روزنامه صمت شماره 1256 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1256

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1256

روزنامه صمت شماره 1256

‫سالروز شهادت جانسوز حضرت امام هادی علیه السالم را تسلیت می گوییم‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1256‬پیاپی ‪2574‬‬ ‫چهره ها‬ ‫‪2‬‬ ‫دولت موافق استانی شدن‬ ‫انتخابات مجلس است‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پروژه قزوین‪-‬رشت‬ ‫و خیل پروژه های نیمه تمام‬ ‫چشم اندازی بلند مدت‬ ‫به نام عناصر کمیاب خاکی‬ ‫گذری بر امر‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫گزارش روز‬ ‫حس��ن روحان��ی‪ ،‬رئیس جمهوری در پیامی ب��ا تبریک انتصاب‬ ‫حجت االسالم والمس��لمین رئیسی به ریاس��ت قوه قضاییه تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت تدبیر و امید ب��رای همکاری و تعامل ب��ا ان قوه در‬ ‫جهت تحقق ارمان های بلند نظام اس�لامی و اجرای دقیق قانون‬ ‫اساسی اماده است‪.‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫صمت به کدام سمت می رود؟‬ ‫معایب ارز‬ ‫‪4200‬تومانی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫امادگی دولت تدبیر و امید‬ ‫برای همکاری و تعامل‬ ‫با قوه قضاییه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بزرگ ترین واحد فلزی غیردولتی‬ ‫بهره برداری شد‬ ‫‪5‬‬ ‫حرکت بدون نقشه‬ ‫‪3‬‬ ‫سیاست های‬ ‫کالن بازرگانی‬ ‫اصالح شود‬ ‫‪7‬‬ ‫تحقیق و تفحص‬ ‫از خودروسازان‬ ‫باز هم عقب افتاد‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در س��فر یکروزه جهانگیری به اس��تان سمنان بزرگ ترین واحد‬ ‫فلزی غیردولتی کشور در شهرک صنعتی فجر ‪ ۲‬شهرستان ارادان‬ ‫و کش��تارگاه صنعتی طیور در شهرک صنعتی ایوانکی شهرستان‬ ‫گرمس��ار به بهره برداری رس��ید‪.‬خط فراوری مواد معدنی مس در‬ ‫معدن طرود ش��اهرود واقع در غرب اس��تان س��منان‪ ،‬منبع تغذیه‬ ‫کارخانه فجر‪ ۲‬در شهرستان ارادان و بخش مس شهید فتاحی است‬ ‫که به ش��کل ویدئوکنفرانس با حضور معاون اول رئیس جمهوری و‬ ‫امیر س��رتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از‬ ‫شهرستان ارادان استان سمنان به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاه و سفید َا َبروزارت در بوته ارزیابی‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1256‬‬ ‫پیاپی ‪2574‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جهانگیری‪ :‬ادغام بانک های نظامی تصمیمی انقالبی در نیروهای مسلح بود‬ ‫سرمقاله‬ ‫هیچ مشکلی در تامین و توزیع کاالهای اساسی وجود ندارد‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫مشاور تامین مالی و سرمایه گذاری‬ ‫هفته گذشته پروژه ریلی قزوین‪-‬رشت به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫این پروژه یکی از کلیدی ترین پروژه های اتصال ش��رق به غرب‬ ‫و خط س��احلی ایران و برای حوزه س��ی ای اس و قفقاز بس��یار‬ ‫راهبردی است‪.‬‬ ‫با تبریک به تمامی دست اندرکاران این پروژه در تمام دوره ها‪،‬‬ ‫پرس��ش اصلی این اس��ت که چرا ما در ای��ران دچار تاخیرهای‬ ‫بس��یار در بهره برداری از پروژه ها و اتمام به موقع انها هستیم و‬ ‫به راستی چرا این همه پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد؟‬ ‫به ط��ور تخصصی و فنی می توان م��واردی را بیان کرد که در‬ ‫بس��یاری از پروژه هایی ک��ه زمان زیادی برای اج��را می برند و‬ ‫همچنین پروژه های نیمه تمام ایران به چشم می خورد‪:‬‬ ‫‪ -1‬مطالعات فرصت سنجی ناکارامد‬ ‫برای تعریف یک پروژه در یک استان یا منطقه کشور و طرح‬ ‫ایده اولیه در تمام جهان مطالعات فرصت س��نجی جامعی انجام‬ ‫می ش��ود که به دنبال پاسخ هایی قاطع برای شروع نوشتن طرح‬ ‫توجیهی اس��ت‪ .‬اما در ایران بس��یار س��ریع از این مرحله عبور‬ ‫کرده و به سراغ طرح توجیهی می روند؛ بی انکه برای پرسش های‬ ‫اساسی طرح پاسخ جامعی داشته باشند‪ .‬نمونه عینی ان اجرای‬ ‫طرح های فوالدی در دل کویر است‪ .‬هزینه فرصت سنجی به طور‬ ‫تقریبی ‪ ۰.۲۵‬درصد رقم کل پروژه است!‬ ‫‪ -۲‬پیش طرح توجیهی فراموش شده‬ ‫بعد از تایید طرح اولیه در مطالعات فرصت س��نجی و دریافت‬ ‫پاسخ های کارامد و درست می توان وارد فاز پیش طرح توجیهی‬ ‫شد‪ .‬پیش طرح توجیهی با اتکا به داده های روزامد بین المللی و‬ ‫داخلی به پروژه و اجرای ان نگاه عمیق تری می اندازد و چالش ها‬ ‫و فرصت ه��ای پ��روژه را به طور دقیق معی��ن می کند‪ .‬در حوزه‬ ‫پتروش��یمی در ایران بس��یاری از پروژه ها از این قسمت بسیار‬ ‫س��ریع عب��ور می کنند و ان را نادیده می گیرن��د و درنهایت در‬ ‫حوزه تامین مالی به مشکل برمی خورند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬طرح توجیهی قابل قبول بانکی‬ ‫حلقه پایانی از بس��ته پیش س��رمایه گذاری را طرح توجیهی‬ ‫قابل قب��ول بانک��ی می نامی��م‪ .‬در این بخش داده ه��ای روزامد‬ ‫بین الملل��ی از روی اطالع��ات ‪GIS‬های معتب��ر در حوزه های‬ ‫گوناگون به کارفرما کمک می کند تا طرح توجیهی را به گونه ای‬ ‫بنویس��د که مورد قبول عمده سرمایه گذاران قرار گیرد‪ .‬مشکل‬ ‫پروژه ه��ا در ای��ن بخش کار ش��دت می یابد‪ ،‬زیرا ش��رکت های‬ ‫ایران��ی قائ��ل به تهیه طرح ه��ای توجیهی با قابلی��ت عرضه به‬ ‫س��رمایه گذاران داخلی و بین المللی نیستند و در بیشتر اوقات‬ ‫خود به اجرایی شدن ان باور ندارند و جمله کلیشه ای در ایران‬ ‫وجود دارد که به طور تقریبی در مناطق دیگر جهان نمی شنویم‪:‬‬ ‫اگر پول باشد‪ ،‬پروژه های زیادی تعریف کرده ایم!!!‬ ‫‪ -۴‬نبود دید کالن در تعریف پروژه ها‬ ‫بسیاری از شهرها‪ ،‬استان ها و شهرستان ها در ایران در چرخه‬ ‫رقابت پروژه ای با یکدیگر قرار دارند‪ ،‬به طوری که کمتر اس��تانی‬ ‫در ایران سراغ داریم که طرح پتروشیمی نداشته و طرح فوالدی‬ ‫برای ان تعریف نش��ده باشد‪ .‬اجرای این پروژه ها برای استان ها‬ ‫به نوعی رقابت حیثیتی تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬این مسئله با فشار‬ ‫و الب��ی اس��تان ها و نمایندگان انه��ا نقطه تبدی��ل پروژه ها به‬ ‫پروژه هایی نیمه تمام شده است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬تطبی�ق نداش�تن ابزاره�ای مالی با ریس�ک های‬ ‫پروژه های زیرساختی‬ ‫کره جنوبی بین سال های ‪ ۱۳7۸-۱۳8۸‬خورشیدی (‪۲۰۰۰‬‬ ‫تا ‪۲۰۱۰‬میالدی) بیش از ‪ ۷۰‬میلیارد دالر پروژه زیرس��اختی با‬ ‫روش مش��ارکت عمومی و خصوصی اجرا کرده است‪ .‬ایا دولت‬ ‫کره جنوبی پول برای توس��عه زیرس��اخت هایش ن��دارد؟ چرا‪،‬‬ ‫دارد؛ اما انچه که اهمیت بس��زایی دارد ش��یوه ایجاد اقبال در‬ ‫س��رمایه گذاران بخش خصوصی است‪ .‬ما در ایران دانش الزم و‬ ‫هنر جذب منابع برای پروژه های زیرساختی را نداریم‪.‬‬ ‫‪ -۶‬بی اعتنایی شدید به هزینه فرصت‬ ‫ما در ایران نسبت به هزینه فرصت ها بی اعتنا هستیم‪ .‬پروژه ای‬ ‫در قطر ‪۴‬س��اله با هزینه ‪۵.۸‬میلی��ارد دالر و در ایران با همت و‬ ‫تالش ستودنی ‪۱۲‬ساله اجرا می شود‪.‬‬ ‫پروژه نقش جهان‪ ،‬ازادراه تهران‪-‬ش��مال و‪ ...‬نشان دهنده نبود‬ ‫اعتنا در ایرانیان نسبت به هزینه فرصت و اهمیت ان در توسعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬هی��چ‬ ‫مش��کلی در تامی��ن و توزیع کاالهای اساس��ی‬ ‫مردم در اس��تانه نوروز ‪ ۹۸‬وجود ندارد‪ .‬اسحاق‬ ‫جهانگیری در س��فر به استان سمنان در جمع‬ ‫خبرنگاران با اش��اره به اهمیت تامین نیاز میوه‬ ‫شب عید مردم بیان کرد‪ :‬وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫موظف ش��ده دست کم ‪ ۲‬میوه سیب و پرتقال را‬ ‫به اندازه مورد نیاز مردم‪ ،‬خریداری و در روزهای‬ ‫نزدیک عید در سراس��ر کش��ور توزیع کند‪ .‬وی‬ ‫همچنین بر تامین نیاز مردم به شیرینی در ایام‬ ‫عی��د نوروز تاکید کرد و گف��ت‪ :‬دولت با تامین‬ ‫به موقع و با نرخ مناس��ب کاالها در تالش است‬ ‫به خوشی و شادی مردم در این ایام اضافه کند‪.‬‬ ‫جهانگیری با اش��اره به اینک��ه تامین ارامش و‬ ‫اس��ایش و رف��اه بیش��تر م��ردم از وظایف مهم‬ ‫دولت اس��ت‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬ارامش م��ردم را باید‬ ‫بیش��تر فراهم کنیم تا مردم مش��کلی نداش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه دول��ت به طور جدی‬ ‫برای رفع مش��کالت معیش��تی مردم در تالش‬ ‫اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در این جنگ اقتص��ادی به فکر‬ ‫مردم هس��تیم و در بخش ه��ای گوناگون مانند‬ ‫س�لامت‪ ،‬معیشت و رفاه مردم تالش می کنیم‪.‬‬ ‫جهانگیری ادامه داد‪ :‬تالش دولت در این شرایط‬ ‫سخت اقتصادی‪ ،‬تامین کاالهای اساسی است و‬ ‫مشکلی در تامین دارو و کاالهای اساسی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬وی با اش��اره به شروع جنگ اقتصادی از‬ ‫س��وی دش��منان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بخشی از نیازهای‬ ‫ضروری مردم‪ ،‬در بخش سالمت است که دولت‬ ‫با بهره برداری از خط فراوری مواد معدنی «طرود شاهرود»‬ ‫بزرگ ترین واحد فلزی غیردولتی بهره برداری شد‬ ‫در سفر یکروزه جهانگیری به استان سمنان‬ ‫بزرگ تری��ن واحد فلزی غیردولتی کش��ور در‬ ‫ش��هرک صنعتی فجر ‪ ۲‬شهرس��تان ارادان و‬ ‫کش��تارگاه صنعتی طیور در شهرک صنعتی‬ ‫ایوانکی شهرس��تان گرمس��ار به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫خط ف��راوری مواد معدنی م��س در معدن‬ ‫طرود ش��اهرود واقع در غرب استان سمنان‪،‬‬ ‫منبع تغذی��ه کارخانه فجر ‪ ۲‬در شهرس��تان‬ ‫ارادان و بخش مس ش��هید فتاحی اس��ت که‬ ‫به ش��کل ویدئوکنفرانس با حضور معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری و امیر س��رتیپ امیر حاتمی‬ ‫وزی��ر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح از‬ ‫شهرستان ارادان استان سمنان به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫این خط معدنی در طرود شاهرود خاک های‬ ‫کم عی��ار یک درص��دی م��س را اس��تخراج و‬ ‫فراوری و به کنسانتره های بیش از ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫تبدیل می کند که این کنسانتره ها به کارخانه‬ ‫فجر ‪ ۲‬انتقال می یاب��د‪ .‬این خط معدنی مس‬ ‫اکن��ون ‪ ۶۰‬کارگ��ر و متخصص بوم��ی دارد‬ ‫ک��ه کار لیچینگ و کنسانتره س��ازی را انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬طرح صنعت��ی تولید انواع‬ ‫فلزات در ‪ ۱۰۰‬هکتار زمین در شهرک صنعتی‬ ‫فجر ‪ ۲‬شهرس��تان ارادان با اشتغالزایی ‪۳۰۰‬‬ ‫نفری با حض��ور مع��اون اول رئیس جمهوری‬ ‫بهره برداری شد‪ .‬در این واحد صنعتی ظرفیت‬ ‫تولید س��االنه ‪ ۶۶‬هزار تن س��رب و مس مهیا‬ ‫اس��ت‪ .‬میزان س��رمایه گذاری در اجرای این‬ ‫طرح هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال اس��ت و مجوز‬ ‫اولیه ب��ا موضوع انتقال گروه صنعتی ش��هید‬ ‫عارف��ی به خارج از تهران در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬در‬ ‫کمیس��یون زیربنایی هی��ات دولت تصویب و‬ ‫دوره اجرای ان از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬تا سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تعیین شده بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن کش��تارگاه صنعت��ی طی��ور در‬ ‫ش��هرک صنعتی ایوانکی شهرس��تان گرمسار‬ ‫ب��ا حض��ور مع��اون اول رئیس جمه��وری به‬ ‫بهره برداری رس��ید‪ .‬با اج��رای این طرح برای‬ ‫‪ ۷۰‬نفر شغل ایجاد می شود‪ .‬این واحد صنعتی‬ ‫در ‪ ۲۰۰۰۰‬مترمربع زمین و ‪ ۷۰۰۰‬مترمربع‬ ‫مساحت کشتارگاهی ساخته شده است‪ .‬برای‬ ‫س��اخت این کش��تارگاه ‪ ۵۰‬میلی��ارد ریال از‬ ‫محل اشتغال روستایی و ‪ ۳۰‬میلیارد از محل‬ ‫تسهیالت رونق تولید پرداخت شده است‪.‬‬ ‫همتی از معایب ارز‪4200‬تومانی می گوید‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در پس��ت‬ ‫اینس��تاگرامی خود از تصمیم دولت‬ ‫پیرام��ون تعیین تکلیف تخصیص ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی به کاالهای اساسی خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬مهم ترین بحث دولت و‬ ‫بانک مرکزی تامین کاالهای اساسی‬ ‫و داروهای مورد نیاز مردم اس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬عبدالناص��ر همتی در‬ ‫ای��ن یادداش��ت اظهار کرد‪ :‬تش��دید‬ ‫تحریم ها‪ ،‬بیش��ترین تاثیر منفی را بر‬ ‫قشر کم درامد و اس��یب پذیر جامعه‬ ‫دارد؛ بنابرای��ن طبیع��ی اس��ت ک��ه‬ ‫مهم تری��ن بحث های دول��ت و بانک‬ ‫مرک��زی بر ش��یوه تامی��ن کاالهای‬ ‫اساس��ی و داروهای م��ورد نیاز مردم‬ ‫متمرکز شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬موانع‬ ‫و اشکاالت شبکه توزیع موجب شده‬ ‫باوج��ود تاثیر اولیه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫کاالهای اساس��ی در کنترل ش��وک‬ ‫ط��رف عرض��ه‪ ،‬معای��ب ان به تدریج‬ ‫اش��کار شود و با افزایش نرخ در بازار‪،‬‬ ‫ضم��ن ایج��اد رانت‪ ،‬س��طح عمومی‬ ‫قیمت ه��ا افزایش یاب��د‪ .‬همتی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در واق��ع اختصاص ارز ترجیحی‬ ‫به کاالهای اساس��ی به علت طبیعت‬ ‫بازار و ضعف ش��بکه توزیع و نظارت‪،‬‬ ‫نتوانسته در میان مدت از افزایش نرخ‬ ‫این کاالها جلوگی��ری کند؛ بنابراین‬ ‫به تدری��ج در بیش��تر م��وارد یارانه از‬ ‫مصرف کنن��ده فاصله گرفته و نصیب‬ ‫واسطه ها شده است‪ .‬رئیس کل بانک‬ ‫مرک��زی تاکی��د کرد‪ :‬بان��ک مرکزی‬ ‫ب��ا جدیت دنبال اسیب شناس��ی این‬ ‫موض��وع و با ارائ��ه گزارش های الزم‪،‬‬ ‫پیگیر موضوع است‪ .‬دولت نیز مسئله‬ ‫را در دس��تور کار خود دارد و به طبع‬ ‫تصمیم مناسب را در این زمینه اتخاذ‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬صنع��ت دفاعی و افزایش ت��وان رقابتی‬ ‫توسعه صادرات است‪.‬‬ ‫‹ ‹اج�رای سیاس�ت های ف�راوری‬ ‫معدنی‬ ‫‹ ‹تولید ساالنه ‪۶۶‬هزار تن سرب و مس‬ ‫مجتب��ی بوربور‪ ،‬فرمان��دار ارادان با بیان اینکه‬ ‫در واحد صنعتی ش��هرک صنعتی فجر ‪ ،۲‬ساالنه‬ ‫‪ ۶۶‬هزار تن س��رب و مس تولید می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫میزان س��رمایه گذاری در اجرای این طرح هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫مج��وز اولی��ه اجرای این طرح ب��ا موضوع انتقال‬ ‫گروه صنعتی ش��هید عارفی به خارج از تهران در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۲‬در کمیسیون زیربنایی هیات دولت‬ ‫تصویب و دوره اجرای ان ‪ ۱۳۹۳‬تا ‪ ۱۴۰۰‬تعیین‬ ‫ش��ده بود‪ .‬بوربور ادامه داد‪ :‬این طرح در سال ‪۹۳‬‬ ‫پس از مالکیت زمین و رفع مشکالت زیرساختی‬ ‫اب‪ ،‬گاز و ب��رق کلنگ زنی ش��د‪ .‬فرماندار ارادان‬ ‫گفت‪ :‬از اهداف اساس��ی اجرای این طرح توسعه‬ ‫زیرس��اخت های مهم اقتصادی کش��ور در بخش‬ ‫مع��اون ط��رح و برنامه کارخان��ه فجر ‪ ۲‬نیز در‬ ‫گفت وگ��و با ایرنا درب��اره این طرح گفت‪ :‬ظرفیت‬ ‫ی��ک خط ای��ن واح��د معدن��ی ‪ ۱۴۰۰‬تن مس‬ ‫محتواس��ت که به شکل کنسانتره تولید می شود‪.‬‬ ‫مس��عود رضایی ب��ا بیان اینکه ب��ه زودی خطوط‬ ‫بیش��تری برای کنس��انتره مس در معدن طرود‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬وجود این خط‬ ‫معدنی در کنار کارخانه فجر ‪ ۲‬در راستای اجرای‬ ‫سیاس��ت های فراوری معدنی است‪ .‬وی طرود را‬ ‫یکی از ذخیره گاه های مهم مس کش��ور دانست و‬ ‫اضافه کرد‪ :‬با ایجاد این مجموعه در استان سمنان‬ ‫گام موثری در جلوگیری از خام فروشی و افزایش‬ ‫ارزش افزوده برداش��ته می شود و زنجیره تولید از‬ ‫معدن تا محصول نهایی در استان تکمیل می شود‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬با بهره ب��رداری از این مجموعه‬ ‫معدنی در اس��تان سمنان کوره های مس و سرب‬ ‫غنی اباد تهران با پیش��ینه ‪۸۰‬ساله به طور کامل‬ ‫از مدار فعالیت خارج می شود که کمک مهمی به‬ ‫بهبود شرایط زیست محیطی مرکز کشور است‪.‬‬ ‫دولت موافق استانی شدن انتخابات مجلس است‬ ‫مع��اون پارلمانی رئیس جمهوری گف��ت‪ :‬دولت تدبیر‬ ‫و امید و حتی ش��خص رئیس جمهوری با استانی شدن‬ ‫انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی مواف��ق و از توان و‬ ‫نی��روی اجرایی الزم برای برگزاری ان برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫حس��ینعلی امی��ری در گفت وگو ب��ا ایرنا تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫البت��ه دول��ت در الیح��ه تقدیم��ی به مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی حکم و بندی در زمینه استانی شدن انتخابات‬ ‫نداش��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در عین حال دولت و حتی ش��خص‬ ‫رئیس جمهوری با موضوع استانی شدن انتخابات موافق‬ ‫است و حتی بس��یاری از اهداف و محورهای مندرج در‬ ‫الیح��ه جامع انتخابات را پوش��ش می دهد‪ .‬امیری بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬الیحه جامع انتخاب��ات ‪ ۸‬بهمن ‪ ۹۷‬با یک فوریت‬ ‫تقدیم مجلس ش��ورای اسالمی شد و امیدواریم تا پیش‬ ‫از خرداد سال اینده به تصویب نمایندگان برسد‪ .‬معاون‬ ‫رئیس جمهوری برخی اهداف و شاخص های الیحه جامع‬ ‫انتخابات را یاداور شد و گفت‪ :‬شفاف سازی در هزینه کرد‬ ‫منابع و پررنگ ش��دن نقش احزاب از مهم ترین مولفه ها‬ ‫و هدف های تعیین ش��ده در این الیحه اس��ت‪ .‬مشخص‬ ‫ت و اجرا در فراین��د انتخابات از دیگر‬ ‫ش��دن مرز نظ��ار ‬ ‫عکس روز‬ ‫ش��اخص ها و ویژگی های بارز این الیحه است‪ .‬همچنین‬ ‫در این الیحه امتیازه��ای قابل توجهی برای حضور زنان‬ ‫در عرصه سیاس��ی دیده شده اس��ت‪ .‬وی ایجاد وحدت‬ ‫روی��ه و نیز افزایش مدت زمان رس��یدگی به صالحیت‬ ‫نامزده��ای انتخابات��ی را از دیگر ویژگی ه��ای بارز این‬ ‫الیح��ه جامع عنوان ک��رد‪ .‬امیری ابراز امی��دواری کرد‪:‬‬ ‫الیحه جامع انتخابات که محصول چندین سال مطالعه‬ ‫و کارشناسی شده است در دستور کار مجلس قرار گیرد‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری یاداور ش��د‪ :‬الیحه جامع اصالح‬ ‫قانون انتخابات از س��وی دولت‪ ،‬به ش��کل طرح جامع و‬ ‫کام��ل همه انتخاب��ات اعم از رئیس جمه��وری‪ ،‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬مجلس خبرگان رهبری و شوراها را‬ ‫ش��امل می شود‪ .‬براساس طرح اس��تانی شدن انتخابات‪،‬‬ ‫ی��ک نام��زد نمایندگ��ی مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫رقابت های انتخاباتی با س��ایر داوطلبان در همان حوزه‬ ‫عالوه ب��ر اینکه الزم اس��ت دس��ت کم ‪ ۲۰‬درصد ارای‬ ‫رای دهندگان را کس��ب کند‪ ،‬باید در رقابت سراسری در‬ ‫استان نیز بیشترین ارای رای دهندگان را نسبت به سایر‬ ‫نامزدهای رقیب‪ ،‬کسب کرده باشد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫دلیل محدودیت پایه های مالیاتی در ایران‬ ‫سرمقاله‬ ‫دیدار سفیران جدید ایران در‬ ‫فرانسه وتاجیکستان با روحانی‬ ‫س��فیران جدید جمهوری اسالمی ایران در کشورهای فرانسه‬ ‫و تاجیکس��تان پی��ش از عزیم��ت ب��ه محل ماموری��ت خود با‬ ‫رئیس جمهوری دیدار و گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حس��ن‬ ‫روحان��ی در این دیدار‪ ،‬با ارزوی موفقیت برای س��فیران جدید‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در فرانسه و تاجیکستان از انها خواست‬ ‫با معرفی توانمندی ها و ظرفیت های کشورمان به سرمایه گذاران‬ ‫و بخش ه��ای خصوصی و دولتی مح��ل ماموریت خود‪ ،‬بیش از‬ ‫پیش برای توسعه‪ ،‬تقویت و تحکیم روابط و مناسبات همه جانبه‬ ‫با ان کشورها تالش کنند‪.‬‬ ‫«بهرام قاس��می» سفیر جدید ایران در فرانسه و «محمدتقی‬ ‫صابری» س��فیر جدید ایران در تاجیکس��تان نیز در این دیدار‬ ‫ب��ا ارائه گزارش��ی از وضعی��ت روابط ایران با کش��ورهای محل‬ ‫ماموری��ت خود در زمینه های گوناگون‪ ،‬ب��ر تالش و جدیت در‬ ‫راستای توسعه مناس��بات اقتصادی و همکاری های همه جانبه‬ ‫ایران با دیگر کشورها تاکید کردند‪.‬‬ ‫توجه وی��ژه ای در این زمین��ه دارد‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری ادام��ه داد‪ :‬دول��ت در تالش‬ ‫اس��ت ک��ه این کااله��ا به میزان ف��راوان با نرخ‬ ‫مناس��ب در اختیار مردم قرار گیرد‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خود ادغام بانک های وابسته به نهادهای نظامی‬ ‫را تصمیمی انقالبی در نیروهای مس��لح دانست‬ ‫و گف��ت‪ ۳ :‬س��ال برای این ادغام بررس��ی های‬ ‫الزم انجام ش��ده بود‪ .‬اسحاق جهانگیری افزود‪:‬‬ ‫بانک های نیروهای مس��لح نسبت به بانک های‬ ‫خصوصی ش��رایط بهتری داشتند و در مجموع‬ ‫تصمی��م به ادغام این بانک ها گرفته ش��د و این‬ ‫اق��دام با موافقت رهبر معظم انقالب همراه بود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ادغام بانک های نیروهای مسلح‬ ‫ب��ا کمترین دغدغ��ه در بین این نیروها‪ ،‬مردم و‬ ‫سهامداران انجام شد و مسئله اقتصادی خاصی‬ ‫پیش نیاورد‪ .‬جهانگیری ادامه داد‪ :‬این ادغام بار‬ ‫غیرمتعارف نیز ب��ه دولت وارد نکرد و نیروهای‬ ‫مسلح هم از این کار استقبال کردند‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری اف��زود‪ :‬امریکا جنگ اقتصادی‬ ‫علی��ه ایران را ب��ا ایجاد اتاق جن��گ در وزارت‬ ‫خزان��ه داری خود برنامه ریزی کرد که هدف ان‬ ‫فروپاش��ی اقتصاد ایران ب��ود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫برای خیلی از کشورهای اروپایی و دیگر کشورها‬ ‫پرس��ش این ب��ود که چگونه ایران فرونپاش��ید‬ ‫گفت‪ :‬در برخی مس��ائل مردم ایران اذیت شدند‬ ‫و مشکالتی در برخی کاالها به وجود امد اما هیچ‬ ‫کجای دنیا به این مسائل فروپاشی نمی گویند‪.‬‬ ‫قطارتوسعه ای قزوین ‪ -‬رشت‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫محمدرض�ا منجذب‪ -‬کارش�ناس اقتصاد‪ :‬پایه های مالیات��ی در اقتصاد ایران به این دالیل‬ ‫محدود است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بخش ه��ای کش��اورزی و صادرات غیرنفتی (ح��دود ‪ ۱۵‬درصد تولید ایران) از مالیات معاف‬ ‫هستند‪ .‬همچنین در زمینه معافیت های مالیاتی بخش نفت تردیدهای زیادی وجود دارد و چنانچه‬ ‫ارزش افزوده این بخش را در نظر نگیریم‪ ،‬حدود ‪ ۳۹‬درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬حج��م اقتص��اد زیرزمینی در ایران افزون بر ‪ ۲۴‬درصد تولید ناخالص داخلی کش��ور براورد‬ ‫می ش��ود که به طبع از مالیات معاف اس��ت‪ .‬در اقتصاد زیرزمینی به دلیل فعالیت های غیررسمی‪،‬‬ ‫نامنظم‪ ،‬ثبت نشده و قاچاق مالیات پرداخت نمی شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نهادهای عمومی با گردش مالی باال که بخش عمده ای از اقتصاد کش��ور و ارزش افزوده را‬ ‫برعهده دارند از مالیات معاف هستند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬عدالت مالیاتی به دالیل گوناگون اجرا نمی ش��ود‪ .‬به عنوان مثال بخش خدمات با س��هم ‪۴۸‬‬ ‫درصدی از تولید ناخالص داخلی متناسب با درامدش مالیات پرداخت نمی کند‪ .‬بخش مشاغل با‬ ‫سهم تولیدی ‪ ۲۶‬درصدی ‪ ۹‬درصد مالیات های مستقیم را پرداخت می کند‪ ،‬در حالی که اشخاص‬ ‫حقوقی با سهم ‪ ۲۵.۶‬درصدی از تولید داخلی ‪ ۶۸.۵‬درصد مالیات مستقیم را می پردازند؛ بنابراین‬ ‫بخش اشخاص حقوقی به دلیل داشتن فعالیت های مالی شفاف بیشترین بار مالیاتی را در اقتصاد‬ ‫کشور متحمل می شود‪ .‬بررسی موشکافانه هر یک از مقوالت یادشده و ارائه راهکارهای عملیاتی‬ ‫موجه می تواند منجر به افزایش درامدهای مالیاتی شود‪ .‬این بررسی ها نیاز به کارهای مطالعاتی‬ ‫مس��تمر و دقیق دارد‪ .‬در این زمینه نظر ما این اس��ت که با تغییر ترکیب مالیاتی ایران و حرکت‬ ‫اصولی ان به سمت ترکیب بهینه می توان پایه های جدید مالیاتی افرید که این خود بستر مناسب‬ ‫را در مسیر توسعه درامدهای مالیاتی در ایران فراهم می کند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫پروژه قزوین‪-‬رشت و‬ ‫خیل پروژه های نیمه تمام‬ ‫ایلنا‪ -‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در پیامی‬ ‫انتصاب حجت االس�لام س��ید ابراهیم رئیس��ی به‬ ‫ریاس��ت قوه قضاییه کش��ور را به وی تبریک گفت‪.‬‬ ‫علی الریجان��ی در این پیام گف��ت‪« :‬الزم می دانم‬ ‫ب��ر امادگی و اهتمام مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫راس��تای افزایش هم��کاری و هم افزایی و توس��عه‬ ‫روابط با قوه قضاییه به ویژه در زمینه تصویب قوانین‬ ‫مورد نیاز تاکید کنم‪».‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ریاس�ت جمهوری‪ -‬حسن‬ ‫روحان��ی روز گذش��ته هنگام دریافت اس��توارنامه‬ ‫س��فیر جدید عراق در تهران‪ ،‬روابط ایران و عراق را‬ ‫نمونه و الگویی مثال زدنی در منطقه دانس��ت و ابراز‬ ‫امیدواری کرد این روابط‪ ،‬برای همه منطقه الگویی‬ ‫تاثیرگذار باشد‪ .‬روحانی هنگام دریافت استوارنامه‬ ‫س��فیر جدید هند در تهران نیز‪ ،‬روابط ایران و هند‬ ‫را در هم��ه زمینه ها رو به توس��عه خوان��د و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تهران از توس��عه و تعمیق روابط با دهلی نو در‬ ‫حوزه های مورد عالقه استقبال می کند‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ریاس�ت جمهوری‪ -‬حسن‬ ‫روحان��ی در دیدار «اِلم��ار ممدی��ارف» وزیر امور‬ ‫خارجه جمهوری اذربایجان‪ ،‬با ابراز خرس��ندی از‬ ‫توس��عه روابط و تحرک مثبتی که در همکاری های‬ ‫دو کش��ور ایجاد ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اراده مسئوالن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران بر گسترش و تقویت بیش‬ ‫از پیش مناسبات همه جانبه با جمهوری اذربایجان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬سخنگوی شورای نگهبان گفت‪ :‬شورای‬ ‫نگهبان در بررسی الیحه بودجه سال ‪ ۹۸‬کل کشور‬ ‫ایراد ش��رعی و قانون اساس��ی بر افزایش ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تومانی حقوق کارکن��ان دولت نگرفت اما اختالفی‬ ‫بی��ن مجلس و دولت مطرح اس��ت که هم اکنون در‬ ‫کمیسیون تلفیق در حال بررسی ان هستند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��ید عمار حکیم‪ ،‬رهبر جریان حکمت‬ ‫مل��ی و رئیس ائتالف اصالح و س��ازندگی عراق در‬ ‫ایین سالروز ش��هادت محمد باقر حکیم در بغداد‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬ما هرگونه حضور نظامی و رزمی بیگانه‬ ‫در خ��اک ع��راق را رد می کنیم و این کش��ور هرگز‬ ‫اجازه تعدی به همسایگان از خاک خود را نمی دهد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬البرای��ت‪ ،‬وزیر امور خارجه پیش��ین‬ ‫امری��کا گفت‪ :‬متحدان ما پس از خروج واش��نگتن‬ ‫از برجام ب��ه امریکا بی اعتماد ش��ده اند و این اتفاق‬ ‫منجر به تضعیف رابطه ما با سایر اعضای گروه ‪۵+۱‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬محمدجواد ظریف در همایش «حکیم؛‬ ‫محور وح��دت» که به کوش��ش نمایندگی جریان‬ ‫حکم��ت عراق در ایران برگزار ش��د‪ ،‬ب��ا بیان اینکه‬ ‫بدون عراق ما نخواهیم توانس��ت در منطقه امنیت‬ ‫ایجاد کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬ب��دون ایران و عراق این منطقه‬ ‫روی امنیت و ارام��ش را نخواهد دید‪ .‬عراق و ایران‬ ‫دو س��تون اس��توار امنیت در منطقه خلیج فارس و‬ ‫خاورمیانه هستند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬به گزارش شبکه العربیه‪ ،‬چارلز سامرز‪،‬‬ ‫س��خنگوی وزارت دف��اع امری��کا (پنتاگ��ون) در‬ ‫کنفرانس خبری در واشنگتن گفت‪ :‬اگر ترکیه اس‬ ‫‪ ۴۰۰‬از روسیه بخرد «عواقب خطرناک و وخیمی»‬ ‫در سطح روابط به طور کلی و در سطح روابط نظامی‬ ‫به طور خاص در انتظار ترکیه خواهد بود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬عمران خان‪ ،‬نخست وزیر پاکستان تاکید‬ ‫کرد به هیچ گروه شبه نظامی اجازه فعالیت در خاک‬ ‫پاکس��تان و اجرای حمالتی به خارج از این کش��ور‬ ‫را نمی ده��د‪ .‬این اظهارات او چن��د روز پس از اغاز‬ ‫سرکوب علیه س��ازمان های ش��به نظامی افراطی‬ ‫مطرح می شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬خبرگزاری فرانسه گزارش داد هزاران‬ ‫تظاهرکنن��ده در مرکز پایتخت الجزایر در اعتراض‬ ‫به نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه‪ ،‬رئیس جمهوری این‬ ‫کش��ور برای پنجمی��ن دوره ریاس��ت جهموری به‬ ‫خیابان ها امدند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬وزیر امور خارجه امریکا در دیدار با مشاور‬ ‫امنیت ملی انگلیس بخش��ی از مذاکرات خود را به‬ ‫انچه مقابله با رفتار بدخواهانه ایران خوانده ش��ده‪،‬‬ ‫اختص��اص داد‪ .‬این مقامات درب��اره موضوعاتی از‬ ‫جمل��ه ارام کردن تن��ش میان هند و پاکس��تان و‬ ‫تضمین پیش��رفت در جنگ علیه گروه تروریستی‬ ‫داعش در سوریه گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬خلوص��ی اکار‪ ،‬وزیر دف��اع ترکیه در‬ ‫گفت وگو با خبرگ��زاری اناتولی گفت‪ :‬بزرگ ترین‬ ‫مشکل ترکیه با سوریه موضوع نقض اتش بس است‪.‬‬ ‫خلوص��ی اکار‪ ،‬مذاکره با س��وریه را رد کرد و گفت‪:‬‬ ‫ترکیه با اس��د رابطه ای برقرار نمی کند اما مذاکره با‬ ‫روسیه و در صورت لزوم با ایران ادامه می یابد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬مجل��ه المانی «اش��پیگل» ب��ه نقل از‬ ‫نیل��ز اینان‪ ،‬وزیر مش��اور المان از حزب سوس��یال‬ ‫دموکرات این کش��ور نوش��ت‪ :‬برلین هرگز پا جای‬ ‫پ��ای لندن نخواهد گذاش��ت و ح��زب اهلل لبنان را‬ ‫سازمانی تروریستی اعالم نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬فرمان��ده نیروه��ای امریکای��ی در‬ ‫خاورمیان��ه گفت‪ :‬باوجود برنامه دونالد ترامپ برای‬ ‫پایان دادن به حضور نظامی امریکا در افغانس��تان‪،‬‬ ‫نظامیان امریکایی در این کش��ور هنوز دس��توری‬ ‫برای خارج ش��دن از انجا دریاف��ت نکرده اند‪ .‬ژنرال‬ ‫ووتل اف��زود‪ :‬در وضعیت فعلی افغانس��تان خروج‬ ‫امریکا به صل‬ ‫یکشنبه‬ ‫تحقیق و تفحص از‬ ‫خودروسازان‬ ‫باز هم عقب افتاد‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1256‬‬ ‫پیاپی ‪2574‬‬ ‫گزارش‬ ‫رویای پرواز‬ ‫دست نیافتنی می شود؟‬ ‫از بحران های‪ 3‬حوزه کلیدی نشان داد‬ ‫عبارت «مش�کالت» دیگر تبدیل‬ ‫ب�ه یکی از تکراری ترین کلیدواژه های‬ ‫تحلیل اقتصادی شده است‪ .‬در ماه های گذشته‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب�روز پدیده های�ی از جمل�ه افزایش چش�مگیر حجم‬ ‫نقدینگی و شبه پول‪ ،‬ضعف ساختار پولی و نظام بانکی‪ ،‬از دست‬ ‫رفت�ن بخ�ش قابل توجهی از بازار صادراتی‪ ،‬ناتوان�ی در کنترل و تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬تورم انتظاری‪ ،‬نبود مواد اولیه و در دو ماه گذشته هم تشدید رکود‪ ،‬از جمله‬ ‫مواردی بودند که هر کدام عبارت «مش�کالت» را پرمعناتر‪ ،‬سنگین تر و پیچیده تر کردند‪.‬‬ ‫انچه در این زمینه اهمیت دارد این اس�ت که درخت مش�کالت اقتصادی ایران از کدام اب و خاک‬ ‫تغذیه می کند؟ ایا تصمیم نهادهای ارش�د این درخت را هر روز تناورتر می کند یا افراد و اش�خاص حاضر‬ ‫در دولت با کاشتن بذر سیاست گذاری های غیراصولی‪ ،‬میوه رکود و تورم را سر سفره اقتصاد کشور گذاشته اند؟‬ ‫اهمیت این پرس��ش نه در ذات پرسش بلکه در یافتن‬ ‫راه ح��ل ان خود را نمایان می کند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬تا‬ ‫زمانی که ریش��ه بحران شناس��ایی و خشکانده نشود‪،‬‬ ‫نمی توان برای اداره باقی امور تصمیم منطقی گرفت‪.‬‬ ‫به دنبال ریش��ه چیزی اس��ت که‬ ‫بر این مبنا‪،‬‬ ‫ام��روز با کالن واژه ای به نام «مش��کالت» ش��ناخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬در روزهای گذش��ته برخی‬ ‫از نمایندگان بحث اس��تیضاح وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت را نیز مطرح کرده اند‪ .‬ای��ن موضوع در حالی‬ ‫عنوان ش��ده که رحمانی ‪ ۶‬ماه اس��ت به عنوان وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شناخته می شود‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن مبن��ا‪ ،‬هرچن��د کارشناس��ان او را مبرا از‬ ‫وضعیت کنونی نمی دانند اما به نظر می رسد رحمانی‬ ‫بیش��تر میراث گذش��ته را بر دوش می کش��د و هنوز‬ ‫زم��ان کافی ب��رای رفع بحران ه��ا به او داده نش��ده‬ ‫است‪ .‬به هر سوی امروزه عمده کارشناسان معتقدند‬ ‫وضعیت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ور تابع مستقلی‬ ‫از اقتصاد کالن کش��ور نیست و نمی توان این ‪ ۳‬حوزه‬ ‫را از شرایط اقتصادی کشور جدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل قاچاق‪ ،‬کار یک وزارتخانه نیست‬ ‫س��یدعبدالوهاب س��هل ابادی‪ ،‬رئیس خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت درباره مش��کالتی که وج��ود دارد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬کش��ور در حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نی��از به اصالح��ات و اقدام های س��اختاری دارد‪ .‬رضا‬ ‫رحمان��ی در مدتی که به عن��وان وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت معرفی ش��ده‪ ،‬در این زمینه یک کار بس��یار‬ ‫بزرگ انجام داده ک��ه تاثیر ان در اینده ای نه چندان‬ ‫دور دیده خواهد شد‪.‬‬ ‫یکی از مشکالتی که در تمام استان های کشور وجود‬ ‫داشت‪ ،‬اختیارات محدود استان ها برای تصمیم گیری‬ ‫بود‪ .‬خوش��بختانه در مدت گذشته این کار انجام شد‬ ‫و ش��عاع اختیار رئیسان س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت افزایش یاف��ت‪ .‬این موضوع بس��یار کمک‬ ‫می کند تا بروکراس��ی کاهش یابد و مشکالت واحدها‬ ‫نیز سریع تر برطرف شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬صنعتگ��ران ام��روز در س��خت ترین‬ ‫ش��رایط ممکن به س��ر می برند‪ .‬این موض��وع را باید‬ ‫در نظر داش��ت که رحمانی در پرخطرترین ش��رایط‬ ‫مس��ئولیت این وزارتخانه را برعه��ده گرفت‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬موضوع هایی بیان می ش��ود که رنگ خیرخواهی‬ ‫ندارد‪ .‬برخی از نمایندگان به تازگی موضوع اس��تیضاح‬ ‫را مطرح کرده اند‪ .‬این رفتار دلسوزانه نیست‪ .‬کشور در‬ ‫شرایط حساس کنونی تحمل چنین رفتاری را ندارد‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬صنعتگران بی��ش از نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در جریان رفتارهای انها هستند و‬ ‫امروز بس��یاری از صنعتگران به دنبال حمایت از وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هستند‪.‬‬ ‫س��هل ابادی با اش��اره به اینکه یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫دغدغه ه��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت امروز‬ ‫گش��ایش اعتبار اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این موضوع باید‬ ‫س��ریع تر پیگیری ش��ود‪ .‬مش��کالتی در داخل کشور‬ ‫وج��ود دارد ک��ه باید ب��ا هماهنگی های بیش��تر این‬ ‫موضوع برطرف شود و مشکالت دیگری هم در خارج‬ ‫ام��روزه عم��ده کارشناس��ان معتقدند وضعی��ت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت کش��ور تابع مس��تقلی از اقتصاد کالن کش��ور نیست و‬ ‫نمی توان این ‪ ۳‬حوزه را از شرایط اقتصادی کشور جدا کرد‬ ‫از کشور وجود دارد که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به دنبال برطرف کردن انها است‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به این پرس��ش‬ ‫که چرا این وزارتخانه نتوانس��ت در تنظیم بازار رفتار‬ ‫مناسبی داشته باشد‪ ،‬این گونه پاسخ داد‪ :‬متاسفانه در‬ ‫ماه های گذش��ته ش��اهد افزایش قاچاق بودیم‪ .‬زمانی‬ ‫که گوشت‪ ،‬رب گوجه فرنگی و بسیاری از محصوالت‬ ‫دیگ��ر در حج��م و تناژ قاب��ل توجه از کش��ور خارج‬ ‫می شود‪ ،‬نمی توان تنها وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫را مقصر دانست‪ .‬متاسفانه با افزایش نرخ ارز در ایران‬ ‫محصوالتی که در داخل کش��ور تولید می ش��ود برای‬ ‫کشورهای همسایه یک مزیت بسیار بزرگ است‪.‬‬ ‫در این شرایط بسیاری از افراد به دنبال خارج کردن‬ ‫محصول و فروش ان به دالر هستند‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫درحال حاضر هم به تعداد قاچاقچی ها اضافه ش��ده و‬ ‫هم محصوالت بیش��تری توجیه قاچاق پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫سهل ابادی به پرسش دیگری مبنی بر اینکه بر اساس‬ ‫امارهای منتشر ش��ده بیش از ‪ ۷۰‬درصد کاالی قاچاق‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬از طریق مبادی رس��می و گمرک بوده‪ ،‬ایا‬ ‫باز هم ک��م کاری از ط��رف این وزارتخان��ه رخ نداده‬ ‫اس��ت‪ ،‬این طور پاس��خ داد‪ :‬واقعیت موضوع این است‬ ‫که کنترل قاچاق در گمرک از دس��ت یک وزارتخانه‬ ‫بر نمی اید‪ .‬در این زمینه نهادها و س��ازمان های دیگر‬ ‫هم باید نقش خودشان را جدی تر بازی کنند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به وضعی��ت تنظیم ب��ازار پرداخت‬ ‫و توضی��ح داد‪ :‬متاس��فانه در زمین��ه تنظیم ب��ازار با‬ ‫تداخل های��ی روب��ه رو هس��تیم‪ ،‬البته این مش��کالت‬ ‫در گذش��ته هم وجود داش��ت اما پ��س از بحران های‬ ‫اقتص��ادی و افزایش نرخ تورم ای��ن موضوع هم مانند‬ ‫دیگر مشکالت پیش از گذشته نمایان شد‪.‬‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در زمین��ه تنظیم ب��ازار تداخل هایی دارند‬ ‫که اگر برطرف نش��ود‪ ،‬بس��یاری از مش��کالت کنونی‬ ‫همچنان پابرجا خواهد ماند‪ .‬دولت باید یک وزارتخانه‬ ‫را مس��ئول تنظیم بازار اعالم کند و باقی وزارتخانه ها‬ ‫و نهادهای��ی که در این زمینه فعالیت می کنند باید به‬ ‫پیروی از سیاس��ت های تعیین شده رفتار کنند‪ .‬برخی‬ ‫از مشکالتی که امروز وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹همزمان�ی وضعیت بازنشس�تگان و بحران‬ ‫اقتصادی‬ ‫محمدرض��ا منص��وری‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی درباره عملکرد وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫گف��ت‪ :‬باید بین‬ ‫دو موضوع تفکیک قائل ش��ویم تا بتوانیم مش��کالت‬ ‫کنونی را به درس��تی تحلیل کنیم‪ .‬مشکالت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را باید در دو ساحت مختلف بررسی‬ ‫کرد؛ یکی حوزه ای ک��ه در اختیار وزیر این بخش ها‬ ‫است و دیگری حوزه ای که در اختیار وزیر نیست‪.‬‬ ‫در بس��یاری از موارد به ویژه در ماه های گذش��ته‬ ‫سیاس��ت های کالن کش��ور ب��ر این ‪ ۳‬بخ��ش تاثیر‬ ‫قابل توجهی داش��ت و وزیر ه��م نمی تواند خارج از‬ ‫سیاس��ت های کالن کش��ور کاری انجام دهد‪ .‬عمده‬ ‫مش��کالتی که اکنون وجود دارد به دلیل ناهماهنگی‬ ‫نهادها و وزارتخانه های دولتی با یکدیگر است‪.‬‬ ‫منصوری توضیح داد‪ :‬در ماه های گذشته صنعتگران‬ ‫بیش��تر در زمینه صادرات و واردات با مشکل روبه رو‬ ‫بودن��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در مقطعی بحران مواد اولیه نیز‬ ‫ایجاد ش��د‪ .‬عمده این مش��کالت به دلیل ناهماهنگ‬ ‫بودن گروه اقتصادی دولت است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬تضاد برخی ش��یوه نامه ها نشان می دهد‬ ‫اعضای دول��ت در برخی از مواقع کمترین هماهنگی‬ ‫را هم ندارند‪ .‬بر این اس��اس ب��رای رفع این بخش از‬ ‫مش��کالت نمی ت��وان وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫را مقصر دانس��ت؛ در این زمینه دولت مقصر اس��ت‬ ‫و وزارتخانه ه��ا ه��م در پی این موض��وع رفتار دو یا‬ ‫چندگان��ه دارن��د‪ .‬این عض��و کمیس��یون صنایع و‬ ‫مع��ادن در ادام��ه با اش��اره ب��ه اش��تباه های وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت توضیح داد‪ :‬ب��ا این حال ‪،‬‬ ‫برخی از مش��کالت به دلیل سیاس��ت های اشتباه در‬ ‫وزارتخانه اس��ت‪ .‬متاس��فانه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت هنوز نتوانس��ته مش��کل خودروس��ازی در‬ ‫کشور را برطرف کند‪ .‬این موضوع یکی از جدی ترین‬ ‫بحران های اقتصادی این وزارتخانه اس��ت که به نظر‬ ‫می رس��د برنامه منسجم و مش��خصی هم برای رفع‬ ‫ان وجود ن��دارد‪ .‬وی در ادامه همزمانی مش��کالت‬ ‫کنون��ی با قانون من��ع بکارگیری بازنشس��تگان را از‬ ‫دیگر مشکالت کشور دانست و توضیح داد‪ :‬در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دیگر وزارتخانه های کشور‬ ‫همزمانی بحران های اقتصادی سال ‪ ۹۷‬و قانون منع‬ ‫بکارگیری بازنشستگان مشکالت را ایجاد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه عب��ارت دیگر‪ ،‬کش��ور بخ��ش قابل توجهی از‬ ‫اندوخت��ه مدیریتی خود را از دس��ت داد و کمی بعد‬ ‫در شرایطی قرار گرفتیم که نیاز مبرم به ان اندوخته‬ ‫داش��تیم اما دیگر ظرفیتی برای استفاده از ان وجود‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۷۰‬درص�د اقتص�اد کالن و ‪ ۳۰‬درص�د‬ ‫دولت‬ ‫عل��ی صادقی��ن‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و تحلیلگر امور‬ ‫اقتص��ادی درب��اره ش��رایط کنونی صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫گفت‪ :‬بخش صنعت بیش��تر از‬ ‫و تج��ارت ب��ه‬ ‫اینکه امروز به دلیل اش��تباه های فردی دچار مشکل‬ ‫شده باش��د تابع مستقیم شرایط اقتصاد کالن کشور‬ ‫است‪ .