روزنامه صمت شماره 1254 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1254

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1254

روزنامه صمت شماره 1254

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1254‬پیاپی ‪2572‬‬ ‫نمایشگاه های بهاره یکی پس از دیگری گشایش می یابند‬ ‫چهره ها‬ ‫‪FATF‬‬ ‫نیاز و دغدغه کشور است‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫در جهل‬ ‫اقتصادی نمانیم‬ ‫تعیین نرخ دستوری و‬ ‫مشکالت ان‬ ‫کمک به تقویت‬ ‫بنیه اقتصاد‬ ‫قراضه‬ ‫به سوی بازارهای تاریک‬ ‫گزارش های روز‬ ‫بلیت سینما‬ ‫در مدار ‪ ۲۰‬هزار تومان‬ ‫«شخص ثالث »‬ ‫چقدر گران می شود؟‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫از تولید به مصرف تا ‪ ۲۸‬اسفند‬ ‫نمایش��گاه فروش بهاره با هدف حمای��ت از کاالی ایرانی و مصرف کنندگان‪ ،‬صبح روز‬ ‫گذش��ته در مجموعه چهل سرای مصالی بزرگ امام خمینی (ره) در ضلع جنوبی مصال‬ ‫به طور رسمی گشایش یافت‪ .‬نمایشگاهی که در ان‪ ،‬همه ملزومات و نیازهای شهروندان‬ ‫برای روزهای پایانی سال و عید نوروز یکجا ارائه می شود و با تخفیف در اختیار شهروندان‬ ‫تهرانی قرار می گیرد‪ .‬در هر یک از شهرس��تان های اس��تان تهران ( شهریار‪ ،‬بهارستان‪،‬‬ ‫م�لارد‪ ،‬پاکدش��ت‪ ،‬ری‪ ،‬قدس‪ ،‬رباط کری��م‪ ،‬ورامین‪ ،‬قرچک‪ ،‬پردیس‪ ،‬دماوند‪ ،‬پیش��وا‪،‬‬ ‫امروز ‪ ۱۶۴‬کیلومتر خط اهن به شبکه ریلی اضافه می شود‬ ‫قطـار به ایستگاه رشت رسید‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫هر سال با نزدیک شدن به ایام پایانی سال‪ ،‬بحث تعیین‬ ‫نرخ دیه نیز داغ می ش��ود؛ نرخی که معیار محاسبه ان در‬ ‫اسالم قیمت ‪ ۱۰۰‬شتر است‪ .‬اهمیت نرخ گذاری دیه هم از‬ ‫این جهت است که این نرخ ارتباط مستقیمی با تعیین نرخ‬ ‫حق بیمه شخص ثالث دارد و همین امر باعث شده هر سال ‬ ‫در این ایام‪ ،‬ش��هروندان و فعاالن صنعت بیمه چشم انتظار‬ ‫تعیین این نرخ از سوی قوه قضاییه بمانند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ش��میرانات و فیروزکوه) دس��ت کم یک نمایشگاه عرضه مس��تقیم کاال برگزار می شود‪.‬‬ ‫براساس برنامه ریزی های انجام شده کاال های عرضه شده از تولید به مصرف تا ‪ ۲۸‬اسفند‬ ‫به دست متقاضیان می رسد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1254‬‬ ‫پیاپی ‪2572‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در جهل‬ ‫اقتصادی نمانیم‬ ‫مهدی پازوکی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫انچ��ه برخی تندروها مدام بر ان اصرار داش��ته و می پرس��ند‪،‬‬ ‫این اس��ت که ایا تعهدی برای حل مشکالت اقتصادی کشور در‬ ‫صورت پیوس��تن ایران به ‪ FATF‬وجود دارد؟ پاسخ این پرسش‬ ‫در واقع همین قدر بی ارتباط اس��ت که به ط��ور مثال بگوییم ایا‬ ‫در صورت اخذ گواهینامه رانندگی‪ ،‬تعهدی برای تصادف نکردن‬ ‫راننده وجود خواهد داشت! واقعیت این است که ما یا می خواهیم‬ ‫ب��ا جهان به ام��ر تجارت و بازرگان��ی بپردازیم‪ ،‬یا خی��ر! در گام‬ ‫نخس��ت باید این مسئله را روش��ن کنیم که اگر بنای تجارت با‬ ‫جه��ان و حضور در عرص��ه بین المللی وجود ن��دارد‪ ،‬ایا می توان‬ ‫دور ایران یک س��یم خاردار کش��ید و به کشوری مانند سومالی‪،‬‬ ‫س��ودان جنوبی یا امثال ان بدل ش��د‪ .‬کش��ورهای همکار ما در‬ ‫عرصه بین المللی مانند چین‪ ،‬روس��یه یا ترکیه س��ال ها است که‬ ‫ب��ه ‪ FATF‬پیوس��ته اند‪ .‬پس چرا م��ا با چین تبادل گس��ترده‬ ‫اقتصادی داریم؟ ایا س��ران این کش��ور بزرگ به منافع ملی خود‬ ‫پایبند نبوده اند؟ بنده به عنوان یک حامی سرس��خت تولید ملی‬ ‫به صراح��ت می گوی��م که برای حمای��ت از این ن��وع تولید‪ ،‬باید‬ ‫بازارهای منطقه ای و جهانی را به دست بیاوریم؛ بر همین اساس‪،‬‬ ‫در صورت نپذیرفتن ‪ ،FATF‬حتی کشوری مانند افغانستان نیز‬ ‫نمی تواند ب��ا ایران در زمینه های اقتص��ادی کار کند‪ .‬در صورت‬ ‫نپیوس��تن ایران به این س��ازکار جهانی‪ ،‬با افغانستان باید تبادل‬ ‫اقتصادی چمدانی داش��ته باشیم و مگر می توان ‪ ۱۰‬میلیون دالر‬ ‫را ب��ا چمدان و به ش��کل مس��افری در مبادل��ه اقتصادی دخیل‬ ‫کرد؟ درحال حاضر‪ ،‬کش��ورهایی مانند ایاالت متحده‪ ،‬عربس��تان‬ ‫و اس��رائیل عالقه مند هستند که ما به ‪ FATF‬نپیوندیم‪ .‬ما خود‬ ‫قربانی بزرگ تروریس��م هس��تیم و کنوانس��یون پالرمو به عنوان‬ ‫کنوانس��یون مب��ارزه با جرائم س��ازمان یافته فرامل��ی در مجمع‬ ‫تش��خیص مصلحت نظام‪ ،‬همچنان بر زمین و معطل مانده است‪.‬‬ ‫مجمع تش��خیص مصلحت نظام یا این لوایح را می پذیرد یا خیر‪.‬‬ ‫در صورت نپذیرفتن و تصویب نش��دن این لوایح باید پرسید که‬ ‫اقای��ان ایا حاضر هس��تند که تحمیل پیامده��ای ان به زندگی‬ ‫م��ردم را هم بپذیرن��د و هزینه اقدام های خ��ود را در برابر افکار‬ ‫عموم��ی بپردازن��د؟ در ماجرای برجام هم ش��اهد بودیم که اگر‬ ‫ای��االت متح��ده از این توافق بین المللی خارج نش��ده بود‪ ،‬امروز‬ ‫ش��اهد این هجمه از تحریم های س��نگین و ظالمانه علیه مردم‬ ‫ای��ران نبودیم و ترامپ‪ ،‬در واقع می��ل و عالقه تندروهای داخلی‬ ‫در ایران را با خروج کش��ورش از برجام به نوعی عملیاتی کرد‪ .‬به‬ ‫هر ترتیب باید تالش کنیم منافع ملی کشور در چارچوب تعامل‬ ‫س��ازنده و اصولی با جهان‪ ،‬دنبال ش��ود‪ .‬همین حاال‪ ،‬کسانی که‬ ‫مخالف سرس��خت پیوس��تن ایران به ‪ FATF‬هستند‪ ،‬توامان بر‬ ‫طبل لزوم مبارزه با فساد هم می کوبند‪ ،‬در حالی که چنین رفتار‬ ‫دوگانه ای در هیچ منطقی نمی گنجد‪ .‬یکی از مصادیق فس��اد در‬ ‫کش��ور وزیر رفاه در دولت احمدی نژاد است‪ .‬او در دادگاه‪ ،‬واریز ‪۳‬‬ ‫میلیارد تومان به حس��اب همس��رش را‪ ،‬حق مشاوره عنوان کرده‬ ‫و این پرس��ش مطرح اس��ت که چه مشاوره ای با این ارزش ریالی‬ ‫از س��وی وی انجام شده اس��ت؟ به هر حال اگر ایران به ‪FATF‬‬ ‫بپیوندد‪ ،‬به طور نمونه‪ ،‬حس��اب چنین فردی به محض واریز وجه‬ ‫مورد اش��اره‪ ،‬مسدود خواهد ش��د‪ .‬اکنون هم در کل کشورهایی‬ ‫ک��ه عضو این معاهده بین المللی هس��تند‪ ،‬اگر وجه نامتعارفی به‬ ‫حساب شما واریز شود‪ ،‬ان حساب تا روشن شدن منبع و سازکار‬ ‫دریافت وجه‪ ،‬بالک یا مسدود خواهد ماند‪ .‬متاسفانه درحال حاضر‬ ‫در جهل اقتصادی هستیم و باید به این مهم واقف باشیم که برای‬ ‫کار با جهان‪ ،‬باید تجارت سازنده را در دستور کار قرار داد‪ .‬به نظر‬ ‫من‪ ،‬وزارت امور خارجه به تازگی اطالعیه خوبی صادر و ش��خص‬ ‫ظریف نیز به خوبی عنوان کرد که برخی از کس��انی که دس��ت به‬ ‫پولش��ویی می زنند اقدام به فضاسازی علیه ‪ FATF‬کرده اند‪ .‬به‬ ‫هر ح��ال جدا از اظه��ارات وزیر امور خارجه‪ ،‬اعتق��اد من بر این‬ ‫است که برخی به اصطالح بانک می زنند که بانک بزنند! بر همین‬ ‫اس��اس‪ ،‬معتقدم بانک های کشور باید ملی شوند و ما باید انضباط‬ ‫اقتص��ادی را به نظام پولی مان برگردانیم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬چرا باید‬ ‫هزین��ه پرداخت افزون بر ‪ ۳۳‬هزار میلیارد تومان بدهی موسس��ه‬ ‫مالی ثامن به دولت تحمیل ش��ود؟ اگر نظام مالی کش��ور شفاف‬ ‫بود‪ ،‬به طور قطع می دانستیم که این پول ها به کجار رفته و صرف‬ ‫منافع چه کسانی شده است‪ .‬به هر حال پول در نظام بانکی تبادل‬ ‫می شود و رصد ان در سازکاری شفاف‪ ،‬چندان کار سختی نیست‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با یاداوری اینکه‬ ‫درحال حاض��ر هیچ دغدغه و موضوعی مهم تر‬ ‫از اداره کش��ور و معیشت مردم نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاکنون تصمیمی برای بازگش��ت به سیاست‬ ‫کاالبرگ اتخاذ نکرده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در‬ ‫ایین معارفه معاون جدید هماهنگی و نظارت‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و همکاری های منطقه ای‬ ‫وهمچنی��ن مع��اون هماهنگ��ی و نظ��ارت‬ ‫اقتصادی و زیربنایی خود با اش��اره به وضعیت‬ ‫اقتصادی ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعامل اقتصاد ما با‬ ‫جهان در این اس��ت که بتوانیم کاالهای خود‬ ‫را ص��ادر کنی��م‪ ،‬منابع خارج��ی بگیریم و از‬ ‫فناوری های روز استفاده کنیم‪ .‬باید‬ ‫بتوانیم دادوس��تد و ب��ا اقتصاد دنیا‬ ‫ارتباط برق��رار کنیم‪ .‬وی همچنین‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ای��ن اقتصاد را‬ ‫نمی توان با این امتیازها و شرایطی‬ ‫که دارد در داخل ایران حبس کرد و‬ ‫اگر ان را حبس کنیم از بین می رود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وقتی اقتصاد ایران دچار مش��کل‬ ‫جدی می ش��ود که ارتباط ان با اقتصاد جهان‬ ‫قطع شود‪ .‬ممکن اس��ت طراحی امریکایی ها‬ ‫این باش��د که ارتباط اقتص��اد ایران با اقتصاد‬ ‫جهان قطع شود‪ ،‬اما طراحی ما نباید این باشد‪.‬‬ ‫هم��ه ه��م و غم ما باید این باش��د که اقتصاد‬ ‫ما با اقتصاد جهان در تعامل باش��د‪.‬‬ ‫جهانگی��ری با بیان اینکه باید تمام‬ ‫زیربناهای تعام��ل با اقتصاد جهان‬ ‫فراهم شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید فضای‬ ‫اقتصادی و سیاسی خارجی مناسب‬ ‫را ایج��اد کنیم‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫دش��منان نمی خواهند تعامل ایران‬ ‫با اقتصاد جهان اتفاق بیفتد اما باید این کار را‬ ‫انج��ام دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬نظام بانکی ما باید با نظام‬ ‫بانکی جهان ارتباط داشته باشد و وقتی کاالی‬ ‫صادر کننده ما روی کشتی قرار می گیرد‪ ،‬باید‬ ‫اطمینان داش��ته باش��د که پول ای��ن کاال به‬ ‫دس��تش می رسد‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫پیروی از قانون به سود همه است‬ ‫وزی��ر کش��ور و رئی��س س��تاد‬ ‫اطالع رس��انی و تبلیغ��ات اقتصادی‬ ‫کش��ور گف��ت‪ :‬هیچ گون��ه نگرانی در‬ ‫تامین کاالهای اساس��ی مانند روغن‪،‬‬ ‫ش��کر و برن��ج نداری��م‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫س��ایت اطالع رس��انی وزارت کشور‪،‬‬ ‫عبدالرض��ا رحمانی فضل��ی پ��س از‬ ‫پایان شانزدهمین جلس��ه ستاد اطالع رسانی و‬ ‫تبلیغات اقتصادی کش��ور در محل وزارت کشور‬ ‫در جم��ع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬در این جلس��ه‬ ‫درباره تنظی��م کاال برای ایام عید تصمیم گیری‬ ‫و گزارش��ی از استان ها در جلس��ه مطرح و قرار‬ ‫ش��د در فرص��ت باقیمانده همه م��واردی را که‬ ‫پیش بینی شده بود به طور صددرصد در استان ها‬ ‫تامین ش��ود‪ .‬رحمانی فضلی اظهار کرد‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۹۵‬درصد کاالهای اساسی تامین شده و بقیه نیز‬ ‫تامین خواهد شد‪ .‬وی به برخی نگرانی های ایجاد‬ ‫شده در جامعه اشاره کرد و افزود‪ :‬در این جلسه‬ ‫همه تاکید داشتند که تامین کاالهای اساسی را‬ ‫با جدیت پیگیری می کنند‪ .‬براس��اس گزارش��ی‬ ‫که وزارت جهاد کش��اورزی از وضعیت شکر داد‬ ‫هم موجودی انبارها و ش��کری که االن در هفت‬ ‫تپه تولید می ش��ود به بازار می اید و هم ش��کری‬ ‫که خریداری ش��ده در مس��یر انتق��ال به ایران‬ ‫اس��ت که همه نش��ان از این دارد که‬ ‫هیچ گون��ه نگرانی در تامین کاالهای‬ ‫اساس��ی مانن��د روغن‪ ،‬ش��کر و برنج‬ ‫نداریم‪ .‬وزیر کش��ور خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫البته برای س��ال ‪ ۹۸‬پیش بینی های‬ ‫الزم انج��ام ش��ده و نباید تحت تاثیر‬ ‫القائات‪ ،‬به برخی ش��ایعه ها دامن زده‬ ‫شود‪ .‬رحمانی فضلی تصریح کرد‪ :‬در این جلسه‬ ‫درب��اره تلفن هم��راه هم تصمیم های��ی گرفته‬ ‫ش��د و تاکید کردیم که موض��وع تلفن همراه و‬ ‫رجیستری کردن و بحث ثبت و ضبط کاالهایی‬ ‫که وارد کشور می شوند‪ ،‬باید تابع مقررات باشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید به همه کسانی که در این امر‬ ‫فعال هستند پیش تر قوانین و مقررات را ابالغ و‬ ‫اع�لام کنیم و زمان بدهیم در موعد زمانی همه‬ ‫اقدام ه��ای الزم را انجام بدهند تا دچار مش��کل‬ ‫نش��وند‪ .‬رئیس س��تاد اطالع رس��انی و تبلیغات‬ ‫اقتصادی کش��ور گفت‪ :‬تصمیم گرفته ش��د که‬ ‫ازس��وی وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت فرصت داده شود تا در ان فرصت‬ ‫همه کسانی که در این امر فعال هستند بتوانند‬ ‫تصمیم های شان را نهایی کنند و ما هم مقدمات‬ ‫را فراهم کنیم‪ .‬همه باید قانون را اجرا کنیم زیرا‬ ‫پیروی از قانون و مقررات به سود همه است‪.‬‬ ‫منتظر اروپایی ها نمی مانیم‬ ‫وزیر ام��ور خارجه با اش��اره به‬ ‫اینکه بر این موض��وع تاکید دارم‬ ‫که ما منتظر اروپایی ها نمی مانیم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬فرمایش��ات رهب��ر معظم‬ ‫انقالب چراغ راه همه ما اس��ت؛ از‬ ‫زمانی که ایش��ان فرمودند به این‬ ‫مسئله توجه بیشتری شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمدج��واد ظریف‬ ‫در حاش��یه نشس��ت بررسی نقش��ه جامع‬ ‫علم��ی کش��ور ک��ه در محل ش��ورای عالی‬ ‫انق�لاب فرهنگی برگزار ش��د‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫ب��ا خبرن��گاران‪ ،‬گف��ت‪ :‬از ابت��دا در تم��ام‬ ‫صحبت های��م گفت��ه ام ای��ن مطالب��ه را از‬ ‫اروپایی ه��ا و غرب داریم ک��ه وظایف خود‬ ‫را انج��ام دهند‪ ،‬ام��ا منتظر انه��ا نمانده و‬ ‫نخواهیم ماند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از ابتدا در زمان تصویب‬ ‫برج��ام و بع��د از ان ارتباطات گس��ترده ای‬ ‫با تم��ام جهان داش��تیم‪ ،‬به ای��ن دلیل که‬ ‫معتقدیم امروز باید در دنیا همه جانبه گرایی‬ ‫حاکم ش��ود‪ ،‬نه اینکه تم��ام نگاه ها فقط به‬ ‫ی��ک طرف باش��د‪ .‬ای��ن سیاس��ت را ادامه‬ ‫داده ایم و ادامه هم خواهیم داد‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه درب��اره اخ��راج دو‬ ‫دیپلم��ات هلن��دی از ای��ران در‬ ‫واکن��ش ب��ه اخ��راج غیرقانون��ی‬ ‫دو دیپلم��ات ایران��ی از هلند نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬مقام��ات هلن��دی اع�لام‬ ‫کردند اقدام ش��ان در زمینه اخراج‬ ‫دیپلمات ه��ای ایرانی مس��تند به‬ ‫هیچ شواهد یا سندی نبوده و تنها‬ ‫یک اقدام سیاس��ی اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫براساس تصمیمی که به وزارت امور خارجه‬ ‫ابالغ ش��د‪ ،‬دو نف��ر از دیپلمات های هلند را‬ ‫در واکنش به اخراج غیرقانونی دیپلمات های‬ ‫ایرانی‪ ،‬اخراج کردیم و هلند هم سفیر خود‬ ‫را برای مش��ورت فراخوانده اس��ت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر وزارت ام��ور خارجه اقدام های خود را‬ ‫انجام می دهد‪.‬‬ ‫ظریف درباره س��فر مقام��ات وزارت امور‬ ‫خارج��ه به روس��یه ب��رای مذاکره بر س��ر‬ ‫مسائل ونزوئال‪ ،‬گفت‪ :‬ما از ابتدای گسترش‬ ‫دخالت های امری��کا در ونزوئال اعالم کردیم‬ ‫که باید با این حرک��ت امریکایی ها برخورد‬ ‫ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تعدادی از کش��ورها از‬ ‫جمله روس��یه با ما هم��راه بودند‪ ،‬به همین‬ ‫منظ��ور‪ ،‬نمایندگان ما ب��رای مذاکره درباره‬ ‫این مسئله به روسیه سفر می کنند‪.‬‬ ‫فربه شدن نهاد های اداری‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫مهم تری��ن راه ح��ل ب��رای ح��ل‬ ‫مش��کالت کشور را رس��یدن مردم‬ ‫به ی��ک هم گرایی دانس��ت و اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در کش��ور به علت فربه ش��دن‬ ‫نهاد های اداری‪ ،‬س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش عمرانی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی الریجانی در حاشیه‬ ‫بازدید خبرنگاران اس��تان هم��دان از مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه برای حل مسائل‬ ‫فعلی کش��ور نیازمند رس��یدن به فهم عمومی‬ ‫هس��تیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬حل مش��کالت نیازمند عزم‬ ‫حکمرانان و فهم مش��ترک مردم است چراکه‬ ‫م��ردم تصور می کنند مناب��ع موجود به خوبی‬ ‫توزی��ع نمی ش��ود‪ ،‬این درحالی اس��ت که این‬ ‫منابع بس��یار کم است و مردم دچار سوءتفاهم‬ ‫ش��ده اند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در کشور به علت‬ ‫فربه ش��دن نهاد های اداری‪ ،‬سرمایه گذاری در‬ ‫بخ��ش عمران��ی کاهش یافته‪ ،‬مط��رح کرد‪ :‬با‬ ‫پایان جلس��ات رسیدگی به بودجه ‪ ،۹۸‬مبلغی‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان به بخش‬ ‫عمرانی اختصاص یافته‪ ،‬این درحالی است که‬ ‫این مبلغ برای این بخش مناسب نیست چراکه‬ ‫پروژه های عمرانی موتور محرک کشور هستند‪.‬‬ ‫الریجانی با اش��اره به دستور رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب مبنی بر تش��کیل‬ ‫جلس��ه ای ازس��وی رئیس��ان س��ه‬ ‫ق��وه برای ح��ل موض��وع اعتبارات‬ ‫پروژه ه��ای عمران��ی‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫یکی دیگ��ر از مهم ترین موضوعات‬ ‫موردتوج��ه مس��ئوالن افزای��ش‬ ‫تولیدات کشور اس��ت‪ ،‬از این رو در تبصره های‬ ‫بودجه ‪ ،۹۸‬در دو بخش اتمام ‪ ۶۰۰‬هزار پروژه‬ ‫نیم��ه کاره و ایجاد اش��تغال خرد‪ ،‬تس��هیالت‬ ‫بانکی اس��ان تری در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه کش��ور در شرایطی است‬ ‫ک��ه بای��د رویکرد تولیدمحور داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ظرفیت های خوبی در کشور‬ ‫برای اش��تغال و ارتقای تولی��دات وجود دارد‪،‬‬ ‫به ط��وری که افزای��ش اختیارات اس��تانداران‬ ‫برای ابادانی استان ها از جمله اقدام هایی است‬ ‫ک��ه در جهت ارتق��ا و رونق تولیدات در تمامی‬ ‫نقاط کش��ور انجام ش��ده است‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬مبلغ قابل توجهی‬ ‫اف��زون بر ‪ ۳۱۰‬هزار میلی��ارد تومان از بودجه‬ ‫سال اینده به هزینه های ضروری مانند تجهیز‬ ‫امکانات نیروهای نظامی در شرق و غرب کشور‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫ایران باید از امتیازهای پالرمو برخوردار شود‬ ‫معاون حقوق��ی رئیس جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬وقتی ایران براس��اس قوانین‬ ‫داخلی مف��اد کنوانس��یون مبارزه‬ ‫ب��ا جرایم س��ازمان یافت��ه فراملی‬ ‫(پالرم��و) را اج��را می کن��د‪ ،‬باید با‬ ‫الح��اق به این معاه��ده بین المللی‬ ‫از امتیازه��ای معاهدات��ی ان ه��م‬ ‫برخ��وردار ش��ود‪ .‬لعیا جنی��دی در گفت وگو‬ ‫با ایرنا درباره اینکه گفته می ش��ود بس��یاری‬ ‫از بنده��ای معاهده پالرم��و در قانون مجازات‬ ‫اس�لامی دی��ده ش��ده‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬برخی‬ ‫می گویند وقتی قوانین متناظر با این معاهده‬ ‫در کش��ور وجود دارد چه نی��ازی به الحاق به‬ ‫ان است؛ من عکس ان را می گویم و معتقدم‬ ‫وقتی انچه به عنوان تعهد در این کنوانس��یون‬ ‫مطرح شده را در داخل اجرا می کنیم چرا نباید‬ ‫از دیگر کش��ورهای متعاه��د بخواهیم که ان‬ ‫را ب��رای ایران ه��م اجرا کنند‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫یعنی وقتی جرمی اتفاق می افتد و اثار جرمی‬ ‫اینجا ظاهر می شود یا مجرم می گریزد‪ ،‬ما چرا‬ ‫نباید از کش��ورهای دیگر متعاهد بخواهیم که‬ ‫مجرم را مس��ترد کنن��د یا اطالعات مربوط به‬ ‫وق��وع جرم احتمالی را بدهند یا انتقال مجرم‬ ‫را با کش��ورهای دیگر عضو این کنوانس��یون‬ ‫عکس روز‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬مع��اون حقوق��ی‬ ‫رئیس جمه��وری تاکید کرد‪ :‬وقتی‬ ‫مفاد ای��ن کنوانس��یون را در قالب‬ ‫قوانی��ن داخلی خود اجرا می کنیم‪،‬‬ ‫باید امتیازهای معاهداتی ان را هم‬ ‫دریافت کنیم ک��ه این کار نیازمند‬ ‫پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو‬ ‫اس��ت‪ .‬الیحه عضویت ایران در کنوانس��یون‬ ‫بین الملل��ی مب��ارزه با جرایم س��ازمان یافته‬ ‫فراملی موس��وم به پالرمو برای تبدیل ش��دن‬ ‫ب��ه قانون در دس��تور کار مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام قرار دارد‪ .‬در جلس��ه اخیر این‬ ‫مجم��ع تصمیم گیری درباره پالرمو به س��ال‬ ‫این��ده موکول ش��د‪ .‬الیحه پالرم��و یکی از ‪4‬‬ ‫الیحه دولت برای عضویت در گروه ویژه اقدام‬ ‫مالی اس��ت‪ .‬این گروه نهاد سیاس��ت گذار در‬ ‫زمینه تنظیم مقررات برای مبارزه با پولشویی‬ ‫و تامین مالی تروریسم است‪ .‬از ‪ 4‬الیحه دولت‪،‬‬ ‫اصالحیه قانون مبارزه با پولشویی و اصالحیه‬ ‫قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به قانون‬ ‫تبدیل و ابالغ ش��ده است‪ .‬به جز پالرمو‪ ،‬الیحه‬ ‫الحاق ایران به کنوانس��یون مب��ارزه با تامین‬ ‫مالی تروریس��م (‪ )CFT‬نیز در نوبت بررسی‬ ‫در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫وین میزبان نشست کمیسیون‬ ‫مشترک برجام‬ ‫زاینده رود ایام نوروز اب دارد‬ ‫خبر‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ -‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫حسن روحانی پس از دریافت گزارش رضا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیرو‬ ‫از بارش های تازه گف��ت‪ :‬این گزارش تصویر امیدوارکننده ای را‬ ‫پس از یک دهه خشکسالی نشان می دهد که موجب شکرگزاری‬ ‫است‪ .‬رئیس جمهوری همچنین باتوجه به درخواست های مکرر‬ ‫هموطنان‪ ،‬وزارت نیرو را موظف کرد با رعایت مالحظات تامین‬ ‫اب اش��امیدنی و کش��اورزی و در نظر گرفتن نیازهای محیط‬ ‫زیس��ت‪ ،‬به گونه ای برنامه ریزی کند که در ایام نوروز در اصفهان‬ ‫که نگاه همه ایرانیان به زاینده رود اس��ت‪ ،‬امکان رهاس��ازی اب‬ ‫میسر شود‪.‬‬ ‫همچنین مونس��ان‪ ،‬معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری چند روز پیش در‬ ‫نامه ای از وزیر نیرو خواسته بود زاینده رود را در نوروز با «هدف‬ ‫نشاط اجتماعی و رونق گردشگری» زنده نگه دارند‪.‬‬ ‫مونسان همچنین درخواستی مبنی بر «تشکیل ستاد احیای‬ ‫زاین��ده رود» خطاب به ریاس��ت محترم جمهوری ارس��ال کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری نیز بعد از درخواس��ت کتبی مونس��ان دس��تور‬ ‫رهاسازی اب زاینده رود را صادر کرد‪.‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬هیچ طرحی ج��ز نظام بانکی در‬ ‫جه��ان برای این اطمین��ان وجود ندارد‪ .‬فقط‬ ‫نظ��ام بانکی اس��ت که می توان��د به یک تاجر‬ ‫در پرداخ��ت پول در قبال کاال اطمینان دهد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری‬ ‫از سخنانش یاداور شد‪ :‬اگر بر تصویب و تایید‬ ‫لوایح اف ای تی اف تاکید می ش��ود به این دلیل‬ ‫اس��ت که نیاز و دغدغه کش��ور است که باید‬ ‫تامین ش��ود؛ نه اینکه صورت مس��ئله را پاک‬ ‫کنیم و بگوییم به این لوایح نیاز نداریم‪ .‬کسانی‬ ‫که در صحنه هس��تند و در میدان کار حضور‬ ‫دارند اذعان می کنند به این لوایح نیاز است تا‬ ‫بتوانند کار کنند‪.‬‬ ‫سالروز در گذشت نخست وزیر ملی ایران دکتر محمد مصدق‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫یک منبع دیپلماتیک تایید کرد که نشس��ت کمیسیون مشترک‬ ‫برجام در سطح مدیران سیاسی و معاونان وزیران امور خارجه ایران‬ ‫و ‪( ۴+۱‬المان‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬روس��یه و چین) امروز‪ ،‬چهارشنبه‬ ‫در وی��ن‪ ،‬پایتخت اتریش برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا ریاس��ت‬ ‫این نشس��ت برعهده «هلگا اشمید» دبیرکل سرویس اقدام خارجی‬ ‫اتحادی��ه اروپا خواهد بود و س��یدعباس عراقچی‪ ،‬مع��اون وزیر امور‬ ‫خارجه کشورمان ریاست هیات ایرانی را برعهده دارد‪ .‬از روز دوشنبه‬ ‫مذاکرات کارشناسی دوجانبه و چندجانبه بین هیات های کارشناسی‬ ‫ایران و سایر طرف ها درباره موضوع مقابله با اثرات خروج غیرقانونی‬ ‫امریکا از برجام و بازگش��ت تحریم های این کش��ور و شیوه عملیاتی‬ ‫کردن تعهدات اعضای باقیمانده در برجام اغاز شده است‪ .‬همچنین‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬یوکیا امانو‪ ،‬مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫نیز در نشست شورای حکام با بیان اینکه ایران در حال اجرای تعهدات‬ ‫مرتبط هسته ای خود در برجام است و الزم است این همکاری کامل‬ ‫ادامه یابد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اژانس به راستی ازمایی منحرف نشدن از مواد‬ ‫اعالم ش��ده هسته ای ایران در موافقتنامه پادمان ادامه می دهد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬گزارش من درباره راس��تی ازمایی و نظارت بر برنامه هسته ای‬ ‫ایران در قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ش��ورای امنیت‪ ،‬فعالیت های مرتبط اژانس‬ ‫در ایران را در چند ماه گذشته پوشش می دهد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫‪FATF‬نیاز و دغدغه کشور است‬ ‫ایس�نا‪ -‬رئیس جمهوری روس��یه فرمانی را‬ ‫مبنی بر تعلیق عضویت کش��ورش در پیمان منع‬ ‫موشک های هسته ای میان برد به امضا رساند‪ .‬به‬ ‫گزارش شبکه خبری اسکای نیوز‪ ،‬کرملین اعالم‬ ‫کرد والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روس��یه با‬ ‫امضای فرمانی‪ ،‬تعلیق عضویت مس��کو در پیمان‬ ‫منع موش��ک های هس��ته ای میان ب��رد را به طور‬ ‫رسمی تایید کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬بره��م صال��ح در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫رس��انه های عراقی درباره س��فر حسن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری ای��ران ب��ه عراق گفت‪ :‬س��فر‬ ‫روحان��ی‪ ،‬رئیس جمه��وری ایران به بغداد س��فر‬ ‫مهمی خواهد بود‪ .‬رئیس جمهوری عراق بااش��اره‬ ‫به روابط میان ایران و عراق گفت‪ :‬روابط خوب ما‬ ‫با ایران به سود همه است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ب��ه گ��زارش اردوپوین��ت‪ ،‬اناتول��ی‬ ‫انتونوف‪ ،‬س��فیر روسیه در ایاالت متحده امریکا‬ ‫ضمن حمایت از برجام گفت‪ :‬مس��کو از بازگشت‬ ‫ای��االت متحده به توافق بین المللی هس��ته ای با‬ ‫ایران استقبال می کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬کماکان ب��ه حمایت خود از‬ ‫برجام ادامه می دهی��م‪ .‬انتونوف در پایان درباره‬ ‫بازگش��ت امریکا به برجام تصریح کرد‪ :‬بازگشت‬ ‫ای��االت متحده به برجام و اطاعت از تصمیم های‬ ‫شورای امنیت سازمان ملل متحد برای این کشور‬ ‫تصمیم عاقالنه ای است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬فیلیپ اکرمان‪ ،‬مدی��رکل منطقه ای‬ ‫وزارت امور خارجه المان که برای مش��ورت های‬ ‫سیاس��ی ب��ه تهران س��فر کرده با س��ید عباس‬ ‫عراقچ��ی‪ ،‬مع��اون سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه‬ ‫کش��ورمان دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬اکرمان در این‬ ‫دیدار با اشاره به اهمیت برجام به عنوان نشانه ای‬ ‫از موفقیت دیپلماسی و همچنین انتقاد از تصمیم‬ ‫امریکا برای خروج از برجام‪ ،‬اراده کش��ورش برای‬ ‫ادامه حمایت از توافق هسته ای را مورد تاکید قرار‬ ‫داد‪ .‬وی درباره تش��کیل سازکار مالی اینستکس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عالقه مندی ش��رکت ها ب��رای کار با‬ ‫ایران بعد از تش��کیل س��ازکار جدید بیشتر شده‬ ‫و ت�لاش برای اجرایی کردن ان در اولویت برلین‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬س��ران ای��االت متح��ده و ژنرال های‬ ‫روس��ی درباره وضعیت سوریه و خروج نیروهای‬ ‫خارجی از این کش��ور با یکدیگر رایزنی می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش رادیو اروپای ازاد‪ ،‬سران ایاالت متحده‬ ‫و ژنرال های روسی درباره وضعیت سوریه‪ ،‬جایی‬ ‫ک��ه دو ط��رف همراه با ای��ران و ترکیه در بحران‬ ‫داخلی ‪۸‬ساله ان حضور دارند‪ ،‬مالقات می کنند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬ملیحه لودهی‪ ،‬نماینده دائم پاکستان‬ ‫در س��ازمان ملل اعالم کرد‪ :‬تنش های میان هند‬ ‫و پاکستان می تواند بر روند صلح افغانستان تاثیر‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزارت دفاع قط��ر در صفحه توییتر‬ ‫خود نوش��ت‪ :‬س��رهنگ محمدرضا علیش��اهی‪،‬‬ ‫وابس��ته جدی��د نظامی ایران در قط��ر با غانم بن‬ ‫ش��اهین الغانم‪ ،‬رئیس ستاد نیروهای مسلح این‬ ‫کش��ور دی��دار و گفت وگو ک��رد‪ .‬دوطرف در این‬ ‫دی��دار‪ ،‬درباره روابط مش��ترک و راه های تقویت‬ ‫و توس��عه انه��ا بحث و گفت وگ��و کردند‪ .‬در این‬ ‫دیدار س��رهنگ خلبان فهد بن حمد الس��لیطی‪،‬‬ ‫رئیس هیات همکاری نظامی بین المللی قطر نیز‬ ‫حضور داشت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات از‬ ‫اقدام دولت امریکا در ارائه نکردن اطالعات جدید‬ ‫درباره قتل جمال خاشقجی ابراز نارضایتی کرده‬ ‫و وعده دادند که دولت دونالد ترامپ را زیر فشار‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬محس��ن بهاروند‪ ،‬دستیار وزیر و مدیر‬ ‫کل امریکای وزارت خارجه کش��ورمان به منظور‬ ‫هماهنگی مواضع ایران و روسیه در قبال ونزوئال‬ ‫صبح سه ش��نبه در راس هیاتی وارد مس��کو شد‪.‬‬ ‫در این س��فر قرار اس��ت وی با مقامات گوناگون‬ ‫فدراس��یون روس��یه دی��دار و درب��اره چگونگی‬ ‫هم افزایی در س��طح بین المللی بحث و تبادل نظر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سفیر ژاپن در ایران گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫ژاپن��ی باوج��ود تحریم ها به این��ده کار با ایران‬ ‫امیدوار هس��تند‪ .‬میتس��وگو س��ایتو اظهار کرد‪:‬‬ ‫ام��روز جامعه بین المللی (اروپا) دید درس��تی از‬ ‫این مسیر دارد و از ان حمایت می کند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬بهرام قاس��می‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارج��ه ب��ا تایید اخراج دو دیپلم��ات هلندی از‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬گف��ت‪ :‬دو دیپلمات‬ ‫س��فارت هلن��د در ته��ران در چارچ��وب عمل‬ ‫متقابل عنصر نامطلوب شناخته شده اند و از انها‬ ‫خواسته شد در تاریخ های ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬اسفند خاک‬ ‫کشورمان را ترک کنند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزی��ران خارج��ه ایران و س��وئد در‬ ‫گفت وگویی تلفنی بر گس��ترش روابط دو کشور‬ ‫تاکی��د و اخری��ن تح��والت را بررس��ی کردند‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظریف و خانم مارگوت والس��تروم‬ ‫درب��اره اخرین تح��والت رواب��ط دوجانبه و نیز‬ ‫مسائل کنس��ولی و انسانی گفت وگو و تبادل نظر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1254‬‬ ‫پیاپی ‪2572‬‬ ‫قطعه ساز ملزم به‬ ‫پرداخت مابه التفاوت‬ ‫ارزی است‬ ‫قطـار به ایستگاه رشت‬ ‫رسید‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫مقام مسئول کارگری‪:‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد ‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹رکود را باید تعریف کرد‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود به مفهوم رکود در واحدهای‬ ‫صنعتی اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬باید تعریف دقیقی از‬ ‫رکود و واحدهای صنعتی راکد در شهرک های صنعتی‬ ‫ارائ��ه داد؛ به این معنا که ان دس��ته از واحدهایی که‬ ‫دارای فعالی��ت تولیدی در زمان مراجع��ه امارگیران‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی نیستند‪ ،‬در دسته صنایع‬ ‫راک��د قرار می گیرند که البته با انجام فعل و انفعاالتی‬ ‫از جمله تامین نقدینگی‪ ،‬استفاده از فناوری و نواوری‬ ‫در ماش��ین االت و تجهیزات‪ ،‬می توانند فعال ش��وند‪.‬‬ ‫اما همه مش��کل این واحدها به تامین نقدینگی ختم‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ه هیچ کس در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی زمین واگذار نمی کنی��م‪ ،‬گفت‪ :‬در واقع حق‬ ‫بهره ب��رداری را به متقاضیان در ش��هرک های صنعتی‬ ‫واگ��ذار خواهیم ک��رد و به هیچ عن��وان زمین واگذار‬ ‫نخواهی��م کرد‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه زمانی زمین‬ ‫متعلق به یک فرد می ش��ود که در ان سرمایه گذاری‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ح��دود ‪ ۷۰‬درص��د واحده��ای در ح��ال بهره ب��رداری کش��ور در‬ ‫شهرک های صنعتی مستقر هستند که باید نسبت به ایجاد و توسعه‬ ‫زیرس��اخت های مختلف از جمله اب‪ ،‬برق‪ ،‬فیب��ر نوری‪ ،‬گاز‪ ،‬اینترنت‬ ‫و‪ ...‬در انها اقدام کرد‬ ‫ک��رده و واحد تولیدی خود را به بهره برداری رس��انده‬ ‫باشد‪ .‬این در حالی است که بنا نداریم زمین به کسی‬ ‫واگذار کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود ‪ ۲۳‬درصدی‬ ‫صالحی نیا ادامه داد‪ :‬بر اساس براوردهای انجام شده‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۴۳‬هزار واحد صنعتی در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی به بهره برداری رس��یده اند که نزدیک به ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار واحد ان‪ ،‬مع��ادل ‪ ۲۳‬درصد واحده��ا با رکود‬ ‫روبه رو هس��تند‪ .‬این در حالی است که ‪ ۱۳‬هزار واحد‬ ‫صنعتی با پیش��رفت فیزیکی ‪ ۵۰‬درصد وجود داشته‬ ‫و پیش��رفت فیزیکی حدود ‪ ۱۳‬ه��زار واحد دیگر نیز‪،‬‬ ‫بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد اس��ت‪ .‬به گفته این مقام مسئول‬ ‫در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬حدود ‪ ۳۰‬تا ‪۳۵‬‬ ‫درصد واحدها پیش��رفت فیزیکی ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی درب��اره س��از کار مالی اروپا نیز گف��ت‪ :‬اگر این‬ ‫کان��ال مالی راه اندازی ش��ود ش��اید بتوان��د در حوزه‬ ‫تامین مالی صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی نیز‬ ‫موثر واقع ش��ود اما این تمام داستان نیست چراکه در‬ ‫مرحله کنون��ی فعال کاالهای نهایی مدنظر اس��ت اما‬ ‫در صورت دوام این کان��ال مالی‪ ،‬می تواند در زنجیره‬ ‫تامین مالی حوزه دانش فنی و مواد اولیه صنایع نقش‬ ‫موثرتری ایفا کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه این مق��ام مس��ئول‪ ،‬ح��دود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫واحدهای در حال بهره برداری کش��ور در شهرک های‬ ‫صنعتی مس��تقر هس��تند که باید نس��بت به ایجاد و‬ ‫توسعه زیرساخت های مختلف از جمله اب‪ ،‬برق‪ ،‬فیبر‬ ‫نوری‪ ،‬گاز‪ ،‬اینترنت و‪ ...‬در انها اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هدف این سازمان ایجاد شرایط الزم‬ ‫برای بنگاه های کوچک و متوسط به منظور استقرار و‬ ‫توسعه تولیدات و فعالیت های این واحدهاست‪.‬‬ ‫صالحی نیا تاکید کرد‪ :‬بیش��ترین نی��از این بنگاه ها‬ ‫جذب منابع مالی و نقدینگی اس��ت و در این راستا از‬ ‫منابع داخلی بانک ها و همچنین منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این هدف تا رس��یدن به ‪ ۴۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان منابع برای واحدهای کوچک و متوسط و جذب‬ ‫انها ادام��ه خواهد یافت ت��ا بتوان با تزریق مناس��ب‬ ‫نقدینگی به واحدها کمک کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹یارانه بالعوض‬ ‫صالحی نیا همچنین از تخصیص ‪ ۴۷‬میلیارد تومان‬ ‫یارانه بالعوض در س��ال ‪ ۹۷‬ب��رای بنگاه های کوچک‬ ‫و متوس��ط خبر داد ک��ه از طریق مراکز مش��اوره ای‪،‬‬ ‫کلینیک های کس��ب و کار و‪ ...‬تخصی��ص یافته تا این‬ ‫واحدها به سمت تولید و فعالیت سوق یابند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امس��ال به ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫کوچک و متوس��ط تس��هیالت ب��رای ارتق��ای تولید‬ ‫و فن��اوری اختص��اص یافت ت��ا به اصالح س��اختار و‬ ‫بروزرس��انی فناوری هایی تولید کمک کنند که از این‬ ‫مح��ل ایجاد حدود ‪ ۱۱۵‬هزار نفر اش��تغال پیش بینی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬صالحی نیا اظهار ک��رد‪ ۳ :‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات از طرف بنگاه های کوچک و متوس��ط از اغاز‬ ‫امس��ال انجام شده که از سوی ‪ ۲‬هزار واحد صادراتی‬ ‫زیر مجموعه این سازمان اجرایی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر «ساحات» ‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گف��ت‪:‬‬ ‫تاثیرگذاری س��ازکار مالی حمایت از تبادالت تجاری‬ ‫با ایران (ساحات) بر صنایع کوچک و متوسط بیشتر از‬ ‫صنایع بزرگ خواهد بود‪ .‬اگر این کانال مالی به نتیجه‬ ‫نهایی برس��د‪ ،‬صنایع کوچک و متوس��ط نیز همچون‬ ‫س��ایر صنایع می توانن��د در بحث تامین م��واد اولیه‪،‬‬ ‫ملزوم��ات‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬ماش��ین االت‪ ،‬دانش فنی و‪ ...‬از‬ ‫مزایای ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول تاکید کرد‪ :‬چنانچه این س��از کار‬ ‫مالی تداوم و توس��عه یافته و بتواند کارایی خوبی در‬ ‫زنجیره تامین صنایع مختلف داش��ته باش��د‪ ،‬به طور‬ ‫حتم به ارتقا و توسعه صنایع کوچک و متوسط خواهد‬ ‫انجامید‪.‬‬ ‫‹ ‹‪55‬کاال رصد می شود‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ایران در ادامه درباره وضعیت تولید امس��ال‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط کش��ور گف��ت‪ ۵۵ :‬کاال‬ ‫به طور دائمی از س��وی این س��ازمان رصد می ش��ود‬ ‫که ب��رای مثال‪ ،‬برخ��ی کاالها و تولی��دات مرتبط با‬ ‫صنعت خودروس��ازی به دلیل تاثیرپذیری بیش��تر از‬ ‫تحریم های بین المللی‪ ،‬با مش��کالت بیش��تری روبه رو‬ ‫بوده و کاهش تولید داشته اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در برخی‬ ‫دیگر از کاالها مانند مواد بهداش��تی‪ ،‬سلولزی‪ ،‬غذایی‬ ‫و دارویی‪ ،‬محدودیت ها س��بب ش��د تا ب��ازار بهتری‬ ‫برای محصوالت ش��ان بیابند و به همین دلیل افزایش‬ ‫تولید داش��ته اند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ۱۲‬بهمن امس��ال‬ ‫وزیران خارجه ‪ ۳‬کش��ور انگلیس‪ ،‬فرانس��ه و المان از‬ ‫راه اندازی س��از کار مالی حمایت از تبادالت تجاری با‬ ‫ایران موسوم به «اینستکس»(ساز کار حمایت از روابط‬ ‫تجاری) خبر دادند‪ .‬بر این اس��اس‪ ۳ ،‬کش��ور اروپایی‬ ‫انگلیس‪ ،‬فرانس��ه و المان ک��ه از امضاکنندگان توافق‬ ‫هس��ته ای با ایران هستند‪ ،‬مس��ئولیت این ساز کار را‬ ‫بر عهده خواهند داش��ت به ط��وری که پاریس میزبان‬ ‫این س��از کار مالی اس��ت‪ ،‬المان مدیریتش را بر عهده‬ ‫دارد و انگلیس مس��ئو ل حسابرسی ان خواهد بود‪ .‬بر‬ ‫مبنای اعالم مقامات اروپایی‪ ،‬ساز کار راه اندازی شده‪،‬‬ ‫در مرحله نخس��ت فقط کاالهای بشردوس��تانه یعنی‬ ‫غ��ذا و دارو را در بر می گیرد اما در مراحل بعدی امکان‬ ‫مبادله همه کاالها و خدماتی که در دسته تحریم های‬ ‫امری��کا یا تحریم های اتحادی��ه اروپا قرار نمی گیرند با‬ ‫ایران فراهم خواهد شد‪ ۹۸۳ .‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫در کش��ور وج��ود دارد ک��ه ‪ ۵۶۱‬مورد ان ش��هرک‬ ‫صنعت��ی‪ ۴۱۲ ،‬مورد ناحیه صنعت��ی و ‪ ۹‬منطقه ویژه‬ ‫صنعتی اس��ت‪ .