلی مشاهده‬ ‫خواهد کرد که بخش��ی از درامد معدن در همان محل‬ ‫هزین��ه می ش��ود‪ ،‬از این رو همکاری انها ب��ا معدنکاران‬ ‫افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫رئی��س خانه معدن گی�لان‪ ،‬با بیان اینکه س��اختار‬ ‫دولت��ی با تصوی��ب قوانی��ن‪ ،‬هزینه های اضاف��ی را به‬ ‫بخش خصوصی تحمیل می کند‪ ،‬گفت‪ :‬بخش خصوصی‪،‬‬ ‫ای��ن هزینه ها را پرداخ��ت می کند ام��ا در مقابل ان‪،‬‬ ‫تسهیالت ویژه ای از دولت دریافت نمی کند‪.‬‬ ‫ب��ه نظ��ر من اگ��ر پرداخت ای��ن مبلغ باعث ش��ود‬ ‫درصدی از حقوق دولتی که بهره برداران ساالنه موظف‬ ‫به پرداخت ان هس��تند کم ش��ود‪ ،‬در نهایت به س��ود‬ ‫معدنکار خواهد ش��د‪ ،‬در غیر این ص��ورت‪ ،‬این هزینه‬ ‫ج��ز پرداخت هزینه اضافی برای معدنکار‪ ،‬چیز دیگری‬ ‫نمی تواند باشد‪.‬‬ ‫اس��دی با بیان اینکه این هزینه نخست باید به خزانه‬ ‫کش��ور واگذار س��پس برای احیای معادن وصول شود‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬این رون��د طوالنی اس��ت‪ ،‬از این رو‬ ‫احتمال اینکه سرنوش��ت حقوق دولتی نی��ز برای انها‬ ‫تکرار ش��ود‪ ،‬وجود دارد‪ .‬بخش��ی از حقوق دولتی باید‬ ‫به عنوان خس��ارت واردشده به محیط زیست به سازمان‬ ‫جنگل ه��ا‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کش��ور واریز ش��ود‪ .‬این‬ ‫مبلغ بر اس��اس قانون پرداخت می ش��ود اما پس از ان‬ ‫هیچ شبکه نظارتی وجود ندارد که رصد کند این مبالغ‬ ‫در کجا هزینه می شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬اگر هدف مس��ئوالن‪ ،‬بازسازی‬ ‫و احیای مناطق اس��یب دیده اس��ت‪ ،‬باید اج��ازه داده‬ ‫ش��ود این هزینه ها از س��وی بهره برداران خرج ش��ود و‬ ‫انها اس��ناد و مدارک اقدام��ات و فعالیت های خود را به‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه دهند س��پس از‬ ‫نظر کارشناسی بخشی از این هزینه ها‪ ،‬به عنوان بخشی‬ ‫از حقوق دولتی کسر شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدن��ی اف��زود‪ :‬در قانون مع��ادن‪ ،‬دولت‬ ‫موظف اس��ت برای رفع محرومی��ت از مناطق اقدام به‬ ‫ایجاد زیرس��اخت ها در معادن کند‪ .‬باید این نکته را در‬ ‫نظر داشت که معدنکاران اقدام به تولید ثروت می کنند‬ ‫و جوام��ع نی��ز از ث��روت تولید ش��ده به��ره می گیرند‪.‬‬ ‫بهره بردار باید با س��رمایه های ش��خصی در مناطق دور‬ ‫افت��اده‪ ،‬اقدام به جاده س��ازی و انتقال خطوط برق کند‬ ‫و در ای��ن زمینه نه تنها دولت ب��ه وی کمکی نمی کند‬ ‫بلکه س��ازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کش��ور‪ ،‬به‬ ‫دلیل جاده س��ازی خس��ارت های گزافی از وی دریافت‬ ‫فرزاد اسدی‬ ‫‹ ‹مصوبه ای برای کاهش تخریب ها‬ ‫همچنی��ن در ای��ن زمینه‪ ،‬محمد خاک��ی‪ ،‬معاون امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان همدان در گفت وگویی کوت��اه با‬ ‫‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��ورای معادن هر استان تصمیم می گیرد که این‬ ‫درص��د دریافتی از فروش م��واد معدنی در کدام بخش‬ ‫هزینه ش��ود‪ .‬از انجایی که نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬عضوی از شورای معادن استان ها هستند‪ ،‬در‬ ‫این باره اظهار نظر می کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بی��ان ک��رد‪ :‬این مصوبه ب��رای کاهش‬ ‫تخریب های معدنکاری در منطقه است و این درصد در‬ ‫واقع برای بازسازی این مناطق هزینه می شود‪.‬‬ ‫خاک��ی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ای��ا می توان‬ ‫تمهیداتی در نظر گرفت که پرداخت این هزینه س��بب‬ ‫کاهش حقوق دولتی معدنکاران ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این یک‬ ‫درص��د‪ ،‬ارتباطی با حقوق دولتی ندارد و هدف دریافت‬ ‫ان‪ ،‬جبران خس��ارت اس��ت‪ ،‬بنابراین نمی ت��وان ان را‬ ‫به عنوان مشوق در نظر گرفت تا با استناد به ان معدنکار‬ ‫از پرداخت حقوق دولتی معاف شود‪.‬‬ ‫محمد خاکی‬ ‫‪ ۳۹۸‬میلیون دالر ارزش صادرات کنسانتره سنگ اهن‬ ‫تج��ارت بخش مع��دن و صنایع معدنی در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال‪ ،‬حاکی از صدور ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۵۵۲‬هزار تن کنس��انتره‬ ‫س��نگ اهن به ارزش ‪ ۳۹۸‬میلیون دالر بود که نسبت به دوره‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته‪ ،‬از نظر وزن یک هزار و ‪ ۱۲۲‬درصد و از‬ ‫نظر ارزش ‪ ۹۶۶‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬بر اس��اس امار گمرک جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران‪ ،‬میزان س��نگ اهن دانه بندی در این دوره ‪ ۷‬هزار و ‪۲۰۴‬‬ ‫تن به ارزش ‪ ۲۰۳‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫صادرات سنگ اهن دانه بندی در ‪ ۱۰‬ماهه امسال در مقایسه‬ ‫با مدت مش��ابه سال گذش��ته‪ ،‬از نظر وزنی ‪ ۵۵‬درصد کاهش‬ ‫داشت و از نظر ارزشی ‪ ۷۷‬درصد افت کرد‪.‬‬ ‫امار تولید ‪ ۱۰‬ماهه س��نگ اهن ‪ ۸‬واحد مورد بررسی که از‬ ‫سوی سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫(ایمیدرو) منتشر شده‪ ،‬نشان دهنده تولید بیش از ‪ ۲۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۹۸‬هزار تن است که میزان استخراج سنگ خام افزون بر ‪۵۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۱‬هزار تن و میزان سنگ اهن ارسالی به واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬بیش از ‪ ۳۰‬میلیون و ‪ ۸۵‬هزار تن ثبت شد‪.‬‬ ‫ای��ن امار مربوط به تولید س��نگ اهن جالل اب��اد (کرمان)‪،‬‬ ‫چادرمل��و (یزد)‪ ،‬س��یرجان ‪ ،۲‬مرک��زی‪ ،‬میش��دوان‪ ،‬چاه گز‬ ‫(کرمان) و سنگان در خراسان رضوی است‪.‬‬ ‫عملکرد تولید ‪ ۹‬ماهه سنگ اهن که از سوی سازمان توسعه‬ ‫و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منتشر شده‬ ‫بود‪ ،‬بیش از ‪ ۲۷‬میلیون و ‪ ۳۱‬هزار تن را نشان داد‪.‬‬ ‫همچنین میزان اس��تخراج س��نگ اهن خام اف��زون بر ‪۴۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۵۹‬هزار و ‪ ۹۸۶‬تن و محصول ارسالی برای مصرف‪،‬‬ ‫‪ ۲۶‬میلیون و ‪ ۹۷۳‬هزار و ‪ ۴۸۶‬تن بود‪.‬‬ ‫امار تجارت خارجی ‪ ۹‬ماهه امسال در بخش معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی نش��ان می دهد مجم��وع ارزش صادرات س��نگ اهن‬ ‫کنس��انتره و دانه بندی به ‪ ۵۳۷.۱‬میلیون دالر رسید که از این‬ ‫رقم‪ ،‬س��هم س��نگ اهن کنس��انتره ‪ ۳۴۶.۴‬میلیون دالر بود و‬ ‫در مقایس��ه با دوره مش��ابه سال گذشته رشد یک هزار و ‪۳۵۲‬‬ ‫درصدی داشت‪ .‬میزان صادرات سنگ اهن کنسانتره در مدت‬ ‫‪ ۹‬ماه��ه ‪ ۹۷‬به میزان ‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۷۴۴‬هزار و ‪ ۸۵۰‬تن ثبت‬ ‫شد که نسبت به ‪ ۹‬ماهه ‪( ۹۶‬منتهی به اذر) یک هزار و ‪۶۱۹‬‬ ‫درصد افزایش نش��ان می دهد‪ .‬عالوه بر این‪ ۶ ،‬میلیون و ‪۶۸۳‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۲۶‬تن س��نگ اهن دانه بندی نی��ز در مدت ‪ ۹‬ماهه‬ ‫صادر شد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ‪ ۵۳‬درصد‬ ‫کاهش داشت و ارزش ان نیز به افزون بر ‪ ۱۹۰.۷‬میلیون دالر‬ ‫رسید که نس��بت به دوره مورد بررسی ‪ ۷۶‬درصد افت را ثبت‬ ‫کرد‪ .‬براساس جداول اماری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در‬ ‫نخستین سال برنامه ششم توسعه (‪ )۱۳۹۶‬بیش از ‪ ۳۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۷۶‬هزار تن س��نگ اهن تولید ش��د‪ .‬این میزان نس��بت به‬ ‫تولید ‪ ۳۱‬میلیون و ‪ ۷۱۱‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تنی س��ال ‪ ۱۳۹۵‬رش��د‬ ‫‪ ۸.۷‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫صادرات س��نگ اهن ایران در دوره ‪ ۵‬س��اله ‪ ۱۳۹۲‬تا پایان‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬به ارزش ‪ ۵‬میلیارد و ‪ ۷۳‬میلیون دالر ثبت شد‪ ،‬بنابراین‬ ‫متوس��ط س��االنه ان بیش از یک میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬میزان ذخایر قطعی س��نگ اهن کش��ور از‬ ‫س��وی ایمیدرو افزون ب��ر ‪ ۳‬میلیارد تن براورد ش��ده و برپایه‬ ‫گزارش منتشر شده در زمینه نتایج عملیات اکتشافی در زمینه‬ ‫سنگ اهن که از سال ‪ ۱۳۹۳‬اغاز شد‪ ،‬ذخایر جدیدی به دست‬ ‫امد که در منطقه س��نگان (خراس��ان رضوی) و برخی مناطق‬ ‫دیگر ‪ ۵۰۰‬میلیون تن به ذخایر قطعی سنگ اهن کشور اضافه‬ ‫ش��د‪ .‬پیش از این‪ ،‬مجموع ذخایر معدنی شناسایی شده کشور‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬میلیارد تن براورد شده بود که از این رقم حدود ‪۴۰‬‬ ‫میلی��ارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی ارزیابی ش��د‪ .‬ایران‬ ‫در بین ‪ ۱۰‬کش��ور ش��اخص از نظر تنوع مواد معدنی (‪ ۶۸‬نوع‬ ‫ماده معدنی کشف شده) و از لحاظ ذخایر اکتشافی در جایگاه‬ ‫پانزدهم قرار دارد‪.‬‬ ‫سجاد غرقی‬ ‫عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی‬ ‫اتاق بازرگانی‬ ‫‪ ۲‬س��الی است که عبارت معادن کوچک و‬ ‫متوسط‪ ،‬وارد ادبیات حاکمیتی شده است‪ .‬تا‬ ‫پیش از این‪ ،‬معادن کوچک و متوس��ط فاقد‬ ‫اهمیت بودند و شاید از تعطیلی انها استقبال‬ ‫هم می شد‪.‬‬ ‫ام��ا پ��س از اینک��ه موضوع احی��ای این‬ ‫معادن از س��وی خان��ه معدن ای��ران مطرح‬ ‫ش��د‪ ،‬این نکته برای فعاالن معدنی مشخص‬ ‫ش��د که ‪ ۸۵‬درصد اش��تغال بخش معدن در‬ ‫ای��ران مربوط به ‪SME‬هاس��ت و این معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط بیش از ‪ ۶۰‬درصد از سهم‬ ‫سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده اند‪،‬‬ ‫با توجه به این موض��وع که معادن کوچک و‬ ‫متوس��ط زمینه س��ازی برای کشف کانی های‬ ‫ب��زرگ را انج��ام می دهند‪ .‬ام��ا همانطور که‬ ‫از نام انها مش��خص اس��ت‪ ،‬معادن کوچک و‬ ‫متوس��ط به ای��ن دلیل ک��ه از منابع عمومی‬ ‫اس��تفاده نمی کنند‪ ،‬اس��یب پذیر هستند و با‬ ‫تعطیل��ی و رونق بازار نیز اس��یب پذیری انها‬ ‫بیشتر می شود‪.‬‬ ‫با درک اهمیت معادن کوچک و متوس��ط‪،‬‬ ‫بای��د نوس��انات منفی ب��ازار را ب��رای معادن‬ ‫کوچک و متوسط به کمترین میزان برسانیم‬ ‫و به اصطالح سپری طراحی شود که از یک سو‬ ‫نیازمند برنامه ریزی فعاالن و تشکل های فعال‬ ‫در ای��ن حوزه و از س��وی دیگر نیازمند توجه‬ ‫ویژه از سوی حاکمیت به ویژه در حوزه تامین‬ ‫مالی است‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬چند راهکار مش��خص‬ ‫ب��ا ه��دف توس��عه فعالی��ت ‪SME‬ه��ا در‬ ‫حوزه مع��ادن و صنایع معدنی ک��ه می تواند‬ ‫م��ورد توج��ه مس��ئوالن ق��رار بگی��رد‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت ک��ه در دوران رک��ود حق��وق دولتی‬ ‫از بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط گرفت��ه‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫در همین زمینه می توان بس��ته ای طراحی‬ ‫کرد ت��ا زمان خروج اقتص��اد از رکود‪ ،‬حقوق‬ ‫دولتی از بنگاه های کوچک و متوس��ط گرفته‬ ‫نش��ود و به عنوان بدهی این بنگاه ها به زمان‬ ‫دیگری موکول شود‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان مثال برای دس��ت کم ‪ ۳‬س��ال‪،‬‬ ‫معادن کوچک و متوس��ط از پرداخت حقوق‬ ‫دولتی معاف شوند‪.‬‬ ‫در زمینه صادرات محصوالت معدنی‪ ،‬تامین‬ ‫مالی‪ ،‬یکی از منابع بس��یار مهم اس��ت که در‬ ‫این زمین��ه ضروری اس��ت حمایت های الزم‬ ‫انجام شود و از عناوینی مانند خام فروشی و‪...‬‬ ‫خودداری کنیم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه معادن کوچک و متوسط برای‬ ‫دریافت ارز‪ ،‬از «س��امانه نیما» خارج شوند تا‬ ‫بتوانن��د ارز دریافتی را برای س��رمایه گذاری‬ ‫صرف کنند‪ .‬سیاس��ت های تش��ویقی که قبال‬ ‫وجود داش��ت‪ ،‬مانن��د معافیت ه��ای مالیاتی‬ ‫که ب��رای صادرات محص��والت معدنی وجود‬ ‫داشتند‪ ،‬دوباره باید برگردانده شوند‪.‬‬ ‫خرید طال از سبد خرید‬ ‫روز مادر حذف شد‬ ‫دبیر اتحادیه صنف طال و جواهر شهرستان‬ ‫ش��هرکرد‪ ،‬گفت‪ :‬امسال اس��تقبال چندانی از‬ ‫خرید طال نمی ش��ود و با وجود نزدیک بودن‬ ‫مناس��بت روز مادر‪ ،‬شاهد افزایش خرید طال‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬عزیزاهلل نافیان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نرخ س��که از ‪ ۱۰‬روز گذشته از حالت تعادل‬ ‫خارج ش��ده و ‪ ۱۰‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نرخ سکه ‪ ۳۰۰‬هزار تومان افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫نافیان دلیل افزایش نرخ طال در اس��تان را‬ ‫افزایش نرخ دالر عنوان کرد و گفت‪ :‬امس��ال‬ ‫اس��تقبال چندانی از خرید طال نمی شود و با‬ ‫وجود نزدیک بودن مناسبت روز مادر‪ ،‬شاهد‬ ‫افزایش خرید طال نیس��تیم‪ ،‬به نحوی که در‬ ‫مجموع نسبت به سال گذشته خرید طال ‪۶۰‬‬ ‫تا ‪ ۷۰‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫دبیر اتحادیه صنف طال و جواهر شهرستان‬ ‫شهرکرد تصریح کرد‪ :‬امسال خرید طالی اب‬ ‫ش��ده در اس��تان به دلیل اینکه کارمزد ندارد‬ ‫و ارزش اف��زوده نی��ز به ان تعل��ق نمی گیرد‪،‬‬ ‫رواج بیش��تری داشته و بیش از سال گذشته‬ ‫ش��ده زی��را مردم نگ��ران افت س��رمایه خود‬ ‫هس��تند و به همی��ن دلیل به ای��ن امر روی‬ ‫اورده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬فرزاد اس��دی‪ ،‬رئی��س خانه معدن‬ ‫گیالن‪ ،‬در گفت وگ��و با‬ ‫‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نبود قانون‪،‬‬ ‫معضل اصلی معدنداری در کشور نیست‪ .‬مشکل اصلی‬ ‫فعاالن معدنی این است که قانون های مصوب انگونه که‬ ‫باید اجرا نمی شوند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بی��ان کرد‪ :‬درص��دی از حقوق دولتی‪،‬‬ ‫به عنوان خسارت وارد شده معدنکاری به منابع طبیعی‬ ‫پرداخت می ش��ود اما در عمل ش��اهد بازس��ازی و ارائه‬ ‫گزارش��ی از س��وی منابع طبیعی برای احیای مناطقی‬ ‫که معادن در ان فعال بودند‪ ،‬نبودیم و همچنان معادن‬ ‫متهم به تخریب منابع طبیعی هستند‪.