‬در ش��رایط فعلی واردات نهاده های واسطه به‬ ‫دلیل رکود نس��بی و نب��ود تقاضا در بخش صنعت با‬ ‫مشکل تقاضا روبه رو است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬سوداوری‬ ‫بنگاه ها کم ش��ده و نبود و جذابیت و افت بازار ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬صنایع واردات محور مانند‬ ‫خودروسازی‪ ،‬دارو و ماشین االت تحت تاثیر افزایش‬ ‫نرخ ارز و سخت ش��دن واردات نهاده های واسطه ای‬ ‫با مش��کل کاه��ش س��وداوری روبه رو ش��ده اند‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط ش��اهد افزایش زیان انباشته در واحدها‬ ‫هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬این اتفاق در شرایطی رخ داد که‬ ‫افزایش نرخ ارز می توانست به این واحدها کمک کند‬ ‫تا افزایش سوددهی داشته باشند اما کاهش صادرات‬ ‫به دلی��ل تحریم ه��ا مانع دس��تیابی به س��ود اوری‬ ‫ش��د‪ .‬ایرادی که وج��ود دارد این اس��ت که ما این‬ ‫تحریم و ش��بیه ای��ن تحریم ها را به گ��واه مطالعات‬ ‫جدی در پژوهش��گاه های مختلف کشور در سال های‬ ‫سیدعبدالوهاب سهل ابادی‬ ‫‪ ۹۰‬ت��ا ‪ ۹۲‬تجربه ک��رده بودیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬مش��کالت‬ ‫ام��روز به دلیل تجربه گذش��ته قاب��ل پیش بینی بود‬ ‫اما این کار انجام نش��د‪ .‬صادقین با اش��اره به اینکه‬ ‫پی��ش از اغ��از این بحران ه��ا‪ ،‬اقتصاد هش��دارهایی‬ ‫داده ب��ود‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه ش��ک های‬ ‫منفی در س��ال های گذش��ته می ش��د بازگش��ت به‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی س��ال ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬را پیش بین��ی‬ ‫کرد‪ .‬ما دانس��تیم خودروس��ازی با نخستین تحریم‬ ‫ب��ا ‪ ۵۰‬درصد کاهش تولید هم��راه خواهد بود و این‬ ‫محمدرضا منصوری‬ ‫موضوع یک بار دیگر هم در س��ال ‪ ۹۰‬تجربه ش��ده‬ ‫بود اما متاس��فانه سیاس��تی برای پیشگیری در نظر‬ ‫گرفته نشد‪ .‬این تحلیلگر امور اقتصادی توضیح داد‪:‬‬ ‫در ح��وزه صادرات محور مانند پتروش��یمی و فلزات‬ ‫اساسی نیز سیاست مناسبی در نظر گرفته نشد‪ .‬این‬ ‫بخش عمده ارز نیما را تش��کیل می دهد اما سیاست‬ ‫و راهب��ردی ب��رای مقابله با وضعیت ب��ه وجود امده‬ ‫در نظر گرفته نش��ده بود و امروز ش��اهد بحران های‬ ‫ج��دی در این دو بخش هس��تیم‪ .‬وی افزود‪ :‬بر این‬ ‫علی صادقین‬ ‫اس��اس‪ ،‬ش��رایط اقتصادی کش��ور در حوزه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت را این گونه می توان تحلیل کرد که‬ ‫‪ ۷۰‬درصد مشکالت‪ ،‬به اقتصاد کالن و ‪ ۳۰‬درصد به‬ ‫سیاست گذاری های داخلی وزارتخانه مربوط می شود‪.‬‬ ‫عالوه بر انچه گفته ش��د‪ ،‬قیمت گذاری نیز از دیگر‬ ‫موضوع هایی اس��ت که کش��ور با بحران روبه رو کرده‬ ‫است‪ .‬امروز محصوالت صنعتی چند نرخی شده اند‪.‬‬ ‫متاس��فانه ش��اهد هس��تیم که تمام محصوالت با‬ ‫افزایش قیمت ارز افزایش قیمت دارند‪ .‬در این زمینه‬ ‫حداقل کاری که دولت می توانست انجام دهد توسعه‬ ‫بخ��ش واردات برای جب��ران کاهش تولی��د بود که‬ ‫متاسفانه شاهد چنین برنامه ای نبودیم‪.‬‬ ‫صادقین با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی برای رفع‬ ‫مش��کالت کنونی دیده نمی شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬به طور‬ ‫کامل مشخص نیست که کدام تیم در حوزه مبارزه با‬ ‫تحریم ها دستور می دهد‪ .‬در این شرایط نهادهایی که‬ ‫تصمیم گیری می کنند باید مش��خص کنند فرمانده‬ ‫مقابله با مشکالت کیست‪ .‬در ماه های گذشته دیدیم‬ ‫که انتظار تورمی شوک باالیی را به اقتصاد ایران وارد‬ ‫ک��رد و این در حالی بود ک��ه نهاد اصلی ارائه راهبرد‬ ‫برای تنظیم وضعیت بازار معرفی نشده بود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫فقط ‪ ۳۰‬درصد تولید‬ ‫در زنجیره ها انجام می شود‬ ‫وزی��ر جه��اد‬ ‫کش��اورزی ب��ا‬ ‫بی��ان اینک��ه ‪۳۰‬‬ ‫درص��د تولی��د در‬ ‫زنجیره ه��ا انج��ام‬ ‫می ش��ود و ح��ل‬ ‫مشکل صنعت مرغ‬ ‫نیازمن��د مدیریت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��االنه ‪۳‬‬ ‫میلی��ون تن گوش��ت مرغ در کش��ور تولید‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش وزارت جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫محم��ود حجتی‪ ،‬وزیر جهاد کش��اورزی در‬ ‫حاش��یه ایین گشایش کش��تارگاه صنعتی‬ ‫طی��ور ایوانکی در جم��ع خبرنگاران با بیان‬ ‫اینکه صنعت مرغداری کش��ور خوشبختانه‬ ‫روز ب��ه روز بعد از انقالب توس��عه پیدا کرده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز در حالی به ظرفیت‬ ‫تولی��د س��االنه ‪ ۳‬میلیون تن گوش��ت مرغ‬ ‫در کش��ور دس��ت یافتیم که این میزان در‬ ‫اغاز انقالب یک هزار تن را ش��امل می شد‪.‬‬ ‫وی ضم��ن بی��ان اینکه خوش��بختانه برای‬ ‫تکمی��ل زنجی��ره از ابتدا تا انته��ا در داخل‬ ‫کشور سرمایه گذاری های خوبی شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬البته در مدیریت زنجیره هنوز کامل‬ ‫نیس��تیم و ‪ ۳۰‬درصد تولید ما در زنجیره ها‬ ‫اتفاق می افتد و باید واس��طه ها حذف و نگاه‬ ‫به س��مت افزایش کیفیت و بهره وری سوق‬ ‫پیدا کند‪ .‬وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه‬ ‫زنجی��ره تولید باید تا گره خ��وردن به بازار‬ ‫توسعه پیدا کند‪ ،‬گفت‪ :‬در افزایش بهره وری‬ ‫هم اکنون در برخ��ی زنجیره ها و واحدهای‬ ‫تولیدی ضریب تولید ‪ ۱.۶‬کیلو تولید به ازای‬ ‫یک کیلو گوشت مرغ است که متوسط زیر‬ ‫دو کیلوگرم را ش��امل می شود و باید گفت‬ ‫به نس��بت ‪ ۱۰‬سال گذش��ته رشد خوبی را‬ ‫در افزایش بهره وری شاهد هستیم‪ .‬حجتی‬ ‫در ادامه تصریح کرد‪ :‬درباره کش��تارگاه های‬ ‫مدرن ‪ ۲۶۰‬مورد هم اکنون در سطح کشور‬ ‫وج��ود دارد ک��ه ‪ ۶۴‬نمون��ه ان در صنعت‬ ‫مرغ مجهز به خط دو اس��ت به این معنا که‬ ‫خدمات تکمیلی منطبق بر اس��تانداردهای‬ ‫بین المللی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫کدام استان ها بیشترین‬ ‫تورم را داشتند؟‬ ‫اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی‬ ‫وضعی��ت تورم در اس��تان ها پرداخته که بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬استان کردس��تان در شاخص‬ ‫تورم نقطه به نقطه باالترین درصد را داش��ته‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر اساس امارهای‬ ‫رس��می ارائه ش��ده در بهم��ن ‪ ۱۳۹۷‬و در‬ ‫حوزه ش��اخص قیمت تمام��ی کاالها تورم‬ ‫نقطه به نقط��ه در بس��یاری از اس��تان ها در‬ ‫م��رز ‪ ۵۰‬درص��د قرار گرفت��ه و در این بین‬ ‫اس��تان کردس��تان با ‪ ۵۲.۵‬درصد باالترین‬ ‫تورم را داشته است‪ .‬بعد از ان چهارمحال و‬ ‫بختیاری با ‪ ۵۱.۴‬و خراسان شمالی با ‪۵۱.۱‬‬ ‫در رده ه��ای بعدی قرار دارن��د‪ .‬پایین ترین‬ ‫تورم نقطه به نقطه نیز به اس��تان قم با ‪۳۵.۳‬‬ ‫درصد اختصاص یافته و پس از ان هرمزگان‬ ‫و کرم��ان قرار گرفتن��د‪ .‬همچنین در حوزه‬ ‫ت��ورم ماهان��ه باالترین درصد ب��ه قم و یزد‬ ‫ب��ا ‪ ۳.۵‬اختصاص یافت��ه و پایین ترین تورم‬ ‫ماهانه نیز به اس��تان هرمزگان با ‪ ۱.۶‬درصد‬ ‫تعلق دارد‪ .‬در این زمینه‪ ،‬تهران با ثبت ‪۱.۷‬‬ ‫درصد در کنار گیالن‪ ،‬یکی از اس��تان هایی‬ ‫اس��ت که کمترین تورم ماهانه را پشت سر‬ ‫گذاشته اند‪ .‬در شاخص تورم ‪ ۱۲‬ماه‪ ،‬استان‬ ‫لرس��تان با حدود ‪ ۲۸‬درصد باالترین تورم‬ ‫را به ثبت رس��انده و پس از ان اس��تان های‬ ‫ایالم‪ ،‬و چهار محال و بختی��اری قرار دارند‪.‬‬ ‫پایین ترین تورم ‪ ۱۲‬ماه نیز به استان کرمان‬ ‫با ‪ ۱۸.۸‬درصد اختصاص یافته و پس از ان‬ ‫قم و هرمزگان قرار دارند‪ .‬در بررسی شاخص‬ ‫قیمت خوراکی ها‪ ،‬اش��امیدنی ها و دخانیات‬ ‫نیز در ت��ورم نقطه به نقط��ه باالترین درصد‬ ‫به بوش��هر با ‪ ۷۷.۲‬درص��د اختصاص یافته‬ ‫و چهارمح��ال و بختیاری و یزد در رده های‬ ‫بعدی هس��تند؛ در این ش��اخص‪ ،‬زنجان با‬ ‫ثب��ت ح��دود ‪ ۵۰‬درصد ت��ورم پایین ترین‬ ‫تورم در میان استان ها را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در حوزه تورم ماهانه در قیمت‬ ‫خوراکی ها و اشامیدنی نیز باالترین تورم به‬ ‫قم و سپس یزد و همدان با حدود ‪ ۶‬درصد‬ ‫اختصاص یافته و استان های کرمان‪ ،‬زنجان‬ ‫و فارس نیز با حدود ‪ ۲.۵‬درصد پایین ترین‬ ‫تورم را داشته اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حرکت بدون نقشه‬ ‫ظرفیت های مراکز‬ ‫علمی کشور در اختیار‬ ‫صنایع قرار گیرد‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1256‬‬ ‫پیاپی ‪2574‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫کارگروه تفحص کمیسیون صنایع مجلس به دنبال تدوین سند راهبردی صنعت خودرو‬ ‫خبر‬ ‫سیاست کالن تامین مالی‬ ‫همه قطعه سازان را‬ ‫بهره مند می کند‬ ‫تحقیق و تفحص از خودروسازان باز هم عقب افتاد‬ ‫بررسی بودجه؛ خوش شانسی خودروسازان یا بهانه نمایندگان‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدمهدی مقدسی‬ ‫عبداهلل رضیان‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫‹ ‹کار دنبال می شود‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‪ ،‬یکی از اعضای کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره روند تحقیق و‬ ‫تفحص از خودروس��ازان به‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫کارگروه ویژه در این زمینه در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که خروجی این تحقیق‬ ‫و تفحص چیس��ت؟ افزود‪ :‬پس از پای��ان کار باید منتظر‬ ‫خروجی بود‪ .‬اعالم نتای��ج‪ ،‬موکول به جمع بندی مباحث‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��بحانی فر ی��اداور ش��د‪ :‬در دور قب��ل مجل��س‬ ‫(مجل��س نه��م) ای��ن موض��وع پیگی��ری ش��د و در‬ ‫مجل��س ده��م نیز ب��ا توج��ه به مس��ائل مطرح ش��ده‬ ‫درب��اره ای��ن صنع��ت‪ ،‬موض��وع در ح��ال پیگی��ری‬ ‫است‪.‬‬ ‫تحویل خودرو‬ ‫در روز های تعطیل‬ ‫معاون ام��ور صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت از تزریق ‪۳‬ه��زار و ‪۴۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫نقدینگ��ی به صنعت قطع ه کش��ور خب��ر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬با وجود محدودیت هایی که برای صنعت‬ ‫قطع ه کش��ورمان ایجاد کرده اند‪ ،‬با رفع بخش��ی‬ ‫از مش��کل س��رمایه در گ��ردش موردنی��از این‬ ‫صنعت‪ ،‬روند تولید خودرو در کش��ور افزایش��ی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬فرش��اد مقیمی‬ ‫در سلس��له نشس��ت های س��اماندهی وضعیت‬ ‫صنعت خودرو که به طور مس��تمر در دو شرکت‬ ‫خودروس��از بزرگ کش��ورمان برگزار می شود‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬با تامین منابع مال��ی‪ ،‬ریالی و ارزی‬ ‫با همکاری بانک ها و بانک مرکزی تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ۳۴۰۰‬میلیارد تومان از تس��هیالت موردنیاز‬ ‫این بخش پرداخت ش��ده و بقیه ان در دو هفته‬ ‫اینده پرداخت می ش��ود‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در این نشس��ت ک��ه با حضور‬ ‫تابش معاون وزیر و مدیرعامل س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولید کنندگان برگزار ش��د‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬تامین قطع��ات باعث افزایش تولید‬ ‫ش��ده و تولید روزانه خ��ودرو به ح��دود ‪۴‬هزار‬ ‫خودرو در روز رسیده است‪.‬‬ ‫مقیم��ی در ادام��ه با تاکید بر تس��ریع در رفع‬ ‫تعهدات به مش��تریان تصریح کرد‪ :‬در ابالغیه ای‬ ‫که به خودروس��ازان اعالم شده باید در روز های‬ ‫تعطی��ل نیز ب��ه تحویل خ��ودرو اقدام ش��ود و‬ ‫خدمات پس از فروش نیز انجام شود‪.‬‬ ‫با وجود مش��کالت و چالش های صنعت خودرو کشور‬ ‫و گالیه هایی که مردم نس��بت به قیمت‪ ،‬کیفیت و عرضه‬ ‫ان دارند‪ ،‬س��رانجام ‪ 27‬اذر س��ال جاری طرح تحقیق و‬ ‫تفحص از خودروس��ازان در مجلس شورای اسالمی کلید‬ ‫خورد‪ .‬پیش‪‎‬تر نمایندگان در نشس��ت علنی ‪ ۷‬ش��هریور‬ ‫با تقاض��ای تحقیق و تفحص از بررس��ی علل ناکارامدی‬ ‫ش��رکت های خودروس��از داخلی در حوزه ه��ای کیفیت‪،‬‬ ‫قیمت‪ ،‬محیط‪‎‬زیست‪ ،‬طراحی و فناوری‪ ،‬فروش و خدمات‬ ‫پ��س از فروش با ‪ ۱۵۳‬رای مواف��ق‪ ۱۳ ،‬رای مخالف و ‪۲‬‬ ‫رای ممتن��ع از مجموع ‪ ۱۹۴‬نماینده حاضر در نشس��ت‬ ‫موافقت کردند‪.‬‬ ‫در این باره‪ ،‬ولی ملکی‪ ،‬س��خنگوی کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی در قرائت گزارش تقاضای‬ ‫تحقیق و تفحص عنوان کرده بود‪ ،‬بررس��ی علل زیاندهی‬ ‫ش��رکت های خودروس��از اصل��ی داخلی و ش��رکت های‬ ‫تابع با توج��ه به تعداد باالی تولید و اس��تفاده ناکافی از‬ ‫ظرفیت های موجود‪ ،‬بررس��ی برنامه خودروس��ازان برای‬ ‫طراحی و تولی��د محصوالت باکیفیت و قیمت مناس��ب‬ ‫برای قشرهای متوسط به پایین جامعه از جمله محورهای‬ ‫این موضوع است‪.‬‬ ‫وی بررس��ی چگونگی انعق��اد قرارداد با ش��رکت های‬ ‫رنو–پژو س��یتروئن و تاثیر ان در دانش فنی شرکت های‬ ‫خودروس��ازی از نظر طراحی‪ ،‬بررس��ی میزان پیش��رفت‬ ‫اج��رای قرارداده��ای منعقد ش��ده و همچنین بررس��ی‬ ‫چگونگی انتخاب و انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیران‬ ‫عامل ش��رکت های خودروسازی و ش��رکت های تابع را از‬ ‫دیگر محورهای تحقیق و تفحص برشمرده بود‪.‬‬ ‫س��یدجواد حس��ینی کیا از دیگ��ر اعضای کمیس��یون‬ ‫نی��ز عن��وان کرده بود ک��ه کارگروه بای��د در مدت ‪ ۶‬ماه‬ ‫گ��زارش کاملی به کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ارائه ده��د‪ .‬در صورتی ک��ه تخلفی در‬ ‫خودروسازی ها رخ داده باشد‪ ،‬موارد به قوه قضاییه ارجاع‬ ‫می ش��ود و این نهاد قضایی متخلفان را محکوم و مجازات‬ ‫خواهد ک��رد‪ .‬اگر این کارگروه به ش��کل جدی مس��ائل‬ ‫خودروس��ازان را پیگیری کند‪ ،‬نتایج ش��فاف و مشخصی‬ ‫را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫دالی��ل گوناگونی منجر به تش��کیل کارگروه تحقیق و‬ ‫تفحص در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی شد که در ادامه‬ ‫در روزهای پایانی سال و‬ ‫پس از گذشت نیمی از زمان مقرر (‪ ۶‬ماه) به سراغ اعضای‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفت که مشخص شد‬ ‫به دلی��ل بررس��ی برنامه بودجه این ط��رح همچون طرح‬ ‫ساماندهی بازار خودرو با وقف ه زمانی روبه رو شده است‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد از دست دادن زمان‪ ،‬مشکالت امروز را برای‬ ‫فردا پیچیده تر می کن��د و به طور معمول‪ ،‬ضعف برنامه ها‬ ‫در همین مس��ئله اس��ت که در برنامه های روزامدتر گم‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مدیرعامل سازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی‬ ‫ای��ران گف��ت‪ :‬هم��ه‬ ‫قطعه س��ازان حاض��ر‬ ‫در زنجی��ره تامی��ن‬ ‫مالی خودروسازان به‬ ‫نسبت قراردادهای خود‪ ،‬از سیاست کالن تامین‬ ‫مالی بهره مند می ش��وند‪ .‬محسن صالحی نیا در‬ ‫گفت وگ��و با ایرنا افزود‪ :‬این س��ازمان تاکنون در‬ ‫همه نشس��ت های سیاس��ت کالن تامین مالی‬ ‫قطعه س��ازان و پرداخ��ت مبلغ ‪۴‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومانی به انها که در هفته های گذش��ته مصوب‬ ‫شد‪ ،‬حضور داشته و به بیان نظرهایی برای احقاق‬ ‫حق قطعه سازان حاضر در شهرک های صنعتی‬ ‫پرداخته اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت پس از اینکه ‪14‬‬ ‫بهمن مع��اون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در نشس��ت تخصصی کارگروه خودرو‬ ‫از تخصی��ص ‪۴‬هزار میلیارد تومان به ‪ ۲‬ش��رکت‬ ‫بزرگ ایران خودرو و س��ایپا خب��ر داد‪ ،‬عملیات‬ ‫اجرای��ی تخصیص ای��ن مبلغ به قطعه س��ازان‬ ‫در ش��رکت های خودروس��از اغ��از و مقرر ش��د‬ ‫بانک ها براساس فهرس��تی که خودروسازان در‬ ‫اختیارش��ان قرار دادند‪ ،‬مبالغ را به طور مستقیم‬ ‫به قطعه س��ازان پرداخت کنن��د‪ .‬در این زمینه‪،‬‬ ‫قرار ش��د برای تزریق نقدینگی به خودروسازان‬ ‫ب��ا محوریت بان��ک مرکزی از طری��ق ‪ ۱۲‬بانک‪،‬‬ ‫‪۱۱‬هزار میلیارد تومان در ‪ ۲‬بخش ریالی و ارزی‬ ‫پرداخت ش��ود که شامل ‪۴‬هزار میلیارد تومان و‬ ‫‪ ۸۴۴‬میلیون یورو بود‪ .‬صالحی نیا خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬اینکه در برخ��ی محافل گفته می ش��ود‬ ‫مبالغ فق��ط در اختیار قطعه س��ازان بزرگ قرار‬ ‫گرفته و قطعه س��ازان کوچک و متوس��ط از ان‬ ‫کمتر بهره برده اند‪ ،‬درس��ت نیست‪ .‬وی توضیح‬ ‫داد‪ :‬برای نمونه بیشتر قطعه سازان همکار گروه‬ ‫بزرگ عظام در ش��هرک های صنعتی مس��تقر‬ ‫هس��تند و همه قطعه س��ازان حاضر در زنجیره‬ ‫تامی��ن خودروس��ازان ب��ه نس��بت قراردادها‪،‬‬ ‫مبالغی که بای��د را دریافت خواهند کرد‪ .‬معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بی��ان کرد‪ :‬بیش‬ ‫از ه��زار و ‪ ۳۰۰‬واح��د قطعه س��ازی در زنجیره‬ ‫تامین خودروس��ازان حضور دارن��د که افزون بر‬ ‫‪۸۰‬درصد انها در شهرک های صنعتی در سراسر‬ ‫کشور مس��تقر هس��تند‪ .‬به گفته کارشناسان‪،‬‬ ‫نقدینگی یادش��ده به حساب بیش از ‪ ۶۵۰‬قطعه‬ ‫س��از که در زنجیره تامین ‪ ۲‬خودروس��از بزرگ‬ ‫کش��ور حضور دارند واریز و پیش بینی می شود‬ ‫با تداوم رون��د پرداخت ها و افزایش ش��مارگان‬ ‫تولید قطعه س��ازان‪ ،‬حدود ‪ ۱۵۰‬هزار نفر نیروی‬ ‫کار تعلیق شده صنعت قطع ه در هفته های ایند ه‬ ‫به سر کار بازگردند‪ .‬همچنین قطعه سازان وعده‬ ‫داده اند با اص�لاح قیمت قطعات که مدارک انها‬ ‫از س��وی خودروسازان در دس��ت بررسی است‬ ‫و ت��داوم پرداخت ها پیش بینی می ش��ود ‪۱۳۰‬‬ ‫ه��زار نفر نیروی کار تعدیل ش��ده این صنعت و‬ ‫همچنین ‪ ۴۰۰‬واحد قطعه سازی که در ماه های‬ ‫گذش��ته تعطیل ش��ده بودند دوب��اره به چرخه‬ ‫تولید بازگردند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دالیل گوناگونی منجر به تش��کیل کارگروه تحقیق و تفحص در کمیسیون‬ ‫در‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی شد که براساس گزارش‬ ‫روزهای پایانی س��ال و پس از گذش��ت نیمی از زمان مقرر (‪ ۶‬ماه) مشخص‬ ‫شد به دلیل بررس��ی برنامه بودجه این طرح همچون طرح ساماندهی بازار‬ ‫خودرو با وقف ه زمانی روبه رو شده است‬ ‫‹ ‹اتفاق خاصی نیفتاده است‬ ‫عب��داهلل رضی��ان از دیگر اعضای کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی در این باره به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫چند نشست تشکیل و مذاکرات انجام و در ادامه قرار شد‬ ‫ب��رای انجام این امر تقس��یم کار انجام ش��ود که موضوع‬ ‫بودجه و بررسی ان پیش امد‪.‬‬ ‫با شرایطی که صنعت و بازار خودرو دارد‪ ،‬پیگیری طرح‬ ‫س��اماندهی و تحقیق و تفحص از مسائل مهمی است که‬ ‫قرار بود در مدت ‪ ۶‬ماه نتایج ان اعالم ش��ود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫به نظر می رسد طرح ها بدون سرانجام در برنامه های بعدی‬ ‫گم می شوند و با تشدید بحران دوباره در قالب برنامه های‬ ‫اضطراری ب��ه صحن علنی مجلس می این��د‪ .‬به هر روی‬ ‫کمک های دولتی به صنعت خودرو‪ ،‬پیگیری هزینه کردها‬ ‫از س��وی خودروس��ازان از مباحثی است که باید پیگیری‬ ‫ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اختصاص ‪۴‬هزار میلیارد تومان به‬ ‫مجموع دو خودروساز در حال انجام است و در ادامه برای‬ ‫رفع مش��کالت فعلی‪ ،‬پرداخت تس��هیالت دیگر ضروری‬ ‫است‪ .‬به گفته یکی از فعاالن این حوزه درخواست ‪۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت از س��وی خودروسازان از دولت‬ ‫ش��ده که در نهایت با ‪۱۵‬هزار میلیارد تومان موافقت شد‪.‬‬ ‫رضیان در این باره توضیح داد‪ :‬تس��هیالت ‪۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی برای قطعه‪‎‬س��ازان و بدهی معوقه خودروسازان در‬ ‫نظر گرفته ش��ده ک��ه در حال انجام اس��ت‪ ۸ .‬تا ‪۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان مطالبات قطعه سازان است که درحال حاضر‬ ‫‪۴‬هزار میلیارد اختصاص یافت‪ .‬از خود خودروسازان خیلی‬ ‫حمایت های مالی انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به هر ح��ال تحقیق و تفحص از صنعت‬ ‫خودرو باید انجام ش��ود؛ مشکالت ال‪‎‬سی‪ ،‬نیروی انسانی‪،‬‬ ‫هزینه های��ی ک��ه دارن��د اینک��ه براس��اس اس��تانداردها‬ ‫س��رمایه گذاری می کنند یا خی��ر‪ ،‬بحث کمیت و کیفیت‬ ‫و‪ ...‬تحقیق و تفحص باید انجام ش��ود که هنوز در این باره‬ ‫اتفاق خاصی رخ نداده است‪.‬‬ ‫رضیان یاداور ش��د‪ :‬هنوز تقسیم کاری انجام نشده که‬ ‫ط��رح به طور منظم دنبال ش��ود‪ .‬پیش‪‎‬تر در مجلس نهم‬ ‫این امر انجام ش��د اما در مجلس دهم حدود ‪ ۳‬ماه است‬ ‫که موضوع مطرح و در حال پیگیری اس��ت زیرا وضعیت‬ ‫صنعت خودرو در دوره قبل با امروز به طور کامل متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مچ گیری‪ ،‬هدف نیست‬ ‫پیش ت��ر برخی صنعتگ��ران گالیه مند بودن��د و عنوان‬ ‫می کردند خودروس��از با برخی نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی البی می کند و با وعده هایی‪ ،‬خواسته های خود‬ ‫را پی��ش می ب��رد‪ .‬از این رو‪ ،‬این چالش مطرح اس��ت که‬ ‫طرح ها به سرانجام مورد انتظار دست نیابند‪ .‬محمدمهدی‬ ‫مقدس��ی در این باره در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهارکرد‪:‬‬ ‫ترکی��ب کارگروه ویژه تحقیق و تفحص از خودروس��ازان‬ ‫به گون��ه ای چی��ده ش��ده ک��ه ای��ن ام��ر منتفی اس��ت‪.‬‬ ‫نشس��ت هایی این کارگروه داشته و تشکیل شده و مرتب‬ ‫کار دنبال می شود و در اخرین نشست ان مقرر شد عالوه‬ ‫بر تفحص‪ ،‬پژوهش های الزم انجام ش��ود که یک واکاویی‬ ‫در صنعت خودرو انجام شود و در نهایت اینکه با پیشنهاد‬ ‫تمام متصدیان امر استراتژی درستی تعریف شده و سند‬ ‫راهبردی اماده شود و فقط مچ گیری نباشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قرار نیس��ت تنه��ا اتفاق های رخ داده‬ ‫و مش��کالت دنبال ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر این گونه باش��د این‬ ‫موض��وع در حد تفحص باقی می ماند و تنها ایرادهایی که‬ ‫وجود دارد‪ ،‬برجس��ته شده و پیگیری می شود که در حد‬ ‫عارضه یابی خواهد بود‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬کارگروه‬ ‫تحقی��ق و تفحص در این مرحله تمایل دارد با اس��تفاده‬ ‫از ظرفی��ت پژوهش��گران‪ ،‬دانش��گاه ها و اف��راد گوناگون‬ ‫عالوه بر اعضای کمیس��یون و همزمان ب��ا انجام تفحص‪،‬‬ ‫پژوهش های الزم را نیز انجام دهد که خروجی مناس��بی‬ ‫برای صنعت داشته باشد‪.‬‬ ‫او درب��اره زم��ان این امر گف��ت‪ :‬در اخرین نشس��تی‬ ‫که برگزار ش��د پژوهش��گران و افراد همراهی کننده این‬ ‫ کارگروه‪ ،‬از نمایندگان حاضر خواس��تند‪ ،‬راهکارهایی که‬ ‫قرار اس��ت دنبال شود که البته این موضوع کمی زمان بر‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون مجلس شورای اس�لامی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اعض��ای کارگروه ج��دی و مصمم هس��تند تنها به دنبال‬ ‫مش��کالت در صنعت خودرو نباشند‪ ،‬بلکه هدف شان این‬ ‫است که سندی راهبردی ارائه دهند که در صحن مجلس‬ ‫مطرح و حتی مصوبه ای گرفته ش��ود ک��ه اینده صنعت‬ ‫خودرو به درس��تی ترسیم ش��ود‪ .‬ضمن انکه اگر ایرادها و‬ ‫اش��کاالتی وجود دارد در نتیجه تحقیق و تفحص مراحل‬ ‫قانونی ان طی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قول وزیر برای اصالح قیمت خودرو‬ ‫مقدسی در پاسخ به این پرسش که ایا طرح ساماندهی‬ ‫بازار خودرو همزمان با تحقیق و تفحص دنبال می ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طرح س��اماندهی بازار خودرو در دستورکار مجلس‬ ‫شورای اس�لامی است و تعدادی از مواد ان تصویب شده‬ ‫و باقی ان نیز در س��ال جدید بررسی می شود و به نتیجه‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬درباره طرح س��اماندهی‪ ،‬بیش��تر کیفیت‬ ‫و الودگ��ی هوا م��ورد توجه بوده‪ ،‬ام��ا در بحث تحقیق و‬ ‫تفحص موضوع گس��ترده تر است‪ .‬برای س��اماندهی بازار‬ ‫خ��ودرو ارتقای کیفیت در راس��تای قان��ون هوای پاک و‬ ‫مسائل زیست محیطی دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی از ال��زام خروج دولت از صنع��ت خودرو خبر داد و‬ ‫اظهارکرد‪ :‬یک پیش��نهاد در طرح ساماندهی مطرح شد؛‬ ‫اینکه دولت در مدت ‪ ۳‬سال از صنعت خودرو خارج شود‬ ‫و فقط استراتژی تعریف و نظارت کند‪ ،‬اما دخالتی در ان‬ ‫نداش��ته باش��د‪ .‬وضعیت بازار خودرو‪ ،‬رسیدگی این طرح‬ ‫را در مدت زمان کوتاه��ی الزامی می کند‪ ،‬که در این باره‬ ‫مقدسی عنوان کرد‪ :‬یک سلس��له برنامه های کوتاه مدت‪،‬‬ ‫میان م��دت و بلندمدت را باید در صنع��ت خودرو دنبال‬ ‫کنیم‪ .‬درباره س��اماندهی و رس��یدگی به وضعیت قیمت‬ ‫خودروها نشس��ت هایی ب��ا رضا رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت داش��تیم که وزیر اعالم ک��رد وزارتخانه‬ ‫استراتژی تولید انبوه را در خودروسازی ها دنبال می کند‬ ‫زیرا با افزایش تولید و عرضه‪ ،‬تقاضا کاهش می یابد و این‬ ‫می تواند عاملی تضمین کننده برای ش��رایط بازار خودرو‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مقدسی در پایان بیان کرد‪ :‬دغدغه هایی که روی قیمت‬ ‫خودروها با توجه به حاش��یه بازار وجود داش��ت‪ ،‬از سوی‬ ‫نمایندگان به وزیر تذکر داده ش��د و وزیر قول داد انها را‬ ‫اصالح کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استراتژی رضایتمندی مشتریان در مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫محمدجواد ش�ریفی ‪ -‬کارشناس‬ ‫ارش�د صنای�ع‪ :‬نظ��ر ب��ه اینک��ه‬ ‫رضایتمندی مش��تریان به عنوان یک‬ ‫اصل و مهم ترین مقوله در یک سازمان‬ ‫خدمات مح��ور مطرح اس��ت و مراکز‬ ‫معاین��ه فنی به عنوان زیرمجموعه این‬ ‫سازمان ها به شمار می روند که حیات و‬ ‫بقای خود را وابسته به برگشت مشتری می دانند که ان نیز خود‬ ‫ب��ا رضایتمندی مش��تریان از محصول و خدمات یک س��ازمان‬ ‫به دس��ت خواهد امد‪ .‬بنابراین بررس��ی ش��اخص رضایتمندی‬ ‫مش��تریان در مراک��ز معاین��ه فن��ی اصل��ی مه��م‪ ،‬ض��روری و‬ ‫اجتناب ناپذیر است که تاکنون از این مقوله غافل بوده ایم‪ .‬از انجا‬ ‫که س��ازمان های گوناگون به عنوان متولی و تاثیرگذار بر مراکز‬ ‫معاینه فنی نظارت دارند مانند وزارت کشور‪ ،‬سازمان همیاری ها‬ ‫ط زیست‪ ،‬سازمان ملی‬ ‫و دهیاری ها‪ ،‬پلیس راهور‪ ،‬س��ازمان محی ‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬ش��هرداری ها و اتحادیه حمل ونقل همگانی کشور و‬ ‫سیاست گذاری های این سازمان ها و ارائه بخشنامه های گوناگون‬ ‫تاثیر انی بر عملکرد مراکز معاینه فنی نسبت به ارائه خدمات به‬ ‫مش��تریان و بر میزان رضایتمندی مراجعه کننده دارد و مدیران‬ ‫این مراکز با اس��تقرار سیس��تم و فرایند درس��ت عزم خود را در‬ ‫راس��تای کس��ب رضایتمندی مش��تریان جزم می کنند‪ .‬با این‬ ‫مشکالت هنگام تصمیم گیری های لحظه ای و بدون برنامه ریزی‬ ‫با چالش هایی روبه رو خواهند ش��د که نارضایتی ش��دیدی را در‬ ‫مشتریان این سازمان به وجود می اورد؛ البته نباید غافل بود که‬ ‫بحث معاینه فنی ارتباط مس��تقیم با مقوله امنیت و جان مردم‬ ‫داشته و در بعضی موارد نیز باید در برابر بخشنامه های ارائه شده‬ ‫تس��لیم ش��د‪ .‬اما این امر نباید انها را از اس��تمرار بر جلب نظر‬ ‫مشتریان دور کند‪ .‬در این مقاله به ارائه روشی علمی و نظام مند‬ ‫ب��رای چرای��ی و اهمی��ت اس��تراتژی رضایتمندی مش��تریان‬ ‫می پردازیم با این عنوان که چرا رضایتمندی مشتریان در مراکز‬ ‫معاینه فنی اهمیت دارد؟‬ ‫‪ -۱‬وفاداری مشتریان به سازمان‪ :‬یک مشتری راضی به منظور‬ ‫دریافت خدمات و محصول دوباره به سازمان مراجعه خواهد کرد‬ ‫و به س��ازمان وفادار خواهد بود که به این مس��ئله اصل وفاداری‬ ‫مشتری می گویند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تمای��ز ب��ا رقیبان‪ :‬کس��ب وکارهایی که س��طح باالیی از‬ ‫رضایتمندی مش��تریان را فراهم کنند‪ ،‬خود را از س��ایر رقیبان‬ ‫تمایز داده و مش��تریان نیز در مراجعه دوباره به این س��ازمان ها‬ ‫این مسئله را به اثبات می رسانند‪ ،‬ولی در مراکز معاینه فنی یک‬ ‫نوع انحصار وجود داش��ته و مش��تری حق انتخاب و مراجعه به‬ ‫س��ازمان دیگری را ندارد و این خود نوعی ضعف به شمار می رود‬ ‫چون براس��اس مطالعات انجام ش��ده در صورت کسب نش��دن‬ ‫رضایتمندی مش��تریان امکان مراجعه نکردن انها به س��ازمان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬کاه��ش ریزش مش��تریان (‪ )Customer Chum‬یک‬ ‫س��ازمان بر این اصل تکیه دارد که با در نظر گرفتن اس��تراتژی‬ ‫رضایتمندی مش��تریان از ریزش انه��ا جلوگیری می کند و این‬ ‫مسئله خود به نوعی صحه گذاری بر عملکرد مثبت سازمان است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬حفظ مشتری فعلی ارزان تر از جذب مشتری جدید است‪.‬‬ ‫‪ – ۵‬کاهش بدگویی مش��تریان در برابر دیگران‪ :‬در مطالعات‬ ‫انجام ش��ده تخمین زده می ش��ود هر مشتری ناراضی ‪ ۱۱‬تا ‪۱۵‬‬ ‫مش��تری را ناراضی کند و مش��تری با کلمات منفی خود در برابر‬ ‫دیگ��ران انها را از مراجعه به س��ازمان به منظور دریافت خدمت‬ ‫جلوگی��ری ب��ه عمل م��ی اورد‪ .‬باید در نظر داش��ت که در تمام‬ ‫س��ازمان ها حتی با بهترین عملکرد مشتری ناراضی وجود دارد‬ ‫ولی باید به نوعی عمل کرد که این ش��اخص به کمترین میزان‬ ‫برس��د‪ .‬واقعیت این اس��ت که راه حلی برای کسب رضایتمندی‬ ‫‪۱۰۰‬درصد مش��تریان حتی در بهترین کس��ب وکارهای موفق‬ ‫دیده نمی ش��ود‪ ،‬ول��ی مدیران این نوع س��ازمان ها باید رویکرد‬ ‫و ذهنیت مش��تری مداری را به عن��وان یک اصل به منظور حفظ‬ ‫و بق��ای کس��ب وکار خود در نظر داش��ته باش��ند‪ .‬در راس��تای‬ ‫اس��تراتژی مش��تری مداری راهکارهای افزای��ش رضایتمندی‬ ‫مش��تریان مطرح می ش��ود که عبارتند از؛ تمرکز بر اندازه گیری‬ ‫رضایتمندی مش��تریان؛ پاداش دادن به مشتریان وفادار؛ ارتباط‬ ‫داشتن مستمر با مشتریان؛ از رسانه های اجتماعی غافل نشویم؛‬ ‫رضایت کارمندان خود را در نظر داشته باشیم؛ زمان انتظار را به‬ ‫حداقل برسانیم؛ شخصی سازی ارتباط با مشتریان و از مشتریان‬ ‫بپرسید چه روشی را برای پاسخگویی ترجیح می دهند (ایمیل‪،‬‬ ‫انالین یا تلفن)‪ .‬سخن پایانی اینکه با توجه به مطالب عنوان شده‬ ‫مهم ترین اصل در کس��ب رضایتمندی مشتریان حفظ ارتباط و‬ ‫نگه داشتن ان است و متداول ترین روش برای انجام این مسئله‬ ‫اس��تفاده از نرم افزار ‪ CRM‬بوده که به معنی مدیریت ارتباط با‬ ‫مشتری (‪) Customer Relationship Management‬‬ ‫مرسوم و مورد کاربرد در سازمان های خدماتی است‪ .‬با استفاده‬ ‫از ای��ن نرم اف��زار حجم زیادی از اطالعات و داده های مش��تریان‬ ‫در اختی��ار م��ا قرار می گیرد ک��ه با تجزیه و تحلی��ل و پردازش‬ ‫انها می توان اس��تراتژی س��ازمان را تدوی��ن و بازخورد کامل به‬ ‫زیرمجموعه های مرتبط با سیستم ارائه کرد و تا با اعمال تغییرات‬ ‫مناس��ب منتج ب��ه باالترین س��طح از رضایتمندی مش��تریان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1256‬‬ ‫پیاپی ‪2574‬‬ ‫دو فناوری نوظهور‬ ‫در عرصه ایمنی معادن‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫در کاهش مصرف اب‬ ‫پیشتاز است‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬سالی که گذش��ت برای بخش اقتصاد کشور‬ ‫عجیب ب��ود‪ .‬با اینکه دولتم��ردان برای مقابله ب��ا اثار احتمالی‬ ‫تحریم اعالم امادگی می کردند با نخس��تین نش��انه های تحریم‬ ‫دچار س��ردرگمی ش��دند و هر انچ��ه تیر داش��تند بی هدف به‬ ‫هم��ه جا پرتاب کردند تا ش��اید یکی کارگر ش��ود‪ .‬در این میان‬ ‫تولیدکنندگان هم بر تن شان چند تیر نشست اما گالیه به بیگانه‬ ‫نبردند‪ .‬اشفتگی در وزارتخانه ای که متولی تولید و تجارت کشور‬ ‫اس��ت به حدی باال گرفت که محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تعفا داد و دولت در بحبوحه ای از اس��تیضاح‬ ‫و اس��تعفای وزیران تصمیم گرفت وزی��ری را معرفی کند که از‬ ‫بدنه مجلس شورای اسالمی بوده و ریسک رای نیاوردنش کمتر‬ ‫باشد‪ .‬به این شکل بود که رضا رحمانی‪ ،‬رئیس کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس با رای باالیی اعتماد همکارانش را به دست اورد‬ ‫و بر صندلی بلندپایه وزارت ‪ ۳‬قلوی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تکیه‬ ‫داد که هر بخش ان با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کرد‪.‬‬ ‫قبول که ردای وزارت در این ش��رایط دل ش��یر می خواست و در‬ ‫همی��ن حد هم وزیر جوان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ش��جاعت به‬ ‫خرج داده بود‪ .‬با این که تنها چند ماه از وزارت رحمانی می گذرد‬ ‫اما مش��کالت‪ ،‬عنان گسیخته به هر سو تاختند و در برخی موارد‬ ‫کنترل اوضاع را از دس��ت او خارج کردند تا همان دوس��تانش در‬ ‫مجلس شورای اس�لامی نیز زبان به انتقاد بگشایند و به انتخاب‬ ‫خود به دیده تردید بنگرند‪ .‬با این حال کس��انی هس��تند که به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و شخص رضا رحمانی در کسوت‬ ‫وزارت نم��ره قبول��ی دادن��د‪.‬‬ ‫در بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی با کارشناس��ان مختلف‪ ،‬عملکرد امسال وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را به پرسش گذاشته که می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش ها کافی نبود‬ ‫حمی��د گرمابی‪ ،‬نماینده مردم نیش��ابور در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی و عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬معتقدم عملک��رد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫سال جاری اگرچه حاوی تالش هایی بوده اما این تالش ها کافی‬ ‫نبوده ان��د و می ش��د بهتر از این عمل ک��رد‪ .‬وی با بیان اینکه این‬ ‫اعتقاد من برای ‪ ۲‬دوره ش��ریعتمداری و رحمانی صدق می کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬شاید بتوان گفت اقای رحمانی در بخش صنعت عملکرد‬ ‫بهتری داش��ت اما ایرادهای زی��ادی در ‪ ۳‬حوزه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫افزایش قدرت‬ ‫چانه زنی ایران‬ ‫در مذاکرات گازی‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫سیدرضا شهرستانی‬ ‫ش��اید بتوان گفت رحمان��ی در بخش صنعت عملکرد بهتری داش��ت اما‬ ‫ایراده��ای زیادی در ‪ ۳‬حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت وجود دارد و به ویژه‬ ‫نتوانستند برای مشکالت بخش صنایع کوچک و متوسط کار چندانی انجام‬ ‫دهند‬ ‫تجارت وجود دارد و به ویژه نتوانس��تند برای مش��کالت بخش‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط کار چندانی انج��ام دهند‪ .‬این عضو‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن که ریاست دانشکده امیرکبیر تهران‬ ‫را نیز در پرونده خود دارد‪ ،‬در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬مهم ترین‬ ‫مش��کل صنایع کوچک و متوسط‪ ،‬تغییر پیاپی و نوسانات شدید‬ ‫ارزی ب��ود ک��ه لطمه بزرگی ب��ه انها زد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط در سال های گذش��ته توانسته بودند‬ ‫برخ��ی بازارهای منطقه ای را به صورت ریالی برای خود دس��ت‬ ‫و پا کنند و با همین صادرات چرخ ش��ان می چرخید که دس��تور‬ ‫دولت مبنی بر بازگرداندن ارز صادراتی به صورت دالر به معنای‬ ‫تیر خالص به این صنایع بود‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی در ادامه با تاکید بر اینکه صنایع کوچک‬ ‫با این تصمیم های نادرس��ت دارایی شان را از دست دادند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی کردند‬ ‫سیاه و سفید َا َبروزارت در بوته ارزیابی‬ ‫مهرداد اکبریان‬ ‫‪5‬‬ ‫گرانی نرخ مواد اولیه نیز باعث ش��د انها امکان برنامه ریزی برای‬ ‫خود نداشته باشند و به همین دلیل با انبوهی از مشکالت روبه رو‬ ‫شدند که هیچ برنامه ای برای مقابله با ان نداشتند‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که به عملکرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫سال جاری در ‪ ۳‬بخشی که متولی ان است چه نمره ای می دهید‬ ‫گفت‪ :‬من به قطعیت در بخش صنعت و تجارت به این وزارتخانه‬ ‫نمره قبولی نمی دهم و ش��اید با ارف��اق بتوان به ان ‪ ۱۰‬داد اما در‬ ‫بخش معدن نمره ‪ ۱۴‬می دهم‪ .‬البته به این معنا نیست که وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش معدن بهتر عمل کرده بلکه به‬ ‫این دلیل است که معدن در ذات خود تاثیر کمتری از تحریم های‬ ‫داخلی و خارجی می گیرد‪ .‬انهم شاید به این دلیل که گستردگی‬ ‫و پراکندگی کمتری نسبت به صنایع دارد و در تهیه مواد اولیه و‬ ‫همچنین صادرات مانند صنایع مشکل زیادی ندارد‪ .‬گرمابی در‬ ‫ادامه‪ ،‬در پاسخ به این پرسش که در این صورت موافق جداسازی‬ ‫این ‪ ۳‬بخش از همدیگر هستید یا خیر گفت‪ :‬در ابتدا با جداسازی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت مخالف بودم چون معتقد بودم‬ ‫تعیین وظایف در کل وزارتخانه انجام نشده و همانطور که دلیلی‬ ‫ب��رای ادغام ای��ن ‪ ۳‬بخش نبود‪ ،‬اکنون هم دلیلی بر انش��قاق ان‬ ‫نمی بین��م اما به مرور زمان و ب��ا دیدن حجم زیاد کارهای معوقه‬ ‫در این وزارتخانه متوجه شدم که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به این ش��کل نمی تواند اداره ش��ود چون نوع کار در این ‪ ۳‬بخش‬ ‫به ویژه در صنعت و تجارت هیچ سنخیتی ندارد و ‪ ۲‬نوع متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬در حقیقت این ‪ ۳‬بخش مش��کالت وی��ژه خود و مباحث‬ ‫منحصر به ف��ردی دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬جداس��ازی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در این هفته در مجلس ش��ورای اسالمی مطرح‬ ‫می ش��ود و احتمال می دهم رای بیاورد‪ .‬وی با بیان اینکه در این‬ ‫صورت دکتر رحمانی برای وزارت صنعت‪ ،‬گزینه مناس��ب تری‬ ‫اس��ت‪ ،‬درباره عملکرد وی در زمانی که به کسوت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درامده‪ ،‬گفت‪ :‬من به عنوان شخصی که به دکتر‬ ‫رحمان��ی رای اعتماد دادم هنوز از رایی ک��ه دادم دفاع می کنم‬ ‫چون ایشان در میان گزینه های مطرح شده «خیرالموجودین»‬ ‫ب��ود‪ .‬با این ح��ال معتقدم با اختالف تفکری ک��ه بین رحمانی و‬ ‫رئیس جمهوری وجود دارد‪ ،‬ایش��ان تالش خ��ود را برای بهبود‬ ‫اوضاع ‪ ۳‬حوزه کاری انجام داده اما با وجود کم ش��دن مش��کالت‬ ‫می توانست عملکرد بهتری داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹معدن هم ضربه دید‬ ‫وزارتخان��ه در س��الی ک��ه گذش��ت‪ ،‬از نظ��ر رئی��س انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان س��نگ اهن ای��ران به عنوان‬ ‫نماینده معادن خصوصی س��نگ اه��ن دارای عملکردی بود که‬ ‫می ت��وان ب��ر ان خرده گرفت‪ .‬مه��رداد اکبری��ان در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال برای اقتصاد ایران پر نشیب و فراز بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬عده ای معتقدند در این سال‪ ،‬بخش معدن اسیب کمتری‬ ‫از تحریم ها یا ش��رایط نابهنجار داش��ته اما حقیقت این است که‬ ‫معدنداران کوچک و متوس��ط و انهایی ک��ه تازه وارد این بخش‬ ‫شده اند‪ ،‬بسیار ضربه دیده اند و سرمایه گذاری های کالن انها در‬ ‫معادن دچار رکود و بالتکلیفی ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از طرف‬ ‫دیگر در این س��ال‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت دچار تغییر‬ ‫مقام عالی وزارت ش��د و همین تغییر ناخوداگاه موجب می شود‬ ‫در عملکرد وزارتخانه چند ماه وقفه به وجود بیاید و مدیران میانی‬ ‫وزارتخانه نیز در تصمیم گیری های ش��ان برای بخش خود وقفه‬ ‫داش��ته باشند تا از سیاست ها و س��لیقه وزیر جدید مطلع شوند‪.‬‬ ‫اکبریان خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته ی��اداوری این نکته هم ضروری‬ ‫اس��ت که کمتر وزیری در این وزارتخانه ب��ر تمام زوایای معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی احاطه دارد‪ .‬اقای س��رقینی نیز معاون معدنی‬ ‫وزارتخانه هس��تند که از زحمات ایشان تشکر می کنم‪ .‬معتقدم‬ ‫ایشان انسانی خوب و دلسوز برای بخش معدن هستند اما بخش‬ ‫خصوصی و ایش��ان‪ ،‬اختالف دیدگاه زی��ادی دارند‪ .‬ما به عنوان‬ ‫ف در سال‬ ‫بخش خصوصی معدن نگران هس��تیم که این اختال ‬ ‫این��ده هم ادامه یابد و باعث ش��ود بخش خصوصی معدن به ان‬ ‫رشدی که انتظار می رفت‪ ،‬نرسد‪ .