روزنامه صمت شماره 1250 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1250

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1250

روزنامه صمت شماره 1250

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬مارس ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1250‬پیاپی ‪2568‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫حساب مردم‬ ‫از حاکمان جدا نیست‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫صنعت گردشگری بهترین‬ ‫راه مقابله با تحریم ‬ ‫اما و اگرهای توسعه‬ ‫معدنکاری‬ ‫گفت و گو‬ ‫رانندگی در جاده‬ ‫پیچ در پیچ قوانین‬ ‫گزارش های روز‬ ‫نشست های مدیران‬ ‫حریف قیمت خودر و نمی شود‬ ‫چشم انداز سیمان در سال ‪98‬‬ ‫خاکستری است‬ ‫پیش بینی کارشناسان در پی امکان پذیر شدن برداشت اسکناس خارجی از خودپردازها‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اعتماد به سپرده های ارزی بازمی گردد‬ ‫امکان برداشت ارز از طریق خودپردازها فراهم شد؛ این خبری بود که وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی به تازگی اعالم کرده و ان را یک تحول اطمینان بخش دانس��ته است‪ .‬بر اساس مقررات‬ ‫جدید‪ ،‬بانک مرکزی تضمین داده افراد بتوانند ضمن برخورداری از سود سپرده ارزی خود هر‬ ‫زمان که بخواهند ارز سپرده گذاری شده را برداشت کنند و امروز این موضوع از طریق ابزارهای‬ ‫الکترونیکی نیز میسر شده است‪ .‬حاالکارشناسان پیش بینی می کنند در پی امکان پذیر شدن‬ ‫برداشت اسکناس خارجی از خودپردازها اعتماد به سپرده های ارزی باز گردد‪ .‬اینکه دارندگان‬ ‫حساب های ارزی این امکان برای شان فراهم شود که همچون حساب های ریالی‪ ،‬هر زمان که‬ ‫تمایل داشتند‪ ،‬ارز از خودپرداز دریافت کنند اقدام بسیار مثبتی است که می تواند تقاضا برای‬ ‫بازکردن این نوع حساب ها را در بانک ها افزایش دهد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫گزارش های ویژه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بررسی تاثیر ارائه تسهیالت جدید به بخش تولید و اشتغال نشان داد‬ ‫‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫هزینه حفظ شرایط موجود‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫رویکردهای جدید ایدرو؛ حمایت‬ ‫از نخبگان و تجاری سازی تحقیقات‬ ‫شرکت فوالد خوزستان‬ ‫سازمان سرامد کشور شد‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1250‬‬ ‫پیاپی ‪2568‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫خروس جون سالم‬ ‫حال تخم مرغ های بی زرده چطوره؟‬ ‫زردی اش شده رخسار ما مردم!‬ ‫یادداشت هفته گذشته من که حکایت خروسی بود که به ضرب وزور صاحبش‬ ‫روزی دو تخم می گذاش��ت‪ ،‬بهانه خوبی ش��د ب��رای رفقای طنزپ��رداز ما که در‬ ‫طول یک هفته انواع ش��وخی ها را بس��ازند و در دنیای مجازی بپراکنند‪ .‬ممنون‬ ‫از همه ش��ان و خوشحالم که ملت ما در س��خت ترین شرایط می تواند طنازی و با‬ ‫ساختن جوک و شوخی‪ ،‬خودش را تخلیه روانی کند و حاکمان را به تفکر وادارد؛‬ ‫بی انکه خللی در گردش زمانه ایجاد شود‪.‬‬ ‫دوس��ت عزیزی برایم از دروغ و دغل برخی از مردم نوش��ته و همه گناهان را به‬ ‫گ��ردن خودمان انداخته و حمله گازانبری به خرید پراید بیچاره را در چند دقیقه‬ ‫و کمیابی پوشک و کاهو و خیار و گوجه را دلیل موجه مقصر بودن مردم می داند‪.‬‬ ‫بدون ش��ک نااگاه��ی و ضعف فرهنگی عام��ل موثری در گرانی ها و ش��رایط‬ ‫پیش ام��ده اس��ت ام��ا این موضوع نی��از ب��ه کار بلندمدت فرهنگی در ش��رایط‬ ‫مناسب ازس��وی معلم ها در دبستان و دبیرستان و دانشگاه دارد؛ از صداوسیمای‬ ‫شوخ وشنگ و روزنامه های کم مشتری انتظاری نباید داشت‪ .‬دوست عزیز دیگری‬ ‫تاریخ را گواه ش��رایط مشابه می داند و معتقد اس��ت بر پیشینیان تاریخ کهن هم‬ ‫همی��ن رفت؛ همینی که اکنون بر برخی مس��ئوالن رفته و حس��اب عده ای را از‬ ‫حساب کسانی دیگر نباید جدا کرد‪.‬‬ ‫من هم معتقدم که کامال درس��ت اس��ت و حس��اب مردم و حاکمان از هم جدا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مل��ت ما در س��ال ‪ ۵۷‬به دنبال اس��تقالل‪ ،‬ازادی و جمهوری اس�لامی رفت و‬ ‫خون به��ای ان را ه��م بچه های خوب تر از ما با ش��هادت و جانبازی در جبهه های‬ ‫جنگ��ی ناعادالنه پرداختند و هنوز انچه می بینیم ثم��ره همان انقالب و تغییر و‬ ‫مردانگی انها است‪.‬‬ ‫اگر ما راه را جاهایی کج رفته ایم باید مردم‪ ،‬علی وار با شمشیر دو سر‪ ،‬راه خطا را‬ ‫اصالح و راه درست را نشان می دادند‪.‬‬ ‫گرانی و تبدیل شدن مردان و زنانی که باید خرج اور خانه باشند به خروس هایی‬ ‫که باید تخم دوزرده بگذارند و نمی توانند‪ ،‬نتیجه تصویری است از یک پازل بزرگ‬ ‫که هر کس چند تکه ان را در دست گرفته و فقط ان را بزرگ نمایی می کند‪.‬‬ ‫یاد قصه فیل موالنا بیفتید و یک بار دیگر بخوانید؛ داس��تان از این قرار است که‬ ‫فیلی را به شهری اورد ه و در خانه ای تاریک نگاه داشته اند و مردم که تابه حال فیل‬ ‫ندیده اند در تاریکی خانه دست بر او می کشند و هر کس به تصور خود تصویری از‬ ‫ن کس که دست به خرطوم می کشد فیل را به‬ ‫فیل در ذهن می سازد؛ به طور مثال ا ‬ ‫شکل ناودان می بیند‪ .‬کسی دیگر دست بر گوش فیل می کشد و او را چون بادبزن‬ ‫مجسم می کند‪ .‬دیگری چون دست بر پای فیل می ساید‪ ،‬او را چون ستونی محکم‬ ‫می بیند‪ .‬مردی دیگر دس��ت بر کمر فیل می کشد و می گوید این یک تخت است؛‬ ‫حال انکه همه به بیراهه می روند و اگر شمعی در انجا می درخشید‪ ،‬و نور به جای‬ ‫تاریکی بود‪ ،‬ش��کل حقیقی فیل نمایان می شد و اختالف نظرها برطرف می شد و‬ ‫هیچ کس راه به افسانه نمی برد‪ .‬حافظ چه شیرین گفت‪:‬‬ ‫جنگ هفتادودوملت همه را عذر بنه‬ ‫چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند‬ ‫حکایت فیل حکایت امروز ماس��ت؛ هر کس دس��تی به بخ��ش از بدن فیل در‬ ‫تاریکی می زند و تفسیر خودش را می کند‪.‬‬ ‫وقتی دزد به خانه می زند نمی توان س��کوت کرد‪ .‬اگر س��کوت کنید و مقاومت‬ ‫نکنید و خودتان را به خواب بزنید تا ببینید اخرش چه می ش��ود‪ ،‬می ش��ود همان‬ ‫ضرب المثل قدیمی و فرش زیر پای تان را هم می برد‪ .‬مردم باید مثل همیش��ه در‬ ‫صحنه باش��ند و اظهارنظر کنند‪ ،‬مقاومت کنند‪ ،‬گران نخرند‪ ،‬از دولت طلب حق‬ ‫کنند‪ .‬وزیران پاسخگو باشند‪ ،‬وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نفت و بانک‬ ‫مرکزی نمی توانند سکوت کنند و سر را در گریبان ببرند‪.‬‬ ‫وزارت ارشاد باید فوری تکلیف کاغذ مطبوعات را روشن کند‪.‬‬ ‫وزارت کشاورزی پاسخ وضعیت بازار گوشت‪ ،‬کاهو و گنجاله را بدهد‪.‬‬ ‫وزارت راه از وض��ع جاده ها و گرانی بلیت هواپیما‪ ،‬قطار و اتوبوس در این ش��ب‬ ‫عید بگوید؟‬ ‫وزارت بهداشت باید از وضعیت دارو و نگرانی مردم حرف بزند‪.‬‬ ‫هر وزارتخانه ای وزیر‪ ،‬معاون‪ ،‬مدیرکل و کارشناس دارد که باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫گرانی دالر به تحریم‪ ،‬نرخ نفت‪ ،‬بی تدبیری بانک مرکزی‪ ،‬دخالت س��ودجویان‪،‬‬ ‫دس��ت های بیگان��ه‪ ،‬عوامل خودی و نخ��ودی و به طورحتم ده ه��ا موضوع دیگر‬ ‫به عنوان قطعات پازل بستگی دارد‪.‬‬ ‫اما اقای رئیس جمهوری‬ ‫برخالف فرمایش حضرت عالی‪ ،‬مهم ترین گزینه‪ ،‬ش��رایط نقدینگی کش��ور و‬ ‫لجام گسیختگی نظام بانکی است؛ به میزانی که رشد نقدینگی در ایران بیشتر از‬ ‫بقیه کشورهای جهان شود تورم در ایران بیشتر از بقیه کشورها خواهد شد و اگر‬ ‫تورم در ایران بیشتر از جهان باشد پول ملی ایران در مقابل پول ملی دیگر کشورها‬ ‫سقوط می کند؛ موضوع به همین سادگی است اما حل ان بسیار پیچیده است‪.‬‬ ‫رشد س��نگین نقدینگی‪ ،‬حتی اگر تحریم نبود باعث افزایش نرخ دالر در ایران‬ ‫می ش��د؛ تحریم فقط به ان سرعت بخش��ید‪ .‬اگر رشد نقدینگی مهار نشود‪ ،‬سیل‬ ‫نقدینگی پس از مدتی از ارز به س��مت بخش های دیگر خواهد رفت؛ همچنان که‬ ‫در مسکن و اتومبیل شروع شده است‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫رش��د نقدینگی را بی اهمیت و طبیعی ندانید و عامل س��فته بازی را رشد باالی‬ ‫نقدینگی بدانید‪ .‬بانک ها در ایران خودس��ر هستند و شاید ایران تنها کشور جهان‬ ‫اس��ت که بانک مرکزی ان قادر به مدیریت بانک ها نیس��ت ت��ا جایی که اعضای‬ ‫هیات مدیره برخی بانک ها براساس روابط انتخاب شده اند‪.‬‬ ‫بی در و دروازه ش��دن حوزه ارز به س��ود هیچ کس نیست‪ .‬خرد جمعی در دولت‬ ‫محترم و رسیدن به یک راهکار برای تنظیم بازار ارز ضروری است‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫از تاخیر در وارد کردن ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کش��ور گالیه کرده اید‪ ،‬ایا‬ ‫مجموعه بانک مرکزی دالیل تاخیر در بازگش��ت ارز حاصل از صادرات را بررسی‬ ‫کرده اس��ت؟ ایا نهاد ناظری سرانجام گزارش دریافت دالرهای ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را‬ ‫به مردم و رسانه ها می دهد؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫حل بس��یاری از مش��کالت ارزی به البی گری سیاس��ی نیاز دارد که در دایره‬ ‫فعالیت های مردم نیست‪ .‬حکایت فیل موالنا را یک بار دیگر در خلوت بخوانید‪.‬‬ ‫برخالف میل امریکا باید روابط مستحکم و دوستانه داشته باشیم‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی‬ ‫در دیدار نیکول پاش��ینیان‪ ،‬نخس��ت وزیر ارمنستان‪ ،‬ایران‬ ‫و ارمنس��تان را همس��ایگان خوب و برخوردار از ارتباطات‬ ‫تاریخ��ی خواندن��د و ب��ا تاکی��د بر ل��زوم افزایش س��طح‬ ‫همکاری های اقتصادی‪ ،‬خاطرنش��ان کردند‪ :‬برخالف میل‬ ‫امریکایی ها‪ ،‬روابط ایران و ارمنستان باید مستحکم‪ ،‬مستمر‬ ‫و دوستانه باشد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبری‪،‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با اش��اره به روابط بس��یار خوب‬ ‫ایرانیان ب��ا هموطنان ارمنی خود و همچنین فداکاری های‬ ‫انه��ا در دوران دف��اع مق��دس‪ ،‬گفتند‪ :‬ایران و ارمنس��تان‬ ‫هیچ گاه با یکدیگر مش��کلی نداش��ته اند و م��ا طبق تعالیم‬ ‫اس�لامی خود را موظ��ف به حس��ن رفتار با همس��ایگان‬ ‫می دانی��م‪ .‬البته مقام ه��ای امریکا هیچ فهم��ی از این گونه‬ ‫مس��ائل و روابط انس��انی ندارند‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‪،‬‬ ‫س��طح همکاری های اقتصادی ایران و ارمنس��تان را بسیار‬ ‫کمت��ر از ظرفیت ه��ای دو کش��ور برش��مردند و افزودند‪:‬‬ ‫مصوبات و توافق های حاصل ش��ده در جریان این سفر باید‬ ‫به طور جدی پیگیری و دنبال ش��ود‪ .‬رهب��ر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی همچنین حل موضوع قره باغ را در گرو اس��تمرار‬ ‫مذاکرات میان مقام های ارمنس��تان و جمهوری اذربایجان‬ ‫دانستند و امادگی جمهوری اسالمی ایران را برای کمک به‬ ‫حل این مشکل اعالم کردند‪.‬‬ ‫پاش��ینیان‪ ،‬نخس��ت وزیر ارمنس��تان نی��ز گفت وگوها و‬ ‫توافق های انجام شده در سفر به تهران را سازنده و امیدبخش‬ ‫خواند و ابراز امیدواری کرد این توافق ها با جدیت و پشتکار‬ ‫دوطرف عملی شود‪ .‬نخست وزیر ارمنستان افزود‪ :‬ارمنستان‬ ‫هرگز در هیچ اقدامی ضد ایران مشارکت نداشته و نخواهد‬ ‫داش��ت و ما ارتقای روابط با ایران را به سود مردم و کشور‬ ‫خود می دانیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در متن رد استعفای ظریف تاکید کرد‬ ‫هماهنگی کامل سازمان های دولتی و حاکمیتی با وزارت امور خارجه‬ ‫‪ ۶۸‬ماه دیپلماس��ی ظریف‪ ،‬از وزیر امور خارجه چهره ای‬ ‫محبوب برای مردم و دیپلمات��ی موفق برای صاحب نظران‬ ‫سیاس��ی داخلی و خارجی ساخت؛ چهره ای که استعفایش‬ ‫هم از سوی افکار عمومی و هم رئیس جمهوری قاطعانه رد‬ ‫ش��د‪ .‬استعفای وزیر امور خارجه صبح چهارشنبه‪ ۸ ،‬اسفند‬ ‫از س��وی رئیس جمهوری مورد موافقت ق��رار نگرفت تا بار‬ ‫دیگر س��کان هدایت وزارت امور خارجه در دستان ظریف‬ ‫باقی بماند و دیپلماس��ی صل��ح در دولت دوم تدبیر و امید‬ ‫ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا در بخش هایی از نامه حجت االسالم حسن‬ ‫روحان��ی امده اس��ت‪« :‬اهتمام جنابعالی به حفظ ش��ان و‬ ‫اعتبار وزارت امور خارجه و جایگاه شخص وزیر امور خارجه‬ ‫به عنوان باالترین مقام مس��ئول در اجرای سیاست خارجی‬ ‫کشور‪ ،‬قابل درک و مورد تایید اینجانب است‪.‬‬ ‫از انجا که ش��ما را به تعبیر رهبر معظم انقالب «امین‪،‬‬ ‫غیور‪ ،‬ش��جاع و متدین» و در خط مقدم ایستادگی در برابر‬ ‫فش��ارهای همه جانبه امری��کا می دانم‪ ،‬پذیرش اس��تعفای‬ ‫جنابعالی را برخالف مصالح کش��ور می دانم و با ان موافقت‬ ‫نمی کن��م‪ .‬وزارت ام��ور خارج��ه عهده دار رواب��ط خارجی‬ ‫و زمینه س��از تحقق امنی��ت و منافع ملی اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫همانطور که بارها دس��تور داده ام تمامی سازمان ها‪ ،‬اعم از‬ ‫دولتی یا حاکمیتی‪ ،‬باید در هماهنگی کامل با این وزارت‪،‬‬ ‫در زمینه روابط خارجی باشند‪.‬‬ ‫اینجانب نس��بت به فش��ارهای وارده به نهاد دیپلماسی‬ ‫کشور‪ ،‬دولت و حتی رئیس جمهوری منتخب مردم به خوبی‬ ‫اگاه��م‪ .‬ما به عه��دی که با خدا و ملت بس��ته ایم‪ ،‬تا پایان‬ ‫وف��ادار می مانیم و اطمینان دارم که ب��ه فضل الهی از این‬ ‫مرحله سخت عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫موفقیت های وزارت ام��ور خارجه فقط در ماه های اخیر‬ ‫ایین بین المللی «جهان نوروز» پنجش��نبه گذش��ته در‬ ‫س��الن همایش های برج میالد با همکاری س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی و کمیس��یون ملی یونس��کو‪-‬ایران برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این ایین‪ ،‬محمدجواد ظری��ف وزیر امور خارجه‪ ،‬علی اصغر‬ ‫مونس��ان معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‪ ،‬منص��ور غالمی‬ ‫وزیرعل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و ش��هیندوخت موالوردی‪،‬‬ ‫دستیار پیشین رئیس جمهوری در امور شهروندی به همراه‬ ‫دیگر مس��ئوالن کشور و سفیران کشورهای گوناگون حوزه‬ ‫نوروز حضور داش��تند‪ .‬در این ایین نش��ان نوروز ازس��وی‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه به محمد میرشکرایی‪،‬‬ ‫نوروزشناس و مردم شناس که تالش های بسیاری برای تهیه‬ ‫پرونده ثبت جهانی نوروز انجام داده‪ ،‬اهدا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محمدج��واد ظریف در ای��ن ایین‬ ‫ب��ا تاکی��د بر اینکه ما نی��از داریم تفکر مبتنی بر س��لطه و‬ ‫اس��تفاده از سالح های مخرب را به تفکر گفت وگو و همدلی‬ ‫تبدیل کنیم و به زبان نوروز بگوییم که با س��لطه گری صلح‬ ‫میس��ر نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ما امروز در جهان با مش��کل فهم‬ ‫و ش��ناخت روبه رو هس��تیم‪ .‬باید به سان حافظ که می گوید‬ ‫بپذیریم «زکوی یار می اید نس��یم باد نوروزی»؛ یعنی باید‬ ‫خشونت ها‪ ،‬کینه ها‪ ،‬رنج ها و سلطه گری ها و سلطه طلبی ها‬ ‫در مقابله با توطئه های امریکا در نیویورک‪ ،‬وین‪ ،‬بروکسل‪،‬‬ ‫الهه‪ ،‬ورش��و‪ ،‬مونیخ و‪ ...‬پیروزی های سیاس��ی در س��طح‬ ‫منطقه ای و بین المللی قابل توجه بوده است‪.‬‬ ‫شادی و پایکوبی دشمنان قسم خورده این مردم همچون‬ ‫رژیم صهیونیس��تی‪ ،‬از اس��تعفای جنابعالی بهترین گواه بر‬ ‫موفقیت «محمدج��واد ظریف» و بزرگ تری��ن دلیل برای‬ ‫استمرار فعالیت شما در سمت «وزیر امور خارجه جمهوری‬ ‫اسالمی ایران» است‪.‬‬ ‫جنابعال��ی م��ورد اعتم��اد اینجان��ب و مجموع��ه نظام‬ ‫جمهوری اس�لامی به ویژه رهبر معظم انقالب هستید‪ .‬شما‬ ‫با قوت‪ ،‬ش��جاعت و درایت به مس��یر خ��ود ادامه دهید که‬ ‫خداوند با بندگان صالح خود است‪».‬‬ ‫‹ ‹همه در یک کشتی نشسته ایم‬ ‫محمدجواد ظریف نیز با انتش��ار پس��تی در اینستاگرام‬ ‫نوش��ت‪« :‬دریای بیکران محبت م��ردم بزرگ و دالور ایران‬ ‫و نماین��دگان ارجمندش��ان‪ ،‬اظه��ارات بزرگواران��ه ب��رادر‬ ‫عزیزم س��ردار سرافراز قاسم سلیمانی‪ ،‬نامه سخاوتمندانه و‬ ‫پرصالبت ریاست محترم جمهوری و کرامت و لطف پدرانه‬ ‫رهبر فرزانه انقالب اسالمی‪ ،‬عزم من و همکارانم در وزارت‬ ‫امور خارجه برای پاسداری از منافع ملی و حقوق این مردم‬ ‫ب��زرگ را دوچندان کرد‪ .‬این وفاق و همدلی رمز پیروزی و‬ ‫پیش��رفت این ملت بزرگ در طول ‪ ۴۰‬س��ال گذشته بوده‬ ‫اس��ت و نیز بزرگ ترین دلیل شکست سلطه گران که منافع‬ ‫خود را در ایجاد شکاف در جامعه ایرانی جست وجو کرده اند‪.‬‬ ‫وزارت امور خارجه همواره بر این باور بوده که دیپلماس��ی‬ ‫تنها در سایه قدرت ملی‪ ،‬انسجام داخلی و حمایت مردمی‬ ‫می تواند دستاوردهای میدانی را در صحنه های منطقه ای و‬ ‫جهانی تثبیت کند‪.‬‬ ‫با همدلی و هم افزایی در کنار همفکری و نقد سازنده و با‬ ‫با سلطه گری صلح میسر نمی شود‬ ‫را دور بریزیم‪ .‬وزیر امور خارجه تاکید کرد‪ :‬باید بدانیم امنیت‬ ‫ب��ه قیمت ناامنی دیگران و توس��عه به قیمت عقب ماندگی‬ ‫دیگران نه تنها نامطلوب بلکه ناممکن است‪.‬‬ ‫بای��د بپذیریم در جهان به هم پیوس��ته کنونی یا همه به‬ ‫س��احل نجات می رس��یم یا همه غرق می ش��ویم؛ چه غرق‬ ‫در بحران محیط زیس��ت‪ ،‬چه غرق در ناامنی و چه غرق در‬ ‫بحران فقر‪ .‬وزیر امور خارجه گفت‪ :‬نوروز زبان همدلی است‪،‬‬ ‫نوروز زبان کنار گذاشتن قهرها است‪ .‬ما امروز در ایران بیش‬ ‫از هر زمان دیگری نیاز به همدلی و انسجام داریم‪ .‬ما وارثان‬ ‫فرهنگ نوروز هستیم‪ .‬همچنین به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدجواد‬ ‫ظریف در چهارمین همایش «بررسی شیوه های دستیابی به‬ ‫مرجعیت علمی» که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار‬ ‫ش��د ب��ا بیان اینکه در این عرصه بای��د به موضوع تحقیق و‬ ‫تصویب لوایح چهارگانه واجب است‬ ‫معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره ماجرای اس��تعفای ظریف و‬ ‫اینک��ه برخی معتقدند این ماجرا ناش��ی از ناهماهنگی هایی در نهاد‬ ‫ریاست جمهوری بوده‪ ،‬گفت‪ :‬وارد جزئیات این موضوع شدن خیلی‬ ‫معنادار نیس��ت؛ اش��کال اصلی این اس��ت که دخالت های زیادی از‬ ‫همه جا در حوزه سیاست خارجی می شود و مداخالت در این امر و‬ ‫حوزه های دیگر مشکل ایجاد می کند؛ گرچه پیش نویس تذکر نقض‬ ‫قانون اساسی را نوشته ایم‪ .‬لعیا جنیدی خاطرنشان کرد‪ :‬موازی کاری‬ ‫در کش��ور‪ ،‬بیماری اس��ت که به جای ایجاد هم افزای��ی‪ ،‬هزینه های‬ ‫مضاعفی را تحمیل می کند که باید عالج شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬معاون حقوقی رئیس جمهوری در حاش��یه همایش گرامیداش��ت س��الروز‬ ‫تصویب اس��تقالل کانون های وکالی دادگستری در دانشگاه فرهنگیان قزوین درباره تصویب‬ ‫لوایح چهارگانه ‪ FATF‬در مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اظهار کرد‪ :‬از نظر من تصویب‬ ‫لوایح چهارگانه به ویژه دو معاهده ای که در دس��تور کار مجمع تش��خیص مصلحت نظام قرار‬ ‫دارد‪ ،‬عالوه بر کمک به س�لامت بانکداری داخل��ی‪ ،‬برای ارتباط با نظام بانکداری بین المللی‬ ‫واج��ب اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬به دلیل اینک��ه در زمینه صادرات و درامد حاص��ل از ان‪ ،‬پول باید‬ ‫وارد کش��ور ش��ود و این کار باید از طریق ش��بکه بین المللی انجام شود‪ ،‬همچنین در زمینه‬ ‫واردات کاال و مایحتاج عمومی مردم باید پول پرداخت کنیم که ان هم باید از طریق شبکه‬ ‫بین المللی انجام شود‪ ،‬این کار ضرورت دارد‪.‬‬ ‫عنایت الهی‪ ،‬کاستی های موجود جبران و مسیر باقیمانده با‬ ‫امید و خودباوری برای کمک به پیش��رفت اقتصادی کشور‬ ‫و بهبود وضعیت معیش��تی مردم طی خواهد شد‪ .‬تمامی ما‬ ‫ایرانیان بدون توجه به گرایش سیاس��ی یا مذهب و قومیت‬ ‫در یک کش��تی نشس��ته ایم و چه نیکوس��ت که در استانه‬ ‫نوروز‪ ،‬همه دغدغه های مش��ترک خود را به امید و فرصتی‬ ‫برای امنیت و پیش��رفت درون زای ایران عزیز و برون گرایی‬ ‫خودباورانه و تعامل سازنده با جهان تبدیل کنیم تا کشتی‬ ‫ایران عزیزمان در دریای پرتالطم جهان پس��اغربی مس��یر‬ ‫پیشرفت و تعالی را بپیماید‪».‬‬ ‫‹ ‹خوشحال از ماندن ظریف‬ ‫پ��س از رد اس��تعفای ظریف از س��وی رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫محم��ود واعظی‪ ،‬رئی��س دفتر رئیس جمه��وری در پیامی‬ ‫توییتری نوش��ت‪ :‬باعث خوش��وقتی اس��ت ک��ه اعالم کنم‬ ‫باوجود ذوق زدگی دش��منان قسم خورده انقالب و نظام‪ ،‬با‬ ‫مورد پذیرش قرار نگرفتن اس��تعفای دکتر ظریف از سوی‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬مجموعه دولت همچنان از حضور موثر و‬ ‫بانشاط ظریف بهره مند خواهد بود‪.‬‬ ‫حسام الدین اش��نا‪ ،‬رئیس مرکز بررسی های استراتژیک‬ ‫ریاست جمهوری هم در صفحه توییتری خود نوشت‪ :‬از نظر‬ ‫حسن روحانی‪ ،‬ایران «تنها یک سیاست خارجی و یک وزیر‬ ‫امورخارجه دارد‪ ».‬هنوز زود اس��ت که نتانیاهو و رهروانش‬ ‫از دس��ت و زبان ظریف خالص شوند‪ .‬زمستان می گذرد اما‬ ‫روسیاهی به زغال خواهد ماند‪.‬‬ ‫اشنا همچنین در توییتی دیگر نوشت‪ :‬تو به خود نامدی‬ ‫اینجا که به خود باز روی‪.‬‬ ‫ش��هیندخت موالوردی هم در توییتی با انتشار عکسی از‬ ‫وزیر امور خارجه نوش��ت‪« :‬تو مگو همه به جنگند و ز صلح‬ ‫من چه اید؟ تو یکی نه ای‪ ،‬هزاری تو چراغ خود برافروز!»‬ ‫پژوهش توجه بیشتری شود‪ ،‬افزود‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫به لحاظ خودباوری‪ ،‬اس��تقالل‪ ،‬ایس��تادگی‪ ،‬علم و دانش و‬ ‫تکی��ه بر ت��وان داخلی اینده روش��نی در عرصه بین المللی‬ ‫دارد‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬امری��کا از ابتدا تاکنون به دنبال‬ ‫ضرب��ه زدن و براندازی نظام بوده و در این زمینه تالش های‬ ‫زیادی نیز حتی با برگزاری نشست های گوناگون علیه کشور‬ ‫ما مانند اجالس ورشو انجام داده اما با شکست روبه رو شده‬ ‫زی��را جهان دیگر غرب محور نیس��ت‪ .‬وی یکی از مهم ترین‬ ‫دالیل شکس��ت امریکا را اس��تقالل ایران دانست و افزود‪ :‬ما‬ ‫استقالل کشورمان را خودمان افریده ایم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ما در واقع خودمان کنش گر هستیم‪،‬‬ ‫با تاکید بر اس��تقالل کش��ور پرس��ید‪ :‬چرا موضوع استقالل‬ ‫برای ما مهم اس��ت‪ ،‬استقالل یعنی چه؟ ایا استقالل به این‬ ‫معناست که ما با دنیا دربیفتیم؟ ایا وقتی گفتیم نه شرقی‪،‬‬ ‫نه غربی یعنی می خواهیم با همه دنیا بجنگیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ما به مردم خودمان متکی هس��تیم؛‬ ‫البته این مهم به معنای کناره گیری‪ ،‬عزلت و جدا ش��دن از‬ ‫جهان نیست‪ ،‬افزود‪ :‬این مهم به این معناست که یک مقام‬ ‫امریکای��ی نمی توان��د بگوید اگر ما دو هفته از ایران حمایت‬ ‫نکنی��م م��ردم ایران مجبور خواهند ش��د بعد از دو هفته به‬ ‫زبان هایی مانند چینی‪ ،‬روسی یا ترکی حرف بزنند‪.‬‬ ‫راهی جز بهره مندی از فناوری های نوین نداریم‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬در اینده راه��ی جز این‬ ‫نداریم که اقتصاد را به س��مت بهره من��دی از فناوری های نوین‬ ‫ببریم‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در ایین هفته اگاهی‬ ‫از مغ��ز در باغ کتاب تهران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فناوری های نوینی مانند‬ ‫هوافضا‪ ،‬ای س��ی تی و‪ ...‬را که فاصل��ه ما با جهان در این زمینه ها‬ ‫زیاد نیس��ت‪ ،‬باید تجاری س��ازی و به ثروت تبدیل کنیم‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری یک��ی از جهت گیری ه��ای دولت را تقویت‬ ‫شرکت های دانش بنیان برشمرد و گفت‪ :‬وقتی با محدودیت های‬ ‫مالی روبه رو هس��تیم‪ ،‬باید به س��مت راه های ناش��ناخته و مس��یرهایی حرکت کنیم که‬ ‫تاکنون پیموده نش��ده و ش��رکت های دانش بنیان یکی از این مسیرهاست که باید مورد‬ ‫توجه جدی قرار بگیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرکت های دانش بنیان باید حمایت و منابع مورد‬ ‫نیازش��ان تامین شود‪ .‬خوش��بختانه تاکنون چند هزار شرکت دانش بنیان در کشور ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬جهانگیری با بیان اینکه علوم ش��ناختی امروز در جهان مرز دانش اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کشورهای پیشرفته جهان رو به علوم شناختی اورده اند و سرمایه گذاری های‬ ‫زیادی انجام می دهند‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره به نوپا بودن علم شناختی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باتوجه به نوپا بودن این علم که البته به موقع شروع کردیم‪ ،‬اگر‬ ‫از دانش��مندان ایرانی خارج از کش��ور دعوت و به پژوهش��گران داخل کشور توجه کنیم‪،‬‬ ‫به طور حتم در این علم می توانیم رو ب ه جلو حرکت کنیم و کارهای جدی انجام دهیم‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی و ام�ور س�خنگویی‬ ‫وزارت امور خارجه‪ -‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه جمهوری اس�لامی ایران و ولی��د معلم‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه س��وریه بعدازظهر چهارشنبه گذشته تلفنی‬ ‫گفت وگو کردن��د‪ .‬در این گفت وگ��و دو طرف درباره‬ ‫اخری��ن تحوالت رواب��ط راهب��ردی دوجانبه و دیگر‬ ‫مس��ائل مورد عالقه تبادل نظر کردند‪ .‬س��فیر سوریه‬ ‫در تهران نیز در تماس��ی تلفنی با محمدجواد ظریف‬ ‫دعوت بش��ار اسد‪ ،‬رئیس جمهوری سوریه از وزیر امور‬ ‫خارجه جمهوری اس�لامی ایران برای سفر به سوریه‬ ‫را ارائه کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬روزنامه امریکای��ی نیویورک تایمز خبر‬ ‫داده یکی از طرح های م��ورد مذاکره در دوحه خروج‬ ‫نیروهای امریکایی از افغانستان در مدت ‪ ۵‬سال است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش ای��ن طرح ازس��وی پنتاگون‪،‬‬ ‫وزارت دفاع امریکا تهیه ش��ده و براساس ان باقیمانده‬ ‫نیروهای بین المللی نیز همزمان با نیروهای امریکایی‬ ‫افغانستان را ترک خواهند کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫با ابراز تاسف از درگیری های به وجود امده میان هند‬ ‫و پاکستان دو کش��ور را به خویشتنداری دعوت کرد‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظریف در گفت وگ��وی تلفنی با همتای‬ ‫پاکس��تانی خود امادگی جمهوری اس�لامی ایران را‬ ‫برای کمک به حل و فصل مسالمت امیز اختالف های‬ ‫دو کشور اعالم کرد‪.‬‬ ‫عصرایران‪ -‬رئیس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬بعد از‬ ‫گذش��ت ‪ 2‬ماه‪ ،‬سفیر ژاپن خبر از اغاز عملیات بانکی‬ ‫برای تس��ویه وجوه ناشی از نفت خریداری شده برای‬ ‫صدور کاال و سایر اقالم بشردوستانه به ایران داد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ژاک لویی ورنر‪ ،‬س��فیر هلن��د در ایران‬ ‫پنجش��نبه ش��ب در صفحه توییتر خود از تداوم کار‬ ‫محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬به عن��وان وزیر ام��ور خارجه‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران استقبال کرد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫همایش بین المللی جهان نوروز که پنجشنبه در برج‬ ‫میالد برگزار شد‪ ،‬نوشت‪ :‬ظریف با گرامیداشت نوروز‬ ‫که اغاز بهار و سال نو است‪ ،‬وظایف عادی خود را پس‬ ‫از رد استعفایش دوباره از سر گرفت‪ .‬سفیر هلند ادامه‬ ‫داد‪ :‬وی با روحیه ای خوب‪ ،‬از اغاز دوباره سخن گفت‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬نماین��دگان روس��یه و چین ب��ا قطعنامه‬ ‫پیش��نهادی امری��کا درباره ونزوئ�لا مخالفت کردند‬ ‫و به این ترتیب اجازه ندادند امریکا با س��وء اس��تفاده‬ ‫از ش��ورای امنیت به اهداف تغیی��ر رژیم در کاراکاس‬ ‫دس��ت یابد‪ .‬در رای گیری انجام ش��ده‪ ،‬روسیه‪ ،‬چین‬ ‫و افریق��ای جنوبی رای منفی‪ ۹ ،‬عضو این ش��ورا رای‬ ‫مثبت و ‪ ۳‬عضو دیگر رای ممتنع دادند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫باتوجه به مخالفت دس��ت کم یک عضو دائم ش��ورای‬ ‫امنیت‪ ،‬این قطعنامه به تصویب نرسید‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬به گزارش رویترز‪ ،‬مایک پومپئو‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه امریکا در جریان یک نشست خبری در توقفی‬ ‫کوتاه در مانیل فیلیپین گفت‪ :‬کره ش��مالی درحالی‬ ‫در جریان نشس��ت هانوی خواستار لغو کامل تمامی‬ ‫تحریم ها ش��د که درباره تعطیلی و انهدام تاسیسات‬ ‫اتم��ی یانگ بیون شفاف س��ازی کاملی انج��ام نداده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬رئی��س کل دی��وان محاس��بات گفت‪ :‬از‬ ‫خصولتی ها س��رنخی برای توس��عه پیدا نمی شود‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل برای اینکه بتوان به رش��د و توسعه دست‬ ‫یافت باید روی بخش خصوصی تمرکز کرد‪ .‬عادل اذر‬ ‫افزود‪ :‬پیش��ران توس��عه به طور قطع بخش خصوصی‬ ‫خواهد بود و بخش خصوص��ی به معنای واقعی مردم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��عید نمکی در بازدید از بیمارس��تان‬ ‫دکتر سپیر تهران وابس��ته به کانون خیریه خیرخواه‬ ‫و نشس��ت با مسئوالن این بیمارستان و برخی اعضای‬ ‫انجم��ن کلیمی��ان‪ ،‬بر ل��زوم بازس��ازی بخش های‬ ‫گوناگون و توس��عه این بیمارستان تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫بنده وزیر بهداش��ت ق��وم یا فرقه ای خاص نیس��تم‪،‬‬ ‫بنده وزیر بهداش��ت تمام مردم ایران اعم از مسلمان‪،‬‬ ‫کلیمی‪ ،‬زرتشتی‪ ،‬مسیحی‪ ،‬افراد بدون دین و مذهب‬ ‫و حتی زندانیان هستم و باید از حق سالمت تمام احاد‬ ‫ملت ایران دفاع کنم‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬در ادام��ه جلس��ه علنی نوبت ش��امگاهی‬ ‫چهارشنبه مجلس ش��ورای اسالمی بررسی بندی از‬ ‫الیحه بودج��ه درباره اختص��اص ‪۱۴‬میلیارد دالر به‬ ‫واردات کاالهای اساسی در دستور کار قرار گرفت‪ .‬در‬ ‫نهایت نمایندگان مجلس شورای اسالمی با حذف این‬ ‫بند مخالفت کردند؛ بنابراین شنبه (امروز) کمیسیون‬ ‫تلفیق این پیش��نهادها و همچنین پیشنهاد دولت را‬ ‫بررسی خواهد کرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬به گ��زارش المیادی��ن‪ ،‬گی یر پدرس��ن‪،‬‬ ‫فرس��تاده سازمان ملل به سوریه در نخستین گزارش‬ ‫خود ب��ه ش��ورای امنیت گف��ت‪ :‬ج��والن به موجب‬ ‫قطعنامه های ش��ورای امنیت بخشی از خاک سوریه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬رسانه های کره شمالی با تاکید بر «سازنده‬ ‫ب��ودن» مذاکرات کی��م جون��گ اون و دونالد ترامپ‬ ‫تالش کردن��د به بی نتیجه بودن دی��دار این دو رهبر‬ ‫جهانی اشاره ای نکنند‪ .‬به گزارش رویترز‪ ،‬رسانه های‬ ‫ژاپ��ن متحد امریکا نیز در بازت��اب دیدار این دو رهبر‬ ‫جهانی نس��بت به این��ده این مذاکرات اب��راز تردید‬ ‫کردند‪ .‬رسانه های این کشور معتقدند سیر مذاکرات‬ ‫واش��نگتن و پیونگ یانگ همچنان در مرحله نخست‬ ‫باقی مانده و پیشرفتی در ان حاصل نشده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫حساب مردم‬ ‫از حاکمان جدا نیست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1250‬‬ ‫پیاپی ‪2568‬‬ ‫نشست های مدیران‬ ‫حریف قیمت خودرو ‬ ‫نمی شود‬ ‫دود اختالف راهداری و‬ ‫شهرداری‬ ‫در چشم مردم‬ ‫شرایط برای همکاری‬ ‫اقتصادی فارس و‬ ‫اوکراین فراهم است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫معاون برنامه ریزی ایدرو خبر داد‬ ‫رویکردهای جدید ایدرو؛ حمایت از نخبگان و تجاری سازی تحقیقات‬ ‫معـاون برنامه ریـزی و توس��عه سازمان گستـرش و نـوسازی‬ ‫صنای��ع ایـران در حاش��یـه مجم��ع این س��ازمان حمایـت از‬ ‫نخبگان با تجاری س��ازی نتـایج تحقیقات و نیـز هوشمندسازی‬ ‫صنایع کش��ـور را بـه عنـوان رویکـردهای جدید ایـدرو اعـالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایدرونی��وز‪ ،‬محمـدرض��ا عبدالله��ی گف��ت‪:‬‬ ‫درحـال حاضـر ایـدرو ‪ ۱۰‬طـرح و پیـمان در حـوزه های صنایع‬ ‫نـوین و فناوری اطالعات با رقـم ریالی ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫و س��رمایه گـذاری ارزی ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر در دست مشارکت و‬ ‫اجـرا دارد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا عبدالله��ی گفت‪ :‬با توجه به اینکه تجاری س��ازی‬ ‫نتای��ج تحقیق��ات نواورانه نیازمن��د س��رمایه گذاری و پذیرش‬ ‫ریسک اس��ت‪ ،‬ایدرو به عنوان سازمان توس��عه ای امادگی دارد‬ ‫تا با حمای��ت از نخبگان و ش��رکت های دانش بنی��ان درزمینه‬ ‫تجاری س��ازی دستاوردهای پژوهش��ی فناوری ها و صنایع نوین‬ ‫در کشور سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مع��اون برنامه ریزی ایدرو‪ ،‬در این رویکرد س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ای��ران عالوه بر نخب��گان داخلی‪،‬‬ ‫حمایت از نیروی های انسانی نخبه خارج از کشور برای عملیاتی‬ ‫و تجاری س��اختن دستاوردهای پژوهش��ی را به منظور توسعه‬ ‫درون زای اقتصادی با جدیت دنبال می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امروزه گس��ترش فناوری های ن��و و صنایع نوین‬ ‫در دوره ظه��ور انقالب صنعتی چهارم محورهای اصلی توس��عه‬ ‫صنعت��ی جهانی به ش��مار م��ی رود و ای��درو نی��ز رویکردهای‬ ‫جدید متناس��ب با تغییرات فضای کس��ب وکار جهانی از جمله‬ ‫هوشمندسازی و توانمندسازی صنایع برای ورود به موج انقالب‬ ‫صنعتی چهارم و تجاری سازی نتایج پژوهش های حوزه فناوری‬ ‫نوین (های تک) را برگزیده است‪.‬‬ ‫بـ��ه گفت��ه عبدالله��ی‪ ،‬در الگـ��وی اس��تاندارد و جهانـ��ی‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای در زمینه هایی که بخش خصوصی به‬ ‫دلیل مش��کالت مالی‪ ،‬ریسک باال یا بازدهی دیـرهنگام فعالیت‬ ‫نمی کند وارد ش��ده و بسترس��ازی و توانمندس��ازی بنگاه ها را‬ ‫بر عهده می گیرند‪.‬‬ ‫از تاثیر ارائه تسهیالت جدید به بخش تولید و اشتغال گزارش می دهد‬ ‫‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬هزینه حفظ شرایط موجود‬ ‫امیر مهرزاد‪ :‬اختصاص ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت‬ ‫برای بخش تولید و اش��تغال از جمل��ه خبرهایی بود که در‬ ‫روزهای گذش��ته بارقه های امید ب��ه راه اندازی کارخانه های‬ ‫جدید را زنده نگه داشت‪ .‬بر اساس انچه وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اعالم کرده‪ ،‬س��ود این تس��هیالت بین ‪ ۱۲‬تا ‪۱۴‬‬ ‫درصد خواهد بود که به تناس��ب توسعه یافتگی محل پروژه‬ ‫اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی از اغاز ثبت نام دریافت‬ ‫تسهیالت تولید و اشتغال خبر داد و‬ ‫به ش��اتا گفت‪ :‬با تفاهم حاصل شده‬ ‫می��ان وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت و س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور حدود ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫ب��ه تس��هیالت تولی��د و اش��تغال‬ ‫اختصاص یافت‪ .‬همچنین ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان از س��وی‬ ‫منابع بانک ه��ا و ‪ ۱۰‬هزار میلیارد توم��ان از منابع صندوق‬ ‫توس��عه ملی در نظر گرفته شده و ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان هم‬ ‫یارانه سود تس��هیالت منظور شده است‪.‬وی عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫این برنامه‪ ،‬با تخصیص یارانه سود پیش بینی شده‪ ،‬نرخ نهایی‬ ‫سود تسهیالت طرح ها و واحدهای تولیدی در صورت تحقق‬ ‫اهداف مربوط‪ ،‬ب��رای مناطق برخوردار‪ ،‬به ‪۱۴‬درصد و برای‬ ‫مناطق کمتربرخوردار‪ ،‬به ‪۱۲‬درصد کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره زمانبندی بازپرداخت‬ ‫تس��هیالت اف��زود‪ :‬دوره بازپرداخ��ت تس��هیالت تکمی��ل‬ ‫طرح ه��ای نیمه تمام صنعتی و معدنی و توس��عه واحدهای‬ ‫موجود( بازسازی و نوسازی) در یک دوره ‪ ۵‬ساله با ‪ ۱۲‬قسط‬ ‫در س��ال است که ‪ ۶‬ماه تنفس و ‪ ۶‬ماه دوره مشارکت دارد‪.‬‬ ‫زمانبندی بازپرداخت تسهیالت سرمایه در گردش یک دوره‬ ‫یک ساله با ‪ ۱۲‬قسط است‪.