روزنامه صمت شماره 1255 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1255

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1255

روزنامه صمت شماره 1255

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1255‬پیاپی ‪2573‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫خبر روز‬ ‫گسترش عدل و احیای حقوق عامه‬ ‫را در راس برنامه ها قرار دهید‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫بررسی موضوع «احیای وزارت بازرگانی» برای بار چهارم‪ ،‬این هفته در مجلس با رای مثبت‬ ‫«تجارت» از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می رود‬ ‫دولت می خواهد قانونی که ‪6‬س��ال پیش با عنوان«تمرکز وظایف و اختیارات مربوط‬ ‫به بخش کش��اورزی در وزارت جهادکشاورزی» در مجلس شورای اسالمی تصویب شد‬ ‫را کنار گذاش��ته و وزارت بازرگانی را احیا کند؛ تصمیمی که قاطعانه بر ان تاکید دارد‪،‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫نظام بانکی کشور‬ ‫بیمار است‬ ‫گزارش‬ ‫به نحوی که پس از ‪3‬بار مخالفت مجلس با این موضوع‪ ،‬پرونده اش هنوز باز و قرار است‬ ‫این هفته در کمیس��یون اجتماعی مجلس بررسی ش��ود و پس از رای مثبت‪ ،‬به صحن‬ ‫علنی برود‪ .‬ان گونه که هیات رئیس��ه این کمیس��یون به خبرن��گار‬ ‫خبر دادند‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تجارت ایران و عراق‬ ‫در مسیر اطمینان‬ ‫در دیدار وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران و وزیر تجارت عراق بر‬ ‫ارتقا و افزایش سطح همکاری های تجاری دو کشور تا ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر تاکید شد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران چهارشنبه شب‬ ‫با وزیر تجارت عراق در تهران دیدار کرد‪ .‬رضا رحمانی در اغاز این‬ ‫دیدار ضمن خوش��امدگویی به محمدهاشم عبدالمجید و هیات‬ ‫همراه درباره توس��عه روابط دو کش��ور گفت‪ :‬در راس��تای توسعه‬ ‫رواب��ط تجاری بین دو کش��ور به زودی رئیس جمه��وری ایران به‬ ‫عراق سفر می کند‪ .‬این سفر در پاسخ به سفر اخیر رئیس جمهوری‬ ‫عراق به ایران و به منظور ایجاد زمینه مش��ارکت های بیشتر انجام‬ ‫می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬برای گسترش تجارت و مبادالت بین دو کشور‬ ‫هماهنگی های الزم انجام ش��ده اس��ت‪ .‬ما به عنوان کمیس��یون‬ ‫مشترک دو کشور این مسئله را پیگیری کردیم و امیدوارم در این‬ ‫سفر تفاهم های الزم کسب شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رضا رحمانی‪20 :‬هزارتن گوشت در انبار های کشور وجود دارد‬ ‫صف هایگوشت خلوت تر می شود‬ ‫‪8‬‬ ‫اغاز پـروژه انتقال پساب فاضـالب‬ ‫از الگون ها به ذوب اهن اصفهان‬ ‫بهم�ن راعی‪ -‬اصفه�ان‪ :‬پ��روژه انتقال و‬ ‫تصفی��ه پس��اب فاضالب الگون ه��ای ذوب اهن‬ ‫اصفهان که شامل پس��اب این کارخانه و پساب‬ ‫شهرس��تان زرین ش��هر اس��ت‪ ،‬با حضور معاون‬ ‫فرماندار شهرستان لنجان‪ ،‬امام جمعه و شهردار‬ ‫زرین ش��هر و مدیرعام��ل ذوب اه��ن در ایی��ن‬ ‫ویژه ای اغاز شد ‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬مهن��دس‬ ‫ی��زدی زاده در ای��ن ایین گفت‪ :‬در چش��م انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬درصدد هس��تیم کمترین برداشت اب را‬ ‫از رودخانه زاینده رود داشته باشیم ‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفه��ان اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫گذش��ته پس��اب فاضالب به ‪ ۱۳‬الگون موجود‬ ‫در این منطقه منتقل می ش��د و باتوجه به نگاه‬ ‫این کارخانه به مسائل زیست محیطی‪ ،‬به سمت‬ ‫خش��کاندن این الگون ها حرکت کردیم و امروز‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬درصد الگون های این منطقه خشک‬ ‫شده است ‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ابی که ام��روز در الگون ها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬پساب تصفیه شده ای است که برای ابیاری‬ ‫فضای س��بز مورد اس��تفاده قرار می گیرد و ‪۶۰‬‬ ‫لیتر برثانیه ان از پساب فاضالب زرین شهر بوده‬ ‫که به این محل و در نهایت به کارخانه ذوب اهن‬ ‫منتقل می شود ‪.‬‬ ‫مدیرعامل کارخان��ه ذوب اهن تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه ب��ه وضعیت خاصی ک��ه در حوزه اب در‬ ‫منطقه با ان روبه رو هس��تیم‪ ،‬کارخانه ذوب اهن‬ ‫با برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬به دنبال ان است‬ ‫تا به مرور زمان در چرخه صنعت‪ ،‬مصرف پساب‬ ‫را جایگزین مصرف اب خام کند ‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬طول پروژه ای که امروز کلنگ‬ ‫ان بر زمین زده شد‪ 5. 5 ،‬نیم کیلومتر است که‬ ‫با لوله قطر ‪ ۲۵۰‬میلی مت��ری و اعتباری افزون‬ ‫ب��ر ‪ ۵‬میلیارد توم��ان‪ ،‬انتقال پس��اب فاضالب‬ ‫از الگون ه��ای کارخان��ه ذوب اه��ن اصفهان به‬ ‫تصفیه خان��ه ای ک��ه در ای��ن کارخان��ه در حال‬ ‫تاسیس است را انجام خواهد داد ‪.‬‬ ‫مهن��دس ی��زدی زاده اف��زود‪ :‬انتقال پس��اب‬ ‫فاض�لاب شهرس��تان نجف اب��اد به ط��ول ‪۱۸‬‬ ‫کیلومت��ر نیز در دس��تور کار ق��رار دارد که این‬ ‫پ��روژه با حدود ‪ ۴۰‬میلی��ارد تومان اجرا خواهد‬ ‫شد‪ .‬این اقدام ها در راس��تای کاهش االیندگی‬ ‫زیست محیطی و جایگزین کردن پساب به جای‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫اب خام در صنعت فوالد است ‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد با همکاری و تعاملی‬ ‫ک��ه در منطقه وجود دارد این پروژه با س��رعت‬ ‫بیشتر اجرا شود زیرا مرحله اصلی ان که اجرای‬ ‫پروژه بی او تی(‪)BOT‬؛ تصفیه تمام پساب هایی‬ ‫اس��ت که به مجموعه ذوب اه��ن وارد خواهـد‬ ‫ش��ـد‪ .‬چش��ـم انداز ‪ ۱۴۰۰‬کارخـانه ذوب اهن‬ ‫نیز برداش��ت کمتـرین میـ��زان اب از رودخانه‬ ‫زاینده رود است ‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن خاطرنش��ان کرد‪ :‬اجرای‬ ‫این پروژه نویدبخش اینده خوب و درخش��انی‬ ‫در منطق��ه خواهد بود و نگرانی هایی که از بابت‬ ‫حضور این صنع��ت در منطقه و اب بر بودن ان‬ ‫وج��ود دارد را برطرف خواه��د کرد‪ .‬ما عالوه بر‬ ‫انکه مصرف اب خ��ام در تولید فوالد را کاهش‬ ‫خواهیم داد‪ ،‬پس��ابی که به عنوان یک معضل در‬ ‫شهرهای بزرگ مطرح است را تبدیل به فرصت‬ ‫کرده و از ان در ح��وزه تولید بهره مند خواهیم‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫حجت االس�لام قاس��م باقریان‪ ،‬ام��ام جمعـه‬ ‫زرین ش��هر نیـز در حاش��یـه ای��ن ایین گفـت‪:‬‬ ‫ای��ن پـ��روژه فـوای��د بس��یاری دارد‪ .‬فاضـالب‬ ‫زرین ش��هـر یک مشکل زیس��ت محیطی ایجاد‬ ‫کرده بـود‪.‬‬ ‫پروژه یادش��ده این مشکل را برطرف کرد که‬ ‫برای بخش صنعت نیز مفید اس��ت و بخشی از‬ ‫اب مورد نیاز این بخش را تامین می کند ‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این پروژه با تعامل بس��یار خوب‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬مس��ئوالن منطقه و مردم شکل‬ ‫گرفته و الگوی بس��یار خوبی است که می تواند‬ ‫همزمان مش��کالت چند بخ��ش را برطرف و از‬ ‫ایج��اد مش��کالت جدی��د در این��ده جلوگیری‬ ‫ کند ‪ .‬امام جمعه زرین ش��هر ابراز امیدواری کرد‬ ‫مش��کالت گوناگون با تعامل گسترده تر برطرف‬ ‫و از بخشی نگری پرهیز شود ‪.‬‬ ‫مهندس میثم محمدی‪ ،‬ش��هردار زرین شهر‬ ‫نیز با اش��اره به اینکه توسعه پایدار ثمره تعامل‬ ‫بخش صنعت و مدیریت ش��هری اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مدیریت ش��هری و صنعت ش��اخص ترین مبانی‬ ‫توسعه یک کشور هستند‪ ،‬به گونه ای که ارتباط‬ ‫مستحکم این دو نهاد‪ ،‬توسعه پایدار را به ارمغان‬ ‫خواهد اورد‪.‬‬ ‫ش��هردار زرین ش��هر ب��ا تاکی��د ب��ر فوای��د‬ ‫زیس��ت محیطی انتقال پساب صنعتی ذوب اهن‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬اج��رای این پ��روژه باع��ث رفع‬ ‫االیندگی های زیس��ت محیطی ناش��ی از وجود‬ ‫الگون های فاضالب در شمال ش��رق زرین ش��هر‬ ‫خواهد شد ‪.‬‬ ‫ن بار با توجه به اصرار موکد دولت‪ ،‬در‬ ‫طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی ای ‬ ‫مجلس شورای اس�لامی مورد موافقت قرار می گیرد و شاهد تفکیک بخش بازرگانی از‬ ‫‪7‬‬ ‫صنعت و معدن خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1255‬‬ ‫پیاپی ‪2573‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ -‬مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫جنابعالی بارها در ‪ ۶‬س��ال گذش��ته از نظام بانکی اظهار نارضایت��ی کرده اید و به صراحت با‬ ‫انتقاد از رقابت ناس��الم بین بانک ه��ا بر افزایش نظارت بانک مرکزی ب��ر فعالیت های بانک ها‬ ‫تاکید داشته اید‪.‬‬ ‫اصالح نظام بانکداری مهم ترین موضوعی اس��ت که این روزه��ا تمامی اقتصاددانان‪ ،‬فقها و‬ ‫علما‪ ،‬نمایندگان و مردم کوچه و بازار بر ان تاکید دارند‪.‬‬ ‫جنابعالی فرموده اید در شرایط کنونی‪ ،‬بانک ها گاهی به دولت کمک می کنند و گاهی بار بر‬ ‫دوش دول��ت می گذارن��د و برخی از بانک ها روزانه‪ ،‬نه ماهانه برای ما گرفتاری ایجاد می کنند؛‬ ‫هر روز و ساعت برای ما مشکل درست می کنند‪.‬‬ ‫به گفته شما وقتی دولت اقدام به استقراض از بانک مرکزی نکرده و پایه پولی را باال نبرده‪،‬‬ ‫مش��خص نیس��ت این حجم از نقدینگی که همه از ان شکایت دارند‪ ،‬برای چه امده و به کجا‬ ‫رفته اس��ت؟ اگر هم این افزایش به پایه پولی مربوط می ش��ود‪ ،‬دولت نیست که این پایه پولی‬ ‫را باال می برد‪ ،‬بلکه به طور عمده بانک ها هستند‪ .‬بانک ها پایه پولی را باال می برند؛ یعنی با یک‬ ‫دست به مردم خدمت می کنند و با دست دیگر به جامعه فشار می اورند‪.‬‬ ‫جنابعالی تاکید کرده اید بانک ها باید سالم سازی شوند‪ .‬شما فرموده اید در تهران‪ ،‬اول‪ ،‬وسط‬ ‫و اخر خیابان‪ ،‬نبش خیابان و جای حس��اس شهر را پیدا نمی کنید که بانک ها نگرفته باشند‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫جنابعالی به جای ما با اشاره به ساختمان ها و شعب بانک ها در بهترین و حساس ترین نقاط‬ ‫خیابان های شهر طرح سوال کرده اید و البته پاسخ نداده اید چرا؟‬ ‫بررسی همین یک مورد می تواند نشان از وجود تفکر ناسالم در نظام بانکی کشور و تاثیری‬ ‫که بر نرخ س��اختمان در س��ال های گذش��ته داشته‪ ،‬باشد؛ بررسی واس��طه ها و دالالنی که با‬ ‫خریدوفروش ش��عب بانکی و از این رهگذر صاحب ثروت های افس��انه ای شده اند‪ .‬این کار را به‬ ‫وزارت اطالعات و مامورانی صدیق بسپارید تا الودگی فضای خریدوفروش شعب و دست های‬ ‫پنهان در ان را پیدا کنند و ببینید که بانک ها با خرید بیش از ‪10‬هزار ش��عبه در ‪ 20‬س��ال‬ ‫گذشته چه باری را روی نرخ مسکن تجاری گذاشتند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫فرموده ای��د که متاس��فانه یا خوش��بختانه امروز اقتص��اد به بانک ها وصل اس��ت و باید این‬ ‫وابس��تگی و تکیه اقتصاد به بانک ها را به بازار سرمایه منتقل کنیم‪ ،‬چراکه وضعیت بانک های‬ ‫دولتی و خصوصی و خصولتی خوب نیست‪.‬‬ ‫جنابعال��ی بارها از وزیران اقتصاد خود خواس��ته اید که نظام بانک��داری را اصالح کنند و از‬ ‫بنگاهداری خارج ش��وند؛ چراکه درحال حاضر بانک ها اول تسهیالت را به بنگاه های خودشان‬ ‫می دهند؛ بنابراین بانک باید از بنگاهداری خارج شود تا بتواند عادالنه رفتار کند‪.‬‬ ‫جنابعال��ی از نظارت ضعیف بانک مرکزی گفته اید و دیدیم که چند موسس��ه غیرمجاز چه‬ ‫بالیی س��ر کش��ور اوردند و چقدر به اعتماد عمومی مردم لطمه زدند و چه هزینه سنگینی بر‬ ‫دوش کشور گذاشتند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫باره��ا در نقد نظ��ام بانکی حرف های خوبی زدید‪ ،‬اما همه این نقدها را ما هم بارها گفته ایم‬ ‫و حتی برخی روزنامه نگاران و اقتصاددانان بیشتر و تندتر از جنابعالی درباره بانک و بانکداری‬ ‫سخن گفته اند‪.‬‬ ‫اما موضوع این اس��ت که مشکل بانک ها را که نباید ما روزنامه نگاران یا چهارتا اقتصاددان و‬ ‫مردم عادی که حل کنیم‪ .‬وزیران شما در برج عاج قرار دارند‪ .‬چند وزیر اقتصاد عوض کردید؛‬ ‫همه باس��واد و کتاب خوان بودند‪ ،‬اما بهترین انها هم وقت برای دیدار و شنیدن و عمل کردن‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫سال هاس��ت رویه بانک ها مش��خص اس��ت و این وظیفه دولت و نهاد های نظارتی است که‬ ‫بانک ها را مدیریت کنند‪ .‬خوشبختانه در این زمینه درظاهر سران محترم قوا هم نظر هستند؛‬ ‫خب اصالح نظام بانکی را نه در ش��عار‪ ،‬که در عمل اغاز کنید؛ وگرنه با حرف که دهان مردم‬ ‫شیرین نمی شود‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫شنیدن برخی حرف ها به ویژه انتقاد از مسئوالن کشور خنده دار شده است‪ .‬جنابعالی و هیچ‬ ‫مس��ئولی اجازه ندارد از وزارتخانه ها و س��ازمان های زیردست خود انتقاد کند‪ ،‬شما باید با انها‬ ‫برخورد و ان سازمان را اصالح کنید‪.‬‬ ‫انتق��اد کردن و دیدن نیمه خالی لیوان را به مردم و ما روزنامه نگاران و اس��تادان دانش��گاه‬ ‫واگذار کنید و برخورد کردن و تغییر دادن را خود برعهده بگیرید‪.‬‬ ‫حدود شغلی یکدیگر را رعایت کنیم؛ در بقالی هم حریم صنفی در نظر می گیرند‪ .‬نمی شود‬ ‫که هم ما انتقاد کنیم‪ ،‬هم وزیر‪ ،‬هم معاون اول و هم رئیس جمهوری و بعد هیچ کس نباش��د‬ ‫که به این انتقادها رسیدگی کند‪.‬‬ ‫گاه��ی مدیران عام��ل بانک ها و هیات مدیره های انه��ا را هم دیده ام که از سیس��تم انتقاد‬ ‫می کنن��د و خالص��ه این روزها که ب��ازار اقتصاد به هم ریخته همه نق��ش مخالف خوان را پیدا‬ ‫کرده اند و گروه مخالف خارج از کش��ور ش��ده اند و کم کاری و بی عرضگ��ی و ندانم کاری خود‬ ‫را به دیگری نسبت می دهند اما همچنان به میز مدیریت کوتوله خود دودستی چسبیده اند‪.‬‬ ‫ن همه س��ال می گذرد و همه حرف ها تبلیغاتی است‪ .‬نظام بانکی اسالمی نیست؛ از غرب‬ ‫ای ‬ ‫هم غربی تر اس��ت‪ ،‬بی بندوبار اس��ت؛ این دولت ان دولت هم ندارد‪ .‬مس��ئوالن فکر می کنند‬ ‫مشکالت کشور با سخنرانی حل می شود که نمی شود‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫اظهار کرده اید که در برخی رسانه ها این موضوع عنوان می شود که دولت در زمینه افزایش‬ ‫نقدینگی کاری نکرده‪ ،‬اما امارهای ارائه ش��ده نش��ان می دهد نقدینگی را در پایه پولی کنترل‬ ‫کردیم که کار بسیار مهمی است‪.‬‬ ‫نقد ما به همین امارهای غیرواقعی است که به شما ارائه می کنند؛ بیشتر این امارها واقعی‬ ‫نیست و مبنای درستی ندارد‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫یک��ی از موفقیت ه��ای خ��وب بانک مرکزی که با کم��ک دولت و قوای دیگر حاصل ش��د‪،‬‬ ‫رسیدگی به وضعیت موسسه های اعتباری غیرمجاز بود که اگر واقعا از بین رفته باشند و دوباره‬ ‫سبز نشوند و چند بانک در هم ادغام شوند شاید کار بزرگی از دولت شما به یادگار بماند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ایجاد تعادل در نرخ ارز را دارای اهمیت توصیف کرده و گفتید همه باید در این راه به بانک‬ ‫مرکزی کمک کنند تا نرخ ارز به سطحی منطقی‪ ،‬متعادل و قابل قبول برسد‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫جناب عالی فرمودید که نمی ش��ود کشور را به ‪ ۲۰ ،۱۰‬نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی انها‬ ‫بگیرند‪ ،‬ما نیز تابع هستیم؛ چنین نیست و صاحب این کشور‪ ،‬ملت بزرگ ایران هستند و تاکید‬ ‫کردید امروز باید متخصصان حرف حق را به گوش مردم برسانند تا مردم بدانند واقعیت چیست؟‬ ‫بله حق با شماس��ت‪ ،‬ام��ا بفرمایید چگونه بگوییم که ش��ما بخوانید یا بش��نوید‪ .‬مدیران عامل‬ ‫بانک ه��ای ش��ما در این س��ال ها ه��ر روز ضعیف تر از دیروز ش��ده اند‪ .‬بعضی از انه��ا تفاوت ارز و‬ ‫ع��رض را هم نمی دانند‪ .‬ای��ن انتصاب های رانتی و فامیلی و رفاقتی را قطع کنید‪ .‬بعضی از اعضای‬ ‫هیات مدیره ه��ا در حد کالس اکابر می دانند‪ ،‬این مدارک قالب��ی و دکتر و دکتر گفتن ها را جدی‬ ‫نگیریم‪.‬‬ ‫گسترش عدل و احیای حقوق عامه را در راس برنامه ها قرار دهید‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی‬ ‫در حکم��ی حجت االسال مو المس��لمین اقای حاج س��ید‬ ‫ابراهیم رئیس��ی را به ریاس��ت قوه قضاییه منصوب کردند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی مق��ام معظم رهبری‪ ،‬رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی در این حکم با تاکید بر لزوم تحول‬ ‫در قوه قضاییه و اغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده گام‬ ‫دوم انقالب باش��د‪ ،‬از فقاهت‪ ،‬دانش‪ ،‬تجربه‪ ،‬سالمت‪ ،‬امانت‬ ‫و کارامدی حجت االسال مو المس��لمین رئیسی در مقاطع‬ ‫گوناگون خدمت و س��وابق طوالنی ایش��ان در قوه قضاییه‬ ‫و اش��نایی کامل با هم��ه زوایای ان‪ ،‬به عن��وان دالیل این‬ ‫انتخاب یاد و در ادامه ‪ 8‬توصیه مهم خطاب به رئیس جدید‬ ‫قوه قضاییه بی��ان کردند‪ .‬در متن حکم رهبر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی امده است‪« :‬اغاز دهه پنجم انقالب و گذشت ‪۴۰‬‬ ‫سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسالمی‪،‬‬ ‫ایج��اب می کند ک��ه با تکیه ب��ر تجربه ها و دس��تاوردها و‬ ‫رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی‪ ،‬تحولی متناسب‬ ‫ب��ا نیازها و پیش��رفت ها و تنگناها در ق��وه قضاییه صورت‬ ‫گیرد و دس��تگاه عدالت با نفس��ی تازه و انگیزه ای مضاعف‬ ‫و نظ��م و تدبیری حکمت امیز‪ ،‬دوران جدیدی را که زیبنده‬ ‫گام دوم انق�لاب اس��ت‪ ،‬با قدرت و جدیت اغاز کند‪ .‬س��ند‬ ‫تحول قضایی پیش��نهادی جناب عالی را مالحظه کردم‪ .‬بر‬ ‫اساس مشورت ها و نظرات کارشناسی‪ ،‬ان را مفید و کارساز‬ ‫می دان��م‪ .‬ب��ا این حال چن��د نکته را موکدا ًب��ه جناب عالی‬ ‫س��فارش می کنم‪ .‬نخست انکه برای همه فصول این سند و‬ ‫بنده��ای ذیل انها‪ ،‬زمان تعیین کنید و خود و همکاران تان‬ ‫را بر پایبندی به سرامد برنامه الزام نمایید‪ .‬در زمان بندی ها‬ ‫نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود‪.‬‬ ‫دوم انکه در هم��ه فصول تحول‪ ،‬مردمی بودن و انقالبی‬ ‫بودن و ضد فس��اد بودن را رعایت کنید‪ .‬س��وم انکه عنصر‬ ‫نیروی انس��انی صالح را در راس عوامل تحول و پیش��رفت‬ ‫پاکی دامن ان��ان از هرگونه‬ ‫قوه بدانید‪ .‬س�لامت قض��ات و ِ‬ ‫فس��اد‪ ،‬ش��رط الزم و اول برای همه توفیقات ش��ما است‪.‬‬ ‫در ریش��ه کنی فس��اد از درون قوه که مایه مباهات ش��ما و‬ ‫س��رافرازی اکثریت قضات دادگاه ها و دادسراها است‪ ،‬هیچ‬ ‫تردید و درنگ نکنید‪ .‬چهارم انکه گس��ترش عدل و احیای‬ ‫حقوق عامه و ازادی های مش��روع و نظارت بر ا ِعمال قانون‬ ‫را که در شمار هدف های قوه قضاییه در قانون اساسی است‬ ‫در راس برنامه ها قرار دهید‪.‬‬ ‫ای��ن موجب اعتماد مردم و دلگرم��ی انان به قوه قضاییه‬ ‫در ح��وادث و منازعات خواهد ش��د‪ .‬پنجم انکه در برخورد‬ ‫قضای��ی مالحظه این و ان را نکنید‪ .‬شش��م انکه از جوانان‬ ‫صال��ح و انقالبی و فاضل در مس��ئولیت های قوه اس��تفاده‬ ‫کنی��د‪ .‬هفتم انکه قاضی و دادگاه را عزیز بدارید‪ .‬احس��اس‬ ‫س��د محکمی در برابر انگیزه ها و‬ ‫عزت و ش��رافت در قاضی‪ّ ،‬‬ ‫عوامل نفوذ و انحراف است‪.‬‬ ‫هشتم انکه همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم افزایی‬ ‫با انان را که سفارش همیشگی اینجانب است در نظر داشته‬ ‫باشید‪ .‬انان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند‪».‬‬ ‫تجارت ایران و عراق در مسیر اطمینان‬ ‫در دیدار وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران و وزیر تجارت‬ ‫عراق بر ارتقا و افزایش س��طح همکاری های تجاری دو کشور‬ ‫تا ‪ ۲۰‬میلیارد دالر تاکید ش��د‪ .‬به گزارش ش��اتا وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ایران چهارش��نبه ش��ب با وزیر تجارت عراق‬ ‫در ته��ران دیدار کرد‪ .‬رضا رحمان��ی در اغاز این دیدار ضمن‬ ‫خوش��امدگویی به محمدهاش��م عبدالمجید و هیات همراه‬ ‫درباره توسعه روابط دو کشور گفت‪ :‬در راستای توسعه روابط‬ ‫تجاری بین دو کشور به زودی رئیس جمهوری ایران به عراق‬ ‫سفر می کند‪ .‬این سفر در پاسخ به سفر اخیر رئیس جمهوری‬ ‫عراق به ایران و به منظور ایجاد زمینه مش��ارکت های بیشتر‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬برای گسترش تجارت و مبادالت‬ ‫بی��ن دو کش��ور هماهنگی های الزم انجام ش��ده اس��ت‪ .‬ما‬ ‫به عنوان کمیسیون مشترک دو کشور این مسئله را پیگیری‬ ‫کردیم و امیدوارم در این س��فر تفاهم های الزم کس��ب شود‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان کرد‪ :‬تاکنون ‪ 3‬اجالس‬ ‫مشترک بین دو کش��ور ایران و عراق برگزار شده که اخرین‬ ‫ان در س��ال ‪ ۹۳‬در بغ��داد بوده و در ان ‪ ۱۲‬س��ند همکاری‬ ‫امضا ش��ده اس��ت‪ .‬رحمانی با بیان اینکه ای��ن دو وزارتخانه‬ ‫می توانن��د زمینه توس��عه رواب��ط را در وزارتخانه های خود‬ ‫و س��ایر وزارتخانه های دو کش��ور مهیا کنن��د‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫چن��د مورد مه��م برای توس��عه روابط وج��ود دارد که یکی‬ ‫از انه��ا تس��هیل مبادالت بانکی و گمرک��ی و دیگری تطابق‬ ‫اس��تانداردهای کاالیی دو کشور اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایران در ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته به‬ ‫پیش��رفت های چش��مگیری دس��ت یافته و در رش��ته های‬ ‫بس��یاری جزو برترین های جهان اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما در‬ ‫ص��ادرات و واردات موارد مورد نیاز را رعایت می کنیم‪ .‬در این‬ ‫زمینه عالوه بر اینکه تولیدکنندگان ما حساسیت های الزم را‬ ‫دارند‪ ،‬سازمان استاندارد هم کنترل های الزم را برای ارسال و‬ ‫دریافت کاالهای استاندارد انجا م می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت بازارچه های مرزی‬ ‫رحمانی اضافه کرد‪ :‬برای تس��هیل صادرات از هر دو کشور‬ ‫نیازمند همکاری های گمرکی در مرزها به ویژه گذرگاه های‬ ‫مش��ترک هس��تیم‪ .‬باتوجه به گس��ترش روابط دو کش��ور‬ ‫معتقدیم بازارچه های مرزی باید تقویت و فعال ش��وند‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان کرد‪ :‬یکی از امکاناتی که برای‬ ‫توس��عه روابط تجاری و مردمی الزم است تسهیل رفت وامد‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری محترم عراق در سفر به ایران گفتند‬ ‫بحث راه اهن ش��لمچه و بصره را پیگیری کنیم‪ .‬در این جهت‬ ‫خط ریلی خسروی و کردستان هم می تواند مورد بحث باشد‪.‬‬ ‫اتصال برق میان ایران‪ ،‬عراق و س��وریه هم یکی دیگر از موارد‬ ‫م��ورد نظر اس��ت‪ .‬رحمانی خط ترانزی��ت زمینی بین عراق‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬سوریه و کویت را یکی دیگر از موارد عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫از س��رمایه گذاری دو کشور اس��تقبال می کنیم و الزم است‬ ‫توافق هایی انجام ش��ود تا بتوانیم از سرمایه گذاران دو کشور‬ ‫حمای��ت کنیم که در این زمینه امض��ا موافقتنامه گمرکی و‬ ‫دریافت نکردن مالیات مضاعف موثر است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تراز تجاری‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه مرز مش��ترک دو کش��ور‪ ،‬همکاری‬ ‫اس��تان های م��رزی و توس��عه روابط اس��تان های همجوار‬ ‫می تواند روابط دو کش��ور را توس��عه دهد‪ ،‬اف��زود‪ :‬باتوجه به‬ ‫تمام ظرفیت ها امادگی داریم مبادالت تجاری بین دو کشور‬ ‫تا دو س��ال اینده به ‪ ۲۰‬میلی��ارد دالر افزایش پیدا کند‪ .‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬درحال حاضر مراوداتی با‬ ‫کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی انجام می شود‬ ‫که تمایل داریم این روابط با کش��ور برادر توس��عه پیدا کند و‬ ‫این مراودات از طریق عراق انجام ش��ود‪ .‬این توس��عه روابط‬ ‫موجب افزایش چشمگیر صادرات عراق به ایران هم می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت شهرک صنعتی مشترک‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬رئیس جمه��وری محترم ع��راق درباره‬ ‫ش��هرک های صنعتی مشترک تاکید داش��تند که ما در این‬ ‫زمین��ه مطالع��ه انجام دادی��م و به دنبال ان چن��د منطقه را‬ ‫مش��خص کرده ایم که این مسئله می تواند یکی از محورهای‬ ‫این جلسه باشد‪ .‬رحمانی با اشاره به اینکه کشورهای ایران و‬ ‫ترکی��ه موافقتنامه تعرفه ترجیحی صادرات و واردات بین دو‬ ‫کشور دارند‪ ،‬گفت‪ :‬می توانیم این تفاهمنامه را با کشور عراق‬ ‫هم داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹روابط فراتر از دیگر همسایه ها‬ ‫در ادامه این جلسه محمدهاشم عبدالمجید‪ ،‬وزیر تجارت‬ ‫عراق‪ ،‬با تشکر از مهمان نوازی ایرانی ها گفت‪ :‬روابطی که بین‬ ‫ایران و عراق برقرار اس��ت‪ ،‬رابطه ای عادی نیس��ت و با روابط‬ ‫تمام کش��ورهای همسایه متفاوت است‪ .‬مرز خاکی گسترده‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬کیلومتری ایران و عراق باعث می ش��ود روابط ایران و‬ ‫عراق با دیگر همسایگان عراق تفاوت داشته باشد‪.‬‬ ‫رواب��ط دوجانب��ه دو کش��ور به درازای تاریخ اس��ت و این‬ ‫روابط در تمام زمینه هاس��ت و فقط منحصر به روابط تجاری‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت و مردم عراق قدردان مردم ایران‬ ‫هستند که در مبارزه با داعش در کنار مردم عراق بودند‪.‬‬ ‫نشست کمیسیون مشترک با صدور بیانیه ای در حمایت از برجام به پایان رسید‬ ‫تاکید بر ثبت «اینستکس» برای تسهیل تجارت قانونمند با ایران‬ ‫یازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور‬ ‫نمایندگان ایران و گروه ‪( ۴+۱‬المان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬روس��یه‪،‬‬ ‫چین و انگلیس) به ریاس��ت سید عباس عراقچی‪ ،‬معاون‬ ‫سیاس��ی وزی��ر امور خارجه ایران و هلگا اش��مید‪ ،‬معاون‬ ‫مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مدت ‪ ۵‬ساعت‬ ‫در هتل پله کوبورگ ش��هر وین برگزار ش��د‪ .‬در پایان این‬ ‫نشست‪ ،‬اعضای برجام دوباره بر تعهد خود نسبت به اجرای‬ ‫کام��ل و موثر برجام در تم��ام بخش ها تاکید کردند‪ .‬انها‬ ‫خاطرنش��ان کردند برجام یک عنصر کلیدی در س��اختار‬ ‫جهانی عدم اش��اعه بوده و یک دس��تاورد بس��یار مهم در‬ ‫حوزه دیپلماس��ی چندجانبه به شمار می رود که براساس‬ ‫قطعنام��ه ‪ ۲۲۳۱‬ب��ا اتفاق ارا مورد تایید ش��ورای امنیت‬ ‫س��ازمان ملل متحد قرار گرفته اس��ت‪ .‬اعضای نشس��ت‬ ‫کمیسیون مشترک با صدور بیانیه ای در حمایت از برجام‪،‬‬ ‫بر ثبت فوری «اینس��تکس» به عنوان سازکار ویژه باهدف‬ ‫ایجاد ارتباطات موثر مالی و تس��هیل تجارت قانونمند با‬ ‫ایران تاکید و از عزم فرانس��ه‪ ،‬الم��ان و انگلیس به عنوان‬ ‫س��هامداران اولیه این مکانیسم‪ ،‬در تطابق همکاری مالی‬ ‫ایران با قوانین و مقررات بین المللی و اروپایی‪ ،‬اس��تقبال‬ ‫کردن��د‪ .‬به گ��زارش مهر حاضران نشس��ت کمیس��یون‬ ‫مش��ترک برجام‪ ،‬تداوم اجرای تعهدات مرتبط هس��ته ای‬ ‫باوجود اعمال دوباره تحریم های امریکا و اثار ان بر اقتصاد‬ ‫ای��ران‪ ،‬باتوجه به ‪ ۱۴‬گزارش پیش��ین اژانس بین المللی‬ ‫ان��رژی اتمی‪ ،‬از جمله اخرین گزارش مورخ ‪ ۳‬اس��فند را‬ ‫مدنظر قرار داده و از ان استقبال کردند‪ .‬انها همچنین از‬ ‫نقش حرفه ای و بی طرفانه ای که اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی به عنوان تنها نهاد مس��ئول نظ��ارت و تایید اجرای‬ ‫تعه��دات مربوط به هس��ته ای ای��ران در قطعنامه ‪۲۲۳۱‬‬ ‫مع��اون اقتصادی رئیس جمهوری ب��ا بیان اینکه با‬ ‫ت��وان مردان غی��ور و صاحب فکر می توان مش��کالت‬ ‫را برط��رف کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط کنون��ی نیازمند‬ ‫همگرایی و مثبت نگری نسبت به اینده هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمد نهاوندیان در جمع فعاالن‬ ‫اقتصادی استان اذربایجان شرقی در تبریز بیان کرد‪:‬‬ ‫با منفی گرایی مش��کلی حل نمی شود و در کنار طرح‬ ‫مشکالت باید راهکار ارائه شود‪ .‬برخی از این چالش ها‬ ‫را می توان به فرصت تبدیل کرد‪ .‬نهاوندیان با اش��اره‬ ‫ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد (‪ )JCPOA‬و شورای‬ ‫امنیت س��ازمان ملل متحد دارد‪ ،‬قدردانی کردند‪ .‬اعضای‬ ‫این نشس��ت تاکی��د کردند کماکان پروژه مدرن س��ازی‬ ‫راکتور تحقیقاتی اراک به عنوان بخش��ی از برجام و طرح‬ ‫تبدیل تاسیس��ات فردو به یک مرکز هس��ته ای‪ ،‬فیزیک و‬ ‫فناوری را مورد حمایت قرار خواهند داد‪ .‬حاضران نشست‬ ‫کمیس��یون مش��ترک برجام‪ ،‬همچنین حمایت خود را از‬ ‫پروژه هایی که در حوزه همکاری هس��ته ای صلح امیز در‬ ‫چارچوب پیوس��ت ش��ماره ‪ ۳‬برجام ق��رار دارد اعالم و از‬ ‫ادامه اجرای انها اس��تقبال کردند‪ .‬اعضا اذعان کردند که‬ ‫در کنار اجرای تعهدات هس��ته ای از سوی ایران‪« ،‬امکان‬ ‫عادی س��ازی رواب��ط تج��اری و اقتصادی ب��ا ایران» یک‬ ‫بخ��ش حیاتی از برجام اس��ت‪ .‬برهمین اس��اس تعهدات‬ ‫رفع تحریم ها‪ ،‬براس��اس بیانیه نشست وزیران کمیسیون‬ ‫مشترک برجام (‪ ۱۵‬تیر ‪ ،)۱۳۹۷‬بیانیه وزیران (‪ ۲‬مهر) و‬ ‫بیانیه کارگروه اجرای رفع تحریم ها (‪ ۱۴‬اس��فند ‪)۱۳۹۷‬‬ ‫م��ورد بررس��ی و تاکید دوب��اره قرار گرف��ت‪ .‬اعضای این‬ ‫نشس��ت‪ ،‬نظر به فوریت و ضرورت حصول نتایج ملموس‪،‬‬ ‫از ثبت اینس��تکس به عنوان یک سازکار ویژه برای ایجاد‬ ‫ارتباطات موثر مالی و همچنین از عزم فرانس��ه‪ ،‬المان و‬ ‫انگلیس به عنوان سهامداران اولیه ان برای تسهیل تجارت‬ ‫قانونمند با ایران در تطابق با قوانین و مقررات بین المللی‬ ‫و اروپای��ی‪ ،‬اس��تقبال کردن��د‪ .‬در همی��ن زمین��ه مدیر‬ ‫اینس��تکس‪ ،‬اقای فیشر‪ ،‬گزارش��ی از اقدام های در حال‬ ‫انجام ارائه و اتحادیه اروپا به حمایت خود از فعال س��ازی‬ ‫این س��ازکار در سریع ترین زمان و در همکاری نزدیک با‬ ‫نه��اد متناظ��ر ایرانی که در حال راه اندازی اس��ت‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ .‬همچنین بر حمایت از توسعه فعالیت های اینستکس‬ ‫کشور نیازمند مثبت نگری است‬ ‫به اینکه اتفاق های اقتصادی کش��ور پس از دی سال‬ ‫گذشته‪ ،‬ریشه سیاسی دارند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اعالم خروج‬ ‫امری��کا از برج��ام موجب تکانه در بازار ارز ش��د و بر‬ ‫سایر بازارها تاثیر گذاشت‪ .‬وی بر اصالح تصمیم های‬ ‫نادرست گذشته تاکید کرد و گفت‪ :‬بودجه کشور هم‬ ‫نیازمند اصالح ساختاری است‪ .‬نهاوندیان اصالح نظام‬ ‫ارزی و یاران��ه ای را هم ضروری دانس��ت و ادامه داد‪:‬‬ ‫با جلوگیری از هدررفت منابع کش��ور می توانیم ‪۳.۴‬‬ ‫درصد تولید ناخالص کش��ور رشد کنیم‪ .‬وی یکی از‬ ‫به س��ایر دولت های عالقه مند اروپایی و فعاالن اقتصادی‬ ‫کش��ورهای ثالث‪ ،‬تاکید ش��د‪ .‬اعضای نشست کمیسیون‬ ‫مش��ترک برجام‪ ،‬با بررسی راهکارهای حمایت از تجارت‬ ‫و روابط اقتصادی با ایران‪ ،‬به اجرای مواردی مانن د اجرای‬ ‫ماموریت های تخصصی بخشی‪ ،‬تشویق و برقراری ارتباط‬ ‫میان موسس��ه های متوسط و کوچک ایرانی و طرف های‬ ‫خارج��ی‪ ،‬برقراری تماس با بانک ه��ا‪ ،‬فعاالن اقتصادی و‬ ‫شریکان مهم در تمامی جهان اشاره کردند‪ .‬به عالوه اعضا‬ ‫با تاکید بر اس��تمرار تعهد‪ ،‬اج��رای اقدام های حمایتی از‬ ‫دستیابی به این اهداف را مورد بررسی قرار دادند‪:‬‬ ‫ حفظ و ارتقای روابط اقتصادی در حوزه های گوناگون‬‫با ایران‬ ‫ تداوم صادرات نفت و میعانات گازی‪ ،‬محصوالت نفتی‬‫و پتروشیمی‬ ‫ تداوم روابط حمل ونقل دریایی‪ ،‬زمینی‪ ،‬هوایی و ریلی‬‫ تقویت پوشش اعتبار صادراتی‬‫ حمایت روش��ن و موثر از فعاالن اقتصادی که با ایران‬‫تجارت می کنند؛ به ویژه ش��رکت های کوچک و متوسط‬ ‫که شاکله اصلی بسیاری از اقتصادها به شمار می روند‪.‬‬ ‫ تشویق سرمایه گذاری های بیشتر در ایران‬‫ حمای��ت از فعاالن اقتصادی در س��رمایه گذاری ها و‬‫دیگر فعالیت های تجاری و مالی که با‪ ،‬یا در رابطه با ایران‬ ‫انجام می دهند‪.‬‬ ‫ گردهم اوردن کارشناسان بخش دولتی و خصوصی؛‬‫از جمله با تقویت شوراهای تجاری‬ ‫ حمایت عملی از تجارت و سرمایه گذاری در ایران‬‫ حمای��ت از ش��رکت ها در براب��ر اثار فراس��رزمینی‬‫تحریم های ایاالت متحده‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ -‬حسن‬ ‫روحان��ی‪ ،‬رئیس جمهوری در حاش��یه س��فر به‬ ‫اس��تان گی�لان و در دی��دار محمد الحلبوس��ی‬ ‫رئیس مجلس عراق‪ ،‬بر همکاری های مش��ترک‬ ‫بین دو کش��ور برای ثب��ات در منطقه‪ ،‬مبارزه با‬ ‫تروریس��م و همچنین توس��عه روابط همه جانبه‬ ‫تاکید کرد‪ .‬همچنین رئیس جمهوری در جلس��ه‬ ‫ش��ورای اداری گیالن اظه��ار کرد‪ :‬برای ما واضح‬ ‫اس��ت که مش��کل وجود دارد‪ ،‬راه س��ختی است‬ ‫ام��ا راه دومی جز مقاومت نداریم و اگر داش��تیم‬ ‫دنبالش می رفتیم؛ امروز راهی جز ایس��تادگی و‬ ‫مقاومت نداریم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬محمدجواد ظریف و محمدعلی حکیم‪،‬‬ ‫وزیران امور خارجه ایران و عراق در تماس تلفنی‬ ‫درب��اره اخرین تحوالت رواب��ط دوجانبه‪ ،‬به ویژه‬ ‫تمهی��دات س��فر قریب الوقوع حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری اسالمی ایران به عراق گفت وگو‬ ‫و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬دی اس��تفانو‪ ،‬معاون وزیر امور خارجه‬ ‫ایتالی��ا در نشس��تی در رم با غالمرض��ا انصاری‪،‬‬ ‫مع��اون اقتصادی وزیر امور خارجه کش��ورمان با‬ ‫تاکی��د بر اهمی��ت برجام و ل��زوم انجام تعهدات‬ ‫دوطرف‪ ،‬اظهار کرد ایتالیا عالقه مند به مکانیسم‬ ‫مالی اتحادیه اروپایی و درحال بررس��ی جزئیات‬ ‫ان برای پیوستن به اینستکس است‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی و س�خنگویی وزارت‬ ‫ام�ور خارج�ه‪ -‬محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه کش��ورمان و سوش��ما س��واراج همتای‬ ‫هن��دی اش در گفت وگویی تلفنی درباره اخرین‬ ‫تح��والت رواب��ط دوجانبه و مس��ائل منطقه ای‬ ‫تبادل نظ��ر کردند‪ .‬ظریف بر ضرورت حل و فصل‬ ‫مس��المت امیز اختالف ه��ا در منطق��ه از طریق‬ ‫گفت وگو تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��ید عباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاسی‬ ‫وزی��ر امور خارجه ک��ه به منظور برگ��زاری دور‬ ‫نهم کمیته سیاس��ی ای��ران و افریقای جنوبی به‬ ‫کیپ تاون سفر کرده‪ ،‬با خانم بالیکا امبته‪ ،‬رئیس‬ ‫پارلمان افریق��ای جنوبی دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫همکاری های دو کش��ور در حوزه های سیاسی و‬ ‫اقتصادی از موضوعات مطرح ش��ده در این دیدار‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬بهرام قاس��می‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارج��ه حمل��ه انتحاری به ی��ک گردهمایی در‬ ‫ش��هر کابل که برخی از مقامات و شخصیت های‬ ‫دولتی افغانس��تان نیز در ان حضور داش��تند را‬ ‫محکوم کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬لعی��ا جنی��دی‪ ،‬مع��اون حقوق��ی‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬در جلس��ه بررس��ی مش��کالت‬ ‫حقوقی اس��تان گلس��تان گفت‪ :‬پس از تشکیل‬ ‫معاونت قانون اساسی به دستور رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫موارد گوناگونی از نقض قانون اساس��ی شناسایی‬ ‫شده و با پرهیز از سیاسی کاری و به دور از هیاهو‬ ‫در حال ترمیم انها هستیم‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬رئیس کمیس��یون امنیت ملی و‬ ‫سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی اعالم‬ ‫کرد ایران می خواهد دولت س��وریه و کردها وارد‬ ‫مذاکره ش��وند و این شرایط اکنون در حال مهیا‬ ‫شدن است‪ .‬حشمت اهلل فالحت پیشه اظهار کرد‪:‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران کماکان به سوریه کمک‬ ‫مستشاری در حوزه های گوناگون ارائه می دهد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ -‬محمود‬ ‫واعظی در س��فر به اس��تان گیالن و در حاش��یه‬ ‫بهره برداری از خط اهن قزوین‪-‬رش��ت در دیدار‬ ‫ش��اهین مصطف��ی یف‪ ،‬وزیر اقتص��اد جمهوری‬ ‫اذربایج��ان‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬تهران هی��چ گونه‬ ‫محدودیتی برای توسعه روابط با باکو قائل نیست‬ ‫و از توسعه روابط دو کشور استقبال می کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬انگلی��س در اقدامی ن��ادر با اعطای‬ ‫حمای��ت دیپلماتیک به نازنین زاغری این پرونده‬ ‫را از حال��ت کنس��ولی ب��ه مس��ئله ای می��ان دو‬ ‫کش��ور تبدیل کرد‪ .‬حمید بعیدی نژاد در صفحه‬ ‫توییترش نوشت‪ :‬تصمیم وزارت خارجه انگلیس‬ ‫ب��ه اعطای حمایت دیپلماتی��ک به خانم زاغری‪،‬‬ ‫مخال��ف حقوق بین الملل و فاق��د اثار حقوقی و‬ ‫اجرایی اس��ت‪ .‬حقوق بین الملل اعطای حمایت‬ ‫دیپلماتیک ازس��وی دولت ها را فقط نس��بت به‬ ‫اتباع خود ممکن می داند‪ .‬براس��اس قانون ایران‪،‬‬ ‫ایرانیان فارغ از محل اقامت‪ ،‬تابعیت خود را حفظ‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬خبرگ��زاری رویترز به نق��ل از منابع‬ ‫اگاه در هند گزارش داد که مقام های این کش��ور‬ ‫در گفت وگو با مقام های ایاالت متحده خواس��تار‬ ‫ادامه معافیت از تحریم های نفتی ایران شده اند‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی و س�خنگویی وزارت‬ ‫اسیب های س��اختاری دولت را ناشی از بی اعتمادی‬ ‫متقاب��ل بخش خصوص��ی و سیاس��ت گذاران عنوان‬ ‫و تش��ریح کرد‪ :‬غلبه بدبینی ب��ه بخش خصوصی در‬ ‫گذشته‪ ،‬موجب دولتی شدن همه چیز شد‪ .‬نهاوندیان‬ ‫بر ضرورت التهاب زدایی از بازار ارز تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫صنعتگر ب��رای برنامه ریزی اقتص��ادی نیازمند ثبات‬ ‫در بازار اس��ت‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬صنعتگر هم باید به‬ ‫سیاست گذار اطمینان بدهد که حرف و عملش یکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫امور خارجه‪ -‬بهرام قاس��می در واکنش به بیانیه‬ ‫پایانی نشست «کمیته چهارجانبه وزیران خارجه‬ ‫اتحادیه عرب» اظهار کرد‪ :‬بیانیه های فاقد ارزش‬ ‫و غیرسازنده این کمیته هیچ حاصل و دستاوردی‬ ‫جز تعمیق بی اعتمادی و افزایش شکاف در روابط‬ ‫میان کشورهای منطقه نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬به پیش��نهاد وزی��ر امور خارج��ه و تصویب‬ ‫رئیس جمهوری بهرام قاس��می به عنوان س��فیر جدید‬ ‫ایران در فرانسه منصوب شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫نظام بانکی کشور‬ ‫بیمار است‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1255‬‬ ‫پیاپی ‪2573‬‬ ‫بررسی‬ ‫تسویه مطالبات‬ ‫‪120‬روزه‬ ‫شفاف نیست‬ ‫حمل ریلی ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫تن گندم در دستور کار‬ ‫عبـور از موانع توسعه‬ ‫ایران‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از نقش ایدرو در توسعه منطقه ای نشان داد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایدرو دو طرح مهم در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان دارد که با‬ ‫راه اندازی انها می تواند بخش قابل توجهی از بدهی های دولت را به‬ ‫شیوه دیگری پوشش دهد‬ ‫ب��ه عبارت��ی‪ ،‬بع��د از ش��کل گیری ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و رسیدن به سوداوری با گذشت ‪ ۳‬سال‪،‬‬ ‫این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار می شود‪.