‬رئیس انجمن تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان سنگ اهن ایران در ادامه تاکید کرد‪ :‬ما معتقدیم‬ ‫قوانین فعلی‪ ،‬متناسب با ش��رایط امروز نیستند و باعث تحمیل‬ ‫افزایش هزینه های تولید و صادرات می شوند‪ ،‬درامد کشور نیز در‬ ‫بخش ملی کاهش پیدا می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬انتظار می رود در سال‬ ‫اینده‪ ،‬هم وزیر و هم معاون معدنی ایشان به مسائل و مشکالتی‬ ‫که در س��ال جاری از س��وی بخش خصوصی بارها اعالم ش��ده‪،‬‬ ‫اهتمام بیشتری ورزند‪ ،‬شرایط اضطراری فعلی را در نظر بگیرند‬ ‫و از فشارهای بیشتر بر بخش خصوصی پرهیز کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ بالتکلیفی در یک وزارتخانه‬ ‫س��یدرضا شهرستانی‪ ،‬کارشناس بازار فوالد نیز در گفت وگو با‬ ‫درباره عملکرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال‬ ‫ج��اری گفت‪ :‬من ای��راد را تنها به یک وزارتخان��ه وارد نمی دانم‪.‬‬ ‫زمانی که در یک س��ال ‪ ۳‬وزیر تغییر می کند نش��ان می دهد که‬ ‫سیس��تم خوب کار نمی کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر صدور‬ ‫حدود ‪ ۱۵۰‬بخش��نامه از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫که گاهی این ایین نامه ها برخالف همدیگر بودند‪ ،‬نشان می دهد‬ ‫خود وزارتخانه نیز در تصمیم گیری هایش بالتکلیف است و برای‬ ‫تحریم و پیامدهای ان اماده نبوده است‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در ادامه تاکید کرد‪ :‬برخی از ایین نامه ها متضاد‬ ‫ه��م بودند و خود مدیران در وزارتخان��ه در تقابل با یکدیگر قرار‬ ‫ن می ده��د وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫داش��تند که نش��ا ‬ ‫سیاست های بلندمدت را پیگیری نمی کند و در دستور کارخود‬ ‫قرار نمی دهد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1256‬‬ ‫پیاپی ‪2574‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اروپا با ربات چهارپا و تجهیزات کنترل از راه دور می اید‬ ‫یادداشت‬ ‫چشم اندازی‬ ‫بلند مدت‬ ‫به نام عناصر‬ ‫کمیاب خاکی‬ ‫دو فناوری نوظهور در عرصه ایمنی معادن‬ ‫پیمان افضل‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫ب��ا افزای��ش ن��رخ م��واد معدنی پای��ه در‬ ‫جه��ان و ب��ه دنب��ال ان در ای��ران‪ ،‬موجی از‬ ‫ش��ادمانی در می��ان تاجران ای��ن اقالم دیده‬ ‫می ش��د‪ .‬خروج از رکود باعث شادمانی است‬ ‫و در این موضوع تردیدی نیست اما مسئله ای‬ ‫که در این بین وجود دارد این اس��ت که ما به‬ ‫ان میزان که بر فلزات پایه متمرکز هستیم بر‬ ‫عناص��ر همراه از جمله عناصر کمیاب خاکی‪،‬‬ ‫تالش و تمرکز نداریم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اکنون‬ ‫بخش معدن کش��ور بر اس��تخراج سنگ اهن‬ ‫تمرکز بس��یار دارد اما ای��ن کامودیتی ارزش‬ ‫اقتص��ادی چندان��ی ن��دارد‪ ،‬بنابرای��ن بخش‬ ‫معدن کش��ور باید از عناصری مانند تیتانیوم‬ ‫و س��ایر عناصر نادر خاکی بهره برداری کرده‬ ‫و ت�لاش خ��ود را صرف ان کن��د‪ .‬این اتفاق‬ ‫باعث می ش��ود بازار داخلی فقط وابس��ته به‬ ‫خریدارهای ویژه مانند چینی ها باشد‪ .‬افزایش‬ ‫نرخ فلزات پایه هر چند باعث می شود که تنها‬ ‫در ب��ازه زمانی خاصی پول هنگفت به دس��ت‬ ‫اوریم و به س��ود لحظه ای خرس��ند باش��یم‬ ‫ام��ا انچه باید مورد توجه ق��رار بگیرد تمرکز‬ ‫بر س��رمایه گذاری بلندمدت اس��ت‪ .‬افزایش‬ ‫نرخ این اقالم برای ما ارزش��مند است اما در‬ ‫کن��ار اینها گنجینه های دیگری هم داریم که‬ ‫جای س��رمایه گذاری دارند و در چش��م انداز‬ ‫طوالنی مدت سوداورتر از مواد پایه هستند‪.‬‬ ‫اکن��ون که ن��رخ فلزات پای��ه افزایش پیدا‬ ‫کرده‪ ،‬شرکت های معدنی فرصت خوبی دارند‬ ‫که ب��ه تجدید توان خود فکر کنند و در کنار‬ ‫ان ب��ر عناصر ارزش��مند نیز هم��راه تالش و‬ ‫تمرکز کنند ت��ا ارزش افزوده ماده معدنی در‬ ‫این معادن باال برود‪ ،‬نه اینکه فقط بر فلز پایه‬ ‫متمرکز باشند‪.‬‬ ‫این عناصر به دلیل ویژگی های ش��یمیایی‬ ‫و فیزیک��ی‪ ،‬ارزش زیادی دارند اما متاس��فانه‬ ‫چن��دان م��ورد توج��ه ق��رار نمی گیرن��د‪.‬‬ ‫البت��ه ایمیدرو ط��رح عناصر ن��ادر خاکی را‬ ‫راه ان��دازی ک��رده اما پیش��نهاد می ش��ود در‬ ‫این زمینه تالش بیش��تری شود تا وابستگی‬ ‫ب��ازار داخلی به ب��ازار فلزات پای��ه نیز کمتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ادامه سقوط‬ ‫بورس های جهانی‬ ‫با انتشار امار ناامیدکننده از روند اشتغالزایی‬ ‫اقتص��اد امری��کا‪ ،‬س��قوط بورس ه��ای جهان‬ ‫تشدید شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا ب��ه نق��ل از خبرگزاری‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬بورس ه��ای جهانی ک��ه تحت تاثیر‬ ‫کاهش رش��د اقتصادی چین و بس��ته جدید‬ ‫بانک مرکزی اروپا در مس��یر نزولی بودند‪ ،‬به‬ ‫دنبال انتشار امار اش��تغالزایی ضعیف اقتصاد‬ ‫امری��کا ضرب��ه جدی��دی دریاف��ت کردن��د و‬ ‫نگرانی معامله گران از وضعیت اقتصاد جهانی‬ ‫بیش از پیش تش��دید ش��د‪ .‬در اخرین دور از‬ ‫معامالت هفتگی بورس های اس��یایی‪ ،‬انتشار‬ ‫امار کاه��ش ‪ ۲۱‬درصدی ص��ادرات چین به‬ ‫کش��ورهای جه��ان در فوریه (نیم��ه بهمن تا‬ ‫نیمه اسفند) باعث ش��د شاخص هانگ سنگ‬ ‫ب��ورس هنگ کن��گ با ‪ ۱.۹‬درص��د کاهش به‬ ‫‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۲۲۸.۴۲‬واحد برس��د و ش��اخص‬ ‫شانگهای کامپوزیت با سقوط ‪ ۴.۴‬درصدی در‬ ‫س��طح ‪ ۲۹۶۹.۸۶‬واحدی بسته شود‪ .‬در ژاپن‬ ‫نیز شاخص نیک کی‪ ۲۲۵‬با ریزش ‪ ۲‬درصدی‬ ‫و رسیدن به سطح ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۲۵.۵۶‬واحدی‬ ‫به کار خود پایان داد‪ .‬جاشوا ماهونی‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫بانک ای ان جی گفت‪ :‬روند ریزش بازارها ادامه‬ ‫داشت و کاهش چشمگیر صادرات چین‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم تری��ن عوام��ل محرک ای��ن اتفاق بود‪.‬‬ ‫بورس های اروپایی نیز که روز گذش��ته تحت‬ ‫تاثیر ثابت نگه داشتن نرخ بهره و بسته محرک‬ ‫جدید بانک مرکزی اروپا کاهش شدیدی یافته‬ ‫بودند‪ ،‬امروز نیز در مسیر نزولی گام برداشتند‬ ‫به گونه ای که در لندن ش��اخص فوتسی‪۱۰۰‬‬ ‫ب��ا ‪ ۰.۷‬درصد کاه��ش ب��ه ‪ ۷۱۰۴.۳۱‬واحد‬ ‫رس��ید‪ ،‬در فرانکفورت المان ش��اخص دکس‬ ‫ب��ا ‪ ۰.۵‬درص��د کاهش در س��طح ‪ ۱۱‬هزار و‬ ‫‪ ۴۵۷.۸۴‬واحدی بسته شد و شاخص کک‪۴۰‬‬ ‫بورس پاریس فرانس��ه با ‪ ۰.۷‬درصد کاهش تا‬ ‫س��طح ‪ ۵۲۳۱.۲۲‬واحد پایین امد‪ .‬ش��اخص‬ ‫اس��توکس‪ ۶۰۰‬ک��ه در بر دارن��ده نماد ‪۶۰۰‬‬ ‫ش��رکت بزرگ اروپایی اس��ت نیز ‪ ۰.۸‬درصد‬ ‫پایین تر امد و در سطح ‪ ۳۲۸۳.۶۰‬واحد بسته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نواوری ها و ابداع��ات فناورانه همواره نقطه اتکای‬ ‫انسان برای کاهش تلفات معدنکاری و افزایش امنیت‬ ‫ان به ش��مار می امده ان��د‪ .‬در واق��ع فناوری های نو‪،‬‬ ‫معادن را از مکان ه��ای تاریک و خطرناک به فضایی‬ ‫تبدی��ل می کنند که احتمال خطر انفجار و ریزش بر‬ ‫س��ر معدنچیان تا حد ممکن کاهش پی��دا کند‪ .‬در‬ ‫جهان‪ ،‬کشورهای شمال اروپا از توانمندان این عرصه‬ ‫بوده ان��د‪.‬‬ ‫در این گزارش ‪ ۲‬م��ورد از ابداعاتی‬ ‫که به تازگی در س��وئد و س��وئیس انجام ش��ده و به‬ ‫ارتقای امنیت نیروی انس��انی در معادن انجامیده را‬ ‫معرفی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ربات چهارپا‪ ،‬جانشین انسان در معادن‬ ‫استفاده از‬ ‫فناوری کنترل‬ ‫از راه دور‬ ‫ماشین االت‪،‬‬ ‫راهی برای‬ ‫توسعه عملیات‬ ‫استخراج به‬ ‫شمار می اید‬ ‫که به ما کمک‬ ‫می کند در بازار‬ ‫رقابتی مواد‬ ‫معدنی پیش‬ ‫برویم و حجم‬ ‫تولید و ایمنی‬ ‫شرایط کار را‬ ‫نیز ارتقا دهیم‬ ‫ین ِت‪ ،‬دانش��مندان و مهندس��ان‬ ‫به گ��زارش س�� ‬ ‫سوئیس��ی ربات چهارپای اتوماتیک��ی را برای کار در‬ ‫مراکز صنعتی تولید کردند‪ ،‬با این هدف که این ربات‬ ‫بتواند س��کوهای نفت و گاز و معادن را بدون نیاز به‬ ‫کمک انس��ان بازرسی کند‪ .‬این ربات اکنون می تواند‬ ‫بدون کمک انس��ان سوار اسانسور ش��ود‪ ،‬راه برود و‬ ‫از اس��یب های مرب��وط به اب و خاک مصون باش��د‪.‬‬ ‫همچنی��ن می تواند از موانع عب��ور کند‪ ،‬بار بلند کند‬ ‫و از پله باال برود‪.‬‬ ‫این ربات چهارپا اخرین فناوری تولیدشده دانشگاه‬ ‫اِت زوریخ در سوئیس است و «اَنیمال» نام دارد‪.‬‬ ‫مارکو هاتر‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه ات زوریخ در معرفی‬ ‫بیش��تر انیمال توضیح می ده��د‪ :‬یک مزیت مهم این‬ ‫ربات باثباتی ان است زیرا ما می توانیم پاهایش را یکی‬ ‫پس از دیگری حرکت دهیم‪ ،‬بنابراین ربات همیش��ه‬ ‫باثبات است و اگر تمام موتورهایش را خاموش کنیم‬ ‫نمی افتد‪ .‬این قابلیت در ش��رایط بحرانی مفید است‪،‬‬ ‫به ویژه در محیط هایی ک��ه نمی دانید موانعی وجود‬ ‫دارد یا نه؟ اگر مانعی را زیر پای این ربات قرار دهید‪،‬‬ ‫ان را ح��س می کند و تصمیم می گیرد پایش را کجا‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫انیمال با حس��گرهای لی��زری و دوربین های نصب‬ ‫ش��ده‪ ،‬محیط خود را شناس��ایی می کند و با کمک‬ ‫نوعی باتری که در اختیار ان است‪ ،‬می تواند ‪ ۲‬ساعت‬ ‫انیمال با حس��گرهای لیزری و دوربین های نصب ش��ده‪ ،‬محیط خود‬ ‫را شناس��ایی می کند و با کمک نوعی باتری که در اختیار ان اس��ت‪،‬‬ ‫می تواند ‪ ۲‬ساعت کار کند‪ .‬این ربات که وزن ان کمتر از ‪۳۰‬کیلوگرم‬ ‫است حسگرهایی برای تشخیص گاز دارد که می تواند در مکان های‬ ‫خطرساز مانند سکوهای نفت و گاز یا معادن به کار رود‬ ‫کار کن��د‪ .‬این ربات که وزن ان کمتر از ‪ ۳۰‬کیلوگرم‬ ‫است حسگرهایی برای تشخیص گاز دارد که می تواند‬ ‫در مکان های خطرس��از مانند سکوهای نفت و گاز یا‬ ‫معادن به کار رود‪.‬‬ ‫این ربات همچنی��ن مجهز به دوربین های حرارتی‬ ‫است و می تواند در بازرسی های امنیتی کاربرد داشته‬ ‫باش��د‪ .‬توان راه رفتن در پستی و بلندی‪ ،‬مزیت دیگر‬ ‫رشد ‪ ۳۹‬درصدی درامد شرکت بزرگ الومینیوم روسیه‬ ‫تولیدکننده بزرگ الومینیوم روسیه اعالم کرد‬ ‫درامد خالص این شرکت به ‪ ۱.۶۹۸‬میلیارد دالر‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی افزای��ش یافته و ‪۳۹‬‬ ‫درصد در یک سال رش��د کرده است‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری تس��نیم به نقل از راشاتودی‪ ،‬روسال‪،‬‬ ‫تولیدکننده بزرگ الومینیوم روس��یه در گزارشی‬ ‫از نتایج ساالنه خود اعالم کرد درامد خالص این‬ ‫ش��رکت به ‪ ۱.۶۹۸‬میلیارد دالر در سال گذشته‬ ‫میالدی افزایش یافته و ‪ ۳۹‬درصد در یک س��ال‬ ‫رشد کرده اس��ت‪ .‬درامد این شرکت ‪ ۳.۱‬درصد‬ ‫افزای��ش یافت و به ‪ ۱۰.۲۸‬میلیارد دالر در مقابل‬ ‫‪ ۹.۹۶۹‬میلیارد دالر زمان مش��ابه س��ال گذشته‬ ‫رسید‪ .‬بر اس��اس گزارش ها‪ ،‬دلیل این رشد ‪۷.۲‬‬ ‫درصد افزایش در نرخ الومینیوم در بورس فلزات‬ ‫لندن اس��ت‪ .‬در سال گذش��ته میالدی‪ ،‬نرخ یک‬ ‫تن فلز ‪ ۱۰ ۲‬دالر در مقایس��ه با ‪ ۱۹۶۸‬دالر سال‬ ‫گذش��ته است‪ .‬سود خالص ساالنه ‪ ۷.۸‬درصد در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی افزای��ش یافت و به ‪۱.۶۹۵‬‬ ‫میلیارد دالر رس��ید‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬بازار‬ ‫الومینیوم در س��ال گذش��ته میالدی به ش��دت‬ ‫تحت تاثیر تحریم های اداره کنترل س��رمایه های‬ ‫خارج��ی (اوفاک)‪ ،‬جنگ های تج��اری و عوارض‬ ‫واردات بود که باعث رش��د قاب��ل توجه درامدها‬ ‫و قیمت ها شد‪ .‬در اوریل ‪( ۲۰۱۸‬نیمه فروردین‬ ‫ت��ا نیم��ه اردیبهش��ت ‪ )۱۳۹۷‬روس��ال‪ ،‬دومین‬ ‫تولیدکننده الومینیوم جهان و یکی از بزرگ ترین‬ ‫عرضه کنندگان جهان در فهرس��ت سیاه نهادها و‬ ‫افرادی قرار گرفت که تحت تحریم های اقتصادی‬ ‫امریکا بودند‪.‬‬ ‫سهام این شرکت به پایین ترین حد سقوط کرد‬ ‫و تحلیلگران نسبت به بازیابی توانایی این شرکت‬ ‫ب��رای ادامه فعالیت ها تردید داش��تند‪ .‬به عالوه‪،‬‬ ‫روسیه در فهرست کشورهایی قرار داشت که ‪۱۰‬‬ ‫درصد بر صادرات الومینیومش به امریکا عوارض‬ ‫وضع شد‪.‬‬ ‫روس��یه در اقدام��ی تالفی جویانه از س��ازمان‬ ‫تجارت جهانی خواس��ت اختالف بر س��ر عوارض‬ ‫فل��زات را حل و فصل کن��د‪ .‬با وجود تحریم های‬ ‫اوف��اک‪ ،‬نتای��ج ق��وی روس��ال در کل س��ال‪،‬‬ ‫نش��ان دهنده مدیریت بحران ماهرانه این شرکت‬ ‫ب��ه همراه توانایی ان برای س��ازگاری با ش��رایط‬ ‫جدید فعالیت است‪ .‬اوگینی نیکیتین‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫روس��ال درباره نتایج ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی گفت‪ :‬این‬ ‫نتایج موقعیت قوی ش��رکت را در بازار به وسیله‬ ‫توانایی مدیریتی باال و انعطاف پذیری عملیاتی ان‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫داعش ‪ ۵۰‬تن طال و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر عراق را دزدید‬ ‫یکی از س��ران جریان صدر عراق‪ ،‬امریکایی ها را‬ ‫شریک سرقت ده ها تن طال و صدها میلیون دالر از‬ ‫بانک های عراقی از سوی داعش دانست و خواستار‬ ‫فش��ار بغداد بر واش��نگتن برای اس��ترداد اموال به‬ ‫سرقت رفته شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا به نق��ل از ش��بکه تلویزیونی‬ ‫المیادی��ن‪ ،‬یک��ی از اعضای ارش��د جریان صدر در‬ ‫عراق از سرقت ‪ ۵۰‬تن طالی این کشور و نیز ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون دالر به دس��ت گروه تروریستی داعش خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫حاک��م الزاملی از رهبران جری��ان صدر در عراق‬ ‫گفت‪ :‬گروهک تروریس��تی داعش در سال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۳‬خورش��یدی) ‪ ۵۰‬تن طال و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون دالر از بانک های عراق سرقت کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬دول��ت عراق بای��د ب��ه امریکایی ها‬ ‫ب��رای اس��ترداد م��وارد س��رقت از س��وی‬ ‫داع��ش پ��س از کنت��رل نیروه��ای امریکای��ی‬ ‫ب��ر منطق��ه الباغ��وز در ش��رق س��وریه فش��ار‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫رام��ی عبدالرحم��ان‪ ،‬رئی��س دیده ب��ان حقوق‬ ‫بش��ر س��وریه نیز پیش تر تاکید ک��رد که گروهک‬ ‫تروریستی داعش ‪ ۴۰‬تن طال از ملت سوریه و عراق‬ ‫به س��رقت برده و این گنج پس از س��یطره ائتالف‬ ‫ضد داعش و نیروهای سوریه دموکراتیک بر اخرین‬ ‫مقر داعش در ش��رق سوریه به دس��ت انها خواهد‬ ‫افت��اد‪ .‬گزارش ه��ای متع��دد‪ ،‬نش��ان دهنده ادامه‬ ‫جنایت ه��ای داعش در پوش��ش حمایت نیروهای‬ ‫امریکایی و انتقال اعضای این گروه تروریس��تی به‬ ‫وس��یله نظامیان امریکایی برای جان به در بردن از‬ ‫مهلکه ارتش های عراق و سوریه است‪.‬‬ ‫این انیمال است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�رفته ترین فناوری ه�ا در یک�ی از‬ ‫قدیمی ترین معادن جهان‬ ‫به گ��زارش رویت��رز‪ ،‬مع��دن گارپنب��رگ یکی از‬ ‫قدیمی ترین و پربارترین معادن فلز س��وئد است که‬ ‫در عی��ن حال یک��ی از پیش��رفته ترین معادن جهان‬ ‫هم انگاش��ته می ش��ود‪ .‬در این معدن‪ ،‬ماش��ین ها و‬ ‫ربات های��ی که از راه دور کنترل می ش��وند‪ ،‬کارهای‬ ‫خطرناکی را که پیش ت��ر معدنچیان موظف به انجام‬ ‫ان بودند‪ ،‬انجام می دهن��د‪ .‬چنین فناوری های نویی‬ ‫ش��رایط کار کارکن��ان مع��دن را تغییر داده اس��ت‪.‬‬ ‫معدنچیان گارپنبرگ هنوز باید برای کار با اسانسور‬ ‫صدها متر به عمق زمین بروند اما س��ایر کارها از راه‬ ‫دور و در فاصل��ه ای ایم��ن از مح��ل کاوش و کندن‬ ‫کانی ها انجام می شود‪.‬‬ ‫یوهان بوس��تروم از سرپرس��تان معدن گارپنبرگ‬ ‫متعلق به ش��رکت بولیدِن می گوید‪ :‬روش کار همان‬ ‫اس��ت که بود‪ ،‬تنها ش��یوه انجام ان تغیی��ر کرده و‬ ‫کاری که با دس��ت انجام می شد حاال اتوماتیک انجام‬ ‫می شود‪ .‬کارکنان با دستگاه های کنترل از راه دور که‬ ‫مانند بازی های ویدیویی عمل می کنند‪ ،‬ربات هایی را‬ ‫ک��ه داخل معدن به کار مش��غولند‪ ،‬کنترل می کنند‪.‬‬ ‫مهندس��ان نیز مجبور نیس��تند برای اس��تخراج در‬ ‫محیط پرسروصدا و خاک الود باشند و می توانند این‬ ‫فرایند را از راه دور با اس��تفاده از دوربین و حس��گر‬ ‫مش��اهده کرده و ب��ر ان نظارت کنن��د‪ .‬این فناوری‬ ‫ن��ه تنها محیط کار در مع��دن را امن تر کرده بلکه با‬ ‫بکارگیری ان میزان کانی استخراج شده نیز افزایش‬ ‫یافته اس��ت زیرا این ماش��ین ها ‪ ۲۴‬ساعت شبانه روز‬ ‫مش��غول هس��تند‪ .‬جنی گوتاردس��ون‪ ،‬مدیر معدن‬ ‫گارپنب��رگ در این باره توضیح می دهد‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫فن��اوری کنترل از راه دور ماش��ین االت‪ ،‬راهی برای‬ ‫توس��عه عملیات استخراج به ش��مار می اید که به ما‬ ‫کم��ک می کند در ب��ازار رقابتی م��واد معدنی پیش‬ ‫بروی��م و حج��م تولید و ایمن��ی ش��رایط کار را نیز‬ ‫ارتقا دهیم‪ .‬پیش��ینه استخراج گارپنبرگ به قرن ‪۱۳‬‬ ‫میالدی برمی گ��ردد‪ .‬در ان زمان اصلی ترین ماده ای‬ ‫که از این معدن اس��تخراج می شد‪ ،‬اهن بود‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی) ‪ ۲.۵‬میلیون تن‬ ‫س��نگ روی‪ ،‬مس‪ ،‬س��رب‪ ،‬طال و نقره از این معدن‬ ‫اس��تخراج شد‪ .‬ش��رکت بولیدِن قصد دارد در اینده‪،‬‬ ‫همه مش��اغل مربوط به فعالیت های داخل معدن را‬ ‫مجهز به دستگاه های خودکار کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1256‬‬ ‫پیاپی ‪2574‬‬ ‫‪ 31‬استان اماده میزبانی‬ ‫از مسافران نوروزی‬ ‫ایجاد ‪ ۱۱‬هزار فرصت‬ ‫شغلی در روستاها‬ ‫این راه‬ ‫با همدلی هموار می شود‬ ‫امسال‪ ،‬سال خوبی برای تجارت و بازرگانی داخلی نبود و این در حالی‬ ‫اس��ت که می توانست بهترین سال برای صادرات کشور باشد‪ .‬افزایش نرخ‬ ‫ارز و کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬فرصتی را برای رشد صادرات ایجاد کرد که‬ ‫متاس��فانه بهره خوبی از ان گرفته نش��د‪ ،‬چراکه بخشنامه های پی درپی و‬ ‫البته موضوع بازگش��ت ارز حاصل از صادرات دست و پای صادرکنندگان‬ ‫را بست‪.‬‬ ‫در بخ��ش واردات هم اگرچه امار خوبی را ش��اهد بودیم‪ ،‬اما خروج ارز‬ ‫به طور عمده برای کاالهایی که مورد نیاز کشور بود‪ ،‬انجام نشد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه در اس��تانه س��ال جدید قرار داری��م و برخی معتقدند‬ ‫س��ال ‪ ،98‬س��خت تر از س��ال ‪ 97‬خواهد بود و برخی دیگر نیز از امید و‬ ‫بهبود ش��رایط می گویند؛ به نظر می رس��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫نی��ز به عن��وان بخش مهم و اصل��ی اقتصاد کش��ور باید خان��ه تکانی در‬ ‫برنامه ها و سیاست های بازرگانی و تجارت خارجی خود داشته باشد تا به‬ ‫عملکرد های مثبت ان افزوده ش��ود؛ هرچند خبرهای حاکی از این است‬ ‫که بخش تجارت از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جدا خواهد شد چراکه‬ ‫عملکرد مطلوبی را در این بخش شاهد نبودیم؛ از نظارت و کنترل بر بازار‬ ‫گرفت��ه تا وارداتی که ارز ‪4200‬تومانی گرفت اما با قیمت ازاد به دس��ت‬ ‫مصرف کننده رسید و قص علی هذا‪.‬‬ ‫در ادام��ه برخی دیدگاه ها درباره عملکرد مثبت و منفی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در بخش بازرگانی و تج��ارت خارجی که در گفت وگو با‬ ‫مطرح شده را می خوانید‪.‬‬ ‫گذری بر امر‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تفکیک تاثیر چندانی ندارد ‬ ‫س�یدرضی حاجی اقامیری‪ /‬عضو‬ ‫هی�ات نمایندگان ات�اق بازرگانی‬ ‫ایران‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کنونی‬ ‫بیشتر وزیر صنعت هستند تا بازرگانی‬ ‫و بیش��ترین تمرک��ز را روی بخ��ش‬ ‫صنع��ت دارن��د‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که وزیری با تمرکز و س��ابقه صنعتی‬ ‫می تواند رویه خود را اصالح کند و متوجه مقوله های دیگر هم‬ ‫باش��د اما در واقع چنین اتفاقی رخ نداده و ایشان بیشتر وزیر‬ ‫صنعت است تا بازرگانی‪.‬‬ ‫البت��ه این به معن��ی ضرورت تغییر وزیر ی��ا تفکیک بخش‬ ‫بازرگانی از صنعت و معدن نیست‪ ،‬بلکه عمده مشکالتی که در‬ ‫بخش بازرگانی وجود دارد‪ ،‬خیلی هم به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ارتباطی ندارد چراکه سیاست های کالن باعث چنین‬ ‫اتفاق هایی شده است‪.‬‬ ‫موضوع ادغام وزارتخانه ه��ای بازرگانی و صنایع و معادن از‬ ‫همان گام نخس��ت درس��ت نبود؛ اما این تصمی��م را با هدف‬ ‫کوچک س��ازی دولت و کاهش هزینه ه��ا بدون مطالعه و دقت‬ ‫کاف��ی گرفتند که در عم��ل‪ ،‬هدف مورد نظر محقق نش��د و‬ ‫هرچن��د وزارتخانه ها به طور اس��می یک وزارتخانه ش��دند اما‬ ‫دیوانس��االری ان به قوت خود باق��ی ماند و اندازه وزارتخانه ها‬ ‫نیز کوچک نشد و فقط یک وزیر کم شد‪ .‬پس از مدتی موضوع‬ ‫تفکیک بخش بازرگان��ی از صنعت و معدن در مجلس مطرح‬ ‫شد و ما نیز در نظرهایی که ارائه دادیم‪ ،‬گفتیم‪ :‬همان گونه که‬ ‫در موضوع ادغام‪ ،‬س��ریع و بدون فکر تصمیم گیری شد درباره‬ ‫تفکی��ک نباید دوباره همان اتفاق رخ دهد چراکه اولویت هایی‬ ‫دیگری وجود دارد و نیازی به انجام چنین کاری نیست‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر‪ ،‬هم اگر این کار را انجام دهیم ش��اهد تاثیر‬ ‫مثبتی نباش��یم و انچه انتظار داریم محقق نش��ود‪ .‬چراکه در‬ ‫ش��رایط کنون��ی خیلی نمی توان��د مثبت باش��د و دردی را از‬ ‫درده��ای اقتصاد دوا می کند‪ .‬نباید منتظر باش��یم که با تغییر‬ ‫وزیر یا دو بخش ش��دن وزارتخانه‪ ،‬تغییری در سیاست اصلی‬ ‫دولت نسبت به مسائل تجارت ایجاد شود‪ .‬اما به هر حال باید با‬ ‫دقت و وقت کافی به تغییرات کابینه و تفکیک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت پرداخت‪.‬‬ ‫بس��یاری از اتفاق هایی که در بخش تجارت رخ داد و شاهد‬ ‫اثرات منفی ان هس��تیم در زمان وزی��ر قبلی صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت بوده اس��ت که البته خیلی ه��م ارتباطی به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ندارد چراکه هر وزیری که می خواست‬ ‫سیاست های ارزی اینچنین پیش نرود می توانست جلوی کار‬ ‫را بگی��رد و مانن��د خیل��ی از وزیران که نگاه همس��و با دولت‬ ‫نداش��تند‪ ،‬کناره گیری کنند‪ .‬باید به این نتیجه برسند که این‬ ‫شیوه کنونی اقتصاد کشور راه به جایی نمی برد‪.‬‬ ‫در حال حاضر هرکسی با هر روشی بخواهد اقتصادی کشور‬ ‫را هدایت کند با چالش��ی بزرگ یعن��ی تحریم و ناتوانی ایران‬ ‫در بازیگ��ری در عرص��ه اقتصادی جهانی روبه رو اس��ت اما به‬ ‫هرحال مدیریت داخلی باید به شکلی باشد که دچار گرفتاری‬ ‫نشویم‪.‬‬ ‫مش��کل بعدی هم این اس��ت که بخش خصوصی واقعی به‬ ‫بازی گرفته نمی ش��ود و در واقع به مشاوره های ان بی توجهی‬ ‫می ش��ود‪ .‬بخش خصوصی درباره مسائل اقتصادی و بازرگانی‪،‬‬ ‫نظرهای��ی دارد که در اجرا می تواند بس��یار مثبت باش��د؛ اما‬ ‫متاس��فانه به طور عمده تصمیم گرفته می شود و بعد به بخش‬ ‫خصوصی فقط اعالم می کنند‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با فرستاده‬ ‫عالی رتب��ه بازرگانی بریتانیا‪ ،‬با اش��اره به اینکه نباید به امریکا‬ ‫اجازه داد با سوءاستفاده از فناوری روز حرکت کشتی ها‪ ،‬تولید‬ ‫کارخانه ها و همه چیز را با یک س��وئیچ از کار بیندازد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انتظ��ار داریم دیگر امضاکنن��دگان برجام از امضای خود دفاع‬ ‫کنند چراکه در غیر این صورت تمام معاهدات دیگر کش��ورها‬ ‫به دلیل غلبه امریکا ب��دون ارزش خواهد بود‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران‪ ،‬محمدرضا مودودی‬ ‫در ای��ن دی��دار اظهارک��رد‪ :‬معتقدی��م اگر ایران به س�لامت‬ ‫از ای��ن مرحله عب��ور کند‪ ،‬فصل جدی��دی از روابط در جهان‬ ‫ش��کل خواهد گرفت و بر همین اس��اس فضای به وجود امده‬ ‫از اینس��تکس را به ف��ال نیک می گیریم‪ .‬وی اف��زود‪ :‬باوجود‬ ‫ظرفیت های تجاری باالی طرفی��ن‪ ،‬هنوز تراز تجاری ایران و‬ ‫انگلیس نامتوازن است‪ .‬براس��اس امار گمرک ایران‪ ،‬صادرات‬ ‫ای��ران به انگلیس در ‪ ۱۱‬م��اه جاری حدود ‪ ۳۰‬میلیون دالر و‬ ‫واردات از این کشور حدود ‪ ۷۸۰‬میلیون دالر است‪ .‬سرپرست‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬با اش��اره به حض��ور کمرنگ‬ ‫جمشید پژویان ‪ /‬اقتصاددان‬ ‫عملک��رد وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت را مثب��ت تلقی نمی کنم‬ ‫و الزم اس��ت هرچه سریع تر بخش‬ ‫تجارت و بازرگانی از این وزارتخانه‬ ‫جدا ش��ود؛ چراکه هرکدام وظایف‬ ‫خ��ود را دارن��د ک��ه اگر یک��ی را‬ ‫فدای دیگری کنی��م‪ ،‬به طور قطع‪،‬‬ ‫مش��کالتی ایجاد می ش��ود‪ .‬در نتیجه ای��ن بخش ها باید به‬ ‫ طورمستقل به منافع و سیاست های مربوط به خود بپردازند‪.‬‬ ‫بخش صنعت در اقتصاد ایران دارای اشکاالت زیادی است که‬ ‫کااله��ای بی کیفیت و گران تولید می کند‪ .‬دلیل ان هم این‬ ‫عملکردی که مثبت نیست‬ ‫اس��ت که بهره وری عامل کار و سرمایه جزو پایین تر رتبه ها‬ ‫در ایران اس��ت که البته برای اصالح و افزایش این ش��اخص‬ ‫راهکارهایی وجود دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬ما دارای مزیت های‬ ‫خوبی هس��تیم و می توانیم صدها کاالیی را تولید کنیم که‬ ‫به دلیل کیفیت باال و قیمت پایین‪ ،‬به راحتی به کش��ورهای‬ ‫دیگر جهان صادر شود تا به این اندازه به نفت متکی نباشیم‬ ‫که به راحتی بتوانند م��ارا تحریم کنند‪ .‬البته در این صورت‬ ‫ب��رای تحریم ما بای��د بخش خصوصی خودش��ان را تحریم‬ ‫ی دولت ها‬ ‫کنن��د چراکه در این نوع کش��ورها بخش خصوص ‬ ‫را تغیی��ر می دهند‪ .‬بنابراین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اتاق فکر الزم و راهکارهایی که براساس ان بخواهد لوایح یا‬ ‫مصوبه های مناس��ب به هیات دول��ت را ارائه دهد یا لوایحی‬ ‫موارد مغفول در وزارتخانه‬ ‫سعید باستانی‪ /‬نماینده‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫از انجایی که خلط مبحثی‬ ‫درب��اره وظای��ف ح��وزه‬ ‫بازرگانی و تامی��ن و توزیع‬ ‫کاالهای اساسی بین وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و جهادکش��اورزی وج��ود‬ ‫دارد ک��ه البت��ه قرار ب��ود پس از حض��ور وزیر جدید‬ ‫تعیین تکلیف ش��ود‪ ،‬موضوع تش��کیل شدن یا نشدن‬ ‫وزارت بازرگانی مطرح اس��ت که تقس��یم نادرس��ت‬ ‫وظایف بی��ن این دو وزارتخانه اخت�لال عملکردی را‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬برهمین اس��اس نظارت و کنترل‬ ‫واردات و ش��بکه تولی��د و توزی��ع در س��ال ج��اری‬ ‫مغف��ول مان��د ک��ه مش��کالت را دامن زد‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬س��امانه جامع تج��ارت الکترونیک باید تا پایان‬ ‫برنامه پنجم توس��عه ایجاد می ش��د که ان هم نشد و‬ ‫بخش��ی از این پازل را تکمیل کرد تا در عمل کنترل‬ ‫در حوزه های منتج به بازرگانی به درس��تی اجرا نشد‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬زیرس��امانه های مربوط به حوزه های گمرک‪،‬‬ ‫راه و ترابری‪ ،‬مالیاتی‪ ،‬انبارداری‪ ،‬ش��بکه های توزیع و‬ ‫صندوق مکانیزه فروش باید در مجموعه بهم پیوسته‬ ‫به نقل و انتقال کاال از تولید تا مصرف کمک می کرد‪،‬‬ ‫اما ش��اهد ای��ن اتفاق هم نبودیم‪ .‬ب��ه هر حال حوزه‬ ‫بازرگانی دچار مشکالتی است و تا زمانی که مشکالت‬ ‫زیرساخت های این حوزه حل نشود‪ ،‬در عمل همچنان‬ ‫ش��اهد این خال در بخش بازرگانی کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫ج��ای ورود به بنگاه��داری و کار اجرایی صرف‪ ،‬باید‬ ‫به سمت رگوالتوری و تنظیم گری برود که در این باره‬ ‫هم هنوز تعیین تکلیفی نش��ده اس��ت که باعث ش��د‬ ‫ش��اهد این باشیم که بس��یاری از کاالها از مصرفی به‬ ‫سرمایه ای تبدیل شدند‪.‬‬ ‫در نتیجه وزارتخانه در این باره باید به سرعت تصمیم‬ ‫جدی بگیرد و ش��روع ب��ه اجرای ان کن��د‪ .‬بنابراین‬ ‫نخس��ت تعیین ساختار باید شکل بگیرد و بعد هم در‬ ‫سال اینده در بخش رگوالتوری تصمیم جدی گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ش��رکت های انگلیس��ی گفت‪ ۱۲ :‬پروژه شرکت های انگلیسی‬ ‫در ای��ران وجود دارد و ای��ران فضا را برای ادامه و گس��ترش‬ ‫مناسبات تجاری و سرمایه گذاری فراهم کرده است‪ .‬مودودی‬ ‫همچنین پیش��نهاد داد با توجه به خ��روج انگلیس از اتحادیه‬ ‫اروپا می توان با تش��کیل گروه کارشناس��ی مشترک نسبت به‬ ‫بررس��ی راهکارهای توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور اقدام‬ ‫کرد که مورد اس��تقبال طرف انگلیس��ی قرار گرفت‪ .‬سیمون‬ ‫پنی‪ ،‬فرستاده عالی رتبه بازرگانی بریتانیا‪ ،‬با تاکید بر پایبندی‬ ‫کش��ورش به برجام تاکید کرد و سازکار پیشنهادی موسوم به‬ ‫اینس��تکس را ابزاری برای حفظ تجارت ب��ا ایران عنوان کرد‪.‬‬ ‫فرس��تاده عالی رتبه بازرگان��ی بریتانیا از حض��ور یک هیات‬ ‫تجاری انگلیسی در تهران‪ ،‬همزمان با نمایشگاه ایران هلث در‬ ‫س��ال اینده خبر داد‪ .‬برنامه های کالن سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران در س��ال ‪ 1398‬سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫همچنی��ن در دیدار با معاون و مدیران ط��رح و برنامه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ضمن برشمردن متغیرهای اثرگذار بر‬ ‫توس��عه صادرات کشور‪ ،‬بر انجام فرایند صادرات در یک بستر‬ ‫به مجلس تقدیم کند‪ ،‬ندارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬بخش تجارت‬ ‫می توانستیم شاهد اتفاق های مثبتی باشیم اما این گونه نشد‪.‬‬ ‫به دلیل افزایش نرخ دالر و پایین امدن ارزش ریال به سادگی‬ ‫می توانی��م کاالها را در حد قابل توجهی صادر کنیم که البته‬ ‫ای��ن به معنای توانایی ص��ادرات این کاالها که به طور عمده‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬خش��کبار‪ ،‬زعفران و‪ ...‬هستند‪ ،‬نیست‪ .‬متاسفانه‬ ‫هنوز ه��م نمی توانیم کاالها و تولی��دات صنعتی خود را در‬ ‫حد قابل توجهی ص��ادر کنیم چراکه کیفیت این محصوالت‬ ‫پایین و قیمت انها باالس��ت؛ هرچند صادرات این بخش هم‬ ‫در شرایطی که با افت شدید ارزش ریال و افزایش قیمت ارز‬ ‫روبه رو هستیم‪ ،‬افزایش پیدا کرده و می کند اما نه به اندازه ای‬ ‫که بتواند درامدهای ارزی ما را جبران کند‪.‬‬ ‫محدودیت های نابجا‬ ‫رضا کامی ‪ /‬رئیس شورای بازرگانی ایران و ترکیه‬ ‫با توجه به اینکه در شرایط خاصی قرار داریم‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید تصمیم ه��ای ویژه ای را‬ ‫برای اصالح و بهبود شرایط می گرفت‪.‬‬ ‫متاس��فانه دولت دس��ت ب��ه کارهای��ی مانند صدور‬ ‫بخش��نامه های گوناگ��ون زد ک��ه باعث ش��د ش��اهد‬ ‫چالش هایی باشیم و در نتیجه کارنامه بازرگانی خارجی‬ ‫انچنان که باید خودش را نش��ان م��ی داد‪ ،‬نبود‪ .‬البته‬ ‫این موضوع به سیاس��ت های کالن کش��ور نیز مرتبط اس��ت اما به هر حال باید‬ ‫بخش های بازرگانی را به طور جداگانه بررس��ی کرد‪ .‬تجارت خارجی از بخش های‬ ‫اساسی و پایه در اقتصاد کشور است؛ ما نمی توانیم از تولید حمایت کنیم و فکری‬ ‫برای بازارهای خارجی نداش��ته باش��یم و محدودیت هایی در واردات و صادرات‬ ‫ایج��اد کنیم‪ .‬با توجه به ش��رایط کنونی باید به محدودیت ه��ای بازرگانی توجه‬ ‫خاص و در اس��رع وقت اصالحات الزم انجام ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ابتدای سال‬ ‫واردات حدود ‪ 1300‬قلم کاال ممنوع ش��دند که ‪ 61‬تعرفه از این موارد ش��امل‬ ‫کاالهایی اس��ت که در فهرس��ت تجارت ترجیحی با ترکیه بود و مورد نارضایتی‬ ‫طرف مقابل را به همراه داشت‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باید به این نکته توجه و این موضوع را لحاظ‬ ‫و به نحوی از این تعرفه ها برای تجارت ترجیحی با ترکیه صرف نظر می کرد‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬بستری مناسب برای سرمایه گذاری اروپا‬ ‫بین الملل��ی تاکید و گس��ترش روابط بانکی و س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی و داخل��ی در ح��وزه محص��والت صادرات مح��ور و‬ ‫تولید صادرات گ��رای منتج به صادرات را ب��ا اهمیت توصیف‬ ‫کرد‪ .‬مودودی در این دیدار‪ ،‬ش��اخص های افزایش صادرات و‬ ‫برنامه های کالن سازمان توسعه تجارت ایران را تشریح و ایجاد‬ ‫مدرس��ه صادرات و همکاری با سازمان شهرک های صنعتی را‬ ‫از جمله برنامه های سازمان توسعه تجارت ایران دانست‪ .‬وی‬ ‫درباره مولفه های اثرگذار بر حوزه تجارت خارجی‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫اینکه تکثر کمی صادرکنندگان و توجه به این بخش از اهمیت‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫باالیی برخوردار بوده و تعداد بنگاه های صادرات محور کش��ور‬ ‫اندک هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬از بین ‪ 10‬هزار واحد صادراتی کش��ور‪،‬‬ ‫فقط ‪ 315‬ش��رکت‪ ،‬صادرات باالی ‪ 10‬میلیون دالر داشته اند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن توانمندس��ازی و بین المللی ک��ردن بنگاه ها‪ ،‬به ویژه‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط نیازمند برنامه ریزی دقیق است‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬دیگر مولفه اثرگذار بر‬ ‫حوزه توس��عه صادرات را تنوع بخشی در بازار دانست و گفت‪:‬‬ ‫ت اهداف صادراتی کشور یکی از مشکالت پیش روی‬ ‫محدودی ‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی بوده ب��ه گونه ای ک��ه ‪ 95‬درصد صادرات‬ ‫کش��ور فقط به ‪ 20‬کش��ور انجام می ش��ود‪ .‬مودودی ضرورت‬ ‫تنوع بخش��ی اقالم صادراتی را از دیگ��ر متغیرهای اثرگذار بر‬ ‫توس��عه صادرات کش��ور عنوان کرد و افزود‪ 315 :‬قلم کاالی‬ ‫صادراتی کش��ور بیش از ‪ 10‬میلیون دالر صادرات غیرنفتی را‬ ‫به خود اختصاص داده ان��د‪ ،‬همچنین توجه به قیمت و ارزش‬ ‫واح��د کاالی صادراتی باید مورد توجه کارشناس��ی قرار گیرد‬ ‫چراکه قیمت کاالهای صادراتی کش��ور در مقایس��ه با قیمت‬ ‫کاالهای وارداتی حدود یک سوم براورد شده است‪.‬‬ ‫یونس جاوید ‪ /‬رئیس هیات مدیره انجمن‬ ‫سراسری شرکت های حمل ونقل بین المللی‬ ‫ایران‬ ‫بازگش��ت چرخه اقتصاد کشور به حالت عادی و وجود‬ ‫رقیبان گوناگون در همس��ایگی کش��ور‪ ،‬استفاده نکردن‬ ‫از موقعیت حس��اس کنونی و سرگرم شدن به بحث های‬ ‫طوالنی و بی پایان که در چند سال گذشته به طور مرتب‬ ‫تکرار ش��ده‪ ،‬ما را از رسیدن به اهداف اصلی غافل کرده‬ ‫و موجب��ات از دس��ت رفتن فرصت های س��رمایه گذاری‬ ‫در ش��رایط پس��ابرجام را فراهم اورده است‪ .‬در روزهای‬ ‫پ��س از تحریم و برجام‪ ،‬مباحثی از بازگش��ت الینرهای‬ ‫ب��زرگ اروپایی گرفته تا صحبت ب��رای تبدیل بندرهای‬ ‫ب��زرگ ایران به هاب منطقه‪ ،‬بارها و بارها تکرار ش��ده و‬ ‫بدین سان شانس استفاده از سرمایه گذاری های خارجی‬ ‫را افزایش داده اس��ت‪ .‬در این بین ش��اید پیش��نهادهای‬ ‫اغوا کنن��ده از قبیل پیش��نهاد هندی ها ب��رای حضور در‬ ‫بندر ش��هید بهش��تی چابهار بیش از همه پیشنهادها به‬ ‫چش��م امده و در صورت نهایی ش��دن ق��رارداد مربوط‬ ‫به ان سرمایه گذاری‪ ،‬شاید س��رعت توسعه بندر چابهار‬ ‫به ش��دت افزایش می یافت‪ .‬در این میان‪ ،‬در کنار رش��د‬ ‫نف��وذ خارجی ه��ا در اب های ای��ران‪ ،‬س��ازمان بنادر و‬ ‫دریان��وردی خود را برای افزایش حضور س��رمایه گذاران‬ ‫داخلی نی��ز اماده می کرد‪ .‬س��رمایه گذارانی که از منظر‬ ‫تحلی��ل مبتن��ی بر نظری��ه سیس��تم ها‪ ،‬از یک س��و در‬ ‫چالش های مشکالت موجود پیش گفته گرفتار هستند‪،‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬متناسب با دیگر حوزه های سیستم بزرگ‬ ‫جامعه ملی و بین الملل‪ ،‬از چنان رشد متناسبی برخوردار‬ ‫نبوده اند‪ .‬بدین س��ان‪ ،‬در کش��ور ما که به بستر و زمینه‬ ‫اجرایی ش��دن خصوصی س��ازی توجه کافی نشده است‪،‬‬ ‫با اجرای برنامه های مربوط به خصوصی سازی ‪ ،‬مشکالت‬ ‫اقتص��ادی و اجتماعی جدیدی اتفاق افتاده و در عمل با‬ ‫ظهور پدیده خصولتی ها‪ ،‬پیچیدگی اداره امور کش��ور را‬ ‫چندین برابر کرده اس��ت‪ .‬تجربه های خصوصی سازی در‬ ‫کش��ورهای گوناگون جهان حاکی از ان است که الگوی‬ ‫واحدی برای خصوصی سازی وجود ندارد و اجرای موفق‬ ‫این برنامه تابع عوامل و ش��رایط مختلفی بوده و الزامات‬ ‫خاصی را می طلبد‪ .‬در کشورهایی مانن د المان‪ ،‬انگلیس‪ ،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬و‪...‬که برنامه خصوصی س��ازی ب��ا انجام مطالعه و‬ ‫شناس��ایی کامل شرایط و س��پس اماده سازی بسترهای‬ ‫مورد نیاز اجرا شده‪ ،‬به نظر می رسد اهداف ان تا حدودی‬ ‫موفقیت امیز بوده است‪ .‬در کش��ورهای موفق در زمینه‬ ‫خصوصی س��ازی‪ ،‬اعمال نظارت موثر و مستمر بر تمامی‬ ‫مراحل ان از جمله گام های اساسی بوده که متولیان امر‬ ‫همواره بر ان تاکید داش��ته و مراقب گردش س��الم امور‬ ‫بوده ان��د‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬تصوی��ب قوانین جدید و مقتضی‪ ،‬‬ ‫اصالح قوانین قبلی ‪ ،‬انتخاب روش های مناسب واگذاری‪ ،‬‬ ‫شفاف س��ازی فرایند واگذاری ها‪ ،‬توانمندس��ازی بخش‬ ‫خصوص��ی و نظارت بر عملک��رد ان از جمله اقدام هایی‬ ‫ب��وده که مورد توجه مس��ئوالن خصوصی س��ازی در ان‬ ‫کش��ورها قرار گرفته اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬در کش��ورهای‬ ‫درحال توس��عه یا توس��عه نیافته‪ ،‬به دلیل وارداتی بودن‬ ‫اندیش��ه های دولت رفاهی‪ ،‬رویکرد های اداری‪ ،‬س��یطره‬ ‫نگرش دولت گرا و اس��تیالی دیرینه دولت بر اقتصاد‪ ،‬در‬ ‫عمل ساختار کالن و قابلیت های داخلی با شرایط مطلوب‬ ‫مورد نظر دولت ها‪ ،‬فاصله زیادی پیدا می کنند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫به دلیل نبود تعامل مناس��ب اس��تراتژی با ساختار کالن‬ ‫داخلی‪ ،‬فرایند خصوصی س��ازی با چالش ها و بحران های‬ ‫مدیریتی‪ ،‬اقتصادی و حتی اجتماعی قابل توجهی روبه رو‬ ‫می شود‪ .‬بنا به تعریفی مشهور «خصوصی سازی فرایندی‬ ‫اس��ت که در ان کارایی مکانیس��م ب��ازار‪ ،‬حیات دوباره‬ ‫پیدا می کن��د و عملکرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش‬ ‫عموم��ی در بوته ازمون قرار می گی��رد و در این فرایند‬ ‫می تواند منجر به محدود شدن مالکیت یا مدیریت برخی‬ ‫واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و واگذاری ان به‬ ‫ن و اساسی ترین‬ ‫مکانیس��م بازار ش��ود»‪ ،‬یکی از مهم تری ‬ ‫اهداف خصوصی س��ازی‪ ،‬واگذاری شرکت ها و بخش های‬ ‫گوناگ��ون دولت��ی ب��ه بخ��ش خصوصی ب��رای کاهش‬ ‫تصدی گری های دولت و چابک سازی بنگاه ها بوده است‪.‬‬ ‫به عقید ه بس��یاری از فعاالن اقتصادی کشور‪ ،‬این هدف‬ ‫نه تنها محقق نش��ده‪ ،‬بلکه از مسیر اصلی خود نیز خارج‬ ‫ش��ده تا جایی که می توان گفت‪ ،‬در حال حاضر مس��ئله‬ ‫خصوصی سازی مانند بس��یاری دیگر از مسائل کشور به‬ ‫کالف سردرگمی تبدیل شده است‪ .‬اگر بخواهیم فرایند‬ ‫خصوصی س��ازی را بازنگری و به سمت خصوصی سازی‬ ‫واقعی حرک��ت کنیم‪ ،‬باید وضعیت فضای کس��ب وکار‬ ‫بهبود یابد‪ ،‬س��اختارهای بروکراس��ی پیچیده برطرف و‬ ‫س��اختارهای حقوق��ی‪ ،‬قانونی و قضایی کش��ور اصالح‬ ‫ش��ود تا بتواند در توس��عه خصوصی سازی واقعی‪ ،‬کمک‬ ‫قابل توجهی به اقتصاد عمومی کشور کند‪ .‬باوجود اینکه‬ ‫اهداف مربوط خصوصی س��ازی‪ ،‬از یک تئوری اقتصادی‬ ‫اس��تخراج می ش��وند که بنیان بس��یار ق��وی در ادبیات‬ ‫اقتصادی دارد‪ ،‬اما فرایند خصوصی سازی در اقتصاد ایران‬ ‫در مس��یر اصولی و درست حرکت نکرد و همان طور که‬ ‫در حال حاضر ش��اهدیم نه تنها خصوصی سازی به تحقق‬ ‫اهداف پیش بینی ش��ده منجر نشده‪ ،‬بلکه به چالش های‬ ‫بسیاری در اقتصاد ایران دامن زده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سیاست های کالن بازرگانی اصالح شود‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1256‬‬ ‫پیاپی ‪2574‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش‬ ‫دستفروشان‬ ‫به شرط همکاری‬ ‫شهرداری‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از امادگی هتل ها برای نوروز گزارش می دهد‬ ‫‪ 31‬استان اماده میزبانی از مسافران نوروزی‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫پیاده یا س��واره‪ ،‬به بلند ترین خیابان خاورمیانه‬ ‫(خیابان ولیعصر) که می رسی‪ ،‬مانند روال هر سال‬ ‫یا ش��اید کمی بدتر‪ ،‬گام به گام‪ ،‬ادم هایی را در حال‬ ‫یخ زدن می بین��ی‪ .‬این قصه خیابان های زیادی در‬ ‫سطح شهرهای ما است‪ .‬انها که نمی دانی اهل کدام‬ ‫شهر هس��تند اما به طور حتم از سر شکم سیری یا‬ ‫س��ودجویی در این هوای س��رد برای دستفروشی‬ ‫جمع نش��ده اند‪ .‬وضعیت زن های نشسته در میان‬ ‫بساط های چند مترمکعبی پارچه ای بد تر است‪ .