‬‬ ‫‹ ‹تزریق منابع‪ ،‬مقطعی و کم بازده‬ ‫حس��ین ساس��انی‪ ،‬تحلیلگ��ر امور‬ ‫توس��عه و مس��ائل اقتصادی درباره‬ ‫تزری��ق مناب��ع مالی ب��ه واحدهای‬ ‫تولی��دی و در ح��ال راه ان��دازی به‬ ‫گفت‪ :‬این سیاس��ت سال ها‬ ‫اس��ت که در ایران اجرا می شود اما‬ ‫هنوز ش��اهد بازده مناس��بی از ان‬ ‫نیستیم‪ .‬یکی از مشکالت این است که متاسفانه در برخی از‬ ‫موارد تصور می ش��ود با ارائه صرف تسهیالت بانکی می توان‬ ‫مش��کل واحده��ا را برط��رف ک��رد‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬از دیگر‬ ‫مش��کالتی که در این زمینه وج��ود دارد ناتوانی بنگاه ها در‬ ‫بازپرداخت تسهیالت اس��ت‪ .‬در بسیاری از موارد بنگاه های‬ ‫ای��ران نمی توانن��د با بانک ه��ا به موقع تس��ویه کنند و این‬ ‫موضوع هدررفت منابع را در پیش دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه مس��ئوالن باید با مردم ش��فاف تر‬ ‫رفتار کنند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬متاس��فانه سیاس��ت های اقتصادی‬ ‫کش��ور اکنون به گونه ای اس��ت که ارتباط با دنیا قطع شده‬ ‫و اقدام مناس��بی هم برای خروج از این وضعیت در دس��تور‬ ‫کار ق��رار نمی گیرد‪ .‬باید این موضوع را بپذیریم که نباید دور‬ ‫اقتصاد دیوار کشید و کش��ور را مدیریت کرد‪ .‬اگر واحدهای‬ ‫تولیدی ما با ش��رکت های رقیب در کشورهای دیگر ارتباط‬ ‫نداشته باشند‪ ،‬زمینه ای برای رشد و توسعه ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫بو کارها اکنون در‬ ‫ساس��انی با بیان اینکه بس��یاری از کس�� ‬ ‫تالش برای ادامه فعالیت با ‪ ۵‬درصد س��ود هس��تند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬ه��ر چن��د که س��ود ‪ ۱۲‬یا ‪ ۱۴‬درصد در کش��ور ما و با‬ ‫ب است اما در شرایطی‬ ‫احتساب شرایط اقتصادی ایران مناس ‬ ‫که واحدها به دنبال س��ود ‪ ۵‬درصدی هستند این تسهیالت‬ ‫نمی تواند کارکرد کافی داش��ته باشد‪ .‬به گفته این تحلیلگر‬ ‫امور توس��عه اقتصادی‪ ،‬اکنون برخی از واحدها هس��تند که‬ ‫ارائه تسهیالت به انها باعث افزایش بدهی می شود‪ .‬متاسفانه‬ ‫امروزه برخی از واحدها در ش��رایطی هس��تند که استفاده از‬ ‫تسهیالت بانکی کمکی به انها نمی کند و فقط باعث می شود‬ ‫بدهی شان افزایش یابد‪ .‬ساسانی به این پرسشی درباره اینکه‬ ‫اگر دولت در سال های گذشته سیاست تزریق منابع را حذف‬ ‫می کرد وضعیت واحدهای تولیدی امروز وخیم تر ش��ده بود‪،‬‬ ‫این گونه پاس��خ داد‪ :‬این موضوع درس��ت است و دولت باید‬ ‫سیاس��ت تزریق منابع را ادامه ده��د اما موضوع های دیگری‬ ‫ه��م در این زمینه مطرح می ش��ود‪ .‬دول��ت باید این موضوع‬ ‫را در نظر داش��ت که سیاس��ت تزریق منابع‪ ،‬نقش مسکنی‬ ‫دارد و عالوه بر این‪ ،‬هر چند برای تسکین واحدهای صنعتی‬ ‫تزریق منابع الزم است اما کافی نیست‪ .‬حمایت از واحدهای‬ ‫صنعتی نیاز به سیاس��ت های دیگری هم دارد که دولت باید‬ ‫انها را در نظر داش��ته باش��د‪ .‬وی با تاکید بر نقش ارتباط با‬ ‫کش��ورهای دیگر در اقتصاد ملی توضیح داد‪ :‬ما باید بتوانیم‬ ‫بو کارها و مدیران توانمند جذابیت‬ ‫در داخل کشور برای کس ‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬امروزه شاهد هستیم که بسیاری از افراد توانمند‬ ‫ایرانی در حال خروج از کشور هستند و عالوه بر این‪ ،‬مدیران‬ ‫توانمند خارجی هم به دلیل تحریم های امریکا حاضر نیستند‬ ‫برای صنایع داخلی ایران کاری انجام دهند‪ .‬در نتیجه حفظ‬ ‫نیروی توانمند امروز باید در دس��تور کار باش��د‪ .‬همچنین از‬ ‫دیگر نیازهای امروز کشور طرح های خالقانه و نواورانه است‪.‬‬ ‫با هدایت تولید به س��مت فعالیت ه��ای خالقانه نیز می توان‬ ‫مش��کالت بس��یاری را برطرف ک��رد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬روش های‬ ‫تزریق منابع به این ش��یوه منسوخ ش��ده و نمی توان از این‬ ‫سیاس��ت توقع معجزه داش��ت‪ .‬تزریق منابع زمانی می تواند‬ ‫به رش��د یک کش��ور کمک کند که س��رمایه های جدید در‬ ‫قو توسعه و همکاری با کشورهای دیگر هزینه‬ ‫راستای تحقی ‬ ‫ش��ود‪ .‬در ایران به دلیل شرایطی که ایجاد شده تزریق منابع‬ ‫در راس��تای تامین مواد اولیه و برخ��ی از هزینه های جاری‬ ‫استفاده می شود‪ .‬طبیعی اس��ت با این شیوه مدیریت منابع‬ ‫نمی توان توسعه و رشد اقتصادی مطالبه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مسکنی کم دوام‬ ‫رمضانعلی س��بحانی فر‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه قطع ارتباط با دنیا‬ ‫ای��ران را وادار ب��ه ص��رف هزینه های بس��یاری می کند‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر ایران نتوان��د برای ادام��ه همکاری های‬ ‫بین المللی راه حل منطقی و اجرایی پیدا کند باید هزینه های‬ ‫بس��یار بیشتری متقبل ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬پیش از این زمانی‬ ‫ک��ه مش��کل چندانی در رواب��ط بین المللی وجود نداش��ت‬ ‫خطوط اعتباری باالیی برای ایران باز می ش��د و صنعتگران و‬ ‫تولیدکنندگان می توانند به پول های ارزان در دنیا دسترسی‬ ‫داشته باشند‪ .‬با این حال‪ ،‬با ایجاد مشکالت فعلی بانک ها و‬ ‫منابع داخلی مجبور به ارائه تس��هیالت بیشتری هستند که‬ ‫در دنیا بسیار گران قیمت است‪.‬‬ ‫سبحانی فر با بیان اینکه تاوان قطع‬ ‫ارتباط ب��ا دنیا ب��رای اقتصاد ایران‬ ‫بس��یار سنگین اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫ایران باید بتواند در ساز کار ارتباط با‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا عملکرد مناس��بی‬ ‫داشته باش��د‪ .‬با قطع روابط پولی و‬ ‫صنعتی وضعیت مناسبی پیش روی‬ ‫اقتصاد کش��ور نخواهد بود و سرمایه های بسیاری در کشور‬ ‫هزین��ه این قطع ارتباط خواهد ش��د‪ .‬این عضو کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن کش��ور توضی��ح داد‪ :‬تس��هیالت ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی در ش��رایط کنونی بیش��ترین ت��وان وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که ان را در این زمینه اجرا‬ ‫کرده اما این ظرفیت برای توس��عه و رش��د اقتصادی ایران‬ ‫کارک��رد کافی نخواهد داش��ت‪ .‬تزریق منابع به این ش��یوه‬ ‫سیاستی مسکنی است تا کشور از شرایط کنونی خارج شود‪.‬‬ ‫با ای��ن حال‪ ،‬اگر ایران از گردنه هایی که برای ارتباط با دنیا‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬به درس��تی عب��ور نکند این سیاس��ت ها مانند‬ ‫گذش��ته که قطع ارتباط بودیم‪ ،‬تنها شرایط موجود را برای‬ ‫مدت��ی کوتاه ثاب��ت نگه م��ی دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫کشورها و واحدهای صنعتی دیگر فعالیت های خود را ادامه‬ ‫داده و امروز اختالف زیادی با ما دارند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1250‬‬ ‫پیاپی ‪2568‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫از ایده های طراحی‬ ‫خودرو استقبال می کنیم‬ ‫بنز و ب ام و شریک شدند‬ ‫دایمل��ر‪ ،‬مال��ک مرس��دس‪-‬بنز و گ��روه‬ ‫خودروس��ازی ب ام و در ایینی در ش��هر برلین‬ ‫از ش��رکت ت��ازه ای ک��ه ب��رای ارائ��ه خدمات‬ ‫حمل ونقل تاس��یس کرده اند‪ ،‬رونمایی کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایران جیب‪ ،‬ش��رکت مش��ترک دو‬ ‫خودروساز المانی از طریق تلفن همراه خدمات‬ ‫تاکسیرانی‪ ،‬کرایه ماش��ین و شارژ ماشین های‬ ‫الکتریکی به مش��تریان ارائه خواه��د داد‪ .‬قرار‬ ‫است بیش از یک میلیارد یورو در این شرکت‬ ‫مشترک س��رمایه گذاری ش��ود‪ .‬خودروسازان‬ ‫از ورود ش��رکت های فن��اوری مانن��د اوب��ر و‬ ‫الفاب��ت‪ ،‬مالک گ��وگل‪ ،‬به عرص��ه حمل ونقل‪،‬‬ ‫احس��اس خطر می کنند‪ .‬این شرکت های تازه‬ ‫وارد ب��ا کمک اینترن��ت و تلفن همراه خدمات‬ ‫تاکس��یرانی در اختی��ار مشتریان ش��ان ق��رار‬ ‫می دهن��د و انه��ا را از مالکیت خ��ودرو بی نیاز‬ ‫می کنن��د‪ .‬کارخانه های خودروس��ازی در برابر‬ ‫این تهدید تصمیم گرفتند خدماتی مش��ابه به‬ ‫مش��تریان خود ارائه دهند‪ .‬ام��ا انها به تنهایی‬ ‫نمی توانند با س��رمایه بزرگی که ش��رکت های‬ ‫فناوری دارند رقابت کنند‪ .‬همین باعث شده تا‬ ‫بنز و ب ام و رقابت دیرینه خود را کنار بگذارند و‬ ‫برای رقابت با دشمن مشترک در کنار یکدیگر‬ ‫قرار بگیرند‪.‬ش��رکتی که از ترکیب فعالیت های‬ ‫دایملر و ب ام و ش��کل گرفت��ه بیش از ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫خودرو در ‪ ۳۰‬ش��هر در سراس��ر جهان خواهد‬ ‫ن همراه خود‬ ‫داشت‪ .‬مشتریان می توانند با تلف ‬ ‫این خودروها را ساعتی کرایه کنند‪.‬‬ ‫نشست های مدیران‪ ،‬حریف قیمت خودرو نمی شود‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت‪:‬‬ ‫این ش��رکت از هر ایده ای که درباره طراحی‬ ‫خ��ودرو از س��وی دانش��گاهیان ارائه ش��ود‪،‬‬ ‫اس��تقبال و اعالم امادگی می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپرس‪ ،‬هاشم یکه زارع در نخستین همایش‬ ‫بین المللی ق��وای محرکه نوین در دانش��گاه‬ ‫علم و صنعت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ظرفیت های خوبی در‬ ‫خودروسازی و دانش��گاه ها وجود دارد که در‬ ‫صورت تعریف درست مس��ئله می توان نتایج‬ ‫خوبی هم کس��ب کرد‪ .‬اگر دانش��گاه قابلیتی‬ ‫ب��رای پژوهش و نواوری و ارائه محصول قابل‬ ‫فروش به خودروساز دارد باید پیش قدم شود‪،‬‬ ‫خودروس��از نیز زمینه الزم ب��رای همکاری را‬ ‫فراه��م می کند‪ .‬متاس��فانه ارتب��اط صنعت و‬ ‫دانش��گاه محدود به سمینار و نشست شده و‬ ‫خروجی عمل��ی از ان ندیده ایم‪ .‬ظرفیت های‬ ‫باالیی در صنعت و دانشگاه وجود دارد که باید‬ ‫م��ورد توجه قرار گیرد‪ .‬وی در تبیین اهمیت‬ ‫صنع��ت خ��ودرو از منظر جهان��ی اظهارکرد‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی(‪۱۳۹۷‬خورشیدی)‬ ‫ح��دود ‪۹۷‬میلیون خ��ودرو با گ��ردش مالی‬ ‫‪۳‬هزار میلیارد دالر در جهان تولید ش��ده که‬ ‫این تعداد از س��وی ‪۷۰‬میلیون نیروی انسانی‬ ‫ب��ه تولید رس��یده اس��ت‪ .‬مدیرعام��ل گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خ��ودرو با بیان اینک��ه در این‬ ‫س��ال حدود یک میلیون و ‪۵۰۰‬هزار خودرو‬ ‫در ایران تولید ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬برای تولید‬ ‫ای��ن تعداد ‪۴‬میلیارد دالر ارز از کش��ور خارج‬ ‫شده که در صورت واردات ان باید ‪۲۲‬میلیارد‬ ‫دالر ارز تامین می شد‪ .‬با اضافه کردن گردش‬ ‫مالی لوازم یدکی موردنیاز میزان ارزبری این‬ ‫تعداد به ‪۲۷‬میلیارد دالر می رس��ید‪ ،‬این رقم‬ ‫برابر با ‪۹۷‬درصد صادرات غیرنفتی‪۵۰ ،‬درصد‬ ‫ص��ادرات نفت��ی و ‪ ۲.۳‬برابر بودج��ه عمرانی‬ ‫کش��ور است‪ .‬یکه زارع اش��تغالزایی را از دیگر‬ ‫مزیت های خودروسازی خواند و با بیان اینکه‬ ‫به ازای هر شغل مستقیم ‪ ۵‬شغل غیرمستقیم‬ ‫در این صنعت ایجاد می شود‪ ،‬گفت‪۸۵۰ :‬هزار‬ ‫نفر در خودروس��ازی کشور مش��غول به کار‬ ‫هس��تند‪ .‬درحال حاضر هزینه ایجاد هر شغل‬ ‫در کش��ور دست کم ‪۳۰۰‬میلیون تومان است‬ ‫که ایجاد ش��غل برای ‪۸۵۰‬هزار نفر ‪۲۵۵‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان هزینه درب��ردارد‪ ،‬درحالی که‬ ‫این تعداد اش��تغال پیش تر ایجاد شده و باید‬ ‫حفظ ش��ود‪ .‬ای��ران در س��ال ‪)1397(۲۰۱۸‬‬ ‫رتب��ه دوازده��م تولی��د خ��ودرو و رتبه دهم‬ ‫فروش را در جهان داشته‪ ،‬در اسیا رتبه پنجم‬ ‫و در منطقه رتبه نخس��ت ف��روش را دارد‪ .‬او‬ ‫مهم ترین مس��ئله صنعت خ��ودرو را طراحی‬ ‫پلتفرم دانس��ت و گف��ت‪ :‬وقتی ک��ه توانایی‬ ‫طراحی پلتفرم همراه با قوای محرکه ش��امل‬ ‫موتور‪ ،‬گیربکس و اکس��ل را داش��ته باشیم‪،‬‬ ‫می توانیم ادعا کنیم که خودروس��از هستیم‪.‬‬ ‫توانمن��دی برای این موضوع وج��ود دارد اما‬ ‫نیاز به سرمایه گذاری داریم‪ .‬یکه زارع با اشاره‬ ‫به نام گذاری س��ال با محور اقتصادی از سوی‬ ‫رهبر معظم انقالب تاکید کرد‪ :‬این کش��ور را‬ ‫تولید و صادرات نجات می دهد‪ ،‬باید محصول‬ ‫صادرات محور تولید کنیم تا بتوانیم نیاز ارزی‬ ‫خود را تامین کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فریدون احمدی‬ ‫خودرو باید‬ ‫در یک روند‬ ‫سالم اقتصادی‬ ‫تولید و قیمت‬ ‫تمام شده ان‬ ‫محاسبه و با یک‬ ‫سود منطقی به‬ ‫بازار عرضه شود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت عنوان کرده که قیمت‬ ‫خودروها متعادل می ش��ود زیرا یک��ی از دالیل افزایش‬ ‫قیمت ه��ا کاهش تیراژ خودرو در ماه های گذش��ته بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬با افزایش ‪۱۰۰‬درصدی تولید‪ ،‬عرضه و‬ ‫تقاضا متعادل می‪‎‬شود و قیمت ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫به گفته رض��ا رحمانی تولید خ��ودرو در حال حاضر‬ ‫نس��بت به ‪ ۳‬ماه گذش��ته‪ ،‬بیش از دو برابر شده که هم‬ ‫توان خودروس��ازان را برای انجام تعهدات قبلی افزایش‬ ‫می دهد و هم در شرایط کنونی با عرضه بیشتر‪ ،‬منجر به‬ ‫تعادل بازار می شود‪.‬‬ ‫با توج��ه ب��ه نگرانی هایی ک��ه کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی نس��بت به افزایش های‬ ‫روزانه قیمت خودرو داش��ت‪ ،‬این کمیس��یون نشس��ت‬ ‫ویژه ای ب��ا حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مدیران‬ ‫خودروس��از و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان برگزار کرد‪ .‬پیش تر نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی نس��بت به افزایش نرخ خودرو اعتراض‬ ‫کرده و خواستار برگزاری نشست ویژه ای برای رسیدگی‬ ‫به این موضوع شده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹به صنعتگران کمک شود‬ ‫مهدی مطلب زاده‬ ‫واردات برخی‬ ‫مواد اولیه و‬ ‫قطعات مورد نیاز‬ ‫بدون انتقال‬ ‫ارز‪ ،‬سبب‬ ‫می شود ‪۱۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۴۰‬هزار‬ ‫خودرو ناقص‬ ‫کف کارخانه که‬ ‫به دلیل نبود‬ ‫قطعات کوچک‬ ‫تجاری نشده اند‪،‬‬ ‫تکمیل و به بازار‬ ‫عرضه شوند‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درباره نشس��ت اعضای این کمیسیون با وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬نگرانی هایی‬ ‫نس��بت به اشفتگی بازار خودرو وجود داشت که در این‬ ‫نشست با وزیر مطرح شد‪ .‬وزیر هم به تشریح دالیلی که‬ ‫باعث ایجاد این وضعیت ش��ده‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫توضیحات��ی نیز درباره برنامه هایی برای کاهش قیمت ها‬ ‫در راستای افزایش تیراژ ارائه داد‪.‬‬ ‫فریدون احم��دی با بیان اینکه کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن نس��بت به برنامه های در حال پیگیری وزارتخانه‬ ‫خوشبین اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم س��ال اینده وضعیت‬ ‫بازار به ثبات برسد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به دالیل وزیر درباره به وجود امدن شرایط‬ ‫موجود حاکم ب��ر بازار خودرو اظهارک��رد‪ :‬علت این امر‬ ‫مشخص اس��ت؛ نوس��ان های نرخ ارز و مشکالت تامین‬ ‫ان‪ ،‬مشکالت ثبت س��فارش مواد اولیه مورد نیاز‪ ،‬گرانی‬ ‫مواد اولیه داخلی و خارجی‪ ،‬کاهش تیراژ تولید در چند‬ ‫ماه گذشته و‪ ...‬است‪ .‬تمام این مسائل در کنار هم سبب‬ ‫شده نقدینگی های سرگردان به بازار خودرو سرازیر شود‬ ‫و قیمت ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫احمدی در پاس��خ به این پرس��ش که با این وضعیت‬ ‫ای��ا باید به گرانی تن داد‪ ،‬گفت‪ :‬گرانی دس��توری نبوده‬ ‫تا دس��توری هم اصالح ش��ود‪ ،‬گرانی محصول ش��رایط‬ ‫حاکم اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪‎‬ها‪ ،‬فق��ط ‪۵‬درصد خودروهای‬ ‫یادداشت‬ ‫محمدطاهر رستگاری‪ -‬دانشجوی‬ ‫دکترای مهندسی مکانیک ‪ :‬در این‬ ‫مجال‪ ،‬نگاهی دقیق تر به اش��کاالت‬ ‫وارد ش��ده به ازمون هیدرواستاتیک‬ ‫یا انبساط حجمی می اندازیم‪ .‬در گام‬ ‫نخس��ت الزم اس��ت رون��د ازم��ون‬ ‫انبساط حجمی را مورد بررسی قرار‬ ‫دهیم‪ .‬ازمون هیدرواس��تاتیک مخزن های زیرفشار شامل دو‬ ‫مرحله کلی اس��ت‪ .‬مرحله نخست که زیر فشار کاری مخزن‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬در واقع ازمون نش��ت یابی است؛ یعنی اگر از‬ ‫نظر اب بندی اتصاالت اسوده خیال باشیم‪ ،‬هرگونه افت فشار‬ ‫داخل مخزن پس از اعمال بار و برداش��تن عامل اعمال فشار‬ ‫ناشی از وجود ترک یا نقص ساختاری در داخل مخزن است‬ ‫که در نتیجه مخزن در همین مرحله ریجکت می شود‪ .‬اما اگر‬ ‫در این مرحله مخزن زیرفش��ار قبول ش��ده و افت فش��اری‬ ‫مش��اهده نش��ود‪ ،‬به مرحله بعد رفته و فش��ار مخزن را برای‬ ‫بررس��ی کرنش پس��ماند ت��ا ‪ ۱.۵‬برابر فش��ار کاری افزایش‬ ‫می دهیم و پس از مدتی فشار را تخلیه و نتایج به دست امده‬ ‫را در راس��تای بررسی رفتار مکانیکی فوالد مورد ارزیابی قرار‬ ‫کاهش قیمت خودرو را در خودروسازی ها داشت چراکه‬ ‫دو خودروساز ‪۲۰‬هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬از یک س��و گرفتن ارز مورد نیاز برای واردات بسیار‬ ‫زمان ب��ر اس��ت و از س��وی دیگر‪ ،‬انتق��ال پول نیز با س��ختی زیادی‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬در حالی که بخش خصوصی می تواند با روش هایی که‬ ‫می شناسد با نرخ ازاد از طریق صرافی هایی که حتی خارج از کشور‬ ‫فعالیت دارند‪ ،‬نقل وانتقال پول داشته باشد‬ ‫موجود در بازار‪ ،‬تولید خودروس��ازان اس��ت (‪۵‬درصد از‬ ‫خودروهایی که در بازار معامله می ش��ود)‪ .‬خودروسازان‬ ‫هم خارج از قیمت مص��وب نمی توانند محصوالت خود‬ ‫را به فروش برسانند‪ .‬بنابراین بخشی از خودروهای عرضه‬ ‫ش��ده در ب��ازار از اموال مردم بوده ک��ه در حال خرید و‬ ‫فروش انها هستند‪ .‬به هر حال مردم صاحب اموال خود‬ ‫هس��تند‪ .‬عده ای میزان تورم را ب��رای اینده پیش بینی‬ ‫می کنند و در کنار نوسان‪‎‬های نرخ ارز‪ ،‬احتمال می دهند‬ ‫محص��والت گران تر ش��ود‪ .‬از این‪‎‬رو‪ ،‬ب��رای خرید اقدام‬ ‫می کنند که سال اینده گران تر بفروشند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬بخ��ش عم��ده ای از خودروهایی که در‬ ‫بازار معامله می ش��ود برای بنگاهداران و واسطه ها است‪.‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه‪ ،‬اگر در مدت یک س��ال ی��ک میلیون‬ ‫خ��ودرو تولید ش��ود در بازار دس��ت کم س��االنه ‪ ۴‬تا ‪۵‬‬ ‫میلیون خودرو ش��امل خودروهای ن��و و کارکرده خرید‬ ‫و فروش می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬تاکید می کنم چون افزایش قیمت ها‬ ‫دستوری نبوده‪ ،‬پس دستوری هم نمی توان ان را کاهش‬ ‫داد‪ .‬درحال حاضر باید نقدینگی مورد نیاز خودروسازان و‬ ‫قطعه سازان تامین شود‪ ،‬راه های گرفتن تسهیالت ارزی‬ ‫را ب��رای این صنعتگران باز ک��رد و به انها کمک کرد تا‬ ‫مشکالت تحریم را حل کنند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در کنار این امور باید درباره‬ ‫واردات خ��ودرو تصمیم منطقی گرفت‪ .‬دس��ت کم باید‬ ‫اج��ازه داد خودرو ب��ا ارز ازاد وارد ش��ود‪ .‬قیمت خودرو‬ ‫تابع عرض��ه و تقاضا و نیز فضای روانی بازار و بازار‪ ،‬تابع‬ ‫یکس��ری اصول اس��ت که باید براساس اصول خودش با‬ ‫ان برخورد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات خودرو برای تنظیم بازار‬ ‫احمدی معتقد اس��ت وضعیت کنونی صنعت خودرو‬ ‫نتیجه بنگاهداری دولتی اس��ت‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬باید‬ ‫به این صنعت کمک کنیم تا مشکالت نقدینگی و ارزی‬ ‫ان برطرف شود و با افزایش تیراژ گذشته را جبران کند‬ ‫و بتوانند به حیات خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات بدون انتقال ارز‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به نظر من‪ ،‬باید راه برای واردات خودرو باز ش��ود‪.‬‬ ‫دست کم افراد بدون انتقال ارز خودرو وارد کنند؛ چراکه‬ ‫برخ��ی از اف��راد س��رمایه هایی خارج از کش��ور دارند و‬ ‫می خواهن��د ان را در قالب خودرو وارد کنند‪ .‬باید اجازه‬ ‫این نوع صادرات به انها داده ش��ود زیرا ما به مردم تعهد‬ ‫داریم و باید در مقابل مطالبات مردم‪ ،‬پاسخگو باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تالش زیادی کرده و توانس��ته به وضعیت تولید خودرو‬ ‫سروس��امان دهد‪ ،‬گفت‪ :‬تولید دو خودروس��از از روزانه‬ ‫‪۴‬هزار خ��ودرو عبور کرد ه و این در حالی اس��ت که در‬ ‫چند ماه گذش��ته مجموع تیراژ تولید این دو خودروساز‬ ‫به کمتر از ‪۲‬هزار خودرو رسیده بود‪.‬‬ ‫احمدی یاداور ش��د‪ :‬در عین ح��ال‪ ،‬دولت باید زیان‬ ‫بنگاه ه��ا را به نوع��ی پوش��ش داده یا اینک��ه اجازه دهد‬ ‫تولیدکنن��ده ب��ا قیم��ت تمام ش��ده و مقداری س��ود‪،‬‬ ‫محصوالت خود را به فروش برساند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬باید توجه داش��ت که بازار‬ ‫خ��ودرو انحص��اری اس��ت زیرا غی��ر از دو خودروس��از‬ ‫تولیدکننده دیگ��ری فعالیت ندارد و درحال حاضر به جز‬ ‫خودروهای داخلی محصولی به بازار عرضه نمی ش��ود و‬ ‫فضا رقابتی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالبات را افزایش ندهیم‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه تعهدی نداریم که پراید ‪۲۵‬میلیون‬ ‫تومان��ی به مردم بدهیم‪ ،‬گفت‪ :‬پرای��د باید در یک روند‬ ‫سالم اقتصادی تولید و قیمت تمام شده ان محاسبه و با‬ ‫یک س��ود منطقی به بازار عرضه شود زیرا خودروسازان‬ ‫س��هامدارانی دارن��د که نمی توان انتظار داش��ت متضرر‬ ‫ش��وند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬نباید مطالب��ات را باال برد و این‬ ‫انتظار را در مردم به وجود اورد که خودرو ارزان می شود‬ ‫چراکه مواد اولیه گران به دس��ت تولیدکننده می رس��د‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای نیروی انس��انی انها باالس��ت و تس��هیالت‬ ‫ارزان قیمت��ی در اختیار صنعتگران ق��رار ندارد‪ .‬بنابراین‬ ‫ی انها پایین نیامده و طبیعی است نباید انتظار‬ ‫هزینه مال ‬ ‫در ادامه نشس��ت کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و خودروس��ازان‪ ،‬فرشاد‬ ‫مقیمی‪ ،‬معاون امور صنایع وزارتخانه نیز با قطعه س��ازان‬ ‫نشس��ت هایی داش��ت‪ .‬مهدی مطل��ب زاده‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫کش��ور درباره نتایج مذاکره قطعه س��ازان با معاون وزیر‪،‬‬ ‫ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬در این نشس��ت مقرر ش��د پرداخت‬ ‫تس��هیالت ‪۴‬هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان شتاب‬ ‫بیشتری بگیرد‪ .‬واردات بدون انتقال ارز ازاد برای صنعت‬ ‫قطعه نیز از جمله مباحثی بود که در این نشست مطرح‬ ‫شد‪ .‬وی درباره س��ود این اقدام برای قطعه سازان عنوان‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬از یک سو گرفتن ارز مورد نیاز برای‬ ‫واردات بس��یار زمان بر است و از سوی دیگر‪ ،‬انتقال پول‬ ‫نیز با س��ختی بس��یاری همراه است‪ .‬در حالی که بخش‬ ‫خصوصی می تواند با روش هایی که می شناسد با نرخ ازاد‬ ‫از طری��ق صرافی هایی که حتی خارج از کش��ور فعالیت‬ ‫دارند‪ ،‬نقل وانتقال پول داشته باشد‪ .‬البته این امر تاثیری‬ ‫بر تورم و قیمت محصوالت نخواهد داشت‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور در این ب��اره توضی��ح داد‪ :‬مجوز‬ ‫م��ورد نیاز فقط برای مواد اولیه و قطعات خاصی اس��ت‬ ‫که ض��رورت دارد در مقطع فعلی بدون از دس��ت دادن‬ ‫زمان‪ ،‬وارد شوند و مورد اس��تفاده قرار گیرند‪ .‬این مقام‬ ‫صنف��ی افزود‪ :‬از مع��اون صنایع وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درخواست ش��د وزارتخانه‪ ،‬خودروسازان را برای‬ ‫پذیرش بروزرس��انی قیمت قطعات براساس قیمت تمام‬ ‫ش��ده واقعی و اینکه اگر قیمت قطعات بدون انتقال ارز‬ ‫ب��ود در تجزیه و تحلیل ه��ا ان را در نظر بگیرند‪ ،‬مجاب‬ ‫کن��د‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬واردات برخ��ی مواد اولیه و قطعات‬ ‫مورد نیاز بدون انتقال ارز‪ ،‬س��بب می شود ‪ ۱۲۰‬تا ‪۱۴۰‬‬ ‫هزار خودرو ناقص کف کارخانه که به دلیل نبود قطعات‬ ‫کوچک تجاری نش��ده اند‪ ،‬تکمیل و به بازار عرضه شوند‪.‬‬ ‫این امر موجب شکس��ته ش��دن قیمت ها ش��ده و حتی‬ ‫ممکن است منجر به کاهش قیمت بازار نسبت به قیمت‬ ‫کارخانه شود‪ .‬مطلب زاده در پایان گفت‪ :‬قرار است وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای تحقق واردات بدون انتقال‬ ‫ارز ب��رای قطعه س��ازان‪ ،‬با بانک مرک��زی مذاکره کند تا‬ ‫مجوزها گرفته شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬با خودروسازان برای‬ ‫ش��تاب در بروزرس��انی قیمت ها گفت وگو شود‪ .‬طبیعی‬ ‫است با تحقق این امور تیراژ افزایش یافته و بازار متعادل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ازمون هیدرواستاتیک مخرب یا ملزوم؟‬ ‫می دهیم (حد بیشتر میزان قابل قبول کرنش پسماند براساس‬ ‫استاندارد ‪۱۰ ،۶۷۹۲‬درصد کل کرنش ایجاد شده بر اثر فشار‬ ‫ازمون خواهد بود)‪.‬‬ ‫حال نخس��تین پرسشی که مطرح می ش��ود این است که‬ ‫ایا ازمون هیدرواستاتیک باعث خستگی می شود ؟ در جواب‬ ‫نخست الزم است به تعریف خستگی در علم مقاومت مصالح‬ ‫بپردازیم و در نتیجه در نهایت خواننده خود می تواند قضاوت‬ ‫کن��د‪ .‬در علوم مربوط به بررس��ی خواص مصالح‪ ،‬خس��تگی‬ ‫عبارت اس��ت از اعمال بار متناوب در زمان مش��خص که در‬ ‫نهایت این عمل موجب کاهش حد شکست قطعه می شود تا‬ ‫جایی که به اندازه ای کم می ش��ود که با اعمال بار همیشگی‬ ‫قطعه از هم گس��یخته می شود‪ .‬این اعمال بار متناوب باید به‬ ‫مقادیر خیلی زیادی رخ دهد و منظور از این مقادیر ضرایبی‬ ‫از عدد هزار اس��ت‪ .‬در نتیجه اعمال یک بار فش��ار به مخزن‬ ‫و برداش��تن ان به هیچ عنوان نمی توان��د عاملی برای ایجاد‬ ‫خس��تگی باش��د‪ .‬حال باید به این نکته توجه کرد که اعمال‬ ‫بار به تعداد زیاد عالوه بر کاهش حد شکس��ت‪ ،‬حد تسلیم یا‬ ‫مق��داری از تنش که رفتار ماده از حالت االس��تیک خارج و‬ ‫رفتار پالس��تیک از خود نشان می دهد را نیز کاهش می یابد‪.‬‬ ‫در نتیجه ازمون هیدرواس��تاتیک در واقع خود عاملی اس��ت‬ ‫برای بررس��ی وجود خس��تگی و از دس��ت رفتن رمق فوالد‬ ‫س��ازنده مخزن‪ .‬یعنی زمانی که کرنش پس��ماند از حد مجاز‬ ‫خود خارج و مخزن ریجکت می شود (از نظر رفتار مکانیکی)‪،‬‬ ‫در واقع می توان گفت به اندازه ای از مخزن کار کش��یده شده‬ ‫و مورد اس��تفاده قرار گرفته که ف��والد ان کم کم در معرض‬ ‫خستگی قرار گرفته و رفتار پالستیک نشان می دهد‪ .‬حال با‬ ‫توضیحات باالخواننده می تواند کامال به این نکته پی ببرد که‬ ‫ازمون انبساط حجمی نه تنها باعث خستگی مخزن نمی شود‪،‬‬ ‫بلکه معیاری است برای ارزیابی ان‪ .‬پرسش بعدی که مطرح‬ ‫می ش��ود ان است که ایا فش��ار اضافی ازمون می تواند خود‬ ‫عاملی مخرب برای مخزن باش��د؟ در جواب باید گفت که در‬ ‫مخزن هایی که از قبل دچار نواقصی از جمله ترک های جزئی‬ ‫باش��ند افزایش فشاری بیش از فش��ار عملکردی مانند فشار‬ ‫ازمون می تواند به علت تمرکز تنش باعث افزایش ان نقص یا‬ ‫ترک ش��ود اما اگر ان ترک به حد خطرناکی برسد در مرحله‬ ‫ازمون نش��تی اپراتور متوجه خواهد شد و مخزن را ریجکت‬ ‫می کند‪ .‬با توجه به موارد طرح ش��ده الزم اس��ت تا توضیحی‬ ‫مختصر درباره تمرکز تنش داده شود تا خواننده بتواند درک‬ ‫کامل تری از این موضوع داش��ته باشد‪ .‬تنش عبارت است از‬ ‫حاصل تقسیم نیرو به مس��احت مقطعی که نیرو به ان وارد‬ ‫می ش��ود‪ .‬حال اگر در یک مقطع مقداری از ان ترک خورده‬ ‫باشد سطح مقطع مفید ان نسبت به حالت اولیه کمتر شده و‬ ‫در نتیجه تنش وارد شده به سطوح باقیمانده بیشتر می شود‪.‬‬ ‫این افزایش تنش به علت کاهش س��طح مقطع ناشی از ترک‬ ‫را تمرکز تنش ناش��ی از ت��رک می نامیم‪ .‬افزایش تنش باعث‬ ‫افزایش عوارض ان نس��بت به حالت اولیه ش��ده و در نهایت‬ ‫ط��ول یا عمق ترک ممکن اس��ت افزایش یاب��د این نکته را‬ ‫می توان به طور عملی در شیش��ه خودرو مشاهده کرد‪ .‬زمانی‬ ‫که شیش��ه خودرو دارای یک نق��ص کوچک مانند ترک های‬ ‫کوچک یا س��نگ خوردگی می شود به طور تجربی ثابت شده‬ ‫اس��ت که با کوچک ترین عامل اضافی ترک از نقطه ش��روع‬ ‫نقص ش��روع به افزایش می کند این هم��ان اثر تمرکز تنش‬ ‫اس��ت که توضیح داده ش��د‪ .‬در نتیجه در جهت جمع بندی‬ ‫می توان گفت که ازمون انبس��اط حجمی یا هیدرواستاتیک‬ ‫ش��اید بتواند عاملی مخرب برای مخزن ها دارای نقص باش��د‬ ‫و انها را بیش��تر اسیب پذیر کند اما نباید از اثر مثبت ان که‬ ‫همان بررسی رفتار مکانیکی فوالد است‪ ،‬غافل شد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1250‬‬ ‫پیاپی ‪2568‬‬ ‫سیاسی کاری‬ ‫چشم انداز فروش‬ ‫مواد معدنی را مه الود کرد‬ ‫چشم انداز سیمان‬ ‫در سال ‪98‬‬ ‫خاکستری است‬ ‫جزئیات اجرای طرح های‬ ‫نگهداشت و تولید‬ ‫در فالت قاره‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫پیش بینی کارشناسان از بازار سرمایه‬ ‫بورس‪ ،‬سقف ‪180‬هزار واحد را تا پایان سال می زند‬ ‫محبوب�ه ناط�ق‪ :‬ش��اخص بورس ب��ازار س��رمایه در‬ ‫نخس��تین روز پس از استعفای ظریف ‪ ۱۷۰۰‬واحد افت‬ ‫کرد و واکنش منفی نشان داد اما تا پایان هفته و با مورد‬ ‫موافقت قرار نگرفتن این استعفا از طرف رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫بازار دوباره مثبت شد‪.‬‬ ‫البت��ه اتفاق های دیگری نظیر تواف��ق چین و امریکا و‬ ‫تاثیر ان بر بازارهای جهانی نیز بر رشد بورس تاثیرگذار‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سایه ای بر سر رشد پیش بینی شده‬ ‫‹ ‹پایان هفته با صعود شاخص ها‬ ‫اخرین روز هفته گذشته‪ ،‬بورس با موج صعود همراه بود‪.‬‬ ‫به این ترتیب در این روز ش��اخص کل بار دیگر به کانال‬ ‫‪ ۱۶۵‬هزار واحد برگش��ت و نمادهای بانکی و شیمیایی‪،‬‬ ‫مورد توجه سهامداران قرار گرفتند‪.‬‬ ‫سنا نوش��ت‪ ،‬بورس تهران اخرین روز هفته را با رشد‬ ‫تمام شاخص ها به پایان رساند‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬شاخص‬ ‫کل با رش��د ‪ ۵۸۲‬واحدی همراه ش��د و به س��طح ‪۱۶۵‬‬ ‫هزار واحد بازگش��ت‪ .‬همچنین ش��اخص هموزن در این‬ ‫روز ‪ ۲۹۷‬واحد رش��د کرد و از میانه های کانال ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫واحدی گذشت‪.‬‬ ‫ارزش معامالت بورس تهران در این روز از نیم میلیارد‬ ‫تومان عبور کرد و نس��بت به روز کاری گذش��ته با رشد‬ ‫همراه بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن حجم معام�لات امروز تاالر شیش��ه ای در‬ ‫محدوده ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون سهم ثبت شد‪.‬‬ ‫نمادهای موثر بر رش��د شاخص به طور عمده در میان‬ ‫گروه های معدنی‪ ،‬فلزی و بانکی بودند‪.‬‬ ‫به این ترتیب «ومعادن» بیش��ترین تاثیر را بر رش��د‬ ‫شاخص کل داشت‪ .‬در ش��رکت توسعه معادن و فلزات‪،‬‬ ‫حقیقی ها حضور پررنگی در س��مت خرید داش��تند‪ ،‬به‬ ‫نح��وی که این گروه ‪ ۸۵‬درصد حج��م تقاضا را به خود‬ ‫اختصاص داد اما دومین نماد موثر بر رش��د شاخص کل‬ ‫«وبملت» بود‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬حضور «فوالد» با افت قیمتی در جایگاه‬ ‫سوم‪ ،‬مانع رشد بیشتر شاخص کل شد‪.‬‬ ‫در می��ان گروه ه��ای برتر نیز بانک ها در رده نخس��ت‬ ‫ش��اخص بورس از نظر تکنیکالی در مح��دوده ‪ ۱۵۴‬هزار واحد‪ ،‬یک کف‬ ‫دوقل��و زده که به منزله یک الگوی برگش��تی اس��ت یعن��ی دوران نزولی‬ ‫شاخص ها به پایان رسیده و قرار است شاخص برگردد‬ ‫ق��رار گرفتند‪ .‬این صنع��ت ارزش معامالتی افزون بر ‪۳۸‬‬ ‫میلیارد تومان را به ثبت رساند‪ .‬شیمیایی ها دومین گروه‬ ‫برت��ر بازار بودند‪ .‬این گروه نیز با ارزش معامالتی نزدیک‬ ‫به بانک ها مورد توجه سهامداران بورسی بودند‪.‬‬ ‫تغیی��ر مالکیت روزانه ب��ورس تهران‪ ،‬چهارش��نبه به‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد تومان رس��ید و از سوی معامله گران‬ ‫حقوقی به حقیقی انجام شد‪.‬‬ ‫در ای��ن روز حقیقی ه��ا عم��ده خری��د خ��ود را در‬ ‫نمادهای بانکی داشتند و حقوقی ها در نمادهای صنعت‬ ‫س��رمایه گذاری خرید کردند‪ .‬در می��ان بازیگران بزرگ‬ ‫بورس��ی‪ ،‬نماد «فملی» بیش��ترین سهم خرید را به خود‬ ‫اختص��اص داد‪ .‬در این نماد حقوقی ها بیش از ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان خرید داشتند‪.‬‬ ‫حقیقی ه��ا بیش��ترین خرید را در نم��اد «امین یکم»‬ ‫به ثبت رس��اندند که ارزش خرید ای��ن گروه نیز به یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان رسید‪.‬‬ ‫مع��اون کاالیی کارگزاری توازن بازار‬ ‫با تش��ریح‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫وضعیت بازار در هفته ای که گذشت‬ ‫گفت‪ :‬رش��د بازار بورس پس از دهه‬ ‫فج��ر اغاز ش��د و اتفاق ه��ای هفته‬ ‫گذشته نیز موجب شد نرخ دالر باال‬ ‫برود‪ .‬در این میان تایید شدن یا نشدن پالرمو و ‪FATF‬‬ ‫سبب ش��د ابهام هایی به وجود اید و نرخ دالر رشد کند‪.‬‬ ‫در کنار ان‪ ،‬رشد ارام نفت و کامودیتی ها را در بازارهای‬ ‫جهانی داشتیم که ناشی از توافق تجاری چین و امریکا و‬ ‫در نتیجه رشد قیمت ها بود‪.‬‬ ‫علی موس��وی افزود‪ :‬این عامل باعث ش��د نرخ نفت و‬ ‫کامودیتی ها در بازار جهانی رش��د یابد‪ .‬این ‪ ۲‬عامل مهم‬ ‫جهانی و داخلی باعث رشد دالر شد که می تواند به شدت‬ ‫تقاضا را تحریک کند‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬رش��د نرخ دالر بر کاالی تولید شده تاثیر می گذارد؛‬ ‫جذابیت ه��ای صادراتی ایجاد می کند یا باعث می ش��ود‬ ‫محصوالت گران تر تمام شود‪ .‬این موضوع باعث رشد نرخ‬ ‫کاالها در بازار داخل هم خواهد شد‪.‬‬ ‫موس��وی با بیان اینکه در بازار س��رمایه وقتی دالر باال‬ ‫می رود شاخص سهام ها هم رشد می کند‪ ،‬گفت‪ :‬سهام ها‬ ‫به این دلیل رش��د کردند‪ ،‬اگرچه پالرمو و ‪ FATF‬باعث‬ ‫رش��د نوسانی بازار سرمایه می ش��ود‪ .‬در حقیقت اگر این‬ ‫‪ ۲‬عامل منفی نبودند ش��اید شاخص بورس بیشتر از این‬ ‫رشد می کرد‪.‬‬ ‫وی پیش بینی کرد‪ :‬شاخص بورس از نظر تکنیکالی در‬ ‫محدوده ‪ ۱۵۴‬هزار واحد‪ ،‬یک کف دوقلو زده که به منزله‬ ‫یک الگوی برگش��تی است یعنی دوران نزولی شاخص ها‬ ‫به پایان رس��یده و قرار است شاخص برگردد‪ .‬فاکتورهای‬ ‫ان مانند افزایش دالر و رشد قیمت های جهانی هم کنار‬ ‫هم چیده شده که در کل وضعیت فعلی را رقم زده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در ادامه عن��وان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬ش��اخص ب��ورس‪ ،‬تحت تاثیر ق��رار گرفته‬ ‫و از ‪۱۵۴‬ه��زار تا فاصل��ه گرفته و تا ‪ ۱۶۵‬ه��زار هم باال‬ ‫امده اس��ت‪ ،‬از این رو ب��ا توجه به اینک��ه تنش ها مانند‬ ‫چند ماه گذش��ته نیست و اگر ‪ FATF‬و پالرمو نیز تایید‬ ‫ش��وند سهام جای رشد مناسب دارند‪ ،‬پیش بینی می کنم‬ ‫ش��اخص بورس رش��د خوبی خواهد داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬از‬ ‫ط��رف دیگر همه کاالها گران ش��ده و تولی��د کارخانه ها‬ ‫افزایش پیدا کرده‪ ،‬از این رو بهای جایگزینی ش��رکت ها‬ ‫هم باال می رود؛ به طور مثال تجهیزاتی که برای س��اخت‬ ‫یک کارخانه وارد می ش��ود‪ ،‬بر اساس دالر ‪ ۴۵۰۰‬تومان‬ ‫بوده و حاال دالر به ‪۱۳‬هزار تومان رسیده است‪ .‬در نتیجه‬ ‫بهای جایگزینی اش باالتر م��ی رود‪ ،‬بنابراین کارخانه هم‬ ‫باید رش��د کند‪ .‬همه این عوامل باید قیمت ها را باال ببرد‬ ‫اما س��ایه پالرمو و ‪ FATF‬بر س��ر بازار حس می شود و‬ ‫همین امر پیش بینی را از قاطعیت کامل رش��د می اندازد‪.‬‬ ‫با این حال معتقدم ما رش��د خوبی خواهیم داش��ت‪ .‬وی‬ ‫درب��اره تصوی��ب ‪ ۲‬الیحه پالرم��و و ‪ FATF‬گفت‪ :‬قابل‬ ‫پیش بینی نیس��ت که این ‪ ۲‬الیحه تایید ش��وند‪ .‬موضوع‬ ‫کمی پیچیده است و نمی توان چنین چیزی را پیش بینی‬ ‫ک��رد‪ .‬با این حال ناامید نیس��تیم‪ .