‬‬ ‫بر پایه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‪ ،‬ایدرو تا سقف ‪۴۹‬‬ ‫درصد با خرید سهام این ش��رکت ها با انها مشارکت‬ ‫می کن��د که این می��زان برای مناط��ق محروم ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬مدیرعامل پیشین این سازمان یکی از‬ ‫بزرگ ترین مش��کالت وقت را در بدهی های دولت به‬ ‫ایدرو می دانست‪.‬‬ ‫منصور معظمی پیش از این به‬ ‫گفته بود که‬ ‫در بس��یاری از پروژه ها دولت به ایدرو بدهکار اس��ت‪.‬‬ ‫دول��ت باید برنامه ای برای پرداخ��ت بدهی های خود‬ ‫داشته باشد تا سازمان بتواند طرح های در نوبت و در‬ ‫دست اجرا را سریع تر راه اندازی کند‪.‬‬ ‫این گفته ها که پیش از بحران های اقتصادی س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬مط��رح ش��ده بود‪ ،‬ب��ه عبارتی پی��ش از افزایش‬ ‫افسارگس��یخته تورم تولی��د‪ ،‬افزایش و نوس��ان های‬ ‫ن��رخ ارز و کاهش ارزش پول مل��ی یکی از مهم ترین‬ ‫مش��کالت سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫بدهی های دولت بود‪ .‬ناگفته پیداست که در سال ‪۹۷‬‬ ‫و با بروز مش��کالت این سال پرداخت بدهی از طرف‬ ‫دولت دشوارتر از گذشته است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬باید در نظر داش��ت که ای��درو دو‬ ‫ط��رح مهم در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان دارد‬ ‫ک��ه با راه اندازی انها می توان��د بخش قابل توجهی از‬ ‫بدهی های دولت را به ش��یوه دیگری پوش��ش دهد‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگر‪ ،‬با توجه به اهمی��ت این دو طرح و‬ ‫حجم س��رمایه گذاری در این دو پروژه ایدرو می تواند‬ ‫با درامد ان بخشی از هزینه های خود را جبران کند‪.‬‬ ‫البت��ه این معنای ش��انه خالی ک��ردن دولت از بار‬ ‫پرداخت بدهی نیست و پیشنهادی است که نماینده‬ ‫م��ردم زابل در مجلس ش��ورای اس�لامی درباره ارائه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بدهی دولت به سازمان ها‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫احمد عل��ی کیخ��ا در ای��ن باره ب��ه‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی کش��ور ب��ه گونه ای اس��ت که‬ ‫نمی ت��وان ب��رای ان یک م��دل و الگ��وی کلی صادر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫امروز بسیاری از سازمان ها و نهادها به دلیل وجود‬ ‫بدهی باال‪ ،‬با دولت مش��کل دارند و این سازمان ها در‬ ‫حال کوچک شدن هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه س��ازمان های توس��عه ای در‬ ‫کش��ور نباید توان خود را از دست دهند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫متاس��فانه هر با بروز هر مش��کل بزرگ در کش��ور به‬ ‫گونه ای برنامه ریزی می ش��ود که گویی قرار است ان‬ ‫مشکل همیشه وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫کوچک کردن س��ازمان های توس��عه ای در کشور‬ ‫ایران را در س��ال های اینده با مش��کالت بزرگ تری‬ ‫درگیر خواهد ک��رد‪ .‬به این دلیل دول��ت باید هرچه‬ ‫س��ریع تر بدهی خ��ود را به این س��ازمان ها پرداخت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کیخا با اش��اره به اینکه س��ازمان های توسعه ای با‬ ‫اج��رای طرح های س��ود ده به دولت کم��ک می کند‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬اگر مدیران الیق و دلس��وزی در مناصب‬ ‫مهم س��ازمان های مدیریتی وجود داش��ته باش��ند و‬ ‫همچنی��ن نهادهای نظارتی به درس��تی وظایف خود‬ ‫را انج��ام دهن��د‪ ،‬پروژه های دول��ت در مناطق کمتر‬ ‫توس��عه یافته می تواند زمینه رش��د مناسبی را ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم زاب��ل درباره کارخان��ه بافت بلوچ و‬ ‫الس��تیک زاب��ل توضیح داد‪ :‬هر دو پ��روژه در اختیار‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است‪.‬‬ ‫این دو کارخانه در مجموع می توانند برای حدود ‪۳‬‬ ‫هزار نفر اش��تغال مستقیم ایجاد کنند‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫وس��عت پروژه ها به حدی اس��ت که بر توسعه منطقه‬ ‫می تواند تاثیر داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این موضوع ویژه اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچستان نیست‪ .‬در دیگر نقاط کشور نیز پروژه های‬ ‫قابل توجهی وجود دارد که به دلیل مش��کالت مالی‬ ‫معلق مانده اس��ت‪ .‬تزریق س��رمایه مناس��ب به این‬ ‫واحدها باعث رونق تولید و منطقه می شود‪.‬‬ ‫احمد علی کیخا‬ ‫کوچک کردن‬ ‫سازمان های‬ ‫توسعه ای‪ ،‬کشور‬ ‫را در سال های‬ ‫اینده با مشکالت‬ ‫بزرگ تری‬ ‫درگیر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬به این‬ ‫دلیل دولت باید‬ ‫هرچه سریع تر‬ ‫بدهی خود را به‬ ‫این سازمان ها‬ ‫پرداخت‬ ‫کند‬ ‫قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد‬ ‫با تایی��د وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و با حکمی‬ ‫از سوی ش��هریار طاهرپور‪ ،‬بهزاد اعتمادی به عنوان‬ ‫قائم مقام سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫منصوب ش��د‪ .‬به گزارش ایدرونی��وز‪ ،‬بر مبنای ماده‬ ‫‪ ۱۲‬اساس��نامه سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران قائم مقام رئی��س هیات عامل در غیاب رئیس‪،‬‬ ‫وظای��ف او را انج��ام می دهد‪ .‬اعتم��ادی که تجربه‬ ‫هیات علمی دانش��گاه صنعتی اصفهان و دانش��کده‬ ‫فن��ی دانش��گاه ته��ران را در پیش��ینه علمی خود‬ ‫دارد‪ ،‬دو ده��ه گذش��ته هم��کاری خود را ب��ا ایدرو‬ ‫به عن��وان مدیرعامل پژوهش ه��ای فراصنعتی اغاز‬ ‫ک��رد‪ .‬وی همچنی��ن مس��ئولیت های دیگری چون‬ ‫مدیر صنایع زیر بنایی و قائم مقام بهره برداری ایدرو‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نوسازی صنایع ایران‪ ،‬قائم مقام‬ ‫تام ایران خودرو و معاون صنایع حمل ونقل ایدرو را‬ ‫در کارنامه کاری خود دارد‪.‬‬ ‫اختصاص مبلغ ثابت به همه حقوق بگیران اشتباه است‬ ‫چگونگی محاس��به نرخ افزایش حقوق و مزایا در بودجه‬ ‫س��ال اینده‪ ،‬به یکی از اصلی ترین مس��ائل چالش��ی میان‬ ‫دولت و نمایندگان مجلس بدل ش��ده و در این فضا به نظر‬ ‫می رسد چگونگی حمایت از اقشار کم درامد جامعه یکی از‬ ‫اصلی ترین پرسش هایی اس��ت که در ظاه ر هنوز برای ان‬ ‫پاسخ مشخصی پیدا نشده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به باال رفتن نرخ تورم در س��ال جاری‪ ،‬اقش��ار‬ ‫کم درام��د جامعه با فش��اری مضاعف در تامی��ن نیازهای‬ ‫زندگی خود روبه رو ش��ده اند‪ .‬از این رو‪ ،‬دولت تالش کرده‬ ‫با اجرایی کردن برنامه هایی مانند توزیع کاالهای اساسی و‬ ‫حتی مطرح ش��دن موضوع احیای طرح کوپن این فشارها‬ ‫را جبران کند‪ .‬جدای از تامین کاالهای اساس��ی مورد نیاز‬ ‫جامعه‪ ،‬یکی دیگر از موضوع هایی که در روزهای گذش��ته‬ ‫حرف و حدیث های بس��یاری درباره ان مطرح شده‪ ،‬میزان‬ ‫افزایش حقوق کارمندان در س��ال اینده است‪ .‬در ابتدا به‬ ‫نظر می رس��ید دولت و مجلس بر سر افزایش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫حقوق ها در س��ال اینده به جمع بندی برس��ند اما پس از‬ ‫ان‪ ،‬اختالف نظرهای جدیدی شکل گرفت که تصمیم گیری‬ ‫درب��اره ان را به روزهای اینده موکول کرد‪ .‬در این زمینه‬ ‫دست کم تعدادی از نمایندگان مجلس معتقدند که می توان‬ ‫به جای افزایش درصدی حقوق ها‪ ،‬رقمی خاص را به حقوق‬ ‫تمام��ی کارمن��دان اضافه کرد و در ای��ن زمینه حتی عدد‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تومان برای افزودن به هر حقوق نیز مطرح شد‪،‬‬ ‫موضوعی که هنوز دولت با ان موافقت نکرده و بحث ها در‬ ‫راس��تای ان ادامه دارد‪ .‬عباس ارگون‪ ،‬عضو اتاق بازرگانی‬ ‫تهران افزایش درصدی حقوق ها را شیوه ای مفیدتر دانست‬ ‫و به ایلنا گفت‪ :‬در مرحله نخست باید به این موضوع توجه‬ ‫کرد که با توجه به افزایش قابل توجه هزینه های زندگی در‬ ‫ماه های گذش��ته‪ ،‬نمی توان انتظار داشت که با افزایش های‬ ‫پیش��نهاد ش��ده تفاوتی جدی در زندگی م��ردم به وجود‬ ‫اید‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با این وجود‪ ،‬به طور قطع باید بررس��ی ها‬ ‫به سمتی حرکت کند که بیش��ترین اثرگذاری را داشته و‬ ‫در جبران بخشی از این فشارها مفید باشد‪.‬‬ ‫این فعال بخش خصوص��ی افزایش درصدی حقوق ها را‬ ‫شیوه ای مفیدتر و عادالنه تر قلمداد کرد و افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه متوسط حقوق ماهانه درصد قابل توجهی از کارمندان‬ ‫به یکدیگر نزدیک است‪ ،‬افزایش درصدی حقوق ها می تواند‬ ‫به مس��اوات نزدیک تر باش��د و برای حقوق بگیران نیز این‬ ‫تصمیم بیشتر قابل پذیرش خواهد بود‪ .‬ارگون اضافه کرد‪:‬‬ ‫افزایش مبلغی به حقوق ها شاید یک بار روانی منفی ایجاد‬ ‫ک��رده و چگونگی پیگیری عدالت را با ابهام روبه رو کند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬با وجود انکه تا وضعی��ت کالن اقتصادی به ثبات‬ ‫نرسد‪ ،‬نمی توان انتظار داشت وضعیت اقتصادی دهک های‬ ‫پایین جامعه بهبود پیدا کند اما ش��اید در چنین شرایطی‬ ‫رسیدن به یک درصد نهایی برای افزایش دستمزدها یکی‬ ‫از بهترین گزینه ها خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش حقوق بهتر است یا تثبیت قیمت ها؟‬ ‫یک کارشناس اقتصا د گفت‪ :‬با توجه به نرخ تورم‪ ،‬افزایش‬ ‫‪ ۴۰۰‬ه��زار تومان��ی حق��وق بی معنا بوده و هی��چ دردی از‬ ‫کاهش ق��درت خرید مردم دوا نمی کند‪ .‬قاس��م نوروزی با‬ ‫اش��اره به اینک��ه افزایش ‪ ۴۰۰‬هزار تومان��ی حقوق با اصل‬ ‫عدالت و برابری قدرت خرید منافات دارد‪ ،‬به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫ف��ردی که یک میلی��ون تومان دریافت��ی دارد با فردی که‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ون حقوق دریافت می کن��د به یک میزان افزایش‬ ‫حق��وق را تجربه می کنند در صورت��ی که قدرت خرید این‬ ‫دو قشر متفاوت اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه افزایش حقوق به‬ ‫میزان ثاب��ت‪ ،‬برای افرادی که زیر خط فقر و باالی ان قرار‬ ‫دارند نمی تواند منجر به کاهش ش��کاف بین سطح زندگی‬ ‫ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به نرخ تورم در سال ‪ ۹۷‬که به‬ ‫ط��ور میانگین ‪ ۳۰‬درصد بوده به همین میزان قدرت خرید‬ ‫م��ردم ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد کاهش یافته و برای جبران ان باید‬ ‫حقوق ها نیز به میزان کاهش قدرت خرید افزایش یابد‪ .‬این‬ ‫کارشناس اقتصاد با بیان اینکه مسئوالن باید متناسب با نرخ‬ ‫تورم‪ ،‬قدرت خرید مردم را با افزایش دس��تمزدها باال ببرند‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬از انجا که افزای��ش ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی حقوق‬ ‫متضمن افزایش قدرت خرید تمامی اقش��ار جامعه نیس��ت‬ ‫همین امر س��بب شکاف درامدی بیش��تر خواهد شد‪ .‬این‬ ‫استاد دانشگاه با اشاره به موضوع مارپیچ دستمزد قیمت در‬ ‫اقتصاد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمانی که دولت حقوق نیروی کار را اغاز‬ ‫سال افزایش می دهد به طور طبیعی هزینه تمام شده تولید‬ ‫برای تمامی صنایع و کارکنان باال می رود و در نتیجه قیمت‬ ‫نهایی کاال افزایش پیدا خواهد کرد‪ .‬نوروزی با بیان اینکه به‬ ‫ع اگر نرخ دس��تمزدها متناسب با نرخ افزایش تورم‬ ‫طور قط ‬ ‫باشد‪ ،‬اقتصاد کشور رو به فقر نمی رود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کنترل‬ ‫ت��ورم و ثب��ات در قیم��ت کاال و خدمات به ج��ای افزایش‬ ‫دس��تمزد می تواند در ش��رایط اقتصادی کنونی منطقی تر‬ ‫باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬با ثابت نگه داشتن یک دوره حداقل ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫س��اله قیمت کاال و خدمات می توان نرخ تورم را کاهش داد‬ ‫ام��ا به دلیل اینکه توان کنت��رل تورم وجود ندارد راهی جز‬ ‫افزایش دس��تمزدها باقی نمی ماند‪.‬ژ این کارشناس اقتصاد ‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬بخش اعظم نیروی کار در اختیار نهاد دولتی‬ ‫است؛ در این راس��تا مسئوالن می توانند هزینه های خود را‬ ‫کاهش دهند و دستمزدها را افزایش ندهن د اما ریسک این‬ ‫کار باالس��ت زیرا پیامدهایی از جمله فش��ارهای اجتماعی‬ ‫و اعتراض ه��ای کارگری را از س��وی نی��روی کار دولتی در‬ ‫پی دارد‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تاد دانش��گاه با بی��ان اینکه متاس��فانه برخی‬ ‫مس��ئوالن ب��رای کنت��رل قیمت ها هی��چ برنام��ه خاصی‬ ‫ندارن��د‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬راه حل ه��ای کوتاه م��دت تنها‬ ‫یک مس��کن اس��ت و اگر به همین روال ادام��ه دهیم باید‬ ‫ش��اهد گس��ترش فقر در جامعه باش��یم‪ .‬وی خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬راه حل هایی چون افزایش تولید‪ ،‬جذب س��رمایه های‬ ‫جدید‪ ،‬رونق بخش��یدن به سرمایه گذاری داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫اعتم��اد به بخ��ش خصوصی و همچنی��ن کوچک تر کردن‬ ‫بخش دولت��ی می تواند تا حدی وضعیت اقتصادی را بهبود‬ ‫بخشد‪.‬‬ ‫اشتغال و معیشت مردم‬ ‫اولویت وزارت رفاه باشد‬ ‫نماین��دگان مجل��س در دی��دار ب��ا وزیر‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی تاکید کردند‬ ‫این وزارتخانه باید اش��تغال و معشیت مردم‬ ‫را در اولوی��ت خ��ود قرار ده��د و با حمایت‬ ‫از کارافرینان ش��رایط را ب��رای مردم بهبود‬ ‫ببخش��د‪ .‬علی س��اری‪ ،‬نماینده م��ردم اهواز‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به دیدار‬ ‫با وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به خانه‬ ‫این گفته می ش��د‬ ‫ملت گفت‪ :‬هرچه پیش از ‬ ‫فهرس��ت هیات مدیره ه��ای شس��تا و دیگر‬ ‫نهادهای مرتبط ب��ا وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی ارائه ش��ود‪ ،‬وزارتخان��ه این کار را‬ ‫نمی کرد یا ناقص انج��ام می داد اما با حضور‬ ‫اقای ش��ریعتمداری وقتی ای��ن موضوع در‬ ‫کمیسیون مطرح شد‪ ،‬بالفاصله ایشان دستور‬ ‫انتشار دادند و منتشر شد‪ .‬این رفتارها کمک‬ ‫می کند ش��فافیت اقتصادی ایجاد شود‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به ش��رایط روز جامعه درباره‬ ‫معیش��ت‪ ،‬فقر و ش��رایط س��خت اقتصادی‬ ‫انتظار می رود این وزارتخانه برای رفاه مردم‬ ‫گام بزرگی بردارد‪ .‬درس��ت اس��ت که منابع‬ ‫محدود اس��ت و دولت ت�لاش می کند اما به‬ ‫ش��کل خاص از این وزارتخانه انتظار می رود‬ ‫در هر ‪ ۴‬محور گام های بزرگی بردارد‪.‬‬ ‫محسن بیگلری‪ ،‬نماینده مردم سقز و بانه‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی همچنین گفت‪:‬‬ ‫اقای شریعتمداری به وزارتخانه بسیار بزرگی‬ ‫امده و ایشان‪ ،‬انتخاب بسیار خوبی هستند‪،‬‬ ‫در وزارتخان��ه جن��ب و جوش ه��ای خوبی‬ ‫ایجاد ش��ده و انتصاب های خوبی داش��ته اند‬ ‫که امی��دواری ایج��اد کرده اس��ت‪ .‬نماینده‬ ‫مردم س��قز و بان��ه مطرح کرد‪ :‬مش��کالتی‬ ‫مث��ل بیکاری ک��ه گریبانگیر جامعه اس��ت‬ ‫یک روزه حل نمی ش��ود‪ ،‬اش��تغال جوانان و‬ ‫معیش��ت مردم باید مدنظر باشد‪ .‬سیدناصر‬ ‫موسوی الرگانی‪ ،‬نماینده مردم فالورجان در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اقای‬ ‫ش��ریعتمداری هنگامی که مع��اون اجرایی‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬وزیر بازرگانی و وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت بودند و چ��ه اکنون که در‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی هس��تند‪،‬‬ ‫انچه در تو ان ش��ان بوده را انجام داده اند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬همه ما مسئوالن دنبال عقاید سیاسی‬ ‫خ��اص و به طور قطع وابس��ته به یک گروه‬ ‫یا حزب سیاسی هس��تیم اما مهم این است‬ ‫که این مس��ائل تا پش��ت د ر اتاق مان باشد و‬ ‫در کار فکرمان مردم باش��د‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫اقتص��ادی مجلس درب��اره اولولیت های این‬ ‫وزارتخانه گفت‪ :‬یکی از اولویت هایی که باید‬ ‫مد نظر باش��د بحث کارگران و بازنشستگان‬ ‫تامین اجتماع��ی اس��ت که نزدی��ک به ‪۴۰‬‬ ‫ع باید برای‬ ‫میلیون نفر هستند و به طور قط ‬ ‫انها رضایتمندی ایجاد شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم فالورج��ان در مجلس دهم‬ ‫ش��ورای اس�لامی بیان کرد‪ :‬هرچن��د برای‬ ‫اینک��ه این پولی ک��ه بازنشس��تگان همواره‬ ‫از حقوق ش��ان ک��م می ش��ود بای��د یکج��ا‬ ‫س��رمایه گذاری ش��ود تا از درامدش بتوانند‬ ‫مس��تمری و حقوق بازنشستگان را پرداخت‬ ‫کنن��د ام��ا دولت ه��ا ب��رای تسویه حس��اب‬ ‫بدهی ش��ان‪ ،‬یک س��ری ش��رکت های زیانده‬ ‫را ب��ه این مجموع��ه دادن��د‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫تامین اجتماعی برنامه ری��زی و برخی از این‬ ‫شرکت ها را سود ده کرده و اکنون فکر نکنم‬ ‫فروش��ش خیلی به نفع تامین اجتماعی باشد‬ ‫زیرا وقتی فروخته ش��ود و پولش را بخواهند‬ ‫سرمایه گذاری کنند ان نتیجه که باید داشته‬ ‫باش��د را ندارد و با توجه به اینکه ارزش پول‬ ‫مل��ی ما همواره رو به کاهش اس��ت‪ ،‬ش��اید‬ ‫وابستگان به تامین اجتماعی از این کار زیان‬ ‫ببینند‪.‬‬ ‫موس��وی الرگانی مطرح کرد‪ :‬شرکت هایی‬ ‫که وابس��ته به خود وزارتخانه اس��ت بر پایه‬ ‫اص��ل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی باید واگذار ش��وند‬ ‫ام��ا تامین اجتماعی به ط��ور تقریبی بخش‬ ‫خصوص��ی اس��ت‪ ،‬نمی توانی��م ی��ک بخش‬ ‫خصوص��ی را مجب��ور ب��ه ف��روش و ت��رک‬ ‫بنگاهداری کنیم زی��را بخش خصوصی باید‬ ‫کار و درامد کسب کند و به زیرمجموعه اش‬ ‫خدمات دهد و نباید تاکید روی این کار شود‬ ‫و تامین اجتماعی باید با درامد این شرکت ها‬ ‫ان ‪ ۴۰‬میلی��ون ک��ه زیر پوش��ش هس��تند‬ ‫را خدم��ات بده��د‪ .‬موس��وی الرگانی درباره‬ ‫اولولیت های این وزارتخانه نیز گفت‪ :‬اولویت‬ ‫نخس��ت تامین اجتماعی و اش��تغال است و‬ ‫وزارتخانه برای توس��عه اش��تغال باید تالش‬ ‫کند‪ .‬باید از افراد کارافرین و توانمندحمایت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اقتصاد اب رفته‪ ،‬نتیجه کوچک شدن سازمان های توسعه ای‬ ‫پ��س از تصویب اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی در س��ال‬ ‫‪ ۸۶‬ک��ه به قان��ون خصوصی س��ازی معروف اس��ت‪،‬‬ ‫دول��ت موظف و مکلف ش��د از بنگاه��داری خارج و‬ ‫به سیاس��ت گذاری مشغول ش��ود‪ .‬پیش از این اصل‬ ‫بس��یاری از بنگاه ه��ای صنعتی‪ ،‬خدمات��ی و تولیدی‬ ‫کش��ور در مالکی��ت دولت ب��ود و پ��س از این اصل‬ ‫دولت ه��ای روی کار ام��ده ب��ه ش��یوه های متفاوتی‬ ‫بنگاه ه��ای موج��ود را به بخ��ش خصوص��ی واگذار‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار‬ ‫با ای��ن حال‪ ،‬در برخی‬ ‫از حوزه ها دولت از بنگاهداری منع نشد؛ دو حوزه ای‬ ‫که در این زمینه به عنوان اس��تثنا در نظر گرفته شد ‬ ‫سرمایه گذاری در پروژه های های تک و سرمایه گذاری‬ ‫در مناطق محروم با هدف محرومیت زدایی است‪،‬‬ ‫البت��ه اغ��از این موضوع در س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران از س��ال ‪ ۸۶‬نب��ود‪ .‬ایده اولیه‬ ‫توج��ه به حوزه پژوهش و فناوری از نیمه دوم س��ال‬ ‫‪ ۷۸‬اغاز ش��د و در این سال بود که «معاونت توسعه‬ ‫و نواوری» در این س��ازمان ش��کل گرفت تا از طریق‬ ‫این معاونت بتوان از طرح های پژوهش��ی و ایده های‬ ‫نواورانه حمایت کرد‪.‬‬ ‫برای این منظور‪ ۳ ،‬روش در س��ال ‪ ۷۸‬تعریف شد؛‬ ‫نخس��تین روش‪ ،‬توجه به تحقیق و توس��عه (‪)R&D‬‬ ‫برای حمایت از پروژه های زیرپوش��ش و تابع سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع بود‪.‬‬ ‫روش دوم‪ ،‬حمای��ت از طرح ه��ای نواوران��ه و در‬ ‫حقوقی بود که‬ ‫ ‬ ‫ص حقیق��ی و‬ ‫مرز دانش برای اش��خا ‬ ‫برای نخس��تین بار در کشور اغاز شد و سومین روش‪،‬‬ ‫حمایت از کارافرینی بود که در این روش تسهیالتی‬ ‫ب��ا کارمزد ‪ ۴‬درصد ب��رای این گون��ه طرح ها در نظر‬ ‫گرفته شد‪ .‬بعد از اینکه در سال ‪ ۸۱‬عنوان «معاونت‬ ‫توس��عه و نواوری» به «معاونت توسعه صنایع نوین»‬ ‫تغییر کرد روش دیگری ب��رای حمایت از طرح ها در‬ ‫نظر گرفته ش��د که بر اساس ان‪ ،‬طرف قرارداد برای‬ ‫حمایت از طرح های پژوهش��ی‪ ،‬اعض��ای هیات علمی‬ ‫دانشگاه ها و دانشگاه ها بودند‪.‬‬ ‫بخشی از فعالیت های معاونت توسعه صنایع نوین‪،‬‬ ‫حمای��ت از طرح ه��ای پژوهش��ی و نواورانه و بخش‬ ‫دیگ��ری از فعالیت های این مرک��ز تصویب و اجرای‬ ‫پروژه های سرمایه گذاری بود‪.‬‬ ‫در واقع تا پیش از س��ال ‪ ،۸۱‬فعالیت های این مرکز‬ ‫حمای��ت از ایده و تولید دانش فنی بود که بعد از این‬ ‫تولید انبوه‪ ،‬س��رمایه گذاری و صنعتی سازی را نیز در‬ ‫دس��تور کار خ��ود قرار داد و از ایده تا تجاری س��ازی‬ ‫طرح ه��ا را حمای��ت می کن��د‪ .‬همچنین تاس��یس و‬ ‫بهره ب��رداری از ش��رکت های دانش بنی��ان در نهایت‬ ‫واگذاری به بخش خصوص��ی از برنامه های این مرکز‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1255‬‬ ‫پیاپی ‪2573‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چگونه زمینه‬ ‫ایجاد یک شغل‬ ‫خالقیت پرور را‬ ‫فراهم کنیم؟‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قطعه‪‎‬سازان در گفت‪‎‬وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫تسویه مطالبات ‪120‬روزه‪ ،‬شفاف نیست‬ ‫حامد هدائی‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫خبر‬ ‫فلسفه تولید و توسعه‬ ‫خودرو‬ ‫اس��تاد دانش��گاه علم و صنع��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بدون‬ ‫حضور در زنجیره جهانی نمی توانیم خودروسازی‬ ‫داشته باشیم‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬امیرحسن کاکایی‬ ‫با بیان اینکه در صنعت خودرو مش��کل فلسفی‬ ‫داری��م‪ ،‬به طرح این پرس��ش اساس��ی پرداخت‬ ‫که اساس��ا هدف صنعت خودرو ما چیس��ت؟ ایا‬ ‫می خواهی��م مونتاژکار باش��یم‪ ،‬طراحی کنیم‪،‬‬ ‫فناور باش��یم یا اش��تغالزا؟ وی گفت‪ :‬این روزها‬ ‫ش��اهد نصف ش��دن تولید ‪ ۲‬خودروساز بزرگ‬ ‫کش��ور در مقایس��ه با سال گذش��ته هستیم اما‬ ‫حتی یک نفر از خودروس��ازی ها تعدیل نش��ده‬ ‫و این مس��ئله با موض��وع بهره وری تناقض دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ایا مس��ئولیت های زیست محیطی‬ ‫بر عهده خودروس��ازان اس��ت؟ در این صورت‪،‬‬ ‫تکلی��ف بند ق م��اده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید‬ ‫چه می شود؟ عضو هیات علمی گروه مهندسی‬ ‫خودرو در دانش��گاه علم و صنعت ادامه داد‪ :‬ایا‬ ‫توسعه شبکه فناوری باید ازسوی خودروسازان‬ ‫انجام ش��ود؟ این در حالی اس��ت که هیچ یک از‬ ‫فناوری ه��ای خودرویی در امریکا بدون حمایت‬ ‫نظامی ها محقق نش��ده است‪ .‬وی گفت‪ :‬از توان‬ ‫فناوری خوبی برخورداریم‪ ،‬اما نمی توانیم شغلی‬ ‫برای دانش��جویان خود دس��ت و پ��ا کنیم‪ ،‬بعد‬ ‫انتظار مس��تقل ش��دن هم داریم‪ .‬کاکایی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬بدون حضور در زنجیره جهانی نمی توانیم‬ ‫خودروسازی داشته باشیم‪ .‬کاکایی ادامه داد‪ :‬ایا‬ ‫وظیفه خودروس��ازی توسعه مناطق است؟ چرا‬ ‫خودروسازان را مجبور می کنیم در برخی شهرها‬ ‫به توس��عه فعالیت های ش��ان بپردازند و حتی از‬ ‫تعداد نیروهای ش��ان کم نکنند؟ چرا در ش��مال‬ ‫کش��ور که مس��تعد توسعه گردش��گری است‪،‬‬ ‫خودروس��ازی بنا می کنیم‪ ،‬ان هم در شرایطی‬ ‫ک��ه قطعات را از جایی در کش��ور با خودروهای‬ ‫فرس��وده به انجا حمل و پس از س��ر هم بندی‬ ‫دوباره به سایر نقاط کشور می فرستیم؟‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یونس اکبرپورپایدار‬ ‫پرداخت ها‬ ‫شروع شده و‬ ‫قطعه‪‎‬سازان‬ ‫به بانک های‬ ‫عامل معرفی‬ ‫شده اند اما برخی‬ ‫شرکت ها که با‬ ‫زیرمجموعه های‬ ‫خودروسازان‬ ‫همکاری دارند‪،‬‬ ‫از قلم افتاده‪‎‎‬اند‬ ‫حسین بحرینیان‬ ‫مبلغی به‬ ‫قطعه‪‎‬سازان‬ ‫پرداخته شده‪،‬‬ ‫ولی قدر مسلم‬ ‫روش تقسیم‬ ‫ان مورد نظر‬ ‫و رضایت‬ ‫دست کم بخشی‬ ‫از قطعه‪‎‬سازان‬ ‫نیست‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تص��ور می ش��ود فرضیه س��ازمان ها مبنی بر‬ ‫اینکه یک ش��غل به عنوان یک کاال ازسوی یک‬ ‫فرد به عنوان یک ش��ی ء پر می شود‪ ،‬با این تصور‬ ‫که مشاغلی که الهام بخش نیستند‪ ،‬به این معنی‬ ‫است که افراد متصدی این مشاغل نیز فاقد این‬ ‫ویژگی هس��تند؛ به کلی اش��تباه اس��ت‪ .‬در این‬ ‫س��ال ها ما همگام با بروزرسانی شغل ها‪ ،‬مردم را‬ ‫هم روزامد کرده و این حقیقت را از یاد برده ایم‬ ‫که انها انسان هایی هستند با ظرفیت های زیاد در‬ ‫خالقیت افرینی‪ .‬بنابراین‪ ،‬جای پرسش است که‬ ‫چگون��ه ما با رها کردن ظرفیت خالقیت افرینی‬ ‫ی��ک ف��رد از قید و بند‪ ،‬زمینه ایجاد یک ش��غل‬ ‫خالقیت پ��رور را فراه��م کنی��م؟ ب��رای انجام‬ ‫ای��ن مهم‪ ،‬ناگزیریم تصورات خود را نس��بت به‬ ‫مدیری��ت تغییر دهیم‪ .‬چه تع��داد از کارمندان‬ ‫برای نواور بودن در کسب وکار اموزش دیده اند؟‬ ‫به طور تقریبی هیچ کدام‪ ،‬شرکت های معدودی‬ ‫در جهان وجود دارند که واقعا افراد را در جهتی‬ ‫تربیت می کنند که در کسب وکارش��ان افرادی‬ ‫نواور باش��ند‪ .‬اگ��ر مهارت ه��ای مفهومی برای‬ ‫ن��واوری را در اختیار افراد نگذارید‪ ،‬راهکارهایی‬ ‫مانن��د صندوق پیش��نهادها و انتقادها دردی را‬ ‫دوا نمی کن��د‪ .‬از کارمندان خود بپرس��ید که ایا‬ ‫به همه بینش های نواورانه ش��رکت دسترس��ی‬ ‫دارن��د؟ ایا از این ویژگی های مش��تریان‪ ،‬بازار و‬ ‫رقب��ا اطالع دارند؟ ایا در جریان دس��تاوردهای‬ ‫واح��د تحقی��ق و توس��عه در زمین��ه فن��اوری‬ ‫هس��تند؟ ایا به هر انچه به انه��ا در تغییر طرز‬ ‫فکرش��ان کمک کند‪ ،‬دسترس��ی دارند؟ چقدر‬ ‫طول می کش��د من به عنوان ی��ک کارمند‪ ،‬ایده‬ ‫جدیدم را ازمایش کنم؟ چقدر طول می کش��د‬ ‫از الیحه های بی ش��مار بروکراس��ی به سالمت‬ ‫خارج ش��وم؟ به نظر می رس��د‪ ،‬اگر عبور از سد‬ ‫ای��ن قی��د و بند ها و مق��ررات بیش از یک هفته‬ ‫به طول بینجامد؛ یعنی ش��ما و شرکت شما در‬ ‫زمینه نواوری جدی نیستید‪ .‬ایا میزان عملکرد‬ ‫نواورانه تمامی کارمندان شما واقعا اندازه گیری‬ ‫و س��نجش می ش��ود؟ ایا خبر دارید چه کسانی‬ ‫در س��ازمان شما نواوری می کنند و چه کسانی‬ ‫نه؟ با این اس��تانداردها و معیارهای فعلی وقتی‬ ‫که این پرس��ش ها را برای کارمندان خود مطرح‬ ‫می کنید‪ ،‬بالفاصله روش��ن می شود که ما هنوز‬ ‫واقعا این ظرفیت را در انها ایجاد نکرده ایم و چه‬ ‫وقت قرار اس��ت این کار را بکنیم‪ ،‬معلوم نیست‪.‬‬ ‫باز هم تاکید می کنم که انجام این کار مس��تلزم‬ ‫یک تغییر و تحول اساسی در مدیریت است‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫درباره تخصیص تس��هیالت که از سوی خودروسازان‬ ‫به عنوان مطالبات معوقه ‪۱۲۰‬روزه به قطعه سازان در حال‬ ‫پرداخت است‪ ،‬گالیه‪‎‬هایی وجود دارد‪ .‬برخی قطعه‪‎‬سازان‬ ‫عن��وان می‪‎‬کنند ش��رکت‪‎‬های خودروس��از زیرمجموعه‬ ‫شرکت مادر مشمول این طرح نمی‪‎‬شوند یا برخی دیگر‪،‬‬ ‫شیوه پرداخت مطالبات به قطعه‪‎‬سازان را با این تسهیالت‬ ‫مشخص می دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹عدالت برقرار شود‬ ‫رئیس انجمن سازندگان قطعه‪ ،‬ماشین و مجموعه های‬ ‫صنعت��ی و خودرو تبریز درب��اره پرداخت ‪۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت خودروسازان بابت بدهی‪‎‬های ‪ 120‬روزه‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان به‬ ‫گفت‪ :‬پرداخت ها ش��روع شده و‬ ‫قطعه‪‎‬سازان به بانک های عامل معرفی شده اند‪ ،‬اما بعضی‬ ‫ش��رکت ها از قلم افتاده‪‎‬اند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬قطعه‪‎‬سازانی‬ ‫ک��ه با ش��رکت های زیرمجموعه دو خودروس��از در حال‬ ‫همکاری هس��تند‪ ،‬مانن��د زامیاد‪ ،‬ب��رای دریافت هزینه‬ ‫محصوالت شان معرفی نشده اند و در فهرست قرار ندارند‪.‬‬ ‫پرداخت فقط برای قطعه‪‎‬سازانی است که با دو خودروساز‬ ‫اصلی همکاری دارند‪.‬‬ ‫یون��س اکبرپورپای��دار در ادام��ه افزود‪ :‬ت��ا زمانی که‬ ‫قیمت ها اصالح نشود‪ ،‬مشکالت قطعه‪‎‬سازان رفع نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬امس��ال همان گونه که بارها بیان شد‪ ،‬قیمت مواد‬ ‫اولیه افزایش زیادی یافت‪ .‬قطعه‪‎‬س��از با تمام دشواری‪‎‬ها‬ ‫محصوالت را تولید و تامین کرد‪ ،‬اما خودروس��از به نوعی‬ ‫زیربار قیمت ها نمی رود‪ .‬قطعه س��ازی که قطعه را تحویل‬ ‫داده و به مصرف خودروس��از رسیده است‪ ،‬امروز دستش‬ ‫به جایی بند نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قطعه‪‎‬س��از حس��ن نیت نشان داد و با‬ ‫وجود مش��کالت نقدینگی اجازه نداد خط تولید بخوابد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬هم اکنون در حال چانه‪‎‬زنی و مذاکره برای اصالح‬ ‫قیمت‏ها هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنفی ی��اداور ش��د‪ :‬تامین نش��دن نظر‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان در زمینه قیمت قطعات س��بب می شود تا‬ ‫صنعتگر این حوزه روز به روز ضعیف‪‎‬تر و نحیف‪‎‬تر ش��ود‪.‬‬ ‫انجمن در حال پیگیری است و درخواست‪‎‬های خود را به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مجلس شورای اسالمی‬ ‫ارس��ال کرده و اذعان به اصالح قیمت‪‎‬ها دارند‪ ،‬ولی هنوز‬ ‫عملیاتی نشده است‪.‬‬ ‫اکبرپورپایدار با اشاره به حمایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از خودروسازان ادامه داد‪ :‬اگر برنامه‪‎‬های حمایتی‬ ‫فقط برای خودروس��از باش��د به طور قطع‪ ،‬قطعه س��ازان‬ ‫از بی��ن خواهند رفت‪ .‬خودروس��از ق��درت زیادی دارد و‬ ‫قطعه‪‎‬س��از مجب��ور خواهد ش��د با کمتری��ن قیمت ها با‬ ‫براساس امار اعالم ش��ده از سوی انجمن خودروسازی‪ ،‬تولید‬ ‫کامیون در بهمن امسال به ‪ ۲۵۲‬خودرو رسیده که نشانگر افت‬ ‫‪۸۶.۳‬درصدی تولید این محصول است‪ .‬این در حالی است که ‪۴‬‬ ‫ش��رکت‪ ،‬که در زمینه تولید کامیون فعالیت می کنند‪ ،‬در بهمن‬ ‫امسال افت ‪۱۰۰‬درصدی داشتند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬تولید انواع کامیون در بهمن امسال‪ ،‬به ‪۲۵۲‬‬ ‫خودرو رسیده که نسبت به تولید ‪ ۱۸۳۵‬خودرو در مدت مشابه‬ ‫سال گذشته‪۸۶.۳ ،‬درصد کاهش یافته است‪ .‬در این مدت میزان‬ ‫تولید کامیون در ش��رکت های ارس خ��ودرو دیزل و اذهایتکس‬ ‫نیز در بهمن امس��ال همچون مدت مش��ابه س��ال گذشته هیچ‬ ‫تولیدی نداشته اند‪.‬‬ ‫بهمن امس��ال شرکت های ایران خودرو دیزل‪ ،‬کاریزان خودرو‪،‬‬ ‫اریادیزل موتور و تیراژه دیزل افت ‪۱۰۰‬درصدی تولید داشته اند‪.‬‬ ‫به ترتیب‪ ،‬ایران خودرو دیزل در بهمن سال گذشته ‪ ۱۳‬خودرو‪،‬‬ ‫کاری��زان خودرو در مجموع ‪ ۱۰۵‬خ��ودرو ‪ ،‬اریادیزل موتور ‪۱۰‬‬ ‫خ��ودرو و تیراژه دی��زل ‪ ۵‬خودرو تولید کرده ان��د که با توجه به‬ ‫نبود تولید در بهمن امس��ال اف��ت تولید ‪۱۰۰‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین شرکت زامیاد نیز بهمن امسال ‪ ۵‬خودرو تولید کرد‬ ‫در حالی که میزان تولید ان در بهمن س��ال گذشته ‪ ۵۶‬خودرو‬ ‫ب��وده و گروه بهمن نیز در مجموع با تولید ‪ ۵۹‬خودرو در بهمن‬ ‫در پرداخ��ت تس��هیالت ب��ه خودروس��ازان باید تدابیر بیش��تری‬ ‫اندیش��یده می ش��د زیرا سهم فروش سال گذش��ته دو خودروساز‬ ‫ب��ا هم برابر نیس��ت‪ .‬همچنی��ن قیم��ت خودروهای تولی��دی انها با‬ ‫یکدیگر تفاوت دارد؛ س��ایپا خودروهایی اقتصادی‪‎‬تر و ایران‪‎‬خودرو‬ ‫محصوالتی با قیمت باالتر تولید می‪‎‬کند‬ ‫خودروساز همکاری داشته باشد و در نهایت با برنگشتن‬ ‫سرمایه تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن سازندگان قطعه‪ ،‬ماشین و مجموعه های‬ ‫صنعت��ی و خودرو تبریز تاکید کرد‪ :‬درخواس��ت انجمن‪،‬‬ ‫حمایت منطقی از صنعتگران هر دو حوزه اس��ت‪ .‬ضمن‬ ‫انکه خودروس��ازان باید صنایع داخل��ی را تقویت کنند‪.‬‬ ‫شاید در نظر انها واردات قطعه منفعت بیشتری برای شان‬ ‫داشته باشد‪ ،‬ولی به این بیندیشیم که در شرایط سخت‬ ‫اگ��ر صنایع داخلی از کارگاه های کوچک تا بزرگ تقویت‬ ‫شده باشند‪ ،‬می‪‎‬توانند انها را حمایت کنند تا فعالیت‪‎‬شان‬ ‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬متاس��فانه زمانی که تحریم ها برداش��ته‬ ‫ش��د خودروس��ازان برای واردات قطعات درخواست های‬ ‫زیادی داشتند و از این طریق قطعات را تامین می کردند‬ ‫و اهمی��ت به صنای��ع داخلی نمی دادن��د و معتقد بودند‬ ‫واردات قطع��ات برای انها ارزان‪‎‬تر تمام می ش��ود زیرا ارز‬ ‫دولتی ‪۳۷۰۰‬تومان دریافت می کردند‪ .‬این باعث ضعیف‬ ‫شدن قطعه سازی شده و امروز چوب این عملکرد را خود‬ ‫خودروساز می خورد‪.‬‬ ‫اکبرپورپایدار یاداور شد‪ :‬امروز زمان اغاز داخلی سازی‬ ‫برخی قطعات نیست و باید ‪ ۲‬سال پیش این امر محقق و‬ ‫اکنون نتیجه ان در خط تولید دیده می شد‪.‬‬ ‫این صنعتگر با بیان اینکه چند ماه اس��ت قطعه‪‎‬سازان‬ ‫نتوانس��ته‪‎‬اند حقوق کارگ��ران خ��ود را بپردازند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خودروساز خود را جای قطعه‪‎‬ساز بگذارد و یک ماه حقوق‬ ‫کارمندانش را دیرتر بدهد چرا باید کارگر قطعه‪‎‬ساز تنها‬ ‫طعم سختی را بچشد در حالی که قطعه‪‎‬سازان و نیروهای‬ ‫انها جزو کارکنان خودروسازان به شمار می روند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این ش��رایط قطعه‪‎‬س��از ناگزیر با فروش‬ ‫م��واد اولیه مورد نیازش مانند ورق فوالد یا فروش زمین‬ ‫چک های خود را پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن سازندگان قطعه‪ ،‬ماشین و مجموعه های‬ ‫صنعتی و خودرو تبریز ادامه داد‪ :‬صنعتگران حوزه قطعه‬ ‫تولید کامیون ‪ ۸۶‬درصد کاهش یافت‬ ‫امس��ال و ‪ ۶۷۳‬خودرو در مدت مشابه س��ال گذشته به ترتیب‬ ‫‪۹۱.۱‬درصد و ‪۹۱.۲‬درصدی کاهش تولید داشته اند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬س��ایپادیزل و ماموت نیز کاه��ش تولیدهای به‬ ‫ترتیب ‪ ۸۹.۷‬و ‪۷۳‬درصدی تولید را تجربه کرده اند‪ .‬س��ایپادیزل‬ ‫بهمن امس��ال ‪ ۶۹‬خ��ودرو تولید کرده در حالی ک��ه تولید ان‬ ‫در مدت مش��ابه سال گذشته ‪ ۶۷۲‬خودرو بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫تعداد تولید کامیون شرکت ماموت در بهمن سال گذشته ‪۲۴۴‬‬ ‫خ��ودرو بوده اس��ت اما میزان تولیدش در بهمن امس��ال به ‪۶۶‬‬ ‫خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬تنها ش��رکت سروش دیزل مبنا است که با رشد‬ ‫تولید در بهمن امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه‬ ‫ش��ده است‪ .‬این شرکت در بهمن سال گذشته‪ ۵۱ ،‬خودرو و در‬ ‫بهمن امسال با تولید دو خودرو بیشتر‪ ۵۳ ،‬خودرو تولید و رشد‬ ‫‪۳.۶‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫همچنین امار تجمعی تولید کامیون در ‪ ۱۱‬ماه امسال کاهش‬ ‫تولید ‪ ۳۵.۵‬خودرو کامیون را نش��ان می دهد‪ .‬تولید کامیون در‬ ‫‪ ۱۱‬ماه امس��ال ‪ ۹۶۰۹‬خودرو بوده در حالی که در مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۸۹۷‬کامیون تولید شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بخش خودروهای نیمه س��نگین براس��اس امار‬ ‫اعالم ش��ده از س��وی انجمن خودروس��ازی‪ ،‬تولی��د خودرو در‬ ‫م��دل مینی بوس و میدل باس کاهش ‪۷۰.۴‬درصدی نس��بت به‬ ‫فش��ارهای زی��ادی را تحمل کردند تا خ��ط تولید فعال‬ ‫باق��ی بماند حاال نوبت خودروس��از اس��ت که براس��اس‬ ‫هزینه‪‎‬کردهای واقعی‪ ،‬قیمت ها را تعیین کند نه انکه هر‬ ‫انچه خود مصلحت می داند‪ .‬اکبرپورپایدار در پایان گفت‪:‬‬ ‫قطعه‪‎‬ساز تمام فکرش گذر روزانه واحد صنعتی‪‎‬اش است‬ ‫و به اینده نمی اندیشد‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت‪‎‬های در نظر گرفته نشده‬ ‫در ادامه حس��ین بحرینیان‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫خراس��ان رضوی به شفاف نبودن پرداختی‪‎‬ها اشاره کرد‬ ‫و ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬ش��فافیتی در روش تخصی��ص این‬ ‫‪4‬ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت وجود ندارد‪ .‬مبلغی به‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان پرداخته ش��ده اما قدر مسلم روش تقسیم‬ ‫ان مورد نظر و رضایت دس��ت کم بخش��ی از قطعه‪‎‬سازان‬ ‫نیس��ت‪ .‬فرایندی که برای این امر تعریف شده پرداخت‬ ‫مطالبات ‪ ۱۲۰‬روزه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬زمانی ک��ه تیراژ کاهش یافت قطعه‪‎‬س��از‬ ‫به طور کلی برای بقای خود ناگزیر بوده است با روش های‬ ‫گوناگ��ون تامی��ن مالی کند که ای��ن تامین مالی موجب‬ ‫خسارت به بخشی از قطعه‪‎‬سازی شده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنف��ی توضیح داد‪ :‬به ای��ن ترتیب برخی‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان هزینه های جذب نش��ده دارند؛ یعنی واحد‬ ‫صنعتی ناگزیر اس��ت نیروی انس��انی خود را نگه دارد در‬ ‫حالی که تیراژ تولیدش کاهش یافته و براس��اس ظرفیت‬ ‫قبلی و هزینه های صرف ش��ده فعالی��ت ندارد‪ .‬یا هزینه‬ ‫برق و روش��نایی ماش��ین االت را باید بپ��ردازد در حالی‬ ‫که تولید براس��اس ظرفیت دستگاه ها نیست‪ .‬این موارد‬ ‫خس��ارت‪‎‬هایی بوده که به قطعه‪‎‬س��ازان وارد ش��ده و در‬ ‫پرداخت بدهی ها لحاظ نشده است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان خراس��ان رض��وی ادامه داد‪:‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬در شرایط سخت س��ال ‪ 97‬قطعه‪‎‬سازان‬ ‫ب��ا صرف هزینه های گ��زاف قطعات را تامین کردند برای‬ ‫مدت مشابه سال گذش��ته داشته است‪ .‬در بهمن امسال تولید‬ ‫مینی بوس و میدل باس از ‪ ۲۴۷‬خودرو در بهمن س��ال گذش��ته‬ ‫به ‪ ۷۳‬خودرو رس��یده که نش��ان از افت تولی��د ‪۷۰.۴‬درصدی‬ ‫ای��ن نوع خودرو دارد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬مینی ب��وس و میدل باس‬ ‫در ش��رکت های پیش��رودیزل اس��یا‪ ،‬گروه بهمن و اکیادویچ با‬ ‫کاه��ش ‪۱۰۰‬درصدی تولید در بهمن امس��ال روبه رو ش��ده اند‪.‬‬ ‫به ترتیب‪ ،‬ش��رکت پیش��رودیزل در بهمن سال ‪ ۴۴ ،۹۶‬خودرو‪،‬‬ ‫ش��رکت گروه بهمن ‪ ۵۵‬خودرو و ش��رکت اکیادویچ ‪ ۴۹‬خودرو‬ ‫مینی ب��وس و میدل باس تولید کرده ان��د که با توجه به وضعیت‬ ‫تولید‪ ،‬هیچ گروه خودرویی در بهمن امسال تولید ‪۱۰۰‬درصدی‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬پس از ان ش��رکت عقاب افش��ان با تولید ‪۱۰‬‬ ‫خودرو در بهمن امس��ال نس��بت به ‪ ۲۴‬خودرو تولید ش��ده در‬ ‫مدت مش��ابه سال گذش��ته کاهش تولید ‪۵۸.۳‬درصد را تجربه‬ ‫کرده است‪ .‬شرکت های هوراند خودرو دیزل و لوتوس نیز بهمن‬ ‫امسال همچون مدت مشابه سال گذشته هیچ تولیدی در زمینه‬ ‫مینی بوس و میدل باس نداشته اند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬امار تجمیعی ‪ ۱۱‬ماه س��ال ‪ ۹۷‬در زمینه تولید‬ ‫مینی بوس و میدل باس نش��ان می دهد که تولید این نوع خودرو‬ ‫در این مدت رشد ‪۳۴.