‬با‬ ‫معذوریت میان مردانی با چهره های افتاب سوخته‬ ‫زمخت نشس��ته و ت�لاش می کنن��د به نوعی خود‬ ‫را ب��ه بی خیال��ی بزنن��د؛ در براب��ر زمین س��ردی‬ ‫ک��ه روی ان نشس��ته اند مقاومت کنند و از س��وی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬اماده مبارزه تن به ت��ن با درگیری هایی که‬ ‫جزئی از ش��غل دستفروشی اس��ت‪ ،‬شده اند‪ .‬انها از‬ ‫همه چیز گذش��ته تا اینجا نشس��ته اند‪ .‬مردان هم‬ ‫هر ک��دام قصه ای دارن��د؛ یکی ان ق��در این کار را‬ ‫تک��رار کرده که دیگر برایش عادی ش��ده و دیگری‬ ‫از انجایی که نخس��تین س��ال اس��ت که به جمع‬ ‫بس��اط کن ها پیوسته‪ ،‬نشانه هایی از خجالت زدگی‬ ‫یا دس��تپاچگی را در چهره اش می توان دید‪ .‬بساط‬ ‫کردن و دستفروشی برای اقتصاد ملی افت زا است؛‬ ‫در ش��ان مصرف کنندگان نیس��ت و از همه مهم تر‬ ‫اینکه در ش��ان بس��اط کنندگان نیز نیست‪ .‬این را‬ ‫همه می دانیم اما این کالف س��ردرگم را چه کسی‬ ‫بای��د جم��ع کند؟ هر س��ال در این ایام س��ال بین‬ ‫اصناف و ش��هرداری اختالف نظر ها و نشست های‬ ‫گوناگون ش��کل می گیرد‪ .‬یک��ی می گوید‪« :‬اجازه‬ ‫دهید ساماندهی ش��ان کنیم» و دیگری می گوید‪:‬‬ ‫«نکنید»‪ .‬ذهن اذهان عمومی هم به خوبی یا بدی‬ ‫ایندستفروشی هاوبساطکردن هامشغولمی شود‬ ‫اما هیچ وقت‪ ،‬نمی توان به یک نتیجه قطعی رس��ید‬ ‫که ایا باید این افراد س��اماندهی ش��وند؟ ایا باید از‬ ‫این نوع کارها جلوگیری شود یا اینکه باید دست از‬ ‫سرشان برداشت؟ اما اگر کمی عمیق تر نگاه کنیم‬ ‫ش��اید پاسخ چیز دیگری باش��د‪ .‬اگر شهرداری در‬ ‫طول س��ال با اصناف مهربان تر باش��د و در گرفتن‬ ‫عوارض گوناگ��ون به اعتراض ه��ای صنفی توجه‬ ‫کند‪ ،‬اگر ش��رایط خروج صن��وف االینده به خارج‬ ‫از ش��هر را با تدارک فضایی مناس��ب تسهیل کند‪،‬‬ ‫اگ��ر صنوف حمل و نقل را به س��امان تر اداره کند و‬ ‫اگر‪ ...‬ش��اهد بیکاری تعداد زیادی از جامعه صنفی‬ ‫نخواهیم بود و در روزهای پایانی سال‪ ،‬دستفروشان‬ ‫کمتری داش��ته و چنی��ن بحث هایی بین اصناف و‬ ‫شهرداری درباره دستفروش��ان و بساط کنندگان‬ ‫نخواهیم داش��ت و البته مردمان م��ان نیز با دیدن‬ ‫چنی��ن بس��اط های نامرت��ب و غیربهداش��تی از‬ ‫مدیریت شهری دل چرکین نمی شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گالیهازبرپایی‬ ‫نمایشگاه هایی‬ ‫بدون تایید کاال‬ ‫رئیس ات��اق اصناف‬ ‫ته��ران ب��ا تاکی��د ب��ر‬ ‫پلمب نمایش��گاه های‬ ‫بدون مج��وز در تهران‪،‬‬ ‫و با اش��اره به غیرقانونی‬ ‫برگ��زاری‬ ‫ب��ودن‬ ‫نمایش��گاه های عرضه‬ ‫کاال در تهران به جز ‪ ۳‬نمایشگاه دارای مجوز‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برگزاری نمایشگاه های مشابه نمایشگاه های‬ ‫بهاره خالف مصوبه شورای تامین استانداری تهران‬ ‫است و با همکاری نهاد های مسئول‪ ،‬نمایشگاه های‬ ‫دیگری که فاقد مجوز هستند‪ ،‬پلمب خواهند شد‪.‬‬ ‫قاس��م نوده فراهانی در گفت وگو با تس��نیم‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه نمایش��گاه جدید ش��هرداری تهران با عنوان‬ ‫نمایش��گاه زنان و تولید ملی نیز از جمله این موارد‬ ‫اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬همکاران م��ا در حال بررس��ی این‬ ‫نمایشگاه هس��تند تا مشخص شود این نمایشگاه‪،‬‬ ‫ب��رای زنان سرپرس��ت خانوار اس��ت ی��ا تاجران و‬ ‫اصناف‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق اصناف ته��ران با تاکید ب��ر اینکه‬ ‫این نمایش��گاه و نمایش��گاه های از ای��ن نوع مجوز‬ ‫برگزاری ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه این نمایشگاه ها‬ ‫خالف قانون برپا ش��ده و روند قیمت گذاری کاالها‬ ‫و کیفیت کاالهای عرضه ش��ده در انها مش��خص‬ ‫است‪.‬‬ ‫فراهان��ی ب��ا گالی��ه از برپای��ی این نمایش��گاه‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬م��ا در نشس��ت چن��د هفته‬ ‫گذش��ته ای که با ش��هردار تهران داش��تیم هم از‬ ‫ش��هردار تهران درخواست کردیم که شهرداری از‬ ‫دادن مجوز برای برپایی این نمایشگاه ها خودداری‬ ‫کند و شهردار تهران هم این موضوع را قبول کرد‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جمشید حمزه زاده‬ ‫ولی تیموری‬ ‫محمدعلی فرخ مهر‬ ‫شاهرخ محمدزاده‬ ‫پیش بینی ها درست بود؛ با باال رفتن هزینه سفرهای‬ ‫خارجی در س��ال جاری‪ ،‬سفرهای داخلی در ایام نوروز‬ ‫افزایش چش��مگیری خواهد داشت‪ .‬اگرچه هنوز نوروز‬ ‫و س��فرهایش اغاز نشده‪ ،‬اما امار رزرو هتل ها گواه این‬ ‫موضوع اس��ت‪ .‬حال پرسش این اس��ت که استان های‬ ‫کش��ور چقدر امادگی این حجم از سفر های هموطنان‬ ‫را دارند؟ امادگی استان ها برای میزبانی از مسافران در‬ ‫حوزه های گوناگونی از مراک��ز دیدنی‪ ،‬موزه ها‪ ،‬مناطق‬ ‫سرسبز گردش��گرپذیر‪ ،‬بوم گردی ها و حتی رستوران ها‬ ‫معن��ا می یابد‪ ،‬اما در صدر ای��ن برنامه ریزی ها‪ ،‬امادگی‬ ‫هتل ها و مهانپذیر ها قرار گرفته است‪ .‬به نظر می رسد‪،‬‬ ‫به جز مس��ئوالن و فعاالن حوزه گردشگری و هتلداری‪،‬‬ ‫یا حتی شاید بیش از انها‪ ،‬مردم خود پیش بینی حجم‬ ‫باالی س��فرهای داخلی را کرده اند و از انجایی که از پر‬ ‫بودن فضای استان های شمالی اطمینان دارند‪ ،‬این بار‬ ‫استان های جنوبی را مقصد سفر خود قرار داده اند‪.‬‬ ‫رئیس جامعه هتلداران کش��ور در این باره اظهارکرد‪:‬‬ ‫رزرو هت��ل در اس��تان های جنوبی و ش��هرهایی مانند‬ ‫کیش و قشم نسبت به سال گذشته بیشتر است‪ .‬هنوز‬ ‫برخی استان ها امار مسافران نوروزی را اعالم نکرده اند‬ ‫و وضعیت شان معلوم نیست‪ ،‬اما در مجموع پیش بینی‬ ‫ما این اس��ت که وضعیت اش��غال هتل ها بهتر از سال‬ ‫گذشته اس��ت‪ .‬البته هر چه به عید نزدیک تر می شویم‬ ‫راحت تر می توان در این باره نظر داد چون تعداد رزروها‬ ‫بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫جمش��ید حمزه زاده به مهر گفت‪ :‬ما تصور می کنیم‬ ‫امسال از اس��تان های جنوبی و استان کرمان استقبال‬ ‫زیادی شود‪ .‬چون امار رزرو در این استان ها بسیار خوب‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬میزان اشغال هتل ها در سال ‪۹۷‬نسبت به‬ ‫س��ال ‪۹۶‬کمتر بود که امسال جبران خواهد ش د و این‬ ‫موضوع از وضعیت درخواس��ت رزروهای انجام شده در‬ ‫ماه بهمن و اسفند مشخص است‪.‬‬ ‫به طور تقریبی هر سال هتلداران اعالم می کنند هیچ‬ ‫افزایش نرخی در ایام عید نخواهند داش��ت و این گران‬ ‫ش��دن هتل ها در مهر ماه اتف��اق می افتد‪ ،‬اما همچنان‬ ‫ش��اهد هس��تیم برخی هتلداران در ای��ام عید تا جایی‬ ‫ک��ه می توانند نرخ ها را باال می برند چون مس��افری که‬ ‫جای اقام��ت ندارد‪ ،‬به هر دری می زند و حاضر اس��ت‬ ‫ه��ر قیمتی بپردازد تا خود و خان��واده اش مکانی برای‬ ‫اقامت داشته باشند‪ .‬برخی هتلداران نیز از این موضوع‬ ‫سوءاستفاده می کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن باره‪ ،‬حمزه زاده با تاکید بر اینکه امس��ال هم‬ ‫افزایش نرخ نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬هتل ها به طور معمول در ایام‬ ‫سال تا ‪ ۶۰‬درصد هم تخفیف می دهند‪ .‬اما در ایام عید‬ ‫این تخفیف را بر می دارند‪ .‬این موضوع به بحث عرضه و‬ ‫تقاضا بر می گردد‪ .‬وقتی تقاضا زیاد باشد هتلدار همان‬ ‫نرخ مصوب را می دهد اما مردمی که پیش تر نرخ هتل‬ ‫را ب��ا تخفیف ارائه ش��ده می دانس��تند‪ ،‬تصور می کنند‬ ‫که ان هتلدار در عید هزینه خود را گران کرده اس��ت‬ ‫در حال��ی که این طور نیس��ت و هم��ان نرخ مصوب را‬ ‫می گیرد‪ .‬با این وجود اگر هتلداری خارج از نرخ مصوب‬ ‫اقدام به گران کردن اتاق هتل کرد‪ ،‬مسافران می توانند‬ ‫ای��ن موضوع را با جامعه هتلداران ان اس��تان در میان‬ ‫بگذارن��د همکاران ما هم به این موضوع رس��یدگی و با‬ ‫ان برخورد می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹میزبانی از گردشگران نوروزی‬ ‫سیدمصطفی فاطمی‬ ‫معاون گردش��گری و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی‬ ‫خدم��ات س��فر گف��ت‪ :‬ب��ه خدم��ت گرفت��ن تمامی‬ ‫ظرفیت های گردش��گری براس��اس تعامل فرابخشی و‬ ‫برنامه های اجرایی در دس��ت اقدام ویژه ایام نوروز ‪، ۹۸‬‬ ‫نش��ان از امادگی کامل ‪ ۳۱‬استان کش��ور در میزبانی‬ ‫شایس��ته از گردش��گران نوروزی دارد‪ .‬به گزارش ایرنا‬ ‫ط عموم��ی معاونت گردش��گری‪ ،‬ولی تیموری‬ ‫از رواب�� ‬ ‫در ارتباط مس��تقیم از طریق ویدئوکنفرانس با دبیران‬ ‫س��تادهای اجرایی خدمات س��فر گفت‪ :‬پاس��خگویی‬ ‫س��ریع و شایس��ته به نیاز گردش��گران در زمینه های‬ ‫گوناگ��ون در راس امور اجرایی اس��تان ها قرار دارد که‬ ‫یکی از اصلی ترین این موارد تس��ریع در پاسخگویی به‬ ‫گزارش های مردمی (شکایت ها) و نیز بررسی پیشنهادها‬ ‫در اس��تفاده از خدمات این حوزه به ش��مار می اید‪ .‬وی‬ ‫ث‪‎‬فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫اف��زود‪ :‬اداره های کل میرا ‬ ‫گردش��گری استان های کش��ور موظف به اطالع رسانی‬ ‫س��امانه های ارتب��اط مردم��ی س��تاد در محیط ه��ای‬ ‫اقامت��ی دولتی نیز زیانده هس��تند و اگر خرید خدمت‬ ‫کنند به س��ود انها خواهد ب��ود‪ .‬رئیس اتحادیه هتل ها‬ ‫و هتل اپارتمان های اس��تان تهران اظهارکرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫نهادها و سازمان ها در بیشتر شهرها مراکز اقامتی ایجاد‬ ‫کرده ان��د و حتی اموزش و پرورش نیز س��امانه فروش‬ ‫اینترنتی مراکز اقامتی را راه اندازی کرده است و مدارس‬ ‫را نیز در ایام نوروز کرایه می دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬بخشی از‬ ‫مسافران نیز ازسوی مراکز اقامتی نهادها و سازمان ها و‬ ‫به طور غیرقانونی جذب می شوند‪ .‬فرخ مهر با بیان اینکه‬ ‫‪ ۱۵‬ه��زار نی��روی کار در هتل ه��ا و هتل اپارتمان های‬ ‫اس��تان تهران مش��غول به کار هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد‬ ‫هتلداری در کشور اکنون به وضع اقتصادی کشور گره‬ ‫خورده اس��ت و باید سیاست های تدوین و اجرایی شود‬ ‫تا حاش��یه س��ود صنعت هتلداری در کشور روز به روز‬ ‫کاهش نداشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ مهمانپذیرها در نوروز افزایش ندارد‬ ‫اگرچه هنوز نوروز و س��فرهایش اغاز نشده‪ ،‬اما امار رزرو هتل ها‬ ‫گواه این موضوع اس��ت که با باال رفتن هزینه س��فرهای خارجی در‬ ‫س��ال جاری‪ ،‬س��فرهای داخلی در ای��ام نوروز افزایش چش��مگیری‬ ‫خواهد داشت‬ ‫تحت مدیریت و بخش های تابع خود هس��تند‪ .‬تیموری‬ ‫ادامه داد‪ :‬تلفن گویا و س��امانه ‪ ۰۹۶۲۹‬و نیز اپلیکیشن‬ ‫«نظارت بر خدمات سفر» با امکان دریافت پیشنهادها و‬ ‫گزارش های هموطنان از خدمات سفر از جمله ابزارهای‬ ‫ط مردمی به شمار می ایند و تسریع در پاسخگویی‬ ‫ارتبا ‬ ‫موارد ثبت شده در اولویت برنامه های ستادهای اجرایی‬ ‫خدمات س��فر هر اس��تان قرار می گیرد‪ .‬وی همچنین‬ ‫اطالع رس��انی اخبار‪ ،‬رویدادها و برنامه های نوروزی هر‬ ‫استان در درگاه اینترنتی ‪ www. stsi.ichto.ir‬را نیز‬ ‫در دس��تور کار مدیران کل اداره ه��ای میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردش��گری به عنوان دبیران ستادهای‬ ‫اجرایی خدمات س��فر استان ها قرار داد تا بر مبنای ان‬ ‫گردش��گران نوروزی بتوانند با اگاهی و کسب اطالعات‬ ‫الزم سفری مطلوب را تجربه کنند‪ .‬رئیس ستاد مرکزی‬ ‫هماهنگی خدمات س��فر در این ارتباط همزمان تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬از ظرفی��ت بخش خصوصی به ویژه تش��کل های‬ ‫گردش��گری در قالب کارگروه های تخصصی ستادهای‬ ‫اجرایی اس��تان بیش از پیش اس��تفاده ش��ود تا از این‬ ‫طریق هم رضایتمندی هموطنان در س��طحی وس��یع‬ ‫فراهم شود و هم تشکل ها نقش پویاتری در این عرصه‬ ‫ایفا کنند‪ .‬تیموری همچنین با اشاره به اینکه زمان اغاز‬ ‫به کار «نوروزگاه» ها از ‪ ۲۸‬اس��فند اعالم ش��ده‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬با برپایی نوروزگاه ها در محل های پرتردد و عمومی‬ ‫اس��تان های کش��ور‪ ،‬تجمیع امکانات فرابخشی اعضای‬ ‫ستاد در راستای برپایی برنامه های فرهنگی و هنری و‬ ‫غنی س��ازی اوقات فراغت گردشگران انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون گردش��گری در پایان ضمن قدردانی از برنامه ها‬ ‫و تمهیدات به عمل امده در س��تادهای اجرایی خدمات‬ ‫س��فر اس��تان های کش��ور‪ ،‬میزان امادگی در میزبانی‬ ‫شایسته از گردشگران نوروزی را مطلوب ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵۰‬درصد تخفیف در هتل های تهران‬ ‫رئیس اتحادی��ه هتل ها و هتل اپارتمان های اس��تان‬ ‫تهران بی��ان کرد‪ :‬ن��رخ هتل ه��ا و هتل اپارتمان ها در‬ ‫نوروز ‪ ۹۸‬نه تنها افزایش نرخ ندارد‪ ،‬بلکه با کاهش ‪۵۰‬‬ ‫درصدی نیز همراه اس��ت‪ .‬مهمانانی که از ‪ ۲۸‬اسفند تا‬ ‫پای��ان نوروز به تهران س��فر کنند‪ ،‬می توانند از تخفیف‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی هتل ها و هتل اپارتمان ها برخوردار باشند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ات��اق اصناف تهران‪،‬‬ ‫محمدعلی فرخ مه��ر‪ ،‬گفت هتل ها و هتل اپارتمان ها از‬ ‫شهریور مجاز بوده اند که تا ‪ ۱۵‬درصد نرخ ها را افزایش‬ ‫دهند اما به دلیل رکودی که بر صنعت هتلداری کشور‬ ‫حاکم ش��ده اس��ت نرخ ها با تخفیف ه��ای از ‪ ۲۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫درص��دی نیز همراه اس��ت‪ .‬فرخ مهر گف��ت‪ :‬در تمامی‬ ‫س��ایت های انالین‪ ،‬ن��رخ هتل ه��ا و هتل اپارتمان های‬ ‫ته��ران حداق��ل ب��ا تخفی��ف ‪ ۳۰‬درصدی نس��بت به‬ ‫تعرفه ها اعالم ش��ده اس��ت و در نوروز نی��ز تخفیف ها‬ ‫ت��ا ‪ ۵۰‬درصد افزای��ش خواهد داش��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در س��ایر شهرها نیز ممکن اس��ت هتل ها رقمی را که‬ ‫مجاز ب��ه افزایش بوده ان��د‪ ،‬اعمال نکرده باش��ند و در‬ ‫نوروز به دلیل اوج مس��افر ان را اعمال کنند که تخلف‬ ‫نیس��ت و در فصل های کم مسافر و کم سفر افزایش نرخ‬ ‫مجاز را انجام نداده اند و در ماه های پرس��فر و پرمسافر‬ ‫رق��م مجاز را اعمال کرده ان��د‪ .‬رئیس اتحادیه هتل ها و‬ ‫هتل اپارتمان های اس��تان تهران تصری��ح کرد‪ :‬هتل ها‬ ‫به ط��ور معمول پیک و غیرپیک دارند و برای داش��تن‬ ‫توجیه اقتصادی ت�لاش می کنند تا نرخ ها را به گونه ای‬ ‫تنظیم کنند که پاس��خگوی هزینه ها باشد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تهران به طور معمول ش��هری مس��افرپذیر نیست و در‬ ‫ن��وروز با کاه��ش ورودی مس��افر همراه اس��ت اما در‬ ‫فصل های دیگر مس��افرانی با اه��داف تجاری یا افرادی‬ ‫که کار اداری دارند‪ ،‬به ان سفر می کنند به همین دلیل‬ ‫اعضای اتحادیه تصمیم گرفته اند نرخ ها نس��بت به ایام‬ ‫سال با تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی همراه باشد تا بتوان حقوق‬ ‫و دستمزد کارگران را تا پایان فروردین تامین کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رزرو ‪ ۱۰‬درصد ظرفیت هتل های تهران‬ ‫رئیس اتحادی��ه هتل ها و هتل اپارتمان های اس��تان‬ ‫تهران با بیان اینکه اقتصاد گردشگری در بخش داخلی‬ ‫به اقتصاد و معیش��ت خانوارها گره خورده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فق��ط ‪ ۱۰‬درصد هتل ه��ای تهران تا کن��ون برای ایام‬ ‫نوروز رزرو ش��ده که رقم بسیار ناچیزی است و استان‬ ‫تهران به دلیل انکه مس��افرپذیر نیست در این ماه ها با‬ ‫مشکالت بیش��تری روبه رو شده است‪ .‬درحالی که نرخ‬ ‫یک اتاق دو تخته در هتل ‪۳‬ستاره ممتاز با صبحانه در‬ ‫ای��ام نوروز ‪ ۲۵۳‬هزار تومان اس��ت تا کنون ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫ظرفیت هتل های تهران برای نوروز‪ ۹۸‬خالی است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬میانگین ورودی مسافر به ویژه گردشگر خارجی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬نسبت به س��ال ‪ ۹۶‬با افزایش همراه بوده‬ ‫است؛ اما تعداد ورودی به هتل ها با کاهش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫همراه است این موضوع نشان می دهد مسافران از مراکز‬ ‫غیرمجاز مانند اپارتمان های مبله یا خانه های مسکونی‬ ‫که مج��وز ندارند‪ ،‬اس��تفاده کرده ان��د‪ .‬فرخ مهر گفت‪:‬‬ ‫بسیاری از نهاد ها و سازمان ها در سال های گذشته برای‬ ‫خود مراکز اقامتی و تفریحی س��اخته اند که بر اقتصاد‬ ‫هتل ه��ا در کش��ور تاثیر منفی داش��ته و این در حالی‬ ‫اس��ت در هیچ جای جهان سازمان ها مجاز به ساختن‬ ‫هتل و مرکز اقامتی برای خود نیستند و به طور معمول‬ ‫اداره ه��ا و مراکز دولت��ی در قراردادهایی که با هتل ها‬ ‫منعق��د می کنند مراک��ز اقامتی کارکن��ان خود را چه‬ ‫برای ماموریت های کاری یا س��فر تامین می کنند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این در حالی اس��ت که بسیاری از این مراکز‬ ‫اغاز پویش «عیدانه سازمانی» برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور‬ ‫شرکت اس��یاتک به مناس��بت فرارس��یدن نوروز‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ب��رای ‪ ۵۰۰‬بنگاه‪ ،‬س��ازمان و ش��رکت مطرح‬ ‫کشور هدیه ویژه ای در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اس��یاتک‪ ،‬این ش��رکت با‬ ‫هدف ایجاد همدلی با سایر بنگاه های اقتصادی و ارائه‬ ‫تسهیالت نوروزی ویژه کارکنان سازمان ها‪ ،‬پویشی را‬ ‫با عنوان «عیدانه س��ازمانی» از ‪ ۱۱‬اس��فند در سراسر‬ ‫کشور برگزار می کند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬در پویش عیدانه س��ازمانی‬ ‫اسیاتک‪ ،‬س��رویس های اینترنت پرسرعت ‪ADLS،‬‬ ‫‪ ،TD-LTE‬بس��ته های ترافیک��ی و تلف��ن ثاب��ت با‬ ‫قابلیت جابه جایی (اس��یاتل) با تخفیف ویژه‪ ،‬اشتراک‬ ‫رایگان ‪ ،IPTV&VOD‬بسته های مسافرتی مانند‬ ‫تخفیف بلیت مس��افرت های داخل��ی و تخفیف روی‬ ‫هزینه هتل های داخلی به درخواس��ت کنندگان ارائه‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫شرکت اس��یاتک به عنوان برترین اپراتور ارتباطات‬ ‫ثابت کشور در نظر دارد با ارائه این طرح‪ ،‬سطح رضایت‬ ‫هموطن��ان از کیفیت زندگی را ارتقا داده و کامل ترین‬ ‫سبد خدمات ارتباطی را با تسهیالت ویژه برای استفاده‬ ‫کارگران و کارمندان س��ازمان ها در اختیار ایشان قرار‬ ‫ده��د‪ .‬این گزارش حاکی اس��ت رونق گردش��گری‪،‬‬ ‫فعال س��ازی واحدهای خرد‪ ،‬کالن و محلی در صنعت‬ ‫گردش��گری و ایجاد سهولت در مسافرت های نوروزی‬ ‫کارمن��دان از جمله دس��تاوردهای این طرح اس��ت و‬ ‫ش��رکت اس��یاتک به عنوان برترین اپراتور ارتباطات‬ ‫ثابت کشور در راستای ماموریت خود که بهبود زندگی‬ ‫و کار از طریق رشد و تسهیل ارتباطات با ارائه خدمات‬ ‫با کیفی��ت‪ ،‬قابل اعتماد و فراگیر اس��ت‪ ،‬اقدام به ارائه‬ ‫این تسهیالت کرده اس��ت‪ .‬عالقه مندان‪ ،‬سازمان ها‪،‬‬ ‫اداره ها و ش��رکت ها می توانند برای کس��ب اطالعات‬ ‫بیشتر با شماره تماس ‪ ۱۵۴۴‬داخلی ‪۱۴۱۱‬و ‪۱۴۱۲‬و‬ ‫‪ ۱۴۱۳‬یا نشانی ایمیل ‪marketing@asiatech.‬‬ ‫"‪ ir‬واح��د بازاریاب��ی ای��ن ش��رکت ارتب��اط برق��رار‬ ‫کنن��د‪ .‬همچنین س��رویس ها به این ش��رح اس��ت‪:‬‬ ‫«سرویس ‪ ۱۲‬گیگ ‪ ۱۲‬ماهه ‪۱۲‬هزار تومان برای ارائه‬ ‫به کارکنان س��ازمان های طرف قرارداد با اسیاتک»‪،‬‬ ‫«خدم��ات تلفن ثاب��ت ‪۳۰‬هزار تومان»‪ ،‬پین اس��نپ‬ ‫تریپ (تا س��قف ‪۳۰‬هزار توم��ان) و فیلم نت (یک ماه‬ ‫اشتراک رایگان)»‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مهمانپذیران اس��تان تهران نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ن��رخ مهمانپذیرها در ایام ن��وروز افزایش نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬اخرین نرخ مجاز برای افزایش قیمت ها در مهر‬ ‫‪ ۹۷‬و حدود ‪ ۱۵‬درصد بوده اس��ت‪ .‬شاهرخ محمدزاده‬ ‫در گفت وگو با پانا‪ ،‬با بیان اینکه بس��یاری از هزینه های‬ ‫مهمانپذیرها با افزایش نرخ روبه رو ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه‬ ‫مواد ش��وینده تا حدود ‪ ۳۰۰‬درصد افزایش یافته است‬ ‫و در کن��ار افزای��ش نرخ ناچیز به دلی��ل رکود حاکم بر‬ ‫این صنعت‪ ،‬ناچار به ارائه تخفیف برای جذب مش��تری‬ ‫هس��تند و ادامه این روند متضررش��دن سرمایه گذاران‬ ‫را به دنب��ال دارد‪ .‬رئیس اتحادیه مهمانپذیران اس��تان‬ ‫تهران با اش��اره به کاهش ‪ ۳۰‬درصدی ورودی مس��افر‬ ‫ب��ه مهمانپذیرها گفت‪ ۳ :‬هزار نفر نیروی مش��غول به‬ ‫کار در مهمانپذیرهای ته��ران وجود دارد و ‪ ۱۵۰۰‬نفر‬ ‫اش��تغال غیرمستقیم مرتبط با صنعت مهمانپذیری در‬ ‫اس��تان تهران ایجاد شده اس��ت و از دولت می خواهیم‬ ‫فک��ری ب��رای رون��ق گردش��گری در کش��ور داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬تغیی��ر کارب��ری مهمانپذیرها کار‬ ‫س��اده ای نیس��ت و متولیان این بخش بای��د تدابیری‬ ‫داش��ته باش��ند تا این بخش از رونق برخوردار ش��ود و‬ ‫اقتص��اد هتل ها و مهمانپذیرها نباید به ایام نوروز و ایام‬ ‫اوج سفر گره بخورد‪ .‬هتل ها و مهمانپذیر های ایران یکی‬ ‫پس از دیگری پر می شوند اما بیم ان می رود که تعداد‬ ‫این مراکز به اندازه مس��افران نباش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود مسئوالن ش��هری‪ ،‬پیش بینی های دقیق تری از‬ ‫تعداد و وضعیت مراکز اقامتی مس��افران داشته باشند‪.‬‬ ‫البت��ه کارهای��ی هم در این زمینه انجام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬در اس��تان یزد ک��ه به گفته مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری این استان‬ ‫ظرفیت هتل ها و مراکز اقامتی یزد تا پایان اردیبهشت‬ ‫پر ش��ده‪ ،‬کارهای جدیدی برای اسکان مسافران انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬س��یدمصطفی فاطمی در نشس��ت‬ ‫س��تاد اجرایی س��فرهای نوروزی اس��تان یزد گفت‪ :‬با‬ ‫بهره برداری از ‪ ۷۵‬پروژه گردش��گری در س��ال جاری‪،‬‬ ‫ظرفی��ت مراکز اقامتی اس��تان یزد ب��ه ‪ ۱۰‬هزار مورد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری‬ ‫اس��تان یزد با اش��اره روند رو به رشد ورود گردشگران‬ ‫به اس��تان نیاز به تعداد بیش��تر مراک��ز اقامتی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برای نوروز ‪ ۹۸‬در س��طح اس��تان ‪ ۵۷۹‬تخت در‬ ‫هتل ه��ا‪ ۹۰ ،‬تخ��ت در هتل اپارتمان ها‪ ،‬ه��زار و ‪۷۳۶‬‬ ‫تخت در واحدهای بوم گردی‪ ۲۸۰ ،‬تخت در کمپ های‬ ‫کویرنوردی‪ ۱۴۰ ،‬تخت در کمپ های گردش��گری و ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬تخت نیز در مجتمع های گردشگری برای‬ ‫گردشگران پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫فاطم��ی با بیان اینک��ه از ظرفیت ه��ای دیگری نیز‬ ‫برای اس��کان مسافران و گردش��گران در سطح استان‬ ‫در صورت نیاز اس��تفاده خواهد ش��د‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫خوابگاه ها و مهمانسراهای نهاد های دولتی و سایر مراکز‬ ‫نیز تا ‪ ۲۵‬هزار نفر را می توانند اسکان دهند‪.‬‬ ‫وی خانه های مس��افر را فرصتی برای پاسخگویی به‬ ‫نیاز اقامتی گردش��گران برش��مرد و ابرازکرد‪ ۱۱ :‬هزار‬ ‫نفر در خانه های مسافر و بیش از ‪ ۲۰‬هزار نفر در سطح‬ ‫مدرسه ها می توانند اسکان یابند‪ .‬چنین اقدام هایی باید‬ ‫در تمامی اس��تان ها انجام شود تا س��یل مسافرانی که‬ ‫پیش بینی می شود‪ ،‬بدون اسکان موقت باقی نمانند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1256‬‬ ‫پیاپی ‪2574‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫با حمایت های مالی بانک سینا محقق شد‬ ‫ایجاد ‪ ۱۱‬هزار فرصت شغلی در روستاها‬ ‫بح��ث اش��تغال هم��واره از مهم تری��ن چالش های‬ ‫اقتصاد ایران در س��ال های اخیر به ش��مار رفته است‪.‬‬ ‫ش ش��ده تا راهکار مناسبی‬ ‫در این سال ها همیشه تال ‬ ‫برای این مهم ارائه ش��ود تا بلکه اقتص��اد رونق بگیرد‬ ‫و بیکاری کاهش یابد‪ .‬در س��ال های گذش��ته هم برای‬ ‫ایجاد اش��تغال به ویژه در مناطق روس��تایی‪ ،‬عشایری‬ ‫و کمتر توس��عه یافته‪ ،‬تالش هایی ش��د و بانک ها نیز به‬ ‫عنوان یک��ی از بخش های مهم و اثر گذار در این بخش‬ ‫اقدام ه��ای حمایتی را انجام دادن��د‪ .‬در این بین بانک‬ ‫س��ینا نیز ب��ه عنوان یک��ی بانک های اثر گ��ذار در این‬ ‫حوزه‪ ،‬تالش زیادی کرده تا بتواند با حمایت های مالی‬ ‫و انعق��اد قرار داد با س��ایر نهاد ها گامی برای تحقق این‬ ‫ه��دف بردارد‪ .‬با همین رویکرد نیز این بانک توانس��ت‬ ‫تا پایان بهمن امس��ال تمامی طرح هایی که از س��وی‬ ‫معاونت عمرانی اس��تانداری ها معرفی ش��ده اس��ت را‬ ‫بررس��ی و مش��ارکت در ‪ ۳۰۰۷‬طرح با سرمایه گذاری‬ ‫بیش از ‪ ۱۵‬هزار میلیارد ریال را مصوب کند‪.‬‬ ‫ان طور که امید ش��میرانی‪ ،‬سرپرس��ت معاونت امور‬ ‫اعتبارات و نظارت بانک سینا در تشریح اقدام های این‬ ‫بانک در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته می گوید‪،‬‬ ‫این بانک تا کنون سرمایه گذاری ‪ ۲۵۸۱‬طرح را از میان‬ ‫‪ ۳۰۰۷‬ط��رح مصوب اغاز کرده که از بین قراردادهایی‬ ‫ک��ه بانک در انه��ا مش��ارکت ک��رده‪ ۱۶۱۵ ،‬طرح به‬ ‫بهره برداری رس��یده که با اجرای ان برای ‪ ۱۱.۰۹۷‬نفر‬ ‫فرصت شغلی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫به گفته شمیرانی‪ ،‬هدف بانک در پرداخت تسهیالت‬ ‫اش��تغالزایی تا پایان س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬بس��تن ق��رارداد و‬ ‫مشارکت در ‪ ۳۰۰۰‬طرح در کل روستاهای کشور است‬ ‫که با همت بلند کارکنان بانک سینا به این مهم دست‬ ‫خواهیم یافت‪.‬‬ ‫مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €در س�ال های اخیر‪ ،‬بانک س�ینا در راس�تای‬ ‫ایف�ای مس�ئولیت های اجتماع�ی و کم�ک ب�ه‬ ‫توسعه و رونق اش�تغال کشور‪ ،‬اعطای تسهیالت‬ ‫اش�تغالزایی روس�تایی را اولویت سیاس�ت های‬ ‫خ�ود ق�رار داد ه و در این زمینه اقدام به بس�تن‬ ‫تفاهمنامه همکاری با معاونت توسعه روستایی و‬ ‫مناطق محروم ریاست جمهوری و همچنین بنیاد‬ ‫عل�وی کرده اس�ت‪ .‬درباره سیاس�ت فعلی بانک‬ ‫س�ینا در راستای کمک به رونق و توسعه اشتغال‬ ‫در مناطق روستایی و کم برخوردار توضیح دهید؟‬ ‫بنیاد مس��تضعفان در راس��تای ایف��ا و تکمیل نقش‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی خود برای کمک به اقشار ضعیف‬ ‫و توانمندس��ازی روستاها و روس��تاییان در کنار سایر‬ ‫خدماتی که در نقاط محروم کش��ور به اقشار کم درامد‬ ‫ارائ��ه می ده��د‪ ،‬در توافقی ک�� ه پایان س��ال ‪ ۱۳۹۴‬با‬ ‫معاونت توسعه روستایی ریاس��ت جمهوری بسته شد‪،‬‬ ‫تصمیم به پرداخت تس��هیالت با سود پایین‪ ۸ ،‬درصد‬ ‫و بازپرداخت بلند مدت (‪ ۷۲‬ماه) در روس��تاها کرد‪ .‬این‬ ‫بانک س��ینا توانس��ته تا پایان بهمن امس��ال تمامی طرح هایی که از‬ ‫س��وی معاونت عمرانی استانداری ها معرفی شده است را بررسی و‬ ‫مشارکت در ‪ ۳۰۰۷‬طرح با سرمایه گذاری بیش از ‪ ۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال را مصوب کند‬ ‫اق��دام که در ب��رای ایجاد جریان اقتص��ادی در مقابل‬ ‫فعالیت های تولیدی و فع��ال کردن بنگاه های تولیدی‬ ‫غیر فعال یا نیمه فعال و ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری‬ ‫از مهاجرت روستاییان و رونق اقتصادی روستاها انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬با پرداخت ‪ ۵‬درصد از س��ود تسهیالت از سوی‬ ‫بنیاد علوی گام مهم و موثری در ابادانی کشور برداشته‬ ‫است‪ .‬گفتنی است که ‪ ۵‬درصد دیگر از سود ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫این تس��هیالت نیز از س��وی معاونت توسعه روستایی‬ ‫ریاست جمهوری تامین می شود‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬نقش اصلی و موثر این توافق را بانک سینا‬ ‫با تامین سرمایه مورد نیاز و نظارت بر اجرای درست ان‬ ‫بر عهده گرفت که بر همین اساس‪ ،‬سیاست کاری خود‬ ‫را بر پایه توافق حاصل شده تدوین و مسئولیت بررسی‬ ‫طرح های توجیهی از لحاظ بازار‪ ،‬فنی و اقتصادی‪ ،‬ارائه‬ ‫مشاور فنی‪ ،‬مالی و تامین سرمایه مورد نیاز‪ ،‬نظارت بر‬ ‫انجام درست و جلوگیری از انحراف طرح ها و کمک در‬ ‫معرف��ی محصوالت در ب��ازار و در نهایت ایجاد زنجیره‬ ‫تکمیل��ی را بر عهده گرفت که نمونه بارز این حمایت ها‬ ‫در منطقه قلعه گنج است‪.‬‬ ‫€ € در ای�ن تفاهمنام�ه‪ ،‬بان�ک س�ینا در کدام‬ ‫استان ها اقدام به پرداخت تسهیالت کرده و این‬ ‫امر تا چه اندازه توانس�ته در مناطق روستایی به‬ ‫رونق اش�تغال کمک کند؟ تا کن�ون در قالب این‬ ‫سیاست از چند طرح حمایت شده است؟‬ ‫در راس��تای فرمایشات رهبر فرزانه و مدبر در اجرای‬ ‫اقتص��اد مقاومتی و الگ��و قرار دادن ان و در راس��تای‬ ‫اجرای اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تمامی بخش های مختلف بنیاد‬ ‫مس��تضعفان از جمله بخش های اقتصادی‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫دام��داری‪ ،‬انرژی‪ ،‬گردش��گری و س��ایر هلدینگ های‬ ‫بنیاد با حض��ور در منطقه قلعه گنج زنجیره ای کامل را‬ ‫به اجرا گذاش��ت و اقدام به ورود نژادهای اصالح ش��ده‬ ‫بزهای مورسیا اسپانیایی برای نخستین بار به ایران کرد‪.‬‬ ‫ویژگی این نوع بزها نس��بت به سایر بزها در تولید شیر‬ ‫بیشتر و با چربی مناسب‪ ،‬چندقلوزایی‪ ،‬اقتصادی بودن‬ ‫و سازگار بودن با اقلیم منطقه قلعه گنج از توابع استان‬ ‫کرمان است‪ ،‬بانک سینا امکان خرید این گونه از بزها را‬ ‫با پرداخت تس��هیالت یارانه ای برای اهالی منطقه مهیا‬ ‫کرده است‪ ،‬ضمن اینکه بانک با مردم منطقه در کنترل‬ ‫و نظارت بر تسهیالت پرداختی و نظارت بر مصرف ان‬ ‫ب��ه منظور جلوگیری از انحراف و صرف ان در کارهای‬ ‫بی ثمر و کم اهمیت همگام و همراه شده است‪.‬‬ ‫همچنین بنیاد مس��تضعفان با همکاری بانک سینا‬ ‫سرمایه گذاری قابل توجه برای تکمیل چرخه اقتصادی‬ ‫در منطقه به منظور تداوم پایدار فعالیت های اقتصادی‬ ‫در منطق��ه و فراهم کردن ش��رایط و رفع دغدغه برای‬ ‫خانوارها در فروش ش��یر و کس��ب درام��د و به منظور‬ ‫ایجاد انگیزه بین مردم منطقه و باال بردن توان افراد در‬ ‫بازپرداخت بدهی اقدام به ایجاد واحدهای مکمل مانند‬ ‫ت کارخانه تولید پنیر ب��رای فراوری محصوالت‬ ‫س��اخ ‬ ‫تولیدی کرده است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬س��اخت هت��ل منطبق ب��ا فرهنگ‬ ‫منطق��ه‪ ،‬تس��هیل در حمل ونق��ل منطق��ه‪ ،‬ام��کان‬ ‫بهره گی��ری از خدم��ات اینترن��ت پر س��رعت و‪ ...‬از‬ ‫دیگر اقدام هایی اس��ت که در این راس��تا انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬بر اساس تفاهمنامه بسته شده‪ ،‬پرداخت‬ ‫تس��هیالت یارانه ای برای تمام روستاهای کشور برقرار‬ ‫ش��ده و شامل استان یا منطقه خاصی نیست و تا کنون‬ ‫هر استان از بودجه ای بیش از ‪ ۶۵۰‬میلیارد ریال که از‬ ‫سوی بانک سینا تعهد شده‪ ،‬بهره مند شده است‪.‬‬ ‫€ € حمایت ه�ا ی مالی که از این بخش ها کرده اید‬ ‫را به شکل مختصر شرح دهید‪.‬‬ ‫ سهمیه س��ال ‪ ۹۵‬مبلغ ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال‪ ،‬سهمیه‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬مبلغ ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال و س��همیه سال ‪۹۷‬‬ ‫ن اس��ت و با‬ ‫مبل��غ ‪۲۵۰‬میلی��ارد ریال برای هر اس��تا ‬ ‫توجه به نتیجه مثبت اقدام های انجام ش��ده در منطقه‬ ‫قلعه گن��ج‪ ،‬عالوه بر بهره مندی تمامی اس��تان ها از این‬ ‫بودجه تعهد ش��ده برای مناطق ویژه ای به این ش��رح‪،‬‬ ‫بودجه ویژه ای به مبلغ ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال برای ابادانی‬ ‫انها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‪ -۱‬قلعه گنج‪ ،‬استان کرمان(‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال و اجرا‬ ‫شده)؛ ‪ -۲‬چالدران‪ ،‬اس��تان اذربایجان غربی؛ ‪ -۳‬مانه‬ ‫و س��ملقان ‪ ،‬استان خراسان ش��مالی ‪ -۴‬لنده ‪ ،‬استان‬ ‫کهگیلویه و بویر احمد؛ ‪ -۵‬زهک‪ ،‬اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان؛ ‪ -۶‬دلگان‪ ،‬اس��تان سیستان و بلوچستان؛‬ ‫‪ -۷‬قصر قند‪ ،‬استان سیستان و بلوچستان؛ ‪ -۸‬سرو اباد‪،‬‬ ‫اس��تان کردس��تان؛ ‪ -۹‬مراوه تپه‪ ،‬استان گلستان؛ ‪-۱۰‬‬ ‫جزی��ره الرک و بخ��ش احمدی (احمد اب��اد)‪ ،‬اس��تان‬ ‫هرمزگان؛ ‪ -۱۱‬گرمی‪ ،‬اس��تان اردبیل؛ ‪ -۱۲‬شادگان‪،‬‬ ‫استان خوزس��تان؛ ‪ -۱۳‬کوهرنگ‪ ،‬استان چهارمحال و‬ ‫بختیاری؛ ‪ -۱۴‬ملکشاهی‪ ،‬استان ایالم‪.‬‬ ‫€ € ای�ا اه�داف و پیش بینی ه�ای ای�ن بانک در‬ ‫زمین�ه افزای�ش اش�تغال و رونق اقتص�ادی در‬ ‫روستاها محقق شده است؟‬ ‫بانک س��ینا توانس��ته تا پایان بهمن امس��ال تمامی‬ ‫طرح هایی که از س��وی معاونت عمرانی اس��تانداری ها‬ ‫معرفی ش��ده اس��ت را بررسی و مش��ارکت در ‪۳۰۰۷‬‬ ‫طرح با س��رمایه گذاری بی��ش از ‪ ۱۵‬هزار میلیارد ریال‬ ‫را مصوب کند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬تا کنون سرمایه گذاری در‬ ‫‪ ۲۵۸۱‬طرح را از میان ‪ ۳۰۰۷‬طرح مصوب ش��ده اغاز‬ ‫کرده که س��رمایه ای بی��ش از ‪ ۱۲‬هزار میلیارد ریال را‬ ‫شامل می شود‪.‬‬ ‫از بین قراردادهایی که بانک در انها مشارکت کرده‪،‬‬ ‫‪ ۱۶۱۵‬طرح به بهره برداری رس��یده که برای ‪۱۱.۰۹۷‬‬ ‫نفر فرصت ش��غلی ایجاد کرده اس��ت‪ .‬ه��دف بانک در‬ ‫بخش پرداخت تس��هیالت اش��تغالزایی تا پایان س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬بس��تن قرارداد و مش��ارکت در ‪ ۳۰۰۰‬طرح در‬ ‫کل روستاهای کشور اس��ت که با همت بلند کارکنان‬ ‫بانک سینا به این مهم دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫علی رضا زراعی‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از بین‬ ‫قراردادهایی‬ ‫که بانک در انها‬ ‫مشارکت کرده‪،‬‬ ‫‪ ۱۶۱۵‬طرح به‬ ‫بهره برداری‬ ‫رسیده که برای‬ ‫‪ ۱۱.۰۹۷‬نفر‬ ‫فرصت شغلی‬ ‫ایجاد کرده است‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹تندی�س «ط�رح انتخ�اب مل�ی» ب�ه گ�روه‬ ‫سرمایه گذاری مسکن رسید‬ ‫گروه س��رمایه گذاری مس��کن در بزرگ ترین اجالس توس��عه‬ ‫اس��تراتژی های خدمات‪ ،‬تولیدات و صادرات برترین شرکت های‬ ‫ای��ران موفق به دریافت ‪ ۳‬تندیس ش��د‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫بانک مسکن‪ -‬هیبنا‪ ،‬دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران با حضور‬ ‫موث��ر در فضاهای اقتصادی و اجتماعی کش��ور‪ ،‬توس��عه علوم و‬ ‫تکنیک های مدیریتی را در راس��تای تحول و بهسازی سازمان ها‬ ‫و دس��تیابی به اهداف اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و خدماتی کش��ور در‬ ‫دس��تور کار قرار داده اس��ت‪ .‬این دبیرخانه مهارت های مورد نیاز‬ ‫مدیران و کارشناسان سازمان ها را در شرایط حال و اینده توسعه‬ ‫داده و انها را در تش��خیص مس��ائل و چالش های فرارو و انتخاب‬ ‫راهکارها از طریق مش��اوره‪ ،‬پژوهش و نظر س��نجی یاری رساند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬مرکز اموزش و تحقیقات وابس��ته به دبیرخانه‬ ‫توس��عه صنایع ملی ایران با توس��عه و تعالی عملک��رد نهاد ها و‬ ‫ش��بکه های مدیریت��ی‪ ،‬از طریق طرح مباحث و اندیش��ه های نو‬ ‫و اموزش ه��ای الزم در دو بخش مدیریت��ی و اجرایی با رویکرد‬ ‫ارزش��ی در حوزه مدیریت‪ ،‬باعث رس��یدن به نظ��ام اجرایی پویا‬ ‫و کارامد می ش��ود‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬گروه سرمایه گذاری‬ ‫مسکن با کسب رتبه نخست کیفیت اجرایی و ساخت منحصر به‬ ‫فرد در صنعت س��اختمان و انبوه سازی موفق به دریافت تندیس‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین روزبه ظهیری‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت‪ ،‬سیمرغ‬ ‫زرین مدیریت خالق در س��اخت پروژه های مان��دگار را به خود‬ ‫اختصاص داد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ش��رکت سرمایه گذاری مسکن موفق‬ ‫به دریافت نشان اس��تاندارد و جایزه بین المللی بهترین معماری‬ ‫و هوش مصنوعی ‪ ۲۰۱۹‬ش��د‪ .‬مسلم صالحی‪ ،‬معاون برنامه ریزی‬ ‫کسبو کار گروه سرمایه گذاری مسکن به نمایندگی از‬ ‫ ‬ ‫و توس��عه‬ ‫ش��رکت در این اجالس ش��رکت و تندیس و لوح های یادشده را‬ ‫دریافت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کار بانک با خدمت به مردم امیخته است‬ ‫مدیرعامل بانک ملت‪ ،‬تاس��یس بنیاد نیکوکاری سالم را کاری‬ ‫بزرگ و ارزشمند خواند و اعالم کرد که این کار‪ ،‬شیرینی خدمت‬ ‫صادقانه موسسان را که از مدیران بازنشسته بانک هستند‪ ،‬دوباره‬ ‫ظاهر می کند‪ .‬محمد بیگدلی در همایش ساالنه بنیاد نیکوکاری‬ ‫س�لام با بیان این نکته که کار بانک با خدمت به مردم امیخته‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر حمایت بانک ها نباشد بسیاری از کارهایی‬ ‫پست بانک ایران‪ ،‬خسرو فرحی افزود‪ :‬صاحبان مشاغل تولیدی و‬ ‫غیرتولیدی در ش��هرها و روستاهای مناطق زلزله زده با معرفی از‬ ‫س��وی ستاد حوادث ناگهانی اس��تان می توانند از امهال دو ساله‬ ‫تس��هیالتی ک��ه قبل از وقوع زلزل��ه دریافت کرده ان��د برخوردار‬ ‫شوند‪ .‬فرحی خاطرنشان کرد‪ :‬پست بانک ایران در راستای اجرای‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی خود همواره ب��رای خدمت به مناطق‬ ‫محروم و مناطق اس��یب دیده از ح��وادث طبیعی امادگی دارد و‬ ‫پس از وقوع زلزله غرب کش��ور نیز در بازسازی منطقه‪ ،‬پرداخت‬ ‫تس��هیالت اش��تغالزایی و رونق اقتصاد این مناطق مش��ارکت و‬ ‫حضوری فعال داشته است‪.‬‬ ‫که باعث رونق تولید و ایجاد اشتغال می شود به سرانجام نخواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬به گزارش روابط عمومی بان��ک ملت‪ ،‬وی با تاکید بر این‬ ‫نکته که قرار گرفتن در جایگاه خدمت به مردم و گره گش��ایی از‬ ‫مش��کالت انها‪ ،‬توفیق بزرگی است که خداوند نصیب کارکنان و‬ ‫مدیران بانک کرده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هم��ه مردم چنین توفیقی‬ ‫را ندارن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬بای��د از این فرصت به بهترین ش��کل برای‬ ‫گره گشایی از مش��کالت نیازمندان اس��تفاده کرد‪ .‬مدیرعامل با‬ ‫اشاره به این نکته که بسیاری از مردم به امید رفع مشکالت خود‬ ‫به دس��ت کارکنان بانک‪ ،‬از خواب بیدار می ش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر بتوانیم مش��کالت مردم را حل کنیم یعنی توانس��ته ایم که‬ ‫شکرگزار خدا باشیم‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬بانک ها به ظاهر بنگاه هایی‬ ‫اقتصادی هس��تند که اولویت نخست ش��ان کسب سود است اما‬ ‫نقش انها در زندگی مردم بسیار پررنگ است‪ .‬بیگدلی با اشاره به‬ ‫این نکته که بانک ملت از قدیم در انجام مسئو لیت های اجتماعی‬ ‫پیشرو و پیشتاز بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬مدرسه سازی‪ ،‬ساخت خانه های‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬بازسازی شیرخوارگاه ها‪ ،‬حمایت از مددجویان کمیته‬ ‫امداد امام خمینی(ره) و کمک به ساخت و تکمیل بیمارستان ها‬ ‫از جمله مواردی است که بانک ملت از قدیم در انجام انها پیشگام‬ ‫بوده است‪ .‬وی با بیان این نکته که تاسیس بنیاد نیکوکاری سالم‬ ‫از س��وی مدیران بازنشسته و پیشکس��وتان بانک ملت‪ ،‬ریشه در‬ ‫گذش��ته دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬موسسان این بنیاد‪ ،‬سال ها از خدمت‬ ‫به مردم در بانک ملت و رفع مش��کالت انها‪ ،‬لذت برده اند و این‬ ‫احساس در انها ایجاد شده است که تا زمانی که نفس می کشند‬ ‫باید موثر واقع شوند و به بندگان خدا خدمت کنند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به این نکته که تاس��یس بنیاد نیکوکاری س�لام‪ ،‬بار دیگر تمایز‬ ‫بانک ملت را با س��ایر بانک ها نشان داد‪ ،‬افزود‪ :‬کاری که مدیران‬ ‫بازنشسته بانک ملت انجام دادند کاری خاص است که در شبکه‬ ‫بانکی نظیر ندارد و این نشان می دهد که مدیران بازنشسته قصد‬ ‫ندارند که از بانک خود فاصله بگیرند و س��عی دارند که از طریق‬ ‫بنیاد بار دیگر به مردم خدمت کنند‪.‬‬ ‫همزمان با سفر هیات دولت به استان گیالن‪ ،‬تفاهمنامه همکاری‬ ‫ب��رای تامین خط اعتباری به مبلغ یک هزار و ‪ ۲۰۷‬میلیارد ریال‬ ‫به منظور حمایت از واحدهای تولیدی بین اس��تانداری گیالن و‬ ‫بانک صادرات ایران امضا ش��د‪ .‬حجت اله صیدی در ایین امضای‬ ‫این تفاهمنامه با اشاره به منویات رهبر معظم انقالب در حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی و سیاس��ت های اصولی دولت‪ ،‬تفاهمنامه یادشده‬ ‫را در راس��تای حمایت از واحدهای تولیدی نیازمند تسهیالت و‬ ‫واحدهای راکد و غیرفعالی که قابلیت فعال س��ازی و بازگشت به‬ ‫چرخه تولید را دارند‪ ،‬دانس��ت‪ .‬بن ا بر ای��ن گزارش‪ ،‬در این ایین‬ ‫که با حضور جمعی از مدیران کش��ور‪ ،‬فعاالن اقتصاد ‪ ،‬نخبگان و‬ ‫مدیران عامل بانک های کش��ور برگزار شد‪ ،‬بانک صادرات ایران‪،‬‬ ‫تامین مالی ‪ ۱۷‬طرح با نیاز س��رمایه ثابت به مبلغ ‪ ۸۸۰‬میلیارد‬ ‫ریال و ‪ ۲۵‬طرح با نیاز س��رمایه در گردش به مبلغ ‪ ۳۲۷‬میلیارد‬ ‫ریال این اس��تان را تایید و تصویب کرد‪ .