‬وی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که نقش فلزات اساس��ی و گروه معدنی در رشد‬ ‫هفته گذش��ته چه بوده؟ گفت‪ :‬من کاالهای دالرمحور و‬ ‫کامودیتی ه��ا را نام بردم که تحت تاثیر دالر هس��تند و‬ ‫فلزاتی مانند الومینیوم‪ ،‬مس‪ ،‬پتروش��یمی ها و کان ها را‬ ‫شامل می شوند‪.‬‬ ‫وی درباره سایر س��هام نیز توضیح داد‪ :‬البته این نکته‬ ‫نیز قابل تامل اس��ت که در بازار ما فقط دالری ها رش��د‬ ‫نداش��ته اند و درباره برخی سهام دیگر هم شایعه افزایش‬ ‫س��رمایه شنیده می شود‪ .‬بانک ها و بسیاری شرکت ها نیز‬ ‫در حال تجدید ارزیابی س��رمایه هس��تند که باعث رشد‬ ‫نرخ س��هام می ش��ود‪ .‬همچنین بس��یاری نرخ تسعیر ارز‬ ‫دارند‪ .‬ش��ایعه ای قوت گرفته که ن��رخ ‪ ۳۷۰۰‬تومانی به‬ ‫‪ ۸۵۰۰‬تومان برس��د که اثر مثبتی بر س��ایر سهام دارد‪،‬‬ ‫ص��رف نظ��ر از چند تا ریس��ک که کار را کمی س��خت‬ ‫می کند‪ .‬وی پیش بینی کرد با توجه به تشکیل کف دوقلو‬ ‫و الگوی برگش��تی تا پایان سال‪ ،‬بورس‪ ،‬سقف دست کم‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار واحد را می بیند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1250‬‬ ‫پیاپی ‪2568‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معادن سال سختی را پشت سر گذاشتند‬ ‫یادداشت‬ ‫اما و اگرهای‬ ‫توسعه‬ ‫معدنکاری‬ ‫سعید افضلی پور‬ ‫رئیس خانه معدن یزد‬ ‫در راس��تای اقتص��اد مقاومت��ی و اجرایی‬ ‫ش��دن ان در بخش معدن‪ ،‬باید نگاهی ویژه‬ ‫به معادنی که در مناطق کمتر توس��عه یافته‬ ‫و مناطق محروم هس��تند بیندازیم و توسعه‬ ‫معادن را در قالب توسعه طرح های زیربنایی‪،‬‬ ‫زیرس��اختی و اکتش��اف نیمه تفصیل��ی برای‬ ‫دس��تیابی به ذخای��ر بیش��تر‪ ،‬افزایش تنوع‬ ‫م��واد معدنی و ایج��اد ارزش افزوده و صنایع‬ ‫معدنی دریابی��م‪ ،‬از ای��ن رو تخصیص اعتبار‬ ‫بای��د به عنوان ال��زام در این بخ��ش در نظر‬ ‫گرفته ش��ود و مطالعات راهبردی که جایگاه‬ ‫معدن در اقتصاد مقاومتی را برجسته می کند‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫ذخای��ر و تن��وع م��واد معدنی کش��ور در‬ ‫کش��ور زیاد اس��ت‪ .‬وجود داش��تن ‪ ۳۵‬ماده‬ ‫معدن��ی‪ ،‬رتب��ه پانزدهم جه��ان را در اختیار‬ ‫ای��ران ق��رار داده و از نظر ذخی��ره نیز جزو‬ ‫‪ ۴۵‬کش��ور برت��ر جه��ان هس��تیم‪ ،‬از این رو‬ ‫بای��د در این زمینه اطالع رس��انی بیش��تری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫همچنین فعالیت ها و حفاری های اکتشافی‬ ‫به ویژه در زمینه شناس��ایی ذخایر پنهان باید‬ ‫در کش��ور توس��عه پیدا کن��د و فعالیت های‬ ‫معدنی در مناطق محروم و کمترتوسعه یافته‬ ‫را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫اما به چه روش هایی می توان زمین ه توسعه‬ ‫مع��ادن را در اقتصاد مقاومتی فراهم کرد؟ به‬ ‫نظر من یکی از روش های توس��عه معادن در‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬بازیافت ضایعات موجود در‬ ‫معادن است که در ایجاد صنایع جانبی بسیار‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫به ط��ور مثال این امکان در معادن س��نگ‬ ‫تراورتن بیش��تر اس��ت چراکه در این معادن‬ ‫ضایعات زیاد مواد معدنی وجود دارد‪.‬‬ ‫روش دیگ��ر برای توس��عه معدن��کاری در‬ ‫کش��ور‪ ،‬نصب ش��بکه های مانیتورینگ برای‬ ‫پای��ش اصول ایمنی و فن��ی معادن و صنایع‬ ‫معدنی اس��ت چراکه نظارت بر ایمنی معادن‬ ‫و درامدهای ناش��ی از وص��ول حقوق دولتی‬ ‫مع��ادن می توان��د نق��ش مهمی در توس��عه‬ ‫معادن داش��ته باش��د و حجم برداشت مواد‬ ‫معدن��ی ب��ه وس��یله مانیتورینگ ب��ا نصب‬ ‫باس��کول‪ ،‬دقیق ترین روش محاس��به حجم‬ ‫قطعی م��واد معدنی اس��ت و یکی از عوامل‬ ‫مهم رعایت اصول ایمنی معادن و جلوگیری‬ ‫از برداش��ت های غیر مجاز شناخته می شود‪.‬‬ ‫پیش��نهاد خری��داری‪ ،‬نص��ب و نگه��داری‬ ‫شبکه های مانیتورینگ با همکاری انجمن ها‬ ‫و تش��کل های مردمی به ص��ورت خودیاری‪،‬‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اجرای طرح های‬ ‫سرمایه گذاری با در نظر‬ ‫گرفتن امایش سرزمین‬ ‫نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫در مصوب��ه ای مق��رر کردن��د طرح ه��ای‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬زیرساختی و نوسازی صنایع با‬ ‫در نظرگرفتن مزیت های منطقه ای و امایش‬ ‫سرزمین با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و‬ ‫محروم اجرایی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نماین��دگان مجلس در‬ ‫جلس��ه علن��ی صب��ح چهارش��نبه مجلس و‬ ‫در جری��ان بررس��ی جزئیات الیح��ه بودجه‬ ‫‪ ،۹۸‬بن��د د تبص��ره ‪ ۱۸‬را ب��ه تصوی��ب‬ ‫رساندند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس دولت مجاز اس��ت به وسیله‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای به منظ��ور ایج��اد‬ ‫اش��تغال و رونق تولید و در راس��تای توسعه‬ ‫س��رمایه گذاری در عرصه ه��ای مختل��ف‬ ‫اقتص��ادی و زیربنای��ی و در اج��رای م��واد‬ ‫قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با رعایت‬ ‫قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل چهل و‬ ‫چهارم (‪ )۴۴‬قانون اساس��ی نسبت به اجرای‬ ‫طرح ه��ای س��رمایه گذاری‪ ،‬زیرس��اختی و‬ ‫نوس��ازی صنایع با در نظر گرفتن مزیت های‬ ‫منطق��ه ای و امای��ش س��رزمین ب��ا اولویت‬ ‫مناط��ق کمترتوس��عه یافته و مح��روم ب��ا‬ ‫بکارگیری ابزارهای متنوع تامین منابع مالی‬ ‫(منابع داخلی س��ازمان های توسعه ای‪ ،‬وجوه‬ ‫حاصل از واگذاری ش��رکت های وابس��ته به‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای تس��هیالت بانکی و‬ ‫تامین مالی خارج��ی (فاینانس) موضوع بند‬ ‫(الف) تبصره (‪ )۳‬این قانون) اقدام کند‪.‬‬ ‫افزایش هزینه تولید و صادرات‪ ،‬معادن را از رونق انداخت‬ ‫سیرانوش موسوی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احمد شریفی‬ ‫کمت��ر از ‪ ۲۰‬روز ت��ا پای��ان س��ال ‪ ۹۷‬باق��ی مانده‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این رو بس��یاری از فعاالن و مسئوالن معدنی‬ ‫درصددند گزارشی از روند فعالیت خود در سال جاری‬ ‫ارائ��ه کنند‪ .‬فع��االن معدنی در ‪ ۲‬حوزه س��نگ اهن و‬ ‫س��نگ های تزئینی بر این باورند س��الی که گذش��ت‬ ‫چندان با پیش بینی ها مطابق نبود‪ .‬نوسان های نرخ ارز‬ ‫و همچنی��ن تحریم های اعمال ش��ده علیه ایران باعث‬ ‫شد که انها نتوانند در بازارهای داخلی و خارجی حرف‬ ‫چندانی برای گفتن داش��ته باشند و حتی در شرایطی‬ ‫بازارهای خارجی را از دست دادند‪ ،‬از این رو چشم انداز‬ ‫انها از بازار فروش مواد معدنی در س��ال اینده چندان‬ ‫روشن نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹انها که صادر می کنند روی پا ایستاده اند‬ ‫مهرداد اکبریان‬ ‫احمد شریفی‪ ،‬دبیر انجمن سنگ ایران‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫‪ ،‬درباره س��الی که بر فعاالن س��نگ گذشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در بخش س��نگ های تزئینی‪ ،‬روزهای سال ‪۹۷‬‬ ‫بر اساس میل فعاالن این بخش نگذشت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫‪۲‬ه��زار واحد معدنی فعال هس��تند ک��ه از این تعداد‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬واحد تعطیل ش��ده و بقیه با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت‬ ‫خود فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در ب��ازار داخلی با رکود ش��دید‬ ‫روبه روییم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬واحدهای معدنی که می توانند‬ ‫در زمینه صادرات فعالیت کنند همچنان سرپا مانده اند‬ ‫ام��ا معادن��ی که کیفیت س��نگ های تولید ش��ده انها‬ ‫صادراتی نیس��ت با معض�لات جدی روبه رو هس��تند‪.‬‬ ‫مع��ادن س��نگ تزئینی در داخ��ل کش��ور نمی توانند‬ ‫تولی��دات خود را در بازار به فروش برس��انند‪ ،‬از این رو‬ ‫در بسیاری مواقع از پس هزینه های خود برنمی ایند‪.‬‬ ‫ش��ریفی با اش��اره به اینکه تنها‪ ۳۰۰‬معدن س��نگ‬ ‫ تزئین��ی ش��رایط خوب��ی دارند‪ ،‬بی��ان ک��رد‪ :‬کیفیت‬ ‫محصوالت این معادن قابل توجه است و انها می توانند‬ ‫عالوه بر اینکه بازار داخلی را از ان خود کنند بخش��ی‬ ‫از تولیدات را در بازارهای خارجی عرضه کنند‪ .‬امس��ال‬ ‫تمام معادن سنگ تزئینی در کشور‪ ،‬زیر ‪ ۱۰‬میلیون تن‬ ‫استخراج واقعی داشتند و اگر همین روند در سال اینده‬ ‫بدون تردید معدنداری در کشور در تنگنا قرار می گیرد و‬ ‫در این شرایط امکان پیش بینی اینده روشن برای معادن‬ ‫در کشور به صفر می رسد‪.‬‬ ‫واحده��ای معدن��ی ک��ه می توانند در زمین��ه ص��ادرات فعالیت کنند‬ ‫همچنان سرپا مانده اند اما معادنی که کیفیت سنگ های تولید شده انها‬ ‫صادراتی نیست با معضالت جدی روبه رو هستند‪ .‬معادن سنگ تزئینی‬ ‫در داخل کشور نمی توانند تولیدات خود را در بازار به فروش برسانند‪،‬‬ ‫از این رو در بسیاری مواقع از پس هزینه های خود برنمی ایند‬ ‫ادامه دار باشد نمی توان به اینده این بازار امیدوار بود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدنی در ادامه با بیان اینکه س��ال اینده‬ ‫باید در بخش فراوری س��نگ های معدنی برنامه ریزی‬ ‫مدونی ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در بخ��ش بازاریابی‬ ‫باید بیش��تر تالش کنیم و الزم اس��ت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در این بخش تمهیدات ویژه بیندیش��د‬ ‫و معقوالن��ه جلو برود‪ .‬یک��ی از اقدامات وزارتخانه برای‬ ‫توس��عه بازارهای صادراتی‪ ،‬فراهم کردن ش��رایط برای‬ ‫حض��ور تولیدکنن��دگان داخل��ی در نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مش��کل حمل ونقل و جابه جایی پول‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬تا ‪ ۶‬ماه پیش صادرات یک کانتینر س��نگ‬ ‫ تزئین��ی به چین‪ ،‬با ‪ ۱۵۰‬دالر میس��ر ب��ود‪ ،‬در حالی که‬ ‫هم اکنون برای تحقق این مهم دس��ت کم باید ‪ ۷۰۰‬دالر‬ ‫هزینه کرد‪ .‬این عدد چند برابری برای کشورهای مقصد‬ ‫به یک معضل تبدیل ش��ده چراکه در این ش��رایط نرخ‬ ‫تمام ش��ده محصول ب��اال می رود و ام��کان رقابت برای‬ ‫تولیدکنندگان داخلی با همتایان خارجی دشوار می شود‪.‬‬ ‫شریفی با اش��اره به صفر نشدن امکان صادرات مواد‬ ‫معدنی در کش��ور‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬باید بازاره��ای هدف را‬ ‫ب��ه تولیدکنندگان داخلی معرفی کنی��م‪ .‬باید انرژی و‬ ‫تالش خود را بر توس��عه بازاره��ا متمرکز کنیم چراکه‬ ‫ب��ازار داخلی در ش��رایط رکود ساخت وس��از‪ ،‬بس��یار‬ ‫محدود ش��ده ‪ ،‬از ای��ن رو برای خروج از ش��رایط فعلی‬ ‫چاره ای جز توس��عه صادرات و تصاحب بازارهای جدید‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹امید به فروش ضعیف شد‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫مه��رداد اکبری��ان‪ ،‬رئی��س انجمن تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان سنگ اهن ایران نیز در گفت وگو با‬ ‫درباره سالی که بر بازار فروش سنگ اهن گذشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬برای اقتصاد ایران‪ ،‬پرفراز و نشیب بود چراکه‬ ‫در س��ال جاری‪ ،‬تحوالت سیاسی در معادالت اقتصادی‬ ‫بس��یار تاثیرگذار بودند‪ .‬البته در نیمه دوم امسال شاهد‬ ‫افزایش نرخ سنگ اهن در بازارهای جهانی بودیم و همین‬ ‫عامل سبب شد که حاشیه س��ود برای تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان نس��بت به ‪ ۶‬ماه نخست باال برود‪ .‬وی در‬ ‫ادامه با بیان اینکه در س��ال های اخیر اقدامات مثبت در‬ ‫زمینه ساخت کارخانه های گندله سازی و کنسانتره سازی‬ ‫شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت در سال ‪ ۹۷‬از روش های انقباضی‬ ‫به��ره گرفت و هزینه های تولید و صادرات افزایش یافت‪،‬‬ ‫به همین دلیل امید به ف��روش در بازار داخلی و خارجی‬ ‫ضعیف شد‪ .‬اکبریان با بیان اینکه طرح های داخلی دچار‬ ‫رکود ش��دند‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی ها پیش از اغاز س��ال ‪۹۷‬‬ ‫بیش��تر بر مبنای رون��ق تولید و صادرات م��واد معدنی‬ ‫ب��ود‪ ،‬در حالی که در عمل این مهم محقق نش��د‪ .‬تولید‬ ‫و صادرات م��واد معدنی در بس��یاری از حوزه ها متوقف‬ ‫ش��د‪ .‬در ش��رایط فعلی عالو ه بر نگرانی ش��رایط کنونی‪،‬‬ ‫دغدغه اینده نیز وجود دارد چراکه با توجه به ضعف بازار‬ ‫داخل��ی و خارجی‪ ،‬اجرای طرح ه��ا با رکود جدی روبه رو‬ ‫شد ه است‪ .‬رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫س��نگ اهن ایران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر تولیدکنندگان داخلی و‬ ‫خارجی نتوانند در بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند‬ ‫محصوالت معدن��ی‪ ،‬همانند محص��والت نفتی‪ ،‬پایه‬ ‫تولید و صنعت هستند‪ .‬ایران از نظر وجود منابع معدنی‪،‬‬ ‫از معدود کش��ورهایی اس��ت که واجد منابع بسیاری از‬ ‫عناصر مورد نیاز بشر در صنایع‪ ،‬کشاورزی و داروسازی‬ ‫است‪ .‬وجود منابع غنی بیش از ‪ ۵۰‬عنصر در کشور ما به‬ ‫اثبات رس��یده است‪ ،‬درحالی که هنوز اکتشافات در حد‬ ‫س��طح و اندکی زیر س��طح قرار دارد‪ .‬اگرچه استخراج‬ ‫منابع معدنی در ایران‪ ،‬قدمتی طوالنی دارد اما متاسفانه‬ ‫با پیشرفت علم‪ ،‬اهنگ پیشرفت بخش معدن با اهنگ‬ ‫پیش��رفت جهانی جلو نرفته اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم ترین چالش های تولید در بخش معدن‪ ،‬تولید پایین‬ ‫و هزینه باالی اس��تخراج و فراوری به واس��طه استفاده‬ ‫از فناوری های قدیمی با بهره وری پایین اس��ت‪ .‬چالش‬ ‫دیگری ک��ه وجود دارد‪ ،‬در ارتباط با حمل ونقل اس��ت‬ ‫و ت��ا زمانی ک��ه این معضالت رفع نش��وند نمی توان به‬ ‫اینده معدنکاری در کش��ور امیدوار بود‪ .‬در کش��ورمان‬ ‫از فناوری موج دوم استفاده می شود و بنابراین ظرفیت‬ ‫حمل ونقل پایین اس��ت‪ .‬همین امر‪ ،‬نرخ تمام ش��ده هر‬ ‫تن ماده معدنی برای حم��ل را افزایش می دهد‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه بخش معدن کش��ور به ش��دت نیازمند اکتشافات‬ ‫کانس��ارهای پنهان و عمقی است چراکه ذخایر سطحی‬ ‫کش��ور در حال پایان بوده یا تمام ش��ده اس��ت‪ .‬اگرچه‬ ‫اقداماتی در س��ال ‪ ۹۶‬انجام ش��د که به کش��ف ذخایر‬ ‫غن��ی اهن در اعماق باالی ‪ ۱۵۰۰‬متر انجامید اما کافی‬ ‫نیس��ت؛ ضمن انکه نتایج اکتشافات نش��ان داده است‬ ‫مناب��ع عمقی بس��یاری وجود دارند ک��ه همگی منتظر‬ ‫ورود فناوری های نوین برای استخراج و فراوری هستند‪.‬‬ ‫از طرف��ی‪ ،‬ورود و بومی س��ازی فناوری های نوین و روز‪،‬‬ ‫ی خارجی است‪ .‬بی شک حجم زیاد‬ ‫نیازمند سرمایه گذار ‬ ‫منابع معدنی خدادادی کش��ور ما‪ ،‬ب��ه راحتی می تواند‬ ‫سرمایه گذاری خارجی را به ایران گسیل کند‪.‬‬ ‫اهن ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬تومان گران شد‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان اهن با اعالم اینکه در اس��فند‪،‬‬ ‫تاجران به طور س��نتی خریدهای س��ال اینده خ��ود را انجام‬ ‫می دهن��د‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر نرخ اهن ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬تومان گران‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬حمیدرضا رس��تگار‪ ،‬با اشاره به اینکه به‬ ‫دلیل توقف ساخت وس��از همچنان رکود بر بازار خرید و فروش‬ ‫اهن حاکم اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬البته به دلی��ل عرضه بیش از‬ ‫تقاض��ای کاال در بازار‪ ،‬ش��اهد رش��د قیمت های ب��اال در بازار‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه در اسفند‪ ،‬تاجران به طور سنتی خریدهای‬ ‫سال اینده خود را انجام می دهند‪ ،‬افزود‪ :‬همین امر باعث شده‬ ‫است نرخ اهن ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬تومان افزایش یابد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان اهن تصریح ک��رد‪ :‬خریدهای‬ ‫سنتی تاجران عاملی شده تا برخی از خریداران هم‪ ،‬نسبت به‬ ‫خرید به دلیل نگرانی از وضعیت قیمت ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬درحال حاضر هر کیل��و تیراهن با نرخ ‪۴۵۰۰‬‬ ‫تقاضای سیمان عربستان کاهش می یابد‬ ‫کارخانجات سیمان عربس��تان سعودی برای سومین سال‬ ‫متوال��ی از نظر میزان فروش زیر فش��ار هس��تند‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی نیز فروش سیمان به میزان ‪۱۳‬‬ ‫درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش سیمان خبر‪ ،‬موسسه مالی «الراجحی» عربستان‪،‬‬ ‫در گزارش خود با وجود افزایش نسبی نرخ سیمان در ‪ ۳‬ماه‬ ‫پایانی سال گذشته در فروش برخی از شرکت ها‪ ،‬در مجموع‬ ‫به کاهش اندک متوس��ط نرخ فروش سیمان در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی اش��اره می کن��د و می افزای��د‪ :‬درحال حاضر اولویت‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬قیمت گذاری باالت��ر و تعویق جنگ قیمتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این موسس��ه مالی در گ��زارش خود ضمن اش��اره به این‬ ‫موض��وع که در ماه های پیش رو‪ ،‬انتظ��ار می رود قیمت های‬ ‫فعل��ی ف��روش همچن��ان ثاب��ت بمان��د اضاف��ه می کند که‬ ‫تولیدکنن��دگان اکن��ون بیش��تر ب��ه فک��ر حف��ظ قیمت ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش می افزاید‪ :‬تقاضای س��یمان در س��ال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫میالدی همچنان با در نظر گرفتن کاهش سرمایه گذاری های‬ ‫دول��ت در برخ��ی از مگاپروژه ه��ا‪ ،‬رو ب��ه کاه��ش خواه��د‬ ‫بود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬تقاضای ضعیف س��یمان نیز باعث می ش��ود‬ ‫تولیدکنن��دگان به فک��ر افزایش صادرات ب��ه بازارهای دیگر‬ ‫منطقه باش��ند تا بتوانند سطح موجودی سیمان کارخانجات‬ ‫را به حد مطلوب برسانند‪.‬‬ ‫هزار تومان و میلگرد ‪ ۴۸۰۰‬تومان معامله می شود‪.‬‬ ‫رس��تگار بر لزوم همفکری مس��ئوالن با تشکل های تولیدی‬ ‫تاکید کرد و گف��ت‪ :‬با این همفکری ها‪ ،‬مدیریت تنظیم بازار و‬ ‫تصمیم گیری ها بسیار موفقیت امیز خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬کاربرد اهن از تمام فلزات بیشتر است و ‪۹۵‬‬ ‫درصد الیاژ کل فلزات تولید ش��ده در سراسر جهان را تشکیل‬ ‫می دهد‪ .‬نرخ ارزان و مقاومت باالی ترکیب ان‪ ،‬اس��تفاده از ان‬ ‫را به ویژه در اتومبیل ها‪ ،‬بدنه کش��تی های بزرگ و ساختمان ها‬ ‫اجتناب ناپذیر می کند‪.‬‬ ‫نخس��تین نش��انه های اس��تفاده از اهن به زمان سومریان و‬ ‫مصریان باز می گردد‪ ۴۰۰۰ .‬سال پیش از میالد با اهن کشف‬ ‫شده از شهاب سنگ ها‪ ،‬اقالم کوچکی مثل سر نیزه و زیوراالت‬ ‫را می س��اختند‪ .‬از ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۳۰۰۰‬سال پیش از میالد‪ ،‬تعداد‬ ‫زیادی از اش��یای س��اخته ش��ده با اهن مذاب (فقدان نیکل‪،‬‬ ‫این محصوالت را از اهن ش��هاب س��نگی متمایز می کند) در‬ ‫بین النهرین‪ ،‬اسیای صغیر و مصر به چشم می خورد‪.‬‬ ‫استقبال معدنی ها از مکانیسم بورس کاال‬ ‫اگر قرار است در یک اقتصاد شفاف با شرایط مناسب و رقابتی‬ ‫فعالیت کنیم‪ ،‬بورس کاال بزرگ ترین و مهم ترین نقش را می تواند‬ ‫ایفا کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش چیالن‪ ،‬قدیر قیاف��ه‪ ،‬عضو هی��ات مدیره انجمن‬ ‫س��نگ اهن ایران با بیان اینکه نقش بورس برای همه کس��انی‬ ‫که دس��تی در اقتصاد دارند و حتی سرمایه گذاران خرد‪ ،‬واضح و‬ ‫اشکار اس��ت گفت‪ :‬بورس همواره تاثیر بسزایی در شفاف سازی‬ ‫قیمت ها و تضمین پرداخت ارزش کاالها داش��ته و نقش ویژه ای‬ ‫در این زمینه ایفا کرده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر قرار اس��ت در یک‬ ‫اقتصاد ش��فاف و شرایط مناس��ب و رقابتی فعالیت کنیم‪ ،‬بورس‬ ‫کاال بزرگ ترین و مهم ترین نقش را می تواند ایفا کند‪.‬‬ ‫قیافه تصریح کرد‪ :‬س��نگ اهن و س��ایر محص��والت زنجیره‬ ‫می توانند در بورس کاال عرضه ش��وند و قیمت های انها کش��ف‬ ‫شود تا به خریداران داخلی و خارجی فروخته شود‪ .‬اهالی معدن‬ ‫و حوزه فراوری و فوالدی ها از مکانیس��م بورس کاال در عرضه و‬ ‫کش��ف نرخ اس��تقبال می کنند چراکه اگر این اتفاق در ابتدای‬ ‫زنجیره فوالد بیفتد و ش��اهد عرضه سنگ اهن در رینگ داخلی‬ ‫بورس کاال باشیم سایر محصوالت نیز از این روند پیروی خواهند‬ ‫ک��رد و این موضوع به س��ود اقتص��اد و بنگاه ه��ای تولیدکننده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی دلیل برخی مقاومت ها در مس��یر توسعه بورس کاال‬ ‫را چنین تش��ریح کرد‪ :‬اقتصاد ایران بر پایه نفت استوار است به‬ ‫عبارتی اقتصاد ما نفتی اس��ت بر ان حاکم ب��وده اما اگر اقتصاد‬ ‫برپای��ه بورس کاال پیش ب��رود قادر خواهیم ب��ود که در نهایت‬ ‫رانت ها را حذف کنیم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1250‬‬ ‫پیاپی ‪2568‬‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬امروز انتخابات اتاق های بازرگانی سراس��ر کش��ور برگزار‬ ‫و دوره جدید فعالیت بخش خصوصی اغاز می ش��ود‪ .‬اتاق بازرگانی به گفته‬ ‫بس��یاری‪ ،‬برای خودنمایی نیست‪ ،‬بلکه جایی برای بهبود کسب و کار است‪.‬‬ ‫این اتاق عرصه ای برای س��خنران نیست‪ ،‬بلکه کارگاهی است که باید صبح‬ ‫تا شب در ان کار کرد تا میراث باقیمانده از دست نرود‪.‬‬ ‫ام��روز اعضای هیات نمایندگان نهمین دوره اتاق های بازرگانی ازس��وی‬ ‫فعاالن اقتصادی انتخاب می ش��وند تا برای ‪ ۴‬س��ال دیگر‪ ،‬کرس��ی پارلمان‬ ‫بخ��ش خصوصی را به دس��ت بگیرند‪ .‬اعضای اتاق های بازرگانی اس��تانی و‬ ‫شهرستانی‪ ،‬در انتخاباتی با مشارکت فعاالن اقتصادی انتخاب و سپس راهی‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران می شوند؛ اتاقی که فعاالن‬ ‫اقتصادی از ان به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می کنند و نقش ویژه ای‬ ‫محمدرض�ا مرتض�وی‪ ،‬رئیس هی�ات مدیره‬ ‫خانه صنعت و معدن اس�تان ته�ران ‪:‬کار در دوره‬ ‫بعد‪ ،‬س��خت اس��ت و در واقع ش��رایط کار در اتاق نهم‬ ‫سخت خواهد بود و چاشنی از دانایی‪ ،‬تجربه‪ ،‬شجاعت‬ ‫و پش��تکار الزم اس��ت تا بتواند به حوزه های گوناگون‬ ‫صنع��ت‪ ،‬تج��ارت‪ ،‬تولید و کش��اورزی توج��ه کند و‬ ‫هیچ کدام از این ها نباید مورد بی توجهی قرار گیرند‪ .‬در‬ ‫ش��رایط اضطرار‪ ،‬افرادی منتظر می مانند تا اختیارات‬ ‫را زیر کلید امضاهای طالیی به دس��ت بیاورند؛ در این‬ ‫ارتباط متاس��فانه باش��گاه امضاهای طالیی به وجود‬ ‫امده و س��ال دیگر باید این موضوع را حل کنیم‪ .‬سال‬ ‫اعتماد به سپرده های‬ ‫ارزی باز می گردد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫بایدهای بخش خصوصی در دوره جدید اتاق های بازرگانی‬ ‫از دولت مطالبه گری کنید‬ ‫در اقتصاد این روزهای س��خت ایران خواهد داشت‪ .‬در این میان‪ ،‬مهم ترین‬ ‫نکته این اس��ت که دوره نهم‪ ،‬چه تفاوتی با دوره های دیگر دارد و باید در این‬ ‫ش��رایط اقتصادی چه کرد و چه اقداماتی انج��ام داد‪ .‬به طور قطع‪ ،‬این دوره‬ ‫یکی از سخت ترین دوره های فعالیت بخش خصوصی است چراکه مشکالت‬ ‫به قولی که به مردم می دهیم‪ ،‬عمل کنیم‬ ‫علی محمد رجال�ی‪ ،‬بنیان گذار گ�روه صنعتی‬ ‫ظریف مصور‪ :‬باید کس��ی در اتاق کار کند که اهل عمل‬ ‫باش��د؛ چراکه دو صد گفته چون نیم کردار نیست‪ .‬نباید‬ ‫این گونه باش��د که وعده بیهوده دهی��م و در نهایت این‬ ‫وعده ها را اجرایی نکنیم‪ .‬باید در دوره جدید جوان گرایی‬ ‫کنیم؛ جوان ها وارد شوند و باتجربه های پا به سن گذاشته‬ ‫ب��ه انها کمک کنند‪ .‬باید به قول��ی که به مردم می دهیم‬ ‫عمل کنیم و پای عهدمان بمانیم؛ ش��رعا اشکال دارد اگر‬ ‫حرف��ی را بزنیم و بعد یادم��ان برود به ان عمل کنیم‪ .‬من یک روز به‬ ‫رئیس جمهوری گفتم که ‪۱۰‬ش��رکت کره جنوبی را اداره می کنند؛‬ ‫ایش��ان هم گفتند چرا شما ‪ ۱۰‬ش��رکت نمی شوید که ایران را اداره‬ ‫کنی��د ؟ من پاس��خ دادم که یک تفاوت جزئی بین دو کش��ور وجود‬ ‫دارد و ان ه��م اینکه گیوتین کره جنوبی روی ‪ ۲۲۰‬بس��ته ش��ده و‬ ‫رانندگی در جاده‬ ‫پیچ در پیچ قوانین‬ ‫«اکسپـو»‬ ‫‪ ۱۶۸‬ساله می شود‬ ‫هرکس که قدش از ‪ ۲۲۰‬بلندتر باش��د؛ کمی از موهایش‬ ‫را می زنند‪ ،‬اما گیوتین ایران را روی ‪ ۱۷۵‬بس��ته اند؛ یعنی‬ ‫اگر قد کس��ی ‪ ۱۷۵‬باش��د موهایش را می زنند و اگر کسی‬ ‫‪ ۱۸۰‬بود گردنش زده می شود‪ .‬اقایان در دوره جدید اتاق‬ ‫بای��د بیایند ای��ن گیوتین را باال ببرن��د‪ .‬نباید اجازه دهیم‬ ‫دولتی ها ‪۸۰‬درصد صنعت ایران را اداره کنند‪ .‬اگر تا ‪۱۰۰‬‬ ‫س��ال دیگر ایران با همین رویه بخواهد پیش برود‪ ،‬به هیچ‬ ‫جا نمی رس��د‪ .‬من اهل سیاست نیستم و این صحبت ها را‬ ‫به عن��وان یک اقتصاددان خیلی خیلی کوچک که تجربه ‪ ۶۵‬س��ال‬ ‫کاس��بی دارد‪ ،‬می گویم و با صداقت هم حرف می زنم‪ .‬دولتمردان در‬ ‫ایران باید رویه ها را تغییر دهند و اتاق باید در دوره بعدی این موضوع‬ ‫را از انها بخواهد و مطالبه گر باشد‪ .‬هر کس انتخاب شد‪ ،‬باید برود داد‬ ‫بزند و مطالبه گری کند؛ «تا نگرید طفل‪ ،‬کی نوشد لبن؟»‬ ‫کار در دوره بعد‪ ،‬سخت است‬ ‫این��ده تمام انرژی خود را برای پس گرفتن‬ ‫امضاهای طالی��ی از وزی��ران می گذاریم‪،‬‬ ‫زی��را ای��ن امضاه��ای طالیی ه��ر کجا که‬ ‫وارد ش��وند‪ ،‬ایجاد رانت و فس��اد می کنند‪.‬‬ ‫تهران یک ابرش��هر است و مشکالت خاص‬ ‫خ��ود را دارد؛ بنابراین یکی از موضوع های‬ ‫مهم این بود که ات��اق بازرگانی تهران حل‬ ‫مشکالت این اس��تان را در دستور کار قرار‬ ‫دهد‪ .‬مسائل اس��تان تهران بیشترین انرژی را در اتاق‬ ‫هش��تم برد و به همین دلیل هم اس��تقبال بازرگانان و‬ ‫تولیدکنندگان نس��بت به دوره های قبل افزایش پیدا‬ ‫یکی پس از دیگری در حال بروز است که باید با کمرنگ تر کردن نقش دولت‬ ‫و تقوی��ت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصاد‪ ،‬در جنگ اقتصادی امروز‬ ‫با افتخار پیروز ش��ویم‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫برخی دیدگاه ها درباره دوره جدید‬ ‫اتاق های بازرگانی سراسر کشور را اورد ه است که می خوانید‪.‬‬ ‫محمدرض�ا دیان�ی‪ ،‬مدیرعام�ل گ�روه‬ ‫صنعتی انتخاب‪:‬کش��ور ما امروز نیاز به همت‬ ‫فع��االن با اخالص‪ ،‬تالش��گر و خس��تگی ناپذیر‬ ‫اقتصادی دارد‪ .‬ایران کش��وری اسالمی است اما‬ ‫متاسفانه به بزرگ ترین گناهان اقتصادی یعنی‬ ‫رب��ا و کنز ثروت که ه��ردو را قران مذمت کرده‪،‬‬ ‫مبتال شده است‪.‬‬ ‫مش��کالت امروز کش��ور با کنار رفت��ن و قهر‬ ‫کردن برطرف نمی ش��ود و نمی توان این گونه کاری را پیش‬ ‫ب��رد‪ .‬امروز تضعیف نظام با هر ایده و عقیده و س��لیقه ‪ ،‬حتی‬ ‫برای کسانی که از لحاظ دینی مسلمان نیستند‪ ،‬یک جنایت‬ ‫اس��ت‪ ،‬چون امنیت و منافع این کشور را به خطر می اندازد و‬ ‫می دانیم اگر از هم بپاشد عرض و ناموس و اینده کشور از بین‬ ‫ک��رد‪ .‬درباره مس��اعدت ها در بخش های‬ ‫مالیات��ی و حقوق��ی به اعض��ا‪ ،‬انقالبی در‬ ‫ات��اق به وجود امد و س��طح رضایتمندی‬ ‫به ش��دت باال رفت‪ .‬با توجه به اینکه ‪100‬‬ ‫تشکل گوناگون در اتاق تهران وجود دارد‬ ‫اما با س��ختگیری های اعمال شده‪ ،‬تالش‬ ‫شد تا تش��کل های موازی ش��کل نگیرد‪.‬‬ ‫ات��اق بازرگانی در دوره هش��تم خود نمره‬ ‫قبولی را می گیرد زیرا همه به این نتیجه رس��یدند که‬ ‫کار ف��ردی نمی تواند موفق باش��د و یاد گرفتند از طرز‬ ‫فکرهای گوناگون استفاده شود‪.‬‬ ‫تضعیف نظام‪ ،‬جنایت است‬ ‫خواهد رفت؛ در نتیجه تضعیف‪ ،‬جنایت اس��ت اما‬ ‫توجیه هم حماقت است‪ .‬انهایی که می گویند هیچ‬ ‫مشکلی نیست و همه چیز خوب است؛ یا خودشان‬ ‫را احمق فرض کرده اند یا مردم را‪ .‬این گونه نیست؛‬ ‫مش��کالتی در کش��ور وجود دارد اما در این زمینه‬ ‫جمله قش��نگی هس��ت که می گوی��د‪ :‬تکمیل هم‬ ‫رس��الت اس��ت‪ .‬امروز وظیفه ما این اس��ت که اگر‬ ‫می بینیم مش��کالتی وجود دارد‪ ،‬به میدان بیاییم‪.‬‬ ‫یک روز عده ای اسلحه دست گرفته و جان شان را فدا کردند‬ ‫و امروز اس��لحه دست ما اس��ت‪ .‬هر گام درست اقتصادی که‬ ‫برداریم‪ ،‬جهادی است که انجام داده ایم و این گروه و ان گروه‬ ‫هم ندارد؛ پس از انتخابات نیز دوس��تان دست در دست هم‬ ‫و صمیمانه کار را جلو می برند‪ .‬س��رانجام باید دید ان فکری‬ ‫که می تواند با یک نگاه بلند و عمیق موضوع ها را دنبال کند؛‬ ‫کدام فکر اس��ت؟ این دوره کمیس��یون بازار پول و سرمایه‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران را بانکی ه��ا گرفتند و ما هر قدر تالش‬ ‫کردیم بانک ها را به چالش بکش��انیم‪ ،‬نش��د؛ چون بانکی ها‬ ‫البی کردند و افراد خودشان را در کمیسیون داشتند‪ .‬بیاییم‬ ‫پ��س از این انتخابات ه��م راه را ادامه دهیم‪ .‬ه��ر کدام از ما‬ ‫می توانیم عضو فعال اتاق باشیم‪ .‬در اصفهان‪ ،‬وضعیت خراب‬ ‫است و باید بگویم یا مس��ئوالن نمی توانند کار زیادی انجام‬ ‫دهن��د یا تغییرات انقدر زیاد اس��ت که نمی توان کاری کرد‪.‬‬ ‫یک استاندار یا ش��هردار تا می اید برنامه ریزی کند‪ ،‬جابه جا‬ ‫می ش��ود‪ .‬ما باید دست به دست هم بدهیم و فاصله طبقاتی‬ ‫شهرمان را از بین ببریم و بدانیم که مشکالت با همین عقول‬ ‫فعاالن اقتصادی قابل حل است‪.‬‬ ‫دولت از دخالت در اقتصاد خودداری کند‬ ‫مهدی پورقاضی‪ ،‬مدیرعامل ش�رکت مهندسی نیرومند‬ ‫پلیم�ر پارس ‪ :‬اتاق ه��ای بازرگانی دو نوع وظیف��ه دارند که یکی‬ ‫در قبال اعضا و دیگری در قبال مس��ئوالن اقتصادی کش��ور است‪.‬‬ ‫اتاق ه��ای بازرگانی در قبال اعضا باید خدماتی مانند تبدیل کارت‪،‬‬ ‫اطالع رس��انی‪ ،‬بازاریاب��ی و اموزش را ارائه دهند ک��ه از این جهت‬ ‫درس��ت عمل ش��ده است‪ .‬در مس��ائلی مانند مش��کالت گمرک‪،‬‬ ‫مس��ائل ارزی و ثبت س��فارش نه تنها اتاق ته��ران‪ ،‬بلکه هیچ کدام‬ ‫از اتاق ها موفقیتی نداش��تند‪ .‬مهم ترین موضوع تک نرخی ش��دن‬ ‫ارز اس��ت‪ .‬ات��اق بازرگانی تا کنون ‪ 53‬نامه نوش��ته‪ ،‬ولی جوابی نگرفته اس��ت‬ ‫زی��را تصمیم گیرنده اقتصاد منطق اقتص��ادی را نمی پذیرد و به اصول اقتصاد‬ ‫بین المل��ل اهمی��ت نمی دهد‪ ،‬اتاق بازرگانی نیز نتوانس��ته انها را متقاعد کند‬ ‫ک��ه تغییر رویه دهن��د‪ .‬نمایندگان دوره نهم بای��د معجزه کنند تا‬ ‫به نتیجه برس��ند‪ ،‬درباره سیاس��ت های اقتصادی باید به س��مت‬ ‫ازادس��ازی اقتصاد حرکت کنیم و ارز تک نرخی ش��ود و دولت نیز‬ ‫از دخالت در اقتصاد خودداری کند‪ .‬براساس قانون اساسی کشور‪،‬‬ ‫س��هم بخش خصوصی در اقتصاد باید بیش��تر شود؛ بنابراین الزم‬ ‫اس��ت نهادهایی خصوصی برای ایجاد رابط��ه موثر و مطلوب بین‬ ‫بخش های گوناگ��ون و نهادهای سیاس��ت گذار‪ ،‬حضور و فعالیت‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬در این میان اتاق های بازرگانی می توانند به عنوان‬ ‫س��اختاری که از دل بخش خصوصی به وجود ام��ده‪ ،‬بهترین عملکرد را برای‬ ‫دفاع از حقوق بخش خصوصی و ارتباط با س��ایر بخش ها مانند بخش تعاونی یا‬ ‫دولتی داشته باشد‪.‬‬ ‫راه اندازی خط کشتیرانی گردشگری چابهار‪ -‬مسقط‪-‬دوبی‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری سیستان وبلوچس��تان از راه ان��دازی‬ ‫خط کشتیرانی مسافربری‪ ،‬تفریحی‪ ،‬گردشگری‬ ‫چابهار‪-‬مس��قط‪-‬دوبی و کراچی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این خ��ط به زودی با مش��ارکت بخش خصوصی‬ ‫راه ان��دازی خواه��د ش��د‪ .‬علیرض��ا جاللزایی در‬ ‫گفت وگو با ایرنا اظهارکرد‪ :‬نشست سرمایه گذاران‬ ‫کشورهای گوناگون در چابهار نتایج بسیار خوب‬ ‫و مناس��بی داشت که از ان جمله توسعه صنعت‬ ‫گردشگری دریایی بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از انج��ا ک��ه متولی گردش��گری‬ ‫دریایی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردش��گری استان اس��ت‪ ،‬به دنبال ان و با توجه‬ ‫به ش��رایط دریایی خاص منطق��ه باید در حوزه‬ ‫گردش��گری دریای��ی مجوزه��ای الزم از س��وی‬ ‫چندین نهاد از جمل��ه اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫هیات حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه‬ ‫مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و‬ ‫به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح اراء ذیل تایید نموده اند‪.‬‬ ‫‪1‬ـ رای ش��ماره ‪ 139760330002019877‬مرب��وط ب��ه پرون��ده کالس��ه‬ ‫‪ 1391114430002006681‬مریم توسلی فرزند صمد در قسمتی از‪/‬ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین که در ان احداث بنا ش��ده به مس��احت ‪ 99/32‬متر مربع پالک شماره ‪1/12‬فرعی از‬ ‫‪ 1948‬اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی‪/‬سند رسمی‪ /‬سند مالکیت مشاعی‬ ‫برابر سند ‪ 1359/9/6-3905‬دارای مالکیت می باشد‪( .‬م الف ‪)5283‬‬ ‫‪2‬ـ رای ش��ماره ‪ 139760330002030992‬مرب��وط ب��ه پرون��ده کالس��ه‬ ‫‪ 1391114430002015478‬خانم هاجر قنبرلی فرزند محمود در قس��متی از‪/‬شش��دانگ‬ ‫یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪ 64/70‬مترمربع پالک شماره فرعی از‬ ‫‪ 2281‬اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی مع الواس��طه از پرتو بیکدلی اذری‬ ‫خریداری کرده است‪( .‬م الف ‪)5284‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1397/11/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1397/12/11 :‬‬ ‫وم‬ ‫تد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫حوزه ثبت ملک اداره دو قم‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی‬ ‫نوب‬ ‫قوه قضائیه‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری استان صادر شود که‬ ‫امیدواریم تمامی نهادهای دس��ت اندرکار در این‬ ‫زمینه همکاری مناسبی داشته باشند‪.‬‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردشگری سیس��تان و بلوچستان تصریح کرد‪:‬‬ ‫س��رمایه گذار یادش��ده ی��ک کش��تی از ن��وع‬ ‫هیون��دای کره جنوبی با ظرفی��ت ‪ ۲۴۰‬نفر با‬ ‫امکانات و تجهیزات الزم خریداری کرده و قرار‬ ‫است برای نخستین بار در اب های دریای عمان‬ ‫تردد کند‪.‬‬ ‫جاللزایی با اش��اره به اینکه ‪ ۷۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای خرید این کش��تی هزینه شده‪ ،‬گفت‪ :‬مسیر‬ ‫ابتدایی این کش��تی چابهار به مس��قط و پس از‬ ‫ان چابهار‪-‬کراچی و س��پس چابهار‪-‬قطر‪-‬امارات‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براساس پیش بینی های‬ ‫انجام ش��ده امیدواریم بتوانیم در فروردین س��ال‬ ‫‪ ،۹۸‬کشتی را راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری سیستان وبلوچس��تان با بیان اینکه‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی نیز باید در این زمینه‬ ‫ورود کرده و با راه اندازی پایانه زمینه س��فرهای‬ ‫خوشی را برای مسافران داخلی و خارجی فراهم‬ ‫کند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این کشتی با رویکرد گردشگری‬ ‫تفریحی یا گردشگری س�لامت اب یا بازی های‬ ‫ابی به دریای چابهار ورود می کند‪.‬‬ ‫جاللزای��ی تاکید کرد‪ :‬بای��د با همکاری تمامی‬ ‫نهادها ش��رایطی فراهم ش��ود که براس��اس ان‬ ‫توسعه زیرس��اخت های گردش��گری سیستان و‬ ‫بلوچس��تان با محوریت گردشگری دریایی کلید‬ ‫بخ��ورد و در اینده ای نه چندان دور ش��اهد رونق‬ ‫این مهم از بندر زیبای چابهار به مقصدهای دیگر‬ ‫در جهان باشیم‪.‬‬ ‫‪3‬ـ رای ش��ماره ‪ 139760330002030406‬مرب��وط ب��ه پرون��ده کالس��ه‬ ‫‪ 1392114430002003290‬محمدحسین رضائی فرزند ولی در قسمتی از‪/‬ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪ 219/45‬مترمربع پالک شماره ‪129‬فرعی‬ ‫از ‪ 1947‬اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی‪/‬س��ند رس��می‪ /‬س��ند مالکیت‬ ‫مشاعی مع الواسطه از ولی رضائی (توسط ورثه) خریداری کرده است‪( .