۸‬درصدی داشته بدین ترتیب که از تولید‬ ‫‪ ۱۱۹۷‬خودرو در بهمن س��ال گذشته‪ ،‬امس��ال به تولید ‪۱۶۱۳‬‬ ‫خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫اینک��ه همان تولی��د روزی ‪ ۸۰۰‬ت��ا ‪۱۰۰۰‬خودرو انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬قطعه‪‎‬س��ازان با قیم��ت مواد اولی��ه جدید تامین‬ ‫محصول داش��تند که در قیمت گذاری قطعات از س��وی‬ ‫خودروس��ازان لحاظ نشد‪ .‬بنابراین قیمت ها بروز نشده و‬ ‫هر انچه به عنوان طلب شناسایی شده همه با قیمت های‬ ‫قبلی بوده که زیاندهی ان زیاد اس��ت‪ .‬من به عنوان یکی‬ ‫از قطعه‪‎‬سازان فهرستی ندیدم و مبنای محاسبه ای ندارم‬ ‫و نمی دانم به چه روش��ی این تسهیالت بین قطعه‪‎‬سازان‬ ‫تقس��یم شده اس��ت‪ .‬فقط عنوان می شود وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ مع��دن و تجارت نظارت دارد و اینکه ایا اطالعاتی که به‬ ‫وزارتخانه می رسد‪ ،‬درست است یا خیر‪ ،‬مشخص نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت‪‎‬های بهره‪‎‬مند از تسهیالت‬ ‫بحرینی��ان ب��ا بیان اینکه بخش��ی از این تس��هیالت‬ ‫به عنوان بدهی به شرکت های زیرمجموعه خودروسازان‬ ‫پرداخت ش��ده‪ ،‬گفت‪۷۰ :‬درصد این حجم از تس��هیالت‬ ‫باید به قطعه‪‎‬سازان کشور پرداخت می شد‪ ،‬زیرا برخی از‬ ‫تامین کنندگان خودرو شرکت های قدر و بزرگی هستند‬ ‫و باید ‪۳۰‬درصد از تس��هیالت به انها تعلق می گرفت اما‬ ‫این اتفاق نیفتاد و شرکت های زیرمجموعه خودروسازی‬ ‫از این تس��هیالت بهره مند ش��دند‪ .‬در عمل قطعه‪‎‬سازانی‬ ‫که حس��اب های بلندمدت داش��تند‪ ،‬بهره زیادی از این‬ ‫تس��هیالت ندارند‪ .‬عضو هیات مدی��ره انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خراسان رضوی‬ ‫ب��ا اش��اره به مبلغ بدهی قطعه‪‎‬س��ازان از خودروس��ازان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬انچه از نظر من شبهه دارد این است که میزان‬ ‫کل مطالبات قطعه سازی از خودروسازی ‪۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان است در حالی که این مبلغ باید کمتر باشد‪ .‬فرض‬ ‫کنیم همین عدد باش��د با یک نس��بت خیلی ساده باید‬ ‫‪۲۰‬درصد از کل مطالبات هر قطعه‪‎‬س��از پرداخت ش��ده‬ ‫باشد‪ .‬این موضوع را باید از قطعه‪‎‬سازان پیگیری کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬عالوه بر این ها‪ ،‬در پرداخت تس��هیالت‬ ‫به خودروس��ازان باید تدابیر بیش��تری اندیشیده می شد‬ ‫زیرا س��هم فروش سال گذشته دو خودروساز با هم برابر‬ ‫نیس��ت‪ .‬همچنین قیم��ت خودروهای تولی��دی هر دو‬ ‫خودروس��از ب��ا یکدیگر تفاوت دارد؛ س��ایپا خودروهایی‬ ‫اقتصادی‪‎‬ت��ر و ایران‪‎‬خ��ودرو محصوالتی ب��ا قیمت باالتر‬ ‫تولید می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫بحرینی��ان در پایان تاکید کرد‪ :‬من به عنوان یک فعال‬ ‫صنعت قطعه معتقدم درباره س��هم مساوی خودروسازان‬ ‫از این تس��هیالت باید تدبیر بیشتری اندیشیده می شد تا‬ ‫نس��بت ها با توجه به ف��روش و قیمت محصوالت تعیین‬ ‫ش��ود زیرا هزینه تامین خودروسازان با یکدیگر مساوی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫خودروهای سنگین‬ ‫باکیفیت تر شدند‬ ‫براساس گزارش اعالم شده ازسوی شرکت بازرسی‬ ‫کیفیت و استاندارد ایران‪ ،‬وضعیت کیفی خودروهای‬ ‫س��اخت داخل در گروه سنگین نش��ان می دهد این‬ ‫گروه‪ ،‬درجه کیفی بیش��تری را در این ماه نسبت به‬ ‫گروه سبک کسب کرده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬در بخش ب��اری کامیونت های‬ ‫ایس��وزه ‪ ،85NMR‬ایس��وزه ‪ K75NPR‬و هیوندا‬ ‫‪ ،65 HD‬کامیون ایسوزه ‪ ،M75NPR‬کشنده های‬ ‫ول��وو ‪ ،500FH‬اس��کانیا ‪ 410G‬و ولوو ‪ 460FH‬و‬ ‫در بخش مس��افربری ون مس��افربری وانا با دریافت‬ ‫‪ ۴‬س��تاره از ‪۵‬س��تاره کیفی‪ ،‬باالتری��ن درجه کیفی‬ ‫ن را به خ��ود اختصاص‬ ‫خودروه��ای داخل��ی در بهم ‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫همچنین اتوبوس شهری اسکانیا پارسیان و کشنده‬ ‫فوتون ‪ ۳ ،AUMAN H4‬ستاره از ‪ ۵‬ستاره کیفی‬ ‫را کسب کرده اند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن کش��نده کاوه‪ ،‬کامی��ون بنز ‪،WH‬‬ ‫کامیون��ت ‪ FAWTIGER V6‬و مینی بوس ارین‬ ‫با دریافت ‪ ۲‬س��تاره در پایین ترین رده ارزیابی کیفی‬ ‫بهمن سال جاری قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫رقابت نابرابر در یک‬ ‫حرفه به ظاهر مردانه‬ ‫برای زنان‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1255‬‬ ‫پیاپی ‪2573‬‬ ‫پارس جنوبی و‬ ‫مسئولیتی به وسعت‬ ‫ایران‬ ‫ازدحام‬ ‫ایین نـامه ها‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫شهیدی در ایین گشایش نخستین پارک موزه علوم زمین کشور در مشهد‪:‬‬ ‫‪ 300‬دشت کشور‪ ،‬تحت تاثیر فرونشست قرار دارند‬ ‫گروه معدن‪ :‬نخستین پارک موزه علوم زمین کشور‬ ‫عصر چهارشنبه با حضور رئیس سازمان زمین شناسی‬ ‫و استاندار خراسان رضوی در مشهد گشایش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات‬ ‫معدنی‪ ،‬علیرضا ش��هیدی در نشس��ت خبری خود که‬ ‫در همی��ن زمینه با اصحاب رس��انه در مش��هد برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سازمان زمین شناس��ی و اکتشافات‬ ‫معدنی کش��ور ‪ ۳۴‬مخاطره را در کشور شناسایی کرده‬ ‫که شامل س��یل‪ ،‬زلزله‪ ،‬توفان‪ ،‬بحران اب و‪ ...‬بوده و در‬ ‫این حوزه ‪ ۴۳‬مورد مخاطره جهانی شناسایی شده که‬ ‫اگر درست مدیریت شود جلوی بحران و اسیب گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬س��ازمان زمین شناسی کشور از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۳۸‬فعالیت خود را اغاز کرده و در اکتشافات‬ ‫پایه هم از س��ال ‪ ۷۸‬که این مجموعه با عنوان سازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کش��ور به فعالیت‬ ‫خود ادامه می دهد دایر اس��ت‪ .‬در س��ال های اخیر نیز‬ ‫براس��اس نوع ماده های معدنی کشف ش��ده افزون بر‬ ‫‪ ۶۲‬میلیارد دالر مواد معدنی را کش��ف کرده ایم‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور با‬ ‫بیان اینکه به دنبال تقس��یم ث��روت در مناطق محروم‬ ‫و ایجاد اش��تغال های جدید در حوزه زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی هستیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروز‪،‬‬ ‫کش��ورها به کش��ف ذخایر پنهان ورود پیدا کرده اند و‬ ‫در امری��کا ‪ ۳۸۰‬متر عمق اکتش��افات زیرزمینی بوده‬ ‫ک��ه این ع��دد در ایران نیم متر اس��ت و در خراس��ان‬ ‫رضوی توس��عه سنگان را داش��ته ایم‪ .‬شهیدی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫یک س��ازمان حاکمیتی بوده و این س��ازمان در زمینه‬ ‫اکتش��اف به خوب��ی عمل کرده و در تولید نقش��ه های‬ ‫زمین شناس��ی هم فعالیت داریم‪ .‬او در بخش دیگری‬ ‫از س��خنانش با اش��اره به اینکه ‪ ۷‬م��وزه برتر جهان در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‪ ،‬بیش از ‪ ۳۶‬میلیون بازدیدکننده‬ ‫داش��تند گفت‪ :‬موزه از ‪ ۱.۵‬میلیون بازدیدکننده به ‪۵‬‬ ‫میلیون بازدیدکننده رسیده و امیدواریم با برنامه ریزی‬ ‫درس��ت‪ ،‬ش��اهد امار باالی بازدیدکنن��دگان از پارک‬ ‫موزه ه��ای علوم زمین ایران باش��یم‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه‬ ‫در افق ‪ ۱۴۰۴‬تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن اکتشافات معدنی‬ ‫را پیش بینی کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬گسل درونه‬ ‫را در ش��مال کش��ور و راه اندازی واحدهای اکتشافاتی‬ ‫را نیز در شهرس��تان های استان های مختلف از جمله‬ ‫کالت خراس��ان رضوی خواهیم داش��ت و به دنبال ‪۳‬‬ ‫برابر کردن حجم ذخیره س��ازی های معدنی در کشور‬ ‫هس��تیم‪ .‬شهیدی گفت‪ :‬از مجموع هزار نیروی شاغل‬ ‫در س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور‬ ‫‪ ۸۰‬درصد انها فارغ التحصیالن دانش��گاهی با مدرک‬ ‫کارشناس��ی به باال هس��تند و از این میزان بیش ‪۱۵۰‬‬ ‫ی ک��ه در ایین پایانی‬ ‫نفر مدرک دکترا دارند‪ .‬ش��هید ‬ ‫نخس��تین پارک موزه علوم زمین کش��ور در مش��هد‬ ‫س��خن می گفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این پ��ارک موزه با تالش‬ ‫‪ 10‬ساله بهره برداری ش��ده و همواره برای ساخت ان‬ ‫معضالت و مش��کالتی وجود داش��ته است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫با توجه با هدف واالیی که دست اندرکاران ساخت این‬ ‫پروژه داش��تند و با وجود تمام س��ختی ها خوشبختانه‬ ‫توانستند بحث های مالی و اجرایی را به پایان برسانند‪.‬‬ ‫ک موزه در خاورمیانه بی نظیر اس��ت و گنجینه‬ ‫این پار ‬ ‫بسیار گرانبهایی برای زمین‪‎‬شناسان به شمار می رود‪.‬‬ ‫در واقع چنی��ن پارک موزه هایی می توانن��د اندکی از‬ ‫ویژگی های زمین شناس��ی ایران را به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سازمان زمین شناسی دارای ‪ ۲‬معاونت است‬ ‫که یکی از انها معاونت زمین شناسی بوده و دارای ‪۱۱۰‬‬ ‫پروژه اکتش��افی در حوزه های گوناگ��ون مخاطرات‪،‬‬ ‫زمین شناس��ی‪ ،‬زیس��ت محیطی و‪ ...‬اس��ت‪ .‬وظیف��ه‬ ‫س��ازمان از ابتدای کار‪ ،‬تولید اطالع��ات پایه در قالب‬ ‫زمین شناسی بوده اس��ت‪ .‬خوشبختانه در حال حاضر‬ ‫نقش��ه های زمین شناسی با پوش��ش ‪ ۵۰‬هزار به پایان‬ ‫رس��یده و حدود ‪۱۰‬سال است جزو معدود کشورهای‬ ‫جهان قرار گرفته ایم که تهیه نقش��ه با مقیاس ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫را اغاز کرده ایم‪ .‬این نقش��ه ها در ‪ 6‬الیه تهیه می شوند‬ ‫که ش��امل زمین شناس��ی اقتصادی‪ ،‬زیست محیطی‪،‬‬ ‫این پارک موزه با تالش ‪ 10‬ساله بهره برداری شده و همواره‬ ‫برای ساخت ان معضالت و مشکالتی وجود داشته است‬ ‫مخاطرات‪ ،‬اب زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی‬ ‫می ش��ود‪ .‬شهیدی تشریح کرد‪ :‬سازمان زمین شناسی‬ ‫‪ ۲‬وظیفه حاکمیتی بسیار مهم دارد؛ یکی تولید ثروت‬ ‫به وس��یله اکتش��اف موادمعدنی و دیگ��ری صیانت از‬ ‫ثروت کش��ور که به واس��طه مخاطرات زمین شناسی‬ ‫از کش��ور محافظ��ت می کنیم‪ .‬ح��دود ‪ ۵‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی کشور‪ ،‬مربوط به حوزه اکتشافات مواد‬ ‫معدنی است‪ .‬اگر از این میزان صیانت کنیم و مخاطرات‬ ‫زمین ش��ناختی کشور را به دقت رصد کنیم‪ ،‬می توانیم‬ ‫از هزین��ه ای که بابت این مخاطرات به کش��ور تحمیل‬ ‫می ش��ود جلوگیری کنیم‪ .‬وی درباره مخاطرات ایران‬ ‫توضیح داد‪ :‬زمانی که ایران را بررسی می کنیم‪ ،‬متوجه‬ ‫می ش��ویم از میان ‪ ۴۳‬مخاطره که در جهان ثبت شده‪،‬‬ ‫‪ 34‬مخاطره در ایران ثبت ش��ده اس��ت و کش��ور ما به‬ ‫لحاظ مخاطرات‪ ،‬س��ومین کشور جهان است‪ .‬بنابراین‬ ‫وظیفه شناخت و پایش این اطالعات را برعهده داریم‪.‬‬ ‫مخاطرات به ‪ ۲‬دس��ته انسان س��از و طبیعی تقس��یم‬ ‫می ش��وند و در ه��ر دوی ای��ن مخاطرات‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫خس��ارت های بس��یار زیادی به کش��ور وارد می شود‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬نقش��ه های مخاطرات همچون نقش��ه‬ ‫زمین لرزه ایران تهیه شده و هر سال به روز می شود‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سازمان در حوزه بحران اب نیز فعالیت هایی‬ ‫را انجام می دهد‪ .‬در اس��تان خراسان رضوی‪ ،‬اکتشاف‬ ‫اب پارس در کوه های هزارمس��جد به پایان رس��یده و‬ ‫امیدواریم بتوانیم میزانی از کمبود اب خراسان به ویژه‬ ‫شهر مش��هد را جبران کنیم‪ .‬از س��ویی دیگر به دنبال‬ ‫افزایش مصرف اب‪ ،‬فرونشس��ت ها اتفاق می افتند‪ .‬در‬ ‫واقع در بخش هایی که رس وجود داش��ته و اب مصرف‬ ‫ شده است‪ ،‬فرونشست و از بین رفتن حوزه های ابخوان‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سالی ‪ 35‬سانتی متر فرونشست در تهران‬ ‫شهیدی با بیان اینکه «متاسفانه حدود ‪ ۳۰۰‬دشت‬ ‫کش��ور‪ ،‬تح��ت تاثیر فرونشس��ت قرار دارن��د» گفت‪:‬‬ ‫فرونشس��ت کش��ور از عدده��ای گوناگونی تش��کیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در اتحادیه اروپا‪ ۴ ،‬میلی متر فرونشست‬ ‫را مخاط��ره و بحران ب ه ش��مار می اورن��د‪ ،‬در حالی که‬ ‫در برخ��ی از دش��ت های ایران این فرونشس��ت تا ‪۳۵‬‬ ‫س��انتی متر می رس��د‪ .‬باید توجه کرد که فرونشست ‪،‬‬ ‫بحثی بسیار جدی است و از ان به عنوان زلزله خاموش‬ ‫یاد می ش��ود‪ .‬برای نمونه جنوب شهر تهران به شدت با‬ ‫این پدیده روبه رو است و این شهر سالی ‪ 35‬سانتی متر‬ ‫فرونشس��ت دارد‪ .‬رئی��س س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتشافات معدنی کش��ور ادامه داد‪ :‬پدیده دیگری که‬ ‫کش��ور را تحت تاثی��ر خود قرار می ده��د‪ ،‬پدیده گرد‬ ‫وغبار است‪ .‬وظیفه ما تعیین منبع گرد و غبار در کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬در گذشته گفته می ش��د که گردوغبارها منشا‬ ‫خارجی دارند اما با پایش کشور به این نتیجه رسیدیم‬ ‫مناطقی با وس��عت ‪ ۳۵‬هزار کیلومتر مربع وجود دارند‬ ‫که می توانند منش��ا گردوغبار در کش��ور باشند‪ .‬ما در‬ ‫س��ال جاری در خوزستان کار کردیم و از سال اینده در‬ ‫سیستان و بلوچس��تان فعالیت خواهیم کرد‪ .‬شهیدی‬ ‫تش��ریح کرد‪ :‬معاونت اکتشاف‪ ،‬معاونت دیگر سازمان‬ ‫زمین شناسی است‪ .‬این معاونت دارای ‪ ۶۵‬پروژه است‬ ‫که در بحث ه��ای گوناگون فعالیت می کند‪ .‬در س��ال‬ ‫جاری‪ ،‬قرارداد حفاری ‪ ۱۷‬هزار متری اکتشاف را داریم‬ ‫که در بخش های گوناگون کش��ور در حال انجام است‪.‬‬ ‫همچنین حدود ‪ ۲۵۰۰‬کیلومتر ازادس��ازی پهنه های‬ ‫اکتشافی را در سال جاری داشتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نخستین پارک موزه علوم زمین‬ ‫عص��ر چهارش��نبه ب��ا حض��ور رئی��س س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و استاندار خراس��ان رضوی‪ ،‬نخستین‬ ‫پ��ارک موزه عل��وم زمین گش��ایش یاف��ت‪ .‬مدیرکل‬ ‫زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی شمال شرق کشور‬ ‫درباره نخستین پارک موزه علوم زمین کشور در مشهد‬ ‫گفت‪ :‬این موزه در زمینی به گس��تره ‪ ۱۰‬هزار مترمربع‬ ‫با زیربنای یک هزار و ‪ ۷۵۰‬مترمربع ساخته شده است‪.‬‬ ‫جعفر طاهری افزود‪ :‬س��اخت این پارک موزه از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬اغاز ش��د اما به دلی��ل کمبود اعتبار‪ ،‬اجرای ان‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬متوقف ش��د و در دولت تدبیر و امید با‬ ‫همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬از س��ر گرفته‬ ‫ش��د‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬به جز تجهیزات داخل این پارک‬ ‫م��وزه‪ ۱۰۰ ،‬میلیارد ریال برای فضاس��ازی ان هزینه‬ ‫ش��ده که ‪ ۵۰‬درصد این مبلغ از محل اعتبارات استانی‬ ‫و بقی��ه از اعتب��ارات ملی اس��ت‪ .‬وی گف��ت‪ :‬این موزه‬ ‫دارای پارک های تخصصی زمین شناس��ی‪ ،‬اکتشاف و‬ ‫معدنکاری اس��ت و مجموعه های زیبایی از س��نگ ها‪،‬‬ ‫فس��یل ها و کانی ه��ا را به نمایش می گ��ذارد‪ .‬طاهری‬ ‫اف��زود‪ :‬همچنین در ای��ن موزه‪ ،‬یک تونل اکتش��افی‬ ‫و اموزش��ی‪ ،‬مراحل مختل��ف معدن��کاری را نمایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاس�ت گذاری مدی�ران اکتش�افی و‬ ‫زمین شناسی برای سال پیش رو‬ ‫گفتنی اس��ت هفدهمین جلسه ش��ورای معاونان و‬ ‫مدیران و چهارمین جلسه شورای هم اندیشی مراکز در‬ ‫حاشیه بهره برداری از نخستین پارک موزه علوم زمین‬ ‫در مش��هد برگزار ش��د‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در این‬ ‫نشست‪ ،‬برنامه ریزی در حوزه زمین شناسی و اکتشاف‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬انجام و برخی از دستورهای تکلیفی ابالغ‬ ‫شد و بقیه نظرها به شور گذاشته شدند‪ .‬ضرورت توجه‬ ‫ب��ه اقتصاد مقاومتی و بازده باال با ایجاد کمترین هزینه‬ ‫تحمیلی به دولت‪ ،‬از مهم ترین مس��ائلی بود که درباره‬ ‫ان بحث و تبادل نظر شد‪ .‬در این جلسه با عنوان اینکه‬ ‫از لحاظ ش��اخص عملکردی‪ ،‬گروه مخاطرات سازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‪ ،‬حضور موثری‬ ‫در مخاط��رات به وجود امده داش��ته‪ ،‬بر حمایت ویژه‬ ‫از طرح ه��ای ملی مخاط��رات تاکید ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫انج��ام ماموریت ه��ای صحرایی در قال��ب کمپ های‬ ‫متمرکز (خراسان جنوبی و کردستان) در سال اینده‪،‬‬ ‫اولویت بندی برای پایان پروژه ه��ای نیمه تمام‪ ،‬اعالم‬ ‫نی��از معاونت ها و مدیریت ها پیش از پایان س��ال برای‬ ‫بررس��ی در اولویت بندی‪ ،‬امضای تفاهمنامه در س��ال‬ ‫این��ده بین مدیرکل مراکز و ط��رح و برنامه و برگزاری‬ ‫نشس��ت بعدی درباره اکتشاف برای تعیین تکلیف کد‬ ‫پروژه ه��ا‪ ،‬بخش دیگری از دس��تاوردهای هفدهمین‬ ‫جلس��ه ش��ورای معاونان و مدیران و چهارمین جلسه‬ ‫شورای هم اندیشی مراکز در مشهد بود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1255‬‬ ‫پیاپی ‪2573‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫روزی به نام‬ ‫توانمندی های‬ ‫زنان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یک مهندس معدن زن‪ :‬برای اثبات خودم‪ ،‬ده برابر همکاران مرد‪ ،‬انرژی گذاشتم‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫دی��روز جمعه ‪ ۸‬م��ارس (‪ ۱۷‬اس��فند) روز‬ ‫جهانی زن بود و کش��ورهای مختلف بسته به‬ ‫مواضع اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی و اجتماعی خود به‬ ‫این رویداد واکنش نشان می دهند‪.‬‬ ‫هر چند در بیش��تر کش��ورها س��االنه روزی‬ ‫به عنوان روز بزرگداش��ت زن ب��ا همه جوانب‬ ‫احساسی ان برگزار می شود که از نگاه نگارنده‬ ‫نیز بس��یار ارزشمند است اما انچه به ‪ ۸‬مارس‬ ‫ب��ه عن��وان روز جهان��ی زن برجس��تگی ویژه ‬ ‫می بخش��د‪ ،‬تمرکز ان بر دستاوردهای زنان در‬ ‫تاریخ است‪.‬‬ ‫زن��ان‪ ،‬بیش از نیمی از ش��مار انس��ان های‬ ‫س��اکن بر زمین را تش��کیل می دهند و تالش‬ ‫ب��رای رفع تبعیض هایی که انها را رنج می دهد‬ ‫دغدغه انها به فراخور اگاهی شان نسبت به این‬ ‫مس��ئله اس��ت اما در نهایت به عقیده نگارنده‬ ‫انچ��ه همواره این تبعیض را در سراس��ر تاریخ‬ ‫کمرن��گ کرده‪ ،‬تالش این جن��س برای اثبات‬ ‫توانمندی هایش بوده است‪.‬‬ ‫در واق��ع زمان��ی که زن ثابت ک��رد در کنار‬ ‫ویژگی های جنسیتی خود به عنوان سرچشمه‬ ‫زایش‪ ،‬زیبایی و ارامش می تواند عامل افرینش‬ ‫رویدادهای بزرگ هم باشد‪ ،‬تبعیض ها خود به‬ ‫خود رنگ باخت؛ رویدادهایی که پیش تر وقوع‬ ‫انها در نزد افکار عمومی بیش��تر از جنس مرد‬ ‫انتظار می رفت‪.‬‬ ‫در نتیجه انچه می توان��د بیش از هر عاملی‬ ‫به تغییر نگاه عموم��ی به جایگاه زن به عنوان‬ ‫جنس ضعیف ت��ر بینجامد‪ ،‬تالش خود او برای‬ ‫ورود به عرصه های گوناگون اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬ورزشی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫در واقع زن با دستاوردهای برامده از تالش‬ ‫و عملک��رد خود می تواند بهتر از هر جنبش��ی‬ ‫در اندیش��ه برتر بودن جنس مرد اندک اندک‬ ‫رس��وخ کند و ان را تغییر دهد؛ عملکردی که‬ ‫حاصل ان ارتقای زندگی بش��ر بر سیاره باشد‬ ‫و اندیش��ه ای که سال هاس��ت از سوی جامعه‪،‬‬ ‫نظام اموزشی و خانواده به نسل بعدی منتقل‬ ‫می ش��ود و به قول فردوسی‪ ،‬بزرگی سراسر به‬ ‫گفت��ار نیس��ت دو صد گفته چ��ون نیم کردار‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫طال برای دومین هفته‬ ‫متوالی ارزان می شود‬ ‫قیم��ت ط�لا در معام�لات روز جمعه که‬ ‫س��رمایه گذاران منتظر انتشار گزارش اشتغال‬ ‫امریکا برای ارزیابی وضعیت اقتصاد این کشور‬ ‫بودن��د‪ ،‬تغییر چندانی نداش��ت و ثابت بود‪ .‬با‬ ‫این حال در مسیر ثبت دومین کاهش هفتگی‬ ‫متوالی قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل‬ ‫فوری در معامالت روز جاری بازار س��نگاپور‬ ‫‪ ۰.۱‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۱۲۸۶.۹۱‬دالر‬ ‫رس��ید‪ .‬بهای معامالت این ب��ازار‪ ،‬اوایل هفته‬ ‫جاری ب��ه پایین ترین حد در بیش از ‪ ۵‬هفته‬ ‫گذش��ته س��قوط کرده بود و از ابتدای هفته‬ ‫جاری تاکنون حدود ‪ ۰.۵‬درصد کاهش نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ژ در بازار امریکا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل‬ ‫در اوریل با ‪ ۰.۱‬درصد افزایش‪ ،‬در ‪۱۲۸۷.۶۰‬‬ ‫دالر ایستاد‪.‬‬ ‫ریزش معدن طال‬ ‫در اندونزی‬ ‫در حادث��ه رانش زمین ک��ه در یک معدن‬ ‫طال در اندونزی اتفاق افتاد‪ ،‬ده ها نفر زیر اوار‬ ‫گرفتار شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بنابر اعالم مقامات محلی‪،‬‬ ‫در این حادثه که در استان «سوالوسی» اتفاق‬ ‫افتاد‪ ،‬رانش زمی��ن موجب ریزش معدن طال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بررس��ی ها حاکی از ان اس��ت که دست کم‬ ‫‪ ۶۰‬نفر در میان گل و الی محبوس ش��ده اند‪.‬‬ ‫همچنین تاکنون م��رگ ‪ ۳‬تن در این حادثه‬ ‫تایید شد ه است‪.‬‬ ‫نیروه��ای ام��داد و نج��ات با بی��ان اینکه‬ ‫صداهایی از داخل معدن ش��نیده می ش��ود‪،‬‬ ‫اظهار کردند‪ :‬تاکن��ون ‪ ۱۵‬حادثه دیده‪ ،‬نجات‬ ‫پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫بناب��ر اعالم اس��کای نیوز‪ ،‬نامناس��ب بودن‬ ‫وضعیت جوی و نگران��ی از ریزش دوباره این‬ ‫معدن موجب شده که عملیات امداد و نجات‬ ‫به کندی انجام شود‪.‬‬ ‫رقابت نابرابر در یک حرفه به ظاهر مردانه برای زنان‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قبادی‪:‬‬ ‫تنها دلیلی که‬ ‫پس از بیماری‬ ‫باعث شد به‬ ‫کار و تحصیل‬ ‫ادامه دهم‪،‬‬ ‫عالقه ام به کار‬ ‫و تحصیل بود و‬ ‫اینکه می خواهم‬ ‫مفید باشم و‬ ‫دانشی که دارم‬ ‫را به دیگران‬ ‫منتقل کنم‬ ‫کار در مع��دن مردانه اس��ت؛ ای��ن را در همه جای‬ ‫جه��ان باور دارند‪ .‬حضور زن ها نی��ز در معادن جهان‬ ‫کمرنگ اس��ت اما در نهایت ش��مار کمی را می توان‬ ‫دید که در این صنعت مشغولند و البته با چالش های‬ ‫برامده از اقلیت بودن نیز در کشمکش هستند‪ .‬پریسا‬ ‫قبادی یکی از انهاست‪ .‬او دانشجوی دکترای مهندسی‬ ‫معدن از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با گرایش فراوری‬ ‫است و همزمان با یک ش��رکت پیمانکاری خصوصی‬ ‫در زمین��ه فراوری مواد معدن��ی همکاری می کند‪ .‬به‬ ‫مناس��بت ‪ ۸‬م��ارس (‪ 17‬اس��فند) روز جهانی زن به‬ ‫دیدار قبادی رفتیم‪ .‬او در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫از تمایل خود به رفع تبعیض جنس��یتی در این حرفه‬ ‫و البته از اشتیاق خود به کار در معدن و کارخانه های‬ ‫فراوری گفت؛ شوقی که با وجود بیماری همچنان او‬ ‫را در مسیر پیشرفت همراهی می کند‪.‬‬ ‫€ €چط�ور رش�ته مهندس�ی مع�دن را ب�رای‬ ‫تحصیل انتخاب کردید؟ به ان عالقه مند بودید؟‬ ‫ن��ه‪ ،‬در واق��ع نوعی اجب��ار بود؛ من س��ال ‪ ۸۰‬در‬ ‫س��نندج در کنکور دانشگاه سراسری شرکت کردم و‬ ‫چون در مدرسه تیزهوش��ان درس می خواندم انتظار‬ ‫داش��تم در رشته ای مثل برق یا عمران قبول شوم اما‬ ‫در رش��ته کاردانی معدن در کرمان قبول شدم‪ .‬برای‬ ‫ثبت ن��ام رفتم اما انص��راف دادم و زمانی که متوجه‬ ‫ش��دم در صورت انصراف ‪ ۲‬س��ال از تحصیل محروم‬ ‫می ش��وم‪ ،‬تصمیم به ادامه گرفتم‪ .‬البته دبیر ریاضی ام‬ ‫در ان زمان به من توصیه کرد رش��ته معدن را ادامه‬ ‫دهم و در همین رشته بهترین باشم‪ .‬در نتیجه‪ ،‬ورود‬ ‫من به رشته مهندسی معدن با عالقه نبود‪.‬‬ ‫€ €سال های دانشجویی چطور بود؟‬ ‫در دوره کاردانی از ‪ ۲۳‬دانشجوی حاضر در کالس‪،‬‬ ‫تنها ‪ ۲‬نفر دختر بودیم که البته در رش��ته های فنی‪،‬‬ ‫ش��مار کم دانش��جوهای دختر عادی است‪ .‬از طرف‬ ‫همکالس��ی ها با این ش��وخی اقایان روبه رو می شدیم‬ ‫که دختره��ا را چه به معدن‪ ،‬بروید گلدوزی‪ ،‬خیاطی‬ ‫و‪ ...‬ی��اد بگیری��د‪ .‬اینها نخس��تین زمزمه های تبعیض‬ ‫جنس��یتی در این رش��ته بود که من ب��ا انها روبه رو‬ ‫می ش��دم و البته انگیزه من را برای ادامه راه بیش��تر‬ ‫کرد‪ .‬کارشناسی و کارشناسی ارشد را در کرمان و در‬ ‫گرایش فراوری ادامه دادم‪ .‬در دوره ارشد‪ ،‬دانشجوی‬ ‫دکتر صمد بنیسی از استادان بنام معدن جهان بودم‪.‬‬ ‫ایش��ان به معدن عالقه مند هستند و تالش می کنند‬ ‫دانش��جویان مع��دن را در صنع��ت درگی��ر کنند‪ .‬در‬ ‫کرم��ان هم امکان دسترس��ی دانش��جویان به معادن‬ ‫فراهم بود که فرصت خوبی برای ما به ش��مار می امد‪.‬‬ ‫دکتر بنیسی همواره به وقت تدریس به ما می گفتند‬ ‫ش��ما با همین اعداد و ارق��ام می توانید هزینه زندگی‬ ‫خ��ود را دربیاوری��د و اگر به طور مث��ال بتوانید عیار‬ ‫یک محصول را نیم درصد ارتقا دهید می توانید برای‬ ‫یک کارخانه سوددهی چشمگیری به بار اورید‪ .‬برای‬ ‫دکترا به دانش��گاه امیرکبیر تهران امدم و با ش��رکت‬ ‫مهندس��ی فکورصنع��ت وارد همکاری ش��دم‪ .‬انگیزه‬ ‫شخصی و اش��تیاق من به رشته معدن و دلگرمی که‬ ‫از دکتر بنیسی داش��تم‪ ،‬من را ترغیب می کرد عالوه‬ ‫بر اینکه به طور علمی این رشته را دنبال می کنم‪ ،‬به‬ ‫دنبال ورود به صنعت معدن هم باشم‪.‬‬ ‫€ €ش�روع کار ش�ما در صنعت چند سال پیش‬ ‫بود و کار چگونه اغاز شد؟‬ ‫حدود ‪ ۷‬س��ال پیش وارد صنعت ش��دم و با اینکه‬ ‫دانش��جوی دکترا بودم ابتدای کار بس��یار سخت بود‪.‬‬ ‫در واقع اج��ازه نمی دادند خانم وارد معدن ش��ود‪ ،‬تا‬ ‫اینکه از س��وی ش��رکت فکورصنعت پذیرفته ش��دم‪.‬‬ ‫مدی��ران این ش��رکت دید مثبتی به حض��ور خانم ها‬ ‫داش��تند اما ب��ه هر حال به ی��اد دارم در پروژه ای که‬ ‫در گل گه��ر انج��ام می دادیم اج��ازه ورود خانم را به‬ ‫مع��دن نمی دادند ب��ه این دلیل ک��ه محیط کارگری‬ ‫است‪ .‬حتی به یاد دارم در پروژه ای که در زرند کرمان‬ ‫و در کارخانه جالل اباد داش��تیم‪ ،‬ساعت ‪ ۶‬بعدازظهر‬ ‫که می ش��د به من می گفتند چون هوا تاریک ش��ده‪،‬‬ ‫ش��ما باید محل کار را ترک کنید و به خوابگاه بروید‪.‬‬ ‫محی��ط کارگری اس��ت و امنیت الزم ب��رای یک زن‬ ‫وجود ندارد‪ .‬در چنین ش��رایطی من باید برای اثبات‬ ‫حضور خود مبارزه می کردم‪ .‬همچنین به خاطر دارم‬ ‫در دوره کارشناس��ی وقت��ی برای کاراموزی به س��د‬ ‫انتقال اب گاوشان در کردس��تان می رفتم باید برادر‬ ‫‪ ۱۴‬ساله ام را به عنوان مهره امنیتی با خودم می بردم‬ ‫تا ‪ ۵‬دقیقه اجازه ورود به تونل را داش��ته باشم‪ .‬البته‬ ‫ن��ه اینکه خانم ها در ش��رکت های معدنی به طور کل‬ ‫حض��ور ندارند و دیده نمی ش��وند اما حض��ور انها به‬ ‫س��مت های اداری محدود می ش��ود‪ .‬مس��ئله دیگری‬ ‫که درباره حضور من ب��ه عنوان مهندس در معدن یا‬ ‫کارخانه وجود داش��ت این بود که می گفتند پوشش‬ ‫تو مناس��ب نیس��ت‪ ،‬بلندتر لباس بپ��وش؛ در حالی‬ ‫که چون بای��د از پله رفت و امد می کردم پوش��یدن‬ ‫لب��اس بلند برایم س��خت بود و اگر م��ن مرد بودم با‬ ‫ای��ن چالش ها روبه رو نمی ش��دم‪ .‬در نهایت خود را با‬ ‫ش��رایط وفق دادم تا اینکه به نتایج خوبی رسیدم‪ ،‬راه‬ ‫ی��ک خان��م برای کار در ای��ن عرصه بای��د ‪ ۱۰‬برابر بیش��تر از یک اقا‬ ‫انرژی مصرف کند و با این وجود دس��تمزد کمتری می گیرد‪ .‬البته تفاوت‬ ‫دستمزد مرد و زن ویژه ایران نیست و در همه جهان وجود دارد اما در‬ ‫ایران پررنگ تر اس��ت‪ .‬من‪۳۰‬درصد کمتر از همکار خودم که مرد است‬ ‫و وظایف مشابه من دارد‪ ،‬حقوق می گیرم‪ .‬عالوه بر این یک زن در معدن‬ ‫باید در کنار وظایف حرفه ای خود اعتماد کارفرما را نیز جلب کند‬ ‫را برای من باز گذاش��تند و اجازه دادند خود را ثابت‬ ‫کن��م‪ .‬من با این مجموع��ه در پروژه های گوناگون در‬ ‫سیرجان و زرند همکاری کردم که نتایج خوبی برایم‬ ‫به همراه داش��ت‪ .‬در زمینه بومی سازی فناوری ها نیز‬ ‫که از خارج از کش��ور وارد می ش��د‪ ،‬به دستاوردهای‬ ‫قابل توجهی رسیدیم‪.‬‬ ‫€ €ارتباط شما با همکاران اقا به ویژه همکاران‬ ‫همرده تان چطور بود؟ در ارتباط با انها چالش�ی‬ ‫داشتید؟‬ ‫گاه پیش می امد که همکاران اقا‪ ،‬نسبت به حضور‬ ‫ی��ک خانم در مجموع��ه به عنوان مهن��دس واکنش‬ ‫مثبت نش��ان نمی دادند‪ .‬من احساس می کنم اگر زن‬ ‫نب��ودم از حمایت بیش��تر مردانی ک��ه از نظر جایگاه‬ ‫حرفه ای هم��رده من هس��تند‪ ،‬برخوردار می ش��دم‪.‬‬ ‫حتی گاه با این عبارت روبه رو می ش��دم که اگر شما‬ ‫نمی توانی کاری انجام دهی‪ ،‬همکار اقایی هس��ت که‬ ‫می تواند جایگزین شما شود‪.‬‬ ‫در واقع در بخش معدن به یک اقا اعتماد بیشتری‬ ‫می ش��ود و فرصت بیش��تری برای ازمون و خطا داده‬ ‫می ش��ود و این موضوع من را بس��یار رن��ج می دهد‪.‬‬ ‫اینه��ا اتفاق هایی بودند ک��ه در هر پروژه جدید تکرار‬ ‫می ش��دند‪ ،‬با وجود اینکه من در پروژه پیش��ین خود‬ ‫را ثاب��ت کرده بودم‪ .‬این اتفاق ها در ش��رایطی من را‬ ‫ازار م��ی داد ک��ه هیچ گاه از فش��ار و حج��م زیاد کار‬ ‫ازرده نمی ش��دم‪ .‬کار ما از نقطه صفر پروژه تا ساخت‬ ‫و راه ان��دازی ان را ش��امل می ش��ود و پ��روژه باید ‪۵‬‬ ‫ش��بانه روز بدون توقف کار کند تا ثابت ش��ود توانایی‬ ‫تولی��د محص��ول را دارد و پ��س از ان‪ ،‬کار تحوی��ل‬ ‫کارفرما می شود‪ .‬کارفرماهای پروژه های ما نیز بیشتر‬ ‫بخش دولتی هستند‪.‬‬ ‫در واقع تالش ما بر کاهش خام فروش��ی و افزایش‬ ‫درامد ارزش کش��ور از راه ف��روش محصول فراوری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در نتیجه به وقت تحویل پروژه‪ ،‬فش��ار‬ ‫زیادی بر ما وارد اس��ت و مجبور هستیم در این ‪۵‬روز‬ ‫هر لحظه اماده حضور در محل پروژه باشیم‪ .‬با وجود‬ ‫این س��ختی ها ‪ ،‬هیچ گاه احس��اس خستگی و ناتوانی‬ ‫نمی کردم اما حواش��ی مربوط به جنس��یتم که باعث‬ ‫می شد مورد تبعیض قرار بگیرم‪ ،‬من را ازرده می کرد‪.‬‬ ‫البته این ش��رایط‪ ،‬ویژه ایران نیس��ت و در همه جای‬ ‫جهان وجود دارد اما در جوامع در حال توسعه بیشتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫جالب اس��ت که این فش��ارها از ط��رف همکاران‬ ‫همرده خودم یا مدیران باالدس��تی ا ِعمال می شود و‬ ‫کارگ��ران همکاری کامل را دارند که باعث می ش��ود‬ ‫هیچ مش��کلی در ارتباط با انها نداشته باشم و بسیار‬ ‫مورد احترام و استقبال و حتی قدردانی قرار می گیرم‪.‬‬ ‫بری مثال تا به حال پیش نیامده در پروژه ای به عنوان‬ ‫نیروی باالدست به کارگری کاری را بگویم و چون زن‬ ‫هس��تم مایل به انجام نباش��د اما این تجربه را داشتم‬ ‫که در پروژه ای به عنوان سرپرست منصوب شده بودم‬ ‫و وقتی وظیف��ه همکار همرده خودم را تعیین کردم‪،‬‬ ‫معترض شد که از یک خانم دستور نمی گیرد و پروژه‬ ‫را ترک کرد‪.‬‬ ‫€ €در ابتدای کار دلسرد نشدید و فکر نکردید‬ ‫کار را ره�ا کنید و ب�ه حرف�ه ای رو بیاورید که‬ ‫دردس�ر کمتر و ارامش یا حتی درامد بیشتری‬ ‫دارد؟‬ ‫بله‪ ،‬بس��یار پیش امده اما لحظه ای بوده و بیش��تر‬ ‫به این فکر می کردم که تعادل جنس��یتی باید در این‬ ‫حرفه ایجاد ش��ود‪ .‬همچنین دوس��ت داشتم انچه در‬ ‫دانش��گاه تحصیل کردم را عملی کنم و در این حرفه‬ ‫بمانم‪.‬‬ ‫€ €مهندس معدن زن دیگری می شناس�ید که‬ ‫در معدن و کارخانه مشغول باشد؟‬ ‫در ای��ن مدت فقط خانم مهندس محمدی را دیدم‬ ‫دیسپچینگ در زغال شویی زرند هستند‪.‬‬ ‫که مسئول‬ ‫َ‬ ‫بیش��تر همکالسی های دانش��گاهی ام که خانم بودند‪،‬‬ ‫تغییر رش��ته و حرفه دادند و از معدن خارج شدند و‬ ‫عطای ان را به لقایش بخشیدند‪.‬‬ ‫€ €در نهای�ت حض�ور در مع�دن را ب�ه خانم ها‬ ‫پیشنهاد می کنید؟‬ ‫من حرفه ام را دوس��ت دارم اما س��خت است‪ .‬یک‬ ‫خانم برای کار در این عرصه باید ‪ ۱۰‬برابر بیش��تر از‬ ‫یک اق��ا انرژی مصرف کند و با این وجود دس��تمزد‬ ‫کمتری بگیرد‪ .‬البته تفاوت دس��تمزد مرد و زن ویژه‬ ‫ایران نیس��ت و در همه جهان وجود دارد اما در ایران‬ ‫پررنگ تر است‪ .‬من‪۳۰‬درصد کمتر از همکار خودم که‬ ‫مرد است و وظایف مشابه با من دارد‪ ،‬حقوق می گیرم‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این یک زن در مع��دن باید در کنار وظایف‬ ‫حرفه ای خود اعتماد کارفرما را نیز جلب کند‪.‬‬ ‫€ €معدنکاری ت�ا چه اندازه زندگ�ی خانوادگی‬ ‫یک مهندس خانم متاهل را متاثر می کند؟‬ ‫کار در مع��دن این طور نیس��ت که پس از یک روز‬ ‫کاری بتوان��ی به خانه برگ��ردی‪ .‬خیلی از همکارهای‬ ‫م��رد ما ‪ ۲۰‬روز در محل پروژه هس��تند و ‪ ۱۰‬روز به‬ ‫خان��ه می روند‪ .‬این روش به عن��وان ویژگی حرفه ای‬ ‫م��ردی که در معدن کار می کند پذیرفته می ش��ود و‬ ‫همس��ر او نیز ان را به عنوان ش��رایط کار ش��وهرش‬ ‫می پذی��رد و خ��ود را با ان وفق می ده��د اما اگر زنی‬ ‫بخواهد با این ش��رایط کار کند‪ ،‬زندگی برایش سخت‬ ‫می ش��ود‪ .‬البته این موضوع ویژه روابط زن و شوهری‬ ‫در ایران نیس��ت و در همه جهان کار در معدن برای‬ ‫زنان به این دلیل که از خانواده دور هس��تند‪ ،‬سخت‬ ‫می ش��ود و کارفرما هم تسهیالتی در این زمینه برای‬ ‫نیروی زن قائل نمی شود‪.‬‬ ‫€ €از نظر امکان�ات رفاهی در محیط کار‪ ،‬تا چه‬ ‫اندازه ش�رکت های معدنی تسهیالت در اختیار‬ ‫شما قرار می دهند؟‬ ‫از این نظر تا به حال مشکلی نداشته ام و از امکانات‬ ‫خوب��ی برخوردار بوده ام حتی اگ��ر ارائه این خدمات‪،‬‬ ‫هزینه بیش��تری را در پروژه ب��ه من تحمیل می کرد‪.‬‬ ‫یک��ی از همکاران من ک��ه خانم بود ب��ه کانادا رفت‬ ‫و ش��روع به همکاری با یک ش��رکت معدنی کرد‪ .‬او‬ ‫می گفت ما در س��ایت معدن خوابگاهی داش��تیم که‬ ‫همه کس��انی که در س��ایت کار می کردند در هر رده‬ ‫ش��غلی و با هر جنس��یتی‪ ،‬همان جا مستقر می شدند‬ ‫و به قدری ش��رایط بد بود که او مجبور ش��د به طور‬ ‫مستقل محل دیگری را غیر از خوابگاه سایت با هزینه‬ ‫ش��خصی برای س��کونت بگیرد‪ ،‬در حالی که در ایران‬ ‫م��ن از نظر دریاف��ت امکانات رفاهی اع��م از خودرو‪،‬‬ ‫خوابگاه و س��ایر خدمات و حتی نوع برخورد در محل‬ ‫سکونت از شرایط مطلوبی برخوردار بودم‪.‬‬ ‫€ €درگیری ش�ما با بیماری سرطان چه تاثیری‬ ‫بر ادامه کارتان داشت و شما چطور با این اتفاق‬ ‫روبه رو شدید؟‬ ‫‪ ۴‬س��ال پیش و زمانی که دانشجوی دکترا بودم با‬ ‫این بیماری درگیر ش��دم و از نظر جسمی نمی توانم‬ ‫مثل روزهای پیش از بیماری کار کنم اما تنها دلیلی‬ ‫که پس از بیماری باعث ش��د به کار و تحصیل ادامه‬ ‫دهم‪ ،‬عالقه ام به کار و تحصیل بود و اینکه می خواهم‬ ‫مفید باش��م و دانش��ی که دارم را ب��ه دیگران منتقل‬ ‫کن��م‪ .‬ای��ران پر از ثروت معدنی اس��ت ک��ه می تواند‬ ‫منبع درامد چش��مگیر باشد تا کشور از اقتصاد نفتی‬ ‫فاصله بگی��رد‪ .‬وقوع این اتفاق نیازمند ان اس��ت که‬ ‫دانش معدنکاری در طراحی‪ ،‬ساخت و اجرا در کشور‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫€ €فارغ از شرایط محیط کار‪ ،‬خانم هایی که در‬ ‫رشته مهندس�ی معدن تحصیل می کنند تا چه‬ ‫اندازه به ورود به صنعت اصرار دارند؟‬ ‫متاسفانه بسیار کم‪ .‬گاهی خانم ها با وجودی که فرصت‬ ‫در اختیارش��ان قرار می گیرد‪ ،‬ترجیح می دهند وظیفه را‬ ‫به همکار اقا محول کنند یا خود را با ش��رایط محیط کار‬ ‫وفق نمی دهند و در نتیجه فرصت را از دس��ت می دهند‪.‬‬ ‫پیرو همین اتفاق هاست که شرکت های معدنی وقتی نیاز‬ ‫به نیروی انسانی را اعالم می کنند فقط درخواست نیروی‬ ‫م��رد می دهن��د و این موضوع را در اگه��ی قید می کنند‬ ‫(فقط مرد) که خوب نیست‪.‬‬ ‫€ €ش�ما عضو س�ازمان نظام مهندس�ی معدن‬ ‫ای�ران هم هس�تید؛ از همکاری با این س�ازمان‬ ‫بگویید‪.‬‬ ‫نظام مهندسی معدن بیشتر سازمانی فرمالیته است‬ ‫و من به عنوان ی��ک زن معدنکار در بخش خصوصی‬ ‫معدنی کش��ور‪ ،‬مجال بیش��تری برای ظه��ور و بروز‬ ‫داشتم تا در نهادی مانند نظام مهندسی معدن‪.‬‬ ‫€ €در س�خنرانی ک�ه در دانش�گاه امیرکبی�ر‬ ‫داش�تید اعالم کردید به رشته مهندسی معدن‬ ‫باید بازارمحور نگاه شود نه اکادمیک محور‪ .‬در‬ ‫این باره بیشتر توضیح دهید؟‬ ‫ای��ن موضوع الزم��ه ورود ب��ه این حرفه ف��ارغ از‬ ‫جنسیت است‪ .‬دانشجوی معدن باید با دید بازارکاری‬ ‫به این حرفه نگاه کند نه فقط دانش��گاهی‪ .‬پیش��ینه‬ ‫تحصیلی شما هر چه باشد‪ ،‬امتیاز و توانمندی ویژه ای‬ ‫ب��رای ورود به کار در ایران به ش��مار نمی اید و تنها‬ ‫مالک ورود به صنعت‪ ،‬س��ابقه کار اس��ت‪ .‬تحصیالت‬ ‫ش��ما در می��زان یادگی��ری کار تاثیر مثب��ت زیادی‬ ‫دارد اما در نهایت س��ابقه کار اس��ت که بر تحصیالت‬ ‫ارجحیت دارد؛ مس��ئله ای که برامده از فاصله صنعت‬ ‫و دانشگاه است‪.‬‬ ‫€ €در سخنرانی یادش�ده‪ ،‬اشاره ای هم به لزوم‬ ‫بهینه س�ازی مصرف اب در معدنکاری داشتید‪.‬‬ ‫در این باره چه ایده ای دارید؟‬ ‫به هر ح��ال فرایند فراوری نیاز ب��ه اب دارد‪ .‬این‬ ‫طرح در دس��ت بررس��ی اس��ت ک��ه اب خلیج فارس‬ ‫ب��ه می��زان مصرف صنعتی ش��یرین و ب��ه واحدهای‬ ‫فراوری یزد منتقل ش��ود‪ ،‬در حالی که به نظر من با‬ ‫بهینه سازی و مدیریت ابی که هم اکنون در اختیار ما‬ ‫اس��ت‪ ،‬در مراحل طراحی و اجرا می توان پروژه ان را‬ ‫پیش برد و دیگر نیازی به صرف هزینه هنگفت برای‬ ‫انتقال اب نیست‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1255‬‬ ‫پیاپی ‪2573‬‬ ‫صف های گوشت‬ ‫خلوت تر می شود‬ ‫پایش شعب بانکی‬ ‫دغدغه خانواده صنعت‬ ‫نمایشگاهی چیست؟‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫«تجارت» از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می رود‬ ‫‹ ‹داستان ‪3‬بار مخالفت‬ ‫دولت روحانی از اوایل س��ال ‪ ۹۶‬به ش��دت به دنبال‬ ‫تفکی��ک وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و احیای‬ ‫وزارت بازرگانی است و درهمین راستا‪ ،‬در سال جاری‬ ‫دو بار به طور رس��می و یک بار به طور غیررس��می در‬ ‫ای��ن زمینه در صحن علنی مجلس رای گیری ش��ده‬ ‫که نمایندگان مجلس هر‪ ۳‬بار با این پیش��نهاد دولت‬ ‫مخالفت کرده اند‪.‬‬ ‫الیحه «اصالح بخشی از ساختار دولت» با هدف‬ ‫تفکی��ک ‪ ۳‬وزارتخانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬راه و‬ ‫شهرس��ازی و همچنی��ن ورزش و جوانان‪ 17 ،‬خرداد‬ ‫‪ 96‬در قالب دوفوریت تقدیم مجلس شد اما در جلسه‬ ‫علنی ‪ 21‬خرداد فقط یک فوریت ان به تصویب رسید‪.‬‬ ‫در تی��ر ‪ 96‬نیز کمیس��یون های اقتصادی و صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی با تصویب کلیات این‬ ‫الیحه مخالفت کردند‪ .‬کمیسیون کشاورزی مجلس‬ ‫هم با تصویب تبصره ‪ 1‬ماده ‪ 1‬الیحه یادش��ده مبنی‬ ‫بر انتزاع بخ��ش بازرگانی از وزارت جهادکش��اورزی‬ ‫مخالف��ت کرد‪ .‬در نهایت در جلس��ه علنی مجلس در‬ ‫تاریخ ‪ ۳‬تیر و با حضور اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری به عنوان نماین��ده دولت‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس با ‪ ۱۱۳‬رای مواف��ق از مجموع ‪ ۲۳۷‬نماینده‬ ‫حاضر در جلسه با تصویب کلیات الیحه اصالح بخشی‬ ‫از ساختار دولت مخالفت کردند‪.‬‬ ‫ح��دود یک ماه بع��د یعنی اول مرداد‪ ،‬حس��ن‬ ‫روحانی رئیس جمهوری در دیدار با اعضای فراکسیون‬ ‫امی��د مجل��س‪ ،‬از مجل��س به دلیل تصوی��ب نکردن‬ ‫پیش��نهاد دولت مبنی بر تفکی��ک وزارتخانه ها انتقاد‬ ‫ک��رد‪ .