روزنامه صمت شماره 1257 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1257

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1257

روزنامه صمت شماره 1257

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1257‬پیاپی ‪2575‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫از چگونگی تکرار اشتباه های اقتصادی سال ‪ ۹۱‬در سال جاری گزارش می دهد‬ ‫راز موفقیت‬ ‫ادغام بانک ها‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫مارپیچ معیوب نیمه تمام ها‬ ‫در ‪ 5‬پرده‬ ‫‪14‬‬ ‫خیز رجا‬ ‫برای تجاری شدن‬ ‫برنامه ریزی منطبق‬ ‫با ساختار های موجود‬ ‫خبر روز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫نادیده گرفتن عالمت ها پیش از بحران‬ ‫شباهت سال ‪ ۹۷‬به سال ‪ ۹۱‬از نظر اقتصادی از جمله موضوع هایی است که در مجامع‬ ‫اقتصادی مطرح ش��ده بود‪ .‬پیش از اینکه اقتصاد کشور با بحران های کنونی روبه رو شود‪،‬‬ ‫برخی از عالیم اقتصادی نش��ان می داد نقدینگی در جامعه مس��یر رشد مثبت را در پیش‬ ‫گرفته است‪ .‬همچنین با روی کارامدن ترامپ به عنوان نماینده جمهوری خواهان دور از‬ ‫ذهن نبود که امریکا به برجام پایبند نماند‪ .‬این شرایط به طور مشابه در سال ‪ ۹۱‬نیز برای‬ ‫ایران به وجود امده بود؛ تشدید تحریم های جامعه بین المللی و افزایش نقدینگی در بازار‬ ‫دو تی��ری اس��ت که یک بار دیگر نیز به گرده اقتصاد ایران خ��ورده بود‪ .‬با این حال‪ ،‬دولت‬ ‫بی توجه به عالیم این دو پیکان مسیر خود را ادامه داد تا جایی که پیش بینی می شود در‬ ‫‪3‬‬ ‫اخرین روزهای اسفند امسال تورم سال ‪ ۹۷‬به بیش از حد تصور برسد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بهمن حسین زاده‬ ‫مدیرعامل نمایشگاه شد‬ ‫وزی��ران صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت و امور اقتص��ادی و دارایی‬ ‫در حکم��ی بهمن حس��ین زاده را‬ ‫به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی ایران‬ ‫منصوب کردند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫بانک ها ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان ‬ ‫اموال مازاد دارند‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مکاتبه با ‪ 30‬نهاد برای حل مشکالت وانت بار ها‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫با ‪SME‬ها می توان‬ ‫از تحریم عبور کرد‬ ‫پای تاکسی ها به باربری باز شد‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1257‬‬ ‫پیاپی ‪2575‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫راز موفقیت‬ ‫ادغام بانک ها‬ ‫علی اکبر نیکو اقبال‬ ‫عضو انجمن اقتصاددانان‬ ‫چندی اس��ت بح��ث ادغ��ام بانک های نظامی ش��کل‬ ‫جدی��دی به خود گرفت��ه و ‪ ۵‬بانک انص��ار‪ ،‬مهر اقتصاد‪،‬‬ ‫حکم��ت ایرانیان‪ ،‬قوامی��ن و کوثر به بانک س��په ملحق‬ ‫شدند‪ .‬بانک های ادغام شونده با مسائل و مشکالتی روبه رو‬ ‫هس��تند که وصول مطالبات معوق از مهم ترین انها است‪.‬‬ ‫پدیده ای که بانک ها با ان روبه رو می شوند‪ ،‬دریافت نکردن‬ ‫وثیقه ها و ضمانت های مناس��ب و حتی بررس��ی نادرست‬ ‫پروژه هنگام ارائه تس��هیالت و به دنبال ان‪ ،‬ورشکستگی‬ ‫وام گیرنده است؛ مجموعه عواملی که هزینه های باالیی به‬ ‫بدنه نظام بانکی وارد می کند و درنهایت به کوچک شدن‬ ‫نس��بت کفایت س��رمایه می انجامد که به دنبال زیان های‬ ‫ممت��د در اثر هزینه های فزاینده و کاهش ارزش دارایی ها‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ .‬با این تفس��یر نمی توان ادغام بانک ها را‬ ‫ب��ا هدف کاهش مش��کالت موجود مثب��ت ارزیابی کرد؛‬ ‫به عبارت دیگر می توان گفت در ش��رایطی که گروه بانکی‬ ‫با مشکالت بسیاری روبه رو است و نسبت کفایت سرمایه‪،‬‬ ‫بسیار پایین است‪ ،‬نفس و ماهیت ادغام نمی تواند کارساز‬ ‫باشد؛ مگر انکه مدیریتی مقتدر‪ ،‬کارازموده و صالح برای‬ ‫رفع مشکالت بانک های ادغام شده در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ادغام‪ ،‬به خودی خود نمی توان��د بیماری نظام‬ ‫بانک��ی کش��ور را درمان کند و فقط مس��کن خواهد بود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه شرایط توافق و ادغام برمبنای حسابرسی های‬ ‫درس��ت و دقیق هنوز مشخص نشده و ادغام یک بانک و‬ ‫بانک های مش��کل دار در یک بانک س��الم‪ ،‬می تواند بانک‬ ‫سالم را هم دچار بهم ریختگی و انواع مشکالت کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ای��ن ادغام فق��ط گام نخس��ت در رفع‬ ‫مشکالت بانک ها اس��ت و موفقیت ادغام در گرو چندین‬ ‫شرط خواهد بود‪ .‬اما چه شرط هایی؟‬ ‫ادغام در صورتی مفید خواهد بود که هزینه های جمعی‬ ‫بانک س��په (پس از ادغام) از طریق کاهش شعب فیزیکی‬ ‫و حت��ی بازخرید بخش��ی از کارکنان و مدی��ران اضافه‪،‬‬ ‫کاهش یابد و در مجموع سیاس��ت هایی در جهت عقالیی‬ ‫کردن فرایندها و بهبود بازدهی منابع بانکی اتخاذ ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن باید مطالب��ات بانک های ادغام ش��ونده تعیین‬ ‫تکلیف ش��ود و تا حد امکان‪ ،‬مطالبات مش��کوک الوصول‬ ‫بانک ها از طریق مذاک��ره با بدهکاران‪ ،‬وصول یا از طریق‬ ‫مراجع قضایی حل و فصل شود‪ .‬البته انجام این امور نیاز‬ ‫به شفاف سازی واقعی حساب ها و انجام حسابرسی مداوم‬ ‫ازس��وی حسابرسان خبره و معتبر داخلی و خارجی دارد‪.‬‬ ‫این حسابرسی ها موجب می ش��ود این سازمان ها با نقاط‬ ‫ضعف و قدرت خود اش��نا شوند و فرصت ها و تهدیدهای‬ ‫اینده را شناسایی کنند‪ .‬از این طریق نظام بانکی می تواند‬ ‫سیاس��ت ها و راهبرد های اینده خود را شناس��ایی و اجرا‬ ‫کند‪ .‬باتوجه به اهمیت حیاتی حسابرس��ی برای پایداری‬ ‫سازمان ها ضروری اس��ت حسابرسی واقعی در بانک های‬ ‫ادغام ش��ده ب��ا جدی��ت پیگیری و اج��را ش��ود‪ .‬تنها با‬ ‫سالم س��ازی نظام بانکی می توان امیدوار بود که بسیاری‬ ‫از سوءاستفاده ها‪ ،‬زدوبندها و بروکراسی ها کاهش یابد‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت موفق نبودن در انجام اصالحات‬ ‫ریش��ه ای‪ ،‬ادغام نه تنها مزیتی ب��ه ارمغان نمی اورد‪ ،‬بلکه‬ ‫بانک م��ادر را نیز درگیر و گرفت��ار چالش های بانک های‬ ‫ادغام ش��ونده‪ ،‬خواهد کرد‪ .‬و نکته اخر اینکه بهتر نبود به‬ ‫جای ادغام بانک های نظامی در بانک سپه و درگیر کردن‬ ‫بانک س��په با مش��کالت این ‪ ۵‬بانک‪ ،‬بانک های نظامی با‬ ‫یکدیگر ادغام می شدند و بانک مرکزی با ایجاد تشکیالت‬ ‫بسیار کوچک با مدیریتی مقتدر‪ ،‬اصالحات پیش گفته را‬ ‫در بانک ایجاد شده به اجرا می گذاشت؟‬ ‫فعال هیچ تغییری‬ ‫در توزیع یارانه نداریم‬ ‫خبر‬ ‫محمد شریعتمداری در حاشیه نشست مقدماتی جلسه‬ ‫ش��ورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که در وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی برگزار ش��د‪ ،‬در جم��ع خبرنگاران‬ ‫درباره ش��یوه توزیع یارانه ها و همچنی��ن توزیع یارانه در‬ ‫قال��ب کاالبرگ الکترونیکی گفت‪ :‬فع�لا هیچ تغییری در‬ ‫اجرا نیست تا سال ‪ .۹۸‬بعد از ابالغ قانون بودجه و تصویب‬ ‫ایین نامه اجرایی که به پیشنهاد سازمان برنامه در جلسه‬ ‫هیات وزیران خواهد امد‪ ،‬تصمیم گیری درباره تغییر شیوه‬ ‫موجود انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ش��ریعتمداری بااش��اره به مصوبات‬ ‫ش��ورای عالی رف��اه و تامی��ن اجتماعی گف��ت‪ :‬وضعیت‬ ‫بیمه ش��دگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر‬ ‫در مناطق دچار خشکس��الی و زلزل��ه زده از جمله موارد‬ ‫مطرح در این نشس��ت بود که مقرر ش��د در صورت تعهد‬ ‫س��ازمان برنامه‪ ،‬نسبت به تامین حق الس��هم روستاییان‬ ‫در ای��ام حادث��ه و زلزل��ه اق��دام و اگر بیمه ای لغو ش��ده‬ ‫دوباره برقرار ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬همچنین گزارش ارزیابی‬ ‫سیاست های یارانه ای کش��ور در حوزه های گوناگون اعم‬ ‫از یارانه های اش��کار و پنهان‪ ،‬در این جلس��ه ارائه ش��د و‬ ‫الکترونیکی و ماش��ینی کردن تمامی فعالیت های مربوط‬ ‫به توزیع یارانه ها در ش��ورا مورد تاکید قرار گرفت‪ .‬اعمال‬ ‫سیاس��ت های ارز ترجیحی برای تامین کاالهای اساس��ی‬ ‫و ارتباط ان با کاه��ش میزان فقر در جامعه نیز از جمله‬ ‫موارد مورد بررسی در این جلسه بود‪.‬‬ ‫رئیس مجلس با بیان اینکه اصالح قانون اساسی‬ ‫اولویت نخست ما نیست‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر تمام‬ ‫ذهن ها باید بر مصافی که امریکایی ها با ملت ایران‬ ‫به راه انداخته اند متمرکز شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬عل��ی الریجانی درباره مباحثی‬ ‫که بر س��ر ضرورت اص�لاح قانون اساس��ی به راه‬ ‫افتاده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مس��ئله امروز ما نیست‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه ایا در حال حاضر از تمام ظرفیت های‬ ‫قانون اساسی اس��تفاده می شود؟ گفت‪ :‬اگر قانون‬ ‫اساس��ی را تغیی��ر بدهیم و باز ه��م از ظرفیت ان‬ ‫اس��تفاده نکنید همین مش��کالت وج��ود خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬خیلی جاها ظرفیت های بسیار خوبی در‬ ‫قانون اساس��ی وجود دارد که بالفعل نش��ده است‪.‬‬ ‫قانون اساسی برای کش��ور شرایط بن بست ایجاد‬ ‫نکرده و می توان از ظرفیت های ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین درباره‬ ‫تحریم ها و مشکالت پیش رو گفت‪ :‬شرایط کشور‬ ‫به گونه ای اس��ت که درحال حاض��ر تمام ذهن ها‬ ‫باید بر مصافی ک��ه امریکایی ها با ملت ایران به راه‬ ‫انداخته اند متمرکز ش��ود و اکنون موضوع اصالح‬ ‫قانون اولویت نخست ما نیست‪ .‬باید شرایط ارام تر‬ ‫و مس��تقرتر باش��د تا بتوانیم درباره این اصالحات‬ ‫تصمیم بگیریم‪.‬‬ ‫عل��ی الریجانی با بی��ان اینکه به دس��تور رهبر‬ ‫معظم انقالب برای تغییر ساختار بودجه وارد عمل‬ ‫ش��ده ایم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حجم بودجه جاری کش��ور‬ ‫بس��یار زیاد اس��ت و در عمل فرصتی برای عمران‬ ‫به وجود نمی اورد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ادغام بانک های نیروهای مسلح‬ ‫گف��ت‪ :‬رهبر معظم انقالب گفتن��د من رضایتی از‬ ‫اینکه بخش های نظامی وارد حوزه های اقتصادی‬ ‫ش��وند‪ ،‬ندارم‪ .‬ای��ن بانک ها اج��ازه ای هم نگرفته‬ ‫بودند و مش��کالتی هم داش��تند‪ .‬ای��ن دو مقوله با‬ ‫ه��م منجر به تصمیم گیری ش��د‪ .‬الریجانی افزود‪:‬‬ ‫بانک ها درحال حاضر دچار بیماری هایی شده اند‪.‬‬ ‫قصد من بزرگ نمایی در این بیماری ها نیس��ت اما‬ ‫بای��د قبول کنیم که ابتدا بای��د بیماری را بفهمیم‬ ‫ت��ا بتوانیم ان را درمان کنیم‪ .‬در بررس��ی وضعیت‬ ‫بانک ها‪ ،‬متوجه خواهید ش��د ک��ه این بانک ها در‬ ‫ابعاد گوناگون مش��کالتی پیدا کرده اند و س��رمایه‬ ‫کافی ب��رای اینکه به بخش خصوصی تس��هیالت‬ ‫بدهند‪ ،‬ندارند‪.‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫ادامه با اش��اره به بحرانی که صندوق ها برای کشور‬ ‫به وجود اورده اند‪ ،‬افزود‪ :‬ما س��ال گذش��ته امکانی‬ ‫را در بودج��ه به دولت دادیم اما متاس��فانه دولت‬ ‫اس��تفاده نکرد؛ دولت در این زمینه اش��تباه کرد‪،‬‬ ‫به طبع منابع مالی در س��ازمان تامین اجتماعی و‬ ‫صندوق ها مشکل داشت‪.‬‬ ‫برهم صالح‪ ،‬رئیس جمهوری عراق تاکید کرد‪:‬‬ ‫ن نخواهد بود‬ ‫عراق بخشی از منظومه تحریم علیه ایرا ‬ ‫از دو م��اه پیش که محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه از س��فر رئیس جمهوری اسالمی ایران به‬ ‫عراق خبر داد‪ ،‬بس��یاری از مقام��ات ایران و عراق‬ ‫و ناظ��ران روابط دو کش��ور‪ ،‬این س��فر را تاریخی‬ ‫دانسته اند‪ .‬بس��یاری از مقامات دو کشور و ناظران‬ ‫سیاس��ی این س��فر را که پس از گذش��ت نیم قرن‬ ‫روابط پرافت وخیز‪ ۴۰ ،‬سال پس از پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی ای��ران و ‪ ۱۵‬س��ال پس از س��قوط رژیم‬ ‫دیکتاتوری صدام و اس��تقرار نظام جدید سیاسی‬ ‫در ع��راق انجام می ش��ود‪ ،‬بس��یار دارای اهمیت‬ ‫می دانن��د و ان را نقطه عطفی در تاریخ دو کش��ور‬ ‫ارزیابی می کنند‪ .‬حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران امروز ب��ه دعوت رس��می «برهم‬ ‫صالح» رئیس جمهوری و «ع��ادل عبدالمهدی»‬ ‫نخس��ت وزیر عراق‪ ،‬در راس یک هیات بلندپایه به‬ ‫بغداد رفت‪ .‬براس��اس برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫رئیس جمهوری اس�لامی ایران در سفر ‪۳‬روزه به‬ ‫عراق با س��فر به کربالی معلی و نجف اشرف ضمن‬ ‫زی��ارت عتبات عالیات‪ ،‬با تنی چند از مراجع عظام‬ ‫تقلید دیدار و گفت وگو خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصتی برای تفاهمات جدی‬ ‫در همی��ن راس��تا محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه روز ش��نبه ب��رای انج��ام مقدمات‬ ‫این س��فر تاریخ��ی وارد بغداد ش��د و در بدو ورود‬ ‫در جم��ع خبرن��گاران تاکید کرد‪ :‬س��فر روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری اس�لامی ایران به بغداد‪ ،‬فرصتی‬ ‫مناس��ب برای رس��یدن به تفاهم های جدی میان‬ ‫ته��ران و بغداد اس��ت‪ .‬به گزارش ایرن��ا‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه جمهوری اس�لامی ایران عصر شنبه پس‬ ‫از ورود ب��ه بغداد‪ ،‬پایتخت عراق‪ ،‬درباره برنامه های‬ ‫س��فر رئیس جمهوری اس�لامی ایران ب��ه عراق‪،‬‬ ‫ب��ه بحث و گفت وگ��و درباره موضوعات سیاس��ی‬ ‫و همکاری ه��ای اقتص��ادی از جمل��ه در ح��وزه‬ ‫ترانزیت‪ ،‬انرژی و صنعت میان مقامات دو کش��ور‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در طول این س��فر همچنین‬ ‫درباره موضوعات مرب��وط به همکاری های مرزی‬ ‫گفت وگ��و انجام خواهد ش��د‪ .‬ظریف در پاس��خ به‬ ‫پرسشی درباره تالش برخی کشورها برای تخریب‬ ‫روابط تهران و بغداد‪ ،‬گفت‪ :‬ایران و عراق دو کش��ور‬ ‫همسایه با مش��ترکات فراوان جغرافیایی‪ ،‬مرزی‪،‬‬ ‫فرهنگی و اجتماعی هس��تند و هیچ کشوری حق‬ ‫ندارد در روابط خارجی این دو کشور دخالت کند‪.‬‬ ‫دخالت دیگ��ران در روابط خارج��ی ایران و عراق‬ ‫سبب می شود خود انها فرصت هایی را که دارند از‬ ‫دست بدهند اما نمی توانند با این دخالت ها روابط‬ ‫میان دو کشور را متاثر کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹امنیت عراق و ایران مشترک است‬ ‫رئیس جمهوری عراق نیز س��فر رئیس جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به کش��ورش را س��فری بسیار مهم‬ ‫عن��وان کرد که برای تعمیق روابط دو کش��ور انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش ایس��نا برهم صال��ح در جمع‬ ‫خبرن��گاران ایرانی با بیان اینکه این س��فر در فضای‬ ‫بس��یار مهمی انجام می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پیش از هر‬ ‫چیز این س��فر برای تعمیق روابط میان دو کش��ور‬ ‫و دو مل��ت انجام می ش��ود‪ .‬وی درب��اره تحریم های‬ ‫امریکا علی��ه ایران گفت‪ :‬عراق بخش��ی از منظومه‬ ‫تحریم ه��ای یکجانبه امریکا علیه ایران نخواهد بود‪.‬‬ ‫ش��کی نیس��ت که ما از این تحریم ها متاثر خواهیم‬ ‫ش��د اما به طور قطع جزئی از ان نخواهیم بود‪ .‬عراق‬ ‫بر اینکه منافع ملت ایران‪ ،‬کش��ور دوست و همسایه‬ ‫ما تامین شود اصرار دارد‪ .‬در گذشته عراق عرصه ای‬ ‫برای رویارویی سیاس��ی منطقه ای ب��وده اما اکنون‬ ‫م��ا می خواهیم ع��راق عرصه ای ب��رای توافق های‬ ‫منطقه ای باش��د‪ .‬هرگونه تهدید امنیتی ایران برای‬ ‫ما غیرقابل قبول است‪ .‬امنیت عراق و ایران مشترک‬ ‫است و قابل سازش نیس��ت‪ .‬رئیس جمهوری عراق‬ ‫با ابراز امیدواری نس��بت به اینکه ب��ه زودی روادید‬ ‫به طور کامل بین دو کش��ور لغو شود‪ ،‬درباره قرارداد‬ ‫‪ ۱۹۷۵‬الجزای��ر گفت‪ :‬به نظر م��ن مهم ترین اتفاق‬ ‫راه اندازی کش��تیرانی در شط العرب است‪ .‬مذاکرات‬ ‫فن��ی میان دو ط��رف در جریان اس��ت و امیدواریم‬ ‫موفقیت های بزرگی در رابطه دو کشور حاصل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه روابط ایران و عراق‬ ‫روابط ای��ران و عراق یک��ی از پرافت وخیزترین‬ ‫رواب��ط میان دو کش��ور همس��ایه و همچنین در‬ ‫تاریخ معاصر دو کش��ور بی س��ابقه به شمار می رود‬ ‫که در ان ص��دام که خود بانی تواف��ق الجزایر بود‬ ‫پس از ‪ ۶‬س��ال و با این تص��ور که می تواند از اوضاع‬ ‫اش��فته ماه های نخست پس از پیروزی انقالب در‬ ‫ای��ران بهره برداری کند‪ ،‬ان را یکطرفه ملغی اعالم‬ ‫و در ‪ ۳۱‬ش��هریور ‪ ۵۹‬جن��گ را به ای��ران تحمیل‬ ‫ک��رد‪ .‬در جری��ان حمل��ه نظامی امری��کا به عراق‬ ‫ب��رای براندازی رژیم صدام در ‪ ۲۹‬اس��فند ‪،۱۳۸۱‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران از جمله کشورهایی بود‬ ‫ک��ه مخالفت خود را با این جنگ و اش��غال عراق و‬ ‫حض��ور نیروهای بیگان��ه در خاورمیانه اعالم کرد‪.‬‬ ‫روابط تهران‪-‬بغداد در دوره جدید نیز با استحکام‬ ‫بیشتری دنبال شد‪ .‬چنانچه ایران نخستین کشور‬ ‫منطق��ه بود که ش��ورای حکومتی ع��راق را تایید‬ ‫کرد و بعد از تش��کیل دولت موقت به رهبری «ایاد‬ ‫عالوی» در ‪ ۸‬تیر ‪ ۸۳‬نماینده دیپلماتیک خود را از‬ ‫سطح کاردار به سفیر ارتقا داد‪ .‬حاال بعد از نیم قرن‬ ‫روابط پرفرازونشیب بین ایران و عراق‪ ،‬دو کشور در‬ ‫بهترین ش��کل روابط هستند که به اعتقاد رهبران‬ ‫دو کش��ور‪ ،‬این رابطه می تواند الگویی برای روابط‬ ‫سایر کشورها در منطقه باشد‪.‬‬ ‫ظریف در گفت وگو با شبکه الفرات‪:‬‬ ‫همکاری های منطقه ای باید فراگیر باشد‬ ‫محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در گفت وگوی تفصیلی با ش��بکه‬ ‫الفرات ک��ه پیش تر در تهران انجام و عصر ش��نبه‪،‬‬ ‫همزمان با ورود وی به بغداد از این شبکه پخش شد‪،‬‬ ‫به پرس��ش های گوناگون س��ازمان جریان حکمت‬ ‫مل��ی به رهبری س��ید عم��ار حکیم پاس��خ گفت‪.‬‬ ‫ظریف در پاسخ به پرسش��ی در این باره که باتوجه‬ ‫به نزدیکی وی به جری��ان اصالح طلبی در ایران ایا‬ ‫نامزد این جریان سیاسی در انتخابات اینده ریاست‬ ‫جمهوری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬عضو هیچ گ��روه یا جریان‬ ‫سیاسی نیس��ت و در هیچ انتخاباتی نامزد نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی در پاسخ به پرس��ش دیگری درباره دلیل‬ ‫اس��تعفای خود‪ ،‬تاکید کرد دلیل اس��تعفای او سفر‬ ‫بش��ار اس��د به تهران نبوده و او به زودی به دمش��ق‬ ‫خواه��د رفت و ب��ا رئیس جمهوری س��وریه دیدار‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عراق محل همکاری با کشورهای‬ ‫منطقه‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬وزیر امور خارجه در بخشی از این‬ ‫گفت وگو بااش��اره به س��فر روحانی به عراق و روابط‬ ‫دو کش��ور گفت‪ :‬ما م��ردم و دولت ع��راق را دارای‬ ‫حاکمیت در عراق می دانیم و همه چیز عراق متعلق‬ ‫به عراقی هاس��ت و ما هم ب��رای همکاری با عراق در‬ ‫انجا هستیم و برای ایجاد فرصت های مشترک برای‬ ‫مردم دو کشور‪ .‬ما عراق را محل تعارض نمی دانیم؛‬ ‫محل هم��کاری با کش��ورهای منطق��ه می دانیم‪.‬‬ ‫ظریف افزود‪ :‬روابط عراق با س��ایر دولت ها ارتباطی‬ ‫ب��ا ایران ندارد‪ ،‬انچه برای ما مهم اس��ت روابط ما با‬ ‫عراق اس��ت‪ .‬انچه که برای ما مهم اس��ت این است‬ ‫ک��ه بتوانی��م با عراق ب��رای بهبود ش��رایط زندگی‬ ‫مردم دو کش��ور و بهبود امنی��ت منطقه‪ ،‬همکاری‬ ‫کنیم‪ .‬ما هم��واره عراق را یک س��تون مهم امنیت‬ ‫منطقه می دانیم و معتقدیم بدون عراق این منطقه‬ ‫امنیت نخواهد داشت و ضروری است که در امنیت‬ ‫منطقه ایران و عراق در کنار سایر کشورهای منطقه‬ ‫همکاری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از گفت وگوهای منطقه ای‬ ‫ظریف درباره پیش��نهاد گفت وگوی منطقه ای با‬ ‫حض��ور ایران‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عربس��تان و مصر که از‬ ‫س��وی س��ید عمار حکیم مطرح ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬ما از‬ ‫همه پیشنهادها برای همکاری منطقه ای استقبال‬ ‫می کنی��م‪ .‬ما یک اص��ل داریم و ان این اس��ت که‬ ‫همکاری ه��ای منطقه ای باید فراگی��ر و نباید علیه‬ ‫کسی باشد‪ .‬همه کشورهای منطقه ما باید عضو این‬ ‫همکاری باشند‪ .‬منظورم کشورهای خلیج فارس و‬ ‫سایر کشورهای منطقه نزدیک ما مانند عراق‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫س��وریه و اردن اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سیاست ما در‬ ‫منطقه سیاس��ت ثابتی است و هیچ گاه عوض نشده‬ ‫است‪ .‬ما همیش��ه در کنار مردم منطقه بوده ایم‪ ،‬در‬ ‫عراق‪ ،‬در س��وریه‪ ،‬در لبنان‪ ،‬در بحرین‪ ،‬در یمن و در‬ ‫افغانس��تان‪ .‬ما هیچ گاه نپذیرفتیم که خارجی ها بر‬ ‫منطقه م��ا حکومت کنند‪ .‬ما هم��واره گفته ایم که‬ ‫اینده سوریه را باید مردم سوریه تعیین کنند‪ ،‬اینده‬ ‫لبنان را بای��د مردم لبنان تعیین کنند‪ ،‬اینده عراق‬ ‫را بای��د مردم عراق تعیین کنند‪ .‬این مس��ئله برای‬ ‫ایران یک اصل اس��ت‪ .‬در کن��ار این اصل‪ ،‬معتقدیم‬ ‫افراط گرایی در منطقه برای همه خطرناک اس��ت‬ ‫و همیش��ه در برابر افراط گرایی ایستاده ایم‪ .‬در همه‬ ‫جا سیاس��ت ما کامال واضح بوده اس��ت‪ .‬سیاست ما‬ ‫علیه هیچ یک از کش��ورهای منطقه نبوده اس��ت‪.‬‬ ‫م��ا هیچ وقت تالش نکردیم که عربس��تان را از این‬ ‫منطقه ح��ذف کنیم‪ .‬هی��چ وقت ت�لاش نکردیم‬ ‫کش��ورهای اس�لامی را از این منطقه بیرون کنیم‪،‬‬ ‫عکس روز‬ ‫اما متاس��فانه برخی کش��ورهای منطقه این تالش‬ ‫را کردن��د؛ زمانی که از صدام حمایت کردند‪ ،‬زمانی‬ ‫که در افغانس��تان از طالبان حمایت کردند‪ ،‬زمانی‬ ‫ک��ه از داعش حمایت کردند‪ ،‬زمانی که از گروه های‬ ‫افراط��ی در یمن حمایت کردند‪ ،‬زمانی که در لبنان‬ ‫از گروه ه��ای افراطی حمایت کردن��د‪ ،‬این ها همه‬ ‫تالشی بوده برای ایجاد هزینه برای مردم منطقه‪.‬‬ ‫‹ ‹گفت وگ�و نیازمن�د مبن�ای احت�رام‬ ‫است‬ ‫وی در بخش دیگری از این گفت وگو درباره اینکه‬ ‫ای��ا ام��کان دارد بعد از ترامپ امری��کا به این توافق‬ ‫بازگردد‪،‬گفت‪:‬مننمی دانمامریکایی هامی خواهند‬ ‫چ ه کاری کنند‪ .‬ما براساس منافع خودمان تصمیم‬ ‫می گیریم؛ نه براس��اس سیاس��ت های امریکا‪ .‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه ای��ران همچنین درب��اره گفت وگو با‬ ‫ترام��پ عنوان ک��رد‪ :‬گفت وگو نیازمن��د یک مبنا‬ ‫اس��ت و ان مبنا احترام اس��ت‪ .‬ش��ما اگر به حرف‬ ‫خودتان احترام نگذاشته باشید دیگر نمی توانید به‬ ‫تواف��ق احترام بگذارید؛ بنابراین در این مورد خیلی‬ ‫گفت وگو را مفید نمی دانم‪ .‬من همیشه گفت وگو را‬ ‫مفید می دانم اما باید مبنایی داشته باشد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫بازگشت بسته های بلندمدت‬ ‫اینترنت به سبد اپراتورها‬ ‫تخت جمشید‪ ،‬پایتخت هخامنشیان‬ ‫عکس‪ :‬فارس‬ ‫محمدجواد اذری جهرم��ی‪ ،‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫در صفحه توییتر خود نوش��ت‪ :‬اپراتورهای تلفن همراه باید بنا به‬ ‫دس��تور‪ ،‬بس��ته های بلندمدت اینترنت را در مدت ‪ ۴۸‬ساعت به‬ ‫س��بد خدمات خود بازگردانند‪ .‬به گ��زارش ایرنا اپراتورهای تلفن‬ ‫همراه اواخر هفته گذش��ته با ارس��ال پیامکی به مشترکان خود‬ ‫اعالم کرده بودند بس��ته های بلندمدت اینترنت در س��ال جدید‬ ‫حذف خواهد شد‪ .‬براساس این تصمیم‪ ،‬حتی کسانی که از پیش‬ ‫بسته ای رزرو کرده بودند هم نمی توانستند ان را تمدید کنند‪ .‬در‬ ‫همی��ن زمینه وزیر ارتباطات بعد از دریافت گزارش گران ش��دن‬ ‫بسته های اینترنت اپراتورهای بزرگ کشور‪ ،‬در صفحه توییتر خود‬ ‫با هش��تگ «گزارش به مردم» نوش��ت‪ :‬گزارشی مبنی بر حذف‬ ‫بس��ته های بلندمدت از س��بد خدمات اپراتوره��ای تلفن همراه‬ ‫دریافت کردم‪ .‬بررس��ی ها حاکی از صحت گزارش بود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬امش��ب دستور داده شد که در مدت ‪ ۴۸‬ساعت این بسته ها‬ ‫بازگردانده ش��ود‪ .‬اپراتورها بهتر اس��ت به ج��ای افزایش تعرفه‪،‬‬ ‫همچنان سیاس��ت مدیریت هزینه های م��ازاد را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫تغییر بس��ته های اینترنت جزو سیاست های بازرگانی اپراتورهای‬ ‫گوناگون است که گاه نارضایتی هایی را در بین مشترکان موجب‬ ‫شده است‪ .‬از جمله این موارد‪ ،‬تغییر در بسته های اینترنت همراه‬ ‫اول در روزهای گذشته بود که اعتراض هایی را به همراه داشت‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اصالح قانون اساسی اولویت کشور نیست‬ ‫مهر‪ -‬حسن روحانی عصر شنبه در تماس تلفنی‬ ‫با «عمران خان» نخس��ت وزیر پاکس��تان‪ ،‬خواهان‬ ‫عملی��ات قاط��ع پاکس��تان علیه تروریس��ت های‬ ‫ضدایرانی شد و تاکید کرد‪ :‬ما نباید بگذاریم دهه ها‬ ‫دوس��تی و برادری بین دو کشور‪ ،‬تحت تاثیر اقدام‬ ‫گروهک های تروریس��تی قرار گیرد که ما و ش��ما‬ ‫می دانیم از کجا تامین مالی و تسلیحاتی می شوند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری تصریح کرد‪ :‬نبای��د اجازه دهیم‬ ‫ط��رف ثالت با این اقدام های خود‪ ،‬در روابط ایران و‬ ‫پاکستان تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬متاس��فانه نرخ کاغذ بسیار افزایش‬ ‫یافته و این مس��ئله باعث اعتراض اهالی مطبوعات‬ ‫و نش��ر ش��ده اس��ت‪ .‬مصطفی کواکبیان در جلسه‬ ‫علنی دیروز مجلس ش��ورای اس�لامی در تذکری‬ ‫شفاهی‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه گرانی‪ ،‬بسیار سرسام اور‬ ‫شده است‪ .‬الزم است وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در این باره‬ ‫پاسخ دهند‪.‬‬ ‫خان�ه ملت‪ -‬عل��ی الریجانی در جلس��ه علنی‬ ‫روز گذش��ته مجلس شورای اسالمی درباره مصوبه‬ ‫مجل��س در زمینه افزایش ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی حقوق‬ ‫کارکنان دولت گف��ت‪ :‬در تصمیمی که مجلس در‬ ‫زمین��ه حقوق گرفت ک��ه ‪ ۴۰۰‬ه��زار تومان جزو‬ ‫ضریب به ش��مار می رود‪ ،‬مقص��ود مجلس این بوده‬ ‫ک��ه این ضریب را مش��خص کن��د‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬بنا بود مجلس ضریب ‪۲۰‬‬ ‫درص��د اضافه را مش��خص کند که براس��اس این‬ ‫مصوبه قس��متی را مش��خص کرد و قرار ش��د بقیه‬ ‫هم در چارچوب همین مشخص شود‪ .‬نباید اشتباه‬ ‫برداشت و موضوع‪ ،‬محل اختالف شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نمایندگان در جلس��ه علنی روز گذش��ته‬ ‫خانه مل��ت ایرادهای ش��ورای نگهبان ب��ه مصوبه‬ ‫مجل��س در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬کل کش��ور را‬ ‫بررس��ی و ایراد ه��ای موردنظر ش��ورای نگهبان را‬ ‫اصالح کردند‪ .‬نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در بند ال��ف تبصره یک این الیحه‪ ،‬س��هم صندوق‬ ‫توس��عه مل��ی از منابع حاص��ل از ص��ادرات نفت و‬ ‫میعان��ات گازی و خالص ص��ادرات گاز را ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫تعیین کردند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬سن بازنشس��تگی نمایندگان مجلس‬ ‫براساس قانون ‪ ۷۵‬سال تعیین شده که نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی به دنبال کاهش این سن‬ ‫به ‪ ۶۵‬س��ال هس��تند‪ .‬برخی نمایندگان این طرح‬ ‫را گام��ی برای تحقق بیانی��ه گام دوم انقالب رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب می دانن��د و معتقدن��د در صورت‬ ‫تصویب این طرح مجلس جوان تر خواهد شد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ادری��س جزای��ری در نشس��ت جانبی‬ ‫چهلمین نشس��ت شورای حقوق بش��ر که ازسوی‬ ‫س��ازمان دفاع از قربانیان خش��ونت برگزار ش��د‪،‬‬ ‫با بی��ان اینک��ه اروپ��ا تحریم های یکجانب��ه علیه‬ ‫ای��ران را قبول ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم ه��ای خارج از‬ ‫روند س��ازمان ملل‪ ،‬هم نامش��روع و هم غیرقانونی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��عید نمک��ی‪ ،‬وزی��ر بهداش��ت در‬ ‫همای��ش معاون��ان درم��ان دانش��گاه های عل��وم‬ ‫پزشکی و مدیران کل سازمان بیمه سالمت و ایین‬ ‫رونمایی از سامانه نسخه نویسی الکترونیک در ‪۳۱‬‬ ‫استان کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای فرایند نسخه نویسی‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬سیس��تم ارجاع‪ ،‬پزش��ک خانواده و‬ ‫بکارگی��ری راهنماه��ای بالین��ی‪ ،‬تکمیل کننده‬ ‫پرونده الکترونیک سالمت است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان‬ ‫انرژی اتمی ایران گفت‪ ۲۰ :‬فروردین س��ال اینده‬ ‫تعداد قابل توجهی از دس��تاوردهای جدید علمی و‬ ‫پژوهش��ی را به نمایش خواهیم گذاشت‪ .‬علی اکبر‬ ‫صالح��ی با بیان اینکه در ش��رایط فعل��ی ملت باید‬ ‫هوش��یار باش��ند‪ ،‬افزود‪ :‬تفرقه در این شرایط برای‬ ‫ما س��م اس��ت و باید امانتدار انقالب باش��یم و ان را‬ ‫به دست نسل های بعد برسانیم‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬نمایندگان مجل��س در مصوبه ای انجام‬ ‫هرگون��ه فعالی��ت تبلیغاتی له یا علی��ه نامزدهای‬ ‫انتخاب��ات مجل��س از طریق صداوس��یما و جایگاه‬ ‫نماز جمعه‪ ،‬جلس��ات و تجمعاتی که جنبه رسمی و‬ ‫دولتی دارد را ممنوع کردند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئیس نی��روگاه اتمی بوش��هر گفت‪ :‬با‬ ‫س��ازماندهی تعمیره��ا و ازمایش ه��ای مربوط به‬ ‫س��امانه ایمنی‪ ،‬این نیروگاه اردیبهشت ‪ ۹۸‬دوباره‬ ‫به ش��بکه سراس��ری برق وصل می ش��ود‪ .‬حسین‬ ‫غفاری ی��اداور ش��د‪ :‬وضعیت تولید ای��ن نیروگاه‬ ‫بسیار مناسب است و در تابستان گذشته که شبکه‬ ‫برق سراس��ری به نیروگاه اتمی بوش��هر نیاز داشت‬ ‫همواره در مدار بود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬محمدرضا باهنر‪ ،‬عضو مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام در اخرین نشس��ت جامعه اسالمی‬ ‫مهندس��ین در س��ال ‪ ۹۷‬تاکید کرد‪ :‬تصمیم ها در‬ ‫زمین��ه لوایح الحاق ایران به کنوانس��یون مبارزه با‬ ‫جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران‬ ‫ب��ه کنوانس��یون بین المللی مقابله ب��ا تامین مالی‬ ‫تروریسم (‪ )CFT‬بس��یار حساس است و این طور‬ ‫نیس��ت که میان خیر و ش��ر یکی را انتخاب کنیم‪،‬‬ ‫بلکه باید بگوییم میان دو ش��ر‪ ،‬شر کمتر را انتخاب‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1257‬‬ ‫پیاپی ‪2575‬‬ ‫داخلی سازی زیر‬ ‫‪۶۰‬درصدی خودروها‬ ‫واقعیتی تلخ‬ ‫ابهام در سرنوشت‬ ‫یک طرح مالیاتی‬ ‫در حوزه مسکن‬ ‫مارپیچ معیوب‬ ‫در ‪ 5‬پرده‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از چگونگی تکرار اشتباه های اقتصادی سال ‪ ۹۱‬در سال جاری گزارش می دهد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ایا به گذشته بازگشتیم؟‬ ‫برخ��ی از کارشناس��ان معتقدن��د س��ال گذش��ته‬ ‫س��یگنال هایی دریافت شده که شبیه س��ال ‪ ۹۰‬بود و‬ ‫با تحلیل انها می ش��د به این نتیجه رسید که سال ‪۹۷‬‬ ‫شبیه سال ‪ ۹۱‬و حتی وخیم تر خواهد بود‪ .‬پرسشی که‬ ‫در این زمینه مطرح می ش��ود این اس��ت که چرا دولت‬ ‫کاری برای پیش��گری از تکرار مشکالت اقتصادی سال‬ ‫‪ ۹۱‬نکرد؟‬ ‫این پرس��ش را با محمد قلی یوسفی‪،‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی و تحلیلگر‬ ‫امور اقتصادی در میان گذاش��ت‪ .‬یوس��فی نیز در ادامه‬ ‫این گونه پاسخ داد‪ :‬من بازگشت به گذشته را نمی پذیرم‪.‬‬ ‫بازگش��ت به گذش��ته در ش��رایط وخیم‪ ،‬زمانی معنی‬ ‫می دهد که ما در گذشته شرایط مناسبی را تجربه کرده‬ ‫باشیم‪ .‬این اتفاق هرگز رخ نداده و به این دلیل نمی توان‬ ‫شرایط اقتصادی کشور را با گذشته مقایسه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه حلی برای اقتصاد کالن‬ ‫یوس��فی در ادامه به چگونگی خروج از شرایط کنونی‬ ‫پرداخت و راه حل مد نظر خود را این گونه تش��ریح کرده‬ ‫که دولت اقتصاد ایران را در اختیار گرفته و قصد دارد با‬ ‫مداخله در تمام امور شرایط کشور را بهبود بخشد‪ .‬این‬ ‫دو موضوع در یک سبد نمی گنجد‪ .‬دخالت دولت و رشد‬ ‫اقتصادی دو موضوع��ی که رابطه انها با یکدیگر متنافر‬ ‫اس��ت و دولت نمی تواند با سیاس��ت های مداخله گرانه‬ ‫اقتصاد را مدیریت کند و به س��مت رشد و بهبود سوق‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر ام��ور اقتصادی با بی��ان اینکه بهترین‬ ‫راه حل برای ش��رایط اقتصادی کش��ور واگذاری اقتصاد‬ ‫به مردم اس��ت‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬دولت در زمی��ن اقتصاد‬ ‫نق��ش داور را دارد و نبای��د به س��ود یک طرف قضاوت‬ ‫کن��د‪ .‬دولت باید امنیت‪ ،‬نظم و قان��ون را اجرا کند‪ .‬در‬ ‫تش��دید تحریم های جامعه بین المللی و افزایش نقدینگی در بازار‬ ‫دو تی��ری اس��ت که یک بار دیگر نیز به گ��رده اقتصاد ایران خورده‬ ‫ب��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬دولت بی توجه به عالیم این دو پیکان مس��یر خود‬ ‫را ادامه داد‬ ‫برخی امور که مش��کل قانون وجود دارد نیز دولت باید‬ ‫برای اصالح ان پیش��گام باشد‪ .‬زمانی که یک محصول‬ ‫گران می شود‪ ،‬فعاالن اقتصاد به واردات یا افزایش تولید‬ ‫می اورند تا بتوانند از فضای ایجاد ش��ده بهره مند شوند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که دولت در شرایط گرانی ناگهان‬ ‫واردات را ممنوع می کند‪ .‬در این شرایط شوکی به بازار‬ ‫وارد می شود که کنترل اوضاع از دست دولت هم خارج‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫برای رش��د و توسعه کشورها مطرح کرد که هنوز هم با‬ ‫اجرای این سیاس��ت می توان به دستاوردهای مناسبی‬ ‫رس��ید‪ .‬مونتس��کیو معتقد بود تفکیک ق��وا از یکدیگر‬ ‫باعث می ش��ود کشورها به رش��د و توسعه دست یابند‪.‬‬ ‫جدا کردن قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی دستاوردی‬ ‫اس��ت که فرانس��ه به ان رس��ید و ما هنوز قصد داریم‬ ‫موضوع هایی را که قرن ها پیش کشورها تجربه کرده اند‪،‬‬ ‫تجربه کنیم‪.‬‬ ‫یوس��فی در ای��ن زمین��ه توضیح داد ک��ه اگر دولت‬ ‫در مب��ادالت و رفتارهای اقتصادی قض��اوت یا دخالت‬ ‫بی جایی داش��ته باشد مصداق این اس��ت که داور یک‬ ‫مسابقه به سود یک طرف سوت بزند! اقتصاد باید مسیر‬ ‫خودش را طی کند و دولت بس��تر مب��ادالت را فراهم‬ ‫کن��د‪ .‬دخالت دولت در این زمینه تنها فایده ای که دارد‬ ‫رانت و فساد است!‬ ‫وی در ادامه به دس��تاوردهای شارل دو مونتسکیو و‬ ‫جریان روش��نگری در فرانس��ه پرداخت و توضیح داد‪:‬‬ ‫مونتس��کیو در جریان روشنگری در فرانسه موضوعی را‬ ‫علی حیات نیا‪ ،‬تحلیلگر امور اقتصادی درباره بازگشت‬ ‫اقتصاد ایران به سال های نخست دهه ‪ ۹۰‬اعتقاد دیگری‬ ‫دارد‪ .‬او در این زمینه به‬ ‫گفت‪ :‬از زمس��تان سال‬ ‫گذشته سیگنال هایی دریافت شد که اقتصاد ایران مسیر‬ ‫بازگش��ت را طی خواهد کرد‪ .‬افزایش حجم نقدینگی و‬ ‫حرکت جامعه جهانی به س��مت قطع ارتباط با ایران دو‬ ‫اس��یبی بود که در سال ‪ ۹۰‬هم تحربه شده بود‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬دولت بدون در نظر گرفتن این س��یگنال ها مسیر‬ ‫خود را ادامه داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش از این اقتصاددانان بسیاری اتفاق های‬ ‫‹ ‹مونتسکیو و راه حل ان‬ ‫‹ ‹بازگشت به گذشته‬ ‫ضرورت صدور کارت تامین اجتماعی برای دهک های پایین‬ ‫نایب رئی��س اتاق ایران و انگلس��تان اظهار ک��رد‪ :‬منظور نهایی یا‬ ‫اس��تدالل افزایش حقوق و دس��تمزد‪ ،‬اعم از اینکه از سوی سازمان‬ ‫برنامه و بودجه عنوان شده باشد یا مورد پیشنهاد نمایندگان‪ ،‬کمک‬ ‫به افراد و خانواده های اس��یب دیده‪ ،‬یا اس��یب پذیر و مورد اسیب از‬ ‫کاهش قدرت خرید ریال است که یاداور شدم راهکار‪ ،‬کاهش هزینه‬ ‫زندگی این گروه است‪.‬‬ ‫امیرهوشنگ امینی در گفت وگو با ایلنا درباره تصمیم اخیر مجلس‬ ‫مبنی ب��ر افزایش حقوق کارمندان گفت‪ :‬من بارها به مناس��بت های‬ ‫گوناگون به روش��نی یاداور این واقعیت شده ام که افزایش حقوق و‬ ‫دس��تمزد به هر میزان‪ ،‬با هر دلیلی‪ ،‬در ش��رایط اقتصادی حاکم‪ ،‬به‬ ‫حکم اصول و مبانی دانش اقتصاد سیاسی غیر قابل توجیه است زیرا‬ ‫تش��دید کننده تورم بوده و منجر به کاهش قدرت خرید پول ملی و‬ ‫در نهایت موجب فقر فراگیر و همه جانبه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بنابراین‪ ،‬اکنون که الیحه بودجه س��ال اینده کل‬ ‫کش��ور در مجلس و در دست بررس��ی و تصویب است و بنا بر گفته‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬پیشنهاد شده است به طور عام ‪۲۰‬‬ ‫درصد به حقوق و دس��تمزد تمام��ی حقوق بگیران یا کارکنان دولت‬ ‫اضافه ش��ود که در ظاه ر قوه مقننه بی انکه منابعی در اختیار دولت‬ ‫گذاش��ته باش��د‪ ،‬خواهان پرداخت ‪ ۴۰۰‬هزار تومان به حقوق بگیران‬ ‫شده است‪ .‬به هر روی بر اعضای محترم شورای نگهبان تکلیفی ملی‬ ‫و غیر قابل عدول این بود که از تصویب ان جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصا د تصریح کرد‪ :‬به نظر می رس��د تا این لحظه‬ ‫ اقتص��ادی ای��ران را با ان زمان مقایس��ه کردند و حتی‬ ‫در چند مورد امارهای مرکز ملی امار نیز ش��باهت های‬ ‫قابل توجهی را نشان می داد‪ .‬با این حال‪ ،‬دولت همچنان‬ ‫به اخطارهایی که داده شده بود‪ ،‬بی اعتنا ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹رکورد تورم شکسته می شود‬ ‫حیات نیا با اشاره به اینکه پیش بینی ها نشان می دهد‬ ‫رکورد تورم امس��ال شکسته خواهد ش��د‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫متاس��فانه پیش بین��ی مراکز مورد وث��وق حاکی از این‬ ‫است که اقتصاد ایران‪ ،‬امس��ال تورمی را تجربه خواهد‬ ‫کرد که در ‪ ۴‬دهه گذش��ته بی س��ابقه بوده است‪ .‬سال‬ ‫‪ ۱۳۷۴‬در زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی اقتصاد‬ ‫ایران تورم ‪ ۴۹.۴‬درصدی را تجربه کرد و امارها نش��ان‬ ‫می دهد تورم امسال بیش از ان زمان خواهد بود‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬به هر س��وی شرایط اقتصادی ایران‬ ‫امس��ال بسیار دش��وار بود و اگر اقدامی برای بهبود این‬ ‫شرایط در س��ال اینده انجام نشود‪ ،‬ش��رایط به مراتب‬ ‫وخیم ت��ر خواهد ش��د‪ .‬جم��ع عظیمی از انباش��تگی‬ ‫ناکارامدی خودش را از اغاز زمس��تان س��ال گذش��ته‬ ‫نش��ان داد و در س��ال ‪ ۹۷‬به اوج رس��ید‪ .