‬‬ ‫اس��دی با بیان اینکه معدنکاران‪ ،‬یک درصد از فروش‬ ‫محصول را باید برای بازسازی معادن هزینه کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تجربه های پیشین نشان داده که پرداخت پول به خزانه‬ ‫امس��ال پیشنهاد استانی شدن ان را مطرح کردیم‪ ،‬به طوری که یک‬ ‫درصد فروش معادن به صورت اس��تانی واریز ش��ود تا از این محل‬ ‫بتوانیم خس��ارت واردش��ده به منطقه به دلی��ل االیندگی معادن را‬ ‫پرداخت کنیم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اس��دی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬براین��د ای��ن‬ ‫هزینه ها باال رفتن نرخ تمام ش��ده تولید است و رقابت‬ ‫ب��رای معدن��کار در عرص��ه داخلی و خارج��ی محدود‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئی��س خانه معدن گی�لان‪ ،‬در پای��ان تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر در تصمیم گیری هایی ک��ه هزینه های اضافی برای‬ ‫معدنکاران ایجاد می ش��ود نظر بخش خصوصی در نظر‬ ‫گرفته ش��ود‪ ،‬بهت��ر می توان قوانینی برای تس��هیل در‬ ‫فرایند کس��ب وکار تدوین کرد‪ .‬بدون تردید با وضع این‬ ‫قوانین‪ ،‬ش��رایط برای فعالیت های اقتصادی در کش��ور‬ ‫دشوار می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات‬ ‫بیش از ‪۵‬‬ ‫میلیارد دالر‬ ‫مواد معدنی‬ ‫و محصوالت‬ ‫فلزی‬ ‫دبی��ر می��ز محصوالت معدنی س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران از ص��ادرات بیش از ‪ ۵‬میلیاردی مواد‬ ‫معدنی و محصوالت فلزی در ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬براساس امار گمرک جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬در مدت یادشده بیش از ‪ ۵۰۶۶‬میلیون دالر‬ ‫اقالم معدنی فلزی (اعم از مواد معدنی و محصوالت‬ ‫فل��زی) ب��ه وزن تقریب��ی ‪۲۱‬میلی��ون ت��ن صادر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬الهه مکری ب��ا اعالم این خب��ر اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال‪ ،‬مهم تری��ن اقالم معدنی فلزی‬ ‫صادراتی کشور شامل ش��مش فوالدی‪ ،‬محصوالت‬ ‫طویل فوالدی‪ ،‬س��نگ و کنسانتره اهن‪ ،‬محصوالت‬ ‫تخ��ت ف��والدی‪ ،‬کاتد مس‪ ،‬ان��واع لول��ه و پروفیل‬ ‫ف��والدی‪ ،‬س��نگ و کنس��انتره مس‪ ،‬ف��رو الیاژها‪،‬‬ ‫ش��مش الومینیوم‪ ،‬ش��مش روی و ش��مش سرب‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این میان بیش��ترین ارزش صادراتی‬ ‫به ترتیب متعلق به ش��مش فوالدی (‪۱۸۲۵‬میلیون‬ ‫دالر)‪ ،‬محص��والت طویل ف��والدی ( ‪ ۸۲۶‬میلیون‬ ‫دالر)‪ ،‬س��نگ و کنسانتره اهن (‪ ۶۰۱‬میلیون دالر)‪،‬‬ ‫محصوالت تخت نورد ش��ده فوالدی (‪ ۳۴۴‬میلیون‬ ‫دالر)‪ ،‬کاتد مس (میلیون دالر ‪ ،)۲۶۳‬ش��مش روی‬ ‫(‪ ۱۹۱‬میلی��ون دالر)‪ ،‬لوله و پروفیل فوالدی (‪۱۵۸‬‬ ‫میلیون دالر) و سنگ و کنسانتره مس (‪ ۱۳۹‬میلیون‬ ‫دالر) اس��ت که در مجموع ‪ ۹۲‬درصد صادرات کل‬ ‫محصوالت معدنی فلزی را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫مکری با اش��اره به ظرفیت باالی تولید و صادرات‬ ‫‪۴۴۷‬میلیون دالر و افزایش ‪۱۰۷‬درصدی‪ ،‬افغانستان‬ ‫با ‪ ۲۹۳‬میلیون دالر و افزایش ‪۷۳‬درصدی و مصر با‬ ‫‪ ۲۰۲‬میلیون دالر و افزایش ‪ ۴۶‬درصدی‪.‬‬ ‫دبیر میز محصوالت معدنی درباره موانع توس��عه‬ ‫صادرات این اقالم بیان کرد‪ :‬نوسان تقاضا در بازارهای‬ ‫واردکننده اصلی نظیر چین‪ ،‬محدودیت های داخلی‬ ‫مقرر بر صادرات م��واد و محصوالت معدنی به ویژه‬ ‫فل��زات از ابتدای س��ال ‪ ،۹۷‬صادرات مش��روط به‬ ‫عرضه محصول در بورس کاال و سهمیه بندی میزان‬ ‫صادرات اقالم فلزی‪ ،‬موانع ناشی از تحریم (از جمله‬ ‫مش��کالت بانکی و حمل ونق��ل) و همچنین الزام و‬ ‫اولویت تامین نیاز صنایع پایین دس��ت به مواد اولیه‬ ‫تولید داخل بر صادرات از جمله مشکالت صدور این‬ ‫محصوالت به دیگر کشورهاست‪.‬‬ ‫معادن کوچک‬ ‫از پرداخت‬ ‫مالیات‬ ‫معاف شوند‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1247‬‬ ‫پیاپی ‪2565‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر نیرو خبرداد‪:‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫روش پلکانی‬ ‫ارزش گذاری‬ ‫حامل های‬ ‫انرژی‬ ‫تعرفه مشترکان پرمصرف افزایش می یابد‬ ‫علی بابایی‬ ‫کارشناس انرژی‬ ‫ب��رای افزایش قیم��ت انرژی می ت��وان به جای‬ ‫ازادس��ازی قیمت‪ ،‬از روش های هوش��مندانه تری‬ ‫مانند قیمت گذاری پلکانی اس��تفاده ک��رد؛ با این‬ ‫روش عالوه ب��ر اینکه پرمصرف ه��ا جریمه خواهند‬ ‫ش��د‪ ،‬یارانه انرژی به اقش��ار کم درام��د نیز از محل‬ ‫جریم��ه پرمصرف ه��ا پرداخت خواهد ش��د‪ .‬یکی‬ ‫از بحث برانگیزتری��ن مس��ائل موج��ود در ح��وزه‬ ‫انرژی‪ ،‬قیمت اس��ت‪ .‬کارشناسان بس��یاری بر این‬ ‫باورند که قیمت انرژی در ایران نس��بت به بیش��تر‬ ‫نق��اط جهان پایین تر بوده و ای��ن امر یکی از دالیل‬ ‫اصلی وضعیت نامناس��ب مصرف انرژی در کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬این گ��روه از کارشناس��ان معتقدند یکی از‬ ‫مش��کالت اقتصاد در ایران یارانه هنگفتی است که‬ ‫هر س��ال به مصرف انرژی اختصاص می یابد‪ .‬اما در‬ ‫طرف دیگر‪ ،‬عده ای از کارشناس��ان و بیش��تر مردم‬ ‫معتقدند با س��طح فعلی درامدها و وضعیت کنونی‬ ‫اقتصاد ازادس��ازی قیمت انرژی امری غیرممکن و‬ ‫غیرعقالنی است و باعث ایجاد فشار زیادی بر مردم‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در نگاه نخست اس��تدالل هر دو گروه‬ ‫قانع کننده به نظر می رسد‪ .‬برای بررسی این مسئله‬ ‫ابتدا باید با تعریف یارانه انرژی اشنا شد‪ .‬یارانه انرژی‬ ‫در ادبیات کارشناس��ی انرژی عبارت است از تفاوت‬ ‫قیم��ت صادراتی انرژی و قیمت ف��روش انرژی در‬ ‫داخل کشور‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬یارانه انرژی به معنای‬ ‫عدم النفعی اس��ت که کشور از فروش داخلی انرژی‬ ‫به جای صادرات ان متحمل خواهد شد‪ .‬همان طور‬ ‫که مشخص اس��ت میزان یارانه انرژی تا حد بسیار‬ ‫زی��ادی به قیمت ارز وابس��ته اس��ت‪ .‬این مس��ئله‬ ‫برای کش��وری مثل ایران که در س��ال های گذشته‬ ‫نوسان های زیاد و شدیدی را در نرخ ارز تجربه کرده‪،‬‬ ‫یک نکته منفی به شمار می رود‪ .‬بنابراین‪ ،‬انتقادهای‬ ‫مطرح شده به ازادس��ازی قیمت انرژی کامال قابل‬ ‫تامل اس��ت و کسانی که پیشنهاد ازادسازی قیمت‬ ‫را مط��رح می کنند باید برای اجرایی ش��دن ان نیز‬ ‫سازکار مناسبی پیشنهاد دهند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬یکی‬ ‫از اصلی تری��ن دالیلی که برای ازادس��ازی قیمت‬ ‫انرژی بیان می ش��ود جلوگی��ری از هدررفت انرژی‬ ‫و بهره وری مصرف انرژی در داخل کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند تا زمانی که قیمت های انرژی‬ ‫برای مصرف کننده ملموس نباشد‪ ،‬نمی توان انتظار‬ ‫مصرف بهینه و کاهش تلفات انرژی داش��ت‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د ب��رای حل این مش��کل حداقل در بخش‬ ‫خانگی راهکار دیگری به جز ازادسازی قیمت وجود‬ ‫داشته باشد‪ .‬این شاخص عبارت است از سهم هزینه‬ ‫انرژی از مجموع هزینه های خانوار (قیمت نسبی)‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬برای بررس��ی تعرف��ه انرژی بخش‬ ‫خانگی می توان میانگین سهم هزینه انرژی خانوار از‬ ‫کل هزینه های موجود برای ان خانوار را محاسبه و با‬ ‫کشورهای پیشرو در زمینه بهره وری انرژی مقایسه‬ ‫کرد‪ .‬با این مقایسه می توان فهمید که هزینه انرژی‬ ‫ب��رای یک خان��واده در ایران در مقایس��ه با س��ایر‬ ‫کش��ورها چقدر ملموس است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬یک‬ ‫خانواده در ایران برای کاهش مصرف انرژی خود چه‬ ‫میزان انگیزه دارد‪ .‬گزارش ها نش��ان می دهد سهم‬ ‫هزین��ه انرژی خانه از هزینه ه��ای خانوار در امریکا‬ ‫برابر با ‪ ۳‬درصد (منبع‪ :‬اداره اطالعات انرژی امریکا)‪،‬‬ ‫در الم��ان برابر با ‪ ۶‬درصد(منب��ع‪ :‬دفتر امار فدرال‬ ‫الم��ان) و در انگلیس برابر ب��ا ‪ ۴‬درصد (منبع‪ :‬دفتر‬ ‫بازار برق و گاز انگلیس) است‪ .‬به دلیل ضعف اماری‬ ‫موجود در کشور این عدد در ایران به صورت رسمی‬ ‫و دقیق وجود نداشت (یا نگارنده در یافتن ان موفق‬ ‫نبود)‪ ،‬اما به گفته هوشنگ فالحتیان‪ ،‬معاون کنونی‬ ‫وزیر نفت و معاون پیش��ین وزیر نیرو در امور برق و‬ ‫انرژی این عدد برابر ‪ ۱.۳‬درصد از هزینه های خانوار‬ ‫را شامل می شود‪ .‬در نتیجه مشخص است که سهم‬ ‫هزینه ه��ای انرژی خانه در ایران نس��بت به س��ایر‬ ‫کشورهای پیش��رو در بهره وری انرژی کمتر است‪.‬‬ ‫اما باید دید با ازادس��ازی قیمت انرژی در ایران این‬ ‫عدد به چند خواهد رس��ید‪ .‬اگر قیمت صادراتی گاز‬ ‫برابر با ‪ ۲۰‬س��نت بر مترمکع��ب و قیمت صادراتی‬ ‫برق ‪ ۱۰‬س��نت بر کیلووات س��اعت در نظر گرفته‬ ‫ش��وند‪ ،‬با در نظر گرفتن ن��رخ ارز به میزان ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬قیمت گاز برابر با ‪ ۲‬هزار تومان بر متر مکعب‬ ‫و قیم��ت برق نیز برابر با یک هزار تومان بر کیلووات‬ ‫ساعت می شود؛ یعنی قیمت گاز به طور تقریبی ‪۱۴‬‬ ‫برابر و قیمت برق حدود ‪ ۱۱‬برابر خواهد ش��د‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب‪ ،‬به طور میانگین هزینه های انرژی خانه ‪۱۲‬‬ ‫تا ‪ ۱۳‬برابر خواهد ش��د‪ .‬اگر س��هم هزین��ه انرژی از‬ ‫هزینه های خانوار در حالت فعلی ‪ ۱.۵‬درصد در نظر‬ ‫گرفته ش��ود‪ ،‬با ازاد س��ازی هزینه های انرژی سهم‬ ‫هزینه های انرژی از هزینه های خانوار نزدیک به ‪۲۰‬‬ ‫درصد خواهد شد‪ .‬در خانوارهای کم درامد این عدد‬ ‫به مراتب بیش��تر خواهد شد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫این عدد برای المان که گران ترین انرژی را در اختیار‬ ‫دارد ‪ ۶‬درصد است‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا اردکانیان‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬با توجه ب��ه برنامه ریزی و اقدام های‬ ‫انجام ش��ده ‪ ،‬به طور قطع تعرفه مشترکان پرمصرف اب‬ ‫و برق تا پیش از شروع سال جدید افزایش می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش پ��اون‪ ،‬رضا اردکانیان درب��اره برنامه های‬ ‫طرح ش��ده برای تفکیک سرمایه انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫و برق رسانی روستایی از محل عوارض برق‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تاکنون این مسئله مهم و ضروری انجام نشده و منتظر‬ ‫ابالغ قانونی بودجه هس��تیم و اکنون نیز مذاکرات خود‬ ‫را با س��ازمان برنامه و بودجه ادامه می دهیم تا تکلیف‬ ‫تفکیک سرمایه مشخص شود و ان زمان می توان گفت‬ ‫که ای��ا این تفکیک س��رمایه به ص��ورت ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫خواهد بود یا خیر‪.‬‬ ‫وی در بخش��ی دیگ��ر از صحبت ه��ای خ��ود درباره‬ ‫وضعی��ت انرژی های تجدیدپذی��ر در ایران‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به حمایتی که در مجلس شورای اسالمی شده‬ ‫به نظر می رسد که س��ال ‪ ۱۳۹۸‬سال شکوفایی انرژی‬ ‫تجدیدپذیر باشد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با توجه به ظرفیت هایی‬ ‫که داری��م‪ ،‬امکانی را برای صادرات ای��ن انرژی فراهم‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو اضافه کرد‪ :‬از این طریق‪ ،‬س��رمایه گذاران‬ ‫داخلی و خارجی می توانند با توجه به زیرس��اخت ها ی‬ ‫فراهم ش��ده به دنبال تولید یا فروش برق باشند‪ .‬درباره‬ ‫مناب��ع مالی نیز بای��د گفت که درحال حاضر ش��رایط‬ ‫بهت��ری را تجربه می کنی��م و امیدواریم ش��رکت های‬ ‫س��رمایه گذار با اطمین��ان خاطر بیش��تری بتوانند به‬ ‫فعالیت های خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫اردکانی��ان درباره ابالغیه گام دوم که از س��وی رهبر‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬مطرح شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیانیه گام‬ ‫دوم مخاطب ه��ای متعدد و وس��یعی دارد که نیازمند‬ ‫زمان برای تجزیه و تحلی��ل و تبدیل ان به برنامه های‬ ‫اجرایی هس��تیم اما یک��ی از اصلی ترین بخش هایی که‬ ‫م��ا در وزارت نیرو خودم��ان را مخاطب قرار می دهیم‪،‬‬ ‫عالوه بر بحث ظرفیت س��ازی برای بکارگیری نیروهای‬ ‫شایس��ته‪ ،‬موض��وع توجه به فرهنگ مص��رف و اصالح‬ ‫مصرف است‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬این موضوع ها زمینه هایی اس��ت‬ ‫که هرچه بیشتر روی انها کار شود‪ ،‬ایران در حوزه های‬ ‫مختلف ایمن تر خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با تاکید بر این موضوع که در حوزه مصرف‬ ‫به میزان بخش های دیگر الگوهای مناسبی نداشته ایم‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬باید زمینه هایی فراهم ش��ود که با توجه به‬ ‫ای��ن موضوع بتوان این مهم را ارتقا داد و امیدواریم که‬ ‫در تم��ام بخش ها به ویژه اب و انرژی‪ ،‬موضوع مدیریت‬ ‫مصرف در یک حرکت وسیع گسترش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹رایگان شدن اب و برق مد رسه ها‬ ‫وزیر نی��رو اظهار کرد‪ :‬با وجود اینکه قرار ش��ده بود‬ ‫اب و برق مد رس��ه ها به دلیل سیاس��ت های مدیریتی‬ ‫وزارت نیرو اجرایی نشود اما متاسفانه در صحن مجلس‬ ‫ب��ا وجود اینکه قرار ش��ده بود صدور قبض اب و برق مد رس��ه ها‬ ‫ب��ه دلیل سیاس��ت های مدیریت��ی وزارت نیرو اجرای��ی ادامه یابد ‬ ‫متاس��فانه در صحن مجلس شورای اسالمی این مسئله تغییر کرد و‬ ‫ما شاهد بودیم که اب و برق برای مدرسه ها رایگان شد‬ ‫شورای اسالمی این مسئله تغییر کرد و ما شاهد بودیم‬ ‫که اب و برق برای مدرسه ها رایگان شد‪.‬‬ ‫رضا اردکانیان با اش��اره به اقدام های دولت و وزارت‬ ‫نی��رو ب��رای بهب��ود وضعیت فعل��ی‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫برخ��ی از مش��کالت به دلیل س��اختار اش��تباه اصالح‬ ‫نمی شود‪ .