‬بانک صادرات ایران در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬بی��ش از ‪ ۱۲۹‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت حمایتی‬ ‫پرداخت کرده اس��ت و بر اساس امارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬همچنان در بین بانک های خصوصی رتبه نخس��ت را در‬ ‫حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پس��ت بانک ایران گفت‪ :‬در راس��تای اجرای قانون‬ ‫تس��ریع در بازس��ازی مناطق اس��یب دیده در ح��وادث ناگهانی‬ ‫تس��هیالت زلزله زدگان اس��تان های ای�لام و کرمانش��اه در این‬ ‫بانک به مدت دو س��ال امهال می ش��ود‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫دومین ازمون مش��اغل تخصصی کارکنان بانک توسعه تعاون‬ ‫در مرک��ز اموزش و پژوه��ش این بانک برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک توس��عه تعاون‪ ،‬مرکز اموزش و پژوهش بانک‬ ‫توسعه تعاون با هم اندیش��ی و همکاری امور سرمایه انسانی و با‬ ‫‹ ‹امه�ال دو س�اله بده�ی تس�هیالت زلزل�ه زدگان‬ ‫استان های ایالم و کرمانشاه‬ ‫‹ ‹بان�ک صادرات واحده�ای تولیدی راکد گیالن‬ ‫را فعال می کند‬ ‫‹ ‹برگزاری ازمون مشاغل تخصصی کارکنان بانک‬ ‫توسعه تعاون‬ ‫یادداشت‬ ‫نظام شناخت‬ ‫بازار در‬ ‫صنعت بیمه‬ ‫مشارکت و نظارت امور حراست این بانک‪ ،‬دومین ازمون مشاغل‬ ‫تخصص��ی کارکنان بانک را با هدف ارتقای س��طح کارشناس��ان‬ ‫و امور کارشناس��ی برگزار کردند‪ .‬امیر هوش��نگ عصارزاده‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره بانک توس��عه تعاون به همراه ایرج ش��یخ زاده‪ ،‬مدیر‬ ‫مرک��ز اموزش و پژوهش و رس��ول ارجمند‪ ،‬مدیر امور س��رمایه‬ ‫انسانی این بانک با حضور در محل برگزاری از نزدیک‪ ،‬بر مراحل‬ ‫اجرایی ازمون نظارت داشتند‪ .‬گفتنی است‪ ۱۲۴ ،‬نفر از کارکنان‬ ‫بانک با حض��ور در این ازمون عموم��ی و تخصصی‪ ،‬امکان ارتقا ‬ ‫س ی��ا ارتق ا از کمک کارش��ناس به‬ ‫از بانکی��ار به کمک کارش��نا ‬ ‫کارشناس را پیدا کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار بانک ملی‬ ‫عرض��ه و ف��روش اوراق گواه��ی س��پرده م��دت دار وی��ژه‬ ‫س��رمایه گذاری (عام) مرحل��ه پنجم س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در بانک ملی‬ ‫ایران تا پایان س��ال ادامه دارد‪ .‬به گ��زارش بانک ملی ایران‪ ،‬این‬ ‫اوراق با نرخ س��ود ‪ ۱۸‬درصد معاف از مالیات است‪ .‬نرخ بازخرید‬ ‫این اوراق از تاریخ گش��ایش حساب تا کمتر از ‪ ۶‬ماه معادل ‪۱۰‬‬ ‫درصد س��االنه و نرخ بازخرید از ‪ ۶‬ماه تا پیش از سررس��ید یک‬ ‫س��ال معادل ‪ ۱۴‬درصد ساالنه است‪ .‬فروش اوراق ضریبی از یک‬ ‫میلیون ریال و گواهی س��پرده به صورت الکترونیکی است‪ .‬سود‬ ‫گواهی سپرده‪ ،‬اخرین روز هر ماه پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ساعات کار شعب بانک سپه در ایام پایانی‬ ‫سال‬ ‫تمامی ش��عب بانک س��په (غیر از ش��عب جاده ای و پادگانی)‬ ‫ا ز ش��نبه ‪ ۱۸‬اسفند تا پایان امسال در اس��تان تهران به صورت‬ ‫یکس��ره تا س��اعت ‪ ۱۸‬و در ش��عب زیر پوش��ش مدیریت شعب‬ ‫مناطق اس��تان ها یک س��اعت بیش از س��اعت فعلی اماده ارائه‬ ‫خدمت به مش��تریان اس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک‬ ‫سپه‪ ،‬بر اساس این گزارش ساعت کار باجه عصر تمامی شعب در‬ ‫روز سه شنبه ‪ ۲۸‬اسفند حداکثر تا ساعت ‪ ۱۶‬است‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬ش��عب منتخب کش��یک نوروزی شنبه‬ ‫و یکش��نبه ‪ ۳‬و ‪ ۴‬فروردی��ن ‪ ۱۳۹۸‬از س��اعت ‪ ۹‬صبح تا ‪ ۱۳‬به‬ ‫عم��وم مش��تریان خدمات بانک��ی ارائه می کنن��د و در روزهای‬ ‫ن نی��ز ارائ��ه خدم��ات به مش��تریان‬ ‫کاری هفت��ه دوم فروردی�� ‬ ‫از ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۸‬فروردی��ن در س��اعات کاری انج��ام خواه��د ش��د‪.‬‬ ‫فهرست ش��عب منتخب کش��یک نوروزی از طریق سایت بانک‬ ‫به نشانی‪ www.bankesepah.ir :‬قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫تئوری ه��ای ش��ناخت ب��ازار و مدل ه��ای‬ ‫مع��روف ‪ ۵C THE‬و ‪Ps ۷ THE‬ی��ا هم��ان‬ ‫امیخت��ه بازاریاب��ی‪Customer lifetime ،‬‬ ‫‪ value model‬یا چرخه طول عمر مش��تری‪،‬‬ ‫‪ Growth strategy matrix‬ی��ا ماتری��س‬ ‫رش��د‪ marketing funnel ،‬که همان قیف‬ ‫بازاریابی و‪ ...‬است به طور تقریبی سال هاست که‬ ‫شناخته ش��ده و پایه بازاریابی نوین در جهان و‬ ‫هر کشوری است که می خواهد بر بازار شناختی‬ ‫علمی داشته باشد‪.‬‬ ‫اس��اس ف��روش و خدمات پ��س از فروش در‬ ‫صنع��ت بیمه اگرچه ام��ری تخصصی بوده و بر‬ ‫ش��الوده تکامل یافته ای از مباحث و تجربه های‬ ‫داخلی و بین المللی دهه های گذش��ته اس��توار‬ ‫اس��ت اما در افق نگاه و بینش ساختار اکچوئری‬ ‫و تعری��ف تعه��دات در قرارداده��ای متن��وع با‬ ‫محوریت مشتری بنا نهاده شده و به زبان ساده‬ ‫خدماتی به فراخور و نیاز مشتری تولید شده و با‬ ‫توجه به نیاز هر کدام از گروه مشتریان‪ ،‬خدمات‬ ‫بیمه ای توسعه یافته اند‪.‬‬ ‫تعه��دات در صنعت بیمه به ناچار در بس��تر‬ ‫مدل ها و تکنیک های ف��روش دوره خود متولد‬ ‫شده و رشد و نمو یافته و مختص امروز و دیروز‬ ‫نیس��ت اما ح��اال که تنوع در شناس��ایی بازار با‬ ‫اب��زار نوین در اختیار متخصص��ان حوزه فروش‬ ‫و بازاریاب��ی قرار گرفته بای��د در فروش تعهدات‬ ‫اینده نگر صنعت بیم��ه همراهی مضاعف فراهم‬ ‫اید‪.‬‬ ‫اصول شناخت بازار در صنعت بیمه با هر کدام‬ ‫از مدل های معروف و انواع کسب وکارهای سنتی‬ ‫و نوین اعم از تجارت مابینی بنگاه های اقتصادی‬ ‫ب��ا ه��م ‪ ،B2B‬بنگاهای اقتصادی یا مش��تریان‬ ‫‪ B 2 G‬ی��ا با دولت ها ‪ B 2 G‬ی��ا با‪ ...‬اگر مبتنی بر‬ ‫فروش خدمات بیمه ای مورد نیاز مشتری نباشد‬ ‫فاقد اعتبار و طرحی خوب روی کاغذ است‪.‬‬ ‫فروش هیچ محصولی یا خدمتی بدون تدارک‬ ‫همه مولفه های ب��ازار انجام نمی ش��ود چنانکه‬ ‫ب��ازار را مکانی روی زمین یا فض��ای امواجی و‬ ‫الکترونیک��ی بدانیم که فقط محل داد و س��تد‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید در نظر داشته باش��یم بازار بیمه ای‬ ‫مکانی اس��ت که خدمت طراحی و تولید شده با‬ ‫ساختار فنی و با ماهیتی و اکچوئری سال هاست‬ ‫که باوجود پیش��ینه طوالنی گام های نخستین‬ ‫توسعه خود را طی می کند‪.‬‬ ‫در چنین بازاری اس��ت که نیازهای بالقوه و‬ ‫بالفعل مشتری شناخته شده و به واحد مربوط با‬ ‫ساختارهای محاسبات فنی سفارش داده شده و‬ ‫به مجرد عرضه به فروش خواهد رسید وگرنه هر‬ ‫گونه مدل‪ ،‬تکنیک‪ ،‬روش‪ ،‬یا استفاده از ابزارهای‬ ‫فروش مانند تامین کننده خدمات فروش و پس‬ ‫از فروش و کس��ب وکارهای نوین چه انحصاری‬ ‫یا عموم��ی ت��وان توجیه خدمت عرضه ش��ده‬ ‫در ب��ازار را نخواهند داش��ت‪ .‬بازاریابی خدمات‬ ‫بیمه ای برگرفت��ه از دانش ش��ناخت توانایی ها‬ ‫و امکانات است‪ .‬ش��ناخت توانایی ها و امکانات‬ ‫ش��رکت های بیمه گر‪ :‬س��اختار و سلسله مراتب‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬گردش کار و نظ��ام ارجاع و دریافت‬ ‫داخلی و بیرون ش��رکت‪ ،‬حدود و ضوابط تعیین‬ ‫ش��ده برای اختی��ارات و مس��ئولیت ها‪ ،‬تطابق‬ ‫اه��داف بلندمدت‪ ،‬میان م��دت و کوتاه مدت در‬ ‫اس��تراتژی ها‪ ،‬برنامه ه��ا‪ ،‬ابزاره��ا و تجهی��زات‬ ‫س��خت افزاری و نرم افزاری و روش های منطقی‬ ‫دس��تیابی به اهداف در بازارها‪ ،‬جذب کارکنان‬ ‫تخصص��ی و س��ازمان پش��تیبانی از واحدهای‬ ‫مختلف س��تادی و عملیاتی و چگونگی کس��ب‬ ‫مهارت های اکادمیک و سینه به سینه کارکنان‪،‬‬ ‫نمونه ای از ش��ناخت توانایی هر شرکت است و‬ ‫باید در تعیین جایگاه اعتباری و ارزش��ی ان در‬ ‫قیاس با سایر شرکت های شریک و رقیب شفاف‬ ‫شود و به طور واقعی ابتدا در دسترس نیروهای‬ ‫انس��انی قرار گیرد و س��پس به عموم اشخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی ذی نفع و متعامل عرضه شود‪.‬‬ ‫ش��ناخت از مش��تری‪ :‬هر صنعتی مشتری ویژه‬ ‫خوی��ش را دارد‪ .‬ش��اید به راحت��ی به عمق این‬ ‫جمله نتوان دست یافت‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬الزم اس��ت ویژگی های پردامنه و‬ ‫متاثر از ه��زاران مولفه تاثیرگذار بر نیاز هر فرد‬ ‫و جامعه انس��انی از منظر مشتری بازدیدکننده‬ ‫از ویژگی ه��ای خدمات عرضه ش��ده بیمه ای تا‬ ‫مش��تریان وفادار با خریدهای مستمر به صورت‬ ‫فردی مورد شناس��ایی و حتی در اجزای عالیق‬ ‫ش��خصی مورد بررس��ی ق��رار گرفت��ه و بانک‬ ‫اطالعاتی ایشان به عنوان شریک تجاری تجمیع‬ ‫و حفظ ش��ود و در طراحی ه��ا و خلق خدمات‬ ‫جدید مورد مالحظه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1256‬‬ ‫پیاپی ‪2574‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫ راهکارهایی‬ ‫برای توسعه تجارت خارجی‬ ‫از وضعیت صنعت نمایشگاهی ایران‬ ‫این راه با همدلی هموار می شود‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرهاد امینیان‬ ‫حسن مرتجی‬ ‫سال ‪ ۹۷‬با تمام فرازوفرودهایش رو به پایان است‪ .‬مروری‬ ‫ب��ر مهم ترین رخدادهای اقتصادی ایران نش��ان می دهد‪،‬‬ ‫امس��ال به طور تقریبی تمام بخش ه��ای تولید‪ ،‬تجارت و‬ ‫صنعت ما با چالش تحریم دست به گریبان بود‪ .‬این تجربه‬ ‫سخت نشان داد همیشه راهی برای رشد وجود دارد و باید‬ ‫ب��ه توانمندی های خود تکیه کنیم‪ .‬بااین حال تا رس��یدن‬ ‫به این س��طح از توانایی تم��ام حوزه های صنعتی ازجمله‬ ‫صنعت نمایشگاهی با مشکالت گوناگونی دست وپنجه نرم‬ ‫کردند‪ .‬ازجمله مهم ترین مشکالت صنعت نمایشگاهی که‬ ‫می توان به اختصار از انها نام برد افزایش قیمت دالر‪ ،‬موانع‬ ‫صادراتی از بیرون و موانع وارداتی در داخل کشور‪ ،‬ریزش‬ ‫امار ش��رکت کنندگان خارجی و محدود ش��دن گس��تره‬ ‫فعالیت های نمایشگاه های ایرانی در داخل و خارج از کشور‬ ‫است‪ .‬باید این نکته را در نظر داشت نمایشگاه بستری برای‬ ‫نمای��ش فعالیت ها و توانمندی های حوزه تولید‪ ،‬تجارت و‬ ‫صادرات اس��ت‪ ،‬به همین دلیل هم کوچک ترین مش��کل‬ ‫اقتصادی در هر بخش‪ ،‬به طور مستقیم رویدادهای مربوط‬ ‫را نشانه می گیرد‪ .‬پس تنها با رفع مشکالت برگزارکنندگان‬ ‫نمی توان انتظار رش��د صنعت نمایشگاهی را داشت و باید‬ ‫فکری برای بهبود شرایط همه بخش های اقتصادی کرد‪.‬‬ ‫بهم��ن حس��ین زاده‪ ،‬سرپرس��ت ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران به عنوان‬ ‫یک��ی از مس��ئوالن دولتی ای��ن حوزه پیش ازای��ن درباره‬ ‫وضعیت صنعت نمایشگاهی ایران و نقش بخش خصوصی‬ ‫در پیش��رفت این بخش به گفت وگو پرداخته اس��ت‪ .‬وی‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬به هرحال بخش خصوصی نشان داده مسیر‬ ‫را به درس��تی می شناس��د و فقط باید از انها حمایت کرد‪.‬‬ ‫درهرص��ورت اگ��ر در دوران کاری من بتوانیم اس��تاندارد‬ ‫نمایش��گاه ها را ارتق��ا دهی��م و از برگ��زاری رویدادها در‬ ‫س��ایت های متفرقه جلوگیری کنیم‪ ،‬به نظرم کار بزرگی‬ ‫انج��ام خواهد ش��د‪ .‬بااین حال‪،‬‬ ‫ب��رای انکه بتواند‬ ‫تحلیل دقیق تری از ش��رایط موجود داشته باشد‪ ،‬به سراغ‬ ‫فعاالن صنعت نمایشگاهی ایران رفته و شرایط موجود را از‬ ‫نگاه انها جویا شده است‪ .‬باید این موضوع را در نظر داشت‬ ‫که شنیدن و بیان انتظارات و خواسته های بخش خصوصی‬ ‫فعال در حوزه صنعت نمایش��گاهی می تواند به مسئوالن‬ ‫دولتی در پیدا کردن اسیب ها و رفع ان کمک زیادی کند‪.‬‬ ‫هرچند ما انتظار داریم برای ش��رکت هایی مانند ش��رکت‬ ‫ما که بودجه و امکانات ش��ان محدود اس��ت و نیاز زیادی‬ ‫ب��ه دریافت ای��ن یارانه ها دارند‪ ،‬روند پرداخت ها ش��تاب‬ ‫بیشتری بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سال سختی بود‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ بهمن حسین زاده در کارگروه سیاست گذاری‬ ‫تج��ارت خارجی که با حضور زرندی معاون طرح‬ ‫و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مودودی‬ ‫سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت و مدیران تابع‬ ‫در ای��ن حوزه در ت��االر اصفهان برگزار ش��د‪ ،‬به‬ ‫اهمیت تدوین برنامه های اس��تراتژیک در حوزه‬ ‫تجارت خارجی و منطبق با سیاس��ت های رهبر‬ ‫معظ��م انقالب در حوزه اقتصاد مقاومتی اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۲۰‬سرفصل برای‬ ‫توسعه تجارت خارجی و صادرات تدوین کرده ایم‬ ‫که مهم ترین برنامه ها برگرفته از اسناد باال دستی‪،‬‬ ‫قانون ششم توسعه و برنامه های راهبردی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که افزایش کمی‬ ‫نمایش��گاه های تخصصی‪ ،‬بین الملل��ی و داخلی‬ ‫از جمل��ه انهاس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی و‬ ‫امور بین الملل ش��رکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬حسین زاده‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬برنامه ریزی های الزم انجام ش��ده تا‬ ‫بتوان با برگزارکنندگان معتبر نمایش��گاهی در‬ ‫عرص��ه بین المل��ل به ویژه در ح��وزه برندینگ و‬ ‫مشارکت در اجرای نمایشگاه ها کارهای مشترک‬ ‫انجام شود‪ .‬وی به اهمیت رصد و شناسایی نقاط‬ ‫ضعف و قوت صنعت نمایشگاهی کشور و مقایسه‬ ‫ان با اس��تانداردهای روز جهان هم اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬تا کن��ون می توان گف��ت به جز اماری‬ ‫که یوف��ی (اتحادیه جهانی نمایش��گاه ها) اعالم‬ ‫می کند‪ ،‬نداشته ایم و بر همین اساس برنامه های‬ ‫پژوهشی و کاربردی با استفاده از ظرفیت مراکز‬ ‫علمی‪-‬دانشگاهی در دستور کار قرار گرفته است‬ ‫تا فعالیت های نمایشگاهی را ارتقا دهیم‪ .‬حضور‬ ‫پررنگ در اکس��پو‪ ۲۰۲‬دوبی از دیگر نکاتی بود‬ ‫که حس��ین زاده ان را به عنوان یکی از نقاط قوت‬ ‫ب��رای ارتقای ظرفیت های صادراتی عنوان کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬از هم اکنون به دقت چه در طراحی و چه‬ ‫در نحوه مش��ارکت و چیدم��ان پاویون ایران در‬ ‫اکسپو دوبی در حال برنامه ریزی هستیم چراکه‬ ‫اکس��پو محل مناسبی برای تغییر نگرش و ایجاد‬ ‫بازارهای جدید و تعامل مناسب با سایر کشورها‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش��گاه بس��تری برای نمایش فعالیت ه��ا و توانمندی های حوزه‬ ‫تولید‪ ،‬تج��ارت و صادرات اس��ت‪ ،‬به همین دلیل ه��م کوچک ترین‬ ‫مش��کل اقتصادی در هر بخش‪ ،‬به طور مس��تقیم رویدادهای مربوط‬ ‫را نشانه می گیرد‬ ‫‹ ‹افزایش ناگهانی نرخ ارز‬ ‫حس��ن مرتج��ی‪ ،‬مدی��ر برگزارکنن��ده رویداده��ای‬ ‫بین الملل��ی در گفت وگ��و با‬ ‫از نق��ش تحریم ها بر‬ ‫صنعت نمایشگاهی سخن به میان اورد و با تاکید بر اینکه‬ ‫بخشی از چالش های موجود به بازگشت تحریم ها مربوط‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل نخست افزایش قابل توجه نرخ ارز‬ ‫است؛ مش��کل دوم ممنوعیت صادرات برای بیش از هزار‬ ‫کاال بود که از سوی دولت اعالم شد‪ .‬مشکل سوم موضوع‬ ‫پیمان سپاری بود‪ .‬بالتکلیفی در این زمینه باعث شد همه‬ ‫ش��رکت ها از برگزاری نمایش��گاه های بین المللی انصراف‬ ‫دهند و درحال حاضر تنها ش��رکتی که در ایران نمایشگاه‬ ‫خارجی برگزار می کند‪ ،‬ما هستیم‪ .‬وی همچنین با اشاره‬ ‫ب��ه چالش های برپایی رویداده��ای برون مرزی به اهداف‬ ‫خ��ود از برپای��ی چنین رویدادهایی اش��اره ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫نمایش��گاه ترکمنستان را با سختی های بسیار و اطمینان‬ ‫نداش��تن از پرداخ��ت یارانه و ارز از س��وی دولت و بدون‬ ‫اینکه س��ود کنیم‪ ،‬برگزار خواهی م ک��رد تا صادرات ایران‬ ‫به ترکمنس��تان تا حد امکان قطع نشود‪ .‬مرتجی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه وعده های دولت برای پرداخت ارز به نرخ دولتی‬ ‫به برگزارکننده های نمایش��گاه های خارجی محقق نشده‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ارزی ک��ه دولت وعده ان را داده بود‪ ،‬پرداخت‬ ‫نش��د و ما تنها ش��رکتی بودیم که از جیب خودمان ارز را‬ ‫به نرخ دولتی به ش��رکت کننده های نمایشگاه کراسنودار‬ ‫دادیم‪ .‬مرتجی در پایان س��خنان خود از انتظارات بخش‬ ‫خصوصی فعال در حوزه نمایش��گاه سخن به میان اورد و‬ ‫گف��ت‪ :‬البته اس��ناد الزم برای گرفتن یاران�� ه دولتی را به‬ ‫دفتر کمک ها و خدمات س��ازمان توسعه تجارت داده ایم و‬ ‫مراحل ان در حال انجام است و درنهایت پرداخت می شود‬ ‫فره��اد امینیان از دیگ��ر برگزارکنن��دگان رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی است که در میان سخنان خود از چالش های‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬س��خن به میان اورد و در این زمینه به‬ ‫گفت‪ :‬به هرحال سال ‪ ۹۷‬ازلحاظ فعالیت های نمایشگاهی‬ ‫س��ال سختی بوده و ش��رکت ها‪ ،‬چه داخلی و چه خارجی‬ ‫دش��واری های زیادی برای حضور در نمایشگاه ها داشتند‪،‬‬ ‫ولی خوش��بختانه توانس��تیم به نوعی عمل کنیم که این‬ ‫اس��یب ها به حداقل ممکن برسد و نمایشگاه ها همچنان‬ ‫در سطح خوبی برگزار می شود‪.‬‬ ‫البت��ه نباید فراموش کرد که مهم ترین چالش امس��ال‬ ‫در بخ��ش خارجی نمایش��گاه ها بود‪ .‬پیامدهای ناش��ی از‬ ‫تحریم های بین المللی‪ ،‬نوس��ان های غیرمنطقی نرخ ارز و‬ ‫تغیی��ر ناگهانی قوانی��ن و مقررات تاثیرات منفی زیادی بر‬ ‫نمایش��گاه های ما داشت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬درباره نمایشگاه‬ ‫در و پنج��ره و صنایع وابس��ته یک��ی از چالش هایی که به‬ ‫وج��ود ام��د‪ ،‬این بود که برای کنترل ن��رخ ارز‪ ،‬ورود در و‬ ‫پنجره و تمام متعلقات و تجهیزات انها به کش��ور ناگهان‬ ‫ممنوع و این امر موجب شد حتی شرکت های خارجی که‬ ‫در دوره های گذشته در نمایشگاه شرکت کرده بودند نیز از‬ ‫مشارکت منصرف شوند چراکه وقتی ورود کاالهای شان به‬ ‫ایران ممنوع است‪ ،‬دیگر حضورشان در نمایشگاه توجیهی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫م��روری بر درد و دل های خانواده صنعت نمایش��گاهی‬ ‫نش��ان می ده��د به دلیل ماهیت بین رش��ته ای این حوزه‪،‬‬ ‫تحریم ها بیش از هر صنعت دیگری‪ ،‬این بخش را نش��انه‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬در این میان به نظر می رس��د کمی همدلی و‬ ‫حمایت بیش��تر از سوی مسئوالن دولتی می تواند بخشی‬ ‫از دغدغه های صنعت نمایش��گاهی را کاهش دهد و ادامه‬ ‫حیات این حوزه را میس��ر کند‪ .‬هرچند مس��ئوالن دولتی‬ ‫نیز بارها رسیدگی به مشکالت صنعت نمایشگاهی را جزو‬ ‫اولویت های خود بیان کردند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1256‬‬ ‫پیاپی ‪2574‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه درکاهش مصرف اب پیشتاز است‬ ‫مدی��رکل مدیریت بحران اس��تان اصفهان به همراه جمعی‬ ‫از مدیران بحران فرمانداری های شهرس��تان های این استان‬ ‫ضمن بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه‪ ،‬این ش��رکت را در‬ ‫کاهش مصرف اب پیشتاز خواند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬ای��رج ترابی سرپرس��ت‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ف��والد مبارکه در اغاز این نشس��ت‪،‬‬ ‫ضمن خوش��امدگویی به مهمانان‪ ،‬با اش��اره به تعامل مناسب‬ ‫مدیران نهاد های مرتبط با مدیریت بحران استان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت ف��والد مبارکه اصفه��ان در راس��تای توجه به‬ ‫مس��ئولیت های اجتماع��ی خ��ود و نیز حفظ محیط زیس��ت‬ ‫تاکنون اقدامات گوناگونی داشته است که شاهد نتیجه مثبت‬ ‫انه��ا بوده ایم و از ان جمله می توان به کاهش مصرف انرژی در‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬توجه به مصرف اب و اس��تفاده از پساب شهری‬ ‫شهرهای پیرامون فوالد مبارکه اشاره کرد‪ .‬ترابی‪ ،‬هماهنگی و‬ ‫همکاری نهاد های اجرایی را در سطوح منطقه ای و ملی مثبت‬ ‫خواند و افزود‪ :‬خوشبختانه از ابتدای بهره برداری فوالد مبارکه‬ ‫تاکنون‪ ،‬مدیریت این ش��رکت توانس��ته با اقدامات به موقع و‬ ‫مناس��ب در مدیریت بحران نقش س��ازنده ای داش��ته باشد و‬ ‫در مواق��ع اضط��راری به کمک نهاد های مرتب��ط اید‪ .‬منصور‬ ‫شیش��ه فروش در مصاحبه با خبرنگار ف��والد اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫بازدید با هدف اشنایی عوامل مدیریت بحران استان اصفهان‬ ‫و کارگروه ه��ای تخصصی ای��ن مدیریت ب��ا اقدام های فوالد‬ ‫مبارکه در زمینه پروژه های زیس��ت محیطی‪ ،‬کاهش مصارف‬ ‫ان��رژی‪ ،‬گاز‪ ،‬برق‪ ،‬اب و چگونگی تعامل با بخش های مدیریت‬ ‫بحران انجام شد و با نتیجه خوبی همراه بود‪ .‬وی گفت‪ :‬در این‬ ‫برنامه ابتدا با تش��کیل کارگ��روه تخصصی در فوالد مبارکه به‬ ‫بررسی ش��یوه نامه هایی که مدیریت بحران در زمینه مصرف‬ ‫بهینه انرژی ابالغ کرده پرداختیم و در ادامه در بازدید میدانی‬ ‫انجام شده‪ ،‬تمام موارد از نزدیک دیده و خوشبختانه مشخص‬ ‫ش��د تمام موارد ابالغی با جدیت در فوالد مبارکه اجرایی شده‬ ‫و نتیج��ه قابل توجه و متمای��زی مانند کاهش مصرف اب را به‬ ‫همراه داشته است‪ .‬درحقیقت این اتفاق مهم‪ ،‬برایند اقداماتی‬ ‫اس��ت که فوالد مبارکه در زمینه مدیری��ت بحران انجام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدی��رکل مدیری��ت بح��ران اس��تان اصفهان ادام��ه داد‪:‬‬ ‫پروژه های گوناگونی در شبکه های تولید و خدمات پشتیبانی‬ ‫و جنبی فوالد مبارکه تعریف و اجرا شده که می توان به کاهش‬ ‫مص��رف اب در خط��وط تولید و تغییر در زمینه فضای س��بز‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬در فضای س��بز کارخانه فوالد مبارکه گونه هایی‬ ‫شامل درخت های مقاوم به شوری و خشکی دیده می شود که‬ ‫بر اس��اس بوم شناسی منطقه انتخاب و کاشته شده است‪ .‬این‬ ‫فضا به تجهیزات ابیاری نوین و قطره ای مجهز ش��ده و به دلیل‬ ‫کاهش مصرف اب‪ ،‬خشک منظری جایگزین چمن شده است‪.‬‬ ‫در بس��یاری از محل ه��ا نیز در این کارخانه از ظرفیت پس��اب‬ ‫استفاده می شود و اب جاری از شبکه حذف شده است‪ .‬همین‬ ‫اقدام ارزشمند باعث کاهش مصرف اب فوالد مبارکه شد و در‬ ‫راس��تای برنامه های مدیریت بحران در سطح فوالد مبارکه به‬ ‫س��رانجام رسید‪ .‬وی افزود‪ :‬در زمینه مصرف انرژی به ویژه گاز‬ ‫و برق‪ ،‬تجهیزات مورد اس��تفاده در فوالد مبارکه بررسی شد و‬ ‫مورد بازدید قرار گرفت‪ .‬در بررس��ی گزارش ها مشخص است‬ ‫که فوالد مبارکه در جهت مدیریت و رفع مشکالت کشور‪ ،‬هم‬ ‫به ش��بکه های سراس��ری کمک کرده و هم در جهت کاهش‬ ‫مصرف انرژی خودگردانی داش��ته است‪ .‬شیشه فروش گفت‪:‬‬ ‫با توج��ه به حمل ونقل مواد اولیه و محص��والت فوالد مبارکه‬ ‫و اس��تفاده این ش��رکت از خدمات ج��اده ای در حجم باال‪ ،‬در‬ ‫جهت پیش��گیری از تصادف و دس��تیابی به حمل ونقل ایمن‪،‬‬ ‫ش��بکه های پیمانکاری مکلف شده اند موارد ایمنی در جاده ها‬ ‫را رعایت و اجرایی کنند که این مهم نیز بررسی و نتیجه خوبی‬ ‫مشاهده شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نکته بعدی که از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت‬ ‫انجام کار ایمن و رعایت اصول ایمنی در کار و استفاده از لوازم‬ ‫حفاظت فردی و بهداش��ت حرفه ای در بین کارکنان است‪ .‬در‬ ‫این زمینه نیز فوالد مبارکه سرمایه گذاری کرده و شرکت را به‬ ‫امکانات روز تجهیز کرده است‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اس��تان اصفهان تصریح کرد‪ :‬باید‬ ‫ب��ه این نکته اش��اره کنم همان طور که ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫در عرصه ه��ای حفاظ��ت زیس��ت محیطی و کاهش مصارف‬ ‫ان��رژی به ویژه اب‪ ،‬گاز و برق عملکرد ش��ایانی دارد‪ ،‬در کمک‬ ‫ب��ه حادثه دیدگان حوادث غیرمترقبه نیز خوش درخش��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬در زلزله کرمانش��اه‪ ،‬وقتی ما در مدیریت بحران نیاز به‬ ‫در پیرامون خود که در سایر مناطق ایران اثار و شواهد ان قابل‬ ‫مشاهده است‪.‬‬ ‫س��عیدبخش ب��ا بیان اینک��ه فرهنگیان نقش بس��زایی در‬ ‫تعلیم و تربیت جامعه دارند و پایه گذار توس��عه اینده کشور و‬ ‫پرورش دهنده نسل اینده اند‪ ،‬گفت‪ :‬فوالد مبارکه از کوششی‬ ‫در راه حفظ کرامت هرچه بیشتر فرهنگیان فروگذاری نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬مراکز اموزش��ی و رفاهی که بیشتر با عنوان خانه معلم‬ ‫ش��ناخته شده اس��ت‪ ،‬ازجمله مکان هایی اس��ت که خدمات‬ ‫زیادی در اختیار فرهنگیان عزیز و خانواده های انان می گذارد‪.‬‬ ‫محمدجعفر پارسی‪ ،‬معاون‬ ‫بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫بهروز راعی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تعه�د ب�ه مس�ئولیت های اجتماع�ی در‬ ‫س�ازمان ها مص�داق خل�ق ارزش مش�ترک با‬ ‫جامعه است‬ ‫کانکس را اعالم کردیم‪ ،‬فوالد مبارکه با اهدای ‪ ۲۶۰‬کانکس به‬ ‫مناطق زلزله زده‪ ،‬ارسال و نصب انها را به صورت ویژه و فنی در‬ ‫محل مشخص ش��ده تقبل کرد و در پایان انها را به هم میهنان‬ ‫تحوی��ل داد‪ .‬در بازدید از محله فوالدی س��رپل ذهاب‪ ،‬انجام‬ ‫کار باکیفیت و س��ریع از نکات بارز این اقدام فوالد مبارکه بود‪.‬‬ ‫همچنین این شرکت با تجهیز ‪ ۷‬تریلر‪ ،‬هدایای مختلف مانند‬ ‫اب معدنی‪ ،‬پتو و البسه به مناطق زلزله زده اهدا کرد و این اقدام‬ ‫نش��ان داد فوالد مبارکه در یاری رس��اندن به حادثه دیدگان‬ ‫حوادث غیرمترقبه هم پیشتاز است‪ .‬من به نوبه خود از مدیریت‬ ‫و کارکنان این بنگاه بزرگ صنعتی تقدیر و تشکر می کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹ گش�ایش مرکز اموزش�ی و رفاهی فرهنگیان‬ ‫شهرستان مبارکه‬ ‫هم زمان با روز احسان و نیکوکاری‪ ،‬مرکز اموزشی و رفاهی‬ ‫فرهنگیان شهرستان مبارکه با مشارکت شرکت فوالد مبارکه‬ ‫و با حض��ور وزیر اموزش وپرورش‪ ،‬نماینده مردم شهرس��تان‬ ‫مبارکه در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬مدیرکل اموزش وپرورش‬ ‫استان و مدیر اداره کل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدرسه استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬ائمه جمعه و جماعات‪ ،‬فرماندار‪ ،‬مدیران و مس��ئوالن‬ ‫ای��ن شهرس��تان و جمعی از معاونان و مدی��ران فوالد مبارکه‬ ‫گشایش شد‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردان�ی وزی�ر اموزش وپ�رورش از‬ ‫همراهی فوالد مبارکه‬ ‫در این ایین سیدمحمد بطحایی وزیر اموزش وپرورش در‬ ‫سخنانی گفت‪ :‬اینکه شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬نماینده شهرستان‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی و سایر مس��ئوالن شهرستان به‬ ‫همراهی مردم خیر دست به دس��ت هم دادند تا مرکز اموزشی‬ ‫و رفاهی فرهنگیان به بهره برداری برس��د‪ ،‬بس��یار ارزش��مند‬ ‫است و باید از این عزیزان صمیمانه قدردانی کنیم‪ .‬وی تربیت‬ ‫نس��ل های اینده ساز کش��ور را مهم ترین ماموریت معلمان و‬ ‫فرهنگیان دانس��ت و گفت‪ :‬مهم ترین رک��ن تربیت را نیروی‬ ‫انسانی تشکیل می دهد و این امر در کانون فرهنگیان و معلمان‬ ‫متخصص موجود اس��ت‪ .‬فرهنگیان مسیر را برای رشد جامعه‬ ‫فراهم می کنند؛ ازاین رو هر قدمی که برای معلمان برداش��ته‬ ‫می شود‪ ،‬در مسیر صحیحی برداشته شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬وقتی معلمان با اس��ودگی خاطر در‬ ‫س��ر کالس های درس حاضر شوند‪ ،‬این اسودگی خاطر به طور‬ ‫مستقیم در کالس های درس‪ ،‬بروز و ظهور پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد مبارکه یک سازمان متعالی‬ ‫در ادامه این ایین زهرا س��عیدی‪ ،‬نماینده مردم شهرستان‬ ‫مبارک��ه در مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینک��ه مردم و‬ ‫به ویژه فرهنگیان شهرس��تان مبارکه از س��ال ‪ ۱۳۸۳‬تاکنون‬ ‫در انتظ��ار به بهره برداری رس��یدن این پ��روژه بوده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای تکمیل این پروژه حدود ‪ ۵‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫سرمایه گذاری انجام شده است که در این بین باید از مدیریت‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه و تمامی عزیزانی که حتی به اندازه یک‬ ‫قدم ب��رای تکمیل این پروژه تالش کردند‪ ،‬تش��کر و قدردانی‬ ‫کنی��م‪ .‬به هر تقدیر با کمک همه عوامل س��اعی در این پروژه‬ ‫تالش شد فرهنگیان محترم بتوانند در تعطیالت عید نوروز از‬ ‫مرکز اموزشی و رفاهی فرهنگیان استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اینکه ش��رکت فوالد مبارک��ه به موازات‬ ‫فعالیت ه��ای اقتصادی خود به مس��ئولیت های اجتماعی نیز‬ ‫توجه دارد‪ ،‬این امر از ویژگی های یک سازمان متعالی است که‬ ‫فوالد مبارکه به خوبی در این مسیر گام برمی دارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم مبارکه در مجلس ش��ورای اسالمی در زمینه‬ ‫اهمیت س��اخت چنین مکان هایی برای معلمان و فرهنگیان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬معلمان قهرمانان واقعی فرهنگ و اگاهی جامعه‬ ‫هس��تند‪ .‬اگر بخواهیم جامعه ای پویا و سرزنده داشته باشیم‪،‬‬ ‫به یقین باید زمینه پویایی و س��رزندگی معلمان را فراهم کنیم‬ ‫و چنانچ��ه بخواهیم در میدان جنگ اقتصادی بر مش��کالت‬ ‫غلبه کنیم‪ ،‬باید امکانات و ابزار الزم را برای این قشر فرهیخته‬ ‫فراه��م کنیم‪ .‬رفع مش��کالت حقوق و معیش��ت فرهنگیان و‬ ‫بازنشس��تگان فرهنگی از دیگر مباحثی بود که مهندس زهرا‬ ‫سعیدی در حضور وزیر اموزش وپرورش به انها پرداخت‪.‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه ابروی شهرستان و کشور سربلند ایران‬ ‫است در جریان برگزاری این ایین‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫موس��وی‪ ،‬نماین��ده ولی فقی��ه و امام جمعه ش��هر مبارکه نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬تعامل صنایع ازجمله فوالد مبارک��ه با منطقه‪ ،‬به ویژه‬ ‫در مباحث فرهنگی و مس��ئولیت های اجتماعی‪ ،‬درواقع یک‬ ‫تعامل س��اختاری اس��ت چراکه از یک س��و صنعت برامده از‬ ‫اموزش وپرورش و دانشگاه است و از سوی دیگر صنعت زمینه‬ ‫مناسبی فراهم می کند تا مراکز علمی بتوانند یافته های خود را‬ ‫در بوته ازمایش و تجربه قرار دهند و درنهایت کشور را از لحاظ‬ ‫فناوری در مسیر پیشرفت قرار دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه شهرس��تان مبارک��ه از ظرفیت های‬ ‫صنعتی موجود در فوالد مبارکه به خوبی بهره مند است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم زمان که فوالد مبارکه رشد می کند‪ ،‬شهرستان نیز از لحاظ‬ ‫صنعتی به رش��د و بالندگی می رس��د‪ .‬این نکته را نیز نباید از‬ ‫نظر دور داش��ت که وجود ظرفیت های فرهنگی مناس��ب در‬ ‫شهرستان نیز در رشد صنعت موثر بوده است‪.‬‬ ‫امام جمع��ه ش��هر مبارک��ه در بخش پایانی س��خنان خود‬ ‫از ش��رکت فوالد مبارکه به عنوان ابروی شهرس��تان و کشور‬ ‫س��ربلند ایران ی��اد و اضافه کرد‪ :‬بدون ش��ک همه مردم ایران‬ ‫دعاگوی مدیران و کارکنان این شرکت بزرگ هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد مبارکه و مسئولیت های اجتماعی‬ ‫ادگان‪ ،‬فرماندار شهرستان مبارکه در سخنانی و با بیان اینکه‬ ‫فوالد مبارک��ه در موضوع مس��ئولیت های اجتماعی همواره‬ ‫به خوبی ایفای نقش کرده است‪ ،‬از همت و حمایت های مدیران‬ ‫ای��ن کارخانه و همه نهاد ها و افرادی ک��ه برای به بهره برداری‬ ‫رس��یدن این مرکز تالش کردند‪ ،‬تش��کر و قدردانی کرد‪ .‬وی‬ ‫از توج��ه وزارت اموزش وپرورش به نوس��ازی و بهینه س��ازی‬ ‫مدرس��ه های شهرس��تان مبارکه به عنوان یک ضرورت بسیار‬ ‫مهم یاد و تصریح کرد‪ :‬باوجود همه مشکالت موجود‪ ،‬کارکنان‬ ‫اموزش وپرورش با روحیه جهادی همچنان در س��نگر ترویج‬ ‫ت هستند‪.‬‬ ‫علم و دانش با جدیت تمام در حال فعالی ‬ ‫در ادام��ه ای��ن ایین‪ ،‬احمد س��عیدبخش‪ ،‬مع��اون اجرایی‬ ‫پروژه ه��ای توس��عه ف��والد مبارک��ه در تش��ریح جای��گاه‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی س��ازمان ها گفت‪ :‬امروز مسئولیت‬ ‫اجتماع��ی (‪ )CSR‬یا ب��ه عبارت دیگر‪ ،‬اخ�لاق اجتماعی در‬ ‫کش��ورهای توسعه یافته و درحال توس��عه از احترام به حقوق‬ ‫مش��تری‪ ،‬ارائه نرخ مناس��ب و محصول باکیفیت فراتر رفته و‬ ‫تنها خریداران‪ ،‬سهام داران و ذی نفعان را شامل نمی شود‪ ،‬بلکه‬ ‫حمایت از سالمت محیط زیس��ت‪ ،‬حقوق انسان ها و کمک به‬ ‫توسعه محیط پیرامونی را نیز دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬ش��رکت ف��والد مبارکه نیز به عنوان یک‬ ‫فوالدس��از مطرح و بزرگ از این قاعده مس��تثنا نیست و نقش‬ ‫خود را در این حوزه به ش��کل مطلوب ایفا کرده است و نه تنها‬ ‫ایرج ترابی‪ ،‬سرپرست روابط عمومی فوالد مبارکه نیز ضمن‬ ‫ابرازخرسندی از به بهره برداری رسیدن این پروژه گفت‪ :‬رشد و‬ ‫تعالی انسان ها انجام نمی شود‪ ،‬مگر با اموزش و رشد فرهنگ‪.‬‬ ‫مادامی که ساختارهای اموزشی و فرهنگی در جوامع به خوبی‬ ‫تعری��ف‪ ،‬عملیاتی و نهادینه ش��وند‪ ،‬ان جامعه به طور متوازن‬ ‫راه کمال و توس��عه و تعالی را طی خواهد کرد‪ .‬در این مس��یر‬ ‫س��ازمان ها و صنایع به عنوان اعضای جامعه با تعهد و عمل به‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی خویش می توانند دوشادوش سایر‬ ‫مسئوالن و خیران و با ایجاد اشتغال و کارافرینی و مشارکت در‬ ‫طرح های عمرانی و فرهنگی در خلق ارزش مشترک و عمران و‬ ‫ابادانی کشور سهیم باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه مدیریت ف��والد مبارک��ه از ابتدای‬ ‫بهره برداری تاکنون عمل به مس��ئولیت های اجتماعی را یکی‬ ‫از اولویت های اصلی خود دانسته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ساخت چندین‬ ‫مدرس��ه‪ ،‬اموزش��گاه و مراکز بهداش��تی و فرهنگی در سطح‬ ‫منطقه و اس��تان اصفهان‪ ،‬یاری رس��انی به مددجویان کمیته‬ ‫امداد‪ ،‬حضور موثر هنگام وقوع بالیای طبیعی و مش��ارکت در‬ ‫طرح هایی که به نوعی در راستای خدمت به فرهنگیان محترم‬ ‫بوده‪ ،‬برخی از اقدامات فوالد مبارکه در راستای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی ش��رکت اس��ت‪ .‬وی در بخش پایانی س��خنان خود‬ ‫ابرازامیدواری کرد در نتیجه تعامل روزافزون جامعه با صنعت‬ ‫شاهد رشد و شکوفایی بیشتر ایران اسالمی باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری س�ازنده مدیران فوالد مبارکه با‬ ‫اموزش وپرورش‬ ‫درادامهاینایینمحمداعتدادی‪،‬مدیرکلاموزش وپرورش‬ ‫اس��تان اصفهان گفت‪ :‬امروز در راس��تای تکریم هرچه بیشتر‬ ‫معلمان و فرهنگیان محترم شاهد به بهره برداری رسیدن مرکز‬ ‫اموزشی‪ ،‬رفاهی فرهنگیان شهرستان مبارکه بودیم‪.‬‬ ‫وی در این راستا از همکاری و مشارکت شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در به ثمر رس��یدن این پ��روژه قدردانی و تصریح کرد‪ :‬مدیران‬ ‫و معاون��ان فوالد مبارک��ه در تمامی دوره ها همکاری بس��یار‬ ‫صمیمانه و س��ازنده ای با اموزش پرورش استان داشته اند که‬ ‫جای قدردانی دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین از پیگیری های نماینده مردم شهرس��تان در‬ ‫مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬تالش های فرماندار‪ ،‬خیران و سایر‬ ‫نهادها و کس��انی که به انحای مختلف در به ثمر رس��یدن این‬ ‫پروژه همت گماردند‪ ،‬تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫زهرا سعیدی‪:‬‬ ‫شرکت فوالد‬ ‫مبارکه به موازات‬ ‫فعالیت های‬ ‫اقتصادی خود به‬ ‫مسئولیت های‬ ‫اجتماعی نیز‬ ‫توجه دارد‬ ‫این امر از‬ ‫ویژگی های یک‬ ‫سازمان متعالی‬ ‫است که فوالد‬ ‫مبارکه به خوبی‬ ‫در این مسیر‬ ‫گام برمی دارد‬ ‫‹ ‹بهره گی�ری از ظرفیت ه�ای علم�ی و‬ ‫فناورانه فوالد مبارکه‬ ‫س��عید باقری‪ ،‬مدیر اموزش وپرورش شهرس��تان مبارکه‬ ‫در حاش��یه برگزاری این ایین گفت‪ :‬ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫در حوزه مس��ئولیت های اجتماعی همواره تعامل سازنده ای‬ ‫با اموزش وپرورش شهرس��تان داش��ته اس��ت‪ .‬در برنامه های‬ ‫اینده ما نیز گس��ترش این تعامالت‪ ،‬به ویژه در جهت استفاده‬ ‫حداکثری هنرس��تان ها و دانشکده های فنی از دستاوردهای‬ ‫علمی و فناورانه فوالد مبارکه در دستورکار است‪ .‬اعتقاد ما این‬ ‫اس��ت که بهره گیری از تجربه و ظرفیت های علمی و فناورانه‬ ‫ف��والد مبارک��ه در اموزش وپ��رورش به فراهم اوردن بس��تر‬ ‫مناس��ب برای کارافرینی و اش��تغالزایی در شهرستان کمک‬ ‫موثری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به نقش س��ازنده فوالد مبارک��ه در تکمیل و‬ ‫راه اندازی کلینیک دندانپزشکی فرهنگیان شهرستان مبارکه‬ ‫و مرکز اموزشی و رفاهی فرهنگیان این شهرستان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این پروژه ها سال ها به دلیل کمبود نقدینگی معطل مانده‬ ‫بود که با همت ش��رکت فوالد مبارکه و مس��ئوالن شهرستان‬ ‫تکمیل شد و به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در این ایین از تمبر یادبود گش��ایش مرکز‬ ‫اموزشی و رفاهی فرهنگیان رونمایی شد‪.‬‬ ‫با تغییر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بخش��نامه هایی که از ابتدای‬ ‫س��ال صادرات را محدود کرده بود تا حدودی تعدیل و محدودیت های‬ ‫صادراتی تاحدی برداشته شد‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬تقی ممتازان‪ ،‬معاون‬ ‫بازاریابی و فروش فوالد کاوه جنوب کیش اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه با‬ ‫تغییر در کابینه دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و انتصاب دکتر‬ ‫رحمان��ی به عن��وان وزیر جدید صنعت‪ ،‬بخش��نامه هایی که از ابتدای‬ ‫سال صادرات را محدود کرده بود‪ ،‬تا حدودی تعدیل و محدودیت های‬ ‫صادراتی تاحدی برداشته شد‪ .‬با این اقدام‪ ،‬امکان بهتری برای صادرات‬ ‫فراه��م ش��د و امید می رود ای��ن محدودیت ها به ط��ور کامل برطرف‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��رکت ها نیز از روندی ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت درپیش گرفته اس��تقبال کرده اند و اکن��ون محدودیت ها در‬ ‫صادرات اهن اس��فنجی یا اسلب به طور کامل برداشته شده و براساس‬ ‫صحبت های معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬سال اینده نیز به احتمال زیاد محدودیت ها در بخش شمش و‬ ‫مقاطع نیز برداشته می شود تا با افزایش تولید فوالد در کشور که شاهد‬ ‫ان هس��تیم‪ ،‬دیگر محدودیتی در امر صادرات وجود نداش��ته باش��د‪.‬‬ ‫ممت��ازان درباره صادرات و اقداماتی که دولت برای تش��ویق صادرات‬ ‫با توجه ب��ه رکود بازار داخل و وجود مازاد نی��از داخل‪ ،‬می تواند انجام‬ ‫دهد‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات باید چالش جدید دولتمردان باش��د و نه فقط در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت که درتمامی ارکان دولت مورد توجه‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬تا اکنون دغدغه اصلی این وزارتخانه تولید بود اما از این به‬ ‫بعد باید دغدغه اش صادرات باشد‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه محدودیت ه��ای مص��رف در داخ��ل و کاه��ش‬ ‫سرمایه گذاری ها در بخش مسکن و ساخت وساز‪ ،‬توجه و تمرکز کشور‬ ‫باید به سمت صادرات برود و صادرات هم یک مقوله تک بخشی نبوده و‬ ‫نیازمند زیرساخت ها و امکاناتی است که عالوه بر وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬سایر نهاد ها باید حمایت های الزم را از ان داشته باشند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬امسال بخش��نامه هایی در راستای حمایت از بازار داخلی صادر‬ ‫ایران ش��امل مشکالت حمل‪ ،‬انتقال ارز‪ ،‬بازارهای جدید و مارکتینگ‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬البته تحریم و مس��ائل مربوط ب��ه ان‪ ،‬محدودیت هایی‬ ‫را ب��رای ص��ادرات فوالد ایران ایجاد ک��رده و باعث کاهش قیمت های‬ ‫صادراتی ایران ش��ده اس��ت‪ .‬ممتازان درباره قیمت گذاری گمرک نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬مراجع ارزش گ��ذاری که گمرک از انها اس��تفاده می کند باید‬ ‫به طور مس��تمر و مداوم رصد شده و قیمت ها مطابق با انها اصالح شود‬ ‫اما این روند و س��ازکار ان کند اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر نرخ ها به صورت‬ ‫روزانه و هفتگی تغییر می کند اما تغییر ان در س��امانه گمر و ابالغ ان‬ ‫به اداره های مربوط زمان بر اس��ت‪ .‬از این رو ش��اهد ناهمخوان هایی در‬ ‫قیمت ه��ای واقعی بازار و قیمت های ابالغی گمرک هس��تیم‪ .‬معاون‬ ‫بازاریاب��ی و فروش ف��والد کاوه جنوب در زمینه مش��کالت بازارهای‬ ‫صادراتی ایران گفت‪ :‬مس��ئله دیگری که ص��ادرات را تحت تاثیر قرار‬ ‫داده‪ ،‬مجوزهایی بود که برای صادرات به عراق و افغانستان صادر شد و‬ ‫صادرات به این دو کشور را مشمول پیمان سپاری ارزی کرد‪.