‬این تحلیلگر‬ ‫امور اقتصادی گفت‪ :‬مش��کالت داخلی و سیاست های‬ ‫بین المللی باعث شد این موضوع شرایط اقتصادی ایران‬ ‫بس��یار پیچیده ش��ود‪ .‬هر چند که این شرایط از پیش‬ ‫اخطارهایی نش��ان داد و دولت نسبت به انها واکنشی‬ ‫نش��ان نداد اما باید در نظر داش��ت که خ��روج از این‬ ‫وضعی��ت تنها از راه تعاملی هم افزا با دنیا می گذرد‪ .‬اگر‬ ‫کشور قصد داشته باشد سال اینده را در شرایطی بهتر‬ ‫تجربه کند باید با دنیا ارتباط بهتری برقرار شود‪.‬‬ ‫محمد قلی یوسفی‬ ‫علی حیات نیا‬ ‫حمایت صندوق نواوری و شکوفایی از صندوق های پژوهش‬ ‫گوش ش��نوایی در این زمینه وجود نداش��ت ه زیرا برخی نمایندگان‬ ‫محت��رم مجلس به ج��ای ادای این تکلیف ملی ک��ه همانا کمک به‬ ‫حفظ قدرت خرید پول ملی و ایس��تادگی در برابر درخواست دولت‬ ‫مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد حقوق بگیران است‪ ،‬بر خالف قوای‬ ‫مقننه تمامی کشورهای دیگر جهان که در چنین شرایطی به منظور‬ ‫حفظ ق��درت خرید پول ملی به جرح و تعدیل بودجه پیش��نهادی‬ ‫دولت ه��ای خود می نش��ینند‪ ،‬اگر نه هم��ه اما بیش��تر نمایندگان‬ ‫ق��وه مقننه ما خواهان افزایش به مراتب بیش��تر حقوق و دس��تمزد‬ ‫پیش��نهادی دولت شده اند‪ .‬مشاور پیش��ین امور تولیدی و زیربنایی‬ ‫سازمان برنامه و بودجه ضمن انتقاد از موضع سازمان برنامه و بودجه‬ ‫گفت‪ :‬اما از این هم جالب تر پاس��خ و اس��تدالل دولت یعنی رئیس‬ ‫س��ازمان برنامه و بوجه بوده که تنها به پاس��خ مناب��ع نداریم‪ ،‬اکتفا‬ ‫کرده ان��د‪ .‬گویی چنانچ��ه منابعی در اختیار داش��تند مجاز به انجام‬ ‫این کار یعنی انجام خواس��ته مجلس بودند‪ ،‬ان هم در شرایطی که‬ ‫به حکم اصول و مبانی علم اقتصاد‪ ،‬باید افزایش حقوق و دس��تمزد‬ ‫دس��ت کم برای مدت ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬س��ال متوقف شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همه‬ ‫چنی��ن هزینه هایی از جمله تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای خرید‬ ‫کاالهای اساسی با مصرف عام و همگانی‪ ،‬یعنی دارا و ندار به صورت‬ ‫یکس��ان که حکم اتالف منابع نیز بر ان جاری است از الیح ه بودجه‬ ‫حذف شود که این اقدام از مکانیسم کاهش هزینه کاراتر بوده و هم‬ ‫اطمینان خاطر به مراتب بیشری ایجاد خواهد کرد و هم نه تنها فساد‬ ‫برانگیز نیست بلکه بسترساز فساد هم نخواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس صندوق نواوری و ش��کوفایی با اشاره به اعطای‬ ‫تسهیالت از س��وی این صندوق به صندوق های پژوهش‬ ‫و فناوری تا س��قف ‪ ۳‬برابر سرمایه تادیه شده با تضمین‬ ‫چک‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬به منظور توس��عه فعالیت ها در‬ ‫حوزه فناوری بس��ته های حمایتی از شتاب دهنده ها تهیه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عل��ی وحدت در ایی��ن رونمایی از‬ ‫هم��کاری صندوق نواوری و ش��کوفایی ب��ا صندوق های‬ ‫پژوه��ش و فناوری ب��ا تاکید بر اینک��ه در همکاری های‬ ‫جدید ب��ا این صندوق ها ت�لاش کرده ایم ت��ا برنامه های‬ ‫متنوع��ی را اج��را کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬کوتاه ک��ردن فرایندهای‬ ‫اعطای تسهیالت صندوق از جمله این برنامه ها است که‬ ‫امار عملکردها نشان می دهد در این زمینه موفق بودیم‪.‬‬ ‫وی تغیی��ر رویکرد تمرکززدایی از صن��دوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی را از دیگ��ر برنامه های این صن��دوق نام برد و‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در این زمینه تالش ش��د تا از ابزارهای مالی‬ ‫موجود در کش��ور مانند صندوق ه��ای پژوهش و فناوری‬ ‫اس��تفاده ش��ود‪ .‬وحدت در ادامه صندوق های پژوهش و‬ ‫فناوری را بهترین ظرفیت موجود در کشور برای حمایت‬ ‫از فعالیت های دانش بنیان نام برد و در این بار ه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬ما یک بسته حمایت از شتاب دهنده ها‬ ‫را اماده کرده ایم که به زودی اجرایی می ش��ود‪ .‬بر اساس‬ ‫این بس��ته‪ ،‬از توسعه فعالیت ش��تاب دهنده ها به منظور‬ ‫توسعه هسته های فناوری حمایت خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس صندوق نواوری و شکوفایی در بخش دیگری از‬ ‫صحبت های خود کمک به ایجاد فضای اس��تقرار‪ ،‬تجهیز‬ ‫فضای شتاب دهنده ها و تامین مالی برای هزینه های اولیه‬ ‫برای اس��تقرار هس��ته های فناور را از جمله حمایت های‬ ‫ای��ن صندوق نام ب��رد و در ای��ن زمینه بیان ک��رد‪ :‬این‬ ‫ش��تاب دهنده ها که ب��ه تایید معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری رسیده اند‪ ،‬می توانند از خدمات صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وح��دت همچنی��ن به اقدام ه��ای صندوق ن��واوری و‬ ‫ش��کوفایی ب��رای تامین مال��ی صندوق ه��ای پژوهش و‬ ‫فناوری اش��اره کرد و در ادامه یاداور ش��د‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ح��دود ‪ ۲۵‬صندوق فع��ال پژوهش و فناوری در کش��ور‬ ‫ایجاد ش��ده که با هدف تقوی��ت این صندوق ها و کاهش‬ ‫حجم عملیات مس��تقیم و تصدی گری صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی‪ ،‬از انها حمایت خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس صندوق نواوری و شکوفایی در ادامه اظهاراتش‬ ‫با اش��اره به برنامه ه��ای این صندوق ب��رای تامین مالی‬ ‫صندوق های پژوهش و فن��اوری‪ ،‬گفت‪ :‬مدل های تامین‬ ‫مالی از صندوق های پژوهش و فناوری در قالب تسهیالت‬ ‫مالی و تخصیص خط اعتباری خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��ورای نگهبان کلیت تبصره حقوق برای‬ ‫افزای��ش ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی حق��وق کارکنان‬ ‫را تایی��د ک��رده و تنها یک ای��راد فنی وجود‬ ‫دارد ک��ه باید رفع ش��ود و اج��رای ان را از‬ ‫س��وی دولت الزامی کند‪ .‬با این حال‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د که با وج��ود مخالفت ه��ای دولت‪،‬‬ ‫مصوبه مجلس مس��یر اجرا را ت��ا حد زیادی‬ ‫طی کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬جریان حقوق کارکنان و‬ ‫افزایش ان در بودجه س��ال این��ده تا جایی‬ ‫پی��ش رفت ک��ه تواف��ق نهایی بی��ن دولت‬ ‫و مجل��س وج��ود نداش��ت و در نهایت نظر‬ ‫شورای نگهبان تعیین کننده سرنوشت حقوق‬ ‫کارکنان در سال اینده بود‪ .‬شورا نیز به تازگی‬ ‫اعالم کرد ه کلیت تبص��ره حقوق را پذیرفته ‬ ‫ام��ا ای��راد فنی ب��ه ان وارد اس��ت و به این‬ ‫بر می گردد که افزایش ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی برای‬ ‫افزایش پاداش و پایان خدمت بازنشس��تگان‬ ‫اعمال نمی شود‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬اگر ایراد فنی شورای نگهبان‬ ‫نسبت به تبصره حقوق نیز برطرف شود انگاه‬ ‫ش��ورا ایرادهایی ب��ه مصوبه مجل��س درباره‬ ‫حقوق نداشته باش��د‪ ،‬با وجود مخالفت هایی‬ ‫که دولت با پیش��نهاد و مصوبه مجلس برای‬ ‫افزایش حق��وق کارکنان داش��ت باید ان را‬ ‫اجرا کند؛ موضوعی ک��ه البته مدیران دولت‬ ‫در سازمان برنامه و بودجه نیز پیش تر درباره‬ ‫ان گفت��ه بودند در ص��ورت تبدیل به قانون‬ ‫به طور حت��م از ان پیروی ک��رده و اجرایی‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫اما در س��وی دیگر‪ ،‬همین ایراد واردش��ده‬ ‫ممکن است مشکل ایجاد کند و در نهایت به‬ ‫تغییراتی در تبص��ره حقوق بینجامد که باید‬ ‫منتظر برگشت ان به مجلس و رفع ان بود‪.‬‬ ‫ماجرا از این قرار بود که دولت افزایش ‪۲۰‬‬ ‫درصدی حقوق به طور یکس��ان را در الیحه‬ ‫بودجه پیش��نهاد کرد که در مرحله نخس��ت‬ ‫بررسی الیحه در کمیسیون تلفیق مورد تایید‬ ‫ق��رار گرفت اما از همان زمان مخالفت برخی‬ ‫از نمایندگان مجلس در این زمینه شروع شد‬ ‫و در صحن علن��ی این اختالف نظرها موجب‬ ‫شد بار دیگر تبصره حقوق به تلفیق برگردد و‬ ‫پیشنهادی که از سوی کمیسیون مطرح شد‬ ‫این بود که حقوق کارکنان بین ‪ ۵۰۰‬هزار تا‬ ‫یک میلیون تومان افزایش یابد اما در مجموع‬ ‫پذیرفته نشد و همان افزایش ‪ ۲۰‬درصدی را‬ ‫تصویب کردند‪.‬‬ ‫طولی نکشید که نمایندگان از تصمیم خود‬ ‫منصرف ش��دند و در ی��ک الحاقیه به تبصره‬ ‫حقوق قرار شد که افزایش ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی‬ ‫حق��وق کارکنان و بازنشس��تگان ب��ه اضافه‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬درصدی اجرا شود‪ .‬هرچند دولت‬ ‫با ای��ن مصوبه مخالفت کرد و تاکید داش��ت‬ ‫ک��ه عدال��ت چندانی در این ش��رایط رعایت‬ ‫نمی ش��ود و در حقوق کارکن��ان اثار مثبت‬ ‫قابل توجهی نخواهد داش��ت و از این رو باید‬ ‫افزایش حقوق ‪ ۲۰‬درصد باشد‪.‬‬ ‫ادله دولت بر این ب��ود که می تواند در کل‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د به مناب��ع ‪ ۱۶۰‬ه��زار میلیاردی‬ ‫حقوق کارکنان اضافه کند که حدود ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫میلیارد اس��ت و اگر بخواه��د مصوبه مجلس‬ ‫را اجرا کن��د تا ‪ ۲۴‬هزار میلی��ارد تومان ان‬ ‫برای این رشد استفاده شده و ‪ ۸ ۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان باقی می ماند که در این حالت فقط ‪۵‬‬ ‫درصد دیگر امکان افزایش به حقوق کارکنان‬ ‫وجود دارد نه ‪ ۱۰‬درصد مدنظر مجلس‪.‬‬ ‫دولت می گوید حدود ‪ ۵‬میلیون حقوق بگیر‬ ‫دارد که در افزایش ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی افرادی‬ ‫که زیر ‪ ۲‬میلیون حقوق می گیرند فقط بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬درص��د افزایش دارند که تعداد انها به‬ ‫حدود یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر می رس��د‬ ‫و بقی��ه کمت��ر از ‪ ۲۰‬درص��د افزایش حقوق‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یک گام تا افزایش ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومانی حقوق‬ ‫نادیده گرفتن عالمت ها پیش از بحران‬ ‫شباهت سال ‪ ۹۷‬به سال ‪ ۹۱‬از نظر اقتصادی از جمله‬ ‫موضوع هایی اس��ت که در مجامع اقتصادی مطرح شده‬ ‫ب��ود‪ .‬پیش از اینکه اقتصاد کش��ور با بحران های کنونی‬ ‫روبه رو ش��ود‪ ،‬برخ��ی از عالیم اقتصادی نش��ان می داد‬ ‫که نقدینگی در جامعه مس��یر رش��د مثبت را در پیش‬ ‫گرفته است‪ .‬همچنین‪ ،‬با روی کارامدن ترامپ به عنوان‬ ‫نماینده جمهوری خواهان دور از ذهن نبود که امریکا به‬ ‫برجام پایبند نماند‪ .‬این ش��رایط به طور مشابه در سال‬ ‫‪ ۹۱‬نیز برای ایران به وجود امده بود؛ تشدید تحریم های‬ ‫جامع��ه بین المللی و افزایش نقدینگی در بازار دو تیری‬ ‫اس��ت که یک بار دیگر نیز به گرده اقتصاد ایران خورده‬ ‫ب��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬دولت بی توجه به عالیم این دو پیکان‬ ‫مس��یر خود را ادامه داد تا جایی که پیش بینی می شود‬ ‫در اخرین روزهای اسفند امسال تورم سال ‪ ۹۷‬به بیش‬ ‫از حد تصور برس��د‪.‬‬ ‫در ادام��ه این دو موضوع را‬ ‫با دو تحلیلگر اقتصادی در میان گذاش��ت که هر کدام‬ ‫دیدگاه متفاوتی نسبت به دیگری دارند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایش حقوق کارگران نباید کمتر از مصوبه مجلس باشد‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی از ش��ورای عالی کار خواس��ت برای تعیین حداقل‬ ‫دس��تمزد‪ ،‬ش��رایط بنگاه ه��ای اقتصادی و معیش��ت زندگی‬ ‫کارگران را در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫او خط��اب به اعضای ش��ورای عال��ی کار گفت‪ :‬تصمیمی‬ ‫بگیری��د که هم چرخ زندگ��ی کارگران بچرخ��د و هم چرخ‬ ‫بنگاه های اقتصادی به حرکت خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫محمدنعیم امینی فرد با اش��اره به اینکه مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درباره حق��وق کارکنان دول��ت تصمیم گرفت و‬ ‫افزای��ش ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی به ع�لاوه ‪ ۱۰‬درصد را تعیین‬ ‫کرد‪ ،‬ب ه ایلنا گفت‪ :‬اگرچه دولت مدعی است توان پرداخت‬ ‫این مبلغ را ندارد اما به هر حال قانون است و باید اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در زمینه افزایش دستمزد کارگران نیز گفت‪ :‬تصمیمی‬ ‫که ب��رای افزایش حقوق کارکنان دول��ت گرفتیم هم در پی‬ ‫شرایط اقتصادی و تورم و گرانی است‪.‬‬ ‫به دس��تمزد کارگران نیز باید توجه جدی ش��ود و افزایش‬ ‫مناسبی یابد‪.‬‬ ‫نماین��ده ایرانش��هر در مجلس ب��ا تاکید ب��ر اینکه افزایش‬ ‫غیرمتناس��ب دس��تمزد نیز باعث مش��کالت فراوان��ی برای‬ ‫کارفرمایان می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید مراقب باش��یم که افزایش‬ ‫دستمزد بیش از توان کارفرمایان البته حرکت چرخ های تولید‬ ‫ل می افرین د به همین دلیل از‬ ‫را کند کرده و برای تولید مشک ‬ ‫ش��ورای عالی کار می خواهم باتوجه به شرایط تورم و گرانی و‬ ‫اوض��اع بنگاه های اقتصادی‪ ،‬تصمیمی بگیرند که هم کارگران‬ ‫بتوانند زندگی مناسبی داشته باشند و هم کارفرمایان و تولید‬ ‫به فعالیت ادامه دهند‪.‬‬ ‫امینی فرد با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت با‬ ‫دیدگاه های کارشناسی در مجلس شورای اسالمی به تصویب‬ ‫رسید‪ ،‬گفت‪ :‬بی ش��ک افزایش حقوق کارگران نباید کمتر از‬ ‫مصوبه مجلس باش��د و کف تصمیم ش��ورای عالی کار باید بر‬ ‫مبنای افزایش ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی به عالوه ‪ ۱۰‬درصد باشد‪.‬‬ ‫وی از اعضای ش��ورای عالی کار خواست نتایج تصمیم های‬ ‫خ��ود را با دقت در نظ��ر بگیرند‪ .‬وی گفت‪ :‬اینکه دس��تمزد‬ ‫کارگران را کمتر در نظر بگیریم تا کارگر نتواند با دستمزدی‬ ‫که دریافت می کند‪ ،‬چرخ های زندگی اش را بچرخاند‪ ،‬بس��یار‬ ‫خطرناک است‪ .‬و از س��وی دیگر‪ ،‬اگر به اندازه ای باال تصمیم‬ ‫بگیریم که چرخ های تولید نچرخد‪ ،‬این نیز خطرناک اس��ت‪.‬‬ ‫بنابر این‪ ،‬مس��ئو لیت س��نگینی بر دوش نماین��دگان کارگر‪،‬‬ ‫کارفرما و دولت در شورای عالی کار است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1257‬‬ ‫پیاپی ‪2575‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫سخنان‬ ‫ضدونقیض‬ ‫مدیران شهری‬ ‫عباس مجیدی نژاد‪ /‬رئیس هیات مدیره‬ ‫انجمن مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫الودگ��ی ه��وا ب��ازار معاینه فن��ی خودرو‬ ‫درو ن ش��هری ته��ران را به ش��دت داغ کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این اشفته بازار مدیران در جایگاه‬ ‫گوناگ��ون مواردی عن��وان می کنند که جای‬ ‫تعجب داشته و شنونده از این اتفاق ها حیران‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ازمان محوری و تحمی��ل س��لیقه های‬ ‫ش��خصی به جای ی��ک حرک��ت فرایندمحور‬ ‫قرارگرفته و هر ی��ک از مدیران برای تثبیت‬ ‫جایگاه خود تالش می کنند‪.‬‬ ‫البته ای��ن خودمحوری وقتی به حد باالیی‬ ‫خواهد رس��ید که در یک سازمان هر یک از‬ ‫مدیران راه خود را داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی گفته‬ ‫اس��ت‪ ۳۲۰۰« :‬اتوبوس عم��ر بین ‪ ۱۱‬تا ‪۱۵‬‬ ‫س��ال و ‪ ۱۳۰۰‬اتوبوس نیز عمر بین ‪ ۶‬تا ‪۱۰‬‬ ‫س��ال دارند که فقط‪ ۶۳۰‬اتوب��وس عمر بین‬ ‫‪ ۱‬تا ‪ ۵‬س��ال دارند؛ بنابراین وضیعت ناوگان‬ ‫خوب نیست‪».‬‬ ‫در ادام��ه ام��ده اس��ت‪« :‬دلی��ل ردی‬ ‫اتوبوس های ش��رکت واح��د در معاینه فنی‬ ‫‪ ۸‬ش��اخص اس��ت که دودزایی رتبه هفتم را‬ ‫دارد‪ .‬بیشترین ردی اتوبوس ها در معاینه فنی‬ ‫مشکل ترمز اس��ت و فرسودگی ها همان گونه‬ ‫ک��ه پیش تر از این گفته ش��د دلیل بر دودزا‬ ‫بودن انها نیس��ت‪ .‬موضوع اصلی ایمنی است‬ ‫که باید به ان توجه ویژه شود‪».‬‬ ‫همچنی��ن درب��اره از رده خ��ارج ک��ردن‬ ‫اتوبوس های فرس��وده گفته است که «حتی‬ ‫یک اتوبوس را هم نمی توانیم از ناوگان خارج‬ ‫کنی��م‪ .‬به هیچ وجه چنی��ن موضوعی امکان‬ ‫ن��دارد‪ ،‬زی��را درحال حاضر با کمب��ود ناوگان‬ ‫روبه رو هستیم‪ .‬ما مجبوریم این اتوبوس ها را‬ ‫اورهال کنیم‪».‬‬ ‫در این بین محس��ن پورسید اقایی‪ ،‬معاون‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران عنوان‬ ‫کرده است‪ « :‬در تهران ‪ ۱۰‬هزار اتوبوس نیاز‬ ‫داریم در حالی که ‪ ۳‬هزار خودرو کم داریم و‬ ‫از سویی بیش از ‪ ۳‬هزار خودرو باید جایگزین‬ ‫شوند‪ ،‬زیرا از رده خارج هستند‪».‬‬ ‫پورس��ید اقایی در ادامه از طول عمر مفید‬ ‫اتوبوس های ش��هری س��خن گفت��ه و افزود‪:‬‬ ‫براساس مصوبه هیات وزیران در سال ‪ ۹۰‬عمر‬ ‫مفید اتوبوس ها ‪ ۸‬س��ال تعیین ش��د ه که بر‬ ‫این اساس نیمی از ناوگان شرکت واحد یعنی‬ ‫بیش از ‪ ۳‬هزار اتوبوس فرسوده هستند‪.‬‬ ‫ ه��زار و ‪ ۷۱۰‬اتوبوس در ته��ران کمتر از‬ ‫‪ ۸‬سال س��ن دارند که ‪۲۷.۳‬درصد ناوگان را‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫س��ن ‪ ۹۹۵‬اتوبوس به ‪ ۸‬س��ال رسیده که‬ ‫‪۱۵.۹‬درص��د ن��اوگان را تش��کیل می دهن��د‬ ‫و ‪۳‬ه��زار ‪ ۵۶۳‬اتوبوس سن ش��ان بیش از ‪۸‬‬ ‫سال اس��ت که ‪۵۶.۸‬درصد ناوگان را تشکیل‬ ‫داده اند‪».‬‬ ‫ب��ا وج��ود ای��ن نیازمن��دی در ن��اوگان‬ ‫حمل ونقل درون ش��هری‪ ،‬نوسازی ناوگان نیز‬ ‫متاث��ر از نوس��ان های ارزی ش��ده و در طرح‬ ‫جدید وارد کردن اتوبوس های دس��ت دوم را‬ ‫جایگزین با اتوبوس های حاضر مطرح ش��ده‬ ‫که با اجرای این طرح نیز به جای حل مسئله‪،‬‬ ‫صورت مسئله را پاک کرده ایم‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن س��یدنواب حس��ینی منش‪،‬‬ ‫مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران گفته است‪:‬‬ ‫ابان امسال ‪ ۲۲۰‬هزار خودرو به مراکز معاینه‬ ‫فنی مراجعه و خدمات دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫این نشان می دهد عملکرد یک ماهه مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو ته��ران به اندازه عملکرد‬ ‫یک ساله در کالنشهرهای دیگر است‪.‬‬ ‫در ادامه داش��تن معاینه فنی را از اتوبوس‬ ‫و خودروه��ای خدمات ش��هری ش��هرداری‬ ‫ش��روع کردیم و بر همین اس��اس ‪۹۵‬درصد‬ ‫اتوبوس های ش��رکت واحد توانستند معاینه‬ ‫فنی دریافت کنند‪.‬‬ ‫اگر بیش از ‪۵۷‬درصد اتوبوس های ش��رکت‬ ‫واحد از رده خارج هس��تند و فقط ‪۲۷‬درصد‬ ‫مع��ادل هزار و ‪ ۷۱۰‬خ��ودرو از انها کمتر از‬ ‫‪ ۸‬س��ال عمر دارن��د حال ‪۹۵‬درص��د از انها‬ ‫معاین��ه فنی دریاف��ت کرده و مش��کلی هم‬ ‫نداشته اند‪.‬‬ ‫از ای��ن هم��ه تض��اد و تف��رق در صحبت ‬ ‫مدیران ش��هرداری تهران چ��ه نتیجه ای در‬ ‫ذهن خواننده متبادر خواهد شد؟‬ ‫نمی ت��وان در پس تمام��ی این بحث های‬ ‫مدیریت��ی از س��ازمان محوری جدا دانس��ت‬ ‫و مبنای��ی هم ب��رای انتفاع در ش��هرداری ها‬ ‫جست وجو کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از بومی سازی قطعات مدل های چینی و کره ای گزارش می دهد‬ ‫داخلی سازی زیر ‪۶۰‬درصدی خودروها‪ ،‬واقعیتی تلخ‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫تنها خودروهای‬ ‫خارجی که عمق‬ ‫ساخت داخل‬ ‫انها به بیش‬ ‫از ‪۴۰‬درصد‬ ‫رسید ال‪۹۰‬‬ ‫(‪۵۵‬درصد)‬ ‫و ساندرو‬ ‫(‪۴۵‬درصد)‬ ‫بود ولی برای‬ ‫باقی خودروها‬ ‫این گونه نشد‬ ‫حسام اردشیر‬ ‫وقتی ما‬ ‫می توانیم‬ ‫بسیاری از‬ ‫تجهیزات را در‬ ‫داخل بسازیم‪،‬‬ ‫این بسیار‬ ‫دردناک است‬ ‫که بگویند‬ ‫قطعه سازان‬ ‫ایرانی‬ ‫نمی توانند‬ ‫قطعات مکانیکی‬ ‫خودروها را‬ ‫بسازند‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت چند س��الی اس��ت‬ ‫خودروس��ازان داخلی را ملزم کرده خودروها را در شروع‬ ‫با ‪۴۰‬درصد عمق س��اخت داخ��ل اغاز کنند که در ادامه‬ ‫این مقدار باید به بیش از ‪۷۰‬درصد برس��د‪ .‬امس��ال نیز‬ ‫وزارتخانه اعالم کرده در صورتی از خودروسازان حمایت‬ ‫می کند که دس��ت کم با ‪۴۰‬درصد داخلی س��ازی فعالیت‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬اما خبرها حاکی از ان است که بسیاری‬ ‫از خودروس��ازهای بخش خصوصی کمت��ر از ‪۲۰‬درصد‬ ‫تولی��د دارند‪ .‬فرصت ه��ا و تهدیدهای این موضوع از نگاه‬ ‫صنعتگران حوزه خودرو بررسی شد‪ .‬برخی عنوان کردند‬ ‫این مس��ئله ب��ا تیراژی ک��ه خودروها دارن��د‪ ،‬نمی تواند‬ ‫تهدی��دی برای صنعت خودرو باش��دو بعضی دیگر ان را‬ ‫تهدیدی برای توانمندی و امکانات کشور دانسته و نسبت‬ ‫به ان معترض بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه واردات باید افزایش یابد‬ ‫ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور درباره ش��رکت های‬ ‫خصوصی ک��ه در حال مونتاژ برخی مدل های خودرویی‬ ‫در کش��ور هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬قانون ‪۴۰‬درصد داخلی سازی‬ ‫قطعات تاکید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای فعالیت‬ ‫خودروس��ازان اس��ت‪ .‬به طور قطع‪ ،‬اگر این قانون رعایت‬ ‫شود مش��کل خاصی به وجود نخواهد امد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫نظام تعرفه ای به گونه ای است که هرقدر خودروساز‪ ،‬عمق‬ ‫س��اخت باالتری داش��ته باش��د ‪،‬درصد تعرفه پایین تری‬ ‫می پردازد‪ .‬همین تش��ویق تعرفه ای باعث می شود تا این‬ ‫خودروسازان به داخلی سازی‪ ،‬بیشتر اهتمام ورزند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬انجمن معتقد اس��ت تعرفه های تعیین‬ ‫ش��ده باز هم پایین است و کف تعرفه برای واردات قطعه‬ ‫باید ‪۳۲‬درصد و برای خودرو باالی ‪۷۰‬درصد باشد‪ .‬عالوه‬ ‫بر این ها تعرفه س��ی کی دی نیز باید با تعرفه خودرو یکی‬ ‫محاسبه شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬درحال حاضر که واردات‬ ‫خودرو ممنوع شده‪ ،‬واردات قطعات به شکل سی کی دی‬ ‫زیاد شده است‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح بیش��تر گف��ت‪ :‬قطعات به دو ش��کل‬ ‫«س��ی کی دی» و «اس کی دی» وارد می ش��ود؛ قطعات‬ ‫کامال منفصله و قطعات نیمه منفصله‪ .‬سی کی دی قطعات‬ ‫منفصله کامل اس��ت که به عنوان یک بسته وارد می شود‬ ‫اما در اس کی دی به طور مثال بدنه کامل وارد می شود‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬در سی کی دی اگر تعداد قطعاتی که وارد می شود‬ ‫‪ ۱۰‬قطعه اس��ت در اس کی دی ‪ ۲۰‬قطعه خواهد بود‪ .‬در‬ ‫اس کی دی خودرو با درصد ساخت بیشتری وارد می شود‪.‬‬ ‫او عنوان کرد‪ :‬درحال حاضر بخش خصوصی قطعات را‬ ‫به شکل سی کی دی وارد می کند در حالی که پیش تر به‬ ‫شکل اس کی دی یا سی بی یو وارد می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید با تیراژ‬ ‫قطعه س��ازان گالی��ه داش��تند با وجود تعیین س��قف‬ ‫برای داخلی س��ازی‪ ،‬خودروس��ازان بخش خصوصی در‬ ‫کوتاه مدت م��دل خودروها را تغییر داده‪ ،‬در نتیجه الزام‬ ‫عمق ساخت مورد نظر را رعایت نمی کنند‪ .‬محبی نژاد در‬ ‫این باره گفت‪ :‬این واقعیت اقتصاد کشور است‪ .‬وقتی این‬ ‫خودروها تیراژ تولیدشان پایین است به طور قطع‪ ،‬با این‬ ‫تیراژ عمق س��اخت داخل برای قطعات با سرمایه گذاری‬ ‫س��نگین در زمینه ماش��ین االت‪ ،‬قالب و ساخت‪ ،‬صرفه‬ ‫اقتصادی نخواهد داش��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬خودرویی که‬ ‫س��االنه ‪۳۰‬هزار تا تی��راژ دارد‪ ،‬صرفه اقتصادی ندارد که‬ ‫قطعاتش داخلی سازی شوند‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کشور در پاس��خ به این پرسش که در زمان‬ ‫تحری��م ایا صرفه اقتص��ادی ندارد که تیراژ این خودروها‬ ‫ب��ا عمق س��اخت داخل افزایش یاب��د‪ ،‬گفت‪ :‬این خیانت‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬یک اتفاق شوم در کشور افتاد‪ .‬با‬ ‫خودروس��ازان خصوص��ی که خودروه��ای چین��ی وارد می کردند تا‬ ‫زمان��ی که می توانس��تند با ارز ارزان قطع��ات را وارد کنند‪ ،‬خود را‬ ‫ملزم به همکاری با قطعه سازان نمی دیدند‬ ‫تحریم صنعت خودرو واردات باز بود و دقیقا کش��ورهایی‬ ‫ک��ه صنعت خ��ودرو ما را تحریم ک��رده بودند مانند کره‬ ‫جنوبی که حتی مواد اولیه نمی دادند‪ ،‬بیشترین صادرات‬ ‫خودرو را به ایران داش��ته باشند‪ .‬ضمن انکه چون عمده‬ ‫این خودروهایی که در کش��ور در حال مونتاژ از س��وی‬ ‫بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬سیاست کالن کشورهایی مانند‬ ‫چین به داخلی س��ازی نیس��ت داخلی سازی مورد انتظار‬ ‫محقق نمی شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگ��ر م��دل خودرویی با تیراژ ب��اال تعریف‬ ‫ش��ود که عمق س��اخت داخل ان صرفه اقتصادی داشته‬ ‫باش��د و عالوه بر ان طرف خارجی هم این داخلی سازی‬ ‫را بپذیرد‪ ،‬بله‪ ،‬مطلوب اس��ت‪ .‬اما درحال حاضر متاسفانه‬ ‫تنه��ا طرف خارجی صنعت خودرو که حاضر به همکاری‬ ‫است چین است که سیاست های کالنش اجازه نمی دهد‬ ‫داخلی س��ازی از حدی بیش��تر ش��ود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ایا‬ ‫برلیانس وارد بازار ایران شد که صنعت قطعه ایران رونق‬ ‫بگیرد؟ تمام سود انها در فروش خودرو و قطعات ان است‪.‬‬ ‫اگر داخلی س��ازی انجام ش��ود در واقع باید برندشان را از‬ ‫انها خریداری کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن مقام صنف��ی یاداور ش��د‪ :‬وقتی ای��ن همکاری‬ ‫خودرویی به س��ود صنعت قطعه می ش��ود که با تیراژ باال‬ ‫بوده و بیش از ‪۴۰‬درصد عمق ساخت داخل داشته باشند‪،‬‬ ‫در حالی که خودروهای چینی و کره ای داخلی سازی شان‬ ‫کمتر از ‪۴۰‬درصد است‪ .‬البته وزارتخانه زمان محمدرضا‬ ‫نعمت زاده به خودروسازان‪ ،‬یک سال زمان داد تا به عمق‬ ‫‪۴۰‬درصد برسند اما این گونه نشد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬سراتو‬ ‫برخی قطعات داخل و تزئینی و نیز قطعات اپش��نال ان‬ ‫در داخل تولید می ش��ود اما داخلی سازی قطعات کلیدی‬ ‫هنوز انجام نشده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه ادامه داد‪ :‬تنه��ا خودروهای‬ ‫خارجی که عمق ساخت داخل انها به بیش از ‪۴۰‬درصد‬ ‫رس��ید ال‪۵۵( ۹۰‬درصد) و س��اندرو (‪۴۵‬درصد) بود اما‬ ‫ب��رای باقیمانده خودروها از نوع چینی و کره ای این گونه‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار ایران و خودروهای چینی‬ ‫محبی نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تیراژ‬ ‫این نوع خودروها به اندازه ای نیست که روی قطعه سازی‬ ‫داخلی تاثیر داش��ته باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش تیراژ این نوع‬ ‫خودروها بدون در نظر گرفتن تعمیق س��اخت داخل‪ ،‬به‬ ‫صنعت قطعه اس��یب می زند‪ ،‬ولی اگ��ر افزایش تولید با‬ ‫افزایش داخلی س��ازی همراه باشد نه تنها مشکلی ایجاد‬ ‫نمی کند‪ ،‬بلکه به سود صنعت خودرو کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درحال حاضر تیراژ انها با عمق ساخت پایین‬ ‫نگران کننده نیس��ت‪ ،‬زیرا ش��اید به ‪۱۰‬درصد کل تولید‬ ‫خودروهای خودروسازان بزرگ کشور هم نرسد‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد در پای��ان یاداور ش��د‪ :‬بزرگ ترین مقصد‬ ‫صادرات��ی چین در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال گذش��ته‪ ،‬چه محصول‬ ‫کامل و چه س��ی کی دی بازار ایران بوده و این نکته قابل‬ ‫تاملی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ترکیه موفق در داخلی سازی‬ ‫حس��ام اردش��یر‪ ،‬عضو هیات‪‎‬مدیره انجمن سازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه های خودرویی درباره داخلی س��ازی‬ ‫قطع��ات خودروه��ای چین��ی تولی��د داخ��ل ش��امل‬ ‫خودروس��ازان بزرگ و بخش خصوصی به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫تا پی��ش از تحریم قطعات ‪۱۰۰‬درصد وارداتی بود امروز‬ ‫ش��اید به دلیل انجام نشدن ثبت سفارش ناگزیر باشند با‬ ‫قطعه س��ازان داخلی همکاری کنند‪ .‬حتی تا پیش از این‬ ‫گفته می شد الستیک ها را نیز باد کرده وارد می کنند‪.‬‬ ‫وی درباره الزام خودروس��ازان به داخلی سازی قطعات‬ ‫افزود‪ :‬این مسئله از موضوع هایی است که هنوز انجام نشده‬ ‫اما به دلیل تحریم ناگزیر خواهند ش��د از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی اس��تفاده کنند‪ .‬برای برخی قطعات مانند قطعات‬ ‫پلیمری و مکانیکی به س��ود این خودروس��ازان است که‬ ‫در داخل ایران تولید ش��ود‪ ،‬دانش فنی ان موجود اس��ت‬ ‫و تولی��د این قطعات در ایران ارزان تر تمام می ش��ود‪ .‬اما‬ ‫واردات قطعات برقی اجتناب ناپذیر اس��ت زیرا سازندگان‬ ‫ان در کل جهان محدود بوده که البته درصد این قطعات‬ ‫بین ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬درصد بیشتر نیست‪.‬‬ ‫این مقام صنفی ادامه داد‪ :‬قطعاتی مانند شیشه‪ ،‬موکت‪،‬‬ ‫دسته راهنما‪ ،‬قطعات فرمان‪ ،‬شاسی‪ ،‬اکسل و‪ ...‬به راحتی‬ ‫از داخل قابل تهیه اس��ت‪ ،‬ولی اینکه حتی پیچ و مهره را‬ ‫وارد می کنند نشان از بی توجهی به توان داخل است‪.‬‬ ‫عض��و هیات‪‎‬مدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودروی��ی با اش��اره به وضعیت کش��ور‬ ‫ترکی��ه به عن��وان نمونه موفق در صنع��ت خودرو‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این کشور برند خودروسازی ندارد اما یکی از بزرگ ترین‬ ‫خودروس��ازهای منطقه اس��ت‪ ،‬یعنی به هیوندایی اجازه‬ ‫نمی دهد خودرو را کامل به این کشور صادر کند‪ .‬نخست‬ ‫به شکل سی کی دی و در ادامه تمام قطعاتش باید ساخت‬ ‫داخل شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر ریخته گرها‪ ،‬ماشین‪‎‬کاران و پلیمرکاران‬ ‫ترکیه چند برابر ایران هس��تند‪ .‬در واقع محصول نهایی‬ ‫مصرفی را خودش��ان تولید می کنند تنها برخی وس��ایل‬ ‫مانند ضبط که در انحصار هیوندایی است‪ ،‬وارد می شود‪.‬‬ ‫اردشیر با بیان اینکه داخلی سازی چند سالی است که‬ ‫در صنعت خودرو مطرح است‪ ،‬گفت‪ :‬در این باره نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی هم باید همراهی داشته باشند که‬ ‫بی توجه هستند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬تغییراتی الزم است اما‬ ‫یک سلس��له قوانین خود چالش هایی به وجود می اورند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال وقتی مطرح شد کاالهایی که تولید مشابه‬ ‫دارند وارد نش��ود‪ ،‬این محصوالت ش��امل مواد اولیه هم‬ ‫می شود در حالی که حجم تولید مواد اولیه داخل ممکن‬ ‫اس��ت کفاف تولید را نده��د‪ .‬در اینجا بهتر بود قانونگذار‬ ‫تاکید می کرد کاالی کامل وارد نکنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل خام فروشی‬ ‫اردشیر با اشاره به خام فروشی ایران افزود‪ :‬سنگ اهن‬ ‫ص��ادر و میلگ��رد وارد می کنیم‪ .‬ای��ران به لحاظ ظرفیت‬ ‫فوالد س��اختمانی در منطقه جزو نخس��تین ها اس��ت و‬ ‫چندین میلیون تن ظرفیت س��ازی کرده اس��ت؛ سنگ‬ ‫اه��ن که خوراک اصلی کارخانه ها اس��ت به چین صادر‬ ‫و از ان س��و میلگرد وارد می ش��ود‪ ،‬این امر برای صنعت‬ ‫چالش افرین است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در س��ند ‪ ۱۴۰۴‬ص��ادرات جزو اهداف‬ ‫برنامه های تعیین ش��ده است‪ ،‬اما درحال حاضر ورق های‬ ‫رنگی (مثل ورق های گالوانیزه) برای خودروسازان از کره‬ ‫و چین وارد می ش��ود‪ ،‬در حالی که با س��رمایه گذاری در‬ ‫زمین��ه ورق س��ازی و تغییرات جزی��ی در تولید می توان‬ ‫از واردات ای��ن اق�لام جلوگیری کرد و ب��ه خودکفایی و‬ ‫صادرات رس��ید‪ .‬ای��ن اقالم از قطعات برقی نیس��ت که‬ ‫نتوانیم انها را تولید کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹همراهی با خودروسازان برای واردات‬ ‫عض��و هیات‪‎‬مدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودروی��ی با بیان اینکه تا احس��اس نیاز‬ ‫نکنیم به س��راغ رفع ان نمی رویم‪ ،‬گفت‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫خصوص��ی که خودروهای چینی وارد می کردند تا زمانی‬ ‫که می توانس��تند ب��ا ارز ارزان قطعات را وارد کنند‪ ،‬خود‬ ‫را ملزم به همکاری با قطعه س��ازان نمی دیدند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬ب��ا ارز ارزان واردات با قیمت تمام ش��ده پایین تر‬ ‫انجام می شد از این رو‪ ،‬دیگر انگیزه ای برای داخلی سازی‬ ‫محصوالت چینی وجود نداشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امروز که قیمت ارز واقعی ش��ده به طور‬ ‫قط��ع‪ ،‬باید ب��ا هزینه باالتر وارد کنن��د در نتیجه ناگزیر‬ ‫باید به س��راغ قطعه س��ازان بروند که برای داخلی سازی‬ ‫دس��ت کم یک س��ال زمان نیاز است‪ .‬در صورت سفارش‬ ‫ساخت‪ ،‬باید تعهد کنند که زمانی که شرایط مناسب هم‬ ‫شد از قطعات داخلی استفاده کنند‪.‬‬ ‫اردش��یر گف��ت‪ :‬در این باره باید به ال ‪ ۹۰‬اش��اره کرد‬ ‫که با وجود انکه س��ال ها اس��ت در کشور تولید می شود‬ ‫عمق س��اخت داخل ان بس��یار پایین اس��ت‪ .‬در بحث‬ ‫داخلی س��ازی قان��ون ‪ ۲۰- ۸۰‬را داریم یعنی ‪۸۰‬درصد‬ ‫ارزش محص��ول‪ ،‬در ‪۲۰‬درص��د ان نهفته اس��ت‪ .‬بدنه‪،‬‬ ‫س��قف‪ ،‬در و چند قطعه ریخته گری تندر داخلی س��ازی‬ ‫ش��ده اما باقی قطع��ات که ارزش بیش��تری دارند‪ ،‬وارد‬ ‫می ش��د‪ .‬در همان زمان به این امر اعتراض ش��د و عنوان‬ ‫ش��د حداقل اجازه دهید رنگ از داخل تامین ش��ود‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬به طور قطع‪ ،‬با فعالی��ت زیادی که رنو در‬ ‫ایران داشت ال‪ ۹۰‬کمتر از ‪۵۰‬درصد داخلی سازی شده‬ ‫است‪ .‬وقتی در مراودات پولی به مشکل برخورد می شود‪،‬‬ ‫می توان فهمید عمق ساخت داخل قطعات چقدر است‪.‬‬ ‫یا وقتی ما به رنو خیلی بدهکار می ش��ویم نشان می دهد‬ ‫چق��در قطع��ه وارد کرده ایم‪ .‬عض��و هیات‪‎‬مدیره انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه ه��ای خودرویی با انتقاد‬ ‫از برخی برخوردها گفت‪ :‬بخش��ی از نمایندگان مجلس‬ ‫به دلیل لطفی که به خودروس��ازان دارند که واردکننده‬ ‫هس��تند نه به معنای واقعی خودروس��از‪ ،‬یک سلسله از‬ ‫واردات را ب��ا اف��زودن بندها و تبصره ه��ا اجازه می دهند‬ ‫که انجام ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ما قطعه س��ازانی داریم‬ ‫ک��ه در زمین��ه بلبرینگ‪ ،‬کمک فن��ر و‪ ...‬قطعات خود را‬ ‫صادر می کنند زیرا کیفیت ش��ان براساس استانداردهای‬ ‫اروپا است‪.‬‬ ‫وقت��ی م��ا می توانیم بس��یاری از تجهی��زات را مانند‬ ‫ماه��واره و‪ ...‬در داخ��ل بس��ازیم این دردناک اس��ت که‬ ‫بگویند قطعه س��ازان ایرانی نمی توانند قطعات مکانیکی‬ ‫خودروها را بسازند‪ .‬ما این قطعات را می سازیم اما قدرت‬ ‫واردکنندگان خودرو بیشتر از تولیدکنندگان است‪ .‬این‬ ‫قدرت س��بب شده نماینده مجلس بگویند خودروسازی‬ ‫فالن اس��تان ب��ا ‪ ۲۰۰‬نیرو در حال تعطیلی اس��ت زیرا‬ ‫قطعات به ش��کل سی کی دی وارد می شده است‪ .‬به این‬ ‫اندیش��یده نمی شود قطعه س��ازانی که افزون بر ‪۲۰‬هزار‬ ‫نفر هستند اگر قرار باشد قطعات وارد شود دچار مشکل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫س��خن در زمینه داخلی س��ازی قطع��ات و اینکه چرا‬ ‫درصدها رضایت بخش نیس��ت‪ ،‬بس��یار اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫فعاالن این صنعت‪ ،‬بیش��تر از اینکه در این بخش تمکین‬ ‫به قانون شود‪ ،‬برخی راه دور زدن را در پیش گرفت ه بودند‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬زمانی که ممنوعیت واردات مطرح نبود‬ ‫برخی خودروسازان بخش خصوصی برای کاهش درصد‬ ‫تعرفه ها به قطعه س��ازان پیش��نهاد می دادند مثال دو تکه‬ ‫اگزوز را وارد می کنند و تحویل می دهند و انها باید تنها‬ ‫این دو تکه را بهم جوش دهند و به عنوان قطعه تولیدی‬ ‫خ��ود معرفی کنند تا به این ترتی��ب با اعالم درصدهای‬ ‫بیش��تر در امر داخلی س��ازی‪ ،‬س��ایر قطعات را با تعرفه‬ ‫پایین تر وارد کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1257‬‬ ‫پیاپی ‪2575‬‬ ‫سبک سازی‬ ‫عامل تقاضای سنگین‬ ‫برای الومینیوم‬ ‫حال «دکتر مس»‬ ‫خوب است‬ ‫عرضه جدید نفت و‬ ‫میعانات گازی در بورس‬ ‫تا پیش از نوروز‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫الزامات بنگاه های کوچک‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬امروز ش��اهدیم که بازارها به واس��طه توسعه‬ ‫ی و ظهور فرایندها‪ ،‬خدمات و محصوالت جدید‪ ،‬با سرعت‬ ‫فناور ‬ ‫بس��یار تغییر کرده اند و حتی می ت��وان گفت در بازه های زمانی‬ ‫کوتاه تر نسبت به گذش��ته‪ ،‬متحول می شوند‪ ۲ .‬مفهوم اساسی‬ ‫«مش��تری» و «رقابت» به واس��طه ماهیت غیرقابل پیش بینی‬ ‫ب��ودن خود‪ ،‬بر لزوم مالحظه و تعمق بیش��تر در ماهیت متغیر‬ ‫بازارها و لزوم اتخاذ راهبردهای منعطف صحه می گذارند‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنون��ی‪ ،‬بنگاه های کوچ��ک و متوس��ط نیاز به‬ ‫اندیشه ها و تصمیم گیری های بزرگ‪ ،‬جسورانه و همراه با اعتماد‬ ‫دارن��د به این معنا که یک معماری اینده نگر در بنیان اقتصادی‬ ‫کش��ور با عاملیت بنگاه های کوچک و متوس��ط امری است که‬ ‫می تواند ما را به راحت��ی در جاده عبور از تحریم های اقتصادی‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫با ‪SME‬ها می توان از تحریم عبور کرد‬ ‫کلیدی که از کش��ورهای هند و جمهوری خلق چین بود‪ ،‬دچار‬ ‫اختالالت جدی و نگران کننده ای شده و از طرفی کاهش تولید‬ ‫این محصول در ماه های اخیر موجب کمبود در بازارها و افزایش‬ ‫بهای جهانی ان ش��ده اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه کاربردهای چندگانه‬ ‫فناوری تولید الکترودهای گرافیتی (صنایع نظامی‪ ،‬خودروسازی‬ ‫و‪ )...‬بیم ان می رود که با تحریم این محصول‪ ،‬تولید فوالد ایران‬ ‫ی بیشتری شود‪.‬‬ ‫دچار نگران ‬ ‫‹ ‹بنگاه های کوچک انتخاب کنند‬ ‫‹ ‹استراتژی ها تعیین کننده اند‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬محمدحس��ین‬ ‫س��ادات حس��ینی خواجوئ��ی‪،‬‬ ‫دانش��جوی دکت��رای مدیری��ت‬ ‫صنعت��ی در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نکته کلیدی برای تغییر‬ ‫بازارها با رویکرد توسعه فناوری ها‪،‬‬ ‫نیازمن��د ایج��اد ی��ک ی��ا چن��د‬ ‫اس��تراتژی با رویک��رد یکپارچگی‬ ‫هر چه بیش��تر با تامین کنندگان و همچنین سیس��تم توزیع و‬ ‫ت��دارکات و فرایندهای تولید و انبار ب��رای زنجیره تامین بنگاه‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬پذیرش این نکته ضروری است که تفکر سنتی‬ ‫در مدیریت زنجیره تامین و لجس��تیک در کش��ور ما‪ ،‬می تواند‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط بسیاری را به ورطه زوال بکشاند‪.