‬حدود ‪ ۴۳‬هزار واح��د تحت مدیریت‬ ‫این سازمان مشغول فعالیت هستند که ‪ ۸۷۵‬هزار نفر‬ ‫در این واحدها جذب شده و مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫محسن‬ ‫صالحی نیا‪:‬‬ ‫بر اساس‬ ‫براوردهای‬ ‫ انجام شده‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۴۳‬هزار‬ ‫واحد صنعتی‬ ‫در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی‬ ‫به بهره برداری‬ ‫رسیده اند که‬ ‫نزدیک به ‪۱۰‬‬ ‫هزار واحد ان‪،‬‬ ‫معادل ‪ ۲۳‬درصد‬ ‫واحدها با رکود‬ ‫روبه رو هستند‬ ‫کمبود ماده اولیه‪ ،‬مشکل جدی واحدهای چرم سازی‬ ‫انجم��ن صنایع چرم ایران هش��دار داد‪ :‬صنعت‬ ‫ارز اور و اش��تغالزای چرم س��ازی به دلیل کمبود‬ ‫مواد اولیه با مش��کالت گوناگونی روبه رو اس��ت و‬ ‫بی��م ان می رود که واحدهای وابس��ته به تعطیل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫صنع��ت چرم س��ازی ک��ه از صنای��ع قدیم��ی‬ ‫کشورمان اس��ت به دلیل وابسته نبودن به واردات‬ ‫ی( پوس��ت خ��ام) و ب��ا توجه به‬ ‫م��واد اولیه اصل ‬ ‫اش��تغالزایی باالی��ی که در فراین��د تولید چرم و‬ ‫محص��والت چرمی دارد می تواند کمک ش��ایانی‬ ‫در رون��ق اقتصاد مل��ی کند‪ .‬متاس��فانه به دلیل‬ ‫سیاس��ت های غیر منطقی و کنترل نشدن پدیده‬ ‫قاچ��اق‪ ،‬این روزها صنعت با مش��کل تامین ماده‬ ‫اولیه اصلی به ویژه پوس��ت سنگین روبه رو شده و‬ ‫چنانچه ادامه پیدا کند مش��کالت بزرگ دیگری‬ ‫را به پیکره اقتصاد تحریم ش��ده کش��ورمان وارد‬ ‫خواهد کرد ‪ .‬این تشکل با تاکید بر نقش گمرکات‬ ‫کشور در کاهش این مشکالت اعالم کرد‪ :‬قاچاق‬ ‫پوست خام به روش های مختلف از جمله به بهانه‬ ‫ترانزی��ت به وی��ژه از عراق به ترکیه و دس��تکاری‬ ‫پلم��ب کانتینرهای حامل پوس��ت‪ ،‬صادرات مواد‬ ‫اولیه نیم س��اخته مانند «وت بل��و» و «وت وایت»‬ ‫پوست های سنگین با بداظهاری و خالف اظهاری‬ ‫از مهم تری��ن موان��ع این صنعت اس��ت که در اثر‬ ‫نب��ودن نظ��ارت کافی در گمرکات حاصل ش��ده‬ ‫است‪ .‬انجمن صنایع چرم ایران قاچاق دام زنده و‬ ‫گران شدن گوشت را عامل کاهش شدید کشتار‬ ‫دام و کمبود پوس��ت خام که ماده اولیه مورد نیاز‬ ‫چرم سازی است افزایش قیمت ان عنوان کرد‪.‬‬ ‫ای��ن تش��کل معتقد اس��ت چنانچه ب��ه جای‬ ‫واردات گوش��ت گرم و ی��خ زده‪ ،‬ای��ن واردات به‬ ‫ص��ورت دام زن��ده باش��د ضمن اینک��ه ظرفیت‬ ‫کشتارگاه های صنعتی کش��ور مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬پوس��ت حاص��ل از ان صنعت چرم را‬ ‫نیز فعال می کن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬انجمن صنایع چرم‬ ‫ایران ب��ا بیش از ‪ ۲۰۰‬عض��و تولید کننده چرم و‬ ‫محص��والت چرمی و با توجه به نقش این صنعت‬ ‫در ارزاوری و اش��تغالزایی در س��اختار اقتصادی‬ ‫کشور‪ ،‬از مس��ئوالن امر به ویژه س��تاد مبارزه با‬ ‫قاچ��اق کاال‪ ،‬وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫دامپزشکی‪ ،‬گمرک ایران و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫وتجارت می خواهد تا این هشدار را جدی بگیرند‬ ‫و حمایت های الزم را از فعاالن این حوزه به عمل‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی‬ ‫می گوی��د مصوبه افزایش ‪ ۴۰۰‬ه��زار تومانی‬ ‫مجلس ش��امل حال کارگران نمی شود و این‬ ‫مصوبه در صورت تصویب نهایی درباره حقوق‬ ‫کارکنان و بازنشس��تگان دولتی اعمال خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی بر ل��زوم احیای س��تاد بن کارگری‬ ‫تاکید کرد و از مجلس خواس��ت برای افزایش‬ ‫حقوق کارگران با دولت مذاکره کند‪.‬‬ ‫فتح ال��ه بی��ات‪ ،‬درب��اره اظه��ارات برخ��ی‬ ‫نماین��دگان مجل��س مبنی ب��ر افزایش ‪ ۱۰‬تا‬ ‫ن به‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی دستمزد سال اینده کارگرا ‬ ‫ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬انچ ه درباره افزایش ‪ ۴۰۰‬تا ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تومانی حقوق از تصویب مجلس گذشته‬ ‫در زمین��ه حق��وق کارکنان و بازنشس��تگان‬ ‫دول��ت بوده اس��ت‪ ،‬البته برخ��ی نمایندگان‬ ‫اظهارنظرهای��ی درب��اره افزای��ش ‪ ۱۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درص��دی حق��وق کارگران به ش��کل پلکانی‬ ‫ی عالی‬ ‫کرده اند اما تا زمانی که قانون‪ ،‬ش��ورا ‬ ‫کار را متول��ی اصلی تعیین مزد و گفت وگوی‬ ‫سه جانبه را در تعیین دستمزد کارگران موثر‬ ‫می داند باید به ان پایبند باشیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ماده ‪ ۴۱‬قانون کار می گوید‬ ‫ل نرخ حقوق‬ ‫ی عالی کار می تواند هر سا ‬ ‫شورا ‬ ‫و دس��تمزد را بر مبنای بند یک این ماده که‬ ‫اش��اره به نرخ تورم و بند دو ان ‪ ،‬که اشاره به‬ ‫سبد معیش��ت خانوار دارد‪ ،‬تعیین کند که بر‬ ‫این اساس‪ ،‬هرگونه افزایش دستمزد کارگران‬ ‫ی عالی کار بگذرد‪.‬‬ ‫باید از مجرای شورا ‬ ‫ی عالی کار را‬ ‫بیات گف��ت‪ :‬چنانچه ش��ورا ‬ ‫نادیده بگیریم ممکن اس��ت در برخی شرایط‬ ‫موضوع تعیین مزد کارگران به شکل سلیقه ای‬ ‫باال و پایین ش��ود در حالی که وقتی به قانون‬ ‫اس��تناد می کنیم‪ ،‬قانون مالک اصلی تعیین‬ ‫حداقل مزد است و باید صحبت های کارگران‪،‬‬ ‫کارفرمایان و دولت در این زمینه شنیده شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کارگ��ران قراردادی و پیمانی‪،‬‬ ‫درعین حال از کمیسیون های مجلس خواست‬ ‫در زمینه افزایش حقوق کارگران در سال ‪۹۸‬‬ ‫با دولت مذاکره یا قانون را اصالح کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دس��تمزد کارگران زمانی‬ ‫واقعی می ش��ود که ن��رخ ت��ورم واقعی اعالم‬ ‫شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر نرخ واقعی تورم از سوی‬ ‫مرکز امار یا بانک مرکزی اعالم شود‪ ،‬شورای ‬ ‫عالی کار مش��کلی در تعیین حداقل دستمزد‬ ‫نخواهد داشت اما متاسفانه دستمزد سال ‪۹۸‬‬ ‫کارگران را بر مبنای نرخ تورم سال ‪ ۹۷‬تعیین‬ ‫می کنیم در صورتی ک��ه کارگران باید با این‬ ‫حقوق یک سال اینده را سپری کنند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول کارگری افزود‪ :‬با وجود‬ ‫انک��ه در چند ماه گذش��ته بر ل��زوم نظارت‬ ‫ب��ر قیمت های بازار تاکی��د کردیم و از دولت‬ ‫خواس��تیم برای کاهش فش��ار ب��ر کارگران‪،‬‬ ‫قیم��ت اقالم ض��روری را ثابت نگ��ه دارد اما‬ ‫همچن��ان با افزایش سرس��ام اور قیمت ها در‬ ‫ب��ازار روبه رو هس��تیم و چند قل��م مایحتاج‬ ‫اساسی کارگران نیز مشمول افزایش هزینه ها‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬تا زمانی ک��ه ثبات به‬ ‫بازار برنگردد و قیمت کاالهای اساس��ی ثابت‬ ‫نش��ود‪ ،‬خانواره��ای کارگ��ری همچن��ان در‬ ‫س��ختی امرار معاش خواهند ک��رد‪ .‬به اعتقاد‬ ‫بیات‪ ،‬درحال حاضر بیش��ترین مصرف کننده‬ ‫تولیدات داخل��ی را جامعه ‪ ۴۰‬میلیون نفری‬ ‫کارگران تشکیل می دهند که اگر معیشت انها‬ ‫تامین نشود‪ ،‬رکود شدیدی بر جامعه حاکم و‬ ‫کارفرمای��ان و جامع��ه از این وضعیت متضرر‬ ‫می شوند‪ .‬رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و‬ ‫پیمانی در پایان احیای س��تاد بن کارگری را‬ ‫به منظور تقویت قدرت معیش��ت خانوارهای‬ ‫کارگری خواستار ش��د و گفت‪ :‬تاکید ما این‬ ‫اس��ت که بن کارگری دوباره احیا ش��ود تا به‬ ‫کم��ک حقوق و دس��تمزد کارگ��ران بیاید و‬ ‫س��بد معیش��ت خانوارهای کارگری را تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بن کارگری باعث می ش��ود اقالم مورد نیاز‬ ‫با قیمت پایین تر از بازار دست کارگران برسد‬ ‫و از این نظر به معیش��ت خانوارهای کارگری‬ ‫کمک خواهد شد‪.‬‬ ‫در روزهای گذش��ته نماین��دگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی بندی از الیح��ه بودجه را‬ ‫تصویب کردند که به موجب ان‪ ،‬حقوق همه‬ ‫کارکنان و بازنشس��تگان دولت در سال اینده‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار توم��ان افزایش پی��دا می کند‪ .‬در‬ ‫همین راستا‪ ،‬برخی نمایندگان از افزایش ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصدی حقوق کارگران در سال اینده‬ ‫خبر دادند تا خانواره��ای کارگری از افزایش‬ ‫قیمت کاالها اسیب نبینند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تومانی حقوق شامل حال‬ ‫کارگران نمی شود‬ ‫انرژی ارزان‪ ،‬مطالبه سرمایه گذاران از ایران‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫‪ ۹۸۳‬ناحیه و ش��هرک صنعتی در کش��ور وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از این تعداد ‪ ۵۶۱‬شهرک صنعتی و ‪ ۴۱۲‬ناحیه‬ ‫صنعتی و ‪۹‬منطقه ویژه اقتصادی هس��تند‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۴۳‬ه��زار واحد در این ش��هرک ها و ناحیه صنعتی به‬ ‫بهره برداری رس��یده و ‪ ۸۷۵‬هزار نفر در ان مش��غول‬ ‫فعالیت هس��تند‪ .‬از ‪ ۴۳‬هزار واحد موجود ‪۹۳‬درصد را‬ ‫واحدهای کوچک‪ ۴ ،‬درصد را بنگاه های متوس��ط و ‪۳‬‬ ‫درصد را واحدهای بزرگ تش��کیل می دهند که از این‬ ‫میزان ‪ ۲۲‬درصد در رکود به سر می برند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫محس��ن صالحی نیا در نشس��ت‬ ‫خبری روز گذش��ته از عالقه مندی ترک ها برای ایجاد‬ ‫شهرک صنعتی مشترک با سرمایه گذاران ایرانی خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬ترک ه��ا متقاضی انرژی ارزان ایران برای‬ ‫تولید مش��ترک هس��تند که اگر بتوانیم با وزارت نیرو‬ ‫به جمع بندی برس��یم‪ ،‬این شهرک مشترک راه اندازی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫دو ش��هرک صنعت��ی به ترک ها برای س��رمایه گذاری‬ ‫مشترک معرفی ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬س��رمایه گذاران‪،‬‬ ‫متقاضی انرژی ارزان برای حضور در ایران هستند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬مذاکراتی‬ ‫در ای��ن راس��تا با ات��اق بازرگانی اس��تانبول و وزارت‬ ‫صنعت ترکیه انجام شده و چندین نقطه برای ساخت‬ ‫ش��هرک صنعتی مشترک به انها پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این کشور در دو فاز‬ ‫دو برنامه پیشنهاد داده ایم که بر اساس ان یک برنامه‬ ‫در شهرک صنعتی واقع در استان اذربایجان شرقی و‬ ‫برنامه دیگر شهرک صنعتی واقع در استان اذربایجان‬ ‫غربی است اما با توجه به تغییراتی که در ترکیه انجام‬ ‫شده منتظر اعالم نظر نهایی از سوی دولت این کشور‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن ‪ ۱۵‬نقط��ه را با محوریت‬ ‫مرکز در اس��تان های مجاور به ترکیه معرفی کرده ایم‬ ‫ک��ه مطالع��ات ان نیز انجام ش��ده و ات��اق بازرگانی‬ ‫اس��تانبول به دنبال ان است که بتواند از انرژی ارزان‬ ‫ایران برای تولید استفاده کند‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا گفت‪ :‬مذاکراتی با وزارت نیرو ش��ده تا‬ ‫بتوان درباره تعرفه انرژی برای سرمایه گذاری ترک ها‬ ‫در ایران به جمع بندی رسید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صنعت چای‬ ‫در ایران‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1254‬‬ ‫پیاپی ‪2572‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫قیمت خودرو با افزایش‬ ‫تیراژ کاهش می یابد‬ ‫تولید خودرو در ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫امسال ‪۳۷.۸‬درصد‬ ‫کاهش یافت‬ ‫بررسی امارهای منتشر شده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت حاک��ی از تولید ‪۸۷۳‬هزار و‬ ‫‪ ۲۴۳‬خودرو از اغاز امس��ال ت��ا پایان بهمن‬ ‫است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪۳۷.۸‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬بر پای��ه داده های اماری‬ ‫مورد بررس��ی‪ ،‬در ‪ ۱۱‬ماه سال ‪ ۹۶‬تعداد یک‬ ‫میلیون و ‪۴۰۴‬هزار و ‪ ۱۰۰‬خودرو در کش��ور‬ ‫تولید شده بود‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۱‬م��اه امس��ال نیز ‪۸۱۴‬ه��زار و ‪۲۶۵‬‬ ‫خ��ودرو س��واری در کش��ور تولید ش��د که‬ ‫در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته‬ ‫‪۳۸.۲‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این تا پایان بهمن ‪۴۵‬هزار و ‪۹۵۷‬‬ ‫وانت‪ ۵۵۷ ،‬اتوبوس و ‪۹‬هزار و ‪ ۶۰۹‬کامیونت‪،‬‬ ‫کامیون و کش��نده در کشور تولید شد که به‬ ‫ترتیب کاه��ش ‪ ۶۵.۸ ،۳۱.۹‬و ‪۳۵.۵‬درصدی‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بر پایه این گزارش‪ ،‬در ‪ ۱۱‬ماه امسال هزار‬ ‫و ‪ ۲۴۲‬ون تولید شد که در همسنجی با سال‬ ‫گذشته ‪۵۶.۵‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫تولی��د هزار و ‪ ۶۱۳‬مینی بوس و میدل باس‬ ‫ه��م در م��دت ی��اد ش��ده حاک��ی از رش��د‬ ‫‪۳۴.۸‬درصدی تولید این گونه خودروها دارد‪.‬‬ ‫براساس جدول های یادشده‪ ،‬بهمن امسال‬ ‫تعداد ‪۵۴‬هزار و ‪ ۹۶۵‬سواری‪ ۳۵ ،‬ون‪۳ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۴۷‬وانت‪ ۷۳ ،‬مینی بوس و میدل باس‪۱۷ ،‬‬ ‫اتوبوس و ‪ ۲۵۲‬کامیونت‪ ،‬کامیون و کش��نده‬ ‫و در مجموع ‪۵۹‬هزار و ‪ ۸۹‬خودرو در کش��ور‬ ‫تولید شد‪.‬‬ ‫برنامه پیش بینی ش��ده برای تولید خودرو‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۶‬دستیابی به رقم یک میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار خودرو بود که ‪۹۷‬درصد ان محقق‬ ‫ش��د و برای س��ال ‪ ۱۳۹۷‬هم پیش بینی رقم‬ ‫یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار خودرو هدف گذاری‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫امار تولید ‪ ۱۱‬ماه امس��ال حاکی از تحقق‬ ‫بی��ش از ‪۵۱‬درصد برنامه اس��ت و متصدیان‬ ‫ح��وزه خودرو انتظار دارن��د حدود ‪۶۰‬درصد‬ ‫برنامه تحقق پیدا کند‪.‬‬ ‫قطعه ساز ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزی است‬ ‫صنعتگران از علت دپوی قطعه در گمرک می گویند‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شاپور سامعی‬ ‫تا زمانی که‬ ‫هزینه ها در‬ ‫قیمت تمام شده‬ ‫قطعه سازان‬ ‫از سوی‬ ‫خودروسازان‬ ‫لحاظ نشود‪،‬‬ ‫برای صنعتگر‬ ‫صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد قطعات‬ ‫را از گمرکات‬ ‫ترخیص کند و‬ ‫مابه التفاوت‬ ‫انها را بپردازد‬ ‫معصوم نجفیان‬ ‫خودروسازان‬ ‫براساس‬ ‫برنامه ریزی که‬ ‫دارند‪ ،‬قرار‬ ‫است اسناد را‬ ‫تحویل دهند‬ ‫و با پرداخت‬ ‫هزینه ها‪،‬‬ ‫قطعات ترخیص‬ ‫شوند‬ ‫ش��رایط به وجود امده تحت تاثیر تحریم ها سبب شد‬ ‫تولید در چند ماه گذش��ته دچار افت زیادی ش��ود که‬ ‫حتی برخی از کارشناس��ان و فعاالن این حوزه کاهش‬ ‫ان را تا ‪۷۰‬درصد عنوان کرده اند‪ .‬کمبود قطعات بخشی‬ ‫از خودروهای تولید شده را وارد مرحله تجاری نکرد و‬ ‫براس��اس امارها بین ‪ ۶۰‬تا ‪۱۲۰‬هزار خودرو ناقص در‬ ‫کف کارخانه ها در انتظار تکمیل و تحویل به مشتریان‬ ‫اس��ت‪ .‬البته این تعداد بنا بر اظه��ارات تولیدکنندگان‬ ‫در حال کاهش اس��ت و بیان شده تا پایان سال بخش‬ ‫زیادی از خودروهای پیش فروش ش��ده به مش��تریان‬ ‫تحویل داده می ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬خبرهایی مبنی بر‬ ‫باقی ماندن قطعات در گمرکات کشور شنیده می شود‬ ‫که در این درباره پرسش این است که چرا با وجود نیاز‬ ‫کش��ور به این قطعات‪ ،‬صنعتگران شامل خودروسازان‬ ‫و قطعه س��ازان برای ترخیص انها اقدام نمی کنند؟ در‬ ‫این راس��تا‪ ،‬رئیس کل گمرک چابه��ار از وجود ‪۳‬هزار‬ ‫کانتینر قطعات خ��ودرو باقیمانده در این گمرک خبر‬ ‫داده ک��ه مهلت قانونی ‪ ۳‬ماهه ب��رای ترخیص انها به‬ ‫پایان رسیده است‪ .‬عزیز شمس به ایرنا گفته بود‪ :‬وقتی‬ ‫کاالیی در گمرک اس��ت به معنای توقیف ان نیس��ت‪،‬‬ ‫بلکه ممکن اس��ت در این زمینه اقدام های الزم انجام‬ ‫نشده باشد یا مجوزهای الزم را برای ترخیص دریافت‬ ‫نکرده باشند‪ .‬در ماه های گذشته نیز گمرک جمهوری‬ ‫اسالمی ایران تس��هیالتی برای ترخیص اقالم وارداتی‬ ‫اعالم کرد که براین اس��اس‪ ،‬واردکنندگانی که مشکل‬ ‫بانکی دارند می توانند ‪ ۷۰‬ت��ا ‪۸۰‬درصد کاالهای خود‬ ‫را ترخی��ص کنند و باق��ی اقالم انها نی��ز پس از حل‬ ‫مشکالت بانکی ترخیص می شود‪ .‬در این زمینه حدود‬ ‫‪۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬کانتینر قطعات خودرو در گمرک چابهار‬ ‫مانده که ب��ا وجود پایان یافتن مهل��ت قانونی ‪۳‬ماهه‬ ‫هنوز اقدامی برای ترخیص انها انجام نش��ده است‪ .‬وی‬ ‫گفته بود فرصت یک ماهه دیگری داده ش��ده و اگر تا‬ ‫پایان مهلت دوم برای ترخیص این اقالم اقدامی انجام‬ ‫نشود‪ ،‬قطعات به عنوان کاالی متروک اعالم می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت مالی و ترخیص قطعات‬ ‫تامی��ن قطع��ات ب��رای خط تولی��د خودروس��ازان‬ ‫حیات��ی اس��ت و برای تج��اری ک��ردن خودروها باید‬ ‫قطعات در زمان مقرر تحویل خودروس��از داده ش��ود‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این اس��ت که چرا با وجود نیاز کش��ور‬ ‫به قطع��ات‪ ،‬صنعتگران برای ترخی��ص انها از گمرک‬ ‫اق��دام نمی کنند‪ .‬معصوم نجفی��ان‪ ،‬مدیرعامل یکی از‬ ‫ش��رکت های بزرگ زیرمجموعه خودروس��ازی درباره‬ ‫تامین کنن��ده قطع��ات به‬ ‫گفت‪ :‬یک سلس��له‬ ‫از قطع��ات مورد نیاز تولید‪ ،‬وارداتی اس��ت و از طریق‬ ‫گمرک وارد می شود‪ .‬در این زمینه از دولت درخواست‬ ‫داری��م کمک کند ت��ا قطعاتی که از طری��ق هوایی و‬ ‫زمینی وارد می ش��وند‪ ،‬به طور امانی به تامین کنندگان‬ ‫تحویل داده ش��ود‪ .‬پیش تر رون��د این گونه بود که ‪۸۰‬‬ ‫تا‪۹۰‬درصد قطعات وارداتی ترخیص می شدند و سپس‬ ‫وقتی اسناد و مدارک الزم اماده می شد‪ ،‬باقیمانده انها‬ ‫نیز اجازه ترخیص می یافتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این موارد راهکاری اس��ت که بارها اعالم‬ ‫ش��ده تا با همراهی هم‪ ،‬بحران فعلی صنعت خودرو را‬ ‫به س�لامت از س��ر بگذرانیم‪ .‬این فع��ال صنعت قطعه‬ ‫ادامه داد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬س��ازنده فعال در‬ ‫کشور داریم که بخشی از قطعات خود را وارد می کنند‪.‬‬ ‫این هفت��ه با توجه به تزریق ‪۴‬ه��زار میلیارد تومان از‬ ‫مطالبات ‪ ۱۲۰‬روز ه سازندگان‪ ،‬امیدواریم قطعه سازان‬ ‫برای ترخیص قطعات ش��ان اقدام کنن��د‪ .‬پیش از این‬ ‫چون قطعه س��ازان به لحاظ مالی مش��کالتی داشتند‪،‬‬ ‫نمی توانس��تند اقدام کنن��د و درحال حاضر با پرداخت‬ ‫بخش��ی از این مطالبات امیدواری��م چالش ها برطرف‬ ‫یادداشت‬ ‫عب�اس مجیدی ن�ژاد‪ -‬رئی�س‬ ‫هیات مدی�ره انجمن صنفی مراکز‬ ‫معاین�ه فنی خ�ودرو‪ :‬در تبصره ‪۴‬‬ ‫ماده ‪ ۶‬قانون هوای پاک‪ ،‬بهای خدمات‬ ‫مراکز معاینه فنی خودرو اورده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ :‬در تبصره ‪۴‬نرخ بهای خدمات‬ ‫ص��دور گواه��ی معاینه فن��ی خودرو‬ ‫موضوع این ماده‪ ،‬ازسوی وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی‬ ‫تعیین می ش��ود و به تصویب هیات وزیران می رس��د‪ .‬براساس‬ ‫روال حاک��م ب��ر نرخ بهای خدمات مراکز معاینه فنی خودرو در‬ ‫ادوار گذش��ته در ظاهر هر ‪ ۳‬س��ال یکباره و در اصل هر ‪ ۴‬سال‬ ‫یکب��ار تغییر می کند‪ .‬چ��را و چگونه این روال بر نرخ بهای این‬ ‫خدم��ات حاک��م ش��ده تاکن��ون هیچ گون��ه مبنایی از س��وی‬ ‫سازمان های دولتی ارائه نشده است و فقط به اعمال این سیاست‬ ‫بسنده کرده اند‪ .‬در کنار نرخ دستوری دولتی که ان هم بر مبنای‬ ‫محاس��بات داخلی و ن��ه توجیه اقتصادی ان سیاس��ت گذاری‬ ‫می ش��ود براساس نرخ تمام ش��ده با نرم افزار روز جهان تعیین‬ ‫نمی شود‪ .‬هنگام تعیین نرخ بهای خدمات سازمان های متولی‪،‬‬ ‫انواع محاس��بات را بر مبنای منافع سازمان محوری خود تعیین‬ ‫و اعمال می کنند‪ .‬در سال ‪ ۹۴‬برای تعیین نرح بهای خدمات به‬ ‫علت رکود در بازار مس��کن‪ ،‬عنوان می شد که نرخ زمین پایین‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫عض��و هیات مدی��ره خانه صنع��ت و معدن‬ ‫ای��ران اظهارک��رد‪ :‬قیم��ت خ��ودرو متاثر از‬ ‫شرایط کشور جهش یکباره یافت زیرا میزان‬ ‫قابل توجه��ی از نی��از قطعه س��ازان ب��ه مواد‬ ‫اولی��ه از طری��ق واردات تامین می ش��ود که‬ ‫نوس��ان های ش��دید نرخ ارز و کاهش ارزش‬ ‫پ��ول ملی بر فروش و بهره وری قطعه س��ازان‬ ‫اثرات منفی داشته است‪.‬‬ ‫ارمان خالقی در گفت وگ��و با خبرخودرو‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ش��رایط به گونه ای رقم خورد که‬ ‫امسال قطعه سازان مجبور شدند با قیمت های‬ ‫باالت��ری قطع��ه تولی��د کنند و ب��رای حفظ‬ ‫سرمایه مبلغ قرارداد خودروسازان را متعادل‬ ‫کنند که این رون��د افزایش قیمت خودرو را‬ ‫منجر می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت هنوز قیمت قطعات افزایش‬ ‫نیافت��ه و ب��ا وجود افزایش قیم��ت خودروها‬ ‫قیمت قطعات از س��وی خودروسازان اصالح‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی اذع��ان ک��رد‪ :‬موضوع قاب��ل اهمیت‪،‬‬ ‫کاهش تیراژ خودروس��ازان اس��ت که نتیجه‬ ‫ان افزایش قیمت ها ش��د چراکه در تیراژ باال‬ ‫قیمت ها سرشکن می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در واق��ع یک��ی از عوام��ل‬ ‫تاثیر گ��ذار ب��ر افزایش قیم��ت‪ ،‬کاهش تیراژ‬ ‫خودروس��ازان اس��ت بنابرای��ن امیدواریم در‬ ‫روزهای اینده با افزایش تولید‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫خودروساز بتوانند قیمت ها را کاهش دهند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬جبران بخش��ی از افزایش قیمت‬ ‫با افزایش تیراژ ممکن خواهد شد اما بخشی‬ ‫که به قیمت قطعات ب��از می گردد موضوعی‬ ‫اس��ت که به ناچار باید افزایش قیمت خودرو‬ ‫را بپذیریم‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره خانه صنع��ت و معدن‬ ‫ایران گفت‪ :‬تصمیم خودروس��ازان به حضور‬ ‫در حاش��یه بازار اقدامی درراس��تای کنترل‬ ‫قیمت ه��ا در ب��ازار ازاد ب��ود در واق��ع ای��ن‬ ‫سیاست قیمتی ش��کاف بین کارخانه و بازار‬ ‫را از بین برد‪.‬‬ ‫خالقی بیان کرد‪ :‬بنابراین اگر تیراژ خودرو‬ ‫افزایش یابد و نیاز بازار برطرف ش��ود و بتوان‬ ‫این پیام را به بازار داد که خودروسازان توان‬ ‫تامین نیاز بازار را دارند به طور قطع از التهاب‬ ‫کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیش تر قطعه س��ازان گالیه مند بودند برای ترخیص باراز گمرکات‬ ‫کشور‪ ،‬ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و ارز نیمایی‬ ‫‪ ۹‬هزار تومانی فعلی شده اند و چنین قانونی را منطقی نمی دانستند‪.‬‬ ‫انه��ا عنوان می کنند اگر همان زمان با ارز ازاد محصوالت مورد نیاز‬ ‫تومانی نیمایی تمام‬ ‫ ‬ ‫خ��ود را وارد می کردند‪ ،‬ارزان تر از دالر ‪۹‬هزار‬ ‫می ش��د‪ .‬این امر با کاهش ارزش س��رمایه انها به دلیل افت ارزش‬ ‫ریال‪ ،‬اسیب های زیادی به واحدهای صنعتی می زند‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت سازه گس��تر در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که ایا این قطعات تنها مربوط به محصوالت‬ ‫ثبت س��فارش زنجیره تامین خودروس��از است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخشی از این قطعات برای خودروسازان و قسمتی هم‬ ‫برای قطعه سازان است‪ .‬قطعاتی که برای خودروسازان‬ ‫است براس��اس برنامه ریزی که دارند‪ ،‬قرار است اسناد‬ ‫انها تحویل داده ش��ده و با پرداخت هزینه ها‪ ،‬ترخیص‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بخش��ی از مش��کالت که باعث ش��د‬ ‫قطعات از گمرک ترخیص نشوند‪ ،‬مشکالت مالی بود‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در ش��رایط فعلی مس��ائل مربوط به نقل و‬ ‫انتقال ارز نیز مطرح اس��ت که امیدواریم مشکالت این‬ ‫بخش نیز برطرف ش��ود‪ .‬دول��ت در این باره باید کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫تسهیالتی که دولت برای خودروسازان در نظر گرفته‬ ‫‪ ۴‬هزار میلیارد تومان بود که بابت مطالبات معوقات به‬ ‫قطعه س��ازان داده شد‪ .‬نجفیان در پاسخ به این پرسش‬ ‫که به جز این تس��هیالت ایا دولت کم��ک مالی دیگر‬ ‫به خودروسازان خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬خودروسازان برای‬ ‫طرح ها و پروژه های خود به ویژه در راس��تای تحقیق و‬ ‫توسعه و تولید بیش از ‪۲۵۰۰‬خودرو در روز و همچنین‬ ‫تداوم ان‪ ،‬هر یک درخواس��ت ‪۱۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫تس��هیالت را داش��تند اما در نهایت ‪۱۵‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان برای دو خودروس��از در نظر گرفته شد که فعال‬ ‫‪۴‬هزار میلیارد تومان ان پرداخت شده است‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به احتمال زیاد باقی مبلغ تس��هیالت در فرایند‬ ‫عملیاتی شدن باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اماواگرهای تولید سی کی دی ها‬ ‫با کمرنگ شدن همکاری خودروسازان چینی عنوان‬ ‫می ش��ود مشکالت تامین قطعه‪ ،‬تولید این خودروها را‬ ‫با چالش روبه رو و گاه متوقف کرده اس��ت‪ .‬نجفیان در‬ ‫این باره به ویژه درباره دو مدل برلیانس و چانگان گفت‪:‬‬ ‫برخی خودروهای چینی به ش��کل س��ی کی دی وارد و‬ ‫از سوی دو خودروس��از بزرگ کشور مونتاژ می شدند‪.‬‬ ‫این خودروها بین ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درصد داخلی سازی شده اند‬ ‫که برای ادامه تولید انه��ا برنامه هایی وجود دارد‪ .‬وی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اگر قراردادهایی که ‪ ۲‬کشور (چین و ایران)‬ ‫ب��ا یکدیگر دارند‪ ،‬عملیاتی ش��وند‪ ،‬س��ال اینده ضمن‬ ‫تامی��ن معوقات‪ ،‬پیش فروش هم خواهیم داش��ت‪ .‬این‬ ‫فع��ال صنعت قطع��ه افزود‪ :‬با توجه ب��ه اینکه کونلون‬ ‫بانک‪ ،‬غیرفعال ش��ده بود‪ ،‬همکاری ها کمرنگ شد‪ .‬در‬ ‫تالش هس��تیم برقراری روابط تولید س��ی کی دی ها از‬ ‫جمله سراتو‪ ،‬ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫نجفیان با اشاره به اینکه با رنو فعال همکاری نداریم‪،‬‬ ‫درباره دادخواهی حقوقی و درخواست غرامت از سوی‬ ‫ایران گف��ت‪ :‬قراردادهایی که با ش��رکت رنو داریم به‬ ‫لحاظ حقوقی در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام قطعه ساز و نپذیرفتن خودروساز‬ ‫پیش تر قطعه س��ازان گالیه مند بودند برای ترخیص‬ ‫اق�لام خ��ود از گم��رکات کش��ور‪ ،‬ملزم ب��ه پرداخت‬ ‫مابه التف��اوت ارز ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان و ارز نیمای��ی ‪ ۹‬هزار‬ ‫توم��ان فعل��ی ش��ده اند و چنی��ن قانون��ی را منطقی‬ ‫نمی دانس��تند‪ .‬انها عنوان می کنن��د اگر همان زمان با‬ ‫ارز ازاد محص��والت مورد نیاز خ��ود را وارد می کردند‪،‬‬ ‫ارزان تر از دالر ‪۹‬هزار تومان ارز نیما تمام می ش��د‪ .‬این‬ ‫امر با کاهش ارزش س��رمایه انه��ا به دلیل افت ارزش‬ ‫ریال‪ ،‬اس��یب های زیادی به واحدهای صنعتی می زند‪،‬‬ ‫ان هم در شرایطی که صنعتگران با مشکالت نقدینگی‬ ‫بسیاری س��عی در ادامه حیات و استمرار تولید دارند‪.‬‬ ‫شاپور سامعی‪ ،‬نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی درباره قطعات مانده در گمرک‬ ‫و علت مراجعه نکردن صنعتگران برای ترخیص انها و‬ ‫اینک��ه ایا این امر مربوط به پرداخت مابه التفاوت ارزی‬ ‫است‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬در این باره نمی توان نظر قطعی‬ ‫داد‪ .‬اما یک مس��ئله مهم این اس��ت ک��ه در گمرکات‬ ‫دیگر مانند بندر عباس‪ ،‬بندر امام خمینی‪ ،‬بندر خشک‬ ‫قزوی��ن و‪ ...‬قطعات زیادی مانده اس��ت چراکه دولت‪،‬‬ ‫قطعه س��از را ملزم کرده مابه التفاوت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫و ارز نیمایی را بپردازد‪ ،‬در حالی که قطعه ساز بخشی‬ ‫از بار را حتی ت��ا ‪۹۰‬درصد ترخیص کرده و قطعات را‬ ‫ساخته و در اختیار خودروساز قرار داده و مصرف شده‬ ‫است‪ .‬بنابراین قطعه ساز اقدام به ترخیص نمی کند زیرا‬ ‫خودروس��از این افزایش قیم��ت را نمی پذیرد و با این‬ ‫وضعی��ت ترخی��ص باقیمانده قطع��ات از گمرک برای‬ ‫صنعتگر‪ ،‬به صرفه نیست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تا زمانی که هزینه ها در قیمت تمام‬ ‫ش��ده قطعه سازان از سوی خودروس��ازان دیده نشود‪،‬‬ ‫ب��رای صنعتگر صرفه اقتصادی ن��دارد که قطعات را از‬ ‫گمرکات ترخیص و مابه التفاوت انها را بپردازد‪ .‬چگونه‬ ‫ممکن اس��ت برای محصوالتی که با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫وارد ش��ده و تا ‪۹۰‬درصد ان ترخیص و س��اخته شده‬ ‫و در اختیار خودروس��از قرار داده ش��ده‪ ،‬دولت انتظار‬ ‫پرداخت دو برابری داشته باشد‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ای��ن مابه التفاوت نباید از‬ ‫صنعتگر گرفته شود چون تمام این خریدها مربوط به‬ ‫زمانی است که ارز نیما و سنا مطرح نبوده و ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان در اختیار صنعتگران قرار می گرفت‪.‬‬ ‫وی در ای��ن باره که عنوان می ش��ود تس��هیالت به‬ ‫قطعه سازان پرداخت ش��ده و انها برای ترخیص اقدام‬ ‫خواهند کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تس��هیالت ریالی داده ش��ده بابت‬ ‫بدهی ‪ ۱۲۰‬روزه خودروس��ازان بوده اس��ت‪ .‬تسهیالت‬ ‫جدا از ان نبوده‪ ،‬بلکه بخش��ی از مطالبات معوقه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��امعی با بیان اینک��ه این عملک��رد امیدوارکننده‬ ‫بود زیرا اگ��ر در روزهای پایانی این مبلغ به واحدهای‬ ‫صنعتی تزریق نمی ش��د صنعت قطعه با چالش جدی‬ ‫روبه رو شده و احتمال تعطیلی ان می رفت‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر دولت برای اس��تمرار تولی��د باید یارانه‬ ‫بپردازد‪ ،‬نه اینکه از صنعتگر طلب پرداخت مابه التفاوت‬ ‫ارز دیروز و امروز را کند‪.‬‬ ‫تعیین نرخ دستوری و مشکالت ان‬ ‫امده و با لحاظ این مورد باید نرخ تمام شده کم شود در شرایط‬ ‫حاضر و با وجود جو حاکم یکی از معیارهای تعیین بها به علت‬ ‫ازدیاد خودروها‪ ،‬باز هم نرخ تمام ش��ده را زیر س��وال برده اند‪.‬‬ ‫اخرین بهای خدمات مراکز معاینه فنی خودرو در اردیبهش��ت‬ ‫سال ‪ ۹۵‬از سوی وزارت کشور ابالغ شده است‪ .‬مانند سال های‬ ‫گذشته باید در اردیبهشت سال ‪ ۹۸‬بهای خدمات جدید تعیین‬ ‫و ابالغ ش��ود‪ .‬دولت با سیاس��ت گذاری که در پیش گرفته و با‬ ‫صدور بعضی قیمت های دستوری قصد مدیریت تورم را داشته‬ ‫که در همین راستا تعیین نرخ بهای خدمات معاینه فنی خودرو‬ ‫شکل جدیدی پیدا کرده است‪ .‬حال تنها از فیلتر وزارتخانه های‬ ‫کش��ور و راه و شهرسازی به هیات دولت ارسال نمی شود‪ ،‬بلکه‬ ‫با موانع جدیدی روبه روی ش��ده اس��ت‪ .‬با این نامه این نرخ باید‬ ‫به تصویب وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم برسد‪ .‬از یک سو‬ ‫در وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز نشس��تی برای تعیین‬ ‫بهای خدمات گذاشته شده است‪ .‬با وجود تبصره ‪ ۴‬ماده ‪ ۶‬قانون‬ ‫ه��وای پاک ای��ن نرخ خدم��ات تعیین و س��ازمان های متولی‬ ‫مش��خص ش��ده در صورتی که بنا بر ش��رایط حاکم بر جامعه و‬ ‫معضالت اجتماعی حاضر که قصد ازدیاد این نرخ را ندارید چرا‬ ‫بدعت هایی را حاکم می کنید که در اینده نیز خود به یک معضل‬ ‫دیگر تبدیل شوند‪ .‬تعیین نرخ دستوری نه تنها در مراکز معاینه‬ ‫فنی خودرو‪ ،‬بلکه در دیگر مشاغل در کشور مشکالت گوناگونی‬ ‫را به وجود اورده اس��ت‪ .‬نوس��ان های بس��یار باالی نرخ ارز که‬ ‫امس��ال اغاز شده‪ ،‬بی اعتمادی بسیار گس��ترده ای را بر فضای‬ ‫کس��ب وکار کش��ورمان حاکم کرده و مهم تری��ن عامل در افت‬ ‫کیفیت تولیدات داخلی در این شرایط افزایش هزینه های تولید‬ ‫از یک س��و و الزام س��ازمان های نظارتی به کنترل قیمت های‬ ‫مصرف کننده از س��وی دیگر اس��ت‪ .‬در این بین مدیرکل دفتر‬ ‫ارزیابی کیفیت کاال و خدمات س��ازمان ملی اس��تاندارد گفته‬ ‫است‪ ،‬با اتفاق های اقتصادی که در ‪ ۶‬ماه گذشته رخ داده‪ ،‬شاهد‬ ‫تاثیر مستقیم این حوادث در افت کیفیت کاالها بودیم‪ .‬چگونه‬ ‫نوس��ان های اخیر منجر به افت کیفیت کاالها ش��ده است؟ ایا‬ ‫افت کیفیت کاالها قابل پیش بینی بوده است؟‬ ‫بل��ه‪ .‬افت کیفی��ت کاالهای تولی��دی در زمان جهش بس��یار‬ ‫باالی هزینه های تولیدی تا حد زیادی قابل پیش بینی اس��ت‪.‬‬ ‫نوس��ان های بس��یار باالی نرخ ارز که از روزهای ابتدایی امسال‬ ‫اغاز شده‪ ،‬بی اعتمادی بسیار گسترده ای را بر فضای کسب وکار‬ ‫کشورمان حاکم کرده که همچنان نیز ادامه دارد‪ .‬بخشنامه های‬ ‫گوناگ��ون ارزی برای تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان که در‬ ‫فاصله زمانی بسیار کوتاهی تغییر می کنند قدرت تصمیم گیری‬ ‫را حتی برای کوتاه مدت از تولیدکنندگان س��لب کرده اس��ت‪.‬‬ ‫جهش نرخ ارز هزینه تامین مواد اولیه تولیدی را تا حد زیادی‬ ‫افزایش داده و تولیدکنندگان را برای ادامه تولید با کیفیت های‬ ‫قبل��ی با چالش جدی روبه رو کرده اس��ت ک��ه به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫درباره محصوالت صنایع غذایی بسیاری از این افزایش قیمت ها‬ ‫منش��ا داخل��ی دارد‪ .‬نرخ خدمات نمی تواند ج��دا از نرخ تمام‬ ‫ش��ده کاال به ش��مار رود‪ .‬تمام��ی تجهی��زات در خطوط مراکز‬ ‫معاین��ه فنی خ��ودرو داخلی نبوده و متاثر از نوس��ان های نرخ‬ ‫ارز اس��ت‪ .‬قطعات یدکی به چندین برابر افزایش یافته اس��ت و‬ ‫در راس��تای برو زرسانی نرم افزار کشوری مراکز‪ ،‬متحمل صرف‬ ‫هزینه های متعددی هس��تند‪ .‬زمانی که صورت مس��ئله اشتباه‬ ‫باشد جواب درستی هم به دست نمی اید اما سازمان های متولی‬ ‫به اصرار قصد پاسخی را دارند که نمی تواند جوابگوی هیچ یک‬ ‫از ذی نفعان این فرایند قرار گیرد چه شهروندان و چه مجریان‬ ‫ای��ن رویک��رد‪ .‬با وجود ارجاع نرخ خدم��ات مراکز معاینه فنی‬ ‫خ��ودرو ب��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ک��ه خود نیز یک‬ ‫گل��وگاه دیگر در این فرایند خواهد ب��ود و از قانون هوای پاک‬ ‫هم پیروی نمی کند مراکز معاینه فنی خودرو را دچار معضالت‬ ‫گوناگونی خواهد کرد و کیفیت کاری انها را زیر س��وال خواهد‬ ‫برد‪ .‬در انتها نکته ای که نباید از نظر دور داش��ت عافیت س��وزی‬ ‫مدیران مراکز معاینه فنی خودرو کشور و تفرق ارا بین این افراد‬ ‫بوده که در عمل تش��کل ها و مدیران نتوانس��ته اند خواسته ها و‬ ‫نیازهای موجود را به درس��تی و از محمل های قانونی به مرحله‬ ‫اجرا بگذارند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1254‬‬ ‫پیاپی ‪2572‬‬ ‫امید به اصالح قوانین‬ ‫معدنی پرو کمرنگ شد‬ ‫افزایش ‪ 60‬درصدی‬ ‫قیمت‪ ،‬صنعت سرب و روی‬ ‫را صادرات محورتر کرد‬ ‫سرنوشت بکارگیری‬ ‫«تجهیزات کاهنده مصرف‬ ‫اب» به کجا رسید؟‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫غریب پور در گردهمایی مدیران ایمیدرو خبر داد‬ ‫رشد‪32‬درصدی تولید گندله و ‪21‬درصدی کنسانتره در سال ‪97‬‬ ‫‹ ‹صیانت از نیروی انسانی‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در نشست مدیران این سازمان‬ ‫و ش��رکت های تاب��ع‪ ،‬رویکرد جدید ایمی��درو در حوزه های‬ ‫نیروی انس��انی‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬هم��کاری با بخش خصوصی‪،‬‬ ‫اکتش��اف و ام��وزش را اعالم ک��رد‪ .‬خ��داداد غریب پور که‬ ‫صبح دیروز در گردهمایی مدیران مجموعه ایمیدرو س��خن‬ ‫می گفت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نخستین ماموریت ما در این سازمان‪،‬‬ ‫صیانت از نیروی انسانی و اماده سازی شرایط رشد و ارتقای‬ ‫ان اس��ت‪ .‬وی ایجاد ش��رایط تعاملی را روشی مطلوب برای‬ ‫تحقق اهداف دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬ب��ا انجام کار گروهی و‬ ‫تعامل می توان بسیاری از مشکالت را برطرف کرد‪ .‬غریب پور‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با این رویکرد توانس��ته ایم در بخش تامین مالی‪،‬‬ ‫خصوصی س��ازی و‪ ...‬بخشی از موانع را برطرف کنیم‪ .‬وی به‬ ‫مسئولیت پذیری اش��اره کرد و گفت‪ :‬تمام سطوح سازمانی‬ ‫ش��امل معاونت ها‪ ،‬مدیران و کارشناس��ان‪ ،‬مس��ئول حیطه‬ ‫کاری خود هس��تند‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو اظهار کرد‪:‬‬ ‫باید مانع اجرای برنامه ها با هزینه و انرژی باال شویم‪ ،‬به این‬ ‫دلیل که انجام کار پرهزینه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست‬ ‫و باید راهکارهای مناسب در پیش گرفت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫ام��ر نیاز به بازنگری فرایندها و اص�لاح انها دارد‪ .‬غریب پور‬ ‫درباره رویکردها و برنامه س��ال ‪ ۹۸‬گف��ت‪ :‬باتوجه به موانع‬ ‫خارجی و مش��کالت ناش��ی از تحریم‪ ،‬تعامل بیشتری باید‬ ‫بین بخش ها و س��تاد سازمان ایجاد شود تا راهکارهای الزم‬ ‫ارائه ش��وند‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو در عین حال تاکید‬ ‫کرد‪ :‬کارگروه هایی در این زمینه تش��کیل ش��ده و در حال‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹افتتاح های سال ‪۹۷‬‬ ‫وی در عین حال از ش��رایط مناس��ب تولید و تجارت یاد‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬از ابتدای امس��ال افزون ب��ر ‪ ۲.۲‬میلیارد دالر‬ ‫طرح به بهره برداری رس��یده و در س��ال جدی��د نیز برنامه‬ ‫بهره ب��رداری از ‪ ۳‬میلیارد دالر پ��روژه پیش رو قرار دارد‪ .‬به‬ ‫گفت��ه وی‪ ،‬بخش تولید با رش��د ‪ ۲‬رقمی روبه رو ش��ده که‬ ‫نمونه ان افزای��ش ‪ ۳۲‬درصدی تولید گندله و ‪ ۲۱‬درصدی‬ ‫تولید کنس��انتره سنگ اهن است‪ .‬این در شرایطی است که‬ ‫بی��ش از ‪ ۷‬میلیارد دالر از تولی��دات بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی به خارج از کش��ور صادر شده است‪ .‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫اشتغال ‪۷۰۰‬هزار نفری بخش معدن و صنایع معدنی نشان‬ ‫از اهمیت این حوزه در اقتصاد دارد‪.‬‬ ‫غریب پور با اش��اره به رویکردهای مبادله کاال گفت‪ :‬یکی‬ ‫از روش ه��ای کارا‪ ،‬تهاتر کاالها با طرف های تجاری اس��ت‬ ‫که نتایج مناس��بی در بر داشته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬طرح های‬ ‫زیربنایی اخیر در س��نگان‪ ،‬المرد و‪ ...‬با روش هایی همچون‬ ‫بی او تی و بی او او اجرایی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشاف همچنان در اولویت‬ ‫وی اکتش��اف را همچنان از اولویت های س��ال ‪ ۹۸‬اعالم‬ ‫و اظه��ار ک��رد‪ :‬انجام بیش از ‪ ۲۷۰‬ه��زار کیلومتر مربع کار‬ ‫اکتشافی به معنای رشد ‪ ۲۷۰‬درصدی عملکرد در اکتشاف‬ ‫معادن بوده اس��ت‪ .‬غریب پ��ور گفت‪ :‬حوزه اکتش��اف نیز با‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی در قالب کنسرس��یوم ها اجرایی‬ ‫شده و ادامه خواهد داشت‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در بخش بومی سازی ‪ ۱۰۰‬نوع نیاز مشخص شده که از‬ ‫این مقدار ‪ ۲۷‬طرح تحقیقاتی‪ ،‬به فراخوان گذاشته می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امسال ‪ ۱۲‬میلیارد تومان در بخش اموزش‬ ‫نیروی انسانی هزینه شده‪ ،‬در حالی که در این حوزه‪ ،‬از سال‬ ‫‪ ۹۴‬بیش از ‪ ۵۰‬میلیارد تومان هزینه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردان�ی از مدن�ی و کرباس�یان‪ ۲ ،‬چه�ره‬ ‫ماندگار‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬گردهمایی مدیران س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران با محوریت بررس��ی‬ ‫برنامه ها‪ ،‬اهداف و چشم انداز این سازمان در سال ‪ ۹۸‬برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عموم��ی ایمیدرو‪ ،‬در این همایش یک‬ ‫روزه‪ ،‬خداداد غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬اردشیر‬ ‫س��عدمحمدی مع��اون طرح های توس��عه مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی ایمیدرو‪ ،‬هاش��م بت ش��کن از مدیران حوزه بانکی و‬ ‫وحید ازادمنش س��خنرانی کردند‪ .‬بنابر این گزارش‪ ،‬در این‬ ‫گردهمایی از مهدی کرباس��یان‪ ،‬رئیس پیشین هیات عامل‬ ‫ایمیدرو به پاس خدمات سالیان گذشته وی قدردانی شد‪.