‬فق��ط یک روز پ��س از این جلس��ه‪ ،‬طرحی با‬ ‫عنوان «تش��کیل وزارتخانه های «صنعت و معدن» و‬ ‫«توسعه صادرات و بازرگانی» با هدف تفکیک وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت توسط رمضانعلی سبحانی فر‪،‬‬ ‫از اعضای فراکس��یون امید تهیه شد و به امضای ‪۹۲‬‬ ‫نفر از نمایندگان مجلس رسید‪ .‬این طرح دوفوریتی‬ ‫‪ 7‬مرداد به هیات رئیس��ه مجلس تحویل داده ش��د و‬ ‫فورا در دس��تور کار قرار گرفت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬دوفوریت‬ ‫و حتی ی��ک فوریت این طرح هم به تصویب مجلس‬ ‫نرس��ید‪ .‬فق��ط ‪ 104‬نفر از ‪ 245‬نماین��ده حاضر در‬ ‫جلس��ه به درخواس��ت بررس��ی دوفوریتی این طرح‬ ‫رای مثبت دادند و تعداد ارای موافقان بررس��ی یک‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهم ترین نکته در این میان مدیریت سرعت عمل این تفکیک است‬ ‫ک��ه باید بدون بروکراس��ی و در کمترین زمان نس��بت ب��ه اجرای ان‬ ‫اق��دام کرد چراکه تغییرات در اس��تان ها و وزارتخانه زمان بر خواهد‬ ‫بود‪ ،‬در نتیجه نباید در تصمیم گیری ها تاخیری وجود داشته باشد‬ ‫فوریت��ی این طرح هم از عدد ‪ 91‬فراتر نرفت‪ .‬پس از‬ ‫مشخص ش��دن نتایج یادشده‪ ،‬علی الریجانی‪ ،‬رئیس‬ ‫مجلس خطاب به دولت گفت‪« :‬معلوم اس��ت مجلس‬ ‫با تغییر تش��کیالت در ش��رایط موجود کشور موافق‬ ‫نیس��ت و دولت مس��یر دیگری را ب��رای اصالح امور‬ ‫پیگیری کند‪ .‬این بار دومی اس��ت که مجلس در این‬ ‫زمینه اظهارنظر می کند و در این شرایط موافق تغییر‬ ‫تشکیالت نیست»‪ .‬گفتنی است کمیسیون اجتماعی‬ ‫مجلس در ‪ ۱۵‬مهر به بررس��ی این طرح به طور عادی‬ ‫پرداخت و کلیات ان را رد کرد و در نهایت این طرح‬ ‫‪ ۲۹‬اذر‪ ،‬بایگانی شد‪.‬‬ ‫دولت همچنان به تالش های خود برای تشکیل‬ ‫وزارت بازرگان��ی ادام��ه داد‪ .‬در نهای��ت در اقدام��ی‬ ‫ن��ادر و به طور کامال چراغ خام��وش‪ ،‬موضوع تفکیک‬ ‫وزارتخانه ه��ا به ویژه تفکی��ک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت دوباره در جلس��ه غیرعلن��ی ‪ ۱۱‬مهر مجلس‬ ‫مطرح و رای گیری استمزاجی درباره ان انجام شد‪ .‬در‬ ‫این جلسه غیرعلنی که با حضور اسحاق جهانگیری‪،‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد‪ ،‬دوباره تفکیک‬ ‫‪ ۳‬وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬راه و شهرسازی‬ ‫و تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به رای گذاش��ته ش��د و‬ ‫نمایندگان مجلس بار دیگر با تفکیک این وزارتخانه ها‬ ‫مخالفت کردند‪ .‬در حال��ی که تعداد کل حاضران در‬ ‫این جلسه غیرعلنی ‪ ۲۲۳‬نفر بود‪ ،‬تعداد ارای موافقان‬ ‫تفکیک این وزارتخانه ها از عدد ‪ ۱۰۷‬فراتر نرفت‪.‬‬ ‫پ��س از هر ب��ار مخالف مجل��س با ای��ن موضوع‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری بارها تاکید خود بر تفکیک بازرگانی‬ ‫از صنع��ت و مع��دن را عنوان کرد‪ ،‬ب��ه نحوی که در‬ ‫جلس��ه دفاع از وزیر پیشنهادی بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی در صحن علنی مجلس در ‪ ۱۵‬بهمن‬ ‫با تاکید بر اینکه نس��بت به تفکی��ک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اصرار دارد‪ ،‬گف��ت‪« :‬می دانید بدون‬ ‫وزیر بازرگانی مس��تقل مسائل و مشکالت صادرات و‬ ‫واردات و تنظیم بازار در کشور برطرف نمی شود و به‬ ‫همین دلیل من در ابتدای کار دولت دوازدهم الیحه‬ ‫دو فوریتی خدمت شما فرس��تادم و از شما خواهش‬ ‫کردم وزارت بازرگانی را جدا کنید‪.‬‬ ‫بخش ه��ای مهم��ی از جمل��ه صنع��ت معمولی‪،‬‬ ‫صنایع س��نگین‪ ،‬معادن و از جمله بازرگانی را در این‬ ‫وزارتخانه داریم‪ ،‬البته بخشی از بازرگانی را به وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی دادیم و درباره موضوع های مربوط‬ ‫ب��ه بازرگانی امروز اصال نمی دانی��م باید با کدام وزیر‬ ‫صحبت کنیم»‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی با بیان اینکه اگر می خواهید مردم‪،‬‬ ‫برای خری��د کاالها ‪ ،‬کمتر معطل بش��وند و اطمینان ‬ ‫بیش��تری داش��ته باش��ند‪ ،‬به عنوان مس��ئول دولت‬ ‫خدمت ش��ما عرض می کنم که راهی جز جداش��دن‬ ‫وزارت بازرگانی وجود ندارد تا این وزارتخانه مس��تقل‬ ‫شود‪ ،‬تاکید کرد‪« :‬درغیر اینصورت مشکل ادامه پیدا‬ ‫می کند‪ .‬این مش��کل برای ش��خص من نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫برای همه ملت اس��ت و از ش��ما به عنوان نمایندگان‬ ‫م��ردم خواهش می کن��م در این زمین��ه به ما کمک‬ ‫کنید تا یک وزیر بازرگانی مس��تقل این کار را انجام‬ ‫دهد»‪.‬‬ ‫گس��ترش تش��کیالت دولت همخوانی نداش��تن با‬ ‫سیاست های کلی نظام اداری و ماده (‪ )28‬قانون برنامه‬ ‫شش��م توسعه‪ ،‬بازماندن وزارتخانه های جدید از انجام‬ ‫وظایف خود پس از تفکیک‪ ،‬بروز دوباره اختالفات دو‬ ‫وزارتخانه و همچنی��ن در اولویت نبودن این موضوع‬ ‫از جمل��ه مخالفت های مجلس درب��اره جدایی بخش‬ ‫بازرگانی از صنعت و معدن بود اما به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫ن بار موافق طرح خواهند بود‬ ‫مخالفان گذشته نیز‪ ،‬ای ‬ ‫و س��رانجام پرونده تفکیک بخش بازرگانی از صنعت‬ ‫و معدن برای همیشه بسته می شود و به زودی شاهد‬ ‫وزارت بازرگانی مس��تقل خواهیم بود‪.‬‬ ‫به بیان‬ ‫ن زمینه پرداخته اس��ت که در‬ ‫برخی دیدگاه ها در ای ‬ ‫ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹موافقان‬ ‫س�لمان خدادادی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس�یون اجتماع�ی‬ ‫مجلس‪ :‬روزهای پایانی هفته‬ ‫گذش��ته نشس��تی ب��ا حضور‬ ‫مس��ئوالن وزارتخانه ه��ای‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و‬ ‫دی��وان‬ ‫جهادکش��اورزی‪،‬‬ ‫محاس��بات و‪ ...‬ب��ا مس��ئولیت من برگ��زار کردیم تا‬ ‫هماهنگی ه��ای الزم درباره موض��وع تفکیک بخش‬ ‫بازرگان��ی از صنعت و مع��دن و همراه کردن دولت با‬ ‫این موضوع را بی��ش از پیش فراهم کنیم‪ .‬در نتیجه‬ ‫بررس��ی این موضوع یکشنبه یا دوشنبه این هفته در‬ ‫کمیسیون اجتماعی انجام می شود که این بار موافقت‬ ‫خواهد ش��د و پس از ان به صحن علنی خواهد رفت‪.‬‬ ‫با توجه به اصرار دولت و اینکه به نظر من هم تشکیل‬ ‫وزارت بازرگان��ی یکی از ضرورت ه��ای امروز جامعه‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬زمینه برای رای اوردن این طرح را‬ ‫مس��اعد می بینم‪ .‬ضمن اینکه برخ��ی نمایندگان نیز‬ ‫اصرار دارند برای ساماندهی و متمرکز کردن مدیریت‬ ‫و‪ ...‬الزم است با این طرح موافقت شود‪.‬‬ ‫م�ودودی‪،‬‬ ‫محمدرض�ا‬ ‫سرپرست سازمان توسعه‬ ‫تجارت‪ :‬شاید اگر در شرایط‬ ‫عادی اقتصادی بودیم و بحث‬ ‫جنگ اقتص��ادی مطرح نبود‪،‬‬ ‫موض��وع تفکی��ک بخ��ش‬ ‫بازرگان��ی از صنع��ت و معدن‬ ‫خیلی هم ضروری به نظر نمی رسید اما در این شرایط‬ ‫ک��ه بای��د تصمیم گیری ه��ا س��ریع ب��وده و وحدت‬ ‫فرماندهی وجود داشته باشد‪ ،‬تشکیل وزارت مستقل‬ ‫و تمرک��ز ب��ر بخش بازرگان��ی ضرورت��ی انکارناپذیر‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬بخشی از وظایف بازرگانی به وزارت‬ ‫جهادکشاورزی و بخشی هم به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت محول ش��ده که مش��کالتی را ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به نگاه مثبت رهبر معظم انقالب و س��ران‬ ‫‪3‬ق��وه‪ ،‬اس��تدالل های کارشناس��ی ق��وی و موافقت‬ ‫نماین��دگان مجلس‪ ،‬به نظر می رس��د این موضوع به‬ ‫نتیجه خوبی در خانه ملت برس��د‪ .‬اما مهم ترین نکته‬ ‫در این میان مدیریت سرعت عمل این تفکیک است‬ ‫که باید بدون بروکراس��ی و در کمترین زمان نسبت‬ ‫به اجرای ان اقدام کرد چراکه تغییرات در اس��تان ها‬ ‫و وزارتخان��ه زمان بر خواهد ب��ود‪ ،‬در نتیجه نباید در‬ ‫تصمیم گیری ها تاخیری وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫سعید ممبینی‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫اصناف ایران‪ :‬تفکیک بخش‬ ‫بازرگانی از صنعت و معدن و‬ ‫تشکیل وزارتخانه مجزا اقدام‬ ‫بس��یار مفیدی خواهد بود که‬ ‫امی��دوارم مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی نیز به ای��ن موضوع‬ ‫رای مثب��ت بده��د‪ .‬با توجه ب��ه اتفاق های��ی که در‬ ‫چندوقت گذش��ته درباره کاال به ویژه کاالهای اساسی‬ ‫هم در موض��وع تامین و هم در توزی��ع‪ ،‬پیش امد و‬ ‫باعث تداخل وظایف بین سازمان های مربوط شد؛ به‬ ‫نظر می رس��د تش��کیل وزارتخانه مس��تقل بازرگانی‬ ‫ضرورت��ی اجتناب ناپذیر باش��د‪ .‬از نگاه م��ا به عنوان‬ ‫مجموعه ای که درگیر زنجیره تامین اس��ت این اتفاق‬ ‫می توان��د کمک بس��یاری به نظم بهتر و بیش��تر در‬ ‫زنجیره تامین و توزیع کاال کند‪.‬‬ ‫یدال�ه صادق�ی‪ ،‬رئی�س‬ ‫س�ازمان صنع�ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس�تان ته�ران‪ :‬از‬ ‫ابتدا هم ادغ��ام دو وزارتخانه‬ ‫بازرگانی و صنای��ع و معادن‪،‬‬ ‫اتفاق مناسب و منطقی نبود؛‬ ‫چراکه تجربه کش��ورهایی که‬ ‫بخش ه��ای صنع��ت و بازرگان��ی انه��ا در قالب یک‬ ‫وزارتخانه انجام وظیفه می کردند‪ ،‬نش��ان می دهد این‬ ‫کش��ورها از نظر موقعیت بین المللی شرایط متفاوتی‬ ‫نسبت به ایران دارند و برنامه های توسعه ای مناسب با‬ ‫یکپارچه سازی سیاست ها را دارد اما در کشوری مانند‬ ‫ایران ک��ه باید با مش��کالت و محدودیت هایی مانند‬ ‫تحریم مقابله و زیرس��اخت های توس��عه ای را فراهم‬ ‫کن��د‪ ،‬چنین اتفاقی ثمربخش نب��وده و بنابراین الزم‬ ‫است وزارتخانه مستقل بازرگانی‪ ،‬تنظیم سیاست های‬ ‫تجاری را به عنوان سازمانی فرابخشی برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفان‬ ‫محمدرض�ا بادامچی‪ ،‬نایب‬ ‫رئیس کمیسیون اجتماعی‬ ‫مجل�س‪ :‬هرچند مخالف این‬ ‫موضوع هس��تم ام��ا این بار به‬ ‫جدای��ی بخ��ش بازرگان��ی از‬ ‫صنع��ت و مع��دن رای مثبت‬ ‫خواه��م داد‪ .‬به نظ��ر من در‬ ‫کش��ورهای توسعه یافته و صنعتی بخش بازرگانی در‬ ‫کنار تولید صنعتی و کش��اورزی اس��ت و این دو باید‬ ‫همس��و باهم و درکنار هم پیش بروند‪ .‬اما دولت بارها‬ ‫این موضوع را به مجلس اورده اس��ت و اصرار زیادی‬ ‫روی ان دارد در نتیج��ه فکر می کن��م این طرح این‬ ‫هفت��ه در مجلس رای می اورد چراکه نمایندگان فکر‬ ‫می کنند ش��اید دولت با این اص��راری که دارد بتواند‬ ‫کاری کند و بهتر اس��ت بخ��ش بازرگانی برای تامین‬ ‫کااله��ا ب��رای م��ردم از صنع��ت و مع��دن ج��دا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س�یدجواد حس�ینی کیا‪،‬‬ ‫عض�و هی�ات رئیس�ه‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس‪ :‬ممکن اس��ت پس از‬ ‫تفکیک وزارتخان ه بازرگانی از‬ ‫صنع��ت و معدن مش��کالتی‬ ‫مانن��د تفکی��ک وظای��ف‪،‬‬ ‫کارکنان ایجاد می شود و مسئوالن از زیربار مسئولیت‬ ‫ش��انه خالی کنند‪ .‬در ش��رایط فعلی‪ ،‬اولویت کش��ور‬ ‫ت بازرگان��ی از صنعت و معدن نیس��ت‪،‬‬ ‫انت��زاع وزار ‬ ‫اگرچ��ه در ش��رایط ع��ادی می توان ب��رای این مهم‬ ‫تصمیم های��ی اتخ��اذ کرد اما در ح��ال حاضر باید به‬ ‫نیازهای اصلی کشور یعنی تولید و اشتغال توجه شود‪.‬‬ ‫بادامچی‪:‬‬ ‫هرچند مخالف‬ ‫این موضوع‬ ‫هستم اما‬ ‫این بار به جدایی‬ ‫بخش بازرگانی‬ ‫از صنعت و‬ ‫معدن رای مثبت‬ ‫خواهم داد‬ ‫ایرن�ا‪ :‬س��فارت انگلیس در ته��ران از ادامه‬ ‫مذاکرات هیات عالی رتبه این کش��ور با س��ازمان‬ ‫سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران‬ ‫به منظور توسعه مناس��بات تجاری دوجانبه خبر‬ ‫داد‪ .‬س��فارت انگلیس با انتش��ار پیامی در توییتر‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬در این مالق��ات پیرامون نحوه اجرای‬ ‫س��ازکار مالی اروپا هم رایزنی ش��ده است‪ .‬در این‬ ‫مالقات ها ع�لاوه بر «راب مکر» س��فیر انگلیس‬ ‫در تهران‪« ،‬کیث ولینگ��ز» مدیر بخش بازرگانی‬ ‫س��فارت انگلیس و «س��ایمون پنی» کمیسیونر‬ ‫امور تجاری دولت در حوزه خاورمیانه‪ ،‬افغانستان‬ ‫و پاکستان نیز حضور داش��تند‪ .‬در همین زمینه‪،‬‬ ‫یک دیپلمات انگلیس��ی به ایرنا گف��ت‪ :‬به زودی‬ ‫کارشناس��ان و نمایندگانی از بخش های گوناگون‬ ‫دولت انگلیس برای بررس��ی گام بعدی س��ازکار‬ ‫مالی اروپا راهی تهران می شوند‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‪ :‬مسعود خوانساری‪،‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ته��ران در نام��ه ای خطاب ب��ه رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫خواس��تار بازنگ��ری در یک��ی از بخش��نامه های‬ ‫سازمان برنامه و بودجه با عنوان «نحوه جبران اثار‬ ‫ناشـی از افزایش نرخ ارز در پیمان های ریالی فاقد‬ ‫تعدیل» شده است‪ .‬بر اساس انچه در نامه مسعود‬ ‫خوانساری به دکتر روحانی مورد اشاره قرار گرفته‪،‬‬ ‫این بخشنامه مهر امس��ال ابالغ شده اما با سپری‬ ‫ش��دن بیش از ‪ ۴‬ماه از ابالغ ان‪ ،‬بخش عمده ای از‬ ‫کارفرمای��ان مدنظر این بخش��نامه از اجرای مفاد‬ ‫ان در برابر پیمانکاران بخش خصوصی استنکاف‬ ‫ورزیده اند‪ .‬از نظر رئیس اتاق تهران‪ ،‬این بخشنامه‬ ‫نیازمن��د بازنگری‪ ،‬رفع م��وارد ابهام امیز و تبیین‬ ‫ضمان��ت اجرای��ی با مش��ورت بخ��ش خصوصی‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین سبب رئیس اتاق بازرگانی تهران‬ ‫از رئیس جمه��وری درخواس��ت ک��رده مفاد این‬ ‫بخش��نامه با پش��توانه مواد ‪ ۲‬و ‪ ۳‬قانون مس��تمر‬ ‫بهبود محیط کسب و کار با بهره گیری از مشورت‬ ‫اتاق ه��ای بازرگانی و تش��کل های ذی ربط مورد‬ ‫بازنگری قرار گیرد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی دادسرای عمومی‬ ‫و انقالب تهران‪ :‬دادس��تان تهران از انجام ‪۲۷۰‬‬ ‫بازدید و بازرسی از ‪ ۵۰۰‬مرکز عرضه گوشت قرمز‬ ‫و کاالهای اساس��ی در تهران خبر داد و گفت‪۱۰ :‬‬ ‫تیم مش��ترک از فروش��گاه ها و مراکز عرضه اقالم‬ ‫اساس��ی به طور روزانه بازرسی می کنند‪ .‬جعفری‬ ‫دولت ابادی در شش��مین نشست کارگروه مقابله‬ ‫با گران فروش��ی‪ ،‬اثرگ��ذاری بازدیده��ا در بهبود‬ ‫ت برخ��ی اقالم اساس��ی را به عنوان محور‬ ‫وضعی ‬ ‫بعدی م��ورد توجه قرار داد و اف��زود‪ :‬هدف از این‬ ‫بازدیدها در غیر مواردی که جرم به شمار می رود‪،‬‬ ‫اقدام ه��ای س��لبی نبوده و این دی��دگاه حمایتی‬ ‫موجب ش��د اثرگذاری بازرسی ها بیشتر شود‪ .‬وی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با توجه به ش��کنندگی وضع بازار‪ ،‬ان را‬ ‫به واکنش بدن انس��ان هنگام فرورفتن سوزن به‬ ‫ان تش��بیه کرد و افزود‪ :‬به لحاظ حساس��یتی که‬ ‫بازار به خود گرفته‪ ،‬به ش��وک های وارد ش��ده زود‬ ‫جواب می دهد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬مرتضی بانک‪ ،‬مشاور رئیس جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬مبادالت تجاری و اقتصادی در مناطق ازاد‬ ‫براس��اس قانون باید ‪100‬در صد ازاد باش��ند؛ اما‬ ‫بیش��تر وزارتخانه ه��ا و نهاد های اجرایی کش��ور‬ ‫نس��بت به قوانین و ماهیت وج��ودی این مناطق‬ ‫بی اطال ع هس��تند و تمام بخشنامه های سرزمین‬ ‫اصل��ی را در مناطق ازاد نیز به اج��را درمی اورند‪.‬‬ ‫وی نس��بت به اجرا نش��دن قوانین مناطق ازاد از‬ ‫س��وی نهاد های اجرایی کشور انتقاد کرد و افزود‪:‬‬ ‫قابلیت های مناطق ازاد در توس��عه اقتصاد کشور‬ ‫بسیار باال اس��ت که این مناطق می توانند شرایط‬ ‫برون رفت از بحران اقتصادی کنونی را فراهم اورند‬ ‫اما انقدر بر س��ر مشکالت بخشنامه های نهادهای‬ ‫اجرایی درگیر می شوند که مجالی برای استفاده از‬ ‫ی خود ندارد‪.‬‬ ‫فرصت های اقتصاد ‬ ‫ایرنا‪ :‬وزارت دارایی افغانس��تان دس��تور داد‬ ‫مرز ابونصرفراهی در اس��تان «فراه» افغانستان به‬ ‫روی ‪ ۴‬قل��م کاالی ایرانی باز ش��ود‪ .‬در نامه صادر‬ ‫ش��ده از س��وی وزارت دارایی افغانس��تان‪ ،‬امده‬ ‫اس��ت‪ :‬اجازه ورود‪ ۴‬قلم کاالی ایرانی شامل مواد‬ ‫نفتی‪ ،‬سیمان‪ ،‬اهن و کاشی صادر می شود‪ .‬مجوز‬ ‫واردات ب��ا در نظر داش��تن تعهدات انجام ش��ده‪،‬‬ ‫به ط��ور موقت صادر خواهد ش��د و پ��س از زمان‬ ‫تعیین ش��ده (‪۴‬ماه)‪ ،‬بار دیگر ای��ن موضوع برای‬ ‫تصمیم گیری مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬ب��ا حض��ور محمود حجت��ی‪ ،‬وزیر‬ ‫جهادکش��اورزی‪ ،‬پ��روژه واح��د اس��تحصال و‬ ‫بسته بندی خاویار در منطقه قروق تالش گشایش‬ ‫یافت‪ .‬سیدعیسی مهدوی‪ ،‬فرماندار تالش در ایین‬ ‫بهره ب��رداری از این پروژه با بیان اینکه فعالیت این‬ ‫مزرعه از س��ال ‪ ۱۳۸۰‬با دریافت پروانه تاسیس به‬ ‫ظرفیت تولید ‪ ۲۰‬تن گوش��ت در س��ال اغاز شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با س��اخت و اماده س��ازی کامل‬ ‫حوضچه های پرورش��ی در سال ‪ ۱۳۸۳‬نخستین‬ ‫محموله بچه ماهیان خاویاری ذخیره س��ازی شد‬ ‫و پرورش یافت‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫بررسی موضوع «احیای وزارت بازرگانی» برای بار چهارم‪ ،‬این هفته در مجلس با رای مثبت‬ ‫دول��ت می خواه��د قانون��ی ک��ه ‪6‬س��ال پیش با‬ ‫عنوان«تمرک��ز وظایف و اختی��ارات مربوط به بخش‬ ‫کش��اورزی در وزارت جهادکش��اورزی» در مجل��س‬ ‫ش��ورای اسالمی تصویب شد را کنار گذاشته و وزارت‬ ‫بازرگان��ی را احی��ا کند‪ .‬تصمیمی ک��ه قاطعانه بر ان‬ ‫تاکید دارد‪ ،‬به نحوی که پس از ‪3‬بار مخالفت مجلس‬ ‫ب��ا این موضوع‪ ،‬پرونده اش هنوز باز و قرار اس��ت این‬ ‫هفته در کمیس��یون اجتماعی مجلس بررسی شود و‬ ‫پس از رای مثبت‪ ،‬به صحن علنی برود‪.‬‬ ‫ان گونه که هیات رئیسه این کمیسیون به خبرنگار‬ ‫خب��ر دادن��د‪ ،‬ط��رح تش��کیل وزارت تجارت‬ ‫ن بار با توج��ه به اصرار موکد‬ ‫و خدم��ات بازرگانی ای ‬ ‫دولت‪ ،‬در مجلس ش��ورای اسالمی مورد موافقت قرار‬ ‫می گیرد و ش��اهد تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و‬ ‫معدن خواهیم بود‪.‬‬ ‫قان��ون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش‬ ‫کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» موسوم به قانون‬ ‫«انتزاع» در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون‬ ‫اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران در بهمن سال ‪91‬‬ ‫و پس از تایید ش��ورای نگهبان ابالغ ش��د‪ .‬این قانون‬ ‫هرچند اثرات مثبتی نیز به همراه داش��ت‪ ،‬اما دولت‬ ‫معتقد است در شرایط کنونی جدایی بخش بازرگانی‬ ‫و تجارت از بخش صنعت و معدن ضروری خواهد بود‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اس�لامی به دلیل اثرات‬ ‫مثب��ت اجرای قان��ون تمرکز و تجربه ه��ای گوناگون‬ ‫جهانی در یکپارچه سازی امر تولید و تجارت‪ ۳ ،‬بار در‬ ‫تاریخ ‪ ۳‬تیر‪ ۷ ،‬مرداد و ‪ ۱۱‬مهر امسال با تصویب این‬ ‫درخواست دولت مخالفت کردند‪.‬‬ ‫ب��ا این وج��ود‪ ،‬به تازگ��ی دول��ت تالش های خود‬ ‫برای بررس��ی این موضوع در مجلس برای چهارمین‬ ‫بار در س��ال ج��اری را اغاز کرده و ب��ه احتمال زیاد‪،‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه ط��رح «تش��کیل وزارت تجارت و‬ ‫خدم��ات بازرگانی» ازس��وی گروه��ی از نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی تهیه شده اس��ت‪ ،‬موضوع‬ ‫تفکی��ک وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و احیای‬ ‫وزارت بازرگانی م��ورد موافقت نمایندگان خانه ملت‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫دوهفته پیش‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ط��رح تش��کیل وزارت تج��ارت و خدمات‬ ‫بازرگانی را اعالم وصول کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگ��زاری خانه ملت‪ ،‬علیرضا رحیمی‬ ‫در جلس��ه علنی نوبت صبح چهارش��نبه ‪ 8‬اس��فند‬ ‫مجلس شورای اس�لامی طرح تشکیل وزارت تجارت‬ ‫و خدم��ات بازرگانی را جزو موارد اعالم وصول ش��ده‬ ‫ازسوی هیات رئیسه مجلس اعالم کرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1255‬‬ ‫پیاپی ‪2573‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫رضا رحمانی‪20 :‬هزارتن گوشت در انبار های کشور وجود دارد‬ ‫یادداشت‬ ‫نظارت انجمنی‬ ‫مردم نهاد بر‬ ‫نهادهای دولتی‬ ‫صف های گوشت خلوت تر می شود‬ ‫حسین ابراهیمی‬ ‫رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫ب��رای نخس��تین بار‪ ،‬یک تش��کل مردمی به‬ ‫نهاد ه��ای دولتی مراجعه ک��رده و عملکرد انها‬ ‫را در رویاروی��ی با مردم بررس��ی و مورد ارزیابی‬ ‫قرار داده است‪ .‬براساس ایین نامه اجرایی ماده‪6‬‬ ‫قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تمامی‬ ‫نهاد های دولتی و عمومی‪ ،‬سازمان ها‪ ،‬شرکت ها‪،‬‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬نهاده��ا‪ ،‬ش��هردا ری ها و همچنی��ن‬ ‫نهاد هایی که شمول قانون بر انها مستلزم ذکر یا‬ ‫تصریح نام است‪ ،‬موظف هستند اطالعات مربوط‬ ‫ب��ه انجام کار و خدمت را به ان صورت که در این‬ ‫ایین نامه عنوان شده در اختیار مراجعه کنندگان‬ ‫ق��رار دهند‪ .‬از جمله ای��ن اطالعات‪« ،‬مهم ترین‬ ‫عناوی��ن و اطالعات انج��ام کار و ارائه خدمت»‪،‬‬ ‫«فراین��د انجام کار و ارائ��ه خدمت و مدت زمان‬ ‫متع��ارف انجام یا ارائ��ه ان»‪« ،‬هزینه های انجام‬ ‫کار و ارائه خدمت»‪« ،‬عنوان واحد‪ ،‬محل استقرار‬ ‫و تعیی��ن اوقات مراجع��ه»‪« ،‬روش های ممکن‬ ‫برای انجام کار (حض��وری‪ ،‬مکاتبه ای‪ ،‬اینترنتی‬ ‫و تلفنی)»‪« ،‬اعالم مرجع رس��یدگی به انتقادها‪،‬‬ ‫پیشنهادها و ش��کایت های مراجعه کنندگان»‬ ‫و‪ ...‬اس��ت‪ .‬براس��اس ماده ‪ 6‬همی��ن ایین نامه‪،‬‬ ‫اس��تانداری ها موظ��ف هس��تند ب��ا همکاری‬ ‫انجمن های حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫اس��تان موضوع فصل س��وم قانون یادشده پس‬ ‫از دریافت و تجمیع اطالعات در س��طح استان‪،‬‬ ‫در دی هر س��ال گزارش��ی از عملکرد نهاد های‬ ‫اجرای��ی درباره می��زان رضایت ی��ا نارضایتی از‬ ‫نحوه اطالع رسانی در بدو ورود مراجعه کنندگان‬ ‫را تهیه کنند‪ .‬براس��اس ماده ‪ 7‬ای��ن ایین نامه‪،‬‬ ‫استانداری ها موظف هستند نتایج به دست امده‬ ‫از اج��رای این ایین نامه را به واحد های اس��تانی‬ ‫س��ازمان اداری و استخدامی کش��ور ارائه کنند‬ ‫تا در س��امانه نظام مدیری��ت عملکرد دولتی در‬ ‫ارزیابی جامع نهاد های اجرایی مورد بهره برداری‬ ‫ق��رار گیرن��د‪ .‬ح��ال اینکه س��ال های ‪ 95‬و ‪96‬‬ ‫این کار ازس��وی انجمن ه��ای حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان انجام شد‪ .‬گزارش های سال ‪97‬‬ ‫نیز در هر استان در حال تکمیل است و نتایج ان‬ ‫در اوایل سال اینده اعالم خواهد شد‪ .‬انجمن ها با‬ ‫مراجعه به این نهاد ها در صورت مشاهده نواقص‪،‬‬ ‫ان را به استانداری گزارش می کنند و استانداری‬ ‫ه��م برخورد های الزم را انج��ام می دهد‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه خود نهاد ها در رقابت با هم‪ ،‬تمایل به ارائه‬ ‫خدمات بهتر پیدا می کنند‪ .‬هدف انجمن‪ ،‬بهبود‬ ‫خدمات و ش��فافیت اطالعات در کمک رس��انی‬ ‫ب��ه مردم اس��ت‪ .‬نهاد هایی ک��ه عملکرد بهتری‬ ‫داش��ته باشند از سوی انجمن ها مورد تقدیر قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬تا چند روز دیگر‪ ،‬در خراس��ان رضوی‬ ‫انجمن حمای��ت از حق��وق مصرف کنندگان از‬ ‫نهاد های برتر سال ‪ 96‬قدردانی خواهد کرد که با‬ ‫حضور استاندار و چند شخصیت کشوری برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬خراسان شمالی یکی از استان هایی‬ ‫است که ایین تجلیل را چند ماه پیش به جا اورد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جبران مالیات‬ ‫با تمرکز بر فرار مالیاتی‬ ‫نماین��ده وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫هیات رئیس��ه ات��اق اصناف ایران با اش��اره به‬ ‫رکود در بازار از وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫برای واحدهای صنفی‪ ،‬تنفس مالیاتی ‪ ۲‬ساله‬ ‫در نظ��ر بگیرد و مالیات انها براس��اس مالیات‬ ‫قطعی سال گذش��ته‪ ،‬تعیین نشود‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف تهران‪ ،‬ابراهیم‬ ‫درستی با اشاره به تغییرات بازار و حاکم شدن‬ ‫رک��ود در بازار کش��ور اظهارک��رد‪ :‬امروز ما در‬ ‫جنگ اقتصادی هس��تیم و صنوف ما به عنوان‬ ‫ب��ازوان س��تبر انقالب اس�لامی در خط مقدم‬ ‫ای��ن جنگ قرار دارند و اج��ازه نخواهند داد تا‬ ‫دشمنی های ترامپ و عربستان سعودی با این‬ ‫کش��ور‪ ،‬منجر به نتیجه دلخواه این دش��منان‬ ‫شود‪ .‬وی با تاکید بر حاکم شدن رکود در بازار‬ ‫در ماه های گذش��ته گفت‪ :‬شاهد رکود در بازار‬ ‫هستیم و با باال رفتن قیمت ها و به طبع کاهش‬ ‫ت��وان خرید مردم‪ ،‬فروش اصناف کاهش یافته‬ ‫است؛ بنابراین من از سازمان مالیاتی می خواهم‬ ‫که در این شرایط به فکر اصناف باشند و برای‬ ‫مالیات اصن��اف و واحدهای صنفی با توجه به‬ ‫رکود موجود در بازار‪ ،‬تصمیم گیری کنند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ما درخواست داریم تا میزان مالیات‬ ‫اصن��اف در ش��رایط فعل��ی‪ ،‬بر اس��اس میزان‬ ‫ل ان ها محاسبه نشود‬ ‫مالیات قطعی س��ال قب ‬ ‫چراکه امسال شاهد رکود بازار بودیم و تعیین‬ ‫مالیات امس��ال برای اصناف و کسبه واحدهای‬ ‫صنفی‪ ،‬نیازمند تجدید نظر است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫سیدعلی اصغر میرابراهیمی‬ ‫حسین محمدی‬ ‫علی اکبر نریمانی‬ ‫شش��م اس��فند بود که رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به خبرنگار خانه ملت گفت دست کم‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تن گوش��ت در انبارهای کشور وجود دارد و‬ ‫قول داد با انج��ام اقدام هایی جدید تا دو هفته اینده‬ ‫(از ان تاریخ) تحوالتی را در بازار ش��اهد باشیم و در‬ ‫نهایت نرخ گوش��ت تعدیل ش��ده و کاهش یابد‪ .‬حاال‬ ‫به دو هفته نکش��یده‪ ،‬حرکت های��ی اصالحی در بازار‬ ‫گوشت اغاز شده است‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق اصن��اف ته��ران در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫حواله ‪۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن گوش��ت از س��وی س��ازمان‬ ‫جهادکش��اورزی و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫اتاق اصناف داده شده که هزار تن از ان بین پزندگان‬ ‫توزیع می شود‪.‬‬ ‫قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪:‬‬ ‫چن��د وقتی ب��ود که اف��رادی در صف های گوش��ت‬ ‫می ایس��تادند و انها را به پزن��دگان می فروختند‪ .‬در‬ ‫راستای تامین گوش��ت مورد نیاز این صنوف تصمیم‬ ‫گرفته ش��د بخشی از این گوش��ت ها به طور مستقیم‬ ‫در اختی��ار این واحدهای صنفی قرار گیرد تا دس��ت‬ ‫دالالن کوتاه شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ه این ترتی��ب هزار تن گوش��ت بین‬ ‫اتحادیه های چلوکباب‪ ،‬چلوخورش ‪ ،‬رس��توران داران‪،‬‬ ‫اغذیه فروشان و کبابی و حلیم تقسیم می شود‪ .‬درواقع‬ ‫توزیع گوش��ت اغاز شده و بازرسان اصناف نیز بر این‬ ‫فرایند نظارت دارند‪.‬‬ ‫نوده فراهان��ی ادام��ه داد‪ :‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬هزار و‬ ‫‪۲۰۰‬تن گوشت به پادگان ها‪ ،‬زندان ها‪ ،‬بیمارستان ها و‬ ‫دیگر بخش هایی که اش��پزخانه دارند‪ ،‬اختصاص داده‬ ‫ش��د که نمایندگان انها برای دریافت س��همیه خود‬ ‫اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق اصناف تهران همچنین گفت‪ :‬مقداری‬ ‫گوش��ت گرم هم ب��ه قصاب ها اختص��اص می یابد تا‬ ‫مصرف کنندگان خانگی بتوانند از انها گوش��ت مورد‬ ‫نی��از خود را خری��داری کنند‪ .‬به این ترتیب ش��اهد‬ ‫هستیم که تب و تاب بازار کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اتحادیه ها مسئول توزیع‬ ‫رئیس اتحادیه صنف چلوکباب و چلو خورش تهران‬ ‫نیز در این باره اظهارکرد‪ :‬س��همیه ای برای واحدهای‬ ‫زیرمجموعه صن��ف چلوکباب و چلوخورش تهران در‬ ‫نظر گرفته شده است و ما از این اقدام بسیار قدردانی‬ ‫می کنیم‪ .‬این کاری به موقع و برازنده بود و امیدواریم‬ ‫که تداوم داشته باشد تا بازار در تعادل باشد‪.‬‬ ‫علی اکب��ر نریمانی در گفت وگ��و با خبرنگار‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اعضای ما در چند روز گذشته تغذیه شدند‬ ‫و التهاب بازار رو به کاهش اس��ت‪ .‬میزان گوشتی که‬ ‫به اتحادیه اختصاص یافته خوب اس��ت و اگر شرایط‬ ‫این گون��ه پیش برود‪ ،‬واحدهای صنفی این اتحادیه تا‬ ‫پایان سال مشکل گوشت کباب کوبیده را ندارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مس��ئولیت توزیع با اتحادیه اس��ت‪ .‬این‬ ‫گوشت ها‪ ،‬گوشت های یخ زده برزیلی هستند و بیشتر‬ ‫برای کباب کوبیده به کار برده می ش��ود و ما ش��اهد‬ ‫کاهش نرخ گوشت هستیم‪.‬‬ ‫هزار تن گوشت بین اتحادیه های چلوکباب‪ ،‬چلوخورش ‪ ،‬رستوران داران‪،‬‬ ‫اغذیه فروش��ان و کبابی و حلیم تقسیم می شود‪ .‬درواقع توزیع گوشت‬ ‫اغاز شده و بازرسان اصناف نیز بر این فرایند نظارت دارند‬ ‫نریمانی گفت‪ :‬س��همیه اتحادیه ها براس��اس تعداد‬ ‫واحدهای صنفی تعیین می ش��ود و به نظر می رس��د‬ ‫این کار عالوه بر استان تهران در استان های دیگر هم‬ ‫اجرایی شده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل رستوران های لوکس‬ ‫رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس‬ ‫نی��ز در این باره گفت‪ :‬میزان گوش��تی ک��ه در اختیار‬ ‫ه��ر واحد ق��رار می گیرد حدود ‪ ۱۲۰‬کیلو اس��ت که‬ ‫ای��ن میزان گوش��ت ب��رای تهیه ح��دود ‪ ۴۰۰‬پرس‬ ‫غ��ذا کافی اس��ت و برای مص��رف چن��د روز کفایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫سیدعلی اصغر میرابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این گوش��ت ها گوش��ت های یخ زده‬ ‫برزیلی هستند که البته برخی از واحد های ما مصرفی‬ ‫ندارند‪ .‬یک قلم گوش��ت یخی نمی تواند تمام نیازهای‬ ‫گوش��ت رس��توران ها را برطرف کند‪ .‬این گوش��ت ها‬ ‫بیشتر برای کوبیده مناسب است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬به هر ح��ال توزیع این میزان گوش��ت‬ ‫از الته��اب بازار کم می کند اما به میزانی نیس��ت که‬ ‫بگوییم همه مشکالت حل شده است‪.‬‬ ‫میرابراهیمی اظهارکرد‪ :‬بیشتر تعطیلی رستوران ها‬ ‫مربوط به رستوران های لوکس است و نیازشان باید با‬ ‫گوشت گرم تامین شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه کباب و حلی��م تهران با بیان اینکه‬ ‫گوش��ت مورد نیاز صنف پزندگان استان تهران تامین‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬گوشت منجمد برزیلی با نرخ هر کیلو ‪۴۸‬‬ ‫مجلس به رفع مشکالت اصناف ورود کرد‬ ‫ت رئیس��ه اتاق اصناف ایران‪ ،‬تهران و بس��یج اصناف کش��ور در‬ ‫اعضای هیا ‬ ‫راس��تای تبادل نظر و بیان چالش ها و وضعیت اصناف کشور با علی الریجانی‪،‬‬ ‫تو‪‎‬گو کردند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی دیدار و گف ‪‎‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی ات��اق اصناف تهران‪ ،‬در این دیدار نخس��ت‬ ‫اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران‪ ،‬تهران و رئیس بسیج اصناف کشور در‬ ‫س��خنانی به بیان درخواست ها‪ ،‬مطالبات و نظر خود درباره وضعیت اقتصادی‬ ‫کشور پرداختند‪.‬‬ ‫در ادامه این دیدار رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬اینکه در کشور‬ ‫ما بدنه اقتصاد باید از طریق مردم اداره ش��ود نیز موضوعی اس��ت که با توجه‬ ‫به تاکیدات رهبر معظم انقالب و سیاست های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی در حال‬ ‫پیاده سازی در کشور است البته اینکه این سیاست بد اجرا شده‪ ،‬بحث دیگری‬ ‫است؛ اما همین سیاست گذاری های کالن نشان می دهد در سطح باالی کشور‬ ‫چنین نگاهی وجود دارد و الزم اس��ت اش��کاالتی که در این مسیر قرار دارد‪،‬‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫الریجانی یاداور شد‪ :‬در شرایط فعلی اصناف و بخش های گوناگون اقتصادی‬ ‫کش��ور باید نقش��ی متناس��ب با ش��رایط روز را بازی کنند و این نقش باید‬ ‫به گونه ای باش��د که هم برای اعضای صنف رضایت بخش باش��د و هم مردم از‬ ‫ان بهره‪‎‬مند شوند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬اصناف باید در تصمیم گیری های کالن‬ ‫کشور دخیل باشند؛ بنابراین اگر طرحی در مجلس مطرح است که شما نظری‬ ‫متفاوت با دولت دارید برای طرح ان هیچ مشکلی وجود ندارد و می توانید ان‬ ‫را بیان کنید؛ البته در تدوین طرح ها و لوایح به مرکز پژوهش ها توصیه شده از‬ ‫نظر کارشناسی اصناف و اتاق بازرگانی به طور حتم استفاده شود‪.‬‬ ‫الریجانی بیان کرد‪ :‬چنانچه در دولت این همکاری در بخش تصمیم گیری و‬ ‫تصمیم سازی وجود نداشت ما می توانیم توصیه کنیم که از وجود اصناف بهتر‬ ‫و بیشتر استفاده شود؛ البته در این مسیر ممکن است مجلس شورای اسالمی‬ ‫ی��ا دولت در نهایت تصمیم دیگری بگیرد؛ ولی اینکه ش��ما حرف تان را بزنید‬ ‫و با اگاهی تصمیم گیری می ش��ود ما این مس��یر را برای شما فراهم می کنیم؛‬ ‫همچنین در قوه قضائیه هم این مسیر را می توانیم پیش بینی کنیم‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬نکته مهم این اس��ت که در‬ ‫شرایط فعلی اصناف باید خودش را متناسب با شرایط جدید سازماندهی کند‬ ‫یعنی همان گونه که دولت مکلف به ارایش��ی متفاوت در ش��رایط فعلی شده‬ ‫هزار تومان در اختیار این صنف قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف تهران‪،‬‬ ‫حس��ین محم��دی اظهارکرد‪ :‬براس��اس توافقی که با‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عمل امد‪ ،‬گوش��ت‬ ‫م��ورد نیاز صنف پزن��دگان تامین ش��د و حواله های‬ ‫گوشت نیز از س��وی اتحادیه ها برای متقاضیان صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف کبابی‪ ،‬حلیم و اشپز تهران با‬ ‫اع�لام اینکه فراخوان برای دریافت گوش��ت به اطالع‬ ‫اعض��ای صنف رس��یده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بر این اس��اس‬ ‫گوش��ت مورد نیاز و می��زان ف��روش‪ ،‬حواله ها صادر‬ ‫می ش��ود و اعضا می توانند از تعاونی اتحادیه گوش��ت‬ ‫مصرف��ی خ��ود را تامین کنند‪.‬وی با تاکی��د بر اینکه‬ ‫اگر عضوی از صنف گوش��ت مورد نیاز خود را از بازار‬ ‫تامین کند‪ ،‬از س��وی اتحادیه اخط��ار خواهد گرفت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این اق��دام به صالح نیس��ت و مقامات وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تدابیری را ب��رای خروج‬ ‫مصرف کنندگان عمده از بازار اندیشیده اند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫بهتر این اس��ت اعضا نیز ب��رای ارامش بازار همکاری‬ ‫الزم را به عمل بیاورند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬گوش��ت های منجم��د برزیل��ی به نرخ‬ ‫هرکیلو ‪ ۴۸‬هزار تومان به اعضای صنف تعلق خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫محمدی با تاکید بر اینکه با تامین این گوشت نرخ‬ ‫من��وی غذای پزندگان متعادل تر خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بی تردید وقتی گوش��ت مصرفی تامین باشد‪ ،‬نرخ هر‬ ‫اصناف نیز باید خودشان را با شرایط کشور وفق دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نباید بدون دلیل مردم را نگران کرد؛ با کمک خداوند و تدابیری‬ ‫که برای کش��ور اندیش��یده شده اس��ت‪ ،‬می توانیم این مش��کالت را پشت سر‬ ‫بگذاریم و طرح این مسائل هیچ دلیل عقالنی ندارد‪.‬‬ ‫الریجانی تاکید کرد‪ :‬به امید خدا‪ ،‬س��ال اینده ش��رایط بهتری برای اقتصاد‬ ‫کش��ور ایجاد می شود و در این مسیر باید خودمان را متناسب با شرایط تغییر‬ ‫دهیم و به عنوان نمونه‪ ،‬باید روش متعارف برای نظارت بر بازار را تغییر دهیم‬ ‫و وضعیت بازار را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به اظهارات اعضای هیات رئیسه‬ ‫اتاق اصناف ایران و تهران گفت‪ :‬عنوان کردید که نظارت تان را بر بازار بیشتر‬ ‫کرده اید اما همچنان مردم گرانی را احساس می کنند و گرانی که در بازار دیده‬ ‫می شود؛ بنابراین نحوه نظارت و روش خود را باید مورد تجدیدنظر قرار دهید‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بنابراین مکانیس��م نظارتی اصناف نیازمند تغییر اس��ت؛‬ ‫نشس��ت های توجیهی نی��از به تغییراتی دارد تا صنوف اگاهی بیش��تری پیدا‬ ‫کنند و در این مس��یر به طور قطع‪ ،‬اصناف باید احس��اس مسئولیت بیشتری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪ :‬با توجه به شرایط کشور باید یک‬ ‫س��ازماندهی جدید انجام شود و اینکه درخواست دارید به طور ماهانه نشستی‬ ‫با نمایندگان مجلس و کمیس��یون اقتصادی داش��ته باشید نکته مثبتی است‬ ‫ک��ه می توانید با حضور نمایندگان بان��ک مرکزی‪ ،‬گمرک و واردکنندگان این‬ ‫نشس��ت ها را برگزار کنید تا مشکل درک شده و برای ان راهکاری پیش بینی‬ ‫شود‪ .‬الریجانی درباره اینکه قانون کار نیز نیازمند برخی اصالحات است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این موضوع نیز باید با کار کارشناس��ی مورد بررسی قرار گیرد و زمان ان نیز‬ ‫بررس��ی شود که ایا امروز زمان مناسبی برای بازنگری در قانون است یا خیر‪.‬‬ ‫این امادگی وجود دارد این موضوع در مجلس شورای اسالمی بررسی شود‪.‬‬ ‫الریجانی درباره دیگر خواسته برخی اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف کشور‬ ‫درباره اینکه چرا با وجود قانون بخشی از درامدهای ناشی از جرایم به اصناف‬ ‫تعل��ق نمی گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع را نیز از طریق مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫پیگیری خواهیم کرد تا اگر حق با شما باشد‪ ،‬این مبالغ به اصناف برسد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مجلس همچنین امادگی ای��ن را دارد درباره موضوع قانون‬ ‫نظام صنفی چنانچه بار مالی نداش��ته باش��د‪ ،‬اقدام ه��ای الزم را انجام دهد و‬ ‫خواسته های شما را در این باره پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫س��یخ کباب هم بین ‪۸‬تا ‪۱۰‬ه��زار تومان خواهد بود‬ ‫و اعض��ای صنف نی��ز برای اینکه فش��اری به مردم و‬ ‫مصرف کنندگان و مشتریان وارد نشود‪ ،‬باید همکاری‬ ‫الزم را ب��ه عم��ل بیاورن��د چراکه باال رفتن ش��دید‬ ‫قیمت ها تعداد مشتریان شان را کم خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار متعادل می شود‬ ‫وی با بیان اینکه پزندگان‪ ،‬ش��امل رستوران داران‪،‬‬ ‫چلوکبابی ها‪ ،‬اغذیه فروشان و کبابی ها حدود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫عضو دارن��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تامین گوش��ت درحال حاضر‬ ‫اتف��اق افت��اده و بی تردید بازار در هفت��ه اینده رو به‬ ‫تعادل حرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫محمدی با تاکید بر اینکه کمبود گوش��ت برطرف‬ ‫ش��ده‪ ،‬ب��ه برگزاری نشس��ت می��ان اعض��ای صنف‬ ‫پزن��دگان و مقامات بازرگان��ی داخلی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬کس��انی که با‬ ‫هدف سوء اس��تفاده در صف های گوشت می ایستادند‬ ‫و گوش��ت می خریدند تا به نرخ باالتر به رس��توران ها‬ ‫بفروش��ند‪ ،‬بدانند ک��ه دیگر هیچ کباب��ی و پزنده ای‬ ‫خریدار گوشت از انها نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی با تاکید ب��ر اینکه در دو هفته پیش این صنف‬ ‫با کمبود روبه رو بود‪ ،‬اما اقدام های انجام شده مشکل‬ ‫را برط��رف کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تعاون��ی اتحادیه صنف کباب‬ ‫و حلی��م اماده ص��دور حواله برای اعض��ای متقاضی‬ ‫به منظور دریافت گوشت خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬مقرر ش��ده توزیع گوش��ت‬ ‫خان��وار نی��ز به گونه ای باش��د که گوش��ت به دس��ت‬ ‫مصرف کنندگان واقعی و گروه های هدف برسد‪ .