‬‬ ‫تفکر س��نتی در مدیریت زنجیره تامین به دلیل تمایل نداشتن‬ ‫به ایجاد رواب��ط طوالنی مدت و به اش��تراک گذاری اطالعات با‬ ‫تامین کنن��دگان و مش��تریان کلی��دی‪ ،‬کمتری��ن مالحظات را‬ ‫ب��ر مدیریت رواب��ط تامین کنندگان و مصرف کنن��دگان دارد و‬ ‫تا حد امکان کشش��ی برای ایجاد رویکرد مش��ارکتی اثربخش‬ ‫با انها ندارد‪ .‬تامین کنندگان و مش��تریان هم س��نگ یکدیگرند‬ ‫چراکه زنجیره های تامین امروزی تا جایی بر یکپارچگی اجزای‬ ‫تامین کنندگان و مشتریان هم سنگ یکدیگرند چراکه زنجیره های تامین‬ ‫امروزی تا جایی بر یکپارچگی اجزای خود تاکید دارند که در عین استقالل‪،‬‬ ‫هر یک از سطوح‪ ،‬از باالترین میزان تعامالت با یکدیگر برخوردار هستند‬ ‫خ��ود تاکید دارند که در عین اس��تقالل‪ ،‬هر یک از س��طوح‪ ،‬از‬ ‫باالترین میزان تعامالت با یکدیگر برخوردار هستند‪ .‬او در ادامه‬ ‫سخنانش خاطرنشان کرد‪ :‬زنجیره تامین صنعت فوالد به عنوان‬ ‫صنعتی با ویژگی های منحصر به فرد مانند چرخه عمر طوالنی‬ ‫محصول ان‪ ،‬س��رمایه گذاری در حجم باال و فش��رده‪ ،‬راهبردی‬ ‫بودن محصوالت نهایی‪ ،‬وابس��ته بودن به منابع انرژی و معدنی‪،‬‬ ‫نقش توس��عه دهنده بودن ان و اهمیت اس��تراتژیک حضور در‬ ‫بازارهای بین المللی و‪ ،...‬به ش��کل قابل توجهی از زنجیره تامین‬ ‫صنایع دیگر متمایز اس��ت‪ ،‬تا جایی که امروز رویکرد راهبردی‬ ‫ای��ن صنعت بس��ته به ش��رایط تولید کننده‪ ،‬به ج��ای افزایش‬ ‫تولی��د با اتکا ب��ر منابع‪ ،‬تولید با کمینه س��ازی هزینه و منابع و‬ ‫بیشینه سازی حاشیه سود اس��ت‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬بازار‬ ‫رقابت زده امروز‪ ،‬اجازه فقدان یا اس��یب پذیری حتی حلقه ای از‬ ‫حلقه های زنجیره تولید فوالد را از ما سلب می کند‪ .‬توجه به این‬ ‫نکته ضروری اس��ت که نوع نگاه به بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫به دلیل ماهی��ت انعطاف پذیر انها‪ ،‬باید یک راه حل اساس��ی یا‬ ‫درمان باش��د‪ .‬این بنگاه ها می توانند نق��ش کلیدی در مقاومت‬ ‫زنجی��ره تولید فوالد در برابر بحران هایی مانند تحریم اقتصادی‬ ‫و حتی اثار کش��مکش های اقتصادی قدرت های فوالدی مانند‬ ‫تحریم اخیر اقالم وارداتی فوالد ایاالت متحده از چین‪ ،‬روس��یه‬ ‫و ترکی��ه (تعرفه ‪ ۲۵‬درصدی واردات) ایفا کنند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬امروز شاهدیم که صنعت فوالد کشور ‪ ۷۹‬درصد‬ ‫حجم الکترود گرافیتی مورد نیاز خود را از ‪ ۲‬کشور وارد می کند‬ ‫و در حقیقت به این ‪ ۲‬کشور وابسته است‪ .‬این امر برای دهمین‬ ‫تولیدکننده فوالد جهان امری قابل تامل است‪ .‬حسینی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در تحریم های اقتص��ادی اخیر‪ ،‬روند واردات این محصول‬ ‫رعایت استانداردهای زیست محیطی اولویت نخست فوالد خوزستان‬ ‫محمد کش��انی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزس��تان در نشس��ت صمیمانه با اصحاب رسانه‪،‬‬ ‫خبرنگاران و تالش��گران حوزه روابط عمومی‪ ،‬فعاالن این عرصه را سفیران بیان حقایق و‬ ‫صدای رسای جامعه دانست و معیار اصلی فوالد خوزستان را رعایت اصل شفاف سازی و‬ ‫تعامل سازنده با قشر رسانه اعالم کرد‪.‬‬ ‫ای��ن نشس��ت با حضور چش��مگیر فعاالن این حوزه‪ ،‬چهارش��نبه ‪ ۱۵‬اس��فند ‪ ۹۷‬در‬ ‫فرهنگسرای فوالد خوزستان برگزار شد‪ .‬در این نشست‪ ،‬غالمرضا فروغی نیا‪ ،‬مدیر روابط‬ ‫عمومی فوالد خوزستان ضمن خیرمقدم به مدعوین‪ ،‬هدف تشکیل این جلسه را ارتباط‬ ‫نزدیک تر با اصحاب رسانه و ارائه عملکرد شرکت فوالد خوزستان در سال ‪ ۹۷‬برشمرد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مهران عباس زاده‪ ،‬مدیر استراتژی و تعالی فوالد نکته هایی را درباره برنامه های‬ ‫استراتژی و توسعه ای این شرکت بیان کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز خرسندی از حضور در‬ ‫جمع اصحاب رس��انه درباره اشتغال جوانان اظهار کرد‪ :‬الزمه اشتغال‪ ،‬تولید پایدار است‬ ‫و شرکت فوالد خوزستان در سال جاری به ‪۸.۳‬میلیون تن تولید رسیده است؛ همچنین‬ ‫برای تکمیل زنجیره باالدس��تی و پایین دس��تی‪ ۶۵ ،‬درصد س��هام شرکت صنعت فوالد‬ ‫ش��ادگان و ‪ ۶۷‬درصد س��هام شرکت صنعتی و معدنی توس��عه ملی سنگان را خریداری‬ ‫کرده و این امر نقش س��رامدی‪ ،‬محوری بودن و چشم انداز برای اینده را نمایان می کند؛‬ ‫همچنین قصد داریم بخشی از زنجیره تولید را در شهرستان های اطراف اجرا کنیم و این‬ ‫برنامه ها‪ ،‬توسعه و اشتغال بیشتر را به همراه دارند‪ .‬در حال حاضر بیش از ‪ ۱۱‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تن به صورت مس��تقیم و ‪ ۱۰۰‬هزار تن به صورت غیرمس��تقیم در این شرکت مشغول به‬ ‫فعالیت هستند‪ .‬کشانی گفت‪ :‬با بهره گیری از تصمیم هایی که در کمیته مبارزه با تحریم‬ ‫شرکت تدوین شد‪ ،‬نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته ایم و این روند موفقیت در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬ادامه دارد‪ .‬وی با اشاره به بومی سازی مواد اولیه و کاهش وابستگی به خارج بیان‬ ‫کرد‪ :‬بیش از ‪ ۸۵‬درصد مواد مورد نیاز شرکت از داخل کشور تامین می شود‪.‬‬ ‫کشانی درباره فعالیت های این شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در ش��رایط مختلف‪ ،‬نقش حمایتی خوبی در روستاهای محروم و شهرستان های اطراف‬ ‫داشته و خود را ملزم دانسته ایم که با رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایجاد ‪۵۰۰‬‬ ‫هکتار فضای سبز به تسری سالمت در جامعه کمک کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان با اشاره به لزوم رعایت استانداردهای محیط زیست افزود‪:‬‬ ‫پایبندی این شرکت به کاهش مشکالت و مسائل زیست محیطی مستمر است و با اجرای‬ ‫پروژه های س��ودمند و برنامه هایی که تدوین شده‪ ،‬بیش��ترین توان خود را برای کاهش‬ ‫میزان االیندگی به کار گرفته ایم‪ .‬وی درباره پرداخت عوارض مصوب اعالم کرد‪ :‬شرکت‬ ‫فوالد خوزس��تان به هیچ سازمان و نهادی بدهی معوقه ندارد؛ عالوه بر این در بسیاری از‬ ‫پروژه های شهری همچون ساخت پل‪ ،‬پارکینگ و راه سازی مشارکت های سازنده داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در راستای ایجاد نشاط برای جوانان و ایفای مسئولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫ورزش��گاه ‪۳۰‬هزار نفری ش��هدای فوالد خوزس��تان به بهره برداری رسید‪ .‬این ورزشگاه‬ ‫براساس اخرین استانداردهای جهانی‪ ،‬ساخته شده و در دوره ‪ ۱۰‬ساله انجام این پروژه‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۵۰‬میلیارد دالر هزینه شده است که تا زمان تکمیل نشدن پارکینگ روبه روی‬ ‫ورزشگاه و جاده های دسترسی سیصد و کمربندی‪ ،‬امکان برگزاری مسابقات وجود ندارد‬ ‫و در اینجا از مسئوالن ذی ربط تقاضای همکاری برای رفع این مشکل را داریم‪.‬‬ ‫کش��انی در پاس��خ به پرس��ش یکی از خبرنگاران درباره تجمعات اخیر بازنشستگان‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان گفت‪ :‬بازنشس��تگان عزیز بابت مطالب��ات و معوقات خود از‬ ‫صندوق بازنشستگی گالیه دارند که ارتباطی به شرایط مالی شرکت ندارد؛ ما با اقدامات‬ ‫پیش��گیرانه هیچ گونه بدهی بابت کارکنان ش��اغل و بازنشسته نداریم و حقوق و مزایای‬ ‫کارکنان شاغل نهایتا تا چهارم هر ماه پرداخت می شود‪ .‬وی درباره نقش حمایتی فوالد از‬ ‫شرکت های صنعتی استان بیان کرد‪ :‬در ‪ ۳‬ماه گذشته‪ ،‬ماهانه ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬هزار تن محصول‬ ‫فوالد خوزستان برای حمایت و راه اندازی تولید در گروه ملی صنعتی فوالد به این شرکت‬ ‫ارس��ال ش��ده است‪ .‬وی در پاس��خ به پرس��ش یکی از خبرنگاران درباره نیروی انسانی و‬ ‫دیدگاه مدیریت ارش��د س��ازمان در این زمینه افزود‪ :‬کارکنان گروه فوالد خوزس��تان از‬ ‫تعهد و تخصص باالیی برخوردار هستند و به غیر از برخی از اعضای گروه مدیریتی‪ ،‬کامال‬ ‫ت نیروهای منطقه است‪.‬‬ ‫بومی استان هستند‪ .‬هدف اصلی ما استفاده حداکثری از ظرفی ‬ ‫کش��انی با اش��اره به نقش تاثیرگذار فوالد خوزس��تان در بازارهای رقابتی اظهار کرد‪:‬‬ ‫فوالد خوزس��تان از ابتدا تا به امروز همواره جایگاه دومین تولیدکننده در س��طح کشور‬ ‫را در اختیار داش��ته و به واس��طه دسترسی به اب های ازاد بزرگ ترین صادرکننده فوالد‬ ‫در کش��ور اس��ت که س��ال گذش��ته ‪ ۷۳‬درصد تولید خود را به بیش از ‪ ۱۷‬کش��ور صادر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬همچنین هدف ما دستیابی بیش��تر به بازارهای جهانی ازجمله کشورهای‬ ‫همجوار است؛ به دلیل تعرفه هایی که کشورهای مقصد برای کاالهای ایران قرار داده اند‪،‬‬ ‫مشکالتی در این زمینه به وجود امده و البته با وجود این مشکالت‪ ،‬محصول نهایی فوالد‬ ‫به کش��ورهای خارجی همچون عراق و افغانس��تان که از مهم ترین بازارهای خارجی ما‬ ‫هستند‪ ،‬صادر می شود ‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان درباره چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬و برنامه های توسعه ای شرکت‬ ‫اعالم کرد‪ :‬برای انکه یک بنگاه اقتصادی را به توس��عه برس��انیم باید تولید پایدار داشته‬ ‫باش��یم؛ افق برنامه های فوالد خوزس��تان ش��امل تکمیل زنجیره ارزش‪ ،‬رعایت توازن‪،‬‬ ‫پایداری و افزایش تولید از ‪ 3.8‬به ‪ 5.2‬میلیون تن خواهد بود و با تملک س��هام ش��رکت‬ ‫صنعتی و معدنی توسعه ملی‪ ،‬شرکت صنعت فوالد شادگان و ساخت کارخانه مگامدول‬ ‫اهن اس��فنجی با ظرفیت ‪1.7‬میلیون تن در اینده نزدیک‪ ،‬قطعا به این چشم انداز دست‬ ‫خواهیم یافت‪ .‬کش��انی با اشاره به کس��ب تندیس زرین تعالی اظهار کرد‪ :‬این مجموعه‬ ‫بزرگ صنعتی از اس��تراتژی تدوین ش��ده در ابتدای هر س��ال پیروی می کند و بر مبنای‬ ‫همین نگاه‪ ،‬شرکت فوالد خوزستان به عنوان سازمان سرامد کشور در سال ‪ ۹۷‬شناخته‬ ‫ش��د‪ .‬وی درباره واگذاری سهام شرکت فوالد اکسین خاطرنشان کرد‪ :‬این شرکت پیش‬ ‫از انکه تبدیل به بنگاه مس��تقل شود‪ ،‬یک سایت در ش��رکت فوالد خوزستان بود و یکی‬ ‫از پروژه های فوالد به ش��مار می رفت که بعدها در قالب یک ش��رکت مستقل واگذار شد‪،‬‬ ‫در حالی که این ش��رکت به لحاظ اب‪ ،‬برق و خط ریلی به شرکت فوالد خوزستان وابسته‬ ‫است‪ .‬کمک ما به اکسین در کنار تکمیل زنجیره فوالد‪ ،‬کمک به افزایش ظرفیت تولید‪،‬‬ ‫حذف کارمزدی و اش��تغال زایی پایدار اس��ت‪ .‬بر اساس توافق با وزارت رفاه‪ ،‬جدا از تالش‬ ‫برای انتقال سهام‪ ،‬فوالد خوزستان با تزریق مدیران خود در این شرکت سعی بر ان دارد‬ ‫که مراوده ها و همکاری فی مابین به اسانی انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان در پایان این نشست صمیمانه که بیش از ‪ ۳‬ساعت به طول‬ ‫انجامید‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که این نشست ها در اینده ادامه یابند و اعالم کرد که اخرین‬ ‫تحوالت و دستاوردهای فوالد خوزستان به اطالع اصحاب رسانه خواهد رسید‪.‬‬ ‫راهکارهای الزم ب��رای مقابله با‬ ‫چنین شرایطی و حتی موارد مشابه‬ ‫در صنای��ع غیرفوالدی چیس��ت؟‬ ‫رامین انتظاری‪ ،‬کارش��ناس ارشد‬ ‫استخراج معدن نیز در گفت وگو با‬ ‫روزگار مع��دن در این زمینه بیان‬ ‫کرد‪ :‬در ش��رایط کنونی‪ ،‬بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط نیاز به اندیشه ها‬ ‫و تصمیم گیری های بزرگ‪ ،‬جس��ورانه و هم��راه با اعتماد دارند‪.‬‬ ‫ب��ه این معنا که معماری اینده نگر در بنیان اقتصادی کش��ور با‬ ‫عاملیت بنگاه های کوچک و متوسط امری است که می تواند ما‬ ‫را ب��ه راحتی در جاده عبور از تحریم ه��ای اقتصادی قرار دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این زمینه‪ ،‬اهمیت بنگاه های کوچک و متوس��ط‬ ‫در اقتصاد ملی‪ ،‬اش��تغالزایی و چابکی در س��ازگاری با تغییرات‬ ‫اس��تراتژیک الزم‪ ،‬بیش��تر نمود پیدا می کن��د‪ .‬از این رو درک‬ ‫این نکته ضروری اس��ت که بنگاه ه��ای بزرگ در گذر زمان و با‬ ‫پیش امدن بحران های متع��دد اقتصادی‪ ،‬قابلیت های چاالکانه‬ ‫خود را در به دوش کش��یدن بار س��نگین توس��عه اقتصادی از‬ ‫دس��ت می دهند و این بنگاه های کوچک و متوس��ط هس��تند‬ ‫ک��ه می توانند ب��ه عنوان منب��ع «پای��داری» در جامعه حضور‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬وی مثال زد‪ :‬امروز در کشور شاهد پروژه هایی‬ ‫هس��تیم که ب��ا جلوداری بنگاه ه��ای بزرگ (چ��ه دولتی و چه‬ ‫خصوصی) به س��ر منزل خود نرسیده اند‪ .‬در میان انها می توان‬ ‫م��واردی را یافت ک��ه در برگیرنده ایده ه��ای خالقانه ای بوده و‬ ‫می توانس��تند نقش موثری در ش��کوفایی صنعت فوالد کش��ور‬ ‫ایف��ا کنند چراکه تبدیل ایده های خالقانه به تولید‪ ،‬دسترس��ی‬ ‫به نواوری های مورد نیاز برای تولید و جبران نقصان اقالم متاثر‬ ‫از تحریم های اقتصادی‪ ،‬در یک زمان کوتاه میس��ر نیس��ت مگر‬ ‫با بازگرداندن بنگاه های کوچک و متوسط به جایگاه اصلی شان‬ ‫در اقتصاد کش��ور‪ .‬انتظاری در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬فراهم کردن‬ ‫زیرساخت های الزم برای رش��د و بالندگی بنگاه های کوچک و‬ ‫متوس��ط‪ ،‬عالوه بر ایجاد بس��تری برای نقش افرینی بدون مرز‬ ‫در بازارهای جهانی‪ ،‬ام��ور مربوط به نقل و انتقال فناوری برای‬ ‫تولید کمبودهای راهبردی را تس��هیل می کند‪ .‬از این رو چالش‬ ‫امروز دولت‪ ،‬فراهم کردن فضای مناسب برای بن اه های کوچک‬ ‫و متوس��ط و تمرکززدایی از بنگاه های بزرگ اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫البته ب��رای افزایش رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوس��ط‬ ‫و سیاس��ت های ویژه‪ ،‬برنامه ها و چارچوب های سازمانی ویژه ای‬ ‫مورد نیاز اس��ت‪ .‬در این میان س��از کار اقتصاد کالن کشور باید‬ ‫از نظر ش��رکت های کوچک و متوسط‪ ،‬پایدار و قابل پیش بینی‬ ‫باش��د زیرا هر گونه تغییرات اساسی غیرمنتظره ای ممکن است‬ ‫برای انها نسبت به ش��رکت های بزرگ‪ ،‬تاثیرگذارتر باشد‪ .‬وی‬ ‫مهم تری��ن چالش هایی که بنگاه های کوچک و متوس��ط با انها‬ ‫روبه رو هس��تند را محدودیت منابع مالی‪ ،‬فن��اوری‪ ،‬نیروی کار‬ ‫ماهر‪ ،‬دسترس��ی به بازار و هزینه های ب��اال در معامالت (مانند‬ ‫هزینه های خرید) در مقایس��ه با ش��رکت های بزرگ دانست و‬ ‫گفت‪ :‬همچنین محدودیت های ش��بکه های تبادل اطالعات که‬ ‫منجر به کمبود اطالع��ات و محدودیت های مربوط به بازارهای‬ ‫داخل��ی و همچنین بین المللی می ش��ود‪ ،‬ناتوان��ی در رقابت با‬ ‫شرکت ها در مقیاس بزرگ در حوزه نواوری و روحیه و ظرفیت‬ ‫کارافرینی است‪ .‬این کارش��ناس معدن معتقد است‪ :‬بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط می توانند به عنوان یک ابزار کلیدی در کشف‬ ‫و مقابله با مخاطرات نقش داش��ته باشد‪ .‬وی به نقش دولت در‬ ‫این میان اش��اره کرد و افزود‪ :‬ش��اید نق��ش دولت در حمایت و‬ ‫پش��تیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط‪ ،‬پررنگ و ضروری به‬ ‫نظر برس��د اما این چرخه به مقاوم سازی اقتصاد ملی و حمایت‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط از دولت می انجامد‪ .‬در این زمینه‪،‬‬ ‫ایجاد کنسرس��یوم هایی متشکل از بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫صاح��ب دانش فنی می تواند این چرخ��ه را تا حد زیادی کوتاه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1257‬‬ ‫پیاپی ‪2575‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولیدکننده المانی از تقاضای قدرتمند برای الومینیوم در سال جاری خبر می دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫احیای‬ ‫زغال سنگ ژاپن‬ ‫پس از حادثه‬ ‫فوکوشیما‬ ‫سبک سازی‪ ،‬عامل تقاضای سنگین برای الومینیوم‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال سنگ‬ ‫اس��تخراج زغال سنگ در ژاپن از سال ‪۱۸۸۵‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۲۶۴‬خورشیدی) اغاز شد و تا سال‬ ‫‪ ۲۰۰۲‬میالدی (‪ ۱۳۸۱‬خورشیدی) حدود ‪۴۳‬‬ ‫معدن با ظرفیت های ‪۳۰‬هزار تن تا ‪۲‬میلیون تن‬ ‫در سال فعال بودند‪ .‬با ورود زغال سنگ وارداتی‬ ‫به بندرها با قیمت های پایین و به دلیل نزدیکی‬ ‫ای��ن بندرها به نیروگاه های زغال س��نگی و باال‬ ‫ب��ودن کرایه حمل داخلی‪ ،‬تعداد زیادی از انها‬ ‫تعطیل شدند و درحال حاضر تنها ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬معدن‬ ‫ک��ه در نزدیکی محل های مصرف در نیروگاه ها‬ ‫هس��تند‪ ،‬فعالیت می کنند‪ .‬مشکل پیش امده‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪ ۱۳۸۹‬خورشیدی)‬ ‫برای نیروگاه اتمی فوکوشیما موجب شد ژاپن‬ ‫دوباره برنامه توس��عه نیروگاه های زغال سنگی‬ ‫را بازنگ��ری کن��د‪ .‬این حادث��ه‪ ،‬منجر به خارج‬ ‫ش��دن تمام ‪۵۴‬نیروگاه اتمی برای بازدیدهای‬ ‫ایمن��ی و فنی ش��د ک��ه نتیج��ه ان راه اندازی‬ ‫‪۸‬نیروگاه بود و دولت به اجبار برای رفع کمبود‬ ‫برق ب��ه باال بردن ظرفیت تولی��د نیروگاه های‬ ‫زغال س��نگی‪ ،‬راه اندازی نیروگاه های قدیمی و‬ ‫وارد کردن س��وخت های نفتی و گاز(‪ )LNG‬با‬ ‫قیمت های باال برای رفع شرایط به وجود امده‪،‬‬ ‫اق��دام کرد‪ .‬با این ش��رایط‪ ،‬ش��ماری از معادن‬ ‫زغال س��نگ که نزدیک برخی نیروگاه ها بودند‪،‬‬ ‫فعال ش��دند که فعال ترین انها در هوکاییدو در‬ ‫منطقه ایش��ی کاری بود و فعالیت این معادن با‬ ‫باال رفتن نرخ جهانی زغال س��نگ بیش��تر شد‪.‬‬ ‫تشدید فعالیت اس��تخراجی این معادن همراه‬ ‫ب��ا راه اندازی نیروگاه های قدیم��ی و باال بردن‬ ‫ظرفیت نیروگاه های فعال زغال سنگی توانست‬ ‫کمبود ب��رق ‪ ۲‬نیروگاه اتم��ی در هوکاییدو را‬ ‫که برای کنترل و بازرس��ی از مدار خارج ش��ده‬ ‫بودند و مجوز راه اندازی نداش��تند‪ ،‬جبران کند‬ ‫و ب��ا این روش ‪ ۴۰‬درصد برق مصرفی اس��تان‬ ‫تامین ش��د‪ .‬ع�لاوه بر تامین ب��رق هوکاییدو‪،‬‬ ‫این نیروگاه ها بخش��ی از نیاز اس��تان هون شو‬ ‫را نیز تامی��ن کرده اند‪ .‬در این نیروگاه ها روزانه‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬کامیون برای حمل زغال س��نگ‬ ‫به کار گرفته ش��ده اند و قرارداد خرید س��االنه‬ ‫ی��ک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن‪ ،‬با معادن نزدیک‬ ‫نیروگاه بس��ته ش��د‪ .‬درحال حاضر ب��ا توجه به‬ ‫فرسودگی تجهیزات نیروگاه ها و معادن‪ ،‬تالش‬ ‫مسئوالن باعث ش��ده که تولید برق ادامه یابد‬ ‫و تولید به طور عادی مس��یر خود را طی کند‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری است که عمر قانونی نیروگاه ها‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬س��ال تعیین ش��ده بود اما با توجه به‬ ‫شرایط حاد ایجاد شده‪ ،‬دولت عمر بهره برداری‬ ‫از ای��ن نیروگاه ه��ا را به ‪ ۶۰‬س��ال افزایش داده‬ ‫است‪ .‬واحد ش��ماره یک نیروگاه هوکاییدو که‬ ‫از س��ال ‪ ۱۹۶۸‬میالدی (‪ ۱۳۴۷‬خورش��یدی)‬ ‫فعال بوده‪ ،‬قدیمی ترین انهاس��ت‪ .‬در ش��رایط‬ ‫حاضر که بیش��تر کش��ورها به منابع گاز و نفت‬ ‫دسترس��ی دارند‪ ،‬با توجه ب��ه هدف کم کردن‬ ‫تولی��د گازهای گلخان��ه ای‪ ،‬در حال کم کردن‬ ‫ظرفیت نیروگاه های زغال سنگی هستند‪.‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امیرحسین بابایی‬ ‫سرانه مصرف‬ ‫الومینیوم‬ ‫در یک کشور‬ ‫نشان دهنده‬ ‫رشد اقتصادی‬ ‫ان است‪ .‬در‬ ‫سطح جهان‪،‬‬ ‫امنیت و ثبات‬ ‫بیشتری نسبت‬ ‫به چند سال‬ ‫گذشته برقرار‬ ‫شده و به دنبال‬ ‫ان‪ ،‬رونق‬ ‫اقتصادی اتفاق‬ ‫افتاده است‬ ‫ش��رکت تریمت که تولیدکننده الومینیوم در المان‬ ‫اس��ت‪ ،‬از تقاض��ای قدرتمن��د این فلز در س��ال جاری‬ ‫می�لادی که بی��ش از ‪ ۲‬ماه از اغاز ان گذش��ته‪ ،‬خبر‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫این رش��د تقاضا بیش از همه برام��ده از جایگزینی‬ ‫الومینیوم با فلزی مانند فوالد و ماده ای مانند پالستیک‬ ‫است‪.‬‬ ‫کش��ورهای صنعت��ی با ه��دف سبک س��ازی صنایع‬ ‫و کاه��ش اس��یب های زیس��ت محیطی‪ ،‬الومینیوم را‬ ‫جایگزین مناسبی برای ‪ ۲‬ماده یادشده می دانند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از رویت��رز‪ ،‬توماس روت ِر‪،‬‬ ‫از اعض��ای هیات مدی��ره تریم��ت‪ ،‬تولیدکننده المانی‬ ‫الومینی��وم‪ ،‬از افزایش جهانی تقاضا ب��رای این فلز در‬ ‫س��ال جاری میالدی خبر داده و در این باره می گوید‪:‬‬ ‫پیش بینی ما این اس��ت که در س��ال ج��اری میالدی‪،‬‬ ‫تقاض��ا برای الومینیوم چش��مگیر باش��د‪ ،‬در حالی که‬ ‫در ماه های پایانی س��ال گذش��ته با تعرفه های گمرکی‬ ‫که از س��وی امریکا اعمال شده و بر جریان های تجاری‬ ‫تاثیر گذاشته بود‪ ،‬شرایط در بازارهای منطقه ای بسیار‬ ‫س��خت تر از ان به نظر می رس��ید که بتوان پیش بینی‬ ‫دقیقی درباره ان ارائه داد‪.‬‬ ‫در مارس (اس��فند) سال گذش��ته‪ ،‬امریکا تعرفه های‬ ‫‪۱۰‬درص��دی بر الومینیومی اعمال ک��رد که از چین و‬ ‫اروپا به امریکا وارد می ش��ود‪ .‬همچنین تحریم هایی که‬ ‫بر شرکت روسال‪ ،‬تولیدکننده الومینیوم روسیه اعمال‬ ‫ش��د به این معنا بود که تریمت یک عرضه کننده مهم‬ ‫اکسید الومینیوم را برای واحدهای ذوب از دست داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تریم��ت ادعا می کند که این ش��رکت این توانایی را‬ ‫داشت که عرضه اکس��ید الومینیوم را برای سایت های‬ ‫تولیدی خود در ش��رایط امن نگه دارد اما روتر در این‬ ‫باره به رویترز می گوید‪ :‬درباره اعمال تحریم های امریکا‬ ‫بر روس��ال یک توافق محکم و مثبت برقرار ش��ده که‬ ‫برای تولید الومینی��وم در اروپا و جهان اتفاقی مهم به‬ ‫ش��مار می اید اما شرایط کنونی با راهکارهای موقت به‬ ‫بازار جهانی که همچنان ناپایدار و بی ثبات است‪ ،‬تزلزل‬ ‫بیشتری وارد می اورد‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬اینکه ش��رکت در س��ال جاری بتواند به‬ ‫تولید کامل برس��د‪ ،‬به این بس��تگی دارد که بهای مواد‬ ‫خ��ام و الومینیوم در یک قان��ون و قاعده جای بگیرد‪.‬‬ ‫بخش الومینیوم در سطح جهان به دلیل افزایش بهای‬ ‫الومینیوم دچار مش��کل شده اس��ت و این افزایش بها‬ ‫برامده از توقف تولید در یک واحد تصفیه الومینا به نام‬ ‫واحد تولی��د تریمت در فرانس��ه نی��ز ‪۱۴۰‬هزار تن‬ ‫الومینیوم اولیه تولید کرد؛ رقمی که نس��بت به س��ال‬ ‫پیش از ان تغییری نداشت‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدی��ره تریمنت همچنین به رویترز‬ ‫توضیح می دهد‪ :‬صنعت خودروسازی‪ ،‬اصلی ترین عامل‬ ‫محرک رش��د تقاضای الومینیوم اس��ت و خودروهای‬ ‫برقی نیز شتاب بیشتری به این حرکت می بخشند‪.‬‬ ‫همچنین تقاضا از س��وی بخش انرژی در حال رشد‬ ‫است و انتظار تقاضای پایدار از سوی بخش ساخت وساز‬ ‫و بسته بندی را نیز داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد تقاضا به معنای توسعه اقتصادی‬ ‫صنعت خودروسازی‪ ،‬اصلی ترین عامل محرک رشد تقاضای الومینیوم‬ ‫اس��ت و خودروهای برقی نیز شتاب بیشتری به این حرکت می بخشند‪.‬‬ ‫همچنین تقاضا از سوی بخش انرژی در حال رشد است و انتظار تقاضای‬ ‫پایدار از سوی بخش ساخت وساز و بسته بندی را نیز داریم‬ ‫الونورت در برزیل اس��ت‪ .‬این واحد‪ ،‬بزرگ ترین واحد‬ ‫ذوب جهان به شمار می اید‪ .‬در این بازه زمانی از سال‪،‬‬ ‫به��ای الومینا به دالیل گوناگون باالس��ت اما هیچ گاه‬ ‫تاثیر خ��ود را در بهای الومینیوم نش��ان نمی دهد و تا‬ ‫زمانی که این افزایش بها ادامه داش��ته باشد‪ ،‬می تواند‬ ‫مانع استفاده کامل از ظرفیت الومینیوم شود اما انتظار‬ ‫ما بر این مبناس��ت که این موقعیت در چند ماه اینده‬ ‫به حالت عادی بازگردد‪ .‬این در حالی اس��ت که در پی‬ ‫تن��ش تجاری چین و امری��کا واردات قراضه الومینیوم‬ ‫امریکا ب��ه چین در حال کاهش اس��ت و این اتفاق به‬ ‫ایجاد این حدس و گمان ها منجر شده که امریکا قراضه‬ ‫بیشتری به اروپا خواهد فروخت‪.‬‬ ‫واردات قراض��ه الومینیوم چی��ن همچنین به دلیل‬ ‫اس��تانداردهای جدید محافظت از محیط زیس��ت این‬ ‫کش��ور در حال کاهش اس��ت‪ .‬این اس��تانداردها از ماه‬ ‫ واردات قراضه ترکیه‬ ‫در سال گذشته کاهشی بود‬ ‫براساس اطالعات منتشر شده انجمن تولیدکنندگان اهن و‬ ‫فوالد ترکیه(‪ ،)TCDU‬این کش��ور در سال گذشته میالدی‬ ‫حدود ‪ ۲۰.۷‬میلیون تن قراضه وارد کرد که در مقایسه با سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬افزون بر ‪ ۱.۵‬درصد افت داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش چی�لان‪ ،‬ارزش واردات این می��زان قراضه ‪۷.۱‬‬ ‫میلیارد دالر بود که رش��د ‪ ۱۶.۳‬درصدی داشت‪ .‬از این میزان‬ ‫‪ ۳.۷‬میلیون تن از امریکا بوده که افت ‪ ۲.۴۶‬درصدی داش��ت‬ ‫و واردات از انگلی��س با ‪ ۱۶.۷۲‬درصد افت به ‪ ۲.۶‬میلیون تن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ ،‬صادرات میلگرد ترکیه نیز در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬میالدی افزایشی بود و براساس اطالعات موسسه امار‬ ‫ترکیه با رش��د ‪ ۹.۴‬درصدی نس��بت ب��ه ‪ ۲۰۱۷‬میالدی به ‪۶‬‬ ‫میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫ارزش صادرات میلگرد ترکیه نیز در س��ال گذشته با ‪۲۹.۸‬‬ ‫درصد رش��د به ‪ ۳‬میلیارد دالر رسید‪ .‬عمده صادرات میلگرد‬ ‫ترکیه به یمن به میزان ‪ ۰ ۷۸‬هزار تن بود که نسبت به سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۰.۵۳‬درصد رشد داش��ت‪ .‬صادرات به سنگاپور نیز‬ ‫‪ ۷۵۰‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫جاری در چین اعمال می شوند‪.‬‬ ‫روت ِ��ر همچنی��ن می گوی��د‪ :‬ش��مار عرضه کنندگان‬ ‫قراضه به نس��بت باالس��ت و ما تاکنون از امریکا قراضه‬ ‫الومینیوم خری��داری نکرده ایم و درحال حاضر هم این‬ ‫کار را نمی کنی��م‪ .‬البته در صورت پیش امدن ش��رایط‬ ‫ان‪ ،‬مانع انجام این کار نمی شویم اما درحال حاضر هیچ‬ ‫زمینه ای برای انجام ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان می کند‪ :‬واحده��ای تولیدی کارخانه‬ ‫تریمت در المان در س��ال مالی ‪ ۲۰۱۸/۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۷/۱۳۹۶‬خورش��یدی) ‪۶۲۵‬هزار ت��ن الومینیوم‬ ‫اولیه و الومینیوم بازیافتی تولید کردند‪.‬‬ ‫س��ال مالی این ش��رکت منتهی به ‪ ۳۰‬ژوئن (‪ ۹‬تیر)‬ ‫اس��ت‪ .‬این میزان تولید برابر با میزان تولید سال مالی‬ ‫گذش��ته این ش��رکت و برابر با ظرفیت کامل تولید ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫امیرحس��ین بابایی‪ ،‬مدیر بازرگانی خارجی ش��رکت‬ ‫ن��ورد الومینیوم نیز در تکمیل این خبر در گفت وگو با‬ ‫اظهار می کند‪ :‬الومینیوم به عنوان فلزی که در‬ ‫طی��ف گوناگونی از صنایع کاربرد دارد‪ ،‬در کش��ورهای‬ ‫صنعتی همواره با تقاضای مطلوب روبه رو بوده اس��ت و‬ ‫توسعه اقدامات نواورانه مانند تولید خودروهای برقی در‬ ‫سطح جهان به رشد این تقاضا دامن می زند‪.‬‬ ‫این در حالی است که عالوه بر صنایع خودرو‪ ،‬انرژی‬ ‫و ساخت وساز‪ ،‬تقاضای صنعت بسته بندی هم به دلیل‬ ‫اجتناب از اس��تفاده از پالس��تیک‪ ،‬بیش��تر شده است‪.‬‬ ‫همچنین الومینیوم به دلیل تجدیدپذیر و سبک بودن‬ ‫در صنایع گوناگون‪ ،‬جایگزین مناسبی برای پالستیک‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬از طرفی دیگر سرانه مصرف الومینیوم‬ ‫در یک کش��ور نشان دهنده رشد اقتصادی ان است‪ .‬در‬ ‫نتیجه چون در س��طح جهان‪ ،‬امنیت و ثبات بیشتری‬ ‫نس��بت به چند س��ال گذشته برقرار ش��ده و به دنبال‬ ‫ان‪ ،‬رون��ق اقتصادی اتفاق افتاده اس��ت‪ ،‬چنین رویه ای‬ ‫می تواند به پیش��رفت صنایع و رش��د مصرف فلزات از‬ ‫جمل��ه الومینیوم بینجام��د‪ .‬نمونه ای از ای��ن ثبات را‬ ‫می توان در عراق عنوان کرد؛ وقتی این کشور به عنوان‬ ‫دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان در امنیت باش��د‪،‬‬ ‫صنایع ان توسعه خواهند یافت که به دنبال ان مصرف‬ ‫فلزات پای��ه از جمله الومینیوم توس��عه می یابد و رقم‬ ‫بزرگی را وارد اقتصاد جهانی می کند‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که با توج��ه به افزایش‬ ‫تقاضا برای الومینیوم و س��ایر فل��زات پایه مانند مس‪،‬‬ ‫ایا می توان امس��ال را همراه با رونق اقتصادی دانست‪،‬‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬این اتفاق بس��ته به این است که امریکا در‬ ‫اعمال سیاس��ت های تعرفه ای خود چه رویه ای را اتخاذ‬ ‫کند ت��ا امکان تب��ادالت اقتصادی در جهان اس��ان تر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ اعمال تعرفه امریکا بر لوله های نفتی‬ ‫وارداتی از کره جنوبی‬ ‫وزارت بازرگان��ی امریکا (‪ )USDOC‬موظف اس��ت هر س��ال‬ ‫براس��اس نرخ محصوالت‪ ،‬تعرفه های ض��د دامپینگی را با توجه به‬ ‫ت نخس��تین و دومین صادرکننده بزرگ به این کشور تنظیم‬ ‫قیم ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش چی�لان‪ ،‬این وزارتخانه به تازگی اعالم کرده از ژوئیه‬ ‫(نیمه خرداد تا نیمه تیر) امسال تعرفه های ضد دامپینگی را روی‬ ‫لوله ه��ای نفتی از کره جنوبی اعم��ال می کند و نرخ تعرفه اعمالی‬ ‫براس��اس نرخ صادراتی کره جنوبی به امریکا‪ ،‬بین ماه های دسامبر‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬ت��ا نوامب��ر ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی (نیم��ه دوم اذر ‪ ۱۳۹۵‬تا نیمه‬ ‫نخس��ت اذر ‪ )۱۳۹۶‬خواهد بود‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬درباره شرکت‬ ‫نکس تیل که بزرگ ترین شرکت صادرکننده خط لوله نفت کره ای‬ ‫به امریکاس��ت و از س��وی ایالت متحده امریکا به رسمیت شناخته‬ ‫ت فروش بسیار‬ ‫ش��د‪ ،‬وزارت بازرگانی به این نتیجه رس��ید که قیم ‬ ‫پایین اس��ت بنابرای��ن تعرفه ه��ای واردات از ان از ‪۳.۱۸‬درصد به‬ ‫‪ ۵۹.۰۹‬درصد افزایش یافت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬برای شرکت فوالد سی ا‬ ‫به عنوان دومین صادرکننده‪ ،‬میزان تعرفه واردات از ‪ ۸۱.۱۷‬درصد‬ ‫به ‪ ۲۶.۴۷‬درصد افزایش یافت و تعرفه برای شرکت فوالد هیوندای‬ ‫از ‪ ۷۷.۱۸‬درصد به ‪ ۴۱.۵۳‬درصد رسید‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1257‬‬ ‫پیاپی ‪2575‬‬ ‫بانک ها ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫ اموال مازاد دارند‬ ‫مکاتبه با ‪ 30‬نهاد‬ ‫برای حل مشکالت‬ ‫وانت بار ها‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫همزمان با سفر روحانی به عراق پرداخت تسهیالت ارزی صادرات خدمات تمدید شد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پروژه ساخت پل از سوی شرکت کیسون در عمان‬ ‫حس��ن روحان��ی‪ ،‬رئیس جمهوری ایران ام��روز برای‬ ‫نخس��تین بار در زمان ریاس��ت جمه��وری اش‪ ،‬به عراق‬ ‫م��ی رود تا نامش به عن��وان نخس��تین رئیس جمهوری‬ ‫خارج��ی ک��ه در دولت جدید ع��راق وارد این کش��ور‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ثب��ت ش��ود‪ .‬پیش از ای��ن‪« ،‬بره��م صالح»‬ ‫ن به‬ ‫رئیس جمه��وری ع��راق ‪ ۳‬ماه پیش یعن��ی ‪ 26‬ابا ‬ ‫تهران س��فر کرده ب��ود و پیش از او ه��م به طور مرتب‬ ‫مقام های عراقی به تهران س��فر کرده بودند اما تاکنون‬ ‫هیچ مقام ارش��دی از دولت ایران به این کش��ور س��فر‬ ‫نکرده بود‪ ،‬عالوه بر این ها‪ ،‬این س��فر به طور رسمی و به‬ ‫دعوت برهم صالح رئیس جمهوری و عادل عبدالمهدی‬ ‫نخست وزیر عراق انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫س��طح روابط تجاری غیرنفتی ای��ران و عراق به طور‬ ‫میانگین ‪ ۶‬میلیارد دالر و حجم همکاری های اقتصادی‬ ‫این دو کش��ور بیش از ‪12‬میلیارد دالر است‪ .‬همچنین‬ ‫س��االنه ‪ 5‬میلیون نفر از ایران و عراق برای گردشگری‬ ‫دینی‪ ،‬س��یاحتی ی��ا درمانی در حال رف��ت و امد بین‬ ‫دو کش��ور هس��تند‪ .‬ای��ران در حال حاضر تنها کش��ور‬ ‫تامین کننده انرژی ب��رق به میزان هزار و ‪ 350‬مگاوات‬ ‫در س��اعت برای عراق اس��ت و حجم صادرات گاز برای‬ ‫تامین ‪ ۳‬نیروگاه گازی تامی��ن برق در عراق نیز روزانه‬ ‫افزون بر ‪ 18‬میلیون مترمکعب اس��ت‪ .‬تاکنون فقط در‬ ‫زمین��ه انرژی‪ ،‬ایران حدود ‪ ۳‬میلی��ارد دالر طلب مالی‬ ‫از عراق دارد که با س��ازکار جدی��د مالی که به امضای‬ ‫رئیس��ان بانک مرکزی دو کش��ور در ‪ 16‬بهمن گذشته‬ ‫رسید و نیز تالش های دیگر‪ ۲ ،‬میلیارد ان پرداخت شد‬ ‫و باقیمانده ان نیز در مسیر پرداخت قرار دارد‪.‬‬ ‫در همین میان خبری مبنی بر افزایش دوره پرداخت‬ ‫تس��هیالت ارزی صادرات خدمات فنی و مهندس��ی به‬ ‫عراق با مصوبه هیات وزیران منتش��ر شد که در شرایط‬ ‫کنونی می تواند خبر خوشی برای فعاالن اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش گمرک ای��ران‪ ،‬تصویب نامه هی��ات وزیران‬ ‫درباره اص�لاح تصویب نامه موضوع اعطای تس��هیالت‬ ‫ارزی به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و‬ ‫مهندسی به کشور عراق ابالغ شد‪ .‬در ابالغیه معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری ب��ه وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی امده اس��ت‪ :‬در‬ ‫بند ‪ ۲‬تصویب نامه ش��ماره ‪ ۵۴۲۲۹‬ت‪/‬‏‪ ‬۹۹۱۰۹‬ه مورخ‬ ‫‪/۱۰‬‏‪/۰۸‬‏‪ ‬۱۳۹۶‬عبارت «برای مدت یک سال» به عبارت‬ ‫«برای مدت دو س��ال» اصالح می ش��ود‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫مطاب��ق این ابالغیه اعطای تس��هیالت ارزی حمایت از‬ ‫صادرکنندگان خدمات فنی و مهندس��ی به عراق به دو‬ ‫سال افزایش یافت‪.‬‬ ‫در ‪ ۸‬س��ال گذش��ته حجم مبادالت تج��اری ایران و‬ ‫ع��راق از ‪ 2‬میلی��ارد دالر به ‪ 14‬میلی��ارد دالر افزایش‬ ‫یاف��ت و عب��ور کامیون ه��ا در م��رز ش��لمچه از ‪100‬‬ ‫کامیون به ‪ 600‬کامیون در روز رس��یده اس��ت‪ .‬اگرچه‬ ‫ب��ا تحریم ه��ای یکجانبه امری��کا علیه ای��ران از میزان‬ ‫این روابط کاس��ته ش��ده اما هنوز در سطح قابل قبولی‬ ‫ب��وده و زمینه ه��ای توس��عه ان در حال فراهم ش��دن‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این زمینه می ت��وان به صادرات غیرنفتی ایران به‬ ‫کشورهای گوناگون در ‪ 10‬ماه گذشته اشاره کرد که در‬ ‫ان کشورهای چین و عراق با ‪ ۷.۵‬میلیارد دالر در صدر‬ ‫قرار دارند که این اماری قابل توجه به شمار می رود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در دیدار بین روحانی و برهم صالح‪،‬‬ ‫دو طرف بر گس��ترش روابط ت��ا ‪ 20‬میلیارد دالر تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیش از ‪ 40‬نمایشگاه ایرانی در عراق‬ ‫ایرج مسجدی‪ ،‬سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد‬ ‫گف��ت که س��فر روحانی به بغ��داد در برگیرنده امضای‬ ‫چند توافقنامه بین دو کشور جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫عراق اس��ت‪ .‬وی اضافه کرده این توافقنامه ها در زمینه‬ ‫ن ش��هر خرمش��هر و بصره‪ ،‬ایجاد و توسعه‬ ‫خط اهن بی ‬ ‫شهرک های صنعتی‪ ،‬روادید سفر بین دو کشور‪ ،‬مسائل‬ ‫گمرکی و همکاری های بهداشتی و پزشکی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مس��جدی تاکید کرد‪ :‬انتظار می رود‬ ‫س��فر روحانی به بغداد منجر به ارتقای روابط دو جانبه‬ ‫در بخش های گوناگون سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫اجتماعی شود‪.‬‬ ‫وی حجم پیش بینی ش��ده تب��ادالت تجاری بین دو‬ ‫کش��ور در اینده نزدیک را ‪ 20‬میلیارد دالر عنوان کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در حال حاضر عراق نخس��تین هدف صادرات‬ ‫کاالهای ایرانی اس��ت و از کشورهای چین و ترکیه در‬ ‫این زمینه پیش��ی گرفته است‪ .‬انتظار می رود تا مارس‬ ‫‪( 2020‬اول فروردی��ن ‪ )1399‬بی��ش از‪ 40‬نمایش��گاه‬ ‫اختصاصی ایرانی در عراق برگزار شود‪.‬‬ ‫وی میانگین افزایش ساالنه تبادالت تجاری را بین دو‬ ‫کش��ور ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر عنوان کرد و گفت که فروش‬ ‫ب��رق و گاز به ع��راق در افزایش این ن��رخ اثرگذار بوده‬ ‫است‪ .‬مسجدی در پاسخ به مطالبات بازرگانان و فعاالن‬ ‫اقتصادی درعراق درباره لغو روادید بین دو کشور گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر پیش نویس تس��هیل صدور روادید سفر‬ ‫بازرگان��ان و فعاالن بخش اقتص��ادی و صنعتی بین دو‬ ‫کشور تهیه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه بسته توسعه همکاری‬ ‫یک کان��ون تفکر و نهاد سیاس��ت پژوهی در نامه ای‬ ‫به رئیس جمهوری در اس��تانه سفر تیم اقتصادی دولت‬ ‫به عراق‪ ،‬یک بس��ته همکاری به منظور توسعه و تثبیت‬ ‫روابط اقتصادی میان دو کشور پیشنهاد داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در‬ ‫نامه ای به رئیس جمهوری در استانه سفر تیم اقتصادی‬ ‫دولت به عراق‪ ،‬یک بسته همکاری برای توسعه و تثبیت‬ ‫روابط اقتصادی میان دو کش��ور پیشنهاد داد که اجرای‬ ‫این بس��ته‪ ،‬صادرات ایران به عراق را س��االنه ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫دالر افزای��ش می دهد و ‪ ۱۵۰‬هزار ش��غل جدید در هر‬ ‫سال ایجاد می کند‪.‬‬ ‫در این نامه که در اس��تانه س��فر تیم اقتصادی دولت‬ ‫به عراق ارس��ال ش��ده‪ ،‬یک بس��ته هم��کاری میان دو‬ ‫کش��ور پیشنهاد شده اس��ت‪ .‬متن بسته پیشنهادی که‬ ‫به پیوس��ت نامه‪ ،‬ارس��ال و به دس��ت رئیس جمهوری‬ ‫رس��یده‪ ،‬به دلیل مسائل امنیتی‪-‬اقتصادی منتشر نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این نامه امده اس��ت‪ :‬کش��ور عراق در حال حاضر‬ ‫مهم ترین ش��ریک تجاری ایران به ش��مار می رود‪ .‬حجم‬ ‫صادرات غیرنفتی ایران به عراق در ‪ ۱۱‬ماه نخست سال‬ ‫ج��اری برابر ‪ ۸.۲‬میلیارد دالر و معادل ‪ ۲۱‬درصد از کل‬ ‫صادرات غیرنفتی کشور بوده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ۳.۵ ،‬میلیارد دالر گاز و برق و همچنین‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر خدمات فنی و مهندس��ی در‬ ‫مدت یادشده به عراق صادر شده است‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ 85‬درصدی سامانه جامع ارزی‬ ‫رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی از پیش��رفت ‪85‬درصدی‬ ‫س��امانه جامع ارزی خبر داد و گفت‪ :‬امس��ال تعامالت سامانه جامع‬ ‫ارزی با س��امانه جامع تجارت تکمیل ش��د‪ .