‬‬ ‫نکوداش��ت سیدحس��ن مدنی‪ ،‬اس��تادیار گروه مهندسی‬ ‫معدن دانش��گاه امیرکبیر و اس��تاد برجسته حوزه معدن‪ ،‬از‬ ‫دیگر برنامه های ایین گردهمایی مدیران ایمیدرو در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬بود‪.‬‬ ‫از جذابیت های سهام این شرکت هاست‪ .‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو تاکید کرد‪ :‬س��ود سهام شرکت های معدنی بیش از‬ ‫میانگین س��ود بورس بوده اس��ت‪ .‬غریب پ��ور گفت‪ :‬از ‪۵۶۰‬‬ ‫هزار میلی��ارد تومان ارزش بازار ب��ورس‪ ۲۵ ،‬درصد متعلق‬ ‫به ش��رکت های معدنی و صنایع معدنی است‪ .‬وی همچنین‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ارزش اوراق منتشر شده در بورس نشان می دهد‬ ‫نس��بت به ظرفیت بازار‪ ،‬فضای بیش��تری برای انتشار انواع‬ ‫اوراق همچون بدهی‪ ،‬مرابحه و‪ ...‬وجود دارد‪.‬‬ ‫غریب پور‪ :‬یکی از روش های کارا‪ ،‬تهاتر کاالها با طرف های تجاری است که‬ ‫نتایج مناسبی در بر داشته است‪ .‬طرح های زیربنایی اخیر در سنگان‪ ،‬المرد‬ ‫و‪ ...‬با روش هایی همچون «بی او تی» و «بی او او» اجرایی شده است‬ ‫‹ ‹نیازهای اموزشی‬ ‫غریب پور تاکید ک��رد‪ :‬اموزش باید بیش از پیش کیفی و‬ ‫نیازسنجی های ان از پایین به باال ارائه و تعریف شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نیاز بخش زیرس��اخت تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬به ‪۱۱‬‬ ‫میلیارد یورو می رس��د که تامین ان نیازمند تنوع بخشی به‬ ‫روش های تامین مالی است‪.‬‬ ‫غریب پ��ور گف��ت‪ :‬تکمیل طرح ه��ای نیمه تم��ام‪ ،‬نیاز به‬ ‫بازبین��ی فرایندها‪ ،‬تعریف دوباره نظ��ام کنترل پروژه درون‬ ‫و برون س��ازمانی دارد‪ .‬به گفته وی به زودی سامانه جدیدی‬ ‫در این بخش پیاده سازی می شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بسیاری از‬ ‫شرکت های توانمند داخلی‪ ،‬خواهان در اختیار گرفتن برخی‬ ‫پروژه های نیمه تمام هس��تند که این مهم نیز در دستور کار‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد سهام معدنی ها‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو به بازار س��رمایه اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬رش��د این بازار در س��ال ج��اری ‪ ۷۰‬درصد بوده که‬ ‫مربوط به ش��رکت های کاالمحور است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اقبال‬ ‫مردم و سهامداران به شرکت های معدنی و صنایع معدنی به‬ ‫مفهوم امیدبخش بودن جایگاه این شرکت ها در بورس است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تاثیرپذیری پایین نس��بت به تحریم ها یکی‬ ‫مهدی کرباس��یان‪ ،‬رئیس پیش��ین هیات عامل ایمیدرو و‬ ‫سید حسن مدنی‪ ،‬اس��تادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه‬ ‫امیرکبی��ر به پاس خدم��ات چند س��اله در بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی کشور‪ ،‬مورد تقدیر قرار گرفتند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬مهدی کرباس��یان در‬ ‫س��خنانی درباره وقایع این سازمان در سال های اخیر گفت‪:‬‬ ‫از اکتش��اف و طرح جامع ف��والد می توان به عنوان اقدامات‬ ‫توس��عه ای و بی س��ابقه در حوزه معدن و صنایع معدنی نام‬ ‫برد‪.‬‬ ‫کرباسیان در گردهمایی مدیران ایمیدرو افزود‪ :‬جوانگرایی‬ ‫در ایمیدرو با بررس��ی توانمندی های کارکنان انجام ش��د و‬ ‫خوش��بختانه دکتر غریب پور‪ ،‬ریاس��ت جدید این سازمان‪،‬‬ ‫رویکرد ثبات امور س��ازمانی و انجام درس��ت ام��ور را ادامه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در دوران مس��ئولیتم در ایمیدرو تالش کردم‬ ‫حمایت ه��ای الزم و جلوگی��ری از دخالت ه��ای بی منطقی‬ ‫برون س��ازمانی را در دس��تور کار قرار دهم‪ .‬کرباسیان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬توجه به اکتش��اف و ط��رح جامع فوالد از ماندگارترین‬ ‫برنامه های ایمیدرو در سال های گذشته بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این س��ال ها‪ ،‬نقش ایمیدرو در دستاوردهای‬ ‫حوز ه مس و فوالد شرکت ها‪ ،‬مثال زدنی بود‪.‬‬ ‫کرباس��یان با ابراز خرسندی از تس��ریع در بهره برداری از‬ ‫پروژه های معدن و صنایع معدنی گفت‪ :‬نگاه مسئوالن نظام‬ ‫به این حوزه‪ ،‬تغییر کرده و انتظار مسئوالن در اثرگذاری این‬ ‫حوزه بر اقتصاد ملی بیش از پیش شده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1254‬‬ ‫پیاپی ‪2572‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی عملکرد یک ساله رئیس جمهوری دومین تولیدکننده بزرگ مس جهان‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد فناوری‬ ‫کاهش هزینه‬ ‫است‬ ‫امید به اصالح قوانین معدنی پرو کمرنگ شد‬ ‫مصطفی غنیمتی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معترضان به‬ ‫فعالیت های‬ ‫معدنی در پرو‬ ‫از این مسئله‬ ‫گله مندند‬ ‫که قوانین‬ ‫زیست محیطی‪،‬‬ ‫ضمانت اجرای‬ ‫قدرتمندی‬ ‫ندارند و با‬ ‫ناقضان قوانین‪،‬‬ ‫با مسامحه‬ ‫برخورد می شود‬ ‫‹ ‹مزایا و معایب معدنکاری در پرو‬ ‫بنا بر گزارش ساالنه راهنمای سرمایه گذاری معدن و‬ ‫مارتین بیسکارا ‪ ۳‬فروردین ‪ ۱۳۹۷‬به عنوان رئیس جمهور سوگند پرو یاد کرد‬ ‫با س��رمایه گذاری در رشد توان نرم افزاری‬ ‫س��اختار تولید م��واد معدن��ی و همچنین‬ ‫س��رمایه گذاری در رش��د توانمن��دی‬ ‫س��اختار س��خت افزاری معدنی‪ ،‬می توان در‬ ‫زم��ره کش��ورهای صادرکنن��ده فن��اوری و‬ ‫ماشین االت مرتبط با معدنکاری قرار گرفت‪.‬‬ ‫این رش��د می تواند در ارتقای فناوری های‬ ‫ن��و و ماش��ین االت معدن��ی نی��ز اتف��اق‬ ‫بیفت��د ک��ه ب��ا کاه��ش هزینه ه��ای تولید‬ ‫م��واد معدن��ی در داخ��ل‪ ،‬از توجی��ه باالی‬ ‫اقتص��ادی برخ��وردار اس��ت و به تدری��ج‬ ‫س��بب جذابی��ت س��رمایه گذاری در تولید‬ ‫س��خت افزاری صنای��ع معدن��ی در کش��ور‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه زنجیره ارزش س��رمایه گذاری‬ ‫و توانمندس��ازی س��اختار صنع��ت معدنی‬ ‫کش��ور‪ ،‬پ��س از تولی��د محص��والت خ��ام‬ ‫معدن��ی و ارزاوری حاص��ل از ان‪ ،‬جذابیت‬ ‫س��رمایه گذاری در صنای��ع پایین دس��ت‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ای��ن زنجیره‪ ،‬ش��امل محص��والت حاصل‬ ‫از ف��راوری و تولید ش��مش و محصوالت با‬ ‫ارزش افزوده باالتر از خام فروش��ی می شود و‬ ‫در طول زنجیره‪ ،‬ارزش محصوالت مستقیم‬ ‫از استحصال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫با س��وداوری محصوالت اولی��ه کاالهای‬ ‫معدن��ی‪ ،‬ت��وان و جذابیت س��رمایه گذاری‬ ‫در تولید محصوالت ب��ا ارزش افزوده کامل‪،‬‬ ‫متکی به مواد اولیه اس��تراتژیک قابل تولید‬ ‫در داخ��ل می ش��ود و به افزای��ش ارزاوری‬ ‫حاص��ل از ص��ادرات کااله��ای قابل عرضه‬ ‫ب��ه بازاره��ای مصرفی داخ��ل و بین المللی‬ ‫می انجامد‪.‬‬ ‫در نهایت‪ ،‬این اتفاق به توانمندی صنعت‬ ‫کش��ور می افزاید و سبب شکوفایی تولیدات‬ ‫صنعتی داخلی می شود‪.‬‬ ‫ب��ا کام��ل ش��دن زنجی��ره ارزش تولید‬ ‫محص��والت خ��ام ت��ا تولید محص��والت با‬ ‫ارزش افزوده کامل و شکوفایی صنعتی کشور‬ ‫در س��طح داخلی و بین المللی‪ ،‬توانمندی و‬ ‫رش��د و ش��کوفایی اقتصادیِ کشور ناشی از‬ ‫ارزاوری محصوالت گوناگون قابل عرضه در‬ ‫بازارهای جهانی حاصل می شود؛ اتفاقی که‬ ‫به کاهش وابس��تگی اقتصاد و صنعت کشور‬ ‫به منابع سوخت فسیلی منتهی می شود‪.‬‬ ‫از طرف��ی کاه��ش حج��م مناب��ع تامین‬ ‫انرژی های فس��یلی در داخ��ل‪ ،‬کاهش روند‬ ‫ن��رخ ف��روش انه��ا و همچنی��ن معضالت‬ ‫زیست محیطی سبب می ش��ود که کشور با‬ ‫سرعت زیاد به سمت منابع ارزاور چندگانه‪،‬‬ ‫کاهش اتکا به فروش نفت خام و بهره گیری‬ ‫از نفت در تولی��د محصوالت با ارزش افزوده‬ ‫باالتر در صنایع پایین دستی سوق پیدا کند‬ ‫و اقتصاد در مسیر زنجیره ارزش پایدار پیش‬ ‫برود‪.‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫امری��کای جنوبی در اس��تخراج غیرقانونی معادن به‬ ‫وی��ژه ط�لا و مس زبانزد اس��ت‪ ،‬به ویژه پ��رو‪ .‬در واقع‬ ‫در عی��ن حال که معدنکاری نق��ش کلیدی در پرو ایفا‬ ‫می کند و اقتصاد این کشور به معدن گره خورده است‪،‬‬ ‫پرویی ه��ا در کنار بهره مندی از توس��عه ذخایر معدنی‬ ‫خ��ود از ان اس��یب نی��ز دیده اند و ضع��ف نظارت بر‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی‪ ،‬عام��ل ناارامی های اجتماعی و‬ ‫تخریب محیط زیست در این کشور شده است؛ رویه ای‬ ‫ک��ه رئیس جمهوری جدید پرو وع��ده تغییر ان را داده‬ ‫اس��ت‪ .‬او می گوید به دنبال توسعه بیشتر بخش معدن‬ ‫در کش��ور است و در همان حال می خواهد اثار انچه را‬ ‫«معدنکاری بد» نام گرفته‪ ،‬از این کشور بزداید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگارمع��دن ب��ه نق��ل از ماینینگ‪-‬‬ ‫تکنول��وژی‪ ،‬مارتین البرتو بیس��کارا ُکرن ِخو ‪ ۲۳‬مارس‬ ‫‪ ۳( ۲۰۱۸‬فروردی��ن ‪ )۱۳۹۷‬در پ��ی اس��تعفای پدرو‬ ‫پابل��و کوچینس��کی‪ ،‬رئیس جمهور پیش��ین‪ ،‬به عنوان‬ ‫رئیس جمهور پرو س��وگند یاد ک��رد‪ .‬او در بدو ورود به‬ ‫مسند ریاست جمهوری‪ ،‬به مجله انگلیسی اکونومیست‬ ‫گفت‪ :‬پرو کش��وری معدنی اس��ت اما باید همه چیز را‬ ‫متفاوت از گذشته انجام دهیم‪.‬‬ ‫پرو کش��وری غرق در معادن و در همان حال از این‬ ‫بخش به کلی ناامید و س��رخورده اس��ت‪ .‬این کش��ور‬ ‫از مزایای توس��عه معدن��کاری بهره مند اس��ت و از ان‬ ‫درامدزایی می کند اما در هم��ان حال بارها از تخریب‬ ‫محیط زیست و تنش های اجتماعی ان در ابعاد گسترده‬ ‫رنجیده شده است‪ .‬پرو دومین تولیدکننده بزرگ مس‬ ‫در جهان اس��ت و در میان ‪۴‬تولیدکنن��ده بزرگ نقره‪،‬‬ ‫س��رب‪ ،‬روی‪ ،‬قل��ع و مولیبدن قرار دارد‪ .‬این کش��ور از‬ ‫تولیدکنن��دگان برجس��ته طال در جهان هم به ش��مار‬ ‫می ای��د اما در حالی که رش��د اقتصاد ش��یلی مبتنی‬ ‫بر اس��تخراج و اکتش��اف مواد معدنی است‪ ،‬تولید این‬ ‫صنعت در سال های گذشته کاهش داشته است‪.‬‬ ‫سیلویا الفارو از وزارت امور خارجه‪ ،‬در متن راهنمای‬ ‫سرمایه گذاری معدن و فلزات پرو در پایان سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی (زمس��تان ‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) اورد‪ :‬در سال‬ ‫‪۲۰۱۶‬میالدی (دی ‪ ۱۳۹۴‬تا دی ‪ )۱۳۹۵‬تولید نفت و‬ ‫مواد معدنی ‪ ۱۴.۳۶‬درصد تولید ناخالص داخلی پرو و‬ ‫صادرات مواد معدنی‪ ،‬نیمی از درامدهای صادراتی این‬ ‫کشور را تشکیل داد‪.‬‬ ‫پرو همواره منطق��ه ای جذاب برای س��رمایه گذاری‬ ‫ش��رکت های معدنی خارجی بوده اس��ت‪ .‬این جذابیت‬ ‫بیش از همه‪ ،‬برامده از ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی‬ ‫ای��ن کش��ور و چارچوب قانونی و مالیاتی اس��ت که به‬ ‫خوبی از این صنعت حمایت می کند‪.‬‬ ‫دولت ویس��کارا هنوز تغیی��ری ایجاد نکرده و ت�لاش دارد قوانین را‬ ‫برای ش��رکت های معدنی انعطاف پذیرتر کند‪ .‬او از چالش های مربوط به‬ ‫مجوز اجتماعی برای فعالیت معدنی ها و اس��یب های زیست محیطی اگاه‬ ‫است و از مناطق اسیب دیده بازدید کرده اما مانند دولت پیش از خود‬ ‫تنها درباره مشکالت حرف زده و اقدامی برای رفع انها نکرده است‬ ‫فلزات پرو‪ ،‬در میان س��ال های ‪ ۲۰۱۱‬تا ‪۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۰‬تا ‪ ۱۳۹۴‬خورش��یدی) حجم زیاد تولید‪ ،‬منجر‬ ‫ب��ه جذب ‪۴۲‬میلیارد دالر درامد از راه جذب س��رمایه‬ ‫خارجی به بخش معدن این کشور شده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬بن��ا بر گفته الفارو انتظ��ار می رود در‬ ‫چند سال اینده پروژه های جدیدی وارد عمل شوند که‬ ‫ارزش انه��ا به بیش از ‪۴۶‬میلیارد دالر می رس��د‪ .‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬در مناطق مختلف این کشور پروژه ها با مخالفت‬ ‫س��خت پرویی ها روبه رو هستند‪ .‬این مخالفت ها گاه به‬ ‫تاخیر در پایان یا واگذاری و ترک پروژه ها می انجامند‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی) شرکت‬ ‫امریکای��ی س��وت ِرن کاپر مجب��ور به توقف پ��روژه مس‬ ‫تیاماریا به ارزش ‪ ۱.۴‬میلیارد دالر در اس��تان ایسل ِی در‬ ‫جنوب پرو ش��د‪ .‬این اتفاق پس از اعتراض شدید علیه‬ ‫این پروژه رخ داد؛ اعتراضی که به کشته شدن دست کم‬ ‫‪ ۴‬نفر و دس��تگیری ش��ماری دیگر انجامید‪ .‬ش��رکت‬ ‫کانادایی نیومونت ماینینگ نیز در س��ال ‪۲۰۱۱‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۰‬خورش��یدی) یک پروژه طال و مس به نام کونگا‬ ‫را معلق ک��رد‪ .‬این تعلیق نیز در نتیج��ه اعتراضی بود‬ ‫که ب��ه مرگ ‪ ۵‬معترض درگیر با پلیس انجامید‪ .‬پروژه‬ ‫ریوبالنکو متعلق به گروه معدنی و چینی زیجینگ نیز‬ ‫با موقعیت مشابه روبه رو شد‪.‬‬ ‫وجود دارد که در بس��یاری کشورها چنین چیزی دیده‬ ‫نمی شود‪ .‬شرکت ها برای ترمیم اسیب های وارد شده به‬ ‫محیط زیست‪ ،‬احساس نیاز نمی کنند و در بیشتر مواقع‬ ‫مواد شیمیایی به محیط اطراف نفوذ می کند‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬درب��اره ن��وار معدن��ی جن��وب پرو و‬ ‫ش��رکت هایی مانند گلنکور سوئیس��ی مستقر در انجا‪،‬‬ ‫ح��رف و حدیث بس��یاری وج��ود دارد‪ .‬هم اکنون یک‬ ‫منطقه ممنوعه در انجا ایجاد ش��ده و قوانین عادی هم‬ ‫اعمال نمی شود‪.‬‬ ‫ت ِم ِپلم��ان همچنی��ن از حامیان گ��رداوری گزارش‬ ‫جدید در این زمینه اس��ت‪ .‬این گزارش‪« ،‬راهکارهایی‬ ‫نو برای توس��عه مناطق معدنی پرو» نام دارد و از سوی‬ ‫پژوهشگران دانشگاه هومبولت برلین نوشته شده است‪.‬‬ ‫بنا ب��ر انچ��ه در این گ��زارش امده‪ ،‬سیاس��ت های‬ ‫اقتصادی پرو اجازه کس��ب حق امتیاز چش��مگیر برای‬ ‫اس��تخراج منابع را نمی ده��د و در نتیجه‪ ،‬فرصت های‬ ‫کم��ی برای س��رمایه گذاری گس��ترده در این کش��ور‬ ‫فراهم می اید‪ .‬نویس��نده این گ��زارش همچنین یاداور‬ ‫می ش��ود نه��اد خدمات عموم��ی بهداش��ت زمین که‬ ‫مس��ئول رس��یدگی و قانون گذاری بر عملیات معدنی‬ ‫اس��ت را کس��ی مدیریت می کند کـه ارتباط عمیقـی‬ ‫با بخ��ش معـدن دارد‪ .‬با این ح��ال ت ِم ِپلمان باور دارد‬ ‫که معدن��کاری می تواند منافع چش��مگیری برای پرو‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬به این ش��رط که بهتر سازماندهی شود‪.‬‬ ‫یکی از اصلی ترین مس��ائل این اس��ت که هیچ کنترلی‬ ‫بر الودگی و تاثیرات اجتماعی معدنکاری در پرو وجود‬ ‫ندارد؛ کلید اصلی تغییرات‪ ،‬اس��تانداردهای اجتماعی و‬ ‫زیست محیطی بهتر است که برای این اتفاق باید نهادها‬ ‫و قوانین مرتبط ارتقا یابند‪.‬‬ ‫در بس��یاری موارد‪ ،‬اعتراض ها به س��روصدای زیاد و‬ ‫گ��رد و خ��اک کامیون هایی بود که از کن��ار خانه های‬ ‫پرویی ها عب��ور می کنن��د‪ .‬انها همچنین ب��ه الودگی‬ ‫رودها اعتراض دارند و بر سر مسائلی مانند منابع اب با‬ ‫پروژه های غول اسای معدنی در رقابت و تنش هستند‪.‬‬ ‫ِرن��زو روس��ینی‪ ،‬مدیر بان��ک سِ ��نترال ری ِزرو پرو در‬ ‫این ب��اره می گوید‪ :‬ب��رای اجرای این ‪۳‬پ��روژه معدنی‬ ‫معلق ش��ده‪ ،‬س��االنه ‪۷‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری و‬ ‫‪۵۰۰‬میلیون دالر درامد مالیاتی صرف شده است‪.‬‬ ‫پدرو پابلو کوچینس��کی‪ ،‬رئیس جمهوری پیشین پرو‬ ‫هم که ‪۲۱‬مارس ‪( ۲۰۱۸‬اول فروردین ‪ )۱۳۹۷‬به علت‬ ‫فس��اد مالی و دومین طرح اس��تیضاح استعفا داد‪ ،‬قول‬ ‫داده بود از تنش های معدنی پرو بکاهد و کاری کند که‬ ‫پرویی ها از مزایای پروژه ها بهره مند شوند اما در عملی‬ ‫کردن این وعده ناموفق بود‪.‬‬ ‫ت ِم ِپلم��ان می گوید‪ :‬دولت جدید هنوز تغییری ایجاد‬ ‫نکرده و تالش دارد قوانین را برای ش��رکت های معدنی‬ ‫انعطاف پذیرت��ر کند‪ .‬ویس��کارا از چالش های مربوط به‬ ‫مج��وز اجتماعی برای فعالیت معدنی ها و اس��یب های‬ ‫زیس��ت محیطی اگاه اس��ت و از مناط��ق اس��یب دیده‬ ‫بازدی��د کرده اما او نیز مانن��د دولت پیش از خود تنها‬ ‫درباره مش��کالت حرف زده و هی��چ اقدامی برای رفع‬ ‫مشکالت نکرده است‪.‬‬ ‫معترضان به فعالیت های معدنی در پرو از این مسئله‬ ‫گله مندن��د که قوانین زیس��ت محیطی‪ ،‬ضمانت اجرای‬ ‫قدرتمن��دی ندارن��د و ب��ا ناقضان قوانین‪ ،‬با مس��امحه‬ ‫برخورد می شود‪ .‬ت ِم ِپلمان‪ ،‬نام مشاور یکی از گروه های‬ ‫مداف��ع محیط زیس��ت در پ��رو اس��ت‪ .‬او در ای��ن باره‬ ‫می گوید‪ :‬بیشتر از ‪۸‬هزار محل دفع زباله معدنی در پرو‬ ‫در نهای��ت پرو همچن��ان عرصه فعالی��ت غول های‬ ‫معدن��ی جه��ان و همزمان صحنه رویاروی��ی نیروهای‬ ‫پلیس با طیف گسترده معدنکاران غیرقانونی است و به‬ ‫یقین انچه برای حل این تضاد و دوگانگی الزم اس��ت‪،‬‬ ‫تدوین قوانین و ا ِعمال سختگیرانه انهاست؛ وعده ای که‬ ‫امید می رود به دست بیسکارا عملی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت قوی تر‬ ‫‹ ‹رئیس جمه�وری جدید با تغییرات موافق‬ ‫است؟‬ ‫‹ ‹امید به وعده های بیسکارا‬ ‫پایان داستان زندگی ‪ ۱۰۰‬معدنچی در معدن غیرقانونی طال‬ ‫یک هفته از فروریختن س��قف یک مع��دن غیرقانونی طال در‬ ‫اندون��زی می گ��ذرد و امیدها برای زنده یافتن دس��ت کم ‪۱۰۰‬‬ ‫معدنچی در عمق زمین از میان رفته است‪.‬‬ ‫به گزارش همش��هری انالین به نق��ل از گاردین‪ ،‬اندکی پس‬ ‫از انکه س��قف چوبی معدن طال در جزیره سوالوس��ی اندونزی‬ ‫به دلیل رانش زمین فروریخت‪ ،‬امدادگران توانس��تند ‪ ۱۹‬نفر را‬ ‫نج��ات دهن��د و جنازه ‪ ۱۳‬معدنچی را از زی��ر گل و الی بیرون‬ ‫بکش��ند اما از ح��دود ‪ ۱۰۰‬معدنچی گرفتار در عمق زمین فقط‬ ‫صدای کمک به گوش می رسید‪ .‬امدادگران از ترس رانش دوباره‬ ‫زمین و بدتر ش��دن اوضاع‪ ،‬با دس��ت های خالی شروع به کندن‬ ‫زمی��ن و کن��ار زدن انبوه گل و الی کردند‪ .‬ب��ه این ترتیب‪ ،‬کار‬ ‫با س��رعتی که انتظار می رفت پیش نرفت و حاال یک هفته پس‬ ‫از ان فاجع��ه‪ ،‬هی��چ صدایی از عمق زمین به گوش نمی رس��د‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند احتمال زنده ماندن معدنچیان گرفتار در‬ ‫این یک هفته نزدیک به صفر اس��ت و ش��واهد و قرائن هم نظر‬ ‫انها را تایید می کند‪ .‬یکی از مقام های رس��می جزیره سوالوسی‬ ‫می گوی��د‪ :‬از ‪ ۲‬روز پیش ص��دای کمک خواس��تن معدنچی ها‬ ‫قط��ع ش��ده و زنده ماندن حت��ی یک نفر از انها چیزی ش��بیه‬ ‫معجزه اس��ت‪ .‬صده��ا نیروی امدادی در یک هفته گذش��ته در‬ ‫منطقه ریزش معدن مش��غول کار بودند و در همان ساعت های‬ ‫ابتدایی ناچار ش��دند پای یک��ی از کارگران را ب��ه دلیل ماندن‬ ‫زیر صخ��ره قطع کنند‪ ،‬هر چند این کارگ��ر کمی بعد به دلیل‬ ‫ش��دت خونریزی جان داد‪ .‬هنوز تعداد دقیق معدنچیان گرفتار‬ ‫مشخص نیس��ت اما سخنگوی سازمان فاجعه های ملی اندونزی‬ ‫تخمین می زند دس��ت کم ‪ ۱۰۰‬معدنچی زیر اوار مانده باش��ند‪.‬‬ ‫اف��راد محل��ی‪ ،‬معدنچی های نجات یافت��ه و کارگ��ران‪ ،‬اعداد و‬ ‫ارقام متفاوت درباره تعداد معدنچیان مش��غول به کار در معدن‬ ‫داده اند؛ از ‪ ۳۰‬تا ‪ ۱۰۰‬نفر‪ .‬در لحظه ریزش س��قف‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫معدنچی ها در حفره های بزرگ مشغول بودند اما تعداد کارگران‬ ‫فعال در حفره های کوچک تر را هیچ کس نمی داند‪.‬‬ ‫در روزه��ای اول پ��س از فاجعه فقط ‪ ۳۰‬کیس��ه ویژه حمل‬ ‫جنازه و جسد در محل حاضر بود اما مقام های رسمی سوالوسی‬ ‫درخواست کرده اند تعداد کیسه ها ‪ ۳‬برابر شود‪ .‬انتظار می رود کار‬ ‫حفاری دس��ت کم تا یک هفته دیگر ادامه یابد و اگر کارشناسان‬ ‫از زنده بودن معدنچیان قطع امید کنند‪ ،‬ماش��ین های س��نگین‬ ‫برای افزایش سرعت حفاری وارد محدوده می شوند‪.‬‬ ‫کشانی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزستان‪:‬‬ ‫همایش بازنگری اس��تراتژی های گروه فوالدخوزس��تان با ش��عار مدیریت بهای‬ ‫تمام ش��ده و تولی��د ایمن و س��بز ب��ا هدف تح��ول در زنجیره ارزش گ��روه فوالد‬ ‫خوزس��تان برگزار ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی فوالد خوزس��تان‪ ،‬این همایش با‬ ‫حضور محمدکش��انی مدیرعامل‪ ،‬اعضای هیات مدیره‪ ،‬معاونان‪ ،‬مدیران و رئیس��ان‬ ‫فوالد خوزستان و شرکت های تابع در سالن همایش هتل مارینا پارک جزیره کیش‬ ‫برگزار شد‪ .‬در اغاز همایش‪ ،‬مهران عباس زاده مدیر استراتژی و تعالی سازمانی‪ ،‬با‬ ‫خوشامدگویی به حاضران در همایش‪ ،‬برنامه و اهداف نشست هم اندیشی و بازنگری‬ ‫برنامه استراتژیک را تشریح کرد و گفت‪ :‬پروژه های پایداری جزو پروژه های کلیدی‬ ‫هس��تند که در برنامه های س��ال ‪ ۹۷‬بوده و در حوزه برنامه های توسعه در سال ‪۹۸‬‬ ‫نیز در نظر گرفته شده اند‪.‬‬ ‫عباس زاده درباره مدیریت اثربخش فناوری اظهار کرد‪ :‬شرکت فوالدخوزستان با‬ ‫عمل به ش��عار مدیریت بهای تمام ش��ده – تولید ایمن و سبز به جرگه صنعت سبز‬ ‫وارد ش��د و تحقق این امر همکاری تمام س��طوح سازمان را طلب می‪‎‬کند زیرا تنها‬ ‫به یک بخش مربوط نمی شود‪.‬‬ ‫وی درباره یکپارچه س��ازی زیرس��اخت ها و ارتباطات اذعان کرد‪ :‬تمام اطالعات‬ ‫گ��روه فوالد خوزس��تان در مرکز اطالعات و داده ها ب�� ه صورت متمرکز وجود دارد‪.‬‬ ‫ش��اید بتوان گفت این الگو برای اولین بار بصورت یکپارچه مدیریت می ش��ود که از‬ ‫نقاط قوت حوزه سرمایه های اطالعاتی شرکت است‪.‬‬ ‫محمد کش��انی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزس��تان در سخنان‬ ‫خود در این ایین گفت‪ :‬شرکت فوالد خوزستان با حرکت‬ ‫به سمت توسعه پایدار‪ ،‬یک سوم ظرفیت خود را در تولید‬ ‫پوشش داده است‪ .‬وی با اشاره به تملک سهام شرکت های‬ ‫فوالد شادگان‪ ،‬صنعتی و معدنی توسعه ملی و فوالد ریل‬ ‫گفت‪ :‬طرح های توس��عه ای شرکت فوالد خوزستان باید‬ ‫در راستای تولید و تامین نیاز اهن اسفنجی‪ ،‬کنسانتره و‬ ‫یک سوم ظرفیت تولید را پوشش دادیم‬ ‫جابه جایی مواد و به دلیل افزایش ارزش افزوده و افزایش سود از محل درامد سایر‬ ‫شرکت ها باشد‪.‬‬ ‫کشانی با اشاره به توانایی های مالی و تجربه نیروی انسانی فوالد خوزستان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬استراتژی رشد بنگاه در راستای تکمیل زنجیره ارزش‪ ،‬یکی از اهداف اساسی‬ ‫شرکت فوالد خوزستان است که گروه فوالدی باید در خارج از محدوده نیز فعالیت‬ ‫کند‪ .‬وی با تاکید بر حفظ تولید پایدار ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزارتن‪ ،‬افزود‪ :‬در استراتژی‬ ‫ترسیم شده برای فوالد خوزستان در سال ‪ ،۹۸‬تولید پایدار بر مبنای کیفیت و نوع‬ ‫س��بد محصول برنامه ریزی ش��ده است و بر اس��اس بازار به سمت تولید محصوالت‬ ‫خاص پیش خواهیم رفت‪.‬‬ ‫کش��انی با اش��اره به تولید باالی اسلب در اینده تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر یک‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن اسلب تولید شده است و در طرح توسعه نیز یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تن پیش بینی کرده ایم‪ .‬مصرف کننده اسلب فوالد خوزستان به طور عمده‬ ‫شرکت فوالد اکسین است و تنها تولید ورق‪ ،‬مالک نیست بلکه باید برای دستیابی‬ ‫به محصوالت دیگر نیز تالش کنیم؛ سرامد شدن را در عمل نشان می دهیم و باید‬ ‫در هم ه صنایع مرتبط با تولید فوالد با کیفیت و قدرت وارد ش��ویم‪ .‬کش��انی درباره‬ ‫نقش معاونان در س��امان دهی و حاکمیت گروه فوالد خوزس��تان اذعان کرد‪ :‬برای‬ ‫تحقق اهداف ش��رکت نیاز اس��ت که معاونان به سیاست های هماهنگ و همسو در‬ ‫حوزه منابع انس��انی‪ ،‬تامین اقالم اس��تراتژیک و اهرمی‪ ،‬حوزه فروش محصوالت و‬ ‫خدمات شرکت های گروه‪ ،‬توسعه و اجرای پروژه ها‪ ،‬سیاست های مالی و نقدینگی‪،‬‬ ‫همس��ویی بهره برداری در زنجیره تولید و پش��تیبانی های فنی و مهندس��ی توجه‬ ‫ویژه ای کنند‪ .‬وی با اش��اره به صیانت از محیط زیس��ت و تحول در اجرای پروژه های‬ ‫زیس��ت محیطی و تبدیل شدن به صنعت سبز بیان کرد‪ :‬اگر مباحث محیط زیست‬ ‫به طور جدی پیگیری نشوند‪ ،‬موفقیتی نخواهیم داشت‪ .‬همچنین اگر به مقدار ‪۵۰‬‬ ‫درصد هزینه های ساالنه زیست محیطی پرداخت شده برای پروژه تعریف شود‪ ،‬به‬ ‫صنعت سبز دست خواهیم یافت‪ .‬محیط زیست یکی از مباحث اصلی در بودجه سال‬ ‫‪ ۹۸‬است‪ .‬وی با بیان بازنگری ساختار سازمانی متناسب با فرایندها و سیستم های‬ ‫مکانیزه جدید گفت‪ :‬بعضی از بخش ها به فعالیت خود برای پیشگیری از توقف تولید‬ ‫ادامه می دهند اما برخی از نیروها شناخت کافی از فرایند کاری که انجام می دهند‬ ‫نداشته و نیاز به اطالع رسانی دارند‪ .‬تا پایان سال جاری‪ ،‬بازنگری فرایندها انجام و‬ ‫از س��ال اینده ممیزی شرکت بر اساس فرایندهای جدید انجام می شود‪ .‬کشانی با‬ ‫اشاره به ارائه برنامه منسجم و هماهنگ جذب استعدادها و نیروی کارشناسی نخبه‬ ‫و ارائه برنامه توانمندسازی سطوح مختلف با هدف جانشین پروری اثربخش اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در الیه های سازمانی نیروهایی وجود دارند که باید انها را کشف کرد‪ .‬ازمون ها‪،‬‬ ‫نمرات و گزینش نیروها باید به س��ویی برود که منجر به کش��ف اس��تعدادها برای‬ ‫جایگاه های مورد نیاز باشد زیرا جذب نیرو‪ ،‬از محل نیروهای سازمان خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان درباره تدوین و تصویب جامع اهداف و برنامه های‬ ‫اس��تراتژیک و عملیاتی گروه فوالد خوزس��تان (بودجه جامع گروه) اعالم کرد‪ :‬این‬ ‫حرکت انجام ش��ده و جلس��ه پایانی سال در اسفند با استخراج نکات مثبت و منفی‬ ‫ان به تمام اعضای گروه ابالغ می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان نظام کنترلی مکانیزه برنامه و بودجه جامع گروه‪ ،‬بر پایش ماهانه و‬ ‫ارائ��ه گزارش ماهانه انحرافات‪ ،‬تحلیل علل و برنامه جبرانی‪ ،‬اهداف اس��تراتژیک و‬ ‫ش��اخص های کلیدی تاکید کرد‪ .‬کش��انی در زمینه ثبت مکانیزه برنامه های بهبود‬ ‫و اقدامات اس��تراتژیک و ارائه گزارش ماهانه پیش��رفت برنامه ها در تمام حوزه ها و‬ ‫شرکت های گروه گفت‪ :‬گزارش گیری ها به همان سان که صحیح است باید مکانیزه‬ ‫شود‪ .‬گزارش دهی از حالت اپراتوری باید به گونه سیستمی تغییر کند‪ .‬برای این که‬ ‫اطالعات و تصمیم گیری ما به روز ش��ود‪ ،‬باید به داش��بورد مدیریتی برس��یم‪ .‬وی‬ ‫درب��اره توج��ه ویژه ب��ه کیفیت و تنوع در محص��ول‪ ،‬نواوری و بهب��ود فرایندها و‬ ‫همچنین فعالیت های برگرفته از تفکر و مدیریت جهادی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت‬ ‫فوالد به طور حتم قابلیت تولید س��فارش ها را دارد‪ .‬مکانیس��م‪ ،‬تجهیزات و نیروی‬ ‫متخصص به جای خود‪ ،‬اما مدیریت فروش باید بخش تولید س��فارش س��ال اینده‬ ‫خود را اعالم کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل درباره نهادینه کردن تفکر تعالی در تمام س��طوح و هم افزایی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬رس��یدن به تعالی و س��رامد ش��دن در صنعت فوالد اغاز راه است و با داشتن‬ ‫مدرک ان‪ ،‬مس��ئولیت س��نگین تر می ش��ود‪ .‬حفظ وضعیت موجود و ارتقای سطح‬ ‫کار‪ ،‬الزمه س��رامد بودن اس��ت‪ .‬با برنامه ریزی برای سال اینده‪ ،‬تمام سطوح فوالد‬ ‫خوزس��تان باید متعالی ش��وند‪ .‬برای متعالی شدن‪ ،‬اموزش مفاهیم تعالی سازمانی‬ ‫از س��طوح باال تا س��طوح پایین کارگری همچون چارت سازمانی‪ ،‬الزم است‪ .‬وی با‬ ‫درخواست بر عهده گرفتن ماموریت تعالی شرکت فوالد خوزستان از گروه حاضران‬ ‫در جلس��ه برای نهادینه کردن ان در تمام س��طوح فوالدخوزس��تان گفت‪ :‬هرکس‬ ‫نسبتی با فوالدخوزستان دارد‪ ،‬جزو گروه فوالد خوزستان است‪ .‬پیمانکاران نیز چه‬ ‫بلندمدت چه کوتاه مدت باید با تفکر فوالدخوزستان کار انجام دهند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالدخوزستان در پایان سخنان خود ضمن تشکر از تمام کسانی که در‬ ‫این شرایط تحریمی سخت توانسته اند فوالد خوزستان را به جایگاه خود برسانند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬به نوب ه خود از جانب اعض��ای هیات مدیره‪ ،‬از تک تک کارکنان و‬ ‫س��هامداران تش��کر می کنم و تش��کر ویژه ای نیز از اعضای هیات مدیره دارم زیرا با‬ ‫هماهنگی و یکدس��ت بودن هیات مدیره‪ ،‬باعث ارتقای جایگاه شرکت خواهیم شد‪.‬‬ ‫ریس��ک پذیری که هیات مدیره کنونی برای پیشبرد شرکت و دستیابی به تندیس‬ ‫سرامدی انجام می دهد‪ ،‬بی نظیر است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1254‬‬ ‫پیاپی ‪2572‬‬ ‫از تولید به مصرف‬ ‫تا ‪ ۲۸‬اسفند‬ ‫«شخص ثالث» چقدر‬ ‫گران می شود؟‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫اجازه دهید طعم شیرین صادرات برای مردم حفظ شود‬ ‫‹ ‹تالش دولت برای برطرف کردن موانع مالیاتی‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬وزی��ر اقتصاد و رئیس ش��ورای گفت وگوی دولت و‬ ‫بخ��ش خصوصی ضم��ن ارزوی توفیق ب��رای بخش خصوصی‬ ‫و فع��االن اقتص��ادی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای بهبود اوض��اع و به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬حل چالش های موجود در حوزه تامین مواد اولیه تولید‪،‬‬ ‫پیشنهادهای عملیاتی خود را در اختیار دولت قرار دهید‪ .‬فرهاد‬ ‫دژپسند با بیان اینکه تصمیم درباره ارز و مسائل مربوط به ان در‬ ‫یک کارگروه ‪۵‬نفری گرفته می شود و بانک مرکزی ان را در قالب‬ ‫بخشنامه اعالم می کند ‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬فعاالن اقتصادی درباره مسائل‬ ‫ارزی اینقدر به بانک مرکزی خرده نگیرند؛ چون بخش��نامه های‬ ‫ان حاصل یک تصمیم جمعی اس��ت‪ .‬او از وزیران نفت‪ ،‬صنعت و‬ ‫اقتصاد به همراه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه ب��ه عنوان اعضای این کارگروه ن��ام برد‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫از ‪ 40‬میلی��ارد دالر ص��ادرات انج��ام ش��ده تاکنون ‪ ۸‬میلی��ارد دالر ارز به‬ ‫کشور بازگشته است که ‪ 6‬میلیارد و ‪ 500‬میلیون دالر از این رقم مربوط به‬ ‫فوالدی ها و پتروشیمی ها بود‬ ‫تا جایی که توانس��تیم در تنظیم این بخش��نامه نظرهای بخش‬ ‫خصوصی را در نظر گرفتیم و معتقدیم در شرایط جدید وضعیت‬ ‫ارز بهتر شده است‪ .‬قیمت ان نیز روند نزولی را ادامه می دهد و به‬ ‫کمتر از ‪ 10‬هزار تومان خواهد رسید‪ ،‬البته انتظار داشتیم که این‬ ‫روند نزولی با شیب تندتری انجام شود‪ .‬وزیر اقتصاد به بخشنامه‬ ‫اخیر بانک مرکزی برای تس��هیل بازگشت ارز حاصل از صادرات‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬تصور این بود این بخشنامه به قدری شرایط‬ ‫را تس��هیل کند که عرضه ارز صادراتی ش��دت بگیرد‪ .‬وی یکی از‬ ‫ویژگی های این بخش��نامه را توجه ویژه به صادرکنندگان بزرگ‬ ‫دانست تا بتوانند به همان میزانی که ارز به کشور باز می گردانند‪،‬‬ ‫از مش��وق های قانونی برخوردار ش��وند‪ .‬دژپسند همکاری بخش‬ ‫خصوصی برای بازگش��ت ارز حاصل از صادرات را خواستار شد و‬ ‫افزود‪ :‬باید تا جایی که توان داریم‪ ،‬صادرات را تش��ویق می کنیم‪.‬‬ ‫با وجود همه مشکالت صادرات در ‪ 11‬ماه امسال به میزان مدت‬ ‫مشابه حفظ شده است‪ .‬رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش‬ ‫خصوصی از صادرکنندگان خواس��ت اجازه دهند با بازگشت ارز‬ ‫حاصل از صادرات طعم ش��یرین صادرات برای مردم حفظ ش��ود‬ ‫و ادام��ه داد‪ :‬از ‪ 40‬میلی��ارد دالر صادرات انجام ش��ده تاکنون ‪۸‬‬ ‫میلیارد دالر ارز به کشور بازگشته است‪ 6 .‬میلیارد و ‪ 500‬میلیون‬ ‫دالر از این رقم مربوط به فوالدی ها و پتروشیمی ها بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد پنجره واحد شروع کسب وکار‬ ‫حسین میرشجاعیان‪ ،‬معاون وزیر اقتصاد از ایجاد پنجره واحد‬ ‫شروع کسب وکار به منظور کاهش زمان الزم برای ثبت شرکت و‬ ‫اغاز یک فعالیت اقتصادی خبر داد و گفت‪ :‬به دنبال ان هس��تیم‬ ‫که با حذف موانع گوناگون این روند را تا حد ممکن کوتاه کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬اگر س��امانه موردنظر ک��ه در حال طی مراحل‬ ‫نهایی اس��ت‪ ،‬راه اندازی ش��ود از حدود ‪ 40‬مرحله الزم برای ارائه‬ ‫اطالعات‪ 33 ،‬مرحله از طریق سامانه پوشش داده می شود‪ .‬معاون‬ ‫وزیر اقتصاد همچنین از حذف لزوم ارائه گواهی عدم سوءپیشینه‬ ‫برای ثبت شرکت به همت قوه قضائیه خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹گشایش در روند ثبت سفارش‬ ‫در ادامه فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پس از گزارش حس��ین نقره کارش��یرازی‪ ،‬رئیس انجمن نظارت‬ ‫ب��ر انتخابات درباره روند برگزاری نهمی��ن دوره انتخابات هیات‬ ‫نماین��دگان اتاق های بازرگانی سراس��ر کش��ور‪ ،‬در زمینه روند‬ ‫ثبت س��فارش که در نشست قبلی ش��ورای گفت وگو انتقادهای‬ ‫زیادی نس��بت به ان وجود داش��ت‪ ،‬گزارش��ی ارائه و از تغییرات‬ ‫مهم و اساسی در روند ثبت سفارش ها پس از برگزاری نشست ها‬ ‫تخصص��ی با حضور نمایندگان اتاق ایران خبر داد‪ .‬وی تش��ریح‬ ‫کرد‪ :‬به طورکلی در نشس��ت ها کارگروه تخصصی که وظیفه اش‬ ‫بررسی مشکالت مربوط روند ثبت سفارش ها بود‪ 26 ،‬مورد اصلی‬ ‫و مهم و شناس��ایی شدند‪ .‬این کارگروه همچنان به فعالیت خود‬ ‫ادامه می دهد و در تالش است همه چالش ها و مسائل را بررسی‬ ‫و حل وفصل کند تا ثبت س��فارش ها در کمترین زمان با بهترین‬ ‫شرایط انجام شود‪ .‬این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬به عنوان نخستین‬ ‫کاری که انجام ش��د‪ ،‬تامین مواد اولیه تولید را در اولویت کاری‬ ‫قرار دادیم‪ .‬این موضوع به کمک س��امانه ای که به تازگی طراحی‬ ‫ش��ده‪ ،‬اسان تر خواهد ش��د‪ .‬به کمک این سامانه بخش زیادی از‬ ‫اس��تعالم ها حذف می ش��ود‪ .‬از سویی شرایطی را در نظر گرفتیم‬ ‫که امکان واردات در برابر صادرات میسر شود‪ .‬براساس اظهارات‬ ‫مقیمی اصالحات و تس��هیل در روند ثبت س��فارش ها همچنان‬ ‫ادامه داد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار متشکل ارزی از ابتدای سال ‪98‬‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی نیز از‬ ‫تشکیل بازار متشکل ارزی از ابتدای سال اینده خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫چارچوب ها و ایین نامه های این بازار تهیه ش��ده است و به زودی‬ ‫نهایی خواهد ش��د و به نظر می رس��د این بازار بتواند براس��اس‬ ‫مکانیس��می که در نظر گرفته‪ ،‬زمینه رش��د صادرات در سال ‪98‬‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی در این نشس��ت از جلس��ه مشترک با‬ ‫وزی��ر اقتص��اد و رئیس کل بان��ک مرکزی خب��ر داد و افزود‪ :‬در‬ ‫این نشس��ت که حس��ین میرشجاعیان و غالمحسین شافعی نیز‬ ‫حضور داش��تند‪ ،‬درباره دغدغه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات‬ ‫بحث کردیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بانک مرکزی براساس وظایف و ماموریت های‬ ‫خود نظراتش را بیان کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مسیر حرکت درباره بازگشت‬ ‫ارز حاصل از صادرات با گذشته متفاوت شده است‪ .‬با اصالحاتی‬ ‫که درباره تس��ویه اس��کناس ارز در حوزه صرافی ها انجام ش��د‪،‬‬ ‫س��قف بازگش��ت ارز از ‪ ٤‬میلیون دالر باالتر رفته و درباره حواله‬ ‫هم همین طور است‪ .‬نماینده کرمان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه معیار درباره نحوه تسویه ارز حاصل از صادرات باید‬ ‫مواد اولیه مصرفی کاالی صادراتی باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر مواد‬ ‫اولیه کاالی صادراتی با نرخ ارز ترجیحی وارد ش��ده‪ ،‬به طور حتم‬ ‫تس��ویه ان نیز باید با نرخ ارز ترجیحی باش��د و اگر مواد اولیه ان‬ ‫ارز ترجیحی نداشته‪ ،‬تسویه ان نیز می تواند با نرخ ارز سنا باشد‪.‬‬ ‫کمک به‬ ‫تقویت بنیه‬ ‫اقتصاد‬ ‫یادداشت‬ ‫وزیر اقتصاد با تاکیدبر ادامه روند نزولی نرخ ارز خطاب به صادرکنندگان مطرح کرد ‪:‬‬ ‫زهرا طهرانی‪ -‬هشتاد وس��ومین نشست شورای گفت وگوی‬ ‫دول��ت و بخش خصوص��ی با انتقاد جدی رئی��س اتاق بازرگانی‬ ‫ایران از حضور و مش��ارکت نداش��تن برخی از اعضای اصلی این‬ ‫شورا در نشست ها‪ ،‬برگزار شد‪ .‬در این نشست عالوه بر وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی‪ ،‬لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیم��ی رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیسیون حمایت‬ ‫از تولید ملی‪ ،‬غالمحس��ین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و حسین‬ ‫میرش��جاعیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز حضور داش��تند‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت وزی��ر اقتصاد با بیان اینک��ه از ‪ 40‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات انجام شده تاکنون ‪ 8‬میلیارد دالر ارز به کشور بازگشته‪ ،‬‬ ‫از صادرکنندگان خواس��ت اجازه دهند با بازگش��ت ارز حاصل از‬ ‫صادرات‪ ،‬طعم شیرین صادرات برای مردم حفظ شود‪.‬‬ ‫در ابتدای نشست‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به گزارش‬ ‫اتاق بازرگانی ایران درباره ش��اخص مدیران خرید (شامخ) اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مقایس��ه نتیجه این گزارش در ماه بهمن با انچه در‬ ‫ماه گذش��ته به دست امد‪ ،‬نش��ان می دهد ثبات نسبی بر اقتصاد‬ ‫کش��ور حاکم اس��ت‪ .‬البته تداوم این روند به ش��رط این است که‬ ‫مشکل تامین مواد اولیه در صنعت از بین برود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬غالمحسین شافعی با بیان اینکه در روز ملی اب گزارشی ارائه‬ ‫شد که براساس ان اب به عنوان نخستین چالش موجود در کشور‬ ‫ش��ناخته شده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬منابع روان اب های کشور در‬ ‫‪7‬سال گذشته ‪ 40‬درصد کاهش پیدا کرده است‪ .‬متناسب با این‬ ‫شرایط پیش��نهاد شد که شورای گفت وگو نشست کارشناسی و‬ ‫وی��ژه ای درباره مس��ئله اب برگزار کن��د‪ .‬وی همچنین از حضور‬ ‫نداش��تن تعدادی از اعضای شورا در هیچ کدام از نشست ها انتقاد‬ ‫کرد و از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس ش��ورای گفت وگو خواس��ت‬ ‫که در این زمینه اقدام جدی انجام شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نمایشگاه گردی‬ ‫به سبک «کانادایی ها»‬ ‫عباس ارگون‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫بازار سرمایه سال پرتالطمی را از سر گذرانده‬ ‫اس��ت‪ .‬پس از خ��روج ایاالت متح��ده امریکا از‬ ‫برجام و بازگشت تحریم ها نگرانی از محدودیت‬ ‫در ص��ادرات نفت و س��ایر کااله��ا و به دنبال ان‬ ‫کاهش درامدهای ارزی از منظر روانی بر اقتصاد‬ ‫کش��ور اثر گذاش��ت و به افزایش شدید نرخ ارز‬ ‫انجامید‪ .‬این افزایش س��بب تحوالتی در اقتصاد‬ ‫کالن و بازارهای گوناگون ش��د که بازار سرمایه‬ ‫هم در این بین مس��تثنا نبود‪ .‬شاخص کل بازار‬ ‫س��رمایه س��ال ‪ 97‬را در ارتفاع ‪ 96‬هزار واحدی‬ ‫اغ��از کرد و ضمن فراز و فرودهایی روند افزایش‬ ‫خود را ادامه داد‪ .‬در مهر ماه شاخص به قله خود‬ ‫یعنی کانال ‪ 195‬هزار واحد رسید و با نوسان نرخ‬ ‫ارز دوباره کاهش یافت و در نهایت در اس��فن د تا‬ ‫لحظه نگارش این یادداشت در کانال ‪ 164‬هزار‬ ‫واحد ایس��تاده است‪ .‬شاخص کل در سال ‪ 97‬تا‬ ‫هفته دوم اس��فند رش��د ‪ 70‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده است‪ .