‬امس��ال در بودجه بسیار ش��گفت زده شدیم‬ ‫چراکه از همان ابت��دا گفته بودیم وزارت نیرو مدیریت‬ ‫توام��ان عرض��ه و تقاضا را در دس��تور کار خ��ود قرار‬ ‫داده و ب��ا وج��ود همکاری های��ی که ش��د‪ ،‬ب��ه یکباره‬ ‫ب��ا قان��ون رایگان ش��دن اب و برق مد رس��ه ها روبه رو‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن در ش��رایطی اس��ت که اصالح‬ ‫روش مص��رف باید با کمک تمام س��ازمان ها باش��د و‬ ‫اگرچ��ه رایگان ک��ردن اب و برق مد رس��ه ها می تواند‬ ‫کمک رس��ان بودجه اموزش و پرورش باشد اما باید به‬ ‫این مس��ئله توجه کرد که این موضوع هزینه گزافی را‬ ‫به کل کش��ور تحمیل می کند‪ ،‬به همی��ن دلیل نیز با‬ ‫وجود گرفتاری های مالی که داشتیم‪ ،‬به وزارت اموزش‬ ‫و پرورش پیش��نهاد دادیم که منبع مورد نیازش��ان را‬ ‫خودمان تامین کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر نی��رو ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ر اس��اس مذاکرات‬ ‫ انجام ش��ده‪ ،‬ق��رار ش��د ‪ ۱۰۰‬میلیون از منب��ع وزارت‬ ‫نی��رو ب��ه وزارت ام��وزش و پ��رورش اختص��اص داده‬ ‫ش��ود و این مس��ئله مورد تصویب ق��رار گرفت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه در صحن مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬رایگان‬ ‫ش��دن اب و ب��رق م��دارس به ص��ورت علن��ی مطرح‬ ‫ش��د‪ ،‬البته این در ش��رایطی اس��ت که در بحث الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬کمک های خوبی از سوی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی برای توس��عه فعالیت های اب و برق‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اردکانیان با اش��اره به اهمیت ترویج مسائل فرهنگی‬ ‫در وزارت نی��رو‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬اگر نتوانی��م موضوع های‬ ‫فرهن��گ مصرف را از طری��ق وزارت نیرو اصالح کنیم‪،‬‬ ‫ع در اینده با چالش ه��ای جبران ناپذیری‬ ‫به طور قط�� ‬ ‫روبه رو خواهیم شد و در این راستا الزم است یک اتحاد‬ ‫همگانی از سوی سازمان های ذی ربط حاصل شود‪.‬‬ ‫وزی��ر نی��رو ب��ا تاکید بر این مس��ئله که ب��رای حل‬ ‫مش��کالت باید یک تفکر بخش��ی بین تمام سازمان ها‬ ‫ایجاد ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر وزارت نیرو بتواند با وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی و دیگ��ر س��ازمان های غیرمرتبط به‬ ‫یک تابع هدف مش��ترک برسد‪ ،‬می تواند نسبت به حل‬ ‫مش��کالت امید داشته باش��د و تا زمانی که این مسئله‬ ‫به رسمیت شناخته نش��ود‪ ،‬نمی توان مشکالت را حل‬ ‫و فصل کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ه دنبال ایج��اد کارگروهی ب��ا اعضای‬ ‫انجمن ه��ای فعال بخ��ش انتقال و توزی��ع‪ ،‬انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر هس��تیم که بتوانیم از این طریق‪ ،‬مشکالت‬ ‫موجود در صنعت برق را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اهمیت توس��عه تجدیدپذیرها‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای تحقق این امر باید همکاری منس��جم میان‬ ‫س��ازمان های مختل��ف همچ��ون س��ازمان انرژی های‬ ‫نو (س��اتبا) وزارت نف��ت و وزارت نی��رو ایج��اد ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن بای��د درباره جذب س��رمایه و دانش فنی از‬ ‫بیرون از مرزهای کشور اقدام هایی شود‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو گف��ت‪ :‬باال بردن پرچ��م انرژی های پاک‪،‬‬ ‫مس��تلزم کار هماهنگ همه نهاد ه��ای مرتبط با دولت‬ ‫و خ��ارج از دولت اس��ت که ب��رای این مه��م نیز باید‬ ‫اقدام های گوناگونی شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این مس��ئله که موفقیت الزاماتی دارد‬ ‫که ب��ه میزان پایبن��دی به این الزامات ش��کل خواهد‬ ‫گرف��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مس��ائل بدیهی وج��ود دارد که از فرط‬ ‫وضوح دیده نمی ش��وند‪ ،‬اما باید وجود داشته باشند تا‬ ‫کارهای بزرگ ش��کل گیرد‪ .‬یک��ی از ان مبانی مباحث‬ ‫اخالقی است‪.‬‬ ‫زنجیره محصوالت پاالیشگاه فاز ‪ ۱۳‬پارس جنوبی تکمیل شد‬ ‫مجری طرح توسعه فاز ‪ ۱۳‬پارس جنوبی از تولید پایدار گاز‬ ‫مایع در پاالیشگاه این طرح خبر داد و گفت‪ :‬با بهره برداری از‬ ‫واحدهای تولید گاز مایع‪ ،‬زنجیره محصوالت پاالیشگاه فاز ‪۱۳‬‬ ‫پارس جنوبی تکمیل شد‪.‬‬ ‫به گزارش نفت و گاز پارس‪ ،‬پیام معتمد با اشاره به راه اندازی‬ ‫واحدهای ‪ ۱۱۴ ،۱۱۳‬و ‪ ۱۱۵‬در ‪ ۳۰‬بهمن امسال‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫تولی��د محصوالت با ارزش پروپ��ان و بوتان (ال پی جی) به طور‬ ‫مستمر در پاالیشگاه طرح توس��عه فاز ‪ ۱۳‬پارس جنوبی اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم اکنون همزمان ‪ ۴‬ردیف شیرین س��ازی‬ ‫گاز‪ ،‬واحدهای تولید ات��ان‪ ،‬میعانات گازی و گوگرد دانه بندی‬ ‫ش��ده در مدار تولید ق��رار دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ب��ا بهره برداری‬ ‫از واحده��ای یادش��ده و همچنی��ن تولید گاز مای��ع‪ ،‬زنجیره‬ ‫محص��والت پاالیش��گاه ف��از ‪ ۱۳‬پ��ارس جنوب��ی تکمی��ل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته معتم��د‪ ،‬هم اکنون تولید فراورده ه��ای گازی این‬ ‫طرح از مرحله نخس��ت (فاز ‪ )۱۳A‬به طور کامل محقق ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بن��ا بر اعالم ش��رکت نف��ت و گاز پارس‪ ،‬ب��ا راه اندازی دو‬ ‫س��کوی باقی مانده و ارسال گاز ترش به پاالیشگاه خشکی که‬ ‫هم اکنون همه واحدهای فرایندی ان عملیاتی ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫مرحله دوم (فاز ‪ )۱۳B‬فاز ‪ ۱۳‬پارس جنوبی عملیاتی ش��ده و‬ ‫میزان تولید محصوالت این طرح به ظرفیت اسمی تعیین شده‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫طرح توس��عه ف��از ‪ ۱۳‬با ه��دف تولید روزان��ه ‪ ۵۶‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز غنی‪ ۷۵ ،‬هزار بش��که میعانات گازی‪ ۴۰۰ ،‬تن‬ ‫گوگرد و س��االنه یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن گاز مایع و یک‬ ‫میلیون تن گاز اتان به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد دالری که نیامد‬ ‫هنوز یک س��ال از روزگاری که غول های نفتی دنیا برای‬ ‫امضای قرارداد توس��عه مید ان های نفتی و گازی ایران صف‬ ‫کشیده بودند‪ ،‬نگذشته است؛ روزگاری که قرار بود با امضای‬ ‫ای��ن قراردادها‪ ۲۰۰ ،‬میلیارد دالر س��رمایه به صنعت نفت‬ ‫ایران تزریق شود اما از ان فقط مذاکرات نیمه تمام و منتفی‬ ‫باقی مانده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬با امضای برج��ام و معرفی قراردادهای‬ ‫جدی��د نفتی (ال پی جی) از س��وی وزارت نفت‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫غول ه��ای نفتی از ش��رق و غرب دنیا از «سی ان پی س��ی »‬ ‫گرفته تا «بی پی» پشت در صنعت نفت ایران صف کشیدند‬ ‫که برای توس��عه میدان ها با مردان نفتی ایران پش��ت میز‬ ‫مذاکره بنشینند‪.‬‬ ‫در ان روزه��ا‪ ،‬ب��ازار بین الملل��ی نف��ت ش��اهد امض��ای‬ ‫تفاهمنامه های بس��یاری بی��ن وزارت نفت و ش��رکت های‬ ‫بین المللی نفتی بزرگ دنیا بود که بر اس��اس این قراردادها‪،‬‬ ‫ش��رکت های خارجی باید مطالعات خود را روی میدان های‬ ‫مورد نظر انج��ام می دادند و نتیجه مطالعه خود را بعد از ‪۶‬‬ ‫ماه به شرکت ملی نفت اعالم می کردند‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬بی��ش از ‪ ۲۶‬جل��د نتیج��ه مطالع��ه از‬ ‫ش��رکت های بین الملل��ی و ایران��ی ب��ه ش��رکت ملی نفت‬ ‫ارائه ش��د که بیشتر انها متعلق به ش��رکت های بین المللی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مذاک��رات نفتی به این صورت بود که نخس��ت‪ ،‬اطالعات‬ ‫میدان از س��وی ایران در اختیار ش��رکت متقاضی قرار داده‬ ‫می شد و این شرکت در یک دوره ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ماهه این اطالعات‬ ‫را بررس��ی کرده و نتایج مطالعات خود را در اختیار شرکت‬ ‫ملی نفت قرار می داد‪.‬‬ ‫همه میدان ها و مخزن ه��ای نفتی و گازی ایران از جمله‬ ‫میدان های نفتی در اختیار ش��رکت مت��ن‪ ،‬مناطق نفتخیز‬ ‫جن��وب‪ ،‬نفت مرکزی و‪ ...‬ش��امل این مذاکرات می ش��دند‪.‬‬ ‫مذاکرات به حدی جدی ش��ده بود که شهریور سال گذشته ‬ ‫بی��ژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت پیش بینی کرده بود تا پایان س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۹۶‬ح��دود ‪ ۱۰‬قرارداد امضا ش��ود‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬طرح‬ ‫توس��عه الیه های نفتی پارس جنوبی‪ ،‬میدان مشترک اذر‪،‬‬ ‫میدان های س��هراب‪ ،‬اب تیم��ور‪ ،‬منص��وری و ازادگان در‬ ‫اولویت قرار داشتند‪.‬‬ ‫ای��ن خب��ر در حالی از س��وی وزیر نفت اعالم ش��د که ‬ ‫تی ر همان س��ال ش��اهد امضای قرارداد توس��عه ف��از ‪ ۱۱‬با‬ ‫کنسرس��یومی متشکل از شرکت فرانس��وی توتال‪ ،‬شرکت‬ ‫ن( سی ان پی سی) و ش��رکت ایرانی پتروپارس‬ ‫ملی نفت چی ‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫در ط��ول دو س��ال اخی��ر‪ ،‬صنعت نف��ت ای��ران میزبان‬ ‫توتال‪ ،‬ش��ل‪ ،‬ش��لمبرژه‪ ،‬ان��ی‪ ،‬اینپک��س‪ ،‬گازپ��روم نفت‪،‬‬ ‫لوک اوی��ل‪ ،‬روس نف��ت‪ ،‬تات نفت‪ ،‬زاروبژ نفت‪ ،‬س��اینوپک‪،‬‬ ‫سی ان پی س��ی ‪ ،‬کوگ��س‪ ،‬اوان جی س��ی‪ ،‬دی ان او‪ ،‬زیمنس‪،‬‬ ‫وینترس��هل‪ ،‬پرتامینا‪ ،‬شرکت ملی نفت فیلیپین‪ ،‬پتروناس‪،‬‬ ‫اوام و‪ ،‬مرس��ک و‪ ...‬ب��ود ک��ه نماینده کش��ورهای فرانس��ه‪،‬‬ ‫انگلی��س‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬روس��یه‪ ،‬چی��ن‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫اتری��ش‪ ،‬الم��ان‪ ،‬اندون��زی‪ ،‬مال��زی‪ ،‬دانم��ارک و‪ ...‬بودند‬ ‫و ب��ا وج��ود هجم��ه ای که در داخل کش��ور ب��ا ان روبه رو‬ ‫ب��ود‪ ،‬با توتال که یک ش��رکت غربی بود نیز ق��رارداد امضا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی هایی که محقق نشد‬ ‫البته پیش بینی زنگنه محقق نشد و به نظر می رسد عوامل‬ ‫خارج��ی و داخلی در امضای قرارداده��ا‪ ،‬بر موضوع نفت و‬ ‫توس��عه مید ان های اولویت یافتند‪ ،‬تا ح��دی که وزیر نفت‬ ‫در یک نشس��ت خبری با بیان اینکه مذاکرات برای توسعه‬ ‫میدان ه ا با ش��رکت های داخلی و خارجی ادامه دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جرات نمی کنیم اس��م قراردادی که نزدیک به نتیجه گیری‬ ‫م زیرا می ترس��یم کاری کنند که امضا‬ ‫اس��ت را اعالم کنی�� ‬ ‫نش��ود‪ ۱۵۰ .‬نفر درگیر مذاکرات ب��رای امضای قراردادهای‬ ‫توسعه میدان ها هستند‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت ب��از هم بر ای��ن موضوع تاکید ک��رد که برای‬ ‫امض��ای قراردادها‪ ،‬باید دو طرف راضی باش��ند‪ ،‬هر کس��ی‬ ‫با ایران یادداش��ت تفاهمی امضا می کن��د‪ ،‬عده ای داخلی و‬ ‫خارجی می روند و می گویند این کار را نکن‪ .‬خدا شر برخی‬ ‫خارجی ه��ا را به خودش��ان برگردان��د و داخلی ها را اصالح‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ن ای پی س��ی‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬امی��دواری برای امضای دومی ‬ ‫همچنان از س��وی مسئوالن ابراز می شد و مذاکرات به قوت‬ ‫خود ادامه داش��ت‪ .‬مذاکرات تا حدی پررنگ و صنعت نفت‬ ‫ای��ران تا حدی برای خواس��تگاران خارج��ی خود جذابیت‬ ‫تو س��ومین نمایش��گاه نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫داش��ت که حتی در بیس ‬ ‫اردیبهش��ت امس��ال برگزار شد‪،‬‬ ‫ ‬ ‫پاالیش و پتروش��یمی که‬ ‫شاهد حضور گسترده بس��یاری از این شرکت های خارجی‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین سنگ برای خروج غول های نفتی‬ ‫البته در نخستین روز این نمایشگاه‪ ،‬امریکا از برجام خارج‬ ‫ش��د و بالفاصل��ه صنعت نفت ایران را تحری��م کرد‪ .‬در این‬ ‫راستا‪ ،‬ترامپ همه کش��ورها را تهدید کرد که اگر تعامالت‬ ‫نفت��ی خود با ای��ران را ادامه دهند‪ ،‬تحریم خواهند ش��د و‬ ‫همین تصمیم او نخستین سنگ برای خروج غول های نفتی‬ ‫از صنع��ت نف��ت ایران را بنا نهاد و ش��رکت های نام برده در‬ ‫سکوت‪ ،‬یکی پس از دیگری بازار نفت ایران را ترک کردند و‬ ‫به طور تقریبی همه مذاکرات نیمه کاره رها شدند‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬غالمرضا منوچهری‪ ،‬معاون پیشین توسعه‬ ‫ت ب��ه بررس��ی قراردادهای‬ ‫و مهندس��ی ش��رکت مل��ی نف ‬ ‫نهایی ش��ده پس از برجام که ب ه دلیل مش��کالت پیش امده‬ ‫ب��ه ثم��ر ننشس��تند‪ ،‬پرداخ��ت و گف��ت که امض��ای این‬ ‫قرارداده ا ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر س��رمایه به صنعت نفت تزریق‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫قرارداد توسعه میدان بندر کرخه با اوام و اتریش‪ ،‬چنگوله‬ ‫با دی ان و نروژ‪ ،‬اذر با اویک و گازپروم نفت‪ ،‬کیش با ش��ل و‬ ‫فرزاد با اوان جی سی بعد از برجام نهایی شدند‪.‬‬ ‫مذاکرات توس��عه ازادگان با ‪ ۳‬کنسرسیوم پیش می رفت‬ ‫و حضور توتال و «سی ان پی سی» با همکاری شریک ایرانی‬ ‫در این میدان قوت گرفته بود که متوقف شد‪.‬‬ ‫مذاکرات یاداوران هم با ش��ل و س��اینوپک جلو می رفت‪.‬‬ ‫برای توس��عه الیه نفتی و اب تیمور هم با مرسک مذاکراتی‬ ‫داشتیم که فعال همه انها عقب کشیده اند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1247‬‬ ‫پیاپی ‪2565‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در ایین گرامیداشت روز مهندس عنوان کرد‬ ‫وزیر راه و شهرسازی می گوید وزارت راه و شهرسازی‬ ‫موظ��ف اس��ت ب��ا پیگیری س��اخت ‪ ۴۰۰‬ه��زار واحد‬ ‫مسکونی‪ ،‬در بخش ساخت وس��از مسکن تحرک ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محم��د اس�لامی در ایی��ن‬ ‫گرامیداش��ت روز مهندس اظهار کرد‪ :‬کشور در شرایط‬ ‫جنگ اقتصادی است و مهم ترین چیزی که امروز برای‬ ‫مقابله با این ش��رایط به ان نیاز داریم‪ ،‬همبستگی و کار‬ ‫جهادی برای هم راس��تا کردن نیروهای انقالب اسالمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هدف دش��من‪ ،‬ناتوان نش��ان دادن‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این مقط��ع تاریخی‪ ،‬رفتار‬ ‫اس��تکبار با تحریم های جدید با ‪ ۴۰‬س��ال گذشته قابل‬ ‫مقایس��ه نیست‪ .