‬علی رهبری درگفت وگو‬ ‫با ش��اتا با بیان اینکه سامانه جامع ارزی تاکنون ‪ 85‬درصد پیشرفت‬ ‫داش��ته است‪ ،‬گفت‪ :‬این سامانه امسال بیشترین پیشرفت را داشت و‬ ‫تعامالت ان با سامانه جامع تجارت تکمیل و به دلیل محدودیت های‬ ‫ارزی‪ ،‬س��امانه نیما هم در ان ایجاد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ایجاد سامانه‬ ‫«نیم��ا» یا «نظ��ام یکپارچه معام�لات ارزی» موجب ش��د بازرگان‬ ‫(واردکننده به عنوان متقاضی ارز و صادرکننده به عنوان عرضه کننده‬ ‫ارز) ص��راف و بانک عامل (ش��عبه ارزی) هر کدام در درگاه خود کار‬ ‫کنند‪ .‬بر این اس��اس معامالت ارزی در حوزه تجارت خارجی کشور‬ ‫شفاف و قابل سیاست گذاری و راهبری شد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه سامانه‬ ‫نیما ش��فافیت خوبی در کش��ور ایجاد کرده‪ ،‬گف��ت‪ :‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫اگر یک صرافی بیش از حد نرمال خرید ارز داش��ته باشد و متناسب‬ ‫با ان‪ ،‬فروش ارز نداش��ته باش��د‪ ،‬بانک مرکزی از طریق این س��امانه‬ ‫متوجه می ش��ود و می تواند دسترسی ان را برای خرید بیشتر ببندد‬ ‫و بع��د از عرضه ارزها دسترس��ی اش را برای خری��د باز کند‪ .‬در واقع‬ ‫این س��امانه کمک می کند عوامل نبود تعادل در بازار ارز شناسایی و‬ ‫مدیریت ش��وند‪ .‬این ترکیب قوی و تعامل بین سامانه ارزی و سامانه‬ ‫تجاری کشور امسال شکل گرفت و از مهر توانست معامالت ارزی را‬ ‫مدیریت و تعادل نس��بتا قابل قبولی در ب��ازار ارز ایجاد کند‪ .‬رهبری‬ ‫درباره س��امانه جامع گمرکی گفت‪ :‬این سامانه هم تاکنون پیشرفت‬ ‫‪75‬درصدی داشته است که بیشتر ایراداتش در زمینه تبادل اطالعات‬ ‫با سامانه های دیگر است که امیدوارم به زودی رفع شود‪ .‬وی سامانه‬ ‫جام��ع بیمه را دارای کمترین پیش��رفت دانس��ت و عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫س��امانه تاکنون ‪10‬درصد پیش��رفت داش��ته و باوجود پیگیری های‬ ‫مکرر‪ ،‬تبادل اطالعات مناسبی بین سامانه جامع بیمه (بیمه مرکزی)‬ ‫و سامانه جامع تجارت شکل نگرفته است‪.‬‬ ‫کاالهایی که از ایران به عراق صادر می ش��وند‪ ،‬به طور‬ ‫عمده کاالهای اشتغالزا و با ارزش افزوده باال هستند و به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬ارزیابی می شود بیش از یک میلیون شغل‬ ‫در ایران‪ ،‬وابسته به صادرات به عراق است‪.‬‬ ‫امارهای تجارت خارجی ایران در س��ال جاری حاکی‬ ‫از ان اس��ت که پس از اعمال دوباره تحریم های امریکا‪،‬‬ ‫صادرات غیرنفتی ایران به متحدان و وابستگان تجاری‬ ‫امریکا مانند ژاپن‪ ،‬کره جنوبی و اتحادیه اروپا به ش��دت‬ ‫کاهش پیدا کرده اس��ت؛ در مقابل ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫ایران به ع��راق در این مدت ‪ ۴۴‬درص��د افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬براساس امارها‪ ،‬صادرات غیرنفتی ایران در سال‬ ‫جاری ب��ه عراق بیش از ‪ ۸‬برابر صادرات غیرنفتی ایران‬ ‫به کل اتحادیه اروپا بوده است‪.‬‬ ‫وج��ه دیگر اهمیت عراق برای ایران‪ ،‬مربوط به بخش‬ ‫گردشگری است که منبع مهمی برای ورود ارز به کشور‬ ‫محسوب می ش��ود‪ .‬بیش از ‪ ۴۰‬درصد گردشگران وارد‬ ‫شده به ایران را اتباع عراقی تشکیل می دهند‪ .‬از ابتدای‬ ‫سال جاری تاکنون حدود ‪ ۳‬میلیون نفر از عراق به ایران‬ ‫امده ان��د که به طور تقریبی‪ ،‬معادل ورود ‪ ۳‬میلیارد دالر‬ ‫ارز به کشور است‪.‬‬ ‫ث��روت و منابع معدن��ی‪ ،‬موقعیت راهب��ردی و بازار‬ ‫بزرگ عراق سبب شده است که دشمنان و رقبای ایران‬ ‫برای افزایش سهم خود از بازار عراق و همچنین بیرون‬ ‫راندن ایران از این بازار راهبردی‪ ،‬به حمایت های ویژه از‬ ‫شرکت های خود در صادرات به عراق روی اورند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬امریکا با فش��ار سیاس��ی‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫صنعت برق عراق را در اختیار ش��رکت امریکایی جنرال‬ ‫الکتریک قرار داده و کشور ترکیه نیز به تنهایی‪ ،‬متعهد‬ ‫ب��ه ‪۵‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری در ع��راق در قالب‬ ‫اهدای وام به صادرکنندگان ترک فعال در این کش��ور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از انجا که جناب عالی و تیم همراه خود در استانه سفر‬ ‫به عراق به منظور توس��عه روابط اقتصادی با این کشور‬ ‫هس��تید‪ ،‬به پیوست پیش��نهادهایی در این راستا ارائه‬ ‫می ش��ود تا مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬پیش بینی می شود‬ ‫در صورت اجرای موارد ارائه ش��ده‪ ،‬همزمان با افزایش‬ ‫اورده اقتص��ادی عراق و ایجاد منفعت متقابل برای این‬ ‫کش��ور که روابط دوجانبه را تقوی��ت و تثبیت می کند‪،‬‬ ‫مجموع صادرات کاال و خدمات فنی و مهندس��ی ایران‬ ‫به عراق‪ ،‬س��االنه ‪ ۳‬میلیارد دالر افزایش یابد که معادل‬ ‫ایجاد حدود ‪ ۱۵۰‬هزار شغل در سال است‪.‬‬ ‫مع��اون پارلمانی رئیس جمه��وری با بیان اینکه‬ ‫دول��ت به تصمیم مجلس ش��ورای اس�لامی برای‬ ‫تصوی��ب طرح تفکی��ک وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت امیدوار است‪ ،‬گفت‪ :‬تشکیل وزارت بازرگانی‬ ‫سبب س��اماندهی بازار می ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫حس��ینعلی امیری اظهارک��رد‪ :‬در صورت تصویب‬ ‫این طرح و همراهی مجلس برای تش��کیل وزارت‬ ‫بازرگان��ی دولت نیز امادگی معرف��ی وزیر مربوط‬ ‫را ت��ا پیش از س��ال جدید دارد‪ .‬او اب��راز امیدواری‬ ‫کرد طرح تش��کیل وزارت بازرگانی هر چه سریع تر‬ ‫در دس��تور کار نمایندگان قرار گی��رد و تا پیش از‬ ‫شروع سال جدید تصویب شود‪ .‬معاون امور مجلس‬ ‫رئیس جمهوری یاداور ش��د‪ :‬طرح تشکیل وزارت‬ ‫بازرگان��ی تا حدود زیادی س��بب کاهش گرانی ها‬ ‫و س��امان یافتن بازار خواهد ش��د‪ .‬به نظر می رسد‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس به ویژه کمیس��یون های مربوط‬ ‫با توجه به وضعیت کنونی بازار و همچنین کمک به‬ ‫بهبود معیش��ت و رفاه مردم به طرح تشکیل وزارت‬ ‫بازرگانی مصمم هستند‪ .‬امیری ادامه داد‪ :‬دولت به‬ ‫این نتیجه رسیده که بخش عمده ای از نگرانی های‬ ‫مردم نس��بت به وضعیت ب��ازار و نبود نظارت کافی‬ ‫در زمین��ه توزیع برخی اقالم ضروری مردم ناش��ی‬ ‫از نب��ود مدیری��ت واحد در این حوزه اس��ت‪ .‬وی از‬ ‫ه��م گس��یختگی و پراکندگی وظای��ف در حوزه‬ ‫امور بازرگانی را یاداور ش��د و افزود‪ :‬بخشی از امور‬ ‫بازرگانی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بخشی‬ ‫دیگر در وزارت جهادکشاورزی خالصه شده است‪.‬‬ ‫از سویی نبود مدیریت واحد و منسجم برای کنترل‬ ‫و س��اماندهی بازار در چند ما ه گذش��ته مش��هود و‬ ‫محسوس است‪.‬‬ ‫کره‪ ،‬چای و حبوبات مشمول‬ ‫تخصیص ارز دولتی‬ ‫اعطای تسهیالت‬ ‫ارزی حمایت از‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫خدمات فنی‬ ‫مهندسی به‬ ‫عراق به دو سال‬ ‫افزایش یافت‬ ‫منعی برای واردات گوشی تلفن همراه مسافری وجود ندارد‬ ‫مدیرکل دفتر امور خدم��ات بازرگانی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره ش��رایط رجیستری گوشی های‬ ‫وارداتی از طریق مسافری گفت‪ :‬رجیستری گوشی های‬ ‫همراه مس��افری باید با پرداخت حقوق و عوارض و ثبت‬ ‫در سامانه گمرک انجام شود‪.‬‬ ‫«محمد قبله» در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬رجیس��تری‬ ‫گوش��ی تلفن همراه تغییری را تجربه نکرده و عملیات‬ ‫رجیس��تری همچنان در حال انجام اس��ت‪ .‬وی درباره‬ ‫دالیل اختالل ایجاد ش��ده در ای��ن بازار گفت‪ :‬از حدود‬ ‫یک هفته پیش سامانه گمرک و سامانه نیروی انتظامی‬ ‫ب��ه یکدیگر وصل ش��د ت��ا از این طری��ق هویت واقعی‬ ‫مسافران مشخص شود‪ .‬قبله درباره اختالل رخ داده در‬ ‫بازار گوش��ی تلفن همراه و انتشار شایعاتی درباره توقف‬ ‫رجیستری گوش��ی های مس��افری تصریح کرد‪ :‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت به س��رعت موض��وع را مورد‬ ‫بررسی قرار داد‪ ،‬زیرا عملیات رجیستری به هیچ عنوان‬ ‫متوقف نشده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه روزهای پایان س��ال فصل خرید‬ ‫گوش��ی است‪ ،‬به گمرک اعالم شد تا زمانی که عملیات‬ ‫ساماندهی بازار با تشکیل‬ ‫وزارت بازرگانی‬ ‫ارتباط این ‪ 2‬س��امانه (یعنی س��امانه گمرک و سامانه‬ ‫نیروی انتظامی) به ش��کل کامل اتفاق نیفتاده‪ ،‬وضعیت‬ ‫به روال سابق ادامه یابد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬پیاده سازی عملیات از زمانی‬ ‫اغاز می ش��ود که مش��کالت در این بخش برطرف شده‬ ‫باشد‪ .‬پس از ثبت مشخصات گوشی در سامانه گمرک‪،‬‬ ‫این مش��خصات به س��امانه «همتا» (س��امانه هوشمند‬ ‫مدیری��ت تجهی��زات ارتباطی) برای رجیس��تری اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ ۸ :‬ردیف از‬ ‫کد تعرفه گ��روه کاالیی اول مش��مول دریافت ارز‬ ‫دولتی اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬به نقل از صداوسیما‪،‬‬ ‫رضا رحمانی درپاس��خ به نام��ه عبدالناصر همتی‪،‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرک��زی مبنی ب��ر تغییر تعرفه‬ ‫واردات ‪ ۱۰‬ک��د از گ��روه کاالی��ی اولوی��ت یک‪ ،‬با‬ ‫هدف س��اماندهی و مدیریت ب��ازار ارز اعالم کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬با توجه به درخواس��ت دوباره وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬تقاضا می ش��ود ‪ ۸‬کد تعرف��ه از گروه‬ ‫کاالیی یادش��ده براس��اس روال س��ابق جزو گروه‬ ‫کاالیی اولویت نخس��ت قرارگی��رد‪ .‬در جدولی که‬ ‫به پیوست نامه رحمانی منتشرشده‪ ،‬اقالمی مانند‬ ‫کره بس��ته بندی در قالب بس��ته های بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫گ��رم‪ ،‬لپه‪ ،‬انواع نخود رس��می‪ ،‬لوبیا قرمز کوچک‪،‬‬ ‫لوبی��ا چیتی‪ ،‬عدس‪ ،‬چای کوبیده در بس��ته بندی‬ ‫غیرخرده فروش��ی و سایر انواع چای در بسته بندی‬ ‫بی��ش از ‪ ۳‬کیلوگرم‪ ،‬همچنان ج��زو گروه کاالیی‬ ‫اول و مش��مول تخصی��ص ارز دولتی با نرخ ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی قرارگرفته اس��ت‪ .‬پی��ش از این رئیس کل‬ ‫بان��ک مرکزی با هدف س��اماندهی و مدیریت بازار‬ ‫ارز از وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت خواس��ته‬ ‫بود در برخی اقالم مش��مول گ��روه کاالیی اولویت‬ ‫نخس��ت‪ ،‬تجدیدنظر کند‪ .‬براس��اس مصوبه هیات‬ ‫وزی��ران کااله��ای وارداتی ب��ه ‪ 3‬اولویت کاالهای‬ ‫اساس��ی‪ ،‬کاالهای واس��طه ای و کاالهای مصرفی‬ ‫تفکیک شده که بر این اساس کاالهای گروه یک با‬ ‫تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ثبت سفارش می شود‪.‬‬ ‫حمایت دولت‬ ‫از اشتغال مولد‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت ایران در‬ ‫بازدید از شرکت محورسازان و خودروهای تجاری‬ ‫کوماتسو از رویکرد دولت در راستای حفظ و حمایت‬ ‫از اش��تغال مولد خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬محمدرضا مودودی‪،‬‬ ‫در این بازدید اظهارکرد‪ :‬در شرایطی که بسیاری از‬ ‫ش��رکت های خارجی به واسطه تحریم بازار ایران را‬ ‫ترک کرده اند‪ ،‬باید مش��خص شود که بازار ایران تا‬ ‫چه حد برای شرکت های خارجی اهمیت دارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اصوال با این تصور نادرس��ت روبه رو هستیم‬ ‫که ش��رکت های خارجی در شرایط عادی به دنبال‬ ‫بازار جذاب ایران باش��ند و به دنبال هر بحران عزم‬ ‫خروج کرده و روابط خود را با تولیدکنندگان داخلی‬ ‫قطع کرده و اهمیتی برای ضرر و زیان شرکت های‬ ‫داخلی قائل نباش��ند‪ .‬مودودی تاکید کرد‪ :‬به زودی‬ ‫مراتب اعت��راض وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫به طور رس��می به این ش��رکت ها اعالم خواهد شد‬ ‫و عملک��رد این ش��رکت ها در دوران س��خت ایران‬ ‫م�لاک همکاری اینده خواهد بود‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫خط تولید کوماتسو و کیاموتورز به دلیل کمبود در‬ ‫تامین قطعه با ظرفیت بسیار پایینی فعال هستند و‬ ‫هزینه تامین قطعات به دلیل نبودن رابطه مستقیم‬ ‫با هزینه های بیشتری انجام می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گام جدید در حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی‬ ‫اجرای بسته توسعه همکاری صادرات ایران به عراق را ساالنه‬ ‫‪ ۳‬میلیارد دالر افزایش می دهد و ‪ ۱۵۰‬هزار شغل جدید در هر‬ ‫سال ایجاد می کند‬ ‫‪7‬‬ ‫کلید حل مشکالت‬ ‫در دست دولت است‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1257‬‬ ‫پیاپی ‪2575‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫پای تاکسی ها به باربری باز شد‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم برنامه ریزی‬ ‫منطبق با‬ ‫ساختار های‬ ‫موجود‬ ‫مکاتبه با ‪ 30‬نهاد برای حل مشکالت وانت بار ها‬ ‫رسول جهانگیری‬ ‫عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مشکالت اتحادیه‬ ‫داوود محمدی‬ ‫مجید صباغچی‬ ‫خبر‬ ‫هشدار صنفی نسبت به‬ ‫ضایعات و باطله های چاپی‬ ‫رئیس اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران گفت‪:‬‬ ‫کاغذ در کشور به اندازه کافی موجود است‪ ،‬اما نرخ‬ ‫ان باالس��ت که این موضوع با مدیریت و تطبیق با‬ ‫برنامه های دولت‪ ،‬قابل کنترل است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی ات��اق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬ایرج اس��تادعلینقی‪ ،‬رئیس اتحادیه صنف‬ ‫چاپخانه داران تهران اظهارکرد‪ :‬شرایط چاپ مانند‬ ‫دیگر مش��اغل با بحران روبه رو ش��ده اس��ت؛ ما در‬ ‫شرایط جنگی هس��تیم و شرایط جنگی اقتضائات‬ ‫خاص خود را پذیرا است‪.‬‬ ‫در دوران اقتصاد جنگی‪ ،‬ش��رایط مساوی برقرار‬ ‫نیس��ت و به هر نقطه ای که بحرانی می شود‪ ،‬بیشتر‬ ‫رس��یدگی می کنن��د‪ .‬تمامی صنوفی ک��ه با ما هم‬ ‫ردیف هستند‪ ،‬دچار مشکل و بحران هستند‪.‬‬ ‫ژ ما کمب��ود کاغذ و سفارش��ات چاپ��ی داریم؛‬ ‫همچنین کارخانه هایی که باید سفارش کار چاپی‬ ‫بدهن��د‪ ،‬به دلیل نداش��تن مواد اولی��ه کافی دچار‬ ‫کمبود سفارش کار چاپی هستند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه چاپ بیان کرد‪ :‬به تمامی صنوف‬ ‫و کس��انی که هر موادی را در اختیار دارند‪ ،‬توصیه‬ ‫می کنی��م از اس��راف و دور ریخت��ن دوری کنند و‬ ‫ش��رایطی را ب��رای کاهش باطله های چاپی ش��ان‬ ‫در نظ��ر بگیرند چ��ون ضایعات انه��ا قابل جبران‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر س��فارش های خارج��ی م��ا ب��ا‬ ‫مشکالت عدیده ای همراه است یعنی صرف اینکه‬ ‫م��ا کاالیی را تقاضا و هزینه ان را نیز پرداخت کنیم‬ ‫در خارج از کش��ور رفتار خوشی با ما ندارند و دلیل‬ ‫این موضوع‪ ،‬جنگ اقتصادی است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬در زمان جنگ بسیاری از عوامل‬ ‫به یکدیگر مرتبط می ش��وند؛ بنابراین نخست باید‬ ‫صرفه جویی نهادینه شود‪.‬‬ ‫به گفته علینقی شرایط ویژه ایجاد شده که همه‬ ‫باید برای اینکه پیش��رفت بیش��تری داشته باشند‬ ‫باید خود را با این شرایط وفق دهند‪.‬‬ ‫وی س��ود منصفان��ه را بی��ن ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬دومین پیش��نهاد این اس��ت که‬ ‫هم��ه با یکدیگر همراهی داش��ته باش��ند تا کارها‬ ‫بهت��ر پیش رود؛ ب��ه عبارت دیگر کااله��ا را با نرخ‬ ‫مناسب عرضه کنند یعنی اگر با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫کاالی��ی را وارد کرده ان��د‪ ،‬ب��ا هم��ان مبلغ عرضه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اگر همه دس��ت به دست هم بدهند و از یک روند‬ ‫عادالنه اس��تفاده کنند‪ ،‬ممکن است مملکت دیرتر‬ ‫زمین بخورد و با مشکالت روبه رو شود‪.‬‬ ‫حمل بار و کاالی س��بک ش��هری در تهران و البته‬ ‫ش��اخه های دیگر حمل ونقل در اصناف دچار مشکالت‬ ‫چندگانه ای ش��ده اند که به نظر می رسد تنها به دست‬ ‫دولت حل ش��دنی است‪ .‬پیش تر اس��حاق جهانگیری‪،‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری‪ ،‬دس��تور رس��یدگی به‬ ‫ای��ن موضوع را ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫وزارت کشور داده بود اما با وجود اهمیت و دربرگیری‬ ‫ب��االی این ماجرا‪ ،‬هنوز ای��ن وزارتخانه ها اقدام موثری‬ ‫انج��ام نداده اند و م��اده ‪ ۳۱‬و ‪ ۳۲‬راهنمایی و رانندگی‬ ‫ب��ا ابهام های زیادی به حال خود رها ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫همی��ن جهت‪ ،‬ش��هرداری تهران به نح��وی که مورد‬ ‫تایید اتحادیه های حوزه حمل ونقل نیس��ت‪ ،‬مش��غول‬ ‫ساماندهی حمل ونقل شهر است‪.‬‬ ‫اکرم نورخدا‬ ‫فاطمه شیری‬ ‫حسین یادگاری‬ ‫رئیس اتحادیه حمل ونقل بار و کاالی سبک شهری‬ ‫و پی��ک موتوری تهران درباره مش��کالت این اتحادیه‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۳‬ماه اس��ت که مسئولیت این اتحادیه را‬ ‫برعهده گرفتم اما ‪ ۱۷‬سال است که در بدنه این صنف‬ ‫هس��تم و از جزئیات امور با خبر بوده ام‪ .‬این اتحادیه با‬ ‫مش��کالت زیادی روبه رو است که می توان انها را به ‪۳‬‬ ‫دسته کلی تقسیم کرد‪.‬‬ ‫داوود محمدی در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫ادامه‬ ‫داد‪ :‬نخس��تین مشکل اتحادیه این اس��ت که ساختار‬ ‫اینجا در دوره ریاست پیشین به طور کامل بهم خورده‬ ‫اس��ت و به دلیل بی توجهی ب��ه ظرفیت های اتحادیه و‬ ‫اجرای قوانین با مشکالت مالی زیادی روبه رو شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دومین مش��کل نیز این اس��ت که دچار‬ ‫بهم ریختگی صنفی ش��ده ایم؛ چراک��ه به دالیل درون‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬برخ��ی رانندگان ج��ذب نهاده��ای دیگر‬ ‫(ش��هرداری و ش��رکت های زیرمجموعه ان) ش��ده اند‬ ‫و ح��اال انجا م��ورد اجحاف قرار می گیرند‪ .‬بخش��ی از‬ ‫رانن��دگان نیز به دلیل مش��کالتی که اتحادیه داش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬این ش��غل را کنار گذاش��ته اند و وارد کارهای‬ ‫غیرتخصص��ی ش��ده اند و مش��کل س��وم بی توجه��ی‬ ‫سازمان های مسئول نسبت به این صنف است‪.‬‬ ‫محم��دی گفت‪ :‬درباره مش��کالتی که داریم با بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬نهاد مکاتبه داش��ته ایم و مش��کالت مان را بیان‬ ‫کرده ای��م‪ .‬ای��ن اتحادیه درحال حاض��ر نمی تواند برای‬ ‫اعض��ای خود پروانه کس��ب صادر کند‪ ،‬ب��ا بدهی های‬ ‫ب��زرگ روبه رو اس��ت‪ ،‬ام��کان درامدزایی ن��دارد و از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬ش��هرداری در تالش اس��ت تا اختیارات‬ ‫ای��ن اتحادیه را به دس��ت بگیرد‪ .‬ما اعتق��اد داریم که‬ ‫بیشترین س��هم از اشتغالزایی را بخش خصوصی دارد‪.‬‬ ‫بزرگ ترین تش��کل بخش خصوصی اصناف هستند و‬ ‫حدود ‪ ۷.۵‬میلیون نفر در این بخش اشتغال دارند‪ .‬ایا‬ ‫هم��ان توجهی که به ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی می شود به بخش اصناف هم می شود؟ پاسخ‬ ‫این پرسش منفی است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬تعداد اعض��ای این صن��ف به طور‬ ‫رس��می ‪ ۱۵‬هزار و به طور غیررس��می ‪ ۳۰‬هزار واحد‬ ‫اس��ت که در واقع این افراد نتوانس��ته اند جواز کسب‬ ‫بگیرن��د‪ .‬اهمیت صدور پروانه کس��ب ب��رای این افراد‬ ‫انجا است که بدانیم مدیریت درست بخش حمل ونقل‬ ‫درون ش��هری می توان��د در کاه��ش الودگ��ی ه��وا و‬ ‫الودگ��ی صوتی‪ ،‬نقش افرین باش��د و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫در حمل ونق��ل موث��ر و ش��کل گیری خرده فرهنگ ها‬ ‫تاثیر گذار است اما درحال حاضر توجهی به این اتحادیه‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫پرس��ش ما این اس��ت که ایا قدرتمند ش��دن یک‬ ‫اتحادیه دارای س��ابقه روش��ن و قوانین مشخص بهتر‬ ‫است یا شکل گیری یک شرکت خصوصی زیرمجموعه‬ ‫یک نهاد (شهرداری) به صالح است؟‬ ‫رئیس اتحادیه حمل ونقل بار و کاالی سبک شهری‬ ‫و پی��ک موتوری ته��ران اظهارکرد‪ :‬برخ��ی مقامات و‬ ‫نهادهای باالدس��تی مساعدت هایی داشته و پاسخ های‬ ‫مثبتی داده اند‪ .‬توصیه کرده و حتی دستور داده اند اما‬ ‫نتیجه ای تا کنون نداش��ته است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬سوم‬ ‫اس��فند ‪ ۹۵‬دی��وان عدالت اداری ب��ر غیرقانونی بودن‬ ‫«صادر نشدن پروانه کسب سیار» رای دارد اما سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تهران و هیات عالی نظارت بر‬ ‫ام��ور صنفی تا امروز با وج��ود تاکیدی که بر کمک به‬ ‫این صنف دارند‪ ،‬صدور پروانه کسب را برای واحدهای‬ ‫صنفی این اتحادیه ممکن نکرده اند و به این ترتیب این‬ ‫اتحادیه نمی تواند عضوگیری کند‪.‬‬ ‫ظ مالی بس��یار‬ ‫محمدی گف��ت‪ :‬این اتحادیه به لحا ‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫این ی��ک واقعیت تاس��ف برانگیز اس��ت اما‬ ‫بدنه اصن��اف محل تجمع جامعه بیکار ش��ده‬ ‫است‪ .‬به طوری که هر کسی که بیکار می شود‪،‬‬ ‫به دنبال اشتغال در اصناف است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫بدنه اصناف بزرگ شده و به نوعی پناه بیکاران‬ ‫اس��ت‪ .‬ح��ال اینکه گاهی سیاس��ت های کالن‬ ‫موجب بیکاری اصناف می شود‪.‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه‪ ،‬مدت��ی اس��ت افزای��ش‬ ‫فروش��گاه های بزرگ و زنجی��ره ای در اقتصاد‬ ‫ما دنبال می ش��ود‪ .‬داشتن فروشگاه های بزرگ‬ ‫مزیت های��ی دارد که از ان با خبر هس��تیم اما‬ ‫مناسب س��اختار شهرها و س��اختار اقتصادی‬ ‫م��ا نیس��ت‪ .‬در واق��ع وقتی تصمیم ب��ه کاری‬ ‫می گیریم باید ببینیم اثار ان در جامعه چگونه‬ ‫است‪ .‬ساخت وس��از شهری و س��اختار صنفی‬ ‫کش��ور ما بر پای��ه واحد های صنف��ی خطی و‬ ‫طولی بنا ش��ده و توس��عه یافته؛ یعنی ساختار‬ ‫شهرسازی ما به گونه ای اس��ت که ما ناگزیریم‬ ‫به س��مت واحد های صنفی کوچک و گوناگون‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫س��اختار اقتص��ادی کش��ور هم ب��ر مبنای‬ ‫واحد ه��ای صنفی خرد و کوچ��ک و گوناگون‬ ‫بوده و به طور خطی و طولی در کل استان های‬ ‫کشور توسعه پیدا کرده است‪ .‬پس نمی توان به‬ ‫فروش��گاه های بزرگ امیدوار بود‪ .‬این شرایطی‬ ‫اس��ت که به ما به ارث رس��یده و روشن است‬ ‫که باید سیاس��ت های کالن بازار براساس بستر‬ ‫موجود تعیی��ن کنیم‪ .‬بنابراین فروش��گاه های‬ ‫بزرگ‪ ،‬س��اختار اقتصادی صنفی شهرها را بهم‬ ‫خواهند زد و با راه اندازی هر کدام از انها بیش‬ ‫از ‪۱۵۰‬واح��د صنفی از بین رفت��ه و خود این‬ ‫موضوع موجب رش��د دستفروشی می شود‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬این دستفروش��ان برای مدیریت شهری‬ ‫ایجاد دردس��ر می کنند‪ .‬بنابراین بدیهی اس��ت‬ ‫که در مدیریت اقتصادی کشور باید برنامه هایی‬ ‫متناسب با ساختارهای موجود داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اتحادیه حمل ونقل بار و کاالی سبک شهری درحال حاضر نمی تواند‬ ‫برای اعضای خود پروانه کسب صادر کند‪ ،‬با بدهی های بزرگ روبه رو‬ ‫است‪ ،‬امکان درامدزایی ندارد و از سوی دیگر‪ ،‬شهرداری در تالش‬ ‫است تا اختیارات این اتحادیه را به دست بگیرد‬ ‫ضعیف اس��ت‪ .‬در بدو پذیرش مس��ئولیت این اتحادیه‬ ‫از س��وی من‪ ،‬این اتحادیه یک میلیارد و ‪ ۶۵۰‬میلیون‬ ‫تومان بدهی داش��ت‪ .‬درحال حاضر بیشتر این بدهی را‬ ‫پرداخ��ت کرده ای��م و از انجایی که اج��ازه درامدزایی‬ ‫و ص��دور پروانه نداریم‪ ،‬به این ترتی��ب دیگر پولی در‬ ‫اتحادیه نداریم که هزینه رس��یدگی به امور واحد های‬ ‫زیرمجموع��ه کنی��م‪ ،‬کارمند بگیریم ی��ا حقوق هیات‬ ‫مدیره را از ان برداشت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 140‬نامه نوشتیم‬ ‫رئیس اتحادیه حمل ونقل بار و کاالی سبک شهری‬ ‫و پی��ک موتوری تهران ادامه داد‪ :‬در همین مدت چند‬ ‫ماهه‪ ،‬حدود ‪ ۱۴۰‬نامه به نهادهای گوناگون نوش��تیم‪.‬‬ ‫موضوع های��ی ک��ه در این نامه ها دنب��ال می کنیم این‬ ‫است که اجازه صدور پروانه کسب را مانند هر اتحادیه‬ ‫دیگ��ری به ما بدهند ت��ا عضوگیری ک��رده‪ ،‬درامدی‬ ‫برای اتحادیه ایجاد کنی��م و این بدهی ها را بدهیم‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬درحال حاضر این اتحادیه نمی تواند به طور‬ ‫مس��تقل نامه تعویض پالک برای خودروهای تعویضی‬ ‫صادر کند؛ نمی تواند مبلغ طرح ترافیک رانندگان خود‬ ‫را مانند سال های قبل مبلغی ثابت تعیین کند‪ .‬مشکل‬ ‫صدور باربرگ داریم و همچنین با مشکل بیمه نشدن‬ ‫رانندگان وانت بار و پیک موتوری روبه رو شده ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��هرداری می خواه��د ‪ ۷‬صن��ف‬ ‫حمل ونق��ل را زیرپوش��ش خ��ود بب��رد‪ .‬به عن��وان‬ ‫اتحادی��ه نمی توانیم به واحد ش��ماره گذاری ناجا نامه‬ ‫بزنیم ت��ا رانن��دگان تعویض پالک کنند‪ .‬ش��هرداری‬ ‫می گوی��د اص�لا ای��ن موض��وع ب��ه اصن��اف ارتباطی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫در حال��ی که ما از س��ال ‪ ۶۱‬تفاهمنام��ه ای با اداره‬ ‫راهنمایی و رانندگی امضا کردیم که تمام ماشین های‬ ‫فرس��وده و افرادی ک��ه می خواهند حمل ونقل عمومی‬ ‫انج��ام دهند‪ ،‬بای��د از اتحادیه نام��ه بگیرند تا تعویض‬ ‫پالک ش��ان انجام ش��ود اما درحال حاضر‪ ،‬ش��هرداری‬ ‫می خواهد با موازی کاری در امور اتحادیه دخالت کند‪.‬‬ ‫این یکی از کارهایی اس��ت که ش��هرداری در راستای‬ ‫تضعیف قدرت اتحادیه انجام می دهد‪.‬‬ ‫محم��دی گف��ت‪ :‬حرف ما این اس��ت ک��ه مدیریت‬ ‫تاکس��ی بار و پی��ک موتوری ب��ا این اتحادیه اس��ت‪.‬‬ ‫ون های��ی که تحت نظر اتحادی��ه‪ ،‬بار حمل می کنند و‬ ‫جواز سیار داشته باشند را تاکسی بار می نامند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه حمل ونقل بار و کاالی سبک شهری‬ ‫و پیک موتوری تهران اظهارکرد‪ :‬ما درخواس��ت داریم‬ ‫اتاق اصناف تهران و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫ما حمایت کنند‪ .‬البته این مشکل تنها در تهران پیش‬ ‫نیامده اس��ت و شهرهای دیگر نیز با شهرداری ها دچار‬ ‫مشکل شده اند‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬در چند ماه گذش��ته‪ ،‬مش��کل‬ ‫الس��تیک رانندگان از س��وی تعدادی از مس��ئوالن و‬ ‫ک رفع ش��ده و یک س��ری‬ ‫ریاس��ت اتحادیه الس��تی ‬ ‫الس��تیک در اختی��ار اصناف گذاش��تند و م��ا حواله‬ ‫الستیک دولتی می دهیم و از اتحادیه الستیک تحویل‬ ‫می گیریم‪ .‬حدود ‪ ۷۰‬هزار تومان زیر نرخ بازار الستیک‬ ‫تحویل می گیریم‪ .‬برای این اقدام بس��یار سپاسگزاریم‪،‬‬ ‫اما این حمایت کافی نیست‪ .‬هر راننده وانت برای بیمه‬ ‫بای��د ‪ ۴۰۰‬ه��زار تومان‪ ۴ ،‬میلیون توم��ان برای طرح‬ ‫ترافیک و برای عوارض ‪ ۳‬میلیون تومان بپردازد و این‬ ‫در حالی اس��ت که فعالیت صنفی انها با رکود روبه رو‬ ‫است‪.‬‬ ‫محم��دی تصری��ح ک��رد‪ :‬وانت باره��ا نمی توانند در‬ ‫مح��دوده طرح ترافی��ک تردد کنند و ب��ه این جهت‪،‬‬ ‫تاکسی ها و ون ها به حمل بار در منطقه طرح ترافیک‬ ‫مشغول شده اند‪ .‬در حالی که این تاکسی ها و ون ها باید‬ ‫مسافر جابه جا کنند‪ .‬حتی دیده شده‪ ،‬میله ‪ 6‬متری در‬ ‫خیابان پامنار جابه جا می کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه حمل ونقل بار و کاالی سبک شهری‬ ‫و پیک موت��وری تهران گفت‪ :‬حس��ن نیت این صنف‬ ‫ثابت ش��ده اس��ت‪ ۱۲ .‬بهمن‪ ،‬هزار وانت در مرقد امام‬ ‫(ره) حضور داش��تند‪ .‬این صن��ف ‪ ۲۲‬بهمن از میدان‬ ‫فردوس��ی تا ازادی راهپیمایی برگزار کرد‪ .‬عکس ها و‬ ‫فیلم ها موجود اس��ت‪ .‬در همین م��دت محدودی که‬ ‫ریاس��ت اتحادیه به من واگذار شده‪ ۲ ،‬سری جهیزیه‬ ‫به طور رایگان برای بسیج اصناف حمل شده که هزینه‬ ‫ان ش��اید ‪ ۱۰‬میلیون تومان می شده است‪ .‬این صنف‪،‬‬ ‫صنف با معرفتی اس��ت اما دارند ب��ا انها با بی معرفتی‬ ‫برخورد می کنند‪ .‬محمدی گفت‪ :‬خواسته ما این است‬ ‫که اگر مقامات باالدستی دس��توری داده اند‪ ،‬پیگیری‬ ‫اجرای این دستورات و قوانین را به وادی زمان نسپارند‬ ‫چراکه مش��کالت این صن��ف در اوج خود ب��وده و به‬ ‫فوریت رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹موجودی حساب اتحادیه‪ ،‬زیر صفر است‬ ‫مجید صباغچی‪ ،‬خزانه دار این اتحادیه نیز به‬ ‫گفت‪ :‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت تهران اجازه‬ ‫صدور جواز کس��ب س��یار به این اتحادی��ه نمی دهد‪.‬‬ ‫رانندگان از بیمه تامین اجتماعی و ماشین های انها از‬ ‫بیمه شخص ثالث بی بهره مانده اند‪ .‬بازسازی ناوگان ها‬ ‫دچار مش��کل اس��ت‪ .‬محدودیت های ط��رح ترافیک‬ ‫موجب ش��ده که نتوانی��م در محدوده ای��ن طرح کار‬ ‫کنیم‪ .‬اتحادیه در ابتدای واگذاری به رئیس جدید‪ ،‬یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون موجودی داش��ت اما بیشتر از‬ ‫این مبلغ‪ ،‬بدهی داش��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬این بدهی ها‬ ‫س��اختار مجموعه را به��م زده اس��ت و درحال حاضر‬ ‫موجودی مالی اتحادیه زیر صفر اس��ت و اتاق اصناف‪،‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت مش��کل ما را حل‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬سال رانندگی بدون بیمه‬ ‫اک��رم نورخ��دا از کارمن��دان ای��ن اتحادی��ه نیز در‬ ‫تور دانشگاه تهران برگزار می شود‬ ‫تور دانش��گاه تهران برای نخس��تین بار از س��وی موسسه‬ ‫تهران شناس��ی روز چهارش��نبه ‪ ۲۲‬اس��فند ‪ 97‬از س��اعت‬ ‫‪ ۹‬ت��ا ‪ ۱۵‬و ب��ا هدف م��رور تاریخچ��ه و بازدی��د از عناصر‬ ‫معماری‪ ،‬فرهنگی و علمی نخس��تین دانشگاه کشور برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در ای��ن برنام��ه سوس��ن اصیل��ی‪،‬‬ ‫مع��اون فن��ی کتابخانه مرک��زی و مول��ف کتاب «اس��ناد‬ ‫تاریخ��ی دانش��گاه ته��ران» ب��ه م��رور تاری��خ دانش��گاه‬ ‫ته��ران خواهن��د پرداخت و از ای��ن موارد بازدی��د خواهید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نس��خه خطی پنج گنج نظامی گنجوی (ثبت شده در اثار‬ ‫جهانی یونسکو)؛ موزه جانورشناسی(دارای ‪۲۷‬هزار نوع جانور‬ ‫که برخی به طور کامل منقرض ش��ده اند؛ اسکلت منحصر به‬ ‫فرد یک نهنگ‪ ،‬اس��کلت انس��ان ‪۶‬هزار‪ ۸۰۰‬ساله و‪)...‬؛ موزه‬ ‫زمین شناس��ی (با نمونه های منحصر به فرد)‪ ،‬محل شهادت‬ ‫‪۳‬دانش��جو در ‪ ۱۳‬اذر ‪ ۱۳۳۲‬همزم��ان با امدن نیکس��ون‬ ‫به ایران و نامیده ش��دن روز دانش��جو از ان پس؛ مجس��مه‬ ‫فردوسی اهدایی پارسیان هند (زرتشتیان هندی ایرانی تبار)؛‬ ‫کتابخان��ه دانش��گاه تهران( بخ��ش مرمت‪ ،‬ایران شناس��ی‪،‬‬ ‫نس��خه های خط��ی و‪)...‬؛ تاالر نفی��س( مجموعه کتاب های‬ ‫نفیس اهدایی فرهیختگان و اندیشمندان به دانشگاه تهران)؛‬ ‫مس��جد دانش��گاه تهران اثر عبدالعزی��ز فرمانفرماییان؛ اثار‬ ‫معماری ماکس��یم سیرو‪ ،‬بهمن پاک نیا‪ ،‬کوروش فرزامی و‪...‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫گفت وگو با خبرنگار‬ ‫گفت‪ ۱۶ :‬س��ال است که‬ ‫در این اتحادیه مش��غول به کار هس��تم و از مشکالت‬ ‫موج��ود ب��ا خبر هس��تم‪ .‬رانندگان��ی که ب��ه اتحادیه‬ ‫مراجعه می کنند‪ ،‬مشکالت بسیار زیادی دارند‪ .‬یکی از‬ ‫مش��کالتی که دارند درباره طرح ترافیک است که نرخ‬ ‫ان برای رانندگان بس��یار باال رفته است‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که تردد این اف��راد در محدوده طرح‪ ،‬الزمه کار‬ ‫انها اس��ت و هزینه های طرح ترافیک برای انها بسیار‬ ‫س��نگین اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ارب��اب رجوع های ما از‬ ‫نظر بیمه تامین اجتماعی‪ ۴ ،‬س��ال است دچار مشکل‬ ‫شده اند‪ .‬تعداد واحدهایی که این مشکل را دارند حدود‬ ‫‪ ۴‬هزار نفر است‪ .‬از سال ‪ ،۹۳‬سامانه برای صدور پروانه‬ ‫کس��ب اعضای سیار این اتحادیه بسته شد و این افراد‬ ‫درحال حاضر هویت شغلی ندارند‪ .‬در نتیجه نمی توانند‬ ‫پروانه کس��ب خود را تمدید ک��رده و نمی توانند بیمه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫نور خدا گفت‪ :‬پالک عمومی ها اگر ماش��ین خود را‬ ‫بفروش��ند یا پالک انها سرقت ش��ده باشد‪ ،‬نمی توانند‬ ‫دوباره پ�لاک عمومی بگیرند‪ .‬صدور ه��ر باربرگ هم‬ ‫که به عن��وان یک قانون غیرض��روری به تازگی اعمال‬ ‫می ش��ود‪ ،‬امس��ال هزار توم��ان هزین��ه دارد اما اینکه‬ ‫در س��ال اینده چ��ه هزینه ای بابت ص��دور باربرگ از‬ ‫رانن��دگان گرفت��ه ش��ود‪ ،‬موضوعی اس��ت که موجب‬ ‫نگرانی شده است‪.‬‬ ‫فاطمه شیری‪ ،‬کارمند ارشد بخش پیک موتوری نیز‬ ‫گفت‪ :‬بیش از هزار واح��د صنفی پیک موتوری داریم‬ ‫ک��ه هر کدام از انها تعدادی راننده دارند که هیچ کدام‬ ‫از انها بیمه نیس��تند‪ .‬این در حالی اس��ت که نشستن‬ ‫پشت موتور و عبور از خیابان های شهر‪ ،‬خطراتی برای‬ ‫انه��ا دارد‪ .‬برخی پیک موتوری های انالین بدون جواز‬ ‫هم در حال فعالیت هستند که با هزینه های کمتر بارها‬ ‫را جابه ج��ا می کنند و بازار محدودی که وجود دارد را‬ ‫بهم زده اند‪ .‬واحد های عضو ای��ن اتحادیه امنیت بار را‬ ‫تضمین می کنند و برای جابه جایی هر بار فاکتور صادر‬ ‫می کنند اما برخی مردم به این موضوع توجه ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹پاسخ هایی بی نتیجه‬ ‫حسین یادگاری‪ ،‬مسئول دبیرخانه اتحادیه نیز گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬نام��ه به نهادهای مختلف درباره موضوع‬ ‫طرح ترافیک‪ ،‬پروانه کسب‪ ،‬بیمه و‪ ...‬ارسال کرده ایم اما‬ ‫پاسخ منجر به نتیجه ای به ما نداده اند‪.‬‬ ‫براساس گزارش‬ ‫‪ ،‬مشکالت گوناگون اتحادیه‬ ‫حمل ونقل بار و کاالی س��بک شهری و پیک موتوری‬ ‫ته��ران منجر به خروج تعداد زیادی از اعضای اتحادیه‬ ‫از این تش��کل صنفی شده اس��ت و تعطیلی کامل این‬ ‫اتحادیه پر س��ابقه و البته کارامد دور از ذهن نیس��ت‪.‬‬ ‫همه این مشکالت از انجایی شروع شده که از سال ‪۹۵‬‬ ‫ش��هرداری تهران مسئول ساماندهی بار و کاال شد‪ ،‬اما‬ ‫دولت هنوز نسبت به تهیه و تدوین بخشنامه چگونگی‬ ‫نظ��ارت ش��هرداری و تعریف دقیق حیطه مس��ئولیت‬ ‫شهرداری در این حوزه از جمله چگونگی صدور پروانه‬ ‫کسب از سوی اتحادیه های صنفی اقدام نکرده است‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬اختالف نظر ها و اعمال سلیقه ها بین شهرداری‬ ‫و ‪ ۷‬اتحادی��ه صنف حمل ونقل موضوع اختالف ش��ده‬ ‫که خواس��تاریم تا دولت نقش خود را در این مس��ئله‬ ‫ایفا کند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1257‬‬ ‫پیاپی ‪2575‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫گام های محکم تر برای خروج از بنگاهداری‬ ‫بانک ها ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارند‬ ‫ان گون��ه که وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرده با‬ ‫وج��ود اقدا م بانک ها برای تعیین تکلیف و فروش اموال و‬ ‫دارایی های مازاد‪ ،‬هنوز حدود ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان از‬ ‫اموال باید تعیین تکلیف شود‪ ۱۱ .‬شهریو ر امسال بود که‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار با رئیس جمهوری و اعضای‬ ‫هیات دول��ت‪ ،‬با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانک ها گفتند‪:‬‬ ‫«بانک مرک��زی باید با نظارت کام��ل و دقیق مانع بروز‬ ‫مش��کالتی مانند مسائل س��پرده گذاران برخی بانک ها و‬ ‫موسس��ه های مالی ش��ود» و حاال پس از گذشت حدود‬ ‫‪ ۶‬ما از این جلس��ه‪ ،‬عبدالناص��ر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی از نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و موسسه های‬ ‫مال��ی و فروش اموال م��ازاد بانک ها خب��ر داده و تاکید‬ ‫کرده اس��ت که امیدواریم سال ‪ ۹۸‬سال خوبی برای این‬ ‫موضوع باش��د‪ .‬به هر حال‪ ،‬وزی��ر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫قول های��ی درباره بانک های دولت��ی داده و بانک مرکزی‬ ‫درباره بانک های خصوصی اقدام هایی را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫فره��اد دژپس��ند‪ ،‬وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی در‬ ‫اظهارنظره��ای تازه خود درباره بنگاه��داری بانک ها که‬ ‫به عقیده بس��یاری از اهل فن‪ ،‬معضلی برای نظام بانکی‬ ‫کش��ور به ش��مار می رود‪ ،‬با تاکید بر شفاف سازی اموال‬ ‫مازاد بانک ها‪ ،‬گفته اس��ت‪ :‬بانک ها برخی اموال شان را به‬ ‫ناچ��ار تملیک کرده ان د اما دلیلی ن��دارد که به ناچار انها‬ ‫را نگه دارند زیرا اصل بر بهبود ش��رایط و واگذاری اموال‬ ‫است‪ .‬به این دلیل در فاز نخست اقدام مان برای واگذاری‬ ‫اموال بانک ها با رئیسان بانک های دولتی کشور جلسه ای‬ ‫گذاشته و از انها زمان گرفتیم‪.‬‬ ‫بر مبنای اماری که دژپس��ند اواس��ط بهمن امس��ال‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬ام��وال تملیکی بانک ه��ا از ‪ ۷۰‬هزار میلیارد‬ ‫ت��ا ‪ ۱۰۰‬هزار میلی��ارد تومان براورد می ش��ود که برای‬ ‫ف��روش و واگذاری این ام��وال از ظرفیت بورس و بورس‬ ‫کاال‪ ،‬به صورت فروش بلوکی نیز استفاده خواهد شد که‬ ‫امیدواریم تا از طریق این عرضه‪ ۸۰ ،‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد اموال‬ ‫بانک ها واگذار شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬برای بانک ها در زمین��ه واگذاری اموال‬ ‫م��ازاد برنامه یک س��اله تدوین ش��ده و از مدی��ران انها‬ ‫جدول زمان��ی واگذاری را نیز دریاف��ت کرده ای م اما این‬ ‫اموال‪ ،‬به تنهایی متعلق به بانک ها نیست بلکه جزو اموال‬ ‫سپرده گذاران و س��هامداران است و ما نمی توانیم چوب‬ ‫حراج به ان بزنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت فروش اموال مازاد بانک ها‬ ‫ان طور که س��عید فالح پور‪ ،‬عضو هیات مدیره سازمان‬ ‫ب��ورس در روزه��ای اخیر از اخرین وضعی��ت اقدام های‬ ‫بانک ها برای فروش اموال مازاد خود به بازار سرمایه خبر‬ ‫داده‪ ،‬ب��ه طور تقریبی همه بانک ه��ای دولتی اقدام های‬ ‫الزم را در ای��ن باره انجام داده ان��د‪ .‬البته برخی پیگیرتر‬ ‫هس��تند‪ .‬در واقع باید بگویم هم��ه بانک هایی که به انها‬ ‫تکلیف ش��ده که اموال مازادش��ان را بفروش��ند‪ ،‬پیگیر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فالح پور درباره ابزارها ی موج��ود برای واگذاری اموال‬ ‫مازاد بانک ها گفت‪ :‬وزارت اقتصاد پیگیر اس��ت که برای‬ ‫این واگذاری ها ابزارهای جدید طراحی شود و ما نیز این‬ ‫کار را انج��ام داده ایم‪ .