‬روند صعودی شاخص کل و در واقع‬ ‫محرک بازار سرمایه افزایش نرخ ارز در کشور و‬ ‫افزایش سوداوری شرکت ها به ویژه شرکت های‬ ‫صادرات��ی و کاالی��ی و افزای��ش ارز جایگزینی‬ ‫ش��رکت ها بود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اف��راد به انگیزه‬ ‫حفظ ارزش نقدینگی شان به دنبال تبدیل منابع‬ ‫ریالی به دارایی مالی از جمله سهام بودند و این‬ ‫هم به نوبه خود باعث ورود نقدینگی بیش��تر به‬ ‫بازار سرمایه شد‪ .‬از این منظر بازار سرمایه نقش‬ ‫مهمی را در جذب سرمایه های کوچک ایفا کرد‪.‬‬ ‫بازار سرمایه یک نهاد مالی فعال در اقتصاد کشور‬ ‫اس��ت و اگر برنامه ریزی اصولی و درس��ت برای‬ ‫ان به مرحله اجرا برس��د و زیرساخت ها توسعه‬ ‫پیدا کند‪ ،‬بهتری��ن بازار برای جذب نقدینگی و‬ ‫سرمایه های خرد و سرگردان در جامعه و هدایت‬ ‫منابع مالی به س��مت بخش های مولد اقتصاد به‬ ‫منظور توس��عه س��رمایه گذاری و ایجاد اشتغال‬ ‫پایدار است‪ .‬در شرایطی که بنگاه ها با تنگناهای‬ ‫مالی دس��ت و پنجه نرم می کنند‪ ،‬بازار سرمایه‬ ‫می تواند با فراهم کردن س��رمایه در گردش الزم‬ ‫برای این بنگاه ها به تقویت بنیه اقتصاد کش��ور‬ ‫کم��ک کند‪ .‬اینک��ه ش��اخص کل در نهایت به‬ ‫چه س��مت و س��ویی حرکت می کند به عوامل‬ ‫گوناگونی بس��تگی دارد ک��ه از جمله ان قیمت‬ ‫جهانی مواد پایه و معدنی است‪ .‬از این منظر سال‬ ‫اینده س��ال فرصت ها و ریسک های متعدد برای‬ ‫بازار س��رمایه است و باید دید سیاست گذاری ها‬ ‫و مدیریت بازار سرمایه تا چه اندازه توان تبدیل‬ ‫تهدیدها به فرصت ها را دارد‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان غ��ذا و دارو اس��امی‬ ‫‪۱۷‬ف��راورده غیرمج��از را که به طور گس��ترده‬ ‫در ش��بکه های ماه��واره ای تبلی��غ می ش��وند‪،‬‬ ‫اع�لام ک��رد‪ .‬کیان��وش جهانپ��ور در گفت وگو‬ ‫با ایس��نا‪ ،‬با اش��اره ب��ه گ��زارش اداره کل امور‬ ‫فراورده های طبیعی‪ ،‬س��نتی و مکمل سازمان‬ ‫غذا و دارو درباره تبلیغات ماهواره ای محصوالت‬ ‫س�لامت محور‪ ،‬تاکید کرد که تبلیغات پیامکی‬ ‫برای عموم و ماه��واره ای فراورده های طبیعی‪،‬‬ ‫س��نتی و مکمل های تغذیه ای براساس ضوابط‬ ‫جاری ممنوع اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬فراورده هایی‬ ‫ک��ه ب��ا عن��وان مکم��ل الغ��ری ‪super fat‬‬ ‫‪ ،metabolism‬قرص ترک اعتیاد ‪،senator‬‬ ‫ق��رص افزایش قد ‪ ،Gluta pure‬قرص الغری‬ ‫‪ ،Easy slim‬ق��رص چاق��ی ‪ ،Gumbo‬قرص‬ ‫چاقی صورت ‪ ،Super fat face‬کپسول درمان‬ ‫ناباروری ‪ ،Selen plus‬کرم درمان بیماری های‬ ‫پوس��تی ‪ ،Anti psoriasis‬قرص درمان کبد‬ ‫چرب ‪ ،Bodyguard‬قرص جنسی ‪،Eisenia‬‬ ‫قرص تقوی��ت جنس��ی ‪ ،Good love‬مکمل‬ ‫الغ��ری ‪ ،Adios‬ق��رص ترک س��یگار ‪Stop‬‬ ‫‪ ،smoking‬قرص چربی س��وزی و عضله سازی‬ ‫‪ ،Lipo sixpack‬ق��رص الغ��ری ‪Garcinia‬‬ ‫‪ ،cambogia‬پکی��ج قرص ه��ای بنیاد حیات‬ ‫پاک برای ترک اعتیاد و قرص تقویت مو ‪Hair‬‬ ‫‪ plus‬هیچ گونه مج��وزی اعم از تولید‪ ،‬واردات‪،‬‬ ‫توزی��ع‪ ،‬عرض��ه و تبلیغ��ات را از اداره کل امور‬ ‫فراورده های طبیعی‪ ،‬س��نتی و مکمل سازمان‬ ‫غ��ذا و دارو ندارن��د‪ .‬جهانپور تاکید کرد‪ :‬ضمن‬ ‫اطالع رس��انی به م��ردم‪ ،‬از نهاد ه��ای ذی ربط‬ ‫نیز درخواس��ت داریم به منظور حفظ س�لامت‬ ‫مصرف کنندگان فراورده های طبیعی‪ ،‬س��نتی‬ ‫و مکمل‪ ،‬اقدام الزم را در این باره انجام دهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۷‬فراورده تبلیغی‬ ‫ماهواره ای غیرمجاز‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1254‬‬ ‫پیاپی ‪2572‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایشگاه های بهاره یکی پس از دیگری گشایش می یابند‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش‬ ‫فروش‬ ‫فوق العاده‬ ‫کفش‬ ‫از تولید به مصرف تا ‪ ۲۸‬اسفند‬ ‫رسول شجری ‪ -‬رئیس اتحادیه‬ ‫کفاشان دست دوز تهران‬ ‫انوشیروان محسنی بندپی‬ ‫‹ ‹نبود گوشت در نمایشگاه‬ ‫یداله صادقی‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫خبر‬ ‫نشستی برای تنظیم‬ ‫بازار و مشکل رجیستری‬ ‫نشس��ت هفتگی هیات رئیس��ه اتاق اصناف‬ ‫ایران با موضوع تنظیم و کنترل بازار ایام پایانی‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و بررس��ی چگونگی رفع مشکل‬ ‫رجیس��تری گوش��ی های تلفن هم��راه برگزار‬ ‫شد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف‬ ‫ایران این نشست با حضور تمامی اعضای هیات‬ ‫رئیس��ه اتاق اصناف ایران برگزار ش��د‪ .‬اعضای‬ ‫هیات رئیسه‪ ،‬موضوع هایی مانند رصد تامین و‬ ‫تشدید نظارت بر روند توزیع‪ ،‬و همچنین ایجاد‬ ‫تمهیدات الزم ب��رای عرضه کاالهای پرمصرف‬ ‫در ایام پایان س��ال را مورد بررسی قرار داده و‬ ‫راهکارهای الزم به منظور حفظ ارامش و امنیت‬ ‫بازار در ایام پایانی سال را ارائه کردند‪ .‬همچنین‬ ‫نظارت مستمر در برگزاری نمایشگاه های عرضه‬ ‫مس��تقیم کاال در ایام پایانی سال مورد بررسی‬ ‫و تاکید قرار گرفت‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬اتاق‬ ‫اصناف ایران با اعمال سیاس��ت های تعاملی با‬ ‫س��ایر نهاد ها و سازمان های متولی تامین کاال‪،‬‬ ‫تدابی��ر الزم را با هدف ایجاد ثبات و تس��هیل‬ ‫شرایط برای خریداران و عرضه کنندگان در ایام‬ ‫پایانی سال اندیشیده است‪.‬‬ ‫بررسی ‪۱۲‬هزار شکایت‬ ‫از سوی بازرسی اصناف‬ ‫تعداد کل بازرسی ها از صنوف سراسر کشور‬ ‫در بهمن س��ال جاری ‪ ۲۱۲‬هزار و ‪ ۱۳۳‬مورد‬ ‫بود که ‪۱۳‬ه��زار و ‪ ۳۹‬پرونده با براورد جریمه‬ ‫پیش��نهادی به ارزش بیش از ‪ ۶۶‬میلیارد و ‪۹۶‬‬ ‫میلیون ریال تشکیل شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف‬ ‫ایران‪ ،‬در ماه یادش��ده ‪ ۱۲‬هزار و یک شکایت‬ ‫از سوی واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد‬ ‫ک��ه ‪ ۵۹‬درصد در بخ��ش کاال و ‪ ۴۱‬درصد در‬ ‫بخش خدمات بود‪ .‬از مجموع شکایات دریافتی‬ ‫‪۲۳‬درص��د به طور حضوری‪ ۵۱ ،‬درصد تلفنی و‬ ‫‪ ۴۶‬درص��د به طور کتبی دریافت و رس��یدگی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در عین حال پس از بررسی ها و‬ ‫ارزیابی کارشناس��ان تعداد ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۶۹‬ف‬ ‫ش��کایت قابل پیگیری تش��خیص داده شد که‬ ‫برای رس��یدگی و برخورد قانون��ی به اداره ها و‬ ‫مراجع ذی ربط ارسال شده است‪.‬‬ ‫ابراهیم درستی‬ ‫اس��تاندار تهران در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬مقرر شد با‬ ‫توجه به عملکرد خوبی که نمایش��گاه های عرضه مستقیم‬ ‫کاال در سال های گذشته داشته اند و رضایتمندی مردم‪ ،‬در‬ ‫استانه سال جدید نیز در شهرستان های تهران تکرار شوند‪.‬‬ ‫انوشیروان محسنی بندپی اظهارکرد‪ :‬در این راستا در ضلع‬ ‫جنوبی مصال امام خمینی(ره) نمایش��گاهی با ‪ ۵۷۰‬غرفه‬ ‫برگزار می ش��ود که بیشتر انها خود تولید کننده هستند و‬ ‫کاالهای تولیدی خ��ود را عرضه خواهند کرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ابت��کاری که اتاق اصناف تهران به خرج داده اس��ت اینکه‬ ‫نمونه ای از انچه هر کدام از غرفه ها به فروش می رس��انند‪،‬‬ ‫پس از ارزیابی نرخ تمام ش��ده و کیفیت پلمب و تا پایان‬ ‫نمایش��گاه نگهداری می شود‪ .‬محس��نی بندپی بیان کرد‪:‬‬ ‫نمایشگاه های مشابهی در بوس��تان والیت و فرهنگسرای‬ ‫خاوران برگزار می ش��ود‪ .‬در شهرستان های ‪۱۶‬گانه تهران‬ ‫هم با همکاری فرمانداران و اتاق های اصناف نمایشگاه های‬ ‫مش��ابهی خواهیم داش��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬تمام تالش ما این‬ ‫اس��ت تا ش��رایطی را فراه��م کنیم که ش��هروندان اقالم‬ ‫مصرفی روزهای پایان س��ال و ایام نوروز را به راحتی تهیه‬ ‫کنند‪ .‬کاالهای اساسی از جمله‪ ،‬شکر‪ ،‬برنج و تخم مرغ که‬ ‫در انبار ها وجود دارد و ش��رایط انتقال شان فراهم است را‬ ‫در این نمایش��گاه در معرض خرید شهروندان قرار دهیم‪.‬‬ ‫درباره عرضه گوش��ت در این نمایش��گاه از نظر ش��رایط‬ ‫نگهداری نگرانی هایی داش��تیم ک��ه به احتمال زیاد توزیع‬ ‫نخواهد شد اما در سطح قصابی های تهران و فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای توزیع اقالم پروتئینی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه در همه شهرستان های استان تهران‬ ‫حسین درودیان‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران‬ ‫نیز در حاش��یه این ایین ب��ه خبرنگاران گفت‪ :‬در هر یک‬ ‫از شهرستان های استان تهران (تهران؛ شهریار‪ ،‬بهارستان‪،‬‬ ‫مالرد‪ ،‬پاکدش��ت‪ ،‬ری‪ ،‬قدس‪ ،‬رباط کریم‪ ،‬ورامین‪ ،‬قرچک‪،‬‬ ‫پردیس‪ ،‬دماوند‪ ،‬پیش��وا‪ ،‬شمیرانات و فیروزکوه) دست کم‬ ‫ی��ک نمایش��گاه عرض��ه مس��تقیم کاال برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫یداله صادقی اظهار کرد‪ :‬نمایش��گاه عرضه مس��تقیم کاال‬ ‫در اس��فند به مناسبت ش��ب عید و افزایش تقاضا برگزار‬ ‫می شود‪ .‬امس��ال هم با توافق و هماهنگی های انجام شده‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کف��ش یکی از کاالهایی اس��ت ک��ه انتظار‬ ‫م��ی رود در ای��ام پایان��ی س��ال‪ ،‬ب��ازار خوبی‬ ‫داش��ته باش��د اما با توجه به ش��رایط س��خت‬ ‫اقتصادی امس��ال‪ ،‬باید اقدام ه��ای حمایتی از‬ ‫مصرف کنندگان داش��ته باش��یم تا توان خرید‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬با وجود کاهش قابل توجهی که‬ ‫امس��ال در تولید کفش داشتیم‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫ب��ه قدر کافی در بازار کفش دس��ت دوز (چرم)‬ ‫داریم و مشکلی در تامین نیاز بازار وجود ندارد‬ ‫اما به واسطه کاهش قدرت خرید مصرف کننده‪،‬‬ ‫هنوز بازار کفش در رکود به سر می برد‪ .‬براساس‬ ‫اطالعات��ی که واحد های فروش به ما می دهند‪،‬‬ ‫اگرچه به میانه ماه اس��فند رسیده ایم اما هنوز‬ ‫بازار نوروز داغ نشده و تقاضاها محدود است‪ .‬در‬ ‫این راستا‪ ،‬واحدهای فروشنده درخواست اجازه‬ ‫حراج و فروش فوق العاده را از اتحادیه داشته اند‬ ‫که ب��ا توجه به سیاس��ت های کل��ی اتاق های‬ ‫اصن��اف ب��رای مدیریت بازار در ای��ام پیش رو‪،‬‬ ‫بیش��تر ف��روش فوق الع��اده خواهیم داش��ت‪.‬‬ ‫ب��ه این واس��طه تعداد فروش ه��ای فوق العاده‬ ‫کفش های دس��ت دوز ب��ه ط��رز قابل توجهی‬ ‫نس��بت به س��ال های پیش افزای��ش دارد‪ .‬این‬ ‫کار انج��ام می ش��ود تا واحد های فروش��نده با‬ ‫تخفیف هایی که ارائ��ه می دهند بتوانند عالوه‬ ‫بر خدمت به مشتری‪ ،‬از رکود خارج شوند‪ .‬در‬ ‫واقع با تولید کافی و با کیفیت و نیز حمایت از‬ ‫فروش فوق العاده‪ ،‬انچه در توان ما بوده را انجام‬ ‫داده ایم ت��ا نیاز مصرف کنن��دگان را در داخل‬ ‫تامین کنیم‪ .‬کیفیت کفش های دس��ت دوز هم‬ ‫مناسب است‪ .‬حاال از مردم می خواهیم چنانچه‬ ‫قص��د خرید دارند‪ ،‬محصوالت با کیفیت ایرانی‬ ‫را امتحان کنند‪ .‬در مقابل هر مشکلی که برای‬ ‫خریداران پیش بیاید‪ ،‬اتحادیه پاس��خگو است‬ ‫و به ش��کایت ها به سرعت رس��یدگی می کند‪.‬‬ ‫برای این منظور‪ ،‬ش��هروندان تهرانی می توانند‬ ‫شکایت های احتمالی خود را با تماس با شماره‬ ‫تلفن های‪ ۷۷۵۳۱۱۲۲-۷۷۵۳۱۸۶۰‬به اطالع‬ ‫اتحادیه کفاشان دست دوز تهران برسانند تا این‬ ‫شکایت ها مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش��گاه فروش بهاره با هدف حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫و مصرف کنن��دگان‪ ،‬دیروز صبح در مجموعه چهل س��رای‬ ‫مصالی ب��زرگ امام خمین��ی (ره) در ضلع جنوبی مصال‬ ‫به طور رسمی گشایش یافت‪ .‬نمایشگاهی که در ان‪ ،‬همه‬ ‫ملزومات و نیازهای ش��هروندان برای روزهای پایانی سال‬ ‫و عی��د نوروز یکجا ارائه می ش��ود و ب��ا تخفیف در اختیار‬ ‫ش��هروندان تهرانی ق��رار می گیرد‪ .‬به گ��زارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬ایین گش��ایش این نمایش��گاه ب��ه میزبانی اتاق‬ ‫اصناف ته��ران برگزار و قاس��م نوده فراهان��ی رئیس اتاق‬ ‫اصناف تهران‪ ،‬ابراهیم درستی نماینده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و نایب رئیس‬ ‫اول اتاق اصناف تهران‪ ،‬انوشیروان محسنی بندپی استاندار‬ ‫ته��ران‪ ،‬یداله صادقی رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ته��ران و جمعی از چهره ه��ای صنفی و دولتی با‬ ‫حض��ور در این ایین‪ ،‬همکاری نهادها در رفع نیازبخش��ی‬ ‫از ش��هروندان تهران��ی را ب��ه معرض نمایش گذاش��تند‪.‬‬ ‫نمایشگاه بهاره امس��ال با شعار «با تعصب به دنبال کاالی‬ ‫ایرانی بگردیم» برگزار می شود؛ جمله ای که برداشت شده‬ ‫از س��خنان رهبر معظم انقالب در نخس��تین روز از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬در حرم مطهر رضوی اس��ت‪ .‬ازاین رو در نمایشگاه‬ ‫مصال بی��ش از ‪ ۵۷۰‬غرف��ه دار و تولید کنن��ده داخلی در‬ ‫مجموعه چهل س��رای مصال به فروش مس��تقیم کاالهای‬ ‫تولیدی خود به ش��کل خرده فروش��ی و با ‪۱۰‬تا ‪۳۰‬درصد‬ ‫تخفیف می پردازند‪.‬‬ ‫هر کس برای خرید مراجعه می کند به نمونه کاالی پلمب شده توجه‬ ‫کند تا اگر اختالفی در کیفیت یا نرخ تمام ش��ده کاال دید‪ ،‬با مراجعه‬ ‫به بازرسان حاضر در نمایشگاه اجحافی به او نشود‬ ‫در ‪ ۳‬نقطه از شهر تهران این نمایشگاه ها برگزار می شوند‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ ۲ :‬نمایش��گاه دیگر در بوس��تان والیت و‬ ‫فرهنگس��رای خاوران ب��ه زودی گش��ایش خواهند یافت‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬محصوالتی از جمله پوشاک مردانه‪،‬‬ ‫زنانه و بچگانه‪ ،‬کیف‪ ،‬کفش‪ ،‬انواع لوازم اش��پزخانه‪ ،‬لوازم‬ ‫منزل‪ ،‬چراغ ه��ای تزئینی‪ ،‬کاالی خ��رازی‪ ،‬فرش‪ ،‬قالی و‬ ‫قالیچه‪ ،‬شال و روسری‪ ،‬مواد شوینده‪ ،‬شیرینی و شکالت‪،‬‬ ‫حبوبات‪ ،‬اجیل و خشکبار‪ ،‬و سوغات شهرستان ها در این‬ ‫نمایشگاه ها عرضه شده است‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق اصناف ته��ران همچنین در حاش��یه این‬ ‫نمایش��گاه گفت‪ :‬در دو روز (یکش��نبه و دوشنبه) ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تن گوش��ت وارداتی بی��ن مصرف کنندگانی مثل‬ ‫پزن��دگان‪ ،‬پادگان ه��ا‪ ،‬بیمارس��تان ها و‪ ...‬توزیع ش��د که‬ ‫اصناف بر نح��وه توزیع ان نظارت خواه��د کرد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬سهمیه قصابی ها از گوشت گرم هم بیشتر خواهد شد‬ ‫تا فروشگاه های بیش��تری در عرضه گوشت به شهروندان‬ ‫خدمت رسانی کنند‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تالش ما بر این‬ ‫بوده که غرفه ها به تولیدکنندگان داخلی س��پرده ش��ود‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬البته خواس��ته ما این اس��ت ک��ه اگر در اجیل‬ ‫و خش��کبار‪ ،‬بادام هن��دی و مغز بادامی ک��ه تولید داخل‬ ‫نیس��تند‪ ،‬دیده می ش��ود بر ما خرده نگیرید‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫ویژگی این نمایشگاه حمایت ویژه از تولیدات داخلی است‪.‬‬ ‫قاس��م نوده فراهان��ی ب��ه خبرنگار‬ ‫گف��ت‪ :‬این‬ ‫تولیدکنندگان تجزیه و تحلیل مواد اولیه و نرخ تمام شده‬ ‫کاالهایشان را به کارگروه کارشناسی دادند و این کارگروه‬ ‫در نشس��ت هایی در همین محل و با حضور تولیدکننده‪،‬‬ ‫نماینده س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و نماینده اتاق‬ ‫اصن��اف و اتحادیه کاالها را از نظر کمیت‪ ،‬کیفیت‪ ،‬هزینه‬ ‫تمام شده و سود نهایی بررسی کرد‪ .‬حاال نمونه کاال پلمب‬ ‫ش��ده و در معرض دید مردم گذاش��ته شده است‪ .‬رئیس‬ ‫اتاق اصناف تهران در جمع خبرنگاران از مردم خواس��ت‪:‬‬ ‫هر کس برای خرید مراجعه می کند به نمونه کاالی پلمب‬ ‫ش��ده توجه کند تا اگر اختالفی در کیفی��ت یا نرخ تمام‬ ‫ش��ده کاال دید‪ ،‬با مراجعه با بازرس��ان حاضر در نمایشگاه‬ ‫اجحافی به او نشود‪ .‬نوده فراهانی گفت‪ :‬در این نمایشگاه‪،‬‬ ‫پوش��اک‪ ،‬اجیل و خش��کبار‪ ،‬ش��وینده ها‪ ،‬ل��وازم خرازی‪،‬‬ ‫کاالهای تنظیم بازار و ش��کر وجود دارد‪ .‬درباره گوش��ت‬ ‫هم اگر شرایط نگهداری فراهم شود و اداره بهداشت اجازه‬ ‫دهد‪ ،‬احتمال توزیع ان نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫نایب رئی��س اول اتاق اصن��اف ته��ران و نماینده وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران‬ ‫گفت‪ :‬سال گذش��ته اتاق اصناف تهران ‪ ۵‬نمایشگاه بهاره‬ ‫برگزار کرده بود اما امسال این نمایشگاه ها به ‪۳‬عدد رسیده‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه وضعیت بازار خوب نیست‪ .‬ابراهیم درستی‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫بیان کرد‪ :‬نمایشگاه مصال‬ ‫در دو نوب��ت از ‪ ۱۳‬ت��ا ‪ ۲۰‬و از ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۸‬اس��فند برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬هدف از برگزاری نمایشگاه این است که کاالها‬ ‫به اس��انی به دست مصرف کنندگان برس��د‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫قیمت ه��ا از ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۵‬درص��د ( گاهی کمتر یا بیش��تر)‬ ‫تخفی��ف خور ده اند‪ .‬تولید کننده ایرانی باید حمایت ش��ود‬ ‫ت��ا از نظر کیفیت و نرخ خدم��ات بهتری به مصرف کننده‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫نماینده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در هیات رئیس��ه‬ ‫ات��اق اصناف ای��ران ادام��ه داد‪ :‬در نمایش��گاه‪ ،‬نهادهایی‬ ‫از جمله‪ ،‬ش��هرداری‪ ،‬اس��تانداری‪ ،‬س��ازمان اتش نشانی‪،‬‬ ‫اورژانس‪ ،‬اتاق اصناف‪ ،‬س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و‪ ...‬یکدیگر را یاری کردند تا نمایش��گاهی در خور منزلت‬ ‫مردم برگزار کنند‪.‬‬ ‫نایب رئی��س اول اتاق اصن��اف ته��ران در ادامه گفت‪:‬‬ ‫دسترس��ی اس��ان (از نظر مکان��ی) از جمل��ه مزیت های‬ ‫انتخاب مصال برای برگزاری نمایش��گاه بهاره بود‪ .‬مردم به‬ ‫راحتی از مترو اس��تفاده می کنند‪ ،‬مشکل پارکینگ ندارند‬ ‫‹ ‹غرفه داران‪ ،‬تولیدکننده هستند‬ ‫استقبال واحدهای صنفی بوشهر از طرح کارورزی‬ ‫عضو هیات رئیسه اتاق اصناف بوشهر گفت‪ :‬اجرایی‬ ‫ش��دن طرح کارورزی در هفته های گذش��ته از سوی‬ ‫اداره کار تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی می تواند نقش‬ ‫مهم��ی در مدیری��ت منابع واحدهای صنفی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف‬ ‫ای��ران‪ ،‬عباس نام��دارزاده تاکید کرد‪ :‬در این طرح هر‬ ‫واح��د صنفی می تواند در ازای ه��ر ‪۳‬نفر کارگر بیمه‬ ‫شده واحد صنفی خود‪ ،‬یک نفر کارورز به مدت ‪۴‬ماه‬ ‫به اس��تخدام دراورد‪ .‬این مس��ئول صنفی ادامه داد‪:‬‬ ‫چنانچ��ه بیم��ه واحد صنفی کمتر از ‪۳‬نفر باش��د‪ ،‬باز‬ ‫ه��م ان واحد می تواند ی��ک نفر کارورز به مدت ‪۴‬ماه‬ ‫به استخدام دراورد‪ .‬نامدارزاده در همین زمینه افزود‪:‬‬ ‫کارورزه��ا از س��وی واحد صنفی بیمه نمی ش��وند و‬ ‫حقوقی نیز دریافت نمی کنند‪ .‬ایشان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫کل هزینه بیمه نیروهای کارورز و یک سوم حقوق پایه‬ ‫که همه ماهه به انها تخصیص می یابد ازس��وی دولت‬ ‫تامین شده و هیچ هزینه ای متوجه صاحبان واحدهای‬ ‫صنفی نمی شود‪ .‬عضوهیات رئیسه اتاق اصناف بوشهر‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای استخدام کارورز در واحدهای‬ ‫صنف��ی متصدی��ان واحده��ا باید در س��امانه مربوط‬ ‫ثبت نام کنند‪ .‬نامدارزاده در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خ��ود اظهارکرد‪ :‬افراد جویای کار که به عنوان کارورز‬ ‫به استخدام واحدهای صنفی در می ایند پس از ‪۴‬ماه‬ ‫اگر از س��وی همان واحد صنفی جذب شوند به مدت‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان صنف خش��کبار و اجیل تهران از‬ ‫توقف روند صعودی قیمت ها در این بازار خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصن��اف تهران‪ ،‬مصطفی‬ ‫احمدی با بیان اینکه طی چند ماهه گذشته نرخ اجیل و خشکبار‬ ‫در ب��ازار به دالیل گوناگون به ویژه کمبود ش��دید محصول روندی‬ ‫صعودی به خود گرفته بود‪ ،‬افزود‪ :‬امسال ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد خشکبار‬ ‫کشور به دلیل سرمازدگی شدید در فروردین امسال کاهش یافت و‬ ‫بازار با کمبود و افزایش نرخ روبه رو شد که با تدابیر الزم این روند‬ ‫هم اکنون متوقف شده است‪.‬‬ ‫و یک جای ش��ناخته شده برای ش��هروندان است‪ .‬ما باید‬ ‫نمایش��گاه ها را در مکان هایی برگزار کنیم که دسترس��ی‬ ‫راحتی برای مردم داش��ته باش��د‪ .‬امیدواری��م مردم خرید‬ ‫خوب و راحتی داش��ته باشند و ایام نوروز خوبی را سپری‬ ‫کنند‪ .‬درس��تی همچنین بیان کرد‪ :‬دو نمایشگاه بوستان‬ ‫والیت و فرهنگس��رای خاوران نیز به زودی به طور رسمی‬ ‫گشایش خواهند یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹خبر خوب درباره گوشت‬ ‫‹ ‹انتخاب مکانی با دسترسی اسان‬ ‫دوسال حق بیمه شان از سوی دولت پرداخت می شود‬ ‫و تا دو سال تمام‪ ،‬صاحب واحد صنفی باید فقط حقوق‬ ‫ان ف��رد را بپردازد‪ .‬ایش��ان ادامه داد‪ :‬طرح کارورزی‬ ‫شامل همه افراد با تحصیالت کاردانی و مدارج علمی‬ ‫باالت��ر اس��ت و افراد جوی��ای کار و واحدهای صنفی‬ ‫متقاضی کارورز باید در س��امانه ای که نش��انی ان در‬ ‫ب��اال امده ثبت ن��ام کنند‪ .‬وی اب��راز امیدواری کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه طرح مورد بحث‪ ،‬کمک ش��ایانی به‬ ‫فارغ التحصیالن دانشگاهی در زمینه ایجاد سابقه کار‬ ‫مفید خواهد کرد‪ ،‬واحدهای صنفی نیز در دوران رکود‬ ‫اقتصادی می توانند در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی‬ ‫و مدیریت منابع خود اقدام های موثری انجام دهند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف خش��کبار و اجیل تهران گفت‪:‬‬ ‫س��االنه ‪ ۲۰۰‬هزار تن پسته در کشور تولید می شد که‬ ‫متاس��فانه امسال این رقم به ‪ ۷۰‬هزار تن رسیده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬به طورکلی از مجموع ‪ ۲۰۰‬هزار تن‬ ‫پس��ته در س��ال ‪ ۱۳۰‬تا ‪ ۱۴۰‬هزار تن صادرات می شد‪.‬‬ ‫احم��دی ضمن اش��اره به اینکه اجیل و خش��کبار نرخ‬ ‫مصوب ن��دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت گ��ذاری در این حوزه‬ ‫براساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار و مقدار تولید است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬مقدار تولید اجیل و خش��کبار در کشور به دلیل سرمازدگی‬ ‫کاهش نرخ سبزی و کاهو در بازار‬ ‫رئیس اتحادیه میوه و س��بزی گفت‪ :‬نرخ‬ ‫س��بزی و کاهو حدود ه��زار تومان کاهش‬ ‫یافته که ای��ن کاهش ادامه دار خواهد بود‪.‬‬ ‫با فرارسیدن فصل بهار از ‪ ۳‬منطقه شمال‪،‬‬ ‫ورامین و کرج هم س��بزی و کاهو به تهران‬ ‫ارسال می شود‪ .‬اسداهلل کارگر در گفت وگو‬ ‫با ایلنا‪ ،‬درباره ممنوعیت صادرات س��یب و‬ ‫پرتقال از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬این ممنوعیت یک ماهه می تواند بر بازار ش��ب‬ ‫عید موثر باشد و به سود کشور خواهد بود و کمبود در‬ ‫کش��ور نخواهیم داشت البته میزان میوه در بازار زیاد‬ ‫بوده و مرکبات تولید بس��یار خوبی داش��ته است‪ .‬وی‬ ‫روند صعودی نرخ اجیل و خشکبار متوقف شد‬ ‫‹ ‹نحوه بازرسی و رسیدگی به شکایات‬ ‫معاون هماهنگی بازرسی اتاق اصناف تهران در این باره‬ ‫گفت‪ :‬همه س��اله این نمایشگاه برگزار می شود و بازرسانی‬ ‫از اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در این نمایشگاه مستقر‬ ‫خواهند ش��د تا به مشکالت و شکایات احتمالی رسیدگی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حس��ین درودی��ان در گفت وگ��و با خبرن��گار‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تمامی بازرسی ها از سوی بازرسان اصناف انجام‬ ‫می شود‪ .‬چنانچه تخلفی را مشاهده کننده بالفاصله گزارش‬ ‫بازرسی نوش��ته می شود و این گزارش به قاضی مستقر از‬ ‫تعزیرات حکومتی که نمایشگاه و همین جا برایشان حکم‬ ‫صادر می شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬اگر شکایتی هم به بازرسان‬ ‫برسد‪ ،‬به ان شکایت رسیدگی می شود‪.‬‬ ‫درودی��ان همچنی��ن درب��اره پلمب ش��دن نمونه ای از‬ ‫کاالی مورد تایید در واحد مدیریت نمایش��گاه اظهارکرد‪:‬‬ ‫تمامی کاالهایی که در این نمایش��گاه عرضه می شود باید‬ ‫قیمت گذاری شود‪.‬‬ ‫پ��س از قیمت گ��ذاری‪ ،‬نمونه ای از ان پلمب می ش��ود‬ ‫و چنانچ��ه در روزهای برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬کاالیی به جز‬ ‫انچه نمونه ان پلمب ش��ده اس��ت یا ب��ا کیفیتی متفاوت‬ ‫عرضه ش��ود‪ ،‬مشمول جریمه می ش��ود‪ .‬بنابراین گزارش‪،‬‬ ‫در حاش��یه این نمایشگاه برای رفاه حال مصرف کنندگان‬ ‫امکانات��ی از جمل��ه پارکین��گ‪ ،‬محل بازی و س��رگرمی‬ ‫کودکان‪ ،‬محل اس��تراحت برای خانواده ها و نیز اس��تقرار‬ ‫واحد ه��ای اتش نش��انی و امبوالنس در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم رواب��ط عموم��ی اتاق اصن��اف تهران‪،‬‬ ‫نمایش��گاه مصالی امام خمینی (ره) از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۲۸‬اسفند‪،‬‬ ‫نمایش��گاه بوس��تان والیت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۴‬اس��فند و نمایشگاه‬ ‫فرهنگس��رای خ��اوران از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۷‬اس��فند برقرار خواهد‬ ‫بود‪ .‬به این ترتیب ش��هروندان تهرانی از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۲۸‬اسفند‬ ‫در ‪۳‬نقط��ه از تهران می توانن��د از تولیدکنندگان برخی از‬ ‫کاالهای مصرفی تولید داخل به طور بی واسطه خرید کنند‪.‬‬ ‫شدید در نخستین ماه فصل بهار دچار افت چشمگیری‬ ‫ش��د‪ .‬رئیس اتحادی��ه صنف خش��کبار و اجیل تهران‬ ‫افزود‪ :‬متاس��فانه کمبود محصول ضمن گرانی منجر به‬ ‫کس��ادی بازار و کاهش تقاضا نیز شد‪ ،‬به نحوی که هم‬ ‫اکنون فروش اجیل و خش��کبار نسبت به سال گذشته‬ ‫یک چهارم شده است‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان صنف‬ ‫خش��کبار و اجیل همچنین تف��اوت نرخ ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬قلم‬ ‫جنس اجیل و خش��کبار موجود در بازار به نس��بت سال گذشته‬ ‫را ‪ ۷۰‬ت��ا ‪ ۸۰‬درصد عنوان کرد و اظهارکرد‪ :‬عمده گرانی نرخ این‬ ‫افزود‪ :‬مهم تری��ن تاثیر این ممنوعیت ارام‬ ‫شدن جو روانی کمبود میوه بر اثر صادرات‬ ‫است که از بین خواهد رفت‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫میوه و س��بزی درباره شرایط بازار سبزی و‬ ‫کاهو بیان کرد‪ :‬نرخ س��بزی و کاهو حدود‬ ‫ه��زار تومان کاهش یافت��ه که این کاهش‬ ‫ادامه دار خواهد بود‪ .‬با فرارسیدن فصل بهار‬ ‫از ‪ ۳‬منطقه ش��مال‪ ،‬ورامین و کرج هم سبزی و کاهو‬ ‫به تهران ارسال می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬صیفی جات کرج‬ ‫که به بازار بیاید مشکل کمبودها در بازار حل خواهد‬ ‫شد‪ .‬مشکل پیش امده فصلی و مقطعی بود اما تا ‪۲۰‬‬ ‫روز اینده بازار تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫کاالها در بازار به دلیل افت ش��دید تولید بوده است‪ .‬احمدی بیان‬ ‫کرد‪ :‬امسال بازار اجیل و خشکبار به دلیل افزایش قیمت ها و دیگر‬ ‫مس��ائل و مشکالت مبتال به در طول س��ال با رکود روبه رو است‪.‬‬ ‫وی ضمن اش��اره به س��ود قانونی ‪ ۱۰‬درص��دی فروش کاال اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬هم اکنون اعضای اتحادیه با س��ود بس��یار اندک در حد ‪۴‬‬ ‫تا ‪ ۵‬درصد محص��والت خود را در بازارعرضه می کنند چراکه نیاز‬ ‫به نقدینگی دارند‪ .‬رئیس اتحادیه صنف خش��کبار و اجیل تهران‬ ‫یاداورشد‪ :‬امسال مشکلی به لحاظ تهیه و عرضه اجیل و خشکبار‬ ‫در بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1254‬‬ ‫پیاپی ‪2572‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫در پی گران شدن نرخ دیه سال‪ ،98‬شورای عالی بیمه تصمیم گیری می کند‬ ‫«شخص ثالث» چقدر گران می شود؟‬ ‫هر س��ال با نزدیک ش��دن به ایام پایانی سال‪ ،‬بحث‬ ‫تعیی��ن نرخ دی��ه نیز داغ می ش��ود؛ نرخی ک��ه معیار‬ ‫محاس��به ان در اس�لام قیمت ‪ ۱۰۰‬شتر است‪ .‬اهمیت‬ ‫نرخ گ��ذاری دی��ه هم از این جهت اس��ت ک��ه این نرخ‬ ‫ارتب��اط مس��تقیمی ب��ا تعیین نرخ حق بیمه ش��خص‬ ‫ل در این ایام‪،‬‬ ‫ثالث دارد و همین امر باعث ش��ده هر سا ‬ ‫شهروندان و فعاالن صنعت بیمه چشم انتظار تعیین این‬ ‫نرخ از سوی قوه قضاییه بمانند‪.‬‬ ‫با توجه به همین رویه هم‪ ،‬دوشنبه با اعالم نرخ ‪۳۶۰‬‬ ‫میلی��ون تومانی دی��ه ماه های حرام برای س��ال اینده‪،‬‬ ‫گمانه زنی ها درباره میزان افزایش نرخ حق بیمه شخص‬ ‫ثالث در محافل بیمه ای کلید خورد‪.‬‬ ‫حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای‪ ،‬معاون اول‬ ‫قوه قضاییه در حاشیه نشست مسئوالن عالی قضایی در‬ ‫جمع خبرنگاران اعالم کرد‪ :‬دیه یک مرد مسلمان برای‬ ‫ماه های غیرحرام در س��ال این��ده ‪ ۲۷۰‬میلیون تومان‬ ‫تعیین شده است که در ماه های حرام ‪ ۹۰‬میلیون تومان‬ ‫به این مبلغ اضافه می شود‪ .‬از انجا که نرخ دیه مهم ترین‬ ‫معیار برای محاسبه نرخ بیمه شخص ثالث است‪ ،‬اکنون‬ ‫توپ در زمین ش��ورای عالی بیم��ه قرار گرفته تا درباره‬ ‫نرخ بیمه نامه های این رش��ته در سال ‪ ۹۸‬تصمیم گیری‬ ‫کند‪ .‬بر اس��اس قانون بیمه شخص ثالث‪ ،‬حداقل مبلغ‬ ‫بیمه نامه در بخش خس��ارت بدنی معادل حداقل ریالی‬ ‫دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام است‪.‬‬ ‫ای��ن نگرش بای��د در جامعه به وجود اید که داش��تن بیمه یک امر‬ ‫اجتناب ناپذیر اس��ت که در صورت غفلت می تواند خسار ت باالیی را‬ ‫به افراد تحمیل کند و شاید غیر قابل جبران باشد‬ ‫‹ ‹نرخ دیه چقدر افزایش داشت؟‬ ‫با توجه به اینکه نرخ دیه در ماه های عادی در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬از س��وی قوه قضاییه ‪ ۲۳۱‬میلیون تومان محاسبه‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬د ین سال ‪ ۹۷‬برای بیمه شخص ثالث در دو‬ ‫بخش خس��ارت جانی ثالث ‪ ۳۰۸‬میلیون تومان (سقف‬ ‫دیه کامل در ماه حرام) و خس��ارت جانی راننده مقصر‬ ‫حادث��ه ‪ ۲۳۱‬میلیون تومان (تا س��قف دیه کامل در ماه‬ ‫عادی) دیده شد‪ .‬هرچند بر مبنای قانون‪ ،‬می توان شتر‪،‬‬ ‫اسب‪ ،‬گاو و حتی سکه نقره رایج را مبنای محاسبه نرخ‬ ‫دی��ه قرار داد اما به طور معمول قوه قضاییه بر اس��اس‬ ‫قیمت ‪ ۱۰۰‬ش��تر‪ ،‬در پایان هر سال‪ ،‬نرخ دیه سال بعد‬ ‫را محاسبه و اعالم می کند‪.‬‬ ‫اکنون که نرخ دیه به ‪ ۲۷۰‬میلیون تومان در ماه های‬ ‫ع��ادی و ‪ ۳۶۰‬میلیون توم��ان در ماه های حرام افزایش‬ ‫یافت��ه‪ ،‬قوه قضاییه با وجود جهش نرخ تورم پیش امده‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۷‬درصد ن��رخ دیه را افزایش داده که ش��یب‬ ‫ت مالیمی را طی کرده است‪.‬‬ ‫به نسب ‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬در ص��ورت بروز حادثه رانندگی در س��ال‬ ‫این��ده‪ ،‬ش��رکت های بیمه برای بخش خس��ارت جانی‬ ‫ثالث ‪ ۳۶۰‬میلیون تومان (سقف دیه کامل در ماه حرام)‬ ‫و خس��ارت جانی رانن��ده مقصر حادث��ه ‪ ۲۹۰‬میلیون‬ ‫تومان (تا س��قف دیه کامل در ماه عادی) به زیاندیدگان‬ ‫خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹ اثر نرخ دیه بر بیمه نامه شخص ثالث‬ ‫با اینکه نرخ دیه در س��ال ‪ ۹۷‬نسبت به سال گذشته‬ ‫ان تفاوت چندانی نداش��ت و نرخ بیمه نامه های شخص‬ ‫ثالث نیز رشد قابل توجهی نیافت اما اقتصاد ایران‪ ،‬سال‬ ‫‪ ۹۷‬را در ش��رایط متفاوتی پشت س��ر گذاش��ت؛ جهش‬ ‫نرخ تورمی که به دلیل نوس��ان ارزی ناشی از تحریم ها‪،‬‬ ‫قیم��ت همه کاالها و خدمات را تح��ت تاثیر قرار داد و‬ ‫بازاره��ا را متالطم کرد‪ .‬بازار بیم��ه نیز از این تالطم ها‬ ‫در امان نبود و جهش نرخ ها به ویژه در دو رش��ته بیمه‬ ‫درمان تکمیلی و شخص ثالث‪ ،‬بر زیان شرکت ها افزود‪.‬‬ ‫اکن��ون ک��ه در روزه��ای پایانی س��ال ق��رار داریم‪،‬‬ ‫ش��رکت های بیمه انتظار دارن��د بیمه مرکزی نرخ بیمه‬ ‫شخص ثالث را برای س��ال اینده واقعی کند تا از زیان‬ ‫این رشته بیمه ای کاسته شود؛ موضوعی که رئیس کل‬ ‫بیمه مرکزی نیز بارها بر ان تاکید کرده است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬انتظار می رود نرخ بیمه نامه های ش��خص‬ ‫ثالث در س��ال اینده هم متاثر از افزایش نرخ دیه باشد‬ ‫و هم گام هایی برای واقعی ش��دن نرخ ها در این رش��ته‬ ‫برداش��ته شود که نتیجه ان گران شدن نسبی نرخ حق‬ ‫بیمه ش��خص ثالث در س��ال ‪ ۹۸‬برای صاحبان وسایل‬ ‫نقلیه است‪.‬‬ ‫امسال کمترین نرخ بیمه نامه برای خودروهای کمتر‬ ‫از ‪ ۴‬سیلندر ‪ ۸۳۶‬هزار تومان و برای خودروهای سواری‬ ‫کمترین می��زان ‪ ۹۹۰‬هزار تومان بود که این میزان در‬ ‫اتوبوس های مس��افربری با ‪ ۴۴‬صندل��ی به ‪ ۶‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۷۰‬هزار تومان می رس��ید که البت��ه به نرخ نهایی ان‬ ‫‪ ۹‬درصد مالیات ارزش افزوده نیز اضافه می ش��د‪ .‬با این‬ ‫اوص��اف برای س��ال اینده بیمه نامه های ش��خص ثالث‬ ‫حداقل ‪ ۲۰‬درصد افزایش خواهد داشت اما با این حال‪،‬‬ ‫باید دید شورای عالی بیمه در این زمینه چه تصمیمی‬ ‫می گیرد و ایا قائل به واقعی س��ازی نرخ ها در این رشته‬ ‫بیمه اس��ت یا خیر‪.‬ضمن اینک��ه باید این موضوع را هم‬ ‫در نظرگرفت که با گران ش��دن نرخ حق بیمه و کاهش‬ ‫ق��درت خرید مردم در س��ال های اخیر‪ ،‬ممکن اس��ت‬ ‫بسیاری از دارندگان وسایل نقلیه باز هم از زیر بار خرید‬ ‫بیمه نامه ش��خص ثالث ش��انه خالی کنند و این نیز در‬ ‫زمان بروز حادثه معضلی دیگر به وجود اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳۵‬درصد زیان قطعی بیمه شخص ثالث‬ ‫یون��س مظلومی‪ ،‬عضو ش��ورای عمومی س��ندیکای‬ ‫بیمه گران ایران در این باره به ایرنا گفت‪ :‬برمبنای قانون‬ ‫مجازات اس�لامی‪ ،‬تعیین نرخ دی��ه بر عهده قوه قضاییه‬ ‫اس��ت و نمی توان درباره چند و چون ان اظهار نظر کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬همین نرخ دیه مبنای‬ ‫محاس��به حق بیمه ها بود و در نهایت سبب شد تا این‬ ‫رش��ته بیمه ای ‪ ۳۵‬درصد زیانده شود‪ .‬مدیرعامل بیمه‬ ‫ن با امضای تفاهمنامه ای‪ ،‬برنامه اعطای‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایرا ‬ ‫وام های سبز قرض الحسنه در راستای حمایت از منابع ابی و دستیابی‬ ‫به توس��عه پایدار محیط زیس��ت را در حوزه پروژه ش��بکه انشعابات‬ ‫فاضالب شهری کلید زد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران‪ ،‬مرتضی اکبری‪ ،‬مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با‬ ‫تاکید بر ضرورت اعطای وام های س��بز قرض الحسنه برای رسیدن به‬ ‫توس��عه پایدار‪ ،‬به دالیل این حمایت اشاره کرد و افزود‪ :‬فرهنگ سازی‬ ‫درباره مش��ارکت فعاالنه مش��ترکان در پرداخ��ت هزینه های حقوق‬ ‫برقراری انش��عاب فاضالب و نیز حفظ محیط زیس��ت و بهینه سازی‬ ‫مصرف اب از مهم ترین دالیل حمایت بانک قرض الحس��نه مهر ایران‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬مرتضی اکبری افزود‪ :‬همچنین تشویق و فرهنگ سازی‬ ‫ش��هروندان به منظور بهره مندی متقاضیان از وام سبز قرض الحسنه‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران در زمینه خرید انشعابات فاضالب و نیز ‬ ‫تسهیل در فرایند اجرای پروژه فاضالب در محدوده خدماتی شرکت‬ ‫اب و فاضالب جنوب غربی استان تهران از دیگر رویکردهای مورد نظر‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران برای بستن این تفاهمنامه بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در ادامه با اشاره به مفاد این‬ ‫تفاهمنامه اعالم کرد‪ :‬بر اساس این تفاهمنامه‪ ،‬ضمن حمایت از اجرای‬ ‫پروژه فاض�لاب در محدوده خدماتی ش��رکت اب و فاضالب جنوب‬ ‫غربی استان تهران‪ ،‬به متقاضیان معرفی شده از طرف شرکت‪ ،‬وام سبز‬ ‫قرض الحسنه فروش انشعابات فاضالب اعطا می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه مبل��غ تس��هیالت اعطایی اش��اره و بیان ک��رد‪ :‬متقاضیان‬ ‫می توانن��د تا س��قف ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال از وام س��بز قرض الحس��نه با‬ ‫کارمزد ‪ ۴‬درصد ب��رای تامین هزینه های مربوط به راه اندازی و خرید‬ ‫‹ ‹حداقل نرخ در دیه لحاظ شد‬ ‫س��عید طیبی‪ ،‬کارش��ناس بیمه هم در این زمینه در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه نرخ دیه از انج ا که بر‬ ‫مبنای شتر محاسبه می شود‪ ،‬به نظر می رسد با توجه به‬ ‫رشد قیمت ها در سال جاری‪ ،‬این نرخ برای سال اینده‬ ‫انش��عابات فاضالب اس��تفاده کنند‪ .‬اکبری همچنی��ن به مدت زمان‬ ‫بازپرداخت وام سبز قرض الحس��نه اعطایی اشاره کرد و گفت‪ :‬بر پایه‬ ‫ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬حداکثر مدت بازپرداخت تس��هیالت اعطایی به هر‬ ‫یک از افراد معرفی ش��ده ‪ ۳۶‬ماه تعیین می ش��ود‪ .‬در ادامه محمدرضا‬ ‫بختیاری‪ ،‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل اب و فاضالب استان تهران‬ ‫با بیان اینکه تفاهمنامه ای که در حال انعقاد با بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫ایران است‪ ،‬می تواند الگوی باشد برای تمام نهادهای کشور‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫این تفاهمنامه با پوش��ش بخش��ی از هزینه تامین انشعاب و کمک به‬ ‫اجرای شبکه پساب کشور می تواند کمک موثری برای بهبود زندگی‬ ‫مردم باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ام��روزه مصرف بی رویه منابع اب ه��ای زیرزمینی یک‬ ‫کش��ور مشکالت بسیاری در تامین اب های بعضی از مناطق به وجود‬ ‫اورده که اس��تفاده از پس��اب و اج��رای ش��بکه بازچرخانی فاضالب‬ ‫می توان��د ب��ه تامین ان کمک کن��د‪ .‬بختیاری در پای��ان گفت‪ :‬بانک‬ ‫قرض الحس��نه مهر ای��ران گام موثری را برای پیش��برد این پروژه در‬ ‫کش��ور برداشته است و سایر س��ازمان ها و نهادها نیز می توانند از این‬ ‫مجموعه الگو برداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت صندوق قرض الحس�نه پارس�یان از المپیاد‬ ‫ورزشی مد رسه های استثنایی‬ ‫صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان از المپیاد ورزشی مد رسه های‬ ‫اس��تثنایی ش��هر تهران حمایت کرد‪ .‬صندوق قرض الحس��نه بانک‬ ‫پارس��یان در راس��تای ایف��ای مس��ئولیت اجتماعی خ��ود از طریق‬ ‫برنامه ه��ای حمایتی و انجام ام��ور عام المنفعه‪ ،‬اق��دام به حمایت از‬ ‫جشنواره های فرهنگی‪ ،‬هنری و ورزش��ی دانش اموزان مد رسه های‬ ‫اس��تثنایی ش��هر تهران کرد‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬صندوق قرض الحسنه بانک‬ ‫پارس��یان در س��ال ‪ ۹۷‬به عنوان حامی المپیاد ورزش��ی مد رسه های‬ ‫علیرضا زراعی‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یونس مظلومی‬ ‫سعید طیبی‬ ‫‹ ‹افزایش حق بیمه باید حدود نرخ دیه باشد‬ ‫محمد حیدری‪ ،‬مدیرعامل بیمه کارافرین نیز درباره‬ ‫افزایش حدود ‪ ۱۷‬درصدی نرخ دیه برای س��ال اینده و‬ ‫احتمال افزایش حق بیمه بیش از ‪ ۱۷‬درصد اعمال شده‬ ‫بر نرخ دیه و نزدیک ش��دن به نرخ واقعی گفت‪ :‬قانون‪،‬‬ ‫روش تعیین حق بیمه شخص ثالث را منوط به بررسی‬ ‫بیمه مرکزی‪ ،‬تصویب در ش��ورای عالی بیمه و تصویب‬ ‫ان در هیات دولت می داند‪ .‬وی با بیان اینکه با بررس��ی‬ ‫س��تون ترازنامه رشته بیمه ثالث در کشور می بینیم که‬ ‫این رش��ته زیانده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬برای تعیین حق بیمه‬ ‫ثالث باید سهم دریافتی‪ ،‬پرداختی و ذخیره شرکت های‬ ‫بیمه به همراه س��هم وزارت بهداش��ت‪ ،‬صندوق تامین‬ ‫خس��ارت های بدن��ی و همچنی��ن نی��روی انتظامی از‬ ‫بیمه نامه ش��خص ثالث محاس��به ش��ود‪ .