روزنامه صمت شماره 1251 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1251

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1251

روزنامه صمت شماره 1251

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫اتصال دو مرکز استان‬ ‫به شبکه ریلی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬جمادی الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2019‬‬ ‫ سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1251‬پیاپی ‪ 16 2569‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫ایست های نابهنگام اقتصاد‬ ‫را حذف کنیم‬ ‫چهره ها‬ ‫ترانزیت ایران‬ ‫دورزدنی نیست‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫محم��د باقر نوبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه از پرداخت زودتر‬ ‫از موع��د حق��وق کارکنان و واری��ز یارانه ها در اس��فند خب��ر داد‪ .‬معاون‬ ‫رئیس جمهوری همچنین از متصل شدن دو مرکز استان به شبکه ریلی در‬ ‫س��ال جاری خبر داد و گفت‪ :‬مرکز اس��تان اذربایجان غربی به شبکه ریلی‬ ‫متصل ش��د و به زودی با حضور رئیس جمهوری مرکز استان گیالن نیز به‬ ‫شبکه ریلی متصل خواهد شد و انشااهلل همچنان اقدام های ما در سال های‬ ‫اینده و در این شرایط جنگ ظالمانه اقتصادی با همراهی مردم شهیدپرور‬ ‫‪2‬‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ادغام بانک ها کلید خورد‬ ‫انتظام بانک های نظامی‬ ‫بان��ک مرکزی در اطالعیه ای از ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای مس��لح در بانک‬ ‫س��په خبر داد‪ .‬موضوع ادغام بانک های نظامی که از سال گذشته مطرح شده و از اواسط‬ ‫امس��ال شکل جدی تری به خود گرفته در نهایت پس از بررسی های انجام شده‪ ،‬به خانه‬ ‫اخر خود رس��ید و قرار است تمامی بانک های نظامی در یک بانک دولتی ادغام شوند‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این تصمیم‪ ،‬مقرر ش��د بانک های حکمت ایرانیان‪ ،‬انصار‪ ،‬قوامین‪ ،‬مهر اقتصاد و‬ ‫موسسه کوثر در بانک سپه ادغام شوند که این مهم با اطالعیه روز گذشته بانک مرکزی‬ ‫کلی��د خورد‪ .‬بانک مرکزی تاکید کرده اس��ت‪ :‬ارائه خدمات بانکی به تمامی مش��تریان‬ ‫اعم از س��پرده گذاران و تسهیالت گیرندگان از سوی بانک ها و موسسه اعتباری کوثر‪ ،‬با‬ ‫مدیریت و راهبری بانک سپه طبق روال عادی قبلی ادامه می یابد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مدیریت ضعیف در‬ ‫ت تنظیم بازاری‬ ‫توزیع گوش ‬ ‫‪8‬‬ ‫بازاری که‬ ‫فاکتور ندارد‬ ‫تاخیر سفرهای ریلی‬ ‫در سایه قطارهای باری‬ ‫گزارش های روز‬ ‫سخت و زیان اوری‬ ‫کار در معادن‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دستمزد کارگران‪ ،‬قدرت کمتری‬ ‫مردم نگران تهیه‬ ‫قطعات خودرو نباشند‬ ‫‪4‬‬ ‫گیوتین گرانی‬ ‫برگردن مطبوعات‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫برای خرید خواهد داشت‬ ‫‪3‬‬ ‫به دنبال ایجاد وضعیت نا بسامان در بازار کاغذ و زینک‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1251‬‬ ‫پیاپی ‪2569‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫به احتمال بس��یار زی��اد زمانی که در ته��ران در حال حرکت در‬ ‫اتوبان ها هس��تید به طور ناگهانی ش��اهد ترافیک س��نگین در این‬ ‫مسیرها بوده اید و همواره این پرسش برای تان ایجاد شده که چرا به‬ ‫یکباره چنین ترافیک سنگینی بر اتوبان تحمیل شده است‪.‬‬ ‫وقتی با صرف زمان نیم س��اعت یا بیش��تر به سرمنش��ا ترافیک‬ ‫می رس��ید متوجه می ش��وید نیروی انتظامی به شکل نوبتی مسیر‬ ‫خودروها را بس��ته اس��ت‪ .‬این نهاد قصدش تسهیل رفت وامد است‬ ‫ام��ا موجب ایجاد ترافیک در بزرگراه ب��رای باز کردن یک راه فرعی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ش��اهد این مثال در اقتصاد ایران فراوان وجود دارد‪ .‬تغییر قوانین‬ ‫و مقررات و صدور شیوه نامه های گوناگون یا بخشنامه های متناقض‬ ‫از س��وی وزارتخانه های مختلف موجب می شود تاجران‪ ،‬بازاریان‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬فع��االن اقتصادی و مردم عادی نتوانند به ش��کل‬ ‫م��دون و از پیش تعیین ش��ده اقدام به اجرای اس��تراتژی های خود‬ ‫در سطوح گوناگون کنند‪.‬‬ ‫از اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۷‬تا زمان ورود دکتر همتی به بانک مرکزی‬ ‫ش��اهد تغییرات بنیادی در بخشنامه های این نهاد مهم پولی و مالی‬ ‫بوده ای��م‪ .‬تعیین ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬جرم تلقی کردن نگهداری دالر‪،‬‬ ‫ایجاد س��امانه نیما و وارد نشدن دالرهای صادراتی به ان‪ ،‬تخصیص‬ ‫نیافتن به موق��ع ارز به واحدهای تولی��دی و صنعتی و از بین رفتن‬ ‫امکان ثبت س��فارش کاالهای گوناگ��ون در بازه های کوتاه‪ ،‬همه و‬ ‫همه مانند ان ایس��ت های نابهنگام پلیس برای مثال نظم بخشیدن‬ ‫به حرکت خودروها در اتوبان اس��ت‪ .‬چنی��ن اقدام هایی در اقتصاد‬ ‫کشور به طور تقریبی هیچ ربطی به تحریم های ایاالت متحده ندارد و‬ ‫همگی ناشی از وجود تفکر غیرسیستمی در فضای اقتصادی کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬در کشورهای توس��عه یافته ای مانند سوئیس‪ ،‬سوئد و حتی‬ ‫در حال توس��عه مانند ترکیه‪ ،‬مالزی و چین سراغ ندارم که قوانین و‬ ‫مقررات با چنین بی نظمی بر فضای کس��ب وکار حاکم شود‪ .‬در این‬ ‫زمینه پیش��نهاد می ش��ود در عمل پنجره واحدی از سوی دولت بر‬ ‫بستر دولت الکترونیک با کمترین دخالت نیروی انسانی ایجاد شود‬ ‫و در ای��ن مقطع حس��اس این پنجره واحد با ق��درت باال بتواند این‬ ‫موارد را سامان دهد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬باتوجه به اغاز س��ال جدید برنامه اقتصادی ‪ ۶‬ماه اینده کشور‬ ‫با مشارکت بخش خصوصی تهیه و تدوین شود و هیچ تغییری روی‬ ‫ان اعمال نش��ود (هرگونه تغییر احتمالی اتکای فعاالن اقتصادی را‬ ‫به این برنامه کاهش خواهد داد)‬ ‫‪ -۲‬تمام تصمیم هایی که مربوط به فعاالن اقتصادی است‪ ،‬به طور‬ ‫شفاف و در یک پنجره واحد در معرض دید عموم قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬هرگونه تخصیص یافتن یا نیافتن ارز به طور انالین برای مردم‬ ‫قابل مشاهده باشد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تصمیم گی��ری درباره ورود کااله��ا و گروه بندی کاالیی برای‬ ‫تخصی��ص ارز با معیارهای ش��فاف ب��رای واردکننده مش��خص و‬ ‫کمترین دخالت نیروی انسانی در وزارتخانه ها و بانک مرکزی روی‬ ‫انها اعمال شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬درباره برنامه تهیه ش��ده فقط یک سخنگوی اختصاصی حق‬ ‫اظهارنظر داش��ته باش��د و در هر هفته گزارشی کمی و کیفی و قابل‬ ‫درک به مردم ارائه کند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬قوانین قضایی مش��خصی برای نقض کنندگان برنامه ‪۶‬ماهه‬ ‫در نظر گرفته شود و این قوانین قضایی به اطالع عموم مردم برسد‪.‬‬ ‫در این صورت دس��ت کم می توان امیدوار بود روند حرکتی برای‬ ‫بازه زمانی محدودی مش��خص و معین اس��ت و فع��االن اقتصادی‬ ‫می توانند با ارامش اقدام به برنامه ریزی ‪۶‬ماهه کنند‪ .‬فراموش نشود‬ ‫که ش��فافیت کلیدی ترین عنصر در توس��عه کشورها و از بین برنده‬ ‫تبعیض در تمامی حوزه ها اس��ت‪ .‬موردی که در باال اشاره شد ناشی‬ ‫از حکمرانی اقتصاد مبتنی بر توسعه است و تا این فرهنگ بر اقتصاد‬ ‫ایران زمین جاری و س��اری نشود توس��عه به مفهوم واقعی ان روی‬ ‫نخواه��د داد‪ .‬گاهی تکنیک ها دیگر ب��ه کار نمی ایند و باید تاکتیک‬ ‫و راهب��رد را تغیی��ر داد‪ .‬الگوه��ای ممتازی در ای��ن زمینه از چین‪،‬‬ ‫مالزی در ش��رق و کشورهای اروپایی وجود دارد‪ .‬البته تمامی موارد‬ ‫یادشده نافی اصالحات س��اختاری در حوزه هایی مانند بانکداری‪،‬‬ ‫بودجه بندی‪ ،‬نگرش به جهان اطراف و دیوان ساالری دولتی نیست‪.‬‬ ‫سیاست اعمال تحریم امریکا‬ ‫مجرمانه است‬ ‫خبر‬ ‫عضو موس��س گروه ضدجنگ (کدپینک ‪ )CODEPINK‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سیاست امریکا در اعمال تحریم علیه ایران مجرمانه است‪ ،‬چراکه‬ ‫ب��ه توانایی مردم برای تهیه غذا و دارو اس��یب می زن��د‪ .‬مدیا بنجامین‬ ‫(‪ )Medea Benjamin‬در گفت وگ��و با ایس��نا درب��اره تحریم های‬ ‫امری��کا علیه ایران و اثرات ان بر زندگی مردم عادی و علت اعتراض این‬ ‫گروه به دولتمردان امریکای��ی به دلیل اعمال این تحریم ها اظهار کرد‪:‬‬ ‫سیاس��ت امریکا در اعمال تحریم علیه ایران مجرمانه اس��ت چراکه به‬ ‫توانایی مردم برای تهیه غذا و دارو اسیب می زند‪ .‬مردم کاری نکرده اند‪.‬‬ ‫دول��ت نیز کاری نک��رده چراکه توافق هس��ته ای با ای��ران یک توافق‬ ‫بین المللی خوب بود که ایران نیز از ان پیروی کرده اس��ت؛ بنابراین به‬ ‫گمانم سیاس��ت حال حاضر دولت ترامپ‪ ،‬یک سیاست مجرمانه علیه‬ ‫ایران است‪ .‬این فعال ضد جنگ در پاسخ به این پرسش که نقش جامعه‬ ‫جهان��ی و افکار عمومی جهان در مقابله با این گونه سیاس��ت هایی که‬ ‫باع��ث تضعیف بنیه اقتصادی توده های مردم و کاهش قدرت نهادهای‬ ‫مدنی می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این پرسش بس��یار مهمی است چراکه دولت ها‬ ‫حتی اروپا‪ ،‬چین و هند نمی خواهند با امریکا دچار مش��کل بیش��تری‬ ‫ش��وند؛ پس ب��ا تحریم ها همراه��ی می کنند‪ .‬هرچند ک��ه خالفش را‬ ‫می گویند اما در حال همراه با تحریم ها هس��تند‪ .‬بنابراین پرسش اصلی‬ ‫این است که چگونه می توانیم کاری کنیم که جامعه جهانی ‪-‬که مخالف‬ ‫این تحریم ها است‪ -‬به پا خیزد و سازماندهی شود‪.‬‬ ‫اعالم رای «پالرمو» به بعد از تعطیالت نوروز موکول شد‬ ‫روز گذش��ته جلسه مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام با حضور حداکثر اعضا برای بررسی موضوع‬ ‫پالرمو برگزار ش��د‪ .‬در این جلس��ه ک��ه با حضور‬ ‫حداکثر اعضا تش��کیل شد‪ ،‬لعیا جنیدی‪ ،‬معاون‬ ‫حقوقی رئیس جمهوری و فرهاد دژپس��ند‪ ،‬وزیر‬ ‫ام��ور اقتصادی از دولت نیز حضور داش��تند‪ .‬این‬ ‫جلس��ه مجمع نخستین جلس��ه پس از تمدید‬ ‫مهلت پیوس��تن ایران ب��ه ‪ FATF‬و از این نظر‬ ‫از اهمی��ت باالتری برخ��وردار بود‪ .‬بس��یاری از‬ ‫کارشناس��ان مهل��ت ‪۴‬ماهه پیوس��تن ایران به‬ ‫‪ FATF‬را فرصت مغتنم��ی می دانند که باید از‬ ‫ان اس��تفاده کرد‪ .‬غالمرض��ا مصباحی مقدم در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره نتیجه بررسی موضوع‬ ‫پالرمو در جلس��ه روز گذش��ته مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ام��روز تمام موافقان‬ ‫و مخالف��ان پالرمو نظر خود را بی��ان کردند‪ .‬این‬ ‫عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه‬ ‫نتایج به طور تقریبی مش��خص است ‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫اعالم رای مجمع درباره پالرمو به بعد از تعطیالت‬ ‫ن��وروز موکول ش��د‪ .‬غالمرض��ا مصباحی مقدم‬ ‫درباره ش��یوه رای گیری در مجمع اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫شروع دوره پیش��ین مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام رهب��ر معظم انقالب ب��رای لوایح اختالفی‬ ‫ک��ه مجلس روی انه��ا اصرار م��ی ورزد رهنمود‬ ‫دادند که مجم��ع نمی تواند با ‪ ۵۰‬درصد به عالوه‬ ‫ی��ک ارا مصلحت نظام را اح��راز کند‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در واقع مصلحت نظام انقدر باید روش��ن و‬ ‫مس��لم باشد که حداقل دوسوم اعضای حاضر در‬ ‫جلس��ه به ان رای مثبت داده باش��ند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫براس��اس ایین نامه مجمع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظام که از دوره پیش��ین مجمع اجرایی ش��ده‪،‬‬ ‫تعیین تکلیف موارد اختالفی بین مجلس شورای‬ ‫اسالمی و ش��ورای نگهبان نیازمند دوسوم ارای‬ ‫اعضای حاضر در جلس��ه اس��ت‪ .‬مصباحی مقدم‬ ‫همچنین گفت‪ :‬ایش��ان در دوره جدید نیز بر این‬ ‫موض��وع تاکید کردند و برای مخالفت با ش��رع و‬ ‫قانون اساسی و تامین مصلحت کشور ‪-‬در موارد‬ ‫اختالفی بی��ن مجلس و ش��ورای نگهبان‪ -‬نیاز‬ ‫ب��ه دوس��وم ارای اعضای مجمع را م��ورد توجه‬ ‫‪ ۳‬الیحه ارتقای شفافیت در راه مجلس‬ ‫معاون حقوق��ی رئیس جمه��وری گفت‪ :‬الیحه‬ ‫ایجاد نهاد ملی حقوق بش��ر و ش��هروندی در حال‬ ‫بررس��ی در کمیس��یون اصلی لوایح دولت اس��ت‬ ‫و ب��ه زودی فرایند بررس��ی و تصویب ان در صحن‬ ‫هیات دولت اغاز می شود‪ .‬لعیا جنیدی در گفت وگو‬ ‫با ایرنا درباره لوایح حقوقی که در دس��تور کار دولت‬ ‫دوازدهم ق��رار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ع�لاوه بر «الیحه‬ ‫ش��فافیت» که مراحل پایان��ی تدوین و تصویب در‬ ‫هیات وزیران را طی می کن��د و به زودی به مجلس‬ ‫شورای اس�لامی تقدیم می شود‪« ،‬الیحه نهاد ملی‬ ‫حقوق بشر و ش��هروندی» هم در دستور کار دولت‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬جنیدی درباره رون��د تدوین و تصویب‬ ‫«الیح��ه مدیری��ت تعارض ب��ا مناف��ع در خدمات‬ ‫عمومی» گف��ت‪ :‬پیش نویس این الیحه نیز س��ال‬ ‫گذش��ته در معاون��ت حقوقی ریاس��ت جمهوری‬ ‫تدوین‪ ،‬تکمیل و به دولت ارسال شد‪ .‬به گفته معاون‬ ‫حقوقی رئیس جمهوری تعدادی از مواد این الیحه‬ ‫در کمیسیون اصلی بررسی و تصویب شده و باتوجه‬ ‫به تاکیداتی ک��ه رئیس جمهوری دارند‪ ،‬پیش بینی‬ ‫س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫ش��ورای نگهبان براس��اس قوانی��ن انتخابات‬ ‫مجلس و دولت‪ ،‬شرایط حداقلی را برای بررسی‬ ‫نامزدها دارد و براس��اس حداقل ه��ا نامزدها را‬ ‫بررسی می کند‪ .‬ما ابزار شایسته سنجی نداشته‬ ‫و نداریم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا عباس��علی کدخدایی در‬ ‫نشس��ت خبری ب��ا خبرن��گاران‪ ،‬در پاس��خ به‬ ‫پرسش��ی درب��اره س��خنان رئیس جمه��وری‬ ‫درباره لوایح ‪ FATF‬و اینکه وی گفت ش��ورای‬ ‫نگهب��ان با ای��ن لوایح موافق اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬من‬ ‫س��خنان ایش��ان را ش��نیده ام‪ .‬دو الیحه پالرمو‬ ‫رئی��س کل بانک مرک��زی تاکید کرد‪ :‬حفظ‬ ‫و تقوی��ت روابط مح��دود بانکی کش��ورمان با‬ ‫بانک های خارجی یک ضرورت است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عبدالناصر همتی در صفحه‬ ‫شخصی خود در اینستاگرام نوشت‪ :‬توصیه های‬ ‫گروه اقدام مالی جزو اس��تانداردهای بانکداری‬ ‫بین المللی است‪ .‬وی در ابتدای یادداشت خود‬ ‫با بی��ان اینکه درباره بازار پ��ول و ارز یک نکته‬ ‫ضروری اس��ت‪ ،‬نوش��ت‪ :‬در هفته های گذشته‬ ‫درباره سررسید سپرده های ویژه ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫بانک ها و احتم��ال ورود درصدی از ان به بازار‬ ‫ارز و‪ ...‬نگرانی هایی مطرح ش��ده بود‪ .‬همتی در‬ ‫اتصال دو مرکز استان به شبکه ریلی‬ ‫می کنم الیحه مدیریت تعارض با منافع در خدمات‬ ‫عموم��ی تا دو ماه اینده برای تصویب هیات وزیران‬ ‫به صحن دولت برس��د‪ .‬پیش نویس الیحه مدیریت‬ ‫تعارض منافع در خدمات عمومی س��ال گذشته با‬ ‫هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری‬ ‫کشور‪ ،‬پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارمندان‬ ‫و مدی��ران بخش عمومی بر ش��یوه انجام وظایف و‬ ‫اختیارات انها‪ ،‬ارتقای ش��فافیت در جامعه و تقویت‬ ‫پاس��خگویی نظ��ام سیاس��ی اداری در برابر مردم‪،‬‬ ‫ازس��وی معاونت حقوق��ی رئیس جمهوری تدوین‬ ‫ش��د‪ .‬معاون حقوقی رئیس جمه��وری همچنین با‬ ‫اش��اره به رویکرد دولت درباره ضرورت ایفای نقش‬ ‫مس��ئولیت مدنی در زمان حوادث در جامعه گفت‪:‬‬ ‫الیحه مسئولیت مدنی دولت و موسسه های دولتی‬ ‫که به مسائلی مانند حادثه پالسکو می پردازد‪ ،‬سال‬ ‫گذش��ته از طرف معاونت حقوقی ب��ه دولت تقدیم‬ ‫ش��د که بررسی ان در کمیسیون فرعی پایان یافت‬ ‫و اکنون در دستور کار کمیسیون اصلی لوایح دولت‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه از پرداخت‬ ‫زودت��ر از موعد حقوق کارکنان و واریز یارانه ها‬ ‫در اس��فند خبر داد‪ .‬مع��اون رئیس جمهوری‬ ‫همچنین از متصل ش��دن دو مرکز اس��تان به‬ ‫ش��بکه ریلی در س��ال جاری خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫مرکز اس��تان اذربایجان غربی به ش��بکه ریلی‬ ‫متصل شد و به زودی با حضور رئیس جمهوری‬ ‫مرکز اس��تان گیالن نیز به شبکه ریلی متصل‬ ‫خواهد ش��د و انشااهلل همچنان اقدام های ما در‬ ‫سال های اینده و در این شرایط جنگ ظالمانه‬ ‫اقتص��ادی با همراهی مردم ش��هیدپرور ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدباقر‬ ‫نوبخ��ت در حاش��یه چهاردهمی��ن همایش‬ ‫سراسری رئیس��ان و مدیران پلیس راهنمایی‬ ‫و رانندگی ناجا که در ستاد مرکزی ناجا برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬با حض��ور در جم��ع خبرن��گاران درباره‬ ‫مطالب��ات نیروی انتظامی از س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه اظهار ک��رد‪ :‬باتوجه به اینکه کار پلیس‬ ‫راهور‪ ،‬تامین امنیت جاده ها و مسافران و ارتقای‬ ‫همه پرسی را ضروری نمی دانیم‬ ‫و ‪ CFT‬ب��ا ایرادهای��ی به مجل��س برگردانده‬ ‫ش��د‪ .‬ایرادهای پالرمو در مجلس برطرف ش��د‬ ‫اما مش��کالت هیات نظارت نس��بت به ان باقی‬ ‫مانده بود‪ .‬درباره ‪ CFT‬هم مش��کالت عمده ما‬ ‫حل نش��د که در دس��تور کار مجمع است‪ .‬وی‬ ‫درباره طرح برگزاری همه پرسی درباره ‪FATF‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کس��ی هراسی از رفراندم ندارد اما تا‬ ‫زمان��ی که مجامع قانونی هنوز وظایف ش��ان را‬ ‫انجام نداده اند و مشغول انجام کار خود هستند‪،‬‬ ‫ط��رح همه پرس��ی را ض��روری نمی دانیم‪ .‬این‬ ‫عضو حقوقدان ش��ورای نگهب��ان درباره هزینه‬ ‫تبلیغات��ی نامزده��ا ه��م تصریح ک��رد‪ :‬پس از‬ ‫حفظ روابط محدود بانکی با بانک های خارجی‬ ‫ای��ن زمینه اضاف��ه کرد‪ :‬این موض��وع با تدابیر‬ ‫اتخاذ شده و همراهی مدیران بانک ها به شکل‬ ‫مطلوبی مدیریت ش��د که میزان ان ‪ ۱۶۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان بود‪ .‬نش��انی از اعتماد مردم به‬ ‫نظام بانکی‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد‪:‬‬ ‫این روزها به نقل از برخی فعاالن اقتصادی این‬ ‫موضوع مطرح می شود که در بازار ثانویه (نیما)‬ ‫نرخ ارز س��قف دارد‪ .‬این مطل��ب صحت ندارد‪.‬‬ ‫اطالعات مرب��وط به حجم مبادالت و میانگین‬ ‫نرخ روزانه برای اطالع عموم منتش��ر می شود‪.‬‬ ‫به طبع حجم عرضه پتروشیمی ها در میانگین‬ ‫نرخ موثر است‪.‬‬ ‫اصرار م��ا مجلس و دولت در قالب طرح و الیحه‬ ‫مشغول تدوین قوانینی برای انتخابات هستند‪.‬‬ ‫امیدواریم ن��کات مدنظر ما به تصویب برس��د‪.‬‬ ‫البته اینها در مرحله ابتدایی اس��ت و بررس��ی‬ ‫ان در مجل��س به احتمالی به س��ال بعد موکول‬ ‫می ش��ود‪ .‬کدخدایی درب��اره رد صالحیت ها و‬ ‫قانع نشدن جامعه در زمینه این ردصالحیت ها‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شورای نگهبان براساس قانون‬ ‫وظایفش را انجام می دهد و چون انجام می دهد‬ ‫اقناع پذیر اس��ت؛ مگر اینکه ای��ن افراد قانون را‬ ‫قبول نداش��ته باش��ند‪ .‬وی درباره نظر شورای‬ ‫نگهبان برای نظارت بر انتخابات شوراهای شهر‬ ‫س�لامت انان است؛ از این رو انها ‪ 2‬درخواست‬ ‫را از س��ازمان برنام��ه و بودجه داش��تند؛ یکی‬ ‫تس��هیل در واگذاری ‪ ۱۵۰۰‬خودرو گش��ت و‬ ‫دیگ��ری بکارگی��ری ‪ ۴۰۰۰‬نی��روی خدماتی‬ ‫ب��رای همراهی با پلیس که این موارد از س��وی‬ ‫س��ازمان برنام��ه و بودجه مورد بررس��ی قرار‬ ‫گرف��ت و اقدام های خوبی انجام ش��د‪ .‬نوبخت‬ ‫ب��ا تاکید بر اینک��ه باید برای تامی��ن نیازهای‬ ‫بودجه ای پلیس اق��دام کنیم‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کرد‪ :‬بتوانیم از خانواده بزرگ ناجا اعم از پلیس‬ ‫راهور و دیگر بخش ها پش��تیبانی خوبی مانند‬ ‫سال های گذش��ته داشته باش��یم‪ .‬وی درباره‬ ‫درخواس��ت پلیس برای نصب ‪ ۶۰۰۰‬دوربین‬ ‫ثبت تخلفات در جاده ها گفت‪ :‬در الیحه بودجه‬ ‫س��ال اینده که روزهای پایانی بررسی اش را در‬ ‫مجلس س��پری می کند‪ ،‬پیش بینی شده برای‬ ‫کاهش نقاط حادثه خیز در جاده ها اقدام شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این در زمینه دوربین ها نیز تمهیداتی‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫و روستا هم تصریح کرد‪ :‬براساس اصل ‪ ۹۹‬انجام‬ ‫این کار برعهده ش��ورای نگهبان نیس��ت‪ .‬ما هم‬ ‫مایل به این کار نیس��تیم و هم توانی برای انجام‬ ‫ان نداری��م‪ .‬البته پیش��نهاد کرده ایم س��ازمان‬ ‫مس��تقلی در نظ��ر گرفته ش��ود و فکر می کنم‬ ‫مجلس در فکر است‪ .‬این عضو حقوقدان شورای‬ ‫نگهبان درباره برگزاری انتخابات تناس��بی هم‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما کلیت انتخابات تناسبی را‬ ‫قبول داریم چراکه به نظر ما به عدالت نزدیک تر‬ ‫اس��ت اما تصمیم گیری درباره ش��یوه برگزاری‬ ‫انتخابات براس��اس قانون برعهده مجلس است‬ ‫و باید این مسئله در مجلس تصویب شود‪.‬‬ ‫مجلس با کوپنی شدن کاالهای اساسی موافقت کرد‬ ‫ب��ا تصویب مجل��س مقرر ش��د دول��ت از کاالبرگ‬ ‫الکترونیکی ب��رای تامین کاالهای اساس��ی مورد نیاز‬ ‫مردم با ن��رخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی اس��تفاده‬ ‫کند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬در ادامه جلس��ه علنی روز ش��نبه‬ ‫مجل��س‪ ،‬بررس��ی مصوبه کمیس��یون تلفی��ق درباره‬ ‫کاالهای اساس��ی در دستور کار قرار گرفت‪ .‬نمایندگان‬ ‫مجلس‪ ،‬پیش��نهاد کمیس��یون تلفیق درباره کاالهای‬ ‫اساس��ی را ب��ه تصوی��ب رس��اندند و دولت نی��ز با این‬ ‫پیش��نهاد موافقت کرد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬دولت مکلف شد‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬مابه التفاوت ریالی ‪ ۱۴‬میلیارد دالر از منابع‬ ‫حاصل از صادرات نفت را به ش��یوه زیر صرف حمایت از‬ ‫معیشت مردم و تولید کند‪ .‬به دولت اجازه داده می شود‬ ‫عکس روز‬ ‫رونق رفوگری در بازار فرش تهران‬ ‫دوب��اره ق��رار دادن��د؛ بنابراین لوای��ح الحاق به‬ ‫کنوانس��یون های پالرمو و سی‪.‬اف‪.‬تی در صورتی‬ ‫تصویب می ش��ود که دوسوم اعضای مجمع با ان‬ ‫موافق باش��ند‪ .‬مجید انصاری‪ ،‬عضو دیگر مجمع‬ ‫تش��خیص مصلحت نظام نی��ز در این باره به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬براساس ایین نامه جدید مجمع که از دوره‬ ‫گذش��ته تصویب ش��ده‪ ،‬در موارد اختالفی بین‬ ‫ش��ورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی تایید‬ ‫نظر مجلس شورای اسالمی نیازمند دوسوم ارای‬ ‫اعضای مجمع اس��ت‪ .‬وی گف��ت‪ :‬درباره تعیین‬ ‫سیاس��ت های کلی نظام یا سایر موارد ارجاعی از‬ ‫س��وی رهبر معظم انقالب‪ ،‬اکثریت مطلق یعنی‬ ‫‪ ۵۰‬درصد به اضافه یک کافی است‪.‬‬ ‫مابه التفاوت ریالی تا ‪ ۱۴‬میلیارد دالر از منابع حاصل از‬ ‫صادرات نفت را به یکی از این ش��یوه ها صرف حمایت از‬ ‫معیشت مردم و تولید کند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬واردات و توزی��ع کااله��ای اساس��ی‪ ،‬دارو و‬ ‫تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی با نرخ‬ ‫ارز ترجیحی‬ ‫‪ -۲‬واردات کااله��ای اساس��ی‪ ،‬دارو و تجهی��زات‬ ‫پزش��کی و‪ ...‬با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه التفاوت‬ ‫ان به نفع معیشت مردم و حمایت از تولید‪.‬‬ ‫‪ -3‬دول��ت می توان��د از کاالب��رگ الکترونیکی برای‬ ‫تامین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ترجیحی‬ ‫یا پرداخت نقدی استفاده کند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫خسارت سنگین جلیقه زردها‬ ‫به اقتصاد فرانسه‬ ‫عکس‪ :‬میزان‬ ‫وزی��ر دارایی فرانس��ه اعالم کرد رش��د اقتصادی این کش��ور تحت تاثیر‬ ‫اعتراض های خیابانی موس��وم به جنبش جلیقه زرده��ا ‪ ۰.۲‬درصد کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از خبرگزاری اناتول��ی‪ ،‬برونو لو مر در‬ ‫س��خنرانی خود در یک برنامه تلویزیونی گف��ت تظاهرات خیابانی اخیر این‬ ‫کش��ور که ب��ه جنبش اعتراضی جلیقه زردها مش��هور ش��ده‪ ،‬در بازه زمانی‬ ‫س��ه ماهه پایانی سال گذشته و نخستین ماه س��ال جاری میالدی خسارت‬ ‫سنگینی به رشد اقتصادی فرانسه زده که حدود ‪ ۰.۲‬درصد براورد می شود‪.‬‬ ‫ماه گذش��ته نیز صندوق بین المللی پول با هشداری مشابه گفته بود باتوجه‬ ‫به تداوم اعتراض های مردمی در این کشور‪ ،‬پیش بینی خود از رشد اقتصادی‬ ‫دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را به ‪ ۱.۵‬درصد برای س��ال جاری میالدی‬ ‫کاه��ش داده اس��ت‪ .‬در عی��ن حال مجلس فرانس��ه ضمن محک��وم کردن‬ ‫برخورد خش��ونت امیز پلیس این کشور با معترضان‪ ،‬خواهان خویشتنداری‬ ‫بیش��تر دو طرف شده اس��ت‪ .‬جلیقه زردها به برنامه اقتصادی دولت امانوئل‬ ‫ماکرون‪ ،‬رئیس جمهوری فرانس��ه برای افزایش بهای سوخت و اصالح نظام‬ ‫بازنشستگی این کشور اعتراض دارند‪ .‬با این حال ماکرون قبول کرده حداقل‬ ‫س��طح دس��تمزدها را افزایش دهد و از برنامه پیشین خود برای افزایش نرخ‬ ‫مالیات عقب نشینی کرده است‪ .‬لو مر در بخش دیگری از سخنان خود گفت‪:‬‬ ‫دیگر نمی توان اثر اعتراض های جلیقه زردها را کتمان کرد‪ .‬نتیجه این بحران‬ ‫پیدایش یک بن بس��ت اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬هزینه اقتصادی این بحران بسیار‬ ‫افزایش یافته و اکنون این مسئله از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است‪.‬‬ ‫مرکز اطالع رس�انی وزارت امور خارجه‪-‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه نوش��ت‪« :‬ترام��پ باید اکنون‬ ‫متوجه ش��ده باش��د که نمایش های پرسروصدا‪،‬‬ ‫عک��س گرفتن ه��ا و تغیی��ر مواض��ع ناگهانی با‬ ‫دیپلماس��ی ج��دی متف��اوت اس��ت»‪ .‬محم��د‬ ‫جواد ظریف در صفحه ش��خصی خود در ش��بکه‬ ‫اجتماعی توییتر نوشت‪« :‬ما ‪ ۱۰‬سال زورازمایی و‬ ‫عالوه بر ان ‪ 2‬سال ‪-‬به معنای واقعی کلمه هزاران‬ ‫س��اعت‪ -‬برای تک تک کلمات ‪ ۱۵۰‬صفحه توافق‬ ‫برجام مذاکره کردیم‪ .‬شما هرگز توافقی بهتر از ان‬ ‫به دست نخواهید اورد»‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزیر امور خارجه پاکس��تان گفت این‬ ‫کش��ور ب��ه تالش های خ��ود ب��رای ازادی دیگر‬ ‫مرزبانان ربوده ش��ده ایران ادامه می دهد و دولت‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران از ای��ن تالش های ما‬ ‫بی خبر نیس��ت‪ .‬ش��اه محم��ود قریش��ی درباره‬ ‫تح��والت تازه منطق��ه ای و روابط ب��ا ایران گفت‪:‬‬ ‫همکاری های سیاس��ی و امنیتی ما با تهران ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬کمیس��یون بهداش��ت مجلس شورای‬ ‫اس�لامی هفته جاری وضعی��ت پرداخت مالیات‬ ‫جامع��ه پزش��کی را ب��ا حضور مس��ئوالن وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬سرپرس��ت س��ازمان ام��ور مالیاتی و‬ ‫مسئوالن سازمان نظام پزشکی بررسی می کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سفارت جمهوری اسالمی پاکستان در‬ ‫تهران در بیانیه ای «اطالعات بروزرسانی» شده ای‬ ‫را درب��اره تنش هایی که به دنبال حادثه پولواما در‬ ‫‪ ۲۵‬بهمن (‪ ۱۴‬فوریه) در منطقه جامو و کش��میر‬ ‫در مرز مش��ترک هند و پاکس��تان رخ داد‪ ،‬منتشر‬ ‫کرد‪ .‬در این بیانیه امده است‪« :‬سفارت جمهوری‬ ‫اس�لامی پاکس��تان در تهران از دولت جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران مصرانه تقاضا می کند که نقش��ی‬ ‫فع��ال در تنش زدایی و یافت��ن راه حلی صلح امیز‬ ‫برای این معضل ایفا کند»‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬بهرام قاس��می‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه برگ��زاری موفقیت امی��ز انتخابات در دو‬ ‫کش��ور س��نگال و نیجریه را به مردم این دو کشور‬ ‫تبریک گفت‪ .‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه با‬ ‫ارزوی موفقی��ت ب��رای محمدو بوه��اری و مکی‬ ‫سال رئیسان جمهوری منتخب نیجریه و سنگال‬ ‫که برای دومین بار توانس��تند با کسب اکثریت ارا‬ ‫اعتم��اد مردم خود را جلب کنند‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کرد روابط جمهوری اسالمی ایران با هر دو کشور‬ ‫س��نگال و نیجریه در پرتو نتیج��ه انتخابات تازه‬ ‫این دو کش��ور غرب افریقا بیش از پیش توس��عه‬ ‫و گسترش یابد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ش��یخ نعیم قاس��م‪ ،‬مع��اون دبیرکل‬ ‫حزب اهلل لبن��ان در واکنش به اق��دام انگلیس در‬ ‫درج نام حزب اهلل در فهرست تروریسم تاکید کرد‪:‬‬ ‫انگلیس خ��ود یکی از حامیان تروریس��م و عضو‬ ‫ائتالف های متجاوز علیه ملت های منطقه اس��ت‬ ‫و شایس��تگی ندارد که تعیین کند چه کس��ی در‬ ‫فهرست تروریسم قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬بشار الجعفری‪ ،‬نماینده دائم سوریه در‬ ‫س��ازمان ملل متحد در گفت وگو با شبکه خبری‬ ‫المیادین گفت‪ :‬ایران کشور متحد ما است و روابط‬ ‫با این کشور قابل چانه زنی نیست‪ .‬الجعفری افزود‪:‬‬ ‫انچ��ه درباره دوری میان س��وریه و ای��ران از یک‬ ‫ط��رف و روس��یه از طرف دیگر صحبت می ش��ود‬ ‫صحت ندارد و تنها تبلیغ است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬معاون وزیر امور خارج��ه عراق تاکید‬ ‫کرد سفر اینده حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به بغداد‪ ،‬نقطه عطفی در روابط دو‬ ‫کش��ور خواهد بود‪ .‬نزار خیراهلل درباره سفر اینده‬ ‫رئیس جمهوری اسالمی ایران به این کشور گفت‪:‬‬ ‫به عنوان دولت و ملت عراق مشتاق انجام این سفر‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی گفت‪ :‬سفر دکتر روحانی به عراق در‬ ‫ش��رایط کنونی منطقه‪ ،‬یک س��فر تاریخی و مهم‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سرلش��کر اصف غف��ور پس از تحوالت‬ ‫تازه شبه قاره و همچنین تنش های نظامی میان‬ ‫پاکس��تان و هند‪ ،‬نشس��ت وی��ژه ای را با حضور‬ ‫رس��انه ها و خبرنگاران خارجی در مقر فرماندهی‬ ‫ارتش در ش��هر راولپن��دی برگزار ک��رد‪ .‬در این‬ ‫نشس��ت سخنگوی ارتش پاکس��تان از پیشنهاد‬ ‫ت��ازه وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫مبن��ی ب��ر امادگی ته��ران برای کم��ک به حل‬ ‫مسالمت امیز مس��ائل میان اسالم اباد و دهلی نو‬ ‫استقبال کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سفیر ترکیه در بغداد با تاکید بر اهمیت‬ ‫بسیار سفرهای جداگانه رئیسان جمهوری ایران و‬ ‫ترکیه به عراق در اینده نزدیک‪ ،‬همکاری ‪ ۳‬کشور‬ ‫را مان��ع دخالت بیگانگان در منطقه توصیف کرد‪.‬‬ ‫فاتح یلدز در گفت وگو با تلویزیون محلی «الفرات»‬ ‫س��ازمان خبری جریان حکمت ملی (سید عمار‬ ‫حکیم) گفت‪ :‬س��فرهای جداگانه حسن روحانی‬ ‫و رجب طیب اردوغان‪ ،‬رئیس��ان جمهوری ایران و‬ ‫ترکیه به عراق که در اینده نزدیک انجام می شود‪،‬‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬انکارا معتقد است‬ ‫اتفاق نظر ‪ ۳‬کشور جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬ترکیه‬ ‫و ع��راق می تواند جلوی دخال��ت دیگران در امور‬ ‫منطقه را بگیرد؛ بر همین اساس تقویت روابط بین‬ ‫این سه کشور بسیار دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫نتیجه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫ایست های نابهنگام‬ ‫اقتصاد را حذف کنیم‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1251‬‬ ‫پیاپی ‪2569‬‬ ‫مردم نگران تهیه‬ ‫قطعات خودرو نباشند‬ ‫ترانزیت ایران‬ ‫دورزدنی نیست‬ ‫تالش برای افزایش‬ ‫مدت اقامت‬ ‫گردشگران در شیراز‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫در پی پیش بینی های اقتصادی و شرایط تورمی سال اینده‬ ‫دستمزد کارگران‬ ‫قدرت کمتری برای خرید خواهد داشت‬ ‫‹ ‹برنامه ای برای افزایش دستمزد وجود ندارد‬ ‫حمید حاج اس��ماعیلی‪ ،‬کارش��ناس روابط کار در ای��ن زمینه به‬ ‫گف��ت‪ :‬تجرب ه ما از ‪ ۴‬دهه گذش��ته نش��ان می دهد تورم‬ ‫ایجاد شده کاهش نخواهد یافت و در بهترین حالت رشد ان کمتر‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عبارتی‪ ،‬به هیچ وج��ه نمی توانیم در اقتصاد ایران در‬ ‫انتظار تورم منفی باش��یم‪ .‬امسال وضعیت اقتصادی کشور نسبت‬ ‫به پیش بینی هایی که از س��ال اینده وجود دارد‪ ،‬بهتر بود و برخی‬ ‫از قرارداده��ای ف��روش نفت که از قبل امضا ش��ده بود در پی انها‬ ‫‹ ‹شکاف درامد عمیق تر می شود‬ ‫علی اکب��ر نیکو اقب��ال‪ ،‬تحلیلگر امور اقتصادی درباره ش��رایط‬ ‫کنونی به‬ ‫گفت‪ :‬ش��رایط اقتصادی ایران در سال جاری به‬ ‫گونه ای پیش رفت که دولت نتوانس��ت رش��د نقدینگی و افزایش‬ ‫ت��ورم را کنترل کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬به دلیل برخی از سیاس��ت های‬ ‫ت در مقاطعی ش��اهد رش��د نقدینگی و افزایش تورم بودیم‪.‬‬ ‫دول ‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر درامد کارگران به اندازه افزایش تورم رش��د نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬س��ال اینده ش��اهد افزایش ش��کاف درامدی در جامعه‬ ‫خواهیم بود‪ .‬این افزایش در حالی پیش بینی می ش��ود که ارزش‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫امیر مهرزاد‪ :‬افزایش حقوق و کارگران در سال‬ ‫اینده از جمله محورهایی است که بحث درباره‬ ‫ان ماه ها پیش اغاز ش��ده و هن��وز ادامه دارد‪ .‬بر‬ ‫اس��اس اخرین داده های مرکز مل��ی امار‪ ،‬نرخ‬ ‫ت��ورم ‪ ۱۲‬ماه منتهی به بهم��ن ‪ ۱۳۹۷‬به ‪۲۳.۵‬‬ ‫درصد رس��ید که نس��بت به همین اطالع در ماه گذش��ته(‪۲۰.۶‬‬ ‫درصد) ‪ ۲.۹‬واحد درصد افزایش نش��ان می دهد‪ .‬با این حال‪ ،‬انچه‬ ‫مردم بیش��تر احس��اس می کنند‪ ،‬تورم نقطه به نقطه است‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬تورم به دو ش��یوه اعالم می شود؛ نخس��ت شیوه ای که بر‬ ‫اس��اس نوعی از محاسبات تورم ‪ ۱۲‬ماه منتهی به بهمن مشخص‬ ‫می شود و دوم ش��یوه ای که بهمن امسال را با بهمن سال گذشته‬ ‫مقایس��ه می کند‪ .‬بدیهی است که تحلیل شرایط اقتصادی نیاز به‬ ‫هر دو عدد دارد اما انچه مردم بیش��تر احس��اس می کنند مقایسه‬ ‫امس��ال با س��ال گذش��ته اس��ت‪ .‬در بهمن ‪ ۱۳۹۷‬عدد شاخص‬ ‫کل(‪ )۱۳۹۵=۱۰۰‬به ‪ ۱۵۸.۱‬رس��ید که نس��بت به ماه پیش ‪۲.۲‬‬ ‫درصد افزایش نشان می دهد‪ .‬در این ماه تغییر شاخص کل نسبت‬ ‫به ماه مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۴۲.۳‬درصد است؛ یعنی خانوارهای‬ ‫کش��ور به طور میانگین ‪ ۴۲.۳‬درصد بیش��تر از بهمن ‪ ۱۳۹۶‬برای‬ ‫خرید یک «مجموعه کاال و خدمات یکس��ان» هزینه کرده اند که‬ ‫نسبت به ماه گذشته(‪ ۳۹.۶‬درصد) ‪ ۲.۷‬واحد درصد افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در‬ ‫س��ناریوهایی که برای تورم س��ال اینده پیش بینی کرده به نظر‬ ‫می رس��د تورم س��ال ‪ ۹۸‬به ‪ ۲۷‬درصد برس��د‪ .‬در صورتی که این‬ ‫پیش بینی ه��ا به واقعیت بپیوندد ارزش درامد کارگران در س��ال‬ ‫اینده ‪ ۷‬درصد کاهش خواهد یافت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬دولت افزایش‬ ‫حقوق��ی که در نظر گرفته کمت��ر از تورمی خواهد بود که به دلیل‬ ‫سیاست های دولت و روابط خارجی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫مقداری ارز اوری و فروش نفت و محصوالت نفتی را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬س��ال اینده به لحاظ اقتصادی برای‬ ‫مردم و کارگران سال بسیار دشواری خواهد بود‪ .‬همچنین‪ ،‬دولت‬ ‫برنامه اعالم ش��ده ای برای حفظ خط معیش��ت نیروی کار ندارد‪.‬‬ ‫در بودجه س��ال اینده ‪ ۲۰‬درص��د افزایش حقوق کارگران در نظر‬ ‫گرفته ش��ده‪ ،‬این رقم به هیچ وجه نش��ان از برنامه ای برای حفظ‬ ‫شرایط کنونی نمی دهد‪ .‬بر اس��اس انچه از اقتصاد ایران برداشت‬ ‫می شود‪ ،‬س��ال اینده با افزایش فشار بر هزینه های خانوار روبه رو‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی با اشاره به اینکه میان‬ ‫انچ��ه دولت می گوید ب��ا انچه اقتصاد‬ ‫ایران نش��ان می دهد‪ ،‬فاصله معناداری‬ ‫وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬دولت مدعی اس��ت‬ ‫که سال اینده اقتصاد را کنترل می کند‬ ‫ام��ا بودج��ه س��ال این��ده ب��ه دور از‬ ‫واقعیت های اقتصادی اس��ت‪ .‬ش��کاف‬ ‫این موضوع به اندازه ای اس��ت که رهبر معظ��م انقالب نیز بر لزوم‬ ‫اصالحات ساختاری بودجه تاکید کردند‪ .‬این کارشناس روابط کار‬ ‫توضیح داد‪ :‬بحث افزایش دستمزد باید در کنار تخصیص کاالهای‬ ‫اساسی باشد اما ش��یوه کنونی تخصیص این کاالها با اشکال های‬ ‫جدی همراه اس��ت‪ .‬دو موض��وع را دولت باید در ارائه بس��ته های‬ ‫غذایی در نظر داشته باشد؛ نخست اینکه این بسته ها باید در داخل‬ ‫کش��ور تولید شده باشند و دوم اینکه محصوالتی که به مردم داده‬ ‫می ش��ود باید با اس��تانداردهای موجود همخوانی داش��ته باشد‪.‬‬ ‫متاسفانه در موارد قابل توجهی محصوالت ارائه شده کیفیت کافی‬ ‫را نداشت و این موضوع باعث بروز برخی نارضایتی ها شد‪.‬‬ ‫پول مردم در ماه های گذشته حدود ‪ ۴۰‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه نیکواقب��ال‪ ،‬در صورتی که‬ ‫دولت نتواند سیاست های درامدی را با‬ ‫ت��ورم هماهن��گ کن��د مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی در اینده افزای��ش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬این موضوع را هم‬ ‫باید در نظر داشت که توان اقتصادی در‬ ‫کش��ور کاه��ش یافته و رواب��ط کار به‬ ‫گونه ای نیست که امکان افزایش منطقی دستمزد به راحتی وجود‬ ‫داشته باش��د‪ .‬این تحلیلگر امور اقتصادی با اش��اره به اینکه ارائه‬ ‫بسته های حمایتی سیاستی بود که دولت نشان داد در اجرای ان‬ ‫نا توان است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬دولت در ماه های گذشته تالش کرد مانع‬ ‫افزایش حقوق ش��ود تا با بس��ته های حمایتی عالوه بر رشد بخش‬ ‫تولید‪ ،‬مصرف کننده را هم حمایت کند‪ .‬با این حال‪ ،‬در این زمینه‬ ‫دو اتفاق رخ داد که نش��ان می دهد دولت در اجرای این سیاس��ت‬ ‫بیشتر بحران دیگری را خلق کرد؛ نخست اینکه دولت نتوانست از‬ ‫تولید داخل حمایت کند و ش��اهد گوشت های یخ زده خارجی در‬ ‫ب��ازار بودی��م‪ .‬این موضوع به طور مش��خص نش��ان از خروج ارز و‬ ‫واردات دارد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬دولت به تولیدکننده کمک نکرد بلکه‬ ‫وارد کننده را تقویت ک��رد‪ .