‬بازار س��رمایه امادگی دارد هم به‬ ‫روش قدیم و هم به روش جدید این واگذاری ها را انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه نیز معاون��ت امور بانک��ی‪ ،‬بیمه و‬ ‫ش��رکت های دولتی وزارت اقتصاد در اطالعیه ای‪ ،‬میزان‬ ‫ی س��ال‬ ‫واگ��ذاری دارایی های م��ازاد بانک ها در دوره د ‬ ‫گذش��ته تاکنون را ‪ ۱۰‬هزار میلیارد توم��ان اعالم کرد‪.‬‬ ‫معاونت ام��ور بانکی‪ ،‬بیمه و ش��رکت های دولتی وزارت‬ ‫علی رضا زراعی‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫د اما دلیلی‬ ‫بانک ها برخی اموال ش��ان را ب��ه ناچار تملیک کرده ان�� ‬ ‫ن��دارد که به ناچار انه��ا را نگه دارند زیرا اصل بر بهبود ش��رایط و‬ ‫واگذاری اموال است‬ ‫اقتص��اد در این اطالعی��ه‪ ،‬درباره واگذاری ام��وال مازاد‬ ‫بانکی با اش��اره به اینکه‪ ،‬بانک ها مکلف هستند بر اساس‬ ‫مواد ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای‬ ‫نظام مالی کشور و حسب تاکیدات رئیس جمهوری برای‬ ‫واگ��ذاری دارایی های مازاد خود در مدت ‪ ۳‬س��ال اقدام‬ ‫کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬موعد ‪ ۳‬س��اله اج��رای قانون به پایان‬ ‫رسیده اما قانون گذار مجازات هایی را برای واگذار نکردن‬ ‫ع غیر بانکی و‬ ‫دارایی های مازاد (س��هام ش��رکت های تاب�� ‬ ‫اموال مازاد) تعیین کرده است‪.‬‬ ‫این اطالعی��ه می افزاید‪ :‬وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫ب��ه عنوان نماینده س��هام دول��ت در بانک ه��ای دولتی‬ ‫و خصوصی ش��ده‪ ،‬همواره اج��رای قان��ون را به ویژه در‬ ‫بانک ه��ای یادش��ده در قالب یک��ی از محورهای اصالح‬ ‫نظ��ام بانک��ی مورد پیگیری ج��دی قرار داده ت��ا از این‬ ‫طری��ق ضمن هدایت بانک ها به انجام فعالیت های اصلی‬ ‫بانکداری‪ ،‬زمینه تقویت تسهیالت دهی بانک ها را فراهم‬ ‫کند‪ .‬در اطالعیه معاونت وزارت اقتصاد خاطر نش��ان شد‬ ‫ک��ه بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران نیز به عنوان‬ ‫مقام ناظر‪ ،‬اجرای این تکالیف قانونی را در همه بانک های‬ ‫دولتی و خصوصی مورد پیگیری قرار می دهد‪.‬‬ ‫معاونت امور بانکی‪ ،‬بیمه و ش��رکت های دولتی وزارت‬ ‫ی ‪۱۳۹۶‬‬ ‫ام��ور اقتص��ادی و دارایی تاکید دارد ک��ه از د ‬ ‫کمیته ویژه پیگیری واگذاری دارایی های مازاد بانک های‬ ‫دولتی و خصوصی ش��ده در این وزارتخانه تشکیل شده‬ ‫اس��ت که بر پایه برنامه زمانبندی ش��ده به طور مستمر‬ ‫روند واگذاری ها را رصد می کند‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم این اطالعیه‪ ،‬میزان فروش دارایی های مازاد‬ ‫در بانک های یاد ش��ده از اغاز اجرای قانون (اردیبهش��ت ‬ ‫‪ )۱۳۹۴‬ت��ا دی ‪ ۱۳۹۶‬بی��ش از ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫و از دی ‪ ۱۳۹۶‬تا کن��ون نی��ز حدود ‪ ۱۰۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫ریال بوده است‪.‬‬ ‫در این بین انچه به عنوان مشکالت واگذاری ها مطرح‬ ‫می ش��ود‪ ،‬عوامل بس��یاری مانند نبود خریدار در شرایط‬ ‫حال حاض��ر اقتصاد کش��ور با وجود برگ��زاری چندین‬ ‫نوبت مزایده‪ ،‬رکود بخش امالک و مس��تغالت‪ ،‬س��اختار‬ ‫مالی نامناسب برخی از ش��رکت ها‪ ،‬مشکالت کارگری و‬ ‫مالحظات مقامات محلی‪ ،‬نبود اهتمام جدی همه بانک ها‬ ‫در واگذاری دارایی ها‪ ،‬نبود مقررات واضح و مشخص برای‬ ‫قیمت گذاری و نبود انعطاف در ش��رایط واگذاری‪ ،‬است‬ ‫که س��بب ش��ده تا روند واگذاری کند شود‪ .‬کارشناسان‬ ‫معتقدن د بانک ها در ص��ورت واگذاری اموالی که به جبر‬ ‫یا اختیار‪ ،‬در تملک دارند‪ ،‬به طور حتم به افزایش قدرت‬ ‫تسهیالت دهی و خروج از مدیریت بخش های نامرتبط و‬ ‫تمرکز بر فعالیت بانکداری منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک ها به رسالت اصلی خود بازگردند‬ ‫فرهاد رمضان‪ ،‬کارش��ناس حوزه پولی و بانکی در این‬ ‫ب��اره در گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه در س��ال های‬ ‫گذشته بخش زیادی از دارایی ها و منابع بانک ها در قالب‬ ‫ل قفل‬ ‫امالک و مستغالت‪ ،‬مطالبات و معوقات و‪ ...‬در عم ‬ ‫ش��ده و این موضوع بانک ها را با مش��کالت مالی زیادی‬ ‫روبه رو کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این شرایط در حالی است که‬ ‫بخش مولد اقتصاد کش��ور این روزه��ا حال و روز خوبی‬ ‫ندارد و با مش��کالت مالی زیادی روبه رو است که این امر ‬ ‫شرایط متناقضی را ایجاد کرده است‪ .‬به گفته او‪ ،‬بانک ها‬ ‫به دلیل قفل بودن منابع ش��ان‪ ،‬توانایی حمایت الزم را از‬ ‫بخش های اقتصادی ندارند و این امر به مش��کالت بیش‬ ‫از گذش��ته دامن زده ک��ه نیازمند این اس��ت تا هر چه‬ ‫س��ریع تر در راستای ازادس��ازی منابع قفل شده بانک ها‬ ‫اق��دام ش��ود‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬دول��ت در حالی تالش ‬ ‫می کند تا بتواند ام��وال مازاد بانک ها را واگذار و بانک ها‬ ‫را از بح��ث بنگاه��داری خارج کند که به نظر می رس��د‬ ‫تا کنون اهن��گ این واگذاری ها خیلی با س��رعت همراه‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬بی تردید این سیاس��ت اگر به شکل کامل‬ ‫و درس��ت عملیاتی ش��ود می تواند کمک کند تا بانک ها‬ ‫به رسالت اصلی خود بازگردند و زمینه حمایت از بخش‬ ‫مولد اقتصاد و بهبود وضعیت اشتغال فراهم اید و تحقق‬ ‫این هدف نیازمند عزم جدی است که باید فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ بانک ها از بحث بنگاهداری خارج شوند‬ ‫فرزاد هاش��می‪ ،‬کارشناس اقتصاد نیز در همین زمینه‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با بی��ان اینکه بح��ث واگذاری‬ ‫اموال مازاد بانک ها د ر حالی از س��وی دولت و مسئوالن‬ ‫اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته که در این مسیر موانعی‬ ‫وجود دارد که تحقق این هدف را با س��ختی هایی روبه رو‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در سال های گذشته بانک ها با خرید‬ ‫ملک و امالک و افزایش تعداد شعب ش��ان س��عی کردند‬ ‫تا بخش��ی از دارایی های ش��ان را تبدیل کنند تا بتوانند‬ ‫خودش��ان را با تورم موجود در اقتص��اد هماهنگ کنند‬ ‫اما به دلیل رکود حاکم ب��ر بخش اقتصاد‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫بخش زیادی از منابع بانک ها در حوزه ملک بلوکه ش��ده‬ ‫که همین امر س��بب ش��ده تا بانک ها با مش��کل کمبود‬ ‫منابع و نبود تناس��ب بین منابع و مصارف ش��ان روبه رو‬ ‫ش��وند و نتوانند رضایت فعاالن اقتصا د را در تامین منابع‬ ‫به دس��ت اورند‪ .‬به گفته او‪ ،‬بانک ها در تمام این س��ال ها‬ ‫ب��ه جای حمایت از تولید‪ ،‬در یک رقابت مخرب اقدام به‬ ‫خرید ش��عب در مکان های گران قیمت کرده ان د در حالی‬ ‫که عملک��رد بانک ها تفاوت چندانی ب��ا یکدیگر ندارد و‬ ‫خدماتی یکس��ان ارائه می کنند و این ش��عب جز اینکه‬ ‫هزینه های جانبی بانک ها را افزایش داده‪ ،‬نتیجه دیگری‬ ‫ت که اگر انتظار‬ ‫نداشته اس��ت‪ .‬این کارشناس معتقد اس ‬ ‫داری��م مش��کالت اقتصادی کش��ور برطرف ش��ود‪ ،‬باید‬ ‫بانک ها هرچه س��ریع تر از بحث بنگاهداری خارج شوند‬ ‫و اقدام به کاهش نیروهای انس��انی ناکارامدش��ان کنند‪.‬‬ ‫باید ش��عب ناکارامدی بانک ها جمع اوری یا در یکدیگر‬ ‫تجیمع ش��ود تا از منابع ازاد ش��ده از ای��ن محل‪ ،‬قدرت‬ ‫تسهیالت دهی بانک ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫هاشمی بر این باور است که بانک ها کار و وظیفه شان‬ ‫بانکداری اس��ت و نبای��د کار دیگری به ج��ز این انجام‬ ‫دهند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در راس��تای تحقق این هدف باید با‬ ‫هماهنگی بانک مرکزی با سایر نهادهای ذی ربط‪ ،‬زمینه‬ ‫فروش برای این اموال مازاد فراهم شود تا هر چه سریع تر‬ ‫دس��ت بانک ها از این محل ب��رای ارائه خدمات بانکی به‬ ‫مشتریان بازتر شود‪.‬‬ ‫فرهاد رمضان‬ ‫فرزاد هاشمی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹پرداخت ‪ ۴۶۶‬هزار مورد تس�هیالت قرض الحس�نه‬ ‫در بانک کارگشایی‬ ‫بانک کارگش��ایی از اغاز امس��ال تا پایان بهم��ن بیش از ‪۴۶۶‬‬ ‫هزار مورد تس��هیالت قرض الحس��نه به متقاضیان پرداخته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬در این مدت به منظور‬ ‫رف��ع نیازهای ف��وری و ضروری متقاضی��ان ‪ ۴۶۶‬هزار و ‪ ۱۷‬مورد‬ ‫تسهیالت قرض الحس��نه به ارزش بیش از ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۹۹‬میلیارد‬ ‫ریال از س��وی بانک کارگش��ایی پرداخت شده است‪ .‬همچنین در‬ ‫مدت یادش��ده‪ ۶۳ ،‬هزار و ‪ ۷۳‬مورد تسهیالت جعاله به متقاضیان‬ ‫پرداخت ش��ده ک��ه ارزش ریالی ان ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۱۱۶‬میلیارد ریال‬ ‫اس��ت‪ .‬بانک کارگش��ایی از واحدهای تاب ع بانک ملی ایران اس��ت‬ ‫که ش��عبه مرکزی ان در می��دان محمدیه تهران قرار دارد و برای‬ ‫نیازه��ای ضروری متقاضیان در ازای ترهین طالاالت‪ ،‬تس��هیالت‬ ‫قرض الحسنه اعطا می کند‪ .‬میزان تسهیالت قرض الحسنه برای هر‬ ‫نفر حداکثر یک مورد سند ‪ ۲۰‬میلیون ریالی در ازای ترهین ‪۱۰۰‬‬ ‫گرم طال در هر قرارداد و تس��هیالت جعاله تا سقف ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫ریال در ازای ترهین ‪ ۱۴۳‬گرم طال است‪.‬‬ ‫‹ ‹از «تل بانک» سامان‪ ،‬تلفنی خدمات بگیرید‬ ‫مرکز خدمات تل بانک با هدف تس��هیل و تس��ریع در دسترسی‬ ‫مش��تریان به خدمات بانکی در روزهای پایانی س��ال و تعطیالت‬ ‫نوروزی اماده ارائه خدمات به مش��تریان خواه��د بود‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک س��امان‪ ،‬این گزارش حاکی اس��ت مش��تریان‬ ‫از طری��ق تل بانک ضمن دریافت اطالع��ات بانکی‪ ،‬خدماتی مانند‬ ‫افتتاح س��پرده جدید‪ ،‬انتقال وجه س��پرده ای‪ ،‬انتق��ال بین بانکی‪،‬‬ ‫انتقال وجه با کارت‪ ،‬مس��دودی کارت‪ ،‬مسدود کردن و ثبت مبلغ‬ ‫چک های صادرشده و‪ ...‬را انجام دهند‪ .‬بر اساس این گزارش ورود‬ ‫اولی��ه و اس��تفاده از خدمات درگاه تل بانک نیازمند ورود ش��ماره‬ ‫ک( رمز اول تلفن بانک) از س��وی مشتری‬ ‫مش��تری و رمز تلفن بان ‬ ‫است که از طریق صفحه کلید تلفن امکان پذیر است‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫تمامی خدمات درگاه تل بانک پس از ورود درست شماره مشتری‬ ‫و رمز اول تل بانک به مشتری ارائه می شو د اما اجرای نهایی برخی‬ ‫از خدم��ات تل بان��ک و در مرحله تایید‪ ،‬مس��تلزم ثب��ت رمز دوم‬ ‫تل بانک یا رمز دوم کارت از سوی مشتری است‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�هیالت س�اخت مرحل�ه دوم پتروش�یمی ایلام‬ ‫تامین می شود‬ ‫زمینه های تعمیق همکاری با ش��رکت پتروش��یمی ایالم کلید‬ ‫خورد و مقرر ش��د بانک توس��عه صادرات بخشی از تامین سرمایه‬ ‫در گردش این ش��رکت به همراه ارائه محصوالت متنوعی خدمات‬ ‫بانکی را بپذیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات ای��ران‪ ،‬علی‬ ‫صالح اب��ادی‪ ،‬مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ای��ران‪ ،‬در بازدید‬ ‫و جلس��ه ای ک��ه ب��ا مدیرعام��ل و مدیران ش��رکت پتروش��یمی‬ ‫ایالم داش��ت‪ ،‬از اعالم امادگی بانک توس��عه ص��ادرات برای ارائه‬ ‫تس��هیالت س��رمایه در گردش برای تکمیل فاز ‪ ۲‬این پتروشیمی‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬ب��ا توج��ه ظرفیت ه��ای مطرح ش��ده و توان‬ ‫صادراتی این واحد تولیدی‪ ،‬بانک توس��عه ص��ادرات امادگی دارد‬ ‫در زمین��ه س��رمایه در گردش ب��ه این مجموعه تس��هیالت ارائه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬بانک توسعه صادرات محصوالت و خدمات متنوع‬ ‫بانکی دیگری در حوزه ارزی و ریالی دارد که پیش��نهاد بانک این‬ ‫است که از مجموعه این خدمات‪ ،‬شرکت پتروشیمی ایالم می تواند‬ ‫بهره بگیرد‪ .‬مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت‪ :‬راه اندازی فاز ‪۲‬‬ ‫پتروشیمی ایالم می تواند منجر به تکمیل حلقه های صنایع وابسته‬ ‫و توس��عه طرح های میان دستی و پایین دس��تی و ایجاد اشتغال و‬ ‫توسعه صنعتی و رونق اقتصادی در استان شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۳۱‬درصدی درامدهای عملیاتی بانک سینا‬ ‫بانک سینا در ‪ ۱۰‬ما ه امسال ‪ ۹۳‬درصد سود پیش بینی شده برای‬ ‫این دوره را محقق کرده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک سینا‪،‬‬ ‫بررس��ی رقم سود خالص بانک سینا در پایان دوره ‪ ۱۰‬ما ه امسال‬ ‫نش��ان می دهد که این میزان س��ود ‪ ۷۷‬درصد بیشتر از کل سود‬ ‫خالص در دوره ‪ ۱۲‬ما ه منتهی به پایان س��ال ‪ ۹۶‬است‪ .‬بر اساس‬ ‫ای��ن گزارش‪ ،‬جمع درامده��ای عملیاتی بانک نیز از مبلغ ‪۴.۴۶۳‬‬ ‫ی ‪ ۹۶‬به مبل��غ ‪ ۵.۸۴۶‬میلیارد ریال در‬ ‫میلی��ارد ریال در پایان د ‬ ‫پایان دی ‪ ۹۷‬رسیده که حاکی از رشد ‪ ۳۱‬درصدی در این زمینه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه طرح زرین از اولویت های بیمه اسیا‬ ‫مدیرعامل بیمه اس��یا گفت‪ :‬بیمه اسیا در طرح زرین بیمه نامه‬ ‫جامع منازل مس��کونی‪ ،‬پوشش های ویژه ای را به بیمه گذاران ارائه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه اس��یا‪ ،‬مسعود بادین‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫تکریم مش��تریان و ارائه خدمات شایسته بیمه ای به بیمه گذاران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بیمه اس��یا در برنامه های ا ینده خود‪ ،‬طراحی بیمه نامه های‬ ‫جدید و کاربردی به ویژه مورد اس��تفاده عامه مردم از جمله طرح‬ ‫زرین بیمه نامه جامع منازل مس��کونی را در اولویت های خود قرار‬ ‫داده اس��ت و امیدواریم هموطن��ان با خرید این بیمه نامه بخش از‬ ‫یادداشت‬ ‫نظام شناخت‬ ‫بازار در‬ ‫صنعت بیمه‬ ‫دغدغه های خود را رفع کنند‪.‬‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره بیمه اسیا با اشاره به انجام مسافرت در‬ ‫روزهای پایانی سال و تعطیالت سال جدید اظهار کرد‪ :‬هموطنان‬ ‫می توانند با طرح زرین بیمه نامه جامع منازل مسکونی و پرداخت‬ ‫‪ ۵۵‬هزار تومان حق بیمه س��االنه از ‪ ۹۲‬میلیون تومان تعهدات و‬ ‫پوشش بیمه ای استفاده کنند‪.‬‬ ‫بادین در ادامه افزود‪ :‬مس��ئولیت بیمه گذار در مقابل همسایگان‬ ‫مج��اور و مس��ئولیت همس��ایگان در مقابل بیمه گ��ذار‪ ،‬پرداخت‬ ‫هزین��ه اجاره و اس��کان موقت بیمه گذار در ص��ورت وقوع حادثه‪،‬‬ ‫بیمه حوادث بیمه گذار و همس��ر وی‪ ،‬پرداخت خسارت وارد شده‬ ‫به اتومبیل بیمه گذار در پارکینگ و پرداخت هزینه های پاکسازی‬ ‫ناش��ی از وقوع خطرها‪ ،‬پوش��ش های ویژه و اضافی اس��ت که به‬ ‫بیمه گذاران در طرح زرین ارائه می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه اسیا در پایان با تاکید بر بهره مندی از خدمات‬ ‫بیم��ه ای به ویژه طرح زرین‪ ،‬بیان کرد‪ :‬عالوه بر ارائه پوش��ش های‬ ‫ویژه‪ ،‬خطرهای اتش س��وزی‪ ،‬انفجار‪ ،‬صاعقه‪ ،‬زلزله‪ ،‬سیل‪ ،‬توفان و‬ ‫س��رقت لوازم خانه و خسارت های ناشی از ترکیدگی لوله های اب‪،‬‬ ‫برف و باران‪ ،‬نیز در این طرح زیر پوشش قرار دارند‪.‬‬ ‫وی با توجه به روزهای پایانی سال و دغدغه عموم مردم نسبت‬ ‫به امنیت خانه خود در مقابل خطرهای مختلف تمامی هموطنان را‬ ‫به استفاده از انواع پوشش ها و خدمات بیمه ای به ویژه پوشش های‬ ‫بیمه های اتش سوزی‪ ،‬حادثه و بیمه بدنه خودرو سفارش و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بیمه اس��یا ب��ا امادگی کامل در ایام پایان س��ال‪ ،‬برنامه ها و‬ ‫خدمات ویژه ای را برای تسهیل امور بیمه ای هموطنان در سراسر‬ ‫کشور مهیا کرده است‪.‬‬ ‫شرکت های رقیب و ش��ریک‪ :‬شناسایی تمام‬ ‫امکانات س��خت افزاری و نرم اف��زاری و نیروهای‬ ‫انس��انی و اس��تراتژی های رقابتی و شراکتی در‬ ‫کالن مس��ائل م��ورد مطالعه به وی��ژه در زمینه‬ ‫تخصص��ی خدمات بیم��ه ای اس��ت و تعامل با‬ ‫بازارهای موجود از امور ضروری اس��ت‪ .‬الزام در‬ ‫شناخت و درک زمان رقابت و شراکت در تعیین‬ ‫ارکان مبارزه یا مصالحه برای هر شرکت بیمه گر‪،‬‬ ‫حیاتی و صدالبته حفظ اسرار درون سازمانی هر‬ ‫شرکت مهارتی حراستی و حفاظتی است‪.‬‬ ‫گروه ه��ای تامین کننده و پش��تیبان‪ :‬از دیگر‬ ‫ش��ریکان برای ش��رکت های بیمه هستند که از‬ ‫منظر بازاریابی خدمات عرضه شده دارای اهمیت‬ ‫ و جای��گاه ممتاز در مناس��بات برون س��ازمانی‬ ‫اس��ت‪ .‬نمایندگی ها و کارگزاران و روابط حاکم‬ ‫بر همکاری طرف با یکدیگر و شرکت های بیمه‬ ‫چنانچه در مس��یر اهداف بازاری ش��رکت بیمه‬ ‫همکار نباشد خود تهدیدی پردامنه خواهد بود و‬ ‫مناسبات حقوقی و قانونی جامع و مانع با تمامی‬ ‫ش��ریکان عالوه بر ایجاد فرصت باید در خدمت‬ ‫اه��داف بازاریابی و احصای نیازهای مش��تریان‬ ‫بوده و عامل مداخله ای در طراحی سیاست های‬ ‫تولی��د خدمات جدید و توس��عه خدمات جاری‬ ‫شرکت های بیمه نباشد‪.‬‬ ‫ش��رایط محیطی‪ ،‬جفرافیایی‪ ،‬اقلیم فرهنگی‬ ‫و اجتماع��ی‪ ،‬ع��وارض جغرافیای��ی و طبیع��ت‬ ‫محل��ی‪ :‬از ش��اخص های نظ��ام ش��ناخت بازار‬ ‫هس��تند و هرکدام از انها در سلیقه های ادراکی‬ ‫و مفهوم��ی نیاز و تامی��ن نیازهای بیمه ای موثر‬ ‫هس��تند‪ .‬بازاریابی ش��رکت های بیمه باید اگاه‬ ‫به خرده فرهنگ ه��ا‪ ،‬افراد بانفوذ ملی و محلی و‬ ‫گروه بندی طبقات مشتریان باشند‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫تدوین خدمت بیمه ای در قالب بیمه های عمر و‬ ‫عمر پس اندازی در جوامع مختلف مذهبی نباید‬ ‫دارای ش��رایط و نرخ های یکس��ان باشد وگرنه‬ ‫ش��رکت بیمه گ��ر اب در ه��اون خواهد کوفت‪.‬‬ ‫نتیجه انکه با توجه به مولفه های موثر بازار و در‬ ‫خدمت قرار دادن داده ها و اطالعات کسب شده‬ ‫واحدهای بازاریابی باید س��اختار فنی و ارزشی‬ ‫خدم��ات تعریف ش��ود و الزام��ا بازاریابی ذیل‬ ‫سیاست های کالن شرکت های بیمه در خدمت‬ ‫حوزه فنی قرار گیرد تا به جای تاس��ی از قانون‬ ‫گن��گ اعداد بزرگ و صندوق ها در صنعت بیمه‬ ‫با مونیتور ک��ردن همه تغییرات ب��ازار خدمات‬ ‫بیم��ه ای مش��تری اس��باب فخ��ر و دلگرمی از‬ ‫حمایت هدفمند و اختصاصی شده برای خویش‬ ‫کند‪ .‬بازار هدف بیمه گران‪ ،‬اموال و اشخاص و در‬ ‫بستر تعاریف‪ ،‬مسئولیت های هر کدام از اشخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی است و خدمات بیمه ای چیزی‬ ‫جز تامین و غرامت نمی تواند باشد‪ .‬برداشت خام‬ ‫و فاق��د تجربه درب��اره الزام تع��ارض در اهداف‬ ‫حوزه ه��ا مختل��ف بیمه گری ش��ناخت محدود‬ ‫از بازار اس��ت‪ .‬تایید فرایند ه��ا و عملیات حوزه‬ ‫فنی و س��اختار های مقوم بر دکترین مطالعات‬ ‫چهره به چهره مش��تریان و تامی��ن نیازهای انها‬ ‫با لحاظ ک��ردن کوچک ترین ویژگی های فردی‬ ‫و اجتماع��ی و اقتص��ادی انه��ا در س��ال های‬ ‫نه چندان دور در ش��رکت های بیم��ه که امروزه‬ ‫ان را امیخته های مشتری مداری می گویند گواه‬ ‫همین مدعاس��ت‪ .‬اما اوضاع امروزه شرکت های‬ ‫بیمه غفل��ت از ویژگی های مش��تریان و غفلت‬ ‫از ح��وزه بازاریاب��ی ی��ا ضعف در س��اختارهای‬ ‫حوزه های فنی نیست بلکه ناشی از حضور خیل‬ ‫عظیمی از افراد اس��ت ک��ه حتی چارچوب های‬ ‫فعالیتی صنعت بیمه را اشتباه می انگارند‪ .‬در ‪۴‬‬ ‫دهه گذشته به ویژه با سست کردن استوانه های‬ ‫علمی و اصولی بیمه گ��ری موفقیت در محفلی‬ ‫اداره کردن ش��رکت های بیمه به بار نشس��ته و‬ ‫اکنون نیز با خلل در ساختار حوزه فنی و نرخ ها‬ ‫و شرایط قراردادهای بیمه ای بهانه جلب رضایت‬ ‫مش��تری یا مش��تری مداری فراهم امده است‪.‬‬ ‫سخن اخر این نوشتار تاکید بر ان است که اگر‬ ‫اصالحی نیز برای حفظ و حراس��ت از مش��تری‬ ‫مطرح باشد تجدید در تفکر محفلی و غیر علمی‬ ‫فاقد ارجحیت اصول و موازین بیمه گری اس��ت‬ ‫که در هر ش��رکتی به وی��ژه در بخش خصوصی‬ ‫صنعت بیمه ترازی غیر قابل قبول و هزاران هزار‬ ‫میلیارد تضییع حقوق مردم را به دنبال داش��ته‬ ‫و نمونه اخرین ان بیمه توس��عه اس��ت که تاج‬ ‫افتخار بازار یابی و مش��تری مداری را برافراش��ته‬ ‫دارد‪ .‬بازاریابی در شرکت های بیمه یعنی تغییر‬ ‫بینش«بیمه گذار شریک تجاری من است نه تنها‬ ‫مشتری من و ش��رکتی در میهن خویش موفق‬ ‫است که شراکتی دائمی برای طرف های تجاری‬ ‫تدارک ببیند‪».‬‬ ‫بخش پایانی‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1257‬‬ ‫پیاپی ‪2575‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با حکم ‪ ۲‬وزیر‬ ‫حسین زاده مدیرعامل نمایشگاه شد‬ ‫خبر‬ ‫تهران میزبان‬ ‫رویدادهای نوروزی‬ ‫وی فارغ التحصیل مقطع دکترا در رشته مدیریت استراتژیک‬ ‫از دانش��گاه صنایع و معادن ایران است که از سوابق تحصیلی‬ ‫ایش��ان می توان به مواردی همچون دریافت کارشناسی ارشد‬ ‫مدیریت از مرکز اموزش مدیریت عالی و دریافت کارشناسی‬ ‫اهالی صنعت نمایشگاهی در گفت وگو با‬ ‫مهندسی برق قدرت از دانشگاه تهران اشاره کرد‪.‬‬ ‫حسین زاده همچنین کتاب های «نقش ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات در مدیریت بحران» و «تنظیم مقررات در ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات» را به رشته تحریر دراورده است‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫کلید حل مشکالت در دست دولت است‬ ‫سارا رشادی زاده‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫م��روری بر مهم تری��ن رخدادهای اقتصادی ایران نش��ان‬ ‫می دهد‪ ،‬س��ال ‪ ۹۷‬به طور تقریبی تم��ام بخش های تولید‪،‬‬ ‫تجارت و صنعت ما با چالش تحریم ها دس��ت به گریبان بود‪.‬‬ ‫این تجربه سخت نش��ان داد همیشه راهی برای رشد وجود‬ ‫دارد و بای��د به توانمندی های خود تکیه کنیم‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫صنعت نمایش��گاهی به عنوان صنعتی بین رشته ای‪ ،‬بیش از‬ ‫سایر صنایع با چالش دست به گریبان شده است‪.‬‬ ‫ب��رای انکه بتوان��د تحلیل دقیق تری از ش��رایط‬ ‫موجود داش��ته باشد‪ ،‬به س��راغ فعاالن صنعت نمایشگاهی‬ ‫ایران رفته و شرایط موجود را از نگاه انها جویا شده است‪.‬‬ ‫بای��د این موض��وع را در نظر داش��ت که ش��نیدن و بیان‬ ‫انتظ��ارات و خواس��ته های بخش خصوصی فع��ال در حوزه‬ ‫صنعت نمایش��گاهی می تواند به مس��ئوالن دولتی در پیدا‬ ‫کردن اسیب ها و رفع انها کمک زیادی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نخست مشکالت داخلی را حل کنیم‬ ‫ابوالقاسم ساالررضایی‬ ‫ابوالقاس��م س��االررضایی‪ ،‬یکی از مدی��ران برگزارکننده‬ ‫رویدادهای نمایش��گاهی است در گفت وگو با‬ ‫ضمن‬ ‫اشاره به اینکه شرکت های داخلی بر اثر تحریم ها با مشکالت‬ ‫زیادی روبه رو ش��ده و توان حضور در نمایش��گاه ها را ندارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متراژ نمایشگاه های ما از ‪ ۵۰‬هزار مترمربع به ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مترمربع رس��یده است‪ .‬ما باید نخس��ت مشکالت داخلی را‬ ‫برطرف کنیم تا مسائل دیگر هم حل شود‪.‬‬ ‫ب��ه نظر من ‪ ۹۸‬درصد مش��کل ما بانک ها هس��تند‪ .‬باید‬ ‫بتوانیم با اصالحاتی که انجام می دهیم‪ ،‬با بانک های خارجی‬ ‫ارتباط بگیریم تا بتوانیم کاالهای موردنیاز را خریداری کنیم‬ ‫و خارجی ه��ا ه��م از ما کاال خریداری و پول را با اس��تفاده از‬ ‫بانک ها منتقل کنند‪ .‬ما باید به طورهمزمان با تالش بس��یار‬ ‫مشکالت و ضعف های داخلی مان را هم برطرف کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مجوزها بلندمدت شود‬ ‫مریم توکلیان‬ ‫مدی��ر ش��رکت میالدمبتکرش��رق با اش��اره ب��ه موضوع‬ ‫مجوزهای ‪۳‬و ‪ ۵‬ساله‪ ،‬گفت‪ :‬چند سال گذشته این طرح ارائه‬ ‫شد و خیلی هم خوب بود؛ چراکه تکلیف مجری برگزارکننده‬ ‫مشخص است و می تواند برنامه ریزی بلندمدت داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل ه��م برگزارکننده ها با ای��ن اقدام موافق‬ ‫بودند‪ ،‬اما صادرکنندگان مجوزها که دولتی هس��تند‪ ،‬موافق‬ ‫نبودن��د‪ .‬در نتیجه تنه��ا یک بار صدور مجوزها ب��ا این روند‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫رضای��ی در بخ��ش پایانی س��خنان خود با بی��ان اینکه‬ ‫هنوز هیچ مجوزی برای نمایش��گاه های س��ال اینده صادر‬ ‫نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬اگر برگزارکننده مجوز داشته باشد می تواند‬ ‫بخش بین المللی را فعال و بازاریابی کند و برای نمایش��گاه‬ ‫برنامه ریزی خوب و دقیقی داش��ته باش��د‪ ۱۰ .‬روز مانده به‬ ‫برگزاری نمایشگاه که نمی تواند اقدامی انجام دهد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫نمایش��گاه صنایع دس��تی برای نوروز در حالی این روزها در‬ ‫محل نمایش��گاه های بین المللی تهران برپاست که بسیاری از‬ ‫بازدیدکنن��دگان از قیمت های گران‪ ،‬تک��راری بودن طرح ها‪،‬‬ ‫نبود تبلیغات کافی و تعداد روزهای کم برگزاری گله می کنند‪.‬‬ ‫البت��ه بیش��تر بازدیدکنندگان بر این باور هس��تند که کیفیت‬ ‫اثار ارائه ش��ده در نمایشگاه امسال نسبت به سال های گذشته‬ ‫بهتر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ی ویکمین نمایش��گاه صنایع دستی با‬ ‫حضور هنرمندان این عرصه از ‪ ۳۱‬اس��تان کش��ور و به همراه‬ ‫اجرا و ارائه موسیقی و غذاهای محلی از ‪ ۱۵‬اسفند کار خود را‬ ‫اغاز کرد که تا شنبه ‪ ۱۸‬اسفند نیز ادامه یافت‪.‬‬ ‫با وجود اینکه این نمایش��گاه فقط در‪ ۴‬روز برگزار می شود‪،‬‬ ‫ام��ا باز هم در روز نخس��ت برخی غرفه ها به ط��ور کامل اماده‬ ‫نش��ده بودند و در حال چیدن وس��ایل و جابه جایی بودند که‬ ‫همین امر نارضایتی برخی بازدیدکنندگان را به همراه داشت‪.‬‬ ‫یکی از بازدیدکنن��دگان در این زمینه گفت‪ :‬اثاری که ارائه‬ ‫ش��ده از کیفی��ت خوبی برخوردار اس��ت‪ ،‬اما متاس��فانه هنوز‬ ‫بسیاری از غرفه ها امادگی کامل را ندارند و بهم ریخته هستند‪.‬‬ ‫فک��ر می کنم ب��رای نمایش��گاهی ک��ه در کل ‪ ۴‬روز برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬باید از همان ساعت های نخست امادگی الزم وجود‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬فکر می کنم وقتی نمایش��گاه شروع شده است‪،‬‬ ‫دیگر خیلی زیبا نیس��ت که وقتی م��ردم برای بازدید امدند با‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫نخس��تین جش��نواره مل��ی و نمایش��گاه‬ ‫معرف��ی و عرضه کاالی ویژ ن��وروز به همراه‬ ‫برنامه های فرهنگی و س��نتی خاص عید‪ ،‬در‬ ‫محل نمایش��گاه های بین المللی تهران اغاز‬ ‫به کار کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��تاد نمایش��گاه ن��وروزی‪،‬‬ ‫در ای��ن جش��نواره کااله��ای فرهنگی ویژه‬ ‫نوروز‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬هدایا و س��وغات‪ ،‬تجهیزات‬ ‫س��فر‪ ،‬انواع خوراکی های ش��ب عید‪ ،‬اجیل‬ ‫و تنق�لات‪ ،‬پوش��اک و زیران��داز‪ ،‬گل و گیاه‬ ‫به صورت بس��یار مناس��ب و مستقیم عرضه‬ ‫می شود‪ .‬این جشنواره از ‪۱۴‬تا ‪۲۰‬اسفند‪ ،‬هر‬ ‫روز از ساعت ‪ ۹‬صبح اغاز به کار کرده و برای‬ ‫معرفی و عرضه کاال و خدمات اماده پذیرایی‬ ‫عموم است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت هدف از برگزاری جشنواره‪،‬‬ ‫تبیین سیاست ها و نقشه راه برای تدوین گام‬ ‫دوم انق�لاب در راس��تای تاکید رهبر معظم‬ ‫انقالب حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)‬ ‫ی بر‬ ‫بر تقویت اقتصاد مس��تقل کش��ور مبتن ‬ ‫تولید انب��وه و باکیفیت‪ ،‬توزیع عدالت محور‪،‬‬ ‫مصرف به اندازه‪ ،‬بدون اس��راف و با مناسبات‬ ‫مدیریت��ی خردمندان��ه‪ ،‬معرف��ی و عرض��ه‬ ‫مس��تقیم کاالهای با کیفی��ت ایرانی‪ ،‬کمک‬ ‫ب��ه اش��تغالزایی به وی��ژه صنای��ع کوچک و‬ ‫مش��اغل و صن��وف خانگ��ی و تعاونی عنوان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در این جشنواره انواع کاالهای ایرانی ویژه‬ ‫نوروز با ش��رایط بسیار رقابتی به مردم عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تمدی��د زم��ان برگ��زاری نمایش��گاه‬ ‫دس��ت افرین نمایشگاه دست افرین تا جمعه‬ ‫‪ ۱۷‬اسفند در برج میالد تمدید شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خبری گس��ترش نیوز‪،‬‬ ‫نمایشگاه دس��ت افرین که به همت معاونت‬ ‫کارافرینی و توانمندسازی در راستای توسعه‬ ‫کسب و کار های کوچک و خانگی‪ ،‬تعاونی ها‬ ‫و خیریه ها برپا ش��ده تا ش��هروندان بتوانند‬ ‫بدون واس��طه از تولیدکنندگان خرید کنند؛‬ ‫تا روز جمعه ‪۱۷‬اس��فند در سایت نمایشگاه‬ ‫برج میالد تمدید شد‪.‬‬ ‫گفتنی است در این نمایشگاه ‪۳۱۰‬غرفه در‬ ‫برج میالد برای عرضه محصوالت کارافرینان‬ ‫در نظر گرفته شده است و ‪ ۳۰‬موسسه خیریه‬ ‫و ‪ ۲۴۰‬زن سرپرست و همچنین مددجویان‬ ‫کمیته امداد و بهزیستی حضور داشتند‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫وزیران صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی‬ ‫در حکمی بهمن حس��ین زاده را به عنوان مدیرعامل ش��رکت‬ ‫سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران منصوب کردند‪.‬‬ ‫در حکمی از س��وی وزیران صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و امور‬ ‫اقتصادی و دارایی‪ ،‬بهمن حس��ین زاده به س��مت مدیرعامل‬ ‫جدید شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران منصوب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حس��ین زاده که پی��ش از این سرپرس��ت نماش��گاه های‬ ‫بین المللی بوده‪ ،‬نگاه جامعی به توس��عه نمایشگاه ها از جنبه‬ ‫فناوران��ه دارد و بخش خصوص��ی را در اولویت برنامه ریزی ها‬ ‫دی��ده اس��ت‪ .‬وی در نخس��تین گام‪ ،‬پ��روژه مش��ترکی را با‬ ‫عنوان «ایران اکس��پو» با همکاری و حضور همه جانبه فعاالن‬ ‫بخش خصوص��ی در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران طرح ریزی و اجرا ک��رد که بازتاب‬ ‫رسانه ای و اثربخش��ی مطلوبی در فضای صنعت نمایشگاهی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی پیش��ینه مدیریت و راهبری مجموعه های گوناگونی را‬ ‫در کارنام��ه خ��ود دارد و پیش از این مع��اون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی و توسعه منابع استانداری اردبیل‪ ،‬عضو اصلی هیات‬ ‫مدیره ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان اردبیل‪ ،‬مدیرکل‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات اس��تان اذربایجان شرقی و عضو‬ ‫ش��ورای راهبردی توسعه مدیریت س��ازمان فناوری اطالعات‬ ‫ایران بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل تازه نفس س��ایت تهران همچنین عضو شورای‬ ‫برنامه ریزی و توسعه استان اذربایجان شرقی و استان اردبیل‪،‬‬ ‫مدیر کارخان��ه ارتاکابل (تولیدکننده کابل ه��ای مخابراتی)‪،‬‬ ‫مدیرکل اموزش فنی وحرفه ای اذربایجان غربی‪ ،‬مش��اورعالی‬ ‫رئیس س��ازمان اموزش فنی وحرفه ای کش��ور و دبیر شورای‬ ‫ س��ازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‪ ،‬مدیرکل اموزش در‬ ‫صنایع س��ازمان ام��وزش فنی وحرفه ای کش��ور‪ ،‬مدیر روابط‬ ‫عمومی س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران و‬ ‫مسئول کارافرینی س��ازمان اموزش فنی وحرفه ای کشور نیز‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫دول��ت بای��د در س��طح کالن تصمیم های��ی را اتخاذ کن��د که باعث‬ ‫جلوگی��ری از ورشکس��تگی و تعطیلی کارخانه ها ش��ود؛ چراکه رونق‬ ‫صنای��ع در ادامه زمینه را برای رش��د صنعت نمایش��گاهی فراهم‬ ‫می کند‬ ‫وی در پایان س��خنان خود با اشاره به برنامه ریزی دقیق و‬ ‫پیش��اپیش اروپایی ها در بحث نمایشگاهی گفت‪ :‬اگر برای‬ ‫نمایش��گاهی در اروپا درخواس��ت افزایش متراژ بدهید‪ ،‬به‬ ‫ش��ما می گویند ‪ ۴‬س��ال دیگ��ر محقق خواهد ش��د و برای‬ ‫برگزاری تمام نمایشگاه ها با چنین دقت باالیی برنامه ریزی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در ایران پوس��تر نمایشگاهی که‬ ‫‪ ۲۰‬روز این��ده برگ��زار می ش��ود‪ ،‬هنوز اماده نیس��ت و من‬ ‫به عنوان برگزارکننده مطمئن نیس��تم با وجود اماده سازی‬ ‫و تمامی تمهیدات الزم برای برگزاری این نمایش��گاه‪ ،‬موفق‬ ‫به برگزاری ان شوم‪.‬‬ ‫چراکه ممکن اس��ت مجوز برگ��زاری ان هرلحظه به فرد‬ ‫دیگری واگذار ش��ود‪ .‬به هرحال امیدواری��م این روزها گذرا‬ ‫باشد و شرایط بهتری فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ریشه مشکالت کجاست؟‬ ‫مریم توکلی��ان‪ ،‬از دیگر فعاالن صنعت نمایش��گاهی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در این اوضاع نابسامان‬ ‫اقتصادی و ب��ا توجه به تحریم های اقتصادی ش��رکت های‬ ‫خارجی بس��یاری به دو دلیل «ناتوان��ی و امکان حمل بار و‬ ‫تجهیزات شان به وسیله کش��تی و‪ »...‬و « امکان پذیر نبودن‬ ‫جابه جای��ی ارز» از حضور در نمایش��گاه های ما در امس��ال‬ ‫انص��راف دادند‪ .‬عالوه بر این ها مش��کل جدیدی که ما با ان‬ ‫روبه رو هستیم ممنوعیت ورود برخی کاالها به کشور است‬ ‫که ش��رایط را برای حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه‬ ‫س��خت تر می کند‪ ،‬بنابراین ما هم بی��ش از این نمی توانیم‬ ‫انتظار زیادی بابت حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬می توان گفت سرمنشا این‬ ‫مش��کالت‪ ،‬سیاس��ت گذاری های کالن بخش دولتی است‬ ‫که به این ش��کل به بخش خصوصی ضربه وارد کرده است‪،‬‬ ‫ما در ح��وزه نمایش��گاه فعالیت و ارتباط زی��ادی با صنایع‬ ‫گوناگ��ون داریم روزبه روز از تعطیل��ی کارخانه هایی باخبر‬ ‫می ش��ویم که با کمبود مواد اولیه روبه رو ش��دند یا از عهد ه‬ ‫تحویل بارهای ش��ان برنمی ایند و مش��کالتی از این قبیل‬ ‫که دامنگیر ش��رکت ها و کارخانه دارها می شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫مروری بر در د دل های خانواده صنعت نمایشگاهی نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬به دلیل ماهیت بین رش��ته ای این حوزه تحریم ها‬ ‫بیش از هر صنعت دیگری‪ ،‬این بخش را نش��انه رفته اس��ت‪.‬‬ ‫در این میان به نظر می رس��د کمی همدلی و حمایت بیشتر‬ ‫از سوی مس��ئوالن دولتی می تواند بخش��ی از دغدغه های‬ ‫صنعت نمایش��گاهی را کاهش دهد و ادامه حیات این حوزه‬ ‫را میسر کند‪.‬‬ ‫از استقبال مردمی از یک رویداد تخصصی‬ ‫از سی ویکمین نمایشگاه صنایع دستی چه خبر؟‬ ‫غرفه هایی روبه رو ش��وند که دارند المپ وصل می کنند یا تازه‬ ‫وسایل شان را از کارتون ها در می اورند و می چینند‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از بازدیدکنندگان که به هنرهای س��نتی عالقه‬ ‫دارد‪ ،‬درباره سطح کیفی اثار ارائه شده در این نمایشگاه گفت‪:‬‬ ‫نسبت به سال های گذشته خیلی بهتر بود و اثار خوبی هم در‬ ‫ان ارائه شده است؛ اما به نظرم هنرهای سنتی ما خیلی بیشتر‬ ‫از این ها ظرفیت دارند و می توانند بسیار زیباتر ارائه شوند‪.‬‬ ‫هنر ایرانی در تمام نقاط کش��ور بس��یار جای کار دارد‪ ،‬اما‬ ‫نمی دان��م چرا ان گونه ک��ه باید به طراحی ه��ای جدید توجه‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬هنر بس��یاری از صنایع دس��تی م��ا با همان‬ ‫طرح های س��نتی و قدیم��ی ارائه می ش��وند در حالی که این‬ ‫هنره��ای زیبا را می توان با طراحی ها و ایده های جدید ترکیب‬ ‫کرد تا هم جدیدتر باشند و هم بتوانند سلیقه نسل جوان باشد‬ ‫و انها را هم به خود جذب کنند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬شاید نسل جوان خیلی عالقه نداشته باشد‬ ‫ظرف ه��ای مین��اکاری را با همان طرح و س��بک های قدیمی‬ ‫اس��تفاده کند و نیاز به صنایع دس��تی دارد که با طراحی های‬ ‫جدید خانه ها متناس��ب و همخوان باش��د‪ .‬درس��ت است که‬ ‫کارهای قدیمی باارزش هس��تند اما به نظ��ر در کنار انها باید‬ ‫طرح های جدید نیز ارائه شود‪.‬‬ ‫بازدیدکنن��ده دیگری که ب��ه همراه همس��ر و فرزندش در‬ ‫«اس��یا پاسارگاد» در پایان سخنان خود اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به مش��کالت و موانعی که سد راه صنایع و تجارت شان شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬دیگر نمی ت��وان انتظاری از ما و دیگر ش��رکت های‬ ‫نمایش��گاهی که وظیفه انجام تبلیغات و توسعه تجارت این‬ ‫صنای��ع و کارخانه ها را بر عهده گرفتیم داش��ت‪ .‬ما از دولت‬ ‫انتظار داریم در س��طح سیاس��ت های کالن تصمیم هایی را‬ ‫اتخ��اذ کنند که باعث جلوگیری از ورشکس��تگی و تعطیلی‬ ‫کارخانه ها ش��ود‪ ،‬چراکه رونق صنایع در ادامه زمینه را برای‬ ‫رونق صنعت نمایشگاهی فراهم می کند‪.‬‬ ‫البته بهمن حس��ین زاده‪ ،‬مدیر عامل ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی جمهوری اس�لامی ایران نیز‬ ‫به عنوان یکی از مسئوالن دولتی این حوزه پیش ازاین درباره‬ ‫وضعیت صنعت نمایش��گاهی ایران و نقش بخش خصوصی‬ ‫در پیش��رفت این بخش با‬ ‫ب��ه گفت وگو کرد و گفت‪:‬‬ ‫به هرحال بخش خصوصی نش��ان داده مس��یر را به درستی‬ ‫می شناسد و فقط باید از انها حمایت کرد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه حضور دارد نیز اظهارکرد‪ :‬بسیاری از صنایع دستی‬ ‫که در نمایشگاه ارائه شدند جنبه تزئینی داشته و با قیمت هایی‬ ‫ک��ه دارند برای ما اصال امکان خریداری ن��دارد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫وقتی نمایشگاه نوروزی است باید بیشتر حال و هوای نوروزی‬ ‫داشته باشد! مگر چند نفر پیش از نوروز سنگ قیمتی با تخت‬ ‫و گلدان و ظرف خریداری می کنند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬البت��ه برخی غرفه ها هم اث��ار خوب و زیبایی‬ ‫داش��تند؛ مانند روتختی‪ ،‬ش��ال و روس��ری و کیف های سنتی‬ ‫که فکر می کنم این محصوالت به دلیل اینکه بیش��تر کاربردی‬ ‫هس��تند با استقبال بیشتری هم نسبت به سایر غرفه ها روبه رو‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ما هم از این نمایش��گاه کیف و شال خریدیم که هم خرید‬ ‫نوروزی مان را انجام دادیم و هم چون صنایع دس��تی هستند با‬ ‫کاالهایی که در بازارهای عادی به فروش می رس��ند‪ ،‬متفاوت‬ ‫و زیباتر هستند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از بازدیدکنندگان کیفیت کاالها ارائه شده در این‬ ‫نمایش��گاه صنعتی را خوب عنوان می کن��د‪ ،‬اما زمان برگزاری‬ ‫نمایشگاه را مناسب ندانسته و گفت‪ :‬من به صنایع دستی خیلی‬ ‫عالقه مند هستم‪ ،‬اما این نمایشگاه اصال در روزهای خوبی ارائه‬ ‫نشده است و به همین دلیل هم در شلوغی های روزهای پایان‬ ‫س��ال کس��ی چندان فرصت نمی کند از این نمایشگاه بازدید‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد بهتر بود یا م��دت زمان برگزاری را بیش��تر‬ ‫می کردند یا زمانی که نمایش��گاه در طول روز برگزار است‪۴ .