‬عضو انجمن‬ ‫حرفه ای صنعت بیمه در عین حال خاطرنش��ان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه رش��ته بیمه شخص ثالث اجباری بوده و‬ ‫جنبه اجتماعی ان نیز مهم است‪ ،‬افزایش حق بیمه ان‬ ‫نیز باید حدود نرخ دیه باش��د‪ .‬حیدری با یاداوری نقش‬ ‫ش��ورای عالی بیمه در تعیین نرخ حق بیمه ثالث افزود‪:‬‬ ‫بیمه مرکزی س��ایر فاکتورها در این زمینه را نیز برای‬ ‫رعایت حال مردم پیش بینی خواهد کرد‪.‬‬ ‫اس��تثنایی ش��هر تهران نسبت به تهیه پوشاک ورزش��ی و اهدای ان‬ ‫ب��ه دانش ام��وزان اقدام کرده اس��ت‪ .‬در ایین پایانی جش��نواره های‬ ‫فرهنگی‪ ،‬هنری و ورزش��ی دانش ام��وزان که با نیازهای ویژه در قالب‬ ‫مس��ابقه های اس��تانی و با حضور مجید قدمی معاون وزیر اموزش و‬ ‫پرورش و رئیس س��ازمان اموزش و پرورش استثنایی کشور‪ ،‬یوسف‬ ‫بش��رخواه مدیرعامل صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان و کریمی‬ ‫س مد رسه های اس��تثنایی تهران و سایر مقامات در تاالر فرهنگ‬ ‫رئی ‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬از برگزیدگان و مقام اوران قدردانی ش��د‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫صندوق قرض الحس��نه بانک پارسیان در راستای هدف متعالی خود‬ ‫در حمایت از اقشار کم برخوردار با توجه ویژه به مناطق محروم کشور‬ ‫اقدام به پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه در قال��ب کمک هزینه‬ ‫ازدواج‪ ،‬تسهیالت اشتغالزایی به مددجویان معرفی شده کمیته امداد‬ ‫امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و تسهیالت کمک هزینه درمان‬ ‫به بیماران نیازمند انجمن و موسسه های خیریه کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تشریح گزارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه‬ ‫گ��زارش تس��هیالت اعطایی بانک رف��اه در بخش ه��ای مختلف‬ ‫اقتصادی‪ ،‬بنگاه های کوچک و متوس��ط‪ ،‬ضمانتنامه های صادرشده‬ ‫ریالی و قرض الحس��نه اعطایی ازدواج و تهیه جهیزیه اعالم شد‪ .‬بانک‬ ‫رفاه کارگران‪ ،‬در طول سال های ‪ ۹۶ ،۹۵‬و ‪ ۱۰‬ما ه نخست امسال‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۲.۸۱۵‬میلیارد ریال تس��هیالت از محل منابع بانک به بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط پرداخته اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬بانک رف��اه در ‪ ۱۱‬ماه ‬ ‫نخست امس��ال‪ ،‬در بخش های کش��اورزی‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬مسکن‬ ‫و س��اختمان‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬خدمات و متفرقه بیش از ‪ ۲۷۶.۴۴۷‬میلیارد‬ ‫ماه سال ‪،۹۷‬‬ ‫ریال تسهیالت اعطا کرده است‪ .‬این بانک سال ‪ ۹۶‬و ‪ ۱۱‬‬ ‫تعداد ‪ ۲۵.۷۹۶‬تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی‪ ،‬اشتغالزایی و‬ ‫کارفرمایان طرح های مدد جویی به مبلغ بیش از ‪ ۲.۹۴۸‬میلیارد ریال‬ ‫محمد حیدری‬ ‫به معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره)‪ ،‬سازمان بهزیستی و‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی پرداخته است‪ .‬بانک رفاه همچنین‬ ‫د ر دوره یادشده‪ ،‬مبلغ بیش از ‪ ۲.۰۷۹‬میلیارد ریال تسهیالت از محل‬ ‫منابع قراردادهای سپرده گذاری صندوق توسعه ملی اعطا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سقف برداشت از خودپردازهای سامان‬ ‫بانک س��امان در راستای راحتی و سرعت مشتریان در بهره برداری‬ ‫از خدمات س��قف برداشت وجه خودپردازهای خود را برای ایام نوروز‬ ‫افزایش داد‪ .‬س��قف برداش��ت ت��ا پیش از این ‪ ۲‬میلی��ون ریال در روز‬ ‫بود که در بازه زمانی ‪ ۲۵‬اس��فند ‪ ۹۷‬تا ‪ ۱۷‬فروردین ‪ ۹۸‬به ‪ ۵‬میلیون‬ ‫ریال در روز افزایش پیدا کرد‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬افزایش سقف برداشت از‬ ‫خودپردازهای سامانی شامل حال مشتریان بانک سامان و دارندگان‬ ‫کارت های س��امانی است‪ .‬همچنین مشتریان بانک سامان می توانند‬ ‫ضمن استفاده از خدمت دریافت پول نقد از سایر خدمات خودپردازها‬ ‫مانند خرید شارژ‪ ،‬پرداخت قبوض‪ ،‬انتقال وجه و‪ ...‬بهر ه بگیرند‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬مرکز س��امان ارتباط به ش��ماره ‪ ۰۲۱-۶۴۲۲‬در تمام ساعات‬ ‫شبانه روز و ایام تعطیالت نوروزی‪ ،‬اماده پاسخگویی و ارائه راهنمایی‬ ‫الزم به مشتریان خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه کوثر ‪ ۴‬میلیارد ریال خسارت داد‬ ‫ش��رکت بیمه کوثر ‪ ۴‬میلیارد ریال خسارت به خانواده یک نوزاد که‬ ‫در زمان تولد دچار صدمه شد‪ ،‬پرداخت‪ .‬پیام درگاهی‪ ،‬مدیر بیمه های‬ ‫مس��ئولیت بیمه کوثر با اعالم این مطلب‪ ،‬گفت‪ :‬در هنگام انجام امور‬ ‫پزشکی از سوی یکی از پزشکان رشته مامایی استان فارس نوزاد دچار‬ ‫صدمه و قطع نخاع ش��د‪ .‬درگاهی افزود‪ :‬با توجه به اینکه این پزش��ک‬ ‫دارای بیمه نامه مس��ئولیت حرفه ای پزشکان بیمه کوثر بود‪ ،‬بر اساس‬ ‫میزان قصور پزشکی تعیین شده از سوی دادگاه مبلغ ‪ ۴‬میلیارد ریال‬ ‫به خانواده نوزاد پرداخت شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم قوه قضاییه‪ ،‬نرخ دیه سال‬ ‫‪ ۹۸‬در ماه ه��ای غیرحرام ‪ ۲۷۰‬میلیون تومان‬ ‫و در ماه های حرام ‪ ۳۶۰‬میلیون تومان تعیین‬ ‫شده است‪ .‬از انجا که بر اساس روال سال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬افزایش نرخ دی��ه موجب باال رفتن‬ ‫نرخ حق بیمه ش��خص ثالث می ش��و د و تاثیر‬ ‫مس��تقیمش بر قدرت خرید مردم است‪ ،‬گاه‬ ‫این نگرانی را ایجاد می کند که شاید با توجه‬ ‫به پایین ام��دن قدرت خرید مردم‪ ،‬تمایل به‬ ‫خرید این رشته بیمه ای‪ ،‬نیز به همان نسبت‬ ‫کم شود و این موضوع پیامدهای منفی زیادی‬ ‫را به جامعه تحمل کند‪.‬‬ ‫اگرچه هر س��ال دی��ه یک��ی از مولفه های‬ ‫اصلی و اثر گذار بر تعیین نرخ حق بیمه رشته‬ ‫شخص ثالث و باعث افزایش نرخ حق بیمه ها‬ ‫می ش��ود اما باید این موض��وع را هم در نظر‬ ‫گرفت که به واقع قوه قضاییه نرخ دیه س��ال‬ ‫این��ده را با در نظرگرفت��ن برخی مالحظات‬ ‫و اولوی��ت ق��رار دادن وضعی��ت اقتص��ادی‬ ‫مردم تعیین کرده و رش��د این نرخ با ش��یب‬ ‫مالیم تری نسبت به س��ال های گذشته اتفاق‬ ‫افتاده اس��ت ‪ .‬اما به هرحال زمانی که تغییری‬ ‫درباره نرخ دیه ها اتفاق می افتد‪ ،‬در عمل‪ ،‬این‬ ‫امر یک بار مالی را ش��رکت های بیمه تحمیل‬ ‫می کند که ش��رکت های بیمه در زمان صدور‬ ‫بیمه نامه ش��خص ثالث بای��د ان را از طریق‬ ‫دریافت حق بیمه پوش��ش دهند و این شاید‬ ‫فشار به مردم و اقشار ضعیف جامعه باشد‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم یک محاسبه ساده از وضعیت‬ ‫موجود داشته باشیم‪ ،‬با تعیین نرخ دیه ‪۲۸۰‬‬ ‫میلیون تومانی‪ ،‬شرکت های بیمه باید متوسط‬ ‫ب��ا نرخ ح��ق بیمه یک میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تومان ‪ ۱۶۵‬بیمه نامه بفروش��ند ک��ه بتوانند‬ ‫خس��ارت مرب��وط به ی��ک دی��ه را پرداخت‬ ‫کنند ک��ه این موضوع بار مال��ی زیادی را به‬ ‫شرکت های بیمه تحمیل می کند و باید قبول‬ ‫کنیم که ش��رکت های بیمه ه��م چاره ای جز‬ ‫افزایش نرخ حق بیمه ندارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬هرچه‬ ‫نرخ دیه کمتر و متوازن تر باش��د‪ ،‬حق بیمه ها‬ ‫فش��ار کمتری به مردم وارد خواهد کرد و در‬ ‫این باره ق��وه قضاییه باید تصمیم گیری کند‪،‬‬ ‫البت��ه در این بین راهکاری ه��م که می توان‬ ‫پیش��نهاد داد این اس��ت که برای کم کردن‬ ‫فشار مالی به قشر ضعیف و متوسط جامع ه و‬ ‫برای اینکه افراد از خرید بیمه نامه سرباز نزنند‪،‬‬ ‫دولت با بررس��ی گروه ه��ای مختلف جامعه و‬ ‫سنجش ریس��ک هر گروه اجتماعی‪ ،‬اقدام به‬ ‫تس��هیالت کم بهره برای پوش��ش حق بیمه‬ ‫اف��راد جامعه کند تا از این طریق بخش��ی از‬ ‫فش��ار های وارد به جامعه کم شود‪ .‬این اقدام‬ ‫ضمن اینکه باعث پوشش بار مالی ایجاد شده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬از پیامدهای منفی که ممکن است‬ ‫از نخریدن بیمه نامه برای وسایل نقلیه ایجاد‬ ‫شود جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫ششمین جلسه رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی‬ ‫با اقتصاددانان‬ ‫ششمین نشس��ت رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫ب��ا اقتصاددان��ان عصر روز دوش��نبه در بانک‬ ‫مرکزی برگزار ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬در این جلسه که صاحب نظران‬ ‫اقتص��ادی از طیف ه��ای مختل��ف در ان‬ ‫حضور داش��تند‪ ،‬ابتدا رئی��س کل مهم ترین‬ ‫موضوع ه��ای و تدابیر بانک مرکزی را در یک‬ ‫ما ه اخیر تش��ریح کرد و س��پس اقتصاددانان‬ ‫دیدگاه ها و راهکارهای تخصصی خود را بیان‬ ‫کردند‪ .‬استا دان حاضر در جلسه پس از طرح‬ ‫موضوع های مختلف‪ ،‬بر لزوم پیش��برد الگوی‬ ‫واحد اقتصادی برای کامیابی هر چه بیشتر در‬ ‫مسائل پیش روی بانک مرکزی تاکید کردند‪.‬‬ ‫اهمی��ت ثبات در ب��ازار ارز‪ ،‬مدیری��ت بازار با‬ ‫چند ن��رخ ارز‪ ،‬نحوه تخصیص ارز به کاالهای‬ ‫ضروری‪ ،‬نرخ سود سپرده های بانک ها و ادغام‬ ‫بانک های وابس��ته به نیروهای مسلح در بانک‬ ‫س��په از موضوع هایی بود که در این نشس��ت‬ ‫مطرح ش��د و مورد بحث قرار گرفت‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در این جلس��ه نحوه تخصیص ارز به‬ ‫کاالهای اساسی و حمایت از اقشار اسیب پذیر‬ ‫جامعه مورد بررس��ی ویژه کارشناس��ان قرار‬ ‫گرف��ت و صاحب نظران دیدگاه ه��ای خود را‬ ‫به صورت جداگانه در این باره مطرح کردند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹تهرانی ه�ا بابت انش�عاب فاضالب وام قرض الحس�نه‬ ‫می گیرند‬ ‫تعاون تاکید کرد‪ :‬ش��رکت های بیمه بر این نکته تاکید‬ ‫دارند که باید بر اس��اس قانون نرخنامه شخص ثالث در‬ ‫شورای عالی بیمه اصالح شود تا از زیاندهی بیشتر این‬ ‫رشته جلوگیری ش��ود‪ .‬مظلومی اظهار کرد‪ :‬هر عددی‬ ‫ک��ه قوه قضاییه برای نرخ دی��ه اعالم می کند‪ ،‬به همان‬ ‫اندازه بر افزایش حق بیمه شخص ثالث تاثیرگذار است؛‬ ‫حال که نرخ دیه س��ال اینده مش��خص شده باید دید‬ ‫صالحدید نرخ های بیمه شخص ثالث به چه میزان باشد‬ ‫که هم صنعت بیمه زیان نبیند و هم بیمه گذاران به ویژه‬ ‫دارندگان موتورسیکلت ها از خرید بیمه نامه طفره نروند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قدر مس��لم اینکه با افزایش نرخ دیه‪ ،‬حق‬ ‫بیمه ه��ا نیز افزایش می یابد‪ .‬از این رو‪ ،‬بیمه گذاران باید‬ ‫هزینه بیش��تری را برای خرید بیمه نامه بپردازند‪ .‬او به‬ ‫دارندگان موتورس��یکلت اش��اره کرد که بخش زیادی‬ ‫از انها (نزدیک ‪ ۹‬میلیون موتورس��یکلت) فاقد بیمه نامه‬ ‫هس��تند و حتی ب��ا نرخ های پایین ه��م عالقه ای برای‬ ‫خری��د بیمه نام��ه ندارند‪ .‬مظلوم��ی اف��زود‪ :‬در چنین‬ ‫ش��رایطی اگر بیمه نامه جهش قیمتی داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫تمایل دارندگان موتورس��یکلت ب��رای خرید بیمه نامه‬ ‫کمتر هم می شود‪ .‬وی در عین حال این مشکل را ناشی‬ ‫از نداشتن برنامه ریزی کافی برای الزام موتورسواران به‬ ‫خری��د بیمه نام��ه عنوان کرد و گفت‪ :‬کس��ی که امکان‬ ‫خری��د بیمه نامه ‪ ۳۰۰‬هزار تومان برای موتورس��یکلت‬ ‫خود ندارد چط��ور در صورت بروز حادثه توان پرداخت‬ ‫دی��ه ‪ ۳۶۰‬میلیون تومانی را خواهد داش��ت؟ این مدیر‬ ‫صنعت بیمه تاکید کرد‪ :‬اینها هزینه هایی اس��ت که از‬ ‫سر نااگاهی و قبول نکردن مسئولیت بر جامعه تحمیل‬ ‫می شود و باید برای ان فکر اساسی کرد‪.‬‬ ‫با حداقل نرخ تعیین شده باشد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ما از ابتدای‬ ‫ی در تمامی بخش ها داشتیم که به‬ ‫س��ال رش د ش��دید ‬ ‫نظر می رس��ید با قیمت باالی ش��تر‪ ،‬نرخ دیه هم باید‬ ‫رش د بیش��تر را تجربه می کرد‪ .‬با در نظر گرفتن تمامی‬ ‫جنبه ها‪ ،‬نرخ دیه حدود ‪ ۱۸‬درصد رشد داشته است که‬ ‫این رش��د می تواند با توجه به شرایط فعلی اقتصاد نرخ‬ ‫ت مناسبی باش��د‪ .‬او با بیان اینکه این افزایش‬ ‫به نس��ب ‬ ‫نرخ دیه می تواند تاثیرش را در س��ال اینده بر نرخ حق‬ ‫بیمه شخص ثالث نیز داشته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬سال اینده در‬ ‫این نوع بیمه نامه ها رش��دی در حدود ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫را به طور احتمالی شاهد خواهیم بود و این رشد نسبت‬ ‫به جهش تورمی که ایجاد شده نرخی است که می تواند‬ ‫باعث شود هم شرکت های بیمه از عهده ان برایند‪ ،‬هم‬ ‫مردم‪ .‬وی با بیان اینکه این رش��د نرخ نباید وضعیتی را‬ ‫ایجاد کند که مردم از خرید بیمه نامه چشم پوشی کنند‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬این موضوع باید برای مردم اطالع رس��انی‬ ‫ش��ود که نخریدن بیمه نامه ش��خص ثالث می تواند در‬ ‫نهایت پیامدهای منفی باالیی برای ش��ان داشته باشد و‬ ‫چندین برابر از حق بیمه ای که قرار است پرداخت کنند‬ ‫ت اینکه‬ ‫به انها خس��ارت بزند‪ .‬این کارشناس معتقد اس ‬ ‫برخی دارندگان وسایل نقلیه سواری و موتوری‪ ،‬تمایل‬ ‫به خری��د بیمه نامه ندارد‪ ،‬اگرچه عام��ل ان تاحدی به‬ ‫قدرت خرید اف��راد برمی گردد‪ ،‬اما بخش مهم دیگر ان‬ ‫موضوع فرهنگ سازی است که ما در این بخش ضعیف‬ ‫عم��ل کرده ایم‪ .‬به گفته طیبی‪ ،‬اینکه مردم خرید بیمه‬ ‫را اولویت نخس��ت خود نمی دانند به تبلیغات نامناسب‬ ‫صنع��ت بیمه و اگاهی مناس��ب ن��دادن در این بخش‬ ‫برمی گ��ردد‪ .‬این نگرش باید در جامعه به وجود اید که‬ ‫داش��تن بیمه یک امر اجتناب ناپذیر است که در صورت‬ ‫غفلت می تواند خس��ار ت باالیی را به افراد تحمیل کند‬ ‫و ش��اید غیر قابل جبران باشد‪ .‬این کارشناس در بخش‬ ‫دیگری از صحبت هایش به این موضوع اش��اره کرد که‬ ‫اگر هدف این باش��د که نرخ دیه کاهش یابد و از طرفی‬ ‫نرخ حق بیمه ش��خص ثالث هم ارزان تر ش��ود‪ ،‬باید در‬ ‫ش��یوه تعیین نرخ دیه تغییر ایجاد کرد و به جای شتر‪،‬‬ ‫م�لاک را نق��ره یا چیز دیگری انتخ��اب کنیم که البته‬ ‫بررسی این موضوع هم در حیطه اختیارات صنعت بیمه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ارائه تسهیالت‬ ‫برای پوشش‬ ‫حق بیمه‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1254‬‬ ‫پیاپی ‪2572‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫از رویدادهای بین المللی جهان گزارش می دهد‬ ‫خبر‬ ‫برپایی یک رویداد‬ ‫عیدانه در سایت تهران‬ ‫همزمان با تعطیالت عید ‪ ۹۸‬س��ی ویکمین‬ ‫نمایش��گاه ملی صنایع دستی از ‪ ۱۵‬اسفند در‬ ‫مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی در‬ ‫تهران راه اندازی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬س��ی ویکمین نمایش��گاه‬ ‫ملی صنایع دس��تی از چهارشنبه (‪۱۵‬اسفند)‬ ‫در س��الن های ‪ ۱۰ ،۹ ،۸‬و ‪ ۱۱‬نمایشگاه های‬ ‫بین المللی برگزار ش��ده و تا شنبه ‪ ۱۸‬اسفند‬ ‫ادامه دارد‪ .‬زمان بازدید از این نمایش��گاه هر‬ ‫روز از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۷‬اعالم شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایشگاه گردی به سبک کانادایی ها‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درخشش ایرانیان‬ ‫در نمایشگاه بین المللی‬ ‫ارمنستان‬ ‫امس��ال بی��ش از ‪10‬ش��رکت ایران��ی در‬ ‫ش��انزدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعتی‬ ‫در ایروان پایتخت ارمنستان حضور داشتند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬امس��ال‬ ‫بیش از ‪10‬ش��رکت ایرانی در ش��انزدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی صنعت��ی در ای��روان‬ ‫پایتخت ارمنس��تان حضور داشتند و به ارائه‬ ‫دس��تاوردهای خود پرداختند‪ .‬ش��انزدهمین‬ ‫دوره نمایش��گاه تخصص��ی بین الملل��ی‬ ‫س��اختمان و بازس��ازی منطق��ه قفق��از ب��ا‬ ‫مشارکت بس��یاری از شرکت های ساختمانی‬ ‫معتبر و موسسه های پیشرو در این زمینه در‬ ‫کشور ارمنستان و شهر ایروان ‪ ۱۰‬اسفند ‪۹۷‬‬ ‫به مدت ‪۳‬روز برگزار شد‪ .‬این ابتکار شایسته‬ ‫از سوی دولت ارمنس��تان‪ ،‬یک فرصت عالی‬ ‫برای فع��االن صنعت ساخت وس��از و مصالح‬ ‫س��اختمانی (خارجی و داخلی) فراهم اورده‬ ‫تا تولی��دات و س��رمایه های علمی و صنعتی‬ ‫خود را در کشور در حال توسعه ارمنستان و‬ ‫به همچنین منطقه قفقاز به نمایش گذاشته‬ ‫و از فرصت ه��ای خاص این منطقه اقتصادی‬ ‫استفاده کنند‪ .‬ش��رکت های برتر ساختمانی‬ ‫از ای��ن رویداد بیش��ترین بهره برداری را برده‬ ‫و برای ایج��اد روابط تجاری جدید‪ ،‬تقویت و‬ ‫بروزرس��انی اطالعات و تولی��دات با همتایان‬ ‫تجاری خود مالقات و تب��ادل نظر می کنند‪.‬‬ ‫برگ��زاری ای��ن نمایش��گاه از س��وی دولت‬ ‫ارمنس��تان نه تنه��ا گامی مهم در راس��تای‬ ‫توس��عه صنع��ت ساخت وس��از و حرکتی به‬ ‫س��وی پیش��رفت اقتصادی این کشور است‪،‬‬ ‫بلکه از این فرصت بین المللی برای رفاه حال‬ ‫شهروندان خود استفاده می کنند و به همین‬ ‫دلی��ل تمام توان خود را ب��رای اجرای هرچه‬ ‫بهتر این نمایشگاه به کار گرفته است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این گروه ه��ای کاالیی حاضر در‬ ‫این روی��داد عب��ارت بودن��د از فناوری های‬ ‫ساختمان‪ ،‬انواع مصالح ساختمانی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫ساخت وساز و بازسازی‪ ،‬سازه های ساختمانی‪،‬‬ ‫تجهیزات روشنایی‪ ،‬طراحی داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫انواع فناوری حرارتی و تاسیس��اتی‪ ،‬خدمات‬ ‫س��اختمانی‪ ،‬سیس��تم های تهوی��ه مطبوع‪،‬‬ ‫استخر‪ ،‬سونا و جکوزی‪ ،‬تجهیزات تجاری‪ ،‬در‬ ‫و پنجره‪ ،‬مواد شیمیایی ساختمانی‪ ،‬مبلمان‪،‬‬ ‫سرامیک‪ ،‬سنگ‪ ،‬پوشش کف و‪...‬‬ ‫وزارت اقتصاد جمهوری ارمنستان‪ ،‬اتحادیه‬ ‫س��ازندگان س��اختمان جمهوری ارمنستان‪،‬‬ ‫اتحادی��ه معم��اران جمهوری ارمنس��تان و‬ ‫اتحادیه طراحان داخلی جمهوری ارمنستان‬ ‫از جمله حامیان رسمی این رویداد بودند‪.‬‬ ‫میزبانی ‪ ۳‬روزه تهران از رویداد کشاورزی‬ ‫نمایش��گاه بین المللی ‪۴‬دهه دستاوردهای‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬صنای��ع تبدیل��ی‪ ،‬تکمیل��ی و‬ ‫فناوری ه��ای پیش��رفته غذایی روز گذش��ته‬ ‫به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فص��ل تج��ارت‪ ،‬نمایش��گاه‬ ‫دس��تاوردهای چهلمی��ن س��الگرد انق�لاب‬ ‫اس�لامی در ح��وزه کش��اورزی از یکش��نبه‬ ‫ب��ه م��دت ‪۳‬روز در س��الن شبس��تان اصلی‬ ‫مصالی امام خمینی تهران برگزار ش��د و در‬ ‫ان دس��تاوردهای ‪ ۴۰‬س��اله کشاورزی ایران‬ ‫در حوزه ه��ای کش��اورزی‪ ،‬صنای��ع تبدیلی‪،‬‬ ‫تکمیل��ی‪ ،‬فناوری ه��ای پیش��رفته غذای��ی‪،‬‬ ‫ص��ادرات و فعالیت های تش��کل های جهادی‬ ‫نمای��ش داده ش��د‪ .‬در ط��ول برپای��ی ای��ن‬ ‫رویداد از س��فرای کش��ورها هم برای حضور‬ ‫و بازدی��د در این نمایش��گاه دع��وت به عمل‬ ‫امد‪.‬‬ ‫پیم��ان فلس��فی‪ ،‬فرمانده مرک��ز مقاومت‬ ‫بس��یج وزارت جه��اد کش��اورزی گف��ت‪ :‬تا‬ ‫ج��ای ممک��ن‪ ،‬ش��رکت کننده در حوزه های‬ ‫گوناگون کش��اورزی حضور داشتند و اهداف‬ ‫این نمایش��گاه روی توس��عه پای��دار‪ ،‬تکمیل‬ ‫زیرس��اخت ها و کانون ه��ای جهادگ��ران‬ ‫بازنشستگان و غذای حالل بود‪.‬‬ ‫ش��اید تا نیم قرن پیش کس��ی درباره اهمیت صنعت‬ ‫نمایشگاهی اطالعات چندانی نداشت‪ ،‬اما این روزها این‬ ‫حوزه چنان توانس��ته ارتباط��ی قوی و ثمربخش با تمام‬ ‫بخش های صنعتی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬تولید و تجارت برقرار کند‬ ‫که دیگر برای کشورهای جهان نه به عنوان یک صنعت‪،‬‬ ‫بلک��ه به عن��وان ابزاری برای توس��عه و رون��ق اقتصادی‬ ‫شناخته می شود‪ .‬به طور تقریبی‪ ،‬تمام کشورهای جهان‬ ‫در صنعت نمایش��گاهی و برپایی رویدادهای بین المللی‬ ‫حرف های��ی برای گفتن دارن��د‪ ،‬با این ح��ال مقام های‬ ‫نخس��ت این عرصه را کش��ورهایی مانن��د چین‪ ،‬المان‬ ‫و امریکا به خ��ود اختصاص داده ان��د‪ .‬البته این موضوع‬ ‫باعث نش��ده بقیه کشورها از تالش برای رشد در صنعت‬ ‫نمایش��گاهی دست بکشند و همچنان در تکاپوی کسب‬ ‫جایگاهی بهتر هس��تند‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬کانادا یکی از‬ ‫کشورهایی است که با سابقه میزبانی از دو رویداد اکسپو‬ ‫و برپایی رویدادهای نمایش��گاهی ساالنه تالش می کند‬ ‫س��هم خود را از س��بد صنعت نمایشگاهی جهان بیشتر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نخستین اکسپو‬ ‫کانادا به عنوان‬ ‫موفق ترین‬ ‫نمایشگاه‬ ‫جهانی قرن‬ ‫بیستم شناخته‬ ‫می شود که‬ ‫بیشترین شمار‬ ‫بازدیدکننده و‬ ‫مشارکت کننده‬ ‫را داشت‬ ‫‹ ‹میزبانی از اکسپو‪۶۷‬‬ ‫کانادایی ها در کارنامه نمایشگاهی خود میزبانی از دو‬ ‫رویداد اکس��پو را به ثبت رس��انده اند‪ .‬نمایشگاه جهانی‬ ‫و بین الملل��ی ‪ ۱۳۴۵( ۱۹۶۷‬خورش��یدی) یا به عبارتی‬ ‫اکس��پو ‪ ۶۷‬که یک نمایشگاه بین المللی همگانی بود که‬ ‫در مونترال در استان کبک کانادا برگزار شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه به عنوان موفق ترین نمایش��گاه جهانی‬ ‫قرن بیس��تم ش��ناخته می ش��ود که بیش��ترین ش��مار‬ ‫بازدیدکننده تا ان تاریخ و ‪ ۶۲‬کش��ور مش��ارکت کننده‬ ‫را در بر می گرفت‪ .‬این نمایشگاه همچنین با شمار ‪۵۶۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬بازدیدکننده در روز سوم‪ ،‬رکورد تازه ای در‬ ‫این زمینه بر جا گذاشت‪ .‬اکسپو ‪ ،۶۷‬جشن اصلی کشور‬ ‫کانادا در یکصدمین سالگرد بنیانگذاری ان بود‪ .‬نخست‬ ‫قرار بود نمایش��گاه در مسکو برگزار شود تا برای سالگرد‬ ‫‪ 50‬سالگی انقالب روس��یه به اتحاد شوروی کمک کند‬ ‫اما به دالیل گوناگونی‪ ،‬شوروی از برگزاری این نمایشگاه‬ ‫کناره گیری کرد و کانادا توانست برگزاری این نمایشگاه‬ ‫را از ان خود کند‪ .‬پس از انکه این رویداد به پایان رسید‪،‬‬ ‫جایگاه نمایش��گاه و بیشتر غرفه ها تا سال ‪ ۱۷‬سال بعد‬ ‫دست نخورده باقی ماندند تا در ماه های تابستان پذیرای‬ ‫بازدیدکنندگان باشند اما از انجا که بیشتر ساختمان ها‬ ‫که برای کاربری بلندمدت طراحی و ساخته نشده بودند‪،‬‬ ‫بس��یاری از انها دچار ویرانی شدند‪ .‬در حال حاضر محل‬ ‫برپایی این نمایشگاه به یک بوستان تفریحی تبدیل شده‬ ‫و تنها اثار کمی از اکسپو ‪ ۶۷‬هنوز به جا مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دومین تجربه کانادایی ها‬ ‫‪ ۱۰‬سال پس از برپایی نخستین اکسپو کانادا‪ ،‬دومین‬ ‫اکس��پو کانادا در شهر ونکوور در استان بریتیش کلمبیا‬ ‫کان��ادا برگزار ش��د‪ .‬پس زمینه نمایش��گاه «حمل ونقل‪،‬‬ ‫ترابری و ارتباطات‪ :‬جهان در جنبش‪ ،‬جهان در تماس»‬ ‫بود که با یکصدمین س��الگرد بنیانگذاری ش��هر ونکوور‬ ‫همزمان ش��ده ب��ود‪ .‬بی��ش از ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬ه��زار‬ ‫بازدیدکننده در دومین اکسپو کانادا حضور یافتند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدید از نمایشگاه ‬ ‫مزیت ش��رکت در نمایش��گاه های کانادا این است که‬ ‫می توان ضم��ن پرداختن به دان��ش و عالقه مندی های‬ ‫تخصص��ی‪ ،‬از فرصت هایی برای گش��ت و گ��ذار و دیدن‬ ‫جاذبه های شهرها نیز بهره برد‪.‬‬ ‫البته این نکته را از یاد نبرید که اگر قصد ش��رکت در‬ ‫نمایشگاه های کانادا را دارید‪ ،‬نخست باید روادید دریافت‬ ‫کنی��د‪ ،‬روادید نمایش��گاهی از نوع موقت اس��ت‪ .‬برای‬ ‫داشتن این روادید داشتن دعوتنامه رسمی از نمایشگاه‬ ‫یا ش��رکت های برگزارکننده مهم و تاثیرگذار اس��ت‪ .‬در‬ ‫دعوتنامه رس��می هدف ش��ما از حضور در نمایش��گاه و‬ ‫عل��ت دعوت تان ذکر می ش��ود‪ .‬ان دعوتنامه فقط برای‬ ‫همان نمایش��گاه ذکر شده معتبر است و کارایی دیگری‬ ‫ن��دارد‪ .‬دریافت دعوتنامه از اقوام درجه یک که در کانادا‬ ‫زندگی می کنند در صورتی می تواند س��ودمند باشد که‬ ‫ان فرد از سوابق فعالیت ها‪ ،‬مالیات ها و وجه عمومی خود‬ ‫اطمینان دارد و می تواند حمایت کنند ه خوبی برای شما‬ ‫باشد‪ .‬به یاد داشته باشد که اگر مجرد هستید و کمتر از‬ ‫‪ ۴۰‬س��ال سن دارید‪ ،‬دعوتنامه می تواند برای شما مفید‬ ‫باش��د‪ .‬ما در ادامه رویدادهای برتر و جذاب کانادا را به‬ ‫شما معرفی می کنیم که س��االنه در شهرهای گوناگون‬ ‫این کشور برپا می شود‪.‬‬ ‫غرفه های عرضه محصول و نمایش نیز در جریان برپایی‬ ‫این رویداد به کار گرفته می شوند‪ .‬تاثیر این نمایشگاه در‬ ‫اشتغالزایی مردم کانادا به اندازه ای زیاد است که بسیاری‬ ‫از م��ردم تورنتو فعالیت در این نمایش��گاه را نخس��تین‬ ‫تجرب��ه کاری خود می دانند‪ .‬این نمایش��گاه همچنین با‬ ‫س��ازمان هایی مانند سازمان جش��نواره ها و رویدادهای‬ ‫اونتاریو‪ ،‬توریس��م اونتاریو و جاذبه های اونتاریو همکاری‬ ‫می کند و در گسترش گردش��گری در منطقه اونتاریو و‬ ‫ایالت اونتاریو نقش زیادی دارد‪.‬‬ ‫نمایشگاه ملی کانادا بزرگ ترین رویداد اجتماعی کانادا‬ ‫و یکی از ‪ ۵‬نمایشگاه کشاورزی برتر در امریکای شمالی‬ ‫اس��ت که از ان به عنوان جش��ن پایان تابس��تان نیز یاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬نمایش��گاه ملی کانادا در سال ‪ ۱۸۷۹‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۲۵۷‬خورش��یدی) با ن��ام نمایش��گاه صنعتی تورنتو‬ ‫اغاز به کار کرد‪ .‬این نمایش��گاه تاریخچه ای متمایز دارد‬ ‫که فرهنگ کانادا را به تصویر می کش��د‪ .‬مردم به این جا‬ ‫می امدن��د تا اخرین نواوری های فن��اوری و محصوالت‬ ‫تجاری را ببینند‪ ،‬از نمایش های س��رگرم کننده محبوب‬ ‫ان زم��ان به��ره ببرند و در جش��ن همگان��ی اجتماعی‬ ‫ش��رکت کنند‪ .‬اگرچه با گذشت س��ال ها این نمایشگاه‬ ‫بس��یار تغییر کرده‪ ،‬ام��ا همچنان یک��ی از رویدادهای‬ ‫بزرگ س��االنه اونتاریو (استانی در کانادا) است که عالوه‬ ‫بر س��رگرمی‪ ،‬درامدهای زیادی را برای برگزارکنندگان‬ ‫به همراه می اورد‪ .‬در این رویداد ساالنه برنامه هایی مانند‬ ‫کنسرت موسیقی‪ ،‬نمایش سرو غذا به دست سراشپزهای‬ ‫معروف جهان‪ ،‬نمایش��ی از مزرعه‪ ،‬ان��واع غذاها‪ ،‬فضای‬ ‫اختصاص��ی کودکان‪ ،‬رژه روزانه و در اخر نمایش هوایی‬ ‫‪ ۳‬روزه اجرا می ش��ود‪ .‬براس��اس ارزیابی تاثیر اقتصادی‬ ‫موسس��ه پژوهش��ی انیگما (‪ )Enigma‬نمایشگاه ملی‬ ‫کانادا به طور متوسط حدود ‪ ۶۹.۳‬میلیون دالر برای شهر‬ ‫تورنتو و بیش از ‪ ۱۰۲.۳‬میلیون دالر برای ایالت اونتاریو‬ ‫در س��ال درامد ب��ه همراه دارد‪ .‬یک��ی از روش هایی که‬ ‫این نمایشگاه باعث شکوفایی اقتصاد منطقه می شود‪ ،‬از‬ ‫طریق ایجاد ش��غل است‪ .‬از ابتدای بهار هر سال ‪۱۲۰۰‬‬ ‫نفر به طور مستقیم مسئولیت برنامه ریزی و برگزاری این‬ ‫رویداد را ب��ر عهده می گیرند‪ .‬عالوه ب��ر این ‪ ۳۵۰۰‬نفر‬ ‫دیگر از طریق مش��اغل غیرمس��تقیم مانند فوریت های‬ ‫پزش��کی‪ ،‬پلی��س‪ ،‬اتش نش��انی‪ ،‬غرفه های س��رو غذا و‬ ‫یک��ی دیگ��ر از رویداده��ای مهم و ج��ذاب کانادایی‪،‬‬ ‫نمایش��گاه صنعت ساختمان تورنتو است که در زمستان‬ ‫برپا می ش��ود‪ .‬صنع��ت س��اختمان تورنت��و بزرگ ترین‬ ‫نمایش��گاه و رویداد تجاری و اموزش��ی شمال امریکا در‬ ‫بخش ساخت وساز س��اختمانی به شمار می رود‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه خری��داران و توزیع کنن��دگان در بخش های‬ ‫ گوناگ��ون طراحی‪ ،‬ساخت وس��از و معام�لات امالک و‬ ‫مس��تغالت به م��دت دو روز و نیم فش��رده در کنار هم‬ ‫خواهن��د بود‪ .‬نمایش��گاه ساخت وس��از کان��ادا فرصتی‬ ‫ارزش��مند و اس��تثنایی را فراهم ک��رده و اجازه می دهد‬ ‫شرکت کنندگان با نفوذ در جمع متخصصان و دسترسی‬ ‫به بازارهای صنعت س��اختمانی ش��مال امریکا ش��انس‬ ‫حضور و مش��ارکتی فعال در این صنایع را داشته باشند‪.‬‬ ‫ای��ن رویداد س��االنه با بیش از ‪ ۳۰‬هزار ش��رکت کننده‪،‬‬ ‫‪ ١٦٠٠‬غرفه دار‪ ٥٠٠ ،‬سخنران و ‪ ٣٥٠‬سخنرانی‪ ،‬بازاری‬ ‫ای��ده ال ب��رای دی��دار متخصصان کلی��دی این صنعت‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه ملی کانادا‬ ‫‹ ‹صنعت ساختمان تورنتو‬ ‫‹ ‹رویداد گردشگری‬ ‫نمایش��گاه بین المللی گردش��گری کانادا در نیمه های‬ ‫پاییز هر سال برگزار می شود‪ .‬این رویداد تالش می کند‬ ‫به دیده شدن فرصت های گردشگری در سرتاسر جهان‬ ‫کم��ک کند‪ ،‬رویکردهای فروش را معرفی و باعث تبادل‬ ‫اطالعات بیشتر شود‪ .‬جالب اس��ت بدانید که مخاطبان‬ ‫ایرانی یکی از اهداف مهم این نمایشگاه هستند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی گردش��گری کانادا ب��ه الزامات‬ ‫حوزه س��فر می پ��ردازد و بازار هدفی چن��د هزار نفری‬ ‫دارد‪ .‬در طول ‪ ۳‬روز برپایی این نمایش��گاه بیش از ‪۴۰۰‬‬ ‫ش��رکت کننده و ‪ ۳۶‬ه��زار بازدیدکنن��ده در این رویداد‬ ‫حضور می یابند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ملی کانادا بزرگ ترین روی��داد اجتماعی کانادا و یکی‬ ‫از ‪ ۵‬نمایش��گاه کشاورزی برتر در امریکای شمالی است که از ان‬ ‫به عنوان جشن پایان تابستان نیز یاد می شود‬ ‫‹ ‹نمایشگاه بین المللی کسب و کار مونترال‬ ‫یک��ی دیگ��ر از رویداده��ای مه��م و ج��ذاب کانادا‪،‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی کس��ب و کار مونترال اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن رویداد فرصت ه��ای س��رمایه گذاری گوناگونی به‬ ‫نمایش گذاش��ته می شود و برای کشف راه های دریافت‬ ‫حق امتیاز‪ ،‬به تحقق پیوس��تن رویاهای کسب و کار و‬ ‫برقراری ارتباطات‪ ،‬بسیار سودمند است‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه میزب��ان کارافرینان گوناگونی اس��ت‬ ‫و بی��ن انها چهره ه��ای ایرانی نیز دیده می ش��ود‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه کانادایی که در فصل زمستان برپا می شود‪،‬‬ ‫ساالنه میزبان حدود ‪ ۲‬هزار بازدیدکننده و حدود ‪100‬‬ ‫غرفه اس��ت‪ .‬متول��ی برپایی این نمایش��گاه‪« ،‬انجمن‬ ‫فرانچای��ز کانادا (‪ »)CFA‬اس��ت‪ .‬در این رویداد صدها‬ ‫نمون��ه از مطرح تری��ن برندهای تج��اری و فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری در تمام س��طوح به نمایش گذاش��ته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ ای تک (‪ )ITECH‬تورنتو‬ ‫کانادایی ه��ا برپایی نمایش��گاه در به��ار را نیز از یاد‬ ‫نبرده اند و هر س��ال در دومین ماه از فصل بهار میزبان‬ ‫جذاب ترن رویداد حوز ه شبکه‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬مجازی سازی‬ ‫و امنیت شبکه می شوند‪ .‬این نمایشگاه ازسوی حامیان‬ ‫بسیار معتبری حمایت می شود و شعار انها همگام بودن‬ ‫با اخرین فناوری های روز اس��ت‪ .‬هدف از برگزاری این‬ ‫نمایشگاه دیدار با صاحبان کسب و کار‪ ،‬افراد ایده پرداز‪،‬‬ ‫خالق‪ ،‬بررسی فناوری هایی که توانسته اند انقالب هایی‬ ‫ش��گفت انگیز خلق کنند و اشنایی با رویدادهای دیگر‬ ‫اس��ت‪ .‬تع��داد بازدیدکنندگان این روی��داد با توجه به‬ ‫تعداد غرفه ها بین ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬هزار نفر تخمین زده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه «سیال»‬ ‫از ‪ ۸‬س��ال پیش تاکنون یکی از شعبه های نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی س��یال ‪ SIAL‬در ایال��ت کبک از کش��ور‬ ‫کان��ادا برگزار می ش��ود‪ .‬این روی��داد بین المللی که بر‬ ‫غذا و نوش��یدنی تمرک��ز دارد‪ ،‬حاصل همکاری انجمن‬ ‫خرده فروش��ان ایالت کبک و گروه صادرات مواد غذایی‬ ‫سالم است‪ .‬نمایش��گاه ‪ SIAL‬کانادا رویدادی برجسته‬ ‫در صنای��ع غذایی کش��اورزی اس��ت و از ان به عنوان‬ ‫کلی��دی ب��رای ورود به بازاره��ای بین الملل��ی ایاالت‬ ‫متح��ده و کانادا یاد می ش��ود‪ .‬بی��ش از ‪ ۸۵۰‬غرفه دار‬ ‫مل��ی و بین المللی از بیش از ‪ ۵۰‬کش��ور‪ ،‬میزبان بیش‬ ‫از ‪۱۵‬هزار خریدار از کانادا و ایاالت متحده و ‪ ۶۰‬کشور‬ ‫دیگر س��االنه در نمایشگاه س��یال کانادا گرد هم جمع‬ ‫می ش��وند‪ .‬این نمایش��گاه‪ ،‬تنها نمایشگاهی است که با‬ ‫ارائه طیف کاملی از محصوالت در یک محل‪ ،‬انتظارات‬ ‫مشتریان خود را براورده می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹هنر تورنتو‬ ‫نمایش��گاه هن��ر تورنت��و (‪ )Art Toronto‬نیز در‬ ‫نیمه ه��ای پاییز در ش��هر تورنتو برگزار می ش��ود‪ .‬این‬ ‫رویداد یک��ی از بزرگ ترین نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫کانادا به ش��مار می اید که به هنره��ای معاصر و مدرن‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬به طور تقریبی ‪ ۲۰‬س��ال از شروع به کار‬ ‫نمایش��گاه هنر تورنتو می گذرد و حاال این نمایش��گاه‬ ‫مرکز هنرهای مدرن و معاصر کانادا به شمار می اید که‬ ‫در مرکز نمایش��گاهی مترو تورنتو در قس��مت مرکزی‬ ‫شهر واقع شده است‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه دسترس��ی منحصر به فردی به بازار‬ ‫هن��ر کانادا دارد و به همین دلیل هم یکی از مهم ترین‬ ‫رویدادهای س��االنه هنری کشور کانادا است‪ .‬نمایشگاه‬ ‫هن��ر تورنتو‪ ،‬اثار هنری مهمی از گالری های برجس��ته‬ ‫کانادایی و بین المللی را به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫در حاش��یه این نمایش��گاه مجموعه س��خنرانی ها و‬ ‫نشس��ت های مباحثه گروهی با حضور ش��خصیت های‬ ‫برجسته جهانی هنر‪ ،‬پروژه های هنری‪ ،‬برنامه گسترده‬ ‫ویژه و برنامه های فرهنگی س��طح باال در سراس��ر شهر‬ ‫نیز برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1254‬‬ ‫پیاپی ‪2572‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫س��رب و روی جزو صنایعی به ش��مار می رود که مصرف‬ ‫داخل��ی چندان��ی ن��دارد و ب��االی ‪۸۰‬درصد ان ب��ه بازار‬ ‫صادرات��ی اختص��اص می یاب��د‪ .‬این درحالی اس��ت که به‬ ‫دلیل قوانین داخلی کشور در سال جاری این صنعت قادر‬ ‫نش��د بازار صادراتی گذش��ته خود را حفظ کند و به گفته‬ ‫تولیدکنندگان این صنف حدود نیمی از بازار صادراتی خود‬ ‫را از دست داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم های غیرکارشناسی مخل تولید‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫درب��اره وضعی��ت صنعت س��رب و روی رض��ا اعتدال‪،‬‬ ‫کارش��ناس این حوزه در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫امس��ال‪ ،‬س��ال خوبی برای صنعت س��رب و روی به شمار‬ ‫نم��ی رود‪ ،‬البته قوانینی ک��ه دولت در س��ال جاری برای‬ ‫تولیدکنن��دگان وضع کرده‪ ،‬در عمل به نوعی دس��ت وپای‬ ‫تولیدکنندگان را بسته است‪.‬‬ ‫اعت��دال در ادام��ه توضیح داد‪ :‬مصرف داخلی س��رب و‬ ‫روی در داخل کش��ور زیر ‪۲۰‬درصد است‪ ،‬از این رو بخش‬ ‫عم��ده ای از تولید این صنعت به ص��ادرات اختصاص داده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بنابراین زمانی که با مازاد عرضه روبه رو هستیم‪،‬‬ ‫باید بتوانیم ان را صادر کنیم‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬تولیدکننده‬ ‫ب��ا زحمت برای خود بازار مصرف ایجاد و بازاریابی می کند‬ ‫اما با قوانین غیرکارشناسی دولت این بازار را ازبین می برد‪.‬‬ ‫دول��ت از انجاک��ه ق��درت حاکمیتی داش��ته و قصد دارد‬ ‫تعادل ب��ازار را حفظ کند این تصمیم ه��ا را می گیرد‪ .‬این‬ ‫درحالی است که زمانی که مصرف داخل به اندازه تولید ما‬ ‫نیس��ت‪ ،‬باید دولت کمک کند مازاد تولید را صادر کنیم تا‬ ‫تولیدکننده هم س��رپا بماند‪ .‬این فعال حوزه سرب و روی‬ ‫با اش��اره به اینکه امس��ال ارز با افزایش نرخ روبه رو ش��د‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬زمانی که دالر گران شد‪ ،‬همه گمان می کردند‬ ‫کسانی که در حوزه صادرات هستند به سودهای هنگفتی‬ ‫دس��ت می یابند‪ ،‬درحالی که این گونه نیست چراکه بخشی‬ ‫از م��واد اولیه و خاک را از خارج وارد می کنیم و باید با ارز‬ ‫ان را تهی��ه کنیم‪ .‬از طرفی هزینه های تولید نیز به ش��دت‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین با نوسان های ارزی و تورم امسال‪،‬‬ ‫نرخ اسید س��ولفوریک که یکی از مواد اولیه اساسی برای‬ ‫ما به شمار می رود‪ ،‬از کیلویی ‪ ۲۰۰‬تومان به ‪ ۱۲۰۰‬تومان‬ ‫افزایش یافت‪ .‬این درحالی است که در شرایط کنونی اسید‬ ‫س��ولفوریک در بازار یافت نمی ش��ود‪ ،‬به گونه ای که حدود‬ ‫قوانین��ی ک��ه از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در چند‬ ‫م��اه گذش��ته ب��رای تولیدکنندگان وضع ش��د‪ ،‬س��بب از بین رفتن‬ ‫‪۵۰‬درصدی بازار صادرات سرب و روی در کشور شد‬ ‫‪۲‬هفته به دلیل نبود اس��ید سولفوریک کارخانه ما تعطیل‬ ‫ش��د؛ مس��ائلی از این دس��ت کمر تولیدکنن��ده را خواهد‬ ‫شکست‪ .‬این کارشناس حوزه سرب و روی در ادامه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برای بازگش��ت ارز به تولیدکنندگان چندین نشست‬ ‫با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و صادرکنندگان برگزار و‬ ‫عنوان ش��د که تمام این ارز نصیب تولیدکننده نمی شود و‬ ‫بخشی از ان باید صرف خرید مواد اولیه شود‪.‬‬ ‫اعتدال ادامه داد‪ :‬قانون نامناسب دیگری که امسال وضع‬ ‫شد‪ ،‬این بود که صادرات را منوط به فروش در بورس کاال‬ ‫کرده بودند‪ .‬البته شفاف س��ازی اشکالی ندارد و بورس کاال‬ ‫می تواند مکان ش��فافی برای فروش باشد‪ ،‬از سویی فروش‬ ‫به شکل نقدی انجام می ش��ود اما این قوانین به گونه های‬ ‫مختلف ایجاد رانت می کند‪ .‬ممکن است هر تن روی برای‬ ‫تولیدکننده ‪ ۲۰‬میلیون تومان تمام شود این درحالی است‬ ‫ک��ه بای��د ان را در بورس کاال به ن��رخ ‪ ۱۲‬میلیون تومان‬ ‫بفروش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬این قوانین تا اذر امس��ال دست وپای‬ ‫تولیدکننده را بس��ته بود‪ .‬از این رو بس��یاری از ش��رکت ها‬ ‫محص��والت خود را دپو کردند و حاضر به فروش نش��دند‪.‬‬ ‫درنظر بگیرید که هزینه های تولید چندین برابر ش��ده و از‬ ‫س��وی دیگر تولیدکننده نیز ترجیح می دهد کاالی خود را‬ ‫نفروش��د‪ .‬این شرایط برای تولیدکننده سخت می شد‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬البته برخی قوانین را از دی به بعد تغییر دادند‪ .‬در‬ ‫بورس کاال ‪ ۲‬اتفاق افت��اد؛ یکی انکه خریدها دیگر منوط‬ ‫به کد معامالتی نیس��تند و اتفاق دیگر اینکه س��قف نرخ‬ ‫هم برداش��ته شد‪ .‬این فعال حوزه سرب و روی تاکید کرد‪:‬‬ ‫امس��ال‪ ،‬سال پرچالش��ی برای صنعت س��رب و روی بود‪.‬‬ ‫اعتدال در پاس��خ به این پرسش که مواد اولیه چند درصد‬ ‫افزایش نرخ داشته و محصول شما تا چه اندازه گران شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مواد اولیه ما‪ ،‬چه م��وادی که از داخل تهیه‬ ‫می شود چه انهایی که وارد می کنیم با دالر تهیه می شود‪.‬‬ ‫تا سال ‪ ۹۵‬دولت برای تهیه مواد اولیه یارانه می داد اما این‬ ‫یارانه ها از سال ‪ ۹۷‬قطع شد‪ .‬ازطرفی نرخ مواد اولیه بسیار‬ ‫گران ش��ده و به دنبال ان محصول ما هم به همان نسبت‬ ‫گران شده است‪ .‬البته نرخ شمش سرب و روی تابعی از نرخ‬ ‫برگزاری نمایشگاه بهاره اهواز در ایام پایانی سال‬ ‫جهانی و نرخ دالر است اما برخی از مواد اولیه این صنعت‬ ‫خارج از عرف و بیش از اندازه گران شد‪ .‬نرخ محصول روی‬ ‫سال گذش��ته هر تن بین ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۷‬میلیون تومان بود که‬ ‫هم اکنون به ‪ ۲۷‬میلیون تومان رس��یده است‪ .