‬م الف ‪)5285‬‬ ‫مورد تایید قرار گرفته و از انجایی که مقرر گردیده است پس از نشر اگهی و انقضاء موعد‬ ‫مقرر س��ند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف‬ ‫مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ انتش��ار اگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه دو‬ ‫قم تس��لیم و رس��ید ان را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تس��لیم اعتراض به اداره ثبت به‬ ‫دادگاه مراجع��ه و دادخواس��ت خ��ود را به مرجع قضائی تقدیم و گواه��ی ان را به این اداره‬ ‫تحویل نمایند الزم به توضیح اس��ت که صدور سند براس��اس قانون مذکور مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫مرتضی نورانی ارانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1250‬‬ ‫پیاپی ‪2568‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس اتحادیه حمل ونقل بار و کاالی سبک شهری و پیک موتوری تهران در گفت وگو با‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت‬ ‫گردشگری‬ ‫بهترین راه‬ ‫مقابله با تحریم ‬ ‫رانندگی در جاده پیچ در پیچ قوانین‬ ‫سعید قربانی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫جزئیات نمایشگاه بهاره‬ ‫تهران مشخص شد‬ ‫رئی��س اتاق اصناف‬ ‫ته��ران از برگ��زاری‬ ‫نمایش��گاه به��اره در‬ ‫‪ ۳‬نقط��ه از تهران خبر‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی ات��اق‬ ‫اصناف تهران‪ ،‬قاس��م‬ ‫نوده فراهان��ی افزود‪ :‬امس��ال تصمیم داش��تیم‬ ‫به دلیل رکود و تورم به جای برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫از فروش فوق العاده در واحدهای صنفی استفاده‬ ‫کنیم که بنا به درخواست وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای اینکه برخی ش��هروندان راحت تر‬ ‫بتوانن��د نی��از خود را ب��راورده کنند مقرر ش��د‬ ‫فق��ط در ‪ ۳‬نقط��ه از پایتخت‪ ،‬اقدام ب��ه برپایی‬ ‫نمایش��گاه های کوچک بهاره کنیم‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬براساس برنامه ریزی های انجام شده امسال‬ ‫نمایش��گاه به��اره در ‪۳‬نقطه از تهران (بوس��تان‬ ‫والی��ت‪ ،‬خاوران و مص�لا) از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬اس��فند‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬نوده فراهان��ی اظهارکرد‪ :‬با‬ ‫هماهنگ های انجام یافته مقرر شد در دو منطقه‬ ‫پ��ارک ارم و حکیمیه تهرانپارس که س��ال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬نمایش��گاه های بهاره برگزار می شد و‬ ‫استقبالی از انها نش��ده بود‪ ،‬امسال نمایشگاهی‬ ‫نداشته باش��یم و فقط در ‪۳‬نقطه پایتخت‪ ،‬اقدام‬ ‫به برپایی نمایش��گاه های کوچک بهاره خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫توس��عه صنعت گردش��گری و فراه��م کردن‬ ‫بس��ترهای الزم برای پذیرش گردشگران داخلی‬ ‫و خارج��ی می توان��د مهم ترین راه��کار مقابله با‬ ‫تحریم ها و تهدیدهای بین المللی باشد‪ .‬ممانعت از‬ ‫فروش نفت به عنوان مهم ترین منبع درامد کشور‪،‬‬ ‫ممانع��ت از تبادالت مالی‪ ،‬تخریب ایران در اذهان‬ ‫م��ردم و ایجاد ایران هراس��ی در دهکده جهانی و‬ ‫جلوگی��ری از ص��ادرات محص��والت و خدمات از‬ ‫جمله اهدافی است که در تحریم ها دنبال می شود‬ ‫و توس��عه صنعت گردش��گری چنانچه هدفمند و‬ ‫اگاهانه انجام ش��ود به خوبی می تواند این تاثیرات‬ ‫را برط��رف یا کمرنگ کند‪ .‬ایران با تغییر بخش��ی‬ ‫از سیاس��ت های خ��ود می تواند ش��رایط را برای‬ ‫ورود گردش��گران خارجی راحت تر کند و مانع از‬ ‫خروج حجم زیادی از ارز گردشگران داخلی شود‪.‬‬ ‫براساس امار رسمی در سال گذشته میالدی بیش‬ ‫از ‪۲‬میلی��ون و ‪۵۰۰‬هزار ایرانی به ترکیه و بیش از‬ ‫نیم میلیون ایرانی به دوبی مسافرت کردند که اگر‬ ‫سهم هر ایرانی از هزینه های مسافرتی فقط ‪۵۰۰‬‬ ‫دالر باش��د‪ ،‬بیش از یک میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫دالر ارز از کش��ور خارج ش��ده اس��ت‪ .‬چه دالیلی‬ ‫باعث ش��ده کشورهای همس��ایه در کانون توجه‬ ‫مردم کش��ورمان قرار گیرد و به چه علت کشوری‬ ‫مانند مالزی در س��ال گذش��ته می�لادی میزبان‬ ‫ح��دود ‪ ۲۷‬میلیون گردش��گر خارجی و کش��ور‬ ‫ترکیه در س��ال گذش��ته میالدی پذیرای بیش از‬ ‫‪ ۴۳‬میلیون گردش��گر بین المللی باش��د؟ اگر هر‬ ‫کدام از این گردشگران فقط مبلغ ‪ ۵۰۰‬دالر ارز را‬ ‫وارد کشورهای یادشده کرده باشند‪ ،‬چه درامدی‬ ‫متوجه مالزی و ترکیه ش��ده اس��ت؟ کش��ورمان‬ ‫مانند مالزی و ترکیه کش��وری اس�لامی است اما‬ ‫چه عامل یا عواملی باعث شده که با وجود منابع و‬ ‫ظرفیت های بزرگ جذب گردشگر در کشورمان‪،‬‬ ‫تعداد گردشگران خارجی به ‪۵‬میلیون نفر در سال‬ ‫نرس��د؟ به طور حتم‪ ،‬باید در سیاس��ت های خود‬ ‫تغیی��رات بنیادی ایجاد کنیم تا بتوانیم به ش��عار‬ ‫اس��تقالل از منابع طبیعی جامه عمل بپوشانیم و‬ ‫توسعه و پیشرفت کشورمان را مدیون تالش های‬ ‫خ��ود و دان��ش و مدیری��ت خ��ود بدانی��م‪ .‬اگ��ر‬ ‫جزیره های جنوبی کش��ورمان مانند کیش‪ ،‬قشم‬ ‫و هرمز ب��ه جزیره های ازاد مانن��د انچه در دوبی‬ ‫اتفاق افتاده‪ ،‬تبدیل شود‪ ،‬به نحوی که گردشگران‬ ‫خارجی بدون نیاز به دریافت روادید بتوانند س��فر‬ ‫و س��رمایه گذاران خارجی در زمینه های تجاری‪،‬‬ ‫تفریح��ی و مس��کونی به راحتی س��رمایه گذاری‬ ‫کنند‪ ،‬بدون ش��ک صنعت گردشگری کشورمان‬ ‫با تحول بزرگی روبه رو خواهد شد‪ .‬دولت می تواند‬ ‫ب��ا راه اندازی مراکزی در ای��ن جزیره‏ها‪ ،‬به خوبی‬ ‫ظرفیت های گردش��گری دیگر نقاط کشورمان را‬ ‫معرفی کند و با اعطای روادید ورودی ایران از مبدا‬ ‫کیش و براس��اس شرایط فرهنگی عمومی کشور‪،‬‬ ‫پذیرای گردشگران خارجی باشد‪ .‬این تدبیر عالوه‬ ‫بر جلوگیری از خروج ارز به خوبی ایران را به جهان‬ ‫معرفی و با توس��عه صنعت گردشگری بسیاری از‬ ‫مشکالت ناشی از تحریم را برطرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫تشریح کرد‬ ‫ایا اتحادیه ای‬ ‫که نتواند مجوز‬ ‫صادر کند‪،‬‬ ‫اتحادیه است؟!‬ ‫ایا اتحادیه ای‬ ‫که نتواند‬ ‫عضو بگیرد‪،‬‬ ‫اتحادیه است؟!‬ ‫وانت باره��ای نیس��ان‪ ،‬پی��کان‪ ،‬م��زدا‪ ،‬اریس��ان‪،‬‬ ‫کانتینر داران و یخچال داران و به طور کلی رانندگانی که‬ ‫اج��ازه حمل ونقل بار تا ‪۳.۵‬تن را دارند‪ ،‬مدتی اس��ت با‬ ‫مشکالت ناشی از بخشنامه ها و قوانین پیچ درپیچ روبه رو‬ ‫ش��ده اند‪ .‬این رانندگان نمی توانند بیمه شوند و اتحادیه‬ ‫انها قدرت کافی برای حمایت از انها در مسائل گوناگون‬ ‫را از دست داده است‪ .‬این همان موضوعی است که بارها‬ ‫نسبت به ان هشدار داده و گفته بودیم که اگر شهرداری‬ ‫دس��ت از م��وازی کاری برن��دارد‪ 7 ،‬اتحادی��ه مربوط به‬ ‫حمل ونقل تهران در عم��ل از کار می افتند و اختیارات‬ ‫بخش خصوصی به نهادی عموم��ی و غیردولتی واگذار‬ ‫می ش��ود‪ .‬این اتفاقی اس��ت که در اتحادیه حمل ونقل‬ ‫بار و کاالی س��بک ش��هری و پیک موت��وری تهران به‬ ‫وقوع پیوس��ته و این اتحادیه را در ش��رایطی قرار داده‬ ‫که به تعبیر رئیس هی��ات مدیره ان‪ ،‬از اختیارات اولیه‬ ‫محروم شده است‪ .‬این مشکل از انجایی پدیدامد که از‬ ‫س��ال ‪ 95‬شهرداری تهران مسئول ساماندهی بار و کاال‬ ‫ش��د امادولت هنوز نس��بت به تهیه و تدوین بخشنامه‬ ‫چگونگ��ی نظ��ارت ش��هرداری و تعری��ف دقیق حیطه‬ ‫مس��ئولیت ش��هرداری در این ح��وزه ازجمله چگونگی‬ ‫صدور پروانه کسب از س��وی اتحادیه های صنفی اقدام‬ ‫نکرده است‪ .‬در این باره با داوود محمدی‪ ،‬رئیس جدید‬ ‫اتحادیه حمل ونقل بار و کاالی س��بک ش��هری و پیک‬ ‫موتوری تهران به گفت وگویی مفصل نشستیم‪.‬‬ ‫€ €ش�ما از چه زمانی ریاس�ت اتحادیه را تحویل‬ ‫گرفتید و این تغییر در هیات رئیس�ه به چه علت‬ ‫انجام شد؟‬ ‫من از ابان ‪ ۹۷‬این پست را تحویل گرفتم و البته پیش‬ ‫از ان نی��ز بازرس این اتحادیه بودم‪ .‬این تغییر در هیات‬ ‫رئیس��ه به دلیل عزل رئیس پیش��ین این اتحادیه انجام‬ ‫ش��د و به این ترتیب من اتحادیه ای را که با مش��کالت‬ ‫مال��ی زیادی روبه رو بود‪ ،‬تحوی��ل گرفتم‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫مش��کالتی که برای خود اتحادیه پیش امده بود که در‬ ‫حال حاضر بخشی از انها حل شده است‪ ،‬برخی نهادها‬ ‫نی��ز موانعی برای این صنف ایج��اد کردند که مجموعه‬ ‫ای��ن اتفاق ها‪ ،‬این اتحادیه را به اتحادیه ای با منابع مالی‬ ‫صفر‪ ،‬بدهی بس��یار و بدون اختی��ارات در صدور جواز و‬ ‫ارائه خدمات به اعضا تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از کاره�ای اصلی ه�ر اتحادی�ه صدور‬ ‫مجوز فعالیت است‪ .‬چگونه ممکن است که چنین‬ ‫اجازه ای نداشته باشید؟! بیشتر توضیح دهید‪.‬‬ ‫همین طور است‪ .‬اتحادیه ای را به من تحویل داده اند‬ ‫ک��ه با مش��کالت عجیب��ی روبه رو اس��ت‪ .‬من از ش��ما‬ ‫می پرس��م ایا اتحادی��ه ای که نتواند مج��وز صادر کند‪،‬‬ ‫اتحادیه اس��ت؟! ایا اتحادیه ای ک��ه نتواند عضو بگیرد‪،‬‬ ‫ون ها با برداشتن صندلی های شان به جای مسافر‪ ،‬در مناطق دارای‬ ‫طرح‪ ،‬بار جابه جا می کنند و در بس��یاری از موارد‪ ،‬گش��ت‪‎‬های کنترل ‬ ‫نمی توانند مانع از تردد انها شوند‬ ‫اتحادیه اس��ت؟! از س��ال ‪ 95‬دیوان عدالت اداری رای‬ ‫داده ک��ه صادر نش��دن ج��واز از طریق ات��اق اصناف و‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تخلف است اما سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت تهران و هیات عالی نظارت بر‬ ‫امور صنفی تنها به این علت که می خواهند ایین نامه را‬ ‫اصالح کنند‪ ،‬اجازه صدور پروانه کسب را از ما گرفته اند‪.‬‬ ‫ب��ه ما گفته اند که وانت بار بای��د در قالب دفتر کار کند‬ ‫اما از کس��ی ک��ه ‪2‬میلیون تومان ن��دارد که وانت خود‬ ‫را تعوی��ض کن��د‪ ،‬چگونه می توانی��م بخواهیم که دفتر‬ ‫بزند؟ ضمن اینکه این وانت بار ها در سطح شهر فعالیت‬ ‫اقتصادی انجام می دهند و همه مردم شهر بارهای شان‬ ‫را ب��ه انها می دهن��د و به قول عض��وی از هیات امنای‬ ‫بازار‪ ،‬برخی از انها کلیددا ر حجره های بازاریان هستند‪.‬‬ ‫بنابراین از یک س��و به ما اجازه عضوگیری نمی دهند و‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬اتحادیه ای با ‪ 2‬میلیارد تومان بدهی به‬ ‫من تحویل داده اند‪.‬‬ ‫€ €از مشکالت دیگری که برای رانندگان وانت بار‬ ‫پیش امده است‪ ،‬بگویید‪.‬‬ ‫از رانندگان بی بضاعت ت��ر نداریم‪ .‬این رانندگان بیمه‬ ‫نمی ش��وند‪ .‬نمی توانند تعویض پالک کنند‪ ،‬نمی توانند‬ ‫طرح ترافیک بگیرند‪ ،‬نمی توانند جواز بگیرند و اتحادیه‬ ‫انها هم برای پیگیری امورشان پولی ندارد‪ .‬ما ‪ 2‬میلیارد‬ ‫توم��ان بدهی داش��تیم ک��ه البته یک میلی��ارد و ‪300‬‬ ‫میلیون تومان را به اتاق اصناف داده ایم و اکنون به این‬ ‫دلیل که نمی توانیم عضوگیری کنیم‪ ،‬حس��اب اتحادیه‬ ‫خالی است‪.‬‬ ‫€ €چ�را رانن�دگان زیر نظر ای�ن اتحادی�ه بیمه‬ ‫نیستند؟‬ ‫به نماینده سازمان تامین اجتماعی می گوییم که چرا‬ ‫ی کنید‪ ،‬می گوید من چه کس��ی را‬ ‫رانندگان را بیمه نم ‪‎‬‬ ‫بیم��ه کنم؟ وقتی این اتحادی��ه نمی تواند مجوز به انها‬ ‫ارائ��ه دهد‪ ،‬به نظر م��ا فرد مورد نظر اصلح و ش��غل او‬ ‫وانت ب��ار نیس��ت‪ .‬حرف نماینده بیمه درس��ت اس��ت‪.‬‬ ‫در عمل ش��اهدیم کس��ی که ج��واز ن��دارد‪ ،‬بیمه هم‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬کسی که بیمه نش��ود‪ ،‬ارم طرح ترافیک هم‬ ‫ب��ه او اختصاص نمی یابد‪ .‬اگر ارم طرح ترافیک هم به او‬ ‫اختص��اص نیابد‪ ،‬پالکش هم در صورت نیاز به تعویض‪،‬‬ ‫پالک عمومی نمی ش��ود‪ .‬در نهایت کسی که ‪ 30‬سال‬ ‫در زیرمجموع��ه این اتحادیه به ط��ور قانونی کار کرده‪،‬‬ ‫فروش عینک در مراکز درمانی بدون نظارت بازرسان‬ ‫رئیس اتحادیه صنف س��ازندگان‬ ‫و فروش��ندگان عینک تهران درباره‬ ‫مش��کالت این اتحادی��ه اظهارکرد‪:‬‬ ‫بس��یاری از مراک��ز درمان��ی ی��ا‬ ‫مطب ه��ای خصوص��ی ک��ه اص��ل‬ ‫وظیفه ش��ان درمان اس��ت‪ ،‬مبادرت‬ ‫به فروش عینک های طبی و افتابی‬ ‫می کنند و با وجود مراجعه و تذکرات اتحادیه‬ ‫به هیچ عن��وان ضابطه مند نش��ده و به قانون‬ ‫اهمیت نمی دهند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬حمید ثابت قدم با بیان اینکه بازرس��ان‬ ‫نمی توانن��د به مراکز درمان��ی ورود و کیفیت‬ ‫کااله��ا را رصد کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اص��ل ‪ ۹۱‬قانون‬ ‫نظ��ام صنفی هر ف��ردی که بخواه��د فعالیت‬ ‫صنفی داشته باش��د را مکلف کرده از اتحادیه‬ ‫مرب��وط به ان صن��ف پروانه کس��ب دریافت‬ ‫کند؛ اما متاس��فانه بس��یاری از مراکز درمانی‬ ‫یا مطب های خصوص��ی مبادرت به‬ ‫ف��روش عینک های طب��ی و افتابی‬ ‫می کنند و با مراجعه و تذکر اتحادیه‬ ‫نیز به هیچ عنوان ضابطه مند نشده‬ ‫و ب��ه قان��ون نظام صنف��ی اهمیت‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫ثابت ق��دم ادام��ه داد‪ :‬مش��کالت‬ ‫مالیات��ی تمامی صنوف را در ب��ر گرفته‪ ،‬حال‬ ‫انک��ه باید مالیات از درامد دریافت ش��ود‪ ،‬در‬ ‫حالی که برخی ممیزان مالیاتی سلیقه ای عمل‬ ‫کرده و توجهی به درامد ناکافی صنوف ندارند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه عین��ک در ادام��ه گفت‪:‬‬ ‫اموزش عینک س��ازی باید بنا بر فناوری های‬ ‫جدید امروزی و اش��نایی با علم اپتیک‪ ،‬انجام‬ ‫و مدرک بازاموزی به فعاالن ان ارائه شود‪ .‬در‬ ‫این زمینه اموزش های کوتاه مدت یا بلندمدت‬ ‫از ‪۲‬روز تا ‪ ۶‬ماه انجام می ش��ود؛ بنابراین برای‬ ‫تمدید پروانه کس��ب متقاضیان باید دوره های‬ ‫بازاموزی را بگذراند‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬در حال حاضر اتحادیه دارای‬ ‫‪۷۵۰‬عضو با پروانه کس��ب اس��ت و ‪۲۵۰‬عضو‬ ‫شناسایی شده در دست اقدام برای اخذ پروانه‬ ‫کسب دارد‪.‬‬ ‫ثابت ق��دم در ادام��ه بیان کرد‪ :‬رس��ته های‬ ‫فع��ال در اتحادی��ه عبارتند از؛ س��ازندگان و‬ ‫فروش��ندگان عینک طبی‪ ،‬افتابی و کرومیک؛‬ ‫س��ازندگان و فروش��ندگان عین��ک افتاب��ی‪،‬‬ ‫تعمی��رات عین��ک‪ ،‬عدسی تراش��ی؛ دفترکار‬ ‫بنکداری با کاربری اداری‪ ،‬بنکداری با کاربری‬ ‫تجاری؛ خرده فروشی و تجهیزات عینک طبی‬ ‫و افتابی‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬از س��ویی از طری��ق‬ ‫اتاق اصناف درصدد راه اندازی دانش��گاه علمی‬ ‫کاربردی هس��تیم‪ .‬کار س��اخت عینک‪ ،‬کاری‬ ‫فنی مهندس��ی است و این اقدام به هیچ وجه‬ ‫موازی کاری با وزارت بهداشت نیست‪.‬‬ ‫امروز با ش��رایط اس��فناکی روبه رو است‪ .‬شرایط زندگی‬ ‫این رانندگان به قدری بهم خورده است که من به علت‬ ‫اینکه در معرض شنیدن و روبه رو شدن با مشکالت این‬ ‫افراد زحمتکش قرار می گیرم‪ ،‬ش��رایط روحی سختی را‬ ‫پشت سر می گذارم‪.‬‬ ‫€ €بخش�ی از مش�کالت رانندگان با ش�هرداری‬ ‫تهران است؟‬ ‫بله‪ .‬همین طور اس��ت‪ .‬بخش زیادی از مش��کالتی که‬ ‫داریم با ش��هرداری است‪ .‬دو س��ال است که شهرداری‬ ‫ته��ران با تمام ت��وان جلو امده ک��ه ‪ 7‬اتحادیه حمل و‬ ‫نقل را زیرپوش��ش خود ببرد و در این باره به ماده ‪ 31‬و‬ ‫‪32‬راهنمایی و رانندگی که براساس این ماده ساماندهی‬ ‫حمل و نقل به ش��هرداری سپرده ش��ده است‪ ،‬استناد‬ ‫می کند‪ .‬کلمه «س��اماندهی» همواره دردسرس��از بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این دو ماده‪ ،‬وظایف شهرداری و حیطه های‬ ‫ساماندهی مشخص نشده است و به همین علت اعضای‬ ‫ای��ن ‪ 7‬اتحادیه هر کدام به نوبه خود مش��کالت زیادی‬ ‫را متحمل ش�� ده اند و به این ترتیب ‪ 7‬اتحادی ه پول ساز‬ ‫ب��رای اتاق اصن��اف تهران به زودی از ات��اق اصناف جدا‬ ‫می شوند‪ .‬اگر بخواهم به مشکالتی که با شهرداری داریم‬ ‫اشاره کنم باید بگویم که به عنوان نمونه شهرداری به ما‬ ‫گفت��ه برای حمل هر بار‪ ،‬از ش��هرداری باربرگ بگیریم‪.‬‬ ‫می گویند فلس��فه این کار این است که بدانند چه باری‬ ‫به کجا می رود‪ .‬اما در واقعیت این اتفاق نمی افتد و انها‬ ‫نمی دانند چه باری جابه جا می ش��ود‪ .‬گفته اند برای هر‬ ‫کس��ی که ‪ 3‬تا س��ند باربرگ (هر کدام به مبلغ هزار و‬ ‫‪ 200‬توم��ان) ثبت کند‪ 70 ،‬درص��د تخفیف ارم طرح‬ ‫ترافیک در نظر می گیریم و اگر کس��ی چنین نکند‪50 ،‬‬ ‫درصد تخفیف دارد‪ .‬در حالی که این محاس��به نادرست‬ ‫اس��ت و در نهایت بین کس��ی که س��ند باربرگ بگیرد‬ ‫یا نگی��رد تفاوتی در تخفیف ص��دور ارم طرح ترافیک‬ ‫نیس��ت و در واق��ع گرفتن باربرگ تنه��ا رانندگان را به‬ ‫دردسر می اندازد‪ .‬این تصمیم ها بدون حضور نمایندگان‬ ‫اتحادیه گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬درباره طرح ترافیک جدید‬ ‫نیز هزینه های خرید طرح برای رانندگان بسیار سنگین‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬می گویند تهران را خلوت کرده اما به نظر‬ ‫نمی رس��د این طور باش��د چراکه راننده مجبور است از‬ ‫راه های پیچ در پیچی برود و در نتیجه بیش��تر در شهر‬ ‫تردد کند تا به هدف برس��د‪ .‬همچنین راننده وانتی که‬ ‫برای ورود به طرح ترافیک پول زیادی داده است‪ ،‬برای‬ ‫اینکه هرچه س��ریع تر کار خود را در منطقه طرح انجام‬ ‫دهد‪ ،‬با عجله رانندگی می کند‪ ،‬اعصابش خراب می شود‬ ‫و به این علت گاهی نوع رانندگی این قش��ر زحمتکش‬ ‫مورد اعتراض جامعه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫€ €ش�ما می گویید رانندگان وانت ب�رای گرفتن‬ ‫طرح ترافیک به دردس�ر افتاده اند‪ .‬پس چه کسی‬ ‫بارها را جابه جا می کند؟‬ ‫نتیجه چند ماه بررسی های ما نشان می‪‎‬دهد بارکشی‬ ‫تاکس��ی ها و ون ه��ا رواج یافته اس��ت و ما مس��تنداتی‬ ‫ب��رای اثبات این ادع��ا داریم که در اختیار این رس��انه‬ ‫می گذاریم‪ ،‬ون ها با برداش��تن صندلی های شان به جای‬ ‫مس��افر‪ ،‬در مناطق دارای طرح‪ ،‬ب��ار جابه جا می کنند و‬ ‫ل نمی توانند مانع‬ ‫در بسیاری از موارد‪ ،‬گشت‪‎‬های کنتر ‬ ‫از تردد انها شوند‪.‬‬ ‫€ €در تعویض پالک چه مشکالتی دارید؟‬ ‫در موضوع تعویض پالک مشکل ما این است که وقتی‬ ‫ماشین فرسوده می شود‪ ،‬اگر مالک با هزار مشکل بتواند‬ ‫ماش��ین جدیدی بگیرد‪ ،‬وقتی می خواهد پالک ان را به‬ ‫پ�لاک عمومی تغییر دهد‪ ،‬راهب��ر ناجا این کار را انجام‬ ‫نمی دهد و می گوید که باید از شهرداری نامه بیاورد در‬ ‫حالی که این کار تخلف اس��ت‪ .‬در مقابل وقتی مالکان‬ ‫خودرو می خواهند پالک قدیمی را روی ماش��ین جدید‬ ‫قرار دهند‪ ،‬راهبر ناجا می گوید برو از اتحادیه نامه بگیر‪.‬‬ ‫در واق��ع نامه فک پالک را بای��د اتحادیه بدهد اما نامه‬ ‫نصب پ�لاک را ش��هرداری می دهد‪ .‬ای��ن برنامه ریزی‬ ‫اش��کال دارد‪ .‬ش��هرداری اقدام به تاسیس شرکت هایی‬ ‫کرده که با ‪ ۲‬میلیون تومان ثبت می ش��ود‪ .‬ان شرکت‬ ‫براس��اس قانون باید مجوزش را از اتحادیه ما بگیرد اما‬ ‫نامه تعویض پالک را ما باید از ش��رکتی که خودمان به‬ ‫ان جواز دادیم‪ ،‬بگیرم‪ .‬این کارها خیلی عجیب است‪.‬‬ ‫€ €در راستای حل مشکالت این اتحادیه تاکنون‬ ‫چه کارهایی انجام داده اید؟‬ ‫در این چند ماهی که مس��ئولیت اتحادیه را بر عهده‬ ‫دارم‪ ،‬حدود ‪140‬نامه به مس��ئوالنی که می توانس��تند‬ ‫به مش��کالت ما رسیدگی کنند‪ ،‬نوش��تیم و فرستادیم‬ ‫ت��ا جای��ی ک��ه ‪ 97/11/15‬اس��تانداری ته��ران‪ ،‬من و‬ ‫هیات مدیره اتحادیه را دعوت کرد و نمایندگان بعضی از‬ ‫نهاد های امنیتی تهران هم در این نشست حضور یافتند‬ ‫و ما مش��کالت مان را مطرح کردیم‪ .‬حال منتظر نتیجه‬ ‫این نشست هستیم‪ .‬خبرنگار‬ ‫در ادامه گفت وگو‬ ‫با رئیس اتحادیه حمل ونقل بار و کاالی س��بک شهری‬ ‫و پی��ک موتوری تهران با برخی از کارکنان این اتحادیه‬ ‫و رانن��دگان گرفتار نیز مصاحبه های��ی انجام داد که در‬ ‫فرصتی دیگر در همین روزنامه منعکس خواهد شد‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۵۰۰‬هزار متر پارچه در تهران زیر قیمت بازار‬ ‫هفتمین مرحله توزیع مواد اولیه پوش��اک با حضور‬ ‫ابراهیم درستی‪ ،‬نماینده وزیر و عضو هیات رئیسه اتاق‬ ‫اصناف ای��ران و تهران و رئیس کارگ��روه تامین مواد‬ ‫اولیه پوش��اک سه ش��نبه ‪ ۷‬اس��فند در محل کارگروه‬ ‫تامی��ن م��واد اولیه پوش��اک بی��ن متقاضی��ان انجام‬ ‫ش��د‪ .‬به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی ات��اق اصناف‬ ‫ته��ران‪ ،‬در این مرحله که با حضور رئیس ابوالقاس��م‬ ‫ش��یرازی رئیس اتحادیه پوش��اک‪ ،‬محمد توکلی دبیر‬ ‫کارگروه‪ ،‬سعید حیاتی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫و فروش��ندگان چرم طبیع��ی و مصنوعی‪ ،‬نمایندگان‬ ‫اتحادیه ه��ای صنوف مرتبط با پوش��اک در کارگروه و‬ ‫بازرسان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران‬ ‫و اتاق اصناف تهران انجام ش��د‪ ۱۱ ،‬کالیته شلواری‪-‬‬ ‫کتان‪ -‬پیراهنی و اس��تری به می��زان ‪ ۵٠٠‬هزار متر‬ ‫زیر قیمت ب��ازار و با قیمت حمایت��ی بین متقاضیان‬ ‫ت‪‎‬اندرکاران و فعاالن صنف‬ ‫توزیع شد‪ .‬بنا به اعالم دس ‏‬ ‫پوشاک‪ ،‬توزیع مواد اولیه پوشاک در ‪ ۷‬مرحله گذشته‬ ‫موجب شکس��ته شدن قیمت ها و به دنبال ان فروکش‬ ‫ش��دن التهاب بازار و مدیریت بازار حوزه پوشاک شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این کارگروه در راس��تای جلوگیری‬ ‫از قاچاق پوش��اک و حمایت از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫ب��ا تعامل و همکاری وزارت صنعت‪ ،‬س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و ات��اق اصناف تهران و مش��ارکت‬ ‫اتحادیه های خیاطان‪ ،‬پیراه��ن دوزان‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و فروشندگان پوش��اک‪ ،‬چرم‪ ،‬سراجان و‪ ...‬انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1250‬‬ ‫پیاپی ‪2568‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫پیش بینی کارشناسان در پی امکان پذیر شدن برداشت اسکناس خارجی از خودپردازها‬ ‫بازگشت بانکداری دولتی ‬ ‫امکان برداش��ت ارز از طریق خودپردازها فراهم ش��د؛ این‬ ‫خبری بود ک��ه وزیر امور اقتص��ادی و دارایی به تازگی اعالم‬ ‫ک��رده و ان را ی��ک تحول اطمینان بخش دانس��ته اس��ت‪.‬‬ ‫دژپسند با اشاره به پیش��رفت های حاصل شده در بانکداری‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬تاکید کرده اس��ت یک��ی از نگرانی های فعاالن‬ ‫اقتصا د و مردم این است که اگر سپرده ارزی داشته باشند ایا‬ ‫می توانن��د در زمان مورد نیاز به ان دسترس��ی پیدا کنند که‬ ‫از نظر مقررات‪ ،‬این تضمین داده ش��ده که افراد بتوانند ضمن‬ ‫برخورداری از سود س��پرده ارزی خود هر زمان که بخواهند‬ ‫ان را برداش��ت کنند و امروز این موض��وع از طریق ابزارهای‬ ‫الکترونیکی نیز میس��ر ش��ده است‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬‬ ‫از اغ��از امس��ال‪ ،‬التهاب های به وجود ام��ده در حوزه ارزی و‬ ‫تقاضای باالیی که برای خرید ارز به وجود امد‪ ،‬س��بب شد تا‬ ‫ های شان‬ ‫برخی افراد حجم زیادی از اس��کناس ارز را در خانه ‬ ‫نگه��داری و ان را از چرخه اقتص��اد خارج کنند؛ این موضوع‬ ‫ضمن ریس��ک باالیی که برای افراد ایجاد کرد‪ ،‬منجر ش��د تا‬ ‫بخش زیادی از منابع ارزی کشور در خانه ها بلوکه شود‪.‬‬ ‫این ش��رایط باعث ش��د تا بانک مرکزی برای بازگشت این‬ ‫ارزها به اقتصاد‪ ،‬در نیمه نخس��ت س��ال تالش کند تا با ایجاد‬ ‫حس��اب های ارزی‪ ،‬س��پرده گیری ارزی در بانک ها را به طور‬ ‫جدی مورد توجه قرار دهد و برای اعتماد بخشی به دارندگان‬ ‫ارز هم تضامینی را برای بازپرداخت اصل و سود این سپرده ها‬ ‫ب��ه طور ارزی ارائه دهد‪ .‬اگرچه بانک مرکزی با دادن تضامین‬ ‫ن داد که در ازای س��پرده های ارزی ‬ ‫ی به م��ردم اطمینا ‬ ‫کاف�� ‬ ‫خ��ود در بانک ها در نهایت اصل و سودش��ان را به صورت ارز‬ ‫دریاف��ت می کنند‪ ،‬اما در این بین باز هم افرادی هس��تند که‬ ‫همچن��ان نگران از تکرار تجربه تلخ گذش��ته‪ ،‬حاضر به انجام‬ ‫این کار نیستند‪.‬‬ ‫ای��ن نااطمینان��ی در حال��ی همچن��ان وج��ود دارد که‬ ‫کارشناسان تاکید دارند این امکانی که مسئوالن اقتصادی و‬ ‫بانکی از ان صحبت می کنند بتواند در راس��تای جذب بیشتر‬ ‫س��پرده های ارزی و مش��وق هایی در این زمینه باشد‪ .‬اینکه‬ ‫س��پرده گذاران ارزی در ه��ر زمانی که بخواهن��د بتوانند ارز‬ ‫مورد نیازش��ان را از خودپردازها دریافت کنند مشوقی برای‬ ‫س��پرده گذار ارزی در بانک ها به ش��مار می رود و اقدام بسیار‬ ‫خوبی است که فراهم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع نیازهای ارزی بدون محدودیت‬ ‫س��ید حسین سلیمی‪ ،‬عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه‬ ‫در ای��ن باره در گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه برداش��ت‬ ‫اس��کناس خارج��ی از خودپردازها‪ ،‬امکان تازه ای اس��ت که‬ ‫فراه��م ش��ده و باید ان را ب��ه فال نیک گرفت‪ ،‬اف��زود‪ :‬اینکه‬ ‫دارندگان حساب های ارزی این امکان برای شان فراهم شود‬ ‫که همچون حس��اب های ریالی‪ ،‬هر زمان که تمایل داش��ته‬ ‫باشند ارز از خودپرداز دریافت کنند اقدام بسیار مثبتی است‬ ‫ک��ه می تواند تقاضا ب��رای بازکردن این نوع حس��اب ها را در‬ ‫بانک ها افزایش دهد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه ت��ا پیش از این مردم نس��بت به بازکردن‬ ‫حس��اب ارزی دچار نگران��ی و تردید بودند که ب��ا این اقدام‬ ‫بخش��ی از ای��ن نگرانی ها و تردیدها رفع خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از انج�� ا که در س��ال های گذش��ته م��ردم تجرب��ه بازکردن‬ ‫سپرده های ارزی را داشته اند و چون بانک ها در تعهدات شان‬ ‫خ��وب عمل نکردند‪ ،‬این امر موجب بی اعتمادی مردم ش��د‬ ‫و ان ط��ور که انتظ��ار می رفت با وج��ود دادن تضامین بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬این نوع حساب ها مورد استقبال قرار نگرفت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��اد تصریح ک��رد ‪ :‬به نظر می رس��د‬ ‫امکان پذیر ش��دن برداشت اسکناس خارجی از خودپردازها‪،‬‬ ‫اینکه دارندگان حساب های ارزی این امکان برای شان فراهم شود‬ ‫که همچون حس��اب های ریالی‪ ،‬هر زمان که تمایل داشته باشند ارز‬ ‫از خودپرداز دریافت کنند اقدام بس��یار مثبتی اس��ت که می تواند‬ ‫تقاضا برای بازکردن این نوع حساب ها را در بانک ها افزایش دهد‬ ‫ بتواند بخ��ش زیادی از این بی اعتمادی ها را رفع کند و باعث‬ ‫رشد حس��اب های ارزی بانک ها شود‪ .‬س��لیمی خاطر نشان‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر چ��ه اجرای هر تصمی��م و اق��دام جدیدی ممکن‬ ‫اس��ت در ابتدا‪ ،‬با کاستی ها و مش��کالتی همراه باش د اما این‬ ‫کاستی ها در هنگام اجرا و به مرور قابل رفع شدن است و این‬ ‫امکان خوبی است که برای مردم فراهم شده است و می توانند‬ ‫نیازهای ارزی خود را هر زمان که بخواهند برطرف کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه این مهم باعث روان س��ازی‪،‬‬ ‫رف��ع محدودیت ه��ا و دلگرم��ی و اطمینان س��پرده گذاران‬ ‫ارزی می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بر اس��اس امارهایی که ارائه می شود‪،‬‬ ‫درحال حاض��ر حجم باالیی از اس��کناس ارز در منازل مردم‬ ‫نگهداری می ش��ود که این موضوع ضمن ریس��ک باالیی که‬ ‫ب��ه وجود می اورد و خطر س��رقت را باال می برد‪ ،‬باعث ش��ده‬ ‫که بخش زیادی از اس��کناس ارز از گردونه اقتصاد خارج و در‬ ‫خانه ها نگهداری ش��ود که اعمال هر سیاست تشویقی برای‬ ‫بازگردان��دن ای��ن ارزها به اقتصا می تواند به نفع کل کش��ور‬ ‫تمام شود‪.‬‬ ‫به گفته س��لیمی‪ ،‬برداش��ت اس��کناس ارز از خودپردازها‬ ‫بدون تردید ایده بس��یار خوبی بوده که با توسعه ان می توان‬ ‫امیدوار بود اعتماد از دس��ت رفته بار دیگر بازگردد و موجب‬ ‫اعتماد سازی بیشتر برای مردم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سهولت دسترسی به منابع ارزی‬ ‫حس��ن مرادی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد نیز در این ب��اره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با تاکید بر اینکه فراهم کردن هر امکانی‬ ‫ب��رای تش��ویق افراد ب��رای س��پرده گذاری ارزی در بانک ها‬ ‫می تواند ضمن کاهش ریسک نگهداری این ارزها در خانه ها‪،‬‬ ‫به نفع بانک ها و اقتصاد کش��ور تمام ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬اینکه این‬ ‫زمینه فراهم ش��ود که اف��راد در هر زمان��ی بتوانند همچون‬ ‫نماین��دگان مجلس مقرر کردن��د به منظور مبارزه با پولش��ویی و فرار مالیاتی‪،‬‬ ‫تراکنش ه��ای بانکی با مبالغ باال رصد ش��وند‪ .‬به گزارش خان��ه ملت‪ ،‬نمایندگان‬ ‫در نشس��ت علنی ‪ ۸‬اس��فن د مجلس شورای اس�لامی و در جریان بررسی جزئیات‬ ‫بخ��ش هزینه ای الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬کل کش��ور‪ ،‬با بند الحاق��ی ‪ ۳‬تبصره ‪۱۶‬‬ ‫م��اده واح��ده این الیحه موافقت کردن��د‪ .‬در بند الحاقی ‪ ۳‬تبص��ره ‪ ۱۶‬این الیحه‬ ‫امده اس��ت‪ :‬به منظور افزایش ش��فافیت تراکنش های بانکی‪ ،‬مبارزه با پولش��ویی‬ ‫و جلوگی��ری از ف��رار مالیاتی‪ ،‬بانک مرکزی مجاز اس��ت در م��دت یک ماه پس از‬ ‫حساب های ریالی‪ ،‬اس��کناس ارز از خودپرداز برداشت کنند‬ ‫اتفاق بس��یار خوبی است که می تواند به تدریج توسعه یابد و‬ ‫ن خارجی که برای مدت کوتاهی وارد‬ ‫حتی برای گردش��گرا ‬ ‫ایران می شود به کار اید‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه فراهم کردن این ش��رایط‪ ،‬می تواند مشوق‬ ‫خوبی برای دارندگان اسکناس ارز باشد که به جای نگهداری‬ ‫انها در خانه های ش��ان‪ ،‬به ش��کل مطمئن سرمایه های ارزی‬ ‫خود را در بانک ها نگهداری کنند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر این مهم توسعه‬ ‫یاب��د‪ ،‬می توان این ام��کان را برای گردش��گران خارجی نیز‬ ‫فراه��م کرد که با بازکردن حس��اب های کوتاه مدت و موقتی‬ ‫ل خود را در بانک ها نگهداری کرده و از طریق خودپردازها‬ ‫پو ‬ ‫هم بتوانند ارز دریافت کنند هم ریال‪ .‬به گفته این کارشناس‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬فراهم کردن این گونه امکان��ات در بانک ها در عین‬ ‫ح��ال که می توان��د باعث اعتماد و اطمینان بخش��ی افراد به‬ ‫حس��اب های ارزی شود‪ ،‬سبب س��هولت دسترسی به منابع‬ ‫ارزی اف��راد در همه زمان ها خواهد ش��د که این خیلی اقدام‬ ‫خوبی اس��ت‪ .‬مرادی معتقد اس��ت که با ایج��اد جذابیت در‬ ‫این نوع حس��اب ها می ت��وان انگیزه س��پرده گذاری ارزی را‬ ‫در بانک ه��ا افزای��ش داد و این در نهایت ب��ه نفع کل اقتصاد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ اطمینان بخشی به سپرده گذاران ارزی‬ ‫عباس ارگون‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫ه��م در این باره در گفت وگو با ایبِنا‪ ،‬ب��ا بیان اینکه این اقدام‬ ‫دول��ت می تواند کمک کند تا حس��اب های ارزی بیش��تری‬ ‫بازش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه همه افراد دارای سپرده ارزی بتوانند از‬ ‫طریق خودپردازهای مخصوص برداشت ارزی کنند موجب‬ ‫اعتمادس��ازی بیش��تر برای افرادی می شود که سپرده ارزی‬ ‫ایجاد کرده اند و دسترس��ی انها را به ارز سپرده گذاری ش��ده‬ ‫افزای��ش می دهد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬می تواند موجب تش��ویق‬ ‫افرادی ش��ود ک��ه ارز در اختیار دارند و اکن��ون ان را در خانه‬ ‫نگه��داری می کنند‪ .‬وی با بیان اینکه براورد دقیقی از میزان‬ ‫ارزه��ای خانگ��ی وجود ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نمی ت��وان به صورت‬ ‫دقی��ق گفت که چه میزان ارز در دس��ت مردم و تنها با هدف‬ ‫ارزش افزوده بیشتر نگهداری می شود اما برخی اظهارنظرها‬ ‫ای��ن میزان را ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬میلی��ارد دالر براورد می کنند که اگر‬ ‫به چرخه اقتصاد برگردد نقش بس��یار مثبتی خواهد داشت‪.‬‬ ‫ارگ��ون با بیان اینک��ه میزان ذخیره گی��ری ارزی به منظور‬ ‫ارزهای خانگی نس��بت به سال های گذش��ته افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هر زمانی که م��ردم ارامش و ثبات اقتصادی را‬ ‫لمس نکنند میزان خرید ارزهای خانگی افزایش می یابد‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬این اقدام می تواند کمک کند تا اس��کناس های ارزی‬ ‫که در دس��ت مردم وجود دارد به سپرده های ارزی بدل شود‬ ‫و ضمن س��ودی که دریافت می کنند به فرایند مالی ارزی در‬ ‫کش��ور کمک کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مهم ترین بحث این اس��ت‬ ‫که مردم به نظام ارزی کش��ور اطمینان داش��ته باش��ند و به‬ ‫دلیل تجربه بدی که از گذش��ته وجود داش��ته است مشاهده‬ ‫می ش��ود که مردم اس��تقبال چندانی از سپرده گذاری ارزی‬ ‫نکردند و اق��دام وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر نصب‬ ‫خودپردازه��ای ارزی اقدامی مثبت به ش��مار می رود‪ .‬عضو‬ ‫هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت‪ :‬امکان برداش��ت‬ ‫اس��کناس ارزی ب��رای افراد می تواند دسترس��ی و اطمینان‬ ‫بیشتری برای سپرده گذاران ارزی ایجاد کند‪.‬‬ ‫سید حسین سلیمی‬ ‫حسن مرادی‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫اگرچ��ه ورود ارز ب��ه خودپردازها ماجرای تازه ای نیس��ت‬ ‫و از ح��دود دو س��ال پیش برخ��ی بانک ها این ام��کان را در‬ ‫خودپردازه��ای مخص��وص خ��ود فراهم کرده اند ک��ه افراد‬ ‫بتوانند ب��ا ارائه ارز در مقابل ان ریال دریافت کنند و به نوعی‬ ‫خودپردازه��ا فعالیت��ی در قالب صرافی انج��ام می دادن د اما‬ ‫دریافت اس��کناس ارز از خودپردازها‪ ،‬امکان جدیدی اس��ت‬ ‫ک��ه به تازگی از ان س��خن ب��ه میان امده اس��ت‪ .‬ان طور که‬ ‫کارشناس��ان می گویند‪ ،‬ای��ن امکان می تواند دسترس��ی و‬ ‫اطمینان بیشتری را برای س��پرده گذاران ارزی ایجاد کند و‬ ‫گامی در راس��تای افزایش حساب های ارزی در بانک ها شود‬ ‫که این در نهایت به نفع اقتصاد تمام خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم االجر ا ش��دن این قانون حس��اب های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی‬ ‫و افراد حقوقی فاقد شناس��ه ملی را مس��دود کند‪ .‬تمامی بانک ها و موسس��ه های‬ ‫مالی و اعتباری موظف هس��تند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست‬ ‫حس��اب های بانکی و اطالعات مربوط به تمامی تراکنش های بانکی(درون بانکی‬ ‫و بین بانک��ی) مودی��ان را به صورت ماهانه در اختیار س��ازمان ام��ور مالیاتی قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار‪ ،‬برای شفافیت تراکنش های بانکی‬ ‫عباس ارگون‬ ‫به طور یکس��ان یا متناس��ب با سطح اش��خاص حقیقی حد استانه ای (سقفی) را‬ ‫تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد استانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی‬ ‫از طری��ق تمام��ی تراکنش های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و س��ایر ابزارهای‬ ‫پرداخت‪ ،‬مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته کند‪ .‬اشخاص‬ ‫حقیقی که از حس��اب بانکی خود اس��تفاده تجاری می کنند می توانند با دریافت‬ ‫کد اقتصادی و اتصال حس��اب بانکی خود به کد اقتصادی‪ ،‬از ش��مول مفاد بند(ج)‬ ‫مستثنا شوند‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹فقط ‪ ۱۰‬درصد موتورسیکلت ها بیمه نامه دارند‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی گفت‪ :‬از مجموع ‪ ۹‬میلیون موتورس��یکلت‬ ‫در کش��ور فقط ح��دود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد از مزایای بیمه ش��خص ثالث‬ ‫بهره می برند‪.