‬همچنین‪ ،‬کیفیت محصول وارداتی و‬ ‫ش��یوه عرضه ان باعث شد مردم س��اعت ها در صف خرید گوشت‬ ‫بمانند؛ موضوع دیگری اس��ت که نشان می دهد دولت نمی تواند‬ ‫بس��ته های غذایی را به درستی توزیع کند‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬دولت‬ ‫در این ش��رایط باید سیاس��تی را در پیش گیرد ک��ه درامد ریالی‬ ‫کارگران در سال اینده افزایش یابد‪ .‬یکی از بحران های کنونی این‬ ‫اس��ت که بس��یاری از کارگران با ی��ک ش��یفت کار در طول روز‬ ‫نمی توانن��د هزینه ه��ای زندگ��ی را جب��ران کنن��د و مجبور به‬ ‫فعالیت های جانبی می ش��وند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ظرفیت اش��تغال در‬ ‫کش��ور به گونه ای نیس��ت که م��ردم حتی با کار بیش��تر بتوانند‬ ‫هزینه ها را جبران کنند‪ .‬به گفته نیکواقبال‪ ،‬کشور در حال سپری‬ ‫کردن بحرانی اس��ت که برای حل ان بیش از هر زمان دیگری نیاز‬ ‫ب��ه اعتماد کارگران و تولیدکنندگان دارد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬نباید با‬ ‫کاه��ش قدرت یک طرف‪ ،‬طرف دیگر تاب اوری باالیی ب ه دس��ت‬ ‫اورد‪ .‬دولت باید ارزش پول کش��ور را رشد دهد و متاسفانه تا کنون‬ ‫چنین اتفاقی رخ نداده است‪.‬‬ ‫ارزش درامد کارگران در س��ال این��ده ‪ ۷‬درصد کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگر‪ ،‬دولت افزایش حقوقی که در نظر گرفته کمتر از تورمی‬ ‫خواه��د بود که به دلیل سیاس��ت های دولت و روابط خارجی ایجاد ش��ده‬ ‫است‬ ‫‹ ‹افزایش پلکانی حقوق‬ ‫رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسالمی تاکید‬ ‫کرد که افزایش حقوق ها در س��ال ‪ ۹۸‬باید بر اساس احکام قانون‬ ‫برنامه ششم و به روش پلکانی باشد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا کاتب‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫فرهنگ��ی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫درب��اره پیش��نهادی ب��رای افزای��ش‬ ‫حقوق ه��ای زیر ‪ ۳‬میلی��ون تومان‪ ،‬به‬ ‫خانه مل��ت گفت‪ :‬دولت اگ��ر عالوه بر‬ ‫افزای��ش حقوق با ضری��ب ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫برای اقش��اری که درامد زیر ‪ ۳‬میلیون‬ ‫توم��ان دریاف��ت می کنند‪ ،‬حکم دیگری الزم داش��ته باش��د‪ ،‬ما‬ ‫امادگ��ی داریم در کمیس��یون تلفیق بودجه مج��وز الزم را صادر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون تدوی��ن ایین نامه داخلی مجل��س با بیان‬ ‫اینکه دول��ت اختیار دارد که ضریب افزای��ش حقوق ها را پلکانی‬ ‫اعم��ال کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬منتظر نظر دولت هس��تیم تا اگر نیاز به‬ ‫حک��م دیگری برای افزایش حقوق ها دارد‪ ،‬اقدام کنیم‪ ،‬اگر نیازی‬ ‫احساس نشود‪ ،‬دولت بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه‪ ،‬اختیار‬ ‫دارد ضریب افزایش حقوق ها را پلکانی اعمال کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم گرمس��ار در مجلس دهم شورای اسالمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در قانون برنامه شش��م توسعه کل کش��ور دولت باید ساالنه‬ ‫فاصل��ه حقوقی بازنشس��تگان را ‪ ۱۰‬درصد کاه��ش دهد‪ ،‬اجرای‬ ‫ای��ن حکم جز اینکه حقوق بگیران پایین را بیش��تر افزایش دهد‬ ‫و حقوق بگی��ران باال را کمتر افزایش ده��د‪ ،‬راهی ندارد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬به صراحت در قانون برنامه حکم شده است که‬ ‫ش��کاف بین حقوق کارمندان و مدیران نباید بیشتر از ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫باش��د و طبیعی اس��ت باید ضریب افزایش حقوق ها پلکانی باشد‬ ‫و انهایی که حقوق کمتری می گیرند ضریب افزایش حقوق ش��ان‬ ‫بیشتر باشد و برعکس‪.‬‬ ‫کات��ب با تاکید بر اینکه قانون برنامه شش��م توس��عه احکامی‬ ‫درباره افزایش حقوق دارد و دولت باید با رعایت این احکام افزایش‬ ‫حقوق ه��ا را رقم بزنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینکه گفته می ش��ود افزایش‬ ‫حق��وق یک میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار توم��ان و ‪ ۵‬میلیون تومانی ‪۲۰‬‬ ‫درصد است‪ ،‬صحت ندارد‪ ،‬دولت در افزایش حقوق باید حکم مواد‬ ‫‪ ۲۸‬و ‪ ۳۰‬را رعایت کند‪.‬‬ ‫رئیس فراکس��یون تولید و اشتغال مجلس در این باره که چرا‬ ‫در قان��ون بودجه به روش پلکانی ب��رای افزایش حقوق ها تاکید‬ ‫نش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در الیحه پیش��نهادی دولت چنی��ن عبارتی گفته‬ ‫نشده بود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬پیشنهاد همکاران برای افزایش ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی‬ ‫حقوق ها فقط برای کارمندان بود و لشکری ها و بازنشسته ها دیده‬ ‫نشده بود که این تبعیض ناروا بود اما در الیحه دولت همه گروه ها‬ ‫در نظر گرفته شده بود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1251‬‬ ‫پیاپی ‪2569‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو در گفت وگو با‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫مردم نگران تهیه قطعات خودرو نباشند‬ ‫تحویل خودروهای‬ ‫پیش فروش شده‬ ‫در حال انجام است‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مسابقه اینستاگرامی‬ ‫داتیس به مناسبت‬ ‫روز درختکاری‬ ‫هلدین��گ داتی��س ب��ا هم��کاری باش��گاه‬ ‫دانش��جویان حام��ی محیط زیس��ت منطقه‪۲‬‬ ‫ته��ران‪ ،‬به مناس��بت روز درخت��کاری‪ ،‬اقدام‬ ‫به برگزاری مس��ابقه اینس��تاگرامی با عنوان‬ ‫«جهان��ی برای هم��ه» می کند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ای��ن هلدینگ اعالم ک��رد‪ :‬قلب هایی‬ ‫که برای محیط زیست می تپند با دقتی بسیار‪،‬‬ ‫زباله های خود را تفکیک می کنند و به دستان‬ ‫بازیافت می سپارند تا عالوه بر جلوگیری از قطع‬ ‫هزاران اصله درخت‪ ،‬از الودگی بیش��تر زمین‬ ‫نی��ز جلوگیری کنند‪ .‬ما برای قدردانی از این‬ ‫دوستداران محیط زیست‪ ،‬در روز درختکاری‪،‬‬ ‫درخت��ی به نام هریک از ش��رکت کنندگان در‬ ‫این مس��ابقه خواهیم کاشت‪ ،‬تا بیش از پیش‬ ‫به محافظت از تنه��ا زمینی که داریم‪ ،‬کمک‬ ‫کنی��م و نام ای��ن عزیزان نیز جاودانه ش��ود‪.‬‬ ‫داوری تصاوی��ر و فیلم های ارس��ال ش��ده از‬ ‫سوی باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست‬ ‫منطق��ه ‪ ۲‬انج��ام می ش��ود‪ .‬جوایز مس��ابقه؛‬ ‫نف��ر اول‪ :‬تندی��س طالیی گرامیداش��ت روز‬ ‫درخت��کاری هلدینگ داتی��س به همراه یک‬ ‫عدد گلدان بن س��ای؛ ویژه نف��ر دوم‪ :‬تندیس‬ ‫نقره ای گرامیداشت روز درختکاری هلدینگ‬ ‫داتیس به همراه یک عدد گلدان بن س��ای و‬ ‫برای نفر سوم‪ :‬تندیس برنزی گرامیداشت روز‬ ‫درخت��کاری هلدینگ داتی��س و یک گلدان‬ ‫بن سای‪ .‬برای ش��رکت در این مسابقه کافی‬ ‫اس��ت‪ .۱ :‬عکس یا فیلمی از زباله هایی که در‬ ‫منزل یا محل کار خود تفکیک می کنید‪ ،‬تهیه‬ ‫کنی��د‪ .۲.‬پیج هلدینگ داتی��س را فالو کنید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬در کپش��ن تصویری که منتش��ر می کنید‪،‬‬ ‫هشتگ «‪#‬جهانی_برای_همه» را درج کنید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ب��رای داوری ‪ public‬بودن صفحه ش��ما‬ ‫الزامی اس��ت‪ .‬مهلت ش��رکت در مس��ابقه تا‬ ‫ساعت ‪ ۲۴‬دوشنبه ‪ ۱۳‬اسفند ‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬هر روز‬ ‫گزارش کار سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان را دریاف��ت می کنی��م که‬ ‫تحویل خودروهای پیش فروش ش��ده مرتب‬ ‫در حال انجام است اما در برخی موارد تاخیر‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫رض��ا رحمان��ی در گفت وگ��و با ایلن��ا‪ ،‬در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که ب��ا توجه به حذف‬ ‫ش��ورای رقابت و مس��ئولیت سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان بر تحویل‬ ‫خودرو از س��وی خودرو س��ازها‪ ،‬ایا گزارشی‬ ‫از نح��وه تحوی��ل خ��ودرو ب��ه مش��تریان و‬ ‫نمایندگی ها از سوی این سازمان در راستای‬ ‫شفاف سازی منتشر خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬هر روز‬ ‫گزارش کار سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان را دریافت می کنیم که تحویل‬ ‫خودروهای پیش فروش ش��ده مرتب در حال‬ ‫انجام اس��ت اما در برخی م��وارد تاخیر وجود‬ ‫دارد‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین‬ ‫درباره اظه��ارات دبیر وارد کنن��دگان خودرو‬ ‫مبنی بر ترخیص نش��دن حتی یک خودرو از‬ ‫گمرک‪ ،‬گفت‪ :‬در هیات دولت مصوب ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬خودرو انهایی که تا تاریخ مش��خصی‬ ‫وارد گمرک شده و پیش فروش شده ترخیص‬ ‫شوند و تنها جرایمی به انها تعلق می گیرد تا‬ ‫مردم بتوانند خودرو خود را تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫رحمان��ی ادام��ه داد‪ :‬ام��ا پرون��ده ان‬ ‫واردکننده ای که تخلف کرده به طور قطع‪ ،‬به‬ ‫قوه قضاییه ارجاع خواهد ش��د که تا امروز به‬ ‫دلیل ایرادی که در مصوبه گرفته ش��ده بود‪،‬‬ ‫نتوانستیم این کار را انجام دهیم که در هیات‬ ‫دولت مصوبه اصالح ش��د و تا چند روز اینده‬ ‫این خودروها ترخیص خواهند شد‪.‬‬ ‫محسن کرباسچی‬ ‫زمانی که نرخ‬ ‫مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز‬ ‫قطعه سازان‬ ‫افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬طبیعی‬ ‫است بهای تمام‬ ‫شده محصوالت‬ ‫صنعتگران هم‬ ‫باال برود‬ ‫س��ال ‪ ،۹۷‬سالی پر تنش برای صنایع کشور از جمله‬ ‫صنع��ت خودرو ب��ود‪ .‬تحریم ها برای چندی��ن بار نقاط‬ ‫اس��یب پذیر و مش��کالت صنایع داخلی را اشکار کرد‪.‬‬ ‫فش��ارهای خارجی برای ممانع��ت از ورود مواد اولیه و‬ ‫قطعات مورد نیاز در راس��تای توقف تولید‪ ،‬صنعتگران‬ ‫را با چالش های بسیاری روبه رو کرد‪ .‬کمبود قطعات در‬ ‫ب��ازار لوازم یدکی و نیز گرانی مواد اولیه مورد نیاز برای‬ ‫تولی��د‪ ،‬یکی از این چالش ها بود ک��ه عرضه و تقاضا را‬ ‫به نوعی کاهش داد‪ .‬اما برعکس تقاضا در بازار محصول‬ ‫نهایی یعنی خودرو‪ ،‬افزایش غیرمعمولی داش��ت و این‬ ‫وضعی��ت همچن��ان ادامه دارد ک��ه پیش تر‬ ‫در‬ ‫گزارش های گوناگونی به این موضوع پرداخته است‪.‬‬ ‫در ادام��ه وضعیت تولید و تامی��ن قطعات مورد نیاز‬ ‫بازار لوازم یدکی بررسی شد‪ .‬قطعه سازان از چالش های‬ ‫تولید و فعاالن بازار لوازم یدکی از بس��امان ش��دن این‬ ‫بازار سخن گفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش قطعه سازان‬ ‫سیدمهدی کاظمی‬ ‫‪۷‬هزار واحد‬ ‫فروش لوازم‬ ‫یدکی در‬ ‫خیابان های‬ ‫امیرکبیر‪،‬‬ ‫ملت‪ ،‬سعدی و‬ ‫اکباتان فعالیت‬ ‫دارند تا نیاز‬ ‫صاحبان خودرو‬ ‫را برطرف کنند‬ ‫مدیرعامل یک��ی از تامین کنن��دگان قطعات خودرو‬ ‫برای خودروسازان و بازار خدمات پس از فروش درباره‬ ‫فعالیت خود به‬ ‫گفت‪ :‬این ش��رکت قطعه ساز در‬ ‫دو بخش بازار خط تولید خودروساز (‪ )OE‬و بازار لوازم‬ ‫یدک��ی (‪ )OEM‬فعالیت دارد‪ .‬قطعه س��ازی‪ ،‬صنعتی‬ ‫میان واحدی اس��ت که اگر تولیدکنن��دگان مواد اولیه‬ ‫به موق��ع مواد اولیه مورد نی��از را به صنعتگر این بخش‬ ‫ی مرب��وط به طور‬ ‫برس��انند‪ ،‬فعالیت واحد ه��ای صنعت ‬ ‫مس��تمر ادامه خواهد داشت‪ .‬اگر جایی کمبودی وجود‬ ‫داش��ته باشد بیش از ‪۹۰‬درصد ان مربوط به مواد اولیه‬ ‫ورودی واحدهای تولیدی اس��ت که شامل فوالد‪ ،‬اهن‪،‬‬ ‫مس و‪ ...‬یا قطعاتی می ش��ود که دیگر صنعتگران برای‬ ‫تکمیل یک قطعه تولید می کنند‪.‬‬ ‫محس��ن کرباسچی درباره وضعیت پوشش بازار لوازم‬ ‫یدکی از سوی تامین کنندگان‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در این زمینه‬ ‫دو مش��کل وجود دارد؛ نخست اینکه عرضه مواد اولیه‬ ‫محدود اس��ت و به اندازه نیاز نیست و اینکه قیمت انها‬ ‫زیاد اس��ت‪ .‬وقتی نرخ مواد اولیه م��ورد نیاز ما افزایش‬ ‫می یابد؛ یعنی بهای تمام شده باال می رود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تیراژ تولید در واحدهای قطعه سازی‬ ‫افزود‪ :‬چالش دیگر مربوط به شمارگان تولید محصوالت‬ ‫یادداشت‬ ‫حام�د هدائ�ی ‪ -‬اقتص�اددان‬ ‫رفتاری‪ :‬حراج از جذاب ترین کلمات‬ ‫تبلیغاتی است‪.‬‬ ‫کریس��توفر اچ ب��راون‪ ،‬متخص��ص‬ ‫س��رمایه گذاری ارزش��ی می گوی��د‪:‬‬ ‫تصور کنید در س��وپرمارکت مشغول‬ ‫گش��تن میان قفس��ه ها هس��تید و‬ ‫محص��والت مورد نیاز هفت��ه اینده را انتخ��اب می کنید‪ .‬در‬ ‫ردیف محصوالت گوش��تی‪ ،‬می بینید ک��ه یکی از محصوالت‬ ‫گوش��تی مورد عالقه شما به حراج گذاشته شده و به ازای هر‬ ‫پوند(حدود ‪۵۰۰‬گرم) ‪ ۸.۹۹‬دالر همیشگی‪ ۲.۵ ،‬دالر تخفیف‬ ‫می دهند‪ .‬چه کار می کنید؟‬ ‫روش��ن اس��ت تا زمانی که ای��ن محصول به ح��راج عرضه‬ ‫می شود‪ ،‬زنبیل خود را از این خوراکی لذیذ پر می کنید‪ .‬وقتی‬ ‫هفت��ه اینده برمی گردید و می بینید که اس��تیک مورد عالقه‬ ‫شما از قرار پوندی (نیم کیلو) ‪ ۱۲.۹۹‬دالر قیمت گذاری شده‪،‬‬ ‫لحظه ای مکث می کنید‪.‬‬ ‫ش��اید این هفته بهتر است گیاه خوار ش��وید‪ .‬بیشتر مردم به‬ ‫همین ش��کل خرید می کنند‪ .‬انها س��تون حراج روزنامه های‬ ‫یکشنبه را می گردند و وقتی کاالی مورد نیازشان را در حراج‬ ‫می بینند‪ ،‬خرید می کنند‪ .‬اخر هفته ها به مراکز خرید می روند‬ ‫ت��ا از مزی��ت حراج های بزرگ ک��ه چند بار در س��ال برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬بهره مند شوند‪.‬‬ ‫هنگام��ی که نرخ به��ره پایین می اید‪ ،‬به بان��ک می دوند تا‬ ‫وام شان را تجدید کنند یا وام های جدید و بزرگ تری بگیرند‪.‬‬ ‫قطعه س��ازی‪ ،‬صنعتی میان واحدی اس��ت‪ .‬اگر خودروساز به عنوان‬ ‫مشتری و تولیدکننده مواد اولیه به عنوان تامین کننده‪ ،‬دچار اسیب‬ ‫ش��وند تاثیر مس��تقیم روی صنعت قطعه و می��زان تولید واحدهای‬ ‫صنعتی خواهد داشت‬ ‫اس��ت‪ .‬امسال کارخانه های قطعه س��از کمتر از ظرفیت‬ ‫عادی خود تولید داش��تند‪ .‬این فعال صنعت قطعه در‬ ‫زمین��ه تولید و تامین قطعات خودروس��ازان و نیز بازار‬ ‫لوازم یدکی یاداور شد‪ :‬قطعه سازی صنعتی میان واحدی‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر خودروس��از به عنوان مش��تری و‬ ‫تولیدکنندگان مواد اولیه به عنوان تامین کنندگان‪ ،‬دچار‬ ‫اسیب شوند تاثیر مستقیم روی صنعت قطعه و میزان‬ ‫تولید واحدهای صنعتی خواهد داشت‪ .‬افت تیراژ یعنی‬ ‫فعالی��ت کمتر از ظرفیت معمول که در نهایت منجر به‬ ‫افزایش هزینه های س��ربار می شود‪ .‬این موارد از جمله‬ ‫چالش هایی بود که قطعه س��ازان در سال جاری با انها‬ ‫دست وپنجه نرم کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکید بر افزایش داخلی سازی‬ ‫به ط��ور معم��ول‪ ،‬کارشناس��ان خ��ودرو معتقدن��د‬ ‫داخلی سازی به معنای واقعی در سطح باالیی رخ نداده‬ ‫و در این باره قطعه س��ازان کم کاری کرده اند‪ .‬کرباسچی‬ ‫در این زمینه اظهارکرد‪ :‬دو مولفه س��بب می ش��ود ما‬ ‫قطعه ای را از خارج کش��ور وارد کنیم؛ یا قطعه وارداتی‬ ‫های تک اس��ت و به این دلی��ل که به فناوری مورد نیاز‬ ‫ان دس��ت پیدا نکرده ایم‪ ،‬در کشور تولید نمی شود‪ .‬در‬ ‫نتیجه چاره ای ج��ز واردات ان را نداریم‪ .‬عامل تجاری‬ ‫نشدن خودروها فقط به چنین قطعاتی برمی گردد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬مولفه دوم به قیمت رقابتی مربوط می ش��ود‪.‬‬ ‫وقتی بهای تمام شده قطعه ای خارج از کشور‪ ،‬کمتر از‬ ‫داخل کش��ور باش��د (هزینه های مربوط به قیمت مواد‬ ‫اولی��ه‪ ،‬دس��تمزدها و همچنین مواردی ک��ه مربوط به‬ ‫بیمه‪ ،‬گمرک‪ ،‬بهره بانکی و‪ ...‬تاثیر مستقیم روی قیمت‬ ‫تمام ش��ده محصوالت دارد) چ��ون صنعتگر نمی تواند‬ ‫رقابت کند‪ ،‬مشتریان ترجیح می دهند برای سود بیشتر‬ ‫محص��والت مورد نیاز را وارد کنن��د (البته این موضوع‬ ‫با ممنوعیت واردات کاالهایی که مش��اب ه داخل دارند‪،‬‬ ‫منتفی شد)‪ .‬کرباسچی همچنین معتقد است مهم ترین‬ ‫عاملی که س��بب ش��د صنعت خودرو و قطعه امسال با‬ ‫شرایط تحریمی در بخش خط تولید و بازار لوازم یدکی‬ ‫ت های تک و قطعاتی‬ ‫اس��یب پذیر شود‪ ،‬مربوط به قطعا ‬ ‫اس��ت که وابستگی ارزی داش��ته اند که در این باره باید‬ ‫داخلی سازی انها با قوت اغاز شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرانی وجود ندارد‬ ‫در ادام��ه برای ارائه گ��زارش از وضعیت فروش و نیز‬ ‫قیمت قطعات‪،‬‬ ‫به س��راغ س��یدمهدی کاظمی‪،‬‬ ‫س��خنگوی اتحادیه صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی‬ ‫خودرو رف��ت‪ .‬کاظمی درباره وضعیت بازار لوازم یدکی‬ ‫در روزه��ای پایانی س��ال‪ ،‬گفت‪ :‬اتحادی��ه منکر برخی‬ ‫کمبودها در بازار نیس��ت‪ .‬به طور قط��ع‪ ،‬اگر بازار امروز‬ ‫را با اس��فند ‪ ۹۶‬مقایس��ه کنیم کمبود هایی در زمینه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اما نسبت به ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ماه پیش وضعیت بازار‬ ‫به مقدار زی��ادی بهبود یافته اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬گمرک‬ ‫هم��کاری خوبی با واردکنندگان قطع��ات لوازم یدکی‬ ‫خودرو داشت‪ .‬مقدار زیادی از قطعات بلوکه در گمرک‬ ‫با مساعدت ترخیص و در نتیجه حدود ‪۳۰‬درصد قیمت‬ ‫قطعات شکس��ته و کمبودها جبران شد‪ .‬کاظمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اکنون که به روزهای پایانی سال و تعطیالت نوروز‬ ‫نزدیک می شویم‪ ،‬نیازهای بازار از سوی اتحادیه در حال‬ ‫پیگیری اس��ت‪ .‬هفته گذش��ته در بازار حضور داشتم‪،‬‬ ‫قفس��ه های فروش��گاه های قطعات لوازم یدکی نسبت‬ ‫ب��ه چند ماه پیش پ��ر بودند‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬کمبود‬ ‫داری��م‪ ،‬اما نه از نوعی که باعث ش��ود خودرو بخوابد و‬ ‫صاحب ان نتواند از خودرو خود استفاده کند یا به دلیل‬ ‫گرانی‪ ،‬صاحب خ��ودرو مبادرت به تعمیر خودرو نکند‪.‬‬ ‫س��خنگوی اتحادیه صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی‬ ‫خودرو با بیان اینکه وضعیت لوازم یدکی خودرو نسبت‬ ‫به چند سال قبل تفاوت پیدا کرده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬پیش تر‬ ‫هیجان بازار سهام و پیروی از شایعه ها‬ ‫بیشتر مردم هنگام خرید هر چیزی‪ ،‬یک چشم شان به ارزش‬ ‫محصولی اس��ت که به ازای مبلغ پرداختی‪ ،‬دریافت می کنند‪.‬‬ ‫هن��گام کاهش قیمت ها محصول مورد نیازش��ان را به مقدار‬ ‫بیش��تری می خرند‪ .‬اما وضعیت بازار سهام برعکس است‪ .‬در‬ ‫بازار سهام‪ ،‬مقاومت در برابر هیجان و زرق وبرق سهم های داغ‬ ‫کار ساده ای نیست‪ .‬سهم هایی که ورد زبان هم ه است‪ ،‬انهایی‬ ‫که نزد سخنوران برنامه های اقتصادی تلویزیون عزیز هستند‬ ‫و خبرنامه های مالی به ما توصیه می کنند که باید این سهم ها‬ ‫را داشته باشیم‪ .‬این ها موج اینده اند!‬ ‫این ها پارادایم جدیدند! مردم باور دارند که اگر از این س��هام‬ ‫بس��یار جذاب نخرند‪ ،‬فرصتی فوق العاده را از دس��ت داده اند‪.‬‬ ‫فق��ط م��ردم کوچه و ب��ازار نیس��تند که جوگیر می ش��وند‪.‬‬ ‫هنگام باال رفتن س��هام‪ ،‬گزارش های پژوهش��ی بازار سرمایه‬ ‫فری��اد می زند ک��ه بخرید‪ .‬هنگام پایین امدن قیمت س��هام‪،‬‬ ‫کارشناس��ان به ما می گویند که سهام را نگه دارید‪ ،‬در حالی‬ ‫که منظورش��ان این است که بفروش��ید‪( .‬واژه «بفروش» در‬ ‫دنیای س��هام بی ادبی تلقی می ش��ود‪ ،‬مگر در ش��رایط بسیار‬ ‫اس��تثنایی)‪ .‬در ظاهر همه می پندارند باید س��هامی را بخرند‬ ‫که در حال صعود هس��تند و انهایی را بفروش��ند که در حال‬ ‫ط هس��تند‪ .‬برای چنین الگوی رفت��اری‪ ،‬دالیلی وجود‬ ‫س��قو ‬ ‫دارد‪ :‬نخس��ت اینکه سرمایه گذاران می ترسند جا بمانند‪ .‬انها‬ ‫دوست دارند سهام داغ و پرطرفداری را داشته باشند که ورد‬ ‫زبان همگان است‪ .‬انها همچنین از اینکه می دانند بسیاری از‬ ‫مردم دیگر نیز انتخابی مشابه انها داشته اند‪ ،‬احساس ارامش‬ ‫می کنند‪ .‬اما فقط س��رمایه گذاران کوچک و انفرادی نیستند‬ ‫که گرفتار تفکر توده ای می ش��وند؛ مدیران پرتفوی حرفه ای‬ ‫هم گرفتار می ش��وند‪ .‬اگر انها س��هامی را داش��ته باشند که‬ ‫بقیه هم دارند‪ ،‬بعید اس��ت در صورت س��قوط قیمت‪ ،‬اخراج‬ ‫شوند‪ .‬به هرحال در مقایسه با بقیه همکاران‪ -‬که انها هم در‬ ‫ط هس��تند‪ -‬چیزی کم ندارند‪ .‬این وضعیت سبب‬ ‫حال س��قو ‬ ‫می ش��ود تا زمانی که هم��ه زیان می کنند‪ ،‬س��رمایه گذاران‬ ‫چن��دان از زیان خ��ود ناراحت نش��وند‪ .‬یکی دیگ��ر از عللی‬ ‫که س��بب می ش��ود س��رمایه گذاران گرفتار جو بازار شوند و‬ ‫دنبال جمعیت راه بیفتند این اس��ت که س��رمایه گذاران‪ ،‬چه‬ ‫سرمایه گذاران انفرادی و چه حرفه ای ها‪ ،‬هنگام سقوط قیمت‬ ‫سهام ش��ان دچار یاس و نومی��دی می ش��وند‪ .‬در این مواقع‬ ‫معموال مزه دهان ش��ان انقدر تلخ ش��ده ک��ه هنگام کاهش‬ ‫ذخیره بازنشستگی ش��ان حس و حال خرید س��هام را ندارند‪.‬‬ ‫هنگام ارزان شدن سهام مردم زیان می کنند‪ .‬اخبار تلویزیون‬ ‫و روزنامه ها همگی تیره و تار اس��ت و سرمایه گذاران هراسان‬ ‫هستند‪ .‬اما خرید سهام نباید تفاوت چندانی با خرید استیک‬ ‫گوش��ت موقع حراج یا خرید خودرو هنگام عرضه با ش��رایط‬ ‫ویژه داش��ته باش��د‪ .‬در واقع اینترنت باعث ش��ده که همه به‬ ‫خرید در حراج گرایش پیدا کنند‪.‬‬ ‫همین موضوع درباره س��هام هم صادق اس��ت‪ .‬موقع مناسب‬ ‫برای خرید س��هم‪ ،‬هنگامی اس��ت که به حراج گذاشته شده‪،‬‬ ‫نه زمانی که چون همه دنبال ان هس��تند‪ ،‬قیمتش باالست‪.‬‬ ‫همواره خرید س��هام به هنگام حراج و ارزانی بهترین راه رشد‬ ‫پول اس��ت‪ .‬سهام ش��رکت های خوب به قیمت حراج بهترین‬ ‫بازدهی را دارد‪ .‬بازدهی این س��هم ها‪ ،‬از بازار و از س��هم های‬ ‫اگر اطراف محل س��کونت صاحب خودرو فروشگاه های‬ ‫ل��وازم یدکی زیادی داش��ت امروز با توجه به ش��رایط‬ ‫ناگزیر اس��ت برای تهی��ه قطعه به ب��ازار مراجعه کند‪.‬‬ ‫‪۷‬هزار واحد لوازم یدکی در خیابان های امیرکبیر‪ ،‬ملت‪،‬‬ ‫سعدی و اکباتان فعالیت دارند تا نیاز صاحبان خودرو را‬ ‫پوشش دهند؛ بنابراین این نوید را به مردم می دهیم که‬ ‫نگران تهیه قطعات مورد نیاز خود نباشند‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی و تحریم‬ ‫کاظم��ی درب��اره قیمت ها قطع��ات در ب��ازار گفت‪:‬‬ ‫خودروه��ای خاص��ی که به تع��داد مح��دود به عنوان‬ ‫نمونه‪ ۵۰ ،‬خودرو‪ ،‬وارد ش��ده اند و امروز پس از ‪ ۴‬تا ‪۵‬‬ ‫از س��اخت و استفاده انها گذش��ته و به قول معروف به‬ ‫مصرف افتاده اند‪ ،‬نیاز به تعمیر و تعویض برخی قطعات‬ ‫دارن��د‪ ،‬به دلیل کمب��ود قطعه و نیز قیم��ت ارز ممکن‬ ‫اس��ت قیمت باالیی داش��ته باشند اما س��ایر قطعات‪،‬‬ ‫قیمت های مطلوب تری دارند‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬اگر امکان‬ ‫ثبت س��فارش و واردات قطعات مورد نیاز وجود داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬بخش خصوصی به راحتی تحریم را دور می زند‬ ‫و قطع��ات را وارد می کن��د‪ .‬ما نگران تحریم نیس��تیم‪.‬‬ ‫اگر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای ثبت س��فارش‬ ‫مج��وز دهد‪ ،‬در مدت ‪ ۳‬ماه تم��ام قطعاتی که در بازار‬ ‫کمبود دارند‪ ،‬تامین می شوند‪ .‬سخنگوی اتحادیه صنف‬ ‫فروشندگان لوازم یدکی خودرو با بیان اینکه ‪۲۲‬میلیون‬ ‫خ��ودرو با بیش از ‪ ۱۰۹‬مدل از انواع خودروها در ایران‬ ‫ت��ردد دارن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬برخ��ی مدل ها حتی ب��رای من‬ ‫به عنوان یک فعال بازار با پیشینه ‪ ۵۰‬ساله‪ ،‬نااشنا است‬ ‫اما برای س��ایر مدل ها مانن��د خودروهای چینی بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬فروش��گاه در چراغ ب��رق فعالیت دارند یا برای‬ ‫ال‪ ۹۰‬ح��دود ‪ ۳۰۰‬فروش��نده و برای خانواده پژو و نیز‬ ‫پراید حدود ‪۷۰۰‬فروش��گاه مشغول به خدمات دهی به‬ ‫صاحبان خودرو هستند‪ .‬این امار فقط مربوط به خیابان‬ ‫چراغ برق بوده و جدا از لوازم یدکی فروشی های اطراف‬ ‫تهران است‪ .‬کاظمی در پایان با بیان اینکه فعاالن بازار‬ ‫با تهیه قطعات از شرکت های گوناگون‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم ها‬ ‫س��بب ش��ده برخی ش��رکت ها با ما همکاری نداشته‬ ‫باش��ند اما فعاالن بازار س��عی کردند قطعات مورد نیاز‬ ‫را از س��ازندگان دیگر تهیه کنند تا مش��کالت در این‬ ‫زمینه کمترشود‪.‬‬ ‫پ��ر زرق وبرق��ی که در مهمانی ه��ا و کنار اب س��ردکن اداره‬ ‫ورد زبان ها هس��تند‪ ،‬بیشتر است‪ .‬س��هام داغ‪ ،‬یا به اصطالح‬ ‫مالی‪ ،‬س��هام رش��دی‪ ،‬همواره به عن��وان هیجان انگیز ترین و‬ ‫جذاب ترین س��رمایه گذاری ها تلقی شده اند‪ .‬اما ایا این سهام‪،‬‬ ‫سوداورترین ها هم هستند؟‬ ‫هنگامی که مردم در سهام رشدی سرمایه گذاری می کنند‪ ،‬به‬ ‫این امید هستند که ش��رکت ها ی مورد نظرشان محصوالت‬ ‫ی��ا خدماتی پر تقاضا داش��ته باش��ند و رشدش��ان س��ریع تر‬ ‫از بقیه بازار باش��د‪ .‬س��رمایه گذاران رش��دی‪ ،‬به طور معمول‬ ‫عزیزترین ه��ای بازار را می خرند‪ .‬این ش��رکت ها‪ ،‬بهترین ها و‬ ‫نواورترین های صنعت هستند‪.‬‬ ‫البته نفس خرید س��هام ش��رکت های بزرگ که نرخ رش��د‬ ‫س��ریعی دارند‪ ،‬هیچ اش��کالی ندارد؛ ایراد در بهایی است که‬ ‫سرمایه گذاران می پردازند‪ .‬با این حال و در انتها‪ ،‬هیچ شرکتی‬ ‫تا ابد با نرخ بسیار باال رشد نمی کند‪.‬‬ ‫سر انجام‪ ،‬روزی می رسد که رشد پر سرعت‪ ،‬کند می شود‪ .‬تا‬ ‫زمانی که نرخ رشد این شرکت ها کاهش یابد‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫اغلب قیمت این سهم های داغ و افسونگر را تا سطح ناپایداری‬ ‫ب��اال برده اند‪ .‬هن��گام کاهش نرخ ه��ا‪ ،‬نتیجه می ت��وان برای‬ ‫وضعیت مالی س��رمایه گذار خطرناک باشد‪ .‬شاید بازار سهام‬ ‫واقعی ترین مکان دنیا باش��د که در ان به روش��نی می بینیم‬ ‫رسوایی و بی ابرویی و بی پولی در گرو پیروی از جمع کسانی‬ ‫است که کار روزانه ش��ان پیروی از شایعه ها است‪ .‬بهتر است‬ ‫قبول کنیم ک��ه اگر میلیون ها نفر کاری احمقانه را درس��ت‬ ‫بدانند‪ ،‬باز هم ان کار احمقانه است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1251‬‬ ‫پیاپی ‪2569‬‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫یک ماده قانونی که‬ ‫به معنای توزیع نامتوازن‬ ‫منابع است‬ ‫هنوز ساز کاری برای‬ ‫ورود به بازار سوریه‬ ‫تعریف نشده است‬ ‫کسب و کارهای پلتفرمی‬ ‫اقتصاد جهان را‬ ‫تسخیر کرده اند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مطرح کردند‬ ‫سخت و زیان اوری کار در معادن‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬چالش های معادن و تامین اجتماعی‪ ،‬یکی‬ ‫از بزرگ ترین مش��کالت معادن به ویژه معادن کوچک مقیاس‬ ‫اس��ت که کمتر کس��ی ان را مورد توجه قرار داده است‪ .‬البته‬ ‫افراد زیادی هم نیستند که مایل به سخن گفتن در این زمینه‬ ‫باش��ند و ترجیح می دهند این مشکالت را کدخدامنشانه حل‬ ‫کنند اما در بس��یاری مواقع‪ ،‬این روش حل و فصل مش��کالت‬ ‫دودش ب��ه چش��م کارگر می رود‪ .‬مهم ترین مش��کل کارگران‬ ‫معادن با تامین اجتماعی این اس��ت که کار در معادن‪ ،‬سخت‬ ‫و زیان اور شناخته می شود اما سازکار بازنشستگی پس از ‪۲۰‬‬ ‫سال کار کارگران مشخص نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹قانونی برای اجرا نشدن‬ ‫سعید صمدی‪ ،‬دبیر انجمن زغال سنگ ایران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مهم ترین چالش معادن با تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫محاس��به سخت و زیان اور تلقی کردن کار در معادن است‪ .‬بر‬ ‫اساس این قانون‪ ،‬کار در معادن سخت و زیان اور شناخته شده‬ ‫و کارگران با ‪ ۲۰‬س��ال س��ابقه کار بازنشسته می شوند اما این‬ ‫قانون یک مش��کل بزرگ دارد ک��ه با وجود پیگیری های زیاد‬ ‫نتوانستیم برای حل ان راه چاره ای بیابیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای اینکه شغلی سخت و زیان اور شناخته شود‪،‬‬ ‫باید در زمان اشتغال کارگر از حقوق کارگر کم شود یا از سوی‬ ‫کارفرما‪ ،‬حق بیمه ای که بر اس��اس ضریب س��خت و زیان اور‬ ‫ش��ناخته شده پرداخت ش��ود یا اینکه در پایان خدمت کارگر‬ ‫این حق به طور یکجا از کارفرما کسر شود که تامین اجتماعی‬ ‫بیشتر مایل به دریافت این گونه حق بیمه بر اساس ضریب های‬ ‫تعیین شده سخت و زیان اوری است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در پایان‬ ‫خدمت‪ ،‬کارگر به دنبال محاس��به حقوق س��خت و زیان اور و‬ ‫بازنشستگی ‪ ۲۰‬ساله خود است که با مشکالت زیادی روبه رو‬ ‫می شود زیرا در مدت ‪ ۲۰‬سال به احتمال زیاد کارفرما چندین‬ ‫بار عوض شده و معدن پیمانکاران متعدد دیده یا معدن دیگر‬ ‫فعال نیست و کارگر به هیچ عنوان به حق و حقوقش نمی رسد‪.‬‬ ‫صمدی خاطرنش��ان کرد‪ :‬چنی��ن اتفاقی در روزنامه ها و برای‬ ‫خبرن��گاران به عنوان یکی از مش��اغل س��خت و زیان اور رخ‬ ‫می دهد و برای پیمانکاران یا مالکان و هیات مدیره های بعدی‬ ‫مشکالت عدیده ای به وجود می اید‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن زغال س��نگ افزود‪ :‬بس��یار اتف��اق افتاده که‬ ‫پیمان��کاری که ب��ه تازگی پروان��ه بهره ب��رداری را گرفته‪ ،‬با‬ ‫رای تامی��ن اجتماعی روبه رو می ش��ود که ‪ ۸۰‬میلیون تومان‬ ‫بای��د بابت مطالبات کارگری در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته پرداخت‬ ‫کن��د‪ ،‬در حالی که کارگر ‪ ۱۰‬س��ال پیش ب��رای این کارفرما‬ ‫کار نمی ک��رده اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬البته ب��ه ظاهر‪ ،‬تامین‬ ‫اجتماعی از این کار س��ود می برد چراکه مایل نیس��ت کارگر‬ ‫خیلی زود به بازنشس��تگی برس��د و حقوق بازنشستگی طلب‬ ‫کند‪ .‬وی با بیان اینکه این مس��ئله را بارها به وس��یله مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی و کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معادن‬ ‫و همچنی��ن وزارتخانه ه��ای مختلف و حتی س��ازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی پیگیری کرده اما به نتیجه ای نرس��یده ایم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس قانون برای مش��اغل سخت و زیان اور ضریب ‪ ۱.۳‬یا‬ ‫‪ ۱.۴‬حساب می شود یعنی به ازای هر ‪ ۱۰‬سال کار‪ ۱۳ ،‬یا ‪۱۴‬‬ ‫سال سابقه کاری حساب می شود‪ .‬در این صورت بیمه به طور‬ ‫مثال باید به جای ‪ ۲۵۰‬هزار تومان ‪ ۳۰۰‬هزار تومان از کارگر‬ ‫یا کارفرما دریافت کند نه اینکه پس از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬سال به طور‬ ‫نقد از کارفرمای بعدی مطالبه کند‪ .‬صمدی افزود‪ :‬من نیز که‬ ‫سال گذشته بازنشسته شدم و تمام مدت کاری ام را در معادن‬ ‫دولتی کار کرده ام که هنوز هم فعالند و دفاترشان برای بررسی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نتوانس��تم س��نوات افزوده خود و ضریب هایی که‬ ‫تعل��ق می گفت را دریافت کنم‪ .‬حال ببینید کارگر یک معدن‬ ‫کوچک و خصوصی با چه مشکالتی روبه رو است و ایا به حق‬ ‫و حقوق خود می رسد؟ این فعال معدنی در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫این مش��کل بیش��تر در معادن زغال س��نگ که سود کمتر و‬ ‫ضریب های باالی بیمه ای دارند دیده می ش��ود و کارفرماها و‬ ‫کارگران انها را درگیر خود کرده است‪ .‬به همین دلیل انجمن‬ ‫زغال س��نگ پیگیری های زیادی انجام داده اما اراده ای برای‬ ‫حل این مسئله دیده نمی شود چراکه به سود تامین اجتماعی‬ ‫نیس��ت‪ .‬در این باره حتی اق��ای پورابراهیمی‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫کرمان در مجلس شورای اسالمی گفت‪ ،‬می توانیم برنامه ریزی‬ ‫کنی��م تا این مابه التف��اوت را از تامین اجتماعی بگیریم اما ما‬ ‫قب��ول نکردیم چون می دانس��تیم دولت ک��ه بدهی زیادی به‬ ‫تامین اجتماعی دارد نمی تواند این رقم را پرداخت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹الزامی برای بیمه «تمام خطر مهندسی» وجود‬ ‫ندارد‬ ‫نایب رئیس کمیسیون معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫‪ ،‬نی��ز اظهار کرد‪ :‬یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫چالش ه��ای معادن ب��ا تامین اجتماعی‪ ،‬اطالع رس��انی نکردن‬ ‫قوانی��ن اس��ت ک��ه موجب می ش��ود مش��کالت زی��ادی برای‬ ‫معدنکاران ایجاد شود‪ .‬حسین نکاحی با اشاره به اینکه مالیات و‬ ‫موضوع تامین اجتماعی همواره از مشکالت واحدهای اقتصادی‬ ‫است افزود‪ :‬در این میان چالش ها با تامین اجتماعی پیچیده تر‬ ‫و بغرنج تر از مالیات است‪ .‬رئیس پیشین نظام مهندسی معدن‬ ‫خراس��ان رضوی با بیان اینک��ه قوانین در این بخش الزم االجرا‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬با این حال بیش��تر مع��ادن کوچک به صورت‬ ‫س��نتی اداره می شوند نه به شکل سیستماتیک‪ .‬به همین دلیل‬ ‫بسیاری از انها تا سال ها از دفتر و محاسبه پرداخت ها و پرسنل‬ ‫دفت��ری برخوردار نیس��تند و به یکباره ب��ا مطالبه و جریمه ای‬ ‫از س��وی تامین اجتماعی روبه رو می ش��وند که بر سرش��ان اوار‬ ‫می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که لزوم اموزش به معدنکاران از‬ ‫س��وی تامین اجتماعی احس��اس می ش��ود؛ نظیر اتفاقی که در‬ ‫بخش ساختمان س��ازی از س��وی ش��هرداری برای مالکانی که‬ ‫مهندس س��اختمان نیس��تند می افتد و اصول ایمنی مورد نیاز‬ ‫و بیمه کردن مهندس��ان در ساختمان سازی را الزام اور می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل صنایع معدنی ش��هاب سنگ با بیان اینکه در معادن‬ ‫در ‪ ۲‬بخش بیمه کارگران و بیمه مهندس��ی با تامین اجتماعی‬ ‫سر و کار داریم گفت‪ :‬حضور ناگهانی بازرس و حسابرس تامین‬ ‫اجتماعی در دفاتر معادن‪ ،‬گاه به بسته شدن حساب های دفتری‬ ‫و برداش��ت از این حساب ها منجر می ش��ود‪ .‬به طور مثال برای‬ ‫م��ن به تازگی نام��ه ای امده که تامین اجتماع��ی مطالبه ای از‬ ‫یک پیمانکار قدیمی در ‪ ۱۰‬س��ال پیش داش��ته اس��ت‪ .‬حاال به‬ ‫دفاتر مراجعه و حس��اب ها را مس��دود و ما را جریمه می کنند و‬ ‫ت��ا این پول را پرداخت نکنیم هیچ کار دیگری نمی توانیم انجام‬ ‫دهیم‪ .‬نکاحی در ادامه بیان کرد‪ :‬بیش��تر معادن دارای ساز کار‬ ‫قانونی نیستند و همه جا به یک شکل از انها این ساز کار طلب‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬به عنوان مثال سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان ها‪ ،‬برخی معادن مثل س��نگ الش��ه را نیازمند داشتن‬ ‫این مش��کل بیش��تر در معادن زغال س��نگ که س��ود کمتر و ضریب های باالی‬ ‫بیمه ای دارند دیده می شود و کارفرماها و کارگران انها را درگیر خود کرده است‪.‬‬ ‫به همین دلیل انجمن زغال سنگ پیگیری های زیادی انجام داده اما اراده ای برای‬ ‫حل این مسئله دیده نمی شود چراکه به سود تامین اجتماعی نیست‬ ‫کارش��ناس مس��ئول نمی دانند اما دارنده ای��ن معدن به عنوان‬ ‫فعال اقتصادی در تامین اجتماعی و س��ازمان امور مالیاتی باید‬ ‫پاسخگو باشد‪ .‬در حالی که یک فعال اقتصادی همه جا و به یک‬ ‫اندازه باید رس��می باشد‪ .‬به گفته نکاحی‪ ،‬اموزش قوانین برای‬ ‫معادن را از یک جا باید ش��روع کرد و یک مهلت زمانی هم باید‬ ‫تعیین ش��ود‪ .‬در این میان تامین اجتماعی هم می تواند کمک‬ ‫کند‪ .‬همانگونه که از س��ازمان حفاظت محیط زیست خواستیم‬ ‫برای حفظ محیط زیس��ت به ما اموزش و گواهینامه ای بدهد نه‬ ‫اینک��ه یکباره در قامت یک مطالبه گر حاضر ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫از این فراتر این اس��ت که این مع��ادن وقتی پروانه بهره برداری‬ ‫دریافت می کنند به هیچ وجه الزامی برای داش��تن بیمه «تمام‬ ‫خطر مهندسی» ندارند و مطرح کردن این مسئله از سوی برخی‬ ‫س��خت تر کردن امور و س��نگ اندازی تلقی می شود اما مالحظه‬ ‫می ش��ود گاه حوادث معدنی رخ می دهند که هیچ عقل سلیمی‬ ‫نمی توان��د رخ دادن ان را بپذی��رد و به یکب��اره مالک معدن یا‬ ‫مس��ئول فنی معدن را دچار مشکالت عدیده ای می کند که گاه‬ ‫ممکن اس��ت از هستی ساقطش کند‪ .‬وی درباره بیمه کارگران‬ ‫معدن نیز گفت‪ :‬اگر قراردادی با کارگران بنویسند ناچارند حق‬ ‫و حقوق بیمه را بدهند زیرا می دانند جایی گرفتار می ش��وند اما‬ ‫بیمه تمام خطر مهندس��ی‪ ،‬موضوع مهمی اس��ت که بس��یاری‬ ‫معادن زیر بار ان نمی روند‪ .‬در زمان مسئولیتم در نظام مهندسی‬ ‫معدن خراس��ان رضوی‪ ،‬تمام معادن را ملزم به بیمه مسئولیت‬ ‫مهندسی کردم که تنها با ‪۲۰۰‬هزار تومان این مسئولیت را بیمه‬ ‫می کند و تا جایی که اطالع دارم تنها اس��تانی اس��ت که مالکان‬ ‫مع��دن‪ ،‬از ابتدای دریافت پروانه بهره ب��رداری‪ ،‬ملزم به رعایت‬ ‫این اصل هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬الزم است سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان ها و وزارتخانه‪ ،‬موض��وع بیمه معادن را جدی‬ ‫بگیرند تا این نوع اتفاق ها در معادن رخ ندهد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1251‬‬ ‫پیاپی ‪2569‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫کاربردهای‬ ‫زئولیت های‬ ‫طبیعی ومصنوعی‬ ‫در صنایع‬ ‫مجید پورمقدم‪ ،‬مشاور معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خبر‬ ‫روند کاهشی طال‬ ‫با افت اونس و دالر‬ ‫یک کارش��ناس بازار طال و س��که با اشاره‬ ‫به اینکه ارز‪ ،‬طال و س��که در هفته گذش��ته‬ ‫نوسانات بسیاری را تجربه کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کاهش ارزش طال در بازارهای جهانی و افت‬ ‫نرخ دالر‪ ،‬نرخ طال و انواع سکه را کاهش داد‬ ‫و منج��ر به کاهش ‪ ۵۰‬ه��زار تومانی حباب‬ ‫سکه شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد کشتی ارای‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بازار ارز‪ ،‬طال و س��که در هفته گذشته‬ ‫شرایط پر نوسانی را طی کرد که در مجموع‬ ‫نرخ اونس جهانی و دالر روند کاهشی داشت‬ ‫و عاملی ش��د تا ن��رخ طال در ب��ازار کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار طال و سکه بیان کرد‪:‬‬ ‫نرخ طال در بازار جهانی نیز در سراسر هفته‪،‬‬ ‫کار خ��ود را با نرخ ‪ ۱۳۳۰‬دالر اغاز کرد که‬ ‫در انتهای هفته به نرخ ‪ ۲۹۰ ،۱‬دالر رسید‪،‬‬ ‫در حال��ی که اون��س جهان��ی درحال حاضر‬ ‫‪ ۱۲۹۳‬دالر قیمت گ��ذاری ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫کنار اونس جهانی‪ ،‬روند نزولی دالر در بازار‬ ‫ازاد از نرخ طال و سکه کاسته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه حباب س��که تمام‬ ‫ب��ا کاه��ش ‪ ۵۰‬ه��زار تومانی روبه رو ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در روزهای پایانی س��ال‪،‬‬ ‫می��زان تقاضا هم��واره افزای��ش می یابد که‬ ‫این رون��د منطقی بوده و در ش��رایط فعلی‬ ‫که از حباب طال و س��که کاسته شده است‪،‬‬ ‫می��زان عرض��ه و تقاض��ا متناس��ب ارزیابی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کش��تی ارای درباره نرخ طال و سکه گفت‪:‬‬ ‫هر اون��س جهانی ‪ ۱۲۹۳‬دالر‪ ،‬س��که تمام‬ ‫ط��رح قدیم ‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۵۸۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫س��که تمام طرح جدید ‪ ۴‬میلی��ون و ‪۶۹۰‬‬ ‫ه��زار تومان‪ ،‬نیم س��که ‪ ۲‬میلی��ون و ‪۵۸۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬ربع س��که ی��ک میلیون و ‪۶۵۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬س��که گرمی ‪ ۸۴۵‬هزار تومان‪،‬‬ ‫ه��ر مثقال ط�لای ‪ ۱۷‬عیار ی��ک میلیون و‬ ‫‪ ۸۶۵‬هزار توم��ان و هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار‬ ‫‪ ۴۳۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان قیمت گذاری شده‪،‬‬ ‫در حالی که در هفته گذش��ته‪ ،‬نرخ هر گرم‬ ‫ط�لای خ��ام ‪ ۱۸‬عیار به ‪ ۴۵۶‬ه��زار تومان‬ ‫رسیده بود‪.