‬دشمن در همه ش��ریان های حیاتی و‬ ‫اقتصادی کش��ور حضور یافته و به دنبال متوقف کردن‬ ‫مسیر پیشرفت کشور است‪.‬‬ ‫اسالمی با بیان اینکه دشمنان به دنبال القای این تفکر‬ ‫هس��تند که هر کس در راس کار اس��ت‪ ،‬به فکر جیب‬ ‫خود اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬انها با تخریب ذه��ن مردم در حال‬ ‫دامن زدن به این موضوع در میان مردم هستند و با این‬ ‫القائات‪ ،‬جو روانی علیه نظ��ام ایجاد می کنند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال هفته گذش��ته در هیات دولت گزارشی از واردات‬ ‫کاالهای اساسی با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ارائه شد که بیان‬ ‫می ک��رد به اندازه کافی واردات کاالهای اساس��ی انجام‬ ‫شده اما علت افزایش قیمت‪ ،‬نبود نظارت بر توزیع است‬ ‫و دش��من با این اقدام‪ ،‬جو نادرستی در زمینه کارامدی‬ ‫نظام به راه می اندازد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به فعال شدن قرارگاه‬ ‫محرومیت زدای��ی با محوری��ت نیروهای مس��لح و زیر‬ ‫نظ��ارت دفتر مقام معظم رهبری بی��ان کرد‪ :‬وزارت راه‬ ‫و شهرسازی در این قرارگاه وظیفه اصالح و ساماندهی‬ ‫حاشیه نش��ینی و بازافرینی ش��هری به ویژه در بخش ها‬ ‫و منطقه هایی که اس��یب های اجتماعی بیش��تر است‬ ‫را برعهده دارد‪ .‬رفع مش��کل حاشیه نش��ینی دو استان‬ ‫خوزستان و سیستان وبلوچس��تان که بیشترین مشکل‬ ‫را در این زمینه دارند‪ ،‬به بنیاد مسکن واگذار شده و به‬ ‫انها دستور دادیم در این دو استان مستقر شوند‪.‬‬ ‫س��اختمانی رونق بگیرد؛ ضمن اینک��ه از این راه برای‬ ‫جامعه ‪۵۰۰‬هزار نفری مهندسان فرصت اشتغال ایجاد‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬عالوه بر اینها بهینه س��ازی مصرف انرژی‬ ‫نیز در ساخت وسازها در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در برخی شهرها زمینه کار فراهم و‬ ‫پروژه های ساخت وس��از شروع شده است‪ .‬در چند شهر‬ ‫هم در حال برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم در این برنامه‬ ‫دوساله‪ ،‬فعالیت ها را به سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹فعالی�ت ‪ ۵۰۰‬ه�زار مهن�دس در ح�وزه‬ ‫ساختمان‬ ‫انبوه س��ازان می توانن��د در طرح ه��ای مش��ارکتی ورود کنن��د و‬ ‫پروژه های مس��کونی را در اختیار بگیرند‪ .‬وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫نیز با امتیازها و مش��وق هایی که برای انها در نظر گرفته‪ ،‬به جریان‬ ‫مسکن سازی در سال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬کمک می کند‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عالوه بر ساماندهی محله ها‪ ،‬قرار است‬ ‫فعالیت های فرهنگی و تخریب و نوسازی واحدها را در‬ ‫دستور کار قرار دهیم و با همکاری ساکنان محله های‬ ‫نابس��امان شهری‪ ،‬مشکالت اجتماعی را که در حاشیه‬ ‫برخی ش��هرها به تهدی��د امنیتی تبدیل ش��ده‪ ،‬مهار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی یکی دیگ��ر از ماموریت های‬ ‫وزارت راه و شهرسازی در دوره جنگ اقتصادی را کمک‬ ‫به رفع ش��رایط رکود عنوان و اظه��ار کرد‪ :‬وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی موظف اس��ت با پیگیری ساخت ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫واحد مس��کونی‪ ،‬تحرک در بخش ساخت وس��از مسکن‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫اسالمی اضافه کرد‪ :‬انبوه سازان می توانند در طرح های‬ ‫مش��ارکتی ورود کنن��د و پروژه ه��ای مس��کونی را در‬ ‫اختی��ار بگیرند‪ .‬وزارت راه و شهرس��ازی نیز با امتیازها‬ ‫و مش��وق هایی که برای انها در نظ��ر گرفته‪ ،‬به جریان‬ ‫مسکن س��ازی در س��ال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬کم��ک می کند‬ ‫تا هم صنعت ساخت وس��از و هم تولی��د صنایع مصالح‬ ‫در بخش دیگری از این ایین‪ ،‬س��یدمازیار حس��ینی‪،‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان‬ ‫اینکه تاریخ مهندسی کشور ما تاریخ ‪۵‬هزار ساله است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برخی اثار تاریخی مهندسی س��از مانند مس��جد‬ ‫ش��یخ لطف اهلل یا میدان نقش جهان اصفهان در جهان‬ ‫بی نظیر و نمادی از ساخت وس��از تمام مهندس��ی ایرانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ینی با بیان اینکه البته تاریخ مهندسی ما دوران‬ ‫فرود هم داش��ته‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در دوره قاجار و پهلوی‬ ‫دغدغ��ه تربیت و اس��تفاده از مهندس��ان ایرانی وجود‬ ‫نداش��ت و پروژه های عمرانی ما را مهندسان اروپایی و‬ ‫امریکایی می ساختند‪ .‬پیش از انقالب ما فقط ‪ ۳‬پل قابل‬ ‫تردد با خودرو داش��تیم که هر ‪ ۳‬را مهندسان فرانسوی‬ ‫س��اخته بودند اما پس از انقالب در حوزه راه و مس��کن‬ ‫و ساخت وس��از بسیار پیش��رفت کردیم و ده ها پل‪ ،‬سد‬ ‫و دیگر پروژه های عمرانی را مهندس��ان ایرانی طراحی‬ ‫کرده و ساختند‪.‬‬ ‫معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی با‬ ‫بیان اینکه در تمام س��ال های پس از انقالب با جنگ و‬ ‫تحریم روبه رو بوده ایم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امروز هم س��خت ترین‬ ‫تحریم ها اعمال ش��ده ام��ا باید در برابر انها بایس��تیم‪.‬‬ ‫مهندس��ان باید ثابت کنند می توانیم با روحیه جهادی‬ ‫در مقابل تحریم ها بایس��تیم‪ ،‬دشمن در این مرحله هم‬ ‫شکس��ت خواهد خ��ورد‪ .‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫افزود‪ :‬ای��ن وزارتخانه امادگی دارد از کمک های جامعه‬ ‫مهندس��ان و ‪ ۵۰۰‬ه��زار مهن��دس فع��ال در صنعت‬ ‫ساختمان بهره ببرد‪.‬‬ ‫مهندسان باید‬ ‫ثابت کنند‬ ‫می توانیم با‬ ‫روحیه جهادی در‬ ‫مقابل تحریم ها‬ ‫بایستیم‬ ‫حامد مانی فر‪ ،‬مدیرکل دفتر مقررات‬ ‫ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‬ ‫اس��تقرار ایمنی در س��اختمان ها جز با پذیرش‬ ‫مس��ئولیت ازس��وی همه افراد حقیق��ی و حقوقی‬ ‫ش��اغل در بخش ساخت وساز ممکن نیست؛ از این‬ ‫رو مسئولیت پذیری به یکی از مهم ترین انتظارهای‬ ‫جامعه از مهندس��ان تبدیل شده است‪ .‬عموم افراد‬ ‫جامع��ه می خواهن��د ک��ه پروژه ه��ای عمرانی در‬ ‫چرخه س��اخت ت��ا تخریب در ش��رایط ایمن اجرا‬ ‫ش��ود و مادامی که در س��اختمان فعالی��ت برقرار‬ ‫اس��ت‪ ،‬تمامی بهره برداران از خطاهای محاسباتی‬ ‫و اجرای��ی پ��روژه در امان باش��ند‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫بخ��ش مهمی از امنیت جانی افراد جامعه را فعاالن‬ ‫حوزه س��اختمان تامین می کنند و اگر این امنیت‬ ‫جان��ی به خطر افت��د‪ ،‬امنیت روان��ی جامعه هم در‬ ‫معرض اس��یب های ج��دی قرار خواه��د گرفت؛‬ ‫از ای��ن رو مهندس��ان فع��ال در این ح��وزه باید به‬ ‫اصول کار واق��ف و در اجرای بهین��ه قوانین‪ُ ،‬مصر‬ ‫باشند‪ .‬الزم است مهندس��ان برای ارتقای کیفیت‬ ‫ساخت وس��از از هیچ کوشش��ی فروگذار نکنند تا‬ ‫حق��وق بهره برداران رعایت ش��ود‪ .‬در برخی موارد‬ ‫ش��اهد محدود کردن اختیارات مهندسان هستیم‬ ‫و می بینیم که تذکرها و گزارش های ش��ان از سوی‬ ‫عوام��ل اجرایی‪ ،‬کارفرمای��ان و گاه‪ ،‬مراجع صدور‬ ‫پروانه و کنترل س��اختمان نادیده گرفته می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که رعایت ضوابط فنی‪ ،‬اجرایی‬ ‫و حقوق��ی در طراح��ی‪ ،‬نظارت و اج��رای عملیات‬ ‫س��اختمانی ازجمله تخریب‪ ،‬نوسازی‪ ،‬توسعه بنا‪،‬‬ ‫تعمیر و مرمت اساسی‪ ،‬تغییر کاربری و بهره برداری‬ ‫بای��د از نظر و نگاه تیزبین و حس��اس مهندس��ان‬ ‫اموزش دیده بگ��ذرد تا ایمنی ش��هروندان تامین‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد‪ ،‬عالوه بر تامین امنیت‪،‬‬ ‫اجرای درس��ت پروژه های ساختمانی در نهایت به‬ ‫اقتصاد ملی نیز کمک خواهد کرد چراکه ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫جریان اقتصادی کشور را صنعت ساختمان به خود‬ ‫اختصاص داده و این صنعت سهمی ‪ ۴۰‬درصدی از‬ ‫سرمایه های ذخیره شده در کشورمان دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ساخت ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی برای تحرک بخشی به صنعت ساختمان‬ ‫بازخوانی وظایف‬ ‫اختیارات‬ ‫و اشتغال‬ ‫مهندسان‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1247‬‬ ‫پیاپی ‪2565‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫‪ ۱۱‬کتاب فوق العاده درباره‬ ‫علم اقتصاد‬ ‫‪ -۱‬پیچیدگی و اقتصاد‪-‬ویلیام برایان ارتور‬ ‫از عص��ر ویکتوری��ا تاکنون این نخس��تین بار اس��ت که علم‬ ‫اقتصاد دچار تغییرات بنیادی می ش��ود‪ .‬علم کالسیک‪ ،‬اقتصاد‬ ‫را نظامی عقالنی‪ ،‬ماش��ین واره و به طور اساسی در حال تعادل‬ ‫می انگارد‪ .‬این نگرش اینک درحال دگرگونی اس��ت‪ .‬همگام با‬ ‫دوره پسامدرن و به موازات تحوالت حوزه هایی مانند اطالعات‪،‬‬ ‫فناوری‪ ،‬نظریه ش��بکه ها‪ ،‬نظریه اشوب و زیست شناسی‪ ،‬امروز‬ ‫اقتصاد نیز به چشم یک سامانه پیچیده‪ ،‬ناکامل‪ ،‬دور از تعادل و‬ ‫در حال تکامل دائمی نگریسته می شود‪ .‬کتاب حاضر می کوشد‬ ‫ب��ا چنین نگرش��ی به پرس��ش های مهمی ازجمل��ه چگونگی‬ ‫شکل گرفتن حباب ها و فروپاشی بازارهای مالی پاسخ بدهد‪.‬‬ ‫‪-۲‬کلیات علم اقتصاد‪ -‬گریگوری منکیو‬ ‫مهم نیس��ت به اقتصاد عالقه دارید یا نه‪ ،‬منکیو شما را عاشق‬ ‫اقتص��اد می کن��د‪ .‬کتاب کلی��ات علم اقتصاد می تواند مس��یر‬ ‫زندگی ش��ما را برای همیش��ه تغییر دهد و انگیزه ای ش��ود که‬ ‫باقی کتاب های این فهرس��ت را با اشتیاق بخوانید‪ .‬مهم نیست‬ ‫به اقتصاد عالقه دارید یا نه‪ ،‬منکیو شما را عاشق اقتصاد می کند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ثروت ملل‪ -‬ادام اسمیت‬ ‫ادام اس��میت پ��در علم اقتصاد اس��ت و کتاب ث��روت ملل‬ ‫ی اس��ت که درباره این علم به رش��ته تحریر‬ ‫نخس��تین اثر جد ‬ ‫درامد‪ .‬بعدها دانشمندان زیادی نظرات او را به چالش کشیدند‬ ‫و ای��ن علم را پی��ش بردن��د‪ .‬بااین وجود بد نیس��ت بدانید که‬ ‫همه چیز از کجا شروع شد‪ .‬برای خواندن این کتاب الزم نیست‬ ‫وق��ت زیادی بگذارید‪ .‬تنها یک نگاه گذرا به سرچش��مه دانش‬ ‫اقتص��اد کافی خواهد ب��ود‪ ،‬به ویژه که مطالع��ه یک علم بدون‬ ‫درنظر گرفتن تاریخ ان کامل نمی شود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬سرمایه داری و ازادی‪ -‬میلتون فریدمن‬ ‫عربستان‬ ‫هسته ای؛‬ ‫علت ها و‬ ‫پیامدها‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ -۵‬سرمایه‪ -‬کارل مارکس‬ ‫همان قدر که درباره سرمایه داری برداشت اشتباه وجود دارد‪،‬‬ ‫اندیش��ه های مارکس هم انطور که باید ش��ناخته نشده اند‪ ،‬تا‬ ‫حدی که حتی مارکس در جایی می گوید «پس به نظر می رسد‬ ‫من مارکسیست نیس��تم» بیشتر این برداشت های نادرست از‬ ‫کارل مارکس به واس��طه کمونیسم شکست خورده در شوروی‪،‬‬ ‫چین و کره شمالی اس��ت‪ ،‬وقتی اندیشه های عدالت خواهانه با‬ ‫گلوله و اعدام پیوند خورد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬چ�را ملت ه�ا س�قوط می کنن�د‪ -‬دارون‬ ‫عجم اغلو‬ ‫‪ -۷‬مسیر بردگی‪ -‬فردریش هایک‬ ‫کتاب مس��یر بردگی یکی از مهم ترین اثار هایک است‪ .‬این‬ ‫کتاب که در گروه اقتصاد سیاس��ی دسته بندی می شود حتی‬ ‫در ایاالت متحده خیلی پرطرفدار ش��د و مسیر هایک را برای‬ ‫رس��یدن به تاالر نوبل هموار کرد‪ .‬البت��ه هایک و به طور کلی‬ ‫مکتب اتریش دریای بزرگی اس��ت که با یک کتاب نمی شود‬ ‫به تمام ابعاد ان دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫‪ -۹‬تلنگر‪ -‬ریچارد تالر‬ ‫کت��اب تلنگر انقالب��ی در اقتصاد رفت��اری و بازاریابی بود‪.‬‬ ‫چه مالک ش��رکتی چندمیلیاردی باش��ید و چ��ه بخواهید‬ ‫فرزن��دان خود را تربیت کنی��د‪ ،‬می توانید به جای ممنوعیت‬ ‫و محدودیت های ازاردهنده تلنگر بزنید‪ .‬تلنگر ابزاری اس��ت‬ ‫قوی با نتیجه هایی شگفت انگیز‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬اقتصاد فقیر‪ -‬ابیجیت بنرجی‬ ‫اقتصاد فقط علمی برای ثروتمندان نیس��ت بلکه فقرا نقش‬ ‫بس��یار مهمی در اقتصاد دارند‪ .‬پرس��ش اساسی این است که‬ ‫اقتصاد برای مردم فقیر چه کارهایی کرده است؟ ایا برنامه ای‬ ‫برای فقرزدایی وجود دارد؟ اقتصاد فقیر کتابی بود که مس��یر‬ ‫تفکر اقتص��ادی را تغییر داد و سیاس��ت های حامی فقر را به‬ ‫ادبیات سیاس��ی جهان وارد کرد‪ .‬دنی��ای فقر دنیای عجیبی‬ ‫اس��ت که شناختی درس��ت از ان می تواند نگاه ما را به جهان‬ ‫متحول کند‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬سرمایه در قرن ‪ ۲۱‬م‪ -‬توماس پیکتی‬ ‫کتاب سرمایه در قرن بیست ویکم نتیجه اعجاب اوری دارد‬ ‫که جهان اقتصاد را به لرزه وا داش��ت‪ .‬از طرف دیگر این کتاب‬ ‫نش��ان می دهد درهای نقد باز اس��ت و علم اقتصاد‪ ،‬با پویایی‬ ‫هنوز دانش ما از گذشته را به چالش می کشد‪.‬‬ ‫اگ��ر همگرای��ی رخ داده می��ان ای��ن‬ ‫کش��ورها نبود‪ ،‬امری��کا تن به ریس��ک چنین کاری‬ ‫اگرچه در ازای منافع اقتص��ادی قابل توجه نمی داد‪.‬‬ ‫خیال��ش از این نظر که مس��لح ش��دن عربس��تان به‬ ‫فناوری هس��ته ای‪ ،‬تهدیدی برای رژیم صهیونیستی‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬راحت اس��ت‪ .‬با توجه به منطق موقعیت‬ ‫کنونی منطقه و ش��کل گیری جبهه بندی های نوین‪،‬‬ ‫شاید رژیم صهیونیستی حامی چنین برنامه ای باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ تقویت هرچه بیش�تر جبه�ه اعراب و‬ ‫رژیم صهیونیستی در برابر ایران‬ ‫اکنون موقعیت پارادوکس��یکالی پیش امده است‪.‬‬ ‫این روزه��ا ک��ه ب��ا ام��دن ترام��پ تح��والت‬ ‫چالش برانگی��ز زی��ادی در جه��ان در حوزه های‬ ‫سیاس��ی و اقتص��ادی در حال روی دادن اس��ت‪،‬‬ ‫از جن��گ تجاری بین چین و امریکا تا بازداش��ت‬ ‫مدی��ران هواوی و ام��کان تعلی��ق فعالیت ان در‬ ‫امریکای ش��مالی‪ ،‬خروج امری��کا از پیمان نفتا و‬ ‫همچنین برجام ش��اهد تحوالتی شگرف هستیم‬ ‫که درک ان برای مان سخت است‪.