‬‬ ‫به گ��زارش تارنمای بیمه مرکزی‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی در همایش‬ ‫قدردانی از نمایندگان و بیمه گذاران برتر بیمه پارس��یان تصریح کرد‪:‬‬ ‫هنوز ظرفیت های بسیاری در رشته بیمه شخص ثالث در کشور وجود‬ ‫دارد اما تمرکز بر ان‪ ،‬راهکار مناس��بی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬متاس��فانه با وجود تنوع محصوالت بیمه ای در کشور‪،‬‬ ‫مردم با بس��یاری از این محصوالت اشنایی ندارند و شبکه فروش باید‬ ‫فضای کافی را برای اس��تقبال شهروندان از ظرفیت های صنعت بیمه‬ ‫اماده کند‪ .‬وی افزود‪ :‬اصالح برخی قوانین و ایین نامه ها می تواند حرکت‬ ‫ش��بکه فروش را تس��ریع کند‪ .‬او خواستار توجه بیشتر صنعت بیمه به‬ ‫رش��ته بیمه های زندگی ش��د و افزود‪ :‬ورود به بح��ث فروش مویرگی‬ ‫بیمه نامه زندگی در کشور یک ضرورت است و اگر مزیت های ان برای‬ ‫مردم تش��ریح شود‪ ،‬اس��تقبال از این بیمه نامه بسیار چشمگیر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی اع�لام کرد‪ :‬ش��رکت های بیمه در بخش س��پرده گذاری باید با‬ ‫بانک ه��ا رقاب��ت کنند و تحقق ای��ن امر در گرو افزای��ش ضریب نفوذ‬ ‫بیمه های زندگی در کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری از باجه بانک سینا در «اشخانه» بجنورد‬ ‫باجه بانک س��ینا با حضور رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫اس��تاندار خراسان شمالی‪ ،‬مدیر ش��عب منطقه خراسان بانک سینا و‬ ‫س��ایر مس��ئوالن محلی و جمعی از اهالی منطقه در ش��هر اشخانه به‬ ‫بهره برداری رس��ید‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک سینا‪ ،‬رئیس بنیاد‬ ‫مس��تضعفان انقالب اسالمی در ایین بهره برداری از شعبه بانک گفت‪:‬‬ ‫در دو س��ال گذشته سهم هر استان از اعتبارات اشتغال روستایی بنیاد‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال بود که امسال این رقم به ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬امسال بنیاد مس��تضعفان ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫فقط برای اش��تغال روس��تایی شهرستان مانه و س��ملقان تخصیص‬ ‫داده که با تس��هیالت ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریالی که بانک سینا می دهد‪ ،‬رقم‬ ‫اعتبارات خراس��ان ش��مالی به ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال می رسد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫متقاضیان این تس��هیالت باید طرح خود را به استانداری ارائه کنند تا‬ ‫بعد از بررس��ی به بانک معرفی شود و در صورت وجود توجیه اقتصادی‬ ‫مصوب و بر اساس ضوابط از تسهیالت برخوردار شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ بان�ک تجارت حام�ی مجتمع اموزش�ی نیکوکاری‬ ‫رعد شد‬ ‫یو هفتمین بازارچه خیریه نوروزی از ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬اسفن د با حمایت بانک‬ ‫س ‬ ‫تجارت برگزار می ش��ود‪ .‬بانک تجارت که همواره حامی موسس��ه های‬ ‫نیکوکاری‪ ،‬اموزشی و خیریه بوده ‪ ،‬این بار نیز در سی و هفتمین بازارچه‬ ‫خیری��ه ن��وروزی که ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬اس��فند از س��اعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۲‬در ش��هرک‬ ‫غ��رب‪ ،‬خیابان هرمزان‪ ،‬پیروزان جنوبی پالک ‪ ۷۴‬برگزار می ش��ود‪ ،‬با‬ ‫برپایی غرفه حامی اصلی موسس��ه اموزشی نیکوکاری رعد خواهد بود‪.‬‬ ‫بانک تجارت در راس��تای حمایت از توانیابان و عمل به مسئولیت های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬در برگزاری این بازارچه مشارکتی فعال را از خود به نمایش‬ ‫می گذارد‪ .‬مجتمع نیکوکاری رعد‪ ،‬از مش��تریان بانک اس��ت و با بیش‬ ‫از ‪ ۳۵‬س��ال پیش��ینه در راستای توانمند س��ازی افراد دارای معلولیت‬ ‫جسمی فعالیت می کند‪ .‬عالقه مندان می توانند به صورت حضوری یا از‬ ‫طریق پایگاه اینترنتی امید تجارت به این موسسه کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرکز نواوری بانک ملی شکل گرفت‬ ‫تفاهمنام�� ه فناوران��ه با معاونت فناوری ریاس��ت جمهوری بس��ته‬ ‫ش��د و مرکز ن��واوری بانک ملی ایران موس��وم به «فینوداد» ش��کل‬ ‫گرفت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬مس��عود خاتونی‪،‬‬ ‫عض��و هیات مدیره بانک ملی ایران در این ایین که با حضور س��عداله‬ ‫عیس��ی زاده‪ ،‬مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی و هادی س��االر‬ ‫خیل��ی‪ ،‬مدیر امور ط��رح و برنامه بانک‪ ،‬جمعی از مدیران ش��رکت ها‬ ‫و صاحب��ان اس��تارت اپ ها و‪ ...‬برگزار ش��د‪ ،‬با تاکید ب��ر اینکه رویداد‬ ‫«ملی ش��و ‪ »۲‬بر اساس ابتکار عمل و خالقیت در بانک ملی ایران شکل‬ ‫گرف��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر در طول یک دهه گذش��ته نگاه��ی به فعالیت های‬ ‫بانک ه��ا بیندازیم‪ ،‬متوجه می ش��ویم که همه این بنگاه ها با چالش��ی‬ ‫روبه رو بوده اند که اثار ان در صورت های مالی و سود و زیان بانک نمایان‬ ‫است‪ .‬این چالش حضور کسب و کارهای جدید و فین تک ها هستند که‬ ‫بانک ملی ایران تالش کرد تا مسیری را برای حضور فین تک ها در این‬ ‫بانک ایجاد کند‪ .‬وی افزود‪ :‬بر همین اس��اس‪ ،‬تفاهمنامه ای فناورانه با‬ ‫معاونت فناوری ریاس��ت جمهوری بسته شد و مرکز نواوری بانک ملی‬ ‫ایران موس��وم به «فینوداد» ش��کل گرفت‪ .‬خاتونی تصریح کرد‪ :‬بانک‬ ‫مل��ی ایران در این مرکز از اس��تارت اپ ها و ایده ه��ای جدید حمایت‬ ‫کس��بو کارهای بانکی باشند نیز‬ ‫ ‬ ‫می کند و فین تک هایی که در حوزه‬ ‫حمای��ت ویژه ای دریافت خواهند کرد‪ .‬کما اینکه س��ککوک نیز که در‬ ‫ملی شو ‪ ۲‬رونمایی شد‪ ،‬در ابتدا یک استارت اپ بود و سپس بانک ملی‬ ‫ای��ران در کنار ان قرار گرفت‪ .‬عض��و هیات مدیره بانک ملی ایران بیان‬ ‫کرد‪ :‬تالش ما بر این است تا در سومین رویداد ملی شو بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫همراه با طرح ها و ایده های جدید حضور یابیم و از ایده ها و نگاه های نو‬ ‫نیز استقبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودپرداز ه�ای بان�ک گردش�گری پ�ول بیش�تری‬ ‫می دهند‬ ‫خودپرداز های بانک گردش��گری تا س��قف ‪ ۵۰۰‬ه��زار تومان پول‬ ‫می دهند‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬خود پرداز های بانک گردشگری‬ ‫ن ‪ ۹۸‬تا س��قف ‪۵۰۰‬‬ ‫ا ز ش��نبه‪ ۲۵ ،‬اس��فند ‪ ۹۷‬تا ش��نبه‪ ۱۷ ،‬فروردی ‬ ‫هزار تومان پول نقد می دهند‪ .‬بر اس��اس اع�لام بانک مرکزی‪ ،‬تمامی‬ ‫خود پرداز های بانک گردش��گری در روزهای اعالم ش��ده می توانند تا‬ ‫سقف ‪ ۵۰۰‬هزار تومان به دارندگان حساب این بانک پول نقد پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کاهش بدهی دولت‬ ‫به بانک مرکزی‬ ‫وزی��ر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬بدهی دولت‬ ‫به بانک مرکزی ‪ ۷.۴‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایبِنا‪ ،‬فرهاد دژپس��ند در حاشیه نشست با‬ ‫مدی��ران عامل بانک ها‪ ،‬درب��اره برنامه های وزارت‬ ‫اقتصاد ب��رای بانک ها اظهار کرد‪ :‬ش��رایط اقتصاد‬ ‫کش��ور به گونه ای اس��ت ک��ه نیاز داری��م بانک ها‬ ‫حضور فعال تری در عرصه اقتصاد داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر بخواهیم خدمت رس��انی را توس��عه‬ ‫دهی��م نیاز به منابع بیش��تر داری��م‪ .‬در این زمینه‬ ‫روش های مختلفی وجود دارد؛ یکی از این روش ها‬ ‫ک��ه باید به ط��ور جدی مورد توجه ق��رار گیرد کم‬ ‫ک��ردن مطالبات مع��وق بانکی اس��ت و در دولت‬ ‫باید چاره اندیش��ی ش��ود‪ .‬دژپس��ند خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه بدهی دولت به بانک مرکزی در‬ ‫سال گذش��ته حدود ‪ ۷.۴‬درصد کاهش پیدا کرده‬ ‫و امیدواری��م بتوانیم برای تس��ویه بدهی دولت به‬ ‫بانک ها نیز گام های موثری برداریم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در کنار ان باید روش هایی را طراحی‬ ‫کنی��م که بده��ی بخ��ش غیر دولتی ب��ه بانک ها‬ ‫کاه��ش یابد تا ب��ا کمک این مناب��ع در کنار منابع‬ ‫حاصل از ازادس��ازی دارایی های مازاد و ازادسازی‬ ‫ش��رکت هایی که بی دلی��ل در بانک ها وجود دارند‬ ‫بتوانیم فرایند اعطای تسهیالت را تسریع کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تراکنش های بانکی‬ ‫با مبالغ باال‬ ‫رصد می شوند‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دریچه‬ ‫اعتماد به سپرده های ارزی بازمی گردد‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‬ ‫ادغ��ام‬ ‫موض��وع‬ ‫بانک ه��ای نظام��ی از‬ ‫سال گذشته مطرح شد‬ ‫و از اواسط امسال شکل‬ ‫جدی ت��ری ب��ه خ��ود‬ ‫گرف��ت‪ .‬جلس��ه هایی‬ ‫در این زمینه برگزار ش��د که بر اس��اس ان یکی از‬ ‫مهم ترین س��ناریوهای ادغام ای��ن بانک ها‪ ،‬ادغام‬ ‫تمامی بانک های نظام��ی در یک بانک دولتی بود‪.‬‬ ‫البته در س��ال گذش��ته قرار بود در مرحله نخست‪،‬‬ ‫‪ ۶‬بان��ک در دو گروه ب��ا یکدیگر ادغام ش��وند و دو‬ ‫بانک ایجاد کنند و در نهایت با ادغام این دو بانک با‬ ‫یکدیگر‪ ،‬این ادغام تکمیل شود اما در نیمه نخست‬ ‫امس��ال خبرهایی مبنی بر تغییر این سناریو رسید ‬ ‫به طوری که گفته ش��د تمامی بانک های نیروهای‬ ‫مسلح در یک بانک دولتی ادغام خواهند شد‪ .‬ادغام‬ ‫موسس��ه ثامن در بانک انصار که انجام شده بود به‬ ‫قوت خود باقی ماند و بر اساس اخرین سناریویی که‬ ‫مطرح شد‪ ،‬قرار اس��ت بانک های حکمت ایرانیان‪،‬‬ ‫انصار‪ ،‬قوامین‪ ،‬مهر اقتصاد و موسسه کوثر در بانک‬ ‫سپه ادغام شوند‪.‬‬ ‫برخی ش��نیده ها نیز در روزهای گذشته حاکی‬ ‫از تکمی��ل مراح��ل ادغام ای��ن بانک ه��ا در بانک‬ ‫س��په و اعالم ان تا پایان س��ال اس��ت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫ادغ��ام تمامی این بانک ه��ا در یکدیگر معضل ها و‬ ‫چالش های خ��اص خود را دارد زی��را برخی از این‬ ‫بانک ها ش��رایط چندان مس��اعدی ندارن��د اما در‬ ‫مقاب��ل‪ ،‬برخی نیز در ش��رایط بهتری ق��رار دارند‪.‬‬ ‫زیرس��اخت های فنی‪ ،‬مال��ی‪ ،‬نیروی انس��انی و‪...‬‬ ‫از دیگ��ر موارد مهمی اس��ت که بای��د در ادغام این‬ ‫بانک ها با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از نکته های مهم ای��ن ادغام‪ ،‬تبدیل‬ ‫تع��دادی از بانک های خصوصی به دولتی اس��ت‪.‬‬ ‫غالمحس��ن تقی نت��اج‪ ،‬مدیرعامل بان��ک قوامین‬ ‫بر این باور اس��ت که بانک��داری خصوصی در ایران‬ ‫ال نباید به این سرعت‬ ‫شکس��ت خورده اس��ت و اص ‬ ‫بانک��داری خصوص��ی می ش��د و درحال حاض��ر‬ ‫برنامه ای برای دولتی سازی بانکداری وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای ادغام‬ ‫بانک های نظامی در بخش ای س��ی تی زیرساخت‬ ‫الزم را نداری��م‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمانی که کارشناس��ان‬ ‫فن��ی با یکدیگ��ر صحب��ت کردند‪ ۵ ،‬س��ال زمان‬ ‫خواس��تن د چراکه یک ش��بکه یکپارچه نداریم که‬ ‫بتواند ‪ ۵۰۰۰‬ش��عبه را پشتیبانی کند‪ .‬نتاج با اشاره‬ ‫به حدود ‪ ۲۴‬میلیون مش��تری این بانک ها‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این ادغام از نظر نیروی انس��انی نیز ش��رایط‬ ‫خاص خ��ود را دار د چراک��ه قراردادهای مختلفی‬ ‫ب��ا کارکنان این بانک ها وجود دارد و از نظر ش��عب‬ ‫هم اکنون در مجموع ‪ ۴۸۰۰ ،‬ش��عبه مربوط به این‬ ‫بانک ها فعال اس��ت که پس از ادغام دیگر نیازی به‬ ‫این تعداد شعبه نیست‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬پس از ادغام باید در این زمینه امایش‬ ‫دوباره ش��ود‪ .‬مدیرعامل بانک قوامین درباره ادغام‬ ‫یا تجمی��ع این بانک ها نیز گف��ت‪ :‬البته در مرحله‬ ‫نخس��ت تجمیع اتف��اق خواهد افتاد ام��ا در دوره‬ ‫‪ ۵‬س��اله به س��مت ادغام می روی م یعن��ی بانک ها‬ ‫همچن��ان کار خ��ود را انجام خواهن��د داد و فقط‬ ‫جابه جایی مالکیت اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬زمانی که ادغام انجام می شود‪،‬‬ ‫یک بان��ک با هم��ه ش��رکت های زیرمجموعه ان‬ ‫منتقل می ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬هم احتمال تجمیع این‬ ‫ش��رکت ها و هم احتمال واگذاری سهام انها به غیر‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1250‬‬ ‫پیاپی ‪2568‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در استانه شصت و سومین رویداد جهانی‬ ‫سارا رش�ادی زاده‪ :‬اکسپو‪ ،‬مجموعه ای از نمایشگاه های‬ ‫جهانی است که هرچند سال یک بار در کشورهای گوناگون‬ ‫جهان برگزار می ش��ود‪ .‬اکس��پوها مهم ترین نمایش��گاه های‬ ‫جهان هس��تند و با نظر موسس��ه ای به ن��ام دفتر بین المللی‬ ‫نمایش��گاه ها (‪Le Bureau international des‬‬ ‫‪ )expositions‬ک��ه در پاری��س قرار گرفته اس��ت‪ ،‬برگزار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫رویداد اکس��پو به طور متوسط هر ‪ 5‬سال یک بار و هر بار‬ ‫در کش��وری متفاوت برگزار می شود‪ .‬اهمیت این نمایشگاه‬ ‫و پیامده��ا و برایندهای ان برای کش��ورهای جهان چنان‬ ‫ارزش��مند اس��ت که امروزه اکسپوها س��ومین رویداد مهم‬ ‫ جهان پس از مس��ابقه‪‎‬های جام جهان��ی فوتبال و بازی های‬ ‫المپیک هس��تند و به‪‎‬نام«المپیک فرهنگ ملل» ش��ناخته‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫این نمایشگاه فرصتی برای نمایش گذشته‪ ،‬اکنون و اینده‬ ‫کشورهاست که در ان دس��تاوردهای اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫علمی و پیش��ینه فرهنگی و دورنمای توس��عه کش��ورها به‬ ‫نمایش گذاش��ته می ش��ود‪ .‬میزبانی نمایش��گاه اکسپو برای‬ ‫توس��عه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و زیرساختی شهرهای میزبان‬ ‫و دادوستدها و همکاری های بین المللی بسیار کارساز است‪.‬‬ ‫به همین دلیل‪ ،‬همه کش��ورهای عضو «دفتر نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی» (‪ )BIE‬مش��تاق هس��تند ک��ه میزبان��ی این‬ ‫نمایشگاه را بر عهده بگیرند‪ .‬در ادامه به معرفی چند اکسپو‬ ‫مهم و معروف جهان می پردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین اکسپو‬ ‫نخس��تین روی��داد اکس��پو جه��ان‪ ،‬نمایش��گاه ب��زرگ‬ ‫دس��تاوردهای صنعتی هم��ه ملت ها در هایدپ��ارک لندن‬ ‫انگلی��س بود که ‪ ۱۸۶‬س��ال پیش برگزار ش��د که به دلیل‬ ‫سازه نمایشگاهی کریستال پاالس‪ ،‬از ان با عنوان نمایشگاه‬ ‫کریستال پاالس نیز نام برده می شود‪.‬‬ ‫این نمایشگاه نخس��تین نمایشگاه از سری نمایشگاه های‬ ‫جهانی فرهنگ و صنعت بود که در سده ‪19‬میالدی به گونه‬ ‫روزافزون موردتوجه قرار گرفت‪ .‬این نمایشگاه بزرگ از سوی‬ ‫هنری کل و پرنس البرت همس��ر ملکه ویکتوریا فرمانروای‬ ‫وقت پادش��اهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند سازمان دهی‬ ‫شد‪ .‬بس��یاری از نام اوران و چهره های برجسته ان دوران از‬ ‫این نمایش��گاه دیدن کردند که از میان انها می توان چارلز‬ ‫داروین‪ ،‬ساموئل کلت‪ ،‬اعضای دودمان سلطنتی اورلئانیست‬ ‫و نویسندگانی مانند ش��ارلوت برونته‪ ،‬چارلز دیکنز‪ ،‬لوئیس‬ ‫کارول‪ ،‬جرج الیوت و الفرد تنیس��ون را نام برد‪ .‬از این بنا و‬ ‫نمایش��گاه ‪ ۶‬میلیون نفر (معادل یک سوم جمعیت انگلیس‬ ‫در ان زمان) بازدید کردند‪.‬‬ ‫کریس��تال پاالس‪ ،‬بنایی از چدن و شیشه مسطح در هاید‬ ‫پارک لندن بود که برای میزبانی «نمایشگاه بزرگ» برپاشده‬ ‫بود‪ .‬این سازه به‪‎‬دس��ت سر جوزف پکستون‪ ،‬معمار و طراح‬ ‫باغ های انگلیسی ساخته ش��د‪ .‬مهندس محاسب این پروژه‬ ‫س��رویلیام کابیت بود‪ .‬این س��ازه بعدها به س��یدنهام هیل‬ ‫منتقل شد‪ ،‬اما ‪ ۸۵‬سال بعد در یک اتش سوزی از بین رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹میزبانی فیالدلفیا از اکسپو «سده»‬ ‫نمایش��گاه جهانی سده در س��ال ‪ ۱۸۷۶‬میالدی (‪۱۲۵۴‬‬ ‫خورش��یدی) در شهر فیالدلفیا برپا ش��د‪ .‬این نمایشگاه در‬ ‫واقع نخستین نمایشگاه جهانی در ایاالت متحده امریکا بود‪.‬‬ ‫هدف از برگزاری این نمایش��گاه‪ ،‬جشن صدمین سال صدور‬ ‫اعالمیه اس��تقالل ایاالت متحده امریکا بود‪ .‬این نمایش��گاه‬ ‫به‪‎‬ن��ام نمایش��گاه جهانی هنر‪ ،‬مصنوع��ات و تولیدات خاک‬ ‫و معدن نیز ش��ناخته می ش��ود‪ .‬مکان نمایش��گاه در پارک‬ ‫فیرمونت در طول رودخانه سکوکل قرار داشت‪ ۱۰ .‬میلیون‬ ‫«اکسپـو» ‪ ۱۶۸‬ساله می شود‬ ‫روس��یه به اتحاد شوروی کمک کند اما به دالیل گوناگونی‪،‬‬ ‫ش��وروی از برگزاری این نمایشگاه کناره گیری کرد و کانادا‬ ‫توانست افتخار برگزاری ان را از ان خود کند‪.‬‬ ‫پس ازانکه این رویداد به پایان رس��ید‪ ،‬جایگاه نمایش��گاه‬ ‫و بیش��تر غرفه ها تا سال ‪ ۱۷‬س��ال بعد دست نخورده باقی‬ ‫ماندند تا در ماه های تابستان پذیرای بازدیدکنندگان باشند‬ ‫اما ازانجاکه بیشتر ساختمان های ان برای کاربری بلندمدت‬ ‫طراحی و س��اخته نشده بودند‪ ،‬بسیاری از انها دچار ویرانی‬ ‫ش��دند‪ .‬در حال حاضر محل برپایی این نمایش��گاه به یک‬ ‫بوستان تفریحی تبدیل ش��ده و تنها اثار کمی از اکسپو ‪۶۷‬‬ ‫هنوز به جای مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دومین تجربه کانادایی ها‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال پس از برپایی نخس��تین اکسپو کانادا‪ ،‬دومین‬ ‫اکس��پو کانادا در ش��هر ونکوور در اس��تان بریتیش کلمبیا‬ ‫کانادا برگزار ش��د‪ .‬پس زمینه نمایشگاه «حمل ونقل‪ ،‬ترابری‬ ‫و ارتباطات‪ :‬جه��ان در جنبش‪ ،‬جهان در تماس» بود که با‬ ‫یکصدمین س��الگرد بنیان‪‎‬گذاری شهر ونکوور همزمان شده‬ ‫ب��ود‪ .‬بیش از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بازدیدکننده در دومین‬ ‫اکسپو کانادا حضور یافتند‪.‬‬ ‫نمایی از اکسپودوبی‬ ‫رویداد اکس��پو به طور متوس��ط هر ‪ ۵‬س��ال یک بار و هر بار در کش��وری‬ ‫متفاوت برگزار می ش��ود‪ .‬اکس��پوها س��ومین رویداد مهم جه��ان پس از‬ ‫مسابقه های جام جهانی فوتبال و بازی های المپیک هستند‬ ‫بازدیدکننده در این نمایش��گاه حضور یافتند که معادل ‪۲۰‬‬ ‫درصد جمعیت امریکا در ان زمان بود‪.‬‬ ‫‹ ‹یک رویداد دیگر به سود امریکایی ها‬ ‫نمایشگاه بین المللی پاناما‪-‬پسیفیک‪ ،‬نمایشگاه جهانی که‬ ‫‪ ۱۹۱۵‬میالدی (‪ 1292‬خورشیدی) در شهر سانفرانسیسکو‬ ‫کالیفرنیا برگزار ش��د‪ .‬به ظاهر این نمایش��گاه‪ ،‬جشن پایان‬ ‫ساخت کانال پاناما بود؛ اما به طور گسترده یک فرصت برای‬ ‫به نمایش گذاشتن بهبود و بازسازی شهر پس از زمین لرزه‬ ‫‪ ۱۹۰۶‬میالدی (‪ ۱۲۸۳‬خورشیدی) بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین رویداد جهانی بارسلونا‬ ‫ش��هر بارسلونا و کش��ور اس��پانیا ‪ ۱۹۲۹‬میالدی (‪1307‬‬ ‫خورشیدی) دومین اکسپو جهانی خود را برگزار کرد‪ .‬برخی‬ ‫کارشناس��ان اکس��پو ‪ ۱۸۸۸‬میالدی (‪ 1266‬خورش��یدی)‬ ‫بارس��لونا را محل تولد جنبش مدرنیس��م می دانند و برخی‬ ‫دیگر می گویند‪ ،‬این نمایش��گاه جهانی پیش زمینه تولد این‬ ‫جنبش را فراهم کرد‪.‬‬ ‫این اکس��پو تاثیر زیادی بر جا گذاش��ت و به مدرن شدن‬ ‫کاتالونیا منجر ش��د‪ .‬بیش از ‪ ۵۰‬درص��د بازدیدکنندگان از‬ ‫نخس��تین اکس��پو بارس��لونا از منطقه کاتالونیا بودند‪ .‬انها‬ ‫ماش��ین االت جدیدی را مش��اهده کردند و بسیاری با این‬ ‫امید که فناوری های جدید را به ش��هرها و روستاهای‪‎‬ش��ان‬ ‫ببرند‪ ،‬از نمایشگاه بیرون رفتند‪ .‬در حوزه های هنر و معماری‬ ‫نیز همین اتفاق رخ داد‪ .‬افریده های هنرمندان مدرنیس��ت‬ ‫در بخش های نقاش��ی‪ ،‬مجسمه سازی و ساختمان‪ ،‬تحسین‬ ‫بازدیدکنندگان را برانگیخت‪.‬‬ ‫این رویداد بین المللی در پارک عمومی ش��هر بارسلونا که‬ ‫برای این منظور بازس��ازی و بهسازی ش��ده بود‪ ،‬در زمینی‬ ‫به مس��احت ‪ ۴۷‬هکتار برگزار شد‪ .‬بیش از ‪ ۲‬میلیون نفر از‬ ‫اسپانیا‪ ،‬سراسر اروپا و دیگر نقاط جهان از این اکسپو دیدن‬ ‫کردند‪ .‬در این اکسپو که حدود ‪ ۲‬میلیون دالر صرف برپایی‬ ‫ان ش��ده بود‪ ۳۰ ،‬کش��ور از سراس��ر جهان ازجمله امریکا‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬ژاپن و فرانس��ه حضور داشتند‪ .‬این رویداد بزرگ از ‪۸‬‬ ‫اوریل تا ‪ ۱۰‬دسامبر ‪ ۱۸۸۸‬میالدی در شهر بارسلونا برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬مهم ترین اثار به نمایش درامده در این اکس��پو‪ ،‬تاق‬ ‫نصرت زیبا و مجسمه یادبود کریستف کلمب بود‪.‬‬ ‫ش��اید بتوان مهم ترین میراث و یادگار باقیمانده از اکسپو‬ ‫بارس��لونا را پارک کیوتادال دانست‪ .‬تغییر کاربری دژ نظامی‬ ‫منفور ‪ Citadel‬و تبدیل ان به پارک عمومی با اس��تقبال‬ ‫م��ردم روبه‪‎‬رو ش��د‪ .‬از دیگر بناهای به جامان��ده از ان زمان‬ ‫می توان به قلعه «س��ه‪‎‬اژدها» اش��اره کرد که به عنوان کافه‪-‬‬ ‫رس��توران نمایش��گاه مورداس��تفاده قرار می گرفت و امروز‬ ‫تبدیل به موزه جانورشناس��ی‪ ،‬گلخانه و موزه زمین شناسی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بنای دیگ��ر‪ ،‬تاق نصرتی اس��ت ک��ه ورودی‬ ‫نمایش��گاه را ش��کل می داد‪ .‬بنای یادبود کریس��تف کلمب‪،‬‬ ‫کاشف امریکا به ارتفاع ‪ ۶۰‬متر که برای این اکسپو در محل‬ ‫ورود کلمب به اسپانیا پس از نخستین سفرش به قاره جدید‬ ‫ساخته شد‪ ،‬از مهم ترین بناهایی به‪‎‬شمار می رود که تا امروز‬ ‫بر جامانده اس��ت‪ .‬در سراسر ش��هر بارسلونا می توان بناها و‬ ‫س��اختمان هایی را مشاهده کرد که از زمان برگزاری اکسپو‬ ‫باقی مانده اند و نش��ان دهنده هنر و سبک معماری ان زمان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹زندگی مدرن در پاریس‬ ‫اکس��پو بین المللی هنر و فناوری در زندگی مدرن س��ال‬ ‫‪ ۱۹۳۷‬می�لادی (‪ 1315‬خورش��یدی) در پاریس فرانس��ه‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬موزه انس��ان و قصر توکیوی پاریس‪ ،‬هر دو در‬ ‫جریان این اکسپو ایجاد شدند‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬کش��ور در این نمایشگاه ‪ ۱۰۱‬هکتاری شرکت کردند‬ ‫و جایزه ویژه نمایش��گاه به البرت اش��پر برای طراحی محل‬ ‫رژه های نورنبرگ اهدا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹در سرزمین افتاب تابان‬ ‫اکس��پو ‪ ۲۰۰۵‬میالدی (‪ ۱۳۸۴‬خورش��یدی) در اس��تان‬ ‫ایچی ژاپن برگزار شد و ‪ ۱۸۵‬روز ادامه داشت‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫دومین تجربه رسمی ژاپنی ها در برپایی اکسپو بود‪ .‬پیش از‬ ‫ان ژاپن در شهرهای اوساکا و تسوکوبا میزبان دو نمایشگاه‬ ‫دیگر در همین زمینه ش��ده بود‪ .‬نمایش ربات انس��ان نمای‬ ‫اسیمو از دیدنی های اکسپو ایچی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹گران ترین اکسپو تاریخ‬ ‫ش��انگهای چی��ن در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬می�لادی (‪۱۳۸۹‬‬ ‫خورش��یدی) میزبان اکسپو شد‪ .‬اکسپو ش��انگهای با شعار‬ ‫«شهر بهتر‪،‬زندگی بهتر» و با نگاهی به اینده شهر شانگهای‬ ‫به عنوان بزرگ ترین ش��هر جهان در اینده اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه گران ترین نمایش��گاه در تاری��خ جهان بود‪.‬‬ ‫فضای اختصاص داده ش��ده به این نمایشگاه دو برابر کشور‬ ‫موناک��و (‪ ۵.۳‬کیلومترمرب��ع) و هزینه ان ب��ه گفته مقامات‬ ‫دولتی افزون بر ‪۴.۲‬میلیارد دالر براورد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹به وقت میالن‬ ‫اکسپو میالن در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی)‬ ‫در کشور ایتالیا برگزار شد‪ .‬میالن پیش ازاین رویداد در سال‬ ‫‪ ۱۹۰۶‬میالدی (‪ 1283‬خورش��یدی) نی��ز میزبان مجموعه‬ ‫نمایشگاهی اکسپو شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹موفق ترین اکسپو قرن بیستم‬ ‫کانادایی ه��ا در کارنام��ه نمایش��گاهی خ��ود میزبانی از‬ ‫یک اکس��پو را نیز به ثبت رس��انده اند‪ .‬نمایش��گاه جهانی و‬ ‫بین المللی ‪ ۱۹۶۷‬میالدی (‪ ۱۳۴۵‬خورش��یدی) یا اکس��پو‬ ‫‪ ،۶۷‬یک نمایش��گاه بین الملل��ی همگانی بود که در مونترال‬ ‫در استان کبک کانادا برگزار شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه به عنوان موفق ترین نمایشگاه جهانی قرن‬ ‫بیستم ش��ناخته می شود که بیش��ترین بازدیدکننده تا ان‬ ‫تاریخ و ‪ ۶۲‬کش��ور مش��ارکت کننده را در برمی گرفت‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه همچنین با ‪ ۵۶۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬بازدیدکننده در روز‬ ‫سوم‪ ،‬رکورد تازه ای در این زمینه بر جا گذاشت‪.‬‬ ‫اکس��پو ‪ ، ۶۷‬جشن اصلی کشور کانادا در یکصدمین سال‬ ‫بنیان‪‎‬گذاری ان بود‪ .‬نخس��ت قرار بود که این نمایشگاه در‬ ‫مس��کو برگزار ش��ود تا برای سالگرد پنجاه س��الگی انقالب‬ ‫‹ ‹در استانه شصت و سومین اکسپو‬ ‫اکس��پو بعدی سال اینده در ش��هر دوبی از کشور امارات‬ ‫متحده عربی و در منطقه ای به‪‎‬نام ‪ MEASA‬برگزار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬این نخس��تین اکسپویی اس��ت که ازسوی ملت عرب‬ ‫میزبانی می شود‪.‬‬ ‫یک سوم جمعیت جهان در محدوده ای با دسترسی هوایی‬ ‫‪4‬ساعته به امارات متحده عربی زندگی می کنند که مرکزی‬ ‫را ب��رای تبادل ایده ها و فرهنگ ها تس��هیل می کند‪ .‬درواقع‬ ‫دوبی به عنوان تقاطع جهان��ی‪ ،‬مکانی ایده ال برای میزبانی‬ ‫اکس��پو جهانی و جایگاهی منحصربه فرد برای حل مس��ائل‬ ‫مهم و کش��ف راه حل های خالقانه ب��ا کمک یکدیگر را ارائه‬ ‫می دهد‪ .‬موقعیت این اکس��پو براس��اس عملک��رد مطلوب‪،‬‬ ‫بهره وری منطقی و س��هولت دسترس��ی بازدیدکنندگان و‬ ‫ش��رکت کنندگان انتخاب شده است و به وس��یله ‪ ۳‬فرودگاه‬ ‫بین المللی فقط بافاصله ‪ ۶‬کیلومتر‪ ،‬یک شبکه جاده جهانی‬ ‫و سیستم جدید مترو دوبی خدمت رسانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫در سایتی که طراحی شده‪ ،‬نواوری درباره نمایش فرهنگ‬ ‫و معماری امارات متحده عربی ش��اخص بوده و بنا به گفته‬ ‫کارشناسان‪ ،‬چشمان میلیون ها بازدیدکننده را به خود جلب‬ ‫خواهد کرد زیرا این س��ایت براساس این اصول طراحی شده‬ ‫است؛‬ ‫‪-1‬اش��اره بر موضوع اصلی (پیون��د ذهن ها و خلق اینده)‬ ‫و زیرمجموعه ای از موضوع اصلی اکس��پو (فرصت‪ ،‬پایداری‬ ‫و پویایی)؛‬ ‫‪-2‬ساخت یک میراث ماندگار و پویا؛‬ ‫‪-3‬ب��ه حداکث��ر رس��اندن قابلیت مش��اهده ب��رای تمام‬ ‫بازدیدکنندگان (شفافیت)؛‬ ‫‪-4‬تس��هیل هم��کاری و انعطاف پذی��ری در می��ان‬ ‫شرکت کنندگان؛‬ ‫‪-5‬بازت��اب فرهنگ و میراث محلی و نمایش درس��تی از‬ ‫کشور امارات متحده عربی؛‬ ‫‪-6‬افزایش استانداردها درباره باتجربه بازدیدکنندگان؛‬ ‫‪-7‬دستیابی بهتر به امکانات برای بازدیدکنندگان؛‬ ‫‪-8‬تبدیل ش��دن به یک مرج��ع پایدار برای اکس��پوهای‬ ‫جهانی در اینده؛‬ ‫‪-9‬طراحی نحوه فعالیت و دسترسی برای تمام مخاطبان؛‬ ‫‪-10‬اولویت ایمنی در تحویل و بهره برداری از سایت؛‬ ‫‪-11‬تسریع و نمایش نواوری‪.‬‬ ‫نام اکسپو‬ ‫محل برگزاری‬ ‫زمان برگزاری (میالدی)‬ ‫زمان برگزاری (خورشیدی)‬ ‫نام اکسپو‬ ‫محل برگزاری‬ ‫زمان برگزاری (میالدی)‬ ‫زمان برگزاری (خورشیدی)‬ ‫نام اکسپو‬ ‫محل برگزاری‬ ‫زمان برگزاری (میالدی)‬ ‫زمان برگزاری (خورشیدی)‬ ‫لندن‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪۱۸۵۱‬‬ ‫‪۱۲۲۹‬‬ ‫نورفوک ‪ /‬ویرجینیا‬ ‫امریکا‬ ‫‪۱۹۰۷‬‬ ‫‪۱۲۸۴‬‬ ‫سان‪‎‬انتونیو‬ ‫امریکا‬ ‫‪۱۹۶۸‬‬ ‫‪۱۳۴۷‬‬ ‫پاریس‬ ‫فرانسه‬ ‫‪۱۸۵۵‬‬ ‫‪۱۲۳۳‬‬ ‫سیاتل‬ ‫امریکا‬ ‫‪۱۹۰۹‬‬ ‫‪۱۲۸۶‬‬ ‫اوساکا‬ ‫ژاپن‬ ‫‪۱۹۷۰‬‬ ‫‪۱۳۴۹‬‬ ‫لندن‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪۱۸۶۲‬‬ ‫‪۱۲۴۰‬‬ ‫بروکسل‬ ‫بلژیک‬ ‫‪۱۹۱۰‬‬ ‫‪۱۲۸۷‬‬ ‫اسپوکان‬ ‫امریکا‬ ‫‪۱۹۷۴‬‬ ‫‪۱۳۵۳‬‬ ‫پاریس‬ ‫فرانسه‬ ‫‪۱۸۶۷‬‬ ‫‪۱۲۴۵‬‬ ‫تورین‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪۱۹۱۱‬‬ ‫‪۱۲۸۸‬‬ ‫اوکیناوا‬ ‫ژاپن‬ ‫‪۱۹۷۵‬‬ ‫‪۱۳۵۴‬‬ ‫وین‬ ‫اتریش‬ ‫‪۱۸۷۳‬‬ ‫‪۱۲۵۱‬‬ ‫خنت‬ ‫سده‪ /‬فیالدلفیا‬ ‫امریکا‬ ‫‪۱۸۷۶‬‬ ‫‪۱۲۵۴‬‬ ‫سانفرانسیسکو‬ ‫بلژیک‬ ‫‪۱۹۱۳‬‬ ‫‪۱۲۹۰‬‬ ‫ناکسویل‬ ‫امریکا‬ ‫‪۱۹۸۲‬‬ ‫‪۱۳۶۲‬‬ ‫امریکا‬ ‫‪۱۹۱۵‬‬ ‫‪۱۲۹۲‬‬ ‫نیواورلئان‬ ‫امریکا‬ ‫‪۱۹۸۴‬‬ ‫‪۱۳۶۳‬‬ ‫پاریس‬ ‫فرانسه‬ ‫‪۱۸۷۸‬‬ ‫‪۱۲۵۶‬‬ ‫سن دیگو‬ ‫امریکا‬ ‫‪۱۹۱۵‬‬ ‫‪۱۲۹۲‬‬ ‫تسوکوبا‬ ‫ژاپن‬ ‫‪۱۹۸۵‬‬ ‫‪۱۳۶۴‬‬ ‫نیوساوت ولز‬ ‫استرالیا‬ ‫‪۱۸۷۹‬‬ ‫‪۱۲۵۷‬‬ ‫سویا‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪۱۹۲۹‬‬ ‫‪۱۳۰۷‬‬ ‫ونکوور‬ ‫کانادا‬ ‫‪۱۹۸۶‬‬ ‫‪۱۳۶۵‬‬ ‫ویکتوریا‬ ‫استرالیا‬ ‫‪۱۸۸۰‬‬ ‫‪۱۲۵۸‬‬ ‫بارسلون‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪۱۹۲۹‬‬ ‫‪۱۳۰۷‬‬ ‫بریزبن‬ ‫استرالیا‬ ‫‪۱۹۸۸‬‬ ‫‪۱۳۶۷‬‬ ‫نیواورلئان‬ ‫امریکا‬ ‫‪۱۸۸۴‬‬ ‫‪۱۲۶۲‬‬ ‫لیژ‬ ‫بلژیک‬ ‫‪۱۹۳۰‬‬ ‫‪۱۳۰۸‬‬ ‫سویا‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪۱۹۹۲‬‬ ‫‪۱۳۷۱‬‬ ‫انتورپ‬ ‫بلژیک‬ ‫‪۱۸۸۵‬‬ ‫‪۱۲۶۳‬‬ ‫انتورپ‬ ‫بلژیک‬ ‫‪۱۹۳۰‬‬ ‫‪۱۳۰۸‬‬ ‫جنوا‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪۱۹۹۲‬‬ ‫‪۱۳۷۱‬‬ ‫بارسلون‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪۱۸۸۸‬‬ ‫‪۱۲۶۶‬‬ ‫شیکاگو‬ ‫امریکا‬ ‫‪۳۴ -۱۹۳۳‬‬ ‫‪۱۳۱۰‬‬ ‫دائجونگ‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪۱۹۹۳‬‬ ‫‪۱۳۷۲‬‬ ‫پاریس‬ ‫فرانسه‬ ‫‪۱۸۸۹‬‬ ‫‪۱۲۶۷‬‬ ‫بروکسل‬ ‫بلژیک‬ ‫‪۱۹۳۵‬‬ ‫‪۱۳۱۳‬‬ ‫لیسبون‬ ‫پرتغال‬ ‫‪۱۹۹۸‬‬ ‫‪۱۳۷۷‬‬ ‫شیکاگو‬ ‫امریکا‬ ‫‪۱۸۹۳‬‬ ‫‪۱۲۷۱‬‬ ‫پاریس‬ ‫فرانسه‬ ‫‪۱۹۳۷‬‬ ‫‪۱۳۱۵‬‬ ‫هانوفر‬ ‫المان‬ ‫‪۲۰۰۰‬‬ ‫‪۱۹۷۹‬‬ ‫بروکسل‬ ‫بلژیک‬ ‫‪۱۸۹۷‬‬ ‫‪۱۲۷۵‬‬ ‫نیویورک‬ ‫امریکا‬ ‫‪۱۹۳۹‬‬ ‫‪۱۳۱۷‬‬ ‫ایچی‬ ‫ژاپن‬ ‫‪۲۰۰۵‬‬ ‫‪۱۳۸۴‬‬ ‫پاریس‬ ‫فرانسه‬ ‫‪۱۹۰۰‬‬ ‫‪۱۲۷۷‬‬ ‫لیژ‬ ‫بلژیک‬ ‫‪۱۹۳۹‬‬ ‫‪۱۳۱۷‬‬ ‫ساراگوسا‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪۲۰۰۸‬‬ ‫‪۱۳۸۷‬‬ ‫بوفالو ‪ /‬نیویورک‬ ‫امریکا‬ ‫‪۱۹۰۱‬‬ ‫‪۱۲۷۸‬‬ ‫سانفرانسیسکو‬ ‫امریکا‬ ‫‪۴۰-۱۹۳۹‬‬ ‫‪۱۳۱۷‬‬ ‫شانگهای‬ ‫چین‬ ‫‪۲۰۱۰‬‬ ‫‪۱۳۸۹‬‬ ‫سنت لوئیس‬ ‫امریکا‬ ‫‪۱۹۰۴‬‬ ‫‪۱۲۸۱‬‬ ‫بروکسل‬ ‫بلژیک‬ ‫‪۱۹۵۸‬‬ ‫‪۱۳۳۶‬‬ ‫یئوسو‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪۲۰۱۲‬‬ ‫‪۱۳۹۱‬‬ ‫لیژ‬ ‫بلژیک‬ ‫‪۱۹۰۵‬‬ ‫‪۱۲۸۲‬‬ ‫سیاتل‬ ‫امریکا‬ ‫‪۱۹۶۲‬‬ ‫‪۱۳۴۰‬‬ ‫میالن‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪۲۰۱۵‬‬ ‫‪۱۳۹۴‬‬ ‫میالن‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪۱۹۰۶‬‬ ‫‪۱۲۸۳‬‬ ‫نیویورک‬ ‫امریکا‬ ‫‪۶۵-۱۹۶۴‬‬ ‫‪۱۳۴۳‬‬ ‫استانه‬ ‫قزاقستان‬ ‫‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫دوبلین‬ ‫ایرلند‬ ‫‪۱۹۰۷‬‬ ‫‪۱۲۸۴‬‬ ‫مونترال‬ ‫کانادا‬ ‫‪۱۹۶۷‬‬ ‫‪۱۳۴۶‬‬ ‫دوبی‬ ‫امارات متحده عربی‬ ‫‪۲۰۲۰‬‬ ‫‪۱۳۹۹‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1250‬‬ ‫پیاپی ‪2568‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫کارشناسان در گفت و گو با‬ ‫‪:‬‬ ‫چشم انداز سیمان در سال ‪ 98‬خاکستری است‬ ‫س�ارا اصغ�ری‪ :‬صنعت س��یمان با وجود رکود امس��ال در‬ ‫ح��وزه ساخت وس��از و به دنب��ال ان کاهش مص��رف داخلی و‬ ‫همچنی��ن کاهش صادرات به دلیل تعدد قوانین و به ویژه قانون‬ ‫پیمان س��پاری ارزی و از دس��ت دادن بازاره��ای صادراتی‪ ،‬در‬ ‫‪ ۱۰‬ماه س��ال جاری نس��بت به سال گذش��ته با کاهش تولید و‬ ‫صادرات روبه رو ش��د‪ .‬البته این بازار صنعت خاکستری افزایش‬ ‫‪۱۲‬درصدی نرخ در س��ال جاری داشته و این درحالی است که‬ ‫هزینه های تولید و س��رباره در این صنعت با ‪۱۴‬درصد افزایش‬ ‫روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تولید و صادرات سیمان‬ ‫درب��اره میزان تولید و ص��ادرات بازار‬ ‫سیمان و تحوالت این صنعت در سال‬ ‫ج��اری‪ ،‬عبدالرض��ا ش��یخان‪ ،‬دبیر‬ ‫انجم��ن صنف��ی کارفرمایان صنعت‬ ‫سیمان عنوان کرد‪ :‬در ‪ ۱۰‬ماه امسال‬ ‫ح��دود ‪ ۵۳‬میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن‬ ‫کلینکر و در همین مدت ‪۴۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۴۰‬هزار تن س��یمان تولید شده اس��ت‪ .‬از این میزان سیمان‬ ‫تولیدی ‪۴۰‬میلیون و ‪ ۲۵۶‬هزار تن در داخل توزیع شده و حدود‬ ‫‪۴‬میلیون و ‪ ۸۵۴‬هزار تن ان نیز صادر ش��ده اس��ت‪ .‬شیخان در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬این امار نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته با یک درصد کاهش و فروش داخلی روبه رو بوده است‬ ‫اما در زمینه کلینکر حدود ‪۵.۷‬درصد به تولید ان اضافه ش��ده‬ ‫که در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال صادرات به ‪۹۰۰‬هزار تن رس��یده است‪.‬‬ ‫البته صادرات تا ‪ ۶‬ماه نخس��ت روند افزایش��ی داشته اما از نیمه‬ ‫دوم ب��ا توج��ه به مقررات ارزی روند کاهش��ی درپیش گرفت و‬ ‫درکل باعث شد صادرات سیمان نسبت به ‪ ۱۰‬ماه سال گذشته‬ ‫با کاهش ‪۲.۳‬درصدی روبه رو شود‪ .‬وی با توجه به وضعیت بازار‬ ‫داخلی در کش��ور عنوان کرد‪ :‬نه تنه��ا بازار داخل چندان بزرگ‬ ‫نشده‪ ،‬بلکه نس��بت به ‪ ۱۰‬ماه گذشته کوچک تر هم شده است‬ ‫اما در زمینه سیمان و کلینکر بازار صادرات کشش داشته است‪،‬‬ ‫اگرچه ب��ه دلی��ل تحریم ها‪ ،‬مق��ررات داخل��ی و افزایش نرخ‬ ‫کرایه ه��ای داخلی صادرات به کش��ورهای دور میزانی کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪۱۲‬درصدی قیمت‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان در پاسخ به‬ ‫این پرسش که قیمت ها امسال با توجه به تحوالت نرخ ارز تا چه‬ ‫اندازه افزایش پیدا کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اخرین افزایش نرخی که به طور‬ ‫رسمی در سال های گذشته داشتیم و پس از ان افزایش نرخی‬ ‫را اعالم نکردیم‪ ،‬س��ال ‪ ۹۵‬بود که البته ب��ا توجه به هزینه های‬ ‫تولید تا اوایل س��ال ‪ ۹۷‬و ب��ا هماهنگی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به میزان ‪۱۲‬درصد افزایش نرخ برای سیمان اعالم شد‪،‬‬ ‫ام��ا به دلیل رقابت منفی که بین واحدهای تولیدی وجود دارد‬ ‫قیمت ها میل به کاهش داش��تند که امیدواریم تا پایان سال با‬ ‫توجه به تمهیداتی که درنظر گرفته ایم به قیمت های ارش��ادی‬ ‫مصوب سال ‪ ۹۷‬برسیم‪ .‬ش��یخان ادامه داد‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫نرخ دالر و تشدید تحریم ها در نیمه دوم سال‪ ،‬هزینه های تولید‬ ‫بس��یار افزایش پیدا کرده است‪ .‬برای نمونه نرخ اجر نسوز را به‬ ‫‪ ۳‬برابر نرخ قبل خریداری می کنیم یا در زمینه نرخ بسته بندی‬ ‫و پاکت با افزیش ‪ ۳‬برابری روبه رو ش��ده ایم‪ ،‬تا پیش از این یک‬ ‫پاکت س��یمان را به قیمت ‪ ۵۰۰‬تومان خریداری می کردیم اما‬ ‫درحال حاضر به نرخ ‪ ۱۵۰۰‬تومان به فروش می رسد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر هزینه های تولید س��یمان ‪ ۳‬برابر شده‪ ،‬اما نرخ سیمان ‪۳‬‬ ‫برابر نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانینی که به صنعت سیمان ضربه زد‬ ‫دبی��ر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان در ادامه با‬ ‫اش��اره به قوانین مختلف امس��ال و تاثیرگ��ذاری ان بر صنعت‬ ‫س��یمان عنوان کرد‪ :‬اگر به امار صادراتی از ابتدای سال تاکنون‬ ‫نگاهی داشته باشیم‪ ،‬از ماه ششم که بخشنامه های دولتی ابالغ‬ ‫ش��د‪ ،‬صادرات که در وضعیت خوبی بود‪ ،‬روند کاهش��ی به خود‬ ‫گرفت چراکه تا پیش از ان‪ ،‬ارز حاصل از صادرات به کشورهایی‬ ‫چون عراق و افغانس��تان بازگردانده نمی ش��د اما پس از قانون‬ ‫پیمان سپاری ارزی موضوع پس دادن ارز صادرات جدی گرفته‬ ‫ش��د‪ .‬این درحالی اس��ت که ص��ادرات به عراق ب��ا ریال انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬برای نمونه صادرات مهر امس��ال نسبت به شهریور‬ ‫با یک درصد افت روبه رو ش��د‪ .‬ش��یخان در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬بخش��نامه های ارزی به دلیل ش��فافیت نداش��تن برای‬ ‫تولیدکنندگان س��بب کاهش صادرات شد‪ ،‬چراکه بسیاری از‬ ‫کش��ورها به ش��کل ریالی با ما مبادله داشتند و این بخشنامه ها‬ ‫س��بب افت شدید صادرات سیمان ش��د‪ .‬در این بخشنامه های‬ ‫ارزی صنعت سیمان ضربه خورد‪ ،‬این درحالی است که به دلیل‬ ‫افزایش هزینه حمل ونقل صادرات بس��یار گران شده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬س��یمان کاالی کم ارزش اما پرحجمی اس��ت به همین‬ ‫دلیل هزینه ه��ای حمل ونقل در قیمت های صادراتی بس��یار‬ ‫تاثیرگذار اس��ت‪ .