‬‬ ‫موضوع بومی سازی در صنعت فوالد از ان جهت‬ ‫اهمی��ت دارد که برخی کااله��ای مصرفی زنجیره‬ ‫ف��والد کش��ور از خارج تامین می ش��ود و ما در این‬ ‫صنعت هنوز وابس��تگی هایی ب��ه تامین کنندگان‬ ‫خارج��ی داریم‪ .‬تامین خارجی ع�لاوه بر اینکه به‬ ‫واحدهای تولیدی هزینه گزافی را تحمیل می کند‬ ‫و باع��ث خ��روج ارز از کش��ور می ش��ود‪ ،‬از ارتباط‬ ‫دوس��ویه تولیدکنندگان تجهیزات و ماشین االت‬ ‫داخل��ی با صنعت فوالد جلوگیری می کند و مانع از‬ ‫تعامل صنایع داخلی با یکدیگر می شود‪ .‬در شرکت‬ ‫فوالد هرمزگان از سال ها قبل بومی سازی و توجه به‬ ‫تامین کنندگان داخلی مطرح بوده و درحال حاضر‬ ‫نی��ز این مه��م در این ش��رکت با ق��درت درحال‬ ‫پیگیری اس��ت؛ به گون��ه ای که ف��والد هرمزگان‬ ‫تامین کنندگان داخلی را ش��ریکان راهبردی خود‬ ‫می دان��د‪ .‬به طور کلی تعمیر و تامی��ن تجهیزات و‬ ‫قطعات در ش��رکت های بزرگ از اهمیت بسیاری‬ ‫برخوردار است چراکه در واحدهای تولیدی به ویژه‬ ‫در مجتمع هایی که خط تولید پیوسته دارند‪ ،‬اماده‬ ‫ب��ه کاری تجهی��زات یکی از بخش ه��ای اصلی در‬ ‫راستای دس��تیابی به تولید پایدار به شمار می رود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو به منظ��ور اماده ب��ه کاری تجهیزات باید‬ ‫نگهداری و تعمی��رات و به دنبال ان تامین قطعات‬ ‫به درستی انجام شود تا فرایند تولید متوقف نشود‪.‬‬ ‫در صنع��ت فوالد نیز به دلیل پیوس��تگی خطوط و‬ ‫تولید ‪ ۲۴‬س��اعته‪ ،‬از قطعات و تجهیزاتی استفاده‬ ‫می ش��ود که قابلیت باالیی داشته باشند و معیوب‬ ‫نباش��ند‪ .‬در خانواده ش��رکت های معدنی و صنایع‬ ‫مرتب��ط‪ ،‬به ویژه کارخانه های فوالدس��ازی به علت‬ ‫ماهیت پیوس��ته تولید و س��روکار داشتن با مذاب‬ ‫فل��زات‪ ،‬تعمیرات بهنگام و تامی��ن قطعات یدکی‬ ‫عالوه بر بررس��ی میزان تولید‪ ،‬ب��ر ایمنی کارکنان‬ ‫و تجهی��زات نیز تاثیرگذار اس��ت و به همین دلیل‬ ‫تامی��ن تجهی��زات و قطعات جای��گاه مهمی دارد‪.‬‬ ‫در مجتم��ع ف��والد هرم��زگان نیز ای��ن موضوع با‬ ‫حساسیت باالیی پیگیری می شود‪ .‬به دلیل شرایط‬ ‫اقتصادی و نیز اهمیت صنایع فوالدی‪ ،‬بومی سازی‬ ‫تجهیزات و قطعات در کش��ور ما اهمیت بس��یاری‬ ‫یافته و ش��رکت های ب��زرگ صنایع معدنی و فلزی‬ ‫به وی��ژه در زمین��ه فوالد‪ ،‬به ط��ور هماهنگ به این‬ ‫سمت حرکت کرده اند‪ .‬بومی سازی عالوه بر ارتقای‬ ‫س��طح توانمندی اجرایی ش��رکت های سازنده‪ ،‬به‬ ‫پایین امدن وابس��تگی به ارز خارجی و به دنبال ان‬ ‫تاثیرپذیری کمتر از نوس��انات نرخ ارز برای تامین‬ ‫به موق��ع و پایدار قطعات کم��ک می کند‪ .‬از این رو‬ ‫در ش��رایطی که مس��یر تامین خارج��ی قطعات و‬ ‫تجهی��زات نامطمئن یا دش��وار ش��ده‪ ،‬می توان با‬ ‫خاطری اس��وده به پشتوانه س��ازندگان داخلی به‬ ‫تولی��د با کیفیت ادام��ه داد‪ .‬پایه اصلی موفقیت در‬ ‫این مس��یر اعتقاد به موضوع بومی سازی است‪ ،‬به‬ ‫ای��ن معنی که در کارخانه ه��ای تولیدی اعتقاد به‬ ‫بومی س��ازی و استفاده از توان داخلی وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در ص��ورت تحقق این امر‪ ،‬مس��ائل مرتبط‬ ‫ب��ا ان از جمل��ه ارتقای دانش فنی و ت��وان اجرایی‬ ‫سازندگان با حمایت مناسب قابل دستیابی خواهد‬ ‫بود‪ .‬ش��رکت فوالد هرمزگان با اعتقاد کامل به امر‬ ‫بومی س��ازی‪ ،‬عالوه بر پیش بینی سازکار سازمانی‬ ‫برای این موضوع‪ ،‬با حمایت از س��ازندگان داخلی‬ ‫توانسته برای بومی سازی برخی کاالهای پرمصرف‬ ‫و کلی��دی فرایند تولی��د‪ ،‬ش��ریکان داخلی قابل‬ ‫اعتمادی بیابد‪ .‬اس��تفاده از لفظ ش��ریک نه به طور‬ ‫اتفاق��ی که به دلی��ل اعتقاد این ش��رکت به اینکه‬ ‫تامین کنن��ده در امر تولید کیفی و پایدار ش��ریک‬ ‫واقعی ش��رکت به ش��مار می رود‪ ،‬به عمد و دانسته‬ ‫به کار می رود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬فلزات انالین‬ ‫نشست سهامداران‬ ‫حقوقی ذوب اهن اصفهان‬ ‫نشست س��هامداران حقوقی شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان باحضور احمد زمانی مدیرعامل شرکت‬ ‫س��رمایه گذاری صدر تامین و منصور یزدی زاده‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان ‪۱۲‬اسفند در تهران‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گزارش گس��ترش نی��وز در این‬ ‫نشس��ت زمانی مراقبت از ارزش سهام و حرکت‬ ‫در جه��ت افزایش ان را مهم دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫یک بنگاه اقتصادی رس��الت تولی��د محصول و‬ ‫ف��روش ان را دارد که از محل این ارزش افرینی‬ ‫باید صاحبان سرمایه بهره مند شوند و این روند‬ ‫زمانی که ش��رکت وارد بورس می ش��ود متفاوت‬ ‫اس��ت و با همفکری اعضا می ت��وان ارزش ان را‬ ‫ارتقا بخشید‪ .‬ذوب اهن استحقاق بیش از این را‬ ‫دارد‪ ،‬از این رو سهامداران امید دارند که بتوانیم‬ ‫با مشارکت از این سهام به خوبی مراقبت کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صادرات چالش جدید دولت باشد‪ ،‬نه فقط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ش��د که محدودکننده صادرات بود اما چنانچه جهت گیری صادراتی‬ ‫مدنظر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت باید بخشنامه ها از حالت‬ ‫خنثی و محدودکننده خارج شده و به سمت صادرات سوق پیدا کند تا‬ ‫صادرات به صورت انبوه انجام شود‪ .‬معاون بازاریابی و فروش فوالد کاوه‬ ‫جن��وب کیش درباره کارت های بازرگانی اجاره ای نیز به چیالن گفت‪:‬‬ ‫این موضوع برای فوالدس��ازان بزرگ صدق نمی کند و ش��اید مختص‬ ‫صادرکنندگان کوچک و ظرفیت های پایین باش��د‪ .‬به جز کارخانجات‬ ‫تولیدی‪ ،‬صادرکنن��ده ای در حوزه فوالد به ویژه اس��لب و بیلت وجود‬ ‫ن��دارد که فوالد را ب��ه صورت انبوه صادر کرده باش��د چراکه مطابق با‬ ‫بخش��نامه ها‪ ،‬صادرات تنها از طریق تولیدکنندگان یا نمایندگان انها‬ ‫مقدور اس��ت ام��ا در محصوالتی مانند میلگ��رد و مقاطع این موضوع‬ ‫ممکن اس��ت وجود داش��ته باش��د و قیمت های مقاطع ایران را تحت‬ ‫تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه عوامل تاثیرگذار بر قیمت ه��ای صادراتی فوالد‬ ‫نظرگاه‬ ‫تامین کنندگان‬ ‫داخلی‪ ،‬شریک‬ ‫راهبردی‬ ‫فوالدسازان‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1256‬‬ ‫پیاپی ‪2574‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫افزایش قدرت چانه زنی ایران در مذاکرات گازی‬ ‫‪ ۶‬بسته قراردادی طرح‬ ‫نگهداشت و افزایش‬ ‫تولید در مسجدسلیمان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ملی مناط��ق نفتخیز‬ ‫جن��وب گفت‪ ۶ :‬بس��ته ق��راردادی ب��ا ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اعتبار در حوزه عملیات ش��رکت‬ ‫بهره برداری نفت و گاز مسجدس��لیمان اجرایی‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش شرکت ملی مناطق نفتخیز‬ ‫جنوب‪ ،‬احمد محمدی در نشس��ت هم اندیشی‬ ‫بی��ژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت با مس��ئوالن و نخبگان‬ ‫شهرس��تان مسجدسلیمان اعالم کرد‪ :‬این رقم‬ ‫اعتبار‪ ،‬در قالب طرح نگهداشت و افزایش توان‬ ‫تولید نفت موس��وم به ‪ ۲۷‬مخزن و در یک بازه‬ ‫زمانی دو س��اله‪ ،‬هزینه خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫از ای��ن رقم اعتب��ار‪ ،‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫در مح��دوده شهرس��تان اندیمش��ک و حدود‬ ‫‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬میلی��ارد تومان در شهرس��تان‬ ‫مسجدسلیمان هزینه می شود که محل مصرف‬ ‫ان پروژه های توس��عه مخازن اللی اس��ماری‪،‬‬ ‫اللی بنگستان و زیالیی خواهد بود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی مناطق نفتخیزجنوب با تاکید بر‬ ‫اینکه ‪ ۴‬درصد از کل اعتبارات طرح نگهداشت‬ ‫و افزای��ش تولی��د ب��ه پروژه ه��ای عام المنفعه‬ ‫و عم��ل به مس��ئولیت های اجتماع��ی هزینه‬ ‫می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با همکاری سه جانبه میان‬ ‫مسئوالن شهری و استانی‪ ،‬صنعت نفت و بخش‬ ‫خصوصی و پیمانکاری‪ ،‬این طرح در بازه زمانی‬ ‫تعیین ش��ده به سرانجام می رسد و این منطقه‬ ‫از عواید و منافع ان بهره مند می شود‪ .‬محمدی‬ ‫با اش��اره به دیگر طرح های در حال اجرای این‬ ‫شرکت در گستره عملیات شرکت بهره برداری‬ ‫نفت و گاز مسجد سلیمان گفت‪ :‬با اجرای طرح‬ ‫جم��ع اوری گازهای هم��راه نفت و با تکمیل و‬ ‫راه ان��دازی طرح های پتروش��یمی‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫زنجیره ارزش صنعت نیز تکمیل می شود‪.‬‬ ‫برون سپاری فعالیت های‬ ‫فازهای ‪ ۲۰‬و ‪۲۱‬‬ ‫به شرکت های داخلی‬ ‫فعالی��ت بخش های مختل��ف فازهای ‪ ۲۰‬و‬ ‫‪ ۲۱‬در قالب یک قرارداد ‪ ۳‬ساله برون سپاری‬ ‫می شود‪ .‬هادی چابوک‪ ،‬مدیر پاالیشگاه هشتم‬ ‫مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه چارت‬ ‫رس��می پاالیشگاه هش��تم ‪ ۲۳۴‬نفر است‪ ،‬به‬ ‫ایلنا گفت گف��ت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱۰۰‬نیرو در‬ ‫پاالیش��گاه حضور دارند که این تعداد تا چند‬ ‫ماه اینده با هماهنگی انجام شده و جابه جایی‬ ‫نیروها از س��ایر فازها و پاالیش��گاه های گازی‬ ‫کش��ور به حدود ‪ ۱۸۰‬نفر می رس��د‪ .‬چابوک‬ ‫با اش��اره به نقش نظارتی نیروهای رسمی به‬ ‫اهمیت برون س��پاری فعالیت های پاالیشگاه‬ ‫اش��اره و اظه��ار ک��رد‪ :‬هم اکنون تش��ریفات‬ ‫مناقص��ه در حال برگ��زاری اس��ت و از اغاز‬ ‫س��ال اینده در قالب یک قرارداد ‪ ۳‬ساله تمام‬ ‫فعالیت های پاالیش��گاه برون س��پاری خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی در ادامه به تجربه موفق پاالیشگاه‬ ‫هشتم در امس��ال در این زمینه اشاره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬رویکرد در برون س��پاری با رویکرد در‬ ‫پیمان سپاری متفاوت اس��ت‪ .‬در پیمان مبنا‬ ‫کامال کمی است اما در برون سپاری کمیت ها‬ ‫کمتر مالک هستند و ش��اخص هایی تعریف‬ ‫کرده ایم که پیمانکار باید بر اساس پاالیشگاه‬ ‫را بهره برداری کند‪.‬‬ ‫تعرض ناکام دزدان‬ ‫دریایی به نفتکش ایرانی‬ ‫مع��اون عملی��ات نیروی دریای��ی راهبردی‬ ‫ارتش از تعرض ‪ ۱۱‬فروند قایق دزدان دریایی‬ ‫ب��ه یک فرون��د نفتک��ش ایرانی خب��ر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬یک فروند کشتی نفتکش ایرانی‬ ‫که مورد تعرض ‪ ۱۱‬فروند قایق دزدان دریایی‬ ‫در محدوده تنگه باب المن��دب واقع در خلیج‬ ‫ع��دن قرار گرفت��ه بود با اقدام ب��ه موقع گروه‬ ‫تکاوران محافظ کش��تی های تجاری مس��تقر‬ ‫در ش��صتمین ناو گروه نیروی دریایی از دست‬ ‫دزدان دری��ای نجات یافت‪ .‬بنا بر این گزارش‪،‬‬ ‫کش��تی نفتکش حامل بیش از ‪ ۱۵۰‬هزار تن‬ ‫مواد نفتی بود که به س�لامت به مس��یر خود‬ ‫ادامه داد‪ .‬ناوگروه های نیروی دریایی در طول‬ ‫چند سال گذشته تاکنون بیش از ‪ ۴۰۰‬نفتکش‬ ‫تجاری را اسکورت کرده و بیش از ‪ ۳۰۰‬مرحله‬ ‫با دزدان دریایی درگیری داشته اند که در این‬ ‫درگیری ها کش��تی هایی با ملیت های ایرانی و‬ ‫غیر ایران��ی نیز از چن��گ دزدان دریایی نجات‬ ‫داده اند‪ .‬ناوگروه ش��صتم نیروی دریایی ارتش‬ ‫متش��کل از ناوش��کن بایندر‪ ،‬ناو لجس��تیکی‬ ‫بوش��هر و ناو پش��تیبانی الوان در سوم بهمن‬ ‫امسال برای ماموریت دریانوردی به دریا اعزام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مقصد بعدی‬ ‫صادرات گاز‬ ‫قاره اروپاست؛‬ ‫پس از جهش در‬ ‫افزایش تولید‬ ‫گاز ایران‪ ،‬امکان‬ ‫صادرات ساالنه‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫مترمکعب گاز‬ ‫به اروپا وجود‬ ‫خواهد داشت‬ ‫اکنون ایران در حالی نام دومین دارنده ذخایر گازی‬ ‫در دنیا را یدک می کش��د که قب��ل از پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی‪ ،‬صنعتی به ن��ام «گاز» نداش��ت؛ عنوانی که‬ ‫کش��ف و توس��عه مخازن گازی ان را ساخته و در این‬ ‫میان‪ ،‬نقش یک میدان گازی مش��ترک که بزرگ ترین‬ ‫می��دان گازی جهان به ش��مار م��ی رود‪ ،‬غیر قابل انکار‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر اس��اس گزارش بررسی اماری‬ ‫ساالنه ش��رکت بریتیش پترولیوم (‪ )BP‬در پایان سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬می�لادی‪ ،‬ای��ران از لحاظ حج��م ذخایر گاز با‬ ‫دارا ب��ودن ‪ 33. 200‬تریلی��ون مترمکع��ب گاز پس از‬ ‫روس��یه در مقام دوم جهان قرار دارد و سهمی معادل‬ ‫‪ ۱۷.۲‬درص��د از ذخایر گازی را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪ .‬قطر و ترکمنس��تان نیز در رده های بعدی جای‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫ای��ران با تولید س��االنه ‪ ۲۲۳‬میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون‬ ‫متر مکعب گاز پس از امریکا و روس��یه در رتبه س��وم‬ ‫کش��ورهای تولیدکننده گاز جه��ان قرار دارد و در این‬ ‫زمینه سهم ‪ 6 .1‬درصدی را از ان خود کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تورق پرونده صادرات گاز ایران‬ ‫بهره برداری یک به یک از طرح های توسعه ای پارس‬ ‫جنوبی در طول س��ال های گذش��ته و افزایش خطوط‬ ‫انتقال گاز در قدم نخس��ت باعث ش��د به طور تقریبی‬ ‫همه نقاط ش��هری و روس��تایی‪ ،‬از نعمت گاز بهره مند‬ ‫شوند‪ .‬بر مبنای اخرین امار‪ ،‬سهم این سوخت پاک در‬ ‫سبد انرژی به بیش از ‪ ۷۰‬درصد رسیده و در این میان‬ ‫سهم پارس جنوبی از تامین گاز داخلی نیز ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫اعالم ش��ده اس��ت‪ ،‬البته افزایش ظرفیت برداشت گاز‬ ‫از بزرگ ترین میدان گازی جهان موجب ش��ده برنامه‬ ‫صادرات گاز نیز روی میز قرار بگیرد‪.‬‬ ‫نخس��تین قرارداد صادرات گاز ای��ران در پی توافق‬ ‫کلی توس��عه همکاری ها بین ایران و روسیه امضا شد‪.‬‬ ‫پس از ان با پایان یافتن جنگ تحمیلی‪ ،‬صادرات گاز و‬ ‫درامد ارزی حاصل از ان در کانون توجه تصمیم گیران‬ ‫در ایران قرار گرفت و صادرات گاز به روسیه جای خود‬ ‫را به صادرات گاز به ترکیه داد‪.‬‬ ‫گاز ای��ران تاکن��ون به ترکی��ه‪ ،‬عراق‪ ،‬ارمنس��تان‪،‬‬ ‫اذربایجان و نخجوان صادر ش��ده است‪ .‬قرارداد با این‬ ‫کش��ورها گاهی در قالب قراردادهای درازمدت‪ ،‬گاهی‬ ‫در قالب قراردادهای کوتاه مدت سواپ یا در قالب تهاتر‬ ‫ب��ه زودی‪ ،‬دو پاالیش��گاه گازی با ظرفیت ف��راورش ‪ ۱۱۰‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب گاز ترش بهره برداری ش��ده از میدان پ��ارس جنوبی با‬ ‫حضور رئیس جمهوری گشایش می یابد‬ ‫برق و گاز امضا ش��ده اس��ت‪ .‬پس از قطع صادرات گاز‬ ‫ایران به روس��یه‪ ،‬ترکیه به عنوان بزرگ ترین مشتری‬ ‫گاز طبیعی ایران در نظر گرفته ش��د‪ .‬قرارداد ‪ ۲۵‬ساله‬ ‫صادرات گاز ایران و ترکیه‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۷۴‬امضا و از‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۱‬صادرات گاز ایران به این کشور اغاز شد‪.‬‬ ‫قرارداد صادرات گاز ایران به ارمنس��تان نیز با هدف‬ ‫تهاتر گاز و برق امضا ش��د که بر اساس ان‪ ،‬ارمنستان‬ ‫در ازای هر مترمکعب گاز‪ ۳ ،‬کیلووات س��اعت برق به‬ ‫ایران تحوی��ل می دهد‪ .‬عراق نیز گاز را برای دو مقصد‬ ‫بغداد و بصره دریافت می کند‪ .‬اذربایجان و نخجوان نیز‬ ‫از دیگر مشتریان گاز ایران هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�هم ای�ران از ب�ازار جهان�ی گاز چقدر‬ ‫است؟‬ ‫ای��ران اکنون حدود ‪ ۱.۵‬درصد بازار جهانی صادرات‬ ‫گاز را در اختی��ار دارد اما ب��ا توجه به دارا بودن ذخایر‬ ‫زیاد گازی که عمده ان در میدان گازی پارس جنوبی‬ ‫است‪ ،‬توان افزایش س��هم خود در بازارهای منطقه ای‬ ‫و بین الملل��ی گاز را دارد‪ .‬ای��ران ت�لاش می کن��د ب��ا‬ ‫توس��عه همه فازهای بیس��ت وچهار گانه پارس جنوبی‬ ‫و پیش��تازی از قط��ر‪ ،‬همس��ایه جنوبی خ��ود عالوه بر‬ ‫بسترس��ازی برای صادرات گاز‪ ،‬س��هم خ��ود را از بازار‬ ‫جهانی گاز به دست کم ‪ ۱۰‬درصد افزایش دهد‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬صادرات روزانه ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب گاز در‬ ‫برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده که البته اولویت‬ ‫بازار صادراتی گاز ایران‪ ،‬کشورهای همسایه است‪.‬‬ ‫مقص��د بعدی ص��ادرات گاز قاره اروپاس��ت؛ پس از‬ ‫جه��ش در افزایش تولی��د گاز ایران‪ ،‬ام��کان صادرات‬ ‫ساالنه ‪ ۳۰‬میلیارد مترمکعب گاز به اروپا وجود خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬ایران در نظ��ر دارد در بلندمدت‪،‬‬ ‫سهمی از بازار انرژی این قاره را در اختیار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چ�ه اتفاق�ی باعث توس�عه گازرس�انی و‬ ‫صادرات گاز شد؟‬ ‫بهره برداری از طرح های توس��عه ای فازهای ‪ ۱۲‬تا‬ ‫تجدیدپذیرها به اوج می رسند‬ ‫بر اس��اس برنامه ریزی ها قرار شده در افق ‪ ۲۰‬ساله‪ ،‬برنامه جامع انرژی‬ ‫ایران تدوین ش��ود و با تهیه این برنامه‪ ،‬جای��گاه تجدیدپذیرها ارتقا یابد‬ ‫چراکه بر مبنای تحقیقات‪ ،‬ظرفیت های باالیی برای توسعه این انرژی در‬ ‫ایران وجود دارد و نگاه دولت نیز به توس��عه تجدیدپذیرها بس��یار روشن‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب�� ه گزارش مهر‪ ،‬بر اس��اس مطالعات‪ ،‬ایران ظرفیت اس��تفاده از انرژی‬ ‫خورش��یدی را در ط��ول س��ال به م��دت ‪ ۳۰۰‬روز دارد و می توان��د در‬ ‫بهره گیری از این انرژی پاک و در دس��ترس پیش��گام باشد و با توجه به‬ ‫بازار موجود در کشورهای همسایه‪ ،‬قادر به ایجاد هزاران شغل در صورت‬ ‫ایجاد و تکمیل زنجیره ان از طراحی‪ ،‬ساخت و بهره برداری خواهد بود‪.‬‬ ‫هرچن��د تالش های دولت‪ ،‬وزارت نیرو و مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫تصویب قوانین و مقررات مربوط به خرید تضمینی برق از سرمایه گذاران‪،‬‬ ‫دریافت عوارض به منظور تامین بخش��ی از هزینه های س��رمایه گذاری و‬ ‫تعیین تعرفه خ��اص برای این گونه س��رمایه گذاری ها تا حدودی موجب‬ ‫جلب توجه س��رمایه گذاران و فعاالن اقتصادی برای به این عرصه ش��ده ‬ ‫اما نوس��ان های نرخ ارز ‪ ،‬اس��تقبال نکردن فاینانسورهای خارجی با وجود‬ ‫اینکه انرژی های تجدیدپذیر شامل هیچ گونه تحریم نیستند و هزینه های‬ ‫س��نگین تامین مالی داخلی از رشد سریع انرژی های تجدیدپذیر به ویژه‬ ‫انرژی خورشیدی در کشور ما جلوگیری کرده است‪.‬‬ ‫در این ب��اره‪ ،‬مجید نامج��و‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجم��ن علمی انرژی‬ ‫خورش��یدی ایران معتقد اس��ت که با فعال کردن دانش��گاه ها برای فتح‬ ‫قله ه��ای دان��ش بهره گی��ری از انرژی ه��ای تجدیدپذیر به وی��ژه انرژی‬ ‫خورشیدی‪ ،‬کشور از وابستگی علمی و تکنولوژیکی رهایی پیدا می کند و‬ ‫با طراحی تضامین الزم‪ ،‬عرصه برای ورود صنعتگران برای تجاری س��ازی‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬با اصالح قراردادهای خرید تضمینی‪ ،‬زمینه برای گس��ترش‬ ‫نیروگاه های خورش��یدی و استفاده روزافزون مردم از این انرژی فناناپذیر‬ ‫ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن جنتی‪ ،‬عض��و انجمن انرژی ه��ای تجدیدپذیر ب��ر این باور‬ ‫ت در این حوزه‪ ،‬کارافرینان بخش تجدیدپذیر‬ ‫است که با وجود مش��کال ‬ ‫توانس��ته اند ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذی��ر را به ‪ ۷۰۰‬مگاوات افزایش‬ ‫دهند‪ .‬نکته قابل توجه این اس��ت که ‪ ۴۷‬درصد از سرمایه گذاری خارجی‬ ‫انجام شده در سال ‪ ۱۳۹۶‬در ایران مربوط به حوزه تجدیدپذیر بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه کارافرینان ح��وزه تجدیدپذیر ثابت کرده اند که برق‬ ‫تجدیدپذی��ر یک کاالی لوکس نیس��ت بلکه یک نیاز برای ایران اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تولید برق از منابع تجدیدپذیر از هر نظر به س��ود اس��ت زیرا این‬ ‫مسئله موجب کارافرینی و اشتغال‪ ،‬صرفه جویی در مصرف اب‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از مهاجرت روس��تاییان به ش��هرها‪ ،‬جلوگیری از تولید دی اکسید کربن‪،‬‬ ‫بی نیازی از سوخت های فسیلی‪ ،‬تولید حداکثری در اوج مصرف تابستان‪،‬‬ ‫فاصله کم تولید تا مصرف و جلوگیری از اتالف انرژی در انتقال و مهم تر‬ ‫از همه وجود ظرفیت مناسب ایران در زمینه تولید است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬رشد انرژی های تجدیدپذیر در سال های اخیر مناسب بوده‬ ‫ت چراکه‬ ‫که این مس��ئله بیانگر وجود ظرفیت های باال در این حوزه اس�� ‬ ‫با حضور کارافرینان تجدیدپذیر توانس��ته ایم با هموار کردن مسیر تولید‬ ‫انرژی های نو یک حرکت جهادی در این صنعت رقم بزنیم‪.‬‬ ‫به تازگی نیز بر اس��اس مصوبه مجلس شورای اسالمی مبنی بر عوارض‬ ‫برق که تامین کننده سرمایه تجدیدپذیرها ست‪ ،‬از ‪ ۸‬به ‪ ۱۰‬درصد افزایش‬ ‫یافته و موجب شده که میزان سرمایه تجدیدپذیرها افزایش یابد‪ .‬بنابراین‬ ‫به ط��ور کل��ی باید گفت که ب��ا تغییر نگاه دولت به این ح��وزه و افزایش‬ ‫سرمایه گذاری ها اینده خوبی در انتظار این انرژی است‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬پارس جنوبی و پاالیشگاه های گازی ساخته شده‬ ‫در منطقه عسلویه‪ ،‬توسعه زیرساخت های الزم برای‬ ‫انتق��ال گازهای تولیدی ای��ن فازها از جمله خطوط‬ ‫شش��م‪ ،‬هفتم‪ ،‬هش��تم‪ ،‬نه��م و یازدهم سراس��ری‪،‬‬ ‫اختص��اص ‪ ۴۸۷‬میلیارد مترمکع��ب گاز طبیعی به‬ ‫بخش نیروگاهی و اختصاص ‪ ۲۹۸‬میلیارد مترمکعب‬ ‫گاز طبیعی به بخش صنایع در ‪ ۷‬سال گذشته‪ ،‬تاثیر‬ ‫قابل توجهی در حفظ محیط زیس��ت و صرفه جویی‬ ‫ارزی ناش��ی از جایگزینی گاز با س��ایر فراورده های‬ ‫میان تقطیر به همراه داشته است‪.‬‬ ‫به زودی‪ ،‬دو پاالیش��گاه گازی با ظرفیت فراورش‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیون مترمکعب گاز ترش بهره برداری ش��ده‬ ‫از میدان پ��ارس جنوبی با حض��ور رئیس جمهوری‬ ‫گش��ایش می یابد که متعلق ب��ه فازهای ‪ ۱۳‬و ‪ ۲۲‬تا‬ ‫‪ ۲۴‬است‪ .‬با بهره برداری از این فازها و تکمیل بخش‬ ‫پاالیش��گاهی فاز ‪ ،۱۴‬از پ��ارس جنوبی فقط فاز ‪۱۱‬‬ ‫باقی می ماند‪.‬‬ ‫تولید گاز از ‪ ۱۰‬فاز نخست پارس جنوبی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬نزدی��ک به ‪ ۲۸۵‬میلی��ون مترمکعب بود که‬ ‫با ش��تاب در روند توس��عه این می��دان‪ ،‬حجم تولید‬ ‫گاز از ای��ن میدان مش��ترک افزای��ش قابل توجهی‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫اکن��ون تولی��د گاز از این می��دان از روزانه ‪۶۰۰‬‬ ‫میلی��ون مترمکعب فراتر رفته ک��ه افزون بر رفع نیاز‬ ‫داخل‪ ،‬سبب پیشی گرفتن از قطر در برداشت از این‬ ‫میدان نیز شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گاز تحریم نمی شود‬ ‫توس��عه مخازن گازی در حالی ایجاد می ش��ود که‬ ‫کارشناس��ان بر این باورند که هرچه بتوانیم بیش��تر‬ ‫خودمان را در تجارت جهانی گاز درگیر کنیم از نظر‬ ‫توان سیاسی و اقتصادی به سود کشور است‪.‬‬ ‫ح��ال در روزهایی که امریکا باز هم با تحریم نفت‬ ‫ایران را اش��اره گرفته اس��ت و پیش بینی می ش��ود‬ ‫ص��ادرات نفت ایران تا ‪ ۸۰۰‬هزار بش��که هم کاهش‬ ‫یابد ایران می تواند با توس��عه ص��ادرات گاز جایگاه‬ ‫خ��ود را در بازارهای جهانی حفظ کن د زیرا به گفته‬ ‫غالمرض��ا منوچه��ری‪ ،‬مع��اون پیش��ین مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی نفت در امور مهندسی و توسعه صادرات‬ ‫گاز شامل تحریم های نفتی نمی شود زیرا صادرات به‬ ‫صورت خط لوله است و ال ان جی نیست و فرایند ان‬ ‫به روابط دو کشور بستگی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قدرت چانه زنی ایران‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬نرس��ی قربان‪ ،‬تحلیلگر ارشد حوزه‬ ‫انرژی با تاکید بر اینکه گشایش فازهای جدید پارس‬ ‫جنوبی یک موفقیت چش��مگیر برای ایران اس��ت به‬ ‫ایس��نا گفت‪ :‬بهره ب��رداری از این فازه��ا هم تامین‬ ‫مصارف گاز ا ینده کش��ور و هم ظرفیت صادرات گاز‬ ‫را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته صادرات گاز مش��ابه صادرات‬ ‫نفت نیس��ت که بالفاصل��ه بعد از تولید به واس��طه‬ ‫نفتکش ها منتقل ش��ود‪ .‬صادرات گاز مستلزم ایجاد‬ ‫خطوط انتقال یا مایع کردن گاز برای حمل با کشتی‬ ‫اس��ت که این مسائل نیازمند چندین سال مذاکره و‬ ‫سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫قرب��ان با تاکید ب��ر اینکه بهره ب��رداری از فازهای‬ ‫پارس جنوبی قدرت چانه زن��ی ایران را در مذاکرات‬ ‫افزای��ش می دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از مش��کالتی که‬ ‫تاکنون س��ر راه صادرات گاز وجود داش��ت‪ ،‬این بود‬ ‫ک��ه خری��داران می گفتند ای��ران نمی تواند در فصل‬ ‫زمس��تان فرایند ص��ادرات گاز را ب��دون خلل انجام‬ ‫دهد و در همه قراردادها این موضوع مطرح می ش��د‬ ‫که ش��رکت ملی گاز تامین بدون مش��کل گاز را در‬ ‫فصل زمستان به صورت قطعی تعهد نمی کرد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر ارش��د حوزه انرژی ادام��ه داد‪ :‬اما با‬ ‫گشایش فازهای پارس جنوبی هم فرایند گازرسانی‬ ‫به صنایع داخلی بدون مش��کل شده و هم مشکالتی‬ ‫که س��ر راه صادرات گاز وجود داشت برداشته شده‬ ‫و ظرفیت ای��ران برای امض��ای قراردادها را افزایش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه قربان‪ ،‬ای��ران اکنون با توس��عه فازهای‬ ‫پارس جنوبی‪ ،‬کمب��ودی در داخل ندارد و نیاز همه‬ ‫بخش ها و صنایع به گاز تامین ش��ده است‪ ،‬گاز مازاد‬ ‫می تواند برای صادرات اختصاص یابد‪.‬‬ ‫چاه نیمه ها و هامون سیراب شدند‬ ‫مدی��ر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل‬ ‫وزارت نیرو با بیان اینکه وقوع سیالب در سیستان و‬ ‫بلوچستان از بهترین و خوشحال کننده ترین خبرها‬ ‫به لحاظ پر شدن چاه نیمه ها و هامون است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همه نهادهای اجرایی پیش بینی های الزم را داشته‬ ‫و تجهیزات و امکانات فراهم شده است‪.‬‬ ‫میثم جعفرزاده درباره س��یالب استان سیستان و‬ ‫بلوچستان به ایلنا گفت‪ :‬این سیالب از افغانستان و‬ ‫هیرمند وارد ایران ش��ده و ش��دت ان هم باال بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬من در طول ‪ ۴۸‬س��اعت گذشته در منطقه‬ ‫حضور داش��تم‪ ،‬فعال دبی وارد شده خسارتی نیست‬ ‫ام��ا همه نهاد ه��ای اجرایی پیش بینی ه��ای الزم را‬ ‫داشته و تجهیزات و امکانات فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��یالب جمعه ش��ب ‪ ۲۲‬کیلومتر‬ ‫خ��ط انتقال اب و ایس��تگاه پمپاژ اس��یب دید و ‪۶‬‬ ‫میلیارد تومان به وزارت نیرو خس��ارت وارد شد اما‬ ‫س��عی کردیم روس��تاهایی که اب نداشتند به مدار‬ ‫بازگردانده و از مدل اب رس��انی اضطراری استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدی��ر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل‬ ‫وزارت نیرو با بیان اینکه وقوع این سیالب ربطی به‬ ‫رهاسازی اب از سوی افغانستان ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بارش های خوبی در س��مت افغانستان ایجاد شده و‬ ‫وارد ایران ش��ده اما در هر حال مشکل کم ابی را به‬ ‫طور قطع حل می کند‪.‬‬ ‫ی��ک روی س��یالب بح��ث تخری��ب‪ ،‬روی دیگر‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه چند س��ال بارندگی نداش��تیم‬ ‫و تابس��تان س��ختی را گذراندیم ب��رای منابع ابی‬ ‫نتیجه بخش خواهد بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��یالب ورودی از افغانستان ‪ ۳‬شاخه‬ ‫می ش��ود ش��اخه اول به چاه نیمه ه��ا و محل تامین‬ ‫اب اشامیدنی روس��تاها می رود که به لحاظ تامین‬ ‫اب اش��امیدنی و هم اینکه زمین تش��نه را از حالت‬ ‫خشکی در می اورد‪ ،‬نعمت است‪.‬‬ ‫جعفرزاده توضیح داد‪ :‬س��یالب در ورودی به چاه‬ ‫نیمه ها‪ ،‬هامون و رودخانه سیستان می رود‪ ،‬به لحاظ‬ ‫کشاورزی قابلیت خوبی ایجاد می کند اما با توجه به‬ ‫اینکه سال ها بارندگی اتفاق نیفتاده و بستر رودخانه‬ ‫مهیا نیس��ت به طور قطع ممکن است اسیب هایی‬ ‫داشته باشد و به همین دلیل است که همه نهاد های‬ ‫اجرایی در ‪ ۴۸‬ساعت گذشته هم به لحاظ تجهیزات‬ ‫و ه��م ترمیم نقاط اس��یب پذیر ام��اده باش کامل‬ ‫هس��تند‪ ،‬همچنین سعی شده به مردم اطالع رسانی‬ ‫ش��ده و شرایط اضطراری را تشریح کنند تا حداکثر‬ ‫بهره برداری را از این سیالب داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ش��رایط فعال نرمال اس��ت تا‬ ‫ببینیم از پیک س��یل چگونه عبور می کنیم‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬در مجموع وقوع س��یالب در این منطقه جزو‬ ‫بهتری��ن اخبار و خوش��حال کننده تری��ن خبرها به‬ ‫لحاظ پر شدن چاه نیمه ها و هامون است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1256‬‬ ‫پیاپی ‪2574‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫رویای پرواز دست نیافتنی می شود؟‬ ‫فعاالن حوزه هوانوردی می گویند هزینه هر ساعت پرواز‬ ‫اموزشی در ‪ ۳‬سال گذشته‪ ،‬حدود ‪ ۳۰۰‬درصد گران شده‬ ‫و مهم ترین بهانه اموزش��گاه ها ب��رای این افزایش قیمت‪،‬‬ ‫خرید قطعات از خارج و افزایش نرخ دالر اس��ت‪ .‬براساس‬ ‫تازه تری��ن خبرها‪ ،‬این روند افزایش��ی در س��ال اینده نیز‬ ‫ادامه خواهد داش��ت و قرار است نرخ خدمات اموزش های‬ ‫خلبانی در سال ‪ ۹۸‬باز هم بیشتر شود‪ .‬برخی کارشناسان‬ ‫می گویند ادام��ه این روند‪ ،‬اموزش خلبان��ی را تبدیل به‬ ‫اموزش��ی الکچری می کند و مانع حضور بسیاری از افراد‬ ‫مستعد در این بخش می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫افزای��ش هزینه های اموزش خلبانی‬ ‫از ابت��دای س��ال ‪ ۹۸‬یک��ی از بحث های مطرح ش��ده در‬ ‫جمع ه��ای تخصصی در روزهای گذش��ته اس��ت‪ .‬ان طور‬ ‫که برخی فعاالن صنعت هوانوردی می گویند در فهرس��ت‬ ‫خدمات اموزش��ی برای سال ‪ ،98‬نرخ برخی اموزش ها به‬ ‫بیش ‪۲‬برابر نرخ فعلی رس��یده اس��ت‪ .‬براس��اس فهرست‬ ‫قیمت های جدید اموزش خلبانی که قرار اس��ت از ابتدای‬ ‫فروردین ‪ ۹۸‬در برخی اموزش��گاه ها اعمال شود‪ ،‬نرخ هر‬ ‫ساعت پرواز با هواپیمای پایپر از ‪ ۶۰۰‬هزار تومان در سال‬ ‫‪ ۹۷‬به یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان در سال ‪ ۹۸‬رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرتضی نوری‪ ،‬خلبان هواپیمای فوق سبک در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫‪ ،‬بخش��ی از گرانی نر خ خدمات اموزشی را ناشی‬ ‫از افزایش نرخ دالر می داند که روی دیگر کاالها و خدمات‬ ‫نیز اثر گذاشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش��ی از مشکل هم مربوط به وابسته بودن‬ ‫همه هزینه های اموزش های هوانوردی به دالر است‪ .‬البته‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری می تواند مبنای بخشی از این‬ ‫هزینه ه��ا را از دالر ب��ه ریال تغییر دهد تا هر بار ش��امل‬ ‫افزای��ش هزینه های ناش��ی از باال رفتن نرخ دالر نش��ود؛‬ ‫به عنوان مثال قطعات موتور هواپیما از خارج وارد می شود‬ ‫و ارتباط مستقیم با نرخ دالر دارد اما هزینه های فرودگاهی‬ ‫و ناوبری را می توان بر مبنای ریال دریافت کرد‪.‬‬ ‫ای��ن خلب��ان هواپیماهای فوق س��بک‪ ،‬یک��ی از دالیل‬ ‫گرانی خدمات اموزشی هوانوردی را فعال نبودن سازمان‬ ‫هواپیمای��ی در ای��ن زمینه دانس��ت و افزود‪ :‬از س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری انتظار م��ی رود اقدامی انجام دهد تا‬ ‫بخشی از هزینه های اموزش های هوانوردی‪ ،‬به دالر گرفته‬ ‫نش��ود؛ به عنوان مثال چرا باید هزین��ه ناوبری هواپیمای‬ ‫اموزش��ی به دالر محاسبه و بعد تبدیل به ریال شود؟ ان‬ ‫هم در کشور ما که نرخ دالر همواره در نوسان است‪ .‬نوری‬ ‫ادامه داد‪ :‬اموزش��گاه خلبانی با دانشجو براساس وضعیت‬ ‫دالر ق��رارداد می بن��دد اما نرخ دالر م��دام در حال تغییر‬ ‫اس��ت‪ .‬این بی ثباتی نامطلوب است‪ .‬از سوی دیگر شرکت‬ ‫فرودگاه ها در محاس��به هزینه ه��ای فرودگاهی مرتبط با‬ ‫اموزش ه��ا‪ ،‬نرخ دالر را براس��اس ارز مبادله ای محاس��به‬ ‫می کن��د که گاهی از نرخ ارز ازاد ه��م گران تر درمی اید؛‬ ‫به عن��وان مث��ال عوارض ناوب��ری با نرخ ‪ ۱۴‬ه��زار تومان‬ ‫محاسبه می ش��ود و تا یک ماه اینده نیز همین نرخ را در‬ ‫نظر می گیرند‪ ،‬در حالی که ممکن است روز بعد‪ ،‬نرخ دالر‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تومان شود‪.‬‬ ‫این خلبان اضافه کرد‪ :‬بخشی از هزینه های اموزش های‬ ‫هوانوردی را دولت می تواند با دخالت درست خود جبران‬ ‫کند‪ ،‬حتی در زمین��ه هزینه های واردات قطعه که با دالر‬ ‫به طور مستقیم س��روکار دارد نیز می توان کارهایی انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ن��وری ادامه داد‪ :‬به عنوان مثال ن��رخ پرواز با هواپیمای‬ ‫اموزش��ی تکنا‪ ،‬س��اعتی ‪ ۹۵۰‬هزار تومان و ن��رخ پرواز با‬ ‫سس��نا س��اعتی یک میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬هزار توم��ان تعیین‬ ‫شده است‪ .‬س��ازمان هواپیمایی کشوری می تواند مطالعه‬ ‫و بررس��ی کند که این نرخ را چه کس��ی و بر چه اساسی‬ ‫تعیی��ن کرده و نرخ واقعی چقدر بیش��تر ی��ا کمتر از این‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کش��وری باید بررس��ی کند که ای��ا پروازهای‬ ‫اموزشی انفرادی‪ ،‬به راستی به تنهایی انجام می شود یا در حالی انجام‬ ‫می ش��ود که معلم خلبان کنار دانش��جو اس��ت و به او گفته می شود‬ ‫فرض کن تنها هستی!‬ ‫رقم است؟‬ ‫ای��ن خلب��ان هواپیماه��ای فوق س��بک گف��ت‪ :‬البته‬ ‫مدرس��ه های خلبانی هم مش��کالتی دارن��د و فقط بحث‬ ‫تامین قطعه مطرح نیس��ت؛ به عنوان مثال هزینه استقرار‬ ‫در فرودگاه ها‪ ،‬از جمله هزینه های اموزشگاه های هوانوردی‬ ‫است که ممکن است به چشم نیاید‪ .‬هواپیماهای اموزشی‬ ‫هرچن��د وقت یک بار باید تعمیر اساس��ی ش��وند که این‬ ‫امر هزینه بر اس��ت‪ .‬ع�لاوه بر این هزینه بیم��ه و مالیات‬ ‫نیز افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬همه این مس��ائل در افزایش‬ ‫نرخ خدمات اموزش��ی تاثیر دارد اما این مس��ئله موجب‬ ‫نمی شود نظارت الزم وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم ارائ�ه وام و تخفیف ب�ه اموزش های‬ ‫خلبانی‬ ‫ن��وری با بیان اینکه باتوجه ب��ه نرخ های جدید خدمات‬ ‫اموزش هوانوردی‪ ،‬پرواز اموزش��ی‪ ،‬تبدیل به مس��ئله ای‬ ‫الکچری ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته در دیگر کشورهای جهان‬ ‫هم اموزش های خلبانی‪ ،‬اموزش های گرانی اس��ت و افراد‬ ‫کم درام��د‪ ،‬کمتر می توانند در این زمین��ه ورود کنند اما‬ ‫اقدام هایی کمکی در دنیا در این زمینه انجام ش��ده است؛‬ ‫به عنوان مثال برخی وام های اموزشی به دانشجویان داده‬ ‫می شود تا کس��انی که وضع مالی مناسبی ندارند بتوانند‬ ‫به ارزوی خلبانی خود جامه عمل بپوش��انند اما در ایران‬ ‫چنین وام هایی نداریم‪.‬‬ ‫ای��ن خلب��ان ادام��ه داد‪ :‬در برخی کش��ورها نیز برای‬ ‫پروازه��ای اموزش��ی‪ ،‬تخفیف های��ی ازجمل��ه در هزینه‬ ‫رفت وامد هواپیماهای اموزش��ی به فرودگاه های گوناگون‬ ‫قائل می ش��وند‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬درحال حاضر نرخ عوارض‬ ‫ناوبری که از هواپیماهای س��بک گرفته می شود در همه‬ ‫هواپیماها یکس��ان است که این تساوی اشتباه و ناعادالنه‬ ‫اس��ت‪ .‬درواقع هواپیماهای اموزشی‪ ،‬شخصی و تفریحی‪،‬‬ ‫نباید هزینه های یکسانی برای ناوبری بپردازند و باید بین‬ ‫این نوع هواپیماها تفکیک قائل شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹دور زدن هزینه ها به قیمت تهدید ایمنی‬ ‫یادداشت‬ ‫اکرم امینی‪ -‬روزنامه نگار‪ :‬امار س��ازمان پزش��کی قانونی‬ ‫کش��ور نش��ان می دهد در ‪ ۱۰‬ماه ابتدای سال جاری‪۱۴ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۸۵‬نف��ر جان خ��ود را در تصادف های رانندگی از دس��ت‬ ‫داده اند‪ .‬این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ‪۰.۸‬‬ ‫درصدی داشته است‪ .‬سال گذشته درمجموع ‪ ۱۶‬هزار و ‪۲۰۱‬‬ ‫نفر در حوادث رانندگی کشور کشته شدند که این رقم نسبت‬ ‫ب��ه ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۹۳۲‬فوتی تصادف ها در س��ال ‪ ۹۵‬رش��د ‪۱.۷‬‬ ‫درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬اعداد و ارقام از رشد تصادف و تلفات‬ ‫رانندگی در یکی‪ ،‬دو س��ال گذش��ته حکایت می کند؛ ان هم‬ ‫در شرایطی که چند سالی بود روند این اتفاق ها کاهشی شده‬ ‫بود و دست اندرکاران ایمنی کشور توانسته بودند با هماهنگی‬ ‫بین دستگاهی‪ ،‬امار تلفات رانندگی را از ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۷۵۵‬نفر در‬ ‫س��ال ‪ ۸۴‬به ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۹۳۲‬نفر در سال ‪ ۹۵‬برسانند‪ .‬باتوجه‬ ‫به اینکه نم��ودار تصادف ها و تلفات رانندگ��ی ایران در یکی‪،‬‬ ‫دو س��ال گذش��ته باز هم صعودی شده‪ ،‬کارشناسان نسبت به‬ ‫صعودی ماندن این روند هشدار می دهند‪ .‬از سوی دیگر باتوجه‬ ‫به گران شدن نرخ بلیت هواپیما در سال جاری در اثر افزایش‬ ‫نرخ دالر و افزایش اس��تفاده از خودروهای شخصی در کشور‪،‬‬ ‫برای نوروز ‪ ۹۸‬افزایش تردد خودروهای ش��خصی در جاده ها‬ ‫پیش بینی می ش��ود‪ .‬گرچه ترددخودروهای شخصی به تنهایی‬ ‫نوری ب��ا تاکید بر اینک��ه این نرخ ها باید واقعی ش��ود‬ ‫تا ایمن��ی صنعت هوانوردی اس��یب نبین��د‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر برای فرار از این نرخ ها‪ ،‬برخی مدرس��ه های‬ ‫خلبان��ی‪ ،‬خلل هایی در رون��د ام��وزش وارد کرده اند که‬ ‫ممکن اس��ت به ایمنی اس��یب برس��اند؛ به عن��وان مثال‬ ‫پرواز اموزش��ی برای فرودگاه رشت یا زنجان بلند می شود‬ ‫اما برای اینک��ه ‪ ۱۵‬دالر هزینه های ناوب��ری را ندهد‪ ،‬در‬ ‫ف��رودگاه مقصد فرود نمی ای��د‪ ،‬دور می زند و برمی گردد‪.‬‬ ‫حاصل این اقدام خلبانی است که فرودگاه مقصد را ندیده‬ ‫و فقط در فرودگاه اموزشی خود‪ ،‬تیک اف و لندینگ کرده‬ ‫و در فرودگاه دیگری لندینگ نکرده‪ ،‬تاکس��ی وی ندیده و‬ ‫حتی با برج های مراقبت‪ ،‬مکالمه نکرده اس��ت‪ .‬این خلبان‬ ‫هواپیمای فوق س��بک ادامه داد‪ :‬درحال حاضر در بیش��تر‬ ‫پروازه��ای اموزش��ی‪ ،‬خلبان با برج ه��ای مراقبت مکالمه‬ ‫نمی کند و از س��وی دیگر‪ ،‬پروازهای انفرادی (س��ولو) در‬ ‫بیشتر پروازها به طور واقعی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کش��وری باید بررسی کند که ایا‬ ‫پروازهای اموزش��ی انف��رادی‪ ،‬به راس��تی به تنهایی انجام‬ ‫می ش��ود یا در حالی انجام می ش��ود که معلم خلبان کنار‬ ‫دانشجو است و به او گفته می شود فرض کن تنها هستی!‬ ‫این خلبان یاداور ش��د‪ :‬اگر نظارت درس��تی بر پروازهای‬ ‫اموزش��ی وجود داش��ته باش��د‪ ،‬چنین مواردی مشاهده‬ ‫می شود و می توان جلو انها را گرفت اما اگر نظارت واقعی‬ ‫نباش��د‪ ،‬همه می توانند این مسئله را انکار کنند؛ در حالی‬ ‫که در برخی اموزشگاه ها وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن تخلف ه��ا به این دلیل اس��ت که‬ ‫اموزش��گاه ها نگ��ران زمین خ��وردن هواپیم��ا و افزایش‬ ‫هزینه های خود هستند‪ .‬اگر برای این اموزشگاه ها تخفیف‬ ‫و امتیازهایی قائل شوند‪ ،‬این مشکالت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹دس�تور مع�اون رئیس جمهوری ب�رای حل‬ ‫مشکالت‬ ‫ن��وری اضافه کرد‪ :‬البته خوش��بختانه به تازگی‪ ،‬س��ورنا‬ ‫ستاری‪ ،‬معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری‪ ،‬نامه ای به‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در این زمینه نوشته و اسالمی نیز به‬ ‫شرکت فرودگاه ها دستور پیگیری داده است‪.‬‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها ه��م به دنبال این اس��ت که در این‬ ‫زمینه قوانین را بازنگری و اصالح کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ح��وزه هوانوردی ب��ا بیان اینک��ه این روزها‬ ‫اموزش خلبانی‪ ،‬حال خوش��ی ن��دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬درواقع‬ ‫ای��ن روزها ام��وزش واقع��ی داده نمی ش��ود و می توانیم‬ ‫بگوییم پروازهای الکچری انجام می ش��ود‪ .‬کسی که پول‬ ‫دارد‪ ،‬هزین��ه ان را می پردازد و پرواز می کند اما کس��انی‬ ‫که پول ندارند و ممکن اس��ت بس��یار هم مستعد باشند‪،‬‬ ‫محروم می شوند‪.‬‬ ‫این کارشناس هوانوردی افزود‪ :‬البته افرادی هم که پول‬ ‫برای اموزش دیدن در زمینه خلبانی می دهند هم درست‬ ‫اموزش نمی بینند زیرا بیشتر مدرسه های خلبانی‪ ،‬به دلیل‬ ‫ترس از اس��یب و هزینه های احتمالی‪ ،‬هواپیما را به خود‬ ‫دانش��جو نمی دهند تا به تنهایی پ��رواز کند یا همراه معلم‬ ‫به فرودگاه مقص��د رفته‪ ،‬فرود اید‪ ،‬پارک کند و دوباره به‬ ‫مقصد بازگردد‪.