‬‬ ‫روز‪ ،‬ان هم در ش��رایطی که ‪ ۳‬روز ان را باید س��ر کار باشیم‪،‬‬ ‫زمان مناسبی برای برگزاری نمایشگاه نیست؛ بنابراین به نظر‬ ‫طبیعی است اگر از این نمایشگاه استقبال چندانی نشود‪.‬‬ ‫بازدیدکننده دیگری که در این نمایشگاه حضور دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به نظرم نمایش��گاه کمی ش��لخته بوده و با بی سلیقگی برگزار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه این نمایش��گاه برای نوروز برگزار ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بهتر بود صنایع دستی ارائه ش��ده دسته بندی می شدند‬ ‫و بیش��تر کاالهای��ی را ارائه می دادند تا ب��رای مردم کاربردی‬ ‫باش��د و ن��ه اینک��ه از س��وی اداره ه��ا بیاین��د اینج��ا و برای‬ ‫کارمندهای ش��ان تع��داد زی��ادی کاالهای تزئین��ی خریداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خوب اس��ت که برخی غرفه های تخفیف نوروزی می دهند و‬ ‫اثار زیبایی هم ارائه ش��ده است؛ اما احساس می کنم برگزاری‬ ‫این نمایشگاه که خیلی هم بزرگ نیست و تعداد غرفه های ان‬ ‫کم است‪ ،‬چندان برای مردم کاربردی نیست‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1257‬‬ ‫پیاپی ‪2575‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫اس��فنجی تولید شد که نسبت به امار مدت مشابه سال گذشته (‪۱۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۴۰‬هزار تن)‪۱۸ ،‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫رکوردهای یک صنعت در سال ‪۹۷‬‬ ‫مس توانس��ته رکوردهای قابل توجهی را در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬ثبت کند؛ از یک س��و این صنعت توانسته رکورد‬ ‫بی نظی��ر ‪ ۲۴۰‬ه��زار تن تولی��د را به ثبت برس��اند‪،‬‬ ‫درحالی که سال گذشته تولید مس کاتد به ‪ ۱۶۰‬هزار‬ ‫تن رس��یده بود‪ .‬از س��وی دیگر ثبت رکورد قیمتی‪،‬‬ ‫اتفاق دیگری اس��ت که برای این فلز اساسی رخ داده‬ ‫است‪ .‬عبور از کانال ‪ ۶۰‬هزار تومان برای هر کیلو مس‬ ‫کاتد‪ ،‬اتفاقی است که خریداران را برای خرید این فلز‬ ‫در پایان سال راهی بازار کرده است‪.‬‬ ‫البته کارشناسان معتقدند تحوالت ارزی باعث رقم‬ ‫خوردن رکوردهای بی نظیر برای فلز مس شده است‪.‬‬ ‫حال «دکتر مس» خوب است‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رکورد بی سابقه تولید مس‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫به��روز رحمتی‪ :‬یکی از مهم ترین مش��کالت پیش امده در س��ال‬ ‫ج��اری تعیین نرخ ارز دولتی بود‪ .‬بنابرای��ن منابعی که باید صرف‬ ‫طرح های توس��عه ای مس می ش��د‪ ،‬در بورس کاال ب��ا کمترین نرخ‬ ‫عرضه شد‬ ‫‹ ‹مشکالت مس در سال جاری‬ ‫مدیر امور سهام و سرمایه گذاری شرکت ملی مس با‬ ‫اشاره به مهم ترین موانعی که امسال برای صنعت مس‬ ‫به وجود امد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مهم ترین مش��کالت پیش‬ ‫امده در سال جاری تعیین نرخ ارز دولتی بود‪ .‬بنابراین‬ ‫منابعی که باید صرف طرح های توسعه ای مس می شد‪،‬‬ ‫در بورس کاال با کمترین نرخ عرضه شد‪ .‬زمانی که نرخ‬ ‫ارز در ب��ازار ‪ ۱۵‬هزار تومان بود ما مجبور بودیم با نرخ‬ ‫‪ ۴‬هزار تومان محصول خود را بفروشیم‪ .‬رحمتی ادامه‬ ‫داد‪ :‬به تازگی با تغییر ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به حدود ‪۹‬‬ ‫هزار تومان در نیما بخشی از مشکل حل شده است اما‬ ‫مو بیش این مش��کل وجود دارد‪ ،‬چراکه بین ‪ ۹‬تا ‪۱۴‬‬ ‫ک ‬ ‫هزار توم��ان همچنان اختالف نرخ قابل توجهی وجود‬ ‫دارد‪ .‬رحمت��ی در ادامه تصریح کرد‪ :‬قوانین دولتی در‬ ‫چند ماه گذش��ته منجر به کاهش صادرات شده است‬ ‫برای نمون��ه چند ماهی صادرات را منوط به عرضه در‬ ‫بورس کاال کرد‪ ،‬درحالی که یکی از مزیت های مس در‬ ‫کشور صادرات ان است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬یکی از مش��کالت ب��ازار نه تنها در‬ ‫صنعت مس که به طور کلی برای تمام تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫دخالت بیش از اندازه دولت در بازار است‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که در س��ال ‪ ۸۴‬بورس فلزات ایران راه اندازی و‬ ‫بعدها به بورس کاال تبدیل ش��د یعنی از س��ال ‪ ۸۴‬تا‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬دول��ت دخالتی در این بازار نداش��ت و بازار‬ ‫ب��ورس کاال به خوبی‪ ،‬خ��ودش را اداره می کرد اما در‬ ‫چند سال گذشته شاهد افزایش بیش از اندازه دخالت‬ ‫دولت در بازار بودیم‪.‬‬ ‫ای��ن دخالت ه��ای دولت برای صنایع باالدس��تی و‬ ‫پایین دس��تی ف��والد‪ ،‬الومینیوم و مس بح��ران ایجاد‬ ‫کرده است‪ ،‬البته چندماهی است که دولت اصالحاتی‬ ‫را درپیش گرفته و نقش خود را کم رنگ کرده است اما‬ ‫باید نقش خود را به صفر برساند‪.‬‬ ‫رحمتی در پاس��خ به این پرس��ش که س��ال اینده‬ ‫را ب��رای صنعت م��س چگونه می بینید‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال‬ ‫اینده روند نرخ مس به لحاظ جهانی با ش��یب مالیمی‬ ‫افزایش��ی و مثبت اس��ت‪ .‬در داخل کشور نیز عرضه و‬ ‫تقاضا در مرحله تعادل قرار دارد‪.‬‬ ‫در کل اگ��ر دعوای امریکا و چین حل وفصل ش��ود‪،‬‬ ‫روند بین المللی تس��هیل خواهد شد اما امیدواریم این‬ ‫دو کشور به تفاهم های الزم برسند‪.‬‬ ‫در ب��ازار داخل��ی نی��ز بزرگ تری��ن چال��ش‬ ‫می توان��د ادام��ه دخال��ت دول��ت در قیمت گ��ذاری‬ ‫و رون��د ب��ازار باش��د ک��ه امیدواری��م در ای��ن زمینه‬ ‫دول��ت دخالت ه��ای خ��ود را ب��ه حداق��ل ممک��ن‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹رکورد قیمتی‬ ‫مجید دیانت کارشناس و فعال‬ ‫حوزه مس نیز درباره وضعیت‬ ‫ب��ازار م��س در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬مهم ترین‬ ‫اتف��اق امس��ال ب��رای صنعت‬ ‫م��س‪ ،‬پیرو افزای��ش نرخ دالر‬ ‫ب��ود ک��ه باع��ث تغیی��ر‬ ‫قیمت گ��ذاری در ب��ورس کاال و تبدیل به یک موضوع‬ ‫ادامه دار ش��د‪ ،‬به عبارت دیگر از ماه چهارم س��ال این‬ ‫موض��وع اغاز ش��د و میانه م��اه پنجم ب��ود که دولت‬ ‫پذیرفت مبنای قیمت گذاری نیمایی را تغییر دهد‪ ،‬این‬ ‫موضوع باعث جهش قیمتی در مس شد و قیمت ها از‬ ‫‪ ۲۲‬ه��زار تومان ب��ه ‪ ۲۸‬هزار تومان و ت��ا به ‪ ۵۳‬هزار‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬البته در این م��دت با افزایش تقاضا نیز‬ ‫روب��ه رو بودی��م اما این افزایش تقاضا بی��ش از انکه از‬ ‫س��مت رونق بازار باشد ناش��ی از ترس از اینده بود و‬ ‫خری��داران ترجیح دادند نیاز خ��ود را در کوتاه مدت تا‬ ‫میان مدت تامین کنند‪ .‬این موضوع باعث شد قیمت ها‬ ‫در ابتدای سال حالت رقابتی پیدا کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ت��ا اینکه هم فرمول‬ ‫قیمت گذاری نیمایی تغییر کرد و هم س��قف رقابت از‬ ‫بورس کاال برداش��ته ش��د‪ .‬با این شرایط قیمت ها تا ‪۳‬‬ ‫برابر هم افزای��ش یافت اما با کاهش نرخ دالر از میانه‬ ‫مهر‪ ،‬دالر نیمایی هم کاهش پیدا کرد و س��بب ش��د‬ ‫کات��د به کانال ‪ ۵۰‬هزار تومان برگردد و چند ماهی به‬ ‫همین روال طی شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مس در ادامه عن��وان کرد‪ :‬موضوع‬ ‫مهمی که روی داد‪ ،‬این بود که عرضه ها بیشتر از تقاضا‬ ‫ش��د و خرید انجام نمی شد‪ ،‬این موضوع از انجا نشات‬ ‫می گرفت که شرکت های خریدار هم انبارهای شان پر‬ ‫بود و هم جنس خریدار ش��ده انها ارزان تر شده بود‪ ،‬از‬ ‫این رو ترجیح می دادند خرید نکنند‪.‬‬ ‫دیانت ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر به شرکت ملی مس‬ ‫در زمینه صادرات فشارهای بسیاری وارد شد و بعد از‬ ‫‪ ۱۳‬ابان س��ال جاری‪ ،‬در مدت چند ماه صادرات این‬ ‫شرکت به صفر رسید‪ ،‬از این رو انبارها به سمت فروش‬ ‫داخلی س��وق پیدا کرد تا اینکه در دی و ابتدای بهمن‬ ‫شاهد روند ثابتی در بازار بودیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از س��وی دیگر پ��س از توافق های اولیه‬ ‫ک��ه چین و امریکا با یکدیگ��ر انجام دادند‪ ،‬قیمت های‬ ‫جهانی رش��د کرد و نرخ دالر به ‪ ۱۰‬هزار تومان رسید‪،‬‬ ‫هرچند دوباره روند افزایش��ی ب��ه خود گرفت و به ‪۱۴‬‬ ‫هزار تومان نیز رس��ید‪ ،‬از این رو تقاضا افزایش یافت تا‬ ‫زمزمه هایی از س��ازمان برنام ه و بودجه شنیده شد که‬ ‫احتمال دارد نرخ دالر را به بازار سنا بیاوریم که همان‬ ‫بازار صرافی است‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۳‬ن��وع دالر در بازار وجود دارد؛ دالر‬ ‫نیمایی حدود ‪ ۹‬هزار تومان‪ ،‬بازار س��نا حدود ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫تومان و بازار ازاد نزدیک ‪ ۱۴‬هزار تومان‪.‬‬ ‫به گفته وی در اواخر س��ال ش��اهد ایج��اد تقاضای‬ ‫کاذب در بازار هس��تیم و چون خریداران ترس از سال‬ ‫اینده و نامشخص بودن بازار دارند‪ ،‬برای سال اینده رو‬ ‫به خرید اورده ان��د‪ ،‬درحالی که در بازار مس با رکود و‬ ‫کمبود نقدینگی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مس ادامه داد‪ :‬در کنار این مس��ائل‬ ‫صادرات شرکت ملی مس از بهمن اغاز شد‪ .‬عرضه های‬ ‫‪ ۵‬هزارتایی در بورس کاال داش��ت و این موضوع سبب‬ ‫رقابتی ش��دن بازار ش��د و نرخ کاتد را وارد کانال ‪۶۰‬‬ ‫هزار تومان کرد‪ ۲ .‬هفته نخست اسفند قیمت ها نسبت‬ ‫به قبل ‪۱۸‬درصد رقابتی ش��د و برای نخستین بار نرخ‬ ‫کات��د مس به ‪ ۶۷‬هزار تومان رس��ید که باالترین عدد‬ ‫در تاریخ است‪.‬‬ ‫در اوج افزایش نرخ دالر در شهریور بهای کاتد مس‬ ‫نیز ب��ه ‪ ۶۳‬هزار تومان رس��ید‪ .‬در فروردین نرخ کاتد‬ ‫مس ‪ ۲۲‬ه��زار تومان بود که با به��ای ‪۶۷‬هزار تومان‬ ‫در حال به پایان رس��اندن س��ال اس��ت‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که مس با رش��د قیمتی جهانی روبه رو نبوده و‬ ‫رونق داخلی هم نداش��تیم‪ .‬بنابراین با هر تغییری که‬ ‫در دالر روی داد‪ ،‬می��زان تقاض��ا و عرض��ه ما جابه جا‬ ‫ش��د اما ش��اهد رونق و اتفاق خاص��ی در این صنعت‬ ‫نبودیم‪.‬‬ ‫دیانت در پاس��خ به این پرس��ش که چشم انداز سال‬ ‫این��ده را چگونه ارزیاب��ی می کنید‪ ،‬گفت‪ :‬بعید به نظر‬ ‫می رس��د که چش��م انداز چن��دان مثبتی برای س��ال‬ ‫اینده پیش رو باش��د و بیشتر مدیرعامل ها و مدیرهای‬ ‫بازرگانی ها امیدوارند سال اینده را به سالمت بگذارنند‪،‬‬ ‫مگر اینکه تصمیم گیری کالنی در کشور روی بدهد و‬ ‫گشایش��ی رخ دهد‪ ،‬به هر حال ت��ا زمانی که صادرات‬ ‫نباش��د و تحریم ها جدی باشد‪ ،‬کار کردن سخت است‬ ‫و تولیدکنن��دگان با بیم و امید به س��وی س��ال اینده‬ ‫پیش می روند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��ال اینده به احتمال زیاد با افزایش‬ ‫نرخ جهانی روبه رو هستیم و خبرهای خوبی در زمینه‬ ‫توافق امریکا و چین به گوش می رسد که سیگنال های‬ ‫خوبی برای بازار جهانی هستند‪ .‬دیانت در پایان گفت‪:‬‬ ‫امیدواری��م دولت از تولید و زنجیره مس حمایت کافی‬ ‫به عمل اورد‪.‬‬ ‫محمد دیانت‪:‬‬ ‫در اواخر‬ ‫سال شاهد‬ ‫ایجاد تقاضای‬ ‫کاذب در بازار‬ ‫هستیم و چون‬ ‫خریداران ترس‬ ‫از سال اینده‬ ‫و نامشخص‬ ‫بودن بازار‬ ‫دارند‪ ،‬برای‬ ‫سال اینده رو به‬ ‫خرید اورده اند‪،‬‬ ‫درحالی که در‬ ‫بازار مس با رکود‬ ‫و کمبود نقدینگی‬ ‫روبه رو هستیم‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫در روزهای پایانی سال پرسش های کلیشه ای‬ ‫و گاهی تکراری اما به نس��بت پرحجمی درباره‬ ‫تش��خیص روند بازار مقاط��ع طویل فوالدی در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬دریافت می ش��ود که اصرار داش��تند‬ ‫بخری��م ی��ا نخری��م؟ در ابتدا باید ای��ن نکته را‬ ‫ی��اداوری کنم که بازار کاالیی ایران‪ ،‬هزار و یک‬ ‫دلیل موجه و غیرموجه برای باال و پایین شدن‬ ‫دارد که پیش از این داش��ته و دیده شده است؛‬ ‫درواقع از انجایی که هیجان های متناوب متاثر‬ ‫از بی اعتمادی به وضع موجود‪ ،‬همیش��ه بر این‬ ‫بازارها و تصمیم گیری های س��مت تقاضا غالب‬ ‫ب��وده‪ ،‬از این رو با وجود همه تجزیه و تحلیل ها‪،‬‬ ‫منطق و حساب و کتاب بیشتر اوقات متاسفانه‬ ‫مرز مش��خصی برای تش��خیص قله های مرتفع‬ ‫هیجانی ناپایدار بازارها و در این اش��فته بازارها‬ ‫نداش��ته است‪ .‬همه چیز به ش��رایط لحظه ای‬ ‫و عوام��ل هیجانی تاثیرگ��ذار مانند نرخ دالر و‬ ‫خبره��ای تحوالت سیاس��ی و رون��د بازارهای‬ ‫جهانی و تحریم ها و ش��یوه نامه ها و زورازمایی‬ ‫بین فوالدس��ازان و ناظم بازار و‪ ...‬بستگی داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که بازاره��ای کاالیی ما را بارها‬ ‫شخم زده و بیمار کرده است؛ در این هیجان ها‬ ‫و هجوم ها‪ ،‬خواه مردم مقصر باش��ند یا نباشند‪،‬‬ ‫به هر حال اوضاع و احوال بازارهای ما متاسفانه‬ ‫امسال این طور دیده شد‪ .‬نخست اینکه توجه به‬ ‫متوازن نگه داشتن موجودی انبار یا تراز خرید و‬ ‫فروش ها برای افراد فعال میانی یا اهن فروشان‬ ‫خُ ردی که کمتر اهل ریس��ک هستند‪ ،‬بهترین‬ ‫گزینه یا استراتژی‪ ،‬از قدیم تا همین لحظه دیده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به زبان دیگر‪ ،‬جایگزینی کاالی‬ ‫فروخته شده بدون توجه به اینده و درواقع سوار‬ ‫بر موج شدن یا سوار بر باال و پایین شدن ها‪ ،‬بدون‬ ‫توجه به احتمال ها (چه کاهش چه افزایش ‪ )...‬و‬ ‫پرهیز از افراط و تفریط در خرید و فروش ها‪ .‬دوم‬ ‫اینکه با این حس��اب و به عنوان نتیجه گیری و‬ ‫بدون درنظر گرفتن القای هیجان های حاش��یه‬ ‫ب��ازار چ��ه در س��مت کاهش و چه در س��مت‬ ‫افزایش‪ ،‬ب��ازار خارج از بورس کاال در موقعیتی‬ ‫قرار گرفته است که با توجه به مباحث یاد شده‪،‬‬ ‫از یک س��و‪ ،‬ب��ا توجه به ن��رخ میانگین رقابتی و‬ ‫معامالتی بورس کاال در زمینه شمش و میلگرد‬ ‫اجدار می توان گفت ت��ا حدودی قابل پذیرش‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با توجه به اخرین نرخ‬ ‫کش��ف ش��ده نرخ پایه ح��دود ‪ ۳۵۵۰‬تومانی‬ ‫ش��مش و ح��دود ‪ ۳۹۸۰‬تومانی میلگرد اجدار‬ ‫در ب��ورس کاال می ت��وان این مورد را هم درنظر‬ ‫گرفت که اگر تقاضا در س��ال اینده بازار داخلی‬ ‫ف��والد را یاری نکند و رکود س��نگین بر بازارها‬ ‫مس��تولی ش��ود‪ ،‬می توان انتظار نب��ود رقابت‬ ‫و معامله ه��ا در نرخ ه��ای پایین ت��ر از نرخ های‬ ‫رقابت��ی کنونی را برای ب��ورس کاال متصور بود‬ ‫ک��ه اگ��ر چنین پیش��امدی رخ ده��د طبیعی‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت واضح تر اگر فوالدسازان اجازه‬ ‫چنی��ن واقع��ه ای را بدهن��د‪ ،‬احتم��ال کاهش‬ ‫قیمت ه��ای بازار تا مرز نرخ پایه تعریف ش��ده‬ ‫در بورس کاال هم وجود خواهد داشت‪ .‬بنابراین‬ ‫همان گون��ه ک��ه دیده می ش��ود ب��ا دو تحلیل‬ ‫و دو گمان��ه متضاد ب��رای این بازاره��ا روبه رو‬ ‫هس��تیم که جدا از نوس��انات ف��وری بازارهای‬ ‫داخلی‪ ،‬کار تش��خیص روند بازار داخلی مقاطع‬ ‫طوی��ل فوالدی س��ال اینده را مش��کل خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به ویژه اینکه به تش��خیص روند سال اینده‪،‬‬ ‫موضوع ه��ای تش��خیص رون��د این��ده ارز ی��ا‬ ‫موضوع های��ی مانند اثرات تحری��م و مذاکرات‬ ‫سیاس��ی و سمت وس��وی بازار جهانی فوالد هم‬ ‫اضافه ش��ود که در این صورت‪ ،‬اظهارنظر درباره‬ ‫غیرقاب��ل پیش بینی بودن روند ب��ازار فوالد در‬ ‫س��ال اینده تا حدودی منصفانه به نظر رسیده‬ ‫و بس��تگی به دی��دگاه مثبت یا منفی ش��ما از‬ ‫جریانات پیش رو خواهد داشت‪.‬‬ ‫انعقاد قرارداد‬ ‫ذوب اهن با وزارت راه‬ ‫ذوب اه��ن اصفه��ان اعالم ک��رد موفق به‬ ‫انعقاد قرارداد فروش ‪ ۱۵‬هزار تن ریل ‪۶۰E۱‬‬ ‫گرید ‪ R۲۶۰‬به وزارت راه و شهرسازی شد‪ .‬به‬ ‫گزارش چی�لان‪ ،‬ذوب اهن اصفهان موفق به‬ ‫انعقاد قرارداد فروش ‪ ۱۵‬هزار تن ریل ‪۶۰E۱‬‬ ‫گرید ‪ R۲۶۰‬به وزارت راه و شهرسازی شد‪.‬‬ ‫نحوه تس��ویه این قرارداد ‪۲۵‬درصد از مبلغ‬ ‫کل ق��رارداد به ش��کل پیش دریاف��ت بوده و‬ ‫ش��رایط پرداخت برای هر محموله به ش��کل‬ ‫مرحله ای خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درب��اره ب��ازار و وضعی��ت فلز‬ ‫مس‪ ،‬به��روز رحمت��ی‪ ،‬مدیر‬ ‫امور س��هام و س��رمایه گذاری‬ ‫شرکت ملی مس در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬بهترین ش��رایط تولید را‬ ‫داش��تیم و رکورد تولید کاتد‬ ‫مس در ‪ ۴۰‬س��ال گذشته رقم خورد که تا پایان سال‬ ‫به تولید ‪ ۲۴۰‬هزار تن کاتد مس خواهیم رسید‪ .‬برای‬ ‫نمونه میانگین ‪ ۵‬س��ال گذش��ته (از سال ‪ ۹۲‬تا سال‬ ‫‪ )۹۶‬به کمتر از ‪ ۱۹۰‬هزار تن در س��ال رسیده است‪،‬‬ ‫این درحالی اس��ت که در سال ‪ ۹۶‬میزان تولید کاتد‬ ‫م��س ‪ ۱۶۰‬هزار تن بود که امس��ال به ‪ ۲۴۰‬هزار تن‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫در ح��وزه تولید نی��ز بهترین وضعیت را داش��تیم و‬ ‫نس��بت به س��ال قبل ‪ ۸۰‬ه��زار تن افزای��ش تولید‬ ‫داش��ته ایم‪ .‬در حوزه فروش ‪۵۰‬درص��د به بازار داخل‬ ‫اختصاص می یابد و ‪۵۰‬درصد ان صادر می شود‪.‬‬ ‫رحمتی در ادامه عنوان کرد‪ :‬تولید جهانی مس نیز‬ ‫‪ ۲۴‬میلیون تن اس��ت که به همی��ن میزان برای ان‬ ‫تقاضا وجود دارد‪.‬‬ ‫البته در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی (‪ )۱۳۹۷‬تقاضا بیشتر‬ ‫از عرضه بود‪ .‬در ایران به هر میزان که تولید می کنیم‬ ‫بخشی در بازار به فروش می رسد و بخشی از ان صادر‬ ‫می شود که در مجموع به میزان ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬هزار تن با‬ ‫کسری عرضه نیز روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به دخالت دول��ت در بازار‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اتفاق مهمی که امسال شاهد ان بودیم‪،‬‬ ‫نرخ گذاری دولت در زمین��ه ارز بود که تاثیر مخربی‬ ‫بر بازار گذاشت‪.‬‬ ‫رحمتی افزود‪ :‬اتفاق از انجا اغاز ش��د که نرخ دالر‬ ‫را ‪ ۴۲۰۰‬تومان اع�لام کردند که بعد اختالف باالیی‬ ‫بین دالر دولتی با ازاد ایجاد شد و این امر در بسیاری‬ ‫از صنایع س��بب ایجاد رانت شد‪ .‬البته چند ماه بعد‪،‬‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را به ‪ ۹‬هزار تومان رس��انده اند اما‬ ‫همچنان تف��اوت بین ان ب��ا دالر ازاد حدود ‪ ۵‬هزار‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به همین دلی��ل تقاضای کاذبی در بازار‬ ‫ایجاد ش��د و به هر میزانی که تولید می ش��ود‪ ،‬تقاضا‬ ‫برای ان وجود دارد که بخش��ی از ان واقعی و بخشی‬ ‫از ان غیرواقعی است‪.‬‬ ‫مدیر امور س��هام و سرمایه گذاری شرکت ملی مس‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که امسال مس تا چه اندازه‬ ‫با افزایش نرخ روبه رو ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬محصول افزایش‬ ‫نرخ نداشته است به عبارت دیگر فرمول قیمت گذاری‬ ‫مس تغیی��ر نکرده اما انچه س��بب افزایش نرخ مس‬ ‫ش��ده‪ ،‬ناش��ی از افزایش نرخ ارز بوده که این افزایش‬ ‫نرخ حدود ‪۱۰۰‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫رحمت��ی در پاس��خ به این پرس��ش که امس��ال با‬ ‫کمبود مواد اولیه روبه رو بوده اید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شرکت‬ ‫م��س ‪۱۰۰‬درصد م��واد اولیه خ��ود را از داخل تهیه‬ ‫می کند‪ .‬صنعت مس مانند صنعت الومینیوم یا برخی‬ ‫فوالدس��ازها در زمینه تهیه مواد اولیه مشکل تامین‬ ‫مواد اولیه ندارد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬الومینیوم س��ازها باید پودر الومینا‬ ‫وارد کنن��د اما مس تمام م��واد اولیه خود را از داخل‬ ‫تامی��ن می کن��د‪ .‬در زمینه مس تمام م��اده اولیه در‬ ‫داخ��ل موجود اس��ت و حتی مازاد کنس��انتره را نیز‬ ‫صادر می کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد‬ ‫‪۱۳‬درصدی‬ ‫تولید فوالد‬ ‫خام در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫سال جاری‬ ‫می��زان تولید فوالد خ��ام و محصوالت فوالدی کش��ور در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬به ترتیب ‪ ۱۳‬و ‪۷‬درصد رشد یافت‪ .‬در این مدت صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی نیز افزایش ‪۱۰۲‬درصدی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران‪ ،‬براساس امار انجمن فوالد ایران شرکت های فوالدساز‬ ‫کش��ور از ابتدای فروردین تا پای��ان دی‪۲۰ ،‬میلیون و ‪ ۶۷۹‬هزار تن‬ ‫فوالد خام تولید کردند‪ .‬این رقم در مدت مش��ابه س��ال ‪ ،۹۶‬اندکی‬ ‫بیش از ‪ ۱۸.۳‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫عالوه بر این در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال‪ ۱۷ ،‬میلیون و ‪ ۵۷۲‬هزار تن انواع‬ ‫محصوالت فوالدی (کالف‪ ،‬تیراهن‪ ،‬ورق عریض‪ ،‬میلگرد‪ ،‬ورق گرم‪،‬‬ ‫ورق س��رد‪ ،‬ورق پوشش دار و‪ )..‬در کشور تولید شد که در مقایسه با‬ ‫میزان تولید مدت مش��ابه س��ال ‪ ۱۶( ۹۶‬میلیون و ‪ ۳۹۸‬هزار تن)‪،‬‬ ‫حاکی از رشد ‪۷‬درصدی است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ‪ ۱۰‬ماه یاد ش��ده‪ ۲۱ ،‬میلیون و ‪ ۹۶۴‬هزار تن اهن‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۱۰۲‬درصدی صادرات محصوالت فوالدی‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬در مدت یاد شده ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۹۷۲‬هزار تن‬ ‫ش��مش و ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۹۶‬هزار ت��ن انواع محصوالت فوالدی صادر‬ ‫شد که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته (‪ ۵‬میلیون و ‪ ۳۶۷‬هزار‬ ‫تن ش��مش و ی��ک میلیون و ‪ ۱۸۵‬هزار تن محص��والت فوالدی) به‬ ‫ترتیب ‪۲۶‬درصد کاهش و ‪۱۰۲‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬در این مدت ‪ ۵۰۳‬هزار تن اهن اسفنجی صادر شد‬ ‫که نس��بت به امار س��ال گذش��ته (‪ ۵۶۷‬هزار تن)‪ ،‬حاکی از کاهش‬ ‫‪۱۱‬درصدی صادرات این محصول است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۱۰‬ماه امس��ال‪ ۲۷ ،‬هزار تن فوالد خام و ‪ ۸۸۱‬هزار تن‬ ‫انواع محصوالت فوالدی وارد کش��ور شد که در مقایسه با امار مدت‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته (‪ ۴۴‬هزار تن فوالد خام و یک میلیون و ‪۸۶۲‬‬ ‫ه��زار تن انواع محصوالت فوالدی) ب��ه ترتیب ‪۳۹‬درصد و ‪۵۳‬درصد‬ ‫کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫فوالد بخریم یا‬ ‫نخریم؟‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1257‬‬ ‫پیاپی ‪2575‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عرضه جدید نفت و میعانات گازی در بورس تا پیش از نوروز‬ ‫بیع متقابل‬ ‫هنوز کارامد‬ ‫است؟‬ ‫مهدی منفرد‬ ‫کارشناس نفت‬ ‫ام��روزه در جهان تج��ارت‪ ،‬ش��اهد الگوهای‬ ‫پیچیده ای هس��تیم که بنا بر ض��رورت زندگی‬ ‫پیش��رفته و مدرن بش��ری به وجود امده اند و با‬ ‫کاوش در ظرافت ه��ای انها می ت��وان خالقیت‬ ‫اندیش��ه حقوقدان��ان و دیگر دس��ت اندرکاران‬ ‫تنظیم این قراردادها را به وضوح مشاهده کرد‪.‬‬ ‫ب��ا وجود اینکه قرارداده��ای نوین برگرفته از‬ ‫نمونه های سنتی هس��تند اما مدنظر قرار دادن‬ ‫جنبه های اقتصادی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬زیس��ت محیطی و‬ ‫امث��ال انها به پیدای��ش قراردادهای خاص تری‬ ‫می انجامد‪.‬‬ ‫کشورهای نفتخیز و در کل هر کشوری برای‬ ‫منابع طبیعی خود قوانین��ی دارد که چارچوب‬ ‫دخل و تص��رف در منابع طبیعی ان کش��ور را‬ ‫معین می کند‪ .‬این قوانین به طور معمول حدود‬ ‫و ضوابط حیطه اکتش��اف و توس��عه و واگذاری‬ ‫ح��ق بهره ب��رداری و به ویژه ش��روع الزم برای‬ ‫صدور مجوز سرمایه گذاری را مشخص می کنند‪.‬‬ ‫امروزه انواع گوناگونی از قراردادهای نفتی برای‬ ‫توس��عه میدان های نف��ت وگاز در سراس��ر دنیا‬ ‫ب��ه کار گرفته می ش��وند که به ‪ ۳‬دس��ته کلی‬ ‫قرارداده��ای مالکی��ت انحص��اری‪ ،‬قراردادهای‬ ‫مش��ارکت در تولید و قراردادهای خرید خدمت‬ ‫تقس��یم می ش��وند‪ .‬این قراردادها به شکل عام‬ ‫هیچ ک��دام بر دیگری برتری ن��دارد و تنها مفاد‬ ‫موج��ود در مت��ن قرارداد اس��ت ک��ه می تواند‬ ‫جذابی��ت ان را برای گروهی کم ی��ا زیاد کند‪.‬‬ ‫هر ‪ ۳‬م��دل این قراردادها هم اکنون در س��طح‬ ‫گس��ترده ای در حال اجرا هستند‪ .‬از نظر اماری‬ ‫بیشتر قراردادهای فعلی در جهان از نوع اعطای‬ ‫مالکیت انحصاری است‪ .‬البته روز به روز استقبال‬ ‫از این نوع قرارداد در حال کم شدن است و روند‬ ‫به نحوی اس��ت که بیش��تر قراردادها به سمت‬ ‫بکارگیری از مشارکت در تولید و بیشتر استفاده‬ ‫از نوع پیشرفته ان‪ ،‬مشارکت در سرمایه گذاری‬ ‫تغییر مس��یر می دهند‪ .‬در این بین کشورهایی‬ ‫ی مالحظات‬ ‫نی��ز وجود دارند که به دلی��ل برخ ‬ ‫و حساس��یت ها ترجیح می دهند از قراردادهای‬ ‫نوع خرید خدمت اس��تفاده کنند ؛ ایران‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫کویت‪ ،‬عربس��تان س��عودی‪ ،‬مکزیک و شیلی از‬ ‫این دس��ت کشورها هس��تند‪ .‬از بین کشورهای‬ ‫نام ب��رده هم اکن��ون در ایران به عنوان پیش��گام‬ ‫و کش��ور عراق از نوع خاصی از ق��رارداد خرید‬ ‫خدمت با عنوان «بیع متقابل» استفاده می کنند‬ ‫که البت��ه در نوع اجرا با هم تف��اوت دارند و به‬ ‫نوع��ی قراردادهای به کار گرفته ش��ده در عراق‬ ‫از انواع ایرانی ان پیش��رفته تر هستند‪ .‬در کشور‬ ‫ما که عمده س��رمایه مورد اتکا نفت خام است و‬ ‫پایه و اساس اقتصاد فعلی بر صنعت استخراج و‬ ‫صدور این محصول استوار است‪ ،‬بنا بر ضرورت‪،‬‬ ‫اخرین ش��یوه بهره ب��رداری از منابع این طالی‬ ‫سیاه قراردادهای بیع متقابل است‪.‬‬ ‫استفاده از قراردادهای بیع متقابل برای توسعه‬ ‫میدان های نفت و گاز‪ ،‬ساز کاری تثبیت شده در‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬قوانین و مقررات جاری‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ملی نفت ایران را مج��از می داند تا قراردادهای‬ ‫بی��ع متقابل را ه��م برای اکتش��اف و هم برای‬ ‫توسعه مید ان ها به کار برد‪ .‬بنابراین‪ ،‬قرارداد بیع‬ ‫متقابل را به دلیل ساختار و ماهیت ان باید جزو‬ ‫قرارداده��ای خدماتی یا خری��د خدمت تعریف‬ ‫کرد ک��ه در ان بازپرداخت هزینه های پیمانکار‬ ‫از طری��ق تخصی��ص بخش��ی از نف��ت و گازی‬ ‫ک��ه در نتیجه خدمات ارائه ش��ده از طرف وی‬ ‫تولید شده‪ ،‬انجام می ش��ود‪ .‬قرارداد بیع متقابل‬ ‫بر قلم��رو کاری مش��خص‪ ،‬س��قف هزینه های‬ ‫سرمایه ای‪ ،‬حق الزحمه ثابت و دوره معین برای‬ ‫بازیافت س��رمایه استوار است‪ .‬زمانی که قرارداد‬ ‫بیع متقابل هم برای اکتشاف و هم برای توسعه‬ ‫به کار می رود‪ ،‬مشخصات میدان مورد نظر برای‬ ‫توس��عه در هنگام بسته شدن قرارداد نامشخص‬ ‫است‪ .‬از این رو‪ ،‬توافق درباره قلمرو کاری‪ ،‬مدت‬ ‫عملیات توس��عه‪ ،‬س��قف هزینه های سرمایه ای‪،‬‬ ‫حق الزحم��ه ثابت و دوره بازیافت س��رمایه باید‬ ‫به زمانی موکول ش��ود که ی��ک میدان تجاری‬ ‫کش��ف شود‪ .‬قرارداد بیع متقابل تملیکی نیست‬ ‫و در حقیقت دوطرف در مقابل یکدیگر تعهداتی‬ ‫را متقبل می ش��وند در حال��ی که معاوضه‪ ،‬عقد‬ ‫تملیکی اس��ت‪ .‬در اجاره به شرط تملیک لزوما‬ ‫اجاره بهای پرداختی از فراورده ها موضوع اجاره‬ ‫نیس��ت در حالی ک��ه در بیع متقاب��ل‪ ،‬حداقل‬ ‫درصد مشخصی از ارزش تجهیزات و فناوری به‬ ‫وسیله محصوالت تولید شده به طور مستقیم یا‬ ‫غیرمستقیم ناشی از همان تجهیزات بازپرداخت‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬طرف های قرارداد بیع متقابل‪،‬‬ ‫هرگز قال��ب محدود اجاره به ش��رط تملیک را‬ ‫قصد و اراده نکرده اند‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی از دو‬ ‫عرض��ه جدید نفت و میعان��ات گازی در بورس تا پایان‬ ‫امس��ال (‪ ۲۰‬و‪ ۲۷‬اسفند ) خبر داد و گفت‪ :‬جدید بودن‬ ‫ش��یوه فروش نفت در بازار س��رمایه و شناخت ناکافی‬ ‫فع��االن ب��ازار از دالیل موفق نش��دن در زمینه فروش‬ ‫محموله های نفتی بوده است‪.‬‬ ‫امیرحس��ین تبیانیان درباره وضعیت عرضه نفت در‬ ‫ب��ورس به ایس��نا گفت‪ :‬هدف عم��ده از عرضه نفت در‬ ‫بورس فروش محموله های کوچک و خرده فروشی است‪.‬‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬نفت در محموله های کوچک ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫بشکه ای عرضه می شود‪.‬‬ ‫نماینده ش��رکت ملی نفت ای��ران در بورس انرژی با‬ ‫بیان اینکه فروش های محموله های بزرگ چند میلیون‬ ‫بش��که ای در بورس در ش��رایط کنونی مدنظر نیست‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬هدف ما این اس��ت که فعاالن اقتصا د برای‬ ‫معامله محموله های کوچک که نیاز به هزینه و ریسک‬ ‫کمتری دارد‪ ،‬وارد شوند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬هر چند انتظار نداریم در این عرضه ها‬ ‫معامله محموله های بزرگ انجام شود اما محدودیتی در‬ ‫انجام انها نیز وجود ندارد و در صورت تمایل متقاضیان‬ ‫می توان ب��ا تجمی��ع محموله های ‪ ۳۵‬هزار بش��که ای‬ ‫خریدهای بزرگ انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرایی فروش نرفتن نفت در عرضه اخر‬ ‫امیرحسین تبیانیان‬ ‫نماینده ش��رکت ملی نف��ت ایران در ب��ورس انرژی‬ ‫درباره چرای��ی موفق نبودن شش��مین عرضه نفت در‬ ‫بورس اظه��ار کرد‪ :‬باید قبول کرد ک��ه عرضه نفت در‬ ‫بورس‪ ،‬ش��یوه جدیدی است که شناخت فعاالن بازار و‬ ‫خریداران داخلی و خارجی نسبت به ان نیاز به گذشت‬ ‫زمان دارد‪.‬‬ ‫تبیانی��ان با بیان اینکه عرضه نف��ت در بورس دارای‬ ‫چندی��ن مرحله و بخش اس��ت که خری��داران باید به‬ ‫ان ش��ناخت پیدا کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اکن��ون عرضه نفت در‬ ‫بورس به ش��یوه تحویل در مبدا اس��ت و بر این اساس‬ ‫خریدار باید بتواند کش��تی مناسب حمل نفت را یافته‬ ‫و همچنین بازاریاب��ی نیز انجام داده و پیش پرداخت ها‬ ‫را تامی��ن کند که انجام همه انها به هماهنگی و تجربه‬ ‫کاف��ی خری��دار نی��از دارد‪ .‬وی اضافه ک��رد‪ :‬خریداران‬ ‫داخل��ی کمی برای نفت وجود دارد و بازیگران خارجی‬ ‫بازار نفت نیز طول می کشد که با شیوه و ساز کار جدید‬ ‫فروش نفت ایران در بورس اشنا شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سایه تحریم ها بر فروش نفت در بورس‬ ‫نماینده ش��رکت ملی نفت ای��ران در بورس انرژی به‬ ‫‹ ‹عرضه های جدید نفت در بورس‬ ‫خری��داران در حال حاضر باید خود را با ش��رایط نقل و انتقال پول‬ ‫و همچنین ص��ادرات نفت در تحریم وفق دهند که نیاز به تجربه و‬ ‫زمان دارد‬ ‫تاثی��ر تحریم ها بر فروش نفت در بورس اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در عرضه ه��ای اول و دوم فروش نفت در بورس‬ ‫که از ابان امسال اغاز شد خریداران حجم قابل توجهی‬ ‫از محموله ها را خریداری کردند زیرا در ان زمان شدت‬ ‫تحریم ها نس��بت به اکنون کمتر بود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫از ابان به ش��دت تحریم ها افزوده ش��د‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اگر‬ ‫عرضه نفت در بورس در سال ‪ ۹۶‬انجام می شد با توجه‬ ‫به اینکه ش��رایط س��خت تحریم وجود نداشت به طور‬ ‫ع معامالت بیشتری انجام می شد‪.‬‬ ‫قط ‬ ‫تبیانیان ادامه داد‪ :‬خریداران در حال حاضر باید خود‬ ‫را با شرایط نقل و انتقال پول و همچنین صادرات نفت‬ ‫در زم��ان تحریم وفق دهند که نیاز ب��ه تجربه و زمان‬ ‫دارد‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه تحریم ه��ا بر معامالت نفت در‬ ‫بورس س��ایه انداخته اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ب��رای اینکه‬ ‫فع��االن بازار نف��ت بتوانند با ش��رایط راحت تری اقدام‬ ‫به خرید و فروش نفت کنن��د مزایایی برای متقاضیان‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت که از جمل��ه انها می توان‬ ‫ب��ه فروش در محموله های کوچ��ک و همچنین امکان‬ ‫تسویه ریالی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جذابیت قیمت محموله های نفتی‬ ‫نماینده ش��رکت ملی نف��ت ایران در ب��ورس انرژی‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه قیمت تعیین ش��ده برای ف��روش نفت‬ ‫در بورس دارای جذابیت اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫اینکه تامین کش��تی برای محموله های کوچک دارای‬ ‫محدودیت هایی اس��ت و همچنین به دلیل هزینه های‬ ‫نق��ل و انتقال پول در زمان تحری��م‪ ،‬قیمت نفت را به‬ ‫گون��ه ای تعیین کرده ای��م ک��ه دارای جذابیت زیادی‬ ‫بوده و خریداران تمایل به خرید نفت از بورس داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬همچنین تسویه ها به صورت نقد و‬ ‫اعتبار در نظر گرفته ش��ده ک��ه امکان نکول (ناتوانی در‬ ‫تسویه) را از بین می برد‪.‬‬ ‫نماینده ش��رکت ملی نف��ت ایران در ب��ورس انرژی‬ ‫درب��اره عرضه های جدید نفت در ب��ورس نیز گفت‪ :‬تا‬ ‫پایان امس��ال دو عرضه جدید نفت و میعانات گازی در‬ ‫بورس انرژی انجام می شود‪.‬‬ ‫تبیانی��ان با بی��ان اینکه تا پایان اس��فند در روزهای‬ ‫دوش��نبه (‪ ۲۰‬و ‪ ۲۷‬اس��فند) ب��ه نوب��ت عرض��ه نفت‬ ‫و میعان��ات گازی انج��ام خواهد ش��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫عرضه های اسفند انعطاف بیشتری برای فروش در نظر‬ ‫گرفته ایم تا خریداران بتوانند با ش��رایط راحت تر اقدام‬ ‫به خرید و صادرات نفت کنند‪.‬‬ ‫نماینده ش��رکت ملی نف��ت ایران در ب��ورس انرژی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬در عرضه های بهمن‬ ‫اع�لام ک��رده بودیم که خریدار باید ت��ا ‪ ۲۰‬روز قبل از‬ ‫بارگیری‪ ،‬کش��تی مورد نظر خود را معرفی کند اما در‬ ‫عرضه های اس��فند مهلت معرفی کشتی را ‪ ۱۰‬روز قبل‬ ‫از بارگیری تعیین کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ش��یوه های تحوی��ل محموله های‬ ‫میعانات گازی نیز ش��رایط تس��هیل شده به طوری که‬ ‫تحویل میعانات گازی در صورت تمایل خریدار عالوه بر‬ ‫عسلویه در خشکی نیز انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شش��مین مرحله فروش نفت خ��ام در بورس انرژی‬ ‫هفته گذش��ته انجام ش��د اما خریداری برای ان وجود‬ ‫نداش��ت‪ .‬عرضه نفت خام در بورس که از ‪ ۶‬ابان امسال‬ ‫با عرضه یک میلیون بش��که نفت خام سبک اغاز شد‪،‬‬ ‫اکنون وارد ششمین مرحله شده است‪.‬‬ ‫در مرحل��ه نخس��ت (‪ ۶‬ابان امس��ال)‪ ،‬ی��ک میلیون‬ ‫بش��که نفت خام عرضه ش��د اما ‪ ۸‬محمول��ه ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫بش��که ای(معادل ‪ ۲۸۰‬هزار بشکه) به نرخ بشکه ای ‪۷۴‬‬ ‫دالر و ‪ ۸۵‬سنت به فروش رسید‪.‬‬ ‫در دومین مرحله (‪ ۲۰‬ابان) نیز ‪ ۷۰۰‬هزار بشکه نفت‬ ‫خام به نرخ بشکه ای ‪ ۶۴‬دالر و ‪ ۹۷‬سنت معامله شد‪.‬‬ ‫در سومین مرحله عرضه در بورس‪ ،‬یک میلیون بشکه‬ ‫نفت خام س��بک ایران به نرخ بش��که ای ‪ ۵۲‬دالر و ‪۴۲‬‬ ‫سنت دالر در تابلو فروش قرار گرفت اما بدون مشتری‬ ‫ماند‪ .‬مرحله چهارم موفقیت امیز نبود؛ در مرحله پنجم‬ ‫تنها یک محموله ‪ ۳۵‬هزار بشکه ای به فروش رسید‪.‬‬ ‫در مرحله شش��م عرضه نیز مانند نوبت های پیشین‬ ‫یک میلیون بش��که نفت خام س��بک ب��ا حجم خرید‬ ‫دست کم ‪ ۳۵‬هزار بش��که و قیمت پایه ‪ ۵۹‬دالر و ‪۶۳‬‬ ‫سنت برای هر بشکه تعیین شده بود‪.‬‬ ‫عرضه بعدی ‪ ۲۰‬اسفند انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫گالیه معاون سازمان حفاظت محیط زیست از ‪ ۲‬وزارتخانه کلیدی‬ ‫معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت‬ ‫که محیط زیس��ت به عنوان یک س��ازمان حاکمیت��ی و نظارتی از‬ ‫عملک��رد وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در زمینه تولید‬ ‫خودرو و نفت در زمینه انرژی راضی نیست‪.‬‬ ‫مسعود تجریش��ی به ایلنا گفت‪ :‬منابع متحرک مانند خودروها‬ ‫بیشترین س��هم را در الودگی هوا دارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬نوسازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل عموم��ی جزو مصوبه های قانون هوای پاک اس��ت که‬ ‫باید اجرایی شود اما متاسفانه کار ان طور که باید پیش نمی رود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در این راس��تا خودروس��ازان موظ��ف به تولید‬ ‫خودرو هس��تند تا انها را در اختیار تاکس��ی داران ق��رار دهند اما‬ ‫امس��ال حتی دو تاکسی هم تحویل ندادند‪ ،‬با این روند نمی توانیم‬ ‫انتظار داشته باشیم که هوای سالم تنفس کنیم‪.‬‬ ‫معاون سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد‪ :‬وقتی سوخت‬ ‫فراوان و مفت باش��د و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به وظایف‬ ‫خود عمل نکند نتیجه این می ش��ود که خودروهای فرس��وده در‬ ‫س��طح شهر تردد کنند و خودروس��ازان نیز به سمت فناوری های‬ ‫روز دنیا نروند‪.‬‬ ‫وی درب��اره عملکرد وزارت نفت نیز گفت‪ :‬با اینکه مبحث انرژی‬ ‫در کشور بسیار جدی اس��ت اما توجهی به مقوله صرفه جویی ان‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬به دلیل ارزان��ی انرژی در ایران‪ ،‬مقادی��ر زیادی از ان‬ ‫به راحتی سوزانده می شود و در حالی که قرار بود مصرف انرژی در‬ ‫پایان برنامه شش��م توسعه به نصف انرژی مصرفی در برنامه پنجم‬ ‫مصرف بنزین به ‪ ۸۸‬میلیون لیتر در روز رسید‬ ‫وزارت نف��ت اعالم ک��رد‪ :‬میانگین مصرف روزانه بنزین در اس��فند‬ ‫امس��ال ب��ه ‪ ۸۸‬میلیون لیتر و میانگین مص��رف روزانه گازوییل به ‪۸۵‬‬ ‫میلیون لیتر رس��ید که پیش بینی می شود این رقم در روزهای پایانی‬ ‫اسفند و ابتدای سال اینده به نحو چشمگیری افزایش یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش وزارت نفت‪ ،‬امس��ال با افزایش میزان تولید س��وخت در‬ ‫پاالیشگاه های کشور‪ ،‬ظرفیت مناسبی برای ذخیره سازی فراورده در‬ ‫کشور ایجاد شد‪.‬‬ ‫با افزایش تولید بنزین از محل راه اندازی فاز سوم پاالیشگاه میعانات‬ ‫گازی س��تاره خلیج فارس‪ ،‬حجم ذخایر بنزین کشور رشد قابل توجهی‬ ‫یافت به طوری که در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون لیتر افزایش داشت‪.