‬از این رو بخش��نامه بانک مرکزی هم مزیدی‬ ‫بر علت ش��د و تولیدکنندگان در صنعت سیمان با اکراه اقدام به‬ ‫صادرات می کنند چون صادرات دیگر مزیت نس��بی نسبت به‬ ‫مصرف داخلی داخلی ن��دارد‪ .‬در نتیجه تمایل تولیدکنندگان‬ ‫به داخل بیش��تر ش��د و هم اکنون تاحدی رقابت منفی ش��کل‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به وزارتخانه صادرات داریم‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان در ادامه‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬در کل بانک مرکزی یا هر س��ازمانی اگر بخواهد‬ ‫در زمین��ه صادرات تصمیم گیری کن��د‪ ،‬باید تمام جوانب ان را‬ ‫درنظر بگیرد‪ .‬پیش��نهاد من برای صادرات این اس��ت که بهتر‬ ‫اس��ت دولت یک معاونت صادرات در ریاست جمهوری یا حتی‬ ‫ی��ک وزارتخانه صادرات ایجاد کند زیرا قوانین بس��یاری وجود‬ ‫دارد که برای تولیدکننده حل ش��دنی نیس��ت چراکه در زمینه‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬موضوع هایی چ��ون گمرک‪ ،‬بندره��ا و هزینه های‬ ‫بن��دری و حمل ونق��ل صادراتی نیازمند کار تخصصی اس��ت‪.‬‬ ‫شیخان ادامه داد‪ :‬چندماهی است که بحث تحریم اتفاق افتاده‬ ‫است اما چندسالی است که با مشکالت صادرات درگیر هستیم‬ ‫و به دلیل نب��ود هماهنگی در بخش های مختلف صادراتی نیاز‬ ‫به معاونتی در حد نهاد ریاست جمهوری داریم هرچند سازمان‬ ‫توس��عه تجارت در کش��ور وجود دارد اما این س��ازمان متولی‬ ‫واردات هم اس��ت درحالی که به نظر می رس��د موضوع صادرات‬ ‫یک متولی در حد ریاست جمهوری می طلبد که می تواند برای‬ ‫صادرات موثر باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬در شرایط فعلی باید این موضوع‬ ‫را بپذیریم که در زمینه سیمان ظرفیت سازی انجام شده است‬ ‫ام��ا در داخل با رکود ساخت وس��از و مصرف روبه رو هس��تیم و‬ ‫صادرات می تواند راهکار خوبی در این زمینه باش��د‪ .‬برای نمونه‬ ‫ممکن است پتروشیمی بازار داخلی خوبی داشته باشد اما برای‬ ‫کاالهایی مانند س��یمان و کاش��ی و س��رامیک به دلیل رکود و‬ ‫ظرفیت باال باید فرصت صادراتی بیشتری ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز صنعت سیمان در سال ‪۹۸‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در پاسخ به این‬ ‫پرسش که چش��م انداز صنعت سیمان را در سال اینده چگونه‬ ‫ارزیابی می کنید‪ ،‬گفت‪ :‬سال اینده (صنعت سیمان خاکستری‬ ‫نی ریز) یک کارخانه سیمان دیگر با ظرفیت یک میلیون تن به‬ ‫ظرفیت کشور اضافه خواهد شد‪ .‬از سویی با توجه به بودجه ‪۹۸‬‬ ‫فکر نمی کنم بازار بهتری از س��ال ‪ ۹۷‬داش��ته باشیم‪ .‬در زمینه‬ ‫با دریافت تندیس زرین تعالی سازمانی‬ ‫شرکت فوالد خوزستان سازمان سرامد کشور شد‬ ‫ش��رکت فوالد خوزستان با دریافت تندیس زرین از شانزدهمین همایش تعالی‬ ‫سازمانی‪ ،‬شرکت سرامد کشور شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت فوالد خوزس��تان محمد کشانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت فوالد خوزستان‪ ،‬تندیس زرین تعالی س��ازمانی را روز دوشنبه ‪ ۶‬اسفند‬ ‫‪ ۹۷‬در ایین ش��انزدهمین همایش تعالی سازمانی از مسئوالن برگزاری این ایین‬ ‫دریافت کرد‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی است‪ ،‬همایش شانزدهمین تعالی سازمانی با حضور مدیران‬ ‫و مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و جمعی از مدیران عامل بنگاه های‬ ‫پیش��رو تعالی س��ازمانی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در تهران‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬جایزه ملی تعالی س��ازمانی از س��ال ‪ ۱۳۸۲‬در چارچوب برنامه های‬ ‫توسعه کشور و با هدف رقابت پذیری‪ ،‬ارتقای بهره وری و توسعه نظام های مدیریت‬ ‫در شرکت ها و سازمان ها از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت طی نظام نامه ای‬ ‫از سوی وزیر محترم ابالغ شد‪ .‬با توجه به اینکه مهم ترین هدف اقتصادی کشور‪،‬‬ ‫دس��تیابی به رش��د اقتصادی به وس��یله توسعه تعالی س��ازمانی و ارتقای سطح‬ ‫بهره وری اس��ت‪ ،‬سازمان مدیریت صنعتی با اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی به‬ ‫دنبال کمک به اثبات شایس��تگی و قابلیت بنگاه ها و سازمان های فعال است که‬ ‫این مهم با حضور ارزیابان و رصد تمام موارد و جزئیات در شرکت ها و سازمان ها‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬در همایش یادش��ده‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان از سوی‬ ‫مدیریت همایش و سازمان مدیریت صنعتی برای حضور در پنل تخصصی دعوت‬ ‫ش��د؛ وی ضمن تش��ریح روند رو به رشد این شرکت در مس��یر تعالی‪ ،‬تجربیات‬ ‫ارزش��مند فوالد خوزستان در سال های اخیر را در اختیار سایر مدعوین قرار داد‪.‬‬ ‫محمد کشانی با اشاره به اینکه استراتژی فوالد خوزستان به عنوان سازمان سرامد‬ ‫کشور‪ ،‬یک برنامه درازمدت را شامل می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تولید فوالد خوزستان تا‬ ‫پایان سال از مرز ‪۸.۳‬میلیون تن گذر خواهد کرد و از این رقم‪ ۲.۲ ،‬میلیون تن به‬ ‫اقصی نقاط جهان صادر خواهد شد‪ .‬در سال اینده نیز با حفظ این رقم تولید و با‬ ‫همت و تالش کارکنان به دنبال تولید ورق های خاص هستیم و با تکمیل زنجیره‬ ‫ارزش خود و تملک فوالد اکس��ین خوزس��تان‪ ،‬در کنار محصوالت شمش فوالد‬ ‫خام و ساختمانی‪ ،‬ورق های خاص موردنیاز صنعت نفت و صنایع دفاعی را تولید‬ ‫می کنیم و همچنین در بازار صادراتی‪ ،‬تنوع بیشتر محصول را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجموعه فوالد خوزس��تان به واسطه برخورداری از منابع و قابلیت های‬ ‫ویژه ای نظیر سرمایه های انس��انی متخصص و متعهد و توانایی تولید محصوالت‬ ‫تخت و طویل و گونه های فوالدی متنوع‪ ،‬دسترس��ی به اب های ازاد‪ ،‬برخورداری‬ ‫از اسکله اختصاصی و صادرات محصوالت با هدف توسعه و تکمیل زنجیره ارزش‪،‬‬ ‫باوجود تمام محدودیت های بین المللی و داخلی توانس��ته به روند پایدار تولید و‬ ‫حضور موفق در بازارهای هدف صادراتی دست یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان در پایان سخنان گفت‪ :‬اینجانب به نوبه خود ضمن‬ ‫تش��کر و قدردانی از تالش و کوش��ش ش��بانه روزی همه همکارانم در ‪ ۱۵‬س��ال‬ ‫گذش��ته و تشکر ویژه از تمام مدیران قبلی به ویژه اقای مهندس وردی نژاد که از‬ ‫س��ال ‪ ۸۳‬تصمیم به حضور در این فرایند تعالی سازمانی گرفتند‪ ،‬اقای مهندس‬ ‫نجم السادات که در مدت مس��ئولیت با جدیت از این حرکت سازمانی پشتیبانی‬ ‫کردند‪ ،‬اقای مهندس شریفی که با حمایت راهبردی سازمان‪ ،‬زمینه ارتقای سطح‬ ‫تعالی را فراهم کردند و جناب مهندس مدرس خیابانی که با تمرکز بر عوامل موثر‬ ‫در موفقیت‪ ،‬چرخ عظیم تعالی س��ازمانی را که از سال ها قبل به گردش در امده‬ ‫و با ش��تاب و جهتی مناسب در حرکت بوده‪ ،‬هدایت کردند‪ ،‬اعالم می کنم اینک‬ ‫به حضور در باالترین س��طح تعالی س��ازمانی کش��ور مفتخریم و خداوند منان را‬ ‫بابت این همه لطف و عنایت شاکریم‪ .‬در حاشیه این همایش‪ ،‬مهران عباس زاده‪،‬‬ ‫مدیر اس��تراتژی و تعالی فوالد خوزس��تان بیان کرد‪ :‬مجموعه فوالد خوزستان از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۳‬به صورت تخصصی در زمره س��ازمان های تعالی محور قرار گرفته و‬ ‫در تالش های ش��بانه روزی کارکنان خود از س��وی ارزیابان ویژه‪ ،‬ارزیابی شده و‬ ‫زمینه های قابل بهبود الگوی تعالی را بر اس��اس ‪ ۹‬معیار کلیدی ازجمله رهبری‪،‬‬ ‫استراتژی و‪ ...‬شناسایی و ارائه کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پروژه های بهبود در مسیر تعالی موجب شد شرکت فوالد چابک تر از‬ ‫گذشته در این مسیر گام بردارد و پس از ‪ ۶‬سال متوالی کسب تندیس سیمین‪،‬‬ ‫اینک در سال ‪ ۹۷‬مفتخر به دریافت تندیس زرین تعالی سازمانی در کشور شده‬ ‫اس��ت که نش��انگر همت و تالش تمام کارکنان گروه فوالد خوزستان است‪ .‬این‬ ‫گزارش حاکی اس��ت‪ ،‬موفقیت ش��رکت فوالد خوزستان در شانزدهمین همایش‬ ‫تعالی سازمانی‪ ،‬بازتاب گسترده ای در محافل و رسانه های جمعی کشور و صنعت‬ ‫بزرگ فوالد داشته است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی یا هر سازمانی اگر بخواهد در زمینه صادرات تصمیم گیری‬ ‫کن��د‪ ،‬باید تمام جوانب را درنظر بگیرد‪ .‬پیش��نهاد من برای صادرات این‬ ‫اس��ت که دولت ی��ک معاونت صادرات در ریاس��ت جمه��وری یا حتی یک‬ ‫وزارتخانه صادرات ایجاد کند‬ ‫صادرات هم اگر تحریم ها ادامه داش��ته باش��د‪ ،‬اثرات منفی ان‬ ‫بیشتر متوجه صنعت سیمان خواهد بود‪ ،‬از این رو ممکن است‬ ‫حدود ‪ ۲‬تا ‪۳‬درصد تولید س��ال اینده نس��بت به امسال کاهش‬ ‫پی��دا کند‪ .‬اگرچه امیدواریم تولید و صادرات ما درحد امس��ال‬ ‫باقی بماند‪ .‬شیخان در پایان تاکید کرد‪ :‬درخواست ما این است‬ ‫که دیگر مجوزی برای کارخانه سیمان صادر نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایطی مشابه سال گذشته‬ ‫همچنی��ن حس��ن صباغیان بیدگل‪،‬‬ ‫کارش��ناس س��یمان درباره وضعیت‬ ‫بازار سیمان در سال ‪ ۹۷‬در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مهم ترین اتفاق‬ ‫صنعت سیمان امس��ال‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫بود ک��ه برای ای��ن صنع��ت رخ داد‪.‬‬ ‫صباغیان بی��دگل ادام��ه داد‪ :‬برخی‬ ‫تولیدکنندگان امس��ال قادر ش��دند به کش��ورهای حاش��یه‬ ‫خلیج ف��ارس ازجمله قطر و کویت و تا ح��دی امارات صادرات‬ ‫داش��ته باش��ند و در این زمین��ه موفق عمل کرده ان��د اما بازار‬ ‫صادرات به عراق را چندسالی است از دست داده ایم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که بازسازی سوریه چه بازارهایی‬ ‫برای ش��رکت های س��یمانی ایجاد می کند‪ ،‬گفت‪ :‬سوریه یکی‬ ‫از کش��ورهایی اس��ت که به یقین ایران در بازسازی ان پیشگام‬ ‫خواهد بود و تمامی ش��رکت های ایرانی این امادگی را دارند که‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬در سوریه فعال باشند‪.‬‬ ‫این کارشناس سیمان در ادامه داد‪ :‬چون بخش صنعت مسکن‬ ‫امس��ال راکد بود‪ ،‬صنعت س��یمان هم در رکود به س��ر برد و با‬ ‫وجود افزایش نرخ مس��کن در س��ال جاری اما شاهد تحریکی‬ ‫در بخ��ش ساخت وس��از نبودیم‪ .‬صباغیان بیدگل در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که افزایش نرخ س��یمان در س��ال جاری با وجود‬ ‫نب��ود مصرف داخلی به چه دلیلی بوده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مواد‬ ‫اولیه شرکت های سیمانی چندان به ارز مربوط نمی شود اما در‬ ‫زمینه تعمیرات و افزایش دس��تمزدهای کارگری و حمل ونقل‬ ‫و خدمات‪ -‬هزینه های تولید و س��رباره‪ -‬ب��ا افزایش حدود ‪۱۴‬‬ ‫درصد بوده اس��ت‪ ،‬درحالی که افزایش نرخ س��یمان در امسال‬ ‫‪۱۲‬درصد بوده است که البته برخی تولیدکنندگان تا ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫نیز بهای س��یمان را افزای��ش دادند‪ .‬وی در ادامه یاداور ش��د‪:‬‬ ‫ممکن اس��ت ش��رکت های سیمانی به س��وددهی باال در سال‬ ‫جاری نرس��یده باشند اما شرایط انها مانند سال ‪ ۹۶‬باقی مانده‬ ‫است و در حال زیاندهی هم نیستند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1250‬‬ ‫پیاپی ‪2568‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫ساالنه ‪ ۸۵۰‬هزار‬ ‫کولر گازی وارد چرخه‬ ‫مصرف برق می شود‬ ‫مدیرعام��ل توانیر‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه با‬ ‫توزی��ع ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫الم��پ کم مص��رف‬ ‫اوج ب��ار مصرف برق‬ ‫در ش��ب را به میزان‬ ‫قابل توجهی کاهش‬ ‫دادیم‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۴۰‬درصد بار تابس��تان‬ ‫ت به طوری‬ ‫مربوط به وس��ایل سرمایشی اس ‬ ‫که س��االنه ‪ ۸۵۰‬هزار کول��ر گازی معادل ‪۲‬‬ ‫ه��زار مگاوات مصرف برق را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬محمدحس��ن متولی زاده‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل توانی��ر در نشس��ت حاش��یه ای‬ ‫یازدهمین نمایش��گاه بین المللی انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر با بیان اینکه هیچ کاری به تنهایی‬ ‫قابل تحقق نیس��ت مگر ب��ا همکاری بخش‬ ‫خصوصی و دولت اظهار کرد‪ :‬اگر بهینه سازی‬ ‫مص��رف انجام ش��ود‪ ،‬با هزین��ه کمتر و زمان‬ ‫کوتاه تر به نتیجه خواهیم رس��ید و س��رعت‬ ‫بازگشت س��رمایه کوتاه تر بوده و اشتغالزایی‬ ‫زی��ادی نی��ز خواهیم داش��ت‪ .‬وی در ادامه با‬ ‫بیان اینکه اوج بار مصرف در شب که به دلیل‬ ‫روش��نایی بوده با توزی��ع ‪ ۲۰۰‬میلیون المپ‬ ‫کم مصرف حل شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اکنون مسئله‬ ‫استفاده از وسایل سرمایشی است‪ .‬بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درصد بار تابستان مربوط به وسایل سرمایشی‬ ‫اس��ت که ساالنه با شیب تند در حال افزایش‬ ‫ت به طوری که هر س��ال ‪ ۸۵۰‬هزار کولر‬ ‫اس�� ‬ ‫گازی ک��ه معادل ‪ ۲‬هزار مگاوات مصرف برق‬ ‫است‪ ،‬اضافه می شود‪ .‬متولی زاده با بیان اینکه‬ ‫ما ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان به کشاورزان و صنایعی‬ ‫که مصرف خود را کاهش دادند پاداش دادیم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬کاهش مصرف این بخش ها هیچ گونه‬ ‫لطم��ه ای نیز به تولیدش��ان وارد نکرد‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینک��ه اعمال تبصره ‪ ۱۲‬بهینه س��ازی‬ ‫ع کمک ش��ایانی‬ ‫مصرف س��وخت به طور قط ‬ ‫به حوزه انرژی خواهد بود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫یک اش��تباه اس��تراتژیک این است که بحث‬ ‫تجدیدپذیره��ا فق��ط به ع��وارض برق وصل‬ ‫شود‪ .‬عوارض برق محدود است و نمی تواند تا‬ ‫بی نهایت افزایش یابد‪ .‬باید مصرف سوخت به‬ ‫معنای یک مبنای مهم صرفه جویی شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬موضوع دیگر مشارکت مردم است‪ .‬اگر‬ ‫خرید برق به انحصار در دس��ت دولت باشد به‬ ‫هیچ نتیجه نمی رس��یم‪ .‬مردم باید به میدان‬ ‫بیایند تا پیش��نهاد اصالح تعرفه و قیمت پایه‬ ‫تجدیدپذیر بتواند به این صنعت کمک کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل توانیر با بیان اینکه ‪ ۹۱۷‬میلیارد‬ ‫توم��ان نقدینگی در زمین��ه دریافت عوارض‬ ‫تخصیص داده ش��ده اس��ت افزود‪ :‬از این رقم‬ ‫‪ ۸۴۰‬میلی��ارد توم��ان را به خزان��ه پرداخت‬ ‫کردی��م‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که ت��ا ‪۱۸۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان در اختی��ار هدفمندی بوده و‬ ‫هنوز تس��ویه نشده و دوران وصول ان نیز کم‬ ‫اس��ت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬از ‪ ۸۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫س��هم تخصیصی ‪ ۴۴۰‬میلیارد تومان وصول‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ۱۱۰۰ .‬میلیارد تومان به توانیر‬ ‫بابت برق روس��تایی و بقیه به تجدیدپذیرها‬ ‫تعلق می گیرد‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬در بودجه‬ ‫‪ ۹۸‬گردش از هدفمندی حذف ش��ده اس��ت‬ ‫و ای��ن بودج��ه به توانیر تعل��ق خواهد یافت‪.‬‬ ‫س��یدمحمد صادق زاده‪ ،‬رئیس سازمان ساتبا‬ ‫نیز با اش��اره به درخواس��ت موج��ود در این‬ ‫بخ��ش برای افزایش نرخ خرید تضمینی برق‬ ‫تجدیدپذیره��ا‪ ،‬گفت‪ :‬اگر نرخ مربوط به این‬ ‫بخش افزایش پیدا کند طبیعی است به دلیل‬ ‫اینک��ه منابع کافی برای تامین و پرداخت ان‬ ‫وجود ندارد همین مسئله موجب خواهد شد‬ ‫شرکت ها بیش��تر متضرر ش��وند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بدین منظور مقرر ش��ده اس��ت ت��ا از منابع‬ ‫دیگری برای پرداخت صورتحساب ها استفاده‬ ‫کنیم که در این زمینه ‪ ۷‬منبع بالقوه همچون‬ ‫مناب��ع حاصل از محل س��وخت صرفه جویی‬ ‫ش��ده شناسایی شده است که اگر همین یک‬ ‫بخش عملیاتی ش��ود مش��کلی برای افزایش‬ ‫ن��رخ خری��د تضمین��ی ب��رق تجدیدپذیرها‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫ص��ادق زاده درب��اره نرخ خری��د تضمینی‬ ‫نیروگاه ه��ای پسماند س��وز‪ ،‬گف��ت‪ :‬اساس��ا‬ ‫واحده��ای فعال در ای��ن بخش از همان ابتدا‬ ‫ب��ه دلیل نوع ن��رخ طلبکار بوده ان��د که این‬ ‫بحق بوده اما بنا نبوده است که‬ ‫مس��ئله کامال ‬ ‫تمامی منابع این بخش از س��وی وزارت نیرو‬ ‫پرداخته شود و باید بخشی از ان از طریق حق‬ ‫امحای زباله تامین شود‪ .‬از این رو‪ ،‬درصددیم‬ ‫تا مش��کالت موج��ود در بخ��ش واحدهای‬ ‫پسماند س��وز را خارج از برنامه و دس��تور کار‬ ‫مورد بررس��ی قرار داده تا به زودی شاهد رفع‬ ‫مسائل موجود در این حوزه باشیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جزئیات اجرای طرح های نگهداشت و تولید در فالت قاره‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمید بورد‬ ‫ب��ر اس��اس برنامه ریزی ه��ا قرار اس��ت ‪ ۴‬پ��روژه از‬ ‫بسته های نگهداشت و تولید در شرکت نفت فالت قاره‬ ‫اجرایی ش��ود‪ ۴ .‬پروژه ای که به گفت��ه مدیرعامل این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬قرار اس��ت حدود ‪ ۱۰۰‬هزار بش��که به تولید‬ ‫فالت قاره اضافه کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬برای تامین مناب��ع مالی مطمئن‬ ‫در پروژه ه��ای افزایش و نگهداش��ت ت��وان تولید نفت‬ ‫و جلوگیری از افت تولید‪ ،‬بس��ته هایی تعریف ش��د که‬ ‫قرار است با مشارکت شرکت های ایرانی اجرایی شوند‪.‬‬ ‫بر اس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده‪ ،‬اجرای این بسته ها‬ ‫میزان تولید را ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲۵۰‬هزار بشکه افزایش می دهد‬ ‫و چنانچه اقدام های پیشگیرانه انجام نشود‪ ،‬تولید نفت‬ ‫ساالنه ‪ ۳۰۰‬هزار بشکه کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫ط��رح «نگهداش��ت و افزایش می��زان تولید نفت در‬ ‫چارچ��وب ق��راردادی ای پی س��ی‪/‬ای پی دی ب��ا تامین‬ ‫مالی» که با نظر وزیر نفت و هماهنگی سایر بخش های‬ ‫وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬از سوی مدیریت‬ ‫برنامه ریزی تلفیقی تنظیم ش��ده ب��ود‪ ،‬پس از دریافت‬ ‫مصوبه هیات مدیره ش��رکت ملی نفت ایران به سازمان‬ ‫برنامه و بودجه کش��ور ارسال شد و به تصویب شورای‬ ‫اقتصاد رسید و خبر اماده سازی بسته ‪ ۵‬میلیارد دالری‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬از س��وی بیژن زنگنه‪ ،‬اغاز سال گذشته‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫قرار اس��ت این بس��ته در طول دو سال برای افزایش‬ ‫تولید در میدان های در حال بهره برداری اجرا ش��ود که‬ ‫بخش��ی از ان شامل تعمیر چاه ها و بخشی دیگر شامل‬ ‫حفر چاه ه��ای جدید در مناطق مختلف نفتی از جمله‬ ‫مناطق نفتخی��ز جنوب‪ ،‬فالت قاره‪ ،‬مناط��ق مرزی و‪...‬‬ ‫می شود‪ .‬زنگنه از شرکت های ایرانی برای مشارکت در‬ ‫این پروژه دعوت کرده است‪.‬‬ ‫در این راس��تا اعالم ش��د که بسته یادش��ده در ابعاد‬ ‫کوچک و ت��ا میزان ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر اماده می ش��ود‬ ‫و عم��ده کار ان حفاری‪ ،‬خط لول��ه جریانی و تغییرات‬ ‫در نمک زدایی اس��ت‪ .‬همچنین تاکید ش��د اجرای این‬ ‫بس��ته ها در س��طح ش��رکت های ایرانی اس��ت و همه‬ ‫ش��رکت های ایرانی می توانند این بسته ها را اجرا کنند‪.‬‬ ‫م��دل ان ابتدا ای پی س��ی بود اما بازار به این بس��ته ها‬ ‫‪ ۴‬پروژه از بسته نگهداشت و تولید از سوی شرکت نفت فالت قاره‬ ‫ایران اجرا می ش��ود‪ .‬قرارداد دو طرح امضا ش��ده و یک طرح نیز به‬ ‫احتمال زیاد تا پایان امسال نهایی می شود‬ ‫عالقه مندی نش��ان داد و شرکت های ایرانی ابراز عالقه‬ ‫کردند ک��ه تعدادی از انها می توانند تامین مالی کنند‪،‬‬ ‫به همین دلیل مدل به ای تی سی اف تغییر داده شد‪.‬‬ ‫ت در‬ ‫علی کاردر‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین شرکت ملی نف ‬ ‫این باره گفت��ه بود که هدف این بس��ته ها مید ان های‬ ‫کوچک نفتی هستند‪ .‬قرار است شرکت ملی نفت ایران‬ ‫در این راستا‪ ۳۴ ،‬بسته کاری با سرمایه گذاری تقریبی‬ ‫‪ ۶‬میلیارد دالر با تکیه بر توان مالی و اجرایی ایرانی‪ ،‬با‬ ‫هدف افزایش تولید نفت از چاه های ‪ ۲۹‬میدان و مخزن‬ ‫نفتی را اجرایی می کن��د‪ .‬افزایش تولید نفت به میزان‬ ‫حداکثر ‪ ۳۹۰‬هزار بش��که در روز از چاه های ‪ ۲۹‬میدان‬ ‫و مخزن نفتی دریایی و خشکی با سرمایه گذاری معادل‬ ‫تقریبی ‪ ۶‬میلیارد دالر از اهداف این طرح است‪.‬‬ ‫س��رمایه مورد نیاز اجرای ‪ ۳۴‬بس��ته سرمایه گذاری‬ ‫ای��ن طرح نیز از مح��ل اورده پیمانکار و س��ایر منابع‬ ‫اعتباری ارزی و ریالی در طول دو س��ال اجرا‪ ،‬تامین و‬ ‫بازپرداخت تعهدات ان از محل ‪ ۵۰‬درصد افزایش تولید‬ ‫نفت میدان ها در سررسید مقرر انجام می شود‪.‬‬ ‫در این راس��تا حمید بورد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نفت‬ ‫ قاره با اش��اره به پروژه های ای پی سی و ای پی دی‬ ‫فالت ‬ ‫اظهار کرد‪ ۴ :‬پروژه از بسته نگهداشت و تولید از سوی‬ ‫ش��رکت نفت فالت قاره ایران اجرا می شود‪ .‬قرارداد دو‬ ‫طرح امضا شده و یک طرح نیز به احتمال زیاد تا پایان‬ ‫امسال نهایی می شود‪.‬‬ ‫ی به این پرسش که اجرای این پروژه ه ا چه میزان‬ ‫و ‬ ‫به تولید ش��رکت نفت فالت قاره اضافه می کند‪ ،‬پاس��خ‬ ‫داد‪ :‬ای��ن پروژه ها از اغاز س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اجرایی خواهند‬ ‫ش��د و حدود ‪ ۱۰۰‬هزار بشکه به تولید فالت قاره اضافه‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت فالت قاره با اش��اره به اغاز‬ ‫پروژه مخزن سیری از اغاز مه ر امسال گفت‪ :‬البته این‬ ‫پروژه هنوز به نتیجه نرسیده است‪.‬‬ ‫به گفته بورد‪ ،‬چنانچ��ه امکان صادرات نفت تولیدی‬ ‫وجود نداشته باشد‪ ،‬برای افزایش تولید ظرفیت سازی و‬ ‫در زمان لزوم تولید می شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون اجتماع��ی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬با افزایش قیمت هرکدام از حامل های‬ ‫انرژی مخالف هستیم اما مجلس با پیشنهاد وزارت نیرو‬ ‫برای افزایش نرخ اب و برق موافقت خواهد کرد‪.‬‬ ‫فروش بنزین در بازارهای نفتی به نرخ فوب خلیج فارس‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫فروش بنزی��ن در بازارهای نفتی به نرخ فوب‪ ،‬اثرات مطلوبی‬ ‫در حوزه س��وخت کشور دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر شرکت ملی پاالیش‬ ‫و پخ��ش فراورده های نفتی ب��ا دقت این مصوبه را اجرا کند‪،‬‬ ‫می توان ان را در قانون بودجه سال های بعدی نیز تکرار کرد‪.‬‬ ‫علی بختیار با اش��اره به وضعیت صادرات تجهیزات جایگاه‬ ‫عرضه س��وخت به کش��ورهای همس��ایه و دیگر محصوالت‬ ‫نفتی که کش��ور در تولید انها خودکفا ش��ده است‪ ،‬به خانه‬ ‫ملت گفت‪ :‬اکنون ش��رایط ف��روش و قیمت محصوالت نفتی‬ ‫و تجهی��زات جایگاه های س��وخت به لح��اظ تجهیزات فنی‪،‬‬ ‫تعمیرات‪ ،‬نگهداری به دلیل نوسان های نرخ ارز‪ ،‬با کشورهای‬ ‫همسایه متفاوت است‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم گلپایگان و خوانس��ار در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬اگرچه نرخ کارمزد در برخی از‬ ‫بخش های نفتی و گازی مانند سی ان جی با مشکل‬ ‫روبه رو است اما به دنبال تذکرها‪ ،‬این نرخ به سمت‬ ‫اص�لاح رفته و امیدواریم س��ازمان برنامه‪ ،‬بودجه و‬ ‫محاس��بات نیز اعتب��ارات الزم را تخصیص دهد تا‬ ‫بت��وان نرخ کارم��زد را واقعی ک��رده و جایگاه های‬ ‫س��وخت دچار مش��کل و اختالل در ارائه خدمات‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین به دلیل ‪ ۳‬برابر ش��دن نرخ ارز تفاوت‬ ‫قابل مالحظ��ه ای می��ان نرخ فراورده در داخل و کش��ورهای‬ ‫همس��ایه به وجود امده به ش��کلی که برخی از کش��ورهای‬ ‫همس��ایه بنزین‪ ،‬گازوئیل و تجهیزات جایگاه س��وخت را ‪۱۰‬‬ ‫برابر ایران به فروش می رسانن د به همین دلیل انگیزه قاچاق‬ ‫س��وخت افزایش پیداکرده اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬باید‬ ‫تمهیدات الزم در نظر گرفته ش��ود تا پول مردم به‬ ‫جیب قاچاقچی نرود‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره قاچاق روزانه ‪ ۹‬میلیون لیتر‬ ‫بنزین از کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از تصمیم های گرفته‬ ‫شده در کمیسیون تلفیق بودجه سال ‪ ۹۸‬و صحن‬ ‫علنی مجلس‪ ،‬فروش بنزی��ن در بازارهای نفتی به‬ ‫نرخ فوب(فوب به معنی قیمت تا لحظه تحویل روی کشتی)‬ ‫اس��ت که این تصمی��م امکان ص��ادرات فراورده های نفتی و‬ ‫گازی را از بازارچه ه��ای نفت��ی کش��ورهای همس��ایه فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بنابر قوانین بین المللی در ش��رایط فوب فروش��نده وظیفه‬ ‫دارد تمامی هزینه های کاال را تا محل حمل اصلی (با کش��تی‬ ‫لزوم تغییر ساختار در بخش اب‬ ‫یک کارش��ناس حوزه مدیری��ت منابع اب‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به ش��رایط موج��ود در بخش‬ ‫اب کش��ور باید برای س��امان دادن ش��رایط‬ ‫کنونی‪ ،‬تغییر س��اختاری در این حوزه ایجاد‬ ‫شو د چراکه این مسئله یک کار مهم و اساسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫سیداصغر تهرانی با تاکید به این مسئله که‬ ‫اب و فاضالب شهری و روستایی باید از وزارت‬ ‫نیرو جدا شده و به وزارت کشور منتقل شود‪،‬‬ ‫به ایلن��ا گفت‪ :‬با توجه به اینک��ه وزارت نیرو‬ ‫تامین کننده اب است‪ ،‬توزیع اب در شهرها و‬ ‫روس��تاها باید به وزارت کشور و یا ب ه عبارتی‪،‬‬ ‫به شهرداری ها و دهداری ها واگذار شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در شرایط فعلی الزم است که‬ ‫اب و فاضالب ش��هری و روستایی ادغام و به‬ ‫وزارت کشور واگذار شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬معاونت‬ ‫اب و فاضالب نیز جدا شده و وزارت نیرو تنها‬ ‫مسئول تامین اب برای تمام مصرف کنندگان‬ ‫باش��د چراک��ه بخش اب و فاض�لاب نیز یک‬ ‫بهره بردار است‪ .‬این کارشناس حوزه مدیریت‬ ‫مناب��ع اب پیش��نهاد کرد‪ :‬معاون��ت اب باید‬ ‫ب��ه عنوان مدیرعامل ش��رکت مدیریت منابع‬ ‫تعیین شود تا از این طریق بتوان دوگانگی های‬ ‫موجود در مدیریت اب کشور را کاهش داد و‬ ‫با توجه به اینکه در ش��رایط فعلی وزارت نیرو‬ ‫گرفتار توزیع اب ش��هری شده و از تامین اب‬ ‫غافل ش��ده اس��ت‪ ،‬باید هرچه سریع تر اب و‬ ‫فاضالب شهری و روس��تایی به وزارت کشور‬ ‫انتق��ال یابد‪ .‬چندی پیش رضا اردکانیان‪ ،‬وزیر‬ ‫نیر و با اشاره به اینکه مسئله اب همواره یکی‬ ‫حرکت در بازار خاکستری‬ ‫از اولویت های اصل��ی دولت و نظام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬در این مقطع‬ ‫زمانی به ص��ورت همزمان چندین گفتمان و‬ ‫پارادای��م جدید را بنا به ضرورت اغاز کرده ایم‬ ‫ک��ه یک��ی از انه��ا مدیریت توام��ان عرضه و‬ ‫تقاضاس��ت‪ .‬وی با اش��اره به بخشی نگری در‬ ‫موض��وع اب ک��ه در میان نهاد ه��ای مختلف‬ ‫کش��ور دیده می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اصالح این‬ ‫تفکر با قانون مجلس و دس��تور دولت عملی‬ ‫نخواهد شد‪ ،‬بلکه این مهم نیازمند تغییر مدل‬ ‫ذهنی اس��ت و باید در میان تمامی مسئوالن‬ ‫ش��کل بگیرد‪ .‬یکی از الزامات تغییر این مدل‬ ‫ذهنی مربوط به ایجاد س��اختار مناسب است‬ ‫و بای��د هرچه زودتر ب��ا اقتضائات موجود این‬ ‫ساختار را در بخش اب اصالح کنیم‪.‬‬ ‫ششمین عرضه نفت خام در بورس انرژی؛ ‪ ۱۳‬اسفند‬ ‫اطالعیه شش��مین عرضه نفت خام س��بک شرکت‬ ‫مل��ی نفت ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی‪۱۳ ،‬‬ ‫اسفند منتشر می ش��ود‪ .‬به گزارش شرکت ملی نفت‪،‬‬ ‫اطالعیه شش��مین عرضه نفت خام سبک شرکت ملی‬ ‫نفت ای��ران در رینگ بین الملل ب��ازار فیزیکی بورس‬ ‫انرژی منتشر شد‪ .‬ش��رایط عرضه در این دوره مشابه‬ ‫عرضه پیشین است‪.‬‬ ‫پیش پرداخت ‪ ۶‬درصد و امکان تس��ویه ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫ریال��ی از ویژگی ه��ای ای��ن عرضه اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫م��دت تسویه حس��اب از زم��ان بارگی��ری ‪ ۹۰‬روز‬ ‫تعیین ش��ده است‪ .‬در مرحله شش��م عرضه نیز مانند‬ ‫نوب��ت پیش یک میلیون بش��که نفت خام س��بک با‬ ‫یا هواپیما یا راه اهن) متقبل شود و تمامی هزینه های بعد از‬ ‫این مرحله مانند کرایه حمل‪ ،‬بیمه‪ ،‬تعرفه های وارداتی و‪ ...‬را‬ ‫خریدار متقبل می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن مفهوم قیمت گذاری بر پایه فوب خلیج فارس به‬ ‫معنای قیمتی است که زمان تحویل به کشتی در این منطقه‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫شرکت ملی پاالیش فراورده های نفتی نیز با دقت این مصوبه‬ ‫را اج��را کند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در این صورت اث��رات مطلوبی در‬ ‫حوزه سوخت کشور ایجاد می شود و به مردم مرزنشین فشار‬ ‫وارد نخواهد ش��د‪ ،‬ضمن انکه قاچاق کاهش پیدا می کند در‬ ‫واقع اگر این کار به درستی انجام شود می توان برای سال های‬ ‫اینده نیز ان را به تصویب رساند‪.‬‬ ‫حجم خری��د حداقل ‪ ۳۵‬ه��زار بش��که و قیمت پایه‬ ‫‪ ۵۹‬دالر و ‪ ۶۳‬س��نت ب��رای هر بش��که تعیین ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پنجمین عرضه ‪ ۲۹‬بهمن با فروش ‪ ۳۵‬هزار بش��که‬ ‫به قیمت ‪ ۵۲‬دالر و ‪ ۲۵‬سنت به ازای هر بشکه انجام‬ ‫ش��ده بود‪ .‬قیمت پای��ه در عرضه پنجم ‪ ۵۶‬دالر و ‪۸۱‬‬ ‫سنت برای هر بشکه بود‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬عرضه‬ ‫نف��ت خام در ب��ورس ان��رژی ایران همس��و با تحقق‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ایجاد تنوع در‬ ‫روش های فروش نفت و استفاده از ظرفیت های بخش‬ ‫غیردولتی برای صادرات نفت خام در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫عض��و ات��اق بازرگانی ته��ران گف��ت‪ :‬در اقتصاد‬ ‫خاکس��تری از یک روش‪ ،‬دو یا چند بار اس��تفاده‬ ‫نمی کنن��د بالفاصله روش را تغیی��ر می دهند زیرا‬ ‫تکرار باعث لو رفتن می شود‪.‬‬ ‫جمشید عدالتیان در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫لزوم محرمانه ماندن برنامه های فروش نفت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬وقتی هدف دور زدن اس��ت کس��ی اطالعات‬ ‫خ��ود را عرض��ه نمی کن��د‪ .‬در اقتصاد هوش��مند‬ ‫کلی��ت ب��ازار رصد می ش��ود و امریکا تمام س��عی‬ ‫خ��ود را می کند اطالعات ب ه دس��ت اورد اما اینکه‬ ‫خودمان هم اطالعات را در اختیارش��ان قرار دهیم‬ ‫کار درس��تی نیست‪ .‬قرار اس��ت ما تحریم ها را دور‬ ‫بزنیم؛ اینک��ه چگونه دور می زنیم‪ ،‬چه کاری انجام‬ ‫می دهی��م‪ ،‬نفت کجا و چگونه به فروش می رس��د‬ ‫و پ��ول را چگون��ه دریاف��ت می کنیم قرار نیس��ت‬ ‫فاش ش��ود‪ .‬عضو ات��اق بازرگانی ته��ران گفت‪ :‬در‬ ‫دوره قب��ل تحریم و زمانی که اتفاق های مربوط به‬ ‫بابک زنجانی رخ داد کس��ی نمی دانست چه کسی‬ ‫و چگونه نفت فروخته می ش��ود و درست هم نبود‬ ‫گفته ش��ود اما ش��یوه کار درس��ت نبود که منجر‬ ‫م اما‬ ‫به انچه ش��د ک��ه هنوز هم درگیر ان هس��تی ‬ ‫ع نهادهای نظارتی تمام ش��رایط‬ ‫اکنون به طور قط ‬ ‫را به شدت رصد می کنند و لزومی ندارد در معرض‬ ‫اطالع همگانی قرار گیرد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ما در این‬ ‫شرایط قرار است در بازار خاکستری حرکت کنیم؛ ‬ ‫این اوضاع دور زدن است بنابراین کسی نمی گوید‬ ‫چگونه دور زدم‪ ،‬ضمن اینکه در اقتصاد خاکستری‬ ‫از ی��ک روش دو یا چن��د بار اس��تفاده نمی کنند‬ ‫بالفاصل��ه روش را تغییر می دهند زیرا تکرار باعث‬ ‫لو رفتن می شود‪.‬‬ ‫تکمیل زنجیره محصوالت پاالیشگاه فاز ‪ ۱۳‬پارس جنوبی‬ ‫مج��ری ط��رح توس��عه ف��از ‪ ۱۳‬پارس‬ ‫جنوب��ی از تولی��د پای��دار گاز مای��ع در‬ ‫پاالیش��گاه این طرح خب��ر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫بهره ب��رداری از واحدهای تولید گاز مایع‪،‬‬ ‫زنجیره محصوالت پاالیشگاه فاز ‪ ۱۳‬پارس‬ ‫جنوبی تکمیل شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��رکت نف��ت و گاز پارس‪،‬‬ ‫پی��ام معتم��د با اش��اره ب��ه راه ان��دازی‬ ‫واحدهای ‪ ۱۱۵ ،۱۱۴ ،۱۱۳‬در ‪ ۳۰‬بهمن‬ ‫امس��ال‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬تولی��د محصوالت با‬ ‫ارزش پروپ��ان و بوتان (ال پی جی) به طور‬ ‫مس��تمر در پاالیشگاه طرح توسعه فاز ‪۱۳‬‬ ‫پارس جنوبی اغاز ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫هم اکنون همزمان ‪ ۴‬ردیف شیرین س��ازی‬ ‫گاز‪ ،‬واحده��ای تولید اتان‪ ،‬میعانات گازی‬ ‫و گوگ��رد دانه بندی ش��ده در مدار تولید‬ ‫ق��رار دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ب��ا بهره برداری از‬ ‫واحدهای یادش��ده و همچنین تولید گاز‬ ‫مایع‪ ،‬زنجیره محصوالت پاالیشگاه فاز ‪۱۳‬‬ ‫پارس جنوبی تکمیل شد‪ .‬به گفته معتمد‪،‬‬ ‫هم اکن��ون تولید فراورده ه��ای گازی این‬ ‫طرح از مرحله نخس��ت (فاز‪ )۱۳A‬به طور‬ ‫کامل محقق ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ا راه اندازی‬ ‫دو س��کوی باقی مانده و ارس��ال گاز ترش‬ ‫به پاالیش��گاه خش��کی که هم اکنون همه‬ ‫واحده��ای فراین��دی ان عملیاتی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مرحل��ه دوم (ف��از ‪ )۱۳B‬ف��از ‪۱۳‬‬ ‫پارس جنوبی عملیاتی شده و میزان تولید‬ ‫محص��والت این طرح به ظرفیت اس��می‬ ‫تعیین ش��ده خواهد رس��ید‪ .‬طرح توسعه‬ ‫فاز ‪ ۱۳‬با هدف تولی��د روزانه ‪ ۵۶‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب گاز غن��ی‪ ۷۵ ،‬ه��زار بش��که‬ ‫میعانات گازی‪ ۴۰۰ ،‬تن گوگرد و س��االنه‬ ‫ی��ک میلیون و ‪ ۱۰۰‬ه��زار تن گاز مایع و‬ ‫ی��ک میلیون تن گاز اتان ب��ه بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1250‬‬ ‫پیاپی ‪2568‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫وزیر راه و شهرسازی از فعالیت مجتمع های بین راهی بی کیفیت انتقاد کرد‬ ‫دود اختالف راهداری و شهرداری در چشم مردم‬ ‫گرانی ‪20‬درصدی بلیت اتوبوس برای نوروز‬ ‫اکرم امینی ‪ :‬براساس انچه در گردهمایی مسئوالن حوزه‬ ‫راهداری پیش از انجام س��فرهای نوروزی گفته شد‪ ،‬امسال‬ ‫نرخ بلیت اتوبوس برای سفرهای نوروزی‪ ۲۰ ،‬درصد افزایش‬ ‫می یاب��د‪ .‬در این همایش‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی با انتقاد از‬ ‫توق��ف اتوبوس های مس��افری در مجتمع ه��ای بین راهی با‬ ‫خدم��ات حداقلی‪ ،‬ب��ر جلوگیری از فعالی��ت این مجتمع ها‬ ‫تاکی��د کرد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬پنجشنبه‪ ۹ ،‬اس��فند در گردهمایی رئیسان‬ ‫اداره ه��ای راه��داری و حمل ونقل جاده ای شهرس��تان های‬ ‫سراسر کشور برای هماهنگی های سفرهای نوروزی‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه نباید در تعیین مرز راه های اس��تانی و ش��هری‪ ،‬بین‬ ‫اداره های کل راهداری اختالفی باشد که باعث ترمیم نشدن‬ ‫برخی محورها ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اداره های کل راهداری در‬ ‫مرز اس��تان ها نباید با هم تعارف و دعوا داش��ته باش��ند اما‬ ‫متاسفانه همیشه شاهد این هستیم که بر سر این چند متر‪،‬‬ ‫دعوا اس��ت‪ .‬اسالمی افزود‪ :‬در ش��هرها هم این مشکل قابل‬ ‫مشاهده است و وقتی وارد شهر می شویم‪ ،‬چاله های جاده ها‬ ‫افزای��ش پیدا می کن��د زیرا راهداری و ش��هرداری هر کدام‬ ‫مدعی هس��تند مدیریت این چند متر برعهده دیگری است‪.‬‬ ‫البته در بیش��تر مواقع حق با راهداری اس��ت اما باتوجه به‬ ‫مش��کالتی که شهرداران با ان روبه رو هستند راهداران باید‬ ‫در مدیریت راه های منتهی به شهرها و ورودی شهرها کمک‬ ‫کنند زیرا این اختالف ها به مردم که استفاده کنندگان نهایی‬ ‫از راه ها هس��تند‪ ،‬اس��یب می رس��اند‪ .‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫افزود‪ :‬مس��ئولیت ساخت جاده ها با شرکت ساخت و توسعه‬ ‫زیربناهای حمل ونقل است که این شرکت برای اجرای پروژه‬ ‫باتوجه به کمبود بودجه‪ ،‬مجبور است مواردی را حذف کند‪.‬‬ ‫همین موضوع باعث می ش��ود امکانات رفاه��ی برای مردم‬ ‫کاهش پیدا کند‪ .‬الزم اس��ت مدیران راهداری اجرای موارد‬ ‫حذف شده را در اولویت قرار دهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در جاده های فرعی ترافیک بسیار زیادی‬ ‫داری��م‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از انجایی که زیرس��ازی ای��ن جاده ها با‬ ‫س��ایر راه ها متفاوت و بیشترین ترافیک انها مربوط به تردد‬ ‫کامیون های حمل مواد معدنی اس��ت‪ ،‬بای��د هزینه ارتقای‬ ‫کیفیت جاده های فرعی را س��رمایه گذاران بخش خصوصی‬ ‫(معدنداران) بپردازند چراکه تردد بیش از اندازه کامیون های‬ ‫حامل م��واد معدنی از جاده های فرعی باعث ش��ده زندگی‬ ‫مردم و عبور و مرور انها در این جاده ها مختل شود‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری ضعی��ف‪ ،‬وارد ح��وزه ساخت وس��از مجتمع‬ ‫بین راه��ی ش��وند‪ .‬موفق تری��ن مجتمع ه��ای بین راه��ی از‬ ‫مجتمع های زنجیره ای هس��تند‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه نباید‬ ‫در جاده ها دچار کمبود سرویس بهداشتی و نمازخانه باشیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی نباید اجازه داشته‬ ‫باش��ند در هر نقطه ای و در مکان هایی ب��ا کمترین امکانات‬ ‫رفاهی‪ ،‬برای استراحت مسافران توقف کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹امدادخودروها متولی ندارند؟‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪ :‬باید س��ازمانی مسئولیت فعالیت امدادخودروها‬ ‫را بپذیرد‪ .‬همه امدادخودروها باید کارت شناسایی داشته باشند و اجازه‬ ‫فعالیت امدادخودروها به طور مستقل را نمی دهیم‬ ‫‹ ‹‪ ۸۰‬درصد تلفات جاده ای در راه های فرعی‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا تاکید بر اینک��ه راهکار کاهش‬ ‫تصادف ها و تلف��ات جاده ای‪ ،‬تعامل راه��داری با فرمانداران‪،‬‬ ‫بخش��داران و دهیاران‪ ،‬برمبنای نگاه مهندس��ی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۸۰‬درص��د تلف��ات ج��اده ای‪ ،‬در راه ه��ای فرعی و‬ ‫روستایی بوده که برای اجرای اقدام های پیشگیرانه درست در‬ ‫این زمینه‪ ،‬باید اطالعات دقیق به دست بیاوریم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه همه راه های اصلی و فرعی کش��ور بررسی‬ ‫ش��ده و کیفیت همه جاده ها برای راهداری مش��خص است‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬نف��وذ اب به اس��فالت باعث تخری��ب جاده ها‬ ‫می ش��ود؛ بنابراین بای��د از ورود اب های غیرمج��از به جاده‬ ‫جلوگیری کنیم‪ .‬این امر نیازمند کنترل ش��یب شیروانی های‬ ‫ج��اده و نظارت بر دهانه های اب رو اس��ت و اگر در جاده ای‪،‬‬ ‫اب عامل تخریب اسفالت باش��د‪ ،‬راهداری ان منطقه مقصر‬ ‫است‪ .‬اسالمی با تاکید بر اینکه راهداران نباید منتظر تخریب‬ ‫جاده ها باشند تا کار به ترمیم برسد‪ ،‬افزود‪ :‬باتوجه به افزایش‬ ‫سامانه های هوشمند در جاده ها‪ ،‬نگهداری از راه ها و پل ها باید‬ ‫به طور ویژه و مستمر انجام شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر لزوم پیشگیری از تجاوز‬ ‫به حریم راه ها اظهار کرد‪ :‬اگر سازه ای در حریم راه ها ساخته‬ ‫شده در گام نخس��ت‪ ،‬راهداری منطقه مقصر به شمار می رود‬ ‫که با مماشات یا غفلت‪ ،‬اجازه ساخت ان سازه را داده است‪.‬‬ ‫اس�لامی با تاکید بر لزوم س��اخت مجتمع ه��ای بین راهی‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬راه��داری نبای��د اج��ازه دهد اف��راد با‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر ساماندهی امدادخودروها‬ ‫در س��طح جاده ه��ا گف��ت‪ :‬باید دی��د چه کس��ی صالحیت‬ ‫امدادخودروه��ا را تایید می کند و تعرف��ه انها با چه فرمولی‬ ‫مش��خص می ش��ود‪ .‬بای��د س��ازمانی مس��ئولیت فعالی��ت‬ ‫امدادخودروه��ا را بپذیرد‪ .‬هم��ه امدادخودروه��ا باید کارت‬ ‫شناسایی داشته باشند و اجازه فعالیت امدادخودروها به طور‬ ‫مستقل را نمی دهیم‪.‬‬ ‫او با تاکید بر لزوم مدیریت بدون پول راهداری اظهار کرد‪:‬‬ ‫نباید در هر اقدامی متکی به بودجه دولتی باش��یم‪ .‬باید برای‬ ‫تامین ماش��ین االت ام��اده به کار اقدام کرد‪ .‬اگر دس��تگاهی‬ ‫خراب اس��ت‪ ،‬باید مالک ان جریم��ه و اگر خودرویی همواره‬ ‫اماده به کار بود‪ ،‬باید مالک ان تش��ویق شود‪ .‬اسالمی با بیان‬ ‫اینکه در برنامه ریزی جدید‪ ،‬ساخت راه های روستایی و فرعی‬ ‫به س��ازمان راهداری واگذار ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬مصوبه ان را ابالغ‬ ‫خواهیم کرد تا در س��ال ‪ ۹۸‬ساخت‪ ،‬نگهداری و بهره برداری‬ ‫از راه های روس��تایی و فرعی‪ ،‬براس��اس ایین نامه ها‪ ،‬ازسوی‬ ‫س��ازمان راهداری انجام ش��ود و ش��اهد ش��کوفایی راه های‬ ‫روس��تایی و فرعی باش��یم‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬سال اینده نسبت‬ ‫به نص��ب ‪ ۱۵۰۰‬کیلومتر نیوجرس��ی مفصلی و نصب ‪۲‬هزار‬ ‫دوربین جدید پالک خوان اقدام می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ بلیت اتوبوس از ‪ ۲۵‬اسفند‬ ‫در ای��ن همایش‪ ،‬عبدالهاش��م حس��ن نیا‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫راهداری و حمل ونقل ج��اده ای‪ ،‬از افزایش ‪ ۲۰‬درصدی نرخ‬ ‫بلی��ت اتوبوس برای ن��وروز ‪ ۹۸‬خبر داد و گف��ت‪ :‬باتوجه به‬ ‫افزایش قیمت ها در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬درخواست فعاالن‬ ‫این حوزه افزایش ‪ ۲۰‬درصدی نرخ بلیت اتوبوس اس��ت که با‬ ‫هماهنگی تعزیرات این افزایش نرخ اعمال می شود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه این افزایش نرخ از ‪ ۲۵‬اسفند اعمال می شود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫هرچند در سال های گذشته‪ ،‬افزایش نرخ بلیت اتوبوس‪ ،‬ویژه‬ ‫ایام نوروزی بود و پس از تعطیالت‪ ،‬افزایش نرخ لغو می ش��د‬ ‫اما امس��ال احتمال دارد این افزای��ش قیمت ها پس از پایان‬ ‫تعطیالت پابرجا باش��د‪ .‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان‬ ‫اینک��ه درحال حاضر نرخ یک اتوبوس ب��ه ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان‬ ‫رس��یده‪ ،‬گف��ت‪ ۲۰ :‬درصد‪ ،‬کف افزایش ن��رخ بلیت اتوبوس‬ ‫است‪ .‬رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با بیان‬ ‫اینکه مش��کل کامیونداران و رانن��دگان تا بخش قابل توجهی‬ ‫برطرف ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬توانس��تیم در چند ماه گذش��ته عرضه‬ ‫الس��تیک در بازار را افزایش دهیم‪ ،‬ب��ه همین دلیل تقاضا و‬ ‫به دنبال ان نرخ الس��تیک کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬حسن نیا‬ ‫اظهار کرد‪ ۹۰ :‬درصد حمل ونقل مس��افر امروز از راه جاده ها‬ ‫انجام می ش��ود و پیش بینی ما این است که در نوروز‪ ،‬تردد از‬ ‫جاده ها و س��فرهای جاده ای افزایش پیدا کند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫پیش بینی می کنیم س��فر با خودرو ش��خصی هم رو به رشد‬ ‫باشد؛ برهمین اساس وظیفه سازمان راهداری‪ ،‬ارتقای سطح‬ ‫جاده ها و کیفیت خدمات به مسافران است‪.‬‬ ‫این اقدام را با ارائه حداکثر امکانات در بخش زیرس��اخت ها‬ ‫و ن��اوگان انجام می دهیم‪ .‬حس��ن نیا تصریح ک��رد‪ :‬در بخش‬ ‫مجتمع های بین راهی کاستی هایی وجود دارد که رفع انها در‬ ‫اولویت اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر نظارت بر فعالیت‬ ‫امدادخودروها برعهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است که‬ ‫ما قصد داریم این نظارت ها با اس��تفاده از سامانه ای هوشمند‪،‬‬ ‫انج��ام ش��ود؛ البته ای��ن به معنای انتق��ال نظ��ارت از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به س��ازمان راهداری نیس��ت‪ .‬معاون‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬هدف ما این اس��ت که نظارت ها‬ ‫انالین باش��د تا بتوانیم به سرعت و در ان واحد از تخلف های‬ ‫امدادخودرویی ها مطلع شویم و با انها برخورد کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ ۲ :‬هزار امداد خودرو در س��طح کش��ور‬ ‫فعالی��ت می کنند اما تعداد ش��کایت از این بخش نس��بت به‬ ‫ناوگان اتوبوس��ی با حدود ‪ ۴۵۰‬هزار خودرو‪ ،‬بیش��تر اس��ت؛‬ ‫بنابراین نیازمند کنترل و نظارت دقیق در این حوزه هستیم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونق��ل جاده ای با بیان اینکه‬ ‫طرح راهداری نوروزی از ‪ ۲۰‬اس��فند ‪ ۹۷‬اغاز می ش��ود و تا‬ ‫‪ ۲۰‬فروردی��ن ‪ ۹۸‬ادامه داد‪ ،‬گفت‪ :‬باتوج��ه به بارندگی های‬ ‫‪ ۶‬ماه گذش��ته شاهد خرابی ها در س��طح جاده ها هستیم که‬ ‫باید نس��بت به رفع این خرابی ها اقدام کنیم‪ .‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫‪ ۳۴۰۰‬نقطه حادثه خیز در س��طح جاده ها وجود داش��ته که‬ ‫تاکن��ون ‪ ۱۵۰۰‬نقطه ترمیم ش��ده و بقیه نق��اط‪ ،‬در مرحله‬ ‫اشکارسازی است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1250‬‬ ‫پیاپی ‪2568‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شرط بقای صنایع کوچک‬ ‫و متوسط بهره مندی از‬ ‫علوم روز مدیریتی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان اصفهان با تاکید بر ل��زوم بهره مندی‬ ‫مدی��ران واحده��ای صنعت��ی و تولی��دی از‬ ‫اطالع��ات و عل��وم روز به منظ��ور مدیریت و‬ ‫راهبری مناس��ب واحدهای تولیدی در فضای‬ ‫رقابتی و پرچالش ام��روزی‪ ،‬جایگزینی تفکر‬ ‫سیستمی با تفکر س��نتی به منظور پیشرفت‬ ‫بنگاه ه��ای صنعت��ی را ض��روری دانس��ت و‬ ‫واحده��ای تحقیق و توس��عه را مغ��ز متفکر‬ ‫شبکه ها و شرکت ها عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬محمدجواد‬ ‫بگ��ی ضم��ن تاکید ب��ر اهمیت ام��وزش‪ ،‬از‬ ‫واحده��ای تحقیق و توس��عه ب��ه مغز متفکر‬ ‫نظام ها یاد کرد و گفت‪ :‬اگر سایر اعضای یک‬ ‫نظام سالم باشند ولی مغز از کار بیفتد‪ ،‬نظام‬ ‫محکوم ب��ه فنا خواهد بود و بدون بهره مندی‬ ‫از علوم روز و برخورداری از بخش های تحقیق‬ ‫و توس��عه توانمند که توان شناخت نیازهای‬ ‫بازار و مشتریان را داشته و به ارائه محصوالت‬ ‫منطبق با نیاز ب��ازار کمک کند‪ ،‬نمی توان در‬ ‫جهان رقابت��ی کنونی به موفقی��ت و پویایی‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی امیدوار بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان اصفهان‪ ،‬برگزاری دوره های تخصصی‬ ‫اموزش مدیران و کارکنان واحدهای صنعتی‬ ‫و همچنی��ن تورهای صنعتی و نمایش��گاهی‬ ‫ب��رای این واحدها را یک��ی از اقدامات مهم و‬ ‫اولویت ه��ای اصلی معاون��ت صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط این ش��رکت به منظور حمایت از‬ ‫صنایع اس��تان در به روزرس��انی فناوری های‬ ‫تولیدی به وی��ژه ارتقای فناوری های مدیریتی‬ ‫این شرکت ها دانست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مشکالت فروش و تقاضای‬ ‫ب��ازار‪ ،‬بخش عمده صنایع اس��تان و کش��ور‪،‬‬ ‫صادرات مح��وری و ایج��اد بازارهای صادراتی‬ ‫را یکی از راهکارهای الزم برای توس��عه بازار‬ ‫فروش و همچنین از پیش شرط های بقای این‬ ‫واحدهای تولیدی دانست و افزود‪ :‬بدون شک‬ ‫به منظور ورود ب��ه بازارهای صادراتی نیازمند‬ ‫رقابت ب��ا ش��رکت های توانمن��د بین المللی‬ ‫خواهیم بود و موفقیت در ورود به این بازارها‬ ‫نیازمند بازارس��ازی‪ ،‬بازارشناس��ی و بازاریابی‬ ‫مناسب‪ ،‬تولید محصوالت باکیفیت و متناسب‬ ‫ب��ا تقاضای ب��ازار و همچنی��ن کاهش بهای‬ ‫تمام ش��ده محصوالت تولی��دی خواهیم بود‬ ‫که بدون دستیابی ش��رکت ها به فناوری های‬ ‫م��درن تولی��دی و مدیریتی‪ ،‬چنی��ن اهداف‬ ‫بزرگی محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫تاثیر کار مهندسان‬ ‫در شهرسازی‬ ‫شهردار شیراز تاکید کرد که وضعیت کنونی‬ ‫ش��هرها‪ ،‬خوب یا ب��د‪ ،‬حاصل کار مهندس��ان‬ ‫اس��ت؛ اگر توفیقی وجود دارد باید مهندس��ان‬ ‫به خ��ود ببالند و اگر ضعف های��ی وجود دارد‪،‬‬ ‫باید در مسیر رفع مشکالت تعامل‪ ،‬همفکری و‬ ‫همراهی داشته باشند‪ .‬به گزارش‬ ‫حیدر‬ ‫اسکندرپور در ایین گرامیداشت روز مهندسی‬ ‫در ش��یراز با تاکید بر اینکه سخنانش از موضع‬ ‫یک ش��هروند اس��ت‪ ،‬نه شهردار ش��یراز گفت‪:‬‬ ‫امروز در مجموعه مدیریت شهری با مشکالتی‬ ‫روبه رو هس��تیم که گاهی با یک تغییر رویکرد‬ ‫می توانس��ت ایجاد نش��ود‪ .‬وی با بی��ان اینکه‬ ‫بخش��ی از وضعیت کنونی ش��یراز ب��ه عنوان‬ ‫یک کالنش��هر حاصل برنامه ریزی نامناسب یا‬ ‫دیدگاه هایی اس��ت که تناسبی با شاخص ها و‬ ‫خصوصیت های ش��یراز نداش��ته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز ترافیک از معضالت جدی شیراز به شمار‬ ‫م��ی رود و مدیریت ش��هری نیز تالش می کند‬ ‫مردم را به سوی استفاده از حمل ونقل عمومی‬ ‫سوق دهد؛ اگرچه این کار بسیار پرهزینه است‪.‬‬ ‫او با تصریح بر اینکه نگاه سخت افزاری به شهرها‬ ‫حالل مش��کالت نیست‪ ،‬گفت‪ :‬امروز در شیراز‬ ‫‪۲۶‬درصد از کل س��طح ش��هر را معابر عمومی‬ ‫تشکیل می دهد؛ این عدد در تهران ‪۲۴‬درصد‪،‬‬ ‫در پاریس ‪۱۹‬درصد و در لندن ‪۲۰‬درصد است‬ ‫اما واقعیت این است که هر اندازه معابر عمومی‬ ‫را افزای��ش دهیم‪ ،‬مش��کالت ترافیک برطرف‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬شهردار ش��یراز با تاکید بر اینکه‬ ‫تنه��ا با ن��گاه نرم افزاری قادر به حل مش��کلی‬ ‫مانند ترافیک شهرها هستیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اس��تفاده از دوچرخه و گسترش فرهنگ ان در‬ ‫شهرها یک استراتژی به شمار می رود‪ .‬او با اشاره‬ ‫به مطالعات انجام ش��ده از سوی دانشگاه شیراز‬ ‫در حوزه ترافیک و با تاکید براینکه پیش گرفتن‬ ‫نگاه نرم افزاری‪ ،‬حالل مش��کل ترافیک خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ما معتقدی��م دوچرخه باید به یک‬ ‫مدل حمل ونقلی در شیراز تبدیل شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی فارس‪:‬‬ ‫شرایط برای همکاری اقتصادی فارس و اوکراین فراهم است‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عمده صنایع‬ ‫استان فارس‬ ‫بر ‪ ۲‬محور‬ ‫صنایع تبدیلی‬ ‫کشاورزی و‬ ‫صنایع پشتیبان‬ ‫نفت و گاز‬ ‫استوار است؛‬ ‫ساالنه ‪ ۱۱‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫تن محصول‬ ‫کشاورزی‬ ‫نیز در استان‬ ‫تولید می شود‬ ‫رئی��س اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫فارس گفت‪ :‬زمینه همکاری اقتصادی و تجاری استان‬ ‫فارس با کش��ور اوکراین فراهم است و تالش می کنیم‬ ‫ظرفیت های هر دوطرف به طور کارشناس��ی بررس��ی و‬ ‫دنبال شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫جمال رازقی در دی��دار با یوگن‬ ‫کراوچنکو وابس��ته بازرگانی سفارت اوکراین در ایران‪،‬‬ ‫با اشاره به ظرفیت های این استان برای سرمایه گذاری‬ ‫گفت‪ :‬اس��تان فارس در زمینه پزشکی به ویژه در زمینه‬ ‫پیوند کبد رتبه جهانی دارد و ساالنه حدود ‪ ۶۰۰‬عمل‬ ‫پیوند در شیراز انجام می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬عمده صنایع اس��تان ف��ارس بر ‪ ۲‬محور‬ ‫صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع پشتیبان نفت و گاز‬ ‫استوار اس��ت؛ س��االنه ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۲‬میلیون تن محصول‬ ‫کش��اورزی نیز در اس��تان تولید می ش��ود و در زمینه‬ ‫پش��تیبانی نفت و گاز به دلیل نزدیکی به منطقه پارس‬ ‫جنوبی و عسلویه خوب کار شده است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی اس��تان فارس گفت‪ :‬زمانی قرار‬ ‫بود این اس��تان قطب صنعتی شود که محقق نشده اما‬ ‫در برخی صنایع به ویژه سیمان حرفی برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫رازقی با اش��اره به اینکه بنیه اقتصادی استان فارس‬ ‫کش��اورزی است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در کشاورزی پیشرو و در‬ ‫زمینه کشت فراسرزمینی اماده همکاری هستیم و اگر‬ ‫ش��رایط الزم وجود داشته باش��د‪ ،‬اماده سرمایه گذاری‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی با بی��ان اینکه در زمین��ه صنایع تبدیلی‬ ‫محص��والت کش��اورزی نی��ز ام��اده س��رمایه گذاری‬ ‫هس��تیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬صنعت سیمان و لوله‪ ،‬پزشکی و‬ ‫گردشگری سالمت و صنایع تبدیلی کشاورزی مواردی‬ ‫است که می تواند زمینه همکاری و سرمایه گذاری باشد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی اس��تان فارس همچنین از اعزام‬ ‫هیات��ی ایرانی به اوکرای��ن در نیم��ه دوم فروردین و‬ ‫ابتدای اردیبهش��ت س��ال اینده خبر داد و عنوان کرد‪:‬‬ ‫این هیات بناست زمینه های همکاری را ببیند و بررسی‬ ‫کند‪ .‬عالوه ب��ر ان ما نیز امادگ��ی پذیرش هیات های‬ ‫اوکراینی به منظور بررس��ی ظرفیت ه��ا و امکانات برای‬ ‫سرمایه گذاری را داریم‪.‬‬ ‫ابراهی��م غالمزاده‪ ،‬نایب رئیس اتاق بازرگانی اس��تان‬ ‫فارس نیز در این دیدار به بیان ظرفیت های این استان‬ ‫درحال حاض��ر در اوکراین ح��ق مالکیت زمین های کش��اورزی‬ ‫واگذار نمی ش��ود که البته این قانون درحال اصالح و بررس��ی‬ ‫است و با واگذاری حق مالکیت امکان خریدوفروش نیز فراهم‬ ‫می شود‬ ‫در زمینه س��یمان س��فید پرداخت و گفت‪ :‬فارس ‪۱۰‬‬ ‫کارخان��ه س��یمان دارد که ‪۱۰‬درصد از تولید س��یمان‬ ‫ای��ران را انجام می دهن��د و ‪ ۳‬کارخان��ه نیز ‪۳۰‬درصد‬ ‫سیمان سفید کشور را تولید می کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تولید لوله فایبرگالس در ش��یراز که‬ ‫صادرات ان به کش��ور عراق نیز انجام می ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در تولید ای��ن محصول از بهترین فن��اوری روز جهان‬ ‫استفاده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از همکاری با استان فارس‬ ‫وابس��ته بازرگانی س��فارت اوکراین در ایران با اشاره‬ ‫به ظرفیت اس��تان فارس و ایران برای س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫ظرفی��ت ات��اق بازرگان��ی را برای تحقق ای��ن امر مهم‬ ‫دانست و گفت‪ :‬ما می توانیم این ظرفیت ها را به فعاالن‬ ‫اقتص��ادی اوکرای��ن معرف��ی کرده و در یک ش��رایط‬ ‫مناسب همکاری کنیم‪.‬‬ ‫یوگن کراوچنکو با اشاره به ظرفیت های مطرح شده‬ ‫از س��وی ات��اق بازرگانی فارس گفت‪ :‬ای��ن امور نیاز به‬ ‫کار کارشناس��ی دارد اما در زمینه کشت فراسرزمینی‬ ‫ش��رایط در اوکراین مهیا اس��ت و عده ای نیز کار را در‬ ‫انجا شروع کرده اند‪.‬‬ ‫کراوچنکو افزود‪ :‬یکی از موارد بس��یار مهم در زمینه‬ ‫سرمایه گذاری حل مسئله ارز است که اگر برطرف شود‬ ‫برای فعاالن اقتصادی جذابیت باالیی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وابسته بازرگانی سفارت اوکراین در ایران همچنین‬ ‫در زمین��ه کش��ت فراس��رزمینی گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫در اوکراین حق مالکیت زمین های کش��اورزی واگذار‬ ‫نمی ش��ود که البته این قانون درحال اصالح و بررس��ی‬ ‫اس��ت و با واگذاری حق مالکیت ام��کان خریدوفروش‬ ‫نیز فراهم می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه ‪۳۳‬درصد بهترین خاک جهان در‬ ‫اوکراین اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاض��ر اجاره بهای زمین‬ ‫برای انجام کشت فراسرزمینی ‪۱۵۰‬سال است که برای‬ ‫تاجران ایرانی به ویژه در زمینه کشاورزی مناسب است‪.‬‬ ‫کراوچنکو با اش��اره ب��ه تضمین س��رمایه گذاری در‬ ‫اوکرای��ن بیان کرد‪ :‬حمایت نهاده��ای دولتی اوکراین‬ ‫و تفاهمنامه دولتی برای س��رمایه گذاری که بین ایران‬ ‫و اوکراین در حال مبادله اس��ت‪ ،‬از مواردی اس��ت که‬ ‫تضمین سرمایه گذاری را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫مناسب سازی فضای شهری برای معلوالن‬ ‫س��ید نورالدین امیری‪ ،‬شهردار بندر بوشهر از تشکیل ستاد‬ ‫مناسب س��ازی فضای ش��هری برای اف��راد دارای معلولیت در‬ ‫ش��هرداری بندر بوش��هر برای نخس��تین بار خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫هم اکن��ون ترانه فرخی به عنوان مش��اور در ام��ور افراد دارای‬ ‫معلولیت این شهرداری‪ ،‬مشغول فعالیت است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬امی��ری بیان ک��رد‪ :‬براس��اس قانون‪،‬‬ ‫ش��هرداری ها مکلف هس��تند صدور پروانه س��اخت‪ ،‬بازسازی‬ ‫و پایان کار تمامی س��اختمان ها و اماک��ن عمومی را به رعایت‬ ‫ضوابط و اس��تانداردهای مصوب ش��ورای عالی شهرس��ازی و‬ ‫معماری ایران و اصالحات پس از ان در زمینه دسترس پذیری‬ ‫افراد دارای معلولیت از سوی مجری‪ ،‬مشروط کنند‪.‬‬ ‫تران��ه فرخ��ی‪ ،‬مش��اور ش��هردار نی��ز ضم��ن قدردانی از‬ ‫حمایت های دکتر امیری در راس��تای تش��کیل این ستاد که‬ ‫تاکنون بی س��ابقه بود ه است‪ ،‬گفت‪ :‬این ستاد دارای شیوه نامه‬ ‫اجرایی در زمینه مناسب سازی تمامی ساختمان ها و اماکن با‬ ‫کاربری عمومی ازجمله مجتمع های مسکونی‪ ،‬تجاری‪ ،‬اداری‪،‬‬ ‫المپیاد مهارت های شغلی شرکت برق بوشهر اغاز شد‬ ‫س��ومین دوره المپیاد هفت خ��وان مهارت های‬ ‫شغلی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در‬ ‫ایینی اغاز شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫سرپرس��ت ش��رکت توزیع‬ ‫نیروی برق اس��تان بوش��هر در ای��ن ایین گفت‪:‬‬ ‫انتظار اس��ت برگزاری این المپی��اد کمکی برای‬ ‫ارتقای کیفیت خدمات رس��انی به مشترکان برق‬ ‫در این استان باشد‪.‬‬ ‫نادر تمیمی افزود‪ :‬این المپیاد مهارتی با حضور‬ ‫‪ ۱۲‬تیم از شهرس��تان های اس��تان بوشهر برگزار‬ ‫می شود که شهرس��تان های بوشهر و برازجان به‬ ‫ترتیب با ‪ ۲‬و ‪ ۳‬تیم بیش��ترین تیم شرکت کننده‬ ‫در این رقابت ها را به خود اختصاص دادند‪ .‬المپیاد‬ ‫هفت خوان مهارت های شغلی شرکت توزیع برق‬ ‫بوش��هر در ‪ ۷‬محور ازمون گروهی‪ ،‬رکوردگیری‪،‬‬ ‫تنظیم رله‪ ،‬صعود و فرود‪ ،‬ازمایس ترانس‪ ،‬نجات‬ ‫فرد اسیب دیده و نصب کنتور برگزار می شود‪ .‬با‬ ‫پایان این المپیاد ‪ ۳‬تیم برتر معرفی و تیم نخست‬ ‫المپیاد نیز گواهی حضور در مسابقات منطقه ای‬ ‫را دریافت می کند‪.‬‬ ‫تمیمی یاداور شد‪ :‬این رقابت ها از سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫اغاز ش��ده که در س��ال ابتدایی تنه��ا در بخش‬ ‫بهره ب��رداری برگزار ش��د ولی از س��ال گذش��ته‬ ‫بخش های مش��ترکان و طراحی نیز به ان اضافه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬ش��رکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫بوش��هر س��ال گذش��ته در بخش منطقه ای و در‬ ‫حوزه مشترکان و بهره برداران رتبه دوم را به خود‬ ‫اختصاص داد‪ .‬این ش��رکت ب��ا رتبه هایی که در‬ ‫سال های گذشته کسب کرده‪ ،‬در بین ‪ ۱۰‬شرکت‬ ‫برتر کشور قرار گرفته است‪ .‬نیروی انسانی سرمایه‬ ‫اصلی هر ش��رکت است که با فراگیری اموزش و‬ ‫مهارت می تواند پیش��رفت و توسعه کشور را رقم‬ ‫بزند‪ .‬در بحث اموزش و یادگیری ش��اید شرکت‬ ‫متقبل هزینه هایی ش��ود ول��ی باتوجه به اهمیت‬ ‫ان‪ ،‬اموزش های ارائه شده کارایی بسیار مناسبی‬ ‫درپی دارد‪ .‬المپیاد هفت خ��وان به دنبال افزایش‬ ‫مهارت های فردی و گروهی کارکنان برای بهبود‬ ‫کیفیت در خدمت رسانی است‪.‬‬ ‫انعقاد ‪ ۷۰‬قرارداد سرمایه گذاری با متقاضیان در شهرک های صنعتی جهرم‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس‬ ‫از انعقاد قرارداد با ‪ ۷۰‬س��رمایه گذار در ش��هرک‬ ‫صنعتی جهرم و ناحیه صنعتی کوثر جهرم خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬از این تع��داد‪ ۳۳ ،‬واحد صنعتی در‬ ‫این دو شهرک صنعتی با اشتغالزایی حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫نفر به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی ف��ارس‪ ،‬احد فتوحی پ��س از بازدید از‬ ‫ناحیه صنعت��ی کوثر و ش��هرک صنعتی جهرم‬ ‫در نشس��ت با هی��ات مدیره ش��رکت خدماتی‬ ‫ش��هرک صنعت��ی جهرم ک��ه با حض��ور معاون‬ ‫برنامه ری��زی‪ ،‬فرماندار و بخش��دار جهرم برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬هم اینک ‪ ۳۷‬واح��د صنعتی در این‬ ‫دو ش��هرک صنعتی در مرحله ساخت وساز است‬ ‫که ب��ا بهره ب��رداری از این واحدها اش��تغال در‬ ‫شهرک های صنعتی جهرم به ‪۲‬برابر میزان فعلی‬ ‫افزاش می یابد‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به تکمیل‬ ‫بودن زیرساخت ها در ش��هرک صنعتی جهرم و‬ ‫واگذاری بخش زیادی از زمین های این ش��هرک‬ ‫پرداخت ‪۴۹‬میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید در بوشهر‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫بوش��هر گفت‪ :‬به منظور تامین مالی بنگاه های کوچک‬ ‫و متوس��ط تاکنون ‪۴۹‬میلیارد تومان تس��هیالت رونق‬ ‫تولید به بنگاه های اقتصادی از سوی دبیرخانه کارگروه‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید به وس��یله بانک های عامل‬ ‫استان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان بوشهر؛ سیدحس��ین حسینی محمدی‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر ‪ ۵۱‬متقاضی درخواست تسهیالت‬ ‫رون��ق تولی��د در س��امانه بهین یاب اقدام ب��ه ثبت نام‬ ‫کرده اند که تاکنون ‪ ۴۲‬مورد ان در کارگروه بررسی و‬ ‫پس از تصویب به بانک های عامل معرفی شده است‪.‬‬ ‫درمانی‪ ،‬تفریحی‪ ،‬اموزش��ی ش��امل پیاده رو‪ ،‬رمپ‪ ،‬جدول ها‪،‬‬ ‫مبلمان شهری و همچنین قانون جامع حمایت از حقوق افراد‬ ‫دارای معلولیت است‪.‬‬ ‫مش��اور ش��هردار در ادامه اظهار کرد‪ :‬س��تاد مناسب سازی‬ ‫فضای ش��هری به منظور هدای��ت و تصمیم گی��ری در زمینه‬ ‫مناسب س��ازی فضاهای ش��هری‪ ،‬برای افراد دارای معلولیت و‬ ‫س��المندان و حضور بیشتر انان در جامعه تشکیل شده است‪.‬‬ ‫فرخی برخی از مهم ترین اهداف تشکیل این ستاد را این گونه‬ ‫برشمرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬برابرسازی فرصت ها در راستای عدالت اجتماعی‬ ‫‪-۲‬توسعه مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در بخش های‬ ‫مختلف جامعه‬ ‫‪-۳‬توس��عه‪ ،‬تقویت و هماهنگی امور شهرسازی و عمرانی و‬ ‫خدمات شهری‬ ‫‪-۴‬اجرای��ی کردن مفاد قانون جام��ع حمایت از حقوق افراد‬ ‫دارای معلولیت‬ ‫حس��ینی محمدی اضافه ک��رد‪ :‬از ‪ ۴۲‬پرونده ارجاع‬ ‫شده به بانک ها برای پرداخت تسهیالت رونق تاکنون‬ ‫‪ ۲۱‬مورد بامجموع ‪۴۹‬میلیارد تومان پرداخت ش��ده و‬ ‫باقی در دست اقدام است‪.‬‬ ‫وی در نشس��ت کارگ��روه تس��هیل و رف��ع موان��ع‬ ‫تولید اس��تان بوش��هر عنوان کرد‪ :‬به منظور حمایت از‬ ‫واحدهای تولیدی از ابتدای امس��ال تا ابتدای اس��فند‬ ‫‪ ۷۱‬نشس��ت کارگروه تس��هیل با تصویب ‪ ۴۰۲‬مصوبه‬ ‫در زمینه های بانکی مانند تس��هیالت س��رمایه ثابت‪،‬‬ ‫سرمایه در گردش و تعیین تکلیف بدهی معوق‪ ،‬انرژی‪،‬‬ ‫امور مالیاتی‪ ،‬تامین اجتماعی و س��ایر موضوع ها انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬از امادگی این شرکت برای اجرای طرح‬ ‫توس��عه این شهرک صنعتی خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫این زمینه اقداماتی درحال انجام است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه ام��اده ب��ودن‬ ‫زیرس��اخت ها در ناحیه صنعتی کوثر گفت‪ :‬برای‬ ‫تش��ویق و ترغی��ب س��رمایه گذاران و رفع موانع‬ ‫سرمایه گذاری در ناحیه صنعتی کوثر در راستای‬ ‫حمایت از تولید کاالی ایرانی مش��وق هایی برای‬ ‫س��رمایه گذاری در این ناحی��ه صنعتی با مصوبه‬ ‫هیات مدیره شرکت ش��هرک های صنعتی فارس‬ ‫ل شده است‪.‬‬ ‫اعما ‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس‬ ‫اف��زود‪ :‬س��رمایه گذاران ب��ا اعمال مش��وق های‬ ‫حمایت��ی تنها ‪۵‬درصد نرخ ح��ق انتفاع زمین را‬ ‫می پردازن��د و باقی در اقس��اط ‪۴۸‬ماهه دریافت‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬پ��س از تکمیل و بهره ب��رداری به‬ ‫ازای ایجاد اشتغال‪ ،‬بر اساس جواز تاسیس نیز تا‬ ‫س��قف ‪۷۰‬درصد از اسناد تعهدی سرمایه گذاران‬ ‫به عنوان مشوق به انها بازگردانده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬در ناحیه صنعتی کوثر جهرم‬ ‫که ‪ ۶۷‬هکتار مساحت دارد‪ ،‬تاکنون ‪ ۲۲‬قرارداد‬ ‫سرمایه گذاری با متقاضیان منعقد شده که از این‬ ‫تعداد ‪ ۱۱‬واحد بهره بردار با اشتغالزایی ‪ ۱۳۰‬نفر‬ ‫در مرحل��ه فعالیت و ‪ ۱۰‬واح��د صنعتی نیز در‬ ‫مرحله ساخت وساز است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه ش��هرک‬ ‫صنعتی جهرم در زمینه زیرساختی و امکانات از‬ ‫وضعیت مناسبی برخوردار است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫طرح مسیر دسترسی این شهرک صنعتی نیز از‬ ‫سوی پیمانکار در حال اجرا است و امیدواریم این‬ ‫طرح تا پایان امسال به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در ش��هرک صنعت��ی جهرم که‬ ‫‪ ۴۱‬هکتار مس��احت دارد‪ ،‬تاکن��ون ‪ ۴۸‬قرارداد‬ ‫سرمایه گذاری با متقاضیان منعقد شده که از این‬ ‫تعداد ‪ ۲۴‬واحد بهره بردار با اش��تغالزایی ‪۵۶۵‬نفر‬ ‫در مرحل��ه فعالیت و ‪ ۲۴‬واح��د صنعتی نیز در‬ ‫مرحله ساخت وساز هستند‪.‬‬ ‫برگزاری نشست شورای هماهنگی شهرسازی بوشهر‬ ‫نشس��ت ش��ورای هماهنگ��ی ام��ور راه‬ ‫و شهرس��ازی بوش��هر با حض��ور مهندس‬ ‫رس��تمی‪ ،‬مدیرکل دفتر بازرسی‪ ،‬مدیریت‬ ‫بر عملکرد و حقوق ش��هروندان وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی به میزبانی اداره کل راهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای اس��تان بوشهر برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫رس��تمی در ای��ن‬ ‫نشس��ت گفت‪ :‬تشکیل این شورا با توجه به‬ ‫شیوه نامه مقام عالی وزارت‪ ،‬بستر مناسبی‬ ‫ب��رای حل وفصل موضوع ه��ای مختلف در‬ ‫حوزه ه��ای راه و شهرس��ازی خواه��د بود‪.‬‬ ‫هدف از تشکیل شورای هماهنگی امور راه و‬ ‫شهرسازی استان ها؛ ارتقای سطح نهادهای‬ ‫زیرمجموع��ه وزارت راه و شهرس��ازی و‬ ‫ایجاد هم افزایی و پیش��رفت در حوزه راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬هماهنگی مدیران سازمان ها در‬ ‫بخش های حمل ونقل و مسکن و شهرسازی‬ ‫و پاسخگویی به موقع به سازمان ها و مراجع‬ ‫ذی صالح و شفاف سازی خدمات است‪.‬‬ ‫مدیرکل محترم دفتر بازرس��ی‪ ،‬مدیریت‬ ‫بر عملک��رد و حق��وق ش��هروندان وزارت‬ ‫راه وشهرسازی با اشاره به شیوه نامه ابالغی‬ ‫وزیر در زمینه تش��کیل شورای هماهنگی‬ ‫ام��ور راه و شهرس��ازی اس��تان ها گف��ت‪:‬‬ ‫گس��تردگی و تنوع موضوع ها در این حوزه‬ ‫نیازمن��د همراه��ی و هم��کاری نهادهای‬ ‫اجرایی زیرمجموعه وزارت متبوع در استان‬ ‫و حتی سایر نهاد های اجرایی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تش��کیل این ش��ورا یکی از‬ ‫راهکارهایی است که در ان می توان با ارائه‬ ‫اخری��ن اقدامات انجام ش��ده در نهاد های‬ ‫اجرایی و همچنین طرح مشکل‬ ‫برنامه های الزم برای تس��ریع در انجام امور‬ ‫و رف��ع موانع را انجام داد و در این زمینه از‬ ‫ظرفیت سایر سازمان ها استفاده کرد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1250‬‬ ‫پیاپی ‪2568‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫اغاز اجرای ‪ ۳۵‬اثر نمایشی در تماشاخانه های تهران‬ ‫رونق تاالرهای نمایشی پس از جشنواره تئاتر فجر‬ ‫یو هفتمین جشنواره‬ ‫‪ ۳۶‬نمایش پس از برگزاری س�� ‬ ‫بین المللی تئات��ر فجر در تماش��اخانه های خصوصی و‬ ‫دولتی پایتخت روی صحنه امدند‪.‬‬ ‫ س��قراط ‪ ، AB ،‬خاطره ای از دو دوشنبه ‪ ،‬مونث‪ ،‬زمان‬ ‫ما‪ ،‬کارناوالی بوچلی‪ ،‬کمدی سیاه‪ ،‬پرگنت‪ ،‬زنده باد ‪،۶۰‬‬ ‫طریق��ه حکومت گجرخان‪ ،‬نوش��ت س��ر‪ ،‬تصویر مبهم‬ ‫یک اعتراف‪ ،‬سالگش��تگی‪ ،‬س��رزمین های شمالی‪ ،‬سر‬ ‫میز ش��ام‪ 3 ،‬س��ال‪ ۲ ،‬ماه‪ ۲۸ ،‬روز (وقایع اتفاقیه)‪ ،‬هیچ‬ ‫نگ��و هملت فق��ط ‪ 3‬روز‪ ،‬چاروس��ی‪ ،‬اپرای عروس��کی‬ ‫عشق‪ ،‬فیک‪ ،‬یوس��ف‪ ،‬یوزف‪ ،‬جوزپه‪ ،‬مرگ مولف‪ ،‬تو با‬ ‫من سالس��ا می رقصی‪ ،‬حس��نی و ده شلمرود)‪ ،‬توی ده‬ ‫شلمرود‪ ،‬مصائب یک نویسنده اماتور عالیجناب‪ ،‬درها و‬ ‫دیواره��ا‪ ،‬خان اقا‪ ،‬اوازه خوان طاس‪ ،‬یک هفته راه رفتن‬ ‫در بهش��ت‪ ،‬جوادیه‪ ،‬پیک نیک در میدان جنگ‪ ،‬اگر از‬ ‫نو ش��روع کنیم‪ ،‬ارایش��گر‪ ،‬خون بخور جان و در انتظار‬ ‫نمایش‪ ۳۵ ،‬اثر نمایش��ی هس��تند که پس از برگزاری‬ ‫یو هفتمین جش��نواره بین المللی تئات��ر فجر و در‬ ‫س�� ‬ ‫اخرین ماه امسال در تماشاخانه های خصوصی و دولتی‬ ‫تهران روی صحنه امده اند‪.‬‬ ‫طبق روال هر هفته مروری داریم بر نمایش هایی که‬ ‫در تاالرهای نمایشی پایتخت در ان اجرا می شوند‪:‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مجموعه تئاترشهر‬ ‫یک هفته راه رفتن در بهشت اثر نمایشی نوشته رضا‬ ‫گشتاس��ب و کار محمد هادی هاشمزاده است که از ‪۱۰‬‬ ‫اس��فند ساعت ‪ ۱۹‬در سالن قشقایی این مجموعه روی‬ ‫صحنه اس��ت و امیر خواجه میرکی پور‪ ،‬معصومه (الهام)‬ ‫کشاورزی‪ ،‬محمد علی امیری‪ ،‬فرزاد پریدار‪ ،‬زهرا کارگر‪،‬‬ ‫محمد حس��ین نعمت��ی‪ ،‬بهن��ام مرادی قی��ری‪ ،‬فاطمه‬ ‫احس��انی‪ ،‬علیرض��ا اصالحی و هس��تی کرم��ی در این‬ ‫نمایش ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تماشاخانه ایرانشهر‬ ‫علی ش��مس نمایش وقتی خروس غلط می خواند را‬ ‫س��اعت ‪ ۲۰:۳۰‬در سالن سمندریان این مجموعه روی‬ ‫صحنه دارد‪ .‬این اثر نمایش��ی با بازی بانیپال ش��ومون‪،‬‬ ‫س��ام کبودوند‪ ،‬امیر باباش��هابی‪ ،‬اناهیتا درگاهی‪ ،‬مارال‬ ‫فرجاد‪ ،‬زری محتشم و حسین پاکدل اجرا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عمارت نوفل لوشاتو‬ ‫نمای��ش نوش��ت س��ر ب��ه نویس��ندگی و کارگردانی‬ ‫محمدنیما مظاهری از ‪ ۵‬اسفند ساعت ‪ 19:30‬در سالن‬ ‫شماره دو این تماشاخانه اجرا می شود و سارا احترامی‪،‬‬ ‫ش��یدا اس�لامی‪ ،‬اتنا بهاری‪ ،‬بازیگران این اثر نمایشی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫احمد س��لگی س��اعت ‪ ۱۵‬نمای��ش کاالن��دوال را با‬ ‫بازیگری سپندار اعلم‪ ،‬نازنین بهرامی‪ ،‬حدیث بیابانگرد‪،‬‬ ‫و فروغ کوهی در س��الن ش��ماره یک این تاالر نمایشی‬ ‫اجرا می کند‪.‬‬ ‫سر میز شام به نویسندگی گروه بازیگران و کارگردانی‬ ‫س��یامک صفری و ایفای نقش اله��ام محمودی‪ ،‬پریناز‬ ‫کبیری‪ ،‬سمانه بنائی و الناز دیبا از ‪ ۵‬اسفند ساعت ‪۱۸‬‬ ‫در س��الن شماره دو این تاالر نمایشی میزبان مخاطبان‬ ‫است‪.‬‬ ‫نمایش چاروس��ی نوش��ته و کار خس��رو امیری از ‪۸‬‬ ‫اسفند س��اعت ‪ 19:30‬در سالن ش��ماره یک این تاالر‬ ‫نمایش��ی روی صحنه است و کوروش ش��اهونه در این‬ ‫نمایش ایفای نقش می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خانه نمایش مهرگان‬ ‫نمای��ش زنده ب��اد ‪ ۶۰‬ب��ه نویس��ندگی‪ ،‬طراح��ی و‬ ‫کارگردانی مهدی محمدی از ‪ ۵‬اس��فند س��اعت ‪ ۲۱‬در‬ ‫نمای��ش مرگ مولف به نویس��ندگی پی��روز میرزای��ی و کارگردانی‬ ‫بهنوش بختیاری و پیروز میرزایی از ‪ ۸‬اس��فند ساعت ‪ ۲۲‬در سالن‬ ‫شماره یک این تماشاخانه اجرا می شود و بازیگران ان زیبا مصطفایی‬ ‫و هلیا حسن زاده هستند‬ ‫سالن شماره یک این تاالر نمایشی با بازی پروا محزون‪،‬‬ ‫پرند عین بیگی و ملیکا رادمند روی صحنه است‪.‬‬ ‫ی��ک مهمان��ی خون الود اثر نمایش��ی نوش��ته و کار‬ ‫علیرضا حاتمی است که ساعت ‪ 18:30‬در سالن شماره‬ ‫دو این مجموعه روی صحنه است‪.‬‬ ‫نمای��ش مرگ مولف به نویس��ندگی پیروز میرزایی و‬ ‫کارگردانی بهنوش بختیاری و پیروز میرزایی از ‪ ۸‬اسفند‬ ‫س��اعت ‪ ۲۲‬در سالن ش��ماره یک این تماشاخانه اجرا‬ ‫می شود و بازیگران ان زیبا مصطفایی و هلیا حسن زاده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ف��رداش به نویس��ندگی و کارگردان��ی دانیال رجبی‬ ‫ساعت ‪ 17:30‬در سالن شماره دو این مجموعه با بازی‬ ‫عاطفه جاللی‪ ،‬اریاز ذوالفقاری و روش��نک رضایی مهر‬ ‫روی صحنه است‪.