‬‬ ‫بازار ایران و عواملی بوده که می تواند نرخ‬ ‫طال و سکه را افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه عالوه بر تقاضای‬ ‫واقع��ی ک��ه برای مص��رف س��که وجود‬ ‫داش��ته مردم از ان به عنوان وس��یله ای‬ ‫ب��رای حفظ و ذخی��ره ارزش اموال خود‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در شرایطی‬ ‫که تورم در جامعه اس��ت و انتظ��ارات تورمی برای‬ ‫اینده وجود دارد‪ ،‬تقاضا برای س��که افزایش می یابد‬ ‫ک��ه در این صورت ش��کافی بین نرخ واقعی س��که‬ ‫براس��اس ن��رخ جهانی طال و نرخ داخل��ی ان ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم اراک‪ ،‬خنداب و کمیجان در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬با بیان اینکه شکاف قیمتی سکه‬ ‫همان حبابی اس��ت که در ب��ازار کنونی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این حباب برای‬ ‫مدت زم��ان نامح��دود ایجاد نمی ش��ود‬ ‫چراک��ه در ای��ن روزها ش��اهد کاهش و‬ ‫افزایش مداوم نرخ سکه بوده ایم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نرخ جهانی طال‬ ‫و میزان تقاضای داخل��ی‪ ،‬تالطم قیمتی‬ ‫این روزها در بازار سکه را رقم زده است‪ ،‬افزود‪ :‬بازار‬ ‫معامالت اتی س��که باید فعال تر شود چراکه عده ای‬ ‫عالقه مند هس��تند‪ ،‬معامالت خود را در بازار س��که‬ ‫افزای��ش دهند که بانک مرک��زی می تواند این اقدام‬ ‫را انجام دهد‪.‬‬ ‫کریمی با بیان اینکه بخشی از معامالت اتی سکه‬ ‫به وس��یله بورس اغاز ش��ده و در حال س��اماندهی‬ ‫اس��ت که در کنار ان عرضه واقعی باید افزایش یابد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از اقداماتی که دول��ت در ماه های‬ ‫اخی��ر انجام داده‪ ،‬ازادس��ازی ورود نامحدود طال به‬ ‫کشور اس��ت که عرضه طال و ضرب سکه را افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫با بیان اینکه در ماه های ابتدایی س��ال که نرخ سکه‬ ‫افزای��ش یافت همزم��ان محدودی��ت ورود طال نیز‬ ‫ایجاد ش��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬محدودی��ت واردات طال‪،‬‬ ‫اثر منفی روی نرخ س��که گذاشت که درحال حاضر‬ ‫این محدودیت برداش��ته ش��ده و مردم باید تشویق‬ ‫شوند که طالی بیش��تری وارد کشور کنند تا بتوان‬ ‫به چرخه عرضه و تقاضای منطقی و متعارف در بازار‬ ‫طال و سکه پاسخ داد‪.‬‬ ‫بررسی چرایی مخالفت مجلس با اختصاص حقوق دولتی معادن به استان ها‬ ‫یک ماده قانونی که به معنای توزیع نامتوازن منابع است‬ ‫سیرانوش موسوی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هفت��ه پیش در خبرها خواندیم که نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬بندی از الیحه بودجه ‪ ۹۸‬را که در ان‬ ‫مقرر ش��ده بود درامد حاصل از حقوق دولتی‪ ،‬در اختیار‬ ‫اس��تان ها قرار گیرد‪ ،‬حذف کردن��د‪ .‬نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی‪ ،‬در ادامه بررسی جزئیات بودجه ‪ ۹۸‬در‬ ‫بخش هزینه ای‪ ،‬بند الحاقی ‪ ۱‬تبصره ‪ ۷‬را حذف کردند‪.‬‬ ‫در این بند‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مکلف شده‬ ‫بود منابع بند (پ) ماده (‪ )۴۳‬قانون برنامه ‪ ۵‬ساله ششم‬ ‫توس��عه را برای هزینه در مصارف بند یادشده در اختیار‬ ‫اس��تان ها قرار دهد که نظارت ب��ر چگونگی هزینه کرد‪،‬‬ ‫حس��ب مورد بر عه��ده اداره های کل صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و ش��وراهای معادن اس��تانی ق��رار می گرفت اما‬ ‫مس��ئوالن و کارشناس��ان حوزه معدن بر این باورند که‬ ‫حذف این ماده به س��ود بخش معدن تمام خواهد ش��د‬ ‫چراک��ه در این صورت حجم قاب��ل توجهی از بودجه در‬ ‫اختیار اس��تان های محدود ک��ه منابع معدنی غنی دارند‬ ‫قرار می گرفت و س��ایر اس��تان ها نمی توانس��تند به نحو‬ ‫شایسته از منابع مالی بهره بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹بخشی نگری در بودجه بی معناست‬ ‫سیدجواد حسینی کیا‬ ‫راضیه لک‬ ‫عباس گل محمدی‬ ‫احمد شریفی‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬سیدجواد حسینی کیا‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫س��نقر در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر درامدی نخس��ت به خزانه کش��ور واریز‪،‬‬ ‫سپس بر اساس بودجه مصوب به ستاد مربوط تخصیص‬ ‫داده می ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬حذف این بند از قانون هیچ‬ ‫مغایرتی با برنامه شش��م توس��عه ن��دارد‪ .‬نماینده مردم‬ ‫س��نقر‪ ،‬در ادام��ه بیان کرد‪ :‬اگر درام��د حاصل از حقوق‬ ‫دولتی‪ ،‬مس��تقیم به اس��تان ها واریز شود‪ ،‬فقط ‪ ۳‬استان‬ ‫که معادن غنی دارند شرایط مطلوب تری خواهند داشت‬ ‫و س��ایر استان ها نمی توانند انگونه که باید درامد کسب‬ ‫کنن��د‪ ،‬از این رو نمایندگان با واری��ز حقوق دولتی برای‬ ‫استان ها مخالفت کردند تا در تقسیم منابع مالی عدالت‬ ‫را بیش��تر رعایت کنند‪ .‬حس��ینی کیا‪ ،‬در پایان افزود‪ :‬در‬ ‫تصویب بودجه کشور نباید نگاه بخشی نگری حاکم باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹واری�ز حقوق دولتی به اس�تان ها کارایی‬ ‫ندارد‬ ‫همچنی��ن در ای��ن زمین��ه‪ ،‬راضی��ه لک‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫پژوهش��کده علوم زمی��ن س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی کش��ور‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬به نظر م��ن اگر این بند در الیح��ه بودجه تصویب‬ ‫می شد مانند این بود که مسئوالن می خواهند درامدهای‬ ‫حاصل از فروش نفت را اس��تانی کنند‪ .‬این مقایس��ه به‬ ‫این دلیل انجام ش��د که معدن��کاری‪ ،‬همانند نفت‪ ،‬برای‬ ‫اقتص��اد دارای اهمیت اس��ت‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه‬ ‫حقوق دولتی با نگاه کالن تدوین ش��د‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫به نظر من سرازیر شدن این سرمایه در استان ها نمی تواند‬ ‫کارایی چندانی داشته باشد‪ .‬هدف دریافت حقوق دولتی‪،‬‬ ‫توس��عه معدنکاری در کشور است‪ .‬کرمان و یزد ‪ ۲‬استان‬ ‫اصل��ی در تامین حقوق دولتی هس��تند‪ .‬اگر منابع مالی‬ ‫حاصل از حقوق دولتی به استان ها واریز شود حجم قابل‬ ‫توجهی از نقدینگی به این ‪ ۲‬اس��تان سرازیر خواهد شد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط اس��تان های محرومی مانند سیس��تان و‬ ‫معاون ط��رح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫پروژه احیاء‪ ،‬فعال سازی و توسعه معادن کوچک اهن پالسری‬ ‫استان سیستان و بلوچستان انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬سعید زرندی در س��فر به استان سیستان‬ ‫وبلوچس��تان گفت‪ :‬بررسی های کارشناس��ی روی معادن اهن‬ ‫پالسری استان انجام شده و سرمایه گذار در محدوده های غیر‬ ‫فعال با اس��تفاده از تجهیزات طراحی شده جدید‪ ،‬استخراج و‬ ‫فراوری را انجام می دهد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با این روش می توان تعدادی از معادن غیر فعال‬ ‫معادن اهن پالسری را احیا کرد‪.‬‬ ‫معاون طرح و برنامه افزود‪ :‬با فعال س��ازی هر معدن بین ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬نفر اش��تغال مس��تقیم ایجاد خواهد شد‪ .‬زرندی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬استفاده از نیروی بومی و اموزش های فنی و نیز اکتشاف‬ ‫تکمیلی از سوی سرمایه گذار انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اس��تان سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬به ویژه در زمینه‬ ‫معادن انتیموان ظرفیت خوبی دارد‪.‬‬ ‫و تجارت پاسخگو می بود‪.‬‬ ‫عزی��ز اکبری��ان‪ ،‬رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی از پاس��خ این پرسش که چرا‬ ‫مجلس با تصویب واریز حقوق دولتی به استان ها مخالفت‬ ‫ک��رد‪ ،‬اظه��ار بی اطالعی کرد و گفت‪ :‬قرار نیس��ت من از‬ ‫هم��ه مصوبه ها و مخالفت هایی که در مجلس می ش��ود‪،‬‬ ‫اگاه باشم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫زئولیت ه��ا چ��ه طبیعی و چ��ه مصنوعی‪،‬‬ ‫اهمی��ت و جایگاه مهم��ی در صنایع مختلف‬ ‫دارند‪ .‬مهم ترین وجه مش��ترک انها نیز تهیه‬ ‫و س��اخت انواع کمک فیلترهاس��ت‪ .‬تاکنون‬ ‫حدود‪ ۴۰‬نوع زئولیت طبیعی ش��ناخته شده‬ ‫اس��ت و حدود ‪ ۶۰‬ن��وع زئولیت مصنوعی در‬ ‫ازمایشگاه سنتز می شود‪.‬‬ ‫عمده عناصر موجود در ترکیب ش��یمیایی‬ ‫زئولیت ه��ا ‪ Si، AL، H۲o‬و کاتیون ه��ای‬ ‫جانش��ین ش��ده هس��تند که ترکیب خالص‬ ‫ان ب��ا مش��خص ک��ردن نس��بت ‪AL/Si‬‬ ‫تعیین می ش��ود‪ ،‬به همین دلی��ل مزیت های‬ ‫زئولیت های طبیعی نس��بت ب��ه مصنوعی را‬ ‫می ت��وان به این ش��رح خالصه ک��رد‪ :‬ذخایر‬ ‫بس��یار زیاد زئولیت ه��ای طبیع��ی در ایران‬ ‫شامل ظرفیت هایی در سمنان‪ ،‬دماوند‪ ،‬جاده‬ ‫قم و اذربایجان ش��رقی و دیگ��ر نقاط ایران‪،‬‬ ‫زئولیت های مبادله ش��ده با نقره در ش��یرین‬ ‫کردن اب دریا استفاده می شوند‪ .‬زئولیت های‬ ‫طبیعی نیز فراوری شده و نقش بسیار مهمی‬ ‫در کاهش ماهی های ناشی از وجود امونیاک‬ ‫دارن��د‪ .‬اس��تفاده از زئولیت ه��ای طبیعی در‬ ‫اکواریوم ه��ای خانگ��ی برای ج��ذب امونیوم‬ ‫بسیار موثر است‪.‬‬ ‫از دیگ��ر ویژگی ه��ای زئولیت های طبیعی‬ ‫می توان به جابه جایی ماهیان زنده اشاره کرد‪.‬‬ ‫در مجموع می توان گفت تمام جهت گیری ها‬ ‫به منظور به دست اوردن ابتکار عمل در نحوه‬ ‫استفاده بهینه از این ماده معدنی و دستیابی‬ ‫ب��ه بیش��ترین کارای��ی حذف عوام��ل مضر‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ضمن‪ ،‬روند کلی تحقیق برای استفاده از‬ ‫پسماند فیلتر به عنوان یک ماده غنی امونیاک‬ ‫و ک��ود ازت��ه در زمینه های مختل��ف به ویژه‬ ‫کش��اورزی بوده تا عالوه ب��ر توجیه اقتصادی‬ ‫بیش��تر محصول‪ ،‬موجب کاه��ش هزینه های‬ ‫تحمیل��ی و افزای��ش رغبت اس��تفاده از این‬ ‫فناوری نو شود‪.‬‬ ‫محدودیت‬ ‫واردات طال‬ ‫اثر منفی روی‬ ‫نرخ سکه دارد‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از اقداماتی که دول��ت در ماه های اخیر‬ ‫انجام داده‪ ،‬ازادس��ازی ورود نامحدود طال به کشور‬ ‫است که عرضه طال و ضرب سکه را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬علی اکبر کریمی‪ ،‬با اش��اره‬ ‫به نوس��ان نرخ سکه در روزهای اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫مهم تری��ن عوامل موثر بر ب��ازار طال‪ ،‬نرخ جهانی ان‬ ‫اس��ت که با تغییرات س��طح جهانی ن��رخ طال‪ ،‬بازار‬ ‫ایران نیز متاثر می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫ب��ا بیان اینکه یک��ی از عوامل موثر ب��ر افزایش نرخ‬ ‫ط�لا در روزهای اخیر در بازار کش��ور‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫جهانی ب��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در کنار نرخ جهانی‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫افزایش قیمت‪ ،‬ناش��ی از عوامل داخلی‪ ،‬شرایط ویژه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگ��ر درامد حاصل از حقوق دولتی‪ ،‬مس��تقیم به اس��تان ها واریز‬ ‫شود‪ ،‬فقط ‪ ۳‬استان که معادن غنی دارند شرایط مطلوب تری خواهند‬ ‫داش��ت و س��ایر اس��تان ها نمی توانند انگونه که باید درامد کسب‬ ‫کنند‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬خراسان جنوبی و کردستان که دارای منابع‬ ‫غنی معدنی هستند اما درامد حاصل از حقوق دولتی در‬ ‫این اس��تان ها کم اس��ت‪ ،‬چه باید انجام دهند؟ به گفته‬ ‫سرپرست پژوهشکده علو م زمین سازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور‪ ،‬در واقع تصویب این ماده قانونی‬ ‫به معنی توزیع نامتوازن منابع است‪.‬‬ ‫اگ��ر منابع��ی مالی که به س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتشافات معدنی برای شناسایی و اکتشاف محدوده های‬ ‫معدنی داده می شوند‪ ،‬استانی شوند بدون تردید نمی توان‬ ‫به نتیجه دلخواه دس��ت یافت‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬به نظر‬ ‫م��ن اگر ای��ن قانون همانند گذش��ته ادامه پی��دا کند و‬ ‫تغییری در ان ایجاد نش��ود بهتر می تواند کارایی داشته‬ ‫باشد چراکه در چنین شرایطی امکان نظارت بیشتر است‬ ‫و می توان س��همی از این درامد را به اس��تان ها پرداخت‬ ‫ک��رد و امکان اینک��ه بتوان پروژه های بزرگ را پیش برد‪،‬‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫رئیس پیش��ین س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات‬ ‫معدنی با بیان اینکه درحال حاضر این س��رمایه به خزانه‬ ‫کش��ور واریز می ش��ود س��پس به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت تعل��ق می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬م��ن نمی گویم که این‬ ‫سرمایه هم اکنون درست هزینه می شود اما شایسته است‬ ‫که با نظارت دقیق تر توزیع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح های ملی مفیدتر هستند‬ ‫همچنی��ن در این زمینه‪ ،‬عب��اس گل محمدی‪ ،‬معاون‬ ‫اکتش��اف س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی‬ ‫کش��ور‪ ،‬در گفت وگ��و با‬ ‫‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در این بند‬ ‫درامد حاصل از حقوق دولتی موردنظر اس��ت نه درامد‬ ‫حاصل از اکتش��افات معدنی‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬بند‬ ‫چهارم این ماده از قانون‪ ،‬ش��امل سازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتش��افات معدنی اس��ت که باتوجه به اینکه توزیع مواد‬ ‫معدنی تابعی از اس��تان نیست و پراکندگی انها براساس‬ ‫مناطق و ایالت های کانی زایی و توزیع واحدهای س��نگی‬ ‫اس��ت‪ ،‬تخصیص به س��ازمان براس��اس طرح های ملی و‬ ‫سراسری‪ ،‬مفیدتر خواهد بود‪ .‬گل محمدی در پایان بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬فعالیت روی انومالی ه��ا و تارگت های نهایی قابل‬ ‫اکتشاف‪ ،‬مطرح است و استفاده از بودجه های استانی‪ ،‬کار‬ ‫را تسریع می کند‪ .‬از این رو در هر دو صورت سازمان پیگیر‬ ‫تامین نیازهایش خواهد بود و اکتشاف موضعی(محدود)‬ ‫و موضوعی(سراسری) را در سراسر کشور موردنظر دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹روند بازگشت مبلغ واریزی‬ ‫همچنی��ن در این زمینه‪ ،‬احمد ش��ریفی‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫س��نگ ای��ران‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬واریز‬ ‫شدن حقوق دولتی به استان ها زمان بر است‪ ،‬از این رو در‬ ‫بودجه سال اینده مقرر شد که حقوق دولتی مستقیم به‬ ‫استان ها واریز شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬اگر تصویب می شد که این بند از‬ ‫برنامه بودجه اجرایی شود وظیفه شورای معادن استان ها‬ ‫نس��بت به گذشته دو چندان می ش��د و این شورا باید با‬ ‫نظ��ارت دقیق تر به این مهم توجه می کرد که این بودجه‬ ‫در کدام محل ها خرج می شود‪.‬‬ ‫اگر حقوق دولتی خارج از محل های تعیین شده خرج‬ ‫می ش��د‪ ،‬شورا باید نسبت به ان به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫معادن اهن پالسری استان سیستان و بلوچستان فعال می شوند‬ ‫زرن��دی اف��زود‪ :‬پروژه احیاء‪ ،‬فعال س��ازی و توس��عه معادن‬ ‫کوچک مقی��اس‪ ،‬یکی از برنامه های مهم وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی است که شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی‪ ،‬مس��ئولیت اج��رای ان را عهده دار‬ ‫است و استان سیستان و بلوچستان می تواند تجربه موفقی در‬ ‫این زمینه داشته باشد‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬پروژه احیاء‪ ،‬فعال س��ازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک مقیاس با محوریت ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫با اجرای این طرح‪ ،‬امکان ایجاد‪ ،‬توس��عه و ارتباط مستقیم‬ ‫ب��ا واحدهای زنجی��ره ارزش افزوده در مناط��ق معدنی وجود‬ ‫دارد و ب��ا اجرای موارد یاد ش��ده‪ ،‬امکان فعال س��ازی معادن‬ ‫کوچک مقی��اس فلزی منطق��ه به منظور تامین نی��از زنجیره‬ ‫یادش��ده با رویکرد فعال س��ازی معادن کوچک مقیاس‪ ،‬ایجاد‬ ‫اش��تغال در بخ��ش معدن و افزای��ش تولی��د (افزایش میزان‬ ‫استخراج مواد معدنی) وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫در ای��ن س��فر‪ ،‬مع��اون ط��رح و برنام��ه از چند ط��رح در‬ ‫ح��ال اج��رای صنعت��ی و معدنی در زاه��دان و زاب��ل بازدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬استان سیستان و بلوچس��تان با پهنه وسیع‬ ‫زمینی و دسترس��ی اس��ان ب��ه بخش های مختل��ف طبیعی‪،‬‬ ‫تجاری‪ ،‬ترانزیتی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬شیالتی‪ ،‬صنعتی و معدنی‪ ،‬یکی‬ ‫از مناطق مهم و برخوردار کشور به ویژه در حوزه معدن است؛‬ ‫معادنی ک��ه کانی های فلزی و غیرفل��زی گرانبها چون طال و‬ ‫سنگ های زینتی‪ ،‬گوش��ه ای از گنج های وجودی ان به شمار‬ ‫می ایند‪.‬‬ ‫سیستان و بلوچستان از نظر ساختار زمین شناسی‪ ،‬خاستگاه‬ ‫مناس��بی برای انواع مواد معدنی اس��ت‪ ،‬به ط��وری که تنوع‬ ‫کانی های معدنی شناس��ایی شده در ان نشان دهنده استعداد‬ ‫بالقوه در این بخش است‪.‬‬ ‫س��هم قابل توجه مع��ادن و ذخایر معدنی در ش��کل گیری‬ ‫صنای��ع اس��تان‪ ،‬اهمیت بخش معدن را به عنوان زیرس��اخت‬ ‫در بن��د پ ماده ‪ ۴۳‬قان��ون برنامه امده که درامدهای‬ ‫حاص��ل از بخش معدن ش��امل حقوق دولتی حق انتفاع‬ ‫پروانه بهره ب��رداری (دولتی)‪ ،‬عواید حاصل از ماده (‪)۳۵‬‬ ‫قان��ون رفع موانع تولید رقابت پذی��ر و ارتقای نظام مالی‬ ‫کش��ور و عواید حاص��ل از تبصره های (‪ )۲‬و(‪ )۳‬ماده (‪)۶‬‬ ‫قانون معادن را به حس��اب ویژه ای که به این منظور نزد‬ ‫خزانه داری کل کش��ور تعیین می شود‪ ،‬واریز کنند تا در‬ ‫قالب قانون بودجه سنواتی در امور صرف شود‪ .‬این اعتبار‬ ‫صددرصد (‪۱۰۰‬درصد) تخصیص یافته تلقی می ش��ود و‬ ‫هرگونه هزینه دیگر مش��مول تصرف غیرقانونی در اموال‬ ‫عمومی است‪.‬‬ ‫‪ -۱‬تکمی��ل زیربناها و زیرس��اخت های مورد نیاز برای‬ ‫معادن و زیرساخت های عمومی صنایع معدنی‬ ‫‪ -۲‬اج��رای تبص��ره (‪ )۶‬م��اده (‪ )۱۴‬قان��ون معادن (با‬ ‫اولوی��ت مناطق مجاور درگیر مح��دوده معدنی) و مواد‬ ‫(‪ )۲۵‬و(‪ )۳۱‬قان��ون معادن و ماده (‪ )۳۵‬قانون رفع موانع‬ ‫تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور‬ ‫‪ -۳‬تش��ویق صادرات محصوالت صنایع معدنی دارای‬ ‫ارزش افزوده باال‬ ‫‪ -۴‬تکمیل نقش��ه های پایه زمین شناس��ی‪ ،‬شناسایی‪،‬‬ ‫پی جویی و اکتش��اف عمومی تم��ام ظرفیت های معدنی‬ ‫کشور‬ ‫این بند به دلیل مغایرت با برنامه ششم به دو سوم رای‬ ‫نمایندگان احتیاج داشت که نتوانست ان را کسب کند‪.‬‬ ‫نماین��دگان نیز ب��ا ‪ ۱۱۶‬رای موافق‪ ۵۱ ،‬رای مخالف و ‪۴‬‬ ‫رای ممتن��ع از مجم��وع ‪ ۱۹۵‬نماینده حاضر در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬ان را حذف کردند‪.‬‬ ‫در جریان بررس��ی این بند‪ ،‬محمدباقر نوبخت‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان برنامه و بودجه با اعالم موافقت دولت با حذف ان‬ ‫گفت‪ :‬این بند‪ ،‬مغایر برنامه شش��م است‪ .‬در قانون برنامه‬ ‫درب��اره توزیع درامدهای معادن امده که ‪ ۸۵‬درصد این‬ ‫درامدها به صورت ملی بین هر اس��تان توزیع شود و ‪۱۵‬‬ ‫درصد ان به صورت اختصاصی به اس��تانی که معدن در‬ ‫ان قرار دارد‪ ،‬تخصیص یابد اما با این بند حتی ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫درامدها به این استان ها تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن نماین��دگان مجلس‪ ،‬بن��د «و» تبصره‬ ‪ ‬۷‬ر‬ا‬ ‫ن سازمان تامین اجتماعی‬ ‫با ‬‬ ‫ب کردن ‬د ک ‬ه ب ‬ه موج ‬‬ ‫تصوی ‬‬ ‫مکلف است تمام سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق‬ ‫بیم��ه موضوع م��واد (‪ )۲۸‬و (‪ )۲۹‬قانون تامین اجتماعی‬ ‫مصوب ‪ ۱۳۵۴/۴/۳‬و س��ایر منابع مربوط را در حس��اب‬ ‫جداگانه ای نزد این س��ازمان با عنوان بیمه درمان تامین‬ ‫اجتماعی متمرکز کند‪ .‬سازمان تامین اجتماعی بر اساس‬ ‫قانون تامین اجتماعی‪ ،‬این منابع را هزینه می کند‪.‬‬ ‫توس��عه و تامین کننده مواد اولیه صنایع بزرگ و پایدار نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫از جمل��ه ظرفیت ه��ا و ذخایر معدنی کش��ف ش��ده در این‬ ‫بخش از کش��ور به تفکیک مواد معدنی و بر اساس گواهی های‬ ‫کشف شده شامل مس‪ ،‬انتیموان‪ ،‬تیتانیوم‪ ،‬سنگ اهن و اهن‬ ‫پالس��ری‪ ،‬س��رب‪ ،‬روی‪ ،‬طال‪ ،‬منگنز‪ ،‬کرومیت‪ ،‬قلع‪ ،‬تنگستن‬ ‫و کانس��ارهای غیرفل��زی نظی��ر تالک‪ ،‬منیزیت‪ ،‬گل س��فید‪،‬‬ ‫فلدس��پات‪ ،‬کائولن‪ ،‬سیلیس و سنگ های س��اختمانی به ویژه‬ ‫گرانیت‪ ،‬بس��تری مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬س��ومین پهنه کرومیتی‬ ‫خاورمیانه را دارد که تاکنون از این فرصت گرانبها بهره برداری‬ ‫چندانی نش��ده اس��ت‪ .‬توجه ب��ه س��رمایه گذاری خصوصی با‬ ‫نظ��ارت و هماهنگی بخش دولتی از جمله عواملی اس��ت که‬ ‫می توان��د رونق اقتصادی و تجاری اس��تان و منطقه را در پی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1251‬‬ ‫پیاپی ‪2569‬‬ ‫امادگی اصناف‬ ‫برای میزبانی از‬ ‫ایین باستانی‬ ‫ایده برتر غرفه سازی‬ ‫از راه رسید‬ ‫انتظام‬ ‫بانک های نظامی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫گیوتین گرانی بر گردن مطبوعات‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹مرگ مطبوعات خصوصی پای دار کاغذ!‬ ‫غالمرض��ا فروغی نیا‪ ،‬یک فعال رس��انه ای در واکنش‬ ‫ی زینک و کاغذ نوش��ته است‪« :‬در‬ ‫به قیمت های نجوم ‬ ‫حالی ک��ه در چند روز گذش��ته قیمت کاغ��ذ و زینک‬ ‫بی رویه و غیرمنطقی در حال افزایش است اما هیچ کس‬ ‫نمی داند دلیل این اتفاق چیست؟ در حالی که قیمت ارز‬ ‫به ان��دازه کافی تاثیر خود را بر ادامه حیات مطبوعات با‬ ‫افزایش قیمت مواد اولیه برجا گذاش��ت اما اینک دلیلی‬ ‫ب��رای تغییرات قیمت مواد اولیه یاد ش��ده وجود ندارد‪.‬‬ ‫فضای مجازی در ‪ ۴‬سال گذشته تاثیر خود را بر کاهش‬ ‫تیراژ مطبوعات گذاش��ته‪ ،‬اما ضرب��ه نهایی برای مرگ‬ ‫مطبوع��ات را می ت��وان افزایش غیرمنطق��ی مواد اولیه‬ ‫برای چاپ دانست‪.‬‬ ‫در این میان تعجب از این اس��ت که هیچ کس هم پا‬ ‫پی��ش نمی گذارد تا این بیماری را به درمان برس��اند و‬ ‫راه حلی برای حیات مهم ترین ارکان فرهنگ یک کشور‬ ‫در نظر داش��ته باش��د‪ .‬انتظار این بوده و هس��ت که در‬ ‫این زمینه مس��ئوالن فرهنگی کشور و به ویژه مسئوالن‬ ‫معاون��ت مطبوعاتی پیگی��ری الزم را به عم��ل اورند و‬ ‫نگرانی اصحاب مطبوعات را از بین ببرند‪ .‬البته در چنین‬ ‫شرایطی حرجی بر مطبوعات دولتی وجود ندارد اما این‬ ‫مطبوعات بخش خصوصی هستند که به مرگ زودرس‬ ‫دچار ش��ده و اش��تغال نیم بند این بخش هم درحال به‬ ‫خطر افتادن اس��ت‪ .‬مطبوعات وابس��ته به دولت در هر‬ ‫شرایطی با اتکا به انواع امکانات می توانند از داالن مرگ‬ ‫به س�لامت عبور کنند اما مطبوعات بخش خصوصی با‬ ‫هر ش��وکی به سکته دچار شده و می شوند‪ .‬در حالی که‬ ‫سیاس��ت عمومی نظ��ام انتق��ال وظایف س��ازمان ها و‬ ‫موسس��ه ها از دولت به بخش خصوصی اس��ت س��زاوار‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ش��اهد مرگ دس��ته جمعی مطبوعات بخش‬ ‫خصوصی باش��یم و مطبوعات دولتی باز هم س��رحال و‬ ‫قبراق باقی بمانند!»‬ ‫‹ ‹تصمیم های هوشمندانه و خبرهای خوش‬ ‫فروغی نی��ا در حال��ی ب��ه موضوع پاپیش نگذاش��تن‬ ‫هیچ ش��خص و نهادی درباره بازار کاغذ و زینک انتقاد‬ ‫کرده ب��ود که در همین باره عضو هیات رئیس��ه و دبیر‬ ‫اتحادیه لیتوگرافان تهران از برگزاری نشس��ت مشترک‬ ‫متاس��فانه نبود نظارت ه��ای الزم از س��وی دول��ت و دخیل نکردن‬ ‫اتحادیه ه��ای مرتب��ط باعث ش��د دالالن از این بازار سوءاس��تفاده و‬ ‫بحرانی شدیدی را ایجاد کنند‬ ‫اتحادیه لیتوگرافان ب��ا واردکنندگان اصلی زینک خبر‬ ‫داد و گفت ‪ :‬با توجه به اینکه بازار زینک دچار مش��کل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اتحادیه لیتوگرافان نیز به عنوان اتحادیه‬ ‫عام��ل درصدد پیگی��ری و بررس��ی های مفصلی برامد‬ ‫که برهمین اس��اس دیروز نشستی را با حضور نماینده‬ ‫وزارت ارش��اد و مدیرعام��ل تعاون��ی لیتوگرافان برای‬ ‫بررس��ی موضوع افزایش قیمت و کمبود زینک در بازار‬ ‫برگزار کرد‪ .‬ضمن اینکه نمایندگان شرکت های فوجی‪،‬‬ ‫اگفا و هایدلبرگ (که همان ایران روتاتیو است) نیز در‬ ‫این نشست حضور داشتند‪.‬‬ ‫بیژن به��ادری با بیان اینکه در ح��ال حاضر با توجه‬ ‫ب��ه قیمت های نجومی زین��ک و کاغذ‪ ،‬چ��اپ روزنامه‬ ‫ح��دود ‪ 50‬تا‪60‬درصد با افزایش قیمت نس��بت به یک‬ ‫م��اه پیش روبه رو ش��ده‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬گزارش های گوناگونی درباره واردات و نیاز زینک‬ ‫در کشور وجود داشت که ما به طور مستقیم درخواست‬ ‫ارس��ال گزارش واردات زینک در سال جاری را داشتیم‬ ‫که براس��اس این امار‪ ،‬بیش از ‪2‬میلیون مترمربع زینک‬ ‫وارد کشور شده و این در حالی است که مصرف ساالنه‬ ‫این صنعت در کشور حدود ‪3‬میلیون مترمربع است‪ .‬در‬ ‫نتیجه ب��ا توجه به رکود بازار و کاه��ش تقاضا به دنبال‬ ‫کاهش نشر‪ ،‬این میزان واردات کافی بوده است؛ بنابراین‬ ‫در این باره بررس��ی ها الزم انجام شد تا بدانیم مشکل از‬ ‫کجاست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه مش��کالت اقتص��ادی جامعه‪،‬‬ ‫نوس��ان ها ن��رخ ارزی و تحریم های خارجی باعث ش��د‬ ‫دالالن زینک ه��ا را احتکار کنن��د و با قیمت نجومی به‬ ‫مصرف کننده ارائ��ه دهند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬از واردکنندگان‬ ‫خواستیم براس��اس اعالم گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و میزان کافی واردات دلیل مش��کالت کنونی‬ ‫را بیان کنند و برای حل ان راهکار ارائه بدهند؛ چراکه‬ ‫نباید به این شدت دچار چنین بحرانی می شدیم‪.‬‬ ‫به گفته عضو هیات رئیسه و دبیر اتحادیه لیتوگرافان‬ ‫تهران‪ ،‬ان گونه که گفته ش��د پ��ای دالالن به این بازار‬ ‫باز ش��ده که مشکالت بس��یاری را به وجود اورده است‪.‬‬ ‫متاس��فانه نب��ود نظارت ه��ای الزم از س��وی دول��ت و‬ ‫دخیل نکردن اتحادیه های مرتبط باعث ش��د دالالن از‬ ‫این بازار سوءاس��تفاده و بحرانی شدیدی را ایجاد کنند‪.‬‬ ‫بازار براس��اس عرضه و تقاضا پیش می رود و با توجه به‬ ‫اینکه کمبود نش��ر داش��تیم و تقاضا کاهش یافته بود؛‬ ‫بنابراین میزان واردات زینک به کش��ور کفایت می کرد‪،‬‬ ‫اما دالالن باعث تشدید این بحران در بازار هستند‪.‬‬ ‫بهادری با اش��اره به اینکه بس��یاری از دالالن زینک‬ ‫دارند‪ ،‬اما نمی فروش��ند و اگر در بازار هم زینک باش��د‬ ‫به قیمت ‪40‬هزار تومان به فروش می رس��د که تا چند‬ ‫روز پی��ش ‪20‬هزار تومان بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بس��یاری از‬ ‫واردکنندگان با مشکل دریافت ارز برای واردات روبه رو‬ ‫بودند‪ .‬در نشس��ت دیروز ما از مدیرکل دفتر امور چاپ‬ ‫وزارت ارش��اد هم دعوت ک��رده بودیم و اقای ابراهیمی‬ ‫معاون این دفتر در نشس��ت حضور داش��تند که نتایج‬ ‫خوب��ی را به دنبال داش��ت‪ .‬در این نشس��ت مقرر ش��د‬ ‫ش��رایطی را برای س��رعت دهی ب��ه رون��د دریافت ارز‬ ‫نیمایی برای واردکنندگان ایجاد کنیم اما مواد و زینک‬ ‫واردات��ی را از طریق وزارت ارش��اد و س��ازمان حمایت‬ ‫گشایش نخستین دفتر کنسرسیوم صادراتی ایران در عراق‬ ‫نخس��تین دفتر کنسرسیوم صادراتی ایران با حمایت شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوین در بغ��داد اغاز به کار کرد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬رای��زن بازرگانی ایران در‬ ‫عراق گفت‪ :‬تمرکز کس��ب وکاره��ای گوناگون و به وجوداوردن ی��ک قابلیت واحد‬ ‫برای توزیع و بازاریابی مش��ترک به شکل کنسرسیومی می تواند یکی از راهکار های‬ ‫موفق برای رش��د تولید ناخالص ملی و افزایش صادرات به کش��ورهای هدف باش��د‪.‬‬ ‫ناصر بهزاد‪ ،‬پیاده س��ازی الگوی کنسرس��یومی را راهی برای رسیدن به نقطه بهینه‬ ‫تولید اقتصادی برای صادرات به بازارهای هدف دانس��ت و اظهارکرد‪ :‬نخستین دفتر‬ ‫کنسرس��یوم صادراتی ایران با حمایت ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین‬ ‫در بغ��داد اغاز به کار کرد و نس��بت به ارائه انواع کش��مش ایران��ی اقدام می کند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اجرای روش کنسرسیومی عالوه بر ایجاد اشتغال پایدار‪ ،‬موجب افزایش توان‬ ‫صادراتی شرکت های عضو‪ ،‬کاهش هزینه حمل و جابه جایی‪ ،‬افزایش تاثیر تبلیغات‬ ‫و برندس��ازی می شود که نقش مهمی در رقابتی کردن محصوالت ایفا خواهد کرد‪ .‬از‬ ‫ابتدای امسال تاکنون ‪8‬میلیارد و ‪ 300‬میلیون دالر کاالی غیرنفتی از ایران به عراق‬ ‫صادر شده که از لحاظ وزن ‪ ۵۴‬درصد و از نظر ارزش ‪ 45‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫شرط ترخیص لوازم یدکی از مسیر سبز گمرک‬ ‫مع��اون فنی و امور گمرک��ی گمرک ایران در واکنش به دپ��وی قطعات یدکی در‬ ‫بندرها و گمرکات گفت‪ :‬لوازم یدکی اگر به وس��یله خودروس��ازها ثبت سفارش شده‬ ‫باش��د‪ ،‬در مسیر س��بز تعریف و بالفاصله ترخیص می شوند‪ .‬به گزارش گمرک ایران؛‬ ‫مهرداد ارونقی در واکنش به دپوی قطعات یدکی در در بندرها و گمرکات‪ ،‬با اش��اره‬ ‫به اینکه این کاالها مش��کل دریافت کد رهگیری بانک و اس��ناد خرید را از فروشنده‬ ‫دارند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬قطعات یدکی دپو شده مشکل دریافت اسناد بانکی و کد رهگیری‬ ‫بانک را دارند و به گمرک اظهار نشده اند و تا زمانی که کاالی وارداتی به گمرک اظهار‬ ‫نش��ود‪ ،‬امکان انجام تش��ریفات گمرکی وجود ندارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬یکی از مواردی که‬ ‫می تواند ترخیص کاال را به درازا بکش��اند‪ ،‬نداش��تن مجوزهای قانونی است‪ .‬گمرک‬ ‫مس��ئول دریافت مجوزهای قانونی براس��اس قوانین و مقررات اس��ت و ممکن است‬ ‫ص��دور این مجوزها از س��وی دیگر نهادها چند روز زمان بب��رد‪ .‬گمرک تا مجوز را از‬ ‫س��امانه دریاف��ت نکند‪ ،‬اجازه ترخی��ص کاال را نمی دهد‪ .‬ارونق��ی کمبود نقدینگی‬ ‫صاحب��ان کاال را دلی��ل دیگر ترخیص نش��دن کاالها عنوان ک��رد و گفت‪ :‬به محض‬ ‫پرداخت الکترونیکی وجوه گمرک‪ ،‬پروانه الکترونیکی ترخیص کاال صادر می ش��ود‪.‬‬ ‫معاون فنی گمرک گفت‪ :‬براساس ماده ‪ ۳۸‬قانون گمرک از لحظه اظهارنامه صاحبان‬ ‫کاال تا ترخیص کاال‪ ،‬گمرک مسئول بررسی ان است که تاکنون مشکل گمرکی برای‬ ‫ترخیص قطعات یدکی از گمرکات گزارش نشده و فقط مشکالت مربوط به دریافت‬ ‫اس��ناد بانکی و ثبت سفارش است‪ .‬ارونقی درباره مشکل ترخیص نشدن لوازم یدکی‬ ‫واحده��ای تولیدی تصریح کرد‪ :‬سیاس��ت های اتخاذ ش��ده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ارتباطی با گمرک ندارد‪ .‬تا زمانی که کاالی وارداتی به گمرک اظهار نش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گمرک پاسخگو نیس��ت و امکان انجام تش��ریفات گمرکی وجود ندارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬تش��ریفات گمرکی چنانچه با مش��کل قانونی و بانکی روبه رو نش��ود گمرک با‬ ‫ارائه تسهیالت ترخیص کاال را به طور درصدی انجام می دهد و ترخیص کاال طوالنی‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران به کنترل سامانه ثبت سفارش‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬مشکل اصلی مجوز ورود کاال و ثبت سفارش است‪.‬‬ ‫برخی کاالهای وارداتی در مناطق ازاد و گمرک اورده می شد و سپس ثبت سفارش‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬یکی از دالیل دپو ش��دن کاال در گمرک دیر ثبت ش��دن مجوز ورود‬ ‫کاال در بخش ثبت س��فارش برای اظهارنامه ان به گمرک اس��ت که تش��ریفات ثبت‬ ‫س��فارش ان در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام نش��ده است و امکان اظهار کاال‬ ‫به گمرک وجود ندارد‪.‬‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان به اعضای اصلی این‬ ‫صنعت ارائه دهیم‪ .‬در واقع واردکنندگان پس از دریافت‬ ‫ارز نیمایی و واردات محصوالت ش��ان‪ ،‬از طریق اتحادیه‬ ‫لیتوگرافان‪ ،‬وزارت ارشاد و سازمان حمایت‪ ،‬محصوالت‬ ‫را ب��ه مصرف کنن��دگان اصلی‪ ،‬مج��وزدار و قانونی ارائه‬ ‫می کنند تا بازار دچار دالل بازی نشود‪.‬‬ ‫وی گف��ت ‪ :‬تصمیم بعدی این ب��ود که واردکنندگان‪،‬‬ ‫زینک های��ی که از قبل داش��تند را از طریق تعاونی ها و‬ ‫نهادهای��ی که ما معرفی می کنی��م به طور مصرف خرد‬ ‫و کوتاه م��دت در اختیار متقاضی��ان واقعی قرار دهند و‬ ‫نشس��ت مش��ترکی نیز با بانک مرکزی داشته باشیم تا‬ ‫ثبت س��فارش هایی که داشته اند را س��ریع تر به جریان‬ ‫بیندازند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه و دبیر اتحادیه لیتوگرافان تهران‬ ‫اظهارکرد‪ :‬برخی واردکنن��دگان معتقد بودند عده ای با‬ ‫ارز دولت��ی واردات انجام می دهند و م��ا با ارز نیمایی؛‬ ‫در نتیج��ه این روند مش��کالتی ایجاد می ش��ود که به‬ ‫همین دلی��ل اقدام به واردات نک��رده بودند‪ .‬در همین‬ ‫باره‪ ،‬نماینده وزارت ارش��اد خاطرنش��ان کرد که قیمت‬ ‫محصول براس��اس ن��رخ ارزی که ب��ا ان واردات انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬مشخص می شود و سود را براساس همان میزان‬ ‫می گیرد که تبعیض��ی بین واردکنندگان ایجاد نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بهادری افزود‪ :‬بخش خصوصی و اتحادیه ها در ارتباط‬ ‫مستقیم با اعضای صنفی خود هستند و اطالعات کافی‬ ‫و الزم درباره مصرف اعض��ا دارند؛ بنابراین می توانند از‬ ‫طریق تعاونی ها محصوالت در اختیار صنوف قرار دهند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن الزم بود دول��ت از متخصص��ان اتحادیه های‬ ‫مرتبط بهر ه بگیرد تا با چنین مشکالتی روبه رو نشویم‪.‬‬ ‫در زمان جن��گ و اواخر دهه ‪ 70‬و اوایل ‪ 80‬اتحادیه ها‬ ‫محصوالت را توزیع می کردند و اگر کس��ی مازاد ان را‬ ‫می خواست از بازار ازاد تهیه می کرد‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫غالمرضا فروغی نیا‬ ‫‹ ‹خالی کردن اب دری ا با قاشق!‬ ‫غالمرض��ا نوری عال‪ ،‬یک فعال رس��انه ای دیگر نیز در‬ ‫این ب��اره گفته اس��ت‪« :‬افزایش عجی��ب قیمت زینک‬ ‫و کاغ��ذ‪ ،‬نبود س��ازکار کارامد حمای��ت از مطبوعات‪،‬‬ ‫قهر اساس��ی مردم با نش��ریات و نب��ود نیروهای کافی‬ ‫و حرف��ه ای‪ ،‬در حقیق��ت روزنامه ن��گاری را ب��ه ایثاری‬ ‫بیهوده تبدیل کرده اس��ت‪ .‬کاغ��ذی که فروردین ‪ 96‬با‬ ‫نرخ ‪ 2500‬تومان در دس��ترس بود‪ ،‬ام��روز با ‪ 13‬هزار‬ ‫تومان ه��م پیدا نمی ش��ود‪ .‬قیمت زین��ک دو ورقی از‬ ‫‪ 6800‬توم��ان به ‪ 40‬هزار تومان رس��یده‪ ،‬البته ان هم‬ ‫نایاب است‪ 600 .‬درصد افزایش قیمت زینک و کاغذ! با‬ ‫میانگین تورمی ‪ 200‬درصد در سایر هزینه ها‪ ،‬نشریات‬ ‫را به مرگ نزدیک کرده است‪ .‬در فروردین ‪ 96‬نشریه ای‬ ‫با ‪ 8‬صفحه رنگی و شمارگان ‪ 5‬هزار نسخه‪ ،‬یک میلیون‬ ‫تومان هزینه داش��ت‪ ،‬امروز بیش��تراز ‪ 5‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫هزین��ه دارد‪ .‬جالب تر اینکه این روزها‪ ،‬حتی با پرداخت‬ ‫هزینه های بیش��تر‪ ،‬امکان چاپ تمام رنگی و شمارگان‬ ‫دلخ��واه‪ ،‬مطلقا وجود ن��دارد و چاپخانه ه��ا در مضیقه ‬ ‫هس��تند‪ .‬معنی ساده اوضاع این است که دولت باوجود‬ ‫اختص��اص ارز ‪ 4200‬تومانی به کاغذ‪ ،‬نتوانس��ت ان را‬ ‫مدیریت کند و ارزهای دولتی سر از مافیا دراورده اند! از‬ ‫یارانه ‪ 130‬میلیارد تومانی نش��ریات در سال ‪ 97‬تا این‬ ‫لحظه فقط ‪ 30‬میلیارد تومان تامین اعتبار شده است‪».‬‬ ‫بیژن بهادری‬ ‫غالمرضا نوری عال‬ ‫اجالس جامع مدیران و رهبران کسب و کار ‪۱۳۹۷‬‬ ‫پنجمین دوره اجالس جامع مدیران عامل‪ ،‬ارشد‬ ‫و صاحبان کس��ب و کار با شعار یک روز برای یک‬ ‫س��ال و محوریت نواوری و بازاریابی کسب و کارها‬ ‫در س��ال ‪ ،98‬در سالن اجالس س��ران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬این ایین ‪ ۹‬اس��فند با حضور‬ ‫مدی��ران عامل و ارش��د و صاحبان کس��ب و کار و‬ ‫اس��تارت اپ های کش��ور با هدف اموزش و انتقال‬ ‫تجربه ها و موضوع های مدیریت فروش و بازاریابی‪،‬‬ ‫مطرح کردن ایده های جدید برای گذراندن رکود و‬ ‫روش های جدید درامدزایی در سال‪ ۹۸‬به میزبانی‬ ‫موسس��ه اموزش عال��ی ازاد ماه��ان و ب��ا حمایت‬ ‫شرکت های بزرگی همچون ایده پردازان برگزار شد‪.‬‬ ‫در حاش��یه ای��ن اج�لاس‪ ،‬مجی��د س��یاری‪،‬‬ ‫مدیرعامل موسس��ه ام��وزش عالی ماه��ان گفت‪:‬‬ ‫با هدف هم اندیش��ی و ش��ناخت چالش های پیش‬ ‫رو و همچنین بررس��ی چش��م انداز اینده اقتصاد و‬ ‫کارافرینی پنجمین همایش ساالنه موسسه ماهان‬ ‫با حضور استادان برجسته و برندهای معتبر داخلی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح فعالیت های این موسسه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬کارافرینی از جمله فعالیت ها موسس��ه ماهان‬ ‫اس��ت که اقدام به ام��وزش و فعالیت در این حوزه‬ ‫می کن��د و در ای��ن راس��تا‪ ،‬پنجمی��ن گردهمایی‬ ‫س��االنه ماهان برگزار ش��د و ما میزبان ‪ ۱۸۰۰‬نفر‬ ‫از مدیران ارش��د کارافرینی در کشور بودیم که به‬ ‫بی��ان دیدگاه ها‪ ،‬نظرها و تجربه ه��ای خود در این‬ ‫حوزه پرداختند‪.