‬انچه‬ ‫مجموع��ه این اقدام ه��ا نتیجه خواه��د داد‪ ،‬خلوت تر‬ ‫شدن صف های گوش��ت اس��ت که امیدواریم چنین‬ ‫ام��ری به حقیق��ت پیوس��ته و در هفته ه��ای اینده‬ ‫خبری قاطعانه تر از رفع مشکل توزیع گوشت منتشر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫تصدی گری از بخش دولتی حذف شود‬ ‫نای��ب رئی��س اول اتاق اصناف ای��ران گفت‪:‬‬ ‫دولت��ی قدرتمند اس��ت که بخ��ش خصوصی‬ ‫قدرتمند و تش��کل های صنفی توانمند داش��ته‬ ‫باش��د چراکه بخ��ش خصوصی و رس��یدن به‬ ‫اقتصاد پویا به کشور اقتدار می بخشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف‬ ‫ایران‪ ،‬جالل الدین محمدش��کریه در نشس��تی‬ ‫‪ ۲‬س��اعته ب��ا محم��ود واعظ��ی‪،‬ر ئی��س دفتر‬ ‫رئیس جمه��وری و فع��االن اقتص��ادی بخ��ش‬ ‫خصوص��ی گیالن اظهارکرد‪ :‬اصناف با داش��تن‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون واحد صنف��ی بی��ش از ‪ ۹‬میلیون‬ ‫اش��تغالزایی به طور مس��تقیم و غیرمستقیم در‬ ‫کش��ور داش��ته اند و امروز به عنوان بزرگ ترین‬ ‫واح��د بخش خصوصی در ایجاد امنیت کوش��ا‬ ‫بوده و نقش بزرگی در عرصه اجتماعی‪ ،‬سیاسی‬ ‫و فرهنگی کشور ایفا می کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬دولت بای��د برای ظرفیت‬ ‫بزرگ مجموعه اصناف که یک س��وم جمعیت‬ ‫کش��ور را به خود اختص��اص می دهند برنامه‬ ‫داش��ته باش��د و اصناف به عن��وان بزرگ ترین‬ ‫کارفرمای بخش خصوصی کش��ور تاکنون بار‬ ‫مالی برای دولت نداش��ته اند و تمامی کارهای‬ ‫انجام ش��ده در حوزه اصناف با س��رمایه خود‬ ‫اصناف شکل گرفته است‪.‬‬ ‫شکریه با تاکید بر اینکه دولتی قدرتمند است‬ ‫که بخ��ش خصوصی قدرتمند و تش��کل های‬ ‫صنفی توانمند داشته باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬دولت باید‬ ‫تمام هم و غم خود را برای حمایت از بنگاه های‬ ‫اقتصادی کش��ور بگذارد و تصدی گری از بخش‬ ‫دولتی کشور کنار برود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید بس��تر مناس��بی برای‬ ‫حرکت بخش خصوصی ایجاد شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دولت برای رسیدن به توسعه اقتصادی و رهایی‬ ‫از وضعیت رکود و تورم باید به بخش خصوصی‬ ‫اعتماد کند و حمایت از بنگاه هایی اقتصادی را‬ ‫در اولویت برنامه های خود قرار بدهد‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست‬ ‫با اش��اره به افزایش نق��ش تصدی گری دولت و‬ ‫ایجاد مش��کالت ب��ه وجود امده ب��رای اصناف‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت در بح��ث گردش��گری و میراث‬ ‫فرهنگ��ی ورود داش��ته و همین مس��ئله باعث‬ ‫ش��ده بخش خصوصی که با سرمایه خود وارد‬ ‫کار شده است‪ ،‬سرخورده و بدون انگیزه شود و‬ ‫مش��کالت عدیده ای در این حوزه به وجود بیاید‬ ‫و همچنین در زمینه کسب وکارهای اینترنتی‬ ‫و فضای مجازی نیز وزارت ارتباطات ورود کرده‬ ‫که خود مش��کالتی را ایجاد کرده اس��ت و در‬ ‫بخش حمل و نقل بار و مس��افربری نیز شاهد‬ ‫تصدی گری دولت هستیم و تولی گری از اصناف‬ ‫و بخ��ش خصوصی گرفته ش��ده و هیچ کدام به‬ ‫سود اقتصاد کشور نیست‪.‬‬ ‫ش��کریه تاکید ک��رد‪ :‬از دول��ت می خواهیم‬ ‫اگر اش��تغالی ایج��اد نمی کند دس��ت کم برای‬ ‫حفظ مش��اغل موجود بکوشد و با تصدی گری‬ ‫و تصوی��ب برخی قوانین دس��ت و پاگیر فضای‬ ‫کسب وکار را از بخش خصوصی سلب نکند‪.‬‬ ‫وی با بیان این اینکه ‪ ۸۵‬درصد اقتصاد کشور‬ ‫دولتی اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تصدی گری‬ ‫در دولت ه��ای قبلی ایجاد ش��ده و روز به روز‬ ‫افزایش یافته اس��ت و این مس��ئله پیامدهای‬ ‫خوبی برای اقتصاد کش��ور به همراه نداشته و‬ ‫بای��د نگاه دولت به حمایت و مش��ارکت بخش‬ ‫خصوص��ی در فعالیت های اقتص��ادی جامع تر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1255‬‬ ‫پیاپی ‪2573‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫وزیر اقتصاد‪ :‬تعداد شعب بانک های ما خارج از عرف و استاندارد است‬ ‫کار مس��ئوالن بانک��ی و اقتص��ادی ق��رار گرفته که‬ ‫امیدواریم به سرانجام خوبی برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹حرک�ت ب�ه س�مت توس�عه بانک�داری‬ ‫دیجیتال‬ ‫امروزه دنیا‪ ،‬دنیای فناوری و دیجیتالی شدن است و نظام بانکی ما‬ ‫هم باید به این سمت حرکت کند و کم کردن شعب بانک ها می تواند‬ ‫این مهم را محقق سازد‬ ‫‹ ‹تقویت بنیه مالی بانک ها‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‪ ،‬کارش��ناس حوزه بانکی در این‬ ‫زمین��ه در گفت وگ��و با‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬از انجا‬ ‫که اقتصاد ما به ش��دت بانک محور اس��ت‪ ،‬بانک های‬ ‫م��ا باید از کارای��ی الزم برخوردار باش��ند تا بتوانند‬ ‫س��ایر بخش ه��ا را حمایت کنند و در راس��تای رفع‬ ‫مشکالت شان گام بردارند‪ .‬اما ما درحال حاضر با نظام‬ ‫بانکی روبه رو هستیم که به دلیل مشکالتی که به ان ‬ ‫دچار اس��ت چندان عملکرد خوب��ی در حوزه اقتصاد‬ ‫ندارد و از وظیفه اصلی اش که همان بانکداری است‪ ،‬‬ ‫فاصله گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬بانک ه��ای ما درحال حاض��ر با تعداد‬ ‫باالیی از ش��عب روبه رو هس��تند که وجود این شعب‬ ‫خیل��ی توجیه پذیر نیس��ت زیرا هزین��ه باالیی را به‬ ‫بانک ه��ا تحمیل می کن��د که باعث ب��اال رفتن نرخ‬ ‫تمام ش��ده پول و گران شدن هزینه تامین مالی برای‬ ‫بخش اقتصاد می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن چرخ��ه می تواند بخش‬ ‫اقتص��ادی کش��ور را متاثر کن��د و چالش هایی را به‬ ‫وج��ود اورد‪ ،‬اف��زود‪ :‬م��ا درحال حاضر چ��اره ای جز‬ ‫کوچک س��ازی بازار پولی کشور نداریم و این اقدامی‬ ‫اس��ت که باید از خیلی قبل اتفاق می افتاد‪ .‬بانک ها و‬ ‫ش��عب بانک های ما باید تجمیع و ادغام ش��وند و ان‬ ‫دس��ته از شعبی که بازدهی الزم را ندارند جمع اوری‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬بای��د بپذیریم که اقتصاد‬ ‫ما ظرفی��ت فعالیت این تعداد ش��عب که عملکردی‬ ‫یکس��ان دارن��د را ندارد و حتی نی��ازی به این تعداد‬ ‫شعبه هم نیست‪ .‬بی شک هر چه این بازار گسترده تر‬ ‫باشد‪ ،‬نظارت و عملکرد بانک ها هم تضعیف می شود‬ ‫و این در نهایت کارای��ی بانک ها را کم می کند و اثر‬ ‫منفی ب��ر اقتصاد خواهد داش��ت در حالی که با کم‬ ‫ک��ردن ش��عب و حرکت به س��مت دیجیتالی کردن‬ ‫ن گام ه��ای مثبتی در ای��ن زمینه‬ ‫بانک ه��ا می ت��وا ‬ ‫برداش��ت‪ .‬امیرت��اش اظه��ار کرد‪ :‬بانک ه��ای ما در‬ ‫س��ال های اخیر با ناترازی در منابع روبه رو ش��ده اند‬ ‫ک��ه این امر انه��ا را به س��مت بنگاهداری و س��ایر‬ ‫فعالیت های غیر بانکی سوق داده است‪ .‬از این رو‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت با فروش ش��عب و اموال مازادشان هزینه های‬ ‫جاری ش��ان را کم و منابعی ک��ه در این بخش بلوکه‬ ‫شده را ازادس��ازی کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بی تردید این‬ ‫ام��ر در نهایت ب��ه تقویت بنیه مال��ی بانک ها کمک‬ ‫خواهد کرد و باعث خواهد ش��د ساختار مالی بهتری‬ ‫داشته باشند؛ این سیاست مثبتی است که در دستور‬ ‫جواد صالحی‪ ،‬کارشناس و صاحب نظر حوزه بانک‬ ‫نی��ز در این زمین��ه در گفت وگو با‬ ‫هر اقدامی‬ ‫که باعث کوچک سازی نظام بانکی می شود را مثبت‬ ‫ارزیابی ک��رد و گفت‪ :‬امروزه دنی��ا‪ ،‬دنیای فناوری و‬ ‫دیجیتالی شدن است و نظام بانکی ما هم باید به این‬ ‫سمت حرکت کند و کم کردن شعب بانک ها می تواند‬ ‫این مهم را محقق سازد‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬درحال حاضر با دارایی های غیر منقول‬ ‫زیادی در نظام بانکی روبه رو هس��تیم که این منابع‬ ‫می تواند از این محل ازادسازی شود و در فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی ب��ه کار ای��د‪ .‬بانکداری ما باید به س��مت‬ ‫دیجیتالی شدن و فعالیت بدون شعبه حرکت کند و‬ ‫این موضوعی اس��ت که در دنیا شکل گرفته و ما هم‬ ‫ناگزیر باید این هدف را محقق کنیم‪.‬‬ ‫او خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬م��ا ب��ا توس��عه بانک��داری‬ ‫الکترونیک در طول سال های گذشته توانستیم تا حد‬ ‫زیادی از مراجعه حضوری افراد به ش��عب بکاهیم ‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬وجود این همه شعبه در کشور خیلی توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد و باید این شعب ها کم شود‪.‬‬ ‫این کارشناس معتقد است این مهم در حال حاضر‬ ‫م��ورد توجه مس��ئوالن ق��رار گرفته و در راس��تای‬ ‫اص�لاح نظام بانکی قرار اس��ت گام های در راس��تای‬ ‫کوچک س��ازی بازار پولی کش��ور چ��ه از محل ادغام‬ ‫بانک ها چه تجمیع ش��عب انها‪ ،‬انجام ش��ود که باید‬ ‫این مهم را به فال نیک گرفت‪.‬‬ ‫صالحی بر این باور اس��ت که شروع این اصالحات‬ ‫می تواند برای اقتصاد کش��ور نیز مفید واقع ش��ود و‬ ‫درنهای��ت رقابت مثبتی را در بین بانک ها ایجاد کند‬ ‫که خدمات بهتری را به مشتریان ش��ان بدهند‪ .‬اینکه‬ ‫این رقابت در راس��تای افزایش نرخ س��ود یا افزایش‬ ‫شعب باشد خیلی نمی تواند برای اقتصاد کارامد واقع‬ ‫شود و این نگرش باید تغییر کند‪.‬‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫پژوهشگر اقتصاد‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫افزای��ش تع��داد بانک ها و توس��عه ش��عب انها در‬ ‫سال های گذش��ته هزینه های باالیی را به این بخش‬ ‫وارد کرده و باعث شده تا در کنار سایر عوامل‪ ،‬بانک ها‬ ‫در این س��ال ها از وظایف اصلی خود فاصله بگیرند و‬ ‫با روی اوردن به بحث بنگاهداری‪ ،‬اس��یب های جدی‬ ‫به اقتصاد کش��ور وارد کنند‪ .‬کارشناس��ان می گویند‬ ‫نظ��ام بانکی ما باید به س��مت اص�لاح برود و تالش‬ ‫کند ش��عب بانک های ناکارام��د و انهایی که توجیه‬ ‫اقتصادی مطلوبی ندارند را جمع اوری کند‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت��ی‪ ،‬بانک ه��ا باید ب��ا جایگزی��ن کردن‬ ‫بانک��داری دیجیتال با ش��عبه داری باع��ث کارامدتر‬ ‫ش��دن نظام بانکی در کشور شوند و این امری ناگزیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‬ ‫جواد صالحی‬ ‫منابع ریالی و ارزی مورد نیاز کاالهای اساسی تامین شد‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم‬ ‫ب��ازار از تامین مناب��ع ریالی و ارزی م��ورد نیاز کاالهای‬ ‫اساس��ی و ض��روری مردم خب��ر داد و اعالم ک��رد‪ :‬بانک‬ ‫مرک��زی اماده تامی��ن نیازها از طریق بانک ها اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایبِنا‪ ،‬عبدالناصر همتی در حاش��یه جلسه ستاد‬ ‫تنظی��م بازار گفت‪ :‬در این جلس��ه همچون جلس��ه های‬ ‫پی��ش ‪ ،‬محور نشس��ت دغدغ��ه دولت در زمین��ه تامین‬ ‫و توزیع کاالهای اساس��ی پایان س��ال م��ردم بود که در‬ ‫همین راس��تا معاون اول رئیس جمه��وری به بخش های‬ ‫مختلف تاکیداتی داشتند‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مناب��ع ریالی و ارزی مورد نیاز کاالهای اساس��ی و‬ ‫ضروری مردم تامین ش��ده و مش��کل اساسی در بخش‬ ‫توزیع کاالها و سوءاس��تفاده هایی است که در این زمینه‬ ‫رخ می دهد‪ .‬وی با اش��اره به اعالم امادگی بانک مرکزی‬ ‫به منظور تامین نیازهای ارزی و ریالی خاطر نش��ان کرد‪:‬‬ ‫از جمله موضوع های مهم مطرح ش��ده فعالیت بخش های‬ ‫متولی تامین کاالی مورد نیاز مردم در شب عید است که‬ ‫در همی��ن زمینه بانک مرکزی به منظور تامین نیازهای‬ ‫ارزی و حت��ی ریالی از طریق بانک ها اعالم امادگی کرده‬ ‫است‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی همچنین به افزایش سقف‬ ‫برداش��ت از خودپردازهای بانک ها در ایام پایانی سال تا‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تومان اشاره کرده و گفت‪ :‬ضمن اینکه سقف‬ ‫تراکن��ش روی کارتخوان ه��ا همان روزان��ه ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫همتی با اع�لام اینکه درحال حاض��ر ارامش در نظام‬ ‫بانکی حاکم ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬مردم از خدمات مختلف‬ ‫نظام بانکی اس��تفاده می کنند‪ ،‬ضمن اینکه اسکناس از‬ ‫طریق بانک های عامل نیز تامین می شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹امض�ای تفاهمنام�ه هم�کاری بان�ک مل�ی و‬ ‫استانداری گیالن‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک مل��ی و اس��تاندار گی�لان در حض��ور‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬تفاهمنام��ه ای ب��ه منظ��ور حمای��ت از‬ ‫س��رمایه گذاری و تامین مالی طرح های صنعتی‪ ،‬کش��اورزی‬ ‫وخدماتی با رویکرد بهبود و توس��عه ش��اخص های اقتصادی‬ ‫اس��تان امضا کردند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫محمد رضا حس��ین زاده که همزمان با س��فر رئیس جمهوری‬ ‫و اعضای هیات دولت به اس��تان گیالن س��فر ک��رده بود‪ ،‬در‬ ‫جلس��ه توسعه و برگزیدگان و بهره برداری همزمان پروژه های‬ ‫زیربنای��ی و اقتصادی‪ ،‬این تفاهمنام��ه را با هدف تامین مالی‬ ‫طرح های تولیدی با مصطفی س��االری‪ ،‬استاندار گیالن امضا‬ ‫کرد‪ .‬همچنین در ادامه س��فر مدیرعام��ل بانک ملی ایران به‬ ‫اس��تان گی�لان‪ ،‬وی در جمع مدیران و کارکن��ان بانک ملی‬ ‫استان حضور یافت و با انها دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫حس��ین زاده در ای��ن جلس��ه‪ ،‬ضم��ن قدردان��ی از تالش‬ ‫همکاران اس��تان گیالن‪ ،‬توجه کارکنان را در ش��رایط جنگ‬ ‫اقتصادی به مدارای هوش��مندانه و منصفانه با مردم خواستار‬ ‫ش��د‪ .‬مدیرعامل بانک ملی ایران گف��ت‪ :‬با فرهیختگی خاص‬ ‫و مهربان��ی ویژه ای که از مردم اس��تان گیالن س��راغ داریم‪،‬‬ ‫انتظار می رود همکاران مانند قبل با خوشرویی با مردم‪ ،‬حفظ‬ ‫کرامت انسانی مشتریان را مورد نظر قرار دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ش��رایط ویژه اقتصادی برای کمک به اقش��ار‬ ‫ضعیف و متوس��ط جامعه‪ ،‬اعطای تس��هیالت خ��رد می تواند‬ ‫مشکالت معیش��تی مردم را بهبود یا تسکین بخشد که ما به‬ ‫عنوان خادم مردم‪ ،‬در ای��ن عرصه ضمن گرفتن تصمیم های‬ ‫کافی اهتمام خواهیم داش��ت‪ .‬حسین زاده تاکید کرد‪ :‬بدیهی‬ ‫اس��ت بنابر نظر و تاکی��د رئیس جمهوری در ش��رایط جنگ‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اولویت نخس��ت امور بانک ها رفع مش��کل منابع‬ ‫واحدهای تولیدی به ویژه به عنوان س��رمایه در گردش است‬ ‫که باید در این باره بس��یار کوش��ا و با دقت و س��رعت عمل‬ ‫ک��رد‪ ،‬البته تامین منابع س��رمایه در گردش برای ان دس��ته‬ ‫از واحده��ای تولیدی مقبول اس��ت که هم اکن��ون به فروش‬ ‫محصوالت مش��غول هستند و اشتغال فعلی انها حفظ خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک پارس�یان‪ ،‬یاریگر اقتصاد کشور در دوران‬ ‫تحریم‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور گفت‪ :‬بانک ها به ویژه‬ ‫بانک پارس��یان در پیش��برد طرح های عمرانی و توس��عه ای‬ ‫کش��ور در دوران تحریم عملکرد مثبتی داش��تند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک پارسیان‪ ،‬حمیده زرابادی بیان کرد‪ :‬ورود‬ ‫بانک ها به طرح های توس��عه ای و عمرانی عالوه بر تامین مالی‬ ‫طرح ها‪ ،‬اشتغالزایی مولد و پایداری اقتصاد را به همراه دارد و‬ ‫منجر به کاهش بیکاری می شود‪ .‬وی اعالم کرد‪ :‬سرمایه گذاری‬ ‫بانک ها در طرح های توسعه ای و عمرانی باید با نظارت همراه‬ ‫باش��د‪ ،‬در صورت نظارت بر مش��ارکت بانک ها در این طرح ها‬ ‫تا حد زیادی به اقتصاد فعلی که دچار بحران و تحریم اس��ت‪،‬‬ ‫کمک می ش��ود زیرا طرح های زیرساختی همواره اثر مطلوب‬ ‫در اقتصاد داش��ته اند‪ .‬وی افزود‪ :‬متاس��فانه در سال های اخیر‬ ‫هجمه علیه بانک ها بس��یار زیاد شده در حالی که بسیاری از‬ ‫اقدام های بانک ها به ویژه بانک های خصوصی مانند پارس��یان‬ ‫ک��ه در طرح ه��ای عمرانی چون اب رس��انی و گازرس��انی به‬ ‫مناطق محروم‪ ،‬پاالیش��گاه بیدبلند بهبهان‪ ،‬فوالد سبزوار و‪...‬‬ ‫مشارکت دارند‪ ،‬نادیده انگاشته می شود‪ .‬این عضو کمیسیون‬ ‫صنایع خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬باید ت�لاش کنیم ت��ا همکاری و‬ ‫مشارکت بانک ها در طرح های عمرانی و توسعه ای بیشتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پاس�ارگاد‪ ،‬تنه�ا بانک ایرانی در بی�ن ‪ ۵۰۰‬برند‬ ‫برتر بانکی دنیا‬ ‫بر اس��اس اعالم نش��ریه معتبر بنکر (‪ ،)The Banker‬بار‬ ‫دیگر بانک پاسارگاد به عنوان تنها بانک ایرانی بین ‪ ۵۰۰‬برند‬ ‫برتر بانکی دنیا در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬با دریافت رتبه ‪ ۲۵۶‬انتخاب‬ ‫شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد‪ ،‬در این رتبه بندی‬ ‫که ساالنه از سوی نشریه بنک ر و موسسه معتبر برند فایننس‬ ‫انجام می شو د‪ ،‬برای ارزش گذاری برند بانک ها از روش تنزیل‬ ‫جری��ان ورودی اتی دارایی های فک��ری و برند (‪)Royalties‬‬ ‫ب��رای محاس��به ارزش خال��ص فعل��ی ان (‪Net Present‬‬ ‫‪ )Value‬استفاده می شود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬بانک پاسارگاد موفق‬ ‫ش��د به دلیل عملکرد درخشان در سال های گذشته‪ ،‬در زمره‬ ‫‪ ۵۰۰‬برند برتر بانکی جهان قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹«بل�وط ایران زمی�ن» پوی�ش جدی�د بان�ک‬ ‫ایران زمین‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک ایران زمین با اش��اره ب��ه پویش محیط‬ ‫یادداشت‬ ‫رش��د قارچ گونه بانک ها و ش��عب انها در سال های‬ ‫اخیر به نحوی پیش رفته که سبب شده سرانه تعداد‬ ‫ش��عب بانکی در کش��ور از بس��یاری از کشورهای با‬ ‫حجم اقتصادی گسترده نیز فراتر برود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫به ه��ر خیابان و مرک��ز تجاری که وارد می ش��ویم‪،‬‬ ‫چندین ش��عبه بان��ک را می بینیم ک��ه در کنار هم‬ ‫فعالیت مش��ابه انجام می دهند که شاید فعالیت شان‬ ‫ب��ا توجه به توس��عه بانکداری الکترونیک در کش��ور‬ ‫و قرار گرفتن در مس��یر توس��عه بانکداری دیجیتال‬ ‫خیلی توجیه پذیر نباش��د‪ .‬بر اساس امارهای موجود‪،‬‬ ‫در حال حاضر بیش از ‪ ۲۳‬هزار ش��عبه فعال در کشور‬ ‫هس��ت که با وجود این امار‪ ،‬سهم هر ‪ ۳۴۰۰‬ایرانی‬ ‫معادل یک شعبه است‪.‬‬ ‫در ط��ول یکی دو س��ال گذش��ته در حالی بحث‬ ‫کاه��ش تع��داد ش��عب بانک��ی در کش��ور مطرح و‬ ‫اقدام های��ی نی��ز در این زمینه انجام ش��ده اس��ت و‬ ‫ط در مواردی بر کاهش و ساماندهی‬ ‫مس��ئوالن مربو ‬ ‫شعب بانکی تاکید داشته اند که در تازه ترین اقدام ها‬ ‫نیز در راستای اصالحات نظام بانکی‪ ،‬فرهاد دژپسند‪،‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش تعداد ش��عب‬ ‫بانکی با در نظر گرفتن نیازها و مالحظات منطقه ای‬ ‫خبر داده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه برنامه جدی برای‬ ‫کاهش شعب داریم اما باید در این زمینه نیازمندی ها‬ ‫و مالحظات منطقه ای را در نظر بگیریم‪ ،‬افزود‪ :‬درباره‬ ‫ش��عب بانکی لزوما کاهش موضوعیت ندارد و ممکن‬ ‫اس��ت در برخی نقاط ایجاد ش��عب جدی��د کارکرد‬ ‫اقتصادی و اجتماعی داش��ته باش��د ام��ا در مجموع‬ ‫تعداد شعب کاهش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتص��اد درب��اره مقاومت هایی که نس��بت‬ ‫به جم��ع اوری ش��عب بانکی وج��ود دارد نیز گفت‪:‬‬ ‫اگر نظ��ام بانکی متحول و خدمت رس��انی تس��هیل‬ ‫ش��ود و همه احس��اس کنن��د که بدون ش��عبه نیز‬ ‫می توانن��د خدم��ات دریافت کنن��د‪ ،‬مقاومت از بین‬ ‫خواه��د رفت و وجود ش��عبه دیگ��ر مطالبه نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫دژپسند با تاکید بر اینکه تعداد شعب بانک های ما‬ ‫خارج از عرف و استاندارد است و باید برنامه ای برای‬ ‫پایش ان تهیه ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ب��ا تجهیز منابع‬ ‫حاصل از واگذاری شرکت ها و اموال مازاد و همچنین‬ ‫تبدیل ش��عب ب��ه منابع می ت��وان این مناب��ع را در‬ ‫تامین نیاز فعاالن اقتصادی و بنگاه های تولید به کار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بر ای��ن باورند که با در دس��تور کار‬ ‫قرار دادن این سیاس��ت و کم کردن ش��عب بانک ها‪،‬‬ ‫می توان انتظار داشت که نظام بانکی کشور کوچک تر‬ ‫و کارامدت��ر ش��ود و هزینه های بانک��ی از این بابت‬ ‫به حداقل برس��د‪ ،‬ضمن اینکه ای��ن منابع در نهایت‬ ‫می توان��د بخش اقتصاد را نش��انه بگیرد و به س��مت‬ ‫بخش ه��ای مولد که نیازمند منابع هس��تند حرکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫پایش شعب بانکی‬ ‫اهمیت‬ ‫تولید نواورانه‬ ‫زیس��تی این بانک به ن��ام «بلوط ایران زمی��ن» گفت‪ :‬هرچه‬ ‫جامعه نس��بت به مس��ائل پیرامون خود اگاه تر و حس��اس تر‬ ‫باشد‪ ،‬مس��یر پیشرفت و توس��عه هموارتر خواهد‪ .‬به گزارش‬ ‫بان��ک ایران زمین‪ ،‬عبدالمجی��د پورس��عید‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫ایران زمین با اش��اره به اینکه موسسه ها و سازمان های بزرگ‬ ‫ام��روز باید در صف نخس��ت انجام مس��ئولیت های اجتماعی‬ ‫باش��ند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مش��تر یان امروز از برندها‪ ،‬س��ازمان ها و‬ ‫ش��رکت های بزرگ انتظار دارند عالوه بر ارائه خدمات مناسب‬ ‫نسبت به مسائل پیرامونی حساسیت نشان داده و سعی کنند‬ ‫خدمات و محصوالت خود را هم راس��تا با انها توس��عه دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بانک ها جزو موسس��ه هایی هس��تند که به همه‬ ‫م��ردم از طیف ها و طبقه های مختلف خدمت می دهند و این‬ ‫امر باعث می ش��ود ضمن درک بیش��تر مسائل جامعه بتوانند‬ ‫گام های موثری برای افزایش حساسیت مردم و بهبود اگاهی‬ ‫انها بردارند‪ .‬مدیرعامل بانک ایران زمین در ادامه یاداور ش��د‪:‬‬ ‫حذف کاغذ از مراودات اداری‪ ،‬گس��ترش بانکداری دیجیتال‬ ‫و همچنی��ن پیوس��تن بانک ه��ا ب��ه پویش حذف سررس��ید‬ ‫نش��ان از گام ه��ای موثری دارد ک��ه بانک ها در این مس��یر‬ ‫برداشته اند‪.‬‬ ‫وی ضم��ن معرف��ی پوی��ش جدی��د حمای��ت از «بل��وط‬ ‫ایران زمین» که با هدف اگاه سازی جامعه درباره از بین رفتن‬ ‫این گونه زیبای مناطق زاگرس انجام شده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در روز‬ ‫درختکاری ما عالوه بر اینکه اقدام به کاشت درخت می کنیم‪،‬‬ ‫باید نسبت به حفظ میراث فعلی نیز حساس باشیم‪.‬‬ ‫نواوری عبارت است از بهره برداری از ایده های‬ ‫جدید به نحوی که ارزش افزوده و مزیت رقابتی‬ ‫ایجاد کند‪ .‬امروزه تولیدکنندگانی که در فرایند‬ ‫طراحی و خلق محصول از ن��واوری و ایده های‬ ‫نواورانه بهره گرفته اند به مزایای رقابتی دس��ت‬ ‫یافته اند‪.‬‬ ‫نواوری یک موضوع اساسی در رشد اقتصادی‬ ‫اس��ت و در کش��ورهای صنعتی موجب توسعه‬ ‫اقتص��ادی و اجتماع��ی بلندمدت می ش��ود‪ .‬به‬ ‫عبارت��ی‪ ،‬ن��واوری صنعت��ی به عن��وان نیروی‬ ‫اصلی پیش برن��ده رقابت و توفیق های اقتصادی‬ ‫و اجتماع��ی تنه��ا از طریق س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش مولد اقتصادی رش��د می کند‪ ،‬البته الزم‬ ‫اس��ت که فرایندها در ج��ای خود قرار گیرند تا‬ ‫بتوانند یک تعام��ل صنعتی و علمی میان بازار‪،‬‬ ‫س��رمایه انسانی و بنگاه های تولیدی و اقتصادی‬ ‫برقرار کنند‪ .‬ن��واوری در تولید صنعتی نیازمند‬ ‫نواوری «معمارگرایانه» است که مفهوم دیگری‬ ‫از ن��واوری اس��ت و ب��ه معنای مرت��ب کردن‬ ‫روش هایی اس��ت که اج��زا در درون طرح یک‬ ‫ش��بکه تولید با یکدیگر ارتب��اط پیدا می کنند‪.‬‬ ‫وینس��تون چرچیل معتقد بود «ق��درت اینده‬ ‫در ق��درت ذهن نهفته اس��ت» و ب��ه عقیده تام‬ ‫پیترز «قدرت در زور نیس��ت‪ ،‬در ذهن اس��ت»‪.‬‬ ‫اهمیت ن��واوری را می توان در واژگان تام پیترز‬ ‫[خطاب به س��ازمان های صنعتی] خالصه کرد‪:‬‬ ‫«یا ن��واوری یا م��رگ»! نواوری نه ب��ه معنای‬ ‫«تحقق و توس��عه» اس��ت و نه به معنای علم و‬ ‫فناوری پیش��رفته‪ .‬زمانی ک��ه از مبحث نواوری‬ ‫س��خن به میان می ای��د‪ ،‬اذهان ناخواس��ته به‬ ‫سوی نواوری محصول و گاهی فرایند تولید ان‬ ‫متمرکز می ش��ود‪ ،‬حتی در بعضی مواقع درباره‬ ‫نواوری خدمات هم صحبت��ی به میان نمی اید‬ ‫در حال��ی که ما در این برهه از زمان به نواوری‬ ‫در کل فرایندهای س��ازمان یعن��ی فرایندهای‬ ‫پش��تیبانی‪ ،‬عملیاتی و به ویژه فرایند مدیریتی‬ ‫نیاز داریم و بدون س��امان دادن به این فرایندها‬ ‫در عمل نواوری صنعتی و تولید محصولی مفید‬ ‫و موث��ر واقع نخواهد ش��د‪ .‬در فراین��د نواوری‬ ‫این پرس��ش مطرح اس��ت که ایا برای نواوری‬ ‫پیش زمین��ه ای وج��ود دارد؟ بای��د گفت پیش‬ ‫زمینه ن��واوری‪ ،‬فرهن��گ نواوری در س��ازمان‬ ‫اس��ت‪ .‬پس از چندین س��ال تحقیق و مشاهده‪،‬‬ ‫دالی��ل متعدد و به طور تقریبی مش��ابهی برای‬ ‫به نتیجه نرس��یدن نواوری ها به دست امده که‬ ‫در اینجا عوامل مهم شکس��ت ن��واوری عنوان‬ ‫می ش��ود‪ :‬نبود فرهنگی که از ن��واوری حمایت‬ ‫کند‪ ،‬نبود مربیان و مدیران توانمند در تیم های‬ ‫نواوری‪ ،‬صرف نکردن زمان و انرژی کافی برای‬ ‫رفع ابهام های سازمانی‪ ،‬احساس مالکیت نکردن‬ ‫ل سازمان‪ ،‬توسعه ندادن ابزارها و‬ ‫مدیران در قبا ‬ ‫سنجش های اندازه گیری پیشرفت‪ ،‬ایجاد نکردن‬ ‫تنوع در فرایندها (عقاید مختلف و متضاد)‪ ،‬نبود‬ ‫ارتباط بین طرح ها و طرح ها با راهبرد سازمان‪،‬‬ ‫نبود یک فرایند گسترده و فراگیر برای نواوری‪،‬‬ ‫تخصیص ندادن منابع کاف��ی برای این فرایند‪،‬‬ ‫نب��ود یک نظام ایده پرداز مدیریتی‪ .‬به طور کلی‬ ‫در فراین��د نواوری در س��ازمان های مختلف ‪۳‬‬ ‫نکت��ه دارای اهمیت وج��ود دارد که عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬توانمندی و تواناسازی که همان منابع است؛‬ ‫‪ -۲‬فرهنگ سازمان؛ ‪ -۳‬شبکه ها و ابزارهایی که‬ ‫در ان سازمان وجود دارند‪ .‬در زمینه ویژگی های‬ ‫محی��ط نواوری باید در نظر داش��ت که نواوری‬ ‫را فراین��د‪ ،‬محصول و س��ازمان ایجاد نمی کنند‬ ‫بلک��ه کارکنان ان را ایجاد می کنند و این همان‬ ‫مدیریت نواوری اس��ت‪ .‬مسئولیت مدیران ارشد‬ ‫یا کارکنان یک س��ازمان این است که محیطی‬ ‫را برای ن��واوری فراهم کنند‪ .‬برای ایجاد چنین‬ ‫محیطی ‪ ۸‬شرط الزم است‪ :‬ریسک‪ ،‬اعتماد بین‬ ‫افراد‪ ،‬رک گویی‪ ،‬تعهد افراد نس��بت به ش��غل و‬ ‫سازمانی که در ان مشغول فعالیت هستند‪ ،‬دادن‬ ‫ازادی و اختیار عمل به افراد برای تصمیم گیری‪،‬‬ ‫س��رزندگی و داش��تن روحی��ه خ��وب در افراد ‬ ‫س��ازمان‪ ،‬گفت وگوی باز برای ایجاد س��ینرژی‬ ‫و پش��تیبانی از ای��ده منابع‪ .‬البت��ه ویژگی ها یا‬ ‫ش��روطی که گفته ش��د در برخی سازمان های‬ ‫صنعت��ی کمت��ر مورد توج��ه قرار می گی��رد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬مدیریت ارش��د هر س��ازمان باید توجه‬ ‫داشته باشد که ‪ ۸۰‬درصد نواوری ها را کارکنان‬ ‫س��ازمان و ‪ ۲۰‬درصد را مدیران ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬برای توسعه تولید نواورانه ای که منجر‬ ‫به ارتقای کیفیت‪ ،‬افزایش مزایای رقابتی کاالی‬ ‫تولیدی و توس��عه بازار شود‪ ،‬باید نقش کارکنان‬ ‫در خلق محصول جدی��د و باکیفیت را در تمام‬ ‫مراحل تولید مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1255‬‬ ‫پیاپی ‪2573‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫بررسی می کند‬ ‫خبر‬ ‫بلیت فروشی نمایشگاه‬ ‫در ‪ 3‬ثانیه!‬ ‫نمایش��گاه مونی��خ از ی��ک س��امانه جدید‬ ‫فروش بلیت در دوره اخیر نمایش��گاه ‪Expo‬‬ ‫‪ Real‬اس��تفاده ک��رد ک��ه در ‪ 3‬ثانی��ه تمام‬ ‫فرایند پذیرش را انجام می دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خبری عصر نمایش��گاه‪،‬‬ ‫نمایش��گاه مونی��خ در دوره اخیر نمایش��گاه‬ ‫‪ Expo Real‬از فناوری اس��تفاده کرد که به‬ ‫بهبود روند پذیرش بازدیدکنندگان از ثبت نام‬ ‫برخ��ط ت��ا ورودی (گیت)ها کم��ک می کرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬ورودی کنت��رل ت��ردد گ��ردان به انبوه‬ ‫بازدیدکنن��دگان اجازه می داد هنگام مراجعه‬ ‫به سرعت وارد نمایشگاه شوند‪.‬‬ ‫م��ارک ل��ووزف‪ ،‬مدیرعام��ل ‪ADITUS‬‬ ‫و مج��ری این پروژه گفت‪ :‬چ��اپ کارت های‬ ‫بازدیدکنندگان در ورودی ها یکی ازتغییرات‬ ‫برجس��ته نمایش��گاه مونیخ اس��ت‪ .‬در اینجا‬ ‫بازدید کنندگان بهبود را احساس می کنند و‬ ‫دیجیتالی شدن فرایندها را می بینند‪.‬‬ ‫بازدیدکنن��دگان می توانن��د به راحت��ی با‬ ‫اس��تفاده از گوش��ی های تلفن هم��راه خود‬ ‫در ورودی ثبت ن��ام ش��وند و با اس��کن بلیت‬ ‫خ��ود از روی گوش��ی‪ ،‬تبلت یا س��اعت های‬ ‫هوش��مند خود هنگام ورود به کارت خود را‬ ‫دریافت کنند‪ .‬نهایت س��ادگی استفاده برای‬ ‫بازدیدکنندگان‪.‬‬ ‫تقاضای نمایش��گاه مونیخ برای یک سامانه‬ ‫کلی مدرن برای شرکت کنندگانش بسیار باال‬ ‫بود‪ .‬م��ا افتخار می کنیم موفقیت نخس��تین‬ ‫نمایش��گاه تجاری با استفاده از این سامانه را‬ ‫گزارش دهیم‪ .‬ما از همه کس��انی که در این‬ ‫پروژه ما را یاری کردند و از فعاالن نمایشگاه‬ ‫مونیخ تشکر می کنیم‪.‬‬ ‫نمایش��گاه مونیخ یکی از بزرگ ترین مراکز‬ ‫نمایش��گاهی در الم��ان اس��ت ک��ه دارای‬ ‫‪۱۸۰‬هزار مترمربع فضای داخلی و ‪۴۲۵‬هزار‬ ‫متر مربع فضای باز است‪.‬‬ ‫ش��رکت ‪ ADITUS‬نیز از زمان تاسیس‬ ‫یعن��ی ‪ ۲۱‬س��ال پی��ش در ح��ال توس��عه‬ ‫راهکارهای��ی ب��رای ف��روش بلی��ت‪ ،‬کنترل‬ ‫پذیرش‪ ،‬ثبت نام بازدید کننده و ‪ CRM‬بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قابلیت های برخط‬ ‫در نمایشگاه های ابوظبی‬ ‫ش��رکت مل��ی نمایش��گاه های ابوظب��ی‬ ‫( ‪ )ADNEC‬اع�لام ک��رده ی��ک پلتف��رم‬ ‫برخط ب��ه نام «‪ »Jawab‬راه اندازی کرده که‬ ‫به طور اختصاصی برای پاسخ دادن به پرسش‬ ‫غرفه داران‪ ،‬برگزارکنندگان و بازدیدکنندگان‬ ‫در ارتباط با رویدادها طراحی شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خبری عصر نمایش��گاه‪،‬‬ ‫این پلتفرم جدید به پرس��ش های مش��تریان‬ ‫نی��ز پاس��خ داده و اطالعات کامل��ی درباره‬ ‫رویداد ه��ا و انچ��ه در صنعت نمایش��گاهی‬ ‫ابوظب��ی رخ می دهد‪ ،‬ارائ��ه می دهد و برای‬ ‫افزایش س��طح رضای��ت و تجربه لذت بخش‬ ‫برای مشتریان هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫ب��ا راه اندازی ای��ن پلتف��رم ‪ADNEC ،‬‬ ‫تبدیل به نخس��تین س��ایت نمایشگاهی در‬ ‫منطقه خاورمیانه و ش��مال افریقا اس��ت که‬ ‫از چنین امکاناتی در بخش های نمایشگاهی‪،‬‬ ‫همایش ها و رویداد ها استفاده می کند‪.‬‬ ‫شرکت ملی نمایشگاه های ابوظبی همزمان‬ ‫نمایش��گاه ب��ازی و س��رگرمی خاورمیانه در‬ ‫مرک��ز نمایش��گاه های ملی ابوظب��ی برگذار‬ ‫ش��د از نس��خه ازمایش��ی «‪ »Jawab‬به دو‬ ‫زبان عربی و انگلیس��ی رونمایی کرد‪ .‬مرحله‬ ‫دوم ای��ن پروژه در نمایش��گاه صنایع دفاعی‬ ‫خاورمیانه و با امکانات بیشتر رونمایی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مت��ر الداه��ری‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت ملی‬ ‫نمایش��گاه های ابوظبی در این باره می گوید‪:‬‬ ‫م��ا با تالش پیوس��ته اخرین پیش��رفت های‬ ‫فناوریک��ی را ب��ه محص��والت و نح��و ه ارائه‬ ‫خدمات م��ان اضاف��ه می کنی��م‪ .‬م��ا این کار‬ ‫را به عن��وان بخش��ی از ماموریت م��ان برای‬ ‫پ��رورش فرهن��گ ن��واوری و برت��ری انجام‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هدف ما کیفیت بخش��یدن به‬ ‫تجربه ی مشتریان و ارائه اطالعات دقیق و به‬ ‫موقع درباره خدماتی است که ارائه می دهیم‬ ‫و نمایش��گاه هایی است که ازس��وی خود ما‬ ‫برگزار می شود یا ما تنها میزبان انها هستیم‪.‬‬ ‫این روند به طور کامل براس��اس سیاست های‬ ‫کش��ور برای ارتقای علم‪ ،‬فن��اوری و نواوری‬ ‫است‪.‬‬ ‫«‪ »Jawab‬از طری��ق ‪ 3‬پلتف��رم‪ ،‬یعن��ی‬ ‫وب سایت شرکت ملی نمایشگاه های ابوظبی‪،‬‬ ‫وب س��ایت مرکز همایش العی��ن و در اینده‬ ‫نزدیک فیس بوک در دسترس خواهد بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دغدغه خانواده صنعت نمایشگاهی چیست؟‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��الی که گذش��ت با چالش های زی��ادی در تمام‬ ‫حوزه ه��ای اقتصادی از جمل��ه تولید‪ ،‬تجارت و حتی‬ ‫صنعت نمایشگاهی همراه بود‪.‬‬ ‫افزایش تحریم های بین المللی علیه ایران‪ ،‬افزایش‬ ‫ن��رخ دالر‪ ،‬موان��ع خارجی ص��ادرات و موانع داخلی‬ ‫واردات‪ ،‬در کنار یکدیگر از یک س��و باعث ریزش امار‬ ‫ش��رکت کنندگان خارجی و از س��وی دیگر‪ ،‬محدود‬ ‫شدن گس��تره فعالیت های نمایش��گاه های ایرانی در‬ ‫داخل و خارج کشور شد‪.‬‬ ‫از انجای��ی که نمایش��گاه بس��تری ب��رای نمایش‬ ‫ظرفیت ه��ا و توانمندی های ح��وزه تولید‪ ،‬تجارت و‬ ‫ص��ادرات اس��ت‪ ،‬کوچک ترین مش��کل اقتصادی در‬ ‫هر بخش‪ ،‬به طور مس��تقیم رویداد مربوط را نش��انه‬ ‫می گیرد و باعث ضعیف ش��دن صنعت نمایش��گاهی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مش��کالت برگزارکنن��دگان و فع��االن صنع��ت‬ ‫نمایش��گاهی به قدری زیاد ش��ده که در یک گزارش‬ ‫نمی ت��وان به ان پرداخت‪ .‬ب��ا این حال‬ ‫تالش‬ ‫کرده ضمن برقراری ارتباط با فعاالن این حوزه‪ ،‬پای‬ ‫درد و دل انها بنش��یند و راهی برای بیان مش��کالت‬ ‫و رس��اندن صدای انها به گوش مسئوالن ایجاد کند‬ ‫تا ش��اید به این ترتیب بتوان زمینه را برای رش��د و‬ ‫ارتقای صنعت نمایشگاهی ایران در اینده ای نزدیک‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت به یکدیگر زنجیر شده است‬ ‫مسلم نوروزی‬ ‫در حال حاضر‬ ‫کیفیت و کمیت‬ ‫نمایشگاه ها‬ ‫افت پیدا‬ ‫کرده و هزینه‬ ‫تبلیغات‬ ‫افزایش یافته‬ ‫است‬ ‫کیان معتمدی کیا‬ ‫متاسفانه‬ ‫وعده هایی داده‬ ‫می شود که‬ ‫پشتوانه کافی‬ ‫برای تحقق انها‬ ‫و امکان تغییر‬ ‫شرایط وجود‬ ‫ندارد‬ ‫سیدعلیرضا پیشگویی معتقد است تمام بخش‪‎‬های‬ ‫اقتص��ادی مانند زنجی��ر به یکدیگر متصل اس��ت و‬ ‫مش��کالت یک بخش بر کل زنجیره تاثیر می گذارد؛‬ ‫زمان��ی که فعاالن نمی توانند فروش ش��ان را تضمین‬ ‫کنند یا مواد اولیه ندارند‪ ،‬به طور قطع در نمایش��گاه‬ ‫هیچ حرفی برای گفتن ندارند‪.‬‬ ‫مدی��ر برگزارکنن��ده رویداده��ای نمایش��گاهی و‬ ‫مدیرعامل ش��رکت «توس��عه تجارت نوای چکامه»‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫درباره چالش ها و دغدغه های‬ ‫فعاالن صنعت نمایش��گاهی گفت‪ :‬در گذشته زمانی‬ ‫ک��ه وضعیت اقتص��ادی نابس��امان می ش��د‪ ،‬باز هم‬ ‫نمایش��گاه ها نس��بت به حاال رونق بیش��تری داشت‪،‬‬ ‫زیرا مردم برای بس��تن قرارداد به نمایش��گاه مراجعه‬ ‫می کردند‪ ،‬اما در حال حاضر بس��یاری از ش��رکت ها‬ ‫با کمب��ود مواد اولی��ه روبه رو هس��تند و نمی توانند‬ ‫تضمینی برای فروش به مش��تریان داخلی بدهند که‬ ‫همین موضوع باعث رکود نمایشگاه ها شده است‪.‬‬ ‫پیش��گویی در ادام��ه س��خنان خ��ود با اش��اره به‬ ‫این موض��وع که حیات حدود ‪ ۵۰‬رش��ته به صنعت‬ ‫نمایشگاهی وابسته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬من ‪ ۲۵‬سال است‬ ‫ک��ه در این عرصه فعالیت می کن��م و تاکنون چنین‬ ‫شرایطی را شاهد نبوده ام‪.‬‬ ‫در حال حاضر به قدری مش��کالت زیاد ش��ده که‬ ‫خدمات جانبی نمایش��گاه به کلی از بین رفته است‪.‬‬ ‫در بررسی که داش��تم متوجه شدم حدود ‪ ۵۰‬رشته‬ ‫وابسته به نمایش��گاه داشتیم اما در حال حاضر همه‬ ‫این رش��ته ها با رکود روبه رو شده و بیشتر شرکت ها‬ ‫تعدیل نیرو داشتند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به چالش های حضور ش��رکت های‬ ‫خارج��ی در نمایش��گاه اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬برخی‬ ‫ش��رکت ها با پیش��ینه زیاد با وجود رکود و مشکالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اما مش��تریان همیش��گی خود و به نوعی‬ ‫همچنان فروش دارند‪ .‬اما بیشتر مشتریان ما خارجی‬ ‫بودن��د و با این ش��رایط (به‪‎‬ویژه اینک��ه نمی توانیم با‬ ‫انها تبادالت ارزی داش��ته باشیم) دیگر به نمایشگاه‬ ‫مراجعه نمی کنند‪.‬‬ ‫پیش��گویی در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه‬ ‫برای بهبود ش��رایط به حمایت بخش های دولتی نیاز‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر به برنامه‪‎‬های س��ال ‪ ۹۵‬نگاه‬ ‫کنید خواهید دید که اوج شکوفایی شرکت ما و دیگر‬ ‫شرکت های نمایشگاهی بود‪.‬‬ ‫در ان دوره ع�لاوه ب��ر فعالی��ت بخش خصوصی‪،‬‬ ‫دول��ت نیز از ای��ن صنعت به خوب��ی حمایت می کرد‬ ‫اما از س��ال ‪ ۹۶‬به بعد ش��رایط شکل دیگری به خود‬ ‫گرفت و روز به روز اوضاع سخت تر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه ها بیشتر شده است‬ ‫مس��لم ن��وروزی‪ ،‬از دیگ��ر مدی��ران برگزارکننده‬ ‫رویدادهای نمایش��گاهی نیز در گفت وگو با‬ ‫به‬ ‫وقتی فعاالن اقتصادی نمی توانند فروش‪‎‬ش��ان را تضمین کنند یا‬ ‫م��واد اولیه در اختیار ندارند‪ ،‬به طور قطع در نمایش��گاه هیچ حرفی‬ ‫برای گفتن ندارند‬ ‫چالش های موجود اشاره و اظهار کرد‪ :‬همان گونه که‬ ‫می دانید‪ ،‬س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به علت خروج امریکا از برجام‬ ‫و اعمال تحریم ها‪ ،‬س��ال بس��یار سختی برای اقتصاد‬ ‫ای��ران بود‪ .‬س��الی ک��ه تحت تاثیر اعم��ال تحریم ها‪،‬‬ ‫نوسان های ش��دید نرخ ارز‪ ،‬طال و مسکن و‪ ...‬رخ داد‬ ‫و شرایط دش��واری برای تولید کنندگان ایجاد شد و‬ ‫حتی بسیاری از تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه و‬ ‫ادامه تولید با مشکالت حادی روبه رو شدند و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬متاسفانه شرکت های خارجی که در ایران کار‬ ‫می کردند از کش��ور خارج ش��دند‪ ،‬واردات و صادرات‬ ‫هم به علت همکاری نداش��تن بانک ه��ای جهانی به‬ ‫مش��کل برخورد و در نهایت در این شرایط استقبال‬ ‫از نمایشگاه ها به ویژه نمایشگاه های استانی نسبت به‬ ‫سال های گذشته ضعیف شد‪.‬‬ ‫با ای��ن حال‪ ،‬این ش��رکت ب��ا وج��ود تمامی این‬ ‫مشکالت ‪ ۴۰‬عنوان نمایش��گاه تخصصی که از سال‬ ‫قب��ل ب��رای انها اقدام ب��ه عقد قرارداد ک��رده بود را‬ ‫خوشبختانه براس��اس برنامه ریزی ها و در تاریخ های‬ ‫مقرر برگزار کرد یا در حال برگزاری انها است‪.‬‬ ‫وی در ادامه س��خنان خود با اش��اره به مش��کالت‬ ‫موجود افزود‪ :‬البته در این راه با س��ختی های زیادی‬ ‫روبه رو بودیم‪ .‬کیفیت و کمیت نمایش��گاه ها نس��بت‬ ‫به گذش��ته اف��ت ک��رده و هزینه تبلیغ��ات افزایش‬ ‫چشمگیری یافته است‪.