‬وی در ادامه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬صنایعی که در کشور ارزاور هستند در شرایط‬ ‫بحرانی‪ ،‬می توانند به یاری اقتصاد کش��ور بیایند‪ ،‬از این رو‬ ‫دولت باید به این صنایع ورود کند که هم به اقتصاد کشور‬ ‫کمک کرده باشد و هم به تولیدکننده‪ ،‬تا اینکه تولیدکننده‬ ‫را درگیر مس��ائل تولید کند‪ .‬این کارش��ناس سرب و روی‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که امسال میزان تقاضا چه اندازه‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۸۰‬تا ‪۸۵‬درصد محصوالت سرب و روی‬ ‫صادر می ش��ود چراکه ب��ازار داخلی کش��ش مصرف تمام‬ ‫تولید در این صنعت را ندارد‪ .‬اعتدال همچنین در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که باوجود صادرات محور بودن سرب و روی‪،‬‬ ‫تحریم ها مش��کلی برای بازارهای هدف شما پیش نیاورده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم های خارجی را می توان دور زد و این‬ ‫کار سختی نیست چون ما تجربه تحریم های قبلی را داریم‬ ‫اما قوانین داخلی دست وپای تولیدکننده را بسته و به نوعی‬ ‫گرفتار تحریم های داخلی هستیم‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹از بین رفتن ‪ ۵۰‬درصد بازار صادراتی‬ ‫همچنی��ن درباره وضعیت صنعت س��رب و روی محمد‬ ‫حیدرزاده‪ ،‬مدیرعامل س��رب و روی باف��ق در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬صنعت س��رب و روی ج��زو صنایعی‬ ‫اس��ت که ب��ازار داخلی چندانی ن��دارد‪ ،‬از ای��ن رو باید به‬ ‫س��مت صادرات بیش��تری برود اما قوانینی که از س��وی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در چند ماه گذش��ته برای‬ ‫تولیدکنندگان وضع ش��د‪ ،‬سبب از بین رفتن ‪۵۰‬درصدی‬ ‫ب��ازار صادرات س��رب و روی در کش��ور ش��د‪ .‬حیدرزاده‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬فروش داخلی نس��بت به سال گذشته با‬ ‫کاهش ‪۵۰‬درصدی روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬تقاضا نیز بسیار‬ ‫کاهش یافته اس��ت و در این زمینه قوانینی که از س��وی‬ ‫دولت ابالغ ش��د س��بب به هم زدن بازار ش��د‪ .‬وی در ادامه‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬قوانین��ی که در بورس کاال اعمال ش��د بازار‬ ‫را به هم ریخت‪ .‬از یک س��و برای تقاضا و نرخ ‪ ،‬سقف تعیین‬ ‫کردند و از س��وی دیگر متقاضی ه��ا باید کد می گرفتند و‬ ‫مکانیس��م ها را به هم می ریختند‪ .‬درنتیجه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با قوانین غیرکارشناس��ی‪ ،‬وضعیت را برای‬ ‫تولیدکنندگان بسیار سخت کرد‪.‬‬ ‫رضا اعتدال‬ ‫محمد حیدرزاده‬ ‫تحقق اهداف فوالد مبارکه در تولید و تحویل کاال به بازار‬ ‫ن س��ال ج��اری تناژ تحویل محصوالت‬ ‫در پایان بهم ‬ ‫نهایی (ان��واع ورق) فوالد مبارکه به بازار داخل از مرز ‪۵‬‬ ‫میلیون تن گذش��ت و با رشد ‪۸‬درصدی نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال قبل به ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۶۷‬هزار تن رسید‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه گفت‪ :‬باوجود تحریم ها‪ ،‬فوالد مبارکه توانس��ت‬ ‫نیاز مصرف کنن��دگان داخلی به محص��والت فوالدی‬ ‫تخت را تامین کند و از خروج ارز جلوگیری کند‪ .‬محمود‬ ‫اکبری گفت‪ :‬در ‪ ۱۱‬ماه امس��ال شرکت فوالد مبارکه ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۴۱‬هزار تن محصوالت گرم و اسیدشویی به‬ ‫مشتریان خود تحویل داده است که این میزان نسبت به‬ ‫س��ال گذشته ‪۱۱‬درصد رشد نش��ان می دهد‪ .‬عالوه بر‬ ‫ان‪ ،‬این ش��رکت تناژ تولید و تحویل محصوالت گرم با‬ ‫ضخامت نازک را افزایش داده است؛ به طوری که درصد‬ ‫رش��د محصوالت گرم با ضخامت کمت��ر از ‪ ۳‬میلیمتر‬ ‫‪۱۰‬درصد رشد داش��ته و به یک میلیون و ‪ ۶۶۶‬هزار تن‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬تناژ تحویل محصوالت سرد‬ ‫نیز رش��د ‪۳‬درصدی داش��ته و از یک میلیون و ‪ ۴۸‬هزار‬ ‫تن به یک میلیون و ‪ ۸۲‬هزار تن در س��ال جاری رسیده‬ ‫است‪ .‬امسال تحویل محصوالت سرد به تولیدکنندگان‬ ‫لوازم خانگی و صنایع بشکه سازی افزایش قابل توجهی‬ ‫داش��ته است همچنین بخش��ی از این محصوالت برای‬ ‫پوش��ش دهی ب��ه کارخانه ه��ای مصرف کنن��ده ورق‬ ‫گالوانی��زه و ورق قلع اندود اختصاص یافته اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬محصوالت فوالد مبارکه امس��ال به بیش از‬ ‫‪ ۹۲۵‬مش��تری تحویل داده شده که از نظر تعدادی نیز‬ ‫رش��د ‪۱۰‬درصدی داشته است‪ .‬فوالد مبارکه با افزایش‬ ‫تحویل محصول به مش��تریان داخلی به تداوم تولید در‬ ‫کارخانه های تولیدی پایین دست کمک کرده است ولی‬ ‫باوجود تاکی��د دولت بر ص��ادرات محصوالت فوالدی‬ ‫ازس��وی ش��رکت های تولیدکنن��ده و پیگیری ه��ای‬ ‫انجام ش��ده از طرف فوالد مبارکه‪ ،‬بخش��ی از ورق های‬ ‫فوالدی عرضه ش��ده به بازار داخلی‪ ،‬بدون تبدیل شدن‬ ‫به محصوالت نهایی صادر می ش��ود که به ایجاد اشتغال‬ ‫در کشور و صادرات محصوالت با ارزش افزوده‪ ،‬خسارت‬ ‫جبران ناپذیری وارد می کند و الزم است برای جلوگیری‬ ‫از صادرات محصوالت فوالدی ازس��وی ش��رکت های‬ ‫غیرتولیدکننده اقدامات اساسی تری انجام شود‪.‬‬ ‫کسب ‪ ۴‬افتخار و موفقیت بزرگ برای ذوب اهن اصفهان‬ ‫نمایشگاه بهاره‪ ،‬امسال با اولویت توزیع کاالهای اساسی از ‪ 17‬اسفند‬ ‫در اه��واز و در محل نمایش��گاه های دائمی اس��تان خوزس��تان برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه نقل روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫تجارت اس��تان خوزستان‪ ،‬دکتر نظری رییس این سازمان در جلسه ای‬ ‫که به منظور هماهنگی برگزاری نمایشگاه بهاره برگزار شد‪ ،‬با بیان این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬در نمایش��گاه بهاره امس��ال با توجه به وضعیت اقتصادی‬ ‫مردم سعی کردیم اجناس��ی را عرضه و توزیع کنیم که نخست دارای‬ ‫کیفیت مطلوب باشند و دوم اینکه به قیمتی زیر قیمت بازار ارائه شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬برای اینکه قیمت کاالهای عرضه ش��ده در نمایشگاه‬ ‫متعادل و زیر قیمت بازار باش��د‪ ،‬مقرر شده صددرصد سهمیه واگذاری‬ ‫غرفه ها در نمایش��گاه به اتحادیه ها‪ ،‬ش��رکت های پخ��ش و واحدهای‬ ‫تولیدی اختص��اص یابد تا کاالها با قیمت تمام ش��ده کمتر در اختیار‬ ‫مردم قرار گیرند و این تفاوت قیمت کاالها با کاالهای عرضه ش��ده در‬ ‫بازار برای مردم ملموس باشد‪.‬‬ ‫دکت��ر نظری با بی��ان اینکه باید برای واگ��ذاری غرفه به متقاضیان‪،‬‬ ‫تضامی��ن و تعه��دات الزم دریافت ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬درنظر داریم‬ ‫امس��ال‪ ،‬چند روز قبل از شروع نمایشگاه‪ ،‬تمهیدات و اقدامات مـربوط‬ ‫به نرخ گذاری اجناس و کاالها و همچنین چیدمان و جانمایی ها انجـام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در نمایشگاه امسال ‪ 4‬غرفه ویژه توزیع گوشت‪ ،‬مرغ‪ ،‬شکر‬ ‫و برنج برای عرضه به مردم اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫مهن��دس نجفیان‪ ،‬معاون امور اقتصادی و بازرگانی س��ازمان نیز در‬ ‫این جلسه بر واگذاری غرفه توزیع میوه در نمایشگاه بهاره تاکید گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون مقدار کافی میوه در اس��تان وجود دارد که می توان از طریق‬ ‫هماهنگی با تعاون روستایی استان به منظور توزیع در نمایشگاه بهاره‬ ‫هماهنگی الزم انجام ش��ود همچنین برای توزیع برنج در نمایشگاه نیز‬ ‫باید عامالن و نماینده های توزیع مشخص شوند‪.‬‬ ‫مهن��دس ابراهیم نجفی��ان افزود‪ :‬در بخش عرضه کاالهای اساس��ی‬ ‫مانند مرغ‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬برنج و شکر باید اقدامات اولیه برای ذخیره سازی‬ ‫کاالها انجام ش��ود تا در صورت اتمام کاالها در نمایش��گاه به سرعت از‬ ‫کاالهای ذخیره شده در انبارها استفاده شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خواستار راه اندازی جایگاهی به منظور استقرار کارگروه‬ ‫راهبردی متشکل از رییس سازمان یا معاونت امور اقتصادی و بازرگانی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزس��تان به عنوان رییس کارگروه‪،‬‬ ‫معاونت بازرس��ی س��ازمان‪ ،‬رییس انجمن حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولید کنن��دگان‪ ،‬رییس اتاق اصناف‪ ،‬نی��روی انتظامی و دیگر نهادهای‬ ‫مرتبط در نمایشگاه شد‪.‬‬ ‫مهندس نجفیان در ایـن جلس��ه بر واگذاری غرفه با حـداقل قیمت‬ ‫واگـ��ذاری ب��ه متقاضیان تاکید ک��رد و گفت‪ :‬هدف م��ا از بـرگزاری‬ ‫نمایش��ـگاه بهاره این اس��ت که بـ��ه افراد توانمنـ��د از بین بنکداران‪،‬‬ ‫اتحادیه ها‪ ،‬ش��رکت های پخش و واحدهای تولیدی غـرفه واگـذار شود‬ ‫تا کاالهای عرضه ش��ده در نمایشگاه با قیمت کمتری در اختیار مردم‬ ‫قـرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این زمینه یک سالن از نمایشگاه به پوشاک‪ ،‬یک سالن‬ ‫به مواد غذایی ارائه ش��ده از سوی بنکداران و شرکت های پخش‪ ،‬یک‬ ‫س��الن ویژه اجیل و خش��کبار و یک س��الن به فروش کیف و کفش و‬ ‫چینی و بلور و دیگر کاالها اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫همای��ش انتخاب ملی به عنوان بزرگ ترین اجالس‬ ‫اس��تراتژی های توس��عه خدمات‪ ،‬تولیدات و صادرات‬ ‫برترین شرکت های ایران با حضور تعدادی از مسئوالن‬ ‫و کارشناس��ان شرکت های داخلی ‪ ۱۲‬اسفند در محل‬ ‫سالن همایش های صدا و سیما (تهران ) برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در ای��ن اج�لاس‪ ،‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان به عنوان صنعت مادر در فوالد و پیش��گام در‬ ‫عرصه کیفیت‪ ،‬مدیریت خالق‪ ،‬تامین کننده نیازهای‬ ‫صنایع کشور‪ ،‬کارافرین و حافظ منافع ملی و برند برتر‪،‬‬ ‫هم زمان موفق به کسب ‪ ۴‬موفقیت بزرگ شد‪ .‬تندیس‬ ‫سیمرغ زرین مدیریت خالق در صنعت فوالد و صنایع‬ ‫وابسته‪ ،‬گواهینامه بهترین برند صنایع فوالدی ‪۲۰۱۹‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۷-۹۸‬نشان ملی رتبه نخست تعهد به کیفیت‬ ‫و تامی��ن نیازهای صنایع کش��ور در صنایع فوالد‪ ،‬لوح‬ ‫افتخار و س��پاس کارافرینان و مدی��ران حافظ منافع‬ ‫ملی و خردمن��د در عرصه صنعت‪ ،‬تج��ارت و اقتصاد‬ ‫ملی به منصور ی��زدی زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت اعطا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش ‪ 60‬درصدی قیمت‪ ،‬صنعت سرب و روی را صادرات محورتر کرد‬ ‫قراضه‬ ‫به سوی‬ ‫بازارهای‬ ‫تاریک‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫ب��ازار خارج از بورس ف��والد به دلیل نقطه صفر‬ ‫ش��روع تولید ان که بیش��تر به ب��ازار بی دروپیکر‬ ‫قراض��ه اه��ن برمی گ��ردد؛ موجب ش��ده برخی‬ ‫تامین کنن��دگان ش��مش القای��ی و به دنب��ال ان‬ ‫الیه های پایین تر تولید و توزیع‪ ،‬بتوانند از هزارتوی‬ ‫پرپیچ وخ��م محدودیت ه��ای مالیات��ی و قانونی‬ ‫ی��ا از نگاه��ی دیگر از اجبار به شفاف س��ازی های‬ ‫معامالت��ی در بورس کاال ف��رار کنند‪ .‬این موضوع‬ ‫به دالی��ل گوناگ��ون از دیرباز مورداقبال بیش��تر‬ ‫زیرمجموعه های الیه زیرین تا سطح مصرف کننده‬ ‫نهایی است‪ .‬موضوع های مالیاتی در جامعه سنتی‬ ‫ما‪ ،‬هنوز در میان عامه مردم تا حدودی به چش��م‬ ‫ی��ک تابوی بدخیم دیده ش��ده‪ ،‬از این رو موضوع‬ ‫کنت��رل فرار مالیاتی هم��واره یکی از چالش های‬ ‫مهم مس��ئوالن اجرایی کشور بوده است‪ .‬ازجمله‬ ‫مهم تری��ن دالیل اصل��ی فرار مالیات��ی الیه های‬ ‫زیرین بازار ف��والد‪ ،‬وجود برخی ضعف ها و خالها‬ ‫در قوانی��ن اجرای��ی و مش��کالت اقتصادی طبقه‬ ‫ضعیف و متوس��ط جامعه در رویارویی با پرداخت‬ ‫مالیات ه��ا و دیده نش��دن یک بهبود نس��بی در‬ ‫وضعیت معیش��تی انها در س��ال های گذشته در‬ ‫کش��ور بوده است‪ .‬مردم باید باور کنند که مالیات‬ ‫پرداختی انها در جامعه‪ ،‬صرف ارتقای رفاه عمومی‬ ‫و بهبود زندگی انها می ش��ود‪ ،‬حال انکه متاسفانه‬ ‫در س��ال های گذش��ته نه تنها ای��ن موضوع دیده‬ ‫نش��ده که وضعی��ت اقتصادی انها نی��ز روزبه روز‬ ‫سخت تر شده و همین موضوع به تنهایی می تواند‬ ‫یکی از دالیلی باشد که فرهنگ ضرورت توجه به‬ ‫پرداخت مالیات را در جامعه تحت شعاع قرار داده‬ ‫و با چالش جدی روبه رو کند‪ .‬مسئوالن باید کاری‬ ‫کنند که مردم به طور شفاف اثرات پرداخت مالیات‬ ‫در جامعه را در بهبود وضعیت معیشتی خود حس‬ ‫کنند‪ .‬بسیاری از مردم هنوز اگاهی و دانش کافی‬ ‫درباره شرایط بهره مندی از شرکت در بورس کاال‬ ‫را ندارند‪ .‬همین موضوع باعث ش��ده افرادی دیگر‬ ‫ب��ا بهره مندی از اطالعات و فرصت به وجود امده‪،‬‬ ‫به عنوان واس��طه ای بین مردم و بورس کاال‪ ،‬بازار‬ ‫جذاب و پرس��ودی را برای خود دس��ت وپا کنند‪.‬‬ ‫گروه��ی از این افراد نقش خری��د از بورس کاال و‬ ‫توزیع ان در ش��بکه های توزیعی خُ رد پایین دست‬ ‫را ایفا می کنند‪ ،‬نقش این افراد هم می تواند مثبت‬ ‫باشد و هم منفی‪ .‬گروهی به عنوان تسهیل کننده‬ ‫معامالت کالن به خرد‪ ،‬با نقش مثبت ظاهر ش��ده‬ ‫و ضمن ارائه خدمات شفاف و صدور فاکتور رسمی‬ ‫ب��رای خریداران خُ ��رد‪ ،‬درواقع نقش موثری را در‬ ‫زنجیره توزیع ایفا می کند‪ .‬در مقابل گروه دیگری‬ ‫از سوداگران بازار هم وجود دارند که با برخورداری‬ ‫از نفوذ و البی های پرقدرت در سازمان های ذی ربط‬ ‫مانند نظارت��ی و مالیاتی یا حتی با برخورداری از‬ ‫رانت های اطالعاتی باالدس��ت؛ فروش محصوالت‬ ‫خریداری ش��ده خود از بورس کاالی را بیشتر در‬ ‫س��ایه انجام داده و به طور حرفه ای س��ازکارهای‬ ‫قانون��ی در رویاروی��ی با صدور فاکتور رس��می و‬ ‫شفاف س��ازی حجم واقعی معامالت انجام شده با‬ ‫خری��داران خُ رد را با بهره مندی از گروه های زبده‬ ‫مالیات��ی دور زده و هم��واره از اب��راز حجم واقعی‬ ‫معام�لات در رویاروی��ی با قانون ف��رار می کنند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت‪ ،‬قسمتی از سلس��له مراتب زنجیره‬ ‫تامین پایین دست تا س��طح مصرف کننده نهایی‬ ‫هم از این افراد استقبال کرده و درواقع با اقبال به‬ ‫این نوع بازارها‪ ،‬مش��وق ادامه کار این سرشاخه ها‬ ‫هستند‪ .‬قس��متی از دالیل فرار هم به ضعف های‬ ‫موجود قانونی برمی گردد که متاس��فانه نمی تواند‬ ‫ان گون��ه ک��ه باید عدالت را محق��ق کند و نیاز به‬ ‫اص�لاح و به روزرس��انی دارد‪ .‬یک��ی از دالیل نبود‬ ‫تمایل به شفاف س��ازی معام�لات تجاری جامعه‪،‬‬ ‫وج��ود برخی ضعف ه��ای قانونی و در مقابل دیده‬ ‫نش��دن عزم جدی برخی مسئوالن برای حل این‬ ‫مشکالت و رفع این گونه ضعف هاست‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1254‬‬ ‫پیاپی ‪2572‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫استان‬ ‫نمایشگاه منسوجات‬ ‫خانگی اصفهان‬ ‫نمایش��گاه های منس��وجات خانگی و کاالی‬ ‫ایرانی از ‪ ۱۵‬اس��فند به مدت ‪ ۴‬روز در اصفهان‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬محل برپایی نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی اس��تان اصفه��ان واق��ع در پ��ل‬ ‫شهرس��تان از ‪ ۱۵‬اس��فن د به ص��ورت همزمان‬ ‫میزبان «چهارمین نمایشگاه منسوجات خانگی‪،‬‬ ‫سرویس و کاالی خواب» و «نخستین نمایشگاه‬ ‫کاال و محصوالت ایرانی‪ ،‬دکوراسیون و تزئینات‬ ‫خانگی» خواهد بود‪ .‬به گزارش‬ ‫چهارمین‬ ‫نمایش��گاه منسوجات خانگی‪ ،‬سرویس و کاالی‬ ‫خ��واب در ‪ ۴۳۰۰‬مترمربع فضای نمایش��گاهی‬ ‫و ب��ا حضور ‪ ۴۳‬مش��ارکت کننده برگزار خواهد‬ ‫ش��د و انواع سرویس و کاالی خواب‪ ،‬تابلوفرش‪،‬‬ ‫ترم��ه‪ ،‬روتختی و حول��ه را به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫مش��ارکت کنندگانی از اس��تان های اصفه��ان‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬تبریز و قم در این نمایشگاه حضور دارند‬ ‫که از جمله شاخص ترین انها می توان به کاالی‬ ‫خ��واب ازما‪ ،‬کاالی خ��واب برلین‪ ،‬کاالی خواب‬ ‫پروم��ا‪ ،‬تولید و پخش مهتاب‪ ،‬تش��ک دیالیت‪،‬‬ ‫بازرگانی مرتضوی‪ ،‬تش��ک رویال‪ ،‬تش��ک ایلیا‪،‬‬ ‫ترمه هخامنشی یزد‪ ،‬بازرگانی ترکسان‪ ،‬صنعت‬ ‫چ��وب مختاری‪ ،‬اصفهان نوین چ��وب‪ ،‬تولید و‬ ‫پخ��ش مومکس و بازرگانی مومنی اش��اره کرد‪.‬‬ ‫در کنار این نمایش��گاه‪ ،‬نخستین نمایشگاه کاال‬ ‫و محص��والت ایران��ی‪ ،‬دکوراس��یون و تزئینات‬ ‫داخل��ی با حضور ‪ ۱۰۰‬مش��ارکت کننده برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬این نمایش��گاه در ‪ ۵‬ه��زار مترمربع‬ ‫فضای نمایش��گاهی برگزار می شود و کاالهایی‬ ‫مانن��د دکوراس��یون و تزئین��ات داخلی منزل‪،‬‬ ‫مش��اغل خانگی‪ ،‬تولیدات ش��رکت های صنایع‬ ‫کوچک صنعتی‪ ،‬لوس��تر‪ ،‬مبلمان‪ ،‬لوازم خانگی‪،‬‬ ‫گلخانه و صنایع دس��تی را به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫عالقه من��دان ب��ه بازدی��د از این دو نمایش��گاه‬ ‫می توانند از ساعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۲‬روزهای ‪ ۱۵‬تا ‪۱۹‬‬ ‫اسفند به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫اس��تان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بنزین تولیدی پاالیشگاه‬ ‫تبریز یورو ‪ ۵‬شد‬ ‫مجتبی کرمانی زاده‪ :‬مدیرعامل شرکت پاالیش‬ ‫نفت تبریز گفت‪ :‬پروژه تغییر کاربری واحد قدیمی‬ ‫«تبدیل کاتالیس��تی بنزین» به « ایزومریزاسیون‬ ‫نفتای سبک» در این شرکت با توکل به خدا‪ ،‬تکیه‬ ‫بر اندیشه پویا و تالش بی وقفه کارکنان پاالیشگاه‬ ‫ش‬ ‫تبریز با موفقیت انجام ش��د‪ .‬به گزار ‬ ‫از‬ ‫تبری��ز‪ ،‬غالمرضا باقری دی��زج اظهار کرد‪ :‬ظرفیت‬ ‫اس��می این پروژه ‪ ۱۰‬هزار بش��که در روز است و با‬ ‫راه اندازی ان تولید بنزین یورو ‪ ۵‬در شرکت پاالیش‬ ‫نفت تبریز به میزان ‪ ۳.۲‬میلیون لیتر در روز فراهم‬ ‫شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از جمله اهداف اجرای این پروژه‬ ‫افزای��ش تولید بنزین ی��ورو از ‪ ۴۰‬به ‪ ۱۰۰‬درصد‪،‬‬ ‫ارتقای اس��تاندارد کل بنزین تولیدی پاالیشگاه به‬ ‫یورو ‪ ،۵‬افزایش س��وداوری ش��رکت‪ ،‬کیفی سازی‬ ‫و کاه��ش االینده های زیس��ت محیطی و افزایش‬ ‫ارام س��وزی بنزین در موتور اس��ت‪.‬باقری دیزج با‬ ‫بی��ان اینکه ای��ن طرح با توان نیروهای داخلی و با‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۱۰‬میلیون یورو انجام شده‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬صرفه جوی��ی حاصل از طرح ارائه ش��ده در‬ ‫مقایس��ه با ساخت واحد جدید با این عنوان ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیون یورو است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬مهم ترین هدف‬ ‫این شرکت حرکت در مسیر سیاست های اقتصاد‬ ‫مقاومتی دولت برای تولید سوخت پاک در کشور‬ ‫و در کنار ان تنوع بخش��ی به محصوالت با ارزش‬ ‫افزوده بیش��تر‪ ،‬انجام مسئو لیت های اجتماعی در‬ ‫قبال ذی نفعان و حرکت در مس��یر توس��عه پایدار‬ ‫اس��ت‪.‬مدیرعامل ش��رکت پاالیش نف��ت تبریز با‬ ‫اشاره به اقدام های زیست محیطی این شرکت نیز‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۵‬سال گذشته ‪ ۱۵‬طرح زیست محیطی‬ ‫با اعتب��ار بیش از ‪ ۴۰۰‬میلیون یورو اجرایی کرده‬ ‫که تا زمان حاضر ‪ ۱۰‬طرح بهره برداری شده است‪.‬‬ ‫وی از جمله طرح های اجرا شده شرکت پاالیش‬ ‫نف��ت تبری��ز در راس��تای ارتقای ش��اخص های‬ ‫زیست محیطی را واحد جدید بنزین سازی با هدف‬ ‫تولی��د بنزین پاک عنوان ک��رد و افزود‪ :‬برای این‬ ‫طرح ‪ ۲۷۰‬میلیون یورور هزینه ش��د‪ .‬باقری دیزج‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ط��رح بازیاف��ت گازه��ای ارس��الی به‬ ‫فلر با هدف کاهش انتش��ار گازه��ای گلخانه ای و‬ ‫االینده های اتمس��فری و طرح تصفیه گازوئیل با‬ ‫ه��دف تولید گازوئیل منطبق با اس��تاندارد یورو ‪۵‬‬ ‫از دیگر طرح های زیس��ت محیطی اجرا ش��ده در‬ ‫پاالیشگاه تبریز است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه س��امانه پایش انالین در‬ ‫بهمن سال گذش��ته بهره برداری‬ ‫این پاالیش��گا ه ‬ ‫ش��ده و نتایج انالیز خروج��ی دودکش ها به اداره‬ ‫کل محیط زیس��ت اس��تان اذربایجان ش��رقی به‬ ‫صورت انالین ارس��ال می ش��ود‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬طرح‬ ‫جامع پاالیشگاه تبریز با رویکرد کاهش تولید نفت‬ ‫کوره و افزایش تولید محصوالت از برنامه های این‬ ‫پاالیشگاه است‪.‬‬ ‫نکته هایی‬ ‫درباره انتقال‬ ‫اب خزر‬ ‫عضو پیش��ین شورای جهانی اب گفت‪ :‬در شیوه های‬ ‫انتق��ال بین حوضه ای اب ابتدا بررس��ی می ش��ود نیاز‬ ‫واقع��ی چقدر اس��ت؛ ای��ا از منابع داخ��ل حوضه قابل‬ ‫تامین اس��ت یا خیر‪ .‬وقتی مش��خص ش��د راه دیگری‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬یکی از وظایف حکومت ها این اس��ت که‬ ‫حداقل برای انتقال اب اشامیدنی تدابیری بیندیشند‪.‬‬ ‫عباسقلی جهانی درباره انتقال اب خزر به فالت مرکزی‬ ‫به ایلنا گفت‪ :‬در زمینه انتقال اب از خزر تفاهم و اجماع‬ ‫ملی وجود ندارد‪ ،‬البته طبیعی است در برخی موضوع ها‬ ‫اجما ع نباشد اما مهم توجیه قضیه است و ضرورت دارد ‬ ‫دالیلی که به این تصمیم رس��یده اند توضیح داده شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای انتقال اب باید مش��خص شود نیاز ابی‬ ‫چگونه محاسبه شده‪ ،‬سرانه اب به چه شکل دیده شده‪،‬‬ ‫قرار اس��ت اب در کدام بخش مصرف ش��ود‪ ،‬برگش��ت‬ ‫س��رمایه گذاری چگونه اس��ت‪ ،‬ایا فقط از منابع دولتی‬ ‫تامین سرمایه می شود یا بخش خصوصی هم مشارکت‬ ‫دارد‪ ،‬همه این مسائل کامال مبهم است و باید برای افکار‬ ‫عمومی روشنگری ش��ود‪ .‬عضو پیشین شورای جهانی‬ ‫اب تصری��ح کرد‪ :‬اگر مطالعاتی برای انتقال اب ش��ده‬ ‫باید برای اقناع افکار عمومی و کارشناسان و همچنین‬ ‫جلوگی��ری از بروز اختالف نظر در جامعه اعالم ش��ود‪.‬‬ ‫بس��یاری از طرح ه��ا دارای موافق و مخالف هس��تند‪،‬‬ ‫در جری��ان مباحث و گفت وگ��و و ارائه دالیل و اهداف‬ ‫ممکن است دیدگاه مش��ترک حاصل شود و اختالفی‬ ‫باقی نماند‪ .‬وی با اشاره به اثرات زیست محیطی انتقال‬ ‫اب خزر گفت‪ :‬به لحاظ اینکه اب برداشت می شود و اب‬ ‫ش��ور به دریا باز می گردد مشکل زیست محیطی ایجاد‬ ‫می کند‪ ،‬ضمن اینکه ش��یوه مدیریت اب شور هرچند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محدوده مش��خص و موضع��ی را تحت تاثیر قرار دهد‪،‬‬ ‫روشن نیست‪ .‬جهانی خاطرنشان کرد‪ :‬عالوه بر مباحث‬ ‫ل موجب‬ ‫ش��ور ش��دن دریا‪ ،‬عبور اب از مس��یر جن��گ ‬ ‫تخریب بهترین جنگل های کشور می شود و مسیر های‬ ‫س��اخت خط لوله در اینده راه های دسترسی به جنگل‬ ‫را که اکنون ممکن اس��ت در برخی جاها سخت باشد‪،‬‬ ‫اسان خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه دریای خزر نیز به سرنوش��تی مانند‬ ‫دریاچه ارومیه دچار شو د در بدترین سناریو بیان کرد‪:‬‬ ‫البته رقمی که منتقل می ش��ود در مقابل حجم عظیم‬ ‫دری��ای خزر صفر اس��ت و چنی��ن اتفاق های عجیب و‬ ‫غریبی نمی افتد اما دارای اثار موضعی برای محدوده ای‬ ‫که اب برداش��ت ش��ده اس��ت‪ .‬برای پمپاژ باید هزینه‬ ‫ح مورد‬ ‫زیادی صرف شود‪ .‬از این رو‪ ،‬بهره برداری از طر ‬ ‫تردی��د قرار می گیرد‪ .‬این کارش��ناس حوزه اب گفت‪:‬‬ ‫اکنون بحث بر س��ر این است که کدام اب و چه میزان‬ ‫قرار اس��ت منتقل ش��ود‪ ،‬مبانی و چارچوب انتقال اب‬ ‫چگونه تعیین شده است‪ ،‬وقتی مقدار و مبانی محاسبه‬ ‫و نیاز به اب مش��خص ش��د می توان قض��اوت کرد ایا‬ ‫نیاز واقعی اس��ت یا صوری‪ .‬ان زمان باید در زمینه نیاز‬ ‫واقعی صحبت کرد‪ ،‬س��پس مشخص شود ایا می توان‬ ‫ای��ن اب را از منابع مختل��ف که در حوضه ابریز وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تامین کرد یا خیر‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در ش��یوه های‬ ‫انتقال بین حوضه ای اب ابتدا بررسی می شود نیاز واقعی‬ ‫چقدر است‪ ،‬ایا از منابع داخل حوضه قابل تامین است‬ ‫یا خیر‪ .‬وقتی مشخص شد راه دیگری وجود ندارد‪ ،‬یکی‬ ‫از وظایف حکومت ها این اس��ت که حداقل برای تامین‬ ‫اب اشامیدنی فکری بکنند‪.‬‬ ‫سرنوشت بکارگیری «تجهیزات کاهنده مصرف اب» به کجا رسید؟‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برقراری‬ ‫تعادل میان‬ ‫میزان مصرف‬ ‫و حجم منابع‬ ‫اب نخستین و‬ ‫اساسی ترین گام‬ ‫برای حل بحران‬ ‫کم ابی در اقلیم‬ ‫خشک ایران‬ ‫و رویارویی با‬ ‫پدیده مزمن‬ ‫خشکسالی است‬ ‫مص��رف بی رویه اب و بروز بحران خشکس��الی‪ ،‬منجر‬ ‫به اتخاذ تدابی��ری از جمله بکارگیری تجهیزات کاهنده‬ ‫مصرف اب ش��د؛ تجهیزاتی که با استفاده از انها‪ ،‬حجم‬ ‫اب مصرف��ی ب��دون ایج��اد کوچک ترین مش��کل برای‬ ‫مش��ترکان ت��ا ‪ ۷۰‬درصد کاه��ش می یابد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایرنا‪« ،‬تجهیزات کاهنده مصرف اب» ش��امل شیراالت‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬ش��یراالت لمسی‪ ،‬ش��یرهای فشاری زمان دار‬ ‫و ان��واع ابزارهای کاهنده مصرفی اس��ت ک��ه با ترکیب‬ ‫اب و ه��وا‪ ،‬مص��رف اب را بهینه می کنن��د؛ کارکرد این‬ ‫تجهی��زات چنین اس��ت ک��ه اب را به می��زان الزم در‬ ‫اختی��ار مصرف کنن��ده قرار می دهد و ب��ا کاهش دِبی از‬ ‫هدر رف��ت ان جلوگیری می کند‪ .‬برق��راری تعادل میان‬ ‫میزان مصرف و حجم منابع اب نخستین و اساسی ترین‬ ‫گام ب��رای ح��ل بحران کم ابی در اقلیم خش��ک ایران و‬ ‫رویاروی��ی ب��ا پدیده مزمن خشکس��الی اس��ت‪ .‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬علی سیدزاده‪ ،‬مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت‬ ‫مهندسی اب و فاضالب کشور اجرایی شدن کامل طرح‬ ‫استفاده فراگیر از تجهیزات کاهنده مصرف اب را منوط‬ ‫به واقعی ش��دن قیمت اب‪ ،‬فرهنگ سازی گسترده‪ ،‬عزم‬ ‫ملی و باور به وجود کم ابی در کشور دانست‪ .‬وی درباره‬ ‫سرنوش��ت ط��رح توزیع تجهیزات کاهن��ده مصرف اب‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این طرح ماده ای از قانون توس��عه و بهینه س��ازی‬ ‫اب اشامیدنی است که بر اساس ان‪ ،‬به شرکت های اب‬ ‫و فاضالب اجازه داده شده تا تجهیزات کاهنده مصرف را‬ ‫در اختیار مشترکان متقاضی بگذارند و هزینه های ان را‬ ‫به صورت اقس��اط از قبض اب انها کسر کنند‪ .‬سیدزاده‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بعد از انکه این قانون ابالغ ش��د‪ ،‬اجرای ان‬ ‫در دس��تور کار شرکت های اب و فاضالب سراسر کشور‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬س��پس با هدف اج��رای این قانون مناطقی‬ ‫به عنوان نمونه ازمایش��ی مورد نظر قرار گرفت تا رفتار‬ ‫مشترکان بررس��ی ش��ود و در نهایت‪ ،‬پس از بررسی ها‬ ‫اسیب شناس��ی انج��ام ش��د‪ .‬وی در تش��ریح نتایج این‬ ‫اسیب شناسی‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که در قانون کلمه متقاضی‬ ‫عنوان شده و الزام و اجباری مطرح نشده است‪ ،‬نمی توان‬ ‫به مش��ترکان الزامی بودن نصب تجهیزات را تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه با قیمت های کنونی‪ ،‬مش��ترکان‬ ‫رغبت��ی به خرید تجهیزات کاهنده اب ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رایطی که هزینه قبض اب مش��ترکان بین ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬‬ ‫هزار تومان اس��ت‪ ،‬انها تجهیزاتی با قیمت ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار تومان خریداری نمی کنند‪ .‬س��یدزاده افزود‪ :‬گرچه‬ ‫تمایل به بکارگیری این تجهیزات ان چنان که باید نبود‬ ‫اما به همه شرکت های اب و فاضالب سراسر کشور ابالغ‬ ‫ش��د تمهیدات الزم را ایجاد کنند و در حدودی که فکر‬ ‫می کنند متقاض��ی وجود دارد این تجهیزات را بخرند تا‬ ‫بتوانند نیاز متقاضی را جوابگو باش��ند‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫در ابفای کش��ور با یاداوری این موضوع که بعد از ابالغ‬ ‫«الزام اور» یا «متقاضی»‬ ‫در تهران مش��اوره فنی برای خیلی از دانش��گاه ها‪ ،‬وزارتخانه ها و‬ ‫نهاده��ای دیگر انجام ش��د تا هر نهاد با بودج��ه خود اقدام به خرید‬ ‫تجهیزات کاهنده مصرف اب کند‬ ‫ط��رح ب��ه ش��رکت های اب و فاضالب‪ ،‬بس��یاری از این‬ ‫شرکت ها برای فراهم سازی تمهیدات الزم اقدام کردند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬با هدف اگاهی بیش��تر مردم اطالع رس��انی از‬ ‫طریق قبض اب مش��ترکان و شرکت های اب و فاضالب‬ ‫در استان های خراسان ش��مالی‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫هرمزگان و اصفهان انجام شد‪.‬به گفته وی‪ ،‬این شرکت ها ‬ ‫در ح��د اعتبارات خود‪ ،‬تجهیزات را تامین کرده اند تا در‬ ‫صورت مراجعه متقاضی در اختیار قرار دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص اعتبار از محل طرح های ملی‬ ‫س��یدزاده از اختص��اص اعتب��اری از مح��ل اعتبارات‬ ‫طرح ه��ای ملی در س��ال ‪( ۱۳۹۷‬از محل طرح مدیریت‬ ‫مصرف اب ش��هری) ب��ه این طرح خب��ر داد و گفت‪۳ :‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلی��ون تومان از ای��ن محل بین ‪۳۵‬‬ ‫ش��رکت اب و فاضالب شهری تقسیم شد که به صورت‬ ‫مس��اوی به هر ش��رکت ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان بابت خرید‬ ‫ای��ن تجهیزات تعلق گرفت‪ .‬این مقام مس��ئول از توزیع‬ ‫تجهی��زات در اماکن عموم��ی و دولتی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫بخش زیادی از اعتبارات در قالب ترویج و فرهنگ سازی‬ ‫در اماکن عمومی دولتی توزیع ش��د‪ .‬سیدزاده به مصوبه‬ ‫قانون توزیع اب‪ 36‬سال عقب است‬ ‫مدی��رکل عل��وم طبیع��ی کمیس��یون ملی‬ ‫یونس��کو و رئی��س مرکز مدیریت اب ش��هری‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬یک��ی از موضوع هایی که موجب‬ ‫ش��ده س��رانه مصرف اب در ایران بسیار باالتر‬ ‫از کشورهای پیش��رفته باشد‪ ،‬اقتصاد اب است ‬ ‫چراکه در تهران سهم اب در سبد خانوار کمتر‬ ‫از نی��م درصد اس��ت که این عدد در مقایس��ه‬ ‫ب��ا کش��ورهای اروپایی عددی پایین به ش��مار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��یدعلی چاووش��یان در‬ ‫چهارمین نمایشگاه عکس اب‪ ،‬با بیان اینکه در‬ ‫برخی از کشورهای اروپایی مانند انگلیس‪ ،‬سهم‬ ‫اب در س��بد خانوار ‪ ۲.۵‬و در المان ‪ ۲.۷‬درصد‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این اعداد به این معنی است‬ ‫که حدود ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصد سهم اب در سبد خانوار‬ ‫نسبت به کشورهای اروپایی کمتر است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این مس��ئله که عوامل زیادی‬ ‫در پرمصرف بودن ایرانی ها در حوزه اب دخیل‬ ‫اس��ت‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬عالوه بر مسئله اقتصادی باید‬ ‫ب��ه موضوع های حقوق��ی و منطقه ای نیز توجه‬ ‫ک��رد‪ .‬به طور مثال‪ ،‬قانون توزیع عادالنه اب به‬ ‫سال ‪ ۱۳۶۱‬یعنی زمانی که جمعیت ایران ‪۳۶‬‬ ‫میلیون نفر بود‪ ،‬مربوط می شود که الزم است با‬ ‫توجه به توسعه صنایع و تنوع تولید محصوالت‬ ‫کشاورزی در این قانون بازنگری شود‪.‬‬ ‫چاووشیان با اشاره به شعار سازمان ملل برای‬ ‫روز جهانی اب‪ ،‬گفت‪ :‬هر سال برای روز جهانی‬ ‫فروردین است‪ ،‬یک شعار‬ ‫ ‬ ‫اب که ‪ ۲۲‬مارس یا ‪۲‬‬ ‫در نظر گرفته می شود که شعار امسال نیز «اب‬ ‫برای همه است» در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ی با اش��اره به امار و ارقام موجود در حوزه‬ ‫و ‬ ‫منابع اب��ی در ایران‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫یک سوم مردم دنیا دسترسی به اب اشامیدنی‬ ‫ی که در ای��ران بیش از‬ ‫س��الم ندارند در حال�� ‬ ‫‪ ۹۹.۵‬درصد جمعیت‪ ،‬دسترس��ی اسان به اب‬ ‫اشامیدنی سالم دارند‪.‬‬ ‫مدی��رکل عل��وم طبیع��ی کمیس��یون ملی‬ ‫یونس��کو اظهار کرد‪ :‬زمانی که از دسترس��ی به‬ ‫اب اش��امیدنی صحبت می ش��ود‪ ،‬منظور فقط‬ ‫ت چراکه در بس��یاری از‬ ‫اب لوله کش��ی نیس�� ‬ ‫مناطق که امکان لوله کش��ی اب وجود نداشته‬ ‫ب��ا اب رس��انی‪ ،‬تانکر و روش ه��ای دیگر امکان‬ ‫دسترس��ی مش��ترکان به اب س��الم را فراهم‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫هیات وزیران اش��اره کرد که بر اس��اس ان اماکن دولتی‬ ‫و عموم��ی در ش��هرها باید ارزیابی و رصد می ش��دند و‬ ‫مشخص می شد که چه تجهیزاتی نیاز دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اجرای این طرح‪ ،‬با ش��رکت های اب‬ ‫و فاضالب مکاتبه ش��د که برای صنایع و س��ازمان های‬ ‫مختلف نقش مشاور فنی را ایفا کنند و با هماهنگی انها‪،‬‬ ‫فهرس��تی برای هر سازمان تهیه شود که ان مجموعه به‬ ‫چه تجهیزاتی نیاز دارد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر مدیریت مصرف ابفای کش��ور با بیان‬ ‫اینکه این ارزیابی ها هر س��ال انجام خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ته��ران مش��اوره فن��ی برای خیل��ی از دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫وزارتخانه ه��ا و نهادهای دیگر انجام ش��د ت��ا هر نهاد با‬ ‫بودجه خود اق��دام به خرید تجهی��زات کاهنده مصرف‬ ‫اب کند‪ .‬این مقام مس��ئول در ش��رکت اب و فاضالب‬ ‫کش��ور اذعان ک��رد‪ :‬توزی��ع تجهیزات کاهن��ده مصرف‬ ‫در هی��چ جای جه��ان در اختیار دولت ها نیس��ت بلکه‬ ‫خود مردم می توانند وقتی فرهنگ س��ازی ش��ده باش��د‬ ‫و ض��رورت ان را ح��س کرده باش��ند‪ ،‬از ان اس��تفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬به دلیل نبود فرهنگ س��ازی در‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش اتیلن با ساخت پتروشیمی اندیمشک‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنایع پتروشیمی‬ ‫خلیج فارس گفت‪ :‬هدف از س��اخت طرح‬ ‫جدی��د پتروش��یمی اندیمش��ک تکمیل‬ ‫زنجی��ره ارزش در هلدین��گ خلیج فارس‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬جعف��ر ربیعی‬ ‫با اش��اره به اغ��از س��اخت و کلنگ زنی‬ ‫طرح جدید پتروش��یمی اندیمش��ک در‬ ‫روزهای اینده از س��وی وزیر نفت‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون ان��رژی مجل��س و جمعی از‬ ‫مسئو الن استانی‪ ،‬گفت‪ :‬طرح پتروشیمی‬ ‫اندیمش��ک دس��تاوردهای گوناگون��ی از‬ ‫جمل��ه س��رمایه گذاری مول��د‪ ،‬تکمی��ل‬ ‫زنجیره ارزش‪ ،‬توس��عه صنای��ع تکمیلی‬ ‫پتروشیمی و اش��تغال افرینی پایدار را به‬ ‫هم��راه دارد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت صنایع‬ ‫پتروش��یمی خلیج فارس با اع�لام اینکه‬ ‫در طول ‪ ۶‬سال گذشته تاکنون با توسعه‬ ‫پارس جنوب��ی ظرفیت تولی��د اتان و به‬ ‫دنب��ال ان اتیلن ب��ا افزایش قابل توجهی‬ ‫همراه ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬بخش��ی از افزایش ظرفیت تولید‬ ‫اتیل��ن در مس��یر خط لول��ه اتیلن غرب‬ ‫صرف تامین خوراک پتروش��یمی جدید‬ ‫اندیمش��ک خواهد ش��د‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه با س��اخت و بهره ب��رداری از طرح‬ ‫پتروش��یمی اندیمشک در مدت زمان ‪۳۶‬‬ ‫م��اه در راس��تای تکمیل زنجی��ره ارزش‬ ‫اتیلن است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تولید محصوالتی‬ ‫همچ��ون اتواکس��یالت‪ ،‬گالیک��ول اتر و‬ ‫اتانول امی��ن از محصوالت تکمیل کننده‬ ‫زنجیره ارزش اتیلن اکس��اید در مس��یر‬ ‫خط لوله اتیلن غرب خواهند بود‪ .‬ربیعی‬ ‫ب��ا یاداوری اینکه با تولید این محصوالت‬ ‫در استان خوزستان و استان های همجوار‬ ‫ظرفی��ت قاب��ل توجهی برای س��اخت و‬ ‫تکمیل صنایع پایین دست فراهم خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬پتروش��یمی اندیمشک‬ ‫در صورت ساخت و بهره برداری می توا ند‬ ‫خوراک مورد نیاز تولید محصوالت نهایی‬ ‫همچ��ون ان��واع فراورده های ارایش��ی‪،‬‬ ‫بهداشتی‪ ،‬شوینده ها‪ ،‬مواد افزودنی مورد‬ ‫نیاز صنایع نساجی‪ ،‬سیمان‪ ،‬شیرین سازی‬ ‫گاز‪ ،‬صنایع پاالیش و پتروش��یمی‪ ،‬انواع‬ ‫رنگ های صنعتی و‪ ...‬فراهم کند‪.‬‬ ‫کش��ورمان و ح��س نک��ردن اثر بخش��ی بکارگیری این‬ ‫تجهیزات از س��وی م��ردم‪ ،‬ش��رکت های اب و فاضالب‬ ‫تالش ک��رده با کارهای تبلیغاتی و کس��ر از روی قبض‬ ‫به صورت اقس��اطی‪ ،‬مردم را به استفاده از این تجهیزات‬ ‫تشویق کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل‪ ،‬تعرفه پایین اب است‬ ‫س��ید زاده با بیان اینکه تعرفه پایین اب‪ ،‬عاملی است‬ ‫ک��ه اجازه نمی دهد مردم به س��مت اس��تفاده از چنین‬ ‫تجهیزاتی بروند‪ ،‬افزود‪ :‬باید با فرهنگ سازی‪ ،‬رفتارجامعه‬ ‫را تغیی��ر داد‪ .‬مدی��رکل دفت��ر مدیریت مص��رف ابفای‬ ‫کش��ور با بیان اینکه میزان کاه��ش مصرف اب در انواع‬ ‫تجهیزات کاهنده مصرف متفاوت اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫عنوان نمونه‪ ،‬سرشیرهای کاهنده مصرف در سرویس ها‬ ‫و س��ردوش ها‪ ،‬مص��رف اب را حداقل ‪ ۳۰‬درصد کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬در الیحه تقدیمی دولت‪ ،‬بر «الزام اور»‬ ‫بودن اس��تفاده از تجهیزات کاهنده مص��رف اب تاکید‬ ‫ش��ده بود اما نمایندگان مجلس شورای اسالمی الزام اور‬ ‫ب��ودن ان را ح��ذف ک��رده و اصط�لاح «متقاض��ی» را‬ ‫جایگزین کردند‪ .‬س��یدزاده افزود‪ :‬اکنون تالش می شود‬ ‫این ال��زام از روش دیگ��ری برای مش��ترکان پرمصرف‬ ‫اعمال شود‪ .‬این مقام مسئول اجرای کامل طرح استفاده‬ ‫فراگی��ر از تجهی��زات کاهنده مصرف را من��وط به عزم‬ ‫ملی‪ ،‬فرهنگ س��ازی مناس��ب‪ ،‬همکاری هم��ه نهاد ها و‬ ‫شرکت های تولید کننده دانس��ت و گفت‪ :‬اجرایی شدن‬ ‫این طرح تنها از طریق وزارت نیرو شدنی نیست‪.‬‬ ‫نیروگاه خورشیدی ‪ ۱۰۰‬کیلوواتی‬ ‫سازمان جهاد دانشگاهی استان اذربایجان شرقی‪ ،‬نیروگاه خورشیدی‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلوواتی صنعتی را در پش��ت بام س��اختمانی به مساحت ‪۱۳۰۰‬‬ ‫مترمربع راه اندازی کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬مدیر مرکز خدمات تخصصی‬ ‫انرژی های تجدید پذیر سازمان جهاد دانشگاهی استان در این باره اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای ساخت این نیروگاه خورشیدی ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال هزینه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬دکتر افسانه عسگریان با بیان اینکه این نیروگاه در پشت بام یک‬ ‫کارخانه تولید قطعات ساخته شده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پس از دریافت مجوزهای‬ ‫الزم‪ ،‬با س��رمایه گذاری بخش خصوصی و نصب و راه اندازی متخصصان‬ ‫س��ازمان جهاد دانشگاهی اس��تان و همچنین بهره گیری از جدیدترین‬ ‫فناوری روز دنیا‪ ،‬این نیروگاه با تولید ‪ ۱۰۰‬کیلووات انرژی خورش��یدی‬ ‫به ش��بکه برق سراسری متصل شد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬با ساخت این‬ ‫نیروگاه خورشیدی حدود ‪ ۳۰‬فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد‬ ‫ش��د‪ .‬عسگریان افزود‪ :‬مشترکان برق در سراسر کشور با ساخت نیروگاه‬ ‫خورشیدی و سرمایه گذاری در این زمینه و عقد قرارداد با شرکت توزیع‬ ‫برق استان عالوه بر کاهش الودگی محیطی‪ ،‬می توانند درامد ماهیانه ای‬ ‫نیز در این زمینه کسب کنند‪ .‬وی با اشاره به تهدیدهای اقلیمی از جمله‬ ‫خشکسالی ها‪ ،‬کمبود منابع ابی و‪ ...