‬‬ ‫امریکایی که در تاس��یس س��ازمان ملل‪ ،‬بانک‬ ‫جهانی و بس��یاری از موسس��ه ها و س��ازمان های‬ ‫بین الملل��ی نق��ش رهب��ری را داش��ت‪ ،‬در حال‬ ‫تغییر اس��تراتژی خود است‪ ،‬اینجاست که سال ها‬ ‫قب��ل فرید زکری��ا‪ ،‬س��ردبیر نس��خه بین المللی‬ ‫هفته نام��ه نیوزویک و صاح��ب برنامه جی پی اس‬ ‫ش��بکه س��ی ان ان در کتاب��ی ب��ا عن��وان جهان‬ ‫پس��اامریکایی اش��اره های جالب��ی در این زمینه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فرید ذکریا به تفصیل به فرایند توزیع قدرت در‬ ‫جهان معاصر می پردازد و درس هایی از جابه جایی‬ ‫دو قدرت بزرگ انگلیس و امریکا در قرن گذشته‬ ‫و انتظارهایی را که از جابه جایی س��وم می توانیم‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬بازگو می کند‪.‬‬ ‫زکری��ا در این کتاب خیزش کش��ورهایی مانند‬ ‫نظرگاه‬ ‫مجید شاکری‪ -‬کارشناس‬ ‫اقتصاد‪ :‬ح��دود ‪ ۱۰‬ماه از تولد‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی می گ��ذرد‪.‬‬ ‫از جنجال ه��ای مختل��ف درباره‬ ‫نحوه محاسبه این عدد و شخص‬ ‫تصمیم گیرنده ب��رای اعمال ان‬ ‫که بگذریم‪ ،‬اماره��ا درباره یک‬ ‫گ��زاره اصلی نتیجه واحد می دهد‪ :‬اختصاص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به کاالهای اساس��ی نه تنه��ا منجر به کاهش یا‬ ‫تثبیت نرخ در میانگی��ن تورم کاالهای هدف این طرح‬ ‫نشده است بلکه میانگین تورم این سبد از میانگین تورم‬ ‫کل هم باالتر افتاده است‪.‬‬ ‫چرا با چنین وضعی روبه رو هستیم؟ طبیعی است رها‬ ‫کردن مدیریت نقش��ه ارزی به ویژه در فاصله زمس��تان‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬ت��ا به��ار ‪ ۱۳۹۷‬و از ان تلخ تر چوب حراج زدن‬ ‫ب��ه باکیفیت ترین بخش منابع بان��ک مرکزی در برنامه‬ ‫پوش��ش همه تقاضاها با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی در فاصله ‪۲۱‬‬ ‫فروردین ‪ ۱۳۹۷‬تا انتهای بهار امسال نتیجه ای جز این‬ ‫نمی تواند داشته باشد‪.‬‬ ‫درباره بازه زمانی یادش��ده حقایق دردناک بس��یاری‬ ‫وج��ود دارد که هنوز برای افکار عمومی مطرح نش��ده‬ ‫اس��ت اما چرا با وج��ود انکه غذا و دارو یک اس��تثنای‬ ‫مطرح در تحریم های امریکا خاصه قانون ‪ TRA‬اس��ت‪،‬‬ ‫بازهم در انتقاالت مشکالت جدی (بیش از گذشته) رخ‬ ‫داده است؟ در این زمینه ‪ ۲‬سناریوی مختلف قابل طرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫نخس��ت اینکه امریکا از یک طرف با وارد کردن انواع‬ ‫فشارها به تامین کننده و بانک اروپایی در خرید کاالهای‬ ‫پای��ه ایجاد خل��ل می کند و از ط��رف دیگر در اجالس‬ ‫جهانی فائو به طرف ایرانی در باغ س��بز نش��ان می دهد‬ ‫یا صادرات سویای امریکا به ایران تا یک سال چند برابر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این هدفی اس��ت که با این گس��تردگی هرگز در دور‬ ‫قبل از تحریم ها‪ ،‬امریکا ان را در دس��ترس نمی دید اما‬ ‫در دوره جاری به هر دلیل (که ش��رح ان از این نوشتار‬ ‫خارج است) این هدف را در دسترس می بیند و امیدوار‬ ‫است تمام خریدهای کاالی اساسی ایران را به اجبار در‬ ‫یک کانال مشخص (کانال ژنو) تجمیع کرده و از ان به‬ ‫عنوان ابزار چانه زنی سیاس��ی در برجام بعدی استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫چین‪ ،‬هند‪ ،‬روس��یه و برزیل و بسیاری از کشورها‬ ‫را تحول��ی بزرگ می داند که جهان را در قالبی نو‬ ‫خواهد ریخت و چشم انداز جهانی جدیدی به وجود‬ ‫می اورد و در ان قدرت و ثروت در حال جابه جایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کتاب اینده نزدیک جهان را که شاید مدتی‬ ‫اس��ت شروع شده باشد‪ ،‬چنین تصویر می کند که‬ ‫امری��کا باید با تک نب��ودن و تاثیرپذیری از دیگر‬ ‫عوام��ل موثر کنار بیاید و این امر برای امریکاییان‬ ‫که بعد از فروپاشی شوروی حاکم بالمنازع جهان‬ ‫بودند‪ ،‬بسیار سخت خواهد بود‪.‬‬ ‫او این عوامل موثر جدید را کشورهایی می داند‬ ‫که برخی تا پیش از این‪ ،‬چنین نقش��ی در جهان‬ ‫نداش��ته اند؛ کش��ورهایی مانند ایران‪ .‬بل��ه‪ ،‬ایران‪.‬‬ ‫درخش��ش ایران در جهان‪ ،‬ش��اید جالب باشد و‬ ‫در ش��رایط امروز مطالعه این کتاب بسیار جذاب‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫فوکویاما درباره این کتاب نوش��ته اس��ت‪ :‬فرید‬ ‫زکریا این دوران را «جهان پس��اامریکایی» نامیده‬ ‫اس��ت‪ .‬مطمئن نیستم که او در این زمینه درست‬ ‫گفته باش��د اما این حس ق��وی را دارم که امروز‬ ‫اقتص��اد جهانی به ش��یوه هایی دراماتیک در حال‬ ‫تغییر است‪.‬‬ ‫اجازه دهی��د کمی دقیق تر ب��ه جهان درحال‬ ‫تغیی��ر امروز نگاه کنیم‪ .‬نخس��تین نش��انه جهان‬ ‫جدی��د‪ ،‬چندقطب��ی ب��ودن ان اس��ت‪ .‬البت��ه‬ ‫نمی خواهم از س��قوط یا اضمحالل امریکا حرفی‬ ‫بزنم‪.‬‬ ‫امریکا همچن��ان قدرت برتر جهان باقی خواهد‬ ‫ماند اما اتفاقی که در حال وقوع است این است که‬ ‫بقیه دنیا هم در حال باال کش��یدن خود هستند و‬ ‫فاصله شان با امریکا را کاهش خواهند داد‪.‬‬ ‫انتقال ق��درت در زمینه درامده��ای اقتصادی‬ ‫بس��یار دراماتیک اس��ت‪ .‬روس��یه‪ ،‬چی��ن‪ ،‬هند و‬ ‫کش��ورهای ع��رب ح��وزه خلیج ف��ارس همه در‬ ‫حال رش��د هس��تند درحالی ک��ه امری��کا دوران‬ ‫رک��ود را طی می کند‪ .‬این یکی از مش��خصه های‬ ‫تغیی��ر جهان نس��بت ب��ه دوران برت��ری مطلق‬ ‫امریکاست‪.‬‬ ‫فری��د زکری��ا در این ب��اره می گوید ح��ال امروز‬ ‫پس از س��ال ها از نوشته ش��دن این کتاب‪ ،‬جهان‬ ‫پس��اامریکایی در ح��ال رق��م خوردن اس��ت‪ ،‬ایا‬ ‫م��ا در ای��ران جهان قبل را درس��ت ش��ناختیم؟‬ ‫از فرصت های��ش به��ره بردی��م؟ ای��ا در ح��وزه‬ ‫اقتص��ادی ب��ه انچه تعام��ل با تمام کش��ورهای‬ ‫همس��ایه و یافت��ن بازاره��ای جدی��د در ح��وزه‬ ‫ص��ادرات ان��رژی‪ ،‬کاال و خدم��ات ب��ود‪ ،‬دس��ت‬ ‫یافتیم؟‬ ‫زمانی که به چش��م انداز توس��عه ای��ران ‪۱۴۰۴‬‬ ‫می نگری��م و انح��راف بزرگ در عم��ل و برنامه را‬ ‫می بینیم‪ ،‬نمی توانیم امیدوار باشیم با همان ذهن‬ ‫توانایی استفاده از فرصت های جهان پساامریکایی‬ ‫را داشته باشیم‪.‬‬ ‫معمای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫دوم اینکه اتحادیه اروپا هم از فشار احتمالی به ایران‬ ‫در ح��وزه کانال های غ��ذا و دارو به بهانه فش��ار امریکا‬ ‫ناراضی نیست‪.‬‬ ‫به این ترتیب طرف ایرانی هم به مکانیسم اینستکس‬ ‫به عنوان س��قف دس��تاورد مذاک��ره با ط��رف اروپایی‬ ‫قانع خواهد ش��د و امریکا ب��دون تحمل عوارض خاصی‬ ‫تعهدات��ش را در برجام با تعهدات خود در اینس��تکس‬ ‫جایگزین خواهد کرد‪.‬‬ ‫این گزاره کم وبیش علت تش��دید ناگهانی فشار یک‬ ‫ماه گذش��ته بر تس��ویه کاالی اساس��ی را تا حد زیادی‬ ‫توضیح می دهد‪.‬‬ ‫اما به هر حال‪ ،‬جدا از این مسئله مهم‪ ،‬مشکل اصابت‬ ‫نش��دن یارانه ارزی به هدف یک حقیقت است‪ .‬ممکن‬ ‫است گفته شود علت این اصابت نشدن کم بودن نظارت‬ ‫و لزوم برخورد با متخلفان اس��ت‪ .‬در اینجا ‪۲‬گزاره مهم‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫نخس��ت انکه از نیمه دهه ‪ ۷۰‬تا نیمه دهه ‪ ۹۰‬دولت‬ ‫بخش بس��یار مهمی از امکانات توزیعی خود را از دست‬ ‫داده اس��ت‪ .‬ش��بکه های مویرگی توزیع ک��ه با انحراف‬ ‫به نس��بت کم بتوانند کاالی یارانه ای به دس��ت متقاضی‬ ‫برس��انند ‪-‬به هر دلیل‪ -‬نه گس��تردگی و نه اموختگی‬ ‫پیشین را ندارند‪.‬‬ ‫اگرچه ممکن اس��ت گفته شود در صورت تمرکز و با‬ ‫صرف زمان می توان این ش��بکه را بازس��ازی کرد اما به‬ ‫هر حال زمان‪ ،‬اکن��ون عاملی مهم در ترجیح راه حل ها‬ ‫به هم است‪ .‬شکس��ت شدید تجربه توزیع سبد کاال در‬ ‫نس��خه نخس��ت ان این حقیقت را بیش��تر به ما نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫دوم انکه به طور اساس��ی نبود انحراف در نظام تا حد‬ ‫زیادی منوط به نبود فاصله زیاد بین نرخ ازاد و یارانه ای‬ ‫است و با افزایش این اختالف و سقف ناپذیری انتظارات‬ ‫درباره این تفاوت‪ ،‬بهترین شیوه ها هم با مشکالت جدی‬ ‫روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن دو حقیقت به خوبی نش��ان می دهد که در نبود‬ ‫نظام توزیع نظارت پذیر و باال بودن ریسک های تضعیف‬ ‫نظارت س��ناریوی اختصاص یارانه به کاال‪ ،‬هرگز کاالی‬ ‫یارانه ای به دس��ت مصرف کننده هدف نخواهد رس��ید؛‬ ‫کاری که در ‪ ۸‬س��ال گذشته بارها و بارها انجام شده و‬ ‫بازهم انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫در نقطه مقابل‪ ،‬یکسان سازی نرخ ارز و پرداخت یارانه‬ ‫از محل تسعیر ارز به افراد نیازمند به صورت یارانه نقدی‬ ‫هم در بطن خود ریسک های بزرگی دارد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه در ای��ن روش به جای اصاب��ت یارانه به کاال‪،‬‬ ‫اصاب��ت ب��ه ف��رد خری��دار رخ می ده��د و از این نظر‬ ‫ش��انس انحراف ب��ه مراتب کمتر و بخ��ت اصابت یارانه‬ ‫به هدف به مراتب باالتر اس��ت ام��ا نباید فراموش کرد‬ ‫که پرداخ��ت یارانه نقدی از مح��ل ارز (به طور خالصه‬ ‫یاران��ه ارزی) معادل پرداخت یارانه از پایه پولی اس��ت‬ ‫و در ش��رایط تورمی کنونی چنین افزایش بی ضابطه و‬ ‫بدون پیشینه ای در پایه پولی خسارت های جبران ناپذیر‬ ‫تورمی درپی خواهد داشت‪.‬‬ ‫درواق��ع یاران��ه ارزی به لحاظ اثر تورم��ی و اثر مقدر‬ ‫بر پایه پولی ب��ا یارانه حاصل از هدفمندس��ازی انرژی‬ ‫متفاوت است‪ ،‬چرا؟‬ ‫در ای��ران دولت در بازار ارز نمی فروش��د بلکه درامد‬ ‫نفتی خود را ب��ه دالر (یا هر ارز دیگر) به بانک مرکزی‬ ‫واگ��ذار می کن��د و بانک هم مع��ادل ریال��ی ان را در‬ ‫حساب دولت شارژ می کند و پایه پولی از کانال افزایش‬ ‫دارایی های خارجی بانک مرکزی خلق می شود‪.‬‬ ‫نکت��ه اصلی ان اس��ت که با اعم��ال تحریم ها بخش‬ ‫مهمی از دارایی خارجی بان��ک مرکزی غیرقابل فروش‬ ‫می ش��ود‪ .‬از طرف دیگر با افزایش ن��رخ ارز عدد خرید‬ ‫ان ازس��وی واردکننده هم کاه��ش می یابد‪ ،‬همچنین‬ ‫به دالیل تحریمی در شرایط یکسان بودن یا اختالف کم‬ ‫ارز بان��ک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز دومی مورد‬ ‫استفاده واردکننده خواهد بود و اینها باعث می شود ابزار‬ ‫رشد پایه پولی تضعیف شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪ -۸‬فکر کردن‪ ،‬سریع و ارام‪ -‬دنیل کانمن‬ ‫اصول عل��م اقتصاد می توان��د رفتارهای ادم ه��ا را به طور‬ ‫کام��ل توضیح دهد‪ ،‬اگر و تنها اگر تمام ادم ها عاقل و منطقی‬ ‫باش��ند‪ ،‬اما ش��اید پیدا ک��ردن فقط یک ادم عاق��ل در تمام‬ ‫جهان کار دش��واری باشد‪ .‬ادمی که فقط منطق محض دارد و‬ ‫احساس��اتش هیچ تاثیری بر انتخاب هایش نمی گذارد‪ .‬دنیل‬ ‫کانمن‪ ،‬روانش��ناس معروف با گزاره هایی از این دس��ت بنیان‬ ‫اقتصاد را ب��ه لرزه دراورد و دریچه ای نوین در مقابل چش��م‬ ‫بش��ریت گش��ود؛ دریچه ای که بعدها به ن��ام اقتصاد رفتاری‬ ‫معروف ش��د‪ .‬کتاب تفکر کردن سریع و ارام می تواند بر نحوه‬ ‫فکر کردن ش��ما و تصمیم های اقتصادی و غیراقتصادی تان‬ ‫اثر بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ع�ادی ش�دن رواب�ط میان‬ ‫جهان عرب و رژیم صهیونیستی‬ ‫نه می توان دسترسی عربستان به فناوری‬ ‫هس��ته ای را نف��ی و ان را برخالف ثبات‬ ‫منطقه ای تعبیر ک��رد و نه می توان ان را‬ ‫پذیرفت و به راحتی از کنار تهدید امنیتی‬ ‫ان گذشت‪.‬‬ ‫انچه مس��لم اس��ت‪ ،‬داس��تان مسابقه‬ ‫تس��لیحاتی به نف��ع ای��ران نخواهد بود‪.‬‬ ‫تولید عربس��تان بی��ش از ‪ ۸۰۰‬میلیارد دالر اس��ت؛‬ ‫ثروتی که در یک س��ال خلق می ش��ود ب��ا جمعیتی‬ ‫حدود ‪ ۳۳‬میلیون نفر‪ ،‬همین رقم ها برای ایران ‪۴۵۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر و ‪۸۲‬میلیون نفر اس��ت‪ .‬این رقم ها این‬ ‫پی��ام را دارد که اگر عربس��تان ‪۱۰‬درصد تولیدش را‬ ‫هرس��ال صرف هزینه های نظامی کند‪ ،‬می شود ‪۸۰‬‬ ‫میلیارد دالر‪ .‬همین رقم برای ایران می ش��ود حدود‬ ‫‪۲۰‬درصد تولید‪.‬‬ ‫در عربس��تان ‪ ۷۲۰‬میلیارد دالر باقی می ماند برای‬ ‫تامی��ن امور اقتص��ادی و اجتماع��ی‪ .‬در ایران ‪۳۷۰‬‬ ‫میلیارد دالر می ماند‪ .‬هم منابع باقی مانده عربس��تان‬ ‫حدود ‪ ۲‬برابر اس��ت و هم جمعیتش حدود ‪۴۰‬درصد‬ ‫جمعیت ای��ران‪ .‬نتیجه واگرایی بیش��تر‪ ،‬از نظر رفاه‬ ‫اقتصادی و اجتماعی میان این دو است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۵۹‬می�لادی (‪ ۱۳۳۷‬خورش��یدی)‬ ‫معاون وزارت دفاع امریکا به نام ویلیام فورس��تر گفته‬ ‫بود که ش��وروی به خاطر رقابت تس��لیحاتی با امریکا‬ ‫دچار مش��کالتی خواهد ش��د چراکه تولید ما ‪ ۲‬برابر‬ ‫ش��وروی است‪ .‬این کشور برای رقابت با ما ناچار است‬ ‫سهم هزینه های نظامی از تولیدش را ‪ ۲‬برابر ما کند‪.‬‬ ‫اگ��ر در امریکا ‪۱۰‬درصد تولی��د صرف هزینه های‬ ‫نظام��ی ش��ود‪ ،‬در ش��وروی بای��د ‪۲۰‬درص��د‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اگر در امریکا این س��هم به ‪۲۰‬درصد افزایش یابد‪،‬‬ ‫ش��وروی به ناچار باید ‪۴۰‬درص��د تولید خود را صرف‬ ‫هزینه ه��ای نظامی کن��د‪ .‬این یعنی افت��ادن در تله‬ ‫مسابقه تسلیحاتی و ناتوانی در تامین نیازهای مردم‪.‬‬ ‫توزیع قدرت در جهان معاصر با نگاهی به «جهان پساامریکایی»‬ ‫درباره س��رمایه داری تصورات اش��تباه زی��ادی وجود دارد‪.‬‬ ‫بس��یاری از مردم سرمایه داری را نظامی پلید می دانند که تنها‬ ‫به فکر اس��تعمار و اس��تثمار ملت ها است اما میلتون فریدمن با‬ ‫زبانی شیرین و دلچسب توضیح می دهد که چطور سرمایه داری‬ ‫می تواند منجر به ازادی مردم ش��ود و چرا این نظام درنهایت به‬ ‫نفع همه‪ ،‬از ثروتمند تا فقیر اس��ت‪ .‬این کتاب از نقاط درخشان‬ ‫جریانی بود که امروز به نام مکتب شیکاگو شناخته می شود‪.‬‬ ‫چرا برخی کش��ورها ثروتمندتر هس��تند؟ چرا زندگی در‬ ‫س��وئیس اسان تر از سومالی است؟ المان چگونه المان شد؟