‬‬ ‫در بخ��ش گازوئیل نیز تولید پاالیش��گاهی بیش��تر از مقدار مصرف‬ ‫ت به گونه ای که‬ ‫داخلی بود و بخش��ی از ان به صادرات اختص��اص یاف ‬ ‫از اغاز س��ال ‪ ۹۷‬به طور میانگین روزان��ه ‪ ۹۸‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار لیتر‬ ‫گازوئیل در کش��ور تولید شد که با توجه به مصرف روزانه ‪ ۸۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار لیتری گازوئیل در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۱۶‬میلیون لیتر فراورده‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫عرضه گسترده نفت از سوی امریکا نظم قیمتی ایجاد شده از سوی‬ ‫اوپک را تحت تاثیر قرار می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬کاهش قیمت جهانی نفت‬ ‫بر اقتصاد ایران تاثیر محسوس ندارد‪.‬‬ ‫قاسم ساعدی با اشاره به کاهش جهانی قیمت نفت در چند روز‬ ‫گذشته باوجود تالش های اوپک برای متعادل نگه داشتن بازار‪ ،‬به‬ ‫خان��ه ملت گفت‪« :‬افزایش تولید دو تولیدکننده بزرگ امریکایی»‬ ‫و «رش��د ذخای��ر نفت امری��کا» دو دلیل مطرح ش��ده از س��وی‬ ‫کارشناس��ان داخل��ی و بین المللی به عنوان علت ه��ای این تعدیل‬ ‫مازاد تولید ش��ده که بخش��ی از ان در نیروگاه ها و بخش��ی نیز در انبار‬ ‫مخازن راهبردی ذخیره سازی شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته علیرضا صادق اب��ادی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و‬ ‫پخ��ش فراورده های نفتی ایران‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۷‬میانگین مصرف روزانه‬ ‫بنزی��ن ‪ 88‬میلیون لیت��ر و میانگین تولید در بهم��ن ‪ ۹۷‬روزانه ‪۱۰۳‬‬ ‫میلی��ون لیتر بوده که این ارقام نش��ان دهنده فاصل��ه مطلوب تولید و‬ ‫مصرف است‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری در ایین گشایش رسمی فاز سوم‬ ‫پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس‪ ،‬اقدام صنعت نفت مبنی بر افزایش ‪۲‬‬ ‫برابری تولید بنزین در ‪ 5‬س��ال گذشته را از افتخارات دولت دانست که‬ ‫نش��ان دهنده توانمندی دولت تدبیر و امید در شرایط تحریم و اعمال‬ ‫فشارهاست‪ .‬از نگاه رئیس جمهوری‪ ،‬وزارت نفت در چند سال گذشته‬ ‫ب��ا افزایش کیفیت تولید بنزین و گازوئی��ل‪ ،‬گام مهمی برای حفاظت‬ ‫محیط زیست برداشته است و امروز به جایگاهی رسیده ایم که بیش از‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیون لیتر در روز بنزین و گازوئیل با اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬و یورو ‪۵‬‬ ‫تحویل مردم داده می شود‪.‬‬ ‫کاه��ش یابد ام��ا نه تنها این اتفاق نیفتاد و حت��ی ان را ثابت نگه‬ ‫نداشتیم و ساالنه ‪ ۹‬درصد افزایش مصرف انرژی داریم‪.‬‬ ‫تجریشی تصریح کرد‪ :‬این نشان می دهد که وزارت نفت‪ ،‬مقوله‬ ‫ان��رژی و صرفه جوی��ی ان را جدی نمی گی��رد‪ ،‬به راحتی ان را در‬ ‫خودرو‪ ،‬صنایع و ش��بکه های گرمایش��ی و سرمایشی می سوزانیم‬ ‫در حالی که در قوانین باالدس��تی همواره بر صرفه جویی در بخش‬ ‫انرژی تاکید می شود اما در عمل به ان توجهی نمی شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بر اس��اس اعالم وزارت نفت ‪ ۲۵‬درصد نفت تولیدی‬ ‫به مازوت تبدیل می ش��ود‪ ،‬حال س��وال این است که با این میزان‬ ‫مازوت چه می کنند؟ جواب این اس��ت که می س��وزانند‪ ،‬با اینکه‬ ‫سوزاندن مازوت ممنوع است اما این کار را می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ۳ :‬هفت��ه پیش با وزارت نفت درب��اره تعیین تکلیف‬ ‫مازوت نامه نگاری کردیم و با پژوهش��گاه صنعت نفت نیز صحبت‬ ‫داش��تیم که باید با این حجم مازوت چه کار کنیم زیرا پژوهشگاه‬ ‫معتقد اس��ت که این مش��کل‪ ،‬راهکار دارد ام��ا رایزنی ها تاکنون‬ ‫نتیجه ای نداش��ته است‪ .‬تجریشی گفت‪ :‬به اعتقاد من‪ ،‬گاه وظایف‬ ‫حاکمیتی در برخی نهادها به بهانه تحریم و اینکه نمی ش��ود؛ رها‬ ‫ش��ده است در حالی که در دانش��گاه ها افراد با انگیزه و عالقه مند‬ ‫زی��ادی با ظرفیت های ب��اال برای حل این مش��کالت وجود دارد‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان محیط زیس��ت‪ ،‬بهبود کیفیت هوا‪ ،‬ارتقای کیفیت‬ ‫خودروس��ازی و صرفه جویی در مصرف انرژی را در گرو همکاری‬ ‫بیشتر وزارتخانه های صنعت و نفت دانست‪.‬‬ ‫جریمه ‪ ۲‬برابری در انتظار سازمان های پرمصرف‬ ‫مدیرکل دفت��ر مدیریت مصرف‪ ،‬خدمات مش��ترکان و کاهش‬ ‫هدررفت شرکت اب و فاضالب کش��ور گفت‪ :‬سازمان های دولتی‬ ‫اگر مصرف اب خود را به میزان ‪ ۲۰‬درصد کاهش ندهند‪ ،‬معادل دو‬ ‫برابر قیمت تمام شده جریمه می شوند‪.‬‬ ‫عل��ی س��ید زاده به ایرن��ا گف��ت‪ :‬هیات وزیران در س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫مصوبه ای داش��ت که اگر س��ازمان های دولتی در فصل تابس��تان‬ ‫مع��ادل ‪ ۲۰‬درصد مصرف خود را کاهش ندهن��د‪ ،‬معادل دو برابر‬ ‫قیمت تمام شده جریمه خواهند شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امس��ال این تمهید بس��یار اثر گذار بود و س��ازمان ها‬ ‫کاهش خوبی در مصارف خود داشتند بنابراین‪ ،‬سال اینده نیز این‬ ‫برنامه دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫س��یدزاده ادام��ه داد‪ :‬با اجرایی ش��دن این مصوبه بس��یاری از‬ ‫س��ازمان ها به سمت بهینه سازی و اس��تفاده از روش های کاهش‬ ‫مصرف رفتند و نسبت به نصب تجهیزات کاهنده اقدام کردند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفت��ر مدیریت مصرف‪ ،‬خدمات مش��ترکان و کاهش‬ ‫هدررفت ش��رکت اب و فاضالب کشور ادامه داد‪ :‬با این حال‪ ،‬هنوز‬ ‫برخی سازمان ها اقدام جدی انجام نداده اند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر اداره های‬ ‫دولتی از تجهیزات کاهنده استفاده نکنند‪ ،‬دو برابر هزینه تمام شده‬ ‫اب از انها دریافت خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در کارگروه سازگاری با کم ابی یک مصوبه‬ ‫برای مش��ترکانی که مصرف بی��ش از اندازه دارن��د در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��یدزاده گفت‪ :‬بر اس��اس این مصوبه‪ ،‬اگر مشترکان پر مصرف‪،‬‬ ‫نتوانن��د مص��رف خ��ود را بهینه س��ازی کنن��د و بی��ش از الگوی‬ ‫تعیین شده اب مصرف کنند‪ ،‬تعرفه بیشتری از انها دریافت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفت��ر مدیریت مصرف‪ ،‬خدمات مش��ترکان و کاهش‬ ‫هدررفتشرکتابوفاضالبکشورافزود‪:‬اگراینمصوبهاجراییشود‪،‬‬ ‫خود مشترک ترغیب می شود از تجهیزات کاهنده مصرف استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫سیدزاده خاطر نشان کرد‪ :‬این راهکار به هیات دولت ارسال شده‬ ‫اما هنوز به تصویب نرسیده است‪.‬‬ ‫کاهش قیمت جهانی نفت بر اقتصاد ایران تاثیر محسوس ندارد‬ ‫قیم��ت‪ ،‬قابل تامل و تصدیق اس��ت‪ ،‬ضمن انک��ه هرگونه حرکت‬ ‫نظام��ی و تغییر در دیگر بازارهای اقتصادی نیز تاثیر مس��تقیم و‬ ‫غیرمستقیم خود را بر بازارهای نفتی می گذارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم دشت ازادگان و هویزه در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه کاهش نفت در عرصه جهانی طبیعی است‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫انجا که ذخایر نفتی امریکا بسیار کالن است‪ ،‬هرچند وقت یک بار‬ ‫به عرضه گسترده در بازار اقدام می کنند و این مسئله نظم قیمتی‬ ‫ایجاد شده از سوی اوپک را تحت تاثیر قرار می دهد اما نوسان های‬ ‫و کاهش قیمت نفت پایدار نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با اش��اره به تاثیر برنامه ه��ای اقتصادی چین در‬ ‫کاهش قیمت جهانی نفت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگرچه رغبت چین به خرید‬ ‫نفت کاهش پیدا کرده اما نباید دلیل ان را خودکفایی این کش��ور‬ ‫در تولید دانست بلکه هر روز رابطه اقتصادی چین با امریکا تیره تر‬ ‫می ش��ود و این مس��ئله واردات نفت انها را دچار افت و خیزهایی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬قیمت جهانی نفت نیز از این نوس��ان های‬ ‫بی نصیب نمانده اس��ت‪ .‬س��اعدی معتقد اس��ت تصمیم های اخیر‬ ‫اوپک مبنی بر کاهش تولید و ص��ادرات نفت‪ ،‬افزایش قیمت نفت‬ ‫را به دنبال دارد و حتی افزایش قیمت ها بیش از حد تصور امریکا‬ ‫خواهد بود‪ .‬عضو کمیسیون انرژی مجلس در تشریح تاثیر کاهش‬ ‫قیمت جهانی نفت بر اقتصاد ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگرچه بخش زیادی‬ ‫از اقتصاد ایران متکی به فروش نفت است اما ناپایداری قیمت های‬ ‫جهانی نفت‪ ،‬بی ثباتی اقتصادی را برای ایران به همراه ندارد چراکه‬ ‫در برنامه ریزی ها و سیاس��ت گذاری های اقتصادی‪ ،‬این نوسان های‬ ‫احتمالی قیمت نفت در نظر گرفته شده و برنامه ریزی ها بر مبنای‬ ‫ان انجام ش��ده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬کاهش قیم��ت جهانی نفت در‬ ‫مدت زمان ه��ای کوتاه‪ ،‬ب��ر اقتصاد ایران تاثیر محس��وس نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1257‬‬ ‫پیاپی ‪2575‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» همچنان بالتکلیف است‬ ‫ابهام در سرنوشت یک طرح مالیاتی در حوزه مسکن‬ ‫طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه امالک باعنوان‬ ‫طرح «الحاق یک ماده قانون مالیات های مستقیم و مقابله‬ ‫با س��وداگری و کاهش التهابات بازار مس��کن» بعد از چند‬ ‫س��ال اماواگر‪ ،‬ش��هریور س��ال جاری در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی مطرح ش��د و در صورت تصوی��ب ان‪ ،‬یک متن‬ ‫به عنوان م��اده ‪ ۶۰‬به قانون مالیات های مس��تقیم الحاق‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫براساس انچه در طرح مالیات‬ ‫بر عایدی س��رمایه در حوزه مس��کن مدنظر است‪ ،‬بعد از‬ ‫تصوی��ب این قانون‪ ،‬همه معامالتی که در زمینه امالک و‬ ‫مس��تغالت با کاربری های مسکونی‪ ،‬تجاری و اداری انجام‬ ‫می شود‪ ،‬مشمول مالیات بر عایدی سرمایه امالک خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬منظور از عایدی س��رمایه ام�لاک‪ ،‬مابه التفاوت نرخ‬ ‫خرید و نرخ فروش ملک اس��ت‪ .‬براساس پیش فرض های‬ ‫ای��ن طرح‪ ،‬وقتی ملکی خریداری می ش��ود و همزمان به‬ ‫فروش می رسد‪ ،‬مابه التفاوت ارزش خرید و فروش‪ ،‬عایدی‬ ‫مالک از این معامله خواهد بود و باتوجه به اینکه برای این‬ ‫درامد تالش نش��ده و فقط س��رمایه در ان ملک ذخیره و‬ ‫درواقع ارزش افزوده حاصل ش��ده‪ ،‬همه این مبلغ متعلق‬ ‫به فرد نیس��ت‪ .‬درواقع بخشی از این درامد‪ ،‬ناشی از تورم‬ ‫و تغییرات��ی اس��ت که به طور ناگهان��ی در بازار امالک رخ‬ ‫می دهد و درامد باداورده اس��ت؛ بنابراین دریافت مالیات‬ ‫از این درامد‪ ،‬می تواند صرف نیازهای جامعه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرنوشت طرح در مجلس‬ ‫گرچه مدتی اس��ت رسانه ها خبر از توقف بررسی طرح‬ ‫مالی��ات بر عایدی س��رمایه مس��کن در کمیس��یون های‬ ‫مرب��وط در مجلس می دهند اما نایب رئیس کمیس��یون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی می گوید بررسی این طرح‬ ‫همچنان ادامه دارد‪ .‬سیداحسن علوی در گفت وگو با خانه‬ ‫مل��ت‪ ،‬با اش��اره به اینکه طرح دریاف��ت مالیات از عایدی‬ ‫سرمایه در حوزه مسکن‪ ،‬در کمیسیون اقتصادی در حال‬ ‫بررس��ی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در کمیس��یون عمران مجلس نیز‬ ‫نشس��ت هایی برای بررسی این طرح برگزار و با کلیات ان‬ ‫مخالفت ش��ده است‪ .‬وی با حمایت از اعمال سیاست های‬ ‫مالیات��ی در حوزه مس��کن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اج��رای مالیات بر‬ ‫عایدی س��رمایه مسکن می تواند از دالل بازی و سوداگری‬ ‫در این حوزه جلوگیری کند‪ .‬علوی تاکید کرد‪ :‬بازار مسکن‬ ‫بازاری جذاب برای دالالن اس��ت و افراد به راحتی سرمایه‬ ‫امار نشان می دهد کفه ترازو به سود تقاضای سرمایه ای است‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی‪ ،‬دولت ناگزیر از ابزارهای مالیاتی استفاده می کند تا‬ ‫بازار مسکن را به سمت حمایت از مصرف کننده سوق دهد‬ ‫خود را به این بخش منتقل می کنند و دست به اقدام های‬ ‫س��وداگرانه می زنن��د که این‪ ،‬نتیجه ای ج��ز افزایش نرخ‬ ‫مس��کن ندارد‪ .‬او افزود‪ :‬مخالفان ط��رح مالیات بر عایدی‬ ‫س��رمایه مسکن معتقدند با اجرای این قانون‪ ،‬نرخ مسکن‬ ‫افزایش خواهد داش��ت و این مس��ئله خود به تالطم بازار‬ ‫دام��ن می زند و با اجرای این طرح‪ ،‬س��رمایه های متمرکز‬ ‫در این حوزه به بازارهای دیگر مانند س��که و طال منتقل‬ ‫و این مس��ئله‪ ،‬موجب تالطم در ان بازارها می شود‪ .‬علوی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬باوجود مخالفت ها‪ ،‬در شرایط کنونی‪ ،‬اعمال‬ ‫سیاس��ت های نظارتی و مالیاتی بر حوزه مس��کن ضروری‬ ‫اس��ت و می توان در گام نخس��ت‪ ،‬قانون مالیات بر عایدی‬ ‫س��رمایه را در حوزه مس��کن و س��پس در بازارهای دیگر‬ ‫اجرایی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم سوق بازار مسکن به سمت مصرف‬ ‫یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن معتقد است باتوجه به‬ ‫اینک��ه درحال حاضر بیش از ‪ ۷۰‬درصد تقاضای مس��کن‬ ‫در بازار‪ ،‬س��وداگرانه اس��ت‪ ،‬گریزی از اج��رای طرح های‬ ‫مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی س��رمایه مسکن نیست‪.‬‬ ‫فرهاد بیضایی در پاس��خ ب��ه‬ ‫‪ ،‬ابزارهای مالیاتی را‬ ‫از جمل��ه راهکاره��ای فوری کنترل س��وداگری در حوزه‬ ‫مسکن دانست و افزود‪ :‬از جمله مباحث مالیاتی مطرح در‬ ‫زمینه مسکن‪ ،‬قانون مالیات بر خانه های خالی است که در‬ ‫مجلس تصویب ش��ده اما هنوز اجرا نشده است‪ .‬همچنین‬ ‫مالیات بر عایدی س��رمایه را داریم که به نظر می رس��د در‬ ‫مجلس متوقف ش��ده باش��د‪ .‬بیضایی با بیان اینکه مالیات‬ ‫بر عایدی س��رمایه‪ ،‬از جمله مس��ائلی است که سوداگری‬ ‫مس��کن را هدف قرار می دهد و اجرا ش��دن این راهکار به‬ ‫سود کشور خواهد بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی از مشکالتی که در‬ ‫کشور داریم و بازار زمین و مسکن از ان متاثر است‪ ،‬سهم‬ ‫باالی تقاضاهای س��رمایه ای‪ ،‬داللی و سوداگری است‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از دهه ‪ ۸۰‬به طور تقریبی‪ ،‬بیش از ‪ ۵۲‬درصد‬ ‫تقاضاهای مس��کن در کشور‪ ،‬سرمایه ای و سوداگرانه بود؛‬ ‫یعنی بیش از نیمی از تقاضایی که در بازار مس��کن وجود‬ ‫داشت‪ ،‬غیرمصرفی بود‪ .‬در دهه ‪ ۹۰‬این نسبت ‪ ۷۰‬به ‪۳۰‬‬ ‫شد؛ یعنی ‪ ۷۰‬درصد تقاضا سرمایه ای و ‪ ۳۰‬درصد مصرفی‬ ‫شد که به مشکالت بازار مسکن دامن زده است‪.‬‬ ‫بیضایی با بیان اینکه هدف اصلی سیاس��ت گذاری های‬ ‫مس��کن‪ ،‬تامین سرپناه برای افراد بدون خانه است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در سیاس��ت های مسکنی دولت‪ ،‬باید افراد بدون خانه در‬ ‫اولویت قرار گیرند اما امار نشان می دهد کفه ترازو به سود‬ ‫تقاضای سرمایه ای است‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬دولت ناگزیر‬ ‫از ابزارهای مالیاتی اس��تفاده می کند تا بازار مس��کن را به‬ ‫سمت حمایت از مصرف کننده سوق دهد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫چ��ون مصرف کننده در تقابل با تقاضاهای س��وداگرانه‪ ،‬از‬ ‫قدرت خرید کمتری برخوردار است‪ ،‬از بازار خارج می شود‬ ‫و بازار در انحصار تقاضاهای سرمایه ای می ماند‪ .‬این شرایط‬ ‫درحال حاضر در کش��ور ما وجود دارد و برای خروج از این‬ ‫وضعیت به طور حتم باید از ابزار مالیاتی ازجمله مالیات بر‬ ‫عایدی سرمایه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط وزارت راه برای موافقت با مالیات بر‬ ‫عایدی سرمایه‬ ‫براساس انچه معاون پیشین مسکن وزیر راه و شهرسازی‬ ‫درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفته‪ ،‬این وزارتخانه‬ ‫با کلیت طرح به دو شرط موافق است‪ .‬حامد مظاهریان که‬ ‫دی امس��ال جای خود را به مازیار حس��ینی داد‪ ،‬چند روز‬ ‫پیش از خداحافظی با وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬در حاشیه‬ ‫نمایش��گاه ام�لاک در جمع خبرنگاران گف��ت‪ :‬نمی توان‬ ‫مالیات بر عایدی سرمایه را فقط در بازار مسکن اجرا کرد‪،‬‬ ‫در شرایطی که می توان در بازارهای ساده تر مانند خودرو‪،‬‬ ‫ارز و س��که نیز این مالیات را دریاف��ت کرد؛ بنابراین باید‬ ‫بازاره��ای موازی نیز این مالیات را پرداخت کنند‪ .‬ش��رط‬ ‫دوم این اس��ت که مالیات در شرایط رونق دریافت شود و‬ ‫زمانی که بازار مسکن در دوره رکود است این طرح کارایی‬ ‫ندارد‪ .‬گرچه این س��خن مظاهری��ان‪ ،‬به معنی لزوم تغییر‬ ‫درکلیات طرح اس��ت اما باتوجه به تغییر معاون مسکن و‬ ‫س��اختمان وزیر راه و شهرسازی باید منتظر اعالم موضع‬ ‫دوباره این وزارتخانه در زمینه این طرح باشیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خیز رجا برای‬ ‫تجاری شدن‬ ‫محمد رجبی‬ ‫مدیرعامل رجا‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه‪ ،‬از جمله‬ ‫مسائلی است‬ ‫که سوداگری‬ ‫مسکن را هدف‬ ‫قرار می دهد و‬ ‫اجرا شدن این‬ ‫راهکار به سود‬ ‫کشور خواهد بود‬ ‫تجاری و س��ودده ش��دن‪ ،‬از اهداف مدنظر‬ ‫ش��رکت حمل ونق��ل ریلی رجاس��ت‪ .‬در این‬ ‫زمین��ه بای��د نگاه م��ان را ب��ه فعالیت ه��ای‬ ‫مسافری تغییر دهیم و تالش کنیم به اهداف‬ ‫بزرگ تری دست یابیم‪ .‬یکی از راهکارهای ما‬ ‫برای تجاری ش��دن این است که فقط مسافر‬ ‫جابه جا نکنیم‪ ،‬بلکه بسته سفر نیز ارائه دهیم‪.‬‬ ‫در این زمینه بس��ترهایی ایج��اد کرده ایم که‬ ‫برمبنای انها‪ ،‬اینده روشن و خوبی برای رجا‬ ‫متصور هستیم‪.‬‬ ‫به استناد ش��اخص های ارزیابی و برمبنای‬ ‫امار‪ ،‬جایگاه شرکت رجا در سال های گذشته‬ ‫تقویت و نس��بت به گذش��ته‪ ،‬باثبات تر شده‬ ‫است‪ .‬برای رسیدن به این جایگاه‪ ،‬با دوندگی‬ ‫بس��یار و باوجود مش��کالتی که گریبان رجا‬ ‫را گرفت��ه ب��ود‪ ،‬موفق ش��دیم ب��ا رایزنی ها و‬ ‫پیگیری ه��ای مجدانه‪ ،‬نظ��ر دولت و مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی را ب��رای حمای��ت از رجا‬ ‫جلب کنی��م که با تداوم ای��ن حمایت ها افق‬ ‫بسیار خوب و روشنی را برای رجا پیش بینی‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫بین س��ال های ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۷‬در زمینه نوسازی‬ ‫و بازسازی واگن ها کارهای مطلوبی در شرکت‬ ‫رجا انجام ش��ده و از سال اینده نیز باتوجه به‬ ‫اینکه بس��تر مالی فراهم شده‪ ،‬کار بازسازی و‬ ‫نوس��ازی ناوگان به طور جدی در دستور کار‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال شرکت رجا هنوز جای کار‬ ‫بس��یار دارد و باید تالش کنیم وضعیت بهتر‬ ‫از این باشد‪.‬‬ ‫باتوجه به حمایت های سهامداران از افزایش‬ ‫سرمایه شرکت رجا‪ ،‬همچنین توجه و حمایت‬ ‫ویژه دولت و مجلس شورای اسالمی در زمینه‬ ‫تهی��ه و تامین واگن های مورد نیاز‪ ،‬امیدواریم‬ ‫ش��اهد تحول��ی اساس��ی در خدمات رس��انی‬ ‫مناسب و در شان ملت عزیزمان باشیم‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1257‬‬ ‫پیاپی ‪2575‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫چرا پروژه های نیمه تمام زیادی در ایران داریم؟‬ ‫پیچیدگی و اقتصاد‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫از عص��ر ویکتوری��ا‬ ‫تاکنون این نخستین‬ ‫ ب��ار اس��ت ک��ه علم‬ ‫اقتصاد دچار تغییرات‬ ‫بنیادی��ن می ش��ود‪.‬‬ ‫عل��م کالس��یک‪،‬‬ ‫اقتص��اد را نظام��ی‬ ‫عقالنی‪ ،‬ماش��ین واره و به طور اساسی در حال‬ ‫تع��ادل می ان��گارد‪ .‬این نگرش این��ک در حال‬ ‫دگرگونی اس��ت‪ .‬همگام با دوره پس��امدرن‬ ‫و به م��وازات تح��والت حوزه های��ی مانن��د‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬فناوری‪ ،‬نظریه ش��بکه ها‪ ،‬نظریه‬ ‫اشوب و زیست شناسی‪ ،‬امروز به اقتصاد نیز‬ ‫به چشم یک س��امانه پیچیده‪ ،‬ناکامل‪ ،‬دور‬ ‫از تعادل و درحال تکامل دائمی نگریس��ته‬ ‫می ش��ود‪ .‬کت��اب پیچیدگ��ی و اقتص��اد‬ ‫می کوش��د با چنین نگرشی‪ ،‬به پرسش های‬ ‫مهم��ی ازجمل��ه چگونگ��ی ش��کل گرفتن‬ ‫حباب ها و فروپاش��ی بازارهای مالی پاس��خ‬ ‫بدهد‪ .‬برایان ارتور‪ ،‬استاد دانشگاه استنفورد‬ ‫و پژوهشگر برجسته انستیتو سانتافه‪ ،‬متفکر‬ ‫پیش��گام علم اقتصاد و نظری��ه پیچیدگی‪،‬‬ ‫برنده جایزه شامپتر در علم اقتصاد و جایزه‬ ‫الگرانژ در علم پیچیدگی اس��ت‪ .‬به عقیده‬ ‫ج��ان هالند خال��ق الگوریتم ه��ای ژنتیک‪،‬‬ ‫مس��ئله «ال فارول» که برایان ارتور در این‬ ‫کتاب مطرح کرده اس��ت‪ ،‬با معمای زندانی‬ ‫در نظریه بازی برابری می کند‪.‬‬ ‫مارپیچ معیوب در ‪ 5‬پرده‬ ‫گروه اقتصاد و توسعه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫راه اهن قزوین ‪ -‬رشت‬ ‫فهم فرایند‬ ‫تحول اقتصادی‬ ‫کتاب «فهم فرایند‬ ‫تحول اقتصادی» در‬ ‫‪ ۱۲‬فص��ل تنظی��م‬ ‫شده اس��ت و بر این‬ ‫مسئله اشاره دارد که‬ ‫یکی از برجسته ترین‬ ‫نو ا و ر ی ه��ا ی‬ ‫نهادگرای��ان در کلی��ت خ��ود و به وی��ژه‬ ‫نهادگرایان تاریخی این است که با ارائه یک‬ ‫ترکی��ب خردمندان��ه از تبیین های علت کاو‬ ‫و دلی��ل کاو درباره مس��ائل مبتال به جوامع‬ ‫انسانی‪ ،‬س��طح کارامدتری از معرفت علمی‬ ‫را درباره امور مربوط به انسان و جامعه ارائه‬ ‫کند‪ .‬یکی از موفق ترین کوش��ش ها در این‬ ‫زمینه کتاب «فهم فرایند تحول اقتصادی»‬ ‫قلمداد می ش��ود که در زمره برجسته ترین‬ ‫اث��ار اقتص��اددان ب��زرگ فقی��د‪ ،‬داگالس‬ ‫نورث اس��ت‪ .‬او در این کت��اب با رویکردی‬ ‫فرارش��ته ای تصری��ح می کند ک��ه «تحول‬ ‫اقتص��ادی» تابع��ی از ‪ ۳‬مجموعه بنیادی از‬ ‫امور غیراقتصادی هس��تند ک��ه عبارتند از‪:‬‬ ‫تحول در کمی��ت و کیفیت جمعیت‪ ،‬تغییر‬ ‫در ذخی��ره دانایی به ویژه دانش تس��خیری‬ ‫و ضمن��ی برای غلبه بر طبیع��ت و باالخره‬ ‫تغیی��ر در چارچوب نهادی که تعیین کننده‬ ‫س��اختار تحول یافته انگیزشی جامعه است‪.‬‬ ‫از دی��دگاه نویس��نده‪ ،‬برای ایج��اد هرگونه‬ ‫تغییر توس��عه گرا در حیطه اقتصادی حیات‬ ‫جمعی انسان ها‪ ،‬ابتدا باید یک صورت بندی‬ ‫اندیش��ه ای منضب��ط و روش��مند از وض��ع‬ ‫مطلوب فراهم ش��ده باشد تا تغییر مطلوب‪،‬‬ ‫قابلیت عینیت بخشی پیدا کند‪.‬‬ ‫دولت کارافرین‬ ‫کتاب «دولت کارافرین؛ نقد اسطوره های‬ ‫بخش خصوص��ی در مقابل بخش عمومی»‬ ‫به بررس��ی نقش دولت در نواوری و رش��د‬ ‫اقتص��ادی می پ��ردازد و بی ش��ک یک��ی از‬ ‫مهم تری��ن کتاب های��ی اس��ت ک��ه در این‬ ‫زمینه در س��ال های گذش��ته منتشر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این کتاب تحس��ین های مجله های‬ ‫معتب��ری مانن��د فایننش��یال تایم��ز و‬ ‫اکونومیس��ت و اندیش��مندان سرشناس��ی‬ ‫مانن��د ریچارد نلس��ون و دن��ی رودریک را‬ ‫برانگیخت و با استقبال جامعه دانشگاهی و‬ ‫سیاس��ت گذاران روبه رو شد‪ .‬نویسنده کتاب‬ ‫به خوبی ش��رح می دهد که مکانیس��م بازار‬ ‫به تنهایی قادر به ارتقای نواوری نیس��ت و‬ ‫هم��کاری بخش خصوص��ی و دولت در این‬ ‫میان ضروری اس��ت‪ .‬مازوکات��و همچنین‬ ‫نش��ان می دهد حت��ی در زمان��ی که بحث‬ ‫جادوی بازار از سوی امریکا در سطح جهان‬ ‫تبلیغ شده است دولت این کشور در اقتصاد‬ ‫نق��ش فعالی ایفا کرده اس��ت‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫این مس��ئله کتاب حاضر برای اندیشمندان‬ ‫و سیاس��ت گذاران ایرانی ح��اوی نکته های‬ ‫ارزنده ای است و نشان می دهد تنها با تکیه‬ ‫بر مکانیسم بازار و خصوصی سازی نمی توان‬ ‫به رشد اقتصادی دست یافت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��اید تعجب کنید که چ��را این مث��ال را می زنم؟‬ ‫می خواهم بگویم در سراس��ر جهان هستند پروژه هایی‬ ‫که به ه��ر دلیل نیمه تمام مانده ان��د و منابع مالی هم‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬وقتی اتفاق در اقتصاد حساب شده ای مانند‬ ‫الم��ان روی می ده��د‪ ،‬ام��کان تحق��ق ان در تمامی‬ ‫کشورها ازجمله در ایران به وفور وجود دارد‪.‬‬ ‫المان ها به نظم ش��هره هس��تند و در زمینه مباحث‬ ‫فنی س��رامد‪ .‬بسیار سخت است در تاریخ المان جدید‬ ‫نکته های تاریک فنی و خنده داری را یافت اما فرودگاه‬ ‫جدی��د برلین با اعتبار المان ها در حوزه ساخت وس��از‬ ‫کاری کرده است که خود نیز برای این پروژه نیمه کاره‬ ‫جوک می سازند‪.‬‬ ‫پروژه ‪ BER‬قرار بود در اکتبر ‪( ۲۰۱۱‬ابان ‪)۱۳۹۰‬‬ ‫گشایش شود و نش��د‪۲۰۱۵ ،۲۰۱۴ ،۲۰۱۳ ،۲۰۱۲ .‬‬ ‫(از سال ‪ 1391‬تا ‪1394‬خورشیدی) سال هایی بود که‬ ‫قرار بر گش��ایش ان بود اما نشد و تاکنون نیز گشایش‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ای��ن فرودگاه ک��ه در برلی��ن ق��رار دارد ملغمه ای‬ ‫از اش��تباه های فن��ی‪ ،‬فس��اد و هزین��ه نابج��ای پول‬ ‫مالیات دهندگان المانی شده است‪ ۹۰ .‬کیلومتر اشتباه‬ ‫در جاگذاری کابل ها‪ ۴۰۰۰ ،‬در که به اشتباه جاگذاری‬ ‫شده اند‪۲ ،‬برابر حد مجاز وزن سقف فرودگاه‪ ،‬واگذاری‬ ‫فنی به فردی که صالحیت فنی و مهندسی را نداشته‬ ‫اس��ت و درنهایت زیان از جیب مالیات دهنده روزانه ‪۱‬‬ ‫میلیون یورو‪.‬‬ ‫براس��اس یک اصل بنیادین مالی و س��رمایه گذاری‬ ‫هرچ��ه قدر بتوانیم هزینه های مال��ی پروژه ‪Project‬‬ ‫‪ costs‬را کاه��ش دهیم و پ��روژه را ارزان تر در اختیار‬ ‫مصرف کننده عمومی قرار دهیم‪ ،‬هرچه هزینه سرمایه‬ ‫‪ Cost of Capital‬پروژه را کاهش دهیم پیمانکاران‬ ‫با ن��رخ بازده داخل��ی ‪ IRR‬کمت��ری می توانند ان را‬ ‫به اتمام برس��انند و دوره بهره ب��رداری ‪Operation‬‬ ‫‪ period‬بیش��تری را برای خود قائل شوند‪ ،‬در ایران‬ ‫ام��روز تمام رویداده��ا برخالف انچه باید باش��د روی‬ ‫می ده��د‪ .‬ایران ب��ه گواهی امار و اطالع��ات جهانی و‬ ‫داخل��ی یکی از باالتری��ن نرخ ها در بخ��ش «هزینه‪-‬‬ ‫س��رمایه» را در جه��ان دارد و ای��ن به م��رور موجب‬ ‫شده اس��ت که پیمانکاران‪ ،‬کارفرمایان‪ ،‬بهره برداران و‬ ‫سرمایه گذاران همه با هزینه سرمایه باالی خود هزینه‬ ‫پ��روژه را باال و باالتر ببرند و مارپیچ معیوبی در اجرای‬ ‫پروژه ها شکل گیرد‪.‬‬ ‫نتیجه انک��ه پروژه های م��ا در ای��ران از پروژه های‬ ‫بین المللی با وجود تمام یارانه ها گران تر تمام می شود‬ ‫و به دست مصرف کننده نهایی می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹پ�رده نخس�ت‪ :‬ف�رودگاه براندنب�ورگ‬ ‫برلین‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫صدها پروژه‬ ‫نیمه تمام در‬ ‫سطح کشور‬ ‫وجود دارد‬ ‫که در برخی‬ ‫مواقع تعریف‬ ‫انها اتالف‬ ‫منابع ملی و‬ ‫مالیات دهندگان‬ ‫ایرانی‬ ‫بوده است‬ ‫روند بررسی توجیه طرح ها‬ ‫پیمان مولوی‪-‬مشاور س�رمایه گذاری و تامین‬ ‫مال�ی‪ :‬در اخرین صفحه اقتصاد و توس��عه در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬به کالبدشکافی چگونگی تعریف پروژه هایی که‬ ‫به اتمام نمی رس��ند و اگر هم می رس��ند با هزینه باال‬ ‫برای مالیات دهنده روبه رو هستند؛ می پردازیم‪.‬‬ ‫پروژه رش��ت‪-‬قزوین با تمام فرازوفرودهایش هفته‬ ‫گذش��ته گشایش شد‪ .‬وقتی در مسیر رشت در حرکت‬ ‫بودم برایم سوال بود که چرا چنین پروژه استراتژیکی‬ ‫زودتر به بهره برداری نمی رس��د ت��ا مردم تمام ایران از‬ ‫مواهب ان بهره مند ش��وند؟ صدها پروژه نیمه تمام در‬ ‫سطح کشور وجود دارد که در برخی مواقع تعریف انها‬ ‫اتالف منابع ملی و مالیات دهندگان ایرانی بوده است و‬ ‫می خواهیم در این مجال به بررسی دالیل ان بپردازیم‪.‬‬ ‫پروژه فرودگاه براندنبورگ برلین‬ ‫ای��ران به گواهی امار و اطالعات جهانی و داخلی یکی از باالترین‬ ‫نرخ ه��ا در بخش «هزینه‪ -‬س��رمایه» را در جه��ان دارد و این به‬ ‫مرور موجب ش��ده است مارپیچ معیوبی در اجرای پروژه ها شکل‬ ‫گیرد‬ ‫‹ ‹پ�رده دوم‪ :‬ایا ایرانی�ان توجهی به کلمه‬ ‫هزینه‪-‬فرصت دارند؟‬ ‫نکته دیگری که به نظر نگارنده در ایران سال ها بدان‬ ‫توجهی نمی ش��ود (همواره تامین کنن��ده منابع دولتی‬ ‫بوده است) تاکید بر اجرای دقیق و زمان بندی پروژه ها‬ ‫در روزهای مشخص است‪.‬‬ ‫پروژه ای که قطر ‪۴‬س��اله تمام می کند (گازی قطر ‪۳‬‬ ‫و ‪ )۴‬ما ‪۱۲‬س��اله تمام کرده ای��م و این یعنی باال رفتن‬ ‫هزینه س��رمایه یا به عبارت دیگر هزینه‪-‬فرصت پروژه‪.‬‬ ‫بس��یاری از تصمیم گیری ه��ا نیز این چنین هس��تند؛‬ ‫کریدوره��ای زمین��ی‪ ،‬ریلی و هوایی بدون ش��ک نیاز‬ ‫این روزه��ای ایران ب��رای صادرات‪ ،‬به وی��ژه کریدورها‬ ‫و زیرس��اخت های ریل��ی اما ایا م��ا هزینه‪-‬فرصت این‬ ‫پروژه ها را درک کرده ایم؟‬ ‫چ��را ترکی��ه می توان��د در کمتر از ‪ ۴‬س��ال ‪۱۳۰۰‬‬ ‫کیلومت��ر قط��ار پرس��رعت راه اندازی کند‪ ،‬کش��وری‬ ‫که تحری��م هواپیما ن��دارد اما ما که تحری��م هواپیما‬ ‫داری��م به ج��د به دنبال گس��ترش ش��بکه ریلی خود‬ ‫نبوده ایم‪ .‬از این دس��ت نمونه ها بسیارند و دقت کنیم‬ ‫که ما حساس��یت کمی به اعداد به ویژه هزینه‪ -‬فرصت‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹پرده س�وم‪ :‬توجیه طرح ه�ا یا طرح های‬ ‫توجیهی‬ ‫فاصل��ه باریک اس��ت بی��ن توجیه یک ط��رح برای‬ ‫دریاف��ت وام و زخم��ی کردن ان در پروژه یا بررس��ی‬ ‫فنی‪ ،‬اجرای��ی و اقتصادی طرح ب��رای اجرای بهینه و‬ ‫قابلیت اجرایی شدن ان‪ .‬ایران جزو معدود کشورهایی‬ ‫اس��ت ک��ه در ان ابتدا پ��روژه تعریف می ش��ود و بعد‬ ‫ب��ه دنبال ش��رکت و موسس��ه ای ب��رای توجیه طرح‬ ‫می رون��د‪ .‬طرح های توجیه��ی ‪Feasibility study‬‬ ‫ج��زء جدایی ناپذیر اجرای درس��ت طرح های عمرانی‬ ‫و زیرس��اختی در جهان هس��تند و بدون درک چرایی‬ ‫حضور انها نمی توان به موفقیت پروژه ها امیدوار بود‪.‬‬ ‫در ح��وزه پیش س��رمایه گذاری ما ش��اهد ‪ ۳‬بخش‬ ‫اساسی هستیم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬فرصت سنجی‬ ‫‪ .۲‬پیش طرح توجیهی‬ ‫‪ .۳‬طرح توجیهی قابل قبول بانکی‬ ‫به جرات بر اس��اس کارهای اجرایی که انجام داده ام‬ ‫کارفرمای��ان ایران عالقه زیادی به اولی و دومی ندارند‬ ‫و مس��تقیم به سراغ سومی می ایند و ان هم با رویکرد‬ ‫جذب منابع بانکی داخلی و نه س��رمایه گذاران داخلی‬ ‫و بین المللی‪.‬‬ ‫‹ ‹پ�رده چهارم‪ :‬دس�ت ودلبازی در تعریف‬ ‫پروژه ها‬ ‫اس��تان های ایران به دنبال ایجاد پتروشیمی هستند‪،‬‬ ‫همگی خود را در گردشگری جزو بهترین ها می دانند و‬ ‫تعریف پروژه ها را نوعی رقابت حیثیتی با سایر شهرها‬ ‫و اس��تان ها می دانند‪ ،‬البی نمایندگان اس��تان ها برای‬ ‫دریاف��ت بودجه و رایزنی انها با بخش های دولتی برای‬ ‫گرفتن سهمی از پروژه ها برای استان خود‪ ،‬همه وهمه‬ ‫کالن نگ��ری و جامع نگری را از پروژه ها در ایران گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹پ�رده اخر‪ :‬یک خان�ه اباد به ز صد خانه‬ ‫ناتمام‬ ‫بای��د یک بار برای همیش��ه سیاس��ت گذار در ایران‬ ‫به این نکته واقف ش��ود که نمی ش��ود هم��ه را راضی‬ ‫کرد‪ .‬منابع کشور محدود است و محدودتر خواهد شد‬ ‫و این امر همه ما را به س��مت تعریف کردن درس��ت‪،‬‬ ‫بجا و اولویت بندی در پروژه ها می برد‪ .‬س��خن کلیدی‬ ‫این جمله می تواند باش��د‪ :‬کدام پروژه های زیرساختی‬ ‫تاثیر بیشتری بر افزایش تولید ناخالص داخلی‪ ،‬افزایش‬ ‫درامد سرانه و رفاه ایرانیان خواهد داشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫باز هم دوگانه «امید و نا امیدی»‬ ‫ضیاءالدین صبوری‪ -‬رئیس انجمن ایرانی روابط بین الملل‪:‬‬ ‫تمدی��د مهل��ت عضوی��ت ای��ران در الیحه ه��ای چهارگانه‬ ‫«اف ای ت��ی اف» تا تیر س��ال اینده‪ ،‬ب��از هم دوگان��ه «امید و‬ ‫ناامیدی» را در فضای سیاسی و اقتصادی کشور نگه داشت‪.‬‬ ‫امی��دواری به اینکه ای��ران درنهایت تا ‪ ۴‬ماه دیگر عضویت و‬ ‫تعهد خود را به ‪ ۲‬الیحه پولشویی و مبارزه با جرایم بین المللی‬ ‫(پالرمو) اعالم کرده و با پیوستن به این‪ ۲‬الیحه‪ ،‬اقتصاد کشور‬ ‫از تحمل فشارها و تحریم های جدید در امان بماند‪.‬‬ ‫در نقط��ه مقابل کم وبیش ای��ن نگرانی وجود دارد که فضای‬ ‫بی تصمیمی و فقدان تدبیر و کنش��گری تداوم یافته و حکایت‬ ‫روز از نو و روزی از نو‪ ،‬دوباره تکرار ش��ود‪ .‬برای همین اس��ت‬ ‫ک��ه باید تمدید مهلت زمانی کارگروه ویژه مالی را به فال نیک‬ ‫گرفت و به اس��تقبال ان رفت ی��ا اینکه این مهلت زمانی باعث‬ ‫خواهد شد دوباره رقابت های جناحی و جریانی در داخل کشور‬ ‫گرم تر ش��ود‪ ،‬چراکه این برای چندمین باری است که کارگروه‬ ‫مال��ی به ایران ب��رای اصالح قوانینش در حوزه های پولش��ویی‬ ‫مهلت می دهد‪.‬‬ ‫از ای��ن منظر‪ ،‬ضرورت بس��یار دارد که این نکته ها از س��وی‬ ‫مس��ئوالن ارش��د نظام و حوزه های کالن تصمیم گیری جدی‬ ‫گرفته ش��ود و تمدید زمانی به افت و تهدیدی برای اقتصاد و‬ ‫تجارت کشور تبدیل نشود‪ ،‬چراکه وقتی کشور در این کارگروه‬ ‫مالی در وضعیت معلق قرار دارد‪ ،‬این به مفهوم فقدان شفافیت‬ ‫و قواعد روشن و قابل اتکا در حوزه های پولشویی است‪ .‬ازاین رو‬ ‫ب��ا اغماض می ت��وان گفت که ش��رایط کنونی ایران‬ ‫در کارگروه مالی‪ ،‬تف��اوت چندانی با قرار گرفتن در‬ ‫فهرست سیاه این سازمان ندارد‪.‬‬ ‫به طوراساس��ی اقتصاد حوزه ای نیس��ت که در ان‬ ‫بیم ناامیدی و بی اطمینانی وجود داش��ته باشد‪ .‬طبع‬ ‫اقتصاد با ثبات‪ ،‬ارامش‪ ،‬شفافیت و روشنگری سازگار‬ ‫است و هر قدر از این فضا دور باشد‪ ،‬به همان نسبت‬ ‫در حوزه تعامالت و شبکه سازی با تنگنا روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��رایط حاکم بر حوزه ارزی و مس��کوکات کشور در هفته‬ ‫گذش��ته‪ ،‬گویای همه چیز است‪ .‬رش��د باالی قیمت های ارز و‬ ‫ط�لا بی تردید با همین وضعیت نامطمئن نس��بت به ش��رایط‬ ‫این��ده بی ارتب��اط نیس��ت‪ .‬بعد از ب��ه تعویق افتادن نشس��ت‬ ‫مجمع تش��خیص به ‪۲‬هفته اینده بر س��ر عضوی��ت در پالرمو‬ ‫ب��ا توجه به همزمانی ان با نشس��ت ب��زرگان اقتصادی در بیخ‬ ‫گ��وش برج ایف��ل در پاری��س‪ ،‬نگرانی ها در داخل نس��بت به‬ ‫قرار گرفتن ایران در فهرس��ت س��یاه این سازمان باال گرفت و‬ ‫همی��ن امر زمینه س��از گرانی های اخیر در ح��وزه ارزی و طال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ناگزی��ر باید پذیرف��ت که اقتصاد مقول��ه ای فراتر از مرزهای‬ ‫داخلی است و بیش از انکه از عوامل داخلی متاثر شود‪ ،‬برایند‬ ‫ش��رایط بین المللی است‪ .‬بین المللی شدن اقتصاد یک واقعیت‬ ‫مس��لم جهانی است و عموم کش��ورها در جهان با پذیرش این‬ ‫قاعده به سمت فرصت سازی و بازاریابی بر صنعت و تجارت شان‬ ‫در سطح بین المللی حرکت کرده و در این راستا‪ ،‬به‬ ‫قوانین و ساختارهای بین المللی اهمیت می دهند‪.‬‬ ‫نهاد «اف ای تی اف» نیز از مهم ترین نهادهایی است‬ ‫که امروز در س��طح جهانی برای شفاف سازی اقتصاد‬ ‫جهان��ی در حوزه های پولی و مالی فعالیت می کند و‬ ‫باید توجه داش��ت که این س��ازمان بین دولتی همه‬ ‫کشورهای جهان را زیر ذره بین خود قرار داده است‪.‬‬ ‫در نشس��ت اخیر‪ ،‬پاکستان همسایه شرقی‪ ،‬به فهرست سیاه‬ ‫این س��ازمان در زمینه تامین مالی تروریس��م راه یافت‪ .‬هند از‬ ‫ناظران و فعاالن این س��ازمان بس��یار تالش داشت قدرت های‬ ‫صنعتی و تاثیرگذار در این س��ازمان را به این باور برس��اند که‬ ‫اس�لام اباد با روش های مختلف به جریان های تروریستی یاری‬ ‫می رساند‪.‬‬ ‫این مسئله یک پیام مهم برای همه کشورهای جهان دارد و‬ ‫اینکه «اف ای تی اف» دغدغه مبارزه با تامین مالی تروریس��ت ها‬ ‫را دارد‪ .‬جالب اینجاست که این بخش از رسالت ان‪ ،‬با رویکرد‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران که مخالف تامین مالی تروریست ها و‬ ‫قدرت گیری این گروه هاست‪ ،‬همخوانی و تطابق دارد‪.‬‬ ‫از این رو باید مهلت زمانی درنظر گرفته شده را فرصتی برای‬ ‫هم��کاری با ای��ن نهاد مهم بین المللی‪ ،‬ه��م در جهت تضعیف‬ ‫جریان های تروریستی که امروز امنیت کشور و منطقه را نشانه‬ ‫گرفته ان��د و هم روزنه ای برای بهره گیری از ظرفیت های بانکی‬ ‫و مالی کش��ورهای بزرگ اروپایی‪ ،‬چین‪ ،‬هند و روس��یه درنظر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫واقعیتی اس��ت که فرصت ها در صورت مدیریت نش��دن‪ ،‬به‬ ‫تهدی��د تبدیل می ش��وند و به ناچار باید در ای��ن زمینه‪ ،‬نهایت‬ ‫عقالنیت و هوش��مندی به کار گرفته ش��ود‪ .‬به وی��ژه اینکه از‬ ‫لحن و بیان رهبران حاضر در نشس��ت پاریس پیدا بود با اینکه‬ ‫تالش های ای��ران را در تصویب ‪ ۲‬الیحه دیگ��ر مثبت ارزیابی‬ ‫کردن��د اما اعالم داش��تند که در صورت تایید نش��دن ‪ ۲‬الیحه‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬مجازات های مالی و بانک��ی جدید درنظر گرفته خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اهل تش��خیص درنظر دارند که رئیس دوره ای این نشست‪،‬‬ ‫اق��ای مارش��ال بیلینگزلی‪ ،‬مع��اون وزیر دارایی امریکا اس��ت‬ ‫و تهدید ک��رده درصورتی که ایران تا بازه زمانی مش��خص‪ ،‬به‬ ‫ش��روط «اف ای تی اف» عمل نکند؛ به صورت خ��ودکار تدابیر‬ ‫جدی��دی علیه فعالیت های بانکی و موسس��ه های مالی به اجرا‬ ‫درخواهد امد‪.‬‬ ‫با توجه به برنامه تحریمی دولت امریکا که تمام تاکیدش��ان‬ ‫بر ائتالف س��ازی جهانی علیه ایران اس��ت‪ ،‬ض��روری و منطقی‬ ‫اس��ت که بدون اطاله زم��ان و حتی پیش ت��ر از مهلت تمدید‬ ‫ش��ده و موعد زمانی مقرر‪ ،‬امادگی نس��بت به عضویت در این‬ ‫سازکار مالی جهانی اعالم ش��ود تا از این طریق هم استراتژی‬ ‫تحریمی ترامپ بی اثر ش��ده و هم از فرصت های موجود اقتصاد‬ ‫جهانی برای س��امان دهی به شرایط اقتصاد داخلی و حوزه های‬ ‫سرمایه گذاری استفاده شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1257‬‬ ‫پیاپی ‪2575‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی از وضعیت اکران خارجی ها در سینمای ایران‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی اشتیانی پور‬ ‫«اکران فیلم خارجی در سینماها» از مباحثی است‬ ‫که در طول ‪ ۴‬دهه گذش��ته مخالفان و موافقان جدی‬ ‫داش��ته و هر از گاهی در قالب طرح و ایده ای متفاوت‬ ‫در عرصه عمل نیز به ازمون گذاش��ته شده است‪ .‬در‬ ‫اسفند ‪ ۹۶‬اما برای نخستین بار این بحث به عنوان یکی‬ ‫از سرفصل های اصلی «نظامنامه اکران» مورد تصویب‬ ‫قرار گرفت و س��ازمان س��ینمایی به صورت رسمی با‬ ‫تعیین شرایطی خاص ان را در دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫بر اساس این نظامنامه‪ ،‬پردیس های‬ ‫دارای ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۷‬س��الن ام��کان اک��ران فیل��م خارجی‬ ‫در دو س��انس فوق الع��اده را داش��تند و پردیس های‬ ‫دارای ‪ ۷‬س��الن و بیش��تر اجازه اختصاص کامل یک‬ ‫س��الن با ظرفی��ت کمتر از ‪ ۱۵۰‬صندل��ی را هم پیدا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫موسسه رس��انه های تصویری هم به عنوان تامین و‬ ‫توزی��ع فیلم خارجی برای اکران معرفی ش��د‪ .