‬‬ ‫ای��ن خلب��ان هواپیماه��ای فوق س��بک ی��اداور ش��د‪:‬‬ ‫نخس��تین کاری که باید برای اصالح این شرایط از سوی‬ ‫دول��ت و حاکمیت هوانوردی انجام ش��ود‪ ،‬حقیقی کردن‬ ‫هزینه هاست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری باید واقعی‬ ‫بودن هزینه ها و نرخ های خدمات اموزشی و نیز مشکالت‬ ‫اموزشگاه ها را بررسی و اصالح کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این سازمان‬ ‫باید به س��هم خود در تسهیل شرایط اموزش های خلبانی‬ ‫نقش ایف��ا کند؛ به عنوان مثال می تواند برخی هزینه هایی‬ ‫را ک��ه در اموزش ها دریافت می کند‪ ،‬حذف کند یا کاهش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫نوری ادامه داد‪ :‬وقتی سازمان هواپیمایی کسی را برای‬ ‫ازمایش خلبان اموزش دیده می فرستد‪ ،‬هزینه ای دریافت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫الزم اس��ت بررسی ش��ود ایا به طور حتم باید بابت این‬ ‫کار هزینه ای دریافت ش��ود و مبلغ این هزینه چقدر باید‬ ‫باشد؟ سازمان باید بررس��ی کند ایا هزینه هایی که برای‬ ‫ناوبری برمبنای دالر گرفته می شود‪ ،‬درست است؟‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه این س��ازمان بای��د اصالح روند‬ ‫اموزش را با نظارت‪ ،‬تخفیف قائل شدن و تعدیل قیمت ها‪،‬‬ ‫از خ��ودش ش��روع کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬حاصل ای��ن تحقیق ها و‬ ‫نظارت ها‪ ،‬عددی خواهد بود که س��ازمان هواپیمایی باید‬ ‫بررس��ی کند ایا قشر متوسط جامعه از عهده پرداخت ان‬ ‫برمی اید یا خیر‪ .‬در ادامه این س��ازمان می تواند با بانک ها‬ ‫وارد مذاکره شود تا شاید بتوانیم وام هایی برای دانشجویان‬ ‫خلبانی داشته باشیم‪.‬‬ ‫مرتضی نوری‬ ‫درحال حاضر‬ ‫نرخ عوارض‬ ‫ناوبری که از‬ ‫هواپیماهای‬ ‫سبک گرفته‬ ‫می شود در‬ ‫همه هواپیماها‬ ‫یکسان‬ ‫است که این‬ ‫تساوی اشتباه‬ ‫و ناعادالنه‬ ‫است‪ .‬درواقع‬ ‫هواپیماهای‬ ‫اموزشی‪،‬‬ ‫شخصی و‬ ‫تفریحی‪ ،‬نباید‬ ‫هزینه های‬ ‫یکسانی برای‬ ‫ناوبری بپردازند‬ ‫دیر رسیدن همیشه هم بد نیست‬ ‫نمی تواند دلیلی بر افزایش تصادف ها باش��د اما وقوع‬ ‫بیش��ترین س��وانح ترافیکی در فروردین و ش��هریور‬ ‫به عنوان ماه های پرس��فر و ش��لوغ جاده ای‪ ،‬نش��ان‬ ‫می دهد نگرانی نسبت به افزایش خودروها و احتمال‬ ‫افزای��ش تصادف ها در ن��وروز ‪ ۹۸‬چن��دان بی مورد‬ ‫نیس��ت‪ .‬پلیس‪ ،‬س��ازمان راهداری‪ ،‬اورژانس و دیگر‬ ‫نهادهای دست اندرکار ایمنی کشور‪ ،‬امار را می دانند‬ ‫و خ��ود‪ ،‬مرجع بخش هایی از ان هس��تند‪ .‬حال این پرس��ش‬ ‫مطرح می ش��ود که وقتی درد اش��کار اس��ت‪ ،‬چرا درمانی که‬ ‫منجر به نتیجه مطلوب شود‪ ،‬تجویز نمی شود؟ براساس انچه از‬ ‫گفته های کارشناسان و دست اندرکاران ایمنی برمی اید‪ ،‬پاسخ‬ ‫به این پرسش را می توان در چند بند خالصه کرد‪:‬‬ ‫ نبود نهاد مس��تقل راهبر و ناظ��ر بر حوزه ایمنی جاده ای‪:‬‬‫درحال حاضر کمیس��یون ایمن��ی راه ها با ریاس��ت وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬عالی ترین نهاد تدوین مس��ائل مربوط به ایمنی‬ ‫و نظ��ارت بر اجرای ان در ایران اس��ت‪ .‬جلس��ه های این نهاد‬ ‫ب��ا حض��ور نمایندگانی از ‪ ۱۷‬س��ازمان از جمل��ه وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬وزارت بهداش��ت‪ ،‬پلیس راهور و سازمان پزشکی‬ ‫قانونی برگزار می شود‪ .‬بررسی علت سوانح جاده ای از مهم ترین‬ ‫اقدام ه��ای این نه��اد بوده اما چینش اعضای این کمیس��یون‬ ‫به گونه ای اس��ت که نمی ت��وان از ان‪ ،‬انتظار نظارت‬ ‫مستقل و برخورد بدون چشم پوشی با نهاد خطاکار‬ ‫را داشت‪ .‬گرچه بعد از بروز هر سانحه رانندگی‪ ،‬این‬ ‫نهاد وارد عمل می ش��ود و به بررسی ابعاد گوناگون‬ ‫س��انحه و تعیین مقصران می پردازد اما پاسخگویی‬ ‫از س��وی اعضای ان که ممکن است در حادثه نقش‬ ‫داشته باشند‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬درواقع ابهام اصلی درباره‬ ‫ای��ن نهاد این اس��ت که چگونه می توان ه��م مقصر بود و هم‬ ‫ناظر؟‬ ‫ تمرک��ز بیش از حد بر نقش رانن��ده در تصادف رانندگی‬‫و غفلت از س��هم خودروس��ازان‪ ،‬قطعه س��ازان‪ ،‬فروشندگان و‬ ‫تعمیرکاران خودرو‪ ،‬راهس��ازان و راه��داران در افزایش ایمنی‬ ‫و کاهش تلفات رانندگی‪.‬‬ ‫ بی توجه��ی به لزوم افزایش کیفی��ت خودروهای داخلی‬‫به عن��وان پرمصرف تری��ن خودروه��ای کش��ور‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫می گویند کیفیت خودروهای ایران در طول دهه های گذشته‪،‬‬ ‫افزایش محسوسی نداش��ته و بیشتر تغییرها محدود به ظاهر‬ ‫بوده‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه انتقادهای جدی به کیفیت این‬ ‫خودروها به عنوان پرمصرف ترین خودروها در کشور وارد است‪.‬‬ ‫‪ -‬پایین بودن نرخ س��وخت‪ :‬برخی کارشناس��ان می گویند‬ ‫واقعی نبودن نرخ س��وخت و درواقع‪ ،‬تخصی��ص یارانه دولتی‬ ‫به بنزین‪ ،‬موجب ش��ده س��فر با خودروهای شخصی در ایران‬ ‫نس��بت به بسیاری کش��ورهای دیگر و نیز در مقایسه با دیگر‬ ‫شیوه های حمل ونقل کشورمان‪ ،‬ارزان تر باشد‪ .‬همین استفاده‬ ‫بیش از اندازه از خودرو ش��خصی‪ ،‬افزایش ترافیک و تصادف را‬ ‫به دنبال داشته است‪ .‬به گفته برخی کارشناسان در بسیاری از‬ ‫نقاط جهان خودرو ارزان اما هزینه استفاده از ان‪ ،‬گران است؛‬ ‫مسئله ای که در ایران برعکس است‪.‬‬ ‫ رضایت بخ��ش نبودن وضعیت حمل ونقل هوایی و ریلی از‬‫نظر میزان دسترس��ی‪ ،‬کیفیت خدمات‪ ،‬نرخ بلیت و س��رعت‪:‬‬ ‫این مس��ئله موجب ش��ده بیش��تر مردم تمایل به استفاده از‬ ‫خودروهای شخصی برای سفر داشته باشند‪.‬‬ ‫ متناس��ب نبودن نرخ جریمه ه��ای رانندگی با نوع تخلف‪:‬‬‫به گفت��ه برخ��ی کارشناس��ان‪ ،‬ای��ن مس��ئله از بازدارندگ��ی‬ ‫جریمه های رانندگی کاسته است‪.‬‬ ‫ تمرک��ز بر جریمه و تنبیه و بی توجهی به نقش تش��ویق‪،‬‬‫اموزش و فرهنگ س��ازی در زمینه اصالح رفتارهای ترافیکی‪:‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان تنبیه بعد از مدتی بی اثر می شود و انچه‬ ‫می تواند تاثیری بیشتر از جریمه و تنبیه داشته باشد‪ ،‬تشویق‬ ‫و اموزش است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن‬ ‫تهران با اش��اره به اینکه مصوبه جدید شورای‬ ‫پول و اعتبار برای افزایش س��قف تس��هیالت‬ ‫ساخت مسکن بیشتر شبیه یک نمایش است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این مصوب��ه نمی تواند موجب باال رفتن‬ ‫قدرت خرید ش��ود‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬شورای‬ ‫پول و اعتبار هفته گذش��ته س��قف تسهیالت‬ ‫س��اخت مس��کن را ت��ا ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان‬ ‫افزایش داد و براس��اس ان مقرر کرد س��قف‬ ‫تسهیالت س��اخت مس��کن با قابلیت تبدیل‬ ‫به ف��روش اقس��اطی در بانک ه��ای تجاری و‬ ‫بانک مسکن در ش��هر تهران‪ ،‬انفرادی معادل‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان و زوجی��ن معادل ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیون توم��ان (هر ی��ک از زوجین حداکثر‬ ‫‪ ۸۰‬میلی��ون توم��ان) افزای��ش یاب��د؛ ضمن‬ ‫انکه تقس��یط بلندمدت این تس��هیالت برای‬ ‫خریداران واحدهای س��اخته شده تا ‪ ۱۵‬سال‬ ‫ازس��وی بانک ها امکان پذیر است‪ .‬کارشناسان‬ ‫بر ای��ن باورند که این اقدام می تواند انگیزه ای‬ ‫به سازندگان بدهد‪ ،‬اما اینکه این سقف تا چه‬ ‫حد بتواند قدرت خری��د متقاضیان را باتوجه‬ ‫به رشد بیش از حد نرخ مسکن پوشش دهد‪،‬‬ ‫باید گفت بس��یار ناچیز است‪ .‬تنها نکته مهم‬ ‫ای��ن مصوبه‪ ،‬تقس��یط بلندمدت تس��هیالت‬ ‫است‪ .‬سعید اسویار‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫انبوه سازان مسکن تهران درباره مصوبه شورای‬ ‫پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیالت‬ ‫ساخت مسکن به ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان و انتقال‬ ‫ان به نام خریدار گفت‪ :‬این مصوبه شاید بتواند‬ ‫موجب رونق ساخت وس��از شود‪ ،‬اما نمی تواند‬ ‫موجب باال رفتن قدرت خرید مردم شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬وقتی تس��هیالت به نام خریدار منتقل‬ ‫ش��ود‪ ،‬خری��دار نمی تواند از تس��هیالت دوم‬ ‫استفاده کند‪ .‬این مصوبه زمانی می تواند مفید‬ ‫باشد که تسهیالت تکمیلی نیز برای ان دیده‬ ‫ش��ود؛ به عبارتی عالوه بر انتقال ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان تسهیالت از س��ازنده به خریدار‪ ،‬دولت‬ ‫راه��کاری برای دریافت یک تس��هیالت دیگر‬ ‫ب��ه خری��دار ایجاد کند تا در کنار تس��هیالت‬ ‫نخست‪ ،‬تسهیالت تکمیلی خرید بتواند قدرت‬ ‫خرید متقاضیان را افزایش دهد‪.‬‬ ‫اس��ویار با اش��اره به اینکه رشد بیش از حد‬ ‫نرخ مسکن باعث شده تسهیالت ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومانی مصوب ش��ورای پول و اعتب��ار نتواند‬ ‫قدرت خرید متقاضیان را باال ببرد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به هر حال وقتی سازندگان از تسهیالت ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان��ی اس��تفاده و ان را به خریدار‬ ‫منتق��ل می کنند‪ ،‬س��ند ان واحد مس��کونی‬ ‫در ره��ن بانک قرار می گی��رد و دیگر دریافت‬ ‫تسهیالت جدید ممکن نیست؛ پس دولت باید‬ ‫راهکاری بیندیش��د که چون قیمت ها بیش از‬ ‫ح��د افزایش یافته‪ ،‬عالوه بر تس��هیالت ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومانی که موجب تش��ویق س��ازنده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬خریدار و متقاضی خرید نیز بتواند‬ ‫در کنار سایر تس��هیالت جرات خرید مسکن‬ ‫را پیدا کند‪.‬‬ ‫پیوستن ‪ ۷۷‬واگن به‬ ‫ناوگان ریلی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت حمل ونقلی ریلی رجا از‬ ‫افزوده شدن ‪ ۷۷‬واگن به شبکه ریلی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت حمل ونقل ریلی رج��ا‪ ،‬محمد رجبی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با مش��کالتی که در تامین بودجه‬ ‫وجود داشت از حدود ‪ ۲۷‬ماه گذشته توانستیم‬ ‫تع��داد واگن های خریداری ش��ده جدید خود‬ ‫را ت��ا پایان س��ال به ‪ ۵۰‬واگن برس��انیم و به‬ ‫ش��بکه ریلی کش��ور اضافه کنیم‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به بازس��ازی بیش از ‪ ۶۷‬واگن فرسوده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫عالوه بر بازس��ازی این تع��داد واگن‪ ،‬با تامین‬ ‫بودجه نس��بت به خرید ‪ ۲۷‬واگن دست دوم‬ ‫که در شرایط عالی قرار دارند‪ ،‬اقدام کرده ایم‪.‬‬ ‫رجب��ی به اضافه ش��دن ‪ ۷۷‬واگن به ش��بکه‬ ‫ریلی در دو سال گذش��ته اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫با اقدام های انجام شده‪ ،‬زمینه بازسازی و ثبات‬ ‫درامدی ش��رکت رجا فراهم ش��ده و با تالش‬ ‫بیش��تر این ش��رایط به تثبیت خواهد رسید‪.‬‬ ‫رئیس انجمن ش��رکت های حمل ونقل ریلی با‬ ‫اعالم رضای��ت از راه اندازی خط ریلی قزوین‪-‬‬ ‫رش��ت از پرداخ��ت حقوق و ارائه بس��ته های‬ ‫حمایتی به کارمندان این ش��رکت خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬انتظار م��ی رود با برنامه ریزی های انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬معوقات س��ایر بخش ها نی��ز پرداخت‬ ‫ش��ود‪ .‬ضمن انکه در صورت امکان‪ ،‬بسته های‬ ‫حمایت��ی جدید نی��ز توزیع خواهد ش��د تا با‬ ‫کاهش دغدغه های کارمن��دان تمام بخش ها‪،‬‬ ‫عالوه بر افزایش کم��ی و کیفی خدمات ارائه‬ ‫شده به مسافران‪ ،‬اهداف رجا نیز در این زمینه‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش هزینه های اموزش خلبانی از ابتدای سال ‪۹۸‬‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون متقاضی‬ ‫در صف خرید مسکن‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1256‬‬ ‫پیاپی ‪2574‬‬ ‫استان ها و شهرک های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صیانت از منابع طبیعی با کیفی سازی باغ ها‬ ‫حل مسائل اقتصادی‬ ‫در اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫اس��تاندار اصفه��ان از امادگ��ی خ��ود و‬ ‫همراهی مدیران اجرایی اس��تان برای حضور‬ ‫هفتگ��ی در ات��اق بازرگانی اصفه��ان و حل‬ ‫مسائل واحدهای تولیدی خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬عباس رضایی هفتاد و‬ ‫دومین نشست ش��ورای گفت وگوی دولت و‬ ‫بخش خصوصی از منتخب��ان اتاق بازرگانی‬ ‫اصفه��ان خواس��ت ک��ه نقش ی��ک بازوی‬ ‫کارشناسی برای استانداری ایفا کنند و افزود‪:‬‬ ‫از هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می خواهیم‬ ‫به استانداری در واگذاری اختیارات و هدایت‬ ‫تسهیالت و رفع موانع تولید کمک کند‪.‬‬ ‫رضای��ی تصریح کرد‪ :‬از گ��روه جدید اتاق‬ ‫می خواهیم برای حل مس��ائل روز اقتصادی‬ ‫نواوری و خالقیت ارائه دهند و برای مسائل‪،‬‬ ‫راهکار جدیدی مطرح کنند‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مقررات ب��رای گیردادن و ایجاد‬ ‫گره نیست بلکه برای گره باز کردن و تسهیل‬ ‫کس��ب و کار اس��ت و از این رو باید مدیران‬ ‫و مس��ئوالن به مقررات به دید حل مس��ائل‬ ‫مشکالت مردم به ویژه فعاالن اقتصادی نگاه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫س��یدعبدالوهاب س��هل ابادی‪،‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگان��ی اصفه��ان در این نشس��ت گفت‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۴‬ش��ورای گفت وگ��وی اس��تان‬ ‫‪ ۱۴‬نشس��ت رس��می ش��ورا و ‪ ۴۲‬نشس��ت‬ ‫کارشناس��ی برگزار کرد که در بین استان ها‬ ‫بی نظیر است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ ۹۵ :‬مصوب��ه ش��ورای‬ ‫گفت وگوی استان ش��امل ‪ ۵۸‬مصوبه ملی و‬ ‫‪ ۳۷‬مصوبه استانی بود که بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫مصوبات اجرایی و مصوبات ملی ش��ورا مورد‬ ‫تایید شورای گفت وگوی کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫س��هل ابادی با اش��اره به برگزاری نهمین‬ ‫دوره انتخاب��ات هی��ات نماین��دگان ات��اق‬ ‫بازرگان��ی اصفهان در ‪۱۱‬اس��فند گفت‪ :‬از ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬واجد رای‪ ۱۱۵۰ ،‬دارننده کارت‬ ‫بازرگانی در انتخابات شرکت و اعضای جدید‬ ‫هیات نمایندگان را انتخاب کردند‪.‬‬ ‫ناص��ر موس��وی الرگانی‪ ،‬رئی��س مجمع‬ ‫نمایندگان ات��اق بازرگانی اصفه��ان در این‬ ‫نشس��ت با تاکید ب��ر هم افزایی بخش دولتی‬ ‫و خصوصی اس��تان برای حل مسائل فعاالن‬ ‫اقتصادی گفت‪ :‬استان اصفهان با چالش های‬ ‫بس��یاری روبه رو اس��ت و برای ح��ل ان به‬ ‫یک نگاه ویژه از س��وی مس��ئوالن استانی و‬ ‫کشوری نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی مس��ائل بانک��ی‪ ،‬مالیات��ی و تامی��ن‬ ‫اجتماعی را ‪ ۳‬چالش مهم اقتصادی اس��تان‬ ‫برش��مرد و گفت‪ :‬بخ��ش دولتی و خصوصی‬ ‫ب��ا همراهی یکدیگ��ر باید موان��ع پیش روی‬ ‫واحده��ای تولی��دی که حتی یک اش��تغال‬ ‫ایجاد کردند را بردارند‪.‬‬ ‫محمد محمدی‪ ،‬معاون قضایی دادگستری‬ ‫اس��تان اصفهان در این نشس��ت حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان را یک��ی از موضوع های مورد‬ ‫تاکید نهاد قضایی برشمرد‪.‬‬ ‫وی خواس��تار تصویب قانون جامع داوری‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی شد و گفت‪ :‬این‬ ‫قانون می توان��د در حل دعاوی تجاری نقش‬ ‫مهمی ایفا کند‪.‬‬ ‫تعطیلی ‪ ۵۰‬واحد صنفی‬ ‫در مشهد‬ ‫رئیس اتحادیه خشکش��ویی و لباسش��ویی‬ ‫مش��هد گفت‪ :‬با وج��ود افزای��ش ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫درصدی هزینه ها در س��ال این��ده برنامه ای‬ ‫برای افزایش قیمت ها نداریم‪.‬‬ ‫علی کاش��فی در گفت وگو با ایس��نا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توج��ه به تورم باال و افزایش هزینه ها‬ ‫مراجع��ه مردم به واحدهای ما در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫حدود ‪۴۰‬درصد کاهش داش��ته است‪ ،‬ما نیز‬ ‫به منظ��ور رفاه انان تصمیمی ب��رای افزایش‬ ‫نرخ نداریم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬افزای��ش هزینه ها‬ ‫امس��ال‪ ،‬باعث تعطیلی ‪ ۵۰‬واحد صنفی شده‬ ‫است و پیش بینی می شود در سال اینده نیز‬ ‫با تعطیلی بیشتری روبه رو شویم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه خشکش��ویی و لباسش��ویی‬ ‫مش��هد تصریح کرد‪ :‬در شرایطی که از سوی‬ ‫مس��ئوالن به مردم کمکی نمی ش��ود ما که‬ ‫خودمان از همین مردم هس��تیم سعی داریم‬ ‫با تثبیت قیمت ها کمکی به حال مردم کنیم‪.‬‬ ‫کاشفی افزود‪ :‬فعالیت ما در نیمه دوم سال‬ ‫افزایش بیش��تری پیدا می کند اما امسال در‬ ‫ای��ام نزدیک به عید نی��ز همچنان با کاهش‬ ‫مش��تری نس��بت به س��ال گذش��ته روبه رو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با توجه به‬ ‫فصل جابه جایی‬ ‫نهال و اهمیت‬ ‫استفاده از نهال‬ ‫سالم‪ ،‬از فعالیت‬ ‫نهالستان های‬ ‫غیرمجاز‬ ‫جلوگیری می شود‬ ‫مناب��ع طبیعی ازجمله نعمت های خدادادی اس��ت که‬ ‫ام��روز از حفظ‪ ،‬صیانت و گس��ترش ان به عنوان یکی از‬ ‫پایه های اصلی توس��عه پایدار‪ ،‬یاد می کنند و کیفی سازی‬ ‫باغ های موجود نیز از راه های تحقق این سیاست به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬هرچند جنگل ه��ا و مراتع موجود در‬ ‫کش��ور‪ ،‬از نمودهای عینی و اصلی منابع طبیعی به شمار‬ ‫می روند اما کارشناس��ان می گویند در مناطقی با پوشش‬ ‫جنگل��ی کمتر‪ ،‬باغ های مثم��ر و غیرمثمر نیز می تواند به‬ ‫افزایش سرانه منابع طبیعی و پوشش درختی کمک کند‪.‬‬ ‫در تبیین این موضوع می توان به ‪ ۱۱۵‬هزار هکتار باغ های‬ ‫مثمر اذربایجان ش��رقی اشاره کرد که سطحی نزدیک به‬ ‫وس��عت ‪ ۱۸۰‬هزار هکتاری جنگل های ارسباران را شامل‬ ‫می شود و از نظر ارتقای شاخص های منابع طبیعی نقش‬ ‫مهمی دارد‪ .‬هر چند توس��عه باغ های مثمر در اذربایجان‬ ‫ش��رقی به عنوان حوضه ابریز دریاچه ارومیه در راستای‬ ‫احی��ای این پهنه ابی‪ ،‬از ابت��دای اغاز به کار دولت تدبیر‬ ‫و امید ممنوع ش��ده است اما جهاد کش��اورزی با اعطای‬ ‫تس��هیالت به باغداران و اج��رای برنامه ه��ای ترغیبی و‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬برای بهبود کیفیت باغ ه��ای موجود و ارتقای‬ ‫عملکرد انها به ازای هر هکتار تالش می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵۰‬درص�د از وس�عت اذربایج�ان ش�رقی‬ ‫زمین های کشاورزی ملی است‬ ‫مع��اون ابخیزداری اداره کل مناب��ع طبیعی اذربایجان‬ ‫ش��رقی با اش��اره ب��ه اینک��ه ‪۵۰‬درصد از مس��احت ‪۴.۶‬‬ ‫میلیون هکتاری استان جزو منابع ملی است‪ ،‬گفت‪ :‬از این‬ ‫میزان ‪ ۲.۴‬میلیون هکتار مرتع و ‪ ۱۸۰‬هزار هکتار جنگل‬ ‫است‪ .‬محمدرضی اللهیان یاداوری کرد‪ ۱۵۰ :‬هزار هکتار‬ ‫از عرصه های جنگلی در منطقه ارس��باران و در محدوده‬ ‫شهرس��تان های خداافرین‪ ،‬کلیبر‪ ،‬اهر‪ ،‬هوراند‪ ،‬ورزقان و‬ ‫جلفا واقع است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ‪ ۱۴‬میلیون هکتار عرصه جنگلی‬ ‫در کش��ور به ‪ ۵‬منطقه رویش تقس��یم شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ارس��باران به خاط��ر ویژگی های خاص و ب��ه لحاظ تنوع‬ ‫گونه ه��ای گیاه��ی و جانوری یکی از این مناطق اس��ت‪.‬‬ ‫اللهیان با اش��اره به اینک��ه اخرین مجوز حمل درخت در‬ ‫جنگل های ارسباران سال ‪ ۱۳۵۵‬صادر شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��رای حفاظت از هر ‪ ۵‬ه��زار هکتار از عرصه های طبیعی‬ ‫یک نیروی انس��انی نیاز اس��ت اما ما برای ‪۳۰‬هزار هکتار‬ ‫یک نفر هم نداریم‪ .‬وی با اشاره به اینکه در کنار حفاظت‪،‬‬ ‫احیا و توس��عه از رویکردهای منایع طبیعی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از تش��کل ها و همیاران طبیعت برای حفاظت از عرصه ها‬ ‫کمک می گیریم‪.‬‬ ‫اللهی��ان با بیان اینک��ه تفکیک زمین های کش��اورزی‬ ‫مل��ی از مس��تنثیات از وظای��ف اداره کل منابع طبیعی‬ ‫ب��رای حفاظت از ه��ر ‪ ۵‬هزار هکت��ار عرصه ه��ای طبیعی یک‬ ‫نیروی انس��انی نیاز اس��ت اما ما برای ‪۳۰‬هزار هکتار هم یک‬ ‫نفر نداریم‬ ‫اذربایجان ش��رقی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از طریق نقش��ه برداری‬ ‫نسبت به تفکیک زمین های کشاورزی اقدام می شود‪ .‬وی‬ ‫ب��ا اعالم اینکه پروانه دم قهوه ای برگخوار بلوط در منطقه‬ ‫ارس��باران موجب کندی رویش درختان می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در شهرس��تان میانه هم گونه گیاهی دارواش به بوته های‬ ‫زالزال��ک هجوم برده و در درازم��دت توان رویش درخت‬ ‫را می گیرد‪.‬‬ ‫اللهی��ان با اش��اره به اینکه درخت��ان غیربومی در برابر‬ ‫افت ها و بیماری ها حس��اس هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬در توس��عه‬ ‫جنگل ه��ا از گونه ه��ای بومی تولید نهالس��تان های خود‬ ‫استفاده می کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه نهال مورد نیاز استان‬ ‫را خودمان تولید می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۲۰‬س��ال گذش��ته‬ ‫یک متر مربع هم از وس��عت جنگل های ارسباران کاهش‬ ‫نیافته است‪.‬‬ ‫اللهیان با اش��اره به اینکه ‪ ۹۶‬گونه درخت‪ ،‬درختچه و‬ ‫بوته در جنگل های ارس��باران شناسایی شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گون��ه غالب ارس��باران بلوط و ممرز اس��ت و با پراکنش‬ ‫کمتر ش��اهد ون و افرا نیز در ان هستیم‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫وجود ‪ ۲.۴‬میلیون هکتار مرتع در اذربایجان شرقی شامل‬ ‫مراتع ییالقی‪ ،‬قش�لاقی و میان بند‪ ،‬گفت‪ :‬مراتع ییالقی و‬ ‫قش�لاقی از سوی عش��ایر و میان بند از سوی روستاییان‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ .‬اللهیان با اش��اره به اینکه میزان دام‬ ‫م��ازاد مراتع موجود اس��ت و ب��ر این اس��اس طرح قرق‬ ‫بهره برداری از ساختمان اداره گاز و پست امداد نصراباد‬ ‫بهم�ن راع�ی‪ :‬با حض��ور مدیرعامل ش��رکت گاز‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬معاون شهری و شوراهای استانداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬معاون عمرانی فرمانداری اصفهان‪ ،‬بخشدار‬ ‫جرقوی��ه س��فلی و س��ایر مس��ئوالن ای��ن منطقه‪،‬‬ ‫س��اختمان اداره گاز و پس��ت امداد نصراباد از توابع‬ ‫جرقویه سفلی به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬سید مصطفی علوی‪،‬‬ ‫با اشاره به وجود یک هزار و ‪ ۶۰۰‬مشترک در شهر نصر اباد‬ ‫گفت‪ :‬این ساختمان شامل دو بخش اداری و پشتیبانی بوده‬ ‫و در ‪ ۱۳۰‬مترمرب��ع زیربنا و یک هزار ‪ ۲۸۰‬متر مس��احت با‬ ‫اعتباری افزون بر ‪ ۵‬میلیارد ریال به بهره برداری رس��ید‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه به لطف خدا و با همت تالش��گران شرکت‬ ‫گاز اس��تان اصفهان‪ ،‬این استان از نظر میزان شبکه گذاری و‬ ‫توس��عه گاز در رتبه باالیی در کشور قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ساالنه‬ ‫ح��دود ‪ ۲۱‬میلیارد مت��ر مکعب گاز طبیعی در س��طح این‬ ‫اس��تان توزیع می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان‬ ‫بیان کرد‪ :‬درحال حاضر حدود ‪ ۲۶‬هزار کیلومتر ش��بکه گاز‬ ‫در س��طح اس��تان وجود دارد که برای نگهداری این میزان‬ ‫ش��بکه س��االنه میلیون ها تومان هزینه می شود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به بهره مندی بیش از یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار مش��ترک در‬ ‫س��طح اس��تان از نعمت گاز طبیعی افزود‪ :‬خوشبختانه سال‬ ‫و در زمین��ه باغ های درجه ‪ ۳‬که از حی��ض انتفاع خارج‬ ‫اس��ت‪ ،‬طرح حذف و جایگزینی اجرا می شود‪ .‬رخ افروز با‬ ‫اشاره به اینکه ‪ ۷۲‬هزار هکتار از ‪ ۱۱۵‬هزار هکتار باغ های‬ ‫استان در حوضه دریاچه ارومیه واقع است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫جای باغ های حذف شده درختان کم اب بر همچون پسته‬ ‫و بادام جایگزین می شود تا معیشت بهره بردار حفظ شود‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه ستاد احیای دریاچه ارومیه ‪ ۷۰‬میلیارد‬ ‫ریال ب��رای اجرای این ط��رح به اس��تان اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬در حوضه این دریاچه توس��عه باغ‬ ‫ممنوع اس��ت اما در حوضه ارس و قزل اوزن توسعه باغ ها‬ ‫را داریم‪ .‬رخ افروز با اشاره به وجود ‪ ۱۲‬نهالستان مجاز در‬ ‫اذربایجان ش��رقی گفت‪ :‬امس��ال ‪ ۹۵۰‬هزار نهال در این‬ ‫نهالس��تان ها تولید شده است‪ .‬وی شناسنامه داربودن را از‬ ‫مزیت های نهال تولید شده در نهالستان های استان عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬باغدار موظف به دریافت فاکتور از نهالستان‬ ‫اس��ت تا در صورتی که پس از باردهی ش��اهد اختالف با‬ ‫رقم خریداری شده باشد‪ ،‬بتوان رسیدگی کرد‪.‬‬ ‫گذشته حتی یک قطعی گاز ناشی از افت فشار‪،‬‬ ‫ضعف یا س��هل انگاری کارکنان ش��رکت گاز در‬ ‫سطح اس��تان مشاهده نش��د‪ .‬مهندس علوی با‬ ‫بی��ان اینکه یکی از نعمت های الهی بهره بردن از‬ ‫گاز طبیعی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مردم از خدمات‬ ‫دولت پش��تیبانی کرده و دولت نیز بر اساس کار‬ ‫کارشناس��ی و بر اساس منطق‪ ،‬خدمت رسانی به‬ ‫م��ردم را با قوت و ق��درت ادامه می ده��د‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ه برکت انق�لاب‪ ،‬دس��تاوردهای نظام مق��دس جمهوری‬ ‫اس�لامی بسیار چشمگیر بوده و البته فراموش نکنیم که این‬ ‫دس��تاوردها تنها با حمایت و پش��تیبانی مردم محقق شده‬ ‫اس��ت‪ .‬علوی گفت‪ :‬گازرس��انی به ‪ ۱۰۴‬ش��هر از ‪ ۱۰۷‬شهر‬ ‫موجود در س��طح اس��تان و همچنین ‪ ۱۴۰۰‬روس��تا بیانگر‬ ‫حجم وس��یعی از فعالیت و خدمات اس��ت ک��ه افزایش رفاه‬ ‫عموم��ی‪ ،‬تقویت چرخه تولید و اش��تغال‪ ،‬کاهش الودگی و‬ ‫افزایش سالمت محیط زیست از نتیجه های ارزنده ان است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬شهر نصراباد یکی از ‪ ۳‬شهر بخش جرقویه‬ ‫س��فلی اس��ت که زیر نظر اداره گاز منطق��ه ‪ ۶‬اصفهان اداره‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بهره برداری گاز در این ش��هر از سال ‪ ۱۳۸۹‬اغاز‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اداره گاز ش��هر نصراباد تا قبل از این در محل‬ ‫استیجاری استقرار داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹باغ�داران از خری�د نهال های بی شناس�نامه‬ ‫پرهیز کنند‬ ‫اجرا می ش��ود‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬مرتع داران مدیریت بهتری‬ ‫ب��ر نحوه چ��رای دام دارند زیرا ش��ناخت بهتری از مراتع‬ ‫دارند‪ .‬وی به تهیه طرح های مرتع داری اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اقدامات اصالحی ازجمله کشت علوفه در مراتع در صورت‬ ‫نیاز اجرا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه باغ ها در حوضه ابریز‬ ‫مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اذربایجان شرقی‬ ‫هم با اشاره به وجود ‪ ۱۱۵‬هزار هکتار باغ مثمر در استان‬ ‫گفت‪ :‬انواع محصوالت باغی ازجمله س��یب‪ ،‬زردالو‪ ،‬بادام‪،‬‬ ‫گیالس و انگور در این باغ ها به عمل می اید‪.‬‬ ‫علی رخ افروز با اش��اره به اینک��ه در تولید زردالو رتبه‬ ‫نخس��ت کشور‪ ،‬س��یب و انگور رتبه دوم یا سوم را داریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬صادرات س��یب و خش��کبار اس��تان به روس��یه و‬ ‫کشورهای عربی‪ ،‬نش��انه مزیت های تولیدات باغی استان‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه ظرفیت تولید باغ های اذربایجان‬ ‫ش��رقی ‪ ۲‬میلیون تن است و در زمان حاضر یک میلیون‬ ‫ت��ن تولید می ش��ود‪ ،‬یاداوری کرد‪۴۵ :‬درص��د از باغ های‬ ‫اس��تان درجه یک و با کیفیت اس��ت اما ‪۳۰‬درصد درجه‬ ‫‪ ۲‬و ‪۲۵‬درصد درجه ‪ ۳‬است‪ .‬رخ افروز با اشاره به اینکه در‬ ‫باغ های درجه یک اصول باغبانی رعایت شده و اقتصادی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬بقیه باغ های توجیه اقتصادی کمی دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بر این اس��اس جهاد کش��اورزی طرح‬ ‫اصالح و نوس��ازی باغ های درجه ‪ ۲‬به یک را اجرا می کند‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرس��تان ویژه مرند نیز گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به فص��ل جابه جایی نهال و اهمیت اس��تفاده از‬ ‫نهال س��الم‪ ،‬از فعالیت نهالستان های غیرمجاز جلوگیری‬ ‫می ش��ود‪ .‬منوچه��ر رحمانی با تاکید بر لزوم اس��تفاده از‬ ‫نهال سالم‪ ،‬اصیل و استاندارد تولید شده در نهالستان ها و‬ ‫واحدهای کشت بافتی مجوزدار گفت‪ :‬در صورت تولید و‬ ‫تکثیر بذر و نهال برای عرضه به بازار بدون کسب گواهی‬ ‫الزم‪ ،‬مراج��ع قضایی مکلف به رس��یدگی هس��تند‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬درصورت احراز تخل��ف‪ ،‬مرتکبان به پرداخت‬ ‫جزای نقدی معادل یک تا ‪ ۳‬برابر ضرر و زیان واردش��ده‬ ‫همچنین به پرداخت ضرر و زیان واردش��ده به شاکی به‬ ‫نرخ زمان صدور حکم محکوم می شوند‪.‬‬ ‫رحمان��ی ب��ا بی��ان اینکه ب��ذر و نهال س��الم‪ ،‬اصیل و‬ ‫باکیفی��ت‪ ،‬زیربنای تولید و توس��عه کش��اورزی و عاملی‬ ‫تعیین کنن��ده ب��رای به��ره وری مطلوب از مناب��ع تولید‪،‬‬ ‫نیل به امنیت غذایی و اس��تقالل اقتصادی کش��ور است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تجربه نش��ان داده است با ساماندهی علمی‬ ‫و حقوق��ی در امور کنترل و گواهی بذر و نهال می توان به‬ ‫کمیت و کیفی��ت بهتر محصوالت زراعی و باغی دس��ت‬ ‫یافت و دس��تیابی کش��اورزان به بذر و نهال استاندارد به‬ ‫افزای��ش محصول و پایداری تولید کم��ک می کند‪ .‬مدیر‬ ‫جهاد کشاورزی شهرس��تان مرند با یاداوری اینکه فصل‬ ‫جابه جای��ی نهال نزدیک اس��ت‪ ،‬به ‪ ۳‬اص��ل مهم اصالت‪،‬‬ ‫سالمت و استانداردهای نهال اشاره کرد و گفت‪ :‬استفاده‬ ‫از نهال سالم و اصیل پایه و اساس ساخت باغ است و باید‬ ‫تولید و عرضه نهال استاندارد مورد نظارت باشد‪.‬‬ ‫ظرفیت های مراکز علمی کشور در اختیار صنایع قرار گیرد‬ ‫بهروز راعی‪ :‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان اصفهان با اشاره به ایجاد بس��تر مناسب در استان‬ ‫اصفه��ان ب��رای بهره گی��ری از ظرفیت ه��ای علمی موجود‬ ‫در دانش��گاه های معتبر اس��تان به منظور کمک به ارتقای‬ ‫فناوریک��ی صنای��ع گفت‪ :‬به منظور دس��تیابی به توس��عه‬ ‫صنعتی و فراصنعتی مناسب‪ ،‬باید ظرفیت های مراکز علمی‬ ‫در اختیار صنایع کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬محمدجواد بگ��ی در ایین تبادل‬ ‫تفاهمنامه همکاری مشترک بین شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫اصفهان و دانش��گاه ازاد اسالمی واحد خمینی ش��هر اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫فضای رقابتی امروزی صنایع و بخش های تولیدی اس��تان و کش��ور‬ ‫نیازمن��د ارتقای دان��ش و فناوری های تولی��دی و مدیریتی خود به‬ ‫منظور افزایش کیفی��ت و رقابت پذیری تولیدات و همچنین کاهش‬ ‫بهای تمام شده محصوالت هستند که همکاری با دانشگاه های معتبر‬ ‫استان‪ ،‬فارغ التحصیالن دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان می تواند‬ ‫نقش بسیار اساسی در انتقال فناوری به صنایع ایفا کند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان حضور نسل جدید صنعت‬ ‫کشور در رقابت های جهانی را تنها از گذرگاه ارتباط دو نهاد صنعت‬ ‫و دانشگاه ممکن دانس��ت و گفت‪ :‬صنعت سنگ و صنایع پیرامونی‬ ‫ان یکی از موثرترین صنایع رقابتی در کش��ور اس��ت که امضای این‬ ‫تفاهمنامه می تواند ش��رایط مطلوبی ب��رای همکاری متقابل صنعت‬ ‫و دانش��گاه را در ای��ن ارتباط ایجاد کن��د‪ .‬محمدجواد‬ ‫بگی ق��درت و توان اقتصادی یک جامعه را وابس��ته به‬ ‫پیشرفت های علمی و فناوری ان جامعه برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫دانشگاه بازوی قدرتمند صنعت در ایجاد توان رقابتی در‬ ‫عرصه های بازار بین المللی اس��ت‪ .‬مسعود جعفری نژاد‪،‬‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد واحد خمینی شهر نیز در این نشست‬ ‫با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقالب درباره لزوم توسعه‬ ‫همکاری های دانشگاه و صنعت گفت‪ :‬بستر مناسبی برای بهره گیری‬ ‫از ظرفیت ه��ای علمی موجود در دانش��گاه برای پیش��رفت کش��ور‬ ‫در صنایع مختلف فراهم ش��ده که نس��ل جدید صنعت می تواند از‬ ‫ای��ن فرصت ب��رای افزایش کمی و کیفی محصوالت خود اس��تفاده‬ ‫کند‪ .‬رئیس دانش��گاه ازاد اس�لامی واحد خمینی ش��هر در ارتباط‬ ‫ب��ا فعالیت های مرک��ز بین المللی تحقیقات و مطالعات س��نگ های‬ ‫س��اختمانی ای��ران در دانش��گاه ازاد اس�لامی واحد خمینی ش��هر‬ ‫گف��ت‪ :‬این واحد دانش��گاهی امادگ��ی دارد توانمندی های علمی و‬ ‫پژوهش��ی خود را در اختیار فعاالن حوزه صنعت س��نگ کشور قرار‬ ‫ده��د‪ .‬جعفری نژاد بالندگ��ی علمی در دانش��گاه ها را به همکاری‬ ‫نزدیک با صنعت معطوف دانست و ابرازامیدواری کرد که انعقاد این‬ ‫تفاهمنامه‪ ،‬زمینه حضور استادان و صاحب نظران در صنایع مختلف‬ ‫استان اصفهان را فراهم کرده و موجب ایجاد انگیزه و پویایی بیشتر‬ ‫بین پژوهشگران و دانشجویان شود‪.‬‬ ‫در نشست هیات تجاری اندونزی با فعاالن اقتصادی استان کرمان چه گذشت؟‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان کرمان‬ ‫ب��ا بیان اینکه در کمتر از ‪ ۶‬ماه گذش��ته‪ ،‬س��فیر اندونزی ‪ ۳‬بار‬ ‫به کرمان س��فر کرده‪ ،‬گفت‪ :‬ش��ناخت کاف��ی از توانمندی ها و‬ ‫ظرفیت ه��ای دو طرف در طول چند ماه گذش��ته حاصل ش��ده‬ ‫و اکنون زمان همکاری های مشترک اقتصادی استان با اندونزی‬ ‫فرا رسیده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬س��یدمهدی طبیب زاده در نشس��ت هیات‬ ‫تج��اری اندون��زی با جمعی از فع��االن اقتصادی اس��تان گفت‪:‬‬ ‫زمینه های ارتباط تجاری و فرهنگی خوبی بین کرمان و اندونزی‬ ‫وجود دارد و باید همکاری های کمی و کیفی با اجرای برنامه های‬ ‫قابل اندازه گیری برای رسیدن به اهداف مدنظر انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان کرمان‬ ‫از س��فیر اندونزی درخواست کرد باتوجه به چند ماه مذاکره در‬ ‫ایران‪ ،‬موانع موجود بر س��ر راه توس��عه را اعالم کند تا برای رفع‬ ‫انها تالش ش��ود‪ .‬طبیب زاده‪ ،‬دلیل پیش��رفت کشور اندونزی را‬ ‫وجود نیروهای توانمند و عالقه مندی مانند س��فیر این کشور در‬ ‫ای��ران عنوان و بیان کرد‪ :‬توجه وی ب��ه کرمان و عالقه مندی به‬ ‫موضوع های مشترک دوطرف‪ ،‬می تواند بنای تجاری مستحکمی‬ ‫را ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در فاصله دیدار نخست تا سوم با سفیر اندونزی‬ ‫در کرم��ان یکس��ری روابط تجاری برقرار ش��ده ک��ه درهمین‬ ‫رابطه هی��ات اندونزیایی از یکی از کارخانج��ات روغن خوراکی‬ ‫در س��یرجان بازدید کردند‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشاورزی استان کرمان خاطرنش��ان کرد‪ :‬امیدواریم مبادالت‬ ‫تجاری بین کرمان و اندونزی به طور مس��تقیم برقرار و با کوتاه‬ ‫ش��دن دست واسطه ها‪ ،‬زمان و هزینه کمتری تحمیل شود و در‬ ‫نخستین گام بتوانیم در ماه مبارک رمضان اینده‪ ،‬خرمای کرمان‬ ‫را بر سر سفره های مردم اندونزی شاهد باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه ش��باهت های فرهنگی بین کرمان و ش��هر‬ ‫بنگکولو اندونزی اشاره و اظهار کرد‪ :‬پیوند فرهنگی در ایین های‬ ‫مش��ابه بین دوطرف به خوبی احس��اس می ش��ود و ایرانی ها به‬ ‫خوبی از اندونزی یاد می کنند‪ .‬س��فیر اندون��زی در ایران نیز در‬ ‫ادامه این نشس��ت گفت‪ :‬برای اشنایی با کرمان برنامه ریزی های‬ ‫الزم را در بازدیدهای مختلف انجام داده ایم و به نقاط مش��ترک‬ ‫برای برقراری رابطه تجاری بین کرمان و اندونزی دست یافته ایم‪.‬‬ ‫اوکتاوین��و علیمودین با اش��اره ب��ه اینک��ه درحال حاضر تبادل‬ ‫اقتصادی دو کش��ور به ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر رسیده که می تواند تا‬ ‫پایان نوروز امسال به ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر برسد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کارخانه‬ ‫الس��تیک بارز کرمان‪ ،‬کائوچو مورد نیاز برای تولیدات خود را به‬ ‫طور مس��تقیم از اندونزی وارد می کند و همچنین در س��یرجان‬ ‫نیز کارخانه تولید روغن س��رخ کردنی وج��ود دارد که می توانیم‬ ‫مواد اولیه موردنیاز ان را از اندونزی به کرمان و ایران وارد کنیم‪.‬‬ ‫علیمودی��ن اظه��ار ک��رد‪ :‬همچنی��ن امیدواری��م پیون��د‬ ‫خواهرخواندگ��ی بین ای��ران و اندون��زی را راه ان��دازی کنیم تا‬ ‫همکاری های دو طرف کامل شود‪.‬‬ ‫وی افزایش روابط گردش��گری بین دو طرف را نیز مورد تاکید‬ ‫قرار داد و گفت‪ :‬به جز محصوالت کش��اورزی و مس��ائل شهری‪،‬‬ ‫عالقه من��دی در بین مدیران و تاجران برای اش��نایی با ش��بکه‬ ‫ابی��اری مزارع و باغ ها با قنات های اس��تان کرمان وجود دارد تا‬ ‫بتوانند با اس��تفاده از این تجربه زمینه های همکاری مشترک را‬ ‫تعریف کنند‪ .‬علیمودین از برگزاری نشست مشورتی بین ایران‬ ‫و اندونزی در اینده ای نزدیک خبر داد و گفت‪ :‬در این نشس��ت‬ ‫تمامی نکات موردبررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫س��فیر اندونزی در ایران با اش��اره به اینکه بای��د دو وزارتخانه‬ ‫مربوط در ای��ران اقدامات الزم برای ص��ادرات خرما به اندونزی‬ ‫را انجام دهند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از س��وی دیگر بس��ته بندی خرما باید‬ ‫به گونه ای باشد تا زمان رس��یدن محموله صادراتی به اندونزی‪،‬‬ ‫خرما فاسد نشود‪.‬‬ ‫سفیر اندونزی در ایران افزود‪ :‬حل مشکالت در زمینه مبادالت‬ ‫مال��ی و بانکی نیز یکی از مواردی اس��ت که باید برای ان تالش‬ ‫کرد که در صورت حل این مس��ئله عالوه بر فعالیت ها در حوزه‬ ‫کائوچو و روغن پالم‪ ،‬در زمینه قهوه و محصوالت کش��اورزی نیز‬ ‫بخ��ش خصوصی اندونزی به ایران س��فر و امکان برقراری روابط‬ ‫تجاری را بررسی می کنند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1256‬‬ ‫پیاپی ‪2574‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫معرفی علی رفیعی در پراگ به عنوان طراح تاثیرگذار تئاتر ایران‬ ‫ایران برای نخستین بار در جشنواره جهانی پراگ اثار‬ ‫تئات��ری خود را به نمایش می گذارد‪ .‬این جش��نواره که‬ ‫هر ‪ ۴‬س��ال یک بار در پایتخت جمهوری چک به اجرا‬ ‫درمی اید به المپیک طراحان تئاتر دنیا شهرت دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫مصطفی مرادیان‪ ،‬مدرس دانش��گاه‬ ‫تهران درباره حضور ایران در جش��نواره پراگ گفت‪ :‬در‬ ‫کیوریت��ور پروژه ای��ران در پراگ‪ ،‬اله��ه مرجوی‪ ،‬طراح‬ ‫صحنه است‪ .‬او تحصیلکرده امریکا و ساکن کانادا است‬ ‫و مدیریت این پروژه در پراگ با همراهی او انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در ادام��ه افزود‪ :‬اعضای تی��م اجرایی تا به اینجا با‬ ‫همراهی بدون چشمداشت خود‪ ،‬پروژه پراگ را حمایت‬ ‫کرده ان��د‪ .‬این در حالی اس��ت که حض��ور ایران در این‬ ‫تورنمنت جهانی نیازمند هزینه های مالی قابل توجهی‬ ‫اس��ت و انتظار می رود مرکز هنرهای نمایشی به عنوان‬ ‫بانی و مسئول تئاتر در کشور از این پروژه حمایت کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در پی مذاکرات انجام شده با مدیر مرکز‬ ‫هنرهای نمایش��ی اقای ش��هرام کرمی‪ ،‬قول مساعدت‬ ‫مال��ی و همراه��ی مرکز ب��ا تیم اجرایی ب��رای طراحی‬ ‫و اج��رای غرف��ه ایران و همچنین اع��زام افراد به پراگ‬ ‫داده ش��ده‪ .‬اما هنوز نتیجه ای مبنی بر چگونگی و مقدار‬ ‫کمک هزینه اعالم نش��ده است‪ .‬البته با توجه به شرایط‬ ‫مال��ی موجود در ایران‪ ،‬فس��تیوال پ��راگ حمایت های‬ ‫مالی محدودی را برای تش��ویق حض��ور ایران به عنوان‬ ‫نخستین بار در این جشنواره متقبل شده است‪.‬‬ ‫مرادی��ان ضمن اش��اره به اینکه درب��اره حضور ایران‬ ‫در جش��نواره جهان��ی ‪Prague Quadrennial‬‬ ‫رایزنی هایی شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پس از گذشت‬ ‫یک س��ال و پیگیری مداوم موفق به کسب جواز حضور‬ ‫ایران در چهارس��االنه پراگ شده ایم‪ .‬چهارساالنه پراگ‬ ‫هر چهار س��ال ی��ک بار‪ ،‬طراحان برجس��ته تئاتر دنیا‪-‬‬ ‫صحن��ه‪ ،‬لباس‪ ،‬نور و گریم‪ -‬را در راس��تای گس��ترش‬ ‫ایده های بصری تئاتر گردهم جمع می کند‪ .‬چهارساالنه‬ ‫پراگ ی��ا ‪ Prague Quadrennial‬با پیش��ینه ‪۵۰‬‬ ‫ساله‪ ،‬بزرگ ترین رویداد بین المللی حوزه طراحی تئاتر‬ ‫در دنیا به ش��مار م��ی رود‪ .‬این چهارس��االنه با نمایش‬ ‫هزاران طرح از ده ها کشور با همکاری طراحان‪ ،‬مدیران‪،‬‬ ‫دانشجویان و عموم مردم‪ ،‬فضای بی نظیری برای مبادله‬ ‫ایده ه��ا به وجود م��ی اورد که فرات��ر از محدودیت های‬ ‫طراحی و سبکی تئاتر است‪.