‬‬ ‫به دلیل ش��رایط حاکم‪ ،‬امکان افزایش هزینه غرفه‬ ‫امکان پذیر و منطقی نبود و حتی در برخی نمایشگاه ها‬ ‫متحمل ضرر و زیان هم شدیم اما خداوند را شاکریم‬ ‫که به تعهدات مان در قبال ش��رکت های نمایشگاهی‬ ‫عملکردیم و هیچ کدام از نمایش��گاه های ما لغو نشد‬ ‫و رضایت مش��ارکت کنندگان در نمایشگاه هم جلب‬ ‫ش��د که ارزش این کار بس��یار باالتر از منافع مادی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ن��وروزی در پای��ان س��خنان خ��ود ب��ا اش��اره به‬ ‫برنامه ری��زی ب��رای رویداده��ای س��ال ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬ما‬ ‫ب��ا اتکا به تجرب��ه‪ ،‬توانایی وکارکنان ب��ا تجربه برای‬ ‫برگزاری نمایش��گاه در اس��تان های گوناگون برنامه‬ ‫مدون و مس��تمر داریم اما متاسفانه برای سال اینده‬ ‫چشم انداز بهتری برای صنعت نمایشگاهی نمی بینم‪،‬‬ ‫چ��ون اعتقاد و باورم بر این اس��ت که زمانی صنعت‬ ‫نمایشگاهی کش��ور رونق پیدا می کند که واحدهای‬ ‫تولیدی ش��رایط بهتری داشته باشند و امکان حضور‬ ‫و س��رمایه گذاری ش��رکت های خارج��ی در ای��ران‬ ‫مفراهم باش��د که متاسفانه به دلیل تحریم ها این امر‬ ‫امکان پذیر نیست و به طور قطع سال سختی را تجربه‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬ما برای سال ‪ ۱۳۹۸‬هم محافظه کارانه‬ ‫جلو می رویم و در عقد قراردادها تجدیدنظر خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر با برخی س��ایت ها نس��بت نسبت به‬ ‫عقد ق��رارداد اق��دام کرده ایم و ممکن اس��ت برخی‬ ‫عناوین به تقویم نمایش��گاهی س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اضافه و‬ ‫برخی دیگر به علت شرایط حاکم از این تقویم حذف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های رویدادهای خارجی‬ ‫کی��ان معتمدی کیا‪ ،‬س��ومین مدی��ر برگزارکننده‬ ‫رویداده��ای نمایش��گاهی ب��ود ک��ه در گفت وگو با‬ ‫ضمن اش��اره به تغییرات چند س��ال گذشته‬ ‫در س��ازمان توس��عه تج��ارت گفت‪ :‬در اواخر س��ال‬ ‫گذش��ته روند صدور مجوز برای نمایشگاه های خارج‬ ‫از ای��ران تغییر کرد‪ .‬روندی که منفی بود؛ متاس��فانه‬ ‫صدور مجوز به افرادی واگذار ش��د که درباره سوابق‬ ‫قبل��ی برگزارکنندگان نمایش��گاهی و حت��ی درباره‬ ‫خود نمایش��گاه و ص��دور مجوزها هم اطالعات کافی‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫تجرب��ه ک��م ای��ن اف��راد باع��ث ش��د مجوزهای‬ ‫نمایش��گاهی به افرادی واگذار ش��ود که ش��ناخت و‬ ‫تجربه کاف��ی از برگزاری نمایش��گاه ندارند‪ .‬به‪‎‬عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬دو نمایشگاه با همین وضعیت در سوریه برگزار‬ ‫شد که از کارمندان سفارت تا غرفه دار همگی از انها‬ ‫ناراضی بودند‪.‬‬ ‫ای��ن مدی��ر برگزارکنن��ده نمایش��گاه در ادام��ه‬ ‫س��خنانش به فعالیت های نمایشگاهی خود در طول‬ ‫س��ال اش��اره کرد و افزود‪ :‬در س��الی که گذشت‪ ،‬در‬ ‫عم��ان یک نمایش��گاه و در دوبی نیز ی��ک رویداد با‬ ‫عنوان نمایشگاه سنگ خاورمیانه را برگزار کردیم‪.‬‬ ‫همچنین در س��ال‪ ۹۶‬هم دو نمایش��گاه در سوریه‬ ‫برگزار کردیم اما به دلیل مانع تراش��ی های س��ازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت و مش��کالت اقتصادی نتوانس��تیم‬ ‫نمایش��گاه دیگری برگزار کنیم‪ ،‬ای��ن احتمال را هم‬ ‫می دهیم در صورت ادامه چنین وضعیتی در سازمان‬ ‫توسعه تجارت‪ ،‬ما زمینه فعالیت خود را تغییر دهیم‪.‬‬ ‫معتمدی کیا با تاکید بر تاثیر عمیق و مخرب شرایط‬ ‫اقتصادی بر صنعت نمایشگاهی ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینک��ه عمده فعالیت های ما نمایش��گاه های خارج از‬ ‫کشور است‪ ،‬متاسفانه به‪‎‬دلیل بحران اقتصادی که رخ‬ ‫داد و اینک��ه ارزش ریال اف��ت قابل‪‎‬توجهی پیدا کرد‪،‬‬ ‫بسیاری از ش��رکت کننده هایی که سال های گذشته‬ ‫در نمایش��گاه های خارجی شرکت می کردند‪ ،‬امسال‬ ‫نتوانس��تند ش��رکت کنند یا حضورش��ان با مشکل‬ ‫روبه رو شد‪.‬‬ ‫تمام نمایشگاه هایی که متولی برگزاری ان هستیم‬ ‫با ریزش قابل توجهی روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬از ابتدای‬ ‫س��ال هم هر چ��ه جلوتر امدیم این روند بدتر ش��د‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬فرصت ش��رکت در نمایش��گاه مسکو‬ ‫فراهم ش��د که قیمت های ان باال و ب��ه یورو بود‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل هیچ غرفه داری راضی به شرکت در این‬ ‫نمایشگاه نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت پرداخت نشد‬ ‫معتمدی کیا با اشاره به وعده پرداخت تسهیالت که‬ ‫قرار بود در قالب یارانه به ش��رکت کنندگان پرداخت‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه این تسهیالت پرداخت نشد‪.‬‬ ‫وی با تبلیغاتی خواندن چنین ادعاهایی اظهار کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه وعده هایی داده می شود که پشتوانه کافی‬ ‫برای تحقق انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫معتمدی کیا ادامه داد‪ :‬تعدادی از مجریان برگزاری‬ ‫نمایش��گاه با تصور دریافت این تسهیالت‪ ،‬هزینه ها را‬ ‫ب��ا نرخ دولتی محاس��به و از غرفه دار دریافت کردند‪.‬‬ ‫این تس��هیالت پرداخت نش��د و این برگزارکنندگان‬ ‫خسارت های میلیاردی دیدند‪.‬‬ ‫مدیر ش��رکت نمایش��گاهی نوژان راد با بیان اینکه‬ ‫صدور مجوزهای ‪ 3‬یا ‪ 5‬س��اله به ارتقای سطح کیفی‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه ها کم��ک قابل توجهی می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬چنین اقدامی این امکان را به برگزارکنندگان‬ ‫می دهد ت��ا برنامه ریزی بلندمدت و بهتری برای یک‬ ‫دوره ‪ 3‬یا ‪ 5‬ساله داشته باشند‪.‬‬ ‫معتمدی کی��ا با اش��اره به اینکه بح��ث مجوزهای‬ ‫نمایش��گاهی فق��ط در ای��ران وج��ود دارد‪ ،‬ادام��ه‬ ‫داد‪ :‬خ��ارج از ای��ران برگزاری هر نمایش��گاه به یک‬ ‫برگزارکننده واگذار می ش��ود و خبری از صدور مجوز‬ ‫س��االنه نیس��ت؛ اگر ان برگزارکننده توان برگزاری‬ ‫نمایشگاه را نداشته باشد‪ ،‬نمایشگاه برگزار نمی شود‪.‬‬ ‫چنانچه ش��خص دیگری با شرایطی جدید‪ ،‬طرحی‬ ‫جدید را پیشنهاد کند‪ ،‬برگزاری نمایشگاه به او واگذار‬ ‫می شود و این گونه رقابت سالمی بین برگزارکنندگان‬ ‫شکل می گیرد‪.‬‬ ‫وی در پایان سخنان خود از مشکالتی که در روند‬ ‫اعطا مجوزهای نمایش��گاهی به جود می اید‪ ،‬س��خن‬ ‫به می��ان اورد و گفت‪ :‬متاس��فانه بح��ث مجوزهای‬ ‫نمایشگاهی در ایران به رانت تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬مجوز را امسال به من می دهند؛ من‬ ‫موضوعی را طرح می کنم و چند س��ال ان را پرورش‬ ‫می دهم؛ س��پس مج��وز را بدون هی��چ دلیلی از من‬ ‫می گیرند و به شخص دیگری می دهند‪.‬‬ ‫این گونه امکان رقابت س��الم بین برگزارکنندگان‬ ‫نمایشگاهی از بین می رود که ضمن تضعیف کیفیت‬ ‫نمایشگاه رانت های زیادی به وجود می اید؛ رانتی که‬ ‫اغلب به فساد منتهی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫مروری بر درددل های خانواده صنعت نمایشگاهی‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬به دلیل ماهیت بین رشته ای این حوزه‬ ‫تحریم ه��ا بیش از هر صنعت دیگ��ری‪ ،‬این بخش را‬ ‫نشانه گرفته است‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان به نظر می رس��د کم��ی همدلی و‬ ‫حمایت بیش��تر از س��وی مس��ئوالن دولتی می تواند‬ ‫بخش��ی از دغدغه های صنعت نمایشگاهی را کاهش‬ ‫دهد و ادامه حیات این حوزه را میسر کند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1255‬‬ ‫پیاپی ‪2573‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫گالیه تولیدکنندگان فوالد از مهم ترین مانع کسب وکار در سال جاری‬ ‫سارا اصغری‪ :‬تولیدکنندگان فوالد کشور در سال جاری قادر شدند حدود ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تن فوالد تولید کنند تا بتوانند ان را به اهداف خود در این سال نزدیک‬ ‫سازند‪ .‬میزان صادرات فوالد نیز به ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬میلیون تن رسیده اما در سال جاری‪،‬‬ ‫ت به دلیل افزایش نرخ جهانی از یک سو و افزایش نرخ‬ ‫بازار فوالد با افزایش قیم ‬ ‫دالر از س��وی دیگر روبه رو ش��د‪ .‬با این حال انچه تولیدکنندگان داخلی در سال‬ ‫ج��اری از ان گالیه مند بودند‪ ،‬وضع ایین نامه های داخلی بود که بیش��تر از انکه‬ ‫راهگشا باشد‪ ،‬دست انها را بسته است‪.‬‬ ‫ازدحام ایین نـامه ها‬ ‫‹ ‹مروری بر مهم ترین اتفاق های حوزه فوالد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫درباره وضعیت فوالد کش��ور در س��ال جاری‪ ،‬سیدرضا‬ ‫شهرس��تانی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در س��ال‬ ‫جاری به اهداف تولید ‪ ۲۵‬میلیون تن تا حدودی دست‬ ‫یافته ایم‪ ،‬در زمینه صادرات نیز با پایان ماه اخر سال به‬ ‫‪ ۷‬ت��ا ‪ ۸‬میلی��ون تن صادرات دس��ت خواهی��م یافت‪.‬‬ ‫شهرس��تانی درب��اره افزایش قیمت ها در س��ال جاری‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬در زمینه نرخ نیز بازار ب ه چند دلیل ب��ا افزایش نرخ روبه رو بود؛ از‬ ‫یک سو شاهد افزایش قیمت های بین المللی فوالد بودیم که ابتدا با خیزی‪ ،‬همراه‬ ‫و پس از ان با کاهش روبه رو شد و هم اکنون نیز در حال صعودی شدن است‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر ش��اهد افزایش نرخ ارز در س��ال جاری بودیم که روی قیمت های‬ ‫داخل��ی فوالد تاثیرگذار ب��ود‪ .‬عالوه ب��ر ان‪ ،‬عاملی که در بازار تاثیرگذار ش��د‪،‬‬ ‫قیمت گذاری های دستوری بود که دولت با ایین نامه هایی در بازار دخالت کرد و‬ ‫ت ب��رای برخی افراد ش��د‪ ،‬هرچند برخ��ی ایین نامه ها به مرور‬ ‫س��بب ایجاد ران ‬ ‫برداشته شدند‪ .‬با این حال به تازگی زمزمه هایی به گوش می رسد که گویا دولت‬ ‫قص��د دارد تولیدکنن��دگان را مجبور به عرضه در ب��ورس کاال کند و در صورت‬ ‫صحت داش��تن‪ ،‬این روند اشتباه محض اس��ت‪ .‬وی در ادامه‪ ،‬با اشاره به تحوالت‬ ‫بین المللی خاطرنشان کرد‪ :‬در زمینه بین المللی نیز باید اذعان کرد مصرف فوالد‬ ‫در جهان‪ ،‬روند افزایش��ی به خود گرفته و در خاورمیانه نیز قرار اس��ت بازسازی‬ ‫موصل و س��وریه اغاز ش��ود‪ .‬به نظر می رسد بازار مصرف منطقه صعودی باشد و‬ ‫مصرف فوالد را نیز افزایش دهد‪ .‬این بازسازی ها می توانند فرصت مناسبی برای‬ ‫ایران باش��ند تا بتوانند به این بازارها ورود پیدا کنند و بهتر ان اس��ت که برای‬ ‫بازسازی این ‪ ۲‬کشور‪ ،‬ایران به طور مستقیم وارد ارتباط با این کشورها شود‪ .‬در‬ ‫عراق نیز به این توافق رسیده ایم که ‪ ۳۰۰‬هزار تن کاالی ایران از کردستان عراق‬ ‫برای س��وریه ترانزیت ش��ود‪ .‬این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران در ادامه تاکید کرد‪ :‬از این رو دولت باید اولویت نخست خود را چه در بانک‬ ‫مرک��زی و چ��ه در گم��رکات به س��مت صادرات محور ش��دن پیش بب��رد و از‬ ‫صادرکنندگان حمایت کند‪ .‬شهرستانی ادامه داد‪ :‬در سال جاری با مشکل کمبود‬ ‫مواد اولیه روبه رو بودیم‪ ،‬بیش��تر ش��رکت ها نیز به همین دلیل نتوانستند با تمام‬ ‫ظرفی��ت کار کنند؛ مانند تهیه الکترود گرافیتی یا فروالیاژها که به دلیل کمبود‬ ‫با قیمت های بسیار باال تهیه شدند‪ .‬بنابراین برای تهیه مواد اولیه نیز باید چاره ای‬ ‫اگر برنامه ریزی سال اینده صادرات محور باشد و دولت برنامه ریزی خود را به گونه ای پیش‬ ‫بب��رد که تولیدکننده‪ ،‬کاالی خ��ود را صادر کند‪ ،‬از ‪۲‬مزیت برخوردار می ش��ود؛ یکی اینکه ارز‬ ‫حاصل از صادرات به کشور باز می گردد؛ ان هم ارزی که وابسته به نفت نیست و دوم اینکه‬ ‫اشتغالزایی می شود‬ ‫اندیشیده شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اتفاق خوبی که امسال روی داد‪ ،‬برگزاری جشنواره‬ ‫و نمایشگاهی با رویکرد بومی سازی بود که از سوی انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران برگزار ش��د تا به شناس��ایی ش��رکت های تولیدکننده و نیاز ش��رکت های‬ ‫مصرف کننده بپردازد و در این زمینه کارگروه هایی ایجاد ش��د که این موضوع را‬ ‫رصد و پیگیری می کنند تا صنعت فوالد را به سمت خودکفایی سوق بدهند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه فوالد با اش��اره به تقاضای داخلی در س��ال جاری عنوان کرد‪:‬‬ ‫تقاضای داخلی امس��ال به ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۳‬میلیون تن رسیده و نسبت به سال گذشته‬ ‫روندی کاهش��ی داش��ته اس��ت‪ .‬شهرس��تانی با توجه به قوانین و ایین نامه های‬ ‫مختلف از س��وی دولت تصریح کرد‪ :‬یکی از اقدام هایی که دولت برای بازگش��ت‬ ‫صادرات انجام داد‪ ،‬دادن کارت های معافیت صادراتی زیر یک میلیون یورو برای‬ ‫بازگرداندن ارز بود که سبب ایجاد رانت هایی شد‪ ،‬حتی برخی تاجران خارجی از‬ ‫کارت های بازرگانی زیر یک میلیون یورو استفاده کرده و با ریال‪ ،‬کاال را خریداری‬ ‫و ان را خ��ارج کردند و به دلی��ل اختالف نرخ بازار داخلی با بازارهای بین المللی‬ ‫حتی حاضر به پرداخت ‪ ۹‬درصد مالیات ارزش افزوده ش��ده اند که در این صورت‬ ‫بازهم خرید به صرفه ای برای شان بوده است‪ .‬شهرستانی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چشم انداز سال اینده بازار فوالد را چگونه ارزیابی می کنید‪ ،‬گفت‪ :‬چشم انداز‬ ‫س��ال اینده بازار‪ ،‬بستگی به سیاست های کلی کشور دارد‪ .‬اگر این روند را ادامه‬ ‫دهیم و بخواهیم با بی تدبیری و بدون هدف بلندمدت پیش برویم‪ ،‬شاهد کاهش‬ ‫تولید‪ ،‬ورشکستگی و تعطیلی کل صنعت فوالد خواهیم بود‪ .‬وی در ادامه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر برنامه ریزی س��ال اینده صادرات محور باش��د و دولت برنامه ریزی خود‬ ‫را ب��ه گون��ه ای پیش ببرد که تولیدکننده‪ ،‬کاالی خ��ود را صادر کند‪ ،‬از ‪۲‬مزیت‬ ‫برخوردار می ش��ود؛ یکی اینکه ارز حاصل از صادرات به کشور باز می گردد و ان‬ ‫هم ارزی که وابس��ته به نفت نیست و دوم اینکه اشتغالزایی می شود و بر اساس‬ ‫برنامه می توانیم به ‪ ۲۸‬میلیون تن تولید فوالد دس��ت یابیم اما اگر ش��کل فعلی‬ ‫ادامه دار باشد شاهد کاهش تولید به ‪ ۲۰‬میلیون تن فوالد هم خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ فوالد به صرفه بود‬ ‫همچنین بابک نظری‪ ،‬کارش��ناس فوالد و فعال حوزه فوالد درباره حال و روز‬ ‫بازار فوالد در سال جاری در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تقاضای بازار داخلی‬ ‫چندان تفاوتی با س��ال گذشته نداش��ت‪ .‬اوایل امسال مصرف پایین بود‪ ،‬تا اینکه‬ ‫نرخ شمش فوالد به مرور متعادل تر شد‪ .‬نظری در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬موضوع‬ ‫مهم��ی که در س��ال جاری روی داد‪ ،‬افزایش نرخ دالر بود که س��بب ش��د نرخ‬ ‫تمام ش��ده محصوالت ف��والد در داخل کاهش پیدا کند چراک��ه برخی واحدها‪،‬‬ ‫مواد اولیه خود را س��ال گذشته تهیه کرده بودند و همین موضوع سبب شد نرخ‬ ‫تمام شده در برابر فروشندگان خارجی پایین تر باشد‪ .‬از این رو شاهد رشد سریع‬ ‫صادرات شدیم‪ .‬برای مثال شرکت ما ‪ ۲۵۰۰‬تن در سال صادرات داشت‪ ،‬در حالی‬ ‫که نرخ تمام شده ما نیز پایین بود و سبب رقابت پذیری محصول شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مشکل دیگری که برای زنجیره فوالد پیش امد‪ ،‬ثبت سفارش ها‬ ‫بود که س��بب شد بیشتر فوالدسازان با بحران مواد اولیه روبه رو شوند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل در نیمه دوم سال‪ ،‬فوالدسازان مجبور شدند قیمت های خود را تعدیل کنند‬ ‫که این اتفاق روی مش��تری ها و بازار هم تاثیرگذار بود و ممکن بود س��ال اینده‬ ‫تولیدکنندگان را با بحران روبه رو کند‪ .‬در زمینه صادرات نیز ممکن است توانایی‬ ‫صادرات را کاهش دهد‪ .‬این فعال حوزه فوالد در پاس��خ به این پرس��ش که در‬ ‫نیمه دوم که تحریم ها اغاز شد در زمینه صادرات با مشکلی روبه رو نشدید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از انجا که ما یک شرکت خصوصی و صادراتی هستیم‪ ،‬یک دفتر در ترکیه داریم‬ ‫و برای صادرات مش��کلی نداشتیم اما ممکن اس��ت اگر تدابیر اساسی اندیشیده‬ ‫نشود این روند حفظ نشود و مشکالتی برای شرکت های ایرانی پیش بیاید‪.‬‬ ‫نظ��ری همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که برای‬ ‫بازگش��ت ارز به دولت مشکلی نداش��تید‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت ما عم��ده ارز خود را به صورت م��واد اولیه به‬ ‫کشور بازگردانده اما اگر میزان صادرات از حجم باالیی‬ ‫بگذرد و ش��رکت های کوچک نیاز به واردات مواد اولیه‬ ‫باالیی نداش��ته باشند‪ ،‬ممکن اس��ت با مشکل روبه رو‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور شد‪ :‬موضوع مهم دیگر در سال جاری‪ ،‬وضع ایین نامه های‬ ‫جدی��د بود‪ .‬تغیی��ر قوانین ان هم به صورت فی البداهه از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بیش��تر دس��ت تولیدکننده را می بن��دد‪ ،‬در حالی که اگر دولت‬ ‫دخالتی در بازار و تولید و صادرات نداش��ته باش��د‪ ،‬تولیدکننده بهترین راه ها را‬ ‫برای تولید و صادرات پی��دا می کند چراکه تولیدکننده به هیچ وجه نمی خواهد‬ ‫نقدینگی اش خارج از کشور بماند و به صورت مواد اولیه یا معادل ارز و دالر‪ ،‬ان‬ ‫را وارد کشور می کند‪ .‬از این رو اینکه دولت مدام‪ ،‬قوانین دست و پاگیر وضع کند‬ ‫جز اینکه فرایند تولید را مشکل کند‪ ،‬حاصلی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار فوالد در پاسخ به این پرس��ش که چشم انداز سال اینده‬ ‫فوالد را چگونه می بینید‪ ،‬گفت‪ :‬چشم انداز سال اینده بستگی زیادی به وضعیت‬ ‫سیاس��ی کش��ور دارد‪ .‬درحال حاضر صادرکنندگان با مش��کل تامین ارز روبه رو‬ ‫هس��تند‪ .‬از س��وی دیگر مواد اولیه به راحتی قابل تامین نیس��ت و بس��یاری از‬ ‫فروش��ندگان حاضر به فروش نیستند‪ .‬ما که شرکت صادراتی هستیم‪ ،‬با بازاری‬ ‫روبه رو هستیم که بسیاری از خریداران حاضر به خرید از ایرانی ها نیستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از این رو س��ال اینده ممکن اس��ت در زمینه صادرات با مشکل‬ ‫روبه رو ش��ویم‪ .‬بنابراین اگر شرکت های خصوصی نتوانند راه میانبری پیدا کنند‬ ‫که ارز خود را بازگردانند با مازاد عرضه روبه رو می ش��ویم و این مازاد می تواند از‬ ‫یک سو موجب ریزش قیمت ها شود و از سوی دیگر سبب رکود بیشتر بازار شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1255‬‬ ‫پیاپی ‪2573‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫پارس جنوبی و مسئولیتی به وسعت ایران‬ ‫مجری طرح فهام‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫مشترکان پرمصرف‬ ‫رصد می شوند‬ ‫درحال حاض��ر کنتورهای هوش��مند برای‬ ‫‪ ۸۰‬درصد مش��ترکان دیماندی نصب ش��ده‬ ‫که تا تابس��تان س��ال اینده نی��ز قبل از اوج‬ ‫ب��ار این عدد به ‪ ۹۰‬درص��د افزایش می یابد‪.‬‬ ‫هادی مدقق‪ ،‬مجری طرح فهام با بیان اینکه‬ ‫در قان��ون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اجرای طرح‬ ‫فهام پیش بینی ش��ده اس��ت‪ ،‬به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس این قانون وزارت نیرو موظف شده‬ ‫تا برای مش��ترکان پرمصرف کنتور هوشمند‬ ‫نصب و هزینه ان را به صورت اقساطی روی‬ ‫قبوض انها دریافت کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نصب‬ ‫کنتورهای هوش��مند موجب می شود میزان‬ ‫مصرف مش��ترکان به طور کامل رصد شود و‬ ‫خود مشترک نیز بتواند از میزان مصرف خود‬ ‫اگاهی کافی داشته باشد‪.‬‬ ‫مجری طرح فهام با بیان اینکه بر اس��اس‬ ‫برنامه ریزی انجام ش��ده باید ای��ن طرح ابتدا‬ ‫ب��رای مش��ترکان خانگ��ی و تج��اری ‪ ۳‬فاز‬ ‫اجرایی شود‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر مشترکان تک فاز‬ ‫هس��تند چراکه مصرف انها کم است و قرار‬ ‫ش��ده برای این دسته از مش��ترکان پس از‬ ‫پایان این برنامه وارد مرحله نصب کنتورهای‬ ‫هوشمند شویم‪.‬‬ ‫مدق��ق ب��ا تاکی��د ب��ر ای��ن مس��ئله که‬ ‫درحال حاض��ر ح��دود ‪ ۷‬میلیون مش��ترک‬ ‫پرمص��رف در ای��ران وج��ود دارد‪ ،‬اب��راز‬ ‫ک��رد‪ :‬از این تع��داد یک میلیون مش��ترک‬ ‫ج��زو مش��ترکان ‪ ۳‬فاز هس��تند که مصرف‬ ‫باالی��ی دارن��د‪ .‬وی همچنین درب��اره نصب‬ ‫کنتورهای هوش��مند برای س��ایر مشترکان‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاض��ر برنامه ریزی برای نصب‬ ‫کنتور هوش��مند برای مشترکان ‪ ۳‬فاز است‬ ‫و بع��د از ان ب��رای مش��ترکان تک ف��از نیز‬ ‫ای��ن مس��ئله را دنبال خواهیم ک��رد و برای‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬پیش بین��ی ما این اس��ت که‬ ‫بتوانی��م برای یک میلیون مش��ترک تجاری‬ ‫و خانگی دیماندی کنتور هوش��مند را نصب‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫طرح فهام (طرح ملی فراس��امانه هوشمند‬ ‫اندازه گیری و مدیریت انرژی) از سال ‪۱۳۸۹‬‬ ‫با دریافت مجوز از ش��ورای اقتصاد و سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی ب��ه عنوان طرح ملی‬ ‫تعریف ش��د‪ ،‬این ط��رح در ابت��دا برای ‪۲۰‬‬ ‫میلیون مشترک‪ ،‬مباحث اولیه ان انجام شد‬ ‫تا کنتورهای برق انها هوش��مند ش��ود اما با‬ ‫محدودیت منابع ش��ورای اقتصاد و سازمان‬ ‫مدیری��ت اعالم کردند که ای��ن طرح در فاز‬ ‫نخس��ت ب��ا تعویض ی��ک میلی��ون کنتور و‬ ‫هوشمند ش��دن انها کار اغاز ش��ود‪ .‬نگرانی‬ ‫از نبود زیرس��اخت ها و بحث بومی ش��دن و ‬ ‫بی تجربگی باعث شد در فاز نخست تعویض‬ ‫یک میلیون کنتور مطرح شود‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬قرار بود این طرح در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬ب��ه پایان برس��د و این ی��ک میلیون‬ ‫کنت��ور تعویض ش��ود اما محدودی��ت منابع‬ ‫مالی باعث ش��ده تا فق��ط ‪ ۳۰۰‬هزار کنتور‬ ‫هوش��مند نصب ش��ود که از این ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫کنتور هوش��مند‪ ۲۰ ،‬هزار مشترک خانگی و‬ ‫تجاری‪ ۶۰ ،‬هزار مشترک بخش کشاورزی و‬ ‫ بقیه مربوط به مش��ترکان دیماندی بوده اند‪،‬‬ ‫با جایگزینی کنتورهای هوش��مند مشترکان‬ ‫می توانند ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه‪،‬‬ ‫میزان مصرف خود را بررس��ی و از ان اطالع‬ ‫پیدا کنن��د‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬با نص��ب کنتورهای‬ ‫هوشمند به راحتی می توان اقدام به مدیریت‬ ‫بار شبکه کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی گلمرادی‬ ‫مسئولیت‬ ‫اجتماعی گامی در‬ ‫راستای منافع‬ ‫ملی است و‬ ‫نمی توان برای‬ ‫ان خط کشی‬ ‫بسیار محکم و‬ ‫دقیقی داشت‪.‬‬ ‫منافع ملی‬ ‫به عنوان یک‬ ‫مفهوم عام تغییر‬ ‫اولویت می دهد‬ ‫کوروش کرم پور حقیقی‬ ‫پیش از توسعه‬ ‫فازهای پارس‬ ‫جنوبی ایران‬ ‫دسترسی‬ ‫مناسبی به منابع‬ ‫گازی نداشت‬ ‫و در برخی از‬ ‫مرزها ایران‬ ‫دریافت کننده‬ ‫گاز بود‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی یکی از مفاهیمی اس��ت که در‬ ‫حوزه صنایع هنوز به معنای دقیقی دس��ت نیافته است‪.‬‬ ‫ع به دلیل‬ ‫در ایران قانون گذار بر این باور است که صنای ‬ ‫تغییرات��ی که در محیط س��اخت خود ایج��اد می کنند‬ ‫بای��د هزینه ای را با س��رفصل مس��ئولیت اجتماعی در‬ ‫نظ��ر بگیرند و این س��رفصل صرف توس��عه منطقه ای‬ ‫ش��ود‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬موضوعی که اکن��ون اهمیت دارد‬ ‫تعری��ف مس��ئولیت اجتماع��ی در عرصه ه��ای مختلف‬ ‫اس��ت‪ .‬انچ��ه در این گ��زارش مطرح می ش��ود ناظر بر‬ ‫پ��روژه پارس جنوبی اس��ت؛ افتت��اح و راه اندازی بیش‬ ‫از ‪ ۲۲‬ف��از در می��دان گازی پ��ارس جنوبی این منطقه‬ ‫را تبدی��ل به یکی از صنعتی ترین مناطق کش��ور کرده‬ ‫ اس��ت‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪ ،‬با بهره ب��رداری از هر فاز‬ ‫پ��ارس جنوبی معادل یک درصد به تولید ناخالص ملی‬ ‫ایران افزوده می ش��ود‪ .‬از این جهت برخی از نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی معتقدند مسئولیت اجتماعی‬ ‫پروژه هایی در س��طح پارس جنوبی در حوزه کشوری و‬ ‫ملی مطرح می ش��ود و نمی توان ان را محدود به محل‬ ‫اجرای پروژه کرد‪.‬‬ ‫عل��ی گلم��رادی‪ ،‬نماین��ده م��ردم ماهش��هر و عضو‬ ‫کمیس��یون ان��رژی مجل��س ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫اهمیت پارس جنوبی و مس��ئولیت اجتماعی به‬ ‫گف��ت‪ :‬پ��ارس جنوب��ی بزرگ تری��ن و تاثیرگذارترین‬ ‫پ��روژه صنعتی ایران اس��ت‪ .‬هرچند ک��ه پیمانکاران و‬ ‫ش��رکت های بس��یاری در این پروژه فعالیت می کنند و‬ ‫به نوعی اجزای این پروژه به لحاظ اقتصادی از یکدیگر‬ ‫تا حدی مجزا هستند اما در نگرشی کالن‪ ،‬بهره برداری‬ ‫و پاالیش��گاه های گازی این می��دان‪ ،‬بزرگ ترین پروژه‬ ‫صنعتی ایران را شکل داده است‪.‬‬ ‫گلمرادی توضی��ح داد‪ :‬برای بررس��ی وضعیت پروژه‬ ‫پارس جنوب��ی باید برخی از داده های رس��می را مرور‬ ‫و تحلی��ل کرد‪ .‬پروژه بهره برداری از میدان گازی پارس‬ ‫جنوبی در اختیار ش��رکت نفت و گاز پارس اس��ت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت با راه اندازی ‪ ۲‬فاز دیگر تا پایان امس��ال حجم‬ ‫گاز تولی��دی در کش��ور را به ‪ ۶۱۰‬میلی��ون مترمکعب‬ ‫می رس��اند که رکورد برداش��ت شکس��ته خواهد ش��د‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬ایران پس از گس��ترش فعالیت های پارس‬ ‫جنوبی توانس��ت در بهره ب��رداری از این میدان از طرف‬ ‫قطری جلو بیفتد‪ .‬اکنون قطر کمتر از ایران بهره برداری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بررسی این موضوع ها نشان می دهد پارس‬ ‫جنوب��ی و بهره برداری و پاالی��ش گاز این میدان پروژه‬ ‫بس��یار تاثیرگذاری است‪ .‬نباید فراموش کرد که پس از‬ ‫روی کار امدن دولت یازدهم و تمرکز بر این پروژه بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬درصد روستاها و حدود ‪ ۹۸‬درصد شهرهای ایران‬ ‫به شبکه سراسری گاز متصل شد‪ .‬همچنین‪ ،‬در صورتی‬ ‫افتت��اح و راه اندازی بیش از ‪ ۲۲‬فاز در میدان گازی پارس جنوبی‬ ‫ق کش��ور کرده‬ ‫این منطق��ه را تبدیل به یک��ی از صنعتی ترین مناط ‬ ‫ اس��ت‪ .‬با بهره برداری از هر ف��از پارس جنوبی معادل یک درصد به‬ ‫تولید ناخالص ملی ایران افزوده می شود‬ ‫که سیاس��ت های گازی در ایران بر اساس پیش بینی ها‬ ‫اجرا ش��ود‪ ،‬ما ظرفیت صادرات گاز را به دست خواهیم‬ ‫اورد و در ای��ن زمین��ه نی��ز فعالیت ه��ای قابل توجهی‬ ‫می ت��وان انجام داد‪ ،‬این دس��تاوردها پ��س از تمرکز بر‬ ‫میدا ن های مشترک ‪ ،‬به ویژه پارس جنوبی حاصل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به افزایش زیرساخت ها‬ ‫این عضو کمیسیون انرژی درباره مسئولیت اجتماعی‬ ‫توضیح داد‪ :‬راه اندازی پروژه ای به وسعت پارس جنوبی‬ ‫ش��رایط خاصی را در منطقه ایج��اد می کند که در پی‬ ‫ان‪ ،‬مهاج��رت روس��تاییان ب��ه س��مت صنایع بیش��تر‬ ‫می شود‪ .‬این در حالی است که زیرساخت های بهداشت‪،‬‬ ‫درمان‪ ،‬اموزش‪ ،‬حمل ونق��ل و‪ ...‬برای تعداد دیگری در‬ ‫نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬توقع می رود که‬ ‫صنایع در حوزه مسئولیت اجتماعی فعالیت هایی کنند‬ ‫و بخشی از هزینه این پروژه ها را پوشش دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت های گازی هم از این قاعده مستثنا‬ ‫نبوده و تالش کردند در س��ال های گذش��ته به ابادانی‬ ‫منطقه کمک کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬دو محور مش��کل زا در‬ ‫این زمینه وجود دارد که باید انها را برطرف کرد؛ نخست‬ ‫تعریف مس��ئولیت اجتماعی است که متاسفانه هنوز در‬ ‫کش��ور به این موضوع توجه چندانی نش��ده اس��ت‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬ابتدا باید تعریف مش��خصی از مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی ارائه دهیم‪ .‬ش��ورای اداره اس��تان نمی تواند‬ ‫در این زمینه به تنهایی برای منابع به دس��ت امده اقدام‬ ‫مناس��بی کند‪ .‬در این زمینه نیز بای��د مدیران صنعتی‬ ‫و مدیران ش��هری برای منابعی ک��ه از محل کمک های‬ ‫بخش صنایع حاصل شده برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫گلمرادی در پایان توضیح داد‪ :‬مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫گامی در راس��تای منافع ملی است و نمی توان برای ان‬ ‫خط کشی بس��یار محکم و دقیقی داشت‪ .‬منافع ملی به‬ ‫عنوان ی��ک مفهوم عام تغییر اولوی��ت می دهد‪ .‬در این‬ ‫شرایط طبیعی است که مصداق مسئولیت اجتماعی نیز‬ ‫تغییر کند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬مدیران باید اولویت های کشور‬ ‫را در نظر گرفته و بر مبنای تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تامین گاز در کشور‬ ‫ک��وروش کرم پور حقیق��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون انرژی‬ ‫مجلس شورای اسالمی درباره حوزه مسئولیت اجتماعی‬ ‫در پروژه ه��ای گازی کش��ور به ویژه پ��ارس جنوبی به‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد گاز‬ ‫تولیدی کش��ور به مصارف خانگی می رسد‪ .‬بر این مبنا‪،‬‬ ‫موضوع مس��ئولیت اجتماعی در ح��وزه پارس جنوبی و‬ ‫دیگر میدا ن های گازی کش��ور‪ ،‬مس��تقل از گازرس��انی‬ ‫تحلیل نمی شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه البته ش��رکت های بهره بردار‬ ‫از س��رمایه گذاری در حوزه مس��ئولیت اجتماعی معاف‬ ‫نش��ده اند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬قانون در ای��ن زمینه وظایفی را‬ ‫تعیین کرده که خوش��بختانه این موضوع در کشور در‬ ‫حال پیگیری است و انجام می شود اما باید موضوع های‬ ‫دیگری را هم در نظر داش��ت‪ .‬از جمله شاخص هایی که‬ ‫در این پروژه ها اهمیت بس��یاری دارد‪ ،‬بحث توس��عه ای‬ ‫و رقابت��ی بودن تولید اس��ت؛ پارس جنوب��ی پروژه ای‬ ‫توسعه ای است که باید در قامت خودش تحلیل شود و‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬ایران با قطر در این میدان رقابت شدیدی‬ ‫دارد و نه تنه��ا نباید حجم بهره بر داری کاهش یابد‪ ،‬بلکه‬ ‫دائم باید برای افزایش بهره برداری و ایجاد زمینه فروش‬ ‫و صادرات برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه پارس جنوبی در دولت یازدهم‬ ‫این عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫توضیح داد‪ :‬بزرگ ترین میدان گازی دنیا پارس جنوبی‬ ‫است که متاس��فانه ایران تا پیش از دولت یازدهم بهره‬ ‫چندانی از ان نمی ب��رد‪ .‬با توجه به اینکه پارس جنوبی‬ ‫میدانی مش��ترک اس��ت‪ ،‬طرف قطری در سال هایی که‬ ‫ایران بهره ب��رداری چندانی از این میدان نداش��ت‪ ،‬گاز‬ ‫استخراج می کرد‪ .‬در این شرایط هرچند که اکنون ایران‬ ‫حتی در برخی از مقاطع زمانی توانس��ته بیش از طرف‬ ‫قطری گاز برداش��ت کند اما در مجموع میزان برداشت‬ ‫طرف مقابل بسیار بیشتر از ما بوده است‪.‬‬ ‫کرم پ��ور حقیقی اف��زود‪ :‬بر این اس��اس انچه اکنون‬ ‫اولوی��ت ج��دی کش��ور باید باش��د‪ ،‬توس��عه و افزایش‬ ‫بهره برداری از این میدان گازی اس��ت‪ .‬بر اس��اس انچه‬ ‫گفته ش��د‪ ،‬طرف قطری تا کنون بیش از ایران برداشت‬ ‫ک��رده و برای اینکه در این عرص��ه از گود رقابت عقب‬ ‫نمانیم باید هزینه کرد این پروژه با اولویت توسعه باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بر این مبنا کش��ور نی��از دارد درامدهای‬ ‫گازی را با اولویت توس��عه پارس جنوبی مدیریت کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬موضوعی مانند مسئولیت اجتماعی موضوع‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫وزی��ر نفت با بیان اینکه ام��روز نوک حمله امریکا به‬ ‫جمهوری اس�لامی‪ ،‬صنعت نفت است‪ ،‬گفت‪ :‬کل تولید‬ ‫پتروش��یمی ‪ ۲۰‬میلیارد دالر با ظرفیت ‪ ۳۰‬میلیون تن‬ ‫اس��ت که در مدت دو س��ال به ‪ ۴۵‬میلیون تن محصول‬ ‫خالص خواهد رسید‪ .‬به گزراش ایلنا‪ ،‬بیژن نامدار زنگنه‬ ‫در ایین عملیات اجرایی پتروش��یمی اندیمشک اظهار‬ ‫ل به شهرستان ها سفر نمی کنم‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬من به طور معمو ‬ ‫در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬بار بیش��تر به شهرستان ها‬ ‫نرفته ام اما امروز به اندیمشک امدم این به دلیل دینی‬ ‫اس��ت که از س��ال ها پیش باید کاری انجام می شد که‬ ‫تاثی��ر داش��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬برای پ��روژه اتیلن غرب که‬ ‫در س��ال ‪ ۸۰‬تصویب ش��ده بود‪ ،‬پتروشیمی اندیمشک‬ ‫هم باید در مس��یر اجرا قرار می گرفت که به فراموش��ی‬ ‫سپرده شده بود اما با پیگیری هایی که کمیسیون انرژی‬ ‫مجلس داشت‪ ،‬این پروژه اکنون اغاز شده و خوشبختانه‬ ‫تاخیر جبران ش��ده اس��ت‪ .‬وزیر نفت با بیان اینکه این‬ ‫کار نمایش��ی نیست و بزرگ ترین هلدینگ پتروشیمی‬ ‫ان را اجرا می کند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته زمان زیادی‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬دول��ت و ملت کار مهمی در مقاومت‬ ‫می کنند ش��هید و زخمی و بمباران نداریم اما ش��دت‬ ‫فش��ارها برای خفه کردن ما بیش��تر است اما با حضور‬ ‫رهبری و مقاومت مردم و دولت نمی توانند کاری پیش‬ ‫ببرند‪ .‬زنگنه گفت‪ :‬در شرایطی که دشمن فشار می اورد‬ ‫تولی��د ما کم ش��ود ‪ ۶‬و نیم میلی��ارد دالر اتکای منابع‬ ‫داخلی تامین می ش��ود در بخش تجهیزات نیز اصل بر‬ ‫تامین از داخل کشور است و هدف رونق تولید و ایجاد‬ ‫‹ ‹تامین ‪ ۷۰‬درصد گاز کشور‬ ‫این عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫درب��اره گازرس��انی کش��ور توضیح داد‪ :‬پیش از توس��عه‬ ‫فازهای پارس جنوبی ایران دسترس��ی مناسبی به منابع‬ ‫گازی نداش��ت و در برخی از مرزه��ا ایران دریافت کننده‬ ‫گاز ب��ود‪ .‬این اتفاق در حالی برای کش��ور ما می افتاد که‬ ‫بزرگ ترین میدان گازی دنیا را داش��تیم‪ .‬وابستگی ایران‬ ‫به گاز منطقه باعث شده بود تا قدرت سیاسی و اقتصادی‬ ‫ای��ران کاهش یابد‪ .‬برای مثال‪ ،‬ترکمنس��تان دو بار اقدام‬ ‫کرد گاز ایران را در فصل س��رما قطع کند‪ .‬بار نخست در‬ ‫دولت نهم بود که ایران به دلیل نبود منابع گازی مناسب‬ ‫به افزایش ‪ ۹‬برابری قیمت گاز تن داد‪ .‬چند سال بعد در‬ ‫دولت یازدهم باز هم ترکمنستان اقدام به افزایش قیمت‬ ‫گاز کرد و ش��یر گاز را در زمستان به روی منطقه شمال‬ ‫و شمال شرق ایران بست‪ .‬اگر پروژه پارس جنوبی تا این‬ ‫اندازه رش��د نکرده بود و توان مهندس��ی ایران در سطح‬ ‫همان س��ال های میانی دهه ‪ ۸۰‬مانده بود‪ ،‬باز هم ایران‬ ‫مجبور می ش��د تن به افزایش قیم��ت گاز بدهد اما این‬ ‫بار رفتار گذش��ته تکرار نش��د و ایران مطالبه غیرمنطقی‬ ‫ترکمنستان را پاسخ نداد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پروژه های ملی در س��طح ملی مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی دارن��د و زمانی ک��ه این پروژه ها توس��عه ای‬ ‫می ش��وند‪ ،‬طبیعی است که اهمیت تزریق منابع و رشد‬ ‫انها بیشتر شود‪ .‬در این شرایط واقعیت کشور این است‬ ‫نبای��د اج��ازه داد هزینه های جانبی مانع رش��د چنین‬ ‫پروژه هایی ش��وند‪ .‬عالوه بر این ‪ ،‬گازرس��انی سیستان و‬ ‫بلوچس��تان و بس��یاری از نقاط دیگر کشور که تا پیش‬ ‫از این به ش��بکه گاز سراس��ری متص��ل نبوده اند نیز از‬ ‫دیگر فعالیت های انجام ش��ده اس��ت‪ .‬درحال حاضر ‪۷۰‬‬ ‫درص��د گاز کش��ور از می��دان گازی پ��ارس جنوبی با‬ ‫ش��یوه های نوین بهره برداری و پاالیش به دست می اید‪.‬‬ ‫این خدمات با گسترش فعالیت در باالدست صنعت گاز‬ ‫محقق ش��ده و باید از این ظرفیت بیشترین استفاده را‬ ‫برد و همین امار نشان از مسئولیت اجتماعی در سطح‬ ‫ملی دارد‪.‬‬ ‫یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی بررسی کرد‬ ‫تولید پتروشیمی در دو سال به ‪ ۴۵‬میلیون تن می رسد‬ ‫طول کشید که هلدینگ خلیج فارس سرمایه گذاری در‬ ‫ای��ن پ��روژه را قبول کرد و با توج��ه به این موضوع باید‬ ‫گفت که اکنون این پروژه اقتصادی اس��ت این طرح با‬ ‫سرمایه گذاری س��نگین و سود باال برای هلدینگ اغاز‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی با تاکید بر اینکه بیشترین نیروی کار‬ ‫ب��رای ای��ن پ��روژه از خود منطقه خواه��د بود به بحث‬ ‫تحریم ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬ام��روز نوک حمله امریکا‬ ‫به جمهوری اسالمی‪ ،‬صنعت نفت است و انها بنا دارند‬ ‫ما نفت کمتری بفروش��یم و پول نیز جابه جا نش��ود این‬ ‫یعنی نفت و بانک را مورد هدف قرار داده اند اما به لطف‬ ‫خدا و با مقاومت مردم نتوانس��تند موفق ش��وند‪ .‬زنگنه‬ ‫گفت‪ :‬من در زمان جنگ از س��ال ‪ ۶۲‬تا س��ال ‪ ۶۷‬وزیر‬ ‫جهاد بودم‪ ،‬حمله های دش��من را دیده ام اما هیچ وقت‬ ‫فش��ار به نفت مثل اکنون نبود ام��روز جنگ تمام عیار‬ ‫علیه ماس��ت ن��دارد‪ .‬وزیر نفت ادامه داد‪ :‬من در س��ال‬ ‫‪ ۶۴‬زمانی که انبار جهاد در شهرس��تان الوار گرمس��یر‬ ‫مورد حمله قرار گرفت‪ ،‬در منطقه حضور داش��تم باید‬ ‫گفت اکنون فشارها بسیار بیشتر از حمله نظامی است‪.‬‬ ‫بس��یار مهمی اس��ت که نباید ان را نادیده گرفت اما با‬ ‫مدیریت دیگر پروژه ها و تزریق س��رمایه از منابع دیگر‬ ‫به مناطق کمتر توسعه یافته می توان پروژه های مناسبی‬ ‫در عرصه مسئولیت اجتماعی تعریف کرد‪.‬‬ ‫به گفته کرم پ��ور حقیقی‪ ،‬پیش از این درباره اهمیت‬ ‫میدا ن های مشترک بسیار گفته شده و باید بهره برداری‪،‬‬ ‫توسعه و راه اندازی فازهای جدید در اولویت میدا ن های‬ ‫مش��ترک باشد‪ .‬برخی از میدان های نفت و گاز در ایران‬ ‫مش��ترک نیس��ت که از فهرس��ت پروژه های اولویت دار‬ ‫خارج ش��ده اند‪ .‬با این حال‪ ،‬میدان های مشترک همواره‬ ‫اولویت دارد و باید روی انها سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫بنزین و حواشی سهمیه بندی و قیمت‬ ‫کار ب��رای تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی اس��ت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ‪ ۶‬و نیم میلیون دالر صرف توس��عه‬ ‫و عمران مناطق نفتخیز خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬از این رقم‬ ‫‪ ۵‬میلیارد دالر س��هم خوزس��تان خواهد بود‪ .‬زنگنه با‬ ‫بیان اینکه پروژه های گازرس��انی در مراحل پایانی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۹۵‬درصد کل جمعیت از گاز‬ ‫اس��تفاده می کنند و با تالش��ی که شد زمستان را بدون‬ ‫مشکل در زمینه تامین گاز سپری کردیم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در س��ال جاری ‪ ۱۰۰‬میلیون متر مکعب گاز نس��بت به‬ ‫سال گذشته اضافه کردیم و دو برابر پاالیشگاه بیدبلند‬ ‫تاسیس��ات به مدار اوردیم‪ .‬زنگنه با بیان اینکه هر اجر‬ ‫روی اجر گذاشته می شود خون جگر خورده ایم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پتروش��یمی کش��ور در اوج تحریم ها در استانه تحول‬ ‫بزرگ اس��ت برای نخس��تین بار در س��ال اینده تامین‬ ‫خ��وراک بیش از نی��از خواهد ب��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کل‬ ‫تولید پتروشیمی ‪ ۲۰‬میلیارد دالر با ظرفیت ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تن است که در مدت دو سال به ‪ ۴۵‬میلیون تن محصول‬ ‫خالص خواهد رسید‪.