‬‬ ‫س��یاری گفت‪ :‬مرکز اموزش و مش��اوره ماهان‪،‬‬ ‫مرکز اموزش های مجازی ماهان و همچنین باشگاه‬ ‫کس��ب و کار ماهان در این رویداد س��االنه شرکت‬ ‫دارند و از انجا که در هلدینگ ماهان اس پی یوهای‬ ‫گوناگون مشغول به فعالیت هستند‪ ،‬زنجیروار اقدام‬ ‫به ارائ��ه خدمات به هموطنان می کنند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫موسس��ه ماهان تاکید کرد‪ :‬امسال روش برگزاری‬ ‫همای��ش متف��اوت بود به ط��وری ک��ه در ‪ ۳‬حوزه‬ ‫رهبری بازاریابی و اس��تراتژی ترکیبی از اس��تادان‬ ‫برجس��ته کش��ور حضور داش��تند که مش��اوران و‬ ‫کارافرین��ان نظرهای خ��ود را در این همایش ارائه‬ ‫کردن��د به طوری که امس��ال در ‪ ۳‬بخش تئوری ها‪،‬‬ ‫الگو ه��ا و مدل ه��ا تجربه های خودش��ان را منتقل‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وحید خس��روی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ایده پردازان‬ ‫نیز در حاشیه برگزاری پنجمین همایش کارافرینی‬ ‫ماه��ان در جمع خبرن��گاران گفت‪ :‬ش��عار ما این‬ ‫اس��ت که تجربه ها را تجربه کنی��د به طوری که در‬ ‫وب سایت ایده پردازان فیلم های سخنرانی استادان‬ ‫و بزرگان کارافرینی را اماده می کنیم و در س��ایت‬ ‫اپارات به معرض نمای��ش می گذاریم تا همگان از‬ ‫ای��ن تجربه های مفید بهره مند ش��وند‪ .‬نگرانی های‬ ‫عمده ای در ارتباط با فضای کسب وکار وجود دارد‬ ‫و ما به همگان خواهیم گفت که چگونه از ش��رایط‬ ‫رکود اینده خارج شویم‪.‬‬ ‫نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق های‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی سراسر کشور‬ ‫از س��اعت ‪ 8‬صبح دیروز‪ ۱۱ ،‬اسفند ‪ 1397‬در ‪34‬‬ ‫اتاق در سراسر کش��ور اغاز شد که در جریان ان از‬ ‫می��ان ‪ 1547‬داوطلب در ‪ 34‬ات��اق ‪ 535‬نفر برای‬ ‫حضور در هیات نمایندگان اتاق های شهرستان ها‬ ‫انتخاب ش��دند‪(.‬در زمان تنظیم این خبر فهرست‬ ‫برگزیدگان اعالم نشده بود)‬ ‫محل برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی تهران در‬ ‫هتل «الله» بود و براس��اس امارها ‪ 1547‬داوطلب‬ ‫در ‪ 34‬اتاق سراسر کش��ور برای عضویت در هیات‬ ‫نماین��دگان اتاق ها ثبت نام کرده ان��د که از طریق‬ ‫صن��دوق ارا ‪ 535‬نفر از این اف��راد ‪ 40-‬نفر در اتاق‬ ‫تهران و ‪ 15‬نفر در هر یک از اتاق های شهرس��تان‪-‬‬ ‫به عن��وان اعضای جدی��د هیات ه��ای نمایندگان‬ ‫انتخاب شدند‪.‬‬ ‫انجم��ن نظارت بر انتخاب��ات دوره نهم به منظور‬ ‫حس��ن اجرای انتخابات به ط��ور انالین و از طریق‬ ‫دوربین های مداربس��ته هر ‪34‬حوزه رای گیری را‬ ‫از مح��ل اتاق ایران رصد کرد‪ .‬همچنین نمایندگان‬ ‫این انجم��ن به صورت حضوری ب��ر روند برگزاری‬ ‫انتخاب��ات در هم��ه حوزه ه��ا نظ��ارت داش��تند‪.‬‬ ‫رای گی��ری در انتخاب��ات اتاق ه��ای بازرگان��ی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی سراس��ر کشور به طور‬ ‫الکترونیکی انجام شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬دی��روز همزمان ب��ا اغاز‬ ‫انتخابات نهمی��ن دوره هیات نمایندگان اتاق های‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی سراسر کشور‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با حض��ور در اتاق‬ ‫بازرگانی ایران از انجمن نظارت بر انتخابات بازدید‬ ‫کرد‪ .‬رضا رحمانی دراین بازدید بر ضرورت برگزاری‬ ‫پرش��ور انتخابات اتاق ها تاکید کرد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به نقش و جایگاه اتاق بازرگانی‪ ،‬حضور تشکل ها در‬ ‫فرایند تصمیم گیری و تصمیم س��ازی های کشور‬ ‫در حوزه اقتصادی اهمی��ت ویژه ای دارد و در دوره‬ ‫نه��م نیز انتخابات متفاوتی را نس��بت به دوره های‬ ‫قبلی مش��اهده هستیم‪ .‬تمهیدات خوبی برای یک‬ ‫انتخابات پرشور و سالم اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫رحمان��ی همچنین به ط��ور انالی��ن برگزاری‬ ‫انتخابات در اس��تان ها را رصد ک��رد‪ .‬از نظر تعداد‬ ‫نامزدهای حاضر در انتخاب��ات نهمین دوره هیات‬ ‫نماین��دگان اتاق ه��ای بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی سراس��ر کش��ور‪ ،‬اتاق تهران با ‪159‬‬ ‫نامزد بیش��ترین تعداد تقاضا را برای ورود به هیات‬ ‫نمایندگان داش��ته ک��ه از میان انه��ا ‪ 40‬نفر برای‬ ‫هیات نمایندگان انتخاب ش��دند‪ .‬از میان اتاق های‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی سراس��ر‬ ‫کش��ور‪ ،‬اتاق بندرعباس با ‪ 60‬نامزد‪ ،‬ش��لوغ ترین‬ ‫رقابت انتخاباتی را ش��اهد ب��ود و اتاق های اصفهان‬ ‫و مشهد نیز با ‪ 58‬نامزد در رتبه بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در مقابل اتاق های شهرکرد و کرمانشاه با ‪ 28‬نامزد‬ ‫و اتاق یزد با ‪ 29‬نامزد خلوت ترین رقابت انتخاباتی‬ ‫دوره نهم را برگزار خواهند کرد‪.‬‬ ‫ابالغ بخشنامه‬ ‫ضدتحریمی به گمرکات‬ ‫گمرک ایران تصمیم ه��ای جدیدی را پیرامون‬ ‫بهبود فرایند تج��ارت خارجی و مقابله با تحریم ها‬ ‫گرفت��ه و ب��رای اجرا به گمرکات سراس��ر کش��ور‬ ‫اب�لاغ کرده اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬گم��رک ایران‬ ‫تصمیم ه��ای جدی��دی را پیرامون بهب��ود فرایند‬ ‫تجارت خارج��ی و مقابله با تحریم ها گرفته و برای‬ ‫اجرا به گمرکات سراسر کشور ابالغ کرده است‪.‬‬ ‫در بخش��ی از ابالغیه گمرک پیرامون بررس��ی‬ ‫و تعیی��ن ارزش کااله��ای واردات��ی و همچنی��ن‬ ‫تفوی��ض اختیار ایجاد شناس��ه ‪ TSC‬و بررس��ی‬ ‫ارزش به گم��رکات اجرایی امده اس��ت‪ :‬به منظور‬ ‫مقابل��ه ب��ا تحریم ه��ا و بهبود فضای کس��ب وکار‪،‬‬ ‫تسریع و تس��هیل در فرایند تجارت خارجی و رفع‬ ‫موان��ع و مقررات زاید و دس��ت پاگیر‪ ،‬تصمیم های‬ ‫جدیدی گرفته ش��ده است‪ .‬گمرک ایران براساس‬ ‫تصمیم های جدید اتخاذ ش��ده بر لزوم دریافت کد‬ ‫شناس��ایی کاالها به منظور دریافت مجوز ترخیص‬ ‫از گمرکات سراسر کشور تاکید و همچنین شرایط‬ ‫ترخیص کاال از هر یک از مس��یرهای س��بز‪ ،‬زرد یا‬ ‫قرمز را اعالم کرده است‪ .‬در این بخشنامه به معاون‬ ‫برنامه ری��زی و بین الملل گمرک ابالغ ش��ده که در‬ ‫یک دوره ‪ ۴‬ماهه نس��بت به هوشمندس��ازی بانک‬ ‫اطالعات ارزش در گمرک ایران اقدام کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫میزبانی «الله» از فعاالن‬ ‫اقتصادی در پایتخت‬ ‫از وضعیت نابسامان بازار کاغذ و زینک گزارش می دهد‬ ‫اوایل سال ‪ ۹۶‬قیمت کاغذ حدود ‪ ۲۵۰۰‬تومان‪ ،‬اواخر‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۴۸۰۰‬تومان و اوایل س��ال ‪ ۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬توم��ان ب��ود؛ اما در حال حاض��ر کاغذ با قیمت‬ ‫ح��دود ‪ ۱۲۰۰۰‬تومانی به فروش می رس��د‪ .‬همچنین‬ ‫قیم��ت زینک خام دو ورقی که س��ال گذش��ته ‪۶۸۰۰‬‬ ‫تومان بود‪ ،‬امروز با قیمت نجومی ‪ 37‬تا ‪ 42‬هزار تومان‬ ‫روبه رو اس��ت که اگر مبنا را ‪ ۴۰‬هزار تومان در هر برگ‬ ‫در نظر بگیریم‪ ،‬شاهد افزایش ‪ 50‬تا ‪60‬درصدی هزینه‬ ‫چاپ یک روزنامه نس��بت به یک ماه پیش خواهیم بود‪.‬‬ ‫اتفاقی که می تواند به فهرست روزنامه های تعطیل شده‬ ‫بیفزاید و تیراژ روزنامه ها را نیز به شدت کاهش دهد‪.‬‬ ‫براساس گزارش‬ ‫‪ ،‬به دلیل بحران به وجود امده‬ ‫در تامین و نرخ زینک‪ ،‬نشستی با حضور رئیس و هیات‬ ‫رئیسه اتحادیه لیتوگرافان تهران با واردکنندگان اصلی‬ ‫زین��ک و با حضور معاون دفتر امور چاپ وزارت ارش��اد‬ ‫و مدیرعام��ل تعاونی لیتوگرافان برگزار ش��د که نتایج‬ ‫مثبتی به همراه داش��ته و مقرر ش��ده است با حمایت‬ ‫وزارت ارشاد این مشکل تا حدی برطرف شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1251‬‬ ‫پیاپی ‪2569‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیریت‬ ‫ضعیف در‬ ‫توزیع گوشت ‬ ‫تنظیم بازاری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ارتزاق ‪ ۴۰۰‬میلیون نفری از بازار جهانی نوروز‬ ‫امادگی اصناف برای میزبانی از ایین باستانی‬ ‫محمدعلی صدیقی‬ ‫برگزاری ‪ ۱۱۵‬نمایشگاه عرضه مستقیم در ایران‬ ‫کارشناس اقتصاد حوزه اصناف‬ ‫خبر‬ ‫ورود دادستان کرج به‬ ‫موضوع «صف گوشت»‬ ‫دادس��تان ک��رج با‬ ‫اش��اره به مش��کالتی‬ ‫که به تازگی در تامین‬ ‫گوشت و مرغ به وجود‬ ‫ام��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬برخی‬ ‫برای تامین گوش��ت‬ ‫رس��توران داران و‬ ‫مراکز طبخ غذا در صف می ایستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬حاجی رضا ش��اکرمی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در حال حاضر با مش��کالتی در‬ ‫تامین گوش��ت و مرغ مورد نیاز ش��هروندان‬ ‫روبه رو هس��تیم که این مشکالت را انعکاس‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه ب��ه تفاوت قیمت‬ ‫گوش��ت گ��رم و منجمد‪ ،‬مردم ب��رای خرید‬ ‫ارزان ت��ر ب��ه میدان ها مراجع��ه می کنند که‬ ‫همین امر باع��ث ایجاد صف های طوالنی در‬ ‫برخی مناطق شد است‪.‬‬ ‫این مس��ئول خاطرنش��ان کرد‪ :‬بدون شک‬ ‫اگر این تفاوت قیمت ها وجود نداشت شاهد‬ ‫ایجاد این صف های طوالنی نبودیم‪.‬‬ ‫دادستان کرج توضیح داد‪ :‬جالب اینجاست‬ ‫در چنین ش��رایطی برخی در صف گوش��ت‬ ‫می ایس��تند تا برای رس��توران داران و مراکز‬ ‫طبخ غذا گوشت ارزان تهیه کنند‪.‬‬ ‫این مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬باید نظارت بر‬ ‫روند توزیع گوش��ت و مرغ در استان افزایش‬ ‫یابد و روند توزیع این اقالم با نظم بیش��تری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬البت��ه این کار س��اده نیس��ت‬ ‫چون اف��رادی ک��ه در صف ق��رار می گیرند‬ ‫اعالم می کنند که نیاز به گوش��ت دارند و ما‬ ‫نمی توانیم به انها بگوییم که شما به گوشت‬ ‫نیاز ندارید‪ .‬ش��اکرمی اب��راز کرد‪ :‬برای حل‬ ‫ریش��ه ای این مس��ئله بای��د قیمت ها به هم‬ ‫نزدیک شود تا از این طریق در صف ایستادن‬ ‫و فروش گوش��ت در جای دیگ��ر برای افراد‬ ‫سودی نداشته باشد‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بازار جهانی نوروز‬ ‫فروش‬ ‫فوق العاده‬ ‫نسبت به‬ ‫سال های گذشته‬ ‫بیشتر مورد‬ ‫تاکید قرار‬ ‫گرفته است و به‬ ‫این ترتیب ارائه‬ ‫اقالم پر مصرف‬ ‫پایان سال و‬ ‫نوروز از سوی‬ ‫اتاق های اصناف‬ ‫و اتحادیه های‬ ‫سراسر کشور‬ ‫در طرح فروش‬ ‫فوق العاده‬ ‫دنبال می شود‬ ‫مع��اون رئیس جمه��وری در‬ ‫این ب��اره گف��ت‪ :‬دس��ت کم‬ ‫جمعیت��ی ‪ ۴۰۰‬میلیون نفری‬ ‫(در کش��ورهایی ک��ه ن��وروز را‬ ‫می ستایند) از این ایین ارتزاق‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬علی اصغر‬ ‫مونس��ان‪ ،‬رئیس سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری در همایش جش��ن جهانی نوروز که در‬ ‫برج میالد برگزار ش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ن��وروز از جنبه های‬ ‫ی رونق و تحرک دارد‪.‬‬ ‫اقتصادی و تجار ‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬از حمل ونق��ل و گرفته تا نس��اجی‬ ‫و پوش��اک‪ ،‬از صنایع دس��تی و مایحت��اج زندگ��ی ت��ا‬ ‫صنایع شیرینی س��ازی و تنق�لات‪ ،‬از صنعت هتلداری‬ ‫و رس��توران تا تجارت و کش��ت گل محورهای فعالیت‬ ‫اقتصادی در نوروز هستند‪.‬‬ ‫علی اصغر مونس��ان در جمع س��فیران کش��ورهای‬ ‫ش��ریک در پرونده جهانی ن��وروز تاکید کرد‪ :‬معتقدیم‬ ‫این جشن بزرگ باس��تانی ظرفیت بالقوه بزرگی برای‬ ‫جلب و جذب گردشگران سراسر جهان و رونق صنعت‬ ‫گردشگری در کشورهای عضو پرونده نوروز دارد‪.‬‬ ‫وی از کش��ورهای عضو پرون��ده جهانی نوروز دعوت‬ ‫ک��رد ب��ا برنامه ریزی ب��رای همکاری های مش��ترک و‬ ‫تعری��ف رویداده��ای بین المللی مانند نمایش��گاه ها و‬ ‫حق جهانی این‬ ‫هفته ه��ای فرهنگی با محوریت نوروز‪ِ ،‬‬ ‫میراث ارزش��مند و ایین های ج��ذاب ان را بجا اورند‬ ‫و نش��ان نوروز را در عرصه صنعت گردش��گری شکوفا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردشگری با اش��اره به از بین رفتن بخشی از ایین ها‬ ‫و رس��ومی که نتوانس��تند در ازمون ه��ای زمان باقی‬ ‫بمانند‪ ،‬افزود‪ :‬نوروز یکی از کهن ترین ایین های بشری‬ ‫اس��ت که هیچ ایین و اهریمنی نتوانسته ان را نابود یا‬ ‫کم رنگ کند‪ .‬ایینی که دین اس�لام نیز در همزیستی‬ ‫و همدل��ی با ان برامد و گره مبنایی و مس��تحکم بین‬ ‫انها زده شد‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه نوروز همدلی و همگرایی نوع‬ ‫بش��ر را می طلبد و ارزو می کن��د بانگ صلح در جهان‬ ‫باش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬از خ��اور اروپا تا دری��ای مدیترانه‪،‬‬ ‫از اس��یای میانه تا خ��اور دور‪ ،‬از کرده��ا و ازبک ها تا‬ ‫ع��راق و ش��ام‪ ،‬از غرب چین ت��ا اناتولی ‪ ،‬از ش��به قاره‬ ‫هند و افغانس��تان در ش��رق ت��ا بین النهرین در غرب‬ ‫و از س��ین کیانگ و اس��یای مرکزی در شمال شرق تا‬ ‫دامنه های ش��مالی قفقاز بزرگ در ش��مال و اس��یای‬ ‫صغی��ر در ش��مال غربی‪ ،‬تاریخ بلند خ��ود را در نوروز‬ ‫زنده نگه داشته اند و اکنون ثمره همگرایی ایران‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫جمهوری اذربایجان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬پاکستان و‬ ‫ترکیه شده است‪.‬‬ ‫ان چنان ک��ه گفت��ه ش��د‪ ،‬ب��ه عقی��ده مع��اون‬ ‫رئیس جمه��وری ایران‪ ،‬حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون نفر و بلکه‬ ‫بی��ش از ان‪ ،‬در مجموعه چند کش��وری ک��ه نوروز را‬ ‫گرامی می دارند در این ایام ارتزاق می کنند اما صنوف‬ ‫ایران در این ایام مش��غول چه کارهایی هستند و برای‬ ‫جلب و جذب مش��تریان چ��ه اقدام های انجام خواهند‬ ‫داد؟‬ ‫خبرها حاکی از ان اس��ت که برخی از این اقدام ها‪،‬‬ ‫کش��وری است و برخی دیگر در ش��هرها و استان های‬ ‫گوناگون تفاوت هایی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات تمام وقت‬ ‫دبی��رکل ات��اق اصن��اف ایران‬ ‫درباره خدمات اصناف به جامعه‬ ‫به مناسبت نوروز گفت‪ :‬در ایام‬ ‫پایانی س��ال و نوروز با توجه به‬ ‫تعطیالت��ی ک��ه وج��ود دارد‪،‬‬ ‫مس��افرت های بیش��تری انجام‬ ‫می شود و از این رو نیاز است تا‬ ‫برخی فروش��گاه ها و واحد های خدماتی خدمات تمام‬ ‫وقت ارائه دهند‪ .‬فهرس��ت کش��یک واحد ها در ‪ ۵‬روز‬ ‫نخست فروردین از سوی اتاق ها مشخص شده است و‬ ‫به ستاد تس��هیالت نوروزی ارائه می شود تا در تمامی‬ ‫ایام تعطیالت ارائه خدمات به شهروندان دچار خدشه‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫عل��ی عوض پ��ور در گفت وگ��و با خبرن��گار‬ ‫بیان کرد‪ :‬برخی تعمیرگاه های خودرو و فروش��گاه های‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در موضوع گوش��ت‪ ،‬اگر می��زان تولید و‬ ‫واردات را روی کاغ��ذ بیاوریم‪ ،‬عدد بس��یار‬ ‫بزرگی به دست می اید و می بینیم که نسبت‬ ‫به سال ‪ ۹۶‬افزایش واردات شدیدی (حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬درصد) داریم‪.‬‬ ‫وضعی��ت نهاده ه��ای دامی ه��م ان قدر‬ ‫ب��د نبوده اس��ت اما می بینیم ک��ه خیلی ها‬ ‫نمی توانند گوشت بخرند و در واقع بسیاری‬ ‫از اف��راد جامع��ه از خرید گوش��ت بی بهره‬ ‫مانده اند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ب��ازار س��یاه ایج��اد و‬ ‫صف های مصرف کنندگان نیز طوالنی شده‬ ‫است‪ .‬علت این اس��ت که در توزیع گوشت‬ ‫بخش خصوص��ی را دخی��ل نکرده ان��د و در‬ ‫نهایت ش��رایطی پیش امده ک��ه می دانیم‬ ‫گوشت داریم اما نمی دانیم کجا است‪.‬‬ ‫اینکه از لحظه خروج گوشت ها از هواپیما‬ ‫ت��ا لحظه توزیع در فروش��گاه ها گوش��ت ها‬ ‫چ��ه اتفاقی می افتد ب��رای بخش خصوصی‬ ‫و مصرف کنن��دگان مش��خص نیس��ت‪ .‬اما‬ ‫این واضح اس��ت که درص��د قابل توجهی از‬ ‫گوش��ت ها پس از توزیع در فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای به خانه ها نمی رسد‪.‬‬ ‫ما در ته��ران و شهرس��تان دیگری چند‬ ‫م��ورد بررس��ی میدان��ی داش��تیم‪ .‬ب��رای‬ ‫ای��ن منظور تع��دادی از اف��راد خودمان را‬ ‫به عن��وان خریدار از صب��ح زود به صف های‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای فرستادیم تا بررسی‬ ‫کنند که چه کس��انی گوشت ها را خریداری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫انچ��ه دریافتی��م این بود ک��ه در جامعه‬ ‫اماری ما‪ ،‬بیش از ‪۶۰‬درصد گوشت هایی که‬ ‫به نوبت گرفته شدند‪ ،‬به خانه ها نرسیدند‪.‬‬ ‫تع��دادی از اف��راد به ط��ور هماهنگ در‬ ‫صف ها می ایس��تند و هر ک��دام از انها پس‬ ‫از خرید‪ ،‬گوش��ت ها را در یک خودرو واحد‬ ‫می گذارند‪.‬‬ ‫در ش��هرهای دیگ��ر هم می ت��وان چنین‬ ‫ازمونی داش��ت تا ببینیم ک��ه خروجی این‬ ‫بررس��ی میدانی چیست‪ .‬با وجود این‪ ،‬قابل‬ ‫انکار نیس��ت که توزیع گوش��ت به مشکل‬ ‫برخورده اس��ت و باید تمهی��دات جدیدی‬ ‫اندیشید‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬روز به اغاز س��ال نو و عید باس��تانی نوروز باقی‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬عیدی که عالوه بر ایران در چند کش��ور‬ ‫دیگر نیز گرامی داشته می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬نوروز در جمه��وری اذربایجان‪،‬‬ ‫ازبکس��تان‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬ع��راق‪ ،‬پاکس��تان‪،‬‬ ‫هندوس��تان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬قرقیزستان‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬بلغارس��تان‪ ،‬تانزانیا و مصر برگزار می شود‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت که هر کدام از این کشور ها به مناسبت‬ ‫این ایین‪ ،‬بازاری مناسبتی دارند‪ .‬در این باره یک مقام‬ ‫بلند پایه ایرانی معتقد اس��ت که دس��ت کم جمعیتی‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون نفری از بازار نوروز ارتزاق می کنند‪.‬‬ ‫از حمل ونقل گرفته تا نساجی و پوشاک‪ ،‬از صنایع دستی و مایحتاج‬ ‫زندگ��ی ت��ا صنایع شیرینی س��ازی و تنقالت‪ ،‬از صنع��ت هتلداری و‬ ‫رس��توران تا تج��ارت و کش��ت گل محورهای فعالی��ت اقتصادی در‬ ‫نوروز هستند‬ ‫مواد غذایی از جمله انهایی هس��تند که خدمات تمام‬ ‫وقت ارائه خواهند داد‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬فروش فوق العاده نس��بت به سال های‬ ‫گذش��ته بیش��تر مورد تاکید قرار گرفته است و به این‬ ‫ترتیب ارائه اقالم پر مصرف پایان سال و نوروز از سوی‬ ‫اتاق های اصناف و اتحادیه های سراس��ر کشور در طرح‬ ‫فروش فوق العاده دنبال می شود‪.‬‬ ‫عوض پور ادامه داد‪ :‬نمایش��گاه های عرضه مس��تقیم‬ ‫کاال (نمایش��گاه بهاره) نیز در بیش��تر استان ها برگزار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر فروش فوق العاده‬ ‫از برنامه ه��ای پیش��ه وران مرتب��ط با ب��ازار نوروز‪،‬‬ ‫برگ��زاری فروش ه��ای فوق العاده اس��ت‪ .‬به طوری که‬ ‫برخ��ی از ش��هرها و شهرس��تان ها تمرک��ز خ��ود را‬ ‫ب��ر فروش ه��ای فوق العاده گذاش��ته اند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬در این باره هوش��یار فقیهی‪،‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی و اقتصاد اتاق اصناف ایران گفت‪:‬‬ ‫ما دنبال این هس��تیم که فرهنگ فروش فوق العاده را‬ ‫ترویج کنیم‪.‬‬ ‫فقیهی با اش��اره ب��ه برگزاری‬ ‫نمایشگاه های عرضه مستقیم و‬ ‫بهاره اف��زود‪ ۱۱۵ :‬نمایش��گاه‬ ‫عرضه مس��تقیم در استان ها و‬ ‫شهرس��تان های کش��ور برگزار‬ ‫می ش��ود که چندین کارگروه‬ ‫راهبری برای نظارت بر فعالیت‬ ‫این نمایشگاه ها ایجاد شده است تا به طور مستمر کار‬ ‫نظ��ارت را انجام دهن��د و باید نظارت ه��ای فیزیکی‬ ‫به ش��دت افزایش یابد که تمهی��دات ویژه ای برای ان‬ ‫اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫در ش��یراز هم با مخالفت اتاق اصناف با نمایش��گاه‬ ‫بهاره در دفاع از حقوق کس��به و بازاریان س��رانجام با‬ ‫مصوبه س��تاد تنظیم بازار اس��تان فارس و شهرستان‬ ‫ش��یراز ف��روش فوق العاده بهاره ‪ ٩٨‬اصناف از س��وی‬ ‫اصناف و در تمامى واحدهاى صنفى برگزار مى ش��ود‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصن��اف ایران‬ ‫سیدمحمود هاشمى‪ ،‬رئیس اتاق اصناف مرکز استان‬ ‫فارس در این باره گفت‪ :‬فروش فوق العاده بهاره کاالى‬ ‫ایرانى اصناف شیراز تا ‪ ١٥‬فروردین ‪ ٩٨‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫در ابدانان از ش��هرهای ایالم نیز قرار است تا طرح‬ ‫فروش فوق العاده جایگزین نمایش��گاه های بهاره شود‪.‬‬ ‫ایوب جمشیدی‪ ،‬رئیس اتاق اصناف ابدانان به پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی اتاق اصن��اف ایران از دیگ��ر اقدام های‬ ‫ن��وروزی اصناف ابدان��ان برای نوروز گف��ت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه جمعیت ابدانان در ای��ام نوروز ‪ ۲.۵‬تا‪۳‬برابر‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬با همکاری دادس��تانی و دادگستری‬ ‫خروج دام از این شهرستان ممنوع شد و براین اساس‬ ‫در تالش هس��تیم نرخ گوش��ت قرمز را در شهرستان‬ ‫کاهش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری نمایشگاه های بهاره‬ ‫برگزاری نمایشگاه های بهاره‪ ،‬با وجود همه حاشیه ها‬ ‫و ام��ا و اگر های��ی ک��ه دارد به جزئی جدانش��دنی از‬ ‫برنامه های اصناف و شهرداری ها تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬زاه��دان از این ام��کان برخوردار‬ ‫خواهد بود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف‬ ‫ای��ران و به گفته محمدرفیع س��لطانزاده‪ ،‬معاون امور‬ ‫بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت سیس��تان و بلوچس��تان نیز خبر از برگزاری‬ ‫نمایش��گاه به��اره در زاه��دان داد و گف��ت‪ :‬در ای��ن‬ ‫نمایشگاه گوشت‪ ،‬مرغ‪ ،‬برنج‪ ،‬پوشاک‪ ،‬کیف و کفش‪،‬‬ ‫اجیل و خشکبار‪ ،‬شیرینی و دیگر کاالهای مورد نیاز‬ ‫شهروندان در ایام عید به فروش خواهد رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگ��زاری صداوس��یما‪ ،‬مازندران نیز‬ ‫برنامه مش��ابهی را از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬اسفند خواهد داشت‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم ابراهیم یعقوبی‪ ،‬معاون بازرگانی اداره کل‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران نمایش��گاه بهاره در‬ ‫شهرس��تان هایی که امکانات س��ازه ای ثابتی دارند با‬ ‫موافقت اتاق اصناف‪ ،‬برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫ساوه از شهرهایی اس��ت که نمایشگاه بهاره برگزار‬ ‫خواهد کرد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬علی میرزایی بیان کرد‪:‬‬ ‫نهاد های مربوط از جمله س��ازمان جهادکش��اورزی‪،‬‬ ‫تع��اون روس��تایی و تعزی��رات حکومت��ی برنامه های‬ ‫خود را اعالم کردند و تدابیر الزم برای ارائه مناس��ب‬ ‫خدمات به شهروندان ساوجی اندیشیده شد‪.‬‬ ‫فرماندار س��اوه با اش��اره به برپایی نمایشگاه بهاره‬ ‫در اس��تانه س��ال جدید گفت‪ :‬ح��دود ‪ ۱۰۰‬غرفه در‬ ‫اختیار صنوف گوناگون قرار گرفته است و مقرر شده‬ ‫تا نظارت های الزم بر کیفیت و نرخ کاالها انجام شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شهرس��تان ساوه دارای بافت های‬ ‫حاش��یه ای زیادی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تالش بر این است تا‬ ‫ضمن تامین کاالهای اساس��ی‪ ،‬غرفه های عرضه کاال‬ ‫در بخش ه��ای مرکزی و نوبران به ش��کل مناس��ب و‬ ‫متوازن ایجاد شوند‪.‬‬ ‫از جمله برنامه های دیگر اصناف س��اوه برای نوروز‪،‬‬ ‫فراهم کردن استراحتگاه ها و مراکز اقامتی و بین راهی‬ ‫برای حضور و اس��تراحت گردش��گران و مسافران در‬ ‫ساوه است‪.‬‬ ‫‹ ‹کم و کیف بازار نوروزی در تهران‬ ‫مهم تری��ن خب��ر درب��اره بازار‬ ‫نوروزی در تهران این است که‬ ‫امسال در ‪ ۳‬نقطه از تهران نیز‬ ‫نمایشگاه بهاره برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه قاس��م نوده فراهانی‪،‬‬ ‫رئی��س اتاق اصناف تهران و به‬ ‫گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫اتاق اصناف تهران این نمایش��گاه ها کوچک خواهند‬ ‫بود و از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬اسفند در بوستان والیت‪ ،‬خاوران و‬ ‫مصال برگزار خواهند شد‪ .‬البته قرار است تا واحدهای‬ ‫صنف��ی در قالب حراج فصلی و ف��روش ویژه‪ ،‬اقالم و‬ ‫کاالها را با نرخ مناسب به دست مردم برسانند‪.‬‬ ‫اقدام��ات ته��ران (مانن��د بس��یاری از ش��هر ها و‬ ‫شهرس��تان های دیگر) درباره س��اماندهی بازار نوروز‬ ‫به فروش فوق العاده و نمایش��گاه بهاره ختم نمی شود‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬رئیس اتحادی��ه قنادان تهران طوری‬ ‫برنامه ریزی کرده تا نوروز امس��ال ش��یرینی افزایش‬ ‫نرخی نداشته باشد‪.‬‬ ‫علی بهره مند در این باره به پایگاه اطالع رسانی اتاق‬ ‫اصناف ایران گفت‪ :‬در شرایطی که بازار با رکود کسب‬ ‫و کار و کاهش قدرت خرید مردم روبه رو است‪ ،‬جایی‬ ‫برای افزایش نرخ نمی ماند و عرضه ش��یرینی در شب‬ ‫عید بدون افزایش نرخ خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه وضعیت ب��د مالی اعض��اء صنف‬ ‫قنادان‪ ،‬خواستار حمایت ویژه از این صنف کار افرین‬ ‫در حوزه های مالیاتی و بانکی شد و افزود‪ :‬بسیاری از‬ ‫واحدهای زیرپوشش اتحادیه به دلیل شرایط بد مالی‬ ‫و رکود ب��ازار به دنبال تغییر ش��غل و خروج از صنف‬ ‫هس��تند‪ .‬بهره مند به فعالیت ه��زار و ‪ ۵۰۰‬واحد زیر‬ ‫پوش��ش اتحادیه در تهران در قالب ‪ ۱۲‬رس��ته اشاره‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬در سطح کشور ‪ ۳۵‬هزار واحد صنفی‬ ‫قناد و ش��یرینی با ضریب اشتغال مستقیم ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫نفر فعالیت می کنند‪ .‬بهره مند با اش��ــاره به ‪ ۱۵۰‬قلم‬ ‫م��واد اولیه صنف قنــاد و ش��یرینی فروش به نرخ ‪۵‬‬ ‫قلم ش��یرینی پر مصرف را به ش��رح ذیل اعالم کرد‪:‬‬ ‫ش��یرینی تر‪ ۲۶ :‬ه��زار توم��ان؛ ش��یرینی دانمارکی‪:‬‬ ‫‪۲۱‬ه��زار تومان؛ ش��یـرینــی زبـ��ان‪۲۱ :‬هزار و‪۵۰۰‬‬ ‫تومان؛ ش��یرینی پاپیــون‪۲۱ :‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومـان؛‬ ‫ش��یرینی برنجــی‪۲۱ :‬هزار و‪۵۰۰‬تومـان و شیرینی‬ ‫کیک یزدی‪ ۱۵ :‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫عل��ی انصافی‪ ،‬رئیس اتحادیه مس��افربری اس��تان‬ ‫تهران ام��ا خبر خوبی از هزینه های س��فر با اتوبوس‬ ‫ندارد‪ .‬قرار بر ان است تا نرخ بلیت و هزینه جابه جایی‬ ‫مسافر به وس��یله اتوبوس و مینی بوس برای ایام عید‬ ‫نوروز افزایش یابد که به عقیده برخی کارشناس��ان با‬ ‫توج��ه به افزایش هزینه های جانبی و نرخ لوازم یدکی‬ ‫این افزایش نرخ اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫انصاف��ی بیان کرد‪ :‬در ش��رایط فعل��ی افزایش نرخ‬ ‫بلیت یا در عبارتی بهتر هزینه س��فر های بین شهری‬ ‫به وس��یله اتوبوس و مینی بوس اجتناب ناپذیر اس��ت‬ ‫زی��را میزان تولید خودرو های بین ش��هری به ش��دت‬ ‫کاهش یافت��ه و این موضوع افزایش ن��رخ قابل توجه‬ ‫وس��یله و س��رمایه اصلی این کار را به همراه داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال گذشته نرخ اتوبوس بین شهری‬ ‫در ح��دود ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان ب��ود که درحال حاضر‬ ‫این رقم به یک میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬همچنی��ن حجم تولی��د مینی بوس در‬ ‫کشور به ش��دت افت کرد و نرخ یک مینی بوس برای‬ ‫صاحب و رانن��ده ان حدود ‪ ۳۵۰‬میلیون تومان تمام‬ ‫می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬ثبات و افزایش نیافتن نرخ هزینه‬ ‫سفر های بین شهری غیرمنطقی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تخفیف نوروزی هتل های استان تهران‬ ‫ب��ا وجود این‪ ،‬رئی��س اتحادیه‬ ‫هتل ه��ا و هتل اپارتمان ه��ای‬ ‫اس��تان تهران ن��رخ هتل ها را‬ ‫ثابت دانس��ت و گف��ت در ایام‬ ‫ن��وروز ‪ ۹۷‬نه تنه��ا افزای��ش‬ ‫قیمت��ی در هتل های اس��تان‬ ‫ته��ران نداری��م‪ ،‬بلک��ه ب��رای‬ ‫گردش��گران نوروزی این اس��تان ‪ ۴۰‬درصد تخفیف‬ ‫نوروزی هم در نظر داریم‪ .‬محمدعلی فرخ مهر‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه هتل ها و هتل اپارتمان های اس��تان تهران در‬ ‫گفت وگو با جام جم انالین گفت‪ :‬تخفیف های یادشده‬ ‫‪ ۲۸‬اس��فند امس��ال تا ‪۱۳‬فروردین سال ‪ ۱۳۹۷‬برای‬ ‫مسافران نوروزی تهران در نظر گرفته شده که ازسوی‬ ‫مراکز اقامت��ی به انها ارائه می ش��ود‪ .‬به همین دلیل‬ ‫مسافران نوروزی تهران می توانند از هم اکنون با رزرو‬ ‫محل اقامتی خود از این امکانات بهرمند شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫بازار این عید و ایین باستانی در تمام شهر های ایران‬ ‫داغ داغ شده است‪ .‬اصناف برنامه هایی برای مدیریت‬ ‫ای��ن بازار دارند که در این گزارش به برخی مهم ترین‬ ‫انها اش��اره شد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬مصرف کنندگان نیز با‬ ‫وجود همه محدودیت هایی که امسال در خرج کردن‬ ‫دارند‪ ،‬با توجه به اولویت های خود‪ ،‬خرید ها را ش��روع‬ ‫کرده ان��د‪ .‬برخی از فروش��گاه های زنجیره ای خوراک‬ ‫روزانه می خرند‪ ،‬برخی به سمت بازار پوشاک رفته اند‬ ‫و البت��ه برخی دیگر نیز پش��ت دره��ای نام اورترین‬ ‫فروش��گاه های اجیل صف می کش��ند‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫برخ��ی خانواده ه��ا ه��م هس��تند که چش��م امید به‬ ‫فروش های فوق العاده وعده داده شده و نمایشگاه های‬ ‫بهاره بس��ته اند تا ش��اید حداقل هایی را برای خانواده‬ ‫خود تامین کنند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1251‬‬ ‫پیاپی ‪2569‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫ادغام بانک ها کلید خورد‬ ‫‹ ‹ذی نفعان نگران ادغام نباشند‬ ‫ارائ��ه خدمات بانکی به تمامی مش��تریان اعم از س��پرده گذاران و‬ ‫تس��هیالت گیرندگان از س��وی بانک ها و موسس��ه اعتب��اری کوثر‪ ،‬با‬ ‫مدیریت و راهبری بانک سپه طبق روال عادی قبلی ادامه می یابد‬ ‫مدنظر این تکلیف مهم‪ ،‬نقش انکارناپذیری داش��ته و‬ ‫مددکار مسئوالن و عوامل این ماموریت عظیم هستند‪.‬‬ ‫در پایان‪ ،‬خاطر نشان می سازد‪ ،‬این فرایند به عنوان‬ ‫گام��ی مهم در راس��تای حفظ ثبات و س�لامت نظام‬ ‫بانکی به ش��مار رفته و همراه��ی در اجرای موفق ان‬ ‫ب��رای ارائه خدمات بهتر به جامعه مورد انتظار اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬بانک مرک��زی جمهوری اس�لامی ایران از‬ ‫هموطنان تقاض��ا دارد اخبار و اطالعات مربوط به این‬ ‫طرح ملی را فقط از طریق اطالعیه های رس��می بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران یا بانک سپه پیگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹امادگی برای ادغام بانک ها‬ ‫فرهاد فائز‪ ،‬معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات‬ ‫انفورماتیک هم در گفت وگو با ایسنا در این باره تاکید‬ ‫کرده است که زیرس��اخت های الزم برای تامین نظام‬ ‫یکپارچه بانکداری متمرکز (‪ )Core Banking‬بیش‬ ‫از چند هزار ش��عبه وج��ود دارد و بانک هایی که ادغام‬ ‫می ش��وند می توانند از این س��امانه استفاده کنند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه در س��ال های گذش��ته ش��رکت خدمات‬ ‫انفورماتیک تمام تالش خود را برای بروز رسانی‪ ،‬بهبود‬ ‫و توسعه نسخه اولیه محصول ‪ Core Banking‬خود‬ ‫انجام داده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از همین رو‪ ،‬فعالیت های‬ ‫این شرکت در سال های گذشته منجر به تولید و ارائه‬ ‫نسخه جدید این محصول ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫محصول تمام��ی خدمات مربوط به عموم مش��تریان‬ ‫بانک ها را به صورت مکانیزه و یکپارچه فراهم می اورد‬ ‫و مدیری��ت و عملیات راهبری تمام��ی خدمات بانکی‬ ‫را از طریق دسترس��ی به پایگاه داده های مشترک‪ ،‬به‬ ‫صورت متمرکز ارائه می کند‪ .‬به گفته او‪ ،‬انعطاف پذیری‪،‬‬ ‫مقیاس پذی��ری‪ ،‬امنیت باال‪ ،‬مش��تری محوری‪ ،‬افزایش‬ ‫به��ره وری عملیات��ی و کارایی‪ ،‬مدیری��ت هزینه های‬ ‫عملیات��ی و نگه داش��ت و توانای��ی بیش��تر در تبعیت‬ ‫و انطب��اق با الزام��ات قانونی داخل��ی و حتی المقدور‬ ‫خارجی‪ ،‬از مهم ترین ویژگی های این محصول اس��ت‪.‬‬ ‫فائز با بیان اینکه تجربه های قبلی و دانش فنی شرکت‬ ‫خدمات انفورماتیک منجر به مدیریت چند ده میلیونی‬ ‫تراکنش های روزانه در بزرگ ترین بانک های کش��ور از‬ ‫جمله بانک ملی و صادرات ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ای��ن محصول از بی��ش از ‪ ۶۷‬میلیون مش��تری و ‪۷۵‬‬ ‫میلیون حس��اب پش��تیبانی می کند‪ .‬فائز با اش��اره به‬ ‫خدمات سامانه ‪ Core Banking‬این شرکت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر این محصول توانایی مدیریت بیش‬ ‫از چن��د ده میلیون تراکنش لحظ��ه ای در روز و ارائه‬ ‫خدم��ات به بی��ش از چند هزار ش��عبه را دارد‪ ،‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬درباره اجرای سیاس��ت دولت در زمینه ادغام‬ ‫بانک ها و موسس��ه های مالی کوچک تر و ایجاد ابر بانک‬ ‫با سازمانی بزرگ تر و تعداد شعب زیاد‪ ،‬نگرانی خاصی‬ ‫از منظر اجرایی وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹شعب کمتر‪ ،‬کارامدی بیشتر‬ ‫در ای��ن بی��ن‪ ،‬کارشناس��ان تاکید دارند ک��ه ادغام‬ ‫بانک ها و کوچک سازی بازار پولی کشور اقدام مناسبی‬ ‫اس��ت که در حال انجام اس��ت و این ام��ر می تواند در‬ ‫نهایت به نفع نظام بانکی و اقتصاد کشور تمام شود‪.‬‬ ‫فره��اد رمض��ان‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در ای��ن باره‬ ‫درگفت وگ��و ب��ا‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬زمان��ی که موج‬ ‫خصوصی س��ازی بانک ه��ا در ای��ران ش��کل گرفت و‬ ‫بانک ه��ای خصوصی وارد عرصه بانکداری ش��دند‪ ،‬به‬ ‫دلی��ل بی توجهی ب��ه جغرافیا و حجم اقتصاد کش��ور‪،‬‬ ‫این رویه از اس��تاندارد خ��ودش خارج و در یک رقابت‬ ‫مخ��رب‪ ،‬حج��م زیادی بانک و ش��عب ایجاد ش��د که‬ ‫کارایی مورد انتظار از این بخش در اقتصاد ایجاد نشد ‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه بی تردید نظام بانکی هر کش��وری‬ ‫دارای ویژگی های خاص خودش است و تعداد بانک ها‬ ‫و حجم شعب ش��ان با جغرافیای اقتصادی کشور رابطه‬ ‫منطقی باید داش��ته باش��د که این موض��وع در نظام‬ ‫بانک��داری ما خیل��ی مورد توجه نبوده اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما درحال حاضر با حجم باالیی از ش��عب بانک ها‬ ‫روبه رو هستیم که در یک رقابت مخرب ایجاد شده اند ‬ ‫در حالی حالی که کارایی و بازدهی الزم را ندارند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در این سال ها بانک ها و شعب انها به جای‬ ‫ارائه خدمات نوین‪ ،‬از طریق افزایش شعب و باال بردن‬ ‫نرخ های س��ود بانکی تالش کرده اند تا اقدام به جذب‬ ‫مش��تری کنند که این موضوع خود به سایر مشکالت‬ ‫نظام بانکی دامن زد‪.‬‬ ‫ رمض��ان با تاکید بر اینکه درحال حاضر بازار پولی ما‬ ‫دچار اش��فتگی است که با کوچک س��ازی ان و ادغام‬ ‫بانک ه��ا در یکدیگ��ر می ت��وان امیدوار ب��ود نظارت و‬ ‫کنت��رل بانک مرکزی بر این حوزه بیش��تر ش��ود و به‬ ‫همان نسبت کارامدی نظام بانکی افزایش یابد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به نظر می رس��د هرچه نظام بانکی ما محدودتر ش��ود‬ ‫و تعداد بانک ها و شعب ش��ان کاه��ش یابد‪ ،‬بانک های‬ ‫قوی ت��ری از دل ای��ن بانک ه��ا ایجاد خواهد ش��د که‬ ‫می توان��د س��رویس های روزام��د و کارامدت��ری ب��ه‬ ‫مشتریان ارائه دهد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬عمیق تر شدن بازار پولی کشور می تواند‬ ‫به ش��دت هزینه بانک ها را کاهش دهد و بانک ها را به‬ ‫رس��الت اصلی ش��ان یعنی بانکداری برگرداند‪ .‬بانک ها‬ ‫درحال حاضر ب��رای جبران هزینه های باالی ش��ان به‬ ‫س��مت بنگاهداری حرکت کرده اند که این با رس��الت‬ ‫اصلی بانک ها بسیار در منافات است‪.‬‬ ‫این کارشناس سیاس��ت بانک مرکزی درباره ادغام‬ ‫بانک ه��ا در یکدیگ��ر را مثب��ت ارزیابی ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫اقتصاد م��ا درحال حاض��ر تحمل این تعداد ش��عبه و‬ ‫بان��ک را ندارد و محدود ک��ردن فعالیت این بانک ها از‬ ‫الزاماتی اس��ت که باید اجرایی شود‪ .‬فعالیت یک بازار‬ ‫پولی خوب‪ ،‬می تواند سایر بخش ها را متاثر کند و بازار‬ ‫کار را در یک نظام درست قرار دهد و در نهایت شاهد‬ ‫این امر باش��یم ک��ه اقتصاد کارات��ر و تولید پررونق تر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حسن مرادی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹گامی در راستای نظام بانکی دیجیتال‬ ‫مصطفی صفاری از دیگر کارشناس��ان اقتصاد نیز در‬ ‫این باره در گفت وگو با‬ ‫ به طرح ادغام بانک های‬ ‫نظامی در بانک س��په که در دستور کار بانک مرکزی‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ ،‬اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬بحث ادغام و‬ ‫کوچک س��ازی بانک ها از اقدام های بسیار مثبتی است‬ ‫که می توان��د پیش زمین��ه حرکت بانک ها به س��مت‬ ‫دیجیتالی ش��دن باش��د و این موض��وع را باید به فال‬ ‫نیک گرفت‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه در بحث ادغام بانک های نظامی در‬ ‫بانک س��په و اینکه این امر چه اثار مثبتی می تواند در‬ ‫نظام بانکی ایجاد کند‪ ،‬به ش��د ت به نحوه اجرایی شدن‬ ‫ان بس��تگی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه س��هم بازار این بانک ها‬ ‫چقدر خواهد بود موضوع بس��یار مهمی است که باید‬ ‫ابتدا مش��خص شود‪ .‬اگر قرار است که این بانک ها ‪۵۰‬‬ ‫درصد از س��هم بازار بانکی کش��ور را در اختیار داشته‬ ‫باش��ند ممکن اس��ت مش��کل ایجاد کن��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫پیشنهاد می شود که این بانک ها به جای ادغام در یک‬ ‫بانک‪ ،‬در دو بانک ادغام شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬جزئیات ای��ن طرح هنوز به ش��کل‬ ‫کامل اعالم نش��ده اس��ت و بای��د در نهای��ت دید که‬ ‫ای��ن ادغام ب��ه چه ش��کل اجرای��ی خواهد ش��د‪ .