‬‬ ‫این مدرس همچنین افزود‪ :‬ایران برای نخس��تین بار‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬در بخش نمایشگاه ملی‪ ،‬کنار بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬کش��ور دیگر در چهارس��االنه پراگ شرکت خواهد‬ ‫ک��رد و به معرفی اثار ش��اخص تئاتری خ��ود که در ‪۴‬‬ ‫سال گذش��ته در ایران روی صحنه رفته اند‪ ،‬می پردازد‪.‬‬ ‫چهارس��االنه پ��راگ ‪ ۲۰۱۹‬در تاری��خ ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۶‬خرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در شهر پراگ برگزار می شود‪ .‬موضوع نمایشگاه‬ ‫ایران برای نخس��تین بار در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬در بخش نمایشگاه ملی‪،‬‬ ‫کنار بیش از ‪ ۸۰‬کش��ور دیگر در چهارس��االنه پراگ شرکت خواهد‬ ‫کرد و به معرفی اثار ش��اخص تئاتری خود که در ‪ ۴‬س��ال گذشته در‬ ‫ایران روی صحنه رفته اند‪ ،‬می پردازد‬ ‫کش��ورها ‪ Transformation‬یا دگرگونی اس��ت‪ .‬بر‬ ‫همین اساس‪ ،‬نمایش��گاه ملی ایران به «توانایی تئاتر و‬ ‫تاثیر طراحی در ایجاد تحول در تماش��اچیان» خواهد‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ایران برای نخس��تین بار غرف ها ی مجزا‬ ‫و مس��تقل با ابع��اد ‪ ۵‬در ‪ ۵‬متر در اختی��ار دارد که در‬ ‫ان ب��ه معرفی تعدادی تئاتر که در ‪ ۴‬س��ال اخیر روی‬ ‫صحنه ه��ای تئاتر ایران رفته اند و ب��ه لحاظ جنبه های‬ ‫بصری قابل تامل و توجه هس��تند‪ ،‬می پ��ردازد‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬بدیهی اس��ت که هر کش��ور در پ��ی معرفی تئاتر‬ ‫خود غرفه خود را طراحی و اجرا می کند و ایران نیز در‬ ‫تالش است فضای مختص به خود را به گونه ای طراحی‬ ‫کند که بیانگر وضع تئاتر در ایران و همچنین همخوان‬ ‫ب��ا مفه��وم دگرگونی که از س��وی دبیرخانه ‪pq۲۰۱۹‬‬ ‫اعالم ش��ده است‪ ،‬باشد‪ .‬برای انتخاب اثار در این بخش‬ ‫گ��روه ‪ ۶‬نفره عرفان صفری‪ ،‬نوش��ین مختارپور‪ ،‬فهیمه‬ ‫احمدلو‪ ،‬دریا جلیلی‪ ،‬درس��ا نعیمی و هس��تی خاندایی‬ ‫ک��ه همگی از دانش��جویان و دانش اموخت��گان تئاتر و‬ ‫معماری از دانشگاه تهران هستند اثار ‪ ۴‬سال گذشته را‬ ‫مرور کرده اند و در نهایت به ارش��یو منظمی از عکس ها‬ ‫رسیده اند‪ .‬در این مرحله مشکالتی از قبیل تعداد باالی‬ ‫کارهای ‪ ۴‬س��ال اخیر و همچنین نبو د عکس و تصویر‬ ‫مطلوب منجر به طوالنی شدن تهیه ارشیوی دقیق شد‬ ‫ک��ه در نهایت در برخی موارد با تماس حاصل ش��ده با‬ ‫کارگردان��ان و برخی از طراح��ان تصاویر مطلوب کارها‬ ‫جمع اوری شد تا در اختیار گروه داوری قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مرادیان با اش��اره به اینکه در این مس��یر تالش گروه‬ ‫جم��ع اوری بر ان بود تا کارهای��ی را انتخاب کنند که‬ ‫به لحاظ بصری و طراحی فضا ارزش��مند باشند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این مس��یر عالوه بر انتخاب نمایش هایی که در‬ ‫این ‪ ۴‬س��ال در س��الن های مختلف تهران روی صحنه‬ ‫رفته ان��د‪ ،‬مرور اثار انتخابی در ‪ ۴‬دوره اخیر جش��نواره‬ ‫بین الملل��ی تئاتر فجر‪ ،‬کارهای برگزیده در س��مپوزیوم‬ ‫بین الملل��ی طراحی لباس و صحن��ه تهران و همچنین‬ ‫کارهای برگزیده مراس��م مدال استاد خورشیدی نیز در‬ ‫دستور کار این گروه قرار گرفت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬پس از این مرحله‪ ،‬تصویر و مشخصات اولیه‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬اثر در اختیار داوران مرحله نخس��ت‪-‬دکتر‬ ‫ش��یوا مس��عودی‪ ،‬محمدرضا علی اکبری‪ ،‬ارمین جوان‪،‬‬ ‫شهاب اگاهی و مرتضی میرمنتظمی‪ -‬قرار گرفت و نظر‬ ‫شرح اعالم شد‪:‬‬ ‫داوران مرحله نخست به این ‬ ‫«اپراتور نس��ل چه��ارم» به کارگردانی باقر س��روش‪،‬‬ ‫«اتاق ورونیکا» به کارگردانی رضا ثروتی‪« ،‬اگه بمیری»‬ ‫به کارگردانی س��مانه زندی نژاد‪« ،‬این یک پیپ نیست»‬ ‫به کارگردانی محمد مس��اوات‪« ،‬ایوانف» به کارگردانی‬ ‫امیررضا کوهس��تانی‪« ،‬اکواریوم» به کارگردانی سیامک‬ ‫احصایی‪« ،‬بوف کور» به کارگردانی ناصر حس��ینی مهر‪،‬‬ ‫«بوی خواب» به کارگردانی سهراب سلیمی‪« ،‬بیضایی»‬ ‫به کارگردانی محمد مس��اوات‪« ،‬بی پدر» به کارگردانی‬ ‫محمد مس��اوات‪« ،‬پرومته‪/‬طاعون» به کارگردانی شهاب‬ ‫اگاهی‪« ،‬پسران تاریخ» به کارگردانی اشکان خلیل نژاد‪،‬‬ ‫«پن��ج ثانیه برف» به کارگردان��ی مرتضی میرمنتظمی‪،‬‬ ‫«پوزه چرم��ی» به کارگردانی علیرضا کوش��ک جاللی‪،‬‬ ‫«تروم��ا» به کارگردانی افس��انه ماهی��ان‪« ،‬خانه ابری»‬ ‫ب��ه کارگردانی مش��ترک س��یامک احصای��ی و حمید‬ ‫پوراذری‪« ،‬دارم این جا تجزیه می ش��م» به کارگردانی‬ ‫احسان گرایلی‪« ،‬دام» به کارگردانی ارمین جوان‪« ،‬دن‬ ‫کامیلو» به کارگردانی کورش نریمانی‪« ،‬ریچارد س��وم»‬ ‫ب��ه کارگردان��ی حمیدرضا نعیمی‪« ،‬زبان تمش��ک های‬ ‫وحش��ی» به کارگردانی شیوا مس��عودی‪« ،‬سقراط» به‬ ‫کارگردانی حمیدرضا نعیمی‪« ،‬س��وراخ» به کارگردانی‬ ‫جابر رمضانی‪« ،‬ش��رقی غمگین» به کارگردانی س��عید‬ ‫زارع��ی‪« ،‬صدای اهس��ته برف» ب��ه کارگردان��ی جابر‬ ‫رمضانی‪« ،‬فصل ش��کار بادبادک ها» به کارگردانی جالل‬ ‫تهرانی‪« ،‬فعل» به کارگردانی محمد رضایی راد‪« ،‬کالغ»‬ ‫ب��ه کارگردانی س��مانه زندی نژاد‪« ،‬مالی س��ویینی» به‬ ‫کارگردانی مرتضی میرمنتظمی‪« ،‬می سی سی پی نشسته‬ ‫می میرد» به کارگردانی همایون غنی زاده‪« ،‬نامبرده» به‬ ‫کارگردانی اصغر دش��تی‪« ،‬نمایش و چند داس��تان» به‬ ‫کارگردان��ی پیام الریان‪« ،‬ویتس��ک» به کارگردانی رضا‬ ‫ثروتی‪« ،‬هار» به کارگردانی حس��ین پوریانی فر و «یافت‬ ‫اباد» به کارگردانی محمد مساوات‪.‬‬ ‫مصطفی مرادی��ان در پایان تصریح کرد‪ :‬ایران بین ‪۸‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬اثر را در غرفه خود به نمایش خواهد گذاشت که‬ ‫گ��روه داوری دوم از میان این اث��ار برگزیده را انتخاب‬ ‫خواهند کرد‪ .‬عالوه بر این بخش‪ ،‬ایران برای نخستین بار‬ ‫در بخش معرفی طراح برجس��ته و تاثیرگذار خود دکتر‬ ‫عل��ی رفیعی را معرفی کرده اس��ت‪ .‬در این بخش که با‬ ‫همراهی منوچهر ش��جاع طراح صحنه به انجام خواهد‬ ‫رس��ید ‪ ،‬رفیعی درباره طراح��ی در تئاتر ایران و یکی از‬ ‫اجراه��ای خود «ش��کار روباه» به هم��راه عکس و ارائه‬ ‫ماکت س��خنرانی خواهد کرد‪ .‬ایران همچنین در بخش‬ ‫پرفورمنس حضور خواهد داش��ت؛ در این قسمت اقای‬ ‫ش��هاب اگاهی نمایش «پرومته‪ /‬طاعون» را به صورت‬ ‫پرفورمن��س کارگردانی کرده اس��ت ک��ه در ‪ ۳‬روز و ‪۳‬‬ ‫مکان مختلف ش��هری در ش��هر پراگ به اجرا خواهند‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایران برای‬ ‫نخستین بار در‬ ‫بخش معرفی‬ ‫طراح برجسته‬ ‫و تاثیرگذار‬ ‫خود دکتر علی‬ ‫رفیعی را معرفی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در این بخش‬ ‫که با همراهی‬ ‫منوچهر شجاع‬ ‫طراح صحنه به‬ ‫انجام خواهد‬ ‫رسید‪ ،‬رفیعی‬ ‫درباره طراحی‬ ‫در تئاتر ایران و‬ ‫یکی از اجراهای‬ ‫خود «شکار‬ ‫روباه» به همراه‬ ‫عکس و ارائه‬ ‫ماکت سخنرانی‬ ‫خواهد کرد‬ ‫نشست خبری معاون سیما با تشریح برنامه های نوروز ‪ ۹۸‬برگزار شد‬ ‫مرتضی میرباقری‪ ،‬معاون س��یمای سازمان صداوسیما در نشست‬ ‫رس��انه ای تش��ریح ویژه برنامه ه��ای ن��وروزی ش��بکه های مختلف‬ ‫تلویزیون‪ ،‬از شناسایی متهم اخالل در ارا «جام جم» خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫نشس��ت اعالم برنامه های نوروزی سیما‪ ،‬صبح‬ ‫شنبه ‪ ۱۸‬اس��فند با حضور مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه‬ ‫ملی در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد‪.‬‬ ‫محمدمه��دی یادگاری‪ ،‬مدی��رکل تامین برنامه ه��ای خارجی و‬ ‫مس��عود احمدی افزادی‪ ،‬دبیر جشنواره جام جم نیز در این نشست‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹کارنامه سیما در سال ‪۹۷‬‬ ‫میرباقری در اغاز این نشس��ت با اش��اره ب��ه اتفاق های تلویزیون‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬عنوان کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬یک حرکت رو به رش��د و تا‬ ‫حدی توفانی داشتیم‪ .‬بهار ‪ ۹۷‬با مجموعه های نوروزی رکورد میزان‬ ‫بیننده را زد که میزان ان ‪ ۸۷‬درصد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در نوروز ‪ ۹۷‬مجموعه «کاله قرمزی» و س��ریال ها و‬ ‫برنامه های پربیننده ای داشتیم و در تابستان هم پخش مسابقه های‬ ‫فوتبال و س��ریال های پربیننده ای مثل «پ��در» موجی از اتفاق ها را‬ ‫رقم زد‪.‬‬ ‫میرباقری تاکید کرد‪ :‬رس��انه ملی امس��ال بزرگ ترین راهپیمایی‬ ‫بع��د از ‪ ۱۳‬ابان ‪ ۵۸‬را پوش��ش داد‪ .‬راهپیمایی بزرگ اربعین را هم‬ ‫پوشش دادیم‪.‬‬ ‫‹ ‹گزارش برنامه های نوروز ‪۹۸‬‬ ‫میرباقری در بخش دیگر این نشست به تشریح برنامه های نوروزی‬ ‫شبکه های مختلف سیما پرداخت و گفت‪ :‬نوروز امسال با ماه رجب‬ ‫همزمان ش��ده و ما با ‪ ۱۳‬رجب‪ ،‬نوروز را اغاز می کنیم که ان را به‬ ‫فال نیک می گیریم‪ .‬در ش��ب های اول نوروز با ایام اعتکاف همزمان‬ ‫هستیم که برخی شبکه ها از روزهای قبل برنامه های خود را شروع‬ ‫می کنند و به استقبال نوروز می روند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امس��ال ابت��کاری داریم ک��ه در ش��بکه ‪ ۳‬و یک رخ‬ ‫می دهد و ما با افرادی روبه رو هستیم که برجستگی انها در استعداد‬ ‫انهاس��ت؛ در ش��بکه یک هم چهره های مردمی که جش��نواره اش‬ ‫اکنون در حال برگزاری اس��ت حضور می یابند‪ .‬انها که در سراس��ر‬ ‫کش��ور دارای اس��تعداد هس��تند اما امکان ظهور و بروز در منطقه‬ ‫خودشان وجود نداشته و در این برنامه ها حضور می یابند‪.‬‬ ‫مع��اون س��یما ادامه داد‪ :‬در کن��ار این برنامه های تحویل س��ال‪،‬‬ ‫گرفتاری سیما بابت اسپانسرها‬ ‫برنامه های نوروزی را هم داریم‪ ۳ .‬س��ریال نوروزی در ش��بکه یک‪،‬‬ ‫‪ ۲‬و ‪ ۳‬داریم و ش��بکه ‪ ۵‬هم مجموعه «عطس��ه» را پخش می کند‪.‬‬ ‫ش��بکه دو سریال «بالش ها» را پخش می کند‪ .‬امیدواریم کار «کاله‬ ‫قرمزی» برس��د و ما تمهیدات ان را فراهم کرده ایم‪ .‬همچنین ‪۱۴۰‬‬ ‫فیلم سینمایی ایرانی و خارجی را برای پخش در ایام نوروز در نظر‬ ‫گرفته ایم‪.‬‬ ‫میرباقری افزود‪ :‬در نوروز ‪ ۳ ،۹۸‬سریال جدید و ‪ ۶‬سریال تامینی‬ ‫روی انتن داریم و بازپخش همه اینها را خواهیم داش��ت و به نوعی‬ ‫در یک رویکرد جدید‪ ،‬ش��بکه مجازی میان ش��بکه های مختلف راه‬ ‫انداخته ای��م که هرکس عالقه مند اس��ت بتواند بازپخش ها را دنبال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن گفت‪ :‬در نوروز رژی��م غذایی مردم به هم می ریزد‬ ‫و ما در ش��بکه س�لامت ویژه برنامه هایی داریم ک��ه به این موضوع‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫معاون س��یما تاکید کرد‪ :‬تالش می کنیم بهار سال ‪ ۹۸‬را بهتر از‬ ‫همیشه شروع کنیم‪ .‬به محض اینکه ایام نوروز تمام شود برنامه های‬ ‫رمضان را طراحی می کنیم‪ .‬امیدواریم شادابی و نشاط را برای مردم‬ ‫به ارمغان اوریم تا کشور بتواند از مشکالت رد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مذاکره با مهران مدیری برای س�اخت س�ریال در‬ ‫سال ‪۹۸‬‬ ‫وی در ادامه در توضیح بیش��تر از س��ریال ها عنوان کرد‪ :‬سریال‬ ‫«ن‪ .‬خ» و همچنین سریال «مر قانون» که ممکن است نام ان تغییر‬ ‫کند در فضای طنز س��اخته شده اند‪ .‬س��ریال «بر سر دوراهی» هم‬ ‫قصه شیرینی دارد که البته در فضای طنز تعریف نمی شود‪.‬‬ ‫ی استارت‬ ‫میرباقری افزود‪ :‬س��ال ‪ ۹۸‬را با س��ریال های طنز تازه ا ‬ ‫می زنیم و امیدواریم در هر فصل یک س��ریال طنز داشته باشیم‪ .‬با‬ ‫مه��ران مدیری‪ ،‬جواد رضویان و‪ ...‬هم صحبت کرده ایم و در تدارک‬ ‫س��اخت سریال های طنز هستیم‪ .‬معاون س��یما ادامه داد‪ :‬شبکه ‪۳‬‬ ‫برنام��ه نوروزی اش را به گونه ای طراح��ی کرده که منتخبان برنامه‬ ‫«عصر جدید» به برنامه بیایند‪ .‬بنابراین‪ ،‬احس��ان علیخانی به عنوان‬ ‫مجری برنامه سال تحویل انتخاب شده است؛ هر چند که او چندین‬ ‫س��ال اجرای این برنامه را برعهده دارد‪ .‬میرباقری درباره اینکه چرا‬ ‫مجریان باید در ش��بکه های خود به اجرای برنامه بپردازند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬تخلف هایی گاهی رخ داده و ما دس��تور داده ایم که مجریان در‬ ‫برنامه های خودشان باش��ند‪ .‬برای مثال‪ ،‬از اقای دالوری خواستیم‬ ‫فقط در ش��بکه ‪ ۵‬باش��د‪ .‬اصل بر این اس��ت که مجریان خاص هر‬ ‫شبکه در شبکه خود برنامه اجرا کنند و اگر قرار شد از شبکه ای به‬ ‫شبکه دیگر بروند باید با اجازه ان شبکه این کار انجام شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره انتخ��اب چهره های مردمی در‬ ‫برنامه تحویل س��ال شبکه یک نیز گفت‪ :‬این چهره ها افرادی بودند‬ ‫که هر یک واقع��ه ای مردمی را رقم زدند و مورد اقبال عمومی قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹متهم رای گیری «جام جم» مشخص شده است‬ ‫میرباقری در پاس��خ به پرسش��ی درباره حاش��یه های جش��نواره‬ ‫جام ج��م توضی��ح داد‪ :‬ما در س��ال ‪ ،۹۷‬تع��داد ‪ ۴‬عن��وان دیگر به‬ ‫بخش های جشنواره جام جم اضافه کردیم؛ بخش برنامه های ترکیبی‬ ‫برنامه های چهلمین س��ال پیروزی انقالب‪ ،‬دوبالژ و فضای مجازی‪.‬‬ ‫در کن��ار اینها یک نظرس��نجی به طور کلی در طول س��ال میزان‬ ‫بیننده و رضایت از برنامه ها را بررس��ی می کر د اما این نظرس��نجی‬ ‫کفایت نمی کرد و برنامه ها و س��ریال ها ابع��اد دیگری هم دارند که‬ ‫مردم نسبت به انها هم اقبال نشان می دهند‪ .‬امتیازدهی این بخش‬ ‫با نظرس��نجی های عمومی تفاوت می کند‪ .‬شان نزول بخش مردمی‬ ‫جشنواره جام جم به عنوان یک بخش مکمل همین بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت مس��ئولیت ایجاد زیرس��اخت ها را دارد‪ .‬ما مثل‬ ‫س��ال های گذش��ته با یکی از این ش��رکت ها وارد قرارداد ش��دیم‪.‬‬ ‫جمع اوری ارا اگر پیامکی بود‪ ،‬پیامک به س��رعت بازخورد داشت و‬ ‫ب��رای مردم پیامک می امد ک��ه رای داده اند‪ .‬نکته دیگر این بود که‬ ‫همه می توانس��تند ببینند رایی ک��ه می دهند چه تغییری در ارا به‬ ‫وجود می اورد‪ .‬این سبکی بود که ما طراحی کردیم اما همه در روز‬ ‫جمعه متوجه ش��دند اختاللی در ارا ب ه وجود امده اس��ت و خود ما‬ ‫اعالم کردیم که از طریق فتا پرونده تشکیل دادیم‪.‬‬ ‫معاون س��یما ادامه داد‪ :‬در این موضوع چند فرضیه وجود داشت؛‬ ‫ی��ک فرضیه ای��ن بود که اخت�لال رخ داده و دیگ��ری این بود که‬ ‫به صورت واقعی ارا جابه جا ش��ده است؛ برهمین اساس رای گیری‬ ‫متوقف ش��د‪ .‬میرباقری با تاکید بر وجود «قانون تجارت» در کشور‬ ‫گفت‪ :‬دولت در اجرای این قانون ناظر اس��ت و اگر تخلفی ش��ود‪ ،‬بر‬ ‫اس��اس همین قانون باید ان را پیگیری کرد‪ .‬پیش از این هم بانک‬ ‫مرک��زی در این باره با وزارت ارتباط��ات این مطلب را مطرح کرده‬ ‫بود که «یو اس اس دی» ها مش��کل دارن��د‪ .‬بین اقایان جهرمی‪ ،‬وزیر‬ ‫ارتباطات و ولی اهلل س��یف‪ ،‬رئیس وقت بانک مرکزی بحث هایی در‬ ‫این باره در سال گذشته درگرفته بود و جهرمی عنوان کرده بود انها‬ ‫کارش��ان را انجام دهند و صیانت می شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬ما نمی دانیم‬ ‫این تخلف در س��طح وزارت ارتباطات بوده است یا خیر‪ .‬یک متهم‬ ‫مشخص شد ه که چون اتهام وی ثابت نشده‪ ،‬نمی توانیم اعالم کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان «خندوانه» دروغ است‬ ‫وی در بخش دیگر در پاسخ به پرسشی درباره پایان ساخت برنامه‬ ‫«خندوانه» گفت‪ :‬اینکه خندوانه دیگر قرار نیست پخش شود‪ ،‬دروغ‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته بعد از نوروز تا رمضان دوس��تان استراحت می کنند و‬ ‫س��ال اینده بعد از محرم و صفر دوب��اره روی انتن می روند‪ .‬در ایام‬ ‫نوروز ‪ ۵‬ش��ب «خندوانه» و ‪ ۲‬ش��ب «دورهمی» روی انتن ش��بکه‬ ‫نسیم می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹اسپانسرها گرفتاری زیادی ایجاد کرده اند‬ ‫میرباق��ری در بخ��ش دیگر درب��اره حمایت مالی اسپانس��رها از‬ ‫تولیدات تلویزیونی گفت‪ :‬اسپانسرها به عنوان بازیگران اصلی میدان‪،‬‬ ‫گرفت��اری زیادی برای ما ایجاد کرده اند و به هر میزان حضورش��ان‬ ‫بیشتر شود کار غیرحرفه ای می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاس��فانه حمایت های دولت به لحاظ بودجه بس��یار‬ ‫ضعیف اس��ت و حتی به نیمی از نیازهای ما پاسخ نمی دهد و مقرر‬ ‫ش��ده نیازهای مان را از منابع غیردولت��ی دراوریم در حالی که اگر‬ ‫حداقل مناب��ع مالی در اختیارمان قرار نگیرد دچار مش��کل جدی‬ ‫می ش��ویم‪ .‬ما شاکی درجه یک این معضل هس��تیم‪ .‬اتفاقی که در‬ ‫جش��نواره جام جم رخ داد همچون یک برنامه وارد مش��کل ش��د‪،‬‬ ‫می توان حدس زد مش��کل از کجاس��ت اما چون به طور مش��خص‬ ‫اعالم نش��ده ما هم چیزی بیان نمی کنیم با این حال‪ ،‬اگر پیگیری‬ ‫جدی ما نبود مشکالت بیشتری رخ می داد‪.‬‬ ‫نوزدهمین روز اسفند مصادف شده است با‬ ‫ش��هادت حضرت امام هادی (ع) که به احترام‬ ‫ای��ام ش��هادت‪ ،‬ش��ب های ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬اس��فند‬ ‫کنسرتی برگزار نخواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ در روزهای پایانی س��ال‬ ‫کنسرت های موس��یقی مختلفی در پایتخت‬ ‫روی صحنه می رون��د‪ .‬در این گزارش مروری‬ ‫می شود بر برخی اجراهای صحنه ای پایتخت‬ ‫که در فاصل��ه یک هفته (‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۴‬اس��فند)‬ ‫برگزار خواهند شد‪.‬‬ ‫پرفورمنس صلح‪ ،‬هنر و زندگی ‪ ۲۰‬اس��فند ‬ ‫در برج ازادی تهران برگزار خواهد شد؛ بلیت‬ ‫ای��ن اجرا ‪ ۳۰‬هزار تومان ن��رخ دارد اما اعالم‬ ‫ش��ده هزین��ه ان پ��س از اج��را و در صورت‬ ‫رضایتمندی دریافت خواهد شد‪.‬‬ ‫کنسرت ناز و نیاز نیز در همین روز در تاالر‬ ‫س��وره حوزه هنری برگزار می شود که هزینه‬ ‫خری��د بلیت این اجرا ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۷۰‬هزار تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬ارکستر س��رزمین خورش��ید نیز ‪۲۰‬‬ ‫اس��فند در تاالر رودکی روی صحنه می رود‬ ‫که ‪ ۴۰‬تا ‪ ۸۰‬ه��زار تومان نرخ بلیت های این‬ ‫اجراس��ت‪ .‬در همین روز ارکستر فیالرمونیک‬ ‫تهران به رهبری ارش گوران در تاالر وحدت‬ ‫می ن��وازد؛ عالقه مندان ب��رای تهیه بلیت این‬ ‫کنس��رت باید ‪ ۳۰‬تا ‪ ۸۰‬هزار تومان بپردازند‪.‬‬ ‫کنسرت موسیقی کالس��یک مادرنا تریو ‪۲۱‬‬ ‫اس��فند با بلیت های ‪ ۶۰‬و ‪ ۸۰‬هزار تومانی در‬ ‫ب��رج میالد تهران برگزار می ش��ود‪ .‬در همین‬ ‫روز باب��ک رادمنش (فیروز برنج��ان) در تاالر‬ ‫وحدت شب اذربایجان را روی صحنه می برد؛‬ ‫نرخ بلیت های این اجرا ‪ ۴۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار تومان‬ ‫تعیین ش��ده است‪ ۲۲ .‬اس��فند نیز کنسرت‬ ‫دلنوازان جمهوری اذربایجان در تاالر وحدت‬ ‫برگزار می شود؛ بلیت های این کنسرت ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار تومان به فروش می رسد‪ .‬همچنین‬ ‫در همین روز رس��تیال پیانو علی مرعشی در‬ ‫خانه همایش برگزار می شود که بلیت های ان‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار تومان نرخ دارند‪ .‬اما ش��هرام‬ ‫ناظ��ری البوم جدی��د خود را به ن��ام «ارش‬ ‫کمانگیر» به همراهی ارکستر مجلسی تهران‬ ‫ب��ه رهبری بردیا کیارس ‪ ۲۲‬اس��فند در برج‬ ‫میالد ته��ران اجرا خواهد کرد‪ .‬بلیت های این‬ ‫کنس��رت ‪ ۴۵‬تا ‪ ۱۶۰‬هزار توم��ان نرخ دارند‪.‬‬ ‫کنس��رت بندری کری��م ادریس پ��ور نیز ‪۲۳‬‬ ‫اسفند در حوزه هنری برگزار می شود که ‪۴۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۱۰‬هزار تومان نرخ بلیت های ان است‪ .‬در‬ ‫همین روز کنسرت گروه موسیقی عصر جدید‬ ‫با اجرای موس��یقی الکترونیک در امفی تئاتر‬ ‫موسس��ه مح��ک اج��را خواهند ش��د؛ برای‬ ‫حض��ور در این اجرا باید ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬هزار تومان‬ ‫پرداخت‪ .‬پرفورمنس خط سوم به اهنگسازی‬ ‫مهیار علیزاده نیز بار دیگر ‪ ۲۳‬اسفند در تاالر‬ ‫وحدت ته��ران اجرا می ش��ود؛ مخاطبان این‬ ‫اج��را می توانند با پرداخ��ت ‪ ۴۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫تومان بلیت های ان را تهیه کنند‪ .‬بهنام بانی‬ ‫‪ ۲۱ ،۲۰‬و ‪ ۲۲‬اسفند در سالن میالد نمایشگاه‬ ‫روی صحنه می رود‪ ،‬عالقه مندان برای حضور‬ ‫در ای��ن اجرا باید مبلغی بین ‪ ۶۵‬تا ‪ ۱۶۵‬هزار‬ ‫تومان بپردازند‪ .‬مهدی جهانی نیز ‪ ۲۱‬اسفند‬ ‫در ب��رج میالد ته��ران کنس��رت می دهد که‬ ‫هزینه خرید بلیت های کنسرت او ‪ ۴۵‬تا ‪۱۶۰‬‬ ‫هزار تومان است‪.‬‬ ‫تغییر مدیریت پردیس‬ ‫«شهرزاد»‬ ‫با تغیی��ر مدیریت پردیس تئاتر ش��هرزاد‪،‬‬ ‫محمدصادق رنجکشان در مقام مدیر و مشاور‬ ‫ارش��د‪ ،‬این مس��ئولیت را بر عه��ده گرفت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬رنجکشان که نامش به تازگی به‬ ‫دلیل سرمایه گذاری در چند پروژه سینمایی‬ ‫و نی��ز تئاتری در رس��انه ها مطرح و نس��بت‬ ‫به س��رمایه گذاری ها و خرج ه��ای میلیاردی‬ ‫او هم حاش��یه هایی ایجاد ش��د‪ ،‬مدیر جدید‬ ‫پردیس تئاتر ش��هرزاد شده است‪ .‬مدتی قبل‬ ‫و زمانی که پردیس ش��هرزاد به مدت ‪ ۲۱‬روز‬ ‫فعالیت هایش متوقف ش��ده بود ش��ایعه هایی‬ ‫مبنی بر واگذاری این مجموعه از س��وی قاسم‬ ‫جعفری که «شهرزاد» بیشتر به نام او شناخته‬ ‫می ش��ود ش��نیده می ش�� د اما پس از برطرف‬ ‫ش��دن مش��کل‪ ،‬روابط عمومی پردیس تئاتر‬ ‫ش��هرزاد‪ ،‬از تغییر مدیریت پردی��س و ادامه‬ ‫فعالیت های فرهنگی و هنری با رویکردی تازه‬ ‫خبر داده اس��ت‪ .‬مدیریت رسمی این پردیس‬ ‫تاکن��ون برعه��ده ش��هرزاد جعف��ری بود که‬ ‫ریاست نخستین جشنواره تئاتر شهرزاد را نیز‬ ‫ت اما گفته شده او به دلیل ادامه‬ ‫برعهده داش ‬ ‫تحصیالت در مقطع دکترا از نیمه اسفن د ‪۹۷‬‬ ‫به عنوان رئی��س هیات مدیره با این مجموعه‬ ‫همکاری خواهد داشت‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫نخستین حضور ایران در المپیک طراحی تئاتر جهان‬ ‫راضی بودی پول‬ ‫کنسرت را بده!‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪ 3 - 1397‬رجب ‪ 10 - 1440‬مارس ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1256‬پیاپی ‪2574‬‬ ‫کتاب‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫ثبت نام ‪2‬هزار و ‪ ۲۶۴‬ناشر داخلی‬ ‫برای حضور در نمایشگاه سی ودوم‬ ‫رئیس کارگروه ناشران داخلی سی ودومین‬ ‫نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ثبت نام ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۶۴‬ناش��ر داخلی برای حضور در این‬ ‫رویداد فرهنگی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا رفیع احمدجواهری‪ ،‬رئیس‬ ‫کارگروه ناشران داخلی با اشاره به پایان زمان‬ ‫ثبت نام ناشران داخلی عنوان کرد‪ :‬در مدت ‪7‬‬ ‫روز ثبت نام ناش��ران‪ ،‬حدود ‪ 2‬هزار و ‪ ۲۶۴‬ناش��ر داخلی برای حضور در‬ ‫نمایش��گاه کتاب تهران ثبت نام کردند که ثبت نام ‪ ۵۴۸‬نفر از انها هنوز‬ ‫موقت است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از میان ثبت نام کنندگان‪ ۱۳۹۴ ،‬ناش��ر به طور مس��تقل و‬ ‫‪ ۳۲۲‬ناشر در قالب نمایندگی در سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫تهران حضور خواهند داش��ت‪ .‬جواهری با اشاره به امار تفکیکی ناشران‬ ‫برای حضور در بخش های گوناگون نمایشگاه کتاب تهران گفت‪۱۳۶۷ :‬‬ ‫ناش��ر در بخش عمومی‪ ۴۴۸ ،‬ناشر در بخش دانشگاهی‪ ۱۰۴ ،‬ناشر در‬ ‫بخش اموزشی و ‪ ۳۴۵‬ناشر در بخش کودک و نوجوان ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درباره برنامه اینده کارگروه ناش��ران داخلی توضیح داد‪:‬‬ ‫اس��امی ناشران ثبت نام ش��ده به تفکیک هر موضوع به بخش ها ارسال‬ ‫می ش��ود و بخش ها نیز فرم��ول تخصیص متراژ و ان��دازه غرفه ها را به‬ ‫کارگ��روه اعالم می کنند و کارگروه نیز این امار را بررس��ی خواهد کرد‪.‬‬ ‫سی ودومین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران ‪ ۴‬تا ‪ ۱۴‬اردیبهشت ‪۹۸‬‬ ‫در مصالی امام خمینی (ره) برگزار می شود‪.‬‬ ‫سینما‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫دوبالژ‬ ‫واژه را باید شست‬ ‫تالش برای افزایش دستمزد دوبلورها در سال ‪۹۸‬‬ ‫مدی��ر ام��ور دوبالژ س��یما با اش��اره‬ ‫ب��ه تاثی��ر مثبت افزای��ش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫دستمزد دوبلورها در سال ‪ ۹۷‬از تالش‬ ‫برای افزایش دوباره دستمزدها در سال‬ ‫‪ ۹۸‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مجتبی نقی یی‪ ،‬مدیر‬ ‫امور دوبالژ سیما درباره سرانجام اجرایی‬ ‫ش��دن طرح حمایتی «س��پاس» که در تابستان از‬ ‫انج��ام ان خبر داده بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این طرح اکنون‬ ‫در حال سپری کردن مراحل پایانی است و الزم بود‬ ‫فرایندی را برای اجرایی شدن طی کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن طرح ش��رایط ‪ ۲۰‬نفر از‬ ‫هنرمندان عرصه دوبله بررسی شد و به احتمال زیاد‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد افراد فهرس��ت ما نهایی می شوند‬ ‫ش��بانی به عن��وان خزان��ه دار‪ ،‬حس��ن‬ ‫مهدوی فر به عنوان دبی��ر‪ ،‬جالل الدین‬ ‫دری به عنوان مسئول کارگروه حقوقی‪،‬‬ ‫رضا حیدرن��ژاد به عن��وان عضو اصلی‬ ‫ش��ورا‪ ،‬علی اکبر قاضی نظام و عبدالرضا‬ ‫منج��زی به عن��وان عض��و علی البدل‪،‬‬ ‫محمود مهراور به عنوان بازرس‪ ،‬پریسا‬ ‫ش��مس به عنوان بازرس علی البدل و بنده به عنوان‬ ‫س��خنگوی کانون انتخاب ش��ده ایم‪ .‬نقیبی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این جلس��ه با حض��ور تمامی اعضای منتخب‬ ‫در مجمع عمومی ‪ 8‬اسفند ‪ ۹۷‬برگزار شد و درباره‬ ‫مباح��ث پیش روی کانون از جمله برگزاری ش��ب‬ ‫فیلمنام��ه‪ ،‬مش��کالت صنفی و برنامه ه��ای اینده‬ ‫کانون فیلمنامه نویسان بحث و گفت وگو شد‪.‬‬ ‫تا بتوانیم از انها حمایت کنیم‪.‬‬ ‫نقی ی��ی در بخ��ش دیگ��ری درباره‬ ‫اینک��ه افزای��ش دس��تمزد دوبلوره��ا‬ ‫چقدر محس��وس ب��وده‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫طبیعی اس��ت ک��ه باتوجه به ش��رایط‬ ‫اقتصادی که بر کل کش��ور حاکم شده‬ ‫میانگی��ن دس��تمزدها فاصل��ه زیادی‬ ‫با قیمت ها داش��ته اس��ت؛ ب��ا این حال ب��ا افزایش‬ ‫‪ ۵۰‬درص��دی دس��تمزدها اتف��اق خوبی را ش��اهد‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫مدیر امور دوبالژ س��یما در پایان اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫اتفاق امس��ال به همت مدیران صداوسیما رخ داد و‬ ‫ما تالش می کنیم در س��ال ‪ ۹۸‬نیز شاهد تکرار این‬ ‫اتفاق باشیم و این موضوع را پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫یاد هنرمندان درگذشته سال ‪ ۹۷‬گرامی داشته شد‬ ‫نفر موسیقی و ‪ ۲‬نفر در زمینه هنرهای ایینی و سنتی فعالیت داشتند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل خان��ه هنرمندان در ادامه با اش��اره ب��ه هنرمندانی مانند‬ ‫داریوش ش��ایگان‪ ،‬ناص��ر ایرانی‪ ،‬عزت اهلل انتظامی‪ ،‬محمد دبیرس��یاقی‪،‬‬ ‫سلیم نیساری‪ ،‬احسان یارشاطر‪ ،‬محسن وزیری‪ ،‬عباس عطار‪ ،‬احمدرضا‬ ‫دالوند‪ ،‬ضیاالدین دری‪ ،‬صدرالدین ش��جره‪ ،‬بهرام زند و حس��ین عرفانی‬ ‫گف��ت‪ :‬وقتی ای��ن نام ها در کنار هم ردیف می ش��وند‪ ،‬ما درمی یابیم که‬ ‫چه مفاخر بزرگی را از دست داده ایم و فقدان شان جبران ناپذیر است‪.‬‬ ‫وی ب��ا یادبود ع��زت اهلل انتظامی بیان کرد‪ :‬ناص��ر ملک مطیعی‪ ،‬یداهلل‬ ‫صمدی‪ ،‬حس��ین محب اهری‪ ،‬ناصر چش��م اذر و فرهاد گرگین پور دیگر‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ل‬ ‫‪2‬‬ ‫غ‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫ر‬ ‫‪12‬‬ ‫ه‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ژ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫غ‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫پ‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫«روباه» ایرانی در راه جشنواره های جهانی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪111‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪110‬‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ت‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫زهرا ابراهیم پور‪ ،‬نویس�نده‪:‬‬ ‫م��ا کلم��ه ک��م داری��م‪ .‬وقت��ی‬ ‫می خواه��ی اب را توصیف کنی‪،‬‬ ‫می گوی��ی «اب‪ ،‬وات��ر‪ ،‬س��و‪»...‬‬ ‫باالخره در هر زبانی چندتا حرف‬ ‫را س��ر هم کرده اند که بش��ود ان‬ ‫مای��ع بی رنگ و بی بو که از دو اتم‬ ‫هیدروژن و یک اتم اکس��یژن تشکیل شده و‬ ‫صدای شرش��رش در رودخانه ها دل می برد‪،‬‬ ‫صدای امواجش در دریا‪ ،‬ادم را شاعر می کند‬ ‫و کمبودش خشکسالی و قحطی می اورد‪.‬‬ ‫اب نیاز است‪ ...‬نیاز من و تو‪ .‬تشنه که باشی‬ ‫می گویی‪ :‬اب‪ ...‬اب! بچه ها را ببین‪ ...‬می دوند‬ ‫پای شیر اب‪ ،‬بی تابانه به قطره هایی که لیوان‬ ‫را پر می کنند چش��م می دوزند و پا به زمین‬ ‫می کوبند و باز می گویند‪ :‬اب‪ ...‬اب!‬ ‫م��ن همین ش��کلی تش��نه ام‪ ...‬تش��نه ام‬ ‫ب��ه کلمه ای ک��ه در تنگ دلت بری��زی و در‬ ‫میان دس��ت هایت به من بدهی‪ ...‬همان جور‬ ‫کودکانه مشتاق ان کلمه ام‪.‬‬ ‫می گویی‪ :‬کلمه نیس��ت؟ خب توصیفش‬ ‫ک��ن‪ ...‬مثل اب ک��ه ان همه جمل��ه برایش‬ ‫اوردی و نوش��تی اب چه جور مایعی است‪...‬‬ ‫تو که هم ش��اعری هم فیزیک��دان‪ .‬توصیف‪،‬‬ ‫کمترین هنر توست!‬ ‫می گویم‪ :‬من چیزی را که نه مایع اس��ت‪،‬‬ ‫نه جامد ن��ه گاز؛ نه ات��م دارد نه‬ ‫مولکول؛ نه صدا و هیاهویی دارد‬ ‫نه کمبودش ما را به قحطی زده ها‬ ‫ش��بیه می کند؛ چط��ور توصیف‬ ‫کنم؟‬ ‫می گوی��ی‪ :‬همی��ن قحطی را‬ ‫بگو‪ ...‬که اگر ان «کلمه» نباش��د‬ ‫چه حالی می شوی‪.‬‬ ‫می گوی��م‪ :‬اگر نباش��د من هم��ان ادمم‪.‬‬ ‫لب هایم خشک نیس��ت اما دلم تشنه است‪.‬‬ ‫روزه ام انگار‪ ...‬روزه ای که به افطار نمی رس��د‪.‬‬ ‫می دان��ی که ش��ادی روزه دار وقت باز کردن‬ ‫روزه است؟‬ ‫م��ا نیاز را مثل بچه ها فری��اد نمی زنیم و پا‬ ‫نمی کوبیم‪ .‬دلم تش��نه اس��ت‪ .‬روحم تشنه‬ ‫اس��ت‪ .‬تنم تشنه اس��ت و مردم اسم نیاز ما را‬ ‫خالصه کرده اند در پنج حرف؛ «نوازش»‪ .‬ما‬ ‫مای��ه حیات مان را گم کرده ای��م و کلمه هم‬ ‫کم داریم‪...‬‬ ‫دس��ت می کش��م ب��ه صورتت‪ ...‬دس��ت‬ ‫می کشم به موهایت‪ ...‬می بوسمت‪.‬‬ ‫می گوی��م‪ :‬این ها ترجمه هم��ان کلمه ای‬ ‫هستند که نداریم‪.‬‬ ‫بعد از اندکی س��کوت می گوی��ی‪ ... :‬و البد‬ ‫ادم��ی ک��ه در اب غوط��ه می خ��ورد‪ ،‬حال‬ ‫قحطی زده ها را نمی فهمد‪.‬‬ ‫فیلم انیمیش��ن «روب��اه» از تولیدات مرکز‬ ‫گس��ترش س��ینمای مس��تند و تجرب��ی ب��ه‬ ‫کارگردان��ی «صادق جوادی»‪ ،‬پس از موفقیت‬ ‫در یازدهمین جش��نواره پویانمایی تهران‪ ،‬به ‪3‬‬ ‫جشنواره جهانی می رود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫دومی��ن جش��نواره‬ ‫بین المللی فنیس��یان ‪ Phenicien‬فرانس��ه‬ ‫که از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۵‬اس��فند ‪ ۹۷‬در شهرهای پاریس‬ ‫و لیون برگزار می ش��ود‪ ،‬پذیرای «روباه» ایرانی‬ ‫در بخش مس��ابقه بین الملل خواه��د بود‪ .‬این‬ ‫فیلم انیمیش��ن یکی از اثار منتخب بخش ویژه‬ ‫بهترین فیلم های کوتاه هجدهمین جش��نواره‬ ‫«لیس��بون» نیز به ش��مار می رود که از ‪ ۲‬تا ‪۱۱‬‬ ‫فروردین ‪ ۹۸‬در کش��ور پرتغ��ال برگزار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در این بخش ویژه جشنواره لیسبون که‬ ‫به ط��ور غیررقابت��ی برگزار می ش��ود‪ ،‬بهترین‬ ‫فیلم های انیمیشن یک سال گذشته (‪-۲۰۱۸‬‬ ‫‪ )۲۰۱۷‬جه��ان از منظر داس��تان و ارزش های‬ ‫فن��ی و هنری به نمایش گذاش��ته می ش��وند‪.‬‬ ‫«روب��اه» در بخش مس��ابقه بیس��ت ودومین‬ ‫جش��نواره فیلم «کوهستان س��بز» که از ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬فروردی��ن ‪ ۹۸‬در ایال��ت ورمون��ت امریکا‬ ‫برگزار می ش��ود هم روی پ��رده می رود‪ .‬هدف‬ ‫از برپای��ی این جش��نواره نمایش اثاری با تنوع‬ ‫دیدگاه های فرهنگی و تش��ویق رسانه ها برای‬ ‫معرفی فرهنگ های گوناگون است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دوره ای از عم��ر انس��ان ‪ -‬فاصل��ه زمانی‬ ‫کوتاه میان دو پرده نمایش یا موسیقی‬ ‫‪ -2‬مجموعه وسایل کار ‪ -‬از نژادهای اروپایی‬ ‫‪ -3‬عصاره اناری ‪ -‬ماه نو کمانی شکل ‪ -‬محو‬ ‫کردن‬ ‫‪ -4‬شمردن‪ -‬گونه ای کشتی باری ‪ -‬اطمینان‬ ‫خاطر ‪ -‬دست اموز‬ ‫‪ -5‬کاخ حکومت��ی ‪ -‬ص��ف نظام��ی ‪ -‬محل‬ ‫حرکات ورزش باستانی ‪ -‬غیرمحکم‬ ‫‪ -6‬بخش بازمانده ته چ��ک نزد صاحب ان ‪-‬‬ ‫ضمیر مونث انگلیسی ‪ -‬تکرار حرف اول الفبا‬ ‫‪ -7‬اشعه مجهول ‪ -‬از امراض چشمی‬ ‫‪ -8‬موی بلند سر ‪ -‬بزرگ ترین صحرای کشور‬ ‫‪ -9‬گذرگاه مصنوعی ب��رای عبور جریان اب‬ ‫ تخته سه الیی‬‫‪ -10‬اضافه کردن به انگلیس��ی ‪ -‬چه کسی ‪-‬‬ ‫از پیامبران الهی با کتاب اوستا‬ ‫‪ -11‬مقاب��ل م��اده ‪ -‬واحد س��نجش توان‬ ‫الکتریکی ‪ -‬س��ومین حرف الفبای فارسی ‪-‬‬ ‫دعوت به سکوت‬ ‫‪ -12‬محاف��ظ عینک ‪ -‬رش��ته کوه امریکای‬ ‫شمالی ‪ -‬الحاد ‪ -‬روستا‬ ‫‪ -13‬دوست بی ریا ‪ -‬بازار سهام ‪ -‬همراه ناله‬ ‫‪ -14‬مقدمه دهم ‪ -‬جزیره ای در لوزالمعده!‬ ‫‪ -15‬ش��گفت انگیز ‪ -‬مکانی ب��رای تفریح و‬ ‫تفرج‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬سوره ‪ 79‬قران ‪ -‬دارای بهای زیاد‬ ‫‪ -2‬کاغذ کاهی ‪ -‬کتابی نوش��ته الدوس هاکس��لی‬ ‫نویسنده انگلیسی‬ ‫‪ -3‬پایین رفتن اب دریا ‪ -‬س��الی با یک روز بیشتر‬ ‫ خوراکی دانه بلند‬‫‪ -4‬ب��اران تند و درش��ت قطره ‪ -‬ح��رف رودررو ‪-‬‬ ‫پژواک صدا ‪ -‬بخشش‬ ‫‪ -5‬صدمترمرب��ع ‪ -‬کارگ��ردان فیلم ش��بی که ماه‬ ‫کامل شد ‪ -‬ضمیر متکلم وحده‬ ‫‪ -6‬رمق واپسین ‪ -‬پدربزرگ ‪ -‬خم زلف‬ ‫‪ -7‬رها و ازاد ‪ -‬سردساز هوا‬ ‫‪ -8‬خوگرفته ‪ -‬جذاب و دلربا‬ ‫‪ -9‬چهاردیواری خانه ‪ -‬مظهر جمادات‬ ‫‪ -10‬عنوان مسابقات سراسری ورزشی ‪ -‬رنگ موی‬ ‫صنعتی ‪ -‬شعله اتش‬ ‫‪ -11‬نمناک ‪ -‬لوازم التحریر ‪ -‬نشانه قدم‬ ‫‪ -12‬جای��ز و مب��اح ‪ -‬صومع��ه ‪ -‬براب��ر عامیانه ‪-‬‬ ‫کم شدگی‬ ‫‪ -13‬دارای رنگ س��بز تند ‪ -‬کلم��ه ای برای تاکید‬ ‫کالم ‪ -‬گرده نهانزا‬ ‫‪ -14‬برنامه ای از ش��بکه سوم س��یما با اجرای رضا‬ ‫رشیدپور ‪ -‬بوی ماندگی‬ ‫‪ -15‬قد بلند ‪ -‬مگس باعث بیماری خواب‬ ‫مایه حیات مان را گم کرده ایم‬ ‫انسانک‬ ‫ایین گرامیداش��ت یاد هنرمندان درگذشته سال ‪ ۱۳۹۷‬و رونمایی از‬ ‫کتاب «ایین چراغ‪ ،‬خاموشی نیس��ت» با حضور پیروز حناچی‪ ،‬شهردار‬ ‫تهران و جمعی از هنرمندان پیشکسوت برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ایین یادبود هنرمندان درگذش��ته س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با‬ ‫عنوان «ایین چراغ‪ ،‬خاموش��ی نیست» ‪ ۱۶‬اس��فند با حضور چهره های‬ ‫گوناگون فرهنگی و هنری و پیروز حناچی‪ ،‬شهردار تهران در تماشاخانه‬ ‫ایرانشهر برگزار شد‪.‬‬ ‫مجی��د رجبی معمار‪ ،‬مدیرعامل خان��ه هنرمندان ایران در ابتدای این‬ ‫ایین گفت‪ :‬امس��ال هفتمین دوره برگزاری ایین «ایین چراغ‪ ،‬خاموشی‬ ‫نیس��ت» و دس��ت کم ادای احترام و دین نس��بت به هنرمندان فقید و‬ ‫خانواده های انها است‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬ایین چراغ‪ ،‬خاموشی نیست» یکی از دیالوگ های ماندگار‬ ‫زنده یاد علی حاتمی اس��ت‪ .‬تا اول اس��فند امسال ‪ ۱۱۹‬تن از هنرمندان‬ ‫ایران به دیار باقی ش��تافتند و با رفتن ش��ان اندوهی ب��ر دل ما به جای‬ ‫گذاشتند؛ هر چند هنرمندان همواره با اثاری که از خود به جا گذاشته اند‬ ‫ماندگار هس��تند‪ .‬از این هنرمندان ‪ ۲۴‬نفر در رش��ته ادبیات و شعر‪۲۳ ،‬‬ ‫نفر در حوزه هنرهای تجس��می‪ ۴ ،‬نفر تئاتر‪ ۱۲ ،‬نفر از فعاالن تخصصی‬ ‫سازمان صداوسیما از جمله در زمینه دوبله‪ ۲۵ ،‬نفر در حوزه سینما‪۲۹ ،‬‬ ‫عزیزان کوچ کرده در سال جاری بودند‪.‬‬ ‫رجبی معم��ار صحبت های خ��ود را این گونه پای��ان داد‪ :‬کتاب مرگ و‬ ‫رحلت گش��وده است‪ .‬چند روز پیش خشایار الوند هنرمند طناز و امروز‬ ‫خانم لیلیت تریان که از او به عنوان مادر مجسمه سازی ایران یاد می شود‪،‬‬ ‫درگذشتند؛ نام و یادشان گرامی باد‪.‬‬ ‫پیروز حناچی شهردار تهران‪ ،‬ابراهیم حقیقی رئیس شورای عالی خانه‬ ‫هنرمن��دان ایران‪ ،‬حجت اهلل صی��دی مدیرعامل بانک ص��ادرات‪ ،‬مجید‬ ‫انتظامی‪ ،‬ایرج راد عضو شورای عالی خانه هنرمندان ایران‪ ،‬نگار نادری پور‬ ‫مدیر مسئول انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران‪ ،‬محمدمهدی عسگرپور‬ ‫مدیرعامل پیشین خانه سینما‪ ،‬ش��یرین احمدلو همسر ناصر چشم اذر‪،‬‬ ‫محمد س��ریر مش��اور خانه هنرمندان و رئیس پیشین شورای عالی خانه‬ ‫هنرمندان و فرزاد فرجی رئیس انجمن هنرمندان س��فالگر ایران در این‬ ‫ایین سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫در بخش های گوناگون ایین نماهنگی از هنرمندان درگذش��ته س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬پخش ش��د‪ .‬اجرای زنده موسیقی ازسوی گروه موسیقی «مدار»‬ ‫متش��کل از پرهام علیزاده خواننده‪ ،‬ارش اسکندرلو اهنگساز و نوازنده و‬ ‫بهرن��گ معتمدی نوازنده از دیگر برنامه ه��ای جانبی ایین «ایین چراغ‪،‬‬ ‫خاموشی نیست» بود‪.‬‬ ‫سپیده موسوی‪ ،‬نویسنده‪:‬‬ ‫چندی اس��ت ک��ه بیلبوردهای‬ ‫سطح شهر را اگهی فیلم هایی پر‬ ‫کرده ک��ه نام های عجیبی دارند‪:‬‬ ‫کاتیوش��ا‪ ،‬درس��اژ‪ ،‬هت تری��ک‪،‬‬ ‫پاس��تاریونی‪ .‬خواندن و فهمیدن‬ ‫معنای برخی از انها برای قش��ر‬ ‫تحصیلکرده هم س��خت اس��ت؛ چه برسد به‬ ‫عم��وم م��ردم‪ .‬اینکه ما مجبور باش��یم برای‬ ‫دانس��تن چیزهای جدید‪ ،‬تالشی ولو کوچک‬ ‫داشته باش��یم به طور قطع پس��ندیده است‬ ‫اما مس��ئله اینجاست که نخس��تین برخورد‬ ‫یک مخاطب با یک اثر س��ینمایی «نام» ان‬ ‫است‪ .‬مخاطب خسته و بی میلی که بی توجه‬ ‫به محی��ط اطرافش تنها به دنبال ان اس��ت‬ ‫که به س��رعت از همهم��ه خیابان ها بگذرد و‬ ‫به مقصدش برس��د اگر یکب��اره روی یکی از‬ ‫بیلبوردهای بزرگ میدان های ش��هر با اگهی‬ ‫یکی از این فیلم ها روبه رو ش��ود چه واکنشی‬ ‫نشان می دهد؟ به طور قطع نمی نشیند وقت‬ ‫ضی��ق خود را صرف حل ک��ردن معمای نام‬ ‫ان فیلم کند‪ .‬پ��س فایده این نوع نام گذاری‬ ‫چیس��ت؟ اظهار یک نوع روش��نفکری مدل‬ ‫ایران��ی؟ یا یک ج��ور اظهار متف��اوت بودن‬ ‫زورکی؟ در هنر می توان به قول‬ ‫حاف��ظ «از خالف امد عادت کام‬ ‫طلبی��د» و از معه��ودات کهن��ه‬ ‫همیشگی اش��نایی زدایی کرد و‬ ‫اتفاق��ا راز ماندگاری بس��یاری از‬ ‫ادیب��ان و هنرمن��دان تاریخ در‬ ‫همین متفاوت بودن اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫به طور قط��ع هر نوع خالف ام��دی هنری و‬ ‫توجه برانگیز نیست‪ .‬چندی پیش از یک دختر‬ ‫‪۱۴‬س��اله اصطالح «جیغ بنفش» را شنیدم‪.‬‬ ‫به ط��ور قط��ع ان دختر نوجوان‪ ،‬هوش��نگ‬ ‫ایرانی را نمی شناخت و اصال نمی دانست که‬ ‫او کی‪ ،‬کجا و چرا این اصطالح را خلق کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای او صرف اینک��ه یک جیغ رنگی‬ ‫باش��د عجیب و خاص است؛ پس می تواند تا‬ ‫اندازه ای جذابیت داش��ته باش��د که در کنار‬ ‫س��یل عظیم اش��عار و گفته ها و نوشته های‬ ‫امروز هنوز هم به حیاتش ادامه دهد‪.‬پیشنهاد‬ ‫من به فیلمسازان عزیزمان این است که زبان‬ ‫فارسی با قابلیت ترکیبی بودنش فرصت های‬ ‫بسیاری برای خالقیت واژگانی به زبانورانش‬ ‫می ده��د‪ .‬کافی اس��ت کمی ت�لاش کرد و‬ ‫خالقیت داش��ت‪ ،‬زیرا واژه باید خود باد‪ ،‬واژه‬ ‫باید خود باران باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نتایج انتخابات «شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان»‬ ‫انتخاب��ات داخلی اعضای «ش��ورای‬ ‫مرکزی کانون فیلمنامه نویسان» برگزار‬ ‫و ترکی��ب دوره چهاردهم این کانون با‬ ‫رای اعضا مشخص شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬خس��رو نقیبی‪،‬‬ ‫س��خنگوی کان��ون فیلمنامه نویس��ان‬ ‫س��ینمای ایران گفت‪ :‬نخستین جلسه‬ ‫ش��ورای مرکزی کانون فیلمنامه نویس��ان سینمای‬ ‫ای��ران پنجش��نبه‪ ۱۶ ،‬اس��فند ‪ ۹۷‬برگزار ش��د و‬ ‫بع��د از رای گیری‪ ،‬ترکی��ب دوره چهاردهم کانون‬ ‫فیلمنامه نویسان اعالم شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬براس��اس ای��ن رای گی��ری مه��دی‬ ‫سجاده چی به عنوان رئیس شورای مرکزی‪ ،‬حجت‬ ‫قاس��م زاده اصل به عنوان نایب رئیس ش��ورا‪ ،‬فرزانه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!