‬‬ ‫حبی��ب اهلل کش��ت زر معتق��د اس��ت‬ ‫مخالف��ت مجلس��یان با افزای��ش قیمت‪،‬‬ ‫چندنرخ��ی ک��ردن بنزی��ن و اختصاص‬ ‫ماهانه چن��د لیتر ب��ه اف��راد‪ ،‬مهم ترین‬ ‫تصمیم ه��ا در زمین��ه انرژی برای س��ال‬ ‫اینده به اس��ت‪ .‬عضو کمیس��یون انرژی‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی با اش��اره به‬ ‫مخالف��ت مجلس با افزایش قیمت بنزین‬ ‫در جری��ان بررس��ی الیحه بودجه س��ال‬ ‫‪ ،۹۸‬ب��ه خانه ملت گفت‪ :‬پیش��نهادهای‬ ‫بس��یاری درب��اره قیمت بنزین از س��وی‬ ‫نمایندگان مطرح شد که افزایش قیمت‪،‬‬ ‫چندنرخی ک��ردن ان و اختصاص ماهانه‬ ‫چند لیتر به افراد جامعه‪ ،‬اصلی ترین این‬ ‫پیش��نهادها به شمار می ایند اما به دلیل‬ ‫شرایط نامناسب اقتصادی این پیشنهادها‬ ‫رای الزم را در مجل��س نیاوردند چراکه‬ ‫تصویب ش��ان تاثیر بس��یاری بر افزایش‬ ‫ت��ورم اقتصادی داش��ت‪ .‬نماین��ده مردم‬ ‫بهبهان در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مصوبه های مجل��س در حوزه انرژی‬ ‫ب��رای بودجه س��ال ‪ ۹۸‬مناس��ب و قابل‬ ‫تامل است و مخالفت مجلسیان با افزایش‬ ‫قیمت‪ ،‬چند نرخی کردن ان و اختصاص‬ ‫ماهانه چند لیتر به افراد جامعه‪ ،‬مهم ترین‬ ‫تصمیم ها پیرامون انرژی برای سال اینده‬ ‫به ش��مار می ایند‪ .‬کشت زر با بیان اینکه‬ ‫س��اخت پاالیش��گاه بهبهان نیز پیشرفت‬ ‫خوبی داش��ته است‪ ،‬افزود‪ :‬این پاالیشگاه‬ ‫معادل دو و نیم برابر دو فاز عسلویه است‬ ‫و حدود ‪ ۳.۲‬میلی��ارد دالر اعتبار دارد و‬ ‫خوش��بختانه مش��کل نقدینگی ندارد و‬ ‫ساخت ان بر اساس برنامه زمانبندی شده‬ ‫پیش می رود‪ .‬از این رو‪ ،‬امید هست سال‬ ‫اینده به عنوان بزرگ ترین پاالیش��گاه در‬ ‫خاورمیانه به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1255‬‬ ‫پیاپی ‪2573‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫در بیان جزئیات برنامه های شرکت بازرگانی دولتی برای افزایش حمل ونقل ریلی بار در کشور عنوان شد‬ ‫حمل ریلی ‪ ۱.۵‬میلیون تن گندم در دستور کار‬ ‫ساالنه حدود ‪ ۶۵۰‬میلیون تن بار در کشور ما جابه جا‬ ‫می ش��ود که س��هم حمل ونقل ریلی از این رقم‪ ،‬با نگاه‬ ‫خوش��بینانه‪ ،‬فقط حدود ‪ ۵۰‬میلیون تن است‪ .‬باتوجه‬ ‫ب��ه مزیت های اقتصادی و اجتماع��ی حمل ونقل ریلی‪،‬‬ ‫سال هاست مس��ئوالن برای ارتقای س��هم حمل ریلی‬ ‫کاال و مسافر در کشور تالش می کنند‪ .‬شرکت بازرگانی‬ ‫دولت��ی ایران نیز به عنوان نهاد متول��ی تامین کاالهای‬ ‫اساسی در کشور‪ ،‬در سال های گذشته برنامه ریزی های‬ ‫مهمی در این زمینه داش��ته و توانس��ته در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫ی��ک میلی��ون و ‪ ۱۰۰‬هزار ت��ن گندم را با اس��تفاده از‬ ‫حمل ونقل ریلی در کش��ور توزیع کند‪ .‬گرچه باتوجه به‬ ‫اعتراض و توقف موقت فعالیت های کامیونداران در سال‬ ‫جاری‪ ،‬بخش��ی از برنامه ریزی این ش��رکت برای حمل‬ ‫ریل��ی گندم به هم خ��ورد و امار حمل این کاال با قطار‬ ‫افت کرد اما این ش��رکت برای حم��ل ‪ ۱.۵‬میلیون تن‬ ‫کاالی اساسی‪ ،‬با اولویت گندم‪ ،‬در سال ‪ ۹۸‬برنامه ریزی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬محمد حجارزاده‪ ،‬مدیرکل دفتر هماهنگی‬ ‫خدمات بازرگانی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی‬ ‫ایران‪ ،‬در گفت وگ��و با‬ ‫درباره جزئیات فعالیت ها‬ ‫و برنامه ریزی ه��ای این ش��رکت در زمینه حمل ریلی‬ ‫کاالهای اساسی توضیح داده که می خوانید‪.‬‬ ‫€ €عملک�رد ش�رکت بازرگانی دولت�ی ایران در‬ ‫زمینه حمل کاالهای اساس�ی ب�ا ریل در یکی‪ ،‬دو‬ ‫سال گذشته تحول چش�مگیری داشته است‪ .‬در‬ ‫این زمینه توضیح دهید‪.‬‬ ‫ش��رکت بازرگان��ی دولتی ایران به طور مش��خص در‬ ‫زمینه تامین ‪ ۴‬کاالی اساسی گندم‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن و شکر‬ ‫خام فعالیت می کند‪ .‬مهم ترین کاال در این میان‪ ،‬گندم‬ ‫اس��ت و س��االنه حدود ‪ ۱۰‬میلیون تن یا بیشتر‪ ،‬خرید‬ ‫گندم از کش��اورزان در دستور کار این شرکت است که‬ ‫حمل این کاال به استان های مصرف کننده‪ ،‬با استفاده از‬ ‫دو شیوه جاده ای و ریلی انجام می شود‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده‪ ،‬ساالنه بین ‪ ۳.۵‬تا‬ ‫‪ ۴‬میلی��ون تن حمل گندم‪ ،‬از اس��تان های تولیدکننده‬ ‫به مصرف کننده داریم که حمل ریلی ان در س��ال ‪۹۴‬‬ ‫با میزان ‪ ۲۰۶‬هزار تن کلید خورد و در سال بعد‪۵۰۶ ،‬‬ ‫هزار تن حمل ریلی گندم داش��تیم‪ .‬در س��ال ‪ ۹۶‬این‬ ‫رقم به یک میلی��ون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫این افزایش حمل به دلیل برنامه هماهنگ و منسجمی‬ ‫بود که ازسوی شرکت بازرگانی دولتی برمبنای کاهش‬ ‫هزینه های حمل و ارتقای لجستیک تنظیم شد‪.‬‬ ‫حمل ریلی به طور مطلق هزینه های کمتری نس��بت‬ ‫به حمل جاده ای دارد اما در اجرای عملیات لجستیکی‪،‬‬ ‫افزای��ش ن��رخ و زم��ان را به دنب��ال دارد‪ .‬البت��ه برخی‬ ‫مزیت ه��ای اجتماع��ی مانند کاهش تص��ادف‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه س��وخت و کاهش ترافی��ک را نیز به همراه دارد‪.‬‬ ‫ب��ا در نظر گرفتن این مس��ائل و نیز صرف��ه اقتصادی‪،‬‬ ‫می توان گف��ت در مجموع حمل ی��ک میلیون و ‪۱۰۰‬‬ ‫ه��زار تن گندم‪ ،‬امار خوبی برای حمل ریلی اس��ت که‬ ‫در سال ‪ ۹۶‬ثبت شد‪.‬‬ ‫€ €درباره ش�رایط و زیرساخت هایی که منجر به‬ ‫این رشد اماری شد‪ ،‬توضیح دهید‪.‬‬ ‫برای تحقق این رقم‪ ،‬برخی ایستگاه های ریلی جدید‬ ‫را در س��ال ‪ ۹۶‬تعریف کردیم ک��ه پیش تر هم قابلیت‬ ‫راه اندازی انها وجود داش��ت اما عملیاتی نشده بود‪ .‬این‬ ‫کار هزین�� ه باالیی نداش��ت و ب��ا هزینه های مختصری‪،‬‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال س��یلویی در فاصله ‪ ۵‬کیلومتری شبکه‬ ‫ریل��ی قرار داش��ت اما به ریل متصل نب��ود که با ایجاد‬ ‫باران��داز در کنار ریل‪ ،‬اتصال را برق��رار کردیم و امکان‬ ‫حمل ونقل ترکیبی ریلی و جاده ای فراهم شد‪.‬‬ ‫با فرض اینکه بخواهیم گندم را از اس��تان های غربی‬ ‫که تولیدکننده هس��تند‪ ،‬به اس��تان های مصرف کننده‬ ‫مانند سیستان وبلوچس��تان‪ ،‬کرمان‪ ،‬خراسان رضوی و‬ ‫هرمزگان ارسال کنیم ‪-‬یعنی برای مسیرهای طوالنی‪-‬‬ ‫حمل ریلی نسبت به جاده ای به صرفه تر است‪ ،‬به همین‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫براس��اس برنامه ای که برای سال ‪ ۹۸‬با راه اهن تنظیم شده‪ ،‬قصد‬ ‫داریم به رقم حمل ‪ ۱.۵‬میلیون تن کاالی اساسی شامل گندم‪ ،‬برنج‪،‬‬ ‫روغن و ش��کر برس��یم‪ .‬البته تمرکز اصلی روی گندم و در کنار ان‪،‬‬ ‫حمل برنج کیسه ای و روغن خام است‬ ‫دلیل به این س��مت رفتی��م که چنین ایس��تگاه هایی‬ ‫را راه ان��دازی و از انه��ا بهره برداری کنی��م‪ .‬البته برای‬ ‫راه اندازی برخی ایس��تگاه ها که نیاز به هزینه مختصری‬ ‫داشت‪ ،‬از بخش خصوصی و پیمانکاران ریلی نیز کمک‬ ‫گرفته شد‪.‬‬ ‫€ €امار ثبت شده حمل کاالهای اساسی با ریل در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬چه رقمی است؟‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬ش��اهد اعتراض مستمر و چندمرحله ای‬ ‫رانن��دگان کامیون بودیم که بر اث��ر توقف فعالیت انها‬ ‫حجم زیادی از کاالهای ورودی مانند ذرت‪ ،‬سویا و جو‪،‬‬ ‫یعنی کاالهای مصرفی مرغداری ها و کارخانه های دام و‬ ‫طیور‪ ،‬در بندرهای جنوبی کشور‪ ،‬در حال از بین رفتن‬ ‫بود‪ ،‬به همین دلیل در ان برهه‪ ،‬براساس همکاری بین‬ ‫نهادها‪ ،‬اولویت از حم��ل گندم به این محموله ها تغییر‬ ‫کرد و در جلس��ه هایی با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و نیز وزارت راه و شهرس��ازی به این نتیجه رسیدیم که‬ ‫اولویت با حمل این کاالها باش��د‪ ،‬از همین رو در س��ال‬ ‫جاری میزان حمل کاالهای اساسی با ریل افت کرد و به‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار تن رس��ید‪ .‬البته این رقم نسبت به سال های‬ ‫پیش از ‪ ۹۶‬رقم بدی نیست اما راضی کننده هم نیست‪.‬‬ ‫€ €برای سال اینده چه برنامه ای دارید؟‬ ‫براساس برنامه ای که برای سال ‪ ۹۸‬با راه اهن تنظیم‬ ‫ش��ده‪ ،‬قصد داریم به رقم حمل ‪ ۱.۵‬میلیون تن کاالی‬ ‫اساسی ش��امل گندم‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن و شکر برسیم‪ .‬البته‬ ‫تمرک��ز اصل��ی روی گن��دم و در کن��ار ان‪ ،‬حمل برنج‬ ‫کیسه ای و روغن خام است‪.‬‬ ‫€ €حمل ریلی برنج موفقیت امیز بود؟‬ ‫حمل ریلی بخشی از برنج وارداتی در شرکت بازرگانی‬ ‫دولتی‪ ،‬امسال برای نخستین بار به طور ازمایشی انجام‬ ‫ش��د که به دلیل کیس��ه ای بودن‪ ،‬در تخلیه و بارگیری‬ ‫و نبود امکانات و تجهیزات لجس��تیکی مناس��ب‪ ،‬دچار‬ ‫مشکالت و ضایعاتی شد‪.‬‬ ‫در این زمینه با شرکت راه اهن به این نتیجه رسیدیم‬ ‫که درحال حاضر‪ ،‬توان واگنی الزم را برای حمل این نوع‬ ‫کاالها نداریم و الزم اس��ت تغییرات��ی در واگن ها ایجاد‬ ‫ش��ود زیرا در زمان س��یر واگن‪ ،‬کیس��ه های برنج زیاد‬ ‫جابه جا می شوند و در زمان تخلیه‪ ،‬این کیسه ها مشکل‬ ‫و ضایعات زیادی دارند‪.‬‬ ‫€ €درباره حمل ریلی س�ایر کاالها مانند ش�کر و‬ ‫روغن چه مشکالتی وجود دارد؟‬ ‫شکر خام چون به شکل فله وارد می شود‪ ،‬امکان حمل‬ ‫ان با ریل فراهم اس��ت‪ .‬در بخش روغن خام نیز باتوجه‬ ‫ب��ه امکاناتی که در کش��ور در زمین��ه جابه جایی مواد‬ ‫س��وختی و روغن خوراکی از نظر ن��اوگان ریلی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ا مجموعه هایی ک��ه در زمینه حمل مواد روغن‬ ‫خوراکی فعالیت می کنند‪ ،‬وارد مذاکره ش��دیم‪ .‬هرچند‬ ‫امکانات بارگیری ریلی در بندرعباس‪ ،‬به تازگی وارد فاز‬ ‫خدمات دهی ش��ده اما در بخش تخلیه‪ ،‬متاسفانه نقاط‬ ‫محدودی در کش��ور وجود دارد که این مش��کل باید با‬ ‫اتصال نقاط بیش��تری به ریل‪ ،‬از سوی راه اهن برطرف‬ ‫ش��ود‪ .‬در هفته های گذش��ته محموله روغن��ی را که از‬ ‫روس��یه به بندر امیراباد وارد ش��ده بود‪ ،‬برای نخستین‬ ‫بار و به طور ازمایشی‪ ،‬با ریل به مخزن های ذخیره سازی‬ ‫منتقل کردیم‪ .‬البته این کار درحال حاضر از سوی برخی‬ ‫شرکت های بخش خصوصی در حال اجراست و در سال‬ ‫این��ده‪ ،‬ما نیز بخش��ی از روغن خام را ب��ا ریل جابه جا‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫€ €درحال حاضر سهم ریل و جاده در زمینه حمل‬ ‫کاالهای اساسی چه میزان است؟‬ ‫در مجم��وع ح��دود ‪ ۳.۵‬میلی��ون تن حم��ل کاالی‬ ‫برون اس��تانی داریم ‪-‬حم��ل ریلی برای درون اس��تان‬ ‫توجیه ندارد‪ -‬از این رقم‪ ،‬حدود ‪ ۲.۵‬میلیون تن با جاده‬ ‫و حدود یک میلیون تن با ش��بکه ریلی انجام می شود‪.‬‬ ‫درواقع می توان گفت شبکه ریلی سهم ‪ ۳۰‬درصدی در‬ ‫حمل کاالی اساسی شرکت بازرگانی دولتی ایران دارد‬ ‫و قرار اس��ت در پایان سال ‪ ۹۸‬این رقم به ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫تن افزایش یابد‪.‬‬ ‫€ €چش�م انداز حم�ل ریلی کاالی اساس�ی برای‬ ‫سال های بعد از ‪ ۹۸‬چیست؟‬ ‫برنامه مشترک بلندمدت ما با راه اهن پنج ساله خواهد‬ ‫بود و قرار است ساالنه ‪ ۱۰‬درصد به رقم سال ‪ ۹۸‬اضافه‬ ‫ش��ود‪ .‬براساس این برنامه مش��ترک راه اهن باید برخی‬ ‫خدمات زیرس��اختی به ما ارائه دهد تا برای مراکزی که‬ ‫به ریل متصل نیس��تند و دارای حج��م باالیی از گندم‬ ‫هستند‪ ،‬اتصال ریلی برقرار کنیم‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه ریزی در س��ال ‪ ۹۸‬در اس��تان هایی‬ ‫مانند کرمانش��اه‪ ،‬خوزستان و همدان‪ ،‬اتصال سیلوهایی‬ ‫ب��ا مجموع ظرفیت ‪ ۴۰۰‬هزار تن به ش��بکه ریلی را در‬ ‫برنامه داریم‪ .‬برای تحقق این برنامه که جزو اولویت های‬ ‫ماس��ت نیازمند همکاری راه اهن و دریافت کمک های‬ ‫زیرس��ازی و روس��ازی از سوی این ش��رکت هستیم تا‬ ‫بتوانیم گندم کشور را به موقع حمل و توزیع کنیم‪.‬‬ ‫€ €گفتید برای حمل ریلی برنج با مش�کل واگن‬ ‫تخصص�ی روبه رو بودید‪ .‬ایا زیرس�اخت های الزم‬ ‫برای توسعه و ارتقای حمل ریلی کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫موجود است؟‬ ‫حم��ل هر کاال‪ ،‬اب��زار و تجهیزات تخصص��ی خود را‬ ‫می طلب��د‪ .‬به عنوان مثال واگن ه��ای حمل مواد روغنی‬ ‫و مواد معدنی‪ ،‬ویژگی ه��ای متفاوتی دارند‪ .‬برای حمل‬ ‫غ�لات نی��ز واگن های غله ب��ر را ش��رکت های پیمانکار‬ ‫س��فارش داده اند و به طور مرتب در حال اضافه ش��دن‬ ‫اس��ت‪ .‬ورود واگن های تخصصی باعث می شود تخلیه و‬ ‫بارگیری مناسب تر انجام و ضمن جلوگیری از هدررفت‬ ‫گندم‪ ،‬بهره وری زمانی حمل نیز بیش��تر شود‪ .‬در زمینه‬ ‫حمل برنج‪ ،‬پیش��نهادهایی به راه اهن دادیم که از نظر‬ ‫فنی‪ ،‬تغییراتی در واگن ها ایجاد شود تا بتوانیم از شبکه‬ ‫ریلی به بهترین ش��کل برای حمل برنج استفاده کنیم‪.‬‬ ‫این پیش��نهادها در حوزه فنی راه اهن در حال بررس��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €دیگر زیرس�اخت های الزم برای رس�یدن به‬ ‫چش�م انداز تعریف ش�ده ب�رای حم�ل ریلی کاال‬ ‫چیست؟‬ ‫درحال حاض��ر حدود ‪ ۶۵۰‬میلیون تن کاال در جاده ها‬ ‫جابه جا می ش��ود اما س��هم ریل از حمل کاال در کشور‪،‬‬ ‫در بهتری��ن حالت ح��دود ‪ ۵۰‬میلیون تن اس��ت‪ .‬این‬ ‫تفاوت‪ ،‬بسیار باال است‪ .‬در این زمینه از جمله کارهایی‬ ‫ک��ه راه اه��ن باید انجام ده��د‪ ،‬اولوی��ت دادن به حمل‬ ‫کاالهای اساس��ی اس��ت که حجم باالی��ی دارد‪ .‬ما در‬ ‫کش��ور محدودیت س��یر داریم و خطوط ریلی که کاال‬ ‫در انها جابه جا می شود‪ ،‬به شکل رفت و برگشت نیست‬ ‫و زیرس��اخت الزم را در این زمین��ه نداریم‪ .‬یعنی خط‬ ‫سیر ما محدود است که این باعث طوالنی تر شدن زمان‬ ‫س��یر در مقایس��ه با جاده می ش��ود و به معنای افزایش‬ ‫هزینه اس��ت‪ .‬اگر ش��رکت راه اهن بتواند زیرساخت ها‬ ‫را به گون��ه ای فراهم کن��د که از توان رفت و برگش��ت‬ ‫واگن ها در هر خط به طور مجزا اس��تفاده ش��ود‪ ،‬یعنی‬ ‫افزایش س��رعت در حمل داشته باش��یم‪ ،‬انگیزه حمل‬ ‫ریلی برای صاحب کاال به مراتب بیش��تر خواهد ش��د و‬ ‫شرکت ها و کارخانه ها به این بخش سوق پیدا می کنند‪.‬‬ ‫البته همین حاال و در ش��رایط موجود نیز بس��یاری از‬ ‫شرکت های معدنی به دلیل توجیه اقتصادی‪ ،‬حمل ریلی‬ ‫را انتخاب کرده اند‪.‬‬ ‫محمد حجارزاده‬ ‫شبکه ریلی سهم‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫در حمل کاالی‬ ‫اساسی شرکت‬ ‫بازرگانی دولتی‬ ‫ایران دارد و‬ ‫قرار است در‬ ‫پایان سال ‪۹۸‬‬ ‫این رقم به‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون تن‬ ‫افزایش یابد‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‬ ‫گفت‪ ۱۲ :‬پروژه ریلی‬ ‫در کش��ور در دس��ت‬ ‫اجراست که در اولویت‬ ‫کاره��ای وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی ق��رار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫محمد اسالمی در حاشیه ایین بهره برداری‬ ‫از واحدهای مس��کن مهر شهر جدید گلبهار‬ ‫مشهد افزود‪ :‬برخی از این پروژه ها ترانزینی‬ ‫هس��تند که ب��ه افزایش قدرت لجس��تیکی‬ ‫ایران و سهم اقتصادی ان در ترانزیت کمک‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی درباره پروژه برقی کردن قطار مشهد‪-‬‬ ‫ته��ران نیز اظهار ک��رد‪ :‬ق��رارداد این پروژه‬ ‫منعقد شده اما تامین فاینانس ان با مشکل‬ ‫روبه رو اس��ت چراکه ط��رف خارجی بعد از‬ ‫ش��رایط تحری��م در همکاری ب��ا این پروژه‪،‬‬ ‫مالحظاتی دارد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬مذاکره برای‬ ‫برقی کردن قطار مشهد‪-‬تهران ادامه دارد تا‬ ‫مشکالت برای تامین فاینانس ان برطرف و‬ ‫ترتیبی خواهیم داد که این پروژه با س��ازکار‬ ‫متفاوت دنبال شود‪.‬‬ ‫اس�لامی درباره قطار مش��هد‪-‬گرگان نیز‬ ‫بیان کرد‪ :‬در ح��ال مذاکره و پیگیری برای‬ ‫تشکیل کنسرسیوم مربوط به قرارداد پروژه‬ ‫قطار مشهد‪-‬گرگان هستیم تا هر چه زودتر‬ ‫مطالعات ان را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و کابین��ه دوازده��م اف��زود‪:‬‬ ‫مذاک��رات برای انعقاد ق��رارداد با پیمانکار و‬ ‫تفاهمنامه ه��ای مربوط به ای��ن پروژه انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی اظهار ک��رد‪ :‬قطار‬ ‫مشهد‪-‬گرگان با استفاده از فاینانس خارجی‬ ‫تامین اعتبار خواهد شد که با موافقت رهبر‬ ‫معظ��م انقالب ‪ ۱۵‬درص��د از تعهد ایران در‬ ‫تامین فاینانس این پروژه از صندوق توسعه‬ ‫ملی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قرار بود ‪۱۵۴‬هزار واحد مسکن‬ ‫مهر امسال در کشور به بهره برداری برسد و‬ ‫تحویل مردم شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به ط��ور هفتگ��ی ش��اهد‬ ‫بهره برداری از واحدهای مسکن مهر در نقاط‬ ‫گوناگون کشور هستیم و تا اواسط بهار سال‬ ‫اینده تمام واحدهای مس��کن مهر به مردم‬ ‫واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با اشاره به واحدهای‬ ‫مشکل دار در طرح مس��کن مهر اظهار کرد‪:‬‬ ‫این واحدها بیش��تر مربوط به تعاونی هاست‬ ‫و اکنون خریداران طرح های تعاونی مسکن‬ ‫مهر مش��کالت حقوقی و قضایی با تعاونی ها‬ ‫دارند‪ .‬‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬بخش��ی از مسکن مهر که‬ ‫در قالب قراردادهای سه جانبه ساخته شده‪،‬‬ ‫تعیین تکلیف شده و همه واحدهای مسکن‬ ‫مهر که در قالب قرارداد س��ه جانبه س��اخته‬ ‫ش��ده اند تا پایان سال ‪ ۹۸‬تحویل مردم داده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی اف��زود‪ :‬برخ��ی‬ ‫واحده��ای مس��کن مه��ر در کش��ور بدون‬ ‫متقاض��ی بوده ان��د که ب��رای تعیین تکلیف‬ ‫انها با اس��تانداران و س��ازمان های حمایتی‬ ‫مانن��د کمیته ام��داد و بهزیس��تی در حال‬ ‫مذاکره هستیم تا این واحدها مورد حمایت‬ ‫س��ازمان های حمایتی قرار گیرند و در پایان‬ ‫دولت دوازدهم بحثی به نام مس��کن مهر در‬ ‫کشور وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اخرین وضعیت پروژه‬ ‫قطار برقی کشور‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1255‬‬ ‫پیاپی ‪2573‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استان‬ ‫عبـور از موانع توسعه ایران‬ ‫اشتغال ارزان و پایدار‬ ‫در صنایع دستی‬ ‫صنایع دس��تی به عنوان ظرفیتی گس��ترده و‬ ‫دارای قابلیت اموزش و توسعه‪ ،‬با اندک سرمایه‬ ‫نقش مهم��ی در کمک و ایجاد اش��تغال پایدار‬ ‫به وی��ژه در مناط��ق روس��تایی دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی بخش‬ ‫ارزشمندی از میراث فرهنگی گذشتگان ما است‬ ‫و در ش��رایط فعلی جامعه که مسئله بیکاری و‬ ‫ایجاد اش��تغال مهم ترین دغدغه مس��ئوالن به‬ ‫ش��مار می اید می تواند نقش موثری در اشتغال‬ ‫و توس��عه فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬اقتصادی و صنعتی‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬امسال ‪ ۴‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫به صنعتگران خراسان جنوبی پرداخت شده که‬ ‫باید در کنار ان‪ ،‬اموزش های صنایع دس��تی نیز‬ ‫به صنعتگران ارائه ش��ود تا محصوالت کیفی و‬ ‫متناسب با نیاز بازار تولید شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت توباف�ی خراش�اد را جهانی‬ ‫کرد‬ ‫دهیار روس��تای جهانی توبافی خراشاد گفت‪:‬‬ ‫در زمان حاضر در روس��تای خراش��اد ‪ ۲‬شرکت‬ ‫تعاونی زنان در زمینه صنایع دس��تی فعال است‪.‬‬ ‫فاطم��ه صادقی افزود‪ :‬هم اکن��ون ‪ ۴۰۰‬نفر در‬ ‫روستای خراشاد در زمینه تولید حوله دستباف‬ ‫فعالیت دارند و رونق این صنعت دس��تی نقش‬ ‫مهمی در اش��تغال م��ردم و به خص��وص زنان‬ ‫این روس��تا داش��ته اس��ت‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫ای��ن ش��رایط کم اب��ی حاکم بر منطق��ه رونق‬ ‫صنایع دستی نقش مهمی در اشتغال روستاییان‬ ‫دارد‪ ،‬در زم��ان حاض��ر ‪ ۱۷۰‬کارگاه توبافی در‬ ‫اذر امسال روستای‬ ‫روستای خراشاد فعال است‪ .‬‬ ‫خراش��اد به عنوان روس��تای هدف هنر دستی‬ ‫« توباف��ی» ب��ه ثبت جهانی رس��ید‪ .‬ای��ن اقدام‬ ‫باعث ش��ده تا تعداد کارگاه ه��ای حوله بافی در‬ ‫این روس��تا افزایش یابد‪ .‬به دلیل کیفیت خوب‬ ‫دستباف های روستای خراشاد مشکلی در زمینه‬ ‫بازاریابی و فروش محصوالت خود نداریم و حتی‬ ‫سفارش خارج از کشور نیز داریم‪ .‬دهیار روستای‬ ‫جهانی خراش��اد افزود‪ :‬تمام حوله های دستباف‬ ‫تولید ش��ده در روستای خراشاد از صفر تا ‪۱۰۰‬‬ ‫به صورت طبیعی تولید می ش��ود که اش��تغال ‬ ‫جانبی خوب��ی در زمینه پرورش کرم ابریش��م‪،‬‬ ‫ریس��ندگی‪ ،‬رنگ ریزی‪ ،‬برپا کردن دار توبافی و‬ ‫فروش ملزومات صنعت توبافی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫رون��ق صنایع دس��تی در روس��تاها نقش مهمی‬ ‫در ایجاد اش��تغال دارد و باید ب��رای بازاریابی و‬ ‫فروش‪ ،‬صنایع دستی با مواد طبیعی و با کیفیت‬ ‫باال تولید شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع دستی‪ ،‬ظرفیتی برای اشتغال‬ ‫مدیر یکی از ش��رکت های تولی��د جاجیم در‬ ‫روس��تای «روم قاینات» نیز گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫در روستای روم این شهرستان ‪ ۷۳‬نفر در زمینه‬ ‫تولی��د جاجیم بافی فعالیت دارن��د که با اجرای‬ ‫طرح توس��عه جاجیم بافی اشتغال این روستا به‬ ‫‪ ۱۰۷‬نفر افزایش خواهد یافت‪ .‬حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫مردم روس��تای روم در زمینه تولید جاجیم بافی‬ ‫فعالیت دارند که با رونق ان اش��تغال خوبی در‬ ‫این روس��تا ایجاد شده است‪ .‬به صورت متوسط‬ ‫در سال گذش��ته هر نفر در روستای روم ماهانه‬ ‫‪ ۸۲۵‬ه��زار تومان در زمین��ه تولید جاجیم بافی‬ ‫درامدزایی داشته اس��ت‪ .‬رضاپور اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫دلیل کیفیت خوب جاجیم تولیدی‪ ،‬مشکلی در‬ ‫زمینه فروش نداریم و ساالنه ‪ ۷۰‬هزار مترمربع‬ ‫جاجی��م در این روس��تا تولید و ب��ه ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫قلم کاال تبدیل می شود و به فروش می رسد‪ .‬در‬ ‫ س��ال جاری تولید و فروش جاجیم در روستای‬ ‫روم ‪ ۵۰‬درصد رش��د داش��ته و تمام محصوالت‬ ‫تولیدی این ش��رکت تعاونی به فروش رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت ‪ ۶‬هزار صنعتگر در خراسان‬ ‫جنوبی‬ ‫معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری خراسان جنوبی نیز‬ ‫گفت‪ ۸۰ :‬رش��ته صنایع دس��تی در این استان‬ ‫وج��ود دارد ک��ه از این تعداد ‪ ۴۰‬رش��ته فعال‬ ‫است‪ .‬حس��ین عباس زاده افزود‪ :‬در استان بیش‬ ‫از ‪ ۶‬هزار صنعتگر فعالیت دارند که جاجیم بافی‪،‬‬ ‫س��فالگری‪ ،‬برک باف��ی‪ ،‬ترکه بافی‪ ،‬س��فره بافی‪،‬‬ ‫پارچه بافی سنتی‪ ،‬بافته های قالی و گلیم بافی از‬ ‫جمله رش��ته های صنایع دستی پر رونق هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صنعتگران استان در کنار هنرهای‬ ‫سنتی در رشته های ملی صنایع دستی از جمله‬ ‫کار روی شیش��ه‪ ،‬صنای��ع فل��ز‪ ،‬صنایع چوب و‬ ‫س��نگ های قیمتی نیز فعالیت دارند‪ .‬عباس زاده‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صنایع دس��تی زمین��ه مطلوبی برای‬ ‫اش��تغالزایی دارد ب��ه طوری ک��ه می توان گفت‬ ‫فعالی��ت در زمینه صنایع دس��تی عامل موثری‬ ‫ب��ر افزایش درامد خانوار به ش��مار می رود‪ .‬وی‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬فعالیت زنان روس��تایی در زمینه‬ ‫صنایع دستی به عنوان مکمل اقتصاد کشاورزی‬ ‫و دامداری‪ ،‬مانع از مهاجرت های دائمی یا فصلی‬ ‫روس��تاییان می شود و منبع درامد مکملی برای‬ ‫این خانواده ها است‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هیات مدیره‬ ‫مقرر کرد که‬ ‫در هر جلسه‬ ‫مجمع از چند‬ ‫نفر از بزرگان و‬ ‫پیشکسوتانی‬ ‫که زحمت‬ ‫ کشیده اند و‬ ‫شرایط خوب‬ ‫امروزه کشور‬ ‫مدیون زحمات‬ ‫انهاست‪،‬‬ ‫قدردانی شود ‬ ‫مجمع عمومی فوق العاده وزیران ادوار با حضور برخی‬ ‫وزی��ران و معاونان دولت ه��ای قبلی و فعلی به میزبانی‬ ‫مرکز الگوی اسالمی‪-‬ایرانی پیشرفت برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشست محمدرضا عارف‪ ،‬رئیس مجمع‬ ‫وزیران ضمن خوش��امدگویی به حاضران گفت‪ :‬در این‬ ‫جلسه قصد داریم به طور خاص به بررسی موانع توسعه‬ ‫پیش��رفت در کشور پرداخته و چالش های اصلی که در‬ ‫نظام و در کش��ور با ان روبه رو هس��تیم را با استفاده از‬ ‫تجربه ارزنده ای که در جمع اعضای محترم وجود دارد‬ ‫بررسی کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان مدیریت صنعتی‬ ‫ای��ران‪ ،‬وی تاکید کرد‪ :‬هدف ما این اس��ت که در حل‬ ‫مش��کالت مردم س��هیم باش��یم و امیدواریم با اجرایی‬ ‫ش��دن برنامه های پیش��رفت‪ ،‬نگاه ما این گونه باشد که‬ ‫از طری��ق همفک��ری و هم افزایی ب��ا اعضای مجمع که‬ ‫دربرگیرنده هم��ه حوزه ها و معاون��ان رئیس جمهوری‬ ‫وقت در ‪ ۴‬دهه گذش��ته اس��ت‪ ،‬بتوانیم در برنامه های‬ ‫پیش��رفت کشور موثر باشیم‪ .‬خوش��حال هستیم اعالم‬ ‫کنیم مجموعه وزیران اقماری با ‪ ۷‬کمیسیون تخصصی‬ ‫و راهبردی و دبیرخانه این طرح ها در این مسیر حرکت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ع��ارف در ادام��ه توضیح های خ��ود اف��زود‪ :‬در این‬ ‫برنامه ریزی باید به اس��ناد باالدس��تی‪ ،‬سند چشم انداز‬ ‫و سیاس��ت های مختلف‪ ،‬به طور خاص توجه شده و در‬ ‫کنار تالش برای حل مش��کالت و حاکمیت ارزش ها و‬ ‫تحق��ق ارمان ها‪ ،‬در نهایت هم��کاری و تعامل خوبی با‬ ‫همه نهادها داشته باشیم‪.‬‬ ‫عارف ب��ا تاکید بر این موضوع ک��ه همکاری مجمع‬ ‫وزیران باید به نوعی باشد که وارد جزئیات شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نباید این فعالیت به نوعی تلقی شود که دخالت در کار‬ ‫نهادها باش��د و به همین دلی��ل جهت گیری ما همین‬ ‫کمیسیون های تخصصی بوده و توصیه شده که وزیران‬ ‫در هر بخش با ما تعامل داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬ما نشس��ت های تخصصی‬ ‫گوناگونی داشته ایم و راهبردهایی را که موردنظر مجمع‬ ‫بوده و به تصویب می رسد‪ ،‬دنبال کرده و تالش می کنیم‬ ‫این کار اجرایی شود‪ .‬استحضار دارید که تدوین الگوی‬ ‫اسالمی‪-‬ایرانی پیشرفت‪ ،‬یکی از مطالبات و دغدغه های‬ ‫فرمایشات خود‬ ‫ ‬ ‫رهبر معظم انقالب اس��ت‪ .‬ایش��ان در‬ ‫اش��اره کردند که ما باید بررسی کنیم چه الگویی باید‬ ‫ی ش��ود و درعین حال‬ ‫مبتنی بر ارزش ها و انقالب طراح ‬ ‫پاس��خگوی مطالب��ات موج��ود و دارای نکته های قابل‬ ‫ارزیابی باش��د‪ .‬به هرحال خوشحال هستیم که با تدبیر‬ ‫معظم له این مرکز‪ ،‬یعنی مرکز الگوی اس�لامی‪-‬ایرانی‬ ‫س شد‪ .‬من تشکر می کنم از اقای دکتر‬ ‫پیشرفت‪ ،‬تاسی ‬ ‫واع��ظ زاده و همکاران ش��ان و همه نخبگانی که در این‬ ‫مدت طوالنی روی این طرح کار کرده اند‪ .‬با تدبیر رهبر‬ ‫معظم انقالب این سند مورد ارزیابی نخبگان قرار گرفته‬ ‫و این فرصت بسیار خوبی است که نخبگان و نهادهایی‬ ‫ک��ه برنامه ریزی انجام می دهند نس��بت به این موضوع‬ ‫اظهارنظ��ر و نقدهای خ��ود را مطرح کنند تا در نهایت‬ ‫بتوانیم در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬سند جامعی داشته باشیم که‬ ‫ان را مبنای توس��عه و برنامه های توس��عه کش��ور قرار‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬جلسه هایی را هم مهندس شافعی در‬ ‫دبیرخانه برگزار کرده اند‪ .‬هدف اصلی این است که الگو‬ ‫بتواند از این ظرفیت که در مجموعه وزیران وجود دارد‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫تدوی��ن الگ��وی اس�لامی‪-‬ایرانی پیش��رفت‪ ،‬یک��ی از مطالبات و‬ ‫فرمایش��ات خود‬ ‫ ‬ ‫دغدغه های رهبر معظم انقالب اس��ت‪ .‬ایش��ان در‬ ‫اش��اره کردند که ما باید بررس��ی کنی��م چه الگویی بای��د مبتنی بر‬ ‫ی شود‬ ‫ارزش ها و انقالب طراح ‬ ‫در استانه چهلمین سال انقالب شکوهمند اسالمی‪،‬‬ ‫رهبر معظم انقالب بیانی��ه ای جدید را ابالغ کردند که‬ ‫در ان ‪ ۷‬توصیه مختلف ابالغ شده است که علی االصول‬ ‫راهبرد برنامه اینده الگوی اس�لامی‪-‬ایرانی پیش��رفت‬ ‫خواهد بود و طبیعی است که تبیین راهبردهای توسعه‬ ‫در کشور باید مبتنی بر این رهنمودها و ‪ ۷‬موضوع مهم‬ ‫مطرح ش��ده در ان باش��د که به طور قط��ع ما هم در‬ ‫کمیس��یون تخصصی باید به این موضوع بپردازیم‪ .‬این‬ ‫بیانیه برای دهه های اینده راهگشاس��ت و اولویت های‬ ‫‪ ۷‬توصیه ای که رهبر معظم انقالب فرمودند‪ ،‬از س��وی‬ ‫کمیس��یون های تخصصی ارزیابی شده و ما هم باید در‬ ‫اجرایی شدن این سند سهیم باشیم‪.‬‬ ‫عارف در پایان سخنان خود افزود‪ :‬هیات مدیره مقرر‬ ‫ک��رد که در هر جلس��ه مجمع از چند نف��ر از بزرگان‬ ‫و پیشکس��وتانی که زحمت کش��یده اند و شرایط خوب‬ ‫امروزه کش��ور مدیون زحمات انهاس��ت‪ ،‬قدردانی شود ‬ ‫به همی��ن دلیل از این ب��زرگان و پیشکس��وتان عزیز‬ ‫وزیران پیش��ین قدردانی ش��ده و م��ن هم خدمت این‬ ‫بزرگان خیرمقدم می گویم‪ .‬انتظار ما این اس��ت که در‬ ‫نظر داش��ته باشید ش��ما صاحب این مجمع هستید و‬ ‫تمام وزیران و معاونان رئیس جمهوری در دوران پس از‬ ‫انقالب علی االصول عضو این مجمع هستند تا حرکتی‬ ‫جدیدت��ر را در ام��ور مختلف مجمع انج��ام دهیم و با‬ ‫تالش شما عزیزان سهم بیش��تری را در شکل گیری و‬ ‫تصویب اسناد باالدس��تی و برنامه های پیشرفت کشور‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬چالش اصلی کشور‬ ‫در ادام��ه ای��ن برنام��ه‪ ،‬غالمرض��ا ش��افعی‪ ،‬دبیر و‬ ‫نو‬ ‫نایب رئی��س مجمع وزیران دیدگاه ه��ای خود را بیا ‬ ‫اعالم کرد‪ ۳ :‬چالش اصلی کشور در جلسه های مجمع‬ ‫مورد بررسی قرار گرفته و مهم ترین و نخستین انها امر‬ ‫اشتغال اس��ت‪ .‬در همین زمینه با وزیرانی که بیشتر از‬ ‫سایران در این حوزه مرتبط بودند‪ ،‬مصاحبه هایی شده‬ ‫و با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف این مصاحبه ها به‬ ‫انتش��ار به کتابی انجامیده که ماحصل تجربه ‪ ۱۲‬تن از ‬ ‫وزیران است‪.‬‬ ‫پ��روژه دیگری که از س��وی زیرمجموع��ه مجمع و‬ ‫دبیرخانه ان انجام شده ‪ ،‬کتابی است که فعال به صورت‬ ‫دیجیتالی منتشر شده است‪ .‬این کتاب در زمینه ایجاد‬ ‫اکادمی وز ر ا است‪.‬‬ ‫در جلس��ه قبلی مجمع تصمیم گرفته ش��د تا بحث‬ ‫اکادمی وز ر ا را به مطالعه بگذاریم‪ .‬این کار انجام شد و‬ ‫با ‪ ۱۶‬نف��ر از وزیران مربوط و صاحب نظر در این حوزه‬ ‫مصاحبه هایی شده که ماحصل ان به صورت کتاب اماده‬ ‫اس��ت‪ .‬به نظر می رسد این اثر‪ ،‬کتاب بسیار ارزشمندی‬ ‫باشد در راستای ایجاد دانشکده حکمرانی که مشابه ان‬ ‫در بس��یاری از کشورهای مختلف دنیا نیز وجود دارد و‬ ‫دانشگاه هایی بر مبنای تجربه های افراد حاکم بر جامعه‬ ‫س شده است‪ .‬در کشور ما جای چنین دانشکده و‬ ‫تاسی ‬ ‫اکادمی ای خالی است‪.‬‬ ‫ای��ن مجموعه با عنوان پ��روژه اکادمی وزرا با هدف‬ ‫مستندس��ازی دانش و تجربه های وزیران در دوره های‬ ‫مختلف جمهوری اس�لامی ایران و همکاری دانش��گاه‬ ‫صنعتی شریف تهیه شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه توضیح های خود افزود‪ :‬در بخش بعدی‬ ‫این جلس��ه به الگوی پایه اس�لامی‪-‬ایرانی پیش��رفت‬ ‫خواهی��م پرداخ��ت‪ .‬دبیرخانه مجمع وزی��ران در طول‬ ‫‪ ۱۴‬م��اه گذش��ته نیز ‪ ۴۱‬جلس��ه برگزار کرده اس��ت‪.‬‬ ‫این جلس��ه ها با حضور کارشناسان و معاونان وزیران و‬ ‫گاه خود وزیران پیش��ین تشکیل شده و در حوزه های‬ ‫مختلف��ی اعم از صنعت علوم اقتص��اد‪ ،‬فرهنگ و‪۴۱ ...‬‬ ‫جلس��ه تشکیل شده اس��ت که مطالب این جلسه ها را‬ ‫می توان از طریق فضای مجازی به دوستان انتقال داد‪.‬‬ ‫این جلسه ها به طور منظم در روزهای دوشنبه برگزار‬ ‫می ش��ود و اگر هم��کاران الزم می دانن��د موضوع هایی‬ ‫موردبررس��ی قرار بگیرد‪ ،‬به ما اط�لاع دهند تا درباره‬ ‫انها نیز بحث و تبادل نظر شود‪ .‬در زمینه سند و الگوی‬ ‫اسالمی‪-‬ایرانی پیش��رفت نیز چند جلسه تشکیل شد‬ ‫و ب��ا اقای دکتر کیانی بختیاری و اق��ای دکتر قریب و‬ ‫همفکری ش��ده‬ ‫ ‬ ‫دکتر فیاض و برخی دیگر از دوس��تان‬ ‫و امادگ��ی وجود دارد که در این جلس��ه ماحصل این‬ ‫مشورت ها ارائه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال رئیس قوه قضاییه از یک گزارش‬ ‫سپس شافعی از کمیسیون های مجمع خواستند که‬ ‫گزارش عملکرد خود را به مجمع ارائه کنند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫گزارش کمیس��یون حقوقی و قضایی‪ ،‬وزیران پیش��ین‬ ‫دادگس��تری‪ ،‬یافته ها و پیش��نهادهای خ��ود را در این‬ ‫مقطع حس��اس تغییر رئیس ق��وه قضاییه‪ ،‬تنظیم و به‬ ‫رئیس جدید تقدیم کرده اند که مورد اس��تقبال ایشان‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫گ��زارش کمیس��یون های دیگ��ر نیز به وی��ژه درباره‬ ‫ارزیابی سند الگوی پایه ارائه شد‪ .‬کمیسیون ها و اعضا ‪،‬‬ ‫ضم��ن تاکید بر ضرورت وج��ود برنامه های دراز مدت و‬ ‫نیز چش��م انداز و نگاه به افق های دور دس��ت و ضرورت‬ ‫اینده پژوهی‪ ،‬بر این نکته ها تاکید کردند‪:‬‬ ‫ضرورت داشتن یا نداشتن تدوین الگوی پایه‪ ،‬جایگاه‬ ‫حقوقی الگو در قانون اساس��ی‪ ،‬تجربه س��ایر کشورها‬ ‫در داش��تن یا نداش��تن الگو‪ ،‬ضرورت ش��اخص پذیری‬ ‫و قابلی��ت اندازه گی��ری اهداف الگو‪ ،‬در بح��ث الگو به‬ ‫وضعیت یا شخصیت موجود و قابل دسترس و قابل ارائه‬ ‫ت وضعیت‬ ‫و قابل حصول اشاره می شود‪ ،‬نه وعده ساخ ‬ ‫ایده الی که تجربه نش��د ه و قابلیت دسترسی و حصول‬ ‫ان به اثبات نرسیده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این نشس��ت از س��وی اعضای مجمع‬ ‫وزی��ران ادوار‪ ،‬بر عدالت اجتماعی ضرورت اتخاذ تدابیر‬ ‫الزم جهت توسعه و گسترش تعامل کارامدتر در صحنه‬ ‫بین الملل‪ ،‬تنش زدایی و توس��عه روابط پایدار و توسعه‬ ‫رواب��ط منطقه ای به ویژه با همس��ایگان‪ ،‬س��ازمان های‬ ‫بین المللی‪ ،‬اصالح ساختار مدیریت کالن کشور‪ ،‬تالش‬ ‫موث��ر برای حف��ظ وحدت ملی و تحکی��م وفاق ملی با‬ ‫توجه به گس��تردگی اقوام ایرانی و گرایش های سیاسی‬ ‫و قومی و مذهبی‪ ،‬پایداری خانواده و برجسته تر کردن‬ ‫نق��ش خانواده ه��ا در برنامه ریزی ه��ا‪ ،‬اسیب شناس��ی‬ ‫دالی��ل عقب ماندگ��ی در اجرای برنامه های ‪ ۵‬س��اله و‬ ‫نیز چش��م انداز ‪ ۲۰‬س��اله‪ ،‬توجه به فناوری های جدید‪،‬‬ ‫اتخاذ ش��یوه های کارامد در امر نظ��ارت بر انتخابات از‬ ‫سوی ش��ورای نگهبان‪ ،‬اخالق محوری‪ ،‬شایسته ساالری‬ ‫و گزین��ش مجریان قاعده پذیر‪ ،‬پرهیز از تولید اس��ناد‬ ‫تک��راری‪ .‬حصول اجماع فکری در ا ّمهات چش��م انداز و‬ ‫«الگو»‪.‬‬ ‫اصالح نظام اموزش��ی به طوری که تحصیلکردگان با‬ ‫تراز اسالمی‪-‬ایرانی تربیت شوند‪ .‬محدودتر کردن تعداد‬ ‫نهاد های نظارتی و کیفی کردن انها و‪...‬‬ ‫همکاران مرکز الگوی اسالمی‪-‬ایرانی پیشرفت نیز در‬ ‫باب تبیین متدولوژی روش تهیه الگو اظهار کردند این‬ ‫الگو با مش��ارکت هزاران نفر از نخبگان و دانش��گاهیان‬ ‫و علم ا تهیه ش��ده اس��ت و نیز در باب مباحث مختلف‬ ‫مطرح شده ‪ ،‬توضیح های مفصلی دادند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫لو یکمین سال پیروزی‬ ‫در ادامه به مناسبت اغاز چه ‬ ‫انق�لاب اس�لامی از وزی��ران و خانواده ه��ای وزی��ران‬ ‫پیشکسوت تجلیل شد‪ .‬وزیران پیشکسوت تجلیل شده‬ ‫عبارتند از‪ :‬ش��هید دکتر مصطفی چمران‪ ،‬ش��هید امیر‬ ‫سرلشکر فکوری‪ ،‬شهید سرلش��کر سید موسی نامجو‪،‬‬ ‫ش��هید امیر سرلشکر خلبان جواد فکوری‪ ،‬مرحوم امیر‬ ‫سرلش��کر محمد سلیمی‪ ،‬سردار سرتیپ محمدحسین‬ ‫جاللی‪ ،‬سردار سرتیپ پاسدار محسن رفیق دوست‪ ،‬امیر‬ ‫س��رتیپ محمدرضا رحیمی‪ ،‬دکتر علی محمد ایزدی‪،‬‬ ‫دکتر عباس شیبانی‪ ،‬دکتر عباسعلی زالی‪ ،‬دکتر هادی‬ ‫منافی‪ ،‬دکتر محمدهادی نژادحسینیان‪ ،‬دکتر محمود‬ ‫احمدزاده هروی‪ ،‬دکتر سیدکاظم اکرمی‪ ،‬دکتر حسن‬ ‫عارفی و مهندس اکبر ترکان‪.‬‬ ‫‹ ‹تجلیل در مجمع وزیران ادوار‬ ‫در این جلسه به طور جداگانه از فعالیت های علمی و‬ ‫ن وزیر و رئیس‬ ‫اجرایی س��ید محمد هادی نژاد حسینیا ‬ ‫پیش��ین هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی از سوی‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی تجلیل شد‪.‬‬ ‫در متن تجلیل از دکتر نژاد حس��ینیان تاکید ش��ده‬ ‫اس��ت‪« :‬توس��عه دانش مدیریت و راهبری صنعتی که‬ ‫از مهم ترین مولفه های توس��عه کش��ور است با اهتمام‬ ‫جناب عالی میس��ر شده اس��ت و این اقدام مهم در خور‬ ‫تحس��ین و قدردانی اس��ت‪ .‬س��ازمان مدیریت صنعتی‬ ‫بیش از نیم قرن تجرب��ه خود در عرصه ملی را مدیون‬ ‫اندیش��مندانی اس��ت که با همدلی و هم��کاری خود‪،‬‬ ‫نقشی شایس��ته در توس��عه مرزهای دانش مدیریت و‬ ‫انتقال ان به ساختار مدیریتی کشور و نسل های جدید‬ ‫ایفا کردند‪».‬‬ ‫در ادامه در راس��تای بررس��ی و تکمیل سند الگوی‬ ‫اس�لامی‪-‬ایرانی پیش��رفت و بهره مندی از تجربه های‬ ‫مدیران ارشد نظام که در طول ‪ ۴‬دهه گذشته در جایگاه‬ ‫وزیر و معاون رئیس جمهوری خدمت کرده اند‪ ،‬نشست‬ ‫ی عالی الگوی اسالمی‪-‬ایرانی پیشرفت با‬ ‫مشترک شورا ‬ ‫مجمع وزیران ادوار و با حضور رئیس��ان اندیشکده های‬ ‫مرکز الگوی اس�لامی‪-‬ایرانی پیش��رفت برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این نشس��ت‪ ،‬س��ند الگوی اس�لامی‪-‬ایرانی پیشرفت‬ ‫مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت و نظرها و تجربه های‬ ‫وزیران و معاونان رئیس جمهوری در دوره های مختلف‬ ‫که مسئولیت اجرایی برعهده داشته اند‪ ،‬برای تکمیل و‬ ‫ارتقای الگ��و به ویژه تقویت قابلیت اجرا و تحول افرینی‬ ‫ان بیان شد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1255‬‬ ‫پیاپی ‪2573‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫پایان یازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران با معرفی برگزیدگان‬ ‫تاثیر مشکالت اقتصادی بر تولید انیمیشن‬ ‫ایین پایانی یازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی‬ ‫ته��ران با حضور مدیران س��ینمایی‪ ،‬ب��زرگان و فعاالن‬ ‫عرصه انیمیش��ن و داوران ایرانی و خارجی جش��نواره‬ ‫ش��امگاه پنجشنبه ‪ ۱۶‬اس��فند در سالن ش��هید بهنام‬ ‫محم��دی در مرکز افرینش های هن��ری کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار‬ ‫در ابتدای این ایین پس‬ ‫از پخش قران و س��رود ملی‪ ،‬علیرض��ا کریمی صارمی‪،‬‬ ‫مجری ایین ضمن خیرمقدم به حاضران و اهالی عرصه‬ ‫انیمیشن گفت‪ :‬در اغاز لحظات برنامه پایانی یازدهمین‬ ‫جش��نواره بین المللی پویانمایی تهران‪ ،‬گرامی می داریم‬ ‫ی��اد و خاطره حماسه س��ازان ‪ ۸‬س��ال دف��اع مقدس‪،‬‬ ‫ایثارگ��ران‪ ،‬جانب��ازان و ش��هدایی را که با ش��جاعت و‬ ‫ق��درت در مقابل متجاوزان ب��ه این اب و خاک‪ ،‬مردانه‬ ‫ایس��تادند‪ .‬امروزه ما در این برنامه ب��ا افتخار از انها به‬ ‫عنوان اس��طوره های مقاومت نام می بریم و یاد و خاطره‬ ‫انها را ارج می نهیم‪.‬‬ ‫پ��س از ان ویدئوی��ی از روند برگزاری جش��نواره به‬ ‫نمای��ش در ام��د و در ادامه علیرض��ا کریمی صارمی با‬ ‫ی��ادی از مرحوم وحی��د نصیریان گفت‪ :‬در جش��نواره‬ ‫امسال جای عزیزی خالی بود‪ .‬او را از دوران نوجوانی با‬ ‫عشق به انیمیشن می شناختم‪ .‬همه او را دوست داشتند‬ ‫و قهقهه های ناگهانی او را همه به یاد داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زنده یاد وحید نصیریان هنرمند عرصه‬ ‫انیمیشن‪ ،‬نقاشی و کارگردان فیلم های کوتاه «سه قطره‬ ‫خ��ون»‪« ،‬بت ابدی»‪« ،‬ض��د نور»‪« ،‬حف��ره» و «جای‬ ‫دیگر» اس��ت‪ .