‬‬ ‫سلول نوش��ته پوریا گلستانی و محسن زرابادی پور و‬ ‫کار محس��ن زرابادی پور ساعت ‪ 19:15‬در سالن شماره‬ ‫یک این مجموعه روی صحنه اس��ت و کرامت رودساز‪،‬‬ ‫سیروس همتی‪ ،‬محسن زرابادی پور و لیال بروفه در این‬ ‫نمایش ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫نمایش خان اقا به نویس��ندگی و کارگردانی محس��ن‬ ‫گش��تی از ‪ ۸‬اسفند س��اعت ‪ 19:45‬در سالن شماره دو‬ ‫این مجموعه روی صحنه است‪.‬‬ ‫‹ ‹پردیس تئاتر شهرزاد‬ ‫نمای��ش پرگنت اث��ر هنریک ایبس��ن‪ ،‬ترجمه بهزاد‬ ‫ق��ادری و به کارگردانی علیرضا قاس��می از ‪ ۸‬اس��فند‬ ‫س��اعت ‪ ۱۸‬در این تاالر نمایشی با بازی ناصر عاشوری‪،‬‬ ‫علیرضا قاس��می‪ ،‬ندا س��لیمانی‪ ،‬امیر فراهانی و صدف‬ ‫اقبال پور روی صحنه است‪.‬‬ ‫مونث عنوان نمایش��ی اس��ت که از ‪ ۸‬اسفند ساعت‬ ‫‪ ۲۱‬در این پردیس تئاتری اجرا می ش��ود‪ .‬نویسنده این‬ ‫مدتی اس��ت تع��داد اگهی های پخش ش��ده از ش��بکه های‬ ‫رادیویی و تلویزیونی به ش��دت افزایش یافته اس��ت و مسئوالن‬ ‫هی��چ نظارتی بر این موض��وع ندارند‪ ،‬تبلیغاتی که بیش��تر به‬ ‫کاالهای مضر سالمت پرداخته و مصرف این کاالها را چند برابر‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬چندی پیش وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی با توجه به حجم باالی تبلیغات کاالهای مضر‬ ‫در صداوسیما و احساس خطر در این باره‪ ،‬اعالم کرد که تبلیغ‬ ‫این گونه محصوالت روی انتن این رسانه ممنوع است‪.‬‬ ‫ب��ا این تصمیم برای مدت کوتاهی تبلیغ محصوالت مضر در‬ ‫ش��بکه های رادیویی و تلویزیونی قطع ش��د اما با انتصاب وزیر‬ ‫جدید بهداشت‪ ،‬صد او س��یما تبلیغات این محصوالت را دوباره‬ ‫از سر گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹روش تبلیغ کاالهای مضر باید تغییر کند‬ ‫بابک بادکوبه‪ ،‬کارش��ناس و مشاور تبلیغات و مدیرعامل یک‬ ‫ش��رکت تبلیغاتی در ایران با بیش از ‪ ۲۰‬سال فعالیت است که‬ ‫ساخت و مشاوره تبلیغات کاالهای مضری همچون سوسیس‪،‬‬ ‫کالباس‪ ،‬چیپس و نوش��ابه را قبول نمی کن��د ولی به جای ان‬ ‫مش��اوره و تبلیغات کاالهایی مفید برای جامعه را با تخفیف و‬ ‫حتی گاهی بدون دریافت هزینه انجام می دهد‪.‬‬ ‫وی درباره اگهی ها و تبلیغ��ات کاالهای مضری که این روزها‬ ‫با حجم زیادی از ش��بکه های گوناگ��ون رادیو و تلویزیون پخش‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن روش تبلیغ در یک رس��انه ب��زرگ مانند‬ ‫صد او سیما که ده ها شبکه تلویزیونی و رادیویی را در اختیار دارد‪،‬‬ ‫شایسته نیست‪ ،‬اما اگر بخواهیم صداوسیما را در این زمینه مورد‬ ‫نقد قرار دهیم باید به عملکرد وزارت بهداشت در فرهنگسازی از‬ ‫نمای��ش ش��قایق اقاجانی و کارگ��ردان ان محمدامین‬ ‫رش��نوادی است و ش��قایق اقاجانی‪ ،‬نس��ترن اقاجانی‪،‬‬ ‫ش��قایق نیک اختر‪ ،‬میالد ش��هیدی و ن��گار نافذ در ان‬ ‫ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫نمایش مده ای سن مدار نوشته انکا ویسده‪ ،‬با ترجمه‬ ‫مهدی بجستانی و کارگردانی بورژین عبدالرزاقی روزهای‬ ‫پنجشنبه و جمعه ساعت ‪ 17:30‬در این مجموعه روی‬ ‫صحنه اس��ت و بازیگران ان الی��کا عبدالرزاقی‪ ،‬مهدی‬ ‫بجستانی و احمد ساعتچیان هستند‪.‬‬ ‫بدون تماشاگر نام نمایش��ی نوشته ابوالفضل کاهانی‬ ‫با کارگردانی امیر اخوین اس��ت که س��اعت ‪ 19:15‬در‬ ‫سالن شماره دو این پردیس با بازی علی سرابی و ازاده‬ ‫صمدی روی صحنه است‪.‬‬ ‫‹ ‹سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران‬ ‫سرزمین های ش��مالی عنوان نمایشی به نویسندگی‬ ‫مون��ا احمدی و کارگردانی ش��یما عرب اس��ت که از ‪۶‬‬ ‫اس��فند س��اعت ‪ 20:15‬در سالن اس��تاد انتظامی خانه‬ ‫هنرمن��دان اجرا می ش��ود‪ .‬بازیگران ای��ن نمایش مونا‬ ‫احمدی‪ ،‬شکیبا فدایی و مجید یوسفی هستند‪.‬‬ ‫نمایش درها و دیوارها به نویسندگی سیاوش پاکراه و‬ ‫کارگردانی میالد فرج زاده از ‪ ۵‬اسفند ساعت ‪ 18‬در این‬ ‫مجموعه روی صحنه است و بازیگران ان سارا عباسپور‪،‬‬ ‫سپهر زمانی و الهام جدی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تماشاخانه دیوار چهارم‬ ‫نمای��ش اتوپی��ا ب��ه نویس��ندگی و کارگردانی ارش‬ ‫سنجابی ساعت ‪ 20:15‬در این مجموعه اجرا می شود و‬ ‫پویا امینی‪ ،‬فریبا نادری‪ ،‬سولماز حصاری‪ ،‬نیلوفر پارسا‪،‬‬ ‫نادر نادرپور‪ ،‬رایکا ابراهیمی‪ ،‬مریم باقری‪ ،‬پدرام عزیزی‪،‬‬ ‫ارزو خداکرمی‪ ،‬پرس��تو رفیعی و بهشاد یاور زاده در این‬ ‫اثر بازی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تئاتر مولوی‬ ‫نمایش فیک از ‪ ۵‬بهمن ساعت ‪ ۲۰‬با بازی فرزاد باقری‪،‬‬ ‫اس��یه سلطانی‪ ،‬زهرا شیروانی و علی نصیری پور در سالن‬ ‫اصلی این مجموعه اجرا می ش��ود‪ .‬نویس��نده و کارگردان‬ ‫این اثر نمایش��ی احد خالقی اس��ت‪ .‬ارایش��گر عنوان اثر‬ ‫نمایش��ی نوشته محمد هاکی و کار حجت حسینی است‬ ‫که از ‪ ۷‬اس��فند س��اعت ‪ ۱۸‬در سالن اصلی این مجموعه‬ ‫میزبان مخاطبان است‪ .‬بازیگران این نمایش هانیه مقدم‪،‬‬ ‫رضا سلیمی‪ ،‬محمد علی واعظی‪ ،‬علی پور احمدیان‪ ،‬میالد‬ ‫مرتضوی‪ ،‬مهران عشریه و کتایون داالئی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاالر هنر‬ ‫ش��اهزاده و خرس نوشته و کار ماندانا عبقری ساعت‬ ‫‪ ۱۸‬در ای��ن مجموعه روی صحنه اس��ت و بازیگران ان‬ ‫ماندان��ا عبقری‪ ،‬احمد عباس زاده‪ ،‬راش��ین رضایی‪ ،‬پویا‬ ‫شش پری‪ ،‬علی پرویز و محمد معین محرری هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر‬ ‫ماش��ینری نوش��ته و کار هادی خوری ساعت ‪ ۲۰‬در‬ ‫این ت��االر نمایش��ی روی صحنه اس��ت و بازیگران ان‬ ‫محمد مهدی کیان‪ ،‬ریحانه جعفری‪ ،‬فرزاد دشتی‪ ،‬نوید‬ ‫غفوری‪ ،‬مهال قدوسی‪ ،‬عیسی محمدی‪ ،‬سعید جاودان‪،‬‬ ‫علیرضا موسوی و نگار شهبازی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تماشاخانه سنگلج‬ ‫طریقه حکومت گجرخان اثر نمایش��ی نوشته مجید‬ ‫امرای��ی و کار مجید امرایی و احس��ان ملکی اس��ت که‬ ‫س��اعت ‪ 19:30‬در تماشاخانه سنگلج با بازی زری اماد‪،‬‬ ‫ش��اهین عالیی نژاد‪ ،‬فرامرز قلیچ خانی‪ ،‬میثم یوس��فی‪،‬‬ ‫سعید عبدالهی و شهرام مسعودی اجرا می شود‪.‬‬ ‫سونامی تبلیغات بی رویه کاالهای مضر در صدا و سیما‬ ‫محصوالت مضر نیز به صداوسیما ارائه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تشدید فاصله طبقاتی‬ ‫طریق تبلیغ کاهش مصرف این گونه کاالها در رسانه صداوسیما‬ ‫نیز توج��ه کنی��م‪ .‬بادکوبه اف��زود‪ :‬ممنوع ک��ردن تبلیغات این‬ ‫محصوالت نیز کار درس��تی نیست‪ ،‬به طور حتم با ممنوع کردن‬ ‫پخش تبلیغات کاالهای مضر‪ ،‬حجم زیادی از تبلیغات صداوسیما‬ ‫به س��مت ش��بکه های اینترنتی و ماهواره ای کوچ خواهند کرد و‬ ‫محصوالت مضر بدون هیچ نظارتی در این شبکه ها تبلیغ خواهند‬ ‫شد که می تواند به شدت خطرناک باشد‪ .‬وی در ادامه اظهارکرد‪:‬‬ ‫پخش تبلیغات این محصوالت هم مصرف این کاالها را در کشور‬ ‫بیش��تر خواهد کرد‪ ،‬بنابراین صداوسیما و وزارت بهداشت باید با‬ ‫دیدگاه وسیع تری به این موضوع نگاه کنند و راه حل های دیگری‬ ‫را ب��ه کار بگیرند‪ .‬بادکوبه‪ ،‬گران ش��دن تبلیغ کاالهای مضر را‬ ‫به جای ممنوعیت انها‪ ،‬راه حلی پیش��نهادی عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫بای��د هزینه تبلیغ این کاالها بیش��تر از کاالهای مفید باش��د و‬ ‫قس��متی از هزینه این گونه اگهی ها صرف تبلیغ کاهش مصرف‬ ‫کاالی مض��ر ش��ود یا اگر تبلیغ یک کاالی مضر دریافت ش��د از‬ ‫تبلیغ دهنده خواس��ته شود تا یک اگهی برای کاهش استفاده از‬ ‫سعید الهی‪ ،‬کارش��ناس حوزه فرهنگ و رسانه نیز با هشدار‬ ‫درباره پخش برخی اگهی های تجاری در رس��انه صداوس��یما‬ ‫گفت‪ :‬برخی اگهی ها موجب تش��دید فاصله طبقاتی در جامعه‬ ‫می ش��ود و به همین دلیل بازنگری در سیاس��ت های حاکم بر‬ ‫پخش اگهی های صداوس��یما الزامی اس��ت‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬بخ��ش عم��ده ای از تبلیغ��ات کااله��ا و خدمات‬ ‫تجاری در ش��بکه های گوناگون صداوسیما برای ترغیب مردم‬ ‫ب��ه خرید یا اس��تفاده از انها‪ ،‬اگرچه موج��ب درامدزایی برای‬ ‫صاحبان این رس��انه خواهد ش��د‪ ،‬اما در مقابل به دلیل ترویج‬ ‫فرهن��گ مصرف گرایی و در الیه های عمیق تر‪ ،‬توس��عه روحیه‬ ‫اش��رافی گری بین فرهن��گ عمومی جامع��ه‪ ،‬به تدریج افزایش‬ ‫شکاف طبقاتی میان مردم را به دنبال خواهد داشت‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫کمرنگ سازی مفاهیم ارزش��مندی مانند عدالت و قناعت بین‬ ‫اعضای جامعه و حرکت در مس��یر نظام سرمایه داری‪ ،‬از طریق‬ ‫پخش برخی اگهی های تبلیغاتی پرزرق و برق در صداوس��یما‪،‬‬ ‫موجب سرخوردگی و ایجاد عقده های درونی در بخش وسیعی‬ ‫از مردمی خواهد ش��د که قدرت خری��د و درامد کافی ندارند‬ ‫و ای��ن امر بی تردید زمینه تنفر‪ ،‬خش��ونت و ان��واع تنش های‬ ‫اجتماعی در میان قشرهای گوناگون را فراهم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹عدالت محوری پخش اگهی‬ ‫چهره نامدار موسیقی و‬ ‫سینمای جهان درگذشت‬ ‫‹ ‹تماشاخانه سپند‬ ‫جوادیه نوش��ته کهب��د تاراج ب��ا دارمات��ورژی مریم‬ ‫یاس��ین زاده و کارگردانی رامین معصومیان از ‪ ۵‬بهمن‬ ‫س��اعت ‪18:45‬در ای��ن مجموعه روی صحنه اس��ت و‬ ‫فرهاد مهرخیرانی‪ ،‬ناهید محمودی‪ ،‬حمیدرضا کمالپور‬ ‫و عقیل بهرامی در ان ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫نمای��ش ‪ ۳۰‬دی ‪ ۹۵‬ب��ه نویس��ندگی و کارگردان��ی‬ ‫احس��ان حاجی پور ساعت ‪ ۲۰‬در سالن شماره یک این‬ ‫تماش��اخانه تازه س��اخت اجرا می ش��ود و نقش افرینان‬ ‫این نمایش سام درخش��انی‪ ،‬محمدرضا سامیان‪ ،‬متین‬ ‫ستوده‪ ،‬جوانه دلشاد و سمیرا حسن پور هستند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر فرهنگی با اشاره به نقش مخرب برخی تبلیغات‬ ‫تج��اری بر روح و جس��م مخاطبان عام و به وی��ژه بینندگان و‬ ‫شنوندگان برنامه های صداوسیما گفت‪ :‬انتظار می رود متولیان‬ ‫خش��ایار الون��د‪،‬‬ ‫نویسنده سریال های‬ ‫پایتخت‪ ،‬ش��ب های‬ ‫ب��رره و قه��وه تل��خ‬ ‫پنجش��نبه ‪ ۹‬اسفند‬ ‫ب��ه دلی��ل س��کته‬ ‫قلب��ی دار فان��ی را‬ ‫وداع گف��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ خش��ایار الوند‬ ‫از نویسندگان مطرح س��ریال های تلویزیونی‬ ‫ک��ه ن��گارش مجموعه هایی چ��ون پایتخت‪،‬‬ ‫ش��ب های ب��رره و قه��وه تل��خ را در کارنامه‬ ‫کاری خود دارد‪ ،‬پنجشنبه ‪ ۹‬اسفند در منزل‬ ‫خود‪ ،‬به دلیل س��کته قلبی چش��م از جهان‬ ‫فروبس��ت‪ .‬الوند متولد س��ال ‪ ۱۳۴۶‬فعالیت‬ ‫خود در س��ینما را از س��ال ‪ ۱۳۶۳‬اغاز کرد‪.‬‬ ‫وی در عرص��ه فیلمنامه نویس��ی بیش��ترین‬ ‫همکاری را با مهران مدیری داش��ت و نگارش‬ ‫مجموعه های نقطه چین‪ ،‬ش��ب های برره‪ ،‬باغ‬ ‫مظفر‪ ،‬گن��ج مظفر‪ ،‬مرد هزار چه��ره‪ ،‬مرد دو‬ ‫ه��زار چه��ره‪ ،‬قهوه تلخ‪ ،‬ویالی من‪ ،‬ش��وخی‬ ‫کردم و در حاش��یه را انج��ام داد که مدیری‬ ‫انه��ا را کارگردانی ک��رد‪ .‬ن��گارش فیلمنامه‬ ‫مجموعه ه��ای کمربنده��ا را ببندی��م مهدی‬ ‫مظلومی‪ ،‬مس��افران رامبد ج��وان‪ ،‬پایتخت‪،‬‬ ‫پایتخت ‪ ۵ ،۴ ،۳‬و علی البدل سیروس مقدم‪،‬‬ ‫دیوار به دیوار و دیوار به دیوار ‪ ۲‬س��امان مقدم‬ ‫و گلشیفته بهروز شعیبی از دیگر فعالیت های‬ ‫خشایار الوند بودند‪.‬‬ ‫علی شمس‬ ‫نمایش وقتی‬ ‫خروس غلط‬ ‫می خواند را‬ ‫ساعت ‪۲۰:۳۰‬‬ ‫در سالن‬ ‫سمندریان‬ ‫تماشاخانه‬ ‫ایرانشهر روی‬ ‫صحنه دارد‪.‬‬ ‫این اثر نمایشی‬ ‫با بازی بانیپال‬ ‫شومون‪ ،‬سام‬ ‫کبودوند‪ ،‬امیر‬ ‫باباشهابی‪،‬‬ ‫اناهیتا درگاهی‪،‬‬ ‫مارال فرجاد‪،‬‬ ‫زری محتشم و‬ ‫حسین پاکدل‬ ‫اجرا می شود‬ ‫امر با توجه به جایگاه حاکمیتی سازمان صداوسیما در تحکیم‬ ‫ارزش ه��ا و تقوی��ت روحی��ه همدلی بین م��ردم‪ ،‬در چگونگی‬ ‫درامدزای��ی خود و انعکاس برخ��ی اگهی ها دقت الزم را به کار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬از انجا که صداوس��یما دایره وس��یعی از‬ ‫جمعیت کش��ور را در برگرفته و مردم به دلیل گسترش نیافتن‬ ‫رس��انه های دیداری مس��تقل‪ ،‬قدرت انتخ��اب چندانی غیر از‬ ‫ش��بکه های ماهواره ای ندارند‪ ،‬بنابراین مدیران صداوسیما باید‬ ‫همان گونه که در تولی��د برنامه ها رویکرد عدالت محوری دارند‬ ‫در پخش اگهی ها نیز این موضوع را به طور جدی مدنظر داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫اله��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬همان گونه ک��ه در معرفی برخی‬ ‫کاالهای تج��اری به دلی��ل کیفیت پایین‪ ،‬احتمال اس��یب به‬ ‫س�لامت جس��می مخاطب وجود دارد‪ ،‬به همان میزان تبلیغ‬ ‫مس��تمر کاالهایی ک��ه تهیه انها فقط در ت��وان طبقه ممتاز و‬ ‫مرفه جامعه اس��ت‪ ،‬در ش��رایط فعلی روح و روان بس��یاری از‬ ‫خانواده های کم درامد را مخدوش می کند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس��ان‪ ،‬مش��کالت مالی صداوسیما باعث‬ ‫به وجود امدن س��ونامی تبلیغات در ش��بکه های گوناگون این‬ ‫رس��انه ش��ده اس��ت‪ ،‬انقدر که ای��ن روزها حت��ی «رادیو اوا»‬ ‫نیز هر چن��د دقیقه یک بارتبلیغات موزی��کال پخش می کند‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقد هستند اگر صدا وسیما بخواهد به این روش‬ ‫ب��رای درامدزای��ی از طریق تبلیغات ادامه ده��د و به محتوای‬ ‫اگهی تجاری دقت نکند‪ ،‬به طور حتم‪ ،‬موجب بروز مش��کالتی‬ ‫در سالمتی جسمی و روانی افراد جامعه خواهد شد‪.‬‬ ‫ اندره پره وین ‪ ،‬موسیقیدان‪ ،‬رهبر ارکستر و‬ ‫اهنگس��از برنده ‪ ۴‬جایزه اس��کار و ‪ ۱۰‬گرمی‬ ‫در س��ن ‪ ۸۹‬س��الگی درگذش��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا به نق��ل از اس��کرین‪ ،‬ان��دره پره وین ‬ ‫المانی‪-‬امریکایی به عنوان از درخش��ان ترین‬ ‫موسیقیدانان معاصر از سال ‪ ۱۳۴۷‬تا ‪۱۳۵۸‬‬ ‫رهبر ارکس��تر سمفونی لندن بود و به همواره‬ ‫به عنوان پیانیست فوق العاده شناخته می شد‪.‬‬ ‫ پره وین در برلین متولد ش��د و با شروع جنگ‬ ‫جهانی دوم هم��راه با خان��واده اش به امریکا‬ ‫مهاج��رت کرد‪ .‬وی از ده��ه ‪ ۲۰‬فعالیت خود‬ ‫را ب��ه عنوان تنظیم کننده موس��یقی فیلم در‬ ‫هالیوود اغاز کرد‪ .‬وی در دوران فعالیت هنری‬ ‫خود در مجموع ‪ ۱۳‬بار نامزد جایزه اسکار شد‬ ‫و ‪ ۴‬جایزه اس��کار در شاخه بهترین موسیقی‬ ‫متن را برای فیلم های ژی ژی‪ ،‬پورگی و بس‪،‬‬ ‫ایرمای زیبا و بانوی زیبای من کسب کرد‪.‬‬ ‫نخستین کارگردانی‬ ‫مهتاب نصیرپور در تئاتر‬ ‫مهت��اب نصیرپ��ور نخس��تین نمایش خود‬ ‫را فروردین س��ال این��ده کارگردانی می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ای��ن بازیگر‪ ،‬پ��س از ‪۳۳‬‬ ‫س��ال بازیگری در تئاتر قص��د دار د فروردین‬ ‫س��ال اینده برای نخس��تین بار نمایشی را به‬ ‫کارگردانی خودش روی صحنه ببرد‪.‬‬ ‫وی ب��رای نخس��تین اج��رای خ��ود متنی‬ ‫از پ��ل زین��دل‪ ،‬نمایش��نامه نویس امریکایی‬ ‫و برن��ده جای��زه پولیت��زر را انتخ��اب کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این تنها متن ترجمه شده از پل زیندل به‬ ‫فارسی اس��ت که برگردان ان را شهرام زرگر‬ ‫انجام داده و در نش��ر بیدگل به چاپ رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬این نمایش ب��ه کارگردان��ی مهتاب‬ ‫ن در تماشاخانه سپند‬ ‫نصیرپور از ‪ ۱۵‬فروردی ‬ ‫روی صحنه می رود و بازیگران و عوامل ان در‬ ‫خبرهای بعدی منتشر می شوند‪.‬‬ ‫ثبت نام ناشران‬ ‫برای نمایشگاه کتاب‬ ‫س��یو دومین نمایش��گاه‬ ‫ ‬ ‫مع��اون اجرای��ی‬ ‫بین الملل��ی کت��اب ته��ران از اغ��از ثبت نام‬ ‫همزمان ناشران داخلی و خارجی برای حضور‬ ‫در این رویداد فرهنگی خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫مهدی اس��ماعیلی راد‪،‬‬ ‫یو دومین نمایش��گاه‬ ‫مع��اون اجرای��ی س�� ‬ ‫بین المللی کتاب ته��ران درباره زمان ثبت نام‬ ‫نمایش��گاه گفت‪ :‬ثبت نام ناش��ران از س��اعت‬ ‫ح شنبه‪ ۱۱ ،‬اسفن د به مدت یک هفته‬ ‫‪۱۰‬صب ‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬متقاضیان می توانن��د با مراجعه‬ ‫به س��ایت ‪ www.tibf.ir‬برای ثبت نام اقدام‬ ‫کنند‪ .‬بر اس��اس ایین نامه نمایش��گاه ناشران‬ ‫داخل��ی بای��د ‪ ۴۰‬عنوان و ناش��ران کودک و‬ ‫نوج��وان ‪ ۴۵‬عن��وان کتاب در ‪ ۴‬س��ال اخیر‬ ‫منتشر کرده باشند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫خشایار الوند‪ ،‬نویسنده‬ ‫پایتخت درگذشت‬ ‫شنبه‬ ‫مرور سینمای المان و چین‬ ‫در جشنواره جهانی فجر‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪ 24 - 1397‬جمادی الثانی ‪ 2 - 1440‬مارس ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1250‬پیاپی ‪2568‬‬ ‫سینما‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫گزارش‬ ‫از پدیده استفاده از کتاب های دکوری در خانه ها‬ ‫در مجاز غرق می شویم‬ ‫جا کتابی به جای کتاب‬ ‫قرار بوده و هس��ت به دانش انس��ان ها بیفزاید و وادار به‬ ‫تفکرشان کند تا شاید مس��یر بهتری برای زندگی خود‬ ‫برگزینند اما حاال مردمانی هستند که کتاب های بی برگ‬ ‫می خرند و در کتابخانه کنار یکدیگر قطار می کنند تا دل‬ ‫ببرند از مهمانانی که می ایند و رشک می برند از این همه‬ ‫اندوخته فرهنگی که البته وجود ندارد!‬ ‫‹ ‹‪۱۰‬جلدی یک رنگ بدهید!‬ ‫عنای��ت کریمی مقدم کتابفروش��ی اس��ت در ش��رق‬ ‫ته��ران که تاکنون کت��اب دکوری نداش��ته و نفروخته‬ ‫اما مش��تریانی دارد که رنگ کتاب نسبت به محتوایش‬ ‫برای ش��ان در اولویت ق��رار دارد‪ .‬او در این باره می گوید‪:‬‬ ‫افرادی می ایند و تقاضای کتاب های ‪ ۱۰ ،۸‬و ‪ ۱۵‬جلدی‬ ‫می کنن��د و می گویند همه کتاب ها را یک رنگ بدهید تا‬ ‫در کتابخانه مان‪ ،‬سِ ت باشد‪.‬‬ ‫او در ادامه اظهار می کند‪ :‬البته کس��انی هم هستند که‬ ‫کتاب های یک نویس��نده یا ناشر خاص را می خواهند تا‬ ‫کنار یکدیگر بگذارن��د و جلوه زیباتری به کتابخانه خود‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫به س��راغ مردم بروم‪ .‬در گام نخس��ت کسانی که وظیفه‬ ‫هدایت و اگاهی بخشی جامعه را برعهده دارند و اصحاب‬ ‫فرهنگ به شمار می روند (چه رسمی و چه غیررسمی) را‬ ‫در این زمینه مقصر می دانم‪ .‬البته ممکن است در نسبت‬ ‫فرهنگ با اقتصاد‪ ،‬من کسانی که زمام دار امور اقتصادی‬ ‫هس��تند را هم مقصر بدانم که مردم را انقدر اقتصادزده‬ ‫و ش��اید سیاست زده کرده اند که مردم چندان رغبتی به‬ ‫مطالعه ندارند یا احساس می کنند که مطالعه در زندگی‬ ‫انها ثمری ندارد‪ .‬البته این موارد کوتاه مدت اس��ت‪ .‬بعد‬ ‫از مدتی که مردم احس��اس کنند مطالعه در زندگی شان‬ ‫اثربخش است اوضاع تغییر می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹جایی برای جاسازی!‬ ‫در فیلم های قدیمی کم نبودند تفنگ های جاس��ازی‬ ‫ش��ده در کتاب ه��ا‪ .‬ش��خصیت ش��رور فیلم به س��راغ‬ ‫کتابخانه اش می رفت‪ ،‬کتابی قطور برمی داش��ت و بعد از‬ ‫باز کردن کتاب‪ ،‬ناگهان تفنگی بیرون می اورد‪ .‬ش��اید به‬ ‫عق��ل جن هم نرس��د یک قاتل‪ ،‬اس��لحه اش را در جایی‬ ‫مخف��ی کند که هیچ ارتباطی با ش��رارت و نقض قوانین‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫برخ��ی ک��ه خوش بین ترن��د‪ ،‬می گوین��د خریداران‬ ‫کتاب ه��ای توخالی می خواهند اش��یای قیمتی خود را‬ ‫درونش جاسازی کنند؛ ترس از سارقان‪ ،‬توجیه این عده‬ ‫اس��ت که معتقدند کتابخانه و داخ��ل کتاب ها‪ ،‬اخرین‬ ‫جایی است که یک دزد گمان می برد محل مخفی کردن‬ ‫پول و طال باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سندروم ام دی اف‬ ‫ام دی اف از وقت��ی ام��د زندگی مردم ای��ران را زیرورو‬ ‫کرد و راهش به تمام الیه های خانه ها باز ش��د؛ از کابینت‬ ‫اش��پزخانه تا کتابخانه و میز تلویزیون‪ ،‬جنس شان شد‬ ‫ام دی اف‪ .‬ح��اال نه تنها کتابخانه ها بلکه خو ِد کتاب ها هم‬ ‫ش��ده اند چوبی و توخالی‪ .‬چین هم ش��ده بختکی بر سر‬ ‫ایران‪ ،‬از ش��یر مرغ تا جان ادمیزاد را می سازد و می ریزد‬ ‫توی بازا ِر ما؛ فرقی ندارد عروس��ک حاجی فیروز باشد یا‬ ‫حتی سفره هفت سین‪.‬‬ ‫حاال افتاده ب��ه جان کتاب‪ ،‬انگار می خواهد بی جان تر‬ ‫کند جس��م نحیف فرهنگ ایران زمین را؛ سرزمینی که‬ ‫روزی موالنا‪ ،‬حافظ‪ ،‬فارابی‪ ،‬ابن س��ینا و خوارزمی کباده‬ ‫فرهنگش را می کشیدند‪ ،‬حاال مردمانش چوب می خرند‬ ‫و جای کتاب در کتابخانه می گذارند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫‪7‬‬ ‫ت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫س‬ ‫‪8‬‬ ‫د‬ ‫‪10‬‬ ‫د‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫س گ‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ک س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫پ‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪104‬‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫س ک‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫د‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫زهرا جعفری‪ ،‬نویس�نده‪:‬‬ ‫خس��ته و ه�لاک از این حجم‬ ‫شلوغی و کارهای درهم و برهم‪،‬‬ ‫با سرگیجه و سردرد چند روزه‬ ‫و صورت رنگ گچ شده‪ ،‬از بین‬ ‫کاغذه��ا بلند می ش��وم‪ ،‬خودم‬ ‫را ب��ه نزدیک تری��ن درمان��گاه‬ ‫می رس��انم‪ .‬معاینه کرده و نکرده‪ ،‬کارم به‬ ‫ُم َس��کِن و تزریق رسیده بود‪ ،‬اما همچنان‬ ‫درد در سرم غوغا می کرد!‬ ‫فک��ر می کن��م ارمغ��ان جه��ان مدرن‬ ‫اس��ت دیگ��ر! درده��ای جورواج��ور و‬ ‫تس��کین دهنده های ش��یمیایی‪ ،‬بی هیچ‬ ‫تاثیر درمانی! بیم��ار طبیب می خواهد نه‬ ‫دکت��ر؛ از همان ها که مرهم می ش��وند و‬ ‫در وصفش ش��اعرانه ای از لذت بیماری و‬ ‫نوازش طبیبانه سروده اند*‪.‬‬ ‫مچاله ش��ده ام؛ درد نیست اما خستگی‬ ‫جاخوش کرده! ناخ��وداگاه به پیغام هایم‬ ‫ن��گاه می کن��م‪ .‬مانند نامه ه��ای کوچکی‬ ‫هس��تند برایم ک��ه بازش��ان می کنم‪ ،‬اما‬ ‫دیگ��ر لمس کاغ��ذ و دس��ت خط در کار‬ ‫نیس��ت‪ .‬نمی دان��م لعنت ب��ر مدرنیته یا‬ ‫درود! کلمات ب��ی روح را به جای تبریک‬ ‫و تسلیت می فرستیم و تحویل می گیریم‪.‬‬ ‫باید ممنون باشیم که به یادمان هستند‪،‬‬ ‫اما روی مان نمی ش��ود از پ��س متن های‬ ‫پش��ت س��ر هم فریاد بزنیم‪ .‬اینها به چه‬ ‫دردم��ان می خورند وقت��ی اغوش را از ما‬ ‫دریغ می کنند‪.‬‬ ‫دنی��ای مجازی عجیب مخدری اس��ت‪.‬‬ ‫امید می دهد که اگر روزی فرسخ ها فاصله‬ ‫نوازش‬ ‫میان مان باش��د‪ ،‬باز هم‬ ‫ِ‬ ‫صدا را به گوش می رساند؛ ان‬ ‫وقت ماه ها گذش��ته و بس��نده‬ ‫کرده ای��م به ص��دا و تصویری‬ ‫از لبخنده��ا و فراموش م��ان‬ ‫می ش��ود این دس��ت های بلند‬ ‫ب��رای در اغوش کش��یدن هم‬ ‫اس��ت! انگار همان ابنباتی اس��ت که در‬ ‫کودک��ی در دهان مان می گذاش��تند که‬ ‫برای خواسته مهم تر فریاد نزنیم و ما هم‬ ‫تالفی می کنیم‪ ،‬بیش��تر و بیشتر در مجاز‬ ‫غرق می شویم که نشان بدهیم اگر نوازش‬ ‫و اغوش سهم ما نیس��ت‪ ،‬این ما هستیم‬ ‫که حت��ی صدای خود را دریغ می کنیم و‬ ‫عقده های مان خالی می شود انگار!‬ ‫اغوش نداش��ته‪ ،‬نا ِز نکش��یده و‬ ‫طم��ع‬ ‫ِ‬ ‫نوازش نچش��یده‪ ،‬یا در سرمان می پیچد‬ ‫ِ‬ ‫یا در دس��ت و پا و کم��ر‪ .‬می رویم مرهم‬ ‫از طبیب بگیریم؛ افسوس که پیش دکتر‬ ‫می برندمان و دارو تزریق می کنیم!‬ ‫کاش س��ازمان حمای��ت از بین��وازان‬ ‫داش��تیم تا با انها ک��ه تحمل زندگی را با‬ ‫دری��غ بغل و ن��وازش و محبت از عزیزان‪،‬‬ ‫س��خت می کنند مبارزه می ک��رد؛ مخد ِر‬ ‫واهی در‬ ‫دنیای مج��ازی را از امیده��ای‬ ‫ِ‬ ‫دس��ترس ب��ودن پاک می ک��رد‪ .‬ان وقت‬ ‫مجبور می ش��دیم نزدیک باش��یم و بالیِ‬ ‫خانمان س��و ِز اغوش ه��ای دلتن��گ‪ ،‬از‬ ‫روزهای مان دور می شد!‬ ‫* اشاره به بیت‪:‬‬ ‫گر طبیبانه بیایی به س��ر بالینم‪ /‬به دو‬ ‫عالم ندهم لذت بیماری را‬ ‫بیژن کامکار؛ گنجینه زنده بشری‬ ‫بی��ژن کام��کار‪ ،‬خوانن��ده و‬ ‫نوازن��ده ایران��ی و بنیان گ��ذار‬ ‫گ��روه ش��یدا در گفت وگ��و با‬ ‫ص��دای می��راث از س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردش��گری کشور به دلیل ثبت‬ ‫ن��ام و مه��ارت او در فهرس��ت‬ ‫حامالن میراث فرهنگی و گنجینه های زنده‬ ‫بش��ری قدردانی کرد‪.‬این اس��تاد موسیقی‬ ‫ایرانی با اعالم اینکه از طریق همس��ر خود‬ ‫و به واس��طه ش��بکه های اجتماعی متوجه‬ ‫ثبت نامش در فهرس��ت گنجینه های زنده‬ ‫بش��ری و حام�لان میراث فرهنگی به دلیل‬ ‫فعالیت در زمینه س��از رباب ش��ده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫متوجه ش��دم نام بیژن کام��کار در پرونده‬ ‫ثبت جهانی رباب در یونس��کو‬ ‫نی��ز ثبت می ش��ود و انقدر این‬ ‫ش��ان و مقام ب��رای بنده بزرگ‬ ‫اس��ت ک��ه حاضر نیس��تم این‬ ‫عن��وان را به فرد دیگری واگذار‬ ‫کنم‪ .‬اس��تاد بیژن کامکار گفت‪:‬‬ ‫واقعیت ان است که افراد زیادی‬ ‫بس��یار الیق تر از بنده در ایران وجود دارند‬ ‫که امی��دوارم از انها نیز ک��ه به عنوان یک‬ ‫میراث ش��ناخته می ش��وند قدردانی شود‪.‬‬ ‫پرونده ثبت جهانی س��از رباب با همکاری‬ ‫افغانس��تان در حال تهیه و قرار اس��ت این‬ ‫ساز و مهارت های س��اخت و نوازندگی ان‬ ‫در پرونده مش��ترک ایران و افغانس��تان به‬ ‫یونسکو ارسال و به ثبت جهانی برسد‪.‬‬ ‫جایزه بوکر اسپانسر جدید خود را شناخت‬ ‫‪2‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫محل اسوده‬ ‫‪ -12‬رنگین کم��ان ‪ -‬تندرس��تی ‪ -‬حکوم��ت‬ ‫غیردینی‬ ‫‪ -13‬توانای��ی ‪ -‬ش��هر و زادگاه ‪ -‬چوب درختان‬ ‫سوزنی برگ‬ ‫‪ -14‬اگاه��ی یافتن ‪ -‬مطی��ع اوامر ‪ -‬دیوار کوتاه‬ ‫و کوچک‬ ‫‪ -15‬ناکام و دچار ناامیدی ‪ -‬با شرم و حیا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫ح��ال ناخوش کتاب‪ ،‬کتابخوان��ی و مطالعه در جامعه‬ ‫ام��روزی‪ ،‬عالم مج��ازی و واقعی نمی شناس��د‪ .‬یکی از‬ ‫ش��یوه های رایج برای نش��ان دادن این اوضاع استناد به‬ ‫س��رانه مطالعه در کش��ور اس��ت که این رقم در کشور از‬ ‫چنان طیف وس��یعی برخوردار است که از ‪ ۲‬دقیقه تا ‪۷۰‬‬ ‫و چند دقیقه را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫مس��ئوالن هم قی��دش را زدن��د و فرهنگ س��ازی را‬ ‫گذاش��تند ب��رای وقتی دیگ��ر‪ .‬حاال هم توجیه س��رانه‬ ‫مطالع��ه پایین در ای��ران‪ ،‬افزایش نرخ کتاب هاس��ت و‬ ‫دس��ت تنگ مردم‪ .‬کتاب انگار تنه��ا برای قاچاقچیانش‬ ‫مهم اس��ت؛ قاچاقچیانی که البته تنها به سود سرشارش‬ ‫می اندیش��ند؛ وگرنه بعید اس��ت انها نی��ز کتاب هایی را‬ ‫ورق بزنند که اس��کناس های بسیاری را روانه جیب شان‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سایت های رسمی فروش کتاب دکوری‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬وجه اشتراک روزنامه ‪ -‬بانزاکت‬ ‫‪ -2‬نظ��ر و عقیده ‪ -‬کفش چوبی ‪ -‬کش��وری در‬ ‫جنوب غربی اروپا‬ ‫‪ -3‬اوای س��گ و گرگ ‪ -‬قض��اوت و حکمیت ‪-‬‬ ‫تن پوش ادمیان‬ ‫‪ -4‬نوع��ی تزریق ‪ -‬از نواحی ش��اهرود ‪ -‬از اقمار‬ ‫سیاره مشتری‬ ‫ن‬ ‫‹ ‹پدی�ده «کت�اب توخال�ی»‪ ،‬ب�رای زیباتر‬ ‫کردن دکور خانه!‬ ‫عجیب انکه س��ایت هایی به طور رسمی و علنی اقدام‬ ‫به فروش کتاب های دکوری می کنند؛ «کتاب دکوری»‪،‬‬ ‫«سه عدد سفید» با جلدهای جذاب و رنگی‪ .‬تاسف بارتر‬ ‫اینکه این جعبه های کتاب نما هواداران بس��یاری دارند‬ ‫و باره��ای کانتینرهای وارد ش��ده از چی��ن روی زمین‬ ‫نمی ماند!‬ ‫اما چه ش��ده که م��ردم می خواهند با ه��ر چیزی و به‬ ‫ه��ر قیمتی خودنمایی کنند؟ حت��ی با کتاب؛ کتابی که‬ ‫‪ -5‬درخ��ت انگ��ور ‪ -‬ح��رف صلی��ب ‪ -‬خاطر ‪-‬‬ ‫پایان نامه تحصیلی‬ ‫‪ -6‬صریح اللهجه ‪ -‬دریای عرب ‪ -‬رنگ و فام‬ ‫‪ -7‬صید ‪ -‬نوعی عدسی و اینه‬ ‫‪ -8‬بانگ و فریاد ‪ -‬دستور دادن‬ ‫‪ -9‬رنجشی بر اثر سروصدا ‪ -‬خیالی و بی پایه‬ ‫‪ -10‬اخطار اتومبیل ‪ -‬لبریز ‪ -‬ضمیر تنها‬ ‫‪ -11‬نش��انه جمع عرب��ی ‪ -‬دور از هم ‪ -‬تردید‪-‬‬ ‫ا‬ ‫مردم گریزان از کتاب‬ ‫‹‹‬ ‫ِ‬ ‫چند س��ال پیش س��وار اتوبوس های داخل ش��هری‬ ‫پایتخ��ت ک��ه می ش��دی‪ ،‬کتاب هایی با قط��ع کوچک‬ ‫کنار صندلی ها زیر شیش��ه می دی��دی‪ .‬همه جور کتابی‬ ‫البه الی ش��ان پیدا می ش��د‪ ،‬اما فرهنگ س��ازی زیبای‬ ‫مدی��ران خیلی زود با شکس��ت روبه رو ش��د زیرا مردم‬ ‫کتاب ها را برمی داشتند و با خود می بردند! مدتی بعد پای‬ ‫کتاب ه��ا را زنجیر کردند تا مردم را مجاب کنند فقط در‬ ‫زم��ان حضور در اتوبوس‪ ،‬کتاب ها را ورق بزنند و بعد انها‬ ‫را برای مسافران بعدی بگذارند؛ حرکتی که می توانست‬ ‫نقش تاثیرگذاری در ارتقای فرهنگ کتابخوانی ایفا کند‬ ‫اما باز هم زنجیرهای بی کتاب بودند که ادامه مس��یر را با‬ ‫راننده اتوبوس‪ ،‬همسفر می شدند‪.‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪105‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مش��تاق ‪ -‬عنوان��ی که به بق��اع متبرکه‬ ‫اطالق کنند‬ ‫‪ -2‬تصدی��ق س��خن ‪ -‬مملک��ت ‪ -‬مرموز و‬ ‫حافظ اسرار‬ ‫‪ -3‬مالق��ات پزش��ک با بیمار ‪ -‬پیش��ه ور ‪-‬‬ ‫کنایه از رد یا نشانه چیزی‬ ‫‪ -4‬پیشکش ها ‪ -‬باالترین حد بلندی ‪ -‬یک‬ ‫قسمت از شبانه روز‬ ‫‪ -5‬فل��ز س��یم ب��رق ‪ -‬کتابی نوش��ته جان‬ ‫گالزورثی ‪ -‬ابزده‬ ‫‪ -6‬رش��ته کوهی در امریکای جنوبی ‪ -‬قله‬ ‫مشرف بر همدان‬ ‫‪ -7‬پشیمانی ‪ -‬دودمان‬ ‫‪ -8‬نام چنـد ش��ـاه فـرانس��وی ‪ -‬بس��یـار‬ ‫خوشبـو‬ ‫‪ -9‬راه بی پایان ‪ -‬صمغ گیاه گون‬ ‫‪ -10‬پیوسته و همیش��گی ‪ -‬صفت چاقوی‬ ‫مرغوب‬ ‫‪ -11‬لحظه کوتاه ‪ -‬ش��انه و گردن س��تبر ‪-‬‬ ‫مروارید درشت‬ ‫‪ -12‬غیراصل ‪ -‬دارو ‪ -‬ارزوی بزرگ‬ ‫‪ -13‬دو براب��ر و مضاع��ف ‪ -‬نگرش و نظر ‪-‬‬ ‫توطئه‬ ‫‪ -14‬دوس��تی بی ریا ‪ -‬پوسیده و متالشی ‪-‬‬ ‫رفاقت‬ ‫‪ -15‬مخال��ف و ناموافق ‪ -‬ضربه ای در رینگ‬ ‫بوکس‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫انسانک‬ ‫جدول‬ ‫جشنواره جهانی فیلم فجر در دوره سی وهفتم‬ ‫در بخش «سینمای سایر کشورها» به سینمای‬ ‫دو کش��ور المان و چین می پ��ردازد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬جش��نواره جهانی فیلم فج��ر در دوره‬ ‫س��ی وهفتم که بهار س��ال ‪ ۹۸‬برگزار می شود‪،‬‬ ‫به نمای��ش اثار س��ینمایی در ‪ ۹‬بخش اصلی و‬ ‫فرعی خواهد پرداخت که در بخش «س��ینمای‬ ‫س��ایر کشورها» تمرکز بر اثار سینمایی کش��ور المان از قاره اروپا و چین از‬ ‫قاره اس��یا خواهد بود‪ .‬اس��امی و مش��خصات فیلم های این بخش به زودی‬ ‫اعالم خواهد ش��د‪ .‬در دوره سی وششم جشنواره‪ ،‬مروری بر سینمای ایتالیا‬ ‫و گرجس��تان انجام ش��د که مخاطبان نیز از اثار این بخش استقبال کردند‪.‬‬ ‫سینمای سعادت (مس��ابقه بین الملل)‪ ،‬جلوه گاه شرق (پانورامای سینمای‬ ‫کشورهای اس��یایی و اس�لامی)‪ ،‬جام جهان نما (جش��نواره جشنواره ها)‪،‬‬ ‫فیلم های کالسیک مرمت شده‪ ،‬مستند زیرذره بین‪ ،‬نمایش های ویژه (مرور‬ ‫بر اثار و بزرگداش��ت ها)‪ ،‬ژانرهای مردم پسند‪ ،‬شاخه های زیتون و مروری بر‬ ‫اثار س��ینمای سایر کش��ورها‪ ،‬بخش های گوناگون سی وهفتمین جشنواره‬ ‫جهانی فیلم فجر را تشکیل می دهند‪ .‬در بخش سینمای سعادت حداکثر ‪۱۵‬‬ ‫فیلم بلند س��ینمایی برای کسب جوایز اصلی جشنواره به رقابت می پردازند‬ ‫و از ای��ن می��ان حداکثر ‪ ۳‬فیلم بلن��د ایرانی مجوز حضور خواهند داش��ت‪.‬‬ ‫براساس مقررات سی وهفتمین جش��نواره جهانی فیلم فجر‪ ،‬تاریخ ساخت‬ ‫فیلم ها برای بخش های س��ینمای سعادت (مس��ابقه بین الملل)‪ ،‬جلوه گاه‬ ‫ش��رق (پانورامای سینمای کشورهای اس��یایی و اسالمی) و جام جهان نما‬ ‫(جشنواره جشنواره ها) باید سال های ‪ ۲۰۱۸‬و ‪ ۲۰۱۹‬باشد‪.‬‬ ‫مایکل موریت��س‪ ،‬میلیاردر و بنیان گذار‬ ‫شرکت های فناوری گفت حمایت مالی اش‬ ‫باعث نخواهد ش��د نام بوکر تغییر کند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایبن��ا به نق��ل از گاردین‪ ،‬مایکل‬ ‫موریتس‪ ،‬میلیاردر بریتانیایی و بنیان گذار‬ ‫و صاحب ش��رکت های فن��اوری به همراه‬ ‫همس��رش هریت هیمن به مدت ‪ 5‬سال‬ ‫حمای��ت مال��ی جای��زه بوک��ر انگلیس را‬ ‫بر عهده گرفتند‪ .‬یک ماه پیش گروه «من»‬ ‫حمایت مالی خود از این جایزه را برداشته‬ ‫بود‪ .‬گروه من ‪ ۱۸‬سال حامی مالی جایزه‬ ‫بوک��ر بود‪ .‬جایزه بوک��ر معتبرترین جایزه‬ ‫ادبی بریتانیا اس��ت و چند س��الی اس��ت‬ ‫که نویس��ندگان امریکایی را نیز به جمع‬ ‫خ��ود راه داده اس��ت‪ .‬موریتس به همراه‬ ‫همس��رش بنیاد خیریه کرانکس��تارت را‬ ‫نی��ز اداره می کن��د که قرار اس��ت بعد از‬ ‫این یکی از فعالیت هایش حمایت مالی از‬ ‫جایزه بوکر بریتانیا باش��د‪ .‬وی گفت قصد‬ ‫ن��دارد نام جدی��دی به بوک��ر اضافه کند‪.‬‬ ‫هنوز معلوم نیس��ت که جایزه نقدی بوکر‬ ‫چقدر خواهد بود‪ .‬در س��ال های پیش این‬ ‫جایزه ب��ه نفرات برگزی��ده ‪ ۵۰‬هزار پوند‬ ‫جایزه نقدی اعط��ا می کرد‪ .‬مجله فوربس‬ ‫در گزارش��ی س��رمایه موریتس را بیش از‬ ‫‪۳‬میلیارد دالر اعالم کرده بود‪ .‬بنیاد خیریه‬ ‫موریتس و همسرش پیش از این در سال‬ ‫‪ 1391‬به دانش��گاه انگلیس��ی اکس��فورد‬ ‫‪ ۷۵‬میلی��ون پوند کمک مال��ی کرده بود‪.‬‬ ‫موریت��س در ولز به دنیا امد اما هم اکنون‬ ‫ساکن امریکاست و شرکت های فناوری اش‬ ‫را در سیلیکون ولی اداره می کند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫انهایی که روزگاری دود چراغ خوردند و انگشتان شان‬ ‫پینه بس��ت از بس قلم فرس��ایی کردند و نوشتند‪ ،‬شاید‬ ‫تن ش��ان در گور بلرزد از بالیی که بر س��ر کتاب و مرد ِم‬ ‫کتاب نخوانش امده اس��ت‪ .‬اکنون مردم‪ ،‬کتابِ توخالی‬ ‫می خرند تا دیوارهای خانه شان را زیباتر کنند! به گزارش‬ ‫‪ ،‬مهم تری��ن پدی��ده فرهنگی حاال ش��ده ابزاری‬ ‫برای دکور و تزئین! چند ماهی اس��ت که پای کتاب های‬ ‫دکوری به کتابخانه خانه ها باز ش��ده اس��ت! می پرسید‬ ‫«کتاب دکوری چیس��ت؟» کتاب دک��وری‪ ،‬جعبه های‬ ‫ت��و خالی از فوم یا ام‪.‬دی‪ .‬اف که به ش��کل چند کتاب به‬ ‫هم چسبیده س��اخته ش��ده اند! یعنی دیگر حتی برای‬ ‫دکور هم ب��رای کتاب پولی پرداخ��ت نمی کنند و همه‬ ‫چیز به پوس��ته بیرونی خالصه ش��ده اس��ت‪ .‬اما چه شد‬ ‫که ادای کتابخوانی تبدیل ش��د ب��ه پزی برای فرهیخته‬ ‫بودن و روش��نفکری؟ چرا م��ردم به جای کتاب خواندن‬ ‫فقط ظاهرش��ان شبیه کس��انی اس��ت که به کتاب بها‬ ‫می دهن��د‪ .‬عماد افروغ‪ ،‬نویس��نده و جامعه ش��ناس در‬ ‫این باره می گوید‪ :‬این پرس��ش باوجود انکه یک صورت‬ ‫دارد‪ ،‬پاس��خ س��اده ای ن��دارد‪ .‬اگ��ر بخواهم مس��تقیم‬ ‫پاس��خ بدهم بای��د بگویم چرا م��ردم نمایش می دهند و‬ ‫ظاهری از کتابخوانی را به رخ می کش��ند اما هیچ محتوا‬ ‫و مضمون��ی در پس این نمایش وجود ندارد‪ .‬اما پاس��خ‬ ‫این پرس��ش به این س��ادگی ها هم نیست! ممکن است‬ ‫اف��راد کتاب هایی را در کتابخانه های ش��ان برای زیبایی‬ ‫ب��ه نمایش بگذارند اما واقعا اهل مطالعه و کتاب خواندن‬ ‫باش��ند‪ .‬نمی ش��ود تنها به این دلیل ک��ه برخی کتاب ها‬ ‫به ظاه��ر در کتابخانه چیده ش��ده اند نتیجه بگیریم که‬ ‫طرف مقابل اهل مطالعه نیس��ت! او ادامه می دهد‪ :‬واقعا‬ ‫اگر تنها نمایش��ی از کتابخوانی داده شود باوجود نگرش‬ ‫منفی‪ ،‬باز هم می توانیم تفس��یر خوش��بینانه ای داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬باز جای شکرش باقی است که نمایش این افراد‬ ‫با کتاب است! متاسفانه ما با جامعه ای روبه رو هستیم که‬ ‫حتی از این نمایش ه��م فاصله می گیرد‪ .‬افروغ با مطرح‬ ‫کردن این پرس��ش که «چرا ما اهل نمایش ش��ده ایم»‬ ‫می گوید‪ :‬من برای پاس��خ به این پرسش نمی توانم تنها‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!