‬در کشور‪ ،‬افزود‪ :‬وجود بیش از ‪۲۸۰‬‬ ‫روز افتابی در سال در اذربایجان شرقی‪ ،‬ایجاب می کند تا ظرفیت انرژی‬ ‫خورشیدی در تولید برق و خلق ثروت مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ش��دت تابش نور خورش��ید در اس��تان بیش از ‪ ۵‬کیلووات‬ ‫در س��اعت ب��وده و یکی از نقاط برتر ایران در حوزه انرژی خورش��یدی‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1254‬‬ ‫پیاپی ‪2572‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫امروز ‪ ۱۶۴‬کیلومتر خط اهن به شبکه ریلی اضافه می شود‬ ‫قطـار به ایستگاه رشت رسید‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۱۲‬س��ال بعد از کلنگ زنی و بعد از وعده های بس��یار‪،‬‬ ‫سرانجام امروز خط اهن ‪ ۱۶۴‬کیلومتری قزوین‪-‬رشت‪ ،‬با‬ ‫حضور رئیس جمهوری به بهره برداری می رس��د‪ .‬براساس‬ ‫اعالم راه اهن جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬در نخستین روز‬ ‫بهره برداری از این مسیر ریلی‪ ،‬قرار است مسافران از رشت‬ ‫رهس��پار مشهد ش��وند و روز بعد یعنی پنجشنبه‪ ،‬مسیر‬ ‫تهران‪-‬رش��ت و برعکس مورد بهره ب��رداری قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬خط اهن قزوین‪-‬رش��ت عالوه بر اینکه دسترسی‬ ‫س��اکنان رشت به شبکه ریلی کش��ور را میسر می کند‪،‬‬ ‫از نظر بین المللی نیز اهمیت ویژه ای دارد زیرا بخش��ی از‬ ‫کریدور ترانزیتی شمال‪-‬جنوب را تکمیل می کند‪ .‬کمبود‬ ‫منابع مالی پروژه های عمرانی و کوهس��تانی بودن مسیر‬ ‫پروژه‪ ،‬مهم ترین دالیل تاخیر در س��اخت و بهره برداری‬ ‫از خط اهن قزوین‪-‬رش��ت در بیش از یک دهه گذش��ته‬ ‫و مان��ع بهره برداری از مزیت های گوناگون این خط ریلی‬ ‫بوده است‪ .‬پیش بینی مسئوالن این است که با راه اندازی‬ ‫این خط اهن‪ ،‬بس��یاری از سفرها در مسیر قزوین‪-‬رشت‬ ‫به ریل منتقل و بخش قابل توجهی از ترافیک جاده ای در‬ ‫این مسیر برطرف شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬خط اهن قزوین‪-‬رش��ت ازجمله‬ ‫پروژه های��ی اس��ت که دول��ت یازدهم از ابت��دا در صدر‬ ‫اولویت ه��ای ریلی خود برای تکمی��ل و بهره برداری قرار‬ ‫داد‪ .‬دول��ت یازدهم اعالم کرد این پروژه را که در س��ال‬ ‫‪ ۹۲‬با پیش��رفت ح��دود ‪ ۱۲‬درصدی از دولت پیش��ین‬ ‫تحویل گرفته‪ ،‬تا پایان عمر خود به مردم رش��ت تحویل‬ ‫خواهد داد تا گیالن نیز جزو اس��تان هایی باش��د که این‬ ‫دولت به ش��بکه ریلی متصل کرده است‪ .‬البته این اتفاق‬ ‫نیفت��اد و کار تکمیل و بهره برداری از این پروژه به دولت‬ ‫دوازدهم رسید‪ .‬پاییز امسال کار ساخت این پروژه بزرگ‬ ‫به ایس��تگاه پایانی رسید و در نخستین روز اذر‪ ،‬قطار به‬ ‫طور ازمایشی و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫از قزوین به رشت رفت‪.‬‬ ‫براساس انچه مسئوالن درباره خط اهن قزوین‪-‬رشت‬ ‫می گوین��د‪ ،‬برای س��اخت و تکمیل این پ��روژه‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬میلی��ارد تومان هزینه ش��ده که ح��دود ‪۱۳۰۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان از ای��ن رق��م در دولت ه��ای یازدهم و‬ ‫دوازدهم به پروژه اختصاص یافته اس��ت‪ .‬براس��اس امار‬ ‫اعالم شده‪ ،‬از مجموع ‪ 164‬کیلومتر خط ریلی این پروژه‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۵‬کیلومت��ر ان از س��وی دولت یازده��م و دوازدهم‬ ‫ساخته و تکمیل شده است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر انتقال کاال از اس��یای جنوب ش��رق به‬ ‫س��مت اروپا یا روسیه با اس��تفاده از حمل ونقل دریایی‬ ‫‪ ۳۶‬روز طول می کشد اما با استفاده از خط ریلی قزوین‪-‬‬ ‫رشت‪ ،‬این زمان به ‪ ۱۶‬روز کاهش می یابد که هزینه های‬ ‫ترانزیت را نیز کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫همچنی��ن به گفت��ه مس��ئوالن‪ ،‬اس��تفاده از خط اهن‬ ‫قزوین‪-‬رش��ت‪ ،‬صرفه جوی��ی س��االنه ‪ ۲۰‬میلی��ون لیتر‬ ‫س��وخت و کاهش خس��ارت های ناش��ی از االینده های‬ ‫خط اهن قزوین‪-‬رش��ت‪ ،‬کش��ور م��ا را در مرکز یک��ی از مهم ترین‬ ‫داالن های ترانزیتی جهان و منطقه قرار می دهد و می تواند ایران را‬ ‫از مسیر ریلی به اروپا متصل کند و از این نظر‪ ،‬راه اندازی ان بسیار‬ ‫اهمیت دارد‬ ‫زیس��ت محیطی به میزان ‪ ۱۵۷‬میلیارد ریال در س��ال را‬ ‫به دنبال خواهد داشت‪ .‬عالوه بر این پیش بینی می شود با‬ ‫اغاز به کار این خط اهن‪ ،‬زیان های ناش��ی از تصادف های‬ ‫رانندگی در مسیرهای موازی‪ ،‬ساالنه حدود ‪ ۳۵۲‬میلیارد‬ ‫ریال کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمانی برای دور زدن تحریم‬ ‫خط اهن قزوین‪-‬رش��ت یک��ی از حلقه های گمش��ده‬ ‫کریدور شمال‪-‬جنوب در ایران بود که راه اندازی ان‪ ،‬این‬ ‫کریدور را به تجاری و اقتصادی شدن نزدیک تر می کند‪.‬‬ ‫احمد خشنودی‪ ،‬کارشناس حمل ونقل ریلی کشورمان‬ ‫در بی��ان مزیت ه��ای ای��ن خط ریلی ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫راه اه��ن قزوین‪-‬رش��ت در تکمیل کری��دور بین المللی‬ ‫شمال‪-‬جنوب‪ ،‬نقشی راهبردی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درواقع با اغاز به کار خط اهن قزوین‪-‬رشت‪،‬‬ ‫ای��ران به مرکز و هاب کری��دور ترانزیتی در غرب دریای‬ ‫خزر تبدیل می ش��ود‪ .‬همچنین دسترسی ترانزیتی ریلی‬ ‫از خلیج فارس به دریای خزر میس��ر می شود‪ .‬این ویژگی‬ ‫موجب می شود عالوه بر نقش ژئواستراتژیک کشور‪ ،‬نقش‬ ‫ژئواکونومیک ایران نیز در منطقه و جهان پررنگ شود‪.‬‬ ‫خش��نودی یاداور ش��د‪ :‬بعد از راه ان��دازی خط ریلی‬ ‫قزوین‪-‬رش��ت‪ ،‬با اتصال رش��ت به بندر انزل��ی و نیز به‬ ‫اس��تارا و اس��تاراخان‪ ،‬می ت��وان از روش ه��ای متنوع و‬ ‫گوناگون حمل ونقل ترکیب��ی در صادرات و واردات کاال‬ ‫استفاده کرد و استفاده از انواع روش های بارگیری بندری‬ ‫را ک��ه امروزه در بخش حمل ونق��ل و زنجیره های عرضه‬ ‫کاال مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬در دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ریل��ی تاکید ک��رد‪ :‬در واقع خط اهن‬ ‫قزوین‪-‬رش��ت‪ ،‬کش��ور ما را در مرکز یک��ی از مهم ترین‬ ‫داالن ه��ای ترانزیت��ی جه��ان و منطقه ق��رار می دهد و‬ ‫می تواند ایران را از مس��یر ریلی به اروپا متصل کند و از‬ ‫این نظر‪ ،‬راه اندازی ان بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫خش��نودی با بیان اینکه نقش مهم این مسیر ریلی را‬ ‫نباید در اقتصاد منطقه گیالن از نظر دور داش��ت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬گیالنی ه��ا حدود یک قرن اس��ت ک��ه منتظر ورود‬ ‫راه اهن هس��تند و خوشبختانه امروز این انتظار به پایان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خطوط فرعی ریلی نیز در سراس��ر مس��یر‪،‬‬ ‫نقش��ی موث��ر و مه��م در تس��هیل ارتباطات مس��افری‬ ‫در منطق��ه دارد و انحص��ار ج��اده ای را ک��ه متاس��فانه‬ ‫درحال حاض��ر در منطقه گیالن وجود دارد و هر س��ال‪،‬‬ ‫بررسی نرخ کرایه های حمل ونقل عمومی در شورا‬ ‫دبیر کمیس��یون عمران و حمل ونقل ش��ورای شهر تهران از‬ ‫بررس��ی نرخ کرایه های حمل ونقل عمومی در سال ‪ ۹۸‬در این‬ ‫کمیسیون خبر داد‪.‬‬ ‫محمدعل��ی کرون��ی در گفت وگ��و ب��ا مه��ر ب��ا اش��اره به‬ ‫تصویب پیش��نهاد ش��هرداری درب��اره نرخ بلی��ت اتوبوس در‬ ‫کمیس��یون حمل ونقل اف��زود‪ :‬کلیات پیش��نهاد ش��هرداری‬ ‫باتوج��ه ب��ه هزینه های موجود به تصویب رس��ید‪ .‬پیش��نهاد‬ ‫کمیس��یون ب��رای پوش��ش هزینه ه��ا افزای��ش ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر کمیس��یون عمران و حمل ونقل ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫درباره نرخ کرایه های تاکسی هم توضیح داد‪ :‬افزایش کرایه های‬ ‫تاکس��ی براساس نرخ تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی تا‬ ‫پایان سال ‪ ۹۷‬خواهد بود‪.‬‬ ‫کرونی با اشاره به نظر کمیسیون عمران و حمل ونقل درباره‬ ‫نرخ بلیت مترو گفت‪ :‬پیش��نهاد کمیس��یون حمل ونقل برای‬ ‫موجب تصادف ها و تلفات جانی و مالی می ش��ود‪ ،‬خواهد‬ ‫شکست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ریلی یاداور شد‪ :‬مسئله مهم در نقش‬ ‫ژئواس��تراتژیک و تبدیل ان به نقش ژئواکونومیک ایران‬ ‫در منطق��ه را زمان��ی بهتر درک می کنی��م که وضعیت‬ ‫کش��ور در تحریم های جدید به ویژه مشکالت داخلی در‬ ‫حمل ونقل ابتدایی ترین و اساسی ترین کاالهای ضروری‬ ‫را مرور کنیم‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬خط اهن قزوین‪-‬رشت‪ ،‬راهی است که‬ ‫تحریم ای��ران را غیرممکن می کند و به کش��ور در برابر‬ ‫توطئه ه��ای داخلی و خارجی‪ ،‬مصونیت می بخش��د‪ .‬اگر‬ ‫زمان��ی به خاط��ر تحریم یا بروز هر ن��وع بحرانی‪ ،‬کاالی‬ ‫اولی��ه مورد نیاز مردم در گمرک و بندرها بماند‪ ،‬اهمیت‬ ‫ریل و حمل ونقل ریلی بار اشکار می شود‪.‬‬ ‫او بی��ان ک��رد‪ :‬بدیه��ی اس��ت اگر ش��بکه حمل ونقل‬ ‫ریلی در تمام کش��ور‪ ،‬به وی��ژه گلوگاه های ورود و خروج‬ ‫کاال گس��ترده بود‪ ،‬بسیاری از مش��کالت امروز ناشی از‬ ‫تحریم خارجی و س��ودجویی داخلی‪ ،‬اجازه ظهور و بروز‬ ‫نمی یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره وری با اتصال به استارا‬ ‫کارشناسان و مسئوالن حمل ونقل ریلی و نیز ترانزیت‬ ‫کش��ور می گویند بهره وری کامل خط اهن قزوین‪-‬رشت‬ ‫در گرو ادامه این مس��یر از رش��ت به انزل��ی و از انجا به‬ ‫اس��تارا اس��ت؛ برهمین اس��اس‪ ،‬بعد از بهره ب��رداری از‬ ‫خط اهن قزوین‪-‬رش��ت‪ ،‬نوبت به ساخت خط اهن ‪۱۷۵‬‬ ‫کیلومتری رشت‪-‬بندر انزلی‪-‬استارا است تا کریدور ریلی‬ ‫ش��مال‪-‬جنوب در ایران تکمیل شود‪ .‬ساخت این پروژه‬ ‫موجب می ش��ود دسترس��ی هند و چی��ن از راه ایران به‬ ‫جمهوری اذربایجان و روس��یه و از انج��ا به اروپا فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬س��ایر کشورهای مس��یر کریدور ش��مال‪-‬جنوب‬ ‫مانند ارمنستان‪ ،‬بلغارس��تان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬سوریه و قزاقستان‬ ‫نی��ز از مزیت های ای��ن اتصال ریل��ی‪ ،‬بهره مند خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫براساس طرح تعریف شده در شرکت ساخت و توسعه‬ ‫زیربناهای حمل ونقل‪ ،‬ش��اخه ای از راه اهن قزوین‪-‬رشت‬ ‫به س��مت انزلی و شاخه ای دیگر به سمت استارا امتداد‬ ‫پی��دا می کند که حدود ‪ ۱۵‬کیلومتر از این مس��یر‪ ،‬بین‬ ‫انزلی و اس��تارا مشترک است‪ .‬به گفته مسئوالن‪ ،‬ساخت‬ ‫خط اهن ‪ ۴۱‬کیلومتری رشت‪-‬بندر انزلی در گذشته اغاز‬ ‫و بخشی از زیرسازی نیز انجام شده اما با توجه به اینکه‬ ‫بلیت های تک س��فره‪ ۱۲۰۰ ،‬تومان اس��ت‪ .‬همچنین پیشنهاد‬ ‫این کمیس��یون برای نرخ بلیت مت��رو فرودگاه امام خمینی ‪۹‬‬ ‫هزار تومان و برای نرخ بلیت تک سفره مترو کرج‪ ۲۵۰۰ ،‬تومان‬ ‫است‪ .‬شهرداری می تواند برای بلیت های اعتباری از صفر تا ‪۵۰‬‬ ‫درصد تخفیف (باتوجه به مس��افت طی شده ازسوی مسافران)‬ ‫پیش بینی کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بررس��ی الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬شهرداری‬ ‫گفت‪ :‬افزایش بودجه ش��رکت مترو در سال ‪ ۹۸‬به میزان ‪۱۱۷‬‬ ‫میلی��ارد تومان و ش��رکت بهره برداری به می��زان ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان در کمیس��یون تلفیق شورای شهر به تصویب رسید که‬ ‫امیدواریم این موضوع در صحن ش��ورا نی��ز به تصویب نهایی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫به گفته کرونی کمیسیون عمران شورای شهر تهران‪ ،‬تمرکز‬ ‫اصلی اعتبارات حوزه حمل ونقل سال ‪ ۹۸‬را بر توسعه و تکمیل‬ ‫شبکه ریلی تهران قرار داده است‪.‬‬ ‫ساخت و پایان قطعه قزوین‪-‬رشت در اولویت دولت بوده‪،‬‬ ‫هنوز برای اتصال بندر انزلی و استارا به شبکه ریلی اقدام‬ ‫قابل توجهی انجام نشده است‪.‬‬ ‫ب��رای تامین مال��ی اتصال خط اهن قزوین‪-‬رش��ت به‬ ‫اس��تارا‪ ،‬اس��تفاده از فاینانس در دس��تور کار دولت قرار‬ ‫دارد که در این زمینه‪ ،‬در س��ال های گذشته با جمهوری‬ ‫اذربایجان ب��رای تامین فاینان��س ‪ ۵۰۰‬میلیون یورویی‬ ‫مذاکره ش��ده و این مس��ئله مورد موافقت دو کشور قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ویژگی ها و دشواری های فنی پروژه‬ ‫براس��اس اعالم ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل کش��ور‪ ،‬برای خط اهن قزوین‪-‬رش��ت سرعت‬ ‫‪ ۱۶۰‬کیلومت��ر ب��ر س��اعت در بخش مس��افری و ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومتر بر س��اعت برای قطارهای ب��اری در نظر گرفته‬ ‫ش��ده است‪ .‬مس��یر این پروژه از ایستگاه سیاه چشمه در‬ ‫قزوین ش��روع ش��ده و با عبور از روس��تاهای کوهین و‬ ‫شیرین سو در محدوده شهرهای لوشان‪ ،‬منجیل‪ ،‬رودبار‪،‬‬ ‫رس��تم اباد و امامزاده هاش��م‪ ،‬به ایستگاه رشت می رسد‪.‬‬ ‫این خط اهن از ایس��تگاه سیاه چشمه تا ابتدای ایستگاه‬ ‫کوهین به طول ‪ ۳۰‬کیلومتر یک خطه‪ ،‬از ایستگاه کوهین‬ ‫تا ایس��تگاه لوش��ان به طول ‪ ۴۰‬کیلومت��ر دوخطه و از‬ ‫ایستگاه لوشان تا انتهای مسیر یک خطه است‪ .‬چشم انداز‬ ‫این خط ریلی جابه جایی س��االنه ‪ ۲.۵‬میلیون مسافر و ‪۷‬‬ ‫میلیون تن بار است‪.‬‬ ‫در این خط اهن ‪ ۵۳‬تونل به طول ‪ ۲۲‬کیلومتر‪ ۶۲ ،‬پل‬ ‫خاص به طول ‪ ۹‬کیلومتر و ‪ ۵‬ایستگاه در کوهین‪ ،‬لوشان‪،‬‬ ‫منجیل‪ ،‬رس��تم اباد‪ ،‬امامزاده هاشم و رشت ساخته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬طوالنی ترین پل ریلی کشور به طول هزار و ‪۴۳۰‬‬ ‫متر در این مسیر و روی سد منجیل ساخته شده است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم مس��ئوالن شرکت س��اخت و توسعه‬ ‫زیربناه��ای حمل ونق��ل‪ ،‬راه اه��ن قزوین‪-‬رش��ت‪ ،‬در‬ ‫سخت ترین حالت از نظر زمین شناسی و توپوگرافی قرار‬ ‫داشته و همین مسئله‪ ،‬موجب کاهش سرعت ساخت این‬ ‫پروژه بوده اس��ت‪ .‬در این میان‪ ،‬سختی ها و دشواری های‬ ‫اج��رای پروژه در محدوده منجیل‪ ،‬مهم ترین علت تاخیر‬ ‫در تکمیل این پروژه اعالم شده است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم مس��ئوالن س��اخت خط اهن قزوین‪-‬‬ ‫رش��ت‪ ،‬از مهم ترین ویژگی های این پ��روژه ریلی‪ ،‬توجه‬ ‫حداکث��ری به محیط زیس��ت اس��ت و در س��اخت این‬ ‫پ��روژه تالش ش��ده بیش��ترین توج��ه در زمینه حفظ‬ ‫زمین ه��ای دارای ارزش لح��اظ ش��ود و خط اه��ن از‬ ‫مس��یری عب��ور کند ک��ه کمترین اس��یب را به محیط‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫یکی دیگ��ر از ویژگی ه��ای این پ��روژه‪ ،‬طراحی ویژه‬ ‫ایستگاه رش��ت اس��ت که برمبنای معماری ایرانی و در‬ ‫فضایی بیش از ‪ ۸‬هزار مترمربع ساخته شده است‪ .‬گفته‬ ‫می ش��ود ایس��تگاه رش��ت‪ ،‬جزو جاذبه های گردشگری‬ ‫خط اهن قزوین‪-‬رشت خواهد بود‪.‬‬ ‫خط اهن‬ ‫قزوین‪-‬رشت‪،‬‬ ‫راهی است که‬ ‫تحریم ایران را‬ ‫غیرممکن می کند‬ ‫و به کشور در‬ ‫برابر توطئه های‬ ‫داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫مصونیت‬ ‫می بخشد‬ ‫جمع اوری دالالن از پایانه های مسافربری مشهد در نوروز‬ ‫مدی��رکل راه��داری و حمل ونقل جاده ای خراس��ان رضوی‬ ‫گف��ت‪ :‬جم��ع اوری دالالن و جارچی��ان از محی��ط پایانه های‬ ‫مسافربری مشهد به ویژه در نوروز ‪ ۱۳۹۸‬در اولویت کاری این‬ ‫اداره قرار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬ابراهی��م نصری اظه��ار ک��رد‪ :‬باتوجه به‬ ‫برنامه های ابالغی از س��وی ستاد خدمات سفر کشور مبنی بر‬ ‫اتخاذ تمهیدات و هماهنگی های الزم در تامین و ارائه خدمات‬ ‫مطلوب به مسافران‪ ،‬این اداره کل وظیفه دارد از فعالیت افراد‬ ‫مجهول الح��ال در س��طح پایانه با عن��وان دالل و جارچی که‬ ‫موجب تضییع حقوق ش��هروندی و مسافر می شود‪ ،‬جلوگیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اجرای طرح نوروزی از ‪ ۲۵‬اس��فند امس��ال شروع‬ ‫می ش��ود و تا ‪ ۱۷‬فروردین ‪ ۹۸‬به م��دت ‪ ۲۲‬روز ادامه خواهد‬ ‫داشت و قرار است براساس برنامه ریزی و هماهنگی‪ ،‬جمع اوری‬ ‫دالالن و جارچی��ان از محیط پایانه های مس��افربری به ویژه در‬ ‫نوروز ‪ ۱۳۹۸‬در اولویت باشد‪.‬‬ ‫مدیر کل راه��داری و حمل ونقل جاده ای خراس��ان رضوی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬به دلی��ل قانونی نب��ودن فعالیت و نبود مکانیس��م‬ ‫نظارتی بر تایید صالحیت فردی این افراد‪ ،‬از ماموران امنیتی و‬ ‫انتظامی خواسته شده به شدت با انها برخورد کنند‪.‬‬ ‫نص��ری تاکید کرد‪ :‬وج��ود این اف��راد باعث ایج��اد اخالل‬ ‫در ش��یوه دریاف��ت بلیت می ش��ود که ضم��ن تضییع حقوق‬ ‫ش��هروندی زائ��ران و مس��افران‪ ،‬تضیی��ع س��هم قابل توجهی‬ ‫از درام��د مال��کان و رانن��دگان اتوب��وس و محق��ق نش��دن‬ ‫درامده��ای دولت از محل عوارض مس��افری بلیت را به دنبال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فراهم شدن زیرساخت های تهیه غیرحضوری‬ ‫بلیت در سطح کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬از مسافران نوروزی تقاضا داریم‬ ‫بلیت خود را به ش��کل سفر زمان بندی ش��ده رفت وبرگشتی و‬ ‫اینترنتی تهیه کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مس��کن استان تهران گفت‪:‬‬ ‫‪ ۶۳‬درص��د واحدهای مس��کونی روس��تاهای‬ ‫استان تهران فرسوده هستند‪.‬‬ ‫غالمرضا صالحی در گفت وگو با ایسنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در اخرین سرشماری که از مسکن های‬ ‫روس��تایی در استان تهران انجام شده‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۲۲۷‬هزار مس��کن سرشماری شده که از این‬ ‫تعداد حدود ‪ ۱۴۳‬هزار واحد شامل ‪ ۶۳‬درصد‬ ‫واحدهای مسکونی روستایی فرسوده هستند‪.‬‬ ‫صالحی گفت‪ :‬باتوجه به اینکه استان تهران‬ ‫در پهنه پرخطر زلزله قرار دارد‪ ،‬تمام امکانات‬ ‫را بس��یج کرده ایم تا بتوانیم به طور ازمایشی‪،‬‬ ‫اجرای طرح مقاوم سازی را برای نخستین بار‬ ‫در کشور و در شهرستان ورامین اغاز کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بنی��اد مس��کن به‬ ‫شهروندانی که خانه های غیرمقاوم دارند این‬ ‫ق��ول را می دهد که وام ‪ ۴‬تا ‪ ۸‬میلیون تومانی‬ ‫بالعوض به انها پرداخ��ت و پرونده های انها‪،‬‬ ‫رایگان صادر ش��ود تا به طور فوری خانه های‬ ‫خود را مقاوم سازی کنند‪.‬‬ ‫اغاز واگذاری‬ ‫بندرهای کوچک‬ ‫به بخش خصوصی‬ ‫مع��اون امور بن��دری و اقتصادی س��ازمان‬ ‫بن��ادر و دریانوردی گف��ت‪ :‬افزایش بهره وری‬ ‫پایانه های بندری در س��ال اینده در دس��تور‬ ‫کار است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬محمدعل��ی حس��ن زاده اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باید بندرهای کوچک در کش��ور فعال تر‬ ‫از گذش��ته عم��ل و بتوانند باوج��ود ناوگان‬ ‫س��نتی نقش مهم تر و اثرگذارتری در زنجیره‬ ‫حمل ونقل دریایی کشور بازی کنند‪.‬‬ ‫حس��ن زاده با بیان اینکه امیدواریم تا پایان‬ ‫بهار ‪ ۹۸‬براس��اس الگوی واگ��ذاری بندرهای‬ ‫کوچک‪ ،‬ش��اهد اجرای مراح��ل واگذاری این‬ ‫بندرها به بخش خصوصی و تعاونی ها باشیم‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬روش واگ��ذاری بندرهای‬ ‫کوچک به بخش خصوصی تدوین ش��ده و با‬ ‫تصویب ان در س��ازمان بن��ادر و دریانوردی‪،‬‬ ‫مراحل واگذاری اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم ب��ا اجرای این مصوبه‬ ‫ش��اهد نقش فعال ت��ر بندره��ای کوچک در‬ ‫اس��تان هایی مانن��د هرمزگان‪ ،‬خوزس��تان و‬ ‫بوش��هر که بیشتر بندرهای کوچک کشور در‬ ‫انها قرار دارند‪ ،‬باشیم‪.‬‬ ‫حس��ن زاده ادام��ه داد‪ :‬الگ��وی واگ��ذاری‬ ‫بندرهای کوچک و ایین نامه ورود کاال ازسوی‬ ‫ملوان��ان ش��ناورهای دریایی س��نتی‪ ،‬مکمل‬ ‫یکدیگر هس��تند‪ .‬براس��اس قان��ون‪ ،‬ملوانان‬ ‫می توانند ه��ر کاالیی را مازاد بر س��همیه به‬ ‫بندره��ا وارد کنن��د و مش��مول معافیت ‪۲۰‬‬ ‫درصدی س��ود بازرگانی ش��وند ک��ه این کار‪،‬‬ ‫تاثیر بس��زایی در رونق بندره��ای کوچک و‬ ‫بهب��ود زندگی مردم منطق��ه دارد و می تواند‬ ‫مانع مهاجرت شود‪.‬‬ ‫خانه گران نمی شود‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن ضم��ن تاکید بر‬ ‫اینکه سال اینده مسکن گران نمی شود‪ ،‬اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬زنجیره تامین مالی مس��کن تابس��تان‬ ‫اینده نهایی و اجرا می ش��ود که براس��اس ان‬ ‫هزینه های ساخت وس��از تا ‪ ۳۰‬درصد کاهش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م رحیمی انارک��ی در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬درباره ایجاد زنجیره تامین مالی مسکن‬ ‫برای کاهش هزینه های ساخت وس��از‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ایجاد این زنجیره در حال انجام اس��ت و‬ ‫بخش��ی از ان که با بنیاد مسکن است‪ ،‬نهایی‬ ‫ش��ده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال ان را‬ ‫عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫وی از نهایی ش��دن این زنجیره در تابستان‬ ‫س��ال اینده خبر داد و تصریح کرد‪ :‬اقدام های‬ ‫نهایی این کار در تابس��تان سال اینده انجام‬ ‫می ش��ود و در ت�لاش هس��تیم بتوانی��م در‬ ‫تابستان ‪ ۱۳۹۸‬زنجیره تامین مالی مسکن را‬ ‫به طور کامل اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫رحیم��ی انارک��ی درباره احتم��ال افزایش‬ ‫نرخ مس��کن در س��ال این��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬بعید‬ ‫می دانم نرخ مس��کن در س��ال اینده افزایش‬ ‫یاب��د‪ ،‬چراکه قدرت خری��دی در مردم وجود‬ ‫ن��دارد که بخواهد باعث افزایش نرخ مس��کن‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬افزایش نرخ مس��کن بسیار‬ ‫بعی��د اس��ت و در حد تورم ه��م افزایش نرخ‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فرسودگی ‪ ۶۳‬درصد‬ ‫خانه های روستایی‬ ‫تهران‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1254‬‬ ‫پیاپی ‪2572‬‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی کم وکاست نقل می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫به مشاوره‬ ‫صنعتی‬ ‫توجه کنیم‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با رونق‬ ‫چای کاری‪،‬‬ ‫ضرورت تاسیس‬ ‫کارخانه های‬ ‫چای نیز مطرح‬ ‫شد‪ .‬اداره‬ ‫فالحت در صدد‬ ‫ساخت کارخانه‬ ‫چای سازی‬ ‫تعدادی‬ ‫ماشین االت از‬ ‫شرکت مارشال‬ ‫(انگلیس)‬ ‫خریداری و به‬ ‫تهران وارد کرد‬ ‫ایرانی ها در ‪ ۲‬قرن گذشته به مصرف چای عادت کرده اند‪ .‬انها این کاال‬ ‫را از چین و روس��یه وارد می کردن��د‪ .‬اگرچه تاریخ دقیق واردات چای به‬ ‫ایران معلوم نیس��ت اما در زمینه کش��ت ان در کش��ور اطالعات بیشتری‬ ‫در دست است‬ ‫مس��ئول نظارت بر وضعی��ت چ��ای کاری در مناطق‬ ‫مختلف شمال کشور ش��دند‪ .‬باتوجه به مطالعاتی که‬ ‫این گروه داش��تند‪ ،‬درنهایت کوه بیجار الهیجان برای‬ ‫تمرکز در کاش��ت چای انتخاب شد‪ .‬این موسسه ها در‬ ‫استارا و تنکابن نیز شعبه هایی تاسیس کردند‪ .‬غیر از‬ ‫بذرهایی که به وس��یله کاشف السلطنه وارد شده بود‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۰۷‬خورش��یدی نیز مقداری بذر چای از‬ ‫ژاپن‪ ،‬چین‪ ،‬هند و چند نژاد هم از باتومی به وس��یله‬ ‫اداره کش��اورزی وارد و در باغ های نمونه کاشته شد تا‬ ‫بهترین جنس انها را از نظر میزان محصول و کیفیت‬ ‫چای به دس��ت اورند‪ .‬بذرهایی که از هندوستان وارد‬ ‫ش��ده بود در همان سال های ابتدایی به دلیل مقاومت‬ ‫نداش��تن در برابر سرمای ایران از بین رفتند‪ .‬بذرهای‬ ‫باتوم��ی‪ ،‬برعکس با اب و هوای ایران به خوبی پرورش‬ ‫یافتند و مق��دار زی��ادی از ان در بخش های مختلف‬ ‫و باغ های الهیجان کاش��ته شدند‪ .‬بذرهای نژاد ژاپنی‬ ‫نیز مقدارش��ان کم بود و فقط در موسسه های مرکزی‬ ‫نگهداری ش��دند‪ .‬با رونق چای کاری‪ ،‬ضرورت تاسیس‬ ‫کارخانه های چ��ای نیز مطرح ش��د‪ .‬اداره فالحت در‬ ‫صدد ساخت کارخانه چای سازی تعدادی ماشین االت‬ ‫از ش��رکت مارش��ال (انگلیس) خری��داری و به تهران‬ ‫وارد کرد و س��پس در سال ‪ ۱۳۱۰‬به الهیجان حمل‬ ‫و کارخانه تاس��یس ش��د و ش��روع به کار کرد‪ .‬سپس‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۱۲‬ب��رای افزای��ش تع��داد کارخانه ه��ا‪،‬‬ ‫ماش��ین االت جدیدتری وارد شد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۱۳‬این‬ ‫تجهیزات خریداری ش��ده و کارخانه دیگری‪ ،‬فعالیت‬ ‫خ��ود را اغاز کرد‪ .‬ای��ن کارخانجات در بهار و پاییز در‬ ‫مقابل نرخ نازلی‪ ،‬برگ چای را از کش��اورزان دریافت‬ ‫ن را تحویل کش��اورزان‬ ‫کرده و پس از اماده س��ازی ا ‬ ‫می دادند‪ .‬از این رو صنعت چای در شمال کشور به طور‬ ‫جدی فعالیت خود را اغاز کرد و در سال ‪ ۱۳۳۷‬دولت‬ ‫ایران اقدام به تاس��یس س��ازمان چای کش��ور کرد تا‬ ‫ی را مورد‬ ‫کش��اورزان چای کار و صاحب��ان صنعت چا ‬ ‫حمایت قرار دهد‪ .‬بعدها و در سال های گذشته تولید و‬ ‫توزیع چای در انحصار کامل دولت قرار گرفت‪ .‬در این‬ ‫س��ال ها دولت با اجاره تمامی کارخانجات چای سازی‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬به همراه کارخانجات دولتی‪ ،‬انحصار‬ ‫خرید برگ س��بز و چای خش��ک را به عه��ده گرفت‪.‬‬ ‫سازمان چای تا سال ‪ ۱۳۷۰‬در اختیار وزارت بازرگانی‬ ‫بود و از س��ال ‪ ،۱۳۷۰‬سازمان چای از وزارت بازرگانی‬ ‫جدا و به وزارت جهاد کشاورزی وقت ملحق شد‪.‬‬ ‫نگرانی از ساخت وساز در شمال ایران‬ ‫ش��مال ایران‪ ،‬این بهش��ت روی زمین س��رزمین های سبز‬ ‫گی�لان و مازندران دارد از دس��ت می رود اگ��ر توجهی فوری‬ ‫نشود طولی نخواهد کشید که به صورت کانون دود و سروصدا‬ ‫و س��رزمین خش��ک و بایر درخواهد امد‪ .‬این بخش��ی از یک‬ ‫مطلب اس��ت که در اردیبهشت ‪ ۱۳۵۵‬در مطبوعات ان زمان‬ ‫منتش��ر ش��د‪ .‬در این مطلب همچنین امده بود قضیه از این‬ ‫قرار اس��ت که در مس��یر جاده ه��راز تا چالوس ه��زار هکتار‬ ‫زمین ش��الیزار را برای اح��داث کارخانجات اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۲۰۰‬هکتار زمین شالیزار به تصرف کارخانجات‬ ‫چیت سازی و نس��اجی درامده است و ان زمین های سبز زیر‬ ‫انبوهی از اهن فوالد و س��یمان و اجر مدفون ش��ده اس��ت و‬ ‫کشاورزان زمین های مزبور خسته و پریشان و برای امرارمعاش‬ ‫به س��وی کارخانجات مزبور رواورده اند‪ .‬س��ایر کشاورزان که‬ ‫هنوز زمین های ش��ان مورد هجوم کارخان��ه داران قرار نگرفته‪،‬‬ ‫دچار وحشت شده اند‪ .‬پس باید هرچه زودتر چاره اندیشی کرد‬ ‫و جلوی از بین رفتن زمین های قابل کشت را گرفت‪ .‬در عوض‬ ‫هزاران هکتار زمین غیرقابل کش��ت وجود دارد که می توان به‬ ‫ایجاد کارخانجات اختصاص داد و سرزمین گیالن و مازندران‬ ‫اغاز ساخت پل بسفور‬ ‫در ششم اسفند ماه سال ‪ ۱۳۴۸‬اعالم شد که در هفته گذشته‬ ‫کشتی های جنگی ترکیه با شلیک گلوله های متعدد اغاز ساخت‬ ‫پل بس��فور را در این کش��ور اعالم کردند‪ .‬این پل پس از تکمیل‬ ‫س��اخت به پل«اورازی»(اروپااس��یا) معروف خواهد ش��د زیرا دو‬ ‫قاره اروپا و اس��یا را در ش��مال غربی اس��یا و جنوب شرقی اروپا‬ ‫از راه خش��کی به هم متصل می سازد‪ .‬از ‪ ۱۵۰۰‬سال پیش مردم‬ ‫این منطقه به فکر س��اختن این گونه پل بودند‪ .‬این پل با هزینه‬ ‫‪ ۳۳‬میلیون دالر به وس��یله یک کنسرسیوم ساختمانی انگلیسی‪-‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۵۲‬ادعا ش��د برای پیدا ک��ردن رگه معدنی‬ ‫می توان از س��گ استفاده کرد و س��گ ها می توانند بهترین‬ ‫کاوش��گر رگه های معدنی باشند‪ .‬کشور فنالند نیز به عنوان‬ ‫نخس��تین کشوری که س��گ های بدین منظور تربیت کرده‬ ‫است معرفی ش��د‪ .‬بنا بر ادعای کارشناسان‪ ،‬این حیوانات از‬ ‫طریق ش��امه قوی خود قادر به یافت��ن رگ های معدنی نیز‬ ‫شدند زیرا هیچ بویی مخصوص بوی گوگرد از شامه تیز این‬ ‫حیوان پنهان نمی ماند‪.‬‬ ‫تغییر نام وزارت راه‬ ‫المانی به نام کلولندهوخنیف ساخته می شود‪ .‬طول پل ‪ ۱۶۵‬متر‬ ‫و از نوع معلق خواهد بود‪ .‬س��اختمان پل در س��ال ‪ ۱۹۷۳‬پایان‬ ‫خواهد یافت و از ان تاریخ راه اهن هامبورگ‪ -‬سنگاپور مستقیما‬ ‫به کار خواهد افتاد‪ .‬به این ترتیب این پل که بزرگترین پل اس��یا‬ ‫و اروپا محسوب می شود «دماغه امید جدید» نیز می تواند نامیده‬ ‫ش��ود زیرا کش��ف دماغه امید نی��ک در منتهی الیه افریقا س��بب‬ ‫تاس��یس نخس��تین خط دریایی میان اروپا و اسیا شد و مدت ها‬ ‫اهمیت خود را حفظ کرد‪.‬‬ ‫معدن یاب طبیعی‬ ‫را همچنان سرسبز و باطراوت حفظ کرد‪ .‬با تقویت کشاورزان‬ ‫این س��رزمین را به صورت انبار برنج خاورمیانه اورد‪ .‬بیایید و‬ ‫ش��مال ایران را همچنان برای تفریح��گاه ایران حفظ کنید تا‬ ‫همانطور که نس��ل های گذشته از این س��رزمین زیبا استفاده‬ ‫برده اند نس��ل های اینده نیز بهره مند شوند و دعاگوی اولیای‬ ‫امور باشند‪.‬‬ ‫در اذر ماه س��ال ‪ ۱۳۵۲‬تغییر نام وزارت راه به وزارت راه‬ ‫و ترابری تصویب ش��د‪ .‬بنابر انچه که اعالم گردید به منظور‬ ‫اعمال سیاس��ت جامع و هماهنگ برای حمل ونقل کش��ور‬ ‫و توس��عه تجهیز و گس��ترش نگهداری و ایجاد تاسیس��ات‬ ‫زیربنایی با توجه به مقتضیات توس��عه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫حفاظت محیط زیست‪ ،‬جهانگردی و دفاع ملی نام وزارت راه‬ ‫ب��ه وزارت راه و ترابری تغییر یافت‪ .‬پس از تغییر نام وزارت‬ ‫راه‪ ،‬عالوه بر تشکیالت و اختیارات‪ ،‬وظایف و مسئولیت های‬ ‫این وزارتخانه کلیه امور ترابری (حمل ونقل) کش��ور در این‬ ‫وزارتخان��ه متمرکز می گردید‪ .‬س��ازمان بنادر و کش��تیرانی‬ ‫ب��ا کلیه کارکنان تش��کیالت بودجه و اعتب��ارات و دارایی و‬ ‫تعهدات و وظایف ان از وزارت دارایی جدا شده و به صورت‬ ‫س��ازمان وابس��ته به وزارت راه و تراب��ری منتقل گردید‪ .‬در‬ ‫همی��ن ارتب��اط کلیه اختی��ارات و وظایف وزی��ر دارایی در‬ ‫س��ازمان بنادر و کشتیرانی و ش��ورای عالی ان به وزیر راه و‬ ‫ترابری تفویض گردید‪.‬‬ ‫اونجر به جای هیلمن‬ ‫در اذرماه س��ال ‪ ۱۳۵۳‬تعداد اتومبیل سواری با نام اونجر به‬ ‫صورت ساخته ش��ده و کامل وارد ایران شد‪ .‬این اتومبیل ها قرار‬ ‫بود به وسیله شرکت ایران ناس��یونال (ایران خودرو امروزی) به‬ ‫مردم به فروش برسد‪ .‬این اتومبیل های وارداتی‪ ،‬ساخت کارخانه‬ ‫کرایسلر انگلس��تان بودند که قبال اتومبیل های هیلمن ساخت‬ ‫این کارخانه نیز به ایران صادر ش��ده بود‪ .‬این اتومبیل ها در سه‬ ‫ن��وع دو در چهار پر و پنج در (س��واری استیش��ن مجهز به در‬ ‫عقب) بودند‪ .‬اتومبیل ها به وس��یله قط��ار و تریلرهای بزرگ به‬ ‫ایران حمل می شدند‪ .‬قدرت موتور این اتومبیل چند اسب بخار‬ ‫از ق��درت پیکان نیز کمتر ب��ود‪ .‬همچنین درحالی که اندازه ان‬ ‫فقط چند سانتی متر از پیکان کوچکتر بود ولی فضای داخلی اش‬ ‫در ح��دود همان خودروی پیکان بود‪ .‬قیمت گرانترین مدل این‬ ‫خ��ودرو معادل نرخ پیکان دولوکس در ان زمان بود‪ .‬بر اس��اس‬ ‫برنامه ریزی ها قرار بود‪ ،‬این خودرو در داخل نیز تولید شود‪.‬‬ ‫صادرات دام‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۵۳‬تعداد ‪ ۱۰‬راس گوس��فند اصالح شده از نژاد‬ ‫بلوچی که در ایستگاه دامپروری عباس اباد مشهد پرورش یافته‬ ‫بود‪ ،‬برای حمل کش��ور نیجریه به تهران فرس��تاده شد‪ .‬کشور‬ ‫نیجریه به منظور اصالح نژاد گوس��فندان بومی خود مبادرت به‬ ‫خرید تعدادی از گوسفندان اداره دامپروری خراسان کرده بود‪.‬‬ ‫گوسفندان اصالح شده نژاد بلوچی یکی از اصیل ترین نژادهای‬ ‫گوس��فند بومی ای��ران به خصوص منطقه خراس��ان به ش��مار‬ ‫می امدند‪ .‬پشم‪ ،‬شیر و گوشت این گوسفندان از جهت کیفیت‬ ‫و کمیت با بهترین گوسفندان دنیا برابری می کرد‪.‬‬ ‫کارخانه ریسندگی اصفهان‬ ‫توجه به موضوع مش��اوره صنعتی نکته ای‬ ‫اس��ت که به نظ��ر می رس��د در مجموعه های‬ ‫صنعتی ما به فراموش��ی س��پرده شده است‪،‬‬ ‫درحالی ک��ه مش��اوران صنعت��ی بر اس��اس‬ ‫تخص��ص و توانایی های خ��ود در حوزه های‬ ‫صنع��ت و روانشناس��ی می توانند با کمک به‬ ‫کارگران و مدیریت و نیز فراهم کردن شرایط‬ ‫بهتر کاری و کمک به حل مش��کالت موجود‬ ‫و ان��واع پیش��گیری ها در محی��ط کار‪ ،‬نقش‬ ‫اساسی تری را ایفا کنند‪.‬‬ ‫بی گم��ان ب��ا توجه ب��ه نقش حس��اس و‬ ‫پراهمیت مش��اوره و روانشناسی صنعتی‪ ،‬به‬ ‫می��زان زیادی از مس��ائل و مش��کالت کاری‬ ‫کاس��ته خواه��د ش��د‪ .‬درحقیق��ت در حوزه‬ ‫مس��ائل مادی‪ ،‬ب��ا توجه به تدوی��ن قوانین‪،‬‬ ‫طبقه بندی مش��اغل‪ ،‬اموزش های تخصصی و‬ ‫مانند ان‪ ،‬اقداماتی انجام می ش��ود اما مسائل‬ ‫روحی و روانی کارگرانی که در زمینه صنعت‬ ‫مش��غول کار هس��تند نیز اهمی��ت می یابد‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل پژوهش در زمینه مس��ائل‬ ‫روحی روانی شاغالن حوزه صنعت از استخدام‬ ‫تا بازنشس��تگی یا اخراج نیز الزم است‪ .‬هدف‬ ‫از این اقدام مش��اهده مراح��ل مختلف طی‬ ‫ش��ده در این مسیر بوده اس��ت‪ .‬برای نمونه‬ ‫اصل نخس��ت اس��تخدام‪ ،‬یافتن فرد مناسب‬ ‫ب��رای کار موردنظ��ر اس��ت‪ .‬برای هر ش��غل‬ ‫بی تردید باید به سراغ متخصص رفت و برای‬ ‫ش��ناخت متخصص باید از انواع ازمون ها در‬ ‫ح��وزه توانمندی های روحی و روانی نیز بهره‬ ‫برد‪ .‬بر اس��اس پژوهش ها‪ ،‬روشن شده است‬ ‫که بس��یاری از مسائل و مشکالت موجود در‬ ‫حوزه های صنعتی تا حدی ریش��ه های روانی‬ ‫و روحی دارد‪ .‬البته این موضوع طبیعی است‬ ‫حتی در خانواده نیز بس��یاری از مش��کالتی‬ ‫که بین اف��راد خانواده پی��ش می اید‪ ،‬دارای‬ ‫ریش��ه های روحی و روانی است‪ .‬نکته ای که‬ ‫به موضوع اس��تخدام در ای��ن زمینه ارتباط‬ ‫پیدا می کند‪ ،‬ان اس��ت که اگ��ر کارگری که‬ ‫نوعی از فعالیت صنعتی به او س��پرده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ابتدای کار از نظ��ر توانمندی های‬ ‫روح��ی و روانی نیز مورد ازم��ون قرار گرفته‬ ‫باش��د‪ ،‬ب��روز اختالف ه��ا در محی��ط کار به‬ ‫میزان زیادی کاه��ش خواهد یافت‪ ،‬بنابراین‬ ‫ارتب��اط روح��ی بین افراد در ه��ر محیطی و‬ ‫ازجمله محیط های کاری و کارخانه ها وجود‬ ‫دارد و بای��د ای��ن ارتباط روانی بر اس��اس و‬ ‫مبن��ای درس��ت و صحیح��ی وجود داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫روابط مناس��ب انس��انی به میزان بس��یار‬ ‫ی کارهای صنعتی‬ ‫زی��ادی می تواند از س��خت ‬ ‫بکاهد‪ .‬طبیعی است از مهندسی که کار فنی‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬کارفرمای��ی که کارگران را از‬ ‫نظر فنی راهنمایی می کند‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫که سرمایه اش را در این حوزه به کار انداخته‬ ‫اس��ت‪ ،‬نمی توان انتظار داش��ت ک��ه وظیفه‬ ‫خطیر تامین بهداشت روانی محیط کار را نیز‬ ‫برعهده بگیرد‪ .‬ای��ن وظیفه باید به گروه های‬ ‫متخصص واگذار شود‪.‬‬ ‫مش��اوره صنعت��ی در راه تامین بهداش��ت‬ ‫روانی در محیط کاری چه کوچک چه بزرگ‬ ‫ت�لاش خواهد ک��رد زیرا فش��ار عصبی افراد‬ ‫حاض��ر در محیط کار نش��ات گرفته از موارد‬ ‫مختلفی ازجمله نداش��تن عالقه به کار‪ ،‬نبود‬ ‫تخصص یا از همه مهم تر ش��خصیت افراد در‬ ‫برخورد با محیط کار است‪.‬‬ ‫ب��ه بیان دیگر اگر در ابتدای اس��تخدام به‬ ‫موضوع روح��ی و روانی کارگران توجه کافی‬ ‫نش��ود بدیهی اس��ت برخی از افرادی که در‬ ‫محیط کار مش��غول انجام وظیفه هس��تند‪،‬‬ ‫ممکن است شخصیت الزم را برای ان کاری‬ ‫که برعهده گرفته اند‪ ،‬نداشته باشند‪.‬‬ ‫ای��ن ام��ر اختالل هایی در محی��ط کار به‬ ‫وجود می اورد که منجر به پیدایش ضایعاتی‬ ‫در کار ی��ا اختالف های ش��دید بین کارگر و‬ ‫کارفرما خواهد شد‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی یک مش��اور صنعتی‬ ‫می تواند نقشی حساس را ایفا کند و در زمینه‬ ‫پیشگیری از وقوع چنین ضایعات و پیدایش‬ ‫اختالف ها چه در روابط کارگر و کارفرما و چه‬ ‫در حوزه های تولیدی کمک شایسته ای کند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر حل مش��کالت و مسائل روحی‬ ‫و روانی موجب می شود فعاالن حوزه صنعت‬ ‫نیز با ارامش بیش��تری کار کرده و درنتیجه‬ ‫کمی��ت و کیفیت تولیدات ب��ه میزان زیادی‬ ‫باالتر برود‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫در افس��انه های چین��ی ام��ده اس��ت ک��ه یکی از‬ ‫امپراتورهای این کش��ور در س��ال های ‪ ۲۷۳۷‬قبل از‬ ‫میالد اس��تفاده از چای را معمول داشته و کشاورزان‬ ‫را به کش��ت نهال ان و نیز اهالی را به نوش��یدن چای‬ ‫دم کرده توصیه کرده است اما این ماجرا بیشتر افسانه‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال در عالم واقعیت نیز باید گفت چای‬ ‫یک محصول قدیمی است‪ .‬این محصول تا قرن ششم‬ ‫قبل از میالد چن��دان متداول نبود حتی در چین که‬ ‫منشا تجارت و کاش��ت این محصول بوده تمام اهالی‬ ‫به نوش��یدن ان عادت نداشته و درنتیجه متداول نیز‬ ‫نبوده است‪ .‬در زمینه رواج چای در ایران و اشنا شدن‬ ‫مردم با ان نیز اطالعات کاملی در دست نیست‪ ،‬البته‬ ‫احتمال می رود که ابتدا پرتغالی ها ان را به ایران اورده‬ ‫باشند‪ .‬بر اس��اس پژوهش های انجام ش��ده تا قبل از‬ ‫سال ‪ ۱۵۸۸‬میالدی چای در اروپا معمول نبوده است‪.‬‬ ‫نخستین بار که نام این کاال در کتاب های اروپایی عنوان‬ ‫شده‪ ،‬سال های یادشده بوده است که معرف ان را نیز‬ ‫پرتغالی ها قلمداد کرده اند‪ .‬پرتغالی ها در قرن ‪ ۱۶‬و ‪۱۷‬‬ ‫با کشتی به شرق و غرب عالم مسافرت کرده و مشغول‬ ‫تجارت بودند‪ .‬اخبار مراودات تجاری انها در بندرهای‬ ‫جنوبی کش��ور نیز برجا مانده است‪ .‬بنابراین می توان‬ ‫ح��دس زد که ای��ن قوم تجارت چ��ای را نیز به ایران‬ ‫اورده باش��ند اما انچه مسلم است‪ ،‬ایرانی ها در ‪ ۲‬قرن‬ ‫گذش��ته به مصرف چای عادت پیدا کرده اند‪ .‬انها این‬ ‫کاال را از چین و روس��یه وارد می کردند‪ .‬اگر چه تاریخ‬ ‫دقیق واردات چای به ایران معلوم نیست اما در زمینه‬ ‫کش��ت ان در ایران اطالعات بیشتری در دست است‪.‬‬ ‫در اواخر قرن ‪ ۱۲‬و س��ال های ‪ ۱۳۰۰‬کاشف السلطنه‬ ‫مق��داری ب��ذر و نهال چای از هن��د و باتومی به ایران‬ ‫اورد‪ .‬در همان سال یک باغ چای در الهیجان تاسیس‬ ‫شد همچنین در سال ‪ ۱۳۰۵‬چند باغ دیگر در حوالی‬ ‫الهیج��ان راه ان��دازی ش��دند؛ باغ هایی با عن��وان باغ‬ ‫بصیرالتج��ار‪ ،‬باغ چای لیارس��تان و باغ چای صفاری‪.‬‬ ‫همچنین باغ های کوچک در تنکابن ایجاد ش��دند‪ .‬با‬ ‫رونق کاشت چای‪ ،‬تاسیس موسسه های مربوط به این‬ ‫صنعت نیز ضرورت یافت‪ .‬در اس��فند ‪ ۱۳۰۵‬از طرف‬ ‫وزارت فوائ��د عامه برای ترویج و توس��عه زراعت چای‬ ‫موسسه ای تاس��یس شد و کاشف السلطنه به همراه ‪۴‬‬ ‫نفر از دیپلمه های مدرس��ه عالی فالحت (کشاورزی)‬ ‫صنعت چای در ایران‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 28‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1254‬‬ ‫پیاپی ‪2572‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫از وضعیت قیمت بلیت سینماها در سال اینده گزارش می دهد‬ ‫بلیت سینما در مدار ‪ ۲۰‬هزار تومان‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫خب��ر افزایش بیش از ‪ ۳۰‬درصدی بلیت س��ینماها برای‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬سبب ش��د تا موافقان و مخالفان این مسئله وارد‬ ‫ی��ک چالش ج��دی در زمینه کاهش یا افزایش اس��تقبال‬ ‫مخاطبان از فیلم های روی پرده در سال اینده شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫افزای��ش قیمت بلیت س��ینماها در‬ ‫سال های گذشته به شکل مستمر اعمال شده و گویی دیگر‬ ‫ک رویه تبدیل شده است‪ ،‬حال انکه این تصمیم چقدر‬ ‫به ی ‬ ‫بر کاهش مخاطبان هنر هفتم و افت گیش��ه س��ینما تاثیر‬ ‫خواهد داشت موضوعی است که باید به ان توجه شود‪.