‬اما‬ ‫موضوعی که وجود دارد این اس��ت ک��ه ادغام بانک ها‬ ‫و شعب ش��ان‪ ،‬در ش��رایط حال حاضر سیاست خوبی‬ ‫اس��ت که در ح��ال اجرایی ش��دن اس��ت و می تواند‬ ‫باع��ث کوچک س��ازی و کارامدی بیش��تر این بخش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بر این باور اس��ت که درحال حاضر‬ ‫بانک های ما گاه دارای ش��عبی هستند که فعالیت شان‬ ‫هیچ گونه توجیه اقتصادی ن��دارد و باید جمع اوری یا‬ ‫ادغام ش��وند تا این ام��ر در نهایت باعث کاهش هزینه‬ ‫بانک ها وکارایی هرچه بیشتر این بازار شود‪.‬‬ ‫این مهم می تواند گامی در راس��تای کوچک کردن‬ ‫بازار پولی کش��ور و حرکت به س��مت دیجیتالی شدن‬ ‫نظام بانکی کش��ور شود و این اتفاق بسیار خوبی است‬ ‫که می تواند محقق شود‪.‬‬ ‫فرهاد فائز‬ ‫فرهاد رمضان‬ ‫مصطفی صفاری‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹افزایش تاری�خ انقضای کارت ه�ای نقدی بانک‬ ‫سرمایه‬ ‫بانک س��رمایه درباره افزایش تاریخ انقض��ای کارت های نقدی‬ ‫ای��ن بانک اطالعیه ای صادر کرد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫سرمایه‪ ،‬در این اطالعیه امده است‪ :‬به اطالع هموطنان می رساند‬ ‫مدت زم��ان انقضای کارت های نقدی صادرش��ده از س��وی بانک‬ ‫سرمایه از ‪ ۵‬اسفند ‪ ۹۷‬از ‪ ۳‬به ‪ ۵‬سال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹همراه�ی بیش�تر بانک مه�ر ای�ران در حمایت از‬ ‫اشتغال پایدار‬ ‫نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا اضافه ش��دن بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران به فهرست بانک های عامل قانون حمایت‬ ‫از توس��عه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با‬ ‫استفاده از منابع صندوق توس��عه ملی موافقت کردند‪ .‬به گزارش ‬ ‫ی چهارشنبه مجلس شورای‬ ‫خانه ملت‪ ،‬نمایندگان در نشست علن ‬ ‫اس�لامی و در جری��ان بررس��ی جزئیات بخش هزین��ه ای الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۸‬کل کش��ور‪ ،‬با بند الحاقی (‪ )۲‬تبصره (‪ )۱۸‬ماده‬ ‫واحده این الیحه موافق��ت کردند‪ .‬در بند الحاقی (‪ )۲‬تبصره (‪)۱۸‬‬ ‫امده اس��ت‪ :‬بانک قرض الحس��نه مهر ایران به فهرست بانک های‬ ‫عامل قانون حمایت از توس��عه و ایجاد اش��تغال پایدار در مناطق‬ ‫روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اضافه‬ ‫می ش��ود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬بانک قرض الحسنه مهر ایران در طول ‪۱۱‬‬ ‫س��ال فعالیت خود بیش از ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار مورد تسهیالت‬ ‫قرض الحس��نه پرداخت کرده که بیش از ی��ک میلیون و ‪ ۶۶‬هزار‬ ‫م��ورد ان به اعتبار ‪ ۱۱۵‬هزار میلیارد ریال در طول ‪ ۱۱‬ماه س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬اعطا شده و ‪ ۵۵‬درصد از این تسهیالت‪ ،‬به حمایت از نیروی‬ ‫انس��انی بنگاه های اقتصادی و مراکز تولیدی و صنعتی تخصیص‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دریافت تسهیالت ارزان قیمت‪ ،‬یک روزه و بدون‬ ‫ضامن‬ ‫بان��ک اقتص��اد نوین ب��ا هدف افزای��ش قدرت خری��د و حفظ‬ ‫سرمایه و پس انداز مش��تریان و کمک به رونق و شکوفایی چرخه‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬طرح «کوشان» را معرفی کرد‪ .‬طرح تسهیالتی‬ ‫«کوش��ان» فرصت خوبی را برای سپرده گذاران حقیقی و حقوقی‬ ‫این بانک فراهم کرده تا بتوانند ضمن دریافت س��ود سپرده‪ ،‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد مبلغ س��پرده خود‪ ،‬بدون نیاز به ضامن و در کمترین زمان‬ ‫ممکن تس��هیالت ارزان قیمت دریافت کنند‪ .‬نرخ سود یا کارمزد‬ ‫تس��هیالت در طرح «کوش��ان» متغیر بوده و به نس��بت نرخ سود‬ ‫س��پرده دریافتی از سوی مشتری بابت سپرده تودیع شده و دوره‬ ‫زمانی بازپرداخت تسهیالت بین ‪ ۴‬تا ‪ ۱۸‬درصد تعیین شده است‪.‬‬ ‫خرید محل کار‪ ،‬خرید خودرو‪ ،‬تامین سرمایه در گردش‪ ،‬بهسازی‬ ‫و تجهیز ملک (محل کار‪/‬مس��کونی)‪ ،‬خری��د کاال‪ ،‬ابزار کار و لوازم‬ ‫یدکی و خرید کاال های مصرفی بادوام از جمله مواردی اس��ت که‬ ‫مش��تریان می توانند برای انجام ان از تس��هیالت طرح «کوشان»‬ ‫بانک اقتصاد نوین با شرایط بازپرداخت انتخابی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک انصار تندیس گرفت‬ ‫با همت و تالش مدیران و کارکنان‪ ،‬بانک انصا ر ضمن حضور هر‬ ‫ل در ارزیابی های تخصصی در دبیرخانه جایزه مدیریت مالی‬ ‫س��ا ‬ ‫ایران‪ ،‬تندی��س زرین نهمین دوره جایزه مدیری��ت مالی ایران را‬ ‫ب ه دس��ت اورد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک انصار‪ ،‬ش��رکت در‬ ‫فرایند نهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران‪ ،‬با اهتمام ویژه‬ ‫مدیران‪ ،‬کارشناس��ان و همکاران معاونت مالی بانک انصار و تاکید‬ ‫مدیرعام��ل درباره اجرای اس��تانداردهای مالی‪ ،‬رعایت مقررات و‬ ‫قوانین بانکی و بورس��ی موجب شد تا برای چندمین سال متوالی‬ ‫و در نهمی��ن دور ه این جایزه‪ ،‬بانک انصار با حفظ باالترین س��طح‬ ‫طالیه دار این عنوان ارزشمند باشد‪ .‬در این گزارش امده است‪ :‬این‬ ‫جایزه درس��ال ‪ ۱۳۹۷‬در ‪ ۳‬سطح تندیس‪ ،‬تقدیرنامه و گواهینامه‬ ‫اعط ا می شود که سطح تندیس ان شامل تندیس زرین‪ ،‬سیمین و‬ ‫بلورین است و بانک انصار در این دوره باالترین سطح جایزه یعنی‬ ‫تندیس زرین را برای دومین سال متوالی کسب کرد‪ .‬ایین اهدای‬ ‫این تندیس ارزش��مند در س��الن اجالس سران با حضور‪ ،‬معاونت‬ ‫نظارت بانک مرکزی‪ ،‬جمعی از اقتصاددانان و استادان حوزه مالی‬ ‫کش��ور برگزار و جانش��ین معاونت مالی به نمایندگی بانک انصار‬ ‫جایزه را دریافت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه تراکنش های هوشمند با ‪ BTM‬بانک ملی‬ ‫بانک ملی ایران راهکاری را در س��امانه های بانکی خود طراحی‬ ‫کرده که عالوه بر کاهش هزینه و هدر رفت وقت کاربران‪ ،‬س��رعت‬ ‫تراکنش ها را افزایش خواه��د داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫ملی ایران‪ BTM ،‬راهکاری برای پایانه های بانکی است که هدف‬ ‫اصلی ان ارائه خدمات هوش��مند و یکپارچه به مشتریان از طریق‬ ‫کانال های مختلف موجود اس��ت‪ .‬با ای��ن روش‪ ،‬تجربه جزیره ای‬ ‫مشتریان بانکی برای دریافت خدمات از کانال های مختلف بانکی‬ ‫از جمله خودپرداز‪ ،‬موبایل و اینترنت به تجربه ای یگانه و خوشایند‬ ‫تبدیل خواهد ش��د‪ .‬این محصول هوشمند‪ ،‬فعالیت های مشتری‬ ‫در س��امانه های بانک را به خاطر می س��پارد تا انها را در مراجعات‬ ‫بعدی تسهیل و تسریع کند‪ .‬دریافت وجه نقد بدون کارت از دیگر‬ ‫قابلیت های این محصول است‪ ،‬با این تفاوت که کاربر با یک تجربه‬ ‫کاربری راح��ت روی اینترنت بانک یا موبایل بانک‪ ،‬به راحتی برای‬ ‫مبلغی حتی با ترکیب اس��کناس های مورد نظر‪ ،‬دستور برداشت‬ ‫وج��ه صادر می کند‪ .‬کاربر می تواند ب��ا مراجعه به خودپرداز‪ ،‬مبلغ‬ ‫مورد نظر را فقط با اس��کن یک بارکد و ورود یک رمز دریافت کند‬ ‫و حتی این بارکد را با افراد دیگر به اش��تراک بگذارد‪ BTM .‬یک‬ ‫محصول جدید و شاخص در سبد محصوالت نوین بانک ملی ایران‬ ‫اس��ت و نقش بس��زایی در ارتقای جایگاه رقابتی ان در میان سایر‬ ‫بانک ها خواهد داشت‪.‬‬ ‫این روزها باز ه��م زمزمه هایی مبنی بر اصالح‬ ‫نظام بانکی به گوش می رس��د؛ نظامی که به دلیل‬ ‫نقش تاثیرگذارش در بخش های مختلف اقتصاد‪،‬‬ ‫اگر کارامد عمل کند می تواند در رش��د و توسعه‬ ‫اقتصاد کش��ور بسیار موثر واقع ش��ود‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫اص�لاح این بخ��ش مهم از اقتص��اد یک ضرورت‬ ‫اجتناب ناپذیر است که باید به شکل واقعی انجام و‬ ‫هر چه سریع تر عملیاتی شود‪ .‬در گام نخست این‬ ‫اصالحات‪ ،‬بانک ها باید به انجام نقش اصلی ش��ان‬ ‫یعنی بانکداری بازگردند‪.‬‬ ‫بانک ها باید بانک��داری کنند و تمام تالش انها‬ ‫در راس��تای رفع مش��کالت حوزه تولید و اقتصاد‬ ‫و اجرای سیاس��ت اقتصاد مقاومتی باش��د‪ .‬اینکه‬ ‫نظام بانکی ما به ش��کل ناکارامد در بخش اقتصاد‬ ‫ظاهر می ش��ود و به جای ت�لاش در این حوزه‪ ،‬در‬ ‫یک رقابت مخرب شعب خود را افزایش می دهد‪،‬‬ ‫هزینه های باالیی را صر ف طراحی داخلی ش��عب‬ ‫می کن��د‪ ،‬ن��رخ س��ود ها را باال می برد‪ ،‬به س��مت‬ ‫بنگاه��داری حرکت می کن��د و‪ ...‬اص�لا توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد و نمی ت��وان ان را نظامی کارامد ‬ ‫تلقی کرد‪.‬‬ ‫ت�لاش بانک ه��ا هم��واره این بوده اس��ت که‬ ‫بهتری��ن و مرغوب تری��ن س��اختمان ها یا مراکز‬ ‫تجاری را برای ایجاد ش��عب انتخاب کنند که این‬ ‫خود به ب��اال رفتن هزینه بانکداری در ایران دامن‬ ‫زده اس��ت‪ ،‬در حالی که در سایر کشورها‪ ،‬بانک ها‬ ‫گاه در طبقات دوم یا س��وم ساختمانی قرار دارد‬ ‫که ش��اید خیلی در معرض دید هم نیس��ت‪ .‬باید‬ ‫قبول کنیم که چنین شیوه بانکداری که در ایران‬ ‫مرسوم است‪ ،‬جز اینکه هزینه باالیی را به بانک ها‬ ‫و در نهایت مش��تریان بانک ها تحمیل کند نتیجه‬ ‫ت در حالی که این هزینه ها‬ ‫دیگری نخواهد داش�� ‬ ‫می تواند صرف کارامدتر شدن نظام بانکی و ارائه‬ ‫خدم��ات بهتر بانکی ش��ود و رضایت مش��تریان‬ ‫بانک ها را با خود همراه کند‪.‬‬ ‫ما درحال حاضر هنوز در زمان دریافت خدمات‬ ‫ب��ا بروکراس��ی های طوالنی در بانک ه��ا روبه رو‬ ‫هستیم که این بروکراسی ها در دنیا منسوخ شده‬ ‫و ش��یوه های نوینی جایگزین ش��ده که ضروری‬ ‫اس��ت ما هم به این س��مت حرکت کنیم‪ .‬بانک ها‬ ‫بای��د از خرج ه��ای اضافی و ریخ��ت و پاش های‬ ‫بی منط��ق پرهیز کنند و تالش انها این باش��د تا‬ ‫ب��ا ارائه خدمات بهتر در وقت و هزینه مش��تریان‬ ‫صرفه جوی��ی کنن��د تا ای��ن امرباع��ث رضایت‬ ‫مشتریان شان شود‪.‬‬ ‫بی تردید اگر اصالحات در نظام بانکی به تدریج‬ ‫و به ش��کل واقعی با هدف رفع همین مش��کالت‬ ‫اغاز ش��ود در نهایت می توان دست به اصالحات‬ ‫س��اختاری و اساسی دیگری زد و باعث کارامد تر‬ ‫شدن نظام بانکی کشور شد‪.‬‬ ‫این مهم امکان پذیر اس��ت اما پیش شرط ان به‬ ‫وجود امدن یک عزم جدی است که باید در نظام‬ ‫بانکی شکل بگیرد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬دلیل افزایش تقاضا‬ ‫در بازار ارز‬ ‫دبیر کل کانون صرافان ایرانیان ‪ ۵‬دلیل افزایش‬ ‫اسفند را‬ ‫ ‬ ‫تقاضا در بازار ارز‪ ،‬در روزهای نخس��تین‬ ‫برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی بازار‬ ‫متش��کل ارزی‪ ،‬اثرگذاری دالالن و سفته بازان بر‬ ‫بازار کمرنگ ش��ود‪ .‬رضا ترکاشون د به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫یک��ی از دالیل افزایش خرید ارز در بازار‪ ،‬تصمیم‬ ‫دولت برای ترخیص خودروهای رسوب ش��ده در‬ ‫گمرک بود که تقاضای سنگینی را در بازار ایجاد‬ ‫کرد و توانس��ت بخش زیادی از نقدینگی در بازار‬ ‫را ج��ذب کند‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی دیگر از تقاضاهای‬ ‫ایجاد شده در بازار به واردکنندگانی باز می گردد‬ ‫که به دلیل مشکالتی که در بحث انتقال ارز دارند‪،‬‬ ‫ارز خود را به صورت حواله از بازار تامین می کنند‪.‬‬ ‫وی پایان دوره گواهی سپرده یک ساله با نرخ ‪۲۰‬‬ ‫درصدی در بانک ها را یاداور ش��د و اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫سررس��ید ش��دن این گواهی ها در پایان بهمن و‬ ‫اغاز اس��فند امس��ال و اینکه شورای پول و اعتبار‬ ‫مجوز تمدید انها را با نرخ ‪ ۱۸‬درصدی به بانک ها‬ ‫داد‪ ،‬به نظر می رس��د بخش��ی از این نقدینگی از‬ ‫بانک ها خارج ش��ود و به س��مت بازار ارز و س��که‬ ‫حرک��ت کرد‪ .‬ترکاش��وند دالیل روانی ناش��ی از‬ ‫عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (‪)FATF‬‬ ‫را بر بازار بی تاثیر ندانس��ت و افزود‪ :‬در کنار همه‬ ‫این دالیل‪ ،‬نمی توان از فشار تقاضای پایان سال بر‬ ‫بازار ارز چشم پوشی کرد زیرا برخی از هموطنان‬ ‫برای انجام س��فرهای خارجی و برخی دیگر برای‬ ‫تسویه حساب شرکت های خود به ارز نیاز دارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بان��ک مرک��زی به منظور اطالع رس��انی ش��فاف ب ه‬ ‫جامع��ه‪ ،‬به وی��ژه ذی نفع��ان اصلی (س��پرده گذاران‪،‬‬ ‫س��هامداران و کارکنان)‪ ،‬در اطالعیه روز گذشته خود‬ ‫تاکید کرده است‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ارائ��ه خدمات بانکی به تمامی مش��تریان اعم از‬ ‫سپرده گذاران و تس��هیالت گیرندگان از سوی بانک ها‬ ‫و موسس��ه اعتب��اری کوث��ر‪ ،‬ب��ا مدیری��ت و راهبری‬ ‫بانک س��په طبق روال ع��ادی قبلی ادام��ه می یابد و‬ ‫مش��تریان می توانند این خدمات را مانند گذش��ته در‬ ‫چارچوب قراردادهای سپرده گذاری‪ ،‬تسهیالتی و سایر‬ ‫قراردادهای بسته شده قبلی دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬به منظور حفظ و ایفای حقوق تمامی سهامداران‬ ‫بانک ه��ا و موسس��ه اعتب��اری تحت ادغ��ام و با توجه‬ ‫به بررس��ی های کارشناس��ی همه جانب��ه و هماهنگی‬ ‫انجام شده با س��ازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬چارچوب‬ ‫مدونی برای این مهم تنظیم ش��ده و بر مبنای برنامه‪،‬‬ ‫هر یک از بانک ها و موسسه اعتباری یادشده نسبت به‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت سهامداران مرتبط با خود اقدام‬ ‫می کنند و به تمامی سهامداران اطمینان داده می شود‬ ‫تمامی حقوق انها کارسازی و ایفا خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تمام��ی کارکن��ان بانک ه��ا و موسس��ه اعتباری‬ ‫موضوع این فرایند مانند گذش��ته مش��غول به فعالیت‬ ‫بوده و تمامی حقوق و مزایای انها مطابق قراردادهای‬ ‫بسته شده قبلی برقرار است‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بی تردی��د در کنار لطف و مرحمت الهی‪ ،‬اصحاب‬ ‫رسانه‪ ،‬کارشناسان‪ ،‬مدیران و صاحب نظران نظام بانکی‬ ‫در راستای تشریک مس��اعی برای دستیابی به اهداف‬ ‫انتظام بانک های نظامی‬ ‫یادداشت‬ ‫بانک مرک��زی در اطالعی��ه ای از ادغ��ام بانک های‬ ‫وابس��ته به نیروهای مس��لح در بانک س��په خبر داد‪.‬‬ ‫موض��وع ادغام بانک های نظامی که از س��ال گذش��ته‬ ‫مطرح شده و از اواسط امسال شکل جدی تری به خود‬ ‫گرفته در نهایت پس از بررسی های انجام شده‪ ،‬به خانه‬ ‫اخر خود رسید و قرار اس��ت تمامی بانک های نظامی‬ ‫در یک بانک دولتی ادغام شوند‪ .‬بر اساس این تصمیم‪،‬‬ ‫مقرر است تا بانک های حکمت ایرانیان‪ ،‬انصار‪ ،‬قوامین‪،‬‬ ‫مهر اقتصاد و موسس��ه کوثر در بانک سپه ادغام شوند‬ ‫که این مهم با اطالعیه روز گذشته بانک مرکزی کلید‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در اطالعیه ادغام بانک های وابس��ته به‬ ‫نیروهای مس��لح در بانک س��په اعالم کرده اس��ت که‬ ‫بر اس��اس مصوبه های ش��ورای پول و اعتبار و شورای‬ ‫ عالی هماهنگی اقتصادی(سران ‪ ۳‬قوه) در زمینه ادغام‬ ‫بانک ها و موسس��ه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح‬ ‫در بانک س��په‪ ،‬ای��ن مهم با اتخاذ تمهیدات مناس��ب‬ ‫و اطمینان بخ��ش ب��رای مش��تریان‪ ،‬س��پرده گذاران‪،‬‬ ‫س��هامداران‪ ،‬کارکنان و س��ایر ذی نفع��ان مدنظر قرار‬ ‫گرفته و پس از بررس��ی های کارشناس��ی گسترده با‬ ‫حضور نمایندگان نهاد ه��ای ذی ربط‪ ،‬برنامه ای جامع‪،‬‬ ‫هماهنگ و موثر در مس��یر اصالح نظام بانکی کشور و‬ ‫س��اماندهی بازار پول تدوین شده است‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫ب��ا هدف متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت بانک های‬ ‫انصار‪ ،‬قوامین‪ ،‬حکمت ایرانیان‪ ،‬مهر اقتصاد و موسسه‬ ‫اعتب��اری کوثر در قالب بانک واحد با ثبات و کارامدتر‬ ‫و ب��ه منظور ارائ��ه خدمات بهتر به خان��واده نیروهای‬ ‫مس��لح و عموم مردم‪ ،‬بانک ها و این موسس��ه اعتباری‬ ‫در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از‬ ‫بانک های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کش��ورمان‬ ‫ادغام می شوند‪.‬‬ ‫ادغام این بانک ها در یکدیگر در حالی وارد فاز جدی‬ ‫شده که این پرسش مطرح است که ایا زیرساخت های‬ ‫فنی‪ ،‬مالی‪ ،‬نیروی انسانی و‪ ...‬در اجرای این طرح دیده‬ ‫شده و ایا این امادگی وجود دارد‪.‬‬ ‫ارائه خدمات‬ ‫نوین به جای‬ ‫شعبه داری‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1251‬‬ ‫پیاپی ‪2569‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت و گوی‬ ‫خبر‬ ‫درخشش نمایشگاهی‬ ‫ایران در ازبکستان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با هومن مشایخی‪ ،‬ایده پرداز و غرفه ساز مطرح شد‬ ‫ایده برتر غرفه سازی از راه رسید‬ ‫‪ ۳‬سامانه جدید در حوزه نمایشگاه‬ ‫صادرات تجهیزات پزشکی‬ ‫ایرانبه ‪ ۴۰‬کشورجهان‬ ‫نایب رئی��س و دبی��ر اتحادی��ه صادرکنندگان‬ ‫تجهیزات پزش��کی با اش��اره به صادرات تجهیزات‬ ‫پزش��کی ایران به ‪۴۰‬کش��ور جهان‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۲۴‬میلیون دالر به طور رس��می صادرات‬ ‫از گمرک داش��تیم که این می��زان معادل ‪ ۶۸۰‬تن‬ ‫صادرات تجهیزات پزشکی بود‪ .‬رضا کمپانی‪ ،‬نایب‬ ‫رئی��س و دبیر اتحادیه صادرکنن��دگان تجهیزات‬ ‫پزشکی در اس��تانه برگزاری نمایشگاه ایران هلث‬ ‫اظهارکرد‪ ۴ :‬تشکل شامل اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫تجهیزات پزش��کی‪ ،‬انجمن مهندس��ی پزش��کی‪،‬‬ ‫انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و‬ ‫اتحادیهبازرگاناندربرگزاریایننمایشگاهکهاز‪۱۸‬‬ ‫تا ‪ ۲۱‬خرداد س��ال اینده برگزار می شود‪ ،‬مشارکت‬ ‫دارند‪ .‬وی گفت‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ ۲۴‬میلیون دالر‬ ‫به طور رسمی صادرات تجهیزات پزشکی از گمرک‬ ‫داش��تیم که این میزان مع��ادل ‪ ۶۸۰‬تن صادرات‬ ‫تجهیزات پزش��کی بود‪ .‬نایب رئیس و دبیر اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان تجهیزات پزشکی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر تجهیزات پزشکی ایران به ‪ ۴۰‬کشور‬ ‫دنیا صادر می ش��ود که این ص��ادرات به روش های‬ ‫ گوناگون انجام می شود‪ .‬بخشی از کشورهای هدف‬ ‫محصوالت ایران را با برند ساخت ایران درخواست‬ ‫ک��رده و برخی درخواس��ت راه ان��دازی خط تولید‬ ‫محصوالت در کشورش��ان را دارند برای تعدادی از‬ ‫کش��ورها نیز کاال را براساس س��فارش تولید کرده‬ ‫و محص��ول با برن��د متفاوتی عرضه می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬نمایش و ارائه تجهیزات ازمایش��گاهی‪،‬‬ ‫دارویی و پزشکی از محورهای اصلی این نمایشگاه‬ ‫اس��ت و موضوع های دیگری همچون گردشگری‬ ‫س�لامت‪ ،‬اس��تارت اپ‪ ،‬اپلیکیش��ن های سالمت‬ ‫و رس��انه های حوزه س�لامت برای این نمایش��گاه‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬عالقه مندان می توانند‬ ‫برای کس��ب اطالعات بیشتر به نش��انی اینترنتی‬ ‫‪www.iranhealthexhibition.com‬‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫برای استفاده از‬ ‫سامانه غرفه ساز‬ ‫به تجهیزات‬ ‫پیشرفته ای‬ ‫نیاز نیست و‬ ‫سامانه با انواع‬ ‫دیوایس ها‬ ‫حتی تبلت و‬ ‫گوشی های تلفن‬ ‫همراه نیز قابل‬ ‫اجرا خواهد بود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محمدرض��ا عل��وی‪ ،‬مدی��ر نمایش��گاه های‬ ‫خارجی شرکت س��هامی نمایش��گاه ها از اعطای‬ ‫نش��ان ارگانایزر برتر به پاویون رس��می ش��رکت‬ ‫س��هامی نمایش��گاه های جمه��وری اس�لامی‬ ‫ایران در نمایش��گاه ازبیلد تاش��کند خب��ر داد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫محمدرض��ا عل��وی گف��ت‪ :‬این‬ ‫برای نخس��تین بار اس��ت که ایران در قالب پاویون‬ ‫رس��می در نمایش��گاه ازبکس��تان حضور یافته و‬ ‫به دلیل نحوه مشارکت‪ ،‬تعامل با طرف ازبکستانی‬ ‫ب��رای برپایی پاویون و ش��یوه مش��ارکت نش��ان‬ ‫برترین س��ازماندهی و مش��ارکت را بین ‪۲۶‬کشور‬ ‫ن نمایش��گاه دریافت کرد‪.‬‬ ‫مش��ارکت کننده در ای ‬ ‫امکان بس��یار کمی دارد که نشان برتر ارگانایزر به‬ ‫برگزارکنندگان نمایش��گاه های برون مرزی تعلق‬ ‫بگی��رد‪ .‬علوی همچنین از امض��ای تفاهمنامه ای‬ ‫با ش��رکت برگزار کننده نمایشگاهی در ازبکستان‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬این تفاهمنامه با امضای سرپرست‬ ‫ش��رکت سهامی نمایش��گاه بین المللی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و از اکسپو س��نتر تاشکند به امضا‬ ‫رسید که تسهیل کننده کارهای نمایشگاهی بین‬ ‫دو کشور است‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬بیستمین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی صنع��ت س��اختمان از‬ ‫‪۸‬تا ‪۱۰‬اس��فند در اوزاکسپو س��نتر شهر تاشکند‬ ‫ازبکستان ازسوی شرکت نمایشگاهی بین المللی‬ ‫«‪ »Iteca Exhibitions‬برگ��زار می ش��ود‪.‬‬ ‫‪۲۵۱‬شرکت از ‪ ۲۶‬کشور جهان از جمله جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬اتری��ش‪ ،‬جمه��وری اذربایجان‪،‬‬ ‫بالروس‪ ،‬المان‪ ،‬یونان‪ ،‬دانمارک‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬چین‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬امارات‬ ‫متحده عربی‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬پرتغال‪ ،‬روس��یه‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬اوکراین‪ ،‬س��وئیس و ازبکس��تان ش��رکت‬ ‫دارند‪ .‬بیس��تمین نمایشگاه بین المللی ساختمان‬ ‫ش��امل غرفه های «داخل س��اختمان و طراحی»‪،‬‬ ‫«پنجره‪ ،‬در»‪« ،‬س��رامیک و سنگ های تزئینی»‪،‬‬ ‫«ام��وال غیرمنق��ول»‪ ،‬طراح��ی و معم��اری»‪،‬‬ ‫«تجهیزات»‪« ،‬فناوری های ساختمانی» و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه بین المللی س��اختمان ازبکس��تان‬ ‫دیگر ش��رکت های بزرگ جمهوری اسالمی ایران‬ ‫مانند س��یمان شاهرود‪ ،‬بجنورد‪ ،‬س��بزوار‪ ،‬شرق‪،‬‬ ‫شرکت سازان سنگ س��االر‪ ،‬اریان بارون‪ ،‬شهداد‬ ‫کبی��ر تجارت‪ ،‬کن��ارک و یاران بهار گلس��تان نیز‬ ‫ب��ا تولیدات و خدمات س��اختمانی خود ش��رکت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫میالد محمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫غرفه س��ازی از جمله بخش هایی اس��ت ک��ه در صنعت‬ ‫نمایش��گاهی با مش��کالت گوناگونی روبه رو ش��ده است و‬ ‫باید تدابیری برای هر یک از مس��ائل ان اندیش��ید‪ .‬درباره‬ ‫غرفه س��ازی و موارد مرتبط با ان‪ ۳ ،‬س��امانه طراحی شده‬ ‫ک��ه می توانند کمک بس��یار بزرگی را در ای��ن زمینه ارائه‬ ‫دهند‪ .‬صنعت نمایشگاهی از بخش های گوناگونی تشکیل ‬ ‫ش��ده ک��ه باید توج��ه ویژه ای به انها ش��ود‪ .‬غرفه س��ازی‬ ‫به عنوان یکی از بخش های صنعت نمایشگاهی با مشکالت‬ ‫گوناگونی در زمینه طراحی‪ ،‬اس��تفاده از مواد اسیب رسان‬ ‫به محیط زیس��ت و زمانبر بودن ساخت غرفه روبه رو است‪.‬‬ ‫مجموع��ه ای فع��ال در این زمینه‪ ،‬ایده های��ی را به مرحله‬ ‫اجرا رس��انده که می تواند مش��کالت گوناگون غرفه سازان‬ ‫و مش��تریان نمایشگاهی را برطرف کند‪ .‬در ادامه گزارش‪،‬‬ ‫مصاحبه با هومن مش��ایخی‪ ،‬مدیرگروه اس��تارت اپ های‬ ‫نمایشگاهی ایران که طراحی ‪ ۳‬اپلیکیشن جدید در حوزه‬ ‫صنعت نمایشگاهی را به سرانجام رسانده را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €نخس�ت شرکت تان را معرفی کنید و بگویید در‬ ‫چند سال گذشته چه فعالیت هایی داشته اید؟‬ ‫ما یک مجموعه غرفه س��از به نام تجاری اس��کیس بودیم‬ ‫ک��ه برخی خدم��ات نمایش��گاهی نیز ارائ��ه می دادیم‪ .‬از‬ ‫هم��ان ابت��دای کار معضالت��ی را در حوزه نمایش��گاهی‬ ‫دیده و احس��اس کرده بودیم که و به نتیجه رس��یدیم که‬ ‫ش��اید بد نباش��د درباره انها فکر کنیم و در این زمینه به‬ ‫راه حل هایی برسیم‪ .‬ما سال ‪ 82‬یک سری سازه ها با قابلیت‬ ‫ل بازیافت با اس��تفاده از مواد دوستدار‬ ‫اس��تفاده مکرر و قاب ‬ ‫محیط زیس��ت تولید کردیم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬کف شیشه ای‬ ‫با قابلیت استفاده مکرر ساختیم یا سالن های فوق سبک و‬ ‫غرفه های اماده پرتابل را طراحی کردیم که در سالن ویژه‬ ‫نمایش��گاه کتاب س��ال ‪ ۹۵‬مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫البته از این طراحی ها به عنوان یک تجربه می توان یاد کرد؛‬ ‫چراکه ما برای حل مس��ائل دیگری در صنعت نمایشگاهی‬ ‫حضور داریم و با عنوان گروه اس��تارت اپ های نمایشگاهی‬ ‫در حال فعالیت هستیم‪.‬‬ ‫€ €درباره سامانه های جدیدی که طراحی کرده اید‪،‬‬ ‫توضیح دهید‪.‬‬ ‫به ط��ور کل��ی‪ ۳ ،‬س��امانه طراحی کرده ایم که س��امانه‬ ‫نخس��ت «هنر امن» نام دارد و برای رفع مش��کالت مربوط‬ ‫به سوءاس��تفاده از طرح ها و ایده ها ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این سامانه طراح یا ایده پرداز‪ ،‬طرح خود را ثبت می کند و‬ ‫ان را به مش��تری در یک شرایط کنترل شده با رمز عبور و‬ ‫طرح نشانه گذاری شده‪ ،‬ارائه می دهد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬کسی‬ ‫نمی تواند از ان سوءاس��تفاده کند‪ .‬این س��امانه برای تمام‬ ‫افرادی که در اس��تفاده از ایده های خود ازس��وی دیگران‬ ‫و ب��دون دریاف��ت هزینه نگرانی دارند‪ ،‬مناس��ب اس��ت و‬ ‫می توان در تمام حوزه های خالقیت و هنر از ان اس��تفاده‬ ‫کرد‪ .‬این س��امانه در نش��انی اینترنت��ی ‪www.safeart.‬‬ ‫‪ ir‬در ح��ال فعالیت ب��وده و اپلیکیش��ن ان نیز در همین‬ ‫نش��انی در دس��ترس اس��ت‪ .‬موضوع دیگری که به عنوان‬ ‫یک دغدغه همواره برای ما مطرح بوده‪ ،‬مس��ئله بازیافت‪،‬‬ ‫الودگی محیط زیس��ت و حفظ س��رمایه های ملی اس��ت‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬در ساخت یک غرفه از مواد چوبی استفاده‬ ‫می ش��ود و پ��س از ان نیز برای تخری��ب و جمع اوری ان‬ ‫باید هزینه کنیم که اس��یب هایی را برای محیط زیست به‬ ‫همراه دارد‪ .‬بخش کوچکی از س��ازهای تخریب شده قابل‬ ‫بازیافت و قس��مت عمده انها غیرقابل بازیافت است‪ .‬گاهی‬ ‫باقیمانده غرفه ها سوزانده می شود که نه تنها باعث الودگی‬ ‫هوا خواهد ش��د‪ ،‬بلکه س��وزاندن چوب‪ ،‬اتالف سرمایه های‬ ‫ملی در کش��ور به نس��بت خش��ک ما را نی��ز در پی دارد‪،‬‬ ‫بنابرای��ن ای��ده ایج��اد پایگاهی برای خری��د و فروش این‬ ‫فراورده ه��ا و عرض��ه و تقاضای کاال و خدم��ات مرتبط با‬ ‫نمایش��گاه و غرفه س��ازی را پرورش دادیم‪ .‬در این سامانه‬ ‫که به نام «غرفه بازار» و به نش��انی ‪www.qorfebazar.‬‬ ‫‪ com‬در حال خدمت رسانی است‪ ،‬تمامی کاالها و خدمات‬ ‫نمایش��گاهی در قالب خرید‪ ،‬فروش ی��ا اجاره قابل ارائه یا‬ ‫تقاضا اس��ت‪ .‬با پیوستن و اس��تفاده فعاالن نمایشگاهی از‬ ‫این اپلیکیشن ها مراحل پایانی طراحی را طی می کنند و حدود ‪۹۰‬درصد‬ ‫تولید انها نهایی شده و در مرحله گرفتن باگ ها و خطاهای انها هستیم و‬ ‫به زودی در مارکت های اندروید و ای اواس ارائه خواهند شد‬ ‫این سامانه‪ ،‬می توان شاهد کاهش هزینه ها به دلیل استفاده‬ ‫دوب��اره از مواد مورد اس��تفاده در غرفه س��ازی و همچنین‬ ‫ارتباط مس��تقیم تامین کنندگان با همکاران بود‪ .‬از منظر‬ ‫زیس��ت محیطی نی��ز خدم��ت بزرگی به حف��ظ طبیعت‪،‬‬ ‫جنگل ه��ا و مناب��ع طبیعی خواهد ش��د و ب��ا ورود دوباره‬ ‫ف��راورده و کاال ب��ه چرخه مص��رف از واردات موادی مانند‬ ‫ام دی اف‪ ،‬پلکس��ی و کاالهای مشابه و به دنبال ان از خروج‬ ‫ارز جلوگیری می کنیم‪ .‬س��امانه غرفه س��از‪ ،‬دستاورد سوم‬ ‫گروه استارت اپ های نمایشگاهی ایران است که سامانه ای‬ ‫متفاوت و منحصربه فرد به شمار می رود‪ .‬این سامانه از این‬ ‫جهت متفاوت اس��ت که در ان افراد گوناگون بدون نیاز به‬ ‫تخصص در زمینه رایانه یا طراحی‪ ،‬با عنوان همکار یا حتی‬ ‫یک غرفه دار یا مش��تری می توانند داخل س��امانه تک تک‬ ‫عناص��ر ط��رح را خود انتخاب کنند و با اعمال س��لیقه ها و‬ ‫محدودیت ه��ای قانون��ی از قبیل ارتفاع‪ ،‬ابعاد و مش��خص‬ ‫ک��ردن جزئی��ات‪ ،‬در کمترین زمان ممکن به یک طرح در‬ ‫فضای س��ه بعدی برس��ند‪ .‬امکان انتخاب مواردی از جمله‬ ‫کفپ��وش مورد نظر و تمام س��ازه ها از جمله میز اطالعات‪،‬‬ ‫س��ر در‪ ،‬بخش های پذیرایی‪ ،‬انبار و‪ ...‬در این سامانه وجود‬ ‫دارد‪ .‬این سامانه سرعت کار مجموعه های فعال در طراحی‬ ‫غرف��ه را به چندین برابر خواهد رس��اند‪ .‬برای اس��تفاده از‬ ‫این س��امانه به تجهیزات پیش��رفته ای نیاز نیست و سامانه‬ ‫ب��ا انواع دیوایس ها حتی تبلت و گوش��ی های تلفن همراه‬ ‫نی��ز قابل اجرا خواهد ب��ود‪ .‬حتی طرح های پیچید ه هم در‬ ‫زمان��ی کمت��ر از‪ 30‬دقیقه به نتیجه نهایی خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫ضمن اینکه موضوع کنترل هزینه نیز در این سامانه مطرح‬ ‫است؛ چراکه هزینه هر بخش و خدمت مشخص است و با‬ ‫انتخاب ان‪ ،‬به جمع صورت حس��اب که به طورلحظه ای در‬ ‫محیط برنامه قابل مشاهده است‪ ،‬اضافه می شود‪ .‬به جرات‬ ‫می توان گفت با این س��امانه قس��مت عم��ده ای از دغدغه‬ ‫هم��کاران را درک و برطرف کرده ایم و مهم ترین بخش ها‬ ‫در غرفه س��ازی که زمان و هزینه اس��ت را به طور کامل به‬ ‫کنترل کاربر دراورده ایم‪.‬‬ ‫€ €س�امانه س�ومی که معرفی کردید در واقع یک‬ ‫فضای مجازی برای س�اخت یک غرفه واقعی بود‪ .‬در‬ ‫واقعیت چقدر هزینه های غرفه س�ازی با استفاده از‬ ‫س�امانه غرفه ساز تعدیل می ش�ود و ایا این روند در‬ ‫حذف واسطه ها موثر خواهد بود؟‬ ‫برای اینکه یک طرح در روند غرفه سازی بتواند به نتیجه‬ ‫برس��د‪ ،‬به طور معمول باید افراد متخصص بیش از ‪ ۱۰‬روز‬ ‫روی فرایند به س��رانجام رس��اندن ان کار کنند‪ .‬این زمان‬ ‫شامل موضوع هایی از جمله صرف وقت ازسوی طراح برای‬ ‫طراحی‪ ،‬تعامل با مش��تری و قرارداد می ش��ود‪ .‬تمامی این‬ ‫قس��مت ها به عالوه بخ��ش انبارداری‪ ،‬تهیه ط��رح و تمام‬ ‫اقدام ه��ای پیش از ورود به س��الن‪ ،‬در ای��ن نرم افزار انجام‬ ‫می شود‪ .‬از نظر زمانی‪ ،‬این اپلیکیشن برای هر مجموعه ای‬ ‫ک��ه می خواه��د ‪ ۱۰‬غرف��ه در طول یک ماه بس��ازد‪ ،‬یک‬ ‫صرفه جویی دس��ت کم ‪ ۲۰‬میلیون تومانی خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ا وجود اینکه هزینه های س��رباری که ص��رف بازاریابی و‬ ‫طراحی می ش��ود به مراتب بیش از رقم اعالم ش��ده است‪،‬‬ ‫اما این موضوع در حذف واس��طه ها هم موثر خواهد بود و‬ ‫ب��ا توجه به موارد فنی گوناگون باعث کاهش هزینه نهایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €هزینه ساخت اپلیکیشن ها چقدر بوده است؟‬ ‫این اپلیکیشن ها نتیجه چندین سال تجربه شخصی من‬ ‫اس��ت و دانش تخصصی این ش��غل را در این اپلیکیشن ها‬ ‫منظ��ور ک��رده ام و ترجی��ح می دهم رقم خاص��ی را برای‬ ‫تولید انها عنوان نکنم‪ .‬مطمئن هس��تم که این س��امانه ها‬ ‫نتیجه بخش و کارگش��ا خواهند ب��ود چراکه مجموعه ها و‬ ‫همکاران نیز استقبال غیرقابل پیش بینی از انها داشته اند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا به دنبال این هس�تید که سیاس�ت گذاران‬ ‫صنع�ت نمایش�گاهی از جمل�ه ش�رکت س�هامی‪،‬‬ ‫سازمان توس�عه تجارت یا حتی انجمن غرفه سازان‬ ‫برای توس�عه این ن رم افزارها از ش�ما حمایت مالی یا‬ ‫معنوی کنند؟‬ ‫ت��ا امروز دنبال این موض��وع نبوده ایم‪ ،‬اما درحال حاضر‬ ‫پس از هزینه هایی که در این زمینه داشته ایم‪ ،‬ناچاریم این‬ ‫کار را انجام دهیم و به دنبال جذب حامی باش��یم‪ .‬حمایت‬ ‫س��ازمان های مرتبط اگر شامل این سامانه ها نشود‪ ،‬مسیر‬ ‫پیشرفت را سخت تر طی خواهند کرد‪.‬‬ ‫€ €در حاشیه دومین نمایشگاه صنعت نمایشگاهی‪،‬‬ ‫جش�نواره وب و اپلیکیشن های نمایشگاهی برگزار‬ ‫شد که شما یکی از برگزیدگان ان بودید‪ ،‬در این باره‬ ‫برای ما بگویید‪.‬‬ ‫از تمامی همکاران تش��کر می کنم که باعث شدند مورد‬ ‫توجه قرار بگیریم‪ .‬با اینکه س��امانه ها همزمان با نمایشگاه‬ ‫رونمایی و مش��غول به کار شدند و به طور تقریبی هیچ کس‬ ‫اش��نایی ب��ا ماهیت و نح��وه کار انها نداش��ت‪ ،‬اما موضوع‬ ‫ملم��وس و انچن��ان از اهمی��ت باالیی برخ��وردار بود که‬ ‫مقام نخس��ت را در حوزه س��امانه های نمایشگاهی کسب‬ ‫کردی��م‪ .‬انرژی‪ ،‬تخصص و هزینه ای ک��ه گروه برای تولید‬ ‫این اپلیکیشن ها صرف کرده‪ ،‬بسیار باال است‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫هیچ مشابه خارجی ندارند‪.‬‬ ‫€ €این سامانه ها چگونه شما را با دو انجمن فعال در‬ ‫این فضا مرتبط می کنند؟‬ ‫ما ازس��وی برخی برگزارکنندگان پیش��نهاد داش��تیم‬ ‫ک��ه به دلیل س��رعت باالی اپلیکیش��ن ها در دوره هایی در‬ ‫قالب همکاری حتی نیروهایی نیز مس��تقر کنیم و در این‬ ‫زمینه فعالیت داش��ته باش��یم‪ .‬البته نمی خواهیم موضوع‬ ‫را ش��خصی کنیم و اعتقاد داریم بس��تری که فراهم ش��ده‬ ‫برای کل غرفه س��ازها است و در این باره باید با اینده نگری‬ ‫سیاس��ت گذاری هایی ک��رد‪ .‬ب��ه جرات می ت��وان گفت‪ ،‬با‬ ‫استفاده از این سامانه می توانیم به دست یک غیرمتخصص‬ ‫ه��م طراحی تم��ام غرفه های یک س��الن را در مدت چند‬ ‫س��اعت به سرانجام برس��انیم‪ ،‬ولی مطمئن باشید که ما از‬ ‫فضای انحصاری گریزان هس��تیم و در این مرحله ترجیح‬ ‫می دهی��م فقط همکاران (و نه مش��ارکت کنندگان) از این‬ ‫سامانه استفاده کنند‪.‬‬ ‫€ €احتمال اینکه ‪ ۳‬اپلیکیش�ن ذکر شده در اینده‬ ‫ادغام شوند‪ ،‬وجود دارد؟‬ ‫ب��ا احتیاط می گویم که بله‪ .‬فرض کنید در اپلیکیش��ن‬ ‫غرفه ساز هم بخش طراحان را داریم که در اینده به بخش‬ ‫هنر امن مرتبط خواهد ش��د‪ .‬در بخش اپلیکیشن غرفه ساز‬ ‫نیز بحث خدمات نمایش��گاهی را داری��م که این بخش ها‬ ‫زیرمجموعه اپلیکیشن غرفه بازار هستند‪ .‬این ‪ ۳‬اپلیکیشن‬ ‫بای��د در ی��ک جا به یکدیگر برس��ند‪ ،‬هرچن��د در قالب ‪۳‬‬ ‫اس��تارت اپ مجزا ساخته ش��ده اند اما می توانند یکدیگر را‬ ‫تقوی��ت کرده و باعث هم افزایی ش��وند‪ ،‬البته حتی ممکن‬ ‫اس��ت به این نتیجه برس��یم که سامانه های دیگری نیز در‬ ‫هر یک از انها ادغام کنیم یا با انها همکاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €بس�تر دریافت اپلیکیش�ن های ذکر شده تنها‬ ‫وب سایت است یا راه های دیگری نیز برای دسترسی‬ ‫به انها وجود دارد؟‬ ‫این اپلیکیشن ها مراحل پایانی طراحی را طی می کنند و‬ ‫حدود ‪ ۹۰‬درصد تولید انها نهایی شده و در مرحله گرفتن‬ ‫باگ ها و خطاهای انها هس��تیم و به زودی در مارکت های‬ ‫اندروی��د و ای اواس ارائ��ه خواهند ش��د‪ .‬هن��وز به تصمیم‬ ‫قطعی درباره ارائه این اپلیکیش��ن ها به طورمش��ارکتی با‬ ‫برگزارکنندگان نرسیدیم‪ .‬به همان نسبت که درباره تولید‬ ‫و محتوا تخصص به خرج داده ایم‪ ،‬باید در زمینه نحوه عرضه‬ ‫ان به گروه های تخصصی نیز وسواس داشته باشیم‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت که توانایی رقابت با شرکت های بزرگ نرم افزاری را‬ ‫هم داریم و می توانیم این اپلیکیشن را در کشورهای دیگر‬ ‫جهان نیز توسعه دهیم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1251‬‬ ‫پیاپی ‪2569‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫عنوان کردند‪:‬‬ ‫هنوز سازکاری برای ورود به بازار سوریه تعریف نشده است‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالرضا شیخان‪ :‬بهترین راه برای راهیابی ایران به بازار سوریه‬ ‫در زمینه س��یمان‪ ،‬کشور عراق اس��ت که البته دست اندرکاران در‬ ‫سطوح باال در این باره رایزنی هایی را انجام داده اند‬ ‫‹ ‹ممکن است از راه عراق وارد شویم‬ ‫درباره ورود صنف تولیدکنندگان س��یمان به این‬ ‫بازار‪ ،‬دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬هنوز به ش��کل‬ ‫مشخص تکلیف بازار سوریه برای ما معلوم نیست که‬ ‫چه زمانی و با چه مکانیزمی قرار است تولیدکنندگان‬ ‫ایرانی وارد این بازار شوند‪ .‬البته شرکت های سیمانی‬ ‫از هم اکنون درحال تالش هس��تند که بازار سیمان‬ ‫سوریه را در دست بگیرند‪.‬‬ ‫عبدالرضا ش��یخان در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬هرچند‬ ‫بای��د کرای��ه حمل ونقل ب��رای صادرات س��یمان به‬ ‫س��وریه را نیز درنظ��ر گرفت‪ .‬وی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که برای صادرات به س��وریه ممکن اس��ت‬ ‫بخواهی��د از ترکیه وارد عمل ش��وید‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫ترکی��ه یکی از مدعی های ما ب��رای گرفتن این بازار‬ ‫به ش��مار می رود و قص��د صادرات به این کش��ور را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬از این رو بهترین راه ب��رای راهیابی ایران‬ ‫به بازار س��وریه در زمینه سیمان‪ ،‬کشور عراق است‬ ‫که البته دست اندرکاران در سطوح باال در این زمینه‬ ‫رایزنی هایی را انجام داده اند‪.‬‬ ‫ش��یخان ادامه داد‪ :‬یک راه ورود از طریق کش��ور‬ ‫عراق اس��ت هرچند عراق در زمینه س��یمان درحال‬ ‫تبدیل ش��دن به کشوری تولیدکننده است‪ ،‬بنابراین‬ ‫می تواند کش��ور س��وریه را پوش��ش ده��د و ما نیز‬ ‫عراق را پوش��ش دهیم ک��ه از این طریق هزینه های‬ ‫حمل ونقل را به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اجر سفالی در بی خبری از بازار سوریه‬ ‫همچنین درباره ورود صن��ف تولیدکنندگان اجر‬ ‫س��فالی به بازار سوریه‪ ،‬رئیس اتحادیه صنف فخاران‬ ‫استان تهران در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بازار‬ ‫سوریه بازار مناسبی برای مصالح ساختمانی به شمار‬ ‫م��ی رود اما مذاکرات برای راه یافتن به بازار س��وریه‬ ‫باید از طریق اتاق بازرگانی انجام شود و ممکن است‬ ‫بعدها در این باره نشست هایی نیز برگزار شود و ما را‬ ‫در جریان ای��ن تصمیم ها قرار دهند‪ .‬اگرچه تاکنون‬ ‫برای بازس��ازی سوریه سازمان یا نهادی از ما دعوت‬ ‫به عمل نیاورده و اتحادیه ما را در جریان قرار نداده‬ ‫اس��ت‪ ،‬درحالی که اتحادیه ما تولیدکننده انواع اجر‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫مرتضی منبع چی ادام��ه داد‪ :‬ما امادگی صادرات به‬ ‫ای��ن کش��ور را داریم‪ .‬البته باید دید نرخ تمام ش��ده‬ ‫ما برای انها چه میزان خواهد بود‪ .