‬ ‫اگر بخواهیم کش��وری پیشرفته مانند ژاپن داشته باشیم باید‬ ‫چه کار کنیم؟ جهان می تواند از شر فقر نجات پیدا کند اما چرا‬ ‫این اتفاق نمی افتد؟ چرا تک��رار تجربه ژاپن برای ایران مفید‬ ‫نخواهد بود؟ عجم اغل��و‪ ،‬اقتصاددان ترک در کتابی خواندنی‬ ‫به این پرسش های مهم در حوزه اقتصاد توسعه می پردازد‪.‬‬ ‫علی دینی ترکمانی‪ -‬کارش�ناس اقتصاد‪ :‬در‬ ‫خبرها امده اس��ت دولت ترامپ فناوری هس��ته ای‬ ‫به احتمال زیاد پیش��رفته ای را در اختیار عربس��تان‬ ‫س��عودی گذاش��ته اس��ت‪ .‬در چند روز گذشته هم‬ ‫اعالم ش��د که عربس��تان ق��دم در وادی س��اخت و‬ ‫تولید تسلیحات موشکی گذاشته است‪ .‬کلوزویتس‪،‬‬ ‫استراتژیس��ت نظامی معروف المانی در کتاب «هنر‬ ‫جنگیدن» جمله بس��یار معروف��ی دارد‪ .‬او می گوید‬ ‫«جنگ ادامه سیاس��ت اس��ت اما با ابزارهای دیگر»‪.‬‬ ‫به عقیده وی همان طور که دوره جنگ سرد میان دو‬ ‫بلوک غرب به رهبری امریکا و بلوک ش��رق به رهبری‬ ‫ش��وروی س��ابق‪ ،‬به ناچار سر از مس��ابقه تسلیحاتی‬ ‫میان این دو بل��وک دراورد‪ ،‬تضاد ایدئولوژیک میان‬ ‫ایران و عربس��تان هم به ناچار سر از چنین مسابقه ای‬ ‫درمی اورد؛ این واقعیتی است اجتناب ناپذیر‪ .‬بنابراین‬ ‫می ت��وان گفت که امریکا‪ ،‬هم با انگیزه تجاری و هم با‬ ‫انگیزه سیاس��ی با زیر فشار بیش��تر قرار دادن ایران‪،‬‬ ‫پیش��رفته ترین فناوری ه��ای نظام��ی‬ ‫ازجمله هس��ته ای را در اختیار عربستان‬ ‫می گذارد‪ .‬البت��ه‪ ،‬انگیزه مهم دیگری نیز‬ ‫در میان است که پیشینه قبلی ندارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حال وقتی پیشنهاد می شود ریال حاصل از فروش ارز‬ ‫صرف پرداخت یارانه ش��ود درواقع نیمی از همان ریال‬ ‫بان��ک مرکزی را به مصیبت هم ش��ده دوباره وارد بازار‬ ‫پ��ول خواهیم کرد‪ .‬اثرات تورمی چنین افزایش��ی قابل‬ ‫تصور نیست‪.‬‬ ‫ب��ا درنظر گرفتن همه این م��وارد‪ ،‬بهترین گزینه که‬ ‫کمتری��ن اش��کاالت را دربر دارد توس��عه ط��رح کارت‬ ‫الکترونیک رفاه است‪ .‬تجربه ای که بعد از شکست سبد‬ ‫کاال به ش��کل نمونه ازمایشی در وزارت رفاه اغاز شد و‬ ‫سپس توسعه یافت‪.‬‬ ‫کارت الکترونی��ک ک��ه در ان اعتب��ار خرید کاالهای‬ ‫مش��خص و از پیش تعیین ش��ده ای در فروش��گاه هایی‬ ‫(مانند رفاه‪ ،‬ش��هروند‪ ،‬تعاونی های روس��تایی و‪ )...‬شارژ‬ ‫می شود و بعد از خرید به وسیله صاحب کارت و تحویل‬ ‫کاالهای تعیین شده‪ ،‬معادل ریالی خرید انجام شد (در‬ ‫اینجا از محل تسعیر) به فروشگاه طرف قرارداد از سوی‬ ‫دولت پرداخت می شود‪.‬‬ ‫در این روش ابتدا از رس��یدن یارانه به هدف مطمئن‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫دوم اینکه اگرچه باز هم از پایه پولی اس��تفاده ش��ده‬ ‫اما روی کاهش تورم احس��اس شده از سوی دهک های‬ ‫پایین تمرکز ش��ده اس��ت و اثرات اجتماعی سریع تری‬ ‫خواهد داشت‪ .‬از طرف دیگر با ازاد شدن نرخ ارز واردات‬ ‫بدون انتقال ارز از منابع بهتر و باکیفیت تر از دارایی های‬ ‫بانک مرکزی به صرفه می ش��ود و روند واردات تس��ریع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫خبرانالین‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1247‬‬ ‫پیاپی ‪2565‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫ایین پایانی جشنواره تئاتر فجر برگزار شد‬ ‫شب درخشش نامدارها در ایستگاه سی و هفتم‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایی��ن پایان��ی س��ی و هفتمین جش��نواره بین المللی‬ ‫تئات��ر فج��ر در ت��االر وحدت ته��ران برگزار ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫ایین پایانی س��ی و هفتمین جش��نواره‬ ‫بین المللی تئاتر فجر عصر ش��نبه‪ ۴ ،‬اس��فند با حضور‬ ‫س��ید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪،‬‬ ‫س��یدمحمد مجتب��ی حس��ینی مع��اون هن��ری وزیر‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪ ،‬شهرام کرمی مدیرکل مرکز‬ ‫هنرهای نمایش��ی‪ ،‬نادر برهانی مرند دبیر سی و هفتمین‬ ‫جش��نواره بین المللی تئاتر فجر‪ ،‬محمدمهدی بهداروند‬ ‫مش��اور مدی��رکل مرکز هنرهای نمایش��ی و جمعی از‬ ‫هنرمندان عرصه تئات��ر همچون مرضیه برومند‪ ،‬گوهر‬ ‫خیراندیش‪ ،‬احترام برومند‪ ،‬عطااهلل کوپال‪ ،‬ناصر اقایی‪،‬‬ ‫محمود رضا رحیمی‪ ،‬ای��وب اقاخانی‪ ،‬محمود فرهنگ‪،‬‬ ‫مجید گیاهچی‪ ،‬اردشیر صالح پور‪ ،‬اصغر همت‪ ،‬حسین‬ ‫طاه��ری‪ ،‬بهروز بقایی‪ ،‬محس��ن حس��ینی و‪ ...‬در تاالر‬ ‫وحدت برگزار ش��د‪ .‬در ابتدای این ایین که کارگردان‬ ‫ان کیوم��رث مرادی و اجرای ان بر عهده امیرحس��ین‬ ‫م��درس بود‪ ،‬پس از پخش س��رود جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران و قرائت قران از س��وی قاری مس��عود گرجی‪،‬‬ ‫نماهنگی به مناس��بت ‪ ۴۰‬سالگی انقالب پخش شد و‬ ‫در ادامه جوایز بخش پوستر‪ ،‬عکس‪ ،‬نمایشنامه نویسی‬ ‫و برترین سالن خصوصی اهدا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شهید تئاتری حادثه تروریستی اهواز‬ ‫در ادام��ه برنامه ب��ا پخش کلیپی از زندگی ش��هید‬ ‫فرجی زنگنه مس��ئول امور ایثارگران سپاه خوزستان و‬ ‫پیشکسوت گروه نمایش «منگشت» شهرستان باغ ملک‬ ‫که در حادثه تروریس��تی اهواز به ش��هادت رس��ید‪ ،‬از‬ ‫خانواده این ش��هید از سوی س��ید عباس صالحی وزیر‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪ ،‬سیدمحمد مجتبی حسینی‬ ‫معاون هنری وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و محمد‬ ‫مه��دی بهداروند مش��اور مدیر کل هنرهای نمایش��ی‬ ‫قدردانی شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این ایی��ن انجمن حفظ و نش��ر اثار دفاع‬ ‫مق��دس از ‪ ۳‬نمای��ش «خن��کای خت��م خاط��ره» به‬ ‫کارگردانی حمیدرضا اذرنگ‪ ،‬نمایش «عند از مطالبه»‬ ‫به کارگردانی س��امان خلیلی��ان و نمایش «دایک» به‬ ‫کارگردانی حامد عالمی با اهدای جوایزی قدردانی کرد‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت بهره برداری مترو تهران جایزه ای‬ ‫ب��رای بخ��ش اموزش های ش��هروندی ب��ه دو نمایش‬ ‫«خنکای ختم خاطره» به کارگردانی حمیدرضا اذرنگ‬ ‫و نمای��ش «از خط زرد فاصله بگیری��د» به کارگردانی‬ ‫رضا رشادت تقدیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردانی از پیشکسوتان عرصه تئاتر‬ ‫بخش بعدی این ایین به بزرگداش��ت ‪ ۴‬چهره تئاتر‬ ‫کش��ور اختصاص داش��ت که کلیپ بزرگداش��ت رویا‬ ‫تیموری��ان‪ ،‬هوش��نگ توکلی‪ ،‬رضا باب��ک و محمدامیر‬ ‫یاراحم��دی برای حض��ار به نمایش درام��د و هدایای‬ ‫این هنرمندان از سوی سیدعباس صالحی‪ ،‬سیدمحمد‬ ‫مجتبی حسینی‪ ،‬شهرام کرمی و نادر برهانی مرند اهدا‬ ‫ش��د‪ .‬رویا تیموریان در این بخش در س��خنانی کوتاه‬ ‫گفت‪ :‬من به اندازه ‪ ۴۰‬س��الی که کار کردم ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫جش��نواره فجر امس��ال نش��انی از این اتفاق هایی است که رخ‬ ‫داده؛ از یک س��و اس��تان ها س��هم قابل توجهی در ای��ن رویداد‬ ‫یافته اند که نش��ان می ده��د در نقطه نقطه ایران ج��ای پای تئاتر‬ ‫اشکارتر می شود‬ ‫حرف دارم‪ ،‬پس سکوت می کنم و فقط می گویم به جز‬ ‫چند نفر انگشت شمار از مس��ئوالن‪ ،‬این عاشقان تئاتر‬ ‫بودند که تئاتر را در کشور زنده نگه داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹از ان عبور خواهیم کرد‬ ‫س��پس س��یدعباس صالحی‪ ،‬وزیر ارشاد در سخنانی‬ ‫گفت‪ :‬هنر نمایش��ی این ویژگی ممت��از را دارد که در‬ ‫یک ارتباط زن��ده تجربه وجودی هنرمند را با مخاطب‬ ‫به اش��تراک می گذارد و مخاط��ب ان را در قالب خود‬ ‫ح��س و ب��ا ان ارتباط برق��رار می کن��د‪ .‬صالحی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هنر نمایش��ی در ایران در دهه های اخیر رش��د و‬ ‫پیوستگی داشته که مرهون پیشکسوتان و نسل جدید‬ ‫این هنر بوده اس��ت‪ .‬او با بیان اینکه در سال های اخیر‬ ‫در عنوان ها و مخاطبان هنر نمایش رشد چشمگیری را‬ ‫شاهد هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬جشنواره فجر امسال نشانی از این‬ ‫اتفاق هایی است که رخ داده؛ از یک سو استان ها سهم‬ ‫قابل توجهی در این رویداد یافته اند که نش��ان می دهد‬ ‫در نقطه نقطه ایران جای پای تئاتر اش��کارتر می شود‪.‬‬ ‫همچنین حض��ور جوانان که در این فضا حضورش��ان‬ ‫محسوس تر اس��ت‪ .‬از دیگر سو در فضای این جشنواره‬ ‫ش��اهدیم که به گونه ای س��اختاربندی جشنواره تئاتر‬ ‫فجر شکل روش��ن تری پیدا می کند و تدوین ایین نامه‬ ‫جشنواره گامی برای این استوارسازی است‪.‬‬ ‫صالح��ی تصریح کرد‪ :‬اتفاق دیگری که به مناس��بت‬ ‫چهلمین س��ال پی��روزی انقالب اس�لامی رخ داد این‬ ‫اس��ت که ش��اهد هس��تیم اثار حوزه های انسانی رشد‬ ‫محسوسی داشته اند‪.‬او خاطر نشان کرد‪ :‬ما می بینیم که‬ ‫رون��د قابل توجهی در تدوین متون نمایش��ی خوب در‬ ‫حال ش��کل گیری اس��ت به طوری که شاهدیم حدود‬ ‫‪ ۶۰۰‬اثر از سوی نسل جوان تدوین شده است‪.‬‬ ‫صالحی در پایان یاداور شد‪ :‬معاونت هنری به عنوان‬ ‫خدم��ت در عرصه نمایش به عرض��ه این متون زیرنظر‬ ‫استادان و تدوین و نشر ان همت خواهد گمارد‪ .‬اینکه‬ ‫در عنوان ها‪ ،‬اجراها و مخاطبان ش��اهد رش��د بوده ایم‬ ‫نش��ان دهنده پویایی تئاتر اس��ت‪ ،‬البته مشکالتی هم‬ ‫داریم که با خالقیت نس��ل ج��وان از ان عبور خواهیم‬ ‫ک��رد‪ .‬در ادامه کلیپ گزارش تصویری س��ی و هفتمین‬ ‫جشنواره بین المللی تئاتر فجر پخش شد‪.‬‬ ‫‹ ‹روزهای خوب‬ ‫بخش بع��دی ایی��ن پایانی ب��ه پخ��ش کلیپی از‬ ‫درگذش��تگان س��ال گذش��ته عرصه تئاتر اختصاص‬ ‫داش��ت و در ادامه ویدئویی از مصاحبه با سیدمحمد‬ ‫مجتبی حس��ینی مع��اون امور هنری وزارت ارش��اد‪،‬‬ ‫ش��هرام کرمی مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی و نادر‬ ‫یو هفتمین جشنواره بین المللی‬ ‫برهانی مرند دبیر س�� ‬ ‫تئاتر فجر پخش شد‪.‬‬ ‫س��ید محمدمجتبی حسینی در این فیلم با اشاره به‬ ‫چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫انقالبی که برای اس��تقالل‪ ،‬عزت و ازادی به کوش��ش‬ ‫مردم غیور ایران اتفاق افتاد‪ ،‬س��ی و هفتمین جشنواره‬ ‫بین المللی تئاتر فجر برگزار شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در جش��نواره امس��ال به ش��هادت امار‪،‬‬ ‫رخداده��ای قابل اعتنا و شایس��ته قدردان��ی به وقوع‬ ‫پیوس��ت‪ .‬اینکه بیش از نیمی از ش��رکت کنندگان این‬ ‫جش��نواره جوانان متولد پس از انقالب اسالمی بودند‪،‬‬ ‫نویدی اس��ت برای روزهای خوبی که ان شا اهلل از سوی‬ ‫جوان��ان برامده از این نهض��ت در عرصه اجتماع‪ ،‬هنر‪،‬‬ ‫فرهن��گ و علم رق��م خواهد خورد‪ .‬همچنین ش��هرام‬ ‫کرمی گفت‪ :‬س��ی و هفتمین دوره جشنواره بین المللی‬ ‫تئاتر فج��ر‪ ،‬به عنوان اصلی تری��ن و بزرگ ترین رویداد‬ ‫تئاتر کشورمان اتفاق خجسته ای است که تاثیر شگرف‬ ‫و قابل توجهی بر جریان تئاتر کشورمان گذاشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این روی��داد به عنوان جش��ن فجر انقالب‬ ‫اس�لامی برگزار می ش��ود و در ایام خجسته چهلمین‬ ‫سال پیروزی انقالب اسالمی می توانیم ثمره این اتفاق‬ ‫را با برگزاری جشنواره شاهد باشیم‪ .‬به همه هنرمندان‪،‬‬ ‫پیشکسوتان و جوانان که در برگزاری این رویداد نقش‬ ‫داشتند‪ ،‬خسته نباش��ید عرض می کنم‪ .‬سی و هفتمین‬ ‫دوره جش��نواره بین المللی تئاتر فجر به پایان رس��ید و‬ ‫همه ما با خش��نودی و خرسندی و امید بی پایان برای‬ ‫دوره ه��ای اینده گام برمی داریم‪ .‬باش��د که این رویداد‬ ‫اتفاق مبارکی باش��د برای همیش��ه‪ .‬ن��ادر برهانی مرند‬ ‫نیز در پایان گفت‪ :‬خوش��حالم و خدا را ش��اکرم که در‬ ‫نهایت بعد از ماه ها تالش به این روز مهم هم رسیدیم‪.‬‬ ‫ج��ا دارد از همه هنرمن��دان عزیزی که متقاضی بودند‬ ‫و ش��رکت کردند‪ ،‬از همه مس��ئوالن‪ ،‬همکاران‪ ،‬اهالی‬ ‫محترم رسانه و بی شمار ادم ها و هنرمندان و مسئوالنی‬ ‫ک��ه در برگزاری باش��کوه این جش��ن م��ا را همراهی‬ ‫کردند‪ ،‬س��پاس گزاری کنم‪ .‬فروتنانه از همه بزرگواران‪،‬‬ ‫هنرمن��دان و عزیزانی که گمان می کنند ما ناخواس��ته‬ ‫حق��ی از انه��ا ضای��ع کرده ای��م‪ ،‬پ��وزش می خواهم و‬ ‫حاللیت می طلبم‪ .‬در پایان برای تئاتر ایران‪ ،‬سربلندی‪،‬‬ ‫روزهای خوش و روزهای کم دردسر و با صلح و ارامش‬ ‫ارزو می کنم‪.‬‬ ‫س��پس جوای��ز بخش ه��ای مختلف س��ی و هفتمین‬ ‫جشنواره تئاتر فجر اهدا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشنامه نویسی‪:‬‬ ‫ مس��ابقه دیگر گونه های اجرای‪ :‬حسین توازنی زاده‬‫برای نمایشنامه «ارس» برگزیده‬ ‫«ردیف موسیقی‬ ‫ایرانی» برای کودکان‬ ‫کت��اب «ردی��ف موس��یقی ایرانی» (ب��رای‬ ‫کودکان) ویژه دس��تگاه «ماهور» منتشر شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬این کتاب ب��ا تالیف علی‬ ‫مومنی��ان و با مقدمه و ش��عر محمد مفتاحی‬ ‫در ‪ ۲۴‬صفحه مصور با ش��مارگان ‪ ۵۰۰‬نسخه‬ ‫و نرخ ‪ ۳۰‬هزار تومان در نش��ر گل اذین راهی‬ ‫بازار ش��ده اس��ت‪ .‬مصطفی مومنیان و وحید‬ ‫طارمی نت نگاری این اثر را بر عهده داشته اند‪.‬‬ ‫پیشینه اثار کودک و نوجوان در ادب پارسی‪،‬‬ ‫عناصر مهم در ش��عر کودک‪ ،‬چرا ش��عرهای‬ ‫ردیف اوازی موس��یقی ایران برای کودکان و‬ ‫نوجوانان مناسب نیست؟ و تفاوت شعر کودک‬ ‫و ش��عر بزرگس��ال‪ ،‬محورهای نوش��ته محمد‬ ‫مفتاحی در مقدمه کتاب است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازیگری مرد‪:‬‬ ‫‹ ‹بازیگری زن‪:‬‬ ‫ مس��ابقه دیگ��ر گونه های اجرای‪ :‬س��ما موس��وی‬‫مفخ��ر برای بازی در نمایش «ادم هایی که نمی بینیم»‬ ‫برگزیده‬ ‫ مسابقه خیابانی‪ :‬نازیال امینی برای بازی در نمایش‬‫«تیک ت��اک» برتر و دالرام ترک��ی برای نمایش «اهم»‬ ‫برگزیده‬ ‫ مس��ابقه رادیویی‪ :‬ازاده حی��درزاده برای بازی در‬‫نمایش «مزار» برتر‬ ‫ مسابقه ایران یک‪ :‬مونا بارانی برای بازی در نمایش‬‫«رومئ��و و ژولیت» برت��ر و ارزو عبدالهی برای نمایش‬ ‫«انشرلی با موهای خیلی قرمز» برگزیده‬ ‫ مسابقه بین الملل‪ :‬فاطمه معتمد اریا برای بازی در‬‫نمایش «خنکای ختم خاطره» برگزیده‬ ‫‹ ‹کارگردانی‪:‬‬ ‫ مس��ابقه دیگر گونه های اجرایی‪ :‬احسان شایان فرد‬‫برای کارگردانی نمایش «گرم کردن» برگزیده‬ ‫ مس��ابقه خیابان��ی‪ :‬امیرحس��ین ش��فیعی ب��رای‬‫کارگردان��ی نمایش «نامیرا» برتر و پژمان ش��اهوردی‬ ‫برای نمایش «این کجا و ان کجا» برگزیده‬ ‫ مسابقه رادیویی‪ :‬پیمان قریب پناه برای کارگردانی‬‫نمایش «ساعت گرگ» برگزیده‬ ‫ مسابقه ایران یک‪ :‬سعدی محمدی برای کارگردانی‬‫نمایش «مقدس» برتر و مهرداد مصطفوی برای نمایش‬ ‫«فیل در تاریکی» برگزیده‬ ‫ مسابقه بین الملل‪ :‬علی اصغر دشتی برای کارگردانی‬‫نمایش «نامبرده » برگزیده‬ ‫«اگر به جبهه رفته‬ ‫بودم»‬ ‫ایی��ن رونمایی از کتاب «اگر به جبهه رفته‬ ‫بودم» نوش��ته فاطمه شریفی در دفتر ایت اهلل‬ ‫محمدرضا ناصری ی��زدی‪ ،‬نماینده ولی فقیه‬ ‫و امام جمع��ه یزد برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫همزمان با س��الروز والدت باس��عادت‬ ‫ام ابیها حضرت فاطمه زهرا(س)‪ ،‬کتاب «اگر به‬ ‫جبهه رفته بودم» در ایینی با حضور جمعی از‬ ‫مسئوالن و بانوان استان یزد رونمایی می شود‪.‬‬ ‫این کتاب به قلم فاطمه شریفی نعمت اباد و با‬ ‫مقدمه ای از ایت اهلل محمدرضا ناصری یزدی‪،‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در اس��تان ی��زد با موضوع‬ ‫خاطراتی از رش��ادت و ایثار یک پرس��تار زن‬ ‫در طول ‪ ۸‬سال دفاع مقدس است که از سوی‬ ‫انتشارات چشم و چراغ منتشر شده است‪.‬‬ ‫ مس��ابقه خیابانی‪ :‬پژمان ش��اهوردی برای طرح و‬‫ایده پ��ردازی «این کج��ا و ان کجا» برتر و رضا بهرامی‬ ‫برای طرح و ایده پردازی نمایشنامه «الزمان و المکان»‬ ‫برگزیده‬ ‫ مس��ابقه رادیویی‪ :‬س��ولماز ملکی برای نمایشنامه‬‫«گونش» برتر‬ ‫= مس��ابقه ایران یک‪ :‬مونا احمدی برای نمایش��نامه‬ ‫«س��رزمین های ش��مالی» برتر و علی کرسی زر و امیر‬ ‫ابراهیم زاده برای نگارش نمایشنامه «فرایند» برگزیده‬ ‫ مس��ابقه بین الملل‪ :‬علی ش��مس برای نمایشنامه‬‫«وقتی خروس غلط می خواند» برگزیده‬ ‫ مس��ابقه خیابان��ی‪ :‬مصطفی کلیون��دی برای بازی‬‫در نمایش «کالبد ش��کافی یک اتف��اق» برتر و ابراهیم‬ ‫حاج حیدری برای نمای��ش «خرس های پاندا به روایت‬ ‫ساکسیفونیستی که متولد دهه ‪ ۶۰‬بود» برگزیده‬ ‫ مس��ابقه رادیوی��ی‪ :‬حس��ن جبیره ب��رای بازی در‬‫نمایش «شبانه» برتر و میرطاهر مظلومی برای نمایش‬ ‫«باد که می نویسد» برگزیده‬ ‫ مس��ابقه ایران ی��ک‪ :‬امیر نوروزی ب��رای بازی در‬‫نمایش «الکچر ‪ »۵‬برتر و ابراهیم عزیزی برای نمایش‬ ‫«فیل در تاریکی» برگزیده‬ ‫ مس��ابقه بین المل��ل‪ :‬اصغ��ر پیران ب��رای بازی در‬‫نمایش «نامبرده» برگزیده‬ ‫محمد معتمدی‪ ،‬خواننده موس��یقی ایرانی‬ ‫در اخرین روزهای تمرین پروژه «هفت ش��هر‬ ‫عش��ق» به گروه خوانندگان این اثر پرحاشیه‬ ‫پیوس��ت‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬محم��د معتمدی‪،‬‬ ‫خواننده موس��یقی ایران��ی در اخرین روزهای‬ ‫تمری��ن پروژه «هفت ش��هر عش��ق» به گروه‬ ‫خوانندگان این اثر پرحاش��یه پیوست‪ .‬این اثر‬ ‫نمایشی‪-‬موسیقایی‪ ،‬ابتدا ‪ ۷‬اسفن د با برگزاری‬ ‫یک ایین ویژه در هتل اس��پیناس روی صحنه‬ ‫می رود و پس از ان نیز ‪ ۸‬اسفند اجرای عمومی‬ ‫خ��ود را اغاز خواهد ک��رد‪ .‬محمد معتمدی و‬ ‫روزبه نعمت اللهی خوانندگان این پروژه هستند‬ ‫و محمدرضا عقیلی نیز سرپرس��تی ارکس��تر‬ ‫بزرگ این اجرا را بر عهده خواهد داشت‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه ژاله صامتی‪ ،‬س��یما تیرانداز‪ ،‬نسیم ادبی‪،‬‬ ‫ش��قایق فراهانی‪ ،‬ریحانه پارس��ا و روزبه بمانی‬ ‫بازیگران «هفت ش��هر عش��ق» به کارگردانی‬ ‫محم��د حاتمی خواهن��د بود‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫است که محمدامیر یاراحمدی نویسنده‪ ،‬یاسر‬ ‫خاس��ب طراح حرکت فرم‪ ،‬نوی��د فرح مرزی‬ ‫ط��راح گریم‪ ،‬اصغ��ر نژادایمانی ط��راح لباس‪،‬‬ ‫داری��وش پیرو طراح صحن��ه و رضا کفایتی از‬ ‫دیگر عوامل این برنامه هستند‪.‬‬ ‫در جشنواره‬ ‫امسال به‬ ‫شهادت امار‪،‬‬ ‫رخدادهای قابل‬ ‫اعتنا و شایسته‬ ‫قدردانی به‬ ‫وقوع پیوست‪.‬‬ ‫اینکه بیش‬ ‫از نیمی از‬ ‫شرکت کنندگان‬ ‫این جشنواره‬ ‫جوانان متولد‬ ‫پس از انقالب‬ ‫اسالمی بودند‪،‬‬ ‫نویدی روزهای‬ ‫خوبی است که‬ ‫ان شا اهلل از‬ ‫سوی جوانان‬ ‫برامده از این‬ ‫نهضت در عرصه‬ ‫اجتماع‪ ،‬هنر‪،‬‬ ‫فرهنگ و علم‬ ‫رقم خواهد‬ ‫خورد‬ ‫هزینه های جشنواره ملی‬ ‫فیلم فجر اعالم شد‬ ‫پی��رو ابهام س��ازی درب��اره بن��د ‪ ۹‬گزارش‬ ‫عملکرد هزینه های جش��نواره س��ال گذشته‬ ‫فیل��م فج��ر‪ ،‬جزئی��ات ای��ن بند ب��ه منظور‬ ‫ابهام زدایی‪ ،‬منتش��ر ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫اطالع��ات مش��روح جزئی��ات حق الزحم��ه‬ ‫ش��ورای سیاس��ت گذاری‪ ،‬هی��ات انتخ��اب‪،‬‬ ‫هیات داوری بخش های( مس��تند‪ ،‬سینمایی‪،‬‬ ‫تبلیغات س��ینمای ای��ران) و عوام��ل اجرایی‬ ‫یو ششمین جش��نواره ملی فیلم فجر بر‬ ‫در س ‬ ‫اساس س��مت‪ ،‬تعداد و مدت همکاری شورای‬ ‫سیاس��ت گذاری‪ ،‬دبیر جشنواره‪ ،‬هیات انتخاب‬ ‫مستند‪ ،‬هیات انتخاب سینمایی‪ ،‬هیات داوری‬ ‫س��ودای س��یمرغ‪ ،‬انتخاب و داوری مس��ابقه‬ ‫تبلیغات س��ینمای ایران‪ ،‬مدیران جش��نواره‪،‬‬ ‫عوامل اجرایی‪ ،‬ناظران و نمایندگان ارش��اد و‬ ‫انتظامات تنظیم ش��ده است‪ .‬در راستای ادامه‬ ‫اقدام در زمینه قانون انتش��ار و دسترسی ازاد‬ ‫به اطالعات‪ ،‬س��ازمان امور س��ینمایی وزارت‬ ‫فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی در طول س��ال‬ ‫گذش��ته و در ادامه هم امسال اقدام به انتشار‬ ‫تمامی اس��ناد مال��ی‪ ،‬دریاف��ت و پرداخت ها‪،‬‬ ‫قراردادهای بسته ش��ده با مراکز و س��ازمان ها‬ ‫و بخش ه��ای خصوصی و دولتی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫تمامی توضیح ها و جداول مربوط به هزینه ها‬ ‫و جزئیات بند ‪ ۹‬گ��زارش عملکرد هزینه های‬ ‫جش��نواره س��ال گذش��ته مل��ی فیل��م فجر‪،‬‬ ‫هم اکنون در س��ایت سازمان سینمایی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫یزد پنجمین‬ ‫پایتخت کتاب‬ ‫ایران شد‬ ‫ب��ا نظ��ر داوران پنجمین دوره معرف��ی و انتخاب‬ ‫پایتخ��ت کت��اب ایران‪ ،‬ش��هر یزد عن��وان پنجمین‬ ‫پایتخ��ت کتاب کش��ور را از ان خود کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایی��ن پایانی پنجمین دوره معرفی و انتخاب‬ ‫پایتخت کتاب ایران و جش��نواره روس��تاها و عشایر‬ ‫دوس��تدار کت��اب عصر ش��نبه (‪ ۴‬اس��فند ) با حضور‬ ‫جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬سید‬ ‫ ‬ ‫اسحاق‬ ‫ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬محسن‬ ‫عباس صالح ‬ ‫ج��وادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫ ‬ ‫اس�لامی و جمعی از مدیران فرهنگ��ی برگزار و یزد‬ ‫به عنوان پنجمین پایتخت کتاب ایران معرفی ش��د‪.‬‬ ‫رویداد انتخاب و معرفی «پایتخت کتاب ایران» یکی‬ ‫از ‪ ۴‬برنام��ه ترویج کتاب و کتاب خوانی معاونت امور‬ ‫فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است‪ .‬پیش‬ ‫از این شهرهای اهواز‪ ،‬نیشابور‪ ،‬بوشهر و کاشان موفق‬ ‫به کس��ب این عنوان ش��ده بودند‪ .‬افزایش همکاری‬ ‫و مش��ارکت نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی در‬ ‫حوزه کت��اب‪ ،‬جذب س��رمایه های موجود در بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬فرهنگی تر کردن فضای بخش های مختلف‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬اقتصادی و‪ ...‬کش��ور‪ ،‬ترویج غیرمس��تقیم‬ ‫اینده نگ��ری و برنامه ریزی در حوزه فرهنگ‪ ،‬حمایت‬ ‫از ایده های نو و ابتکاری در حوزه کتاب‪ ،‬تمرکززدایی‬ ‫از برنامه های حوزه فرهنگ و تقویت عدالت فرهنگی‪،‬‬ ‫تروی��ج کتاب خوان��ی‪ ،‬طراحی برنامه ه��ای جذاب و‬ ‫مردم پس��ند در حوزه کتاب و ارتقای جایگاه مدیران‬ ‫فرهنگی در شهرس��تان ها‪ ،‬از جمله اهداف برگزاری‬ ‫رویداد معرفی و انتخاب پایتخت کتاب ایران اس��ت‪.‬‬ ‫مهاباد و ارومیه از استان اذربایجان غربی‪ ،‬شهرری از‬ ‫اس��تان تهران‪ ،‬خورموج و برازجان از استان بوشهر‪،‬‬ ‫دزفول و رامهرمز از اس��تان خوزس��تان‪ ،‬س��بزوار از‬ ‫اس��تان خراس��ان رضوی‪ ،‬خرم اباد از استان لرستان‪،‬‬ ‫خاش از استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬رفسنجان‪ ،‬بم‪،‬‬ ‫سیرجان از اس��تان کرمان‪ ،‬اسالم اباد غرب از استان‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬ش��یراز و اوز و صدرا از استان فارس‪ ،‬بابل‬ ‫از اس��تان مازندران‪ ،‬ابرکوه و یزد از اس��تان یزد ‪۲۰‬‬ ‫نامزد ای��ن عنوان بودن��د‪ .‬تقویت فرهن��گ کتاب و‬ ‫کتاب خوانی ازجمله مهم تری��ن رویکردهای معاونت‬ ‫امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی است‬ ‫و بر همین اس��اس‪ ،‬از ابتدای فعالیت دولت یازدهم‪،‬‬ ‫این معاون��ت اجرای برنامه ه��ای ترویج کتاب خوانی‬ ‫را در دس��تور کار خود ق��رار داد‪ .‬این برنامه ها دارای‬ ‫‪۴‬محور ش��امل «پایتخت کتاب ایران»‪« ،‬جام باشگاه‬ ‫کتاب خوانی کودک ونوجوان»‪« ،‬جش��نواره روستاها‬ ‫و عش��ایر دوس��تدار کت��اب» و «تقدی��ر از مروجان‬ ‫کتاب خوانی» است‪ .‬طرح پایتخت کتاب ایران الگویی‬ ‫از طرح پایتخت جهانی کتاب است‪ .‬متولیان فرهنگی‬ ‫تالش کردند با تاکید بر ویژگی های بومی و همچنین‬ ‫جلب مشارکت نهادهای خصوصی اجرا کنند‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه برگزاری ‪ ۵‬دوره از روی��داد پایتخت کتاب ایران‪،‬‬ ‫همچنین تاکید بر اهمیت مس��تندنگاری تجربه های‬ ‫مسئوالن فرهنگی هر یک از شهرهای اهواز‪ ،‬نیشابور‪،‬‬ ‫بوشهر و کاشان و یزد متولیان فرهنگی شهرهایی که‬ ‫در این��ده به این عنوان دس��ت پیدا می کنند باید به‬ ‫فکر دریافت این تجربه ها و همچنین ثبت تجربه های‬ ‫اج��رای ایده ه��ای خالقانه خود در طول یک س��ال‬ ‫مدیریت پایتخت کتاب ایران باشند‪.‬‬ ‫معتمدی و‬ ‫«هفت شهر عشق»‬ ‫دوشنبه‬ ‫شب یخچال های ایران‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪ 19 - 1397‬جمادی الثانی ‪ 25 - 1440‬فوریه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1247‬پیاپی ‪2565‬‬ ‫خبر‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یخچال ه��ا در گذش��ته ای نه چن��دان دور در‬ ‫بسیاری از ش��هرها و روس��تاهای ایران بناهای‬ ‫شناخته ش��ده ای بودن��د که یخ را در زمس��تان‬ ‫در انه��ا ذخی��ره می کردند تا از خن��کای ان در‬ ‫تابس��تان بهره مند ش��وند‪ .‬ش��اید حفظ اخرین‬ ‫نش��انه ها از این عنص��ر معماری بومی دش��وار‬ ‫باش��د‪ ،‬اما همینگ یورگنس��ن نویسنده کتاب‬ ‫«یخچال های ایران»‪ ،‬با پیمودن بیش از ‪ 20‬هزار کیلومتر در حاشیه بیابان های‬ ‫مرکزی ایران‪ ،‬کوشیده اس��ت به طور مستند به ثبت اثار باقیمانده یخچال ها‬ ‫بپ��ردازد‪ .‬او یخچال ه��ا را طبقه بندی کرده و به توصی��ف و تحلیل دقیق نما‪،‬‬ ‫س��اختار‪ ،‬مصالح‪ ،‬روش های ساخت و تزئینات انها پرداخته است‪ .‬او همچنین‬ ‫پیش��ینه‪ ،‬نحوه کار و ش��یوه حفاظت از یخچال ها را بررس��ی کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫سال ‪1391‬خورشیدی (‪2012‬میالدی) نسخه انگلیسی کتاب «یخچال های‬ ‫ایران» برپایه پژوهش های میدانی و رس��اله دکترای یورگنس��ن در دانشگاه‬ ‫کپنه��اک‪ ،‬به همت انتش��ارات م��زدا در کالیفرنیا به چاپ رس��ید‪ .‬این کتاب‬ ‫نخس��تین بررس��ی جامعی اس��ت که درباره یخچال های ایران انجام و تالیف‬ ‫ان س��بب شد ش��مار یخچال های ثبت ش��ده در ایران به ‪ 3‬برابر افزایش یابد‪.‬‬ ‫نسخه انگلیس��ی کتاب «یخچال های ایران» برنده جوایز فارابی و کتاب سال‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران شده اس��ت‪ .‬ترجمه این کتاب با اجازه ناشر در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬به همت مرکز دایره المعارف بزرگ اس�لامی انجام ش��د و سرانجام در‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نش��ر رایزن کتاب را منتشر کرد‪ .‬ایین رونمایی از نسخه فارسی کتاب‬ ‫«یخچال های ایران» س��اعت ‪ 5‬بعدازظهر دوش��نبه‪ 6 ،‬اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪.‬این ایین در خانه گفتمان شهر واقع در میدان فلسطین‪ ،‬خیابان‬ ‫طالقانی غربی‪ ،‬ضلع جنوبی خیابان طالقانی‪ ،‬شماره ‪ ۵۱۴‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ح��راج «باران» رکورد ثب��ت گران ترین اثر به فروش‬ ‫رسیده در یک حراج ایرانی را شکست‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫رکورد گران ترین اث��ر به فروش‬ ‫رس��یده در ی��ک حراجی هن��ری در ای��ران‪ ،‬با چکش‬ ‫خوردن ‪ ۷‬میلیارد و ‪ 700‬میلیون تومانی یک اثر هنری‬ ‫حکاکی شده مصحف شریف قران کریم در حراج باران‬ ‫شکسته شد‪.‬‬ ‫ف��روش ‪ ۱۳‬اثر باالی ‪ 100‬میلی��ون تومان و ارتقای‬ ‫رکورد فروش اثار میرعماد و دیگر بزرگان خوشنویسی‬ ‫از دیگر دستاوردهای این دوره از حراج «باران» بود‪.‬‬ ‫حراج ب��اران که ازس��وی محبوبه کاظم��ی دوالبی‪،‬‬ ‫بنیان گذاری شده و مدیریت می شود با محوریت خط و‬ ‫خوشنویس��ی و هنرهای ایرانی اسالمی‪ ،‬شامگاه جمعه‪،‬‬ ‫‪ 3‬اس��فند س��ومین دوره خود را در سالن همایش های‬ ‫بین المللی رایزن برپا کرد و با فروش ‪ ۴۶‬اثر در مجموع‬ ‫ب��ه نرخ ف��روش ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪ ۷۶۹‬میلی��ون تومان به‬ ‫پایان رسید‪.‬‬ ‫در ابتدای این ایین اعالم شد ‪ ۳‬اثر از فهرست حراج‬ ‫سوم خارج شده و ‪ ۶۵‬اثر روی میز حراج می رود‪.‬‬ ‫در اغاز این حراج اثری از رضا مافی روی صحنه امد‬ ‫که نس��تعلیقی کم نظیر از سوره حمد بود تا این حراج‬ ‫ب��ه روال دوره های گذش��ته با ذکر «بس��م اهلل الرحمان‬ ‫الرحی��م» کار خود را اغاز کند‪ .‬ای��ن اثر که بین ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون تومان قیمت گذاری ش��ده بود‪ ،‬به نرخ ‪۷۰‬‬ ‫میلیون تومان چکش خورد‪ .