‬‬ ‫افزایش بهای تمام شده فیلم ها در مراحل مختلف تولید‬ ‫ت��ا اکران‪ ،‬افزای��ش هزینه های پخ��ش و تبلیغات‪ ،‬افزایش‬ ‫هزینه های جاری سالن های سینما‪ ،‬افزایش بهای قطعات‬ ‫و لوازم مربوط‪ ،‬همگی از جمله دالیلی است که سینماداران‬ ‫تهیه کنندگان و پخش کنندگان در موافقت با افزایش بهای‬ ‫بلیت سینماها از انها نام می برند‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬گروه دیگری از کارشناس��ان و صاحب نظران با‬ ‫اشاره به این نکته که سینما جزو معدود تفریحات فرهنگی‬ ‫اس��ت که شهروندان باید برای استفاده از ان بهای به نسبت ‬ ‫مناس��بی بپردازند و افزایش مداوم قیمت بلیت س��ینماها‬ ‫سبب می ش��ود تا این تفریح فرهنگی نیز از سبد اقتصادی‬ ‫و اوقات فراغت مردم خارج ش��ده و ریزش مخاطب را سبب‬ ‫ش��ود به مخالفت با ان برخاس��ته اند‪ .‬ضمن اینکه افزایش‬ ‫روزهای فروش بلیت نیم بها ب��ه دو روز (و حتی در مواردی‬ ‫بیش��تر از ان) یک��ی دیگر از اس��تدالل های این گروه برای‬ ‫ت�لاش س��ینماداران صاحب��ان فیلم ها ب��ه منظور جذب‬ ‫تعداد بیش��تر مخاطب به سالن های سینماست و به همین‬ ‫دلی��ل معتقدند افزایش بهای بلیت س��بب افزایش فاصله‬ ‫تماشاچیان با سالن های سینما می شود‪.‬‬ ‫از دیگر سو‪ ،‬امارهای رسمی ارائه شده از سوی مرکز امار‬ ‫نش��ان می دهد بر اساس طرح فرهنگ رفتاری خانوار مرکز‬ ‫امار ایران در س��ال ‪ ،۱۳۹۶‬فقط ح��دود ‪ ۱۹‬درصد از افراد‬ ‫‪ ۱۵‬س��اله و بیشتر به سینما رفتند و از افرادی که به سینما‬ ‫رفته ان��د‪ ۲۹.۹ ،‬درصد یک بار‪ ۲۸.۳ ،‬درص��د دوبار و ‪۴۱.۸‬‬ ‫درصد‪ ،‬بیشتر از دوبار به سینما رفته اند‪.‬‬ ‫این مس��ئله نیز به خ��ودی خود نگران کننده اس��ت که‬ ‫جایگزی��ن تفریحات فرهنگی ‪ ۸۱‬درصد از افراد ‪ ۱۵‬س��ال‬ ‫ب��ه باال ک��دام حوزه فرهنگی بوده اس��ت؟ و اگ��ر امار ‪۵.۱‬‬ ‫درصدی تئاتر و ‪ ۴.۵‬درصدی کنسرت را نیز برای رده سنی‬ ‫پیش گفت��ه لحاظ کنیم باز هم به این نکته مهم می رس��یم‬ ‫که حدود ‪ ۷۰‬درصد از افراد سنین ‪ ۱۵‬سال به باال در اوقات‬ ‫فراغت خود از سینما‪ ،‬تئاتر و موسیقی استفاده نمی کنند‪.‬‬ ‫س��بد فرهنگی اف��راد‪ ،‬ش��هروندان و خانواده ها اگر ب��ا هنرهایی‬ ‫همچون س��ینما‪ ،‬تئاتر‪ ،‬موس��یقی و فرهنگ کتابخوانی تامین نش��ود‬ ‫بدون تردید جامعه در مبحث ارتباطات و رفتارهای فرهنگی فردی و‬ ‫اجتماعی دچار نقایص جدی خواهد شد‬ ‫امار میزان سرانه کتابخوانی را هم اگر به این اعداد اضافه‬ ‫کنیم باز هم به نتایج مثبتی نمی رسیم و نکته قابل تامل ان‬ ‫است که افراد رده س��نی یاد شده چه جایگزین فرهنگی را‬ ‫برای اوقات فراغت خود در نظر گرفته اند؟ یا واضح تر اینکه‬ ‫ایا ‪ ۷۰‬درصد یاد شده که رقم چند ده میلیونی قابل توجهی‬ ‫را نیز ش��امل می شوند‪ ،‬اساسا در زمان اوقات فراغت خود به‬ ‫سمت تفریحات فرهنگی می روند یا خیر؟‬ ‫واقعیت این اس��ت که س��بد فرهنگی افراد‪ ،‬شهروندان و‬ ‫خانواده ها اگر با هنرهایی همچون س��ینما‪ ،‬تئاتر‪ ،‬موسیقی‬ ‫و فرهنگ کتابخوانی تامین نش��ود ب��دون تردید جامعه در‬ ‫مبحث ارتباطات و رفتاره��ای فرهنگی فردی و اجتماعی‬ ‫دچار نقایص جدی خواهد ش��د‪ .‬نقایصی که اس��تمرارش‬ ‫س��بب می ش��ود تا چه در محیط خانواده‪ ،‬چه در فضاهای‬ ‫کاری و چه در رفتارهای مختلف ش��هروندی ش��اهد بروز‬ ‫اس��یب های جدی رفتاری‪ ،‬اخالق��ی و ارتباطی به صورت‬ ‫گس��ترده باشیم‪ .‬به نظر می رس��د با توجه به فاصله اماری‬ ‫زیاد تماش��اگرانی که سینما را نس��بت به تئاتر و موسیقی‬ ‫به عنوان ی��ک تفریح فرهنگی انتخ��اب کرده اند متولیان‬ ‫و دس��ت اندرکاران س��ینمای ایران بیش از افزایش ساالنه‬ ‫بهای بلیت ب��ه فکر تمهیداتی برای جلب و جذب بیش��تر‬ ‫مخاطبان در رده های سنی باشند‪.‬‬ ‫گرانی لجام گس��یخته بعد از فتح ق��رارگاه ارزاق عمومی‬ ‫و کاالهای اساس��ی حاال برای حمل��ه به قیمت محصوالت‬ ‫فرهنگ��ی دورخیز کرده اس��ت‪ .‬بحران کاغذ به س��رفصل‬ ‫تکراری کتاب ها بدل ش��ده است و حاال زمزمه های افزایش‬ ‫قیمت تا پش��ت در گیشه سینماها پیش��روی کرده است‪.‬‬ ‫حرف گرانی بلیت سینماها مدتی است که شنیده می شود‬ ‫ام��ا با نزدیک ش��دن به ای��ام پایانی س��ال‪ ،‬حرف ها کم کم‬ ‫رنگ واقعیت به خ��ود می گیرند‪ .‬مخلص کالم اینکه بلیت‬ ‫سینماها در روزهای اینده افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمد قاص��د اش��رفی‪ ،‬رئی��س هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫س��ینماداران با اش��اره به قیم��ت ‪ ۲۰‬ه��زار تومانی بلیت‬ ‫سینماها که در رس��انه ها منتشر شده است‪ ،‬می گوید‪ :‬این‬ ‫حاضران در نشس��ت بررسی بحران کاغذ اعالم کردند اگر با تولید‬ ‫کاغذ بتوان بازار رقابتی ایجاد کرد‪ ،‬دیگر جایی برای دالالن نمی ماند‪.‬‬ ‫قطع فضای فعلی کاغذ‪ ،‬تهدیدی جدی برای بازار نشر است‪.‬‬ ‫به طور ‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬نشس��ت «بررسی موضوع بحران کاغذ و راهکارهای‬ ‫عب��ور از وض��ع اکنون» با حض��ور جمعی از متولیان نش��ر و کاغذ و‬ ‫همچنین برخی نمایندگان مجلس‪ ،‬به همت مجمع ناشران انقالب‬ ‫اس�لامی برگزار شد‪ .‬در مقدم ه این نشس��ت میثم نیلی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ی تاکید کرد‪ :‬ما در برگزاری این جلسه ها‬ ‫مجمع ناشران انقالب اسالم ‬ ‫به دنبال حل اصولی مشکالت کاغذ هستیم؛ همچنان که امروز کاغذ‬ ‫ت در حالی که می توانیم با‬ ‫به نوعی از کاالهای اساسی حذف شده اس ‬ ‫همین یارانه های تخصیصی و حتی ب ا واردات فناوری‪ ،‬کارخانه های‬ ‫کاغ��ذ را دوباره احیا کنی��م‪ .‬وی همچنین گف��ت‪ :‬در موضوع کاغذ‬ ‫تصورم بر این اس��ت که از دولت گرفته تا نهاد های اجرایی که دارای‬ ‫قابلیت س��رمایه گذاری هس��تند‪ ،‬مثل بانک ها و هر ستاد و بنیادی‪،‬‬ ‫ضربه سنگین تری هم خواهیم‬ ‫اگر جدی و فعاالنه وارد کار نش��وند‪ ،‬‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹ می توانیم ‪ ۳۵۰‬هزار تن کاغذ تولید کنیم‬ ‫عباس حس��ینی نیک‪ ،‬مدیرمس��ئول انجمن ناشران دانشگاهی و‬ ‫مبل��غ هنوز قطعی نیس��ت و باید قیمت جدید بر اس��اس‬ ‫درجه بن��دی س��الن های س��ینما ابالغ ش��ود‪ .‬هزینه های‬ ‫س��الن داری سرس��ام اور اس��ت و البته بحران مخاطب هم‬ ‫موضوع مهمی اس��ت که ما از ان اگاهیم‪ .‬تنها صنفی که در‬ ‫ماه های گذش��ته و در میانه بحران های اقتصادی خودش را‬ ‫با مخاطبان همراه کرد‪ ،‬همین سینماداران بودند در حالی‬ ‫ که قیمت همه محصوالت افزایش چش��مگیری داشت ما‬ ‫نه تنها بهای بلیت س��ینماها را افزایش ندادیم بلکه یک روز‬ ‫دیگر را هم به جز سه ش��نبه ها به روزه��ای ارائه بلیت های‬ ‫نیم بها اضافه کردیم تا مخاطبان روزهای ش��نبه هم از این‬ ‫خدمت بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬قیمت بلیت باید افزایش یابد زیرا هر‬ ‫بنگاه اقتص��ادی و فرهنگی باید بتواند از پس هزینه هایش‬ ‫برای��د و ما تم��ام تالش خودمان را کردیم که دس��ت کم تا‬ ‫پایان س��ال ‪ ۹۷‬دچار این افزایش قیمت ها نشویم و در این‬ ‫شرایط بد اقتصادی با مخاطبان سینما همراهی کردیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه پیش��نهادهایی در ای��ن عرصه گفت‪:‬‬ ‫یارانه های فرهنگی باید افزایش یابد و مراکز فرهنگی نباید‬ ‫برای ادامه حیات دچار بحران باش��ند‪ .‬یادتان باشد که اگر‬ ‫قیم��ت بلیت ‪ ۲۰‬هزار تومان هم ش��ود این ب��ه معنای ان‬ ‫خواهد بود که بلیت س��ینما در ایران معادل یک و نیم دالر‬ ‫خواهد بود‪ .‬در کجای دنیا بلیت س��ینما این مبلغ اس��ت؟‬ ‫اکنون باالترین قیمت بلیت سینما در کشور ‪۱۵‬هزار تومان‬ ‫اس��ت و هنوز سینماهایی داریم که بلیت شان ‪۸‬هزار تومان‬ ‫است؛ یعنی حدود نیم دالر‪ .‬البته حرف من فقط بحث دالر‬ ‫نیس��ت اما وقتی تمام تجهیزات سینمایی ما خارجی است‬ ‫و ب��رای نمایش فیلم باید تجهیزات خارجی را با دالر بخریم‬ ‫حق بدهید که افزایش قیمت بلیت اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫وی راه برون رف��ت از بحران فرهنگی که با افزایش قیمت‬ ‫کاالهای فرهنگی اتفاق می افتد را حمایت دولت دانس��ت‬ ‫و گف��ت‪ :‬ما بای��د به دنبال راه های برون رف��ت از این بحران‬ ‫احتمالی باش��یم و می خواهیم تس��هیالت جدیدی درنظر‬ ‫بگیری��م که ب��رای مثال ‪ ،‬روزه��ای عرضه بلی��ت نیم بها و‬ ‫س��اعت های ان را گسترش دهیم تا مخاطبان‪ ،‬سینما را از‬ ‫زندگی ش��ان حذف نکنند‪ .‬اگر تماشاگران به سینما نیایند‬ ‫دیگر سینمایی باقی نخواهد ماند‪.‬‬ ‫حس��ین فرح بخ��ش‪ ،‬تهیه کننده س��ینما در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫با اش��اره ب��ه افزایش نرخ بلیت س��ینماها گفت‪:‬‬ ‫به نظرم بلیت س��ینما باید گران باش�� د چرا که سینما یک‬ ‫صنعت گران قیمت اس��ت و اگر قرار است بخش خصوصی‬ ‫در س��ینما روی پای خودش بایستد باید قیمت ازاد بلیت‬ ‫مدنظر قرار بگی��رد و دولت ها نباید روی ان یارانه پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬حمایت از ساخت زیرساخت ها از سوی دولت بیشتر‬ ‫می تواند به توس��عه سینما در کش��ور کمک کند و اگر قرار‬ ‫است مبنای اقتصاد سینما وابسته نبودن به پول نفت باشد‬ ‫تنها راه ان ازاد کردن قیمت ها است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اکران سال اینده سینماها گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫برگزاری جش��نواره فیلم فجر و وجود نداشتن اثار شاخص‬ ‫و پرفروش به نظر می رس��د سینمای ایران نمی تواند با این‬ ‫اثار فروش قابل توجهی در گیش��ه داش��ته باشد‪ ،‬مگر انکه‬ ‫در طول س��ال اثار کمدی و پرفروش دیگری به صف اکران‬ ‫فیلم ها افزوده ش��ود که این هم بیش��تر ش��بیه به حدس و‬ ‫گمان اس��ت و امیدواریم روند خوب فروش که س��ینمای‬ ‫ایران در س��ال گذش��ته تجربه کرد در سال اینده نیز ادامه‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د یکی از این تمهیدات شناور کردن بهای‬ ‫بلیت در روزها و س��اعت های مختلف هفته است تا ان گروه‬ ‫از ش��هروندانی که به دلیل مس��ائل اقتصادی قادر به خرید‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومانی نیس��تند بتوانند با بهای بلیت کمتری و در‬ ‫ مخاطب فیلم های مورد نظر خود را به تماش��ا‬ ‫ ‬ ‫س��اعات کم‬ ‫بنش��ینند‪ .‬از دیگر سو‪ ،‬اس��تفاده از نوبت های نمایش صبح‬ ‫س��ینماها و فعال س��اختن این نوبت ها با نمایش فیلم های‬ ‫خارج��ی‪ ،‬ک��ودک و نوج��وان و‪ ...‬و همچنی��ن بهره گیری‬ ‫از ت��وان صاحبان س��رمایه و حامیان مال��ی در بخش های‬ ‫مختلف تولیدی‪ ،‬خدماتی و اقتصادی در فضاهای مناس��ب‬ ‫س��الن برای تبلیغ کاالها و خدم��ات انها می تواند تا حدود‬ ‫زیادی هزینه های جاری سالن ها را تامین کرده و فضایی را‬ ‫فراهم کند تا سینماداران بتوانند پیش از افزایش مستمر و‬ ‫ساالنه بهای بلیت از طریق امکانات و استعدادهای موجود‬ ‫س��الن های خود به درامد زایی برس��ند‪ .‬بدون تردید انجام‬ ‫روش های یاد شده می تواند به رونق اقتصادی سالن ها یاری‬ ‫رس��انده و ش��رایطی را به وجود اورد تا تماش��اچی مجبور‬ ‫نباشد در افزایش هزینه های سالن و تولید فیلم سهیم باشد‬ ‫و به اجبار بخشی از این هزینه ها را روی بهای بلیت بپردازد‪.‬‬ ‫ناشران برای حل بحران کاغذ گرد هم امدند‬ ‫مدیر انتش��ارات حقوقی مجد عنوان کرد‪ :‬در ش��ان کشور ما نیست‬ ‫ک��ه کارخانه های کاغذ مواد اولیه ش��ان را وارد کنن د در حالی که در‬ ‫همین منطق ه هفت تپه از تفاله های نیش��کر می ش��ود ‪ ۳۵۰‬هزار تن‬ ‫کاغذ تولید کرد؛ همان رقمی که به انداز ه مصرف کش��ور است اما به‬ ‫س��راغ این منابع نمی رویم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه وضع کارگروه‬ ‫ت اما همچنان مش��کالت دیگری پابرجاست؛‬ ‫کاغذ بهتر ش��ده اس ‬ ‫چنان ک��ه هنوز بان��ک مرکزی ارزی به کاغذ اختصاص نداده اس��ت‬ ‫و حت��ی وضعیت کاغذ تبدیل به موضوع قضایی ش��ده که این خود ‬ ‫جنبه منفی دارد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‹ ‹تولید کاغذ را جدی نگرفته ایم‬ ‫مهدی اس��ماعیلی‪ ،‬مدیر اتحادی�� ه تعاونی های ناش��ران ایران و‬ ‫مس��ئول کارگروه توزیع کاغذ به ناش��ران نیز در این سمینار گفت‪:‬‬ ‫م��ا تولید کاغذ را جدی نگرفته ای م وگرنه با این همه مش��کل روبه رو‬ ‫نمی شدیم ‪ .‬برای مثال ‪ ،‬کارخان ه کاغذ مازندران ظرفیتی دارد که اگر‬ ‫بتوان ان را به بخش خصوصی واگذار کرد ‪ ،‬نیاز نشر را پاسخگو است؛‬ ‫یعنی حدود ‪ ۶۰‬هزار تن که نیاز مصرفی بازار نشر است‪ .‬وی همچنین‬ ‫گفت‪ :‬اکنون مشکل تخصیص ارز داری م چنان که بانک مرکزی ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون دالر به این امر اختصاص داده است اما حدود ‪ ۱۴‬میلیو ن ان‬ ‫فق��ط مصوبه های کارگروه کاغذ بود و بقیه به کاغذ مصرفی صنعتی‬ ‫می رس��د‪ .‬از این رو‪ ،‬مشکل تعداد نهادهای مجوزدهنده هم هستند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬ما نباید نگاه صنعتی به بازار نش��ر داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫دس��ت کم کاغذ حوز ه نشر و مطبوعات را از حوز ه صنعت جدا کنیم‪.‬‬ ‫امروز این تفکیک انجام نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پول مفتی به اسم یارانه‬ ‫در ادامه حجت االسالم پژمان فر‪ ،‬عضو کمیسیون فرهنگی مجلس‬ ‫که در این نشس��ت حضور داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما ظرفی��ت تولید کاغذ را‬ ‫داریم؛ یعنی می توانی��م نه تنها نیاز کاغذ داخل‪ ،‬بلکه صادرات را هم‬ ‫پوش��ش دهیم‪ .‬اینکه خمیر کاغذ را به ج��ای تولید صادر می کنیم‪،‬‬ ‫از دس��ت دادن فرصت های نش��ر اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬تولید کاغذ باید‬ ‫در برنام��ه نهاد ها و حتی به عنوان مصوبه ای در دس��تور کار مجلس‬ ‫قرار گیرد‪ .‬گاهی پول مفتی به اس��م یارانه ما را غافل کرده در حالی‬ ‫ک��ه مجبوریم بر اقتصاد غیرنفتی تکیه ک��رده و از این فرصت امروز‬ ‫جامعه استفاده کنیم و به سمت تولید برویم‪ .‬وی در عین حال تاکید‬ ‫کرد‪ :‬نه اینکه همه چیز را در کشور تولید کنی م اما وقتی تولید توجیه‬ ‫اقتصادی دارد نباید از ان غفلت کرد‪ .‬کاغذ از ان دس��ت کاالهاست‬ ‫که می توان به س��مت تولیدش رفت‪ .‬وی با بیان اینکه دادن یارانه و‬ ‫یکی از تمهیدات‬ ‫شناور کردن‬ ‫بهای بلیت‬ ‫در روزها و‬ ‫ساعت های‬ ‫مختلف هفته‬ ‫است تا‬ ‫شهروندانی‬ ‫که به دلیل‬ ‫مسائل اقتصادی‬ ‫قادر به خرید‬ ‫‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تومانی نیستند‬ ‫بتوانند با بهای‬ ‫بلیت کمتری‬ ‫و در ساعات‬ ‫کم مخاطب ‬ ‫فیلم های مورد‬ ‫نظر خود را به‬ ‫تماشا بنشینند‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان در واردات کاغذ مشکل را حل نمی کند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫راه حل مش��کالت کاغذ در تولید داخل و سپردن کار به افراد کاردان‬ ‫است‪ .‬اگر بازار رقابتی ایجاد شود‪ ،‬دیگر جایی برای دالالن نمی ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹وزیران را پای بحران کاغذ می اوریم‬ ‫نماینده مجلس ش��ورای‬ ‫ ‬ ‫در ادامه‪ ،‬حجت االس�لام س��الک‪ ،‬دیگر‬ ‫اس�لامی حاضر نیز گفت‪ :‬کاغذ کاالی اس��تراتژیک کشور ماست و‬ ‫عامل گس��ترش فرهنگ اس�لام ناب‪ .‬بنابراین‪ ،‬هرچ��ه کمتر به ان‬ ‫توجه ش��ود‪ ،‬اثار وضعی اش در محت��وا و ارزش های انقالبی ما کمتر‬ ‫می ش��ود‪ .‬مبارزه با علت‪ ،‬حالل مشکالت است و حذف معلول فقط‬ ‫درمان مقطعی اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬ریش��ه های اصلی را اسیب شناسی‬ ‫کنیم؛ از برون رفت از مش��کالت تا رس��یدن به خودکفایی‪ .‬پیشنهاد‬ ‫می دهم به طور حت م کارگروهی تشکیل شود و راهکارهایی را در نظر‬ ‫بگیرد‪ .‬باید وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی باش��ند و دستور دهند‬ ‫که بخش ارزی کاغذ را درست کنند‪ .‬از افراد دعوت کنیم و انها را پای‬ ‫حرف بنشانیم‪ .‬س��الک پیشنهاد داد‪ :‬وزیران ذی ربط باید در جریان‬ ‫قرار گیرند و رصدی نیز از طریق نهاد های امنیتی روی مافیای کاغذ‬ ‫شکل گیرد که اشراف مجلسی ها نیز بیشتر شود‪ .‬در این باره به طور‬ ‫حتم و جدی درصدد رفع مشکالت کاغذ برمی اییم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مدیرعامل صن��دوق اعتباری هنر جزئیاتی‬ ‫از بیمه هنرمندان و تس��هیالت دهی حمایتی‬ ‫ب��ه انها در س��ال را تش��ریح ک��رد و درباره‬ ‫اخرین وضعیت ایجاد صندوق بورسی سینما‬ ‫توضیح هایی داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬سید حسین سیدزاده صبح‬ ‫دیروز در مجموعه باغ زیبا‪ ،‬با اش��اره به اینکه‬ ‫سال ‪ ۹۷‬نه تنها س��ال رکود فعالیت های این‬ ‫صندوق نبوده بلکه می توان ان را موفق ترین‬ ‫س��ال فعالیت صن��دوق از ابتدای تاس��یس‬ ‫تاکنون دانس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون زمان ثمردهی‬ ‫و به خروجی رس��یدن برنامه هایی اس��ت که‬ ‫صندوق به دلیل انها ایجاد ش��ده و برای انها‬ ‫برنامه ریزی کرده است‪.‬‬ ‫س��یدزاده در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درباره‬ ‫س��رانجام تاس��یس صندوق بورس��ی سینما‬ ‫نیز گف��ت‪ :‬ما با بنی��اد س��ینمایی فارابی به‬ ‫این توافق رس��یدیم که منابع این بنیاد برای‬ ‫حمای��ت از تولید اث��ار س��ینمایی از طریق‬ ‫صن��دوق و با دریافت وثیق��ه ملکی پرداخت‬ ‫ش��ود تا در صورت بازنگش��تن انه��ا‪ ،‬منابع‬ ‫صندوق دچار مشکل نشود‪ .‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬فیل��م س��ینمایی مورد حمای��ت ما قرار‬ ‫گرفتند که فهرست انها از سوی بنیاد فارابی‬ ‫معرفی ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین یک صندوق‬ ‫برای ارائه به س��ازمان بورس تعریف شده که‬ ‫با هزینه ‪ ۲۰‬میلیارد تومان تاسیس می شود‪.‬‬ ‫این هزینه صرف س��اخت تعداد مشخصی اثر‬ ‫سینمایی می شود که مشخصات و هزینه کرد‬ ‫پرداختی برای هر کدام از انها مشخص است‪.‬‬ ‫این صندوق پس از ایجاد در بورس ارائه شده‬ ‫و هر فرد دارای کد بورسی می تواند سهام ان‬ ‫را خری��داری و در تولید این اثار س��ینمایی‬ ‫مش��ارکت داش��ته باش��د‪ .‬درحال حاضر ما با‬ ‫سازمان بورس به توافق اصولی برای ارائه این‬ ‫صن��دوق رس��یده ایم و امیدواریم پس از طی‬ ‫مراحل ثبت‪ ،‬از اغاز س��ال اینده این صندوق‬ ‫در بورس تهران عرضه شود‪.‬‬ ‫وی در همی��ن زمین��ه گف��ت‪ :‬ای��ن اتفاق‬ ‫باعث می شود پول هایی که برای ساخت اثار‬ ‫سینمایی هزینه می ش��ود از طریق بورس به‬ ‫ص��ورت ش��فاف و تمیز و نیز قاب��ل پیگیری‬ ‫هزینه ش��ود و هیچ گونه ش��ائبه ای در تامین‬ ‫هزین��ه تولید اثار س��ینمایی وجود نداش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬البته باید تاکید کنم که وظیفه ما در‬ ‫ای��ن موضوع‪ ،‬حمایتی اس��ت و ما قصد ورود‬ ‫به عرصه س��ینما را نخواهیم داش��ت زیرا بر‬ ‫ای��ن باوریم که ورود به کارهای صنفی از این‬ ‫دست هویت مان را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگری از این نشس��ت خبری‪،‬‬ ‫وی در تش��ریح برنامه های اجرا شده از سوی‬ ‫صن��دوق اعتب��اری هنر گفت‪ :‬در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫ب��ه میزان ‪ ۵‬هزار نفر ب��ه مجموع هنرمندان‬ ‫بیمه شده از سوی صندوق اضافه شده که تنها‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار نفر از انها در اس��فند امس��ال‬ ‫به س��ازمان تامین اجتماعی معرفی ش��ده اند‪.‬‬ ‫درحال حاضر ما ‪ ۴۲‬هزار نفر را زیر پوش��ش‬ ‫بیمه ای داریم که این عدد ‪ ۲‬س��ال پیش ‪۱۹‬‬ ‫ه��زار نفر بود‪ .‬این در حال��ی رخ می دهد که‬ ‫منابع و بودجه های ما کاهش داشته است‪ .‬با‬ ‫این همه تالش داریم در اینده هر هنرمندی‬ ‫که اس��تحقاق بیمه شدن داش��ته باشد را به‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی معرف��ی کنیم‪ .‬این‬ ‫قول ماس��ت و رایزنی های الزم ب��رای ان را‬ ‫انجام داده و می دهیم‪.‬‬ ‫س��یدزاده همچنین با اشاره به بحث بیمه‬ ‫درم��ان تکمیلی نیز گفت‪ :‬ما از تیر امس��ال‬ ‫به منظ��ور ارائه خدم��ات تکمیل��ی درمانی‬ ‫با س��ازمان بیمه س��رمد به توافق رس��یدیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۲۲‬هزار نف��ر از هنرمندان زیر‬ ‫پوش��ش بیمه تکمیلی ما هستند و یارانه ‪۵۰‬‬ ‫درصدی برای این مس��ئله به انها اختصاص‬ ‫داده شده است‪ .‬‬ ‫نوید می دهیم که در سال ‪ ۹۸‬هیچ کدام از‬ ‫هنرمندان ما نگ��ران هزینه های درمانی خود‬ ‫نخواهند بود‪ .‬درحال حاضر در کشور ‪ ۶۵‬هزار‬ ‫نفر عضو صندوق هس��تند که ‪ ۴۲‬هزار نفر از‬ ‫انه��ا بیمه و ‪ ۲۲‬هزار نفر نی��ز بیمه تکمیلی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی درب��اره بیم��ه خبرنگاران نی��ز گفت‪:‬‬ ‫س��از کار بیم��ه خبرنگاران ب��ر مبنای چیزی‬ ‫است که معاونت مطبوعاتی اعالم کرده است‪.‬‬ ‫ط در معاونت‬ ‫اهالی رسانه باید در سامانه مربو ‬ ‫ثبت ن��ام و مدارک را تکمی��ل کنند و پس از‬ ‫معرف��ی از معاونت به صن��دوق‪ ،‬مراحل بیمه‬ ‫شدن انها انجام می شود‪.‬‬ ‫ اس��فند امس��ال از ‪ ۲۰۲۵‬هنرمند معرفی‬ ‫ش��ده به تامین اجتماعی برای دریافت بیمه‪،‬‬ ‫‪ ۷۵‬نف��ر خبرنگار بودند که از همین روش به‬ ‫کار انها رسیدگی شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جز ئیات حضور سینما‬ ‫در بورس‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪ 28 - 1397‬جمادی الثانی ‪ 6 - 1440‬مارس ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1254‬پیاپی ‪2572‬‬ ‫کم ابی سرزمین ایران چقدر است؟‬ ‫دیدگاه‬ ‫ش��ما هم به ط��ور حتم ش��نیده اید که‬ ‫م��ا ایرانی��ان در کش��ور ک��م اب زندگی‬ ‫می کنیم‪ .‬ام��ا چگون��ه می توانیم تصویر‬ ‫بهت��ری از کم ابی ایران به دس��ت اوریم؟‬ ‫تصور می کنم مقایس��ه س��اده بین منابع‬ ‫اب تجدیدپذی��ر ایران و مقدار اب برخی‬ ‫رودخانه های جهان می تواند تصویر خیلی‬ ‫خوبی از کم ابی س��رزمین ایران ارائه کند‪ .‬مق��دار اب تجدیدپذیر‬ ‫کش��ور در گذش��ته حدود ‪ ۱۳۰‬میلیارد مترمکع��ب بوده که گفته‬ ‫می شود به حدود ‪ ۹۰‬میلیارد مترمکعب کاهش یافته است‪.‬‬ ‫امازون بزرگ ترین رودخانه جهان است و اورد ان ‪ ۶۵۹۱‬میلیارد‬ ‫مترمکعب در سال (‪ ۶۶‬برابر کل اب تجدیدپذیر ایران) است‪.‬‬ ‫رودخان��ه گنگ‪-‬براهماپوترا‪ ،‬جاری در هند و بنگالدش ‪ ۱۲‬برابر‪،‬‬ ‫رودخان��ه یانگ تس��ه در چین ‪ ۹.۵‬برابر‪ ،‬رودخانه میسی س��یپی در‬ ‫ارویمی اخرین‬ ‫امریکا ‪ ۵.۲‬برابر‪ ،‬رودخانه ولگا در روسیه ‪ ۲.۵‬برابر و ُ‬ ‫رودخان��ه فهرس��ت ‪ ۱۳۹‬رودخانه بزرگ جهان اس��ت که اورد ان‬ ‫‪۱۳‬برابر کل منابع اب تجدیدپذیر ایران است‪.‬‬ ‫کل مق��دار اب تجدیدپذیر ایران ‪( ۰.۳‬س��ه دهم درصد) کل اب‬ ‫ش��یرین تخلیه شده به اقیانوس هاس��ت‪ .‬ما ایرانیان حدود ‪ ۱‬درصد‬ ‫جمعیت جهان را داریم و سهم مان از اب شیرین جهان‪ ،‬معادل ‪۰.۳‬‬ ‫درصد اب ش��یرین تخلیه ش��ده به اقیانوس ها (و نه کل اب شیرین‬ ‫جهان) است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال دکتر محمد فاضلی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫جدول‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬تقس��یم فیلمنامه براس��اس فصل ها و نمادها ‪-‬‬ ‫نوعی میمون بی دم‬ ‫‪ -2‬امر به رفتن ‪ -‬از فروع دین‬ ‫‪ -3‬عق��ل و فراس��ت ‪ -‬مح��ل کار س��فیر ‪ -‬چهره‬ ‫تلویزیونی‬ ‫‪ -4‬نماینده حقوقی‪ -‬نماد الغری ‪ -‬لیز و چسبناک‬ ‫ گونه ای ریاست‬‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫‪11‬‬ ‫ی‬ ‫‪13‬‬ ‫س‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ز‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫‪5‬‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ن‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪108‬‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫‪ -5‬از گروه های خونی ‪ -‬ش��هری در اس��تان تهران‬ ‫ پراکندگی‬‫‪ -6‬باالنشین بدن ‪ -‬انگشت شمار ‪ -‬ماه هفتم از سال‬ ‫قمری‬ ‫‪ -7‬درخت انگور ‪ -‬نوعی عصا‬ ‫‪ -8‬صدای دردناک بیمار ‪ -‬خجالتی‬ ‫‪ -9‬ادمک شطرنج ‪ -‬زیرکی و ذکاوت‬ ‫‪ -10‬رود مرزی ش��مال شرقی ‪ -‬رنگ موی صنعتی‬ ‫ کافی‬‫‪ -11‬ش��ماره قرن ‪ -‬کتابی نوشته انتوان چخوف ‪-‬‬ ‫هنوز به لفظ انگلیسی‬ ‫‪ -12‬وج��ه رایج در کره جنوبی ‪ -‬قومی از هندوان ‪-‬‬ ‫اتش می گیرد ‪ -‬ورم لثه‬ ‫‪ -13‬گودال عمیق ‪ -‬انباشتگی ‪ -‬تخته شکسته بندی‬ ‫‪ -14‬از مکاتب ادبی جهان (طبیعت گرایی)‪ -‬گشوده‬ ‫‪ -15‬تابلوی تدریس‪ -‬نسیم‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪109‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬خواهش و تمنا ‪ -‬بی گناهی‬ ‫‪ -2‬فاقد بینش و اگاهی و اندیشیدن ‪ -‬ماست‪،‬‬ ‫اب و نمک‬ ‫‪ -3‬روز گذش��ته ‪ -‬برگه مقوایی ‪ -‬شهر بندری‬ ‫در غرب فرانسه‬ ‫‪ -4‬عض��و رهرو ‪ -‬روس��ری س��ه گوش ‪ -‬نحوه‬ ‫تلفظ و وضع س��خن گفتن ‪ -‬س��اقه خشکیده‬ ‫گندم‬ ‫‪ -5‬دیروز اعراب ‪ -‬س��وره ‪ 103‬قران ‪ -‬نس��یم‬ ‫هوا ‪ -‬کتابی از تامس هاردی‬ ‫‪ -6‬عم��ق و گودی هر چیز ‪ -‬نوعی خط کش ‪-‬‬ ‫ضمیر مفرد غایب‬ ‫‪ -7‬زمین غیراباد ‪ -‬از درجات عالی علمی‬ ‫‪ -8‬از تقسیمات تابع استان ‪ -‬محل رفت و امد‬ ‫‪ -9‬پر شدن معده ‪ -‬فکر و اندیشه‬ ‫‪ -10‬ح��رف همراه��ی ع��رب ‪ -‬گل سرس��بد‬ ‫افرینش ‪ -‬ساختار‬ ‫‪ -11‬کرک لطیف ‪ -‬اندام صفراس��از ‪ -‬ویرگول‬ ‫ شبانگاه تازی‬‫‪ -12‬از قبای��ل عرب در صدر اس�لام ‪ -‬حمله‬ ‫ناگهانی ‪ -‬از ورزش های انفرادی ‪ -‬کاله الف‬ ‫‪ -13‬گرانبه��ا و ارزش��مند ‪ -‬س��رد و خنک ‪-‬‬ ‫کلمه همراهی‬ ‫‪ -14‬ش��خصیت و رفتار ‪ -‬از نق��اط تاریخی و‬ ‫دیدنی کرمانشاه‬ ‫‪ -15‬راهنما ‪ -‬فرسودگی تدریجی‬ ‫اس��ت‪ .‬در مجموع فیلم هایی که بررسی کردیم بسیار‬ ‫دیدنی بودند و من از دیدن بعضی از انها لذت بردم‪.‬‬ ‫س��یدنجم الدین امیرش��اه‬ ‫کرمی هم در همین زمینه با‬ ‫بی��ان اینک��ه این س��ومین‬ ‫ده��ه ای اس��ت در مقط��ع‬ ‫کارشناس��ی ارش��د در‬ ‫دانش��گاه های کش��ور رشته‬ ‫انیمیشن داریم‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د در پایان دهه سوم انچه در ابتدای دهه ‪۷۰‬‬ ‫به عنوان رشته دانشگاهی انیمیشن اغاز شده بود‪ ،‬دارد‬ ‫ب��ه ب��ار می نش��یند و حاص��ل ان همی��ن کاره��ای‬ ‫دانش��جویی اس��ت که از لحاظ کمی��ت و کیفیت با‬ ‫گذشته متفاوت ش��ده و اثار فاخرتری ارائه می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن نویدبخش این اس��ت ک��ه به زودی ش��اهد این‬ ‫خواهیم بود که کارهای دانش��جویی ش��انه به ش��انه‬ ‫کارهای حرفه ای کوتاه خودشان را نشان دهند‪.‬‬ ‫امیرش��اه کرمی در ادامه درباره تاثیر انیمیشن های‬ ‫دانش��جویی بر اینده انیمیش��ن کشور گفت‪ :‬من فکر‬ ‫می کنم اموزش��ی که در دانش��گاه ها جریان دارد در‬ ‫حال رش��د اس��ت و این می تواند نویدبخش اینده ای‬ ‫شکوفا برای صنعت انیمیشن کشور باشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این اتفاق به این دلیل است که هم‬ ‫پژوهش های خوبی در زمینه انیمیشن در حال انجام‬ ‫است و هم دانشجویان گذشته از انکه رویکرد تجربی‬ ‫را یاد می گیرند‪ ،‬نگاه ش��ان به ب��ازار فیلم حرفه ای نیز‬ ‫قابل توجه است‪ .‬چشم انداز اینده این است که کارهای‬ ‫دانش��جویی س��هم قابل توجهی از بازار حرفه ای را به‬ ‫خودشان اختصاص دهند‪ .‬اثنی عشری هم با تایید این‬ ‫صحبت امیرش��اه کرمی گف��ت‪ :‬در این زمینه ظرفیت‬ ‫خیلی زیادی وجود دارد‪ .‬تعدادی از کارها همین االن‬ ‫این توانایی را دارند که وارد بدنه فیلم های س��رگرمی‬ ‫ایران شوند‪ .‬بعضی از کارها هم کامال ویژگی کارهای‬ ‫جش��نواره ای و کوتاه را داشتند و من خیلی امیدوارم‬ ‫که این اثار بتوانند تاثیر بس��یاری بر اینده انیمیشن‬ ‫کش��ور داشته باش��ند‪ .‬اما کارهای دانشجویی بررسی‬ ‫ش��ده در بخ��ش دانش��گاهی یازدهمین دوس��االنه‬ ‫پویانمایی کش��ور تا چه حد از دنیای انیمیشن جهان‬ ‫کپی برداری ش��ده اند و چقدر ناش��ی از ایده های نو و‬ ‫خالقیت های ذهنی دانشجویان هستند؟ اثنی عشری‬ ‫در پاسخ به این پرسش می گوید‪ :‬هر دو نمونه در اثار‬ ‫امسال دیده می شد؛ سازندگان بعضی اثار بسیار مولف‬ ‫بودند و توانس��تند روایت و سبک شخصی خود را در‬ ‫اثارش��ان نشان بدهند و به س��بک ویژه خود برسند؛‬ ‫اما تعدادی از کارها مش��خص ب��ود که مرجع دارند و‬ ‫می ش��د تش��خیص داد تحت تاثیر کدام فیلم و کدام‬ ‫سبک متحرک سازی هستند‪.‬‬ ‫ای��ن داور بخش دانش��جویی در ادام��ه تاکید کرد‪:‬‬ ‫فکر می کنم در مجموع تع��داد فیلم های اورجینال و‬ ‫خالقانه بیش��تر بودند و دانشجویان سعی کردند بیان‬ ‫شخصی خود را داشته باشند که البته رسیدن به این‬ ‫بیان شخصی کار بسیار سختی است‪.‬‬ ‫«زنان اواربردار» و المان ویران شده‬ ‫مه�دی تدین�ی‪ :‬بارها درب��اره «زنان‬ ‫اوارب��ردار» خوان��ده و عکس های��ی هم از‬ ‫انها دیده بودم تا اینکه ویدئوی باکیفیتی‬ ‫از انه��ا یافتم‪ .‬انگار صحن��ه ای از یکی از‬ ‫فیلم ه��ای تئ��و انجلوپول��وس را تماش��ا‬ ‫می کنی��د‪ ،‬اما جذابیت فیلم به این اس��ت‬ ‫که انچه می بینید واقعیت است‪.‬‬ ‫زنانی که زنجیره انسانی درازی درست‬ ‫کرده اند و سطل های نخاله های ساختمان‬ ‫را دست به دس��ت می کنن��د‪ ،‬ه��ر ی��ک‬ ‫تیشه ای در دس��ت دارند و اجری را تمیز‬ ‫می کنند‪ ،‬چند نفری تیراهنی را به دوش‬ ‫می کشند‪ ...‬اینجا ش��هرها ویران و ساعت‬ ‫صفر شده است‪.‬‬ ‫برای به زان��و دراوردن المان در جنگ‬ ‫جهانی دوم ش��هرهای این کشور به شدت‬ ‫بمباران شد‪ .‬بدترین سرنوشت را در میان‬ ‫ش��هرهای المان‪ ،‬ش��هر درس��دن داشت‪.‬‬ ‫مهیب تری��ن بمب��اران روزه��ای ‪ 24‬تا‪26‬‬ ‫بهمن ‪ 13( 1323‬تا ‪ 15‬فوریه ‪ )۱۹۴۵‬بر‬ ‫این شهر رخ داد که در جریان ان ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫نفر در مدت ‪ 2‬شب کشته شدند‪ .‬شهر به‬ ‫کل ویران شد‪.‬‬ ‫از ‪۲۲۲‬هزار خانه ش��هر‪۹۰ ،‬هزار خانه‬ ‫به طور کامل ویران ش��د و تنها ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ساختمان های شهر س��الم ماند‪ .‬بسیاری‬ ‫از ش��هرهای الم��ان همین سرنوش��ت را‬ ‫داش��تند و ش��مار کش��ته ها از این باالتر‬ ‫بود و ویرانی ها به همین ش��دت وس��یع‪.‬‬ ‫المان شکست خورد‪ ،‬شهرها ویران شد و‬ ‫تل خاک و خاکس��تر دو س��وی خیابان ها‬ ‫را گرفته بود‪ .‬پدی��ده «زنان اواربردار» در‬ ‫چنین لحظه ای ظهور کرد‪...‬‬ ‫وقتی جنگ تمام شد‪ ،‬بسیاری از مردان‬ ‫کش��ته و بسیاری به اس��ارت گرفته شده‬ ‫بودن��د‪ .‬جمعی��ت زنان الم��ان ‪ 7‬میلیون‬ ‫نفر بیش��تر از مردان ب��ود‪ .‬مردانی هم که‬ ‫بودند باید لقمه نانی برای خانواده به دست‬ ‫می اوردند‪.‬‬ ‫در اینجا زن��ان می ماندن��د و خانه های‬ ‫ویران‪ .‬این زنان بیکار ننشس��تند و شروع‬ ‫کردن��د به اواربرداری‪ ،‬با دس��ت خالی‪ .‬تا‬ ‫چند س��ال نیروی اصلی اوارب��رداری در‬ ‫بس��یاری از ش��هرهای المان زنان بودند‪.‬‬ ‫اجره��ا و مصال��ح قابل بازیاف��ت را از زیر‬ ‫اوار درمی اوردن��د‪ ،‬تمی��ز می کردند‪ ،‬روی‬ ‫ه��م می چیدن��د و بقیه اوار را با وس��ایل‬ ‫س��اده از محل دور می کردند‪ .‬همین زنان‬ ‫بودند ک��ه در تاریخ به «زن��ان اواربردار»‬ ‫(‪ )Trümmerfrauen‬معروف شدند‪.‬‬ ‫برای ملتی که زمین خورده بود‪ ،‬مغلوب‬ ‫و تحقیر شده بود‪ ،‬تماشای زن ها و دختران‬ ‫جوانی که با نش��اط اواربرداری می کردند‬ ‫بسیار روحیه بخش بود؛ به همین دلیل در‬ ‫سال های بعد به لحاظ تبلیغاتی نیز بسیار‬ ‫از مسئله زنان اواربردار استفاده شد‪ .‬گویی‬ ‫این زنان ققنوس��ی بودند ک��ه باید از این‬ ‫خاکستر برمی خاست‪.‬‬ ‫در س��ال های بعد‪ ،‬مجسمه های یادبود‬ ‫زنان اواربردار در شهرهای زیادی ساخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫س��یدنجم الدین امیرش��اه کرمی‪ ،‬جمال رحمتی و‬ ‫هدی اثنی عشری داوران بخش دانشجویی یازدهمین‬ ‫دوس��االنه پویانمایی کشور‪ ،‬کیفیت اثار ارائه شده در‬ ‫این بخش را خوب ارزیابی کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬یازدهمین جش��نواره پویانمایی‬ ‫تهران از ‪ ۱۲‬اس��فند در کانون پرورش فکری کودکان‬ ‫و نوجوان��ان در ح��ال برگزاری اس��ت و اثار رس��یده‬ ‫ب��ه دبیرخانه این جش��نواره در بخش ه��ای گوناگون‬ ‫ارزیابی می ش��وند‪ .‬بررسی اثار دانشجویی یکی از این‬ ‫بخش ها اس��ت که داوران ان به بررسی انیمیشن های‬ ‫ساخته شده ازسوی دانش��جوهایی می پردازند که در‬ ‫دانش��گاه های گوناگون در رش��ته انیمیش��ن مشغول‬ ‫تحصیل هستند‪.‬‬ ‫دانش��جویان در ای��ن دوره ‪ ۷۰‬اثر را ب��ه دبیرخانه‬ ‫دوس��االنه پویانمایی تهران فرستادند که از این میان‬ ‫‪ ۱۶‬اثر به داوری نهایی رسیدند‪ .‬جمال رحمتی‪ ،‬یکی‬ ‫از داوران ای��ن بخش س��طح کیفی اث��ار راه یافته به‬ ‫مرحل��ه نهایی را متفاوت ارزیابی ک��رد و گفت‪ :‬ما ‪،4‬‬ ‫‪ 5‬کار خیلی خوب داش��تیم که از می��ان انها دو کار‬ ‫فوق العاده دیدیم‪ .‬به نظرم در مجموع کارها در بعضی‬ ‫موارد به لحاظ اس��تاندارد حتی باالتر از اس��تانداردی‬ ‫بودند که از یک کار دانشجویی انتظار داشتیم‪.‬‬ ‫هدی اثنی عشری‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫از داوران ای��ن بخ��ش نیز با‬ ‫تایید گفته جم��ال رحمتی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در مجموع ممکن‬ ‫اس��ت در ای��ن دوره تع��داد‬ ‫فیلم ها کم ش��ده باش��د اما‬ ‫کیفیت اثار باال رفته است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬مولفه ه��ای دانش��جویی ک��ه‬ ‫جست وجوگری‪ ،‬ش��جاعت و جسارت در تجربه است‬ ‫در اثار امسال دیده می شود‪.‬‬ ‫اثنی عشری از اشکال در ش��یوه ارائه به عنوان ایراد‬ ‫کارهای دانش��جویی امس��ال نام ب��رد و گفت‪ :‬بعضی‬ ‫از کاره��ا ایده ه��ای خیلی ناب و جذابی داش��تند اما‬ ‫مق��داری از لحاظ روای��ت و تکنیک ضعیف بودند که‬ ‫درباره کارهای دانش��جویی این مسئله کامال طبیعی‬ ‫جمال رحمتی هم در پاسخ‬ ‫ب��ه همی��ن پرس��ش گفت‪:‬‬ ‫کاری داش��تیم که به لحاظ‬ ‫گرافیک خیلی شبیه یک اثر‬ ‫ش��اخص بود اما عمده اثار‪،‬‬ ‫اث��اری بودن��د ک��ه رد پای‬ ‫خالق اثر را هم می ش��د در‬ ‫انه��ا دید؛ به ویژه دو اثر ک��ه هم به لحاظ فرم و هم‬ ‫محتوا بس��یار ش��خصی بودند و این موضوع بس��یار‬ ‫قابل توجه بود‪.‬‬ ‫رحمت��ی همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ایا می توان به این دانش��جویان برای تاثیر در اینده‬ ‫انیمیش��ن ایران امید داش��ت‪ ،‬گف��ت‪« :‬صددرصد‪.‬‬ ‫اف��رادی در می��ان دانش��جوها داریم ک��ه در تیتراژ‬ ‫می بینیم بیشتر کارهای انیمیشن را به تنهایی انجام‬ ‫داده اند اما ش��ما اگ��ر تیتراژ را نبینی��د متوجه این‬ ‫موضوع نمی ش��وید و فکر می کنی��د یک تیم خیلی‬ ‫بزرگ این کار را انجام داده و این نش��ان دهنده این‬ ‫است که اگر یک تیم کامل کنارشان باشد‪ ،‬کارهای‬ ‫خیلی بزرگ تری می توانند انجام دهند‪».‬‬ ‫سیدنجم الدین امیرشاه کرمی در پایان با اشاره به‬ ‫این نکته که دانشجویان درحال حاضر با دانشجویان‬ ‫مدرس��ه گوبلین��ز فرانس��ه و دانش��گاه های بزرگ‬ ‫انیمیش��ن در امریکا قابل مقایس��ه هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دانش��جویان م��ا می توانند در عرصه ه��ای گوناگون‬ ‫حاضر باشند و می ش��ود گفت باتوجه به اثار جنبی‬ ‫در کن��ار انیمیش��ن مانن��د گیم ها‪ ،‬بازار گس��ترده‬ ‫حرفه ای پیش روی دانشجوهای ما است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬کار دانشجویی باید از لحاظ مالی‬ ‫حمایت و به س��مت کار تیمی هدایت شود‪ .‬امسال‬ ‫کارهایی داش��تیم که تنها یک نفر روی بخش های‬ ‫گوناگون ان کار کرده بود اما طبیعت کار انیمیش��ن‬ ‫کار تیمی است‪.‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه کیفیت اثار دانش��جوها‪ ،‬ش��اهد این‬ ‫موضوع هس��تیم که استعدادهای درخشان ارام ارام‬ ‫می توانند اینده انیمیش��ن را در کش��ور تحت تاثیر‬ ‫خود قرار داده و ان را تغییر دهند‪.‬‬ ‫محمد اقازاده‪ ،‬روزنامه نگار‪:‬‬ ‫چن��د روز دیگر رئیس تازه وارد‬ ‫ق��وه قضاییه معرفی می ش��ود‪.‬‬ ‫به دالیل ش��خصی ح��دود یک‬ ‫سال مدام درباره حقوق مطالعه‬ ‫می کنم‪ ،‬مش��کالت ساختاری‬ ‫ای��ن قوه را بررس��ی می کنم و‬ ‫معتق��دم اصالح این قوه از نان ش��ب هم‬ ‫برای کش��ور واجب تر اس��ت؛ به طوری که‬ ‫اص�لاح دیگر نهادها در گرو همین اصالح‬ ‫است‪ .‬برای انجام این اصالح باید مشکالت‬ ‫ریش��ه ای را مورد شناس��ایی ق��رار داد و‬ ‫درباره ش��ان گفت وگو کرد ت��ا امکان این‬ ‫اصالح فراهم شود‪.‬‬ ‫مهم تری��ن مش��کل ق��وه قضاییه حجم‬ ‫نجوم��ی پرونده هاس��ت که س��بب اطاله‬ ‫دادرس��ی و کهن��ه ش��دن بس��یاری از‬ ‫پرونده هایی می ش��ود که بخ��ش بزرگی‬ ‫از منابع مالی کش��ور در گرو پایان یافتن‬ ‫انهاس��ت‪ .‬ام��ا چطور می ت��وان این حجم‬ ‫را کاه��ش داد؟ بای��د پی��ش از ه��ر چیز‬ ‫زمینه های��ی را که س��بب جرم خیزی در‬ ‫جامعه می ش��وند شناس��ایی و ب��ا تدبیر‬ ‫انه��ا را برط��رف ک��رد؛ زمینه هایی مانند‬ ‫تورم تازنده‪ ،‬بیکاری و مناس��بات ناس��الم‬ ‫اقتصادی‪.‬ش��اید مردم ندانند ک��ه جدا از‬ ‫جرائم فردی بیشترین پرونده های حقوقی‬ ‫متعلق به نهادهای دولتی‪ ،‬ش��هرداری ها‪،‬‬ ‫بانک ها و نهادهایی از این دس��ت اس��ت‪.‬‬ ‫اگر این س��ازمان ها در تمام این س��ال ها‪،‬‬ ‫متناسب با مش��کالت حقوقی که با مردم‬ ‫دارن��د به کم��ک مجلس و هی��ات دولت‬ ‫ایین نامه هایی کارامد را تصویب‬ ‫و ش��فاف به اجرا می گذاشتند‪،‬‬ ‫بس��یاری از پرونده های موجود‬ ‫در ق��وه قضاییه اصال تش��کیل‬ ‫نمی شد؛ پرونده هایی که از دل‬ ‫بررسی ش��ان پرونده هایی دیگر‬ ‫تشکیل می شود و بخش بزرگی‬ ‫از انرژی و توان ق��وه قضاییه را می گیرند‬ ‫و در همین پرونده هاست که فساد رسوخ‬ ‫می کند‪ .‬به ط��ور مثال ش��هرداری به طور‬ ‫غیرقانون��ی زمینی را به جای بدهی اش به‬ ‫پیمانکاری می دهد و ای��ن پیمانکار چند‬ ‫براب��ر ارزش واقعی این زمین از بانکی وام‬ ‫می گی��رد و بعد به دالیل��ی پرونده ای در‬ ‫همین زمینه تش��کیل می ش��ود و به دلیل‬ ‫پیچیدگی مس��ئله مشکل گره می خورد و‬ ‫قضاوت درباره این پرونده به سادگی ممکن‬ ‫نیس��ت‪ .‬اصالح قوه قضاییه در گرو اصالح‬ ‫ساختاری شیوه اداره همه نهادهای کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬نمون��ه دیگر دعوا بر س��ر مالکیت‬ ‫زمین ها و امالک است که با روزامد کردن‬ ‫قان��ون مالکیت و ش��یوه ثبت س��ندهای‬ ‫ملک��ی و جلوگی��ری از کالهبرداری ه��ا‬ ‫می توان از سویی حجم پرونده ها را کاهش‬ ‫داد و از س��وی دیگر جل��وی غارت منابع‬ ‫طبیعی را گرف��ت‪ .‬به طور مثال با تصویب‬ ‫قانونی که اجازه ندهد مشکل ساخت وساز‬ ‫غیرقانون��ی با پرداخت جریمه حل و ملک‬ ‫مورد نظر به طور حتم تخریب ش��ود‪ ،‬این‬ ‫معض��ل به راحت��ی برطرف خواهد ش��د و‬ ‫دیگر نیازی به تش��کیل پرونده نیست‪ .‬باز‬ ‫در این زمینه خواهم نوشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کارهای دانشجویی نویدبخش اینده روشن برای انیمیشن کشور‬ ‫نسبت ما و قانون و رئیس جدید قوه قضاییه‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!