‬ش��اید کشورهای‬ ‫هم مرز س��وریه با نرخ تمام ش��ده پایین تری مصالح‬ ‫س��اختمانی س��وریه را تامین کرده و این موضوع را‬ ‫س��امان دهی کنند و این راه برای انها به صرفه باشد‬ ‫اما در کل‪ ،‬نس��بت به جه��ان ارزان ترین قیمت ها را‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ای��ن موضوع را باید‬ ‫درنظ��ر گرفت که کش��ور ترکیه قص��د ورود به بازار‬ ‫س��وریه را دارد و در بسیاری از زمینه ها از ما پیشی‬ ‫گرفت��ه و عل��ت ان واضح اس��ت که س��ازمان های‬ ‫مردم نه��اد انها در بازار س��وریه بس��یار خوب عمل‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل ش�ورای مش�ترک بازرگانی در‬ ‫دستورکار‬ ‫چندی پی��ش رئی��س ش��ورای بازرگان��ی ایران و‬ ‫س��وریه اظهار کرد‪ :‬ب��رای بهبود وضعیت و ش��روع‬ ‫فعالیت ه��ا‪ ،‬تش��کیل ش��ورای مش��ترک بازرگان��ی‬ ‫در دس��تورکار قرار گرفته اس��ت زیرا ش��رکت های‬ ‫قوی ب��ا یکدیگر (میان دوطرف)‪ ،‬م��راودات چندانی‬ ‫نداشته اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬کیوان‬ ‫کاشفی افزود‪ :‬مقرر شده در ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬ماه اینده نسبت‬ ‫به ش��کل گیری اتاق مش��ترک ایران و س��وریه نیز‬ ‫اقدام های الزم اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر کمیس��یون اقتصادی‬ ‫یادشده شکل گرفته و تشکل های تخصصی همچون‬ ‫خدم��ات فنی و مهندس��ی‪ ،‬لوازم س��اختمانی‪ ،‬مواد‬ ‫غذای��ی‪ ،‬ب��رق و‪ ...‬امادگی خ��ود را اع�لام کرده اند‬ ‫که در این کش��ور‪ ،‬حضور موثر و س��ازنده ای داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫انچنان که این مقام مسئول عنوان کرده‪ ،‬طرف های‬ ‫س��وری نیز ‪ ۱۰‬تاجر را معرف��ی کرده اند تا این افراد‬ ‫فعالیت مداوم اقتص��ادی الزم را با اتاق بازرگانی در‬ ‫دستورکار قرار دهند‪.‬‬ ‫کاش��فی با اش��اره ب��ه ‪ ۳‬عرصه مب��ادالت بانکی‪،‬‬ ‫حمل ونق��ل و راه اندازی خطوط هوایی بیان کرد‪ :‬در‬ ‫بخش حمل ونق��ل‪ ،‬کاالهای ایران��ی از طریق خاک‬ ‫ترکیه یا از طریق دریا به س��وریه صادر می شوند که‬ ‫این امر هزینه بر اس��ت و مقرر شده تدابیر الزم برای‬ ‫ارس��ال و صدور کاال از خاک عراق با هزینه کمتر در‬ ‫دستورکار قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ارتب��اط ب��ا مب��ادالت بانک��ی‬ ‫نی��ز مق��رر ش��د تع��دادی از بانک ه��ای ایرانی در‬ ‫خاک س��وریه مش��غول فعالیت ش��وند ت��ا این امر‬ ‫(مبادالت بانکی) با س��هولت هرچه بیش��تری انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری است‪ ،‬انعقاد پیمان پولی دوجانبه‬ ‫میان ایران و س��وریه نیز از دیگر مواردی اس��ت که‬ ‫از مدت ه��ا پیش مطرح ش��ده اما تاکن��ون عملیاتی‬ ‫نش��ده است‪ .‬در این باره حسن دانایی فرد‪ ،‬دبیر ستاد‬ ‫توس��عه روابط اقتصادی با عراق و سوریه اعالم کرده‬ ‫که اماده اس��تفاده از پول های ملی و تاس��یس بانک‬ ‫مشترک با سوریه هستیم‪.‬‬ ‫وی نیز معتقد اس��ت‪ ،‬ظرفیت تجاری و اقتصادی‬ ‫میان ایران و سوریه بیش از رقم فعلی است و باید از این‬ ‫ظرفیت به شکل شایسته و هرچه مطلوب تری استفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سیدرضا شهرستانی‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫عبدالرضا شیخان‬ ‫مرتضی منبع چی‬ ‫ابوالفضل اقبالیون‬ ‫عضو اتحادیه لوله و پروفیل مطرح کرد‬ ‫دلسردی بخش خصوصی از پرداخت مالیات‬ ‫عض��و اتحادی��ه لول��ه و پروفیل عن��وان ک��رد‪ :‬وقتی برخی‬ ‫مسئوالن‪ ،‬متهم به فساد مالی هستند‪ ،‬چگونه من تولیدکننده‬ ‫ب��ا دل خ��وش مالی��ات بدهم‪ ،‬وقت��ی دو نفر از هیات رئیس��ه‬ ‫ات��اق بازرگانی ‪ ۶‬ماه به خاطر مس��ائل مال��ی در زندان بودند‬ ‫چگون��ه ای��ن ات��اق از دول��ت‪ ،‬برخ��ورد ب��ا فس��اد را مطالبه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬س��یدعلی محمد ابوئی مهریزی با انتقاد‬ ‫از افزای��ش مالیات در بودجه س��ال ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬مطابق تفکرات‬ ‫دولت‪ ،‬ما فعاالن اقتصادی اجازه ندادیم ضرر کنیم و هر س��ال‬ ‫باید به طور متوس��ط ‪۲۰‬درصد مالیات خود را بیشتر پرداخت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت ک��ه دولت ابت��دا به س��راغ بخش های‬ ‫ش��فاف جامعه مانند کارگ��ران‪ ،‬کارمن��دان و تولیدکنندگان‬ ‫که حس��اب وکتاب های انها مش��خص اس��ت می رود و مالیات‬ ‫دریاف��ت می کن��د‪ ،‬درحالی ک��ه فراره��ای مالیات��ی زی��ادی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫عضو سندیکای لوله و پروفیل افزود‪ :‬ما یک مدرسه ساختیم‬ ‫که هزینه ان ‪۵۰۰‬میلیون تومان ش��د اما دولت امد دیوار دور‬ ‫ان مدرس��ه را س��اخت و بیش از این پ��ول هزینه کرد‪ ،‬وقتی‬ ‫این گونه فسادها را می بینیم از خود می پرسیم که چرا مالیات‬ ‫بدهیم؟‬ ‫یکی از مهم ترین حلقه های گمشده مالیات‬ ‫ارزش افزوده در صنعت فوالد مربوط به قراضه‬ ‫می شود‪ .‬این بخش چون با فاکتور رسمی کار‬ ‫نمی کند‪ ،‬به نوع��ی از زیر بار مالیات ‪۹‬درصد‬ ‫ف��رار می کند و پرداخت ان را به گردن حلقه‬ ‫بع��دی می اندازن��د‪ .‬از این رو بای��د در زمینه‬ ‫قراضه فروش��ی بتوانیم به س��مت قانونمندی‬ ‫حرکت کنیم چون اگر این اتفاق روی ندهد‪،‬‬ ‫واحدهای��ی که در این زمینه مش��غول به کار‬ ‫هستند‪ ،‬درحقیقت به نوعی در اتهام پولشویی‬ ‫نیز ق��رار می گیرند‪ .‬بنابرای��ن مدرنیزه کردن‬ ‫قراضه فروشی یک ضرورت به شمار می رود که‬ ‫نباید از ان غافل شد و در این راستا باید تمام‬ ‫شرکت ها و کسانی که از قراضه فروش ها خرید‬ ‫می کنند تمام خرید و ف��روش خود را منوط‬ ‫ب��ه فاکتور کنند چراکه در جهان مدرن امروز‬ ‫روش جمع اوری سنتی قراضه‪ ،‬بسیار ناپسند‬ ‫و قدیم��ی به نظر می رس��د‪ ،‬اگرچه این روش‬ ‫س��نتی روزبه روز در حال برچیده شدن است‪.‬‬ ‫موضوع مهم دیگر در زمینه قراضه به کیفیت‬ ‫ان بازمی گردد زیرا اگر قرار باشد بدون فاکتور‬ ‫از قراضه فروش خرید انجام شود‪ ،‬ممکن است‬ ‫قراضه های بی کیفیت و گاهی خطرناک مانند‬ ‫بم��ب و نارنجک خریداری ش��ود که در این‬ ‫ص��ورت مس��ئولیت خرید ب��دون فاکتور نیز‬ ‫برعهده خریدار اس��ت‪ .‬پس ض��روری به نظر‬ ‫می رس��د که بازار س��نتی جمع اوری قراضه‬ ‫برچیده و این بازار به طور رسمی سازمان دهی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شاخص هایی‬ ‫برای بهبود‬ ‫بهره وری در‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫‹ ‹ساخت گچ با فناوری های پیشرفته‬ ‫موض��وع کیفیت محصوالت ایرانی هم می تواند در‬ ‫زمینه صادرات مصالح ساختمانی به این کشور بسیار‬ ‫تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫در این ب��اره عض��و هیات مدیره انجم��ن صنایع و‬ ‫معادن گچ ایران در پاسخ به این پرسش که ورود به‬ ‫بازار سوریه تا چه اندازه می تواند برای بازار گچ ایران‬ ‫رونق ایجاد کند‪ ،‬گفت‪ :‬عراق و سوریه می توانند بازار‬ ‫مناس��بی برای صادرات گچ قلمداد ش��وند اما گچی‬ ‫که به طور معم��ول در ایران تولید می ش��ود‪ ،‬دارای‬ ‫اس��تانداردهای جهانی نیس��ت و فناوری تولید انها‬ ‫به روز نشده است و درحال حاضر گچ های پیش ساخته‬ ‫ک��ه در جه��ان تولید می ش��وند‪ ،‬خواهان بیش��تری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل اقبالی��ون در ادام��ه گفت‪ :‬با اس��تفاده از‬ ‫فناوری جدی��د نه به عنوان دانش فنی که به عنوان‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬باید گچ های به روزتری تولید کنیم تا‬ ‫قادر به تس��خیر این بازارها باشیم‪ .‬بنابراین ضروری‬ ‫اس��ت که دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫کارخانه های گچ تسهیالتی ارائه دهند تا ماشین االت‬ ‫ان را بتوان وارد کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ی��اداور ش��د‪ :‬درحال حاضر به طور‬ ‫محدود صادرات گچ به عراق انجام می ش��ود اما این‬ ‫میزان ص��ادرات چندان مطلوب نیس��ت‪ ،‬ازاین رو با‬ ‫توجه ب��ه این موضوع که فن��اوری کارخانه های گچ‬ ‫ما چون در س��طح پایینی ق��رار دارد‪ ،‬اگر بخواهیم‬ ‫وارد کش��ور سوریه شویم‪ ،‬چندان مورداستقبال قرار‬ ‫نمی گیری��م‪ .‬وی با اش��اره به این موض��وع که بازار‬ ‫ترکی��ه در ح��ال تصرف بازار س��وریه اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در براب��ر فن��اوری قدیمی در صنعت گ��چ‪ ،‬ترکیه و‬ ‫برخی کش��ورهای همس��ایه فن��اوری جدیدتری در‬ ‫اختی��ار دارن��د و در حال تصرف این بازار هس��تند‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدیره انجمن صنای��ع و معادن گچ‬ ‫ایران در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��وریه دسترسی‬ ‫ب��ه بازارهای بین المللی و محص��ول باکیفیت با نرخ‬ ‫مناس��ب را می تواند در اختیار داشته باشد‪ ،‬بنابراین‬ ‫بای��د ب��ا قیمت ه��ای پایین ت��ری وارد این کش��ور‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫مسعود محمد‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫ما هم نسبت به این مسائل دلسرد می شویم به همین دلیل‬ ‫پ��س از این اتفاق ها تصمی��م گرفتیم اج��ازه ندهیم در روند‬ ‫س��اخت مدرس��ه‪ ،‬اموزش و پرورش ورود کند و صفر تا ‪۱۰۰‬‬ ‫هزینه ها را خودمان پرداخت می کنیم‪.‬‬ ‫حت��ی حقوق و هزین��ه معلمان را خودم��ان می دهیم زیرا‬ ‫فهمیدی��م که خدمت دولتی تبدیل به شمش��یر دولبه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در اغ��از بای��د ای��ن مطل��ب را عن��وان کرد که‬ ‫ف��والد‪ ،‬صنعتی انرژی بر اس��ت و ان��رژی ازجمله‬ ‫موضوع هایی است که همواره روی ان بحث جدی‬ ‫می شود‪ .‬مسئله دیگر نیروی انسانی است و در گام‬ ‫بع��د به دلیل حجم و وزن باالیی که در این صنعت‬ ‫تولید و جابه جا می ش��ود‪ ،‬باید به سراغ حمل ونقل‬ ‫برویم‪ .‬عالوه بر موارد یاد شده‪ ،‬فوالد صنعتی است‬ ‫که برای رسیدن به توجیه اقتصادی باید تولید انبوه‬ ‫شود که این امر مستلزم نقدینگی و سرمایه گذاری‬ ‫باالس��ت‪ .‬نکته های مطرح ش��ده مواردی اس��ت‬ ‫ک��ه به��ره وری در انه��ا موثر اس��ت و روی اوردن‬ ‫ب��ه فناوری ه��ای جدی��د می تواند ب��ه انها کمک‬ ‫کنند‪ .‬تغییر در فناوری های موجود یا اس��تفاده از‬ ‫تجهیزات به روز و الگوبرداری از کشورهایی که در‬ ‫صنعت فوالد شناخته شده هستند‪ ،‬می تواند باعث‬ ‫بهبود عملکرد شود‪ .‬در طرح های توجیه اقتصادی‬ ‫کش��ور ما‪ ،‬س��رمایه در گردش و بازگشت سرمایه‪،‬‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ماه عنوان می ش��ود‪ ،‬درحالی که در کشوری‬ ‫مانن��د ژاپن این ع��دد به زیر یک روز و ‪ ۸‬س��اعت‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬این میزان به دلیل سیاست های‬ ‫دولت‪ ،‬وضعی��ت حمل ونقل و دسترس��ی به مواد‬ ‫اولیه ش��رکت ها هم افزایش خواه��د یافت‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد‪ ،‬در کشور ما که هزینه های مالی باالست‪،‬‬ ‫اگر زمان بازگش��ت س��رمایه کاهش یابد‪ ،‬ش��اهد‬ ‫کاه��ش هزینه ه��ای واحدها هم خواهی��م بود و‬ ‫ای��ن اعداد در صنعت��ی همچون ف��والد به وضوح‬ ‫خ��ود را نش��ان می دهد‪ .‬در بخش نیروی انس��انی‬ ‫نیز ش��اهد هس��تیم که تناژ تولیدی هر نفر به طور‬ ‫روزانه در ش��رکت های فوالدی کشور تفاوت های‬ ‫زی��ادی با یکدیگر و با اس��تانداردهای جهانی دارد‬ ‫ام��ا اگر بتوانیم مقدار تناژ تولید را با کاهش نیروی‬ ‫انس��انی افزایش دهیم‪ ،‬می توانیم بهره وری نیروی‬ ‫انس��انی را افزایش دهیم ام��ا در حوزه حمل ونقل‪،‬‬ ‫دسترسی به مواد اولیه و حمل‪ ،‬موضوعی است که‬ ‫بای��د برای افزایش بهره وری مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫فراوری مواد اولی��ه در معادن یا انتقال مواد خام و‬ ‫درنهایت دسترس��ی به بازارهای فروش و مصرف‬ ‫ازجمله مواردی است که باید به انها توجه شود‪ .‬در‬ ‫یک کالم‪ ،‬ب��رای انکه بهره وری افزایش یابد‪ ،‬توجه‬ ‫به تمامی این م��وارد‪ ،‬جانمایی ها‪ ،‬فناوری و حتی‬ ‫س��رمایه گذاری ها مهم است‪ .‬باید بدانیم‪ ،‬رسیدن‬ ‫به بهره وری هزینه بر اس��ت و حتی نمی توان برای‬ ‫تمامی واحدها نس��خه واحدی پیچی��د‪ .‬از این رو‬ ‫انجمن ها می توانند ش��رکت ها را در زمینه ارتقای‬ ‫بهره وری یاری رسانند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬چیالن‬ ‫نظرگاه‬ ‫برخی منابع هزینه بازسازی سوریه را حدود ‪۳۸۸‬‬ ‫میلیارد دالر ب��راورد کرده اند؛ براوردی که می تواند‬ ‫بازار مصالح ساختمانی داخلی را در صورت صادرات‬ ‫به این کش��ور ب��ه تحرک وادارد‪ .‬البت��ه این فرصتی‬ ‫است که از یک سو می تواند تولید مصالح ساختمانی‬ ‫در ای��ران را رونق بخش��د و از س��وی دیگر مصالح‬ ‫ساختمانی با نرخ تمام شده کمتر در اختیار سوری ها‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫در راس��تای بازس��ازی کشور س��وریه‪ ۲۴ ،‬مرداد‬ ‫امس��ال‪ ،‬حس��ین عرن��وس‪ ،‬وزیر مس��کن س��وریه‬ ‫در نشس��تی ب��ا هی��ات اقتص��ادی ای��ران از ورود‬ ‫بخ��ش خصوصی کش��ور در روند بازس��ازی مناطق‬ ‫ویران ش��ده خبر داد و پیرو این نشس��ت مقرر شد‪،‬‬ ‫بخش خصوصی ایران پروژه س��اخت ‪ ۳۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی در استان های ُحمص‪ ،‬اَدلَب و دمشق را در‬ ‫دستورکار قرار دهد‪.‬‬ ‫البته اصناف مختلف در زمینه مصالح س��اختمانی‬ ‫کم وبیش در انتظار گش��ایش بازار سوریه هستند و‬ ‫معتقدن��د در عم��ل اقدامی برای ورود ب��ه این بازار‬ ‫انجام نش��ده اس��ت و همچنین ورود کشوری مانند‬ ‫ترکی��ه به عنوان رقیب ما در این بازار را نباید نادیده‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحقق اهداف‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫در تولید و‬ ‫تحویل کاال به‬ ‫بازار داخل‬ ‫در پایان بهمن امس��ال تناژ تحویل محصوالت‬ ‫نهایی (ان��واع ورق) فوالد مبارکه به بازار داخل از‬ ‫مرز ‪ ۵‬میلیون تن گذش��ت و با رش��د ‪۸‬درصدی‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل به ‪ ۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۷‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫معاون فروش و بازاریابی ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬باوج��ود تحریم ه��ای ظالمانه‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارکه توانس��ت نیاز مصرف کنن��دگان داخلی به‬ ‫محصوالت فوالدی تخت را تامین کند و با افزایش‬ ‫تامین نیاز مش��تریان‪ ،‬از خ��روج ارز جلوگیری و‬ ‫ب��ه حف��ظ س��طح اش��تغال در کش��ور کم��ک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محم��ود اکب��ری اف��زود‪ :‬در ‪ ۱۱‬م��اه امس��ال‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۷۴۱‬هزار تن‬ ‫محصوالت گرم و اسیدشویی را به مشتریان خود‬ ‫تحویل داده اس��ت که این میزان نس��بت به سال‬ ‫گذشته ‪۱۱‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ان ب��ا توجه ب��ه نیاز مش��تریان‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت تن��اژ تولید و تحویل محص��والت گرم با‬ ‫ضخامت نازک را افزایش داده اس��ت؛ به طوری که‬ ‫درصد رشد محصوالت گرم با ضخامت کمتر از ‪۳‬‬ ‫میلیمتر ‪۱۰‬درصد رش��د داشته و از یک میلیون و‬ ‫‪۵۱۶‬هزار تن به یک میلیون و ‪ ۶۶۶‬هزار تن رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون فروش و بازاریابی ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫گف��ت‪ :‬تن��اژ تحویل محصوالت س��رد نیز رش��د‬ ‫‪۳‬درصدی نس��بت به ‪ ۱۱‬ماه س��ال ‪ ۱۳۹۶‬داشته‬ ‫و از یک میلیون و ‪۴۸‬هزار تن به یک میلیون و ‪۸۲‬‬ ‫هزار تن در امسال رسیده است‪.‬‬ ‫امس��ال تحوی��ل محص��والت س��رد ب��ه‬ ‫تولیدکنن��دگان لوازم خانگ��ی و صنای��ع‬ ‫بشکه س��ازی افزایش قابل توجهی داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن بخش��ی از ای��ن محص��والت ب��رای‬ ‫پوش��ش دهی ب��ه کارخانه ه��ای مصرف کنن��ده‬ ‫ورق گالوانی��زه و ورق قلع ان��دود اختصاص یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬محصوالت فوالد مبارکه امس��ال‬ ‫به بیش از ‪ ۹۲۵‬مش��تری تحویل داده شده است‬ ‫که از نظر تعدادی نیز رش��د ‪۱۰‬درصدی داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ف��والد مبارکه ب��ا افزایش تحوی��ل محصول به‬ ‫مش��تریان داخلی به تداوم تولید در کارخانه های‬ ‫تولی��دی پایین دس��ت کم��ک کرده اس��ت ولی‬ ‫متاس��فانه باوج��ود تاکی��د دول��ت محت��رم ب��ر‬ ‫صادرات محصوالت فوالدی از س��وی شرکت های‬ ‫تولیدکنن��ده و اقدام��ات و پیگیری ه��ای انج��ام‬ ‫ش��ده از طرف فوالد مبارکه‪ ،‬بخش��ی از ورق های‬ ‫فوالدی عرضه ش��ده به بازار داخلی‪ ،‬بدون تبدیل‬ ‫ش��دن به محصوالت نهایی صادر می ش��ود که به‬ ‫ایجاد اش��تغال در کش��ور و ص��ادرات محصوالت‬ ‫ب��ا ارزش افزوده‪ ،‬خس��ارت جبران ناپذی��ری وارد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫الزم است برای جلوگیری از صادرات محصوالت‬ ‫ف��والدی ازس��وی ش��رکت های غیرتولیدکنن��ده‬ ‫اقدامات اساسی تری انجام شود‪.‬‬ ‫بازاری که‬ ‫فاکتور ندارد‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1251‬‬ ‫پیاپی ‪2569‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی‪:‬‬ ‫ویژه‬ ‫مردم ایران با مجاهدت‬ ‫از روزهای سخت‬ ‫عبور کرده اند‬ ‫حت��ی بدعهدان امریکایی نیز به این موضوع‬ ‫واقف هس��تند که مردم کشور ما در برهه های‬ ‫سخت تاریخی همواره با اتحاد و مجاهدت های‬ ‫خود از روزهای س��خت تر از این نیز عبور کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫ می�لاد علی نقی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل هلدینگ داتیس در همایش اتحاد‬ ‫اق��وام گف��ت‪ :‬اتح��اد تنها یک مولفه نیس��ت‪،‬‬ ‫اتح��اد یک ارزش اس��ت که مردم کش��ورمان‬ ‫در س��ال های جن��گ به خوبی پ��ای این ارزش‬ ‫ایس��تادند و ثمره اش را در امنیت امروز کش��ور‬ ‫می بینیم‪ .‬وی افزود‪ :‬اتحاد میان اقوام اس�لامی‬ ‫به منزل��ه عبور از تمامی بحران های پیش روی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬من معتق��دم حت��ی بدعهدان‬ ‫امریکایی نیز به این موضوع واقف هس��تند که‬ ‫مردم کش��ور ما در برهه های س��خت تاریخی‬ ‫همواره با اتحاد و مجاهدت های خود از روزهای‬ ‫سخت تر از این نیز عبور کرده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫هلدین��گ داتیس تصریح کرد‪ :‬ما در یک جنگ‬ ‫تمام عیار اقتصادی هستیم و باید برای پیروزی‬ ‫از تمامی ظرفیت های کش��ور استفاده کنیم تا‬ ‫به مقصد برسیم‪ .‬بهره گیری از بخش خصوصی‬ ‫و حمایت از کارافرینان گره کور اقتصاد کش��ور‬ ‫در تحریم ه��ا را با ز خواهد کرد و ما نیز تمام قد‬ ‫پشت کشورمان خواهیم ایستاد‪.‬‬ ‫اخبار انرژی‬ ‫تحریم های ایران در‬ ‫اوپک پالس بررسی می شود‬ ‫وزیر انرژی روس��یه اعالم کرد‪ :‬در اجالس اینده‬ ‫کمیت��ه نظارتی اوپک پالس‪ ،‬درب��اره تحریم های‬ ‫امری��کا علیه ای��ران و ونزوئال رایزن��ی و تبادل نظر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬الکس��اندر نواک در‬ ‫گفت وگو ب��ا روزنامه اینترنتی روس��ی «گازتا رو»‬ ‫درب��اره انتظارات خ��ود از اجالس ا ین��ده کمیته‬ ‫نظارت��ی اوپک پالس (کش��ورهای عض��و اوپ��ک‬ ‫و برخ��ی تولید کنن��دگان نف��ت غیراوپک��ی) این‬ ‫مطلب را بیان کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬با این روند کاهش��ی‪،‬‬ ‫تولید نفت روس��یه به س��طح تولیدی پایی ز ‪۲۰۱۸‬‬ ‫باز می گردد‪ .‬وزیر انرژی روس��یه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫توافق در چارچوب اوپک پالس (برای کاهش تولید‬ ‫نفت) امکان تثبیت قیم��ت نفت در بازار جهانی را‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬اگ��ر این توافق نبود‬ ‫بهای نفت در بازار جهانی ممکن بود به بشکه ای ‪۲۵‬‬ ‫دالر برس��د چراکه روزانه یک میلیون بش��که نفت‬ ‫مازاد در جهان وجود داشت که باعث کاهش بهای‬ ‫نفت می ش��د‪ .‬گفتنی است‪ ،‬روسیه از دو سال پیش‬ ‫در برنامه کاه��ش تولید نفت مطابق توافق با اوپک‬ ‫ش��رکت کرده است‪ .‬روسیه در اواسط سال گذشته‬ ‫میالدی اعالم کرد که از این توافق خارج می ش��ود‬ ‫اما ب��ا کاهش دوباره بهای نفت در ب��ازار جهانی‪ ،‬با‬ ‫اوپک برای کاهش تولید نفت به توافق رسید و وزیر‬ ‫انرژی روس��یه از برنامه کاهش تولید نفت در شروع‬ ‫امس��ال میالدی دس��ت کم تا ‪ ۱۱۲‬هزار بشکه در‬ ‫روز خب��ر داد‪ .‬نواک در ای��ن باره گفته بود که تولید‬ ‫نفت روس��یه در س��ال اینده ح��دود ‪ ۵۵۶‬میلیون‬ ‫تن (معادل ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۷۵‬میلیون بش��که) و ‪۵۵۵‬‬ ‫میلیون تن (معادل ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۶۸‬میلیون بش��که)‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫نیروگاه های خورشیدی‬ ‫کوچک به کمک برق ایران‬ ‫امدند‬ ‫مس��ئوالن وزارت نیرو از حمایت این وزارتخانه‬ ‫از راه ان��دازی نیروگاه ه��ای کوچک خورش��یدی‬ ‫گفت��ه و تاکید دارند که ‪ ۲۰‬س��ال خرید تضمینی‬ ‫ب��رق از جمل��ه مزای��ای در نظر گرفته ش��ده برای‬ ‫راه ان��دازی این گونه نیروگاه هاس��ت‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫در مواق��ع ضروری و در مباح��ث پدافند غیرعامل‬ ‫می توانند یاری رس��ان باش��ند‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪،‬‬ ‫به تازگ��ی مجلس در مصوبه ای مق��رر کرد ‪ ۵۰۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان ب��رای ایجاد نیروگاه خورش��یدی‬ ‫‪ ۵‬کیلووات��ی در روس��تاها اختصاص یاب��د‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬بانک مرک��زی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫مکلف اس��ت از طریق بانک های عامل با هماهنگی‬ ‫و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ‬ ‫‪ ۵۰‬ه��زار میلیارد ریال از محل منابع س��پرده های‬ ‫قرض الحس��نه و عادی بانک ها ب��رای پرداخت به‬ ‫تعداد ‪ ۱۰۰‬هزار نفر برای ایجاد نیروگاه خورشیدی‬ ‫‪ ۵‬کیلوواتی در روس��تاها و حاشیه شهرها و مناطق‬ ‫مح��روم ب��ه ازای ه��ر نف��ر ‪ ۵۰۰‬میلی��ون ریال با‬ ‫بازپرداخت ‪ ۶۰‬ماهه و نرخ ‪ ۴‬درصد اقدام کند‪.‬‬ ‫جعف��ر محمدنژاد با بیان اینک��ه راهکار ما اماده‬ ‫کردن بستری برای ایجاد این گونه نیروگاه هاست‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬همی��ن حرکت ه��ای کوچک‬ ‫ضمن ایجاد فرهنگ س��ازی‪ ،‬مسیر را برای توسعه‬ ‫نیروگاه های خورشیدی هموار می کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کسب و کارهای پلتفرمی اقتصاد جهان را تسخیر کرده اند‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شرکت های‬ ‫نواورتر‬ ‫شرکت های‬ ‫پلتفرمی هستند‬ ‫و نظرسنجی‬ ‫انجام شده در‬ ‫اتحادیه اروپا‬ ‫نشان می دهد‬ ‫که شرکت های‬ ‫پلتفرمی بیشتر‬ ‫تحقیق و توسعه‬ ‫انجام می دهند‬ ‫«هفتمی��ن کنفران��س مهندس��ی مالی ب��ا رویکرد‬ ‫بین الملل��ی» ب��ا حض��ور ابوالفض��ل کیانی بختیاری‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی و جمع��ی‬ ‫از اس��تادان‪ ،‬کارشناس��ان‪ ،‬مدی��ران و کارافرین��ان‬ ‫ش��رکت های موفق در حوزه بازار سرمایه و کسب و کار‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫در این کنفرانس ابوالفضل کیانی بختیاری با بیان این‬ ‫موضوع که نواوری در مدل های کس��ب و کار‪ ،‬ضرورت‬ ‫بقای ش��رکت ها در موج چهارم توسعه صنعتی است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تحوالت نظام های اقتصادی و کس��ب و کار‬ ‫در جه��ان دالیل��ی دارد از جمله حل��ول موج چهارم‬ ‫توس��عه صنعتی‪ ،‬ورود همه جانبه فناوری های کلیدی‬ ‫م��وج چهارم توس��عه صنعتی به دنیای کس��ب و کار و‬ ‫ظهور کسب و کارهای پلتفرمی‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری در ادام��ه ضمن بیان س��یر تکامل‬ ‫انقالب های صنعت��ی‪ ،‬درباره مبح��ث انقالب صنعتی‬ ‫چهارم گفت‪ :‬حضور شبکه های سایبر‪-‬فیزیک‪ ،‬فناوری‬ ‫زیس��تی‪ ،‬فن��اوری نانو و م��واد پیش��رفته‪ ،‬در انقالب‬ ‫صنعت��ی چهارم یکپارچگی نوین��ی را به همراه دارد و‬ ‫در این ش��رایط ش��اهد درهم امیزی فناوری ها‪ ،‬ظهور‬ ‫مدل های کس��ب وکار دیجیتال‪ ،‬هوشمند سازی ها و‪...‬‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی با برش��مردن‬ ‫برخی از مولفه ها و فناوری های مورد توجه در انقالب‬ ‫صنعت��ی چهارم و ارائ��ه اماری از بازار اینترنت اش��یا ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با اتصال بیش از ‪ ۲۸‬میلیارد شی ء در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬به اینترنت‪ ،‬جهان ش��اهد شکل گرفتن بازاری‬ ‫‪ ۷۰۰۰‬میلی��ارد دالری از این طریق خواهد بود که با‬ ‫فرض یک درصد به عنوان س��هم ایران‪ ،‬می توان بازار‬ ‫بالقوه ‪ ۷۰‬میلیارد دالری برای کشور در نظر گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اس��اس پیش بینی های معتبر‪ ،‬تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۳‬از طری��ق اینترن��ت اش��یا بازار ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫میلیارد دالری برای صنایع‪ ،‬ش��هرها‪ ،‬وس��ایل نقلیه‪،‬‬ ‫فض��ای کس��ب وکار و‪ ...‬ش��کل می گیرد ک��ه با فرض‬ ‫یک درصد س��هم ایران‪ ،‬بازار بالقوه کشور ‪ ۴۰‬تا ‪۱۱۰‬‬ ‫میلیارد دالر خواهد بود‪ .‬همچنین‪ ،‬سهم یک درصدی‬ ‫بالق��وه ایران از ب��ازار کالن داده ها تا س��ال ‪2 ،۱۳۹۸‬‬ ‫میلیارد دالر براورد می شود‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ورود‬ ‫همه جانب��ه فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات به دنیای‬ ‫کسب وکار‪ ،‬حجم زیادی از داده های تولید شده را پدید‬ ‫اورده که تجزی��ه و تحلیل ان می تواند به متخصصان‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اکنون ‪ ۲‬و نی��م کوینتیلیون بایت داده‬ ‫در هر روز ایجاد می ش��ود که این رقم تا سال ‪،۱۴۰۳‬‬ ‫‪ ۴ . ۶‬برابر خواهد ش��د و جالب است بدانیم ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫از داده ها در جهان در طول دو س��ال گذش��ته ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت صنعت��ی تاکید کرد‪:‬‬ ‫انقالب چهارم صنعتی‪ ،‬در مجموع بر بازار کسب وکار‪،‬‬ ‫‪ ۴‬اثر بنیادین گذاش��ته اس��ت که عبارتند از‪ :‬تاثیر بر‬ ‫خواسته های خریدار‪ ،‬تاثیر بر افزایش تولید کاال‪ ،‬تاثیر‬ ‫نواوری های مشترک و تاثیر بر ساختارهای سازمانی‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری در ادام��ه ضم��ن بررس��ی رویکرد‬ ‫کس��ب وکار پلتفرمی اظهار کرد‪ :‬پلتفرم ها با تس��هیل‬ ‫تراکنش ه��ا ارزش ایج��اد می کنن��د در حال��ی ک��ه‬ ‫اکنون ‪ ۲‬و نیم کوینتیلیون بایت داده در هر روز ایجاد می شود که‬ ‫این رقم تا سال ‪ ۴ . ۶ ،۱۴۰۳‬برابر خواهد شد و جالب است بدانیم‬ ‫‪ ۹۰‬درصد از داده ها در جهان در طول دو س��ال گذشته ایجاد شده‬ ‫است‬ ‫کسب وکارهای خطی با تولید کاال یا خدمات‪ ،‬این کار‬ ‫ن دیگر‪ ،‬پلتفرم ها با ساختن رابطه و‬ ‫را می کنند‪ .‬ب ه بیا ‬ ‫ایجاد تراکنش‪ ،‬ارزش خلق می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان س��اختار کسب وکار پلتفرمی ‪ ۴‬عملکرد‬ ‫اصل��ی برای ان عن��وان کرد که عبارتند از‪ :‬س��اختن‬ ‫م کردن ابزارها و‬ ‫مخاط��ب ‪ ،‬متصل کردن افراد ‪ ،‬فراه�� ‬ ‫خدمات اصلی و وضع مقررات و استانداردها ‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعت��ی با رده بندی‬ ‫پلتفرم ه��ا ب��ه پلتفرم های ب��ازار خدمات‪ ،‬ب��ازار کاال‪،‬‬ ‫پرداخ��ت‪ ،‬س��رمایه گذاری‪ ،‬ش��بکه های اجتماع��ی‪،‬‬ ‫پلتفرم های ارتباطی‪ ،‬توس��عه نرم افزارها و پلتفرم های‬ ‫محتوای��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬پلتفرم ها اقتصاد را تس��خیر‬ ‫کرده اند؛ در س��ال ‪ ۴ ،۱۳۹۴‬مورد از ‪ ۵‬برند ارزشمند‬ ‫دنی��ا و در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬هر ‪ ۵‬برند برتر‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫پلتفرمی بودند‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری ضمن مقایس��ه تولید ناخالص ملی‬ ‫کش��ورها و رتبه بن��دی ش��رکت های برت��ر جهان در‬ ‫فاصل��ه س��ال های ‪ ۱۳۸۶‬تا ‪ ۱۳۹۶‬خاطر نش��ان کرد‪:‬‬ ‫تحلیلگران می گویند ش��رکت های نواورتر شرکت های‬ ‫پلتفرمی هستند و نظرس��نجی انجام شده در اتحادیه‬ ‫اروپا نش��ان می دهد که ش��رکت های پلتفرمی بیشتر‬ ‫تحقیق و توسعه انجام می دهند‪.‬‬ ‫وی ضم��ن ارائ��ه ام��اری از موفقیت ش��رکت های‬ ‫پلتفرمی یاداور ش��د‪ :‬س��رمایه گذاران برای پلتفرم ها‬ ‫ل هس��تند و بررس��ی ‪ ۵۰۰‬سهام‬ ‫ارزش بیش��تری قائ ‬ ‫برتر در بازار سهام نیویورک نشان می دهد که متوسط‬ ‫ضریب درامد کس��ب وکارهای پلتفرمی ‪ ۸.۹‬است‪ .‬در‬ ‫مقابل‪ ،‬کس��ب وکارهای خطی‪ ،‬با توجه به مدل ش��ان‬ ‫به طور متوس��ط ضریب درامد ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬دارند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫در اس��یا در بین ‪ ۳۶‬شرکتی که بیش از یک میلیارد‬ ‫دالر ارزش دارند‪ ۳۱ ،‬پلتفرم وجود دارد که حدود ‪۸۶‬‬ ‫درصد است‪ .‬در چین ‪ ۸۱‬درصد از این شرکت ها و در‬ ‫هند نیز از بین ‪ ۹‬ش��رکت باارزش‪ ۸ ،‬تای انها پلتفرم‬ ‫هستند‪ .‬با توجه به روند کنونی‪ ،‬پیش بینی می شود در‬ ‫طول ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬س��ال اینده‪ ،‬بیشتر شرکت های باارزش‬ ‫در سهام نیویورک پلتفرم ها خواهند بود‪ .‬پلتفرم هایی‬ ‫ک��ه چن��د میلی��ارد دالر ارزش دارند‪ ،‬در مقایس��ه با‬ ‫رقیبان خطی شان دو برابر سرمایه جذب کرده اند‪ .‬این‬ ‫رقم برای شرکت های پلتفرمی ‪ ۴۶‬میلیارد دالر و برای‬ ‫شرکت های خطی ‪ ۲۱‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی ضمن تشریح‬ ‫استراتژی های ایجاد کس��ب وکار پلتفرمی ‪ ۷‬ضرورت‬ ‫برای توجه جدی به کس��ب وکار پلتفرمی برشمرد که‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬حرکت اقتصاد جهانی به س��وی کسب وکارهای‬ ‫پلتفرمی است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬پلتفرم ه��ا موجب کاهش چش��مگیر هزینه های‬ ‫راه اندازی کسب وکار برای صاحبان مشاغل می شوند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پلتفرم ها موجب سهولت دسترسی و به هم رسانی‬ ‫کسب وکار بین تولید کننده و مصرف کننده می شوند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬پلتفرم ه��ا باع��ث ایج��اد بس��تر وس��یع ب��رای‬ ‫کسب وکار در مقیاس گسترده می شوند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬پلتفرم ها فراهم س��ازی زمینه رش��د فناوری به‬ ‫واسطه نیازهای اینده کسب وکارها می شوند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬پلتفرم ها مشاغل جدید را به وجود می اورند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬پلتفرم ها موجب توس��عه اش��تغال وس��یع برای‬ ‫نی��روی کار جوان به واس��طه بهره گیری گس��ترده از‬ ‫فناوری ارتباطات و اطالعات می شوند‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری با تاکید ب��ر پلتفرمی بودن اموزش‬ ‫و دانش��گاه های نسل ‪ ۴‬گفت‪ :‬اموزش در دانشگاه های‬ ‫ی به ص��ورت اکوسیس��تمی و ب��ر اس��اس‬ ‫پلتفرم�� ‬ ‫نیازهای��ی ک��ه در زمین��ه مولفه های جامع��ه مدنی‪،‬‬ ‫بحث های محیط زیس��ت و‪ ...‬اعالم می ش��ود‪ ،‬ش��کل‬ ‫می گیرد و مدارک ان بین رش��ته ای‪ ،‬چند رش��ته ای و‬ ‫فرارش��ته ای هس��تند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬موضوع مسئولیت‬ ‫اجتماع��ی برای دانش��گاه های پلتفرم��ی یک وظیفه‬ ‫اس��ت که ان را انج��ام می دهند‪ .‬در این دانش��گاه ها‬ ‫پژوه��ش نی��ز در پلتفرم اتف��اق می افتد و از ش��یوه‬ ‫جمع سپاری در فعالیت های پژوهش و توسعه استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ضمن برش��مردن فعالیت های سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی در دوره جدید مانند راه اندازی کمیته راهبری‬ ‫صنعت ‪ ۴‬و فراهم س��اختن زیرس��اخت های الزم برای‬ ‫تب��ادل تجربه های اس��تارت اپ های موف��ق در خانه‬ ‫مدیران س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬درب��اره دوره های‬ ‫تخصصی برای مدیریت کس��ب وکار های دانش بنیان‪،‬‬ ‫توضیح های کوتاه ارائه داد‪.‬‬ ‫وی در پایان ضمن نتیجه گیری از بحث اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ای��ران مصارف تجاری و کس��ب وکارهای اینترنتی‬ ‫در مقایسه با س��ایر موارد مصرف کمتر است‪ .‬مدیران‬ ‫کس��ب وکار در ه��ر زمین��ه ای ک��ه قصد ش��روع یک‬ ‫کس��ب وکار را دارند‪ ،‬ابتدا باید مدل پلتفرم ان را رسم‬ ‫کرده تا نخس��ت محیط را بهتر و دقیق تر ش��ناخته و‬ ‫دوم موفقیت بیش��تری در بازار های محلی‪ ،‬منطقه ای‬ ‫و بین المللی کسب کنند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به رفت��ار ایرانی��ان در بکارگیری اینترنت‬ ‫و ش��بکه های اجتماع��ی نی��از به تش��ویق کاربران به‬ ‫اس��تفاده هدفمن��د از فن��اوری و ام��وزش ایج��اد و‬ ‫توسعه کس��ب وکارهای پلتفرمی دانش بنیان ضرورتی‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫در ای��ن کنفران��س همچنی��ن با حض��ور ابوالفضل‬ ‫ی مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫کیانی بختیار ‬ ‫فریدون رهنمای رودپش��تی دبی��ر علمی کنفرانس و‬ ‫هاش��م نیکو مرام رئیس کنفرانس ضم��ن رونمایی از‬ ‫کتاب های تازه منتشر ش��ده در حوزه مهندسی مالی‪،‬‬ ‫هدایایی به استادان‪ ،‬مدیران و مهمانان مدعو خارجی‬ ‫کنفرانس اعطا شد‪.‬‬ ‫نفت‬ ‫ایران‪ ،‬برنده مسابقه تولید در بزرگ ترین میدان گازی جهان‬ ‫پارس جنوبی از نمادهای توس��عه صنعتی در دوران پس از‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی است که با شتاب گیری توسعه ان در‬ ‫دولت های یازدهم و دوازدهم و افزایش تولید‪ ،‬عالوه بر جبران‬ ‫عقب ماندگی های گذشته به پیشی گرفتن از قطر در برداشت‬ ‫از این میدان عظیم گازی منجر شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬یکی از نگرانی ها و انتقادهای کارشناس��ان‬ ‫در س��ال های گذشته برداشت حداکثری قطر از میدان گازی‬ ‫مشترک پارس جنوبی و عقب ماندن ایران در این زمینه بود‪.‬‬ ‫تا پیش از اس��تقرار دولت یازدهم‪ ،‬پرس��ش و مطالبه اصلی‬ ‫این بود که باید چه کرد تا عقب ماندگی تولید نس��بت به قطر‬ ‫را جب��ران کنیم اما اکنون پرس��ش این اس��ت که با توجه به‬ ‫تولی��د حداکثری و جلو زدن ایران از قطر‪ ،‬با این حجم عظیم‬ ‫تولید در پارس جنوبی چه باید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت قطر و ایران‬ ‫می��دان گازی پ��ارس جنوبی (ی��ا گنبد ش��مالی در بخش‬ ‫قطری)‪ ،‬بزرگ ترین میدان گازی مس��تقل جهان اس��ت که با‬ ‫داش��تن ‪ ۳۴.۲‬تریلیون مترمکعب گاز استحصال پذیر‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۹‬درص��د از کل ذخایر گازی جه��ان را در خود جای داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن میدان گازی در عمق بیش از ‪ ۳‬هزار متری از بس��تر‬ ‫خلیج فارس و در محوطه ای به وسعت ‪ ۹‬هزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتر‬ ‫مربع واقع ش��ده است‪ .‬حدود ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتر مربع از‬ ‫این میدان مش��ترک‪ ،‬در اب های س��رزمینی ایران و حدود ‪۶‬‬ ‫هزار کیلومترمربع از ان در اب های قطر قرار دارد‪.‬‬ ‫از جمل��ه دغدغه های ایران در س��ال های گذش��ته‪ ،‬تولید‬ ‫حداکث��ری قط��ر از پ��ارس جنوبی و از دس��ت رفتن فرصت‬ ‫برداشت از این میدان مشترک از سوی ایران بود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه به دلیل ش��رایط فیزیکی‪ ،‬امکان مهاجرت‬ ‫گاز این میدان مشترک به قطر وجود دارد‪ ،‬کارشناسان نسبت‬ ‫به لزوم توس��عه هرچه سریع تر بخش ایرانی این میدان تاکید‬ ‫کرده بودند‪.‬‬ ‫ایران توس��عه فازهای پارس جنوبی را همزمان با قطر اغاز‬ ‫کرد و میزان تولید دو کش��ور از س��ال ‪ ۱۳۸۱‬تا سال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫فاصله زیادی نداش��ت اما به تدریج قطری ها پیشی گرفتند به‬ ‫طوری که این کش��ور در س��ال ‪ ۹۲‬دو برابر ای��ران از پارس‬ ‫جنوبی گاز برداشت می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت س�وزی دول�ت نه�م و ده�م در پارس‬ ‫جنوبی‬ ‫در گذش��ته‪ ،‬طرح های توس��عه فازهای این میدان در ایران‬ ‫بر مبنای برنامه پیش نمی رفت و کاس��تی هایی دیده می شد‬ ‫که بیش��تر در کمبود منابع مالی و سوءمدیریت ریشه داشت‪.‬‬ ‫مهم ترین اقدام دولت نهم و دهم به نام توسعه پارس جنوبی‪،‬‬ ‫کلنگ زن��ی همزم��ان چندین ف��از پارس جنوبی ب��ود که به‬ ‫فازهای ‪ ۳۵‬ماهه معروف است‪.‬‬ ‫ان دوران ب��دون توج��ه ب��ه ظرفی��ت و ت��وان داخل��ی و‬ ‫محدودیت ه��ای بودج��ه‪ ،‬در خرداد س��ال ‪ ۸۹‬کلنگ اجرای‬ ‫فازه��ای ‪ ۲۳ ،۲۲ ،۲۱ ،۲۰ ،۱۹ ،۱۴ ،۱۳‬و ‪ ۲۴‬موس��وم ب��ه‬ ‫فازهای ‪ ۳۵‬ماهه به زمین زده شد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه این تصمیم با هدف توس��عه س��ریع فازهای پارس‬ ‫جنوبی گرفته می ش��د اما به علت غیر کاشناسی بودن به زیان‬ ‫ایران تمام ش��د و با پراکنده کردن منابع فنی و مالی‪ ،‬تاخیر‬ ‫طوالنی در تکمیل پروژه ها را رقم زد و کش��ورمان نس��بت به‬ ‫قطر عقب افتاد‪.‬‬ ‫در زم��ان امضای پر س��روصدای قرارداد فازه��ای ‪ ۳۵‬ماهه‬ ‫برخی کارشناس��ان صنعت نفت هش��دار دادند راه اندازی این‬ ‫فازها اقدامی احساس��ی و ش��عاری اس��ت و ب��ا ظرفیت ها و‬ ‫واقعیت های صنعت نفت همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس قرارداد‪ ،‬باید خرداد ‪ ۹۲‬تولی��د زودهنگام از این‬ ‫‪ ۸‬فاز اغاز می ش��د اما این مس��ئله در تاریخ اعالم شده محقق‬ ‫نشد‪ .‬نگاهی به وضعیت پیشرفت این فازها نشان می دهد این‬ ‫فازها در مهلت تعیین شده(خرداد ‪ )۹۲‬فقط ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫پیشرفت داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت بندی فازهای پارس جنوبی‬ ‫از نخس��تین اقدام ه��ای وزارت نف��ت در دول��ت یازده��م‪،‬‬ ‫ساماندهی وضعیت توسعه پارس جنوبی بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬فازهای‬ ‫در دست ساخت پارس جنوبی اولویت بندی شد‪.‬‬ ‫پس از اس��تقرار دولت یازدهم وزیر نفت اعالم کرد تکمیل‬ ‫فازهای ‪ ۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۲‬و ‪ ۱۸‬میدان مشترک پارس جنوبی‬ ‫در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫بی��ژن زنگنه اع�لام کرد‪ :‬باید نخس��ت تکلی��ف پروژه های‬ ‫قدیمی را روشن کنیم و مطمئن شویم به موقع می ایند و بعد‬ ‫روی فازه��ای ‪ ۳۵‬ماهه تمرکز کنیم‪ .