‬پس از‬ ‫یک س��ال‪ ،‬اجرایی شدن این نظامنامه چه اورده هایی‬ ‫را برای سینمای ایران به همراه داشته است؟‬ ‫‹ ‹توجیه اقتصادی ندارد‬ ‫علی اش��تیانی پور‪ ،‬مدیر اکران فیلم های خارجی در‬ ‫س��ینماها در گفت وگو با مهر درب��اره اکران فیلم های‬ ‫خارجی در س��ال ‪ ۹۷‬و بازخ��ورد ان گفت‪ :‬در جریان‬ ‫اک��ران فیلم خارج��ی از ابتدا اولویت م��ا این بود که‬ ‫فیلم های ایرانی اکران خوبی داش��ته باش��ند و همین‬ ‫موضوع ب��ر نمایش فیلم های خارجی تاثیر گذاش��ت‬ ‫اما ب��ه ط��ور کلی دی��دگاه مس��ئوالن ب��رای اکران‬ ‫فیلم های خارجی این بود که تنوعی در س��بد داخلی‬ ‫داش��ته باش��یم و فیلم ه��ای خوب خارج��ی را چه از‬ ‫نظ��ر فیلم های هن��ر و تجربه و چ��ه از نظر فیلم های‬ ‫م به همین دلیل تصمیم‬ ‫عامه پس��ند به نمایش بگذاری ‬ ‫به اکران فیلم های خارجی گرفتیم‪.‬‬ ‫اش��تیانی پور ادامه داد‪ :‬بدون ش��ک هدف ما از این‬ ‫اقدام کس��ب س��ود نبود‪ ،‬بلکه می خواس��تیم فضای‬ ‫متنوعی را ایجاد کنیم و در راس��تای دستیابی به این‬ ‫ع هزینه های اکران فیلم های خارجی‬ ‫هدف‪ ،‬به طور قط ‬ ‫حتی توجیه اقتصادی نداش��ت! با ای��ن وجود هنر ما‬ ‫این بود که در درجه نخس��ت فضای��ی را ایجاد کنیم‬ ‫تا مخاطبانی که چنین اثاری را جس��ت وجو می کنند‬ ‫به سالن سینما بیایند که به گزارش صاحبان سالن و‬ ‫اطالعاتی که ب ه دس��ت ما رسیده‪ ،‬این موضوع حاصل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬ما با علم به این موضوع که س��ودی به‬ ‫ دست نمی اوریم به این سمت حرکت کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اکران ‪ ۱۱‬فیلم خارجی‬ ‫مدیر اک��ران فیلم های خارجی اف��زود‪ :‬با تمام این‬ ‫تفاس��یر ما تاکنون توانس��ته ایم ‪ ۱۱‬فیلم خارجی در‬ ‫حوزه فیلم های هنر و تجربه ای و عامه پس��ند را اکران‬ ‫کنیم که فروش این فیلم ها حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬البته با توجه به اینکه امس��ال اکران این‬ ‫فیلم ها به گونه ای در اغاز راه بود‪ ،‬به نظرم فروش خوبی‬ ‫بوده به طوری ک��ه هزینه ها با درامد برابری می کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اشتیانی پور با بیان اینکه از رقم هزینه ها‪ ،‬درامدها‬ ‫و‪ ...‬اط�لاع دقیقی ندارد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬ما وارد مباحث‬ ‫مالی نمی ش��ویم زیرا این مباحث مربوط به موسس��ه‬ ‫رسانه های تصویری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫اس��ت‪ .‬از همی��ن رو‪ ،‬حتی پورس��انت هایی که به این‬ ‫فیلم ها تعلق می گیرد‪ ،‬مس��تقیم به حس��اب موسسه‬ ‫رس��انه های تصویری واریز می شود و اطالعات ان در‬ ‫اختیار هیچ شخصی قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫از رهگ��ذر همین اتفاق ما از رق��م دقیق هزینه ها‪،‬‬ ‫خرید رایت و پورسانت ها اطالعی نداریم و مبلغی که‬ ‫عنوان کردم یک رقم کلی است‪.‬‬ ‫بر اساس نظامنامه اکران‪ ،‬پردیس های دارای ‪ ۳‬تا ‪ ۷‬سالن امکان اکران فیلم‬ ‫خارجیدردوسانسفوق العادهراداشتندوپردیس هایدارای‪ ۷‬سالنوبیشتر‬ ‫اجازه اختصاص کامل یک سالن با ظرفیت کمتر از ‪ ۱۵۰‬صندلی را هم پیدا‬ ‫کردند‬ ‫‹ ‹خریداری ‪ ۱۰۰‬فیلم؛ اکران ‪ ۱۱‬فیلم!‬ ‫این مدیر توضیح داد‪ :‬موسس��ه رسانه های تصویری‬ ‫افزون بر ‪ ۱۰۰‬فیلم خارجی برای اکران خریده بود اما‬ ‫با توجه ب��ه اینکه اولویت ما س��ینمای ایران و اکران‬ ‫فیلم ه��ای داخلی ب��ود‪ ،‬فقط توانس��ته ایم ‪ ۱۱‬فیلم را‬ ‫به نمایش بگذاریم زی��را نگران اکران تولیدات داخلی‬ ‫بودی��م‪ ،‬ضمن اینک��ه خودم ه��م روی این مس��ئله‬ ‫بسیار حساس��یت داش��تم‪ .‬برای مثال‪ ،‬گاهی می شد‬ ‫م��ا انیمیش��نی را دوبله و اماده اک��ران می کردیم اما‬ ‫می دیدیم ی��ک فیلم کودک در حال اکران اس��ت به‬ ‫همی��ن دلی��ل از اکران ان انیمیش��ن پرهی��ز و صبر‬ ‫می کردی��م تا زمان اکران ان فیل��م کودک به پایان و‬ ‫به س��ود برسد و س��پس برای نمایش انیمیشن اقدام‬ ‫می کردی��م که حتی گاه��ی فرصت را هم از دس��ت‬ ‫می دادیم‪.‬‬ ‫اش��تیانی پور مطرح ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه اکران‬ ‫فیلم های خارجی یک اتفاق تازه بود در قدم نخس��ت‬ ‫ما در نظر داش��تیم که مخاطب برای تماشای انها به‬ ‫س��الن بیاید از این جهت این برنامه با ش��یب مالیم و‬ ‫با احتیاط پیش رفت و ماحصلش این بود که توانست‬ ‫هزینه ه��ای خود را جبران کند‪ .‬ب��ا این وجود‪ ،‬هرگاه‬ ‫سودی حاصل شود‪ ،‬به سرعت به حساب خانه سینما‬ ‫واریز می شود‪ .‬این توضیح را هم باید بدهم که در اغاز‬ ‫کار نخس��تین فیلم ما ‪ ۶‬میلیون تومان فروش داشت‬ ‫که حتی نتوانس��ت هزینه خرید رایت و اماده س��ازی‬ ‫را جبران کن��د اما فروش فیلم ه��ای بعدی به کمک‬ ‫فیلم نخس��ت امد و به این ترتیب تاکنون درامدها با‬ ‫هزینه ها برابر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح شکست نخورده است‬ ‫مدی��ر اکران فیلم ه��ای خارجی با بی��ان اینکه اگر‬ ‫قرار باشد س��ال اینده هم اکران فیلم خارجی پابرجا‬ ‫باش��د‪ ،‬همین تعداد فیلم را اکران می کنیم‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم اکران فیلم خارجی منجر به سوددهی شود‬ ‫تا خانه س��ینما از این بابت بهره برداری کند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫من معتقد نیس��تم که این ط��رح حتی به لحاظ مالی‬ ‫شکس��ت خورده چراک��ه هزینه ها را با ش��یب مالیم‬ ‫براورده کرده اس��ت‪ ،‬ضمن اینک��ه باید این موضوع را‬ ‫در نظ��ر گرفت که در اکران ‪ ۳‬فیلم اول حتی کس��ی‬ ‫خبر نداشت که فیلم خارجی اکران می شود زیرا تیزر‪،‬‬ ‫تبلیغ��ات میدانی و‪ ...‬نداش��تیم و افراد تنها از س��وی‬ ‫کسانی که به تماشای این فیلم ها نشسته بودند از این‬ ‫طرح خبردار می شدند‪.‬‬ ‫اشتیانی پور تاکید کرد‪ :‬البته ما مقداری در فضاهای‬ ‫مجازی به تبلیغ این امر پرداختیم اما انچ ه مسلم است‬ ‫اینکه فیلم خارجی بسیار کنترل شده اکران می شد اما‬ ‫حاال دیگ��ر مردم از این موضوع اط�لاع پیدا کرده اند‬ ‫و فیل��م خارجی را در س��الن ها جس��ت وجو می کنند‬ ‫به طوری که باعالقه به تماش��ای انها می نش��ینند در‬ ‫همین جریان ما س��عی کردیم فیلم هایی را به نمایش‬ ‫بگذاریم که از نظر سانسور کمتر اسیب ببیند‪.‬‬ ‫مدی��ر اکران فیلم های خارجی با بی��ان اینکه ادامه‬ ‫اجرای این طرح منوط به تصمیم گیری وزارت ارش��اد‬ ‫و موسسه رس��انه های تصویری است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر‬ ‫قرار باشد طرح اکران فیلم های خارجی ادامه پیدا کند‬ ‫ما دوباره به همین ش��یوه عم��ل می کنیم و با همین‬ ‫مالحظ��ات و همین اولویت بندی پی��ش می رویم‪ .‬به‬ ‫طور کلی مس��لم است که دس��تاورد اکران فیلم های‬ ‫خارجی این بود که مخاطبان جدید به س��ینما اضافه‬ ‫و در نمایش اثار تنوع ایجاد ش��د ما هم س��راغ اثاری‬ ‫رفتیم که سروشکل دار و مطرح باشند که این موضوع‬ ‫خود کمک کیفی به سبد نمایشی ما هم بود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬س��عی کردیم اثار خارجی خودشان مسائل بار‬ ‫مالی خود را پوش��ش بدهند‪ .‬از این رو ‪ ،‬از هر زاویه که‬ ‫به این مسئله نگاه کنیم‪ ،‬متوجه می شویم یک حرکت‬ ‫مثبت بوده است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان اظهار کرد‪ :‬ما وقت��ی وارد این عرصه‬ ‫ش��دیم‪ ،‬مطلع ش��دیم ک��ه در برخی از س��ینماهای‬ ‫شهرس��تان ها و حتی در تهران‪ ،‬بدون داش��تن مجوز‬ ‫اقدام به اکران چنین فیلم هایی می شود که با ورود ما‪،‬‬ ‫بالفاصله این سینماها شناسایی و دستور به قطع اکران‬ ‫ان فیلم داده و اس��باب خیر ش��د چراکه این موضوع‬ ‫در کنترل وزارت ارش��اد درامد اما ما تصمیم گرفتیم‬ ‫در استان های بزرگ که س��ینماهای انها بدون ضربه‬ ‫زدن به فیلم داخل��ی امکاناتی برای نمایش فیلم های‬ ‫خارجی دارند‪ ،‬این فیلم ها را به نمایش بگذاریم‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬در مش��هد‪ ،‬شیراز و اصفهان این اتفاق افتاد اما‬ ‫ب��ه طور کلی در همه مراکز اس��تان های بزرگ دارای‬ ‫شرایط شاهد اکران فیلم های خارجی بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹به سینمای ایران ضربه می زند‬ ‫مهدی صباغ زاده‪ ،‬کارگردان و تهیه کننده س��ینمای‬ ‫ایران در گفت وگو با‬ ‫با اشاره به اکران فیلم های‬ ‫خارج��ی گفت‪ :‬فیلم خارجی در س��ینمای ایران هیچ‬ ‫جایگاهی ن��دارد‪ .‬س��ینمای ایران ظرفیت اس��تفاده‬ ‫از ام��کان نمایش اثار دیگر کش��ورها را ن��دارد‪ .‬نه از‬ ‫لحاظ زیرساخت به درجه ای از استاندارد رسیدیم که‬ ‫دیگر فیلم های س��ینمایی غیر از اثار ساخته ش��ده در‬ ‫کشورمان را بتوانیم به صورت مناسب پخش کنیم نه‬ ‫از نظر فرهنگی شرایط نمایش این نوع اثار وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬وقت��ی قرار اس��ت فیلمی که‬ ‫دی وی دی ان بدون سانس��ور در اختیار مخاطب قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬ب��ا ممیزی ها و اصالحیه ه��ای فراوان راهی‬ ‫پرده س��ینما شود همان بهتر که این اتفاق نیفتد زیرا‬ ‫فقط ظرفیت محدود اکران فیلم ها به وسیله فیلم های‬ ‫خارجی اش��غال می شود و سالن های سینما از داشتن‬ ‫مخاطب محروم می شوند زیرا مخاطب ترجیح می دهد‬ ‫فیلم را با کیفیت و بدون سانسور تماشا کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬پیش از انکه به فکر اکران فیلم‬ ‫خارجی باش��یم باید به س��ینمای ایران توجه ویژه ای‬ ‫داشته و از فیلمس��ازان و استعدادهای سینمای ایران‬ ‫حمای��ت کنیم‪ .‬صب��اغ زاده با انتق��اد از رویکرد برخی‬ ‫نهادها در پیگیری اکران فیلم های خارجی گفت‪ :‬وقتی‬ ‫نهادی به طور س��لیقه ای اثار سینمای شریف ایران را‬ ‫تحری��م می کند و اجازه اکران به انها در س��ینماهای‬ ‫زیرمجموعه خود را نمی دهد نباید از ان توقع داش��ت‬ ‫حامی س��ینمای ملی باشد‪ .‬انها به طور حتم به دنبال‬ ‫اهداف دیگری هس��تند‪ .‬نگرانی من از این نظر اس��ت‬ ‫که س��ینمای ایران در اینده گرفتار چرخه ای شود که‬ ‫رو به ورشکس��تگی پیش رود و نتواند روی پای خود‬ ‫بایستد‪.‬‬ ‫اک��ران فیلم خارجی ش��روع کننده ای��ن اتفاق در‬ ‫سینمای ایران است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬درحال حاضر هم با مش��کل‬ ‫کمبود سالن سینما در کشور روبه رو هستیم‪ .‬سینمای‬ ‫ای��ران توانایی اکران ‪ ۶۰‬فیلم س��ینمایی در س��ال را‬ ‫ندارد و اگر بخواه��د فراتر از ظرفیت خود فیلم اکران‬ ‫کند وضعیتی که اکنون در س��ینما در حال رخ دادن‬ ‫اس��ت تکرار می شود و ان هم فیلم سوزی است‪ .‬تعداد‬ ‫زیادی فیلم بدون برنامه ریزی چند هفته در س��الن ها‬ ‫و س��انس های مح��دود روی پرده می رون��د و غیر از‬ ‫رفع تکلیف و شکس��ت خوردن فیلم ها در گیشه هیچ‬ ‫دستاوردی برای سینما نخواهند داشت‪ .‬در این شرایط‬ ‫تصور کنید بخشی از این ظرفیت محدود به سینمای‬ ‫اروپا و امریکا برسد‪ ،‬در عمل شدنی نیست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تفاوت فرهنگ ها در سینمای ایران و‬ ‫سینمای اروپا و امریکا گفت‪ :‬اکران فیلم خارجی حتی‬ ‫به ارتقای س��واد س��ینمایی و فرهنگی سینمای ایران‬ ‫هم کمکی نخواهد کرد‪ .‬جایگاه سینمای ایران پس از‬ ‫پیروزی انقالب جایگاه انس��انی است و با نگاه صنعتی‬ ‫غرب به س��ینما تفاوت دارد‪ .‬اب��زار و فناوری هایی که‬ ‫غرب در س��ینمای خ��ود به خدمت گرفت��ه‪ ،‬به هیچ‬ ‫عنوان قابل مقایسه با محصوالت داخلی نیست و این‬ ‫باعث می ش��ود س��ینمای ایران بدون در نظر گرفتن‬ ‫ش��رایط ابزاری خود بخواهد با سینمای جهان رقابت‬ ‫کن�� د در حالی که برگ برنده س��ینمای ایران در نگاه‬ ‫و روابط انس��انی ان نهفته اس��ت و قرار نیست در این‬ ‫زمینه به طور حتم رقابتی شکل بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹معضل‪ ،‬سانسور است‬ ‫رضا س��عیدی پور‪ ،‬مدیر پردیس سینمایی ازادی با‬ ‫اشاره به اینکه «همیش��ه انگ سانسور به اکران فیلم‬ ‫خارج��ی زده می ش��ود» بیان کرد‪ :‬م��ردم ما هر فیلم‬ ‫خارجی را که بخواهند‪ ،‬می توانند بدون اینکه سانسور‬ ‫ش��ود و هر لحظه که اراده کنند روی گوش��ی موبایل‬ ‫خود ببینن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬وقتی می خواهیم فیلمی را در‬ ‫سینما اکران کنیم‪ ،‬نخستین انگی که به ان می خورد‬ ‫این اس��ت که می گویند این فیلم سانسور شده است‬ ‫به همین دلیل عالقه ای به دیدن ان نشان نمی دهند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اکنون ش��رایطی به وجود امده اس��ت‬ ‫ک��ه امکان روتوش فیلم به راحتی وجود دارد و نیازی‬ ‫به حذف قس��مت های مختلف ان نیس��ت در صورتی‬ ‫که پی��ش از این‪ ،‬به دلی��ل نبود امکان��ات مجبور به‬ ‫کوتاه ک��ردن فیلم می ش��دیم که گاه��ی همین امر‬ ‫باعث می ش��د داستان به کلی تغییر کند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫فیلم های��ی ک��ه از تیر به بعد در س��ینماها به نمایش‬ ‫درامدن��د از این اتفاق مبرا بودند و در ش��رایط خوبی‬ ‫اکران ش��دند‪ .‬این مدیر س��ینمایی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫«موسس��ه رس��انه های تصویری قدم های خوبی را در‬ ‫این راه برداشته است»‪ ،‬توضیح داد‪ :‬هرچه این فیلم ها‬ ‫از نظر کیفیت بهتر می ش��وند‪ ،‬تماشاچی هم می تواند‬ ‫از ان لذت بیش��تری ببرد و برای تماش��ای انها رقبت‬ ‫افزون تری پیدا می کند‪ .‬در این میان وظیفه سنگینی‬ ‫هم بر دوش موسس��ه رس��انه های تصویری است زیرا‬ ‫باید بتوان��د مخاطبان خود را تربی��ت کند و اموزش‬ ‫ده��د که ای��ن فیلم هایی که اکنون اکران می ش��وند‪،‬‬ ‫مانند گذشته نیست‪.‬‬ ‫وی درباره تعداد سانس ها و زمان نمایش این اثار در‬ ‫سینما ازادی توضیح داد‪ :‬در ایین نامه ای که کارگروه‬ ‫اکران تصویب کرده است به سینماهای باالی ‪ ۷‬سالن‬ ‫اجازه داده اند یک س��الن به طور کامل به این فیلم ها‬ ‫اختصاص پیدا کند اما به س��ینماهایی مانند ما که ‪۵‬‬ ‫سالن داریم اجازه دادند که به صورت تک سانس و در‬ ‫س��اعت های فوق العاده یعنی ‪ ۱۰‬شب به بعد انها را به‬ ‫نمایش بگذاریم‪.‬‬ ‫تاکنون‬ ‫توانسته ایم ‪۱۱‬‬ ‫فیلم خارجی در‬ ‫حوزه فیلم های‬ ‫هنر و تجربه ای‬ ‫و عامه پسند‬ ‫را اکران کنیم‬ ‫که فروش‬ ‫این فیلم ها‬ ‫حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون تومان‬ ‫بوده است‬ ‫محمد معتمدی‪ ،‬خواننده موسیقی ایرانی از ارائه‬ ‫ط��رح اجرای پروژه «هنر برای همه» به س��ازمان‬ ‫فرهنگی هنری شهرداری تهران با هدف به صحنه‬ ‫رفتن کنس��رت ها و اثار نمایش��ی ارزان قیمت در‬ ‫ش��هر تهران خبر دارد به گ��زارش‬ ‫محمد‬ ‫معتمدی‪ ،‬خواننده موس��یقی ایران��ی با اعالم این‬ ‫خبر افزود‪ :‬اجرای این طرح از انج ا به ذهنم رس��ید‬ ‫که در سال های اخیر همیش��ه شاهد این موضوع‬ ‫بوده ام ک��ه بخش زیادی از جامع��ه و مردم عالقه‬ ‫زیادی به دیدن کنس��رت دارن د اما متاسفانه توان‬ ‫مالی بیش��تر م��ردم ان هم در ش��رایط اقتصادی‬ ‫ت با کیفیت را به انها‬ ‫فعلی امکان تماشای کنس��ر ‬ ‫نمی دهد‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬برای مثال‪ ،‬اگر یک خانوار‬ ‫‪ ۵‬نفره بخواهند کنسرت ببینند‪ ،‬سرپرست خانوار‬ ‫مجبور اس��ت که دس��تمزد ماهانه خود را به طور‬ ‫کامل برای خرید بلیت کنسرت صرف کند که این‬ ‫امر برای سرپرس��ت خانوار عملی و عقالنی نیست‬ ‫ب��ه همین دلیل ما فکر کردی��م چه کاری می توان‬ ‫در ای��ن زمینه انجام داد‪ .‬معتم��دی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫ماه های گذش��ته طرحی به ذهنم رس��یده بود که‬ ‫بتوانم در قالب حوزه های تئاتر و موس��یقی ان را به‬ ‫مرحله اجرا برس��انم؛ این بود که ایده اجرایی «هنر‬ ‫برای همه» را طراحی و ان را با مس��ئوالن سازمان‬ ‫فرهنگی هنری شهرداری تهران در میان گذاشتم‪.‬‬ ‫در این حوزه هم جلسه هایی برگزار و این موضوع ها‬ ‫مطرح ش��د که بتوانی��م در قالب این طرح جامع از‬ ‫موقعیت مکان��ی و امکانات تاالرهای خوب به ویژه‬ ‫در جن��وب تهران که بی اس��تفاده یا کم اس��تفاده‬ ‫هستند‪ ،‬بهره های بیشتری برده و در انجا فضایی را‬ ‫فراهم کنیم که با مشارکت هنرمندان و اسپانسرها‬ ‫کنس��رت هایی با بلیت ارزان قیمت را برگزار کنیم‬ ‫که خانواده ها بتوانند از اجراهای زنده نیز استفاده‬ ‫کنند‪ .‬این خواننده توضیح داد‪ :‬انچه برای بلیت این‬ ‫کنسرت ها در طرح «هنر برای همه» قیمت گذاری‬ ‫ش��ده رقمی بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬هزار تومان و در صورت‬ ‫مش��ارکت اسپانس��ر پایین تر اس��ت که امیدوارم‬ ‫بتوانی��م در این حوزه به نتیجه برس��یم‪ .‬معتمدی‬ ‫افزود‪ :‬خوشبختانه این طرح مورد پذیرش سازمان‬ ‫فرهنگی هنری ش��هرداری تهران قرار گرفته و اگر‬ ‫مش��کل خاصی در این حوزه وجود نداشته باشد ما‬ ‫قصد داریم فروردین ‪ ۹۸‬استارت اجرای این طرح‬ ‫را در پردیس تئاتر ته��ران واقع در منطقه خاوران‬ ‫بزنیم‪.‬‬ ‫سهم «خوشنویسی» از‬ ‫بازار هنر چقدر است؟‬ ‫مهدی صباغ زاده‬ ‫وقتی قرار‬ ‫است فیلمی‬ ‫که دی وی دی‬ ‫ان بدون‬ ‫سانسور در‬ ‫اختیار مخاطب‬ ‫قرار می گیرد‪،‬‬ ‫با ممیزی ها و‬ ‫اصالحیه های‬ ‫فراوان راهی‬ ‫پرده سینما شود‬ ‫همان بهتر که‬ ‫این اتفاق نیفتد‬ ‫رضا سعیدی پور‬ ‫هرچه این‬ ‫فیلم ها از نظر‬ ‫کیفیت بهتر‬ ‫می شوند‪،‬‬ ‫تماشاچی‬ ‫هم می تواند‬ ‫از ان لذت‬ ‫بیشتری ببرد‬ ‫و برای تماشای‬ ‫انها رقبت‬ ‫افزون تری‬ ‫پیدا می کند‬ ‫عضو ش��ورای عال��ی انجم��ن خوشنویس��ان‬ ‫ای��ران معتقد اس��ت برگزاری حراج ه��ای هنری‬ ‫در حوزه خوشنویس��ی نش��ان داده که این هنر تا‬ ‫چ��ه حد مورد توجه اس��ت‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬علی‬ ‫اش��رف صندوق ابادی‪ ،‬هنرمند پیشکسوت عرصه‬ ‫خوشنویس��ی درباره جایگاه هنر خوشنویسی در‬ ‫بازار اقتص��ادی هنر‪ ،‬گفت‪ :‬همی��ن چندی پیش‬ ‫حراج «ب��اران» برگزار ش��د که به ف��روش و ارائه‬ ‫اثار خوشنویس��ی اختصاص داشت و فکر می کنم‬ ‫جای��گاه ای��ن هن��ر را نش��ان داد‪ .‬به هر ح��ال‪ ،‬در‬ ‫ای��ن ش��رایط اقتصادی میزان فروش��ی ک��ه اثار‬ ‫خوشنویسی در این حراجی داشتند و توجه به هنر‬ ‫خوشنویس��ی از س��وی عالقه مندان و خریداران‪،‬‬ ‫س��بب ش��د که توجهی ویژه و قابل تحسین بروز‬ ‫و ظه��ور پیدا کند و ب��ه نظرم هنر خوشنویس��ی‬ ‫ارام ارام بتوان��د جای��گاه اصلی خ��ود را در جامعه‬ ‫بیاب��د‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬برگزاری حراج های هنری در‬ ‫دنیا در حوزه اقتصاد هنر معنادار هستند‪ .‬برگزاری‬ ‫حراجی در حوزه خوشنویسی هم در حوزه اقتصاد‬ ‫هنر به ویژه برای هنر خوشنویس��ی بس��یار مهم و‬ ‫ارزشمند است و حرکتی رو به جلو به شمار می رود‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمند تصریح کرد‪ :‬ب��ه طور کلی انچه را که‬ ‫مربوط به تاریخ‪ ،‬فرهنگ و تمدن ایرانی است‪ ،‬باید‬ ‫م��ورد توجه قرار دهیم‪ .‬در این راس��تا به طور قطع ‬ ‫هنر خوشنویس��ی می تواند نقش مهمی در حفظ‬ ‫فرهنگ‪ ،‬تاری��خ و تمدن ایرانی��ان و معرفی ان به‬ ‫جهانیان بازی کند‪ .‬صندوق ابادی‪ ،‬خوشنویسی را‬ ‫هنر اصیل ایرانی خواند و اظهار کرد‪ :‬خوشنویسی‬ ‫هن��ر اصیلی اس��ت که از ایران برخاس��ته و معرف‬ ‫هنر ایران��ی اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید ب��رای این هنر‬ ‫س��رمایه گذاری بیش��تری ش��ود‪ ،‬البته این بدان‬ ‫معنا نیس��ت که ما نباید به هنر مدرن توجه کنیم‬ ‫اما به یقین باید بر داش��ته های مان تمرکز بیش��تر‬ ‫ک��رده و در بدو امر ان را تقویت کنیم‪ .‬این هنرمند‬ ‫هنر خوشنویس��ی را دارای قابلیت جهانی ش��دن‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬زمانی ک��ه می بینیم هنرمندانی‬ ‫چون اس��تاد زنده رودی با اجرای کلمات به شکل‬ ‫فرم های خ��اص‪ ،‬تا این حد در س��طح بین المللی‬ ‫مورد اس��تقبال قرار می گیرند یا استادان دیگری‬ ‫چون اس��تاد احصایی و حت��ی هنرمندان جوان تر‬ ‫می توانن��د با اجرای سیاه مش��ق هایی در س��طح‬ ‫جهانی دیده ش��وند‪ ،‬نش��ان می دهد که کامال این‬ ‫هن��ر می توان��د ظرفیت و قدرت ف��روش جهانی و‬ ‫استقبال بین المللی را داشته باشد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫گیشه ‪ ۵۰۰‬میلیون تومانی فیلم های خارجی در اکران ‪۹۷‬‬ ‫معتمدی کنسرت ارزان‬ ‫برگزار می کند‬ ‫دوشنبه‬ ‫قاسمی یاد سید جمال الدین اسدابادی‬ ‫را گرامی داشت‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪ 4 - 1397‬رجب ‪ 11 - 1440‬مارس ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1257‬پیاپی ‪2575‬‬ ‫خبر‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه و سفیر جدید‬ ‫ایران در فرانس��ه تاکید کرد‪ :‬در سالمرگ سید‬ ‫جمال الدین اس��دابادی‪ ،‬مصلح بزرگ و منادی‬ ‫«بازگش��ت ب��ه خویش��تن» و «اتح��اد جهان‬ ‫اس�لام»‪ ،‬ی��اد و ن��ام او را گرام��ی می داریم‪ .‬به‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬بهرام قاس��می به مناسبت سالروز‬ ‫درگذشت س��ید جمال الدین اسدابادی گفت‪:‬‬ ‫س��ید جمال الدین اس��دابادی از پراوازه ترین و نخستین مصلحان مسلمان‬ ‫جهان معاصر اس��ت که در دوران س��یاه اس��تبداد و تحجر‪ ،‬سراس��ر حیات‬ ‫ثمربخ��ش خویش را در تالش ب��رای اتحاد جهان اس�لام و تربیت مبارزان‬ ‫ازادی خواه مس��لمان برای اتحاد اس�لامی و بازگشت تمدن اسالمی به دوره‬ ‫طالیی و شکوه و عظمت گذشته اش سپری کرد‪ .‬قاسمی با بیان اینکه نهضت‬ ‫«بازگش��ت به خویشتن» و «اتحاد امت اس�لامی» که سیدجمال در جوامع‬ ‫اس�لامی اس��تبدادزده ان روز پایه گذاری کرد‪ ،‬در دوره حیات وی و سال ها و‬ ‫دهه ه��ا پس از ان الهام بخش و محرک بس��یاری از جنبش ها و خیزش های‬ ‫هویت طلب و ازادی خواه در جهان اس�لام ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سیدجمال برای‬ ‫شناخت علل اصلی عقب ماندگی کشورهای اسالمی و پیدا کردن نسخه های‬ ‫عملی‪ ،‬سفرهای طوالنی به اطراف و اکناف جهان به ویژه کشورهای اسالمی‬ ‫داش��ت و برای روشنگری و تش��کیل جنبش های بیداری‪ ،‬به انتشار روزنامه‬ ‫«عروه الوثقی» و توزیع ان در ‪ ۱۰‬کشور اسالمی ان روز مبادرت کرد‪ .‬سخنگو‬ ‫و رئیس مرکز دیپلماس��ی عمومی و رس��انه ای وزارت امور خارجه ادامه داد‪:‬‬ ‫دامنه تاثیرگذاری این روزنامه که با همکاری محمد عبده در پاریس منتش��ر‬ ‫شد‪ ،‬انچنان گسترده بود که پس از انتشار ‪ ۱۸‬شماره به محاق توقیف رفت‪.‬‬ ‫بزرگداشت‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫موسیقی‬ ‫س��یمین دانشور نخس��تین زن ایرانی بود‬ ‫که به طور حرفه ای در زبان فارس��ی داستان‬ ‫نوشت‪ .‬دکتر سیمین دانشور در سال ‪۱۳۲۷‬‬ ‫توانس��ت نخس��تین مجموعه داس��تان های‬ ‫کوتاهش را باعنوان «اتش خاموش» منتشر‬ ‫کند‪ .‬س��یمین دانش��ور و جالل ال احمد در‬ ‫سال ‪ ۱۳۲۹‬با یکدیگر ازدواج کردند‪.‬‬ ‫مهم ترین اثر س��یمین دانش��ور رمان سووش��ون است‬ ‫که نثری س��اده دارد و به ‪ ۱۷‬زبان ترجمه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫سووش��ون ازجمله پرفروش ترین اثار ادبیات داستانی در‬ ‫ایران به شمار می رود‪ .‬او همچنین عضو و نخستین رئیس‬ ‫کانون نویسندگان ایران بود‪.‬‬ ‫سیمین دانشور‪ ،‬این بانوی داستان سرا به واسطه مادر و‬ ‫حس��ین علیزاده تصمیم دارد‬ ‫با همراهی علی اکبر ش��کارچی‪،‬‬ ‫بخش��ی از برنامه این��ده خود را‬ ‫روی موسیقی لرستان بگذارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫این اس��تاد‬ ‫موسیقی ایرانی می گوید‪ :‬ما قرار‬ ‫است خرداد س��ال اینده پس از‬ ‫ماه رمضان کنسرت برگزار کنیم‪.‬‬ ‫علی��زاده در ای��ن زمینه ادام��ه می دهد‪:‬‬ ‫خیلی هم منتظر اجرا و کنسرت ما نباشید‪.‬‬ ‫همیش��ه وقتی قرار است کاری انجام شود‪،‬‬ ‫حاش��یه ها و زحمت��ش زی��اد اس��ت و ادم‬ ‫فکر می کند کیلومتره��ا ان طرف دنیا کار‬ ‫پدرش از کودکی با ادبیات و هنر اش��نا شد‬ ‫و دوران ابتدای��ی و متوس��طه را در مدرس��ه‬ ‫انگلیس��ی «مهرایین» ب��ه تحصیل پرداخت‬ ‫و در امتحان��ات نهایی ش��اگرد اول سراس��ر‬ ‫کشور شد‪ .‬سیمین سپس به تهران امد و در‬ ‫دانشکده ادبیات دانش��گاه تهران به تحصیل‬ ‫مش��غول ش��د و در مدرس��ه ای امریکایی در‬ ‫تهران اقامت گزید‪ .‬دانش��ور نخس��تین اث��ر خود‪« ،‬اتش‬ ‫خاموش» را در ‪۲۲‬س��الگی نوشت و در ‪ ۲۷‬سالگی چاپ‬ ‫کرد؛ البته این داستان مشق اول او بود‪.‬‬ ‫س��یمین دانش��ور پس از یک دوره بیم��اری انفلوانزا‪،‬‬ ‫عصر روز ‪ ۱۸‬اس��فند ‪ ۱۳۹۰‬در ‪ ۹۰‬س��الگی در خانه اش‬ ‫در تهران درگذشت‪.‬‬ ‫عیدی دادن اثر هنری‬ ‫بیشترین تعداد اثار فروخته شده از یک هنرمند ‪ 4‬مجسمه‬ ‫متعلق به امیرحسین دلبری است‪.‬‬ ‫او درب��اره مخاطب��ان این نمایش��گاه گفت‪ :‬ع��ده ای از‬ ‫خریداران تنها به دنبال اثار اس��تادان بودند و مس��تقیم به‬ ‫انها مراجعه می کردند‪ ،‬اما عده ای دیگر اثاری را که مناسب‬ ‫بودجه و سلیقه ش��ان بود خریداری می کردند‪ .‬به طور کلی‬ ‫در این نمایشگاه مخاطبان عکس بسیار زیاد بودند و بیشتر‬ ‫عکس های ارائه ش��ده در این نمایش��گاه اثار سیاه و سفید‪،‬‬ ‫راحت تر انجام می ش��ود‪ .‬البته‬ ‫همیش��ه عش��ق و امید ما این‬ ‫است که در ایران برنامه داشته‬ ‫باشیم و این کار را می کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن اهنگس��از و نوازن��ده‬ ‫چیره دست با بیان اینکه خودم‬ ‫را ایران��ی می دان��م و من هم‬ ‫می توانم یک لُر باشم‪ ،‬همان طور که می توانم‬ ‫به هر قوم دیگری تعلق داشته باشم‪ ،‬اظهار‬ ‫می کن��د‪ :‬خبر خ��وش اینکه قرار اس��ت با‬ ‫همراهی علی اکبر شکارچی (موسیقیدان و‬ ‫پژوهشگر اهل لرستان) بخشی از برنامه مان‬ ‫را روی موسیقی لرستان بگذاریم‪.‬‬ ‫اثار واقعا ارزان باشد‪ .‬ما تالش کردیم حتی نرخ اثار استادان‬ ‫از بازار هنر ارزان تر باش��د زیرا در این صورت است که خرید‬ ‫بیش��تر می شود‪ .‬پایان س��ال زمان خوبی برای فروش ویژه‬ ‫اثار هنری است زیرا عده زیادی قصد هدیه دادن اثار هنری‬ ‫را دارن��د و چه خوب می ش��ود این امر با کمک رس��انه ها و‬ ‫فرهنگ سازی فراگیر شود‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه گروهی‪ ،‬اثار جمعی بزرگ و بس��یار‬ ‫متن��وع از هنرمن��دان ب��ا رویکردها و س��لیقه های هنری‬ ‫گوناگون به نمایش درامده اس��ت؛ اثاری از منوچهر نیازی‪،‬‬ ‫کیارش یعقوبی‪ ،‬الهام عظیمی‪ ،‬رضا بیگناه‪ ،‬محسن کرمی‪،‬‬ ‫مجید کورنگ بهش��تی‪ ،‬احد قدیری‪ ،‬محسن رزاقی‪ ،‬بابک‬ ‫حقی‪ ،‬علیرضا اسماعیلی‪ ،‬امیرحسین دلبری‪ ،‬نادر افشاری‪،‬‬ ‫مهدی منصوری‪ ،‬سهیل بهروزی‪ ،‬بابک حقی‪ ،‬مهدیه افشار‪،‬‬ ‫س��اینا قادری‪ ،‬محمدرض��ا ماندنی‪ ،‬غزال��ه صداقت‪ ،‬روزبه‬ ‫غالمی‪ ،‬عطا محمدی‪ ،‬مس��عود قرائی‪ ،‬امید ش��لمانی‪ ،‬امیر‬ ‫علیمی‪ ،‬علیرضا مرزبان‪ ،‬نازلی عباسپور‪ ،‬میالد کاراموز و‪...‬‬ ‫اخرین اتفاق ‪ ۹۷‬را در گالری مژده به نشانی سعادت اباد‪،‬‬ ‫عالمه شمالی‪ ،‬کوچه هجدهم شرقی‪ ،‬پالک ‪ ۲۷‬تا پایان این‬ ‫هفته و با تعیین وقت پیشین می توانید ببینید‪.‬‬ ‫صحنه ارایی ش��ده و عکس تئاتر بود‪ .‬باتوجه به اینکه بیشتر‬ ‫مخاطبان به دنبال اثاری با نرخ مناس��ب بودند اثار عکاسی‬ ‫بی��ش از همه به فروش رفت‪ .‬ن��رخ این نوع اثار از ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان تا ‪ ۵‬میلی��ون تومان بود و گران تری��ن انها به مجید‬ ‫کورنگ بهشتی تعلق داشت‪.‬‬ ‫طباطبایی درباره نمایشگاه های فروش پایان سال اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬این نمایش��گاه ها در صورتی موفق اس��ت که اثار به‬ ‫نمایش درامده بتواند همه نوع سلیقه ای را پاسخ دهد و نرخ‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪11‬‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫‪13‬‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ک س‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪111‬‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ش گ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫‪15‬‬ ‫ق‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫ج‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ت‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ک‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪112‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ن��ام جدیـ��د برمـ��ه ‪ -‬نگاه به س��بک‬ ‫مشتـری‬ ‫‪ -2‬از دست رفتن ثروت ‪ -‬از گیاهان دارویی‬ ‫به نام تاجریزی‬ ‫‪ -3‬اب در گویش روستایی ‪ -‬عفونت قارچی‬ ‫دهان ‪ -‬ابزار تزریق‬ ‫‪ -4‬بندگی و عبودیت ‪ -‬دوره دانش��گاهی ‪-‬‬ ‫بی سر و صدا ‪ -‬در مثل طالست‬ ‫‪ -5‬جد رس��تم ‪ -‬شیرینی فروش ‪ -‬نخستین‬ ‫سلسله ایرانی ‪ -‬پرده دری‬ ‫‪ -6‬تن پروری ‪ -‬شهر فراری ‪ -‬شامل همه‬ ‫‪ -7‬هم داستان عذرا ‪ -‬سراینده مثنوی بهرام‬ ‫و گل اندام‬ ‫‪ -8‬پارچه تبلیغات چاپی ‪ -‬شادی و سرور‬ ‫‪ -9‬زرنیخ سفید ‪ -‬اگاه و خبره‬ ‫‪ -10‬ش��الوده ‪ -‬ح��رف همیش��ه تل��خ ‪-‬‬ ‫دندان های نیش‬ ‫‪ -11‬ح��رف معرفه ‪ -‬رها و ازاد ‪ -‬منع کننده‬ ‫و بازدارنده ‪ -‬روستاهای بزرگ‬ ‫‪ -12‬ضعیف و ناتوان ‪ -‬ورق کاغذ ‪ -‬کم حجم‬ ‫ گل سرما‬‫‪ -13‬بی رن��گ و جال ‪ -‬نوش��ته معتبر ‪ -‬امر‬ ‫به اوردن‬ ‫‪ -14‬گردنه ای در راه همدان ‪ -‬بدرود‬ ‫‪ -15‬ش��هری در جن��وب ش��رقی اس��تان‬ ‫خراسان جنوبی ‪ -‬نیابت‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ت�لاش و تمرین ‪ -‬کتابی ادب��ی و تاریخی از‬ ‫عبدالرحمن جامی‬ ‫‪ -2‬کلمه انتخاب ‪ -‬ارکان اداره هر کشور‬ ‫‪ -3‬حرف اس��تثنا ‪ -‬خجس��ته و میمون ‪ -‬خاک‬ ‫زمین‬ ‫‪ -4‬از اصول دین اس�لام ‪ -‬راه و روش کار ‪ -‬الهام‬ ‫خداوندی ‪ -‬قوم اتیال‬ ‫‪ -5‬خـودمـ��ان ‪ -‬ب��ا عاطـفـ��ه و مهــربـ��ان ‪-‬‬ ‫پـدربـزرگ‬ ‫‪ -6‬ناله درد ‪ -‬ضمیر تنها ‪ -‬حجم فرعونی‬ ‫‪ -7‬رتبه ها ‪ -‬اتشگاه حمام قدیمی‬ ‫‪ -8‬واحد اندازه گیری زاویه ‪ -‬طینت و سرشت‬ ‫‪ -9‬بیسکویت الیه الیه ‪ -‬درخت کریسمس‬ ‫‪ -10‬س��قف ده��ان ‪ -‬کاله انگلیس��ی ‪ -‬رمـ��ق‬ ‫واپسین‬ ‫‪ -11‬دودمان ‪ -‬نویس��نده تام س��ایر ‪ -‬ش��کم بند‬ ‫طبی‬ ‫‪ -12‬راسو ‪ -‬پایین امدنی زمستان ‪ -‬لحظه کوتاه‬ ‫ تنزل و تقلیل‬‫‪ -13‬دوا ‪ -‬کاستن ریاضی ‪ -‬در برابر قبولی‬ ‫‪ -14‬مجموعه ای از کارهای مهندس��ان عمران ‪-‬‬ ‫اشاره بعید‬ ‫‪ -15‬انتراکت مدرسه ‪ -‬منسوب به غرب‬ ‫گله گزاری بی حاصل‬ ‫ن محمدی‪ ،‬روزنامه نگار‪:‬‬ ‫احسا ‬ ‫دوس��تی دارم که در مهمانی‬ ‫یا زمان تماس تلفنی حرفش را‬ ‫با گله از این و ان شروع می کند‬ ‫و به پایان می برد‪.‬‬ ‫از اینکه به فالنی رو انداخته‬ ‫ام��ا ب��ه او پ��ول قرض ن��داده‪،‬‬ ‫از اینک��ه هیچ ک��س در فامیل ق��در او را‬ ‫نمی داند‪ ،‬از اینکه رئیس اش به او مساعده‬ ‫نمی دهد‪ ،‬از اینکه مدیر س��اختمان محل‬ ‫س��کونتش وظیف��ه اش را درس��ت انجام‬ ‫نمی دهد‪ ،‬از اینکه شهرداری جدول کشی‬ ‫خیابان محل س��کونتش را رنگ نمی کند‬ ‫و‪...‬‬ ‫م��دام گل��ه می کن��د ام��ا نمی گوید هر‬ ‫کس ب��ه او قرض داده‪ ،‬یا پس نگرفته یا با‬ ‫التماس گرفته‪ ،‬نمی گوید خودش در سور‬ ‫و س��وگ فامیل هرگز گام��ی برنمی دارد‪،‬‬ ‫نمی گوی��د در اداره یک��ی از بی نظم ترین‬ ‫کارمندان اس��ت؛ دیر می رود‪ ،‬زود می اید‪،‬‬ ‫به قول خودش می پیچاند و بارها س��ابقه‬ ‫پرخاشگری با همکاران را دارد‪ ،‬نمی گوید‬ ‫ش��ارژ س��اختمان را چند ماه ی��ک بار با‬ ‫مکافات و پیگیری مدیر ساختمان پرداخت‬ ‫می کن��د‪ ،‬نمی گوید با پرداخ��ت مالیات از‬ ‫اساس مخالف است و حتی کیسه زباله اش‬ ‫را سر س��اعت توی س��طل نمی اندازد و‪...‬‬ ‫اما بزرگوار همیش��ه از همه طلبکار است‪.‬‬ ‫ریش��ه این طلبکاری همیشگی ما از همه‬ ‫در کجاس��ت؟ اینکه گامی برنمی داریم اما‬ ‫انتظار داریم دیگران به ما سرویس بدهند؛‬ ‫اینکه حتی وقتی کس��ی بلند می ش��ود و‬ ‫تالش می کند به جای تحس��ین کردنش‪،‬‬ ‫ذره بی��ن می گذاریم و تم��ام کارهایش را‬ ‫ب��رای یافتن یک خطا و خلل احتمالی زیر‬ ‫س��وال می بریم و در ب��وق و کرنا می کنیم‬ ‫اما حاضر نیس��تیم کار خوبش را تحسین‬ ‫کنیم‪ ،‬حاضر نیس��تیم بپذیریم تنها دیکته‬ ‫نانوشته است که غلط ندارد‪.‬‬ ‫خودمان گام��ی برنمی داری��م اما مدام‬ ‫کار دیگران را به چالش می کش��یم و اگر‬ ‫کس��ی گله کند اس��مش را نقد‬ ‫می گذاریم!‬ ‫نقد ب��ا نف��ی تف��اوت دارد‪ ،‬با‬ ‫طلبکاری مداوم تف��اوت دارد‪ ،‬با‬ ‫بی عملی ام��ا متوقع بودن تفاوت‬ ‫دارد‪ .‬مطالبه گ��ری ب��ا طلبکاری‬ ‫تف��اوت دارد‪ .‬ت��ا زمان��ی که این‬ ‫موض��وع را درک نکنیم‪ ،‬ش��ماتت دیگران‬ ‫اس��ان اس��ت‪ .‬ایراد گرفتن به همه اسان‬ ‫اس��ت‪ .‬دشواری زمانی ش��روع می شود که‬ ‫بپذیریم ما هم بخش��ی از مشکل هستیم‬ ‫و اگر در ارزوی بهبود شرایط هستیم باید‬ ‫به بخش��ی از راه حل هم تبدیل شویم؛ نه‬ ‫اینک��ه طلبکارانه در گوش��ه ای بایس��تیم‬ ‫و توقع داش��ته باش��یم دیگران س��وپرمن‬ ‫باش��ند و مثل فرشته های بی عیب و نقص‬ ‫همه کارها را انجام دهند تا ما در ش��رایط‬ ‫بهت��ری زندگ��ی کنیم‪ .‬ادم ه��ای طلبکار‬ ‫ی��ک نارضایتی درونی دارن��د که مدام ان‬ ‫را با خودش��ان حمل می کنند‪ ،‬اما به جای‬ ‫پرداخت��ن ب��ه درون ی��ا اق��دام عملی‪ ،‬از‬ ‫دیگران توقع ترمی��م این رضایت را دارند‪.‬‬ ‫ادم های طلبکار شخصیت های برجسته ای‬ ‫نیستند‪ .‬مخالف خوانی مداوم و ایراد گرفتن‬ ‫از همه‪ ،‬نش��انه روشنفکری و خرد نیست‪،‬‬ ‫دوران پادشاهی ها به سرامده و هیچ کس‬ ‫ملکه و ش��اه نیس��ت که دیگ��ران موظف‬ ‫باشند در مقابلش کرنش کنند و ارزوهای‬ ‫او را تحقق بخشند و او باز هم طلبکار باشد‬ ‫که ای نوکر خانه زاد! غذایت شور بود!‬ ‫اگ��ر در ارزوی روزهای خوب هس��تیم‪،‬‬ ‫دس��ت از طلب��کاری م��داوم برداری��م؛ از‬ ‫همس��ر‪ ،‬از فرزند‪ ،‬از رئی��س‪ ،‬از دولت‪ ،‬از‬ ‫پروردگار‪...‬‬ ‫مطالبه گر باش��یم اما یادم��ان نرود که‬ ‫توق��ع ص��رف و طلب��کاری ت��ا وقتی که‬ ‫خودمان هم قسمتی از راه حل نشده ایم و‬ ‫گامی برنداش��ته ایم فقط به ترویج یاس و‬ ‫نامیدی در کس��انی می انجامد که به جای‬ ‫گله گزاری بی حاص��ل قصد انجام کاری را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نمایش��گاه «اخرین اتف��اق ‪ »۹۷‬گالری م��ژده با فروش‬ ‫خوب‪ ،‬این روزها در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫مژده طباطبایی‪ ،‬مدیر گالری مژده با‬ ‫اعالم این خبر که بیش از ‪ ۴۰‬اثر در این نمایشگاه به فروش‬ ‫رفت��ه‪ ،‬گفت‪ :‬باوجود پایان یافتن تاریخ نمایش��گاه‪ ،‬به دلیل‬ ‫اس��تقبال مخاطبان اثار را از روی دیوار برنداش��تیم و انها‬ ‫می توانن��د تا پایان هفته‪ ،‬پس از تم��اس گرفتن با گالری و‬ ‫هماهنگی پیشین برای خرید اثار به گالری مراجعه کنند‪.‬‬ ‫طباطبای��ی درباره اثار به فروش رفت��ه در این مجموعه‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬اثار بس��یار متنوعی در زمینه عکس‪ ،‬نقاش��ی‪،‬‬ ‫حج��م‪ ،‬خ��ط و چ��اپ دس��تی از هنرمن��دان صاحب نام و‬ ‫هنرمندان جوان ارائه کردی��م‪ .‬چیدمان اثار به گونه ای بود‬ ‫که کار جوان ها و استادان در کنار هم قرار گرفته بود‪ .‬باتوجه‬ ‫به قیمت های در نظر گرفته ش��ده برای اثار‪ ،‬ارزان ترین اثر‬ ‫به فروش رفته در این نمایش��گاه عکس هایی به مبلغ ‪۵۰۰‬‬ ‫ه��زار تومان و گران ترین نیز اثری متعلق به اس��تاد محمد‬ ‫احصای��ی به مبلغ ‪ ۴۵‬میلیون تومان بود‪ .‬در این نمایش��گاه‬ ‫اثاری از استادانی مانند علی گلستانه‪ ،‬منوچهر نیازی‪ ،‬رضا‬ ‫مافی‪ ،‬ناصر اویسی و‪ ...‬در کنار اثار جوان ها به فروش رسید و‬ ‫من هم می توانم ل ُر باشم‬ ‫‪ ۱۸‬اسفند سالروز درگذشت‬ ‫مرح��وم اس��تاد ای��رج افش��ار‬ ‫اس��ت که حق بزرگی بر گردن‬ ‫ایرانشناس��ی و کتاب��داری و‬ ‫فرهنگ کتابخان��ه ای در ایران‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ای��رج افش��ار ایرانش��ناس‪،‬‬ ‫کتابش��ناس‪ ،‬مصحح و مجله نگار نامی ‪۱۶‬‬ ‫مهر ‪ ۱۳۰۴‬در تهران متولد ش��د‪ .‬او فرزند‬ ‫دکتر محمود افشار است‪.‬‬ ‫افش��ار در سال ‪ ۱۳۱۲‬اموزش دبستانی‬ ‫را در دبستان زرتشتیان اغاز کرد‪.‬‬ ‫او پس از ان در مدرسه شاهپور تجریش‬ ‫و در دبیرس��تان فیروز به��رام تحصیالت‬ ‫متوس��طه را پی گرفت و با پایان این دوره‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۲۴‬وارد دانش��کده حق��وق‬ ‫دانش��گاه تهران ش��د و در س��ال ‪۱۳۲۸‬‬ ‫تحصیالت خ��ود را با گرای��ش قضایی به‬ ‫پایان برد‪.‬‬ ‫او را باید ش��اخص ترین کتاب��دار تاریخ‬ ‫معاص��ر ایران نام نهاد که چند س��الی هم‬ ‫ریاست کتابخانه دانشگاه تهران را عهده دار‬ ‫ب��ود‪.‬وی عضو انجمن ایرانشناس��ی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات انتخاب کتاب‪ ،‬عضو کارگروه جایزه‬ ‫کتاب س��ال‪ ،‬عضو انجمن کتابداران ایران‬ ‫و عضو هی��ات اجرای��ی انجمن‬ ‫تاریخ بود‪ ،‬همچنی��ن از اعضای‬ ‫شورای عالی دایره المعارف بزرگ‬ ‫اسالمی به شمار می رفت‪.‬‬ ‫او سردبیری یکی از مهم ترین‬ ‫نش��ریه های حوزه کتاب و نش��ر‬ ‫باعنوان راهنم��ای کتاب را برای‬ ‫نزدیک ‪ 2‬دهه برعهده داشت و نیز نشریه‬ ‫ن زمین و اینده و چند نشریه‬ ‫فرهنگ ایرا ‬ ‫دیگر را سردبیری کرد‪.‬‬ ‫مجموعه تالیفات ایرج افش��ار به نزدیک‬ ‫‪ ۵۰۰‬عنوان می رسد‪ .‬س��ید فرید قاسمی‬ ‫در کتاب��ی حجیم درب��اره زندگی و اثار او‬ ‫نوش��ت که این کتاب س��ال ‪ ۱۳۸۸‬روانه‬ ‫بازار نشر شد‪.‬‬ ‫وی به دعوت دانش��گاه ه��اروارد امریکا‬ ‫یک س��ال در ان کش��ور مقیم ب��ود و به‬ ‫ب کردن کتاب های الس��نه شرقی‬ ‫کار مرت ‬ ‫ان دانش��گاه اش��تغال داش��ت‪ .‬همچنین‬ ‫برای ام��ور مربوط به کتاب و کتابداری به‬ ‫کشورهای گوناگون رفته است‪.‬‬ ‫ایرج افشار‪ ،‬نسخه ش��ناس‪ ،‬پژوهشگر و‬ ‫ایران ش��ناس برجس��ته ‪ ۱۸‬اسفند ‪۱۳۸۹‬‬ ‫پس از طی یک دوره ش��ش ماهه بیماری‬ ‫سرطان‪ ،‬در سن ‪ ۸۵‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫یادمان‬ ‫دانشور «سیمین»‬ ‫بزرگمردی با ‪ 500‬تالیف‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!