‬‬ ‫در ادامه اثر ملک محمد قزوینی مربوط به دوره قاجار‬ ‫که اثار وی در موزه های معتبر دنیا نگهداری می ش��ود‪،‬‬ ‫به نرخ ‪ ۴۰‬میلیون تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫اتفاق دیگر این شب‪ ،‬ارتقای رکورد میرعماد الحسنی‪،‬‬ ‫از خوشنویسان ایران بود‪ .‬تابلوی ‪۶‬قطعه ای مرقع از وی‬ ‫که نرخ ان ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۶۵۰‬میلیون تومان براورد شده بود‬ ‫با نرخ ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫در ادامه اثر خط نس��خ از محمدحسین یزدی به نرخ‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون تومان فروش رفت‪ .‬‬ ‫در این حراج ‪ ۲‬اثر از محمدحسین عماد الکتاب ارائه‬ ‫شد‪ .‬این خوش��نویس دوره قاجار که به دلیل حضور در‬ ‫و اثری از س��ید حس��ن میرخانی به ن��رخ ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومان فروش رفت‪ .‬‬ ‫اثر چلیپایی از محمد سلحش��ور خلق ش��ده در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬به نرخ ‪ ۲۷‬میلیون تومان‪ ،‬اثری از غالمحس��ین‬ ‫امیرخانی به نرخ ‪ ۹۰‬میلیون تومان‪ ،‬اثری از یداهلل کابلی‬ ‫به نرخ ‪ ۴۲‬میلیون تومان‪ ،‬اثری از کیخس��رو خروش به‬ ‫نرخ ‪ ۳۰‬میلی��ون تومان‪ ،‬اثری از احمد پیله چی به نرخ‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون توم��ان و اثری از عباس اخوین به نرخ ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تومان چکش خورد‪ .‬‬ ‫اثر دیگری از غالمحسین امیرخانی که با خط چلیپا‬ ‫خوشنویس��ی ش��ده بود به نرخ ‪ ۵۰‬میلیون تومان و اثر‬ ‫دیگری از یداهلل کابلی به نرخ ‪ ۳۵‬میلیون تومان فروش‬ ‫رفت‪ .‬‬ ‫اثر دیگری از رض��ا مافی با نرخ ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫اثری از امیر احمد فلس��فی به ن��رخ ‪ ۸۰‬میلیون تومان‬ ‫و اثر س��ه لته ارش میرزایی به ن��رخ ‪ ۳۰‬میلیون تومان‬ ‫فروخته ش��د تا س��ومین حراج باران به گران ترین اثر‬ ‫خود برسد‪ .‬‬ ‫مصحف ش��ریف ق��ران حاص��ل تالش رائی��ن علی‬ ‫اکبرخان زاده که بین ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬میلیارد تومان قیمت گذاری‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬در نهایت به ن��رخ ‪ ۷‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تومان فروش رفت‪.‬‬ ‫پ��س از این اثر اثاری از ص��ادق تبریزی‪ ،‬رضا مافی‪،‬‬ ‫حجت امانی و مجموعه ‪ ۳‬اثر از پرویز تناولی به ترتیب‬ ‫به قیمت های ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‪ ۲۶۰ ،‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون تومان و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان چکش خوردند‪ .‬‬ ‫همچنین اثری از نصراهلل افجه ای به نرخ ‪ ۱۲۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬اثر نستعلیق روی چوب محمد توابی به نرخ ‪۳۵‬‬ ‫میلیون تومان و اثری از ناصر اویسی به نرخ ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫تومان چکش خوردند‪ .‬‬ ‫‪ ۵‬اثر پایانی که در حراج باران چکش خوردند‪ ،‬اثاری‬ ‫از س��ید حسن میرخانی با نرخ ‪ ۴۰‬میلیون تومان‪ ،‬علی‬ ‫اش��رف صندوق ابادی ‪ ۱۸‬میلیون تومان‪ ،‬هادی لباف‬ ‫‪ ۷‬میلیون تومان‪ ،‬احمد ش��فیعی ها ‪ ۸‬میلیون تومان و‬ ‫عب��داهلل قهرمان ‪ ۷‬میلیون توم��ان بودند‪ .‬در این حراج‬ ‫‪ ۱۹‬اثر به فروش نرفتند‪ .‬‬ ‫رکورد گران ترین اثر به فروش رس��یده در یک حراجی هنری‬ ‫در ای��ران‪ ،‬ب��ا چکش خوردن ‪ ۷‬میلی��ارد و ‪ 700‬میلیون تومانی‬ ‫یک اثر هنری حکاکی ش��ده مصحف شریف قران کریم در حراج‬ ‫باران شکسته شد‬ ‫کمیته مجازات به ‪ ۵‬س��ال حبس محکوم ش��د‪ ،‬برخی‬ ‫از اث��ارش را در دوره حبس خلق کرد‪ .‬اثر نخس��ت این‬ ‫خوشنویس به نرخ ‪ ۲۴‬میلیون تومان و اثر دوم وی که‬ ‫در ماه هجدهم حبس��ش خلق ش��ده ب��ود‪ ،‬به نرخ ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تومان چکش خورد‪ .‬‬ ‫اما «صحیفه سجادیه» اثری کم نظیر و نایاب از سال‬ ‫‪ ۱۰۷۱‬هجری قمری ک��ه ‪ ۱۴۰‬تا ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‬ ‫قیمت گذاری ش��ده بود ب��ه نرخ ‪ ۱۹۰‬میلی��ون تومان‬ ‫فروش رفت‪ .‬‬ ‫خط کوفی س��ده پنجم هجری قمری نیز به نرخ ‪۳۸‬‬ ‫میلی��ون تومان‪ ،‬اثر طالنویس��ی دوره قاجار به نرخ ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬خط نسخ به قلم میرزا عباس اقا از دوره‬ ‫قاجار ب��ه نرخ ‪ ۲۵‬میلیون تومان و اثری از ابوالحس��ن‬ ‫خان که تمثال��ی از حضرت علی (ع) را نیز نقش کرده‬ ‫بود‪ ،‬به نرخ ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان فروش رفت‪ .‬‬ ‫در ای��ن حراج فرمان قاج��اری (متن فرمان حقوق و‬ ‫مستمری میرزا سیدکاظم خوشنویس دربار ناصرالدین‬ ‫ش��اه) به نرخ ‪ ۱۳‬میلیون توم��ان‪ ،‬عقدنامه قاجاری که‬ ‫ترکیبی از خطوط نس��تعلیق‪ ،‬نسخ و شکسته نستعلیق‬ ‫بود به نرخ ‪ ۴۶‬میلیون توم��ان‪ ،‬فرمان قاجاری دیگری‬ ‫به ن��رخ ‪ ۶۱‬میلیون تومان‪ ،‬وقف نام��ه قاجری (موضوع‬ ‫وقف درامد حاصل از قنات وقف تهیه روغن چراغ های‬ ‫حرم امام هش��تم (ع) شود) به نرخ ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫و همچنی��ن قطع��ه ای از پرده خانه خ��دا به نرخ ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون تومان فروش رفت‪ .‬‬ ‫در ادام��ه اثری از می��رزا غالمرضا اصفهانی که حراج‬ ‫س��وم ب��اران ب��ه او تقدیم ش��ده‪ ،‬به ن��رخ ‪ ۴۸‬میلیون‬ ‫تومان چکش خورد‪ .‬همچنین از حس��ن زرین قلم اثری‬ ‫‪۱۰۸‬س��اله روی میز حراج رفت و به نرخ ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫تومان فروخته شد‪ .‬‬ ‫کتیبه نویسی ‪۱۰‬متری از دوره قاجار اثر ماندگار میرزا‬ ‫عم��و تهرانی از دیگر اثار کمیاب��ی بود که در این دوره‬ ‫پیش��نهاد ش��د و در نهایت به نرخ ‪ ۳۱۰‬میلیون تومان‬ ‫چکش خورد‪ .‬‬ ‫اثر علی اکبر کاوه به نرخ ‪ ۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬شکس��ته‬ ‫نستعلیقی از میرزا غالمرضا اصفهانی ‪ ۲۴‬میلیون تومان‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫د‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ن‬ ‫‪13‬‬ ‫ش‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ع‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫پ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪101‬‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪102‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬پایتخ��ت کامبوج ‪ -‬ش��هری در ش��مال‬ ‫استان اردبیل‬ ‫‪ -2‬عالمت و نشان ‪ -‬رهاوردی از یزد ‪ -‬طول‬ ‫و بلندی‬ ‫‪ -3‬عنوان کالس سواداموزی بزرگساالن در‬ ‫قدیم ‪ -‬پروردگار یکتا ‪ -‬ترس شدید‬ ‫‪ -4‬س��رطان خون ‪ -‬خجستگی به فال نیک‬ ‫ مجموعه افراد یک کشور‬‫‪ -5‬غصه مرگ اور ‪ -‬نماد کم پیدایی ‪ -‬حرف‬ ‫جدایی‬ ‫‪ -6‬ضروری تر ‪ -‬سفره بزرگ طعام‬ ‫‪ -7‬برامدگ��ی غیرعادی در عضوی از بدن ‪-‬‬ ‫مظهر زندگی و روشنایی‬ ‫‪ -8‬وسیله ای در بوتیک ها برای اویزان کردن‬ ‫لباس ‪ -‬ماسک و روبند‬ ‫‪ -9‬گریز غریزی ‪ -‬کارگاه نقاشی‬ ‫‪ -10‬گیاه مولد رنگ قرمز ‪ -‬محموله‬ ‫‪ -11‬بان��گ نزدی��ک ‪ -‬کنایه از انس��ان های‬ ‫بسیار سخی و بخشنده است ‪ -‬تیرگی چشم‬ ‫‪ -12‬خ��ادم بیمار در بیمارس��تان ‪ -‬ضمیر‬ ‫مفعولی ‪ -‬اسب تندرو و خوش راه‬ ‫‪ -13‬همواره و پیوسته ‪ -‬مقام یا شغل معین‬ ‫ شبکه باریک خون رسانی‬‫‪ -14‬عام��ل س��رماخوردگی ‪ -‬دریای��ی در‬ ‫شمال روسیه ‪ -‬از اساطیر هندوها‬ ‫‪ -15‬اخت��راع فولت��ون امریکایی در س��ال‬ ‫‪ 1807‬میالدی ‪ -‬طالی سفید‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬پول اندوخته روز مبادا ‪ -‬از القاب اروپایی‬ ‫‪ -2‬چاش��نی همه غذاها ‪ -‬صفت خداوند متعال ‪-‬‬ ‫تصحیح ادبی متن‬ ‫‪ -3‬زحمت و س��ختی ‪ -‬س��ردرد مزمن ‪ -‬خوی و‬ ‫رفتار‬ ‫‪ -4‬جامه پوشیده ‪ -‬از اقوام سببی‪ -‬زینت روی‬ ‫‪ -5‬نجات یافت ‪ -‬دانه خوش��بو ‪ -‬بی حال و ناتوان‬ ‫ ناسزا‬‫‪ -6‬زدنی بهانه گیر ‪ -‬خودمان ‪ -‬ش��کاف باریک در‬ ‫چینی االت‬ ‫‪ -7‬پرنده ‪ -‬کتابی از ماکسیم گورکی‬ ‫‪ -8‬سیستمی در تصویر تلویزیون ‪ -‬پسوندی برای‬ ‫شباهت‬ ‫‪ -9‬اهریمن ‪ -‬واحد حجم مایعات‬ ‫‪ -10‬به طور عموم ‪ -‬پشتیبان فوتبالی ‪ -‬نصف اپرا‬ ‫‪ -11‬ایس��تادگی در برابر مزاحم ‪ -‬سالح عقرب ‪-‬‬ ‫خسته ندارد ‪ -‬نشانه کاال‬ ‫‪ -12‬دش��من چوب و اهن ‪ -‬شایس��تگی و سزاوار‬ ‫ اواره از وطن‬‫‪ -13‬ریزنمرات ‪ -‬ماالمال ‪ -‬مقاصد و اهداف‬ ‫‪ -14‬از گل های زینتی ‪ -‬نام گوش��ه هایی در چند‬ ‫دستگاه موسیقی ‪ -‬پرتاب تیر یا سنگ انداختن‬ ‫‪ -15‬از انواع ادبیات ‪ -‬جنوبی ترین استان کشورمان‬ ‫رمان جدی��د قباد اذرایی��ن باعنوان‬ ‫«فوران» ازس��وی انتشارات هیال منتشر‬ ‫و راهی بازار نشر شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫رم��ان جدید قباد‬ ‫اذرایی��ن باعن��وان «ف��وران» ازس��وی‬ ‫انتش��ارات هیال منتشر و راهی بازار نشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫قب��اد اذرایی��ن ازجمله نویس��ندگان‬ ‫بوم��ی ایران اس��ت که داس��تان هایش‬ ‫به طور عموم درباره اقلیم و خاس��تگا ِه او‬ ‫یعنی منطقه مسجدسلیمان و همچنین‬ ‫موضوع اس��تخراج نف��ت از این منطقه‬ ‫نفت خیز است‪.‬‬ ‫از ای��ن نویس��نده پی��ش از ای��ن‪،‬‬ ‫کتاب های داس��تانی «چه سینما رفتنی‬ ‫داش��تی یدو!»‪« ،‬داس��تان من نوش��ته‬ ‫ش��د»‪« ،‬من‪ ...‬مهتاب صبوری»‪« ،‬زنده‬ ‫به عش��ق»‪« ،‬عقرب ه��ا را زنده بگیر» و‬ ‫«هجوم افتاب» چاپ شده اند‪.‬‬ ‫«فوران» درباره فوران نفت در منطقه‬ ‫مسجدس��لیمان و زندگی ‪ ۳‬نسل از یک‬ ‫خانواده است‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب بس��تر تاریخی این‬ ‫داس��تان از زم��ان کش��ف و اس��تخراج‬ ‫نخس��تین چ��اه نف��ت ای��ران در‬ ‫مسجدس��لیمان ت��ا روزگار کنونی را در‬ ‫ب��ر می گیرد‪ .‬این رم��ان با ‪ ۲۸۸‬صفحه‪،‬‬ ‫ش��مارگان ‪ ۷۷۰‬نس��خه و نرخ ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫پیامبران جدید سرمایه داری چه کسانی هستند؟‬ ‫پیامب��ران جدید س��رمایه بیش��تر جوان‪،‬‬ ‫خوش صحبت و خوش برخورد هس��تند‪ .‬انها‬ ‫با شلوار جین و تی ش��رت در محل کارشان‬ ‫حاض��ر می ش��وند و م��دام از تغییر س��خن‬ ‫می گویند‪.‬‬ ‫پیامبران قدیم س��رمایه بیشتر فیلسوفان‬ ‫ی��ا سیاس��ت مدارانی س��ال خورده و جدی‬ ‫بودن��د ک��ه هم��ه چیزش��ان رس��می بود؛‬ ‫لباس ش��ان‪ ،‬حرف زدن شان‪ ،‬برخوردشان‪ ،‬اما‬ ‫مردم امروز دیگر دلبس��ته چنین پیامبرانی‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫دیس��نت نیک��ول اش��اف‪ ،‬م��درس‬ ‫جامعه شناس��ی در دانش��گاه بوس��تون در‬ ‫کتابی کم حجم‪ ،‬پرمغز و بس��یار خوش خوان‬ ‫به بازگویی داس��تان این پیامب��ران جدید‪،‬‬ ‫دیدگاه های ش��ان و تاثی��ر ای��ن دیدگاه ه��ا‬ ‫می پ��ردازد‪ .‬ایا پیام های این پیامبران جدید‬ ‫ طلبی‬ ‫می توان��د مش��کالتی مانن��د منفعت ِ‬ ‫افسارگس��یخته‪ ،‬بحران های زیست محیطی‬ ‫و نابرابری ه��ای جنس��یتی و درام��دی را‬ ‫برطرف کن��د؟ «پیامبران جدید س��رمایه»‬ ‫تالیف نیکول اش��اف با ترجمه رسول قنبری‬ ‫به همت انتش��ارات ترجمان علوم انس��انی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬ب��ه به��ای ‪ ۱۷‬ه��زار توم��ان‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫مجموعه کاملی از اثار کامبیز درم بخش‬ ‫در «هنرهای تبسمی»‬ ‫کت��اب «هنرهای تبس��می» به عنوان‬ ‫مجموع��ه ای از نقاش��ی ها‪ ،‬طراحی ها و‬ ‫کاریکاتوره��ای کامبی��ز درم بخش روانه‬ ‫بازار کتاب شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫کامبی��ز درم بخش‬ ‫درباره کت��اب «هنرهای تبس��می» که‬ ‫ازسوی نش��ر گویا منتشر ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این کتاب مجموعه کاملی از نقاش��ی ها‪،‬‬ ‫کاریکاتورها و طراحی هایم اس��ت که با‬ ‫موضوع هنر و گالری گردی ازس��وی نشر‬ ‫گویا روانه بازار کتاب شد‪.‬‬ ‫وی در معرفی بیش��تر این کتاب بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬ای��ن کت��اب را ب��ا کار روی تمام‬ ‫رش��ته های هن��ری از جمله موس��یقی‪،‬‬ ‫عکاسی‪ ،‬نقاشی و گالری ها اماده کرده ام‬ ‫که در قالب ‪ ۲۰۰‬صفحه به چاپ رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کاریکاتوریست افزود‪ :‬کاریکاتورها‬ ‫و طرح های این کتاب که هم رنگی و هم‬ ‫س��یاه و سفید هستند‪ ،‬با در نظر گرفتن‬ ‫جنبه های انتقادی و زیبایی شناسی هنر‬ ‫گرداوری شده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه «هنرهای‬ ‫تبس��می» عن��وان طنزامی��ز هنرهای‬ ‫تجس��می اس��ت که برای این کتاب در‬ ‫نظ��ر گرفته ش��ده‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬زمان‬ ‫رونمای��ی کتاب‪ ،‬بخش��ی از اث��ار کتاب‬ ‫به ش��کل پرینت به نمایش گذاشته شد‬ ‫که با استقبال خوب مخاطبان به فروش‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫درم بخ��ش ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه این‬ ‫کت��اب مجموع��ه کاملی از نقاش��ی ها‪،‬‬ ‫کاریکاتوره��ا و طراحی های وی اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کتاب «هنرهای تبسمی» با حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬صفح��ه‪ ،‬قط��ع رحل��ی دارد که با‬ ‫تیراژ هزار نس��خه رونمای��ی و روانه بازار‬ ‫کتاب شد‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه ‪ ۴۰‬اثر از کارهایی‬ ‫ک��ه در این کتاب به ان پرداخته ش��ده‪،‬‬ ‫پیش از این در قالب نمایشگاه در گالری‬ ‫س��یحون در معرض دید قرار گرفته بود‪،‬‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬ق��رار بود این کت��اب مهر‬ ‫امسال به چاپ برس��د اما به علت گرانی‬ ‫کاغذ روند انتش��ار کندتر شد و رونمایی‬ ‫ان تا اذر به طول انجامید‪.‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫رکورد حراج در «باران» شکست‬ ‫رمان جدید قباد اذرایین در بازار نشر «فوران» کرد‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!