‬نمی گویم انها را تعطیل‬ ‫کنیم اما اکنون تمرکز بر ‪ ۵‬فاز قدیمی پارس جنوبی است‪.‬‬ ‫بدی��ن ترتیب‪ ،‬ابت��دا فازه��ای ‪ ۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۲‬و ‪ ۱۸‬که‬ ‫توسعه بیشتری داشتند تکمیل شدند تا اینکه به طور تقریبی‬ ‫همه فازهای پارس جنوبی راه اندازی ش��د یا در مدار توس��عه‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫تنها فازی که هنوز عملیات فیزیکی توس��عه ان اغاز نشده‪،‬‬ ‫فاز ‪ ۱۱‬اس��ت که به علت مشکالت مربوط به تحریم در روند‬ ‫اجرای قرارداد مربوط به توس��عه ان مش��کالتی رخ داد اما با‬ ‫برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬این فاز از سوی کنسرسیومی متشکل‬ ‫از شرکت های چینی و ایرانی توسعه می یابد‪.‬‬ ‫جدیدتری��ن فازهایی که اکنون در نوب��ت بهره برداری قرار‬ ‫دارد‪ ،‬فازه��ای ‪ ۲۲ ،۱۳‬و ‪ ۲۴‬اس��ت و رئیس جمه��وری در‬ ‫روزهای اینده به طور رسمی این فازها را افتتاح می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشی گرفتن ایران در تولید گاز‬ ‫با اقدام دول��ت یازدهم و بهره ب��رداری از طرح های جدید‪،‬‬ ‫برداشت گاز ایران از میدان مشترک پارس جنوبی پس از ‪۱۲‬‬ ‫سال و در پایان سال ‪ ۱۳۹۵‬با قطر برابر شد‪.‬‬ ‫اما ای��ن پایان کار نبود و با راه اندازی فازهای جدید‪ ،‬میزان‬ ‫تولی��د گاز از پارس جنوبی همچنان افزای��ش یافت تا اینکه‬ ‫ایران توانس��ت از قطر پیشی بگیرد و بدین ترتیب‪ ،‬بخشی از‬ ‫عقب ماندگی سال های گذشته را جبران کند‪.‬‬ ‫تولید گاز از ‪ ۱۰‬فاز نخس��ت پارس جنوبی در س��ال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۲۸۵‬میلیون مترمکعب بود اما اکنون میزان تولید‬ ‫از روزانه ‪ ۶۰۰‬میلی��ون مترمکعب فراتر رفته که عالوه بر رفع‬ ‫نی��از داخل‪ ،‬باعث پیش��ی گرفتن از قطر در برداش��ت از این‬ ‫میدان نیز شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری ‪ ۸۰‬میلیارد دالری‬ ‫پ��ارس جنوبی بزرگ ترین مرکز صنعتی کش��ور به ش��مار‬ ‫می رود ک��ه تاکنون ‪ ۸۰‬میلی��ارد دالر برای توس��عه فازهای‬ ‫مختلف ان در بخش دریا و خش��کی س��رمایه گذاری ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با وجود این س��رمایه گذاری هنگفت‪ ،‬میزان درامد ان برای‬ ‫کشور بسیار باالتر از هزینه های صرف شده است به طوری که‬ ‫با احتساب قیمت های کنونی نفت و گاز‪ ،‬از زمان راه اندازی در‬ ‫اغاز دهه ‪ ۸۰‬تاکن��ون حدود ‪ ۲۵۰‬میلیارد دالر درامد از این‬ ‫میدان کسب شده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1251‬‬ ‫پیاپی ‪2569‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مسئوالن ‪ ۱۲‬کشور در راه تهران‬ ‫اک�رم امینی‪ :‬در اس��تانه برگزاری هفتمین اجالس ش��ورای هماهنگی‬ ‫کریدورهای ترانزیتی شمال‪-‬جنوب در تهران‪ ،‬مدیر کریدورهای بین المللی‬ ‫معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی می گوید نباید نگران کریدورهای‬ ‫رقیب این کریدور در منطقه باش��یم زیرا به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران‪،‬‬ ‫ترانزیت کشور ما را نمی شود دور زد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬امین ترفع‪ ،‬مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل ها‬ ‫و مدی��ر کریدورهای بین المللی معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫در نشس��ت خبری هفتمین اجالس شورای هماهنگی کریدورهای ترانزیتی‬ ‫ش��مال‪-‬جنوب که ‪ ۱۱‬اس��فند در وزارت راه و شهرس��ازی برگزار ش��د‪ ،‬در‬ ‫تعری��ف کریدور اظهار کرد‪ :‬به مجموعه زیرس��اخت های حمل ونقلی که دو‬ ‫نقط��ه را به یکدیگ��ر متصل می کنن��د و حمل کاال و مس��افر در ان انجام‬ ‫می شود‪ ،‬کریدور حمل ونقلی گفته می شود‪ .‬کریدور می تواند محدود به یک‬ ‫کشور باشد یا از کشورهای گوناگون عبور کند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر تجاری س��ازی و امور تش��کل های وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ای��ران‪ ،‬هند و روس��یه‪ ،‬بنیان گذاران اصلی کری��دور حمل ونقل‬ ‫بین المللی ش��مال‪-‬جنوب هس��تند و در س��ال ‪ ۱۳۷۹‬خورشیدی (‪۲۰۰۰‬‬ ‫میالدی) توافقنامه این کریدور را امضا کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه تا ام��روز‪ ۶ ،‬اجالس ش��ورای هماهنگ��ی‪ ۷ ،‬اجالس‬ ‫کارشناس��ی و یک نشس��ت وزیران در زمینه کریدور شمال‪-‬جنوب برگزار‬ ‫ش��ده‪ ،‬به برگزاری هفتمین اجالس ش��ورای هماهنگی این کریدور در ‪۱۳‬‬ ‫و ‪ ۱۴‬اس��فند به میزانی تهران اش��اره کرد و گفت‪ :‬باتوجه به اینکه خط اهن‬ ‫قزوین‪-‬رش��ت قرار است ‪ ۱۵‬اس��فند به طور رسمی اغاز به کار کند‪ ،‬به دلیل‬ ‫نقش این خط اهن در تکمیل کریدور ش��مال‪-‬جنوب‪ ،‬تالش کردیم اجالس‬ ‫مربوط به این کریدور‪ ،‬همزمان با این رویداد مهم باشد‪.‬‬ ‫مدیر کریدورهای بین المللی معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫با بیان اینکه در کریدور ش��مال‪-‬جنوب‪ ،‬فقط با یک مس��یر سروکار نداریم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬مسیرهای شرق و غرب دریای خزر و مسیرهای دریای خزر را نیز‬ ‫در این کریدور داریم و همین حاال کش��ورهای اسیای میانه‪ ،‬قفقاز و روسیه‬ ‫در حال استفاده از مسیرهای این کریدور هستند‪.‬‬ ‫ترفع افزود‪ :‬در این کریدور زیرس��اخت های مهم��ی داریم؛ به عنوان مثال‬ ‫بندرامیر اباد زیرس��اخت مهمی در این کریدور است که به ریل هم متصل‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر بخشی از بار ترانزیتی کشور از بندر امیراباد و با استفاده‬ ‫از مسیرهای دریای خزر جابه جا می شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه نمی توانیم معطل بمانیم تا حلقه ه��ای مفقوده کریدور‬ ‫تکمیل ش��ود و س��پس از مزیت های ان بهره بگیریم‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬تا زمانی‬ ‫ترانزیت ایران دورزدنی نیست‬ ‫‹ ‹نقش کریدور شمال‪-‬جنوب در بهره وری ریلی‬ ‫مدیر کریدورهای بین المللی معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرس��ازی در‬ ‫پاس��خ به پرس��ش‬ ‫مبنی بر میزان بهره برداری ریلی ای��ران از کریدور‬ ‫ش��مال‪-‬جنوب در ‪ ۱۹‬سال گذش��ته و نیز چش��م انداز ریلی این کریدور برای‬ ‫ای��ران‪ ،‬گفت‪ :‬امار را ش��رکت راه اهن باید ارائه کند ام��ا به طور قطع راه اندازی‬ ‫این کریدور در بخش ریلی ما تاثیر مثبت داش��ته اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هرچه‬ ‫اتصاالت ریلی ما کامل تر شود و پیوستگی افزایش یابد‪ ،‬بار روان تر و کم هزینه تر‬ ‫حمل می ش��ود‪ .‬درحال حاض��ر باتوجه به طرح های ریلی که در دس��ت داریم‪،‬‬ ‫اتصاالت ریلی ما با کش��ورهای ش��مالی در حال افزایش اس��ت و به طور قطع‬ ‫میزان بهره برداری ریلی ما از کریدور شمال‪-‬جنوب نیز هر سال افزایش خواهد‬ ‫داش��ت؛ به عنوان مثال با تکمیل خط اهن قزوین‪-‬رش��ت ک��ه هفته جاری به‬ ‫بهره برداری می رس��د‪ ،‬بسیاری از مش��کالت ما در کریدور ریلی شمال‪-‬جنوب‬ ‫برطرف و دسترس��ی ما به بندرهای ش��مالی کش��ور و کشورهای شرق و غرب‬ ‫دریای خزر تسهیل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت کریدورهای رقیب‬ ‫درحال حاضر باتوجه به طرح های ریلی که در دست داریم‪ ،‬اتصاالت ریلی ما با کشورهای شمالی‬ ‫در حال افزایش است و به طور قطع میزان بهره برداری ریلی ما از کریدور شمال‪-‬جنوب نیز هر‬ ‫سال افزایش خواهد داشت‬ ‫ک��ه حلقه ه��ای مفق��وده مانن��د اتصال ریل��ی رشت‪-‬اس��تارا ی��ا راه اهن‬ ‫چابه��ار تکمیل ش��ود‪ ،‬هماهنگی فراین��دی را هم بین اعض��ا و هم درون‬ ‫کش��ور دنب��ال می کنیم‪ .‬ای��ن مس��ئله در معاونت حمل ونق��ل وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی پیگیری می ش��ود تا گره های ترانزیتی‪ ،‬بررس��ی و حل و فصل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر تجاری س��ازی و امور تش��کل های وزارت راه و شهرسازی با‬ ‫بیان اینکه تس��هیل ام��ور‪ ،‬ضمانت حضور بخش خصوص��ی در کریدورها و‬ ‫اس��تفاده انها از این زیرساخت ها اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کریدور شمال‪-‬جنوب از‬ ‫کارگروه فرایندی و حمل ونقلی و کارگروه گمرکی تشکیل شده و قرار است‬ ‫از سوی این کارگروه ها‪ ،‬تسهیالتی برای بخش خصوصی داخلی و بین المللی‬ ‫فعال در این کریدور ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت ها و کامیونداران؛ متولیان ترانزیت‬ ‫ترفع یاداور شد‪ :‬گفته می شود ترانزیت متولی ندارد اما از نظر من‪ ،‬متولی‬ ‫ترانزیت‪ ،‬شرکت های حمل ونقل بین المللی و کامیوندارانی هستند که در این‬ ‫حوزه کار می کنند‪ .‬ما فقط تس��هیلگر امر ترانزیت هس��تیم؛ نه متولی‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه هدف از راه اندازی کریدور ش��مال‪-‬جنوب‪ ،‬اتصال روس��یه به‬ ‫هند از راه ایران بود و با این کار‪ ،‬ایران به روس��یه‪ ،‬قفقاز و اس��یای مرکزی‬ ‫متصل می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همه بندرهای ما در شرق و غرب خزر و همچنین‬ ‫بندره��ای جنوبی ما‪ ،‬در کریدور ش��مال‪-‬جنوب حضور دارن��د‪ .‬ترفع افزود‪:‬‬ ‫مذاکرات گوناگونی در زمینه اس��تاندارد و به صرفه شدن تعرفه ها برای بخش‬ ‫خصوصی در کریدور ش��مال‪-‬جنوب انجام شده و تالش می کنیم تعرفه های‬ ‫این کریدور استاندارد باشد تا برای بخش خصوصی جذاب شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر تجاری س��ازی و امور تش��کل های وزارت راه و شهرس��ازی در‬ ‫پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت کریدورهای رقیب کریدور شمال‪-‬جنوب در‬ ‫منطقه اظهار کرد‪ :‬طبیعی اس��ت که همه کشورها بخواهند از فرصت ترانزیت‬ ‫بهره مند ش��وند و در حوزه های تعرفه ای از نظر زمان و هزینه‪ ،‬ش��رایط رقابتی‬ ‫فراه��م کنند‪ ،‬اما به دلیل موقعیت خاص ایران‪ ،‬کش��ور ما قابل دور زدن از نظر‬ ‫ترانزیت نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬مدیریت زمانی و هزینه ای ویژه ای در کریدور شمال‪-‬‬ ‫جنوب‪ ،‬فراهم و جذابیت های تعرفه ای در حوزه جاده‪ ،‬ریل و تسهیالت گمرکی‬ ‫ایجاد ش��ده است‪ .‬ترفع توضیح داد‪ :‬کریدورهای توس��عه ای در ‪ ۳‬مرحله رشد‬ ‫می کنند‪ .‬ابتدا فقط حمل ونقلی هستند و دو نقطه را به هم متصل می کنند‪ ،‬در‬ ‫مرحله دوم تبدیل به کریدورهای تجاری می شوند و تجارت بین مبدا و مقصد‬ ‫را تس��هیل می کنند و در مرحله س��وم‪ ،‬تبدیل به کریدور اقتصادی می ش��وند‬ ‫که کش��ورهای مسیر را تحت تاثیر توس��عه اقتصادی قرار می دهند؛ بر همین‬ ‫اساس‪ ،‬هدف نهایی ما باید اقتصادی شدن کریدور شمال‪-‬جنوب باشد‪ .‬به گفته‬ ‫مدیر کریدورهای بین المللی معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۱‬میلیون تن کاالی ترانزیتی از کش��ور ما عبور کرد که امسال این‬ ‫رقم افزایش می یابد‪ .‬براساس اعالم ترفع‪ ،‬در هفتمین اجالس شورای هماهنگی‬ ‫کریدورهای ترانزیتی شمال‪-‬جنوب که ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬اسفند در هتل پارسیان تهران‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬ایران میزبان کشورهای هند‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬بلغارستان‪،‬‬ ‫عمان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬اوکراین‪ ،‬بالروس‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬قرقیزستان‬ ‫و قزاقستان است‪ .‬این اجالس در سطح معاونان وزیر برگزار می شود‪.‬‬ ‫تاخیر سفرهای ریلی در سایه قطارهای باری‬ ‫یادداشت‬ ‫محمد رجبی‪ -‬مدیرعامل رجا‪ :‬یک خطه بودن بیش��تر خطوط‬ ‫راه اه��ن‪ ،‬محدودی��ت س��رعت در برخ��ی مناطق ریل��ی‪ ،‬طول عمر‬ ‫ن��اوگان‪ ،‬تالق��ی قطارهای باری و مس��افری‪ ،‬محدودیت و طول عمر‬ ‫لکوموتیوه��ا و‪ ...‬از جمله مس��ائلی اس��ت که در ب��روز تاخیر در روند‬ ‫حرکت قطارهای مس��افری نقش دارد‪ .‬باتوج��ه به اینکه زمان بندی‬ ‫سیر و حرکت قطارها براساس برنامه ریزی ارائه شده از سوی شرکت‬ ‫راه اه��ن انجام می ش��ود و در این برنامه ریزی‪ ،‬اولویت س��یر به دلیل‬ ‫مس��ئله درامدزایی‪ ،‬با قطارهای باری اس��ت‪ ،‬ش��اهد بروز تاخیرهای چندباره در‬ ‫حرکت قطارهای مس��افری در این روزها هس��تیم؛ به طوری که میانگین سیر این‬ ‫قطارها به ‪ ۳.۵‬ساعت رسیده است‪ .‬درواقع اولویت دادن این شرکت به قطارهای‬ ‫باری و محدودیت های موجود در س��یر و حرکت قطارها‪ ،‬موجب تاخیر در س��یر‬ ‫قطارهای مس��افری و افزایش نارضایتی مس��افران شده است‪ .‬البته تاخیر حرکت‬ ‫قطارها از مبدا در حد صفر اس��ت و بیش��تر این تاخیرها در زمان س��یر و در طول‬ ‫مس��یر اتفاق می افتد‪ .‬از همین رو ممکن اس��ت در هنگام سیر قطار‪ ،‬مشکالتی در‬ ‫زمینه نظافت کوپه ها یا سرویس های بهداشتی به وجود اید که به محض‬ ‫رسیدن قطار به مقصد‪ ،‬ازسوی ماموران دوباره برطرف می شود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر باتوجه به عمر زیاد و فرسودگی ناوگان و باال بودن تعداد قطارهای‬ ‫در حال سیر‪ ،‬گاهی مشکالت فنی مانند خرابی دیزل قطارها در زمان‬ ‫سیر‪ ،‬موجب بروز تاخیرهای ناخواسته می شود زیرا عملیات پشتیبانی‬ ‫و تامین دیزل جایگزین‪ ،‬کاری زمان بر است‪ .‬وجود مشکالت ریشه ای در‬ ‫بخش قطارهای مسافری به ویژه در زمینه تخصیص اعتبارات الزم برای‬ ‫س��رمایه گذاری و تجهیز و توس��عه ناوگان ریلی متناسب با رشد روزافزون تقاضا‪،‬‬ ‫موجب شده خدمات ارائه شده در قطارها گاهی در حد انتظار مسافران نباشد‪ .‬با‬ ‫این حال کارکنان قطارهای مسافری به ویژه شرکت رجا‪ ،‬تمام سعی و تالش خود‬ ‫را به کار می گیرند تا با استفاده بهینه از ظرفیت ها و امکانات‪ ،‬زمینه رفاه و اسایش‬ ‫هموطنان را فراهم اورند‪ .‬از کاس��تی ها و نارس��ایی های به وجود امده از مردم در‬ ‫زمینه س��فرهای ریلی عذرخواهی می کن��م و اطمینان می دهم همکاران ما همه‬ ‫تالش خود را برای کاهش مشکالت و محدودیت ها خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1251‬‬ ‫پیاپی ‪2569‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫نخستین نشست انجمن‬ ‫خیریه فرهنگ مصرف‬ ‫بهینه اب تشکیل شد‬ ‫بهمن راعی‪ :‬اس��تاندار اصفهان در نشس��ت‬ ‫با خی��ران اس��تان پیرامون تش��کیل خیریه‬ ‫«فرهن��گ مص��رف بهین��ه اب و حمایت از‬ ‫احیای رودخانه زاینده رود» اظهار کرد‪ :‬وظیفه‬ ‫خود می دانم که به عنوان مدیر ارش��د استان‬ ‫بیشتر وقتم را صرف برطرف کردن مشکل اب‬ ‫و احیای زاینده رود کن��م و از هر فرصتی که‬ ‫شود برای حل این مشکل استفاده می کنم‪.‬‬ ‫عباس رضایی با بیان اینکه مردم بافرهنگ‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬الی��ق حمای��ت و کم��ک بیش��تر‬ ‫مسئوالن هستند‪ ،‬افزود‪ :‬برای حل مشکل اب‬ ‫استان دست همه را به گرمی می فشارم‪.‬‬ ‫رضای��ی با بی��ان اینکه وج��ود خیریه ها از‬ ‫افتخ��ارات اس��تان به ش��مار م��ی رود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫فعالیت همه خیریه ها ارزشمند است ولی در‬ ‫زمینه فرهنگ مصرف بهینه اب در بخش های‬ ‫مختلف شرب‪ ،‬صنعت و کشاورزی باید تالش‬ ‫جدی تری شود و ورود خیران به این موضوع‬ ‫بسیار بااهمیت است‪.‬‬ ‫اس��تاندار اصفهان تاکید کرد‪ :‬صدا و سیما‬ ‫و اموزش وپ��رورش باید در ای��ن زمینه ورود‬ ‫جدی تر و با این خیریه ها همکاری تنگاتنگی‬ ‫داش��ته باش��ند و در ترویج رفتارهای درست‬ ‫مص��رف اب و پرهی��ز از مص��ارف بی رویه از‬ ‫کوششی دریغ نکنند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬تش��کیل خیری��ه فرهنگ‬ ‫مصرف بهینه اب و حمایت از احیای رودخانه‬ ‫زاینده رود که به پیش��نهاد اس��تاندار اصفهان‬ ‫بود‪ ،‬مورد اس��تقبال خوب خیران قرار گرفت‬ ‫و در این نشست اهم برنامه های این خیریه به‬ ‫دکتر عباس رضایی ارائه شد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت مدیرعامل ش��رکت‬ ‫اب و فاضالب اس��تان اصفهان ضمن تش��کر‬ ‫از بی��ان نظرات خی��ران عالقه مند به موضوع‬ ‫فرهنگ س��ازی مصرف بهینه اب گفت‪ :‬باعث‬ ‫خوش��حالی اس��ت که برای نخس��تین بار در‬ ‫کشور با ابتکار دکتر رضایی‪ ،‬استاندار اصفهان‬ ‫انجمن خیریه در قالب ترویج فرهنگ مصرف‬ ‫بهینه اب در اصفهان تشکیل شد‪.‬‬ ‫هاش��م امینی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اینکه‬ ‫س��ازمان های مردم نهاد غیردولت��ی و خیران‬ ‫اصفهان عالقه مند ب��ه ترویج فرهنگ مصرف‬ ‫صحی��ح اب در اصفه��ان هس��تند‪ ،‬بای��د با‬ ‫همکاری این نه��اد بتوانیم بیش ازپیش مردم‬ ‫را تشویق به مصرف صحیح اب کنیم‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات مدیره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫اب و فاضالب استان اصفهان به روند کاهشی‬ ‫مصرف س��رانه اب در اصفهان اشاره و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مص��رف اب در اس��تان اصفهان در ‪۱۰‬‬ ‫س��ال گذش��ته از ‪ ۱۸۹‬لیتر به ‪ ۱۵۴‬لیتر در‬ ‫شبانه روز کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی اع�لام کرد‪ :‬ه��دف از تروی��ج فرهنگ‬ ‫مصرف بهین��ه اب‪ ،‬کاهش مصرف از س��وی‬ ‫تمام بهره برداران است‪ ،‬به گونه ای که مصارف‬ ‫خانگی کاه��ش یابد‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫هم اکنون میزان مصرف سرانه اب در اصفهان‬ ‫نسبت به سرانه مصرف در دیگر مناطق کشور‬ ‫کمتر است‪ ،‬به طوری که می توان گفت اصفهان‬ ‫در کاهش مصرف سرانه کشور پیشرو است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب اس��تان‬ ‫اصفهان با اش��اره به طرح توزیع لوازم کاهنده‬ ‫مصرف اب بین شهروندان افزود‪ :‬این شرکت‬ ‫در ماه های گذش��ته لوازم کاهنده مصرف اب‬ ‫را به شکل اقساطی به متقاضیان تحویل داده‬ ‫که صرفه جویی حدود ‪۲۰‬درصدی را برای این‬ ‫مشترکان به همراه داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب اصفهان‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬ب��ا توجه به کاه��ش منابع ابی‪،‬‬ ‫سازگاری با کم ابی تنها راه دسترسی پایدار به‬ ‫اب شرب اس��ت‪ ،‬ازاین رو مردم مصرف بهینه‬ ‫اب را در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫امین��ی افزود‪ :‬بی��ش از یک ده��ه از وقوع‬ ‫خشکس��الی در کش��ور می گذرد‪ ،‬به طوری که‬ ‫هم اکن��ون در مرحله تنش ابی قرار داریم که‬ ‫ب��ر مبنای ان منابع اب��ی موجود برای تامین‬ ‫اب یک شهر‪ ،‬شهرستان یا روستا کمتر از اب‬ ‫موردنیاز در اوج مصرف است‪.‬‬ ‫امینی افزود‪ :‬ش��رکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان با واگذاری بیش از ‪ ۲‬میلیون و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار واح��د انش��عاب‪ ،‬جمعیت��ی افزون بر ‪۴‬‬ ‫میلیون نفر را در ‪ ۹۲‬ش��هر استان زیرپوشش‬ ‫ابرسانی قرار داده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب اس��تان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬درچند س��ال گذشته به دنبال‬ ‫فعالیت مس��تمر گروه نش��ت یابی‪ ،‬هدررفت‬ ‫اب در اس��تان اصفهان به حدود ‪۱۶.۲‬درصد‬ ‫رس��ید‪ ،‬درحالی که این رقم در سال ‪ ۸۶‬بیش‬ ‫از ‪۳۱‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شهردار شیراز عنوان کرد‬ ‫تالش برای افزایش مدت اقامت گردشگران در شیراز‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حیدر اسکندرپور‬ ‫شهردار ش��یراز اعالم کرد که مجموعه موردمدیریت‬ ‫او‪ ،‬تالشی برنامه ریزی شده را برای افزایش مدت اقامت‬ ‫گردشگران در این شهر دنبال می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬به نقل از روابط عمومی شهرداری‬ ‫شیراز‪ ،‬حیدر اسکندپور در جمع راهنمایان گردشگری‬ ‫گفت‪ :‬مجموعه مدیریت ش��هری تالش دارد با تعریف‬ ‫فرصت های جدید گردشگری‪ ،‬درپیش گرفتن استراتژی‬ ‫توس��عه زندگی پی��اده در ش��هر و ایجاد پی��اده راه در‬ ‫محورهای دروازه ق��ران‪ -‬بازار وکیل‪ ،‬مجموعه باغ های‬ ‫قصردش��ت و محور زندیه مدت زمان اقامت گردشگران‬ ‫در شیراز را افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ش��یراز با سابقه درخشان تمدنی و میراث‬ ‫فرهنگی غن��ی یکی از جذاب ترین مقاصد س��فر برای‬ ‫گردشگران داخلی و خارجی است و شما نیز ایرانیان و‬ ‫جهانیان را به بازدید از شیراز تشویق کنید‪.‬‬ ‫اس��کندرپور با بیان اینکه پ��ل‪ ،‬بزرگراه و تقاطع ها را‬ ‫نمی توان داش��ته و ثروت این ش��هر تاریخی و فرهنگی‬ ‫دانس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پیش��ینه غنی تمدنی‪ ،‬ثروت فرهنگی‪،‬‬ ‫ادبی و تاریخی‪ ،‬اداب و رس��وم‪ ،‬منش فرهنگی و غذای‬ ‫مطلوب ازجمله داشته های شیراز هستند که شهروندان‬ ‫به ان افتخار می کنند و راهنمایان گردش��گری وظیفه‬ ‫س��نگین شناس��اندن ظرفیت های غنی این کالنشهر و‬ ‫کشور ایران را به همگان دارند‪.‬‬ ‫وی ضمن اعالم اینکه ما ش��یراز را برای مردم شیراز‬ ‫می س��ازیم‪ ،‬نه برای خودروها گفت‪ :‬مجموعه مدیریت‬ ‫ش��هری در یک سال گذش��ته رویکرد فرهنگ محور و‬ ‫انس��ان محور را درپیش گرفته و به منظ��ور تحقق این‬ ‫رویک��رد‪ ،‬برنامه هایی همچون توس��عه زندگی پیاده در‬ ‫ش��هر و رونق بخشیدن به گردشگری را موردتوجه قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ش��هردار شیراز اضافه کرد‪ :‬استراتژی توسعه بسیاری‬ ‫از کالنشهرهای پیش��رفته جهان مانند لندن بر مبنای‬ ‫زندگی پیاده در شهر ش��کل گرفته و شهرداری شیراز‬ ‫نیز همس��و با ای��ن رویکرد درصدد توس��عه زمینه های‬ ‫زندگی پیاده در ش��هر است تا شهروندان و گردشگران‬ ‫بتوانن��د محورهای تاریخی و طبیعی این کالنش��هر را‬ ‫پیاده طی کنند‪.‬‬ ‫اس��کندرپور طراحی و ایجاد پی��اده راه در محورهای‬ ‫دروازه ق��ران ‪ -‬دروازه اصفه��ان ‪ -‬ب��ازار وکیل‪ ،‬کوچه‬ ‫باغ های قصردش��ت و زندی��ه را نمودهای عینی تالش‬ ‫استراتژی توسعه بس��یاری از کالنشهرهای پیشرفته جهان مانند لندن‬ ‫بر مبنای زندگی پیاده در شهر شکل گرفته و شهرداری شیراز نیز همسو‬ ‫با این رویکرد درصدد توسعه زمینه های زندگی پیاده در شهر است‬ ‫برای توس��عه زندگی پیاده در ش��هر ش��یراز دانست و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬پیاده راه محور دروازه قران ‪ -‬دروازه‬ ‫اصفهان ‪ -‬بازار وکیل به عنوان نخس��تین محور زندگی‬ ‫پی��اده در ش��هر طراحی ش��ده و عملی��ات اجرایی ان‬ ‫ب��ه زودی اغاز می ش��ود‪ .‬با اتمام عملی��ات اجرایی این‬ ‫پیاده راه شهروندان و گردش��گران می توانند این مسیر‬ ‫تاریخی ‪ -‬فرهنگی را پیاده طی کنند‪.‬‬ ‫ش��هردار ش��یراز افزود‪ :‬تاکن��ون مجموع��ه باغ های‬ ‫قصردش��ت به عن��وان یک فرصت گردش��گری مطرح‬ ‫نبوده اس��ت اما در پروژه دوم توس��عه زندگی پیاده در‬ ‫ش��هر‪ ،‬مس��یر پیاده راه در کوچه باغ های قصردشت به‬ ‫ط��ول ‪ ۸‬هزار و ‪ ۴۰۰‬متر طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬تالش‬ ‫داریم این مسیر در نوروز سال ‪ ۹۹‬به بهره برداری برسد‬ ‫تا شهروندان و گردشگران بتوانند با قدم زدن در ان از‬ ‫هوای مطبوع شیراز لذت ببرند‪.‬‬ ‫اس��کندرپور خطاب به راهنمایان گردش��گری ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬با توج��ه به اینک��ه مطالبه اصل��ی دوازدهمین‬ ‫گردهمایی راهنمایان گردش��گری ای��ران‪ ،‬ثبت محور‬ ‫زندیه به عنوان میراث جهانی اس��ت‪ ،‬شهرداری شیراز‬ ‫نیز با همکاری نهادهای متولی تالش خواهد کرد ثبت‬ ‫جهانی این محور س��رعت بیشتری پیدا کند‪ .‬همچنین‬ ‫اجرای ط��رح پیاده را ه مح��ور زندیه ب��ا مرکزیت ارگ‬ ‫کریمخان می تواند به ثبت جهانی محور تاریخی زندیه‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ش��هرداری به طور مستقیم از‬ ‫محل گردش��گری درامدی کسب نمی کند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬برای رفع این مشکل باید از محل ارزش افزوده ای‬ ‫که به وسیله گردشگری ایجاد می شود‪ ،‬ارزش افزوده ای‬ ‫نی��ز ب��رای مجموع��ه مدیریت ش��هری تعریف ش��ود‬ ‫ت��ا س��رمایه گذاری در ای��ن بخش برای ش��هرداری ها‬ ‫توجیه پذیر باشد‪.‬‬ ‫شهردار شیراز با بیان اینکه در سال گذشته شهرداری‬ ‫ب��ا درپیش گرفتن ش��عار «ن��وروز متف��اوت» اقدام به‬ ‫گلکاری های وسیع و احیای دوباره شهر گل وبلبل کرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امس��ال نیز با اجرای برنامه ه��ای فرهنگی قصد‬ ‫داریم نوروزی متفاوت تر از س��ال های گذشته به مردم‬ ‫شیراز و مسافران تقدیم کنیم‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬دوازدهمی��ن گردهمای��ی‬ ‫راهنمایان گردش��گری ایران با ش��عار میراث جهانی با‬ ‫حضور راهنمایان گردشگری از سراسر کشور به میزبانی‬ ‫شیراز برگزار شد‪.‬‬ ‫در این ایین از طرف راهنمایان گردش��گری ایران به‬ ‫حیدر اس��کندرپور‪ ،‬شهردار شیراز و س��ولماز دهقانی‪،‬‬ ‫رئیس کمیس��یون گردش��گری و زیارت شورای شهر‪،‬‬ ‫نش��ان س��فیر گردش��گری اس��تان فارس و راهنمای‬ ‫گردشگری اهدا شد‪.‬‬ ‫پردیس هنر اصفهان به بهره برداری رسید‬ ‫پردیس هنر اصفهان با حضور دکتر جمالی نژاد‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫کشور‪ ،‬شهردار اصفهان‪ ،‬رئیس و اعضای شورای شهر‪ ،‬مدیران‬ ‫ش��هری‪ ،‬هنرمندان و جمع��ی از اهالی منطقه ‪ ۶‬ش��هرداری‬ ‫اصفهان گش��ایش ش��د‪ .‬اس��تاد علی اصغر ش��اهزیدی استاد‬ ‫پیشکس��وت اواز و عباس بهروان از هنرمندان و پیشکسوتان‬ ‫حوزه ورزش‪ ،‬روبان این پروژه را قیچی کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬پ��روژه پردی��س هنر در‬ ‫حاش��یه زاینده رود در خیابان ابشار س��وم با صرف هزینه ای‬ ‫افزون بر‪۳۰‬میلیارد تومان گش��ایش ش��د‪ .‬این مجموعه دارای‬ ‫امکانات��ی مانند بزرگ ترین امفی تئاتر روباز کش��ور‪ ،‬گذرهای‬ ‫گوناگ��ون و طراحی هایی چون داالن بهش��ت‪ ،‬فرش گل‪ ،‬برج‬ ‫اب و بوستان است‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفهان در ایین گش��ایش پردی��س هنر اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬از همه کس��انی که برای س��اخت این پ��روژه که یک‬ ‫زیرس��اخت مهم فرهنگی و هنری در ش��هر و کش��ور است‪،‬‬ ‫یاری کردند‪ ،‬تش��کر می کن��م‪ .‬وی افزود‪ :‬هر گذر این پردیس‬ ‫به نام یکی از هنرها نامگذاری ش��ده است‪ .‬گذرها و برکه های‬ ‫متف��اوت‪ ،‬جایگاه های��ی که به هنرهای مختل��ف تعلق دارد و‬ ‫وجود س��الن امفی تئاتری ک��ه بزرگ تری��ن امفی تئاتر روباز‬ ‫کشور است‪ ،‬این پروژه را بسیار ویژه کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بس��یار خوشحالم که با حمایت شورای شهر‬ ‫در یک ‪ ۱.۵‬سال گذشته‪ ،‬چندین سینما در این شهر گشایش‬ ‫شد و زیرساخت فرهنگی و هنری برای شورونشاط اجتماعی‬ ‫مردم توسعه پیدا کرد‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفهان گفت‪ :‬در چهارباغ بهترین محور فرهنگی‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬زیبایی طراحی این پردیس و هنر و امکانات‬ ‫ان نیز می تواند بستر اتفاق های فرهنگی و هنری باشد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در سایه خالقیت فرهنگی می توان مردم را‬ ‫تا حدودی از غم و غصه ها رها کرد‪ ،‬برای این کار بودجه های‬ ‫ویژه ای درنظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫ه��دف ما خلق فضاهایی برای ش��ادابی مردم اس��ت و این‬ ‫درک مش��ترک در مدیریت شهری و شورای شهر وجود دارد‪.‬‬ ‫همه مدیران ش��هری هر صبح وش��ب به این فکر هستند که‬ ‫شهر‪ ،‬زیباتر و ش��اداب تر شود و در این راه به مشارکت مردم‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫وی ابرازامی��دواری ک��رد در هم��ه مناط��ق ش��هر ش��اهد‬ ‫بهره برداری از چنین امکاناتی باش��یم‪ .‬اگرچه راه سخت است‬ ‫و مش��کالت اقتصادی زیادی وجود دارد اما این مسیر را طی‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی با ابرازامیدواری نسبت به جاری بودن دائمی زاینده رود‬ ‫گفت‪ :‬از نوروز امسال برنامه های فرهنگی در این پردیس اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از هم��ه هموطنان دعوت می کنم برای ایام نوروز‪ ،‬اصفهان‬ ‫را به عنوان مقصد س��فر خ��ود انتخاب کنند و از این امکانات‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫قدرت اهلل نوروزی ادام��ه داد‪ :‬پردیس های موضوع محور در‬ ‫س��طح جهان در حال توسعه است و در ش��هر اصفهان برای‬ ‫نخستین بار چنین فضایی ساخته شده است‪.‬‬ ‫سرپرست فرمانداری شهرستان طارم‪:‬‬ ‫دست سوءاستفاده کنندگان از بازار مرغ کوتاه شود‬ ‫سرپرس��ت فرمانداری شهرس��تان طارم گفت‪ :‬باید دس��ت‬ ‫سوءاستفاده کنندگان از بازار مرغ کوتاه شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫س��تار صفری در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان طارم از‬ ‫تشدید نظارت و بازرسی ها از سوی اکیپ بازرسی از ‪ ۱۵‬اسفند‬ ‫تا ‪ ۱۵‬فروردین ‪ ۹۸‬خب��ر داد و افزود‪ :‬فعالیت همه واحدهای‬ ‫خدمات رس��ان اعم از رستوران ها‪ ،‬س��رویس های بهداشتی و‬ ‫هر محلی ک��ه به گونه ای به مردم خدمات می دهد‪ ،‬بازرس��ی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه اغماض در برخوردها در برخی‬ ‫موارد بدترین ظلم به مردم بوده و پذیرفته نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫امر می تواند پیامدهای اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬به ویژه اینکه سالمت مردم را می تواند تهدید کند‪.‬‬ ‫صفری بازرس��ی های انجام شده و نظارت بر بازار شهرستان‬ ‫را ناکافی عنوان کرد و افزود‪ :‬با توجه به شرایط بازار و نزدیک‬ ‫ش��دن به روزهای پایانی سال و خریدهای شب عیدی مردم‪،‬‬ ‫می طلبد نظارت بر اصناف تشدید شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ص��ورت کمبود نیروی انس��انی ب��رای انجام‬ ‫بازرس��ی ها‪ ،‬از افراد با انگیزه س��ازمان های اجرایی و بازرسان‬ ‫افتخاری برای همکاری و فقط برای انعکاس مش��کالت کمک‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬ ‫ای��ن مس��ئول تاکید ک��رد‪ :‬پیامده��ا و خروج��ی نظارت و‬ ‫بازرسی ها باید مشخص‪ ،‬هدفمند و مثمرثمر باشد و در صورت‬ ‫مشاهده تخلف باید برخورد جدی شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به نوس��انات بازار کش��ور گفت‪ :‬در‬ ‫مقایس��ه با سال های گذشته متقاضی گوشت قرمز و سفید در‬ ‫شهرستان افزایش و امسال نزدیک به ‪ ۶.۵‬تن گوشت منجمد‬ ‫در طارم توزیع ش��ده اس��ت‪ .‬صفری با بیان اینکه گوشت مرغ‬ ‫در اس��تان زنجان درحال حاضر به دلیل حمایت ستاد تنظیم‬ ‫بازار اس��تان با ن��رخ ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان در شهرس��تان‬ ‫توزیع می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این درحالی اس��ت که گوشت مرغ در‬ ‫استان های همجوار با نرخ باالتری عرضه می شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت فرمان��داری شهرس��تان طارم ضم��ن تاکید بر‬ ‫مدیری��ت در مصرف تصری��ح کرد‪ :‬باید از خ��روج احتمالی و‬ ‫سوء اس��تفاده افراد س��ودجود در این حوزه جلوگیری شود تا‬ ‫مردم شهرستان با مشکل کمبود و افزایش نرخ روبه رو نشوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خریداران عمده اعم از رستوران ها و مراکز‬ ‫تهی��ه و توزیع مواد غذایی خریدهای عمده خود را با نرخ ازاد‬ ‫از کش��تارگاه ها تهیه می کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬گوشت گرم مرغ با‬ ‫نرخ ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان فقط برای مصرف کنندگان خانگی‬ ‫است و عامالن توزیع از فروش گوشت گرم مرغ به شکل عمده‬ ‫به خریداران خودداری کنند‪.‬‬ ‫این مس��ئول گفت‪ :‬درحال حاضر کمبودی در توزیع گوشت‬ ‫گرم مرغ در شهرستان وجود ندارد ولی باید نظارت و پایش ها‬ ‫مستمر و جدی بوده و مشکالت موجود با حساسیت منعکس‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سرپرست فرمانداری شهرستان طارم تصریح کرد‪ :‬در صورت‬ ‫گرانفروشی با عامالن توزیع گوشت برخورد جدی خواهد شد‬ ‫و با عام�لان متخلف در مرحله نخس��ت برخ��ورد تعزیراتی‪،‬‬ ‫سپس پلمب و در صورت تکرار فراورده های پروتئینی دریافت‬ ‫نخواهند کرد‪ .‬وی همچنین نظارت جدی بر فعالیت نانوایی ها‬ ‫را خواستار شد و تاکید کرد‪ :‬تعیین کشیک ها و نظارت مستمر‬ ‫ب��ر فعال بودن نانوایی های کش��یک در ای��ام تعطیل‪ ،‬نظارت‬ ‫جدی بر رعایت موارد بهداشتی‪ ،‬ساعت کار این واحدها باید با‬ ‫حساسیت بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت فرمانداری شهرستان طارم همچنین با اشاره به‬ ‫توزیع الستیک یارانه ای به کامیون داران در شهرستان و پایش‬ ‫نی��از واقعی مردم در این حوزه را ضروری خواند و تاکید کرد‪:‬‬ ‫برای جلوگی��ری از هرگونه سوءاس��تفاده احتمالی در توزیع‪،‬‬ ‫هماهنگی بین بخشی میان اداره های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان انجام شود‪.‬‬ ‫صفری در زمین��ه توزیع انواع کود ش��یمایی برای مصارف‬ ‫کش��اورزی عنوان کرد‪ :‬امس��ال اس��تان زنجان ‪۶۰‬درصد کود‬ ‫یارانه ای جذب کرده اس��ت که در مقایسه با استان های دیگر‬ ‫میزان ان چشمگیر است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬برای جلوگی��ری از هرگونه تخلف در نحوه‬ ‫توزیع‪ ،‬باید نظارت در این حوزه با دقت بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫این مس��ئول خاطرنش��ان کرد‪ :‬با نزدیک شدن به روزهای‬ ‫پایانی سال نظارت بر فعالیت شرکت های مسافربری رسمی و‬ ‫افرادی که به طور غیررسمی فعالیت دارند باید افزایش یابد‪ .‬تا‬ ‫این لحظه نرخ کرایه های حمل مسافر افزایشی نداشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر مروری بر فعالیت ‪ ۱.۵‬گذش��ته مدیریت‬ ‫شهری اصفهان داشته باشیم‪ ،‬به خوبی مشاهده می شود که در‬ ‫عرصه فرهنگی گام های موثری برداشته شده است؛ انچنان که‬ ‫دهه فجر نشان داد توانمندی در شهرداری اصفهان در عرصه‬ ‫فرهنگی بسیار باال است و خوشبختانه حتی یک نفر نتوانست‬ ‫خدش��ه ای به فعالیت ها وارد کند‪ ،‬کس��انی که در خفا حرف‬ ‫می زدن��د نیز اذع��ان کردند که بهترین کارها از س��وی حوزه‬ ‫فرهنگ��ی و روابط عمومی ش��هرداری در ‪ ۱۰‬روز ایام فجر در‬ ‫این شهر خلق شد‪.‬‬ ‫نوروزی با اش��اره به پروژه س��الن اجالس اظهار کرد‪ :‬پروژه‬ ‫اجالس که ی��ک پروژه ب��زرگ برای برگ��زاری همایش های‬ ‫بین المللی اس��ت‪ ،‬به شکل ش��بانه روزی فعال است تا هرچه‬ ‫سریع تر به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬اج��رای حامد همایون به مناس��بت والدت‬ ‫حض��رت زهرا (س) و روز مادر ازجمل��ه برنامه های این ایین‬ ‫بود‪.‬‬ ‫فرصت های اشتغال در دل‬ ‫صنایع کوچک نهفته است‬ ‫یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه‬ ‫فرصت های اشتغال در دل صنایع کوچک‬ ‫نهفته است‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش کارایی صنایع‬ ‫بزرگ نیازمند تکمی��ل زنجیره تولید در‬ ‫بخش ه��ای کوچک تولیدی اس��ت‪ .‬علی‬ ‫اسدی کرم در گفت وگو با خانه ملت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر نگاهی به تاریخچه صنایع بزرگ مولد و درامدزا در جهان‬ ‫صنعت بیندازیم‪ ،‬به سادگی متوجه خواهیم شد که تولید مستمر‬ ‫در صنایع بزرگ نیازمند نگاه ویژه به صنایع کوچک است تا بتوان‬ ‫چرخه اقتصادی تولید را به ش��کل مطلوب به حرکت دراورد‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬اگر بتوانیم معضالت زنجیره ه��ای تولید و تامین در حوزه‬ ‫اقتصاد در صنایع کوچک را برطرف کنیم‪ ،‬بس��یاری از مشکالت‬ ‫در حوزه صادرات را نیز برطرف می ش��ود‪ ،‬این درحالی اس��ت که‬ ‫توس��عه صنایع کوچک و متوسط رمز توسعه اقتصادی دهه اینده‬ ‫اس��ت‪ .‬نماینده مردم ش��هر بابک در مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫اش��اره به اینکه صنایع کوچک نقش بی بدلیل��ی در حوزه اقتصاد‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬صنایع کوچک و متوس��ط به وسیله ‪ ۴‬فرایند ازجمله‬ ‫کارافرینی‪ ،‬ن��واوری و تغییر فناوری‪ ،‬پویای��ی صنعت و درنهایت‬ ‫ایجاد فرصت های ش��غلی و افزایش درامد بر اقتصاد جهانی تاثیر‬ ‫می گذارند‪ .‬اس��دی ک��رم تاکید کرد‪ :‬توس��عه بنگاه های اقتصادی‬ ‫زودبازده کوچک و متوس��ط به منظور افزایش رشد‪ ،‬ایجاد درامد‪،‬‬ ‫اشتغال و کاهش فقر باید از اولویت های اساسی دولت باشد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1251‬‬ ‫پیاپی ‪2569‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گفت وگو با بهزاد رشیدی‪ ،‬دبیر پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی‬ ‫جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی‪ ،‬پلی میان هنرمندان و صنعتگران‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫پنجمین جش��نواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی‬ ‫قرار است مهر سال اینده برگزار شود‪ .‬این جشنواره در‬ ‫‪ ۴‬دوره گذشته توانست نظر مثبت اهالی سینما را جلب‬ ‫کند و در چهارمین دوره خود با برگزاری جش��نواره در‬ ‫منطقه عسلویه پیوندی میان هنر و صنعت ایجاد کرد‪.‬‬ ‫در طول دوره های برگزاری جش��نواره همواره تالش‬ ‫ش��ده تا درک مناسبی از صنعت در قاب سینما تعریف‬ ‫ش��ود و در این زمینه اثار مس��تند خوبی در چند سال‬ ‫گذشته ساخته شده است‪.‬‬ ‫بهزاد رش��یدی‪ ،‬دبیر پنجمین دوره جش��نواره فیلم‬ ‫و عکس فناوری و صنعت��ی در گفت وگویی با خبرنگار‬ ‫از رویکردهای این جش��نواره و شرایط متفاوت‬ ‫برگزاری جشنواره در دوره پنجم جشنواره می گوید‪.‬‬ ‫ رشیدی با اشاره به برگزاری پنجمین دوره جشنواره‬ ‫گف��ت‪ :‬برنامه های��ی که ب��رای این دوره از جش��نواره‬ ‫ترس��یم ش��ده منجر به برگزاری ان در سطح متفاوتی‬ ‫نس��بت به دوره های گذشته اس��ت‪ .‬توقع تمامی اهالی‬ ‫س��ینما هم این اس��ت که بعد از ‪ ۴‬دوره برگزاری این‬ ‫جش��نواره با یک اتفاق متفاوت روبه رو باش��ند‪ .‬رویکرد‬ ‫جدید جشنواره فیلم های صنعتی در گسترش و تقویت‬ ‫ارتب��اط بین هنرمندان و مدی��ران صنعتی و فناوری و‬ ‫بنگاه های صنعتی اس��ت برای همین س��عی کردیم از‬ ‫فرص��ت گفت وگو ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫بهره ببریم و ت�لاش کنیم با نهادهای زیرمجموعه این‬ ‫وزارتخانه برای تقویت ارتباط بین هنرمندان و صاحبان‬ ‫صنایع همکاری کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬نکته ای که درباره مس��تندهای‬ ‫صنعت��ی وجود دارد این اس��ت که متاس��فانه با وجود‬ ‫اینکه ش��رکت های صنعتی ما در حوزه روابط عمومی و‬ ‫ارتباطات هزینه های بس��یاری صرف و س��عی می کنند‬ ‫فیلم های تبلیغاتی برای مجموعه خودش��ان بسازند اما‬ ‫تولیدات این مجموعه ها س��طح کیفی مناسبی ندارند‪.