‬همچنین او در تصویرس��ازی ‪ ۱۲‬عنوان‬ ‫کتاب کودک و نوجوان فعالیت داشت‪ .‬اخرین اثر وحید‬ ‫نصیریان‪ ،‬انیمیشن بلند سینمایی «قلب سیمرغ» است‪.‬‬ ‫کریمی صارم��ی اظهار کرد‪ :‬وحی��د نصیریان همچون‬ ‫ارش کمانگی��ر ک��ه جان ش��یرینش را بر تی��ر نهاد تا‬ ‫مرزه��ای میهن��ش را ارتقا دهد‪ ،‬قلب تپن��ده اش را فدا‬ ‫کرد تا «در قلب س��یمرغ» ترانه ای حماس��ی بسراید تا‬ ‫مرزهای اقتباس از افس��انه ها و اسطوره های ایرانی را در‬ ‫هنر صنعت پویانمایی ارتقا دهد‪.‬‬ ‫پس از ان ویدئوی��ی درباره زنده یاد وحید نصیریان و‬ ‫اثارش پخش شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬علیرض��ا کریمی صارم��ی گف��ت‪ :‬یکی از‬ ‫طاقت فرس��اترین و فعالیت ه��ا در ام��ور هنری‪ ،‬تالش‬ ‫بی وقفه هی��ات انتخاب به ویژه در جش��نواره های فیلم‬ ‫کوتاه اس��ت که تعداد انبوهی از اثار را باید بررس��ی و‬ ‫انتخاب کنند‪ .‬در این جش��نواره این عزیزان بیش از ‪۲‬‬ ‫هزار فیلم را به دقت هر چه تمام تر بررس��ی و فیلم های‬ ‫ارزشمندی را که در جشنواره به نمایش درامد انتخاب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫پس از بیان این مقدمه پیرامون هیات انتخاب‪ ،‬ویدئو‬ ‫گرافیک هیات انتخاب جش��نواره ب��ه نمایش درامد و‬ ‫علیرض��ا کریمی صارمی ضمن تش��کر از اعضای هیات‬ ‫انتخاب از حس��ین انتظامی رئیس س��ازمان سینمایی‬ ‫به دلی��ل حمای��ت س��ازمان س��ینمایی از یازدهمین‬ ‫جش��نواره پویانمای��ی تهران‪ ،‬قدردانی ک��رد و گفت‪ :‬از‬ ‫اقای دکتر حسین انتظامی‪ ،‬دستیار ارشد وزیر فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اسالمی و رئیس س��ازمان سینمایی و سمعی‬ ‫و بص��ری به دلیل کمک های م��ادی و معنوی ارزنده و‬ ‫بی دریغی که برای برگزاری هرچه باشکوه تر یازدهمین‬ ‫جشنواره بین المللی پویانمایی تهران مبذول کرده اند و‬ ‫همکاران شان در سازمان سینمایی و سمعی و بصری و‬ ‫همچنین از سید محمدمهدی طباطبایی نژاد مدیرعامل‬ ‫مرکز گس��ترش س��ینمای مس��تند و تجربی تش��کر و‬ ‫قدردانی می کنیم‪.‬‬ ‫پ��س از ان به ترتیب جایزه های بخش های مس��ابقه‬ ‫دین��ی و ارزش ه��ای انقالب اس�لامی‪ ،‬مس��ابقه بخش‬ ‫دانشجویی ایران‪ ،‬پایان نامه های برتر‪ ،‬مسابقه ایران اهدا‬ ‫شد‪ .‬در ادامه‪ ،‬محمدحس��ین سجادی نیری‪ ،‬دبیر ستاد‬ ‫توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری اسالمی ایران به روی صحنه‬ ‫دعوت ش��د تا جایزه فناوری انیمیشن معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری را اهدا کند‪.‬‬ ‫همچنین جایزه نخستین پیچینگ(رویازی) انیمیشن‬ ‫ایران مشتمل بر لوح یادبود و یک عدد سکه بهار ازادی‬ ‫به دلیل ارائه طرح ولی بولی در نخستین رویداد رویازی‬ ‫به علی نیکورزم از استودیو راه رنگ اهدا شد‪.‬‬ ‫جایزه سیفژ و جایزه های مسابقه بین الملل هم در این‬ ‫بخش اهدا شد‪.‬‬ ‫مهی��ن جواهری��ان یک��ی از داوران بخش مس��ابقه‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عالمی‪ :‬این لوح س��پاس را تقدی��م می کنم به دکتر نورالدین زرین‬ ‫کل��ک‪ .‬او کاری کرد که من وقتی ‪ ۲۵‬س��اله بودم کس��وت معلمی را‬ ‫تجربه کردم و فهمیدم این بهترین لباس��ی است که انسان می تواند‬ ‫در تمام عمرش به تن کند‬ ‫بین الملل در پایان این بخش از کسانی که موجب شدند‬ ‫این جش��نواره برپا شود و ادامه داشته باشد‪ ،‬تشکر کرد‬ ‫و گفت‪ :‬انیمیش��ن ایران پیشرفت بسیار زیادی داشته‪،‬‬ ‫فیلم های عروسکی خیلی زیاد شده و همه به این سبک‬ ‫توجه زیادی دارند‪ .‬یک بار دیگر دلم می خواهد از اقای‬ ‫کریمی صارمی که بانی این جشنواره است تشکر کنم‪.‬‬ ‫در ادامه مجری برنامه از فاضل نظری خواس��ت چند‬ ‫کالمی سخن بگوید‪.‬‬ ‫فاضل نظری گفت‪ :‬خیلی خوشحالم که می بینم این‬ ‫ایین سخنرانی ندارد و اگر کسی سخنی می گوید فقط‬ ‫تش��کر است‪ .‬من هم ترجیح می دهم به جای سخنرانی‬ ‫از برگزارکنندگان این جش��نواره در بخش های مختلف‬ ‫و دوس��تانمان در معاونت س��ینمایی‪ ،‬تشکر و برای تان‬ ‫ارزوی موفقیت کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹تجلی�ل از اکبر عالمی‪ ،‬اس�تاد پیشکس�وت‬ ‫انیمیشن ایران‬ ‫پس از ان مجری ایین‪ ،‬خاطره ای از نخستین روزهای‬ ‫فعالیت اکبر عالمی قرائت کرد و سپس ویدئویی درباره‬ ‫اکب��ر عالمی پخش ش��د‪ .‬در این ویدئ��و او از روزهای‬ ‫کودکی و جوان��ی اش گفت‪ .‬وی در این فیلم گفت‪ :‬من‬ ‫به این خاک تعلق دارم و هرگز مهاجرت نمی کنم‪.‬‬ ‫س��پس مجری از وی خواست که روی صحنه حاضر‬ ‫ش��ود‪ .‬فاضل نظری ب��رای این تجلیل اکب��ر عالمی را‬ ‫همراهی ک��رد‪ .‬عالمی با خواندن ش��عر گفت‪ :‬این لوح‬ ‫س��پاس را تقدیم می کنم به دکتر نورالدین زرین کلک‪.‬‬ ‫او کاری کرد که من وقتی ‪ ۲۵‬ساله بودم کسوت معلمی‬ ‫را تجربه کردم و فهمیدم این بهترین لباس��ی است که‬ ‫انس��ان می تواند در تم��ام عمرش به تن کند‪ .‬س��پس‬ ‫علیرض��ا کریمی صارمی متن ل��وح تقدیر اکبر عالمی را‬ ‫قرائ��ت کرد‪ .‬اکبر عالمی پ��س از دریافت لوح تقدیرش‬ ‫گفت‪ :‬خداون��د جهان را با عدالت خلق کرده همیش��ه‬ ‫یک چشم عادل شما را می بیند‪ .‬در بخش بعدی ایین‪،‬‬ ‫کریمی صارمی از حس��ین مرادی زاده نماینده اسیفای‬ ‫ای��ران دعوت کرد تا برای اهدای جایزه این بخش روی‬ ‫صحنه بیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه ارزشمند و جهانی پویانمایی ایران‬ ‫بع��د از ان نیز مج��ری متنی را برای ش��روع برنامه‬ ‫اهدای جوایز دبیر جشنواره خواند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬از محمدرضا کریمی صارمی ‪ ،‬دبیر جشنواره‬ ‫پویانمایی تهران دعوت ش��د تا برای اهدای جوایز ویژه‬ ‫دبیر جشنواره روی صحنه بیاید‪.‬‬ ‫پی��ش از اهدای جایزه ویژه دبیر جش��نواره ویدئویی‬ ‫مش��تمل ب��ر بخش هایی از اث��ار مهی��ن جواهریان به‬ ‫نمای��ش در امد و جایزه ویژه دبیر جش��نواره در بخش‬ ‫ایران به مهین جواهری��ان برای خلق اثاری ماندگار در‬ ‫هنر پویانمایی بر اس��اس فرهنگ و ویژگی های فرهنگ‬ ‫ایرانی اهدا شد‪.‬‬ ‫س��ی وهفتمین جش��نواره جهان��ی فیلم فجر به مناس��بت‬ ‫چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬فیلم هایی شاخص‬ ‫از دهه ‪ ۶۰‬را برگزیده تا در بخش «نمایش فیلم های کالسیک‬ ‫مرمت شده» به نمایش گذارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ در بخش «نمایش فیلم های کالس��یک‬ ‫مرمت ش��ده» این جشنواره نس��خه های مرمت شده ‪ ۵‬فیلم از‬ ‫دهه ‪ ۶۰‬سینمای ایران رونمایی خواهند شد‪.‬‬ ‫«دونده» به کارگردانی امیر نادری‪« ،‬دیده بان» به کارگردانی‬ ‫ابراهیم حاتمی کیا‪« ،‬طلس��م» به کارگردانی داریوش فرهنگ‪،‬‬ ‫مهین جواهریان گفت‪ :‬من خیلی ش��گفت زده شدم و‬ ‫می خواهم بگویم من فراموش کردم از دختران و پسران‬ ‫جوان مان در جش��نواره که ش��بانه روز برای بهتر برگزار‬ ‫ش��دن جش��نواره تالش کردند‪ ،‬تش��کر کنم‪ .‬صمیمانه‬ ‫از ش��ما متش��کرم‪ .‬پس از ان بخش هایی از اثار مایکل‬ ‫دودوک دو ویت در قالب ویدئو کلیپی به نمایش درامد و‬ ‫جایزه ویژه دبیر جشنواره در بخش بین الملل به مایکل‬ ‫دودوک دوویت برای خلق اثار ش��گفت انگیر و بی بدیل‬ ‫پویانمایی در سال های متمادی و خدمات شایان توجه‬ ‫به ارتقای هنر‪-‬صنعت پویانمایی اهدا شد‪.‬‬ ‫دودوک پ��س از دریافت جایزه اش در میان تش��ویق‬ ‫ب از‬ ‫پرش��ور حاضران گفت‪ :‬فقط می خواهم از صمیم قل ‬ ‫همه شما تشکر کنم‪.‬‬ ‫اه��دای تندیس های طالیی‪ ،‬نقره ای و برنزی در کنار‬ ‫دیپلم ه��ای افتخار به برگزیدگان جش��نواره بین المللی‬ ‫پویانمای��ی ته��ران پایان بخ��ش یازدهمی��ن دوره این‬ ‫رویداد هنری بود‪.‬‬ ‫در بخش مس��ابقه ایران فیلم «روب��اه» به کارگردانی‬ ‫صادق جوادی و تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای‬ ‫مس��تند و تجربی به دلیل هماهنگ��ی کامل بین تمام‬ ‫بخش ه��ا‪ ،‬کارگردان��ی خالقان��ه و اقتب��اس هنرمندانه‬ ‫تندیس طالیی فیلم اول این بخش را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫هیات داوران این جش��نواره متش��کل از فرخ یکدانه‪،‬‬ ‫س��عادت رحیم زاده‪ ،‬روانبخش صادق��ی‪ ،‬حامد جعفری‬ ‫و امی��ر مه��ران تندی��س نق��ره ای فیل��م دوم را نیز به‬ ‫امیرهوش��نگ معی��ن کارگ��ردان فیلم «گرگ��م و گله‬ ‫می برم؟» و تهیه کنندگی کانون پرورش فکری کودکان‬ ‫و نوجوانان به دلیل توانمندی و جس��ارت در فضاسازی‬ ‫و اس��تفاده خالقان��ه از تکنیک اهدا کردن��د و تندیس‬ ‫برنزی فیلم س��وم نیز به شیوا صادق اسدی کارگردان و‬ ‫تهیه کننده فیلم «یال و کوپال» به دلیل شناخت کامل‬ ‫قابلیت های تکنیک و اصالت در شکل روایت اهدا شد‪.‬‬ ‫در این می��ان تندیس طالیی بهترین فیلم با موضوع‬ ‫کودک و نوجوان را س��اره ش��فیعی پور کارگردان فیلم‬ ‫«شب ترس��ناک لومو» به تهیه کنندگی کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان به دلیل استفاده از قابلیت های‬ ‫انیمیش��ن در ام��وزش خالقانه ک��ودک دریافت کرد‪.‬‬ ‫همچنین تندیس طالیی بهتری��ن اثر تلویزیونی نیز به‬ ‫کارگردانی شیوا ممتحن و تهیه کنندگی خود او و مرکز‬ ‫پویانمایی صبا به فیلم «اینجوری بهتره(س��فردریایی)»‬ ‫به دلیل رعایت ش��اخصه های تولید در زمان محدود‪ ،‬با‬ ‫حفظ کیفیت مطلوب اختصاص یافت‪.‬‬ ‫در همین حال تندیس طالیی بهترین اثر تبلیغی نیز‬ ‫به امین حق ش��ناس کارگردان فیلم «‪ »Quiz cup‬و‬ ‫تهیه کنندگ��ی ‪ Quiz of kings‬ب��ه دلیل اس��تفاده‬ ‫خالقان��ه از قابلیت های انیمیش��ن و ایده پردازی جذاب‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫تندی��س طالیی بهترین فیلمنامه‪ ،‬جایزه دیگر بخش‬ ‫مسابقه ایران جش��نواره بین المللی پویانمایی تهران را‬ ‫عل��ی زارع قنات نوی‪ ،‬کارگ��ردان و تهیه کننده و هادی‬ ‫سبحانیان برای فیلم «چشم انداز خالی» به دلیل انتقال‬ ‫پیامی تاثیرگذار در قالب روایتی زیبا دریافت کردند‪.‬‬ ‫امیرهوش��نگ معین هم با دریاف��ت تندیس طالیی‬ ‫عنوان بهتری��ن پویانما (انیماتور) بخش مس��ابقه ایران‬ ‫را ب��رای فیلم «گرگ��م و گله می برم؟» ب��ه کارگردانی‬ ‫امیرهوشنگ معین و تهیه کنندگی کانون پرورش فکری‬ ‫ک��ودکان و نوجوان��ان به دلیل بهره گی��ری از ایده های‬ ‫خالقانه در جان بخشی از ان خود ساخت‪.‬‬ ‫به��رام عظیم��ی و یاش��ار جعفرخانپور نی��ز تندیس‬ ‫طالیی بهترین فضاسازی را برای فیلم «سیم ششم» به‬ ‫تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی‬ ‫به دلیل حساس��یت های هنرمندان��ه و نگاه محققانه در‬ ‫خلق فضاها بر اساس رای داوران به دست اوردند‪.‬‬ ‫جای��زه ویژه هی��ات داوران ه��م به محس��ن رضاپور‬ ‫ب��رای فیلم «خورده ش��ده» ب��ه کارگردانی خ��ود او و‬ ‫تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی‬ ‫به دلیل خالقیت در قصه پردازی و نواوری در س��اخت‬ ‫فضاهای فانتزی اختصاص یافت‪ .‬در این بخش معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری نی��ز جایزه فناوری‬ ‫انیمیش��ن را به سارا طبیب زاده کارگردان و تهیه کننده‬ ‫فیلم «یکدیگر» به دلیل بهره مندی از قابلیت های فنی و‬ ‫هنری الزم برای ورود به بازار تولید اهدا کرد‪.‬‬ ‫گ��روه داوری بخش مس��ابقه این جش��نواره با صدور‬ ‫بیانی��ه پایانی به تجربه بی همتای جش��نواره پویانمایی‬ ‫در دمیدن حجمی از ش��وق و انگی��زه در کالبد جامعه‬ ‫انیمیش��ن ایران اذعان کردن��د و در عین حال‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر چالش ه��ای اقتص��ادی هنرمندان حوزه انیمیش��ن‬ ‫و تاثیر این مش��کالت بر افت نس��بی کیفیت و کمیت‬ ‫اث��ار ایرانی در این دوره ارزش هایی مانند جس��ارت در‬ ‫تجربه تکنیک های گوناگون‪ ،‬خلق فضاهای خیال انگیز‪،‬‬ ‫جدی گرفت��ن اهمیت فیلمنامه‪ ،‬توجه ب��ه منابع ادبی‬ ‫ایران به عنوان دس��تمایه ای غنی‪ ،‬بهره گیری از ظرفیت‬ ‫فناوری های نوین را در اثار این دوره کمرنگ دیده اند‪.‬‬ ‫ای��ن گ��روه نب��ود بخ��ش جداگان��ه ویژه بررس��ی‬ ‫مجموعه های تولید ش��ده برای فض��ای مجازی را برای‬ ‫دوره ه��ای ا ینده ض��روری دانس��تند و در پایان اظهار‬ ‫امی��دواری کردند که در پی نگاه متعهدانه و تالش های‬ ‫همه جانب��ه خان��واده کانون پرورش فک��ری کودکان و‬ ‫نوجوان��ان به ویژه دبیر کهنه کار ان‪ ،‬در راس��تای فراهم‬ ‫ کردن بس��تری برای کمک به رون��ق اقتصادی در کنار‬ ‫رس��الت فرهنگی و هنری‪ ،‬ش��اهد بالندگی انیمیش��ن‬ ‫ایران و در نهایت جوش��ش خالقی��ت در اثار حاضر در‬ ‫دوره های اینده باشیم‪ .‬علیرضا کریمی صارمی در بخش‬ ‫پایانی ایین از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‪،‬‬ ‫هنرمندان و فیلمسازان تشکر کرد‪.‬‬ ‫محمدمه��دی طباطبایی نژاد رئیس مرکز گس��ترش‬ ‫س��ینمای مس��تند و تجربی‪ ،‬حبیب ایل بیگی قائم مقام‬ ‫بنیاد س��ینمایی فارابی‪ ،‬امیرعل��ی نعمت الهی قائم مقام‬ ‫وزی��ر اموزش و پ��رورش‪ ،‬اعضای هیات ه��ای داوری و‬ ‫انتخاب‪ ،‬نمایندگانی از س��فارت های کشورهای مختلف‬ ‫در ایران‪ ،‬فعاالن عرصه انیمیش��ن و‪ ...‬از جمله مهمانان‬ ‫حاضر در ایین بودند‪.‬‬ ‫معرفی فیلم های ایرانی بخش کالسیک مرمت شده جشنواره جهانی فجر‬ ‫«جاده های س��رد» به کارگردانی مس��عود جعف��ری جوزانی و‬ ‫«پ��رده اخر» به کارگردان��ی واروژ کریم مس��یحی اثار ایرانی‬ ‫بخش «نمایش فیلم های کالس��یک مرمت شده» این دوره از‬ ‫جشنواره جهانی فیلم فجر است‪.‬‬ ‫از بین این اثار‪ ،‬فیلم «دونده» در همکاری با کانون پرورشی‬ ‫فکری ک��ودکان و نوجوانان و ‪ ۴‬اثر دیگر با حمایت و همکاری‬ ‫فیلمخانه ملی ایران اماده نمایش شده اند‪.‬‬ ‫فیلم «دونده» س��اخته امیر نادری محصول ‪ ۱۳۶۳‬نخستین‬ ‫فیلم ایرانی ساخته شده پس از انقالب است که با کسب جوایز‬ ‫بین المللی توجه جهان را به سینمای نوین ایران جلب کرد‪.‬‬ ‫اسامی فیلم های خارجی این بخش به دنبال ان اعالم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بخ��ش «نمای��ش فیلم ه��ای کالس��یک مرمت ش��ده» که‬ ‫عالقه من��دان بس��یاری دارد از ‪ ۳‬س��ال پیش ب��ه بخش های‬ ‫جشنواره افزوده شد و ضمن تعامل با فیلمخانه ها و ارشیوهای‬ ‫فیلم معتبر ایران و دنیا‪ ،‬در کنار نمایش اثار کالسیک جهان هر‬ ‫سال تعدادی فیلم ایرانی مرمت شده را هم رونمایی می کند‪.‬‬ ‫در دوره ه��ای قبلی جش��نواره جهانی فیل��م فجر‪ ،‬فیلم های‬ ‫گروه داوری‬ ‫بخش مسابقه‬ ‫این جشنواره‬ ‫با صدور بیانیه‬ ‫پایانی به تجربه‬ ‫بی همتای‬ ‫جشنواره‬ ‫پویانمایی در‬ ‫دمیدن حجمی از‬ ‫شوق و انگیزه‬ ‫در کالبد جامعه‬ ‫انیمیشن ایران‬ ‫اذعان کردند‬ ‫ایرانی «خانه خدا» س��اخته جالل مقدم‪« ،‬یک اتفاق س��اده»‬ ‫س��اخته س��هراب ش��هیدثالث‪« ،‬باد صبا» از البرت الموریس‪،‬‬ ‫«گاو» س��اخته داریوش مهرجویی‪« ،‬ناخدا خورش��ید» ساخته‬ ‫ناصر تقوایی‪« ،‬یا ضامن اهو» ساخته پرویز کیمیاوی‪« ،‬اربعین»‬ ‫ساخته ناصر تقوایی‪« ،‬امیرکبیر» اثر علی حاتمی و «بازمانده»‬ ‫به کارگردانی سیف اهلل داد به نمایش درامده اند‪.‬‬ ‫س��ی وهفتمین دوره جش��نواره جهان��ی فیل��م فج��ر ا ز ‪۲۹‬‬ ‫فروردین تا ‪ ۶‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬به دبیری رضا میرکریمی در‬ ‫تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫رئی��س ش��ورا ‬ ‫ی‬ ‫عال��ی اک��ران ب��ا ارائه‬ ‫توضیح های��ی درب��اره‬ ‫یک س��ری حواش��ی‬ ‫و تصمیم ه��ا ب��رای‬ ‫فیلم ه��ای ن��وروزی‬ ‫س��ینماها اظهار کرد‪ :‬‬ ‫برخ��ی از این حاش��یه ها ب ه دلی��ل منافع زیادی‬ ‫اس��ت که س��ینماگران از اکران اثارشان در نوروز‬ ‫می برن��د‪ .‬به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬از مدت��ی قبل و به‬ ‫طور تقریب��ی همزمان با برپایی س��ی وهفتمین‬ ‫جش��نواره فیلم فجر ح��رف و حدیث هایی درباره‬ ‫فیلم های اکران نوروزی و اولویت داش��تن اثاری‬ ‫که در جش��نواره ش��رکت می کنند مطرح شد تا‬ ‫جایی که به نظر می رس��ید برخی اظهارات بیشتر‬ ‫شبیه نوعی واکنش به تصمیم بعضی فیلمسازان‬ ‫ن اثارش��ان در جشنواره است‪.‬‬ ‫برای نمایش نداد ‬ ‫با این وج��ود‪ ،‬چند فیلم پربازیگر که بعضی از انها‬ ‫کارگردانان اس�� م و رسم داری هم داشتند و انتظار‬ ‫می رفت در جش��نواره فجر رونمایی ش��وند بنا بر‬ ‫تصمیم صاحبان ش��ان فقط ب��رای اکران عمومی‬ ‫که اولویت همه انه��ا هم مهم ترین‬ ‫اماده ش��دند ‬ ‫اکران س��ال یعنی نوروز بود؛ از س��وی دیگر تعداد‬ ‫فیلم ه��ای مورد توج��ه مخاطبان در جش��نواره‬ ‫امسال نیز قابل توجه بود و همین‪ ،‬امار متقاضیان‬ ‫نخس��تین اکران عمومی س��ال جدید را افزایش‬ ‫ت اکران‬ ‫داد و جنجال��ی ب��رای ربودن گ��وی رقاب ‬ ‫میان فیلمس��ازان و پخش کنن��دگان و صاحبان‬ ‫س��ینما درگرفت تا از ‪ ۱۴‬متقاضی نهایی‪ ۷ ،‬فیلم‬ ‫ب��ه اکران ن��وروز برس��ند‪.‬در این راس��تا‪ ،‬ابراهیم‬ ‫داروغ��ه زاده که دبیر جش��نواره فیلم فجر هم بود‬ ‫و انگار بیش��تر در تصمیم گیری ه��ا نقش دارد در‬ ‫گفت وگویی درباره حاش��یه های اک��ران نوروزی‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬و برخی ش��رط و ش��روط های خودش‬ ‫که س��بب اعتراض برخی صاحبان فیلم ها ش��د‪،‬‬ ‫از جمل��ه اینکه فقط فیلم هایی که در جش��نواره‬ ‫فج��ر بوده اند می توانند در اکران نوروزی باش��ند‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬در موضوع اکران نوروزی حرف هایی‬ ‫مطرح ش��د که واقعیت نداشت زیرا ما گفته بودیم‬ ‫فیلم هایی که در جش��نواره فجر حضور داش��تند‪،‬‬ ‫در «اولوی��ت» اکران نوروزی هس��تند و هیچ گاه‬ ‫نگفت��ه بودیم فقط انهایی که فرم جش��نواره را پر‬ ‫کرده ان��د می توانند متقاضی اکران نوروز باش��ند‪.‬‬ ‫اصال به طور طبیعی هر س��ال همین روند بوده که‬ ‫فیلم های حاضر در جش��نواره برای نوروز اولویت‬ ‫داشتند و س��ال گذشته هم ‪ ۵‬فیلم جشنواره فجر‬ ‫در اک��ران ن��وروز نمایش داده ش��دند‪ .‬او با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه «فیلم های جش��نواره» ه��م انهایی به‬ ‫ش��مار می روند که وارد مرحله انتخاب ش��ده و نه‬ ‫فیلم هایی که فقط فرم جشنواره را پر کرده بودند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬بخشی از این ماجراها و حواشی ب ه دلیل‬ ‫منافع زیادی اس��ت که س��ینماگران دارند و همه‬ ‫می خواهند فیلم های شان را در نوروز اکران کنند‪.‬‬ ‫در این ب��اره متقاضی��ان و تصمیم گیرندگان برای‬ ‫اکران نوروزی در کارگروه اکران‪ ،‬نتوانستند برای‬ ‫‪ ۱۶‬فیلم خودش��ان به نتیجه برسند و مسئله را به‬ ‫ی عالی اکران ارجاع دادند که رئیس شورای ‬ ‫شورا ‬ ‫عال��ی هم من هس��تم و همین بود که باعث ش��د‬ ‫عده ای تصور کنند تصمیم گیر نهایی شخص من‬ ‫اس��ت‪ .‬داروغه زاده درباره ش��روطی که در اخرین‬ ‫جلسه شورای عالی اکران برای انتخاب فیلم ها در‬ ‫نظر گرفته ش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬قاعده این است که هر‬ ‫فیلم��ی که پروانه نمای��ش دارد می تواند در نوروز‬ ‫اکران ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه هر دفتر پخش هم فقط‬ ‫یک فیلم را می تواند اکران کند که باید با سرگروه به‬ ‫توافق برسند و در کنار اینها طبیعی است که اکران‬ ‫نوروز باید تنوع هم داشته باشد‪ ،‬به همین دلیل در‬ ‫جلسه روز سه شنبه قید کردیم که حداکثر ‪ ۳‬فیلم‬ ‫کمدی می توانند نمایش داش��ته باشند به همراه‬ ‫‪ ۴‬فیل��م اجتماعی یا غیرکم��دی‪ .‬حال این توافق‬ ‫بین پخش کننده و صاحب فیلم اس��ت که دوست‬ ‫داشته باش��ند در این شرایط فیلم ش��ان را اکران‬ ‫کنند یا خیر‪ .‬البته همیش��ه همین اتفاق می افتد‬ ‫یعنی دولت خیلی نبای��د مداخله کند مگر اینکه‬ ‫انها به جمع بندی نرس��ند یا مس��ئله ای باشد که‬ ‫بخواهند کمک یا مش��ورت بگیرند‪ .‬او در پاسخ به‬ ‫اینکه ایا تمام ای��ن ‪ ۱۴‬فیلم پروانه نمایش دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بیشترش��ان هن��وز پروانه نمای��ش ندارند‪،‬‬ ‫البته بازبینی شده اند و در حال طی مراحل پروانه‬ ‫نمایش هس��تند‪ .‬به احتم��ال خیلی زیاد هم همه‬ ‫انه��ا پروانه نمای��ش می گیرند‪ .‬او درب��اره تعداد‬ ‫فیلم ه��ای کمدی و اینک��ه درحال حاضر عده ای‬ ‫معتقدند با اک��ران برخی فیلم های کمدی فروش‬ ‫دیگر فیلم ه��ا حتی اثار اجتماعی تحت الش��عاع‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬تصمیم همه انها بر این بود‬ ‫که با توجه به اینکه ب��رای ایام عید تصمیم گیری‬ ‫می ش��ود و ایجاد فضای پرنش��اط مدنظر هست و‬ ‫نیز با توجه به ش��رایط س��ختی که مردم به لحاظ‬ ‫اقتصادی داش��ته و دارند‪ ،‬بهتر است اکران کمدی‬ ‫در عید بیشتر شود‪.‬‬ ‫سینما‬ ‫اکران نوروزی و‬ ‫حاشیه هایش‬ ‫شنبه‬ ‫مادر مجسمه سازی ایران درگذشت‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪ 2 - 1397‬رجب ‪ 9 - 1440‬مارس ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1255‬پیاپی ‪2573‬‬ ‫اقتباس‬ ‫«لیلی��ت تری��ان» از مجسمه س��ازان‬ ‫پیشکسوت ایران پنجشنبه‪ ۱۶ ،‬اسفند در‬ ‫سن ‪۸۸‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا ‪ ،‬عباس مجیدی‪ ،‬رئیس‬ ‫انجمن مجسمه سازان ایران خبر درگذشت‬ ‫این بان��وی پیشکس��وت مجسمه س��ازی‬ ‫را تایید ک��رد‪ .‬لیلت تریان ‪ ۱۰‬دی س��ال‬ ‫‪ ۱۳۰۹‬در تهران متولد ش��د و ‪ ۱۶‬اس��فند س��ال ‪ ۱۳۹۷‬درگذشت‪.‬‬ ‫تریان یک مجسمه ساز ارمنی تبار بود که به عنوان مادر مجسمه سازی‬ ‫ایران ش��ناخته می ش��د‪ .‬او که در خانواده ای هنردوس��ت متولد شد‬ ‫به مدت یک س��ال در رش��ته نقاش��ی در دانش��کده هنره��ای زیبا‬ ‫تحصیل کرد و س��پس برای ادامه تحصیل به مدرس��ه بوزار فرانسه‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫او در انجا هنر مجسمه سازی را فراگرفت و در بازگشت به ایران در‬ ‫سال ‪ ۱۳۳۹‬خورشیدی به تدریس هنر در دانشکده هنرهای تزئینی‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬البته تریان در مراحل امادگی ب��رای ازمون ورودی بوزار‬ ‫به مجسمه س��ازی عالقه مند ش��د و به طور جدی تر مجسمه سازی را‬ ‫دنبال کرد تا اینکه معادل دکترا را از مدرس��ه عالی هنرهای زیبای‬ ‫پاریس فرانسه گرفت‪.‬‬ ‫وی از سال ‪ ۷۱‬اموزش در دانشگاه را از سر گرفت و از ‪۱۳۷۱-۷۸‬‬ ‫در رشته طراحی و مجسمه سازی دانشگاه ازاد اسالمی تدریس کرد‪.‬‬ ‫تریان از س��ال ‪ ۱۳۶۸‬در نمایشگاه های گوناگونی مشارکت داشته‬ ‫که از ان جمله می توان به نمایش��گاه استادان دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫در سال ‪ ۱۳۷۳‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫گنگ و پنهان؛ درست مثل تاریخ قاجار‬ ‫مجالی برای تالقی گوهر‪ ،‬هنر و اقتصاد‬ ‫و اجتماعی اس��ت که در تکیه دولت به وقوع پیوس��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬به ش��خصه معتقدم هر جایی که مناسباتی تا‬ ‫این اندازه بزرگ و عظیم در ان ش��کل گرفته باش��د‪،‬‬ ‫به طورقط��ع تاثی��ر بس��زایی در ارتباط��ات و ضوابط‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اجتماع��ی‪ ،‬اقتص��ادی و فرهنگ��ی خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬این تاثیرات به قدری در تاریخ پررنگ هستند‬ ‫ک��ه می توان��د تاریخ را ت��ا ابد دس��تخوش تغییرات و‬ ‫تاثی��رات از خود نگه دارد؛ تکی��ه دولت نیز همچنان‬ ‫حض��ور و تاثیرش در زندگی اجتماعی و سیاس��ی ما‬ ‫پررنگ باقی مانده است‪ .‬این هنرمند همچنین درباره‬ ‫چندبخشی بودن اثار ارائه شده در این مجموعه اظهار‬ ‫می کند‪ :‬دوبخش��ی یا چندبخشی بودن کارها در واقع‬ ‫از انجایی نشات می گیرد که نقاش می خواهد در یک‬ ‫اثر دس��ت به تولی��د محتوا بزن��د و ان را به مخاطب‬ ‫نی��ز انتقال بدهد؛ بنابراین او ناگزیر اس��ت که نماد ها‬ ‫و داده ه��ای گوناگون را ب��رای روایت محتوا و موضوع‬ ‫م��ورد نظر خود با ه��م ترکیب کند‪ .‬م��ن نیز در این‬ ‫مجموعه هیچ گاه از روایت کردن گریزان نبوده ام؛ شاید‬ ‫این موضوع به دلیل محدوده خاص تاریخی اس��ت که‬ ‫پر از اتفاق ه��ای تعیین کننده بوده و تاثیر ان اتفاق ها‬ ‫در زندگی حال حاضر ما بسیار پررنگ و مشهود است‪.‬‬ ‫نماد ها‪ ،‬ش��خصیت ها و مناس��بات شکل گرفته در یک‬ ‫مکان هس��تند که به ان مکان هویت می بخشند‪ ،‬بیان‬ ‫می کند‪ :‬من نیز با اس��تفاده از ای��ن ویژگی ها به نوعی‬ ‫به دنب��ال بازنگری تاری��خ بودم‪ .‬تکیه دولت به س��بب‬ ‫حی��ات خ��ود در ان دوران خاص ش��اهد مناس��بات‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬مذهبی و اجتماع��ی خاصی بود‬ ‫که یکی از پررنگ ترین انها اجرای نمایش تعزیه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬من برای نشان دادن هویت اصلی این مکان از‬ ‫نماد های تعزیه‪ ،‬اش��خاص گوناگون‪ ،‬تعزیه خوان ها و‪...‬‬ ‫فراوان اس��تفاده کرده ام‪ .‬او یاداور می ش��ود‪ :‬برگزاری‬ ‫مجلس موسس��ان‪ ،‬انقراض سلس��له قاجاریه‪ ،‬تشییع‬ ‫جنازه ناصرالدین ش��اه و مظفرالدین ش��اه‪ ،‬نخستین‬ ‫مجلس س��ربازگیری و‪ ...‬از جمله رویدادهای سیاسی‬ ‫کشف اثری دیگر از اثار مقبره فرعون طالیی‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ژ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫پ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪11‬‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫‪13‬‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫چ‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫س ک‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫‪2‬‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س گ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ع‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪109‬‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ه‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪110‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬فرهنگ واژگان ‪ -‬از ادیان مسیحی‬ ‫‪ -2‬معادل فارس��ی ان تاالر پلکانی اس��ت ‪-‬‬ ‫لوله گوارشی‬ ‫‪ -3‬حرف فاصله رس��ان ‪ -‬قطعی برای کتاب‬ ‫ فرهیختگان‬‫‪ -4‬دندان کش��یدنی ‪ -‬مرکز سیستم عصبی‬ ‫بدن ‪ -‬انگشت شمار ‪ -‬دوست و همدم‬ ‫‪ -5‬نخس��تین انس��ان ‪ -‬دچار لکنت زبان ‪-‬‬ ‫شیرینی سنتی کرمانشاه ‪ -‬خاک نرم‬ ‫‪ -6‬دزد خیابانی ‪ -‬مس��دود کردن ‪ -‬هنوز به‬ ‫لفظ انگلیسی‬ ‫‪ -7‬رودی در فرانسه ‪ -‬انباشتگی‬ ‫‪ -8‬اشکار شدن راز ‪ -‬کالم درد‬ ‫‪ -9‬حساسیت فصلی بدن ‪ -‬در حال حرکت‬ ‫‪ -10‬راه بی س��رانجام ‪ -‬هرگز تازی ‪ -‬شماره‬ ‫دورقمی‬ ‫‪ -11‬نم��اد الغ��ری ‪ -‬ب��دان و اگاه باش ‪-‬‬ ‫حرکت��ی در والیب��ال ‪ -‬ش��هری در اس��تان‬ ‫اردبیل‬ ‫‪ -12‬حرف خطاب عامیانه ‪ -‬شهر بندری در‬ ‫ایتالیا ‪ -‬زینت دهنده ناخن ‪ -‬درون‬ ‫‪ -13‬نش��انه گاه تیر ‪ -‬اخت��راع گراهام بل ‪-‬‬ ‫بزرگ ترین رقم‬ ‫‪ -14‬زیرک و حیله گر ‪ -‬مکاتبه‬ ‫‪ -15‬از جزایر خلیج فارس ‪ -‬افراد رانده شده‬ ‫از شهر و دیار‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬غیردرمان ‪ -‬واحدی برای درجه گرما و سرما‬ ‫‪ -2‬غصه ‪ -‬روزگار گذشته‬ ‫‪ -3‬شهری در استان یزد ‪ -‬کارگزار ‪ -‬پروردگارا‬ ‫‪ -4‬جایگاه شمش��یر ‪ -‬میوه درخت ‪ -‬نوعی دسر ‪-‬‬ ‫کنار و پهلو‬ ‫‪ -5‬اس��ب اذری ‪ -‬کتابی نوش��ته ویلیام سارویان ‪-‬‬ ‫سدی در استان خوزستان‬ ‫‪ -6‬نت سوم موسیقی ‪ -‬خیرگی نگاه ‪ -‬از پسوندهای‬ ‫نفی انگلیسی‬ ‫‪ -7‬حیرت زده ‪ -‬درنده ای با پوست زیبا‬ ‫‪ -8‬دیگ بزرگ و پهن ‪ -‬نخستین حرف الفبای فارسی‬ ‫‪ -9‬عنصر پایه در شیمی الی ‪ -‬ظاهر بنا‬ ‫‪ -10‬زاپ��اس و ذخیره ‪ -‬گ��ذرگاه روی رود ‪ -‬کالم‬ ‫درویش‬ ‫‪ -11‬زمینه موس��یقی ‪ -‬کشوری با مرکز سان خوزه‬ ‫ رمق واپسین‬‫‪ -12‬ان س��وی چیزی ‪ -‬تیره و تار ‪ -‬گش��وده ‪ -‬از‬ ‫سبزی های خوراکی‬ ‫‪ -13‬بانوی انگلیس��ی ‪ -‬ش��هرت و نام اوری ‪ -‬گرده‬ ‫قارچ‬ ‫‪ -14‬نکته سنج ‪ -‬عالمت مفعولی‬ ‫‪ -15‬کارگ��ردان فیلم طعم گیالس ‪ -‬از مواد مخدر‬ ‫قوی و اعتیاداور‬ ‫‹ ‹از موانع عبور می کنیم‬ ‫مدیرعامل گال��ری طال و‬ ‫به گ��زارش‬ ‫جواه��ر پارتیه در حاش��یه این رونمای��ی درباره‬ ‫دانش مح��ور ب��ودن مجموعه پارتی��ه مظفریان‬ ‫گفت‪ :‬م��ن نیامده ام خود را در کن��ار کارافرینان‬ ‫ب��زرگ قرار بدهم‪ .‬هدفم این اس��ت با افرادی کار‬ ‫کن��م که هم نظر و همراه من هس��تند و تمایل به‬ ‫رشد و فراگیری دارند‪ .‬در این مجموعه‪ ،‬هر کس در‬ ‫کاری که انجام می دهد‪ ،‬متخصص و تحصیلکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همه پژوهشگر و پیشرو هستند‪ .‬مشکالت‬ ‫و موان��ع را می بینی��م و از انه��ا عب��ور می کنیم‪.‬‬ ‫محمدرض��ا مظفریان درباره کارافرینی ش��رکت‬ ‫پارتی��ه مظفریان اظهار ک��رد‪ :‬خیلی از همکارانی‬ ‫که در مجموعه فعالیت دارند‪ ،‬چند ماه پیش شاید‬ ‫تفاوت طال و نقره را نمی دانستند‪ .‬در مجموعه ما‪،‬‬ ‫همزمان با کار‪ ،‬اموزش هم داده می شود و هر کس‬ ‫موظف است در زمینه ای که عالقه و استعداد دارد‪،‬‬ ‫اموزش ببیند‪ .‬مدی��ر اجرایی مجموعه جواهرات‬ ‫پارتی��ه مظفری��ان نیز درب��اره هدف ش��رکت و‬ ‫همچنین ن��واوری در طراحی گف��ت‪ :‬تولیدات‬ ‫ما محتوا و ریش��ه ایران��ی دارد که برای معرفی‬ ‫هنر فاخر ایرانی در جواهرس��ازی برگزیده ایم‪.‬‬ ‫در زمینه حمایت و ایجاد فرصت و اش��تغالزایی‬ ‫ب��رای جوان��ان‪ ،‬عالقه من��دان و هنرمن��دان‬ ‫گام ه��ای خوب��ی برداش��ته ایم و در طراحی و‬ ‫س��اخت هم تغییرات��ی رخ داده که امروز کمتر‬ ‫کس��ی باور می کند در ایران چنین کارهایی با‬ ‫این ظرافت ساخته شود‪ .‬مهدی نجم ارا با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه حمایت و معرف��ی هنر فاخر ایرانی به‬ ‫دستان توانمند هنرمندان جوان این سرزمین‬ ‫و همچنین صنعت طال و جواهر و صنایع دستی‬ ‫و ایجاد بستری مناسب برای اشتغال هنرمندان‬ ‫و جوانان کش��ورمان از مهم ترین اهداف پارتیه‬ ‫مظفریان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مجموع��ه پارتیه یک‬ ‫خانواده بزرگ اس��ت که هر کس چه در داخل‬ ‫مجموعه و چه بی��رون‪ ،‬عضوی از این مجموعه‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر در ش��رکت پارتیه صحبت از طرح و‬ ‫ایده ای می شود به طور علمی درباره ان پژوهش‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۱۰۰۰‬مهدکودک در دل مساجد‬ ‫رئی��س س��تاد هماهنگ��ی کانون ه��ای‬ ‫فرهنگی هنری مس��اجد کش��ور از فعالیت‬ ‫‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۱۰۰‬هزار نف��ر در کانون های‬ ‫فرهنگی مساجد کشور خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬حجت االسالم والمس��لمین حبی��ب‬ ‫رض��ا ارزان��ی در همایش نق��ش کانون های‬ ‫مس��اجد در گام دوم انق�لاب اس�لامی در‬ ‫بیست ویکمین سالگرد راه اندازی کانون های‬ ‫فرهنگی هنری مس��اجد که در بیت عالمه‬ ‫طباطبای��ی در ق��م برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ،۷۱‬نهال کانون های مس��اجد رش��د‬ ‫ک��رد و ام��روز به ش��جره طیب��ه ای تبدیل‬ ‫ش��ده که به زودی ش��اهد فعالیت ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫کان��ون خواهی��م ب��ود‪ .‬وی گف��ت‪ :‬در افق‬ ‫‪ ۱۴۱۴‬قله و افق کانون های مساجد ترسیم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫باید با فعالیت قوی تر کودکان و نوجوانان‬ ‫را به مساجد جذب کنیم‪ .‬امسال با توافق با‬ ‫بهزیستی شاهد فعالیت ‪ ۱۰۰۰‬مهد کودک‬ ‫در دل مساجد خواهیم بود‪.‬‬ ‫«صد سال تنهایی» سریال می شود‬ ‫فیلمس��ازی‬ ‫کمپان��ی‬ ‫«نتفلیکس» از ساخت سریالی‬ ‫با اقتباس از رمان «صد س��ال‬ ‫تنهایی» یک��ی از برترین اثار‬ ‫ق��رن ‪ 20‬و نوش��ته «گابریل‬ ‫گارس��یا مارک��ز » خب��ر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا ب��ه نقل از‬ ‫س��ی تی وی نیوز‪ ،‬کمپانی نتفلیکس اعالم‬ ‫کرد قرار اس��ت سریالی اس��پانیایی زبان با‬ ‫اقتباس از این رمان محبوب بسازد‪ .‬تاکنون‬ ‫هیچ اثر س��ینمایی ی��ا تلویزیونی از کتاب‬ ‫«صدس��ال تنهایی» که حدود ‪ ۴۷‬میلیون‬ ‫نس��خه از ان فروخته و به ‪ ۴۶‬زبان ترجمه‬ ‫شده‪ ،‬ساخته نشده است‪ .‬به گفته نتفلیکس‬ ‫بیشتر قس��مت های این سریال در کلمبیا‬ ‫تصویرب��رداری خواه��د ش��د‪« .‬رودریگ��و‬ ‫گارس��یا» و «گونزال��و گارس��یا» پس��ران‬ ‫«گابریل گارس��یا» به عنوان تهیه کنندگان‬ ‫اجرای��ی در ای��ن پ��روژه حض��ور خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬پیش از ای��ن‪ ،‬کتاب ه��ای دیگر‬ ‫گارس��یا مانند «عشق سال های‬ ‫وب��ا» و «وقایع نگاری یک مرگ‬ ‫از پی��ش تعیین ش��ده» به فیلم‬ ‫تبدیل ش��ده اند‪ .‬یکی از پسران‬ ‫گابریل گارس��یا مارک��ز درباره‬ ‫این اق��دام بی��ان ک��رد‪ :‬اکنون‬ ‫ک��ه در عص��ر طالیی س��اخت‬ ‫س��ریال ها و اس��تعدادهای چش��مگیر در‬ ‫عرصه نویسندگی و کارگردانی و استقبال‬ ‫مخاطب��ان سراس��ر جه��ان از برنامه های‬ ‫س��اخته ش��ده به زبان های گوناگون‪ ،‬قرار‬ ‫داری��م ب��ه موقعیت بهتری برای س��اخت‬ ‫س��ریالی با اقتب��اس از این کتاب دس��ت‬ ‫نخواهیم یافت‪« .‬رما» فیلم برنده اسکار از‬ ‫اثاری اس��ت که ارسوی نتفلیکس به زبان‬ ‫اسپانیایی س��اخته شده است‪ .‬کتاب «صد‬ ‫سال تنهایی» یکی از برترین اثار رئالیسم‬ ‫جادویی است‪ .‬سبکی که به گفته بسیاری‬ ‫گابریل گارسیا مارکز ان را ابداع کرد و در‬ ‫ان فضای فانتزی و واقعی درهم می امیزند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قطعات گمشده نمونه یک قایق مینیاتوری متعلق‬ ‫به «توت عنخ امون» فرعون مصر باستان که به منظور‬ ‫کمک در زندگی پس مرگش س��اخته شده‪ ،‬به تازگی‬ ‫در انبار موزه «اقصر» کشف شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از الیوساینس‪ ،‬جعبه اثار‬ ‫باس��تانی جمع اوری ش��ده ازس��وی «هاوارد کارتر»‬ ‫باستان ش��ناس بریتانیای��ی ک��ه برای نخس��تین بار‬ ‫موفق به کش��ف مقبره «توت عنخ امون» در س��ال‬ ‫‪۱۹۲۲‬میالدی (‪1301‬خورش��یدی) شد‪ ،‬به تازگی در‬ ‫یکی از انبارهای موزه «اقصر» مصر کشف شد‪.‬‬ ‫«اتوا» مدیر باستان شناس��ی این م��وزه بیان کرد‪:‬‬ ‫این ش��گفت اورترین اکتش��اف در تمام دوران کاری‬ ‫من بوده اس��ت‪ .‬بسیار هیجان اور است که حتی پس‬ ‫از چندین س��ال هنوز به اکتشافات و رازهایی جدید‬ ‫از «توت عنخ امون»‪ ،‬این فرعون طالیی دس��ت پیدا‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫اتوا این قطعات قایق کوچ��ک را در حالی که اثار‬ ‫باس��تانی مربوط به مقبره «توت عنخ امون» را برای‬ ‫نمایشگاهی که قرار است در موزه بزرگ مصر برگزار‬ ‫شود گرداوری می کرد‪ ،‬کشف کرد‪ .‬موزه بزرگ مصر‪،‬‬ ‫موزه جدیدی اس��ت که نزدیک اه��رام «جیزه» قرار‬ ‫دارد و قرار است سال اینده گشایش یابد‪.‬‬ ‫این بسته که به تازگی کشف شده شامل یک دکل‬ ‫چوب��ی و مجموعه ای از طناب و بادبان های کش��تی‬ ‫است‪ .‬این اشیا در روزنامه ای به تاریخ ‪ 5‬نوامبر ‪۱۹۳۳‬‬ ‫(‪14‬ابان ‪ )۱۳۱۲‬پیچیده ش��ده بودند‪ .‬اطالعات این‬ ‫موزه نشان می دهد این جعبه از سال ‪)1352( ۱۹۷۳‬‬ ‫گم شده بود‪.‬‬ ‫در مصر باستان‪ ،‬مقبره اشراف زادگان از نمونه های‬ ‫کوچک چوبی اشیایی که ممکن است در زندگی پس‬ ‫از مرگ به انها نیاز داشته باشند پر می شد‪ .‬قایق های‬ ‫کوچ��ک و خدمه مینیاتوری انها به منظور خدمت به‬ ‫فرعون در ماهی گیری و حمل ونقل او ساخته می شد‪.‬‬ ‫«توت عنخ امون» بین س��ال های ‪ ۱۳۲۳‬تا ‪۱۳۴۱‬‬ ‫پی��ش از می�لاد مس��یح و در دوره پادش��اهی نوین‬ ‫مص��ر زندگی ک��رده اس��ت‪ .‬او برای مقب��ره ای پر از‬ ‫گنجینه هایی مانند ماس��ک طالی��ی‪ ،‬ظروف عطر از‬ ‫جنس مرمر سفید و ارابه ای سلطنتی شهرت دارد‪.‬‬ ‫دو م��اه پیش متخصصان بع��د از بیش از یک دهه‬ ‫ترمیم مقبره «توت عنخ امون» را به پایان رس��اندند‪.‬‬ ‫انها اسیب های واردشده به دیوارهای مقبره را ترمیم‬ ‫و از س��امانه تهوی��ه هوا برای جلوگی��ری از صدمات‬ ‫احتمال��ی در جری��ان بازدیده��ای مک��رر در اینده‬ ‫استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫در اس��تانه س��ال نو‪ ،‬جمعی از شخصیت های‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬هنری و سیاس��ی‪ ،‬دس��ت اندرکاران‬ ‫صنع��ت طال و جواهرس��ازی و نیز عالقه مندان به‬ ‫هنر‪-‬صنعت طال و جواهر ایران گرد امدند تا ایین‬ ‫رونمای��ی از کلکس��یون جدید پارتی��ه مظفریان‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫«اینج��ا تکی��ه دول��ت اس��ت؛ جایی ک��ه نامش با‬ ‫بزرگ تری��ن رویداده��ا و گردهمایی ها گره خورده‪ ،‬در‬ ‫تاریخ این س��رزمین ثبت شده و بدون هیچ اثری فقط‬ ‫نامش به جا مانده است‪».‬‬ ‫همی��ن روایت کوتاه از تکیه دولت دس��تمایه اصلی‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاهی نقاش��ی ب��ا همین نام ش��د‪.‬‬ ‫نمایش��گاهی که مانند تاریخ دودم��ان قاجار‪ ،‬گنگ و‬ ‫پر از داستان های پنهان و روایت نشده است؛ بر همین‬ ‫اساس هر کدام از نقاش��ی ها از کاراکترها یا نمادهای‬ ‫نام اش��نایی تش��کیل ش��ده که به نوعی با تاریخ تکیه‬ ‫ دول��ت عجین ش��ده اند‪ .‬نمایش��گاه در گام نخس��ت‪،‬‬ ‫یاداور یک س��ریال تاریخی اس��ت‪ .‬ترکیب رنگ های‬ ‫تیره و شخصیت های محوی که در تابلوهای گوناگون‬ ‫خودنمایی می کنند از مهم ترین ویژگی های این روایت‬ ‫است که بر تاریخی و گنگ بودن ان تاکید دارد‪ .‬شاید‬ ‫عالقه به تاریخ این بن��ای تاریخی و زوایای پنهان ان‬ ‫انگی��زه اصلی کاوه کاووس��ی برای نمایش��گاه «تکیه‬ ‫دولت» بود که سرانجام بعد از گذشت ‪ 3‬سال و با خلق‬ ‫‪ ۳۰‬اثر ان را به س��رانجام رساند‪ .‬او علت انتخاب سوژه‬ ‫تکی��ه دولت برای خلق اثار خود را این گونه به ایس��نا‬ ‫توضیح می ده��د‪ :‬به طور کلی ب��ه موضوعات تاریخی‬ ‫به وی��ژه تاریخ معاصر ایران عالقه داش��ته و دارم‪ .‬این‬ ‫عالقه در کارهای پیش��ین من نیز به طورکامل مشهود‬ ‫است‪ .‬در همین راستا این بار تصمیم گرفتم عالقه ام را‬ ‫به یک محدوده خاص تاریخی محدود کنم کهه هنگام‬ ‫بررسی و مطالعه در این زمینه به تکیه دولت برخوردم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه تکیه دولت در زمان حیات خود‪ ،‬محل‬ ‫به وقوع پیوستن وقایع مهم فرهنگی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬سیاسی‬ ‫و اجتماعی بود‪ ،‬ادام��ه می دهد‪ :‬این مکان در ماه های‬ ‫خاصی از س��ال به وی��ژه در ایام محرم و صفر ش��اهد‬ ‫گردهمایی های بسیار بزرگی بود که قشرهای گوناگون‬ ‫جامعه از عوام تا خواص در ان ش��رکت داش��تند‪ .‬در‬ ‫واقع تکیه دولت از لحاظ وسعت و محتوا شاهد وقایع‬ ‫بی نظی��ری در تاری��خ معاصر ایران ب��ود‪ .‬این هنرمند‬ ‫نق��اش درباره تجربه پرداختن ب��ه یک مکان تاریخی‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬برای نخستین بار در طول کار حرفه ای ام به‬ ‫یک نماد به نام مکان برخورد کرده بودم که پرداختن‬ ‫به ان نیازمند توجه به جنبه های گوناگون سیاس��ی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬مذهبی و فرهنگ��ی ان بود؛ ان هم مکانی‬ ‫که زمانی ابس��تن وقایع مهم تاریخی بود‪ .‬کاووس��ی‬ ‫همچنین درباره اس��تفاده از ش��خصیت های تاریخی‬ ‫در اث��ار خ��ود در مجموعه تکیه دولت ب��ا بیان اینکه‬ ‫رونمایی از کلکسیون پارتیه مظفریان‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!