‬‬ ‫ای��ن صحب��ت من ناظ��ر ب��ر ‪ ۴‬دوره تجرب��ه برگزاری‬ ‫جش��نواره فیلم های صنعتی اس��ت و مشاهدات من در‬ ‫این دوره ها نشان می دهد ما در حوزه ساخت فیلم های‬ ‫تبلیغات��ی صنعتی با ضعف ش��دید در س��اختار هنری‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ .‬گاهی احس��اس می ش��ود دوس��تانی‬ ‫ک��ه در حوزه س��اخت مس��تندهای تبلیغ��ات فعالیت‬ ‫می کنند هیچ گونه ش��ناختی نس��بت به س��اخت فیلم‬ ‫صنعتی ندارند‪ .‬این اتفاق ها موجب می ش��ود ما تالش‬ ‫کنی��م کمی س��طح فعالیت و اموزش را در جش��نواره‬ ‫فیلم های صنعتی باال ببریم و به س��مت بهبود شرایط‬ ‫فیلمسازی صنعتی و ساخت مستندهای صنعتی پیش‬ ‫بروی��م‪ .‬همچنین ت�لاش کنیم مدی��ران روابط عمومی‬ ‫ش��رکت های صنعتی را نس��بت به تاثی��رات فیلم های‬ ‫مس��تند و تاثیرات��ی که بر برندس��ازی انه��ا و جامعه‬ ‫مخاطب شان می گذارد‪ ،‬اگاه کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که ایا این امکان هست‬ ‫درحال حاضر برخی از مراکز صنعتی در ساخت اثار سینمایی مشارکت‬ ‫دارند اما ان قدر محدود هس��تند که کمتر از ظرفیت سینمای ایران‬ ‫ورود کردند و باید از این بخش استفاد ه بیشتری شود‬ ‫که در اینده س��ینمای حرفه ای با زبان صنعت اشنایی‬ ‫پیدا کند و از ابزار صنعت در س��ینمای داس��تانی بهره‬ ‫برد‪ ،‬گفت‪ :‬در دنیا این اتفاق افتاده و به نظرم می ش��ود‬ ‫از تجربه انها اس��تفاده کرد‪ .‬بسیاری از فیلم های موفق‬ ‫س��ینمایی در جهان ب��ا حمایت مراک��ز صنعتی تولید‬ ‫می شوند‪ .‬کمترین حمایت مراکز صنعتی بکارگیری از‬ ‫لوکیشن ها است‪.‬‬ ‫این کمترین حمایتی اس��ت که یک شرکت صنعتی‬ ‫می توان��د در حوزه س��اخت فیلم بکند‪ .‬متاس��فانه این‬ ‫ارتباط در س��ینمای ایران شکل نگرفته است‪ .‬معاونت‬ ‫علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری در ای��ن ح��وزه‬ ‫فعالیت هایی انجام می دهد‪.‬‬ ‫در حوزه فناوری و ش��رکت های دانش بنیان و ارتباط‬ ‫ان با سینما و هنر اتفاق های خوبی در حال شکل گیری‬ ‫اس��ت که البته نیازمند زمان بیش��تری برای به نتیجه‬ ‫رسیدن است‪ .‬ما در جهاد دانشگاهی در قالب جشنواره‬ ‫فیلم و عکس فناوری و صنعتی نیز در تالش هس��تیم‬ ‫که ای��ن ارتباط را بی��ن مدیران صنعت��ی و فناوری و‬ ‫هنرمندان و مراکز هنری ش��کل دهیم و این جشنواره‬ ‫ بر همین اس��اس برگزار می ش��و د و اگر ما بتوانیم این‬ ‫س��طح ارتباط را ان ق��در زیاد کنی��م و ارتقا دهیم که‬ ‫ایین پایانی دوازدهمین جش��نواره بین المللی «فیلم ‪»۱۰۰‬‬ ‫شامگاه جمعه ‪ ۱۰‬اس��فند در تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫دوازدهمین جش��نواره بین المللی «فیلم‬ ‫‪ »۱۰۰‬ش��امگاه جمعه ‪ ۱۰‬اسفند در تاالر اندیشه حوزه هنری‬ ‫سازمان تبلیغات اسالمی با معرفی برگزیدگان این دوره به کار‬ ‫خود پایان داد‪ .‬ایین پایانی این جش��نواره با قرائت ایاتی چند‬ ‫از کالم اهلل مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬با ‪۳۰‬‬ ‫دقیقه تاخیر اغاز ش��د‪ .‬در اغاز این ایین که اجرای ان بر عهده‬ ‫محمد س��لوکی بود‪ ،‬پاسداشت مقام شهدای حادثه تروریستی‬ ‫سیستان و بلوچستان برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنواره ای متعلق به مردم ایران‬ ‫س��پس علی قربانی‪ ،‬دبیر دوازدهمین جش��نواره بین المللی‬ ‫«فیلم ‪ »۱۰۰‬روی صحنه حضور یافت و س��خنانی را بیان کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برگزاری این جشنواره نسبت به تولید برای ما نیست‬ ‫بلکه برای تولیدات بیش��تر با مضامین مدنظر مهم اس��ت‪ .‬این‬ ‫جش��نواره فقط متعلق به حوزه هنری نیست و متعلق به تمام‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ما پلی هس��تیم بین تولید و پخش و راه های‬ ‫در ح��وزه تبلیغ��ات و فیلم ه��ای تبلیغات��ی قدم های‬ ‫مثبتی برداش��ته ش��ود به طور قطع در اینده می توان‬ ‫امیدوار ب��ود ش��رکت های صنعتی در زمینه س��اخت‬ ‫اثار س��ینمایی داس��تانی نیز پیشقدم ش��وند زیرا این‬ ‫ذهنی��ت درحال حاضر برای مدیران صنعتی وجود دارد‬ ‫که بتوانند از ابزار س��ینما تنها برای معرفی مس��تقیم‬ ‫خودش��ان بهره ببرند و باید این نیاز از سوی هنرمندان‬ ‫پاس��خ داده ش��ود تا بتوان در اینده نگاه بهتری به این‬ ‫حوزه داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬البت��ه درحال حاضر هم برخی از‬ ‫مراکز صنعتی در ساخت اثار سینمایی مشارکت دارند‬ ‫اما ان قدر محدود هستند که کمتر از ظرفیت سینمای‬ ‫ایران ورود کردند و باید از این بخش استفاد ه بیشتری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رش��یدی در ادامه اف��زود‪ :‬اگر فیلم ه��ای دوره اخیر‬ ‫جش��نواره فیلم فجر را نگاه کنید اگر صنعتی را نشان‬ ‫می دهی��م از ی��ک خراب��ه صنع��ت و از ی��ک کارخانه‬ ‫متروکه به��ره بگیریم که این نگاه درس��تی به صنایع‬ ‫کشور نیست‪ .‬ما باید در کنار کاستی های حوزه صنعت‬ ‫ش��کوفایی و خودکفایی هایی که چشمگیر هم هستند‬ ‫را نش��ان دهیم‪ .‬کارخانه های بس��یاری هستند که در‬ ‫ش��رایط کنونی با بهترین ش��یوه مدیریت می ش��وند و‬ ‫چرخ صنعت در این کارخانه ها در حال چرخیدن است‪.‬‬ ‫باید نگاه سینمای ایران نسبت به کارخانه ها و تولیدات‬ ‫ان تغییر کند‪ .‬ما در جش��نواره فیلم و عکس فناوری و‬ ‫صنعتی تالش می کنیم نگاه س��ینماگران را نس��بت به‬ ‫صنایع و مراکز صنعتی تغییر دهیم و این در گام پنجم‬ ‫جشنواره قابل شکل گیری و تحقق است‪.‬‬ ‫دبی��ر جش��نواره فیلم و عکس فن��اوری و صنعتی با‬ ‫اش��اره به اهداف جشنواره گفت‪ :‬س��عی داریم تقویت‬ ‫ارتباط بین فعاالن حوزه هنر فیلم و س��ینما با مدیران‬ ‫بخش های علمی و صاحبان صنایع کش��ور و همچنین‬ ‫فرهنگ سازی و ترویج مستندسازی تصویری فعالیت ها‬ ‫و دس��تاوردهای علمی‪ ،‬فناوری و صنعتی کش��ور را در‬ ‫این دوره از جشنواره پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کمک به تولید محتوای اموزشی در قالب‬ ‫فیل��م و کمک ب��ه انتقال دانش تخصص��ی متخصصان‬ ‫به دانش��جویان و کمک به الگوس��ازی و ارتقای سطح‬ ‫کیفی مس��تندات و تولیدات فیلم های علمی و صنعتی‬ ‫در کش��ور و همچنین زمینه سازی و کمک به انتشار و‬ ‫پخش فیلم های فناوری و صنعتی ایرانی در شبکه های‬ ‫تلویزیون��ی داخل��ی و خارجی‪ ،‬ش��بکه های وی او دی و‬ ‫فضای مج��ازی از دیگر اهداف این دوره از جش��نواره‬ ‫است‪.‬‬ ‫رش��یدی در پایان ابراز امیدواری کرد که این دوره از‬ ‫جشنواره بتواند در راس��تای بهبود نگاه مراکز صنعتی‬ ‫به سینمای ایران و همچنین تصحیح نگاه سینماگران‬ ‫و هنرمندان در زمینه رش��د و بالندگی صنایع کش��ور‬ ‫گام های موثری را بردارد‪.‬‬ ‫دوازدهمین «فیلم ‪ »۱۰۰‬به پایان رسید‬ ‫مختلف��ی را رفتیم از جمله بارگذاری فیلم ها در فضای مجازی‬ ‫مانند اپارات که سود حاصل نیز به فیلمسازان تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫س��پس قدردانی بخش بین المللی جش��نواره برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این بخش اس��تفان اریچ از جمهوری چک‪ ،‬هرمس مانگیالردو‬ ‫از ایتالیا‪ ،‬الکس��ی ایش��یدا از ژاپن و عمر میراک تونچ از ترکیه‬ ‫تندیس جش��نواره و دیپلم افتخار جش��نواره را برای اثار خود‬ ‫دریاف��ت کردند‪ .‬در ادامه جوایز بخش وی��ژه حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی اهدا ش��د و در بخش مستند ش��اهرخ المه برای «موج‬ ‫‪ »FM‬ل��وح تقدی��ر و گیتی باق��ری برای «همه م��ا ارزوهایی‬ ‫داری��م» تندیس جش��نواره‪ ،‬در بخش داس��تانی محمد پایدار‬ ‫برای «ک��ف و خون» لوح تقدیر و در بخش پویانمایی میرعلی‬ ‫حس��ینی اصل برای «چتر» لوح تقدیر و عبدالرس��ول ذاکری‬ ‫برای بذرهای فلزی» تندیس جشنواره را دریافت کردند‪.‬‬ ‫س��پس برگزیدگان بخش مس��یر تجربه معرفی ش��دند‪ .‬در‬ ‫بخش مس��تند نیز لوح تقدیر به میالد جعفری برای «عیوض»‬ ‫و تندیس جشنواره به محمد صالحی برای «اشکون» اهدا شد‪.‬‬ ‫همچنین در بخش پویانمایی مسیر تجربه‪ ،‬لوح تقدیر به پگاه‬ ‫عبادت دوس��ت برای «تکه ای از زندگی»‪ ،‬لوح تقدیر به محمد‬ ‫کوردم��ان پویش ب��رای «بابا یاد داد» و تندیس جش��نواره به‬ ‫سمانه فضل اهلل اسدی برای «‪...‬رفت» رسید‪ .‬در بخش داستانی‬ ‫مس��یر تجربه نیز س��میرا حضرتی��ان ب��رای «چرخ دنده های‬ ‫کاغذی» لوح تقدیر و محمدهادی عبدی نسب برای «نیمکت‬ ‫اضافه» تندیس جش��نواره را دریافت کردن��د‪ .‬در این بخش از‬ ‫ایین پایانی دوازدهمین جشنواره بین المللی «فیلم ‪ »۱۰۰‬نیما‬ ‫مسیحا به اجرای زنده ‪ ۳‬قطعه موسیقایی پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزیدگان بخش ملی‬ ‫سپس برگزیدگان بخش مسابقه ملی جشنواره «فیلم ‪»۱۰۰‬‬ ‫معرفی شدند‪ .‬در بخش مستند مسابقه ملی لوح تقدیر به جابر‬ ‫بادیاد برای «مندو»‪ ،‬محمد حسنی برای «اینجا به تمام ازادیم‬ ‫کمترین حمایت‬ ‫مراکز صنعتی‬ ‫در حوزه ساخت‬ ‫فیلم‪ ،‬بکارگیری‬ ‫از لوکیشن ها‬ ‫است‪ .‬متاسفانه‬ ‫این ارتباط‬ ‫در سینمای‬ ‫ایران شکل‬ ‫نگرفته است‬ ‫فکر می کنم»‪ ،‬محمدرضا دهس��تانی برای «س��راج» و تندیس‬ ‫جشنواره به مهدی ماهان برای «باتک» اهدا شد‪.‬‬ ‫در بخ��ش پویانمایی مس��ابقه ملی نیز ه��ادی امیری و رها‬ ‫فرجی برای «پر» لوح تقدیر و مریم هاشم نژاد و وریا نیک منش‬ ‫برای «این رویای من نبود» تندیس جشنواره را دریافت کردند‪.‬‬ ‫همچنین جایزه دس��تاورد فنی به احمد گودرزی فیلمبردار‬ ‫«کارخانه» اهدا شد و در بخش داستانی مسابقه ملی جشنواره‬ ‫«فیل��م ‪ ،»۱۰۰‬لوح تقدیر به س��ید محمدرضا س��عادتی برای‬ ‫«پوشک»‪ ،‬ابوالفضل بختیار قش�لاق برای «قانونی» و تندیس‬ ‫جش��نواره به ابوذر حیدری ب��رای «پناه» رس��ید‪ .‬جایزه ویژه‬ ‫هیات داوران به پ��گاه انصاری برای «توقف» اهدا ش��د‪ .‬جایزه‬ ‫بهتری��ن فیلم از نگاه تماش��اگران نیز به محمدرضا س��عادتی‬ ‫برای «پوشک» رس��ید‪ .‬جایزه بهترین فیلم جشنواره دوازدهم‬ ‫«فیلم ‪ »۱۰۰‬نیز از ان س��مانه فضل اهلل اسدی برای پویانمایی‬ ‫«‪...‬رفت» ش��د‪ .‬علی قربانی‪ ،‬دبیر دوازدهمین جشنواره «فیلم‬ ‫ن گفت‪ :‬اقای میرکریمی دبیر جش��نواره جهانی‬ ‫‪ »۱۰۰‬در پایا ‬ ‫فیلم فجر اعالم کرد اثاری که در دوره مس��ابقه دوره یازدهم و‬ ‫دوازدهم جشنواره «فیلم ‪ »۱۰۰‬حضور داشتند می توانند برای‬ ‫شرکت در جشنواره جهانی فیلم فجر ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫مراس��م تش��ییع پیک��ر خش��ایار الون��د‪،‬‬ ‫فیلمنامه نویس شناخته شده کشورمان حدود‬ ‫ساعت ‪ 10:۱۰‬صبح شنبه ‪ ۱۱‬اسفند در محل‬ ‫خانه س��ینما واقع در خیابان وصال اغاز شد‬ ‫و کامران ملکی اجرای این مراس��م را بر عهده‬ ‫داش��ت‪ .‬در ای��ن مراس��م چهره های��ی مانند‬ ‫س��یروس الوند‪ ،‬منوچهر شاهسواری‪ ،‬همایون‬ ‫اسعدیان‪ ،‬کیومرث پوراحمد‪ ،‬سروش صحت‪،‬‬ ‫بهروز ش��عیبی‪ ،‬برزو ارجمند‪ ،‬نسرین نصرتی‪،‬‬ ‫مهدی فرجی‪ ،‬مجید مظفری‪ ،‬احمد مهران فر‪،‬‬ ‫مجتبی جباری‪ ،‬مس��عود ده نمکی‪ ،‬مس��عود‬ ‫رایگان‪ ،‬مجید زین العابدین(مدیر شبکه یک)‪،‬‬ ‫علی مس��عودی‪ ،‬سعید پیردوس��ت‪ ،‬عزیزاهلل‬ ‫حمیدنژاد و حس��ین پاکدل حضور داش��تند‪.‬‬ ‫پس از س��خنان دوستان و اقوام خشایار الوند‬ ‫مراسم خواندن نماز میت بر پیکرش در خانه‬ ‫سینما برگزار شد و پس از ان وی را به سوی‬ ‫خان��ه ابدی اش در بهش��ت زه��را (س) بدرقه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫نمای سنگلج مرمت شد‬ ‫در راستای تکمیل طرح توسعه و بازسازی‬ ‫تماشاخان ه س��نگلج‪ ،‬نمای این تماشاخانه در‬ ‫اسفند ‪ ۱۳۹۷‬با در نظر گرفتن حفظ بافت نما‬ ‫و پیشینه و جایگاه تاریخی ساختمان و فضای‬ ‫جدیدی ب��رای معرفی و تبلیغ��ات نمایش ها‬ ‫بازس��ازی و مرمت ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫در راس��تای تکمیل طرح توس��عه و بازسازی‬ ‫تماش��اخانه س��نگلج نمای این تماش��اخانه‬ ‫با مرمت س��نگ ها و کاش��ی ها‪ ،‬نصب شبکه‬ ‫نورپ��ردازی و تابلوه��ای تبلیغاتی‪ ،‬بازس��ازی‬ ‫سردر تماش��اخانه و رنگ و تعمیر در ورودی‬ ‫توسط ش��هرداری منطقه ‪ ۱۲‬تهران مرمت و‬ ‫بازسازی شد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬ادامه روند تکمیل‬ ‫طرح توس��عه و بازسازی تماش��اخانه سنگلج‬ ‫در مدیریت جدید این تماش��اخانه با تعویض‬ ‫صندلی ه��ای س��الن و نص��ب س��امانه اعالم‬ ‫اتش س��وزی و بروز رس��انی و بهسازی سا مانه‬ ‫گرمایش��ی و سرمایشی در سال ‪ ۹۷‬اغاز شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪ ۳‬انتصاب جدید در اداره‬ ‫کل هنرهای نمایشی‬ ‫مدیرکل هنرهای نمایشی در احکامی جداگانه‬ ‫مدی��ر «کان��ون نمایش های ائینی و س��نتی»‪،‬‬ ‫مدی��ر «اداره برنامه ه��ای تئاتر» و سرپرس��ت‬ ‫«امور بین الملل» این اداره کل را منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ش��هرام کرم��ی در احکامی‬ ‫جداگان��ه علی اصغر راس��خ راد را به عنوان مدیر‬ ‫«کانون نمایش های ائینی و س��نتی»‪ ،‬محسن‬ ‫امیری را به مدیری��ت «اداره برنامه های تئاتر»‬ ‫و رقیه وکیلی اذر را به عنوان سرپرس��ت «امور‬ ‫بین المل��ل» منصوب ک��رد‪ .‬ش��هرام کرمی در‬ ‫تقدیرنامه ای از فعالیت و مدیریت دکتر س��عید‬ ‫اس��دی در طول بر عهده داشتن مسئولیت امور‬ ‫بین الملل تشکر کرده است‪.‬‬ ‫دو کتاب داستان ایرانی‬ ‫منتشر شد‬ ‫داستان های «و چشم هایش کهربایی بود»‬ ‫نوشته مهری بهرامی و «گیسیا» نوشته غنچه‬ ‫وزیری منتش��ر ش��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬کتاب‬ ‫«و چش��م هایش کهربایی بود» نوشته مهری‬ ‫بهرام��ی در ‪ ۱۵۱‬صفحه‪ ،‬با ش��مارگان ‪۵۵۰‬‬ ‫نس��خه و قیمت ‪ ۱۵‬هزار تومان از سوی نشر‬ ‫هیال منتشر شده اس��ت‪ .‬همچنین «گیسیا»‬ ‫نوش��ته غنچ��ه وزی��ری در ‪ ۲۳۱‬صفح��ه‪ ،‬با‬ ‫شمارگان ‪ ۶۶۰‬صفحه و قیمت ‪ ۲۱‬هزار تومان‬ ‫از سوی همین نشر منتشر شده است‪.‬‬ ‫حراج نقاشی ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫پوندی که «لوور» رد کرد‬ ‫نقاش��ی منتس��ب به «کاراواج��و» هنرمند‬ ‫نامدار ایتالیایی قرار اس��ت در یک حراجی با‬ ‫رقم��ی افزون بر ‪ ۱۰۰‬میلی��ون پوند به فروش‬ ‫برود‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از گاردین‪ ،‬این‬ ‫نقاشی که تصویرگر یک قهرمان انجیل با نام‬ ‫«جودیث» اس��ت که س��ر یکی از ژنرال های‬ ‫اش��وری را از تن جدا کرده در سال ‪ ۲۰۱۴‬از‬ ‫سوی فردی در شهر تولوز فرانسه در اتاق زیر‬ ‫شیروانی پیدا شده بود‪ .‬متخصصان فرانسوی‬ ‫پس از بررس��ی نقاشی پیداش��ده در فرانسه‪،‬‬ ‫ان را متعلق به «کاراواجو» نقاش سرش��ناس‬ ‫ایتالیای��ی دانس��تند و این کش��ف را اتفاقی‬ ‫فوق العاده در تاریخ هن��ر ارزیابی کردند‪ .‬قرار‬ ‫اس��ت این نقاش��ی‪ ۲۷ ،‬ژوئن در یک حراجی‬ ‫در ش��هر تولوز فرانس��ه به قیمت تقریبی ‪۹۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۴۰‬میلیون پوند به فروش گذاشته شود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫اخرین فروش‬ ‫گیشه سینماها‬ ‫اشغال های‬ ‫دوست داشتنی‬ ‫در صدر‬ ‫جدیدتری��ن امار فروش فیلم های س��ینمایی روی‬ ‫پرده‪ ،‬این بار نه بر اس��اس اعالم پخش کنندگان بلکه‬ ‫بر اس��اس اطالعات س��امانه فروش س��ینمای ایران‬ ‫مش��خص ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫با توجه به امکان‬ ‫دسترسی به اطالعات سامانه فروش سینمای ایران‪،‬‬ ‫می��زان فروش فیلم هایی روز س��ینمای ایران به این‬ ‫شرح هس��تند‪ :‬دو فیلم س��ینمایی بهشت گمشده‬ ‫حمید س��لیمیان و دای��ان بهروز نورانی پ��ور در ژانر‬ ‫دف��اع مقدس که از چهارش��نبه همی��ن هفته روی‬ ‫پرده س��ینماها رفته اند‪ ،‬بر اساس اخرین بروزرسانی‬ ‫س��امانه فروش س��ینمای ایران‪ ،‬ب��ه ترتیب نزدیک‬ ‫ب��ه ‪ ۱۱‬میلی��ون توم��ان و ‪ ۶۰‬هزار توم��ان فروش‬ ‫داش��ته اند‪ .‬همچنین ‪ ۷‬فیلم س��ینمایی هت تریک‪،‬‬ ‫ماموریت غیرممکن‪ ،‬اش��غال های دوست داش��تنی‪،‬‬ ‫ضرب��ه فن��ی‪ ،‬قرارمون پارک ش��هر‪ ،‬جن‬ ‫ن و پس از‬ ‫زیب��ا‪ ،‬س��وءتفاهم از ‪ ۲۴‬بهم�� ‬ ‫پایان سی وهفتمین جش��نواره فیلم فجر‬ ‫روی پرده س��ینماها رفتند که اکنون در‬ ‫دومین هفته نمایش خود قرار دارند‪ .‬فیلم‬ ‫هت تریک ب��ه کارگردانی رامتین لوافی با‬ ‫در اختیار داشتن حدود ‪ ۸۰‬سینما‪۸۰۹ ،‬‬ ‫میلیون تومان در عرض دو هفته اکران فروش داشته‪،‬‬ ‫همچنین فیل��م ماموریت غیرممکن در ژانر کمدی‪-‬‬ ‫اجتماعی ساخته یعقوب غفاری ‪ ۲۴۴‬میلیون و ‪۶۳۰‬‬ ‫هزار تومان فروش داش��ته اس��ت‪ .‬در حالی که فیلم‬ ‫سینمایی اش��غال های دوست داشتنی به کارگردانی‬ ‫محسن امیریوسفی در سینماهای حوزه هنری اجازه‬ ‫نمایش ن��دارد‪ ،‬در دومین هفته نمای��ش خود با در‬ ‫اختیار داشتن بیش از ‪ ۷۰‬سالن سینمایی‬ ‫در تهران و شهرستان‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫تومان عایدی برای سینمای ایران داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬فیلم ضربه فنی س��اخته غالمرضا‬ ‫رمضان��ی که برای گروه س��نی کودکان و‬ ‫نوجوانان اس��ت‪ ۵۳ ،‬میلیون و ‪ ۵۸۸‬هزار‬ ‫توم��ان و در اختیار داش��تن ح��دود ‪۴۵‬‬ ‫سالن و فیلم قرارمون پارک شهر به کارگردانی فلورا‬ ‫س��ام ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۹۷۷‬هزار تومان در کمتر از ‪۲۰‬‬ ‫سینما فروش داش��ته اند‪ .‬فیلم سینمایی جن زیبا به‬ ‫کارگردانی بایرام فضلی و سوءتفاهم ساخته احمدرضا‬ ‫معتم��دی نیز به ترتیب‪ ،‬بیش از ‪ ۵۷۰‬میلیون تومان‬ ‫و ‪ ۱۹۸‬میلیون تومان در حدود ‪ ۶۰‬س��الن سینمایی‬ ‫به ف��روش رفته اند‪ .‬دو فیلم س��ینمایی ترانه مهدی‬ ‫صاحبی با در اختیار داش��تن ‪ ۳۰‬س��الن و پارادایس‬ ‫علی عطش��انی که در طول ای��ام اکرانش تا بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬س��الن نی��ز در اختی��ار داش��ته و از هفته اول‬ ‫بهم��ن (‪ ۳‬بهمن) روی پرده رفتن��د‪ ،‬به ترتیب‪۲۵۵ ،‬‬ ‫میلیون توم��ان و ‪ ۳‬میلی��ارد و ‪ ۳۳۳‬میلیون تومان‬ ‫فروش داش��ته اند‪ .‬تخته گاز محمد اهنگرانی‪ ،‬درساژ‬ ‫ی ماه‬ ‫پویا بادکوبه‪ ،‬قانون مورفی رامبد جوان نیز ک ه د ‬ ‫روی پ��رده رفتند و در اخرین هفته نمایش خود در‬ ‫س��رگروهی قرار دارند‪ ،‬به ترتیب یک میلیارد و ‪۹۷۵‬‬ ‫میلیون‪ ،‬بیش از ‪ ۴۸۶‬میلیون و فیلم رامبد جوان‪۸ ،‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۸۹۲‬میلیون تومان فروش داشته اند‪ .‬اعداد‬ ‫و عنوان ه��ای مندرج در این گزارش مربوط به اکران‬ ‫فیلم ها در کل کشور است و با استناد به امار سامانه‬ ‫فروش سینمای ایران گرداوری و تنظیم شده است‪.‬‬ ‫برگزاری ایین تشییع‬ ‫پیکر خشایار الوند‬ ‫یکشنبه‬ ‫قیمت حج به ‪ ۲۸‬میلیون تومان رسید‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪ 25 - 1397‬جمادی الثانی ‪ 3 - 1440‬مارس ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1251‬پیاپی ‪2569‬‬ ‫خبر‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫س��رانجام پس از ماه ها رایزنی و گمانه زنی‬ ‫درباره ن��رخ حج ‪ ،۹۸‬س��ازمان حج و زیارت‬ ‫امروز همزمان با اغاز نام نویسی در کاروان ها‪،‬‬ ‫قیمت ه��ا را اعالم ک��رد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫علی رضا رش��یدیان که نرخ ارزی حج ‪ ۹۸‬را‬ ‫ب��رای هر نفر بین ‪ ۳۱۰۰‬تا ‪ 3300‬دالر اعالم‬ ‫کرده بود‪ ،‬دیروز تایید کرد دولت با تامین ارز‬ ‫به نرخ ‪ ۷‬هزار تومان برای حج پیش رو موافقت کرده است‪ .‬نرخ ارز یکی‬ ‫از مهم ترین دغدغه مس��ئوالن سازمان حج و زیارت بود که بارها درباره‬ ‫تاثیر ان بر افزایش هزینه های حج‪ ،‬ابراز نگرانی کرده بودند‪.‬‬ ‫نام نویس��ی حج ‪ ۹۸‬از صبح جمعه‪ ۱۰ ،‬اس��فند در سراسر کشور اغاز‬ ‫ش��د و این س��ازمان با اعالم اس��امی کاروان های مجاز برای ثبت نام‪ ،‬از‬ ‫گروه ه��ای قیمتی نیز رونمای��ی کرد‪ .‬کمترین نرخ تعیین ش��ده برای‬ ‫این س��فر ‪۲۱‬میلیون و ‪ ۶۳۷‬هزار و ‪ ۷۵۰‬تومان اس��ت که تعداد بسیار‬ ‫محدودی از کاروان ها در اس��تان های فارس و هرمزگان با این نرخ سفر‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫بیش��ترین نرخ نیز ‪ ۲۸‬میلیون و ‪ ۸۲۴‬هزار و ‪ ۴۵۰‬تومان اس��ت که‬ ‫کاروان ه��ای اندکی ب��ه این نرخ اختصاص داده ش��ده اند‪ .‬نرخ میانگین‬ ‫بیشتر کاروان های حج بین ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۵‬میلیون تومان است‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫ح��ج و زیارت که امیدوار بود «حج ‪ ۹۸‬با قیمتی زیر ‪ ۳۰‬میلیون تومان‬ ‫انجام ش��ود»‪ ،‬از حمایت رئیس جمهوری‪ ،‬مع��اون اول رئیس جمهوری‬ ‫و ریاس��ت ش��ورای عالی حج و زیارت و اعمال سیاست های انقباضی با‬ ‫حمای��ت نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت برای مدیریت نرخ حج‬ ‫خبر داده است‪.‬‬ ‫در حاشیه افزایش ‪ 700‬درصدی قیمت کاغذ و ‪ 500‬درصدی قیمت زینک چاپ‬ ‫پیام نوروزی مدیرکل یونسکو‬ ‫اغداشلو‪ :‬این پرچم روی زمین نمی ماند‬ ‫ایی��ن پایان��ی هفتمین دوس��االنه نقاش��ی دامون فر در‬ ‫پردی��س ملت با حضور چهره های ش��اخص هنری و تعداد‬ ‫زیادی از هنرمندان جوان برگزار شد‪ .‬ایین پایانی هفتمین‬ ‫دوس��االنه نقاشی دامون فر جمعه‪ ۱۰ ،‬اسفند با حضور سید‬ ‫محمدمجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی‪ ،‬هادی مظفری مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی و‬ ‫جمعی از هنرمندان و شرکت کنندگان دوساالنه‪ ،‬با اجرای‬ ‫علی ضیا در پردیس ملت برگزار ش��د‪ .‬در ابتدای این برنامه‬ ‫س��یف اهلل پویاراد‪ ،‬مدیر دوساالنه نقاش��ی دامون فر با ابراز‬ ‫خوش��حالی از اینکه باوجود مش��کالت اقتص��ادی فراوان‬ ‫توانس��تند هفتمین دوره را برگزار کنند‪ ،‬گفت‪ :‬عالقه مندم‬ ‫ت��ا زمانی که ت��وان دارم این رویداد را ب��رای جوانان برگزار‬ ‫کن��م زیرا به توانای��ی و خالقیت جوانان این س��رزمین در‬ ‫همه زمینه ها ایمان راس��خ دارم‪ .‬اگر راه جوانان هموار شود‬ ‫می توانند اقتصاد و هنر کش��ور را شکوفا کنند‪ .‬قلب من پر از‬ ‫عشق شما جوانان است و امیدوارم دامون فر دریچه ای باشد‬ ‫برای راهیابی ش��ما به اینده هنر ایران‪ .‬پویاراد ادامه داد‪ :‬در‬ ‫‪ 7‬دوره دوس��االنه دامون فر ‪ ۷۱۳۴‬هنرمند شرکت کرده اند‬ ‫و دوره هفتم یکی از بهترین دوران نمایش��گا ه دامون فر بود‬ ‫زیرا اثاری که در نمایش��گاه عرضه شد دارای کیفیت بسیار‬ ‫باالیی اس��ت‪ .‬نکته قابل توجه این اس��ت که در دوره هفتم‬ ‫‪ ۷۸‬درصد شرکت کنندگان را خانم ها تشکیل می دادند‪ .‬در‬ ‫پایان الزم است از س��ید مجتبی حسینی‪ ،‬هادی مظفری‪،‬‬ ‫موسس��ه تصویر شهر‪ ،‬مدیریت سینما گالری پردیس ملت‬ ‫و همه افرادی که ما را یاری کردند تشکر کنم‪ .‬پس از پخش‬ ‫کلیپی از برگزیدگان دوره های گذشته و مراحل داوری این‬ ‫دوره از دوس��االنه‪ ،‬ایدین اغداش��لو‪ ،‬رئیس شورای داوران‬ ‫روی صحنه امد و گفت‪ :‬در هر مس��ابقه تعدادی اثر انتخاب‬ ‫می ش��وند و به نمایش درمی ایند‪ ،‬اما این موضوع برای من‬ ‫هیچ وقت جدی نبوده‪ ،‬زی��را اگر تعداد دیگری داور در یک‬ ‫مس��ابقه حضور داش��ته باشند ممکن اس��ت رای انها چیز‬ ‫دیگری باش��د و اثار دیگری را انتخاب کنند؛ در نتیجه این‬ ‫انتخاب ه��ا را نمی توان چندان کامل و تاثیرگذار دانس��ت‬ ‫و انتخاب ش��دن یک تعداد کار به معنای نفی س��ایر کارها‬ ‫نیست‪ .‬من هیچ وقت در هیچ مسابقه ای شرکت نکردم زیرا‬ ‫دلم نمی خواس��ت نفر دوم ش��وم‪ .‬االن هم که به عنوان یک‬ ‫نقاش در چنین جشنواره ای حضور دارم به این معنا نیست‬ ‫که به مس��ابقه اعتقادی داشته باشم‪ ،‬اما به هر حال تشویق‬ ‫کردن جوانان به هر ش��کلی بس��یار مفید اس��ت‪ .‬اغداشلو‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬هر بار که در این مس��ابقات کارهایی را می بینم‬ ‫که ممکن اس��ت ش��اهکارهای مورد ارزوی من هم باشد‪،‬‬ ‫شگفت زده می شوم که جوانان ما چقدر خوب کار می کنند‬ ‫و چق��در جای امید وج��ود دارد‪ .‬امید به اینک��ه این پرچم‬ ‫روی زمین نمی ماند و جوان ها در هر ش��رایطی ان را حمل‬ ‫می کنند‪ .‬گاه کارهایی را می بینم که با خود می گویم کاش‬ ‫من ان را کش��یده بودم‪ ،‬اما درست تر این است که هر ادمی‬ ‫ب��ه جای خ��ود کار کند‪ ،‬رویای خود را بازگ��و کند و رویای‬ ‫خود را به ما سرایت بدهد‪ .‬این هنرمند نقاش افزود‪ :‬جوانان‬ ‫ما با شایس��تگی تمام کار می کنند؛ در شرایط دشواری که‬ ‫البته دشوارتر از دوران من یا اسان تر از دوران بعدی نیست‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه کارهای پرمدعا کم بود و اثار صمیمانه و‬ ‫برام��ده از دل بودند‪ .‬به طور معمول در کار هنرمندان جوان‬ ‫نوعی خودنمایی وج��ود دارد زیرا فکر می کنند همه چیز را‬ ‫بلد هس��تند‪ ،‬اما واقعیت این اس��ت که هیچ کس به تنهایی‬ ‫را به این ش��رح قرائت کرد‪ :‬هیات داوران هفتمین دوساالنه‬ ‫دامون فر به دلیل تمرکز بر کیفیت اثار و شکل ارائه مطلوب‬ ‫انه��ا‪ ،‬تعداد مح��دودی از اثار را برگزید‪ .‬ب��ه این دلیل همه‬ ‫هنرمندان جوانی که به این دوساالنه راه یافته اند را شایسته‬ ‫تقدیر می دانیم‪ .‬با اینکه هیات داوران تاکید دارند که دنیای‬ ‫هنر عرصه رتبه بندی نیست‪ ،‬برای تشویق هنرمندان جوان‬ ‫اث��اری را برگزیده اند‪ .‬در این دوس��االنه در بخش هنرهای‬ ‫دیجیتال اثری که در حد انتظار هیات داوران‪ ،‬در مقایس��ه‬ ‫با کیفیت س��ایر اثار ارسالی برتر باشد‪ ،‬تشخیص داده نشد‪.‬‬ ‫به این ترتیب اثری از بخش هنرهای دیجیتال در نمایشگاه‬ ‫نیس��ت‪ .‬هیات داوران امیدوار اس��ت شما هنرمندان جوان‬ ‫ب��ا مداوم��ت و صداق��ت و تواضع به فعالی��ت ادامه دهید تا‬ ‫س��ال های اینده شاهد فعالیت شما در عرصه حرفه ای هنر‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫در ادام��ه نوبت به معرفی برگزیده بخش انتخاب مردمی‬ ‫که از طریق پیام های کوتا ه بازدیدکنندگان انتخاب ش��ده‬ ‫بود رس��ید و پریا پویاراد‪ ،‬مهتاب متینی را به عنوان برگزیده‬ ‫مردم معرفی کرد‪.‬‬ ‫پس از ان با حضور ش��ورای داوران‪ ،‬مجتبی حس��ینی و‬ ‫هادی مظفری برگزیدگان هفتمین دوس��االنه دامون فر به‬ ‫این شرح معرفی شدند‪:‬‬ ‫تقدیرش��دگان‪ :‬احمدرضا اسحاقی‪ ،‬س��ارا اقابیگی‪ ،‬انیتا‬ ‫امیرجه��ادی‪ ،‬مهتاب متینی‪ ،‬ابوالفض��ل هارونی و ارمینه‬ ‫نگهداری‬ ‫نفرات سوم‪ :‬عطیه شفیعی و هما خسروی‬ ‫نفرات دوم‪ :‬محمد حسین خاتمی و محدثه طاهری‬ ‫و در پای��ان‪ ،‬س��پهر ایمان پ��ور به عن��وان مقام نخس��ت‬ ‫هفتمین دوس��االنه نقاش��ی دامون فر و برنده جایزه سفر به‬ ‫المان و شرکت در اکادمی فابرکاستل معرفی شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت نمایشگاه این دوس��االنه‪ ،‬تا ‪ ۱۷‬اسفند در‬ ‫گالری پردیس ملت در طبقه منفی دو دایر است‪.‬‬ ‫این دوساالنه به همت گالری دامون فر و همراهی موسسه‬ ‫تصویرش��هر با همکاری کویلو‪ ،‬فابرکاستل‪ ،‬وینزور و نیوتن‪،‬‬ ‫پب او برگزار شد‪.‬‬ ‫کانسون و ‬ ‫همه چیز را بلد نیس��ت و در حرکت موازی با جهان اطراف‬ ‫است که قد می کشد و رشد می کند‪ .‬اغداشلو افزود‪ :‬از همه‬ ‫هنرمندان ج��وان می خواهم که فروتنی را فراموش نکنند‪.‬‬ ‫فروتنی لطف الهی اس��ت که ش��امل حال همه نمی ش��ود‪.‬‬ ‫فروتنی نش��انه محض شعور است و فقط ادم باشعور فروتن‬ ‫اس��ت‪ ،‬زیرا او قاعدتا باید بداند که در جهان چه می گذرد و‬ ‫نس��بت خود را در مقایسه با این جهان پرتکاپو می سنجد و‬ ‫فکر می کند که کجا ایس��تاده اس��ت‪ .‬اما ادمی که نمی داند‬ ‫در جهان چه می گذرد نمی تواند فروتن باش��د چون خود را‬ ‫برتر از همگان می داند‪ .‬دوس��االنه دامون فر براساس رسمی‬ ‫همیش��گی هر دوره به قدردانی از یکی از چهره های نامدار‬ ‫هنر ایران می پ��ردازد و در این دوره نیز قدردانی از منوچهر‬ ‫معتب��ر انجام ش��د‪ .‬ابتدا فیل��م کوتاه��ی از گفت وگو با این‬ ‫هنرمند پخش ش��د که صحبت ه��ای او درباره تحصیالت‬ ‫هن��ر و تجربه هایی که در داخل و خ��ارج از ایران در زمینه‬ ‫هنر کس��ب کرده بود به گوش مخاطبان رس��ید‪ .‬پس از ان‬ ‫ایدین اغداشلو و سیف اهلل پویاراد ایین قدردانی از منوچهر‬ ‫معتبر را اجرا کردند‪ .‬اجرای گروه موسیقی موت و قدردانی‬ ‫از اعضای هی��ات داوران بخش های بعدی برنامه بود و پس‬ ‫از ان ایمان افس��ریان به نمایندگی از هیات داوران بیانیه ای‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫س س‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫د‬ ‫‪11‬‬ ‫ا‬ ‫‪13‬‬ ‫د‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪105‬‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ز‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫س ک‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ج‬ ‫ک ش‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫‪10‬‬ ‫ت‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪106‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬س��نگ جواه��ری س��بز و درخش��ان ‪-‬‬ ‫اه کشان‬ ‫‪ -2‬نغمه و س��رود ‪ -‬اجراکنن��ده برنامه ‪ -‬از‬ ‫مشاغل ساختمان سازی‬ ‫‪ -3‬جان��ور وحش��ی تیزپنج��ه ‪ -‬از ماه های‬ ‫تقویم سریانی ‪ -‬لگن ظرفشویی‬ ‫‪ -4‬س��راینده دش��نه در دیس ‪ -‬شهر خانه‬ ‫خدا ‪ -‬اغاز امری‬ ‫‪ -5‬معبود دروغین ‪ -‬از اثار ابراهیم باستانی‬ ‫پاریزی ‪ -‬مقر حکومت در ایتالیا‬ ‫‪ -6‬پارچه حریر نازک ‪ -‬مروارید دهان‬ ‫‪ -7‬پایه ها و ارکان ‪ -‬متضاد پایین‬ ‫‪ -8‬کوبنده مطبخ ‪ -‬یخ بسته‬ ‫‪ -9‬طول بدن ‪ -‬مطابق پسند مد‬ ‫‪ -10‬ورشکستگی ‪ -‬نمو و رویش‬ ‫‪ -11‬وس��ط و می��ان ‪ -‬اموزن��ده ادب از‬ ‫بی خردان ‪ -‬روحانی مسیحی‬ ‫‪ -12‬از لوازم جانبی رایانه ‪ -‬اشاره به نزدیک‬ ‫ از وطن دور‬‫‪ -13‬پرچم ‪ -‬دشمن سرسخت ‪ -‬مماشات‬ ‫‪ -14‬سنگدلی ‪ -‬مرد عابد مسیحی ‪ -‬فرصت‬ ‫دادن‬ ‫‪ -15‬از ش��اعران دربار ملکش��اه سلجوقی ‪-‬‬ ‫بخشی در حمام عمومی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬موطن و سرزمین ‪ -‬جهان پس از مرگ‬ ‫‪ -2‬حشره اجتماعی ‪ -‬ابزار سرخ کردن ‪ -‬بیماری‬ ‫پدید امده از مصرف باقالی خام‬ ‫‪ -3‬حرکت الیه های زمین ‪ -‬حد کمتر ‪ -‬پس��وند‬ ‫خانه و مکان‬ ‫‪ -4‬س��ارقان ‪ -‬از واحدهای صداوسیما ‪ -‬مهمات‬ ‫جنگی‬ ‫‪ -5‬پرنده افس��انه ای‪ -‬واحد پول��ی در خاوردور ‪-‬‬ ‫یاور تشنگان ‪ -‬زمینه اثر هنری‬ ‫‪ -6‬اثر رطوبت ‪ -‬گام یک پا ‪ -‬رغبت‬ ‫‪ -7‬جزیره ای در اندونزی ‪ -‬راهنمایی و نصیحت‬ ‫‪ -8‬فارسی روزگار ما ‪ -‬کالم افسوس‬ ‫‪ -9‬پستی و فرومایگی ‪ -‬گونه ای زاویه‬ ‫‪ -10‬فنی در کش��تی ‪ -‬پرسید کجاست ‪ -‬کفایت‬ ‫می کند‬ ‫‪ -11‬اندام��ی در صورت ‪ -‬س��رزمین ‪ 72‬ملت ‪-‬‬ ‫محل و مکان ‪ -‬اسب یدک‬ ‫‪ -12‬خس��یس ‪ -‬در مس��یر حرک��ت کس��ی ‪-‬‬ ‫پیش رفتگی اب دریا در خشکی‬ ‫‪ -13‬جانشین ‪ -‬شفا و عالج ‪ -‬حیران و سرگشته‬ ‫‪ -14‬رب النوع رعد هندوان ‪ -‬پایتخت س��وریه ‪-‬‬ ‫باالی زانو‬ ‫‪ -15‬خوش طینت ‪ -‬از روی رفاقت و یاری‬ ‫«اودری ازول��ه» مدی��ر کل‬ ‫یونسکو همزمان با برگزاری ایین‬ ‫«جهان نوروز» در کشور با حضور‬ ‫چن��د س��فیر از کش��ورهای عضو‬ ‫پرونده مش��ترک نوروز ب��ا ایران‪،‬‬ ‫دهمین س��الگرد ثبت ن��وروز در‬ ‫فهرست میراث ناملموس یونسکو‬ ‫را گرامی داش��ت و پیام ن��وروز را این طور بیان‬ ‫کرد‪« :‬گ��ذر زمان فرصتی برای س��اختن پل‬ ‫می��ان انسان هاس��ت‪ ».‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬در‬ ‫پیام مدیر کل یونس��کو امده است‪« :‬نوروز اغاز‬ ‫س��الی نو و طلیعه بهار است‪ .‬در حالی که همه‬ ‫ما مش��تاقانه روزهای گرم ت��ر و بیداری دوباره‬ ‫طبیعت را انتظار می کشیم‪ ،‬خوشحالم که شما‬ ‫در ش��هر جذاب تهران‪ ،‬این رویداد را با اجرای‬ ‫موسیقی و نمایش های دیگر جشن می گیرید‬ ‫ک��ه در واقع پرتوی اس��ت از غن��ای تجلیات‬ ‫فرهنگ��ی که ب��ه زندگ��ی میلیون ه��ا نفر در‬ ‫ایران می تابد؛ میراث مش��ترکی که در گستره‬ ‫اسیای مرکزی و جنوب و غرب اسیا نیز جشن‬ ‫گرفته می شود‪ .‬نوروز نماد برجسته ای است از‬ ‫اهمی��ت میراث فرهنگی معنوی که نس��ل به‬ ‫نسل منتقل می ش��ود و به برگزارکنندگان ان‬ ‫هویت و پیوس��تگی می دهد‪ .‬ترانه ها‪ ،‬رقص ها‪،‬‬ ‫افسانه س��رایی ها‪ ،‬ایین ها و بازی های سنتی و‬ ‫جمع شدن دور سفره خوردنی های جشن های‬ ‫نوروزی ش��اهد زنده ای است از تنوع خالق که‬ ‫ارزش های صلح‪ ،‬همبس��تگی میان نس��ل ها‬ ‫و خانواده ه��ا‪ ،‬درک متقاب��ل و رواب��ط خوب‬ ‫بی��ن همس��ایگان را ترویج می کند‪ .‬دوس��تی‬ ‫همجوارانه میان کش��ورهایی که در ان نوروز‬ ‫جش��ن گرفته می ش��ود‪ ،‬این ام��کان را فراهم‬ ‫ک��رد تا ن��وروز در س��ال ‪1388‬خورش��یدی‬ ‫(‪۲۰۰۹‬می�لادی) به طور مش��ترک ازس��وی‬ ‫جمهوری اذربایجان‪ ،‬هند‪ ،‬ایران‪،‬‬ ‫قرقیزس��تان‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬ترکیه و‬ ‫ازبکس��تان (اسامی کش��ورها به‬ ‫ترتی��ب حروف الفبای انگلیس��ی‬ ‫بیان ش��ده اس��ت) در فهرس��ت‬ ‫می��راث فرهنگ��ی ناملم��وس‬ ‫بش��ریت تحت کنوانسیون ‪۲۰۰۳‬‬ ‫برای حفاظ��ت از میراث فرهنگ��ی ناملموس‬ ‫ثبت ش��ود و در ادام��ه به افغانس��تان‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬تاجیکستان و ترکمنستان در سال‬ ‫‪1395‬خورشیدی (‪۲۰۱۶‬میالدی) گسترش‬ ‫یاب��د‪ .‬این ثبت نتیجه تالش ها و همکاری های‬ ‫طوالنی میان این کشورها بوده و نشان دهنده‬ ‫تمایل مشترک برای به رسمیت شناخته شدن‬ ‫نوروز ازس��وی جامعه بین المللی است‪ .‬این امر‬ ‫همچنی��ن راه را برای تصویب قطعنامه مجمع‬ ‫عموم��ی س��ازمان ملل متحد در به رس��میت‬ ‫ش��ناختن ‪ ۲۱‬مارس به عنوان «روز بین المللی‬ ‫نوروز» هم��وار کرد‪ .‬مطمئنم ک��ه رونمایی از‬ ‫«تمبر جهان نوروز» نق��ش مهمی در تعمیق‬ ‫بزرگداشت جش��ن های نوروز خواهد داشت و‬ ‫شما از ان لذت خواهید برد‪ .‬نوروز‪ ،‬با تنوع‪ ،‬عمق‬ ‫و غنایش‪ ،‬در واقع فرصتی اس��ت که باید همه‬ ‫ما را به هم نزدیک تر کند‪ .‬جشن های مشترک‬ ‫ن��وروزی‪ ،‬مردمانی را ب��ا فرهنگ ها‪ ،‬ملیت ها‪،‬‬ ‫ادیان‪ ،‬مناطق و زبان های گوناگون با هم متحد‬ ‫می کند که از این راه به پیوستگی های مشترک‬ ‫خود پی می برند‪ .‬ایین ش��ما از نظر روحی باز و‬ ‫دربرگیرنده همه اس��ت و یک نقطه ورود برای‬ ‫همه افراد از س��نین گوناگون ب��رای برقراری‬ ‫تم��اس و ارتباط با دس��ت اندرکاران و جوامع‬ ‫در چارچ��وب یک جش��ن را فراه��م می کند‪.‬‬ ‫پیغام نوروز این اس��ت‪ :‬گذر زمان فرصتی برای‬ ‫ساختن پل میان انسان هاست‪».‬‬ ‫انتقاد از کتاب سازی در ایران‬ ‫مدیرعام��ل خانه کت��اب گفت‪:‬‬ ‫کتاب س��ازی یک��ی از مش��کالت‬ ‫امروز در س��طح ملی اس��ت و اگر‬ ‫بحث نقد کتاب جدی گرفته شود‬ ‫ش��اید کتاب س��ازی کمتر ش��ود‪،‬‬ ‫چون کتاب س��ازی و ترجمه های‬ ‫مخدوش ب��ه حوزه نش��ر کتاب و‬ ‫فرهنگ مکتوب ما اسیب می زند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نیکنام حسینی پور در ایین‬ ‫پایانی دومین جایزه کتاب س��ال ایالم‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه اس��تان ایالم جزو اس��تان های پیشرو در‬ ‫واگذاری فعالیت های فرهنگی به موسسه های‬ ‫فرهنگی و هنری اس��ت و برگ��زاری این برنامه‬ ‫نمونه بارز ان اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬کتاب یکی از‬ ‫ابزارهای تمدن ساز بش��ریت است که مفاهیم‬ ‫گوناگ��ون را ب��ه نس��ل های مختل��ف در طول‬ ‫تاریخ منتقل کرده اس��ت‪ .‬او با بیان اینکه امروز‬ ‫فض��ای مجازی هم فرصت و هم تهدید اس��ت‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬تهدی��د و فرصت ب��ودن فضای‬ ‫مجازی بس��تگی به ش��یوه و چگونگی استفاده‬ ‫از ان دارد؛ فضای مجازی اقیانوس��ی کم عمق‬ ‫است و کتاب اقیانوسی عمیق است که مفاهیم‬ ‫را در ان می ت��وان به طور عمی��ق مورد مطالعه‬ ‫قرار داد‪ .‬مدیرعامل خانه کتاب با اش��اره اینکه‬ ‫دست به دس��ت کردن فایل کتاب ها در فضای‬ ‫مجازی به مراقبت نی��از دارد تا حقوق معنوی‬ ‫نویسنده و ناشر کتاب ها حفظ شود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ناش��ران با همی��ن فایل های کت��اب در فضای‬ ‫مجازی دچار خس��ارت ش��ده اند و بسیاری از‬ ‫ناش��ران بس��اط نش��ر خود را باوجود پیشینه‬ ‫طوالن��ی جم��ع کرده اند‪ .‬حس��ینی پور گفت‪:‬‬ ‫اس��تان ایالم استعدادهای بس��یار نهفته ای در‬ ‫ح��وزه کتاب دارد و وظیفه مس��ئوالن اس��ت‬ ‫که در ای��ن حوزه یاریگر ناش��ران‬ ‫و نویس��ندگان باش��ند‪ .‬یک��ی از‬ ‫ابزارهای ارتقای س��طح کتاب ها‪،‬‬ ‫برنامه نقد کتاب است که گمشده‬ ‫امروز ماست‪ .‬در نقد کتاب است که‬ ‫فرهنگ مدارا نهادینه می ش��ود اما‬ ‫بای��د مراقب بود ک��ه در حوزه نقد‬ ‫کتاب‪ ،‬نقد اندیش��ه با نقد انگیزه الوده نش��ود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل خانه کتاب همچنین یاداور ش��د‪:‬‬ ‫کتاب سازی یکی از مش��کالت امروز در سطح‬ ‫ملی اس��ت و اگر بحث نق��د کتاب جدی گرفته‬ ‫ش��ود ش��اید کتاب س��ازی کمتر ش��ود‪ ،‬چون‬ ‫کتاب س��ازی و ترجمه های مخدوش به حوزه‬ ‫نشر کتاب و فرهنگ مکتوب ما اسیب می زند و‬ ‫باید مراقبت کرد که در حوزه کاالهای فرهنگی‬ ‫گوناگ��ون مانند کتاب و فیلم اس��تانداردهای‬ ‫الزم لحاظ و مراقبت های ضروری انجام ش��ود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه ظرفیت نش��ر مکتوب ایالم در‬ ‫طول ‪ ۴۰‬س��ال از ابتدای انقالب تاکنون انتشار‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰۰‬عنوان کتاب بوده‪ ،‬افزود‪ :‬ادبیات‪،‬‬ ‫تاری��خ‪ ،‬جغرافیا و علوم کارب��ردی از مهم ترین‬ ‫موضوعات کتاب های چاپ شده در این سال ها‬ ‫بوده است‪ .‬نویس��ندگان این کتاب ها ‪ ۶۰۰‬نفر‬ ‫متش��کل از ‪۴۰۰‬مرد و بقیه بانوان استان ایالم‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل خانه کتاب ب��ا تاکید بر اینکه در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۲۰۰‬عنوان کتاب ازس��وی‬ ‫‪ ۲۹‬ناشر ایالمی منتشر شده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ایین نامه جایزه کتاب س��ال استان ها در حال‬ ‫تغییر است و س��ال های اینده در نیمه نخست‬ ‫س��ال‪ ،‬داوری اثار برنامه ری��زی و در نیمه دوم‬ ‫سال با همکاری اداره های کل شهرستان جایزه‬ ‫سال کتاب استان ها برگزار می شود‪.‬‬ ‫روی خط فرهنگ‬ ‫ایین پایانی دوساالنه نقاشی دامون فر برگزار شد‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!